Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οου§ΐ£ Τϊιίί; ί^ ίΐιΐί^ίΐϋ] £θργ οΓϋ γχχ)Κ Ιηιιΐ ννίΐ»; ρπ.'^ίτνί'ίΙ Γογ ίΐίΊΐί'πιΐίοιι^ οη ΗΙιπιγυ ^ΙΐίΊνί'^ ΙχΊΌπ.- ίΐ ννίβ ιΛΓΓί'ΓυΙΙν ^ιΛίηηί'ίΙ Ιιν (Γίοο<ιΙι: ί.ικ ραΛ οΓίΐ ρπ)|ΐ:ι;1 

[ο ηΐϋΐχ [ηο \νι>ΓΐίΓ^ Ιτοο^ υί^ονϋΓϋΜο οηΐίηο. 

Ιΐ Ιΐϋί> κυτνίνί-ί! Ιοη^ι ί-ηου<ι1ϊ Γογ ΐΐΐί- α>ρνπ<ι1ϊΐ Ιο ι:χρίΓ0 ϋΠί! [ηο γχ>ο^ [ο οπιογ [γιο ρυΜίο άΌηΐϋίη. Α ρυΜίο ιΐοηΐϋίη ποοΚ ίκ οηο Ιηϋΐ \ν^ ΓΐϋνϋΓ κιΐΓφι:! 

Ιι> α>ρνπ<ι1ϊΐ ογ ννηΐΜΐ; Ιί-<ι;ιΙ α>ρνπ<ι1ϊΐ Ιί'πιι ηίΐκ ί'χρίΐί'ίΙ. \¥πι:ΐηοΓ ;ι ποοΚ ίκ ίη ΐηο ρυηΐίο ίΐοηΐϋίπ ηαιγ \αιγ ιχ>υηΐΓγ ΐοοουηίΓγ. ΡυΜίο ιΐοηΐϋίη οοο^κ 

ϋΓϋ ου γ £ϋΙϋ*-ϋ>'κ Ιο Ιηι: ρ^κΐ. π;ρπ;κι;πΐίπ£ ιι^ΐίΐΐΐη οΓ1ϊί^ΙθΓ}'. υιιΐΐιιπ: ίίπιΙ ΚγιολΙιχΙ^ι: ΐπίΐΓκ οΙΊϋη ίΙίΓΙίίαιΙΐ Ιο ιϋκυονϋΓ. 

ΜϋΓ^κ. ηοΐ&ΐίοηκ ιιηιΐ οιΙίογ πΐίΐι-»ίηίΐΙκι ρπ;κι;πΐ ίη ιηι: οπ^ίηϋΐ νοίυηιο \νί]1 ϋρροϋΓ ίη [ηίκ Ιίΐο - ύ ΓΟΓηίηάΌΓ οΓ ώίκ (χ)οΚ'κ Ιοη^ ίουπιι:γ Γγοιπ Ιηο 

ρυΜί^ήί'Γ Ιο ίί ΙίΒηιη,' ίίπίΐ ΙίηίίΙΙγ Ιο γου. 

1]ίΐ3§6 ςπκίεΐΐικβ 

(ΓΙοο^Ιι; ίκ ρπ)υίΙ Ιο ρίαίπίτ \νίΐή ΙίΙιπιπι:^ Ιο υ"ί»ίΐί/ι; ρυΐιΐκ- ίΙοηκιίη ηκιΐίτκιΐ^ ίΐηϋ ιιιιιΚι; Ιήί'ΐιι ννίυΐΐν ίΐίχχκκίΜι:. ΡυΒΙίι; ίΐοηΐίΐίη ηοοΚκ Ηϋ1οη§ Ιο ΙγιΟ 
ρυηΐίο ϋηίΐ \νο ϋΓΟ ιϊκ:γι:Ιυ ιΙίιίγ ιτι^Ιουκιη^. Νί'νί'Γΐήι:Ιι:^. Ιήί^ ννι>ΐ"Κ ίί ί'χρί'η^ίνι:. κο ίη ογι.Ιι:γ Ιο Κ ι; ι; ρ ρΓονίίΙίη^ι Ιήί^ ΐΐκουπχ. \νι: πιινι: 1;ιΚι:η κίορκ Ιο 
ρΓονοηΐ βγηικι: \ιγ α>πιιιιι;ινκιΙ ρ;ηΐκ'ν ιιΐίΊυϋιιι,υ ρΐααιι,υ ΐιχίιηκ-ιιΐ ΐΐκΐπί:ΐίοηκ οη ϋυΙοηΊϋΐα:] αυθΓγίη£. 
\Υϋ ϋΐκο ϋκΐι (π3( γου: 

+ ΜαΙιβ ηοη-ϋοηΐϊηβΓϋίαΙ ικβ ο/ώα βΐΐ'χ \\ ! ν. ιΙί'Μμικ'ιΙ (.~1οο<ιΙι: Βοοΐ^ 5θϋΓ0Γΐ Γογ υ 8 υ \ιγ ίηίΐίνίίΐιιΐίΐκ. ιιπίΙ \νι: π:υυι:;,1 ΐηϋΐ γου υκο Ιηοκο Γιΐοκ Γογ 
ροΓκοηδΙ, ηοη-οοιηιηοΓαϋ] ρυΓροκοκ. 

+ Κε/ηιϊη β-οιιι ωιίυιηαίνιΐ φιαη•ίπχ ΟοηοΙ κι;πίΙ ίΐυΐοηΐίΐΐιχΐ υυιτίι:;, οΓίΐηγ' κοη Ιο Ποο^Ιϋ'ί; κ>'κΙι;ηι: ΙΓγου ιιπ; ί:οηίΙιΐίΐίη^ π^ίίΓΟΓΐ οη ηΐϋΟΓίίηο 
[Γ3ηκΐ3ΐίοη. ορίίίτ^ιΙ ί:ηίΐηΐί;Ιι:Γ η:ί:ο^ηίΐίοη ογ οΐηι;Γ ίΐπ;ίίκ \νηι:η: ίίίχΐκκ Ιο ίί Ιιιγ^ι; ίίηιοιιηΐ οΓ Ιι;χΐ ίκ ηι;ΙρΙϊιΙ. ρΐιΐίΐκι: υοηΐ^υΐ υκ. λΥΌ ϋηΰθυΓΛ§ο Ιηο 
υκοοΓρυοΙίο ι3οηΐ3ίη ηϋΐΐι;πίίΙκ Γογ ΐΐΐί'^ί' ριΐφοκι;κ αηά τα•άγ οο ^Νο [ο ηοΐρ. 

+ Μιάηίιάη αίίτ'ώΐίύοη Τηο Οοο§1ϋ *'^ίίΙι;πιΐίίΓΚ" γου κ ι; ι; οη ι;ΐίί:η Ιϋι; ίκ ι;κκι;ηΐίίίΙ Γογ ίηΓοπιιίη^ ρι;ορΙι; ίίΗουΙ Ιηίκ ρπ)ίι:ί:1 ίΐηιΐ Ιΐϋ]ρίη§ Ιηοπι ίϊηίί 
3ΐ3ι3ί[ίοη3] ηϋΐΐΰΐΊίίΙί; ΐΐιπηίίΐΐι ίΊοοιιΙί' ΒοοΚ Λί\ίΐνΐΊ. ΡΙιΐίΐκι; ίΐο ηοΐ Γοηιονο ίί. 

+ Κββρ ίί ΙβχαΙ \ντι3ΐονθΓ γουτ υκο. ΓοηιοηιοοΓ [πω γου ίΐη: ΓϋκροηκίΜο Γογ εηκυπη^ ΐη&ΐ ννΐΐϋΐ γου ίΐη; ίΐοίη^ ίκ Ιϋ^ϋΐ. Οο ηοΐ ίΐκκυηιο Ιη^ΐίυκί 
Γ)(Χ)3υκο \νο οεΐίϋνι; α γκκ>Κ ι κ ίη ΐΐιο ρυΗΙίο ιΐοηΐϋίη Γογ υκϋΓΚ ίη ΐΐιο ϋηίΐα;! δΐ&ΐοκ. ΐη&ΐ ΐΐιο »ογ^ ίκ ϋΐκο ίη ΐΐιο ρυ^ΐίο ιΙοΓΟ^ίη Γογ υκοΓΚ ίη οΙπογ 

ι-ουηΐπί'^. \νΐΐίΊΐΐίτ ίί Ιιοοί, ίί ^ΐίΙΙ ίη α>ρνπι:1ι1 νίίΐΊί^ Γγοιίι ι-οιιηΐΓν Ιο ι-οιιηίΓν. ίΐηϋ ννί- ι-;ίπ'ι οΠΙτ ^υίίΐίίΐκ'ί' οη ννΐΐί'ΐΐΐίτ ΐίην φΐχ'ίΓκ' υ^ί' οΓ 
3ηγ κροοϋΐο οοοΚ ίκ ίίΙΙο\νΐίΙ. Ρΐΐϋΐκι; ίΐο ηοΐ ϋκκυηΊϋ ΐπϋΐ α γ«χ)Κ'κ ίίρριΐίΐηιπίχ ίη (Ποο^ΐι; Βοοΐ^ 5ϋϋΓθΗ Γοο^ηκ ίί ο^η γιο υκοι3 ίη ^ηγ ηι^ηηοΓ 
3ηγ\νΙΐ0Γ0 ίη Ιΐιι; «όγΜ. Οορντίιιΐιΐ ίιιΓιίιΐίΐίΊΊΐίΊΐΐ ΙίίίΗίΙίΐγ οϋη γ>ο αυίΐο κονοΓΟ. 

Λΐιοιιί Οοο£ΐ« ΒοοΙί *ίΐ';ιπ•]ι 

Οοοίΐΐϋ'κ ΓΐΊίκκίοΓ] 18 ίο θΓ§3ηίζο [ηο ινοΗίί'κ ίηΓοΓΓΟ^ΐίοη 3ηι3 [ο ηι^ο ίί υηίνι;ΓΚίίΙΙ>' ί^ί^^^ίΗΙι: ΐίπίΙ ιικϋΓυΙ. Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο&γι;π πϋΐρκ ΓϋϋΐΙϋΓκ 

ίΐί^ί'ονίτΐΐΐί' ννοΓίίΓ;; ΙιοοΚϊ; ννΐιίΐί• ΙκΊριπΰ ίΐιιίΙκίΓίί ίίΐκΙ ρυΙι|ι•.Ιΐί'Γ•. ιν^ΐίΊι ιΐί'νν ;ίίΐίΙίί'ΐκ'ί'8. Υοιι οαιι •.ί'αινίι Ιΐιηηι,υΐι ίΐΐί' ΓυΙΙ ίί-χΐ υ|' Ιΐιι•. Ιιοοί, οη ίΐΐί' νν^Ιι 
;ιΐ |--.:. :.•■-: / / ::;-;.. -;.. ..<.ξ . ^οο^ΐθ . αοτα./\ 
Α. 
^. 
ΡΑΤΚΟΙ,ΟΟΙτΕ ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ 

8Κϋ ΒΙΒυυΤΙΙΕΟΛ υΧίνΕΗ&λΙΊϋ, ΙΧΤΕΟΚΑ, ϋΧΙΡΟΚΜΙδ, ΟίΜΜΟϋΑ, ΟΚϋϋΝΌΜΙΟΑ, 

0ΡΙ11 88. ΡΑΤΗΙΙ, 1)0(1 1 ΟΚ Ι Η 8ΜΙΡΤ0ΗΙΚΗ1Ε ΕΜΙΕ8ΙΑ8Π10Β11, 

ΝΙ\Έ ΙΑΤΙΚΟΚϋΜ, Μ\Έ ΟΚ.ΚΟΟΚυΜ, 

</£// .4/ί .ΕΥΟ ΛΡΟΧΤΟυα) ΛΙ) ΑΎΑΤΕΜ ΙΝΧΟΪΙΕΧΤΙΙ 111 ΛΛ'Λ. 1*10. ΡΪΙΟ ΛΛ77Λ7.Ν, 
ΕΎ Λ/> €ΟΧ€ΐυΐ ΡΙΛΜΕΜΤ1Μ ΊΕΜΡΟΗΑ ΛΝΝ. 14*9; ΡΚΟ ΜΜ&'/Λ' ΕΙ Λ ΟΗΌΕΗϋΝΎ : 

ΚΚΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙΛ)β10Α 

ΟΜΝΙΙΜ «υ.*: ΚΧβΊΊΊΈΚΚ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΙΛΟΛ ΤΚΑΟΙΤ10ΝΙ* Ι»ΚΚ ^ΙΊΝΊ>Κα.\Ι ΡΚ10Κ.4 

Κ(ΉΙ,Κ5Ι£ ίνΕΟϋΙ-Α, 

ϋΙ,'ΧΤΑ ΕϋΙΤΙΟΝΕΒ ΑϋΰυΒΑΤΙΒΒΙΜΑΒ, ΙΝΤΚΒ 3Ε ΟυΜ^ϋΚ ΝΟΝΝυΐ,υβ ΟΟϋΙΰΙΒϋβ ΜΛΝυβΟΒΙΡΤΙΒ ΟΟΙΙ^ΑΤΑβ, ΡΒΗΟϋΑΜ ΟΙΙΙβΕΝΤΚΚ 

ΟΑ8Τ10ΑΤΑ; ϋΙ83ΕΒΤΑΤΙΟΝΙΒϋβ, ΟϋΜΜΚΝΤΑΗΙΙΗ, ΥΑΒ1Ι80ΛΚ υΗΓΠΟΝΙΒυβ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΒΒ ΙΙΐυΒΤΒΑΤΑ ; 0ΙΙΝΙΒΙΙ8 ΟΡΒΒΙΒυ* 

ΡΟβΤ ΑΜΡΉββΙΜΑΒ ΕΟΓΤΙΟΝΕ8 ^ΟΛ ΤΒΙΒΙΙ8 ΝΟΥΙ981ΙΙΙ8 ΒΛΟϋΙΛβ ΟΕΒΕΝΤΌΒ ΑΒΒΟΙΊΠΆ8 ΟΕΤΕΟΤΙΒ. ΑϋΟΤΑ ; ΙΝΟΙ 

ϋΙΒυβ ΡΑΒΤΚΧ'ίΑΚΙΒυβΑΝΑΐ/ΥΎΙΟΙβ, 3ΙΝ0υί09 91 ΥΚ ΤΟΜΟΒ 8ΙΥΕ ΑυαΤ0ΒΕ9 Αίίαυαυβ ΚΟΜΕΝΤΙ ΒυΒΒΕΟυΕΝΤΙΒυ^, 

ΟΟΝΑΤΑ, ΟΑΡΙΤυΐΙΒ ΙΝΤΒΑ ΙΡ81ΙΜ ΤΕΧΤυΜ ΒΙΤΕ ΟΙΒΡΟΒΙΤΙΒ, ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤυΐ.19 ΒΙΝΟυΐ,ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΗΙΙΜ 

■ αΒΟΙΝΕΜ ΒυΡΕΒΙΟΒΚΜ 013 Ι ΙΝβυΚΝΤΗΐυβ 8υΒαΕ(ΠΆΜ0υκ ΜΑΤΕΒΙΑΜ 8ΙΟΝΙΡΙθΑΝΤΙΒυ5, Α 1)0 ΗΝ ΑΤΑ ; ΟΡΚΒΙΒυΒ 

<:υΜ υυΒίιβ, τ υ μ αροι;κυρηι5, αμο^α υββο ΑυατοΒίΤΑΤΒ ιν οβοινε αο τβαογπονειι ΕΟΟιεβίΑΒτιβΑΜ 

Ρ0ίΐ.κΝτΐΒυΒ ( αιιριιριοατα ; 

£ΐ(.ϋΚΝΤ!Χ ΕΤ ΟΛΑΟΗΑΟΙΝΤΑ ΙΝϋΗ.ΙΒυ* 8!. Β υ Μ Μ ΗΕ31Έ0ΤΙ', δΟΙΙΙΟΚΓ, ΑΙΡΗΑΒΕΤΙΟΟ, ΟΗΒΟΝΟΙ-ΟϋΙΟΟ, Α.ΝΑ1.ΥΤΙΟΟ, ΑΝΑΙΟΟΙΟΟ, 

ϋΤΑΤίβτΐυο, αυ.ντηετιοο, κτι;., ΟΡΕ11Α, ΚΕβ γ. γ ΑϋϋΤΟΚΕ^ εχηιβεντιβι.8, ιτα υτ νον θοιλμ 8τυοιο*ο, βειι 

ΧΡ.0ΟΤΙ18 ΙΜΡΙ-ΙΟΑΤϋ, ΕΤ 51 ΚΟΒΤΕ 8ΙΝΤ, 1ΊΟΗΙΒ ΚΤΙΑΜ ΚΤ ΙΜΡΙ.ΒΙΤΙ8 ΡΑΤΕΑΝΤ 0ΜΝΕ8 88. ΡΑΤΗΕ8, 1-ΟΟΤ ΡίΚΤΑΤΑ ; 

ββο ρβ^8κβτιμ ουοΒυ* ΐΜΜΕΝϋΐδ ετ ύΐ.ΝΚΗ Αΐ.ΐϋΐ.» ινοιοιβγ», αι/γεηο δοιυακτ ΚΕΒϋΜ, ολ,ό ΟΟΝ&ΙΊΤυ, 

ΜίΠυυΐΊϋ ΝΟΝ 301ΛΜ ΤΑΜ8 ΤΛΜ8ΥΕ ΡΑΤΕΗ, ΥΚΒυΜ ΕΤΙΛΜ ΓΝΓ8(}ΓΙ0<ΐτ:Κ ΡΑΤΒυΜ, ΑΒΒΟϋΕ υΐΐΑ ΕΧΟΕΡ- 
ΤΙΟΝΈ, ΙΝ Ο.Ι?0011ΒΕΙ ΓΗΕΜΑ 80ΚΙΡ8ΕΒΙΤ, ΌΝΟ ΙΝΤυίΤυ (Ή.ΝΗΡίΟΙΑΤυΒ', ΑΙΤΕΒΟ ϋΟΚΙΡΤϋΚ,/Ε 

^ΛίΙΚ/Έ, εχ όλο Ι-Εοτυκι οομρεηιβε μτ οβνιυΜ ολ'ιναμ ΡΑΤΗΕβ ετ ιν ουιβυβ ορκκυΜ 
ίΐ. ΟΒυΜ ίυϋΐδ βίΝαυιο* βι.\ϋΐ;ι.υΒΐ;Μ ιιηηοβιμ βοΗΐΡΐυΗΛ ΥΕΗβυβ, α ρβιμο οενε8εο• 

Γ80ΛΈ ΑΟ Νθνΐ88ΙΜυΜ ΛΡΟΟΑΙ. ΥΡϋΙΗ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤ1 8ΙΝΤ Ι 

ΕΙ) 1 Τ 10 ΑιΧΓ.ΗΑΤΙβ&ΙΜΑ, ΟΛΤΚΗΙδ^ϋΕ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑΟΙΙΕ ΑΝΤΕΙΌΜΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ βΗΑΒΑΟΤΕΒυΜ ΜΤΙΟΙΤΑ8 ΟΗΑΒΤΛ 

ΟΛΆ1.ΙΤΛ4. 1ΝΤΙ.(ί1{|ΤΑ8 ΤΕΧΤυϋ, ΡΒΗΡΚϋΤΙΟ ϋΟΗΗΕΟΤΙΟΝΙβ, ΟΡΕΒΙΙΜ ΒΕΟυβΟΒυΜ Τ17Μ ΥΑΚ1ΒΤΑ8 ΤυΜ ΝυΜΕΒΙίΒ, ΥΟϋΜΑ 

νοΙ.υΜΙΝΓΜ ΙΜΒύΙ ΑΜ ϋΟΜΜΟϋΑ 81Β10ΛΈ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΙΙϋΙ,ΟΟΙνΕ' ΟΕΟϋΒβυ 00Ν8ΤΑΝΤΕΚ 3 1 Μ 11.1 8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑβ, 

ΡΒΛβΕΒΤΙΜ^Τ. Κ Ι9ΤΑ (:ΟΙ.Ι.ΕΟΤΙΟ ϋΝΑ, ΜΕΤΗΟϋΙΟΑ ΕΤ 0ΗΒ0Ν01.0(ί10Α, 8ΕΧ0ΚΝΤ0Βυΐί ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΜ Ο Ρ 1,80 υ - 

Ι.ΟΒΐ:ΐΙ^υΕ ΙΙΑΟΤΕΝΙΙΒ ΙΙΙΐ: 11,1,10 8ΡΛΒβθηυΜ, ΡΗΙΜυΜ ΑϋΤΕΗ ΙΝ Νυ8ΤΒΑ ΒΙβίΙΟΤΗΕϋΑ, ΕΧ ΟΡΚΒΙΒυ» ΚΤ Μ88. Αϋ 

0ΜΝΕ8 ΛΙΤΑΤΕ8, 1.000Η, Χ,ΙΜ'ίυΑβ ΡΟΒΜΑίΟυΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυβ, ΠΟΑΟυΝΑΤΟΒυΜ. 
ΕΤ ΕΧ Ι\ΝΙ ΜΕΒΙ9 ΟΙ'ΚΒΙΒυΗ ΤΒΑϋΙΤΙΟΝΕΜ ϋΑΤΙΙΟΧ,ΙΟΑΜ ΟΟΝΡίΑΝΤΙΒυδ, ΟΡΓ'8 ΌΝΙΟΓΜ ΙΙΙΚΑΒΙίΙΤΕΒ ΕΡΡΙΟΙΕΝΤίυΜ. 

8ΕΙΙΙΕ8 ΟΚτΕΟΑ Ρ08ΤΕΒΙ0ΙΙ, 

ΙΝ «ΙΑ ΗΚϋΟΕΙΝΤ ΡΑΤΗΕΒ, Οϋ<:ΤΟΗΕ8 ^ΟΗΙΡΤΟΚΕ^ΙΈ ΕΟίΧΕ^Ι.ί ΟΚ.ΐΟ.Ε ΛΒ «V» ΡΗΟΤΙΑΝϋ Αϋ 
ΟϋΝΟίΙΙ 1.^1 Ε ΚίϋΚΕΝΜΜ ΤΕΜΡΟΗΑ. ΕΤ ΑΜΡίΐυ^. ΝΕΜΡΕ ΗΟΚΤΕΜ 0ΑΗΙ>ΙΝΑί1ϋ ΙΙΚ^ΑΚΙΟ.ΜΛ, 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ «Ι. -Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΙιΙΙοΙΙιββ•Β ΙΊβΓΐ αηΙνβΓβ», 

<ιυβ ουκπυυΗ οομρι. κτοκυιι ιν κίΝβυίο^ «κηβντι.ε βογι.κ^ιαλτπ.* καηο8 κπιτοκβ. ν 

ΡΑΤΗΟΙΟαίΑ, Αϋ ΙΝ5ΤΑΒ Π'611.8 ΕιΧΙ,Γ.βΙΛ, ΙΝ Π υ Α 8 ΡΑΗΤΕ8 ΟΙΥΙΟΙΤϋΠ, ΑίΐΑΜ ΝΕΜΡΒ Ι,ΑΤΙΝΑΜ, ΑΜΑ Μ ΟΗΛϋΟ-Ι. ΑΤΙΝΑΜ, 
ΑΜΛΛ ΡΑΚΤΚ» 4ΛΗ ΙΝΤΚϋΗΕ ΕΧ ΑΚΑΤΙΕ 31 ΝΤ. ΙΑΤΙΝΑ, 22ί ΥΟ^ΓΜΙΜΒΙ 8 ΜΟΙ.Κ 8ΓΑ 8ΤΑΝ8, 1110 ΚΒΑΝ0Ι9 ΥΚΜΤ : ΟΒΛΟΑ 
Μ ΡϋίΊ Ε01ΤΙ0ΝΕ ΤΥΡΙϋ ΜΑΝϋΑΤΑ Ε^Ι. ΡΗΐυΚ ΟΒ.*:<:υΜ ΤΙΧ1ΙΜ ΙΝΑ Ι.Ι'Κ νΚΗδΙΟΝΕ 1.ΑΤΙΝΛ Ι.ΑΤΕΒΑ1.Ι ΟΟΜΙΊ.ΚΟΤΠΙ Κ, 
ΙΓ 1ΐ>4 ΥΟΐ-ίΜΙΝΑ ΙΝ 109 ΤΟΜ1Ν, ΡΒΟ ΡΚΙ1ΙΑ 8Ρ.ΚΙΕ ΝΟΝ ΚΧΰΚΠΙΤ. ΡΟ£ΤΙΒ10Β νΐ-Β8ΙΟΝΕΜ Ι.ΑΊΊΝΑΜ ΤΑΝΤΙ'Μ ΕΧΗΙΒΕΤ, 

ιοΕΟ^υε ιντβλ ΰ5 υοιλμι.να κετινκτικ. 8ΕοιΐΜ•ν ^εκιεβ ^η«αο-ι.ΑΤΐΝΑ Αϋ 58 νοίΐΜίΝΑ ΤΑΝτυΐί αττινοιτ; υυιι 

ηί,^υ» νΕΒ«»ΙΟ ΜΚΚΕ ί ΑΤΙ ΝΑ 20 ΥυίΓΜΙΝΊΒυ» Κ-^Τ ΑΒ80Ι.υΤΑ. ΙΝΓΜθυθϋ(^υΚ νΟΧΓΜΕΝ αΗΛΟϋ-Ι.ΑΤ1.ΝυΜ 8, ΓΝΙ'Μ(^ΓΟΙ>ςυΕ 
ΜΪ,ϋΕ. Ι. ΑΤΙ ΝίΜ 5 ΡΗΑΝΟΙ8 ?$01.ΐ;ΜΜΟΙ)Ο ΕΜΠΙ.'Κ : υΤΗΟΒΙ^ΓΚ ΥΕΒΟ, Ι Τ ΡΒΚΠΙ Η1^υ$ ΙΙΚΝΚΚΙΟΙΟ ι-κΐΆΐυκ ΕΜΡΙΟΒ, 
•_^Ι_1.ΐ;^ΤΙΟΝΕ« Ι.ΝΤΕΓ.ΗΑΜ, -^ΙΥΚ Ι.ΑΤΙΝλΜ, .<ΙΥΕ ι.Ιί^ΟΛΜ (.'.ΟΜΡΛΚΕΤ ΝΚΟΐ:8ΒΕ ΚΗΙΤ; !»Κι':ΐ 8 ΚΝΙΜ ΟΙΜΓϋυΐΙΚ ΥΟΙ,Ι'ΜΙΝΙβ 
%ΜΡΙ-1ΤΙ.ΌΙΝΚί* ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ ϋΙΚΡΠ'.Ι Ι.Τ.λΤΚ> ΥΛΗΙΛ ΡΗΕΤ1Α .«ΟΙίΑΒΌΝΤ. ΙϋΚΟ, Μ ν^Ι 13 ΓΑ.ΝΐυΜ Ι-.ΜΛΓ ίΜΕΤ ΙΝΤΕι•ΒΕ, 8Β0 
^&.ΟΗ«ί1Μ. ΟΟΙ-Ι.ΕΟΤΙΟΝΕΜ ΙΙΗΛ' .ο-Ι.ΑΤΙΝ ΑΜ, ΥΚί ΚΛΜϋΕΜ Ι.Χ (ίΒ.ϋΐ.Ο Ι.Λ1Ί.ΝΚ ΥΙ.Η8ΑΜ, ΤΙ Μ 0.1 00(^1 Ε ΥΟΜ ΜΕΝ ΡΒΟ VI ΥΒ1. 
ΡΗΟ Ο ΡΒΑΝ018 501. υ Μ ΟΒΤΙΝΕΗΙΤ. ΙϋΎΜ »:0Μ)1 1 ΙΟΝΕ.« Ρ08ΤΚΒΙΟΒΙ Ρ %ΤΗ• -1.ι•ϋΙ<« Ι,^ΤΙΝΛ 8ΕΒΙΚΙ, ΡΑΤΒΕ8 ΑΒ ΙΝΝΟΟΒΝΤΙΟ III 
Αϋ Ι.ΟΝ0ΙΙ.1ΓΜ ΤΗΙϋΕΝΤΙΜ Μ ΚΧΗΙΒΕΝ Π, ΑΡΡΙ.Ι•:λΒΓΜ ΓΒ. ΡΑΊΒυΙ.οΟίΑ ύΙ,Λ ΜΑΝυ30ΚΙΡΤΙ3 ΙΝ ΒΙΒΙΛ0ΤΗΕ0Ι8 0ΒΒΙ8 
«Ν1ΥΕΗ51 0υΐΚ30Ε>Τ1Βίδ ΐΙΟ.ΝΒΤΑΠΙΤ, ΝΕ^ΝΟΝ ΙΛΓΚΟΙ-Ο^ΙΑ ΟΚΙΚ.Ν ΓΛΙ.Ι3, ϋΟΝΟΙΤΙΟΝΙΒίδ 8ΡΕ0ΙΑΜΒ13 31'ΒϋΟΙΕΝΤΙΉ, ΕΙ 
ι ^ ΤΙΜΡΟΒ*. ΒΙΟ ΑΝΝυ.ΝΤίΑΒΙ,'ΝΤνΒ 81 ΓΕΜΡΙ.'δ ΚΑ8 ΤΥΡ18 ΜΑΝϋΑΝΟΙ ΝΟΒ18 ΝΟΝ ΟΕΡυΕΗΙΤ. 1ΆΤΗ010Μ& ΟΙΙΕαβ Τ0Μ118 Γ.Ι.ΙΧ. ίΑΟΜΓ.Ι'Κ (:ΐΙΛΚ:θΐ:θΝΓ>ΥΙ.Λ. ΙΟΛΙίΙΊΙΙ^ ΜΚΤΙΙΟΝΚΝΛΙδ. λι.ιι. ΕΧΟϋΟΕΒΑΐυΚ ΕΤ \ΈΜΤ ΑΙΗΙ) ^.-Ρ. ΜΚ'.ΧΚ, ΕΙΜΊΟΚΚΜ. 

IX ?ΙΑ ΟίεΤΑ ΤΗΙΒΛΙΙ». ΟΙΧΜ ΙίΆΧΒΟΙϋΕ. ΡΚΟΙ'Κ ΡΟΚΤΛΜ 1.1 ΊΊί'Π.Κ Ι'ΛΚΙ>ΙΟΒΙ.Μ \Π-ϋι» 

ΒΤΚΚηΗ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ. 5Κυ ΙΈΤΙΤ-ΜΟΧΤΗΟυαΕ, Μ'ΧΓ. \ ΚΚΟ ΙΝΊΊ<\ ΜίΚΝΙΛ Ι•ΛΙΙ..<ΙΝΛ 

1861! ν ^ Ι ( ( 
ΤΚΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΜΑ. 

Β&ϋΰΙϋΜ XV, ΑΝΝΙ 1439-1 46 ί. 

ΛΑΟΝΙΚΟϊ 

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕ1Σ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΚΑ. 

ΙΑΟΝΜ 

ϋΗΑΙΧΟαΟΝϋΥΕτΕ 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΜ ΠΒΚΙ ϋΕΟΕΜ 

ΑΟΟΒΟυΝΤ 

ϋ08£ΡΗΙ ΜΕΤΗ0ΝΒΐνδΙ8 ΕΡΙ8€0ΡΙ 

ίΟΑΝΝΙβ ΡΙ,υβΙΑΟΕΝΙ 

80ΗΙΡΤΛ ΟϋΑ ΕΧ8ΤΑΝΤ. 

ΡΕΛΜΙΤΤϋΝΤϋΕ 

ΙΕΟΝΑΗΏ1 €ΗΙΕΝ8Ι8 ΜΙΤΥΙΕΝΑΙ ΑΚ€ΗΙΕΡ1800ΡΙ ; Ι8ΙΏ0ΗΙ, 
5. Η. Ε. 0ΑΒΒΙΝΑ118, ΚϋΊΗΕΝΟΚυΜ ΑΒ€ΗΙΕΡΙ8£ΟΡ1 9 

ΕΡΙ3ΤΟΙ*& ΗΙ8ΤΟΚΙΟΑΒ; >> 

ΑίΧυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕΰΟΟΝΟδϋΕΝΤΕ Ι. -Ρ. ΜΟΝΕ, Ν 

ΒΙΒΙΙΟΤΗΕ€ΛΒ €ΙΕΗΙ Ι]£ΙΐνΕΕ8Α, 

8ΙΥΕ 
ευΚδϋϋΜ ΟΟΙΙΡίΕΤΟΚυΜ ΙΝ ΜΝΟΙΠΛδ δΟΗΠΧ* Ε<ΧΙ£8ΙΑ3Τ1<:£ ΚΑΜ08 ΚϋΙΤΌΚΕ. 
ΤΟΜϋδ ϋΝΙϋϋδ. • •••••• • • •' •. • :• .. ν : :•• .•*•. :;: :*; : : :..• : • :\ :.; •.• 

•.'.'■ • -'• • • ; • Ηκά'ν'Λαα» ναίάά. 1 *••*'••• ■ 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋϋ λ-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΚΟΠΟΚΕΜ, 

Οί >ΤΑ ϋΙΟΤΑ ΤΗΙΒΑϋΟ, ΟΙΛΜ ΟΆΜΒΟΙϋΕ, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΐυΤΕΤΙ.Ε ΡΑΚΙδΙΟΒϋΜ ΥϋΙΛΟ 
ΙΤΕΝΕΕΗ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 8Εϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΜΙ]ΟΕ, ΝϋΝΟ \ΈΚΟ ΙΝΤΚΑ Μ(ΕΜΑ ΡΑΚΙϋΙΝΑ. 

186ϋ ΤΗΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΛΟΑ. 

$£€ϋΐυΜ XV, ΑΝΜ 1*39-1*02. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑΙΉΤΟΗΙΙΜ ΕΤ ΟΡΚΚΙΙΜ φυι ΙΝ ΗΟ€ ΤΟΜΟ €ΜΧ € ΙΑΟΝΙΟϋδ ΟΗΑΙΧΟΟΟΝΟΥΙ,Α, ΑΤΗΕΝΙΕΝ8Ι8. 

ΗΐδΙοπαΓαΐΏ άβ οη£ίηβ *ο γρ!)οη £β&1ί» Ταπ&ηιιη Ιί&π (ΙβοβίΏ, βχ βάίΐίοηβ ϋιρ&Γβα 

αηηί 1650. οοΙ. 9 

Μανηπανάί ΐνβΗβή ίη Ιαοηίά ΟΗαΙωνοηά^ΙίΖ άε$&ίρϋοηϊΐη Οβηηαηίκ ν.υιηηι?η- 

ίαΗνχ. 555 

ΛνηαΙβα χιιίίαηοηιηι ΟίΙιιηαηΊιΙανηηι α Τηγομ $ιια Ιίη^αα ΗτίμΙί βί αϊ> ]οαηηβ 

Ιεχιηεϊανίο Ιαίιητ νβΔάιίί. 572 

ΧηρρΙίτηεηΐΗΐη ΑηηαΙίΗτη, </μο νβα ΤατΰίνίΒ οοηϋηηαηΐητ αά αηηιιηι ΜαΙιηιηίΙαηνηι 

996, φιί ϋίΐΓάΗαηηα ββί 1588, βχ ίοαηηίχ ΙβαηδΙανη αίΐνβηαν'η*. 049 

Ε}\ι$άετη ίοαηηί» ΙβηηβΙανα Ραηάβοίβ ΗίΒίοηχ Τηνοίνοε αά %11υ*1ναηάυ& ΑηηαΙβα. 717 

ίΕΟΝΑΚΌϋδ ΟΗΙΕΝδΙδ, ΜΙΤΥΙΕΝΛΐυδ ΑΚΟΗΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

Ερΐδίοΐα (1β ΟροϋΙ&ηα υ γ 5 6 α ΜΑίΐϋΐηβΙβ Η (3 ρ ΙΑ, ηϋ Νώοΐ&ιηη V Κοιη. ΡοηΙ. ιΐιο 

15 Αυ^υδΙΐ αηηί 1483 (ΙΐΓβοΙ*. 923 

ΙδΓΟΟΚϋδ 8. Κ. Ε. ΟΑΚϋΙΝΑυδ, ΚϋΤΗΕΝΟΚϋΜ ΕΡΙδϋϋΡΙΚ 

Αά υηίνοΓδΟδ Οϊιή^ΙίΓκΙθΙοδ (1β οχρυ^η&Ιίοηβ Οροϋδ. 053 

ΙΟδΕΡΗΙΉ, ΜΕΤΗΟΝΕΝδΙδ ΕΡΙ800ΡΙΙ8. 

(ίΟΑΝΝΒδ ΡΙϋ8ΙΑ0ΕΝϋ8.) 

Οβ άΐΛβΓθηΙϋδ ίηΙβΓ θΓ«εοδ 61 ίΑΐίηοδ. 959 

Βββροιίδΐο &(1 Η1>β11υαι Μάγοι Εη£βηίοί, Ερ&βδΐ η&βίΓοροΙίΙ». 1023 

Οπηοη ρβΓ αοΓΟδϋΛΐάβαι ίη βγηοάυαι ΡΙοΓθηΐίηαπι, βχ Ρ&βίηί βοά. Τ&ιιηη. 1095 

δ^ΜΛρυιη βγηούί ΡΙοΓβηΙίη», βίνβ ϋΓβνίβ η&ΓΓΑΙίο βοηιιη φΐ# ίη β» ^6δΙα δυηΐ. 1 101 

' ΕάΐΙοηιηι ΡσίηΑορΐ* Μοηύηη νη ς*ο Όφηιχο ςηιηφιβ εαρϋιιτη ωηαΐϋ ΡΙοηηϋηι, 

<ΙΗ(Β 8\ιΙ) ίίοτηίηβ Οβηηαάϋ 8ςΗοΙατϋ ρΓοάίβταΙ, Ιο&βρΙιο ΜΜοηβηή α$8βΗΙην. 1 107 

Κχροκίΐίο ρΓΟ κάποια οΐ (ΡουηιοηίίΛ Α^ηοάο ΡΙοΓβηΐΐηα; ςυοιΐ Ιβ^ίϋπηβ οοη^Γορίϋ 
ί'δί ; βΐ Πβί^ιΐΗίο ιμίηςυβ ΏψίΙαπι φιβΒ ίη Οβοτβίο β] υ δ οοηΐίηβηΐυί•, ηβπιρβ . 
1. (1(3 ρΐΌοοδδίοηο δρίηΙυΒ 8&ηοΙί ;2. (1β 2Ζ)ΐηίδβΙ ΓβπηβηΙΜο ; 3. (1β ρυι^αΐοήο ; 
4. (Ιο ΓπιίΙϊοικϊ καιιοΐοηιιη ; 9. ι1*? ρπωΛίυ Ρϋρ*. 1 1 01^ 25646 

•• "•• • • '•'... < ΐ ψ* Ο ^ / 1 " 

• •••»• •».•• • • ~*• ζ * • 

• •.: .• : ...• 


% • • • • • • • 

, • •• * • • • • '••••• • % • ΡαΓίιϋί. — Εχ ψρίδ ^. Η. ΜΙΟΒ. ΑΑΟΝΐΚΦΤ=,.. • • ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΐωΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΙΪΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΚΑ. 1 • . - • ο> •. • • " • • ιαονηπ οηαεοοοονβυι,λ: 

ΑΤΗΕΝΙΕΝ815 

ΗΙδΤΟΚΙΑΒϋΜ ΙΛΒΒΙ ΌΕβΕΜ 

ΙΜΤΕΕΡΚΕΤΕ (ΏΝΒΑΟΟ ΟΛΙΚΒΚΟ ΤΙ01ΙΚ1ΝΟ. 

ΑεοΒουητ 

ΑΝΝΑΙΕδ δϋΙ,ΤΑΝΟΚϋΜ ΟΤΗΜΑΝΙΟΑΚϋΜ ΑΒ Α. Ο. 1889 ΑΟ 1550, 

ΒΧ ΕΠΙΠΟΝΕ Ι. ίΕϋΝΟΛΥΗ, ΟϋΙ ΕΤ 80ΡΡίΕΜΕΝΤϋΜ ΑΒ ΑΝ. 1550 Αϋ 1588 

ΟδΜΑΝΙΟΑΑΟΜΟυΕ βΕΝΕΑΙΟΟΙΑΜ ΕΤ ΡΑΝΡΕΟΤΚΝ ΗΙ5ΤΟΚΙ* ΤΟΚΟΙΙ&Ε 

Αϋ ΙΙΧϋδΤΚΑΝΡΟδ ΑΝΝΑΙΕ8 ΑΟ1Ε0ΙΤ. 

(ΡιΗιΜ* ο Τ7Ρ0(ηρΐυ» Ηφί*. ΜΜΧ.) ίΕΟΤΟΚΙ. Εάίίχοηχ ηονω Ιαοηΐοί ΟΚαΙοοοοηάγΙχ τηηΐίατη αϋΰ€$$ίί , οβούίιΐο ίοοΙοΓ : ηοη εηΐΜϋΙαίΗ ί€ 
€*(, €ο$ ςηϊ ρηοηΜ έκπιηιιιΐ, ν$1 ιηιιηβηώιΐίι €θϋο'ώ\ί$ \ι$ο$, υ*1 ορβταηβαι ηΐφίφβιιΐια 6*«« " Β* 1*ο•ΐ€ο \&ε ΙφΐηίοΓ ίη ΒϊΜ'ιοιΙμ*» Ογιηίι 
ΡιΜάδ : ι ίιοηκυβ,ιίνβ, οι δίιηΙβΓΟ βΐ »1ιί« Ν%- 
μΙμη (%ό&» βηίηι βομβ »Ι, ιιΐ ΤΐιβορΙιίΙιι» «Ι 
ΡΙΗ&ΜΒβ••, Ι>β•ηοη^ιι• Η Νίοοα>ηιιι&) ΟΗΜοοοοη- 
0]%*%, Χαλκοκονδύλη; (<|£€ΐιη*10 ιιοπιίηβ, Οιαΐ€οη- 
Φφη ι •ΐ€Η*α,ιιβ <1η».μι&) ΛΐΙιεηίβηβκ, οΐιπι* €ϊπλ 
Α. €. 1470. Ν*ιμ •*! «ιιιιιιιιι 1490 ν*Ι υΐΐη ρ©π1«- 

1ΜΜ βΙΙΙβΜ. Αβκίο α«0 ΛΟΟίΟΓβ Υθ*&ίυ• ΙΟΓ&ΐΙ. 

Ει*4•1 Ιτ»4ίΙ* •Ι> «Ο Η\*1•Ηλ ά€ οτίρη* Λϊφι* τβ- 
4*• Τ9Τ€φτημ €ί **ρηϋ ϋτ*ατ*Ηΐ ί•ι*η(• ΙΜ>η$ ν, 
»• ι. €. Ι<Μ, Μ4*ΐ€ Οϋοηιιαιιί Ι ίιιϊΐϋ• »ι! 1462, 
Μ*€ ίηρβτίιιιβ α άιιΐΜίαι ΙΙοηΑίιιαΙί Μ€ΐιη<1ί. Λρρ«η• 

4ίλ *•*«!• Μ»4|«•« *<Ι Β. 1505 Γβ0βΙ1ΐίθΓ6ΙΟ *ΙΙ€ΐΟΓ6ΐη 

•§••«£11, €1 ΪΜ β4ίιίοι>ΐΙ>ιι& ΐ|ΐάΐΝΐϋ1•αι ο>*1*1*γ*Ιμγ. 
ΙΜ• •«€ ίΙΙίν* ηΐιυαβΒΐ •3••Η Ο. ΙΗνϊιΙ Οΐι^τ- 

ΙΠΜ», <|•ί ΜΓ§•&Ι*€Αΐ* ΙΐΙ)ΓΟΠΙΙΜ άϊΟ&Ι (Λΐ^ΙουΟΟΙΙ- 

4]ΙΜ Β1•ί•« Ιμ *ιη ϋ•#υη•Ι•£>•. 1*<Η«ίαι* ίρ$β 
•€ή•4•τ •ιί•ίι•« €•ιιΐ«ιοα€ΐι<ΐιι•, ιμκ*« ι» νΐχιιοϋί 
Μ«Λϋϋ Μέ*αΙΐΛη*ίί Ηί•ινή*-1%Η€Τ*ήί* 9 ι. III, ρ. 
Μ, 1φ* ••€ 4* «ο ί•4ίϋΐΗ•ι : &μμ β* • ;ομι 
"" 4» β ιτβϊιΐ ΡΝϊ$ΐοη Λ<ι Τ*τα 9 η*χ 

Ραποι~ Ο•. 0Ι-ΙΧ. α«/#«Γ< ά* Ια Βχχαηύη*. ο* ρ$*ί αηπτη η*ΊΙ η* 
Ιη 4έ$Ιιοηοτ€ ρ«« </« β« ΐτοπνέτ ά Ι&τ •Μΐτ. // β /« 

</•Λ 4< τέϋ€\ίΙ*Τ *0ΐΤ€ ΟΗ4ΛΗ0Λ, £Η ΗΦ*$ ίΟΗΛΛΗΐ έ* 
ία €ΜΤΪ0*ίΐέ 9 €1 Αβ »€ ΝΟΙΙβ ρβ! ΜΪΜ€Γ ^•ΓΜΙΓ Ι«Γ 
ΜΑ ΗϋΤ€. 

Ι ^ΙΪΜ/ «1 ?€Γ&ί«>Πθ €θ!ΙΓ•ϋί 0Ι9ΙΙΙΜΠ Τΐ£•Γ•Ι*ί 

Β^••1. 1556 ίοΙ. ηρυιΙ Οροηιι. Αίςυβ €•ΙΙιΐ• ειιβι 
ΡΙιίϋρρί ΟιιηϋυΙϋ (Ιιαα<1 «ιΐίΐα) νεΓΜυηβ^ ^<1ί^3ΐ«- 
ςαβ ι εΐ«υ&6Γ0 ϊρ»ο €ΐ αΙΊο νίΓο <1θ€ΐο, 'ώϊά. 1502 
ίοΙ., Άά Νί«<τρΙιθΓί Ογ^οπκ ΟητεοΊ^λΐ. οίΐοβηι, ει 
Κηιιοοί. 1503 ίοΙ. *ά €ά\ο&λ βϋίιοΓυιιι 1^ιιη« Ζο- 

1Ι1Γ3Β, ΝίΟΐίΐΛί αθ 1\Ϊ€<•ρΙΐυΓ'| βΓβ^ΟΓϋ. ΜβΜ*ΙΟ 1|#•(Ι 
Υο^ίνΐη €ΐΪ4ΐη %«Γ&ίθΙΐί& ς 11* Η! ΙΙΙοΙΐΐΜ» ΡΐαΐΐΥδΙΜΝ 

€ογοι]<;ιι&. ρίοί«ι&θΓ ^ίι» ΡαπΜ<;ΐι•ΐ•, «ία ίΙΙ» 
ιι υ ιις ιι^ιιι Ιιΐ€«ηι νΐϋΐι. 

ι ^^^€£ €ΐ Ιαιϊμ ϋαιη «|υκ(1βιιι ΟΙαιίΜΓΐ νβΓ- 
•Ιοιιβ ίιι Ιιί1)υϋ Ηί$1. !/*;«. »4,ι•ριθΓΪ1»ιι« )ιιιΐ€ηΐ€ Νί 
οβρήοΓο ^Γβ|ζ. «Ι 6€θφο ΑϋΓορ. 0«η•:ν. 161^, 
ίοΐ. ; *1ςιΐ6 ίΐ€ηιιιι &«ραΓ*ήηι, π ιγρο*™ρ4ι. &*~ 11 ΙΛΟΝία-ΟΗΑίΟΟΟΟΝΟΥΙΛϊ 12 

ικιιί/α ηχεηάα ίη €αη% χΓΓβρ$χ$$β. Ηχης^Ιίϊ&ιηΦρίΗΓα, φια$ €Χ Β^ςϋί ϋοάίΰώχα $νρρΙ*νιηχΗ$ : 
Ηίηο ρΐ€ταφΐ€ €θίτηρίβ εάχία, φας*βάη%•πΐ€ΐχοηιιη οοάχΰνη* $€0\ιϋ> ([χιαηΐηηιροίηχΐ €ηΐ€ηάανί- 
η%η$. Ύατχα$ €ίίαη% ΐ€αίοηβ β $.( όί#σ(ά« τηαηη $ΰηρΐχ$ οοάίοΛχΜ €Χΰ€τρΐα$ ίη ονα «χΛιυοη***, 
φ*ίΙήΐ$ %ηΐ€τάη$η ^<*ύ* $/*«***/*' €(ίίΙίοηβ α$€τχρί<ε βγαπΙ, οοηβηηαηΐνν. Ει νΙχφΐ€ ίατηαχ Ιαηάαη- 
άα εοηιτη οριτα^ ηύΙβζ&Ηχ Οηχύα βχ υβίβτχϋν» ΰοάχαύη» ραΐαϋηίέ ίη Ιχκίηχ ρτοίχιίετηηΐ, 
ςναίηίβτρν&,ηοΗίάίάίταΐ. ^οαηη€$ ΒαΙΐΗα$ατ ΒαηηχύαοΗχη$ 6η*€<ζ α Βίύταα Ιχηςηω 
ρτοβίΒΟΤ.ΤζζίάνΐΙίΓρίηίίΒ $(ηάίαιη *1 ορπατη $χ*αηχ χηχρ*ηάπαΙ> ηί αηιηάαα ίαοηχΰχα ιάενε- 
# ίιΐΓ.5^(|κΠι6Γ0Γΐϋη/ίΐ/ΐ4>7ΐ^ι«β νχάίΐην, αϊ ίη νχ(χο$ο$ ϋοάχα$ />γ« χηαάαηΐ, φΐιι ρτχηχχ Οτσονη 
'•/.νΛ'*£αΙχηητη ανοΙΟΓΰΐη ρηΙΙχϋαηί. Εί ςηί ρο$ί*α ηχ€ΐχοτ€$ ηαοΐχ $ηη( €θάχ€€$^€ΐχαοΓ€$ ςπίάπη 
ΐιιηΐ, ηχχηχιηί αχιίαη αά Τ€ηι Ιϋΐ^τατχατη^ηναηάαγη ρτοηχοτα. ϋβηοηχίηε υετοαηαοήί ηοη οοη- 
νβηίί :ηαηχαΙχχΟιαΐ€οηά\/1(ΐη αϊχχ ΟχαΙεοΰοηάχ/Ιίηι αρρ(11αηί. Β*ρια ΐχβπρίαηα Χαλκοκονδύλη ν 
ΗαΙ)€Πί (αηχίη /ι'6η βρφΓβρλι,φιιαιη ραρ. (XXX Χ Ι; άη( φχο ηοτηίηβ οιη^η' άεΟ^αί αΠο άϋβηιτχ 
ηοη ρο*$Η ρτορίατ οοάχεντη νατχίΐαΐίτη. ϋίτο αχχίιτη ηοηχχη* εηηι χηάί(βΐ€την$, ηχηΐίητη Ιαϋο- 
ταηάχαηηοη€$1. 

Ρτνίηια ηονα ςχινάσηχ ΟννοοΊατΙοτα 0ΜΗΐτνηΙαρι$άΙαόηκΐΜη Η Ι)νχαχη % ςηαη βίηκϋΐΊ* 
€τη%1 €τυάίΙι$9ίιηχΑ$ νχτ Ιίτηαιί ΒηΙΙχαΙά%ΐ3. Εαηο$ ΟΙο$$ατχο αάΗχύχΙο εχρΙχοχινηηΒ, ηοη Ιιίηε 
%ηά€ αΗΓίοηιτη Ιοα$ ιιηβηάίοα/ί*, $*ά [βυ* €Χ ΗΜ* ΚαοΙ*ην$ χηιάχΐί* ρτοΐαίχζ : έεηιρη ειχχιη 
αιτώ ηοδχ$ /ΊΑ, ηί €ρ*ηχ* ηχ€Τβ ηο*ίτα άίρΓοηχ€Τ€ΐην$ φχο4 αηαοτί, ηχΐίηχ χΙΙχίΒίταηάαηχιχι»- 
€€ρίηχη» ψ ηι**η?ιΥ*Ι : Η (κΠιμι β*ί, $1 ηχιαηάο ρτοάίατίΐΙίχκοηΒγζαηΙχηΗηχ. ίη ηηο νοναϋυΐα, 
άχ^χΐίοτα α€ Οτ*€θ-Βατ(>αΓα, φίβα ίη οτηηίίχα Ηί*Ιοτχ<τ Βχ^ζαηϋηα 8οηρΐοτχύη$ οοονηιιηί 
€χρΙχ€αδχίη(ΗΓ, ρο$$β ηο$ α€θ€$$\οη€ ηονα €οη§*ηαη χίΐαηχ ΙοοηρΙεΙατό. Εαά* Γ6 Ιατηεη ραχα 
€0$ 9 φΑοηαη ορ€τα Ιεχχοοη χΙΙχιά χη ίαονη εχΐδΐι, ροτ τηε αΓϋίίηηηι αίο. Υηηηι ςπχάβηχ β$ι 9 
€Χ ςηο Ηχ$Ιοτχω ΒγζαηΙχηοε $άϋχοηχ ρταχιιι *&ρ\ % ά* Ιίχχεο Β^ζαηίχηο ιάεηάο €θ(^χία$$ί ; 
ηά ηοΐο ν%Η$ άοαΐαχηιί$ οοοαίχοη^τηΗαηοάβ τ^ρχώίχοα Ιχΐΐ€ταηαΙ>Θη6ηχ€ηηάχρτωηρ6το. 61ο$- 
ιαηηιη Ηοο ηο$ΐτ*τη ηχοχ αφιείντ αΙίίΓηηχ ίη €οη$Ιαηίίηχ Μαηα$$χ$ ΑηηηΙα, %η 9ιιογοι>;<γι- 
Ικηάο εαάαη άχίχρΰηίχα η$\α ιιιιη, φιαίη αζ(*τί$ οοηχροηοηάΐί. Ιηΐιτίηι Ηοο ηίετε *χΐαηΐ%€$1 9 
$1 ναΐβ. ς\* ΡλγΙ». 1650, Γοΐ.» Ιη οιι» αϋΐίοηβ ρΓ*ΙβΓ ναπίβ 
Ι^οΐιοηο• β (Ιηοϋυβ οοίίοίΙ>π• Ββ(ζΐί3, 6 ςυίΙ>ιΐ5 
βΓαχα ρΑββίιη «αιβιιά»ΐ8. 61 βΙοδβίΓίυηι €«ΓθΙί Αιι- 
ιιίΐιαίι» ΡαϋΓΟίΐϋΟιί ίιι ΟΙιιΙοοοοιιϋτΙαηι «ι ϋικλιιι, 
»<Ι)»ιηοιΐ βοή ι Λιιιιηΐβί βιιΐίληοι-υαι ΟΐΙιιιιιηίύιηιιιι, 
»ϋ :•. Ο. 1289 α<1 1550, ιμιοβ β Τυτειο^ Ιιιιβιι» 
€6γιιιιιΓν:6 Υ€Π6γ»1 β(1ΐ(1οΓ8((|ΐιο ^ο^ηηβ• 6»ιιαΐ€Γ 
ό'ιαν* 8ρίι;{ί6ΐ β Ι,Μΐίιιβ \ητο ΐΓ&ιιιΙιιΙίΙ οι Ργ⻀οΓ• 
1596 ίοΚ; νυΙ^νίΐ ί.1*βιιικΙ.»\ιυ8 ηυϋϊΐίϋ ΑιΐβΓίν»- 
γιιι», ςυί €1 βιιρρ1βηΐ€ΐιΙϋΐιι »1) ». 1550 αύ 1588 , 
Οβιιι»ιιΐ(1<ηιιιΐ(|ϋβ ^βηβ&Ιο^ΐλπι βΐ ρ*ηιϊβ€ΐβιΐι Ηΐ- 
»40τίΦ ΤϋΓοίο* ιινβ βχμίιοϊΐίοηβιη «ι <1ο*θΓΐριίο- 
ιιβϋΐ ν*ηαηι:ιι Γ^ταιι» ιιυιυΐιιυιιΐ(|ϋ6 αϋ ίΙΙυ&Ιΐ'αιιϋοι 
ΑιιηαΙοβ ιϋ]β€ίΐ. 1.2οηίεί Ηί&1υη»ιιι ΐΓίϋιΐδ ίη οούϊ- 
•ηΐουβ ϋα?3Γί€« 1>ϊ1)1ίοΐΙιβαΒ ιιι&ιια οχΑΓαίαιιι βχιίαΓΟ 

0Γ9ΜΤ6, 16βΙαΙΙ1Γ <ΪΓ6ΐ$6Π18. 1.00 υ ΙΟ ςΐΙΟ ϋβΠΗΑ- 

ηία; ίΙ«•€ΓΪρΐίο €0ηΐΐΛ«;ιυΓ βχ ΙιΙιγο ββΰυιιϋο, ρ. 56, 

ϋπΒΟβ ϋΐ Ι^Ιΐϋβ €11111 110(15 ϋΧΐΐίΐΜΐ Ιΐ'Γ6ΐΐ«ίΓα» ΙΙΙ1«Γ 

8οί|ΐΐ<»Γ«8 Γβηιοι (««πιιααίοαιιιΐΒ. 

ι ϋαΙΐχ& Ιιίο $οηρίθΓ ςυιιι οοιιιηιβιιΐηΓΗΐ ρΐΌ(Ιϋ( 
Β!»»ίο ΥΐΜ«ιιι;Γίο ιηΙοη>ΓβΙ<? Ι^ηβ. 1 577, 1584,4 ; 
οΐ ουιιι Τΐιυιιι*. Αιΐί ουιιΐιηιαίϊοιιο ιϋ α. €. Ιυϋ, 
'ώιά. ί(Η% 1(ίϊυ, 1050; ο! Μ«ιβιιοί 9 υι»<|αβ αι! α. Ο. 1651, \1\(\. 16<»3, Γοΐ. Β€€ΐκη1ΐ€ ι*γ Π//<μ?>« ύ* 
Οιαΐ€οηάίΐ€.€Χ ί//ιιι(πι/ίο)ΐ* άε Ια ηιέηε Ηιιιοίη. 

ι Ιρ&β Ι^οιποιίδ, ι ίιιςυίι ΒοΙΙαπηϊιιιι», ϋε ΐ€ΐί 
ρίοήΙϊΐαΕΰΰΙϋ*. <ιιοη ι;ΐΓϋΐιυπ»ΐίοιήΙ)υϊ Γ:ιΙ&ί^,ςυ.ι« 

Ιϋ(ΙΙ•'Γβ ί.Γβϋί(Ιίΐ ΓΰΙΊΜΙΙ ΙΙ4Ι&1Γ3Γ1ΙΙΙ1 ί^1ΐ3ΓΙΙ&. » 

ι ΝοιιιιυΙΙ;• 1•:ιοΐικ! ΟΙι^ΙτοοοηιΙ^Ιί! Ιοοι τορη•. 
Ιιβικϋι ^»^ουιιϋ β^ίΐιΐϊιιβ ιη ΕΙο$χο Μίίοτκύ α 1. 1. 
θ€ ίοήριοτΐϋπί ηοη επΙέίϊιΐΛίκύ, ρ. 119, »<|. Αΐ«|υ« 
0*βρ. ΗϊΓΐΙιίιΐδ «<Ι 1>Ιϋα(1ΐ3Π. ρ. 358. 0;«-ι«ι ιιηι Γ»1- 
Ιϊΐυΐ' Π^ιιποιβ λναπίιοιιη• V. Ο. <|ΐ•ί ιιι αρ|Μη<Ιί€θ 
30* ΙΙϊϋΐ.ΙΐΙΐβΓΛΓίαη» ϋο<ΐΪ8»Ίιιιί 0αν<Ί8ςη1ιίι (^ΙιιΙοο- 
€0ΐιϋ)ΐ3ΐη ριούίι&&<; ί^ιίιιβ 6χ €1αα&υΐΊ νιτ^ίοιιο 
1'βη*. 155'». Ργ»1«γ γ^ιιι ΐ|ΐιθ4|υύ ιιι ε*ΐ2ΐ<φο ΙιΙμό- 
ι*υιΐι α ^κιηιιβ Οροηιιο οχοαποΓυπι, <|υί Υηκ ο]η• 
8ΐιΙ)]ΐοΐΙϋΓ, ιιιπι.ΟΓίΓΪ νίϋβα» 1.3ΟΙΗ0Ϊ ΙΐϋΐΌδ ΟηΐϋΟ 
βΐΙ•:ιϋυβ ιιι ίο Ι. ΰΐΐίΐοκ; ιι&ιιι ί»ιίιιβ Ιίηΐιιιιι ί!Ιο§ 
Οροηιιυ$ νιιΙ^βνίΐ, €θΐ)ΐ|ΐιΐ!ΐ>ΐιι• «ιι&ιιι ιιι ρτβκί. *1 

€0^ίΐ. ρΟβΙϋΓΙΟΓβΙΙλ 3)101 1502, 4«Γ80ΓυΐΙΙ οοθκ-<ΐΐιι •ιοι 

ίβίϋΐϋδβ. 11ο ιιο ΙμΙοιικηαιιι ρΓορίιιςιιιΙβίβ ηιιί^ίΐ ΙΚ;- 
ΐιΐ(Ίιίϋ8 Οΐ3ΐΰοεοιιϋ>1•8 οιγοι ». II. 1510, ΟΓίομβ- 
ΙΙ3ΓΪΟ ιηϋ]θΓ ϋΰίαιίυΐι» ΜοΟίοΙηηί, <1ΰ ιριο ιιι (ίιαιιι- 
ιιΐλΙιι:ΐ& οΊοβίΐ ιιιβ ιο€ΐιιΐιιί. • Γαβιιιο. (1) Ημ ΟΒίευίςυο Ιΐϋιυ ρΓ«αιΪ8ίαιιΐ8. 13 οε ΒΕΒυδ τυκααδ Ι.ΙΒ. Ι. 14 ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΥΑΟΥ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ/ Ι.ΑΟΝΙ0Ι ΟϋΑΙΟΟΟΟΝΰΥΙΛΕ 

ΑΤΗΕΝΙΕΝδΙδ 

ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ 

Β1 0ΒΙ6ΙΝΕ Αί ΒΕΒΙΙ8 6Ι8ΤΚ ΤϋΒΜΒϋΜ 

ΙΛΒΕΚ ΡΚΙΜϋδ. 

Α•€ΐοτ\$ %ηί€*ϋο $1 Ι&Μ. Τιιτΰατντη οηρο* (αη%\11<ζ αο άηοα βπκφιβ» #βρ/«η, φιά ρο$ί Τατ- 
ίατο$ ΙαηαΜ€* €**(*$, Α$\αη% Μχηοταη ιηίατ $€ ρατίχϋ η*η*. ΟίΙοηιαηηί, β* βΐϋ ΟτγΛαηι*, φ*ί 
Νί&Ναη ΒίίΚνηιν αρ\1> €ί Αηχ\ιταΐΜ$ /, φιί ΤΚταοίβ ραΠβτη οεοιιραπ'ί, τ*$. ^β***. 

Ααον(χφ ΆσηναΙωτών χατά τδν β(ον οΐ ές ΙπΙ ^ ΐΜηίβηο Α4ηαιΙβιι»Ιι, <|μ» νίοιι <{•*φΐ6 ανάίΐα 

•έαν τ* χαΐ άχοήν άφιγμένων ές ΙστορΙαν ξιιγγ'- ροτ&ρίι, αιη οαΙιοοΊη τίνιβ €ον€ΐ % ϋα«ηΐΓυιιι ιηοιιι•- 

γραχναι τάδο * ωστο Μ) τούτο χρέως Ιχτινύναι λ τ*, ιηοηϋι ομποΆγο *4»4αί4 : ριηίιη ςηκίοιη ιιΐ ηοΐυι-» 

φύβιι Αμα οΐάμονος, χαΐ μηδτν αυτών άχλοώς Ιχ•ιν ^τ«ΐί«ηι ύ>ϋίΙ*ι» ΓβΓοτκΙ, ρ»Γ4!π> νβΓΟ ςιιοϋ ρυ4»- 

4ς το&ς 4*ιγιγνοιιένους, ξυνινιχβέντων, ως 4μο\ 8ο- κι ηίυϋ ηοη ΗΙοπιιη πι«ιηοΓ&οίΐ6 νίβαιη !η ρκιβ- 

χΗ, ο&σαμή ελασσόνων τών κατά τήν οίχουμένην π*. ΟοοιρΙοέΐίΐιΐΓ οαΐαι Ιιοο ορυι (ιιΐ μοα Γβι 4 ορί- 

«•?* γινομένων μνήμης αξίων * της τ» Ελλήνων ηίο) γο$ (0»4*ι Γβιιι* οοςιιιςαοηι ιοίικιτβ» ίΙΙίι, 

φηρ\ τβλβυτής τά ές τήν αρχήν αυτών Ιαισυμ6*6η- ςιια υηηυοαι ϋι αηίνοηο ίβίο <βη»*ΓΜΐη ογΙμ €θϋ~ 

χάτα, χα\ Τούρκων 4χ\ μέγα δυνάμβως, κα\ 4π\ μέ- 4ί{ί3*ο ηΐ6ΐιιατ*η4ΐΐΓ• Οαο »ιι4οιη «οηΐίηβΐ : Ογβοο» 

γιστον των πώχοτβ ήδη άφιχομένων. Άφ* ών δη τήν Νιοι Γβσ,ηί ίηίοΓίΐυιη, «4 φη& ηιιΐζ ία {ρ&ηη ΓοαΌη- 

τούο* τού βίου βύδαιμονχι ν έπ\ τάναντία φερομένη* <!»Γΐιη4; η«6 ηοη Τοιόοι, ςυί Ιιι^τΙ (η Ιιηΐ*» 

4χιλβγσμ<νος, Ισχοιν αύτφ χα\ άλλοτ* Αλλως θέμις ετοΥΟΤΡηΐ ορβ•, ι* ορίυοο 01 ροΐβιαΐ* ιηοϋαΙ** 

ηγούμαι βίναι, η•ρ\ άμ^οΐν τούτοι ν μνήμην κοβΐ• οηιηβ» ςιιί ΐιηςιίΑΟί ΓϋβΓβ, Ιοη^ο ίαΙ«Γ?αΐ!ο ΙιιΓη μ 

«$ο4 ούχ ά<ιχή, ξνιγγραφήν Ιέ τήνδ* άποδβιχνύμι- Γ€ΐίηΐ|ΐαηΐ. Ομϊ, ςυιιηνί• ουαο τβΓυια ροΐί•ΒΐαΓ 9 

νοι, 1«μνηα6μ**α χαι «ρΐ Αλλων, τών κατά τήν βΐ ρΓΧββηΙί» 2 τίΐ» ί^ίαΐαΐ^ιη εοοϋΐΓΐ)6η1 9 βΐ Ια 
οίχουμένην γινομένων, ούκ άμφΐ τόνδ< τον έ.τ' εμού ^ ά'ινβΓβυιιι •1>ηρί*ϋΙ : 1«ηΐ6ο €«ιι«ο ίθΓ6 (ιιΐ «4 

χρόνον, οίς το αύτος «αρ€γινομην Οοαβάμενο;, κα\ αιβοιιι οο.'αιίυπι 2ϋ]ίεΐΑαι) Ιβηιρικ ςυο Γβ5 ίρ^ο- 

τ&λλαά«ότ<τοΟ οΙχοτος, μάλιστα δέ συμβάλλομε ηιηι ίιι οοηΐτοηααι υογ^οιιΙ. 6β υιηοςιι« Ι90ΐ60. 

νος, χα\ ώς έτι «αρα τών τα αμο(νω φρονούντων Οτχά* ραη(βΓ €1 Τιιγομ, ηίοΙοΓίλΐη €οη!βχθΓ6, ηοη 

ϋοχουν«νΝσ#αιν4ρλ αυτών, άλλ* { αν οί; μάλιστα• ο^&Ιγογ ίιι]υευη<!υιη Γογο. ΙΗϋοηοηι οιιίειι* ίβιοηι 

Ιυ«4 ως ασφαλέστατα έπ\ το αμβινον άληθιίας •1ρή• οοηκΓϋκηΐε*• ί«είβαιυ• ΐΏοηϋοηοιη 64 ιΙΙοηιιη 

σ#αι, μηο* έχτί^ό γ« πάνυ Ιχφαιϋως Ιχ<ιν ' ήμϊν, ί\η» \η ογΙ>ο «εοΚΙ^ταιιΐ ; ιμ€ ιοηοη ηιοο 4οσιρθΓβ ν 

ώ;'Ελλη/ΐχ|| φωνή ταύτα διέξιμιν. *£ητ\ ή γ• τών α! ςηίυίκ ΪΒ4σΓίυ6ΐιιη ΟϋΐϋΑΐοβ 4βοΐ!•. ΟκίβΓ• υλγο 

Ελλήνων φωνή «ολλαχή άνα τήν οΙχουμένην διέ- ηοη Ι€€υ4υ& νοηβίηϋοβ €θΐι]θ€ΐαΓ»«, ιιοο α! λοο€- 

•χαρται, χα\ σνχναΐς Ιγχαταμέμιχται • χαΐ χλέος ροπή »η ηίβ ςαί πιΐ|ί• »>ροΓ0 νίιΙοϋίΐιιΙιΐΓ ιγ&- 

ΝοΙοΙβ πιβΓβίη«ΐ63. 

• ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΑΝΑΤΛΟΤ 1ΣΤ0ΡΙΑΙ ΤΟΝ ΑΓΑΡΗΝΟΝ ΒΑΧΙΑΕΟΝ, ΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΟΤΟΐ- 
ΜΑΝΟΝ. 8(€ Ι• «μ. 

1 1«τι»νά<αι Β. ιΗ «ι εοηΙ. • αν μίλιατ*. » Ιχον. 15 ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΐεΟΟΟΝΟΥΙΛ 16 

(Ιαιη : νβηινη, «ιΙ ΜβΙοπ» ιβηββ (υΐο ΓβΓαΐυι-, 6> Α μ*ν αύτ!) μέγα τδ καραυτίχα, μείζον 51 χα\ *ς αδ- *(1«Ιιιοβηι, <!«« ςιι»ΐη ρΓοχίιηβ 3(1 νβπΐηίβω ιοεβ*- 
•βπηί. Ν«ο ιιοΐιβ τίιίο ν6ϋ*Ιι>Γ, φιοά 0γ9Χ« Ιίη- 
^113 ορβπ )«ί *(ΙΙ)ί1)6ΐυτ. δί <|ΐ)'ι<)6ΐη 62 Ιιοάίβ ρβΓ 
ΐοΐυιη ςυαιί ογΙημιι 6*1 <Κ$ρ6Γ«α, βΐ η»ιίαηίΙ>ϋ• 
οίΗΐηβιι* ΓβΓβ ίηιιιιί&Ι* ΰοηβρίοίΙυΓ : οιι]ιι« §Ιοη* θις, όποτε δή άνά βασώείαν ού φαύλη ν Έλλην τε 
αύτος βασιλεύς, χα\ έξ αυτού Ισόμινοι βασιλείς, ή 
€ή χα\ οΐ των Ελλήνων παίδες ξυλλεγο\αενοι, κατά 
σφών αυτών έθιμα ώς ήδιστα μεν σφίσιν αύτοϊς, 
τοίς & άλλοις ώς χράτιστα πολιτεύοιντο. οιιιη βίΐ βχοβίίβηβ, 6ΐε6ΐΐ6»ΙίθΓ ιαηιβη «οοβύβΐ, ςααηύο η?|οο «ΗοιιΙη Ιι•υ(Ι οοϋΐβαιηβηίίο ρΓ»Γυ6πι 
Γβχ Οηβοιχ, βΐ φιί βχ 60 η*Β66ΐιΙιΐΓ, Γβββ« , 9ΐιιΙ ςικικίο ϋηκοι-υΐ)) 01» ίη υηυηι οοΙΙβΰϋ, ριιηο 
ιιιοΓβ ΓοβρυϋΙίοίβ βίΙ>) ςιι»ιη Ιυοιίιιαίβκίιιιο αιΐηιίηί&ΐΐΐτβηηΐ• ΓβΙιςιιίβ ▼«γο α,α&ιη 'μοίβηΐίΜίιηβ ίηιρβ- 
ΓανπΓΐηι. ϋΐΉΟί ςυίιΐοη, ρηκίληβ ΓαοιηοηΙιιι* βϋίΐίβ, <|ΐιο 
ραηο ίιΐββηίβα) βίϋΙ ρβρβΓβΗηΙ ςίοπαπι, 64 φιβιη- 
3<Ιιηο<1νιιι ίηΐ6Γ €»16Γ» βΐί^πι Ιιι ΕυΓοριπι ΙΛ- 
1>ν&ηι<]υ6 νοηοΗηΙ, Οαη^βη Οεεαηιιιηςιΐί α<ϋβηηΐ. Έλληνες μεν ούν ίσα άποδειχνύμενοι Ιρχα με- 
γάλα τε χαί πβριφανη, έπ\ μέγα άφίχοντο κλέος 
χατά τε Αλλα χα\ Εύρώπην, χαΐ δή κα\ Λιβύην, 
έπ'ι Γάγγην τε χα\ Όχεανον, χαΐ έπ\ Κα υ χα σον Ετι €ΐιιη 3(1 Ι»1» Ιθ€λ ρΐΌ€β*86πηΐ *Ιϋ ρΐυηιηί, φΐο» η Ιλαύνοντες * έπ\ ταύτα δέ προιληλυβοτων Αλλων τβ πολλών χα\ δή χα\ Ήραχλέους, χα\ Ιτι πρότερο ν 
του Διονύσου του Σεμέλης υ'.έος, χαι προς γε Ιτι 
Λακεδαιμονίων χα\ Αθηναίοι ν, μετάδέ ταύτα Μι- 
χεδδνων του βασιλέως, χα\ τήν τούτου ύστερον 
ήγεμονίαν έχίντων , ηολλο\ τιολλαχή Ιχαατα ώς 
(γένοντο, άλλοι έιτιμνηαάμενοι χα\ αυνεγράψαντο. 
"Ελληνες μεν ουν ταύτα διεκράττοντο. Ι*• πολύ ώς 
μάλιστα τού χρόνου διαγιν^μενοι κα\ *«\ συχνά; 
γενεάς τύχην αρετή; Ινδεί σχόντες απανταχού , 
ξύμμετρονδι ούδαμού. Έπ\ τούτων τε γάρ «ολλα» 
χή άνα τήν οΙχουμενην ευδαιμονούντων, Άσσυρίους 
μεν το «αλαι^τατον έπυΟ^μεΟα άχοής 4*1 τ6 μνή- 
μης μαχροτατον άφιχομένους• επί τήν της Ασίας 
αρχήν προ&ληλυΟέναι * μετά ο* ταύτα Μήδους ές ΙηΐΛΓ ΗβιχυΙο*, 61 »ηΙο Ηιιηο Βαοοϋυα δΰΐηοίθβ 0* 

Ιίυβ» ρΓ*ΙβΓβ3ι 1•λεβι1«!ηοηϋ 61 Λ!ΐΐ6ΐήβη«6&, ρο- 

8ΐ6α ΙΐΑοβιΙοιιυαι Γ6χ, 6]υ•ςυο ιη^βΜοΓΰβ, βΐ ηιιο 

0Γ<ϋηβ «ΐιι^υΐα Ιιοβο |6βΐ3 ιι»ηΐ, ρΐηπαιί »ηη»1ΐϋυ< 

€θη«1Ι()6Γυιιΐ• ΟμβοΙ •υΐ6ηι ρΓΧοΐρυβ Ιιυηο ΙαΙιοπμιϊ 

αίΙ>ι εΙβΙο^β^ηΐ» ςυί* ρηβ οβίβπι ΐ^ιηροΓΟ Ιοη- 

βΙοΓοάΊΐΓ&ηιηΐ• ίοηυικιιιςυβ νίΓίαΐβ \3θυ•ιη ν ηιιη- 

ΐ|ΐι*ιΐ) Καίει) ιηοι!6ΐ'.ιΐ&π) ρΐιιηιηίβ (6η6Γ*ΙίοιιίΙΐϋ9 

οοΐίηιιβΓυηΐ. 11 ίβ ρΓχΐ*?Γ«α ρβΓ ΐοΐυιη 0Γΐ)βηι ργο- 

•ρ6Το Γβηιιη δυοοβ$$ιι ιιίβηΐίΐιυα, οοιιιρβηο Αδ«γΓΐο«, 

06ΐιΙβηι 2ΐιΐί(|υΐ$λίιη»ιτι, ιηβηοοηιη) βιιί Γ^οίβηΜ 

Ιοη(ί&&Ιιη»ΐΗ > Α&Ία* ίιηρ6ΓΐιΐΒΐ οεοιφιβιβ. ΟβίιιΜβ-' 

<Ιο& &ι! Α•ί& ίιιιροΓ'ιυπ) «υϋνβοίοι, ϋηοβ 8»γΙ){ΙΓ6 

(ηυβιη Ιυ&ϋηιιβ Αίυ•οΐϋΐη οΐ ΑΓίιβοβη νοϋ:»ΐ) δ»Γ- 

εΙ•η•ρ»1υπ) ΑββνΓίοηιιιι Γ6§6πι Γβ§ηο όβ'.ιιι Ιιαηίβι. £ τούτο καθιστάμενους ήγησαμένου £αρ6ά^ω του 

δοιΐ Κιμά ποοηαΓοΙιίιιη (αηιΐβιιι ιιηίβεπιηΐ, νίοΐί * 

ϋντο ΡβΓδ^Γϋΐυ Γ€χ'»\ Αι Ηίιιο Ρβπ^ηιιη Γ6|6β αιίβο 

ίη ιιηιηβηαυαι οιιοιί βυηΐ, ιιΐ οΐί»ιο ίη Ευτορηιιι 

Ιγ3)οοοι ίιι(. Ούίηϋβ, Ιιαυι! ηπιΐιί» &χοιιΙίλ ρο^ΐ, ΑΙβ- 

Χ»Ι1ιΐ6Γ ΜαΟ(ΗΙοΙ)11Π1 Γ6Χ, 6Γ6ρΙ» Ρ6Γ&Ι& Α«ί* ΙΙΙΟ- 

ΐιβΓΟίιί», ΙπεΙιβ όβνίειί^, Ειιτορ.υ Α^ί^ηιιβ ρκΚβ 

ΙυυΗ ροϋΐιΐίβηιίβι άβΙκΙίΑΟ, *υίδ ΓβΙίςιιΐΐ ίιηρβηυιΐ). 

ΕχίιιιΙβ (Ιοιηαιιί ουιη β^ββπΐ ηηοΐί ίηιρβηιιιιι ίιι 

οΗ>β Ιοη^β ΙίΙβΓ^υβ ιηαχίιιιυιη, ΐιηβιιΐβ• ΓογΙοιιαι» 

νΐιιιιΐΐ 3 χςΐ)ίΙίΙ)Γ6ΐη ν οοιηιιιί^θηιηΐ Βοιη»ηι Ροη- 

ΐίΩεί ιιίλχΐηιο. Ι|ΐ$ί ν^ο «Ιιιοΐιι ΟβΒβαήβ ΐπιηβίβηιιιΐ 

ή) ΊΊ>Γ3<:ι°»ιΐ) (1) ; βΐ ίη 6* Γ6{Ίοο6 ι»1>ί Αβί« ρΓο- 

ζίιηα β$(, ΒνζαιιΙίυιη υΓΟοη» €Γ»«ιη (ςιιΐί ηυηο 

€οιι&ΐ•ιιΐΙιιοροϋκ βκΐ), ΊΊίΓαα» ιιιβίΓοροΙίιη οοιι- 

Μίΐυβηΐββ, οιιιΐ) Ρβηι», Α ςυίΐιιι• ρΓ3\ίβ8ΐιη€ •ίΠί- ΰ βασιλέως, χα\ θράχης έτ:\ χώραν, *ιτ:ς Ις τήν 

{6οαηιυΓ ν ρίαιίηι» ρΓ(Βΐΐ4 ίεοβηιιιΐ. Ογ3Ε€ϊ «υ«Μο 

<!χ 60 !6ΐηρθΓ6 Ποιη»ιιι& οοιηιιιίβΐΐ• οιιιιι Ιιι» ΰΐί- 

€|ιιαιιιο ρΙϋΓ6$ οιιηΐ6Γθ €11611 1, Ππ^ιιαιη <ιιαπ) ρ»- 

ΐΗοΒαυβ π)0Γ6« *ά ΙΙηβιη υ•ςιΐ6 «ο»»ι*ι)Ι6γ Γ64Ϊ- 

ηιΐϋΓυηι ; ηβο ι*ι»6ΐι ρΧΓίιιπ) ηοιηβιι ιρ&Ιβ Γ6ΐη•ΐ!- 

•ίι, νβιυηι ΐ)ΐυΐ3ΐιιπ) ϊιι. Ν•ηι Βχχ9ΐλΐίί Γ6^6$ ιιοη 

ΗΐΜρΙίυα ίβΐιΐιΙ ιιοεηβη ε;ο$ιανοΓυιιΐ, $6(1 1113^11» Γυιΐ) 

ν6!)6ΓΑΐίθηθ •6ίρ3θ!ί ΑθΠΐηη<»6 ΪΙΙίρυΓΛίΟΓίίβ, 61 (!*!- 

*απϋ, ιιοε βΓχςοίΐιηι η^βι, ιιυιιαιρανιτυιιΐ. Κο• Σαρδανα^ιάλου, *Α ο συρίων βασιλέως, τήν ήγιμο- 
ν(αν άφελομένον, ύστερον ύ«ο Περσών τήν ρ•σι- 
λείαν άπ'6α)εΤν, ηγουμένου Κύρου τού Καμ6ύσεεσ, 
χα\ Πέρσας τ^ άπ6 τούδε έπ\ μέγα χωρήσακ δνινά- 
μει»:, τά τε άλλα χα\ ές Ευρώπη ν διαβάντες. Μετά 
δέ ταύτα ύστερον ού πολλαϊς γενεαίς Αλέξανδρον 
τον Φιλίππου Μακεδόνων βασιλέα, Πέρσα; άφελό- 
μενον τήν ήγεμονίαν, χα\ Ινδούς καταστρεψάμενον. 
χα\ Λιβύης μοίρα ν ούχ όλίγην, πρ6ς δέ και Ευρώπης, 
τοΤς μεθ' Ιαυτ\ν ρασιλείαν * χαταλιιεείν. Ές δ δή 
'Ρωμαίους 1π\ τήν της οικουμένης μεγίστην αρχήν 
άφιχομένους, Ισοτάλαντον έχοντας τύχην τ^ άρετξ, 
έπιτρέψαντας Τώαηντιρ μεγίστφ αυτών άρχιερεί, 
χα\ διαβάντας Ι; Θρ^χην αφηγουμένου έπ\ τάδε τού "Ασίαν έγγυτάτω οίχεΓται , Βυζάντιον ελληνίδα 
*ό*λιν, μητρόπολιν σφών άποδιιχνύντας προς Πέρ- 
σας, ύφ' ων ανήκεστα ΙπιπόνΟεσαν, τον αγώνα 
ποιείσθαι, "Ελληνας τε τό άπο τούδε Τωμα£ο«ς αυ- 
τού έπιμιγνύντας, γλώτταν μέν χα'ι ή6η «ά εαυτών, 
τφ πολλφ πλέονας ' Ρωμαίων Έλληνας αυτού επι• 
χρατείν, Ιιά τέλους φυλάξαι • τούνομα μέντοι μηχέτι 
χατά το πάτριον καλουμένους άλλάξασθαι * χαΐ τους 
γε βασιλείς Βυζαντίου επ\ τ6 ζ φας αύνους *Ρω- ΝοΙιιΙω αίαΓ^ίϋ^Ιβδ. 
(Ι) €υ^(:ϋΐΐίΐΐ(ΐ$ ϊιιιροηυιυ αι! Ογοβοο» ΐΓαιι^ΓοιΙ «ιιη. 33 >. ) ν βασιλ. Π ΟΕ ΒΕΒϋδ ΤΙΠΙΟΙΟΙδ Ι.ΙΒ. Ι. ]8 

μαίων ρ*5ΐλ£ίς τε χαι αυτοκράτορα,; σεμ•όν*αΟαι Α ηιηηο• ΐ]ΐιί(Ιβιη 30Γορία»υ$, οι ΐρ$οηιηι ροηϋβοοιιι 
Ακσχαλειν • Ελλήνων 51 βασιλείς ούχέτι ούδαμη ιηηχίιηιιιη, οαιη Ιοη£ο ΙοιηροΓΟ οοηΓΟίΊαιεοηΐ οιιιιι 
Αξιανν. Τους μέντοι Τωμαίους έπυΟόμεθα χαΐ αύ- Οηκί», ίιι απ*1ί«η:ε Γβ1ί β ίοιιΪ8 ηπίΙ)ΐΐί<ίηηι »Πίοιι- των Αρχιερέα τδν μέγιατον, ούχ ολίγα άττα κατά 
*ήν6ρησχ.ίαν ά*ο κολλών ετών διενεχθέντα.:, δια- 
,χεχρΜαιτΑ τε Αλλα Αφ* Ελλήνων, χαι δή χαι 
•βασιλέα έ*ιψηφ:ζομένους, ότ& μέν άνο Γαλατών, 
Ατέ Ιέ Απέ Γερμανών, ές τονΙε Αει τδν χρένον 
Ακοδέίχνύναι. Αιακρσσβεύεσθαι & άει πρδς τους 
Έλληνα; ούχ Ιστιν δτε διαλείποντας, ώστε τά ές 
Ορησχείαν σφίσι ξύμφωνα τε χα\ ξυνωδά χατα??ή- 
σαι. Αλλήλοις, χατά ταυτδ ξυνώντας. Κ*\ μέντοι 
•Ελληνας μ*) έθελήσαι "Ρωμαίοι; δια χρόνου συμ- 
φερομένοις τΑ πάτρα σφίτι ναθεστώτα συγχίαι. Κα\ 
Α** ταύτης δή της διαφοράς συχνού; τε των Έ*πε- Ιίν, ΐΑηϋβηι α Ο» π» (1<»ί*α$$«. Βοιη&ηιιηι αυΐβιιι 
€3ε«ΐΓ6Π) ηιιπί β βΜΙίκ, ηιιηο β ββΓαιαηίβ οΗςοικ» 
Ιββ, ΐΓ£λϋ>$, ηιιΙΙαιιι ργογ$ιι$ οοοαβίοηβαι οπιΐϋβιι- 
Ιο», ιηίεβηιιιΐ ζά Ογ3βοο5, υ ι ^οηνοη'ιοηΙΐΒ ίη 
ιιηιιηι, εοηΓΪΗ•ιηι«|ΐιο οοηοοίοΐιπιηίοβ, οοηοοηΐίαηι, 
αηαηΐιιηι »ι1 ϋΙΐΓΪ5ΐίαη&ηη Γβϋβίοηβιη ίΐιίηβΐ, ΙηΙβΓ 
5Ρ3<• €οη^Ιι•ιίη«Γ6ΐιΐ. Αι (ίποοί ηοΐιιοηιηι (2), αιιη 
ρΐιιήιηίβ Αηιιί• *ιΙι<»π»υ•ί Βοηκιηοε οοηίοηΐίοιιαι 
ηιονίββοηΐ, ραίπιιηι γοΚκίοιη* βιιαε οιιΐΐιιιη ροΠΟΓ- 
1)2 π. Η»ο άΊεςίϋϋ οιιιβ* ρεπηοιί Ο^ι^ηίαΙίαπι 
ρΐυτίιηί, 3ΐ!]υηοΐίβ οΐίιηι Υυηοιίε. ροηΐίϋοο ιη»τί- 
πιο βίο ίΐ)5ΐί(ίΐηΐ6, ϋύοιτνοηιιιΐ οΙ*ββ€ πιιιίιηβ ηΐα- ρίων # χαι δή χα\ Ένετοΰς, ενάγοντος επί τάδ* του Β Κ»» ρπ)Π< ί$η α<ΙνοΓ8ΐι$ €γ3Βοοι. ΑρρβΙΙσιιΙβ* ι'β'ιΙιΐΓ 
"Ρωμαίων έρχιΐρ'ως ατδ) φ στρατεύεσθαι μεγάλω έπ\ 
τους Έλληνας, χα\ έ πι όντας ές τδ Βυζάντιον άφι- 
χεσίαι, χαΐ Βυζαντίου τή* πο7ιν χατά κράτος 
έλείν • βασιλέα τβ Βυζαντίου χαι Ελλήνων τους 
άρκτους οΓχεσθαι διαβάντας ές τήν *Ααίαν. Άφιχο- 
μένους δ* Αποδειχνύναι σφίσι Νίχαιαν τήν Ελληνίδα 
«Λιν, τα βασίλεια έν αυτ( ποιούμενους. Μετά δΙ 
τ«ϋτα ού πολλοίς Ιτεσιν ύστερον, άπολαβίίντε αΟΟις 
Βυζάντιον, χρΰφα είσεληλυνότας 4ί τήν πδλιν. ΚαΙ 
Ις τήν Κύρώκην αυ διαδαντας διαγενέσΟαι έν αυτή 
βασιλεύοντας. Βαοιλέα δε Ελλήνων μετά ταύτα 
Ίϋάννην έπ\ ξυροΰ ακμής ήδη αίσθόμινον τά Ελ- 
λήνων πράγματα, λα64ντ* τε τους Βυζαντίου άρχιε- 
ραΐς, χα\ 'Κλλήνων τους έλλογίμου;, διαπλιυσαι Βνζλΐιΐίαιιι ιιιΐιβαι, οα•η νί €βρβΓυηΐ. Ββι αΐιίβι» 
Πγι»ι»ιίυε οιιπι Ογλοογοιιι ορίίπιχίϋυ• Γυ^ηι 
ίηίβη», εοιιΐυΐίΐ β« ίη Αβί.ιιη• (}αο εαπι νβοίβ96η! ν 
ϋΙο^βΓϋ ΝίοΒίι» υΓυ€ΐιι 6γ9βοπι 9 6Αΐηςιι« ηςηϊ 
8β<Ιβηι ϋ6θΐ9Γ9Γηηΐ. Οαιη βοαί ίηΐβΓ€€»»ίβΜΐιΐ 
ρ^αοί, ΒνζχηΓιυιη ΓβοαροΓηΓυιιΙ, €υιιι ηοαηι ιηαιί- 
ιηβοοειιΐΐβ ίη οαιη Ιβ ΓβοοριΜβηΐ (3). Ποτογ«ι ί§ί• 
Ιογ ΒνιαιιΙίιιηι, τοϋοΐ» Α»ίι, Γβ^ηί ^υ(>βπι»ϋυ1α 
«Ιία ΐοιιυβηιηΙ. Ταηϋοιιι 6γ200Πιπι Γβχ Ιοαιιιιο*, 
ίιιΐοΐΐί^οη• 0Γ360θΓυηι γοι ίο βυηιιηο ροηουΙο» 
ΐ|υ*«ί ίηΐβΓ ιη&Ποιιηο β( ίηηκίβηι, νβΓβαΗ, ιεειιηι• 
ρΐίβ Βνζ8ηΐϋ βρίβοορίι, ιιοοηοη Ογ«οογιιιιι <Ιοαίβ ν 
οοη&€βιι<ϋΐ η»νοπι ν βΐ ίη ΙΐϋΙίαηι ρΓοίβοΐιιε β$Ι (4); 
πίβΐίπιχηβ, •ί οοηνβηί&εβηΐ οαηι Βοπι.ιιιί• ίη ηβ* •Λεισντα ές Ίταλ/αν, Ις γι τον ά«6 Τούρκων έπη ρ- ^ Κ 01 » ΓβΠβίοηίβ, βο Ιιο« αιιχίΙί»Γ€9 ΗιΙΓιΙιίΓηιη α<! 

• Μα^. ... * ■• • Μ * Β * ■ «■■■ • • * ** τημενον ο! χίνδυνον έπιχουρίαν οίδμενος οίσβσθαι, 
ήν εκείνοι τα χαιτ τήν θρησχιίαν ξ«μ68• Γενδμε- 
νονΙε έν Ιταλία, χα\ χοινωνησαμενον τφ Τω μα ίων 
Α^χ^ρεί τήν περί τήν θρησκεία ν διαφορά ν, είς διά- 
λσξιν μέντοι χαταστήναι «ολυπραγμονοΟντας, τε- 
λεντωντα έε ξυμβηναι αύτψ αμα τοϊς Έλλησι τά 
κατέ τήν διαφοράν ιφίΛν ξυνωδα Αποδειχνυμένονς, 
»λΙ τήν ΙιαφορΑν σφίσι διαλυομένου,-. Επικουρίας 
II τυχόντα έν μέρει, ΑποχομίζεσΟαι αύθις έπ\ Βυ- 
ζαντίου. Τους μέντοι "Ελληνας έ*• οίκον γ £ν ομέ- 
ναυς μή έμμεΐναι τοΤς έν Ιταλία χαι έν συνόδοις 
«««μβγμένοις, άξιουντας σφίσι μηδαμή ευαγές 
βίναι Ρωμαίοις, ως δή μή αίσια διισχυριζομένοις, ΜΙυπι ]βιη Ιιιυ<1 ϋυΐηβ α Τογοι• ίαιιηίηβηι. Οιιηι 
3αΐβηι 3<Ι οοΙΙοαυίιιι» νβηίίΐβΐ ουηι ροηΐίΟοο Βο- 
ηΐαηο Ευ^οηίο Ιυω ςυαΓίο, $υροΓ ΓβΗ^ίοηίβ οοη- 
ΐΓονβτβία, ϋίδρυΐειίο ουιιι πια^η» αΙΐβΓΟίίοηο 
ιιΐΓίηηυβ βκοηι €*(• ΡοείΓβηιο βο Γββ «Ιο<Ιιιοΐ• βιΐ, 
υΐ Ο㻀ι ρ>ηΐ6Γ «ι Βοηι^ηί ίη Γβϋ^ίοηί• 4 η«|ο- 
Ιίο οοη&οηΐίΓοηΐ, ιϋ&οοΓ<ϋ•(|υ« οηιιιί• ςηααι Ιοηρε- 
είιτϊβ βυΙ>αιον€Γ6ΐιΐΓ. Βοχ ί^ίΐοΓ Ογχοοπιαι αιιιίΐίί 
& Ηοοιαιιίβ αϋςιίληΐυΐυπι ηιοΐιιι, (Ιοπιιιηι Γοϋϋι. 
Οπτοί ΓβνθΓ•ί ΒνιιιιΓκιηι, αο(• οιΐοοοοΐ βοε, ςνί 
άοαιί π)»η•βΓαηΐ; ςηί <|«ΊιΙβηι ηοΙιιβΓυηΙ κΐλΓβ Μ* 
4]ΐιχ 901• ογλπΙ ίη ίιαίί* εγη(Ηΐί•, ρυΐαηιββ, βΐΐιϊ 
ιιουιίςυ^ηι Γιε οβ<ι% εοη•ϋη•ηπι ρηΒβίακ Βοηίαη'κ συντίΐεσθαι το παρΑπαν. Κα\ ούτω διάφορα δια • χ> ηοίιη* ««$0Γ«ιιΐϋιιιε• Ηίηο ρ«Γρ€ΐαο ώσοΟΓάΊααι ίο- τέλους γενέσΙαι "Ελλησι τά προς Τωμαίους. Ταΰ- 
τα μεν έ^ τοσούτον μοι Ατεοχρωντως έχοντα έιτιδε- 
ΙείνΙω ΌφΙ τε της Ελλήνων βασιλείας, χα\ της 
ές ΤτσμαΙοος έχουσης διαφοράς. Ός δή ούχ ορθώς 
«Α γβ ές βασιλεία ν, χαι ές τοΟνομα αύτφ προ^ηγο- 
μεΑετο τούτοις. Παραγενδμενος μέν ονν αυτός Ιγω- 
γε επί τονΙε τον βίον, χατέλαβον "Ελληνας τε χαι 
Ε λ λή νων βασιλέα, ύπο τε των έν θρ^χη γενών τι 3*6 6πϋθο& ίη 竧οΐίο Γ«Ιί(ίοοίβ »άνοΓβυ• Βοηι•- 
ηοε οοη•ι»ΐ. Ηχο ςοίάβιη ήαοΐοηυε» ςυ^ηίαηι ρπβ- 
εοηή ηίιΐΟΓίχ οοηϋυο«Γ6 νίϋβίΟΓ, ϋββΓ^οοΓυπι 
ιο^ηο, η οοιιΐίιιιι» Ιιοηιιη ϋΐοοηείοηβ αϋνοπαε 
Κοηιχηοβ, (ΙίιίΜβ δυΟιοίαΐ. Κ&ςυο Ιαιη ίρεοηιπι 
ΓΓ^ηυ»η, Ιιιιιι ηοηιοη ηοη Γβοιβ »ρ|ΐ«1ΐ9ΐυιη οιΙ• 
Ε^ο ΐίξίΙϋΓ οιι ηι αΐΐίςίβείΐη ήαΐο ΐβηιροΓε, •ηίηι- 
3 Ινβηί 6πμο8, ΙιΟΓαιιιςιιβ Γ6(ηαηι ρηηιο «υΗ 
Τ1ΐΓ9€ίυυε«χ•ιί1ί5ΐο; ρ<•«ΐβα ΓοΙίςαο γγ§πο > 1<•γ- «ομο, μετΑ II ταύτα χα\ύπ* α6των γε των Βαρ- 

ΝοΙοΙφ ΕΟβΓ^ίηαΙβδ. 

(Ι)8οίιίιπι« Ι^ιΐίηοίϋαι βΐ€Γ»ϋοηιηι,870. Ιαηυιη 1100; Οιχοί τοουροΜηΙ 1285. 

(δ) Ιαϋηΐ οοοιιρβηΐ ίηρβηυιιι ϋυιιείαηΐίιιορυΐί- (4) Αηηο 1439. 

* χαι ούτω δε διαφ. διΑ τδ τ. 19 ΙΑΟΝΚΧ ΟΗΑΙΧΟίΟΝΟΥΙ,Λ » 

ηαιία 6χα!08, ρ^ι /ηαι ς«οά)αιη Γβςηηιη $υΙ>6Γ- Α βάρων της άλλης άρχης άπεληλαμένους, αρχήν την" πημ, νιο" 1ίβ6ΐ ΒνζοηιΙουιη : ΒτΉηΓΓιαυβ ιηιπϋ- 
ηιιαι Γ68^οηβιη ίηΓεηοΓΟίη, Ηοηΰΐβιπι αιΊκαι 
ιι$αα6, 6ΐ|ιιχι* Ευχίηαη* Ροηΐυιη η&Γίιίιηιιη Γ6- 
βίοηβη εαρβηοΓοιη, Όβςυβ &ά ιιγΙμπι Μο&«ιηΙ>Η9πι; 
ι»γ*16Γ6• Ρβίοροιιικευπι οηιηβπ), βχΐΓ8 (Γ68 »αΐ 
•ΐαιίαοΓ νβηβίΟΓϋΐη ιιγΚμβ, εοΊυκο Ι^ηιηααι «ι 
1ιη1)Γοη% φ ίηεηΐεεςαβ Η>ί Ιη πΐίΐϊ &%χο είΐαε. Οι 
ηιιΐ*™ ειηαοίε η&6 α>ηΐΙ$6πηι, ηΐ ΟηΒΟοηιιη κ• 
ιαοίαιίαι ίηίβηβηηΐ 8 ΤιίΓοίε 3θά&*, ιιΐ ΤυΓΟοηιαι 
γγ8 ιΐ8φΐ6 ΙηοΓβαιβηίοη ειιιηρεβηηι, υΐ 'ύάνη *ά 
ιιιαχίιηεα) ρβητβηίΓίηΙ Γ6ΐί€ίΐεΐ6η> υεςυβ α«1 ρη 
5611• Ιβιηρυβ, &ίη£υΙ* η*ο 6χρΓΐ6»Ι>ίιηιιε, ς»*η> 

6Ι86ΐΐ8*ΙΠΙ6 61 Υ6ΓΪΜΙ0Ι6 •ΙΙ(ϋνΐΠ>•Ι8• (β βραχιΖάν τίνα περιέπειν, Βυζάντιον, χα\ Βυζαν- 
τίου τήν κάτω παραλίαν άχρις Ήραχλε(ας πόλεως, 
χχτά δ* ΕΟξεινον ποντον τήν άνω παραλίαν άχρι 
Μεσημβρίας πόλεως * Πελοπόννησόν τι αύ ξύμπα- 
σαν, πλην ή τριών ή τεττάρων πόλεων των Ενετών * 
ωσαύτως Αήμνον, "Ιμβρον χα\ νήσους τάς αύτοΰ 
ταύτη έν τφ ΑΙγαίψ ψχημένας. *ής οδν Ιχαστα 
ταύτα ξυνέβη γενέσθαι, ώς τα των Ελλήνων πράγ- 
ματα κατά βραχύ άπώλετο, φθειρομενα ύπδ Τούρ- 
κων, χα\ ως τα εκείνων μεγάλα έγένετο, Ις μέγ* 
άειέςτόνδε τδνχρδνον Ιόντα ευδαιμονίας, Ιπιμνη- 
σόμεθα Ιπεξιόντες, έφ' δσον δή Ις τ6 ακριβέστερου 
Ιπυθόμεθα. ΤαΓεοβ 6£0 η686ϊο φΐοάη»ιη εηΐίςυιΐυε ηοπ>6η Β Τούρκους δή ο3ν Ιγωγε ούχ ο!δ* δ τι αν χαλέσαιμι Ι6ΙΙΙΙ1886 άίΟΙΙΤΪ, »ο * Υ6ΓΟ 8υ6ΓΓ3Γ6 νΜ68Γ. Οΐΐί- 

«Ι•ιιι ριιίβηι βοε ε δονίίπε, ηυοβ ΤεΠίΓοβ ηοπΓιηιοί, 
4>τΊ§Ιη6ΐιι ΙΓ9ΙΙ6Γ6 : ηοη πΐ9ΐ1»ιη εβοιιΐ! €οη]6€ΐυΤ8πι, 
νίαβϋοβι ςυοά ιηοηυυε Ιι»ιη1 ηυΐΐιιηι ίπίβΓ 86 <Γιί- 
ίοηηΐ, Ιίηςιιαςιιε ηΐεοΐυτ βΐίίηιηιιιη ηβο ηιυΐιυπι 
αΐεείιηίΚ. Αίυηΐ βοίηι, 5ονΐΙΐ98 εορίβηίε νίοίυιι* λ 

ΤΐΒ3*Ι ρΓ0£Τ68808 Αεί&Π) 8Ιψ6ΙΊΟΓ6ΐη 06*811* (80, 
ΡίΠΐΓ» 69 !6Πΐρ68ΐ8(6 ΓβΓΙΐηΐ 8ΙΙΜΠΙ9 ρθΐί6ηΐΗ>Ι18 Ι 

»66ηοη ΡβΓ8ΐπιπϊ, Μβόοηιηο, Α»&νΓίθΓυιηςιΐ6 γθ- 
(101168 Ι6η6ηϋ5υ8. Ηίηο ρβΓ^ίρταΐα ςυοςιΐ6 ΙηΓ«- 
Γΐοτ6 Αι'μ, Ρ1ΐΓΤ£ΐ*η>, ΙνυΊ«ιη, 61 ΟλρρχΙοαΑΐη 

800 ΙπίρΟΓίΟ *4]66'ΐ896. Εΐί•ΙΡ ϋΐΐηΟ νί4βΓ6 681, III 

ίβηιΐΓ, ρΙυΓΊποοβ ίειίιι» β βηβρ| β Ικ>ηιΊη68 υ1>Ίςιΐ6 ρβΓ 
Ααίηιη ϋί&ρβτβο», πιΟΓίυιιβ 61 νίοΐιιβ Γ&ΐίοη6 ΓίΓβ- χατά τδ παλαιον, ώστε τάν.ηθοϋς μή διαμαρτεΤν * 
οΐ μεν χίίρ ΣχυΟών απογόνου; τους Τούρχους οΓονται 
εΐναι, δρθδτεοον ίή συμβαλλόμενοι περ\ αυτών, διά 
τδ Ις ήθη ού πολύ διεστηχότα καθισταμένου ς, γλώτ- 
τη σύνεγγυς μάλα διαχρήσθαι Ιτι χα\ νυν τξ αύτ(. 
Σχύθας τχ γαρ φασι τδ Ιβδομον ήδη άπδ Τανάίδος 
ώρ μη μένους, χαταστρέφεσθαι τήν άνω Άσίαν, Πάρ- 
θων τήν ήγεμον(αν εχόντων, τήν τε Περσών χώραν 
χα\ Μήδων, χα\ Ά ο συρίων. Μετά δέ ταυτι έκιχχ- 
ταβάντας ές τήν χάτω Άσίαν, 1κ\ Φρυγίαν, ΑυΚαν 
τε χα\ Καππαδοχίαν, τά Ις τήνδε τήν χώραν ύχο» 
χείρια τφ(σι ποιήσασθαι. Κα\ νΰν Ιστιν ΙδεΤν ?] λέ- 
γουσι ικολλά του γένους τούτου «ολλαχή της *Ασίας 
ιπινεμόμενα, ι:ρδς Σχυθωντών Νομάδων ήθη τε και ΓΡίιίβε $6νΐΙΐ38 Νοπι9<|68 (ςαο» ρ«8ΐ0Γ68 βίνο »Γ- Ο δίαιταν τετραμμένην, ούδαμή της Ασίας Ισχον ιιΐΓΐιΐ8Γίθ8 ηοη 9ΐ)«ιιπΐ6 οΊοιε) ηυΐΐίΐιί Ιη Αβια €6γ- 

188 61 βΐΙ8 η«1)6ηΐ68 86<Ι68. ΙΠί 61 ΐΙΪ8 60η]60ΐαΓ8 

ϋιιοαηΐιΐΓ, ςυα οοιιβηη&Γβ ηίΐυηΐιΐΓ, Τιιγ€08 δον- 

ΐΙΐ8ΠΙΐη 6886 ρΤΟ^ηιβΠΙ, <|^0<1 ίηί6ΓίθΓΪ8 Α$ί« Γ6- 

Κίοηβη £611168 5 Τοτοοπιπι ΙμιγΙηιπβ Ιη^οΙιηΙ, 
1>7ΐΙί«ιη, ΟαγΙαβι» Ρ1ιΐ7*/ι»ιη 61 €8ρριόθ€Ϊ3ΐη ? ςιιί 
Ηη|03 61 ΓοΙίςικ) ςυοΙΙάΉη* νΐι» ιιειι «ιϋιίΐ (Ιί&εΓί• 
ηΙιιΪ6 0206Τ6 6θ£ηο86υηΐιΐΓ * 8€νι1ιΐ8 α£6ηΐίοιι« ίη 
68 Γ6|ίοη6, ^0» Ηι(6Τ Τ•η*ίιη 61 διποαιίαιο 61- 
€«γΗι• 8υηΙ φΐι 6ΐΙοΐΙπ>*ηι, ΤυΓεοι 6 Ρ&ηοοΓυηι 

ρΤ0£6ηΙ• 46866η(ΐ6Γ6• ϋθ6 6»!», €ϋΙΟ ρ6Γ860ϋΙίθ- 

«6ΐη »08ΐίΐ6ΐη α δογίηίι ν8|ίβ> ςιιί ΝοβίϋΙβ• (Π- 
«ιιηΐπρ 8 ρ6ηιιιιΐ*ΐΜΐί8 ρ8ΐ>ι>Ιί8, ρηΐβίβηΙυΓ, ία ίη- χαταφανή τήν διατριβήν. • Κάχείνη δε Ιτι συμβάλ- 
λονται ώς Ασίας τήν χάτω χώραν ένοιχοΰντα βάρ- 
βαρα Ιθνη Τούρκων, Αυδίαν, Καρίαν, Φρυγίαν τ« 
χα\ Καπηαδοχίαν, Σχύθαις τήν άχο Τανάίδος έχΐ 
Σαρματίαν χώραν Ιπινεμομένους δμάγλωττά τέ έστι 
χα\ ομόσχευα. Ένιοι δε Πάρθων απογόνους Τούρ- 
χους φασ\ν είναι. Τούτους γάρ ύπδ Σχυθών των 
Νομάδων διωκόμενους, ές τήν χάτω Άσΐαν έπιχ» 
ταβηναι, χα\ ές τδ Νομαδιχώτερον άποχλίναντας 
σχεδασθήναι ταύτη άνά τας πόλεις * χα\ άπδ τούτον 
ώς δή Νομάδας Τούρχους τδ γένος τούτο χαλι!σθα«. 
Άλλοι δέ φασ\ν άπδ Τούρχης τών Περσών πύλεως 
μεγάλης τε χα\ εύδαίμονος προελθεΓν τε τδ γένος ί6Γΐοη8 Αεί* Γβ^ίοηοι» 60«ΐ68Ηϋ8ε6 οοηβΙ»!. Οηηι- η διισχυρίζονται, χαΐ είς τήν χάτω χώραν της Ασίας ςιιβ 61 ίρεί νε^ί Ιιΐ66τ!ί8 εοάί^ε ηιιριιΓιι ειι» ρΐαη- 

εΙΠ8 €•Τ€ΐαΐΓ6Γ6Ιΐΐ68, 60 ΙΟΟΪ ν6Τ81Γ6ηΙϋΓ, 06Γ 68» 
ΗΓ068 6886 άΐ886ΒΙΐη9ΐ08 Ι4Ο060», 8ρρ8Γ6ΐ. Εχίη(ΐ6 

έεΐαά ηοαιιηηηι |6η»8 6οηΐΙ(εΐ Τυιχοβ, ^υιεί Νο- 
<η»ά68, νο6ΐΐ•Η. ΑΙΠ οι Τογο», ΡβΓε&ηιαι ιΐΓή6 
ιη&^ηι 61 ορυΐ6ΐΗ8 * ηοο Ιιοιηίηαιη ^βιιυε ρΐΌ• 
α,κεβυπι 6886, !Γ8^υηΙ : 61 Ιιίηο ρΐΌΓ60ΐ08, Αεί» 
ίιιΐοηοηε η§Ιο•6ΐη (εη^βηι Ι» ειιαιιι ιΐίιίοηβαι Γβ- 
ε)6|ίε*6 Ιοίλπι ρ6τηιθ6ηΙ• δυηΐ ςυίϋοβ ηιε^ίί ρΐα- 
€61, ΤιΐΓϋοε 6χ ΟΒίβενπ* 61 Αγ8οΙ9, νβΙ οι δογ- 
ΙΙιίε, ιη ίειεηι Γϋβίοηβιη, ΙιεϋοηΜ 866υηι Ιοςί&Ια- 
Ιογ6ιιι ΗοηΐίΓοηι αίνο 0ηΐ8Γβιη # «Ιβίαΐοε 6«>ο, Αείχ- άηαλλαττομένους σχεδασθήναι ταύτη άνά τήν 'Ασία* 
έπιχατασχόντας τήν χώραν. Ε1α\ δε οΙ |ίούλονται 
Τούρχους άπδ Συ* (ας μάλλον της Κοίλης χα\ Άρ•- 
6ίας ή άπδ Σχυθών, έπ\ τήνδε τήν χώραν Αφιχο- 
μένους μετά Όμάρεω του τήν νομοθεσίαν διαδεξα- 
μένου, 4π\ τήν της 'Ααίας αρχήν προεληλυθέναι • 
χα\ ταύτη αυτού χαταΐειφθέντας, Ις τδ ΝομαΙεχώ- 
τερον άποχλίναι. 'Ος μδν ονν τούτων Ιχαστα έχει 
αληθείας, χα\ έφ' ά δέη τούτων χωρουντας πυθέσθαι 
άμεινον, ούχ Εχω ξυμβαλέσθαι ώ; ασφαλέστατα* 
τοσάνδε μέντο» είρήβεται, ώ; τοίς άπδ ΣχυΟών γε• 
νέσθιι τήν αρχήν τούτοις οασχυριζαμένοις Ιχοι άν Νο1υΙα> ΐΌβΓβίηαΙοδ. 

*χάχε?νν. δέ 2τι συμβάλλοντες. Κ. ιιΐ ίη κ•ηΙ. Μ ΌΚ ΚΒΒϋδ ΤϋΜΙΠΙδ ΙΙΒ. Ι. Μ 

τις συμφέρεσβαι Αμεινον, δι λ τδ ΣχύΟας τους έν Α ηυβ ιπ>ρβΓΐιιιη Ιαηάβηι θ1>ί*ιηιιί$$β, νίνοηΐβ* ΙηβΙ*Γ τ!) Ευρώπη πρδς Ιιο Ιτι χα\ νυν διαγενομένους 
κατά τήν άγοοάν χτλουμένην των έν τϊ) Άσ(χ 
Τούρκων έπαίειν ού χαλεπώς* διαίτη τε χα\ σχευΐ} 
Ιτι χα\ νυν τ*, αυτί) Αμφω τω γένεε διαχρωμένους, 
ΑιΑ το Σχύθας Ιπιχρατήσαι Απανταχη της Ασία;. 
ΔηλοΤ δε χα\ τούνομα αύτο, τήν Νομαδιχήν δίαιταν 
«ρ^ηρημένον, χα\ τον τϊύτη του βίου πλέον αύτψ 
ποιούμενο ν. Το δή γένος τούτο τους Τούρκους μέγα 
τι Αν χα\ έπ\ πολύ διήκον, ές μο'ρα; ίπίσταμαι 
διακεχρ(σ6αι τινά;, Αλλα; τι δή χα\ ΌγουΓ-ων τήν 
μοίραν, γένος ού φ?ύλ*ν ουδέ ά^εννές. Ά πατούχων 
Α των Όγουζίων γενέσθαι Ιουδοΰζαλπα Ανδρα 
Ιπιβιχη τι, χα\ ης των Όγουζίων μοίρα; ήγησΑ- 
μενον. Τούτον δέ έπ' Αρετζ εύφημου με νον Απαμνη- Νοηι^ϋυηι. Αη ιυΊβπι εοηιιηβιηοηΐ» κηΐιηΐΐ» 
&ίη£ΐι1« Υβπίαίβηι οοηιρΙούΙαηΙιΐΓ, ιοί οαί 69Γΐιοι 
ηιιΙ« ιοο6(1οΓβ ΙυΙο αιιαϋ, ηβςυβο <χυ»ιη ΙιιΙίΜίπιβ β| 
νοη&«ιαΐ6 ρΓοηιιηΐί»Γ6. Μίηί ΐαιηβη ρΐΌ0*ΜΗιΐ9 νΐ- 
(ΙβίΟΓ, »»86η»ιιιη ρΓ«βΙ«Γβ ιΠιβ φπ Τατοοπιιη οΗ- 
βιηβηι ίη 3ονΐΙΐ3& ΓοΓοπιηΙ , οηιη ΠΜηίίβιΙιιιη «Η, 
&νΐηί•φιί ιύΐιιιο ηοΑίβ (η Ευπ>ρ* ΟπβηΙβπι τβηιι• 
«ΐίΐβπι »£»ηΐ, ορίίωβ οοηνβηίΓβ οηιη Τυιχί» Ιη 
Γογο, «σιροΓίίδ» €( ΰοηιηαβΓαί». Υίοΐιι» α γοΓιι|ιιμ» 
νι(9Β ιιβιιβ βΐίβηηιιπι ηΙπ*ηιιβ ρ*Γ β&1 , <|ΐιί* 8εγ- 
Ιΐια ιιηίνβΓ&Β ίηαρβηίανβηιηΐ ΑβΊχ. ΙιΙβιη οΓΐίπι Ιη- 
βίηυιΐ ιιοΐΏοη Τυκοηιιη; δ•£πίΓΐΓ3ΐ οηίπι ηοηιίηβιη 
ςυΐ 3§Γ05ΐίθΓβιη νΐ€ΐιι* Γαιίοηβπι »6<μιίΐηΓ ΙηβίαΓ 
Νοαηϋιιιη, βΐ πι»χ!ιη*ιη νίΐ* ραΠβαι Ίη βο οηη* μονεύουσι, δικαιότατων τι Αμα γεγονεναι, *α\ το?ς * δΐιιηίΐ. Οβηυδ Ιοο ΤιιΐΐΟΓίιιη ου πι 6*861 ιη•(ηιιαι. *Ογου>ίοίς διαιτητή ν χαταστάντα, έλομένοις διχΑσαι 
σφίσιν αΟτοι; δίχην ήντινουν, όποτε Ιπιδιχάσοιτο 
τοί; ττροαιοΰσιν αύτψ Απαλλάττεοθας Αγαπώντας 
Ιχατέρους, οίς Αν Ιπ'.διχΑααιτο. Κα\ τοΰτ<5 φααιν 
ένιδ4ντας αύτψ τους 'Ογουζίους διαπραξαμένους 
«ρο; τον τή; χώρας βασιλεύοντα, Ιπ'.βτήσαι σφίσιν 
«Οτοϊς τδ^ "ΙουδουσΑλπην διχαστήν. Μετά δέ ταΟτα 
έπιτρέψαι αφΑς αύτψ δ(αΟιΐναι, $ Αν αύτψ δοχοίη 
έπ\ το Α;ιεινον. Μετά δΙ ταΰτα τδν τούτου παΐδα 
Όγουζάλπην διαδεξΑμινον τήν Αρχήν της Όγουζίων 
μοίρας, ΙπΙ τδ τυραννιχώτερον έξηγήσασθαι , προς 
« τους 'ΕΙληνα; πόλε μουντά κατά τήν *Ασίαν μέγα 
ευδοκίμησα ι. ΌρΟογρούλην δε Όγουζάλπεω παΐδα 61 Ιη ίιηηιβηβιιπι ίυοίαπι, €οηιρβηιιηι Ιΐ3(>βο Ιη 
ραπβδδΐΥβ ιγ\1>ιι8 ηιΐΜάαπι β«8€ (ϋνίΒησι: ΙβΙ€Γ 
ηυαδ Γιιί$ββ Ιηϋοιη Ο^υζίοΓυπι, (5) ηοηιΐηαιη β β " 
ηηβ ηβο Γηίίαιη, ηβο ίηι!»βΙ1β. Κι ηίβ ηιΐιιι 6§1 
ϋϋΐαΐρβδ, (6) υιγ Φηιιί ]ιι&Γιηηβ ΜαΑκκΙκίηιιι*• 
Ο^ιιζίοΓϋΐη (Ιυχ. Ηαηε αοοΙρίο οΙ> ΓθΓΐίΙ•ι«Ι! ιβιη 
«οηηι ρΐυπιηυιη 6$$β ΙβικΙαίοιη, ΙϋηΙ.οςϋβ ίαίΜβ 
]ιι&Γι(ί« (Οβίιζϋδ ηίίηςοβ ]ιι« όίοβΙ)ΐι) ιιΐ ΓιΐΙ{λΐιΐβ§ 
ίρευιιι βΙί^ΓΓβηΐ αγΜιπιπι ία Γβ ηυαΙΊΜ * •βη- 
Ιοοΐίβιηί|ϋβ ςα&ιιι ΓβΓο1>ίΐ οίπιςυβ ρπΓ» Ι«ΐ.ι 
ΑεοίρΊβΐΜΐ• Η»ηο υϊγϊ »ςυίΐΑΐ€ΐη «ΙβρΓβΙιβηΑβηΐβ• 
Οιυιϋ, ίαιρβίΠΓϋηΐ, ρΓ6ΰίΙ>υι Γ^ΐί^ηιιΐβ» Γ^ίοηίβ 
ιιΓιαβ Γβ^«ηι (ςιιί Ιιιι» βηΐ Α1•ϋίηοβ ηοηι••>β) • οΙ δραστήριων τε ές τά πΑντα γενόμενον, χα\ έπ\ πολέ- ρ βυαι ίΟϋίρβΓβηΐ <ι1>ί ]υΑΐ€6ΐη. ΟιιιμΙ υΙ>ί εοηΐΐ|ΙΙ μους ήγησάμενον. Αλλη τι πολλαχή εύδοχιμήσαι, 
χα\δή κα\ πλοία ναυπηγησΑ;χενον Ιπιληστεύειν νή- 
βους, επιπλέοντας έν τψ Αίγοίψ, τ) τε^Ασ'α χα\ 
Ευρώπη Ιπιχειμένας, χα\ τήν τι Εύρώπην πορ- 
•οΰντα, τά τι Αλλα χα\ ές Ταίναρον έμβΑντα ποτα- 
μον τον κατά τήν Αΐνον, έπ\ πολύ του ποταμού συν 
τ•1ς ναυσ\ προελθεΐν. Αέγεται δ| αυτόν χα\ Αλλη 
τε «ολλαχη της Ευρώπης Αποβάσεις ποιήσασδαι* 
καΙ έχΐ Πελοπΰννησον Αφικόμενον, χα\ Ιπι ΕΟβοιαν 
χα\ •Αττιχήν, τήν τε χώραν δηώσαι, κα\ ΑνδρΑποδα 
ώς πλείστα Απενεγχάμενον, μεγάλα χερδΑναι. Όρ- 
5ογρο0λην δ! τούτον μετά ταύτα έ ν τ}) Ασία τραπό- 
μενον ψαοΛν έπ\ διαρπαγ) της <εριοιχ(δος χώρας, 
Απιξκέναι τι χα\ άπδ τούτου όρμώμενον, ξυνιγείραί ββιηβιίρδο* ΐΓα<ϋι!^πιη( ΠιιζαΙρί, μι ^ρουιη •|β• 
ΓβΙ, ΜουιιιΙυπι ςυο<1 βχίϋΐίαιηκΐ ιν• Ομυζίοπιιπ 
ορίίαιβηαΙιΐΐυΓΑΒ. ΟβίηΑβ ευιη ΟΙίυι Ιιιι]ιιβ ΐΜΟΐίηο 
Ο^υζαΐρβδ (ςαί βΐ Α^υζαΙρβδ), πιιρΰηυιη Ο^οζίο- 
Γϋοι Ιίίύυι &ίΙ)ί νίηϋίο«8$€ΐ• «(Ι ΐΤΓαηηίϋίίΐιι •»ρΐΓ«• 
νίι : Απηοςαβ ίηΓβιΐλ Ογ*οΊ• ίηΓβΓβηϋο, 1>Γ6?ί Ιη 
Α$ί> 0<1 ιη&ιίιηαιη οΙίπΙβίΛπι ι<Χ6*6ΐΐ. Ργ«1«γ63 
Ογι1ιο{ιιΙ«• (7) ΟβυζλΙρίι ΟΙΙο•, οιιια η•ηα 6ΜβΙ 
ρΓΟίηρίίΜίπιιιβ , 2γπΓι* ηιιιΐΐοβ ρορυΐο» 1αε6«&€ΐ.•, 
βΙοΗ&ιη ιη3Κ ,|ί1,ϊι νϋΐηαβ 2ί1«ρΙυ»6$1: οΐΛ&χβιη ςιιο- 
ςυβ ρ«ητίΙ, ςυα ίΓβΐικ ΙιοβϋΙί «ηίιηο ιι»νί|»νίΐ ι4 
ίοιοΐα» ίη Μ&Μ) € Γΰ^ίυηβ Αβί» ΕιίΓορβςοβ βίΐ«<. 
Εϋ&ηα ΕιίΓοραιη ροραΙ»ΐΝ« «*1. Ηίυο η^ΥίΙχα ιη 
Ουηιοη Τ^ηιηιπι }αχΐ& ^ηυηι αΓοβιη «ΙοόιιοΐΙ» (8). τ» στράτευμα, χα\ έπιόντα, καταστρέφε σ6αι τους 5 *<* «««ΙΐΛΠΐ Ωυιηίοί» ρ»Πβσι ρΓ0€β&»ΊΙ. ΓίΤϋΐιΙ Ιιιιιιο τε ΑμΑρους "Ελληνας, χα\ τους ταύτη σφίσιν αυτών 
περιοίχους, χα\ τδ Απδ τούδε ληΐζ<5μενον• τους δε 
Ιπισπομένους αύτψ Ι ν βραχκ! δή ολβίους Αποδει- 
χνύναι, χα\ ούτω δή συχνούς των ΝομΑδων επιγενό- 
μενους αύτψ, συμπολεμήσαΐ τε αύτψ Αμα* χα\ συν- 
Ιανέγχαι τον πέλεμονέπ\ τους ΑμΑρους, χα\ ταχν 
δε •0τ«ς επί Αρχήν καρεληλυθέναι ού φαύλην • διά 
Αή ταύτα χα\ παρά *Αλαδίνη μέγα εύδοκιμήσαι. 
"Ενιοε δέ 0>α«ιν, Όγονζίων τήν μοΓραν ηγουμένου 
Χ>ρ6ογρούλΜ•,χωρ(« έρυμνΑ «ερλ τον Ταΰρον χατα- 61 Ιη 9ϋΗι1θ€{< ΐΓΓαρίΜβ Ιη ΕιίΓορ»»). Τιηόβηι ίιι- 
{Γ68<υ& Ρθ!οροηηβ•ιια, Ειιοοσαπι, βΐ Αΐι(€ηηι 9 ίοοί! 
οΙιΑβηι α»χίιη•αι, Γ«κίοηΊουΒ ΑβνΜίαΐί»» κνβτ- 
&υ»ςιΐ6 (Ιοιιιυη, ρί*άζ 9 ηληοίρϋιςιιο οηο.ι&ΐυ•• 
ιιίλχίιηΜ ηΐηϋ (ίΙ>^€οηί)9νίΐ ορββ. ΑΙυηΐ, ΟγΙ1ιιι|ιι- 
Ιβηι Ιιιιηο Ιη Α$'ΐ2 ιηοΓληΐβαι» ρπΜ)ι» 6Χ ΛηΙϋ»ιί3 
(βηΐίϋιι• «§•*•β : Γβηικψιβ ραΙοκΓβ κηο«6Α€ηΐϋΝΐ8 ν 
6ΐ6κΊιααι €00Μτίρ•ΐΜ6. Εκκίΐιι ίβϋιΐΓ εαϋι νι- 
Ιίϋο ηαηιίβι , ΔηΙιίαιο» Οπεοο• ιΐοηιυίΐ : πϋςυο* 

όβρΓΛΑΛίβ• €11 ; €1 €0» •1ϋ Μ1« Ρ€Γ€«»β» }»Ρ^ (5) ΑΙ. ΛριιίοηιΐΒ• 
(€) ΑΙ. Αυ<1ίι.•1ρ€*• ΝοιοΙφ »ιαγε : οα^9. 

Π) ΑΙ. θΝΪιοκηιΐ€5, ςυί &ρυΑ Ιονΐοα Ζϊ& τογιιιιγ- 
(8) 1^98. 53 ΙΑΟΝία ΟΗΑΙΟΟΟΟΝΠΥΙ,^ Ϊ4 

τΐιιιη αοοίρετβηΐ , ΐΜΓβνϊ ΐυίι ηιιχΐηιιηιπι οριιηι Α λαβόντα, επ\ τη; ταύτη ομόρου χώρας καταστροφή 3<κΙογ Γαιί. ΟοΙηύο οιιπι ςιιοΐΐϋι* Κοιηαϋβ» ρΐυ- 
γϊιιιΊ ιά Ιρβαιη €0η(1υ6ΓβηΙ, βΐ ίη ΜΗ βοοί*(»ΐ€ΐη 
αάνβικιιβ ΟηίΐΙιηο* ιάΊηίΐιβΓβηΐιΐΓ, ΐαηοΌιη ηΓιηιαι 
Ιη ηιοάυπι ίσιρβιΉ ευί ροηιορπίΐ ρΐΌΐηονεηιηΐ. Ργο- 

ρΙίΓ Γ68 ίθ:ΐίΐ(*Γ £6*13* βΐί*!« Α1ΐ(ΚηΧ θΙΐ3ΓΙΙ8 10- 

εορίυέψιο £Γ&!. δυηΐ ςιυ' Ιίαΐ'ΐαηπιι ηιοηιιπιβιιΐίβ 
ΜΓίρΐυηι Γο1Κ|ποΓβ, θ£ΐι*»<»ηιιη Ιή1>ηιη 3ΐκρίαίβ 
άοΓίικμκ* ΟηΙιο^υΙίβ Ιογλ ]ιι*1ί Τη μ πι οι ηιυηίο εντεύθεν ώρμήσΟαι, χα ι του; γε Ελλήνων περιοίκους 
ίγειν, χσι έπ\ μέγα χωρήσαι δυνάμεως. Ός μέν 
ούν αρχήν Ισχε τούτοις τα -πράγματα, χα\ ώς ταύτη 
ή άλλη έγένετο, ουκ άν ουτω'{5αδίως<Ιπεϊν Εχοιμι, 
ύπο «πολλών μέντοι λεγόμενα. Ταύτα 21 ές τοσούτον 
Ικιμνησάμενο; παρίημι. 'ύς 61 Ότουμανίδας της 
Όγουζίων μοίρας έπ\ τήνδε άφίχοντ© τήν αρχήν, 
ώδε γενέσθαι έπυβόμην. (ΚαιρίΜύ, «ι Ιιίηο «ηηίβ ίηιίπιοΐο* ρ•το€ΐΐΓΓ6ηΐ6•, Αηίΐίηιαιη κζίοιιοηι *αΙ>]ιιςΑβ$« : Οηκο* β]ιΐ5 Γβ- 
βίοηίο ιεοοίιβ ύβνίείββ*, βυοαηβ ίπιρβΗο πι&χίαι» ια^α•»* {ητΓπτιβηία. 0«© αιαηιι Ιιοπιιη »1> ιηί- 
ΐιο Γιιβηι οοικίιϋο, α(!η«6, ν*Γ»ηβ βίηΐ ιιι ΓαΙ** ςο* <)6 ίρ8ί* ηιοιίο βχροβιιίιηιιβ, ηοη ΓαοίΙβ λΙΒγ- 
»»Γ6 30•ίηι : φΐαηνίβ ρΐυπιπί 86ηρΐθΓ68 6» οοηΗηβιηοηηηΙ ; ρΐΌίιιιΙο ειιιη «α ΙιιεΙαιιι» 80 ογϊ§•ο€ 
Γ^ρ«4ίβπιΐ), ηιιηο ΑΐηρΙίαι ιΐβ ηί• τβΓΐ>3 Γΐϋ6Γ6 ιυρβΓΜοΊο. Ουιηΐιιπι *6«> •ΐΐίηβΙ 2ά Οιοηιαηίά»•, 
οι Γκηίΐίι Οκαχίοηιηι οηο§, ιιΐ α<1 εΐιηβιίπιιιιη Ικκ ίαψοιίιιιη βνί56πηΐ, ηηηε «ιρΙαη»Γ6 ίηβιίΐιιο. 

ΥιΌιβ 681 ]ιιχι» Μνβίιηι, ςαβιη δο^ηΟιη ίηεοΐχ Β "Εστί Σογούτη παρά Μυσίαν χώμη ούτω χαλου- 
νο6•η(, ιιΜ *•Ι «ι Πανίιιι «]αε<)οιη ηοιηίοί•. Υίοοβ μένη ευδαίμων, χα\ ποταμός παρ* αύτζ ούτω 
ίΙΙβ ΓβΓυπι ΟΦ η ιϋ μ ηϋϋυβηΐία ροΠοΙ, ΓβηιοΙαβ ι 
ηιΗ Ειιχίηο αΊιοβιιΐίβ <|0Ίΐι<]ΐ»'|ίηΐ3 βίαιΙΗβ. ΡοΙββΙ 
ίΰοαι Ιθ€β« Ιΐβ* νίβνβ ποπιιηιπ. !η Ιιηηο ι^ίοηβιη 
€•ιη 0|νχΜ ροη€ΐΓ>•ΐ6ΐι( ν 161 «Κςα>ηΐο ΐβιηροΓβ &•- 
ΙιΙκπιηΐ. 7 0»0Ί•3ηα• μιμι (9), ΟηΙιο^υΓκ ΠΙία», 
ΙηίιΙθ ηοη »άΊη<κΙυηι •€€ΐηι4ί• ί^* ΙΟΓ ΓοηηΐΜΒ Α•ιί• 
1>β•. ΡΓοίηϋβ Γυιη €Μ«1 »ηίοιο Ιί5€Τ9ΐΙί 61 ΓογΙΙ ρΓΧ<1ί- 
Ιαϋ, Μΐίιηο• «οηιηι φΐί Ιο τίοο ιςβίιιηΐ, ορίουι •ίλ>! 
€0ΐΗ'ϋί«ΐ, ΪΜ*6?ίςυ6 βιΜ 06^»ΐίΜίιηο• Ιι»ουίΐ• Ηΐηε 
6ΐΜΐι θάϋι ογγΙ«γ6ϊιΙ €οηΐίηιιί• 80ΎΡΙΎ115 6Γ«£08 ν 
οηηίυηι ιι••6η9υ ίιηρβηίΟΓ <ΐ6€ΐ«Γ»ΐυ8 6•1. ΒβΠο 
ίιηςυο ««Ιοτίυι Οτηα>%> ςιιί ίη 6» κ^ιοη* η>1>ίι»- 
•ιηΙ ν ηοη ρΗηι ρτ«1ί• 6Χ66Μϋ 9 ςοαηι ουηι οιηηβ• 
ιιιι 666ίιϋ886ΐ ν «νΐ Γ»|»ι$6ΐ. Ηιηο ρΓ0«ρ€Γβ •αε<6()οιιΓιου8 ΓϋΙίυι, νίαοπϋ ρϊιιπηιαι 

ΙΟΓίίΐ. 

€ηηι ηυΐβιη ΐ*ι\\* ηοηιΊηίβ •ηί Γβζίοηββ ρΙιιΗπι>8 Ο 
ΙπφΙ'2νί$$6ΐ, 6ΐί»ηι ηρηοΐ Α^θΊηαηι πιβχίιηα |Ιοη« 
▼ί^ϋίΐ, 0Γ63ΐυ§ »Ι» ίριο ά\ι\ 9 αιηι ηηι!ίςυ6 ρΓΛοΙαΓίβ 
6ΐ)ίΓιβ Γ^οίηοΓίυηβ γοβ ΓογΙιΙογ (ζβ5ΐΐ9»6ΐ. Ο^ΓυηοΙο 
?6|β Α)9ΐ(1ίη§, ϋίιοοΓίΙί» ίη!6Γ ΓΓβΐιΙ ορΐίη«ΐ6< 
6χογ:& 6•(• 0Γΐ6ο(η Β ιι$ 2ίΙηίΙ>ίΐν& ίη οοΐίοςυίαιη, 
€«η ιηυΗαηι Ιβιηροτίβ ϋβϋηβηηιΐο π<6ΐ «Ιχαην- 
ρΐβοι, Ιΐηάβη ΐ€ΐθ ία^Ιβίβ ρΓ0«ί•Η, •€ Ιρ*ί• βί 
•θ€ΐ(ΐπι •υιιϋ9Γ0ιη ΓοΓβ, ςνοινηφιβ \η ιηΗίϋιηι 
ρτοΟοίβοιηΐυτ : Ιιαε ΐιηιοη οοηίίίΐΐαη*, α! ςββι- 
ιαηηυβ Γ6§ίοηβ9 # €θπ}ιιη6ΐί• οβρϋ$, βιιο ίηιρβπο 
•<1)ηηχ6τΙηΐ, β« ϊηΐ«Γ •6Μ ρ»ϋίη τ^Ιίηΐ. €αιη 

ί(|ΙΐΐΙΓ, II Ι Γ<ΒίΪ€Γ6 Ι^Π€ΐ>31Ι!Γ, βΟΠίηΐυηί £θη»ΓΙΙ|«Ι 

νίΓ'ιυιι•ςθ6 €οηιηιι•ηίΙ)ΐΐ8 οβΗβ *%$ηάϊηηΐ\ιτ, ι«ηΐ« 
ιρ8(η8 ίηΐετ οηιιΐ€> ▼ΐΓίοβ «πιίΓΐιΐΙ» υΐ 1)γλτϊ ρΐυπ- λούμινος. Διίχει 51 άπο ΟαλΑττης της του Κύξ«(νοΜ 
πόντου σταδίους ώσκ\ πιντήκοντα χα\ Ίιαχοβίους* 
χαλοΤτο 6* αν αυτή Ίταέας χύμη. Έ; ταύτην 51 
τήν χώραν άφιχομένους τους Όγουζίους ένοιχηααι 
Ιπί τίνα χρ^νον. Ότου μά νου 61 τον Όρθογροΰλβ» 
παΐοα, ού πάνυ τοι ευ πράττοντα τήν αρχήν γι- 
νέαθαι τήν τι ψυχήν Ιλιυθιριώτατον, χα\ τους έν 
τ{ κώμη φιλοφρονούμινον έχ τών προαάντιαν ώ; οΓόν 
τ* τ\ν μάλιστα αύτω τους τι Ι ν τ) χώμ^ άναχτή- 
αααθαι. *Ώβτι διαφοράς σφίαι προς τους Ελλήνων 
αυτών πιριοίχους γινομένης, ήγβΤ«9αι χιλιύιιν τους 
έν τζ π^λζι Ότουμάνον τον Όρίογρούλιω* χα\ μα- 
χισάμινον, τρέψααθά! τι τους ταύτη "Ελληνας• 

•Χ• Κα\ άπο τούτου ορμιομένους έπιπολυ, έπτξβλΜν 
τι τους "Ελληνας, χαΐ παρ λ Άλα6(νη ιύ μάλα «δ* 
φημοϋμινον μέγα εύδοχιμήιαι, επί στρατηγός τβ 
χαΟιατάμινον, χα\ ίργα άποζιιχνύμινον άξια λόγου. 
Τιλκυτήααντο; δβ ^Αλαδίνβω βασιλέως, χαΐ τών 
αρίστων αύτου ές ίιαφοράν αφίαιν άφιχνουμέν*ιν β 
λέγεται άφιχέσΟαι ές λόγους αύτοίς, χαί έχ«(νοις 
άλλήλοις, ξυμμαχιαν τι χα\ όμαιχμίαν &χι;νοις 
•υνθέμινον, ξυμβήναι αύτοίς όρχια ποιηαάμινον, 
Ιφ* $ ΟΜθΰ πάντας χοιν|) συνίιαφέρειν τδν πόλιμον» 
χα\ χαταστρέφε^θαι τήν χώραν, δαην ό'άν ίύνωνται. 
οαην Γ άν ύπάγωνται, έπιιλέοΐαι, αφίαι χατά τά 
χοινη σφίσιν αύτοΐς διδογμένα - χα\ ούτω 6ή άμα 
έχείνοις έλαύνοντα χαταατρέψανΟαι χώραν ούχ όλί- 
γην, χα\ Ιργα άποόειχνύμίνον μεγάλα. χα\ χρήματα 
ηΐΜ ορβ• *€ςαίΓ6Γ*Ι, Γ6^η«ηις«6 ΐίοΙ ρΐηκΐ η3θά Ο συχνά έπιχτώμενον • ώστε έν βραχιΐ έπ\ Αρχήν πα• 

Ρ«ληλυΟΙναι ου φαύλην. Τούτους 6β ηγεμόνας επτά 
γενομένους, δσην ύπηγάγοντο αρχήν όιανινεμήσυαι 
μετά ταύτα σφ(σιν αύτοίς • λαχείν όή Καραμάνον 
τήν μεσόγαιαν τής Φρυγίας άχρι Κιλιχίας χα\ #ι• 
λαο«λφ(α; • Ζαρχάηιν 6έ εντεύθεν τήν παράλιον τής 
Ιωνίας χώραν, Εστε έπ\ Σμύρνη ν έλθείν τά 61 
Αυ6!ας Ιστέ έπ\ Μυσίαν Καλάμην συν τό) «αι61 αυ- 
τού Καρα6{. Τά προς "Ολυμπόν τι χαί Βι6υν(αν ΜΒβπιαηόΗιπι. Ηί αυ!6Μ €ηιη Γοτβηΐ ϋοοίβ ηαη)6Γ0 
Μρίβπι, Ίηΐΐίο κςίοηοιη• ςα»ηι Ι»ιη ιπηΙ• ααΙ>]β* 
€6Γ»ηΙ, ΊηΐβΓ 8086 <ϋνϊ86πιηΐ : ρο8!β* ρ«ηίΐ2οη6ηι 
κοιίί εοπιηιίΙΐ6ηΐ68, Οιηιιηβηο οοϋ£ί8•6 •ηβάΙΐβΓ• 
ηι•6ΐ<η Ραΐγκία*, βίϋοίοπι υ$ΐ|06• 61 ΡηΊΙ»ά6Γφηΐ8ΐη• 
ΑακΗοηί βοή αάάίχίΐ ηαΗιίηιαιη ΙοηΙκ Κ(ίοη68ΐ 9 
^«13 $ηινηι»ιη πικ^υβ ρβίοΐ. ^ό\ζ ιΐ8ςυ6 »ά Μγβίιπι 
οοτ6ΐϋ €»1αιηΙ, 61 ΛΓιο 8«ο Οιπιιί. ΒΗΚινοίλΐη »ο• Νοίιιΐ» ωθΓβίηβ^€5. (9) €ΐΓάΐ6Τ 3οη. 1300. Κ ΌΕ ΒΚΒϋϊ* Τϋ!\ΠΙΓΙ3 ΙΙΒ. ί. 26 

'ΟτουμΑνον λαχειν μετά Τεχ'ίω • τα 61 πρίς τον Λ 1••ηι οιιηι Ιιίϋ γ^ΊοιιΊ1•ϊ.» ηπ,τ ΟΙγηιρηηι Γοκρίοίιιηΐ. Εΰξεινον πόν.ον χαΐ Παφλαγονίαν λαχειν τους 
'Λμονρτω παΤδας. Τδν δε Κερμιανον ου των έπτλ 
τούτων γεγονίναι φαίίν ΑλλΑ βασιλέα προσθεν 
γενάμενον Κωνίου της Καρίας πόλεως έν ^ τα 
βασίλεια έπι συχνών τίνα χρόνον διεγένετο. Τού- 
τοις Απεληλαμένον εντεύθεν επί Ίωνίαν Απά- 
ρας, χιχεί Ιδιωτιύοντα ήσυχ(αν Αγειν. Ε• μέντει 
ΙπτΑ Ιτύγχανον δνιι? οΐ σύμπασαν τήνδε χοιν?| 
υπαγόμενοι σ?ίσι τήν χώραν, ή χωρ'.ς ως Εκαστο;, 
χα\ { 4λλω Αλλη ξυν•6αινεν έπί τήν αύτοΰ αρχήν 
παρεγένετο Ιχαιτος, ουχ αν δή ούτω έν δέοντι πο- 
λυπραγμονοίΓ,ν. Σογούτην μέντοι έπίσταμαι χώμην, 
ως οΐ Απ* εκείνης γενόμενοι 'Οτουμανίδων βασιλείς 
έτίμων τε έπί πλείστον έπιφοιτώντες ταύτη ττ^ -α Β ι•α«ΐ»ΐ5 6$ΐ Οιαπήιιιι* οιιιι Τοοίί». ΡηρΙιΙ.ίξοίΓιοηι 
γιιιτ) Ι*Ϊ5 Γ6ςίοιιίΙ>π& <|ιιμρ Υ6Γ£ΐιιιΙ 9•Ι Ειιχ'ιηιιιπ ροιι- 
Ιιιιη, ΛΟΟΓροπιηΐ ΑιηιιπΡ ΓιΙΓι, «ίο δΟΓίο ραπίποηοητ 
ΐΓβπιΐρ. (Λπηΐαπιπη ιΓιοπηΙ ηοιι Γιημ6 ιΙ* ηυπιβπ* 
ϋΓρΙβιιι ίΝοηιιικΙικ-ιηη, νοππη ίιηροΓλ$$ο Οοηίο(ΙΟ) 
Γ»η« ιιγ!>ϊ« ίη ηπα ΓΟβία 0Γβ1 : Ιβηίΐβιιι κιιο ιΙρΙιιγ• 
Ιι^ΐιιηι Γ^ςηο» αηϋ*λβ ίιι Ιοηίχιη, *6οΐ3ΐιι»ίμιβ ίΟϊ 
νίΐΊηι ρηγ3ΐλΐη, ηπίβίοιιι ηΜρΙρχιι» οδΐ. Αη &ορΙοηι 

ίΙΙί ϋΐΙΓ,βί 3ΐΙ]ϊΐηθΐίϋ Οι»[»ίΪ8, 3•ΐΙ $ίΐ}£1ΐ1ί ρΡΓ 50, ΙΓΚίο- 

ηϋδ ίδΐη$ *ιιϋ]6Γ<'ηηΐ : ρηκίηΓβα ια α1ίιι$ ίιι ηΐΐοηιι* 

6Ιΐ6€6$£6Γίΐ Ορέ»* <!ΐ ΙΓβηΐΙΙΙΙ, Τ10Π ΓοΓοΓΓΟ :ΐΐΊ)ίΐΓΟΓ 
ΓΙΐΗθ$ϊΐΙ$ ίΐ05ΓΓΪ1>^Γ0. ΙΗη<1 &1Ι16ΙΠ ΟΟΓίΐΙΙΪ» 691, Γ££<*8> 

0ΐοιη«ηί(]3ίΊΐηι $οζΐιΐ1ιαηι νιοιιιτι ηιιιΐΐιιιη ΙιοηθΓ*β*ο, 

ΓΙΙΠ) 00 ίΓ€ί]Πθηΐ0Γ 360Υϊΐ!θΙΤΙΐΙ, Π»(|(Ιβ!ΙΙ*& ΥΙΟΙ 11)00- χωμη, χα\ τοΤς ένοιχοΟσιν αυτήν Αποδιδόασι γέρα τα ** Γιε 5<•Ιοπ»ηία ηιιιικτ.Ί. Λοχερ'ι £ ρΓ3?ΙβΓ63, Οίοιη»- νομιζίμεν*. Άπο ταύτη; δέ έπίσταμαι όκοϊ) γενέ- 
ββαι'Οτουμάνον τον ΌρΟογρούλεω παίδι πρώτον δή 
του γένους τούτου, Αλλάς τέ οΐ ιώλβις υπαγόμενο ν 
έν τ{ Ά«(2, έν δέ δ!) χα\ Προνσαν τήν έν Μυσία 
«6λιν, κα\ τότι €ύδα(μονα ιταραστησάμινον, ύ-ο 
λ«μου έχττολιορκήσαι έλόντ* τήν π4λιν, χα\ έν α!τ$ 
τα βαο(ΐ€ΐα ποιησάμενον, χα\ απο ταύτης όρμώμ<- 
νον Ιργζ με γα) α τε κα\ ττερ:φανη άποδίιξάμ^νον, 
ιη3ας τ« καΐ αρχήν ού φαύλην χαταλιπ^ντα, τε- 
λιντηβα* έν Π ρου ση. Τούτον δέ Γσμεν ημείς του 
γένους τούδε τά τβ Αλλα ύκ οΓ6ν τι Αριστα χαθι- 
ατΑντα, χα\ τήν Αρχήν ές τ6 έπιτηδίΐ<5τατον αύτψ 
χαταοτηαΑμενον . τάξιν τι Αρίστην Αποδείζασθαι ιιιιιη ΟγΙΙιο«ιιΙϊ5ι ΓιΙΐιιιη ρηηιηηι ^οηοηβ Ιιιι]υ» €Χ 
ί.ςΐο νιοο ΟΓΪπηιΙιιιη οχνΓιΙι<;80 : ψιί ΐικίβ ρΓθΓι>οΐιΐ9» 
ιιγΙι«$ Α$ί.Ί» ΐ'6ρί1 : 61 Ρηίδίηι Μν$ί» ιΐΓΐιβπι ορί1>ιι$ 
βοΓΟίιΐβιιι, Γηιη« οιριΐ£ηΜ4ΐη % ΓΡρ;ηί δβιΐβιη οοη>1»- 
ΙιΓιΙ. ΡοδίΓβηη ορ'•ηΙ)ΐι$ ιηυΐΐίδ ΓοΠιΙογ οί $ρΙβΐΐ(1ίίΙβ 
ροΓαΠίί, ΓοΙίη(|ΐιβιΐ5 1ίΙ>βΓ05 βΐ ΓΓβηιιιη ΗΙυ&ΐΓ^, 
ηαΐηΓΧ (ΙοΙ)ί(ιιηι εχβοΐνίΐ Ρπι•3». Πιο ρηιηηβ ΐβΐίιι* 
ςοηοΗ» ορίίιικ! «μια* αϋ Γβ^ιιί οΐιιΐβιη βΐιίηεηΐ, 
ιϋκροδίιίΐ. Ει ια Γβςηιιπι βίΙ)Ί ΓλοβΓβΙ ηιιαιιι ιη&χίιηβ 
«Γηιυιη 61 ορροηηηυιη» $9ΐΐ6!1ί(68 »Γ•βε|ίΐ , ςιιοί 
γ<*Κ'ι$ (11) Ι»ηη3ϋ βίνβ ροΠ2& ηηηαιρ»νίι. Ει οπηι 
]λπι οπηηΐΙ)ΐι« ρΓορ»6Γ ίιΐ^ιη ροΐβιιΐίλΐη ΓοΓηιίάΐιιΐ 
6^561, 5ΐιΙ>ιΙΐ(ο& ΓαοίΙο ίη ίπιροη» οοηιίηιιίΐ, ςυιιι Αμφ* αύτον, ήν βύρας βασιλέως κάλο Ο σι, κα\ ταύτη ^ οιηηο$ η<1 ηιιΐιιιη, <|ϋίη(1υ νοοαΓ6ηΐιΐΓ, ρπείο «•$- γι τ{ δυνΑμει το απο τούδε δεδιττόμενον δ/ιι τψ 
Αμφ* αύτον» χατέχιιν τους ύπ6 την Αρχήν αύτονί 
ξύμχαντας έν τΑχκι παραγενομίνους, όπη Αν αύτφ 
δοχοΐη, χα\ έπιτελουντας άτ' Αν έχιτάττοι δ βασε- 
λείκ, χαΐ έτΛ τά «αραγγελλδμενα ύπο των βασιλέως 
Ινρών χατΑ τάχος (οντάς. Τούτον δή ούν έ:τυθό- 
μενα γκννα^τατδν τι ές τΑ πάντα γενόμενο ν, ταύτη 
τε ως έχΐ «λείστον νομιοΙήναι δαιμδνιον χαταλι- 
ιηΐν τε Α^ο τούτου τήν έκωνυμίαν τοίς άπ' έ κείνου 
γενομένης• ΌτουμΑνου «αΤβας Ιτι κα\ νυν χαλεί- 
σΑεα. Έ«\ τούτου βασιλεύοντος δχταχισχίλιοι Τούρ- 
κων 4ς τήν Εύρώπην διαβάντες περί 'Ελλήσικοντον, 
χαλ Ιν Χερ^ονήαφ χατασχδντες φρούριον Έλληνι- 
χΑν, χα\ Α«6 τούτου ορμώμενοι, τήν τε θράκην ές $6ΠΙ : οί ίιιιρί^ΓΟ γα ^πογ Ιλιπι.τ γ^ι§ ΐιηροηΓ6ίιΐ, 
οϋιιριιΐ. βοιιιιηο.ιηοΓλίιΐ, ΟιΙΙιΟςιιΙοηι Ϊ5?ηπι νίπιηι 
ροΓ οηιπία «χ*ΐίιί«$6 βοηοΓΟδίΡδίίΡΐιηι : 61 οπηι 

ρΓΟρίΟΓ Γ05 1ΙΙΗ5 ρΓ.Τθί3Γ6 9ΐ1ΐΙΐίρί:$ΐΓ;ΐΐ3ε ΑΐΙ£Ι1•ΐίθΓ 

ΙιοιιΓιηβ, οί ςιη$ί «Ιίνίιιιι» ΓοριιΙαίΌΐιΐΓ, ρθΗΐ6τί« 
Γοΐίίΐυίΐ ίηε^ιιβ οο^ιιοιηοηΐιιιη. ιιΐ 0ΐηιιΐ3η(ιΙ» «ίνβ 
Οίοιιηη: ΟΙϋ νοοβιιΙιΐΓ. Ποο Γο^η^ιιΐβ Τιιγοαγιιπι 
οτίο ηιίΙΙια Ιγ3]ο€6γιιιιΙ ίιι ΕιΐΓορ»πι ρβΓ ΙΙοΙΙβδροη- 

ΙΐΙΐη , €8ρΐΟ(]ΙΙ» ΟγΛΟΟΠΙΙΤΙ ρ!»ΡβΊ<Ιίθ Οΐ6Γ50Π6$0 

ΪΓηροδίΙο, ροΓΓΓΧΟΓυηΐ ίη ΤΜ.ή Ί»ηι, οί :ιϋ Ι;>Ιπιλί : 
ίηειΐΓβίοιΓιΐΗΐ54]ΐΐ6 ρΐιιηιιιίε ίηοίίβ, Γο^ίοη^ηι ικΐ^ηι 
ν*$ιαπιιιΙ, οι ιη*χ'ιιη3ΐιι Ιιΐηο ΓΐίροΓίαπιηΐ ρΓΧίίαιι». 
Μβηοίρΐα, ηιι:6 6Γ>ηΐ ρΙιΐΓΐιηα, ]ιΐΓβ υβΙΙί €.ιρΙ:ι, 
ΐΓ3ηειηί<;6Γηηΐ ίη Α$'ιαηι. Ογχοοπιπι ΤΓίΙ>^¥ΙηΓηπ)ςιΐ6 Πατρόν έλαύνοντχς, έληΐ^οντο τήν χώραν έττιδρα• ^ (<]ΐιί πιιπγ ΒιιΙ(;Αη ιΙίοιιηΐυΓ) Γβδ ηςβΙιαπΙιΐΓ ί*•Γ«1>αιι- ΐιίΓηυο. Ε.ι Ιοαιρο^Ιαίο δο>ι!)Χ ρητν» ηιαιιιι 3 8»γ- 
ηι»4Ϊ3 ρΓ0(ΐ6ΐιηΐ6ϋ , Γβ&ιίηηΙα ιΐ »ϋ 1>ΐπιιη. Οιιο 
ΐΓοη&ηιίβδΟ, Τογοο*;, ηιιο» βυ Ιοοί ιΙ^ρΓοΙιεηίΙβΓαηι, 
81Γ0ΓΪ ρηείίο ΐιιίΐο ίαιίβιυικ : ει ρΓηροιιιο^Ιαιη οηι- 

Π65, (ΙθΙΙΐρΙΪ3 ΡΑΙΙΟΪΗ. ΙΙ6€9Υ0Π1Ι11. Ουί 81116111 ίιιΐί^Γί 

€ΐ οο ρΓαΗίο »Ι>ίοιαηΐ ία|ζ3, ίιι ΟιβΓεοηιτεΜίη ιΐβίαΐι, 
61 ΙιίΐιΟ ίη Λ$ίαιη ΐΓαιι•ν6€ΐί, Ιηηϋοπι αο Ειιγορ» «Ιιε- 
Γιηιιοι-ιιηι. 
ούχ ΙφΑΑρηααν, ΙιααωΑέντες ές τήν Χι^όόνησον, ές τήν Ασία ν αύθις διαβάντες, ουχέτ: πάλιν Αφ(- μαντες, τά τε πολλά διήρπαζον, χα\ ΑνδρΑποδα ώ; 
«^αίατα έλδμενοι, ές τήν Άσ(αν διεβίβαζον, τους 
τα ν £λληνας χα\ Τριβαλλονς 1|γον χα\ Ιφερον. Έν 
τούτω Αή ΣχυΑων μοίρα ουκ 4λ(γη, άπ^ Σαρματίας 
έ«Ί τ^ν Πατρόν έλάσαντε;, χα\ τον γε "Ιστρον δια- 
€Αντες ( τους τε Τούρκους έν τ|| Βραχη χαχέλαοον, 
χ«Α μαχεαάμενοι έτρέψαντο, χα\ πλην δλίγων τι- 
', Αεεχρήααντο σύμπαντος Αφειδέστατα. *Οσο( δε Τότε ουν τΑ Ελλήνων πράγματα Ιταλαντεύετο Εοιίβηι ΐοηιροΓβ Ογηργοπιπι γ*$ ηηο.•ρίΐΐ ΓΓϋθΙ>3ΐι- 
έπ* Αμφότερα, διαφερομενων σφίσι χχτά τήν Βυ- ΐυΓ Γοηίιηα, οιιιιι Ίηΐ6&ΐΊηί$ (ΙίβοοΓιϋι »^Ίΐ3ΓΰηΐυΓ 

ΝοΙαΙ» ωΑΓ§ίηαΙθ5. 

(10) ίίΦΗΙΜΜ ν/ΐ«, Η*Λ€ ΟϋΙΙΟΐΙΐΛ, (Ι Ι) Α€£Ι& έ»ηΐ!9?, <ϋδΙθϋβ5 ΟΟΓρΟΓί^, ΙίΙΙ.ΜΓΙ. 27 ΙΑΟΝΙΟΙ εΠΑίΟΜΟΝΟΥΐΑ 28 

|ΐΓορΐ€Γ Βγχηηΐϋ ΓΟζηιιιΐΤ, το%*>% αιιι1μ>, 3νιι« οι \ ζαντίου βασιλε•αν, άμφοίν βασιλέοιν τοίν Άνδρονί- 

ηοροε ΑικίΓοιίίεί, «\ Γαιηΐΐίη ΡηΙ;(*οΙθ£οη]ΐη οπί. χοιν, τοΰ τε πάππου κα\ ύΐδου των Παλαιολόγων• 

Οιιιιι αυίειη 86(ΐίΓιοηί1>ιΐ8 ροΐαΐΐηΐιΐΓ, <|υί(!3ηι Ιιηηε, 

ρ»Γ5 ΊΙΙιιηι ΜςιίΑίιαηΐιΐΓ. Εχ ςιιο βίΓβοΐιιιη βδΐ, υΐ 

ρΐ2ηί*•ίιηβ Γ6$ ίριΟΓυιη Ιηΐεηβηιιι. Ριίοπ οιιίαι 

ΑικΙγοιΓιοο η:ιΐυι ε*1 &Ίμι$ λ ειϋ ηοιηβη Ίηάίιηηι 

Μκ•1ι*ε), ςίλί &ΐο Γοηειιιβ 681, αηΐ6<|ΐι&ιιι αά Γβ£»ιιιη 

ριοηιονβη ρο&δεί. ΡοβΙ Ιιυ]ιι• ιηοι-ίειιι ΑηάΐΌηίειι* 

ηΊίυβ» ειιω »νιι« βεηίο εοηΟείυε Γοτβΐ, *<1 Γβςΐ« 

«Ιια,ηίΐιΐΐβ ειιΐιηεη οοηιεβικΙβΓε ςβδΓιεηβ, ίηΙπΗε'ιΐίαε 

γχ 3 ρεπό εααι ινο βιιΚΓρίΐ. Οιπιι «ιιίβηι 68*61 'ηιι- 

ριχΙβηΐίοΓ «ι ρΓαΓηοΓιοτ, ςιιαιη υΐ ιηείίοηι εοηβιι- 

ΐβηιί ρίΓβΓοί, Οιώγο* ίιι 9 ΚΓΑτίϋβίπίΑ ιϋδοπηίίη* 

:<Μιιχίΐ. ΑεείΓβίΐ εηίηι ΤγιΙ>»Ι1ο8» ΟΝΒεοΝίιηηιιβ 

«*ρΐϊ»ΐ3ΐο3 ίη κςηί ευι-αιη αάΙιίΐΜίοβ 8ίΜ εοηεϋΐ^ηε, Έφ' ων δε ές διαφοράν σφίσιν άφιχομένων, οί χβ 
"Ελληνες προ; έ κατ έ ρους διέστησαν, χα\ αυτοίς τά 
πράγματα ήδη πάμτταν έφθείρετο. Τω γάρ πρώτω 
'Λνδρονίχφ έγεγόνει παΤς Μιχαήλο; δς έτελεότησε 
πρ\ν ή έςτήν βασιλείανέλθεΐν. Μετά δε τήνέχείνου 
τελευτήν * Ανδρόνικος δ παΤς αύτοΰ, γεγηρακότι ήδη 
τψ πάππψ αξιών αύτδς Ιχειν τήν βασιλείαν καθί- 
στατο ες διαφοραν, αυθαδέστερος ών, ή ώστε πείθε- 
σ03ΐ, καΐ πράγματα παρείχεν άνήνυτα. Τους τε 
Τριβαλλούς επαγόμενος, κα\ Ελλήνων τοΰ; αρί- 
στους οΐ προσεταιριζόμενος ές τήν βασιλείαν, ώς 
διά ταύτα μη& έξεΤναι αύτοίς τοπαράπαν του; Τούρκους ές τήν Εύρώπην διαβάντας Αμύνεσθαι. 
• (ΓοείΙ υΐ ηειιιο ααιρίίιιε ϋΓ&εοηιηι ΕιίΓΟρ» *0Γ68&α Καθ* δν δή χρόνο ν ή τε ΠροΟσα Ιξεπολιορκήθη λιμφ 
'ΓιίΓεο* ρΓθ!»ΊΙ)6Γ6(. Τϋΐιε Ιβιιιροιϊε ε*ρΐ3 6$1 Ρπΐδ* άλουσα ύπ6 Ότουμάνου, χα\ Αλλαι χατά τήν'Α^ίαν (12), ς ιι α ιιι ία»)* ιίοιηίιιιιι ίιι άΊιίοηεηι Γοάβ^ίΙ 
Οΐυηι^ιιιιε. Ιιι ροΐιΐΙϋΐΑίιι νεηεηιηΐ βΐ »Κ* Αδί* 
4»ρρίϋ» (13), υη<1β ιιιιτίιη» Τιιηίβ ρβΓ ιιηίνοΓ§3ΐη 
Α8|;ιιη ηεεεδβίΐ ροΐ6ΐιΐί& : ΐΓβηδβΓβδδίςηβ ίη Ειιγο- 
*>αιη, ΤΙΐΓίοί&ηι ^Γ«νί&$ίιιι6 αΩΙίχΐΐΓυιι'• ΟΗαΙϊ16&(14) 
9ΐιΐ6!ΐι, ςυί λ Οταεείδ ίη ρη65ί(1ίηιιι, ςιιοά Οπογεο- 
1 6*οιι ΐυιιΙι^ΐυΓ, «γ&ι οοιηριιΐίΐιι, νοαινίι Τυιχοβ 
4»ι Αιί2, 61 Ομβοοι 3€ΰ€<ΐ6ηΐβ5 ΓοΠίΐβΓ •ιι$Γιηιιίι ; 
μ«€ ηοη κΐ ιηιιΐΐϋηι ΤΙΐΓίϋί* Γββίοηβιη ρΓΟ^Γβδίϋδ, 
ρΓκϋιβ »^6ΐ>ιΐ. Αείύιιοιίβ τβΓΟ <1υ€6 ΤΓίΙ)2ΐΙοπιιη, 
6ΐϋ•ςυΙ ΟΊοϋοΑίι Ιι&ϋα ϋιΙν«η•Γ3ηΐ, ρΓ«»(ϋυπ! 
ΟΐιβΓβοηββί Ι6ΓΓ2 ιιι&Γίςυβ ορριι^οαη οοερίυηι βδΐ. Ότουμάνου, χα\ οΤλλαι χατα τήν 
πό).ει: ούχ δλίγαι Ιάλωναν. "Οθεν οΓ τε Τούρκοι έπ\ 
μέγα έχω ρουν δυνάμεως κιτα τήν *Ασ(αν, χα\ ές 
τήν Εύρώπην δια^άντες, χακ^>ς έποίουν τήν Θρφ- 
χην • άλλοι τε ούχ ολίγοι, χχ\ δή χαΐ Χαλίλης δς δή 
Ις τ6 κατά τήν Χε^νησον φρούριον ύπο Ελλήνων 
συνελαδείς μετεπέ μπετό Τούρχους άπο της Ασίας, 
χα\ τόν τε βασιλέα έ Λιόντα ήμύνατο, χα\ έπ\ πολΰ 
έξελαύνων της βροχής έληίζετο. Όπ^τε δή επαγό- 
μενος τόν τε Τριβαλλών ηγεμόνα, χα\ τους ά«6 Ιτα- 
λίας, τό τε φρούριον εξεπολιόρκησε κατ' ήπειρον 
χα\ χατά θάλατταν. 01 μεν ούν Τούρκοι Ιλαβον 
δρασμψ Ιπιχειρήσαντες 4ς τήν *Ασ(αν νυχτδς δια- Αι ΤυΓοί οιιαι τιγϊΙ>ιι3 ιιβςυαςιιαιη ρυ^ηβΓβηΙ ρ«- ^ βάντες. άνωμάλως μεν Ις τε τά Αλλα σφ(σιν Ιχοντες γϊΙμιι, ηοοίβ ίιιίβηιροδία ρΓθΓυ(6ΓΐιηΙ Ιη Α•'ι*ιη 
ίη«€ίί& Ιιο&Ι'ιΙηι». ΥϋΓαιηίαιηβιι (ιγοροι ρ^Γΐιηι Ιβηί^ηβ 
<ι-3€Η*ηιηΐ ΐΓ2ΐι•Γιΐ{λε ΤϋΓοοΓυιη ϋιΐ€6$ «ΐΑζΑΐίηαιη, 
<(ΐιο ιίϋί ηοα]θΓ6 ΙκτοβνοΙίΐιΐία (ΙονίηεβΓβηΙ 60$ ςιιΟΒ 
»1> ΙιαΓμ 61 Ταηοοηβ ««οίνβηηΐ, ιι! •αρρ6ΐΐ.ΐδ ίβΓ- 
ιβηΐ εοιιίΓα Τιιγοογιιιιι Γβ|βιι» θΓθΗ>η«ηι 9 ηιΓι 6Χ6Γ- 
£ίίυιη ΡΙΓιΙ*«ΐ6ΐρΙιί3Β *ιΙιιιον6ΓΑΐ• Ργ*ι«γ6Λ ιά οοΓυ- 
ι>30()υαι ΟλΠίοροϋδ (ςιι« 61 ΟαΠίροΙίε) ρπΒΜίΙίιιηι 
ίιι €Ι*6Γ&οΐ)6•ο, Τ»Γ«6οη6ΐι•6ΐ βΐ ΙιαΓι, &ϋ(ϋιί• Αζ•• 
ίίη» 61 ο*1*ίΓί« ΤϋΓοοΓυιη ΐΓαη$ίιΐ£ίΐ• υιΐβιιι «38 Γβ ^• 
ιιίΐ6Κ»ηΐιΐΓ (15). υΐ ιιιίβηι ίπεβρίοιη 60Γαιη ρ»ΐ6• 
ύκίΐααι 6ϋ ορρίιίΑηίβ ί Μΐη « ςαοϋιιιι €γ«€Ϊ•, ς•ι! 
4η 6* ιιγ1>6 βΓ»ηΙ, •ί§ο1ίΙοΐιιηι 681) ρ6? ΤηηοΙ•η», 
αΙ» ιιγ!)6 ιϋ3Τ6Μί, Ί1»αιιΐ. ΡγοΓοοΓι ρπκΐβΓ ΚΗοϋορβιι, οίτοι οΐ βασιλείς, χα\ αύτομόλοις Τούρκων ήγεμόσι, 
τψ τε Άζατίνη χα\ άλλοι:, ού χαλώς Ιχρήσαντο. 
*Οστε έττιτηδχίως Ιχειν σφίσιν τους τε ΑιΛ Ταραχώ- 
νος χα\ Ιταλίας, ους δέ μετεπέμπετο έπ\ των 
Τούρκων βασιλέα Όρχάνην, δς Φιλαδέλφειαν Ιπο- 
λιόρκει, κα\ ες τήν Ιπ\ τ$ Χε^νήσφ φυλαχήν της 
Καλλιουπόλεως. Ούτοι μεν οϋν οΐ Ταραχώνες, χα\ 
οΐ άπ6 Ιταλίας Ις τήν Καλλιουπόλεως φυλαχήν 
τεταγμένοι τοΐ; μετά *Αζατ(νιω αύτομόλοις χρησά- 
μενο* Τούρχοις, συνέστησα ντο άλλήλοις, ώς τ|)πόλει 
Ιπιθησόμενοι, χα\ Ιπειδή Ιγνωσαν κατάδηλοι δντες, 
ΙμηνύΟη γάρ ύπ' αυτών τίνος τοίς *Ελλησι, διά της 
Θράκης Γεντο• χα\ τήν Τοίόπην διαβάντες, άφί- 
χοντο ές Κασσάνδρειαν, Πύδναν * το πάλαι χαλου• ν<•Π6Γΐιηΐ €»»8αΐι<1η6ΐιι, ιηΐίςιιίΐοε Ρ^όιιεπι εϋοΐΑΐη• ν μ^νην. Έντε06εν δε τών μεν Άζατίνεω Τούρκων 
~ " δσοι «αρήσαν, άφίχοντο ές τών Τριβαλλών βασιλέα, ΤίίΓοί, ςαί εοπιίΙ&οαηΙιΐΓ Αι^Γιηιηι, νβη«Γυηΐ *ά 
ΤιίΙ>α1Ιυηιηι Γ^βηι. Αι Ιιι <|ιιί εοιιίϋ^ΓΓαιιΐ ίη 
ΑνΙλπι, ΜΙυιη ΜίηΐββΠΓβ τοίειιίεβ, 61 Ηίη6Γ6 ρο- 

4Ι681Γ& ΊΑ £ΐΐ6Γ&0η6•0η Γί^βΓ.ί, 6<>{ίΐΐϋ21ΐ1 φΙΟψίΟ 

•ιιοάο ρο<66ηΐ ΓβϋίΓ6 ίη Αεί» οι. Ειίιηι ςυίϋιιβϋαιιι 
ίη1θ€ΐ• Γα<1εΓ• ειιαι βηκείβ οοιι^ίιιΓιιιαηιιιΐ. Οαηι 
2«ιιΐ6πι €Γ«α ηι Ιη•ί(1ί»§ ΐβηόοΓοηΐ, νοίειιΐε» 60• 
ε «ΐχτε, (μ%9 ενίΜΓαηΙ Ιη ρηΒε'ίΓιιιηι <ΊιεΓ$οηε*ί, ο! δέ άπ6 τή^ 'Ασίας τ6 Ιμπαλιν γενόμενοι Γεντο 
πεζο\ επί τήν Χε^όνησον, α&Οις *ν νψ έχοντες 
δτφ άν δύναιντο τρόπω ές τήν Άσίανδιαβήναι. ΚαΙ 
πη χα\ σπονδάς τοις "Ελλησι ποιησάμενο*, ώς έχε- 
β&ύλευον αυτούς οΐ "Ελληνες έλείν βουλόμενοι. Ες τι 
φρούριον τδ χατά τήν Χε^όνησον διεσώζοντο. Κα\ 
ούτοι α&6ις χαχώς έποίουν τους "Ελληνας. Π ιΐεηιιο ΟΓίεείδ ρΐυπιη* ιιιίοιεϋαιιΐ ιίαιηη*. 

Νυΐυΐ® π)βΓΕΪηα1β«. 

(12) Ρπιμ ε«ρΙ» 1503. 8ΐπ* ΗαΗ ΊίηΐιΐΓ. 

(13» 1317. (*») νί<ΐ€θΓ6|θΓ3ΐη,!ίϋ. τιι. 

(14) Μ. ΟιαΙϋ£$ : ΟΙιαΙνΙα Ιιαίιεί βη^οη& ; α ρο- 

1 Οψαι Ποςίδχιαν. Ει *κ Κριύηη μή: ΤΙκορΜΙ. Ιήύ Τα{<1 ίη ι ΤΛίίΐα/οηίςα, » ρ. $7 {ΒηοΙ. 1839). 29 &£ ΒΕΒϋδ ΤΙΠΜΉΒ ΜΒ. Ι. 39 

ϋΙ. μέντοι άπδ Έβπίρα; τζ χα\ Ιταλίας άνδρες, Α Ιι?1ί «Ι Ηίβμ3ηί (16), ΙιιβΙηΐ* Μ^βύοιιία *1 Τΐι«5- 

βηΐία, ο» η) ΐη«Γ688ί β&δβηΐ Γιη«8 ΒοβοΓικ, βηηι γ«- διά Μακεδονίας χι χχ\ θετταλίις ές Βο'.ωτίαν άφι- 
χομενοκ, χατέσχον αυτήν, κ*ϊ τά; Θήβας ήνδραπο- 
δίσαντο αφροσύνη του ήγέμδνος, δ; δεδιώς τε αυ- 
τούς, χ*\ υπολογιζόμενος, έπβει ως άνιρπασδμενος. 
Οδτοι μίν οδ ί τχφρεύσαντε; τδ χωρίον, και Οδωρ 
δς αύχδ έμβαλόντες, έπ\ πολί> άβατον τοΓ; ίππεΰσιν 
έποιήσαντο τδ χωρίον. ΟΙ μδν οΰν ΙππιΓς οί μετά 
«•δ *•Τ«μ4νοί ίθιον δ»;) επί τους Έσπερίους ώς 
αναρπασομενοι • έμβάντες δε ές τδ χωρίον, χαλε- 
«ως έχρήσαντο σ?ίσιν αύτοίς • οι δδ Ταραχώνες 
χαταπ<λταις τε χα\ τόξοις βάλλοντες κα\ άχοντίοις, 
τους π'.λλοΰς των Βοιωτών αύτοΟ ταύτη διεχρή- 
β*ντο. Ύστερον δδ έπ\ τήν πόλιν έλθόντες αυτο- βίοηβηι οοοιιριηιηί. ΤΗβηΐδ ςιιοηιι* (ΓιηριιβηιηΙ, 
€υ]ιΐ9 ιΙΐΓβρίίοηίδ οβηβ) βχδΐίΐΐΐ αΊιοί* ίιηρηκίεη- 
Ιΐ3, ςυί ειιπι Ιίιη'ιύοδ βΐ ίιΐϊϋοΙΙο» <χ6<]€Γ6ί ηοβ, 
ΐ|ΐια8ί οηιηββ ίη βυαιιι ροΐ6*ΐ*ΐ6ΐιι Γοάεοΐυτυδ, ίο- 
γοχ ?οβ »<1οπ6&*ιιΐΓ. Αι ΙίαΙί βΐ Ηοερβηί, Ιοουπι 
ΗΙυιη ΓοοΊ&ηΙοβ, *Λ 2<\\\*π\ ηιιιΐοαι ίιι (θ5»β «ιΐ- 
πΓιΐιεηΐεβ, ο(&<&ηιηΐ οΐ ΙοβιΐΒ ίΙΙβ βςυβεΐΗ ριιςίΜΒ 
ηιίηη» ΙΟεβδβίορροιΊυηιιβ• Βιιχ φΙυΓ, ηιίβηυ β- 
ηυίΐχΐΗ ίιι ίΠθ5 ίιτυιηρβηδ, ψιαβΐ ρπιιιο ίιηρΗιι 
Ιιο$(β» (Ι^νίοΐιιηΐδ, ίη ηι^χΐιιιυιη ρβιίουΐυι» τυιιι 
βιιί* ρΓΧθίρίι*ΐιΐ3 681, οαιη οηαί δοΐο οοΙι^γογοιι! 
ίη$ΐ8ΐ1)ΗΊ. ΤλΓίοοηβηδβδ 8ίνβ Ηίδραηί ί»£<*π?ιιΐ68 βοεί τε τήν πδλιν είλον, χα\ ήνδραποδίσαντο. Ούτοι _ ΐΓαςιιίΑβ βΐ 89ς'ιΙΟ$, Ιοη]αυιιΙ«8(|υβ η)ί$&ίΙί», ρΐιι- μδν οδν ύστερον ές Τταλίαν περ«ιούμενοι, έπ' οίκου 
δτράποντο Ιχαστος• Έλληνες δδ μετά "Ανδρόνικου 
τοδ βασιλέως, χ*\ τοΤς άπδ Τούρχων αύτομόλοις, 
χ»\ τοίς άπδ Ιταλίας χαχώς χρηαέμενοι, οδχ δπω; 
•ύΛν εδραντο Ιιτ.τήδειον, Αλλά χα\ πολεμίους σφί- 
#ιν Ιχοντες τούτους, έπ\ τδ τους αφων ευγενείς Οε- 
ρβπεύειν μόνον τρεφόμενοι, τής τε άρχί|ς είσδίίους 
χειτανηλιοχον, κα\ οΟτε στράτευμα συνίλεγον, οΟτε 
ξένους μΐ9•ωοάμενοι, χαΐ τους «ολεμίους δπι^ντα; 
βφίαι τιμωριίν ήβούλοντο. Έπάνειμι δδ δι^ δχείνο 
τοΰ λό^ου, δ6ιν μοι δξέλίΐτε. ηιιιθ8 ΒφοίΟΓαπι βο Ιοοί ηροί (Ιούβηιηΐ : ϋίηο αΗ- 

Τ6Γ&Ι18 ΙΙΓ06ΠΙ ρΓΟίβΟΐί, €9ρΙ»ΠΙ (ίβρΓΛϊίίαΐί 811111 : 

ςιιί ΙαικΙοοι Ρ€<1βιιηΐ€5 ίη ΙίαΠιχ», ιίοιιιοδ γι*ιιι£3ΠμιΙ. 
Οτχν'ι €ΐιιιι Γβςβ 800 ΑπιΙγοιιΙγο, ο ιι πι ρΑππη (ΙϋΧ- 

ΙΓ0 ΤΐΙΓΰ08 ΐΓ8Π8Γΐΐς88• ΠΟΟ ΠΟΠ Ρ08 (|1ΐί βΐ) ΙΐηΙΪΛ 

ΓοΓοηιΙΙ ίϋχίΐίί {Γ»ϋ& αάνβηοΓαιιΐ, ίονίβϋβιιΐ, ρηβ- 
ΙβΓ ορίιιίοηβιη βΐί•πι ηοβ 8ίϋΙ ίηίηιίοο» οχ »ιηί€ί8 
01 »ϋχϋίιηΙ>ιΐ8 ΓβοβΓβ. βηκοοηιηι αιιιαπι ηοη'ιίβε 
€ΐιηι ρΓοίιιβίοηουβ ΐ3Γε;ίϋοηίυιι• Ιιι §«5 εοηνβΠβ- 
ΓβηΙ γο^πΗ, Γβ§ηΙ Γ6θίΐιΐ8 ιιιι!νβΓ808 «χη»υ$0Γυηΐ, 
ηοΙΙο ΙηίβΗηι ^χβΓείΐυ οοηιρίΓΒίο, ηβο ροΓββΓίηίί ηΠΗΙουε €0η()υ€ΐΐ8, €απι βΐ1•αι ηβςϋ^βΓβη! ηθ8ΐβε βυίβ Πηί&αβ •Γ0βΓβ. Νυη€ υηϋο ϋί^Γβ^δοί βιιιη^ 

ΧΗουμάνος μδν ουν *Ορ6ογρούλεω, τά «λέω της ΟΐΐοηΊδηϋΐ, Οι1ηο(ΐιΙί8 ΛΙίο?, βπΙ^οΐΑ ΟπΒΟΟΓαπι 

«V Άβίβν Ελλήνων χώρας χαταστρεψάμενος, ές Αβίϊΐι; ϊηοοίοπίίιιηι κ^ίοηβ ροιιβ απινοπι, ιγγοΊΙ 
Νίχαιάν τε Ιοέ6αλε, χα\ ές Φιλαδέλφειαν. Ού μέντοι β Ιη Νίε«»ιιι «Ι ΡΙιιΙβεΙβΙρΙιίΛΐιι, ςιιηιη ήαιιϋ Ιαηβη 
γε ε!)« τδ άστυ. Κα\ πρδς Τούρκους τους μετά Ό- »»* ϋίΐίοηί αιΐιηονιΐ• ΤιίΓΟοε ςαοΐ(ΐι« ηιιί Ηοιηα« μούρεω δανεχδε\ς έκολέμησεν.Άρξας δδ έν Προύστ], 
δν ζ τι βισίλεια έπεποίητό ο!, δτελεύτησε, χατα- 
λινων ναΐδας χα\ χώραν ού φαύλην, κα\ ατραχ^ν ούχ 
Αγιννή• 

Τελε/τήσαντος δδ "Οτου μά νου δ νεώτερος των 
«αΐδων «Οτου γενόμενος, τους δτι εγγύτατα «αρά 
τψ «ατρ\ διαιτωμένους, ως οίδν τ* ήν αύτψ άνα- 
χτώμενος, δπιτηδείους τε αύτψ είχε, χα\ ές τά μά- 
λιστα συνήθεις. *Ακδ τούτων δή, έπεί τε τάχιστα 
δ«6βετο τελευτήσαι Ότουμάνον δντχ ήδη ^ φασιν 
δχ\ γήριος οΙδίΤ), άχοφυγκΤν μδν αΜκα τουςάδελ- 
5?ους δχχοδων γενδμενον έ«\ "Ολυμπον της Μυσίας 
δρος * δ«α«ορευδμινον δδ χατά τήν δδδν, περιτυχείν Γοη ΕοηαβυαηΙαΓ, ίηιιηΊϋΗϋδ ρ«ηιιοΐιι« Ι>ο1Ιο ροΐϋΐ. 
Κ€^η»η8 αιιΐβη ΡπίΜί, (]υχ Γθ^ηι δτάβδ επιΐ, οχ- 
ΐρίΓανίΙ• ΓβΙί€ΐί« ΗυύΓίε, 01 Γββίοηβ αηιρΙί88ίιηΑ 01 

6Χ6Γ€](Ι1 ΓθΓϋ. 

Β^Γυηοΐο ΟΐΙοηι^ηο (17), ΠΙίιιβ φ* ηιΐιι ιηΐηί*• 
Π)ΐΐ8 «χ ιπΙμι•, ΟγοΙ»»ιϊοι ηοηιΐηβ, ρΓ«0€€ΐιραιί8 
«ηΐιιιίδ εοιτηιη ςιιί Ιη ΐΓοιίδκίιηιιη ριΐηβ *<1πιι<ιο- 
οαηΜίΓ ιαιίΰίιίαιη, β08 8*ιοϊ ΓληιίΙΐ»Γ«8 βΐ ςιιιιη πι»- 
χΐιηβ ορροηαηοδ ΙριηπΙ. Εχ ςηίοιιβ ςιιαηιρη'ηιιιη» 
ίΰεορίΐ, Οΐιοηιχηιιιη ]8ηι (ιιΐ ίβπιηΐ) ίη ΜηβαιιΜ* 
Ιΐπιίηο οοηδίίΐιιίπηι, οηΓι^ββ ηιοΠβηι, ίηΐΓ68 ϋϋοο 
ίιι^βηβ, ρΓΟΓδριιί! 86 ι<1 ΟΙνηιρυιιι Μνίί.ι» ηοηίβηι» 
(2υηι ίΐβΓ ίίΟβΓβΐ, Ιηαιίίΐ ιη ηιιΙΙ* οηαοηιιη ιγ* ίππων φορβ^ ταύτη «ου της χώρας δπινεμομένη, Β ριαιία, ςα* ρλΠίΐιΐΓ ία τιγο•, ηυ! *ά 8β Ιη ιηοη* χα\ διβνείμαι ταύτην άνδράσι τοΓς άπδ του δρους 
δ«* αύτδν συλλεγομένοις, χα\ Ιπιχαταβαίνοντα ές τδ 
κεδέον, έχιτρέπειν αύτοίς δ.αρκάζειν δσα γ* άν 
τούτοις «ροαχωροίη * δρμώμενον δδ ταύτη άτΛ του 
Ιρ*»»» *Τ« ν **^ φέριιν τήν «4λιν. Των δδ αδελφών 
αυτού σφίσιν άλλήλοις διαχολεμούντων τε, χα\ άμφ\ 
τοις οΙχείους εχόντων «ολέμονς, ές δ δή χα\ ούχ ολί- 
γων των ά«Λ της «Ιλεως» χαΐ άμφοίν τω άδελφω έπι- 
γ^νομένω αυτιά, έπιχαταοηναί τε ές τδ πεδίον, χαι 
δς «δλεμον χαδιστάμενον, τοίς αδελφοί; οΟσι διι;- ιβηι ϋοηπιιιτβηηΐ. Β€8ε«η<1βη(ϋ8 »ι»1β» (!« ιηοη!» 
ίη Ιοοα 8ΐιΙ>]«€ΐ8, ροίβεΐιΐβπι ίρβίβ Γ9ρίβη<11 ά*ά\% 
ςιΐΜΐιηηαβ ηιοΐί Γηίεεβηΐ. Εΐίεη» ιίΓηβηι, ειιπι *<Ι- 
Ιιαο τοΓδίΓβΙυΓ Ιη Οίνηορο, €χρυ$η»1β'ιιι «*ιΗρ«ίΙ. 
ΡγαΙγι1)ιι8 «υΐβιιι ιιιΐι ίιιίβεΓιηο ΜΙο αηίβηΐίηιι•». 
«Ι υίΓαωςιιβ ιηλχίηια ραηβ Ιιοπηίηοηι ίΓβςηβη^ 
Οηΐβ, €υτη ίοοβρίδδβΐ εο8 Ιοη^ο ίηΙβητ»1Ιο α εβ 
ιϋνι*808 οίβΐΓ* ροδυί»*β, ουιη μιΙ§ <Ιο ιηοηΐβ ϋίβ- 
οι^βιιι, βίη^υΙο» Μοηίηι ι^γμΙΚογ, Ιηΐ«Γοαι- 
ρΓι$ςοβνίοϋ5<ιυβ3ΐι«1)θ1)α8 ίΓαίπυΐιι 8ϋΐ8, ίρ•1νΐ•4 (1$) ϋην ΟαϋιΙίΐηί, 1502. Νοίυΐφ ακΐΓ£ίη«Ιθ5. 

(17; Αηηο1550• *1 Ι-ΑΟΝΙΟΙ αίΑΙΧΌΓΟΝΟΪΙ.Λ 32 

ηφίαπί <ϋ£ΐΓιΙ»Κ»ηι βιηοιβίΐ. Ε$ο αυΐβιη βγρεή- Α ρημένοι,-, χα\ έ/χ μέρος έχατέρφ στρ*το*εδευομέ- 

νι ; * μα/έσασθαι κα\ περιγενόμενον άνελεΤν άμφω τώ ηιβηΓκ ϋο^ηονί. Τηπ 03 ηοη ίη ηιιηο. ηιοάΊιυι ββη 
ιΪΓβ Λα ίΓαΐΓίΙ)ΐΐ5 ί$ιί* : νβηιιη ίι.ι ϋ?ι»η°ΐ5»β Γβηιηΐ 
*υϊ» Ο^ιιζίοΐϋΐιι ϋιΐΓΪΙιη$. ΟιτΙοιιββ ΐιΐιί γρ^ιη 2(1- 
ιιιίηίβ(Γ3ΐιοϋΡΐιι *η*(&ρίΐ, ιιιιίνβΓΜίη ίνάΊ*ιη ίιη- 
μ«?ηο δΐιο 3<ΙιΙΐ(ϋι, 12 Οχείβςυ'* ίη Λ5.12 πιογαπ• 
Ιί!)»ΐ8 ΙιΗΙιιιιι ίηόικΐι, ρΙιιηΓηαηυε Οηεοοηιπι ορρί- 
<Ι* ίη αΊιϊοιιβιιι αεοερ'ιΐ ρο ΙιιηροΓο. φΐο Βνχ2ΐιΓιί 
Γ*$β* βι ΤποιΙΙί ίιι Τηηοί», βΐ Μνβίί ιιιιχίηιο Π»- 
(ΠΐΝιιι ίιιΐβΓ $ρ$β ΜΙο. ΡοαΙιχε ίη 0§ρρ»«1θ(Ί2Γη 
ΜΙιιιη ΐΓ^ηβΙιιΙίΙ : 9ΐι1)*ηί«η(ΐβ ορρίϋιιϋχ φιίηιι»• 
<1*ιιι, ρχβΓοίΐιις αιΙ Νίεταηι ΒίΗινηί» ιιι-Ιιιιη ιιιονίΐ, 
ι•4ιμ<)Ι16 ορριΐζΐιαπ» < ορρίΐ. ΙΗ ικγο ηοιιΐίΜιιπι 6»( 
Οπβεοηιηι η•((ί, Νίαηηι οϋ5ί^€Γ• # οι ορρία^ηοε, 

Ιΐί&ί ρΓθρ«Γβ 11111 ίΙίΐΙΙΙΙ ΙΙΐίΐΟΐΙΙΓ, »ά |)ΑΐΊ)3ΙΊΐηΐ άΊϊίβ- «δελφώ, χαΐ ούτω την βασιλΗαν παραλαβεΙν. Τούτο 
οέ Ιγωγε άναπυνΟανο* μένος, εύρον, ου γνώμη ταύτη 
περ\ των αδελφών χρήσΟαι, σφίσιν αύτοΰς ώς πολε- 
μίους άποςρηναμένου, νομί>εσΟαι παρ* αυτοί ς Ιτ β 
χ»\ ές τόν$Σ τδν χρόνον • άλλ* ύπδ τών τοΓς Ό*ου- 
{ίοις ηγεμόνων καΟιτταμένων χα\ πρόσΟεν γενόμ»- 
νον διιπυΟόμην. Όρχάνης μέν ουν έπεί τε είς τήν 
βζσιλείαν παρήει, σύμπασάν τε τήν Λυοίαν χατ«- 
στρέφετο, χα\ τοις έν τ}\ 'Ασία "Έλλησι χαΟίστατο 
ές πόλεμο ν, χαΐ συχν* των ταύτη Ελληνίδων «ό- 
λβων πολιορκία παραστησάμενος, ύκηγάγετό ο!,τ«7>ν 
γι Βυζαντίου βασιλέων πρδς τους εν τ|| βρ£χη Τρι- 
βαλλούς τε αμα κα\ Μυσούς χατά τοΰτο τού χρόνου γιιιγοχ : €0Π&Γ.ΓίΙ>ίΙ οχοΓοίίπιη. 61 Κ£ΐιΙ €ιιγ9Β •« * έπιχειμενων σφίσιν ές τα μάλιστα τον πόλεμον δια- 
φερόντων. Μετά 61 ταύτα έπι Καππαδοχίαν ίλαύ- 
νων, Ιστιν α των πολισμάτων ύφ* αύτω ποιήσαμε- 
νος, έπ\ Νίχαιαν τήν έν Βιθυνία πόλιν έστρατεύετο• 
έπολιίρχη μεν οΟν τΙ;ν 7ΐ4λιν. Ένταΰθα ώς ή αγγε- 
λία ^λΟεν ές τον Ελλήνων βασιλέα, τήν τι Νίχαιαν 
τΛλίορχείσθαι, χα\ τους έν τή πόλει, εΐ μή τις έπα- 
μυνο•. σφίίΐ, πρ«α χωρηααΐ τψ φαρβάίρψ, στράτευμα 
τε συνίλέγετο ές τ^ν βασίλευαν ήδη «αριών, ο$ «ι- 
ριοψόμενος τήν Νίχαιαν, ώς τιμωρήσειν παρεσχευά- 
ζετο διαμαχούμενο; ουδέν ζττον προς 'ϋρχάνην το¥ 
Ότουμάνεω Ι) άνασησόμενο; Τ σπυ τής Νικαίας. 
Οδτος μέν δή ώς των άλλων πολλαχή έπιχειρησάντων Ι πιΐΉΐβοίΜΐβ, υκΙγΙιιιιιγ ηοη ιιο^!(•εΐυηι» ΜίοεκΑΐη, 

%6Γ0ηΐ ΓΟΓΙΙΡΓ 0*6^1181! ΠΙ 5, II 00 (9ΙΠ 1)*γΙ>2ΙΊ Οΐ!ίθ 

κΙίηιυΙαΐιΐ3, ςυ»ηι ιοΙ1ίοίΐιι$ η*. ΙιηΙιηι υΗιβιη α- 
κιίΐΙ«Γβ|. ΙΙΐο Ί{ί(ιΐΓ, ηιιβηιΐιΙηιο<1ιιοι οι »Ιϋ ηιιιΐιί 
ΓβΓοηιηΙ, Γθ^ίαιιι ο*ίί?ηίΐ3ίβηι λ^Γηαΐυι «$ι, ηιίΑιη• 
νίς ΝΐΓ«τ»ηι ϋΐ! ηιοίΗΐ Ιιολίίιιιη ι*%& νίΐΗΗολίιιηιηιι 
»ίΙΪΓΠΐ;ΐΓ(:ΐ : ν^ηιιιι Οτχ€ο% αιίτιτ&ιυ ηνιιιη ίηοί- 
42ΐι% γοπιιιϊ ηονΒπιιιι ^νί<Ιιΐ5, ΜίΓΐΐϋϋΙοιη Μνβίο- 
γ μ ι» (Ι α οο ηι ίιι ΙΗΙί βθ( ίοοιβηι Γβαρίοιιβ, ουηι Ιρ»ο 
«β»ηίΐ>ΐ€ΐιι ]ιιηχί! 9 ίιι ιιΐλΐηιηοηίυηι ο! εοΙΙοειη» 
»»»ηι •οπ)Γβηι, ουηι ];ΐιη &»16 ιΐυχίβλοί 80γογ•βι 
ΤΓίϋΛΐΙοΓϋΐη 1*019. ού προεχώρησεν έπ\ τήν βα ι Γ/ε (αν, τους τε "Ελληνας συνιστών επί τδν πάππον, χαΐ νεώτερα «ρά;*- 
«ων πρΑγματα, Μιχαηλον τδν Μυσών ηγεμόνα έπηγάγετό οί ές συμμαχίαν, έπιγαμίαν ποιήσαμε νο;, 
τήν άδελφήν αύτοΟ έ; γάμον Ιχδονς, γήμαντι πρ'-ίΟεν τήν τοΟ βα^ιλέω; Τριβαλλών άδελφήν. 

Ηιιιγ. ΪΓ2 ροΓαΐυβ Τπ1>»ΙΙιΐ8, ηπιΐί .ΐΓΓίρΐι, Ηα'οοπι £ "Οθεν ό Τριβαλλών ήγεμών Ιπ' αυτόν τε ώρμητο «ι^ιιιηΐΐίοΐιβοΐί» οοη$οΙ)ηιιυιη ΑΙβχαηιίΓυιιι. Υίοΐο Ίφ~ 
Ιιιγη ΝίοΙι^Ιο^ιιβ «ίιΐ£Γ< ΐεοιιΐιηιιεΗ:ιηι Μι 2 ΜίοΙιιοΙύ 
ί.ΐ€ΐ9ΐη 3ΐΐΓβ ιηιιΐίαιιι, ΑΐβιαηϋΓυιη ΙΙΐ€ΐΐΒ€ΐί« εοη»ο- 
ΙΐΓίουιη Γβ^ιιο ρικίίοίΐ. Οιιιη «υΐ'ΐη γι ίη Οτχαοα 

«•]«% €ΟΙΐΙυΠΙβΙί9β ΟπΙρίΟΊ ΐΓλΙΙβίΟΓΓΟί, »Μί3ΐη Π08 1η>1- 

Ιο νβιβτϋ: ορρί(Ιιι!ί•(|ΐιο λΐίηιιοί ο:ιρΐίβ, οχβΓοΐ- 
Ιιΐηι ιΐοηιιιιιι λίκΐιιχίι. Τληιίειιι Γ<ριΙ«•γλ μορίββηιηΐ, 
(|(ΐίΐΜΙ• ΙΓ.ΙΙ61».1Ι|ΙΓ, ϋΐ ιιιΙογ &6 «Ι >ιιιί<:ΐ οί ηο«ρίΐ黧 
Ιιι ρο•ι<τυιιι οεββηΐ. ΡοβΙ ϋλ*ο α<Ι ιτμ<»ιιι Ογχοο- 
πιιη ίαιηλ ρ<τΐ9ΐηιη εκί κ.ΐ!ί& Γοιι.^ΐβπΐί, ΟΓοΙιαίιβιη 
ΜΐΓΐιηίοη«'ηι Γβ(*ΐ$9(» Ιη ΗίΙΙινιιί.τ Γ^ίοιιβιιι : ορίί*• 
ςιΐι* ηι^ηοίρϋ» ρΐιιιίιιιί», οϋ^ίίΐίοιιβ Νί<*.τ2ΐιι είπ- 
χΐ!5»Λ, πιιιηιιιιςιιο ε]ιι« ΙιοίΓιΠ ^ηίιηο ΐ|υαΐεΓβ. Ββχ 
ίΐ3ΐ|ΐι« θΓ*€θηπη εοιηραΓ3ΐο «•χοΓείΐιι ίη Αδίβιη στράτευε ιΟαι, έχων μεθ' εαυτού τδν Μιχαήλου 
σδελφίδοΰν Άλέξανδρον* τόν τε Μιχαήλ© ν μάχη 
έ κράτησε, χα ι Άλέξινδρον τδν άδελφεόοΰν αυτού ές 
τήν βασιλιίαν χατα στήσαμε νος, της ές αύτδν ύβρεως• 
Αίτιασάμενο; ούν τους "Ελληνας• έστραχεύετο έκ* 
αυτούς, χα\ πολίσματα άττα έξελο>ν •, άπεχώρησεν 
έπ" οΓχου. "Γστερον μ^ντοι στχνδας ε ποίησα ντο Γ 
έφ*φ ξ•νηι χαΐ φίλοι είναι άλλήλοι;. Ενταύθα έπυν-' 
Οάνετο *Ορχάνην έ^ιδρ^μόντχ τα χατα τήν Βιθυνία* 
χωρία, χαΐ άνδραποδισάμενον, πολιορχίΐν τε τήν 
Νίχαιαν, χαΐ ουχ άνιέναι προσβάλλοντα τω τείχει, 
στράτευμα τε ξυναγείραι, χα\ ές τήν *Ασίαν διαβά« 
ήλαυνεν έπ\ Νίχαιαν, άμύνειν βουλόμενος τοίς έν 
τ} πόλει. Όρχάνης μέν επειδή ήγγέλβη έπιέναι Ιπ' ΐΓ4ΐι»νοεΐιι$, οο«Μΐίοηΰ είΓΟπηινοοίί* «ιιχϊΙΐΐΓββ ροΓ- Ο «ύ•^ στράτευμα Έλληνιχδν, συνταξάμενος άντε- ιίμιτβ ηΐΐ€ΐ>3ΐϋΓ ιηβηιιβ. ΟιιοεΙ υΐ ρηιηαιη τυιιιΟΓβ 
:ιΗ 0πρ2!Ι(ίιι ρβιΊ^Ιιιιιι Γ5ΐ, ίηβΐηιαο 2^111106 Οΐ3?- 
4•ΐ§ οΐινίΐΐΐ! ρΓ0€6(Ι|Ι. €ΐΐηΐ ΑΐΙΙβΙΜ %€Ι•Ϊ88€ΐ ΡΐΐΊΙο- 

ΟΪΑ2Π1, (ΐ06ΐιϋίΙ Γβ^βιιι Ογλτοπιιι) ί1)ΐ ει•ιή$ Πχί$ 
ηιοΓληίοιιι. Νεο ηιοη, ριυείΐυ.ιι ΐοηιιηιΐΐίΐυΓ : ιη 
ηηο, γγι &οει»ρΐο ίιι ρηΐηιι νιιΙηϋΓβ, πΊίςυίηιιο 
Οι χα ιι οιι ρ2ΐΐΓί να1ιιοίΙιυ& εοιιΓοοί, βΐηΐιιεηιηΐ 
ίηΐΓ3Γ6 ΡίΓιΙοεΜηαιη, ιιΐ νιιΐιιβιαίί ΐ298ϊ(|υο ρ»ιιΙιι1ιιιιι 
ΓεΑοοΓβιιΙυι*, Νβο ΐίΐιιεη οΛτ2 ριιςηΑΐη λο νβιπτο τ.ήει, τό τε στράτευμα Ι/ων έν τάξει, ώ; μαχούμε- 
νος τ£ν στρατδν άντεπήγαγε, χα\ έν Φιλοχρίνη γενύ* 
μενο; εύρε στρατοπ<δευόμ;νον τδν Βυζαν:ί<*υ βασι- 
λέα. Ού πολύ δ& ύστερον μάχης Ισοτόπου γενομέ- 
νης, αυτός τε ό βασιλεύς έτρώΟη εΐ; τδν πόδα, χαΐ 
Ελλήνων ούχ ολίγοι τραυματίαι γενόμενοι, Εγνω- 
σαν δείν ές Φιλ'ιχρίνην εισελΟείν, ώστε •ναλαβ:ίν 
σφ&ς σύτο^; χα\ ^ναμαχέσκσΟαι ενταύθα, 'β; έπλ 
τή/ πόλιν έτράποντο, χατα νώτου γενό«χενοι οί Βίρ- Νο(υΙ«£ ππ3Γβΐη3!ε5. 
' Η*€ Ζ9ϊ ϊΐίΐ&ιιι *&α ^0Γ^«ρία ι ΐί</ αηηια ^χαφίαη λ ηαηια€ ϋ€ ^«»6ίπ/. Άνασιτρ. ία νηο. ' ελών. 33 ϋΕ ΚΚΒΙΚ ΤϋΚΜαδ ΙΛΒ.ί. 34 

βαροι, χα\ ΙπιΚ£(μ«νο<, συχνούς τι των 'Ελλήνων Α φΓινβιιιιιΐ. βαιΊκιή βηΐιη σο* αΐΐαηινέηΐο* * ι*ι•£ο ίιέφβιιρον, και τους γι λοιπούς Ις τήν πόλιν συν* 
λάσαντες έ πολιορκούν. Έπε\ 6* παράλιος ην αΟτη ή 
π*λις, ώς ο661ν προεχώρει τφ Όρχάνη, αύθις έπι 
Νιχαιαν έλθών. έπολιόρχει τι ϊτΛ τίνα χρόνον. Και 
ιΙΧέ τι ού πολλψ ύστερον ομολογία παραστησάμε- 
νος. ΟΟτω Νίκαια έπ\ Όρχάνη, έγένιτο. ΗΊσίβαλε 
61 χα\ ε!ς ΦιλαΜλφειαν • αλλ* ούχ ήουνήθη παρα- 
στήσασΟαι «ολιορχών βιατο πλήθος των επικούρων. 
Μ€τά 61 ταύτα 6Ίενεχ0εΙς, ώς φασι, προς τους ίν τϊ\ 
Ασία βαρβάρων ηγεμόνας, τούτων ένίους συμμά- 
χους ο! προσλαβόμενος, τοΓς Αλλοις πολέμων ούχ 
ανίει• ύστερον μέντοι χρόνου συχνού βιελΟόντος, 
Καντακουζηνού τον βασιλέως Ελλήνων Αρτι γ<νο• 
μένου Ιγημε θυγατέρα • χαΐ έπιγαρίαν ποιησάμενος 
ταύτην, εΙρήνην τι τοίς "Ελλησιν έποιήσατο, χα\ 
του λοιπόν πρ6ς τους έν τ{ Φρυγία βαρβάρων ηγε- 
μόνας 6ιενεχΘε\ς επολέμει. Ός τελευτήσαντος γάρ 
•Αν6ρον(χου του βασιλέως, χατελείφίη τε αύτφ παΙς 
Λμψ\ τά συοχαίδεχα Ιτη γεγονώς, χα\τον γι Καντα- 
ια*£ην6ν χατέλιπεν, άνδρα εδδαίμονα χα\ μέγα 
«υνάμενον, τόν τι παίβα επιτροπεύειν, Ιχρι 6* αν 
4π\ το της ήλιχίας άφίχηται εντελές, κα\ τήν βασι- 
λεία ν «εριέκειν, μέγα τε δλβιον, χα\ άρεσχόμενος 
τ*ύτω ανέτρεψε τά άμφ\ τήν βασιλιίαν τι χαΐ τον 
«•Τ6α, έμκείώσας ©ρχοις ή μήν άβόλως έπιτρο- 
τηύσειν της τι βασιλείας άμα χα\ του παιβος (χαΐ 
ά€λα6ή • τ6ν πα!6α ές τήν βασιλείαν χαταστήσειν). 
"Ος 61 ετελεύτησε βασιλευ;, χρόνου < ύ πολλού σι*λ- Β «ιΐοηί, αοοΓΠιιιβ ίη&ΐχηίοι ιιιασ,ηι οίικίβ αΰοοσΓΐιηΐ : 
ΓβΙ»ς!ΐο$ ίιι ιίΓοβιη Γύναιο*, οο»ίαΊο•σ ρηιηουιηΐ. 
ΙΐΓΐ)β €Γ§ο ΠΙ* ου ιιι ίοΓβΐ ιη»ηιίπα, «Ι οηε'ιάίοιίι: 
ηοη ρο&εεΓιη 12 ροΐο&ΐαΐβιη Ιιο»ϋιιπι Γ«κϋ(Ί ( ΟιτΙι?- 
η?£ •υ β* ιΙίιοι*ι1βη• Φ αφία* &υα& Ν'ΐΓ**ιη πώιιχίι. 
φιαηι €θΐη οηείιϋοιιβ α1ίςυ»η<1ί« αΙΠίχί&Μΐ, Ι3η<1ηιι 
ρΜΙίοηϋηιβ ίη ιΙβ<1ιΙιοι•βιι* 8€θίρίι. Ιιι Ιιυηο ιιιηϋιιιιι 
ΟιτΗίΐΜϊβ Νϊο.τλ ροϋ1ιΐ3β8!. Βκϋιιιη ΑοΙνά* ΡΙιίΙ*- 
ιΐβίρηίχιη νοΠίΐ, ςυ&ιιι •<*γπιγ.€ αο »ιιχίΙι;ιήϋιι» 
ϋβΓβιιββηι βιιί )ιιπ» ΓαεβΓβ ηβήυίτί!. 8ιιΙ> ιϋ«ιη ΐηιιι- 
ριΐδ οοιιι ίιηΐιιβ ίβββι ΐ|ΐιίυΐΐ9ϋ.ιιη ίπΑκίΛ ίΐΐίββηίί- 
1>υ& ααίπφΊδ, ςιιο8ϋ;ιιη οοπιηι »Ί1ιί Α&&ο€)>οβ. ινϋ- 
ςιιοβ (ΐ€5βΙΙ«νίι, Τβηιροιο'ϋβΊικΙβ ηιυΐΐο ιπίβι^ΐο, 
(^ηΐαΓυζοιιί 0Γ«Γ0Γυπι τε%\$ ΙΙΙίαηι υιΟΓβηι ιΐαοίι. 
0••«ε αΙΒηίΐ38 «•1>ί ιηΐβιχρβιίΐ, ρ«ι ίηΐβΓ Οι^οο» «.« 

ΤΐΙΓ(•05 (ΜΙ* €51: 1)βΠθηΐΙβ ΡΙ|Ι7(ΪΦ ίΑΐΓ^ρ»>. 1ΊΙΙ1Ϊ 
<ϋβΟΟΓ(Ιί3 ί»ΙθΓΥΡΐηβ^6ΐ, ρ€Γ8«<|Ι1«υ»ΙΐΙΐΙΓ. ΛΐιϋΓΟίΐί- 

0113 Οτχοοιυιη Γβχ οοη ηιοΓΟΓβΐυΓ, ΓθΙΐηιιίι Ιϋίυιη 
ιΐλΐιιιη αηηοβ (ΙιιοιΙβαηι, Ιυΐ0Γ6ΐιι<|ΐΐ6 <*ί 9(*Ί^ιιανίι 
€«αι*ουχοηιιιη ν νίταιη οριιίθηΐυιιι, ιιΐ8^ιιαςιΐ€ μ<>- 
ΐβηΓιχ Μΐϋιιίχυηι, ιιΐ ρυβΓαη ΐυΐϊΓβΙυτ, 61 οιγ3γ£Ι 

Λά 63111 ΙΙ^υβ «Ι2Ι6ΙΙΙ, βΟΦ Γβ^ΠΟ (υυ6ΠΙ2ΙΐΟθ 

υπϋίΐίβ ΓοΓβΙ» Ι!ιι]ιι* ίιι β<Ι«ηι ριιοΓυηι Γβ^ηιιιιιςυ^ 
ΙΐΐυΊιΗΐ, ]υΓ6]θΓ*ηι1ο«|ΐΐ6 βυηι οϋιΐηηχιΐ, υΐ «ίιιβ 
<!ο!ο ΐη αι!ιιΓιιιί&ΐΓ2ΐίοιΐ6 γοι,μη, ΟυΊΐϋΛΐίοηβφΐβ ρϋ6- 

ΓΙ ΥβΓΜΓ6ΐ0Γ, φΙΟ ίρ911111 ΙΐίΙΓίΙ II»] II ΓΙ3ΓΙΙΙΙΙ 8 ** 6Χ- 

ρβΠιιπι, ΙαικΙβιη ΓΛβίιο (^γχοοπιπι ρΓχύ<*ι>6ΐ. \)1 
αιιΐΰΐιι ι'βι οιεβδδίΐ α νίνίι, ιιοιι ηιυΐΐο ρο$1 υι^βι»- ♦όντοί 'Ελλήνων τέ τίνων εναγόντων ές τούτο χα\ Ο ΐΗ> υ * βι οριΐυ1*οΐίυυδ Οίχά%, ΐυΙΟΓ &ά <^|ηί οι:- Γ8Ι11 »Π«€11Ι1 ο»ΐ, ριιοΐΊΐιπ ΐαιιιβΑ ιιιιΙΙα ΐΐί]ϋΓί* 
«ΙΑ&ΊΙ• ΥϋΓυιιι οαηι ουηι αίϋιιβιη βίΚη Γβείδεβΐ, ιιι 
ΙιηΙίοΙΙβιιι οοιιίοιηριυϊ Ιι*υυίι, &ρβιιι οηιιιβιιι ίιι ϋΐϊ;- 
€ίβ, ςααιιΐυηι λ4 Γβ^ηυηι Γονΐαοηάυιιι »ΜιηιΙ)»ι, 
ροιιβηάΌ. Αι (Ι•ιιΐ2ειιζ«*ιιιι& ουιυ ρυρίΠιιη π β•»ο 
ρήνΑΜβΐ, θΓθ!ι»η6θΐ(|ΐΐ6 <Ι&1& ΐη ιιχοτιίν Ηϋα 3(Π- 
η6ΐη αβεΐνίΜΰΐ, οιιιιι οι «ιιιΐοίββίιιιιιιιι οι ΓχιιιίΙίιη*• 
ιΐιηυιη ίη ρο^ι^ηιηι ολμβηιΐδ οβ(. 

θΓ€ΐι>ηβι ευιη η ι ρη2?&βΐ αηηοβ €ϊπίΙογ νί^ίιιΐί 
άαο, ηιΟΓίοη οΙ)ϋΐ, Γ«Ι•€ΐίϋ Ιϋϋδ 5υΙ«ίιιιαιΐ6 βι Αιηιι- 
π»13. διιΐ2ΪιηαιΐΓ6 ν ίιιίΐο γ«(ιιο, >πιΐ2 ιοηΐ•α Ουει•(»$ 
€**ρίΙ. ΟαρΙίι ί^ΐιυΓ ιιι&ιιαρίί& <|υ&ηιρΙαηιιιί$ 6χ ^χ 
ΟπΕΟΟΓυη Γβ^ίοιιβ ςιίΑΐη Ίη Αβια ροΜΐ(ΐ*»Ηβιιΐ # βιί»ιη 
Ίη ΕϋΓορδίη Ιπι|«€ίι, ΙιοΓίχηΐίϋιι• €1 ίη&1ί^»ιιΐίϋιι» 
τό#ν μχτά Χαλίλεω προτζρον κατά τήν Χι^όόνησο^ ^ '** ΤϋΓοί* ςαί ιιιΐβ €ΐΐ(η €η»Γϋ€ίιι Ειιπ>ρ3πι Ιγλπ*- •ννχαιλαβομένων, τήν τι βασιλιίαν χατέσχι χα\ τ6ν 
«αϊ** χαχον μεν ού6έν τι ιΙργάσατο, χηΐιστήν τέ 
ο! «οιησάμινο;, όλιγώρως τά του παι66ς ιΓχί, χαΐ 
Ιαυτψ ψ€τχ> τους "Ελληνας μάλλον τι άναχτήσα- 
Ηαι. *0 μίν ούν Καντακουζηνός τήν βασιλείαν 
Αφολ^μινος τ χ ,ν παϊοα, προς Όρχάνην τήν έπιγα- 
μίσν ποεησάμινος, έαυτψ ξένον τ• χαι φίλον έχτή- 
•ατο ές τά μάλιστα* 

^Χ*νη€ μ^ν 6ή βασιλιύσας (9) Ιτη Ιτβλκύτησε 
«αΟας χαταλιπών Σονλαιμάνην τ«. χαι Άμουράτην. 
ΙοΟαιμάνης μέν ούν 6 Όρχάνιω τήν βασιλβίαν πα- 
ραΐαίων τοΙ; τ« "Ελλησιν επιών, έπολέμει αύτίχα, 
χαΐ άνορά^οοα άχ!» της Ις τήν Άα£αν Ελλήνων χώ- 

ς ως «λ«1στα αγόμενος, και |ς Εύρώπην 6:α6^ς τιρΑς "Έλληνας «ανιχθέντων, εναγόντων τι χαι ιξη. 
γο5*|Ονων αύτων τήν 6ιά6ασιν, ώς ή Ευρώπη ι Γη τι 
χώρα «ιριχαλλή.-. χα\ εύχιρής χβιρώσασΟαι ύπ'> 
Ι«υλαιμάνεω βασιλέως. Έντιύθιν 6ια6ι6άσας στρα- 
τών ον παλΙν, τήν τι Χι^νησον λϊ,ΐζισθαι, χα• 
τ6 πρότιρον Ιτι φρούριον χαΐ Μάδυτον χατασ/όντις 
χαΙ Ιλλ'άττα παλΙσματακατάτήνΧι^νησον,έπέ- 
Ιραμάν η τήν θρ^χην, Ις τι ΙπΙ Ταίναρον τον πο- 
τάμι*, καΙ τά τε άν6ράχοδα 4ς τήν Άσίαν 6ιε6£6α- 
(αν. Χαΐ οΙ Ιν τ*, *Ασ(α Τούρκων, 6σοι έπυνθάνοντο ΐίΐΑηΙ. Ηί «(ΙοοοΙιαιιΙ ρηιΙκΓΐίοηοηι, ςυα ΐθ(ΐ>ιιι» 
ιΐΐ&χίιιιο ίη ΕιίΓοραίη νβηίηίΙιΐΓ. Ργ^1ογ6« ηχίΜυαιιΐ 
Ευτορχ Γο^ΐοούΐη ο*εβ «ΐΗΟΒηΗΐίηιαίΜ, ο&ρΐιιηυκ 
Γ^οϋΟΠ). Τ|-8Π8ΙΙΐί!•Μ ΙΙ3Ι|ΙΙ6 βΐϋΐχίΐη Καμ(Ι αι»κ ΙΜΙ « 
ΟηβΓ&οηεσοιι μοριιίαΐΐ βιιηΐ : (1«νί<:1ί54|ΐιο ορρί(1ιιΙί» 
ςιιίϋυ&ιίχιη. ρι*!»'»ί1ιο^ιΐϋ 0Ιΐ6Γ»οιΐϋ&ί ΙΐΑ(1τΐΐΜ|ΐι * αΌ- 
ηιΐήβ, ΐίπιηυηΐ ίιιΤΙίΓαεί»». ρΓ0β<«^ί •ι*4|αβ λα 
0υιζι(•ιι Τϊτη^ηιηι, ηιχηοίρϋβ ρΐιιηιιιί* ίιι Α*»ΐ»ηι 
ΐΓ2]οοΐί• ν «|ΐΜ«.5^Ι1ί ]«ΐ"6 οονβιιβίΜΐΐ. Τιι^ί, «ιιι• ίη 
Αβια ΐΌηι»ηβ«Γ8ηΐ, οηηι Ιμγο αιιι1ί&5βη(• ιΙΝ<ό ίιι Νοΐϋ1« ιηβΓ^ίπίϊΙοδ. 

^\* ** •"** *" '•?*"* ι "«»•«<' , «>'» ιιομ £Χ*ΐαιι( 9 ι*4 ία αηώ σαι Ιαάονϊή ίΐκίοτη. ηωι\ζΐι %» (,οηΐε 
μΜ:μ«ιι*Α. • /νκίΜπιι αιιχοΓΜίη ί/ι Ιιίσκι Ηΐιΐ9»Μ<ΓτίρίΜ ΡαΙαΐιηί$ άαϊέύταΐ**• Μΐ€ίμη*αΐίυ Ι*• 
9λλ ΑαΑ#{ ιιι άβιο• ; ηο* *$ι ϊη II. 35 ΙΑΟΝίεΐ ^ΠΑΙΟΟεΟΝΟΥΙΛ 3* 

13 Ειπορπηι 6©οΙοοα>Γ!ΐο1 8<Ι δοΐ8ΐιθ9ηοπι, ο! Α ταΟτα, αύτίχα ες τήν Ευρώπη* χαρά Σοολαψανην 
ϋΐϋχίαιβ 1)Γβνί Ιιοοιίουοι ιιιοΐΐίΐούο ίη ΟοβΝΟοοβοα διέβαινον, χα\ συνιλέγοντο %1ς τΙ|ν Χ^δνηααν ούχ 
«α ίρ&ηιιι οοηΓΙοβΙκι οο4ί<μΐ6 6χ Αβιο : βΐ «ο ΙοοΊ ολίγοι, 
αατΐϋυΐίοπε ορβηηι ϋ*λ>&ηΐ » α^τΐβ •αί& ίη Α&'ι* ρ9Γ«5θοΐοβ. 

Ι)*ίιι<ΐ6 κχΟυκοΓοιη, 1ί£9ΐ1» αη$8ΐ8, οοιο δα- "Ενθα δή χα\ έπ\ γ•ωργίάν τών απδ της "Ασίας 

1&ίιιΐ9ΐΐ6 0ιχΙΐ6οί8 β Ι ίο ρ666ΐο ΓοοίΙ, »οιί<;ο8φΐ6 βΙ 9•ι« της εαυτών χώρας έτράχοντο. "Ύστερον μέν- Ιιοβρίιβδ ία Γοιοηιοι 66 ιοοίιιο ίοΓβ Ι69ΐ9ΐ°ι *ο»ΐ : 
61 οοιιίϋηοΐι» €οριί• Ι^ΙΙοτη ίη ΤηυαΙΙα* (φιί 61 
Βοίρη) ΐΓ3η$Ιιιΐ€ΓΐιηΙ. Ουίϋιιη ροΓηίοοηι, 6όηοο 
•αρβηΐίΐβ ΟγοΙι&ιι•• 8αΐ6ίαΐ606Βΐ βΝοοι ΐΓ8η$ί8§6 
ίιι ΕοΓοριοι, οβοοη'ιΐοαι 6άν€Γ8α$ΊΤιϋ8ΐΙοβ 6ϋβηΒ• 
οοηιηι Γ6£6. ΤηΙκιΙίι ιαΐβιη 60 αοβηι Ιηϋβιηυι 
κούο, 9κ1 ΕιιΐΌρβΒ ίηιρ6ΐ1οηι Αονοηβηιοί• δΐιρηιοαβ 
(ςυβιη δίβραιιαιιι »ϊίί) ΤπΜΙογιιιο Γ6ΐ ρΓθί«€ΐιι• 
90 β* Γβςίοι* ςαβ νβΓβυ* Ιοαίυοι ρ»ΐ6ΐ, ί^ιιβ ίη- 
66ηαπ8ΐ|06 ρΐιιίιηί* Ερΐι1»ηιαί γ6£ϊοο*ιβ ϋβνβιΐιικ, 
6!ΐ6ΐη Ερίΰαοιηοιιι (ςιιοιΙ 61 ΟνιτΒ6θοίοαι) βοίκα/ιΐ: ° ρώπης πράγματα έπυθομεβα. Στέπανος εγένετο βα- Β τοι δ Ελλήνων βασιλεύς διαπρασββυσΑμονος, σπον- 
δας τβ έποιήσατο πρδς ΣουλαιμΑνην τδ» Όρχάνεω, 
χα\ ένήγεν έπ\ τους Τριδαλλούς, έφ' ψ τβ αυτούς 
ξένους τ• χα\ φίλους είναι άλλήλοις , χαί τον «ρδς 
τους Τριβαλλούς πόλεμο ν αυν&αφέρειν Αμα Αμφό- 
τερους. Ένιοι μέν ουν φαοΛν ώς Ιτι περιόντος Όρ- 
χάνεω έν τζ Ασία τον παίδα αυτού ΣουλαιμΑνην 
τήν Εύρώπην διαδηναι μεταπεμπομένου έπ\ τους 
Τριβαλλούς του τών "Ελλήνων βασιλέως. Τους μέν- 
τοι Τριβαλλών ηγεμόνας ώδε ΙλΟείν έπ\ τ* της αιοίοο ίη Ιΐ6€6(1υιιί»ιη 6Χ6Γ€ίΐιΐ9<1ιιχίΙ, δοορίοηιηι- 
ςη6 ογΙ>601 Γ6£ΐιί κύβοι ι1«ο1θΓ»νΙΐ• ΡαβΓαηΐ «ιιΐοηι 
1•ΐί, ςυληΐυηι οοιψοβΓβ Ιίοβΐ «χ ρΓοί6€ΐίοο6 οοηιιη 
ςα9 <ΐ6ΐ6ΐί 60οι 3<1 Εοι-ορ» Ιαιροήοηι, α,βηοβ 1!1ν- 
ηοηιηι, ςυί ρίοβτβΜί •1> Ο^ίιΙβηίαΙί νβηυι Ιοηίυιη 
Γ6([Ίοιι« 9 ΥβηβΓυηΙ 6(1 δοορίυηιιη υΓυοπι, Ιίιι^υ• 
«Ιί&πιιιιιιη ηοο ι1ί8§ίοιι1ί ιιΐ6ηΐ6β• ΙιΙιιά ΙΙΙ/ηοοΓυηι 
ίζβηϋΐ, ουιη Ιοη^β Ιϋβςαβ ιβηβΓβΐ ιη6Κ Ιοηίυιιι, 6ϋιιη 
Υ6η€ΐοβ ιΐΐί^ίι. ΑβΙίςαί 66 ϋ• •β£Γβ|{»ιί, ρβΓ Ευ- 
Γοραω ϋίβρθΓΐι βαηΐ, βΐί^ιιι Ικχΐίο ηοη ιιιιιΐίαιη Ιίη- 
{116 ηιΟΓΪϋυ&ςυβ οι νί<*υ• Γίΐίοηβ 6ϋΙΐ0ΓΓβηΐ6$. €οη« 
*161 Ιΐ6ςυβ60Γυιη 36ηΙβηΙί6υι 1ΐ6υ<1 νβηΐ&Ι^,ηιΙί,ςαί 
|)Γθυυιαί*ηΙ ΙΙ^ηοι 66§ο βοβ ςυο$ ΑΙΙαποε ηοιιήηο- σιλ*υς Τριβαλλών, δς ορμώμενος ήν άπ6 της Ις τον 
Ίάνιον χώρας, τδ πυρ\ Έπίδαμνον χαταοτρίψάμε- 
νο;, χαΐ 4ς τήν Μαικδονίαν έλαοατο, χα\ ές τήν τών 
Σκοπίων τά βασ{λ<ια Ικοιήβατο. Είαν δ* αν Λτοι δα» 
γι Εξβττι τεχμαίρ«σΟαι δθβν κροαγαγιΐν Π Ευρώπης 
ήγιμονίαν αφίχοντο Ιλλυριών γένους λβ , άπδ της 
«ρ&ς έαπέραν της ές τδν Ίδνιον χώρας, «ρο«λ•4ντες 
έπ\ τήν τών £χοκίων «δλιν» τ (το φων| «αραπλη- 
σία χρωμένων έχλ(νο«ς, χαΐ γένος δέ Ιχ«Ινο τών Ιλ- 
λυριών, μέγα τ« χα\ έπ\ πλ€Γατον διηχον του Ιο• 
νίου «ιλαγους, Ιστ• έκ! Ένβτους ώς Αν Ιχ<ιν β ού 
χαλιπώς τιχμαίρισΟαι. *Απ* έχ<ίνων δέ χάχ* ΑνΑ 
τήν Εύρώχην αχβδαοΟέντας Αχ6ήναι. Φωνζ τ€ γάρ ιηαβ. Ν<*ο ν6Γ0 ρπηοιρίυιιι ϋ]υ$ •6ταιοηί8 ίΐΐιηιΐΐο, ^ Αμφοτ(ροι τ{ αύτζ χρώνται Ιτι χαΐ νυν, «α\ ήΟεβι ςυί 6ΙΙΓ06Γ6 €ΟΙΙβΙυΓ,Α11)6η05 6886 11ΙνΓΪ€ί («ΙΙ«*ΓΙ8. 

Οοοιΐ 601610 61 Α11ι6η1 αο Ερίίΐοοιιιο ρΐΌύβυηιβ*, 
ίη ΕοΐΌρ» η^)οιΐ6ΐο οι•ΓΊΐίαι&αι, (|0» οΗ6θΐ6θΐ 
Γββμίοίΐ, νβα6ΐίιιΙ : Λ)ΐο1ί*ςυβ Αθ6Γθ6ηΐ6, οοο ιιοη 
109(06 Ιΐ90«όοηυιη Γ^Ίοηίβ ρίΠβ βοθ9α6, ίϋί 06- 
ϋίΐαήηΐ, 61190) ϊρ56 ηονΙ, οιοΙιί» οου]6αυη•6ο <!*- 

<Ιθ€ΐΐΙ$ # ϋΙθ1ΐί•(|ϋβ 80Ο6Γ 66 Γ6 60(1ίΐί6. Αθ Υ6Γ6 
6ΐ> Ι6ρν{ί9 Ιΐ€Γί66ί60ΐ69 (οΐ ςοίϋαΟΙ €608601) ΙΐΙ Ερί- 

ϋ9ηιιιιιιη Ιηιη$!«Γίη(, 6! Ιιίηο Ιο €βηι Γ^ίοηβαι, 
([\ΐ2ΐη 190(1601 ιοο]*€6Γ6, ρβητβηβτίιιΐ, 8ί νβ οοαι 
688601 ΟιιιΓιοιί ΙΙΙνπϋίί £ρί(ΐ8θΐουαι Οθΐ60ΐίθ08 ν 66* 
€64)60ΐ68 ρ3θΐ9ΐίΐΟ Γ6(Ϊ0060Ι Ερί<ΐ9οιοί > ςο8 Ιο 

οΓίοοΐ6ΐη ρ9ΐβΙ, οοεορονοΗοΐ, ηειείο ςο& Γαιίουβ 

ς0901 ν€Πδ5ίΠ1β 9886ς06Γ. Αϊ 008 6χρΐ6ΐΐ9νίιηιΐ8 01 τοίς αύτοϊς χα\ διαίτη, ώατβ ούχ δρθώς Αν λέγοιβν 
οΙ γνώμην Αποδβιχνύμενοι περί Ιλλυριών, ώς ιΐη- 
σαν οΙ νυν Αλβανοί• Αρχήν δέ έγώ ούδ* κροοίτμαι 
τδν λόγον, ώς ιΓησαν Ιλλυριών γένος οΙ Αλβανοί. 
Ός μέν ουν Α«' Έπιδάμνου κα\ ούτοι ώρμηντο, 4ς 
τήν προς Ιω χώραν της Ευρώπης, έπ\ βοτταλίαν τ« 
Αφιχόμβνοι, χα\ έπ\ ΑΙτωλίαν, χαΐ Ακαρνανία ν, ούχ 
δλίγα Αττα της Μακεδονίας χώρας ύφ' αύτοΓς π« ποιη- 
μένοι, ψκουν, οΙδΑ τι αύτδς επισταμένος Απδ πολλών 
τεκμαιρόμενος , χα\ πολλών δή αχήχοα. Είτε μαν 
ουν άπδ *1απυγ(ας, ώς Ι ν ιοί φααιν, ές Έπίδαμνον 
διαβάντες, 1π\ τήν χώραν ή ν ύπηγάγοντο σφίοιν 
Αλλος Αλλη Αφίχοντο, είτε αύτου πιρ\ Έπίδαμνον 
τήν Αρχήν Ιλλυριών δμοροι προϊόντες χατα6ραχυ υΐΓ6ςο6 Ιΐ9£0 ΙιοιιιΙιιοοι |6η«Γ6, ΤΓ'ιΙ)8Ηί 61 ΑΙ1>9ΐιί, Ο χατέοχον τήν προς Ιω της ΈπιδΑμνου χώραν, ούχ 4$Γ6§$ί 9υ 66 Γ6§ίθ06 ςθ« 8066161 ΙοηίϋΟΙ, ΙΓ908Ι6* 

γιοι ρ6Γ Γ66Ϊοη€ηι ΕοΓορ» ςο« ίη οΗοηίοηι ?€Γ- 
|ί!, Ίϋίςιΐ6 09υίΐ8%6Γίηΐ, ηοο ιιχκϋοαα Γββίοηβ* βαο 

14 ίη>ρ6ΓΙ0 6(Ι]606ηθΙ, ν6Γ8υ90ε€ΐ^60ΐ60Ι ΙΙβΓ III- 

6ΐιΐυ6ΐ!ΐ69 : οοηι 61Ϊ601 ρΓορβοιοιΙοηι 9(1 Εολίηοιο 

016Τ6 6066866ηοΙ, ϋίΓΟΠΙ 61 ΤΙΐ6886Γΐ6ΙΙΙ 6<ΐ!6Γΐηΐ• 

(ίο« οιο ιιΐ6 ία όοηο ιηοιίυπι ονβιιβηιια. 

ΚβΧ 00Γ001 <ϋβΓ6Αί609 60 0Γ06 δοορίΟΓΟΟΙ,ΠΙΙΙ- 
1)1106 νίΠ8 Γ6ί 01ΐΓΐΐ6Γ18 ρΛΠίίβδίΐηίδ, 61 Υ6ΐί<1ΐ8*Ιθ10 Ιχω δπη συμβάλω μα ι Ασφαλώς. "Ο μεν Αμφω τω 
γένεε τούτω, Τριβαλλοί τε χαλ *Αλ6ανο\, Απδ της Ις 
τδ Ίδνιον χώρας ώρ μη μένω, τδ μεν πρδς Ιω της 
Ευρώπης ίδντις, τήν ταύτη χώραν ψχησαν, χα\ ούχ 
δλίγα σφίσιν ές τήν Αρχήν ύπηγάγοντο * το Λ πρδς 
Ισπέραν ώρμημένον σχεδδν Ις τε Ευξεινσν πδντον 
Αφίχοντο, χα\ έπ\ 'Ιοτρον, Αχρι θετταλίας έλάσαν- 
τες, ώδέ μοι είρήσεται. 

Ό βασιλεύς, Απδ της τών Σχοχίων κέλεως ώρμη- 
μένος Ιχων με6* έαοτού Ανδρας τε τα ές πδλομον Νοίυίβο ιιΐ6Γ£;ίη&Ιθ5. π\ τήν της ,§ α/• ικαιι. γένος, €1 ίΐ. 37 πε πΕΒϋδ τυκαοΐδ ΙΛΒ. Ι. 38 

αγαθούς, χα* στρατιάν ου φαύλη ν, πρώτα μέν τά Α οχβΓαίυ, Ιθ6» €*$Ιο*1ϋ ΟιιΙιΙπια ίη υΊΓιοηοη Γ6α>- «ερέ Κχστορίαν χχτεστρέψατο χωρία, χα\ έπ\ Μα- 
χεβονίαν έλάσας πλην Θέρμης, τά Αλλα ύφ' αύτψ 
Ώοιησάμενος, έπ\ Σάβαν τε προελαύνων, χα\ επί τά 
χατά τον Ίστρον χωρία, μεγάλα άπεδείχνυτο έργα, 
χ»\ τήν τε χώραν ταύτη αύ μπάσα ν χαταστρεψάμε- 
νος είχε. Τάξας 61 ανά τήν Ευρώπη ν των υποχει- 
ρίων άλλου; άλλη, ΙπΙ μέγα τι έχώρει δυνάμεως, 
χαΐ έπ\ "Ελληνας ήλαυνε τήν Αρχήν άφαιρησύμενος, 
χα\ πολλαχή έπ\ τά το Βυζάντιον '• χωρία στρατον 
έπαφείς, Ικέδραμέ τε χα\ άνεχώρει, χα! ήν έπι τού- 
%ν* τά "Ελλήνων πράγματα προσδοχιμα 4τΛ τον 
Ισχατον άφίξεσβαι χίνδυνον, ύπδ σφών τε αυτών 
περιτρεπΑμενχ κατά τήν τη; βασιλείας £αστώνην, έπ\ 
τά άχάλαστον χα\ άνειμένον της Χαίτης Άνδρονίχου βίΐ. Μοίί* <Ι«ίη(ΐ6 6*8ΐη«, ίιι ΜιοβοΌηίιαι, ρπΗβΓ 
ΤΙιοπιιιιο οινιη* 8χΙ>]ιΐ8;>ιι<«, ΙμΙΙιιιιι *ά δινυπι υ»• 
ςιΐΰ ρΐΌΐηυνίι, «ι Ιη 1*1 Η λ Γ6§ ρκΜίαΓβ £6Γ6ΐι$ 
υηΪΥ6Γ§2 68 ροΐΙβϋβΙυΓ Γβ^ίοιιβ. ΟιβροβίιΙβ <Η»ίιι 
ρβΓ ΕυΓοραιιι νίπβ, ιιϋί ιιι*6<-886 6Γ81, βιΙίβ&Ιιιιί*, 
ίιι ιη3|ΐΐ8ΐη *ι!οΙονιΙ ροΐ6ΐιΐΐλΐιι• Εΐί3ΐη €γ» ο* 
1>βΙΙο 3££ΐ'63&υ8, ιιι ίρ&οηιιιι Γ6£»ιιηι άβϋηιεηι. 
Ειιιί&δο ίΐ2ςιΐΰβΐ|ΐιίΙαΐιι Ιιι Ιοεα Βνζ»ιιΙίο ρΓορίηςιιχ, 
οιιιη 68 £πιυΊ16Γ ηβ!ί\ί&β( ι, εΙΜαι. €γ*οι *1> Ιιο<: 
8ίΙ)ί «Ι1Γ6ΙΠ8 ΙίιηβΙηηΐ, ε η ιιι Γβςιινιη ρβΓ ΙικυηΐΊΐ 
ρ€ΠΓ€ΐ, ΑηυΓοηΙβυεςιιβ ββιιίοΓ Γβΐαί••οΙιΐ(ίοη \ίϋΐιιί 
§6 ηΐ3ΐΐ6ίρ8886ΐ ιΟτχοΙ ηυΙΙιιιιι εοηΐη ίΙΙυηιριι^ηιιιιϋ 
ίηϋ>3ηΐ <*οιι*ίΗιιιη, νβηιιιι οιιιηίο 8*1<ι(ί8 βρβείη ιιιοβ- 
ηί!)Η8 (Ιβ&ιιηηιΙί• ει ι* βΓ*ΐ. ΙΐβΓ <ΐ6ΐιιη6 ιηΐ6ΐι<ΐ6ΐΐ8 τοΰ πρεσβυτέρου βασιλέως , φημ\ , τετραμμένου & ίη ΛΕίοΙίϋΐιι, ^3η•ί*η, •1νβ ^ο9ιηιι^ιι»ιιι 9 οΐίηι &«- 

ταύτη. Ές μάχην μέν ούν το 'Ελληνιχον γένος έπελ- 

6είν, χα\οΜπειράσ6αι,γνώμηνούχ έκοιείτο* σώζείν 

μίντοι τά τείχη τράπω δτω άν δύναιντο άσφαλε- 

στάτω. 'ϋλαοτ μένουνκα\έπ\ Αΐτωλίαν, κα\ Ίωαν- 

νίων τήν πάλιν •!λι• Κα\ τά μέν χατά τήν Μαχεοο- 

νίαν πιρί *λξιον ποταμών Ζάρχω έπίτρεψεν, άνδ>\ 

Ις τά «ρώτα τιμής άνήχοντι «αρ 4 έαυτψ• τά βλ άπδ 

Φ<^^ών 1«τβ έπ\ *Αξι^ν Πογδάνφ ,% άνδρ\ άγαθφ, 

χα\ τά ές «έλιμον οδχ άίοχίμφ • τχ Λ ά«6 Φι^ών 

!*τχ Ι«1 Ίστρον, Κράλη τι χα\ Ούγγλέτη το!ν 

άβιλφοίν, 6ν Ιάτερος μβν οίνοχοος ήν του βαοιλέως, 

6 Λ Ιτκρος 2πχοχ4μος• Τά μέντοι π«ρ\ τον Ίστρο ν 

Βούλχφ χψ ΊΕΧίαζάρφ τον Οράγχου έπέτρεψ*, χαΐ »ίορϋΐι (Ιίΰίαιιι, ιιγ1)6ιιι •ιιο ίηιροΓία »ϋ]ιιιιχίΐ. Μ^• 
ε6<1οηΊ&ιη, <μι& βηίΐίοηα 6&Ι Αιίο ΑαιοίιιΙ, €οαιιιιΐ• 
»1 Ζ»Γ€0, νΪΓΟ «ρυϋ ίρ8ΐ ιιιύί£ηίΐ3ΐ6ρηιιιχΗο. Ε.ιιιι 
Γβ^ίοηΙχ ρύΓίβηι ς»•« α Ρ!ι€γγΙ)ι* 1<:υ<1ίΙ α$ηυε ;«ι1 
ΑχΙιιιιι Πυιιιβη, Ρο^ιΐ^αο ΐιΐϋιιίΐ, υιγο Ιχ>ηο, €4 «Ι 
ιηίΙίΙλήβροΗιίββίηιο. 11οχίοιιβ:ι• ηιι^Β 3 ΡΙιβηΙιί• βχ- 
ΟϋΓΓίΐ ««Ι Ιιΐηιηι, 0;ι1ι «ι ΙΙη^ί Γγ»(ιί|>ιι$ εοηεβ«- 
•ίί, φΐοηιιιι 2ΐ!οΓ Γββίϋ5 ροοίΙΙαίΟΓ, λΙιογ βηαοιαιιι 
Γ^'ιοηιιη ειΐΓ&ΙοΓ βηιΐ. Ιΐ€{ίοιΐ€ΐΗ Ι*ΙΓ0 α<1ί«ο«ηΐ6ΐιι 
ιιμΙιι» 681, εοιιΐηΙ>υ<$ιιΐ6 ΐΓ^β, ΟυΙειι» ΕΙεαιιηι•. 
ΡΓ•ηεί ΟΙίυι. ΤΗ6α 61 Οϋ&ΐοΗ» οϋνβιιοΓβ ΝίΰοΙαο 

ΙΐΐρΐΙΙΟ. ^ΙοΙϊί ||6€Γ619 691 ΡΓΐ*Ιΐΐρ|. 06ΐΐΠ(ΐ6ΙΙΙ 61 

Κ£ίυιΐ6ΐι» ΡηΙί^ρ^ιιιι ι! ι οι» ιιι Ρΐκΐίοχ τιγο ΙιιιηΙ τά άμφΐ τήν ΤρΙχην χα\ Κασχορίαν Νιχολάω τφ (^ Ι^ηοΚιίΙί γι•(6ιι(Ι.ίιιι ιΐοάίΐ. ΟιιιιιιιοηιΟΓαΐοβ ηιοϋο νι- Ζουπανω, χαΐ τά «ιρ\ ΑίταΛΓχν Πραλούιτι. Τά 61 
**Ρ^ 'Οχρίοα τ« χχΐ Πριλ(απαΙον χώραν οΟτω χα- 
λουμένην επέτρεψε Πλαχ(β|) " ιύΟύνιιν άνίρΐ ούχ 
άγεννβΐ. Τούτοες μεν βή Ιπυθόμεθα έπιτετράφΟαι τά 
χατά τήν Εύρώπην ύπο Στεπάνεω τοϋ βασιλέως* 
έ«εΙ βε έτελεΰτησε βασιλεύς, Ιχαατο; ήν χατείχι 
χωράν επιτετραμμένος, ήρχ^ν τε χαι άλλήλοις ε!- 
ρήνην χίχον •* συνθεμένοι, σφών μέν αυτών τοι 
έπείχοντο • τοίς ό1 "Ελλησιν, ώς έχάστω «ροεχώρει, 
έατέθεντέ τε χαΐ Ι πολεμούν. Μιχαήλον μέντοι τον 
Μυτών ηγεμόνα, άπο τά χάτω του Ίστρου έπινεμέ- 
μενονίπλ ΕΟξεινον πύντον, χα\ τά βασίλεια έν Τρι~ 
νάβο/ «οεησάμενον, παλαιοτερον γενέμενον Στεπά- 
νε«*, άνακυνθαν^μενος ευρίσκω. 'Ος ταιύττ] Ούλγα- .0* χχβρίιιιυε ΕαΓορΛ ι^ίοιιίυΐιε ρηκίβοΐο» 6«η6 
9 Γ6§6 δκψϋΐιο : <|ΐιΐ ιιϋί 6λΗ>ΐ2νίΐ αιιίιιιΐιιι. &ί«- 
^υΐί &α»λ Γ6{1οιΐ69• <{ΐι»& « νίνο |$υϋ6ηΐ3ΐιϋ«8 3606- 

Ρ6Γ2ΙΙΙ, Γ6ΙΙΙΙΙΙ6Γ6 , !<£ΐΐ6ΓίΐΗΙ8ςΐΙ6 ΙΙΙΙ|*Γ 8686 ίοΐί», 
» 86 ΙΙίαΐΗΟ Μ ΙΟ αϋ8ΐΐΙΙΙΙ6ΠΙΙ2ΐ. ΟίΧΟί* Υ6ΓΟ, 114 

6ΐιι<)ιΐ6 ορροΠιιιιιιιιΐ'6Γ»Ι 9 ««Ιπιοιίνιιι Ι)6ϋΐ6ί$ :ιπιά& 

ΙΙΙθΐ68ΐί 6Γ3ΙΙΙ. Μί6ΐΐΑ6ΐ6ΙΙ1 Μ^ΙΟΓυΜ «ΙϋΟΟίΙΐ, <|||ί 
ίΐΜρ6Γ9Υΐ1 1(>6ί$ ΙδίΓΟ 8υϋ]6€ΐί% 61 ΓΟ^Ιΐ! &ιιί 8θϋθΐΙΙ 

Τηηαίιί οοιιΜΗιηΙ, 8ΐ«ρ»ιΐο »ιιΙίΐ|υίθΓ6ΐΐι οχ$ΐΐΐίι»»ι5 
αιιϋίνι : ριαΛ^ιο^ ΒιιΙ§ιγο8, ςιιοβ ΜγΗ)ο$ υοολιιιιι», 
ίυϊ 8θϋ•-8 Ι6ηυί«86 αεοερί : δοΓνίυβ βιιΐβιιι &ίν« δοι 2- 
1»ίθ$ 61 ΤΐίΙι2ΐΙθ8 3 86 41861*6108, ΐαιιύοηι 'ύύ ί&ΐιιι! 

ιιοιιΐ6ΐι 6ΗΙ6Γ8Ι886. υιηηυείεΐη ^6Π6Γα 15' ι0ιιι ' ι,υΐ11 
6ΐιιιι <1ίν6ΐ8η βίιιΐ, ιιοη χο! ιιιιυιιι Γ^ΓκιαΜία μι η 1. 1)1 ρους μέν τούτους, ους γε Μυσους όνομάζομεν, Σ^ρ- Β αιιΐβιιι ϋίιι^ιιΐί ίβΐί ροριιΐί κςιιυ βυο 8 ΒΑΓϋ^ιίβεΐηι 
•ους Μ εχείνους χαι Τρι6αλλο0ς διαχεχρίσΟαι άπ* ΐίΐΛϋΙί, ίμ&Η|ΐιβ ρπ>ηυ$ ΐηίοΓοίιΙ^: ίιιΐ, ίη βθψιοικί- 
έλλήλεον λς τούνομα ξυνηνέχΟη άπο τούτου. Τούτοι Ιιιιι 6ΐροιι<•ιυτ• 

θέ £μφω τω γένεχ ώς «αντάπαβιν έτέρω βντε αλλήλων, χαΐ διεστηχίτε νομίζεσθαι. Ός μέν Ιχαστος 
τούτων τήν τε αρχήν άφφρηντο ύπο Βαρβάρων, χα\ αυτοί τε άπώλοντο, ές τ6 πρόσω του λόγ ^ ^ ντι £ {. 
ρήαεταέ μοι. ΣουλαιμΑνης μέν ούν έπεί τε τά χατά τήν Χε^^• 
νηοον πολέαματα, πλην Καλλιουπόλεως, χατέσχε τε 
χα\ ένηυλί^ετο, ώστε Ιχειν ορμώμενος άπο τούτων 
τά Ιπ\ της βροχής χωρία έλαύνων καταστρέφε 9 θα ι, 
ώς τοίς 'Ελλησιν είρήνην έποιήσατο, έστράτευ£ν 
4πλ Εράλην τε καλ ΟΟγγλασιν τους 1ρι6αλλών ήγε- 8ΐΐΐ2ίυΐ8ΐΐ6$ ΟΙΙΙΜ ΟΐΐΟΓδΟΠΰδί ϋΓΐΧ!8, ρΓ;ΐ•(ι*|• ΐ:;ι|. 
ΙίροΙΐΐΙΙ, δΙΐΐΗ^Ϊ4Ηΐ;1 ΟΜίΙΙβϋ, ρΓθΓ^ΙΐΙ8 681 γιιιιι 6Χ<Τ- 

οίιυ ίΐΐνιτϋυβ ΤΙιιαΓίαιιι, ειΐ οί Ιι;••ιο κιιμιιι ί^οοη•.!. 

ΙΖΐΙΙΙΙ 8υΐ6111 ρα66ΙΙΙ ί6€Ϊ886ΐ €11111 (»ΓΧ•€Ι* 6Χρ6ϋίϋθ>• 

Π6ΙΜ 50$ε6ρίί εοιιιπι ΟΓαΙοιιι 61 |}ιικΐ68«*ιιι ΤγιΙιχΙΙο• 
πιιιι <1υ<-6*,ψιί Οι 2Βθί$ &ιΙιιι<κ!ιΐιιι ϊιιΙυΙοΓΐΐιιΙί ογ;»ιιι, 

ΝοΙυΐΜ ιηαΓ§ΐη3ΐο5. 
α των Βυζαν^ίων. Β, χαχά τοΒυ^άντ.ον. α α/, ηιαιι. Μηογδάνφ Η. «Ι ίη €οη( % " ΗΧα^χκτ^. ν * Αεε^» 39 Ι,ΑΟΝΙΟΙ ΟΙλΙΧΟεοΧΟΥΙΑ 40 

ΓοΓϋΟδδ 01 ΜΠιΟδί. Οαί α1>ί Γ08<:ίν?ΓΜηΙ διιΐιίιηα- Λ μ™*;, ο! δή το?; "Ελλησιν Ιπετίθιντο. χα\ χαλεποί ιιβοι ρΓ<κ*5δΐ8$ο ίιι Ευι-οραηι, κςίοιιβπι ίρβοηιιιι Ιιι 
Ογκοι α 8ίΐ*ιη ναδίαπ•, ρπιώβδηυο ιιβπΜΐιί ρ3ΐ*(*ηΙ(»ηι 
οοηίβηίπι 3#ογο, οορί3* βΐ ϊρ&ί βυ35 ίιΙνβΓδϋδ Ύιιγ- 
οοβ (Ιιιχεηιηΐ: οοιίδίτιίβφΐβ ιηαιιίυο*, νΐοίοιτδ ρπκ- 
Ιίο 3υί6ηιηΐ, ρΐιιιίιηί• ρηιιι* οοίιίοηο ίοΙβΓίβοΐίε. 
Πβίηϋβ Γ^ηίοΓΟδ κοΜίι'ι, Τιικοηιοι γο» ιΐίςυο αιι- 
β«π, ειοίςιιο Ι3ΐιάβηι Ι••(οΙ**γ»1μΙο& Γυη?, ϋΐιιιι ρΐυιϊ- 
ιιιί Τατόι ιιβηιιο οχ Αβί» αά $<ιΙ»ίιιΐ3ΐι*ιη οοιιευι*- 
ι•ηΐ, ΕυΓθρχ3*αυο υΗ>οβ ουδΜίοηβ υτβ&ιηι, Ιιίβ 
οχοίιί, ιιΐίΓςυο ία ηΐ6ύΊΐ6π»3ΐ•<»3 ΤΙιγλοι» ρβημΙ, οι 

€0ρί*8 ρθΓ3ΐ. ϋΐι&1*868 3 ΡΙΐΟΠ"|ΐί8, Ιΐϋί Γ0£Ι3 6Γ3Ι, ΙΠ 

Τυτοοδ ρΓΟ^ΓβιΙΊΐϋΓ. ΟηΙβτ αυΐοαι, ρΓΧϋΊε,ίί Γήιογ, 
οορϋβ ρΐιιήιηίδ οοιιΐΐΆεΗί*, λΔ ΓΐΐΐΓβηι ρβΓ ηΐ6<ΙΚβΓ- 
Γ3ΐιβ3 ΤΙ)Γ*«ι« οοιιιιιμ*!, Γοιιιιηυηί οοηεΐΐίο ]πηο- ήσαν, διά τδ μηδέποτε ήσυχίαν άγειν, άλλ* άε\ χα- 
χώς ΒοαΙν πόλε μουντά; τοϊ; *Ελ>ησιν. Ούτοι μεν 
οδν ώς έπύθοντο Σουλαιμάνη διαβάνταν έ; τήν Ευ- 
ρώπη ν, δηοΰν τε έπ\ τΙ| Ελληνική τήν σφετέ• 
ραν αυτών χώραν, χα\ διαρπάζεκν μηδενός φειδομε- 
νον, Ιστρατεύοντο Ιπ\ τους Τούρκους, χα\ συμβαλδν- 
τες μάχη τι έκράτηααν, «α\ διέφθχιρον ούκ ολίγους 
έν τ) επιδρομή. ΙΕετά 51 ταύτα ω; ήσνοντο ήδη τα 
Τούρκων πράγματα ταχύ Ικ\ μέγα προχωρουντα 
δυνάμεως, χα\ «ους άπδ Ασίας Τούρκους άεΐ 
διαβαίνοντας προσγίνεσθαι αύτφ, ώστε χα\ ές «ο* 
λιορκίαν των κατά τήν Εύρώπην πδλεων καθίστα- 
σθα:, κα\ προϊόντος Μ τήν μεσογαιον της Θράκης» 
συνελέγοντδ τι στράτευμα αμφότεροι. ΟΟγγλεσης μέν ι'ι»<ΐυε νίπυϋδ ΙιοΙΙιιιη Τακίε ιΐΐβΐιιπ. δαυ •<1β•η Ιβην ° ουν ώρμητο άπο Φε££ών έπ\ τους Τούρκους» έν αΤς ριιε 5υΐ3Ϊιιΐ3ηθ8 ορριϋυπι ορρυ£ΐΐ3υ3ΐ *ά Τχηιι αιη 
Ουτίιιηι βίΐιιιιι, ώ&ι»»» 3 ΟαΙϋροΚ (18) εΐβιΐϋβ οίιχί- 
ΙβΓ 8βρΙιΐ8£ίηΐ3, ρΐυι ίιηΐι Ιοιιίοπίδ, ι|ιιφ οο 2(ίν<?ιβ- 
ηΐ, ρ€Γ ςίΓΟϋιΙαιη βχιβ, ίο ςυίΙ>ιΐ8 δετίΐιχ Τιιγγι- 
«|ϋί, ςυοΐ<ΐ»οΙ ρ»8ΐθΓ»ΐ6ΐο νίίαιιι ««ςιιυιιΙυΓ, ηιυιη 
8ΐιανί&$Ίιιιβ ϋβχπιιΐ : α8&'ϋΐ£η8<|θβ ιιιΊιι, ίηΐβιιΐιι•» ορ- 
ροςη&Ιίοηί ϊη8ί8ΐο1>Αΐ : €1 ιΐυιΐίο οχρυ$η3θ(Ι» ιιγΙ>ι» 
»84ποΐιΐ5, ^οίρίΐ Ιιοβίίυιιι α<1νοιιΙυι«. ΟυΙίβίΐ ΊβίΐϋΓ 
αχ •υί8 οα'ιηκΜίΐοκ, ιιοοΙυΓαί•ςιΐ6 ίΓιιιατίοα* ρη• 

103 21ΙΓ0ΓΛ 3<1 ΙΐϋβΐΊΐΙΙΙ• 028ΐΐ& 0€• ΥβΟΙΙ. Εοβ ϋβρΓβ- 

Ιΐ€0(1ί( ικο δοίίΙΛί» νίβίΐι^ι οΐιοιπιΐοβ, Ιαχαΐΐκςυβ οιι- 
αίοάϋβ ο(Γυ8θ8 Τλιιϊγο (Ιυνίο ρΓ20«ιιΓι αςιιαιη ροΐυ 
ςα'κίβηι ορίίιιΐλΐη €3ΐη<1οιιι βΐ 8&1υ5θΓηιιι8ΐο. Λ^ΐΜίϊ τα βασίλεια ήν αύτψ * Κραλης τε αμα •ύτφ Α α&λ- 
φος στράτευμα Εχων άπο της μεοογαΐου της βρ^κης 
«υνήει τψ άδελφφ ώς στρατευσΑμενοι άμα «ους 
Τούρκου;. *0 μέν οδν Σουλαιμάνης Ετυχε πολιο,ο- 
κών π^λιαμα το παρά Ταίαρον «οταμον, διιχονάπ^ 
*Αδρ'.ανουπέλεως σταδίους ώβε\ Ι€δομήκοντα* χα'ι 
σκηνάς μεν αυτού ούκ ολίγας άπο π(λων άγων 1Τ , 
έπηξατο, έν αΤς δή ο4 κατά τήν Άσίαν Ζκύθ»ι τε οΐ 
Νομάδες κα\ Τούρκων οΐ προς τονοε τον ρ/ον τετ ραμ- 
μένοι δηουν ζΐώβαοι * χαΐ έ πολιορκεί το χωρίον έν- 
τεταμένως • διατρίβοντα δε αύτδν άγεται, ώς τάχι- 
στα έπύΟετο έπιόντας οΐ τους πολεμίους, λαβείν τε 
έπιλεξάμενον άνδρας ές οχτακόσιους των άμφ' αύ- Ιοιηρυδ 0Γ31, ηιιο ιΐί;ο ϋΓΠίΛ ιιβο βςαοβρβΓίηϋβ οαΓα- ^ τον αρίστων, χαΐ νυκτός έπε/^σαντα ές το πολεμίων 1)Λ»1. ραι«ιιΙ«8 86 ρΙ*ιιΐ8δ'ιιηο αϊ» Ιιοδίίυηι ίοοιίΓδίοιιί- 

!Κ1836€ΗΓ06 61 ΙϋΚ^. Ηοδ ΠβΟ υρίΐΙ3Ι11«8 ν 61 ΙΟ&!ΓΠΗ&- 

ηί ΓΡβίοηϋ ίο Ιιιχιηϊαηι ϋίΤαεοβ, αΐι^ηνα ήυΐ£ΐ€ δορϊ- 
108, δυΐ3ίιιιαιΐ68 δΐίρ3«ΐ8 οοΐΐιι^βηΐίβ ιιιϋίΓΐυυδ όο- 
!«€ΐίδ ΛΐΙοπιαΓ : Γα^βηχριο ΐΗ»κίιιιαπ>• ίιηρί|Γ6 οϋ- 
νίοδ ιηαουιιΟΌ, Ιιο*Ιίιιιπ Γβοΐι. Μιιΐιϋιι Παιποη Γιι^α 
ρπκρη»ρ6Γ2ΐ <1βΙ»ΐΐ , ϋυυϋ ι^υοιιαιη *ο νβποι^ιιΐ, 
Ιοί ίηίΟΓ οαιιοΐ9ΐκϋ ηιΟΓΠδ οοοιιΐιυοιυιιΐ. Ιιι Ιιοο 
ρΓΟΒίίο (1ο8Ϊ4ΐοΐ'»1ιΐϋ ο&ΐ ϋη^^βδ: οΙιλπι ΟτηΙθδ ο«•- 

άδυδοδί. ϋΐ αυΐ^ιιι Ιιϊ€ίιιΙοποιίΙ,ί}> ηΟΓ1ΙΙι * Γ Ί6 Ηιι,ι€ 
ο]ιΐ8 μι-ορίιιψΓι (|ΐιι βαιη 83η{ΐΓιιιβΰθ!ΐ(ίιι^]ΐ8ηΙ, 3ϋ- 
ςυίηιΐια ροεί ριαιίπιιιι Ηΐιιά νίχίδδβ οτνάΊάεΐβ. 8ιι- 
ΐΑίιηαιιοδ, νιοίοιί;» 111» ίιΐδΐςΐιί οΙΐΙΙυδΙΓί 1Ι3111&, ία- 
€ΐΐ6 ιαιιιίοιι• οΐί»ιιι ορρίιΐυΐϋΐη, <ιυο<! ουδβιΙβΓ.ιΙ, δυο στρατοπεδον καταδηούμενον,ώς ήδη ή ήώς ΟπΙφαινα, 
χα\ οΟτε φύλακας Εχοντας τους πο λ εμίους έωρα αυ- 
τούς τε τί πολλά παρά Ταίναρον ποταμον , δς &δωρ 
χάλλιστέν τε παρέχεται πιεΤν, χαΐ ύγιεινοτατον. 
θέρους δέ ή ν &ρα, δλιγώρω^ τε των δπλων βφίοιν 
αυτοί; καΐ των ίππων Εχοντας, οία τους πολεμίους 
έν ούδ&ν\ λ^γφ ποιούμενους, έπ\ ^χστώνην τετραμ* 
μένους, κατά Κερμιανον χώρον έπεισπισείν τε άφνω 
συν τοί; δκταχοσίοις, χα\ διβφδειραι σύμπαντα τον 
οχρατίν χτείνοντα; άφειδέστατα * ώστε τον; πλείο- 
νας αυτών πεσεΤν ές τον ποταμον, κα\ έν απορία εΤ- 
χον δποι τρέπωνται γενόμενοι, κα\ «αύτη διαφοα• 
ρΐραι ' ένθα δ τε ΟΟγγλεσης άπώλετο, χα\ δ Κρά- 
λης, δ αδελφός αύτου έν ταύτη τ|| μάχη. "Οτψ δ* άν ίιηριτΐο »ϋ]Ίϋίι. ΕχοΓοίΐαδ ψιοφίο ΟιοδΙίεϋ, ςιι^ιιι Ο τρδπφ διερθάρη, ουκ ήδει ουδείς, ώστε οΓεσθαιτους Ιΐ3ι1η3ΐιυρυΙίιιι αρρύΙΙ^ιιΐ, χιϋαιονίι. ΟίΓοαιη&οϋίΐ οι 
Γ€Γΐι1ΐΜ€ΐυιιι ίιιΓϋδΐίδ «χβΓΟίΐΊΙιαβ, αββΓΟδδΜδίΐυβ ιιιιι- 
Γαιιι, οίτρίίί» ιιοιι δυ€ε«ϋι*υΗΐ•€υιιΐ3υΐβιη ίϋί Ιιχτγ• 
Γ€ΐ Ίιιίοιιΐιιβ οϋ»ί<Ιίοηί ιιΗήδ δυΐ3ίιΐϊ3ΐιβδ, ίΰηιιιΐ 
οιΐοΐοβοοιιίοιιι (|ΐι• Μκΐΐϋΐι οίαπι βοϋΐυιιι θ^γοιΙϊ ιιγΙ>« 

ρ«ϊ»' 111113111 <|\13•ΙΙ^3ΙΙ1 11101'ί, 3ΐΙ 0*βΜΐ6ΐ<ίη(Ιΐ1ΙΙ1 ΓΐΊΙΙΐΗΙΙ- 

ΐιιηι, ϋβίιιιΐύ ΓΓυιιΐΰΐιΐοοιιπδΙι;!•, ρ(Γ ουιηϋϋΐη Κκΐιιυ 
ίιι υιΐιοηι Γϋΐικ»3ΐ};ιΙ. Ουηι^υο Ιιοο ίΓϋςυοιιΙβΓ ία β- 
ΓβΙ, ΐαιιιΐΐ'ΐιι \ϊνιι& ο»ΐ 3 ιιιίΐιΐε ςαοΛαιιι Τογγο, ίυί 
5ΐίρ«ιι<ϋ3 ί3άοιιΐ6. Τυιχοε αιιίοιιι 3ΐιίιιΐ3(1νοηβιι«, προσήκοντα; αύτώ περιείναι Ετι αυτόν έ«\ πολύν 
τίνα χρύνον. 'ίΐς ουν ταύτην τήν νίχην εύχλεή χα\ 
περιφανή άνείλετο Σουλαιμάνης, τδ τε τν)λισμα δ 
έ πολιορκεί πρδτερον παρεστήσατο, κα\ Όρεστιάδα 
τήν *Αδριανούπολ•.ν καλουμένην έλαύνων έπολιδρκει. 
"Ετυχε δέ τήν ιε τήν πδλιν Περιδμητδν πολιορκών, 
καΐ προβάλλων τφ τζίχει θαμά ούχ άνίει. *£ντούτΐ|» 
δέ δντος Ιουλαιμάνεω, τυχείν νεανίαν λέγουσι των 
έν τή πόλε ι, κατά δπήν τίνα άπδ της πόλεως φέροο- 
οαν Εξω, λάθρα τε έ ξ ιόντα νυχτδς άμώντα πύρους (18) ΑΙ. ΙΙαάγ'ιαηογοΙΙ. Νοίυΐφ ηιαΓ^ίηαΙβδ. Π πίνων. *Απ6 κίλων α(γών II* 41 ΠΕ Ι\ΕΠϋδ ΤΰΒΟΈΙδ 1 1 Β. Ι. 42 

**τΑ τήν όπήν ταύτην δ'.αφορην ές τήν πόλιν, κα\ Α ς«* •««" ραΠβ ίηΙΐΐΓβ 3»1ί1υ$ 6γλι, α ιλγ^ο βηιιι τούτο συνεχώς ποιοϋντα δφΟήναι ύπό τίνος των έν 
τφ στρατοπέδω. Ίδόντι δε τον Τούρχον, η εΐοήπ 6 
νεανίας, Ιφεπόμενον κατόπιν γενέσθαι, χατά την 
*«ήν πειραθήναί «β αύτης, χα\ είσιόντα ές τήν πό- 
λιν, αύθις Ι; το στρατόπεδον γενέσθαι * χα\ άφιχό- 
μενσνπαρα Σουλαιμανη, έξειπείν τι τήν είσοδον,χαΐ 
αύτον αύτ(χα ΙςηγεΙσθαι. Πειραθέντα δε της εισόδου 
τον ηγεμόνα, χιταλαβείν τι τήν «4) ι ν ταύτη, κα\ 
&7* σύτψ ποιήσασθαι. Μετά δε ταύτα είς Φ.λιππόπο- 
λι» Ιλαύ νοντα, ΙλεΙν τι καΐ ταύτην τήν πάλιν, χα\ 
ηαραστήσασθαι ομολογία* λέγεται & γενέσθαι τού- 
τω τψ βασιλεΐ άνδρα 1%\ ατρατηγίας έπισημότατόν 
μ χα\ έξηγείσθαι δεινότατον 1π\ πόλεμο ν τβ χα\ 
Ιποΐρομας• Κα\ ο! μεν λέγουσιν αύτον τβ πλείω άπο- ιοειιΐιιβ 681, Ιευΐ8ΐυηΐδ βί ρβΓ βαιη ηηιαιη ίη ιιγΙιοιιι 
είυί ρ2(0Γΰΐ βιίίΐηδ. 13Γθβαι ίΐοααβ ιηςΓοσβιιι 681. <}ιιο 
ίοείο, Γ€ϋΊ1Ι ι η Μ&Ιηι *<Ι 8οΙ«Ιαΐ9ΐη6!η ν αείεφιο οάο 
εβΙ. $οΙ*ίηΐ8η68 Ι^ιΐωτ ύαΊιειί* (η αείβηι εορϋε, 3:1 
ιίΓοααι »τε688•ΐ• Ιη η α 3 ίο ευπι ίιτ6ρ&ίδ86ΐ, ύιιοβ 
Τμτοο, φΓι ηοΐλΐη ίηνβηβπα ηιατί, ΗΙίεο ο]η8 άΆιηί• 
η'ιααι ιιοείιιε 681. Ροειβ* ρΓοηιοΐίε εαδίη» ΡΙηΙίρρο- 
ροΐίαι οοβίοΥΐ : ςαβ ΐΒηάβηι ριεΐίοηίϋυ& ίιι 6]ιΐδ Ιί- 

4611) ΐΓίάΚΟΓ. ΡβΓΙΙΠί, Ιΐ«η€ Γ6£6ΠΙ Ιΐ*Ι)Ιΐί$&6 ΥΙΓΗΟΙ 

Γβί πΓιΙίΐ*η$ ρβτςυιιη βηαηιηι,ςνο ιιυΙΙυβ ΓββπΙ §α- 
ροποΓ ίηευΐΐίοηίοιίδ ΓκίβηοΊε ΙκΙΙίβααο σ,οΓΜκηε. 
Ργφ16Γ6* ιίιιαΐ »<Ι Ι*η(*ιη ροΐ6ηΐί*ιη 6υηι Ιι*ε βχ 
οιιβα νβηίββ*, ςικκΐ βιιηιπιι εβίετίΐιιο ίη κϋηε ββ- 
Γεηϋίε ιι(6Γ6ΐιΐΓ. ΒιιΙοίηιεηεβ μογοο ίηιρίί&ΐιιε ε$ΐ. αειχνύμενον πάμπολυ ταχύ τε χαλ παραχρήμα έπι- Β Ηίηε (68ΐίηα1)&1 ίη Α«^ηι• ΙΙογΙιο Ι&ικΙοη ίη£Γανβ»- &ΙκχΙ>μιι. Νο«ήβαντο< 61 ΣονλαιμΑνβω, χαΐ επί 
*Α«τ«ν έηιγομένοο, τήν νόσονβΐ χαλιχωτέραν γκνο- 
μένην, άιονέγχβιι Ιχ τοΟ βίου «δτάν. Τ«λ•υτώντ* Λ 
Ιιατ«Ιλ«ι τοίς άμφ' αΟτ^ν, Οάψαι τι τ^ σΰμα αύτοΰ 
τ«ντη, χβτέ τίν τής Χι^νήαου ΙσΘμύν. Τ ρ δέ χα\ 
«υνέ€η «ρίτιρον τ4>Λυτήσβντ« τ4ν παΛ• αύτου, Θά- οβηΐβ, ιηοηΐυΓ. Μοήβηι ρπ£0«ρ)ΐ βυίβ υΐ οοΓροβ μ- 
ροϋκηΐ Ίη ΟΐΜΓ&οηβ»! ί^ΐΐιπιο, αϋί ιηίβι οοηΐ^οηι 
ΑΙίαιη •αιιηι Γ«ΐο ίυη^ί : Η ηΐ3£ΐιί0ε& ΜροΙίιΐΓ» 
Ιηι<1ί οπίίηινίι, οι Γ^)ίΐυ< «200Γ<1οϋΙ>ϋΐ ςυί οο Ιο€ί 
βπιηΐ, υΐ οβίοϋηκιιΐ ιιοοιυπιοβ Ιυ«Ιο• ιιΐ8€ρηΙοτυηι λ 
ιβςηθ Ωΐϋ «βρυΙΐιΐΓ* \υη%[ τοΙοίΐ. ψ«ι τ€ μ«γ•λΜΐρ«χδς 9 χαι Ιξήνιγχ*• χα\ τψ σήματι τ*ξάμ«νος φόρους, ώστε ΐϊαννυχία χρτ,νΟαι το^ ίι. 
|»1ς αντών 1«\ τψ μνήματι, αυτόν τι Ιχέλβυκν αύτου Οάψαι αμα τψ παιδί αύτου. *Επι»τ« δέ αύτοΰ έτιλβύτηαιν 'λμουρατης ό Όρ- 
χάν«υ «αίς, £ουλ«ιμαν«ω Μ «δ«λφος, ώς έκύθιτό οΙ 
αύτον τιλιυτήναντα, τους τι '* νιήλυδας, χα\ Αλλους 
το-ις τύν θυρών δντας λαβών» χα\ Ις τήν Εύρώνην 
διαβάς, ααρ<λα6$ «ο στράτευμα αύτου άπαν, χχ\ Ουπι ]ιηι οηίαιιπι 6(Παβ8«(, ΟιχΙι»ηΙ$ βΐίιιι Ααιυ- 
ηΐ» (19), δηΐβίιη&ηίβ ΓηΙβι», Γβ οο^ιιίΐη, ροτβ^Γίπο& 
61 Γβΐίς υθ3 ^ηιΐ3 πιπί η»ι1ίΐβ5 ϊδδυιηβπδ ίη ΕαΓοραιη 

ΐΓ8|θ€Ϊ( : 6Χ6Γ0ΪΙ<Ι8<ΙΙΙ* 0101)68 (|ΙΙΙ ίΙ)ί 0Γ3ΠΙ, *€€6* 

ρίΐ. Ηίηο €οηΐ6η(1βηβ ΑύηαηοροΙίιη, β^ηι »1υΙ κ• έ«ι % Αδριανούπολιν Ιλάνας, τά βασίλεια οΙ αύτοΰ ^ §ηί ΜΐΙβηι <>6δΊ{η&νΙι. ΚΰΙ)ΐι$ ίΙ• οοηιρο&]ΐΗ, ίηοϋΓ • 
επχήσατο. Κα\ εντεύθεν ορμώμενο;, έληΐζετο τήν ιΐοηοηι ίη λΙαΜϋοιιίφ ΐϋοάίΐβΓΓ&ιιβοηι Γ€£ίο«6ΐη τ%ς Μαχεδονίας μισογαιον χώραν, χα\ &νδραποδα 
σνχνΑ Αγόμενος» ««λούτιζε τους με•* εαυτού στρα- 
τιιίττας, χα\ Τούρκων δσοι έπ* έλ«(δι του χερ&ναι 
ίτοονν ε^ποντο αύτψ, Ιοωρείτο άνδραπόδοις τε χα\ 
ύ«οζνγ<οις» Α ήλΙσκετοσπο Μυσώντε χα\ "Ελλήνων. 
Αεγετ«ιμ<ντο4 χα\ τόοε,ώ; Σουλαιμανη; Ιπε\ {«Οετο 
ο% Τριβαλλ&ν χα\ Μνσών δυνάμεως Ιχ* αύτον 40ροι- 
ζ9μί*ι& χαΐ Ιπραττεν Αστε Μήνα( οί έξάχις μυ- 
ρΐας Ιραχμα;, ώστε άποδοΰναχ αύτοίς δσσ των πο- 
λισμΙαω» «ροσηγαγετό ε4 9 χσΛ αύτον οΓχεσοαι απαλ- 
λ αιι4με νον εΚς τήν *Ασ(αν Αποχωρήσειν, τηνιχζύτα 
τ^ιε^χονντα τΑ έντ) 6ρφ«ι «ολίσματα *£λλήνων. 
# 0ς οον πυ#όμενοι ο4 Έλληνες Απεδέχοντό τε, χαΐ ίθ€$Ι : ΟΓβνίςυβ ΰΑρίίε ιηαηοίρϋ• ρΐαηιηίε θ» 3ΐί« 
ρηεάΛ, ηϊΜΐ*ί% εηοε βύηιοάιιηι ορυΐοηίοε καΜίιϋΐ• 
ΤυΓΟοε,ςυι βαιιι Ιυεηηϋί αηίιοο οοιοΙιαΙ^ιιΙιιγ, πιαπ• 
είρϋ• 61 ]οηΐ6ηΐί8 βηεεοΓυιη 6( Μ νείοηιηι, ε|υ« 06ΐ- 

Η ]0Γβ 0ΟΤ6Ο6Γ0ΙΙΙ, 1ίΙ>€ΓΐΓΐδΜΙΙ16 ϋοιιιΐ. Ρ<*Γαπΐ 

17 δαίίίιυεηβιη, ρο>ΐΐ|ΐΐ3ΐι» ιιυη1ΐ3ΐ»ιη 6ΠΙ Τπ- 
ΙιιΙΙοηιιη 61 ΜχείοΓυιη οορίοι ε^νοΓβυιη ββ ρ^γ^ογο, 
€θΙΙο€υίαηι οιιηι £τ*οΊ$, ει ηυηΐ6Γ•Γ6η!υΓ εϋιι οβ• 
χι^ίηίΑ ιηίΙΙία (ΐΓεεΙιηι&Γυαα, νοίΐοεβ τοείΙΐηβΓβ 
ϋπΜΐε ςυ»€«ιη|ο« Ιη ΤΙιηο» ίρεοΓυιη €«ρί•$€ΐ ορ- 
ρίιία σι ίοΓιοί* ΕυΓορα ο!Ίε66α»υηιιιι Ιο Λείειιι. 
ΙΙ«η€ οβηι Οηεοί αυϋίεΜηΐ ιυα• ίη ΤήηείΑ οο^ί- 
06Γ6 υΓ06• 9 ρΓοαιρίίδδίηΓίδ ςυί ϋβαι ιηίαιίβ ρηεάι- Ιτοιμοι Ι^σαν Ιπ\ τούτοις σπενοεσθαι, ξυνηνεχνήναι ρ ^*η> οοηϋίΐίοηβπι αοεβριεοοιιΐ: «Ι €αιη ηιοχίηιαβ «εισμόν «ε μέγαν, χα\ τΑ τείχη των πόλεων δια^- 
^αγήναε , ώστε αύτους ΙλεΙν *πο τούτου τα «λέω 
•ΐς έπήλαυνον πολιορχουντες. Κα\ Ιλόντας παρά 
των Ελλήνων τΑ πολίσματα, Ιχεσδαι του λοιπού 
τ%ς ΒΑρεννης, μηδέν τι τοιούτον έτι «ροσιεμένους. 
Ιεστα 41 ταντα ήλαυνεν έπ\ Μυσους χαΐ έπ\ Τρι- 
€λ Ά λ4^ Το 4ε γένος τούτο παλαιότατόν τε χα\ μέ• 
γιστσν τόΥν χατΑ τήν οΙχουμένην ΙΟνων * είτε απο 
Τΐλοριων μοέρα; 4«εσχισμένον ταύτην ψχησε τήν 
χ6θ€ν # είτε, ιίις Ινοοι, άπο τής ιύραν του Ίστρου 

ΝοίϋΙβο ΐϊΐθΓ^ίηθΙβ•. 
(14) ΑΜΜΓΜ6• Ι, αααηαεκχ, ΜΒ3 1550. ΜΓηΒΐηοΐυδ «οείιΐίεεοί , ορρΊ4οηιαιςυ6 ηνΗ ρτο- 

€ί(1ΐ什ΐιΐ, Τυιχί 30ΰ6ΐΐ6η(β• 3ΓΙ1Ι3ΐί # υΓ06$ ρΙιΙΓΙ* 

ιηεε, βΐίοηι ΟηκευΓηρι, ίη οϋΐίοηοη βυειιι Γβϋ^ΟΓε: 
116ε ιΐϊίρΐίιΐδ Ι3ΐβ• οοΐυΙβΓβ ευηϋίΐίοηο• ϋπίείε, νο• 
πίπα Ευτοραηι ουίίηυβΓυηΐ. Ροεί Β«ε ΜΙυηι 3ν<τ • 
Ιίΐ ίη Μν&ίοδ 61 ΤηϋιΙΙοε. ΤίίοαΙΙοε >ιιι«ηι 0€ΐιΐ«ιιι 
6<§6 ΐοιίυε ΟΓυίδ οηΐίςυίιείηειιι οΐιιιι&ίηιοιη, ευηι- 
ροϋαιη ΙιαΙιεο. ΑρρυΙβΓαηΐ ίη ίισηο Γ6|ίοιΐ6ΐη , είνβ 
(νοΓίιηΐ 6ηίαι ιιιεΐθΓ68) ϋινίβί ίο ΙΗνΓίίε, •ίτ« ν ιιι 
<|ΐ*οηιηι4&ιη εοιιιειιιία 681, ίο οι Γ6|ΙθΒ6 ηι•» «14Π Ια «τα Ίαννετζαρους. 
ΡαΤβμ. Οα. €! IX. 43 Ι,ΑΟΝία ΟΗΑΙΧΟΟΟΝΟΥΙΛ 44 

ΙίΙπιιη ίη βχίΓοηι» ΕϋΓορα ο§ι, ει α Οοαιί;» Ι'πι- Α έπ* έσχατων της Ευρώπης, άπό τε Κροατίας χαί κϋίςυβ δορΙοιιΐΓΪοη^Ιβ ηΐ3Γ« *<ήοΙ<»ιιΓιΙηι6 : ιιοαιοη 
α 8αηηα1ί&• ηηαηι Ιιοάίβ Ηιι$8ί&ηι νοχαηΐ, ρΓορίϋΓ 
βυ* Γβ^ίοιιί* Γπ^ιΐδ ΐιινίοΐυιη ρΐΌΟοίί, Ικιπιζηςυο 
ΐΓ&κβ£Γ6•«ί, ίη ηΊίοιιαιι Ιοηίο κίϊιΐδΛηι ρβιιοΐΓ»- 
ιιιιιΐ, υΐιί ςυοηιιβ Ιια&ιίΑΐΊΐηΙ, οιιιη ηπΐιΐ$ 64ΐιι π»- 
βίοηοιη φΐχ Υβηβιοε ιρ«εΐ3ΐ βαΐ^ίβδοηΐ. δι ηιι• 
ιοιη ηυ« €0ΐιΐΓ3Γΐ9ΐπι ιβςιιαΙιΐΓ »6ηΐ6ΐιιί*ιη, φι»*! 6 
ιβ^οηβ τρΓβυ» Ιοηίυηι τ6ΐγ6ηΐ6 ύί&Γ6*»ί, ΙδίΓοηιιο 
«υρβπαη, ίη Ηίαιη «οοβ&ββηηΐ, ιιηάβ β05 »ηΐ62 ρΓΟ- 
ιίίΐΜβ <1ίχιιηιΐ3 ηφίυιιβηι• Ιιαικί ςαίιίβηι εοιι&η- 
ιΙογο : ιιή: Ιλοιβη €*:η Ιιιΐο αιτίροΓΟ αικΙβο. Αιΐ*- 
ιιιβη ιείο, ςιιαηινίβ ροριιΙΙ ίδΐί ηοιιιίηίϋυβ δίηΐ <ϋ»- 
0Γ6ΐί, ιιοη Ιαιηβη ιηοήοιι• α,ιΓκΙςιιαιη ίηιβΓ μ 
(Ιι&βηιηΙ : Ιύοιιι Ηηςυφ ιι»ιι» ϋ*ι!οηι βιίαιη Ιιοϋίβ ΙΙρουσίων ιών ές τον άρχτφον ώκεανδν, χα\ Σαρμά- 
τ ία;, της νυν ούτω Τωσίας καλούμενης, Εστί έπλ 
/ώρα ν τήν διά το ψύχος άοίκητον *• χΐκεϊΟεν ώρμη- 
μίνοι, χα\ τδν τε Ίστρον διαβάντε;, έπ\ τήν έ; τον 
Ίονιον χώραν άφίχοντο. ΚαΙ ταύτη έπ\ πολύ έπ\ 
Ένιτοΰς διήκουσχν, χαταστρεψάμεναι,. ψκησχν * 
είτε δη τουναντίον μάλλον ειπείν άμεινον, ως έντεν- 
Οεν άπο τής ές τδν Ίονιον χώρας ώρμημένοι, χαί 
Ίστρον διαβάντες, έπέχεινα έγένοντο της οικουμέ- 
νης, ούχ αν δή λαγδμενον, άαφαλώς λέγοιτο ΰφ' 
ημών. Τοσόνδε μέντ^ι έ πίστα μα ι ώ: τοϊς δνδμασι 
ταύτα δή τά γένη δΊεστηκοΊα αλλήλων ήβεσι μεν 
ουχί τ ι, γλωττη δέ χαί φωνή τϊ] αΟτ!) χρώμενοι, χα- 
τάδηλοί είσιν Ετι χα\ νΰν. 'Ως μέντοι διέσπσρτσι €*Ι. 1)ί&ρ€Γ»ί Ιιϊιιο ίιι<!6, (ΙοηιίαΙί* ρ^Γ ιοίαη Ιια• Β ανά τήν Εύρώπην, πολλαχή ήχησαν, άλλη τε δή, χαί ΙιαοΓβ ΕιΐΓορ*πι, ίηοοΙιιιΐίΐΗΐ* ςυϋ>υ<ϋ»ηι <1* ΗΙο 
8ΓΡ£β Ρ«ίΙοροηο6*ί Γββίοιιβηι Ιηοιιίεαηι, ςιι* ρ*1«1 
«ι! ιηοαιβηι Ταυ&6ΐυιη, 618(1 Ταη^ηιαι. ΙΙΜ βΐίιηι 
ΙΐΑίι'ιίανίΙ » Ηαώα αιΐ Ρίικίηπη ιιβςιιβ ηιοιιίβηι, ίη 
ΤΙΐ€88>Ιί*πι $ο ρΓοίίαβιιιβηι, αΐίπβ <|ΐιί<|«ηι ροριιΐιιβ: 
ιηιίεςιιβ ιιοιηοη ΓυίΙ ΒαοοΙιϊ (20). Νβο ιαηβΐι •οίο 9 
Μίπιιιι ίη ΕρίΓΟ» <;οιθ!ΐιί$ΓΑ$$£ »«•€ν€Γβηι. Η»ικΙ ιηβ 
ίϋβίί, Τιί5ί11ο$, Μ^ίοβ, (ί!) ΙΙΙνηο», Γοΐοηοκ, ♦* 
^ιπΐ3ΐ2• βιιΐβπι ΙηιβΓ Μ8β Ηη^υι Ιΐΐί. δϋ^ίΐϋΓ 
Ιιίηο οοηίοοΙαΓίη) ί*€€Γ6ΐΐοβΐ ν €ΐί&ΐίιιιο οιηηββ ίβίολ 
ιιηυιη Ιιοιηίαααι β§Μ {βηα$, ηβο (ΙίνβΓβιιηκ ϋι »α- 
Ι6ΐιι Ι3η(ΐ6ΐη ίη <1ΐνβΓ«ο• αϋίοηηΐ ιιιοιβ*. βΐ ίη αΐία* 
ΐοιίΰβΜβΗηΐ Γ«§ιοηβ$, ι ηιιΙΙο αςεερί, ιιΐ εβίΊΐιιιι 
ΐ|υίι! ίΙβϋ$ ρη6$€»1ί ΙλίβίοιίχίηβϋΓβΓΟ «υβΊιη. υΐιη Εν τινι της Πελοποννήσου χώρας τι της Λαχωνιχής 
ές το Ταυ γι τον δρος, και Ις τδ Ταίναρον ψχημένον. 
Ου δη χα\ άπδ Δαχίας έπ\ Πίνδο ν το ές θετταλίαν 
καθήκον ένοιχησαν ϊθνος. Βράχοι •* δε άμφ^τ^ροι 
ονομάζονται * γ.-Δ ούχ αν δή Ε/ω δι ε ξι έ ναι, 6 ποτέ- 
ρου; αν τούτων λέγοιμι, επί τους έτερους άφιχέσδαι. 
Ούτω δή κάνταυθα τους τε Τριβαλλους χα\ Μυσοΰ:, 
κα\ Ιλλυριούς, κα\ Κροατίους, χαί Πολανίους, χα\ 
Σιρμάτας, τήν αυτήν έπίαταμαι Ιέντας φωνήν. ΖΙ 
δέοι ταύτη τέκμαιρα μενον λέγειν, εΓη &ν τοΰτο τό 
γένος ταυτ4 τε χα\ 2ν χα\ ομδφυλον Ιαυτφ. Τπ6 
δε του καιρού ές ^Οη τε διενηνεγμένα αλλήλων, χα\ 
έπ\ χώραν άλλην αφ ι χυμένοι %ί φκησαν. Ούχοΰν δή 
λέγεται προς ούδένων ιοστε σαφές τι περ\ αυτών ΓΪΐηί|Μ6 Ι$ΐΓυαι οοΐαηΐ, Ιοιιςβ Ι^ίοςαο Γβ^ηβίιΚϋ• ^ Εχειν ήμ£ς ές (στορίαν άποδείχνυβθαι. Πασ&ίια μέν 

Εστίν αύτοΓς κάνταυθα του Ίστρου, χαι πέραν τε Τότ* 
γένος τούτο πολύ μ<ϊζον ν χαι έπ\ πολύ μάλλον διήχον. 
Ώστ' αν μδλλον έχεΤΟεν φάναι χάλλιον παρέχον, έτΛ 
τάδε άφ.χέσβαι τδ γένος τοΰτο, χα\ οίκησα ι προς τζ 
χατα τοΊίνιον χώρα, χα\ παρά τδν Πατρόν δ<α6ήναι, 
κα\ αυτού μάλλον οίκτ,σαι,ή εντεύθεν ώρμημένον, έπ\ 
τά έχεΖτή; οίκου μένη ς αχεδδν τοι άοίχητα άφ^χέσθαι. 
Είτε μέν ούν ανάγκη τιν\ προηγμένον, εΓτε χα\ έκού- 
αιον απέμειναν Β> στελλόμενον χωρίς ούτω άπ' άλλη• 
λων άπχρχισμένον Ετυχεν, ως Ιατιν ίδειν τεχμαίρεσ^αι 
μάλλδν τι, ή διισχυρίζεσίαι δέοι άν. Εντεύθεν μεν ούν 
καΐ τήν τε άνω Μυ σίαν κα\ κάτω ΜυσΣαν φάναι χαλώς 
Εχειν οΓονται Ενιοι, ώς τήν άνω II υ σία ν ού τήν ές τά 
,γο •. άνω του Ίστρου, άλλα τήν ές τδ πέραν του "Ιατρού 
3«1 φκημένην χώραν, τήν δε κάτω Μυσίαν ου τήν 4ς τά 
κάτω του Ίστρου, τήν έπ\ τούτο του "Ιστρου χώραν, 
Εστί έπι Ιταλίαν χχδήχουααν. Τους μέντοι *ίουρ- 
γάρους ' 9 , ούς κάτω Μυσίαν χαλουσιν ο! άμεινον 
Ελληνικής Επαΐοντες φωνΤ 4 ς, έπίβταμαι χαθήχειν 
Ιπ\ τδν Ίστρον, άπδ της Βιδίνης πόλεως Εστε επί 
Εύξεινον πδντον. Εν Τρινάδφ πάλει τά βασΟκια αγί- 
σιν άποδειχνυμένους. Τούτους 9% μέν ούν, δχδτε 
Άλέςανδρον 6 τής £:ρ6ίας Κράλης δ τών Τριοαλ- 

Νο4υ)ο ιηοΓ£ΐη8ΐ65• 

(21) ΑΙά αααααΐ Ογοκιοι. Ι^Ιίαςυο, ιιιβα ςιιίιίβηι ϊβηΐεηΐία, ιηβ^ίβ τβηδί- 
ιιιίΐ6 νίάβΐΜΓ 1)06 Ηοηιιιιιιιη |6ΐιιιΐ ν»Ηί• ΓοΓίιιηαο 

ρΓ0€6ΐ)ί• ]Α0ΐΑΐϋΠ9, Ιοηϋ ΓΟ^ΙΟΠβΐη ίΐΙ86<1ί»»6 9 ΙΓ3- 

]6Γ.ΐοςυ6 1ι(γο, ίϋί ββάο• ϋχι«&6 : ίϋίϋ6ηιςυ6 ροιίιιι 
Ιιαυίΐ*$Η6, ςιιαπι ίηιΐβ ιίί$€β(1βηΐ68, αϋ'κίΓΊιιΙ *() βιιαι 
ογΙ)|$ ΐ6ΓΓ3Γυπι ΐΓ2€(υηι, ςιιι ρΓοροηο^υπι ΊηΙιιοίΐι• 
1)ίΙί• •ίΐ Κιοιιιίηίηυβ. ΙΙϋ ίΐ•ςυβ $ινβ ηβ66»$ίΐΐιΐ6, *ίνβ 
▼οΙυηΟΙβ ιμοΙι, αϋ ιηί <!«Γ«η$Ιθϋ6ηι ιβοΓ&ίιη α γο• 
Ιίςυί• $6£Γ6£;α2 ΙιΐϋίΐλΓβ ίηβΐίιυβΓυιιΐ, υΐ ν'κΙβΓβ 6$Ι 
ιηα^Ιι ΰθΐι]6θ(4θ^, ςν»ηι νβΓίΙίΐΐβιη γοι ρΓοηιιη* 
ϋαιιΐί. Αι Ιιίο •ί(αιη 6Μ6 $υρ6ηοΓ6ηι €1 ιηΓοήοΓΰοι 
Μν&ίαιη, ιιοο 6ΐω Γ6^οηοηι γοοιο άίοί, ςα* νιρτζ 
1•ΐπιιΐ), νβΓυιη ςιι* ιιΐΐη Ι&ίΓυιη οοΙίΐυΓ : ηβο 
6ΐέ»ιη ίηΓοτίοΓ Μρία ηιιιιουριΐυτ Γ6&ίο, ςα« ΙιΙγο 
ϋΐΙ)]θ€ΐ3 6«1. Α4 ίβΐ&ιη Γβ^ίοηβηι Ιδίη, ςυ« 
Ιιαϋαηι υ•ςυ6 •6 ροΓη^ϋ, ΒαΙ^λΓο», ςιιοι ίιιΓοπο- 
Γίβ Μ/§Ί» ϊηβοΐΜ ρςι-ηίυβηι, βΐ βηκηηι Ιίη^υαηι 
02ΙΙΙ6Γ6 αίυηΐ, βοιο ρ6ΓΤβιιί«*6 • Βνϋοη» ιιγΙμ* ιιαςιιβ 
»<1 Ειιχίηαοι Ροηΐιιηι, ΤΓΐηαΐΝίαι υΓΟοιη Γβ^ηί βιιί 
ι«ϋ6Ηΐ ιΐ666Πΐ6ηΐ66. Ηο$ ςοΐ4ΐ6θΐ ΑΙβναηιΙβΓ, ςυβηι 
$6ητί<ΐ3 Τη1)»ΙΙοΓυιιιςυ6 ϋαχ €Γα!6$ Γ6|$ηο ρΓ8- 
ίβ€ίΐ• ίηιρυΓίο Γ€χίΐ, <1οηβο κιΟΓε^υι•, $Μρ6Γ&;ίΐ6 
άΐίο 8υ&ιιιαηο, ςηί Ιη ραΐβπιΐιηι «υιχ^ί'κ Γβ^ηιιηι. (20) ΥβίΛΟΙιί. ι§ άνίχητον. Ιη ΟΓβ, άοίχητον. •• Ιη ογλ. Βλάχοι. •• άφιχ^μεναι Κ. ίΐ! ίη όοηΐ. Μ έπέν. Ιη ιιμο *1 ίη 
»Ι•; ίη β/, ίιι υτα, άποίκεσαν οΓμαι, •• Ίουργάνους. Λ.Ίουργάρου;. ■^ τούτοις, 5κ ηι$. «5 ϋΚ ΗΕΒϋδ ΤϋΚΟΚ!Ιδ ίΙΒ. Ι. « 

λών ήγομων, ές τήν βχοιλείαν χατέστησιν, έβασί- Α Ηοηο 1>βΙΙο α8£Γβ8$ϋ8 05( ΑιηυΓ*Ιβ8, 0κ!ΐ3ηί* $ο• λιοέ τ• ούτως, Ι; 9 Μ) τελεστή σα; χατέλιπε βασιλέα 
ταυ γένους τον κχίδα αυτού Σούσμανον, έφ' δν δή 
έστρατούετο Άμουράτης 6 Όρχάνεω. Έπε\ ές Τρι- 
βαλλονς έσέοαλε, χα\ μάχηχραχήτας αυτών ♦;^<5ά; 
τ* ύνηγάγβτο «ο*λιν εύδαίμονα, χα\ τα ες τήν 'Ρο- 
σαχην χο»ρ(α χαταατροψάμβνος, μεγάλα σπ*όείχνυτο 
Ιργβ. Σαΐνβ τ» τήν Φε££ών έκιτρέψας πύλιν άνδρί 
άγαΦφ, ίστρατεύοτο έπι Σούσμανον, τδν Μυσίας βα- 
σιλέα, χα\ συμβολών αυτού ταύτη έτρέψατο τι τους 
Ιίυσους, χα\ διέφθειρεν ου πολλούς, διασωθέντα; 
έιΛ τα Ις τον Ίστρον χωρία. Διαπρεσβευσάμενος 61 
«ρος *Αμονράτην Σούσμανος 6 Άλβξάνδρου, σπονδάς 
το έχοιήσατο χαΐ συμμαχίαν, ώστε τον αύτον έχθρδν 
«τι «Λ ψ(λσν οομίζοιν, χσΛ έπιγαμίαν ποιησάμενος. υοΐββ. Ροοίςιιαιιι αιιΐβιιι οαβίΓα 1η Τι ίΙ>8ΐΙο$ ηιονίΐ, 
608 ρΓ&Ιίο νιοίΐ, ΡΙιβΓα&ςιΐο υι*ϋοιι• οριιίΓηΙβίΒ ίιι. 
ροΐ68ΐ8ΐ6ΐη Γοώφίι, α Ιοοα ΗΙιοιΙορβη •ρβοίαιιη"3 ίιι 
άίΐίοηβπ) *€<&ρίΙ, ιηιχίηιβαυβ νίϋιιηε ιιιϋίΐ3ΐ-Ι& ρ»- 
(Γ&υαΙορβΓ». 5οίηΙ νίΓο ορίίιιιο €ΐιιο οοιηηιίεί&ςοί 
ΡΙι6Γ38 ιιγΙμοι, &(1ν£τβυ& 5•ι&ιιΐίΐηιιιιι Μγ&1<ε π•ςοηι 
ιηηα εορίΐ. Τιηαβι» οοηι ΙΙν&ϋ* ιΐ'.ιιιιι» Γοηββί'υΊΐ, 
ΐ|θθΓϋΐιι ΙηΙβτ&είΐ ρ&υοοι,Γΐιπι Γυς* €Υ3$ίβ$6ΐιΐ ίη* 
νΐοΐιιί αιΐ Ιοχ* ΙβΙγο ρΐΌχίιηβ. $ιι»α>3ΐιιΐ5 Ιιιϋο 1«- 
α,αΐι* οιί8•ί< *ά Αιηυταΐβιη» <|ΐιί ρβοοιη οταιβιιΐ» 
ίαΒίΙοτβ ιείο ίο 806ί6ΐ8ΐ6θΐ αεοβρίιι» 6$1, ιιΐ άβίηερρ» 
Ιιο»ρ6§ 61 οηΐίΓ.ϋΐ Αιηιιπιϋ ίοτ6ΐ. Ηίιιο οι αίΒιιίο 
Αιηιιηΐί ίίοΐυ* 6$!, «1*18 (α υχοτβιιι ΓιΙία «μα Γογιν * 
βχεοΐίβηΐβ, βι ΒγοιιΙ*, ςυαιη υχοΓοαι νιιΐηβηΐιι* Ουγατέ&α αυτού, πάλλει χα ύχερφέρονσχν* χαί άιΛ Β ιΐιιχοηΐ, ριΌ£θαΙαιη : αΙία-απι ΰοιιηιιΐιΐο ]αηιη »1 *Ε6ρα16ος, ήν ήγάγετο τρωθείς, γβννηΟοΙααν, τφ 
Άμσυράτη * έξίσοτο μέντοι χα\ έτέράν τφ Ελλήνων 
βασιλιΐ. Ός τηνιχαυτα των Έλ).ήνων τ^ν Κανταχοιι- 
λην^ν Αφίλόμινο; τ!)ν αρχήν, έ6ασ(λιυ« γένους του 
"Ελληνιχ^υ. Ό μέντοι Καντακουζηνός, έχιί τ» έβα- 
σίλιυ< χαΓδβ; δύβ Ιχ«ν, «ον μέν νιώτιρον Μανσυή. 
λ*ν, Ι«ιμψ€ν ές Πιλο«ονντυον ηγεμόνα, του Μιζί- 
Ορα ■*, τ4ν δΙ ιτρ€σ6ύτιρον χαοέστησι βασιλέα τοίς 
*ΒλλΓ,σιν. Ιωάννης δέ 6 του Άνδρονίχου «αϊς, ώς 
έχ\ τ4 Ιχανον της ήλιχίας ΑφΙχστο, συνί<ττατό τ* 
τοίς 'ΕλλησΛ, χι\ σνν«τί•«το σδτοΤς, ώ; έκ\ την βα- 
σιλιίαν Αφ'.ξ4μ«νος. *Κτυχ• δι διαίτας ίχων έν τή 
Μαχι««ν^. Οί 61 Έλληνβς άχΜμ«νο•. τφ διαίτ^ χζΐ Ογχοοιοιμ Γίβί, ΛηιίΓοιιίοο ^8ΐΝΐί8 ΟΙίο. ^οαηη68 
6ηίιιι Γ60ΟΟ ]αιιι 6χρυΙβΓ2ΐ Οβοΐαηιζ6ηιιην, ηιιί 
ραβΓααι ίρ&αηο ^υυ6Γη•Γ2( : ουιη ΑΓΓβρίο Οτχεο- 
πιπί ηφΐιο, ΠΙίοι αιιι ςοο• η2ΐ>6υα(, αΐιβηιιιι Κιηοι*- 
ηαβίοοι ηΑΐα ηιίηοΓοηι ιηίβίΐ \η Γ^Ιοροουββιιιη, υΐ 
68861 <1υχ ΜίζίύΐΓ», ςΐΗΒ οΐίιτι δραηα : ιυιΐιι υργο 

ΙΠΑ]θΓ6η, ΟΓ9660Γ1ΙΙΙΙ Γ606Ο1 6886 ]ϋΙ>6ΐ. ΙθΑΐΠΙΓ8 

ιιι*οηι, ΑηάΓοηίοί βΐίοβ, οιιιο ]8ΐη 68οι *αι'β : 656ΐ 

«131601, η Ο» Γ6ΐΐα8 ^Γ6ηϋί8 ί(Ιθ»•»8 ΟΓβΙ, €0Ι)8ρί- 
Γ81Ι0ΙΙ6 ΓίΓίΑ €11111 ΟτΧ09, ΓΟ§&¥ΪΙ ΠΙ Γ6^Ι10 19 
ΡΠ6Ω06Γ61||Γ. Εύάβίϊ) Ιϋΐ6?Π ΐ6Ι0ρ0Γ6 Τ6Χ ί& Μί06- 

(Ιοοίι 2^1)Αΐ, Ιυχυηο8ίοΓ6 νιΧο 61 ίηίοιιιρτηιι• 

ΙΙ0Γ6 (ίίββΟΐυΙϋβ. θΓ*θί Ιθ(1ί|11λΙΙΐ68 ρΓορΙβΓ νκΐΜ8 Οο*ρβι τού βαιιλέως, ώ; Ιχαστος «Τχον αιτία; αύτφ, β ΓίΓιοπίπι (ΙΪ88θΙυ(ίθΓ6ΐη, 61 ϋοηνίοΐ* Γβ^ΐ Γ»οίοη- «χσγομινο». άιΛ Μαχ&δονία; τον νβανίαν # ές τήν βα 
σιλαίαν χατεστήσαντο. *0ς 616 ς τήν βασιλ<(αν χατ• 
Ιοτη. τ6ν μέντοι Κανταχουζηνδν Ναζηραΐον έποιή- 
#3Τ•, Ματθαίον τοΟνομα. Ό τούτου 61 «ρ€σ6ύτ«- 
ρχ ««Ις, 6ν 6«Ι6ϋξ8 βασιλέα τοίς Έλλησιν. άφί- 
ζ8το μέν τα πρώτα ές 'Ροοον, πιρα τον ταύτη αύ- 
τοΐ> αρχαρέα,6«4μ«νο; έπιχουρίις τυχιΐν, χα\ έδο!• 
το χαταγιιν αύτον ές τήν βασ^χίαν, χα\ πολλά 
«ροΐσχδμανος, ώστβ οί γενέσθαι τιμοιρίαν τινά • ώς 
«ύ&ν €υρατο έκιτήδβιον *αρτρ Μ αύτ(χα, μετά 
τανια, ές Πβλοκόννησον κάρα τον αΐιλφον αύτοΰ 
Εμμανουήλ, τ6ν ηγεμόνα της Σκάρτης, χα'ι παρ* 
«ντου τήν δίσιταν έποιείτο. Ιωάννης μέν οδν τφ τ* 
Άμονρατί νβοιστί ές τήν Εύρώχην διαβάντι ξυμ- ί68 # III <]1Ι15ςΐΙ6 081)61)11 φοά ΟΓίηΓίηί Υ6Π6Γ6Ι, 

^οιιιηβηι ΑικίΓοοίεί βϋιιηι ίιι Μβοβϋοηίοιιι αΐκία- 
αηιη οιιηιηιαιιί 8886Π8Μ αρρίοαβυ^ιιβ ιο§6ΐη ύ^ί- 
βηιο<• Ιιιίΐο Γ6£ηο, ΟαηΙιοιιζβοιιιη Ιιι Ναχ8Γ«ο• 
Γ«ιη 8ΪΥ6 ι»οη96ΐιοηιιΐ) ΟΓάΊηιι» ΐΓαη8ΐοΗΐ, ηϋοιη 
ιηιιίαίο ηοπιίηο λΐιΐιΐίφυαι ηρρβΙΙηνϋ. ΙΙιι]μ8 »ο- 
ηίοτ »Ίίιΐ8, ςιΐ6ΐη ρ»ΐ6Γ (Ιγχοϊ* γο^οιιι (Ι65ΐί.*ιαηι1, 
ίαΚβΟίΙυιιι η»τί§Αΐ, ρ^ΙιΐιίΓυβ ο βίοοπίοΐβ «ιιιιιιηο, 
ςα^ιη ΙΙικηυιιι ηαιςίβίΓυιη νοοΑηΐ. ςυί ΙιιβιιΙαιη 
Γ6£6ϋΑΐ, «υχίϋυιιι, ςυολϋίυΐυχ ιβουρ^αΓοί βιοίβ- 
8οη Γ6*ηιιιιι. Μυΐϋα 8υΐοιη ηε«|υί<]()ΐΐΑΐιι ρ6Π6ΐι- 
Ι8ϋ8, ςυίΐιυι ίιι 8υ«8 ρ»πββ β.ιεβΓϋοΐβιη ρβΙΗοβΓβΐ, 
ϋΐ δρ«η αοχίΙΗ ιίΓϋΙ^Γβ νίϋίΐ πιι1Ι•πι,3ϋ Γγαιγ6οι 
6υυιιι ]υαίθΓ6ΐη Ειηπαοουβίβιη ίη ΓοΙοροοιιοδαπι μαχ€αν έχοιήσατο, χα\ τήν του Μυσών *' %^ατίρΛ ρ δρΐΠ« ϋν^ω ΗβΓ ΛβΟίι • αριιι! «|ΐι«ιι λ χχι Λ ίοιι ήγάγετο έαΛ τό> «αιδι αυτού Άνδρονίχω, άφ* ής 
έγένοττο αύτφ παΙδ«;, οχριββύτιρος μέν Άνδρονι- 
χ•;• Δημήτριος 61 χα\ Εμμανουήλ οί νιώτβροι, χαΐ 
ΟιέΙιι/τΐι: Κ«^ ββόίωρο; ιίχετο τφ Άμουράτη, 
6«οι αν ατρατανηται, χα\ 9*Ρ°» τα ύχοτελείς αμα 
{ίτις %ψ •Αμοορατβ, 4πισ«ο*μ8νοι δκοι άν στρατού- 
οηο. Μίνα 61 ταύτα έκι Αράγασυν τον Ζάρχου ήγο- 
ρ09** τήν έν τφ Άξιφ «οταμφ χώραν στρατ*υσά- 
μβνος χ«τοατΗραι«, ές φόρου το αμα επαγωγή ν, 
χ«| αυτόν οέ στρατουδμονον Ι«8θ•χι έα'ι τους «ολι- 
ρίοος^ ές τοσοάτοα; τ6ν αριθμόν Ιχοντζ ιππέας. 8ΙΙ6!04ϋΒ6«8 61 ΙΙ66688ΑΗ* ΙίΑυΟΙΙ. ^080II68 •βΐ61Ι1 
€11111 Α*ΙΙΙΓ*16 ΙΐΙ ΕυΓΟρΟΠ) ΐΓ8继Γΐίβ»0 806ΐ6ΐ8ΐ6ΙΙ1 

εοαίιαχίΐ, ϋΐίο^υϋ μιο ΑοϋΓοη/οο Μ^βΙοπιπι τε%\% 
ΙΒίιαι βιοτοιο ααΐ ; οκ ςιΐλ χυβίυΐα ΠΙίοι : Α»4ιό- 
ηί€«8 ηυίιίοιη οαίιι πιοχίιιιυι, ΟβοΜίηυβ νβπ) 61 
ΕίΜίηοιιαοΙ 01 Τηβςάοηιο ιιοΐιι ιηίιιθΓβ8 ογαοι. 
Το6ο4ογο5 *αΐ6ηι βοςυβϋαΐυΓ Αιιιιιγ8Ι6ιιι, ςιιοουιι- 
ς<ΐ6 ΜΙαιη 8ν«τϋ886(• Ηβϋςυί, ςιιοβ ηιοάο άαί• 
αιαβ, ν6€ΐί^9ΐθ8 61 βϋοοοϋίΑπΙ 6Γ*ιιι ΑαιυΓλϋι , 
Ιρβυιη^ΐΜ €οηιΐ8η οο%ε\>*ηϋιτ 9 γοοιγα «ιυοιειιοςαβ 

6ΐρ6ϋίϋα060Ι 80866ρί$86ΐ. ΙΙίΙ 112 €0«ρθ>ίΐίΐ, 6Χ0Γ• ΝοΙυΐΦ αΐ3ΓΒίιΐαΐ€β. 
•• ήγια^να τής Σκάρτης. 1» •". ή^οι Μιζ(Ορα. Μ παρ'Ιναι Λ. πβρήν. η βασιλέω;. $ϊο Β. 47 ΙΑΟΝΙΟΙ €ΠΑ1<Ο)(;0Ν0Υϊ..* 43 

δίΐοαι ΐοηΐη Πγ8*&86ΠΙ 1%το\ ιΙιιγρηι ιιίΛνίΙ, Γβ- Α ΜετΑ ταύτα Πογδανοντον ταύτη ηγεμόνα ύπαγομι- ΐ;ίοιΐ€ΐιιΐ|ΐΝϊ]ιΐλ1> Οιιιυοι Αχίιιιο «Ιυηιιιϋ, 8ϋ»ϊαα6 
ΙπΙ>οι»?ΐ8ΐη ΐΗκΙΙίηιιβ βοοίιιιι γΙΓ«€ϊΙ. 0ιΐ6βΐΜ ςηο- 
αν« ίο ροΐ6«Ιαΐ«ηι 3ε6*ρί(, ςιι*» •ιιΙ> μ 8ΐΙρ6η<!ί» 
(*€€ΐ€ ]ιΐ8$ΙΙ. βαηΐΐοηι ΙιιιρβΙΐΐΐ* ηι*ηιι ηοιι ηιούΐοβ. 
ΙΙιι ρηΒ6ΐ*ι*6 *ν»8ΐΐ8, βΐίιηι Ρο*,ϋ*ιιιιηι 60 Ιο€ΐ Γβ- 
(Βαοΐεηι «ΙοΙμϊΙΙ**!! : ααβηι *ιιΙ> μ ιηβκΓβ η•ηι 
ΐχιταίιι, φιοιιι η*ϋο6Γ*ι, νοίιιΐι. Ααιοηΐι* *ηΐ6πι 
ρ«τ οιηβίΑ ί«•Ι«1«* «οαιΐαΐοαι €•Η ΟαιηονβΙβ •Μ, 
ηιιχίηιι ηιο^βιϋα 64 ΙϋιβηΙιιαΙβ Ιΐ3€ΐ»1ιι ύθ66• 
Τηυ»ΙΙοηΐια, 61 Μνείοηιηι βηκΛΓΟηιααβ, ςυί ίη 
ιυιιη ροΐ*8ϋΐ6ΐιι 6οη6688€Γ«οΙ. βαηι αιοτϋαβ 6§- 
$61 Ιοη$ο ΐ^ηροΓβ Ιη ΕιίΓορ* ΙμΙΙο αείΝαυβ, η«ιη- 
ιϊοιογ, 8υο• Ιη Αίίι ρπ6Γ<»ε(08 6θ»]αΓ*ιΙοη6 Γιοι* 

ΑΐίΐΙΙΟ» 8θΝΪ6ΐΐ*?6 Μΐ ΐΙβίβΓίΙΟΟβΒΙ, ρΙΐΐΗοΜΙΗήΜβ νον, ώστε οΐ ΙπεσΙαι σ(ιν τ) αύτου στρ*:ι&, μεγάλα 
Απεδείξατο Ιργα, έπιείχειαν μέν χατΑ τήν Κ ι ρου 
του Καμδύσεω έπιδεικνύμενος, ««V ώς μ£τρ:ώτατΑ 
τβ χ•\ έλευδεριώτατα προσφερόμενος τοϊς δει* αύτ^ν 
γινομένου, ήγεμδσι Τριβαλλων, χαι Μυσων, χα\ δή 
Ελλήνων. Κατ* μεν ούν τήν Εύρώρην διατρΜοντα 
συχνδν τίνα χρονον, χα\ προς τούτους Ιτι διαπολ*• 
μουντά, άφίχετο Αγγελία, του; έν τφ Άσίφ Ρ****• 
ρων ηγεμόνας αλλήλοις συνδεμένους, άποστησαί τι 
Απδ ΆμουρΑτε» χώραν ούχ δλίγην αυτού, χα\ αυ- 
τούς στρατιΑν συλλέξαντας δσην ήδύναντο μΑλιστα, 
ταρΑξαι τ* τά έν τ$ 'ΑσΙφ πρΑγματα αυτού, χαι 
χώρας της εαυτού τα μέν χαταστρεφομένους, τα & 
χα\ πολιορχούντας οδχ Ανιέναι• Έπχί τι δή τάχιστα Γ6*,ίοη6ΐη )>■■ ιΐι ΑιηΟΓΜβ ιτοηίΐΜ , ΓΟίικηρϋβ- ■ έκύδετο, διαβΑς ίβτο έ«\ τους ηγεμόνα; παρασχβυ- 

ασάμβνος ••, χα\ ές τ Α έσχατα «χιρασδμενος, } έδΰ- 
νατ© χρατιστα ώ; διαμάχου μινος. Εύρων δέ τούτον^ 
έν Ι1υφ(χ 9τρατοι:β6€υομ^νου;, «αριτΑξατο ές μΑ- 
χην. ΟΤα Λ μΑχης ϊμπιΐρψ «ολλαχή γινομένφ έμι- 
μτ ι χάνητοτοιόνδ£. Λέγεται γαρ ώ; 1ι»\ Ιέ^ους ζν 
ώρα* χα\ ήπίβτβτβ μκσημ6ρ(α{ έκιγιγνομένης, έ«ι- 
κνβύτιιν έτησίαν Ανιμον Αχ& Ιβιιέρα^. Τα•5τη δΐ 
παρεγγυων τ} ατρατιφ, τ6 μέρος έχιΐνο χατΑ νώτου 
λαβείν• ές μΑχην τ< καθίστατο κ&ρ\ «λήθουσαν Αγο- 
ρ&ν, χα\ συμμίξας τοίς πολιμ(οις, έμαχιτο Ιαχυρώς. 
Μάχη; 6ι ΑμφοΤν Ισο^δκου γινομένης, Ι«\ λο^ον 
τινΑ αύτου που ^γιταιΑναβήναι» χα\ φωνηααι μέγα 
τοίς ΙαυτοΟ τΑβι * ΠαΙδις Ιμοϊ «τρατιώται* μέμνη• ηιιο 6Χ6Γ€ί1ίΙ>η•, Α β Ι* «ΙιΙαιη ςιιιπι ιηλχίπιο €οιι- 
ΐυΓίΐΑΓβ, ορρ'ιϋβ ςυβϋααι €»ρι«τη4β• ν 4α*<Ι•ιη τβΓο 
ρρριι^ηΐΜίοβ ηοη οοΐΜΓβ. Οιιααιρηιηυιη Ι黀 €β«ο 

»€€«ρϋ ν ΙΓΜΙ•ίΙΟΙΙΙ Μ » ΑλΙαίΙΙ ρ»Τ*1 , 111080.116 

Ιια ίηκίΓυίΙ, ιιΐ ΙκμΜ α,ιιιια ροίβηϋβιΐιηο οοηΐυη- 
4ΐ«Γβ «( ρηιΑίς»™ ροβΜΐ. €υ«ι Ιιο» ΐΐ6ρΓ£ΐΚΗΙ(Ιί8Μΐ 
Ιιι Μ/ιία θί*ΙΠ €θ!Ιο•:α«Μ Φ οορϋβ ίη αβίοηι βϋα- 
ϋΐίι, ΙϋΙβ βχ€θ(ϋιτϋ, αϊ ςιιί 6Μ64 ιυηιηΐλ κι ιιιί- 
Ηΐαή» λ€ίβιι1ί« ρΓβΜΐίΙυβ• •ΐΓαΙ«(οιηα. ΟιοϋαΓ βιιίαι, 
€θΐιι «$ΐ«1ί$ β•3βΐ ΙβηιμυΒ ίβΓν'κϋ•5)ιηαπι, βΐ«8ΐϋ 
τ«η!οι «Ιι οίοο'ΜίεηΙβ βρΙπίΓΦ. ΙϋΙ ιυΐβπι •ιιοηιιη 
οηΐίηβι ίία ϋΐαροαυίΐ, ιιι νβηίαιιι • ΙβΓ^ο ΙιβΙ^ΓβοΙ 
ρΓ»•Ιί*ηΙ«β. 11ί•ΐ€ ρηηο^ρ$ ρΓβΙίυηι •ηίΙ)Αΐ # ιιΙ>ι Ιιοιίίυηι «οίβββηΐ εοοΓβηίΜίηι•» ίιτυβηχ,βΐ ςο>ιιι β σθ< ημών αΰτων δβα έπεχ<νΟ:ιτδ έν τ} ΦΛρώιηι ίοπίλΐίαιβ ριι^ηληβ. 0«αι •υΙβαι ρπεϋυπι υΐτίιι 
ςηβ χςιιο ΗαΠο ΓβΓνβιτΙ, ίρ«6 2η οϋΙιίοΓθπι Ιαιηα- 
Ιιιιχι €0ΐιχ€6ΐκΐ6η8 ν νοοο ςυιιιι ροίη'ιΐ ιηιχίπια βοο• 
Ιη Ιιχιηο πιοϋιιιη «ΙΙοχυΐυβ «χι : Ο οοιιιιηϋΐΐυιιββ 
ιιιο'ι, ύ\\\ ιΙίΙοοΙίΜίηιί, ηοη βιιϋίι «ηίιΐιυ^, ςιιιιιία 
ρι^ΗϋυΙα Ιη ΕηΐΌρι ιηηΐίοπιιη αηηοτυηι (ΙυΓίχιίηα 

ΙΙΐίΗΐί» ρ0Γρ688Ι βίΐίβ ? ΟθΝ ί^ίΐί* ? 2Π Ν«•€)(Ιδ 

ΟηΐΙΐίΐ Ι•1 Τ681Π Γογ* ροΐ«8ΐαΐ€, Πϋδ 8υροΓ8Η$? 
Α^ίιο ί§;ίΐϋΓ, ρΓοιιιρίίι ϊηΐιηίί »6 ββηιΐιιηιίιιί. Οβοϋ 
8ί €αηοΐ8!ί (υβΓίιίχ, Ιιο«Ιι»8 ηοβ νίηοβηΐ. Η«ο Ιο€ο- 
108» 8ΐΗχ<8ΐΐ βςυηηι ία ηοβίβιιι* βΐ ίη €0ηΓ€Π!$8ί• 
ιιΐο8ΐκ>8ΐΙυπι εαη608 μ εοη]6€ίι, ιοοιτίηβ ρπΒ- 
ϋαιιχ : βοιιΓ&ΐΙηαηο, υΙ ρπΒϋίχβηΐ, τβηΐυχ «χογ- 
ι ιι« 681, «ι ίη ηο8ΐίαη ίΐ€ΐ6ΐιι 86 Γαάίι. Ηίηε €ονι 

ιιιαίυα ΙιοΓΐ81ίοηβ ιϋν6Γ8υηι Ιιθ8ΐ68 ρτοο6ϋβΓ6ηΐ, Ι«\ «Α ΙαυτοΟ. Ενταύθα δια χρβσδιυ-Λμέ νους, 
ηι»ιίιηθ(|υ6 ίιιιρβίιι 608 »οογΙγ6ιιΙιιγ, ρΗιηαιη 608 δάς τ• αίτεϊίθαι, χα\ ουμβηναι αύτφ έ•' φ ΙιηΗαι 
ιιι ί«^9ίΐη Γθη]6ϋ6ΓαηΙ, 61 Ιη8«φΐ6ηΐ68 ρΙηΗηι•8 ΐΓα • τούτους $ Αν Ιξηγιίτο του λοιπού στρατιυδμινον. 
6ΐ<Ι•Γΐιηΐ. Κ6Πμγ, ηιικίαιιαι βχ^ιχΚυβ βηί ρ«Π66ΐ ίϋ'ι ίηΐ6Τ€'Μΐ<886. Ηοβίβ• ιηίαιη ίη§ι 8ίΜ 6οθ8«ΐ6Βΐ68, 
»ίη&ιιΙί 9(1 8ΐΐ8 4Ϊ8Ρ6Τ8Ι 8«ηΐ. Η•η€6ΐιιη Ι6|λΐ08 ιηΐ8ΐ886•ΐ84ΐ Αηνπιίασι, ρβιίΐυι» ιηκαΜ, ή^οο 1 ρηβοί 8οηιη- 
ρυΗαηι. Ηαβ Ιαητιβη 6οη<ΙίΐΙοη6 ρ•χ 4λΙ« β*ΐ, «ι 86, ς»ο6ΗΑ^«6 6ΐ6Γ€ίΐυχ ηιονί886ΐ, ΙιηρΙ|Γ6 ι«|•6ν«ηΐ«τ• 
ϋΐ 8αΐ«η ραχ (βη ΤηΓϋΙ« Ιη Αβια ί86ΐα Έν «> δ^ χατΑ τήν Άαίβν διΙτρ4ι 9 «*ρ*ή8ΐ, χ* 1 

μι , 6ϋ&ιιι Γ68 ίη Ειιπφ* Ιηΐ6Γ•ηΓ08ΐ» 8ϋΐιΙ• τΑ έν τ) *Αι•α χιΟίσνη «ραγματα» χα\ τοϊς Τούρ- σαΰτα Ιτη *• διβπολεμούντες ; ΤΙ δή ύχοχορ§!τ< ; 
Ούχ Ϊ9%€ ώς τΑ «Αντα Ιφ* ήμ?ν Ιτται, τούτων «χρι- 
γχνομένοις ; Άγ»τ€ δή Ιμο\ Ιπισ0€, ώς ήν μή Αρ• 
τ(ω; ΙπησΘε ••, ταχύ π€ριεαομέν##ν τών πολεμίων 
ή μας. Ταύτα είποντ» τ6ν βασιλέα, Ιλαύνειν δμόο« 
τ$ ίππφ ΙπΙ τους πολεμίους, ές το μέσον στίφος 
έμβαλλοντα ' χαΐ αύτίχα έ πι πνέοντα τδν Ανεμο ν Απο 
νώτου τ| στρατί^ ένοχλείν έπλ πρόσωπον τους εν- 
αντίους. Κ«\ ούτως Αμα Αλλήλοις διαχελευσαμένους, 
χαΐ ές το πρόσθεν (όντας, χα\ βιαζομένους, τέλος 
δή τρέψισδα( τε χα\ Ιπιδιώχειν ΑναχρΑτος Απολύν- 
τας τους πολεμίους. Κα\ διαφδαρηναι μέν λέγεται 
τα πλε(ω του στρατεύματος αυτόν * διαφυγόντος δα 
τους πολεμίου,-, οΓχεσδαι Απαλλαττδμινον Ιχαστον 8*ιιΐ68, ηαιυ ιιιαχίιοιιι ΑΓιογομι Ααιυηΐίχ, ίο 
ΕιιΐΌμα ΓβΙίοΐυεβ&ι, ιιι 6Αΐη ιΙίίβιιϋβΓβΐ : 61 81 ςαι 
χϋιΐϊιίο 0Ο0Π3 «8861, αιι! ροΓίευΙί φΐίιΐ ίο^ΓηβΓβΙ, 
οιιγαγΚ υΐ ΕιίΓορ» ΙΌ* Ίιι Ιυιο οοΙΙοΟΛΓοηΐιΐΓ. Ηιο χων ήγεμδσι σπονδας έποιεΤτο. Ειουζής δ πρ«σ*οτε- 
ρος των παίδων αύτοϋ έν τ!) Ευρώπη χαταλειφΟτΥς 
ώστε έφορφν τβ τήν Αρχήν, χαΐ Ι,ν τι έπήει δσινδν | 
χ^λεπ^ν χατα την Αρχήν, επ\ το δούναι αύτφ Ασφα• ΝοΙιιΙφ ΐΏβΓβίηαΙο». 
Μ ααρεσχ€υχσμέ»ος Η. » 50νη πολ. Λ • ίπετδε Λ, «!ίη 0. έχησδε Λ. «Ι ίη *»*|. 49 βε ΚΕΒϋδ τυκειείδ ιιη. τ. μ 

λως Ιχχιν, χαταστησάμινο;. Ούτος δ* συνίστη τχ Α ββιΐίιίοιιβιΐι οχαίλτίί, Γοηαϋαηχ (ΪΓ*€0Γιΐιη »οΙ»ί- 

Ιιυιιι ίη ΕιίΓορ* αιιίηιοχ. Οιιιη νοιιίχχ*! οοΙΙοςιΐίηάΊ «α\ τοϊι; χατ* τήν Κύρώπην άριστες ώ; ήδύνατο, 
μάλιστα χ•5 ποιών τ« χα\ άναχτώμχνος, χαΐ του 
ΊΓλλήνων βασιλέως τψ πρβσΐυτέρω παιδί Άνδρονί- 
«V, *ς οΙχομένου ίου πατρός αύτοΰ Άμουράτη τφ 
Όρχάνχω, |; τήν »• χαιά τήν Άσίαν, προς τχ ήγι- 
ράνας αυτού πολχμων, έγχατχλχΙφΟη Ιν τφ Βυζαν- 
*4ω, χα\ β Ιπχτέτραπτο τήν βασιλχίαν τούτω, άφιχο*• 
μονός ές λόγους, Ιπχιδή τ# έφίστασβαι άπ* των 
«ατρ*)ων, χα\ άμαω χατασχχΐν τήν πατρφχν Αρχήν» 
τον αντον σαίσιν Ιχδρόν τχ χαί α•ίλον ηγουμένους, 
«αϊ V τις 1*1<ι «Αίμος άμυνοντας παραγίνχσίαι 
άΐλήλοις χαχά τ* δυνατόν πάσ», δυνάμει. Ταύτα ώ; 
αύτοΖς Ιδόχχι «οιητέα, Ισπχνδχ τδ τι Μ χαί δρχια 
Ιποχοΰντο, Ιμπχαωντχς ώς μάλιστα τα τοιαύτα σφί- §Γ*1ί» «ι! Οβ^οπιιη Γ6(ρχ ΙίΙίααι χοιιίοηαι ΑιηΙγο- 
ηίαιιη, «η! Βνχοηϋυηι ΓορηΙηαο ευηοι ηιοηιίχτιιΐ 

Ρ»|6Γ # 6001 ρΓ0Π6ί*66Γ6ΐ(ΙΓ €ΗΙΒ ΑίΠΟΓΧίΟ ίΐ! ΑίΙΛίΙΙ 

«αΎοηαχ αΊιοαο ίχίΜο χοαΊιίοοοχ . ΙχηαΌιη 60 αο- 
αΟΙίί ΜΙΟΙ, III ΙΐΙΐ*4|06 α ρχΐΓ6 ύββοβτοι ιμο, ρι• 
Κτηυηιηιιο ηα,ηυπι Ιοοογοι, ουηκΙοΜααβ 64 Ηυοίοηι 
βΐ ιαιίπιαι άαβοκηΐ, ςιιβπι *Ιΐ6Γ ]μ•ο1*«6Ι : ρπκ|β?- 
β* $1 οαίά ίηχτιιείΐΐ, ιΙΐβΓ ιΙΙοΗ οιιχϋίο 65»• ιιο 
ουιΐ6ΐΑΓ6ΐ«Γ. 21 Η*« *«« φ•** ▼»*» 6β«βηΐ, ς «ο 
η*ι]οι-ίΙ)ΐι» ιηΐιιιίι οοαοΓνοκηΐιΐΓ, υ>χ]οΓβς«6 Πιΐο 
βοΙβκηΙιΐΓ, ]ιιπ&]αηηο , ί ΓβΗ§ίο υΐΗηηιιο ίιιΙοΓρο- 
χίΐ» 6X1 : αυίοιιι οχραΐίΐίχ, (|ο§ηι 6θΐηηοάΐΜΐιιΐ6 €\ 
οροηο ρηφοηοοοΙυΓ οοχίχΙβΓΟ ΛηυΓΧίί, »ί ΐη σι* αδτοΖς, { ασφαλέστατα Ιδδχχι άμφοίν Ισχσδαι. * ΕυΓοροιη ΐηηβίΓΟ οοοιγοΙηγ. 

Ί)ς Ιή τβυτα «οιηβαμινοι δήλα ΙκαιοΟντο, χαΐ ή^φαλ^οντο οφας ι»ρ*οχβυαζόμ«νοι, ην Ι«ί^ έ; τήν 

Εόρο#«ρ λ ν Άμονρΐτης, ώς άμύνα^αο. ΤαΟτα ώς έκύβοιτο τάχιστα γιν^μβνα χιτ4 την 
Εύρώκην, χαλέαας Τωαννην βασιλέα Βυζαντίου, 
ΙΪΛΐζ τοιαολ * Βαα:λιυ Ελλήνων, Ιμοί %* νιωστλ 
«αρί «ων έν τ$ βύ^ώχΐ] πιστότατων άγγ»λ(α άφί- 
χχτο, ως Σαουζής ό Ιμ^ς παΧς, ύπ>> του σου παιδος 
άναγχασ6<\ς» ανήχιστά μοι ρουλϊύοντβι πράγματα. 
Πως ο£ν Ιχχι μηβέν τοι επισταμένου σον τούτων 
πέρι Ις τοσούτον άφιχέσθαι αφροσύνης, ο>στ€ μή 
μόνον Ιπιχιιρησαι τον έμον παΐοα, άλλα χα\ σον 
παιΒα αννέπαινον γ»νέσ•αι ές ταντα ; Πώς 8* άν»υ 
σής γνώμης τα τοιαύτα γενέσθαι έξιίη λογΙζβσΟαι ; 
•Αλλ* »Ι μίν Κχην ΙπιΟήσων τφ σό> πχιΛ ήντινα άν ϋ Μ ά^ ίιΙί§ 06ΓΐίθΓ Γιβίαβ ββΐ Αηιιπιΐ6•» αϋνο- 
6Μο4ο>ηηβ Γ6§6 Βνζαηΐπ, Κια]ιι•€6ηιοϋί βχοιιυ» 
6»! οτοιίοαβαι : Ποχ Οηκοηιΐύ, πιίαΐ πΐψ€? & ΟιΙ« 
ιΙί^ηΙΐοίηιΊ) ίη ΕαΓορα ηαηΐΙ^ΐυιιι 6»1, δοαχβηι Π- 
Ιΐαιη πιβυαι • βϋο Ιαο *ο*ϋΐιιηι, ίιιιΐΙιυβΓβ ιϋ οι- 
ΐΓβηΐλΐιι ιιΐ6<ΐ6νοΙν6Γ6ΠΐΙ•6η&πι : ςυα Γαιίοηβ ί^ίΐ«Γ 
βοή ροχ&οΐ, υΐ ίηοοηχαίι τοίι'ιβ *ά Ιαιιίαηι (1βΥ6ηβ- 
πηΐ ιΙβιιιοηΙίΑιη, υΙ ηοη ιοίυη αιοιιι 61ίιιχ Ιαιιι 
ίηιρίι α^ΓβϋίαΐϋΓ, νοηιηι Ιυιιχ Ι6€βι1αΐ αιιχίϋαΐΟΓ 
01 ιά]υΐθΓ? ΑΙ)8ςιΐ6(υο οοοχϋίο Ιΐ86€ ρ^Γαπ, ςιιο 

|Μ6ΐ0 60£ΐΐ*Γ6 ΡΟΙΧΟΙΒ ? ΥΟΓΟίη >1 ρ<£Π3Χ 6Χ6£6ΓΙ8 

άο ηϋο Ιυο 9 ςαι• β|ο άίοΐανοΓΟ, οοηο χοίαηι, Ιβ Ιχιτάττωμχν μηίοτιουν ύπολογιζ, ιΐσομαι τοτι σα- * ίοΐοίο 6( ίητ'ιΐο Ιχίο οοηΐί^ίχχβ. δίη αυΐβιιι αϋα ΙίΙ)ί φως, ωςίχοντοςαον ταΰτα έγένχτο* ήν II άλλη 
ΙογιζάμινοςάλλοΙον ή έμο\ βόξαι πχρί του Ιμου παι- 
οος μή τιμησάμσνος μή βούλοιο τίθτσθαι, ΓσΟι 6ή 
σαντον έν αΐτέα Ιξων Ις Οστχρον. Βασιλχυς •• 'Ελλή- 
νων άμχ(ο<το τοίαΐχ ' ν βασιλευ, ούχ άν δή ποτχ 
τοίλοιποό ταντην Ιμοιγι τήν αίτιον αΐτιώμχνος 
έπιΐχίης σον Μχπ, * ή γάρ χάμοι γχνήσχται δ παΙς 
Λ«ος §ν συ Ισ^σΦα έπ\ ταύτα ώρμήσοαι, ουδέν τοι 
ήττον Ιμου σννχιοοτος, ήδη Ιή τδτ» σαφέστατα, ώς 
Εχοι μίν χυνι^ας το χαΐ φιλοφροσΟνης πχρί σέ τ« χα\ 
τήν σήν δυναστχ(αν. ΊΙν Ι 1 άν Ιπιτάττοις Ιίχην 
Ιαοένω ΙπιΙχΙν•! μι, μή άν οΟτω μσμηνέναι δο*ζαι- 
μ», ωστβ τψ ΙμοΙ το χα\ σο\ Ιχϋστω χζ χα\ πόλο- 
μιωτάτω σιοτηνοιμένω χαρ(ζ*σ0αι, δτιουν ένδιά6ντα ο]ΐι•η ιηΗιί ρΐΑοαοΓΐ! ρυηίοηάί ΩΙϋ β6ΐιΐ6•Ηθ• χείΐο 
ΙιαΓαιιι ΙυΓΐ>9Γΐιιη €υΙρ9ΐηι οιηηοηι ιηβ ίιι Ιϋ Ιταιικία- 
ΙηΓαιη• €αί Οιήοοπιβ) Γβχ Γβχροιιϋ^ΐ : Νοΐ|ΐια(|υλΐιι, 
ο Γ6χ, Ιιαηο οαΐραηι νβΓβ Ιη ηιο Γ^ίοίοχ. Νοιη ^ί 
ηαηο ηιϋιί άχΓβΐϋΓ βϋαο ϋΐο ιηοιιχ, ί)ϋοηι οίχ »ϋοο 
ίηφίι ίο Ιβ ρχίΓΟΓΟ ; χαηο εο^ηίΐιίΓυβ βχβοχ Ιί^ιιίϋο, 
ςοοιαοηίοαίΐχχΐιιιίχ βΐυϋϋχ (ο ΐυυηι<|Μο Γοςηοιικοη•• 
ρΙοοίβτοΓ• 5•η ιιιΐοη ηιΊΙιΊ χηίπιΧίΙνοΓίοηϋΐ ίιι άϋιιΐιΐ 
ηοαοΐΐιιΐφ ίη]υηχ6η$, ηο οίο 3κΙεο ϋβιιιιιιΐβιιι ίοιο 
6χί«ΐ2ηΐ6«, οι ςαίάιιυααι ο/αΓια ΓβρΓβχχιιι, ϋο ρ<κιιχ 
06Υ6ΓΪΙ016 ΓοαιίΐΙ&αι : ρΓχχοηίιη οιιιιι 15 μυιιίβιιϋιι» 
χίι, ςαΐ Γιϋί^αΰ ηιϋιίςιιο ίιιίιιΓιοίχχΙηια• οι ίηίβχΐίχ• 
χΐαιαχ 601. Βεχ ϋίοεηϋί οαιη Ποοιη ίβοί&χβΐ, ρΙοαπί 
υΐ υίοι^ιιο ρ&Γ6η$ ιαιιιη ΓιΙίοιη χίιιιίϋ ροΒηχ, πιπί της δίχης. Ταύτα χίποντι τφ βασΟίΤ, Ιδέδοχτο Ο βηιηοα υΐΓίυχςιιο αίιηΙΙο ΓογοΙ, ΓοΓίΓβΙ. Γαηα χυίβηι *Αμω»ράτ| τήν αντήν άμφοΙν ΙπιάχΓναι τήν δίχην. 
Κατά ταντα άμαω τω «ατέρο Ιπαιτιωμΐνω τοίς 
παιατν, οξοανααι τω δφϋαλμώ Ιχα^έρω Ιχχ(νοις• 
ΊΒς II ταντα έδέ.οχτο, ήλαυνχν Ιπ\ τήν ΕΟρώπην, 
σ;^άτχυοναάγομ<νος {Ιδννατο πλχίοτον. Και δια* 
€ϊς Ιπ\ τήν Εύρώπην, Γβτο όμδσχ Ιπ\ τον χαΐόα, 
άπη Ιή ΙπννΙάνοτο αυτόν Ινστρατοπχδχυ^μχνον συν 
τ^ Ελλήνων βασιλέως παιδί. Ο! δή το Ευρώπης 
στράτχνμα συλλέξιντχς ΙστρατοπχΙιοοντο έν χώρφ 
τιντ ΒυζαντΙον *Απιχριδίου χαλ<.υμίνο). 0? δ)ι τους 6Γ•1 οοηχΐιίαίο, νίοΌΙί66( α! ιιΐΓίϋ^^υβ οοαίί βΓυο- 
Γ6οΙιιγ. Ηοη; υΙ>ι χιιιιΙ ιΙοογοΙχ, οορϋα «ιυχιιι ροΐιιίΐ 
ιηοχίπιί* ιαεοΐηοΐαβ» ίοχιίιιανίΐ ία ΕιίΓορααι. Οιιί- 
»υ» Ιτ&ηχναοΙΐ• ίιι ΕαΓοροιιι, χιιηηο Μυ<Ιΐο 6οιι- 
Ι^ηϋίΙ κίτο/βυΗ ΓιΙίυπι ίη οιιιιι Ιοοιιιιι αϋί οαιιι εαιιι 
βπκι-ΟΓίιιιι γο^Ίχ ΟΗο ο&χΐι* εοιηιηυιιίνίχ»6 «οεορο* 
Γ9(.0υί ςιιΐϋοαι οοαείο Ίη ΕαΓορη 6Χ6κΊιιι, εαχίΓβ- 
ηΐ6ΐιΐί χυιιΐ ίη 6713 ηΐϋ ςυο>!3ΐη Ιο€θ, Αρίοπιΐΐυιη 
<1ΐαο : «|αο &»η6 εοιΐ|Π{;3ΐθ5 6χθ6€θη5ΐαυοΙ ΟγΧ€ΟΧ, 
6ΐ ορίίιαοχ ς«οχ<ιυο οχ ΕιίΓορα. ΛΐιΙοη» ]νιΙ» ΝοΙιιΙφ ωοΓ^ίηαΙ^^. »• χής η Β. Μ Ι?αένδο>τό ;ι. 51 ΐΑοζαα αΐΑΐ£οεοχογι..ι: ι*». • 1 ΐοιτβηίβηι ςοοακί^πι, ηυο <|ΐΐ38ί ν3ΪΙο ηιιιη:6τ>3ΐ«Γ, Δ τε "Ελληνα; αμρ και τ*υ; Αρίστους άττ' Ευρώπη ΟΡ51ΓΑ Ιοατίι 8)11X0$ Ααιαηΐίε Μιι$, ρβιπβ βιΐνβη- 
Ιυιη 6Χ8ρ60ΐ*ΐιιηι». ΑπιιΐΓ3ΐ«8 οιιιη «χρΙοΓηίαπι 
ΙιαϋβΓβΐ, ΑΙίιιαι βυαιη, ιϋίΐίιίί Ογ*ο*ι8, ίη ρηεάΊοΐο 
1ο€0 618Ιγ* ρο8ΐΓι•96, οοιηροδίΐο βίξηυηβ 3066<1ίΐ, 
ρΓ*ϋίΙιΐΓα• ϋΐιιη 1ΐ08ΐ6. Οιιιη αιιΐβιο ρηεϋοιη ρΓΟ- 
ΙΓιΙιβι-βΐ ΐοπ-βηε, 6Γ»3ΐη 2Λ ϊρ* 6 ΐοιτβηΐί ο••!» Ιπι- 
ροιυίΐ. Ρ*ηι* 6*1, Ομβοογοοι ςαο•(Ι«ιη οοη&Γ68$οβ 
οιιηι Αιιιυηιίβ ιηίΙί:ί1>ιι*, 605ΓηάΊβ86. 0«ίηά6 οαηι 
€θ£ηονί•86ΐ Ιόοιηη Ιβίιιιη ι<1 ρηκϋιιιιι εοαίιηίΐΐβη- 
(Ιιιιη ηιΐηιιι β$κβ σρροΠϋϊίαιη, ηοοίιι ρπ>Γ6εΙιΐ8 β 
Γ6£ίοο6 638ΐΓθηιιη ΙιοΊΐΝηιιη, αά οπιπι ΐοΓΓ^ηΐίβ 
<|ΐ:αιη ρΓοχίηιβ 3<1 ΙκκίΙυπι 038Ιγ* αεοβάίι. ΙΙίηο 
οιιιη Γϋοϋβ εχιηοΊπ ρο8•6ΐ, δΐι&Ιβυ νυοβ δπιβ;υ1θδ 
ηοιηίηαΐίηι ίηοΙ&ηιανΙΐ : ςοοπιηι 6(Γ6σ/ΐ3 ίί€ΐ> 1° € •* 
Ιβιηροπβυδςυβ ηοΐβΐι, ΟΜίιοηε 8βευηϋ3 6Χΐο1Ιε1)3ΐ. & πολεμίων ώς όαστα Ιπακούοιτο, φωνί| τε* μεγΑ/ βυλλέγεσθαί ο! ώς μίλ•.*τα έλογί£οντο• Ένταυθ* 
δή έπ\ χαράδρα τ:ν\ ώς Ιπι χ Α ρακί εστρατο*εδ:ύ 
ι το Σαουζης Άμουρατεω πα!>*, τον πατέρα έπιόντ 
ο Ι επιδεχόμενος. Ά μου ρά τη ς δε ώς Ιντβυθβ χατΙ 
λαβε τον παΐδα αυτού, κα\ τους "Ελληνας στρατί 
«εδευομένους, συνταξΑμενος έπήει ώς συμμΓξω 
σΟτίκα τοίς έναντίοις. *0ς Ιϊ ύπδ τής χαρΑδρα 
διεχωλύετο, έστρατοπεδεύσατο χα\ αυτός. Συνέβαϊ 
λον ί| ένεχώρει, Ελλήνων τίνΙς τοΓς του Άμουρ4 
τεω στρατιώτες, χα\ έτρεψα ντο τούτους ώς λέγι 
τα•. # Ος δε Ιφαίνετο χαλεπώς Ιχειν τδνχώρον Ιχ*! 
νον μάχη συνάψαι <οϊς πολεμίοις, νυχτος ΙλΑσα 
εναντίον του στρατοπέδου, έπ\ το χείλος της χαρό 
δρας, ώ; Ιγγυτά-ω γενόμενο; του στρατοπέδου τ Οβίηϋβ ευιη 8ίη&η1θ8 *3(Ι8 οοΐΐιικ! 38861, 6ςαο 
ΐΓαιιεϋΙ ΐΟΓΓοηίβηι, 61 (αίβηι οΐΐΐίοηίπι &3ΐ)υΐ886 
ΓίτΙαΓ : Τίπ ΙιβΓΟβδ, φιο Γιΐβϋίδ, ΓβΙΐοιο ιηβ, ριΐΓβ 
νοβ»Γο ? Οιιαγο ρΓΛοβρίοπ» νββίπ «Ιί^οΐρΙΙιιΑίη «υ- 
]ίο°ΐ6ηΐβ3• 3ά ηΠιιιη ιιιβιπη οοηνοΓίίιτιίιΓκΙβεβΓίΟΓβη) Τ 
0«ί ιΑί ρΗιηυιη οαρίιι» ίη πιβ3β τβηειϊΐ ιη3ηιΐ8, 
Ιβτςη κηο ρο&παβ ρ^η<1οΙ. Ναιη Ο&^βΙΗ• βε&ΐυΓ, $! 
ιηοάο ίιΐ ροΓ νοδ τηϋιί ΙΙουβπΐ : ηοο ςαί(1(|υαπι 
ιτϊοΗ αΠυϋ 3<1οΙο$οοηΓΐ8 ροΓρβΙίβΙατ οοΓριΐδ. δΐη 3υ- 
Ιβιιι βρΓβΙα Ιΐ3ο 8ΐ^η(«ηΐΐ3 11100(1111 νο1ιι«ηΐί$ (ΙβΟβΓ- 
η*Γη ΓβΓΓΟ, ργο εοπο 1ΐ3ΐ>6ΐοΐο νο» ζά βιιπιιηιτη 
βΐΜΐιΐΓ08 πιΐ8€Γί&ηι, πβο πι 63 πι 1>οηι(α(οιη ιιηςιΐΛπι 
«χρβΗαΓΟδ. Α^ίιβ €Γ£0, 3(1 ηο8 (ηη8ΐΐο , ηϋιϋ ηι&Γι έπιχαλούμενος όνομαστί δνδρα Ιχαστον, ώς εύχλιί 
(ων &μα των πεπραγμένων (χάστω, εΓ τω φιλότι 
μον πώποτε ή αγαθόν ξυνηνέχΟη γενέσθαι. Μχτ 
δ* εύφημίζοντα εχιστον παρχ τ6 χεΓλος διιππιύο\ 
τα, λέγ:τ-•, ίπε(πε?ντοιάδε * "Ανδρες τ^ρωες» ποΓ2 
οΓχεσθε, άπολιπόντες έμΐ τον πατέρα υμών; Πο 
του διδασχάλου της διδασχαλ£ας υμών άφέμενο 
έπ\ παΐδα ΙτραπεσΟε Ετι άπαλλάττοντα, δν έπειδ: 
ες χεΤρα έμήν &φ{χηται, συλλαβών μαστιγώσω, οι 
δέν τοι Αλλο λυ μηνά μένος τον νεανίαν, &ν μέντ 
μόνον ύμΤν βουλομένοις έξ?1 εκείνου " τοιαυτ 
ποιήσαι * ήν δε Αλλοι πειρώμενοι της γνώμης έμοί 
Ιθέλητε δια μάχης ίέναι, Γστε δή ώ; υμών ούδΐ *ιΐ8ρίαιηΐ($• Ν^ο ο1> ηο»ΐΓ:ο νιΠυΙίβ ΓβνβΓβηΙΐΛΠΐ, ^ ΰγιες ΙσεΤτο ιν του λοιπού. Δευρο δη ούν (όντε; ιεΐ| ηοε οιίαπι ρΓορίΟΓ Ωΐϋ Πι^βΠίΐίοιιβιιι, «α πιο οοη- 
(ϊιτβΓο οπι!>υβΓίΐί8. ίαΓΟ ροΓβίΐηι, οΐφΐβ ορ• 3ι1 Ι•(αά 
ιιηι^ηο ίηοροΓίαπί ςοιιβοβηίΐί, ηιβ ιιΊΙιίΙ ηχαϋ οπίςυιηι 
▼ο*Ιηη> ϋίαίιιππη. Γαιη» ββΐ, δ>αζί8 ιηίΐίΐβ• πί8 
3ΐκϋ(Ϊ8 ιιοηηίΙΓιΙ εοηΓαβο* νοεβ Γβ^Ίδ, ςυχ 6Γ21 οΙα- 
Π88ίιη3 , βίϋίςπβ Ιίιηοΐβδβ ηοαίβ, νίιΊυΙοηι ο]ϋβ 61 
ίοΓίιιη&ηι ορίίιηο εαΐΐοηΐββ. ΑΗΑΐηβη ρ6Γδΐι&δί ίυ- 
€ΙογΙΙ3(€ <Γι<*ιιΐί&, ευ πι ίηίοΓ «6 ιηυΗαπι εβιεηΐ 
εοΗοευΐί, ηοείε 63 ηυφ ίη$βίΐπβΙ)ΛΐυΓ, 0381Γ3 (1θ- 
•οΓυηΐ : β! ςυο ειιίςυβ ορροηυηιιιη νίϋβυΐΐϋΓ, βο 
•ΓΐΓί{6ΐ>3ΐ βΓ088ΐιπι. ΙΜιιΗιηί ευιη ΑπιιίΓηΐί• εαιίΓβ 
ίηΐΓβδβεηΐ, ϋβρίβεαΓι βϋΐιΐ ειιΙρ»πι,Γ3ΐ•ΐυπ> ?χειΐΜη• 
Ιοε, μ ηοιι βροηιβ, νβπιπι ηβεβεδίΐαΐβ είΓεηηηϊβιοδ, 

0381Γ3 δίίΐΐίε 6856 860(1108. 5ίΙ)Ζ08 ϋ!>! ΙηΙβΠβΧίΙ ή;χ3ς μηδοτιουν 6πολογ(ζεσθ^ αίδοΓ της ημετέρα; 
άρετης, κα\ ύπο παιδος μαστιγία αίσχύνεσθε τοιαυι 
έπιτηδεύοντες , κα\ Ιπόμνυμι τον την αρχήν τή^ 
Ιμο\ έπιτρέψαντα, μηδίνα μηδίν Ετι ανήχεστόν < 
έργάσασθαι. Ταϋτα αχούσαντας του Σαούζεω στρ< 
τιώτας αΐδεσθηναί τε λέγεται τήν βασιλέως φωνή* 
φωνείν τε γάρ διάτορον μάλιστα δή ανθρώπων. » 
περ\ σφών αυτών δεδιέναι τήν τΰχην αύτοΰ χα\ άρι 
τήν ΙξεπισταμΙνους, χα\ οΟτω πεισθέντας, ώς εδ 
δοσαν σφίσιν αύτοΤς λόγον Ιπ\ τψ γεγονότι, νυχτΙ 
Ιχείνης άπηλλάσσοντο 1χ τοΟ στρατοπέδου, απιόντι 
|| Ιχάστιρ προιχώρει * τους δε πλιίους άφικομένο• 
πάρα Μ του *Αμουράτεω στρατόπεδον, παραιτεΓσθ. 
ώς Ανάγχη προηνεγμένοι, συνελέγησαν ές το Σαο: ι»Η'ιΙβ5 βιιοβ 6 0381ΓΪ8 3ΐιΓιΐ{[ί886, 1160 ποπ ίΙΙο$ γ, 008 ]) ζεω στρατόπεδον. ΑΙσθόμενος δε ό Σαούζης άποδ •ΙΚιί Α(1ί88ίπΐ08 61 ι1βιΙίΙί8δΐιηο$ ]ιι<ϋε*ϋ*Ι• 3ΐ)ϋδδβ, 
οοηε6ε&Κ ΟίϋΙπιο^εΙιυηι. δβοϋϋ ειιηΙ βυηι ϋτ^εο- 
Γϋΐη βΐϋ : ςυοΓυπι ιαχίϋο 8υ5ηίχύ8» Γβ8 ςιιβπι 
ϊΐιιΙιηοδΓβδίιιιβ 96Γ6σ3ΐ. Αιηηηιΐ68 εοπιρβπο ΠΙϋ 

(ϋδεβ$5ΐ1, 6 Υ6βΐΙ§1θ 1086611108681^ ΙΙΓίκίηίςυβ θΙ)8ί- 

ϋίοηο οίΓ6ΐιι»ϋ6(ϋΐ. !Πί ςΐι) 6Γ&ηΐ οιιιη $3υζο, Γιιιιβ 
ορρι>£ΐΐ3ΐί, οιιιη ιηΐ63 ηυϋυιη ίηιιιιεηΐιιιιι ίη 3 η* πι 
εοηββδδίδδβηΐ, 66ΐιΐ6ΐ Γκίβί ΑιπυτηΓιβ δίνε ρ^εΓιοπί- 

1)118 ΐΓ3ίΙΊϋ6Γ6. ΑΐηΐΙΓ3ΐ68 *1»€|ΙΙβ €11111 ΙΙγΙ)Γ.ΠΙ Γ3ΙΙ16 
6Ι16019Π1 3000ρΐ886ΐ, 61Ϊ3Π1 δ.ΗΐΖΟΠΙ ΠΓΐΙΙΙΠ ϋτρίΐ ! 

<]ΐΐ6ΐη οευΐίδ ρπναΓ» ]ιι$δΐΐ. 6Γχεο8 ηιιίειη Γείιςιιοδ δράσχοντας τοΟ στρατοπέδου τους στρατιώτας αύτι 
συν το?ς Αριστοι ς, οίς έώρα εύνσυστΑτοις αύτ* 
ψχετο Ιπ\ τδ Διδοιμότυχον, συνεπισπωμένων χα\ τΟ 
παίδων. "Οσοι 1ς τόνδε οί συνε-ιλαδομένων τον π 
λεμον, ώς προθυμότατα χα\ συ μπροΟυμοΰ μένος ΙδΝ 
χει τούτων Αντιλαβέσ^αι { Ιδόχει έ^όωμενέστα« 
Πυθόμενος δε *Αμουράτης ξλαυνε χατΑ πέδας, χ 
έ πολιορκεί την πόλιν. 01 δε σΰν τφ Σαού^ λιρ 
πιεζόμενοι, ατε σίτου ούχ είσενεχθίντος Ας τι 
Αχρόπολιν πρότ:ρον, χαι Ιν βραχεί έπιλε)οιπ£το 
παρεδίδοσαν σφΑ; αυτούς χρησθαι, ώς Αν μΑλισι "εκείνον Η. αϊ. ηΐ ίη ςοηί. *• έσ^ϊται β. «/ Ίη ονιι(. Η όμ?.τ^ρα? σρ. ΑΙ. κ! Ίη ί. ,€ έπί. 5ι> Β. 53 ΟΒ ΒΕΒϋδ ΤϋΚαΠΙδ Ι1Β• Ι. Κ4 

•ύτώ δοχοιη. 'Αμουράτης δε την πδλιν λιμφ παρ*- χ βχ ιΐΓ&β νίιιειοχ, 2ί ΡΓ*είρϋεχ ΐιι Ουιηβο »ιιΙ,|ΰ- οτησάμχνος, εΓλετον παίδχ αυτού Σαού^ην, χα\ Ιλ- 
6ώνέξιχοψε τώδφΟαλμώ αύτοΰ. Του; δε άλλου; χε- 
λεύσαι αύτδν δεδομένου;, επί χχφαλήν χατά χρημνον 
χατενεχδήναι άπο της πόλεως 'ές τδν ποταμών. Τον 
(Ι έοχηνωμένον παρά τον ποταμον χα\ Οεώμενον 
Ιπι«*ρομ4νους τους τ• Αρίστους επί κρημνό ν, σΰν 
δύο τε άμα χ*\ συν τρεΓς άναχαγχά&ιν, οίς επι- 
σπεύδοντα χυσ\ λαγώ έπιδιώχουσι, παΐδας των παρ* 
άαυτό) αρίστων, συν τω Σαούζη άπιόντας, έχέλευσε 
τους πατέρχς αυτών αύτοχειρ\δ'.αχρή;2σ0χι. Δύο δε 
τούτων λέγεται μή ΙΟελήσαντας τους παίδα; αυτών 
άττοχτιΓναι, αυτούς τχ άμα άνελεϊν, χχ\ τους παίδας 
αυτών χελιύσαι άνελχίν. Γνώμη δε Ιφχσχε των πα- 
τέρων άφιχέσΟαι τους πζίδα; έ?Λ τον Σ ιού ζην, χα\ εΐιιαι άΐ'ΪΗΐ'ι ιιηρβΓΛνιΐ. €»8ΐηχλΐιιειιι]ιιχι:ι ίΐιιιιιοη 
Ιιχίχ, $ρεεΐ3»&1 οριίαιηΐεχ Ογφγογιιπι υΐ ρπκτΐρί- 

ΐΑΓβΙΐΙϋΓ 6Χ υ Γ 1)6, ηιιιιε Ιμιη, (Ιοίικίβ ΟΙ ΙεΓΙΐί. δία- 

(Ιΐο άεϊηάβ βρ^οΐβιικϋ ΐ(Μίεΐυ$, ο υ πι ίιιιεΓνεηίχββΙ 

6Χ 1Ι»ΐρΓ0νΪ80 Ι«ψ|ΙΛ X €2!ΙΪΙμΙ|| Α£ΪΙΧΙΙΙ•, ΓβΠϋΓ €*- 

εΐιίηυιιι χιι&ΐιιΙί*•ε. ΡοβίΙιχε ραΓβιιΐί!>υ• εοηιι» ηυί 
$6 {υιιχβηηΐ δχιιζί χεύίΐίοηεαι εοηαιχηΐί, ρΓαεε- 
ρίΐ υι βΐίοβ η€03Γ6ΐιΙ βυίβ ηιχιιίίχις. ΡαΙη* «Ιυο 
ΓαβΓβ, <|ΐιί ηοΙιιείΌ ι* πι εηκίείε εχεεςιΓι ίιιιρβηαια• 
Ιϋιιε α ίρ$ί Ιηιείιίχιί •ιιηΐ ιίηιιιΙ €αυι ΑΙϋχ. Ναιιι 
<ΙίεβΓθ χοΐεΐκΐ, ηεςιιχΐ|υχπι Ιχιοχ ειΐΓχ εοιιχίΐί• ρα- 
Γβηΐιιιιι <ΙεΓβείχ$ε χά 8*υχειη. Νιιιιε χιιίβηι ειιτη (ογ- 
ιιιηχ υΐαηΐϋΓ ϋιιΜ•, εοχ ηιηβΓβ !η αίΓΧπιαυεραι-ίειιι• 
Ηίχ Ηχ εχρβΰίΐΐ», ηυηΐ'ιιΐιιι ηιΐϋΐΐ χι! Ογχοοπιπ» οφιχέσΟαι τχλαντευομένων αυτών έπ* άμ?ότερ*. Β Γβββηι, υΐ ΩΙιιιιη χααιη ρΐεείεκΐ, βίουΐί 'ιηίιίο εοιι- 
Ταύτα δε «οιητάμενον, έπιτείλαι πίμψαντα άγγελον νβηεΓΧΐ : ςαι ίηΓιιηάεηχ ΟουΙΙ» ε]σχ χεείιιιη ίβΓ?ί- 
τφ Ελλήνων βασιλεί, τον παΐδα τά αυτά τούτφ τ:ο.ή- <]ι•πι ν ν'ιβιιιη β! ««ΙβιηΙι• 

σιι, ζ συνέβιτο αύτω τήν αρχήν. ΚάχεΤνον δΙ φασι λα^όντα τον παίδι αύτοΰ δξει ζέοντι >ν χατενίγχϋ 
τώ ^φΟαλμώ• Τότε μεν ουν ούτι•>ς Ιτιλεύτα &μφι τονδε τον 
«41?μον. Μετά δέ ταύτα, ώ; Έμμανουηλο; 6 του 
Ελλήνων βασιΙΙω; «αΤς. βέρμην, τήν έν Μακεδο- 
νία βισσαλονίχην έπιχαλουμένην, Ιπιτροηεύων δ•.(- 
β'ΐνσ. Και τίνος λαβωμένο; Ιηστάτου άμφ\ τήνδε 
τήν χ»όριν τη ^ι^^ών κοΊιει έπιβουλτύων έάλω, 
*&ς δ4 χα\ νειίττερι πράττων προς *Αμουράτην % 
Ίπιπέμψας &νδρα [Χαρατ(νην] μεν μέγα δυνάμε- 
¥ον, διΛ σύνεσιν δετά ές πίλεμον, ούδενος τών καρ* Τλίβιη βηβηι ΙβΙι Ιιι:ΙΙο ΙιηροβαΚ• Ρυ$Ιοα Γϋιιι 
Εΐϋΐηαηιιο!, Γβ^ίβ βπΜΟΓαιιι βΐίιιβ, ΜαεβϋοηίΛ 
ΤΐιβΓίηαιιι, ςιιαιη ΤΙΐ€$β3ΐοηΊο«ηι υοιηίηχηΐ, γκ|οιι« 
61 ααχίΐίυπι η^εΐυ•, ϋβφΓβΙιβηχιιι β(β«1 ΡΙ)6γΊ$ «ι 1)ΐ 
Ιηχ'κΙΊιβ βίπιβΓβ, ΓΜςιιβ ιιονχ• οοπίτα Αοιυπιίβηι 
ηιοΓιπ : ηιί»»ο ΟΙι^ΓΑίΙηβ ροίβηΐίββίιηο ν'ίΓΟ, βΐ ηιΐ- 
Ηι»γΙ βαεηιίΛ ηιιΐϋ ροχιροηβηϋο, β! ρΐΊΐ^βρϋ υι 
ΤΙκγομιιι οεουρ^ΓβΙ : ιιβο ΓβνοΠβΓβΙιΐΓ, ηίβι β«1• 
(Ιυοβη» Ωϋυηι ΙοαηηΙβ τ*%\* νίικίυιη. ΗΊβ ςοΜβπι Ιιυτψ λει*4μχ*ον, Ι*έχελλε τήν βέρμην αύτψ πα- ^ ΟΙιαπιϋηο• βίΒοίβα^ίβ ρΓ^οίραβ ΙηιβιΚαΐ 6?<Ι. Εηι- 
ραστησ^μενον ήχειν, άγοντα τον του βασιλέως Ίωάν- ιη&ηυβΙ οαηι οπΒΜηΐίΓβΙ ιιγ1)6πι ηοη βοχμ* ιυκΓι- 
νου παΤδα. Χαρατίνης μεν δή έν τούτοις ήν " Έμ- 
μανουήλο; δε αΙρήσεσΟαι τήν πδλιν οΜμενο; «αχυ 
6ιΛ Χαρατίνεω, άτι τών πραγμάτων τών Ιν τ![ ιώ- 
λ*ι πονηρώς εχόντων, χα\ έπ' ούδβν\ άγαδφ οΐ άπο- 
6εβηχ4των, αυθαδέστερων τβ γάρ αύτψ, άχδάμχνοι» 
Ιχρώντο οΐ της πόλεως, ή ώς έχρήν, ώς «Τχε, τάχι- 
στα άπηλλάττιτο διά θαλάσσης έπ\ τον πατέρα αυ- 
τού. Ιν νψ Ιχων άπιέναι. Ός δλ Ιπιπέμπων αύτψ ο 
«ατήρ προηγδρχοχν άλλη πη άπιονταάπαλλάττεσΟαι, 
ώ; ούχ έτι αύτφ Ινδν δέχεσδαι διά δέος του Άμου- 
ράτεω, Ιγνω δείν Ις αύτδν ίεσΟαι δή τον *Αμουρά- 
την παραιτησδμενον• εΓτι μή Ιν δέοντι διαπράξαμε - ιη&ηυβΙ οαηι ρπκβΜΐΐίΓβΐ ιιγ1>6οο ηοη ροχοο •ϋ$Γι 
ηβΓβ €Ιΐ9ΐπι0η{β υΙγοχ, ουιη «ΙΙοςιιι ϋΡυίί Γ€•6βχ€ηΐ 
οοηιπιιηυΐχ, ηβο <|η(ιΙ<|ΐι•ιη Ιιοιιί ρΓ» χβ Γογγ^πΙ 
(ηχη εοηίαηιβϋοχΊυχ ΙΙΙυεη ΐηείβΙίΒηΐ, ςυιηι ύοή 
ρχΓ επί, ?1γο ηχχΐηιο ΙηΓβηχί), ςιιαρΓορΙβΓ ιηΐιηι) 
ΗΙιΙχΙμιι ςυιιη οεΐϋίαο πμιγΙ οοιιΙβικΙβΓβ αά ρχΐΓβιη. 
ΡχίεΓ χυΐ^ιη ηίχιο ηαηΐίο ευιη €<ΙίχΊ»χβΐ υι •Ηο 
ςαχηι ιά μ «ΗνιηηβΓΟί, ι|αχχ! οιιηι ηοιι αιηρΠιιβ «χ- 
ε!ρ«Γ6 «α<Ι«ΓβΓ«1 Αηυηιΐιχ πιβίυ : ιΐχΐιιΐι ϊγ«5 ΐιΙ 
Αιηαηιοοι, (ιυηοςαο βιιρρίίαίί ίαΐΙ(3Γβ, υι αέϋΙ 
«ϋιηίχχοΓυηι Ιιηρυηδίχίοιιι οοηεβϋβΐ. Αιηυηίοχ 
οοοιιιϋο βϋυιη ρβ^ίβ ι«Ι χο νοηίΓε, ρ]υχ χϋιιιοϋυηι 
$ινΙχυχ υβΐ (βηβΓΟχα ΙηάυΙβ. Οη\ ευιη ρΓΟΟβχιίβ- νω ανβις αύτψ μεμε>ίτηχεν. Άμουράτης δε. πυν• χοΐ, η( χηΐβχ εοηχνενεηΐ, 0&>?ί*ιη, ρηηιο €υιη 
θανάμενος τον βασιλέως παΐδα έ«* αύτον άφιχνεϊ- χΗοομΙιιχ €31. ΠοΐηιΙο ρ«αϋ$ρθΓ χιΐβιιΐίιιιη Ιβιιβηίοιιι 

€ΐιιιι «υηι Γθρη:ΙιβηιΙίδ•6ΐ, κιιίϋβηΐί ογ€ νιο Ιοοαίυιιι θανδμχνος τον βασιλέως παΐοα έ«* αύτον άφιχνεϊ 
•Οαε, ήγάσθη τχ αύτδν της γ•ν#*ι4τητο; •• , χχ\ 
άπαντήσας } πρύτχρον χΐώθει πο:ε?ν αύτφ Ιπελαύ• 
νοντε, Ιχειτα προσιΐπχ, χ»\ έπισχόντι βραχύ ούτω 
διηλέγχθη. Μετά δχ ταύτα προσγελάσας αύτφ, ίλεγε 
«κάδε* Τ παΙ βασιλέως, ώς μίν συν δίχη τζ έμ{ 
χώρο} νύν, πράτχρον δχ ημετέρα ούση Ιπιΰουλεύων 
Ιά>«;, χα"'• ταύτα δια διχχράςω• συν δίχη διαπεπρα- 
γμένο; χΓης, έπισταμένφ μοι ταύτα Ιστι, χα\ ήδη 
συγνώμην σοι παρχχδμενος εν τφ πχρ^ντι, δρα μή 
εΙσ*ύδις άλφς, τοιούτον Ις 4 με χι\ τήν έμήν αρχήν 
δι**ραι;ύμ&νο, εΓη;. Έμί τε γάρ χα• βχ^ν άμα τον 

ΝυΙυΙφ ιηΟΓ^ίηοΙο^. 
** ζέον Λ. •Ι 'ιη (οηΐ. η νεότατο, Α. αϊ ίη ίοηΐ. βχχο ιεε«ρ(ηιιιχ ; Ο 011 Γε^ιϋ, ]ιιγ€ ψήύειιι οοιινΐη 
εοτίί, €|αεκΙ Γ^ίοιιι ηοείτχ, πιιίεα νεχίηΒ, ίιιχίϋίχ- 
Ιηχ %\έ : ει ςυ«ευηςυο ΓεεεΓίχ, ]υχΐο ΐε ΓοείχΝΟ 
εοαιρεηοιη Βχϋοο. Νυηε «ιιίειη εαιη ιίΐιί ρΓχιεΓί- 
ιοηιο) νεηΙ&ιη ΙϋίρεΠίοΓ, εχνε ιΐείιιεερχ ΐαΙια χϋ• 
▼6Γ«υ$ 24 αιβ ηειιαιςυε ινβιιυιη εοηεηχ• ΜίΙιί 
ύΐιΐπι ει Ηιψιχ Γβί ευηίοή 1>«ο χχϋχ ϋβεΙχΓχχιί, Ιο 
ρε»χίιηυπι εχχεΓχειαιη• Ιΐχςυε ιιϋί ιιι^ΙίοΓ ιιιιιιε 
ί»ε(α$ Γιιεπχ, οΐιιιιι ρεχ ΕαΓορα? χαΐ) νοϋίχ ιιι^Ιίυχ 
«Ηΐχΐ ΙιχΙιιΙιιγ». Αι οςο, ίιιςυίΙ ίΠ< % , «είουχ 1)υυω 55 Ι.ΑΟΝΙΠΙ ΟΗΑΙΧΟαΟΝΟΥΙ,Λ 5€ 

οιηιιια ςιιηπι ορίίιηβ α^ΓΟ, 3(1 (ε ναιί Ιοί οπηΓπιί- Α τούδε χηδόμενον, άποδεδειχώς ήδη φαυλότατα η Ιή Ιιιια ΪΓΓβΓιία», Γ0£3!ιιηΐ9 νβιιί:ιιιι βοπιιυ ;μιχ ία Ιβ 
Γ*>{ΐιιιηι<]•ΐ6 'ιηιρίβ οοιηιηίβί. Πίδ άίοΐίβ, τβηίαιη <ΐβ- 
ιϋΐ Α ιη ιι γ» Ιβ« : 61 »<Ι ριΐΓβιη ευυπι βηηι ΓβιηίΙίβηβ, 
]ιΐ99ί! υΐ Οΐίαιιιοιιιη 1κ>ηιβΤ3ΐί3 8υβοίρβΓβΙ. ()ιιί ιι»- 
Ρ«γ•13 Γ»οί6ηκ, βΐιυαι ΙΙΠοο αάηιΙιΐβΐΜΐ Βνζιηΐίιιιη• υ ».α γενόμενο ν * ώς ταύτη άμεινον έχει γενόμενος, 
έφ' ύμΓν τά της Ευρώπης πράγματα. Άλλ' Ιγ«, 
ίφη εκείνος, κα\ Θεδν αΟτΛν παρλ σου $ Ιχειώς 
άριστα διανύνοντα αΕσθόμενος ήΐα, Επειτα τοβαύτη 
αΙτία γενόμενος, ώς Αν μοι έπιτηδιίως σχο/ης, έ?' οίς πεπλημμέληταί μοι έπ\ οά χα\ τήν σήν βασιλείαν. Ούτω δέ χα\ Άμουράτη συνέγνω τ* αύτώ 
τήν αμαρτία ν, κα\ τψ πατρ\ αυτού έπιπέμπων, έ κέλευε τον παίδα αυτού δέχεσθαι * δ 61 εποίει το οί* 
Ινετε&ετο, κα\ τον παίδα αύτ{χα προσίετο ές Βυζάντιον. 

Οΐ3Γ3Γιΐ)68 οοοιροΐα Τίιβπυα, «Ι «Ιοίοοίοηϋιΐδ ίιι Χαρατίνης 61» τήνβε Θέρμην παραλαβών, και του; 

56Γνίΐιιΐ6ΐη Γούοχίίβ, ρΐυηιυυιιι ςΙοηχ ίιινοηΐΐαμαιΐ ξυναφ*.στώτας δουλωσάμενος, μέγα ευδοκιμεί παρ* 
Αηιιηΐβιη, ου πι *η(63 ιηυΐΐυιη, ηιιηο ρΐιιηπιιιιιι Άμουράτη, χα\ πρόσθεν μέγας ων παρ* αύτψ κ«1 
αρικί βοιη ροΙΙβΓβΙ. ΕχβΙαηΙ βιιίπι Ιιιψιβ 01ΐ3Γ&Ιίηίβ ™ μέγιστων δυνάμενος, λέγεται μεν κερί ΧαρατΝβο» 
ρΐιιηιιι* ιν•6ΐ»0Γ3ΐυ (1«βΐΐ3, ιιΐ ηιιί ΑηιιΐΓ3ΐί ορΓιιΐΐ3 πολλά άξια λόγου, ώς υποτιθεμένου Άμουράτη τχ βιΐ2|ββ•6Γίι οοιιβιΗα ; βΐ ρΙβΓίο,ιιβ 6£Γ6£ί» ορ6Γ» 
ίη Αεί» ΕυΓορ3(|αβ ί3οΐ3 ηιι]ιι$ βχ ίικίκβίηι ρΓΟ- 
▼οιιβΓβ. ΕχβίαηΙ νίπ Ιιυ]ιΐδ ββπηοηβδ ηιΓκΙαηι ιηβ- 
ιηΟΓαίιι (Ιί^ηίβίίιηί, ςυοε ου πι Γ6($β ΙηΙηιίεββ ΓβΓίυτ» 
€οηΐβιι«Ιβιΐ3 οιι ιη βο δυρ6Γ ΠΓιβ ψιχ 3(1 ρπκίβηΐίβπι 
Γβίςυβ ηιϋιΐηη* ΜίβηΙίαιη επίηβηί. Νιιη 6«ηι ΐη- 
ΐκΓΐΌ^ηΙίοιιβιη ίη&ΙιίαοιιΙβιη» οΊχί$86 ιηηηιοΓαηΐ : 
Κοχ ΛιιΐϋΓ3ΐβ% ςυο ρβοΐο Γβ$ ΙιβΙΗϋχ 3ϋηΓιηίδΐΓ3η- 
«1» 9υη(, ιι Ι 60, ςυοϋ ϋ6&ίιΐ6Γ33 Ιυί* εορϋδ βίΠοί 
ροΐίαΓΟ ? Ηβςοηι 3ΐαηΐ Γβ8ροιΐ(Γΐ83β : 5ί $Ίη^ιι!ί$ 
θβοβΕϊοηίΐ3ΐΐ5, ιΐ6 3υΓιι^ί3ηΐ, ίΙίΙϊ^βηΙβΓ Γαβτο ίηίοη- 
ΐιι* : ΡΓ2Ι6Γ64, &ί ρΐυτίιηίβ ϋβποΠοϋβ ηιϋίιυιιι 3ηι- βίοντα, χα\ τά πλείω υπηρετούντος 6ιαπράττεσ6αι 
μεγάλα αττα χατά τβ Ά ι ία ν χα\ Ευρώπη υ, Κα\ λό- 
γοι δέ αύτοΟ προς *Αμουράτην απομνημονεύονται, 
ερίζοντας αύτψ περ\ ουνέ?εως χα\ στρατηγία;. 
Έρομένου γάρ αύτοΟ λέγεται* Άμουράτη, Δ βαοι- 
λεΰ, πώς αν δή μάλιστα «τρατηγί), Ιως &ν βούλοιτό 
οί γενέαΟαι τούτων ^αδίω; έπκτυγχάνοι ; Τ6ν δι φά• 
ναι λέγεται. Ευ τι στοχαζόμενος, χα'ι τους στρατιώ- 
τας ώς οίον τε μάλιστα ευεργετών. Τον δε έπινέρε- 
σΒαι, Κα\ πώς αν δη είπόντα στοχάζοιτο ορθώς ; Τον 
δε φάνιι. Ε! μέτρων τά είχότα, μη σφάλη-αι πιρ\ τά 
μέτρα. ΈνταΟΟα χαγχάσαι ■• λέγεται Χαρατίνην ιιιθ9 ιηίΐιί <!6"#ΐηχ6Γ0. 0Ιΐ3Γ3ΐίιΐ6ΐη 8ΐιΙ>]6εί$96 3ϋϋίθ : η κάνυ μέγα, χα\ έπειπεΓν *Αμουράττ^ , Ό βασιλιϋ, Αϊ ςυ3 ΓίίίίΟΙΙί! 0€€3$ίθη6& ΙΙΟΙΙ ΟΙΙΠ36ΓΪ9, ρΓΦΐ6Γ63 

.Η6οραηι ΐυν ηιίΐίΐίχ ααί^ηβ ? Κβ^βαι ίηΐυΐίδδβ : 
δί 3ηίιοο ιΙίΙίββηΙβΓ νβήβίιιιίΐία ηιιχ 3(1 εοορυιιι 

8ρ6€ΐ*Ιΐ(., ρ6η$ίΐ3Τ6Πηΐ : 61 ίίΐ 16113 ςιΐΏ 3(1 800- 

Ρ'ΐηι Γιείιιη!, ηοη 3ΐ>6ΓΓ3νοΓθ. Ηίηο ΐΓβϋαηΙ, Οιιη- 
ιΐηβϊη ίη ιιιβχΉιιυηι 6βα$υαι 03εΙιΐηηιιιη, (Ιΐχίβ&β : 
|{οχ ΑηιιΐΓ3ΐ6β, ρΙυΓίοΐΑ βιρίβιιΓίλ 16 ίη$ΐΓυ6ΐιιιη 

0886 06 ΠΙΟ. Αϊ φΙΟ ρ36ΐΟ νβΓΪ5Πηί1Ϊ3 <)ίΙΊ^6ηΐ€Γ αηί- 
ΜΙΟ 6Χρ60ίΐ48, 11181 ρ Γ 0*861) 8 ΟΐΓ3ςΐΙ6 6Χρ6Γίΐη6Πΐί$ 

οο^ηονοπβ, ηιι« Π6ΓΪ, <]ΐιχιΐαο ηοιι Ηβη οροΓίβαΐ ? 

||*€ Ιη Γ.ΟΙΐ<υΙΐ3ΐίθΙΙ6 ΚΙ Γ6&ρΐΙ3$, Ϊ1ΐ3 ΟΙ Π13Χί-|)3 
00Γ3 (] •1ί£39. Ι&13 ϋΒί ρΓΧ06&36ΓίηΙ, βί^ηίΰο»! 

61ΜΗΙ) Γ6<|ΐιίη οοΐβπΐϋίβηι, (|υ» ρΙϋΓίιηυιη ηιοπιβηΓι 

Λ(Ι Γ68 ρηεΟΐ^ΓΟ |6Γ6Π(ΐ3$ Ιΐ3ΐ>6ΐ, ϋ! ηίΐΐίΐ ϋΛ*%\% σωφρονεΐν άριστ' άν δοκοί η; * πώς δ* αν μετροίη άν 
μή παρών έχάτερα Οεωρ!) τά τε δέοντα» χαι τάναν- 
τία τούτων, τών μεν άπέχοιτο, τά δέ αοτφ μεταδιώ- 
χοι έλόμενος, φΟάνων τε τον τούτων χαιρον τά δέον- 
τα ; Α'.ά ταύτα δέ, ταχύτητα αΐνιττόμενος «ρορέρε&ν 
μέγα τών άλλων αγαθών; ές τ6 μεγάλα χατερργάζι- 
σθαι , ώς ουδέν άλλο προ ταχυτητός τβ χα\ σπουδή; 
τόν γε στρατηγδν χρηναι Ιπιτηδεύειν, χα\ πανταχού 
παραγενόμενον δποι άν δέοι πη παρείναι. Ταύτα μέν 
ώύν διειλεγμένους άλλήλοις άποδείχνυσθαι γνώμας 
ου τού δέοντος ΙλλειπεΙς. Άμουράτης μίν ούν διιώ^ 
άπανταχή ώς τάχιστα, δέους τε επλήρου άπαντα χαΐ 
φυλακής, Χαρατίν^ χρώμενο; υπηρέτη τφ πάντα 
άρ!στφ, χαΐ ές τ6 συλλαμβάνει ν αύτφ και ότιούν ίΙιΐ06Π) <]ΐΐ3ΐΐι 66ΐ6Γΐΐ3ΐ6Πΐ 61 ίπ<1οΓβ8$3πι €ΐΐΓ30ΐ ίη Ο ξυνεπιλαβέσθαι, χα\ έπιτηδ«ίω; Ιχοντι ές τά μάλι- α^^^ο 61 οοηβυΙΐ»ιιιΙο βοοΙιγι οροΓΐ«3ΐ. ΡΓ«ιβη< 
6Η86 ηβ η6£ΐι$3ΐ, υϋίοιιηςυβ $υ» ρη*'8οηΓΐ3 ορυ& 
ίυοηΐ. Τ3ΐΐ3 ου ιιι ΐηΐ»τ βο οοηΓύΓΓοηΐ ββΓηιοοίηαη- 
Ιι•δ, ρΓοηυηΐίαηιηΙ 80ΐιΙοηιί38, φιαηΐυπι ροΓίίηοΓβ 
νίιΙοΐιΐΓ 3ΐΙ Γ08 ^^Γοιιιΐ35, η6ςιΐ3(|ΐΐ3ιΐι ϊιιιιΐϋ<;$. Αιιιυ- 

Γ3108 ςΐΙΟΟυκςϋΟ ΙΙΙ0νί»561 βΧΟΓΟΪΙυ», 25 8131ΙΠ1 

ιη(•ΐ!ΐ8 3(1νοι^3πί• υΙχ)Π6ΐ>3ΐυΓ. Ηίιιοςυο 300ϋΓϋβ 
Ιο€3 803 ιιιη;ιί663ηΙ. υβυβ οβί ορβΓ3 €1ΐ3ΐ»ΐίιιί• 
νίπ ορίίιιιί, ςυί ίη οιιιηΐΐιυ» φιχοιιηςιιο γοχ ίαοθΓ6 
3^Γ6(ϋ6ΐ)3ΐυΓ, ορβΓηηι 6<ΐ3ΐη ΙοοανίΙ ίίπΙβΓβδδβιιι, 
Γ6βίί|ΐΐ6 ΐΏίχίιη» ηιχ69δ'ιΐυϋίιΐ6 (ΙονίηοΙπε ΓιιίΙ. Α(1• 
|ιιΐιΐ8 3ϋ ίδίο νίΓο, ηοιι ηιο<1ίθ3 Γιβίι, ςυχ Ι6ΐκ!ι> 
1ΐ3ηΐ«ι1 9ΐιϋ]ιις3ηιΙιιιιι »Ημ ΕϋΓορχ ίιηρβηυιη. ΤοΙ στα, χα\ ουκ ολίγα ές τήν αρχήν αύτψ ποιησαμένφ 
κατά τήν Εύρώπην. Ύπηγάγετο μέν οίν τοιάδε 
έθνη κα\ ηγεμόνας τους έν τ$ Ευρώπη • κα\ συν:• 
πομένους αύτψ δποι άν στρατεύοιντ* Ελλήνων βασι- 
λείς εϊχέ οί στρατευόμενους. Έμ μανού ήλο» δέ ήρέ- 
σκετο, μάλιστα δέ ξ ν μπάντων Ελλήνων. Είχε δέ κα\ 
τώνΜυσών βασιλέα, πρ6ς δέ κα\ Δράγασην τον Ζαρ• 
κου παΒα χα\ Μπόγδανον τ6ν τήν 'Ροδόπην κατέ- 
χοντα, χαΐ άλλους τους έν τ$ Ευρώπη ηγεμόνας, 
χα\ Τριβαλλών, χαΐ Ελλήνων, χα\ Αλβανών. Τού- 
των δέ απάντων κατεστραμμένων, και τών έν τ} 
Ασία ηγεμόνων αύτψ συνεπομένων Ις τους πολέ- 
μους ήλαυνε δέ τιλευτών. Ός μέν ούν "Ελληνι* ΝοΙοΙίΒ ίΤ1θΓςίηα!65. Μ χαγχ*λ4?α< Λ. ιιΐ % η ιοηΐ. 67 ϋΚ ΒΕΒϋδ ΤϋΒΟίΟΙδ 11 Β. Ι. Η 

ΧΊτ&στραμμένοι έδιδούλωντο Άμουράτη, τφ Όρχά• Α *'>1>ί βυυ«£ίΐ £βη(6$, Ιοί ίη. ΕιίΓορ» <1υ<%§ $Γιρβη« 
'Λω, χα\ πρδτιρόν μοι δ«δήλωται, χα\ νυν δ* τοσάδ* άΊαιη ρβηάβιιΐβδ : ρΓΧΐ£Γ?3 Ογχοοπιιβ |6ΐιΐ68, ς«« 
ά/λέγοιτο Ις ύπόμνησιν ίχινώς. €0β4ΐ»3ηΐυΓ, ψιοευιιςιιβ Ιϋπταπιπ* <1ίχί*9*1, Απμιγ*- 

Ι*« η'ιΐίΐιαίοπι βιι6Μςαι• ΕηηιαηηίΙβ ρη» οαηι'ώιι» Οτχώ* ρΐυηιηυιη <Ιο]<μΊ31>3Ιιιγ. Ιιι ΑηιηηΓι* 
ροΐβαΐηίαη αΊτέηίι Γβχ Μχ&ίοηιι* 0ι»*£6Κ&, Ζ»ιχί ΑΊίιιβ : ηβο ιιοο Ροχάιηυ*, ο.ιιί ΚΙκκΙορβη ίιιιρβήο 
Ιίηβηαΐ. Αθ€β&ΜΓβ βιΐηη δη ϋίΐίοιιβιη βΐ ηϋί ΕαΓορκί άΊκββ, Τηο»Νοηιιη νίιΐβϋοβΐ, Οηκοηιπι 
€1 Αίοηηοηιηι. Ηί$ οιηιιίοιι• ίιηρβηο μιο 3υΊηοιί$ €ΐί3ΐη Α*ί3ΐιί3 ιΐαοίϋιΐδ »Γιρ3ΐυι, άΜηεορΒ ψιοβίίηη 
ΜΙο 1ΐ€««6Γ6 δίαΐϋίΐ. Οηκί ςιιο ρηείο οχ γ^ηο ίη αβΓνίΐηωηι είχίιΐβπηΐ, ]*ιη αηΐο ηιρΐ8η3νίιηιΐ8• 
Ρ^άίοΐη ηιιοο ητβνίΐίΓ ίη ηβπιοιίηιη γ€?ογ*τ« {ιιταΙ. 

Ιωάννης γάρ έπι( χ* χατέσχβ τήν βασΛ«(αν, 1θ3ηη69 3ΐΙ Γββηί χυυβπιιοιιΐ* β¥β€ΐο$,€ίηΙΛθΐ!ΐβ• 

αυνελάσας % • Καντακουζηνών τδν προΌ0•ν (ία 3 1- η υ πι, ΑηΙβοο«$θΓβιιι 9ΐιυπι,Ν3ΐ3Γ6αιη 8Ϊν6 ηιοη*<Ίιυηι 
λιύοντ* Ελλήνων, ές τί)ν Ναζηραίων δίαιταν, έν- «εη οοιιιριιΐίι. ΠβίιΐιΙβ οιιιη 3ηΊιη3(Ιν6η6Π»Ι Γββ Τι•Γ- 
ιώρα γ€ τα Τούρχων πράγματα ίη\ μέγα χωρ&υντα β οοηιιη ίηοππίίυίΐί Αΐισ,βη 8ΐιε<Ή98η. ΐι*νί£&νίΙ ίη I•»- 
δννάμιως, άκέπλβυσβν ές Ιταλία ν. Κα\ «ρώτα μέν Ιίαπι. Γηηοο α<ΙϋΙ Υίηβίοδ, ο γ» Ι η πι η ηιιχ'ιΐίιιιη. ϋη! έπ\ Ένιτους τραχωμένος, επικουρίας μέν ουδέν τοι 
άξ•ας λίγου τυχών, έδανιίσατο χρήματα, έν ψ *' 
Ιχβσν έ«\ τον Γαλατίας % • βασιλέα άπιέναι. Ά?ί- 
χ*το μέν οδν χαΐ ίτ\ *» τους λοιπούς των προς έστέ- 
ραν ηγεμόνας, δεδμβνος τχ επικουρίας» χα\ άποπχι- 
ρώμανο; ώς οΤδν τι μάλιστα αύτφ. Παριών %% χ» 
έ«\ τών Κχλτών βασιλέα, χατέλαββ μίν τά οΓχοι 
αύτφ «ηίφθοροτα, χα\ πάνυ δ! έχοντα μοχθηρώς, 
τυ/ίίν ούδινδ;, ών Ινιχι άφίχιτο |π\ Ιταλίας. Έπα- 
νιών 61 έπ' οίχου, ως £γέν•το, χατά τους Ένετοϋς, 
χα\ το δάνιιον οΰχ «Ιχ«ν απαιτούμενος αποδίδε να ι, 
Ι εδανιίαατο, άπ*.ών Ιπ\ Γαλατία ν Μ , χατιαχέΟη τ« 
αύτον 6«6 Ένιτών οΟ μι Θη μένων αυτόν αποπλκίν οααι ρατυ πι «υχΗίί ο«5βΐ οοοΜουΙιι^, ηεοβρία 3 Γβηβ» 
ΓαιΟΓίΙιιιβ ηίλχηα ρ^ειιιιΙ» νΐ,(ΐΛ0Γβνίΐ4(Ι β»ΙΙΐ« »Ινγβ 
Γβ^6ΐη» Νοο οηιίδίΐ Γβϋςυοδ ΟοοίϋβηΙί* ρΗηοίρ«8, ςιιο$ 
οαιηβ* ψι&ιη ιιιιχίηιβ 8οΙΙίοίΙ:ιΙ>α( •ϋ «υιίΐηιαι Γλ- 
Γ6ΐκ1αιη. €αιη νβηίβΜΐ 2(1 63ΐΙοταιη Γβ|«ηι (ϋ), 
βΐίίΐη 1>υμι$ η% Μ\ο βΐ ββΠίΓιοιιο αχίΐΛΓί οοπιίΐ, οι 
ϋΐηιοίΐυιη α<ΙνβΓβί ιιΐί ΓοΠυηα. Ν<»€ ίηίοηπι ςιιίιΙ- 
<|ΐι&αι αιιχίΐϋ ίη Ηίΐίί ΐιιΐίΐ. ΚβαΊΐιιη ι»«ΐυηη« 9 
ειιιη νβηίΜκΐ νβιιβϋϋΒ, ηοη ροΐυιΐ αβυη» β)«• 
ΒΟΓίίι €Χ5θΙνθΐ«% <|«ι&ιι• 3 ΓβιιβΓβίοπϋυβ ηυΜιο 
»οοβρβΓ3ΐ. ΡίοΓβοΐιιπιβ Ίηϋ6 ίη ΟαΙβΙίΛΐιι, Γβίβηίαβ 
«&1 λ ΥοηβΙΐβ, ηοη &ίη€ηιίΙ>υ& €ηιη ρειίβιιι ιιβςιι&ιιι 

ΓβΓΓβ, <1θ(>β£ &3ΐΊ$Γβθί»&€Ι ΟΓβΐΙίΙΟΓίίΜΙδ. Ηί• Γ6ΐΗΙ• ο{χα6<, αχρις αν μή Ικτι'αη τδ χρέος τοίς δανιι- Ο *ηχίυ$, ηι1&ί€ ΒνχαηΙίυιη αιΐ -ΑικΪΓοηίειιιη ΟΙίυιη» 

€ΐιί Γοςηυιη «οηιηιί$6Γ2!, ΓΟ^αη» υΐ ρβεηηί*™ οοπι- 
ριίΓΑΓβΙ» ΐααι οχ 6οεΐ6βί3&(ίεί• ςυαιη βχ ΓοΙίςηίβ 
ΐΌςηί ΐήβ}ϋαΓί$ : ςιιιιη (ΙβίηιΙβ 3(1 μ ιηίΙΙεΓβΐ, ια 
&β 3 ΟΓεΗίΙΟΓίυϋβ Γβ<Ιίηΐ€Γβ ρο•5ΐΙ : ηβε 5β ηο£ΐί?ε- 

Κ1 9 |3»Ι ΙθΙΙ$0 !€η)ρθ?0 10 03Γ€6Γ« 3{«ηΐ6ΙΙΙ. Αιι- 

(ΐΓοηιειιι ήί« εο^ηίιίδ ρ3Γυηι 3ΐιίηι«ηι Ίηΐ6η<1«Ι>3ΐ, 
€ΐιηι ηίηιί• γο^πο (3υ(]6Γ6ΐ ρβίκυιοηβ <Ιββρί<«ΓβΙ. 
Αΐιαιηβη βί η»ιηΐίαπ ]ιιο<Η Οπεοοι ιιοϋβ εοικιβιίε- 

Γβ, υΐ 83€Γ08 ϋΐβ$3ΙΙΓϋ* ϋΐτίρίΑΐ Ι ΠΟβ 36 ίΙΐϋΠίΙο 

υηίαηι ρβειιηί» νίιο 26 €ογγ3<1ογ6 ρο$&6. ΡΓοίιιιΙη 
«ι Μίρβιιηι ηβ^ϋ^Γβ ηοϋΐ, αΐίο Μ νβΠλί »ϋ ροοιι- 
ηί3ΐη ρ3Γ3ηι!3ΐη,<ιιιο 8€ ΗϋεΜΓβ ηβιιι ροβδίΐ. Κιη- 
ηΐ2ΐιυι;Ι Οϋιΐδ η^ίι ]ιιηίοΓ• εαηι 3•<!ίνί*8€ΐ ίιι ςοαο- 
Ι:ιιιι ηοεοδ^ΐΐΛίβπι ραιοτ βιιιι» Γβχ • Υβηβΐίβ ο§8ϋΐ Ις. Ό οΐ Ιν απορία γινύμινος, έπιπέμπων ές 
Βν-ζάντιον καρά Άνδρονιχβν τδν «αΐδα αύτοΟ έπι • 
τιτραμμένον τήν βασιλιίαν, ήξίου χρήματα έξευ• 
ρ^ντα από τ» τών Ιβρών χβιμηλίων, χα\ άλλων τών 
χατά τήν αρχήν, πέμψαι οΙ Ιχανά, άπολυααι αύτδν, 
χα\ μή πχρπδιίν αύτδν Ι ν φυλαχ$ δντα, πάνυ πολύν 
διατρ(6<ιν χρονον. # μίν ουν *Ανδρόνιχος έν δλι- 
γοιαία} έποιιΓτο τά έπταταλμένα αύτψ, οία πιρ> τήν 
Ρασιλιίαν μαλαχι^δμίνος, χα\ τφ πατρ\ ού «άνυ 
το« άρ«9ϋδμ<νος ν Ιπιστέλλων Ιφααχ*, μήτβ τους 
"Έλληνας έπιτρέπιιν αύτψ χρήαθαι τοίς Ιβροΐς, 
μήτα αύτδν άλλωΐέν ποθ£ν οΤόν τ* βΐναι χρήματα 
έξιυριΐν, έχέλιυέ τ« άλλ]| τραπδμινον, μή διαμέλ- 
λβιν χήδβαΟαι εαυτού, δπως άν άπολύοιτο του χρέους. Έμμανουήλος δέ ά νιώτιρος βασιλέως «αΙς 9 πυν- ^ 3<ΐ3<Ηιιι, €θ1ΐ€θ13 61 «Χ3€13 ςα3ηι ηαχίηκι ρ€€ΐιι»ία5 θανόμινος οίας ανάγκης άφΙχιτο δ πατήρ αυτού 
Ρ^σιλζυς ύπδ *Κνχτών 9 εύρων χρήματα, χαΐ «οριαά- 
μ<νος δσα Ι^δυνατο, δτι τάχιστα έπέοη νηδς, χα\ 
δ4απλ^ιν 9 ές τήν Ένττών π4λιν άφίχιτο* τά τ* χρή- 
ματα φέρ*»ν, άπέδωχ< τφ «ατρ\ δσα έπορίσατοχατά 
τ γ ν Θέρμην, ήντινα έπιτέτραπτο, χαίχαταλέλεικτο 
(πιτροπαναιν, χα\ έαυτδν δδ άγων «αρ€(χιτο χρή- 
αθαι τφ «ατρΙ» δ τι άν βούλοιτο, χα\ τδ άπδ τοϋδι 
φχχιώαθαι *Κμ|λθνουηλον «φ ηατρΧ ές τά μάλιστα νί, η3ν««ι €ο秀€η4ϋ : «υηιπιαιιυβ €«ΐ6τίΐ3ΐβ υ•ιι%, 
νοηίΐ ¥ββ€(ί88• Ρβουηί3ΐη οιηηβπι, (|«ιααι βι^ Γ •' ι 
Τηβτη», €υί ΜΓΐίΐ Γί|βηα* ρΓχίβεΙη» γγλΙ, ρ^Ιή 
ουίυϋΐ. Ργ*(€γο» *£ΐρ»υιη ςιιοςηβ ρ»ΐη ΐΓΛ(1ί(ϋΐ, 
υΐ 8β ρτο αΓυίΐηο υΙβκΙυΓ. 1Ιο€ Γ* οι υ η» Εηιηι^ιιικ:- 
ΐ6ΐη ραιη βΐ €ή3ή8$ίηιυιη €ΐ ί.ιιιιίϋ3Γίί»»ίιιιυια τεά- 
«Ιίιΐίΐ : 31 3ΐΐβηιιη ΙΙΙιιιηι, ηβιιιρο ΑηϋΓΟίήεηητ, 
ίηοίΐαΐίίδΐηίο βχΐηίΐε <η1ϊο ρ«Γ»εςυο1»3ΐιΐΓ ;ηυο(1'υ«ιι 
ηίηε οτϊΔμιλ ιηιηρ$ί58θ! 9 ρύΓΐίηααηβ ϊϋΐι^ΐΐ ΝοΙαΙ® ΜΛΓβΐηαΙοδ. 
(2ί) Ια οτηΐ€αΓθΙο» VI, •ηηο 0Ητι$ύ 1111. 

•• έξ»λάσας ίη «Ι. ηί ίη €. " νιο. β. »1 ζ0 ηΙ. " Γαλλίας. Μ μένχοι χα\ ε. % * ηχρ^ν τε χαι Λ. ΑΙ. α 
ι <ο*ι. " Γαλλίαν. Α/. η( ίη €οηϊ. 5* ΙΛΟΝίεΐ εΠΑΙ£0(:0Ν0ΥΙ.£ *> 

ιιΐη*ηπβ. ιΐιιπι ίηΐιτββ <Ιί&*κ)6Γ«ιιΐ, ιηΐβΓ ο«1«γ:ι Α συνήθη 6ντα• Άνδρόνικον δ* άπε/θάνεσθαι τδ ένί- εϋαπι ρΓορΙβΓ ι^ηυιιι. Ποχ ΟηβΓοπιιη β> ρΑοιιηί* 
ηαηιιι Ειηηιαηιι**! αιΐνβχεπιΐ, εΐΌϋίΐΟΓίυιιβ ΥϋηεΓίέ 
«αϋβίίοΊ. ΚβνβΓδοεηιιβ ΒγζαηΙίυπι αιίβίΐ Ιβ£3ΐίοη€ΐη 
3(1 ΓΓ^βιη ΑιικιπΟβηο ; ρηΗοΓβ* βΐίυηι ειιυιη ίη 
Ιαηυίβ γγ£Ι8 δίίρβηιϋα Γ*06Γβ ]υκ$ίΐ. Ααιιιηίοβ ϊιη- 
ρβΓΑνίΐ 1ο;ιηηί, αϊ 86 φΐιιη ηαχίη* Πϋβ ϋοίβΓβΙ , 
ιιβ€ $α9ΐπι ιηΩίΙίαιη, α,ιιθ€υηί|ΐΐ6 Μΐιιιιι Τ6Π6Γ61, 
«Ι^ΐΓβοΐατοΐ. ίοΛηηοε άΊΙί£6ΐιΐ6Γ ιηίαιοιη ίηίβηιϋΐ, 
ιιβ «Ιβίηοβρδ ςυίϋ αβϋηςοιτβι, ςαο ίη€ηη«Γ€ΐ Ιη οΓ- 
Γύηβααι Γ6$ίκ. Ροίΐβ* ϋΐιιιπι ιυιιηι ΤΙιβοσΌηιπι ιηί- 
8ΐ| ίη ΡβίοροιιηβΐΜηι, <ΐ€Γηη€ΐΐ8 €*ηΐ8€ηκ6ηί βϋιβ ; 
<|ΐιίιη»η8Ίΐ*ριι<1 ΕιηιηαηυβΙβιη ΓηΐΓβαι 8<ιυιιι, Τϊιβτ- 
ηιχ ρηκΓβαυηι. (2«Ι ο«ηι Ιη €ο)Ιοηιιίιιπι ν<?ηί•8βΙ 
Μ3&ϋοη°Μβ 61 Τΐΐ6*8»ϋ* αΊιχ, άβίβεϋοηβηι οοη&ΙΙπ* 
ΙιΑοίΙίε ιηοΙίβΙυηΐηΓ αΙ> Γβρβ Αιιιαηΐβ. ΑΗβΓ ΑΗυ* 
ϊτομι ΒνχβηΐΉιιη, ιοοβηΚυ• ι ρ»ΐΓβ •ά Γββίιυιη. 
Ιρββ αυΐβιη ίιι§Γ6β§υβ Ρέίοροηηεαυιη β] η» Ι耕 άβ- 
Οηϋίι ςυαια οριίιιια : «,ο» οηιηίι ίΐι ιηηηίνιΐ, οι 
»ίϋί νίϋβΙι&ηΙιΐΓ ςα&αι ηιιχίηιβ Ιυΐι ΓυΙαΓ*. Ηλο 
ΐ|υ« ιικχίο Γ‫α#υίιηυ8, β?βηβρβ, ρηυ8φΐ*ιιι Αη- 
«ΐΓηιιίαιβ ιιη» €ΐιιη 8•«ιο (ΙβϋοβΓβηΙ αϋ Αιηιιπαβ, 
αιιιΐχχμιβ οοιιίΓα ρ*ΛΓ68 •αοβ «ρηιι οιρβΓβηΐ. ΡοβΙ- 
ηιοιίυιιι οοηιροπι ΑιηαηΙββ, εΗίβιη ΕιηπϋηυβΙβηι 
ηαν*ηιηι γοπιπι ευρίϋιιαι αΊΓ&ΙΙοηβιη >ηΙηιθ2(ί• 
ι*Γβ ; ηυβπι ΐαιιαεηι ΤΙιβπηι ορρίάο βααςαβ αΊ- 
μηίιαίβ εροΠανίι ΟιΐΓ»1ίιι«8. Ββίηιΐβ ο υ πι ραΐβΓ 
πΙίιί&Μΐ, *6 Ειηιηαηιιβΐ 8Β»ιη ίηΐΓ»Γ6ί Μα,Ιοηβαι, 
ιιιιιιιηΙ* Γης» νβηίΐ Ιη 1>8ΐ>αηι• 0ιι]ΐ!8 »<Ιν6ηΐυ$ Β τ:00εν μεγαλω;• χα\ το μέγα δε 5/0ο; άρξάμενον 
άπ\ τούτου ξυμβηναι άλλήλο•;, τά τε άλλα σφίσι 
χα\ έ; τήν βασιλείαν διαφερομένους. Ό μέν ουν βα- 
οΟ,ευς Ελλήνων οΤς ήκβ φέρων χρήμασιν Έμμα- 
νουήλο;, τά χρέα τ€ άπελυιτο π^Λ; τους Ένατου;, 
«α\ Ιπ\ ΒυΙάντιον έ «ανιών, διε«ρββ6(ύ(το κ&ς 
βασιλέα Άμοοράτην, πέ μίτων τόνδε τον «αΚα αυ- 
τόν νδώτβρον Ιϋ\ τάς Ούρα; αύτου. Ήξίου τι αύτ^ν 
ώ< οίον τ• μάλιστι θεραπ«ύ€ΐν χα\ *υστρατβύ€σ6αι 
δ*οι άν χίλεύοι, χα\ ιτροαεΤχόν Μ τ» αύτφ τί& γνώ- 
μην, ώστε φυλάττεαΟαι έπκιχώς, μι^οτιουν τον βα- 
σιλέα του λοιπού εξαμαρτείν. •Υατεραν μέντοιθεό- 
ίωρον τον παΗα σύτοΰ έχικέμπων Ις Πελοκβννηβον 
τελευτη?άντο#ν των του Καντακουζηνού παίδων έν 
τ|| Σπάρτη, Ιγένετο Ιν τ|| θέρμη βυν τό> αβελφφ 
Έμμανουήλφ. Κα\ αυτο'ν τε τής Μακεδονίας χα\ 
θετταλίας ηγεμόνα, αφημένοι ές λόγους, άπόοτα- 
σιν Ιβουλεύοντο ά«ο *Αμονράτεω βασιλέως Τον μίν 
οΓχεσΟαι έπιίντα έπ\ Βυζαντίου μεταπεμτ»μένου 
αυτόν του ιιατρος έπ\ τήν βασ*.λε(αν * τον δε εΙοελ- 
θείν ές τήν Οελοπόννηοον, και έπιτροπεύειν τ& χατ' 
αυτήν, β έδύνατο χράτιατα, χα\ { έδόχει αύτω 
Ιξειν ώς ασφαλέστατα. Ταύτα μεν ούν ξυνηνέχΟς 
πρινή Άνδρίνιχον τδν παΓδα βασιλέως αφιστάμενον 
συν τψ Άμουράτεω παιδ\τφ Χαούζη Ιξενέγχαε πό- 
λεμο ν αμφω το> Άμουράτη κατά ταύτα• "Ύστερον 
μέ*τοι κα\ τά ύπ6 Έμμανουήλου ές νεωτερισμον 
πρασσομενα άναπυστα έγένετο βασιλεί, χα\ τήν οίοι ι«ιτοΓ€ΐη αιιχίιηιιιιι Ιη]«οΐ8$€ΐ αυοί ίηβυΐιιη ς θίρμην χα\ τα ταύτης χωρία ΧαρατΙνης αφτέλετο $;ιι()0Γη3ΐιΐί, 8112 Γ^ίοηο Εα»αι*ηα6ΐ6Β) 6ΐ€€4βΓ6 
)Η88ΐΐ. Ουί €υαι (η€ίϋί88«ΐ ίη ΐΗΓβιηβηι 8θΙΥ6ηΙβιιι 
Τγο]3ιϊι, ΐΓ*ο*νβ€ΐιΐ3 β8ΐ ίιι Αβίιηι. Ιοί €οηϋιιοΐί8 
ΐϋβΓΰβϋσ βςιι'ιβ, ρΓθί«€ΐαβ €81 Ρηιαιη ι<1 Γαςβηι 
ΑηιιίΓΑΐβιη. Τ^η<Ιβηι Ααιαηία* Μίαιη Ιηίοΐιΐ ΤρίηβΙ- 
Ιΐ8 ; ίρβΟΓαπιςιιβ άυά 27 ΕΙβ«ι«Γ0, ςαί *ά Ριηιιοηίοβ 
μ οοηιαίβηΐ, βοβςηβ ίηοίΐιϋιΐ,οΐ οοηΐηΑηιαηΙβηι 
ΑΓΠ18 8ΓΗρ€Γβηΐ• ΕΙ*ιι»ηΐ8, VI Γ€8€ίνίι Αηιυηΐβιη 
ηιΙνοΓ.πυηι *ΰ$β εαηι «ΜΓοίΐα ρ^ιγίΡβ, οοηίΓαιίΐ 
€ϋρί*8 ςυβιη ροιοίΐ ιη^χίιηιε υΐ π*ί8ΐβκΐ Ηοείί 
βιΐβιιηΐί ς»8ΐη Μβιτίηια• ΕΙοιίιηιβ €υηι ΙιβΙμκι 
ΓιΙίίβ, υηι διιβοιαηηο ΟϋητβίοΓυιη βίνβ ΜοΜινοηιηι 
η λ ;ί ίη ι»8ΐιίηιοηΙιιιΐ) €θΙΙοε»ΐ8 9 βυιη 8*ι1>ί £6η6Γαηι 
Ι»8Γ»νίι , ιΙιβΓ2ΐη €οηιιιιΙ>ίο ]ι•ηχΗ ΒιιΙοο Βηηεί• αυτόν. Κι\ ύστερον άπαγορεύοντος του ιεατρος μ!) 
έπιβήναι Ή|ς χώρα; αύτοΰ, χα\ δή χα\ έπι Αόσ€ον 
άφιχ*5μενον» περιδεή γενόμενον τδν Αέσοσυ ήγε- 
μόνα, προσαγορεύειν &παλλαττεσ#αι έχ της χώρας 
αύτου, κατασχείν τριήρη ές Τρο(αν δε αβά ν τα ές τήν 
Ασία ν, χα\ μισδωσάμενον Γπτ.ους, αφιχέσΟαι ές 
Π ρούσα ν παρά βασιλέα Άμουράτην. Μετά δέ ταύτα 
έστρατεύετο 1π\ Τρι6αλλου;, χα\ έπ\ *Ελ8άζαρον, 
τον Τρ;€αλλών ηγεμόνα , προς τε του; ΠαΙονας τε- 
τραμμένον, χα\ έξοτρύνοντα έ κείνου; στρατεύεσΟσι 
έπ' αυτόν. Ό μέν ο^ν 'Ελεάίαρος, ώς έπύΟετο Άμου- 
ράτην έπιέναι έπ' αύτδν, παρεσχευάζετο στρατιάν 
συνεγείρων ζ έδύνατο μεγίστην, χα\ ζ έδύνατο 
χράτιστα αμυνόμενος* Έλεαζαρος δέ θυγατέρας ε|«ιι Γιιίΐ Ρΐ8ΐ1ίθ5 ΟΙίαβ, Γβ^οηιί ΟιεΙοηειη βΐ ΟοΗή- Ο Ιχοιν, έπ\ μέν τξ μιψ τούτων Σου ι μανό ν των ιΐβιιι Μ^οΰάοιιίχ Γβ§Ίοη«ιιι, ςα8ΐη 8ηΐ6α Νίεοΐαα» 
ΖορεηΊ βΓιαε ιβηηοπιΐ. ΜοΓίυίε αιιίβηι ϋιιοί6υα Ι)η• 
Κΐβ86 Η ΟραΙο, Ρπβΐίηυιη 61 Νΐ8ΐ6»ιη, βίο ιίίΰΐαηι 
η^ΐοη6Ηΐ ν »αΙ>ΐ£6η&, ιικ]ιι6 •ϋ Ωυωβιι ςυοιΐ δανυιη 
υοιιΓιιιαηΙ, ρΓΟ^Γββ&ιιι 681. Α4τ6ηιΐ8 Ιιαιιο, οϋΐο 

6Χ6Γ€ΙΙΙΙ89 ί1(Ι€ΐ3ΓβΙ ΑιηηΓ8ΐ68, 0118818 ΟΧρΙΟΓΙΙΟΠ- 

Ι>»8, οοςηονίι βιπη ίη?«<1ί896 οιιπι βχβΓοίιυ ι*8ηι- 
ριιιη, ουί ϋο*ο1>ο (33) ηοαι^η 6Γ2Ι. Ιϋίιίειη Απιογ^ιϊ» 'Οδρυσών βασιλέα χηδεστήν έπο(ησατο - έπ\ 61 τή 
Ιτίρψ Β,ύλχον τον του Βράγγου του ΠραδΙχεω υ^ν # 
Καστοριάς τε χα\ Όχρίδο; της έν Μα^εδονίφ ήγε- 
μόνος. Έπιχτησάμενος δέ μετά ταΰια τήν έν Μα- 
κεδονία χώραν Νιχόλεω του Ζουαάνου, έ«\ τ( τε• 
λευτϋ Οϋγγλεσή τε και Κραλεω των ήγεμόνοιν, τό τε 
Πρ(στινον χα\ Νήστεαν ούτω καλούμενη ν χώραν 
ύπαγόμενον άχρι ποταμού Ιλλυριών, Χά€α όέ τ^ Νοίυΐ® ΐΏ3Γ6ίηβΙο$. <%5) ΟαΐΛρυδ ιϊιοπι!*, ΑαηεΙΙιΙά. »* τιρ^ΰίλχίΊ Β. «ί Ίη ϋοηΐ. 61 ϋΕ ΠΕΒϋδ ΤυΚΟΚΰ Ι1Β. ϊ. 62 

νδν καλουμένου, προιληλυθέναι. Έπι τούτων ως Α οοηιιιοβηιίο ηιϋίΙ.ΊυαηΙ Πΐϋ (Ιιιο, Ρα]«ζιΙ«»β 61 ^• 

ςΰρββ. Τατόι Γεηιηΐ, ΑηιυΓίΙοπι 'ιΐιί ρΓ&Γιαη&ιη έατρατούετο *ΑμουρΑτης δ Όρχάνεω, χατέλσββ 
στρατοπεδευδμενον έν πεδ?';> Κοσύβω ούτω χαλου- 
μανφ της Πρ'.στίνου χώρας. ΚαΊώς ενταύθα παρήν, 
ές πόλεμο ν παρετ£σσ»το, δχων μεΟ* εαυτού χαι τω 
παίδε Αμφότερα» Παιαζήτην τι χα\ Ίαγούπην. Το 
Αέΐντεύθεν Τούρκοι μέν ουν φ?σιν Άμουράτην μα- 
χεσάμενόν γ• χαΐ τριψέμενον, του; περ\ *ΕλεΙία>ον 
δ«ώχειν Ανά κράτος* διώχοντα δε χαταλζβιΓν Ανδρα 
Τρ•.6αλλον, χα\ έπικατσβάντ* • τ&νδ* έπιστρέψαντα 
πε£η «χοντίσαι χατά του στήθους, χα\ ουεοι Ανελεΐν 
βασιλέα "Αμουρατην. Έλληνες δέ $0 φασι μαχεσά• 
μτνον χα\ έπεξελθόντα, ώςέτρέψατο τους εναντίους 
Αποθανβιν, Αλλ* έν τ*, παρατάξει ίχι μένοντος αυτού. Εΐ63Ζ2πιι» ίιι^αηι Γ^γ6Γ6 οοβ^ίδδβ, ςυβπι ουίΏ ίιιββ- 
ςπβΓβΐυτ ς υ α ω νείοοίδδίιοβ, ίηοΜίΐ ίη νίτνιιη Τπ- 
ΓοαΙΙυηι,ίη (|ΐιοιιι >Γτηα ν<•ΝίΙ. Ηίο, οηηι ΓοΓβΙ ρβιΐβ* 
€0ΐινβΓ&υ» , ραιίυ ΐπηι&Πχίΐ Αιηιιπαίβ ρπ£€θπϋλ ; 
φιο νυΙηβΓβ ιηοηιιιΐδ «31. Αι Οηκί α ΤιίΓείβ, ςιιαη- 
Ιιιηι αά* ΑιοατίΓιβ ηοοΓίοιη «Μ'ιηβΐ, 4ΐ$δ?ηΙίαηΙ. 
ΑίιιηΙ οοίηι βιιπι ηοη ρΓφΙίαηΐ6ΐη, ηβο Ιιο&ΐββ Γαςα* 

Ιο* ρβΓ&ψιβηΐι'ΐ», ίηΙβΓοΉϋβδΟ -.ΥΟΓϋΠΙ €11111 αιΙΙμιγ 
Βΐ&ΓβΙ ίη ΐ€!6, νίπιιη ςιιβηκΙ•πι βΐηβΓΟδίδδίηιΐιηι, 
ηοηοίηβ Μϋοβη (94), νοίυίδββ οβΠαιηβη οιηηίυηι 
η υ» ιιηςυιπι ΓιιβΓβ ρυ 1 οΐιβπ* ι ικι «ι πι δΐιυίΓβ. Πιο, %ι 
βίΐιί Εΐ69ζ*ηΐ8 ροΐββίιΐβιη ΓαοεΓβΙ βοππη ς υ 38 ρΛ- Ιέγουσιν Ανδρα γενναιοτατον Ιθιλήσαι έχοντα ύπο- Λ ΙίίδδβΙ, ροΙΚοοϋαΐΝΓ $6 ΐΓΠίαΙιιιη ρΓοΓβοΐιιπιιη α<1 στηναι Αγώνα χάλλιστον δή των πώποτε γενόμενο» ν. 
Τοδνομα δέ ιΤναι τανδρΐ τψ•5* Μήλοην. Τούτον δη 
τον Μήλοήν φασιν αίτησόμενον δια έβούλετό οΐ 
γενέσθαι ύπο 'Ελεαζαρου του ήγιμδνος ώπλυμένον 
έλα Ο νβ ιν βυντφ Γπ«ρ επί τφ *Αμουράτεω στρατ4- 
-χιδον, ώς Αν αυτομολοΰντα Απο των Ιναντίων. 
Άμουρ^την δέ Μγου?ιν Ιλπίζοντα αύτομολιίν παρ* 
Ιαυτδν τον Ανδρα, χελιύπν ύποχωρείν αύτψ επί- 
τρέχε ιν, ώατε έλθ^ντα έ«ε:πεΓν δ τι Αν βούλοιτο. 
Γινομένου δέ ΑγχοΟ των θυρών βασιλέως 4| 5μενε, 
?:αραταξάμενος Αρασθαι το δ4ρυ, χα\ ΐΓΐίντα όρ• 
ριήσατΟαι όρμήν πασών δή χαλλίστην ων ήμ€?ς 
ίσμβν, χαι άνελ4ντα βασιλέα *Αμουράτην, αύτέν τι ΑιηιίΓαΙβϋΐ. υΐ ΐηηβΓιΐ£*ηι (25). ΑιηαΓαΐ6«, ουιιι 
ίΙΙυιη ιι Ι ΐΓαη»Γιΐ£9ΐη *(\ ββ 3(1ν6ηΐ2Γ6 οιβίΐβιτί, 
]υ&5ΪΙ νίτο οοηίβαίιιιι οβιΙοΓβηΙ, ςυο, ς α ία νοΙΙοί, 
ΐυΐο εΙοςυβΓβΙιΐΓ. Ουηι ροηβΙΓΑβββΙ' ςιΐλΐιι ρΓΟίιιηβ 
2ά Γ6{ρ» 4αηυα$, οκΤ6θ(ϋΐ Γβ^σιιι βΐ3ηΐ60ΐ ίη αοΐβ. 
9ίά ρΓ«Ιίιιιη ιοείη€ΐηπι. Ηαβίαιη ί^ίΐυΓ αο€ίρίβη$ ν 
3(ζβΓ6(ϋΙιΐΓ Ιοη^β ρυΙεΙιβΓΓίηιιιιη, ςοο<Ι αοίιηιιβ» 
Γαοίηιΐ3. ΑηΐϋΓηΙβηι βηίπι Γ^βπι ιηΐβΓΐΐ€Ϊΐ ; ιιβο 
ηοηίρββΊ6ί»Ιβηι ΓοπΊΐύΓίηΙβΓ Ιιοβίββ ρπεΙίΑΠλ, οο€*£- 
Ιιιιίΐπ. Η.60 βδΐ Ογλοογιιπι (Ιο οΐήιιι ΑηπίΓΛίίδ ββη- 
ΙβηΐΊ». ΑΙ ΤιιγοΙ ΜιΙογ Μΐιΐιυηΐ , νίϋβΐίοβΐ, βιιιιι 
ρ€Γβ€(|06ηΐ€ΐιι Ικ>8ΐ€β» ρίΓΐι ]&ιιι τΐ€ΐοΗ&, » νίτο 
Τπυ^ΙΙο β9Μρ€Γ€βιρΐαιη• Αμα αυτού ΑποβανιΙν γινναι^τατα. "Ελληνες μεν ουν ούτω λέγαυσι γενέσθαι* Τουρχοι δε, Ιπιξερ- 
χήιανον μετά τήν νίχην, Α^οΟανεΓν 6π* Ανδρος Τριβαλλου. 

Έταλλύτηαι δα *ΑμουρΑτης ενταύθα εν Κθσδ6( : ». Ο Απί'.ιηιίβι ηιιίϋβπΐ ΙΒΦΗ6ΙΙΙ Ουιϋ, υΙ βχρίίηινί- Κα\ τΛ μεν σώμα αυτού Απήγαγον ές Προΰσην, •ν 
^ οΐ τ Α πρώην φοιτών Ότου μα ν ί δω ν, πλην Σουλαι- 
μΑνεαι, Ατ.οχεχλήρωνται• ΤΑ δι εντόσθια *Αμουρά• 
τεω Ιν πεδίφ τψ Κοσόοφ χε(μενα έν τάφψ αυτού 
^ασιλίχφ. Έτελεύτησε δΐ βασίλευσα; ίτη Ιπτα χα\ 
πεντήκοντα ύπ* Ανδρος Τριβαλλου, τέλει τήν ού χατΑ 
βασιλέα. Τοσαύτα δ^ Ιτη διαπολε μουντά χα\ {ργα 
μεγάλα Αποδειξάμβνον, δ; τους μιγάλου; έν τη Ασία 
πολέμους χα\ έν τζ Εύρίάπη διαπολεμή^ας, έ*ξ χα\ 
τριάκοντα, ές τοσούτον αύτω μιτήν τύχη; τε Αμα 
χα\ Αρ<τής, ώατε μηδέποτι ήττηθήναι έν μάχτ;. 
Αύναμιν δέ χα\ χώρα^β &ξ:4χρεων υπαγόμενος, χατ* 
Αμφ**δέ τιο ήπβίρω, ές γήρας ήδη βαθύ Αφιχδμι• 
νος, μη μεθίεσθαι τών πολεμίων μάχης, Αλλ* Αε\ πΐϋδ, {η €ο»ο1η> ο»πιρο. Ηο]ιι$ οοίρυ• «ΙκΙϋχβΓϋηΐ 
Ρπηιαιη, ηυί Μρυΐΐυη βΡίΙ οιηιιίυηι γο^οπι Οΐυ- 
ιμηη'κΙβΓηιη, ρΡ3ΡΐβΓηιι»πι δυΐίΐίιηαηίβ. ΙηΙβ&ΙΐιΐΛ 
3ΐιΐ€ΐη Γβ^ίο ηιΟΓβ «ορβίίνβηιηΐ 28 > η Οο*ουο οαιιι• 
ρο. Μοηαυβ 6*1, €αηι Γβ§ηο ρπρίαΐβιβΐ ιηηΐ» <|ΐΓιη - 
ςιι»^ίηΐ9 δβρίβοι, νίΐχςιιβ βζ'ιΐυιη Ιι*Ι>ιιΚ, ίηΐκΓΓβ* 
οΐυβ α ΤήΙ)ί1Ιο, ηοη ςιιί Γ0{6ΐη (Ιοοοϋλΐ 1*!βηί, 
ςιιί ιοί ηηηίδ 1)βΠ* ^βββ'ιβδβΐ, ηιυΙι*φΐ6 βΐ ρΓ«εΐ3- 
γλ ορβΓα ΓβοίδδβΙ ; ρΓ«ΐ6Γ63 ςιιι ιη^^ηί ϋβΠ» ίη 
ΕϋΓορα Αδία(]υο ηυιηβΓΟ ΐΓΪ£ίηΙ» ιορίβιη οοηΓο- 
οίδδοί, 1»1ί ιΐϋΐι» 61 ν'ΐΓίοΐβ ΓοΓΐιιιΐ4(|ΐιβ, υΙ Ιη ηιιΙΙο 
νιοι ιι δ δίκουυιιίιβεΐ• Α(11ιχ€ ηιαςυ&ιη ροίοιιΐιαηι 
Γ^ίοιΐ6πιΐ|ΐΐ6 ρΙαΗιη8αι Ι π ιιΐΓ»ς«β οοηΓιηβηΐβ δίΙ)ΐ 
ρηΓΛνίΙ, τυιη ζά ηιιιΐΐαηι ]αηι ρΓΟΤ,βδδΊδδβΙ «Ιαίβηι. λυττωντι έοιχέναι έ^\ τήν μάχην, Α~ληστον δλ αϊ- Β Νυη«ΐυ3ΐη «ιιρίιΙΊιιβ Γβπιηι, $6(1 γ>0Ϊ6 ΐΓαλιβο»• ματων γενόμενον Απανταχή. Τ ΙΙν δέ αύτψ ^ταΰλα 
«ό>ν πολεμίων ή των χυνηγεσίων Αγρα, μελέτη τε 
Αμα χα\ τριβή. ΚαΟήστο δέ ούδαμή ουδέποτε * Αλλ* 
δποτι μή μΑχο•.το, κυνηγών διετέλει. Πλείστα δέ έ; 
τούτο τών προ αυτού βασιλέων δύξαντος αυτού έν•υ- 
δοχιμείν, σπουδήν τε Αμα χαι ταχύτητα ένδλίχνυ- 
μχ^ος ούδαμή ελάσσονα έπ\ γήρω; ή επί νεδτητος. 
*Ην δέ προ τχλλών έπιφα*.ών ήγεμένων τζ χα\ βι- ΙϋΓ 2*1 ρΓΛίΙΐϋΠΙ, 1160 ΗΙΚ|ΙΙ»ΙΙ1 6ΠΙ0Γ6 ΜΐΟΓΑΓΙ 

ρπΐιιίΐ. Οααιιιΐο οΓιαπι »Κ> Ιιοδίε 6ΓηΙ , νοη»- 
Ιίοηί ίη<1α!(;6ΐ)»1. δΐιιύϋδ 61 ΐΓαη•|υ•11ϋ»ΐΙ 56 ηπιι- 
φι.ηηι (ΙαοΑΐ; νβΓυηι οιιιη ηυ11υ»ΓθΓ6ΐ ηοδίίδ, νοιίΛ- 
Γιοηΐ ΙιιειιηιΙ>6ϋΑΐ, οιι]ιΐδ ρβΓΪΙία αηιοοβδδΟΓ^β $ι•ο* 
Ιοη^β βχοβ11βΙ)αΙ. ΟίΙΐκβηΐίαιη βΐ οβΙβΓίΐΛίβιη ίη Γ6- 
Ιιιι$ |0Γ60ί1ί» ηοη ιιιίιιθΓ6ηι •6η6Χ, ςυ*ιη ]ιι- 
ν^ιΓίδ, οδίοηθουαί. ΡΓΟίρρίίΙϋίΙίηβ «Ι δΐιοπίαΐΰ »*•- (Ή) Ύ(1 Ιίβΐοβκ. ν$1 Μί€&α*ΐ€ηι. ηιιβηι ΠλγΙ^ιϊ•»» 
*Η*$ηΜ €οΗ'κ*'η*ι &ρρ6ϋ<ι, αΐιί ΜϊΙμΙι ΚΗαϊι- Νοίυΐοβ σιβΓ^ηδΙεδ. 

(25) Αιιη. 1451. ΒθηοϋίιΙ.Οαπ^^Ιιϋχΐπ μιο Ι ί 

ηθΓ3ΓΪΟ 63 ΙΑΟΝίεΐ €ΗΛίΟΟ<:θΝϋΥΙ& 64 

ηΥ'β*••* ρΐυηιηο• ΊΗ«βΐΓ6ΐ «Ιιιοο* βΐ ι*(*8 ίη ΓθΙιοι Α σιλίων, και παντη αοχνότατ** τι χα\ β*ουδα<οτατο; 

ές «αντα. Πάντων Μ έ φαντάρε νος ονδοτιονν καρίει $*ψ**41% *ηΐαί1»Μ. ΟαιιιΙι $* αριηχΗβΙιΐΐιιΐ', ιι| 
ηίηϋ •ογ««ι η** ηαεααβαΗα ίαηηΙ, η««1ί£βΐ)ΐϋκι* 
<Μη•ΐΐ#τοΐ• Μα]οτβΜ ηΜίηιιηι ααΐοη ΓβίΙι, ςαιαι 
οαιηβ* ««ι »Βΐβ€68β0Γ*8• 8υΙχ)ίΐο8 ηιαχίιυι Γ££4»Β*1 
κτιηοηιιη κφιΐΐιΐβ «ι ωηιϋαΐ*. Οίκοι» άΐί.ι «μι• 
νβΤΜηΑΐΜΓ ανιιη η»ο<1*ηΐί$8ΐηι<•. ΚχραΙίΐΙα'ιπιν• 
ΓκιΙ »4 ΙιαηοηηιΙιιιη Η οοαιρΗΙληαΊιηι νίηιηι φΐβαι- 
ΙιΙιβί. ΜαιδΜΑ ν! ρτκαΊΐιι* ίιιΙΙ *ά οοΐιοηηηάο» ηιί- 
Γκαυι»»{ηιο$, μ ρΓζΙίαηι ηκιημΙιιιιι Γικγιι; ιηαχίιη* 
οταΐ *]ιι» Ίη ίβϋν» ιρκηιΐί• τβηβηύηιΙ), ΐαΊο «4 
Μΐηφετ, 4«•η<1ο ηιηηβ οοο3«ι%γοιιΙιιγ, ιιΜηοβ 

ΡΠΝΙΟΦΜΗ. Αβρ6£ΐ!Ι ΚΟΒ ΙΟΤνν8, ▼βΓϋΐη ΙΐΓΐΐΙββΓ^, 

Μπηοηβαυ* οΙιηα'ίΜίηια•• Ρβιοαηϋ ηα1!»η <ΜΙ- 
(Ιοηιιιι £0ϋ€6<ΙβΐΜΐΐ ΙηριιηΙιαίααι ; νβηιιη βιιαι ύχ&οιπον των πράττεσαι διομίνων * χαΐ Ι** α4ν*ν 
έλΑααι μέγιατον δή των κρδ αυτού βααιλέων Α*ο| 
κχρειλήφαμεν. Λόγου μέντοι Ικιβιχαέφ χρωμανον 
ές τά μάλιστα «ροβφζραΐαε «οίς «β 6*6 χιΐρ• •*■ 
του, χαι το?ς ηγεμόνων παισ\ν ώς ριτ ρ εωτ ατα , ΚαΙ 
τιμήααι 61 Ανδρα Ιχασταν, χα\ *ρ•σ•ι«8εν ετοιμότα- 
τος, χα\ του; μ*6* έαυτου έξοτρύναι (Ις μαχην Αγ- 
νότατος* χρήαΟαι τοίς τ* κράγμαβι δεινον άκανταχή 
γενόμενος ^ν 5 φασ\ν, όπότ* Ιοιτο Ικΐ μάχην * χα- 
ρίεις χι Ιδ*1ν χι\ έπιειχίστατος •ίς Η 6ιαλίγ«•6«ε• 
ΚαΙ τδν μέν ότιοΟν έζαμαρτόντα Ιτιμωρείτο Αα*ι- 
δέκατα, χα\ «ροαδια).έγε«6αι μβτριώτατος. Έμ«*- 
δουν λ/γεται Ην δρχον αυτού, μάλιστα Λ των τον ιι^Γίϋ$5θΙι]Ιεΐ€5ιΙ ρακί•. 8βηηοηΙ« βΜΐ ρ9ΐχΙ*$Ι- Β γίνου* τούτου βααιλέων. Και πολλοίς δια ταύτα αύ- ιηιι*. ΟοηΟηηΐΜβ ΓβηιΐΓ ρι* ηΗα,αΙι £οηοτ{• »ηί 
ιΐΒ|ϋ>ι» )αι|αΓαΒ(Ιαιιΐ• ΗΙοο €ΐιιη ρΙιΐΓίιηΙ οοηΐΓ* 
Ιρβηιη ααίΐΜΐββΙαια 1α•ιιν|€Γ•ηΐ, 6ΐί•ΐΙιη2&<€ ηίαίΙ 
ραΗβαΙί >€€€ρΙνÕ ; ςαοχΙ Ιίαιβη οοβηίΐ» β]ιι• ρο• 
Ι^ηΙία •βοα§ α^ΜίΙ. Εποι φι! ια »α(η(Αοβ βΛβΓβ- 

ΙμΙ «Ι ΟΡ Ή €ΟΐΗ•ΙΒ13€ΐ«1 ΡΝΐϋβΓβΙ, ρΠΒΐ6Γ€1 βϋΙΜ 

4|ϋΙ «ΙΙ^αίά Ιη Ιρβιιηι ΗβΗ«|ΐι^•«(> Β€<|ΐΐ9<|ΐι*αι Ι«- 
ΐιιία «οηααι <ΙΙηιΜι. 0α«« ΓοΓβΙ •ιιί« υ«Ι ηίΑκΙηιβ 
ΝΐϋΚιβικΙα», ιΙΙαιιιβη €βη«ιη βιΐ βαηι ρίν» ία?οΗβ 
ςίΜΐη κϋηιιο» (Ιαοβι ΟΜ*• «ραιΙ $αο» οίΗίηυίΜ^• 
Μθ ςιΓιβ ί(ίΐ(ΐΓ ρ6Γ»υΑΗ€8ΐ, %η%έ ηίβ νί?, •& 2τψλ\$ 
«ρρ€(ιΐυ8 ΓαΐΜβΐ * ΤμΙγ* (16), ρβΜΐιηβ !•ΐιΐ(Ι 
Ικ^ΙΙιιαι αιΐΜίηΙιΐπίΜαΙ. Ρα§ιι••••1 βίβηίη ίοιίΚβΡ. 

61 8( ΠΟη ?Ι€Ι0Γ. Β€6 1»»6•*Ϊ€|ΙΙ• Ι81•€Ι ρινίίο 
0Ι0688ΪΜ6Ι• ΡΐΙ§ΜΒ β•ί» ^9 •<>€"« •Ι«|ί88β4 θρ• 

ριιιίαηιιαι, ίη ς•ο ηοα ίκϋβ τΙμι ροΐαίιι^Ι• Τα- 
ιηίπ• «αϋιη βιβκΐΐ•» οαιϋϋΙαΓ &€€Τ<ΐ€ηΙβ«ΐ• «ι 

ίβΓΓΟ, «•Ιθ«ηΐ|1Ιβ 0€€ΜΙΟ 8€ ΐΜαΜβΙ• 0>€βΓ»βΓ•1, 

^η?••8ΐηΐ2 €ΐαα€ ιΙμΙιμΙ* ΙΜμμοιο Α«ι•ηΙ*, 
Ογγομι! βΐίβ, ψ*%\\ ικπιρβ, α»1 4ι•ιι1« ρπΜΓλΚΐ, 
Ρ^αχίι«ιι, Ααιιιηΐίι ϋινίΜ ]«κίο?€αΐ, ίη ΙηιρηΗο 
»•8•ιο €0η8«η•α €θΙΙα€αηΙ• 

ΗοΙαΙβ οι§Γ|ΙΐΜϋο• 

(16) Μ. Γ«μ#γ/μμ• τ(χα Γββ6αι Ις αύτον θα^^ουντας, μηδοτιουν οίο- 
μένους **1<η*0αι χαλιπον, πρινή ές χείρας αύτου 
έλβ4ντα<, διαπ«ιρ&36α& της δυνάμεως αυτού. Κα\ 
τ<5ν γι μεγαφρονοΰντα χαι «66α6έατβρον αυτψ προα- 
9«ρδμ•νον, τον γ* ές αύτον οτιοΰν «*ηλημμ€λΐ)χ4- 
τα, μηχέτι χαίροντα άχαλίάττίοδαι. Φοβιρύτατον β δ< γιν<5μ«νον τοΤς ύφ' αύτφ φιλιΜαι, μάλιστα 61 
ηγεμόνων έπυ6Ν5με0α αΟτόν. 9 Οατ< μηδ< χαχ&ς οία- 
αθαι ώ; ήν 1π\ τόνδι τον Ανδρα Ιατρατ<ύετο Τιμή- 
ρης δ βασιλεΟς, μή Αν ούτω φαυλότατα 6<α6αι τον 
«δλεμον* αλλ* ή μαχιαάμινον «εριφανω; μή ιαρι- 
γινδμινον του Τιμήρεω, μή μέντοι μηδέ ήττηδήναι 
έλομένφ χωράν ές τδ 6ια"μαχέβαα6αι ν χα6' ήν Αν 
μή ήττψντο φφΜως, Ι| μ4| μαχιαΑμιην μεγάλα Αν 
ρλΑψαι τον Τιμήρεω βχβιλίως αιρχτδν 6κειέ|Μνον 
αυτ», χα\ έχιτιΟέμενον, { αύτψ «ροχωροε^• ΤΟς 
μέν οδν έτιλεύτηατν ΆμουρΑηις 6 Όρχανιω, αϋ• 
τίχα οΙ Ιν ταϊς θύραις 6ντ«ς τον Άμονρατεω Αρμα• 
στα\ Παιαζή^ην τδν νεοηερον «Οτου «αΟα «•»- 
αιήοαντο ρααιλέα. οβ ηκου$ τυαπιεκ ιιβ. η. 66 

ΑΑΟΝΙΚΟΪ ΧΑΑΚ0Κ0ΝΔΥΑ0Ϊ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠ0ΔΕΙ2ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΔΕΪΤΕΡΑ. 
ΙΑΟΝΚΙ ΟΗΑΙΛΟΟΟΝΟΥΙ,Λ 

ΑΤΗΕΝΙΕΝ9Ι8 

ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ 

ΗΚΙΝ. Μ! 1ΒΠ8 6Ε8ΤΙ8 ΤϋΙΕίΙϋΙ 

ΙΛΒΕΒ δΕΟυΝΜΉ. Βί*1*ιϊα Β*ριχ€ΐί$ % φ$% αηηο €ΗΗ$ϋ 1373 Γιατί* ίΐΗριτατβ ύωρίί, ρο$ί€α 5ί${$ιη*ηάνΜ Αηρ. 
αά ΜίααροϋΜ νίάΐ. Β^ζαηΐίαηι οείο αη*ο$ οΙηοΚι. ΕμοημμΙ ίη ΙίαΙίαΜ η 6αΙϋαη ααχι/ιι 
ρ€ΐιηάί €*α$α ρτοβ€%$€ϋαΓ. 

*βκ*ιβ) II Ιτ«λ*ύ*ηββν Άμονριτης 6 Όρχάνβω 4 80 Ροαίααίαΐ πιοηβιιι οΐιϋΐ ΑιηιιηΙβ*• ΟιχΙιαη'• 

ύ«* α\Ιρο; ΤριβαλλοΟ, αδχίαα οΐ ίν ταίς θύραις Ιν- ΙΙίυ», ρατααιρίιιβ » *ϊγο ΤηΙ>ιΙΙο, βίαΐίαι βαΐηρ• 

ης «ο» Άμαυραται* αρμοντα\ Οαιαζήτην τδν νιώ- φι! ΓφϋαηΙ Ιιηα»» Γβ|ρ*, Ρ»]»ιϊΐ€η ΑαιιΐΓ&ϋ» Λ- 

%*ρ*» α6*ο0 ναΚα Ιατήααντο βασιλέα. Ό II αΜχι, Γιααι ]αηΙοκπι ρτοοααΐίιηΐ καοοι (17). Η•€ α!»| 

Ας Ι*χ« τήν βαβιλιίαν μιτά»μκτον %Τ Ίαγούπιρ ρπιηυαι Ιη κ^ηο αιΐ ρο*ϋιι•, ιβ£6Γ§ΙνίΙ ^βαραι 

*Ι* α!•λ?1ν «Οτου Ικκήβατο, ώ; ύ*& το» κατρίς (πβιΐΓί δοΐαίηιαηααηΐ ν<κ*ηΙ) ΓγιΙΓ6νι, αηι*| νο&« 

χ*Λ*ύμ«ν•ν τοΟ Άμ»υρατ«*», Μ τάς βααιλιΐονς γοΙμγ ι ρ•1η Ααταηΐβ : αά α,αβη), <ιυο€<ια<|ΐια Ιβηι- 

θύρας α«ιτ«ντα χα\ κρ6«0«ν Ιχύτβ χιλοίτο. 06&>- ροΓβ νοοίααΐαΓ, ρταηιρΐίβ»{ωβ «4 Ιαηυιι (μ βιιΐιαι 

τ*ού» Α**» κριχΜντων έκισναμιν•;, αφίχιτο χα• Τογοι νο€*ηΐ) ιοΰβσακ οοαβικνβΐΐΙ. Ηαηιηι Ιΐααηβ 

λούμτβς 6«* αύταύ. Κα\ άς Ιγένβτο παρ* αυτών, οηΒίνιη αυχ ρατιΙ>ιηΐα? &|ϋ>πι» Ιη ^ιιιιι* νοε* • 

•υνιλήαφιι χαΐ Ιτιλιότησι. ΚαΙ Ιχρήβαιο $ νομίζβ- Ια• νβοίΓβ Ι)Α•4 ιαρβΓΜαϋ. ΥβιιΙβηΐί Ρ*]»ιίΙ?» 

ται τβΐ; «•$ γένους **01β β**ιλ*0«ιν ίς τ•ν* *Ι•λ- ηιιηυ• νΙοΙβηΐ*! Ιη]ίβΙ ιΐφκαβοΜΓ• ]«Ιμι Γπϋκαι. 

?•(* «οαΖν, ύς αγχόνα, Ιέ*ι **λ•ικ$ν τίν β(ον 6κ* Αι ΙηίατίΜΐο* €** καιηοΊιαι «υιη ιαοτβηι» ^«αηι 

α6ια»• ααΐ #6 «^ήρ<ρ ν•νύμι«τ>ι• 'Ος μ** •&* τψ Τα?€θηιαι 31 Γ«|β« Ιο ΙηιεΜιηα» Γηΐτϋια• ο!>• βααιλλί «^|§ φ(ργατκο τα Ις Ην αΐδλα^ν, καΐ 16α- $*η*ΐϋ Μΐβιιΐ• Ηι«4 ααίηι ί€Γτα •)Μτ«Β€ΐΙ«•, ?β- 
•Ουη*, «αρ€«α{ατύ τ« αύτίκα έ; μάχην, χα\ σομ- Β πιβ Ια^ααο ρπ»Γθ€ΐΐα• β• Ι, ς«αα»<Ιαι•ααιη Ιβα«ΐ 
9, έτρέψατ^ «< χν>ς Τριβαλλούς. Κα\ Ιν %$?* Γφΐιη Ηΐοηιαι €0ηβυ€ΐβ4«. Ηβι €ΐιαι Ια Βαηε κιο- «| μ4χ) «άλλα η α«*γέν*το «ο» ατραηύμανος. *Ος <Ι«αι ίπαίααι ρ«ηϋ<ϋαΜΐ 9 Γβα^ιαιιι^Μ •ίΙ•ι «ΙαΙημ- 

γχρ αέ ΎΛρηα Ιτρέ^νιο» 4α•{Τ|λΙον Ιιωηοψχις νί«Μΐ• ϋΗοο «ορί*• Ια ««ίβιη «Λβιίΐ 9 Μαιηίηα- 

ανα χράτκ•««Ι «άαΐϋρ^ν τονς Τρ&6αλλ•υς, !«• ς•α ρΓβϋο, Τηαιίΐο• ία ί«|*« €αα}4χΙΙ. Ι*ιο Ιη 

ινύαιν τβ ΐήος ΙηΙνΜν αμβ!νον^ 9 χαΐ Γ«χου< «*Η ρπτίί• ςαιη Ιοα^ιαΙιαβ αα. αατάΐα έη ηοιία• 

Ρ*Χτ**ίζ Ιχανη;» 6ατβ χαταλαμίανην τ^υς φ€ύ- ανκίαΐ «§Ι. Τιιγοϊ «αιοι ία|ίΐα α#»ιΐ6α» ίιι•€€ΐ•ιί 

γανης. τ ^ μίν οΟν ύφ' Έλληνα λίγιται «αύη| βαα! ίοϋί•4ΐιιια• ΤΗΜΙαποα, ^008 «ςβίαηϋΐ ρ*~ Ιτένβτο • 4; II α^•\ Τούρκε α«9ΐν, «ύ ΟαιαζήχΜ* γιΙΙα •Βΐ*€*4*ο*ηΐ, αβ€ί ααααιιιαΐ• Η«μ «ςαί Ται»- 
γινέαΙαι τ^ν νέχ^ν %<;νΙ«, αλλ* ά*• Αμ^ράτιω τήν οοται» αιιιΐΐο ατ»$ΐαηΙίοττ» €Γααΐ €««ί8 ΤπΙαΙΙο• ΝοΙιιΙφ ιηαΓςίηαΙο». |α7)Ρα|αχΐααΒΗοτ Φ ^ιιιαΙα< κι,ηιιη 1373. 
19 μτηζέμανν Α. α< ία €. 67 Ϊ.ΑΟΝία ΟΠΑΙΧΟΟΟΝΟΠ,Λ 68 

τηϊύ ; ρΓοίηϋβ ίϊΐβίβιαβ* Γ&οίΙβ ίη<Γιρί8Γ6υ.υιΐιΐΓ. 8ί Λ « μάχην γενέσθαι, και νίκην εκείνου, κα\ ΈλεΑζα Ογχοι• Πιίεβ παΐ^ικί* β«1, βΊεβιηιιβ βα ςιι» ηιούο 
Ιπκΐίιϋιηιιβ, ί•Ιο ρ*αο οοηΙί£ΐ$86• Τϋτεουπι αα• 
Ιβηι »Π• βυρβΓ ηί$ «Α κηΙβΗΐί*. Νααι ρ?ι*Ιιί1>6ηΙ, 
Ί&ΐΑΐη ?ίοΐοη»ηι ιιοιι *$εηη6ΐι<Ι»ηι 6«δβ Ρα]»ζίΙίφ 
νβηιιη ΑαΜίπαί, ευ]ιι•<ΙυΓΛυ ρΓ&ΗιιιηίβίικΙ βίΐ ίβ- 
Πιιιη ; ο*ι1οιη<]ϋβ νίοιοπ* βνβηβήΐ ($8), αιηι ίρβ* 
Κ1• αζαηΐιη ΤπΜΙοηιιη ϋιιοβα) ίη βι ριιαη.*ι ΙγικΙ- 
(ΙανβηΙ. Τιικϋη ηαιιε ηκκΗΐιη, ςυληΐιιιπ «Α ΐβίαά 
ρπκΐίιικι βιΐϋηβΐ• 8βιιΓιιιηΙ. Αι 6&ο οοη]βοΙιΐΓ4Πΐ Γλ- 
οβΓβ ηβψιβο, ςαοιιιούο Ια ιοιβ, 1>Γβνί *ύηιο<1υηι 
ιβηψΟΓΟ ΊηΙβπβοΐο, ΓγιΙγοι» ηβεκνοπΐ, 61 αΌίηιΙβ 
ϊη ρΓκΙίιιιιι ίΐΐίοο Γ64ΐ6ηΙ.Ρι%ΐ6Γ6αϋΗυΙΐο, φιοαιο- 

(Ιθ ΤηϋαΙΙΐΙβ >ΓΓίρΐΙβΓίΐ 08*12101, Γ6£6πΐΐ]ΐΐ6 ηί*ιιβ 

&ίΙ ρβπΙβΓβ, ηιιΙΙο ρΓθΗίΙ>βηΐ6. Υβπιιη 6ΐιίΙΐ06ΐ §υυπι ρον τδν ηγεμόνα εκείνου ύπ' έχείνφ στρατηγού ντα 
άποβανεΖν έν τ*, μάχη. Τούρκοι, μέν δή ο&τω λέγουσι 
γενέσθαι * ούχ Ιχω 51 σύμβαλε 1 σθαι, ώς έν τ{ πάρα- 
τάξει έν βραχεί τινι χρόνω, τδν τε αδελφον ΑνεΙλε, 
χαί ές μάχην καθίστατο αύ^ίχα. Άλλ* ουδέ ώς ΑρΑ- 
μενο; το δόρυ, έλοι τι έπι τ ν ,ν βασιλέα, χα\ έξήιι 
ίιαχρήσσσσαι _μηδ<νος αύτφ έμποδών γενομένω, 
'ΑλλΑ ταύτα μεν ήτω, δπη έχΑστω προσφιλές ήγεΓ- 
σθαι περ\ αυτών• Έπε\ δι Ηαιαζήτης ηαρέλαβε την 
βασιλείαν, χα\ τξ ές τους εναντίους νίκ$ έχρήτατο 
«εριφανεΤ, πολλών τε χαΐ αύτο& Αποθανόντων έν τ} 
μάχη, χαί τελευτήσαντο; τοΦ ήγεμόνο;, έπέδραμέ 
τι συ μπάσα ν τ^ν Τριβαλλών χώραν, και ΑνδρΑποδα 
ώς πλείστα ύφ* αύτφ ποιήσαμε νος, καθ ί στη σι τΑ βίΐ ολο άβ Γβ ΙΗμπιμ ]α<Η<:ίιιηΐ• Ροβίςιιιπι Ρλρι'ι- Β έν τ*, Αρχξ αύτφ, $ φετο ξυνο&εβθαι *• έκ\ το Αμε ι- ιοβ Γβ^τϊί βιιΙ>βηΐ8£ΐιΙ»§υ8€6ρϋ, νίίίοπβηιςιιβ ΙΙΙιι- 
είκοι άβνίεΐίβ Ιιοβίίοιιβ β5ΐ βϋορίη*, ηβ€ ρ*ηοί• 
ΊηΐβΓίαι δΐιΟΓηηι «ιηίιβΊβ ΊηβιιρβΓ ΤπΙ»3ΐ1θΓυιη ίΐιι* 
ορπϊ ίη αοίβ ρβτοπίΜ, αο* ιοοοπΙιφ $θ οοΓΓυηιρ^ο- 
<Ιιιιη 4«1ίι, νβηιη ρητά»1>ιΐηϋιι$ υηίνθηβιη• ρβη. 
£Γ*νίΐ ΤπΙ>ίΠοπιιτι Γβ^ίοηβη). 03ριί3<|ΐιβ ιηιηοίρίίβ 
ρ1ιιΗηΓι&, Γ^ηο &ιιο«αιιι Γοηηαπι ίΐιϋιιιίΐ, ςυχβίΗί 
ορίίπια «ι εοηηκκΙΊλβιω* ν1ϋι»Ι)»ΐϋΓ. ϋΓ*€03 βίϋΊ 
ί<£(ΐ6Γ6 ]ιιηιίΐ. Ρ»οβ €ηπι ΙΙαοαΙοηί&'άυαΙΗιε ίηίίΛ, 
ίη $€ορίθΓυιη υΓΟβιη οοΐοηί&ιη ϋηιίΐ, «Ιοιίυοίι» βο 
ρΙυΓίιηί» *Ι> ΕιίΓορ» Α$Ι»ςιιβ ΤατςΙ», οαιο ιιχοΗ• 
1ηι8 βΐ ΙϋιβΗί. ΙΙοο ιυΐαη ΐι!ίθ ί»€βΓβ »^ΓθΜυι 
β^ΐ, υΐ Ιιίϋΰ ρΓθί6€ΐυ•, Γβ• 1ΙΙ)τίοοΓϋηι »£?γο βΐ νον. Κα\ "Ελλησι βπονδΑς έ^οιήβατο * χ*\ τοΓς *ερ\ 
Μσχιίονίαν ήγεμόσιν ιΐρήνην ποιησΑμενο;, τί,ν 
Σχοπίων ώχισε πόλιν, πάμπολλους των Τούρχο*ν 
Από τε της ΕύρΑπης ««λ Αιιο τής Ασία; Αγαγών 
συν γυναιξί τε Αμα χαΐ π>ι«{, Ταυτβ οΐ έποίει, ώς 
Ιχοι άπο ταύτης όρμιόμενος, Αγειν χα\ φέρειν τΑ 
Ιλλυριών πράγματα. Άκέδραμ» μίν ουν χα\ τί*ν 
Ιλλυριών χώραν, χα\ πολίσματα Αττα Ιλών ήνδρι- 
ποδίσατο, χαΐ τήν τε Αλβανών χώραν, έπικίμψας 
στράτευμα , έληΐ>ετο Ιστέ έπ\ τήν ές το Ιίνιον 
παράλιον χώοα^ % χα\ τήν ιηρ\ Έπί^αμνον. Κα\ 
"Ελληνες μέν αυτό} ΙφείίΜντο στρατευόμενοι Αμα 
δπη Αν έλαύνοι, δ τε Ιωάννου του βασιλέως Έλλή- ί<5ΓΓβ Ιιιΐο ροαβί. ΙηοϋΓβίοιιοιη ΓογιΙ ίιι ΙΙΙχπΟΓϋηι νων παϊς Έμμανουήλος, χα\ Άνίρονίχου του *ρε- 

ι•<ΐίοιιοηι , €αρΐαςιΐθ ορρίϋϋΐα ρβηΐΐυβ Αηριιίΐ. σ 6υτέρου ποίς ΊωΑννης. Τούτους γαρ ώ; τω βφ- 

Εΐ6Γ€ίΐιιιιι ΙΜΜΙ ίη ΑΙ^πογμοι Γ€{ίοη•πι οιΐΓίΙί- ββΙμώ ρξ,! ζΐ ΜΙ> π,ρ^χιν, παρείχετο αΟτοΙς τήν 

ιιιιηι, ιαηιη Ιοηίιιιη, 61 Ερίάαηιηο &ηί1ίηΐ2πι ν δίαιταν ΑμφοΙν. 

ρηΜίΜςιιβ %ι β» β^ίΐ. €γ«€ι «εςιΐίυαηίαΓ ^ηη&ΐΙ, ςα耫ιης«6 βχβΓ€ίΐαηι ίραβ αιονίΐΜΐ; €ΐ«€ρΐο Εηαα- 
ηαβίι^, ]θληιι1» £ι*8€0ιίιτι• τ*%\* ύΐίο, ηβοηοιι 3θ2ηηβ •βηίοΗ& ΑηάΓοηίοί 6ϋο. Π» μΙιβ εοιη Ι«τ?α«Ι1 
ίοβίο «οΓυιη 0€ϋ1ιχ τιιίε&βΐ, άαταί νίοίαιη ρ?«ΙμιΊι Βνζ^ηΐίυι Γβ«. 

32 Ο 1 ^ €ϋηι εο^ηονίιιβηι Ιιηϋβηι οουΐοβ ηΐθΐίαι Ούτοι δ* ώς Ιγνωσαν, ορώντες έπ\ σφίσιν αΟτοίς, 
ΙιαΙιΟΓ^• €θ11οςιιβηΙβ« ιιιΙγγ ««μ, η ϋΐιαι ιιχογο 2«Ι« χα\ δτι των οφθαλμών έπ\ το Αμεινον £Ίαχ^οιτο, ]ιιΐΛηΐίϋα• 61 >Ιμ$ ]{ηα%ΗβΓ ν ΑΐιΓυ^Γυηΐ ίιι 6•ΐ2ΐίκ 
ι:γΙ>6ιπ, ηυ* Ργπι ιΙΙ€11ιιγ, β Τ€$\οη* Βνίλπίϋ ^1- 
ι•ιη« ΙΓνι€ ροΓΓβϊιΓίιηΐ α«Ι Γβ^πι ϊ>2'μι\ΐεαι 9 ογ»ιι- 
168 •ιιιί!ίΗΐι>, ςϋθ>ηιιιηίιί ία ιαιπι ρο$»^υ( μοΊγα 
«Γΐΐ6ΐη # ΐν1ΐϋΐΐιί|υο Γ^ιιροιβΓο ΓβκηυΜ• Αι οιιαι Ιη 
^οοβρΜίαιη Γβ«ίε Υ6ΐι<8«6ΐ, ΓοΓυιιΐ «ιιιιι ι^ΐβαι 
οχατβυπι 6986 οηΓιοηοηι : Μβ ηυίϋβηι, ο Γ€χ, ϋιιιι 
£πνί Φ8ΐαηιΐιαΐ6 ρ6Κΐι!8ΐιιιι ειιιιι μι^Ποπ Γοηηηχ χρόνου επιγενομένου σφίσι, τ{| τε γυναιχΐ χα\ Αλλη- 
λοις ές λόγους Αφιχόμενοι, χαί τίνων Αλλων έ; τήν 
έσήγησιν ταύτην έξηνουμίνων χα\ συνεπιλαβομΙ- 
νων, Απέβρασαν ές τήν καταντικρύ Βυζαντίου πό- 
λιν Γαλατί των Ιανουΐων. Εντεύθεν β* Αφίχοντο 
παρά βασιλέα Παιαζήτην, χαί αφιχόμενοι ήξίονν 
σφίσιν Ιπιχουρίχν οοΟηνάι, ώς Ιπ\ τήν εαυτών πόλιν 
έ).αυνε<ν, χα\ έδέοντο χατάγειν σφάς. 'Ελεγε 8* ές 1>60ΐ|α€, ΐ|υ! οαιαία νίιίεΐ, 60ΐιιιηβηϋ*ηιη, ιιιοΙιιμ |) £ψιν τώ βασιλε! άφιχόμ&νος τοιάδε * ΈμοΙ μέν ονν. ηαιΐ6<|υλΐιι Γοπιιλ» ιη«κ ριΐί^οΐυΓ, ΙιαΙηϊο. ΡπκίεΓε* 
Ι)6ΐΐ8 ψΛίϋβη ιοϋιΐ Γ6ΙιιΙί1 Ιι«ιιιΙ ίη]α€θΐιΑαιιι. Ν«*.ιι 
€υηι νίβαιο πιϋιΙ Ιολιιιη ρβηβ ιιΙβιιιβηΙ , κΙΙα,ιηΙ 
Ιίπι«ι ιιΐ ρ<πιιη 66ΠΜΠ) ; ρο1Ιίϋ€Γ€ίυΓςΜβ Γβ^ηοαι, 
Γΐ8ηα6Μΐ υΐ ιτςιιαιη ςαικί ]υΓ6 *ό ι»6 ρβΓίΐηοΐ, ιοίΐιΐ 
Γοαΐ•Ιλΐ9ΐιΐΓ. Ηοε ιαΐεηι ι-βςηυαι ηοκίηιιιι, 8ΐ ιιΐ6 λ»- 
«Ι«6γι• 9 ίη ροοι«Γαιη βχρ^ΓίοΓβ &ύ οιηηία Ιί1>ί οίκβ- βασιλεΰ, συμφορά πι πληγμένο* το:^δε, τύχη τ{ 
Αμείνονι έπιτρέψα'ς έμαυτον, χα\ β^φ τφ πάντα 
έφορώντι, βίλτιον £χω έμαυτου , χαί μοι χΑρ'.ν ο 
δαίμων χατέθετο οΰχ Αηδή * ορΑν γΑρ ήδη ε μοι χα- 
τέλικε βραχύ, πάμπαν της δψεως Αφελόμενος, τήν 
τε βασ:λε•αν ύπισχνεΐται, χα\ τήν βασιλιίαν άνή- 
ίίουσαν έμο\ Ο'μις Αποδιδόναι. Ταύτην ο% τήν βα- ΝοΙαΙ© οίΑΓςίη&Ιοδ. (28) Αηη. 1576. Μ ξυνί/ίσισθα.. Α. α/ ί« < €9 ΒΕ ΚΕΒΙΙ5 ΤϋΚΟΙΟΙδ ί!Β• ΙΓ. 70 

σι/είαν ήμών,ήν έμο\ πάθη, Εξεις του λοιπού χρ? % - Α ψιοιίίκβίιηιιιιι , δ» 4 υ 31 ορβ Β(1]ιιΙιΐ9 ί«1 ΓβΓ^ρβΓΟ. !<ί 

6?6ηΐ6ΐ, εί ιη'ιΐιί (Ιοάβπί 6φΐίΐ6* ηυαΙϋΓ ηιϋ!<\ βο*- σΟαι όπως άν σο: δοχοίη. ή ν ΐμο\ ταύτη ν άποδεδω• 
χ:"*ς Εσΐ| * ήν Ιππίας τετραχισχιλίους μάλιστα 
πιρβχδμενος, Επεαθα( μοι επί μήνας δύο χ*λεύης. 
Εΐσ\ Μ **ρ" ήμίν σχεδόν οΐ του ά?τεος, γένει τε χα\ 
πλούτω προφίροντες. Κχ\ τούτων ούχ ολίγοι εΐποντο 
γ. / μοι ένθένδε, ιΐ μή είδείην έν τψ Αιτεί έμοί τύγ- 
χανε ιν δντις • χα\ έμο\ τιμωροΰνττς εφ* δ τι δ ν 
γνοίην ήμϊν έκιτήδειον Εσ?σ0αι. Φύρον δε τψ σώ 
οΓχω πολλαπλάσιο ν ύπισχνοΰμαι άπαγε ι ν Ετους έχά- 
στου, χα'ι άρμοστήν Εχειν έν τ{| π4λει. Βασιλεύς δε 
άμειβε ο τοίσδε * ΈμοΣ τι ουν έπεί τε έπυΘΙμην. 
ώς δρφν ήδη σοι χαταλέλειπται, ήδομίνω τέ μοι δ 
λόγος έγένετο, χα\ χάριν οίδα τφ Θνητών τε χα\ 
αθανάτων δημιουργφ, τήνδι σοι τήν χάριν χαταθε- 
μένψ, "Ηχείς δι έ*\ άνδρας σοι προσφιλείς, χα\ 
άμυνοΰντας σο\ είς δσον αν έξ$ διαπράξασθαι, εφ* 
δ τι περ ήσβα αγωνιζόμενος. ΤΙσομαι δέ βασιλέα τον 
σον πατέρα ούτως, ώστε μηδέκοτε έσαΰθις βουλεύ- 
εσθα: περί έμέ νεώτερα πράγματα. Πθι δέ τούτους 
λαβών ους σι» Εφησθα * χώρει δέ έπι τήν πάλιν πράο- 
•*ν δπως ώς βέλτιστα Ιτοιτό σοι χαταγομένω έπ\ 
τήν «ατρίδα. Ό μεν ταύτα ε Ι πω ν έτοΐμους παρεί- 
χετο «ους Ιππέας * Άνδράνιχος δ£ τούτους λαβών, 
ήίαυνεν ΙπΙ Βυζάντιο*. *1ωάννης δέ χα\ Έμμανουή- 
λ*{ δ «σίς αυτού, ώς έπύΟοντο τάχιστα Άνδράνιχον 
σΙ»ν τφ παιδί αύτοΰ έλαύνοντα επί σφάς, έοήλΟδν τε 
*ς τήν της Χρυσέας ούτω χαλουμένην άχράπολιν, 
χα\ παρεσχευάζοντο ώς πολιορχησδμενοι. Άνδρά- Β ηυοηιο 9βηιΓι]ιΐ9&6Π9 ιηβη^'ιΐιτιβ άΊιοοιιβ. δίαηίαιιΐβιιι 
α ραιΊ'ιϋι» ηοείηβ ϋ ςιιι ιη ιιγΙ>ο βοιιβτ© 61 (Γι ν ί Γι ι κ 
ρηκοπί. ΙΙοΓυιη ηοη ραιιοί ηΐ6 οοπιίιαΓί'ηΐιΐΓ, ιΓιμ 
βοίΓβηι 609 ιη ιίΓΟβ ιηβΛ ιΐ6£0ΐί* ρΓΟουτατο, π>6<|ΐιβ 
Ιαηίίβηι &(Ι]ιιΙιιγο8, Ιη ηιΐΛοπιιφίο Γβ ίρίοπιιη «ιι- 
ιΊΗο οριιβ ΙΐΛίχιβιο. ΓγοιιηΙΙο οΐίαιη πιο Γι1>Ί ιριο- 
Ιηηηίδ ο&ΐιιηιιη Ιη1>ηΐιιιη ιιι:«χίηιιιπι ; Ιι»!»ο|ιο ρηρ- 
Ιβΐ'Ο Ιη ογΙμϊ {ϋΓΓιοοιη $ίνβ ρπΰΓβειηιη ΊΠιπ-απι. 
Πβχ, ηΐ9 λαά'ιΐίι, Γ0$ροιΐι1ιΙ : ΜίΙιί «ρικίοπι, ιιΐ λθ- 
οορί Ιίΐιί χΙΗμο νίπι \ι«'ιναηι δυροΓϋββο, βοπιιο 
Ιιιυ» Γιιϋ τηιιΐιο ςΓ^Γι$&ίπιιΐ9. 6ι»ΐη$(|ΐιο »βο ιιιογ- 
Οΐιυηι 61 ΐηηιΐιΟΓίαΙίιιιη 6θη«ΓιΙοη\ ςηί ί»ιυϋ ΓιΙΓι 
1>ι«ιΐ£β«!*ιιιιη ρΓΦβΐίΐίΙ. νβηίίΐί αιιΐβιη &ϋ υιγοι Ιίΐιί 
ΒΠΝ60» €1 αιιχΗ!&Γ6β, ςαΙ 56 ιί1>ί ϋ» Ι) ιι η I ρΓοηιρίΙϋ- 
βίπιβ, ςυοϋουηηυβ (ΜΉβρβηβ ΙιβΙΙυιη. ϋΙοΪΜΑΓ ια- 
ηιβη 绣θΐ>ι ραΐΓβηι (ιιυιη υΐ (Ιβίη€6ρ8 ηιιηηυαιη 
οοηίΓΑ ηο6 Γββ ηον»» πιοΙιαιογ. Τιι ϊ^ιΙιιγ Ιιίβ ςιιοβ 
ριΗϋ&Ιι, &3Μΐΐιιρΐ!9» Ο^οΙβ ίΐ«Γ ία ιΐΓΐ)βπι ; Οςιιβ 
»^ίΐο, (ΐηχ ]ιι<1ί€^νοπ$ Ιίυί νοί ιη ρΓ^ιιίι υΐΐΐί• ίθΓ6, 
ν! Ιη ραΐΓί^ιη Γβώιοδπ•. Π«χ, ηίι ά\€ί\$ οοιιίββίΐιη, 
ηαο$ Οα^ίΐ«τοΓ.ιι, 6ςοί1β$ ίηβίΓΟΰΙο» ά?ό\1; ςιι&ιιβ 
ΐ€€βρΐ!•, ΑηίίΓοπίπιι 96 οοηΐιιΐίι Βνζιηϋυηι. Ιοαιι• 
»69 «Ι ΠΓιιι9 Ειηηΐ9ηιΐ6ΐ, ε«ηι 69ΜΙ ηιΐϋΐίϋαηι, Αη• 
ϋΓοηίεοιη οιιπι ΑΗο •υο ιύ*%\\& ηι•ηϋ ικ1τ6ιιΙ«γ^ 
ϊη£Γ6«ί 8ΐιηι ΑυΓ6» (»ίο ιρρβΙΙΐΙιιη) αΓ06πι, Ιϋί- 
ςυβ οΪΜΐιΙίοηβηϊ ΙοΙργ^γθ ρητα5»τι(. ΑηϋΓθηίειι§ ςηΙ- 
νβηίβηι, ατίνοιτι ο^δ'κΐιοηβ οΐΓ€ΐιιη<Ιαΐ• Ρο§!6» λγ• νιχος μέν οδν έλάσας έπολιόρχιι • μετά δέ ταύτα, ^ ^>η ρ2€ΐίοηίΙ>ιΐδ ίη ιΥοάίΐίοηοιιι «ΟΓβρΙΐ; ».ιιΙ>ο§ςιιο 4ρολογία χρησάμενος, εΓλε τήν άχράπολιν, είς τι 
χλΜ6(ον Ιμβαλλδμενον μετέωρον ••, χα\ χαθείρ- 
6κν άμφω ές πυργον τε χα\ είρχτ^ν βραχεία ν 
συνελάσας ξυλίντ,ν πεποιημενην έντδς του πύρ- 
γου, χα\ τήν τι βασιλε(αν χατέσχε, τον τε πατέρα 
χα\ «άελφον έχωνέν φυλαχ$. Βασιλιύσας δ^ απέδειξε 
χ«\ τον παΐδα αύτου Ιωάννην βασιλέα τοϊς "£λλησι• 
Κατείχε μλν ουν έπ\ Ετη τρία ές τήν είρχτήν τήν- 
•ε, χα\ άνελείν ούχ ήδβλε παροινουντος ές τούτο αύ- 
τψ συνεχώς Παια%ητ<οι• Τφ δέ τετάριω Ετει άνα• 
πείσανας υπηρέτη ν, δς αύτοίς τε προσ^ιι, χα\ τά 
άμφ\ τήν τροφήν έχάμιζ^ν ές τήν ε<ρχτήν 9 έκιδοΰ- 
ναι σφίσι σΚηρον * χα\ χαταβραχΰ χαταλυσα( τε αυ- 
τούς λέγεται τήν κίρχτήν, χ»\ άποδράντα; άφιχέσΟακ Ιη€ΐιΐ9ΐΐ ίη €2Γ66Γ6 Ιίχηβο ο Ι ιη^υ&ΐο, ςυβηι (ηΐΓχ 
Ιϋίπιη «(ΓιΑοαπιΙ; Γ^ηυηιςυβ οοοαρανίΐ, ΙϋΐΜηκ 
ρΛΐΓ60ΐ33 €1 'ΆίΓονη ίη €»ΐ€6Γβ• Ουηι *υΐ6αι Η- 
ΐΜίπίδΐΓ»ι«ι ΓΓ^ηαπ», Πΐίυηι Βυυσι ^«οηβιη βι»ο!9 
Γ6(6ηι άοδίιη^νίι. Ι1Ιθ8 τβΓΟ •μιΙι ιτΙΙ)0& ίη ολγ- 
€6Γ6 Ι^ηυΐΙ, η6Γ Ι&πι^η οοίηιηοπΓβ νο^υίΐ, ηναΐηνΐε 
Λά ί(Ι ιηοίΐ2ΐ'6ΐιΐΓ « Γη]9κΙΐ6. Αιιαο αιιίβιιι ψι&ηο 
ρ€Γ9ΐΐΛ5βηιηΐ €9Γ€6ΓΪ6 ρΓχίβοΐο, ηα'ι ιΐίιηβηΐη Ίρ8Ϊ9 
ιηΙηίβίΓΑυαΐ, αϊ 8υ1)]ίε6Γ6ΐ ΓβΓΓοηι. 0»ο Γαείο, (Ιιλ- 
(οΙνοΓυηΐ ο.ίΓΟοΓβηι, 61 &υΓιιςΐ6ηΐ69 ίβ»ΐίη*Γυοΐ αιΐ 
?6|60ΐ Ρ^«ζίΐ6ηι, ρΓΟίηίΙΙοηΙβιι 86 ΙηΙιυΐυηι ο»*• 
ιίπαυιη ρβιι^υΓΟβ, <Ι>ΙυΓ08<|ΐι« ιηίΙίΐ6& ςαοίηυοΐ ίιη- 
ρβΓαδβοΐ. ΙΙ'κ&ο ηυηΐιο ΒνζαηΐΙικη 6χρ1οηΙ>9ΐ 
Β|ΧϋηϋθΓϋΐιι «ηίπιοβ, ςιΐ6ηιιΐ9ΐη 8ίΙ)ί Γ6|6ΐ»» ιΙ^γι» ρά βασιλέα Παιαζήτην. Τπισχνουμένονς δέ φο- Ι> Ει«οιαηαβΙ«ιηαηΡίΐ]9χίΙβιη,?6ΐΐ6ηΙ. ΙΐΒοηιΐίοιιβ ροΙ- ρον άπάγειν, χχ\ στρατιάν οσην άν έπιτάττοιτο αύ- 
τοΙς, έπιπέμψας άγγελον ές τ6 Βυ;άντ•.ον, έκήρετ» 
τους Βυζαντ(ονς, χαλ τήν γνώμην αυτών τίνα βού- 
λοιντο βφίσεν βασιλέα γενέσθαι, Έμμανουή>ον, ή 
βασιλέα Παιαζήτην. Διεπίΐράτο γάρ ταύττ] χα\ ιεερ\ 
έαντοΰ τής γνώμης τών Βυζαντίων. 01 δέ Βυζάν. 
τνχ αίροΰντο •• Έμμανουήλον, ατε άχΟδμινοι ήδη 
τζ *Ανδρον{χ•υ άρχζ. Ενταύθα έρΙζοντε άμφω :ών 
Έλλήναιν βασιλέε περ\ της Βυζαντίου βα9ΐλι(ας # €ΐΐΓ6€χρΐ96Βΐ»ΐυΓ 9 υΐΒ|»ηϋι €ϋιαΐ6Γ|* «€ «ηίηΐλΐΐ 
ίοΓβηΐ. ΑΐΒγιιΐιΐίί <1ο^βηιη( Ει»ιηαηο6ΐ6ΐη ^0), }λιλ 
ίΑ9ΐι<Ιϊ6ηΐ69 ΑηάΓοηίεί ιυιρβηυιη. Εχοηα 681 ι^ιιμγ 
οοοίαηΐίο ίηΐΤΓ •ιη1κ>λ «ββε βυροΓ Βνιιηΐϋ Γ6^ηο. 
Ειοιηληυβ] ρΓοηύιιβΙΐΒΐ 9αΐΗΙ>υΙυιηΐ)ΐιοϋ οοηΓιη6Γ6| 

ΙΓ68 ΠΐνΠΛ(ί69 8ϋΓ€0ΠΙΐη• ηϋΙ06Γ»ΙΙΙΓϋηΐ <|Ι!ΟΙ3ιι|Η8: 

«ϋΗ*;1)2ΐςϋθ , $β ρΓοίβοΙιιηιιη οιιηι ίΝο 'ηι ηιΙΙίιίαιιι 
ςυοουηφΐ6 €Χ6ΓθΙΙϋ9 άιι&ΐΜβί. Ηΐβ ΓθιιάίΐίοιιίΙ»υ&, 
ς»9• ιηοϋο οοιηιηοηιΟΓίνίηΐϋ», Βνχ^ηϋί Γ62ηιιιη ι Νοίυΐ® 038Γβίηά!6$. (29) Ειηιηαηο6ΐ ίηιρ^Γ•, ιηη. 1389. *• Επιβαλλομένου μετεώρου. Η ήοονντο,ιΐ. νΐ ίη γ• 71 Ι.Α0ΝΙ01 ΟΗΛΙΧΟΟΟΝϋΥΙΛ 72 

Ρφΐίια Ι€<*ρί1, τίάβΙίΓβΙ ιιΐ ίιι Ι*ηιιι$ ρΓοίεηιι•, Α έτΑξατο φδρον ΑπΑγειν δ Έμμα/ουήλος Ες τρισμυ- ιηυαίαηι, ηυού Ιιιιροηι&ιαΐ •οΙ?ΓΠίΐ; πΓιΙίΐββφιβ 

«ΟΟϋρΟΓ ςΐΙΟί ]θΙ$ί*$€ΐ, ΥβΓβ *ρρ€ΐ6Ι>Ιβ •4<Ιθ€6Γ6ΐ 

ΑιμΙγλιηγι)•, Η ΑΙίιιι «]ιι* 1ο»ηη6* ηιοηοΐο• Ιη 

1»ηυί», τιγΙιιιιι »ρυ(1 ηφβηι Ιι&Ι>•ΐ6Γβ. ΚιηηίληυβΙ 

ι^ηο ρΓ«ΓυίΙ• 

Ανδρόνικος μ|ν οδν, χα\ Ιωάννης 6 παΙς αύτοΰ, Ιν ταΐ; θύραις ΙιατρίΙοντες, Ιίαιταν «ϊχον ρίους χρυσίνους, χα\ Εαυτδν Αγοντα Επ\ στρατιάν 
1*εσ6αι συστρατευόμενο-;. Κα\ ο&τω δΙ «αραλαβείν 
ύ*ο Παιαζήτεω τήν Βυζαντίου βασιλείαν, χχΐ Ες Ου- 
ράς φοιτώντα, τόν τε φδρον οΐ ΕτΑξατο, χα\ τον 
στρατον ΑαΑγειν έκαστου Ετους, ώς Ιαρ ύχέφαιναν. 

ρΑ βασι- λέω;. Έμμανουήλος δΕ Εβασίλευε. 

Ρ»]»ιιιγ» ΑσιιιηιΙ* βΐίιιβ Ιι&Ιμιιι εοουπι Οι*• 
«οπιηι γ*«,6*, αηί *ά ίιΙ Μηι α•<|ΐΐ6 ίηαιευίοι, λγ- 
ιη* εοαίΓβ ΡΙιίΐΑα'βΙρίΜληι ιιγΙμιιι Οβκαιη νίοηνίΐ. 
€οι»ΐ6ΐιΊαριίΙ>ιι» Ρϋηςυ6 ΙηΐβΓ μ ΒτζαηΙϋ Κ£ΐΙ>αβ, 
ρβίουαΐ Γβι Ριριίίβι »ίΙ>ι ϋ•Η Ροι!»(]βΙρΜ*ηι. <}ιιΙ 
«α ϊά ΓιγΙιιγο• ρτοιηίΜΓΐΐΒΐ. €αιιι ιαΐβπι ΙέιαιηβιιιιβΙ 
ιιιΙ&ίβιβι ρΓ«<**«αι, ςυί ηαιιϋΐΓβι ΡΗίΙιΑαΙρΙιΙχ 
«τίνίΐιηι, ίιι μ ιιγΙμιιηιιμ άβαακηΙ ΡφιίΙί, •<*!- Παιαζήτης Α δ ΆμουρΑτεω, Ιχων με• % Εαντον 
τονις Ελλήνων βασιλείς, ενάγοντα; Ις τούτο, Εστρα- 
τεύετο ΕιΛ Φιλαδέλφειαν *όλιν Ελληνίδα. ΈριζΑν* 
των γαρ των βασιλέων Βυζαντίου ήτιίτο αδτους «αϊ 
ΦιλαΙέλφειαν. ΟΙ Λ Ιφασαν ΑινοΙουναι. Ό; II αγ- 
γελον Εκικέμποντος του βασιλέως Έμμανουήλαυ» 
©πω; του λοιπού «αραδόντες σφβς τ«ρ Οαιαζήτη Ιέ- 
χοιντο Αρχοντα χα\ Αρμοστήν Τοΰρχον, οδχ Ιφασαν ρβΓΦΐιΙανε *ο•» ]αιΙίϋβιη, ΐιιαι ρΓχίβοΐιιιη Τυιτιιαι : Β Εχοντας είναι χατα^ροδούναι σψΑ; τφ βαρβάρω. Κα\ ι«?ροηύεηιαΐ, μ ηαιιΐίςυαιη ρ*ηΐο• **»β, ιιΐ &*• 

ΠΙ6ΐΙρεθ§ ΡΙΌ46Γ6ΙΙΙ ΙμιΊιΑΓΟ. Οιιο Γβ&ροιιεο ΙγγΙ- 

Ιαίιι» Ρ»]*ζίΐο•, ιΐΓϋβηι εΐίΐτίΐίϋιι* οίι-οιιηι*€θΊι, 
«Ιικκη* εοειιιη »α* 14 ΜΙαπι Ογμογοιιι ιό£€•, αχ! 
Ιυιιΐβιη τΙΠυΐία ρι-Μΐί* βαηΐ «οιιιβ^ιιΐί. ΡΗαιΙ 
«Ιοηίιη εοηΜβΜοΌιιΙβ* ιαυηιηι οιΊιβηι €€ρ6Γ€• Ει δη 
Ιιιιηε ιηοιίυηι ηρΐ« €81 ΡΗίΙιόβΙρΙιί», ιιΗ># ίτϋίβ 
Ο绀ΐ, Ιι^ΙΙνι» ορίΐιηίε ςι« ίαίΐ ΓαικΙ&ΐα. Ρο<ι«« 
ΙΐΐΐΙΙιιιη ΗιϋιΙίΐ Ρη]Ρείιο• 8θ€β<Ιοη (50; Απιιβιιίοπιιιι 
τ*%\. ΡηβίβΝΜ Κηζιαιιη Αηηβιιίοηιοι Γβ^ηί μ- 
Ηειη, οι ί&ηι.ΐ€ΐι>οι, $ίο •ρρβ!Ι•ΐιιπι ηρρΊάυΙυαι, 
ΜΙο ρβιϋΐ. 8ϋ6η4<ΊΥηι Ιιυιιο Ιγ^μπΙ Β«Π)ιγοπιιιι 
Αβίβαι ίιιηιίβηΐίιιιιι Γαίββο ιηυΐΐο ΓοΓί'ιεείιηικη, ιιλο 
υΙΙο ηιΟΓίιΙίοηι 6ΐειΙΐΙι»β Γβί ιηίΙίοΗε 34 ^ίοι^> το εντεύθεν Ικολιο*ρχει ΦελαΙέλφειαν Παιαζήτης # 
Ιχων χα\ τους Ελλήνων ρχσιλεΐς. ΟΙ Ιε ΑριστευααΙ 
τε αντου λέγονται, χα\ Ιναβάντις ούτοι πρώτον εΤλον 
τήν κδλιν, Ο&τω μεν ουν έάλω Φιλαδέλφεια ή τής 
Λυδίας «6λις ευνομούμενη Έλληνίς. Μ%%έ, δε ταύτα 
ΙΙαιαζήτης ήλαυνεν Ιπ\ Σχινδέρεα τδν των "Αρμε- 
νίων βασιλέα, χα\ έ«\ Έρτζιχαν ιτδλιν, τΑτων Αρ- 
μενίων βασίλεια, χα\ έπ\ ΑΑμαχαν ?»λ(χνιον λεγο- 
μένην. Λέγεται (ε οδτο; 6 Σχενδέρη; των βα ( ο6Αρο•# 
πολλψ των χατά τήν Άσίαν Ανδρειδτατο;• χ*ι τ Α 
Ις πδλεμον τέλμτ^ τε χα\ ^ώμΐ) σώματος, γενέσθαι 
ούίενος δεύτερον. Ό; έπιδντων «οτε αύτω των *Αί- 
συρίων, κολλαχις Εργα ΑποΙείξαοΙσι Αξια λδγου, 
τρεψΑμενος τους Εναντίους, συν ολίγας τοίς Αμφ" €0ΓροΗ•(|η6 ιόΙ>ογ6€Ι αοΑααβ ΙηίβΓίοΓβηι. Ιιι. β αυτόν. Τούτον ΙΕ τδν Σχενδέρεα, ως ΑπήχΙετο τ} 

Εαυτού γυναιχ\, συλλαΐοΰσα αυτδν συν τφ γλιοΙ 
ΙιαχρήσασΙαι, χα\ τήν βασιλείαν χατέχειν. Έ«\ 
τούτον δή Οαιαζήτης Ελάσας, τήν τε Έρτχ^Αν -κά- 
λιν 7»>λιορχών παρεστήσατη, χα\ τον ^αΓδα Σχίν 
^ίραα εΤχεν Εν φυλαχξ. ΜετΑ II ταύτα τους τα 
Τζαπνίδας χαταστρεψΑμενος, οί χατέχουσι τα της 
Κολχίδος, Ε?:\ "Αμαστριν «δλιν χαΟήχοντα, ήλαυνεν 
έχ\ Καραιλοΰχην τον Αεύχαμνα* 1 Σαμαχιήλ ήγα- 
μόνα, χαΐ εκεξελθόντα συν τ|| Εαυτού στρατιφ, μΑ- 
χυ ΕχρΑτησε χα\ Ε^τολιδρχει Σαμαχίην οόλιν. ΚαΙ 
ώς ονϋν «ροεχώρει ή της «δλεως αίρεσις, Απεχώ- 
ρησε ν άηαγαγων τον στρατον, χα\ Ετννέστησεν Εχ* 
οΓχου. ΜετΑ δ! ταύτα Ιλαΰνων έπ! τους Εν τ{ Ασία ηα« οαπι ηααηΑααι ευ Α$ενΓϋβ 1)«ΙΙο Ιΐ06β$6Γ6ΐυΓ, 
ρΐβτηιηςηβ ργφο1»π ηιΗίΙαΗα νΙΠυιί• ίβοίηοη 
ροΓροίΓίνίΐ, Ιιοείβα^ιιβ εοιηρ«Γ ραιι^α ιιιιιιιι ΓυΑίΙ. 
Ηιιιιο 5ϋβπ<ΐ6Γ6ηι €υιη 01 ίο ιιιογ, ςυααι οιΗο ρΐΌ- 
εΓηιιε6αΐαΓ, ϋοηιρΓ^ΙιβικΙβηβ, ίιιΐ€Γ6σι$ΐ, ίρεβηυβ 
•ι! Γβμηί (υΙ>€ΓΑ9Γυΐ3 βνηβίι. ΟοηΐΓβ $ββιια>Γ6ηι 
ίρ'ιΐιΐΓ Γ^εχΐίβε «πια ηιονοηβ, Επζίοιιυ οχριι- 
9^9 ?ίΐ, ΟΗιιηΐφΐβ ΒοΗΗΐβήε νίιιοΐιιηι Ιη ου$ΐοϋααι 
4ΐβ<Ιίΐ. ΡοΗΐβ» οιιιιι Τε»ροί(ΐΑ8 ϋοιηαίΐΗΟΐ, ςιιί €οΙ- 
ίΐιίϋίβ Ιοο» υ»ςαβ ιϋ Αιηα&ΐηιηι ιιγΙμιι» ΐ«ηοιι(, 
ΜΙαιιι οοηίΓα ^ληιϋυε^ηι βι Ι^αοβιη^ηι, 8α᧫ • 
€ΐι'ΐ« αΊιεβηι, ν^τϋΐ ; ςιιειη οϋνί&ηι ρπΜβΑβηΐΜΐι 
ειιηι 6ΧβΓ€ίΐιι % ρΓΟϊΙίο νίείι, 8»ιιια€ΐιΐ8ηΜ|ΐιβ υτ1>?ιη ορριι^ηΑΓΟ εαδρίΐ. ΙΙΗ<Ί• ιιιΐβιη ια&ίιια ορρυ^ιιαίίο ρ λοιηους ηγεμόνας, τον τε Αίδήνην, Σαρχάνην, Μ&ν οιιιιι ρϋπιπι ιικΰβιΙ^Γβί, αϋιίαοϋ• οορίίσ, Αοιηααι 
ΓονβΓεαε ββΐ. ΙΙιηο ΙιβΙΙυηι Ιη«Ι;ιίΕ ΓϋΙί^ιιίβ ςαί ίιι 
Α•ία βηη! «ΙαιίΐΗΐβ,^ιϋαί, δλΓοΙιαηΙ, ΜολΑοοΙτ, 
Τβοοί 61 Μαιίαί : ίιηρβηοηΐΜ βοβ βιραϋΐ, βχρυΙ- 
βοιιιιιιςιιβ Γ^ιιυιη οτοορ^νίΐ. 11ε οαιο ΓοΓβηΐ ιιιίε 
μ^{)ϊΙ)ιι& ριιΐκι, ϊΙογ ίηείϊΙαβΓυηΐ διίΜΐη •«! Γ6£60ΐ 
ΤιηηίΓβιιι. |]ι Λυιοίιΐ, ργλιογ 03Γ*•ιι»ηιιιιι, €οςαο• 
ιιιίιιο Α^οιΜίηιιιιι, «Ι Τα^βιιιιι ΡΙιγ^ιχ «Ιυοοιιι, δ^σίαν, Τεχόην χα\ Μετίνην, τήν τε Αρχήν αυτών 
Αφείλετο, χα\ Εχβχλών αύτοιις, τήν χώραν ύφ* αύτήϊ 
ποιησάμενο;, είνεν. Ούτοι II ώς σπελήλαντο τής 
σφών χώρας, Ανέβησαν «αρΑ βασιλέα Τεμήρην, ες 
Σούσαν. Ό; μεν ουν Ανα6Αντε; ούτοι Ες δψιν ήλΟον 
τφ βασιλεΤ, Οστερόν μοι ΙεΙήλωται. Πλην γαρ Μα- 
ραμένου του Άλοσουρίου έχίχλην, χα\ Τουργο^. 
τιω του τής Φρυγίας Αρχοντο;, ο? χα\ Εικγαμίας ΝοίυΙ® αι&Γ$ίηΔΐθ5. (30) Οιιί οι ΑΙϋχαιιϋΐτ. * λ Αεύχανα Π. ηΐ €. Τ3 ϋΚ ΚΕΒυδ ΤΙΙΒ£ΐα5 II Β. Π. 74 

αΟτερ «οιηαάμενο'.» είρήνην ήγον οΐ δε λοιποί των Α νβηβπηΐ ίιι οοιίϊρ^ΐιιιη Γ<δ*•β, ίηΓι•ί άίοβΙϋΓ. ΙΗ ηγεμόνων δστερημένοι τη; αρχής, άνέβησαν ες Σα- 
μαρχάνδην τά βασίλεια Τεμήρ£ω. Σαρχάνην μεν τήν 
πάραλον της Ιωνία; έπιτροπεύοντα, XXV Μενδεσίαν 
του Καλάμι» άτ:ό;ονον, χα\ Τεχόην τήνΜαδίαν κατ- 
έχοντα, των Ιπτά ηγεμόνων απογόνους γεγονέναι 
οαμεν, των τον Ότονμάνεω, τήν της Ασίας αρχήν 
χον/*, σνγχατεργασαμένων * ο! χα\ Ά>αοίνεω τοϋ 
β&σιλέως γενέσθαι θεράποντες λέγονται. Μ*τίνην 81 
κα\ Αίδηνην, όθεν τήν αρχήν έχτήβαντο, ούχ Ιχω 
διασημήναι.. Τον 61 ΑΙδΊνην λέγεται μόνον, της άπο 
Κολοφώνος Ιστέ Ιπ\ Καρίαν ήρχε χώρας. Τούρκων 
μέντοε γένος τους τε ύπο Τουργαταρίων τελοΰντ' 
αν, χα\ ύπ6 Καραμάνεω, χα\ Μετίνη, χαι Αίδίνη, 
ι «{στάμα ι σαφώς είναι 1 τε χα\ όνομάζεσθαι. Κα\ 1ν ηεηι<)ΐιο »ΙΓιιΓιι*ΐ€ΐη ]ιιηςβηΐο» οιιιβ ϊΆ'μϊιΐ*, ρ•- 
£6οι €θΐι&βου1'ι ειιηΐ. ΙΛεΓιφΓι, βχεβρίί» ί»1ί* άαο- 
1)ΐι», ύικοε Γβςηί» βυι» βιιοιΐ λ&οοικίβηιηΐ $**)»• 
εΐιαηάααι, φι» Τβιη'ιηβ Γβ$ί3ΐ 6ΐεΓιΙ.Ι. δειχίιαιίθ'η 
<]ΐΓι Ιιιίαβεΐυτ η•»ΓΐΙίιιιειιι ^ηί* τφοηβιιι «Ι Μβιι- 
άβεϋηι, ΟίΙΐιιΐ)ί5 ηβροίβε, Τ6ΰθβη<|ΐιο, ςιιί γ«η«- 
1>;*ι Μειίίηη , 9<Βηιι•ηηιΐ(ΐ Γιιίβ&β ιιεμοΐοε 61 ρο- 
ιιοτοε εβρίηη ίΠοπιιη (Ια ο ιι ι η Οιιοιηαίιί, «,ιΓι εοιι- 
] ιι ικ-ΐίβ νίπυιιε οοηιιηιιηϋΜΐβςιΐΰ οοη&Πϋε Αι':« ίιιι- 
μεηιιαι ΉψιίίίνοηιηΙ : ςιιο* ΑΙεάιηΑ Γ«ςί• ιιιΙ- 
ιιίβίΓΟβ ηυοφιβ Γυίε&β οοηδίαΐ. ΜοΓιη«ι άβιοι» ει 
Α&αΊηο* υηιΐο Γβ^ιιιιηι ιιαοΐι είηΐ, «χρΙοΐΐΓβ ηο- 
ςιιβο. Μά'ιααη Αΐΐαηιβη εοΐυπι Π)6ΐιΐ0Γ»ηΙ» €οΙ«- 
ρΗοηβ ιιεψιβ *ά €απαιη Γβςίοιιί ε© οιΐο.ιϋβηιΐ Καππαθοχ!α υπαγόμενος, τούτο μεν τήν ύπο Κα- β ίιιιροΐΊΐαε&β. Τάκο* ςυίιίβηι §βη6Γβ 61 6*9* Η οΊϋί, ραΐσανφη χώραν, τούτο δε τήν ύπ6 τοΓς *ϋμ*ύρεω 
«*ΐ3\, χα\ τα πλέω της Φρυγίας χαχαστρεψάμενος, 
ήλαυνεν 4*τ Έρτ^ιχάν, τα των Αρμενίων βασίλεια, 
χ*Λ έπ\ τον Σχενδέρεω παΐδα, ος ταύτης ήγείτοτης 
χώρας, Ιστέ ε«\ Εύφράτην, χαΐ της τε Κολχίδος 
μοίραν ούχ δλίγην ύφ' αύτψ ποιήσαμε νος, ήρχ>• 
ΤαΟτα μ«ν ουν γινόμενος 1ν τ] Άιία, χα'ι μεγάλα 
ά*ιδε(χνυτο έργα * μετά δ« ώς •• την Ευρώπη ν διά- 
τας, οτρατεύματα 1*ι*ίμ«ων, ίστε Μαχεοονίαν, 
τήν Ίουνοί " τους ταύτης Αλβανούς χα\ τήν χώραν 
έδήιυ, χα\ κολΊοματα άττι εύρων της Αλβανών 
χωράς, 1«\ Τλλυρίους ήλαννέ τε χαΐ ϋφου τήν χώ- 
ραν» λεία ν τά εκείνων ποιούμενος. Μετά 6* ταντα οβΠο »γϊο, ςυοίηυοΐ ε υ Ι) Τα^Ιυπιε, Μΐϋ 0*ψμ* 
ηι»ι»ο, »α)> Μαιίηο ο! Μά'ιιι* (ϊί-^υπί. 8υΙ)»οΐα ο 
(ΙαρμιΊοοΙϋΒ Γ€£ίοηο» <|ϋ» β§ι &υΙ> ΟηΓβί&υρΙιβ, ιιοε 
ηοιι ϋΐ2 φίλΐη ΗοηιΐΐΓίε ϋΐϋ Γβς«ϋαιιΐ, ρηΰΐ€η*& 
ίιι ύίΐίοηβιιι αοοβρ&Α ιηαιιαιε !ΊΐΓΐ$ί& ραπβ, Μ- 
Ι α ιιι ρΓΟίιΐονίι οοιιΙγϊ Επειοαι», Αηιιβιιίοηιιιι Γβ- 
§ίιιαι «ι οοιιΐΓλ δοβικΙβΓίίηι, ςυί 6* Ιοτι Ιοηβο Ι«- 
Ιιτςυβ υεςυβ ι«1 ΕιιρΙίΓλΙβηι Ιοιΐ€ϋ3( : ικΐιΐίι• ιιοη 
ΜΜΜϋη €οΙοΙιίάί> ραπβ, ςιι»ηι ΙιοΙΙο ίιι «ΙίΐΙοηβιιι 
Γ€<1^«Γλΐ. ΙΙατο <|υί<1βιιι είΤβ€ίΐ, ουιη Γοκί ίιι Αεί*, 
ιηιςηεςυβ νίηυιίβ Ιη οοηεροείυιιι <1»Γβΐ 35 °Ρ*• 
Γα. Ροΐ4«α ΐΓ«ηείβηε ίιι ΕυΓοραιίι, «ΜβΓοίΐίϋιιε ίηι- 
ιιιίεείε ία Ιΐαο^οοίειιι βΐ ςα* »ρβ€ΐαΐ Ιοη'ιιιηι, Α1• έστρατεύετο Ιπι Πιλοχοννησον, τψ μέν λόγφ, ώ; £ Ιιιηοπίηι ΐ€€θΙιηιπι Γβ{ίοιιβπι ροριιΙαΙι&ΙιΐΓ. €ζρ*Ή έπ\ ♦ωχα-.αν χα\ έπ• Θετταλίαν Ιλαύνων, χαταστη* 
«ομενο; τά έν τ} Θετταλία, ώστε έπιτηοείως Ιχίΐν 
Οντερ* τον 6ε Φωχαίων άρχιερέως επαγόμενο» σφί- 
αιν έπ\ χωράν χυνηγήσαί τε χρατίσιην, χα\ λειμώ- 
νας, γερανούς παρεχόμενους πλήθος άπλετον, χα\ 
πεθία ένιεπεύσαι τά κάλλιστα * τω δε Ιργω επί 
βειταλίαντε χα\ τονς ταύτη ήγε μάνας Έπ:χ*ρνα(ου; 
τοΟνίτμα, χα\ έπι γνναίχα τον Δελονή ήγερδνος 
Τονντεδονία'• Μετά δε ταύτα, χα\ ώς Πελοποννησον 
έμΟαλων, Ιχων δή χα\ τον βασιλέως Ιωάννου παΐδα, 
ΘεωΙόρον, ηγεμόνα έατρατεύετο• *Αφιχομενος δέ 4ς 
Θετταλίαν, τήν τε Δομαχίην παρέλαβεν, εκλιπόντος 
τον έν αύτ^ ήγεμόνο; Έχιχέρνεω, χα\ 6ή χα\ Φαρ- 
σάλων πύλ•.ν, χα\ ταύτην ύπδ ΈπιχερναΙων άπιχρα- ΐ|οϋ>ιιειΙαηι ΑΙοιηΟΓυηι ορρΐϋυϋε, εοιιίΓα ΙΠγιίοε 
ιπιιΐ ΙυΙίΙ : ναείαΐαςιιε ΙΙΙγΓίοΓυηι Γβ^ιοηί, ορβε 
€οηιπι άίήρυίΐ, ©Ι ίιι ειιοπι βιιιοΐυιηείαιιιη £ι>ιιτ^τ- 

II!. 11)5 ρΟΓ^Οίε 6ΐρ€<!!ΐίθ>Ι*ηΐ ευβ€6ρίΐ €0ΙΙΙΓ3 Ροΐο- 

ροηιιβ&αιη, ΓυηιθΓ6 ριΐιιβ εραηο, ς»αβΐ Μ\ο €••€! 
ρείιιαίΊΐε ΡηοείεΙοοι, αϊ ΤΙι«»Μϋ:»ιιι ενίαείνη», 
υΐ&ίοί «41 Γ6» |«Γ6ΐιιΐ2ε ΓοΓβΐ ιΊΙοηο*. ΕρίΜορη» 
ανΐ«ιη Ρΐιοε^η^ίιιιιι ΐονίιαϋαΐ βαηι, ο&Ιβηιαηε Γβ- 
ε^ίοιι^ηι τβηαΐίοηίΐιιι• ΓοιηηκΗΐΐεβίιιιοηι• ηαΐκιιΐβιι• 
ρηία <|\ι* ρπτΙιβκοΙ ΙαβηίΙιαι {Γυυιιι ιιιυΙιίΐΗ- 
ϋΐηβιη , ρηείοκα ϋαπιροε *ά «ςκϋαΐνιη ιιαίαη 
ςα»ιη ριιΐ£ΐΐ6ΓΓί•η€ ΙηβίΓΜΟΐόε. Ιίΐα ςαΜ€η ε-ιε*- 
(Ιίιίο νΡΓ^ίε ία Ιιηη€ ϋΚΝία» ρβΓαϋαιοΓ, γφτογ• (»- 
ιιι^η ΜΙιιιη ίυ<ϋ€«6^!νΓ Τηνεε^Γι» ϋηε1ΐΜΐ&4|αρ, τοομένην, 6φ' αύτψ Ιποιήσατο. Προέλαυνε δέ ες τ6 Ο ςυιίΐιί Α^ϋβιιΙ» ηοιιιίηβ Ο^Γηχ'ι» (31), ρΙ ιιχοιΙ πρόσω, τά τε Ζητούνιν τ6 (ν βερμοηύλαις, χα\ ϋά- 
τρα;, τάς Ιν τερ πεδιω προς τ{ νπωρεία τον Αο- 
χρών δρο^ς, χατε στρέψατο, χα\ α\»τψ προαεχώρησε* 
χα\ άλλα δε των ταύτη πολισμάτων ούχ ολίγα προα- 
εχώρησεν αΰτφ χαθομολογίη. Μετά 6ε ταντα ή 
Αελονή τού ήγε μόνος γννή, έχουσα θυγατέρα γάμου 
τε ώραεαν χαΐ εγγυημένην άνδρΐ, ώς έπύθετο βαιι- 
λέα έπιάντα, ήγεισθαι 16 αύτερ Ιπι τάδε των Χαλο* Ρι:1νίε, ΙΜρΙιοπιπ* άυ€ίε(5ί), Τηιϋ«1α«!χ (55) . Ροα 
1ιαί€ ςυεεί Ιιι ΡβΙοροηηβεαιιι ίιτιιρΙιΐΓΐι*, €υιιι Ηο- 
|1εεβΐ Ιιβίΐί ιΐνοβιη Τηοεχίοηιιη, Ιο>ηιιι§ βΐϊιιιη, 
1μ•ΙΙιιιιι εΐΓΰΐιιιο β βΓ ^^* 1 • Ρηιι^ΐνε ίιι Τΐιβεεαίι»»• , 
§41 ]νείβ ίβ€ί! Ι>ο•ΐιαεΊαΜ, ενβι οαιιι (1«ε«Γθΐεε«ΐ, 
ςυί ίιι «ε «πι, «Ιιιι Ο^πιχυε (Μ). Ηίηε ΡΚΛΓβε- 
Ιί€0Γυηι ηΓϋβιιι ίιι άιΐίοεκ» αεεβρίΙ, ^β« οι ίρ>α 
& <:<μ ιι* 13 ΐγςτΙ>αΐ«Γ. ΙΜαάββ α•» Ιοιι^ίηε ρΓοτ^ν ΝοίυΙβ) ωαΓ§ίη3ΐβ5. 

51) Αέ. £ακεταεγίε. 

(») Τιιηΐιίαεη. 

«53) Αέ. €*η«έϋ». Η υ»οη Ου^ι Αίοαβ ο> Ι>Λϋ- 

•• *;• ■* *%» «ί•» Ιονοννα, ι» οΓβ, γρ. Ίόνίον. Ιου, ΙΜρΙιοπιηι θυείε, ΤηιΜικ!». 
(54) &η€ΐΐιι* €1 ιηοχ €*ττ€ΐιο. 71 

Ρφιΐΐα ιο«ρίΐ, »ίι1«ϋ, ι ιιΐ ιη 
ΙηΙιιιιπηι, <]ΐιοϋ ίηιροι-. ιιΐίΐ 
Ηαρβτ ςιισΐ ]βηΙ*κ(| ν»β Μ 
ΑιιιΙπηημιι, «1 ΚΙΙιι* * - > « ■ - )ι•ι 
Ιιηιιϊ», ιϊι-Ιαη ιριιιΐ η-ςαν- Ιι>' ' 
Γίΐΐιιο ρτνΤιιίΙ. 

Άιιίρίϊΐχι; μλν οδ», χ» 1 . Ίωί Ι 

Μ*;. Έμμανανήΐ»; 51 (Ειιϊ'μμ. 

Ρφιίιη ΛιηηηιΙ* «Ιίαι 1ι»1«• 
«ο πι πι η(β•, 4»ϊ •Ί ■■! «ηι υ>.)»< 
■η* εοηΙιμ ΡΙιί(•4βΙρΙιϊ*ηι <ιγΙ>< ι Ι 
ΟοιιΙϋΐιΊκΒίίϊίΐϋ Βΐηιΐ)(ΐ« ίηΐβτ ιβ (Ι 
ΡΜκΙμΙ Γβι ΡφιϊΐΜ «ϊΙ>ί ιΙ*Η ΡΙ*ϋ 
■β ΙΛ ί*ηηη» ργοπμμπιιιΙ. Ο > *ι 

ΙΙΐΙχίΐΚΙ ρΓ*(ΌΟ*ιη, (]ΐιί ιιιιιΓ,:. 

ΗήΙιηι, ιιι μ αιΊΜηιηιιβ άοάίκ 
ρβτβιιίψιε ηη ]ηιΜ«βπι, ΐιιπι ρι., 
ΚίροηιΙεπιαΙ, η η«υΐϊΐ|ΐι:ιιη ρ» γ. 
ηιβίΙρίΜ ρΓβίΙΐΓίηΐ &» ■ Ιιιγο. Οοιι 

11(111 ΡφΐΐΙΠ, ||γ|]«ι>ι .-■,;. ■ι.-ιι,. 

■Ιιιμιι* ιιτιιη» *ϋ 14 ϋβΐΐυπι ί.ι•. ■,■■■■.■. 
ΙϋίιΙΐΐη τΐι-ΐυΐί• ρΓβηιίι ίΐιηι «Μ 
«Ιι>«ιιη Μ)η»Μΐι<1(ηΐΕ* π,ιιι ΐί>ι (ιτϋεΐίΐ 
Ιιιιηο ηιοιίυπι ηρι« μι ΡΗ!Ια<)οΙρΙιίι, 
Ογ.-κα, (ι^ϋκη ρρΐίηΙ• ψιχ ι. ιιι Γιιι 
ΙιΗΙιιη ίιιϋιΐίι Ρφιίι» 5«ιι«1<Ύί (30) 
«Βΐ. ΡπΒίβηι Κπιϊ&ΐϋΐ Αηηοιιίοπιι. 
Ηβη», οι Ι,ιηι.-ιεΗιαι, »\ΐ ίρ|κΙΙ*((ΐιη . 
Μ Ιο ρειϋΐ. 9ίΐηο>]•*ιη Ιιιιπΰ ιηοΊιηΐ Β. 
ΑιΙβπι ίιιηιίβηΐίιιιιι ΙιιίΒίΟ ιιιιιΐΐπ ΓαΠΪΜίι. 
ιΐΙΙο ηιοΓίιΙιυπι η•ιΙ(ΙΐΗ γ« υιϋίιιΗ* 34 
«ΟΓροΓίιηηβ ηΙκίΓΟ «Ι ιυοΌτΙι ίιιΓϊποιβ 
ηκ εαιη η«οα<1ϊσ>ιΙ> Αε«)'Γΐίι ΙιβΙΙο Ιϊιν-.•. 
ρΐίηιιπψιε ργχε1»γι ηιίΙίΐιΗι τΐιίυιϊβ Γ*ι 

|ΙΡΓρ01Γί»ΪΙ, ΙΐΟίΙΝ^ΙΙβ »ι'1|1|ιίΓ ρ.'ΜΚΪ ΙΙΙ3ΙΙΙΙ ί 

Ηηηε 5«βη<]εΓ«αι ειιιιι ΙΙΙίο ιιιογ, ςυηιη οιΐίπ |. 
Ι γ η ιι γ Ιο Ιιι γ, ΕΟηρπΊκίκΙύηβ, ίιιΙ«ιΐιηίΐ, ϊριο 
ϋΙ ΓΡμηί («Ικπιιπιΐ) β«»ίι. ΓοηΐΓ» £Μΐιϋ<τει•< 
ί(ΐίΙιΐΓ Ρ•ϊηϊΙ£ι >γιιι3 ιιιονυκί, Επιϊμμ ΟΧμιι- 
(.ΐϊτίι. αΐΙιιηΐΐ|ΐιβ 8ωη-ί<Ίί^ νίιιείιιιιι Ιιι <•υ»ο1ϊ»Μ 
.ΙιιϋΙ. ΡιμΗ* οιηι ΤΐίρηίιΙκ άαΐηαίΐΜΐ, ψιί ΟοΙ- 
(Ιιίιΐί» Ιο» ιι*(|θβ ιι! ΑαιακΙτιιιιι ιιιΐκιιι Ιι-ικιΚ, 
ΙκΙΙιιι» εοηΐη ΰΐΓΐιΗυηιιι ει (.εικιπιιΐϊπι, &**■» ■ 
γ!ι(* οΊικκηι, *ίίώ; ηυεηι οΙ>«ϊ»πι ρΓοεεαΌηΙΕΜ 
ΟΗΐιι βιβτΐίκι, |>ΓχΙίΦ νίιιίΙ, 5»πΐ3ϋ1>ί3ΐηηιιβ ιιγΙκόΙ 

4>|>ρ•Ι|(ΙΙΙΓβ ΓβΒρϊΙ. υΗΐί* 1ΙΙΚΪΙΙΙ Ιίΐίΐ» ΙίρρίΙ^ΙΙΪΐίιΙ (, 

€111» ρ»πιηι ιιίΕΟίιΙιτίΐ, βΙκΙιιιΊίί πιρϋί, ιΙ.ιπιιιιη 
ΤΐΤβΓΙΜ ί»1. ΙΙΐηβ ΙκΙΙιιηι Ιΐϋϋιίΐ ΓοΙϊι^ιιίϊ ςυϊ ιιι 
Αιϊι βΓϊηι ΛιιϋΗΐί, ^,<]*ιιί, &*Γ£ΐιιηί, ΗηικίΜίχ, 
Τβεοί ίΐΗβΐίοϊ: ϊιΒ|κγ!<»|ιιο £0> «ιμυΐίΐ, ίίριιΐ- 
μπμμ|ιιο Γ^ςοιιιη ατουρινίΐ. 11 ϊ .•»ιιι Γογεπι ιιιϊι 
ΜΜϋΒιιϊ ρηΐκΐ, ιΙεγ ίηΜϊΙοβπιιιΐ διικιη ϊ.1 γο-οιιι 
Τι'ΐιιΪΓίΐι». Ιιι ιιιίεηι, |Μ-«1ϋΓ Ι1ιγ>ιη>πιιιιι, οθ£Πβ- 
ηιίιιβ ΑΌμιγιιιιιι, «Ι Τμιβ«Ιιιιιι 1 , \ιτ]%\* ιΙιιμιιι, 
(30) Οι» €1 ΑΙοιϊι^ιτ. ΝοίυΐΦ ιηιΐΓ^ϊηβΙρί. 
ί ΓϋΚΓ.ΙΓΙδ Ι.ΙΒ. Η. Ηϊ 

Ζ•λ Α 0»11ΐ»"ΐηι ιΐ'ϊϊΐϋΐ. ρΐ(ΐ|>ΐΕΓ Ιιοιίίί π Ι.ϋ>γί ίη 
■■■•.'• ΙΙνιπιιμ ιπ>ιι*νΜΐΐ)ΐ ίυπ'ιΚτ ι•*ίθϊ, «1 οΜΙκιίηηι η 
- !βκ Ιαι-ΙιοΓίΐίι Ιιιρ.ιιηίοηίΐιιιβ Ιίίκτβΐιηι. ΡοιίιιιικΙιιηι 

■»>. Γΐϊββιιιΐί ΒοαίΜΐιη ϊιιιρ*ΓϊΐυΓθΐο ρ>ιΚ>ιΐ3• Ιγ»π*• 
;ΐ) Ι*ιι βη • ροιαιΟΐβ »ι! &πη>ιιηι. 5ίι;Ι*ιιιιιηιΐιι*, 

;Ι Ο Ι Μ €1ΊΙ ΐΙΙ(Ιιίΐ»1*Ι11 (Β ΐ1?ΙΙΙ|Ί|Ι11 Π'ΊΜΙΟιϋί^Ι 

ροηιίίϊΐ. «ΓΓβηϊιη• βι ηαίΜΜΙ » ρηηΐιΠο••, κι 

ίιιιρβτιΐηπϊηι ιΗςηίΙιΙηη ΛβτΙριτίΙ. βί(.ίιιιιιιιιιΙυ!ΐ 

ΗιιηΊΐη ρηιΟΗΐΜ'ηι, Ιΐιτ ΓαείβΙιιι ρ<τ Υ<-ιμΙιιπιιμ 

ι-ι'ρίβ"*" 1 . Ηϊ. κι ρπηιιιηι ιιιιηΐϊιΐιιιη γι• Ι ϋϊκίν- 

πηηιΙηΜρηΟ ϊριηηβ Γ*|ίπιιι•η ΙμβιΙηι η Γκ• 

««■, μΙμνμΙ ΒΐιπΊιιιη. ηιιί (ιιηιιιτΗ ιιΐ ίρ*ι>ηιιιι 

-■ 'ρΐηΜ βϊΜίΙιτοΙ. Πκ ηΗπίϊο ΥρηηΙηηιιη (ιβγγγιι 

-μΐβιΐι. ηίιί κπιακ! μμ κίρ*• ιι-ηηιιΐιιιη ρηΑί- 

ιιγοι. Υβ«ϋ *%Λατ, η>ηβ>ΐ'Ε 3ΙΙ> βϊττϊΐιι, »Ιιη Γι- 

■■ |ΐιηΙι>η( 8ί(ίιηιιιηαΊ>, ηίιί εηηίϊΐΐίιιι •ιιι ιΓι•- 

*«αΙ ΓφΜη. υΐ «0|Μνίΐ ν(ΐι.*ιοι ίιΙ ηιηϋτϊ, 

- ίη κΙβη «ΙηιΚ, Μ γβμ ΥεικΙοπιπι βι«τ• 

«ΙΙιμ ΜίβΛΪιϊι. Αϋΐί»Ιι ιιιΐίΐιι ϊη βο ρπτίίο 

Ιϊαη ΗεκΙίαι ριτίβη, ΙρΜίμιβ ίη Γπ^η. ρΙ-« «Ιη» ιΙβίρτΓϊΓΡΐ *β ροΜβ ρτι- πφοηεπι ΐιΙίΓβ Κοιοβϋ», 'μτ Ορειϊι ίη 
Οαηαηηΐβιη, ρβποιιίΐηιια ι<1 1.ΐ(ΐιπ* 
ηϊ ρτΙκίρα•. ΙΙίηβ ί!«Γ Κοιμιι» ίιι*ΐί; 

ΥΐΊΐΙΐΜ'Ι, ίΐ!ΐρ«Γ»(ΟΓ 3 ΡΐΚΙΐΊίΙω III»- 

■Ίΐηι αι. Ρο•ΐ«* μ»8»¥Ίι μοΗΐίΙΙα-ηι 
ίΐίηη, ηιιο •ο>ιιιι οιρ•*<Ιίιίυικ•ιιι 

ΗΗΗμίΜ ΓΟκΒιιΤΕ ριιικί. Πβ- 

>«ΜηΙΐΗ νΪΓΟίηιιι-. Ρυιιΐίίί'χ Ι«- 
(ίαΙΙηΓηπι κιριιι Ι1ιι•-(!«" , ϋ*ί , '« 

'Ιΐί ϋ»ΓίΝΐΙ1Γ ««ΙΟ ιιιιΙΙιϊ ιιΐίΐίΐιιηι; 

ΟΜβμϊΙ Ι1ϋΓ|ΐιιιιϋχ <1ικϊ*Γιί- 

Ι « ΟΓΟΙϋΙΐίί, Ι|υθΜ'ϋΙΙΙ]ΙΙΒ 
1•ηΐΙ»Λί•«|ΙΙβ Ι'ίΙΙΗΙΙΠΪΙΐΙΙΙ Ι•| 

Π Ρα]χιϊΜΐΗ ο>ρί*ι ιΐιιιί'. 

ΙΜφΙ* |1ΠΙιίί|Μ'*. (Μ'ΙιϋΙ* »<Ι 

Ι ρ<οι«ΐ•ηι ■ιΐ|•|)-«1ιΐί»ίΐ. 

η ιίκϋιίι 8ί|ίί«ΐ]ΐιιιΐ(1ιιιιι 

Μ|Μ» ηρϋιι ίΐϊ|ΐ»(ιιιιι, 

νρίο Ενηιπμ Λι *|"υ •Ι*. 6•ΙΙϊ βιιΐΐ'ΐη, <ιΐ 


^ νηι» ορίιιιπ, 

■»Ι"'^ ΪΜρΒΙΙΙ 

ίϊ•Η(<κ ηιικίαια 
Ϊ5 Ι,ΑΟΝία ΟΗΑΙΟΟΟΟΧΟΥΙ.Λ 16 

•*»6(, Ιβΐυηίαι υιΙκ*ιι» ΤΐκΊ•ιηορ)1*πΐιΐι, 61 Ρ»1πΐ8 λ ν ών *ΡΧ ι •ρέ«, λαβοΰσά τ• τήν θυγατέρα χα>. 6ώρα »•<*» ίη ρΐ&ιιίΐίβ €|οακ 6*1 ίιι Γ><ϊκ•ίΙ»ιι& ηιοηιί* I»*- 
ιηηκίιιιΐι• ίη μοΚίΐ&Ιβιιι ινϋβ&ίΐ. Ργ*Ι0γμι αΗα ορ• 
ρΜιιΙι ηοη ρ&υαι ίιιίιιβ ιβαΙοιΓιβ, ρΜΐΐοιΓώη* Ι η 
β<1«η» κεχρίι. ΙΙβΙν!», ΟοΙρΙιοΓβιΚ 4<κΙ» ινιοΊ 1 , Η»1>*•η* 
ΝΚαηι ]*ιη &ιιΙη1£ιιι, νίπκ|ΐΐ€ 46•ϊΚ>Α5»ι&Μ• υΙ ίιι«- 
ιοΙΙ*ιίι ΛίνοΓϋΐηι &β&€ ουαι βιβταίιι ρβΓββΓ* η•|βιιν, 
ιΐιη ηΎια ιιιιιιιοτίΙιιι•<|ΐι<: ςβαιίι ροΙιΗΐ ΒΟόβρϋο ιιιαχί- 
ηιί• Γ6(Ι ουνίτη ρΓθοο3•ίΐ : ψη ΓιΙΙλιιι ΙοΙμιι* μ» 
»ιιιιιρ»ΐι* ββιηφίφ «ίιηυΙ οιιιη πΐαΜ ία» ιηοΗΙηι* 
Γϊιϋ»α•ΐ|ΐιβ νίνβτβ ρ«!Γΐΐιί»ίι : (ΐβ,ίοιιΐ *«Κιη, απ* 
ίιι ιΐίηοικιιι €οιι<ώ*»6γ;ιΙ, «Ια ««ι» ρπτΓοαί. Ρ*ι»ι* 
€•1, ι»ΐ»ιιΐ ιηΜίίβιβιιι 2ΐΐ49 ν ί&Μ *αο;π1ον•ιιι ςιιπιι- 
ιίβηι ηοηιίηβ 8ΐτ*ΐοιιι : «ι »(! ιιι•ι]ογ<τιιι ίιϊψιΐώϋι- 
ιιααι ρΓοα,κΜίιιιι, ίηρϋήαιιι »9<:ΰπΙυΐί ιΌιιιιιιί•!• 6σο ήδύνατο, ύπήντα τψ βακλαΐ. Ό Α τήν τ• θυ- 
γατέρι έδέξατο, χα\ αυτήν άμα τ% ΟυγατρΙ ές τά 
εαυτού ήθη άπεχε μπ* • τήν 21 χωράν παραλαβών, 
ταύτ^ επέστησε ν Αρχοντα. Λέγεται Μ πβρ\ ταύτη; 
τής γυναιχος, Ας Ιερέως τίνος Στράτίω επικαλου- 
μένου έρασΦίΐσα • ΧαΛ Ις τδ κρύβω άναιβιίας έλαύ- 
νων τήν τ« Αρχήν έπϊτρεψε τψ ΙιρεΤ, χα\ αναιρεί 
πολλοΰς τους τήν Διλφών ποίιν ένοιχόυντ&ς έργα- 
σαμένη. Δια ταύτα ύπ& άρχιέρέως Ις βασ^έά Λ«- 
βλήθηχαν, ώς οδχ άνήχο* γυναίκα χώρας τοααύ- 
της ήγσυμένην, ύπο &ρΙως μοιχευομένην, άνή- 
κεστα χαχά ποίείν τους πολίτας, χα\ δια ταύτα 
άπάραι βασιλέα επιύντα στρατέ ύεσθσ ι έπ' αυτού;. 
Λέγεται μέντοι περί του Ιερέως τούτου του τήν γυ- »6, ρκιΐΊΐικ>»ΐ|«« ϋοΐμΐιοτιιιη ίικοΐα» ουΐΓ«ιι&ΐΜ6. ° νάΖχα ταύτην συγγενομένου, χα\ Αλλα ούχ ολίγα Ις Ηίιΐϋ ιΐβΐίΐ* «•1 βρίιοορυ 1>«Ιρ1ιυηιΐΒ »ρϋ«1 γ«^ιβ 9 
4|ΐια»ί ιρ$* •οΙα ι*$Λ\ ι«ιιΐ4ίιι Γβ^ΐοιι^ϋ, ίηΙοΙ^»ιΐ- 
ύί«|αβ ία]απΐ8 ιΠΙαλί οίνο», ίηΐβήηι ««ΙυΐΜίίό 
λ β^ϋπίοιο ρυ11«Μΐ• Ηΐ$ 6χαι»ιυ» Γ«χ 9 ΐΜΐΙυι» ηι 
ιιιίαϋΐ. Ρβτιιιιΐιιν €1 αΐί» ςα«4«Μ ϋ6 ί$Ιο «Μ«ηλο- 
Ιβ, ςυί •ιαρΗ οοη£υ«ΐα4ίιιβιιι €ΐιια ίΙΙι ιΐκΐΗβκ Ιΐϋ- 
ϋυϋ 9 ν)ι1^ί€6ΐ ο,ιιιη! βΐϊβηι €ΐιιη •1ϋ$ ι*€ΐΐιμΐ€ΓίΙ 
ιΐ4Μΐ ριαοί• νυΙίβΓίΙιο•, ϋιιιιι οβ λ1 £θηϋΐιΐΝΐιιιιι 
α^*ιιιυΜ»•οΐ4 ΐ|αίυιι§4ΐ»ιιι ίιιοΑίιίαΙίοηίυΐϋ μοΙϋΰϋΐΌΐ ♦ 
3β ^Ι. γ β• «αιβιιι ιιιιιϋοΓίι ιιιαΗΐυι «βι** ιι•©γΙμ> 
ΐλΐιμϋ«ήιιι& βχβμιηινβηιΐ• Ηίο 0Κ*ω €ηιΐ ιΐβ £.*- 
Η«τβ Τιτΐ€θΐιβιιβίαιιι ιο<οιιι. Οαί οιμιι νοιιίοΜΗ «« 
ΙιαΙμ ίη ΡβΙορθ3Μθβιι»# οΐιΐίιιαίΐ Αϋινιΐϋ η Βοβα- τι γυναίχές πλήμμιλήσαι, χατβργαζύμ<νον 5αιμο- 
νίψτρόΊτψ, ώστε ταύτας Ιφέλχεσθαι Ακαγόμβνον 
Ικ\ συνουσίας. Αΐλουής δε 6 τής γυναιχ^ς Ανήρ 
πρύσΟεν έτετελευτήχει νόσφ/Ην Α οΐίτος γένος των 
Τάραχων η σ ίων βασιλέων. Κα\ 6 ποτέ οϊτος άπδ Ιτα- 
λίας άψιχόμενος 1ιε\ Οελοκοννησον, χατέσχε τήν 
Άττιχήν αμα χα\ Βοιωτία ν προ; 'Τζ Πελοποννήοω* 
Χά\ δή χα\ #ώχαιαν χα\ Πάτρα; τάς έχτος Θερμο- 
πυλών. Ο&τοι " μέν οΐν ύστερον χρονφ ου ΐΕολλψ 
διέλΟδντι τήν τε ήγεμονίαν Απέβαλον. Κα\ οΐ μέν 
Λπΐνόστησαν έπ\ Ιταλία;, οΙ 61 αύτοΟ Ινέμιιναν, 
Ις δ ετελεύτησάν. Τούτων V ήν χα\ ούτος 6 Δελουης, 
φ την γυναϊχα άφελόμενος Παια^ήτης 6 Άμουρά- Ιμιμ »•ηιιιΙ οικεο ΡβΙοροηιβ^ο• • ΝμΙο» ε*1 01 ΡΙι«κ ζ τεω, χα\τήν θυγατέρα έχων, άιιεχώρει, χα\ Ις Ε1α• €Ϊ4ΐοεΐι Ι'αΙηιΐ^ΟΦ ιιγΙμηι βχίπι ΤΙινπιιοργΙΐ» νΐΐαίιι• 
11«ϊ§β* ί§ΐί, ιβιογ^Ιο ιαηιίοιιι ι«ιιιρατ6 ιιοιι ι•»Γνο, 
ρηιιάμαιιιιι» Μ•1•οηιιι1. ϋιιΐ<|λ«• οογμιιι Γβν«ηί *ιιηι 
ιιι ΙίαΙιαηι : ηοηιμιΐΐίιμιο ίϋί ΐΑαποβηιιιΙ• άο**ϊ ιιιογ- 
ΐιιι»αιιΐ• Ε* Ιιυηι.ι» §οο«ίΓβ ιμΙο» οι 1>β1τι* ϋΐ6 
Ι>β!ρ|ι#τΗη• ρΓίιΐ€Γρ» ν €υί ιιμμγοβι €4 ΙβΙιμβμ •ι> 
ίβτοεα Ρφχίΐ€•, Ακηιταΐίβ ΙΗίυο, ιΐοηιαιιι Γ^νβτ- 
*ιι$ €>$!• Τι•ιίβΐΜ «4 ίο Ρ«1υροαη«βαιιι ΐΓΓϋΐι. Υβηιαι 
ϋραηαηοτειιιι Γο^ίοιιΐβ ιΐιικ, υι ΐη Τη«κ•4ΐΜΐιι ϊτ• 
ηιμίΐ, αΓΐιο•α4ΐο οοιίΜίηιιιΐνίι, β^ιιι βίΐι• νί^ϋιιηιΐΓ 

ΙΙΙΐίΜΐΐ»» ίθΓΟ» ΙΐΟΟίυ ίυ§Ι6Ι1β ρΤθίθ€ΐΙΙ* €3»! ΙΜ 

ΡοΙοροιιαβΜΐιΟι ίοηίΐοτ ρτορνίΜΟΐιηι• ηοΜβιιι» μ 
3€€α4«τβΐ. ΡιυΙικίβ αοη ριηιηι «ί €οηβ ίοίι, εχβτ* 
€ίΐα$ ΡβΙοροιιιΐ6$ο »αϋ$ονβΓβ. Ιοίβτίιη ιυΐβιιι Μηιι« λοκόννησον επέβαλε ν. Ό μλν οϋντη; Σπάρτης ήγι• 
μών ώ; τήν Θετταλίαν έσέβαλε, τάς τε πύλεις έπ\ 
τ6 άσφα/.ες καταστήσαμε ν ος, άπόδράς νυχτος ψχετο 
Ις ΟΛοπΟννησον,ώ;, ήν έ«(τ^, αμυνόμενος. Έδύνατο 
τά χράτιστα, χα! έμίλη^ε μεν ούχ ήχιστα δ^ά τούτο 
<ίσβαλ€?ν ές τήν ΠεΧοπό'ννησον. Άγγιλία II άφ(• 
χετο αύτψ, ώ; οΙ Παίονος ηγουμένου Σιγισμούνοου 
'Ρωμαίων βασιλέως τε χαΐ αύτοχράτορος, χα\ Κελ- 
τοί καΐ Γερμανών ούχ ολίγοι συνελέγησαν, ώ; έχ* 
αύτ^ν έπιύντες, χαΐ τύν τε "Ιστρο ν παρεσχευάζοντο 
δΓαβήναι, χι\ Δάχας 61 γένος ούχ άγεννες Ιχοιεν 
μετ* αυτών, τής τ• 6δθυ ηγουμένους, τήν έσήγησιν 
του στρατού ποιούμενους. ΣιγισμοΟνδος 61 ούτος 6 
έπ\ Οαιαζήτην ατρα^έυομινος, ήγεμών τε Γέρμα• ΙΐαΙαοι «•1 Ρ«]αχίΐί, Ραιίϋοικ*, εΐαεο δί^ΪΜΐιιικΙο ^ νων τήν αρχήν έτύγχανεν ων, περί Βιέννην τήν ΒυιιιαηοΓυιιι ΟβΒβοΐ'β «Ι ίιιιρβτΜΟΓβ, €1 ΟϊίΙυ* ββΓ- 
ιιι»ιιο&ςα« ιιοιι ρλυοοβ, ίιι υιιυιιι ύοΙ1««&08, ΙμΗινιι 
ίρ»Ί ίιιΓοΓΓβ (1<Μ:Γ«νίβ6ο , ]χΒΐήυβ Ι^ίΓυιο ιγαπ&ϊγο 

Ρ3ΠΙΓ0, Αΐΐ€€ϋ& 61 Βαΐ'ί*, ΙίΟΙΙΐίΐΐυΐΙΙ {6ϋβΙ6 ΙΙΟΗ 1£ΐΙ0-> 

υίϋ, εμιί νί« «Ιιιΐ 4<κ6•, βχβΓόΐιιιιίςαβ ϋικ^ηΐ ίο ποΊειν τά πολλά 6ε«τρ1ΐ1ων, χα\ χώρας τών ταύτη 
Γερμανών άρχων οΟ φ<£ύλης. Παιένων μετά ταύτα 
«ροσχγομένων σψίσιν; αύτίς τ* βασιλεύς άμα χα- 
Οισΐηχει Παιύνων, χα\ της Γερμανών χ^ρας ήγε- 
μών. »0•ΙΗ6«Ι Γ*|ί011β1». $ΐ§ΙΜΙΐυΐΜΐΐΙ< -ΐΙΙ«3 φύ Οθρί>• »ϋ¥<»Γ!ΜΙ9 Ρ^α»ΙΟΙ11 (ΙΐΐΟΐΙίτίΐ, ρΠΠίΟ ύ€Π1ΐίΙ»όΓϋϋ1 Πιίι ίαι- 

ρβΓΑΐατ,οΐ ρΐ6Γΐιιιιςιΐ6 εηογιΙιι• «*ι Υίβιιιι» (35-56), ΐυιροηΐ^ιιβ ίϋί ϋβΐΌΐιιιοπίιη ^ίοιιί Ιι»ιιϋ4υ»ςυ90ΐ 
ι*.*1χ. Ρι>%1βα •ϋ€€ΐι* Ριιιιιιοαίϋυ», Ιιοτιιηι γ«ι 0«ηιΐϋΐιθΓυιιιςυο Γβα,ιοιιί• (ΙϋΧ €^αΐιι» «•1. 
(ρ^τιιΐΒΐιίι ίαυίριΐ α ιιιοιιΐο ΡχΓΰΐιχο (57), ίηϋο Ίί 6. Γερμανία (α) άρχεται μέν άπ6 του Πυρη- 

ΝοΙιιΙφ πιοι^ίηαίοδ. (57) ΡοΓίίΐΒΜ α» Α*?ιϊ*$. (35*36) Ροηβ ΕμΗλ % Ζηο$πμρ. 

** ου το;. Η. *ι ϊη οοηι, 

(α) Ηιιοε 1θ€οαι οοΐίι ί1Ιο»ΐηνίι Γγ^^ογμι Ιιι Ζατ'ιρΙζτΜη* γ.τχγλ 0(ηηοηκατη\η ; «$ Ιοίη ι-αοαΙίΒΐΜ. Κοη• V ΌΕ ΒΕΠϋδ ΤϋΒΠΟΪδ Ι,ΙΒ. II* 78 

ναίσυ ορούς, δθεν χα\ ό ΤβρτησΛς 0ίων έπ\ τδν πρδς Α Τ*Γΐ6δθδ (58) Πιι\ίιι* Πιιίι ίο Οοοηηυιη, νβιβυ* ίσπέραν ώχεανόν. Κα\ Ιστι μεν ή άνω Γερμανία, 
Ιφ* ίσον Α προϊόντα, χαθήχει 1ς τι Κ ο) ων» α ν χαΐ 
Άργεντύνην, πόλεις οΟτω χαλουμένας. Τδ δε εντεύ- 
θεν χαθήχει 4πΙ Όχεανδν τδν περ\ Κελτιχήν τε έπ\ 
δεξιά, χα\ Πυρώαστείαν " 4π* αριστερά, ώς έπ\ *άς 
Βρεταννιχά; νήσους. "Εστί δε χα\ άπδ "Ιστρου Γερ- 
μανία, άπδ Βιέννη; πόλεως, επ* <ιύτδν ό^ ες Ταρ- 
τησθν προϊούσα χώρα, χαΛ ΙπΙ Βράγαν του; πολΣ- 
μίου;* είη δ" &νάπδ Βιέννη; ές ώχεανδν άνδρΐ εύ- 
£Α*Φ, «έντε χα\ε(χοσιν ήμερων άνυσαι κατά μήχο;. 
Κότα II πλάτος εΓη αν χα\ πλέων τούτων βραχΰ 
άπδ της Κελτική; Ιόντι Ιπ\ τήν Αα^Ια^ ■• χώραν. 
ΕυναμεΙται 61 ή χώρα αΟτη μάλιστα δή των πρό; τε 
άρκτον τε χαλ έσχέραν, κασών των ταύτβ χωρών άμα 
μ\ εθνών, 4; τε πόλεις περιφινεΤ;, χα\ εόδαίμονα;, 
χ*\ 4π4 σφών αυτών, Ι; το Ισοδίαιτον ευθυνόμενα;, 
^«ΤΙΡημέ^^Κ β? **1 ές τυραννίδας, χα\ ύπδ άρχιε- 
ρεΰσι ταττομένας, τοί; ύπδ του ' Ρωμαίων μεγάλου 
αρχιερέως καθιστάμενους. Καλ πόλεις μεν ές το 
Ισο4ίαιτον ευνομούμενα ι είησαν αΰιαι* Εν τε τ$ 
άνω χαι τ*, χάτω Γερμανία, Νορόβεργον πολις 
ευδαίμων, χα\ Άργεντύνη, χα\ Άμπέργον. ΚαΙ α Ι 
•Ι; αρχιερείς ταττόμεναι Κολωνία, Βιίννη ή Ις τήν 
χατω Γερμανίαν, Ιούσα, χα\ άλλαι μ4ν ουχ όλί- 
γζι πόλεις, άποδέουσαι τούτων ύλίγω τιν\, άμφ\ 
τάς σΊαχοσίας. Έ< II τυραννίδα; τρχΤ; μάλιστα πη 
διέλοε τκ *ί< Γερμανίας ηγεμόνας * της τε Άχιλίης 
πόλεως, χα\ Άουστρίας, χαΐ Βλένης, τής άνω Γερ- οοαιίβηιβιη. Ει 0ΓΓηΐ;ιηία5 ρ8ΐ$, φω ιιιιγ ν6Γ*ιι* 
Οοιοηίειη βΐ Αΐ'£6Γ.ΐίη8η), ιιι 1>€β βίο <Γΐ6ΐ8$, ειιμβ- 
ι ίοΓ Οβπηοο'Ή ηυπουρείΟΓ. Ηίηε ρΰΐΐίιΐ£'ι *(] 0&»3- 
ηιιιη βλίϋΰϋπι , νοι-κοε «ΙοχΙγλιιι ; Μ ν<*ΓΜΐ& δίπί- 
$ΙΓΑΠΙ, ραΐβΐ Ρνπϋίδΐ»3ΐη (59) ιΐδ:μιβ ϋιΐ Βπΐ;πιη.- 
οβ ίιιευίεβ. ΟίοίΙιΐΓ ςιιοΐ|υ<: Οοπη»ηί•Λ €η γ< ^ιο, 
ηοχΑίιΙϋίΓΟ ρΓοΟίΐΓΠΐ, ρροοβϋ«ίΐ)& ζ Υ,οηιι» ιΐδ^πο 
»ι1 ΤλΠβΜίηι Πυηιβ», ©ι «(Ι Ργα^πι Βοοιηοηιιιι. 
ίοη^ίΐιιϋο » Υίβηηβ Οΰβιαίϋΐι ιΐ5ΐ|ηο, ΐιιιΐιιιη βρ«Γπ 
οοιηρΙβεΙίΐιΐΓ, ςιίΑηΐυηι υιγ ιρίΐίβ ίιίηβΓβ νί^ίιιϋ 
ςυίηςιιβ (Ιίβπιηι οοηΠοβΓβ ροΐβ&ι. 1,αιίΐϋ«Ιο ο•»ι 
πι2]ογ, βϋαιη δί (|ϋί§ ϊπβΓβιΙίΐιΐυπίβΓ 1)Γ(νί$»:ιηιιηι 
α 6•Ι1ί» Οοΐΐίο ν«ι&ιΐ8 Π»$1ι.ιιη Γ6£*Ι0η:'ΙΙ1• Ι•ια 
Β ιΐίΐίο $υΙ)«Γη2ΐιΐΓ ιηβΗοηϋιι* Ιβ^ίΙκιβ, ςιι>ηι ηιιΗα 
€«ΓΜΐη νβΐ Γοςίοηιιιη νβΐ ^ιηίιιηι ς υ. -ε γο»|>ϊ< ίηηΐ 
ν«! β€ρΐ«ΐ}ΐηυηβπι ν<*1 οοοί<]6ΐιΐβιη. Π$0Γβΐ2 Γδΐ ίιι 
υτΙ)68 ρΓ,τοΙαταβ βΐ ΠοΓβηΙβδ, ςιι« 37 Ρ^Ρ^ϋ» Ιβ• 
0ί1ιυ$6ΐ ςπαιη ρΓΟχιιηβ αιΐ δοψπίαιβηι η<χβ<Ι«πΐ 1)ΐι* 

Γβ^νηΙΐΙΓ. ΟίνΐϋίΐΟΓ €1 ίη ρΓίΐΙ€ίρ.αΐΙ$, 8Ιΐίΐ]θΓΐ3<|ΙΙ^ 

€«1 βαοβΓ(1οΐί1)ϋ8 βΐ βρίεοορί» «ι1Ιι»*η•ιιΐιΙ)η8 Πο- 
Ηίαιιο ΡοΐΚίΑώ. ΙΙγ1>66 ςυαπι ηιαιίιΐιβ ηϋ χ<|ΐιί(»ΐ6ΐιι 
οοη^ΐίΐιιΐΦ ίιι βπρβΗοΓβ οΐ ίιιίβποΓβ ββπιιαηία, 311111 
ΝθΓβΐΜΓ{9, όγ1ι§ οριιίβηΐβ, ΑΓββηΐίηα βι ΑιιιρβΓ- 
{υπι (40), <|υ* Γβ^υηίιΐΓ ιό «ρίδοορίε, Οοΐοηίαςιιβ, 
• Υίβηηα ίη ίιιΓβΓίοΓβηι Οβηιιιηίαηι Γβεβϋβη$. βυιιΐ 
«Ι •1ΐ£ υι1)6β ηοη ραιιβ», ρΓορβιΐίοιΙυιη ϋυοβηΐ« ν 
<|ΐΐ3Β ίη ραιίΰΚ ςυίΙ>υ9<)αιιι » ρηκϋΐοΓιβ (Ιίίίΰπιηΐ. Ιιι 
ΐΓββ ρηιι€ΐρ9ΐυ8 Π'ΐίβ <)ίνίϋ€Γβ ρο$$βΙ ιιηίνβΓ$υ> μανίας γενομένης. 'Εστι «ε γένος τούτο μέγα χα\ Ο ΐοΐΙιιβ.Οοπιιβηίβ ιίικιΐυβ, νίίΐβΐίοβΐ ΑιζίΙί» ιιγ- 

!>«• (41), βι ΑυβίΓΐΦ, βΐ Βίοη* (42), ςυχ Ίιι §»|«- 
?1©Γ6 ΟβΠΒίΒΐ• •ίΐ3 β*Ι. 6βηυ» Ιιοο Ιιοιιιίπιιπι ιηα• 
(ΐιαηι 6ΐΐ , Ιοη^β Ιιΐβςυο ρβΓ ιιηινβΓβιιιιι 0Γΐ>βι« 
ΙοιροηΙ, οΐ8(ΐιίΐυ<ϋη6ςυ6 ββοαπϋαιη ροϋΐ δονιϋα^ 
Νοα>2<ΐ6• Ιι»Ιμ*Ιογ• 1ι»ςυβ βι οοηεοΓϋίϋΒ βΐιιϋίοΜ 

688601, 61 8ϋΚ> ϋΠΟ <ΐ6£6Γ6ηΙ ρΓΪΐΐ€ίρβ, ρ1>116 6886ϋ9 

ΙιινΙϋΙί, ιηοΓίΒΐίαηιςυβ ΓοΓίίείΐιηί. 8υηΙ, ιιιιαιιΐυιιι 

6<1 €ΟΐρθΓ8 911ΪΠ6Ι, ρ6ΓςΐΙ8Ι1Ι 8801, ΪΙΙ φΐί 8110 86ρ• 
!601ΐ'ίθΙ18ΐί 8*1816111 8|81ΐ1 ρ!*|Τ8, 61 0ΙΓ08 ΙΠϋΐΙίίΓΓ- 
Γ8Π€0ηΐ Ι&ΐΗίΟ Π18Γ6, 0ΙΐΙΙίΐΙ8 ΓΟΙ ίΐκΙίχ6Ι1ΙΐΚ8. ΝβΓ 
681 (608, ςϋΟ<1 86Ϊ8ΙΑ, ς II* ΠΙ6ΐίθΓίθυ8 Γβ^ΛΐΗΓ 16• 
§11)05. ΝβΟ ΙΟΙ ΜΒΤΪΙ ρ68(!8, 6^119 6Χ ΓΟΓΠίρΙΟ 118- 

8€ίΙυΓ 86Γ6, ηΜίΊιιιβςιΐΰ ιηί6«ΐ84 0η<?ηΐ8ΐ68, ρΐυη 
τον γένοο; τούτου, οΟτε σείει δ τι χα\ άξιον λόγου» λ ιηο»ςυβ Ίοι Ιΐ8θί!8ΐιΐ66 ρβηΐίΐ. Νβηυο 8ΐϋ ιιιογΙ>ϊ, 4x4 πολύ οεήχον των χατά τήν οίχουμέντν, μετά γε 
ΖχυΦω» των Νομάδων δεύτερον, ώς εί ταυτδ φρο- 
νοίη, χα\ ύφ* Ιν\ άρχοντι ήγβμένι, άμάχητόν τε &ν 
είη χαΐ πολλφ χράτιστον. Υγιεινότατο ν δε δ ν, άτε 
4ζδ τήν άρχτφαν μοίραν τεταγμένον, χαΐ περ\ τήν 
ταύτΐ} μάλιστα πη μεσόγαιον, Οαλάττ^ ού πάνυ τοι 
προσχωμένους, εύνομείται μάλιστα δή εθνών, ών 
ήμβίς ίσμεν, ούτε λοιμού, 4; δή ύπδ τής τοΰ αέρος 
οήψ<ω; επιγενόμενη;, μάλιστα έπιφοιτών τοί; έψοι; 
άπέλλνσε πολύ τι μέρος τών ταύτη ώχίμων, οΟιε 
άλλων δή νόσων τών Ις ημάς πάνυ τοι εΐωθότων, 
θέρους δε χα\ φθινοπώρου έχίφοιτάίν τών χωριι- 
ζόντων αύτοίς Οαμά, ώστε χα\ ιχανον τι άπογίνεσθαι 'Τει 14 θέρους μάλιστα δή έν ταύτ|| τξ χώρα. Πο- 
λιτεύεται 44 πατά ταυτά 'ΡωμαΙοις, Ις τε δίαιταν 
χιΐ ήβη τετραμμένον, συμφερόμενον τά άλλα 'Ρω- 
μαίοι;• χαΐ ές τήν θρησχείαν Ρωμαίων. Μάλιστα 
4% τών *ρδς έσπέραν οεεσιδαιμονεΐν. Νομίζεται 44 
παρά τούτοις χα\ μονομαχία» μάλιστα δε τών άλλων* 
εθνών, ώστε γηθεν, ούδ* έφ* Ιππων αλλήλοις μονο- 
μαχεΤν. Τδ 44 γένος τούτο θεξιωταιον 4; τ ε μηχα- 
νάς4ν 9 χα\ ες τά πολεμικά έργα, χα\ ές πάσας τάς ςυί κ^ιίνο 8011)11108110,06 ΙβιυροΓβ Γ6ΐί(]θΊε ιιιοιίαΐί- 

1)08 ΚΓ8Υ68 80ΠΙ, 06Γ0)8ηίχ ίθ€θΐ68 18^0111. ΤβΓ- 
Γ8ΜΙ010» Γ8ΓΪ 0Ι6Β80Γ810 άί(1ΐί 6»ΠΙ Γ^ίΟηβΠΙ <)ΙΙ8- 
ΙΪΟΟί. Ρ1θΤ)8 ΡΓ85 68316ΓΙ8 Γ68;ΙθΙΐΊ1ΐΙΙ8 «8ΙΪΥ0 ΙβΙΟ- 

ροΓ6 (η Ι«Ι8 Γβςίοοο ιΐϋ6ΓΓ{ιχ8 ϋοοερίε'ΚοΓ. ΥΊοία 
οιθΓ)1)οε<|ΐΐ6 Βυπ)8οο8 ιπιίΐ8ΐιΐυρ, 06€ €α?ΐ6Γ8 ςυίίΐ- 
ςθ8ΐη 80 018 άίβοιυηΐ. Νβε 681 υΙΐ8 ^οο8, ςιιχ' ειι- 
ρ6Γ81ϋίο»ίθ8 Βοιιΐ8ηθΓοηι Γβϋ^οηβιη οοΐιΐ, ιιιβνΐιιιβ Ι|08 Οεάθ*6ηΐί ρπιρίοηυα «81. Μοηοοι^εοΊα 8ριιό 

Νοίϋίβε αΐάΓ^ίοάΙοδ. 

(38) ΕοεΤ«Χ*£*«ε. ριΐδΐ» ΥίικΙβΙίείΐ : ηιιβηι ι^ιυβπ αογΙογ νί^οΐιιρ ρτη 

(39) Ρ»Γν*ί*88• 8ιΐ6νΐ8 ρονυί886. ΑΙϋ Ας πΐϋίίΐη ροηυηΐ ; εβά ςυο- 

(40) Ρ«*Ι• ϋααι4ΐΐΓ•ΤΜΜ, νβΐ ΒσοιοεΓαα. ηχχίο ιιοιι νκίοο. 

(41) 4匿8ΐ8 Α6ϋα«, Μ 681 3ΐΓ*υ1>ιη$36, ριο Αιι- (&) ΑΙ. Βανήχ. 

•• Οεριοαστίαν, Ια Λ. οΐί* ε»αΐ. ■• αϊ. Ατχίαν, 5ιγ Β. α ΙπΙλί. » τ δ ηοημέν7;, Λ «ι π• ί•κ<• 7* ΙΑΟΧΚΙ εΗΛΉΟΟυΧΟΤΙ. Ε Μ 

*ο» νϋΐ ιηαχΊΐη€ ο^ΐεΐ ιίϋ *&ι. (ώηςίΐιΓιυηΐυι* &ιι1«*ιι• Α τ%/ν*ς πολύ τίέύέοχιμεΤ• Φ*'ρει δέ ή χώρα αύιη. ηοιι 6»ιυΐ8 ίιι$ΉΙϋΐιΙο<» ΥιτυΐΜ ι«γγ» ίιΐ8:&ΙΐΊΐΐε&. 
Ν«*ο ί»οί1β ίηνβιιί*» α?ιιΐ6ΐι> 3(1 ιιι*<1ιίηα* ΓοΙί^υοςυβ 
ορβη ϋϋΙΙίοα ιιι*£Ϊ§ ίιίοιιαιηι. Ιιι αΝίΙ)ΐι& οιιιιιΐΙ>υ8 
μι.νι-οχαΐίν» ιηα&ιιιι» βΐιιιΐβιιΐ. ΟιπΗλοι οιχιΐυιϋ, 
Ιοηιιοιιία ϋβΙΗι-Α οι ΙιοιιιΙαι ιίαιίο* ;»1> ί»ΐ3 £βιιΐβ 
ΙιΓιΓιο ϋβιιιοπκΐηιΐυβ, λΙ Ιιιηο ΐοΐυιιι |Μ>Γνα8{ββ6 ογ• 
1>βι»ι, ιι Ι ραιιοχ (οηΐ6• 1>οιιιυ»ηΙΐ$ ηιιηο οηιτηηΐ. 
ίΙ«ΙΙΐ|ΐκ»ιιιιΐ} Γιιιοΐυυιιι, ρι*8Ρΐ6Π|ΐΐ9ΐιη οΙ••ί «Ι Ωβυιιιη, 
ΐι^»ιο ί»ΐ9 ΓυΓ»€ίβ>ίΜϋ ρβΓίιϊΐΜΐιιι*. Γαιιηοιιία (<|ικβ 
Πΐ}ημΛΓΜ) ίηοίμίΐ ο Υίβηη» ΟεηιοιιοΓυιιι ορρί«Ιο, 
«ι νιτ»ΐϋ οηηιΐηη, εεοιιηιΐιιι» Ι$ΐηιιιι |ιγο€ΟιΙ«ίι», 
αΐιίηςιι Ρ&οοβιΊ ΤπΙ»ΙΙο8. Υει-βυ» 8?ρι<:ιιΐΓΐοιι«Ίη 
βιειίΓΓίΙ 2<)Βθ6ΐι>θ8, η ιιο» ΟβρΙιίο* (43) ιιιιιιουραιιΐ. 
Ι1αΙ>*ι ΡαιιιιοιΓιι 61 ρπιιώρ*:* : 3β *«γιιιιι «ίιι^πΐί 

|Ι»(ΓΜβ ΓΛ^ΙΙΙΙΙ Γ<φίθΙΙ€8, 8υΙι]β<;ιί ΙΗΙΙΙΟΙΙ Ι€^ί 8110 

4 βιΐίδ ςιιί1>ιι*ιΐ*ιιι Ι<•{Πϋΐ8 βι <?οιι<ΙίιίοιιίΙ>ιι*. Βι^ιτιιι 
<Ιβ*«ο οοΓροιβ αϋιικκίιΐίπ γ&γο €οιι*ΓιΙιιιιιιΐ; ν<.»ππιι 

ρΙίΤΙΙΙΙίςΐΙβ ίΚΟ^ΓδίΐΐΙΓ ΟΧ ΒοβΙΙΙΟΙΌΊΙΙ Γ€£Ι» ΓϋΠΐίΐίϋ, 

«ιιι ριΊίΙυΓ 3 ΟπΊΐιαιιίβ, αιιΐ ΓοΙοιιί», »υΐ ιΙ> ιΐΐιε 
ΚΐΊΐιίΙιυ» ΠιιίΐΜίΓι•. Κοπιαπο* ι»ογ•1>ιι• αηιιοηιιιΐφΐβ 
«ώΙιιι ιόΚ'ΓηιιΙ : οχΐβι-υηι εεςυιιιιΐιΐΓ νίου& Μΐίοιίέΐιι 
ί«•Ι«ιηρ€ΓΑΐιΐίθΓβη) , <μιΐίΐιι:ιϋιιιθ(Ιυιη βοηΐι»ιιϊ «ι 
ϋλΐϋ. Ηϋϋβίοιίύΐιι $ο€θιι(ιιι βοηκπιυηιιιι. ΙΙοΟ Ιιυ• 
ιηίιιιιιιι £?ιιιΐ8 ο'ικίκ ίυιΐίΐιιιΐίιιίβ β&ι, ΐϋίηιιηφιβ 
<!»γΙιι ((υ^ιιία αιΐιΙιΐιΊ* βί »ιιίιιιοκίΐ4ΐβ ΙιβΙΙα β*Γαιιΐ. 
Οβνιιΐ ά* ευ» £€ΐιΙα <|ΐκ:ιιΐιΙαιιι ϋβ οιιιιιείΌ ρπιια- 
ρνιιι, φΐί ιυΐίψιυηκη ριίιιιυκ ϊη ι*β$ί*α) Α$οοιιϋ£ηΐ ι 
ηιιιι^ϋο κυΐΐΰηίαίοινιιι 6'ινβ ρΐΌΟΐοΐΟΓΟίη, αυΐ ιι)• Π πλην έλα (ου και ίσχάδων, τάλλα πά>τ* οΰχ ελίσσω 
των ες την άλλη ν χώραν φερομένων. ΟΓονται δέ τί- 
νες χαι τηλεβόλου; χα\ τηλεβολίαχους ύπδ Γερμα- 
νών αρχήν αποδεδειγμένου; ές αλλήλους, «ροελθείν 
χ»\ ές τήν άλλην οίχουμένην. ΙΙαιονία II άρχεται 
ά*Λ Βόννης τη; Γερμανών πόλίω; * χαι •*\ μεν 
Ιω τω "Ιστριρ συμπροΐοΟσα, χαθήχει Ι «Ι Δαχούς τι 
χα\ Τριβαλλούς* επί 51 άρχτον έπ\ Βσέμους, τους 
Κεχ(ου; καλουμένου;» χαθήχει. 'Ενειβι ίε άρχοντες 
ταύτη τ{ χώρα * Αρχων δε Ιχαστος τή; κστρφις 
χώρας, κα\ ύτ.οταισόμενος τφ βα^ιλεΤ αύτών ν έ; 
ίσον νομίζεται αφίαι. νομίζεται έη\ £ητοΙ;. ΚΜ 
Ιτ.ιχωρίφ μέν ?α«:λ:1 ου τ:άνυ τοι χρώντα:, επά- 
γονται δε Ι] άπδ Βοέμιον *',υ βασιλείου οίχου. Ι) άτδ 
Γερμανών, ή Πο).ον(ων, ή χαΐ άλλο»ν των ταύ .^ 
έΟνο.ν συμφέρονται δέ Γερμανός τα χι δπλα, χαΐ 
την Ις τα ήθη αυτών δίαιτϊν, Ι; το α€ροβ(αετον ά«ο- 
χλίνοντε;, ^ φα σι Κελτοϋς τε χα\ Γερμανού;, νο- 
μίζει χατα ταυτδ •• "Ρωμαίοι; τά ές βρησχί^ν. 
Γένος δέ τοΰτο άλχιμ^νν χαΐ ές μάχας τόλμη κρο?- 
χρώμενον επιειχεΓ. Ποιου ντα: δε χα\ έ*ιχώρι4ν τίνα 
των άρχδντων τά κρώτα, (ς τήν βασιλεία ν άντ- 
χοντα * χαΐ υ:χον4μον δ• δντα, χα\ μηδέ άρχοντα 
όνομάζουσι * «ωνζ δε χρώντα ι ο Ο δα μη «αρακληα:α 
έτέρω τινί τών γενών, αλλά άλλη τφ ιεαράπβν διε- 
νεγχί-Οιη τε της Γερμανών τε χ*\ Βοέμων, χα\ Π^• 
λάνων. ΟΓονται δε τίνες τούτους, οΐ μιν Γέτα; γε- 
νέσθαι τ6 πα>αιον , χα\ ύηδ *'τ6ν Αίμο ν οίχοΰντας. ιιιίιιίιΐΐΜΐυΓβηι, ικ•ο ρπιΐϋΐρϋΐη, ηυηιίιιίΐιΐ. ίίιι^ιι» ^ Οπό Σχυθών χαχουμένους, αναχώρησα ι έ; τή>Ιε τήν ΙΙΙΙΙΝΙΙΙΓ «|ΙΙ3&Ι ρΐίΟΙίΙίΛΐΙ, 1)11» ηΠΐΐΙ Γ.ΟΠ1ΙΙΙ0Γ€ϋ οκπι 

Ηιΐ|ΐια ΟοΓίιιαιιοΓυιιι €1 Βι»(*•ιιοιαιιι Ροποηυπιι»- 
ΐ|υ« (44) ΙιαϋβΓ€ ιΙ<φη»Ιι< ι Η<]ίΐιιΐ'. Οιιίϋ^ιιι ΐΓβϋιιοι, 
€υ» αιιΐιςιιίιυβ 0«?ΐα» εχ$ιίϋ»*6 δοιΙ^^υο Ιια!>υίϋΐβ, 
4|υ-48 ίιικϋιΐϋΐΐια, ιυϋ ιιιοιϋο Ηνηιο. ΤαικΙΰΐΜςιιε 
μιιΙ$ο» α δοχιΙΓκ , Γϋπε^ιΐεϋΟ ίιι οαιίε Γβ^ΐοιίύΐιι 
ς ιι «ιιι ηιιιιο ΐοιΐ€υ1. ^υίϋαιιι ριιίαιιΐ βο$ ςυοίΝίαιη 
1>44Ό• ίιιί••β. Ε^Ο ϋυι^ΐιΐ, ςιι^ιΐλΐιι ίμ&ΟΓυϋΐ ογι^ο 
5ΐΙ, ιΙΙοογο ιιοιι ρ«ι*8ΐιιιι. Ργ^Ιι^γοι οιι ιιι κϋιί άεάε- 
ηιιΐ ίβίαϋ ιιοιιι«ιι, υι Ρϋηιιοιιο* νοοΜίΐυι*, 8ί€ΐ|υο 
Αρρ^ΙΙοηιυΓ ηΙ> ΙιαΙΪ8, ηοιι ίΙΰΓοηιιιι Γοΐ€ ΓίΙυ» (υιη, 
μ αϋιιϋ ίΐ8 ίιΐιροίυΐίΐΌ ιιοιιιειι. Κοςια οοΓυιιι «81 
Βιΐιΐ», υτΙ)8 Οι>π;ΐιΐι*»ιαι.Ί, Ιϋΐιο αϋ]<*^ιΐ8. 8ί(ί8- 
ιιιϋΐιιΐιιιιι αιιΐβιιι (ί^πιΐίΐίουιιι ίιιιροηιίοιβιιι (46) χώρα ν, ήν χα\ νυν οιχουσιν* (Ι δέ φασι Δάχας γε• 
νέσΟαι. Έγώ δε ό ποίον 4ν τι ε "η το γίν^ς τούτο 
ή ν αρχήν Μ ουκ αν {αοίωζ είπιιν Ιχοιμι. Τοΰνομα 
μέντοι τούτο άνύ τε σφών αυτών χα\ νπλ Ιταλών 
χαλου μένους, ού ίτάνυ τοι χα* ως Ιχοιμι έτέ.οφ 
τινί δνδματι χαλεΐν τούτου». 'Εστι δε αντο?ς βασί- 
λεια έν Οούδη ττ^λίς εύδαίμονι «αρά τον Ίστρον. 
Χιγισμοΰνδον δε τ^ν Βιέννης τής Γερμανών *4λεως 
ήγιμδνα έπαγομενον, ουτο*. 64 ο! Παίονε; βασιλέα 
τε σφίσιν αύτοΓ; χα6ίστασαν, χαι χατά τήν αρχήν 
έ«έτριψαν αύτφ διαΟ είναι, ώ; Ι/οι έπ\ το άσφαλέ- 
στερον. Ούτος μεν ουν έχεί τε τήν Παιδνο»ν «αρέ- 
λαδε βασιλεία ν, διεκρεσβεύετο τχρο; τον Τωμαίων 
αρχιερέα, συνήθη τε δντααύτφ, χα\ έπαήδειον έ; :ΐ£(Μΐΐβιιι νίοιιιι* νθ€»ιι1ο» Ρϋΐιιΐυη^, ϋ€<:Ι»ι-»ν*• υ τά μάϊιστα, ώστε έηιψηφισΟήναι αύτφ αύτοχράτορι 

Τωμαίων γενέσθα».. Τούτο μέν οί της Τώμη; αρ- 
χιερείς τοί; Κελτών βασίλευα ι το πρώτον έκεδίδο- 
σαν δια τους πολεμίους, ους θαμά τε χ«\ ανδρεία 
τατα κρδς τους άπο Αιδύης διαβάντας έχ\ Ίβη^ί^ν 
Βαρβάρους, χαΐτά πολλά της Ιβηρίας καταστρεμ- 
μένου; αυτούς •'. Μετά δέ ταύτα έπ\ τους Γερμα- 
νών ηγεμόνας μετενήνεχται ή ψήφος του Τωμα/ων 
άρχιερέως. ΣιγισμοΟνδον ως ύπ•.σχναΙτο ά άρχ•ι- 
ρζυς, τήν τε άξίαν ταύτην έπιτιΟέναι, χα\ δή μετε• 
ΝοΙϋΙ© ΒίβΓςίηβΙο.^. 

(45) ϋθ $Ί(ί8ΠΐαΐΜ)θ ΙΐΙ^ρ^Γ. ΠΟΙΙ 8ΑΙ*Ι8 Γβ€4ϋ. ιαηΐ Γοςπιι, βίςιιο ΐΓίιϋϋβΓϋπΙ γο^ιμιιιι υιιίνβΓ$ιιπΙ ι 
«ι «ιυχ >(1 ι-6«οί οιίΓαιιι ρ^ηίιιριιι, υι οιηοίλ &ίο 
οηΙΐιι&ΓΗ, ςυ«ιι»αϋιιιο«1υηι ριιΐιιι^ι «α ΓοΓβ οολιοιο- 
<Ιί«ΐιίιιια. ΙΙίο, υι ριίυιυιη ι^ίιιιη ΙιοαοΓθΐη ίιιϋι, 
Ι«?£αΐιΐ8 ηιίείι βϋ ΒοηίΑίιαιιι ΡυιιηΠοβιιι, ]^αι »ηΐβ 
8ΐυί ΓαιιιΐΙίαΓβιιι, «ι ι»«θ688ίΐυιϋιιο ιΐβνίηςίυηι, ιο• 
£308 ιιΐ ^υυιιι «Ώΐιββη&ιιιιι ρΓ*5ΐΛΓβΐ, ηυο Βοιιία- 
ιιο ηι ιη «Ι«€ΐ»ΓαΓ6ΐυΓ ίιηρβΓβίοΓ. ΙΐΥιρβΓ&ΐοήβιιι ϋϊ- 
ςιιϊιαίβΐϋ Ηοιηαιιί Ροιιΐίβιββ ρπηιο οοΐίίπυυίΐβ (43) ΤζμΜο8. 

(44) Ι•Όι 1« ΡοΙοηοτιιηι. •• ταυ. ά. Λ. «ι ιη €. "έπί. /?. κι ί,ι Γ . «• χούχου τήν αρχήν. Λ. «ί €. •• χβταστριψαμίνοιςαΐ^ϊς. 

Λ. /αταστρίψαμίνους αύτοίς, * ,Λ ' ίμ«»τν «κι τούτω, ώρμητα μέν 1τ:1 Ιταλία ν δια Α ΟαΙΙίίπιηι ι«'?'ιΚηΐ8• ριορίβΓ Ιιο*Ι*$ οχ ϋΙ>ν;ΐ ίη _χ τή; Ένΐτών /ώρα:. Ούτοι μεν ί,υν ώς ΙπύΟοντο 
Ζιγίαμοΰνοον δι^ της χώρα; αύχών την πορείαν 
«τουμενον,ίκεμψαν Αγγελον, ι:,*θ2γορ:ύοντις αύτφ, 
1. Ι* βιιέναι δια της χώρας αυτών. Ό δ4 ούχ ίφη 
τ-ΐίαχαΑαι, Αν μή γνφ αυτού; Γβ'.ρωμέν^υ; ίργω 
ίιαχωλυσαι δ:αχορευόμΐνον. Παρ-.σχευέ£οντο μ4ν 
οδν ο! Ενετοί στρατών, χ&Λ διεχώλυον. Ή; δ* {σθετο 
χε*λνδμινος. παρέταξα™ Ις μάχην, χ<χ\ συνέβαλ* 
το> Ένιτφ «τρ*τώ, χ*ί άιιεγένετο αύτώ ούχ όλίγ* 
του στρατ-ύματος, τραέομένω *β 4; φυγή ν. χαΐ 
μΛι; δαφυγοντι τους εναντίους. Ούτος μ4ν δήέπεί 
τα Απέγνω τήν ©V Ενετών ιηρ*1αν, άηήιι διά της 
Ανω Γερμανία;, ές τον Αιγυρίας τΰραννον άφιχόμε- 
νος. ΈντεύΑεν 24 4; Τώμην παρεγίνετο. Κα\ ρασι- 11>ι?ηαϋΐ ιπιιι&νεοΐοβ ΓογΓιΙιτ γβ*05, βΐ υ&ΙΙκΜίηιιι α 
ίιλίΐκιπιΐδ ίιιοηΓαίοηιΙιιι» ΙΠημάΟιι). ΡοβίιιιοιΙιιηι 
ΓΐΐββιιοΊ Βοιιιαιιιιηι ίιηρβΓ&ΐυΐΌΐη ροΐΡβίαβ ΐΓαιιβ- 
1*18 β*ι α ροιιΐΐάι'β 3(1 Οπηίΐιιοδ. 5ίκί$ιιιιιηιΙιΐ8, 
οιι ιιι €9Μΐ (ϋβηίιαίβιιι &<* ϋαίιιηιιη Γ0*ροτηΓΐ5$*ΐ 
ροιιΐίίίχ, βοοβΓ&ίΐπβ βΐ νο€9ΐΐ!$ 6*1 η ροηΐίΠο*, υΐ 
ΙΙΙΐρβΓΑίΟΙ Ί3Ι1Ι «Ιί£η'ιΙ*(<»ιη Αβοίριτβΐ. $ίβί*ηιιιιι<Ιυ!ΐ 
Β»ιι•2ΐη ρΓοΠίίβοοηί, ίΐοΓ Γα ο ίο Β» ι ρ<τ νοηβίοπιιιι 
ινρίοιι^ιη. ΙΗ, ιιι ρηηιιιηι ιιιιηΐίαίιιιιι ρηΙ 8ΐ£ΐ«- 
πιπηιΐιιπι ρ«Γ 39 Ψ* ηΓΙΙιη γ^ιοιιγιι• Ιπιιιβίιιιιι Γ*• 
ε»»Γβ, ιιιίεοηιιιΐ ηιιη'ίιιιη, αυΐ ιιιοπογη ιιι ίρ•υηιιιι 
ΓΓ^ίοηβ ίχοβιΐίτοΐ. ΙΙίο ηιιηΐίο Υβηβίοηιιη ρ*ι*Γβ 
ιιρ^ΐβχίΐ. ηι$ί εβηιβι-βΐ γο» Γβίρβι ιι»ηηβίΙιιιη ρτοηί- 
ΙιίΐυΐΌδ. Υβιιβίί \ρΐύΓ 9 ϊοη%η*%2ΐο 6χ<ί*γϊιιι, νΐιη Γ«- λ:ΰςτε χαθιιστήχει ύ«6 του μεγάλου άρχιερέως 4ς Β κκ ρΐΗΐι&ηΙ $ΐ£ί«αιιιη<1θ, ηίιί οοιιίηΐίιιι *α* <Γι&• τούτο αποδειχθεί;. Μετά £4 ταύτα έΐείτδ τι του άρ- 
χιαρέο»; σύμβαλε σθαι Ι; τήν 4π\ τον βάρβαρο ν αύτω 
εχατρατι'αν γινομένην. ^ΙτεΓτυ €4 «ύτον χρήματα 
τι χα\ Ανδρα;• *0 54 *ρ6ς τ» τον Κελτών βααιΜα 
οΊακρβα&υαάμινο;, χα\ προς τ6ν Βουργουνδίας τΰ• 
ρανν^ν, διεχρ^ςατο δοΟήναι 4ς ©χταχισχιλίους, χα\ 
βτρατηγ^ν τον Βουργουνδίας ήγβμύνο; αδελφών. 
ΙΙαρεσχευάαατο μ4ν ουν χα\ αύτος συλλε*ξας στρά- 
τευμα άπο Γερμανών, βαον ήβύνατο μι?Οωσαμενο;« 
*1!ς Ι^η αΰτφ τε τα ιΐς ?ον πό/εμον ιταρεσχεύαστο, 
5 £ήλαυν• '/αβών τους τ« Παίονας ^α\Δάχαςτης6οοΰ 
ηγεμόνας εύδύ του "Ιατρού έπ\ Πσιαζήτην. Διε- 
«ρεαβιύαατο €4 χα\ *ρ^ς τους Ιταλών χα\ Ιβήρων €ο$9ί•8βΐ Γβςίοηη. 1)1 οο£ΐ>ονίι Υβι^ίοι ΊιΙ ηιοΙίΗ• 
Γορίΐί ίη «ειβιη βϋιιιίΐ, 61 Γ.ηηι νβιιβίοΝίιη ΟΧΟΓ- 
€ί(ιι ρΓβκΙίιιαι εοπιιηίιίι. Αιηιιίΐ αιιΐβιιι Ίιι βο ρπρίίο 
ηοη ναοάκΜίύ βιβη:Ίΐιΐ8 ραΠβπι, Ιρ»βΐ|ΐιβ ίη Γιιριηι 
€οηιρυΙβιιβ, »?ίπ•, ηυοηιίηιι• ε:ιρ€ΐ*βΐ»Γ, Γ«»^λ «τα- 
•ίΐ. Ουιη ]*πι ρ|9ηί»&ίηΐ6 «1β•ροΓ»Γβΐ μ ρο»Μ ρ*Γ 
Υβηβίοηιιη Γ^ίοηρηι Λά'ιτβ !1οιηα«η• ίΐβΓ Οβοΐιΐ ίιι 
Βΐιρ€ηοΓβηι ΟβηηαιΓίΑΐη, ρ«Γνοιιίΐί|ΐιο α«1 ϋ^ιΐΓί» 
6Ϊ νβ Μ<'<ΙίοΙηηΙ ρΓίηιίροιη. Μϊιΐϋ ϋ«?Γ Κοιιιαιη ίιι»ΐίς 
ιιιίι; ηιιο ευιιι νιΊπ&δΐΐ, ίιιιρβΓαΐΟΓ α ΡοιιΓιίΙοο ιιια- 
χίηιο οοιΐ5&1ιι(αΐιι$ €&1. Ρϋ5ΐί?ί Γθ^»νίΙ ιιοιιΐίΗοηιι 
ιιι ;ι χι ιιι ιι ιιι .Ίΐιχϋίιιιη, ηιιο »θ] ιιι ιιι οχρ^^ΐίΐίυηβηι 
γ.οιιΙγ* ΒϋΐΓΐι.ΐΓ08 βαβεορίαηι γοιιΑγιϊγο ρο»»€ΐ. ΡΙα- ήγεμονβς 9 χρηματ(;οντος 24 τοΰτο •• αύτψ του άρ- ^ βΐΐαΐκιΐ βυΐεαι ρ€€ΐιηίΛΐιι νίΓο^ηικ;. Ροιίΐιίοχ Ιο 
χΐ€ρ4ο*ς. αίτοΟ μένος χρήματα χα\ Ανδρας. Κσ\ χρή• κβΓιοικ ιηίββα 8(1 £:ι11οππη π»μοιιι Οαι^ιιινΙί»ε|•»η 
|Μ?« μέν έπεπόμφει αύτψ Ιχανα 6 αρχιερβυ; Αν• ιΐιιοβυι, οΟΊμίΙ ιιΙ&ίΰΐ «ΙιγοιιΙιιγ μοιο ιιιίΐϋ» ιιιΐΐΐΐιιιιι; 
^ΡΚ^(• ΙκίΙΙί αιιΐβιιι ιΙιιοίΜη Αεοορίΐ Βυ^ιιικϋχ ϋιΐ€ί«ΓΓα- 

ιγγοι. $ί£ί«ηιιιη<Ιιΐ8 ςαοηιιβ »β «Η ϋβΙΙιιηι ραΓβΙιαΐ, €θΐι&€Γί1ιοιι• οχβΓοΐΙιιιη οχ βίτηιαιΓιβ, (ΐιιολίυιι^ιιο 
ρνΗϋίΐ αιβεχβϋβ €οη<1υοβηι. Οπή ]αηι αϋ ϋβΗιιιη §αΐί• ΓογοΙ ίιι*ΐΓυι:Κΐ», α«Ηαηιριΐ4(]υβ Ι^ιιιιοιιίϋΐιι ιι 
Ι>μϊ• (ΐ|ΐιί 61 ΥαΙαςΗί) ςαί ιΐίηβίλ η•οιι•Ιι-&Γβιιΐ, τμλ ρ<τ Ικίτυιη γοιιΙγα Ραρι'ιΐβιιι οοριαπ «Ιαχί 1 • 
Ι^-^ΐο^ ^μικ|0€ Βΐί»ίΊ, οοιι&ιιΐΐίΐιΐ^ Ίϋ ΓοιιΙίβο.ο ιη^χίιιιυ, αι! ΙΙΐ$ρ;ΐιιοηιιιι ΙιαΙοημικμκ* ρηι^ίρο», |μ•1*ϊιι5 »<Ι 
ίαίαιει ΓχρβιϋίίοικΊυ ιιιίϋ1β$ η ρβαιηιαπι. Γυιιΐί'οχ (|;ιυ<]ΐιβ ιιιίΐίΐββ ηιιϊΐ, <* ροοιιιιίαιιι »ιιρρ•'(ΙιΐανΐΙ. 
"Ο μίν ουν ΙΙαιαζήτης, ώς ίπύΟ:το έπιόντα οΐ Ι*^αχίΐ€», ΐιιΑίιιριίιιιιιιιι (ΙκϋοίΙ 8ίμί»ιιιιιιΐ(1«ιιι• Χιγιβμοΰνδον τον *1*ι*•μα(ων αυτοκράτορα, αΰν 
«ολλώ «τρατεύματι 4λιύνοντα, παραλαβών τ^ν της 
Κ£>(.ώ«η• τ< χα\ Ασίας στρχτον άπαντα άντεπήει 
4η\ *Ιστρον ή εδύνατο τάχιστα πορ*υ<5μενο;. Στρχ- 
τοβεΑεν >αμένου ο4αύτου 4 π") του Ίστρου 4κ\ οτα- 
δίους τεαααράχοντα, οΐ Κ•λ'.ο\ αυθάδεις τ& δντες. Βοιιΐ3ΐιοπιιιι ίιιιρ€ΓαΙοΓ6ΐ», ιιιαςιιΐι εορίί» &ΐίραΐΜηι % 

&(1ν«|-έ||Ι!Ι 86 ρΰΓ^Ιΐ!, «€€(ΐρΙΟ ΕΐΙΓΟρΛ Α* #ι|11« 

ρχ'Γοΐιυ, Μΐιιιιηα ιοίοπίηΐβ οΙινί.ιιιι ρπ»Γιτΐιι& *'ϋΐ 
Ιιοβίί ϋΜριβ 3(1 Ι&ΐΓυιιι, οαβίταςυβ ΟΟ'» ιηιιιιίνίι *\> 
Ι*Ιγο, 8ΐ»(1ϋί> ςιιαβ'ι ςιια(ΐΓ;ι^ϊιιΙχ. βαΙΗ ηιιίοιη, ιιΐ 
•ιιιίι ιυιΐ9€6β 9 ρΙϋΓϋίηςηβ ταγό ίιιιρηΐ4ΐ«ιιΐο•. ουιιι λ αγνώμονες ώς τά πολλά, οξιούν;ες σφ<ΰν α^τών ^ ειιρει βηΐ νίοΐΟΓΪΛΐι* βααιυ Γ&ήγ«• ιηιιβ €4ρίυΗΐ # 

ΒιΓΐ)ηΓ0«4|ΐιβ 3ς2 Γΰ< ^ ι101ιιΓ Φ 10 »» <^° Ρ^ηπο ίιιιρβίιι 
ϋοιιιΗαη. Ταηϋβιη οαηι ρπκΐίαπι υΐΓίπ<μιο ιιιαχίιηα 
τΐΠιιΐϋ ΓοΓΤΐϊΓΟί, ΟβΙΙί ίυ^Λΐιι ίπΛυιιΐ : Ηκ.Ίΐ»Ιί9»ϊηιο*• 
ψιο ιυηΜ ουιη α^ΓοηίαΓ αιΐ βυυε, ίη»«ηιιοιιΐίυιι& 
ΤιίΓοίϋ, βΐ 8?8Ϊ»ι•»υιιιΙί ηιίΐίΐιΐιυ» Λϋιηίδϋ*, αιγοχ ρ γ. -κ- 
Ιϊιιιιι οοοιΊιιιιι 691 (46)• ΟιιιηβΟΓίΐοΓ ίηβΐΐΓβηΐ Τιιηϊ, 
ιιίαιη Ραηηοηβ» οι Οοπιΐίηί ίυ^» ΟαΙΙοηιιιι β« §ο- 
« ίηηΐ. Ρο$ΐιηλΐιΐΊΙ>»& ααίοιη ϋδ Ιαΐηιιη ΙπηβΐΓ^, ιιια• μάνε*ν τήν νίχην γενέσθαι, δκλισάμενοι 4πήεσζν 
«ρδπροι, ώς άναρπασδμίνοι τους Βαρβάρους. Μά- 
/τ|ς ΑΙ χαρτ<ρά; γινομένης, τρ^ποντα^ οι Κ•λτο\ 
χα\ ο/ε>ιίγοντα; άνά χράΐος, χα'•. ουδινί χ^σμω, &πι- 
ςχ.'«τουσι τψ «φετέρφ στρατεύματι, έπισ^ομένων 
τ#Γ»ν Τοΰρχων ενταύθα άναμ\ξ γινομένων αυτών. 
*1!ς Ιπέχειντο οΐ βάρβαροι, τρέπονται Αμα τούτοις 
•ί Τ£ Παιάνες χα\ οΐ Γερμανοί. Έπειγομένων & ει; ΝοίϋΐΦ ωί>Γκ5ηη1β5. ;4$) ΟΙιιίιώιΐωηιαι ι1<κΙ.ι \ο\):,. *• τοΰτγ. Α. «Ι ευ €0η1. 83 ΙΑΟΧΙΟΙ αίΑΙΧΟΟΟΝϋΥΙΛ 84 

χίηΐί 40 Ρ αΓδ βΧ6Γά!υ& Ααπιίηβ Μι8αι»ρΙα 6*1. Α την του Ίστρου διάβασιν άπώλετο κολλά τοΰ στρα- ΡίοΙη β&Ι οχάα$ ιπιβη» ΟαΙΙοπιπι 61 Ραιιηοηιιιη ροΓ- 
«'ΐιιιΐίιιιη. Ουχ Βυι^υηϋίοηυιη , ςυί ΐοιίυβ 1>βϋΐ 
ίηιρβπιΐοΓ βίβοΐυ* «μι, α|> βοβίίΐηιβ ορίυ* 681 : 
εαρίί βυηΐ βΐ *1ϋ Ρίηηοηββ ΟίΙΙίηαβ ρΐυπαιί. ΑΙ 
δί^ίδπΐϋηϋαι ίη ηιαχΐπααπα τίΐΦϋίβιΐ'ίιηΰηΑώΙυείυβ, 
νίχφιβ Ιιοϋί» π)3ηιΐ5, ηιιοηιίηυ* ορβΓβΐιΐΓ, «ΙΓιι- 
βίβο», ΐΓΪΓβιηβιιι, ςιι» ία Οααιίιιβ 6ΐ»(, €οηβο«ηϋΊ|» 
Βχζαηΐίυηιφιβ αύ βηιοοηιπι Γ6£6ΐτ) ηανί^νίΐ. Οιιιη 
ρΐυηηι» οαιη Ι»Ιο Γβ$6 αΊιββηΓιβββΙ, «Ι φι» νοίβίκΐ 
6χρ6<ϋτί8&6ΐ, αΌηιυιη Μν6Γ8ΐι$ 681. Ρ*)&ζί1ββ, Απαο- 
Γ»Γΐ3 (ΙΓιιι•, 0%\\\* Ρ*ηηοηΗ>ιι*ηιΐ6 Γα*ί• ««μια Γιΐ£«- 
Ιί8, Γ6|Ίοηβιο ιοπιοι ]&ιιι ο)3]ογ6 86€υτίΐ*ΐ6 ρορυ- 
ΙαϋΜϋΓ. <}αΙη 6(ί»η οοηίΓα οοβ βχβιχίΐυ» ϋυοίιΐ)»!, 
ιηαηηρίιηιιβ ρΐατίπι» αιρί«1)2ΐ. ΡΓοΠοίβ^ηβ αοΐ6ΐ» τβύματος κατά τδν ποταμόν. Έγένετο 81 φόνος πο- 
λύς, όλλυμένων των Κελτών χα\ Παιό*.ων. ύχο ιών 
Ιναντίων, χα\ ό Βονργουντίων στρατηγός Ιάλω, χα\ 
άλλο*, ούχ δλ(γοι Παιόνων τ• χα\ Κελτών. Ό μενοί) 
Σιγισμουνδος διακινδύνευσα; «ά Ισχατα, χα\ «αρα- 
6ραχυ άλώναι διαφυγών ••, εμβάς Ις τριήρη, κατά 
τδν ποταμών Ιπλει ές Βυζάντιον παρά βασιλέα *ίλ• 
λήνων. Ές λόγους δέ άφιχόμενος τφ Βυζαντίου £α- 
σιλεΤ, χα\ χρηματίσας αύτψ δσα Ιβονλετο, φχετβ 
αποπλέων έπ* οίχο». Παιαζήτης Κ © Άμουράτιω, 
ως τους τ< Παιάνας έτρέψατο χα\ Κελτού;, έληΐ- 
ζετο τήν χώραν αυτών, άσιίστι^ον ήδη χωρών Ιπ' 
αύτοΰς, κα\ άνδράποδα πάμπολλα αγόμενος, χα\ οή 
έπελαύνων έ*\ Πούδην * τα Παιάνων βασίλεια. 005ΐΗί αηιιηο οοιιΙγ* Βιιάαιη, Ρ»ηηοηιιιη Γβ^οί 86» Ιχιμνεν ύ*δ τ*,ς νόσου, *οδαλγίαν γαρ ένόσει. 

Μή α μέντοι ήνωχλείτσ ύιΑ της νόσου, ούχ αχ* 
λογφσθάι, δ τΐ *ιρ αν γένοιτο αύτφ Ι μ ποσών, Ι«* 
Πούβην τι Ιλάσαι, χαι παραστήσασβαι Πούδην, τα 
Παιόνων βασίλεια, χα\ χαταστρέ^ασθαι τήν χώραν 
αυτών • νυν δι χάμνων ύχο τής νόσου, ΐ«ιβιχώς 
πάνυ άπίνόστησί τι αύτος,χα\τ«ν στρατό ν άπήγα- 
γεν ώς τί;ν χώραν αύτου. "ΊΓατερον μίντοι έιιι«έμ• 
πων στρατεύματα επί Παιονίάν, χαΐ Παννοδα- 
χίαν «•, Ιδήου τήν χώραν. Χρόνου δε έπιγινομένου, 
# »>€ΐΐυπι Μυγχ» (ηο&ΐΓί Μίτοαιη νοοηΐ) Ββοί» ϋυοί . Ιπ\ Δ2χχς, χα\ έπ\ Μύρξαν, τον Δαχίας ηγεμόνα 
ίηΐιιΐίΐ, οπιπίιιί βί ϋαη3, ς υ 0(1 ρποΓ αά]ιιιΐ{βη5 •β Ιστρατζύετο, αΐτιασάμενο; αυτδν, ώ; ύπάρξαντα τι 
ΡλΐιηοηΊΟυβ, €ΟιιΙγ« 80 1>β41ιιιη ^β«8βπ!. ϋίοΟΓυιη ηόλεμον χα\ συν τοίς Παίοσιν έπ* αύτον βτρατευό- 
(βίτϋ Υ;ιΐΛ0.Ιΐ0Γυιη, ίη ςιιιϋα9 61 Μοίάανί) {609 ϋβΙΙο μενον. '£στ» δε γένος τοΰτο (Δαχες) άλχιμόν τε τά 
Ι>πυ3ΐ2ΐνιΓι$$ιιηΑ 6*1, ηβο ΐαηιβη 3ιΙιιΐ0(Ιιιιη Ιιοη : $ £ ές τον πόλεμον, χα\ ού πάνυ τοι εύνομουμενον, χατά 
^!ΐ1κ•ηι:ιΐυΓ Ιβ^ίϋυβ. Υΐοοβ ρΙβΓυοίςιιο ίιιοοίιιηΐ, χώμας οικούν, προς τδ νομαδιχώτερον τετραμμένον. (Ι6ΐη, ρθ(1α^Γ2 Ι»1>οηινίΐ : ηβο ΐαηιβυ «άπιοάυπι 6• 
ιιιογΙκ) αΟΙίοΐυ• 651. Ηαυ*1 υηΐ6η«ΐ£6ηυΙςο6θ, ςυ'κΙ 
βί Ιηιρβύίιΐίβηιο Γογ6 ροΐιιίίββΐ, οιιιη Γββίιοβιβ 
9<1νβΓ8ΐΐ8 Βικίαιη, ηυοηιίηαί 63 ιη υΓΐ>οπι ιυ« 4Κίθ- 
ιιί» ΓαςβΓβΐ, Γ6^ίοιΐοηΐ(|η6 υηίψβΓβαη βιιίφοιηι. 
ΥβΓοιιι ρΐτορροηιιιΐ6 ροι!Λ^ Γ » ΐυπι Ιαοοηη•, Γ6νβΓ- 
«ιι8 βϋΐ ιίοιιιιιιιι ; βιίαιη οομίίβ ίη ιυαπι Γ6|ίοηβπι 
αϋιΐιιχίΐ. Ρθ9ΐ6» ιιιίΜίβ 6Χ0Γ0*ΜίΙ)ϋ3, Ραηηοιιιΐίη 
ν•»ΐ3ΐ)»1. ΤβηιροΓβ Βυΐβιιι α1ίςη*ιιΐα!α ίηΐ6Γρο&ίίο, «(Μ|αβΗΐ08 Ρ.Ι110Μ3. Εχΐ6ΐΙ(ΙίΐαΓ ΙΐΟΓΒΙ» Γ6£*Ι0 (47) )1> 

Ρ;ιιιιΐοηιπιι ΑπΙοΓιο, » Ρ^ηιιοηιιιη Οαοιλ (ί]Π3Β 61 
Τηιιΐϋ8ν1ν9ΐιίο) ίη'ιΐίιιιη $\ι绀ϋί, υβ(|ΐΐ6 3<Ι ροηΐιιηι 
Γυ\ίηιιιιι. λ (ΙβχΐΓ», ςπΛ νβΓ^ίΙ «ιΐ ιο&Γ6, !&(ΓθΟυ- 
νϊο ΑΐΙυίΐυτ : » 8μΓι&Ιγα Γβ^ίοοβιη Βα^θιιηΊλη αρ- 
|)6ΐΙ»ΐ»ιιι Ιΐ2ΐ>6!• Οΐ$(Ίη{υίΐ 60Γυπι Γβ^ίοηβαι ιηοη• 
Ιοιι^ο »ο ροΓΓίββπχ οιιί ΡΓ98θ1>ο(ςυι οΗπι Ι1χπΐ09) ηο• 
ί»«-ιι ίιΐΓθΐ98ϋίχ6πιηΐ. Ηυίο Γβ^ίοιιί 2(Ι]^βηι ςιιίιΐϋη, 
ιΐο δ<7ΐΙι;ιπιι•ι ^«ηβιβοοηρ.ιιιεί, ςιιί ορίπιιβ ρΐιιπιηυιη 
ρ(><:8ΐιηΐ• 9ΐι1•]6εΐί ΟΛΧβηιίΓοΡοΙοηοππΐΐ Γβ^ί. Νΐοη 

ιβροιιι ΟΟΗΐίίΑΙίΐΗΓ 8θ VI 1)36 Ν»ΠΙ^68, (|ϋ0€1ΐηΐ|υ6 
Ιΐ6ΐΙιιιιι νβΐΊίΓΙΐ. ΥίΓΜΐ» «ϋίοπι 6]ιι$ ίη οι» η ί 1)β1Ιθ 
ρΓ^ι^ι* Ιιαϋίΐα 6&1. Ιιη ΠηίΙίπιι κιιηΐ, ςιι:ι 8β ίη Διήχει δ' αυτών ή χώρα, άπο Άρδελιου της Παιόνων 
Δαχίας αρχομένη, Εστε Ικ\ Κδξεινον πόντον. Έχει 
δε έπ\ διξι^ί μεν χαθήχουσα έπ\ θάλασσαν, τ>,ν 
Ίστρον ποταμδν, έπ* αριστερή δι Βογδανίαν χώραν 
οΟτω χαλουμένην. Διείργει δέ άΰτους 1π\ Παιονοδα- 
χ(ας δρος, ΙπΙ πολύ δώχον, Πρασοβδς 41 χαλοΰμε*. 
νον. Έχει δ* όμορους ή χώρα «δτη, «α^ ΣχυΟών 
των Νομάδων μοίραν ούχ όλίγην, γένος «ολύ τι και 
δλβιον, ύπδ Καζημοίρεω τψ βασΛε! ταττόμενον • 
ΰφ' φ δ!) χαΐ Σχύοαι οΐ Νομάδες ταττόμινοι, στρα- 
τεύονται, ί αν Ιξηγώντιι. αυτό; τ• αρετών παρεχό- 
μενος ές πόλεμον όξιόλογον. Τούτων δέ Ιχονται 
Πολάνοι μεν προς Αρχτον, Σαρμάται δΙ «(Ας Ιω* >^ρΐ6ΐιΐΓΐθιιβιη ραικίυιιΐ, ΡοΙοιιί : ηιι* ν6Γ0 Γ«»»ρϊ»•ίΐ ^ Λάχε; δ£ χρώνται φωνζ παραπλησία τ^ Ιταλών, οη6ΐιΐ6!ΐι , 8αηιι»1;κ. Ολοογιμι Ηιιςιη βίιιιΗί» 6»! 
|ΐ;ί1θΓυιιι ϋιιςαχ : 2<Ιβη Ιαιιιβη οοΓΓυρί* 61 άΉΓβηΐΜ 
ιι Ι ιϋπ1ευΙΐ6Γ Καϋ ςυ68πΐ ΐηΐβΙΙί^βΓβ, ς π» ίβΙΟΓυπι 
νβΓΐ>ί$ ρΓΟΜίιηΐίιιιΐϋΓ. ΙίικΙίί ηιιΐβιη 41 Ιίη^σβ ηιο- 
πϊχιβψιο Βοιη.ιιιΐ8 ιιβί, Ίιι ΐιίαπι Γ6^οη6ηι αοο«8<6• 
γιιιΙ, ίϋί(ΐιΐ686(ΐ68 βχβΓίιιΙ, * ιιπϋο ιηοΓί^ϋυπι ^εεβρί, 
η6ύ »1ΐ(|ϋ6ΐη αικίίνί, ςιιί ι«(9ΐ ΙιςυκΙο εοαιπΐ6ΐηοπι- 
γοΙ. 0ί6ΐιιιΙυΓ Ιαηιβη ηοπιίη68 υηϋί<]ΐΐ6 οοηΟυοηΙβ• 

ίιι 1812111 Γ6$Ίθη6ΙΙ> Ρ6Π61ΓΑ886 : ήααά ίη(6Γίιη 61- διεφθαρμένη δέ ές τοσούτον χα\ διενεγχούσ^. ώστ• 
χαλεπώς έπαίειν τουςΊταλους, ότιοϋν δτι μ*ι τάς λέξβις 
διασημειουμένων Ιπιγινώσχειν, δ τι ανλέγοιτο. "ϋθβν 
μεν ούν τ9) αύτ^| φωνζ διαχρώμενοι ήθισι 'Ρω;ια(ων, 
έπ\ ταύτην άφίχοντο τήν χώραν, χχ\ αύτου τζδδ ψχη- 
σαν, οΟιε άλλου άχήχοα περ\ τούτου διασημαίνοντος 
σαφώ; ότιούν, οΟτε αύτδ; έχω συμβαλέσθαι, ώς 
αύτου ταύτη ώχίσθη. Αέγεται μλν πολλαχη έλ••^ 
τδ γένος τοΰτο ένοιχησαι αύτου. Ού μ^ν δ τι «ο.Ι Νοίαΐ© αΐ3Γ^ίηβΐ€5. 
(47) Α ητοηΐ6 ΟγΙηιΙο »ο Ρ6ϋ€ΐηι» ίηίΐίυιρ $υηϊ€Π5. 

•' άλ. έλθών δ. /ι/, μ! ία «. •* ήτοι μπουδα, ίη υτα ** χαΐ *1 μή μ. ΑΙ. «Ι ΜΙ ι, 
^β5αχίαν, «ι Ίη(τα. • Τ Π^ϊς.βός, Ά. ιι.' ιοηζ. «« Ιη ογ«, \Ιαισ- *5 όε κβΒυ* τι?Βεια$ ΙΙΒ. Η. 86 

άξιον ές ίστορίαν δτιονν παριχδμζνον τικμήριον. Α δίαίιΐβ αϋ,,,ιο ιηβΐιιοΓΛΐ>ϋί ί»(ίιι» ^.,ιΐΐ* «ιβιΐιρίο. Συμ?έριτχι δέ ΊταλοΤς τα τζ άλλα, χα\ τ$ 1; δ•»> 
ταν χατιστάιΐι, χαΐ δκλοι; τοΓς αυτοί;, χαΐ οχιυή 
Ιτ• νδν τ*, αύτ$ *Ρωμσίων διαβρωμένοι. Ές δύο 
μέντοι δι^ρημένον άρχας, Ες τι τήν Βογδαν: αν» χ*\ 
αυτήν παρ* Πατρόν χώραν, ου «ανυ τοί ιύνομιίται. 
Νομ(»ουβι δέ ήγιμδσιν ού τοΙς αύτοίς διαμένοντις. 
«λλ* έχ\ το άιΐ αφίσι κρδαφορον συμμιτα6άλ>£γτις # 
χββισταΌιν &λλοτα άλλους οφ(σι τυράννου;. Μύρξαν 
μέντοι τούτον άρχοντα του γένους τούδι τ6 ι?αλαιδν 
γζνομζνον, έπ}χαλζ2άμζνοι τύραννο ν σφίαι κατ γ ατή - 
σαντο, αυνανιλέντζς Δανον τον κρέσθιν τυραννζύ- 
οντ* αυτών. Μύρξας μέν οδν ούτος, καλλαχίδι αυγ- 
ς ρύχ φλιγαχις, χα\ νέθους άπ*> τούτου αχφν <|ΐ»ο,Ι ορβι* ρΓβΐίυηι ιί| ιιΐ ρπ**βιιΜ Ιιίβίοηβ ίιιΐβ- 
χ:4ιιγ. ΝίΙιίΙ υΊΟβηιιιΐ »ϋ ΙίοΙί* οαίοι•* «ιί»«ι *|<λη» 
ηΐίηηβ. αηηοηιιηςιιβ «4 ινροΙΙκίέΙί* Βρρβηΐιι 
βιίΑαι•ιιιιηβο4βιι• Μίβηΐβ*. Οιηητιβο» £6ιι$ηι «Ιβο* 
ϋΐΚΓβ;ι §ΐ| ρπηοΐρζΐρ», *© Βο^οία*»» νϋαΚοοΐ 
(ςυαοι Μυΐιίζνιο) βι Ι&ΐΐΊέοι Γφοαβαι : »•ιιο ΐιιιιβιι 
*ςαο ίοΐ«Γ•β)ιι^β νίνιι»*. ΟοαοΊΐονοηιηι ιημικιη• 
ρβΓβοκΙβιΐι ϋαοοΜ ϋιι<*$ : νοταηι ρτυια ίρ»{βνΙα*€- 
ΙϋΓ €0ΐιΐΜΐ<χ1υηι• ρηηοίρο* ηιαίαηΐ, ηυαο Ιμι*• 
ηιιηο Νίνοι &ιϋι ρηηείροπι οτώηζηκ*. ΙΙντχΑαι 
ί&ίαπι^ α,ιιϊ ίνίΐο ΐ9ΐοηιη) αν***) αοηοτβ ογ*ι ομ«• α 
«οαϋιιιι ζίηί (Ιυοβπι Γοΐ^ΟίΗρηιοΙ, Μηιο Ι>*»ο 
(48) ψή αηίβα Γβπιιη ροΐίοΐΝΐιΐΓ. ΙΙνηβ» Ιιίο €οη- 
ανα τήν Δαχίαν ο&χ ολίγους, υστιρον προ*- - €ΐιηηΙ>βι•8 βκρίιι» αϊ πι ρ«ΙΚγο, ΑΙίο* ιρηΗο• οι «χ •ντι τ>ρ χρονω, χα\ «ζλιυτήσαντος Μύ^ιω, Δνι- 
φύοντο τ*, Δαχία •αμα ήγιμίνες άλλοτι Αλλοι, Ιατε 
ΙιΛ τον6< χρόνον χαθιβταμβνοι ές τήν *ρχήν. Έπ\ 
τούτον ξή ι* ν Μύρξαν ύπάρξαντ* πρ4™ρον πολέ- 
μου, ές το'^ς Βιροαρους ονατρατ€υόμ«νρν γψ Σιγια- 
μοννβρ Τωμαίων αύτοχράχορι, αΙτιασάμ«νος Παιβ- 
(ήτης ό ^Αμουρατεω, έατρατιύβτο* χα\ τόν %6 
*Ι ατρον βιαβάς, ήλαυν^ν ές τδ «ρέσω, τήν τ< χο)ρ3ν 
«νίρα«ο6Ί£6'μ*νος. Μύρξχς δέ συλλέξας στράτευμα 
**ο της χωράς, έτκξιλ0«1ν μέν χα\ διαμάγεαθοι 
ονχ έ«οκ!το ^ουλ^ν • τάς βέ γυναϊχας χα\ «αΐδ^ς 
ές τδ ορός τδ Πραοοβ&ν κατεστήαατο κιριποιούμι- 
νος. *βφ«{πβτο 6% Οατιρον χα\ αύτδς τφ Παιαζήτιο» 
στρατ€οματι διά τών δρυμώνων της χώρας, οί δή ΐυΐΐι (ιορ ρίΜοο» ίιι Ιλοοίχ. Ηΐηο ηοι-ΐαο Μ^ρι^, ιια- 
^€6ΐ)βιιΐ|ΐΓ ΓΓ6<ιυ«αΙβΓ χΐίί Ολοοπιιη οΝιοο•, ς«Ι α•- * 
ςμβ «(1 Κιθ€ Ι6(βριΐ8 ίη τ*$ηο ύηηπιηΐ. Οοηίπι 
ί απ ιιι ΜνπΛίη Ρ^οζίΐοβ, ΟΓίηιίοί <Ιοιι• ςυο<) ρΓίοΓ 
ίιιο'ιρίβη» ΙκϊΚϋΐϊΐ, %οψ\% οηηι {ιιαχίΜβι δί^ίβηιιιη^ 
ΙΙοιη8ΐιθΓυιη ΜηροΓαΐοή, αΐ:ο βλαταίιι ρι-οΓοοΙαι 

0&1. ΤγΛ]601ο ΙϋίΓΟ ΡΟΓΓΟ ρΓΟ(Γ6£β!Ι8, ρηΒΐΙβίΡ ΗΙΑΙΙ- 

αρίοΓυηι ηιιιΐι^ηι βχ ίϋχ Γ^ίοα^ ηρί«ϋαΐ« Μυϊκή, 
ΓοΙΙ^οΐΛ ιηαιιυ ιιορ ιηοίΐΐοα «ιιαηιρι, ςιιοηιοιίο οο- 
νίΛΐιι ρΓ0€Λϋ€Γβ Ιιο*Ιί. ρπΒϋίςυο ροΙββΐ4ΐϋΐιι ίοΟΟΙΌ 

ρΟ^^Ι, ΜΙΜΟ ρίΟϋΟ ΟΟΙίςΐΐΙΐί^Λ^ ΙΙχΟΓΰΙ 61 Η|*ΙΌ» 

ιίβροιιβηι ίη ιηαηΐβπίΐ ΡΓ»$α5ιιιη, ^ιιβΙ^ΙυΓ Ρο|οζί• 
ιίβ 6Χ6Γθίΐυαι, ροΓ £ί*η<ΙϊΓβΓα$ ί&ιίιι& Γβ^ίοιιίβ λίΐνϋο ; 
ςηχευαι ρΙυΗιιΐφ ίϋί $ΐηΙ, Γβ^ίοηοηι ααΐυίΜηι,^ιΙοο τ« ένυκάρχουσι, χα\ άπανταχή πιρώέουοι. ^ ιιΐ οοηι όίΙΒεΗβηι η€06»δϋ ΗοβΙϋιιιβ )ιγ*$Ιονι, €ορΐικ τήν χώραν μι) βααιμον ιΐναι τοΓς εναντίον, μηδέ 
(0**τη χίίρωΟήναι• Έφοχόμανος δέ άκιδοίχνυτο 
Ιργα &ξ/Μ λόγου, μαχδμβνος τι ιϊ χι βιασχασ^ντων 
τ#ν χολιμίων, έχι^ιτούμινόν πη της χώρα; ?ρά~ 
«0€Χ% ή έ«1 υποζύγια ληΐζομανον, χα\ οΟτω τΛμι 
μαγ(ττ|| έφαώμινος τψ στρατ«ύματι* κιριφανώς δέ 
έ9<:36|&βνον, αύτψ διαμάχ(?6αι« Κα\ δή λέγεται 
04απορ€υομένψ τφ στρατ«ύματι έχέχιιτο έν λύπη 
«ανυ χαλβχώ;, χαΐ έξιτίβικ, χα\ διαφθείρω ν ούχ 
αν{ιι. Ένθα Βρβνέζιω Οι ρά πόντος γνώμην άτιοδει- 
χνυμένου, ώατι έναερατοχιδίύσασΟαι τ^ν ατροτδν 
α&τοΰ, χα\ άπαλλαγήν ιύρααθαι. Άπδ τούτου μέγα 
το άπδ το^δι ιύδοχιμιΐν χιρλ βασιλιΤ, χα\ ές στρα- ηυβ ΙιουιΙ ΓιοίΙβιιι. ΜγΓΧ2$, 6*ς*ι*ιι* Ρα]οιϋ» οχοτ- 
€ίιιιπ% % ίη&ί^η•^ νίηυΐί& ο\%βτΛ Γ^οίβΙιαΐ, ίιηρΊ|Γ« 
οαιη ΙιθΑ(ιΙ)υ$ηΐ3ΐιυϋ οοΐι$φΓβ«9 9 βίοιιϋί «ναΙ»ι βηηι 

3 1) ΓβΙί(|υθ €Χ€Γ€ΙΙΙΙ, 3111 •ί<ίιιΙ)ί ΓηΐΙΙΙϋΙΐΙΙΙΙΙΜΙ, λΐι! 

2(1 ρΓχιΙαβ ρο^οΓίβ 3£6Π4ΐ*» »6 €οα?6ΠίβΜυΐ. Ει ίη 
ηυηο ηκκίιΐιη «βςυβι» 4ιθ4ΐϋϋηι οχβτΓίΙααΐ• Μ9$η4 
*ικ)*οί:ΐ ΓΓβΐυ», βι ΑροΓίυ 4:ιιιη Ιιοβιβ οοιι&ίχίΐ. Αίαηΐ 
ΙΙγπιηι ΐΓοηΜυηΐί οχβΓοίιιιΙ %τ*ι\ιαψ ίη•ϋιία«6 : 
€ΐιιιιΐ|υβ ΓοΓϋΙ ίη 1<κο Αιΐηιοϋαιη ϋφαϋ, ΗοϋίΙί» 
βχβιείΐϋ» βιιηι »ϋοηΐϋ 6&: ; ιιοο ο«βΜνίΙ ηοβίβιιι 

ίθΠί(6Γ .ΙΙΚϊΙΑΓβ• ΙΟΙ Ι5ΠΪΛΓ1^5 Γθ^ίΐίδ ΙΙΐίΐΓϋΐ€Γ, ΠΙΙ» 

1>οηιιπ> οΐβιΐΐδβ^ΐ €0ΐΐ8ΐ Ι)υιη« νίϋβΐίοοΐ υΐ ολ•Ιγλ «ο 
Ιοοί ύοηηιιυηίΓοιιΙ, ηι*ϋ ΙΐΐΛΓΑϋοηβηι ϊιιν€ΐιοηιιιΐ. ^ητ^ί χρηματίζοντα 6πο βαα-.λέως, έπ\ μέγα χω- Ε χ ηοοιβιιιροΓβ Ιοη^ο £«-αΐΪ8»Ιιιιιΐ8 42 ίϋ ' ι ^^ 

ρήααι δυναμιως. Τότι μέν ου ν αυτού Παιαζήτης Βγοιι^ζοα: β1βύ»ιΐδ<(ϋ^ αϋ βοιίιιΐ, Ιλίιϋβηι ιηβχίοιίΝΐ 

ένηυλίσατο, έπιβχών τήν ήμέραν έχιίνην τί[ δ* ιΐ20ΐυ& β&Ι ροΐβιιΐΐαιιι. ΡφζιΙ«5, •'ΐ€υ•Ί €0ΐι»υΙιΐ6Τϋ 

ύατ<ραΙα δκκορθμιυαιν { έδυνατο ασφαλέστατα τδν ΒΓοιίύζο»• «ο Ιθ€ί ΰ*>ΐΓ3!ΐιοιζΐιι$ β<1, «Ι α,ιιΐύΐβ ρετ 

πρατδν δια του Ίστρου. Οδτω μέν οδν αύτψ ό έπ\ οιιηι ο*Ιοιιι οχ^ΓάΙνιη πχΐΏνίΐ. Ρν«ΐ€ΐΌ οιιΐβιιι ιΐίο 

Δαχία στρατδς έιιι^γιι• βχβΓΟίΙυηι, ςυλίη ροιαίΐ Ιιιΐί&ϋιηβ Ιηη$αιί8§ο Ι^Ιγο. 
ιη Μίαβ κροάτα Γοϋυχίΐ. Ιη ηβηο ηιοοαηι βχβτοίΐοβ, ηιιβηι οο,ιιίΓα Βαοοο αιιζβηΐ* ύοηιιιιιι ηχα 

**% 0*4. Μιτα δέ ταύχ* έλζύνων, έ«ολιόρχζι Βυζέΐ'Τίον, 
αΙτίας τοιβαοβ• 04 γαρ θή "Ελλήνων βααιλαΐς, 
ο<ς αύτψ «αραγονδμανοι, ές τάς θύρας καρήααν, 
χαλ αννιατρατιύοντο έχαοτου Ιτου;. Κ.α< ποτι δντρς Ηί$ρ«Γ»οΓιι # ΜΙιιηι ιιιονίΙ οοηίπι Β>ΐίυΐί«ηι % 
ιΐίΐιοιηςιι• Ιαϋ «Ιο ^»«μ οομιΙϊοιμ αηχιΐ. 6γκο>- 
πιιβ γ^ο• οοηεοΜοηηΙ Ια ροίοι!*!*» Ρ»)9Ζΐΐί§ : 
ρΓοίηιΙβ «ι ϊβηϋΐι ά^Ιιαηΐ ^«οέ^ηοΙι ΜίΙίΐααΐβ» Τ^οίαΙφ α)3Γ^ΊιιαΙο$ ιό$| Ολλλ 1^υη6ηΐ4»• 87 1Λ0ΝΙΠΙ εΗΑΙΧυΟΟΧΟΥΙΛΙ 88 

καυ ΡφιίΙα, ςαοευηςαβ τι η 1>βΙΙί τ*ι>ιί*$€ΐ. Ρα- Α βασιλέως εν Φί^αΓ; της Μακεδονίας χώρας. χα\ ]ιχΙΐ£«, €οηι ηνοηααπι ΓοιχΙ ΡΙιβιτΙβ Μιοβϋοη'ι*. 

ίΐΗφΜ 1»ΟΓ*» Ιû€Γ*1. βΠΒΟΟΓΙΐηΐ ΓβΙ, βρίΠΟ» ϋιΐΐ, 

βοοεοηΐίηιι• Μοχλοί βΐϊυε, 8ΐ*ρ1ΐ3ηιι«<|ΐΐ6 ΕΙβ.ιχαιΙ 
ΛΙίηι, ρΓθίβ€ΐί βοηΐ ίη {•ιιιι«*. Ιυί Ιυπα »ά καοη 
*'«]*χίΐβπι νβηίι Μ»ομ>ιι•»•Ι> ΡεΙοροηηολο, ς«ί ςαοη» 
ϋ»ηι <πψ<>ηο Γ6Ι*γ*1 ΕρίιΙουηιιη : αοειίΜ&ιιαυβ 
θΓ*οοΓϋΐϋ κρ* Γι-εΐκη, υΐ ςυί •ΙΜ Εμίιΐιυηιο) 
εηρίΜΜβΐ, ι•1 ίη]οπί• ρ1«ηιιιί» *β ουπήιαβί. Ρ*]•• 
χ•1*§ ίυϋίβηιΐίοηβ ίη&^ιιιιιιαυΧιΐΓ εοιιΐη Ογμο- 
ΠΝη τι&ηι. ΙησΊςοιιίοιιβηι Κιοικ γο|1« »Μ|β1*1 
ίαειίρηϋο Ιοιιιηα• ΑικίΓοηίοί ψ€%\$ 01ίυ•, ςιιί 
ρΓ*»Ιο βηι, €1 τΐβΐιιαι »ριι<1 Ρφιίίοι» Ιι»1μΙ>*ι. 
ΡβΓαηι, <|αο<Ι π?χ εοηοΐα* είι ουιυ ίηΐβτβ&η, €οοι 
€θΙΙοςηοΓ«(υΓ Μ€θΐη. Υοπιηι οιιικίλΐιιι β*ι• Ν«€ διατρίβοντο;, χα\ τοΟ Ελλήνων βασιλέως φοιτωντος 
ένταΰθα ΙπΙ τΑς θύρας, χα\ του της Σπάρτης ήγι- 
μόνο;, χα\ Κωνσταντίνου του Ζάρχου παιδ&ς. χαι 
ΣτεφΑνεω τοδ Έλεαζαρου, ΑφιχνεΙται Απο Πελο- 
ποννήσου β τη; Επιδαύρου τ6 παλαιον γενόμενος 
Αρχων, τουνομα ΜαμονΑς. "Ος Αφ ικδ μένος παρά 
βασιλέως Παιαζήτη, ένεκΑλει τψ των Ελλήνων βα- 
σιλέως αδελφφ, ως Αφελομένφ τήν τι Έπίδαυρον, 
χα\ πο.ήσαντι αυτόν χαχά. Έχθετδτετφ Ελλή- 
νων βασιλεί Παι«{ήτης. Ένζγι II ές τούτο χαΛ 
Ιωάννης Α Άνδρονίχου του βασιλέως πα!ς, ώς «ορών 
αυτού τήν Γ ίαιταν εΐχεν Ακδ Παιαζήτεω. ΚαΛ δή 
λέγεται χαι Ανελείν ώρμημίνον «ερ\ ομιλίας έχοντα. 
Μετέμελεν αύθις ου χολλψ ύστερον. Έπήμυνε II ΐ»η>οη ηιηΐΐο ροιΐ ΗΙαιη ϊηίΟΐβηΓιΙ ΙΙλΙίε• Οιοη- «ύτψ τον δλεθρον Άλ(ης 6 Χαρατίνεω «αΖς, ος συν Ιίηΐ* ΟΙίοε, ςοίοί »Ιι«ο4<ιιη ί»ιιιίΗ*η* οπί, ηιιιΐ- 
ιάςββ ορίία• «Ι» €0 «Όιιαίιιο. Οααινβιιίηιίβι ί§ίι«Γ 
ΐη ιιαιιηι όνο** ΗΙί, €αηι «ο ιβοιρβοιαίβ ίο )*ηι»ι• 
αζ*κοι, €0η«ί1ίαη Ιιιίοηιιΐ ηοιι αηρίίοο ι-βύβαηαΐ 
ίιι {αιιααο. Οηείαηΐίηα* Ζακ! ΙΗίιι* Οΐ9|•&ί»ςι•ο 
ίηΐβΓ, κίβηΐί» ηίΐίΐαη Γ^οίΙβ ΟΛΟ*» «χοβΙΙβοαΐ, 

Η0€ «ΙΙί ρΓΟίίΜΙΐΙΟ €Γ«ϋβΙ)9ΐΙΐΙΓ |ΜΗΙ ΙβηρΟΓΙ• •β- 

€ΐιηοΊι•. Ι• Μ\ο »(1ογμι$ ΛΙΙ)»ιιοι οι Τη Ι» Ι Ιο» 
Ιιο*Ιιϊ•, ίιι (ϋιίοηρηι *ε•βμΙι τβ^ίοηοιη Ιιοιι4 ροκ- 
ηίΐβικίνπι. Ουο ηιοηιιο, €οη«ΐ>ηΐΙιιιιβίηΐθΓ Γβ^ίο- 
ηπη οΙ>ΐί•ιυίΐ, ]»ηιυ<ςυ6 ΓΓ*<|αβηΙίΓβ ϋ軣ΐυ•β§ι. 
Ηίο μΓοηιίΙΐΊΐ 6γ«οογ«ιο γ*|ι βΐίιηι ιβ 4α•ροη«ηΓΐιιιι 9 
μι ηυ ΜοηοβΓίηΐ β* ςιι* βαρβΓ ιΐοίοϋΐίοηβ (οιινο• ήθης αύτφ έτύγχανεν ων, χα\ χρ^μΛη* ώ; τα 
μαλιττα Ιθιρα«•ύ€το ύπ' αυτού. £υνι^ντος 8ή ονν 
Ις ταυτ6 ούτοι οΐ ήγ«μόνβ; έν τψ τ4τι χρονφ, ταρί 
τάς θύρας του βασιλέως διατρίβοντις, Ιδΰοααν αφκοι 
λόγου; , ώς μηχέτι του λοικου άφ!ξ«δθαι Ιη\ τάς 
θύρας. Ένταΰθα μέν ουν εγγυάται Κωνβταντϊνος ό 
Ζάρχου, Αραγ&ιαν Ιέ άδ€>.^6;. Ις έχ«(νου τολιυτή- 
οαντος του Ζίρχου, ήν άνθρων Αριστος τα ές ούνε- 
α(ν τι χα\ ι^5λιμον, ουίβνος λβιπόμ<νος των ές έχ*1• 
νον τ6ν χρ4νον. Κα\ ιιρός τβ *Λλ6ανοος χα\ Τρι- 
βαλλους πολεμίου; 8ιαιιολλμων 9 χύρ** τ< αυτψ 
ύπηγάγβτο ου φαύλην, χα\ επί τ} τελλυτφ αυτού 
Κωνσταντίνος Α αββλφος αυτού χατέσχι τήν χώραν. η^ΓίιιΙ. ΟαχοΓαΐ ίιΐο Εαιηιαηιιβΐ ]«ηι * *ηΐ€ Γ6|ΐ» £ χα\ έφοίτα ές τας βααιλέως θύρας. Ούτος εγγυάται €οΙ«1ιοηιαι (ςιιίαΐ ΤΓορβιιιηΐί» ίιιιρ«Γ2ΐθΓ) ΓιΙίοαι 
νίιίααιι•• <|υ* ί^ηί Ζβΐΐηίβ ΤυΓϋοΓαιη γιι]ιιμΙοιιι 
ιΐιιοίκ υχοΓ. ΓαΓίΠΛ «ιιριιι ηιοϋιΐιιι ν«ηιι$1•. Οηοαι 
ι υ πι β)ΐ»ηΐίιιιιι 2 ΟοΙιτΗΜ* οΗϋυχί&$«•Ι, νκίοη» 
ϊΑϊύ ραΐίτΓ Γοηιιο ρΓχΗΊιοηι βχί-βΙΙβιιΐί, ιιοιηοιι αΐίίι 
€»ιοθΗ(Τ« ί]ΐι* ίιι ηιυΙίβΓβ (ΙίουιιΐυΓ Ιοη», ηοη 4η- 
Ι»ίΐΛνίι £2ΐΐ! αυίβΓΠΐ ΠΙίο, ιίΙί<|υ€ εοηιηιΐίο ]υη|0Γβ• 
ΚηΐΛαι©ιι> ί» αϋοο αίΠϊΐ'Ιυα ροϋαςη, 43 ι ' ι οβ<)υί• 
(Ιβηι οΓΡΠιΐί δίαΓο ροΐιιοΓίΐ. ΡογιιιιΙ Ιιυιιε ίη$αηΐ€α- 
ιβιιι »ιιιητϋΐιιιιΙί(*ΚιΗ, ρΐυιΐιιιο ΐΐ)ϋ<*εθΓ&€θηιιΐΗΐί•Μ: 
ιΙΗβτίαΙιιιιιηυβ ρίβ'Ιβπίί», Ιι^Γυιηηυ^ εηηιυοίιιϋίιι^ 
«<€ϋηίΐϋΐΐ', ευηιιι ϋ•*οβηιθΓ3((ιιιίιιίιΐΓ3ηίΙι Γβ^ηΙ ηβ• 
ρΙϊ^οιιΐοΓ οιϊ)Ιη»»8ο. Ρο&ΐφίαηι ιπιρΓι», υΐ οοηνβηβ- 
ιαΐ, ΐιιΐ€?€«»8ΐ$8?ιιΐ• (Ικεΐΐ» *Α ϋοίοοίίοποιη 3?ρίΓ»πΐ, τήν θυγατέρα των Ελλήνων βααιλεΐ, ωατκ έμ«(• 
όούναι σφίσιν αύτοίς, δσα αυνέθεντο ές τήν Ακόοτα* 
οιν. ΊΙγάγιτο μέντοι ο^τος Έμμανουήλος χαλ «ρό- 
τιρον τήν του βασιλέως Κολχίδος θυγατέρα χηρού- 
ουσάν τ*. Ζιτίνεω Η τίνος Τούρκων ήγι μονός γυ- 
ναϊχα γινομένην, χάλλιι Τ€ βιαφέρουσαν. Ταύτην 
γαρ ώς ήγάγιτο άπο Κολχίδος ές Βυζάντιον, 0•*9θ- 
μινος δ πατήρ αύτοΰ τδτι βασλιύων, ώ; έόοχιι αύτψ 
χάλλει τ< γυναιχο»ν πολλών είναι καλλίστη, χα\ τοίς 
Αλλοις )| έλέγετο *• ύπερφϊρουαα, έαυτώ τι ταύτην 
ήγάγετο, άφελόμενο; του παίδες, *Ην δέ χα\ έν νδσω 
τή ποδαλγία διεφθαρμένος, ώστε μή διορΟούμενον 
σ:ήναι ο:όν τ* είναι. Λέγεται δΙ ούτος ταΐ; γυναιξί* 
έχιμαινάμενος, χατχ πολύ Αττα Απρεπη έξενεχθή- <υιη είΐι^υΙΊ, ςιιαιιΐιιιιι ροβεριιΐ, α<1 ευαιο Γβ^ίοοβιη ναι, ήδ^μενο; τα!ς τε ψαλτρίαις, χα\ συγγενδμενος• Ηϋϋ1><τ<»ιιΐιΐΓ. ϋ«χ Ογ.•«οοπιιι» Γϋ|{ίθ||$ ΤυΓ«ΌΓυιιι 
ι-βρΜίι, ί|α»Πο ό\(α « ΓΗβηίίί ΒνζβηΓιυιιι (ιιΐ ρβΓ- 
Ι»ίΐΜ•ιιΐ) ρϋΓνοηκ. ΤίχΜκίοΓυ* Ιιυ]ιι& ΓΓαΐβΓ ιοηίΐ ίιι 
Ρ(•Ιο|)(•ηί>Ρδυπ). ΚιϊΙίαυί ηιιθ(|υβ, ίηι^ΐτ.αο α ιομβ 
^0(η^ηβΜιιι, α<< *ι\* ΓίκΙΐί'ΠΜιΙ, Αμριίρηίβ ιΐβίιΐιΐβ 
αρβίαΐ^, Ιϊνυηΐϋ τοε « ηιη ^β ηοιι εοι»Γ«•ΓΓ€ΐ ΐη 

]4!ΐυΑ$, ΙΙΙΙΙΙΙΪ3ΓβΐυΓ<|ΙΙ0 Γ2]3Ζίΐί, ΐρΚϋΙΙΙ ΙΙΜΙΙ«|ΙΙ9ΙΙΙ 

Η<'μιγ.γ|ι» •η ]ηιιιι^& αΙΤιιΐϋΓΐιηι, (Ιοετβνίΐ ιιιιιιογο 
Βνχ«ι•ΐΜΐηι Η^Ιϊηη ΟΙιβΓαιίιιί^ Γιϋικιι, ιιιί ρΐιιτΐ- 
ιηαΐΝ ϋ«1ρΙΐ4ΐ. Ηυίο |>!*<.•«*ρίι, ίιι ]υΙ»«Γ6ΐ βι*»40• 

ΓϋΟΙ ΓΓ8ΛΙΙΙ ν«Ι1ΙΓ0 III ]4Πΐα» Ι »ί Γ€ΙΙϋ€Γ€ΐ, ΓΰΠΐΚΊΙ- 

ΝοίυΙ^ρ ιιιβΓ^ΐηαΙο^. 

*•ϊγενιτο, Λ. «ι ιη ίοηΐ* Αποθέσθαι τήν εργασία ν της βασιλεία; έν ολιγωρία 
πεποιημένος,γαννυμων τε ταρ\ τά τοιαύτα. 01 μέν 
ουν ήγεμένζς έν ταΓς θύραις δ ντε; του Ηαια^ήτεω, 
συνετίθεντο Αλλήλοις ώς Αποστη^δμενοι. γενομένης 
τ ν* έπ•.γαμίας. ΜεχΑ δέ ταυ ι*, ώ; είχε ν Ιχαστος, 
άπηλλάττετο έπ\ τήν εαυτού χώρα ν. Κα\ βασιλεύς 
μέν 'Κλλήνων, διαφυγών βασιλέα Τούρκων, ΑφιχνεΙ- 
ται άπ6 Φε^ών ες ΒυζΑντίον τιταρταΐός ή λέγεται * 
Θεόδωρο; δέ 6 Αδελφός αυτού άφίχετο έπ\ Πελοπόν- 
νησον. Κα\ οί λο:πο\ δέ ώς Ιχαστος Απτλαυνεν έχΐ 
τά έαν?ο} λ έτίίτριιιίντ:; Ιέναι ύπο βασιλέως έττι τΑ 8» ΠΕ ΒΕΒ13& ΤϋΒΓ.|ι:ΐ$ Κ! Β. II. 9* 

έαιηιΤιν ήθη £«*ατο;. Ύαττιρον α/ντο•., ώ; του έτ:- Α Ιί ϋΠπ»> ΙιβΙΙιιιΐ! ίιιυΊ<'6Γ<*ι. ΠιιΙίββ Αΐιίοιη, οιιηι βμ- 

ΙΜΐΙΪΗδοί Βνζαιιΐιιιιιι, ριιΐιΐιιο ςιια* ΙιλΙΐιΦαΐ ιιιαικ!*- γιγνομίνου θέρου;, ώ* ©ί παρεγένετο Βυζαντίου 
?ασΟιυς |*\ τ*; θύρας, χαΛ ήγγίλλετο τφ Βαιαζή- 
*γ,, μηδέ Ιλθείν του λοιπού Ετι διανοούμενο;, έπ•.- 
τίμψα; *Αλ/ην τον Χαρατίνχω, Ανδρα δή των παρ* 
έαυτφ δυνΑμενν, Ιπέτιλλ• «αρεΤναι βύτ^ν, Ι* τ*; 
ββρ*« «αρχγενίμενον * εΐ δ* μ»:, π4λεμον προαγο- 
ρεύειν αυτφ ?α*.λε?. ΈλΟών μίντοι οΐτ*; ό Άλίη; 
ε; «* ΒυζΑντιον, δημο*ί* μεν 1>εγ• τά έπβίταλμένα 
*$τφ ύκΛ βααιλίω;, έχρΓ,μ4τ•.Γε δΙ αύτώ. ώ; Ινιοι 
λίγουαιν. Ιδία βυγγενδμενον, μηδαμώ; Ιλθείν ΙπΙ 
τΑ; βααιλέω; θύρα;• Εμμανουήλ©; μδν Αττεχρί- 
νττο, ώ; «ιίθιβθαΙ τε Ιτομο; ε Γη, χα\ βασιλεΓ μή 
θα£0ών, ούχετι β.ωτ&ν τ&ν β ίο ν αύτφ ήγήαατο, Αλλ' 
Λ; Ι* βραχεί ι»ρε«4με\ον Ιαυτον ύποδέχοιτο τω 
βαοιλεί, ή Αν παραγγέλλοι. "Ύατερον μέντοι Απιδν• 
το; *Αλ(*ω, ώς ΠαιαΓήτη δήλα χαθεατήκιι, μηδέ 
δανοείαθαι αυτίν Ιέ ν» ι 1*1 τάς θύρας, έπήλαυνέ τε 
χαΙ έπολιδρχιι Βυζάντιον. Έπελαύνων €1, τήν τε 
γήν Ιχειρε, χαΐ τήν χώραν έ χαίτη ν Ιδήου, χιΛ χ '*- 
μας ΑνδραποδισΑμενο; τΑ; προατη(ους• ώ; ούδεν 
«ροβχώρ«ι ή τοΟ Αβτεο; αίρεαι;, Απεχώρηαεν αύτδ; 
Ι*' οίχου. Έπιπέμπων δι στράτευμα πανταχή αν* 
«Αν Ιτο;, Ιπολιδρχει τήν μαχραν γενομένην πο- 
λιορχίαν Ι πι δίχα !τη * εν οΓ; πολλά τι τη; πύλεω; 
ταύτη; Απχγένετο ύ-δ λιμού δια?Οαρέντ*. χαΛ επί 
τ4ν βάρβαρον Απιδντα. Τήν μεν ουν Συλληδρίαν αύ- 
•ελς χατείχε Παιαζήτη;, Ιπ?τρ4πευε δε ταύτη; Ιωάν- 
νης δ Άνδρονίχου παΓ;, δ; διαφυγών άπα Βυζαν- Β ι*, ι**,;! ΐ'χρίΜΐίΐ * ριίνηΐίιη %*γο ΓΟβ» «οιιιμΙιιιι III 
εοΙΙοψιίυιιι αιίπιίβ&ιι*. ιιβ ]λιιυα»3(ΙΪΓυ(. Ειιιηι»ηι•<*1 
Γβ8|»οΛ<1 :, 8β ίιιιρ^ΐΓ.ιΐϋ ρΓ0ΐιιρΐί(»ίιιΐ6 ΓαΰΙιιηιιιι : 
6•Ι»ί νΐιιιιη ηοη «ιηρίιυ» ΐιιβνειιι ΓοΓβ, ι1ΐ«οΓβ. &ί 
ιι!Τοη(ϋΑΗΡ( πν^βηι : ββ 6π»νί ίιι |«•ηιΐΝ4, ]ιιχ!α ρΐΛ- 
θί»ρΐιιιη γ^'5, »<ΙνοιιΙηπιιιι. Οοειιιΐ^ αΐΜ•αηΙβ Πβ- 
Ιΐο. γιιλι ]λίτ) ιοη»ΐ9ΓθΙ, Γόη• ΐιβςιιιΐ|ΐΐ2ΐΝ κνβ•*- 
4ΗΠ1Π1 ίιι ]»ιιη.ι«, Λπηί ιιΐνιπιι.ι βιιηι «ΓΗριιί!, 
Βτζ»ιιΐίιιιιιΐ|ΐι•' ορρ«ι^η»ν)ι. ΰιιιη «•ο ειιιη ^ιογγϊμι 

ρ^Γ^ΟΓΟί. ΙΟΓΓΛΙΙΙ 60ΠΚΙΙ «ίη((ΙΐΙ»»Ι|ϋ« Γβ^ΊηΐΙβ» {Γ.1- 

νί&*ίιηλ ν»ϋ1ί1»!6 ΑβΙΊχ'ιΐ ; «υΙιυΓΐιαιιαΐ|ΐιβ οιΐιΐιί» 
ιΙίΓΐριιίι. υτΐιίβ ορ|ηικιι»ιίο ειιιιι Η ηοιι (υο€€«Ι•τ^(. 
ηϊ¥»>Γβιι$ β^ι «Ιοιιιιιιιι *. »)ιι^ιιΓιβΐ|ΐΐ6 αηηίδ ιη•ΙΐβΙ>3ΐ 
νιβιοίΐιΐΛ, ροΓ3β(•Ικ,Ιί|ΐι<3 Ιοη^ιιιι ΗΙ^ιη ο^ΙιΙίοηοιιι, 
ΐ)ΐι» (Ιοί'βιιιιίο <Ι»!Γ•νίι. Ηνχ οϋ»Ιι1ίο ρΐιιη'ιιιιιιιι 
ι1»ιιιιιί Π>7.3ΐιΐϋ» ίην»ίι. ΜαΗιιιί ηαηιςιΐβ ί;»ιι•ο 
ΒΛ€•Ιί βιιηι, ρΙιιι-ίιΐΗ φιο«|ΐιι> 4ΐΛ5»ίν€ΠΐηΙ αϋ 1»*γΙ••- 
ηιιη. $τ1ΙοΙιγ'ι* (40) ίιι ροιο&ΐϋΐηιι Ρμ].ιζ•ιί» νηιιίΐ. 
11ιι]ιιβ ιηοιΙϋΓηίΟΓ οτλΙ Λα%ηΐϊε* ΛιμΙγοπκι ΙίΙίιι^• 
ηιιΐ Γπ^ί*Μΐ5 ΒγζίΐιιΓιο, ικ* ΐ»ιοίιΙί•Γ(*ι ίιι ρ»ΐΓϋί ιγλν 

ΒνΧηΐΐΙίΐΙΙΐ• ΓΛ^ΙΐΙΪΚ» ΙΜίηΐ Γα^η ΙΙ«ΙΙΙΐί)ΗΑΙΙΙ 8ι)μ οοιι- 

βυΐίτβ μο55βΐ, 5<Μΐι^ί(>Μΐιιι ρ»(Γα<> ΐΓ^ϋίϋίΐ, υΐ **ο 
»ιΙ §<ιιιιιι πΐΟΓβΐϋΓ :ιγΙιΊιΗ(ιιιι• Γ^Ιγιιιιη οικιι ιηίϋΐΐ ίιι 
ΙΐαΊίαηι : ιιΐιί ειιιη ΊιυροΓαΐ» ρλ$^οιιΙη8 οδί>Γΐ, Ιβ^ηΙιΐδ 
ΪΓ6 ]ιικ$ι:8 ί.νΐ »ι) ΓβιιιίρηίΡδ, .ναίϋιΐίη οΓαίιιτηβ : 
ς•ιίΐΜΐ« (9ΜΙ6ΙΙ οοουϋβ η ιι η» ίιι η> ηοίςρΓαΐ, ιιΐ ΙολίιηοΐΗ 
2»ιΙγαιίβιιΜ>ιιι Ιιι τίηοιιΙ» οιιι]•ΰβΓβυΐ, ηβο ηιιοηιιαιη τ•'ο« τ%ν χατρωον, ώ: ούχ ήδύνατο, τταοεΓ/εν αΟτίν Ο βιιη• «Ιηγο ρβίΑΓβηΐιΐΓ. Βίο ιαηϋβιιι ίιιΐβΓ]βοΐο !«αι- Ι; 6 τι «ε ρ αν αύτφ χρήσχιτο δ η*τρυΛς, Βυζαντίου 
τ 'τ* βαβιλεύα»ν. Ό δΙ, ιιέμηων αυτ^ν έ; Ίταλίαν, 
διαπραξάμινον αϋτον δ>α γε δή ύ-βχίΟιτο, Ενεμκ• 
«α^α Ιανυΐου; , Ιπχουρίας δεηαδμενον δήθεν•* 
χρύ ;α 61 «|μιε:*ιν τοΓςΊαν^οι;, έπέτιλλεν Ιν φυλαχή 
τ; Ιχειν μτ.δαμή μεΟιέντα:. Ό δε, χρόνου 1γγ:•/ί;- 
μένου, διαφυγών του; ΊανυΤου;, χα\ άκδ Ιταλία:, 
αν^6η «ιρί βασιλέα Παιαζήτην. "Ο; ηολιορχών 
Βυζίντιον χα\ Αγων αύτον, τήν τε Συλληβρίαν παρ - 
(βτή?ατο δμολογία, χα\ έ^στηιεν Αρχοντα. Μετλ 
Ο ταΰτα έλαύνων έπ\ Βυζάντιον, ώς ου προε/ώοει 
αύτφή Βυζιντίου αΓρ*?ις προαβαλ^ντι• λιμφ έξχ• 
πολιορκεί, χι\ εΤλεν &/ τήν πΛιν, εΙ μή δ Τεμήρη; 
Ιλαύνων μεγάλΐ) χ:ιρ\ ήγγέλλιτο έπ % αΟτδν % οτε δή ροΓΓ, Γ Π II» (ΙίΐΙ III ΓΑΓΟΟΓβ 1>ΙΙΐί*Κ<»1, βΓϋρίΐ ! ΟίΓΟβ- 

η*ςιιο 44 1 ; 1"*ηΐΗ$, π'ΠοΙλ Ιΐαϋ), <οιιΐοη(!ίΙ χΙ 
Γ^«ιη Ρϋ]ηζίΐ€Πΐ, βα Ιβιιιροχίαΐβ Βνζ.ιηΐίιιιιι ορμιι 
(ιΐ•η\6ΐιι : ι ηυο αιιι'κ* •ιι^οορΐιΐΛ οηΙ, €1 βϊβΓοίΐα 
»γιι»Ιο, ^γ1Ι»ΦΓ»9Πΐ ρ«οΠοιιίΙ)Μί ίη (Ιϋίοιιβηι *€€<•• 
ρΐΚ ^οΛηηοιϊϊ«|ιιβ ο'μΙ^ιιι γ^γΙογγπι <1<-<ΙϊΙ. Ββνι*Γ- 
Μΐβ Β)ΐίηΙ•ιΐΓη, ηιιιι οαιιι ογΙιγπι νί «χμΐι^ιι^ΓΟ 
ιιοη ρη*$<*1. Γαιικ* γο$ <|<*ΙμΉαιι<Ιο^ < 4 ί»Λ $ι»ιαίι• 
ϋιΐιοιη ρλπι <χτΐί €βρί&&«1• ιιϊ$ί Τβιιιίη*» (50) ιιιιιιΐί*• 
Ι ιι ε €5<ο( ιη.ΐ|ΐιη ΐ|ΐ•ιιιι α<Ιν«ΓΜΐδ |ρ<;ιιιιι »(Ινοιι4ΛΓ(\ 
<{ιιυ(1 (|ΐικ1οηι <*οΙοιιιρηΓβ αοαιίΜ, ί|ΐΐ3ΐι<1«> ιΤ«ιιι»ιβ 
Γ3])ζίΐο» €Λρ4αβ, ρ!θΓΛ(|ΐι« Α*ίαΐΗ ίηιροπί ;ιιιιί•ίΙ. 
Ρν]«£•Ιο• γιιιιι ιήΙΓιΙοιιιΙιιιι» α Π>*ζ»ιαϋ αρριι^η»Γιοιιο 

«ΡΜΟΓΡΙ, βΟ•ΓΰΙ(|ΙΜ ΟγΛΟΟΠΙΜΙ Γ6Ι ΜΙΛβ Γθρί»« ΙΗ χα\αύτ^ς Ιάλω 6π\Τεμήριο;,χ«\τΑ πολλά τη; Αρχή; α^Ιιιιιι εοιοΐΛ^, ιι«€ ροΐ^Ι ίιινβηίπ* Ιιιιίε ιιγ*«μ>Γι α^ζο3 Απώλετο της Ιν τή Ά» ία. *0; μίν ουν τδ 
Βυζαντ^ον Οαιαζήτη; «ολιορχών ούχ ΑνΊει, χα\ Εγνω 
^αΐιλιυ; 'Ελλήν^ν, τδν τε λεών τετρύσΟαι δ; τδ 
χ*Ιε:τύτατον, χα\ ούχ είχε ν οτω; του παχου εξ- 
*•ιλλιγ^, έπετ εψέ τε τ ? > Βυζάντιον τψ Αδελφιδω 
ί«αν-η, τψ *Ανδρονίχου παιδί. '£; γΑρ ο< ήχθετο 
ΙΙαίαζήτη;, δτι Ιι* αύτ,ν •ύ προεχώρει ή Βυζαν- 
τ «ι «Γρεαις, χαΐ Ι ν ύπδπτφ χαΟειατήχει Αποφυγών 
**?ιλ/«. έαήει Ι; ΒυζΑντιον, χαΐ αύτον Ααμζνδ; τ£ 
•οεξατο ό πατρψος βααιλευ; Βυζαντίου, χα: την 
π£*ιν Ι^ιτρίψα/, φχετο Αποπλέων έ?ν. Ίτιλιαιτ, ηιηΐο ΓβιιιΗΐυιιι, Β|ζαηΐίιιιη ρϋπιοΠ νιιο. ΑικΙγο- 
πίοί Γιϋο 4ο ιιιιιί οοηιιιιίείΐ. Ναιη 4<)Λΐιηί ΙηΓιι: βη- 

νίΐ€Γ ΙΓΛίΐΙΙ 6Γ91 Ρ»ί*Ζ»ΐ€β. ί|ΙΙ9^ί ίρ»β III €»••*» 

6§^6Ι, ςιιοιιιίΐΗΐ* Βτζ:ιιιΓιιιιη ίη (Γιΐίοιιοιιι νβιιίΓοΙ : 
ΙΐΙχίΓΙΙΙ» ίδίΐ»Γ κΊΐΐί&(ΐΆ »ρΐΙνΙ Γί'^Μ Ι*»]»ζΊΐ<πιι 

&ιι&ρίοίοη«, ηο *]ϋβ ϊγ•ιιι βιροΗΓβΐιΐΓ, Ιι•ε^ μ• Βν- 
χ^ηΐίαιιι ι^βρίΐ. Βιι]ιι& »<Ιν«ιιΙιΐ5 ραίΓυο 0>ζ..ιι»ιΐΐ 

ΠιΙγϊ οη«ιη•€ΐιιΙαη$, Μτι^νίί ίη Β«1ί:ιιιι» ρρΐίΐυηΐ) 
ηιιχίΙΊιιηι εοιιίπι Ιοη^πι ίΙΙλίιι οΙμηΠοποιο, η« νί• 
ϋοΓιοεί ηγΙμιιι ί&1»ηι ίηδ^ηοηι ροΓΓίιηίοηι π^Ι^ο- («9) 5«!χ»»Η*. ΝοΙυΐΦ ιτΐ3Γ^ΐη«Ιί:δ. 

(511) Τ»ιιιΐ€Γ!βηβ$. *ι ΐΛΟΝία οπαιχογ,ονουι,λ 92 

γγ.Ι. Οιιιιι νι*ηί»•(!ΐ ίιι Ροίοροοοοειιηι, ϋχΰΓέΚΙιιαηι Α ΙπΛύΟρΙας δι η σδ μένος, ές τήν 0^6 των πολεμίων ιΜμοβιηΐ &|ΐιιϋ Γπιΐκιη : ίριοιμίϋ γοο8<*.ι?ο«4 ο*νί 
ΐ(βΓ ΙΐαΙί.1111 οιοΐιίΓανίΙ. Οοιιι 8ΐ1Γΐ55θΙ Υβιιοΐο*, 
1 β.μιο αοηκ νι>Ι|ι»| «•χρΐ8ΐι*$8οΐ, ίΐβΓ ;πΙ ϋ-ιιπχ ρήπ- 
6 ρ*οι Μ ϋίοΐϋΐίςιιβ ιΙυΓΟίη Ίιιβίίππΐ : » <|υο οο- 
ι:Γιΐ•τ ιχοορίο*, ροοιιηίβ» βηιιπ, γ'ι#ψιο «Ι•ιγιογϊΙ>ιι» 
οΜηΐιε, οιί8»ιΐ8 651 •ιΙ 6*ΙΠ3γοιο Γ6$6οι. Οιιιιι ργο- 
0γ5&'ι$*>1 ίιι εοο8ρ6€ΐοοι βαΙΙοηκη Γ6*ί8, Γ*>β8τίΐ 
ιιβ Πτζ»ιιϋηηι # ιιγΙ*ιιι Ονεοογιιοι Γ££ΐ3οι, $•μι«γο 
βαΙΙιηιυιιι Ιΐ£ί1>08 {οοείαιη, ιη βοαιοιοοι <Ιϊ*γπ- 
η»οη (Ιβ(Ιιΐ€ΐ3νη, Ηβ5|>ίθΓΓ^ΐ. Π6£6ηι ΜΐΙβιη β»ΙΙοηιηι 
ίιινβιιίΐ Γυηοβιιιιι 61 ϋΠίςεοΐΙ €ΐι»ΐο<ϋ« »1> ορίίοΜίί- 
Ι»ο* &886Γν8ΐοο>, ι!οο66 ιοογροχ €ιιγ;ιγ«Ιιιγ. ιντηιιβ 

>3ΙΠΐΛΐβΙ1ΐΓ6θΙρ€^1: ΙΟίΐαοΙοΗοΓ ΐβοιροΓβίοι Η«8ίΐ• πολιορχίαν μαχρ^ν χαδεστηχυίαν, μή περιι&Τν τήν 
πδλι* άπολλυμίνην. Ό; δέ κατά τήν Πελεπδννησον 
έγένετο, χατέοετο μ*ν αυτού Ιν Πελοποννήιιρ την 
γυναίκα αυτού παρ* τφ άφελφφ ' αύτδ$ (Ι Απέχλει 
Ι; Ίταλίαν. Τραπδμενος δέ έπ\ Ούενετών χαλ χρη- 
μάτισες αϊ τοις δσα ήδούλετο, ψχβτο έπι τδν Α•.γν- 
ρί*ς τύρχννον, Μεδιολάνου Μ ήγεμδνα. *0 & φάο- 
φρονησάμενδς τι αύτδν τά είχδτα, χχ\ χρ4ρ*** 
παρεχδμενος, άπέπεμψιν έπι των Κελτών βασιλέα, 
ίππους τε αύτψ παρεχδμενος, χαί της δδου ήγεμδ- 
νσς. Ός 61 έγένετο έπ\ τον Γαλατίας βασιλέα, 
Ιδεΐτο αυτού μή προέοδαι πάλιν βασιλίδα Ελλήνων 
φπδ Βαρβάρων πολιορχουμένην, προσήχουσαν άγχο- τάτω τφ βασιλέων Γαλατίας οΓχω. Τούτον ουν μεμηνδτα εύρων, χα\ έν φυλακβ ύπδ των φρ(ατων χατχ- 
χδμενον, ώσ?ε Οερα:»ύεσθαι τήν νδσον αυτού διέτριβεν αύτοΟ έπ\ συχνδν τίνα χρονον, 

(ι€ΐι« ΟιΙΙογοιβ «81 8<1ιιιο<1οαι αοϋςιΐλ οροΐβιι!*• Β Κελτών Λ το γένος τούτο μέγα τι&ν, χαί 
<|06. ΡΓοίιιύβ εηιιι ιιίιίΗΜίΒ είϋΐ ΙηυιιαΙ, «ο ςιιοιΐ 

*ορ6Γ6ΐ ΓβΙίςΐΙΜ ΟεΐΙΟβαϋε §60161, 61Ϊ90Ι ΕθΟΙ>ΙΐΙ 
ίΐΐΐρβίϋ Ι•Ι<Η|6ΓΑ!Ι)60 81 1)1 ▼ίηϋ•€•ΟΙ• ΗθΓυθ1 Γ6(Ιθ- 

ιιι$ ΐ6Γηιίηιΐ8 οΓίβηίαΙί• 6»1 ίί^αηιπι τ*%ίο : «6- 

ιΪ4ΐίοιιαΙ•$, Ηίβρ&ηΙα . $ρρΐ6ηΐΗοηαΗ•, 66ΓΐιΐαηΙ» : 

τ6Γ(ΐι$ ούαϋΗΗβηι Οοαιυο Βηΐ«ηηία»ι|ΐΐ6 €ΐ«ιι• 

«Μιιιγ ίηλίΐΐί». ίοηρίΐυ^ο ο] ιιβ εοΙΙί^ΗιΐΓ αΙ> ΑΙρί- 

ΐ«α* ςο* •ιιηΐ6χΐτα1ΐ3ΐίαιιι, ΐ|«ςιΐ6 9<1 Οοβαηυιιι 61 

Ιν6Γΐιιαηο•, ίϋηβΓβ ιιιαιιηιβ ιΐβϋαιιι 61 ακριβά ϋΐ6- 

ι Ί•ιη # *|> Ιι^ϋα υιςιιβ α4 Ο66αουηι : »1> Ηί»ρ»ηίι 

ιιιηιιβ ίιι €6ηιι»ι•{βιη45•66χΐΑΐΐ(ΙϋίΐΙη6Γ6ΐη»χΙιιΐ6 

«Ι6€6ΐη 61 ηον6ΐιι <ϋ6Γΐυη. ΙυΐβΓι•, μ!>1 ΓββιιΙ $*ά&, 

ίίίτΐΐιί» ορίΙ>υ•ςιΐ6, 61 Γ6(ίςυα ΓεΙκίΟ(6 6Χ06Ηίΐ. 

δαιιΐ <μιθφΐ€ Ια !$!« Γ6^ίοη6 ογΙ>68 ηοη ρ«ιια6 Γ6{1 γ ούχ Αλέγαι της Γαλατίας, ύπ' οώτψ δή τφ βαα«λ«1 

»»1ι]6€ΐ«• <|ΐι» ρΓορτίίι Γ6|Π]η(ιΐΓ ^ί1^§• Ουο«Ιυ$ ταττ^ναι, ές τήν οφών διοί»ηβιν. %ΙΆ & ήγτμο- χα\ παλαιόν τ«, χαΐ έφ' Ιαυτψ ρέγα φρονων, 6ι»ρέ- 
χ<ιν τ* των Αλλων, των προ; έβκέραν έθνων, άξιούν 
έαυτφ μ<τι?ναι τής ηγεμονίας τι χα\ "Ρ^μβίων 
βασιλείας. "Εατι 6* ή χώρα αυτών «ρος Ιω μλν τ| 
Αιγύρων χώρα, «ρδς μ&σημ6ρίαν6έ τϋ Ιβηρία, 
χαΧ «ρ6ς Αρχτον τζ Γερμανία, χαΐ »ρδς έσχέραν χφ 
Όχεανφ, χα\ τα?ς ΒρεταννιχαΙς νήσοις• Δφκι 6ε 
από Άλπεων των Ιχτος •• Ιταλίας Ιατι Ι πι ώχεα- 
νδν, χα\ έπ\ Γερμανούς 66ον ήμερων μάλιστα έπτα- 
χα<6|χα, α*6 Ιταλίας ές *Οχεανον, απδ 61 Ιβηρίας 
έπι Γερμανίαν, οδ^ν μάλιστ^ «η ένν$αχα,ί(εχα. 
Έστι 61 Παρίσιον πόλις Ιν ^ τά Κελτών βασίλεια, 
ευδαιμονία τε χι\ δλβω προφ^ρουσα. Κα\ πάλεις 4*1 ιΐικ** ίιΐίυε τ^\^\$ (Ιιΐίεβίιηι 61 οριιΐ6ΐ|ΐί88ίιιιί ? 

<1•ΐί Γ6|ϊ ρ»Γ6!ΐΙ, 86ΙΙΙΡ6Γ Ιΐΐ αϋΙ^ΟΙ β]μ§ 1666(1611163. 

Ηοπιπι <Ι6 β Γ •5 β ^^ ΡιΐΓ^ιιηϋί» (Ιιιχ, ίοιρβιτίϋϋ• 
ΓΟ^ίοιιί οΐ9(η«• π^ ποιι ικΙηΙηι8 ρΐυπ^ηίδ : ίιιΙοΓ 

Ι|088 ΗΙΛΙΤ1 Γ664-086ΙΙΙΓ Βηΐ(6η8Ϊυΐ|Ι ϋίΙ)β, 64 &Ιθ~ 

χίοηιιη (51) ηίληΐΐιιιοηιπι : ηβ€ οοη Ο^ηίγηι (53), 
πΓϋ8 αιηα,ιι* «ι ΠπΓβιιι ορίΐιυε, Ε>ι «νίβη» ΒΐΊΐ|βη- 
ι>ηιιιι ογ1>5 ηυΓΗίοιρ, Οτβλοο «4ί«6608 6 Γ68»οηβ Αη- 
%\\χ, Ίιι αιιΙχ 8ΐ6 ϋρρβ11αΐ« : ιϋ ημ»ηι 61 03Υ68 α ιιοιΙΓα 
»»ηπ, ο| $1> ηΓ^ίϋυε Ιο Οαβιηιιιιι τβΓ^ηΐϋ)08, &1ι 
ΟβΓΟίιιιία, Ηί8ρ8ΐιί>, ΑαβΙία, Οοο'ιαςιιβ, ϋΐ α ΓβΗςΜίβ 
Γ6£'ιοιιΗ>ϋ9 •ρι>6)Ιυιι!.Οΐ8υιΐΙΐ96€ μγ!)8»ο Αη^Ηα 81α- 
ιΙΓι» €€ΐιΐαιη βΐ ςυίηπυα^ιηΐι. Ρΐαηϋήα ίεΐί Γβ^ίοηί νίαι τε χα\ ηγεμόνες, δυνάμει τε προύχοντες χα\ 
όλβιωτατοι, ύπ' αύτφ δε τφ βασελε! ταττδμενοι χα\ 
ές τά βασίλεια παραγβνδμενοι αύτφ. *0 τα τ^ς 
Βουργουντίας ήγεμών χώρας «άλλης τε χαΐ μεγά- 
λη;, χα\ πόλεων Αλλων τε, χαλ της Βρουγίων πδ- 
λεως, χα\ Κλοζίων παραλίων, χα\ Γαντύνης Τ • πδ- 
λεως εύδαίμονδς τε χα\ μεγάλης, χα\ μεσογαίου. 
"Εατι 6" αύτψ ή Βρουγίων πδλις, πάραλος παρά 
τδν Όχεανδν, άντιχρύ της Βρεταννιχής Αγγλίας 
ούτω καλούμενης νήσον. Ές ήν δρμίζονται νηε< 
άπδ τε της ημετέρας τησδε βαλάασης, χ»\ άπο τών 
ές τ>>ν *Οχεανδν πόλεων, της τε. Γερμανία;, Ιβηρίας, 
Αγγλίας, Δττίας, χαί τών λοιπών δυναστειών, άιέ* ιιοηΐ60 β»1• Εχ8ΐ8ηΙ «οΐ6ΐο ΒθΓ|ηο<ϋ• 406010 69Γ6- Ο χει 6ε αύτη ή πδλις άπδ Αγγλίας σταδίου* πεντή- ^18 ί36»ηθΓ8, β(Ιίΐ8 »<|τ6Γ8οα ΟιΙϋιιο ΟαΗίχηοβ Γ£- 

{601, ΡΠΒ16Γ68 •<Ιγ6Γία» Αΐ1|(Ιθ8. Ρθ8ΐ63 ϋθΧ 00|\ΐί- 
ΙΙΓΕ11Ι9 ΒγΙΙ800|69 ΟθίΐΊθΙΙΙ868ΐ, ρΓθϋΐ€08 6Χ 68Ι6ΠΓ9 
ΐΙΙ!*ρ6ΓΐίηβΙ λιΐ Γ6§ίθΟβΙΟ Τ60Ϊ8. 11 Κ Γ* Ι|08 €0ΙΙ16Γ- 
1011108 681 άΊιχ * * * * Ηί8 Γ6$ΊθθΙ)>α8 1(1θ6Χα 681 §8- 
1)800*18, Γ6{ίθ 80ΐρ1ί$8Ϊηΐ1 Η ροίοΙίΟΓΓ'ίΟΙί. 8(1 1»\ψ 

βϋΓίΛαι οεςιΐ6 6χο«ΓΓ«οβ. Οοαοΐοαι αοΐβοι «ρτοΐεΐ 
8(1 ο)8ήΐίθ98θΐ 6*1ϋ« 96§'ιοο«οι• Ίο Ιιουε ιαο<Ιαιο χοντα χα\ εχατδν. Ή 6ε χώρα αύτβ, καλείται Φλαν- 
δρία Κα\ είσλ τούτοις τοίς ήγεμόσι Βουργουντίας, 
Ιργα Αποδεδειγμένη Αξια λνχου ές τήν Κελτιχέρ 
χώραν πρδς τε αύτδν βασιλέα της Γαλατίας, χαί 
προς τους Βρετανούς. Μετά 6ε ταύτα ήγεμών έπ\ 
της ηπείρου Βρ*ταννία; Ιχετα( έχ τί(ς γη; της του 
βασιλέως χώρας. 'Κπ\ φε τούτοις ήγεμών της τού- 
των Μ δε Ιχατα» χωρών ήγεμονος Σαέωΐας χώρα. ΝοίαΙ® ω&Γ^ίηοΙθβ. (51) $Ηΐ(ΐΜ>η.)ηι. 

Μ έντίς. Τ • 1η οτα ήτοι Γανοάνου. (ο2) Οί»ιι>Ι«νοηί« 93 ΟΕ ΚΕΒϋδ ΤϋΚΟίΟΙδ 1. 1 Β. II. 94 

μβγάλη τι χα\ ΰπχρχαλλή; *•, έπ\ ΛιγυρΕαν χαΟή- Α ηιίΐιί 3<1 ρΓ&δβιιίοπτι Ιιί*ι»η:ιιη κΙΙηηίΐχ $\{. Αΐ^ηιι* χονσα, τρλς δέ τήν «άραλον χώραν της Γαλατία;. 
*Οδε άν μοι διαχέοκο πρδ; Ιστορίαν. Ή μέντοι 
Ίανύη, «ύλη τις οδσα της Γαλατίας, επέχει χώραν, 
ΙχΙτήν Οροβεντ*(αν χιΟήχουσχ, ής άρχει δ του* οίκου 
του βασιλέως της Γαλατίας, Τογέριος βααιλεύς/Ην 
μητρόπολις ή Νίτια Προβεντζίας. Πάλεις δέ Ιχονται, 
ή τι Ά6ινιών πύλις, χαθ' ήν γέφυρα επέστη μ•* 
γαλή «ή των κατά τήν οίχουμένην, Ιστέ έπ\ Βαρχ*• 
νώνην χωράν έλ&εΤν. ΑΟτη μέν ουν ή χώρα της Γα- 
λατίας, ώς συνελόντι δαξιέναι. 

Το 41 γένο; τοϋτο Κελτών λέγεται παλαιών τε 
*•\ Ιργα κρδς τους άπδ Αιβύης βαρβάρους άποδε* 
ά'.ιγμένον λαμπρά, καθ* δν βήτα χρσνον βασιλείς ηιι* 65ΐςιι»?ί ροΠ* Ο.ιΙΙί*, 3ΐιψΙβ6ΐίΙιΐΓ Γ6£ίοη6ΐιι 
ς υ» νβΓβυβ ΡΓονίηοίαηι τβΓ^ίΐ, <|υ*ηι ίιιιρβΓηηα- 
1>βιιί9 ιβιηρβτχΐ Κθ£6ηιΐ5 Γβχ, θΓΐυ§ βτ Ιηώνΐ» <5»Ι- 
Ιϊφ (6χηηι ρΓ0•αρ;». Νίοίί ιιιβίΓοροΚ» 6*1 Ρπ>?ίη- 
οία». Ηίηο •βαυιιηΐιΐΓ β »Πχ ατυοβ, ίηΙ*Γ ςιιαβ 
εοπιιηοιιιΟΓίΐιΐΓ• Τ>Ι)ίιιίθΓθΐη (55) υΗ*, ηιια» ροηίβηι 
η»8^1 ηιχ'ιιηΐλΐη βοηιιηςιιί Ίη οτΐιβ 8ΐιηΙ, ςιι* ρ*ΐ*1 
ααΐΐιι» 9(1 ΒαΓθοηοπ€Π) ιτΗοηβηι. Ι» Ιιιιιιβ ηιούιιαι, ηυαηίπιη οτ6ν!ΐ6Γ ροϋιΙ, άβ- 
ιοηρία $ίι 6*Ιϋ». ΥβΐιιΜίβ ϋίοιιηΐ |βηΐβηι Ιι»οο 
ρΙαΗηαηι βχοβΗβτβ, ρΐΏΐβτο» β»ρ!ο> π黣ηι οιιη* *Ρωμα£ων χα\ αυτοκράτορες άπεδειχνύοντο οΐ των ρ $ΙοΗ• Γιιϋίβϋβ 1>3τΙ>*Γ08 οχ 1/ι1>γ» μΐΌίβειοο, ρπβ- Κελτών βασιλείς. Κάρσυλσν δ% μάλιστα βή των βα- 
σιλέων τούτων, τ>,ν πρδς τοος ΑΜυας πύλεμον άνε- 
λομενον, συνεπιλαμβανομίνου του τ• άδελφίδου σ Ο- 
του ΌρλανδΙου, άνδρδς τ6λμ{| τι χαΐ άρετ{ τά ές 
ατρατδν επισήμου γινομένου» χα\ Τιναλδου, χα\ 
ΌλιβιρΙου, χα\ άλλων των ταύτη ήγεμδνοιν, Παλα- 
τινών καλουμένων, συνΙια φερόντων αυτφ τδν π4- 
λεμον, χα\ «ολλαχή χατά τήν ΓαλατΙαν μλν πρώτα, 
μιτά 6% ταύτα, χατ& *Ι6ηρ!αν τρβψά(ανον τους 
Ιναντ(ους, ν(χας Ανιλέοβαι π«ριφαν4ΐ.;. Κα\ χλέος 
αύτων Ανά Ίταλ&ν, χα\ 'Ιβηρίαν, χα'ι 6ή χα\ 
Γαλατ£αν, μέγα ές τονοτ ίι\ εύφημούμινον φδιται 
ύ-6 πάντων. Αίβυβς γάρ διαμάντι ς τδν προς Ήρα• 
χλι'Όυς στήλας πορΟμδν, χατέοχον τ« χατά βραχΰ »«ηΙηι «ο ΙβηιροΓβ ςηο Ο^ΙΙΟΓυηι τε%*& η €»μκ• 
ίηιρ«Ηίο/ιβ Αοηι»ηι γ<*{ο• βΜςβΙίληΐιΐΓ. ΟαγοΙμιιι »ιι - 
Ιοιη ΓβηιιιΙ ρΓ3Β Γβΐίηυί» Γβ^ΙΙ)ΐιβ βίΓβηυβ Γβιιι (βλ- 
λί&Μ >ϋν€πιιι» Ροειιοβ (<|Ι|| 61 5λΓ»0(ηί) : €111 «ΙΗ 

χϋίο νβιιβΓΟ ΟΓίΑηϋυβ, νίΓβχίιηα ΓοηίΙϋΐϋηβ βοίίΐι- 
Ιίβςυβ ηπΙΐΐίΓί ΠΙυβΐη$, βΐ ΚΙήιιαΙι1ιι« 01ίυ€η- 
υιςιιβ, ηβ€ ηοη χΙΓι (Ιυοββ ραΐαΐίη'ι ηιιηοιιρ;ιΐί. (ΙιιΙ 
ιιοίςυβ» ουιιι ίιι 0;»Ιϋι, Ιυιη Ιη Ηι^Γ'ια Γιι^βηΐ^β 
Ιιοιίβ», ρ1υηο)»3 ίηιί{ΐιθ| η&ηΐί «ιιηΐ νίοΐοή»•. 
ΕοΓυαι ^ΙοΗ» χϋΐιιΐΰ ΙιοοΊβ 1^οϋϋ)ο» 46 λ Ρ ν(Ι ^ β 
Ιο», βαΙΙοβ Η'ΐ3ρ»ηοβςυβ οβΙβϋΓίΐυΓ. Ροεηι «ηΐιιι 61 
ΐΓ9ΐ]Ιοί6ηΙβι, υ1)1 ΗοΓουΙίβ οοΐιιιηηβ νΙβαοΐιΐΓ, πιοιιγ- 
ιΐοίΐϋπι Γβοοηιηΐ Κη ΙΙ^βΗαιιΐ, ςυλαι (ιιώιιι* οβίβίΐ• 
1210 οοευρχηιηΐ. Ηίηο Νανιιτλπι ««ριβηίοβ, Ροηιι- προΐόντις τήν Ί6ΐ[ρΙβν ψ μιτά Λ ταύτα Ναβάρην τ• £ ι&Πί^ςυο Γβ^ίοηοαι ςυ« ριΐβΐ ιιιςιιο •<1 ΤίΓΓβεο- χνιρωοάμοοι, χα\ Πορτουγαλίαν χώραν, Ιστ« επί 
Ταραχών* έλαύνοντις, τά ές τήνδ§ αυ τ^ν χώραν 
χαταοτρ«ψάμ•νο«, έοέβαλον Ις τήν Κελτιχήν. Κα- 
ρτ.υλος μέν ουν, χα\ ο! συν αύτψ πό).•μον έζβνκγχ^ν- 
τας προς τοΰσβ* τους Λίβυας, μιγάλα &π«δ€(χνυντο 
(ργ*, Ατδρ<: γιν6μ<νοι άγαίο\, χαΐ της τι Κιλειβή• 
ρων, χα\ Κιλτιχης χώρα; έξ«λάοαντ«ς Ις τήν Γρα- 
νίτην «4λιν άχύρωτάτην, έ«1 του βρους του ές 
% 0χιαν4ν χαΟήχοντος. Παρ• αυτόν βέ τδν πορθμδν 
χαταβραχΰ κροΐονης, τήν τι Ιβηρία; χώραν πολλήν 
χατααχοντις ψχουν, χα\ ουνελαυνοντες έπολιδρχουν. 
Κα\ τήν τ* χώραν Απεδϋοσαν το!ς έαυτοΰ «ροσή~ 
χονσι, τήν Ίβηρίαν, χα\ Ναβάρην χαΐ Ταραχώνα, 
χ•\ τους σφών αυτών προσήκοντα;, ύπδ Βζρβάρων ήβη», οι ^υ* *ά Ιι&ηο ροηίηβηΐ, ευυί(6ΐνΐ6£ 9 (Ιβνβ- 
06ΓΜΐιΐ6ΐίη ΟαΙΙίίΐη. €*π>1ιιβ 6χηι βιιί• οΐινίιπι Μ* 
6£Γ6ΐ«υ* 6{Γ6|Ια ίβείοοΓί ρ>ΐΓ»νιΐ. Ναιπ ΟϋΓοΙαο 
ρΓΚΐ€ίρ68(|ΐΐ6 ςυοι ιαρη οοπιιηΛτΊιηυβ, βχρυΙβΓαηΐ 
«ο» 06ΚΙ1>6ΓθΓυπι 61 ΟλΠογοπι Γ^ίοοβ. Οαί Γιι^ίβη- 
Ι6« Γ60βρ€ΓϋηΙ Β6 ΪΠ 6^031101 ιΐΓϋοοι ιιιαηίΐΐ&δΐ• 
ιηβιη, 6112ΙΏ ίη πιοηΐο ςυί ίη Οοειηιιηι μ ρΓο]ίοΊι. 
ΑΙ) ί»(ο ροηη ρ^υΐυΐυιιι ρΓ0$Γΰβ$ι, Ηίβρ^ιηίαηι ΜΙ» 
λΐΐοη! «υπ ι : ηιυΐΐίίηςυο ηχςύ ΓΡΐίοηβιη, ίο• 1ι»1>ι- 
Ι2πιηΐ. Αι &Γ0Ι11* ρΓίηαρββςαβ βυϊ ΙιοβΐίΙίΐ6Γ «ο< 
ρ6Γ»6€Ηΐί §ιιηΐ• Κβ^ίοηοιη »ιιΐ6ΐη οβίΐο ρ»η»ιη (6- 
ηοΓβ ρΓορίηςηίβ αβϋοηιη^ Ιθ6ή9ΐιι τίίΙβΓιοβΐ, Ν•ν»Γ- 
ηιιη 61 ΤαπΉοηβαι. ΡΓορίηςυο• ι ΒαΓθ»<ι«ο5•ο»- 
§οβ οΙ)ΐί<ϋοη6 1ίϋ6Γ•ΓυηΙ. Τ&οόβηι τβ^Ίοηοη ίηΐ6Γ *' λλορχουμένους, άχΛυ^ν τ• της «ολιορχίας, κα\ ρ ι^ββ (Ιί^ΐΓίοιιβηΜ, βίη^αΗ ρχΠ60ΐ 1(1 86 ρ6Πίιΐ6η• τήν χώρα* έπιοΊβλόμενοι σφίΐιν^φχουν άπολαβ^ντες 
Ιχαστος το άνηχον αύτψ μΙρος. Κα\ ούτοι μέν ταύτ^ 
χάλλι^τα βέμενοι τδν πβλε|ΐον, ές το^ε άε\ υμνούν- 
ται, ύς άνδρες γενόμενοι άγαίοί. Και *Ορμάνδον Υ< 
μέν τον γε οτρατηγόν ύπο δίψονς έχπολιορκηΟέντα 
άτηθανείν* Τιμαίον δι δϊαδεξάμενον τδν πόλεμο ν, 
χαταλιπείν τοΙς Ιβηρίας βαοιλεΰσιν. 01 δέ, διαδεξά- 
μενοε τβ-.δε τδν «ΟΑεμον, ές Ετι χαί νυν τους Λίβυας 
τούτους άγειν χαλ φέρειν νομΙ^ουβι. Τδ δέ γένος (0) Ανηιίο»6ΐΐ8ίυηι. 
(*4)<Μ»«4»*« 16ΠΙ 9φ66ρ6Γ0ηΙ. Οϋί ο υ ιιι πι Βιιικ ιηο(Ιαπι 06ΐ1υιιι 
εοηΓ6εΙε86ηΙ, αυοιιΐιάΙιυ8 6ΐΐ4ΐη έιοεΙΙβ ο^ηιιιιΙϋΓ, η( 
ηιιί ΓιιβΓίηΙ νιπ 8060181.6 νΪΓΐιαί*. ΗοΓίϊΐίοάο» (54) 
(Ι υ χ 6ΐ Γι «)6ΐ)6ΐ1»(ιι« οεοιιΙ)ΐιίΐ. ΒΙιΙιηχαδ (55) *υο 
66<ΐ6η3 Ίη υοΐΐιιιιι οαρίαιη, ι^ηιίοπι ί(1 Ηίερ^ηιχ Γ6- 
Β'ιυυβ Γ6ΐίί1«πι. Οηί 5ΐΐ6ο«ρΙο Ι»€Ηο εΐιαίΡΐιιιπι γ«» 
Ραίιιοηιιη »ββΓ6 ο! Γβιτβ ρυίαιιΐιΐΓ. Γ,οηκ ί»ΐ3 ίί- 
1))08 Γιη$ιΐ8ΐιι ΑγαΙη&ιιι ίο ιι»α ηβϋβΐ : ηιοήΚια» οι 
Γ^ΐί^ίοηο Ίαιίΐ8ΐιΐιΐΓ ΙΙο<;Ιιη)6ΐ6»» : νβεΐίΐυ ιιΙυρίιΐΓ 

ΝοίυΙ® αΐ3Γ^ίηαΙβ8. 

(55) Ηίη«1ί1ιΐ8. *\τ\ζ τού?**ν Βί€ /ατχχβ <|ί. *• τΜριχαλλήχ. ΑΙ. χι ιχ €. " Ορμ-ΐνό/;. 9* ΙΑΟΝΙΟΙ αίΑΙΟΧΙΟΝΟΥΙ.Ε 96 

Ρ4ΠΪΙΙΙ ΙκΐΓΐ•ηιί*•ο, ριηίιη Ιϋ^ραηίΓΟ. (λιΙΙι π>1>ιι$ Α τούτο Λιβύων γλώττι» μεν διβχρηται τη Άραβ:χ1|, 

κα\ ήΟεσ*. 61 χ*\ θρήσκε :α τξ Μεχμέτεω - 1*θήτι δε ρΜ-τΙαΓοΙοιιςβ Ι:ιΐοΐ|ΐΐ6 (<»&ιί& Μψ«•Γί>ίι•ηΐο*. μ ηο- 

ΙίΙΐΙϋΙΟ Π Ο^ΠίΛΐβ ΓθΙΐ||ϋ25 0(€Ϊ(ΐΓΐ!ΐί5 μοΐ|1<•5 ΙθΙΙ§« 

.•<ιι14»<μίΙπ•(• ριιιαηΐ. Υίοΐο,β Ιιογμιιι ραιιΐο ( μι»ηι 1ι&- 
Ιοπιιιι ϋοϋΓϋΐίοΓ, ίη κιψβΙΙβιΐΗί ηιιΙ1;ΐΓη ίιινπιί»* 
«Ιι&ινηΐίϋίΐι. ϋιικηα 6*ΙΙογιιι>ι «ϋβΓ-η α Ιίιιχιι* Ιι»~ 
Ιοηιιη : η«•ε ιαιιιβη ιϋβο »ο *α ι-βειιΐίι,ιιΐ «ααι »Ιί»ιιι 
κΐι ΙΙηΙυηιιιι Ιίηαη» ϋίχοπ». Ρπιιιΐδ ββιιιροΓ Γβιτβ 
νοΙοιΜ, ψι*»αιη(|ΐΐ6 ΟνοΗΐΰηΐιβ ίοοβ^οπηι αβίιΜ. 
Υλπιιιι >ΙΙ(|υ2ΐιΐιιΙυιιι <Ι« ί*1.» ίιι»αιί* γ*πιΙ»ογιιιιΙ. 
|•05ΐςυαπι Αιι$ϋ, $.•ηυβ ηοιηίιιιιιιι Βήι»ιιηί*ιιι ίιι* 
<:η|<•η«, ίΗαηι ακπίβιη άβΙκιΙΙανβηιηΐ, Γ^^ίοηβηιηιΐΰ 
η ίηιαβ ιιι« αΊΐίοηί ]ιιη«βηιιιΙ. Οιιιιι εο» Γ«£ΐιο 
ΐροΙΙ•*ι*ιιΐ, βιι.ταιιιιη ϋιιίεΐίαιιι »<Μιιχ6ΐυιι!• βιπι- 
ηυο ιΐΓΐιβιη «ΙκΜίοιιβ ιίπαιιηίοηνιβ. Βίκοι-ιϋ* *υ 
κμπ ίιιΐΐϊΓ ΟιΙΙο$ Αι»α.Ιο•φΐ6 *\υη* Ιιυ;υ»οιο<1ΐ 
ρΗιιείριυηι ϋβυΐιίι. Β τούτο μεν βαρβαρική, τούτο 6* αύ χα\ Ίβηριχϊ}. ΟΙ 
μέν ούν Κελτο\ ές τούτο πχραγενύμενοι, μέγα φρο• 
νου*ιν έ-Ί τούτοις, χαι γένος οΓονται το εαυτών ευ- 
γενές τε χα\ διαπρεπών, 6*.Α πάντων δ*, ιών προς 
έίπέραν γενών. Διαίτη 61 χρώνται οι Κελτοι Α6ρο- 
τέρα τής Ιταλών διαίτης, χα\ σχευ} τ) (κείνων 
παραπλήσια. Φωνήν 61 προ,ίενται διενέγχουααν μεν 
τ ζ ς Ιταλών φωνής, ού μέντοι τοαούτον, ώίτε δοςχι 
Ιτέραν ιΤναι τής Ιταλών φωνή; τ^,ν γλώτταν έχεί- 
νων. Άξιούαι 61 πρωτεύειν οποί Αν ναραγένωνται 
των ές τήν Ισπέραν γινών. Ύφίεντο μέντοι της 
Αγνωμοσύνης, έπεί τε Οπο "Αγγλων τών τήν Βρε- 
ταννίαν οίχούντων έθνος διαπολιμήοον, τήν τε χω- 
ράν αυτών χατεβτρέψαντο, χαι αυτούς, χχ\ τΙ)ν ^γα- 
μονίαν Αφελόμινοι, Ιπ\ τί|ν μητράπολιν αυτών 
Παρίσ:ον αυνελάσαντες, έπο/ιδρχουν. Τ*,ν 61 αίτίαν 
αυτών της διαφοράς φχσι γενέσθαι ώδε. 

"Εστί πάλι; Κχλέ6η η , οΟτω καλούμενη Ιν τ|| 
καραλίψ χώρα τη; Κιλτιχής, πάρα τδν 'Πχεανον, ού 
πλνυ το: έπίαημο;, Ιν έ/υρίο 61 ώχημένη. !ς γ« «ον 
άκο Γαλατίας απόπλου ν 1; τ^ν Βριταννιχήν Ιπιτη- 
6&{(υς έχουσα, χα\ Ιν χαλώ του πορθμού φχημένη, 
ιζιρέχιτΛΐ 1ντ£ύθ£ν 6ρμ<»μένο:ς Ις την Κιλτκήν 
έοβαλιΓν. Ταύτη ν τήν πόλιν 6 τών Βριταννο»ν βαβ•.• 
)ιυ; της Ιν τ$ π6λκι προδονίχς ουνθέμινος ιΤλεν 
έπ.βουλζ. χχΐ χατασχών ΙχυρΑνν£υ€ ταύτης. Άπαι- 
τούντι II τήν πό"/.ιν ταύτην τψ Γαλατίας βαοιλιΐ οολ 
ΛΓΛηϋ ϋΐ $ΊΙιί Γε&ΐίΐυαίΟΓ οικίιβ, ι«*ροιι<1ίΙ : ιιιιιϊο *'1Ά * χων β * νβι Α*ο6ιδ6ναι, χ»1 φρουραν Ιφαινον ΙΪΓΐ>β «ι, ΟιΙβίΙ •ιιι (56) ιιοίΗΜίβ ναοιηΐ, <ίΐ3 ίη 
ιηΛπΙίιιιβ €*\ι\ν.χ ΟαΙΙΐ* Γββίοιιι», ]ιηΐ9 ΟοοαιιΧιιιι. 
Γ.ΐδΓίιαΙπ ι»οιι »Ηι•ιοϋιιιιι ιβΙβ^Γΐ» 1•α1>οΐι•Γ : νβΓυπι 
Ιοβιι* 1 1 1)ϊ «ϋίίίολίί *$ι, ιι»ιιιγ2 Γ6Π90ΐυΓ ιιιιιηίιίι- 
$ίπιυ8. ϋοιιιηκχΙίκίΗΐβ 47 * ιί,,ί: » 6»Ηία ίη Βιί• 
ΐΛΠβιηιπ ηανί^βΐιΐΓ. Τβιιία ψιοφίβ ροΠιιι οοιηιιιο. 
•Ιιΐϋβ ββΐ,ιιι ργ.ι?1>*;ιΙ νίαηι Γλεϋοηι •Γηιβ»«ϋ ίιι ΟλΙ- 
Ιιλπ>. Βϋχ Βιίίαιιιιοηιιιι, ρΓΟ.Ιίΐίοιίθΐη ρ«π$οοιι$ γιιιιι 
ορρίϋαιιιβ, ι&ι»ι•ι ιιιϋβιιι ρβΓ ΙηβίιΙίαβ ίιι ροΐο^ΐ^ίπιι 
ίατρίΐ : οιρίαπι βιιο ηηρθηΛ γριιΙ. ΟαΙΙοπιιη ρν$$ι ηοη οβββ 5ΐΙιί ίιι 3ΐΓιηιο υι ταύά^ι ιιγ!>οπι. ΓγκβκΙϊο 
<|υοφΐ6 ολιιι ΠπιιαπιιιΙ Αιι^ϋ, ΐΓ3]ίοΙ^ηΐρ 5 ϋ0 »|» ίη- 
ΡυΙι. ΛιηΙιί ΟηΙΙυ* η>ρι.ΐ8 ιιι•1>ί 9ι9ιιιονίι, γλπι Ιοιι^ο 

^€Ι1ΐρ<»Γ0»Ιΐ$ΐΐΗ|Ι||6 ρΓΟΙΜί. ί»υ»Ιθ3 ΟΠΗ θ|•ρ»^ιΐ9ΐ:η 

ριιηιιιι ρΓθ€04ί«Γ€ΐ ν βχ«ΓθίΐυΐΜ Γβ^Ιιιχϋ ιίοιηιιιιι. 

ΪΓ9η•βΙΙΙΐΐ6& ίΐΑ<|ΙΙ• ΒγΙΙΙΠΑΙ ΟϋΜΙ ΚΙΙΟ ΓΟ^Ο, (Ι«||Η0 

ΟηΙΙοΓυιιι Γ€|ίοη6ΐιι ροραΙ»υ»ηΐιΐΓ : *ι χ(•ειΐΓΓβη«€« 
< υιη βλΙΙοΓϋΐη ιιιιηυ ηοη ιχιχίίϋ» ρι^ΐίηηι γοπι- 
ηιί•^Γ€ 9 ιο ιη*χΙιιι»ιιι ΙιοΓαιιι ρ>Π€ΐιι ροιιΐιυϋ (ΙβΙβ- 
νβΓαηΐ. Ιιι Ιιιιηο ηιοϋιιιη Ϊ3ΐα οίαϋβ* αεοορϋ «61. 
Λιιςϋ Γϋπι βι) Γ^^ίιιιΓι• ργχμ1>ιιι #*#&^η1 οοηνβΓ•!, 
<|υίιΙ.|ΐιΊι] Γ*ριιίί*βηΐ, ροη^υ^ηΐ γ^Ιγο, ιιΐ ία βυα β« 
(Ιοροη>η»ιιΐ. ΟαΙΙί, %ι!>ί (ΙορΓβΙι• α(ϋι•«η( βο•ίη Ιιυοο διαπορΟ μένοντες άιΛ της ν γ, σου έπ\ τήν π•5λιν. Την 
μέντοι πάλιν ίπιλαύνων έπολιόρχιι 1π\ συχνδν χρ6- 
νον. Μετά 61 ώς ού προβχώρβι αΰτψ ού61ν πολιορ- 
χούντι, απήγαγ* τδν οτρα%1 % * Ιπ* οΓχου άναχωρών. 
"Γ«τ2ρον 61 ό ΙΙρβταννών πολύ τι οτράτιυμα ΑθροΙ- 
σας, χα\ διαβάντες Ις Γαλαιίαν τήν χώρα ν Ιδήουν. 
Κα{ πη συμμίξαντες τή Κελτών μο*!ρχ ούχ ολίγη, 
χαΐ μαχεσάμενοι, 6ιέφ0*ιρον τδ πλέον τ?,ς Κε)τι- 
χής • Ιγένετο 61 ώδε. 'ϋς έπ\ 6•.αρπαγην της χώρας 
Ιτραποντο οΐ "Αγγλοι, Ιπήλαυνον δχ(νω άπάγοντες 
λείαν* χαταλα66ντες 61 αύτοϋς ο{ Κελτο\ πρινή δφΟη- 
ναι διασωθέντες έ; τήν Καλέδην Υλ περιατήοα( τε 
αυτούς χνχλωναμένους Ιν τινι λόφο». Ός δλ έν απο*ρω ιιιο(1ΐιιιι Λ^ΟΓβ, ίιι&βςιιί βΐιΐιιβΓβ. Ρήιι§<|η»ιιι Ι1Μ6Β Λ τ * κ^χοντο οΐ ΒρεταννοΙ, μή ούχ Ιχοντες δποι τρά- 
ίιι Γοιιβ|»βι ΐιιιιι ΙιοιΙίιιηι νοιιίββθηΐ, Λη|Ιί €αΙο«Ιβοι πωνται γινόμενοι, διεμηνύοντο ώοτε την λείιν <ιι Ιι»οιηι ιιιιιιΓιΐίΜίιιιυιη •6$ο Γβ£6ρ6ΓΗΐιΙ. Υβπιπι 
(ί^ΙΙί «ΙκίιίΓορί εΙιιχβΓίιαΙ θ03 ιιιίι οορίίι, οομιΙιιι- 
ΐοκ ίιι Γ.οΙΙο (|υοι1απι. Λπ^Ιί ίιι λΐιβίρίΐί ▼οπληΙ«•()ί$- 
ΟΓίιιιίιιο, η ς ιιο μ υ*ιϊ6Γ€»ι ηο$€ϋ, ιΙ^βΓβ ]υλΐ€ΐιΐ 
Γ^Ιιίβ μ ρπκίαιιι ι^ϋιΙιΐΗΓοβ, απιιαςηο Ιγ2ο"ηιιγο«, 
$ί ίιιεοΙιιιιΐΓΐ Ιο &αιηι ΓβςΙοηβηι ΓβιίΐΓβ ρ^ηηίιΐιιι• 
Ιιιγ. Ολ\\\ Γ^ιροικΙϋΓυιιΙ : ϋ» ηοη ρΓίοι γο$ άίιιιίβ• 
»μγοι (|ΐΐ3ΐη ροΒίια» ϊπ]ι•γιαγ«ιι•ι \»&ΐ2(«ςΐΙ6 Γβ|ίθ• 
ηε• ϋοιΙ^ΐΊΐιΐ. ΙΙίιιο •6αΙί€ηΐ6ΐ ΒΓίι>ηιιί ίη βχΐινιιιο άποδούναι χαΐ τΑ δπλα, έφ* <ρ Ιπιτραπήναι σφί^ίν 
Ασινίαιν Α π ιέ να ι ές τήν εαυτών. 01 61 ούχ Ι^χοαν 
Ιπιτρέπιιν άπιΐναι, εΐ μή δω ίου α ι δίχην, ών εις 
τους Κελτούς Ιξυ6ρ(οαντες 9 τ^ν χώραν αύΐών δ»αρ- 
πάζουβιν. ΈνιαΟβ* ώς έγνωσαν οΐ ΒρεταννοΙ, ές το 
Ιαχατον του χαχού αφιχδμενοι, μαχδμενο: τοίς Κε•- 
τοΓ;, ολίγοι πρδς πολλούς Ανδρες γενόμενοι Αγαθοί - 
τρεψάμενοι δε τους εναντίους, εδίωχον φεύγοντας, 
χχ\ διέ^θεφον αυτού ταύτη πολλού:. Κιλτού^ 61 ΝοίαΙβ ιηηΓ^ΐπαΙοδ. (56) Ιιιΐ6ΐΙί£ίι €αΐ€$ 9 δί?6 ίύίαιαη. 

* 4 /* ογο 9 γρ. Κάλιτε^. '» Κάλ*ιε(. ίη αϊ. α< €. 97 οε ΗΕβυδ-τυιιοιείδ ι.ιβ. ιι. δ§ 

φασ: τίνες, φεύγει ν αύτοίς έν τ*ϊς μάχχς ού θέμις λ &* νβιβαπ ρτποιιΐο, ηΐΑίιιι* οοιιββΓβηΙΟί οιιιιι €;ι1- νομΙ,χται, άλλα μαχόμενους αύτοΟ τελέυτήται. Κα 1 . 
ά«ο τούτου ΚελτιΛ σφά'ς άξιουσι προέχει ν τών άλ- 
λα* γ<νναιδ?ητι• χα\ επισημότατο νς «Ινα ι Απάντων. 
Τους μέντοι Βρεταννους άκο τούδε άδεέστερον ήδη 
χωρείν έπϊ τάς «δλιις των Κελτών «ολιορχουντας, 
χα\ χατά βρ*Χ& «ροΐδντας, μαχέσασΟαέ τι τίχν μά- 
χην Ιν τ ψ Αύχης χεδίω ούτω καλούμε νφ° έν φ ου- 
δέν πλέον Ιχοντες οΐ "Αγγλοι, τ} προτεραία Ινηυ- 
λίΜντο, χα\ μετά ταύτα τ} ύστιραέα μαχεσάμενοι, 
έφον2νον τους Κελτοΰς μαχόμενου; , φύρδην τε και 
άναμίξ, χ«• χωρίς ώς Ικαστον εκ'.χωρουντα, ώστε 
άνοΦανβιν. Τήν μέντοι χύραν σχεδόν το*, σύμπασαν 
6*αγδμ«νοι οΐ ΒρεταννοΙ, έχώρουν έπ\ τα βασίλεια 
τήν «ΟΑ(ν αυτήν του Παριαίου. ΚαΙ ήσαν Μ τα Κελ- 1 *. ρ?*οί ου πι ιιιιιΐΐί*, νίιο* ΓοιΊί**ίηιη» 46 βιΐιι- 
1)υοΓ0. Ηο&ΐο& ίιΐ£?ιιι ίπίΓΛ οοιι* |»«ΐΙ1«ιι•1 : ΓΐΙ£Η'Ιΐΐ6& 

Ρ*Γ&9<|ΙΙΙΙΙΐΙΐ|Γ• ρΙ••Γ(ΙΙΙΟ&Ι|ΙΙβ 60 ΙοΟΙ ΙΓίΚΪΐΙλΙΙΙ. V*»- 

πιιιι ςοιϋϊΐ» ϋοοεοί, ιιοφΐ9<|ΐΐ3ΐΐ) Γ?» **»β 6»ΙΙί& 
Γιι^βΓβ : ρΓοίοϋΰ ιιβο Γιΐ|3 •ί1)ί €οιι»υ!υί»»6, κΑ 
ΓοπίΙβΓ ρη-ϋΜΐιιβ* ϋ)ί οοοιιΐιιιΐκΐίο. ΙΙϊηο οχΐ*Ιίιη*»1 
6*111, κ* ίοΓίίιυιΗικ» £ΐοη*<|ΐΐϋ *μ!β•ιιΙ<)Γ6ηιιΐ6ίΓ6Γ6- 
Ιίηυα» α,οιιΐβ•. ΑΙ Βπίαιιιιί 6ιιμι νΐ€ΐυπα βδνοιιΐ ρ<>- 
Ιίΐί, ηιίιΐΜΓβ ]&ιιι ιυιιι ιιιοΐιι ιηιι» ιιιοιίΓε οοηΐΓ3 
βχΙΙυΓυπι ιιιυβ», ηιια» υυ&οιίέηιιιΐ : ραιιΙ:ιιίηΐΐ|ΐ!<' 
ρ绣Γ6»«ί, Ι»ιι<1ϋΐιι ρητίίυιιι Γ<»< οι-υιϋ ΐιι οαη>ρο ίνμΛ» 
(ιιι&τοη*) είο άίοΐο. Υβηιιιι ΐ'Μΐιι ι*ο «Ιίβ νΐοΙοη»ιιι 
ιιοιι 68*6111 3*5 οιαί, 0»>ΙΠ» |Η)$ίΐί*, ψιίονοπιιιΐ. Αι 
ίΐίο ρθ>1«ΓΟ ρΓ£ΐίϋΙΙΙ ΓΟίΙΙΐΐΐΟβΓΛίΙΙΟ», 0*!Ιθ$ ΟΟΐϊΝΐί- των πράγματα προσδόκιμα έπ\ τον Εσχατον ήδη Β ραίο* 01 εοιιΓοτίοβ, κορϋΛΐυ* ηιιο<|ΐιβ, υΐ <|ΐΐ(*ιιι<|ΐΐ6 άφιξεσΟαι χίνδυνον. Δ£ΐ3•.δαιμονουσι τοί; Κελτοϊς, 
ώς τοιαύτη χατεέχοντο συμφορά, χα(Γ δν δη νρόνον 
άνΦρωποι μάλιστα εΐώδασιν ώς τα κολλά έπ\ δεισι- 
4αιμον!αν τρέπισθαι, γυνή τις τ6 είδος οΰ φαύλη, 
φβμένη Ιαυτ^ χρηματ(ζιιν τ&ν Θί6ν, ήγεΓτδ τι τών 
Κιλτών, έ«ιστ:ομ^νων αυτή ***• π3»βομένων• Έξη- 
γιίσβαί τ« τήν γυναίκα, ή δη ίφ^σχε αημαίνεβΟαι 
Ιαυτή υπο τοΰ Θ* ίου, προβλΟείν τι συλλεγόμενους 
τους Βριταννοΰ;, χαι άναμαχομένους, ούδΐν πλίον 
έχδντων τών "Αγγλων. Έπηυλίσαντδ τ* αυτού, χα\ 
τ^ υστ*ρα!α αύθις ήδη Οα^δουντβ; τή γυναικ\ έίη- 
γονμέν^, ί*1 τήν μάχη ν «Γ.ήεσαν, κα>. μαχβσάμινοι 
έτρ^ψαντδ τι τους «ολεμίους, χα\ έττεξήλθον διώχον* 
τις. Μετά δΙ ταύτα ή τε γυνή άιιέ'-ανεν Ιν τώ «). 
λίμω τούτω. Κα\ ο! ΚιλτοΙ ά'^λα^ν τε βφά,, χα\ 
Ι^^ωμινΙ«τ«ροι ίγέ^οντο πρδςτους Βρεταννους μαχ4• 
μοοι. χολ τάς Γ.δλεις ιφών απολαμβάνοντας, δ:εσώ• 
ζοντο «υΟις τήν βασιλείαν αύτών/Αχρις ου πολλάκις 
λαβάντων ες τήν Γάλα τ ία ν στρατών «ολλών και υε- 
γάλων ά«δΒριτανν{α; 9 μαχεσαμένους τους Κελτους, 
φέρονται πλέον τών Βρεταννών, έςδδή συνελαύνοντες 
Ις τήν Κσϋδην,έξελάσαι αυτούς έχ της χώρας. Βροταννιχαλ νήσοι, χαταντιχρυ της Φλανδρίας 
τρείς ουσαι, ΙκΙ μήχυτον δέ Όχεανου χαθήχουσαι, 
ά^ε μέν μία νήσο; τυγχάνιι ου ία, 6π4τε πλημμυ- 
ρί α, δ:ι Γ αΜις τρει;, δ«^τε τα ύδατα ίς &μ«ωτιν η*αί «ίΓΐιιιΙ, ιι*όΊ ιΐ^αΐ. Ιΐιιιο ΐ'«*£ίοιι<Ίΐι Οα1:ί« ρΓΟ- 
ρ«ιιιο<]ιιιιι υΐ!ΐν<*Γ»αιιι Μίψαΐΐκ*:» ΒΗίαιιιιί ριοΓοΚί 
βιιιιΐ ΟίΜΐΐυ ίυΐυΐίαιιι, γο^μι 5«»Κ•ιη. ^ιιι μ»•πι:ιιΙυιιι 
ε^Γχνίααίιηυιιι ΟαΙΙίκ 48 ίιπ|>£ΐιι1(Ί)2( : μΓοίιι^Ιο »<1 
5ΐιρβΓ«ιίιίοιΐ6β, ϋΙ Ιπ ΙιιιμικίΜΐιαϋί ΓοιίιιιΓι• ύατ'ι βο- 
1β(, οοην*ϊΐ ΐιιηΙϋΓ. ^γ:»ι ιππΙιογ Γοπηα Ιιιυϋ ϊΙΙίϋο- 
ΐΆϋ (57), ςιια* ϋί&ΐΐυΐ &ίϋί οιιη Πυο ο«ϋ€ ιμιΙΙο- 
ςηίυικ. Ηικο ϋυ£βΙ»3ΐϋαΙ!ο$, «|•ιί Ιρ^αιιι ββίριοΙυιιΐπΓ. 
ϋυ!ι»τ ΛϋΙοιιι ου ιιι Γογ^ι εηίΐ ϋ» ιΙ»ιι, ιικΙϊο^Ιιαΐ Νιι- 
ιιιίηί$ ϊικίίιίο ή« 8<:ιγο, βπΐ:<ηιιι•$ οιιιιι οκιοΐΐυ ίΟ- 
οοίίοτίί. Οοΐυιηίββα Ιυιιίοιιι ρυ^ΐια, «υιιι νίοΐΟΓίαιιι 
Αιι^Ιί ιιοιι ο^οιιΐ αιίορίί, ΐιι οαϋΐυ Μ Γβιορβηιιιΐ. 
ΡοϋΐίίΓίυ (Ιίβ ίιοΐί νίηυΐ£ ιιΐΓ.Γι«Γί&, ψ» χ «χοινιΐιιιιι 
(ΙαεΙαΙ)»!, ρπΗί ροΐ6»ιαιοηι ΓιοίιιιιΙ. Εο ΐιι ρίαΊίο 
ΙΐαβΙι»& Γιΐ£;»Γΐιΐ)1, Γ4ΐ^ίϋϋ(€& ρ0Γ8<ΗΊΓά ϋΐιιιΐ. ΑΙιιΙιιΤ 
ΪΙΙ* ίη €0 ρίχΐίυ 4ΐ(*^ίϋ« % Γ:ιΐ3 0*1. Αϊ 0*\>ϊ αΐίϊϊ Γίίΐ ώ- 
ρίίίβοηΐ ^ιιίιιιο», ]3ΐιΐ(}ΐιο ίοιΐίΐιιϋίιιί& οοΐΐι^ί^ηιΐ Γλ• 
ιιι α ιη, ΓοιίιΙογ ουιιΐια Βί.ι^αιιΐϋ ιϋαιΐοΑίιΐβ^, ιιγ!μ:$ 
•ιια& Γο^υροΓαΓαιιΙ, η?|$ειιιεη«|ΐιο Ιιιΐ^Ιΐ νοιι! : <|ΐι*ιιι- 
νίϋ μΐιιηιιιί οι ιιιαιίιιιί ϋΐΰΓοίΐιια α ΒιίΐΑίιιιία ίαβϋΐ- 

ΙΐΑΙΙΙ ΙΓ4ΙΙ^ΙΓ6ΙΙΙ, 11ΙΙΙΓΙΙ ΟΐΠί ««ΙΙΐρ^Γ ΤίοΐΟΓΪΟΙΙΙ ρϋ 

|ΐι.ιη!6$ ίονοηοΓΛ. ΗοΐιΐοβΓιΐ^!6θο^4ΤΜΐιΐ€αΙ«ϋαΐΜ ? 
Ιλίιϋοιιιςιιβ ρ^πϊΐυ• €οβ β Οαΐΐία ρ*ρ«Ι«τιΐιιΙ. 

Βηίαιιιιί» €1 ίΐιΐυΐχ |τβ• ?υιιΐ € ιτ|•οιμϊ ΡΙιμ4ι \χ 9 
Ιοηχβ Ια(€<|ΐΐο Οοβαιιυηι οοοιιρϋΐιΐοί). υ»» •ίΙ*σ*Ι οο 
Ιοοί υϋί αι»ΓΪ5 ίηιι•ιιΙ»ιΐο 5*ινβ ΧΝΐιιβΓίιιιιι οοιιιρί- 
οίΐϋΓ. ΙΙΗίςιι» ΐΓΟβ *ιι η ι, ιιΐιί *ψιπ \η (ΐΐΓ|ί(ύΐιι γιγνδμινα άναατρεφοιτο. Διχαΐο^ρα δ* άν λ4γοιτο €υι»νοΓ&* Γον«Πυιι(υΓ. Ββοιίΐϋ «ριί* «ΙίκΓίΐ, ί$ΐ3» μίι αυτή ή νήσος, έ«ε\ χζΐ μία τε ούσα, χαΐ χατ* 
α&Ά διήχουσα χολιτεύοται* φρονούσα τε κατά ταυτδ, 
χαΐ 6/ ^^ ^ΡΧ°^ ν1 1• Τα ί'^τ^Ρ* *2υτή έκισκο- 
τα!• "Εστί Γ ή «ιρίοδος τήαδι της νήσου £ς πιν- 
ταχ:σχα(ους μάλιστα σταδίους. Γένος δλ ένοιχ«{ τήν 
νήαον «ολυ τε χα\ άλχιμον, πδλεις τε Ινσισιν αύτου 
μεγάλοι τ• χαλ δλοιαι, χαΐ χώμαι δτι «λεΐαται. 
*βατε Γ αΰτοίς βασιλβυςι ν«\ μητρδκολ'.ς αυτών, έν 
} κα\ ρααίληα* Αούνδρχς ",τον ^σιλέοις ΰχ' αυ- 
τόν δα ήγεμονίαι έν τ} νήσω ταύτβ ού< δλίγαι, χατί ΙΙΙ»|||»6 ϋΙΙΛίΙΙ 68黀 Γ (|ϋ»Ηΐί.»ΙΙΙ (1113 € 1*16101!», «Ι 3ΐλ 

63ΐιΐ(1οιιι μ»6 «χίοικίιΐη», ίίβιΙ^υι Ιο^ιυΜί «Ι ΙΙ10ΓΪ- 
Ιμι* ίίϋ(Ι«ιιι {ϋί>€Γη3ΐυΓ 9 οΐ υηί βιιΐ^οΐ* 0)3|ί$ΐΓ3ΐυΐ, 
<|ΐι« &ίϋί υιΐΐία βυηΐ ρτοβρίοίΐ. 1υ*<ιΙ« Ιιυ]ιι« αηιϋι- 
Ιιιβ οοηιίυβί ςιιίΐ)(|«ι• ηιιιιιιιιβ ηιίΐϋ» είκΙίΟΓίιιιι• 
£'4ΐιι ΐβικί ββι»* ρορυ!ο*3 «ι Γοτίί». ΗοΙν:ΙιιγΚη»• ιιια- 
(ΙΙ3& βι υρίΙ>ιΐ3 ΠοΓβιιΐβ*, οοε ηοη νιοο* <|ΐιαιιΐ{ΐΙιι• 
Γΐιιιο*. Κοϊ 03 ιιι {«ιιΐβιιι ίι•ιρϋΐ'ίο Ιϋΐιΐ|;«ηιΐ. υ>«ι- 
<1γ•* γο£ιη αιβίΓοροϋ* 61 μηΙ«*» ΙιαυοΚίΓ. $ιιηι ιη ί*ι« 
Γο^ίυιΐι; ρΓΪιιοΐρ3ΐιΐ3 ΙΙΟΙΙ ρ:(«€Ι, ςϋί ύΰΙΟΜρΰΐΑΙ»! 
Γ 0^1 ΙΙΟΙΙ *00ϋ* 30 III 0*\\ΪΛ ΟϋΓΙ »υρη ΐΗ€1ΙΙ0Ι3ν ν ' ταΟτα τοϊς ΚβλτοΙς ΙιατιΝμεναι τό> σφετέρω {Ιασι- 

ΝοΙιιΙφ ηιβΓ^ίηαΙοδ, 
(57) Αμμ *ίτβ Ιοιιιμ Ργ3ι•οι ραοΙΙα, ί|ΐΐ3αι νίτακι €λ*ο οοι»ιΙ>υ$Ιαηι Ιιαϋαηΐ 1431. 
•• Αονδ£νι^ ία ΟΓα, ήτοι Αούνδρας. δ9 Ι.Λ0Χ2Γ.Ι αίΛίΟΟΟΟΝΟΓίΕ 100 

ιιιιιβ. Νμ Ι|ΐιΐ!»!|ααιιι Γ€ΐ Γιαίβΐιίε ρι-ίηάραίιιιιι βπ- Α *'*£?• Ο0τ& γάο αν ,δαδ.'ως άφέλθ!το βα^λεΰς τ.ύιω' ρυιηΐ : ιιοο βιίαιιι ρηκιΟΓ »ιι»ε οοιίΝυβιιιιϋηο* βι.*- 
Ιιιι»η•ΐ€ ιτβί οΐΜβ^υί ΐβιιβιιιιΐΓ. Κ» ίιι&ιιία ρΙιιι'»ιιυι$ 
€*Ι*ηιίι*ΐ6• «ιρβη* β»1, $$οΐ6ΐι* ίιιίηιίοίιί:»• οιιιη 
ΐΓ.υΙΐι§ ρΓΐηοίριϋυβ, €ΐιιη ι•β$β ςιιοςυβ ίιιίηιίοίιία• 
*ιι»οίρί(•ο» ιί Ιπ(6«ΐΐϋί$ κιΐίϋοιιίυιι* ίιιίβηΐιιι» Ια- 
&ογ*ιι& ΡγοΓ«γ( ι •*8Η> ί$ιι νίιιιπιι ιιυΙΙιυί :η*0 6ΐίαιη 
ΓοΗφίοπιηι ΓηιςΙυυπι αι!ιιιο«1•ιιρ ΓβηίΓιι οεΐ. Γπι- 
ιηβηιί ιιιΐβιιι 61 ηοιΆ» α ιηΡΜί$,Ι&ηχςιιβ ρΐιιηι»* 
6$Ι 3Π1υ€ΐιΙίλ, »ι!βο ιιΐ ηίδ 1θΠ£€ Γείιψήε πφίοηί- 
1>υ& υΙιβιίοΓ §ίι : ρΙυηηια& ιΙ<λ<|ΐι£ νεχίοβοαηΐβχιιηΐ• 
Ι.ίιΐ£ΐι;ι αΐιιικιΐΓ ρι >ρβιιιυ<1υιη ρΓθυΙι*η,«]υ8 ηβεββι*- 
«12110$, 1160 6&11υ«, ιι«€ »1ΐο$ Γιηίιίιιιο& ροριιΐο• π»Γβ- 
πιιιΐ. φιοΙίιΓιαιιυνίΙχ ιι»ιι, ιικ>ΓΪϋυ& ψιοςιιβ οινίοΐα 
49 "ίΐ"! * (^Ηίε «ϋΐϋΓβραηΐ : ρ»τνα ίρ.*ί& υχοηιηι τινά την ήγεμονίαν, ούτε παρά τά σφών Εθιμα άξι- 
ούσιν ύπαχούειν τψ βασιλεί. Έγένοντο 51 τξ νήσω 
ταύττ) συμφοραΐ ούχ όλίγαι, παραπλεούσ$ αύτΙ), ές 
διαφοράν άφ:χνουμέ''ων των ηγεμόνων προς τε τον 
βασιλέα κ*1 πο6; αλλήλους. Άλλα τ« χαΛ δή φίριι 
ή νήσο; αυτή, οίνον δέ ούΑαμή, ουδέ όπωρχ; πάνυ 
τοι. Σίτον δέ κα\ χριθάς, χαΐ μέλι, χαΐ Ιριά έχτιν 
αύτοις οΐα χάλ λίστα των έν ταΐς άλλαις χώραις. 
Όστε χα\ ύφαίνεσδαι αΰτοις π ί «χ πολύ τι πλήθος 
Ιματίων. Νομίζουσι 61 γλώσσ^ Ιδία πάμπαν, κα\ 
ούδενΐ συμφέρεται ές τήν φωνήν, ούτε Γέρμα νοίς, 
ούτε Κΐλτοίς, ουδέ άλλω ούδεν\ των περιοίκων• 
Σχευξ τε τ$ αύτ*, χρωμενοι τοΓς Κελτοίς, και ή0ε•£ 
τι τοίς αυτοί; χα\ διαίτη. Νομίζεται δέ τούτοις τά ΙίυβΓοηιιΐΜΐιιο οαΓ9 εεΐ. Ιΐαφίϋ μβΓ υηινβΓΜίι» ίη- ■ τ* άμφ\ τας γυναίκας τε χαί τους παΐδας άπλοΐ- 

χωτέρα ώστε άνά πα" ία ν τήν νήσον, έπειδάν τις 
ές τήν τοΟ επιτηδείου αύτψ οΐχίαν έσήει χαλ'ύμι- 
νο;, χΰσαντα τ^ν γυναϊχα, ούτω ξ<νί^εσΟαι αύ:4ν. 
Κα\ έν ταίς όδοΓς δλ &πανταχη παρ:χοντ<7ΐ τ^ς 
εαυτών γυναίκας Ιν τοίς έπ.ττ^ιίοις. Νομίζεται 
δε τούτο χα\ 4; τήν Φραντάλων χώρα ν, την τα: - 
τ|)«άραλον 9 ^χρι Γερμανίας. Κα\ ουδέ αισχόνην 
τούτο φίριι εαυτοί;, χυεσθαι τάς τε γυναίκας αυτών 
χα\ τα; θυγατέρας. Ανδρών δε ή πόλ:ς δυνάμει τβ 
προέ/ουσα .των έν τ} νήσω ταύτβ πα^ών πόλεων, 
δλ6φ τε χαΐ τ{ Αλλ^ ευδαιμονία ούδεμιΐ; των προς 
έσπέραν λκπομίνη. Άνδρία τ• χαΧ τ^ ές τους «ο- 
λ.μίους άρετ} άμεένων των περιοιχούντων, χαΐ «ολ- •υΐλΐιι Κιΐο ιιιοβ »ογυ»ιιιγ, ΐ|οηιΐο (]υί$ «ιηίοί (Ιοιιιυηι 
▼οοαίιι• Ιη§ΓΓ.4ϋιιΐΓ, υΐ ριΐιιιυιιι ιυιι» 2ηιί< ί ιιχοΓβ 
ΓοηονιιΐϋΐΙ» ιιΐ ιΙ«ίικ1β υοιΓι^ιιβ Ιιο&μίΓιο 6Χ• ίρϊ»ΐϋΓ. 

ΙΐΙ ρ«Γ6|ΓΪΐΙ»ΐίθΐΜΐ>ΙΙ5 (|Ι1ϋ(|ΙΙΟ ιιιιιΐιιί& ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓ ιιχο- 

ηυυ$ αιιιχί. Εηϋβιη €θΐΐ8α«ια«1ο οϋ^οΓ^ΐαΓ ίη 
ΡΙιΐΐηΐϋΙοηιιη (58) Γ^|Ίοιΐ6 βΙ>• ιιίληΐΐιιίΑ, ιιεςυβ •ι! 
(λ:ηιι»ιΓι•ηι Νοο ρΓ0»Γ0§υιη ϋαοιιιιΐ, ιιιοΓβ» β( 01α» 
ίο Ιιηιιο ηιοϋιιιη ίιιιρΓβ^ηιιη. Μ^ίΓΟροΙίβ β]ιιβ ίιιβυΐ*, 
νίπϋ, ορίϋυϋ, ροΐ€ΐιΐί> κϋ<ι»Μ ιιγΙηί βιιΐ^οβίΐίι : 
<1ίνίι•Ί• αυοςίΜ: βι Γ€ϋ^υ» Γοΐΐοίΐαΐβ οαιιι«3 «Γΐ>β» 
ΟοοΜβιιΐβιι• ^ρ«€ΐ«ηΙοβ ί^οϋβ «ιιρ^ηΙ. ΓορίίΙυϋίιιβ 
€1 νΐΠαιβ Κκίΐΐιο 6ΐ 0€ηβ ηκΗογ ΟιιίιΙηιΙι, βί •1ίί• 
ρ!υιιιιιί»Οοοί<ΐ6ηϋ$ ροριιΐίι εβΔΜίυΓ. Οιιιηΐιιηι »*! ΑΓίιιΟΓυιιι ΙιιΙηΙιιιιι «Ιΐίιιοί, •€ΗΙ& Ιΐ^Ιΐο* βΐ §1&<1ίο* • λων &λλων των «ρος τ\λιον δύνοντα * δπλοις δέ £ηκ€θβ κηιαιιΐ. Μί•»ίΗΙ)ϋ» ηΙυηΙηΓ οοΐοηςί», αόοο 
«ι ρ!«ηιιΐι<|υο βα •Ιαιι10• ίη 1βιτ3ηι ιΐΰβ^ιιιΐ. Ρΐυιιιοιι 
Τ1ιθιιι«λΙ« ιιιιιηίιιβ ίβίβοι αΓνβηι βιΙΙιιίΐ, ιηα^ιιιιιη βΐ 
ιβρίϋαιιι» ςυοά Ιιι 0αΙ1ΐ€αιη ιΐι»Γβ «τΙΓαοϋϊΙιΐΓ ηΙ> «γ- 
1>« »1»ϋϋ» ϋ*ιιι «Ι ιΙΐΝ:«ιι1ίβ : ίνίςηο Γΰ•1»(ΐΐΑΙ ι ϋ<Η>, 
ϋΐ ί*€ίΐ6 η»τίΙΐιιι ΰίιιο ιιΙ νίΐιβηι ιοοαΙβΓβ 1ϊ€€α4• 
£ι μιιο α<|α•ι κΟιιίι «(Γ6 Ιιι ΟανΙυαι αβοβιιάθηι ρι*ο• 
ρΐβΓ υΓυ•« οΙι)ι•€ΐαιιι» Οϋ^ιιβ ρ* γ βιιφιειιι, €}%εί μι 
ιιι η^ίοιι• ηΐατίϋιηα 0«((<Μΐί». Ι3ϋί αυΐβιιι α<ια« ίιι 
ίιι•αΙι μ Γ€€βρβΓϋ ιιι £ΐΐΓ£ίΐ<:ιιι, ιιιν«$ ίη βίεεο <1β• 
*Ιΐΐαί οοιι«4«ΐ, βχ>ρ(€ΐ»ιιΙβ§ ίΐυιιβο ίιιυοϋλΐίο &οΙκ» 
μ<1«»1. ΙιιαίΜίαΐίο αςαβ βχθΓ«*€ίΐ, ιιϋί ρίαπηιυιιι, 
»ύ ουίάΐοβ Γ6£ΐοβ φιίικίβαηι : υΙ>ί \€γο ηιΐιιίιιιιιιιι, 
*<ι αιι^είιη οιι&ιΙΙΟΓαιιι ιιιβιιβυΓαιιι αιΐ{6&οίΙ• Ν<μ:(« χρώνται θυρεοί; μίν Ιταλιχοίς» χαΐ ξίφεσιν Έλλη• 
νιχοίς, τδςοις δέ μακροί;, ώστε χα\ Ιστώντα; Ις 
τήν γήναύτου; τοξεύειν. Ποταμδ; Α παρ* αυτήν γβ 
τήν ποΑίν ^έων, σφοδρδς τε χα\ μέγας, ές τον προς 
Γαλατίαν " ώχεανον έκδιδοί, άπο της πόλεως ές 
σταδίου; δέχα χχ χαί διαχοσίους έπ\ Οάλαισαν, 
χα.1 πλημμυρεί (έν«6αίνε4ν τας ναύς εύπετώς πάνυ 
έπ\ τήν πο*λιν. Κα\ μέντοι Ιπεστρέφει τά ύδατα τά 
Ιμπαλιν γινόμενα; χαλκπώς επί τά γεύματα Ανιόν- 
τα, Αντιχόπτειν. ΙπΧ.τήν πόλιν Ιόντα. Κατά μέντοι 
Αμπωτιν, Ιν τε τ8 πσραλίψ χώμα της Γβγευτία;, 
και έν αυτξ τ| νήαω ές Αμπωτιν γινομένων τών 
ύνάτων, τας ναύς έπ\ (ηρΑν γίνεσδβι περιμβνου« 
σι, ές δ άναπλημμυρί^ει αύθις τά ύδατα. Ι1λί)μμυ- ΐ^ίΐυΓ ϋί άϊϊ Γΰ€€4€ΐιΐ€», ρο$»βα Γ^ιηο»ηι »<|ΐια», Ο μεί δε ές το μέγιστον» έπ\ πήχεις βαστλιχούς πιν- ίιΐΐ|ιΐ€ υί& ίιι «ραείο νίςιηιί ΐ|ΐι»ΐυοΓ ήυηηιιιι. ίυιι:ι 
4 υαι Γυίήι ίη ιιιβιΙΊο ε*«ΐα Ιιοτιιοιιΐί» ιιοιιγι, «?1 β*]υβ 
^υί »αΙιΐ€Τ ΙβΓΠΐη €^1. ίιι «υΐιΐηΓίοιο ηιοΐιιπι «4|ΐι« 
ϋί»£6ϋϋοι• ν«ηπιι ιιι Οϋΐι&β» !ιιι]ιι• Γ€αρΓΟ€«Ιΐθηί§ 
ίυνυ•ιί|£ηιυ». Ιο Ιιυιιο ακκίυιιι ηο• Ιηςυί&ίιίοικηι 
ίΛ&κ οροτϊΗ. ιυιι* •ίώι» α 1)βο 0Γ(ϋη»Ιυιιι «»ι, 
ιιι β((Μ9ΐΓυηι ιι>ΐυΓαιιι 9ΐε1ιιιΙε•ι&ΐΓ0ΐ• Ηιιιο < Γϋΐΐίιηυε 
Ιυη« ιΐ;ιΐαηιιι «ι ΐ©ι>*ρ€ΓαΐαΓβαι, ^«αι» ίιιίιΐο « Οβο 
ιιι»(ΐιυ Γβ^β ΛΟΟίρΐΐ» ηοιι ΐυΙιΟΓΓβΓβ αο »ςα3ηιιη 
ΐιαίυΓ». Ν»»ιι ιιιιιι ιαο ιιιοΐιι εβ ίη ηΐΐιιιιι ι^είροί, τεχαίδεχα * τούλαχιατον δ! έπι Ινδεχα. Νυκτός μέν 
νυν χαί ημέρας άπο^έοντα, π^λημμϋρεί αύθις έπα- 
νιόντα. Σελήνης δ^ κατά μέσον ©ύρανον γιγνομένης, 
Ις τε τ4ν χαθ* ήμ4ς χ«\ ές τον ύπδ τήν γην όρί^ον» 
τα Φ τρέπεσθαι έπ\ τήν έναντίοΎ τά ύδατα χίνηβιν. 
Χρή ούν 4ια«κοπεΙσδιι περί %Ψ$ κινήσεως ταύτη; 
ιών υδάτων, «{δ* επισκεπτόμενους. Τήν γαρ σε/^• 
νην Ιπιτροπεύειν τε τήν τών υδάτων φυσιν ύπο τού 
Θεού τετάχθαι οίόμεθα. Ούχ άνδή άσυμφώνως Ιχειν 
προς τε τήν φύσ-.ν τι αύτίι; χα\ τήν χράσιν ^ν (58) ΑΙ. ΫαηΜοτηκ 

' Λ *ηρ€τκτ* Φλανδρίαν ίη κπο. ΝοίιιΙ® πααΓ8ίηαΙ<ί5. ΙΟΙ ΏΕ ΚΕΒΙΙΒ ΤΙΤΙΜΉΚί ΙΙΒ. Π. 102 

ε&ηχε τήν ;ρχήν ύπδ θιου του μεγίστου βασιλέως, Α αΐΐηΙΓιΐ α•|">* «ιώ ββ βι ίβιβηΐβ*, <1<ιηΑ€ »ά ηι*χί «ρος μέν τήν χ(νησ*.ν αυτής μετεωρ(£ουσ?ν έ?έλχε- 
σΑα£ τι, έφ* φ τ Α Οδατα ές δ Μ τήν μεγίστη ν Ανί- 
6ασιν γίνεται τοδ ούρανοϋ. Κάντευθεν αύθις χ ιτιοΰ- 
σαν έ«*νιέναι τΑ ύδατα, μη χ έτι σονανιδντα αύτΐ| 
Ας «V ΙνοΙον. ΈκειδΑν 61 αύθις ές τήν κάβοδον 
γινσρένΐ} Αρξηται γ(νεσθαι ές τ6 Αναντε;, το έντεΰ- 
•εν «ν§ις έχαντδντα χλημμυρείν. Συμβαίνει μέντσι 
«Α ΟΛ «νευμάτων, 1 ς τούτο συμβαλλομένων, χινειν 
Ιτι μάλλον τα ΰδατα, δ6εν Αν δεχόμενα ή τήν Αρχήν 
τής *ινήσ**>ς. Φέρο:το β* αν ταύτα κινούμενα διτττ-ν 
τήνδε τήν χίνησιν, έ«\ τήν του «αντος τούδε του 
ούρατνσυ χίνηαΐν, τήν τι αύΟαΐρετον κα\ δ)) βίαιο ν 
γεν*|εχνην, ως Αν μή ές σύμφωνδν τίνα Αρμονίαν 
γινομένης της χινήσεως, «ολυειδή τε χα\ ώ; μΑλι - ιι.ΐιιιι $ιιί πιοΐιΐδ :*»6οηιί)ΐιι ροινοιιοπί. Οϋίηάβ ίρ>ι 
ϋεέεειιιίειιΐβ »ί]ΐΐφ ΓυΩιιιιιιΙ, ηοη αιηρίίιι* ςυαιιι άο- 
ιιοε Λΐ6ηΙ ίη <!<?$66ΐ)&ιι,ίρ&2ΐιι »6φΐ6ηΐβ$. Γ1)ί αιιΐβιιι 
8<1 ίιιι:ι &ιιι ειιτεΐϋ (ΚϋεεηιΙοηΐ, βΐ ίη οΐιυηι ίΐΓΠΐιιι 
3«•ιιγ0ργι) ίιιεερβπΐ, »<|ΐι» ινιίρυΐιΐε* ίηιιηυΆηΐ. 
Υοι-ηη» §ί αεεβεεεΗιιΐ νβηιί, αοείάΐΐ ιιι *ςτι* ιη^ί* 
ιιιονι•αηΐιΐΓ. υιισεειιΐΗΐιιε ια•ιΐ6η ιιιοΐαι ρηιιείρΐιιηι 
*ι|ΐι* 9ϋβ'6ρβηιΐ)ΐ, εοιι»!»ί 50 «** οΉρΚεΙ ηιο&ιι 
ΐιιον«•<ι, ίιιιίυηΐέ* Ιηι]ιιε ιιιιίνίΜ'βίεϋβΚ ιιιοΐυηι, φ»ί 
ρ;ιϊΐίιη η»ΐιΐΓ2ΐίβ, ρ;ιηι•ιι νίοΐεηΐυ* 66η&6(υτ• Ιΐιφιο 
ιιιβί ίη Ιΐ3ΐΊΐιθ!ιί:ιΐιι αιιη'ι & ραιίβ $ί|>ί οοη$οιια ιιιο- 
ΙιιΙ ϊ&ι« Γοοβ*δβΓΐΙ, ρΐιιηιη» 61 τηπ* ιηοΐιι» ιρβεπ'β 
ίχοπυηΐιΐΓ. Ει ββιιβ ίιι ριίιιιίβ »ιιανβ *ρ66ΐι!»ΐϊοηί, 
]ιιειηι<Ιιιιηΐ|ΐΐΰ νϊδπί οΐ αυιΚίιΓι 8ρ6εΙ*6ΐιΙιιαι Γιμμίι, { Αν το ήδιστον έ«( τε τ!) θεωρία, χα\ δψιι, χαΐ " »ί ίη <ΙβΙ>ίιαιιι ηιβιιβιίΓαιιι φΐαηκίαηι Ιιιι}ιι& ιιιιΐνβηα 

αηίιιια εοιιΐι»2εΐ3 Αιη-ίι, φΐ3Μ ειηΐίαΐ Μΐοβ ηιοΐιι* 
61 ίηιοΓ &6 οοπιηιί$ι*6&1 > ϋβϋίΐαηιςιιβ Ιιβιηιιοιιίαιιη 
φι* ρΐιΐίίιηιηη άβ.β^Ιίοη'ιιοοηΐίηβλΙ,ριιΙοΙίΓβΰηη* 
«ΓίΐιιδΙ. Α1> Ιιοχ ιιιοΐα ϋυρίία 6ΐΙ•ιο αιιίιηλ ιυβίΓ• 
ιηοΚιιΙΙ ιΐιψίί 0*111 ίοοίρίι, βΐ ϋυρϋοίΐβΓ 6θΓροπι ιηο• 
Υ61, ρίίπΙιΛ ςαίϋβπ) υΐ εΓβκαηΐ, ρ»ηίιη τογο υΐ (16- 
ιΊνβοαηΐ. Νβιο «Ιιιπϊ Ιιιιίυβ υυίνβΓ»! ηιο(υιη αιηιιια 
ηο»!Γα οοηιίΐΛΐιΐΓ, ηβοββιίΐαβ βχί^ίι υΐ ιιιοΐυ» ιιαιιι- 

ΐαΐίβ $6ΙΙ6Γ>Ιί0ΙΙ6ΐΙΙ 61 2ΐι^ι»6ΐι1υιιι, τίο!οιιΐιΐ3 Υ6Γ0 
ΟΟΓΓίιρίίοιιβηι 61 ΐιιΙΟΓίΙιιιη ιΐΑίιίΓαΙίιιιιι ΓΟΓροηιιιι 
%\%ι\*ί\ Η*ο ςυίάβιιι, ςυαηΐυηι »ΐιίιΐι•ΐ .ίιΙ οοι-αιπιηι, 
61 »<ί ιΐυρίίοοιιι βοηιιιι ΐ|02 αιιΐιιιιπι ΙΐΑϋΰΐιΐ, ιηοΐυ ι•, 
ςκοαιηψι* Ιΐηϋ6πι ιιιοΐιι ίιιιρβΙΙβΙϋΓ, «ΙίχΐΗββ &:ιΠι• α««|» χα\ ές δρον τινά συμφωνον τζ του παντδς 
ψνχ*!, ώς Αν α!?θομέν|| μοίλλόν τι ένεγχου- 
τών χι νήσσων, χαι αλλήλαις συμφερομίνων 1ς 
τίνα δμοειδη αυμφωνίαν Ιχονιι Αλλην το ήδισΟαι. 
Έντ<ΰθεν τήν τι ψυχής χίνηαιν τήν Αρχήν εκείθεν 
λαμβάνουσα ν, έ*\ το διττήν έχείνην φοράν χινεεν 
αύθις τα σώματα, αύξοντα τι δή χα\ φ62νοντα. Κα\ 
μίν δή «α\ έ-κτ χίνησιν τήνδσ τήν δρμήν έ-πιδίχι- 
ται ,§ τψ «αντί τψδε συμφερομίνην ή ήμεΉρχ 
Ψ°ί(Α " ^5 ¥* ν αύναιρέτφ τήν τε γένεσιν χα\ αΰξη- 
σ«ν Ι«ε«ϊ4αι άναγχΐ), τξ δ* αδ βιαίφ χαΐ Αχουσ(ψ 
«νήσει * τήν τε φΜοιν αύ χα\ τελευτήν 1-ησηομέ- 
γη* ονμβαίνειν τοί; τζδε ούσ:. Ταύτα μέν Ις τι τήν ^0 χΐνηοιν^ χα\ τήν τξδι αύ διττήν ίάκυν ς €ίχΐ. Αι ΙιυιιιΟΓ^ιιι ςυί ίιι ιιο&ιγο 6^1 ιιΐίπ, ηοιι ιι«!- εμψόχενν χ(νησιν 9 δσα τε ψυχήν Γσχει, ΙνταυΙα ^α\ 
χίνησιν χινείται ήντιναοΟν. ΤΑ μένιοι ές τήνδε τήν 
Ιαλασααν ύδατα ού τήν αυτήν έχείνην Ανάγκη χινεΓ- 
σθαι νίνησιν, Αλλ*ώς Ιχει τε έκαστα πνευμάτων τε 
χαΙ τόια^ν ές τήν χίνησιν, βιαζομένων αυτά, ^ ψύ* 
αηις Ιχο» Α*/ χα\ ^οχης, ιφος ήν Αν χινοΓτο δή €6«Μ 6βΙ 1810 3βίΐΛΠ 11)0(11 Ι Τ6ΓΙΙΙΙΙ ρΓΟ ΙΙ3ΙΙΙΓ9 VIII- 

Ιοηιοι 61 1ο€ΟΓιιιιϊ, ςιιίΐιυ• ορροτίυηυβ 651, ιιιοΐιι^ 
ε'ΐ6Γ6 βοΐβΐ ηιιηιοι*. Ιϋα εοιι.ιηειιιοΓλνίιηιΐϋ Ιι^είβικι^, 
ηυία βρ60ΐΛΓ6 νΙια βιιιιΐ ρΓ^οίρηβ αιΙ Οθ6»ηί ΓβΙί 
ςαοΓαιιιΐ|ΐΐ6 πι&γιιμιι ρΐ6πιηκ|ΐΐ6 ιηοΐυοι. Νυηοιιη- 
<Ιβ άΊ{Γ6§*ί ιιιιηιι•, Γβϋβυηϋιιηι 6βΙ• ταύτα χ(νηστν. ΤαΟτα μλν ουν ές τήν των υδάτων του Ώχιανού κίνησιν, χαι 4π\ κλεΐστον δέ τή?δε τής 
•ολάσσ*|ς, ές τοσούτον άπε,ό^φΟω. Έηάνειμι δέ έπ' έχείνα της άφηγήσεω;, όθεν ταύττ] άπετρα^-:- 
με^α. 

Βασασυς γΑρ δή Ιλλήνων, ώς έπ\ τον βασιλέα 
Κελτών άφίχετο, φρ«ν(τη τα δντα δή χάτέλάβεν, ούχ 
έξσγένστΑ οέ Ατψσνν Αλλω των χατά τήν Γαλατίαν 
ή χε μάνων ΙναχαΆφίχετο χρηματίσχι • χα\ δι Α ταύ- 
τα συμέοιΑευάντών των αύτου ταύτη Αρίστων, έπί- Πθχ Οπεοοπιιη οιιπι ίη ΟαΙΠαιη νοηί^βεΐ, Γβ^βηι 
β^ΙΙυηιιιι ρΐκεηο&ι Ι^υΟΓΑηιειιι οΙίοιι<Ι•ι : ιιοο ροιιιΐι 
> ςιιοιρίλΐιι 0«1Ιί« (Ιιιηιηι ίηιρΗΓ.ΐΓβ «λ, ρη>ρΐ6ΐ 
ι|»ιλϊ ίΐ6Γ ιιι €ίΙΙ•αιιι ίηίβιΐιΙ^Γηΐ. ^ιι;ιριορι^^ γοι)»ιι- 
Ιι>ηΙίΙιιΐ5 ίιΙ οριίιι•2ΐί1ηι«, ςιιί Ηιί 6Γ<π»ι , ιιιο^β ιγ:ι- 
μβνσ •εσ***οσήναι τδν βοίσιλέα, συχνόν τίνα διατρΙ• 1ΐ6Γ6 &ΐ»ΐυίΐ• «1οιΐ6€ Γ6ΐ ΰυήιηΜίΐΓ.Οιιιιι »ιιΐ6ΐιι ιιιογ- οων αύτου χρονον. Ό; δέ έηετεΐνστο έπ\ μαχροτερον 
ττΐ νοσήματος, ούχ οίος τε ήν Ιτί έχιμένειν α^τφ, 
οβέστρβφσ Μ Γερμανίας τε χα\ Οανονίας. Παιαζή• 
της 4% τάτί Βυζάντιον ένολιδρχει, «ροσέχων έντετα* 
μΑνως, χα\ έιΛ Οελοαρόννησον «έμψας στρατδν, 
μυριάδας ιεέντε, χα\ Ταγού «ην, τον τδ• 
Εδρώιεης στρατηγδν, αδτδς είχεν ΑμφΙ χ^ 
έαντοΰ Αρχή τή «ερ\ τδ ΒυζΑντιον. Ταγού «ης μι ν 
συν τ^ &ρν4ζ$, τδτε δή Αρξαμένφ ευδοκιμεί ν, έσί- 
οαλον Ας τήν ΟίΑοπίννησον. ΚαΙ Βρενέζης μέν «ολ- 
λάχις έσοαλων, χα\ τότε, χα\ μιτλ ταύτα έδήου τήν 1)11510 Ι Ο II (( 11 II) ρΓ04Γα!ΐ6Γ6ΐΙΙΓ, ΙΙΙ4Η6Γ6 ιΙίιιΗιΐδ ΙΙΙΜ1 

ΓιιίΙ αιι&ιι» ; ρΓοίοιΙβ ΐΓΑΐι»ίΐα ββηιιαιιίετβ^ Ρ«ηηοΐι1>, 
άοιιιιιιη ΓβιΙΙίΙ. Ρ&]»ζίΐ6» β* Ι6ΐηρ6•ι»ΐ6 ορριΐβΐι^ιΐίο • 
ηί υτϋίδ Ονζαηΐί^ ίηίβηΐιι• 6γϊΙ. Μίβίι ςιιοςιιβ ίιι 
Ροίοροηηοευηί βιβΓΰίΐηηι, (ΐυίεοαιρΙβΰίεΙ&ΐαΓ ηυΐιι- 
ςιιο ιηχηλάοδ Ιιοιηίιιυηι. 11ί• ρΓχΓ^είΐ Ιι^υρεη, <»ο 
ΙειηροΓΰ ΕαΓορ* ϋυεειη. 1ρ?β αιιΐ6ΐιι ίηειίιιιΐκΐΐιαΐ 
ΒχζΑίιΐίί ορρυ^ηαΐίοηί, υΐ βι Ίά Γβ^ηοιη ιιυϊ σιιΐφ* 
εβϊοΐ. ^Α^ιιρε* 61 ΒΓεηειυδ, ςαΐ ιιι ιιι εΙ•Γ6»ε<»Γ<.» 
Ιιιείρίεοαΐ, ΓεΙ)ΐι• ΓοηίιβΓ {ββιί*, ί ηεαΓβίοιι«ηι Γβοε- 
Γ6 ίη ΡϋΙοροηο€ΐαιη• Ει ςιυϋοιιι Βγ6ιι616», αιι» 103 ΙλΟΝΊα αίΑΙΟΟΟΟΧηΥΙΛ ί04 

$..νρΙιι* ΡιΊηροηηο&υιη ΙοηΐΑ83θ(, ΐαιιιίβηι ιιΐ μοριι* Α Πελοπόννησον, αλλά χα\ τά περΛ Κορωνών η χαΐ 

ΜεΟώνην χωρία • Ίαγοΰπης Λ δ της Εύρώπτ.ς ΙηΐίοΊΐίδ «ιιίιιιιιιιι <:οιινοι-ΙΙΐ, ι1οναδΐαη$ Ρβίοροιιιιβ• 
?ϋιη Μ οΐία ϋοτοηββ ΙΙβίΗοΐιχψιβ Γιιιίΐίιιια Ιουα. 
4λ£υρ£§ Κυι-ορχιΐιιχ ο π ιιι εχβΠΊΐιι αεοβϋβηε, Αΐβοβ 
ηγ1)6πι ορριι^η^Γΰ βββΓοεβυ» ββΐ : οιιιςιιο βο Ιβιιι- 
ροΓβ 51 <»Ι>ΐίΜΐιί1. Αι Τΐιοο<1οι»ιΐ8 δραιΐ» ιΐιιχ Ιι»•ιο 
υΗιβιιι νοηιΓκΙβΓίΐΙ. ουιιι Ογ*οι ]*ιιι ϋοβροΓΛΓβιιΙ ύο 
Ιΐνζλΐιΐϋ Ρϋίοροιιιιββιηιιο 8*1ιιΐο, ίρ8οηι<ηψΐ6 γρι 
ίιι ςπινί$%ΐιιΐΑ ρβηουΐα βιΐίΐιιη* β&*οηΙ. Τιιιιο ί|ί- 
ιιιγ, οιι ιιι ΟΓΧουιαπι ι-υβ ίιι αηοίριΐί ΙιλΤβΓβιιΐ μβπ- 
€ΐιΙ«% Αγ|{08 ιιγΙ)οιιι Ναιιρϋο βΓΛΟΟΓηιιι ορρίιΐο ίΐιιί- 
Ιίιη&ιη νοιιιΐίιΐίΐ Ιι»υ»1 ιιι*£ΐιο ρπΊίο. δρσΝαηι I»- 
ιιι«η, ουο» ίιι ιτοΐίοςυίαιιι ν«•ηΐκδ«ΐ γ.ιιιιι ΙΙΗυιΙί Ν.»ι;η 
πβϊ$, ϋ* πια*»* ρβΐΜίηίΛ νί νβιΐιΓιιΙίΐ. 5ρ:ΐΓΐ*ιΓι €ο- 
βΐπίο «ι; ΐΓαϋΐΙο$ βκκο α μιο «ΙιιιΏ, ι;υί «ο ΐυιιιμοΓβ 
αίκταΐ, Ηΐιοάί, αιΐιιιοΐιίιί α $ιιο <>ρ'ι*€θρο 
ιη*1ιι•ί»ι»ιι Γ«ΐ'βηΐ, ίιι εοιιιίιίαιιι «νοοηΐιΐΓ. Ιυί ηιιιΐ 
Γι» π'.ιγο αΐτοςυβ ]:>€ΐιΐΙ*, οοιι]ιΐΓ&ιίοη«Μΐ» ΓαουιιΙ, 
Π ιιιιβηίιοΊΐοΓ €,οη»ρΪΓ«ιιΙ, μ ηιιΐΐί ΝηκίΓχοηιιη 
(59) αιΐίΐιπιι &ϋ «β εοΐιοβ&δΐιι*»* : ίιιιο ςυίιΐνί* μοίί'αι 
<ιι»Γι ιαϋίΙιΐΓ崙 φι*η» Ιαΐίηοηιιιι Ν*χαΓ«ί§ ρακί» 6 
νιΊίιιΙ. Οιιο Γοι ίβΐ* η»3)0Γβ αιιείοηίαΐβ 66ΓβΝΗΐ!Γ, 
ορίΜ'οραιιι «Ιιιοβιη €Γ«3ΐιΙ. ν<:ηΙβιιΐίΙ>ιιχ Γ^ζ&ηΐΊδ 
αιΊϋιιιιΐ, υ Ι εοΜίίηυο &υϊ* ΠχΓιΙ>ιι• ύίΜΦιΙβπΜΐΐ : §ίη 
ιιιίιιιΐΒ, Μ 603 ργο Ιιο»ιϊΙμι$ ΙιαϋίΐιίΓΗβ. Ηί ί$ίΐιΐΓ <υαι 
4:οιι*ΐιιβ οιηικίδ ί»(ΙρΓβηΐ ίΐΎίιί, ίΙίΐοΓϋ, ψιαβ'ι ρπιίβ- 
οΐυιΐηύ ϋυβ*ηι ΤΙιοο.Ιοπιιιι Τΐιβοιίοτιιβ υ1>ί ΓβδείνίΙ 
Γβιιι Ιοηςβ »Ιιΐβι* ς ϋ^ιτι 9^ίι»8^ι 3ΐιίηιο,€νεη':Μ«» Ι^α- 
ιοβ ;ιιΙ δρ^ηηιιο» ιιιιΥιΐ, Ιοηι&ΐυι ιιι βοηιιιι αηπηοβ, $ί ήγεμών, άφιχόμενος 4; τδ "Αργός Ιπολιόρχει. Το 
οί Ά ργο; τούτον τον χρόνον χατιϊχον. Άπέδοτο δε 
θιδδωρος, 6 της Σπάρτη; ήγεμών, ώς άπέγνω τοϊς 
"Ελλησι τήν αιατηρ(αν τω « Βυ^αντίφ, προς €έ χσ\ 
τ$ ΙΚλοποννί,σο), χβ\ ΙπΙ ςηροΟ άχμή; ζοτ] έβτηχί- 
τα τά των Ελλήνων πράγματα, τότε Άργος δμο• 
ρον &ν Ναιυτ.λίω, τ.άϊη των Ελληνικών, άπίδοτο 
ούνολλοΟ. Κα\ Σπιρτην 61 τοΤ; άπ^ •Ρά6^υ Ναζη- 
ρχ{οις Ι ς λόγους άφιχύμινος άπ4£οτο τ»λλοΰ τινο;. 
01 μ^ν Σπαρτιάται ώς ί,αΟοντο τιρο£<6ομένο<, ύτ.^ 
του αφών αυτών ήγιμίνο;, άχτ\ν γίρ τότ« ενάγον- 
τος '• του Χπάρτης άρχιζρέως, χοιν$ τε αυνιΐντες 
1«ιιιρ<>Γ6 σφ(σι λάγον έδίδο<ταν % χα\ ουνίσταντο άλλήλοις, χαΛ 
, (|»ά ίιΙ συν€τίΟίντο # ώς οΰ&ν\ Ιπιτρίψοντβς ιίσίλΟίΐν ές την 
πάλιν των Ναί ηραίων • πάν 6ι δ τι &ν δέοι χαλκπον 
πεισομένους, π^ο του Ναζηραίοις χ*Λς Αχτίνων 
πείθκτθαι. Έστήζαντο δΙ σφίσι χα\τόν γε άρχαρί* 
άρχοντα Ι λ\ τούτω * χζι έλΟόντων των Ναζηρα(ων, 
προηγοριύοντο άπαλλάσ^εσθζι τήν τιχίστην * *( £έ 
μ^, πιρ-.όψεσΟαι ώς πολεμίους. Ούτοι μίν ουν ζ*- 
χοντο άπαλλαο30μςνοι ώς έπ\ τ6ν ηγεμόνα, ώ; ού- 
ίεν ές τοϋτο σφ(ιι προεχώρει. Θιό&ορος Ιέ ό της 
Σπάρτης ήγιμών, ώς ήιΟίτο το πράγμα, ώς του- 
ναντίον ή Ιβούλιτο πιρι^τη αύτφ» λόγους τε 
Ιπεμπεν αύθις παρά τους Σπαρτιάτας, άποπ£ΐρώμ€* 
νος είόίξαιντο Ιτι αύι'.ν αύθις Ιπανιόντα• 'Ος £1 
Ιιαπεκρωμένου, προσίεντο τους λόγους» 1«ή$ι δε ι^οιιικιη ιΐ6ηιιο8ΐι$4Ϊρ«Γβ νι*ΙΙειιΙ.Ι)ΐαυΐ£πηΐ6ηΙ•ιι• ^ τ ή ν ηόλιν, δρχια ποιηνάμινος μηχίτι του λοιπού Ι»\ ιίϋ αιΙιιιίβ'Τΐιιι! ΟΓαΐίοηοβ, ΐο^Γοι^ιΐδ 011 ίιι ιΐΓυ€ηι, 
(ίι!ι:ιιι 03115, ίιιΐβΓρο&ίΐΗ }υΓΐ$]υηη<ΙΊ Γ^ΐβίοηβ, »β 
ιιίΐιίΐ Ιιιι]υειιιο<Π αηιρίίιιπ ίο μΓιπιιιιιι ίυϋυΰΐιιηιοι• 
Ε« ιοηιροίΐβΐβ ν*Μΐοΐΐ ρηε&Μ'ιο λγοοιιι βπυ&Γυηι, 

09111<|11€ 0ΐ>ΐίΐΜΐ€Ι'6. (ϋθΊΐΙΐ'9 Αγ^ΟΙ 11Γΐ»«ΐη, III β» II» 

<ΐ|ψιΐ£ΐΐ2Γ0ΐ, ευηιιιι» νϋ:ι^ιιρ<>8 ιορί^ι ιΐιιχίΐ: *%- 
ΐ;ιβ«$ιΐΒ'|ΐΐΰ ιιΐϋΓΐιιιι ι^ρϊιι», ιιϋιίΙ ρΓοΟαβΰ^Ι. Νεο 
ιιιαΊο |>ο-ΐ ιιιιη μγΙμμη ιΙιιο1ιιι$ ιιι Ιοείλ »ΙιηυΙ &<1ογ- 
ΐιιβ οϋ^ΰΐ, ^αιιι ορ«Γ6 *ιιιιιιιι& ορβ ΙΐίΙΰΙαΙϋΓ• Ορρί* 
•ΙαιΓιβ αυίοιι» ιμιί ία »ίιιίί>ΐΓ» ιΐΓϋί* ριΠβ Γθ•ί&ΐου'αηΐ, 
ρ^ιιίςϋ» 1(;γμιγ, βρ€€ΐη> μ^ιο, ίιψΰίΙιΐΓ. Ρυιαϋαιιΐ 
πιΐιιι 60 ν ίιΙ ίδδιι νίΐ'ϋηι <(ΐΐ(!ΐικΙαηι ίοιίίςβααιη ιΠοιό- 
Ιιίιι, υιϋοιιι ίιι ύαιτΛ ρ»ηβ ψι» ορρυ^ιι^υϊΙυΓ, 

< ΟρίΑΙΙΙ 088β• Β^ΙίΟΙΟ ίΐ*ψΐ6 ΐθί'0 ί&ΐ<ι, είΐΑίο Α^ΙΙΐί• νουν βαλέαθαι τοιούτον. Τότε οί Ούενετο\ φρουράν 
ές τήν άχρ^πολιν άποφηνάμενοι χατείχον. Έπ\ 
τούτο δε τδ "Αργός Ίαγούπης 6 Παιαζήτεω βασιλέως 
στρατηγδς ώς έ?τρατζύετο, έπολιόρχει τε άνά χρά- 
τος, χα\ προσβάλλων τω τείχει Οαμά ου χ άνίει. 
Μετά δέ ου πολύν χρόνον, ώς άπό δυοΙν άμα τόποιν 
προσβάλλων, έπειρατο τοΰ χωρίον, γίνεταί τι βείμα 
τοϊς έν τ$ πόλει πάνοιχον, τοϊς επί τφ εύ^νϋμω 
της πόλεως μέρει άμυνομένοις, ώς δόξαν αΰτοίς άν- 
ΰρωτΛν τίνα των έπιχωρίων φήσαντα ειπείν, ώς 
έάλωή πόλις άπδ τοΰ δεξιού. Κα\ έχλιπόντας τδ 
χωρίον τοΰτο, Ιέναι βρόμω έπ\ τδ δεξιόν. Έντᣕι 
δι άναβιβηχότας τδ τείχος τους πολεμίους, ταύτΐ} 
έλείν τε χατά χράτος »ήν πόλιν, χα\ άνδραποΚαα- ιιβ ε»ιιΐ€•Μΐ«ηιΐιλ |Μΐ <1βχΐΓ»ιιι υιϋΐδ μ»Γΐ«ιη. Μ»»β Β ο0ιι ^λιν περ φανη τε χα\ πάλαιαν. •ΑνβράτΛ«α Ι»οδΐ^§ 8ΐιιυρΐϊ$9ΐι»ίιιΓι8 ιιιυΓ05 8αρεΓάΓυηΐ, ιΐΓϋ&ιιιςυβ 
ιΠ«ίΐι %\οτ'\Λ «ι ν«ιι»1»ΐ6 ρητ8ΐαιιΐ6ΐι» νί οΓΟίιρανβ- 
γο, ρ«•ιιίιιΐ8<|ΐι<ΐ ιΙίηριιοΓΟ. ΙιμΙ* €θΙΙβ^ΟΓ«ΙΐΙ ΤϋΓΟΙ 
ιιιβιιοΊρίατιιΐΜ 1γο§ αι^ιί^ϋε» : φι« οιιιιιια ίιι Α^ίαιιι 
α«|Μ>ηαηιι•ΐ, ί1>ίΐ|ΐιβ Ιι»1>ί1αιβ ]ΐΗ5«ΓυηΙ : ιι«ο ΐλΐιιβιι 
μ•4ιιί ΐιινβιιΐιν, υ Ι 0Γβ<Ι*»ιι ί(Ι τοΓϋΐιι «&86 : ιιβο ρΓ«- 
ΐ«Γ«α ΐοκιιηκ*:™ ρι>ΐυί, ηυίλ Ιιαυ>, υ ι ΰΐιιιι ίι»εο* 

ΙΰΓβϋΙ, ίρείϋ III ΑϋΙ* * ί6{€ Γ^;αϊΙο Α8€ΓΪρΙα8 *ίΐ• 
^^Ιΐρ*ί>, (ΙίΓ^ρΙβ ΑΓβϋ ΙΙΓϋ€ 9ΐιΓκ]ΐιΊ»5Μ:ι» > οιογοϊ- δέ λέγεται γενέσθαι εντεύθεν τοίς Τούρχοις ώςτρι•- 
μύρια. Κατόιχήσαι μδν τούτους λέγεται βασιλεύς 
ές τήν Άσίαν • ούχ έχω δέ τοΰτο συμβαλέσθαι ώς 
είη αληθές, ού δυνάμενος έξευρείν διαπυνθανομένω, 
δποι της Ασίας ούτοι χατφχηνται ύπδ Παιαζήτεω 
βασιλέως. Ίαγούπης μέν ουν ώς τδ Άργος ήνδρα- 
Ήοδσατο, απήγαγε τδν στρ^τύν • μετά « ταύχα 
Ρρ•νέ;ης τ• αΰτίχα επί μέγα έχώριι δυνάμεως, 
συυ.€2λλων τε ές τήν Πελοπόν.ησον, χ•»1 ές την πα- ΝοΙυΐΦ πιβι^ίποΐο] (Γ>9) Κ!ιυιϋ» ΕιΐιΓιΐΓ» Ί π Ιο Ι Γι -ο. »» άνάγοτίίς.Λ. ηί ς. ηκ κεουέτιιηαα» ιιη. ιι. 106 ράιιν Μιΐίί',,Ιιν, ίηΐ τβύς ΊύΛνοΛί, μ;γά*Λ χ («ίϊΐ)|Αί .'ργι αχ*&<*ννμ*ν«ί Τώ ' ^«Οίω; β-"™ ' «τριτηγ»»; μΐ» ούχίιι Ακο&ιχΐιΙ; δ:Λ ρ"; 

• 4* Τοϋρχιο• Ιπομινα» βύτφ, ίποι 1* 
1{|) ;•**•, Α{ ΐΰνηρί « γ•νομίν<;> τ* έί πΐΐιμ'.», 
Μΐ ».ο^;ί*βνΐι -,ί ιτραιιύμβτβ, όχιι 3ν1ηί(| ατρα- 
ΊΙ^μιτο;. Τ•,*υ; γίρ 41; ΙιτποβρΙμουΐ καΐ4»μΙνου{ 
τ-.ύ γίικυΐΐϋΟΐ!. μήκ μ ιίΐν, μήκ β>χί»ν Ι/οντβς 
Ο-.ί. Νϋ 5* ιιΚως. Ι π: Ιιιρχβγτρ τι κβΐ Ιιίαν β*1 
ΙοΜίΚνΐ*;, Ιηιοβαι όττοι 4'» η ι; Ι^ηγ^τβ» οίτοΐΐ ϊπ\ 
Τ'-Ο; κ-λιμίηνι;, αύιιΉ Ικιβτο» Ιππινοντί τι χβΐ 
ίτιρον βγβ'μι»*» ϊϋΐιιν Ι; τον Ιχπόίρημβν :ή; 1. ; ( α ; . 
»-!'■ έΐ ί»τΡ] «ί,ιιμίι γίνβ)-1«ι. βΟΛημι ι.ιμΐιχ- 
»•«:ι; ύ*Α τοΰ •ιραιηγ•>», άκβίβνιις •0; κιρ-.ά- 
Τ'Αίίι» Ειιβοιι;. 9ι1ν *ν! ιρά:ο;, μηοίι τι ίκί/ο/- 
«;, ϊι'. ικβ•*Μΐμ4νβυΐ οΐι» ιριί,' ΐιβρτκ χ (ηιιι ια4κιίΙ ιιΐιίτ. ΡοιΙ• 1 • 5ί "!Ί ; '»ι ΙΙ<««Γ»*» (ιι<- 
νι ιιι:<(ΐι•ιιι μοίοιίίιιη ιιΜΙιι* «Ι, ι ηιιι ιιιΐι»•.«-ι 
ίηΐΛία ΛςυΛηβ ΙΊ-Ιομοηβ «ιιιμ γι ιπ»ι ϋίηοηι ΙΙμι- 
άΟΗΐΜΐι, ϊηιιΐυ ΑΙΐιΙ'ΐηι (Ίιι-Ιίΐτ ιϋηιίΓΐιιι, ιημ• 
«ιιιμίίυ* εΙεεΙιμ «II Ίυι νίςί* ιΐ'ΐηκιι; (ΜΗ Τιιι - 

II Π» Μ 1«ι|ΗθΙ)1ΙΐΙΙ1ΓρΓΟΙΙΐρ* Ι»ΙΙΙ«, Ι](|ι)1 1|11>(•ιί ΓΧβϊ - 

Είιιιΐη οΊιιιΜβΙ ι -|ΐιίι αΐιί^οη («Ικϊ γβπιιιι ιιιγΙ>ϊΙιιγ 
Ιιικϊιριι ο^ιΐΊΐιικμιβ βΊΐΐίΜΙ, 4|>ι<κυΐΜ•Ι•β ιμϊΙιΙι• 
ΙιΙΗΙ •Ι)ΝΗ<Η. ΚιμιίΐΜ βοίηι Τιΐίίηπιιη |ΐι>ί<|:ιιη. ηιιι 
ριορΓΪΟ ιιοΓυιηβ ηιΗΐηΐιιΤ, ΒΝ «ΜΚκίΙβίΗ , Ιι»* 
<|«0<1«• Ι«Ι»)ίΐΙΓ*1[Ι3 ΙΐΟΙΙΟΓ•ΊΒ 1 Ρβ^ϊ ΙΧΓίρϊυΚΙ' 

ίοι•μεΓ Μΐ|Ηΐιηΐιτ. ςιιοοιικ)Μ ιμιϊ γοι αΙιιΐΒΓίΙ, 
(θΐιτ#ηί »ϋ ρπριίχιιι ϊΙ ιμοΝι ιΙΐΓψίβικΙι, Ηυπιιιι 
ϊιιΐ[ΐ.!ι ίίίηηι «ηιιοο Ιιιΐχπι: «ιιι !ΐι*Ι(1ειιΙ, ι1κττηπ 
«1«*ιιΙ«ιπιιπι 11«|««|ιι1 ΜΟΙΙΤΙ, Οΐιμι» ΟρβΓ* ίη ρτ.ν- 
Β <1ίι α(ι;ιΐ(1ί• υΐιιιιΙιΐΓ. ()ιιμ<Ιο ιπΐηη («ιΐ'ηιιΙ η> ανΑρίχοΐι. χαΐ Ε « 1; ΙϊΧα *ραχ*ιρ-/% Γαύτ•] ΗΠΒ» ΙκχΐίΙυιπ. ΐ£«ρΐι> *ί|£ΐιο ■ ιΙημ, ι 

1«:»τϊμ.ι: ϊομ; τι μιτλ 'ΛμουρΙ*)» ιού 'ϋρ/άν:ο, (ΙοιιΙ β<|ΐι«ί, ηιιο• ϊιΙ ϊιΐ ειροιίίίοι ςϊικιιιι.ιΐιι.ιιιιι : 

»ιΙ «*!.; (4τι β•) 1«1 Π»•^ήτ(ω, βιιβάντβ; ({ τή* ΟΐιτιιιιΙ Οΐ1»ϊ4ιΐ)«, ιιίΙιίΙ ιηοτιιιίΕΐ, «Ι ιϋιροΓΜ η- 

Κ^ρώι^», ύ•ήτ«ί τι *β1 ιαιίτι) Ιλομι'νου; αφίκ [ΗΐιιιΙ αΐ3ΐιΐί|ΐϊα «1 ΐ|ΐι;π:υιιΐ]ΐΐ6 ηιιι» οΐιΐιιΐ.πΐ. Ειι 

ρτοτιύΐιν, κ«1 ΙιιΜνιι; *ορ•/ρήμι Ιν!ν>ϊ μίγα ιιιφιΐο ιιατϊ ΙΙΙοι, ^ιιί ειιηι ΟπΙι»ιιιί ύΐϊύ Αα>πηι•- 

ΐ-ΟΐΛ.; ί» Ρριχ'ϊ γίνιββ•!. ά-βνΐί/ϊ] τε ίη; Εύ,ιώ- « ΓΟιιι Ρ,ι]3ΐι1£ η 1ι-πιρτ•1ι1β ίη Ειιηιριιιι ΜμΑι• 

γγτ,ϊ •*χ';-τι.:ι;, •*4 -η; τιν* Σκοπίων "ΐΐιω; ίτιΐ νιιι, ΐιΐ ριι;ιΙΐι κ εοη««τΐίΐΜ, *( υ ιί*τιιϋι ιβηιιι 

ί*^•Τριίαϋών /ώρ«* **1 ΜυΜΪιι, <■>'. χατί τή/ 1ι6ί οΙΐ(ί»Ιϋ Ζ ϊι>Εη-ι]ΙΙιίΙίι|ΐΐΒ ιν.•γει.ι*ιιΙο Ιιγβιι 

"" ιίο*ι»», Μΐΐ> Κ μμμ «ρΐ «Μΐ*1ί»" οίκί,- ιυιηριο, ιπ»ιίι•-*ι Η^«ΙΪΙΑμ «Ι*», Ιι>1>ίΐιηΙ•:« 

β» *ΐίί*^(. υ4ΐι1ΐι]υο ΡΜ ϋαι-κρ3ΐιι, >1ι &ειιρίι;πιιιι υΐΐιβ ιιι()ι^ 
»■! ΤπίΜΐΙοτυηι Μτιιογοη^ιιγ γε|ι^ιιγιιι, ειιιιιι ρ*τ ΜϋοαΙοηιιι» .Ιί»|»«Γ;ΐ»ί. Οβϊιιιΐβ εϊτο ΤΐιβίΜ• 

ΙΐΙΙΗ μΙΐΙΓί-.ΚΜ •)ΙΙΙΜ|ϋ< *υΐ•*Ιι( Ι-^ϋί ΟΙΙΐΐΛΐ. 

"Εϊ'ί ><» ούν Ι1«ι«ΐήΜ<ι) λίχι-ϋ μοίριν ού» ΑΙ• Ιαΐρβηιιιν ['3]ι/ίκ, Γ»ιιι:ι «ϋ ιιοη Βΐ•«1ίη.ιι &, ■»■- 

γι» Σ<ΐί1ώ» 1ε: Λϊϊΐβ» ΙλΟοίιβ», «ρ*«β(!>αααθαι Ιΐι»ιιιιι πιαπικιι τβιιίιικ ίη Οκίιυι, Μ ΙιΙικ Ιβ|ΐ«ιι 
«ρ'< ΙΙι-^'.τγ.••, αίτιΐιβαι «ύτώ» τοϊκ ήγιμΐνβς „ ηιΐίιίίί »Λ 1'»μιίκνιι, .|ιιί ρβ!«Γ0αΐ ρβΐηι<ί>ιιι <-Ι 

χρ# ( μβτ* ιι κ*ϋρϊν, Ιφ" ί•ίι*6β»τ«: τ!» ■Ιΐΐρον, η•ςίοη«ιιι : ηυιΐιυκ Γη-ΐί, Ιι-»ιι 5 ί(υιί εμτιιι (ίίπιιπ 

-.«»4ι»^:ρ:ΐϊ ούιψ ι«ν>; ί»Ι »5 Εύ^ίηΐ| ένα.τίου; οιιιιι Ρ*]ιεϊ1ιι «Ιΐιείΐι Κιιιυρχ |«*1«ιτϊ. Ρ^^ιίΐι « 

τ.'Μίμον.. ΤΙ» Ά ί]ίίμ<»ιιιώ Ηγφ ηροαίιιΟιι τή» μΐιιηιιιιιιιι ιΙπ!«εΙ•ΐυ» ΐΙΙοΓϋηι ΚΓΐιΧΗΐβ. ιιιιιιι»! ιιι* 

■ ττ,ιιν κν'.ώκ χ>ί ύκι«];ΐ(1βββι μιγόι ι. ΔίΒ&ΐ'/το» |η* ρΓθΐηί•<Ι, •ί Ιηίίο.τ«ΐ)Ι, ςικηιιΐηιφιΐϋΐη *ι»γβΙ 

ϋ ΙκιΙιλιί «ιχιικήβιι ίν-.ού; 4"4 *.ί•,ν Εύρώηην, μυΙΙίιΠί, 1*1 Γυ ω ; ιΐίϊίΐ», Μ ιρίι* Ικί^ίυΙυπιιι βί•ι=ιΰ*•ιΐ{ ιο'^ς ήγιμίν*; *ύτώ< άνι μέρο« 

ίκ>β««». ΜΙ β«ΐΜβ(ντ4; ονΜ), αϋΐΟΐΐ (ρηβίμ'Λί 

γι.ΐϊ»«. Ι* η ίκϋοίρίμονς *υΙ Ι; Γ.ίλίμι*. "Γοιι- 
ρ»ν μίποί Ιΐϊ^νήτ^ί ΐρ^ι»ύώ< μ^ ιι νιωκρίΜιβιν 
•! ζγ»μ*«ί αύ:&>» »»»Μν«ί »ψί»ι, ο^λλ«ί<υ» Τβί• 
τ«ν; •κίκΐΐιν*. Τώ» 41 £χι•ΐώ» χαΐ »ύν (τι άνι ιτ]ν 
Κ,ρώίτ»,» «*ίν τι πίϊ)06; «ολλαχη •■ιόαιΟΙντοι» 
!»:π ϋίΐ». ϋΛΐ 0«* 'ΑμουρίηΐΜ μίντί" 1» τ{) Μχ- ΕιίΓυρχ »|γοτ, ιιΐ ιιυ{»1ί ίΐιί ιί*«οΐβ* ιι 
ΚΐΙοκηΐυΓ. 0«ί ><■ Ιικηί ιηιμΙιιιιι ρεγ Κιιιοριΐϋ ιΐι. 
ϊ|>ϊΓϋ, (ιμιιΐρ* ΓϋίΙι ΙιιιιΙ ιιριίηιι, Γβιηυϋ ΝΐϊΙίΐϊΝ» 
ρ«Γΐΐίι«ίη)Ι. ΙΜιιετρ• Ι'.ιριίιο Ιιιιχ-ιι» ιιι (Ιικη 
ιΜϊ5ι:»ΙΙυίϋΐιι Ι-Ιιιτορ* ϊυΐπί .ι1ίΐ|ΐιιηι ϊιιηφνιϋηηηιΐ 
ϊπιΐυοπνυΐ, υυιηοι ιυιιιρπΊιίιιΜίί, οιιιι ίη ιιπιιιη 
«οιι•«ηΐΗ«αι, οΙ-ιι ιιιιοϊτιΙ. Εϋιιιι ίυϋϊβ $ΰ*11ι»υιη 
ιι»1•ι»ιιι (ορίιιιιι υιιι)ϊι;ιΐΒ ρ«Γ Ι >ίί*••ίΐ. 4 «>1 βτρμ^». ββΐ ί» ιζ παρϊ Λς •» Ιΐιιιη *ίϋ«ιβ βίΙ, ηυηι *ϊιΙει »|<«γο ίη Μ»ϊ«1νηί 
*ο:ιμ4» »>ρί «ατψκιοται, ηγιγΐντο; μίγα ■:; η<ή- ο Τΐιοιπχιΐ Αιίο Ιΐκιμίκί Βιιίΐίιιια Αιαυηι«* ]ιι•»ιι. #«; Τονριοι' ιι Ιί τβϊτον τ'.» ι^ρο», ιαΐ 
■ΙΜΐ, *•1 τ» τής Ζογ«β4ί «/6ο» 4,&ι«ί χίλοιίμ»- 
»•ά** Άμονρ«τ«Η ιυϊνχΊβΓ, κιι Α Φι*ι»Μ«Ετν 
Ιι^ς Ι»*ί•ι. *Μ μί»*"* Χ*£ί4»Τ|*ο; *1 έ» •βμ 
■Ιθ»»ι»ο*»ΐψ "ϊ =ρ4ι;ρο* Οκό £ο»λβιμ1»«Μ «τ- 
ο/κΙατ)^ τον Μίλτου, βιττιΐί* Α *β\ *) τκρί τβ 
Ι^•ιί« 2»ρ•, ϋ*ί ή Τριβαλλών •π6 •ώιΙι«ο««<3.;*•ί 
Ι»:ι »=ϊτ*»Αίμ•»,«ιι*ή»^? ,ιν ••*» »**»μί* 

Νοίαίο ωιΐίίοί^ϊ. 
(ΜΙ) Χ«ΐ•κι»ί* •»« »■* ^«Ρ"» 1 » ■* ΤΒβηΛβιι, Ϊπ>|κ;γ. ΡΜΙφΜΗ ^111 ι]ιΙΐίΐ|ϋί ρΙιΐΓίπΐυΟ ΤΐΙΓΓβ• III ίϊ13ΙΙΙ Κ£ίνιι<:•ιι 
ίΐιιΙιιΐίΙ, υΐ «ίιιι ιιι«>ΙβΓβΙΙ. Οΐιιιραι 'ίιχατχ υπ ιι- 
ιτιιρτίυ» ,60). ϊ*ιΙκ•ηΐο ΑηυΓϊΙβ, ΗαΐΗΐιΠ €«μ»ιι» 
«ι. Κίϋιιι ΐΊιιϋ|ΐ|•Ί|Μ»Ιι* 53 ίί(ίι) »1) ΛπιιιιϊΙ.ι 
ΕυΙ(ΐΝ04 ίιΐορίΐ. Αϊ Οοβί-ΙΠΗΜΙΗ Η τ ||ίιραιιί[ \. η , 

ιιιιΐί ι1• 8αΐΒΐυιιιιο Γηΐη «Ιοιιι» κηΐΐι *•ι. Τΐιο,- 
ιιΐυ ει ίκορίικυηι «ο ηυη Τπί»1Ιοτηια τη[>υ, 
ςια ■ Ρι.ι1ι|•)μ-|ηι1Ι υιςοβ '« ΙΙλ»β•" 01 δορίιίνηι 
ϊίΙΙχκ ικιηιιιΐΐ »ί€Βΐιι ριΐοΐ, »Ιι Αιυνηΐίΐ. Βίιβ Ρ* 107 ΙΛϋΝϊΟΙ ΟΗΑΙΧΌΟΟΝΟΥΙΑ 1Μ 

{αιίιβ εοΐοηο* η•Π» 081 : φιί ϋ/ιηιΐο ΙΙΙγηοηιι» «ι Α τήν τε Ιλλυριών χα\ Τριοαλλών έληΐζετο χώραν ΤιίΙιβΙΙοππιι Γ6$ίοιι<?ιιι ν8«ιαΙ>»1. Ηλο. Ιοο» οιιιιηα 
«4ιηο<)ιιηι ορρηηιιη» Γιιργο »<Ι ιΐηιιιαιιύοβ Ιιοβίοβ. 
ΡοιΙρ* η ;»Ιπ ρΐιιπηιί (η Ιιηηο ιν&ίοιιβιη γοιιΠ«»\ο- 
πιηΐ, €οιη ηοορρίΐδοιιΐ οαιιι αϋιηοιίιιιιι 6βδβ Κ1οοικ*5ΐιιι 
ΤΜίριοοιΙίβ ιηαιιαρϋ*, 61 &Ιϋ§ (\αχ Ιιοϋΐ'ι βχίοπί*• 
86ΐ>1, 86ψΐ6 ίΙ)ί ΙιιΓιβ&ίιιιοδ ΓοΓβ ι•6ΐ•ΐο 8αοΐ)ΐ?8 Ρί- 
]μζϊΙγ» ίιι Αβίχη ΐΓ9ΐιι&ν«€ΐυ8 ν Ει*ΐ7.ίι•αηι ιιιΊΐΰΐιΐ «ρ» 
ρυ§ηανίι, 61 ορριφηΜαι» αιια» (Γιΐίοιιί* Γ»Μ•ίΙ. 11•ιιο 
ρΓ0£Γ688ΐΐλ, Μβϋΐίηοη ιιγΙμηη Ειιρίιηιΐΐ ίι»»ρο&ϊΐαιη 
οηιηί ιηαοΗηιηΓϋΐη ΐζοιιβΓβ «γκμ»^ *££ΐ*«!8$ιΐ8 ο.Μ: 
ιΐ ιη^ϋΙΓιιι!• ιΙΙςίϋπΐιιΙιιιη ΓοπίΐβΓ Κϋΐίιϊΐ. ϋιιιιι 
ιιιΐβιιι ορριι;ηιΐΐοη6 υιί ιιιιΙΙο ιηικίη Ιι»ΐοηηΙΐΐ€Γ«ΐΐ 
Ρα]ηζίΐ6*, ρα€ΐίοιΓιΙ>ιΐ8 ίη β•1οιη πχορί* β*1. 

Εο ΐΛΐηροΓβ ςιιο ϋΐ6ί6β ΜΧΗ'ιικβ 3ϋη»ονβΙ>3ΐιΙιΐΓ, 
ηιιιιΙίΑΐυιιι €81 Γ»]•«ί11 6απι ίη ύ•<ϋΐίοιι«*ιιι *(Χ6ρι»ιιι Β * ίω# χα^ήγγέλλετοτψ βασιλεΐ, ώ; έάλω Μίλιτηνή, Έπιδιδόασι μίν ούτοι οί χώροι ηρός γε πολεμίων, 
χα\ ΰστε,οον μετά ταύτα έτερων έκτων τ*ύτΐ| έ*飕 
£εόντο>ν αυτού, ώνπερ Αν έπυνΟάνοντο, έπιτη&είω; 
αφίσιν έχειν τήν χώραν προς τβ άνδράποδα χα\ ές 
τήν Αλλην ούσίαν, τήν ά~δ των πολεμίων, χα\ δπη 
4ν μάλιστα μή άντιχδπτπ, ύπο των πόλε μ (ων. Παια• 
ζήτης δε ώ; ές τήν Άσίαν δ<α6άς. έπ Έρτζιχάν «-*- 
λιορχών παρεστήσατο, «ροΤών Μελ^τηνήν τήν έπι 
τψ Ευφράτη έπ«>λιόρχει τε χα\ προσί6*λ• μηχανή 
παντοίας προσάγων τώ τείχει. Κα\ επί χρόνον μέν 
άντείχε • μετά δε ταΰτβ προσέχω ρήσε χ•0' δμο*/•- 
γίαν. 

Ένψδε ή τε Μελιτηνή έ-ολιορχείτο ύπο Παιαζή- οβ*6. Τιιιιβ 3€£6«ΐ6ηΐ68 ΑιίιιιΟΓϋΐη Τιιιτογιιιιι ϋυοιε, 
ρι»6αΙ)ΐιβ ΓαΙΙςαηιιιΙ Γ6€«πι Τεηιίι-ίΐιι, ιιΐ 8ίιΐ£ΐι!ί αϊ) 
>ρ*ο ίιι •ααηι γ•μ1ιιγ6Γ6•ιιιιγ ΐ6$ίοιΐ£ΐιι. (*ιιο(|ΐΐ6 ιιι»- 
ρ% ιηο?θΓ€ΐιΐ, ΓϋΙίβΐοηεηι €ο•ι•ιηιιιΐ€ΐιι *1 £γιι6ιίι» 
|ΐΓορίηΐ|υίιαΐ6ΐη ν ηο* ιρϋΐηι οοηΙίιιςβΓβιιΐ, ρπΗοιι- 
ώάαοι : ι«Ι<1«ηΐ6§ »6 ίρβυι» πι» ιν£ίοιιί« «ι ρ;ι~ 
ιΐΏη 61 ριίΓοηυιη «Ιβ£ί886. ΙΙΐβ αιΙμε'κΐΐΜΐιΐ, αϊ οο- 
ςΊΐ»Γ€ΐ •β ρΓορΙβΓβί Α§ί;β «β&« ΓΟβΟΐιι, ια ηιιΙΌ 

ΙΐιΟίΙΐ) 8ΙΙΙ8Γ61 ΙΙΐί £600Π* ΙΐΟΐΙΐ'ΐΙΙβε, ΓΙΙΙΙΙ ΙΜίΗί» Γι- 

€6Γ0ΐιΙ Ιιι]ιΐΓί»5, » φΐο^υβιιι εοιιΐιιιιιρίϋβ 61 Ιιψιιϊί* 
»βΐΓί. ΑΓϋίΐηο •ιιΐ0ΐιι *]ιι§ ροηΐΗΐΙοϋ&ηΙ, ροκιΐΛ» 
(Ιαΐυή <|υ»5ουιΐ(|ΐιβ ]ιιμ!μ«1, »ί €οηΐη ΓοίιΙοΓ» ΐ|ΐιί(Ι 

ΙΝ Ρβ]λΐΊΐΟΐη £ΟΙΙΐΙϋί8•&Μ<ΐ€ρΓ<1ΐβΙΙΐΚ€ΚΙΙΙΐΐΓ. ΤίΊΙίΪΓΟ* παρόντες χβ\ τότε οί Τούρχων της Ασίας ήγεμ4ν«ς, 
Ιπρατ:ον δ πω; χατάγοιντο ύπλ Τεμήρεω βασιλίω; 
ές τήν Ιαυτων ϊχβστος χώραν, προΐσχδμενοι τήν τε 
ξυγγένειαν. ύπ^, παλαιού σφίσιν οδσαν, πρλς τό τε 
Τεμήρεω γένος, χα\ τήν θρησ/.είαν, ές ήν τελούν- 
τες αυτόν , πατέρα τε χα\ κηδεμόνα Ιπεπο(ηντο 
της εαυτών χώρα;. Έλεγον δε αύτψ, ώ> δ<& ταΰτα 
ε Γη τε της * Ασίας βασιλεύς, ώστε μηδενΐ έπιτρί- 
πειν 1ξυ€ρ(ζειν ές τους ομοφύλους, μή ύπάρξαντα 
άδιχία; πρότερον. "Οτι δε μή τ,δίκουν Παιαζήτην 
μηδέ παρά τάς αυνΟήχχς δ τι κεκλημμεληχίτες •!εν, 
έ πετρά πόντο αΟτψ διαιτητή, ώστε δίχις ύπέχειν, 
ήν τι παρά τάς σπονδάς αυτών κσχον Οαιαζήτην Ρ3]ΜΚί ιιο•ι ίιιϋί(ΐΐ3ΐΜΐΐ0Γ $ ςιιί Ιιαοΐβιιπϋ $!Γ«ηυβ ρ ιΐργασμένοι εΐεν. Τεμήρης δέ, τέι•>ς μέν Παιαζήτη Γβ8 («ΜΙ88θΙ €ΟΙ•ΙΙΐ Ιΐ0<16» ΤΐΙΓϋίΟΒ Γ6ΐί]{ίθΙΐίΐ. |)αί 

ν€Γ»ί €ΐι•πι ογΙιΙ» οο!>ϊ& μοιΙ Γβ1ΐ£ΐο ροΐΐΜίιιιυιη ίιι 
ιΙομ ιΙΙνίύίΙιΐΓ ριπββ. ΡαΠίιιι βιιίηι ΙΙ^ΙιιιιβίΑΐι»*• 
ρλΠίΐι» Υ6το ΟΚιΗλΙίϋΜΒ Γ^Ιί^ίοιΓι αιΙΙΐΦΓβηΙ. Β«Γκ|ΐ»; 
»υΐ6ΐιι Γ6ΐί§ίοιΐθβ, υΐ ίιιυΐιΐο», ικχ ίιι ι-βα,ιιιιιιι «κΐιιιΐΐ- 
ΙιιιιΙογ, ιΐ£€ 611.1111 •Ιίςιιαιο ϋί^ηίΐαΐβιιι ιιι6γ<•ιιΙιιγ. 

Ρ.ΐ]»ΖίΙί Λϋΐ€Π1 ΙΗΐΐίΙ 6υθ€ΰΙΙ§βΙ>2ΐΤβΙΙΐίΓ6•,ρΓθρΙΟΠί« 

ηη(κ! ίόηΚβΓ ρυςυαΓβΙ ρΓο ΙιβΓϋίβ ΜΰεΙιιιιβίί^ ΓυΙι- 
Ι$Ίοιΐ6 : Ιηιο ΐ€ηβου;ιΐ ϋϋ οηιιιΐϋυ» οί ρΐαήιιι»» ^γ>η«8 
Ιιαϋεηϋαβ. ΙΙ^ο €]ΐι§ &ϋ ίιιίιίο <τ»1 εοηΐ^ιιΐι». υΐιί 
ηυΐβιιι 9 ρΐιιπιηίι α<1 66 νιηίεηΐιΐηι• «ο^ιιονίι, «ιιιιι 
ιΐ6ΐιΐΐ(|ϋ2ΐη χψιιι&ιΐ* 6§8« βίικίίοιιιηι, ηοο εοιιΐ«ηΐυιιι 
Αβίχ ιτβΐιο ίϋΓβ : νεηιιιι οπιιι ^88<:ΐ νβΙιεηιοηιίοΓί» 
ίιι§6ΐΜί. ια ίαοίΐβ ΐιΐΓϋίιιί ««β'ιιιιίΙ^ΓοίιΐΓ, βιρ«ϋίΙίο- προς τους πολεμίου^ σφών διαπον.εμουντι, χα\ άγω- 
ν;ζομένφ Οπερ της Μεχμέτεώ 6^ησχι(ας, διαχεχρΐ- 
σΟαι γάρ ές δύο ούμπασαν θρησχιίαν, τήν γε 
έγνο^σμένην ήμίν οίχουμένην, τήντε του ΊηοοΟ, νιι 
τήν σφών αυτών Ορησχιίαν, έναντίαν ταΰτΓ, πολι• 
τευομένην, τάς γάρ λοιπάς τών θρησκειών οδτε ές 
ρασιλείαν, οΟτε αρχήν ήντιναουν χ^ταστήναι Οαια- 
ζήττ) τε πολεμουντι, έφασχε προς τους του ήρωο; 
πολεμίους, ούχ δπως άχθεσΟαι δια ταύτα, άλλα χα\ 
χάριν ε.δέναι ξύμχαντας τους της Μίχμέτεω μοί• 
ρας. Ταύτην μέν ούν τήν αρχήν άπεδε!χνντο γνώ- 
μη ν Τεμήρης* μετά δέ ταϊτα, ώς ύπύ κολλών ήδη 
παρ* έαυτον άναβεβηχότων έπυνθάνετο τήν τε φύτιν 
αύτου μήτε έπυ-.χή, ώστε τξ χα9εστηχυ(α έδέλιιν ιιβιιι 54 « ΟΙΙΙΓίΙ δχΓΐ»ιΤι, οι ^^ρΐιιιιι, οί οοπιγ» Ι) έμμένειν χατί τήν * Ασία ν άρχ{, άλλα τήν τε όρμήν Μ^ιΐφΙιιΐίουιη Γ€£6ΐιι, βιιιιι ιιιοΙϊγι, 1ιί$ ροηιι»•ιιε, 
1«£3ΐο• αιΐ Ρ•ι]»ιΊΐ6ΐα 011841, ιιΐ ουιΐ), §1 »1ι«|υο ιηοιίο 

ΙΜΙΗ86Ι, ΓΰΟΙίείΙίλΓβΙ ϋιΐ€ϋ>»8. ΜϊϊϊΧ ρ«2Γ ΙΙΙ8Ιΐυ8 1«|3Ι- 
ΙΟΓΙΙΙΟ 6ΐί8Ι1Ι \68Ι6ΙΙΙ # ϋ( ΙΙΙΟΓίβ €81 Πί^ΙΙΙΙΙ Αεί*Τ ΙΙΙΙ- 

ΙκΐΓΐιιιι» Ιβηβιιιίαηι, ιιικιιυε Ρ»]9ΐιιί. 1>βΜί ιιΐιί »ι! 
Ι^αι'ιΙϋΐιι ?βιιθΓϋ!ΐΐ, Ιιυ]Η800ΐιιοϋΐ οΓΑΐίυιΐρΐιι Ιι*Κ)ΐΐ£• 
ηιηΙ: ΝοΙιία ΤοιιιΙγο8 Ιο£^ΐίοιιί» οηυε ί«ιιρο8ΐιίι» ιιιΐι- 
Ι6ΐΐ8ΐ11>'ι ν€8ΐ6ΐιι Ιΐίΐηο, ιιιυηυ» : ϋίΰβηε 86 Ιί1>ί βηΐΐν* 
Λ^ϋΓβ Ίιΐ{6ΐΐ(6•, ηϋοά ΙιοΓοίε ηο$ΐΓίΙιθ8ΐ68ΐη&^ηο8ϋί- 
ιιιο 46ΐ>6Η»8, η αιιιίςο» 8(*ιηροΓ .ίοπΙογ ϋϊιιιίοΑηιΙο α,Ι 
ΐΓΛ^οΐΌΐιιΓϋΙίάΐιΙοιιιρΓϋϋιιοίδ, ΐ'6ΐί([ΊοιιΊ8ΐ|α6 ι»ο$ΐι* 
ιΐ'^ηΐίαιιι »υ{ΐΐ8ΐίυ8 6ο•ι$ΙίΙΐΜ*. ϋι,νοί Ιο μηιίβοΐο Ι«α- αύτού διιξιόντες, ώς λαίλαπα παραβάλλοκν αύτδν, 
χα\ ώς επί Συρίαν χα\ ΑΪ;•υπτον, χα\ έπ\ Μέμφις 
βασιλέα, έν νω έχει στρατεύεσθαι, άναπεια6ε\ς Οπο 
τούτων, έπεμψε πρεσ€ε(αν ές Παιαζήτην, ώς δι^λ- 
λάξουταν, ήνδύνηται, αύτδν τοίς ήγεμόσι, χα\ ΐπι- 
πέμπων έσοήτα, )) δή φετο χαριεΜαι τψ Οαια- 
ζήτη. ή δή νομί;εται τήν τ,^^μονίαν τ%ς Ασίας χατ- 
έχουσιν. Οί δέ πρέσβεις άφιχόμενοι Ιλεγον τοιάδε* 
ΊΙμα; έπεμψε βασιλεΟς Τεμήρης, διορά τε τήνδε 
τήν έσΟήτα φέροντας σοι, χα\ χάριν είοί'ναι σο: Εφη, 
οςι τοΐ; του ήρωος πολεμίοις μαχόμενος, τους τε 
έπ'ι μέγα τε ήμετ:^ους φίλους αίχίζεις ** άγωνιζό- •• αΐά^ει; Λ. ν! ίη ζ. ΝθΙϋ!^Ρ Πΐ3Γ^ίΠ«ΐ!θ5. 199 ΌΕ ΚΕΒϋδ ΤυΚΟΙΟδ II Β. II. !10 

μανός, χα\ τήν ημετέρα ν υρησχείαν έπ\ το Αμεινον Λ **«* »ομγο$ &βν(ίπΐβι• νΐη.ΓεαΓβ, «ι ίπιίοοίβΙ εοοίο» 
χχβιστφς. *Ος δέ ταύτιι σοι Ιχει καλώς του; ήμετέ- ηουί* €θη]υη€ΐ>Μίιηο$ ηαιιιιςιιαπι ιιιίιοίοοβοί Ιιο»1*ι 

ΓαεοΓοιηεο βΐί&πι ίη]ιιπΓ8 ουπιβΓβ, τβηιαι ΙκηεβοΗβ 
6οβ ΐίϋί οϋιιοχίοβ ιέιΜογο αηηίΐ.ΐΓίι. 8ί βηίηι ριηιιη 
άοχίΓββηρ Ιυο• 20ο€ΐυε Γυ^Γΐ5, ςυοηιοάο οο»ΐ6$ αιι» ρους Αμύνεσσαι πολεμίους, τους γε φίλου; τε χα\ 
έπντηδβίους, χα\ Ις τΑ μάλιστα χαθημένους 1ι , ή μι ν 
πολεμίους «οιεΜαι, μηδέ ΑΦχ&Ζν, Αλλ* ές τούτους 
μίν μηδοτιουν έχφέρεοΟαι χακον χάχείνους. "Ην δέ 
μή ές τους ομοφύλου; έπιτηδείω; Ιχ^ς, πώ; Αν 
τ»Ις «ολεμίοις προσφέροις ; Δια ταύτα δή χελεύει, 
τήν τα Αρχήν τοίς έν τ*, Ασία ήγεμόσιν, ή ν άφελέ- 
μενος Ιχβις, Αποδούναι, μηδοτιούν «άραβα ίνοντας 
τών σφίσι πρδς τήν σήν Αρχήν έσπεισμένων. Κα\ 
ταΰτα ποιών, έχείνω τε χαριζ• χαΐ τ6 έν τζ Ασία 
γένος, χα\ έν τ) Ευρώπη, χάριν είσομένου; σο: δια 
τούτο• ΕΙ δέ τι «αρά τΑς συνθήχα; ««ποιημένοι 
•1*ν, 1«*τράποντο διαίτ^ τφ βασιλεί Τεμήρη, ές 3 (ΙθΠ3 (ΙθΙΙ1&1)ί$ ?0<Ι»ρΓθρί6Ι (άίοίΐΓίΙ Τ6ΙΙΙΙΓ68, Α&Ι02 

ΐιιΐ{^Γΐιιηι ιΐιιάΐηι» κίοιηρίιιιη ΓβεΓιΙυαβ. ε υ πι ηίΙκΙ 
&ΐ!Γ.ιιηϋιιηι ο.λ ςυ« ραείΐβ εοηηηοταηΐ, ίιι Γβ^ηιιιη 
Ιυυιη ιΐυϋςυοπηί. δί οοΐ6ΐηρ€Γην6Γί*, Γοοβιΐβ ιιιίυί 
Γβηι £ΐ*Δΐΐ§$ίι»&ιη, ηβε ηοο Αβίαηι ΕιΐΓφιηιςιΐο ίιι» 
οοΐιηΐίϋιιβ, ςαί Ιίοί £Γ;ιΙί2$ λ^«*ιιΙ ίιηιηοϋλίο*. 81η 
αυΐβιιι (\\ιιά οοιιιμ (αύάζη «ο» Γβ€ί»$6 ρυ1.ι$• Γ*βί 
ΤνυιίπΒ ο] υ 3 κί |αι1ίοίαιη ηιαίΜΐιηιηΐ, ειιυίΐιιΓί 
ραειυίδ ίιι]ικίαηιιη, κι ςιι« ιΙΙοπιιη 1η Ιβ εχ&ϋηΐ, 
<|ΐια»ουιΐί|ΐιο ίιιιροτανΰηΐ. Ρ»]&ζιΙβηι ηι«ιηθΓαιιΙ €«- τι Αν λέγοις ύπ* αυτών ήδιχήαΐαι. Τ6ν μέν ουν ι<Γα η0|λ η** 1 ! 110 »«»ηιο, ςυχ αβ 1?£;ιΐίβ 30οπ:1>υιΙιΐΓ, Παιαζήτην διαχηχοοτα λέγεται των «ρέσβεων τα 
μέν Αλλα σΰ χαλί πώς, άχθεσβήναι δέ μαλα έπι•ι- 
χώς βια τήν έαθήτα, χα\ μή Ανασχόμενον, ιίπιΐν ές 
τους «ρίσδιις * ^Απαγγείλατε τοίνυν τω ύμετέρ» 
^ασιλεΐ, ώς Ιμοιγε Αγωνιζομένη• υπέρ τε του ήρωο; 
«ρο; τους ύμίν «ολιμιωτΑτους χάριν Αν ε Ιδεί η ς σύ 
τα χα\ οΐ έν τ| Ά σία, «ρος τήν ήμετέραν τετραμ- 
μένοι θρησχιίαν. Κα\ σέ τε Αντί τον ότιουν ήμίν 
α«λλαμ6Ανειν ές τον ήμετέρον τούτον Αγώνα, στρά- 
τεομά τε χα\ χρήματα έκικέμκοντα, οΟχ Αν δέοιτο 
δή τοιαύτα ήμίν έξηγονμενον συμβουλεύεσθαι • 
ΑφαιρεΙαθαι δέ Κ'ΐρώμενον χώραν, ήν 9 χαταστρ•- 
ψαμενος τους έμο\ επίβουλε ιίοντας, Ιχω, πώς Αν εί- ιηιεοιιΐΐαδδβ, νβΓίιηι ^ΓλνίΐβΓ ο(Γβη$υιτι βε$€ οιιιηΰΓο 
τ« % 8ίίβ, ςιαιιι Τ«ιηίΓ68 ιιιί&6Γ&(. ΙΙίηο Ιγγιιαιιι», ίιι 
Ιιυοο ιιιοϋυιιι ΐΐ•ροικϋ»$6 ΓοΠυΓ : ^ηιιιιΓιαίβ Γββί 
νββίι'ο, ςιΐϋϋ ιηίΐιϊ Τοιίιίη», ηεε ηοη Γί1ίΐ|ϋί ςυί ίιι 
Αδί^ ϋβςιιηΐ, £Γ*Ιία& &•ριοΐ, «Ιαιη ιηβ ίηουηοΐΑίιΙοΓ, υΐ 
ΓβΙίβίυιιβιη ιιο&Ιγ»ιώ ΐυεαΓ, Ιιοειίϋυβ ίιηρί^Γβ ορρο• 
ηαΐΒ, Η46λι1ιιιο0υω ιηίΜΓί . Ιιι ρηιιι» αιιΐβιιι &4ιιι:γ?<» 
•ίοιι«ιη ιιιΙΙιί ίιιίοΗ, εΐυιη ρβουηίΑίιι «Ιηιίϋΐβ$ ΓοΗςυ»- 
ςοβ αιΙ ΙαΐΑ ε^ηαιιιίιι» 06€€&8ϋήα οββϋ : ηβο ΐΑΐηβο ιη 
Ιιιιΐυ8€«αιθ4ϋη^οΐίοαρ«Γΐί1)υ« ηο$Ιπ8 6ΐαΓβ άθ[)το- 
ΙιβιιιΙίΐιΐΓ, νβΓυιιι ίο ηι• Ιιοεϋϋα ιηοϋΙίαΙυΓ, αϋίιιιοιιιΙ» 
Γφοιιυιιι, ςυαοι ηιβο ιηαηβ, ϋβνίεΐί• αιΙνβΓυΗίβ ς•ι 
Ίη4<ΙίΑΐθΓίΙ)η$ ιιιοί», |η ροΐβοΐιΐβιιι ιιι^αηι ταάφ δε:ης χάριν έμο\, ζ ΙφησΟα εΐδέναι ; Έιθητα του Ο 61 Ρ°«*ίΟοο. ΰιιοπιυϋο ί β !ΐϋΓ ηιϋιΐ βΓΛίίαε η«1)£• λοιπού Απαγγείλατε τψ βασιλεΐ τψ Φμετέρφ μή 
έπιχέμπειν, Αντ) έαυτου το γένος χαι τήν τύχη ν 
άμείνονι. ώ; Ανηνέχ^η «αρά βασιλέα Τεμήρην ές 
Σεμαρχάνδην, τεθυμωμένον μεγάλως τ{ έαθήτος 
δβρει, Αγγελον λέγεται έπ.χέμψαι, «ροαγορειίοντα 
τήν τε Αρχήν ές τους ή γι μόνα ς οπίσω άποοσυναι• 
ααΐ μή τήν ταχίστων διαμέλλειν * εΐ δέ μή, περιδ- 
ψεσοαι ώς πολέμιο ν. Ταύτην δέ τήν δίχην έφασαν 
αύχον βασιλέα Τεμήρην έπιδιχάσαι, ώς ήδ:χημένο•. 
«α ε!ιν οέ Τουρχοι ηγεμόνες ύπ* αυτού δή του Ιίαια* 
ζήτεω, χα\ μή «εριιδείν αύτους, έστερημένους της 
σφών Αρχής, περινοστείν κατά τήν Άσίαν, Τεμ/ Γ »1ΐ|ΐιβ αα;ιβ 9 <|ΐΐ6ΐιιι<1ιιιο<1ιιιιι ιαοιίο τβΓυί• «Ι«οΙ•Γ«ιιί ? 
Ρογπι ΐ|ΐιοι! Μά ν€•&6ΐ•ι ιαίοβι, Κ£( νβείΓο ηυιιιίαιο, 
Μ ροοίΐιαβ αϊ (6»σι>6 ορΗ)ΐι»ι|υ« ρπβϋαηΐΐοη ηυ]υ«• 
■μκΙι ιΐιϋΐιβη ιιιίιΐ6Γ« ίη «ιιίιηαηι ίηιίικιΐ• 

Η«β νΐ Γ€ΐαΐα βυιιΐ »ύ Γβββηι Τβιηίηιιι 5βηι>Γ•. 
€ΐΐϋθ^ιιι, ιγ* βΓϊνϊιβΓ 55 «οεβηιυιιι ΓβΓϋΐιΐ γ«ιίΐυ• 
οοιιΐιιιηβΐία, βι $υιΐίια ιιιΐ&Ιι ρπεοοηβοι <|υί ΐιηρβΓα^ 
γοΙ, «β ςιίΑίιψηηιυιη ϋααίιυ» ίιιιροπιιηι ΓεειίπιβΓΛ 
ϋυΙ)ΐΐ€ΐ : ει.» €ΐιίιιι είο «ΙβΟΓβνίβ&ο• 5ίη ρβΓβΓβ Γβοιι- 
ΜΠΙ, μ ιρ&υιιι ρΓΟ αθ8ΐ<; ΙιαϋίΐυΓυιιι. Οαιικοιη ίΙΙιηι 
ϋίβοίρίανίΐ «χ ΤίΐιιΐΓβί, >ί(|υβ ΐιίβηι ΜΐιΐβιιΙίαηι 
άβύ'Μ : ΤϋΓΟοηιηι «Ιιιοο• ίοίυηί& « Ρφχίΐο ο»κβ 
»&>αο«. ΡιοίηιΙο μ ίρεοε, ϋιιιη τίι« ίηίΑΐϋΓ, \ι*υά 
ιι^ΐ€€1ιιηιια ν*§θί οϋ«η-»Γβ ρ«Γ Αμοιιι, βχυΐοβ ρεω έτι πσριοντος. ΤΊν δέ Παιαζήτην ύχολαβοντα Ι> γο^οο &υο. Ρ>]εχίι«« Βΐιηΐιιιηι οαιιι 1ι υ] υεηιοάί η*• έ; τον Αγγελον φΑναι ' Ει τοίνυν μή έ«:φ μαχούμε- 
νο; ήμίν, ές τρ\ς τήν εαυτού γυναίχα έχέτω απολα- 
βών. Τούτο δή ουν ές Οβριν φέρει τφ γένει τούτφ, 
Μεχμέτ^ έζορχώσαι, ές τρ\ς ήδη Απολα€εΙν τήν 
έαυτοά γυναίχα, Αν μή πείΟηται. Τούτο δέ έστιν, 
όιι νομός Ιστι τούτοις, άποπεμπόμενον τήν εαυτού 
γυναίχα, Ιχαστον Απαγορεύειν, του λοιπού αύΟι; 
Αγεσβαιέςτά ε4χε!α*ώςού θεμετον δν, έπειδάν ές 
τρείς έφησε σπλήνας διαστήσαιτο τον γάμον αύτφ 
Α Ανήρ, Αρν^σάμενον Ιτι ε«\ τον αύτον γάμον έλ- 
βσεν, εί μή τις τρΛς σπληνδς ές μέσον έμΓ•αλόντος, 

ΝοΙυΙδβ 0}ΑΓ2 ; ηΑ>6$. 

•• χαΟισταμέναος* $ροιι$ο ιΙιιΐΗ&α : Νίεί αιιο «εοΓοίιυ »ϋνοηυιιι ηο% 
ρτο<χά*ι % ρΓθ€0Γ αϊ ιΐλΟΓβιο εααπι Ιογ ι^ρυιΐίαΐαηι 
ΐΛίπ^ϋΐ αοηιιηΐΜΐιιηαΐ. Ηοο ηυίϋϋ»». νβΓ«ίι ίιι οοιι- 
Ιαιιιοΐίαιιι ΤιίΓοοηιηι, νΐιΐοΐκχι 1«5Γ υχοι^ευ »υ»ιιι 
Γ€€ΐρ€Γβ, ιιί^ΐ ρνΓ5ΐι«ϋϋΐΙατ. ()ιιι« Ιθ <0 ι|| Ιι^^.ηΐ 
Τιπιί.»|ΐΐ3ΐ οχνοΙϋΓ, ια ί$φΐί ϋχοΓοιιι αΐιιιΐιιΐι ν βϋίΓβΙ 
$ΐί ηοιι ΑίκρΙΐυε ίρεαίιι ίιι οιια αιΐηιί&ευιαοι. ς|υ^*ι 
14 ίαιΐίΐ3Γο οαιια* ίϋβ (ίΙ, ροοί^αίπι •ί1>ί »<Ι ι η»» 
βρίβιιη ιιι^ιήιιιοιιίυιη (1ΐ§:ί(ϋ&^ άϊχαήι ιιμπΙο$, 
ΓΟ^υ^αη» α«1 Ιϋβιιι ΐΜαΐίίιιιοιιίιιαι ΓοϋίΓβ : ιιί^ί ςιιΐ^ ι*τ 
εμίϋυβ ία Μΐβϋίαιιι ριοοοιίαιίο, ιΐβοαο «Ιυοι »1> «Ιιο «Ι ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΠΑΪ.ΠΟΟΟΝΟΥΙ,Λ 111 

ΖιΙιιΚοπα ροΙΙιιίΛΝΐ. 0*6 ιιΐι ιιυιιΐίιι» αϋορρίΐ, ίκτ Α αύθις άγοιτ© ύ*δ έτερου μοιχευομένην. Ταύτα μεν α<1 τ*%*αι Τβιι•ΐΓ«ιη ιη»ΙιΐΓ&νίΐ• ΑίυηΙ,ΤοαΓιη• ιιιο 
Γβιιι «(ΙιηοαΊιηι {η Γβϋυ» ιιιαχίιιιί» &υρ6Γ8ΐί*'ιο&αιη 
?χ»ΓιΐΙ*•6, ηβ€ ρ*πη'ι&Μ$»6 ΤβιηίΗ, ιιΐ ίιιΓ«Βΐ& »»ηι* 
ιιιΓ^ΓβΙ ΡφζίΐΙ, νίπι Ιιικίβ <)ί£ηο, ςιΓι ηια*Ίΐι αιιη 
$\οτ\ζ ρΓο ΜβοηηιείΙβ κΐ^ιοηο €θηΐΓ» Οηηβιί Π- 
ιίβηι οΊοιΙοαΗι. Υβπιιη ιηοηιιί&ε* η&ιη υΐ νίπιιη 
ΐΑίιΐυπι φιίοκβΓβ ρ»ύιΐυΓ, ηεε «ι η6$οΐί* Γ*γ€*&»ι, 
ςυΐ ηοη οοαιηΐ€Γθ€ΓΐΙ ιι! ιϋςιΓκΙ ηιΐί »ο φ*ά*η\ 
ηΙΙα,ίοηί» οοοιογιΗμι• αοιίρΙ&ι. Ι)ι ιιιιηιί•» ΤοιιιίΗ 
ιΐι•η<)9ΐ2 6χρΙ*η:ινιΙ, ιιζογ6ιιι βααηι ?06&νίι, ιιιιηΓιυηι- 
ηυ6 6»ϋβιιι, Ιρκ» »υσΊ60ΐ6, γ?66ιι$6γ6 ]ιι&$ίΙ• (]αί 
οιιηι οΊιίο ρ&ΓΐιίεειΙ, βι Ρ»ί»ζ)ΐί> ιιι*η<!»ΐ& βχρο- 
βιιίϋβΐ, »ίυη( ΤβαιίΓβηι ΙιιΐβΓΓοςα»** ιιχοτβηι •Η»ιη 
αη οιΙΙιαο ]ιι&1αηι 6••* €6ηβ6*1 Ρ»]*ζί(6ΐη ίιι]υηίβ ρύν ώ, ήκουσεν δ άγγελο;, ή/αυνεν 6κ(σω τήν τ»- 
χίαχψ παρά, βασιλέα Τεμήρην. Αέγουσι Μ τήν γι»• 
ναΤχα Τεμήρεω δεισιδα(μονά τίνα Ις τα μέγιστα 
γεγονέναι, χαΐ μ*) ιάν Τεμήρην ούτω «ροσφέρε- 
σθαι, ένχαχδή δντα Παιαζήτβ, άνδρί τ• έ«α(νου 
άξίω ές τήν χατ* αύτους σρησχε(αν, άγωνιζομένφ 
ιιρδς τήν του Ιησού μοίραν. αλλ* έφν αύτδν ήσυχίαν 
άγ*ιν, χαι μή πράγματα παρέχειν ού διχαιών υφί- 
σταμαι ότιούν άνήχεστσν ύπ* αυτών. Ός 61 τά ύπ" 
αγγέλου έλέχνη, λέγεται έπιχαλεσάμενον τήν γν- 
ναΤχα αυτού, χελεύσζι εναντίον αύτη; τά «αρά του 
Παιαζήτεω λεχθέντα ύ«' αύτφ άχαγγείλαι. Του Μ 
άπαγγείλαντος τά ύπδ Παια^ήτεω έπεσταλμένι, 
έρέσθαι τήν γυναίκα αυτού, ε( έτι διχαιοΓ Παεαζή- €6Γΐαηΐ6ηι ιχιΐβαοπι Γμομ, 61 •Ιιι*Γβ Ι^Ιοα ίιιΐ|>Η06 Β την έ$ν, ούτω έξυβρ(ζοντα. Κ*'• άνεδήλου, ως •1έ*\ ίβΓΓθ ? Εΐ $ΑΙΙ6 ιυ•ΒίΓΰ»ΐυ» €ΓίΙ, βΐΙ»ιιιαί 3ΐΙ ρποτβοι 
Ιης1ίιιη»Μΐ υχοΓ ΒβπΙ^ιιΙίλΐιι» 1>«ΙΙιιηι ΙηΓβΓΓβ Ρ»]ι- 
ζίΐί. δΐ€ «ηίπι •β Ι^ίϋυ» οχοΗ οοη]ιιηαυηι β*«β 
<1ΐθ6ΐΛΐ, ηΐ ΐϋβΐΐΓβΙυτ β« ίΙΠηι Ιη]αΓία• νίηϋίϋαίιι• 
γοπι, ςιι{«]ςυΙ<1 Ιΐιηβη ραιΐβηϋαιη ίοιτί. 13χογ *υΙ*πι 
60 ΐβυιρΟΓαίαΙβ Γ€•ροη•ιιηι ΜΙιιμ (ΙΙοίΐϋΓ : Υβπιηι, 
ο γ«χ, «μου ΗΙβ νίΓ ίϋΓίΙ, Ι»11ςυβ ιπογΙ>ο ίιηρΗοΙ- 
ΐυβ, ηοη »ηιρΙία« Γαΐίοηα «οΐβ ΓγοΙμιγ, ηοΐυιιι ββΐ 
€ΐιαι »1ϋ* Ιοιη ηιίοί, ςο» οκμΙο β]η• «ικΐίνί Γβ$ροιι- 
βηηι. ΡτοΓβ€ΐο »Ι ίβίαιιι νίταιτι ]μγο αΚαβ Γυβπβ, 
ρηκΙοηΐβΓ ΓβοΙβββ ν'ιϋ^οβη» : αίφιβ Ιιοε ιηικίο οβ- 
Ιβιιύο•, ςααΐίβ ΙρΜ βχ•ίαβη• 9 ςιιαίί ?ιγο α<Ιαο ΓομΙι 
ηυηΐίϋΐ. Ηο€ ςυ!<Ιβιυ Ιιοί ρ«Γ*ρβ€ΐαιη «»βα νοίο, Οάτιρα βιχαιοί Παιαζήτην, ούχ Ειι ίέοι αΟτφ Ιχιί- 
νην αυνοιχ•Γν του ΧμικοΟ. Ε( Λ Ιπ\ 0άτ*ρα γένοιτο 
ή γνώμη* ωσττ άμύνισθαι τον κόΐβμον, ουτο» Μ| 
νομ((>σΟαι αυτήν οΐ γυναίχα, χαΐ μιταοιώχιιν, δ 
τι άν αύτψ γενέσβαι άναγχάζοι. Τήν δΙ γυναίκα 
τότι δή ύκολαβουααν, φάναι λέγιται * Άλλ* δτι μϊ • 9 
ω βχσιλχυ, ύπο αφροσύνης χατιχόμινος, σύμφοροι 
χρώμενος τοιοΐδβ, ούχέτι Ιμ-χτοον Ι χι ι τδν λογισμον 
(χιΐνος άνήρ, δήλα έστι, χα\ έμοιγβ ταύτ^ χατα- 
φαίνιται είναι, χα\ ήπιστάμην ώς ΙχτΙνον συνδίχη 
τισάμβνος, σωφρονεΓς τ« ώς μάλιστα, χαι Ιν&α!ξ{| 
αύτφ, οΐφ δντι σοι, οίος ων Ιχιΐνος, τοιαύτα έ^ι- 
ιτίμκει* ΈχεΓνο μέντοι σαφώς ΙιΗστασο, ώς οΟτ* 

(μου 6β«οοΐΓ« «οπι νί πι ιιι, ςιιί ρτο ιιοιίίο »6τοα Λν 0π1ρ ^ ήμβχίρου ήριοος αγωνιζομένη, |ς τι 

ΙβΙίΑ βοΗι οοηΐΓ• 0γκ«Ο8 6( οοιιίπι Αΐίαα Ερ«τί — 

£6ηΐ6», ϋίΙΙιιο) •ιι«6ίρ6Γ6 η&υ4ΐςιΐλςιι•ηι ίΜ 60$6 

«ΙιιχβΓΟ : βίη «ιιΐβιιι ιιιϋιί 8ΐιιΙΐ6 ίΙΙαάϋ, ηοη ιγοϊΙγογ ]ιι«(ιιιη 6§»6 υΐ6•» 6οιιΐαιιΐ6ΐΐΜ ΙηιιΙΐ»• ιΙ>ίΓ6»ίηλ- 
ιιιυβ. ΡγοΙικΙο 1>βΙ!ιιιιι υΙγο ϋΐί Ιηιϋείΐο, ιμη: (αηοη 
Ιρ»6 ρα^ιι^ΐυΓυβ ; νυηιΐϋ »| α]υ• ιΐΓο6ΐη ΒβοΐΒΐΙααι 
ιΙΐΓΐιβΓίι, »αΐί• ουιιι ιιΐΐιι» ΓοογΙι ρΓοριβΓ υΓΐ>6ΐη 
ΜβΙίϋηβιη Ειιρϋι αΐί ΐηιραβίίαιιι 61 ρπ>ρ46Γ ι1«06«, ςιιι 
βρυιΙ ιιοε α:(2ΐΐ6ΐιι &(υοΐ• 

Ι1Ί» ίη ίιΐιιηι ιηοιίαπι ρ6Γ»αίι, απα» €6ρΙΐ ΜΙαηι 
Κ68ΐυηΐ8 ουιη Ρφχίια, ςυβηι •ν» βροηΐβ ι<1 ΙκΗιιιν 
|ΐΓθνο€»Ι)λΐ. Ουίιΐίΐη ρβΓϋίοοιιΙ Τ6ΐιιίη*ΐΒ , ΐΓαιιιίια 
ΙΙϋΙίύιιβ, νβηί»5β Α'ΰΙΐΛΐΐϋηι, 61 ρο&ίςιιαηι 6«ηι ιιγ- τους *Ελληνας, χαΐ ές τά άλλα, τά Ις τήν άλλην 
ήκειρον 10 νη, ύνάρξαι π^λ&μον ές έχιΓνον, ούτε 
θέμις ήγηαάμην Ιγωγε είναι. "Ην δέ τι «κείνος 
αφροσύνη μή διααχοποίτο •*, ού δίχαιίν έστιν έπι- 
τρέιηιν ύβριστ{ τοιούτω μέγα φρονιίν. Άλλ' ΓΟε 
δή έπ\ τδν πέλεμον, μήτε αύτδς μαχεσάμενος. Αλλά 
κοΑίν αύτον Σεβάστειαν ήν χαΟέλης, Ιχανώς τ«τι- 
μωρημένος Ιση ύ«έρ τε της έντψ Ευφράτη κάλε*; 
Μελιτηνής, χα\ υπέρ των ηγεμόνων, των «αρ' ήμ^ν 
διατριβσντων. 

Ούτω μέν ουν ήλαννε Τεμήρης 6 βασιλεύς έιΑ 
Παιαζήτην, κροχαλεσάμενος αύτδν έχων ε!ς τδν 
κύλεμον. Φασ\ μέν ούν τίνες, ώς Τεμήρης, διά μέν 
τήν Μελιτηνήν χαταβλς έιΗ Σεβάστειαν, κα\ έπεί » • — §- 1 § - - » - » — — — - 

Ιμηιι βιιϋ6|1ε86ΐ, Ιο^αΐοβ ιιιί«ΐ&§ο α«| ΡφζΙΙβηι, ρ6- Ο « χαθείλε τήν πόλιν ταΰτην, τότε δή πρεσβεΰεσθαι 

«•• ___ -.« -• !■ ϊ >*. ■• ■ . ^- Μ _ _ Ιίίαιιι ιιΐ (Ιυείϋυε ιχ^ίοιιειο Γ6»ϋΐυβΓ6ΐ. ϋιϋβιη ςαο- 
«ΐυο ιιιαιιϋ^νίι, υΐ ϋυΐνηιοι 61 !6ΐιωΗα Οϋ^ΐίακη!• 
ΡοϋΐιιΙλϋ&ΐαΓ 1>αΐνη ΐαηΐυηι, ςυλίιΐιιηι ϋαι ηιΙΙΙία 
εαιιι«»Ιοπιαι Γ«ΓΓβ ροιιαια. ΡγΠ6κ> ρ«(65«ηΐυΓ 160- 
ΐύΓίοΓυιιι ρϋ6&1αταιιι 9 ςιι]υεηιθί1ί αΐιιηΐιΐΓ ρ3βΐ0Γ6ΐ, 
ιΐυο ιιιΙΙΙί•• Αά η«ο νοίβυαΐ, υΐ ρ6Γ οηαΐα ΙβηιρΙ•, 
ψι«3 6•έ6ηΐ ίη Γ^ίοιΐ6 Ρα]•ιίΐί», η* ραοΙί66 ρΓΟ- 
ιιιιιιΙίλΓ6ΐιΐΓ. ΡίΙίυιιι ι*»ί»χίιί* ίιιβαίι ]«ηυί$ ιιιο• 
πι π εηρίβϋαΐ. ΙΙΐε αιΐιΐΰϋαΐ, αϊ ίη Γ6£ίοηβιιι &ιι«ηι 
Τϋΐηίη» ηααιίβαιο α<1ιιιίΐΐ6Γ6ΐ, 6ιΜ|α6•οΙο οΙ6Γ61ογ. 
Η^ρίβιιι ίαΐαα ροΐίΐΐοιιββ, 5β &»$!{» ^ρυ, Ρα]:ιζίιί πρδς Παιαζήτην «•ρ( τ» των ηγεμόνων, ώστε τήν 
χώραν αύτοϊς άιτοδιβόναι, χα\ τήν του βουτύρου αί• 
τησιν χα\ σκηνών. *^ίτεΙτο γάρ αύτδν, § λέγεται, 
βουτύρου μέν χαμηλούς 6ισχιλ(ους, σχηνάς δέ πιλί- 
νους, αίς χρώνται οΐ Νομάδες, δισχιλίας - χα\ αύτδν 
έν τοί; ναοίς αυτού διαμνημονεύειν, ώς βασιλέα, 
χα\ τδν παίδα αυτού έκ\ τάς Τεμήρεω θύρας ϋναι. 
χα\ νομίσματα δέ αυτού ές τήν χώραν αυτού νομί- 
ζεσΟαι. Ταύτα δέ τά έκτα αιτήματα γενέσθαι αύτϋ, 
αΐτούμενον Τεμήρην, φασ\, μετά τήν τη; Σεβα- 
στέ (α ς άλωσιν. Και τότε δή και τδν Παιαζήτην 6ν- ΝοΙαΙφ ιπαΓ^ίη«1β5. 41 δια: κοκ}. II. ηΐ ίη ε. 113 ΌΕ ΚΒΒϋδ ΤϋΚΟΐαβ ΜΒ. Ι Γ. 114 

Κκα μιγαλως, «κιβτείλαι έχείνω τΑ ι«ρ\ τήν Α ο&ΙυΙΚ. Ριρζίΐβ* ϋί* α,ηνίΐβτ 9<Ή€Π8υ*, ]ιι**ίΐ Τβ- 
Γχα. Τιμήρης μέντοι ώρμητο έ*\ Παιαζήτην» ωιπ ς α» αηΐε» ϋβ υχοΓβ *?|υβ κοβιΐδνίιιια» , βιρίί- γυνα»χα 

ώς τήν τ• χώραν αυτοΰ έν τή ΆιΙα χαταστρε'{4- 
μινος, χαί ές τήν Εΰρώπην διαδησ4μ«νος, μή Ιπι- 
•χιίν «ράιερον Α ναχωροΰ ντα, «ρινή έ*\ τοίς τέρ- 
μασιν αυτή; γένηται, £στ* έπ' ώχιανον έλαύνοντα, 
Ην **ρ\ τΑς °Ηραχλι(ους στήλας, ΙνΟα έπύθετο 
«ορθμον, ώς βραχΰτατον, δαίρϊειν τήν τι Ευρώπη ν 
χα\ Αιβύην. *Οθ•ν •1ς τήν Αιβύην «ιραιουμένω, 
χα\ ταύτηντής οίχουμένης χώραν •* οΐ ύηαγομένω, 
έ«* οίχον έντ«νΑ*ν χομίζισθαι. Ταύτα μέντοι Τι- 
μήρ«Κ 1«<*6βι ** μ•Υ***• *** *« ™χην μάλλον τοι 
Αχ* Οίον δβδομένην αφορώντα. Οαιαζήτης Λ Αρα 
έλογίζβτο έκιδντα άμύν€βθαι. Από τι των παλαιών 
ανμβαλλόμανος, ώς ουδέποτε της γ• Εύρ4τ«ης *! ί!)ϋ8 ^0611511111)115, βιρίί• 

οαπ. ΤβιαίΓββ ίΐαςιιβ, αΓκρΓιβ απιιί* €οηΐΓ* ?*μζ\• 
1601, αηίαιο ΐ£ΐ!*!>;ιΐ ?]ιι& Γβ{ίοηβιη Ιιι Ακία »υί 
]ιιη8 Γ&γ*γ«, βΐ πίηϋβ ιιι Ε»Γορ*ιη ΐΓ&ηβ(ζΓ€(1ΐ. Νοο 
ρπαβ Γ€<ΐ6ΐιη<Γι βηΐ •ηίη>υ6, ςαιηι ΗπιίΙββ €]α» 
αΐΙί£Ϊ85*1, ρΓθβΓ€(ΙίβιιιΙο ϋΐηϋβ *ιΙ Οο&ιηηπι, <μι'ι €*1 
ρΓορβ ΗβΓουϋβ οοΙιιιιιιίΑβ. Η>ι βηίιη β&$• ΐη)«τ(ιιιιι 
ηιβΓί^ 3η£ΐιβϋ•3ίιιιιιπι ΜΉβρβι-αΐ, <Π•Γΐ磫6ηΐ6ηΐ Εη* 
Γοραπι ιι ϋϋν&. Ηίηο ίκίΙιΐΓ Ιη ΑΓΗοιη ΐτιηβιηίΐιβΓβ 
(ΙβΟΓβτβΓαΙ. 0«ι» Ιη οΊΐίοηβιη ι-β&ρΐ», οΌηιηαι ΐυιιι 
οβηοηιη ΓΓ.πιβΛΓβ &ι»Ιιΐ0Γ»1. Ηλη; ηιιιϋοη Τβπιίη* 
αηίπιο νοίνβΐΐλΐ : νβηιηι ρο•ΐυΙ&1>3ηΐ ο»3]οΓβπι ΓοΝιι- 
ιιαηι, ςυαιη Τβιιιίή * Οβο οοηοβΛΜ ΓογοΙ. Ρφζίΐο* 
τ«γο Ίη •ρβιη «Γβοΐυι βΓΑΐ, μ ί»οί1β νίβΐυηιηι ΤυπιΙ της Ασίας βααιλιΐς έν τοίς «ρ4σ•εν χρόνοι; π«ρι- Β Γ€ΙΠ> ^«,^ϋί αοιοιο >ΰ€«(1βηΐ6ΐιι. δρ«ιη ί»(ιπι Γιοίί- γένοιντο κώιιατι. άλλα χα\ ώρ μη μένους Ιπι τήν 
*Α«(«ν, τψ τ• Ρΐ9ΐλ<1 Αφηρήα9αι τους τής Άβίας 
ηγουμένους. Ταντα λανκοκοΰμινος, μέγα τε έφρό- 
ν«ι, χα\ψ*το Ιν βραχιΓ «ολέμφ&μα χαΟαιρήβτιν τήν 
Τιμήρα* Ραοιλι(αν. 1>Λΐ οοη]β€ΐ«Γα» ηυιΐΒ ιϋ αιιΐΐςηί» «Ιιιο^ΚμιΙ Ιβιηροπ- 
Ι»υ<, <|(ΐ*εοηΟπιιαϋλΐ ν Αιίϋηον Γβ^β8 ηοηςιυιη ςιΓι- 
νί«$6 ι1βνίιιθ€ΐ•β ΕϋΓορ>ιη : νβηιηι ΕιίΓορχ ΙιοιηΙιιββ 
Ιη Αβίλΐη ρΓθ£ΐ?8*ο• 9 τ*&*η $υ!» ρηηαριϋυυ» *ρο- 
Ιΐ3»8€. Η*ί ϋι'ιιιιο •β€οηι νβΓ»αΐι$, ΙηββηΙβ* οοιιοι- 
ρίβΙ>αι βρίπίαι, ΐαηςιΐλΐιι Ιηονίαίιηο Μ\ο «Ιίιιη 

Τ«ΙϋΙΓ!8 ΓΓ^ΙίαίΙΙ ϋί§]«504ΐΙΓ«5. 

Οαιη Ιιαο ιιβςα€ βΛΓίιιοβίβ δ©πβ βίηι ΐΓ3€ΐαβ ν βοςί• 
Ιβιιιςιιβ ρΓίηχπι •ΐ ««οιιιμΙαιο 57 Τβηιίπδ Γ^ίβ 
6χρ€(1ίύοη6Μ, ηο€ ιιοη ιηιία η«•* Ι»1ί• Ιβιηροπυυ$ 
οοηίΙ^βΓβ, εοαίαΐίο βαϋίΐ» Τυι-οοηΐΜ Γββ ίηοΓ€ί1ί- 
ΙιίΙβ ΙηοΓβηιβηΙαπι &8*ιιΐ!ΐ6Γβ ροΐιιίβ&β• δΐ νβΓβιι» Οο- 

οΜβιηβιη 'ΐΓβ οιφίβηΐί*. ποιι ίηΙιίυΐΐΙ ΓϋΐδβοηΙ » τ*ιΐ* 
χρήμα έ«ι«ιδ'>ίτο; # Αν•χο«τ8το ύιΛ Τιμήρ•» βασι- Τβα|ρβ Νβ0 βιιίιη< βί δβί |ίΐίο•ιβ Γ6|?ιΐϋηι Οίοηιιιιί• 
λίοκ. υθτ« γάρ Αν «(χαγΕνομέν^ς της βασιλέας ίΑΓΟβ 1Λ ι 1ββ ι #β |',„Μΐϋί8 ϋίβοοΓϋίίδ Ιρβι ιοΐβΓ»ο Ενταύθα 61 γινομένψ μοι, χα\ τήν 1<\ Παιαζή- 
τ%ν «ρώτην τ* χα\ 6<υτέραν Ιλασιν Τβμήριω βαοι- 
λίοκ. κ*χ4 τούτον τον χρύνον γενομένην, διασχο- 
«ονμέν^, Ικήιι λογίζιβναι, ώ; Ι«\ μέγα άφίχοιτο 
ουνΑμια* τΑ των Τούρκων πράγματα, ιταρέχοιτ* 
ΑνβΙςτήνέαπέραν αναατρέφ«ο6αι, μή οΟτω κάρα γάρ Αν δ(χα γενομέναχ της βασιλιίας 
Ότονμανίοων, χα\ 1*1 ίια φοράν βφ(αι χαθιοταμέ• 
νο#ν, έγ^ι(ρ€το ύ«* αλλήλων τα πράγματα αυτών, 
€λχΟρον μέγιατον 6ή τών μνήμΐ) πωποτε Ι«βνεγ- 
χόντα, ως ιατΑ τήν τιλευτήν του Παιαζήτιω, συν- 
ηνέχθη γινέβθαι Ις τους ιεαίοας• αλλήλοις δια^ρο- 
μένονς, χα\ τήν χώραν 6* ν αλλήλων ο^ουμένην, 
(υμφοραν τφ γένχ: Ιπινιμ4ΰσαι • % , δσην δή βαρυ- 
τατην χα\ χαλικωτάτην. Νυν δ« ίς ύπιρφνΑ δύνα- 
μιν αψιχομινος απο τον β€οΰ, Ιγένιτο Οαιαζήτι^ 
βω?ραν4σθηνιι, ώστι έπ\ τί,ν βασιλεία ν μεγάλα 
φρον€?ν. 'Ο^ιν βαβιλβϋς Τβμήρης ορμώμενος, επί 
τα της Ά>£ας άφίχιτο «ρΑγματα, χα\ έ«\ τήν της 
Ιεμαρχάνδης βαοιλιίαν χαιέατη, τ^δί Αν μοι βιαξ 
κέντ* &η£δηλα γένοιτο. Αέγ«ται μίν πολλαχή τούτον Β 
Α«* έλαχίατου ορμώμίνον χατΑ τήν Άβίαν,έπι μέγα 
χωρήα^ι βυνΑμιοχ. 

•* μοίραν. • ν Ιχινεύαιι. Α. «Ι ίκ €. €οηβ€Γΐα$86ΐιΙ, ίη α«1οο βΐ^το βχΐΐίηηι Γβ• νβΓ^βΓβ 
ροιαίδ^ηΐ, ιιι οοηΐ^ίδδο οοηβΐηΐ ιΐβίαηοΐο Ρ^αχίιβ, 
οιιηβ]!!* ΠΙϋΓο^Ιβ ίηΐβΓ •« οοηΙβιιόβΓβηΙ, ΓθβΙοηι»η>- 
ς«β Ιηνκβηι ν&$(«Γ«ιιΙ : ηηίβ ««ίιηαιιι €4 £ΓΛνίϋδί- 
ηΐΛΐη Τιικοηιιη ρβηΓι αιΐβιηιίαΐβιη ΙηνβιβΓβ. Ναηβ 
*«ΐοπ> οαιη > α ΛΐΐβΐιβΙίβδίιιΐΛΐη ιΓιβηΙίαΐβιη * Ι>βο 
Ρα]αχϋβ§ ΓοβΓίΐ ονβαιιβ, Γοηΐιβ'α «Ι ΛΓκίϋαήΐηΙηιη 
ι»οΙθ3ϋ9ΐΓΐιιι« €ΐρβπΓβ«ηΓ• <!"° ^38»• «»η Λβιη ,η °- 
«Ι68ϋ« ηιβιηοι• βδδ<ϊΐ. ΡΓορίο^» οηίπι »ϋ Α8ΐ« Γββιιηηι 
€ηΐ€Γ8«1 ΓβΧ Τβ»ΙΙΓίίβ, βΐ 8βωβΓ€ΐ»3ΐΗΐ* Γβ8 η0 Ρ° ιί1α * 
«81. Ου» βΙιι^ηΐΛ ηΐ ονβιιβπιιιΐ• ιιιβ οοι•ιιηβηιθΓ»ηΐ• 
ϋοοίρίβΐίβ. Ραιιια ββΐ, ίΐΜηο νίπιηι •1) ιιΓιηιιηι• €1 
ρβτο^ϋΓίί» ριΙηαρΚ• ρΓοίβεΐηι», ηι^ο^ιη »ΊΙ)Ι |μη 
ΐοΐιΓιαιυ Ίη Αδία ρβρβΓΐ5»β. 115 ίΑΟΝίΰΙ ΟΗΑΙ.ΟΟΟΟΝΟΥΙ/Ε 116 ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΥΑΟΤ 

ΑΘΗΝΑΙΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΙΧΟΟΟΝΟΥΙ,ΛΕ 

ΑΤΗΕΝΙΕΝ5Ι5 

ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ 

ΟΕ ΟΚΙβΙΝΕ Α(! ΚΕΒϋ8 6Ε8ΤΙ8 ΤϋΒίΟΚϋΜ 

11ΒΕΚ ΤΕΚΤΙϋδ. 

ΤαιηπΙαηί$ Ξ^ΐΗα οψϊ§ο 9 ίηΰηιηϋηία €ί (χρ*άίΐίο αάνιηια Βα)αζϋΙ*ιη. Τβαήή* βιρ*ΙΚίο ρπηι» λάνβηιιι δβΙϋΐΐΊιιη, Α 
Ορριώκί* «Γΐχίΐη οριιίβηίαπι, •ιι•06ρΐΐ€ϋ. Ν*ιη 
€υιη ΐ€οορΊ§3βΐ Ραμχίΐβαι ραηιπι ρ*€«ιο «§•β •ηί- 

010 «Γ(λ ύΐΙ€€β Αδί», ΤαΓϋΟΠΙΟΒ £6ΙΜΓ* ΜΐΟ• • 

α6€ τοΙιιίβΜ οιιηι ΙΓι« ίη ρΓ&ϋιαι ΓβιΙ&Γβ, ροιίηιιιιιι 
βο» οιηικ» &ιι&$ Γοιΐυηί» βχριιΐίιιβΐ: ρπΒίβΓβ* οιιπι, 
ιχρίπ» ΐ6£»Γι» πιίΜίί, ηϊΗϋ Χ(|Ιΐί ίηρβίΓίΓβ ρο««€ΐ, 
?ίίπηιι αικΙίΜΐ ίιΐιιιιι *$φΐο οοηΐΗοιβΙΙ»* 80ιι»γ« ; 
Ιΐλΐιά ουηοΐίηίΐυιη γ*Ιιι$, 1>βΝο ββΚιΐίΐίΑηι αάοΠιι• 
οβί. ΡηηιθΓ(Ιί3 «υίβηι Γβ§,ηί Ιιχ€ €ηηι, νίιΐιΐίοίΐ 

ϋΐ ΙμΠηΜ £€Γ6ΙΙ• Ρ*]ΒΐΙΐ«ηΐ «1θΠ1»Γ6ΐ, Γ€ΐί<|ΙΙΟβ Τ6Γ0 

ηκΐιι ρ«ΓθΐΙ»οβ ία άίιίοηβηι ΓαΙίςβτβΙ; ηβο ρπιιβ . 
ΜΙο αη&ΐίηβι-βΐ, ςιιιιιι Ιο4ΐβ$ Αβκβ άοηιίιιίιιιιι ιε- 
ηιιί»ί%ί»$6ΐ ; «ιυβ ψιΜβαι 88 οηιηίι «βοΜβ*• οο- 
ςιιονίιηυβ• 

Ηίο Τυηιίι-ββ ίαίΐ ίΗίιι» βιοβιϋι, νίπ ρηνιίαηι • 
νιιαιη *&6ΐιΙί»; ο«ί• «Μ ΑΊιχίΐ ιιιοκηι, ιαΐβ ηιιίιΐ 
αοεΊ(1ίβ$β οοηιρβπιηιι». Τβηιίι-β• αιιη €*ΜΙ «(ΙυΙ- 
ιυ«, {λίηςυβ ρ«Γ «Ι*1«ιιι ίβΐί ο (Βοίο ίάοηβυ• ΓοΓβΙ, 
ιΙο&Γβηΐίοιι• ορμιϋαηίδ, ορρίιίΑηοηιηι βιμιοηιιη 
οιιταηι ιιαοΐαι €&ΐ• ΤϋΐιιΙβιιι ίη οο!Ιο«|υίοαι νε»ΐιΐ>ηβ 
ευι« Γβϋςϋίδ ίβΐίιι» Γβςίοιιίι ρι&ΙοηΐΗΐ*, οΟβοίΙ ιιΐ 
ίηΐβΓ ββ οο^ιΐΓβΓίϋΙ, $β νβΙΙο ίιιηί» ευΙΙί^Γβ οροβ, 
61 (Ιώιιύβ 3(1 αΙίαιη οιιΓιιχ<*Γ6 η^ίοιιοιυ. ΤβηιίΓϋβ 
ιυιιι Γιιΐΐη<Η ΓοΓβΙ ρΡΓΪιί3&ίιιΐΜ& 9 ρΐιιηηιο* εψιο* 
βι ]ιιηΐ€ΐ•Ιοηιηι ονίυηιςιιβ πιυΐιίΐυϋϊιιοιιι ίηιιιιοη$3ΐΐ) 
ιι.ιειιι» β»1 ; ηβςιιβ <]ΐη<Ιφΐ2ηι ίηΐ*£η βια $9(ί& &*πί 
ίιι ϊδίο Ιιοηιίιιβ «γ»1. ϊΥτιιιιΙ ουηι φΐοηιίαιη, υΐ ρβ- 
<:οιί»;>1»Ι>ιι1ιιιη ίπίΓαιχ ρο$$α, εοηβεβηϋίβΜ ιιιυ- Τεμήριω μίντοι ή πρώτη Ιλααις ΙγΙνιτο 1«\ 2ε- 
βΑατειαν, «έλιν της Καππαδοκίας εύδαίμαν*. 'Ος 
γάρ ήγγ^*το. ού$Ιν υγιές ΠαιαζήτκΜ βίναι, Ι; τ• 
έ*1 τών της \Α*ίας ήγιμίνων Ύο6ρηιιαψ 9 χα\ Ις χΙρτ 
«(Λς τονς ήγιμ^νας διιλλβγήν, οΟς τήν χο»ρ«ν συμ* 
«ασαν &φ•λ4μ•ν«ς έξήλβαεν * ώς γ&ρ $ή ΙιηκΙμ• 
«οντι ούβΙν έ«\ «λίβν προύχώρβι, ων Ι«Ι«τ•λΧιν 
αύτψ, 4λλ* Ιώρ« τε ές πολλά τε 2λλα ιη\ βλάσψημβ 
ΙξινηνβγμΙνον, παρίΦχιυ&^ιχο έλβΟνβιν έ«1 ΪΛ&ά* 
στ<ιαν. ΆρχΙ) Μ αύτψ ή τι έ*ι τίρ# &ρχΙ|ν πέροβος, 
χα\ ώς τον μλν πολιμών, τά 61 χαΐ σιηνΜμβνκ 
61» τ* Αμφ* αΟτ^ν, ξύμπασαν ύπηγΑγετοΙ«υτφνήν 
Ά σία ν, ώ& αύτψ ξυμβήναι 1«υθ^μ«0α• Ούτος μίν δή 6 Τιμή ρ ης Ιγένβτ• «ατρ\ Ιαγγ** 
λίω, Ανδρος ίδιώτου• Ις ϊίλΙ τβ ήγάγβτο τήν γυ- 
ναίκα αύτου, λέγεται ξυμβήναι αντφ τοι^νββ. Ό; 
έγένετο •• Τ*μήρης, τήν τ4 ής «Λ«»ς φορβήν 
Ιπιτ<τραμμένος, Ικποφορβος χι ήν, χα\ τοίς τι 
τ.ζρ\ αυτά δ<ι τα χωρία τάς φορύας έπινιμομένοις 
συνιών τ« χα\ βιαλιγέμινος, αννέΟιτο αύτοϊς, 6ς 
άπο κλοπής σφίοιν, ήν δύνωνται, χρημάτων χτήαχ ν 
ποιησ^μινοι, έπ' Λλλην Γωσι χώραν χα\ 6*ιν)ς 
κλέπτιιν γενόμενος Τππους τ§ κα\ υποζύγια, χιΐ 
πρ.βάτων πλήθος έοηδοχέναι, ούβΙν ύγιΐς ήν αύτοΰ 
το παράπαν. Και ποτι έ*1 μανίραν λίγεται Αναβή- 
ναι, κα\ όφΟέντα ύπ6 των δχαποτών τοδ Λου, 
αλλεοθαι δή 5λμα μέγιστον, Από του τείχονς της ΝοίαΙ» ιηοΓ^ίιιβΙοδ. 91 γάρ. ίη ν/ία δε, ίη α/, μι ην ζ. Ι" πκ ΠΕίιικ τϋΡαπίδ υη κι. πβ 

μάνδρας ές τήν γήν. Τα τ» γ*ρ υποζύγια χα\ χτήνη ^ πιιμ ; αιιΙιιΐ3<1νι»Γΐ<»ηΙ<ΊΐΗ|ΐι« $6 β.«56 νίδΐΐιιι 9 ρ*1π?- 

ί;ιηιίΙί38, (Ι βϋί Μ «890 ίπ Ιοπαιιι (9θΙ«ηΙοιιίιιι Ιιοιμιικ•» Ιν τήδ* τ} χώρφ περιβάλλεται τείχει, ώς μέγιστα 
είναι. χα\ μή ανιβήται εύπετ*. 'ύς δέ ήλατο. έκι- 
τρ*.6ήνα{ τε αύτψ τον πέδ? , χα\ χωλύν γενέσθαι τδ 
άκο τούδε. Λέγεται μίν ούν, ώς μαχδμενον πληγή - 
νβί τε τ* ν π4δα. χα\ χωλεύοντα διαγενέσΛαι τδ εν- 
τεύθεν. Μάχης 21 γενομένης πρδς τους περιοίκους, 
!λαΰνοντα αυτόν τε &μα, χα\ ο! συνέδβντο τήν Ιρ- 
χήν τήν ΓτΜτων ?ορ6ήν, οΓχεαδαι επί τους πολε- 
μ : οι»ς. Εντεύθεν προσλαβδμενον, δτψ &ν περιτύ- 
χο•., χ*\ άνα πείθοντα χατασχείν χώραν τι τήν έρυ- 
μ*ήν, χα\ώς έν έπιτηδείψ Ι/οιεν πρδς ληστείαν 
εντεύθεν $1 δρμώμενον, ληστεύειν τους διιδντας, 
κα\ χαταχρένειν Αφειδώς. Κα\ χρήματα έπιχτησά- 
μενον. έτερους τε προσκτήσα?θαι αύτψ £λλους «ι III ί*(3 ΓΟ£ίθΠ» ]|!!Ι1ΓΙ|ΙΑ Η ρ4»4!01 • ΙΗΙΙΠΙ 0*1 Κ II ΠΚ 

ι1»γο ίΐιίβχίιηίδ. η υ. -ε <ΗΠΊ«ίιΙι6γ :ια«!6ΐι<Η ροββίιιΙΙ, 

ηΐΙΟ 4Μ841 ίΠ'β*Ι8*0 ΓΓΙΙ9, 61 ΗίΠΓ <•|•<ΐ4ΐί<*3ΐίθΙΝ»ΗΙ 

6οηΙι*3χί&86. Νργ, <Ιοευιι( ηιιί ρριΊιίοιηΙ, οιιιη Γοηι- 
ΙβΓ ρυβίκιη οίνιιΐιιη, νιιίικτ* ίη ρ£(Ιοηι κχρρίη, 
«ΙαιίιΙίοβΓβ Γο»ρί8»6. ΡγλΗο βιιΐβιη Γβείο πιπί Πηί- 
ΙίιηΙ». ρΓοΓβοΐί βηηι ρ38ΐθΓβ*, ηιιί *Β ίιιίΐίο «οηνβ- 
ηβΓ3πΙ, όηοβ Τβη>ΐΓβ, ιοηιη Ιιοβίοβ, Γ*ρί6ηΐ6« 
ηικτειιηφιβ 638ΐΐ8 οΙ>ΐιι1ί886ΐ• ("οηβίΠιιιιι «ΙιηΙιι ιιΐ 
Γ»ρ€Γ6ηΐ Ιοουπι Ι*ΙγοοΊιιΗ8 61 Γοη'* €οηηΜκΙηπ% 
Ιη ηιιβπι ςιιαβΙ ίη ιιιηηίτηρηίιιιη ΙηΙίχιΙηιιπη »6*ο 
ΓοοβρΙίΓοηΙ. Ηίιΐ€ ρι-οΓοαιιε, ΙαίΓΟοίιηηΊοϋηΐιΙβ• 

ΙίΐβΓ ςΓ3883ΐΐ18 681 III ρΓ3»ΐ6Γ6ηΐΐΐ68, ΠΙΐΙΙί ρ*ΓϋΟΓ« δή, χα\ Ανδρε δύω, Χ^Ιδάρην τε χα\ δή Μυρξίην. Β *1»1ιιβη$• ΓοΓΓαϋΐϊπ» ιαιβι» πΐΑ^ηαπι ρβ<Ίΐηί;ε τίιη Το γένος § δη λέγεται γενέσθαι τούτοιν, Μασαγέται. 
Τούτοίν δε Ιχατέρφ «ρ^σχρώμενον, κεριτυχείν τι 
τοίς ι»λεμίοΐί, ληίίομ^νοις τήν χώραν, χα\ τριψά- 
μενο-Λ ΙκεξβλδεΓν διαφΟείραντα του; Επκοδρδμου; 
τών εναντίων. Της δέ φήμης έπ\ τήν πδλιν έλθού- 
αης, Ιιτιτρέψαι τε αύτψ στρατιωτών μοίραν ούχ 
δλ(γην # χαΐ χρήματα, ώστε Οεριπεύειν τους στρα- 
τιώτας, χα\ δή τδ άπο τούδε έπεγείραντα τήν συν 
Λ\Κφ στρατιά ν, χα\ έξοτρύνοντα, αμφ\ τ5 πολεμίων 
ίχειν χώρα, άνδράποδά τ€ χα\ υποζύγια ώς πλείστα 
ενάγοντα ίς τήν ι^λιν. Τδν δέ βασιλέα Μασαγετών 
Ινιδόντα τοΰτο ές τδν Τεμήρην, άξιουντα καρ' έαυ- 
χψ τιμής της μεγίστη;, χα\ στρατηγδν άποδεδει» 
χένβι ξυμηάτης ήδη της ύπ' αύτον οτρατιοΐς. Κα\ 
Ιντ•09εν δή δρδμους τε άνυσαι μεγίστους τών πώ- 
«ιτα γινομένων συν τζ στρατί^. *Οστι καταλαμβά- 
νει* το&ς πολεμίους, 4φνω Ιπιπίπτοντα αύτοΓς, κα\ 
διαν?•ε(ραντα τον εκείνων στρατόν. Κα\ δή χα\ ές 
Χ*Ζρ«ς έλυ^ντα τοΓς &ναντ(οις, φασ\ν αύτον μαχεσά- 
μενον τρέψασθαι, χα\ Ιπιδιώχοντα, έλάσαι τε ές 
ΙΙχβνλώνα, το Πογδάτιν ούτω χαλούμενον, χα\ πο• 
λ^ορχουντα, μεταπέμψασΟαι τδν Ιαυτοΰ δεσπίτην 
βχσιλαα. Μετά δέ ταύτα, ού πολύν χρόνο ν, τελευ- 
τήααντος τον βασιλέως, γήμαί τε τήν γυναίκα του 
<€ατ&6του αύτου, χαι ές τήν βασιλείιν χαταστήνχι. 
'Ος δέ έςτήν βασιλεία ν άφίχετο, έπων τδ τε Πογ- 
παι τδ Σαμαρχάνδι, έπολκόρχει. Κα\ ού πολνι 
γ, ώς Εξοδον ποιησάμενοε ο( της ιιάλεως, ού- ι?χ ί$Ιίιι•πιο<ΙΊ ΙαίΓοΗηΗ•, αΐίοβ νίτοε ιΐιιοβ δη $ο<ίρ- 
Ιαίβηι ροΙΙβιίΙ, ΟΙιαίϋΛΓΟτη βΐ Μγιχί6ΐιι % ηιιοί &!>&• 
δ3ί?(»ια$ Γοί»$β βοοίρίηιιι*. ΟιιίΐΜΐε ΤοηΓίΓββ >Η]ιιΐιι«, 
\ττ\ι\ί \η Ιιοδίβε Γβ^ίοηβιπ (ΙορΓ3»«ΐ3ΐιΐβ5, <κ>8 Γιΐ£»~ 
νίι, Ιιοείίιιοι βςιΓιΙΧιιιιι ιιηίνβΓβιιιιι ρρηιιιβηι. Ρλιπ» 
Ιιιι]ιι§ ιιΐ ίη ιι ι* 1)«ηι 4ΐΗ:ιΐ» «»1, €ίνβ& ιιοη ηιο<Ιίο9ΐη 
ιιι η η ιι ιη 61 ΐΓ3(ΙίιΙβηιηΐ, ηεΙϋ'ΊΐΙο^ βιίηπι ρβοαηίιιη, 
ςιιβ ηιΊΙϋιιιιι »ηίιι»ο^ εοηοΐΐ!9Γβ ροχβοΐ. Οβίιι.Ιβ Ίη 
Ιιυηο ιηο(1ιιιη ίηβΐηιείυβ, »υοβ οοηΠιηιηιι» 61 Ιηεί- 
ι»ιΐ8, ίη Ιιοδίίυιιι Γβςίοηβ ?βΓκαΙυ« 6*1, ηιαιιεΙρί* 
61 ]ιιιιΐΓηΐα ρΐυηιιιι ιηίιΐβιιβ Ίη ιίΓοβηι, ηιι« Ιιο$ΙΙ 
οχιΟΓδίτοΐ. Κοχ Μα8$α^1απιηι, 6.χρΙθΓ«ΐ• νίπ νίτ- 
Ιιι!6• 6υπι ίη ηιαχίιιιο ΙιοηοΓβ ΙιβηυίΙ. Νηιιι ίηιρ^η- 

10Γ6:ΙΙ 4Ϊ€θΐΛ»Λνίΐ, ΙΙΐΓΐνοΓ£ΟΜ)ΙΙβ 8008 6Χ6Γ€ίΐΙΙβ 0*1 

ΰυιιιιηίβίι, ιμιί, αοοορίίβ οορϋ» Γβ^ίί», οιιι'9ιΙμΙ• οβίο 

Πΐ.ίΙβ 118118 681 ΪΙΙ ίΙβνίΐΙΓβΠ ϋί$ Ιΐ08ΐί1>118, 80 1)110 ίΐΐ 
00$ ΙΙ10Ι4ΐβΠ8, Αΐ(|ΙΙ6 ΙβΙΙΐρΟΓ^β II» 0111 6 II 10 ΟΙΠΙΙ68 ρβΓ• 
4ΐθΙΐ8. ΤβΙΙΠΓβδ, υΐΐί 3(1 ΙΙΙ1ΙΙΙΙ8 ΥΛΜΙΙΙΙΙΙ 6ΓΑΙ, 1|0$168 

16Γ(;» νβΓίοΓΟ οοφΐ; ίρβοηιιο Γη^ίβηΐ68 ίη86ταιιΐ8, 
€οηιριιΙϋ ίιι ΰ;ιΙ>>Ιοιι»ηι 00 Ρο^ΰαΐίαι ηυηοιιρι- 
1»ιη, ςυαιτι οΐι^ί^ίοιιβ ιίιΐββιιε, όοιιιίηυηι βιιιιιιι γο- 
Κοιιι «οοβΓδίνίΐ. ΠοΙιίηο ΐβιιιροΓβ ηιοίΐίοο ίηΐ6Γ]βΓΐο, 
Γ4•χ ηιοηιιυβ 081 : 6]υ8(|υ6 υχοκιη νίιΐυατυ οοηιιυ- 
1»ίο δίϋί ]υηχίΐ ΤοιιΓίΓϋβ, Γββίιίηηβ ΓΟ^ιικβιι 8θΠίΙυ8 
οβί. Ουιιι »υΐ6ΐιι ]αη ρΓΟ τβ£6 86 §6Γ6Γ6Ι, Γο^ϋΑΐίοι 
ιΗ 5βιη3Γ€ΐι&ιιεΙ»ιιι ορρυ^ιανί!• Νβο ηιυΐΐο ροιΐ ςιιιη 
ορρίιίαιιΙ ίη ηιίΐίιιιηι 8ΐ3ΐίοη68 βχειιιτβΓοιιΙ, ιΐΰο 
νίικ6Γνη(, ν«*Γϋηι \ίιιο6γ«ϊιιΙιιγ, ΓβνβΓ$ί ίη υΓϋθΐιι 
δίν πλέον Ι^χον, άλλ' ήττη;&ένοι έ;ήλ6ον ές τήν ο βΐ*»•Ί*&'ια>2ΐ οϋ&ίϋίοιιβ ι10ί^6ΐ>αηιυΓ. Ουίιιι €υιιι Ιιι- τ^/λιν κα\ Ιπολιορχοΰντο, προσεχώρησαν αύτψ χαθ' 
έμο)ογίαν, ώς έπ\ τήν της Σεμαρ/άνδης αρχήν 
?ηρ€γενετο, προ^οσίαν συνθέμενον τοίς έν τη Βαβυ- 
/4Ηνι ♦ αύτον ΧαΙδαρζ ές Φΐύτο χρησάμενον ύπη- 
ρ'τη. Τον μέντοι ΑΙυρξίην, &νδρα επιεική τε άμα, 
χιΐ σνγχιρνώντι τ*>ν Τεμήρεω, Ουμου χατέχειν έμ• 
φιρ^με^ν Ιφ' δ τι &ν τ,γήσαιτο, μή προσήκει ν 
ί &τφ τήν αρχήν ές^γεΓσ' αί τε αύτψ τήν ές τά 
Χ•>σσιτήρια Τεμήρ:•• έσήγη3ΐν. Τήν τι γάρ στρα- 
τιών α^τών ξύμπασαν Μύρξ«ω ύ7φζΐ0εμένου έπι- 
Ιειίέμενσς 4 Τεμήρης Ι; τε δεχάρχ ς χα\ λ^ιγοΟς, 
χ»1 4Τή χλ\ «νωμοτίας, τδν δεχέρχην παρηνγύα δίΐι- 
ταν παρεχέμινον τοίς μεΟ* εαυτού στρατιώτα\ς, 
ααρ:Ιναι αντίχα χψ λοχαγφ, τήν ταχίστην παρ•- ΙΐΤ3Γ6 31ΙΐρΙίυ8 ΒΙΟΙ• ρ<>Μ>6ΙΐΙ, ρ3<:ΐΊθΙ)ίΙ>ϋ8 ΪΙΙ16Γ66- 

ύοιιΐίϋαβ 86 Τίίΐιιίή ϋΰϋίιΙοΓυιιΙ. βιιιιι ίη ροΐοβυ- 

(6111 ν61)ΐ'8$€ΐ δθΙΙΐαΓ6ΐΐΑΙΙ(Ια, ρΓΟίϋΐίΟηίβ €008ΪΙήΐ 

ίιιϋΐ ΰΐιιη ϊη ιμιί ο μ η Ι ίη ΒαυνΙοηο, ιΐδΐΐδ &ύ 63ΐιι 
ιοιιι ιηΐηίδΙΠ) 0Ιιαί():ΐΓ6. ΙΙνΓχίββ \ίγ 6Χ8ΐίΐίΙ 8Μ|υι 
5ΐα(1ίθ8Ϊ88ίιιιυ8 , 3(ΙηοΓΐαΙ>αΐυΓί|ϋο ΤβιιιίΓΟίιι υΐ ίηιη 
κυρρΓΐηιοΓ6ΐ, ιιβο ηϋ Γβιιι εο»ΓυΓΓ6 ρ3Γ3Γ6ΐ 4|υ« 
ίρ8α ιΙίΓΐηΓΟΙ. Νοη ίρδί 6οην6ΐΓΐΓ6 ίιιιρβι ΐιιιιι Βιιϋγ- 
Ιυιιί*. ΙΙϊιιο οΐίβιιι ΤπιΓιγοιιι βϋοουίΐ $)88ίΐ?οιυιιι 
Γαιίοηοιιι. Νβπι ιιηΐΥβΓϋΐιπι &•ιιιιιι «'ΧβΓοίίαιιι 9606Γ* 

116118 Τιίιιιγο* ίιι ύθ€ΙΙ»ΐ;ΐ8 Ρΐ Ι1Ι3!ΐίρυ1θ8 61 ΟυΙΐΟΓ- 

ΐ€8, ]ιι1>ο(ι:ι( ϋοουιίοηοιη ρ^ηοηίοη &υί8 αΐίιηοηΐ*, 
οοιιΐίιιιιο, ΐ|υ»ηι1θ€ΐιιΐ4|υο Μί>ιπ ροδίιιΊαΓβΙ, ρτχ«ιο 
ν§86 ςυειι 5υίι υιίΐίΐίΰαδ, οο^ιιιο ιηβιιίροΐυη αϊ 4υ<< Ι!» ΙΑΟΚία Γ.ΗΛΙΟΧΧ)ΧΟΥΙ« 1» 

ΐιαΑοτ*. Ηο* ρΓ*1*«* τοΙΰΚΜΐ, ιιΙμ «ΑιΓϋΙ ίιΓ•*- Α χόμινον τους στρατιάτας, Ιχχίδέν παραγγέλλε. *ααΙ ΜΐιΙραΙοηιαι 4α€Ϊ, •ιιο ρ»ΐΐΓβ οίαχαίο» ϋ«- 
γΙοτ». Ομι νεηί•«€ηΐ ία &ν•*ίιί», ηαΟηι βηΐ «ι 
ηοη €•$€! Ιο€β% ον&ιαιιιΐΜ• €ϋ>οη βκγγχΗ ]»»» 
&ίΙ Ι» Γβΐίηναιη €Χ£ΠΊ(ι»αι, )ηχΙ* ** α,υχ €•<»<• 
•ηυηΙ €οαχ*ηβη ύοικία Γιιεπιηΐ. Ιοιρστονίΐ «Ι 
κίθ£υΙΙ 4ικ*« ηιί*0Γ<* ίινηυοηΐβΓ, ιΙαΚ ρπβ- 

ήρ«Γ*Βΐ »Χ|4ΙΤ*• 4«*6•, βηθ* αίΟΟΟΓΟΙΙ, Μ *©• 

«ιιλ Ιι•φ6$(«η »ίηι**α(. Βίηϋ βοηΐΐ^ϋ «ι ηαϋιι» 
*ιρΙβηΐοτ, ΥβΙ ρ£τ*£ηηυ* αΙίφιΙ*, τΙαμ Ι» ΤοβΙ- 
• ί» «οϋι* ραιΗι-χΓβ. •Ι Ια ϋ•4*η ηκκατί ροΜβΙ. 
ΟηϋηηνΙι νΐηιη, οαί Ικμ !*§οιϋ ΙαιροααΙι, «1 ρβ- 
γ^Ηλλ•, ■! ςο& Γβ ΙαΑΙβ&ιααΐ, οΑνβαΙβηΐσ* Ικκρίϋο 
*«αρ6τ*ΐ• Οααρτορίβτ ο*ο ΑΗιρα• ΑϋιΙρΗηα «Γ- 

Γβίΐΐ Μ «*ί*ΟΤ»Ι!• ΙβΙβ «ΧβκίΐΗ* «4 1*91001 «ι ΛΓ- 

ΙιίέτΝίΜ Γ*ςί•, α,αβαιοαοβ νβΙΙβΙ» ΓαάΙβ ακνακίαΓ ; 
*<χ\η* Αοχβηΐβ βχοίΐί, οοο ιΐιο• <»αΓ<*ΐΙαι οΑνο- 
Ι«κιι(, ραηιϋ §β Γ©§ί «ΙοαΑο* αακ α,ηαταοαιιο Ια 
ι-β νοί«•§**(. Υβ«ρ«η •ρρ6ΐ«Μ, ικιρίοαΐ*• μ- 
ρ»«αι « όα€* •αο α>»|ηο, οίησαΝ ομιοι-οοΙ ίΐαι• *ά 
(οηιοΗι 61 οΑ αοαίαΐΜηιοΙ*• •οα*. ΟΜ •»ιμ αιΙ- 
1 1*• ία οηίοη'α §αα μ Γ**ρβι*α»ι, νίσΙΙββ «4 ηα€ 
ατοοιί \α €••ΐΓίβ οοβητιαΐ, ιϊ α,ααο Ιαναϋχηΐ βΐιη 
ιααίοτία αιοτοΗ. 5ί ΐιΐί* οατχιτ^Κι, «βη €αρ!«οΐ*•, 
*ορρΗάο οιρίΐλΐί ΒοΙχΙααΐ. 91 οιιΐβαι ααίι βχρίοτ»• 
ιογ Ι€€€§μΗι Ιη οΐιΐη, Ι», αϊ εαί αοΙΙα• »ΕΙ οβατΙ- 
ρ€«» Ιοαι•, βχίΓη ΐβαΐοΗ* οαΚκίΓβ οο^ϋβΓ : ρΓθίη<!« 
ΓβΓΟΜ βΐ οηιηΐιιιη Ι|α»ηΐ8, «Ιο^ιιιβςνβ α,αο μ 
ν*η*ΐ, €οηΐίηυο » *Ι|ΙΙϋ>ιΐ3 Ιη νίηοοΐ• ΑΊιάΐαΓ. Ηία τους δ" αύ ι»ραγ*νομ<νους τω <τφ€τέ^, γενομένου; 
6ΐ Ις τΑ Συβσίτια, ©ΰ$έν* /€{ι»ο63ΐ« δτψ μή «Γη 
χώρος αύτφ Α«οβ€ΐ€ΐγμένος, χα\ τήν τ* Αγορ&ν «ι- 
τ(ζ<σ0αι Ιχέλ«υι, χβτΑ τ Α ί^δ^μίν». Ι*\ του /.οί- 
νου στρατιυματο;. ΚινιΤν Μ του; τι Αρχοντας αυ- 
τιΤ;ν Ιχάβτου» ΟαμΑ ένΗ τΑ ύιΛ τϋν μ€γάλο*ν οτ^β- 
τηγύν 5»ραγγχλΐ<쀫«• 6στι ξυμβ«£ν<«ν «βτΑηο- 
κον ιίοι^ντα ίς Ά Τ#μήρβ« 9τρβτ^3<ό^ν λι!η*έν«ι 
ικώΐΜτι, ο0τ• ξένον, Α; Α« «αρών χυγχΑνη Ιν τ^ 
οτρβτονέόνο. Τούτους €1 αυ Ανο>\ Ιχέριρ Ιπιτχτρά- 
φθβι, «βταλύίΐν «*ρ* Ιβντψ τους ξένους, β! τυγχΑ- 
νοιιν κχραγινύμινοι ές τ6 «τρατΑικο«ν, σίτου Μ- 
μινοι. *Οβτ• νςύματι του μβγάλου βασιλέως χιν«ί- 
κ σΑαι «Αντα δή τον σχρατον, έ/ 6 τ*. Αν γένοιτο, χα\ 
Ιχι(νου δή Αγοντος τΑ «άντα, Ιφ' έν\ ουνΑήματι 
Ιέναι αύτ(χα Ιν τΑχιι «αραγίν^μινον, ΙπΙ τήν 
χρ*(αν χαθ(αταοΙαι α6τ(αα μΑλα Ιόντα• Έσκέρας 
οι γινομένης, Ιπάτ* τΑ σύνθημα λαμβΑνοαν οΙ 
στρατιώτσι ύιΛ του μιγΑλαυ ήγιμ^νος, θιϊν βρ4μφ 
αυτόν τίνα Ιχαστον έιΛ τήν εαυτού σχιρήν, Ις 
τους συσχήνους Ιόντα• Γινομένων II τα?ς σχη- 
ναΙς των στρατιωτών, τές φυλαοΑς «χρννοστείν 
τ« το στρατόι»Ιον, ιΓ τίνα τόαον Οοκν Ι»τ«ς 
των σκηνών γβνόμχνον, τούτον λαο*όνπς Ιτιμω* 
ροΰντο• ΕΙ Αέ τις κατΑσχοκος «αρων τΰχη Ιν 
τφ στρατοκέόνρ* *&* Κ/^ν 5«οι τρΑνοιτο, λ$Ι- 
«<οΪ2ΐ Ιχτος των σχηνων, χα\ ούτως αύτΙχα ΑΙΙ• σχβοθαι. Ταύτϋ μίν ίή λέγοται γ!νχσ9αι «Α IV» 
ηοΑαι βΐ Ιμμ α•Ι ίοπιΐί δ/>»ίϋοηιιη γ^Ιο• £Ιιχ|• ^ μήριω Συσσίτια. ΧαΙϋρην Ισ τόν γι έταΤρον αύτό>, 
ιΙ«Γ4*•, γτ^Ι• «ιιιίουΐ 1»Ικ>Γ«ηιςιΐΰ •0€ίυ8, «ί •οΊηα- όξύν τς Ις το ύτπ|ρ«τ&1ν αύτφ τλ β:οντα γιγονέναι, 

Ιαοτρύνχιν Τ€ αύτον βασιλέα ΙπΙ τους κολέμου:. •Ια» Α1Ιί(€•ΐ«Γ ιη γ«€€»μγη8 ιαΐαί»ΐηιι« ηυνίι. 
Βι^πι ηαοςαο ίηείΐβη ηαηςιιααι οΐβοΐΐΐΐΐ, ιι! Μία 
3^Γβϋ^«ιβΓ ρΐιιηαι», ηβ οΐίο οι ηαίβΐ« οογγηπϊ . 
ροτβΙνΓ• ΑίοΐιΙ Μτπίοηι, οαΐβςηαιιι Τβιηιπηι «Α 
8€θΐ•Γ€ΐΜΐιιΑ» κ{η«αι ίτυίιοΜ, Ιοίβ ηηίρριΛηι 
Ιοτιομ. €8η ΤβαιίΓΜ €υαι οαίβ οΙιβΓΠΐηι, Ι•Ιγο• 
οίαϋ• ρ^αΑΜ•, ΜαΑίΐ «Ι ίααιΗί•Γα• II νηΜβ Αο ί«- 
Ι•€β ΓβΓββι Τ«ιιιΐΓίιι βη€€6Μΐι ΑΙοΜΤΟΓβιιΐ, «οςιια 
ΐΑίιιΙβιιι υμΊγοιιΙ, α! Αί€«Γβηΐ 9 βααι υτβνι σιίαηι 
$σιιι&ΐ%Α•ιιΑ« Γ^ηυ« οοηι«€θΙιιηιπι. Αι Νγηί^ο 
τ&ροηέϋ : Ε^ιιοηι βοαιακΙιοαΑβ ΑγβιΙιι» «α 
«ΐαιαι «ι θ€€«ρ>Η ροοιίι α Ιοίτοασ βΐ ρΗνιΐο Ηο- 
ΐαίηο. &ίη λαιοιη •Γιςιιοιι4ο €0*ΙΙ|€ΐ-Η, αι 8«οι»γ« μηδαμη Ις ^αττώνην τριπέμ<νον Μ . Αίγουσι II 
Μυρξίην, ίηιί τι ιιαρέλαβς τ^ν ΣιμαρχΑνΑης β*σι- 
)&ίαν, όιαχρήσασόαι τρόπω τοιψδι• ΈκβΙ τι συν 
τούτοις Αμα ικριιων Τιμήρης, λ||στής το καθ«ιστή- 
χιι, χσΛ έχρηματίίιτο Ιιαλιγομένων Ιπ' αύτυχή- 
ματι των εταίρων, χαι σύφημιζόντων Τιμήρην, ως 
Ιν ΡραχιΤ ήδη Ις τΑ Σβμαρχανδη; βασ&ηα «αρχσο• 
μνου, ύηολαβων ό ΜυρξΙης, Άλλ' & τΑν, 1>η, 
τοιαύτα Ιστι τΑ &μαρχανβης βασίλβια, ωστβ ούχ 
&ύκιτΙ| χιιρωοήναι ύπο Τομήροω, Ανδρος λοστού 
χα\ Ιδιώτου. ΕΙ δ* «Γη «οτΙ τούτο σύχδ γονόσΙαι, 
ωσχχ έπ\ τήν ΣκμαρχΑνδη; Αρχήν «αριέναι, μή Ιπ (Η»ιηΙχ Γβ$ηο Ι•Ι• ροΐιιιΙιΐΓ, ργμογ ροο ιαιρΙΙα• Ο «αριών διαγενοίμην, ΑλλΑ τχίναΐην Ιψ<>> χαρβΓΟίη ι•ι>αι>•ιιι, μΑ €οιιΓοχιίηι υΐ ια^αα^χ οβ• 
Ιπιιΐϋβι•. ΙΙ«€ ΐ|ΐιΙΑ«αι οογΙο, ποη ]οοο ΙοΦαΙαο βιι. 
Νσα ιααιοιι Μΐίβ ρΓοορβηιπι ιοπαο ίΙΙβ ΙμΙμιιι βνβΒ- 
ΐοη• Μ«ί)ο ιοαιροτβ ίικοτροοίΐο, βηηι «γΜιι γο- 
«ιπμιι ΤσαιίΓββ «ΜβΙ οΑβρία•, Ιιινιοκ• ι»α]ακ• 
ΙΙντιΙβι ςιηιη εοαί^ηβα •ραΑ γ«|€» ίανραΐι, 
Μι»ο οοηιηιοΐα• €1ι«ί«1ικ», ιΐίχίιαο ίαηοΓ : Τμη 
ρυ§ 'μιη €«•«, ιιΐ ο«πιιο ίΙΙα ςιιοπι ΙοαιΙυ$ ΙοατΜ 
ΙΙνηίβι, ιΑ Γόη €οαΓοτιΐυΓ; αχλίακ βηίαι σ]α• 
»€*ΓηιοηΙ• Ισ$ΐ6β ρΙιιΗιηοο. υΐ •§ιιο)γ μγιοο ίΙΙβ βί- 
•οπίΓοίοΓ, Μ)τικιη ειρϋαΐί (ΐιρρίίιΐο σμίνος. Ταύτα μίν σαονδζ Ιφχοι ύηοοχίχνυοΐχι, 
συντυχία δέ τινι ούχ Αγα•$ χρήναβδαι 1^ τ% Αχό- 
αΑχγμα. Χρόν,υ II Ιχχγινομένου, ως Ις τήν Αρχήν 
«αρογένοχο της χΑλσως, χιμήσαι μΑν αρβτής Ινοχα 
ύχέρ τον ΧαΙδΑρην • φΑσχοντα II αύτφ, ως Ιχχίνο 
Ιή τΑ Ιχος Ιπ\ μαρτύρων Αλλων ιίρημένον αύτψ 
Ιέοι μ•ταΑιώχ•ιν• "Οχ«ρ διιοχυριζόμινο;. ύχέλαΑβν 
ΙαυτΙν ΑανΑτω, Αναμιμνήσχοιν ω; βίχχρ τΑ Σιμνρ- 
χΑνδης βχσ&ιιχ χαραγένοιτο, ψιυσδιίη τα αύτος 
της γνώμης, Ινοχο: •Γη τού ΙανΑτου ύχο Τ&μήραω. 
ΑιηΓνόρχι Τ4 όπως Αν ανχψ Ιιραχιύοιτο τήν &ςιΑ» ΝοΙοΙ© οιΐΓβίηαΙ«5. 14 τρχπόμίνον• Α. κ* ία <% «1 ΟΒ ΒΕΒϋδ ΤϋΛΟϊΟΙδ 1ΙΒ. ΠΙ. 122 

«ψ ΡααιλβΙ, Ιδιώτη -©τι βντι, μή πάρα- Α •ϋΜί ]ο5*ίΙ ΤοηΤικι; ίη πιβηιοπσηι κ<1ί**η• μ Ηνατ *Ι|ν οννίήχην. 'Ελσγι II πρδς ΜυρξΙην 
«οιάοο• Ο&σίαι οΐμαι, & Μυρ&η, Ιύο τ•, χα\ 
ούμπαντις οΙ Αλλοι, δσον Ιπ\ τήνβ* τήν αρχήν τ* 
πράγματα προηγάγομσν. Δύο τούτω ως μάλιστα 
ήμ!ν Ιπ»1*6αιω«αμ*νοι• έπ\ τήν {3ασιλί(ιν παρβίη- 
μαν, απονΙήν τι άμα, ώς οΤόν τι, μ£ταδ'.ώχοντ€ς, 
χαΙ ΙμπβΙούντβς ήμΓν, Ι τι άν αυνΟέμβνοι *οϊς τ« 
έπττηίβωις, χαΛ ένίντίοις, ου χ δχως 64) ορχφ, άλλα 
χ»! λόγω Ιψηφισμίνοι ωμιν αύτοίς, ώ; ούΜν Ετι 
ούΐαμοο ον άοφαλέστιρον, ούδΙ έχυρώτβρον, *ρυ- 
ράτων τ• χα\ δπλων. Ις Ην βίον τονδ*, άνβρώπω 
αυμφωνφ τ• βΤναι ές τά πάντα, χα! μή διαφωνο•;ντι 
ωμονοΐν άλλοτβ άλλως* έπιιδή πολλάχις Ιφαμιν 
τούτη• μονφ Γσχιιν ομοιότητα τφ θβψ. "Οτου δ* άν ησοιαιη β$&β δβηιαΓοΙι&ηυ'φ καηιιοι, ίρ*ηιηΐ|ΐιο Γ«1- 
*αιη «9»β ση'ιιηο, ρΓοίπάο ικιοηίι» Γβυιη ι^η<*Γΐ. Οη- 

1)ίΙ&1)3ΐ 3Ι116ΙΠ €|ΙΙΟ ρ.1010 ΟΙΙΠΙ ηΐΟΓΪ €0$6ΓβΙ, «|ΐΜ 

οΐίιη Γοςί ρπνιΐο «<11ιυχ <)<»χΐταπι &υ€*ιοΐ»Ιί$ (Μι»• 
ιοί, ηβ ρ3<ίΐϊ$ οοηίΓονοηί™ νίιΙβτβΙιΐΓ. Οΐΐΐ'ιοηβηι 
ΙςίΐιΐΓ ο]α§ιικκΙί αιαι ΜνίΛί* Ιι^ΙιυίΙ : Ηαιιά «γΙιϊΙγογ 
ΙαΐβΓβ «09, ο Μττχτοβ, τοκηιιβ άΊιο, «ι ΓεΗι](ΐί οηι• 
η«•. ςιιι1>ιι$ αιϊιΙνιο ίαιροηοηι ουχβηιηιι*. Οιιο 
ίΐΐ* 5«*ηιρ€Γ μιμπι* ιΗΙίκοηΐί* βοοΙσΛί »<ιπιιι*, άα•ιι 
ηοΜβ Γ6^ηυιη «ιηρΙί>ιίιιΐΗΐιι ριητβιηΐΜ, ηοιηρβ 
&ιιΐ(1ίιιιη ▼βΗβιηβηδ ίιι η?1>ηδ ;βΓ6ηιΗ•, οι ιιΐ υοη* 
Α<]β οοΙοΓβηιηβ ρκίο, ηα« εππι αιη'ια* 1ιοβΐΊ1>ιι$- 
ηαβ ίβ€ΐΜβηιοβ• Νοε »οΙηιη ]ιιΐΐ(η«ηΐο, νβηιπιβΐ 
κπηοηο ύβοΐοηνίπια*, ηο8 «οηοοΓίΙίαΐϊΐ ϋπιη ϋ* των ανθρώπων μηδέν ΛγιΙς είναι λέγοντος, πώς Β 3^1*^, <|«»»| πίΗίΙ αΙΓκμιο Ιβπτ&Γηηι βΐ ΐιιϋιιβ λγ- 
*ν β^ πράττοντος β3 γένοιτ' αν «ώποτ• αύτφ; 
1ϋμνη«» 61 ύ; Ιμου τη; 5ιξιΑ; λαβόμινος, Ι^ποθα 
Χ€#νάν«ι Ιτοιμος •Ινο4, ι! Ιπ\ τά β«σ(λ«ι* πάριν- 
, μτν. Χα\ επί μαρτύρων Ιέ τουτί σοι ιίρημένον 
οννβέσβαι. *Ορα ουν αοι τά τβ λιχθέντα έπιτιλί »αι, 
χα\ τήν Ι•ξι&ν τήν ήμιτέραν άπολύσβαΟαι της 
αννΦήχης. Μυρξ(ης II άμείβετο τοΤσοΊ * Άλλ* δπως 
μέν, & βαβιλβυ, 1π\ τήν6< τήν Αρχήν, δπως σοι 
γένοιτο, χα\ ον οΐβθα, χα\ «άντ:ς ο^τοι οΕ σομ• 
ΈΛρΛψίΛς συνήσουιι, χχΐ ώς πάντα τά Εσχατα 
&ποΙυομβνος, ώστ€ σοΙ %Ζ γινέσθαι όχιουν, χα\ 
τραύματα Ιέ Ιστιν 15<ίν Ισα λαβών, ουδέ πώποτβ 
Φπαλογι^άμην &ιν*ν πρ^ του χαρίζιιβαι• ιΐ δέ ιιιίβηιιο οηιηίΙ>α$ ΟηηΊυβ Ιη νίΐα Ιιιιηΐ9η.ι ίητυηίΚ 
ρο<»Η, <|ολπι (τοηεοπίηπϊ οαιρίβοΐι, ηβΰ αϊ» Λΐηίοίβ 
ιϋλ8βηΐίΓ€, ηυηε Ηο€ ν ηααο ιΓιιμ! ιοςαί οοηβίΓιιιηα 
ρΐΌροηοηΐΜ ; βΝ|υί(!οηι •*ρβ ϋοΐϊΐιηβπιοηινίηπιβ, 
ηοβ ΙΙΙο 5θ1θ Ποί Ήιιι^πιβηι ΓβρπΜβηΐΛΓΟ. δί ηη- 
Ιβιη ^υΊ« ηιοΠλΗυπι ιιδίιϋ κ»ηί ηηηαιιη (!ίχοπί, 
ηιιοηοβο 02 8ί Π 11 "! ^αγο 8^Γ5(ΙίαΙιΐΓ, οί 1)οη« 
ο5νβηίβιιΐ? ΜβιιιίιιίΜίηβ, ιηο^ιη ηιιη ρπτίιοηϋβκβ 
Βΐ»ηιιιη, Ιο ϋίΰβτ€ : 8ί 3βαιοΓ€ΐ»ιι<!3Β ηηπ^ίβο^ΓβΓ 
Γ€{ηοιη, ρλΓ&ΐιιιη Ιο βιββ ορρβΙΟΓΟ ιηοΓίβΐϊΐ Τ ΙΙ;Γ€ 
ΙζΙΐιΐΓ, οαηι •υΙ) ηιυΐΐϊβ Ι^5ΐί1>ιΐ8 ο* ρΓοη«ηΐίΛπ• ν 
Ιβοαραβ €ΛΙ ιι! οοιιηοίηβ, ηο»ιηιηηιΐ6 άοιίΓαηι ί^ΐο ριοΐο ΙίΙιβΓΟ». Μ)τχίβ•, ιιΐ ϋΐοβηόι Αηοιη Γοείί 
Ιστιν δηονν ή.ιΓν 8{<ημένον ονχ Αγα9{| τύχς, δέοι £• Γβχ, Ιλίβαι οχογ5ο> οι! οπϋιοηβιη : ΥίΓΟίη βη'ιιιι- 
*^ 1^ χαρ^οσΦσι τοίς έπιτη^ίοις, Οφ* ων μιγάλα τβτο, ο Γβχ, •ι| 1ιθ€ ΐηαροΓίιιπι 01 ά< Λ πιχονΟως ιΐης. ΈχτΙνο Ιή, βασιλιΟ, Ιδιωτέρφ 
μσν Ιντι τ ά νΙρωπω οΟ πάνυ τοι έμπιδοΟντο χα\ 
Ιαντον ^Ζον. ΈπιιΙάν Ιέ σοι το άρχιιν Ιτίρως 
ά?!χτ β **ι, τοτ* Ιή ού Ισμιτλν $ παρχοηναι «Γ τι 
αυνέΐιτο. Κα! ήμίν Ι θιος πολλά άγαΙά παρέχβ- 
ται« Ιιά τδ σνττνωμην Γσχβιν τοίς Ιζαμαρτάνουσιν 
Ις ημάς δτιονν. "βν Ι ΙμοΙ χα\ ταύτην παραιτοο• 
μέ^ χαρΙοαιο τήν άμαρτίαν, χαλ πλι(ω τούτων 
#μ γένοιτο άτρΜ• Ταύτα λέγων, ούχ Εχτιθι, φά- 
αχοντα Ιβίν σνγγνωμην ?σχην, οίς άν μή έχούσια 
{ τά αμαρτήματα. Πως Γ άν αωζοιτο αύτφ ή 
τύχη» μή *3» άνττπχλον Ι ΐϋ α αμένη ; Ταύτα βίκων, 
τύν το ΜορξΙην Ικχρήσατο, χα! έπένΙβι αύτδν ίη- άθν60(ΓΪ8, 61 Ιι* 

Μοοϋ, 61 οιιμμ» <|ΐιοΐΐ|ΐιοι ρΓΧ•ΐο »αηΐ. Νο€ βΓιηηι 
ηοττιιΙ ΜΐοηίΑ τίΐβ οιΙιγο όίοοηικίοο, υ( ίβίαιη ιΙΙιΙ 
ρ*τ»κ» ΓβΙίίί!αΙ«ο. νυΙιιβΓΑ τίάοΓβ βδΐ, ςη« ογ- 
ετρί ύαα» Ιιΐιί ίηιβΓνΪΓβ οι |Γ»ιίααιΗ ουρίο. Αϊ 
οηίηι μ ςαίά Ιβαιβτβ άίχίαιυβ, »η ιιοη Μ 2τςιιοηι 
αα πΗηί •4?6ΐτα ίοηυηο Μίαηϋ, βΐιιιιίαι• * ςοΐ- 
1Μ8 ΙιααοΑτϋο α0θ€ΐα< ίββπδ, €θηι1οη3Γ6? ΙΙΙοιΙ •ιη 
16Μ, ο κχ, ρτιταίο Ιιηιηίηί ηοα αϋαιο<1ααι ίιηρο- 
ιΙίαιοαίο ίααΗΐ. υΐιίοαίοηι *Η* Γβ£ηί α0ΊιΙ•οτίΐ 
Ιοτηα, Ι•• μ» Ιιι β*ι, οι πα«1 ρκίο» Ιηβή*> ιγγι- 
Ιαια Ιαοητααΐ Ιηοφτοϋί. Κϋιαι Οβιιβ ρΐυίίαΐλ ηο- 
Ιή* Ιμμμ Ιοι^ίΐαΓ» αί ίη ηο» ύ€ΐίη<ια*ιιϋΙηΐ3 τοηίοηι 
ιΜοιίιιιιιβ• 8ί ψΐΜΓ χηιΜ ρεε&ύ Ιιιιραηίϋΐιοηι μοστ^ι έ«% ανχνον τίνα χρονον, Ιάψας Ραστλιχως. Β €0Α«6*ιαη», ηο]οπι α Οβο Ιίΐ» οΐινοιιίοηΐ Ιοοϋοιη 

Ιμα•. ΙΙίι άΐοΐί*, ηοο ρβηοΑίίΐ ΤοαιΙή, ςιιι γο- 
$ροηϋΰ1>9ΐ : Υοιιία άαηιία €»1 «γγογιΙ>ο$ οοΓαη ς»ιί 
ςυί<) ρπκίοΓ νοΙαηίΑΐβιη οιΙιηΐΜΓίηΙ. Ουο ρίείο αυ• 
Ι6ΐη ίοΓίϋίαιη τδΙίηβΓβ ροΐβΓΟ ρΓορίιίΛηι, »ί Ιιο- 
$ΐαιη οιειιηι ηοιι ηεαι?0Γ0? 1Ι*ο ιιΙ>ί Ιοουΐυβ ο&1, 
Μ)πϊβιη ρτΓεπιίΙ. ΡοΓΟίηρίαιη τε%*\ηετ ειροΓινίΙ, 
Ιοιΐ{θ(|ΐιο ΐβιιιροΓΟ Ιιιχϊΐ. ΓοβίΙιιο Μ! ιιιο *ιιιηρ*ιΙ 
ΑιΙνβπιΐι^ Η)Τ€ΐ»08 οι (ΐοιιΐι-η £6ηΐ€» ς«« ιιι>γο 
II) ιοαηοηι «ι-εοΐοαΐ : ςιιαα οαιιιοβ ρεηίοιηαίΐ. Ιϋοηι 
ιη>Γ6 οι εοδρίιιιη ϋίΓΐΙιΐΓ• ?<ηγ*ιι8 ηιοΗιΙΊοοι 8α€£α• 
Ιι.•Ικη» Ο€ϋθ1ο• «Ι €οι!«Ιιι$ίο9 : Ιή|1ηΐ3ΐ ηιίΐΐίοαα 
Ιΐκΐίοηιηι τογ$ιι$ οτί€ΐιΐ6ΐι•«ΐ86ρΐοιιΐΗοιΐοιηα€το1α• 
Ηβυβιι» Μμ5>{ιΗ9Ι9, βοηϋδ Ιιοιηίηηηι ΜΓκο$αιο. 
Ι^ηςυιιιοί ν>£•οΐί ηι11ίΚ>α& ^ΐ^ιΙίοΓαιη. ΙΙαηι^βΐ^ Μ«τά οα ταντα έπί Ύρχανους έστρατινιτο, χα\ 
τήν ταύτης Ιάλαασαν, χα\ £1νη τ* ούχ ολίγα ές 
τή» θάλασσαν, Τήν II Τρχαν(αν Ινοιχονντα παρ- 
άλια χαττστρίφΓΤΟ. Αέγτται II αύτη χα\ Κασπία, 
Ις τήν τον ΜΚονς τούτον Ιπωνυμίαν- δι ή «ι δΙ 
«ατά ικαημβαίαν, Σάχας ϋ Εχων χα\ ΚαδΙον- 
αέοα;, ΙπΙ α ταΚ ονς τρισμνρίονς, προς 1ω δ! χα\ 
ψ^§Λ$ 9 Μασαγέτας, γένος άλχιμον τι χα\ έν 
παϋμως « ύ δ οχιμα νν, έπί οταΚονς ίισμυρίους μά- 
λιστα• Τούτο «α τά γένος Ιλαννων |χ\ τήν Περσών 
χωράν, λέγοτα» χαταστριψάμβνον πολίσμα^α νατα- 
αχβτν. Έστιν & χα! Τβμήμην τον γένους τούτου 
γανομχνον συν τοίς ΙΙαοαγέταις, δρμάσΟαι ίτ\ τήν 
Σ4μαρχάτ4ης αρχήν, αχ! ΆσσυρΙων τήν χώραν χα- 123 ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΙ.ΓΟΟΟΝΠΥΐ-.ΐ 1?Ι 

<1ιη>ηΙαΓ ρΓοίοοίϊ «*«»? ίη Ροτβίαηι, ϋιίψιβ ιιιιιΐΐα* Α ταστρεψάμενον ΙΓχ€ΐν. Τήν μέντοι θάλασσαν ταύτην οαπιρε*** υτοο&. Ρβηιηι «Ίίηιη ΤδΐιιΐΓβι»• β χ ίβίο 
ηοπίΜΐυιη £*η6Γ6 οΠμιιι, αιαι )Ι»»*:ΐ£6ΐί« Γ<%ιίιι»380 
€οηΐΓ3 8€Πΐ3ΓΰΙι»ηιΙ<6 η^ιιιιιιι, βΐ «Ι«?Ι>• ΙΙηΐί Α8*ν- 
ηοηιπη ηιοπαι-οΐιί*, ιό οίΗ'ιηιιίββο. Μάγο «ιιιοιιι ίβΐυιΐ 
€αηι δ< Ι ινςβρΙΑβιιΙιιηι ιιιιιΐιοηιιιι βΐ ητίΛ^ιιοπιιιι Πιι- 
ιηίηιιητι, ιιιαχίιιιαιη €νπιιιι ηοιηΐιιβ ©βδβ εοβηονίιιιιι* : 
61 9κΙ ρΐιιηηια 8ΐ*ιΙί* οιχιιτπΐ, ηιιΙΙίΙ)ί ίη «ηΐβπιι* 
ηιαΓβ, ςυαιιιιΙηκΜίιιΐιΐ ιϋαίιιι*, 8β Γιιηϋοΐι*. Αίοιιιηι 
<%ο Γιι&μπι Αυαϊνί οχ ί*ιο ιηαη ρι*ο|ΓοαΊ (61), ψια ίιι 
ΙιιιΙίαίιιι ιπαγο βΰυικϋΙιΐΓ. ΑϋοοΙυιιι ιιι:ιγο ίεΐικ! £βιιΐο8 
ρΙιιήιιιΦβΙ ΜΙίεο*:υ. Ειί&ιιι μ $οο$ βιψροϋίΐ»! ρΐιιπ- 

Ι1ΙΟΙ 61 1)01109. 1.»ΓςίΐΙΙΓ 01 0*11038, φΚΕ ΙΙΙ&Γ£3ηΙ»8 

Ιια1»ιϊιιι• διιρΓ.ι 03 Μ0 ° •ν&ηϊ Ιιιιϋιηιη ιιταγο τίεΐΐιιι*. 
Ν;ιν«'8<>ηβΓ;ιη;κ μΐιιηιο.ι• ιι.ινί^πιΐνιοΐ *Ιοι ιιΐιιιοΐιοε. 6π6 ποταμών Ες αυτήν ούχ ολίγων έχδιδύντων 
μεγίστην τε γίνεσθαι, χαΛ έπ\ πολλούς βταδίους 
διήχειν, ούδαμή έχδιδούσαν, || λέγεται• «!ς τήν 
έκτος θάλασσαν. Διώρυχα μίντοι Επυθάμην Ιγωγε 
άπο ταύτης διήχειν, χα\ ές τήν Ίνδιχήν θάλασσαν 
εκδίδουν. Ένοικοΰσι δΕ τήν θάλασσαν τήνδε ΙΟνη 
πολλά τ• χα\ άλχιμα. Κα\ Ιχθύας μίν φέρει αθτη 
ή θάλασσα, πολλούς τι χα\ Αγαθούς * φέρει δα χα\ 
διτρ€α, μαργαρίτας Εχοντα, ζπερ δή χα\ ή Ίνδιχή 
θάλασσα. Κα\ πλοία πολλά πλεΤ τήν θάλασσαν ταύ- 
την, παρά αλλήλους Επιπλέοντα, φορτίων πλέα. 
"Εστί δΕ αυτή ή θάλασσα προς Ιω μάλιστα της 
Ασίας, ές ή ν ΕχδιδοΖ δ τ• Άράξης ποταμός μέ- 
γιστος, χα\ Χοάσ-της πρδς Ιω 0ίων, χα\ ποταμοί ηιιιι ίΙΙιΐί! ιη ΑΓβ. Μάγο ί*1υ<1 νιΤΜίβΟπβηίοηι, ιΐι&*ιιιιβ Β & $χχ οι ουχ χ(γ ι. Τά μίντοι Ις τήνδε τήν Οζλασ- «ί ραΠ6 ςιι* Α»ΐα οϋ, νΐίΓ^ιΐ. Ιιι Ιιοο 60 οβιιη- 
ιΐηαΐ Αγαχο8 Οιινίιιι μιαχιΊηιι•, 61 €Ιιο;ι$ρ6« νβί- 
8ΐι» ΟΗϋΐιΐβιιι Ωιιριιε, οι »1ϋ Πανίί ρΐιιηιιιί. 6οηΐ6$ 
«ΐκκίβιη ΠΐΑβ ςιι* πιαπ Ιιυίο Α(Ι]Αεβηι, α €&ι!ίΙιΐ6Μ9 
Γβςηιή,οΐ ΐη'ουΐΑ ςυοίαηιιίβ Ίιι ('αίΐίΐιΐδίοπιιη ιιιΊκ?ηι 
ίπΓβΓΓΟ αίαηΐ. 11ο» !><?Ηο αρμβίοΓβ ΙτΐΗΐίΐιιίΐ Τ«ΐηιίΓβ8 9 
ιι Ι μ ϋθνίοοηΐ ΙΙνΓΟίηοβ, Ιιοηιιηιμιβ ϊ^%€ΐη β ιιιογ- 
ι^Ιιιιιη ηοιιιβΓΟ ιηϋΐΓΑΐθΓ;ιΐ. Αϊ Ονιΐϋιιβϋ εοιιίΓα• 
ΙΐϋΙίΑηΙ οορίαβ ({ΐιαιη ροΐιιβΓβ ιιια&ίιηαβ, ΓοΠίΙβΓ Γ6• 
|ΐυ;η;αιιη αοοβϋϋΐιΐί Τοιιιιγι. Τ«ηιίΓ€β 9 αϊ (Π«!ίοίΙ 
ϋΛϋιΙιΐάίοδίη 3Γΐηί»6$86, πυηιηρπιηιιιη ΟιαίιΙ^Γειη 
ηιίκίΐ ορριι^ιιιιαιιι ίρβοηιιη ιιγΙμϊιιι, 61 ιιΐ €«ιιι βιι• 
Ιι Ιο €9ρ(Γϋΐ. Ιρββ ηιιΐβιη βιροοίϋΐαΐ Γίί βνβηΐιιιη. σαν Εθνη 6πο Καδδουσ(ων τβ άρχισθαι προσθεν 
Ε^κμεν, χα\ τους γ< φάρους αυτών Ι ς τήν Καδ- 
δουσίων πάλιν Ετους έχάστου Ι πάγει ν Ιπ\ τούτους. 
*11ς τους Ύρχαν(ου; ύπηγάγετο Τεμήρης, χα\ τον 
βασιλέα τούτον άνεΓλεν, έστρατεύετο έπ\ Καδδου* 
σίους. Κα\ οζτοι μεν συλλέξαντβς στρατιάν μεγ(- 
στην, παρεσχευάζοντο ώ; άμυνούμενοι, ήν έπίη 
Τεμήρης. Τεμήρης δέ ως {σθετο τούτους στρατευό- 
μενους, πέμπει Χαΐδάρην έπ\ τήν πδλιν αυτών, ώς 
έλόντα •' τήν ταχίστην, χα\ πολ•ορχήσαντα. Αύτος 
δε Ιπέμενεν (στρατοπεδευμένος παρεγγυτάτ» τοΤς 
Καδδουσίοις. Ενταύθα δε ώς Ιπύθοντο ο! Καδδού» 
σιοι του< πολεμίους Ις τήν πάλιν αυτών (δντχς• τά <|ΐι*<ιι ρΓΟίίιηβ ΟΑίΙιΙιιβϋβ ο«Ιγ3 8112 Ιοοη». Ο^ίΐ- ^ Ιμπαλιν γενόμενο*., Γεντο ούδεν\ χίσμο; Ις τήν πά- 

ι- λιν. Ένταΰθα επιτίθεται αύτοίς ΙοΟσιν έπ\ τήν ιΐιιβίί αϊ ίιιΙοΙΙβχβΓβ 1ιο$ΐβω III ίρ9<•Γ(ΙΙΙΙ ΙΙΓΐ>6ΐΙΐ€0η 
ιι•ιι(Ιγγο, ραίαιιΐιβ ιιιιΙΙο οπιαίιι €1 ίρ$ί ίη &ΙΙ1Π) Ι1Γ- 
|μ»ιιΐ ίΐ6Γ ίιι&ΐίΙαοΓβ. ΤβιηίΓβε νοηίοΐιΐι»• βχ ( Ίη5ί<Ιϋ» 
3<1οπ<ιιγ : αοίοςαο ίιΐΗΐιυεΙα βοβ 9^γο$8ιι$ ίιιιΐίΐ, Γιι- 
αα««]ΐιβ ίιι&β<|ΐιβηα αό* υτυειη ηκηιιβ Ιηεΐυ$, οιιι οιιηι 
αΐίίΐυηιιΐο ΙβηιροΓβ ορρυ^η.ιεβ6ΐ, ΙαικΙβιιι εβρίι. ΙΙια 
ίιι ρι^Γλοΐί», Λταϋίαιει ϋβΗο ρβΐ^Γβ βΐ9ΐυ!ι. Αγ»1>ο• 
^τιιιβ ΙιοιιιίηιιαιοριιΙβιιΐιιηι ηΐΑ^ιιυιη βι ηιιιίςυιιηι, 
ηοΙΓι, <|«ιαπΐπηι αιΙ ΓοΙίοίΐΑΐ^ηι αΐΐίιιοί, Γβιίβηε, 6»$« 
€•!ΐ•Ιθ 001181:11: ιιιπΙΐΛΐιιηιιο Λ»ί« ρ.ΐΠ6ΐιι θθ€ΐιρ*ΐ, 
ιιΐκιΐ8 ηιαη ηιιοιΐ ΠηΪϊγιιγπ ηοιίιίηαιιιιι*. Ε$1 αιιΐβιη 
Λ γα 1)ΐι ιη η?|ΐίο ΙαΙίβεΊιιι», η ικ! ΙΐΑίιίΐΑίιϋιιιιιοιιιιιίυιη 
Α ϊφ Γ^ίοιιιιιιι ρυΙεΙιοΓΠΐιια. VI• ΐ }ιι$ΐίκ&ίιιιί €ΐ 
ηιιαιιΐιιηι λ»1 Γβΐίβίοιιοπι ηιτίίΐ'.βΐ ΜρίβηΙίβδΉιιί οαηι πάλιν Τεμήρης συν τώ έαυτοΰ στρατφ • χα\ τετα- 
ραγμένοις Εμβαλών, Ιτρέψατο, χα\ διώχων ΙπΙ τήν 
πάλιν ήλαυνε, χαι πολιορχήσας έπ\ χράνον τινά, 
παρεστήσχτο. Μετά δε ταϋτα έστρατεύετο 1π\ *Αρα• 
6'αν. Γένος δΕ Άριβες μέγα τε χα\ δλβιον, χα\ 
άνά τήν Ά σία ν ούδενδς τά είς εύδαιμονίαν λειπά- 
μενον, πάλαιαν τε δν. χα\ Επί πολύ τή^ Ασίας διή- 
χον, προσχρώμενάν τε τ|) θαλασσή τ!) % Ερ\>$ρ$ 
χαλουμίνη. "Εστί δΕ ή χώρα αυτή μβγίσ-η τι χα\ 
χχλλίστη οΕχήσαι τών χατά τήν Ά σία ν χωρών. 
Οίχεΐτα*. δΕ ύπο ανδρών διχαιοτάτοιν, χαΐ τά ές 
ΟρησΛ2(αν αυτών σοφωτάτων. Κα\ βασιλέα νομί- 
ζουν ιν ου τύραννον, άλλ* Ες τ6 ΙσοδΙιιτον μάλλον. ΐ.ηβιιΐ. €η*ΑηΙο8 Γβ^ηι, ηοη ΙγΓΑΐιηιιηι, ΐ€(1 νίπιηι " χα\ (^άνομον χαθιστάμενον σφίσιν. "Ε<ηι δ* αυτοί; Χ;|ΐΓΐΙ.Ίΐί& Αηΐ3ΙΙΐί88ΠΙΙ1ΙΙΙΙ «1 ιιιηκίιικ! ^ΙΙίΐΙίΐαΐΑΐΠ 

Γονρΐοίοιιίειιι, βΐίίζΐιιιΐ. ΑγμΙιΙοΊ γο^πι 8?<ΐ6* ο$>ΙϋΓΐ)$ 
}\ι\\2 ιιιαΓβ »ίΐ3, (|παηι(02) χογαπΙ, ιιια^ιι» ορίΙιυ&ΐ|ΐιβ 
ν^βιΐ'ί. ΓΐηίιίιιΐΛ ι•8ΐ ρ.λ ^οιΐ3 ^Ε^νρΙο, 61 Ρ«τ8ίπιηι 
Λ^8γηοηιιιΐ(|<ιβ Γβ|ίΙοη<ιιι ηΐΐίιι^ίΐ• Νβιιι 9 ΟοΙοΙιίϋβ 61 
Γπλγιικ Γϋ^ίοιιβ αά ιηηΓβ ηιιικΙ ροΓΠ£ίΙιΐΓ ίη €α^Λ$γ- 
ιΐ;ιιιι, ιι$ςιΐ6 ζά ιιΗιβηι Ι.Αθ(ϋθ62ΐη ο^ΊιΊβιη, ΓιιοΗι'Ίιογ 
Ηίι»Γΐιιιι (ΐ|ΐι•ηι1β€.ειι) νίΓΟ οχρβ(ΙΊΐο ροι!ο$Ιη ΙΙίπβΓβ 
ι '«*^ίοιιο*αι ΐΓαιι&οιιηΐί. ΙΙ'ιιιε ίηίεηοΗβ Αείχ ίδίηιιι βασίλεια Εν τ!) πά)^ι τ ή παρ 3ε τήν θάλασσαν, κα- 
λούμενη μβγάλη •• τι χα\ πλοϋτφ προφέρουσα. 
ΌμορεΙ δΕ τ!) τε ΑΙγύπτω, χα\ Περσών χώρχ χαΐ 
•Ασσυρίων. Άπδ γάρ Κολχίδος, χα\ Φάρου; χώρας 
Ες τήν θάλασσαν, τήν Ες τήν Κοίλην Ζ»ρΙαν % Ες τήν 
Ααοδίχε:αν καλούμενη ν πάλιν, εΓη δ* άν δδδς ήμε- 
ρων άνδρ\ εύζώνω, πεζζ διαπορευομένΐ{> τήν χω• 
ραν, καΐ τδ Εντεύθεν της χάτω Ασίας ώσε\ Χε^- 
^όνητον γεγενησθαι, χα\ τήν τε Άραβίαν έχτος (δ!) Ηα ΓοιιιροιΓπιι Μ^Ιλ. ΝοΙίΐΙΟΪ Π18Γ£ίηβ!τ>8• 

(02) ΡοΠ6 Λιίοσι, νβΐ Ζί'ΐοη. • ? Ε>Λ>ν:α. /•. πί Ίη <?. ■• /« πηο Λί< \Μ*ηα αι. 125 •|)Ε ΚΕΒΙΙ8 ΤΙΙΗ(:ΐ(:ΐ£ ΜΒ. ΙΗ. Ι5β 

γίνεσθαι της Ασίας. Έστι δε ή -/ώρα αύτη έπί- Α ρ*Π€ΐιι »αιπιι$ Ιη Οΐ€Γ&οηο<ί Γοπηιιη Γβ«)ί£ΐ, Αη- 

1>ί3ΐηφιο οχΙγ* Αδίαηι Γβϋιιψιί. Εβί αυίριιι ΑιχΙηη 
ρΐιιήιιπι 3Γΐ>οηοιι$. ρλΙηιί»<|06 Γοηβι1.ι % βί (η ιγ«- 
(ϋο αΊιοηιω Πιιιιιίιιυιιι *ίι*, *1> ιιίΓοςιι* ιιικϋΐ|ΐι«! 
ΑΐΙυίΙιΐΓ. Ρηιβίιιβ ρΓοίβη βυρηιηιοάΊιηι ΐιιιη !ΐ)9|ΐχ>», 
Ιαιη ιηιιΐΐΐρΐίοθ*. ΗΊηο νβίβΓβ* οοχιείοιιεπι βηιιιιη- 
16% βαιη ΡοΙίοβιη ιιρρβΙΙιτβΓί. Η*ηο Γβα/ιοηοηι 3ηηί§ 
ΙηΓβ$ΐί& ^Γβ58ΐι• οβί ΤεηιιίΓΟί,ίηοοΓιι οηηιΐηί ιΙ&ηβ 

ΟρΟΓίΠΙ 81ΓΡΠΙ10 ΠίΤΛίΛΠΙ $£ €*<Μΐ1•Μ8, ΓΙΙΙΙΙ 003 

ΙκμΙο 8ΐαΙυί8»*1 (Ιονι&γο. Βΐβ εοηΑίχΙΙ οιιιιι ΑγλΙηιπϊ 
βχβι-ϋίΐιι. ΟυηιςίΗ• οοε νΙείοι ά&Γβ ηοη ροεεβΐ, Ι^»- 
1οι πιϋΐβη•, ιηίΗΐΗ>ιΐ8 ΐπϋηιοςυβ, ςυο<1 ςυο(&ιιηΙ• 
ρβικΙβΓβηΙ, ίιηροΓβΓιε, ρ λ ο β αϊ «υιηύίι Γβαι. Κα Ιλοι- 
ρβ$θΐβ, ρπυεςιιιιτι Ιη ία?<Ιϋ$ οοιγοιιγ, Αταϋαιη Ιβ- 
Καϋ ««ΙΤοιοίΓοιη αοΛεχκτβ, ροοοβιιΐβ* η• κφίοηοιη 
« Ιντας του νομοθέτου. χα\ πατίρας «ίνας τών ές *> ΙιβΓοΙε, <]ΐιί ει ίρεί 0*6 £6ϋ£Γ6 Ι^ίδΙίίοπε 0*8€ηΙ, ?α- >ς, χα\ δένδρων τε χα\ φοινίκων πεπληρωμένη, 
»χ\ *ν μέσω δυ»Λν ποταμοΐν τ.ερίρόυτο; γινομένη. 
Καρπούς τε έχφίριι ύπερφυεΤς τψ μεγέΟει χαι 
πολλαπλασίους, ώστε Εδδαίμονα ύπο των παλαιό• 
τίρων «εχλήσΟαι άντρων. άιά ταύτα Ιπ\ ταύτην 
τήν 'ΛραΙίαν. Ιτι Καδβουσίοις, ύπ* αυτού πόλε μου - 
μένοις, συνεμάχει, αιτιαοάμενος, έ στράτευε το. Κα\ 
Ας μεν έμαχέσχτο τψ Αράβων στρατεύματι. ΚαΙ 
Λ* ώ; ήδυνήθη τρέψασθα:. μετά Μ ΙιαπρεσΙευσά- 
μενος, ώστε στρατιαν δούναι, χα\ φδρον άπάγειν 
τ•» έτους, 'τον Αν σφίσιν έπιτάττοι, σπονΙά; τβ 
έποεήσατο ■% χαΐ το έπ' αυτόν * Αράβων πρέσβεις. 
Λ χα\ άφιχδμενοι, πρώα/οντδ το τήν χώραν του 
ήρωος μή λεηλατεϊν, χα\ ίΐέοντο βφΐ;, ατε γένος εήνββ του ήρωος τελούντων θρηοχείαν. Νομ^οται 
5« τούτο το γένος ευαγές τ» χα\ &γιον, δτι το 
χροηλΟον έχ της χώρας αυτών Μεχμέτη; ύ νομό• 
0έτης, χα\ συν τφ Όμούρη τήν νομοΟεσίαν δεξί- 
μένψ, έχ\ τήν της 'Λσίας αρχήν προιληλύθεβαν, 
μεγάλα άποδειξαμενοι Ιργα. Ό μέντοι νομοθέτης 
τούτων ό Μεχμέτης «αΓς λέγεται γενέαθαι Άλ<εω 
χ«4 Αραβίας της ΕΟδαίμονος. ΈχΘέ μόνον βο τήν 
νομοβοαίαν αύτοΟ, Αρχήν μέν τοι μηίέν βιάζεσαι, 
Αν•χχ(•οντά τ* τους "Αραβα;, χχ\ Σύρου; μετά 
ταντα• μετά II ταντα χροολαβ^μενον το*3 Άλίιω 
Ιυνάατου τ* τή; χώρας, χα\ επιτηδείου αύτψ, ώς 
αάλιττα έπιόντα, προ?άγεσ6αι αύτψ ές τήν νομό- Κ10Γ6 |Ι«ΓΚ6Γ6ΙΙ1. ΗΐΙΙΟ ΟΓΑΐίΟΙίί Α4ΐ]ίθίβΙ>9ΐΐ1 9 II Ι ΐοΤίΟΐ 

«β&β ρ^ΐΓββ «οπιηι ςαί ΙιβΓοίβ Γ^ΐί^ίοιιβιη κβοΐβιιΐιΐΓ. 
Οβη» ίΙΙα ηοη ρΓοΓ.103, ν^πιιη $•ογπ κ&ηιίληαβ γγκ• 
ύίΐιΐΓ, ηυίί ο«ίί(1ίι ΜύοΙιιη€ΐοηι Ιββί&ΐΜοηΜη. Αίυιιΐ, 
Ι^ί&ΙλΙΟΓβιη ΜοΓ.Ιπηοΐ^ιη Γιι!&$6 ΠΙίιιιη Ηλ\\\%, Αγ;ι- 
1)ίαηι ΓβΓιοοηι ίηοοΙ^ηΐίί. Ιιιίΐίο ΐ€{ί&Ι»ΐίοιιί• βυ« 
ηίΐιίΐ νί β8ΐι,•βί1 ρνΤβαιβίοηβ ρηιιιυιιι Αηυββ, ανίη- 
<1ο 5ντο• ΰβρίΐ. Ρο«ΐ«η ίη (ΐιαιη ΟϋϋΙοηιίαηι Ιη• 
(Ιυχίΐ ΗαΗβιη Γβ£ίυιιί» 3ϋιη'υιί8ΐΓ^ΙθΓ6ΐη, ςιιί €ΐιιιι 
ίρ«1 ΓοΓβΙ ίειίίπια ίΛηιΐΙίίΓίΐ3ΐ6 €οη]ιιιιεΐυ«. Γ^εϋβ 

ΟΠΙΙΙ68 Ι6ΤΓ96 βΟ» ίΐΐθθΐ.11 ΜβίΙΐΙ) €ΐί| 1*{ίβ« 8Ι)$α• 

ρβΓβ οοββίΐ. Ι«β(6β ^ηίιη ίβι« οϋιίΐ &Ιία<1 ^υαΐΑ 
<|ΐιίβΐ6ΐη,βΐΝαιιιίηί£<|ΐιοιηϋ&υι ΓυΓΟΓβπι, ρ'τρί-Ιυιπι- •εσ?αν, δποι αν 1πίη τους τήν χώραν οίχουντα;, ^ <μιβ ιηεπΙίΐΑΗοηοηι οοη(ΐηβΙ>2υιΙ• Ναιη ίηΙβΓ ακίβΓΑ άν{•ι τ« τήν νομοθεσία ν, Ι; τβ τήν ^λβτώνην χα\ 
τήν τον Θείου βακχείιν μέντοι, συνεχϊ) δε ώ; μά- 
Αΐ/τα μελέτην. Νομίζεται γάρ αύτφ τετράχις τής 
ημέρας «ροσεύχευΟαι τώ Θεφ, ύπ' ούδενος χωλυ4- 
μενον είς τούτο• ώ«ε μή προ«ύςαβθαι. Τ} δε της 
*ΑφροΙίτης ήμερα χοοφ τε άπαντος Ις τους ναοΰς 
ΐ:ντ•ς «ροσεύχεσθαι. Νομίζεται μηοοτιούν, μήτε 
Αγαλμα, μήτε άλλο τι των γεγραμμένοιν, προαλα- 
β^μενϊν σφίσιν ές τήν προσιυχήν έν τοις ναοί;• 
Ίιρχίς τι σφίαιν χαθιατώντες» ώιτε προ του ναού, 
(ς «χριωχήν τίνα πύργον πεποιημένον άνα6αίνοντα 9 
προτιύχεαθαι τψ Θιψ μ<γχλ|) φων{ # χα\ άε\ τάς 
νομιζομένας •ύχάς «οαΐσθαι χεχραγδτα γεγωνδ- 
τχρον. Ές μεν ουν τήν προιευχήν αύτοΟ, γένο; δέ Γσμεν ές τά μάλιστα έντεταμένον, μηδοτιούν 
άνιέναι προαοβχομένου; * Ις II τά άλλα, τά τε ές 
δίαιπν, χαΐ ές τον βίον αυτοίς» ούτε χεχο>.αϊμίνα 
νομίζεται • ώατε μή ές το τοΰ ρ Ό υ ήδύ πολιτεύ •- 
βθαι, ούτω τήν β•υαιν μηθαμή βιάζεται. Γυναίκα; 
μεν γάρ άγχαθαι, παλλακίδα; μέντοι άπο άνδ,οαπδ- 
δων, διας άν Ιχαστο; οΗς τε εΓη τροφήν παρέχεοθαι 
ές τ',ν βί#ν * γοναίχας II χουριΚας άγεοθαι ές τάς 
πέντε. Κα! τους τε άπο άνδραπόδων παίδας νομί- 
ζεοθαι «φί)'ν ού νόθους. "Αν II άπά παλλακίδων 
ελευθέρων γένωνται αιρίαι πιΐδες, νδθοι τε αύτοίς 
νομίζονται, χα\ οαχ είς τήν «α^ρφζν ούαίαν εΐαίρ- 

09 1*€ΛΛΛ. Ιβχ ββΐ ία <|ααΐ€Γ οΊιιπιο ΐειιιροΓΟ Οουηι Χ(Ιογ«πΙ, 
ηβη 8πι»ηΐ , ςυα'ΰυηςυο Ιαιηοη ϊηύάετιηι, *1> Ιειι 
Ιοςβ β€ ανο€αιί• Υέηετίβ εϋβ οιηηββ ιιηο ΐΌη$βηια 
Γι <*ια*οΐ6$ ίη Ιβπιρίι οοπιιιΐοαιΚ,οηΐΙοΐιΙυιι» Οριηίει 
ιΙλίιΐΟΒ. ίθ(βιη Ιιίϋδΐιΐ, ςυ« βύίϋίΐ, ιιΐ ηυΙΙαιιι ίιηα- 
ζίπβιιι, ηοηυο »1ί3ΐ» ρίοιυΓχίηιη Ιβηιρίχ •<Ιιιιι(4αηΙ 9 
ρΓβοΙίοηοηι 9(1 Οουιιι ΐΓ«η$ιηίΐΐΡΐιΙοι. ΕΙίβιιιιΙ *»- 
γργ4οΙ€8, όβ ηηοΓυιιι β Γβ Κ € ι,ηϋ * οχΙγ« !ι*ιιιρΙυιιι ίη 
Ιιιγγι» ρίηη&ουίαιη λ«1 Ιϋ οοιηραΓαΙπι» αεθ£υ(ϋι, ι绣- 
ηΛςυί νοοο Οουιη αόοίοΐ. Ργ€Ή8 εοϊβηιηβι 8€ΐ»ρβΓ 
η»α]θΓβ νοοβ ρβΓ*£6Γβ 8οΚηΐ• Ηοε ιυοϋοΤιΐΓϋί ρΐ'6Γ€8 
8ΐΐ38 οοικοίΓϋΓχηι, αίςαβ ιαηΐ8 υΙαοΙυΓ ιΙίΓι^οιιΐίχ 
ιη ϋε ροΓβ€ίοιι<Ιί8, υΐ ίηιοηιιι ηίυϋ νοί Ιαυοηε, νοΙ 
χΙιοίιι* τοι §υ8€ίρί»ηΐ, ηιιο ηιίιιυε ίρεα ΙηίοττιιΠΗ 
ραηίαΓ.Ουαηΐιιιη ιΛα*ΐετ&, νΚΙι•1ίο6ΐ *4 νκίοε η- 
Ιίοηβηι «Ι ιι! ΓβΗςυυιιι νίΐ« πιοϋυηι οΐΐίηβΐ, οοη- 
81>1 608 ηυΐϋδ ίηΐιίοετί ρφιιί• : ΐιίβο ΓβΓυυΐυΓ, ςιιο 
ιιιίηυ* νο1υρΙαΓίαηΐ8θοΐ6ΐιΐιΐΓ τίΐίΐη, οΓΓοοίίΙιιιε ηιιιι- 
ςιιαη» ηοιι οοΐοηιροΓοηΐβ». 13χογ€8 βηίηι (Ιυοιιηΐ, ρβΐ" 
Ιίοοβ^υοβχ ηηηείρίοΓίιιιι ί^χβ ιιιιπιογο Ιοί (ΙίΙί^ιιιιΐ, 
ηιιοΐςαθίςαίϋΐκίΐ οΐβίβ μυΐβ*1: υχυΓβι ευΐ^ιη νίΓ^ί- 
ιιο8 αοοΙρίυιιΙ ηιιιπη^ ρΓυϋΐυοιιΙβ, ιίοιιοο ^υίιιςιιο 
&Ίϋι €ορυΙ»ν«ηιιΐ. 1•ίυοη»8 βχ ιιιαίίοήυυε ς^ριινί» 
ιΐΑΐο8 ι»ο• ερυΓίΟΓϋΐη ηυιιιοΓΟ Ιαοβιιΐ. δίιι 
αιιΐβιη βχ ροΙΙΐαουβ 1ιΙ>€Γυ$ ΓβΓαηΙ, 608 ερϋΓίοε 
835 οβ»^ηί » η « € |κιΐ€Γη» ΙιαΓο^ΙίΙαίίβ ριπίάρε; 1?7 ΙΑΟΝΙΟΙ αίΑΙΧΟΟΟΝΟΠ,Λ 1» 

Γι» ι ιι ι. Μ^γοιιΚιιγ νίΓ^ίηπ, απαικίη ιμιί* 8ΐΐ;ιηι νιιΐΐ Α χονται. Ώνοΰνται δε χαΐ τάς κουριδιας. δσον άν τις γ1<»€λγ6 βΐίλπ). Ρ.ίγ«* 'ψ*ί* ρηκΓβηιηιιΐΓ ηιίΑΐηΙο 
ιιιιρίίαίβ Γβκΐυηι €«ΙΗ>γαιιΙ. Μιηΐιιβ βί ρ* πι ι η 
ιΙιίΙγο 6Τ|• υχοινιι• ίικτίΐ *άν*1ιι% 61 6(1 ίί •|ι. ββ λ 
ΙπΙιιιβ •ρ>6ηίΐΜΐ* »Η ίρι» «νβΙΙβηΗιιιη. 51 «α ίβίαηι 
ιη«Μΐηιι> ιιχογ Γ6ρααΊ*1« Γ«6ηΙ * νίΓΟ, ΐΜΓρίβιίηιιιιη 
<*ββ 6Κ<ΙΗιιγ, η»ηι <|υ»•η Γοριιβ•»Τ€Γίΐ ν Γ66ίρ«Γ6. 
Νο€ 6<ί•ιη ΓβοίρβΓβ 6*ιι>(ΐ6α> ηί&ί •Ι> *Ηο «ιΐυΐιβπο 
ΙηφΐίοιΙ*η% Ιΐοβι. Υίιιο η Γι ηβΓ*» ,ΙοαιηΙ Τυτα. Νβε 
αηιΐβΐ αΚαυΙ» όο ί»ΐ» |Η»ηΓη\ ηΐβ! ΙοΙη», Γγ^ιιγιι- 
ι*Γβ οπΗίοιι*!. ΕίΜηι (Ιβηηιαβ ςααΐάιιη ςυοΟηηί» 
*-ροηυηΐ Π«ο. 1«]ι•ηί•ιη« Μ>£ΐιιη<>ΐ6• ίηρβηνϋ Ι•:ί 
Ιιοιηίηιιιη £βη6η, «|ΐιο<Ι ϋαηΐ ΐΗςΙηΐ* οΊ?5ιι»• »ιϋ 
6ΐί*ηι «ηιρίίηβ. ΠίβΙχιβ ίβΐίε οηιηΐϋηι ιΓιΜΙ ?β1 «*γη- 
Ι6ηιί, νβ! ρο6ΐιΐ6••({ ααΊηίααηΙ. ΥβιρβΓβ άβηιιιιη <ιΙ>ί 
]»ιη οοπιβοαιϊηΐ «απ , »<1 οίοηιη οαρι^ηβιιιη 
Γοη^ρβ|4ηϋΐΓ. ΝιιΙΙί Αΐιίαη Κββι, νβΙ ιη ρηη» ίδΙο 
Ιβιηροιτ. νίηοπι £ΐι*ι»Γ6 ρτοηυι. ΙΙβηΐιιΙβιη Ιοίαητ 
€ίΓβαηΐϋ•<Ι«Γ6 &οΐ6ηι. Γ,οηΗίβηίοΓ Τη π; ι, τ £*υπι Πβί 
6*«6 αροίΐοίαιη. Οβαηι οηίιιι βχ αη^βίο 0»1»ηκϊβ 
η Μ*πϊ νίΓβίηβ, αιιχ ηιιΜηιη €θ^ηοτβΓϋ( νΐηιιη, 
Ι«*»«ιιη *6ΐιιιίεε6, Νετοι ψιεηκίιιη ηοιηίιιβ ιηφΓβηι 
β'ιτβ •ιΐ£ν*(ίθΓ6ΐη. Ιη ηονίββίηιο ιϋβ, φπηάο πηι- 
ν«Γ$9ΐβ ιιΐιϋοίιιιη ρ4?ΓΑ^ΐυΓ, αίιιηΐ Ιοβυηι ιηιιηάΙ ]η- 
ύ'ι&η •ί?€ αγΙμΙγιιπι Γογ6. διιοπι *ΐΐίηβ6Γβ Τογλι 
\ι**ά Γ»» ΛΓΐ)ί(Γ3ηΐίΐΓ. β«Ηςα» «ηίιηαϋα βάηηΐ, βί 
ηΐ3€(Μ* Γιιβηηΐ. Οβυηι υηίνβΓβί £*μ ηιο«Ι<»Γα;οΓ6ΐη 
ΙμιιιΙ 9ηΙ>ί{ΐιηΙ, ϋί<*ηΐπ<Μΐπι πιΐ ηιίηΙβ(η$ ηκ>ηΐίοιι» 
(ϋΐ νο^ιιΐ) ί^ηΚίβ. Ε*ί•ι{:ιι»ηΐ αηίοιη ΜοΓΗηΐΡίβιη βοΰλοιτο έχδοΰναι τήν εαυτού θυγατέρα. Λαμπάδων 
δ* προενηνεγμένων σφίσιν ές τους γάμους, άγονται 
τάς γυναίκας. "Αν Μ άχ9εσ6είη τ$ γυναιχι ο βνήρ, 
έπείτη) του λοια»>0 ά«6 τριών σπληνών αταοχΙαθαι 
αύτης, ή^η ήλλοτρίωται τφ λογψ ή γυνή του αν- 
Βρός, Νομί^τα». δέ αΓσχιστον. ήν αν τις &κοπέμψη- 
ται. αύθις αυτήν αγαγέσβαι. "Αν 6έ μή ύπδ έτερου 
μοιχβυΟζ, ούχ Ιξίστιν άγαγιΐν. ΟΓνφ δβ χρηαβαι 
άθέμιτον. Άπαγοριύει τψ γίνιι τούτφ, χα\ μή 
λου?άμ*νον, μή ΙζιΤναι αΰτψ 1ς τήν κροσβυχήν 
(έναι. ϋϊΧΛτίην Μ τίνα Ιξιλόμινος τφ Θ*ψ του 
Ετους, Ις νη3Τίίαν αύτους «ροάγεται ές τριάκοντα 
καΐ έτ:1χΐινα ημέρας. Της μέντοι ημέρας δλης μη- 
δοτιουν Κ909(καΘαι« μήτι τροφής, μήτ« ποαιιος, 
6 έ9«έρα; δέ βταν αιτρα φιίνηται, σιτίζισθαι. 
Πάντων ο! μάλιστα τον χρ<5νον τούτον μή έξιίναι 
οίνου π(£σ6αι το παρά παν. Περιτέμνεσθαι Λ το 
αΙδοΤον νρήναι κπντάπασιν. Τησοΰν 51 β*οΰ τ* 
άπέστολον γκνέσθαι νομίί<ι, χα\ έξ αγγέλου του 
Γαβριήλ, χα\ έχ της Μαρίας, «αρθένου τι οΟσης 
χι\ μηί«ν\ ανθοί συγγ«νομένης, γεννησαι Τησουν, 
ήρωα τίνα μιίζω ή χιτα άνΟρωπον * χαι ές τήν 
τελιυχήν τοϋδε του χ^σμου, ΙτΛιδλν ές κρίσιν των 
σφί<τι βκβιωμένων χαθ*.στώνται ο( άν6ρ<οποι» τον γο 
1 η σου ν φασιν αγβσΟαι διαιτητή ν του χοσμου. Συ^ς 
€1 μή απτεσβαι θέμις «Τναι. Κα\ τά γε ζώα ίΐάντα 
Ισθίουσ.ν, αν μέντοι έπ\ σφαγήν γένωνται. Θιον 
μίν ουν ένα εφιστώ σι τψδε τι"> υαντ\, ύχηρέταις ο! ν<»ηί»Μ ΐΜίΛβιιιτ» α Ο^ο, ιιΐ ** ΓτρΙ^ΓΐΐιΙιΐΓ, ιη ςπίΙ»υ3 Ο χρώμβνον τοΤς πυρίνοις ή φασι νοοις. Πιπομφέναι «^ίΜΐυηι ραϋουβηΐιιρ ρπδοί α Ι>6ορΓθ<Ιι•ηΐιΐβ» Ιοβ'ιι- 
>9Ιογ6§. €ίΓθΐιηΐ€ί*ίοηβηι ]ιι<1ί€3ΐιΐ β«β^ ριΐΓ£*ΐίοη«ιιι 
οηιιιίιιιιι ρΓ^ρααιη : ρΓοίηιΙβ ϋίκηιηοΐβίοιιίβ ι«:η- 
ΡΟγο ηιιρΐη$ «οιιΐΓβΗυηΙ. δοΙ<?1 Ι$ΐικ| Ιιοτηιπιιηι 
«ιτηηβ «<»ριιΐ€πι ]ιιι!.ι τίβ» ϋοΙΙοοΓί», ιιβο ίιι ιιΙΙα 
αΙιο Ιοοο Μρ<>1ίΓ6 Ιΐοβι. δβραΐΐαηκ «ηΐβιη ιη>η(Ι»η1 

Γ«<ΐ9ν€Γ3 ΙθΙ«, «Ι ΟΜΙΗ Α |»ϋ€ Γβ«Λ. Ε|1 €1 ΐΗα ΙβΧ 

ς«ι* ]ιιΙ^ι ρ»π»Γο Ι^ςί»)ιΐηη ; ηοη οΙ>1«ηιρβηηΐβιη 
ΐ;Ια<1ίο ιι|!ογ6 Γΐίίίι. Ει Αηιιβιιίβ £ο(ί$, ςιιαιηνίβ λ5 
ίρβίβ Ιη Γ€ΐί(!οηί9 ιιβ^οΐίο •Π«μιιιϊ3ιιΙ , ηιαικΊρα 
ιιοη ΓαριιιηΙ» ηηία ληηοηυ& φΐίιίαη νβΐίϋίηηΐυι 
ι»λΙ ^Ιορί:ι«ι Μ^Ιιιηοΐίβ ρ€Γ ιιηίνβΓϋίΓη οΗιβιη ρΓο- 
ρΑ^αικΙαηι. ΕβΙηιιβ \ιχο ιιιιΐ€9 οοιιμ, τιγι ΙιοηοιΊ ί<1 
ΐΓΪΙιυοιιΙββ, <|«0(1 ηιιΙΙβ *Ι> Απηοηδι ηι»ηϋΐρία ίΐκΐιι- 
οηί. ΙΙ,γο<|ηΊ<]βπα ιιΙ>Ί Μ*€ΐιΐρ^ΐΡδ Ιο^ιΙμιιι καηχίδ»ΰΙ, 
ρΐιιηιιιηηι ογΙιΊ* ρ ιΠβηι θ€€ΐιρηνίΐ. Ιη Αβια, Ι,Π>ρ, 
π Ειιγορ.ίκ τ(\%\αηε ιιοη ηιοϋίολ, ςιι« βο ενίοιιύϋ 

Λά ίΗ^Ίΐΐ&β, 61 3(] 00« (]Πί ΙΐΟίΙΐβ βιιιιΙ, ΤΐΙΓϋΟβ, 

11*1)116 *<Ι Ι1>0ΓΪαηι ηοη ρΑΓνη^^ΜβοΙιιηβΐίβ βχ5ΐϊ!Η 

ηΐΙΓίΟΓίΐΑ!;. ΜΟΓΙΙΙΉ 6350 ΐΓ»(ΙίΐΙΙΓ ΠΗο 500 ΑΚχ 

(03) ΑταΙιίΒΐη Γο^βηΙβ. Ηιιηο εηίιιι Ι«^ίλΙαΐθΓ6ΐη ιιοί 
ρΓθΐιιριί$ αηΊηιί« ο>βιιηιρ8ί»»οηΐ, βί οΐιβϋιοηιηΐ ιη 
οηιηίυΐι* • «ριοοηηηαο ιαικίΐΐη ίρ&09 6(*μχΊ&*γΙ. 
ΚΓιηιιι η»ηιιιι βυ^ηιιιι βαιηηιαιη Ίβΐί €οηιιιιί$6πιιιΙ 

11ΐίρ*ί» ρπ»8ΙΙΟ οΗιίΐΓίΟ Ι11«ΓβΐΜΓ. ΗΐΠΓ €«φΪΛ5 6011- 

ΐηιχΗ ρΐυηιηα*. ηιΐΛί ουιΗΓϊ Λ^)'ρΐιηη <ΙιιιίΙ, 61 δ! Μεχμέτην ές τά ελλιπή τοΤ; πρότε,οον έπιιαμ- 
φθιίσιν ύπο θ<ου ές τήν οίχουμένην νομοβέταις. 
Κάθαρσιν & ηγούνται τήν τ* πιριτομήν σφίσι, 
«άντων βή μάλιστα, έν ^ χα\ γάμους ποιούνται. 
Ταφχς δέ αύτοίς παρά τάς οδούς νομφια.1 γ(νι• 
οθαι, χα\ μηδέν άλλο έξιΤναι Οάπτιιν. Αάπτουσι δέ 
λούσαντες, χα\ ξυρφ άμα* τω σώμα. Νομίζιται δί 
τι χα\ τΊδί, δς άν μή πείΟηται τφ ν<5μφ, τκλ£υτ|ν 
τω σίδερο). *Αρμ*νίου; δ^ μόνου; τών &λ)ων εθνών 
διαφερομένων σφίσιν ές τήν Ορησχιίαν ούχ Μολ- 
ποδ((εσθαι # ως Αρμενίων τινί προειρηχότι • το 
γΐτρ χλέος αύτον ές την οίχουμένην έσόμινον. Διά 
τούτο μή έπιτρέπτιν, άνδριποδί^εσΟαι *Αρμβν(ους• 
Ταύτα μέντοι ές τήν νομοΟεσίαν άποΤεοειγμΙνους 
Ο αύτω, ώς πλείστον τή; ο!χουμένης χχτέχχιν μέρος. 
Κα\ έπ\ μέγα Ιλθεΐν 5ς τε την Άτίαν, χαΐ ές την 
Λ.βύην, χα\ έ; μοΐραν τη; Ε5ρ(ΰπης ούχ δλίγην. 
τήν έ; ΣχύΟας τε χαι τον; νυν Τούρχου.% >.-\ ές 
τήν Ίβηρίαν τους γε Λίβυα;. Λέγεται δε τελευΓ,,- 
σαι έπ\ παιδί *Αλη βα3•.λ:ύοντι Αραβίας * έχεΓν^ν 
τε γάρ ώς νομοΟέτην π^οσέμενοί τε χαΐ πει9^ 
μενοι αύτώ, έφ' δ τι γε άν '.ςηγοίτο, έπίχρι^άν ρε 
αϋτφ τά πράγματα, χα\ σφάς αύτους χρήσθαι ύπρ#ς 
&ν ^ούλοιτο. Μετ^ δε ταϋτα στρατί ν τ* συναγε(ρχ\• 
ώ; πλείστον, έκήει της τε ΑΙγύπκου χα\ «η^ άλ>ι»/ 
Αραβία; Ιττ'.ν & χαταατρεψδμενος, χα\ τήν ψάμμον Νυΐαΐα Π)αΓρα<ι<€5. (63) ΗαΙί. η» οκ ι\κΒϋί>τυιΐΓιπ> ι\κ πι. 130 

ΑναβΛς της 'Λρ«6(χς, τα τξδε αυτού *θνη ύκτ,γά- Α ^Ιί.μιαί Αγ;ιΙ»ϊ;ι* ίρι.-ϋιΐΛΐΜ ΜίΙκς'Ι. Τηιι&Ίβηβ αιΐΜΊΐι γιτο, βααιλεύοας Ιτη ••. Έτελεύτηβε 6* έν χωρίω 
τνΛ ΜεχΙ, ούτωβΐ χαλουμίνω. Και δ τ: βτρατ^ς, 
«αϊ οΐ τήν χώραν ο! χούντες, Ιθαψαν αύτον μεγα- 
λοπρβπως, χαΐ έπενθηβαν μεγάλως. Κα\ τελετ*; 
αύτφ ποιούνται οΐ "Αραβας ΑνΑ καν Ιτος, ώ; ήρω( 
τ• χα\ ύ«6 θεού τάχα ές τήν νομοΟεαίαν βφίιιν 
ΛνδρΛ εύαγεί Α«*6ε6ιιγμε*νω , τά τ« Ι; τήν νομοθε- 
βίαν έκαιχεί τε χαι ού τυραννώ γενομένψ ούτως 
γεγενήαθαι. Έ««ι 61 έτελούτηοε, Όμούρης 6 των 
μανήτων αυτού οοχιμώτατος, ύκο τον «2:6ος αυτού 
τήν «ΡΧή* *«ρα6εξάμενος, χαι τδν ατρατον άμα 
Αγόμενος, πρώτον μεν επί Συρίαν έλαύνων, τήν τ* 
χωράν υχηγΑγετ*, τ Α μεν '«ολεμών, τά £έ Ανα• 
«κΙΙων τι ο«εν64μενος έιΛ Ιητ*Ζς. ΜετΑ δε ταύτα Ιοο» αΓ6ΐχκ:ι Αγ:»1)ιχ, |(«ηΐβ« ίϋί ηιΟΓοηΙο» •ιιο ίιιι- 
ρι^Γΐο 3ίΙ]πιιχίι. ('.ιιηι Γο^ηα»$ΰΙ αηιιίβ..., ιΙ«Γιιιι«μιι$ 
β κ» ίη Ιογο €|υοϋαι•ι οιιι ιιοιηοη β•1 ΜβοΙι*. Μίΐίΐβ* 
ΓΓ^ίοηίϋήΐιβ ίΐΜ οΙ» ιιΐΗ^ηίΠοβ οι&βςιιί»» ιΐιιχϋηιιιΐ, 
*1 κγημιογ (ΐιιη ΙιιιβΓβ. Οιιοΐαηηί» ίιι ο]ι•« ΙιοηοΓβαι 
εβΓτα Γαα'ιιηΐ ΑγηΙμ»•• ΙΙβιοι οιβηίαι ςιιβιικΙΑι•• βιιιιι 
€•*β ριιιΜηΐ, οαηΐ(1«5Λ(]ΐιβ υΐ νΐηιαι ςαιίΓΐιιιιι » 1>ο 
ΟΓάίιιΜιιιιι, ιιΐ ιρβί* Ιβ$οε ΓϋΐτβΙ, ςιιβιη Ιιι άοιιάΊβ 
ΙφΙκιε ηοιι Ινπηιηιιιη , ηΐ νίπιιιι φίβηιϋαιη *ηηί- 
1»1ί• νβΐ Ιη ρήηιί» οιηαηίβηι ]ιιιϋ€*ΓΐιηΙ. ΜοιΊιιο 
λΙβ€ΐιηΐ6%β, ΗοηιιΐΓβ• εΐΐ&οίρυΐοηιηι ιρικίΜΐΐΜίηυ•, 
λ Αϋο ο]υι Γ^ιιί ιηοιΙβΓαιιιβη Αεοορίι, ΐΜίΗηριο* 
ψιβ «ΐϋΐχίΐιι, ιόιιΙγο £υγΪ8ιιι ρι-οΓοοίυ* ββΐ : ι*ρο- 
ιΐ(•ιηΐ|ΐΐ€ ρΐιιήιηλιη ριηίιΐ) νΐ, ρ»ηίιη ρβΓβιιαιίοηβ Κ&ιχΑς τε έχειρωιχτο, χαΐ Φρύγας, χχ\ Μήκους τε * Γο^βπ&ιιβψιβ ίιι ϋΐιίοιιβιιι •€α,«ιί•ίνίι• Ηίηο ίη ιΐί- «αί Μωνας. Προς 61 χα\ τΑ Ανω τής Άβιας έηιών 
χατοβτρέφιτο, τήν τε νομοθεσία έντβεβαιούμινος 
τοίς Ανά τήν 'Αβίαν. Ιθνεαι των, βαρβάρων, χα\ 
των ξυμμαΟητών α(ττον, ίς τινχ; Αλλους Αλλ^ 6ια• 
πέμτχαν, «είθε ι ν τε ηειρωμενος. Κα\ τΑφον τφ 
ΙΙβ/μΙτ^ ««Αυτελή χβταβχευααΑμενος, αυτού ύπερ• 
κγίνετο. Τελετά; τε Ιπετίλει α&τφ μεγάλα; τι 
ΑνΑ «Αν Ιτο;, χα\ τους Αλλους ΙκειΟεν, αύτψ τ• 
«ροιιύχ«9#αι 9 χα\ ές τον τΑφον αυτού φοιτώντας» 
οιχαίους γίνεαίαι * χα\ νυν Ατε4 τε της Ασία;, 
**λ τής Λιβύης, χα\ Αιτο της Κύρώπης 6Ι| ούχ 
ολίγοι, Ιοντες ές τ6 μνήμα του ΑΙεχμέτιω, μ4γα 
τα αφίαιν οίονται έ; αύοαιμονίαν αυτοί; φ^ριιν Ιίοιιβι» νοηβΓβ ϋι1ίι*€9, ΡΙιητβββ, Μοϋί εΗ Ιοηββ. 
ΑιΙ Ιιοβο «ιιο ίιηρβΓίο κΐιιιονίΐ ςααΐάαιιι οιιρβΗοήο 
Αιιίβ ΓβχίοιιΟλ Ιιι κΐί^ίοηβ »ιι* ^βηΐΐίβ Α*ί* Νγ- 
Ι)3Γ2• ακιβηηινϋ, βΐ (|ΐιοιάαιη άί&ΰίριιίοπιιη »<«ο• 
γιιιμ Ιη αΐία» Γ6|Ιοιΐ6& ϋίιιιΊ$ί(, ϋομίοιιβ βα&άβοι ίη 
βα«ιη ΓοΙί^ιοηβιιι καρότα οι•««Ιβ1α• ϋβμυΐοπιηι ηυο- 
ςυβ ρηΐίοοιιιιι ίη Ιΐύΐιοηηι ΝβΰΚιιοιϋ» χίοηαη», ίϋί 
ηιιαβίΜΐι. 8αοΓ» ςιιοηαα ηιι^ηο (|υοΐ«ηηΐ• ίη ηοηο- 
Γβιιι ΜίίοΙιιΐϊβιίΗΠεπ ριχκυηνίΐ, «ι ρβΓΜίααίΐ α! ϋα ρΐιι- 
ηιηί&, ιιι ΜβεΗηιβίβιιι *ι)ογ*Γ£ιιΙ. Εοβ (|ϋος»6 ]υ»ΐο& 
Λ(*Η •»•6νβΓ«1)»ι, ι|ΐιί ίρ^ίϋδ ββρυΙοΓυιη ίιινί$«Γ«ηΐ• 
Εηβιιι Ιιοϋίβ ιιοιι ρ^ιιοί »ϋ Α&{• 61 ϋ1>γ* ευΓΟραφί^, 
ΙΙοεΙιιη^ΐί» ΜμιιΙοηιυι ΐιΐΰΐιιιΐ, ριιιαηιοβ μ Ιιίηο ιηα- το τοιούτον• Πορεύονται 6* οΙ μεν αυτοί, οΐ 6ε Αργυ- £ χίιηλίη οοΙΗ^οκ ΓύΙ^ίοιιοοι «Ι ρηιϋίοΓβ* Ποπ. Οϋΐ- ρίον τελούοι τοίς ύιτλρ σφών αυτών βουλομένοις 
Ιεναι. 'Εοτι 6έ ο6ος χαλεκω:Ατη Ιέναι 6ιΑ τήν 
^αμμον, ΙχΛ χαμηλών 61 τήν τροφών φερουαών, 
χαλ το 06ωρ. *Αφ6άνω; γΑρ ούχ Ιχοντ. χρήτθαι αύτφ 
το ηαρΑααν. Κα\ ούτω 6ή τΑ εκιτο/εια συσχευασά• 
έβενοι οο^σιν, Αναοαένουαί τε 4πλ τάς χαμή/^υς, 
•ημχίοι; 6ιαχρωμενοι (ς τήν ιεορε(αν ταΙς τού μα- 
γνήτοι» Αχοοειξενιν, { 6ή Απο τής Αρχτου έπαεγό- 
ρονοτ,δ*•* τής οίχουμίνη; €εο6αι Μ αυτού;. Τούτω 
τεχμαιρομινοι,τήν οΑΛν 6ια«οριύονται• *Εαει6Αν ίέ 
ΑφΙχωνταε έ; χώρας αύβίς τινχς, έν οΤ; (νεστιν 
ΰΙ»ρ, ύορευσάμενοι αύ, εντεύθεν Α«:ού«ι, χα\ Αφι- 
ήμέραις τεσβαράχοντα τήνψΑμμον 6ι»6Αν 
6ς το οή:ια του Μεχμέτεω. Λέγεται 6ε τ^ βήμα <Ι>ηιοι ίρβίβ ί*ΐ3ΐιι ρβΓ^Γίϊΐαΐίοοβηι ίη^ΠίύΊυιιιιΐΓ : 
ΐ|ΐιίϋιιιι Ατββιιΐυηι ηιιιηβΓαιιΐ •Ϊ5ΐ|υίρΓ0 ίρ»ί•ρβιο- 
§ηι•»ιίοιιβιιι ουεαρίϋηΐ. Υίβ λαιβηι ςιικ »ά ιβρυΙ- 
€πιηι άιιάι, αοι 2&ρ«Γηπιε α άί&ΐΰϋϋιαα• Ειιιιάυιιι 
βιιίιη βκΐ μρΓ ΟΓοηχιιι, ηοπ οϋτα αΐιηβίοτυηιαίίηοιιία 
ροΠαειίιυιιι ορβιη. Ν•χ ι»ιϊαιν αιμίλ, «]ϋ4 οίαιιίαι» 
οά ΐΝΟΐΐϋΐιι ρΓοιιιρι» «ει εϋίϋοίβιιε οιηηίιιο. Ιιι 
Ιιιιπγ ί^ΐΐιΐΓ ιηοϋιιιιι ηβύιΐ&ιή* ρπΒρβηηιο«, ο&- 
ιιιγ1ο8 ΰυιι&οι*(ΐ(Ιιιιιΐ• ιιιοηίβα &ίε;ιιί& <|ϋ» νίαιιι οοιιι- 
ιηοιιβΙΐΌΐιΐ, ΐΗ»κιι^ίΐί1(ΐυιοοεΐΓΐιΐΜ>ιιίΙ)υ8.€υι , Ιίββιιΐ6θ 
ίβίΙυΓ αΐι Μτρίβιιΐΐ'ίοιιαίί \Αλ%ά, «|0« ογΙιΙ• μΛΠο 
6ΐιικΙ υ ιιι είΐ, «ο νί»ιη €-αι^«€ΐαιι(βα ρ€Γ<;ιιιιΐ. 1)1ιί 
αιιΐ^αι 2€€£»>€ηηιβ7 '^' • η <1>ιϋ»ν» αΐ|ΐΐλΓυιιι Γιι«« 
ηιιΐ •€ΐΙιΐΓίε;ίιιο& ν «ηυϋΐιΐΰβ ιιιιία αΐιουιιΐ ; ΐηιιείΐα- υχο λίθων ι:*λυτελ«στΑτοιν χατααχευασΟήναι, ^ «|ΐεβ ίΓβηα, ίιιΐηι «|ΐια(ΐΓ»ς|ηΙ« ϋία• 3(1 Μβ€$ιιιι«ϋ8 κλ\ έν μέβω του ναού τό οήμα μετεωρ^μενον 
ΑχεωρχΙοθαι ί' 1 δ«ρ Α«έ•ανον μοι6οχει]. Αιέχει 
61 Ατ80 του χώρο•^ τούτου, έν φ το βήμα αυτού, έπ\ 
το : ^ ώβει βταοίους ένβνήχοντα. Και έξιοντες έντευ- 
6εν, ίενται έ«1 τον χώρον τούτον. Τους τι νομούς 
αυτού» χαΐ τΑ *Α/χωρΑ έχτέθειταε, τ| τε αθανασία 
τιθέμενοι τ{ ψυχ5, Αγνωμοσύνης •ύ6έν τοι ι»νυ 
ιίονται μοτεΓναι τΛ <Η(ω. Ταύτα μέν ού/ τήν τού 
Μεχμέτεω νομοβεοίαν ές τοβοΰτον Λναγεγραφθω 
%λΙ*. Τομήρη; Γ ώς τήν χώραν ταύτην λτ,Χιαμε- 
>ος. ««α *>λιις έλων έν(ας, ύχιχομίζετο ΙγΛ Σ> €0Γρ<ι§ ροΓνβιιίιιηΐ. 8«!ραΙθΓϋΐη β] υ» εοηιρβΓίιιιη 
ΙΐΑΐίθΟ βλ*ΐηΐ€ΐιιηι β»βο €« Ιιρίάίϋιι» ρΓοίίο&ί&είηιίε, 
<1 ειΐϋΐΐιιιβ ρ<*ηϋ€Γβ ίη ιιιβάιο ΐοιυρίο. ΙιιΐοΓνΛΐΙυιιι 
•υΐ6ΐη £]ιι$ 1ο€ί ιιΙλι ετραΐεηιιιι €οιιερίείΙιΐΓ, υ*ςυ« 
«ά Ιιιιηε Ιοευια ειαιίίι εοιαίιιβΐ οιγοιι^γ ηοιιη^ίηία. 
ϊηάό &μα*ί 9 λι\ βυπι Ιοοαιη εοηΐβιιάιιηΐ. ΙΙη βίακί• 
άβιιι Ιβ^βί οι ΛΚογα: οχρΙίοηΙιΐΓ. Αιιίιιιιβ ςυοςυϋ 
ίιιιιηοΠΑΐίΙιΐβιιι ιϋΓΐιυιιΐ. Νβο Ναιηίιιί ΙαιιοηηΙίΛΐιι 
χ&ϋΐίΐιΐιηΐ. ΙΙλ»ο ηηίάβιιι ΙιβοΙβιιυβ, ςιιαηΐιιηι οά II - 
Γΐ»πΐ6;ί$ ΓίΊΐζίοιιβιη ααίηβ(, αϋιιυΐ»τίιιια•. Τβηιιΐ'ββ 
8:ιΐ«ιιι γιμιι Γ^ίοιιειη ροριιΐ3ΐίοιιίϋυ$ αΙΟΐιίΜοί• 131 Ι-ΑΟΝΙΟΙ εΐΙΑίεΟΟΟΝΟΥΙΛ 132 

ιιι1>6$ηυο αΓιηιιοί οοοιιρίΐδ^οΐ, §6ΐΐ)ΐτε)ιηη<ΐ2ηι 86 Α μαρχάνδης. Σκύθα; δε ώ ρ μη μ έ νου; ΙπυνΟάνετο άπο 
οοιιΐιιΐιΐ. $ογΐΙι»8 5ϋΓ€ροΓ»Ι, ρι-οΓβείο* α Ταιίίί, Ίη 
η*£ίοΐ)6ΐη βααιιι ίιιιρειιιιιι Π'οί&δβ, ρΓ3»ι1>8ηιΐ6 6£'&*6 
ιιοιι ιιιουΊεα*: ςυΛηι ηυ'ιύ6ΐΐι ιόιιι £τ»υι*8Ήιι6 ΐιιΓιΙ. 
Ηιιιε Γοεί» ίΐ6Γ Ιιι&ΐίΐιιιΐ εοιιιια €Ιι;ι1.ΐίά«$. ϋ& ρ«- 
δίειιι ιιιίη'ΐαΐι*. ΙΙί »ηιίηα>1ιι& Μαιβαςβΐ» <Ί*Ιίιί»*ο 
ΓΤθϋιιιιΙιΐΓ : 61 Ιι•α]ίεκϊΐιΐ6ΐ Αγϊχλιπ, ΐΓ(ίοηί» ρ λ γ- 
ι ο ιυ Πιπιπηί η<Ι]αοοηΐ6ΐιι ιιοιι ιηο<Ηο»ιη (κευραπιπί : 
ία ιμια ει β^ϋββ *«&* Πχβπιη!. Ηο• ιΙαιιι»γ6 ρληΐιηΐ 
Τ*ίΐιήΓ63. ΡγοΙιιιΙ• €0ΐηρ3Γ»η& βχβΓείΙιιιη, ηιιί εοιη- 
ρΐεείεϋϋΐυι• 0€ΐυ9^ ιι(& ιι»τη*•ΐ6β Ιιοηιίιιιιιιι, 1*110 

€01 4|^ΓθύίϋΙ):ιΙΐ»Γ. 0θ!Ι•Γΐ5 ΟΐΐϋεΠΙ β'2»ίΐ, ρΓ2ΐίθ τι 

ϋΐι ϋΙιιίαΙιίΑ». Οέηίιιο •γιϊ»λ εοιιίπι βιηροιίιιιη ιβ^ηί- 
ς»6 €<>Γυιιι δοϋβι» Γογοπ», ριεΓιοηίϋιιβ οαιιι Ιιι ιΜίΙίο- 
ιι«ιιι αεοορίί. £οηάΊιεΐίβ ηιιοηυβ ΗηΙο ηιβιχιιΐβ ρΐα- 
ηιιιίε 61 ορΙίιιΓι$ ιιιΐ1ΐιίΙι«ΐ5» νίοιοΓ ιΙίβεοϋεΙίΛΐ. Εΐιβιη 
οΐιείιΐίυιι» αο*6ρΐΪ8 , ίιιιρ6Γ*ιυί|υ6 Ιηΐιιιΐο αηηιιο, 
4αιιιιιιιι ΓβΥβι-βιι» 681. Οΐιαίίία ιιγΙμ 6&1 ΗγΐΌΐιιί», 
Τ6Γ&Π8 ΟπβηΐβΐΜ, ιΐ)38η2 βι ορυΐεπί» : πι ιιΐΐίΐιιιϋηβ 
ΗοιιΓιηιιηι. βι (Ιίνίΐκ«ιυηι οορίη, Γ6Ηηιι»ηιΐ6 Γβϋεί- 
1»1β ΚΙΐρβΓΑΐ Γ6ΐί(|ΙΙ3&, ρΓ#ιβΓ 8ειηαΓθ1ιαηι)3ΐη 61 
Μ<*ΗΐρΙπιιι, Αείχυτυβδ. ΟρΓιιηί$ Ιβ£ίυιΐ8 63ΐιι ίυηι)2• 
νβι-β ]»ηι οΐίιη Μα&$*£€ΐ:ε. Μβιεοϋο ίΐ;ι<ιιιβ 8ίΚ>ι ρη- 
πινίι ΤοιιιίΓ68 ΡοΓδ»Γπιη ρΙιιηηιο$, ιιι φι: 6$*6ηΙ 
§ηαη Γβπιιη §ενΐΙι:ΐΓΐιιη, ηιπα ρΐεηιιηψιβ ευηι Η'β 
ροηνΛΓ8ΛΓ6ηΐι»Γ, ιΐ66 »ιιιρΙίιΐ8 ΓοΓβιιΐ ιιι νίεΐιιβ Γαϋοιιβ 
(Ιη)ίε»ΐιι1ί. Ηί& ιιιιιιιϋιιχ, ηιιίιηο ηςίΐΜϋηΙ νίιιι ΜΙί 
Υ6ΓΙ6Γ6 οιιιηοιη ίιιειηροηιιιιι οοηιιιι, φίρϋ ΙΙγ<1»ϊο 
ηυιηίαίιιΐ, Διιύίειιε »ιιΐ*ιιι, εαιπ £6ηΐεαι οιιιιιίιΐιιι Ο ΤανάΙδος τήν τε χώρα υ αυτού Ιπιδραμιΐν, χα\ ληΐ- 
σασΟαι ούχ ολίγα* χαλεπώς δε Ιφερεν. Εντεύθεν 
δΙ αότίχα Γετο όμδσε έπ\ του; Χαταΐδας. Λέγονται 
δλ οΰτσι ε!ν?ι Μασαγέτ^ι το τταλιιδν, χσΛ διάβα ν - 
τες τον Άράξην, της Ιπ\ τάδε τού ποταμού χώρα^, 
έπ\ πολύ διεξελθείν, χαι ύφ' αυτοί; ποιησαμένου;, 
ένοιχήσαι. Τούτου; παρ<σχευάΐετ-> ώ; ελών. ΚαΙ 
οτράτευμα «οιησάμενο; ές ^γδοήχοντα μυριΑθ*;, 
έστρπτευετο έπ* αντού;. Κα\ συμβολών, μά/η τι 
έχράτησε του; Χζταΐδ*;, χαΐ επί τήν άγορλν αυ- 
τών τούτων, χαι 1π\ τά βασίλεια Ιλαύνων, ομολο- 
γία τ» παρεττήβχτο. Κα\ μισΟω?άμεν•; «αμπόλ- 
λου; αυτών, τους γι χρατίσου; τά 1$ ποίεμον γενο- 
μένους, ψχβτο Αγων. Όμηρου; δέ λαβών, χα\ τών 
άριστων τοϋ; ιταιοας, χα\ φ^ρον ταξάμενο; τούτοις 
άπαγε ιν του έν.αυτοϋ, άπήλαυνε. Τά 31 Χαταΐα π<5λ'.; 
έστ\ προ; Ιω της Ύρκανία;, μεγάλη τε χα\ ευδαί- 
μων, πλήδει τε ανθρώπων, χαι δλβω, χαΐ τ|| Αλλη 
ευδαιμονία προφέρουσα των Ιν τί) Άαία πόλεων, 
πλην £εμαρχάνδη; χα\ Μέμφιος * ευνομούμενη δ• 
τ6 παλαιίν ύπο Μασαγετών. Τών μεντοι Περσών 
του; πλείστου; μισθωπάμενος τούτους, ©Τα τών τε 
ΣχυΟών Ιμπείρου; ώς τά πολλά γενομένους, χα\ τά 
Ι; τήν δίαιταν ούχέτι άβροΰς δντας, Ιν νψ Εχων 
έπ\ ΣχύΟας στρατεύεσΟαι, επί τήν άγορίν αυτών 
τήν Ο-^ρδάν χαλουμένην. Και πυνΟανομενο;, ώ; ε'η 
τε το γένος τούτο παλαι<5τατόν τε τών «ατά τήν οΐ- 
χ«υμένην εθνών, χα\ ούδένα Ιτι προ αυτού βασι- 
ςυα»οΓΐ>ί» Ιι*Αυ6ΐ, 6»<6ηιιΐίςιιί«8ίιυ•ηι. η^ευΙΙυιικιυί Ο λ^ων χειρώσασθαι τούτο τδ γένος, χαχά II ώς ρηηε6•<6Γηιιΐ Γ^ςιιιη ι1οηι»Γβ οαιιι <]υίνι^ε« ν φιααι- 

νίβ ΙΙΙλ^ΙΙ» 4<ΛΙΙ)Γ|» «(«ΐΙίε^ΙΐΙ ΒΐΙΙΌ|ΜΒ Α$Ί*Μ|ΙΙ6 811*14 

ίιιειιηίοιΓιΙιυλ, 61 Ιιίιιτ ρΙυΓίιιιαβ εοπ*>»$&οιιΐ ορββ, 
«ο ιιιίςί* αι! οίΐιι 6χρβιΙίΐίθιΐ€ΐιΐ Λοε«ηιΙβΙ)αΐυΓ. Ρπκ- 
1616.1 Ηΐιίιιιυ νβηιβιιε, βίί-ιη ΟηγΊομι ΙΙ/εΐ«ερί& Ο- 
ΓιαίΗ η>{6ΐιι 68 6ΐθ6ΐυιΐι, ει ηιιιιι ίεϋ ςειαΐ ίιιίβ- 
ΓβιιΙβιιι, ιιίΐιίΐ είΐ6είβν6 : ίρ$ί &ϋ»ί Ικιε ιίοςιιβ 6&Ί- 
ιιιΐυιιι ρ6!6ΐ'ϋ 8>1»ΙιιίΙ• 11 1 'ικίαιιι >6Γ0 Γβιιι •ϋ ορΐ«- 
I ιι ιιι ϋαοοΐ'61 Αηΰΐιι, οριίιηιιηι 6»6 ηΐιιβ. υΐ ιμιιιηι 

ρΓΟΧΪΐΙΙβ λιΙ ίρ»08 »6ΐ'6ϋ6Γ6ΐ, Ι II €Ιΐ6ΓΙ1ΙΙΙ ιιτϋοιη 

εοΐυιιίηιιι ϋυεεΓβ ϋβειβνΚ, ΐΓΑίι^ΓεΓηιβ 60 ιιιίΐίΐΰβ 
»1•«•»(|•ι<5 Ιιοηιίιΐ68 ρΙίΐΓίιιιοδει. 8ϋηια^1ι;ιιι«!8. Ηιιβ, 

II Ι Γ6^Ι8 86Ιΐΐ6ΙΐΙΐϋΙ1 ίπΙεΙΙΟΪΟΓβ , 60ΙΙΥ6ΙΙ6ΠΙΙΙΙ 61 

•ΙΙί ρΐιιιίιιιί ρΝΗ'61-6• ι^ιμ. €υιιι αυΐ6ΐη ίρ»β ιιι πλείστα Ιργαοάμενον ποιήσαι τήν τε Άσέαν χα\ 
Ευρώπη ν, επιδρομή τά πλ«(ω ταμ;ευδμενον τή 
χώρα * ταύτα δΙ Ιπ\ νουν τιΟέμενον, χα\ ώ; ΑαρεΙω 
τφ 'Τστάσπεω βασιλεΐ γενομένιο Π:ρ?ών, χζΐ 
έπιστρατιϋααντι αύτοϋς, ουδέν τι προύχώρησεν, 
ώρμητο αυτός έπ\ τούτο τ>> χλέος Ιέναι. "Όστι δΙ 
αύτώ !χεσ9α( τε τοΟ έργου, Ιγγυτέρω τούτων γε- 
νομένου, ές τήν χώρα ν Χερίην πόλιν χζτοιχίσα;, 
άπ4 τε τη; Σιμαρχάνδης χα\ στρατιωτών χχΐ τών 
Αρίστων αντψ οτελλομένων Ις τήν άποιχίαν, ψ <•.οε 
πάλιν Χερίην ούτω χαλουμένην, μεγάλην τε χα\ 
εύδαίμονα &τε του βασιλέως έν αΰτ^ διατρίβοντος, 
χα\ τών άρίττων αυτού, τών τε τή; *Ασία; στρα- 
τών έ; αυτήν συνιοντων, μεγάλη τε Ιν βραχεί εγέ- «ΐΐι)6ΐιι υτΙ>€ νβΓϊβΓεΙίΐΓ, ορίιιιΐΛίοί Α£ίχ•(|πε ιιιί!ί((!» & νετο ή Χ€ρΙ(\ % κα\ εύνομήθη μέντοι χα\ ύστερον, 

ούχ ήχιτια δΙ βασιλέως Τεμήριω κεριδντος. "Οχοι 
μεν ουν τί]; Άοία; ψχισται ή πάλι; αύτη, χα\ &ίτ; 
Ιν *ή| *Αβαυρία χώρ^•, είτε χα\ έν τ§ Μήδων, ούχ 
Ιχω τεχμήροιθαι. Αέγύυσι μίν τινε; Νίνον τήν 
Χερίην γεν^^αι το παλαιδν, χαι ές τήν Άσαυρί,-.ν 
χώραν τετ^ίχθαι• τεκμαιρόμενοι τούτο άπο τη; 
ΙΙαίδατίνη; Βα^υλώνο;. Οίχίσας δε Χ&ρίην πόλ-.ν, 
χα\ τά βασίλεια Ιν αύτζ ποιησάμενο;, έπενοε: έπ; 
ΑΓγυπτόντε χα\ Ιπ\ £χύθας στρατέ νεσθαι, χαΐτήν 
τούτων άγοράν Ούρδάν χαλουμένην, χα\ στρατών 
μέγαν συναγείρας, χα\ τους Χαταΐδας συμπαρα• 
λαβών, ήλαυνεν ευθύ Τανάΐδο;. Ενταύθα πυΟόμεν^ι 
ΣκύθαιΤεμήρην βασιλέα επ\ σφΑ; έπιάντα μ^γ-^η 
παοασν.ευ*}, τήν τε εΓ?^δον έπε απόν στο^τευμ^ ορίίιηί «α Ίρεαηι ςιιοΐΐιΐίδ οοιιΟιι :υ»ιιΐ. Ηϊιιε ιι»1> Λ 

ίΙ(4 1)Γ6νί ΐΙΙ6Ι64ΐί1)ίΙίΐ6Γ *υθΑ 6ϋ. ΕΐΙΑίΗ 1>01ΐΐ8 6( 

Κ4ΐιιΙΐ6ΐΓίιιιΐ8 Ι^ίυυε 0ϋΙ>6ηΐ8ϋ2ΐϋΓ, δυρει^ιιΐο αϋ- 
Ιιυε ίοΐίΠΓβ. Ιν <|ιι> Αΐιΐβοι Α δι* ρϋΠβ ογΙμ 6α »ί<« 
8ΐι, :ηι ίιι δνΗοηιιιι, III II! Μ(»ΐΙθΓΙΙΙ1Ι ιτβίοιιο, 8§*6- 
<|ΐιί ιι64|Η6ο. $υιιΙ φΐΐϋ4:ικρΓι ΐιαιίιιιιΐ, Νίιια.ιι αιι- 
Ιίι|υιΙιΐ8 €1ΐ6ηαιιι βιβιίιϊϋε, 61 ιιι Λ•>*νι*:υηιηι ιε- 
§ιοιι« Ιοεαίαιιι 6**6, ευι^οεΙιίΓαιιι ίαν ιι•ιιΐ<;$ α Ρα^(Ια- 
Γιιιιι ΒαΙι)Ίυιΐ6. Τ^ιιιίΓΟβ υΐ υιΐχίΐη Οΐιεηαιιι Ιιβίιίι^• 
ΐΟΓίΙιυ» Γ«ρΙενίι, 61 ίη 6» η^ιιί κυί εβιίεΐιι ριίΓανίκ, 
ηι»ιιίιι>υπι ιικίυ&ίΐ Ιι^ΙΙαιιι ΐπίβιτε Αί%\ρΐο 9 56νΐΙιΐε, 
61 Ιιοηιιιι Λ^ογ3!, ςιιαιη υιϋαηι ιιυιιευραηΐ. £οιι- 
«εηρίΜ ί-ίΐυΓ εχετοίΐιι ιιΐ;.χίιηο, οι λ88»αιρΐί& 
€ί)2ΐΐϋί^»5, ιοεία ιΑ 1\<ηαίιη ευιιίοικίιΐ. $<'τιΙιχ, υΐ 133 όε ηκΒυ$ τυκοια* ΜΒ Ιϊϊ. 131 

προχαταληψομίνους τών Αρίων ^ Ιμελλε Τεμήρη; α •'Οι'Ρ^πιιιΙ Τ*πιΐΓ6«ι 6υιυ οορίίβ σεοΐό 1 ***• ιιΙ πιοη• οΐιν «φ στρατοί αυτού διιίναι. ΣκύΟαι μέν ουτο: το 
πάλαι, ές μοίρας τινά; βιηρημένοι, ένέμοντο την 
χώραν άπο Ίστρου Ιστέ έπ\ του; ύπ•'# τον Καύχα- 
•ον. ΝΟν (Ι γένος μέντοι τούτων, ές τήν Άσίαν 
γενόμινον. τα τ?|Λς Ιω αυτού τε ένοιχήσαν τήν Ιπ\ 
τά£* τής *Ασ(ας χώραν, χα\ Ιπ\ πολλά τετραμμένον. 
ΣαχαταΙοε εκλήθησαν, υπέρ τήν των Περσών χώραν, 
Ις τους ΣΑχχας τι χα\ Καόδχίους. *Αφ' ών όΐ χα\ 
Τεμήρηναύτον οίονται γεγονέναι τινές/Εστι σΐ τούτο 
γένος Αλχιμόν τι των χατά τήν'Ασίαν, χα\ πολεμιχώ- 
τατον, χα\ Λν τούτοις λέγεται Τεμήρη; τήν ηγεμονία ν 
τών έντ§ Ασία παραλα€ε?ν, τ.λήν Ίνοων.Οίόε λοιπο\ 
Σχύοαι κατά ταυτο φρονούσί τε χα\ ύφ' έν\ αρχοντ*. 
βασιλεΐ, κατά Ουρούν τήν καλουμένων άγ',ράν τά ιηιηι ίΐΐβΐιΜίβδ, η υ ι Ιιττυπ** 6ΐ*Γ6ΐ(υιη ΐΓεάικίίβ 

ΟΟ^Ϊΐαΐ33ΐ. ρΐΜ:ϋ6<Ιφ*Γ6ΙΐΙ, ΙΠΙ^ΓϋΠΐ Π ίρ8ΐ «*6Γ 

τίΐυιιι Ηοηιι οΚνί»πι. 86Υ(Ιι* <|ΐιίο>.ιη ]αιι> οΙΙιη ίη 
ΐΓί6ιι*ςυ3δθαιιι ιΐϋπΐΐί. Ιβιι«|>»ηΐ ΐΐ$ίηηοηι β6 Κιγο 
βχαιιτεΐιΐβϋΐ υεςιιι» *<Ι (λιιοομ *6ΓθΙα$. Νιιηο αυΐβπι 
Κηιιΐδ φιοϋιΐιιη ίΙΙοηιιιι Ηοιιιίιιιιιιι ίη Α$ί.ιηι 2άχ?- 
ΐιίι, 61 ίΐί 6» Ιογα ο»« Ογϊ^ιιΙππ §ρ66ΐαηΐ ίιιΐιαίιί- 
ι»*•ι, «ι Ιιίηο *<] ΓβΙίηιιαηι Αεί*» ρβιιείΐΐνίι Γβ^ίο• 
ηβιιι. Ι&ιυιΙ Ιιοηιίιιιιιη £6ΐιιι» 8;ι<:Ιι&ΐ2«οβ νοεοηΐ. 
Βιιρι* ΡβΓβιιηιηι η^ίοοβιιι ιΐλφιβ α<| δ»6Γ8» <η 0α*1- 
ϋβοε ιΐοηιίηΐία Ιΐ3ί>οηΐ. φιιίϋλΐη ** 1»ΐ8 οη£ΐη<•ιη 
<Ιιη•6Γ6 ΤβηιΐΓβπι 35*»πιιιΙ. €οη§ ί&Ια ΓυΝίΐοιΗιιβ<•4 
Μίκβπιιη ινπιηι ςΙυήΑ νίικίι η*1ίφΐ&» οιιιιι6* Αβια 
£<»ιιΐο». ΙΙίε αυιΗίϋπΪΗΐί 5<)Πιί» ΤβιιιίΓοβ, ιι! ηιιί- ΒαιΙλβια ποιούμενοι* άποοειχνύμενοι σφίσι βασιλέα Β ιΐίΐι (1ο« *ιιΙ, η*! Αείχ ίηιροηιιιιι 6νΑ$ίΙ, «Ιβν'ι« Ιί* οιη• γένους τι δντα τοΟ βασιλείου το παλαι^τατον. ΚαΙ 
Ιστι ίή κα\ άλλαχού της Ευρώπης 4ς τ6ν Βόσπορ^ν 
μοίρα τούτων ούχ όλίγη άνΐ τήν χώραν ταύτην ίιασκ*• 
^ασμένη, ύποβασιλ«Ι ταττόμενον, οίκου των βασι- 
λέων, όνομα δίτουτφ *ΑτζΐΧ£ρίης Μ . Ούτοι μ^ν ουν 
ω, Ιχβτραποντο σφάς τούτψ τφ βασιλιΐ, ές τήν&αφι- 
χ^μινοι τήν χώραν, έχιλάσαντες έ; τον "Ιστρον χ&\ 6ή 
χα\ τον Ίστρον βιαβάντις, μοίρα τις ούχ 6λ(γη της 
θρΑχης λιηλατούντις έπίδραμον, κα\ όνιχώρο^ν 
α«ο Σαρματίας, έπ\ τον ΤάναΙν (οντι;• Κα\ πολλά 
μέν τον γένους τούτον αύτοϋ πάρα τον Ίστρον έν- 
έμ<ιναν. Τ Ον το πλέον έπ\ Οαια^ήτεω διαβάν τ'.ν 
Μστρον, ένέμιινβν. *ρχί?0η χωρ χ .ς Ιχασ:ον μέρος 
τού γένους τούτου γεν^μχνον. Το δ* ύκολειφθιν μέ- 
ρος «ύτοΰ «έραν του Ίστρου. Καζιμήρο# τω βισιλεί 
Αιτουάνων, τήν δίαιτιν Εχου?ι, τήν γήν νβμάμενοι 
ές Ιτι χα\ νυν, |ς τι τον προς τους περιοίκους αύτω 
«4λ<μον συμβαλλόμενοι τα χρατιστα. "Οποί γαρ άν 
το γένος τούτο τυγχΑνωσιν σντις, οοχουσί τε τα ές 
«άλεμον. χα\ είσ\ χρατιστοι. Ο! 5ι περ\ τον Βότπο- 
ρον # χα\ τήν Ταυριχήν νησον χαλουμένην 6ι«(ργον• 
σαν λίμνην τε τήν Μαιώτώα, χα\ τον γι ΚΟξειν^ν 
«οντον, ύπο τψ βασιλεί *Ατζιχιρίη, τά τε ΙΟνη τα 
ές γήν ληΐζόμενοι, χατεστρέψαντο ές φόρου έπαγω- 
γήν. Τους τε Γότθους καλουμένους, χα\ Ίανύους 
τους τήν τον Καφέ πόλιν ένοιχούντας, χα\ Σαρμα- 
τΙας μέρος τι απάγει τούτω τφ βασιλεΐ φόρον. Σαρ- 
μαται μέν ουν ο! προς Ε&ξεινον Οοντον, χα\ οΐ προς ηίΐιιιε |»γ;# ΐ«•Γ»|υΛΐη ΙηιΙί», ΚΗΐ<|ΐιΙ ΒοτιΙια* » ρτχαΊ- 
6ΐίε ΐιΗΓιΙ «Ιίίοπιηΐ, Γ^βιη ιιιιιιηι Ιι.ίΙι^ιιΙ. Κ^ιιί ε». 
Λαίη υηΐ2ΐιΐΓοιι$ΐίιυ€Γ6 εη*»ν«ηιιιΐ<|ΐΐ6 ίβ^η». ιμιί 

«»Χ ν*ΙΙΙ5ΐίΐ$ίΐΙΙ* (]Γ$00ΙΜΐβΓθΙ |)Γ0$ΑρΐΛ. ΕΐϋΙλΙ 61 

αΐία ρ3Γ» βοηιιη ηοιι «χί^ιι^ |>αγ ΚιίΓΟρλίιι υ.νμιο αϋ 
Βο&μΙιοΓϋΐη ΊΊίΓααιιιη Ιιαίιίίαιιβ ρ«Γ ο?ιιι Γ6^ίοιι«ιιι 
(ΗερβΓεα: ^ιιΊΙιιιε οι ίρβίε ιβι ?•1 <|υί α\ «αιίςικε- 

είΐΙΙΑ Γ?£ΙΙΙΙΙ ^ίΊΐΙβ ρΓΟ€ΐ'&!»ίΐ. ΑΐΐΙΟίϊΙ Ι6« <*ί ιιοιικό 

ο&ι.Ηί ίϋιςυβ υΐ εβ οοιιιιιιίεβηιια Γ^ςί, ιη ϋηιιο ν< ιιοιβ 
Γβριοιιηιι, ρΓΟ^Γβεκί υδ<]ΐιο αϋ Ιειηιηι. Ηίιιο ιη>ηι:β 
09 <|ΐι»ιΙ•ιιι Ιιοηηιι ιιοιι ιιιοιίι• α Ιβΐηιιιι ΐΓ»ι^τ€(ΐ4 
1 ΙΐΓα€ί.ιιη ν«9ΐ&νί( % ρΐιιι-ίιιιαλ ίιιηΐΓ»ίοιι<*6 ί:ΐ£ίι•ιιιΙο. 
ΒβΙίοΐη δαηιΐ3ΐία ν ΐ&η»ίιιι ν€Πΐι• ίΐβΓ ίη(Γβε•8ί »υηΐ, 
οΐ ρΙοΐ'2ΐ|ΐΐ6ε;«ιιΐίβ 1ιιι]ιιη ρ^τβ ίη Γβα,ίοηο 1&ιγο ε«Ι]α- 
ϋβιιΐβ ηυιιείι. Ευηιιιι ςιιοΐ)ΐιβ ιιοη ρειιοί ΐπιη&τβιιί 
ΙείΓυιιι, ευο Γβμβ ναμιΗϋ χΗαίβηι 6β6Γαιιΐ. δο^ιΐΐ:»- 

ΓυΐΙΙ (6ΙΙ6ΓΑ &ί 11^ II Ια Ιΐ»ϋίΐ3ΙΐΙ ν »6ρΑΓ9ΐΙ> &ϋ ΓΡ.Ιί<|ΙΙΙ». 

ΓεΓβ 4|ΐΐ9ΒΐΙιιιι ο]ιιβ(6Αΐίβ ΓίίΙίοΙα ϋί$ Ιιίπιιιι, ειΐυ 
ΟιζϊιιιίΐΌ 1*Κ«αιιθΓυιιι 16^6 <ΐ6£ΐ•. Ε»ηιι]6ΐη Γθβί•ι- 

ΙΙ6ΙΙΙ 6ΙΙ4ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1606111, ΙΙΓ6ΙΙΙΙ6 θρ6Γ3ΙΙΙ Ιΐαν^ΙΐΙο• 

•υο ιγ£1 ίη ΙβΙΙίΗ ςιι* €ΐιιη ύη•ΐίιιιίο ςβτ'ιΐ. βοηιιβ 
•ιιίηι ΐ8ΐ»ϋ Ιιοηιίιιιιιη ςηοΰυικμιβ αοε6ϋ6Γϋ # ργι- 
ηίλΒίη Γ60υε 1)6ΐΙί6(ε 4βιΐ6ΐ, Γοηίΐυ«Ιίιιί&<|ιΐ6 ίζίοπα 
•ιηΐ68ΐ. Οιιί αιι16 ΒοορΙιοΓίιιη βΐ ΤΐαηΐΌΐη ίιη&ιιΐηηι, 
«ΐυβΒ (Ιίήηιίΐ Μχοΐίιη ραίικίβιη 61 Ειιχιηυιιι Ροηΐιιη», 
ΜβοΙυηΙ, ίηιρβΓίο Αιχί€6Γϋε Γ^υιιΐυΓ. δυΐκ•^•- 
πιηι Οοΐΐιοε 6$ ^ιιυβιιιβε υΓίχ^ηι Οορ1ι»ιη ίηΙι»υι« 
Ι^ηΐη, ιι ι οοε^νβηΙηΓ Ιήυιιΐηηι ρ6ηι!οτ6. Ειίίΐιι 8*ι- Όχιανον, τφ με γ άλω ΣχυΘών βασιλεΓ τών έν τξ |> ιη&Ιίκ <|ΐι«(Ι^πι ρΛΓ» Ιιυίο Γ6|ί Ιηΐηιίαη;) οβί. δ.ΐΓ- *Αγορ^ φόρον άπάγουσιν, έξόεου τήν Σαρματ£αν 
έπι!ραμόντε; ν τα μέν ήνόραποβίσαντο, τά Οέ ληίσα* 
μενοε, χατέσχον έπ\ συχνόν τίνα χρόνον, κα'•. ταύτη 
το αχο τούοε φόρον τε έτάξαντο τψ βασιλεΓ τω με- 
γάλο/, χ•- έτους έκαστου άχάγουσι. Σαρματία μέν 
ουν ό.^χει ΑπΛ Σχυθών τών Νομάδων επί ΔΙκάς τε 
χαΐ Αιτουανου;, γένος τών Ιλλυριών φωνξ τά πολλά 
€ιαχρώμενον # χαΐ οεαίτη τε χα\ ήΟχσι, τοΟ Ιησού 
νόμοις, έχοίκοι Ιπ\ τους "Ελληνας μάλλον χαχραμ.• 
μενοε, ού πάνν συμφέρονταε τψ'Γωμα(ων ό.ρ/.ι,οει, 
'Ελληνιχερόέ ^ρχιερε! χρώνται, χα\ τούτω π^ίΟο- 

•• *Αχ:χερΙ^ς 9 ύ<\*\τ*. /ιι πΙ. μι γ• ιοίΐτ ηιιί ίικ-οΐυηΐ 1 6^ίοιιβηι τοΓλίιε Ευ χ ίιι υ π• Ι'οιι* 
Ιιιιο ιΊθ€ϋ»ιιυηι, ηι>ςηυ8€>11ι>ηιιιι τ*& % ι\\ι\ ίη 
Αβθΐ'2 γ^ιιι &«*ϋϋΐιι ΙιχΙΐ6ΐ, ΐΐ'ίουΐυιη μοιχίιιιιΐ. ]»ιιι 
ίικίΰ βχ ϊΙΙα ΙοιηροΓβ «|ΐιο ίιι δ»ιηα1ί3ΐιι ριιριιΙα1»ΐιη- 
οΊ 6υΓ«ίΐΑΐιΐ6ε> ρΗΠίιη ΙιοιιιΙιιιηιι, ραιΐίιη»;υ« «I:*- 
ηιηι ΓϋΓυιιι ρΓΛ(1»δ ^{6Γΐιιιΐ : 6<ιιιι<|ΐΐ6 <1ία οϋιΐιιυ •> 
ιό, ίιι>ρο$ίιο Ιτί1>υΐ0 ε|ΐιθ<1 είιι^υϋ» ιηηΊ» ιιι>χιιο 
^ο^ΙιαΓυαι Γ6^ί ΙΓίΙ)ΐιθΓ6ΐιΙ. 8*ηιι&1ι» λ Βον&Ιιι» 
ρΛΜοιίϋϋδ υε<|Η6 αιΙ Οιοοε 61 1.ίΐυαΐιοβ μ ίηικϋΐ. 
8.ιηιιαΐ;6 ΙΙΙνΓΐυηιιιι Ηιιςυλιυ ίη υ»η Ιιμ1)6ΙιΙ |ιΙγ- 
ηιιιι<)•ΐ6. Υκΐυ ιιιοηΚυεψιο 61 ΟΙιηείίληε ΓίΙί^ίυηο 135 Ι.ΑΟΝΚΠ ΟΠΛΙΧΟεΟΝΟΠΛ! 136 ιι.»«ίϋ(;ΓΦΓ0« .«φίΝΑϋΐΓ : ιΐ6« ρβΓΐιι•1β ίρ*ί* ειιηι Α τβι τά 4ς θρηαχιίαν τ« χ*\ δίαιταν β^ίΛ. ***• V**•• 

ΙαΙ*»! (;γ*€ιιιιι 6ρί- τοί; αύτ«ς Ελλήνων 6«αχρωμ*νοΐ• αχού*, τζ ϊχυΑών ρουιι6<*6 Κοηιχιιο ϋοην^ιιίΐ. Καΐκι*! ϋΓ»€ΐιιη *ρι« 
ΜΌριιηι, ΐ'ΐιί ίιι ΓβΙί|ίοηί* ιΊΓιΙ>ιΐ8 αιι^υΐΐαηΐ. Υΐη*•- 
ά\ ιιΐίοηβηι ιιιθΓ68<|ΐΐ6 βΓβκοηιιη πι.ίΐαίιΐυΓ. 8ιι- 
|Μΐΐ6€ΐΝί& »ρρ*ηΙιι ΓβρΓΛ•«€ϋΙαηΐ $6νΐ1ι»8. δίπηο- 
ιλ, ψιί Ιικ* νοηυ• Ειιιίιιυηι μοηΐυηι «6 Ιιβικορο- 
ΙίιΙιιιι οΗμ ιμιμι!, ρΙβΓϋίηςαβ ηοο Γφϋιιβ, νβπιηι 
ύιι^ΐΗΐ&υΐαηΐιΐΓ. Μϋ§€ονίοταηι, Κίοηοηβίιιηι, ΤοΓλ- 
η•»ιι&ίιιιιι «4 01ι•γο1ιϊοι αηι ογΙμ• * ΐνΓΐηιιί• η^ϋΐι- 
Ιιιγ, ΐι-ίΐιιιΐιιιιιςιιβ *οΙυ6Γ6 60|υηΐιΐΓ Νί$ΓΛ, βίο, •ρ- 
|Μ•Η2ΐ», &ιπιι»ΐκε. Ελ ιαΐβπι δβπιιιΐί** ς»* »»ιΙ> 
δερίβιιΐηοιιο «ιΚΙιιγ, *ΙΙ>• Κοηηαΐίλ αρρβΙΙιΐιΐΓ. 
ΥβΓ&υ& Οεοηυηι ιιγΙμ 681 1)<:γ»ΙΊ5 (64) ιιοιιιίιιβ : Ιι*ιΐ6 
ομίίηιαίύβ αύιιιίηΜηηΐ, 4ίνΙιί*βΐ|α6 ρΐιιηιηα» βιιρ- 
ρ&Ιίΐιί. Ορίϋιιβ Γοοϋβ νίι•6ίι οιιιη••• Ιυιη η\%τ* ΐιιιη παραπλήσια κροβχρόινται. ΤΑ μέντα* *&ς Εδξιινον 
Ποντον Σαρμάτων γένη. Α*ο Α•υ«ο«ολ<χνης καλού- 
μενης, ήγιμονίαι *• άιαλαγχάνουσι τά «ολλΑ, τά τ* 
Μοοχοβίόν τ*. χα\ Κί*6ος # χα\ το «άρο, «V Χωρά- 
6ιον, «άλ*ις ύ*ο τυράννους ιΜυνάμιναι, *ς τήν μέ- 
λαιναν ου τω άπα βφΰν αάτών χαλουμένην ΣορματΙαν 
τ<λου<η. ΤΑ Ιέ *ρος ΌχιανΙν 9πο τήν αρχτ^ν ο>χν 
μένα γένη λβυχήν ΣαρματΙαν χαλοίοι. Ορος μέντοι 
Ώχιανον χάλις Οογχρατης χαλουμένη, ές Αριατ%~ 
χρατ(αντ«τραμμένη, &46οντ• «αρέχτται, χα\ αυτήν 
εύάαιμονία ύαερφέρουααντών Αλλων τής Σιρματ(ας 
ιτάλ*ων, της τ« λιυχής, χα\ μιλαίνης βΑτωοΛ κα- 
λούμενης. Κα\ 6ιήχ•ι 4«• Όχιανδν αυτή ή χώρα. »ΙΙκ« £•ηι•*1ι« ιΐΓΐ)ββ. Ε* Γβ^ίο βχΐβικίίΐικ υ»ςιιβ Β Ίνφλαστη καλούμενη. Ένθα δή όρμίζοντβι χ«1 4^* 8νΙ Οοο2ηυιο, ΕιιρΙΐΓ^&ΐβ »!*« ΙιιΑ^ΐύ ηυαουριίΑ. 
Ηιιε λρρβϋαηΐ » Ι>ι« ί* βΐ Ογμιιιιλ ηίνββ, ηι«Γ€«« 
βιΙΙί^ι «Ι Αιι^ϋοΐί •η βααι Γ^ίΟΝβιιι ηϋνβΙι^ηΐΜ• 
ΑΙι Ταιίϊί ιιβςιιβ ι<1 Οοβαιιηαι ΒΓΚαηιΓκυηι ίυ^η! 
ίιβΓ, υΐ>ΐ Ιοη^ίΜίηηιιη, 70 Ρ* ρ ** ιη ""β^ίοηοιη, ^μϊγ 
Ιΐί^ΐίαΙιΐΓ «οουηϋιιιιι Ιοακίιιιιΐίηβιη, 4ί«ηιιιι ΐΓί^ίΐίΐί 
ΐ|ιΐίιιςυβ. 1.3ΐίΐαϋο βιιρΓ» Τ^ιιαίαυιιιρΙοεΙίΐυΓ Γ6|ίο• 
ιι< ιυ ιιιΑΐίιιΐ2ΐη α δ^ηιι&Ι'ο υ»ςα*• αϋ Α&85 Γ * 08 » <ΐυ*Ηβ 
Ηο^ΐΙια• οοΐυοΐ• ΕκΙ ηαίιΐβιη, υ ι ηπΐιί νκΙβίβΓ, 6ΐ γ©- 
β;ία, φι» υΙΐΓ» Ταηβίιη 1ι«1>ίΐ«ΙιΐΓ, Ιοιιςβ Ι»1«ςυ€ 
»ιιιρ1ί•£ίιιΐ3, Ρ«ηιιϋ ν€Γβ»ιι» ΒοΓβαιη ϋίρη δ^ιιηα- 
128 ιπογαιιΙιιγ. 8&Γΐι>»Ιί& ϋιιίΐΐιιιί βϋ«1 β] ϋ« Ιίη^ααΒ 

€θ!111ΙΙ<ΤΓθίθ Ι1ΐ01ΐΐ08. ΡΰΠΙΐίΟΕ ΙοΠΙΙΐΙ § β Π 16 01 £5¥β 

&ιιΐΐ«|υίβ8ίιιΐλΐη : τβιΐΛΐΐοι»ίΙ)ϋ84|ΐιβ νίνυιιΐ, «ι ρ1ν« 
ιίιιΐλΐη νίΐχ ρ^Γΐβσι ©ο ίιι βίαιίίο οοιιβιιιιιυιιΙ 
δ^ηιιαίί^ νβΐΜΐί Οοοηιιηι βχουΓΠΐΐιβ» »(Ι Γ€$•οηβη 

Γΐϋ88ί2ΐΙ1 (ϋ€ΐαΐϋ 8ϋ6Χ(0ΙΙ(1ίΙ. ^ΐΐΐίΐ!ΙΙ»2β•ΐΝ*ΧΑΓ3Ιίίΐ 

4]ιυί ίϋί •υηΐ οιιιΐίιΐο αιιιΐοΐυ |8υ(ΐ6οϋΙ>υχ ν «ι «ΟΓαη 

ΙΙΙΟΙ138ΐ6Γίθ ςΐΙΙΐϋ Ι» 6Δ Γ6£Ι0ΙΙβ 811ΜΜΙ Οϋ• Ιλίί ΙΐΟ- 

ι»ίιΐ68 6«πιΐ8ηί €88€ΰΓοιΙυιιΙυΓ 9 ΐ(υίλ6θΓυιη νίοΐαηι 
ηιοΐΊ'βιμιβ, ιιΟΓίιοη 61 ΙίοκιίΑΐη ^οοΐαηΐϋΓ. ΙικοΙιιιιΐ 
υ 1 1)05 ριιΙοΙιβΓΓίιιι•• 61 Ι6{ίϋιΐ8 ορίίιυίβ 1ΐΐ8ΐΓΙΙ€ΐα« ν 
ΕιΙ Ι••» υιοιυβίβηυιιι (65), ςιιβιιι^άιιιοιίαιη Ι^ιε §ίνο 
ΙΙΐβραιιίβ (66) α Βΐιούπβ ςαοά Ν^χαηκί ίι>1ι*Ι>ίΙ*ιιΐ• 
ΙΜλιμ ΐίίλ ί»α ιιιοιιαΜβή» ^&ιι ΓβΙίςϊοιιβια αηιρίοαί 
ίιι |»τ•ιιιί• ρβΓ ιοίιιιη ογΙιοοι, 61 οοιι ΐΓϋ ΒαγΙμιό» οιχίι- 
ιιαία 6886 ν οηιΐιΐΚ>α8 ιιιΐιάίβκίαιιι 6886 Γ60Ι. λΙοιιακίο* 
η ιι ιιι ιιιιιιςιιβ ςυοιΐ Ιϋβπί ϋαΐκϋ, 3Γΐ>ίΐΓ0Γ Α/ιί* 6λ Ααχίας νήβς χα\ Πρμαν(ας, φορτ(β φέρεσαι Βρ6- 

ταννιχά τ* άμα χβ\ Κελτιχΐ έςτήνδ€τήν χώρζν. 

ΆτΛ μλν ο•3ν Τανάΐδος έ; 'Οχβαν&ν τδν Βρ«ταννιχ^ν, 

χα• έ*\ τήν Κελτών χώραν, ιΓη αν όδ&ς τλ μαχ^ 

τατον ήμκρών ιτέντι χα\ τριάχοντα τδ οίχοόμβνβν 

έκ\ μήκος. Έ«\ «λάτο; δ* τ6 ρέν ύ«1ρ τον ΤανοΙ», 

χώραν 8ΐναι μ«Ττίοτην, άηο ΣαρματΙας• Ιστ§ 4Λ 

τήν *Α?9νρ!ων χώραν ΣκύΟαι νέμονται τήνΒ<•.*8ττι 

μέν ονν , ώς Ιμοιγε χχταφαίναται, τα ύηΐρ τον 

Τάναΐν χώρα μ:γ?στη 6ή των τ{ Εύρώ«η χατ' αμφ•*• 

μηχ^ς τ« ίή, χα\ ιτλατος, έπιμήχιοτον Αιήχουοα. 

Πέρμιοι 64 οιχοΰ» το κρ6; βο^^ν 6*4ρ τοίι; Σ*ρ- 

μάτας. Όμοροι 5έ •ισι £αρματών 9 χαΐ αοινήν τήν 

*1 ρίν* Γ αυτήν Γβνται οί £>ρμάται τ;Τς ΠερμΙ^ς• Αέγιται 61 

, 61 ... ιαρ\ Πκρμέων τά2ι• ώς Εατ: γένος ό«ο Αγρας το 

«λέον του β (ου σφ(αι ιιοιουμβνον •'. Κα\ ή μέντοτ 

κρος *Οχ&ανόν διήχουσα Σαρματ(α 4π\ Ορο^αΙαν 

χαλουμένην χώραν 6ιήα«ι 9 χα\ 4«\ τους ταύτην λια- 

χοίρους Ναζηραίους» χαΐ 1*ρ6ν το ές τ|6ο τ| 

χώρα •*. ΑοχοΟσι δ4 γένος τούτο »1ναι Γ4ρμανο\, χαΐ 

φων} τ*, αυτών έχιΐνων «ροσχρώμινοι, χα\ ο^αΙτ^. 

ΟΙχουσι ΙΛ τ.ύΐας «ιριχαλΜίς χαΐ βύνομουμένας ίς 

το χράτιατον. "Εστί 14 τούτοις Ιβρον {δι, χ*Λ το 4ν 

Ί6ηρ(α Ιβρον νομίζεται, χαΐ 4ν τ} 'Ρόδω Ινοιχονν 

Ναζηρα(ων γένο;• ΤαΟτα γάρ δη τΑ τρία Ιβρχ ΑνΑ 

τήν οίχουμένην 4ς τήν του Ιησού 6ρηοχ<(αν 4«\ 

τους βαρβάρους φχημένα δή χαταφανη 4στι * τά τ» 

4ν Ί6ηρ(α κρος τους ταύτ|) των Αιβύων διαβαντας* Ιι*]ία«ίηϋ1)υβ ορροιίΐυιιι 68»ο. Κίοιι» Ριυΐη6ΐιαιιι ιηο» Ο γ Λ \ Πρου«(ων κράς τι τους Σαμώτα;, χα\ Σχν6ών ικι&ίοπυϋΐ ορμοιιίΐυΓ δαιιιο^ΐίκ, ηβεοοιι 8ε/ΐοί8 
μ»*ΐοη!>ιι•, 4}υί 61 ΤαΠαιΐ, ίυί ίιι ρΓθ|ιίιΐ(|υο ]»ιυ «Ιι 
αιιΐΐ«|ΐιο ιαΚ* Ιι*1>€!ΐιίΙ>ιι&. Κΐιοαιυ» οο»8(ι( ί6Ι ιαο- 
Γαι ΐ, ιιι γοηικ12ιι( ^^α^ρ|^!» 6! Ραίχβΐίηίβ, ρΓορίβτ 
]υ»ιι 86|ΐυ1αΊΐαι : 6ΐώαι αϊ οΙ^ίβίαΐλΐ Α&ί* ΒαιΙκίΓίβ 
ϋΐιοιίϊ ίκίλΐϋΐιι •|αια. ΡτυχιΙοο *αίιΐ|μιιιΙ 5«ιοο^ο• 
4;^, ^6118 Γθί>υ&ΐ2, νίοΐιι» ΓαΙίοηβ 61 Ηιΐ£ΐια ηιιΐϋ 
ΟΗΐΙίιΐΜηιιιι αϊαιιϋκ. Οοθ8 \6ιι6γλιιι<ιγ ΑμοΙΙιιιβιη 
61 ϋίϋιΐιη. Υίοΐυι ηιίοιιουι 8«<|υιιιιΐι•Γ, ψιοιιι Ογοϊ- τοΰς Νομάδας, αύτου ταύτφ Αγχου τδ παλαιδν ψχη• 
μένους. Κα\ "Ροδίου; δ4 ηρος τους 4ν τ^ ΑίγΟχτω 
τ& χαΐ Οαλαΐ9τ(ν^ διά τον του Ιησού τάφον, χα*, 
οχρος τους 4ν τζ Ασία βαρβάρους. Προυοίολν 61 
Ιχονται Σαμώτα ( . # γένος άλχιμδν το χα\ οΰοανι των 
««ριοίχων έμοδίαιτον, 0^64 δμ^γλωοαον. Νομίζτι 6^ 
τοΰτο το γένος 6οοΰς Ά^άλνω τ* χα\ Άρτιμιν. 
Αιοίτΐ) οβ χρώνται τ^ χάλαι 'Ελληνιχ| αα\ ^ο*ον 
σχιυζ δ4 τ} Προυσίων «αραχληοέα, Τοότο*ν 6α Ιχ«8* ΝοίαΙω ωαηοηαίο*. (61) Ρονίο «νοη'αΓοο'αΐΝ νοΙ ϋν^Γαϋαιι•. 
(65) Τοοίοιιαυι Μΐϋ οη-'α. (66) ϋ•1θΐΓ»?6α•68 •Βΐ6|Ιί|ϋ• •• Ιϋ€ Ιαηιηα «Ι ϊη Ο. •ν ι ς φ$, τ ^ ν ^^ / Λ β | β β , ίβ €ΦλΒλ 137 ι>ε ΗΕου& τυηηοίδ ιια ιιι. ι» ται Βοίμοι, τ{ τε Χιμωτών Ι6ξβ τιθέμενοι, χχι τ*, χ%\ ΫβΙηβΓι Ιοιιιιΐΐΐβ ; βοκΙοΗ* οΐ ηιβήυα* *φΓ*ί*Η- τών Πρμχνών ο! έν %% χώρα ταύτ^ ένοικου ντις, 
«χι ν} τ| των Παιάνων «αρανληαΐ* έοχιυασμένοι. 
•Ενβτη Α αύτοίς μητρ^χολις, «Ιλις βύδα(μων τε 
χαλ πολυάνθρωπος Βράγα, ούτωβΛ κ*λουμίνη. Κα\ 
πολλοί της πόλβως ταύτης» ο* πολΰς χρύνο;, έπ*1 
Ιπαύβαντ• τφ πυρι χα\ τφ ήλ•'ω Ορησχιύβιν. Μόνον 
Α Εθνος τοΰτο των Ι ν τ| Ευρώπη έχτβς γίνδμβνον 
τ•Ι; έγνω?μ4ν*ι; ήμίν έν τφ παρύντι Ιρηβχε&ις, 
τής τβ του Ίηοου φημι, και της του ΜβχμΙτβω, χαΐ 
Μωτέβ*;• Ταύτας γαρ τοι βχβΐόν τι ϊβμβν Ιιαχατέ- 
χ*ιν τήν τβ άγνωμοτυνην ώς τα κολλά ήμίν οιχου- 
μένην. 'Εβτι μέντοι { πυννανομαι, χα\ τχ υπέρ τήν 
Κααπίαν Ιάλαοααν, χα\του; Μιοιγ^τι; ΙΟνο; Ί*- 
&χν*, ές ταύτην τβτραμμένο* τ^ν Ορη<τχ£(αν του ΙβοΙ. 5υρ«1Ιοα•Μ* βρμβΓβΙο ίιιΓιΙ^ηΐιΐΓ Ργομιο*. 

Γΐ8 ΓΟ•ΙθΊΐ6* βΙΙΙΐΙ Οθ€θΓΐ, *6<|ΙΙ6θΐ6* *ΙΙ|>6Γ*ΙΐΙίθΟ€ηΐ 

δβηιο^ι.ίΓΟίη, ηοοοη 06ιίιι*οογοοι, ψΓι Ιοί €0- 
Ιιιηΐ. 3ιψβΙΐ6&ίΐ3 ηρρβΓ.ηυ ηίηίΙ ιΠπ^ι-υοΙ • Ρβο- 
ηοιιϋβ. ΙΙ*ΙηιροΙΐοι η $•ίι* Ιιβοβΐ οριιίοιιΐιιη «* 
ρορυΐοββηι, ηοβηι Ρόμβοι *ρμ6Ηβο1. Νββ ΜΐιΙΐυΜ 

ΙβΙΙΐρΟΤί» ίηΐ6Τ66*βίΐ, «Χ ψ»0 « :| ΜγΙ) * «•β•β⥕1 *«Ιβ• 

τα ίκιιβαι Η ϋοΐβιη. βοΐβ ο«€ βρη* οαΓϋΐιι <|ΐι» ιηΐΓβ 
6ΐΐΓ*ψΐ6 ΕιίΓορβη βοηΐ, ςοββ οονήοιι*, βάηβν 
Γο*είι&»ο, ΙΙοβίβ Μβ^Ιιηιβϋβα,αβ ΓβΓι^ιοηί. Νβαι 
οαιθ6β α» Γ6ΐί^οηβ«(67),φι»ιηνί« ηο* ίη Ικ,ηοΓβηΙία) 
Ιβηβ1)Ηβ ρΐεηιιιιςηβ ν€Γ*60ΐ0Γ, £6*1601 ίβίαηι Ιοηβιν 
€0ΐιιρ6ϋιιιη ο*ι. Ε*Ι ςυί<ΐ6πι , ςυοηΐ3<1οιοϋιιαι βυϋίη , 
υΐΐη €-*ρίαιιι ιιιιγο.61 Μ2**3(*»ΐ2β, (βιιβ ςηχϋαη* Ιιι* 
(Ιίοα, 71<Ι*ΚΙ* ΑροΜίιιίβ εοΐΐιιί. (ΙοΙίιβΙβΚοβ ιίβο» ΆποΤλωνο;. Νομίζβι & ΙχεΓν> τ6 γένος χαΛ Οβοΰ; £ΐ»η* (.«βάοι», νΙι!«»Ιί€β4 ^νβη 61 «υηοΗβαι, υΐ ίοίη Ιτι Αλλοο;, Δία τ* χα\ "Ηρ?ν, ώς «ροΐάντι πρόαω 
του λ^γου οηλωθήοβται. ΚαΙ %ζρ\ μλν τούτων ταύ• 
τ) 1*\ το-οΰτον βΙρήοΟω. Πολάνοι βΙ Ιχο^ταιι Σα,ο- 
ματων» χα\ τ| φο*ν| τούτων νομίζοοοι, χα\ ήθισι 
Α χι\ 44«Ιτ| τ|{ ΤωμαΙων πβραπλησΙ^. Πολάνων 
II {χονται Λιτονανοι, 1χ\ ΕΟξ&ινον ιτίντον, χα\ έπ\ 
Ζαρμαχέαν χαΟήχοντες. Κα\ ούτοι μλν ή μέλαινα 
ΟογοοίνΙχ, ή Ιν τ^ Α<υχο«ολ(χν^ χαλουμέν|| τα βα- 
«<λ<ια Ιχουια, άχο Δαχων των πάρα τον Ίατρον, 
έ«\ Λιτιυάνων κα\ Σαρματας 6ιήχ«ι. Γένος δέ έατι 
τοντ• Ιόχιμον, { άν τις τιχμα(ροιτο 9 τήν τι φωνήν 
τ\ν «Οτήν Ιέμβνον, χα\ α«λ «αλαιοΰ Ικοχιομένον 
*ίχή το γένο;. Ι; τυραννίδας χα\ ήγβμονίας δύοχατ- 
έ-τη. Αιτουανου; 81 οΟτ€ 2αρμάταις <{σ\ν Αμόγ)ωτ• ίίΐ»ίιι» ^κοΙμγ. Ιΐ4€ ςιιίϋβιΐ) Ιια€ΐ6ΐιυι. ΡυΙοιιί €<νι- 
ιοπιιΐιιί βιιηΐ 5-Γΐηαΐίβ, ςιιοΓαιιι οι Γιχ£Η)ΐη 1η ιι•ιι 
Ιΐ9ΐ»4*ιιΐ. Υίοΐνι πιΐίοη^ ιΐΜ>η6υ$ςυ6 ηίΙιίΙ (Ιί&βΓοραιιΐ 
&1> Κοιηαηί•. ΡοΙοηία ίηηόΐί «ουί 1•ίΐιιαιΓι ν <|ΐιί Η 
Ιρ$ί ιι3(]ιιλ αιΙ Ειιχήιιιιιι ροηΐιιιιι$9Πΐι«ΐί«Ηΐ<|ΐΐϋρ6Γ• 
Ιίιι^ιιηΐ. Ει ςυίίΐβιη Ροςύ&ιιία <68) η\$ΤΛ % <μι« Γβχιιΐ 
ΜΐΙ^ιιι ο«1»η Ι^ηοοροΙίΰΙιΟληι (69), α Οαάβ Ι.ΐηιΐιΐ 
ίιΐ€θ1«ηΐίΙιιΐ8, β(1 1»!ΐυαιιο» β4 8.ηιι»ι«§ ββ ρ^ίβϋ. 
Οβηίοια ουίτΐη ίλίλΐιι β»4ΐ• β«9β ρΓοϋΜαηι, ναΐ οίιι^ 
ςιιίι €οη]ίείιΐ, ςυοιΙ Ιίη{ΐι»ηι ιοαιο ηΐίιιυβΓβ. Ι*η 
οϋιιι β» {βηβ, ίη ϋα.& ρ»Π«β οΉνίβ», ρ>ηίηι ςυ'κΙ^Μ 
ι ρηρι1>ιι«» ριΑίιιι ητο λ ϋαείΐιυβ Γ^ΊΐαΓ. Ι,ί- 
Ιιΐ3ΐιί*, ςιι»οΙιιηι *(1 Ιίη^νβιιι &ΙιΚιι«ΐ 9 ιιίΐιίΐ οοην«ιΓιΙ 
€ΐιηι 5»ηιι»ι!ί, οβοι Ρβαηοηί•, ϋϋπι βντιιΐ3ηίς 9 ηβε τοι,ο&τ* ΠαΙοαιν, ούτι μήν ΓιρμανοΙς, ου μήν ούοβ ^ «ϋβιη ου ιιι 0*(ϊ§. Ν»ιο ηιίΑ&Ι ρβΰυΙίβΓβιι• Ιίη§α» Ααξίν. Ιδέα 6% το *~ρα*αν νομ^ου^ι φων|. "Ειτι 
II α&τοίς $*&**» «όλις μεγάλη τ• χαΐ πολυανθρω- 
«ο; χα\ βύοαίμων. Κα\ οοχ€( τούτο το γένος ι!να( 
τ« μέγα των 4μ«1 τήνΙβ τήν χωράν εθνών χαΐ άν• 
|ρ«ι4τατον * χα\ ηρίς τβ του; Πρου^ίου;, χαΐ Γ<ρ- 
μανους, χα\ Οολανους διαχολβμονν, «βρ( τ• δρων 
των Ις τήν χωράν. Έβτι 61 χα\ τούτο τό γένος 
«μΛς τα των Τωμαίων 10η χα\ Ιίαιχαν τιτραμμέ* 
νβν. £χβν| Λ τ| Χαρμάτων παριπληιί^ χρωμίνους # 
χαλ τ} μβλα!ν|) Οογοανία δμορος τά «ολλα ουσζ, 
«μος τούτου; άγων((βται• Σαμμάται II φω^ 8:α• 
* ιι «ραχληβΙα τ| % 1λλυρ*.ων % τώνέ; τον Ίύνιον 
Ις τους Ένβτω);. Όχοτιροι μίν τού- «Μΐιη 160601. ΙΙγΙ» ηιι&ιη Γ^οί βολβοί ϋοιιβιίιαι»- 
ΓβΒΐ• ηιβφΐι* 61 οροΐβοΐβ ρορα1ο•»ςιΐ6 ββΐ. Αρρ»• 

ΓβΙ ί*€ίΐ6, ίβίΑΟΙ (6111601 €•»€ 019X101^01 0011110111 

ηοίε ίη Ιίβο Γβα,Ιυηο νβΓΜηίΟΓ. ΡοτίΗοϋία• ηαΙΙΙ 
ροδίροοοιιύ* ΟΓβϋΐΐυΓ, βίτβιιαβ ρητΗβηβ »<1ν6Γ5υι 
Ρηικίοβ, €ϋΠΐι«οοι 61 ΡυΙοιιο•, |«ιι!6• αηιιΐωβ*, 
υΐ βιιοβ ΐοΐοΐιΐΓ βοββ. δβιμιίΐΗΓ οιοτββ 61 νίεΐϋβ η- 
Ιίοοβιη ΚοηιαοοηΐΜ : βομβΙΙ^οΐϋί» αρρβηΐο ιμΙιΜ 
α 5βΓ0ΐιϋ& <ΙίΙΓοΓΐιη(. €οηι βοίβηι ίβΓβ ιιηο!ίΐ|ΐΐ6 ηί- 
(Γ>ιη Ροςϋαιιίβαι βαίο^-οΙ, ρΙβΓυη|ΐ|06 βιΙτβηΜβ 
φ* Γ€6ίοα'ι& ίικΐοΐι» ριΐ(;ηβι οίβΓβ δοΐίηΐ. 8βΓοι•- 
Ιαγμπι Ιίη^ιιβ βίοιίΙΙ» οι ΙΙΙτποτιΐιη, Ιοηίηοι β(Ι V•- 
άβιο* ο*<|ΐΐ6 »ίθοΐ6οΐίιιιιι. \)ιή αιιΐοοι όοηιηι η•!ι•- «αλαιότβροι» χα\ τήν οχοτιροι τούτων $ *Ι.Ιί» ρπεΓΟ^ ιιίνί (^ικΐΰβοι, 61 οιγι αΙΙβΓοπιοι Γβ- τωμαν έτανέμονται, ή Ιλλυριοί, *«έ*βινα της Εύ- 
ς Ικαβάντβς, Οολανίαν τβ χαι £αρματ(χν ψχη• 
, % Χαρμάται Ιή Ιτά τάΙβ του Ίβτρου γενόμενο:, 
τήν τβ Νυνίζν, χα\ Τριοαλλών χώραν, χιΐ Ιή χαΐ 
Ίλλνριων ν τών χρος τον Ι^νιον άχρι Ιή Έν•τών 
^κηααν, ο6τβ άλλον τίνος ΙχυΜμην τών παλαιοτέρων 
Ιαξιοντο;, ουτ'άν Ιχβ«μΐ• «άντη ως άληοη Ιιαση- 
μήναβΦακ. Έχάνβ•.μ» II ΙχΙ ΣβύΟα; τους Νομάδα , 
άΐήγβνβς μίγιβτβντβ χαΐ Ιαχυρδν χα\ γινναότα- β,ίοοβαι 1606301, βο νκΙ^ίοοΐ ΙΙΙνπΐ ι» Ίϋζίύ ΕθΓθρ« 

Ρ3Γ1601 Γεϋ6ιίϋ»16•, ΡοΙΟΟΙβΟΙ 61 δβΓΠΙβίίβΟΙ ίθ€Ιΐ1θον 

ηοΐ, αυΐ 2η ^^ηαβία», β<| Ι»*ο Ιβιη Ιοιι βϋ6οοΐ6», 
Μ>βΐ;ιιο 61 ΤιΉιαΙίοηιοι 1Η3τηοΓυαν)υ6 Γο|ίοη«ηι, 
ςιια νοΓ»βδ •όοιοοι ρβίεΙ ν&ΐ06 β<1 Υβοοίοβ, ίηηι- 
ΙιίΙαηηΙ, οο<]06 (|ΐιοιοςιιβιη βιιϋίνί νοίβηιιιι οοοιη«- 

Ι1Ι0Γ*ηΐ6ΠΙ ν 060 ίρ•6 ρΐΗΒΙΙΙΟ 63 ί) 0*111 ΥβΓΪ*βίθ16 61- 

ρΙΐ€3Γ6. Ε64Ι60 ηιιο€ 3(1 8€7ΐΙιβ* ΝθΜΐ»ϋ6β : ςοβ 
(6η* ηαηΐ6το 9 ίθ€ί\ΐ\ιύ\»* 9 ηββηοη (606Γ0βΙΐ2ΐ6, βΐ (^> ΝοΙα1« πίΛΓ^ηβΙββ. 

Γ«Ιίβίοη6ΐ» ρτοΡοαίϋΰίβ ιίΐίΐκιβ ροηίΐ : βίΐβ*• Ιΐ3θΙΐϋοκτΓιβ βΐΐαηι ΓβΙί£Ϊοηί ο^Ιϋοβ ίηςοίι. 
1—4 οηιΐιί ία<Ι«ί βροο! 60β ΙιβΙιίΐαοΙ : (63) Ρούοΐΐ*. 

ο«το€θβ ΙαβιοιοΙβοϋΐΓ ρίορίβΓ Μοβ- (69) ίβοριιΐίαι• 

Ρατιοι• Οκ. (XIX, ^ 1.19 1.ΑΟΝΪ0Ι Γ,ΗΑΙΛΟΟΟΝΟΥΙ,Λ 140 €00ψ3Γ3ΐΙαηθΐη ί«ε«Γβ ΚΙιιιβηΙ, ί*ο'Ιο οιιιιΓίϋΐιε ρβΓ Α τ4ν *στιν οίον οΰδ*ν\ των κατ* τήν οίκουμένην ογΙιοιιι βαιίίυοβ ιυρεηοΓ βιΐ : η'β' ηιιοιΙ ρβΓ Α8Ϊ30Ι 
οι ΕιίΓοραιη ϋίβρβΓΗ, €1 ιι«ιηο 1η «Πι Γ^ίοηβ 3 Γβ- 
9ΐιο γομιοΙ» Ι>3ΐ>ίΐοΐ, υΐ ςαΛ Ιη6ΐΐΓ8*οη'ΐΗΐ& Γαοίβη- 
«Ιί* *.ιιν'8'Ι<»ΐ, 61 ίο ο» κβίοηβ ιηοΓβπ, <)ΐιχ ίοιΐο 
απΊ&οΓίΙ, ίιι αιΓιπιιιιιι ΐα«Ιι«οαΐ• 81 63 £βη» οοη<;θΓϋΊ3ΐη 
Ιιιιογ •β οβΙουιβΓοί, αίΜπτιψιο Γββίοηοιη Πφβηιςπο 
αιιιρΙοοίΟΓΟπίυτ, ηοιι »γΙ)ιΙγογ »ϋ(ΐυ»ηι ββηΐβαι ίη 

1010 0Γ&6 Α«Ι•0 (ίΓΟΟβΙΙΪ 6886 νΪΓίΙ)!!•, φιχ δίνίοίβ 

1*11•» 'ηάΊΓΟΓβ 3ΐι<ΐ6Γ6Ι. 731 Νσηο αιιΐοβι οηιη »η- 
<Η<|Η6 ρβΓ Α»'*ηι 6ΐΕιΐΓορ3ΐη,ιΐ6ε»οιιρ6τΤΗΓ3ί:ί3ΐιι 
ιι*ΐ|ΐΐ6 »4 Βο•μΙιοηιιη <Η••Ιρ3ϋ ηιΐπίβηΐ, ςηιπι 1οη• 

8*18111116 3 8113 Γβ^ίβ μΙηιιοιΙ 66ΓΙΙ«άΙϋΓ. (]ΐΐί Γ68*0- 

ιιοιυ, ψΜ6 Μ 3<Ι ΒοβρΙιοΓυίΒριηάΊΐ, Ι6η*ηΐ # βιιΐιίιιιί* εθνών παραβάλλων, αν μή πολλαχή Ανά τήν οίχου- 
μίνην, κατά τ* Άσίαν χα\ Ευρώπη ν έσχεδα? μένων, 
Αλλη τε της αυτών βασιλείας ψχίσδη, ώς τ} επιδρά 
μήτά πολλά χρησάμενον, }) δή χώρα ήρέσχιτο 
ταύτη τδ έναπολειφδέν ψχισεν. Ε! μέν οδν εύφρ4- 
νιι κατά τάδε, τήν αυτήν ένοικου ν χώραν, χαΐ ύφ' 
Ινι γένοιτο βασιλεί, ούδένες οΐ των έν τή οίχουμίνη 
ένίσταντο Αν, ώστε μή συνομολογεί* αΟτψ • νυν δέ 
Απανταχήτής 'Ασίαςέπινεμδμενον, χαΐέν ττζ Ευ- 
ρώπί}, έπ\ τΐ) θρ£κη τε και έπ\ τδν Βδσπορον ένοι- 
χουν, άπφκιτται της σφών αυτών βασιλείας της Ις 
τδ Ούρδάν. 01 μεν ουν ές τδν Αόσπορον τήν ταύτη 
χώραν έπινεμίμενοι, κα\ τήν δμορον λεηλατούντες. Τχ»Γ€λ»ί8• «Ι ΜηκκΓηβ, 83ΓΠ)3ΐ'8ηα6 πιιιΙΙ• »68°- τήν τε Τζαρχάσων, κα\ Μιγχρελίων, χα\ ίαρμάτων. Για Γ366»•ι>ηΐ ριαώίχ αφακϋβ. ΑΜιΐ66ΐιΐ63 ίεχίΐαΓίη^Ιβ 
ιιιιηοίρΐ* ρΐιιηηια, ρβΓ8ΐιηΐ β•Ι βοβρίιοηιηι, «Ι μΙ ιιγ- 
Ι*ε& βικαηΐ (70). ΡοεΙο• 3|6ΐιΐ6* η>3ηο'ρ*3 *ά Με£ο~ 
Ιιηι ρ&ίικίοιιι, μ ρ^ητο 8ΒΓ6 νοηϋιιιιΐ ΥϋΠΛΟΓΟίη 61 
^αιιΝ6η8^ιιπ1 0ΐ6Γ€*ί0ΓΪΚ>08. Ηυηο νίΐαε ιηοϋιιηι Ιβ- 
ηοιιΐ. ΑΙ 8ονΐΙι», ςυ! ηΐ6Γ•ιι(αΓ ίη Α8οη , ρίαιι- 
»ΙγΊ• 61 ]υηΐ6ΐιΐΐ8 νβΐιυιαιιτ. 1»»οΐ6 ρΐβίαιηςϋο, 

6ΐί«ΙΝ €4|αίΐΙ3 63ΓΙΙ6 \ίθ(ίΐ«ΙΐΙ. Μ6€ ίΐΙΙΙΙΙβηΙΐ» Π66 

ΙιοηΙβί ιιεαβ «ρυιΐ 1ιθ8, ηαο4 86**ιη, ΓΓβςαβιιΐλ- 
ιογ : νοηιιΐι υΐιικιαΓ ρβηΚο 61 Οοιι. €9ιΙ«οΐ9 

8Ι?6 ΙΙ|Ι6Ϊ• νΐ8ΐίΙ)υ& ν68ΚΪ0ΙΐΙΐΙΓ. 0ΐΙ3υ!ΐΙΠ1 3(1 ΙΠ3Γ- 

8»γΗ3• Ιιρίίββςαβ ρ^Ιο§ο§ ρβϋίηοΐ, ίβΐίύίββίιυί 
«ι 4ίιί•Μΐηιί 6εη•6ΐιιιΐΓ. βι^Ηΐ* 60Γυιη ηβοιιοη 8^- 
4ϋ ΙιαιΊϋΗβιη ΓβίΙοΙββΙ. ββιιία 1ια1>οηΐ ςιιαϋα βο- Χ2\ Ανδρίποδα ώς πλιΓττα άγ<5μεν<η, έπ\ τον Βό>χο- 
ρον έπι ΚαρΙαν τΓ<5).ιν, χα\ Ι; τήν Μαιώτιδα κάλου- 
μ/νην λίμνην άπάγοντες όλ(γου τε αυτά άποδίμενοι 
τοίς τε Ενετών, χα\ Ίανύων έμκόροις, οΟτω δή 
βιοτεύουαι • ΣκύΟαι δε ο! έν τ] *ΑγορβΙ, Α«\ Αμα- 
ξών τε χα\ υποζυγίων τον β'ον ποιούμιν•!, γάλαχτι 
τά πολλά, ίπινοιν τε χάΐ τά χρέα διαχρώμενοι, οδτ* 
σίτω οΰτε κριθΙ] χατΛφανεΤς είσι διαχρ«•Ίμενοι • με- 
λίνη δέ τ& Λ/έον, χα\ συκάλη, λινάς τε έοθήτα; φο- 
ρουντες, ές τ6ν των λίθων δΧ9ον εύδαιμονίστατοι 
χα\ πλουαιώτατοι νομίζονται. Τδξοις δέ χρωνται 
τοαύμπαν εΙπείν χα\ ξίφεαι β^ρ(5αριχοΤς 9 χα\ δυρε- 
οΓς, τοίς των Ααχ&ν ηαραπΧη^οις. ΠΛοί; δέ ταχολ- 
λάχρώμενοι, οΟτ•*•^ περ\ Σαρμ>τ(αν οίκοΟντες, ■13*1 0361. ΡΗβίβ 3υΐ6ηι ρΙοΓίιηιςυβ ιιΐιιηΐυτ, ηβ• γ °5η Ιματίοις άηδ έρίων, δτι μή λινοίς νομίζουαι. 

ιίη^ιιηΐ 83Γΐη»Ιί3ΐη : ηοςαβ Υ63ΐί- Αιήχει δέ ή Αγορά τούτων των Σκυβών, χαΐ τον ςΜ6.•.• ε|ΐΐ3 3ΐΐιι«8ΐιηΐ 53Γηΐ3ΐϊ3ΐη : ηβςιΐβ 
Ιυ• Ιραΐβ 6>1 6ΐ 0Ηβ €οηΐ6Χΐο•, νβηιη ανιοω τβΐ 
ΙβΓΐ ίηϋιιιιηΐ. Α80Γ3 ΒονΙηβπιιιι ηΐ38ΐιί(ΐ'ΐ6 βοτυπι 
Γ68ΐ§, ρ3ΐβ! ίΐίηβΓβ ηιιίικίβοίηι ιϋβΓαιη. Ιΐαςοβ Γβ- 
ρΙοηβ ΓπιπηΙιΐΓ, φι* ιρβ'β €οηιπιο<Ιί8«(ιηιιιη ιτιβαπι 
ΓαβΓίΐ. ΟιιίιΙαηι ηιιιιΐ6Γ0 ριαοι, (ΙΙβροηΙ 36 υίΓοηαβ 
Ι3Ι6Γ6 ιιηυιιι Ι13Ι1611Ι68 άαούίίΐρ Α^0Γ3πιςιΐΒ Γαοίιιηΐ 
1οη^ία$ίπιαιι•, βΐ η*8ίοη6ΐιι (ΙβραΐΐΊΐιιΐ, ίαεηβηΐίβ Ι»γ- 
83 ρΓ«5υβηΙβ8 ρ3ΐ)ιιΐ3. Ββϋςυί ίιι ουιιι ΟΓάίιιβιη 
Γβίϋ^υοΙυΓ, (|« 1 ρβηβε Ιρβοι ορύηιιΐ8 68Β6 ΟΓβιΙΙΙιΐΓ. 
Ναιη Γ686ΐιι βοίαιιι, Γ68»^^ ρΓΟϋβΓββ οΙγοοΙο ο!γ- 
€υιιι«ΙαηΙ : ηιυηίοιβιιΐΐφΐβ ί3<*ί6ηΐ6•, Γ6£ί3ΐιι «6<ΐ6ΐιι 

Γ6£ί ρΠΒΐΚΊΐΙ ΟΧ Γΐ^ΙΙΟΙ» ε00φ3}$ί1)1]$ ρΓΦρ3Γ3ΐ3ΐΙΙ. 
ΟοίΐΙΐΙΟ ρ3ΓΐΪ6Ηΐ63 Α^0Γ2«1 ||»ΙΙ0 ΙΙΙΙ* νθΓ83Ι1Ι ΠΙ (|ΙΙ38- μεγάλου βαβιλέως, 4*\ δδον πεντεχαίδίχα ήμερων, 
ώιτε Ιιεινέμεαθαι τήν χώραν ές τδ Ιπιτηδειότατον 
σφίσι καταστάντες, χα\ χατ* ίλίγους διεσχ4δατμέ• 
νοι, άφ' έχατέρον πλαγίου χάδιττίμενόι Ιφ' ένος • 
τήν τ• Άγοράν ποιούνται 1π\ μήχιατον, χά\ διανέ- 
μονται τήν χώραν τοΓς ύκοζυγίοες δφδονον «αρεχό*- 
μενοι, χαΐ αυτοί τε ές τάξιν τήν άρίστην δπδ αφών 
νομιζομένην, καθιστάμενοι. Κατ* αύτδν δέ μόνον 
τδν βασιλέα κα\ τους ταύτη αρίστους έ«\ χύχλαυς 
χατιστάντ•ς 9 κα\ Κι ρ ι «ου ς χοεούμ£ναι, βασίλεια 
τε παρέχονσι τώ βααι)ι?, άιΛ ξύλων χατισχιυα- 
σμένα. Έπιδιίλδμενοι δέ •!ς μοίρας ταύτην σύμ- 
πασαν τήν 'Αγορλν, Λρχοντάς τ• έφιστϊσι τούτων. ιίαπι ρ3Π6», »ΐιι^υ1ί8 ηΐΑ^ίείΓβΙυδ §6ΐι 4υο<>5 ρΓ»Π- ]) ^^ έπ«ιδάν παραγγέλλε βασ(λε1ς # χωρουσιν έφ' δ ο'ιιιηΐ : 6ΐ(|ΐ)3ΐιϋο ίιηροΓβνοιίΐ γοχ, οοιιΓβ8ΐίιιιο:ιιιιθ8 
3<1νοΐ3ΐιΐ *ιηρΰΐ'3ΐ3ί3€ΐυΗ. 6α ίβΚιίΓΙβηιροδίβίβϋηίη 
Τοιιιιγο• (Ιιιι4;ιγ6Ι ΑείχοχΟΓΰίΐυιη, δονιΐιχηυο ίοΐοΐ- 
Γΐ86Γ6αΐ 6ΐιηι ΐιΐνβηυιη 86 ΙιοιίίϋΐοΓ ριΌΠο'Μΐ: γοχ 
ιιιιίνβΓΜ Α80Γ3 Ια 6Χ6ιό'Ιιιιιι ιΙΙοοΐ3 9 ίηιροιιβαι 0116- 
Γ3 ρΙαιιιΐΗι, |>ι ορΓί ία ν! ΗΙΐϋαΙιοΜέ οΐινϊαιιι ρΓαοεπΙ^Ιι•!. 

ΕΧ6Γ0ΙΙΙΙ&ρ3Γΐ6ΙΙΐρΓ»ΙΙΐΐ8ίΙ 3(1 ρΠΒ006Ιφ3ΐΐϋ38 308*1- 

•ΐί38ΐηοηιΐιιιη,ςυ3 ΐΓ3<1υ€ΐυΓυ8 οχβΓοίίαιη Τβιηίι*68 

6Γ3ΐ.Ηθ&]ΐΙ»%ΊΐΓθΓΐΙΐ6Τ ΓΛίδΙβΓβ ΙΐΟ&ΐίΙ>ΙΙ9 609 3(ϋΐΠ τι Αν γένηται χρεία. Τδτί μέν ουν ώς έστρατιύετο 
Τεμήρης, έλαύνων τ^ν τής Ασίας στρατον, κβ \ 
έ-ύθοντο έπ\ σφΑς στρατευδμίνον, βασιλεύς μέντοι 
τήν τ* *Αγοράν αύμπασαν ές στρατδν χοιησάμενος, 
έ3τρατοπεδεύετο έπ\ πολλούς το βάρος ποιησάμενο-. 
Κα\ αύτος μέν ταύτη ταξάμενος, Γετο δμοαε έπ\ 
τους πολεμίους • μοίραν δέ προέπετιψε τήν π^οοδον 
χαταληψομένους, }| έμελλε διακορεύεσΟαι Τεμήρης 
δ βασιλεύς χα\ διαχωλΰοαι έχέλευεν δποι δύναιτοώς ΝοίυΙ® ιοαγ^οαΤοβ. (70) 0»ρ!»ιιη. •* ΪΙ'κ ίαΰηηα αί. Ηΐ βε ΒΕΒυ8τυκα(:ΐδΐιο. πι. ι» 

χρχγιστα μαχδμινο; τφ Τ*μήρ)• Οντος μέν Μ) *α- Α ρΓθ!ιίοβιιΐ«ι. 0υΙ4ίοΙο*υυΊ6ΐιΐ6*Γιΐ6Γ6.Τ6ΐηΐΓ68*€66- ραΐοβων τήν μ•0° έαυτου μοίραν * Τεμήρης 21 ώς 
έχήιι τον οτρο/τον, ε&θυ Ταν&δο; έπορεύιτο, έν δε- 
ξιφ ίχο•ν Ην Κούχχσον. Έπε\ 61 είσέβχλεν Ις τήν 
Σχυβιχήν,νεΰρι νους ΣχύΙας έστρατοχεδενμένους. 
Κ*\ ώς {σοονχο Ικιόντα, «αρετάσαοντο ώς ές μά- 
χην • χχΐ αοτος τ* Αντιχχρετάτσετο. Κ«\ μαχην 
μέν τινχ έχοιήχχντρ έν τ| παρσοιρ, χχ\ οοδίν *λέ*ν 
Ιβχ* Τεμήρης έ* *ϋ μσχΠ τ«ύτη. 

ΜβτΑ II φς έχηυλίσατο, %% όβτοραίχ αΰθις 
«χρετάσσετο, χαλ έμχχέσαντο χαΐ έξεχρούσχντο 
α^ν, ώστε μη|8* όχοισονν έξεϊναι αύτδν «χρι- 
έν» εΐοο», καΐ έσβΑλλειν ές τήν χοφαν. Κ«\ αυτού 
τ* Ιοχ^ίΐρμ* του στρατεύματος αύτο* ούχ ολίγου; 
Οχο Ιών Σχυνών. Μετά II, ώς ούχ οΤδς «• έγένετο 
είοο» «αρελθείν Ιιαχωλυομενας, απήγαγε τδν στρα- 
τον, χχΛ ανεχώρει Ικ* οίκου. Τον 41 έπιγινομένου 
•έρους, στρατιαν ώς μεγίστην συλλέξας. χεΛ έπ\ 
ΑΡγνπτον έν νψ Ιχων στρατχύεσθαι. Μετά 61 σν- 
«**!«*» ήλαυνεν αδβις έχ\ ΧχύΟας, σταθμούς έλαύ- 
νννώς μεγίστους. Κα\ Ιφθη τ* 6η έσβαλών ές τξν 
ΣχνΙιχήν, χαΐ συνέμιξί μοίρα τινί αύτοΰ έτά την 
έφ ι ΐον επαγόμενους* χα\ συμβάλω ν έχρέψατο. 06 
μέντοι γ• άχεγένετο, δ «ι χα\ Αξιον λίγου, έν ταύτη 
τζ ανμ>6ολ|. 01 γάρ Ιή Σχύβαι μέγιστον Μ) τούτο 
Ι/ουαιν Αγαθόν, έν χ^ τροκ*, ονοτρεφδμενοι, αυθι; 
έλχύνοοοιν έχΐ τους πολεμίους, ουδέν τι κατά τήν 
τροχήν χαλεχον υφιστάμενοι. Μετά II ώς έχ\ τον 
ΡχαελΙει Ζχ ιιοώ ν ήλασι, χαρετΑξατΙ τ< ιΐς μαχην. 4βη», οιβιχιΐυιη Γ66ΐιτ6Γ8ΐιχ Τιαιιαι αιονβΐΜΐ, » 
ύβχΐι* ΙΐΑΐ>βη• ΠΜΜΐΐ6ΐ»θΑυ(*8ΐιιη. €Ι>Ι ιαίοιη ΙγγμΙι 
Ι» δττϋιΐηη άβρκηοχάΊΐ δϋγιΐιο* οηηιηηλίοα: β•* 
•β-780 11 * VI &€6ρρ€Γαΐ!ΐΑα>6ηΐαιηΤ6ΐηΜχ,χ<:Ισ»ι 
'ιηειηιαιιΐ, ρΓ*1ίί 6ορί*αι Γα€ΐιιη. Ιρβο ςυοςυβ Τβ- 
ηΓίΓίίδ ιυο8 Ιο Μίθΐη ϋ<ιε6ΐ^&• Β ΤΑη^βαο ίη ιη^α•ΐϋ• οοαιπιίΜΓβ ρητίίιιιη : ηοη 
υιπιβη ν&οίΐ 8ονΐΙ»«ι ΤθηιΙτββ, νβηιαι ρΓορβιηο- 
ιίαιη »^|ϋθ ηαηβ 6&1 ρυ^ηαίιιιη• 0«Μαο ϋ«ιη Γβ- 
οβρίιιι ϋβ«ίιιί»Η€ηι 9 ϋίβ ρο&ΐ6τβ ίίθηιη *<! ργλ- 
Γιυιη •#€ίη^«()»ηΐυΓ. Α<Ι«σ ιυΐβαι ΙοτΗΐβΓ <ϋηι{- 
€χτοηΐ βϋνΐΐι», αϊ ρβΙΙβΓβηΙ ΤβηιίΓβιη, ρίαιίθηυβ 
υΐ (Ι?•ρ6Γ»Γ6ΐ ββ ίο ΙρβΟΓίιπι Γβ^ίοιιβιη ίαΐΐΐΓβ 
ρο&ιβ. €1λιΐ€8 αι•χίηι« ΙΜ ΤοσιΊήι βχβτοίΐυί ϋ!α- 
13 β»ι ι δενιΗί»• 06ΐη<ΐ€ €ηη ηοο ροΜΙ βυρβπίΓο 
»η{ΐι•ΐί«», βχβΓοίιαιη «Ιχΐυχϋ 61 άοιηυηι ΓίνβΓ• 
•«• θ•ι. ΑϊζίΛΐ* αυΐβαι Ιηιοςιιβοΐί €θΐ»οτϋ)«ηι βχβΓ- 
€ϋαιη <|Μ•ιιι ροΐυιΐ ιη*χίιηοιι^ ϋβΙΙο ρβίβκ Λ^γ- 
ρίοι» •1•1•ίΐ. Ρθ8ΐ«ι ίηίΐο €θη<ΙΗο 9 ΐηη•?6Γ§Ι• 
ΐιίο«η5υ8 ρβη^ϋΜβνηχβ <|ϋ*ηι αιΐχίιηοΒ, οιηηβη 
ΙκίΙϋ ΐβηιρβΒίΑΐβαι Ια βΰτΐΐιαι όβοκο νοΠιΐ. Ει ςαί- 
46ηι •υχ 6βΐ6ΓίΙ•ΐ6 δοτίΙΐΜ ρΓχτβηίβηβ, 8ο^- 
Ιΐιίιηι η»(Γ6•$υι 6βΐ : β <Ιίιηί€^ηβ οαιη Η» ηιιΙ •4 
«η^ιιβίία) ΐιιΙ«η(ΐ28 ρΓοροΓαυηηΐ, «ο• νβΠβΓβ 606- 
§ίΐ : ηβ()ΐΐ6 Ιϋ Οα^ϋίιιιη ιχΙΗΓι« <)ϋ«ίΙιΐΓ• Ιΐ* Ιι«Ι)6Αέ 
ιηοΓββ. δο^ΐΐιβ ηιαιςυβ ιη•χΐιηΑΐη Ί*ϋΐΗΐ €οπαιηο- ι\ «Ι ΣχύΙαι νυκτός άικχώρουν ώαι\ σταδίου; <ί- ^ <ϋΙ•16η ΙιιϋοηΙ, υΙ ίη Γιΐ{*ηι §6 οοηνβΠβΓβ ρο•- 

ι'ιιιΐ, ρΓ^Ηυοοςυβ οοιιι ΙιοβΙβ Γ6<ΙΊηΐ6{πΐΓ6 9 ηϋιΚ 
ΙηΙβηιη ρ^ποϋΐί ίη ία^« ια«ΐίηβηΐββ• 0«ίη<)6 ΰαη 
8ονΐΙ»*πιιη Γ6§6πι ίηΓβ^ιο «ιιΐιιιο ρ*Χ*ΐΗ 9 Ιοη|ίυβ 
ρΓ0§Γ6Μα• ο•1, 61 *ι1 ρΓΑ,ϋιιιιι •υο& Ιη$ΐηΐ6ΐ>*1• 
867ΐΙι« €ΐυϋβη!68 ΤβιηΐΓίβ €θη$ΐϋιιιη 9 ηοοιιιπιο 
ίΐίη«Γ6 ρΐΌίβεΙί βαιιΐ * οιβίΓί» β] υ ι •ι»(1ϋ8 οϊγοι- 

Ι6Γ 06ΑΙΜΟ] 61 νί^ϋΐΐί. ΗθΓ»ΐη Τϋ&ΐίβί* ΙΟίΟ (ΙΪ6 •«> 
6Μ1Ι18 ΤίΒΐίΓβ*, 1111(1601 60• 9••6€ΙΐΙυ& 6βΙ. 0«ββΙ- 

ιώιΐοϋυιη ίξίΐαΓ 1•16« , »ίο 61 ηαη« ηοϋΐα <1ί•- 
οβ<ΙαηΙ 5€7ΐΙ»ν. Ιΐι^ιιβ Ιηι^υβηϋΙ ΜηόΊο (πτίΐβΓ 

»0ϋ£6ΐ>11ΙΙΤ Τ6Πΐίπ• 6Χ6Γ€ίΐ0•• ΗΐΙ•€ ΟΙΟΐϋ* Τβ« 

ιηιηι, Βοτ/ΙΙίΑΓίιαι Γβ^βηι *ά ρτοτίίιιηι ρΓονοοιΙ. 
$0)ΐη«ει&ΙΓΐ Ιον«ηΐ«ι 60 <1ίβ ηιιί κοςιιβΙκιΙυΓ, οηΐί- 
06• 6χρΙί&ηΙ, Α6ΐ«ηηιΐ6 εοιιΐη Τ<?ιιιίΓ6ηι (ϋημπηΐ, 
*Αν Τιμάρι*» στρ«τ6ν # ΑχβτρΑχοντο, χα\ απ!6αλον |) Ιο Ιαηη«8 οοΙΙβοΐί. Τ6πιΙγ6§ 61 ίρ»β ιυοβ ίη »€ί«ηι 

ειΐυαΐ : »οί6ηι ιιιβϋίιιη 0€€ΐιριι ίρββ. Ιη (1<?χΙπι 
60Γηυ ΟιιϊιΙΐΓβηι ου πι ΙΙΐ8&.ιι;βΐί§ ροηίΙ. Ιη •ί- 
ιιίβίΓΟ 6οηιΐι ΑΙίιιιη βυιηιι ΒίπιοΙπιπ» 6μγ«γο ]αυ«Ι. 
Ηίη6 ΐ4ΐ<1ίΐί 8"ΐιΐ ΡβΓΜί, ΑΐϋγΓΐΐ βΐ Οιιΐι^ίί, ςικνα,ιιοί 
ηιίΐίΐαηΐβιη ΤβιιιίΓβιιι ιοπ«ιβυ*ιιΐιΐΓ. Ουιιι ]α•ιι υΐηη- 
ηη6 8^118 ίιιβίΓυεΙί βχβΓοΐΐπβ ΓΟΐίΓυηίϋΜηΐ, Ιιικί&ηι 
νβηβηΐίηΓι \\τ£\ϊο εοιηΐϋί&ιο, δο^ΐΙ».•» ιι6ςιι*ΐ]ΐιιιιι 
νίείοπ» ροΐίίί 8ΐιηΙ. ΡΓοίιΐιΙβ ς«ΐ8ί νί ρΓΡριιΙκιιυτί 
ηθ8ΐ6πη 9 ουυΓίυηίοΓ ϊι• Τβιηίιίβ «χβΐΌ-ιΙιιιιι. Οιιηΐ 

αυΙβΙΙΙ 1166 816 4|ηκΙϋΙΙΐ Ι€Ρρΐ» 80606ΐΐ6Γ6ηΙ, ίθ|8ΑΛ 

ίηουηΐ, ρΙοΓίηιίι ιιι 60 ρΓβΠο 468ΐ(ΐ6ηΐί^. Οθ6ί• *βΧ έχχτόν. 'Ος Ιέ έχ^ιι Τιμήρης Ιιημιρλύων 
έχήλ«ν>« νυχτ4ς 9 χυΟις άχιχώρονν ο! ΣκύΟ«ι, "Ωσ- 
τ« 6|^ ταύτα ιη|6ύμβ.νος 9/ Ιχ«μν8 τφ Τιμήρη 6 «τρι* 
τΑς 9 χλ\ τρ'ΛκύνΙτ* ές μάχηντών ΣχνΘών βασιλία• 
Μ**1 II τ#ΰτα «τρατοτκΙινβΑμινος ές τήν ύστιραί* 
«ν, «ρττΑξατο χβτΑ Γλβς. Τεμήρης δ! «αρ^τάσαι- 
το έχ\ χολνι τ* ^χφ*ς, Ιχων Ιχ\ το Ιβξι&ν Χαιδάρην 
Λν τοΙς Μχναγέτβις, έ*\ II τ5 «Οώνυμον τόν πχΐ- 
I• «ύτ•ν Σαχροϋχον •υν τοίς Πέρσα ις τι χα\ *Ασσυ- 
ρ(«ς, χα\ Χατχγίων ••, δ^οι •Γχρντο. Έχ<1 II συνέ- 
μισχβν Αλλήλ•ις τχ στρατί ύματ« ν χα\ έμ^χοντο. 
Μχχ%ς II χχρηρλς γινομένης, ονΙέν τι πλέον 
Ισχ«ν •1 ΣχύΙαι. Μβτα II ώ; ώσάμ«νοι «Γχοντ• τον 
έργον έντονώτερσν οΙ ΣχύΙ«Α, ο6Ι° ώς έτρέψβντβ έν ταύτ^ τ| μχχ^ ούχ ολίγους. Κα\ έχχσον άχο 
του στρατού τών Πιρσάν οοχ ολίγοι. Τστβρον μέν• 
τοι, ώ; ουοχν Ιπραοσον Σχνθαι μαχίμινοι τψ Τιμή- 
ψι* οτρβοφ, φοννον ές τ&χροσω έχ^μβνοι, ώς έντος 
της χώρχς τοίκ «ολιμίους άχοληψ^μινοί. Ό μίντοι 
Τεμήρης ορονροφ^Ις ^λουνέ τ* αΰτΑς τά Ιμπαλιν 
γβνόμβνος, χα\ οοτως Ιονη ές τον]Τάν«Ιν άφικόμι• 
νος. ΜχτΑ οχ τχΰτα ές τήν ΊοηρΙαν τήν έ•# τ{ *Ασ^ 
Αχοχομχνος, Αταχώραι Ια τη; Κολχίδος, τον Φίσιν 
χ^του ΙιαβΑς «οταμον, «Α» Αχδ Καυκάσου ρέοντα 
14 Εβ{(ΐνθ9 χοντον. ΈαοολώνΙΙ ές τήν Άρμοίων ΝοΐυΙ«ιηΐΓβίαιΙβ$. Χχτχίισν, *!. «Ι € 143 Ι,ΑΟΝΙΜ ΠΙΑΙ.0Ο0ΟΝΟΤΙ Λ 141 

ύβηιιιΐ <μιαί|«6 ηοη ρ*ιΐϋί ΡϋΓδ*. Ρο&ΐ6» ουηι ρτ.κ- Α χώραν, άπήλαννεν έπ\ Χερ(η$.*'Λπεχρχγη 51 ο£τω Ηλίιύο ιΓιηϋ οΛοβΓίηΙ γοπΙμ Τειπηί* βιοιτίΐιιιιι, 
£ΐη:υιηϋιιε€Γ6 ρ8Γ*ηΙ Ιιοβίβε, ιιΐ «ο* ίηΐΓ* Γβ- 
ΚίοΜίη 74 ε°ηοΙιι<Ι»ηΐ. Υαηιιιι Τβιι.ΐΓββ, οοβηΐιίί 
3€νΐη»Γ«ιιι ίη»ι4Η•, •βηΐβηιί.ιπι ιηιιΐ»τί(, 8ΐφ>• «κ 
ίιιΐβιΐ* ιτα/ιοηβ οΐιρίαβ Ηιιοοτβ ιηβΐΐΐιιίΐ• ρΗοΓςηβ »4 
Τ«ιι»!ιη ροΓννιιίι. Ρο8ΐ<*» ίη Ι1*Η»ιιι Ασίχ άβΐ^ΐιι», 
ίιβΓ |*γ (!οΙ<•,Ιη<Ι<»ιι Ιη(6ΐι<)ίι, Ιηαείιο ΛιινΙο ΡΙια- 
*Μο : φιΐ 61 ΟβιιαίΜΐ αιοαια Οαβιιε, νβάίΐ Ιη 
ΕιιχΙιιιιιη ροηΐυιιι. ΤιηιΙαιη «ιββ ιαί§ί$»οΙ Απηθ- 

ΙΗ8ΠΙ, Κ)*ΙΐΙΓ8ΐΟ (ΐΐθ€Γ€ €ΙΙ6γ1•ΙΙ1 ?6ηίΙ. Εΐ6Ι*αΙΐΐ8 

νοΓΟ ηυβιη αΓ!»»ΐιιιη Ιη βονίΐαε ιηοτογλι, β^νι- 
ΐβΓ »Αί6ΐιΐ8 βίΐ. Αοιιο 8ΐ>Ιηι>6 Ιβηιο &71Ι18* ιϋ 
3ηιι» «οητοίαιιΐ, βΐ υΙίητΙ ΐ6ηΐ6?Η»ΐ6ΐη ΤβηιΙΗ», αύχου τλ στρατεύματα Ις τήν έπ\ ΣχύΦαις ταύτης 
έλασιν• Τω II τρίτω Ιτβι «αρααχευασάμινο• «Ι 
Σχύδαι, ώς άμυνούμενοι βασιλέα Τεμήρην, ήλασέν 
νι χα\ έπέΐραμον χώριν τήν υπέρ τους *ΑσσυρΙης. 
Έπρεσβεύβτο μέν οδν βσχερον περ\ σπονδών προς 
τε τδν βισιλέα Τοοοδίεω, χαΐ προς σύμπχααν τήν 
•ΑγορΑν, έπιγαμ(«ν τε δπισχ νου μένος, χα\ σ κονσ Ας 
τε έποιήσαντο, Ιφ' ων ξένον ς τε χαΐ φίλους Λ« 
Αλλήλοις. *Ος δέ τΑ πρδς τους Σχύ*ας χαΑίστη, 
ήλαυνεν έπ\ ΣυρΙαν Κο&ην. Έλασας II 4«\ Ααμα- 
σχδν, τήν τ« «Λ ιν έκολώρχει. χα\ μηχανή «ρ•*• 
φέρων τίρ τείχει, εΤΧέ τβ χατ* χρίτας τήν «6Ί*ν, 
χα) ήνδραποδίσατο, νΐόλιν μεγίστην δή τον* οΰσιν ίιηρΜιιιη (ΙβάβπιηΙ Ιη Γβ^ίοηβιη <|•χ ειιρι* Αδβν- Κ αΙ εύδαιμονεστατην. Καμήλους τε έντεύΑεν Απήγα- 
γιο» οοΐίι». Τ. ιιιΐΓββ γλ! 8ϋβΓΐ>ίΐ8ίβ €086(ιΐ8, 1β- γβν Ι; όχταχίσχιλίους τ*ς πάσας. Όλβον δή μίγι- ΚΛΐο« ιηίβίΐ ηαί ρ€ΐ€Γβηΐ ρ&εβιη. ΡΓθΐηίΐΐ€ΐ>&( γοι 
ΤΰηιΐΓβ»» »ί ρ« (ΙαΓΟίυΓ, η Ιη ΓομΙοι ΓϋϋίροΓβΐυΓ. 
«β αΙΒιιίϋιΐβιη ]αηΠυπιιη €μιιι Γ⧀ (Η1ί60, Η οαιη 
αηίνβΓβ» 8(71 1)» γ" ηι Α^οη. ΓαιΙυ» «Γβο κΐιηι» «»1, 
ςιιο ]υ1>βΙ>ΗΐιΐιΐΓ 0856 4ΐηίοι Ιιο$ρίΐ6ΐςυ« ίιιΐβΓ μ. 
ΟοιηροΒίΙ» Γ6ΐ)ΐι• ίιι Ιιοηβ ηοϋαπι δο^ΐΙιίεΚ 
Γφΐ^γηαηι λΐιΙΊ^οΓο 9^(Γ6»•υ» 681. Α(1οΠι>8 βδΐ 
Οαιιιαβειιιη, «αηιηυο υιΊειη οΜιΙιοηβ) «Γοΐανίΐ• 
Α(Ιιιιοτβιι$ ιΐοίικίε ηιυτο ηι^εΙΓιηα» ΙχΙΠοαβ, Γίρ- 
ΐαηι τι ίοβ.Ιβ (Ιπίριιίι , οιιαι ΓχΊ§86ΐ ογΙι η; α χ ίιι ο 
οΐ ίοΙίοίβ^Ιιηα ορΗπι»• ΙΙίηο αΐκΐυχίΐ αοΙο ιυίΠί» 
εαιηβίοηιιη. ΠαρΓι* ορΊΙιηβ ρΐαηιιιί» α 6* υι-Ιιβ, 
ρΓ3Β(1» ηΐϋΙΐΛ 61 <1ίνίιί οιιβΓ3ΐπι. ιΐοαηιιη Γβπιβίτίΐ: στον: ν ταύηο*) «Λιι ληΤσάμινος, έχήλαυνκν 4«{9Μ 
έπ* οΤχον, λ«(ον τ• ^«λλήν χα\ ιύ&αίμον* Αγ^μ«ν•ς. 
Έπρεσβεύιτο μέντοι χα\ προς αΐν %%ς Μέμφιος 
βασιλέα , Σουλ&^νον οΟτω δή Ιξ^χως χαλούμβνον, χ«1 
ήξίου Κοίλης ΙυρΓ»; υποχωρεί οΐ, ώντβ Ιζ «««ν- 
Μ; ΐ€ Ιέναι αύτώ, χα\ «Ιρήνην Ιπ\ τούτφ κοΐ4ΐσθαι« 
Ό^ II προπίμττοντι ού «ρο<χώρβκ 9 ήίη «ιρβνχιυχ- 
Ολ μένος, ελών %ε χα\ άν$ραπο$ισ4μ£νο; τήν Δαμ«- 
αχλν πόλ'.ν ι6δ.-ίίμονα, άπιχώριι δι' α!τί»ν ήντινχ 
ές τ^ πρ 'σω του λόγ^υ Ιών οημανω. Ό δι της Μίμ- 
φιος ρ^σιλιΟς χώρζς τι Αρχει ούχ Λίγης, χα\ •ύ- 
δαίμονος , Α«ο Αράβων Αρξάμενχ , Συρία» τβ 
Κοίλην χα\ {Παλαιστίνην. χαΐ σΰμχαοβν ίή ΑΓγν- Ιβ^λΙοβ ηιιοςυβ (ϋιιιίι>ίΙ 3ϋΙ δοΐϋαηυιη Γ^βιη Μιπι- ( ητον ύφ' αύτφ Ιχει. Βα«ι1ιυς δΐ χαΟίίτατβι τη; ρΐιΐβ. οιιιη Ιιιι]ιΐ9ηιοιΗ ιη»ηιΙιΓΐ8 : η&ιη ΤβηιίΓοηι 

ρθ&Ι»ΐ8Γ6 ΟΙ βίΐΐί ΐΓ.υίΛίΟοΒίββΥΓΙίΐη. Οΐ!θ(Ι 81 Γβ- 

€ογιΙ, 1>ίΠιιιη ρ8θκ βο ηιυΐΑίιιηιιιι. υΐ ΊεΐΛ Ιβ§3ΐίο 
ϊΓΓίΙα ίιιίΐ, 8γιιι;•(α ΠΙ3ΠΠ ο•»ρίΙ ϋΐ (ΙΐΓΊρυΐΙ ΟααιίΒ- 
ουηι, ιιγΙιοιιι ορίϋιιβ νί^ιιΐ^η). Τϋΐκίβηο (ΙίεοβΜίΙ 
€8 ιίβ Γ81Ι88 ςιι•ιη ΙιιΓια ΐΓαϋοηιυβ. Ββϊ ΙΙ^ηφΙιί- 
Ιίειΐ8 ΓβυΙοηί ί•ιιρβΓ8ΐ αιορΙί88ίιι»« : 81) ΑΓ8ΐ)ίΙ>υ8 
ίηο'ιρίοη», €θΒΐβΗνΓί8ΐιι, Ρα!»8Γιη8ιιι 9 ηοο Ιλϋίβο 
ιιιιίνβτίΑΐη, βΙ ^Εκνριι1ίυ 800 ίιηρ^Γΐο οιοϋβΓαΙυΓ. 
Α8Γ6Β(Ιίΐ βιιΐβιη »ιΙ Ιιοο ίηϋίβηο άοοπι Μβιιιρϋ^ 
Γιοι Γβ«;ηί # ι»Η οχ ο^υβα. Οιιοΐυ»«|ΐιίβ<|ΐιο (<6 ιηαη- 
είρίοηιιη <ζΓίβθ ίη 1819 ιοβίοηβ νίιΐυΐί »ϋΙ»3ΒΓβΙ, 
;ι η^6 ίιι ιηίΐίΐυηι ογιΙΙιιοιιι Ιγ»ιι8Γ6ΓΙιιγ Ηί (Ιβϊηϋβ 

Γ€^'<8 8»Ιϋ!Γΐΐ68 Ιΐ3ΐ>€ΙΐΙϋΓ, Π II 1116)0 1)18 ΠΛΪΐΙίί, 61 Μέμφιος χα\ της αρχής τ1)οδε τρόκφ τοιφοε. *Οβοι 
των άνδραηίδων Αρετής τι μεταποιούνται, έν ταύ- 
τ ΤΙ τ ί χώρα ΰπο βασιλέως χα$1ατανται έ^ «ους 
στραχιώτας. Ε1σ\ δε ο^τοι δορυφορουντες βασιλέα 
αμφ\ τους δυσμυρ(ους, Μαμαλούχώες χαλοΰμινν.. 
Άκο τούτων δΙ δσοι επίσημοι, Ιπ\ το χατβργΑζε- 
σθαι έτιουν των ύπδ βασιλέως τεταγμένων, «Ετσι 
Ις τάς ^ρχ^ς χαταβραχυ χαθιστάμενοι, έ«\ μεί- 
ζον χωρούσι τύχης Αμα χάπ\ βασιλέως, χα\ ές τα 
«ρώτα τιμής άξιούμενοι, 1π\ τους χα/ουμένους Με 
λιχαμηραδας χαΒίστανται, άφ' Δν δή της χώρας έπ' 
αυτήν ήδη χωρουσι τήν βασιλέως χώραν, χσ\ ίπι τήν 
τής Μέμφιος Αρχήν, χα\ συμπάσης τής τε Α(γ4- 
πτου, Αραβίας τε χα\ Παλαιστίνης, χαλ τών Αλλων Μ»ιιι&Ιϋκ>'ιι)οβ ηοΐΒΪιΐίΐιΐιΐΓ. Ει ίΐΐοηιιιι ιιυιιιβΓΟ Ι) άρχων , δσαι δπο τούτφ τψ βασιλεΐ τΑττονται. <|;ιοΐφΐοΐ ροίβ^πηί βιιηΐ, αϋ γο§ι» οίΑίίί ροΓΠ- 
ΜίβηιΙα θΓΐϋηαηΙϋΓ. ΙΙί ραυίαιίιη οΐίαιιι »ύ ιηα- 
]$Ί&ΐΓ^ΐα8 (Ιίςηίΐαίοιιι ϋ866ΐκ1οΐ)Ιβ8, ηιβϋοΓοιη Ι&η- 

(1ί»ηΐ 858ιΜ|ΙΙΙ|ϋΙΐΐΓ ίοΓίΗΙίαίΙΙ : Ι'Ι 8 ΙΊ*^6 III ΙΙΙΛΧΐ- 

ιοο Ιιοιίοΐβ Η;«1)ίίί ν ρΓ^ϋ€ίιιιιΐυΓ ϋ« (\μϊ Μ?11<α- 
ιτΐΗΓίϋ;ε ηιιηευρϋΐΜΐΓ : £ΐ ιμιΟΓηιιι π-βίοηο ιΐ- 
Ιιοο ρβΓνοιίιιιιΙ Λϋ Γο^Ίοιι^ιΐι ιβ|ι$, 61 :ιύ ΜϋΙΙ)- 
ρΐιαίηιιιι Γ^ιιιιηι, α 8(1 ίηιροηυιιι Λ)8νριΐ Αϋί»• 
<1ι»ο, ηοαιοη 8(1 οΐιοε ιιΐ8βίβΐΓ8ΐυ$, ιριι 5υΙ> ί$ΐο γο|6 
75 * ιιη! • ΜίΙίοηιηαιΜ* βιιιιΐ ριίιιοίρο» νίιί, ςιιί α 
ΐ€^ο(τβΛΐί ρΓκΠςίαιιΐιΐΓ ίιι«Ι^ι»ί•ιΐ'ίιΐΐΐΑ ορρίιϋ$. ΙΙί1>8 
ηΰΐιιρίιίε (φΐ» €1 ΑΙοαΙγοοι) πίλςιΓιΐΜίΙΐη•: Ιιοαιι- 
ιιυιχιΐ|τιο υιιιΐιίΐυϋίιιβ Ιοίΐυε ογΙ)'ι$ ιιρΙιο^ Γιοι Ιο 
&χ$υρεΓ&1. \}γ\>Ί$ γ] υ 3 οιΐ)Ηίΐυ§ αιυρ]«€Η υ γ ϋηρ• ΜελιχαμηρΑ3*ς εΙα\ν αρχα\ ές τχς πόλεις, «ας ύπδ 
τήνδε τήν βασιλείαν επισήμους, Αρχοντες χα9ι- 
στΑμενοι ύπδ βασιλέως• Τήν δ* πύλιν ταύτην τής 
Μέμφιος μεγ(σ:ην δή πασών τών χατΑ τήν οίχου- 
μέ>ην πόλεων Ις τε τήν Αλλην εύδαιμονίαν, χα\ τδ 
τ.λήΟο; τών άιδρώπων. *0 τε γαρ περίβολος ταύ- 
ττ ι» τ ήί χώρ«ς *ς δκταχοσίους μΑλιαεα στα- 
δίους διήχων. Εύνομιίται ΑΙ χαλλιστα πασών 
δή ών ημείς Γσμεν πύλεων. ΟΙχίας δε Ιχειν χαλ- 
λίστις λέγεται Ι; τας πεντ^χοντα μυριίοας. *ΡεΙ 
βλ δ•-α μέ«ης της πόλεως Νείλος ποταμδς, χρΑ• 
τισχον Οδωρ παρεχύ,χενος , ^έων Απο Άργνριν 
Ι ρου ζ. Αίγυπνον δε σύμπασαν άρδιύει ές τΑ χάλ• 
λίστα χιτλ τ λ; διώρυχας ύτ:δ τών |χ%αταχη χ*. 145 ΟΕ ΒΒΒϋ$ Τ ϋ II Ο Ι ΟΙ 3 ΙΛΒ. III. ΙΙβ 

χατισχιυασμένων, ωστ* ττ^ν χώραν άρ&ύιιν Α Ιϊπ^ριιΙλ ι1α<1ΐ9ΐ. Ν*6 ηηνί υΓίκηι η•« ηιοΐίοηυΐι* ρ,»• 

ΙκπιβΙιΐΓ 1<»£•1ηΐ8. 0ιιίηηυ*α/ιηΐ9 ιηνηαιΚ* ρηΐ6ΐ*€ΐτΙ- 
ηιαηιιιι <Ιοίιιογ«ιιι ΙιαϋυΙ. ϋτΙ>βηι ιιιαίίιιιι ίηίοηο* 
οιΐ ΝίΙαβ 6Ί•νίιι», «ια&ιιι ορι'ιιηαιη «ι *3ΐηΙ)6Γηΐ)ΐαηι 
ιηίιιίβιηιιβ, 6χ ηιοηΐο Αιγντο χοοίιιήβηο. Ι)ο'ινβι^ιη 
<£βγρϋ Γφοηβοι ρυΐΓΐ)0Γήιηβ πσ,»1, ίοοοίβ, ςιιβ 
&ίη£ΐιΙΐ* Ιογι3 ΓιυιιΙ, αϋιιιίΜΐι». Ηίιιο Ιβπ* β* ιιΙη- 
Πϋ6 οοηιιηοιίίο ίπιβ 1>ιιιιΐ6ΐΐ2ΐη ροΐροΐ. Η«Ιί|ίουηΜ 
ί*ΐαιη Ιβι^ηΙ ΙΙοηυΙυιΙίΙκ 61 ^αιΐιίΐφ, $οηΙοβ Ιιιυϋ 
6ΐί|ΐι». Α^ίοηβιη ςυίϋ&ιιι ^βυ ΡΊΙίϊ ΙΜ 8* Ιο- 
ιΐίτβ άίοιιηΐ : ιΐ ρΐιιηιιιυιη ίρ$ί ΐιιΐβΓ 8*86 «Ιΐ& 
ιηιΐίιιηΐ, ηβο οο:ι%οιι«ιιιΐ) ρΓχβίαιιΐ ίη κΐίκίοιιίϋ 
ηι^οϋο νοί Ογοβοϊβ, γοΐ ΙΙοιιιαιιιβ. ΡΙυηιηί Αγ- 
ηιβιιί ίιι Γοχίοηβ ι*Ια, <Ηί.ιιιι ΙΙοηοΐΜίΙ* «Ι ίαοο- 
αρχαρούς τ* τα ές τΙ)ν θρησχιίαν αυτών, χα\ τΑ || Μ*• ι•*€»βη ρΐιιι-ίιηί ΜαηίοΙι» ΙιοϋΉαηΙ. Ει Ι πιτ η Μως Ιχην. ΟΙχοϋσι 6Ί ταύχην τήν χώραν 
Μτ/οΦιλήτχι, χα\ Ίαχωβί;αι, Ιθνη τι οόχ 6" λίγα, 
χα\ των Ις τήν του Ίησου του θοου θρησχβίσν, τ*- 
λούντων το χα\ φρονούντων Αλλων Αλλη• οΟγι χατα 
*σ&ς 'ΡωμαΙους, οΟτι χλτΑ τα "Ελλησι όιΑ/γμένα 
ές τήν θρησχβίαν φρονοΟντςς • Αλλ* 6σοι μέν είσιν 
*Αρμένι*ι πλιίστοι Ανά τήν χώραν ταύτην, Μονό» 
•χληται Ιή χα\ *Ιαχι*€Ιται χα\ ΜανιχαΤοι πάμπολ- 
λα*. Λιήχχι II ή χώρα τον της Μέμφιος βασιλέως 
έπΑ Λιβύης Ις τι πάλιν Χαλ*π(ην ούτω κιλού μί 
υην χατΑ τήν Άσίαν. Νομίζιται 9* ούτος 6 βασι- 
*•υς, **•" μ των έν τή "Ασία εθνών. χ*1 6π6 τ.υν 
τ^ς Λιβύης, χα\ 6Ί) Χά\ ύπΐ των Ιν τή Ευρώπη, Ις τ• υ; νόμους του Μιχμέτρ^, πάμπολλων αύτοΰ 
ταύτη 6•.6ασχομένων τους της θρησκείας αυτονό- 
μου;, χα\ ως άπο των παλαιοτέρων αρχιιριύς τκ 
Ιν•μίσ#η . χα\ γράμμααι «οίς τούτων άπΛίχ•/υ- 
••βι αχριβέατατα Μ) τον τοΟ Μιχμέτιω ν4μον. Τον 
Ατ4?ον *Ιη«οΟ χατα τ^ν Παλαιοτίνην χιτίχοντ*;. ΙβιΐιΙϋαΓ ατιΐΐιιι ΜβιηρΙιίΐίοΙ Γ^ίβ Γβ^ίο » ίίΙ»^ 
ιι§1ιΐ6 ?ά ΟΙιαΙβρί&ιη (71) ιΐΓϋβαι Α$ίχ. ΓΙιΐΓίιην ίιι 
Α«ί» 61 ΛΓγιγ.2 ΕϋΓθρ3<|α6 £6ΐιΐ6• Τ6»6ηηΐιΐΓ Ίβίαιιι 
Γ6|οιιι υΐ Μ&ΓύοΙέΐιι, ία Γιι ηυφ αϋ Γοϋςίοηβιιι οι 
Μΰ€ΐιηΐ6ΐί§ Ιβ§6ΐη •ρ6Γΐαιιΐ : ρΙιιΗαιί ιι»ιιιΐ|ΐιβ ί»ΐΙΓκ• 
Ιΐ36Γ6ηΙ ςυ( ορβηηι ϋ«ιιΐ ΜβοήιηβΙί» Ιββίϋιιι <ϋ~ μέγα τ* άποφέρονται χ1ροος,χα\ 5ρχοντε; μέγιυτοι* ιοοη^ίΐ. Εΐίίΐιη ίΐ) ιηΓιςαί* 8Α6€Γάοβ ΙιαΙίκιβ 651, 4^ τ*ΰ βασιλέως οΓχου ές φυλακών του σήματος 
««•{«τβνται. Λιήχβι 6α Αίγυπτος άπ6 Τύρον της 
*Α1βξανΙρ6ίβς Ις τ• Ήτουρέαν χωρ«ν έπ\ τταΚους 
μάλ4«τ« πη' • Τ . Ό οα ΜιΙλας, 6 τξς ΑΙγύπτου π*- 
τ•μΑ; ν ΙχΑιΜ ές ΦΑλβαααν προς βο^Αν Ανιμον 
χατΑ 'ΑλιξανΙρβιαν ττ»ς ΑΙγύπτου• ΈντιΟθιν Αρ- 
χ•τ«ι ή Παλαιστίνη διήκουσα Ις τι έπ\ Κο0.ην ϋλβΐιηβ 6ΐρΙαη»Γβ 'ρο»»6ΐ. 3βριιΙεΓυιιι /<»ιι αυΙ> 
ρ«η ή1*(6 Κιίιιβ ΓΡ^Ιβ ίη ΡαΙχιιΓιιια βίΐηιιι β&1 9 υοιίο 
ρΐιιηιηιιιιι ΙιιοΗ οί α€66<1ί(. Ουκίοϋί» Ιιυ]υβ μ- 
ριιΙ<τ! ▼ΙγΙ άβ ίαηιίΐία γγ^ιη ίΙΙυ&ΐΓί&5Ϊιιιί ϋύβΐίηιη- 
ΙϋΓ. ΕιΐβικΙίΐ $λ ^££Υ|ιΥΐι• •ϋ Αΐ6Χ2ΐιϋήα οι Τ^γο 
ιιβ (ΐιο ίιι Ι1ΙΙΓ61ΙΠ ΓΟβίοιιηοι 8ΐ•ι1ϋ» ηιιχίιιιβ 88. ΝΊ- Ιι>ρΙ«ν• 'Κν ταύτη Ιέ Ιστι το του Κυρίου Ιησού ση- Ο 1υ» αιιίοπι Πιινίιιβ /Ε^νρΓι βχΙ»3υπΐΗΓ ίιι πι&γο νβΓ- μα χ«τΑ τ^ν Ίβροσολύμων πύλιν, ή δή χατέσχαπται. 
ΚαΙ αϊται μ|ν π3ΐρ«λι«ι χωραι * Κοίλη Μ Συρία 
<ιη»«ι έπ\ * Αραβία ν Ιπ\ τήν έρνΒραν θάλασσαν τφ 
προς 'Εω Ιοντι. ΑιαβΑντι β• τήν θάλασσαν, ψάμ- 
μας τα Μχβτ«ι αύτοΟ ταύτη βι«πορ€υομένων έπ\ 
τΛ αημα του Μιχμέτιω. ΑΟτη β! ή χώρα βασΟέο>ς 
της Ιϋμφιος ο&σα* προς Μ χα\ ή Φοιν(χη• Δύναμις 
βέ £«τι τφ βααιλλί τφβσ χατΑ θάλασσαν Αξιύχριως, 
λνβχ 5Ι| Ιφίσταιχι Εαρος πλοία το χαΐ τριήροις. [*£χ 
ταύτης χοτασχ<υα^€ΐ ] •• Κύπρον τβ ύπηγάγιτο , 
χα\ Ικ\ *Ρύ6ον χα\ Κύπρον πέμψαι τά τι πλοία 
χα\ αιρατον συν αύτοίς^ Αιαπλεύσας οΐ τήν τ< πύλιν 
έκ*:.ι6ρ%Μ $ χα\ τήν νησον ληΐσάμινος, προσίβα- 
λ^ το τ]» τ«(χσι έπ\ ημέρας ΙχανΑς* χαΐ 
προύχώρβι \ τής πύλιω; αίρβσις, άπιχώρη »αβ Βογμπι ν«*ιιΐ<ιιη, ]ιιχ(σ ΑΙοχηηιΙήαιιι ^Ε|νρι^. 
Ηίαο ίιιοίρίΐ Ρ*Ι;ιτ6ΐίιυ, Ι60ιΐ6η3 υ«|ΐΐ6 •«] €φΙο6? 
ιίαιιι. Ιιι Ηίο κ^ίυηβ |«§ιι οβΙουπιίαΓ οβρηΙΰΓοιιι, 
ιίΐυοι ίη ιιγΙ* ^6^υ•»I6ι^ 9 ην* ϋ€?α»1α1α 6&1 6ΐιηι 
ιιιαΗΜιυίβ Γ6£ΐοηίϋιιχ• ΟοβΙοχυγιο ρχικΙίΐαΓ ίη Αγα- 
Ιιίαιη υβηηο οϋ πιογο Κυυηιαι ν τοηιι• 0Η6ηΐ6ΐιι 
ίΐ6Γ Γβοίοηΐί. ΤΓαηιβυηίοιο ίά ιιιχγο ΠΓίρίι «Γβηχ 
ν•«ύ12> 9 ηιι:« ιιιρβΓαηιΙα 6&Ι ροΐοηΐίϋαι 06ρυΙεηιηι 
ΙΙβοΙιιηβΐίβ. Η*ε «βΐ Γ6*1ο ΜοηιρΙιίιίϋί γο§Ίι, €ΐιί 
αά«ϋΐιΐΓ «ι ΡΙιοΒίΓιαα. ΕκΙ Ιιαίο τβ%\ ςιιοηιιο ίη ιιμ- 
Η ιιιηχίϋ)* ροίοικί». $οπιυ8 6ί βυρροιϋΐ^ΐ ηατβ$ οι 
ΙΗΓ6ΙΙΙ6•. €νρ•ιιω 8υϋο§Ίΐ. Νον6« ιιιίιίτη• €υιιι 
ηίϋΐίυιι• ΑϋτϋΓ^υ» Ηοοχίαπι οι €γρηιιη # ιΐΓΐκ*ηι 
ώς ούβον «% οΙχΐάΊοηο »01ίχί(. Αειίβ αυΐοηι ρι?Β<1ί* οι Ι••^οα1«• 
«ρησον <π* ρΙΟΓίοαίι , 7β «Ι^μοΙ ϋί«1ιυ< θ|»ρυ£(ΐ2ΐίοηί ίι οΓχου. "Π|ν μέντοι Κύπρον ύπηγάγστο, χα\ τύν τ« 
β,σιλέα Κύπρου Αγοντα» ψχ<το. Άφ' ου οητα χρύ- 
νον φόρου τα έπάγοι ή Κύπρος το)βο τφ βασιλιΐ. 
Αοχι! 4ο % νήσος σΟτη ύπο τύνβσ γονέσθαι τίν 
βιαχλέα τ4 παλαιον• Κιλτο\ 6α ώς άφ(χοντο Ιπ\ τ6 
τοΰ *Ιηοοΰ του β<οΰ σήμα, αουλωσάμινοι τήν τι 
νηοον ταύτην, 6πηγΑγοντο σφίσι, βτύλον επαγόμε- 
νοι πβί βυναμιν άξΐ'ίχριων. Τ ξ[ χα\ Ένιτο\ Άμα- 
ρίτην πύλιν ούοα(μονα χοιρωσάμανοι, 4π\ συχ.ον ΐιιΐβιιΐιι» 

ΓυίΙ : ηιιχ οαιιι ραηιηι βυοεοάβΓβΐ, αΐχΐιιείο βχ6Γ- 
ιίΐϋ (Ιοηιυηι ΓβνοΓβιι• βιΐ. €γρηιιη ηυίιΐΰΐιι $ιιο ί<ιι• 
ρ6π'ο 0(Ι]υιΐλΊΙ, Γορίο β]υ$ Γβ^ο : οΐ <*χ οο Ινηροη; 
ΰνρηιβ ΜειηρΙιΐΙίοο Γ6^ί ΙήϋυΙιιιιι χοΙνίΐ. ψιίιι 
]«ιη οΐίιιι ςιιοΐ|υ6 ίιίΑίιι ίιι$ιιΙ»ιιι Ιιιιιο Γ^(ί ρ3ηιί»- 
86 ΛΐυίίΓΟΓ. ΥηΓυηι ΟηΙΙί υΐ Βοε^&Μ^Γΐιια α<1 ^ι•$ιι 
1>οί $6ριιΙ<:Γυιιι, ίΐϋαίαυι 6**ιι ίιι »6Γνίΐιιΐ6ΐη Γβ«Ι>- 

€1.1111 Γ€ρθΓ€. €!Μ86ΙΗ ρ3Γ•Ιΐΐ68 ΙΙΙΟ^ΙΙλίη, νίΓΓ8<|ΙΙ0 

1)311(1 ΓΟΐιίοιιΐϋοηιΙΐΟ• Εο ιι οάο ι ν 1 Υι'ηβιΐ Λιι.ΐΓΪαιιι ΝοΐυΙ« ιιιαΓ^ΐιιαΚο. <7•) Αίτρΐαοι. 99 Μη ί•Π4 α»αντα« χιαϋ•Γ0« ία Ιήϊ*§ αα*. άιιιάίίαίΛτ. /α Α. «ι ίιι <-. **' ία οί. ίη /κια ^ι*κ/ν/. 117 ΙΑΟΝία ΟΗΑΙΧΟΟΟΝϋΤΐΛ 14» 

(Ή) «τΙμβ οροΐβπίαοι οεοαρβηΚβ, ώα *ιο ι β - Α «να χρίνσν διαχατβϊχον , ορμητήριο* «ης προς 
ηικτο, οι ροτίυιιι *Ι ^Εχνριίβοββ ο>6Γ668 βοιηπιο- (Γιββίηοη. Ηιιιγ «α6€6•8ΐ<)06 Ιοηςα ης*• 6»Μβ• 
νιοι ίβΐί Ιηβοί* ρπκίαβΓβ. Εΐιβηι Αηοοβ Ιιυ]α• ι»• 
βοΙ* ροΠοηι Ι*η6ητ, θ6ύηοη Ρθ8ηι*8ΐι*ΐ3η ιιγ- 
)»β« ορίοΐϋ 0θΓ6θ(6θΐ• Ει §»ηβ βίειημοίΐκ* 61 
^βτρίίβοο η?β;ί ΜΙυηι ββΐ ιιΐνβπυβ Αηοββ 61 
ΑΓγοι, ρΐΌρίβΓ κα,ίοοίβ Ιίηιίΐεβ οβαοο 0Ί8βΙιΐ6οΐ68, 

61 ίθΐ6Γ 68Η6Γ1 6ΐί80Ι 111*11118 60086Γ60168. Εΐ φΐί- 

ιΐβοι €Ιι*!6ρί* ογο8 ο]α* Ϊο Αβί* ο黣η*, βΐ ά\Ψ*% 
ορυαι, ηΐ6ΐΥ68 ρηεοβοβ Αβί» «ι Αηοί«. Εφίοβ 
Ηΐ» κβ,ίο ρι-οοΌβίΙ ρίιηυβιιι αοΐιείΌβοβ• Ειί*αι 
£|7ρΐαβ, η66οοα βι τ*β'ιο φι» νβΓβυβ ιΜογααι 
βχιιιιτίΐ, αΐ&οΐί οςαοβ {6ηβΐΌβ08, οι 6*ηΐ6- Αίγυπτον εμπορίας αυτών. Κα\ τδ έντβΰθβν άπο 
Κβλτών βασιλβίς διαγβνδμβνοι βασιλβύουσιν έν ταύ- 
ηΐ τ δ νήσω. Νέμονται μέντοι χα\ οΐ "Αραβες μέ- 
ρος τι τής νήσου ταύτης, χα\ π&ιν 4αμαγούβτη* 
χαλουμένην Μ . Τφ μβν ο&ν βασιλβί Μέμφιος τβ χα\ 
ΑΙγύπτου πολεμάς τέ έστι πρδ; τους έ*τ$ 'Αρ»6ία, 
χα\ προς τους άπδ της Αιβύης, διαφβρομένους πβρ\ 
γής δρων , μαχβσαμένω τά τβ Αλλα. Κα\ βή * Χαλέ- 
οκον 91 πδλις αύτψ έν τ*, "Ασία μβγάλη τ* χα\ βύ- 
δαίμων, χα\ εμπορία ν παρβχομένη της τε Ασίας, χα\ 
ΑΙγύπτου, χαΐ Αραβίας* ίππους 61 έχφίρβι ή χώρα 
αδτη γενναίους. Δοχβί δέ κα\ ή τβ Αίγυπτος χα\ 
ή προς Αιβύην χώρα φέρβιν ίππους τβ αγαθούς χα\ Ιοβ. €Η»!6ρΐ4ΐΙι ιιγΙμοι βιιο θοιηίηΐο β^βοϋ Τβ- Β ««μήλους. Τήν μέντοι Χαλβπίην πάλιν Τβμήρης, δτβ ι»Ιγ6«, γόοι οηο* 1ηι*6ΐΤ6ΐ 08108860 : βι &ου*6ΐ« 
€α1*8νΗ« ηοη ΛιικΙίο» Γβ^ίοηβ, ύΊβ66β»Κ Ιιο]οβ- 
ιοοόΊ €&αβ« ηιοΐιιβ. Μ»ηι εΐιιΐβ^ϊβ Γβχ, οοαβ 0*6 
ιιιιαιβΓΟ ηονθίη άΊιοοαι, βΙΙ*ια 1οάΊ« ίοιρ6ηΐ8ο8ΐ• 
Β!6 Αηχβηι Ιη]β6ΐΐ, ΤβπαίΓίβςοβ Γ6|ΐοηβπι ν«8- 
1308, ιηιηοΐρϋβ ο&ρΐί$ ρΐυπιυι», «Ιοηιυιη τΜ\Χ. 
Ψ*ΐύ% ΜΙ, 6ΐιιη ίη βΓΐηΙβ 1ΐ8υιιΙκ86 6ϊγοΗ«γ φΐαάπι- 
^ίΑΙ» βι Γβιιίοιιι πιχΗ^ιάββ Ιίοπιίηυιη. Τ^ιηίΓοβ αιι- 

Ι6Π) Γ60ΙΟΙ16 6Ι0β(1βΙ)9 61 01ΙΙΓ0 ΙθΓ3 0Ιΐ8(;^ΊθΓθηΐ 

Γ6|ΙοηΙ Οηίιίιηβ Ατηιο:!», ςιι»αι 66Ι6γγΊιβ6 ηοβίβσι 
Ιη•60αΐΐΐ8 681 : ιιοο 6ηαι Υ6Ι ίη ΡοΓβίΓΐιιιι, νβΐ Ιη 
€8η(ϋοτυαι γ^πο ίοόίρίβοί τηίαϋ. Ηίηο ΐ6β*ΐίοηβ 
ιπίοΜ» 1ΐ6(1ιιπι ρβο6 ιηιιΐοΐυιη 681» ο υ ιη ίη αιιΐιηο 
8|ίΙ*Γ6ΐ, Γφιίιί ΑηιαΓ»ΐί8 ΟΙίο »πη> Ιλιγγο Ιιο- βί) χα\ έπ\ Δαμααχον έατρατβύβτο, ΰπηγάγβτο * χα\ 
Κο(λης Συρίας ούχ άλίγην χώραν χαταοτρβψάμβνο; 
άπβχώρβι βι* αΐτίαν τήνοβ. Ό γάρ βή της Κατά- 
γίης ^ααιλβυ^ των εννέα χαλούμβνος, οΰτος δ' άν 
χά\ 6 της Ινδίας §ααϊλβυς , διαβας τον Άραξην, 
τήν τβ χώραν Ιπέδραμβ του Τβμήρβω, χα\ άνδρα• 
πόδα ώς πλβίατα άπαγων, φχβτο αύοι; έπ' οίκου 
&ποχωρων."Βγαγβ δβ ατραχδν» { λέγιται, ές τβααα- 
ράχοντα χα\ έχατδν μυριάδας• Τιμήρης δβ 4ς 
ήλαυνβ τ^ν ταχίατην, τί|ς μβν χώρας ΰφιίμβνος* 
τφ δβ τβίχιι έπβιγάμβνος διαφυλάξαι δαα τβ ζν 
αύτψ ίμορουντα τήν Χαταΐων χώραν , χα\ έν τ% 
Πβροων αύθις χα\ Καμδίων * αρχ| ούχ Ιφθη χατα- 
λαβων τον ραοιλέα. ΈντβυΟβν διαπρββββυσάμβνος •Ιίΐία. Ρ» ι *οΐ6ηι Ιιθ€ 6οηαΊϋοη6 οοηιρο$ίΐ2 681, ' ««ονδας τβ έποιή^ιατο, έν νφ Ιχων έπ\ Παιαζήτ|| «ιΙ (ΗΐΗιίαπι ηΐ8^ηοηι ςιιοίβηηίβ ρβη<ΐ6Γ6ΐ ρπ> 

ΜοβΜ^βίΑΠΙΐη Γ6£ίθΠ6, 1)0810 8Γ01Ϊ8 3ΙΐΙ)^ΓΙΙ. 

ΜΙηοι οο6 οι Ιηιοκβο'βιιΐβ ΓοβιΙογο Γιιίι βορίΐυιη, 

8«6Ί<ϋΐ 01 6808ΑΟΙ <1θ€001 ΙηΓ6ΓΪΟΠ8 Α $136 8ΙΙ86!ρ6- 

γοΙ. ΥβηβΓοηΙ βιιΐιιι ουαιοτο αΓοίΐβΓ οβηΐίΐηι, βΐ 
Μ(ΙΊΙίιιβη) νγΙ>οπι λΐιβρ'^ϋβ Ρι]3ΐ'ιΙΐ8 οο8ίϋίοιΐ6 
ιΊκαοΐιΙβϋβΓ&η!. Οοιηρ^ηΙο ίΐαηυβ «ρίΑπι ροΐοίΐ 
ατβτείΐο ηιοχίηιο, ΙιοβΓιΗ αιιιιιιο ριοίοςία^ββΐ ϋοη- 
Ιπι 86ϋΜ8ΐΪ9ΐηι, Οαρραϋοϋί» οιοϋΐιι ορίίπιι τί^οη- 
Ιοιη : ηυ« <|ΐιοιι<Ι*ηι, ιιΐ αρρίΓοί, Γ<»βίβ Τογοογοιο 

8ΰ(ΐ68 ΓββΊί €Χβΐί)ίΐ. Εΐ ||3€ £01111 » II 161 ρΓθϋ600• 

168 Τογο!, 8θϋ6β;6Γ6 77 ^«οηουι Αβ)8Β ηοιι ηιο- 
ιΐίο&ολ ιΐ8ί|ΐιβ 8(1 ΗβΙΙοβροιιΐιιηι : οι ]βιο ηΐ8(οο τον Άμουράτιι» στρατβύβαδαι• Έποιήσατο οδν 
σπονδας έφ* φ άπάγβιν φδρον Ιχανον δπέρ τής τών 
Ιλαοαγβτων χώρας, ήν χαταατρβψάμβνος βΐχβν. *0ς 
δέ προς τούτον σπονδας τβ έποιήσατο, χα\ βίρήνην 
ξυνηνέχΟη αύτψ τά ές τους άπο της κάτω Ασίας, 
Τόύρχων ήγβμονας άφίχΟαί τβ παρ* έχατ*>ν, χα\ τά 
πβρ\ τήν Μβλιτήνην έπολιορχήσαντο ταύτην τφ 
Παιαζήτ^. Παρασχβυασάμινος δβ στρατον μέγι- 
στον, ήλαυνβν έπ\ Σββάστβχαν, πόλιν της Καππα- 
δοκίας βυδαίμονα* Αοχβί δέ^αΟτη ή πολις βασίλβια 
γβνέσ6αι του προτβρον βασιλέως Τούρχων , χα\ 
άπο ταύτης ορμώμενους τους Τούρκους τοπαλαιον 
χώρας » ύπαγουμένους • της τβ Ασίας ούχ δλ!- ηΐ8οα 8ϋν6ΐιί60ΐ68, ίοοοΓβίοοβοι ίοοΛΓβ (η Γ6^ίοο6Βΐ η γην, βίς τέν *Ελλήσ«οντ4ν τβ χαλ άντιχρΟ Βυζαν- ςυχ βχ βάνβΓβο Βγι;ιοΐϋ βΐΐα €υιι»ρ»οίΐοΓ• 

Τ601ΙΓ68 ίίοςοβ 01 8ΐΙν«θί(, II Γ 0*111 6Χ€Γ6ίΓ)0«β 
6ΙΓ€0!Μ864ίΐ. Ρ8)βχίΐ68 ίθΠ6 111888 »1>6Γ3Ι, ()ΐΐίθ 6Χ• 
ρ6<ϋΐίθΠ<;ΐΟ 808€6Ρ6Γ8Ι 0011 1 Γ8 Ε>ϋ•ϋΪ8ΙΗ ΓβΟΐίΟΒ, 

η 0ΟΟΙΓ8 Ρ«1οροιΐθ68οαι Το688λΙί•ιιΐ(|ϋ6. ΒρΙίςιιίι 

180160 δ6088ΐί» ΟΐΊΐΐΟΟΟίβηΐ ηΐίΟΐη 6010 616Γ6110. 

Οο« οοιηίι 6001 ίιι 6οηι ιιιοάυιη οΊβροβοίββοί, ίρ8β 
ιυΐΚΓ» ΡΰΙοροιιιιο&ιιιιι €4ΐρίαο 4ΐιιχί(. Αι υΐ 9€εο|ΐίΐ, τίου χώραν τήν ές τήν Άσίαν έπιδραμβίν χβιρ\ 
πολλ{ άφιχομένου;• 

Τβμήρης μβν ουν ώς άφίχβτο, έπολκδρχβι τήν 
πόλιν. Οαχαζήτης δέ άπήν τοτβ έπ\ Αβ6αδίαν της 
Βοιωτίας, χα\ έπ\ Πβλοπδννησον χα\ ΘκτταλΙατ 
στρατβυομβνος. Κατέλιπβ οβ έν τ{ Σεβαστβί* στρ:- 
τδν τβ τέν της Ασίας , χα\ παΐδα Όρδογρούλην, 
χαΐ ταύτη % χαταστησάμβνος , «ύτος μίν έπ\ βιλο- 
ποννησον έστρατβύβτο. Ένδα δή πυ9ομένφ, ώς ΝοΙυί© αι&ΓΐτίηΑΐ65. 

(72) Αηΐ8ΐΙιυιιΐ8, <|οπβ οοος Ι^ΐΜίιιο. 

»• χαλουμένην Άμμιχώστην. Η. χι ί Μ € . • ϋίο (οτϋ αϋβκϋ άα$Ι ; ίη Λ. «ϋ Ιου. 
•έπαγομένον;. Η. ηΐ Ίη *οηΐ. ν ίη Η. ταύτην. * Ιη αη• Καδμίων. •*» οκ κκΒϋδ τυκαειβ πβ. πι. 15ο 

Τβμδρης δλααας κολιορχοίη Σιβάστιιαν, ήλαυνέ τι • Α δβίαμίαιιι α Τοιιιιγο ορμιιιηαιΐ, ΜΐιίαίΟ βοιιβιϋο 

ΓβνβΓβιι» 681 ηβο ροΐιιίΐ ίιτιιιηρβΓβ ίη ΡβΙοροηΜβιιη• Ι μκαλιν γιν4μ*νος Κα\ ουκ Ιξβγένβτο αύτφ Ι*6α- 
λα*ν δς τήν αβλοκδννηβον. Έπβιγομέν:•* δδ τήν |*\ 
«ήν Άο(αν κορβίαν* Ιχύδβτο άλώνα( τι τήν πΛιν, 
χα\ ανδραποδιαάμινον , οίνβ9δ*;ι αύθις έ*ι4ντα |«\ 
Χ^ρΙ^ς. Ό; γαρ Μ} κροιέδαλβν έκ\ ήμβριχέναι % 
ο! α«δ της «δλβως Ιξιχρούααντο τδν Τβμήρβω οτρα- 
τον. έντανδα Ιχων μ§0• δαύτου δμυχτας ές δχταχισ- 
χιλίοος τδν αριθμόν, ύπώρνσσον ύπΛ τήν γήν Α νύγ- 
ματα φέροντα δς τδ τϋχος τη; υ&«ωί α*»νταχή. 
Κα\ Ινια μδν «Ι «η; κ^βω; (οθοντά τβ, χαΛ άντο- 
ρύβαοντβς χα\ αύτο\, Ιξιχρούααντο- τ* Λ «λέω 
ήνύιτο αύτψ ατβ κολυχβιρία εργαζομένων. Ός Ι• 
ήδη τ* τβέχη δρωρυχ», χα\ έπ\ ξύλων ήδη ήν μβτ- €αιο ηιαίιΐΓ&Ήΐ ίΐοτ ίιι Αίλΐιιι, ιυιΙίνΚ 5*1>«*1ί*ιιι 
ο*μ οαρίαιη, ΤβιηΐΓ€ΐιΐ(|υ6 ΐϋαηΗρϋ» οοΙΙοεΙίβ ρΙη• 
τϊλ\$ αοίίββο €1ι«η»ηκ 1)1 βηίιη ΤοινΙγολ ίαιροταιιι 
Ιο ιηιιηιιη άβάΊΐ άίβοιιβ αΐίςιιοι, ορρίαααί τίι* 
|ιο«ϋ1«ιη ΓορϋΐβΓ ρΓορυΙβαηΐΜΐ• €ιιη «αιααι Η»Ιμ- 
ΓΗ θ€ΐο ηιίΗ» Γοββοηιη ίη οαιίΗ•, ϋ• ο*|οιμιιιι 

ΜΗ, «Ι βΙΐηΐ€αΙθ§ ΙΐΙΟβΓβηΙ β«Ι>|6ΙΤ»ΙΙ009, ρ*γ 

ςυθβαηία,αοροαβοηιβηιΟΓββΓβ Ιη ιιγοοιιι. Κ! ςιιΉΙ<Ήΐ 
ορμΜοηί ββηβαηηΐ \ά ραηη. Ρτοίηα> οι ίριί ία 
άΊοη«Ιο ηοβΓιηι» θ6€απ > οΙ>»ηΐ, νοπιπι ροΙΙβΙιΐηΐιΐΓ. 
Αηρίίιιβ βηίαι οϋοίοΚιοί ΤοοΓιγο*, ηΐ ηιιί Γοιβοηιιιι 
ημιβογο βχοβΙίβΓβΙ• Μαη €αη ]υη αηϋίαυβ ββιιηΐ έωρα, *3ρ ένιέντι; χατββλήθη τβ τλ τβίχη αύτύ• Β •ιι!Γα•«Ι» ■οοΐοβα.ιιο ιΙΐΓβηί Ιη »£&;€Γ* «ιοβίιο βΙ μ***• Καλ ΙτίΜΛίίτης ένταΰΙ* ο! του Τβμήριω 
9τρ«τ|ώτ«( , <ΙαΙ«ι»το¥ 4ς τήν ιι^λιν, χ»\ οδτω 
χ^χέαχον αύ«ήν. Κ«\ τοί»; μέν Ανβρας, πχριγγυή- 
βαν»; τ*ί |»α9αέι^. α6τ(χχ έλ^ντις τήν πΛιν, 
«αχρήββντο • «αίβα; β! χα\ γυνα!χα< τής ιιόΟκως 
ΙςΙνα χΰρον έγα^ % τήν τ• Γχπον έ«αφι\< χατ- 
•χρή«•το • ίκτ:ι μηδέν* ιών της «4λβ*κ • μήτ* 
Ι4ρ«» μή« γνναϊχα, μήτ• ιιαΟβ, πίριγινέβθαι • 
•Ιχτρέτατα Λ ξυμβάν^ωντύνέντ^ «ο!βι4«¥6ντων. 
Αέγβτβι Α γβνέβΟβι άνβρώχους Αμφ\ τΑ< βώίβχα 
μνριΜας. Προς & χα! Ιλιφαντιώντων ν έν ταύτ|| 
τ| «Αϋ *1ή(ος *6ραμινον , λέγ«τ«4 χ<λ€θσαι 
ΑνβλιΙν• Τούτοις μΚ Λν ο«η §96βτο τηρώντας, 
•&χ Ιη οΤα ζώντας «ιρινοτϋΤν* • αλλ* ώς ^9#<το 11§η€0, Ι^ηβιιι ίη]βο«ΓαηΙ, ιαιιΗηυβ ιοί ιροιιΐβ 
ΟΟΓΓυβΓυηΙ• ΟβΙη^θ ρ«Γ Ιογ» πιίηίι ρ^ίβηΐΐι Ιγγιιοιι• 
Ιοι Τ€ΐηΙΗ• ιηίϋΐβ• ίη ιιγ!>€ιιι» €•ιιι »η Ιιαηο ηιο- 
<Ιαη θ€θυρληιοΐ. ΟρρΙ(1•ηο•, βΐ€ Ιιηρβηιιΐβ Τβιηί- 
Γβ, Γ»ρΐ» ]»ηι ιιγΙ>€, ΙΙΗοο ο«6<ΙοηιηΙ. Ι.Ηι«γο• «Ι 
ηνΙί6Γ€• €]η» «Γΐ)ίι, Ι• «ιιιιι» Ιοοιιιη »^βηι, Ιοι- 
η1•*ο 6φΐΙΐ»!α οι»η«• ΐΓυοίϋϋνίΙ• ΙΙγ^ϊι !»ιΙιι• »<!*• 
ηι(ιι«ΓΐΙ)ΊΙίι €ΐ»(1β• Γυίι, μι η«β ϊϊγ, ιιβο ιηυΠβΓ, η«• 
φΐβαΐΐιιη ροβΓ «ΙίςυΙ» ροΐιιβπΐ βχίιίαηι ιαΙιΐβΓ- 
Γμ|•γ6• ΗοιιιΙηοα ίη Ιβΐι ιιγΙμ Γικτυηΐ ρΙοΗοιί, 
»ο>ο α! ρ*Β€ •Ηρ^πΐΓβηΙ ηηηΐ6Π> (ΙιιοιΙβϋίηι ηιγ• 
τ\ζά*% ηοηιίηνηι. ΫΨΐΗντε* Γ«ρ€Γΐ• η•|ηλ Ι*ρι*ο<• 
Μ>ι>αιη ιιιιιΙΐΙΐ•<ϋηβ 9 οιηηβ• ίηΙ^ΗΙοί οηπινΊι. Ηο$ 
βηΐηι υΐιίϋυηςιιβ »(Ι«ρΐΗ• ίοιβΐ, ίηοοίυηιο• »1>ίΓο τ•δ ίίν »«ήλλ**τ»ν ' ο6 θέμις •Τνα* φάσχων, βίς £ ΙΐΛ*ύ ιιηβΐιαΐ : »€<|ΐιι<|ΐι»ι» ί•ι βιιβ <1ΐ€6ηι, ιιΐ η! τ«4αντην γ<νομένο»ς τύχην, «βραέναι τους τ• λοι- 
τη¥ς τδν άνΙρώχΜν Ιιαα4<(ροντας ν χα\ αύτους ύς 
«Δ «άλλα «αρα«α(οντας. Αέγ•ται <Ι ταύτη; της 
9θ * *ς τήν βυμφορ*ν ύικρβαλέββαι τας «ώποτι 
Τανομέναςτδν «Αιών ξυμφορές. Όρθογρούλη 6έ 
τ4« καΒα Οαιζήτβο» αυλλαβωιτ ζωντα έπ\ ημέρας 
«χρήγι • μ<τα Λ ταοτα άν<λ•Ιν έχέλ«υ»€. Παιαζή* 
«ης 4% ως Ιαύ#«τ• Ιχαατα μβτ* ού πολύ, ατβ Μ) ή 
«Αις άλαΰαα ΙιβφΦάρη , χα\ θ «αΐέ αύτου μβτ* ού 
«αλν ήπιλτ• τ«λ€ν«ήβα« ύ«ο βαα'.λέω; Τ•μήριο> , 
ξνμφορφ τα Ιχρήτο ώς μάλιστα, χαΐ έν πένθει ήν. 
ΑιαΜς τ• γαρ δή ές τήν Άβί^ν, ώς βοσχόν τίνα 
Ιωραχιι ανίοΰντα, λέγαται ίή κ(««?ν έιτιδηλώβαντα 
το «άθος αύτψ οίον ήν Αδλβι δ^ ώοήν, Ου« Ϊ€• •υροπίίΐα• •!ηΙ, τβΗιυοτηιιο ΙιοηιΙηη ίιιβϋίαηΐ» 
ιροί ρΐβπιοιςιιβ κιί$οτΗιιΐο νίνβηΐο*. Ψλοι* 6ΐίίι ν 
6ΐ€Μίαιη αΚιΙβ ίϋίιι* ιηΙ$•ΓΗηιιιηι »νρβη»Μ €.ι• 
ΙαπιίΙιΙββ οηιαβ*, ηιι* ιη ιΗΙιβ οηηηαηι ΓβιΙηηιΙι* 
πιβΙ ογΙμ•. ΟτΐΗοΙιιιΙβηι Ρχ]αχ1ιΙ« βΐιιιιη, ηιιιι 
νίνοο Ιη ιιιαηη» νεηίβαεί, >1ί(]ηοΐ ϋί«1>ηι κουκί 
οίΓΓαηθιιιΙΐ : ροβίι»» οιιΙ(!αιιι η^οΐίιπη ό*ύ\ΐ, μι 
βικη ΙηΐβΓϋΜΓΠ. Ραίηζίίβηι, ηΙ ηΗιίι 6ΐ«Μίυηι 
•ηΐαοΓαΙιΙΙβ ΠΙϋηαβ ίηίβΗΐιιηι αβοερίΐ, ο^ΙηαιΊΐα• 
Ινοΐΐϋηιιο »ρρχ€ΐΐ6ηϋίΙ πΐ8ΐίιυιι•. Τηηβίβη» βηίιη 
ίη 78 ΑβΙ»ιη, «Ι νΚΗΐ ριβίΟΓβηι ςιιπηιΙ.ιη» ϋΐιί» 
€αηβηΐβηι 9 Γ«ΓίυΓ(Ιίχί••6• ιλοβγογ^ιπ βιιιιηι Ίηιϋοη» 
ςα»ιη Μ6γ1νι• ββ*€ΐ : β»η<: οαηιίΙβηΑπα, οιι{θ5 κτ- 
^αιηβηΐηιη βίι : Νοΐ|ηβ $υ!>»»ιί»η> »ιιιί(ΐ»«• «λο Ιέτηα* έκωλ*«ν, ο&τ* καίοχι ΌρΟογρούλην. Τ Ην Β <*Μΐη βΐΐηπβι ΟπίιοΜβηι. ΕπιΙ βηίιη ΟιίΜιιιΙηι γαρ Ιή. ως Ιέγβτα«, *Ορ6ογρούλης των ήλίχων τα 
«αντα «ρ^τιοτος , χα\ (ξηγήαααθα^ έ«\ «4λ€μον 
Ιχανές* δ^α δή τοΟτο χαι έν τή *Α«(α χατέλιπ•ν 
αδτΑν. έτχτρέψας την 4ρχήν αύτφ, ή δοχο(η αύτφ 
Ις τδ 4«:τηδβ:^τατον χαδιαταναι. Κατά μδν ούν 
τήν δς τήν Χ&βάιτβιαν Ιλααιν Τβμήρ<ω τοιαύτα 
δγένχτα. Μ•τ* ού «ολ1ι δδ χα\ ή «ρβο€<(α έφ(χι«ο 
«ορέ τον Αα&ανα Οαιαζήτην. Κα\ (χέλιυσιν αυ- 
%\* δΥ^οδονναΙ τβ τήν χωρχν τοίς ήγ<μ^9ΐ, χα\ τάς .τςιιαΙίυηι &αθΓυιιι ορίίιουβ, «Ιίαιη Μ\\ «Ι••χ Ιΐλ»<1 
Γοιιίβιυηβη^υχ. ΟαηρτορίΟΓ ηοιι »1> η Γ«*1•€ΐοα ι>*1 
α ραΐΓβ ίη Αιί*. αϊ Γθκηιιιη 2<ΙιιιΙιιΙ$(πιγ<:1 «ο ιηοϋο, 
«ΐυο ιΙΙιί ρυίΛΓβΐ €οιηιιιο4ί•&ίηιβ Η>1>βΓ6. ΚχρβιΙίΐίΑ 
ΤοητίΗ• €οηΐΓ» δ«1)**ΐίίοι Ιιαηε Πηβιη «οηίι> ο&Ι. 
Νβϋ πι η Ι ιο ρο»1 !?£3ΐίο ιηίϋα οβΙ *ά Ρ;ι]9χΊι«μι 
1•*Ι*ρ» (75) , ί|η* |•*9»ΐΐ ιιΐ ύυοίΐιΐϋ η•Νΐίια«Γ«ΐ 
ΓΓςίοηοηι. ΡίΓβΐ Ιαηΐιιιιι Ιιιιι^Η• ηϋαιιΐιιηι ί*τ«ιιΐ 
<|ιιο ιιιϋΐί» ΓίΐηίΙοΓϋΐπ. Ηίι ΑοΊΙοίεΙ ϋιΐο ηιϋϋ* ΝοΙαΙφ τη«ΓΒ'ιιΐ8ΐο$. 
(79) 1*ϋφ* τ•Ι$ο .ΠεβΜιΐΓ, ί<1 β>1 ργογ^ΙΙ.ι βίνο ΚΐΗο, Τιιγ€Κ•2 Ηη^ιι» 11%1άήη< 

• τα. • έτηημβριχέναι οΐ. Τ δλ&φινχ(ων. Α. *1 ίη €οηΐ. • ο*η Α. ηι ηΐ ηηΐ. 151 ΙΑΟΝΚΙ €ΗΑΙ£Ο0ΟΙΠ)ΤΜΤ ΙΑ 

ΙβηΙοΗοηιη, 6α]αιηιοαΊ ίη ιι«υ η&ΐκηΐ ρ»»Ιοκβ Α χι 6ισχιλίας καμήλους βουτύρου, χα\ σκίνος 6ή ρβΓ Α§ί2ΐη. Ρο»ΐιιΙιη»ΙθΓ φιοηπβ, ο( ρΓΓ ιιηίνοΓεηηι 
Ρ*]*ιίΐί* Γβ^ηιιηι ΤβιηίΓοβ ρπ>ηυηΙΙ»Γ6ΐιΐΓ ιχ•χ. Υο- 
ΙεοΜ ααοςαβ, «Ι Ρφιίΐε* ίη βιιια» π βίοηβηι Τβ • 

ΟΙΐΗ• η»»!*»* Γ66ίρ6Ι*Ι.*Ι, 61 βΟΙΝΗ ΙΓΓΪΙΐΙΙβ Γ•£6Γ6ΐ. 

Ροβίηαιο ΙιηρβηηιΐυΓ, ιιΐ ιιηα» 4* ηηιηβΐΌ βΗο- 
ηιη Ρι|»ιιΐί8 ιηίΐίΐιτβΐ Ιιι ]»η«ί* ΤββίΐΜβ. Οα<κΙ »ί 

Ρ«]»ΐΙΐ68 ΙΜΒ€ Γ»66Γ6Ι, ίθΓ€ 61108 ΜΟίουΟΙ 61 Πβ- 

06*8»Ηυπι Γβ^ίι ΤβαιΙΗ• : «ίη ιοίβηι 1ι*3 ρ6ΐΚίοη«• 
ανιη&ΐΐΙιΐΓ, ιοίΓβΐ Τβνίκπι ίρβιιη ργο ηοβΐ6 ■*- 
οίΐαηιιη. ΙΙίι αιιάΊιΐβ, ίβπιιιΐ ΡφιΊΐεη ίη €οην- 
ιηοίΗΐη• ίΐΐιιο* Γββροηιιιιη ιΐ€<1ί8*6, αΜοά βάρη <Ιβ- 
€ΐ»Γ&ν'ι:ιιιι», τίϋβΐίββΐ : $1 ηοη τβιιίιΐ ςυβηιαΊηο- 
«Ιιιτη ηιίιιϋβίιΐΓ, ρΓΟεοτ «ζοΓβηι ου» 16Γ ΓβρηαΊ»- 
Ιααι η*'ψί*ι. 0»οϋ ςιιίύβπι ιΐδοΐιιηι η**βα&ιη !ηία• 
Νΐίιηι ίιηροΓίλΐ βΐ, ίη ςαειιι αΊαίιιι*. Γ,υηι Ι|ΙΙιιγ 
€υιη Ι&Η Γβιροηβο 1*8*108 <ΙίιηίΜ6•€ΐ, ΤβιιιίΓβ• 
6χρ6(Γκίοη6ΐη βιι&ιη, ςιιαιη αηίηιο τβΓ«1>•1, ηοη 
•ηιρϋιι» <Γιπ*6Γΐ οοηΐη Ρ^αιίίβηι. 86<) οοηΓβίΐίιη 
οοβιηοΐίι οορίί3 ςιμιη ροΐιιίΐ ρΐηηιιιίβ, 8«νΐη:ιηιι» 
«Ι Τι:ΐ£ΐι»ί<Ι«ηιηι, ςηί ριφβίο βηηΐ, <Ιβΐ66:α ηαϋιΐο, 
ιοη$ΰΗρ$ίΐ βιβΓοϋϋΐΛ, ςυ! €οηιρ1β€ΐ«1>;ιΐυΓ οΐΐυα- 
α,Ιηΐ» ηιγη&αΊβ ηοιηΐηιιηι : β ρτοίθοίιιβ 681 εοηΐι-» 
Ρφζίΐβιη, ρβΓ ΡΙ>Γγ£ί•α> Ι*τ/<1ί&ιηςΐ)6 ΙΐβΓ £ΐ€ΐβη•. 
Ρ*]*ζΐΐ68 ιιΐ ϋοαίί οονίχηι ρΓοεβϋβΓβΙ Ιη»ΐΓΜ€ΐ«8 # 
€θα>ρ*Γ2τίι «ι ίρΜ ςα&η ροιιιίΐ βχαΐΐίΐυαι ιηαχί- 
ιιιυηι, Μ»υηιρΐί8 6ΐί*η ΤπϋαΠίβ ΜΐβΙΙίΓιΐΜΐ• ιηί*, 
α,ιιί ηαηκΓΟ βηηΐ ηαζ&ί 466601 ηΙΙΙβ. Ιη Ιιι» 
ιηοιη ιη&χίηιαηι Ιιαίκηαΐ Ρι]*χί(6*, ιιι ς•ί Γοηί- 6ισχιλίας, αΤς ζΙώθασιν οΐ Νομάοας αν* την *Α•Ιαν 
χρήσφαι. Κο\ έν τοίς ναοί;» «<ώς ΦιΑ τήν Παιαζήτη* 
αρχήν, μνημονβύισθαι αύτονώ; βασιλέα, χα! νομί- 
σματα * 61 χρήαβαι τφ βασιλέ*κ Τβμήρης, ϊς «ύμ- 
«αβαν τήν Αρχήν αύτοΟ, χαθ«λ4ντ« τΛ έ*υτοΟ ν^ 
μινμα. Προς 61 χα\ των «α(όων αύτοΟ Ινα ήτ•υντο 
παραγίνεσαι Ι; τάς Τ«μήρ<ω 0ύρ«ς. Κα\ 7 ( ν ταντπ 
«01$, φίλον τβ χα\ Ιιπτή3ίΐον ϊ«ε<Λαι Τεμήρεβ* 
φασιΧίως • ή ν 6β μή ποίηση, χρηοθχι αύτώ «ός τχ>- 
λ£μίφ βασιλέα Τιμήρην. τ ρ 6« 61] λέγιχαι 6υ|ΐΐιΗ 
θέντα τδν Παιαζήτην, έχιΐνο 6ή το Ιπος ιΐιτίίν, 6 
χα\ Έρ6%*ρ6ν μοι 6ε6ήλωται } ώς ήν μή Ιπιχαταΰας 
Αψ(χοιτο έπ' αύτον, τήν γυναίκα αύτου ές τρ\; 
άποπιμψάμβνον 4πολα6•Ιν αύθις• 6 6ή αίαχννην 
φέρΜ μβγάλ^ν ιΐρήνθαι ύτφουν το Ιπο; τοντο. 
ΠροΟέμκνος μλν ο&ν τά παρά τή^ πρε󀕣ας αύτον 
το Παιαζήτκω ίπος 6 Τβμήρηΐ, ούχέτι Ις άναβολήν 
Ικοιιίτο τήν Ιλαοιν. ΚαΊ αυτί χα παρααχ<υα«α;μινος 
στρατον, τ<$ν τε καρ* έαυτψ Σχνθ&ν τ«ν Νομα6ϋν» 
χα\ Τίαχαϊτί6ων, ές όγ&οήχοντα, ώς λέγβτα*, ρηκ 
ριάοας, ήλαυνιν έ7Λ Παιαζήτ^ 6ια Φρυγίας τι χα\ 
Λυ6'*ας τήν χορβίαν «οιού^κνας. Παιαζήτης 61 Ας 
έξορχώαας ι • Τ«μήρην, ήν μή 6; ήδυνατο χρατιστα 
«αρισίΜυαα μένος έπ^ιι, συναγιίρας στρατον, ο^ς 
ήουνατο μέγιστον , συμκαραλα€Αν χ»\ τους Τρι• 
βαλλους αύτου 6ορυφ6ρονς 9 Ις μύριους μάλιστα 
κου γενομένους τούτους* Ιφ' οΐς 61 μέγα έφρονιι, 
ώς δΐϊοι παρατυγχάνοαν ο\ν6ρων αγαθών γινομένων* Ιαι1Ίι•ί$ οΐδ«•1 ββηιρβΓ οβ€ικογ6§ ςαοαιηΐ|ΐΐ€ ν€Ηί•- € Κα\ ιιροΟέμινος , ώς *Αλέζαν6ρος 6 •ιλΙ««ου τους Μηΐ. Οαοβ οοΙιΟΓίΑ^αΙαΓ, (Ιίοβιι* : Αΐεχ*ιι4€Γ ΡήΗίρρ{ 
ΜαοΜίοαβ• (74) ΙιαΙ>6ηα > ΐπη^ι-ΰΜυ» €$1 ίηλ»ί>αι ν 
€τίηίηί ιΐαηα ΒαΗο Χβηίβ Ιη. ΟπΒΟοα €ΐρ«ϋ(ΐκ>- 
ήβη, ρ3ΐι<Λ βιιοΓυιη ηιαηα ρβι^ηχ Ιη ηοιίοηι, Ολ- 
ηηπι (ϊβνίοϋ, 61 ΑιΙ*π) &αυ6κ'ι1 9 ρ6ητ6η'ιΐςν6 ηω|υβ 
ΐ(1 ΡΙιαΊη (75) Αιί*. Ιη »ρ6αι βη^ΟΓ β ίρ»β, πιβ Γ^οϋβ 
ηοχίίΟ «χείλια <ΐ69ΐτυεΐιΐΓυηι 7β Τοπιίπ• Γβ^ηαηι, 
61 (Ιίίηιΐ* ίΟΓΟββυηιηι *ά Ιιιϋο» υ«<|ΐΐ6• Αηιιηιβηβ 
ι^α^υβ ΕιίΓορβκυηι Α&ί»ιιιιιιΐς»6 6χοκΙΙιιιη, ςα• 
τ^οηιρΙβοΙοοΑίυΓ ςιιαβΙ ϋαοϋβοΐιΐ) ιηγπκΐβ* ηυηιί- 
ηυη, Γ60ΐ» ίΐβΓ ίη&ΐίΐιιιΐ &(ΙνοΓ&ιιι Τοηιί^ηι, €»<> 
ρίβιυ «αιιι ρΓχνβΠΰΓβ, 61 Ίη ίρδίαδ Γ6£ΐοη6 οα&ΐη 
)耫Γ6)υλΙη ΕιιρΙίΓΛίοιη, λΐιίηιο »$Ίΐαηι ίηί (Ιίιηί- 
αίΓβ €ΐιι•ι Ί>ιηίι*6. Τειπίτο* ί|ΐΐ!<!οηι βχοΓοδΙιιιη ρ6Γ Μαχ*66νας Ιχων μιθ* έαυτοΰ, χα\ Ις τήν *Ασία> Ιια- 
6άς, ΔαριΙον αΐτιαααμβνος της (ς τους "Ελληνα* 
Σέρξιω έλάοβως, τφ Ιαυτου Ιλάααονι 6ή στρατφ 
Ιπιων, χατβστρέψατο , χα\ τήν *Ασ(αν ύφ* αύτφ 
έχοιήσατο % Ις τ« 1π\ "ΕνφαΙν της *Ασ<ας <λ έληλά• 
χ*Γ έχίστιυ» 61 χ*\ αύτος τφ Ιαυτου στρατ«ύματν 
Ιχιων, χαβαιρήσιιν ταχύ «ανυ τήν Τβμήρ••• βασχ• 
λ*ίαν, χα\ έιΛ 1ν6ους &φιχέο•α«• Παραλα€ων 6Ιν 
ουν τοτβ Ευρώπης χα\ *Α«£ας στρατ«υμα, ές 6ώ6β« 
χα μυριάδας, ί«το 6μόσ• Ι«\ τον Τιμήρην, φΜ|ναι 
αύτ6ν βουλ6μ&νος έν τΐ) χώρα, 6στρατο*η6ε«μένον 
ηρ6ς τφ Ευφράτη, Ιν νφ έχων βασιλβί Τβμήρφ 
μαχέσασθιι. Τιμήρης 61 έπήιι 6ια Φρυγίας έλαν- 
νων. Παιαζήτης 61 6ια τής Κακπα6οχ(χς έιαίγετο, ΡϊίΓνρΐιηι (Ιαοΐαο^Ι : 21 Ρ^3Ζ*»Ιο8 είΐαίο ϋ^ιηίηβ Ο φθήναι αύτος προς τφ Ευφράτη χατα τήν Άρμ•- ί6Γβυ>ΐιΐΓ ρ«Γ ΟΑρραιΙοΓίίΐιι, ρΓΧθ€ουρ«Γ6 νοίβη• 
Ειΐ|>ΙΐΓ»ΐ6ΐη |»«γ ΑΓηιεη'ιαιιι. Ι1ΐ ΐυίβηι, αιιη ίοτοί 
Ιη ΛηΐιβιΓίΑ, ΛοεβρίΙ ΤλιπΙγοιμ }αηι ίη αυαη ίο 

€ΐ'$$'|»8β ΓΟμίοηβΙΠ, ίΐβΓ ρ6Γ ΡΙΐΓν^ί:ιΠ) ΓΐΟ 161)1601, 

ιη ιι Ια Ιο ο<»ιι?ΐΙίο Γ6ϋΙα ίη ΡΙΐΓνςί.ιηι οοηΐ6ηιΙίΙ : 
υυί οϋνίαηι ρΐΌ&Γ6ΐΙί Τοιηίιβιη ίηΐ6ΐΐ6Χ6Γ»1. €υιη 

1Μ16ΙΙΙ αθΟΐ•ΙθΓ»Γ6ΐ Ϊ16Γ, ϊαΐά'ϋ ία 6Χ6ΓθίΐΟ• ΙθΙ»£0 
ΗΪΝ6Γ6 ^Γ9νίΐ6Γ νβΚ&Ιυβ, Ρ9]3ΖΪΓΐ ΙΜ(Ιί£η&Γ6ΐΙΙΓ, νίων χώραν §ουλ6μινος. Ό; 61 έν τ!| ^Αρμενίων 
γενομβνος χώρα, ΙκύΦοτο τον Τβμήρη ή6η έν τ| 
εαυτού άναστρε ^«σθαι χώρα, 6%α Φρυγίας έλά\ααν- 
τα» τά Ιμβαλιν γινομβνος έχορβύβτο ούΐύ Φρυγίας, 
ώς '• 6ή χαλ Τβμήρη αύτον Ιισθαι έχυν^άνιτ•. 
Υαχύ 6έ Ιχχιγομένων, ήνυιτο ό ήρεμος ώστα χαΐ τά 
στρατεύματα αυτού ιβολλήν 6ιανύιαντχ «ορ«{αν, 6«* 
ολίγου έχαμνέ τ« χαλιπώς φέροντα, χαλ ήχΟ*το 
αύτφ, 6τι μή Ιν 6έοντι έχρήσατο τβ εαυτού τύλ징 €|υΐΜ§ ιρ3οηιιιι ορ6Γ», «Γιαιη •ιια αικΙαΓίλ, ουιη ηυΙΙα 

(74) ΝϋΐίιΟΓϋΤ• ηοη ΙΐϋΙ>^ι 6Χ6ΐιιρΙ>Γ ϋΓβτοιιιη. (75) ΑΙ. ΕηρΜπ. ΑΙ. Ι/|ρ*•«Μ. 

• νημίσματ:. 5ι« €Ιμμ ιη ηηο. Ιη αϊ. ηί ίη ε. '• έξορ^ώια;. » ίχ ηαο. Ι. "Εν•. τ«ς 1ν6ίας, Π ία οτλ 
Τ^ασιν. « 6γ. {/νμι α/ ιη €οηΐ. % α/, ου. Ι&3 ΌΕ ΚΕΒΙΙ8 ΤυΗΟΟΙδ ΗΒ. III. 1Μ 

Ιννέβαινβ II χα\ το μηδβνΥέπιτρέκιιν του στρατού Λ ιιοο68Μΐ:ιβ ιιιοιιοιοί, &1>ιιΐ6Γ6ΐΗΓ. ΡγχΗ6Κ* 6οηΓΐ£•Ι έ«Λ πύρους χαίχριΟ&ς έπ\1]ρούσης, ώρα ην πάρα- 
64λλι<ν τ**ν ίππον, χαλβπαίνβιν τε τα αύτψ στρα- 
ταύματα, χα\ Αχαγορεύειν. Άπβ(ρηται γαρ μηδβνί 
έξείναι βίς πύρους βίαιέναι. "Οντινα δ* αν λάδοι 
αίσβλίοντα, έτιμωρβίτο• Αέγβται Μ αότψ ιστρα- 
ταπαδβνμένψ παρΛ Καππαδοχίαν πνεύμα βιαώτατον 
Ιπιπναϋσα» ■■ «φ στρατβΰμβτι αύτοΰ, τας τβ αχη- 
νΑς ΑπβνβγχΑμβνον, επί «ο>υ Απο3ΐε£σ9αι, χαΐ μβτ- 
βώρους ποιησάμενον χχταβαλβίν * ιια\ τοΰτο χατ' 
*6τιυ γβνέοΐαι οίωνον βίς τβ στρατεύματα. Μετά 
II ταύτα ώς έχιλαύνοντι Η έπ\ τήν Φρυγία ν έσχή- 
νβοτο, «ήν τβ σχηνήν αύτου Ι ς τρείς συσττ, σα μένους 
τους Αμφ' αύτον «αΐδας, αύτύματον πεσοΰσαν, είτβ 
τη; γης μή δυναμένης χα τ έχε*, ν τλ σχοινί* τξς 
σχηνής, βίτβ χα\ Αλλα, πη ξυνίβη τούτο* της τβ 
γη* Απβιρήσδαι αύτψ, μή επιβαίνει ν της Φρυγία;. 
Έ)λήνων τέ τινβς αύτου παρχγενομβνοι, ή Τρι- 
βσλϊααν οίωνίζοντο. Αέγβται μέν οΟν χα\ πρινή 
ΙκΙ τήν Άαίαν διαβήναι , 'ΑλΙην τον Χαρατίνεω 

Ανδρα Μ) των παρ* έαντφ τα ες σύνεαιν ού- 
λβιπύμενον, >~χρηματίσαι αύτώ μή στρα- 

ιι 4π\ Τβμήρην* τρο>.ψ οΊ δτψ βύναιτο άιφα- 
λβατΑτω, διαλύεσίαι αύτψ τήν προς Τβμήρην δια- 
•αρΑν» Έχέλαυβ δΙ αύτον πέμπαιν, χα\ ύπισχνεΐτο 
Ιιαβϋξαι τβ αύτψ βασιλέα Τβμήρην, { Αν αύτος 
βσύλαετ*• Τον δΙ ύπολαβύντα φάναι, ώς ού τ} ** βί " 
τ*υ σννέαιι πιστεύων, άφίχοιτο ε*\ μέγα ε&δαι- 
βννία; , ήγβμονα; τοσούτους • χαταστρβψαμενον , Β υΐ οχαΓΟίιιιβ ίΜί^οΓοίιΐΓ ιηαχίιιΐλ Γηιηιβηιί οι Ιιογ- 
«Ιβί ίιιορίι, ρπ>ρΐοΓ Ρηκαιη. Ηίιιο βςιΓιΙβίιιε βΓί- 
νΐΐβΓ ρςηβΚίαοιίιΐΓ. ΕχβΓοίΐυε γόοι ίβιαπι ίιΓιψιο 
αηίηιο ΓογοΙκΙ, οΐ )αιη (ΙοίΓβοίαΙηΙ ιηιϋιΐβιη. &•- 
νβΓίιβΓ μ••β> ΙηΐΓπΙί^ΐιιιιι ογ»Ι, ιιβ ςιιΐϋ ηιαηιιβ » '- 
ιιιοΚίΓεΙιΐΓ ίΓ•ηΐ€ηΙο» *4<!?ιι• , μ αοοΗήαβ νίικίι- 
ηίαιιιη* €υαι, ςυί Ιι^αάβιη Ιιιιΐ« βιιο €«ϋο(ο ίοι:ία- 
•ί Ι. Γαιηα ββ(, αιηι €&&ΐΓαικ6ΐ;«ΐιι» ο«$βι ίιι Οΐ)- 
ραιίοΰΐι,νβηιΐ ΐϋΓΐιίηβηι νίοΙοηΐίβ^Ίιιΐϋΐη Ιηαι&>ιιίλ(β 
βχβτοΐΐαΐ, *<ΐ6θ υΐ Ιύηίοηη ιϋ^βη.! €1 ιη κιιΙ»Ιί- 
?ιΐ6 ΙΓΛ013 <ΐ€βΙηι«Γ€ΐ μΐιιιίιβίπιβ : ς ιι 0(1 ςιιίιΐβιιι 
6ΐ€Γαΐιιβ ρΓΟ οηιίηβ ραΓυηι Γιαιίο αοο^ρίΐ. Ροβιι>η 
€ΐιπι Ιιι ΡΙΐΓ^Ιαιη ηιονβηβ ήιΙγα €οιηιηυιΓινί8€«•ΐ• 
ΙβηίοΗοιη »υυηι )ο Ιπ>β ριιβΓΟβ, ς<ιί ϋ•ί λιΙογλπι, 
«ιι» βροιιΐ€ €6εί<1βηΐ : βίνβ ς«ο<) Ιβπ-3 ηΐίηυίνιτίι 
βυ&Γιη€Γ6 κιίηαοιιΐ», $ίνβ αϋα ο»ΐ οβιι»» ίη ςιι>ιη 
€Α8ΐΐ8 ϋΐβ ΓίίΙυοί ροΐβΓΐι. <}ιι1ϋααι ΟγχοΙ βι Τπ- 
Ι)ϋ11ΐ ηηϊ ρΓβκΙο (ταπί, οιη^η Ί<1 €886 ϋί^Ι^ηΙ, 
ιΐ€ Α8€βηά6Γ€ΐ ίη ΡηΓν£!&ιιι. ΡβπιιιΙ Ιΐιιιβιι ρΓίυ$• 
φιαιη ΙηιιμγοΙ ίη ΑνΚίπι, ΑΓιβηι ΟΙι^ΓΧίηίβ ίΐΐίιιιη, 
τίΓηπι βοηιαι <|«ι! πιοι Ρφζ'ιΙβ €Γ»ηΙ, ρπιϋεηΐΐΛ 
ρηαιίΓίϋαι €008υ1αΐ886, 06 βχβΓΟΪΙπηι οοιιΙγλ Το- 

0ΙΊΓ6ΙΙΙ <)11Γ€Γ6(, τ€ΓΟΠΙ ^ΟίΐβΓβΙΟΓ 01 Ι$13 001^ 

ΐΓονοΓβίι ηααη ΐυϋ^βιιηίβ ηϋοη^θ8 <ϋ*$οΙνβΓ€- 
1•ιγ 61 οοηιροη^ΓβίοΓ. 8β 1ο^2ΐυιη ΓοΓβ Ιη Ιιαο γ« 
ρι-οηίιΐ6ΐ>*ΐ, «Ι ]αχΐ8 «ηΙιηΙ Ιραιιια ββηίβηΐί;•™ 
Τ6ηιΐΓ6ΐη Γ€€θηεΗίαΐιΐΓυιι•. Ρ«]»ζίΐ6ΐ Γβ$ροη<1ίΐ : 
Νιιη^αιηα ΐαηίιιηι Γοϋαΐαϋβ οοηβοβικΙΊι&βιιι Γα&ΐί- ΑλΑ τ| Ιαντου δρμ{ τβ χα\ γβνναιοτητι, τύχτ] δ| £ βίιιιη, 06€ Πίαιη ιοί Ηιιοββ ισιροΓίιιιη »ο< ίρβιο α1«8ΐν, χαλ τόλμτ^ Ιχιτραπομένονς των βααιλέων 
«αλ , -*)*>ς, χα\ δίχα αννΙαβως μβγάλης, έπιδίίξασΟαι 
Ιργα * αυνέαβι II το παν έν.τρέψαντας, αΓσχιστα 
Απολέαθαχ. Μβτλ οβ ταύτα, ώς *ν τ{ Άρμβνΐων 
λγένβτο, έ«\ Τβμέρη στρατβυ^μενος, έβουλβύβτο, ώς 
<| χραπατα τήν μαχην «οιήσαιτο. Μβταπβμψαμβ- 
νας •% τους άρέατους , ές |ίουλήν χαΜοτατο. Κ.αΙ 
τανϋ» γβνομένων έπ' αμφότερα χΛς γνώμαις, λέ• 
γτβΟΑ ϋραΐμην τον 'Αλ(βω, μίγιστον δή παρά τψ 
ϋ«ια{ήτ) ουνάμβνον, ρουλιύοντα λέξαι τοιαδβ* ψ ύ 
Ρααβλ4υ , εκ* Ανδρας «χρααχβυάζ^ ατρατβύβαΟαι 
«Α τβ πολέμια λβγομένου; βίναι Αγαόου; ύτι• πάν- 
τατ/ Φ ο#β€ Μ Μ| της τβ γνώμης αυτών χαΐ άρβτής 
ΙταιρΑ^αντα. Τούτοις Ιγώ βίς λογούς, ώς τα πολλά €0€£Ϊ.«•€ΐη• 8Γ ΙΜ3Β ρΓΙΚΙβΟΐί» ΠΙ6 00 ΠΙ II Ί&1&86Π1. 

Ιηρ6ΐα τοίιοηιοηΐί, ιηο^ηο ^οηοΓΟδίίιΐο ϋαι-ΐιιβ» 
ΙαηΙα οροΓί (Ιοβί^ηΑνί. Ργχιογο* ηιΓιϋαη) ηχα 
ΓοΓίκη^ιη 61 «ιιά^οιοηι βοουΐί, ηβ^ΙοοΙ» ρηκίοιιΐίη, 
80 βχίαιδα ί60€Γβ οροη : γιιιλ πϋηοί ίη(<Γίηι, 
ηυ! Ιιι οιηηίϋυβ ρπΒΐαΐ6πιηΐ ρηκ1«'ηΙίαηι, (υΓρί^ 
βΐιιΐβ ρβΓίατΐιιΐ. Γιιπι Ιη Απηοιιί» Γογοι, βηίηιιιβ 
6ΓαΙ , υηίτοηί• οηρίίβ ίη ιοιοαι 6ΐΙυοΐΐ8 9 βυιηιΐ)» 

▼1 06ΛΛΓ6 60ΠΙ 110816. Α()θίΙ)Ιΐί$ Ι^ίΐΐΙΓ Ιη €0118* • 

Ηαηι ορίίηαΐίΐιη• αϊ ρΓχΓιυη ίαοίβικίυηι βββοί, 
ΊβΙΙθ6ηοιΐ. €ηπι 6886ΐιΐς«ιοπιηΐ86ηΐ6ηΐΐ»ίη αίΓ.ηιιι- 
ςαο ρίΓίοιιι ί8)6ϋιΐ8Γ6η1 9 Γαηια 681 Ργ^ιμιοπ ΑΙοιβ(7(ϊ) 
Αϋαηι» ηβί ρΐυηηιυιη ροΙΙου»! ιριι<1 Ρ^ηζ'κοιιι. 
βίο ΙαοΗίαιη α$§6 : Ο γοχ, οοηιη νίΓυβ »ϋυιιΐ9λ Αφιχαμην. ΙννΜμην τήν τβ Αρβτην βίναι παντός * ρηκϋαΐΛ, η «ι ροτίΐί» Γ6Γαηι Ι>οΙΙΙο>Γυηι ΓκγιιοΙιιγ 

λαγον αξέαν. Κα\ πλήθος δ•} πολλαπλάπιον του ήμβ- 

«Ιρου ατρατβΰμχτας Αγγέλλβχαι ήμίν βίναι τ># Τ«- 

μήρβω «τρΑτβυμα• *Οοτβ χατ* Αμφω δή τουχω 

αα' •• Αν ανμΑοΜλβΰααιμι Οα^Ον τφ ήμβτ^ρ<|ΐ ατρα- 

«Φ ϋναι ομοαβ ές τα Τβμήρβω ατρατδχβδον. Άλλ' 

αυδ* Αν βΐ μαχβααμιναι κβρ%γβνο(μβδα 9 βΓη Αν ή*χ!ν 

%>τλος οτ^οϋν Ε: μίν γαρ ές τήν έχβίνωνέαβαλ• 

λοντος έμαχομβΐα, ^ν Αν δμνΰ ξύμχαντα αγαθά, 

π&ρί τβ της «ρ^ς έτχίνο» Αγων^βαθαι , χα\ κζ(λ 6886 ρΗοιί ιΙ> Ιΐ8 ςιιΐ ίοταιη αιιίαοοβ 61 νίΛιιΐοηι 
8Ηΐιΐ οιροιίί. €υηι ήίβ 6§οςυοηυο 8«ρίο8 ίη οοΙΙο- 
ςηίαηι τβηί, αηιΐίνίςνβ νίποίοιη οοηιω ηιίΓίι ιηο> 
βΗα οαΙαοΓαπ. Ρπκίατβα αηηιιηΐίΚυΓ. Τοιπιγι•» 
€ορία8 ααΙΙίβ ιηο^ίβ ουηιοΓΟ βιιροΓβΓο ηοβίΓα». 
Ιΐαςη6 «Ι ηο<1ο υΐΓοπιηΐ(|ΐΐ6 ίηΙβΙΙοχι βοηίοηΐία*, 
81 61 ηιαααι «Ιαηϋϋαη 681 οοαβΐΐίαηι, οοηβιιΙιΐ€!ο ν 
ηο«4Γθ 6ΐ6Γ6ϋηΙ βοΌηβ, ΐΓΓϋ6Γ6 ίιι ςα^ΐτα ΤοηιίΓί». 
ΥβΓαΐΜαακα οΐβί ρηκϋ! «Ιοαχι ]6€6Τίηι•8, ρπε- (76) €8»ΐΒηΐ068ΐ•ΐίι1ία8 ¥. ΑΙ. ΙΙαΙί. ΝοΙιιΙφ ιηΑΓβίιιαΐ€8. Μ ίπιχνίΟΛι. Β. α! «α €§*§. η Αικλαννονη. Λ. ϋ ία £0«Ι. Μ 3>ον, αΙΙαα 4 αιααα^. ό>*. Λ. χι ία αηΟ* 155 Ι.ΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑΙΛΟεΟΝΟΥΙ-Λ 156 

Ηυ•Μυ6 *ο• νΐ6ΐ•?6) <ΐ6€ΐ»τ»ν6ηΙ, ηβιοίο »ί ς•π 4 *$ς ΑυνΑμέως Νυν 61 χα\ ήν •1ς μΑχ*1 ν *«βιστά« 
ΙιμΙ• ΑοΙιί• »Η Λιΐβπι Μΐίΐίΐΐ•. 56<Ι 81 »ο»Γιηπι Γ6- ςίοιιβαι Γιι«Ηιιιιιβ ϋΐ£Γ6•6Ϊ, ίΜφιβ ρτ«1Η Γ•ηηη»ηι 
ΑιβΗιιιυβ 6ΐρ6ΐ•1', οοιηιηοά* μΐιιηαι* ΙΙβταηιιι*, ρα• 
ςηαΐαη νίϋβΗοβΙ ρτο ι*|ηο Η ρο!6ηϋι ΤεηιΙΗ* 
»0ΐ]ΐιίΓ6ΐι4ί•. Νιιηε *αΐ6η »1 αοιιιβΜηι Γβ 66Π•« 
■ηΐηί €0«ιιηί»Λππιιΐ8, «ι ηεςιιοςιιίτη «νβηίΜΐ• 
8ίιι ιιι*6πι, ιϋιίΐ οπιβη. Ια ϋοηίτβποηι Γ6$ 6*61- 
ΟβΗΐ, τπΐβ φι* ύιηιηι ρ&ιβυηιβ §Ιι, ιιηίΐίβηβ 
ροίβηιίιΐη Ιαηίαηι , Γ6£ηιιπιςη6 Ιΐηΐυιη. Αρριι-61 
Ικϊιιιγ, ηυοΑ Ιιι 61 ιΙΙβ ηοη βι *φΐο ρΐ)£η*ΐί9. 
ΑτΟίΙίΟΓ 8111601 (Ι6€ ΤβηιΐΓβηι, »Ι ηιούο β*ρΙι, 
ηιιη υηίνβηβ «κβιτΗιι ρτ*Γκιιη Ιηΐΐυπιηι : τβπιιη 

€0ρ1»8 ΒΙΙΛΓ «ϋ9ΐΓΐ!>υ•Ι Ιπ ΙΟΓΟίΗ Οΐ*|Ι»* βι βιυΐΐκ, 

61 1η ληιΐ6 ιηοάΊιαι ηοβ ΙβηϋΜΐ. Ει *ί κιΐκίβη- 
ιγ$ ΓοΛίΐβΓ ΐυποιαι βη»η νκβΗιβα•, «Ιίβηπι 

61 Γ6€6Ηΐ60Ι 000*8 ΟρρΟϋβΙ ΙΐΚύΊο, 4θη66 Ι•ΙΐΟ• 

ηαΐ6* 4βββΐΑΐηιΙ% 9 ΗΙ& •ιγ6πβ6 ρο^η^ηϋ!»^•• Ηκιά 
οηΐηι ιίβ ΤβιϋΟΓίβ 6ορ1* •<ιηΙ ιοιηρ»ηΐ«, οι υΜ 
«κίρητίίαιη νβηίοιη ΓυβηΙ, 8ΐ*(ίτη ίη Γ<ΐ{»π> 806»ηΐ ; 
τβΓοαι Γΐίίηι ίη ίυ{» ηοοίε κΐ6ΐίθΓ«» βαηΐ, 61 Γ*- 
αΠα* ίη αηυβι οοΙΙφιηΙβΓ <Ι!•ρ6Γ*Ι, αι*8;η» τΙγ- 
ΙιιΓη 6<ΐ6ηΐβι ορ6η. Οη•60 Ιΐιςπβ ηοη οίητΜοι 
6ΐ«η4ιιηι 68*6 ΤβπιΙΗβ βϊβιτίΐιιί : νβηιηι π>6ΐίιΐ8 61 
η(ΙΙ1•ι• ιηϋιΙ νΜβίυτ, ιιΐ βοιη •υϋβσφίΑΐηιιΐ', ρ<τ 
η»οιιΐ6§ ψι»η ρι-οχίηκ »β«ιρβΓ Ιη&ΐ»ιιΐ68, 6}η«φΐ6 
βιβΓΓΪΙϋιη 1«0>ηΐ68, «ι!ιΙουιιΐ|ΐι« 0€€*8Κ* 8«α6<!6ΓίΙ• 
Ηΐηο «ρρίΓβυ'ιΐ • ροριιΙχΙΙοηϋηιβ βιηη οοΜΜίιιηι 
ΙΗ, ϋιιπι ηο3 >| α$ηα6 Ηΐ6ΐιΚ>(ΐ6ηηαΒ, ιιαΙΙΊοίλυη- Β μβνοι μαχισωμιθα, ούΜ 6ιΑ τούτο ήμΐ* Ισται. "Ην 
βσ, δχίρ Απεύχομαι* ές τουναντίον ήμϊν τα πράγ- 
ματα πβριστή, σχάπτι 6ή, & Ρααιλιΰ, οποίον Απ> 
6ήα<ταί σοι απο τούτου, τήν τβ βύναμιν αμα χα\ 
^ααιλιίαν 4«οΙαλοννι ξυμβα(?•>ν. ά*Χ ουν αοι μ{| 
•πΛ του Γ(ΐον Αγον^κσΟαί #0Λ χ*«*νψ. ΠβΙ^ομαι 
61 μηΛ σύμπαντ: ιψ- •τρ•τ«^ματι Τ«μήρην βασι- 
λέα» «Ι σώφρον•!, *ή* μαχην ποιή«ασ4αι , Αλλ* Ις 
μοίρας Ιχανάς •Ίιλ6μ*νο; αυτού τΑ στρατεύματα, 
6ια*ειρ5σ0αι ήμώτ. Κα\ <Ι μέν τ{ μι^ μοίρα εναν- 
τία Ιόνκς π«ρ•γΛνο£μ«0α, τξ ΙτΙρα α06ις μιτ' οί 
πόλο χρησαρκνος , έ; 6 «ή Απαγορβύ«ιν 4Τ ήμΑ; 
χαμυΰντα* μαχομέ^οι< έκι(νοις * ού γαρ τοιούτον 
Ιστιν το Ιχιίνου στρατβυμα, ο!ο% έπαι^^ν Ις χιΤρα; 
αφίχηται, αοτίχα ϊζ φυγήν τραπ^μινον οΧχ«σ*αι • 
Αλλα χα\ έν τζ τροπζ βέλτιον ήμ^«•Αν«λα|ΐ6αττιν 
τι *?£: συνιίνταί πυν^άνομαι, χ Λ Ανα|»χθ|λέ¥θΐκ» 
μιγάλα Αποσ«(χνυσθαι Ιργα. ΔοχιΙ οδν μοι ομοβτ 
μέντοι μή Γισ6αι ΙτΛ το Τβμήρβω 9%ρ6τινψΑ % Μ 
61 των Ορέων ποριοομένου;, Ιο)έχισ9α(, δτι εγγύ- 
τατα γινομένου;, χα\ ί«οι τ* προχωροβη, χαχοΰν• 
χας έν μέριι το Ιχ•(νου στρατηιμα, Αήλα 6* Αν γέ- 
νοιτο ταύττ|. ώς ούτ• Ιπώρομξ χρήσαιτ' Αν Ηι του 
λοιπού έφισταμένων ημών, χα\ έπισπομένω^ εγ- 
γύτατα» βΐΓ^€σ6α( τ« ούχ Αν Ιτι του λοιπού ου- 
ναιτο Ιχανώ<, ως τ« Αποχρ^ντα «ΐναι αοτφ τΑ 
Ιπιτή6<ια• ΈπιιβΑν δ* έν τ$ έχιίνου γ^νωμαΑα έπι• 
9τη5μ•νοι τψ Ττμήρη στρατ«ύματι, τηνιχαυτα Μ| Μΐοΐι Ιοη^υβ. Νοο βΗχηι ηϋβ ΓηιπκηιΙ »οςυ1- Ζ όραωμένω οΓχαοτ τψ ατρατιύματι, χαΐ Ιχομένω Γβτβ ρ<Κ6πΐ : ρΓοίηιΙβ εοτηηΐ€»ΐα< βυβίϋίβη• (!β€πΙ. 
υΐ»ί «ιιΐβιη Ίη ήοβιΜβιη ν€θβπιηι« 91 ΓβκΙοηβπι, 
•<*ϋ«ιΙί ΤβιηίΗβ «χβΓοίηηι, Ηιί <Ιβηιοιη ιιιαιιυ» οοη- 
•ΓΓβηιιι• πιτη Ηο»ΐ6, «υρίεηιβ Γβ<1 γ* «Ιοηιιιηι. 

Ηλο ηιηι ρβΓβ^ίββΡί Ρι-τιηβ», ΓβΗςυ! (|«06$ ρ6- 
4ιοι» Ιη 1)ιπγ ββιιίβηΐι&Ηΐ Ιααιιΐ. ΑΙ Ρ»]»χΗ6• Ιαίβηι 
6ΧΟΓ9Μ9 6*1 ΟΓαϋοηβΐΛ ; ΜυΙΐϋυιΙο ΙιοιίίΚι βχβΓοί- 
108, ςυ*η<υη ίιιΐβΙ!ί^>, τοϋιβ Ιβιτοίβη τιιίβη. Υβ- 
πιπί 61 νο8 ηοδίιβ, ιηυΐιΐίικίΐηαιιι Ιη6οη<Ηΐαιη ηϋιΠ 
Μη• νβΐ ηκιηιβίΗΐ Ιι»()6Γ6, •2 νΐηβ• «Ι ΌρροηιιοΓ. 
8#•Ιι.« Χ<ηβπι ΟίΓίΙ ΠΗοηι, Γβ§6πι ΡϋΓβίΓαηι, γο- 
ρία» 4|α»ιιΐα» ίη ΚηΓυριιη ΐηι^βηβ •66ΐιηι *άάΗ• 
χ•τΊΐ, 61 ρΓοροιιοίΙυιη ρ6Γ6ηιρΐυ$ αόΐβτϋ, η'ιιΙ Μιγ- 
ιΙο•ιΙμ8 ρ^ποιιΐυιιι ιηΐΜ(ΊΐΙτ86ΐ, βΐ ίη^ίοαι•^ 6< ιηοΓ- τής οίχαδ• ο6οΰ Φ έπένοιμέν %ι Αν, χα\ Αμυν^μ<νοι 
μσχτσαίμ^α. Ταύτα «Ιπ^ντος του ΗραΙαιω, ταύττ^ έτρΑποντο 
χα\ οΐ λοιποί τήν ψήφον τι•έ|Μνοι. Βα9ΐλ«υ>ΑΙ 
Ηαιαζήτης λέγιται ιΙπιΝ '• τοιΑοβ* ΤΑ πλήθος 
Ιο%χέν, ω Ανβρις, ή έγώ τκχμα(ρομαι # ΑμΑ; Α«σ!τ- 
τ<σ0αι. *Αλλ* έχ«Ινο 6ή χι\ ύμείς Γ«χτ«, οΥς «λΑ^ους 
ούΛν Αγιες 4 στ ι ν, δχου Αν Αρ^τή παραγ^νηται* 
1στ€ Μ) χα\ ΖΙρξην τον Ααρβίου, βασιλέα Πιραων, 
πλήθ*) 6πΑσα Αγ^μινος, χα\ ές τήν Ευρώπην 6ια- 
6άς, παραβραχυ έπ(η '• ΑποΑανούμινος, §1 μή 
ΜαρΜνιος ύποστάς 9 έμήνυιν αυτό) αΑα ΑΧιΑρον 

ι«»ιο η«ηιίη«η% ηί§Ί ^(Μΐί«Μιο γ*Ηγο1 8«μ. Εΐ?ιηι ^ έπανι6ντας ίς Χ^ύσα. Κα\ *Αλέξανβαον ίατ•, Ας 

1»αυ* το» Γιΐ£ίΐ, υΐ ΑΐβϊΐηΊβΓ οΌτίειβ γο 6 } Ο ίΓ ίο γ«. 

ί*»»*» •<(6ηΐ6!ΐι, Ιρτυοιςυβ Ιβ16γΓ«€6ιίι. ΡΙαιΙηιο» 

•οαίν «56 ΠΜΓ, ραικΜίο ΤϋΜΟΓΙΙΙΙΙ π)»ηαιη 8«ρ6 
•ΙΓΟΠΟΟ Γ60Ι §6»»ί866, ηι^ιις«ΐΛ ΓοΓίίΐηοΜΐ!• 006ΙΙ 
Ρ61Γ8Μ6. βΐ ηϋ• ΓΓβ/μιειτΙίΓ ίη ΕαΓοτ^ι ρΓ»Ηαηΐ6•, 
0*\\ο% 61 Ρ:ηιικηι69, ρ€ηΐτ«63Γυιη ηααβ οΗ>Ϊ8π»θ61 
^ηβΓοβίββΙηίΑβ, Ιη Γη{3τη εοη{6Γίιηυ3. Οιΐ8ρΓορΐ6Γ 
ιιβ 1109 οιιΐε<ηρ9<:η8•6ΐ τΐ6 ρο]θΓβι 6οηΙοηιρΐίοτ68- 
ψΐ6, ςιιιηΐιΐιιι •ϋ ίοτίϋυιϋηβιιι 9ΐ!ίη6ΐ, ηο* 5γ]Π1ι{8 
61 Τζ2θΙΐ3ΐχΪ5 08ΐ«η ι!οπ8 : <|ΐιί ππηςιοοι 3ΐ*ά1ί8 Π511Ι 

ΝοΙαΙιβ αΐΑΓ$ίη6ΐ6$• 
,τ άπαγ^ύίΐ. ίη *ηο, χί Ιτι €υιιΐ. " τΚ«. Β χ( Ιη ϋυηί. λ ' έπ^€ΐ. 8ί* ίΐίβΜ Λ. " ουΑέποτι. Η. χ! Αχρ«{φ μαχ<σΑ;Μνο; 9 τήν τι βχσιλιίαν Αφ<ίλ<το, 
χαλ αύτον ΑπΑχτιινι. ΚαΙ πολλούς ΑΑ πυ^έσΑαι 
οΐμαι των ήμιτέρων Τούρχων, όλέγ^ χ«ιρ\ μαγαλα 
άποΛιίξαοΑαι έργα. ΚαΙ ήμιΐς 6* έν τ^ Κύρώχ| 
ο' Αμα ίή Απ\ τΑς μΑχας 16*τ€; γένη τ« ΙτρτψΑ- 
μι')α> γ*νναΐίότατα δή γιν^μβνα τών ές τήν οιχου* 
μένην εθνών, Κ«λτού; τ« χα\ Οαίονας. Κα\ Μ 
ταΰτα μή οΟτω φαυλ^ων ή μας ές γβνναιόιητβ, 
χαχίους τ€ χα\ φχυλοτέρους Αποφα(νου ΣχυΙων τ« 
Τζχχαταίων • ο! ξίφα•. ονΑιπώποτι ** ούΑα;χή έχρή• 157 ϋΒ ΗΒΒϋδ ΤυΗΠΙΟΙδ ίΙΒ. ΓΗ. 158 

οβντο. Αλλ* ^ τΑξω μΑνω *α\ οίστοίς βάλλοντα, ές Α £6ΓαηΙ, αβυ* ΐΑ^ί((«3 β( ]ίΐοιιΙ* οηΐΐΐαηΐβ*. ηηη<ρι«ιιι χιΐοας Κένοι ούαΑνυ τοι έθέλουαι. Ταύτα ιΜντος 
«ου ^βαθέως, λέγαται αον ΒΙινΙ Αρχοντα " έ*•ιηβΙν 
τοιαοα • 1«\ τοίνυν 6οκι? σοι, & βασιλιΰ, έπι τους 
κολιμΤα;* ήμ*ς ΑμΑσ* Ιέ να ι, Γθι 6Ί| κιιθΑμανος 
έμο\, τους τα θησαυροί Ανιωγώς, 6Ι6ρυ τψ στρα• 
τιΑματι «ονήσαντι χα\ χιχμηχοτι. ως Ιφ' 6 τι αν 
γένοιτο τΑ «ραγματά Ιόντα. Τούτων 61 των σων 
•ηαβυμων ο6τω 6ι6ομ*νων τοίς στρατιώταις, έν 
χέρΑιι έσομένων ήμΝ, κα\ ούχ αθλουμένων, ήν τι 
έο/ ήμίν γένηται, κολλαιτλάσια Ιξομαν χιρ6ανουν- 
*ας • ήν «ι έ*\ χφ Πέρση, Αμιινον έν •• ταύτη 
ΤσνΑμσνον. Ταύτα λέγων, ούχ έπιιθι Παιαζήτην. 
γνώμην ΑχοφηνΑμινος, ώς %% Τιμήριω Γιυβηϋ *η!ΐΗ0 »4 ριιχη»:» αοββάιιιιΐ. 1)1 άΊοοηΗΐ Α- 
ηβηι Γ«€ΐΐ Γβι, οηιι$ 4β ιιιιπιογο ηονβαι ιΐαοιιιη ηιι- 
]ΐ)8ΐηο<)ί ββΓηιοηβηι ΙιηϋιιΐΙ ; Οοηηίαιη ΙβίΐιΐΓ, ο Γβι, 
ββιΐαιη β•!, 6ΐ*ηΙαιο Ιιιο ]»πι Οχηιη, οΙ ίη Ιιη»ΐβιιι 
ρατ£*ι»υ•, *£β ΐηββααΐΌ* ΐαο» Γββίικίβ, 61 <ϋ»ρ&Γ• 
ΙίΓβαοα ροΓβχοΓβΙίοπιΙαοοηηΐβαι• ϋΐοαοφιο ΙικΙβ 
οβΙΗ οβοΙίΙβΓίΐ ο1β&, &ί Ιη ανιη ηκχίαιη ΐΗθίΒυπβ ηιί- 
Γιΐίυαβ άίιΐΓΐυιιβίΊΐ, ηο!>ί• Μ Ιιιογο «πιο ι. 51 τίοΐο- 
πλ οαιυπι ίητοηοΗηο•, Ιηπιοηια οοηοταιη κΐβπΐ 
€ορ!α. δί ΡβΓΜ τΙοβΗΐ, ηοη ροβηΐΐβοίί, ςυβπιαΑιηο- 
οΊιπι βοηιυΐο, ουιη Ιΐιβααιιηβ β|ί•*β. Ρα]*ιΗΙ ιαπιοη 
ρβΗΟΐάβΓο ηβςοίνίΐ. Ηιηβ ΓβΠΟΓ αΊικ οΊιΙ•§β : 
Ει•{ο ΤβιηίΗι βίβηυπι Ρ*]αζΚ1ι ηαηΐβαια ΙβηβΙ. 9ψρ•γ0ί έσφρΑγιαται Αρα τΑ Παια^τιω χρήματα, Β 0«*γο ρβπηοΐιιβ, ηοη ααΑοί Μ (ΗιΐΗυυβΓβ οογ ιηί- 

*οΛ ΑΊΑ τα&τα ο6 τολμψη αδτλ Αιανιίμαι τοΓς στρα- Κ***• Η»6 ςαΙΑβσι ΙιαβΙβηα• άοϋοοΓαΙιαΙ Ρ*]*ζίΐ6•. 

τ•ώταις. Ταδτβ μίν οδν ές τοσοντον Ιβουλιύιτο 

Πικαζήττ). Μ<τ^ Α ταύτα, ώς έλαύνων ούχ άνίη ••, 

¥«• έ«^ (Λγχραν της Φρυγία* *Λιν. "ίνΟα «ή 

«*1 Τ•μή^ης έατρατοικίαύιτο Ιπ\ Μυσίαν, έν νψ 

Ιχων χ«\ Ιπ\ Προύααν, τα βααέλιια Παια^ήτεω, 

α«#ατ«δαα«αι. 'Ος 61 Αγχου έγένβτο του Τιμήριω 

9%+*τ*ύμΑτοζ, έστρατοχι^ύίτο χα\ αΜς 1*1 στα- 

V»* «ντ€χαίο>χα, α«6 τοΰ Τιμήριω ατρατο«έ6ου. 

Ιν•• 6έ) Μγιται τψ Τ«μήρη, 4ζ έναίντα οτρατο• 

«αΙ>ό«•#αι έπύΦοτο, Οαυμα^αι τ< τίρ τόλμαν αύ- 

«•δ. χαΐ ός άχα Άρμβνέων ταχύ παρβγένβτο Ι** 

αυτόν, χα\ ώς οδτω Ιχ του εμφανούς χα6(ατατο 

αυτό> ές μΑχην, ο&τω 61) έν τΑχβι συν τψ ατρα- Ρο«ΐ€» ρΐΌίΙώκβη*, €αη ηίοίΙ ραΗΙοβκΐ, ρβητ^- 
ηΙΙ ΙΙηοΓαιη (77) Ρηιγ|Ί« υΓ0€0ΐ• Π>1 οαηι αιακϋιι 
αηΐ. €1 ΤβηιίΓ» υβΗαηι ρΓοηαον«ηΐ οοιιΙγ» Μχιίΐιη, 
ιηΐιηο »κϋ»η§ ο«Πο ρ«ΙβΓβ Ργομπι, Μ£ΐ*αι Ρ»]αιΙ• 
Ιδ§ •?Α€ηΐ• Οιιιη «υΐβιη ιρρΓορΙηςη^ΐΜΐ Ταηιΐηα 
βχβΓαΐαί, βΐΐίηι ίρββ οβ»ΐη ροαηϋ, ιραΐίο ΙηΐβΓ 
«ΐΓΟΓοαίφΐβ ο»8ΐΓ* ΓβΙίοΐο ιιχΙίοΓηπι ςα)ηι)β€ίηι• 
Ρ»αι» βαΐ, ΤβιιιΐΓβηι, οι «οοβρίΐ ίη ρΓορΊηςαο αίΜ 
€θΐη αιβΓοιία Ρφ*ίι*ιη, νΊΗ «α^αοΐαη αΑπκκΙαηι 
(μμ ηΐηΐιιπι, τιΑβϋοβΐ ςυο*! ΐαηία €«Ι«ΓίΙ&ΐα βχ 
Αηηβηία ^2 νβηίδββΐ, βΐ ]*πι βχ >ρ«Πο μοιιπι 
Μΐηπι £6ΐ*βι%ΐ• €οη•€βη•ο 1§ίΐαΓ βηιιο, ρΓοΓβϋίπι 
αβΙ, 61 ςιιαηι ρτοχίιηβ ροΐυίΐ «(Ι Ρα]αιίΐΙι ϋίβίπι ηο- ταύμοττι έλαύνων. Κα\ .έφ ν Γπχου 61) λέγ«ται Ανα- 6 ε6»•ίΙ. 1}ΐ αιιίβηι ευβΙθ(Ιί»• 61 τΙ|ί1ί2ΐ, ηοοοόη βΙ'ΐιηι «Αντα, ΑλΑαβι τι 6τι έγγυτΑτω το3 ατρατοπέΑου 
Παια(ήτ€ω, χα\ τΑς φυλαχΑς 6•ααΑμ»νον. χα\ το 
αταατΑτΒον», ώς έ αχ ή νώτο. ΑναχαγχΑααι τ< χαΐ 
•Ηαϊν • Άξιον 4μ7ν ούτος λαθάκι καρα6Αλλΰα•αι 
τ%ς τΛμης αύτοΰ. 0^ μέντοι γα Αριτής Ινιχα χα(- 
ρ*§ γα ΑναλλΑξβται. "Εοιχιν ύχ6 οαίμονος πολ<- 
μίαυ έλαυνβσΟαι οδτω κΑνυ * μβλαγχο).^ γΑρ 6ή 6 
χακοΑαΙμων. χα\ αυχέτι αωφρονχΐ. Ταύτα <(ηΑντα Φ 
έλΑ α αι τι έ«λ το Ιαυτου ατρατΑχ•6ον, χα\ τ| 
ύ#ταρ«£α αί^τον, τυν τοΤς άρίατοι; αυτοδ έχοντα 
Αμφ\ τ| Μ έ*:χέμψ«ι Σαχρουχον Μ τον *«16α αυ- 
τόν **1 Παιαίήτη. Ενταύθα ω; {α•<το έκιων το 
Τιμήριω ατρΑταυμα, χατ* αΟταυ ιιαρβτΑξατο χα\ 6ΐαΐΓ0Γυιη β*ΐ ιρ6€υ1»1α•, ειιπι Η&ιι ΓβΓίπτ ΑίχΙβΜ : 
Οί§ηα• ρΓοΓβείο ?1γ ΗΙβ ββΐ, ιιΐ ΙογΜπΙ οοηΓβΓ»• 
!υΓ(78), ηοη ρΓΟρίβΓ »ιιαηι νίηιιΐβπι, νβΓηηι ηιακί• 
ρτορΐ6Γ ιη§)§η6ΐη ^ικίαΰίβηι. ΛΐΙαηβη ρπ^ΙίΓβ *ο- 
ααηι αείοπι 6ηο ρυίαυίΐ, •Ι ροΐβπΐ ιηοοίιιιηία 6(Γπ• 
|6Γ6. Οβηίο βαο ρ&Γυπι <1βχΐΓ0 Ιηϋί^ΐυΓ, ιΑβο 
ρ1ιηΐ5ΐ!πΐ6 ΊιΐΜηίΐ ϊϊγ ϋΐο, ηοο ΓαΓιοηΙ• οτηρίίυ• 
οοηροαοαίΙηΓβΙιχ. ΙΓι• άΊοΓιβ οι ίΐηβπι βΐηυίι.£6!β• 
ηΐ6Γ ίη ϋίΐΗίΓα »οα τον^ηυ• 6•1• Ρο»Ι€γο <ΙΙ6 ουιιι 
0*αΐ66ΐα ηιαηο ηιΙΓιΐιιπι οιιπιογο οίτοίΐβΓ (79) ηιίδίΐ 
Βαβηηιοΐιοηι ΑΙιυηι οοηίΓα Ρα]αχΙΐ6πι. Ουί, οι ηο- 
€6ριΙ αΑναπυη βο ρΓοραηΓβ ηολίοηι, αοίοηι ίιιβίΓυίι 
Ιη οοΙΙβ ΐ|ΐιο<ΐ3ηι, ηιιιβι ράχη» οορίααι Ιιοιιιγοβ• «υτος έ«ι λΑφου τιν^ς, *>ς μαχουμβνος. Κα\ το Λ 8ίηι•1πιηι εοπιυ ΙβηουαΙ άμτ αο Οηοηΐ6, ϋβιιπιηι 

ίρατος ιΐ/αν Α της έω Γβ^βοαΙ «Ιοχ ΕοΓορ» : !η ηΐ6ύίο ααΐοη γογαοαΙ Ρα- αύωνυμαν αυτού μέρας ταυ κέρατος ι!χ*ν Α της 
•τρατηγΑς. Τα 6έ 6αξιον ιϊχεν Α τη; Εύρωχης 
^γαμααν* έν μέαω 61 έ«\ του λόφου Βρυτο Α Παια- 
{^της αυν τοΙ; ναήλυαι κα\ τοΓ; άμφ' αότον. Σα- 
χρονχα; 61 Ιχων του; ΤζαχατΑΙΙας Μ , χα\ των 
Παραων τους Αρέατ»;, έχήιι αυντιταγμένφ τό> 
οτραταόματι έχ\ Παιαζήτην. Οΰ μέντοι γι έχυχλοΰ- ]αιίΐ6§ οαιιι ραΓβ^Γΐιιίβ 61 •αΐ6ΐΙίϋ6ο» βαίι. 53€1ιγο- 
οΐιαα 0&060» ΤχαοήαιαίΑα» βΐ ΡβΓ^αηιηο ορίίη&ΐββ» 
ροΓςβηαΐ »0Μΐίιΐ6 οοηιροαίιο οοηίΓα Ρλ]αζ!ΐ^ηι : ιιοβ 
Ιαηΐ6η βο§ οίΓουοναηίΓΟ ιΐΑίιιοοαΐ, οοηιβΑβηι ίρ- 
•ί• αοαοηΑι, αϊ νεΙΙβηΙ, Ιοοαη : η6•€ΐΓΐ6(?ι Γίιτυηι- 
νβηϋ α1> οιηηΙ ρατίβ βχ ϋβιρβπαίοηβ, ς»ια?»ί ίη- 
τα, ΑλλΑ ΙΜου χώραν Αχιέναι, ιΐ βουλοιντο, ώς οΙϋ » 4 » «ηίιηοΕ ιυιηβΓβηΙ, αϊ &οΗυ§ ρίο ααΐυΐβ Ανίηϋο 

ΝοΙιιΙα σίΑΓρηοΙοο. 

(77) ΟΚοι Αοαντη, •οο€ Αη§οΗ. 5€η^1ι ΡβΓ^βτ, ςιιί ίιιΙοΓίιιίι, ροηί! §6<Ι^βί6β Γβη'ιιιη 

(71) Μοίαα α*•» α•! Ρο]ιιΊΐαα 1*1*ρ$. ιιιίΙΙία νίΓοηιπι, 61 ηιίΙΙ<? ο.^ιηβίο». Ρ^οιίΐια νβΓο ηΐ- 

(79) Μοα•€Τοα η•• α§1 Ιη ηοιι ^•ή Οπβοο. 8βΑ Ιπ&υίι ςιι^ίβηίοχίβα οοηΐιιηι ηιΐϋια νίΓοιιιιη. «Ε! νέα* Μ Αν. •» Ανίιι. Λ. «Ι ίβ €. η Αμφ\τξ. .. έπ. Σαχρ. »• Χαιχρουχον 
ια|$α< η ί«(Γβ. Αί. «Ι Ια €. *Γ Κ'.αχ^ 159 ΙΑΟΧΪΟΙ ΟΙΑΙΧΟΠΟΝϋΥΙΛ 160 

<Μϋ*ιιΐ6* ▼Ιοίοήιαι ΙηνβηίτβηΙ, ρΜιηο ακτΟΜυ* 6*1 Α Αν μή χ,υχλούμίνοι, σφών αμιΐνονις γένοιντο, π*ρΙ 

Ψ^/Λί Αγισνιζομινοι, συνέβαλε τ€ χατΑ τ} τής Κδ- ΕιίΓορβ» οιοιτΗαηι. |]1 βαΐβιη ρυ£08 »<1 ηιιιΐΐηηι 
ιΙίβΙ 6*1 βιίΓΜίη, ηρηιιο ηιήβίοιη η ριι^ιι»η<Ιθ Ρ*• 
]3ζίιΙ• ηιίϋΐΐ'β ΙιΐϋοηιιΙ, ίΙ>ί ΤηΙηιΙΙί ρη$ύιιχ •η» 
νίηιιιίβηιβπιηΓββ,ρΓφΙίιιιη ποβ.ιηΐ ηαβίια ουιη Γογ- 
ΙίΐηιΝηβ βΐ βίοπί : ίηιρ«ΐαιηψΐ6 Ηαιιΐββ Ιιι ΤζιοΙιι• 
18Ι<Ι3», Ιυι«ΐη• ΙηίΓβ^βηιηΐ, ι绣>ΐ3 πιπί νρηβηιβη- 
Γι* ρΓΟΒϋο ΙηεοιιιΙκιιΐββ. Ρ»]*χΙΐ6§ αϊ €0η8ρκ9ΐα• 
γ»1 ΕιίΓορηκιιιιι βιβκιΐιιιιι 1οη£ίιΐ8 * §β βνβεΐιΐΜ οιι- 
ρίίΐιιιο ριικηΦ, ίΐιίοο άοεοιη ΕιίΓορ&ί βιβΓΓϋυι Γβ- 
νοεαι, Ιίιηβα», ιιβ &ί β]α* οιοιτίΐι» «8**1 Ιοιΐ|;ίυ$ * 
ιιιοηία «ιιΐιιιιοΐυβ, ίρ$β ηΙ> ΙιοβΙϋΗΐ» «ΐΓ€ΐιιιιι1υ€0Γ€ϊ- 
Ιατ, «ι ίη ροΗΰυΙυιη νίΙ*$ «βιιίιτί. Ιυυβ1>:ιΙ ί^ΚιΐΓ 
βιιη γ^γκΗ ίιι αιη Ιοοικη, ιιοί &Ι> ίιιΙΓιο γοΗοο»Ιιι• 
«μΙ. Αι (Ιϋΐ ρηηιο ηα)<ΐ8<|ΐ•*αι ιΐίηο »<κΙίοιιι Γυΐΐ, ρώπης στράτευμα, χα\ έμάχιτο* ώς επί πολύ μίν 
τής ημέρας έμαχοντο. ώστ« μηδ* Αναπαύβσθαι Ιχειν 
-Λ Παιαζήτου στράτευμα. Τριααλλοι Α ενταύθα 
Ανδρες γενύμενοι Αγαθοί, έμΑχοντο Αξίως λόγου, 
χαι έμβαλοντες ές τους ΤζαχατΑιδβς, τΑ τε δ4ρ«τι 
χατέαξαν, χαι διηγωνίζοντο έντιταμένως έχομε νο• 
τον έργου. Παιαζήτης δι, ώ; έώρα το της Εύρώχτς 
αύτψ στράτευμα χινηΟέν Ας πρ4σω, χ*\ μαχδμανον, 
Ανεχαλείτο μίν Ιν τή 4 χ μ} της Κύ ρώπης τ*»ν στρι- 
τηγδν, ο^βωδών μή παρασύρεις χυχλωθε(η, χα\ 
χινδυνεύση διαφθαρήναι, μετεπέμπετο ές τδν χω- 
ρον, ές 6ν βρυτο χ^ν Αρχήν. Κα\ «ρωτά μλν ούχ 
ύπήχουσε, δ«διώς τδ πράγμα • μετά 61 ως έπιφ> ▼βτίΐαακαι ςαχ ρ*Γ*1*Ιΐ)Γ. ΟώικΙβ €υπι γοχ νίοΐβιι- & ρομένου αύτφ του βασιλέως, χα\ βλασφημώντας. ϋα«&«νίΓβ, αβο Γοητίεϋι αϋίΐΐηβκΐ, ραπιίΐ, ιείοε 

<|ΙΙ6 Γ€?0091« 691. ΙΜ ΙΗΒΙ ΤΐηΗΐ2ΐ»ϋΙ^» 3€ΓΪΙ€Γ 

Ιη«Ι•ηΐ€• ν 0€€ΐ<ΐ€Κ>αηΐΤαΓ€03ρΙιιηι•ιο9, ύοιιοο ι«γ^> 
(Ι«Γ€η(. ΟιιΙ €ΐιηι Γϋ^οΓοηΙ ροΓκςιίΓηΙίΙιυβ (ιο»Ιϋιιΐ3, 
οϋλΐη €ΐ6Γ€)Ιιιι Α^ίϋΐιιι• Ιι&υϋ βίοΓίΙ, νβ' υιη ϋοιιϋ- 
ηυο ίυρπι «Γπρ«1ι (80). Ραριίΐββ, νΊϋ^ιιι Ιη ηιιο 
•Ιΐΐιι γ<*8 ίΜχ βλ^ηΐ, οοηΐΜίκΙίΐ «|ΐι»ηι, ιοιί&ηιιβ 
νΙΗΙκιι ΓυκΚ. ΤβιηίΓοι, οιιηι ρπα* ριχοοηίπιιι ϋί- 
μΙ«Ι«»αΙ 33 Ρ° Γ ^3&ΙΓ&, ηβ (|ΐιβιιι ϋο Ρα]2ζΙΙί8 οιγγ- 

€!|η Γ•ρ€Γ€ΙΐΙ, £ΐ 8(1 ΠίαΠΟίρίΟΓϋΙΟ €ΟΙΙ(Ι|ΐί«)ΙΙ0Π1 

οΗμπιπι «ΙβίΐΗΟΛΓβοί, εοΓανίΐ III Βρθ1ΐ8|ΐ8 «Ιί^- Ιί- 

ΓβΓΛ. Νου βΐΐΐηΐ ϊ** *8«6 (Ιθ€βΙ>8ΐ• III §€ϋΐΗ«8 80Ο8 

μ) ΐΝΐηοίρΙοηιπι Γοηη8ΐη ΓβιΙί§«Γβιιΐ. Αι Ρ^ιιίΙββ άνιχιλείτο τήν σΰνταξιν. ΈνταΟΟα οΐ Τ£*χατάΤ$ΐί 
έπιισπισόντίς τοίς Τούρχοις, έκέχιιντο πάνυ φο- 
νιύονχβς, ές δ Μ) (ς φυγήν χατέττησαν αυτοί*; 
τραπηναι. Ενταύθα ώς ώρμηντο ές φυγήν, έπικιι- 
μένων των «ολ<μ(αιν ν χα\ το Ακο της Άσέας στρά- 
τιυμα αύτ{χα ές φυγήν ώρμητο. Κα\ αύτίχα Α 
Παιαζήτης ίοων χαντα, ούχέτι ένέμιινβν, Αλλ* έ«Α 
Γχπον θήλιιαν Αναβαν, Ιφιυγ• χχχΑ χράτος. Εν- 
ταύθα ώς πρ4τ«ρον χ^ρ^γμα ***οιημίνου Τβμήρ€Η» 
βασιλέω;, μηδένα χ»τα€αίνιιν %1 των του Παιαζή• 
του, μ4νον ίέ άπιχβυδμινοι τούτους, ήφ(βσαν. 06 
γαρ έξη ν ομοφύλους βντας &νδρ*χο&ζ•σΟ«ι. 0*ια- 
ζήτης δ« τάναντία τούτων χηρύξας ές το στρατύ- €Μ(πΐΓίΜΐιι, •Αΐ6<ιιΐλ<ιι ρπρίιυπι ίηΐΓβΙιΐΓ, ρ€Γ 086ΙΓ8 , ιηδον, ώς δν Αν λάβοαν του Τβμήριω στρατού, ιο<χ ρΓ«€οιιΙβ ιιαηΙίΒΓί ]08»βηΐ, ιιβιηρο υΐ ηιιβιη- 
ειιη (Μβ <Ι« ΓοιιΓιηί ηιίΐίΐιΐηιβ Γαβτΐηΐ ηαοΙΙ, βιιηι ίΙ- 
Ιί€ο ο1>ΐπιηΰ«ΓβηΙ• διοΐιηι^ιαβ ί^ι«Γ υΙ ίη Γϋ^αιη 
νβτίβτ»! Ηθ8ΐ€ΐιι, )αιιι Τοιηίπβ οορίχ, ηιι» Ιη ^81γι8 
«ι&ροοίαΓ&ιιΐ, {ιιηοΐ» ρα^ηαιιΐ^Ιιαβ Ιηιροΐα ίβηοαιι- 
Ι«γ, νιιΐ6ΐι(08 ρΓ*νβΓΐ€Γο Ρα]•ζΐ;ί§ ΓΙ6Γ€ίΐθΐη. 0>Β• 
ν«Γ8ΐ ίΐα•|ΐιβ 8 ά ροριιΙαΚοιίθβ, ηιαχιιη»ιη ν35ΐίΐιΐ«ηι 
Γ«:€βΓ€ ίη Ιοιιίλ €1 ΙΙοΙΙο&ροιιΐο. Υΐα 0€ειιρ8ΐί καιιΐ 
ρΙυηΝίΐ : ορρίιΐιιία ίιι <Ι«8θΐ8ΐίοη€ηι ηιΐ0Γ8ΓυηΙ ρΐυ- 
γιιιιλ, ιιυίςιΐ6 6ΐ|υίιίΙ)ΐΐ3Τοηιίη8 ίη Ρ*]8ζίΓΐ8 Γβ(ζίοιιβ 

0Γ888»ΙΐΐίΐΗΙ8. 1ηΙ«ΓΙΠ1 80ΐβΙ« ΙΐΚ€ 8€€ίά>Γ6 Ρΐ]α8ίΐί 

Γο^ηιί. Οαιιι Γ秫Γβΐ ρ€Γηίοί8»'ιιιιο οιιηα, Γυ^ίβη- 
Ιβηι ίη8β(|υ6η8ηΐηΓ ΤζίοΙιβΙίίιΙοβ, αβοχίαηίοι βηη 
ορ€Γκ. Ι8Μ ηιιιΙΙαη ίΐίιιοΓίβ Γιι^ίίηϋο €οηί€θ6Γαΐ, ζάντας χαταχτι(νιιν. Σαχρονχος μέν οδν, ώς έτρέ- 
ψατο Παιαζήτην, ήδη τα στρατεύματα Τ£μήρ€ω, 
χα\ δσα έμαχοντο, χαΐ δσα έπ\ του στρατοπέδου 
έτύγχανβν δντα, ώρμητο έιτ\ τον Παια^ήτ£ά> στρα- 
τών φΟηνιι βουλεμένος, χα\ έκ\ τήν χώραν έτρά- 
«οντο έπ\ διαριιαγήν, επιδρομή χρητάμβνοι, !ς τι 
τήν Ίωνίαν, χα\ ές τον Έλλήσνοντον* Ινδά δή 
κολλα\ μίν χώμαι ελήφθησαν * πολ(?ματα δέ ήρη- 
μώΟη δτι πλείστα, των Ιπποδρόμων τοΰ Τεμήριω 
ανά τήν χωράν του Παιαζήτιω δκιδιόντων Απζν- 
ταχή. Πιρ\ δέ τον Παιαζήτην τοιονδχ ξννηνέχθη 
γζνέσβαι. Ό; γάρ έδιι ΑνΑ χράτο; ο(τος, έπέ- 
χ«(ντδ τ« χα\ Αχχδ^ωχον οί Τζαχατάΐδις, Αμιλλ#- 
μινοι έλείν αύτδν. Κα\ πολύ μέν πρηήλαυνιν, δτι υΐ <|ΐιί νοΙθ€Ϊ83ίιιι• νβΙΐΰΓβΙιΐΓ βςοα. Ρο8ΐ6• ευηι ρ έπ\ ϊππιρ ταχυτΑτω έπιφ<ρ4μ•νος • μ<τΑ δλ ώς έχΐ ίοπβ νοη'ΐ8Μΐ 8<1 Ουπιβη, ^υ» ίιιίοΙ^Γαηο^α βΙι! 8ΐί• 
ηιιίαΐα οίυ«Γ€ «αρίβη*!. Ρα)8ΐίΐ68 αιιιβιη €βιπι8;γ8 
ο! ρο<ΐ38,Γ3 βηνΐ8*Ιιηβ ΙβυοηΐΜΐ. Ρίθίη<ΐ€ θςαιιη • 
ροίλη^ί €«ρίιΙίη6 ιηΗίϋβΓβ η^υϋ ροΐθΓ8ΐ. Εςνα ί|ίΙϋΓ 
ιιι 5ίϋίΐ, ρίΓηηι ιΙίΜοΙυΐα, ηοιιηϋιίΙ *Ιο €ϋΓ8υι ρβΓ- 
ηίαϋΐβ Γ«ηι•$ίΐ• 8(1βο υΙ ηιίΐίΐββ Τοιιμγι$ Ρ8]αι•ΐε 
ΙΜΗΪΓβηΐυΓ, εαρίυπιςαβ «Α ιυυιιι η•(ΐ*ηι ΐΓβίκίΓβιιΐ. 
Ιη ηο€ ρπτϋο ΰ8ρίιΐ80«ΐ Μο8<8 : ο*ρΓι βυιιΙ Γΐ?1ΐι|ΐιί 
ροιΐ€ οιι••ΐ08 Ρ8]λζίϋ8 <!•ιομ. Ν« ο 1»ιη«η ςηίϋςυαιη 
ροΓΪ€ΐιΙϊ ρ&βΗί βυηΐ, ηίιί ςιιοιΙ τγΜϊΙηι» βυιιϋροΐίαΐί. 
Κΐϋ•ίιιι ΙΙθ8«8 νί«Ι^1>αΐαΓ ΐι*Η<|ιπ« ρτχ8ΐ»οΙίθΓ ηκ 

Νοίαΐβ ηι*Γ£ ηαΙ**• 

(99) ΤχίΜοΗιιιί νιεϋιηα άη* αιιΐιυιι• 04ιή$1ί 1397. 
>τ Ιη ««<* $»ρα$ζήρ αβι, και*χχι(νΐ»ν, «ι ηΐν*. τον ποταμον αφίχιτο, τήν Ιππον λέγουσι διψήσασαν 
χαρτιρως, έΜήσαι του Ματος. Παιαζήτης γαρ 
ένδσζι τω χιίρι χ«\ τώ «ύδβ ύπο ποδάγρας. *α\ 
χατατχείν ούχ οΓ4ς τι έγένετο. Ενταύθα δή ύπο- 
χαλάσαι τήν Γππον ύπο του ύδατος, και λιιφθήναι 
τοΰ δρ6μου, ώστε τους στρατιώτας Τιμήρη συλλ*• 
β«ϊν τβ Παιαζήτην, χα\ άγαγιίν πάρα βασιλέα 
Τχμήρην. 'Βάλωιαν μέν ουν έν ταύτη τ|| μάχφ χαΐ 
Μωσης, χα\ πΑν:ις σχ*δ><ν οΐ του Ιίαιαζήτ&ο» Αρ- 
χοντβς. Ού μήν χαλιπδν έταθον ότιοΰν, πλην των 
ιματίων. Κ*\ γ*ρ Μωσ^ς.έδδχιι τι τών Αλλαιν 1*1 ϊ* ινι τ»ρ•ι:βϋί;ΐ. ι*ι\ ίίϋΐιν ίταριχόμ••*);. ΈίΑ'ΐ 
Ιέ καΐ ^ γιπΊ| ν.ί Πχια^ήτιυ ίν ΙΙρ'.ύτβ. Ό; γΐ : > 
ιηί ι* Π.-.ιΙίΐ («Ηριμί', χιΛ τις ρίνα ι χωνί τ ι£α; 
ΙΙ(•.\; (1 χιΐ τ4)ν Έλ^άρο» βννβτΐρ*. 
[?«-.«;^-<λι ΑΙ γ»ναΙχι, 41,4 ντ:; Λτήγβγί'^ ΜαρΑ 
ΪλϊιΗιι, Μ•^νΜ)ΐ)ΐ4-<η( μίν οΐν, χβΛ Ίηοο")-. κι 1 . 
Μί/μ-Ίι;;, χ«\ «! λοιποί ιών Πίΐβζήτιω καίϊιυ- 
-..«ΙηφβηΜν. Καΐ βΙ μ,:* Ιν (|) Εύρώ« 5 , οί Η (ν 
-* Ίι{| ϊνιι:.Ιι;7ΐ^ι>νΓ6 ίιιοι !χ4ττ•|ΐ κρ'.ύ/ώρί•.. 
Τν |>^νηι Πϊΐιίήι»;, ώ; ηχβη Ινβνιίον βισιΐΐω;. 
Ίίγΐΐίΐ «ί*ίϊ* αύΐψ ΐδιάΛί- Ίϊ χαχΜαίμι*. τ! Ιί 
&\•* κίη τ*ν «υτοΰ βοίμονα έβιΑαιο, προχαΛού- 
μιν>ί ημ4ί Ιιή μΐχν ; *Η οΐχ ίττνϋον, ώ; τφ 
Ιμύ τώϊ: «ιρβΜνματ: Βυ«τήνων ιηΙβΐ( 4ντέίτη- 
—ι ; 0»ΐϊίήτι;ί 41 ύΐρΛββών, *)ΐΐϊί6ίΐο, ^ ίή 1ί/(- 
111, «Κ Ονχ ίν β*ι Ις ν-ντο ϊύ/,τ-,ς 4φιΧ'.1μην, ίν 
μη ι.ιψ ιϋρι'χιτί πρίγμα» ίχιίνβΐ, ΐά ι: 4>.)« 
«»\ άβΙ Ιβνών ϊψ Μιχμίτη τφ ήριοϊ βολ»μ!(.» 
•»;ι4 ά*>Χ3>αύμτ.η{. Άϊί' ί,ν μη ι-ι-:'ι-μ,πη, Ιυη 
Ιιμήρηΐ, οντω μίγο »4*υ φρο'ών, ούχ ίν Βή '.; 

'. .'ϊ:ι ί^;ιγ-»ρί;, ΐ!μα:, άψ'κ'.υ. (Ι^κυ γίρ ιίϋΐΗ; τ 1 ! 
θιϊον ϊι κάνυ μ'ΐ* 9Γ Λ » ί '' ϊΤ * * α1 • «<ρν*<ιρ.ίν». 
μΐΙ-ννν ώ; τ! κολλά ΧΐΙ αμιχριίνιιν, ΈνταΰΟχ Βή 

Ιϊΐπίμνιιδα: " «ύτώ λίγηαι βϊιιΐίιϊ Τιρηρην, 
ιτρί 1*1 ϊοΐις χν«α; τι χαΛ 1/ριχα; φ"θϊιμίΐ'\ ώ; 
*ν*ρ\ χιι»ηγώ ίώχι: τήν ιί/νην, χ»Λ οίιχ Ιρχιντι 
Αγοτΐι 1ϊ πολίμΜίς. Λίγιτβι γίρ ΙΙβιοίήτη,- ίς 
ί•Λΐί Ι^βχΐϊχιλίβυ; *τήσβ*!:»,ι 1ίρϊχο';•ίρ&υ;, χιΐ 
■ «•χ •μ?Ί τ»>ς Ι(ΐΧΜ][ώΕ«)(. Ένϊβϋβ* ΐαν «1 
Π«ιβζήτην, 9*"'. νκοΙβΟοντβ• "Αλλ* αη\ μϊν τΓ< 
ΙκΪΘγ,. !*]"?> ί*ι 5*':. «»Ί ϊϊύτην ίτ:ιΐΓί. ! ώ5ν;ι 
Ι», οι ϊΐίνκ τοι 4ν προβήχιι 4γρΐί οννΐ 

Γ.ηϊ;ΐβΙ»ί». Έμβι Η 1ς ιί^ϊί τ( Τ^ννηβένΐί ΧαΙ 
«^■ν' ν1 '• *■*'■ τιβρβμμ'νφ τω Άμοι>ρά:εω, *αϋ 
ΌρχΑιΚΜ ^ιιιίΐων ηιιβ'ι. μΐΐή' χι\ χυνών χιΐ 
Ιι.'ϊϋΜν ^ι>οτιμ(ΐΐ. Έντ«ϋθΐ 51] 4χβ;η0ίνΐι τ',ν 
•ι«ιϋ•, ιτ.ρ.ϊ/Λϊίναι {» -Λ *τρ«ΐΐΐτ*δον Ιιίΐίυι-; 
Ι «ι ίριιιΙίίΜ. χι\ βνριηίμτναν 1ι•Λ τ•.0 ονρι-«ίΐ- 
ί«ί. «ιρι•γ»ΐΐΓ» ". '8; Μ ιπριΐ)ι€1ν(α ήγβγν.ν, 
Ιρ«β•«ι «&ΙΒ» )<γιί«ι, (ί ιοί γίνουί ίχιΐνι τυγχί- 
μι Ιιιι!^*ιύ(ΐβ»β, ώς -:> ιών Ιιράκων τι χαΐ χν- 
*ΐιν. Μ(*1 ϋ ιβντ> Ιν φ.ι1•χ( ίποιήαατο, χ β 1 . 1ρΐ£ 
■>• «ώ «τρ«τΕ»μ>:ι, ήΧιυ^ΐν έπ\ ΊωνΙιν χιΛ την 
:«.:; νίραΙιΜ Ι^Ρ* 1 • ** νψ */ ωϊ "'«>« « ϊιιχϋ- 
|ιμιι, χ«Ί ήροί Ικτιιαινομίνοιι έ; τ(]ν Ευρώπην 
(Μ<ηνβι. Ττ3ν4*ί γίρ, ώ; κι': πρΐτιρΐν μοι ϊίίή- 
λΜΤϋι, 1ΐ ΐ^< Κίρώκην ϊϋιϋ;, ιτΐιίν τι ύ?' α !■ ί<Τ• 
ο^ΐινΦ». ί; Β ίή ΙγΛ τΐί Ίΐραιλίίοϋί 4φίχηιαι 
. :ινΟ*ν Βϊ ανΟιί 1ς Αιβιίτ,ν Ϊιι5ί,ν*ι , 
ν*1 ΛιΙ ϊή; ΛίΚ.ς: ΐΛβνιΐνβι 1; τ*|ϊ Ιιυιοΰ χώραν, 
Κ|Ιι.— » 1ι=«τ4μ:νοί ιή» τβύϊϊ) »ϊιιί;ροϊ ιής 
(π»'.υμ/«ηΐ. >ΪΓρι«ΐ€ΐίίΤ• μίν ονν χοΐ «ρΒ; ιΐν 
Β«ν*ντϊ«» ί*4 .Κα, την τ; Βιίδ; ιιν αίτβ^μινθ{ αΰ• 
τ'.ν, ϊί'ΐί τ* χι\ ϊριί,ριι;. Αίγιται Η χ«Ί ιΐ£ι 
^υιίυί Τιμή&',; έ; Οϊ^ίη-τη οβ πΕΟϋδ τυηοιαδ ίΐΒ. ία. ιβι 

ίχ'Μ Α ΙΌΓΙ' : [.ΓΠΪι.ΐΙβ ΜΙΙΙΙ ΓίΓοιιιικΙικΊιιιμ ΕΙ^ΙΙΙ» ΙΐΙ ΕΜΙΙτίΐ 

Κ•ϊ*υ ΙΐΙΐΜΐϊΙ, «ίΐΐιιπι ΜΐίΐιΙΐΙΓϊΙΙΙ. Γϊ):ΐίϋϊ* ΒΙΟ* ί» ΙιΟ- 

ϊΐιιιιιι ιιιιοϋϊ *<•ιι)ΐ Γιιιιχ. Νιιιιι Ηΐ«Ιτ•>•Β(Μ «Ιίιιη 

■ιι Ρηι•;κΐ ΙμεπινΙ, γι «ϊη.ι-ίτιιιη ίηιΐϊ πψυιτιΐΜΐ. 

ΗηΜ*Ι ΓιΜιιιι, Ι'ιρίΊίϊ Η«(ΐη•ηι. πρίοιίο-ι αΐιιΐιι- 

«ιτιιηι Λά ιτ»6ΐη. ΗιΐίαΙιυιηει, ίν*α», ΗΜίιιιιβΙι'*. 
ει ΐΓΐϊι|ΐιί Ι'*Ϊ-ίιϊιΪ5 ΙΙΙϋ, ίιι Ικινίίιιιιι ροΐκίΐϊΐρ,ιι η- 
Ηβ|«. «■ 'ΐι Κιιιιΐ|ϋ ιΊ Αμιϊ ιΤ3ΐιΐ, ιιΙ ρηίβηιι! 1*1 • 
οΙι»ηΐιι(. Γϊϊιιι'ΐοηι, ριιιιί χΐιίικίιι^ ίϊίι" 1η ίββ. 
>Ιιβι -(βιη η•(ίί, «ίΐ Τειιιϊπμ βΙΙοηιΙιιι ο«( : Ο ίιιίη 
Κΐ . <|ΐιί,1 3ύί•> ιο.ιΐιιηΐ Ιιΐιιιη Κο>%ηϋ (βίΜυΐη, «Ι ΙΙΑ1 
Ιι«Ίθ ΙΐΜΗΗΜ Τ Αιι II οιι αιιιΐίνίίΐί, >|ιιιμ! ιιιίΐι <-χεγ. 
ίί^οίπιίίϊΓΟηιπι ΙΙΙϋπβΪΜΜηΐΤΙ'κίίΐΜβίΚ-ίρηΓηΙϊΐιι, 
ίιπ|ΐιίι : Νι•ΐ|ΐ!3(]ΐι»ηι ηιΠπηίίΐιιι ίηΓβΙίΐίοΐβιη νι?πί•• 
Ιηη, ιιί Μ ηιϊΐιϊ ίΐΓΕ')ΐίί ί^ϊιιβ», οτιογλ ηικιψικ 
ρ*τΗ0*•ΟΙ 3 Β6ΐιΐϊ)ιιι• ΙΙιτοί ΐιΟΜτο ίιιΓ••Εΐί«. Τβ- 
ηα ΙΗ ΤιΊΐΜΓί*. ιί η ο η αιΙΐΦ ιιιΐιίαΐΐ Ιιΐιί ΓϊίΓηι 
3ΐιϊιιιί. ιιιι ιιί) ιι :ιιη 94 1(1 Ι•*™• Ρ'ΐτΐί|ΐί13ΐαϊ βαη 
Μ•μΗ•Μι. 8ίο ιιιηΐι)υο ιοίο Νιιηιοιι ρ1ττιιηι(|ΐιβ Γι- 
ΙϋΜΗΜ ΐΙίρΜίΗ <ί «Ι Ι.ιιιιιίΙβηι ΓοΓΙϋΠϊΙιι ιΙ.•]ϊ- 
ΪΓΓί•. 0.•ίΐ1.1β Ιιΐίΐίΐ ΤγΛ.ΪΓΜ Ρί)!ΙΙΪ1ί ϊ«ίρίΐΐΎ» π 
»ΒΜ, (1 :τ!ίι|ΐιιιιΐ) Ιιιΐ]ΐι>;ιι1<ιι1ί ΐρρϋηΐιιιιι, ιι| ηιιί 

1' .-Ι Μ 1(11 Ι ρΐΙΐί.ΙΙ, (|ΐρΐ1| ί|1ΐρ6Γ3ΐΐ)Γί III ΙιιΙ-Ι.-ι ιΙ.Ι- 

μιιιϊ ιι>!ΐιρ»Γ >ηιΙιι« υί»οΐ. ΑϊιιιιΙ Ρ.ιρχίι™ι 1ι3!ιιι(5ϊ<« 
!•Ρ|•Ιι; ιι ιιιίΙΙίι τϊπϋυιη. ΐ|ΐη *Γ«)ρΗτ«) ηΐΓ>η>πΙ : 
ρηι|ρ'«3 ίΐιιί^ε β•η« μιΙμ ηιϊϋβ. ηηφοηιΐιηκ 
ϊ1.ΐί]ΐΓΓ Τοιίιίπ Ρ:>)3Γίΐΐϋ. ϊιιΐ|ΐιίΙ : Υεπικι, ο Τϊπιι- 
ΕΜ, ςιιϊ μ ΒγϊιΙι* ει Ι;ιιγο, ΙαίΓΟΓίιίΑίιιΙίηιιβ ιγκ-πι 

1ΙΜ1Ι10 «Ι«[0Μ, 5:ιΙι* ιι'ίιι ρΐηΐιΐΐ ΙιΙ)! (Όην«ΊΐΐΓβ οιι ιιι 

βμηιμ ΜβΙρϋηηφΗ ιΚΗΗβ. Μίΐ>ί «η», η«ι• μι- 1( ιιηΐιΐί ει ειίικ-ϊΐιη ιΐι Απιυηΐιβ ΟγϊΙιιιπι ΠΙίο, ηυί 
ίπιΐιβ Γβ(β» αίΟΐβη, ίοηυπιίι (-ακυπι «[ ΐΓΓΪρΙ- 
Ιπιιιι «ιιιΐίιιιπ. η^ι ΤεπιϊΓϋι !κ•ο Γβκραηιπ (ι•ϊ*|. 
Ι'.Τ ΟιΤβΠΐΙΙΙ ίιηρυ-ϋιιιιι ιιιιιΐιι ρ«Γ ΟίΐΓΐ 3ρϊ ]ιιΙ)βΙ. 
ρΓΟρίΐΙΑΙΙΙ Π 11 II) ΙΙ)ίΙίΐίΙΐ1Ιβ βηΜΜΑΐΜ. Γ( »Ι|1*41) 
)»ΙΙΙ ΟΠΙΙΙΪΙΐΙΙί. ΪΛΐίΐ ΓΪιΙϊίΐιΙο ίιιϊΐ, ΓπΙικΙιιπι Ιί) ίο 

ίηίΓΓΓίιϊΛΤΪΙ. 3ΐι (Ίίιτπ ία! ρΜτΙι «ι ί«ΐι %[αύ\ι ίίηι 
<|ΐι(•ιιΐΑΐΙιΙ!ΟιΙιιηι αο-ίρίίπιιιι ει Γβπιιηι ? 1>ι-ίηι1β Ρ«- 
]β|ΪΜΜ ίιι νίιιπιΐϊ (•ηο]ΓθίΙ. Μοίϊΐ ριιΜοι οΜΗ$, 
ίΙίΓ |π Ιοη'αηι ι•! Γ 1 ηϊ Ι ί ιιΐ3 ιιι ε]ιιι Γε|ίοηειη ίιιΐι-ιιϋιΐ, 
ίι> 3ΐ)ίι»ιο ΙιβΙΐϋηΐ ίΐιϊ Ν6εηι.ΐΓϋ. Υετβ αρρβιεπΐε ίιι 

ΓιίΓοραια ρΓοΓβοΙίηηβπι ριηϋηΙ, (|ιιιίι>»ι1 <| ιπ> 

«ιιρτι (Ιοοιί, ιιί ϊιι ηη !Μπ!*ε€Ιιι•, υπ ΥΓΓίΓ.πι ίιι 
(ΙϋίοπΐΠΐ ιοοϊριτΐΐ, υιηιιι; ιιΙ ΙΙηΓειιΙίι ιι-Ιυιιιιιί» 
ρνα|ηκη«Μ. ΙηΛν ίιι ΙΛψΛΜ ϋι?Γ ϊνιτίεΓί, οι η 
!.)' ν» ΐ(ιί\]»ιη ίθ(ϊοη••ιιι γιμΙιγ,• ϊιι ιιιίιηυιη ϊιιιΐιι- 

(■■•ΙιιΙ, ΠΟίνβΤΜ ί-Ι.' III 'υϊ* ΕΑΙΙΙΙΙΙΕΙΙΙβ ίΐηρΐΓΙΟ ΪΙΙ II 

]ΐιιιΐΊ3. Μί.ιϊι Ιοκ.ιΐ.ι; 3<1 ϋν•3ηιϋ Γϋ^ι-ηι ρ^ι^ηχ II• 
ΙίιΤ'ΐιιι ΐΓβηίίιιιιιι, Μ ιι»ι ίί ! π ΓΰιιΐΓ»ι|αί , ηοίΐιιΐΐ εη- 
ρι». 6ΐι:ι» (ιαιιιιηί'.ΙεΓΟ ρηκι*. Ειΐιιι» ίιΐιιη ιη)ΐι- 
Π...Ν Τ.ιηιΠ'» Ρ»)3ίίΐί ΓιτίΙ. 11 ! ιηιπι Ε^ιίπ \,1„, 

ΪΛ)*1\ύ* ΙΜΙΙΓ, Ι]1Ι3ΙΙΙ [Ί* Μ'ΙΠΙί »ΠΐΐΊΙΐί»ίΐΙΙΩ 

■ΒΜΤΟ ΐοηιρΙ«:ΙεΐΜίηΓ, ίΐ ί^Γϋηι ίηίϋΐιιι χίιι|ι.γ 

Ικΐιΰΐϋΐ. ΓΐρΙι>ϊ ιί.ϋιΐι 11 ΐ'βΙ λ•\ ΤβΜίΜΒ. ί<>»*> Γϋ 

Ιιι ΐοηίρΜΙυ ιιιίΓΙΐί ιιιί νίιιυιιι ϊιιΐυηιΙΐ'Κ. ΙΙμιγ Ι'ι- 

Ό; γ4ρ 4κή- ]»ιίι<Ί Ϊγ* »ε€Ρηϊ»ΐ, 1η Ιι.το %η)>» ρΓΟΓαρίΙ - Κβΐ|<ιβ 

ΝΐίΐυΙαϊ ιιΐΛΓ^ϊηβΙεϊ. 

5ϊγΛ«4#«ι(γμ μοι«μτ. Ριιΐη Ι*)ίπ4ηπι *Λΐμ(μψ•βΟβ(./η «ηβ ««ρΤίΜΐΗρίχ» ΐΛίμ-,ϊ» βί. Ι'ί- ■' » 

» ΙΙιρΙ »Λτ4• 4γ•γι(ν. 5ι« <ΐίβι« Λ- " Πϋΐβίήτη». Λ. «Ι ίκ «#ι«. 163 ΙΑΟΝΪΟΙ ΟΗΑΙΛΟΟΟΝΜΙΛ 164 

ροΐβπχ), ηβφΐ€ αιοΙβΓηο ΙϋΟ α,βηβΓα άίαα* ίοχίο. Α χθη ή Υ^νή αύτοδ 'Ελιαζάρου θυγάτηρ, ής δη Οιιιη οΊΐΐηι η&ΐα• ιίιβι ραΓβηΐίϋιι» ΙοΊοιί• βΐίηςίο- 
ηίβ ραιιρβηΙ>υ*ςιιβ, βοιιΑ ιίΜ αΌοοηιηι βιΐ αάοο 
Ιατρίΐο* ί**ιιΙΙ*Γβ γ?&ιιιιι Ιίοβη* βΐ υχοπυυ*. Ηοο 
ιιχμΙο βϋοιιι 60€ ς»! Ιίοί αΜαη ιααΐ (Ιοιηίηι, ρι*ο- 
Ι»γι• οποιόι. Ηλο (Ιίοβηχ, ΙηςβηΙβια Ηοααι Η»ον«οα4 
ΤβαΓιη, ςυί Ιιοπήηοηι ρτο ΙικϋϋΗο ΙιοΙιβΙιοί, ιιίςιιί 
ηΐΐιίΐ **ηί ηβ€ ϋίοβιΌΐ, ηοο βαρβΓβΐ. Ρο]*χίΓι* όιιεβο 
οιιιιι Ιη εοΐίοςιιίιιπι νεηΐϋβηΐ Τοαιίη» Γο&οοτ&α», 
βοβ ρΓοηί$3ί§ *<&£ηαβΙ)Αΐιΐ, <1*ΐυη ίιιηηοιιΐίοιιι λγ- 
ΐοηΐί νίιη $ί ευ η Ιου !ο «οίο Ιη οιιο οο&Ιγοπιιιι ρ•Γ- 
Ιοηι, υυί νίηοιιιι αβοοηκοοΙιΐΓ Ρ*]ιιίΐ€$ 85 β««^ 
οίιβαηΐ, βιηιιςηο ΊικΙο ετίριιίιχοηΐ. μάλιστα των άλλων εραστής έτύγχανο Παιαζήτης, 
χα\ πκριήγο μ*δ' εαυτού Ιχων έν τφ στρατοπέδφ, 
έπιστήσαί οΐ εναντίον του Ανδρος αυτής, οίνοχοήσα! 
οΐ. Τ6ν Λ οΰ μάλα Αχθοοθέντα, *Ι«*!ν λέγοται, 
*Αλλ' ονΥ Αν συμφωνώ; τφ σψ πατρ\ χα\ μητρ\ 
έργΑζοιο '*. Ιδιωτών γαρ τούτω ν ν χα\ «ανήτων 
γονδμινος, δίκαιος Αν *Εο£* ώστ' αν Ιχιχιρτομήσαι 
βασιλέων παισί τι χα\ γυναιξί, χαΐ Ιξυβρίζοις δς 
τους σους τ{ φύαοι δέσποτας. Τούτψ μδν τοιαΰτα 
λέγοντι γέλωτα το δποιοι τους λογούς• χοΛ έ*ι- 
χλιυάζων έπέβχωπτβν, οία ουδέν υγιές οδτο φρο- 
νούντι, ούτο λέγοντι. 01 μένχοι Παιαζήτιω Αρχον- τος, δς λογούς Αφιχου<νοι τοις Τεμήροω δρυχταΐς, ή φα σι ν ύπέσχοντο άργύριον τολέσαι «αμπολυ, σΐ 
ΰφέλοιντο Παιαζήτην ύπορύξαντος. 

ΡοΑίβαΐβ• ίΐια,ιιβ τβΓ&Μ» ΟΛβίΓΛ «Ι Ιοηίοπιιαι «ιΐά Β 
ίη νίηειιΙΊι βται Ρα)*χΙΐβ• Ιοηάβιηαιιβ ρΓΟΓβρβηΐβ•, νίιΐ ιιιηΙ €α$ΐο«1ίΚ>ΐι• «Ι €ηρΐ). Νοη εηιη ίηΐτο 
ΐβηίοΗαιη ι»1>1 Ρ»]αζίΐα• οηΐ, 3*) αιίτα «χ όμοιοι Ιο 
ρΓΟίΙϊβΓαηΙ, υ Μ νίτΐ ΟΓΐηΙ ςυίΐκιβ Ρ»]&χ*ιΐίι οιι&ΐο- 
ιϋο ι Ταη'ΐΓβ ©τα* ηιοικίαϋ• Ε* ΐ^ΐΐατ ρ^ιΐο βχ 

€<Ιΐή€ΙΐΙθ ί••10Γ6« 0(Γ6•Μ9 βλ €•ρ!09 ΓϋΙ •|ΐΙβ&ΐΧ 

οΙ>Ιπιη€ΐΗ. νβηΐβιιδ ιυΐαηι δωνπιιιιι , €αιη ι»γ- 
Ιμπι γοιιι ο«ρίΙ. Ργ«1€Γ€« 3Γ€€ΐη Ιη ΓιΙΙΟΓβ αίίακη , 
ίη ςιιι €Γ*1 Βοιηαηαηιιη ρΓηΙάίιιηι, βυίΓοϋιοηι 
ρβηίΐυχ •υΚ>ν6ηίι. Ηαηο οοουρίνίι, οΐίαιη « ι*1ί• 
^ιιΐβ ]ιι• Ι>6ΐΗ ηοη *1>βΐίηυ'ιΐ : νβηιιιι οο^ά^ηβ 
ορρίιία, ςυί 8ίΙ>ί νί«ΐ€ΐΐ»1ιιτ αρΓϋΐίηιυιη, α^Γ0<1ί6Β«• 
ΐυΓ. υι «υΐβπι τβΓ ]*ιη αρρ^ΐϊοι »1, ... γοιιι ϋΓΐ)β• 
€»ρ!βΙ)»Ι ΤβιηΐΓβι. Η* βΓΑηι οίιχιιΐί, 61 ίηΐΓ» βοΙιι Ένθα 14] Αράγματα «*ιηα£μ<νοι έν τφ στρατο- 
κέδψ* **> *1ζ ^ 9κν4 ν <ν 2 έαχήνου Παιαζήτης 
|ν φυλαχί) ων, έξιόντις 6>φ#ηο«ν ύπο των ταύτφ φν 
λάχων, κα\ έΑλωααν. 06 γαρ έντδς δγένοντο τής 
•κηνής, άλλ* έκτος, { έφύλασσον πίριξ γον^μ€νοι 
Ανδρος ύπο Τ«μήρ«ω ταχ•έντ«ς. Ταΰτ^ ώς Ιξήιοαν 
χαι έάλωσαν, άιητάμοντο τάς χαφαλάς ύηο βιοτ- 
λέως. Έ«1 Σμύρνης μίν ο&ν άφιχδμονος, τήν «ι 
Σμύρνην αΤλα τροχίαχοις, χαΐ τήν Ιν τψ αίγιαλφ 
Αχραν, ύχο "Ρωμαίων ταύτβ χατοχομένην, Οινο^ύ• 
ξας, χατέλαβί τβ. Κα\ ταύτην ελών, πολ(αματΑ τ« 
Αλλα, της χώρας ταύτης Ιηιλαύνων, {ρχι, ώς οΙ 
«ρούχώρβι «ροο€άλλονται Μ έφ' Ιχαβτον. 'ύς II Ιαρ 
ήν το χ«\ ύπέφαιν* * τριχ^ γΑρ λέγοται διήραι τας 
«όλβις Τομήρης, τοίς το τροχοίς • χύχλοι δα Αντας })»1>61>*ΒΙ ςαΐϋ»• α•οβιι<1•Ι)αΐυΓ Ιη ιπογοο. ΕΙ ςαα»• ^ οδτο^ χα\ χλίμαχας Ιχοντις Ιντδς, ώατβ άναΜνοιν άο \η ίοοιιαι ΑΙήαβοαιιΐιΐΡ, ΤΜίρΜιαΐ νίτο• <1α- 
«οηΐο• οαριπιΐΐηι ρο^ϋοα, άβηββ βιη§υ1Ι γφιμ 
ΙηΙΠΓβηΐ. Ροιίβο νβηίβΐιαηΐ Ιη αϋοταιη ςη« βι 
•<ΙνβΓ90 βηΐ ίοΜ» ραΠοοι, Μΐί• ΠΐαΐΜΐί 64 Μύ $ 
ΓΟΐί*. Οαο οιιιη τβηίδΜίιΙ, χχ^ΐαβ €0Μ6αηάαΙ>ΜΐΙ, 
οΙ «ο πκχΐβ θφΐ«1)αη1 ογΙιο. ϋαίικίβ ι^ΐίηοΐι ςιιΊ 
βΓ»ι•ι ίο αοίτΐ», ατηβαι ταΙΙο οίη^οοαιιΐ, λ{§αΓα•ςΐΜ 
ΓυηαΌϋαηΙ, ςιιι ΓαοίΙβ πιυκυαι βαρβΠΓβηΙ : οχ α,αί* 
1)ϋ* <1βίη(1β ηιυΓΟ ΓμΊΙο ροΐίβοαίυη Ρποΐβτβ* Γθ5- 
βΟΓββ Κια5αϋ Τβιηίτββ ϊυ&ΐετ ά^αο ηαϋΐα, ςο! 
•οβοβιιιηι ιηιίΓυιη *«&ι«ι•|2ΐιαιιΙ «χεβίβί• ΙΙ^ηίο, 
ΐ|ο* «Ιϋίιιϋβ ΑΟΰοαϋβΐΜηΐ : ςαίϋυι εοοοΓοηιιΙιι, ηαοΗ 
η^ηιίιιο ΊηιρίΒΐΙοοΙα ρΓΟοίΑοΙιαηΐ : ρβΓ ηυΑ»ΐΑ ΙικΙβ δκ\ το τιΤχος, ές τήν τάφρον Αγοντος» έπβτΙοαββν 
Ανδρος διαχόβιβι Ικαατον τοταγμένοι , δια τον τρο- 
χού «Ισιων Ιχαστος * ές τδ πέραν το έγίγνοτ» της 
τάφρου, στογαζόμενοι ύπδ τον τροχού• *0ς δο κέραν 
γίγνοιντο, άνέβαινον τας χλ^μαχας, χα\ οΰτω (μουν 
τήν «δλιν. ΙΙατΑ δα «ολλο\ δντος αύτψ έν τφ ατρο> 
τοπαΑφ, έχουν τήν τρόλιν, ώατβ έπ\ τδ τιΤχος τΑ χώ- 
ματα Ανα€α{νοιν, χα\ Ανω διά των χωματοιν ήλ£οχ€το 
αύτψ τδ τοίχος.. ΕΙχχ δέ χα\ αλυχτάς ας μυρ(ους, χα\ 
δρύσσοντος τΑ τιίχη, έκ\ μιτβώρων -ξύλων χαΑβιβτι* 
χοσαν. ΜοτΑ δι ταύτα πυρ ένιι\ς ^ά ξΦλα, χβ\ οΥς 
έχαίοτο τΑ ξύλα, τΑ τείχη ούχετώς Ιπιπτον, χαΐ 
ταύτη έαέπιπτον ές τήν πόλιν. Ούτω μέν ούν |ρα• ιιιιιγο Ι(κ» χηέΐΐίβι ΓυβυΐηΙ ίη ιιιΊ*ιιι• Ηί$ Ιηοα• {> Τομήρης τάς πολοις. •0ς δέ ήδη Ιαρ ύπέαπιινον. ιικκίίδ ΤβιηίΓβ• ίη ορρυχηιιΐοοο ιΐίοίυηι οίαΐΜΐΐυΓ• 
ν«Γ υι ]αηι ίΙΙαχίι, 1β£*ιί τ^ϋίαηί, «|αι τβΤβηο&αΒί 
Ιηάοηιπι Γο^βπι αΐίο ϊύ*%ηζ ηιαηιι αάνοαίοοβ, υΓ- 
Ι^ριηςϋβ ΟιβΗοηι ΙηίοΙβηηϋί• ηαΗβ αΙΙκαοΜ : 
πί^ιη ίο! ι!)6ι)ιιγ*• ^ίοο ρΓ0€€<ΐ€Βΐβιη, ατίΐΜΐΐα 
οηηί «ϋβιηρίο, (Ιοιηπαι οΙ)ίί«Μ. Μίο• αυοα,ιιβ ίατβ- 
1)3η\υΓ, ΙιιιΙογιιιο Γβ^βαι ιιοΐΐβ ίηιρΠαδ Γ<»αθΓ«(νιη 

€856 ΤβΙΌΙΓί. Η»0 ϋ! ΤθΟ)ίΓ68 ίαΐοΐΐβχίΐ, ΙβΓΓΟΓ 

ίιιβοη* ίιι]βοΐαβ οοΐ, ηο, •ΐ Γ«<1ϋ•$βΙ Ιβ^οϋο *ά Γ6- 
Κι:ιι) Ιιιαοηια», ίροββχοΓΰΗαιη «πη^ΓβΙ, Γϋ|ίοηοιοςυβ 
ηοοιΗίίοι &€<*αοο• θ£θυρθΓ6ΐ 9 «α ΙηΙ«ηηι οχΙ^τιιΊ• Αφίχοτο παρ* αύτον αγγ•λία, ύς του Ίγ|ών βασιλέως 
προαΑοία Αφιχομένη έπ\ Χορίην, μογάλ|| χο4ρ\ δοινΑ 
το τήν πόλιν έργασοιτο, χα\ έπ\ τους θησαυρούς 
παριών τού βαιιλέω; , τον τ» φύρον λαβών οΓχοιτο • 
χα\ Αποιλοίη, ώς ούχέτι έμμένοι ταΐς σπονδαΐς δ 
Ινδών βασιλ&ύς. Ταύτα μέν ώς έπύδοτο, ποριδχής 
γονδμχνο;, μή έτκιδή άφίχοιτο ή κροσβοία παρΑ 
βασιλέα; των Ινδών, επιών χαταοτρέφοιτο τήν δα»• 
του χώραν, σχδντος αυτού ΑμαΛ τους δπήλυδας πο- 
λέμους κα\ Αμα έσήίί αΑτδν, χα\ τΑ Ανθρωποι• έν 
ονδβν\ έοτηχοτα άσ^αλιΖ, χα\ δοινΑ ποιησΑμονο;, * Ι/τΑτοι;. Λ. *Ι ίη €. ΝοίαΙο ω•Γρραιβ«. 

11 5#γ Μα ηιαπΝκ. Ηαϊίηΐ. Ρα/ο Ιέμηάηηι προσβάλλοντα. 51* (λ ηη§; βΐ. α/Γ. ιιΐ5 ϋκ κΕΒϋδ τυηααβ ιιβ ιη. ιββ 

τοος Ινδοί»; κρέσ&ις έξι»$ρίοαι Ις αύτ&ν ούτως Α οοοοροΐο 06ΐ1ί&. δίαιυΐ έΐίιιη γοπιπ) Β.ΐΜ*η*η)ηι αναβην , ήλαυνβν ώς ιΤχ€ τάχιστα έκ\ Χκρίην. Τόν 
τα Παιαζήτην έχων μιο* εαυτού, χαι τον κάβα αδ• 
ικ ν χοΑ οοΙένα λογον έκοα?:θ αυτού Τεμήρης, ακέ- 
δρα έιΑ τήν κατρψαν χώραν. Παιαζήτην δέ δπο λύ- 
πης νοσήσαντα , τ•λ«υτησιι τδν βίον Ιφασαν. ΟΟτω 
μέν ο&ν έτβλιΟτησ• Παιαζήτην 6 Άμουράτβω, άνήρ 
δρμήν τ» χα\ τδλμαν έκιδβιξάμινος , δκοι αν καρ*- 
γένοβτο, άξίαν λίγου. Κα\ τόλμη μιγάλη •• άκοδβι• 
ξάμσνος Ιργα , χατά τι Άσίαν χα\ Εύρώπην , βασι- 
λ*νσας Ιτη κέντι χα\ «Γχοσιν. *Βν δέ οΟτω; αυθάδης 
ώστι μη6«ν\ π*ίΟ«σθαι ώς έαυτψ δα££ούντως χωρκίν 
έπ\ τονς κολ*μ'.ους. Έτιλιύτησ* Λ έν τ*, Ιωνία, 
διαχαιμΑζσντος αυτού Τιμήριω τ&ν στρατον. Ό Μ 
Τνδών βασιλιύ; ούτος έστιν, 4 των εννέα βασιλέων Β εοτκΙΗΙο πιβηΐβιη ιοηςοίΜΐ, ηιιχ ΐιΐιΙΙο ίη Ιο€ο β»ΐί« 
βηκ&α ΙΐΗ«ιΐ|ΐιαι^€ΜΐΜ»ι•ιβ ρ&ΐΗαΓ. 06ίηύ6|Τ»• 
σίΐΟΓ ΓθΓ6η<, ΙιχΙοΓαιιι 1«$*ΐοβ ι<Ι*ι ΐιιιρικίβιΗΟΓ 
β!Ι)ΐ οοιιΐϋηιοΐίηη» Γ6€ί**6, είίΜο αςιΐιίιιβ ΟΙιβΓίαιπι 
ρΓοροτινίι, 4 > •]3ΐΚβιη 61 ΟΙίιιηι 6]μ8 Βίαιη νρΐιβιιβ, 
οιι]θ8 ρλΓνιιιιι ιτκρκΐΐυηι *χ%. Ρ'οίηάβ ίιι ρ»ΐη•π) 
Γιΐ0» βναβί! Γβ^ίοηβπι. Ρ«]•ζηγπι αηίβηι ΐηκΗιιι! 
ρρ« ηϊηιί» 3Β$ηΐυαΊιΐ6 8β »βπ>Ιοηΐ6ΐη, ίαίο ίαη- 
€ΐυη 6••©, Ηιιηο νίι« «χ.ΐιΐ!* Ιι*|>ιιίΐ Ρ»]ηίΐβ•, 
ιηίηΜΙθίιι Ιιιιη ίπιροΐιιιη •ιΐ(Ι*6ΐ»«)ηιιο οβίίΐιάβη», 
ηικκυιιςικ ρβΓτβηίβββΙ. Αηηίβ Γβα,ηινΚ ^Ι^ίηΐΐ 
ςιιϊηςυο, Γββ ρηκίι»» ίιι Αιίβ ΕηΐΌρΰφΐβ £6Μ秕 
Αάοο «ιιΐβπι ρτκΟιαιχ* α ΐβαιοταΗιΐΒ 6«1, 111 
ηαιιίηβιη πιοηβηίσηι ΒβςιιβίΐΐιΐΓ, «θ ι'ιΜ βοϋ οοιι- τσδνημ* Ιχων , Τζαχατάης βασιλιύ;. Των εννέα δέ βάβΓσΙ, <]ΐι»ηοΌ ίΐιηαΊιιη βηιΐ ίη ηοβίο*. Βιβρίητίι βασιλέων βασιλέα γινέμινον τούτον, τδν δια τους 
ΙΙαοαγέτας, στ^ατσν μέγαν έ«\ Τβμήρην έπιΐτέμ- 
4«ντ« λέγβται. Τόν τι Άραξην έπιόντα Βιθ6ήναι # 
»α\ τα «λέ«β ταύτι^ τή; χώρας χαταστρχψάμινον ν 
Ιχ*οίχ•ι> αίθις Αλσχωρ^σαι. Χυήνης Μ Χ€ βασι- 
λ<ύβ« ν χα\ *1«4ίας ν χα\ Ζυ«ρ(σης •', χαΙ διήηι αύτψ 
ή χωρά &«Λ Ταπρο6ανην νησον, ές Ίνδιχήν θάλασ- 
σαν, Ι; ήν ο! μέγιστοι της ΊνΙιχής 1 • χώρας κότα• 
μο\ έχ5:6ο0σιν, 8 τ• Γάγγης, ΤνΛς, % Ανυ0(νης ν 
ΤΙασ«ης **> ΊΓβρασττ|ς 9 *Τφασις, μέγισκοκ βή οΐτοι 
δντβ; της χώρ«<• Μρβι ο 4 ή Ινδική χώρα άγα&α μλν 
«αλλά, χα\ δλβον «ολίιν, χα\ δ τι βασιλιυς ξυμϋά• 
σης της χώρας 6π* αυτδν γινομένη^. Όρμώμινος ίη Ιοηί», €υιιι βο Ηι ΙιίΙκπι» ηιονίββ^ι Τ«η»ίπ β. Αι 
ΙικΙοηιιιι κι, ιΐβ ηιιο ηιιιιε τβτΐΐλ Γαείιηιτβ, ιιηηι ββΐ 
^6 ηυιηβΓΟ ηονβαι Γ«ρ«ήΐ «ι Τζ3€ΐι*ι•« τβχ αρρέΙ- 
1»1χρ. Οοιηιιι βυηι ΓυίβΜ <Ιβ ^ιτβ^ ηονβιιι ιΊΙοπιιη 
?*%ηια 9 φύ ρβΓ Μ«αμ^ιι• «ΐΛτΗηηι τη»(ναιη 
οοηίπι ΤβηίΓβιιι ιοίίίΐ* 1}\ή ΐΓ»τι«ϋο Αγμ*, «ι ρ|«. 
πιςαβ Γ6§ίοηί$ ραΚβ ςυ« Βΐφ[θθΐα ίιι Τβιηΐη, §υΙ>- 
ιοΙλ, (Ιοπιυη) ΓβνβΓβυβ €$ι. 8ιιο ίητρ6<ίο ρβηρηΐ 
δνβηι, Ιηϋί» 61 ΟΙ»νρη»α. Ηυ]α• γ^Ιο ρ•ΐβΐ τι! Ι η 
ΤιρίΌΐκηβη ίη•πΙ»ηι, ιι•ςυσ ίη Ιη^Ιοηηι ηΐΒΓβ, {η 
ςικκΐ ίΙοΓβΡυηΐιΐΓ β^η^βι, ΙικΙιι», Αιτν^Ιιιββ, Β/- 
<)λ8ρβ• 9 ΗνϋηοΗ*, Ηνρηυίβ, ΟανΗ Γβ§ίοιιΙι ίηίυβ 
ηι«ιίιηΙ. Ιηάί» «ϋΐβπι Γβ^ϊο ηιυΐια $υρρο<ΙΙΐΜ Ικηια, Α σδτος άκο τ^ς ύ«1ρ Γάγγην χώρας, χα\ της παρ- £ ηι^|ΐιαη?ςιιθ ΓαικΙΗ ΜΐοϊΙιΐβιιι : β«θ ιοιίυι ΙιιάΙ» αλΙσυ ΙνΙίχής» χα\ Ταχροβάνης» ΙΜεΤν Ιχ\ τδν 
βασιλέα Άχαταγίης Μ 9 της χώρας τής Ιντδς Γάγγου 
χαΙ Τν•Λ , «Α χαχαστριψαμσνον τήν ταύτη Μ χώ- 
ρατ, τΑ βαβΟαιαΊν ταύτη δή τ{ χ!Χ•ι ποιήσασδαι * 
(νμ^«α« ΒΙ τστσ γσνέσθαι Οφ* ΙνΙ βαστλλί* ξύμκασιν 
τήν Τνδιχήν χώραν• Ν•μί£ουσι δέ ούτοι 0•ο1ς 9 οί τι 
τήν Χατ«γΙην χώραν οΙχουντις, ^Ανοίλω τι χα\ 
Άρταμιν φ χαΛ δή χα\ *Βραν• Φωνήν 6* σύ τήν αυτήν 
σαέατν Ισνται» Αλλ*1ς Μνη τι «σλϋ διηρημένα, •ύ- 
ν•μαΗαι 4*\ «λβ<στων δή άν^ρώΚων, χατά τ€ «δλ<ις 
χα\ χώμτς. •νσ!ας δέ άναγουσιν, ί«χους μίν τψ 
*Α«Αλωνι, βσός δ* τξ "Βρα, τ| δ« ΆρτέμιΒι Φύουσι 
«αΟας ΑρτΙως ή$άσχοντας, ανά πάν 2τος. *:ρ«ι δ* ή 
χώρα α&τη «υροΙ»ς μίν Μ «ιντιχα&χα πήχΐις , Ιαιρ€ΓΪιιιιι μ6η« Ηυηο Γ6§ι*ηι βσΐ, ςηί ρπ>Γ6€ΐα« «ϋ οι 
Γβ^ίοησ ςηχ τυρτ* 6•ιΐ{«ηι «•ι, «ι α η••ΗΐΙιηι 
Ιιά\& ΐΌ|ίοηβ, ΐιβ€ΐΐοη • Τ*ρΝ>Κ>*η6 Ιησιιία» νβηΗ 
ακί Γβ^ ιη ΑοΙιαίακίβ, ςυ* ΙηίΓα Οαη^βηι οι Ιηάιιο) 
6<1 §Ιίΐ. Ον« άβίηϋβ βικκ <1ίΐιοηι α(1]60ΐ• 9 υΓΐ>«οι 
«]η• Γ«|ΙοηΙ• Γβ^ηΙ •υί 3βιΙ«ΐη ιΐϋοΐιηνίΐ. Ειίιιϋο 
αηίαβ ΙηιρατΙο αηΐτβηι |υΙ>€Γη«ΐυΓ Ιηάία. Κ«κ ί•ΐβ φ 
ει ςιΐ! Οηΐΐαβίλπι κ^Ιοηβη ίηοοίυια, άεο% «βββ οβιι- 
•€ηΐ, <|αο• €οΙαηΐ 9 ΑροΙΙΙιιβηι,Οίιηιηι ^υIιοηβη1(|ιι€. 
ΟίνβΓβλ ίηΐβΓ σσ ιιΐηηΐιιτ 1ίη^ο> : Ι)ηο<) βϋίτη οιιιιιί- 
1>αβ βιιΐθπι σβί. δίςαίϋβιη ίη ρΐυηπίλΐ ϋίβϋΓβΐί £«ηιβ$ 
νβ^οηΐη^αίιοικίιηιβίιοηιίηιιηι ηυιιι^ο ίασι Ιη νίο•:β, 
ςααηι ιη ιιΗ)ϋ)υ8. νϊοΐίιηαα ΙηιηιοΙαηΐ βίιυοβ ΑροΙΙϊη•, 
^>οτ6I^υηοη^,^^»η%ρι16ΓΟ& ]ηηι ριιΐκκέηΐββ. Β,έο ώς λέγιται*•, βασιλιχούς - χαΙ χριδάς δέ τδν αύτ&ν ^ ΜοΗβοίιΓΓοςυβηΐιηΙιΐΓςυοι^ηηίβ.Ηβ^ίοίβϋι ρΓοϋυ- τρέ«ιν 9 χαΙ μιλίνην, ές τδ αΟτδ μέτινος• Καλαμ(- 
νοις Λ ηΜης χρώμχνοι διαπορ•μ•ύουσι τον χοτα- 
μσν. Φέρσι II ή Ινδιχή, ώς λέγουσι, τοσούτον μέγ€- 
•ο;, ώστι ύ«Γα6τον τδ ναυκηγιΥσδαι πλοΐι μιδίμνων 
τχσααράχσντα *Κλληνιχων• Τδ μίν γένος τούτο , ού 
κίνα γνωστόν ήμϊν γινομινον, κολλάς απιστίας 
καρέχαι, μή κβέΙσσΦαι κ«ρ\ αύτων δσα κυνθάνομαι. 
Ί1 τα γάρ χώρα αύτη, κρόσω εκποδών γινομένη, ού 
κάνο έκιτήθ€ΐος Μ ιΓσω οιχΗταί τ« χα\ δκοι Ιχιι 
ήδων τι χα* διαίτης. Γένος μέντοι Ισχυρδτατον γι- €ίΐ # αΐίλπιι 6«Ι, Γηιιΐιοηίαηι, οιι]ιιβ :ι1ιΐΐυ«1ο €Χ6σι1ίι 
ηυΐηϋβεΐηι €<ι1>ιιο* Γβ^ίοβ : ββ Ιβηι εΐίκη ΙιοηΙοο «Ιιί- 
Ιυϋο €&1, βίηίίϋΐβΓ ©ι ραηίοο. ΑηιικΙιιιβίβ ηυΐβιη ιιινί- 
1>υ» ιιίβηΐββ, Ουιιιβιι ΐΓαίίοίιιηΙ. Ρβη γ^{ ίΙΙα, βίε 
βηίηι Γαηι» ηαί>€ΐ, αΓυηιϋιιβιη Ιβηΐβκ ηΐ3^ηιΐιι<1ΐ•ιί$ # 
οι 61 63 «(ΙΙΙΙοβηΙϋΓ η*νββ, ^υ« €&ρίοιιΐ ηιβιΐίιαιιο» 
Ογχ^οι ςιΐΜ)Γ*§ίηΐ». Αι |βηιιβ ί&ίαιΐ Ιιοηιΐηαιη, 
ου» ηοΐιια ρ^Γαηι »ίι οο|ηίΐιιηι 4 Πι υι μΐιιπιιι* 
ςυ«ϋ6 ίΙΙίι Γβηιηΐυρ, ηοΙΙαιιι αρο<1 ηο$ Οϋβιη ί». 
νβηίοηΐ. Ν*ιη οοιη Ιηαι» α ηοΜ$ ςαιαι Ιοη^ί$^ηβ ΝοΙαΙ® ιηβΓ^\ηβΐ6δ. η μιγέ&α. ϋ. αϊ ίη *φηΙ. * Σιήνης. 
Χαταγ. Μ ταντην. Β. κ Ι ίη ίσιιΐ. Μ Βυμπρ. •• α/. Ινδίας. » Ύδρώτης Λ. Ύδοάσπης, Ύδρα<(ττης. 
4 • λέγουσι, α/. *1 ιη €. " 1πιτηδ€(ας• Β. «1 ίη €. 167 ΙΑΟΚία (ΉΑΗΧΚΟΝΟΥΜΪ Κ8 

8ΐιΙ>ιηοΙ* β»Μι«Ιιιγ• Ι^ηοπιΙυΓ φΓιΙιιιβ ηιοπΊνι• Η Α νδμονον τοπαλαι&ν, τους η Πιρσών βισ'.λιίς. χα\ 4|α• νΐοΐαο ΓΑίιοιιβ ΙβοΊ οΙαπΙιιγ. ΙΙοο ΙιοηιΙηιιιιι 
§βηιιι γβιιι γοοογο ρΙιιηιιΐΒΐη 87 ρτ*&ΐ>™* ΑηΐΙ• 
«ΐιιίΐιιι, ΡοΓΜηιαι 61 ΑιβγηοΓΜαι Γ6•£β αηί Α$1»βι 
ίπιρβηο ΐ6ΐηρβΓ0ΐ>*ηΙ οοΐιιίββϋ Γοη» ιοβοΙ. $6«ιίη- 
ιιιίι <Ί €γηι& €«ιηυ;*'ΐ8 ΟΙίυ» Αηαβηι Ιπιιΐ8€•ιι»Ιτβ• 
ψιθΒ<Ι«ιπι ι绣ΐι*αι ΜΗ ιποΐβιιι 60 «ογιογββι• Ν*ιβ 
56ΐιΓΐΓ»ηιί$ Αε&νΓίοηιιη Γία,ίηχ, •ηι>* €οηΐΓ* Ι»<Ιο- 

Ι ΙΙΙΙΙ ΓΟ^ΟΙΗ ΒΙΟΐίηΐΙΙ •ρρΐΓ2ΐΟ *.0?€Β•, «1)1 §0111611 

ΜΐρβΓ^νίΙ» οίαάο βιιοηΐΜΐ ιιιμΙηιο ηοο«ρϋΐ 9 οοιυοιιίι. 
Ργ&Ι6Γ6» €νι•αβ Οΐίιι• Οηιϋγβί* ΡβΓΜηιηι γοι, Ιη- 
|6€ΐο βυτίο εηιιι Μ*8&«α,6ΐί8 Γθη*Τ6*8<ΐ8, ίη &Γ**ί«- 
» ιιΐ) ιι ιη ρ?χχίρίι*ΐιι§ €44 ροΗουΙυιιι, Ιΰΐ ροτοιιιρία• ο 
ιιιιιϋβΓβ Μ»γ* ΙΙ•883£€ΐ»Γυιη Γ6£ΐιι». ΤβΒίίκι, υΐ 
χΙΙ*ιιιβι ββΐ ηυ* ί6α*$€ΐ Γ6«/ΐ8 ΙιμΙοπιιμ Ι«φ&Ιίο, Άστυρίων, ηγουμένους τη; Άσΐκς, 6«ρ*«χύ«ιν μσν 
τους Ινδών βασιλείς - έικί τβ Σεμίραμις χα\ Κύρος, 
6 του Καμβύσου τδν Άράξην διαίίάντος, μ*γάλω τ£Ί 
κολέμω έχρήσαντο••. *Η τ« γ*ρ Σιμίραμις των 
Άτσυρίων βασίλισσα **, ΙιΑ των Ινδών βζσιλέα 
έλαύν•υσα μ*γάλ|; παρασχευ*,, Ι«Ι τι τΛν χοταμδν 
διέβη, *κ«χρ£γ*ι τι χαλκκώτχτ*, χα\ αυτοί ταύτφ 
Ιτιλβύτησ!. ΙΙκά Λ ταύτα Κύρος Α Καμβύτιω Π ι ρ• 
σων βασιλεύς λέγεται 61) τδν τε *Αράξην δια€ά\ 
χα\ διαγωνισάμινος ιτρδς ΙΙισαγέτας , Ιχρζξέ τ* τ 4 
χιλεχώτατα, χ»\ αυτού ΰπδ γυνχιχος Μοίρα; της 
Μασαγιτών βασιλευούσης άη»9αν$Ν. Τεμήρης μέν 
οδν. ω; δπο του αγγέλου ειτύδετο τ* «ερ\ την τ:ρε- 
σ£είαν, του Καταγίης % * βασιλέως, άπήλαυν-ν ώ; ιιιοιίιιι» ΓβΙοΗυΐβ €!ΐ6Π*πι 86 Γοεβρ'α. Ρ:»)8ζι1ββ,ηΙ Β «Τχ* τάχους έπι Χερίην. Παιαζήτης 51 • ως εΓρηται, *υρ» άίχίηιιιε, ίη ίιίη«;Γ6 ρι-χ» α»α,ηΐυ<1ίΐ)0 υ*ΙιΐΓ8 
ι)«τϋίΐυιη λοΙτίι. Μθ8β8, ΡίριΙί* ηΊίιιε, <Ιίιηί8)ΐΐ8 * 
ΤβηΤίΓΟ, ίη ρ*1ηαιιι ρΓοΓεείυε οβί η^ίοιιβιη. Η«χ 

Τ««ΐίΓ€8 «Ι ρ€ΓΤ€Ι»ίΐ Ίη 611901 1*0$! 301, <|ΙΙ« 2|| Γβ^Ιΐί 

ιτιιπιη αΐήη(!ϋΑοΐ ( •ιιηιιιια (Ιιΐΐ^οιιΐίλ βχΜΉΐΐ!»* βϋ. 
Πβίηθβ ηο8ΐΗί ιηί»ιιο ιιιιορίο, υοΙ!υιη ειιπι Ιιιϋυπιιιι 
Γβ|β €ΐ ρτοί68*ο β€Γί>1>ϋ. Ι1αιι«Ι ιιιιιΐΐο ρυ$ΐ ρ«ι ίηίοΓ 
ιιΐηιιιιηιΐ€ οοηνβιιίΙ. Τβιιιίπ ιιλΙϊ βυηΐ ΟΙϊί, δαοΐιηι- 
ι|ιυ• 9 Ρ«)9»ςυΓ€ΐ βΐ Α1> ίυΐ^υρίιβ». δβοήηιοΐίυηι 
Ι' Ιίαιη ηίΐιι ηιιχίιηυηι Γ^ηο ρΓΛ-Γβοίΐ. Ιριο αυΐ^ιιι 
»ιηοή ορεΓαηι ύ*ηβ, Ιοΐιιιιΐ(|ΐιβ Ιιιιίϋ γοϊ εηηιι&'Μβ 
8β ηι»η€•ρ2η8, ιβογΙοπι ΙϊικΙοιιι οΙ»ϋι. Αίιιηΐ, Τοιηί- 
Γί*οι Ιίϋί<}ίιιβ Γ«1ί.)008 αιοη&ΐβ* Ιυη^β 8ΐιρ€Π8$6• κατά τ^ν ς6Λν Ιτβλιύτη«ν, υιηνιχ6€\; ές τήν μέλαι- 
ναν 6γ.ο λύπη^. ΜωΟ^ης 21 6 «αί; αύτου, άφιΟιΙ; 
&γ.6 βασιλέως Τεμήρη, 1«\ χ Ι) ν πατρψιν χώριν 
όφίχιτο. Βασιλ£υς 41 Τβμήρης, ώ; έγένιτι ές τά 
βασίλεια τι έαυτου, τά τι έν τ} αρχή αύτου καθιστή 
ή ΙΜχβι κάλλιστα Ιχιιν αύτψ . κα\ προς τήν Ίνόων 
βασιλέα οΊ«νιχΟι\ς, Ιτ.ολέμιι. Μιτά 61 ταύτα •1ρή- 
νην τι έποιήσατο ? •φ' ψ τι ξένοι τ« χαλ φ(λοι ίϊνιι 
όλλήλοις. Τουτψ Ιγένοντο «α!8«ς, £αχρουχάς τ* χι\ 
Παιαγγούρης, χα\ Άβ&υλατούφης. Σαχροΰχον τον 
κρ»σ€ύ«ρον πα?οα αυτού χατέλιιη, βασιλέα άπο$«ι- 
ξάμίνος. Αύτος 61 «€ρ\ Ιροιτας Ιχων , κα\ ενταύθα 
πολυπραγμόνων, έτιλιύτησι. Λέγιται γάρ δή Τ<μή* Ν«αι 3(1οΙο&ε6ΐιΐ6• ίιι €< Π8| ονίο £110 ηιιιΐίιΐ'β* β ρης μάλιστα δή &ν0ρώπ«»ν Ις τοΟτο ύιώ φυ?<«ς ΓθΒ8ΐυρΓ&Γ0 |υο«υ»(, «ίο ρίονο^η» ηιΙυΓλιιι, ίιι 
ί|)§β ιΐβίη^β €οιγ€ ρο8β£ΐ. Οηαηόο ιυίβηι ΓβΠοΐί* 
ίΐιιοΓίοιιβ »(1 υβΙΙυιιι ρΓΟίΓυο^ΰΑίιΐΓ, ΙμΙΙο οοβίοοιο 
λ6 8θΙίΐ3ΐη Γ€άίθ9ΐ Ιίοιύίηβιη, ηαΙΙο ηιοιίο ςιιίϋΐίοΓ^Μΐ 
«Ιϋιηι 84Χ•ΐ»Ιυ5. ειίιιιι ο&ΐυια »ιι* νίαι Γ»€βΓ6 ηοη 
γγ•1>«Η, ΙιΐχυΓΐθ8ίθΓ€ΐιι 8οευΐυ8 τίοΐιιβ ηϋοηβιη• 
«|ϋοη&({β Γβί τβιϋΡ» ίικΙυΙ^ΟΓβ ρθ8•οΙ. ΤβηίΓβ 
«1«ίοιΐ€ΐο• Ηα^ήηΐϋΗυβ νίτ ο«ΐ€η *<|ΐΓιΙαΓ» 8ΐϋΐ1ίο• 
»«», οι ρΐ€Γυιικ|ΐιβ οαηι 0ο1ιίιηι& 1<χά*η ]«Μ§βη•, 

ΐΠΙΙι|ΙίΐΗί(2ΐί84|Ι1β 3ΒΙ9Ι0Γ, Τϋ%»\ (ΙΙΒβΓΙΙΜΒΐ* ΙΟΟβϋ. 

1\ικά ι»ηκη ιηιιΐΐο ρο&ΐ, «ιοβϋβιιΐβ 6 νίνιβ &ι- 
ι Ιιιιΐΰΐιο, Ρ3]:ιΐΐ(ΐΐΓ6• Τβιιιίπ• Πϋο» Β»1υ ηιίηίιηοβ, 
η•^ηο ρ•ιίΐιΐ8 681. υιιο^β οί ιιοβ ιϋπιούυηι ϋβηβ 
4«ιη ίΓαΐΓίυαβ εοιινβιιΐι : νβπιηι ίΒΐοιίείΐί« ίηΙβΓ &χ0ηναι 9 ωιχ€ νιανίσνους εναντίον αυτού γυναιξί 
Χ£λ«ύ«ιν μ{σγ830αι, ώστ« χαλ τΙ|ν φύσιν 1ρ«6(£•ιν 
αυτού 1«\ τούτω Μ • *β; 61 ά«6 ερώτων γένοιτο, Μ 
πολεμίους αύτίχα 61) τρέπβσίαι , μηδένοτι ήσυχίαν 
άγοντα. Κα\ έξυβρίσαι 6Ί^ λέγιται τήν φύσιν αύτου. 
ές τήν δίαιταν «βρ\ αφροδίσια γενόμβνον. Τού^υ 
μίν 61} τιλβυχήσαντος , Ισχο τήν βασιλ(ίαν Σαχρού* 
χος, άνήρ τά χε άλλα Ιχΐΐιχής, χαλ τοίς ιηριοίχοις 
ταιτολλά σιπνδδμινος «ο χα\ ήσυχίαν άγων δατέλη. 
Μ:τ* ού κολύ , τ•λιυτήσαντο< Σχχρούχου τον Τ«μή« 
ρ«ω, Παιαγγούρης δ χωτιρο; ιταΐς Ισχ< τ!|ν βασι- 
λ«ίαν, προς τους άδιλφοΰς αύτου θυν€χΟ«ίς. Ούλίη; 
μλν γ3ιρ, τήν τ€ Καδδουσίων χώραν χα\ τήν Ύρχα- 
νίαν χχτέχων, «ρδς *Α6δυλατούφην τον άδιλφδν 6κ- ίρ80» ο&^ηιτυοί. υΐί68 6ΐιίιιι ΟΐιΙίΙοβίοηιαι Γ6|ίοικ:ηι Β νιχδιίς, Ιχολέμιι. Κα> ως Πβιαγγούρης •• έπαγδυβ- 

νος , τήν τι χώραν άφιΡιβτο , χα\ αύτδν (ωγρήσας, 
•ίχβν 4ν φυλαχ|). Μετά δέ ταΟτα τβλβυτήσαντος 
Πχιαγγούρεω, Τ£οχ(ης" ίσχβ τ^ν βασιλχίαν. Πρ^ς 
τούτον Παΐμχούρη;, των Ιννέα βασιλέων, έιηγαμέαν 
κοιησάμενο;, χα\ έ«ιστραφ*\ς •■ Ισχι τ^ν βασιλβίαν • 
χα\ τά Σδμαρχάνδη; πράγματα χατασχων, χα\ Ιν- 
δών συμμαχίιν έκαγομονο;, χρδς τ§ τδν Τζοχίην 
α^'.αγγούρ<ω έπολέμβι «Βίδα• Τ{οχίη; μέν ούν, τους 
τι ΣχύΘα; εναγόμενος, χαΐ της *Ασσυρίων χώρας 
βαοιλιύων, έπ\ Παιαγγουρην τδν άδολφδν τδν τ• ^• €1 ΗγπΉΐιί&ιιι ΓοΙίιιοηβ, ίιιίηιίείιΐαι «υβοίρΙβΒβ αά• 
%βη>υ* ΓπΐΓ6ΐιι ΑϋοΌΙ^ΐιιρϋΰΐιι, οαηι οο ΙχΊΙιΐιιι 
^6Γ6ΐ)34. Ι\ι]αηκιΐΓ08 αϋνοιιίοιίδ, Γ6{ΐυηοιιι 6ΐ »*1ί* 

Ι)Ι6ΐ>»1» 61 ίρβΙΙΙΙΙ 63ρΐ!ΙΙΙΙ III 6^Γ06Γ6ΐΙΙ ΙΙΙΪΐίΐ. ΜοΓίΒΟ 
4ΐβίθ()6 Ρϋ]3Β2"Γ6 ν »|1 Γ6£ΙΐΙ ηΐ00€ΓλΙ1Ι6η 6Υ2ΐίΐ 

Τζο1ΐ68. €υιιι Ιιοο ΰΟΙιιίΐ^Ιβϋΐ ]υη£6Β8 Ρ•β«ηιρυΓ65 Φ 
υηυ& ιίβ ιιιιιιΐ6Γ9 ιιυνίίΐιι Γοςαιίι, οι οοην6Γ8«5 Γβ- 
{ηυιιι 88 οοουμ;ινϊι. ΟρρΓο&8ί$ οιιίιιι οι οοουρ&ΐιβ 

86ΒΙ3Γ6ΐΐ»ΙΙΐΐ8Β ΐοϋυΐ, €0ΒΐΓ^€ΐΙ8 6ΐί«01 ΙΐΐϋΟΓΒΙΙΙ 

αιΐλίΐίιο, ϋϋΐΐα ροΐϋι Τζοαίυιη Ρ^αη^ιΐΓί» ΑΙίυιη. Μ έπιτραφθιίς. Νοίυΐ© 0)βΓ^ηα1β5. 

έλλωντ< 

Παι»γγούρυ. * Τ Κιοχίης, €ΐ%η(τ*. ΛΙ. *ϋη€. Μ μιγάλως τω πολέμω ιύδοχίμΓσαν. 8ηρ€ηοήρΙ*Μ, Ισοάλλωντο. *• βασ•.λ\ς, Λ. «Ι ί« €οηΙ. * Χαταίης• 
ΑΙ. ηΐ μ €. " τούτο. &ι* *ϋ«ΐΝ ί« »»*, *« α/• «ι ιχ ς. >« " *- - * ' ιβι οε κΕουκ τυηααδ ιιη. ιιγ 

λΐ /«* Ειίφιρί , ΧβΙ βτρατιυ πάιι 
ιη«, χβ\ 1<μαρ)ΐά*Εν *»ρι » 
ίβηρ», ίών Ιννία ρααιλιΐ ',ιμμβχι,ι χρι-,ίάμίνο; , 
*βΙ 1* τφ Τι6ρ(;υ χΐΐιιι ι,ίι'μονι Άααυρ^ω', τα 
^οβίλϋΐ *ι.ιΐ]οβμιγο;, «'ί; η «Εν Λιυχαρ'β; πο•ι- 
μώνί.ΐΐίλίι, χ*1 ία,.,ιχίτιν τιίλ'.ν ίπολιίρχίΐ,τα μΟ 
ΚαραΙΧ&νχΐΜ ρα,ι/.ιια. Τιβρΐζη ίι γο*ι,- ιΐναι μΐ- 
Ι^γ κ χαΐ ι'.ιΛ)μ«ν. ιοί ιών ίν τϋ Ά «Ια, μιτί γε 
ϋίμΛρχάνΕι* , (ρί))ΐ4ιων τι ηροαοΕψ, χι\ τί, ίλ'β 
*νΐαι;ιον'+ κροίχουαα ■ πί,ράί τι τρέψιι ή χώρα 
■ δ:ΐ) μ/;ιξάν ϊι χαίΜιτην «οιονμίντ;, χαΐ τήν Ζα- 
(.«ΐίη. ίμιίιιιι. τΜριι ϋ χαΐ Κριμίζιν οτρ3ν ΐι&ιω 
χ3«•,ύμοον κβρφνρίν, «ιρί τα Ιμάτια, τί Ή 4*Ε 
Ιρία» κιΐ αηρών , ραφήν ΙνΕίίχνύμίι• βξίαν Ιόγου. 
*Ε«* (Χ τ&ία τά 1» τζΕι τ», χώρα, Πίριών ιών Άτ- 
ΟμΙ*»ν χαΐανμί ν»ιν. 'ϋοη γαρ έ; τήν Άτίαμίων *• 
%>ι*ι)[» «ρΛνιιι , Ιΐίριαι ΤΙ ούτοι ίύμπανίϊς , χ«1 
ι| ΙΙιρΐών «*>>ν$ Ειαλιγονται, Οίκοϋβί τι Ταβρέ^η 
τι χ*\ Κατ(ν4ν, χα\ (ΐιγιτίην, τιολιις «ύΕ«(μο<αί 

τί ; Μ ι, ίων χ•1 'Λαονρίων χώρας. ΣαμαχΙΐ) ΕΙ κρΕς 

τ{ ΆρμίνΙων χώρ^ ψκημίνΐ], πΑις ιύίαίμων τι 

κ»; ποιΐί4ϊΙ3ρω!ΐν; ( 4*ΊΛ τΐ,ς ΒυγατρΕ( Τ£οχίιω", 

ΚιραϊιοΟ?(ΐιι 11 γυναιχ'.;, έγίνειο Τζανισ3; " παϊ; 

Κ.ιραΙ•οϋφ>(ι) , Τίοχίιω ΕΙ Επίγονο;. (Λτος τι Ηι- 

γίιτί^; τή; ΒαΕ-ιλιΙινι; Ικηρξί , χ*Λ Άβιυρίο» τήν 

(. μ. «*ταβτρΓίάμινο«, ΤαβρΙίη τ ε ίαυτώ ύτ.τιγα- 

γιι». κ«1 *ρΕ; τον Μκαϊμ**ιί;•*<ι> παΐόα ίιικώίμίι. 

*ε«ιΜβας ίΐ *ροί ΆιζιγγαΟιν *• ίπολιίρχιι τιαρα- 

ιτιι,τίμι»θί , Χ>\ τήν Άρμινίοιν Ιντοί Εύφρατο» 

χώρ-χν Ιτϋγχβνιν οίβαν, Εκηγαγιτο. ΜιτΑ Μ Ι^οκ-Ίω π»«ΐν( άρμημίνου Εγ,Ε ΣιμαρχΙνΕης, τήν 
« ΒιΕνϊώνι ΙκοΙιΕρχιι. Και βίιτΕν Ετιιίντα οΐ, 
μάχτ• ΐΜκρΑτηβι. ΚοΊ τήν Ββίυΐώνα Ιλών, ίτιΐ 
Τί£^ίζι\ Ιλαννυν , *ς τίνΕ* συνΕιαφιριι •Λ•ι ϋίλ«- 
μ*ν. Χ*•ανΐ){ μίντοι Ε μ«κρΕ{ ΙχίνΕίριω τοΰ τΕ 
ΈρϊίΐΐΤίύιν βιαχατίχοντοΐ απόγονο; ών, καΐ χί,; 
Κ«ραΙ1•ΰΜ«ι μθ!ρβί , *ϋ\ τήν αρχήν «οριγένίτο 
τήν Άρμινίοιν, οϋνιλβ^νομίνων αύτψ " ιών τι Κα- 
ριϊί•^Βΐ&> «αι'Εαιν. ΟΕτοι γ4ρ ώ{ ΟηΕ τον ^οιιλίω; 
Τΐανιβΐ ΚαραΙ'θά;ια> καιΕΕΐ, ίν Σαμβχΐη πολιορ- 
«νμινοι. Ι» Εκίρψ »(χ•ντο, *ρο•(ίίονιο τοϋ Μπαϊ- 
ρ««ώρ.Μ Ε*βα1ι[ν Ι; τήν Ηηβικήν. *Ος τϊ«ιβ«ίί; τι 
ίιίΙιΐΛ. ΚαΙ Ακανέατή τι Ε Τΐανιοα« αποχωρών 
«ρίς τ'-ν ΗτιαΙμποΕρην, τα μίν ανμβα/Χιον, τϊ ΕΙ 
*Γίίίμ*-ί*ίί τήν χ< : -ρ•'' Ιαιίνον. ΟΙ μίντοι ήγιμΕνες, 
Ε τι ΜινΕιιίαΐ, Αίΐνη;, *«1 Σαρχανηΐ, *ΑλΕντις •• 
Οιι>;ήτΐΜ, τ γ, ν τ« χώραν ιαϊί\ο6ον, ίηικιλιύοντα; 
Τιμήρ«ω, χαΐ Ι; τήν Εαντοϊ χώραν χαβίβτατο Ιχα- 
«τ•;. Όρων 11 Ιαοαιςς βομβαΧΙομίνην αΕτφ Ιννα- 
ριν αζιΕχρΜτν, τήν Μ 'Λρμινίων χώραν ΙπηγΑγιτο, 
κ«1 τβ'ϋ« ΚιατητίοΟΐ ", χαΐ *ρΕ( τοίκ ΚοΙ,ΙΕ•,; 
ρ ΐ3ΐ» ;1; ΕχιγαμΙαν ποιηοίμινοί , ίΐρήντ,ν Ιποιή- 1Τ(Ι 

μί;Τ| τι Εχρα• & ΤζοΙίΐΊ αιΐιΐυΐβπ* 5ΐ)|]ιλ1, Α — )ΐίθΓ«τπιιυο Γΐ|ίι)ιι« 

), ΟΕ τλ'ι'ι α Ιυιμϋΐΐηι, ουιιΐπ Γιΐΐτβιιι Ι'α'ΐΛΐι^ιιΐΐτα ΙιεΙΙυπι ιιιπ- 

νίΐ, Ι π Ιιυι' ΙΐίΊΙΐί ιίείοΓ ΐΐίΐίιίι, ο( δϋΐιΐ3ΓΐΙΐ3ΐιι.Ιιιιι Ιη 

ιΐαίοιιυιιι ιοοβ|>ίι. Νβο. ιιιιιΐΐο ροιι ίπ ΙίθΙΙϊ ιοϋίυΐϊίοιιι 

αϋΙΐίίίΙΟ ικιιι <!β ηυιιΐϊΓο πιιϊι ιιι Γϊ^ιιιη, ΕΙ ΓΡ£Ϊ3 ϊ».-ιΙ.: 

Ιο ΤιΙμϊμ Αι^ντίοηκιι ιΐιΐ».• ομιιίβηΐι ΐοηίΐίΐιιιι, 
ΙινΙΙο Ι»'«£βιΙ>ιΐ 1«αηΜΒ ϋυι;οπ : έϋϊπι δϊηιηΐΐιιαιιι 

ΟΐΐΜΊΙΙ,υΒΓαίΙέΚΪϊ ί^ίϋΙΙ, 0[ΐρ>'£Π1|ΙΐΙ)Ι. Τ»1ΐΓίΙβ»Η- 

ιοιυ ίϊίΐιΐί υτΐιι ειββ ιιι*£ΐυ υΐ ορΗΗΗ βοΓβηΐΙΜίπιί ; 

ί'ΙΪΙία ΟΙΙΪ1ΙΪΪ Α«ίΧ ΙΙΓίΓί, ί'ΙΙΓΒ ϋι;Ι)1ϊ|ιΊ|»ι). 1*1.1, 

οριιηι ΐΜίϋιι <ί ΓίΙιςαι [ϋΙΙιιϊυΐι• ιιιΐϋΐβιΐο-β ιιο- 
ΐΕϊΐυτ. ν'βημίοιίοι «ϋι ει γγ^ϊ.ι ςχ ςιιίΐιΐϋ βΐτίευιιι 

(ΙΓΟΙινΜΜΙΙιΤ μιιΙςΙιϊΓΓίιιιιΙΐϋ, ηιιού Ιαΐι^ ρΓΖΙΙΊ (Μ Η• 
Γ(ΟΟί|ϋΟι1ϋϊηΐϊθΙιί«!ΐΐ)ι|ιΐΜΐίίιιΙ. ( , \'Γΐι(ΐι(,ι;ΐΗ•ΐ:υιιιΙϊιι 

(81) ίιΐο υοιηίιιβ νιτπιϊαιίυιιι, ηιιΐ ριίΓμιιιευαίϋϋΙο. 
Γυιιι ίνΊιΓκιιίοηβ ϋί^ηυιΐ) ιηΐιυιΐ τβίΐίΐιι» ει ΟΙΙι ο 
*•:Γίΐ'0 ςιιιιΐΜΐίϊ. ΑίιιηιΙΐΐ ϋυίειιι Γβ^ίο Γβηΐι ηυοΐ 
ΑιΐΐηιίϊΒ ναι αοι. β υοιςυοΐ ϋηίιιι ΛΐΗΐιιϊοπκη Ρ«γ*ι • 
τυιη 1 1 ιι 801 ιιΐυιιιυΓ, ΰΐιιιιη Ιιι Ι'κι-** ιιιικ, «Ι Ρϊγ»• 
γ υ ιιι Ιίιι^ιυιιι ιιι ιΐίυ ΙιβΙιϊπΙ. Ιιιι-οΙιιοΐΤιΙ)Γ»«η,ε•- 
Εΐιιιιιιιι (.1 Μί*ιία<ιι,(]Γϋϊ5ο[ΐυ1πιΐϊ(,ϊιι Α«}πιτυιιι 
ει ΜιιΙιιγιιιιι Γι>|{ΐυιΐ'.' ίΐιαίΐ. 5ίΐαΐ3θ!ιιι ιυίοιι, οιι]»! 

ΙιΙιΐϋ ('ίΐ Τ6ΓΙΙ1Ι Αγπιιίιϊιιιι], ιιι 1,5 ρ<.τ)ιίυ«(ιιι «[ιιιίειι- 
Ια «Ι μβ|ΐιιΙα$ι. Ει ϋΐίί ΤιυΙϋι, φια- αιαιπιιιοηίο 
)ιΐϋ^ιιΓυί(ΟΐίΐΓ3ίιυρ1ιί, ιιιιιΐϋ•^1 Τίΐιιίβϋ ΤιΆιιν 
ΐκροι, «ΐΟβΓϊϊιυμΙιίι ΓιΙίιιϊ. 1- Ρ:ι(ι[«ιίι,ιι ΰαίινίοιίεπι 
Γοιίι. εΐ ΛίίνΓίυηιηι ιε(1οιι«ιιι )ιιι* ΙκΙΙί ροι»1ι1«ΐ]ΐ ( 

Τ•Ι)γϊιγπ 5ΐιο ίιιιρΐηο ΙιΜίιΙίΐ. ΑΐΙΙΙΛ ίΐΐΰΐιι Ι^ίιιι 
ρΐΙΓΙΙ Ιιΐιιι ίΐΐ'υΐίΐ, ριοΓϊ^ιιΙ ΙΌΙιΐΓ» ΛΓΙϊ!ΙΙ(•3»!«ι 

υΓίίυοι, Μη ομριιβαιιϊοηο ευρίι : Απιιειιίΐΐιι, ΐ|ΐι« ]»ΕΒΙ ιιιΙγϊ ΕνρΙιι-ϊΜΐιι, ίιι Βυϊΐιι ιΐϋίύηειιι ικϋϊϊΐι 
Εΐϊηΐ Τιοΐιΐί* ΗΜ ρτοίίΐ-Ιο ι &μ>3γ<;ιι»ιι.1;ι ΒβΙτ- 
Ιοηκυ ορρυβίϋίΜΐ. Ιριυιιι ιϋιιιηΐΓΐη ρΓκϋονίοίι. 

Ειϊπι](Β3ΐ))•1ιιιΐι;ιΐ)ΐ»ρΚΒΙ,€ΐΜηΐΓϊΤ3ΐ)κ:ιι;ιιΐΕΐι;Γ- 
«Ηηα ϋιίΓΟίι, (ΐιιιι ίΐΐυΐκΐΐυιιι 6«ϋΐ- ΟικβΙΙΐΜ (]ιπ- 
ιίκιιι 1_(ίΐΐ(ϋί 5εεαιΙ«Γίι, ηιιί Αηιίιΐ|ΐιιίηι Ιβιιείιαι, ηε- 
ροι ειιϊιίοιι, βι βι (ιιΐιίϋι Γϊγι,ιΙιιγ ίί, κ^ουι» Αγ- 
ιιιεηίχ 3ΐ]ϊρΐιιι «ιιι, βι^υΐυι >ϋ Ι^πΗικ-ίι (ΐΐιϊΐ, 
ςυί υιι3 οιιιι ίΙΙο ΐΟ μΓϋίί-ίΙϊ «γ•ιιΙ. 11ι ευιι) 1 γγ^ε 
Τχιηΐια υ^Γ.ιϊ^υμΙιϊβ Οίο Κϊΐιιιεοίχ Εηνί»ίω3 

ΟΐΐΟκΙίϋΙΙβ ΠΤ«Π6Γ«Η|ΙΙΓ, ΓΕίφΙϋ ίι,πιηΐ ϊιΐιιΐΐΐιΐΐιιιι 

ΙιιΙιιίιΛ βίΐιιιΐ, ρκείίυι ΰϊ^ΐί'ϊϊί ιυοι ΡΐίΐΙ'ρΐΙΓΕΠΙ 

ιιι ν ιιιβΓβι ίο Μ«ιΙίχ Γε^ίοιιειΐ). ΐίιιί Γβάΐβ ςυοιΐ 

Ρ«ΙΙ«βΓ« ίπιρΐΙΠΓΐιιιΙ ; ιυιιι ίιι Ηΐΐΐίιιιι ίιηιρίΐ. 

" Οϋί ηιαιΟΓ ιι( ρεΓίιΐιι» «Ι »ύ Τΐ3πϊ5ΐιη, πΐιιίϋϊουι; 

ιιγΙιϊιιι ι)>ικϋ•;ΐΐ9 ιοίνϊΐ, )Ιι_'Π)ΐιο 99 Πυιίι ?ιΙν«Γ- 

βιιι ΡίίιηρυΓίιη, ρϊΠϊιιι ΐ)υϊϋβιιι Γ>'(ίθι«:ι« <']υι Ιιι 

ιΐΐίίοιιί-ιη ίίΐίρίβιιι, ρ*ηίιη νβΓβ νϊΐΐαηι. λίβιιαΐβί», 

Λιΐίιιο, δβκΐιιιιβϊ, «( ΑΙΙμιιΙγϊ, Ρ^ιιϋίϊ τ^ίοοβικ 

οοι ιιμίΓΐιηΐ ;-ι*>ιι Τβπιϊιίι, ει ίπ ΗΜΙ ίϊι|£ΐιΙΪ ιοιίί- 

ΒΐιιΙ (?βϊοη<ιιι. 01ιιΐ3ΐιβ5 ΜΤΜΜ Βίΐιί ροιειιΐίιιη ΕίΚ 

ΚηίΜΜΙ, Απιι.ηκιιι Μ ΤυριιιιΙίϊ Μΐ1>Γ(ΐίι. ει ρ>- 

μίιι ίηΐιΓίίΰΐΐιΐί ιιΒΙιιίΐιΐβ Εΐη11οΙΑΙ»χ•η|βΜι. 

Νοίιιία οίαΓςϊιιαΙΐ 1 •. 

ιβΐ) ΙταιίΗ αΜίβκιίβοπι *ιι« εοίτ«ηι ίο. ηηι. 

« Άτ^αρΈνν Εγιιαμίων χοϊ. ίβοι γ*ρ 1; τήν άνχιαμΕων. ιλ *Ι. «Ι ϊπ {, ** Κιοχίι•), II ϊη(. ΑΙ.. «Ι ίπ ί. 
' ΚιινΛ•!;, ■'■ *' '■ *. " Άρχιττίνιν, ιΙ ίη{. αί. ■! ιη ί. " αϊτών. Κ. «( ίπ (. " Ενίνιο;. «ι Κ. 
" «1. τία«ν. 


171 ΙΑΟΝία ΟΪΑ1ΧΟ::ΟΝΟΥΙ Ε 173 ΑΑΟΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΟΚΟΝΔΥΑΟΪ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΑΠ0ΔΕΙ2ΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΙΑΟΝΙΟΙ ΟΗΑίΟΟΟΟΝΟΥίΛ; 

ΑΤΗΕΝΙΕΝ8Ι8 

ΗϊδΤΟΒΙΑΚϋΜ 

Μ 0ΚΙ6ΙΝΕ Α(] ΕΕΒϋδ 6Ι8ΤΙ8 Τ0.Μ.01, 

ΙΛΒΕΚ ΟϋΑΚΤϋδ. ΡίΚοηκη Βα\αχ€ϋ$ Ιο$Η& 9 Μου$ί$ €ί ΜοΚοιμΙχμ 1 $η€€€$$χο % €1 βϋοηέτη Ε***καηΗβΙίΜ Β^χαηίχηί 

ίΐηρ. ΜΟϋΐίηα : Ηαχηηϋ ϋιιιι βΐ Αηίοηη, ώιαιιη Αΐίΐΰοτηιη, ΗχιΙοηα. 

00 Ρ*** Τ«λ•Ίγι• ίη ΟιβΗααι ρΓΟ&οΙίοιίβιη, Ιβ5ΐι$ Α Μ•τ» μέν οίν τήν Τεμήριω Αναχώρησιν έχΐ 
(«μι* «Ι Μυ») βΗοπιιιι Ρφζί<ί8 αλία ΟΜίίιοιίλ (82), Χιρίην Ιησού; Ι «ρισβύτσρος των Παιαζήτιω «οιιαϋλΐίβ ιίΐιί ρτο«πυιι« κ§ηί ςιιί Ια ρ*(Ηβ Ιά- παίδων, τήν τε βασιλιίαν χατέσχ•, σϋλλέξις τον; 

ηιιί» ιιιβηιβΓχαΙ, αοείιΐι «Ιί*ιιι ^αοΐςαοί ροΐυίΙ ρβΓβ- τ* Αρίστους των 6υρ•ϊ ν του «ατρος, χαΐ νεήλυδας 

%τ\*\%* κιηοιη ο<*υρηγίι. Ναι» Ρφζίΐί η»1ί »ιιιιΙ «ροσαγάμσνος ίσους 6Ί) ήδΰ /ατο. Τφ γάρ δή Οαια- 

&1ϋ, 4ΰβϋ£, Μ«ΐ80ΐηλΐΐ€§ (φΓι «Ι Μυ»υΙπΐΑη««), Ιίο- ζήτΐ) έγίνοντο «αίδες οίδο, Ιησούς τζ χα\ Μουσουλ- 

•βΐ, ΜαΰΙιιηβΙϋ•, Ι^•ο• πιΙπογ βι Μυϋηρ!*»». ^>•ιι* μάνη:, χι\ Μωσής, χα\ Μζχμκτη:, χσΐ Ιησούς ό 

ίκΚυτ «Μ ρήσιιιιιι Ιο Αβία» νβηβΓ»!, ρο>1 Τοπ ΐπ$ νεώτερος, *•1 ΜουστϊφΑς. Ιησούς μεν αύτίχα 

4ϋ*€€ΐ•ιιΐΒ ίη Οΐ€Γίιηι αΊκοη* »α»ιιιη ρβτβςηηαηιιιι μ«τ* τήν Τεμήρβω Αναχώρησιν, έν τ% 'Ασία γ»ν£. 

εοΙιοΠβ», β ορίίιηο• <|<ιομ|ΙΙ€, <μιί Τβιηίπβ βνηιο- μένος, Εχων τους τ» νεήλυδας μκτ' αυτού, χα\ των 

ηιιΙ ιιι»η«•, ΡηΐΜΐη Γβ$ηί **1?ηι ίηναβίΐ «ι <μπι Αρίστων όσοι Ιιέφυγον βασιλέα Τεμήρην, τΑ τ« 

βοΓιηυίΙ. Αία» ιιηίνβΓΜίη, ςιι• ίη ροΙοβΜβηι τβ- Προυσης βασίλεια Ι*χ•, χαΐ τήν Αλλην της Ασία; 

η€ΓΑΐ αι»βι«1ι*1ιι§, ιηυιιίί* βηηινίΐ, Μ ίη Εοι-αραιη Αρχήν Ααυτώ υπαγόμενος, τάς τ* ΑρχΑς διένειμε, 

ΙΓ&ιιι^ΓβΜίΜ,ΟΙ 0|ρ «*' €υη 6γ*οογβ» ι*8ηο βΐίιηι χαΐ ές τήν Βύρωκην διαβας, τήν τ< β*σιλιίαν χατέ- 

ΕαΓορχ Ιηρβπιιηι ηίοΐιιι €81. ΕαΓορκ ?βΓ0 άναιη σχβν Ελλήνων, έη\ τά Ευρώπης βασίλεια Ιντων. 

ιΐοϋίΐ, ςοι ιίΐιί ΐΑ β»η> Γβιη νί<ΐ6ΐ•ΙιΐΓ .ιρίίΜίηιιιβ. 6 ΚαΙ Αρχοντα 6^ έφίστησιν έν τ§ Ευρώπη, ή δη 

ΜαΙιυηι•η6• €ααΐ βχβτοίΐα ^Γ68&υ8 Βτιβιιϋο, οοΐ- αύτψ έπιτηδάίως Ιχ«ιν έφαίνβτο. Μουσουλμάνας 

Ιιιμι ίθΑί€ί! Ιβ8α ν •ίνβ ^Ολα^. Ουιη αοι^πι ΜιιΙβιι- μιν ουν ίρμώμ<νο; Α«6 Βυζαντίου, συνίστατο ίτ\ 

ηι»»6• ΜΗοιγιιβι ΓβΓυηΐ ρ€Γίΐί8»ίιηυ8 Ιοη{β Ιι»1><ν τον Ιησού ν, χαΐ τά πολσμια γ«νθ*μ<νος άνήρ Αγο> 

τΟλτ, α *ά \ρ*ηη «άνοΙίκη! €χ ΕιΐΓομ& ορϋηί 06;, χα\ έκ' αύτον ηροσγκνομένων των της Εύρώ- 

(|θίί|ΐι« «Ι ρ«Γ^ΓΪοί, ςιιί ιϋί 86<1ϋ8 Ιι»θθϋ8η1 9 ρΓοϋ- πης Αρίστων, *α\ νεηλύοων, όσοι τ« αυτού ένφχουν, 

€ίκ«1)8ΐυΓ ρ^Γ ΕθΓορ•ιη ιιηΙνβτΜίιι ρ«Γΐβηι.>ι , «ι ι^^ Χ9 μ ^ ς Ευρώπης έπφλίών. ΚαΙ Αχβγ4- 

ίιι ά'ιϋοηβαι ικίρίβιιΐ, ίβ^ιι ιΐΗ€ηΐ€ οι μογ•* ίιι μ€ν ο; ταύτην έαυτφ, Απόντος του Ίησου Ις τήν 

Αιΐ2 ηβ€ΐΜΐΙβ. Ηί8 Ιΐ• «βοΐίβ, ΐΓ&α>ν«οΐιΐ8 ίιι Αοίχιιι Άσίαν χαΐ «ιατρίβοντος. Μ<τ> δέ ταύτα Ις τήν 

ιιιυηίΐυ* οχβΓαΐυ ςυβπι ίη ΕηΐΌρ» €οη8ϋΓίροβη( 9 Άσίαν διαβάς, Ιχων τ6 Α«6 της Ευρώπης «τρά• 

Ιιθ8ΐίΗ ιοίιιιο ρ6Γ«ϋ ΰοηΐη ίίαΐΓβαι »ιιυηι ^αιιι, τε^μα έστρατ&;<το έιΛ Ιησοδν τ6ν Αδιλφον. δια- 

ία» ί(1οω Ιβιηρυο ίη £>ρρι<Ιθ€ί»&|αιΐ€ΐιι, φιί* δί. τρίδοντα ^ρΐ Καηπαδοχία^ 1««\ συνσμΑχουν οΙ 

ΝοίυΙ® ϊΒβΓ^ίηβ!β5. 
/£9 /0*0<• «τ*///* ΤαΓα πιω Γ€χ, 1398, */. 1409. 173 ΟΕ ΙΙΕΒυδ ΤϋΛΓΙΟΙδ ΙΛΒ. IV. Ιίί 

τον Σινωχίου ηγεμόνες αύτψ, χα\ οΐ τη; συμμαχίας Α ηορβη96βμπιΐ6ίρ65 »ιιιίΠ*1>:ιη1ιΐΓ β'ι, «Ι ηΚφιί ρηιι- 

αριιπι εοαί -•υϋ$Μΐίο νβηίοοΛίιΐ. ΟοΙΙιΐί* αυΐοηι 
6ο Ιθ€ί βί^ΐιίι, ρυ£ΐι*η8 οοιπΓγλΙγο, 6| βαιη ίη Γυ*9ΑΊ 
€θΐι]{€ίβη• β αυχίπιαιη βχβηί'ιΐ* ραιίτιη »α μηκΗο 
εΙιΐιΗι. 1^$ιι• υ6ιό νίνΜδ ίη πμιιιι* νβηίι* <}ιΐ€ΐ», 
ειιπι Γ6&ηο ρπ*?ίιιί«Μ εηιιίε (}ιι&ιιιογ, ΙπκΜίϊίΙ (83). 
Ι• <ίίΙβΓ 9 Μυ1β»ιη>η6 ρβΓοιηρίυβ, ίη Ιΐϋοο πμμΙιιιιι 
ιηοΓίΰηι ο!>ϋι. υΐ ριίιηυιη ΜιΛε•λπΐ3η«9 (84) π^η»™ 
€α$ρίΐ, Μο*68φιί (ϋιηίΜΐιβ •ηι & Γ6{6 ΤβαιίΓβ, ηιβπ 
»(Ι?βΙΐ6ΐ)ΐ(ιΐΓ Η ρ&ΐηβιη Γ«$ίοηβιη. Αάνβώαιι• *ιι- 
Ιβιη ιά Ηοηιίπε ΑΙίοι, ΜιιΙ»ιιπ>»ηΐ9 ηοϋβ*, ςιιΐη 
•οοί• 8ΓΠ13 οοοίυίβηηίουπι 1*9*1, ι«€«1βη9 φιοφιβ 
δίηορεη οι Γ.4β(*ιηοη6ΐη, 61 ΙΓιηβ ίη ΟιιαΊιη ΐπιιι§- 
ηιίεβο Ειιιίηο ροηΐο ρβητβηίβιι•, 9<1 οοϋοςιιΐυηι 

61110 ϋ^ΤΓΥΑ (85) 0*61* (ί|!Ι« 61 8βΠΤί•) ρΝκΓβτ!<ΐ λοι«ο\ των τυράννων. Συμοαλών δ* αύτοΰ ταύτη τ'7> 

άοελφψ, *α\ τρεψάμενος, κολλά τε του στρατεύματος 

αύτοΰ έν τ*, μάχη διίφθειρε, χα\ 8ή Ίησοϋν ζω- 

Υρήσας, βιεχρήσατο, βααιλεύσαντα έτη τέσσαρα. 

(Χτος μέν δή ούτω καθαιρεθεί; ύπδ Μουσουλμάνεω, 

έταλεύτησεν. Ό; βλ Μουσουλμάνης, Ις τήν βασι- 

λείαν χατέστη, χα\ έβασίλευε, Μωσης με μ α λυμέ- 
νος •\ χα\ αφεθείς Ολο Τεμήρεω βασιλέω;, έχομϋ» 

ζιχο έτΑ τήν κατρψαν χώραν, χα\ έπ\ θαλάττης. 

ΆφίχΙμενος 6έ έπ\ τους Όμούρεω κοΐδας, του; 

Μουσουλμάνεω πολεμίους, διάτήν *ρος τον Ίησουν 

αυτών συμμάχων, Μ Σινώπην τε χ%\ Καστάμονα, 

χα> εντεύθεν έπ\ Δαχίαν, διαβας δια του Ευξείνου 

«•ντου, χα\ έκ\ Μΰρξαν τον άαχίας ηγεμόνα, αύτψ 

τα θιελέχθη τά τε άλλα, χα\ ώς ήν έπ\ τήν βασι- Β νβοιΙ. ΙήΐβΓ 6«ΙΑΤ* νβτο ι&Ιίβ 6Γ91 Μεκίβ ρβΐίΐίο : βί 

λεία* συνοπιλάβηται, δούναι αύτφ «ροσοδον έν τ|| 

Ενρώπη, χα\ χώραν ούχ δλίγην. Πρό^ τε γάρ "Ελ- 
ληνας πολέμια ήν αύτψ, έπί τε Μύρξεω παΧδα 

•ύτοΟ έν Βυζαντίφ ΰπεδέξαντο, χα\ ύ«έχοντο τήν 

έφηβη αύτφ μετά Μουσουλμάνε ω • 7 επιτηδείου 

ΟΛίγχατβργάσεβθαι. Ούτος μέν ο•5ν τ4ν τε ΜωΟτ^ν 

«ιηδέξατο άσ μένος, χαΐ αύτφ ιίαρείχετο τήν τε 

άΐαϋαν χι\ τά επιτήδεια * χαι τον ατρατ6ν δέ αύτφ 

Ιο^δου. Εντεύθεν δε ώς ές τήν Άαίαν Μουαουλ- 

μάνης άχην, έπι^^εόντων αύτψ των άχδ τής Εύ- 

ρύκης 9 όβοι ήχΟοντο Μουβουλμάνη, ούχ ε δ φερ6• 

μενοι «α ρ* αύτψ, χαΛ ορμώμενος, λαβών τε τούτους, 

χαλ άκο Δαχών ατρατον Ιχανόν, έχιοττομίνου αύτψ 

χαΙ Τάνου " τοΰ άαχών ήγ«μ<5νος, τήν τε Ευρώπη ν -, ρΓίϋβ (86) Τ&ΐηαπι «ογοοι Αικκιη «ϋ>ί εοηΓΗίοεεβΙ. Η1• 

χατέαχεν, χα\ Ιχ\ τά βασίλεια της ' Αδριανού πό- €θρίί> ίικίπιςίιιι, ΕιίΓορΑίτι εαΙ^Ι : 61 Α4Η•ιι•ρο• 

ΗίΛ, ηυ« ^ιιί $6<Ι6§ 681, ρΓοίβοΐιιε, ίΙ>ί κι ύεχΐ*- 
η(ιΐ5 68ΐ. Ηιιίο απίιηυι 6Γ21 οιίαηι ςοηίπι ίηΐΓβηι ία 
Αιίαιη 6Χ6Γαιυ$ ηιον6Γ6. Μυΐβυηιιηββ ΗαικΙ ίηΙβΓίηι 
ηκοπΗ» οί>οοχιυ• 6ΓΜ, νβηιιη ίοβίδηΐιΐΝΐΐ βί Ιρ*β, 

ϋΐ ΠΆΙΓ6ΙΙ1 ρΓ«?6θίΓβΙ, ΐΓ^ίΰίβηαΌ 92 <^Ρ»»8 »" 

Αεί 3 πι (87). Ηθ6 υηοιη νϊ«Ιβ1>8ΐΙιΐΓ υΐΓί<|Μβ οοηβιιΐιία• 
κιηιυιη, ΐ|ΐιιε1 »Ι(6Ηιι• 6•»βΙ νίοΐοΓ, ^οί ρποΓ ίη 
»ΙΐοΗιΐ3 π•«/ιοη6ΐη ν6ΐι!•β6ΐ, 61 ρπΒϋυιη οοιηηιίχί*- 

961, 066 βΙβρβϋΐΛΓίΙ <ΙθΙΙ6€ίΓβΐ6Τ ΐί66^6Τ6ΐ. Τγ•]Ϊ- 

Π6ΙΙ& Ίΐ9(]!ΐ6 Βνζ^ηΐίυηι νβηίΐ. Ουπι αυίβηι 61 Γ•ιιιί- 

ΙίΑΓίΐΗδ ίΐΐΐ6Γ6688ίε$Ρΐ €\ϊϊύ Γ0§6 ςυ! 69 Ιβιηρβίΐηΐ* 

Βτ»αΐίυπι ΐιπιβϋαΐ, ιιχοΓ6ΐη εΐαοίι Γβ^ίε ηβριβπι (88), 
ΐΑϋοϋ Τιιηίοπ* βϋ&ηι, ουιη αη(6ΐ ιηαΐΓίιιιοηΐϋΗΐ 6]υ• λϋχΊΗο ><Ι]ιιΙα3 Γ6Ι γγ©ιγ61«γ, $6 4θΙΐ1ΠΙΠί1 οί 
Γ6(ϋιιι• ιπα^ηο» ίιι ΕιΐΓορ*,6ΐ οεβί^ΠΑίιιηιπι Γ^ίοηβηι 
ηοιι ηκχϋ6εη>. Επί βηίιη €π6βθΓυηι Ιιοβιίβ. Ργ^ιγγ^λ 
βχζ^ηιϋ ΛΠπτηΜνΓϊ» •096βρ6Γυηΐ, ρΓοη)ίβ6Γυηίςιι«: 
μ Ηιι(6 6ΐ ΙΙυειιΙιηαιιΐ ι-^ηυιιι ΐηεΙ'ιΐϋΓοε• Μχηιε ςαί• 
εΐβιυ Μοεόιι Ι>οιιί^ηβ ΙίΙ>βιιΙί«ιιι« ιηΐιηο 6Χ6ίρΐ6ΐ)3ΐ, 
βίιμιβ νίηοιη 61 ηβτ6&$*Η• ρΓοαιρϋτ^ίοιβ <υρρ641ι•Ι>• ι 
6ίύ>ηιςοο<ιιΐ6'6Χ6Γϋϋαιη(Ι^ϋίΐ•'€αιη ιιιίβηι υη<ϋ4|οο 
9<ΙΙιαο€ 6οηΠυβΓ6ηΐ 6ΐ ΕίΜΌρ* ςυοί^ηοΐ ίιιΓβη^ΐ 
6Γ9ηΐ Μιιΐ9οηι•ηί(•Ιΐ6Γ9ΐ6ηίιηίηΑ9ί9 »β6ΐ>8), ςιι!*ι 
ηοη8»ιί5(1Ι§η6 «6 ίρ$ο ΐηοΐλΓίηΐυι-, βχρ6ϋίιίοη6ΐιι 
$υιηρΐ)ίΐοοιιΐηι ΓγαΙγοιιι, «ιεεαπιρίίβ ηυοΐ<|αοί εοηνβ- 
ηβτλίιΐ. ΗαΙιυίΐ «ι ϋ^οιυι» 6ΐ6Γ€Ηυαι εηα^ηυπη 6υιη λεε#ς «αριών χαθει^τήχει τε βασίλεϋς, χα\ έκ\ τον 
έί ελ φνν &ς τήν Άσίαν παρεαχευάζετο στράτευε• 
οίοι. Μουσουλμάνης δε ύπήγετο καΐ αύτ6ς φθήναι, 
«ρότερος ές τήν Άσ(αν 8ια6άς. άιέγνω γάρ χα\ 
άμφοίν άμεινον, χα\ προς του έτερον είναι, όπΰτε- 
ρος άν έ«1 τήν τοΰ έτίρου αρχήν διαβάς, τήν μάχην 
«οεήααιτο αύτοΰ, χα\ μή έπιμε(νη τον άδελφόν 
ένιοντα• Ακαβας τε έπ\ τ6 Βυζάντιον, ώοτε αύτψ 
ψλΐ* είναι «ρος τον Βυζαντίου βασιλία, άγεται τήν 
Ρ**κλέε*; νΐιδουν Ίαννύου •• Ταυντέρια θυγατέρα, 
νΐιΐονν «α τοΰ βασιλέως Ελλήνων, άγάμενος Μου* 
αα υλμ άνης ο Παιαζήτεω καΙς» ΚαΙ ές Βυζάντιο ν 
4εαβ^ 9 έστρατεύετο επί τον άόιλφον. Μωσής βέ, ώ; τάχιστα έκύθετο «αρά βασιλέως Ελλήνων χατα- Ο 6οοΙγ2χΪ8861 €ΐιιη ιΐ6ρΐ6 Γ6§ί$ βιχοοΓυιιι ΙΙυεαΙιιια- λύαεν 4ν Βυζαντίψ, αύτίχα έπήλαυνε• Κα\ απολα- 
βών Ιν Βυζαντίψ, ούχ εία έ^ τήν Εύρώπην έξελ- 
Ι^ττα άναστρέφεσοαι. Μουσουλμάνης μέν ου ν, 
στρατλν ώς ήδύνατο μάγιστον, ά«5 τής 'Ααίας 
«αε^μβνσας, έπ\ τήν Βυζαντίου χώραν αυτού 068 Ρϋ]3ΕΙΐί$ Ι11ΐυΐ> (β9;. Τγ»Ι1$*;Γ6881Ι) 8ΙΙ16ΙΠ Βνζίιι- 

Ιίαιη, ΙμΊΙιιπι ϊγλΙγι ίηΓβΓ6ΐ>2ΐΙ. Αι Μοβββ υϋί ίοοτρίΐ 
9 Γβ^ο Οπ66οηιιιι, Μυϋϋΐιηιηπη Βνζιιιΐίιιπι 9<)ν^- 
ηΐ88(Τ, οοιιΐϊιηιο Λοοοβϋίι : αυηη υΐ ΐ!>ί ΗορΓ6ΐι^π<1ίι^ 
6ΧΪΓ6 Βνζ9ηΐο ) Π ίη ΕϋΓορ* ν6Γ99η ιιοη ρ6Γΐηίείι. ΝΟίϋΙφ Π1βΓςίΐ1Αΐϋ5. (ΟΙΑηοβΗΟ*. 

(84) δεφϋοΗ» ΤοΓϋΟΤοαι Γβχ. 

(85) Μ|Γΐία9 94?6 Μ3Γ6ΙΙ9 Ββττίββ <ΐ69ρθ!69, Β«•* 

«ιννιει Φ•χ. 
(Μ) 9ΐϋ 6ΐάαι Ολλλμ τοοαιιΐ, 61 ί)α«ιη, ¥9ΐκΙΓι ριίηείρΓίη. 

(87) ΑΙ. &ΜΓΟΙΜΙΙΙ. 

ί88)ίί)ίΐηιιϊί, ΤΙΐύοϋοη Γιΐί^ηι. 

(89; Μιι^ιιιιγί.ϊ ραΐ«τ Ρ»] ιζίΐοα γοχ. »• μει<ε4υ|^νος. • ? Ια πηο μι*^ 9 Μουλσευμάνεω. " Ττάνου, Η. «/ ίιι <:. *• Ίαννύιν δΓ ανρ(ον• 
α/. ΙαννιΙον Τ. 175 ΐΛΟΝίει ουΑίχοωΝΟΥΐ.β ιτβ 

ϋΐ. Μ > αΙ*ιιηι*ηο& •ΐΑ«}θβ οορί*» ςιιιιιι ροΐιιίΐ ι»*• Λ έ στρατοπεδεύει, χα\ τδν γβ Αδελ?δν έπιδντα έπέ• χίη&* Ιπώιιχίΐ βι Αβια ίη Βτχαηΐίοίυιη Γθ£ίοιιοιη : 
οηΐήβααβ ροβίΐι*• Γγ31γ6οι Μοοώΐηίοιη οχ&ροοϋνίΐ. 
ΒοΙιιιΙ• οαηι *οίβ» ιαπη^β ιιιβιηιοι^Β δίβΐίειβηΐ, 
ρηεϋιιιη *Ιγοχ βχοπίϋΓ. Μοβο* Ιι*Ι>ο1)*ΐ Οαοοβ, 
Τή1»11ο* βΐ &6ρΗι»αιη Ε1ο»χ2ιί ΔΙίιιηι. Ηία Ιη 
«οίο ]αη§ο1>*ηΐαι: ΤηγοΙ, φη οχ ΕυΓορ* νοηοταηΐ. 1-β- 
§,*ΐίοιιοιη ιαίαιιι ιιΓκίι άύ δίοροιηιιΐΜ Βνχχηΐίυβ γοι, 
βυαάοη» οι ίη*ΐηιοΐ* *οί© ο»ι «4 Γββοιη ηιοϋοκαι 
«1 χφΓιοΓΟίιι Μοεβ. ΙΙοβοβ αηίιη αείοπι κβοίσβία* οι 

ΙηΙοΙοηηάΊΐβ βΟ€ΐίβ, «Ι III Ιγ*Π> ρΐ*9ΒΟβρ§ ΟΓΐΙ. 5ΐΟ- 

ρΙίΑίιυ* οχογο'ιμι ίιι ©ταΊιια* οιμίίοαίο, ιι! ρβϋΙΙΙβ 
βι*1 ευιιι €Γ«ουηιηι ιβ|β «ι Μα»υ1ιιΐ8ηα• ΐαΐφίΐΟΓ 
ιπιΐ)ΐίυ{!ΐ Βνχαιιΐίιιιη. Μοβο» οιιιιι οοίΐροκί ρηεΊ:«ι»ι 
αύνοΓβυχ ΓγοΙγοαι, Αβίβηααι οχβΐΌίΙιιιη ίιι Γυριη μεινεν. ΈνταΟΟα, ώς Αμφω ές μάχην παρετΑξαντο, 
συνέβαλαν χαι έμάχοντο. Μωσής μέν τους τβ Δά- 
χα;, χα\ Τριβαλλοϋς έχων μβθ* έαυτοΟ, χαΐ Στέ- 
πανον τδν ΈλεχζΑρου παΐοα, χαΐ το Απδ της Ευ- 
ρώπη; στράτευμα Τούοχων παρετάσσεχο• Βασιλεύς 
μέν δή προ; τούτον λίγους πέμψας, συνεβουλεύετο 
αύτφ, έν τ} παρατάξει Θαβ£ούντα ** Ιέναι έπι τ^ 
Βυζάντιο ν παρΑ βασιλέα Μωτέα, πολύ Α;χειν4ν τε 
χαι έπιειχέστερον. *Ίΐν γάρ δή Μωτης τά τ: Αλλχ 
επαχθής Ις τους συμμάχους, χα\ ές δργήν ταχύς. 
Στέπανος μέν ουν έν τ!) παρατΑξει, ώς τφ Έλλή- 
νων συνέθετο βασιλεί τβ χ»\ Μυυτουλμάνΐ), αύτομο 
λήσιντες , άφίχοντο έπι Β-ζάντιον - Μωσής 6έ ώς 
έμάχετο, συμμίξας τφ Αδβλφφ, τους τβ άπδ τη; οοιηραΐίΐ, Πια,ίαιιΙοακίιια ροΓβαουΙα» 0*1. ΜαΙβαηι*- 9 Ασία; έτρέψατο, χα\ έπεξελΟων έδίωχε. Μουσουλ- ι>β* μ νίβίοιη βίηιιίαη*, γοιγο ΓοΓοΙιαΙ |Γ•Λιιηι, Βτ- 
χαηΐίααι ίοβίίιιαη*. Οιιιη ιυΐβιιι τοιιίβ*6ΐ «ύ αΓϋβιη, 
οοηιΗΙιιηι οβρίΐ ιηυΐΐο ςοηοΓΟβίβχίιηαιη• Νιω Ιι»1>€0• 
»ο€υιη τ'ΐΓ06 ^^^^^ι€^ ςιΓιοιοιιΐο*, €οηπΐΓΠ5ηΐίΙ)υ« 
αΐί^ιη 3ΐϋ•^υΙΐΗΐ»ϋ•«», ιιγΙ>ϊ5 ίολβοιο Ιη^ΓΟδΗ» «βι. 

ΡηίΓΟ. «ΙΐΙβΙΙΙ ΟΉΐΐρΐΙΟ ρθΓΙ€€«ΙΙίθΜβ βΐ ο*<1β Ι*ο- 

αΓιαιιι, Ιιι «]υ» ομΙγι ίΓΓυβίο 8ΐ»ιυίΐ, <|ιηκΙ Η ίβαί, 
θ2•ΐΗ&ςαοροιϋιι•6•1• Εο• ςιιί ρτκΐίο ροο ίηΙβΓίαβ- 
γ•οι, ιηΐ Γιι^λ Ιη €»ιΐη •ο Γοοορ^ΓΛηΙ, οοοιϋίι οιη- 
ηοι. ΟβΙηιΙβ οιιηι * ροηοτοϋοηβ ΙιοιίΙιιιηςιιο ο»*1ο 

ΓΟ?€Γ«ΙΙ» Μθ»09 ρΓΟ€0Ο*ΟΓβΙ Β(Ι €«»ΙΓ« 9 €0§ΟΟΤ11 ΝΙ 

€ΐρΐι 0Μ€. ΙΙΗοο 1|ΙΙογ Γο(ΐ »ϋιΙ εοηιυΐαίΐ, «χ*γ- 
ιΗιιβκΐυο ίοβ^πιίΐ. Αΐίυα »«ΐοιιι *Κ<>• «Ιιί •β ΐιιΐί»- 
χΙΐΜΐιαι Γοκ ]ιΐ(ΙίοΙ)ΐ1 9 ΜϋιιΙο ύίΙΓυ|1βυ«Ι. Ουίϋιπα μάνης δ^, ώς ήττηΟ<\ς # άν<χώρβι ΙτΛ Βυ^άντιαν. 
Ό; έγένβτο παρά τ{ π^λιι, έπιλεξάμβνος β^υλήν 
γινναιοτατην, χαι Ιχων μιΟ* έαυτου ο>σι\ π*νταχο- 
σ(ους Ανδρας, επισειόντων χα\ άλλων τίνων, ύπο~ 
δυδμβνος τήν της πδλιως τΑφρον, Ιχοντος τον 
αδιλφου Μωσέως άμφ\ τήν δίωξιν, χαΐ διαφδεί- 
ροντος συν τοίς εαυτού, ώς οπιξέρχοιτο τους πολσ• 
μΐους, 4π\ τδ στρχτδπαδον αδτου άφιχδμινος, χά τβ 
στρατόπβδον χατ«λήφθη, χαι τους Ιπιγινομένους Απ 
της μάχης, οΐ χαταφιύγουσί τ• χα\ έπανήεσαν, 
διέ^Οβιρ•. Κα\ ώς έπανήχβι τ• αύτδς Μωσής έλαύ- 
νων έπ\ τδ στρανόπβδον Απδ της μάχης, χα\ Ιγνω 
Ιή κατιιλημμένον τδ στρατδπιδον, αυτί χα ές φυ- 
γήν τ* αύτδς έτρΑπβτο, χα\ του στρατιύματος διέ- οοιιΐίοαο ιο»ρ*ο» ρΓθρ€Πΐ>•ιιΐΜυ5αΙιηβηοηι, βυαι-ζ ?υγ4/ χβ \ «>^ ^χχ^ ^ |χΑττφ προσβχώρβι. (Μ ςαο οι Γφΐη αΑοηΙ^ϋΐ, βι ςαυοαηςυορο^ΓΦΐ, 

ίη ηαηο ηοΑυη μ κ» Μιιβοΐιηαιιίβ Ιια1ιο1>«ηΙ Ίη 
€θηΐίη«ηΐβ, οιιιιι ΓοΠιμΙμο οΐϋηίυιη, ςυοβ «α»αι• 
αΑνοηαβίΓ&ίΓΟπιβυυαι <ΙίηιίθΜβοΐ. ΡίοΓοοία* ηΐηο 
Α<1ηληορ*Ιιιη93Γ6|ΐΐ! »οϋ«αι 9 Γ^ηυιιι Ιηιρβηυηι- 
ςαβ οΓΑίηανίΙ, ςα> ΐοιίβΜΐιιυιη οι βΓΐιιίΜίηυιη »ί1>ί 
ίΟΓΟ €θΐ)Α(Ιοΐ>χΐ. Μοββι νοιιίΐ ίη Γθ|ίοηοιη 1$ιπ> α<1- 
]ιοοηΐοηι» •Ι οοη?οη•ΐυ$ οιιπι 11/ηΙηιιο (90) Οιοιλ 
Γοαοη, ϋΐιι» ςιιυ λΐιΐοα ΙπΙοΓνβιιοηΐ Ι«ΙΙΐϋίΑΓίΐΧ9, 
ηιαιπίΐϋ ο•Ι.]ιιιιΐα ΙΙχηιιιηι,αΙΙυιη οχ αϋο βυυίηύβ 
Ιοί-υιη υιοαίϋ. Μα&ιιΙιιίΑηοβ 80 Ιςη&νίβεοί οΙ>ηοι»ιΙ 
οοΓΓυιιιρβηιληιιι «ΙαΙ>»1. ΡίοίΐϋΙο ιό» ίοηίΐοτ ^ο»ι» μέν τίνες χαι Ιπ* αότδν αύτίχα Ιόντις τδν Μουσουλ- 
μανην, ώς βασιλέα προα•χύνουν, χα\ έξελαύνοντι 
έφιίτιοντο. 

ΜουσουλμΑνης μίν δή ούτω τΑ πρΑγματα 
Ιιχιν Αμφ\ ταΐν ήπ«{ροιν , γενναιότατα δα πάν- 
των ών ημείς Γσμεν, πρδς τδν Αδελφδν διαγωνι- 
τάμενος. ΈπελΑσας μεν ουν Ις τήν % Αδριανονπο• 
λιν χΑ βαείλεια, τήν τβ βασιλβίαν χα\ τήν Αρχήν 
καβέστη αύιψ, $ έδόχει χρΑτιστα Ιχβιν. Μωαης μέν 
ουν, ές τήν παρίστριον χώραν Αφιχόμενος, χαι συγ- 
γβνδμβνος ΜυρδΑνφ τφ Δαχίας ήγεμόνι, χα\ προτε- 
ρον δντι συνήθει αύτψ, δι έτριβε «αρΑ τφ ΑΓμφ, πά- 
ρα με {6ων Αλλην έξ Αλλης χώραν. Μουσουλμάνου 
δε ^«Ουμοϋντδ; τε χα\ περ\ όμιλίαν έχοντος, τΑ τε 
ιι»<ιιιβ ιι•ίηιι*1>*ιιΐιΐΓ• Οιιοοβ ςυοςιιο οι ΙιιιϋςηιΐΜΐη- Ο κρΑγματα οΐδίνετο• οΐ τβ γάρ Αρχοντας αύτω τβ Ιπγ, υΐ ςυί ηίΐιίΐ χαηί ηβο *ίυί ηοο αΐίί» οοιι« 
^υΙβΓΟί. Νοο αϋιιιοάυηι οί ευηβ ογ*1, ςυο Τατοο- 
ηιηι οχο^ίΐιιβ ραυίβΐίηι ρά ΓηίΓοηι οιΙϋϋοΓΟίαΓ. 
υΐ>ί ρΓϊιηυιιι Γοςυί ςιιΐκίπ^οΐιία λοοορίι, Ογ3κ<;ϊ$ 
Τΐίοτιιιβιηι (91), Ζ«ιιιιιιΐη οι ιιιιινοΓβαηι \%ιχ ιιΐϋπ- 
ΙίιιΐΒΐιι Πΐςίοηκαι Γοκίίΐαΐι. Νροιο ιΐα βα ρηο1>οΙ>αΐ, 
ιιΐ ςιΓι ρβι-Μΐιΐβ οββοί ίΐβ (ΙοιιβΓβ (|ΐι«€ΐιιι<|υο τυΐυιβ- 
βϋΐιΐ, <|υϋβί 1(1 ργ»!»ι»γο ]αιη ραββοΐ. £ο|4ΐί Οπβοο- ήχΟοντο, ώς ουδέν υγιές Αν αύτφ χαΐ τφ Αδελφφ 
αύτον, προαγβνομένων χατΑ βραχύ των Τουρχων, 
ούδένα λογον εποιείτο. *ύς μέν ούν έκι τήν βασι- 
λεία ν άφίχετο, τήν τβ Φέρμην τοίς 'Ελλησιν Απέ- 
δωχε, χι\ Ζητουνιν, χα\ τήν παρΑλιον της Ασίας 
χώραν, χι\ επιτήδειος ών, έχαρίσατο αυτοί;, εί του 
δέοιντο, ώς δυνατδν ήν αύτφ. Έπρεσββύοντο μέν 
ούν αύτφ χαι ο! Έλληνες, βουλευόμενοι^ μή ΑνβΙ- Νοίαΐοθ σιβΓ^ιηβ1ο$. 
(90) Οαηο τβΐ Οαηαο, Τ*ηο, ΜυγχΊ* βΐΐο (9 <) Τίιοπηα, ς» οί ΤΙιοββαΙοΜοη. 

*• αϊ. Οσ^ΰντχ. Π7 ϋΕ ΒΕΒΙΙ3 ΤϋΒΓ.16ί5 1.1 Β. IV. 

ι αύτον Ις φ δμιλίαν *δτω χ»νυ, ώς έιτ.σφαλίς Α ηιιη 1(1 «υιη ιηίϋβΙΚηΐιΐΓ. ΓοηΜίϋηίο. ηο *<» Ιοί 
*ν αυτφ, χα\ ούδαμή Ιμπεδοΰν αύτφ τήν ββσι- Ιαχαπ* βΐ νοΙιιρ(:«ί (Μ* ι. ςα*•ί ]>πι »'α ρ| λιίαν *ρος τλν άδελφον, τούτων μεν ο&οϊνα λδγον 
«•ιαύμενος, Ιωβεν α χα\ έσχέραν *ερ\ τήν &χρα- 
τονοσίαν διετέλει «ροκίνων τοΓ; άρΓστοις, χα* ώς 
χναχαύοιτο, ΙκεγβιρΙμινος αδθις *ς δμιλίαν χαΟ(• 
•τατο. Αέγεται ΦΙ ώ; Ιχοντο; Ιν ταϊς χερσι τήν 
φ&Αλην, Ιλαφος Ιπ\ τ© στρατδχεοον περιΐών διήει, 
χχ\ Ιπτθορυβούντων αυτών των στρατιωτών, ώς ή 
θΜγ•ς Ι«ιπ*ο|1, αγχου γενόμενος, Ιχειράτο, «Ι 
φιάλην έχ\ του χέρατο; φίροι, ώ; τχύτην •* άναχτη- 
•δμενος α*Λ τής ομιλία;. *Πν μέντοι άλλως δ Μου- 
σ&νλμάνης 1«ιβιχής, χχ\ το σώμα Ρωμαλέος , χα\ 
•>μή* |ς «4 μαχεσδαιχρατιστος. Μωσης δέ τουναν- 
τίον 6υμ©0ν «• τ* αχρατεΌτβρος ώς έχίκαν, χα\ τα- 
χύς Α μάλιστα Ι; δργήν, χ*1 Ιχεσβαι τφ δυσμενεί 
μηΟν Ανιέντα. Έκι( τε ουν Ιβιγενομένων αδτφ οίχ 
Λίγων ές το «ιδίόν χατ<6η, χα\ 4«\ Μουσουλμάνων 
ήλαννα,Χασανης τ« δ των νεηλύδων Αρχων, χα\ 
ί?«^ν *Χ*" Ιπποδρόμους τη; Εόρώχης, ηύτομ*- 
λαβαν «ύτίχα χαρά Μωσέα. Ό δε ώ; *,σ6βτο τους 
ταήλυδας Αφεστηχοτας Ιέναι έπ\ τον άδελφίν, ήλου- 
ν*ν σύβΰ Βυζαντίου έκΐ το?ς Έλλησκ χα\ χ^ν Βυζαν- 
τίου 0ασιλε(αν, Ιν νφ !χων συμμίξαι, ώς εντεύθεν 
•δ ίκ\ τήν Ά«(αν Ιια6*ς, έκεχείρει τα Ιν τ*, 
•Ασία πράγματα. Κα\ ώ; έχων, το!ς Τούρχοις έπί- 
δηλας ήν «ατά τήν δδδν, τήν ές το Βυζάντιου «έρου- 
σαν. Ένταύδα συλλεγέντες ο( τήνδε τήν χώραν οΐ• 
χοϋντχς Τουρχοι, τδν τι Μουσουλμάνων Ιζώγρησαν, Ιοίιιιη 
*η• 

§*«ιηι&, βΐ ίη ροΛιι ηινΙ^βΐ : φΐ&βΐ ηΠιϋ ρβΗοιιϋ 
απιρΙία•, ςιιιηΐηηι »α Γβςηιιπι »ιιίηβΐ, ι ΓγλΙγο §ίι 
ιηβίοοησΊιιη. Αι •υη!ο η&η»*ο*ηΙ ΓιΙ>ιι1βκη. Μιΐηΐί- 
ηαιη βΐ τββρ€Πιηυπι Ιβαιρυ• ^ηρίκΐ ροΐ&ηϋο, 
ρπκ&Ίοβηβ οριίηΐίΓώυ• «ιιί•. Ββνοΐυΐυ* Ιη »οπιηηπι # 
αοί ρηηιαιη βηι «χρβΓΓοοΙϋί, ιοΓαίιη ροΐ^ηθί βοη- 
ϋΐοΐαόίηοιη ΙΐβπιΙ)»!. ΓβΠοΓ ςιιοϋιπι Ιβιηροκ «ιη» 
ρΐιΐιίααι ηιαπί^ο• Ιβη^Γβΐ, βΐ οατηιβ ίη ο••Ιγ> ρβη«- 
ΙΓ3886Ι, Ιη ϋδςυβ οΐΜΐιηυΐιΙ^ΓβΙ, ΙυπιυΙΙιιιηΙίοΜ ιοι- 
ΙίΙΐοϋΐ ρΓορίβΓ οβΓνί ίη οβίπι &(1νοηΐυπι, ίηΙβΓΓΟ- 
^ιΐίοηβηι Γβοίιββ, ηιιιη ρΥι?*1&ιη ίη οοπιίοιιβ (βϋοΙ : 
ςυοά&ίεβΐ, Κιχο ΓΟΐϋηίληι.Ουιηϋο βΙ)π«Ιλΐΐ€ΐοπιροΙ* 
ηοη ορβηιη ϋλϋαΙ Μαβαίπιιηβ», βπιΐ ςηΚΙβιιι )>β- 
ηΊχηοβ βΐ «^υυβ, €οη>θΓΛ βπηιι*, ρυ{η3η(1?()ιιβ Ιη 
Ιιο«ΐ6» Κηρβίη ηιιΙΗ ροβτροηβηϋυβ. Μοββο ν»οβ νβτ* 
Μ \τη ΊηιρβραΓβ ηβςυίυιΐ , νβπιιιι ρΓ«οβρι Ι•ι βίηι 
«^ΙμΙιιγ : ψι'κίςαυ 6> (ΙΙοΙαιιοΙ, Γ^οβΓβ ηοη €βη- 
€ΐαη$, (Λιπι ΐ^ϊΐΜΓ βοηριηΜβΐ €ορ'ι»9 Ιι»αι1 «οη- 
ΙβηηβηιΙιιι, άβαιιηιΗΐ Ιη Γ-ίπιρικη, ρηβΐίο >^|Γββ<α- 
πιβ ΜιιβυΙπίΜβηι. ΟΙΐΜίηβι ρβΓβ^πηοπιιη ϋη\, «Ι 
ΒΐΌη€ΐβ• ςοί ρηκ^Γΐΐ ΕυΓορβίβ €<|ΐιίΐίΙ)ΐιβ, €οηϋηηο 
<)β$ΰίνβηιηΙ »(1 Μοββιη ΙπιηκΓη^Ιβηΐββ• Νη§ιιΙηΐΜΐ6• 
υΐ οοςηονίι ρβΓβ^τίηοβ άβΓβώοββ, 61 οοηΓυ^ίκο «^ 
ΙιοιΓιΙβιη ειβΓείΐυιη, Γβοί» Βτιαηΐίυπ) Γιι^Ιβηι €οη- 
Ιβηύίΐ : λΐιίιηο •{Ίϋηβ, Ο㻀ϊ$ Βτζ»ηΐ»ί Γ^ηααι 
Ιπιά^Γβ, ιιΐ Ιιΐηο ίη Αβίαηι ΐηο$ΚΓβ•3ΐΐ5, Α9ΐ« Γβ§ 
€οηιιηο<Ιίιΐ8 κΙοπΓβΐιΐΓ. €αΙπ >υΐ€ΐη Ιηι]π3ΐηοιΙί χ•1 Ανήγβγον χαρά Μωσέα, χαριζόμινοι βασιλιΤ. «ηίιηο τοΙτβΓβ! ΜηΙβηΐίλΐη, <Ό§»ίΙ(ΐ8 €£1 & ΤιιγοΙ» Ό μέντοι Μωσης τδν τ• άδ<λφον λιχρήσατο, χα\ 
ιοΰς γ« Τούρκους «ανοιχ\ οΐ συλλαύ^ντις ήχον 
έγοντις, «υρΐ βΰν γυναιξί τι άμα χα\ παισ\ν, ένέ- 
«ρη•«• φάμ«νος αθέμιτ» Ιργασαμένους, χ«\ βασι- 
)|χ •?ων αυτών συλλαβόντες, ταύτην τήν δίχην 
δχέχοκν. Αύτος δή ΙχΑα6< τήν βασιλβίαν, χα\ 1ς 
τήν Άσίαν διαβας, χατιστήσατο τα έχιίνου *ρ&γ. 
φβτ*. *λ\ ΙΚχλι αύτψ ασφαλέστατα Ιξιιν. Κα\ 
έχήλαυν€ν Ιν νφ Ιχων χολιορχήσβιν Βυζάντιον, χαΐ 
τ| τχ βέρμ^ «Αβμον Ιιτήνβγχι, χα\ τφ Τριβαλλών 
ήγΐ|^ν« «ολβμων δκγένβτο, τήν τ« χώραν αύτου 6' 
Αμα Χ^Ιζάμβνος, χαΐ Σηνδβρδβην τήν μητρύαολιν 
αυτού «ολιορχών. Ζτέπανος μ|ν ουν οίίτος Ελεάζα- 
ρ•• Ολαδίχεω τής γυναιχος αδελφός, Βουλχος δε ίη ν!» ςιι» ΒνζβηΙίιιηι Γαιΐ. ΤογοΊ ίιιηιι«, ηυί !υι 
6»υίΐαΙ»ηΐ, οοΙΙβοΐΐ ίη •ιηιιηι, ^ρβΓυηΐ ΜυειιΙηι»*• 
Ββνη νίναηϊ, οαρίπαιςαα ιΙχίοχβΓβ *<] Μοββηο, ίϋο 
94 πηηηβΓβ βιιπι ΙιοηοπΓ6 αίΓ6€ΐ»ηΐβ3. Μόβββ νβΓο 
ίηΐκιη ΗΗοο ηβονϋ. Τογαο• ιοίβηι <|ΐιί ΓγαΙγομ 
εοηιρκίιοηιΐβπιηΐ, οοιηρΓβΙιβηιαπιςηβ ι<] ιβ ι«Μη- 
ιβΓ^ηΐ, οηιιιβ• ουηι Γι5βΓί• βΐ υιοηουβ, ικΐ^οηυο 
ουπι ιιηίνβΓ»» Γ»ηηί1ία ί^ηβ οΓβηίΛτίΐ, (Ιίοβη• ©ο§ 
ίπιρία εοηιιηί*ΐ3&β. Μεπίο ι^ίΙιΐΓ, οιιηι Γ^ί •αο 
νίοΐεηία» ΊηΐυΙβήηΙ ηιηιι•, η•< ροβη*3 κβΙβΓίβ ΙαίοΜ 
εοιηιηίΜί. ΙρΜ βι^ο Γ6^ρίΙ Γβ^ηιιιη (Μ), βΐ ίη 
Α»Ιαιη Ιηη>ίβη•• 6*ιη Γογπιιλι Α$Ι« Γβουβ ίικίίιιίι, 
Φΐ« νί(1οΙ)9ΐιΐΓ ΑβίεκΓβ^ηυηι ΙΐΓτηιαβΐιηιιπι Μ ΐηΐΐα- 
•ίιηιιιη6ΐίι*€ΐαΓ*.0«ίηάειί)ίίΐ, Α$ί^ ΓβΗεΐ•, «ιμιιγπ« τι&νομα Ιχων, ως Έλεάζαρο; Ιτβλεύτησε, τήν τ• οΜίΓιοηβ οίη|βΓβ Βτ»η1ίυηι. ΤΐιβητϊΠΒ ΙιηβΐίΙβϋ ήγζμαν(αν «αρέλαβε, χα\ ετυράννιυε, τφ τε Παια- 
ζήτ§ συστρατευόμενος } αν παραγγέλλε . Κα\ τότε 
δήεντή χρος Μουσουλμάνην γενομένη μάχη προς 
τφ ΒυζαντΙφ, μιτίστη τβ άκοΜωσέως έπ\ τον άδελ- 
φ4ν Α χαλ τ|ύτομδλησ•. Αι* Α δή χύλεμον έπιφέρων, 
τήν τα χ4λιν αοτου έχολ^ρχει, χα\ τήν χώρ^β Ιδήου. 
ϋς ά% έχχλαύνων Ιχαλιδρχαι Βυζάντιον, Ιξηρτύιτέ 
τα &μα, Ι«ιφέρων τε χαΐ έχέχων δσα της χώρας 
ή<6νάτ9 χα\ τρεήραις, χα\ «λοία ώς ήδύνατο χλεί- βίΓίχίΐι» ΑΐΙίηονϊΐ• ΤιΙΙ)»1Ιοπιπι (Ιιιοί υθΙΙαιηίηΙοΙίΙ^ 
βι π^ίοηβ «]υ§ ΓΓεςιιβηΐβΓ ρΓ^θα» *&η% 9 61 δ|κίΛ • 
(Ι«γοΙ>^πι (93) ΜβΐΌροΙΗη οΙ>•Ι(ΙΙοηβ ρι^ιτιεηλ. Ν 
6Γ»1 δίρραηιιβ, ΕΙοι/ιπ ΡΙαϋίοί» πχοπδ ΓγλΙογ. -»<ιί 
ΒιιΙγο ιιοιηβη 6Τ2(. 13 1 Ε1⻣&ηι§ νϊίΛηι ΛηΊίι. ρηη- 
οίριΐιιηι ίρββ •ΓΓΪριιίΐ, «Ι ρτο ρΗηείρο &€ ^εείι, 
Ρα].ιχίπ ίίΓοηυβ ορβηιη ηιτιηβ, φ»ιη«ΙθΓθη<|ΐΐΑ 
€]υ• ΑοιίΙίυπη ίηιρΙοτΑβΜΐ. δ!β|»Ιιιηο9 οοη» ίβΓβΙ ίο 
*» ρΓίρΓιο ηηοίΙ ρΓορίβΓ ΒγζαπίΙοιη εοιηιιιΊιΙβυαίνΓ* ΝοΙαΙίΒ οκιγζιιιαΙθ$. (Η) ΜιပΤαηατ• κχοο^η». Αηο. 1119 είιχί- 
Ιατίκβα |€»1α• (9") ΑΙ. $€*4€τοήβιη. Μ ταύτη. $ί€ εΐίαχι Α. Μ θυμοϋ. 5ίί αΐαηι Λ. 179 υιοΝία οηαιχ,οοονουι.ε 180 

(ΙβΓβϋίι Α Μοδβ, 61 8(1 ΓΓΛίΓβιη β]ιιβ ΐΓ»η*Γιι^ίΐ• Ηαο Α στα ναυπηγήσαμε ν ο;, έπήιι διά τε της ήκε•ρου• ι γι ίη«Κ§ηίιαΐ6ίεΎίΐ:ΐΙιι$Μθ868, ηγΙκο) &ιορη8ηί βιβΓ- 
(Ίΐιι άιχιιαιβεο'ίΐ, Γββ'ιοηβιηςιιβ £Γ»νίΐ6Γ ροραΙαΓίο- 
ιΓώΰι *88ΐ8νίΐ. (]Ι ιιιίβηι ορρυ^ιιιΐιιιη ίνίι Βνΐ3η- 
Γιααι, ηιοΐΐυιη ]υν»1*ΐιΐΓ *%αη* Γβκηβαυβ ςυ*ουΐΜ|ΐιε 
*χ Γβ^ίοηβ ροΐιιΊϋβΐ. Ρ«)»Η(:8ΐΐ8 ηινβε ει ΐΓίκπιεε 
εβιτβ η*π'ςυ6 ιΙλγ Γιαβρί. ΟμΙ ίαιρίβιιίβε η»?β$ 
«α ΐπΓειηβι, (|09Β ίη ρΓΟπψΐυ βηηι, η8τ»Κοιΐ8 α>ρϋ8 
ρπΕϋιιιιι οιτα1« οοιηιηίεβΓυηΐ, άιιο« ΕιηπΜηιιβΙβ, 
ιιοιϋο κ%ι$ }<ηηη\$ ΘΤιο, €υιη ηοειίΐΝΐε : 61 βι βο 

ΡΓ&ΙΙΟ 0Γ*€Ι 6Ι0£8Ι6Γ6 νίθΙΟΓ68. Ηίθ Εβ)ΐη*ΒΙΙϋΙ 

Γβ(|ίβ ηΊίυε οιιιη ρηκίβηιίβ β! ηιίΓιίαη &€ΐ«ιιΐίΑ ί*εϋβ 
οιηηββ ιηΐβίΓβΐ, Ιυπι ΙβηιροΐΊβ Ο»εο8 ίιΐ8 νίειοη* 
εοηίβηΐο• 6•$β ]υΙ>«ΐ; ίρεβςιιβ ρίαι-ίαι* ρΓ*Γυΐ£€ΐ)*1 
β1ογϊ8. Ηιηο β]ϋ8 ιΙογμοι εαιη Ιι&ικί «ςοο 8ηίηιο χα\ διά θαλάσσης. "Ενταύθα τ.ληρώσανχες οΙ "Ελ- 
ληνες πλοία δσα έπήν αύτοΐς, χα\ δή χα\ τριήρεις, 
ηγουμένου Έμμανουήλου του Νόθου, Ιωάννου του 
βασιλέως παιδος, άντανήγοντό τι χα\ έναυμάχησαν. 
κα\ ένίκησαν οΙ "Ελληνες. Ούτος 61 ό Έαμανουήλος, 
δ του βασιλέως παϊς, τά Ις γνώσιν κα\ φρόνησιτ 
ούδενδς λειπόμενος, έπ\ το ΙξηγεΙσθαι ές πόλεμον 
Ιχανά τ« έδόχει εν τφτδτε παρόντι, χα\ ηύδοχίμει. Δι* 
άδή ευδόκιμων, έάλω τεύπο του αδελφού βασιλέως 
χα\ έσπεσών ές είρχτήν,διεγένετοέπΐ ίτη έπτακαίδεχα 
συν τοίς παισίν αδτου. Μωσης μίν ουν ώς Εσφαλε 
τήν χατά θάλασσαν •\ δύναμιν, έιηών διά της ή*εί- 
ρου, Ιδήου τε τήν Βυζαντίου χώραν, χαί θέρμη ν ή ν 
έπολιόρχε:, χαι ΤριβαλλοΓς έ«ολέμει. Προς μίν οδν ν _ # __ ν — ^ — _ _ _ .,^ , , _ 

ί^ΓΓβΙ Κ{ίε ΓΓαΙβΓ, ΕαιηηηιιβΙβιη Ιο εαιχεκηι αοά τους Ιν τ|) Ασία Τούρκων ηγεμόνας» σχονδάς ποιη- 

σά μένος, είρήνην ήγε, χαΛέν τ«, Ευρώπη τά πολλά 
διατριβών έτύγχανεν. "Ελληνες μεν ουν, ώς έτελεύ- 
τησε Μουσυλμάνης, επαγόμενοι τον παΤδα αυτού . 
το&νομα Όρχάνην, συνέστησαν Ιπ\ ΜωσεΤ. Μετά 
δε ταύτα Ιπεμψαν ές τήν θέρμην, ώς εντεύθεν τψ 
τε Πογδάνω, χα\ το?ς Λλλοις τοΤς ταύτη Τουρχων, 
δια χρημάτων επίκουροι; όρμώντες ΙπΙτήν Ευρώπη ν 
έπελαύνοι, χα\ τήν χώραν χατάσχη• Ό μέντοι παΤς 
έκετέτραπτο άνδρ\ Τούρκψ άπο Ασίας Παλαπάνω 
το^νομα,τά μέν άλλα ουκ άγεννεΤ, πιστφδεού πάνυ, 
χα\ ές τήν Θέρμην άφίχετο. Έξιών Γ εντεύθεν *, ει 
δια της Μακεδονίας, έπ\ Πέ^οιάν τε χα\ τήν ταύτη 
χώραν , χαί «ροσχωρούντων αυτφ των ταύτη έπι< )秕ϊι ; ςυι Αηηί» αεΙΙιυο νέιΐΐ ατρίβιη βΐ (ΐ6<χαι ειια» 
ΙιΰίΓίε 8ϋ'ΐ5. Μοεββ, ουιη ριηιπι ρΓοβροΓβ βυοεβιείβ• 
β€ΐ η»?4ΐβ ρΓβΙίοιη, •06β(1βηβ ρβί οοηΐίηβηίοιη, Βχ• 
ζ*ηΓιί ι«{;Ιοηί ροραίληϋο πιοίειίυβ *ηΐ : βπινίιβΓ 
ςυοςιιβΤΙιβΓπυΐιη, ιιιαιη ουιίιΐίοηβ οίηχβηΐ, &01ί- 
(6ϋ2ΐ 9 βιίαιιι €υαι ΤπυίΙΙίβ 1>β11υιη £βΓβη*. Ραχ 

ΑΙΐ4€ΐη ΜΐβΓΟββΜΠΙΙ ΟϋΠΙ Τ Μ ΓΌΟ Γ ϋ ΠΙ III Α$Ί& ΐΙΐΙΠ- 

Ι)υ• ; ρΓοίηο^ οοη ΙιοείΙϋ» ραΐίβΙαΑΐαΓ α Μομϊ, ρΐβ- 
ηιααφιβ ίη Ειιτορι «ΐΑΐβπα »§6|>αι. 0»α, οαιη Γ»ια 
ΓϋΠ€ΐαβ ββΜΐ Μ«εαΙιη•η€• 9 ΟΙίυπι γ]ιι« 0Γ€ΐ)ΐη€ΐιι 
αοϋβΓδβηΐβδ, ορροευβηιηι Μοεί ΙιοεΙΰΐη. Ρο^Ιο» ηή- 
«βπιιιΐ Τ^ΰΓηιαπι «ϋ Ρθ(ϋίΐιηιιη 61 Μίοε ΤυΓοοε» 
ςυί ίΙ>Ί ιΐίρβηάΐΑ ίααβ!)>η(, Γ^ηΐεε υΐ βυχίΠο β«5οηΐ 0Γ€ΐι•ιιι ρΓοοβιΙβηΐί ίη ΕαΓορ^πι, υΐ βαιη £ νεμομένων Τουρχων, ήλαυνεν έπι θετταλίαν. Μωσης ο€€υρ2ΓβΙ. ΡυοΓ ςιι'ι«1«αι ΟΓεΗιηίι υιγο Τιιγοο ίχ 
Αεί* οηυηϋο οοιρ εη ί ιι^Ηαΐ α γ 9 €«ΐβΓα οοη. ^ηοΚ>ί1ί 9 
ρ»Γυηι ιαιηβη 6 (Ιο, Ρίίερϋηυπι (94) «ι^ηι ηοι»ίη&ηΐ• 
ΟιχΙίληββ ?€ηιι ΤΙιβΓΠΐισι : ίηόβ (πιηείιι Μ^ε^Ιο- 
ηΙι,ΒβΓΓίιοβη τβηίι, βΐ ίιι Γβ^ίοηβπι ΠηίΓΐΗΐιιη. Οιιη 
ίοίβηι «ϋ ίρεαηι αεουΓΓβΓβηΙ Τιιγοι, ςυί μ Ιογα 
ιβιιβ!)3ηΙ, ρΓοΓβοΐυε 691 ίη Τίΐ68&&Η*ηι. Μθ5βι αϊ εο 
€βρίΙ» Μυιυΐιηαηίε ϋϋυηι θΓΰίι>ηβπι Γβ^ηιιηι §ίίιί 
ραπΓβ,εΙ ίηΤΙίβδΜΗβηι ρβΓ|6Γ6, ρΓοιΙϊΐίοηβηι ροβΓΟ 
μβΓ Ρ8ΐ8ραηυηι$ιιΙ>0Γη;ιΐ. Ριΐ8ρ8ηιιηι βηίιη ]υϋ«ΐΜΐ 
110868, υΐ είϋί βί'βηίΠοίΓβΐ ιώί ρυοΓ ουπι ευίε νβΓ88• 
Γ€ΐηΓ, 61 άβιπίΐβ ίοοβίίρηίΐ βαπι (ηϋβΓβι. Ρ*!*• 
ΰ8ηιΐ8 ^υ^^βη1 ΟιοΙιίηίβ ίιίηβηι εΐ Ιοολ ίη ςυί• 
6α* ηιοι-8θ8ΐιΐΓ, 86ΐηρβΓ ίη(ϋε808|. Μοη«Κ>8ΐ ψι* δέ ώς έπύθετο τον Μουσουλμάνεω παίδα τήν τε χώ- 
ραν ύπαγόμενον, χα\ έλαύνοντα έπ\ βετταλίαν, συν• 
τίθεται προδοσίαν τψ Πάλα πάνω, ώστε παραδουναι 
αύτψ τον «αϊδα έπιόντι, χα\ δ ίαση μη ναι έχάστοτε 
δποι έλαύνοιεν «εριιόντες. Ούτος μέν οΰν ώ; έχα- 
σταχου ιεοι της χώρα; έπίοι, διε σήμαινε τε τ$ 
Μωσζ χα\ έδήλου || έπι^ν σφίσιν τε περιτύχοι, χα\ 
τον παίδα παραδοίη συτφ. Έγένοντο μεν ουν οΙ 
άμφ\ τον παΤδα έπ\ το ές βετταλίαν χαθήχον δρος 
τής Μακεδονίας, χα\ ενταύθα ώς ύπεσημήνατο ύπδ 
Οαλαπάνεω τφ Μωσ) επιών, τόν τε παίδα έζώγρηβε, 
χα\ τλν στρατδν διέφθειρε . Μετά δέ ταΰτα έπ\ τήν 
Βογδάνου χώραν άφχχόμενος, τήν τε χώραν αύτψ 
ταύτη ύπηγάγετα» χα\ το?ς 'Ελλησι διαπολεμών, 8<1ιγ<! <1βΙ>€ΓβΙ, αϊ ριιβΓυπι ρ«Γ ρπχΐίΐίοηβηι €8ρ«Γ€ΐ. 4) προσείχεν έχτεταμένως. "Ελληνες μέν οΐϊνοΰτεέπο- 
0Γεη>ηβ8 νβΓΟ αιαι ευίε οιιοφΙμι ιη ηιοηΐε, ςιιί λέμουν, ούτε έπολεμούντο • κα\ Ιησούς 6 νεώτερος 
ΤΙι^εεηΗδΒ ίιηοιίιιβΐ* Εο €<ιηι βεεββείεεβΐ Μοιη. αϊ των Παιαζήτεω παίδων, έπ\ "Ελληνας άφικόμενος, 
ίη<1ί€»Ιυαι 6Γ81 8 Ρ4ΐ8ρ•ηο ν ρυβΓοαι νίναιη ορϊΐ, |ς τε τήν του Ιησού θρησχείαν μετέβαλε, χα^ ον 
οχβΓοίΐΐΐιυςυβ Ιι ϋοίϋατίΐ. Ρο8ΐ68 ίο Ρο^ϋ^ιη Γβ^ίσ- πολλφ ύστερον Ιτελβύτησε. 
ηβηι ρΓοΓβείυε, β;ιηι ευ» άίΓιοιιί8 ίβοίΐ ; βΐ οιιηι Οηεά* ίηΚηίαε Ίη οηιηβε οεεεείοηοι, 8υαοΐ8 νί ΜΙιιι» 
ί5βΓ«!)»ι. Αι Ογ3Βοι 0611ο 8ΐ>8ΐίιΐ6ΐ>3ΐιι ρΓοηυε. ^ιΐ8 βυιεηι ιίτο Ιοιυβ, ςυί ηαΐυ ηιίηίαιυδ 6Γ81 βΐίοπιηι 
Ρβ].ηίϋ3, 8ύ Ογ«οο8 86 Γθθ'φΐ6ΐΐ8, 0)Γί8ΐί8η8ΐη ΓβΙί£ίοιιβιη 88>α!ΐιρ•ίΐ, ιιβο ιηυΐΐο ροϋ 8(1 &υρ6ΓΟ« ΐηί{Γ8νίΙ. 
ΜεοΙιιηβΙβε Μοείε ίΐ%ΐ€Γ, ςυβηι ςυοςαβ (οπιμγ»! Μεχμέχης μέν ούν, χα\ οίιτος Μωσέως μΐνάδελφο;, 
Ρ^]88ίΐ€8, ιιίιί ριιΊαιυιη «8ω «Ι8ΐ6ΐιι 81ϋκίΐ ςυ« ιταΐς δέ Παιαζήτεω, ά«6 της Καραμάνου χώρας 6ρ- 
Γβοιιε ^βΓβηάί» ι4οιΐ68 Γαίΐ, οαητι βχίΓοίΐυ βχ €8Γ8- μώμενο;, έ«*ιδή έν Ιχανψ ήλιχίας ήν, τους τε συγ- ΝοΙαΙδο πΐ9Γ8ίηβΙθ5. ΌΙ) ΑΙ. δαίαραηαιη. 
4 ' θάλατχχν, α Π. 1*1 ΟΕ ΚΕΒΙΙϊ* ΤϋΚΟίΟΙδ ΜΒ. 1Υ. 182 

Ες τών Τούρκων μ*χή*ι ο!ς έπ\ τήν αρχήν έπι Α Ηίοιιί* ρπ)Γβ€ΐϋβ, Τυιτοβ •<>ΙϋαΙ»Ι»*Ι, ιιΐ •Κ>ί &υ!>- 

*\ύ\ο νβηίι-βηΐ Ιη ΜφιΐΓβηέο Γβ|00. €ηη ί|ί!οΓ 
ϋΙίΓΟ οίίΓοςυβ 1β£»ιί *1>!ρ£*τ6ηιαΓ, ηοαιοη €γ«γΙ 
ιαχίΓιυηι ροΙΙ&βτβηίαΓ %ύ κ§ηιιιη ο*ρΙβη<!βιη, Α•ί« 
ίηρβηυπι ηιοΐυ• 6*1, ουπι ορϋιηιι• ηυίιφιβ ίη- 
άί£ΐι»Γ6ΐιΐΓ ρΓ#ρΐ6Γ Μο•ί• νίοίβηϋιπι Λ ιτηηηίάβαι, 
βΐ »4]ιηΐ£εΓβηΙυΓ ΜββΙιιηβΐί αάνβηίβηΐί• Αΐβαβ Ιη 
1ιιιη€ ηαοάαηι Αι!» ίιηρβιΐσ ροίΗι.*, αΐίαπι Ιη Εν* 
Γορ*α βιρ€«Ιί•ίοηβπι ρΐΓ•1>*ΐ• Ηαηο </αίαβιη, τβ• 
(ηΐηέβ ΙΙυβοΙηίαηβ, ΙΙο»6* Η 1*$η%, ςηίΐηκ βόα- 
αηάϊ ριιβΓΐ ηβ(θΐ!θΐη α*(ιιιη βηΐ, μ η»ο1ίβηΐ 
Γγιιγ«ι ιι Ι ί η ιιη ριιβΓ »Ιϋΐ•6ΐιττ, ιηχίΐ ΟΙ ΉρβΓβΐΜΓ 
Η η€ΜΓ€ΐοΓ, αηίβοί «Ηάιηι εΗθΓ<1«πιιη Αιίβηαα- 
πιηι ΙηώίϋοηιηΙ Ρήι•*, υΐ &Γΐί0<»ίαιη \ά αάαίκβκι. 
ΡοβΙιικκΙιιιη €απ) ]ιηι ρβΓ^ϋΐβπι τ*£ ίρ•ι• ΙηΛίΓβ 
ρο«86ΐ, «Μίι ι<1 €*ηιιηιηαϊη ΑΙηΗη• ΙΙ!ηο ρπ>- 
Γ*€(»8, υΐ αηΐβ* •ί£ηίβοινίιηιιβ, Αμ« ίηιρβηΟ ΑκΗο 

ρΟίΗαβ ββΐ, »4]ΐΐΐ8ΙΐΐΗ)ΙΙ8 €αΓΙΗΙ»ΙΙΟ βΐ |ΙΗ• ΑΐΜ«Ι 

φίιΚκιβιΙιηι οΊιοΗηη. ΤΉΐ)*£Γβ8ΐ(ΐ8 ΒνζΒηΐίαηι, Ιη 
οοΠοΐ|οίυιη «ιηι βηκοηιιη Γβ$β νβηίΙ. 1>βίη(1β€ηηι 
ιιΐΗηςυββο{αΓΑΐη6ηϋ ΓεΙί^ίοηβ, ααιηΐιιπι 9β Μίι * 
βΓ8(, άβτίηχΐιίθηΐ, ργοΛβοΓιομομ ΙηβιίίαΙι ιά Τη- 
ΙαΙΙοηιπι ΤπΓ*χί«ί|ΐΐ6 ρΗηΗρ&ιη, ιιΐ »<1 Ιιιιηο ίη 
εοΙΙοηιΓιιιιη ιάΙιιΜία*, «ορίιβ «5 6η χ&ίρβτβέ, 
ηιιί&ιιβ •πΙ>ηίχιΐ3 ( ϊηίή ΜΙαιη ίηίβιτβι. 1)1 ηιηοτβ 
*ΙΙ*Ιιιιη «$1 λα ΜοΒβιη, ίτίΐι'βιη ςαιιη οΰίκΐηο Η: 
Α*ί*Π1 (95) ΐΓ»]β€$88*, οϋτίιηι ρηκββιΐΐ, πι•|ηο 
ίηΒΐηιεέιιβ βχβιχϋα. Ει ειιιη αέίϋΐιΐί τ^ίοηβη φιιιη• 
<1»πι ΐηηβίΓβί, ]ιιχ!α φβ Γβα,ίοηί» ορρίαΊιαι ίη Β ««ρ ιών• Κα\ διαπρεσβευομίνων, χαΐ τών Ελλήνων 
ύχοΑαχβμΙνων χα\ αυτών κατά βύναμιν ές τήν βα- 
σιλ*ίαν αύτφ ^Ά)ήψ€99α«, τήν τβ Άσίαν ύπηγά- 
γιτο, Αχ6ομ**νων τών της Ασίας Αρίστων της Μω- 
αέοκ 4ν Αρχ|| τυραννά, χα\ κροσχωρούντων τφ 
λ§βχρ^τ|) ν της τι Άα(ας ύπηρξβ, χα\ έπ\ Η|ν Εύ- 
ρώνην ύ«ηγάγ•το. Ούτος μίν δή ώς Μου<τουλμάνης 
τβ ΙΒασΙΙζΌΐ, χα\ Μωσης «αϊ *Ιηβο\>^ κρ^τβρον οΐ 
τ* χα-.&ον Ιπιτ(τραμμένοι, μή χατάβηλον, δχοι 
τυγχάνβΐ βν τ6 κβώίον γινόμβνον τοΓς Αδ(λφο?ν, δβ- 
£*χ4ι*{ μή βυλληφ6ι(η τι χαΐ Απίλοιτο, χορβοϋΟίοΟ 
τίνος. 1ν ΠροΟσ^ παρβχατέΦβνιο, ώς αν τήν τεχνών 
Ιχμανβάνοι, δ«•ι τυγχάν•ι δν• Κα\ μςτά ταΰτα, ώς 
Ινταΰβα της ηλικίας ζν, βπη Αντιλαβ/σβαι τών 
Γραγμ**«ν αυτών •* ©Βς τ' ήν, έχώρ« έπ\ Καρα- 
μίννν τον Άλουρν. Κα\ Ιντινθτν βή, ώς κρύσβιν 
«ιοι Ιβ^οντο, ίρμώμβνος, της τ* Ασίας ιύιατώς 
^ΐΗ<• 0υν•«ιλα6ομένου του ΚαραμΑνου ♦ χαί τίνων 
ΑλΑων ηγεμόνων τών έν τ§ % Α<χία. Κα\ έ«\ Βυζάν- 
τισν ΦιαβΑς, τό> τι Ελλήνων βασιλβΧ ές λόγους ίφί- 
χβτο, χα\ δρχια κοιηοάμβνοι ή έ6ν5χιι αύτοΓς έπιτη- 
6β<ικ ^Χ«»ν, ήλαννιν έπ\ τών Τριβαλλών ήγ*μ4να # 
έπ\ τη; Θρ^χης 9 ώς συμμίξων τ* έχιίνω, χαΐ προσ- 
λα€ών τήν Ιχιΐνου Ιύναμιν, 1«ίη μαχούμινος τφ 
ΑΑιλφψ. ΜοΜης μέντοι Ι«ι\ Ιπύθιτο τάχιστα δια- 
βαίνοντα Ι«\ της Ασίας, Ικήλαυνβ συν ιηλλφ τφ 
«τρατβόματι ίη* α&τόν, χα( ποι της χώρας διιλαύ- 
νοντι κατά Χνφΐ*ύκο\%ν Μ , «ροβέμιξβ τφ άδελφφ, 
*α\ Ις μΑχην χαΦΙστατο. ΣονταξΑμινος Λ έκήβι• χα\ β ΓηίΓβπι ΙμγΜΗ. Α^Ιη^βΝΐιΐΓ ί(λ(|ΐιο 3(1 ρυ§η«πι λ • Αονλφ^ς αύτου Μβχμέτης Αντίδι συντιταγμένφ 
τφ ατρατιύματι. Κα\ ώς Ιγ**νοντο τάδ«λφοίί τα στρα- 
τσύματα, το μέν της Ασίας διαβάν συν τω Μιχ- 
μΗη, το 61 ΑχΑ της Εύρώκης συνέμισγον χα\ έμΑ- 
χοντο. Μίτ' ού πολύ Λ ΙτρΑπιτο άχΛ τζς * Ασίας 
στρΑτσομα, χα\ ώρμητο ές φυγήν• ||€χμ^τη; μλν 
•ή ο ΧορΙίνης έπ\ *Αλήν •• Παιαζήτβω ^αϊδα ές 
Βυζαντιον βι•ο>>ζ•το χα\ τΑ στρατιύματα διβοώζοντο• 
ΈντιΟθιν α50ις έ«\ τήν *Ασίαν διαβάντα έπί^ώ- 
ννντΑ τι αϋ, χα\ Αν•λαμ6Ανοντο σφίς, ώς αύθις 
έτ*Αντ*ς, χα\ Αναμαχοδμβνοι τφ Μωσβ? ιτιρ\ τών 
Αλλων αραγμάτων. Χρόνου δ* ού κολλου βάλλοντος, 
σνναγνίρας Η της * Ασία ς στβάτιυμα, Ιιι«ορ6- 
μβΑβτο ύ«ο τών Ελλήνων Ις τήν Εύρώχην. Ές μέν οπΙΝιβιςαβ βιρΙΊο»*>3(, βΐ Ιηηίτνοΐο 3^'γπ^ Μβ- 
εηιιιβΐ6• οοιιΙγ» ίηΐιται Η>Μ. Ουηι ιυίβηι Ιη α>η- 
βρΜίιιιη Τ6ηί§•βΙ ιιΐ«Γί|υβ βίβΓοίΙυβ, Ιιίο φιΜαηι 
ρ«τ Αβίλΐη Ι4βτ ««Ιίβηβ, *Κβτ βχ ΕϋΓορί »ιΙτ«ηΐ€ηβ # 
βοΙΙ*ΐΙβ »!£ΐιίβ ρπκΜυπα Ιηϋ»>ηΐ. Εχίτοίΐυβ Α•^ηο• 
Υιίικί <1ια •ΐοΐίΐ , νβπιιη ΐηΓςα ^•η8, ΓιιβίοΙιαΙ : υηαα 
€ΐ ΜββΙιηιβΐ ριΐβιη ιβ |»Γ0ΓίρίΙ. Εί<Γιιιαι νβΓΟορΙίβτ, 
ΙηιΐΓϋ€ΐθΓ €1 ιη&^ίβΙοΓ φι, ΗλΙίηι ΡφζιΙίβ ηηο- 
ςαβ ΔΗιιιη ΒνίληΓιηιιι ίιιοοίιιηιβιη ά^υχοηΐ : »4 
ςηβηι Μβοΐιηιβΐ Γοχίεηδ, !1>ί ^ιιοςιιβ €υιη βχβίείΐιι 
αϊ* €»Ιβ •6ΠΤΒΐυ• β•ΐ. Ηίοο τ«€βρΐί8 ιιυίιη!•; άοηιιο 
Ιη Αβίιπι (96) Ιτ%]'\€^η ό«««ΓΤΐυη(, ρυ^Χΐιη οιιιο 
Μοοο ρΓορί^Γ ιΗββ Γββ. Νβ€ ηΐϋΐΐο Ιοπιροπ) ίηΐ«Γ- 
|βΓΐο, οοη«6ηρ1αηι ΑιίΒηηιη βχ«Γ€ΐΐηπι Ογλχι ίη οΑντήν •Ασ(αν Ιιαβήναι τον Μωσ^α «ιιχώλυον 'Ελ- ° ΕιιΐΌριιη Ιπίικροη^ιηΐ• ΜοΜηι ίη Αιίιπι Ιηη*- )ην€ς, Ι««\ ΙΐΜχρΑτονν τήν της θαλΑττης διάβασιν, 
χατ τ4ν τβ Έλλήσκοντον έχχτήρουν, και τ6 έν Προ- 
«οντίοι Ιαρον. Μιχμέτης μίν οδν, ώς ές τήν Άσίαν 
Ιιϋη αύτφ τΑ στρατεύματα, Γιτο •ύθυ Τ ρι βάλλων, 
ώς τήν Μναμτν έχείνοο προσληψόμτνος, Αξιόχριων 
ονααν. *Ος ο* ήιαίγετο σνμμίξαι Μωσής, ώς έγένετο 
έν Οανέοιι χώρα ο&τω χαλουμίνη τ1) υπέρ τον Αίμον 
χώρο» ένταΟΙα χαταλαμ6α>€< έπίπροσθ»ν γενόμενος 
ΙιΑ χΛ ορονς δ Μωσης τον ΑΑιλαΑν, χα\ ώς $σΦ«το (96) Ει Α^9. βΓΟιΙί 1ι>αΑ β)ι)61>βπΙ Οπ&οί, ςιιΐ οε^υρηνβηηΐ ΐη- 
]6€ΐιιπι. ΡηΒ*\ά\ο βΐίιηι Ι^ηβΐιηΐ Ηθίΐ€•ροηΐηηι 9 €1 
ΙβιηρΙυιη (97) ίη ΡΓοροηΐίαΌ &ί(ηπι. Ιΐ6€ηηιοΐ68 » 
υΐ οορί** βαίβ Ιηοαχίΐ Ιη Ααϋιπι (98), Γβεΐί ζά 
Ττ\\)*\\ο% ίΐ€Γ πΐΒΐυΓβνΙΙ» υΐ ί«<!β «χ^Γοίΐααι €οη- 
Ρ*γιγ*1, ηαεπι ρπβββηΐ! ηβ(θΐίο Ιη ρΗηιίβ ϋοηοπιο- 
<)ιιιη ΙαϋίοΐΜΐΐ, β €αηι Γγ&Ιγφ ρτ»ΓΗ ιΙβΒαιβχρβΓί- 
γοΙπγ. Μο8€8 ρΓ*!ϋ €ηρ!Αιι• 9 νβηίΙ ίη ι^ίοη^πι ςιι» 
5ΐιρτι Η*οΐϋΐη 681, Ριηίυηι ϋίείαπι : ίη ς»*, αηί* 

(97) Ηί^ίοη. 

(98) Εχ Α$ι». Λ αντφ, Π Α. •» αϊ. Χ»ρ. Η Άνην, Λ. ΑλΙ^ν, β/ Αλζν. 1«3 ΙΑΟΝΙΟί ΟΗΑϊΧΟεΟΝΟΥΙ,Λ 184 

ρΓ*€6696ηιΙ ιηοηΐ4ΐΐ), ίηνοηίΐ (ΓαΐΓβιη. ϋΐ §βη•ϋ Α Απάντα τον άδελφον Ιγγυτάτω οΙ γενέσθαι, παρε- Γγ:ιΙΓ60> 966646Γ6, 61 ]»« ΙΟ ρΓΟΧΙΟΙΟ 6996, ΜΙ€ΐη 

ίιιϋηιίΙ «Ι ρΓ*Γιυιη ο*ρβ$$11 : ιηοιςυβ ίο Γαροι 
χίλιοι-, ς ιιί ία^ίβηκ ρΓορεηϋιΙ *<1 ΤπΙ>•ΙΙοι•υιιι 
<1οο6θΐ.{€υαι αυΐβιη ϋιί νβπίΓβΐυΓ, ηιί9ίΐ ΐ6£*Γιοθ6αι 
9(1 υρϋιι»*ΐ«9 Τοκογοοι, 61 κΐ Οοΐϋηβαι, Βγ606• 
χ<Ηη (99) ΑαιιΐΓ*ΐ6ηιςο6, υΐ 9θ1Ιίείΐ2Γ6ΐ 6ογοο> 
ιιιίιποι »<Ι (Ι«ί6€(ίοη6ΐη• Αι Ιιί (ΙβΓϋοΐίοηίβ 9*ηηο• 
ιιβιη ρπιηο αοοαβοιοι : τβηιπι ι^ηιίβηι ίριί ίηΐ«Γ 
**%*. ύβίίοΓιοι»» εοη•Ηί» ορ'ιυηΐ. Ηίηο Βκηβχα• 
ιιί* βροιιΐβ ΐηη•Γυ(ΐ6ΐ>2ΐ «ά ΙΙβοΙκηβίβιη, (Γ*ηβ09 
86€οηι Τυτς-ΟΓοπι ρΓΟββΓββ βΐ βϋο• , ηβοηοο €ο*- 
9&»6αι ουη ορίίηιί* ςυί5α•«|αβ άβ μ6Γ6*,ΗοοΎααι 
οοΙιοΗβ. Ουιη ]ασι *6€β99ΐ996ηι οορίβ ΜβοοηιοιΙ 
Ιιαοα* ροΒίιίίβηώΒ, ςαίΐΜΐι ΓνΙο* ρπΒΐίί ΓοιΐαηααΐΓ.ααι 
ίΓαΐΓβ Γαοίΐβ Ιβηΐ&Γβ ρο$»6ΐ, >$ιυηρΐο ΤΗΙιιΙΙοτηπι 
ρΗη€ίρ6, οοοίΓ» ίηΐΓβπι ρ6Γ|ϋΓ6, 61 ρπιΐϋ ροΐ69ΐ*- 
Ιαιο Γί06Γ6 07 ίηβϋΐυϊΐ• Μθ969 ί|ίιθΓ, υΙ Μαβοαιο• 
ύ% οοη&ίϋυηι ίοιρβάίκΐ, α» Γαάΐβ ία ΕυΓοραη 
ΐηο9ΐΓβ ααηιφια 9θί ]υπ• ΓίΟβΓβ ρο$Μΐ, 4α6609 
«εχαιη οηίνβηααι ΕυΓορ* βχβκίΐααι , «ι ]αηΐΜΒ 
ιοΗ}<68, βχοβρϋι Ιιί§ φιί 84 Μ6€οαΐ6ΐ6ΐη €0066996- 
τ»ηΙ ίο £Γν§0Γυιη (Ι) κςίοη* €οη&€(1ίΐ. 1Μ Μβιη- 
ι»6ΐ68 ίιι 6χρα<1ίιίοο6ΐη 6«Γ6890β, οι>1γι Ιοατίι. 
ϋΐ «αΐβιη ηρρΝρίηςυηνίΐ Μοβί» «8ΙΠ9, 6ορΙ•9 ίο 
αβίβαι βιΐυχίΐ. 5Ιοΐ8ΐΓ«αι οογοο 16060*1 ΤπΙ>»Ηο- 
ηιιη άαχ ; άβχΐκο ρηΜηι Βγ60*χ69 οηιη ΛΙίί* βυΐ9. 
Ββαααι βηιη» ίη €99ΐη9 Ιιιοαοηΐ 01109, ααί ίρ§1 ηαΓι 
*τ•ηΙ : Α|3ΐ060, Βιηαιαηι, ΒιΝηο, Ββίββη, «Ι τάματα τ• χα\ είς μάχη ν χαθίστη. Μιτ' ού πολύ & 
έτραπετο, χα\ φεύγων ψχετο έ«\ των Τριβαλλών 
ηγεμόνα. Κα\ ΙβειΜ) δι έτριβε ν αύτου, Ι«εμ«ε λί- 
γους *αρά των Τούρκων τους Αρίστους περ\ άνο- 
στα* εως «ρύς τε Χασάνην των έπηλύδων Αρχοντα» 
μ\ 1*\ Βρινέ^α, χα\ Άμοοράτην Μ . ΟΙ 31 τους τ• 
λίγους *ροΙ<ντο. χα\ οφ(οι λόγον Ιο^οσβν ικρ\ ά«ο• 
στΐ?ιως• ΈντιΟΟιν ΒρινΙζης «Ατός τι βώτομολιΐ 
παρλ Μ<χ|λέτΐ|, Ιχων ««ρ* Ιαοτφ Τούρκους τ< ως 
πλ•(βτους, χα\ ίή χα\ τους «αΐδας, Χασανην σΰν τοις 
νεηλύβων τοίς αρ(στο<ς. ΈντβΟΙιν ώς τ'α Μεχ- 
μέτη προηγένβτο ίύναμις , ώστι δι«ι»ιρΑο6βι 
Ιχανος «Τ να ι του άοιλφου, λαβών χα\ το Τριβαλ- 
Β λων ήγιμόνα μ<θ % Ιαυτοΰ, ήλαυνιν 1«\ τον άϋλφίν 
ώς μαγούμινος. Μωαης μ<ν ουν οϊανοούμ•νος έμ- 
«•Αων γινέαθαι τφ α&λφφ, ώττι μί) Ιξιλαύνβιν ιΐς 
τήν Βύρώιιην, χαΐ «ροαάγβοΦαι αύτφ τήν χώραν, 
Ιχων τΑς τι Μρ*ς 9 χα\ το τής Βυρώ«ης ηρ&τινμα 
««αν, «λήν των παρλ Μβχμέτη αύτομοληαάντων, 
Μτρι6« χατα τήν των Έρυαών χωράν. Έντανθα 
έξελΒών 6 Μκχμέτης έστρατοπείεύετο. Ός 6% αγχοΰ 
γενόμενο; τψ στράτευμα τ ι Μωσέω;, παρετάξατο 
•Ις μάχην. Κα\ είχε μεν το ινώνυμον αύτοΰ χέρας 6 
των Τριβαλλών ήγεμών, τ6 6εξι6ν 81 Βριν^ης σύν 
τοΤς καιοΛν αύτου. Παρησαν γάρ αύτφ κα&βς ί•νό• 
μβνοι ΆγαΟο\ •% Βαραμος τι χ»\ *Αλίης •», χα\ 
Β«(χης χα\ Ιησούς. Έχτιίή 6% χα\ Μωσης «αρα^ 
ταξάμονος, •Τχεν Ιν τάξει τα στρατεύματα αύτου. Ι«*ααι• Ρθ5ΐςυ*πι ίΐυΐβιη βΐ Μυ&β• ίοίβπι •ααπι Ο χ Λ \ παριών έ*εσχ4πει, χα\ χα© ί στη, ώς αύτφ Ι8ύ- ίικίπιχίΐ• αεοα^ηβ οαιηίβ βιρίοταοιΐ, βΐ ουί κϋ)Ι 
ορροΠα!ΐί»»ίηοαι νί4βυ*ΐιΐΓ, βίβΐϋ : 61 υυίςυβ •υιι 
ρι«•αη§ «γ«ι. 11)ί Ιοιη ΟΙιαμοο» ρ€Γβ§ήοβΓθΐη 
ϋαχ» ςυί άτ•ϋί?€ΓΜ α Μο•*, βςυο τβ€ΐ«• α<1 Μοιία 
αχαΓοίΐιιιιι, το€€ ςυβιη ροΐιΓα αιαχίαι* €Χ€ΐ•ηι•νίΐ» 
ρατα^ΗΒΟ• αρροΙΙαο•; Ο βΐϋ, ηηίά €θΐιοΙ«ηηΙηί 9 >υ( 
ιΐιιία «ΙΊιΤβΓϋα οοηΐίηαο αΐίη αό Γβ^η *6*1μιιι\ 
τίΓαιη αχ |αηβΓβ ΟίοσιαιιΙάαπΜΐι ογιιιμ, αιριιΐί»- 
•Ιηααι α! «^υί••ίηιυιη» ςιιίςαβ οαηα• •υι |βηβΓί• 
ρηιΐΰίρα• νίΗαΐβ αηΐβοαιίίΐ! Υβηιιιι ιηίΜΓί ιηαηβΐί•, 
οοιιΙηιΐΗΐΓι!* αβ€€ΐ! α υΊγο ςυί ηαβ ιίοί η«ο ιηιίοί• 
ςιϋϋ(|ααηι »*)αΐ»Γ* ρΓΟίρίϋβΓΟ ροιαβιΤ Η»€ ςιιί<1βιιι 
οΐιηιιιιΐοα), οι χιΙ αοΙαιη ία»ιίη>ηΐααι αιιάίνϋ κχ. χιι, παρελαύνων &«ανταχ{« Ινταυθα Χασάνης ο 
των νεηλύοο»ν Αρχων αύτομολήσας, τοτι ό^ προσε- 
λάσας τφ Γππψ Ι«\ το Μωσέως στράτευμα, Ιφώνει 
«ρ^ς τους νεήλυοας* ψ Ο «αΤοες, τ( βιαμέλλβτχ, χα\ 
ούχ (ξέρχεσΟε Τ • δτι τάχιστα Ι«\ τον βασιλέα ύμων, 
άνδρα τε των του γένους Ότουμαν(δων (ιχαιέτατύν 
τε χαΐ έπιειχέστατον, χα\ «άντας οΊ) του γένους αύ- 
του ύπερβαλλόμενον άρετζ ; *Αλλά άνέχεσθα Τ< 
ύβριζύμενοι, χα\ χαχως «ράττοντες ύπ* Μρίς 
ύ6ριστου τφ φύσιι, χα\ αλαζόνος, χα\ έαυτφ χα\ 
τοίς έπιτη^είοις αύτου ούΜν ύγιες έχοντος ; Ταύτα 
λέγοντος του Χασαλέω, ώσπερ Ιλαύνων έ«\ τας συν» 
τάξ<ις, ήχουεν β τι λέγοε έ άνήρ ούτος. Ύκολαβών Οαίιίαιη ααίαιη τοιροικίβι» , ίοψιίΐ : Ο Γβχ 9 ηοο Ζί τις Ιφασχεν * *Αλλ% & {χεοιλιυ» ούχ 

__^:_:_ ΓΙα.*ΜΛ•Μ ■νΑηΑΑβΙηΑΒΜΜ• < Ι•ΙΜΜ ΜΜΑΜ» !> "^ % % »• Μ . — .1^ Ι αχρίοε 01ι*5*ηοιιι ρβκ$Ηηοηιιη ϋιιοβπι, ςιιβαι ίη 
ιη*χίι»ο ρ«ηβ§ Ιβ Ιιοηοία Κι>υυίΚί, ίοοίΙαΓβ ρ«Γβ- 
^πηοβ αιΐ (ΙβΓβοΐίοηβπ» ? θα» ιΐυί ίάιετϋΐ Μο^αβ 
ρλΓΧΓί, βοιι αηρίδιι» §«ο$ ΰοηΐίιιαίΐ : τβηιαι Ιοιιηίΐ• 

Ι^ΙΙΧ 601» ίρ36ΐ|Οβ 60,110 ΟΙΟΙΠΑ 90006118, ΓβΓ^ΟαίΟΓ 
I» €Ιΐ99906ΙΙΙ ν 01 6001 0€6106Γ61 9 ΟϋΓΓβ^ΐΙςΟβ ρΐ60Ι9 
61 60Γθ<ί9 Ιΐ9ΐ)6ηί9• €0999069 01 >0€θρίΐ, ΜοΜΙΠ 
600ΚΓ3 96 &0Π1ΙΒ9 66ΐ6Γ'ΐ1θΐ6 Ιΐίΐί , 61 ΐρ$6 ΐάοίυίΐ* 
Γ^ΐίΐΙβΙίΟΗβ ΙΟΟίηΐη 9θΓθ|ίΐ. Μθ969 966τΗιΝ€ Ιθ96- Χατά- 

νην τον νεηλύοων Αρχοντα, μέγα τιμηθέντα ύ«ο σον, 
ώς εξυβρίζει, τοΟς νεήλυδας έ«ιχαλούμ«νος Ι«\ 
ά«ύστασιν; ΈνταΰΦα, ώς ήχουσε ταΰτα Μωσής, 
ούχέτι έπέσχεν αύτου; ", άλλα έ«αφε\ς Ην Γπταν 
Ιχέντει 1«\ τον Χασάνην, ώς άναιρήσων, «α\ ΙΦει 
άνά χράτος. Χασάνης μίν ούν 4πε( τε τάχιστα {α* 
Θετό Μωσέα άνά χράτος έλαύνοντα έπ' αύτον, 
Ιφευγέ τε αύτος χατά ουναμιν • ΙΙωσής II Ιφε(««το 
β.ώχων. Ενταύθα χατ«λα6ών φεύγοντα «ατα<ραι η Νοίυΐ© (99) ΙΙΤ00ΓΧ6ΒΙ. (!)Μ7$οηιοι. • ? Αμούρην. *(. "Αγάβης. •• Άλιή;. Λ. ηί ίη ο. 
99 αίτόν. Β. αΐί* €. η χαΟαιοίί. Λ. μι ίη ν. τ» έξέρχεσθαι. Β. ηί ίη ς. Τ1 άνέχεσΦαι. Λ- αϊ ία ι. Γβιηίι, 6 §υρ«ηιΊι ιοίυιη Ιοί6Τ6θ8. ΙϋηΙϋβΓ ιοίβοι 
Οι^βΛηίί, υΐ ϋοπιίηϋπι βυαηι τίιΐΐΐ ηβ6*1υπι, [&ηι- 
ςυβ Μθ6βιη ίιιηιηι ΙίοηΐΌ ίαυιο ίη ϋο9*9θ6θΐ• 
Οι*8906 8θΙ>ΐΓ9εΐο, ΓιΙ>Γ»η»*ι$ ίοΐυω πηηιιιο ουβοίάΊι 
%\*ά'\ο. Ουί, ιιΐ 6θ£ΐιονίΐ αιοοοιη 8ίΙ>ί ρπεαιβοι,. 
ρΓορβΓβ ίη €ΐ•ΐπι Γβ(1ίίΐ. 13ΐ ηΙΗίβι νίοβταοί 6αα» 
6686 οιυΐίΐαΐοοι, ιοαηΐ 9(1 ΜβοΗιηβίβιη. Μομβ «υΐβαι 
€ορϋ$ ]ιαι οιηοΓϋιιβ οοά9ΐ08, χυιη ηίΐιϋ 60Ϊ66Γ9 
ρο$96ΐ, ϋβίβπ Γο§9 ίο Βίοι* Γ6$ίοη«ιη »1/ιγ6 ΓββίΓ- 
09&9Ι. Μ6εϋπΐ6(€• αυΐβιη υΙ>ι ρπηιιπη ι (Ι ίρβοαι 
βχβΓϋίΙϋ• οοηνοΙ•Γ»ιιΙ, Γ6ΐ>ιι&<]α6]9ΐιιροΐΚυ8 68861, 
ιυΐυίΐ οοηΐίηυο Γγ9(γ6οι λΐ£9 •ίΙ>ι εοο8οΐ6θΐ6αι '* Μ 2ΕΒϋ5 ΤϋΚΟΚίδ 1 1 Β. IV. )& 

τ* ξΙ,ιιτίν Ανδρα Ανωδιν χαθ*\ς ^ ξίφος. * ρίί:ων Α €ϋ1||8# „, Γϋβ ί βη1βιη β$ι Ιη(1βρ | ΙΙ$ , & άϊο βαιη ρ*. 

» τον ΧαβΑνιω, ώς ίκβΖδβ τδν δισχοτην αυτού 

Αναιραδέντα, χα\ ώς το δβύτερον Μωαής Ιπανατβι- 

νδμβνος -Λ ξίφος χα/σων «Μις, χατήρ«ι * Χαοάν**» 

Ι*ρ«**ιν, χαι τήν χεΓρβ Ιχ*νατ•ίν$μ•νος, τήν χ«?ρα 

Αβαθα τφ ((««ι. •ο δΙ ώς {σ6ετο τής χΛρος «ότου 

ο*•*****, ήλαον* μέντοι έπ\ το οτρατύπιδον. ΚαΛ 

•Κ §*•οντο αύτον τΑ στρατιυ'ματα λιλωδημένον, 

φ«*Τ•ντ•* ψχοντο «ρδς τον αδβλφον. Ενταύθα δή 

χβΐ αυτίς ο&δΐν επέχων, δρύμω ψχιτο φιύγων έπ\ 

φ Δαχίας χώραν. Μιχμέτης μίν οδν αΰτίχα, ώς 

τΑ οτραταΰματα Ιει έχ' αύιον, χαι τΑ πράγματα 

αύτ* έγένιτο, αύτίχα Ιδόχ*ι τον Αδ*λφδν Ιπιδιώ- 

χαιν• Κα\ χΑμνοντα αύτδν, χα\ σύν τ*, μιφ χιιρί ρ^βςαί. Ευιτ» Κιςυβ **πιπι οηα ηιιηα Γυ*ί60- 

έλαύνοντ*. χαι 1ς τι 11ος Ιμ6α)οντα, συλλαμβα- ^^, «- ; η ριΐυδίπ 98 >0€0 86 ΰοηύβηίβηι ο>- 

«^#1. Κα\ 4γοντ8ς καρά τψ έίίλφφ, χαηχρή σατο ρτβηβιιιΙβΓυιιΐ. ΟβρΓβηθηβιιιη κΐα^χβΓυηΙ ιϋ Γγλ- 

ΙΓ6Π1• ςυ! ϋΐιοο βυιη ηβ€»νιΙ, §υΐΐυΓ β]α• Ιιςιιβο 
ίηη{βη§. Μβ€οηιβιβ§ ί|$ΙΐιΐΓ (2) ουιη ]ίΐη Γ^ηυηι 
€8ΜΙ η«ηα«, 61 9*1 ι<1 ρ>Γ»η<Ιιιιιι •ίΙ)ί ίη ρπιηίβ 
ιιΐΗβηι ίυί8•6 €ηκοΓαπι ορβηηι οο{ηονΙ«66^ Γ6• 
^ίοιιβιη 3ηρ1•αι 8ΐι» Α»Ηίι»>ηι ΤΗο^ΙΙοηιηι <Γα<ίΙ 

«Ιοη^νίΐ. Ρθ8ΐ€1 6Χ6Γ6ΊΓΐΟϋ8 ΐηί88!β, 08€ί8η)€νΜΐ9* 

1»ιι. Αά φίειη ρ9€βηο ρβΐίΐιιτη Ιβ{8ΐ08 ιηΊβΗ ϋβα« 

ρήη66ρ8 ν ρΓΟΠίΙΐίΛηβ 86 (Γ'ώβΐΐΐηΐ Γβ^ί Ρ61>80ΠΙ6», 

ςα&ηΐιιαΐ6υηςα6 ίιηρ«Γ3β8βΙ. Ρ« 69 οοη(ΠΐΙοη« 
<1•18 681. €ιιιη Ογ«οι» ΜβΓίιηιβίί ρβΓροΙυα «ηΐοΐΐί» 
ίυίΐ. Οιι>ρΓορΐ6Γ ΕπιηιΐιιαβΙ Βγζ9ηΐϋ Γβχ αιαι Ιη 
Γ6ΐοροηη68ηη ¥βηί•86ΐ, Κΐηπιυπη ηαιίΓΟ εΐηιίΐ : 
61 Ρ6ΐοροηη68ίθ8 ν υηί ΙβΐΙιιηυαι ηιοτο εΐΓ0ΐιηι<ΐ6- •ύτίχα Αγχοι^ τον λαιμον βιασάμ<νος• Έντα06α 
Μκχμέτ^ς 6 Παιαζήτιω τήν Ρααιλείαν παραλαβών, 
«•έςτα ^Ελληνας 4κιτηί«(ους δντας αύτψ # τψΤρΛ- 
Ιαλίάν ήγιμόνι χώραν έοωρήσατο, ίχανήν τ|) «αρ- 
•έ««ι» «Οτου. ΙΙιτά (Ι ταύτα οτράτιυμα Τ4 ίκιπίμψας 
1*1 τήν Δαχίας χώρ*ν 9 ταύττ,ν τ8 έβήου. Ές δν δή 
κρέβ&ις τ^μψας ο των Δαχών ήγιμών, σπονδάς Τ8 
1«β(ήα«το ν Ιφ* φ αι«άγ«ιν φόρον δντινα έτάξατο 
•ντφ Μ&χμέτης βααιλβύς. "Ελλησι μέντοι φιλία 
|ν α6τφδιά τέλανς. Διο χαΐ Εμμανουήλ ό Βυζαν* 
τΐον ^ααιλβυς ΙπΙ 0<λο«4ννηαον άφΐχ6μ<νο;, τον τ§ 
ΙιΦμ&ν έτιίχισ« # χα\ τους Πβλοχοννι^αίους αύτοδ 
μ<τ««•μφΑμ•νος, Ι*8ΐδή έτ€(χιββ τίν ΊαΟμδν. Ό 
Α ΙΗμλς οϊτος ξύμπασαν τήν Π«λο«όννη6ον, ώστι β & ίβιβ | ? Ή& η \ι\ι. Ιβΐηπιηβ υηίνβΓΜίη ΡοΙοροη- ν^αος γ«ν<σ0αι, διι(ργιι ές δύο χα\ τισααράχοντα 
παΚους ά*ο θαλαττης βίς Φαλατταν χαΟήχων, χαΟ* 
•ν Μ| χώρον χα\ Ίοΐμια ΙτβλλΤτο τοΖς "Ελλησι. 
Α'.ήχιι δέ αχο Κορίνθου χδλι»ς σταδίους «Ιντβ χα\ 
ιίχ•««• Τούτον τον Ίαθμ^ν, Ιλαύνοντος Κέρξεω του 
ΑαραΙαυ («λ «Ας *Αθήνας, Ιτ•ιχ(οαντο Πιλοποννή- 
•ι•*, &αχ»»λύ<ιν Ρουλ4μ«νοι, μή παριέναι «Γβωτής 
Πιλονβννήαου τον βαρβχρον. Ιίιτά €β ταύτα Ίου- 
ατιηανος ό Τωμαί^ν βασιλιυς το ο^ύτβρ^ν έτ«(- 
|Μβ• ΚαΙοντοςδή ώς •Ιρηναία α6^φ χρος Μβχμέ- 
την τον Παιαζήτβω, Ις Πιλο«4ννησον Αφιχόμινος, 
τ*ν τ• Μβλφον αύτου χαθίσιη 4χ\ τήν αρχήν τής 
Οαλ•νιννή•ον # χα\ τλν 1α0μον Ιτβ(χια•ν # ώατ• 
αοτορ τχλέααι τους Π*λοτΛννηο(ους 4χ\ τήν το3 η68ΐιπι, υΐ ίη Ιη$ιι1« Γοηηαπι Γ6<1ΊριαΓ, ΰοηοίικϋι» 
6χΐαη(ΐ6η8 86 α ιπ9γ{ ίη ηιΐΓβ, ςυο 8ριύο οοΙΗ^ίΐ 
ςυχίη^ϊηία άυο αίαάία. Εο ΙοοΙ ΙβΙηηιίλ ϋβ!βΙ>ηΓ6 
Ογ*ο1 οοηιυβνβΓϋηΐ. Εχΐ6η<111 86 «ο υΓϋ€ ΟοΗηΙηο 
8(1 8ΐ8(ϋα νίαΐηΐί ςιιίηςηβ. Ι$Ιοιηνπι 9υΐ6ηι «606- 
06016 αιηι ηο8ΐί1Ί1>ιΐ8 εορϋβ Χβπβ 0*ιϋ ΠΓιο εοηΐη 
Αΐη6ηΐ6η868 9 οιιιγο οοιηρίβχΐ ιυηΐ ΡεΙοροηηββίί* 

9Γ66Γ6 Τθΐ6η16β ΙνΙγΙμΠΙΜ ΡβΙθρθηΐΙ68ί 160688»• 

Ροιίαα 6ΐΙαηι 1α•ΙίηίίΒαι Κοιηβιηοπιηι ί»ρ6Γ»ΐθΓ 
ηαΐΌ Νοροηηβααιη ίηοίηβΐι. Εαιιηαηιιβϊ ί|ΐΐ«Γ 
6υη ραχ Ιηΐ6Γ<*$*1»»εΙ €υπι Η6θΙιηΐ6ΐ6 Ρι]ιιίΐΐ8 
Οϋο, ίη Ρ6ΐοροηη6•υηι ¥6111608, Γπιΐηιη ΡβΙοροο- 
0680 ρΓ*Γ60!ΐ , ΐ8(όιήαιηαο6 πιογο 6πο»ν8ΐ οοοΊ• 
ςιι^ςυβ, 61 ΙηΙιοΐοοι ία»ρ6Γ»νί( ΡβΙοροοο6ΐΗι, ςηο Ιτθμου φολβχήν χρήματα, Προηγορν* μίν οδν ές 1*Ιοιουιο ό>Γ6θά6Γ6 ρθ886ΐ. ΕϋίχίΙςοβ αϊ 611*068 ίο τΑν ΙΗμΑν •νλλέγβα0αι * αϊ (Ι Ιχΰθοντο, χα\ συλ- 
λβχΜντάς, Η«!χιζον, αυμβαλλόμβνον Ιχαστον τήν 
Ιονίου Ινναμιν. Έ«α( Τ4 δή Ις τέλος ήγαγι το 
τ«{χΐ9]8α, ΙνταΰΦα αυλλαμβανιι τους Π8λο«οννη- 
ο(«ν Α>χ•ντος * •! «ολυν χατΙχοντ«ς χρονον τήν 
χώραν• ούβέν το* «ανυ «8ΐ0βα6αι χοίς Έλλήνο>ν 
ήγαρ^αι βοΛοιντο, Ι τι μή σφ(σιν αΰτοίς δοχούν 
ί&η τ» ώφαλβίν αύτοΰς. Τοτβ μίν δή συλλαβών τού^ 
Ιχομ(ζ8χοΙχ4 Βυ^άντιον, Εχων χα\ τους Πα- ΙβΙΟΟΙΟ 60ΟΥ6ΟΙΓ60Ι : ςοί 6<Ιί6ΐΟ ρ0Γ6ΟΙ68 9 0ΟΟΤ6- 

06Γ«, οοοα,ΓίααίΙαυο οιυπιοι 6ΐ&ΐπιχ6Γ6• €οαι ςοί- 

1Ϊ061 ΡΓΟ 86 864θΙθ 80001 0ρ08 6Χ86ςθ6Γ6ΐ0Γ• Ιϋ»ί 
901601 9(1 00601 ^64ΐθ01001 681 «<ϋβ€Ι0Ο1 ΐ11θ4 ν Ρ©- 

1οροοο6*Ι θαοβ» €αρίΐ : ςαί Ιοιι^ο (6οιροΓ6 Γ€|ίο• 

0610 16060168, 00Γ6Γ6 Γ6€089090| 6Γ*6ΟΤ0αΐ 4•€Ϊ- 

οιιι, οίβί ηοαοάο βΐ Ίρ8θπιοι Ιοί ςοοςοβ νβΠβΓΗυΓ 
«ΓιΙί!98. €ιρ!08 866010 Βνιοοίίοιο άο66^α(, ίηΐ6Ηοι 
ι!ίϋ|60(ί οαΟοαΊ* Ρ€ΐθρθ006Μ08 οΙγοοβκΙιοι. €Λτ Νοίαΐ© πίδΓβίαοΙοδ. (1| Μομο Τοντοτοαι Γβχ, τ * ιτ^ατχύματα. & Ηϊμμ Λ. 187 ΙΑΟΝία εΗΑΙΧϋϋΟΝϋΥΙ,Κ 183 

ρίο* φΐίάΌιη ιΐιιεβ* *66υη ΙγαΙιιπ*, :>1>ίη*1 Ροΐο- Α λοποννησίους έν φυλαχ]}. Τούτοις μεν ψχετοΑγων• ροηηο&ο. Μ66ΐια>6ΐ6β ιιοί *ά γ^ιιιιχβ ρΓΟίηοΐιιε εεΐ, 
»υε66<)6ηΐ6 Ιβηιροτβ 6ΐρ6άίΐίοιΐ6ΐη ειιαιρείΐ εοαίΓ* 
Ι$ιη*6ΐ6ΐη 8'ιηορ* ρΗιιπρβιι». Αιηίοαι εηίηι 61 εο- 
Γίυί Γοϊΐ Μοείε, €υ]υβ ομβΓ* οηίΐ6 Ι!ο*6* *ά]ϋΐιΐ5 
6*1 ίη ηβΙΙο, ςιιο4 £6$ε°ιι αιη Γγ•ιγ6 Μ6€ΐιι»6ΐ<\ 
ΙΙίΐΙβη* Η*<|ηο 1*η*βΙ ΐ6£*ΐοε, Φ»η«• ηιαηιΙ*Γ*ι, 
ιιΐ <ϋ€6Γ6ηι, 66 ραηΐυοι 6**6 **ήε κϋϋίΐαε οοιηοβ 
Μβοηαιεύ ηοιηίηβ ΙηουΐΙ *$*ί|;ο*Γ6• ε'ι &66υιη 
ραοοιη Γ6*ι«•6ΐ. Η*χ βηίιιι Γβ§ίο Αεί* εοίε, ςυοά 
εοίειη, «β ρΓοΓβη. βυ»η ίε,ιΚίΓ «πε ΓοάΜίΙιι* Ιγ*- 
<ΚαΊε*6ΐ 98 ΜβοΒπιβΙί, η«Ι1υη ρα66 6οηοηιιιΐ*Ιιιιη 
β*1. ΤαικΙειη άΊεβαι-οΊ* ΊηΐβΓ Ιρβαιιι 61 ΥεηβΙο* 
6Ι3γ*ιι, αυ* ίιιιρυΐευε (δ), Υΰηβΐί* ΙιβΗυιη ΙιμΙιοΚ, 

ρΓΟρΙβΓ Γ6|ΙθΙ16Π> ςίΜΕ ΙΟΟΙΟΟΙ *ρ60ΐ*1 '. ΟϋΙ ΙΠΙΜΙ» Μεχμέτης £1 ώς έβασΛευε, χρόνου έπιγινομένου, 
έατοχτεύετο έπ\ τον Ίσμαήλην Σινώπης ήγεμάνα, 
δτι τφ Μωσεΐ φίλος τε έσοχει χα\ επιτήδειος, ώς 
σομβαλέσθαι ές τδν χαθ' έαυτ&ν ? • πδλεμον * πρεσ- 
βείαν 61 πάμψας, καΐ ταξάμενοςΑπάγειν φδρον,τή* 
τοΰ χαλκού προσοδον * δοχεί γΑρ τούτο το χωρίον 
τών χατα τήν Ά σία ν φ/ρειν μόνον, ων ημείς ίσμεν 
τ*ν χαλκών. Τούτου 51 τήν προσοδον πάραδους τψ 
βασιλεϊ Μεχμέτη, σπονδας τε Ιποιήσατο, χαΐ τον 
πέλεμον χατελύσατο. Προς μέντοιτους Ούενετοος 
διενεχΟε\ς, 4 πολέμησε, διά τβ τήν «ρδς Ίόνιον 
χώραν των Ούενετών, ές ήν έπιπέμψας στρα- 
τεύματα, έδήου. "Ενθα δή διαπρεσβευσΑμενοι, ώς 
ουδέν εύραντο έπιτήδειον, έπολέμου/ αύτψ. βκοκίιΐηιι* ν**ΐίΐ*(6Πΐ αΐ3χΐηι*ηι ίιι<1υ(*Ι>•ι. ΥβιιεΙί Ι6{*ΐ•ε υιίεαι», υΙ ηίηίΐ εεααί ιαιροίΓίΓΟ ροιοεηιηΐ, 
ειιίιηοε ςοοα,υο ίη \ά ηοΐΐυηι ευιηη)* ν» ίηΐ6ΐι<Ι<:Γαηΐ• 
Αρρ*Γ61 {οιιΐοαι ίαιιιι 3<)ηκΗΐυιη <&μ νοΙιι§1«ηι 9 Β ΔοχαΙ 61 τούτο το γένος «αλ•ι4ν τβ γβνέοββι, ή βοοϊΙμ Ιοβ<« ΓοΓίΙιοάίηβ ει ^ηίΓΟ&ο βρίπια Ιοιι- 
ςο ίοΐ€τνο11ο ρο*ΐ §β ΓβΙΐΐ|ΐιίβ»β• Η«Κ>ϋ«ν•Γυιι1 οιι- 
ϋςιιίΐυ* Γί|ίοΐιβη> νοι^Βίοιη 3(1 οίοιιηι Ιοοίοιιιη• 
ιΐ ιΐ) ΙΙΙνΓΪΓΟ ίη Ιΐοϋοιιι 6Κΐιιτ6ΐιΐ6•η. ΛηΙίςιιί βο$ 
Ειιβίο* ηηηοοραΟΑαΐ :ρο«1ιιιο<1ιιιιι Υοηβή ά\α\ βαιιΐ. 
ΡΓοίβοΙί *υΐ«αι €ΐ οιηΐίρβιιΐί, ρ*Πίηι νοΙυηΙ*1«, 
Ρ*Πΐαι ηοθ4'Μΐ(*ΐβ &υο*€ύ, ιϋ φιοηιαι Γ€«ίσ?^ι*ΐ* 

08Ι6Ι00 ΑΐΐίΙα Γ0(€, III ίη ΙΙι*]θΓβ 860ΙΙΓΪΙ*10 6*601.1 

ίη ρο*ΐβηιαι, Ιη*α1*αι ςυ*αιά*«ι ρ*Γν*ιη €ΐ ρ»1ιι- 
•ΐΓβη, ιϋβιοηίβηι *ο €οη(ίη«ηιβ ςιηηώ&Ιιυ *ι*.(1ίί* 9 
;βιΙίβιίί§ οο€ορ*Γ6 *ι*ΐθ£Γΐιηΐ• ΙιιΙϋιιιιι ««ΗΑε*ιιϋι 
ί*ειυοα €*1 * ρ>υι ί* ν^ηοΐΐ5 Ίη υηηηι οοΠοοίί*. ΙΗ*ίηϋ« 
α€θο**6Γ6 ςυο<|α6 Οηίιίιηί οοηιίιιοηΓκ ΜΙ'* ^ην'ιΐιτ 
(1ίνοχ*11. 13 1 1>* ϋΐιΐοηι III* υ§ςυο ιηοΓβιηβιιΐυιη ια- μ«1 των κατά τον Ίόνιον ούγενω/ χρέττιστόν τ• 
είναι χα\ γβνναιοτατον. 'ύκουν ο* τ6 «ρωτον χιό- 
ραν τή^ χρδς τψ μυχφ τοΰ *Ιον(ου, Απ6 Ιλλυριών 
χαθήχουσαν έπ\ Ίταλίαν χαΐ Ένβτο\ μλν τοπαλαι^ν 
ώνομάζοντο • μετά 61 ταΰτα Ουεν€το\ Ιχλήθηοαν. 
Όρμώμενοι 6* Ανο της ήι*ίρου τ Α μεν προαιρέ• 
οιι» τα 6* κα\ άνάγκτ), ίηουμένης της χώρας αυ- 
τών, ώστε έν άσφαλιί μΑλλον οίχοΐο^αι, έπ\ νηοόν 
τιν« ΡραχεΙαν χα\ τεναγώδη Αχο της ηπείρου Ις 
«νεεκαίδεχα αταΜους φχηααν. *Α*ο σμικρού 6έ 
τίνος ορμώμενοι, συλλεγομένων έ; αύτους χα\ των 
άπ6 της ήπβίρου περιοίκων, ύπδ τών πολεμίων οτι 
μάλιστα χαχουμένων, χα\ προσγινομένων Αε\ Αχο 
της ηπείρου, ψχίσση τ* ό χώρος ούτος» χαΐ βΰνο- αιβοαΐ χιΙΊΟοΙί* €1 1^'ιϋυ*, ευα) 3€€θΙ« ρΙαχίιιιΙ ιιοιι Ο μή6η Ις μέγα ουνάμβως. Έχώριι ο* ή ιβόλις αύτη. » ο***Γ€ΐιΐ βο οοιιΠυοΓβ, 0Γ6306Ο31 ςυίϋ^ιιι ο* €ίνί• 
ΐ3•πιίΓαιη ίιι ιηοάιιηι 4ΐ8€ίρΙίη& *3ηιϋΐ3ΐ6, οαιη 
γο *€< ϋΓΓβΓβηΐ ρΙυΓίηιί ηοιΓιβ Ιβ§15αβ οηιιΐήιΙ, ο! 
ρΙιΐΓίφί νίΓΟΠίω οοηϋηβοΐίβ ίΙΙυβίΓβ* 60 *(Ινοΐ3ΓοηΙ. 
Ρι«ιﻀ3 *ί ςυίιραΐΓί* ίοΠυηίβςϋβ οιιιηΐ1>υ< ρυ'&ιι$ 

VI |ΐι «II» 6Γ*1, ΙΐΙΙΟ 8ΓίΙ4ΙΙ8 ΐΙίΓΐ£€ΐ>*1. υΓΟ* III», »0£Γ6- 

(ΙιΙ)ί'6(1ίθΐυ 6$1, ί|ΐι.ιηιΙ)Γβ?ίοριυυ$6Γονβπΐ6ΐ4ΐί*ιί- 
ρΐιη*. ΒΙαΗΊ ΟιοβοΊ οι Ποιη*ηί, η6€00ΐι *1;ί ν ί γ ί οίαπε- 

*ΪΠΙ0 (6Ι46Γ6 6*01%ί, ίη ρβίΓΙ* ϋ&ί Ιίβυΐΐ 1311* ρΓΟδρΟΓ* 

Γοηυιι*, *υΙ * άνίυυ* ρυ1*ί, &αΙ *1> Ιιο&ΓιυυΒ β&α- 

611, Ιΐΐ Ιΐ3αθ ΗΓΐΐ6ΐη €0ΙΙ&Γ6£3|>3|ΐΙ||Γ, Αϋί 61$ |(61ΐΐ6β 

νίιΌΓυαλ Ί11ιι*ΐηιιιιι, «μιΐ Γ6{6ΐ)*η1 Γ6β)οιΐ6ΐη ΙιααιΙ 
ιιιΓι•υΗ'ιΓοι»ιο. υΐ «|υί(Ι•ηι ρ*Πίιη ίη Ιοηί»ιη ε! £γ.6• ευνομουμένων τβ τών ές αΟτ^ν συνεληλυΟδτων ά*ά 
τε της ήπιίρου επισήμων Ανδρών, εΓ τίνα τήν τ* 
χώραν Αφίλομβνοι οί πολέμιοι Ιπιδιώχοκν, εν- 
ταύθα γεν>μ«νος ώκει. Μεγάλης δε της πέλεω; έν 
βραχεί γενομένης» πολλοί τε 'Κλλήνων τ* χαΐ Τω- 
μαίων, κα\ Αλλων συχνών γενών Ανδρες, γένους δν- 
τες περιφανούς, ήν τις έν τ*< πατρίδι αυτού. μή ευ 
φέροιτο, εΓτε ύπδ τών Αντιστασιωτών διωχόμβνοι, 
ιΓτε ύπδ τών ποΑΟμίων έξελαυν^μενοι, Ις ταύτην 
δήτήν πδλιν συνελέγοντο. Ανδρες έπίσημοί τε χα\ 
αγαΘο\, χα\ παίδες Ανδρών τε δντες έπίφανών, χα\ 
χώρας Αρχόντων ού φαύλης» Τούτο μεν, 4ς τήν 
κατά τδν Ίόνιον χώραν χα\ τήν Ελλάδα, τούτο δε, 61*111, ρ*ΠΙιη υογο ίη Ι(*Γι*ιη ρηΙεί, Ιη ί*1*ηι βίνίΐι- χα \ ές τήν Ιταλία ν έξ^λαυνομενοι χα\ ενταύθα οφι- ΐοω*6Γ6€ίρί6ηΐ6* ν *66υΗυε Ιι*Ι>ίι*η*ηι• Οαιη *ιι- 
16Φ 6*. είι ιίΓοε 6τηροηυηι 06ΐ60Γ6, ηηίιηηηι α<1]ο- 
66Γ6 3ιΙ ηΐ6Γ6*ΙυΓ*ιιι η666***Γίο. (}υΊ* εοηΐΐηβη- 
Ι60ΐ ηοη *ιϋο|ΐιηΐ, ηβς οοηιπα ΓΓυοίυιοη, ςιιο* γοβ• 
Ιίηβη* ρΓοίβιΐ, ίρείβ οορίΐ Γιιιογ* 6γ*Ι. ΡΓοΙηάβ ηΐ6• 
Γίΐο ηιοΓοαίυΓΑ ορ6Γ*ω (ΙοϋοΓυηί, ηι η666•**η* 
ιι»3π ειιηνΰΐΜΓβηΐιΐΓ. Οιιιηςηβ ςυίΐίυει οβϋηΐο ιιΐ6Ρ- 
€ΐ5υ§ ρ6Γηιιι(*ηϋ!ε Ιιΐ6υηιη6Γ6ΐ, 1>Γ6?ϊ ίηεΓ6<Ιί5ίΐ6ηι χυμένοι, ψχουν δή Ασφαλέστερον. Έχούση^ δε της 
πόλεως έμπορίαν, δτι μάλισια Ανάγχης άποδεικ χυ- 
μένης ές τούτο τδ τρέπεσθαι Ινα Ικαστον, 6•.ά τδ 
μι^δαϋή τής ηπείρου του; ενοίκους Αντέ/εσΟαι, 
μηδέ δσα φέρει ή ήπειρος, εργαζομένων τΑ επιτή- 
δεια ές τήν πάλιν, χρήματα μεγάλα έργασάμενΜ 
Απο τούτον, τήν τε δύναμιν άξιόχρεω Απεδε(χνυντο 
άπανταχή, χα\ τήν πδλιν δαρκουν Τ •, οίχημάτων τε (Λ) Αηηο 1408. 

'* εαυτού. 5ί« €ΐίαηι Η, Τ • αϊ. Ι$:ο(χουν. Νοίυΐ© ωβΓβίηθΙοδ. Ι&9 ώέ, ιΐΕηυ$ τυι.:ιαΐΐ υ β. ιν 10(1 ι* «ολνηω, η\ ,«γ»Λ(.τ!ρ;πίίί ο!χ« 


Τρ.ήριι* 81 ««πιιγιιαίμίνοι ούχ ολίγα;, *αΙ 6„ 
μ*ις «*ρ<6β*4μ(νοι !β-/υρίς, ΐτρώ^ τε τοίΐί ίν τ!) 
ίαΐαίττ; !ιιί«ϊομ; ΐοχαϋνιας γίνίββαι τιρΜντ,νξγ- 
ρίνοι, Β-ΙονΜ ί.ίΐιαίμϋΐιν. Ε•:ι ίκ' α&τοίις τον «ί- 
λ*μ*ν 1«ΐφΐρΐντ»7 , τώ ΕοχιΓν 1«1 ρίγα ήΕη χιυ- 
ρ?,:»ι ί-νάμ*ωί. Τί]» ϊί προς τον Ιόνιον χώραν 
1χ=ϊίο»τι 4*' 4ρι«ίρ4. (V αίτοϋ ίΐ) «0 μυχού, 

ρ!• ρ* ν « **«* ο! φβύΐην, ΚβΙ πίΑΕίς ϊύίιΐμ'.νι; 
:»(Γ,Τάγ•«ο, 4*1 τ! Αιγαίον κίΧαγο: αφικίαβαι - 
»;; Μ «βριη.ους αΟτιΛ τβϋτη χΜαττριψαμίνοι, 
ΚΙρχ.ραν ι» Ιχιιρώιαντ'ι ούμυαυν, χαΐ Εΰβοια* 
ιι Μι Κρήτη», χβΐ Πίλοκβννίμου τ«; ηϋίίί. ΚαΙ 
ϋή Συρία* ΕΙ αφΐχο"μινο< οτίλω, χα! ΚυρΓ,νην πΊ- 
>« 4τ/ β&τοίς ι»Μ)β4)«ν*ι, μιγάλϊ δπίίίίχνυντο 
'Ρϊ*. *Ρ*"ί « τοό< βαρβάρους ταύτ^ πολί,αχί] 
ΕιανανμβχΊηντίΐ, »3\ τίχ Οαλασσηί της ίντί; 
ΊΙραχΙίίων «τηλών 4χιχρατήααντΐ:, *ατ« <■ Εύ- 
ρώχην, *ρ&( τ»Ε>; Ι» «ϋ θ»14ΐϊη βοχοΐντα; Ημ- 
τββ: ίτιοϊν βΐϊΐιβϊίμουν. ΚαΙ Ιταλίας μέντοί της 
»ρ4*:οΜ οΜΙν 5 τι χα\ Ιξια* 1βγ•>^> ««τ-,γάγονιο 
=*!βι», δτιμί] Ταδίννίιν τιΐλιν ϊύΐαΐμονα, «λι«- 

τχ*«*τ•: «ΐ Ιν •;*!) ήγιμίνοί. ϊιΐ το μί) ίς το 
4μΐφν'ι*ΐ Ιίναι πΛίμψ, 411* 4τιΙ τους αλΧοψΫλουί 
Ε-αν»..μ*χίΙγ. 'ΕικΛι;,ιτ,Μιι 54 ο'το; *ρο> τ( ΐο!»ς 
"Β>γ»ϊ,•, μ> ναυμβχίας «ιριγίνίμίνοι, τήν τι 

μ-ιρν-οΐι» ΙχΕίρώαβνΐΰ, ΐπιβΛομίνων σφίβι χο\ 
Ιβ^ιρίι.ν ανχνών. Έξηγουμίνοιν ί' αϊτών ΙΜτοΰς 
'Γ^ι-,νας, χι/ι ώ{ ιή; τ,κιίραυ ίντίχιβϋα'. τ)ρξα μοιαιιίαιη *11>ϊ ρβηοηΓΐ. Γιϊΐίΐιι ίηίίΙ'ΟΓίιηι «Ι ιΐι- 
ιιΐύηιιη, ηΜίιοιι ιαιιιρίοπιιιι πιι^ιιίβείηΐΐ) «ιιΜμο- 
ΓβΓυηΐ. Τι-»Γ*ιιιβ» εικίπΐϊΒΓ* ιιοη ιηοϋίία*. *1 ιτιιι- 

Ιΐϊΐϋβηΐϊϊ Μ οοπιιηιιιιϊ.ΐΓκ Ιιι ιιιϊι,-ίϊιηίδ. Κιίιι.ΐί: ιιιιΐιί- 
Ιίοοβ κιαίϊ, ιΐϊνϊΐίΐι 100 Ρ" ι-Ι'-ι Ο'ίΐιι η.ίΐΐρΐ)*»! ριιιιι 
ϋιηιιί Ιρηρρ 1,ιιγι[ιιι'. η»τϊϋ %\ηήη »πι«ογ« τίιΐί- 
Ι>3ιιΙιιγ. Εΐιίιη Ιιί ηυΟΓυ») ρο(*η(ί3 πιΐΓΪ τηιιίιιιβ 
*Γ»1, ΙϋΗιΐΗιΐηΐ Υίηβίοιιΐιιι [»Γβ85Μβ ϊΓΠΐη : 1ι)«<> 

ι»*{ΐΐ3 Ιιίί ι»6ίΜ!»1 ροίειιιίι. Ηβ^ίοηβιο ίΐιίβηι 
Ιιιιι.Ι ϊιιίηΐ([ΊΐΓΓ!»ιιι-, ηυχ η>τί|>ιι(ί ι «ίπυ ν«ηιιι 
Ιοηϊιιιιι ϊίίηίίΐΓϊ Μ, «Ιυτίβ» ηρυΙβιιΙ» >υ1*^β• 
Γΐιηΐυιςιιβ »Λ ιιΐϊτβ ^Ε^κιιιη. 1Ιυ]ΐιι ροιΊυί οκιαο 
ϊη ρηΐΜΐί ΐ(•ηι ΓΡίΙϊ^ι'ηΐΜ. ^α^^τΓ3[η υιιϊ<τβί«3πι ίιι 
ιΐιΐϊοποη ΜΟΙΜΗΜΙ. €βρ«ιυηι ΕιιΙα^ηι,^Ι &»• 
ΐΑίιι, (Ό1οροι>ιιείί<|ϋ<; ιιγΙμ-ϊ. ('.υηι γΙ«ι« νηΐΕηιιιΙ 
ΪΙ) ϊμτγϊνι: ίυ1ϊ|βιιΐυΐηυβ 1>ιοιιριι υτΐιειιι, ιιιϊ^" 1 
ηιίΙί»Γί« νίΠΗίίΐ ΓϊΠϊ (Ιι:*ί)[ΐΐ3ΐι»ιιΐ 1 υΙικ|ιιβ ευιιι 
ΒαιΙιΐΓίΐ ρπκΐί:» ρΜλϋι Γχι:Ι«ι|[Εΐ, Μ βιογο ιιιιίϊιτ- 
(ιιπι, ηιιοιίοΐ ίιι(Γ3 ΙΙϊ^ιιΙϊι ΓοΙυιι.ιυ*. ρκ<Ιυιτιιιι- 
Ιβ*. Ειίϊΐη ρηςπιΐιηι ΓοηίΙβΓ οβηιη βββ ηιιί μίΜ 
ίιι Ει»Γ0|»β,*ΐίίΙιϊ ιιΙιιιιηΙοιιι ροίβηίει ιίιΙ.-ΙυιϋιΐΓ ; 
ΜΑβΠΐΙΟΜ (Ι βιιιιιιι ρυΐη, ςιιοιΐ ηοη κΙηινίΒΐηιηΙ 

ΙΐίΙϊίΡ, ΙΙΡε 1>1ΐί 5ΐιΙΐ|0(:ίΓΐιιιΙ Ι1ϋϊι;ιιιιιιιι, ιιγΙ*Π1 

ορυΙ«ιιΐ»ιι>, |)ΓΪιιεί(κ; Ιιιι]κί «ΙβΓυιιιΊο. Ουί» η«π>ρ« 
ιιοιι ίθΙ«1)ΐιΙ1 ΐΊΐηΐϋ ^ιιιι1«ηι («ίιΐίΐ ΚΙ ροιροπβ 
Ιιοιιιίιιβι Ιεΐΐιιιη ιηονεΓβ, κά ΐοη'τΛ β1ί«ηϊ((Γΐπϊ 
■ηΜ&η&ηΙ. Αγοιι εΐίιπι ίπϊρικίΐιιιΐ (οΐιΐπ 

ΟίΚΐΟΙ, ηιιοδ ΠϊϊίΙί ρΓΚίίο ΐΪΕΟΓϋΐιΙ, «ΟΓΙΙΠΙφιβ 
ηιείΓοροΙϊπΐ (4] ίΐιΐκϋίτιιιιΐ, οιιη ρΐιιπηιί ΟαίΊίιιΙι- 1. Ρ;α;*Γ ϊ; >ώραν ιτ\; ήηιίρου (κτήβανΐβ 4γα- (; Ιεβ ι|υΐί ϊι])ιιιΐ(ίΓΐιιΙυΓ. Γ.ορίϋ 1»ηι«Π €»(» «!■<» 
Μρ• *« ι *χνρ*ν •τί,Μ «ίΐιν β^ϊών παρ«(χονιο, χβτ' 
£μΤ» ΐώ ίννίμιι ίν\ μίγα α&ξοντίί . Προ; τξ τους 
■,ΐ,ς ί,«-!ρ£,υ ήτιμΐνας ΐ'.ΐνιχβίντί; , ΙτοΧίμΓ,ααν 
1»Α τμΙΧϊϊ γινΐΐΐτίν τί1ΐ|-&ν, κα\ βιΐφίριν χρη- 
ματν» *ρ»ϊ4•ιρ. ιήν ιτΛιν μΕΐ&1ι)ν Ιβυιοίΐ καρα^ 
»ιυιβ4μιν•'.. Μιτί ϊί ταύτα χα\ Ιπύι Βαρβάρων 
%Λτίίίι»ί , ιής Ίταΐία; *{*; 1σ«/ραν χώραΐ, 
πρΛ< τλ-/ ΊΊίιμιχ ίρ/ιιρία, 1«Γ.«ιον» τ* τήί 
Λρχήΐ, "■>! ",; 'ΡαΐμβΙων πΐλίΜΐ χα,ιήγαγΐν 
τ* *** •ρχΐ(ρέα χ»\ «(Ας τίν ραβιλία ΐΓολιμή. 
«αη«ΐ• ώϊ'ί 1μ»6Ίϊιβαι τψ ΑρχκριΓ τήν αρ- 
ίήν. ϊβ-μί^Ι^ χι ίη»χρ4;»,3βν, χβΐ χατζγαγον. Κα». 
-(-4; Κ το",; Ία.κΤίιυ;, βοχβϋνιαΐ ΐή; χατά χωρία 
ι ικ?•(, καΐ ϊήν τάρα'κϊΊ ιϊ,; Ίιαλϊι; ίπιχραττίν, 
ΐΆίμβν Ιξινίϊχύαις, μίγϋα ακοΙίΙίαιΟαι ϊργι, 
ϊϋϊΐ(ί, (ια*•νμΐ](βαντ«; ι»Ί πιριγιν^Μοι. 01- 
τ• ΤΜ*«ρ4νι« *4ν τφ*ί τοϋ; Ούινίΐοίι; ιιίλ»μι>ν 
ι*••ρο<ίμινο«, ΐΐίγοΜ Ειΐν την ιιί). ι ν αυτήν Ιχιι- 
;*>«*•!ο, (χ>*1[ύβαντ•ΐ ΐριΐ]ρ(θ[ χβΐ ναυιΐν ίτιΐ 
-^ν ΟύΐΜΐών Ιιμίνα, χαϊ (ΙαιΧΟϋντχ; χατλ τι ;τ:\ 
Κΐι^ΐττ ". ϋβλι» ϋ αντών «ΙχιΓται, ΐπηβήό 1ι;ι()ν 
:•(Τ*ΐ τ* ών, χαϊ *ΐϊ«αχοι>ο«ς αταΕίου; ίιή/ων, 
Ι '•,•» ϊ »ιί χΐ'. 'ΙΙρι^ανίν χώρα*. Ταύιη γ 1ρ 
ΉρΛανΛ; μ'γαΐ τι ιών χατΑ τίν Ίταλίαν που- <4'.0«*ιιηΗ•ορβΙίπι 
|51 ΑΙτίΐπ.Ιιί ροηπΓ. Γίΐιΐ ίιΐνβΐίΐιβ (]ι-*Γ0ί, (■οιΚ'υιίιιΐΕ ιιοη ιΐ&ΐίηιιβη, 
νίτιικι γ,^ϊιιιικιιι ει»» ιιοιι πιοι1ί«*πι βΐ ορίίιιιιιιι ΝΙ» 
ϋίΐίοηϊ ]ι)ιιιογε. ΙΜκι» ςικκ)ΐι« 5»»ιιι πιιιιιίΐΐ»ίιιι>ιη 
ρΓΧίΐίιβΓβ, <ίιιιι μι» ίΐ ηιΐϊΐΐί ρβϋββΐΓ<<ι•ιο ρ'Ίϊΐιΐί* 
ίΐιιϊΐΐΒΐιΐ. ΟίκοΓΰίΐ! Ίρ&ίϊ ΙιιΙβΓΟβωΜΜίΙεηβ ΕρίΗ 
(ΙιιςίΐΜΐϊ. ΡΓϋίηϋβ ίϋ ΙιίΙΙϋηι 1οπ|ίιι$ ιΙΚΤΜίΐ. 0ρίΙ)(ΐ5 
ίτ.'ίΙΐι:ηΐΜ. (.Ίίϊΐιΐβιη ιαιιιΐ ιιΐΐ(!ΐι»ιιι Γ«ιυίΟ«ηιιιΐ 
ορκηι αΓ«:6β«ιι• Ροϋίκ» ροιιΐίΒοριη ιιιιιίιιιιιιη Κο- 
ιοιαιιιη 1ι*1ί• βοιιιηςιιη ριιΐ-υιιι .ιΐι πιβ ΙητίΜΗ (5), 
3.1 ροοιίΙίπΐιιιιΐΓΐ ϊιπρβπιιηι κιΙιιιΝνιιΐ, νϊοι.ιΒϋΓ- 
ϋα« η»»ίϋ ρηΐίο. Ειϊ»ηι 3α«Γίΐι» ί.ιιΐϋίΐΐϋΐ, ^υΐ 
Γβ[ϊοιιίϊ οι»»ϋ»!ϋ» ΪΜΐιίε « ιιιηηΐίΐΜΐη Ιΐ»1ί* ηρϋΐιι 
Ιϋΐιΐ'ίβ \ϊι1':1ί»ιιΐιΐΓ. Ι'"'11«> ρΗβηΐυ», ρΐυπιιιι οπίι'ι- 
γϊ» «ίπυΐίι Γβ«α ΜΐβΙιΐιιΙ, ρ^πι»") 1 ": ριιβηίϊ »λ- 
ϊ3ϋ6ιΐ5 »ίει»άϊ<» οΐΛϊιιοπίβ*. λΐΐΜαηΜ• ϋνΙΙικη 
ϊϋϊϊτίΐιϊ Υτηβίοι ιυιιίΕΐιΙββ, μηιρβιηοιίικ» Ιιυηιιη 
ιιτίιίΐιι ίη ι1(•ιΐίιί*ιιΐΊΐι ««βρβηΐβΐ, ι<3«ίΙ>ιιι <Ί ΙΗ«- 
ηιίΐιΐι* 3<|ιιΐνί|ΐιι1«3, (•ι ΟβΓϋιη μοιίιιιιι (κοριιιΐκ, 
ίπ)νοιϊ 6» Ιονϊ ιιΙ)ϊ ΟΪΚΜ *ί*β ΟΙοίίι (ϋ) Γοιιη «Κ 
υιΐι- νοικΊοΓίιιιι ίιι» (ιιΐοΐ'ί,ιιΐί 1»ευ»ϊί»β ροΠιιΙ 
ιβί(ηιιι ϊιμιο 1 ". η»•» Ι η •'8»* ■*»■'*'• <|ΐιίπ|;ΐΜΐΙί* η.>- 
(ίοιιΟ'ΐ Εγ^ιοο (ϊηίιίηϋΐο •ΙΐΙ«|Ιΐ. Ετ'ίΙιηϋΐ νπίιη 
(4ΐιί βι Ρ3ΐΙιι*) 1ι*1ί* β»»ίϋ• ΜΙ3ΚΙΙΙΗ *»(.*! »»»«• 

ιΐί ίη ιηΐΓβ «ιροιιίΐ. Ιΐνο ίκϋοτ Ιιηιΐίΐΐϋϊ 101 " ν 

Νοίυΐβ ΐϋ,ΐΓ^ ίηηΐββ. 

αΙηΜίΜΒ : η*. 1330, β*Μ>• Εηη. 9, Ιί<> ιν. 
ΡΓΪ«ΙβιίΓο ΒιγΙαπιμΙ («Ι Νιιηο £Μ«ιμ. 

βί. Ιλίζίην. 


ΜΙ ΙΑΟΝΚΙ εΗΑΙΧΟΟΧΝΟΥΙ,.Β 1% 

ν«* Ιαρ*••» ίη ροηα», ΟΙίχοοη οαορβτυηΙ «ι οΊ- Α μών, χ«\ ναυσ\ πλόΤμος, «(Λ; ταύτη *ή έχβιοοΐ Ις 

τ*, ν θάλασσαν. Ταύτη ** Ιή βδν είχελθοΰσα* αϊ νηες ΓίριΐΛπιηΐ. Ουο Γ>€ΐο» Ιβ^ιΚκ ίη βγΙκιβ ίΐ6]αβ»β- 
γβι•ι. €ίτ6ΐ ιαίοπι ουαι ία αιιοίρίιί ηχκκιιΐ ψβ- 
π-Ιηιΐικ, ΐιβο Μΐίβ ςηιιΙ Γ«<*Γ«ηΐ β6ϊκηι, Γβεροη- 

46ΠΙΒΙ 16 ρ»Γ*ΙΟ» €ΙΜ ί»66Γ6 ΟΒβ* ίΐΒ|>6ηββ6ηΐ 

.Ιιηχβηβ*• : οΐ 6»αι ΜίρυΜι» Γοηηβπι »ιηρ1«χα- 
Μ*, ςυ»πι ίρ§ί ρηΒίοΗρβίβββηι• Ιιιικπιηΐ ςυ<Κ|υ« 
Ιβηικηβοβ ρ6ΐβΓβ ςα* νβΗοΒΐ, αα**| β« ρΓΟίηρίίεείιηο 
«■ΙαΗ. ΙαηβΜΒβοβ αϊ ίιιΐβΙΙβχβηιιιΙ ΥβικΛοΓοπι Γβ- 
*ροΒ*ηπι, ηι*§Ιβ (η βρβηι ροϋυηαχ βγΙμ• βπβββιιη- 
1•Γ• Ρτο1η«ΐ6 ΙηΐΒίο&ηΐβ, ηαΐΐι βγΜ• νβι-6€ΐιη<ϋ• 
*Βηί5ίιί # κβροηά'βηΙ, *6 ρβΚι*, υΐ Ιία*ι βγΙμβι ΐκβ 
<§!«$ οοηίίιιυοβ αΊΗρβι-6. 1>|χΐί ίη υΗβαι κνβΓβΙ, 
ρβϋ4ίοηβπ> ΙιηυΐΒΐίΒΝΐ βιροηβηΐ. δ6η*ιυβ ρορα- των Ίανυίων έιΛ τον Ούενετών λιμένα, τήντβ Κλι- 
^όην Τ • χατέσχον, χα\ ήνδραποδέσαντο. Μετά δέ 
ταύτα προς τήν πόλιν διβχρεσββόοντο, χα\ έν άπόρω 
$1 δντες οΐ έν τ{ πόλει, χαί ούχ Ιχοντβς 5 «ι γέ- 
νωνται, ΰπαχουσα! τβ τοΙς Ίανυΐοις Ιφασαν Ιτοε- 
μοι είναι, χα\ ώς αν δοχοίη αύτοίς ξύμφορον βϊνβι 
χα\ έπιτήδβιον, πολιτβόβσθαι, χα\ αΙτβΤσθαι σφάΐ; 
έχέλευον δ τι βούλονται, ώς παρεχομένων έτοίμως 
αίιτοΓς ταύτα. ΟΙ Λ ώ; τα κάρα της πόλεως ηχού- 
σαν, οΐόμβνοι τήν πόλιν χαταλήψβσθαι, αύθαδέστερόν 
τβ άπβκρίναντο τ( πρεσβεία, φάμενοι, αΐτεΐσθαι 
αύτους Ιη\ τρείς ημέρας ΙξβΤναι σφίσι διαρπάζειν Ιαβςαο (γ» ροκίιη* ρΓορίβΓ ΐιιη ΙιιβοΙοΒίβΒ) «ι ί«- ^ν πόλιν. ΟΙ μέντοι πρέσβεις ώς απεχώρησαν, χα\ 
β»ο46ι»Ιμβ ρβΐίιίοι*», ηινβε, ςυοιςηοΐ ροίηβηιηΐ, Β τ * έπεσταλμένα τ», πόλει παρήγγ«**«* •\ ή τι εναΓιηαο ηιϋίΐϋ>Ν» ίπιρίαιΐ : ηιτ6§4]ΐ•β βοΐνβηΐθβ» 
Ιλ 1•«υπι ΓβπιηΐιΐΓ. Ηί& ο5νίιηι ρβΓ§υηΐ Ιιηιιβη**•, 
€0ηΓ(6»Ιδηΐφΐ€ Ιη Ιαο«ι ηιναΙ« ρηκϋνη οοιηηιίβ^πιιιΐ, 
Ιη ς«α ρ€ΐΜ$ Υβοβίοβ νί^ιοΗΑ Γαίι. Πίηο ουω »ιο- 
*•«* Ι«Γ(ΐ <1»Γ«ηΙ, ϋβίβτίςαβ Γαρ ίββίίηλΓβοί ίη απ 
ιθ€η,€οηΐίιιυο Υοηβΐί *<1<1υ€€ΐιΐ6£ ιιηαηι (Ιβηαηβτο 
•«ΐΓαιη οιινίαοι ηι»χΙαι*αι, β«αι ϋβιηβηβΓυηΐ, βΜ 
ροτΐ4ΐ& *ιΐ£υ•ΐΙ»•1ιηαβ 6γ«1 : βΐ »ιιοι ροηοβ ο1>βΙπι- 
«οΙ^•, (*ιμ ΙιοαβηΜί Ιη ΏΙζηβεοαιίΗιαο• βίρα• 
§ηβΓβ ΒΐΐβΐΜΐηΐα?. ΤμΙβΙμοι ο\*α*ί ΓοΜ&ιη (7) ςιΐλ 

6Χ ΕΓΐϋλΒΟ 10 ρΟΠΟΒΙ Τ6θίΐΙ1Γ 9 ΟΟΜΒίθ• ρβΗθ(ΐ6Γ€ 

«•η ΙοοΒΒΐ, βί ςοο ηιοϋο ροβίΒΒΐ η>νβ» Ια ΕΗίΙιηυω 
•ηιρβΙΙβτβ: κύ ορββ ίβ(α<1 Ιιινά ΒΐΜοΙνβΓβ ροΜιβηιηΐ• βύγχλητος χα\ ό δήμος ύικραχΟεσθεΙς τ{ των πολε- 
μίων αύθα&ε(α τε χα\ άχολαβία, ναΟς τ« αΟτίχα 
Ικλήρωααν, όσας ήδύναντο, χα\ αύτο\ ές τάς νβυς 
εμβάντες, ανήγοντο Ις τον λιμένα. ΟΙ τ« Ιβνυίοε 
Λντανήγοντο, χα\ αύτ(χα έν τψ λιμένι έναυμάχν 
σαν, κα\ ούΛν πλέον Ιτχον οΐ πολέμιοι. 'Κνταΰθα 
ώς επετράποντο ηττημένοι ιΐς Κλιζ4ην §ι , αύτίχα 
οΐ Ούενετο\ ναΰν φέροντες, μεγίστη ν των παρ» σφ(σι 
νεών, ές το του λι μένος στίμα, $ δΙ) εΙσήεσαν οΐ 
ιεολέμιοι, χ*τ έδυσαν αύτου ταύτη • έστι γάρ τοΟτο 
στενωτατον, χι\ το στόμα έπιχλε(σαντες, λιμψ τους 
Ιανυίους έν τβ Κλιζδη >β έξεπολιόρχησαν. Ά«- 
πειρώντο μέν ουν χα\ τΐ}ς διώρυχος, ζ έχ τοδ Έρι- Ρλϋνϋ <1υι (ΙβγτβγΙβ• ΙοΓβιΙοβ, ^ΒυβΒΜ• Ο δανού ές τσν λιμένα άφιχνεϊται, διορύσσοντες, ώστ• ΙβΙ&ΙΟ ργλΙΊο ιφνίΐ. Γ•»β Ι^Ηογ όυπιΗί, ά*ό\- 
ά*η μ Ι»ιΐ66Β•€• ΥβηΠΊ•, βΙ ββουοι ρτο*Η>ΙΐΗο 
*βο •ββ«ηΙ. Ει ςΒΐιΐ€Βΐ Με ΙοΓρίΜίιηβ ρ^Η^ηιηΐ, 

Ββ€ ΒΒΒ€ ΜΙΙ• <ΙΙ(ΒΒ ΙΠ€ΐΒΐί, Βΐ ΙΒ ρΟβΙβΠΙΠ) ΒΙΟ* 

ό*%ι\* ΒίβαοΓβι Ββββηΐ. Ηι• Ιβ ηαηο ιβ<μ!ββι ρ«Γ»• 
€!'ιβ, νίβι 1>οΙ1ΐ οοΒίη ΙίΒυβΒβΙυΒί ν?1>σαι νβΗοκ• 
€υοο2υΐβιη ιιϋίςοβ νίοΙοΗίι η*ν*ΗΙκι» ε1«Γ6Μβκηΐ, 
61 ΒΐίΓλπίΙβΒΐ •2Μ υΙ)ίςιΐ6 ροίβηΐΐιη ριπι^ηΐ, 61 
64ίιηι λϋοβ βιιΗ» <|υοά €Αα ι^!θΒ6βι βΐΐυίΐ, ρτο- 
Ιιϋ>€Γ«ηΐ, ΑοοΙϋίι βι ΙΐΒΒβΒβΙυη βγΙμ Ιβ βιβχΙ&μβι 

(ΐ6νθΙν6Γ6ΐΒ? 0*Ι»α)1(«ΐ6β)• ΒΙ ^Β« ΒαΥίΐΗ^ΒΙ ρΓ«- 
Ιϋβ Βΐ'ΐηίΙ ΙΒΐρϋΒ§ βΙ&€€Γ€ ρθ•«6ΐ ! Ρ6•Ι6Β βΙΙίΒΙ 
ΡΐίΒΥϋ ρτίΒΟΐρβΒΙ Βΐΐί 8ΒΒΙ, ΒΓ06ΒΙ €^Ββ 005Ι(ϋθη6 

ρτ6βΐ6ηΐ6•• ΙΚήηϋο χΐιΐυΰΐΐ Ιη €0ΒΐΙηβη!6ΐΒ» 6ΜΙ έχκλώμοι γενέσθαι ταΤς εαυτών ναυσ\ν έπΛ τον 
Ήριδανον. *Αλλ* ουχ οίοί τβ έγένοντο ένυσαι το3ρ- 
γον. Έδδχβι δέ χα\ 6 Πατα6(ου ήγεμών συμοαλέ- 
σθαι αύτοΖς ές τίν τβ «δλεμον, διάφορος ών τοίς 
ΟύβνετοΙς. Ούτοι μέν λιμψ έχκολιορχηΟέντβς ύπο 
της Οόβνβτών «όλβιος, πσρέδοσαν σφας χρησθαι σφ(- 
σιν, β τι Ρούλονται, χα\ ταύτη αΓιχιστα άκώλοντο, 
ούχ έτι πάρα τδ δέον σωφρονισθέντες. ΟΙ δβ Οοβ- 
νβτο\ το άπδ τούδε στρατευόμενοι έπ\ τήν "ΙχννΙβιν 
πόλιν, πολλαχή τβ έναυμάχησαν, χα\ έπβχρατησχν, 
δύναμίν τβ κερικοιούμβνοι το άιΛ τούδε» χ«\ της 
Θαλάττης εΓργοντε;, τής κατ* έχβίνην τήν χώραν. 
Ένθα δή ξυμφορΛ περιέκβσβν ή πολις αύτη, ου τ^ 
έπιτυχούση, δια τάς ναυμαχίας ταύτας. Ύστερον €θη&ΐ»ηϋα* β!1){ »ιι)>]ίθ6Γ6 βιοΓικΚμιβΙβγ» υΐ βίΐιί οοη- Ο μέντοι, τέν τβ του Παταδίου ηγεμόνα τισάμενοι. ϋηηβκηί οοΒίίαβιιϋβ ΊαιρβΗοιη. Εχ ουιη αΒΐ6Α ίηι- 
Ρ^ιΙββι ςηοχ!ι1>Βΐ (8) Ιη Γ6(Ιοη€ οοηΙΙη^ηϋβ 6•ββιιΐ 
η&οΐΙ, 61 ΤοΓτίίί«ηι βγΙμβι ορίϋββ ΟοΓβηίβηι •βο 
(Ιοηιίηίο βιΙ]ΐ€{6ΐιΐ€•• ιν^Ιοηβιιι ρΓ9τ!6Γ{Γ6•8ΐ ιυηΐ» 
€ΒΐΒ οϋίο Ιη€οΙ« 102 (ΙΙΓ ^> ίηοίυΐΓβηιιΐΓ Β(Ιν6Γ•Ββ 
βιιοβ ρίίιιοΐρββ. Οιιιιι Ρίΐινίυπι ίη ροΐ66ΐ*ΐ6ηι τβηίβ- 

«61,6113» (.ΪΓΓΛΓΙΟΠΙΙϋ 6 ΓβΠΙΐΙί» ΟΒ1 ΟΟΠίΓΛ 60β ΙΠ- 

»ΒΓΓ6ΐίι : €οηΐΓ& (|ΐΐ6Βΐ ΙιοβίίΓι οηίηιο [ιΓοεί<1βηΐ€8, τήν τε ιώλιν έπολιδρχησαν, χα\ υπαγόμενοι της 
ηπείρου, άντε ίχο ντο βεβαιοτβρον Ις σφάς, έχυ- 
ροΰντες ές τήν αρχήν της ήηείρου. Κα\ πρότερο, 
μέντοι αρχήν τίνα ές τήν χατάτήν ή«ειρον χτησά- 
μενοι, χα\ Τβρ6ύζιον κόλιν εύδαίμονα έχιχτησάμβ- 
νοι, προήγαγαν τήν χώραν αύτων, επαγόμενων τψ τής 
πόλεως ΙχΘει τψ σφετέρψ προς τους σφών ηγεμό- 
να;, χσλ ύστβρούμενοι, ώςτο Πατάβιον Ιχειρώσαντο ΝοΙαΙβ ιηΒΓδίοβΙ^β. (7) Βπιη<Ιυ1υηι ?06•ηΐ. (8) ΓθΓθ]υΓιιιιη, '• ταύτην. Λ. «ι ίη ίοηΐ. Τ • Κλωδίαν. α!, πι ίη ϋ. Α * /πήγγελλ. αϊ χι »« ε. #ι ΚΧωδίαν. αϊ. χΐϊχ *. 
β< Κλωδ'». α(. νΙ ι'ν €. 193 ΟΕ ΒΕΒϋδ ΤΙΚΟΙΟΙδ ΙΛΒ. IV. 194 

τοά ήγβμδνος Καραρίων της οΐχίας, κρδς τούτους ^ ιιγΙ)« οοη ρ*υε•$Ιΐ3ΐί*βΐ1.ί£αΓί« $υυεβ*Γβ. ΥβΓ©- 

βιβντχδέντβς, δρμώμβνοι αχο τούτου, πάλεις τε Αλ- ηια» ςαοηυο Ιο άΊΐιοηβα» Γβα\»0βηιηΐ, υΓυοη» οριι- 

λ*ς ουκ ολίγας χατεστρίψαντο, των «ατά τήν Ίτα- ΙεηΟα», βιραΐβ* 5οΙ»ηοηιη> (9) ρΗηείμαιη ΓιπαίΙί*. 

Καν χοΐμαν |< τήν Λ ιγ υ ρ ία ν, Αλλάς τβ 61) χα\ Ούη- Οιρί* βσαΐ νίαεβηιΙ», Βπιίι, ιίΓυύβ ορίοαβ «Ι 

μωνην •• χόλιν «ΰδαίμονα, έξελασαντες τους ήγ«μδ- ε1*ΓίΙαΙ« ΓβΙίςαΊβ Ιΐ»1ί« ορρΊϋίβ ηαικί ΊηΓβποΊΓββ• 

νας αότής. &λεμαχίων της οΐχίας ο6τω καλουμένους, χα\ Ούΐχβνβτίαν, χα\ Βρήξιαν, 6λ6(ας τβ πάλει;, χα\ 
Ιζισήμονς των ναν χατιτήν Ίταλίαν. Μβτα II ταύτα προς τον Λιγυρίας τύραννον διε- 
νβχδέντβς Ιχολέμουν έπ\ συχνά Ιτη. "Εστί Μ ο ήγβ- 
μώι ούτος οΐχίας τών Μαριαγγιλών, Αρχων €1 
ΜβδιολΑνου «οΑβως. *Ην 6ΐ έπιτηδεύμασί τβ δλβιω- 
τοΥιη, χα\ τ$ Αλλη ευδαιμονία προέχει των έν τ{ 
Ίταλ£β> «δλβων, χαι πολυάνθρωπος ούσα, παλαιό• 
τάτη π* δαχιΐ γενέσθαι, χα\ αΙ«£ τβ Ιξ δτου ψχίσθη 
ε&δαιμσνησαι τοίς τ* Ιιιιτηδβύμασι το!; πολιμιχοίς. ΡυβΙ Ιιχχ Μίαη ίρβΐβ ΓαίΙ ειια» ΙΛριτΙχ (10) ρηη- 
ώρα, ςικχΐ ςαίασαι »ο* αιιιΚοβ βχΐηείυη οβί *ηι.οβ• 
1$ αιιιοπ» ρηηειρΒ οΗςιηβη) Ιηηίΐ βι ΓοηιίΙΊ* Μ*- 
ηβησβΙοΓυπι, βι ΜαύΊοΙβηο ρΓ&Γυίΐ. ΙΐΓϋβ Ιιβο 
&Ιαα , ϋβ οβίΐί «Ι ΓβΙίςυΐ ΓβΙΊεΊκΐβ ΙίαΙίβ ιιιΊιββ 
Ιοησβ βχβαρ«τ•υ*ΐ : βι ειια» »ίΐ ροριιΐοββ, ιηιΊα,αΙβ- 
&Ία»α βββο ΟΓβάίΐυΓ, ηβε υηςυβηι αάνβηα Γοϋυαι 
ο««6 αβι, βι ςυο €θη<Ιίΐ2ΐ «ιΐ : τοπία» βεηιρβΓ χα& δπλων χαιασχβν*,• Μβσογαιος Γ οΰσα ή πόλις Β β(υ«1ϋβ 0€ΐ1Ί βι απηοΓαο» ρΓχμίΜΐίοηε βχεαΙΙυίβββ αβτη, δεέχβι απδ θαλάσσης της Ίανυίων σταδίους 
Αμα* τους εξακόσιους, Αγχου δίψχβίτα» της Γάλα• 
τικ, Ι^τκ να\ ΧαβοΙα χώρα χέχληται. ΤιΙ 61 πο 
ταρνος 6ι4 της «ολιως» χαι Ιχβώοί ο&τος Ις Τεσί- 
νην «οταμον πρ^ς Παιι?αν Μ «Λιν. ΤβοΙνης 6* αΙΙ 
ένα^^οΐ Ις τον Ήριοαν*ν, ιτρ^ς Πλαχβντίη Μ πΛβι 
|αγΑλ|) της Λιγυρ(«ς• Ούτος μλν } έχβι!ο? # πρ6τβ• 
ρον μ«4 Μήλωται• Λέγονται δ' ο{ της οίχίχς ταύτης 
ές τ%ν Μ»*4θλανον χα\ χης Αλλης Αιγυρίας άρχίρ 
«βταοτηναι τρόπφ τοιφδβ. Δραχων άπ6 δρεος φοι- 
ι&¥ Ις τήν «6λιν, «νΟρώηους 6ιαφ0ε(ρων ούχ έκαύ- 
σατο, τους τβ 6«\ τα Ιργα άιικίντας, χα\ έ«ι τους 
Αγρούς• ΓυναΙχα μβν 9 {[ λέγεται, ούίέν τι ποιούμε- βοιιβίΜΐ. Ουαι «ιιίοπι ιίι ηιβϋίΐβΓΓΒοοβ, <ϋ»ΐ«( α 
ηιβη Ιαουοοιιαιη βΐβάϋβ §€χοβηΐί4• 8ίι> β$ι ρπ>ρο 
ΟλΙΙ.λΐη, ςυ« 8*1>:ιιι<1ί» ηοιιιίιιβίυΓ. ΡΊιινίαβ ατ- 
Ι>οιη ϋίηπΗΐ, ηυί ίο Τύβίηοο» βίνο Τίοίηυιο οίΓυα- 
(1'ιΐιΐΓ ]ιιχιβ Ριρίβιιι ϋΐ56α». Τ6βΙι髧 Γ•'(1ίΙ ίη Εγι- 
ϋβιιυιιι ρΓορβ ΡΙιεβηΓιιη»• υτ1)«ηι πι*κι»»α». Ουο 
βυίοιι» Εηϋοηιιβ ΟαίΙ, ρηι βιηιο ίιιιΐίοβνΐιιιαβ. Ρβ- 
ηιΐΐί» Μ2ΓΊ«η§β1θΓαΒΐ ρΓ0€βίββ (αΙι οι £αα•α Ιο ρΗη- 
άραΐαπ» Μι^ΙιοΙαιιοαδ^ιη βΐ ίο κΐίφίβηι υ^υίϋιυ» 
α1Ιο€ϋ βαηΐ. ϋτ*οο βι ωοιιΐο Ία ηγο€0» ταααι»$ ν 
η»>§ηοιτι $Χη%*ιη Ιιοαιίιιυιο» ςυι »<1 οροηι Η αιΐ 
ί^ΓΟβ ρβΓ£θΙ)3ΐιΐ, ίοοβΓΟ ιι ο ϋ οοβββϋΒΐ ι ιιιυΐίβταιο 
Ιΐιηβα ηυΙΙ^ηι, αϊ «ΙιιαΙ, Ι»<1?1>*1. ΥΊγι• Ιβιιιβη νος» «Λ τους γε Μρας ίη\ «νχνον χρένον διελυ- ^ Ιυπ^υ ΙϋΐιιροΓβ ιαίοβίυβ β γα Ι νααΐ^ιικίο. ΡΙιΐΓΪιυΙ ςυο- ρ«!νβ«ο* χα\ «ολλο ; . 6Ί) έπ* αύτ-ν Ι«βλΙ6ντες, τά>1ά 
τβ «α\ 4ν£χβατα προς του νηρος έπεπόνΟεααν, 
%<*** 6β ο^δέν. Ούτος δή δ Μαριάγγελος ••, πρώ- 
τος της οΐχία^ ταύτης, Βρβτανδς δλ τδ γένος, βερά- 
«οντα 4ςο«λ(αας κανο«λ(α 9 χα\ ούτος Ινεδύαατο 
«ανο«λ(αν. Μ*τ& δβ ώς Γααν 1x1 τδν θήρα •\ τον 
ρέντοε •βρά«οντα χάνων, χατχ μέσον έοβφδρει ές 
τδν λαιμδν αυτοΰ. *Ος β* ^η χάνων, οΟτβ έντδς 
λα€βίν οΤδς τβ έγένβτο, ούτβ Ις τούιΗαω εξόρμησα ι, 
«λέχβι τήν χβφαλήν του δράκοντας χαταίρων διέ- 
ταμβ. Κα\ δ μέντοε δραχων ταύτη Ικβσβ, χαΐ ή 
«έλες Τ|λβυΟέρωτο του Ιηρδς πολομουντο; αύτ|• 
Καλ αΦτω δή στρατηγδν τβ σφ(σιν οΐ τδ Μβδιδλανον 
Ινβτχανντβς έστήσαντα, χα\ ήγβίσΰαι Ιχέλβυον Ιπ\ <|υβ υο&Ιΐ^αι ίΙΙοηι υΐ ΊηΐβΓ&οϋΓ^αΙ, εοιιΐΓ2 «2αι 
)1»»ηΐ: ν«ιυιο αίΐιίΐ ρΓοβοίβιιΙββ, «χΐΓβιηβ ςιια*|ΐΐ6 
ρ.αΐ€αβηΐυΓ. Τβικίοη» ΗλΓίοα(6ΐιι§, ΜαΓίαιι^οΙο- 
ηιιη ίαηιίΐί» ρπηε^ρδ, ιιαίΐοηο Βηΐ»ηηυ• ιίνο 
Αιι^Ιυβ, ιαίαίιίΓαια βαυα» οΐ βοηΐίϋμβαα» •ηυα• 
ΐυΓα, ςι« Ιοίυαι οοι-ριιβ Ιβ^βίβΐ, αηηβα•, ουνιααι 
Ικ:Ι1υζ ρΓΟΓβιβίΐ (II). ΜίιιίβίΓυηι ί^ιίατ ευα» ΙίέΙΙυα 
νοηκΐ» €1 π»βιΙίαη» Ιη Ηοΐα ροΠβΓβΐ, ηοε βααι 
δη ϋί* (ΙεωίΙίΟΓβ ιοί ονοιηοΓΟ ροβββΙ, *βειΐΓΐ υαΐΐααι 
εβραΐ βα»ριιΙ•νΐΙ. ϋΓβοο ίη ουαο ηιυϋυΐΗ ρβΓίίδ : 
είνίΐιεφίβ Ιϊί^ηίη ία ιοια 1>€βϋ2ΐ, ι ςιιβ βυυίιιά^ 
ορρα|ηΑααΐθΓ, ΜβΗαη^βΙυο» ϋυεβαι βΙ«βίΐ, βι 
οσαΐί» Ιΐ04ΐβ• ίΓβ ]ημΊΙ• υΐ ςιιί τίΓααι Ιοηαα» βι 
Γοιίαα» Ββ ΟϊΙιίυϋΐΒββί. Νβα αιιιΐΐο ροβΙ. οι ΒίοΙ ΰ; πολεμίους, ώς Ανδρα άγαθδν γενόμίνον. Μ•τ* Ο ΙΙβαίοΙαηβιΐΒβηι ρΗιιείρΑίακι ευιΐδ^υίϋΓίΙ, βΐ οίτββ ού «όλον δβ χρόνον ήγβμών τβ χατέοτη, δορυφό- 
ρους Ιχων αμφ* αύτδν, χα\ τους Ιν τ) πόίβι ηβΜβ* 
βδαι αναγχαζων. ΟΟνω δή αρξαντος ταύτης της 
χεαρεκ 6«Ι τεσσάρας γβνβας, Ις τδν ΦΛιππον ή αρχή 
«αμεφίβ, «ρδς δν δή οΐ Ούβνβτο\ Ιπολέμουν διβνβχ- 
Ιέντας τα τα Αλλα χα\ στρατηγούς έλόμβνοι βφίσιν ουβϋίιχιιΐ, ΜΐβΙϋΐβΒ, ςαοβ οογοοΗβ βαΐ ΟΗΒΙικΙβα 

05Μ ΥΟΐαίΐ, άϊ\*ΐ\1. 0«Ο ΓΓ(11ΑΙ)1€, (βθ0ΓλΙΪ0Ι»€) 

α*«ηιυηι ηα^πο ρο&ΐ ρήιιθ4ρι(υ« ία ΡάίΙίρριΐΜ εΐβ• 
ν«αϊΙ, ειιαι ςυο Υεποϋ όοΙΙυαι |€Γοαβαΐ• εΓοαηΐββ 
»ϋ Ίά (Ιυεββ υιγοβ αοαοβ, βι ηιΐ|ΐιοη» 1©3 ^Ι»ο* 
ηβιιι §ιιϋ«Γα»αΐ«». Ρήηο ςοίϋβα» ΟαηηίηίοΙλί•; ΝοΙαΙα πιβΓκίοβΙβ). !Γ. 1ϋ 
Μι αχ δεααδβ^οαν Βΐ€ Οΐάο νίεβ^οηετ 

, ααί αΒΓΟΑΤοαι ςαααιΑαα»• τΊρβπιαι Ίη βπηίβ |β•κ«ι»λσαι ΒΐηνΙίΒα (ΙίείΐυΓ, 109». 
ΐοΛίιηιβ »ιιΐ<?α» ροιίοα ΟαΙβιοίΙ νίεεεεΛίΐίβ Κ. ΡΙιί* 
ΙίρριΐΒ Μιπί, Αο|ΐ€Π* εοσιίΐΒΐυ ^αηιΐυι, βιιιβ Μο• 
Γί»ΐ)§1θΓααι ηοηιοιι ΓβΙίςνΊι, βίκο αααιιιι» 1400. « Παχίαν «Οιν. α/. Παδίπ.. » οΙ. Ολα;. •* α/. Μα ρι άγγλος. • Τ $ ε(η Ι. α'. ώς δ 195 ΙΑΟΝΙ01 εΐΙΛΙΟΜΏΝΟΥΊ*.* Ι 1 ^ 

αυεοαι ΓοεΟΓοήΐ, ςυβαι ορροεοβηιοί ρπΊιαρί Μΰ- Α ές τδν πόλεμον, άνδρας τι αγαθούς , κα\ χώρα; άρ- ιϋοΐβιιιβη•!• υΐ>1 οοΐοαι ίοιοΐΐεχεηΐηΐ, ουπι γρ$Ιο- 

11601 ρΓΟάβΓΟ, 61 ΟθΠϋ(1«Γβ €010 ΜβάΊοΐώηΙ ιΐνοβ, 

ιιρίοοι ίηΙυΓίβεβΓυηΙ. Ει νο63Τ)ΐ6* Ρηηεί&οοιη 
ΐοαηοηίηο 8ΓοϋΙιιη, οΌοβια ίη Ιοοηπι οεοιΥι δοο- 
Γορβαιοΐ. Μ3|ηί• ςνοςοβ ηοηοήοοε βιιαι 36*6- 
€6ηιοΐ, €«ηι 6ΐί8οι οιιΐβ* {Ιοιί* ηιοΙΐ3 ρΐφΓιιΐ£βΓ€ΐ, 
«ι ηοη ηιούίοαε Ι.*£υηχ ιιτοβδ βι•1ι]1ϋ€ΐ κ βΐ. Ιιη- 
ρβΗοιιι εοοιίηβοΐί» «<Γ ηι*β;ιΐ3ηι ροΐ6ΐ>Γΐ3οι ρΓουΌ- 
χίΐ. υ Ι 3016οι ΙΙ*Η* ίη ρΐη«• βοΐέηΐ, ςοιΜόπι 
V «50610$, ςιΓιάλαι 1•ί£ΐΐΓ£$ δβουΐί Ίη 86αο6η()θθ8 
ιιΐ οοιοί& εοοίί^οηοΐ, 608γγιοο. ΙΙαίίο ηηηο 8ά 

ν6Π6ΐΟΠ1Π1 01*1)601, ςιια ΙΐΐΓ8Πΐς06 ΓθΓΐ00301 6Χ- 

ρβΠα 681. Υι»η6ΐί ΐ(ξίΐυΓ οίεα,είοηι *ά \ά οεΙΙυαι 
ββΓβΐιύϋΐη άυοββ Γβί ηιίΐίΐαήε ρβΓίιΙι Ιη8ΐ£068, χοντας ούχ δλίγης. Πρώτον μίντο* ΚαραμινιΆαν 
στρατηγδν εΐλοντο έπι τον Λιγυρίας Αρχοντα. ΚαΙ 
ώς αυτού συ νί ε σαν χαταπροδιδόντος τήν χώρα ν χα\ 
συντιθεμένου χψ Μέθιολάνου ήγεμόνι, συλλαβόντες, 
άνεΤλον, κα\ ΦραντζΙσχον τδν Φορτία ν έπίχλην με- 
ταπεμπόμενοι, ήγείϊθατ" τε αύτδν Ικέλευον, χα\ έχ£- 
μων μεγάλως, τά τε άλλα εύδοχιμουντα, χα\ πάλεις 
της Λιγυρίων χώρας ούχ ολίγας παράστησα αενον, 
τήν τ• αρχήν της ηπείρου έπ\ μέγα προήγαγε 
βυνάμεως. Ός μεν ουν προς τούτους πόλε μου ντας 
άλλήλοις, ξύμπασα ή Ιταλία διέστη προς έχατέ- 
ροος, χαί ώς έ πολέμησαν, Ις το πρόσω Ιόντι του 
λόγου δηλου*νί'-μοι ώς έγένέτο. Έπάνειμι δή 1π\ 
τήν Ούεν&τών πάλιν, Ας ταύτπ, τζ πάλει έγένετο ιι! ιαρΓ» ϋοοο'ι, Ιοΐ6Γ ςιιοδ ΟβΓοιίηίοΙοηι ίοιροη- τύχη Ιπ' αμφότερα τ{ πίλε ι, εναλλάξ συμβάν. ΚαΙ 

8ϊιΐ8 Γ•ν6ηΐ6ΐιι Γβϋυι ΰυώι ΜοαΊο^Οί, εαριαιτι α&τη ές τόνδε τδν πόλεμον έλομένη έαυτ*, στρατη- 

1160ΑΓ00Ι, ςοί* 6υΐϋ »Η>1 ίηιίιΐΊ&& 81ΓΟ0Γ6 6θ(ηίΙοηι γουςτά πολέμια αγαθούς. Έν δε δή χα\ ους έσή- 

Ιι;ιυ6ΐ>3ηΐ. δ ίο γ ΐί ο αϊ 36€ίΙοαι Ιο Ιοοοπι ίοΐβΓίοοίί μήνα Κάραμκνιολαν χ*β•στήν γενίμενον του Αιγύ- 

εΐιιοβαι *αο*ΐΗυβΓ6. ρών τυράννου. Τούτον μέντοι ώς Ιπιβουλιυοντα 
σφίσι λαβόνης, άηίχτειναν. Φορτίαν δε μεταπεμψάμενοι , ' Ιστήσαντο σφίσι οτραχηγον έλό- 
μβνοι. Μίθ1ί6•Ιθηΐ ΜθΙ(Π>Γ68»6 ΟΟΙΟΙΟΟΙ, Τ606108 ρΓ86- 

610ΓΙ8 ΓαοίοοΗουβ υΐιίςαβ 6(1ίιί8, οιίΙΙο ιηοίδ »808 

ΡΓ08Ο6Γ0 ΓβΓϋΠΙ 8ΙΙ€€688ΙΙ ν ρΙΟΠΟΙΟΠΙ (ΙθΓΙ« ρ6ί 

οιιίν6Γ&»πι ΙΐοΓιαιη »ρυεΙ οπιηβ* ΐ6οοί886. Ουοίΐ 
«υίοιη οίτίΐβιβηι βιΐίΐηι 1 13 Γβ^ηανβΗηΙ, οι ίονίοΙ»Ια 

61 Ίηϋ€ΐ9 λ 86(1ίΐίθΐΓΐΙ)α8 ίϋβΠΐ *6Ι006Γ, ^6660$ 

(οιίυ8 ογΙιιι ΐίΙηΓιηίδίηΓιο, ςυαηι 1)Γ6νίοο$ ΐιυηο 

ΐΐ6•6ΓΪ02Π), ίη 691189 ίοΐί. 01 II II (ΙβΠΙΙΟΟΓίΐί» {$1801 Ο 

Γίνιΐαΐ6πι £006ηιαΙ>λΐ, ρορο1ο8ςα6 βίηιιιΙ ο υ οι Ιιίβ 
(]ϋί ιοί ηΐ3{ΐ8(Γ8ΐυ ροδίΐί οταιιΐ, ηυΛ βίοΙ οοηβιιΙ- 

1188101001 νί(1βΙ)8ΐυΓ, ανίΐ8ΐ6ΠΙ 010ϋ6Γ8ΐ)8Π(0Γ. Ρθ8ΐ- 

68 ο υ ιιι 8(1 ο ρότα ρορυΐατβδ «πι^υΐί 8νοε8ΓβηΐϋΓ, 

Β6€ ΟΙΙΙΙΙΜ 80ΐρΙίθ5, ςΐΐαΐΐΐΐο 118 Γ68 010110*15861, Ιη 

οοαοι εοηνβιιίβικίί 61 οοηβοΐίαικί'ι 80ρ6Γ68$6ΐ,0ρ(!• 
0108 ςΐΙΟ$ςΐΙ6 ΐ=>11 60ΓΦ ρΓ^ίβοβΓϋΐιΐ, νοί 80Πί 

ν6ΐ 8ΐιίΓηκίο βίοοίίοηοηι οοοιιηίΐΐ6ηΐ68. Ιη Ιιοοο 
ηιοϋυηι ΓβΐρυυΙίοχ* Γογμ* «χ (ΙβιηοοΓαΐία ίη αγΊαΙο- 

€ΓαΐίαΐΏ 1111113(8 6$(. Εΐ 60 111416 ΐ6Π)ρθΓ6 6Ίνΐΐ88 

ΠΙ» ρυΐοΐιτβ 8(!ιηιηΊ&ΐΓ8ΐα, ηίλχίιιιαιη βΐυί ρυΐβιι• 
Ιίιιη ρβρβήΐ. ΙΙ:ιΙ)6ΐιΐ βεηβιοπι, ΐ]06ΐη οιο^αοηι 
?οο;»πΙ. ίιι ςυο $ίη^ιιΓ•8 οοΐο «Ι'ιβΙιυβ 60080ΐΐ80(• 

1Ι•0 8608108 Ορρίϋίΐ &1ΐβΓ8£ίθ 10ΐ6Γ66()6ΐΐΐ6 ρΓίίΙΟί- 
)Ι68 $1αΐ1ΐί(. ΕΐίαΟΙ ΙΙΓυΊ» 018ςΪ8ΐΓ3ΐΐΙ8 ί»ΙβΙΙΙ 8608- Β 
«Ιέ (Ι6€6Γ0Ι(. 1•6$6 3ϋΐ6ΗΙ «ΑΐΐαΐΟΓ, ίη 1)0110 861121001 

ΙίοοΓβ 6ί ίη{ΐ6(ϋ ςοί ηη(ο$ «ίΐ οηιιο8 ν^ίηΐί ηο2- 

ΙΙΙΟΓ, 61 $611 ;» 10 Γ 1$ Ι1Υ6 ραΙΠΟΙΟβ 811, 066 αΙί<|03 
€8*188 6X8161, ς Ο 85 ;ΐ|» 860310 60 ΙΠ 6ΧθΙθ(ΙλΙ• 5θΟΙ 

αιιΐ6ΐο νίπ 1>ίς οιι ιΐ6, ηοί οαίευΐοβ ΓβΓΟοΙ, 61 οιιί- 

%0Γ8Ι ίΐΙψ€ΓΜ ΟΙ»|Ι8ΐΓ3108 6ΐί|Ι101. Π|Ι06Π1 8ΙΥ€ 
ΡΠ0( ίρβΙΟ δΐϋϊ 60111 60ΙΙ8ΐίΐθυθ1, ςυΐ 3ρθ4 608 61 

οιιιιιί η ιι ιηο γο ομιίιηυ5 η*06< οι*. Ηίο ιΐοοο 104 
Ι*οηίι ε^ΙοοΙοΜ, ςιιοβ ειιίεαηςοβ νοίοβήΐ ραηί 
βϋαβΓβ ροΐ68ΐ. Ρήο^ρβ ίΙΙβ 018061 ίη ρΗηιίο ο 

66!!210ή1>1!& Ο00ΟΓ2108. 1$ ίη ΓΓ^Ιί Λθ!8 ΟίΙ)ί(20$, 

νίηυιτι 1ιαο6ΐ : βοιηρίυβ, ηυο$ Γ^αΐ, οο Ιιίο φΐί 
υηιν^ΓΧ* €ίνϊ(αΐί ρΓΧΜϋοιπ, ςΐρίι. ΑϋςοηΙ ε• νίτί *ύς μεν όυν Εργα άποδειχνυμένου; μεγάλα τε χα\ 
άξια λδγου, έπ! χίλια Ετη εύδαίμονας διαγενομένους, 
ά).λοις πολλαχή χατά την Ίταλίαν Ινευδσχιμήσαι, 
χατάδηλδν Ιστι, χαΐ εμπέδωσα ι αύτξ τά χατά τήν 
αρχήν, ώς ελάχιστα έσφάλετο ύπδ των πολιτών, τ?δέ 
πη άν κατάδηλος γένοιτο ή της πόλεως διοίχησις, 
ώς έν βραχιΤ διασημήναι * ζν γάρ αΰτη ή πδλις το 
παλαιδν δημοκρατία, χά\ ύπδ δήμοις τε άμα ΙνταΓ; 
άρχαΓς αυτών, άς ίρεΖτο τήν πόλιν, { έδόκει καλώς 
Ιχειν σφίσι, διψχουν * μετά δ* ταΰτα, ώς 1π\ τά Ιργα 
σφών οΐ δημδται έτρέποντο, χα\ ούχέτι σχολήν τ^γον, 
ώστε έπ\ τήν διοίχησιν λδγον ποιιΤσΟαι, ώς εκάστοτε 
άναγχάζοι βουλεύεσθαι * χρόνος, επιλέξαμε νο. του; 
άριστους, εΓτε τύχ^ τιν\, εΓχε δή χα\ ψήφφ έ)δμ•- 
νοι * ούτω περ\ τούτου ές άριστοχρατίαν τδ παρά- 
παν έτράπη, χα\ τδ άπδ τοΰδι έΐσίτι χα\ νυν ασφα- 
λώς διψκημένη, 1π\ μέγα δυνάμεω; έχώρησε. Διοι- 
κείται δΐ χατά τάδε. "Εστίν ή μεγάλη βουλή καλού- 
μενη αύτοΓς, έν ζ 1π\ ημέρας δχτώ σχολήν άγουσιν. 
Έν ταύτΐβ δή τ} Ρουλξ τάς Τ8 αρχάς των πάλειον 
αίροΰνται, ψήφους τιθέμενοι, χα\ τάς έν τ!) πόλει 
αύτ$ αρχάς, δπη άν καθ ι στων τα ι. Νομίζεται δέ 
έξεΤναι ώς ές έτη τέσσαρα χα\ εΓκοσι γεγονως εΓη, 
ε Ισ ιέ ναι ές ταύτην τήν βουλήν, ή ν αύτω τήν άρχί-,ν 
συνιχωρήΟη γβ είσιέναι, χΐν συγκλητικές }. ΕΓησαν 
δ* άν οΰτοι άμφ\ τους δισχιλίους, οΐ τάς τ• ψήφους 
τι•έμ•νοι, κα\ τάς αρχάς ξυμπάσης ήδη της αρχής 
αΙρούμ*νοι. Έγεμών δΐ τούτων έστ\ν δν άν Ζλων- 
ται, τδν παρ* αύτο?ς χράτιστον δοχοΰντα γενέσθαι. 
Φέρει δέ ούτος δύο ψήφους, τιθέμενος ^ άν βούλοιτο 
προστίθεσΟαι. Μένει δ* ούτος ήγεμών, τιμώμενος τι 
τά πρώτα ύπδ τών συγκλητικών, χα\ Ιν τοΓς βασι- 
λείοις επιμένων, Ιχων τήν το δχπάνην ύπδ των της 
πόλεως τροεστηχύτων. Πάρπσι δ* αύτφ βουληφόροι 
άνδρες, Ιξ τδν άριΟμδν, 1:εροί χι αύτώ δντες, χ^\ 
τήν τιμήν τ* 4 ς ηγεμονίας 5υγχατιργαν'•μενο«, ί«ι 197 ΟΕ ΠΕΗ» ΤΓΚΟΟδ ΙΛΕ. IV. 

μήνας £ξ ΑχαΙΟαχτΑμενοι «ξς «φών «£» Αρχν. 4 «Μκϋάήϊ μ* (II), 

Μ;χ* & τ*ρ* μεγάλη ?«**,*. 5«τιν * >τώ$ ■» γν- 

ρουβία χλητών χαλουμίνη. ΑμβΛ «ανς τρα*ζ*αΙν«ς. 

ΑΙροΰνται βή τούτονς Ι)$η χ*1 «£ς ακνάς *Ψ1*ϊ ** 

τ| μβγάλΐ] 0ουλ]|, έιαίείαμινκ 

•Λυντας. Καν «αντ•, Αή τ| τώι 

μ£ντ| Ρουλζ. περί τ* «ν)Αμ«*ν, χχ\ «Ιούνης ρ*^ί- 

$ντ*ι χ -Λ «ρεν&ιών, $ τι Αν ^ ΙτΑνμϊιι ι "' «νννκ;, 

π*10ε?0α» αΰτίχ* τήν ηΑλιν, %*1 ές Α «χ Αν Αΐςα, 

ταύτ$ τ} βουλ|, ξύμναααν τ%* «Αι* ϋννχ. Έχ* 

31 τοϊς τών δλων *γχΑΓ,ρα«ι* ένκντένχν Αρχννχζς 

Αέχα, οίχινας «Α τ» εγκλήματα, χ*1 τ*; «οκνας έχ*• 

?ίρουαιν έν\ ΙχΑντψ. Έςιντι Ιέ ταντβι; «Αν η 1/γ*- 

μΑν* λ αβ Απ α ς ΑΑνατον Αχαγενΐαι, ΑχΑ μν^Αιμιας 

τών Αρχών Αχαιτουμένοος την αέτίαν της Αιχτ,ς * 

οιαι«€Ϊ«*ι γΑρ «&τ«ς * χα\ Βα•ί«ταντα& φς ξυμ«Α- 

βης τη; «Αβαις ές «Ας εν#ύ*ας τών Αταύν «χρί τι** 

ίξαμαρτΑντων, ή «*ρ\ τήν «Αλιν, ή ές Αλλήλανς• 

Άγονται Αέ ΑανΑταν, ξντινχ Αν ύαΑΑιχνν «ΰρ«»*ι. 

Καβίβτανται Λ χαΐ ές τας Αλλος ΑΣχας αχ*•**!, 

των τ• έ*ιχ*>ρί*ν Αλλοι, «αϊ ές «αϋς ξέναος Αλλο». 

Έ«Λ τούτος έφιβτΑαιν Αρχοντας «ββααραχνντα, Ι; 

«3ς ΙκειΑ&ν αϊ Αίχαι Ανινβχνώνιν, «ΑΑ3νανβι «Ας 

ψήφους, ές «Α σφίοιν έ«Λ «Α οϊς χρατιντα Ιχιιν Αο- 

χουν. *ΙΙν Αέ μή συμφίρυνται ές ττ|ν Αεχφ, έπ\ τ%ν 

τών χλιρών βουλήν Αναφέρεται, χ£χ=? κολυνραγμ»- 

νιίται, χα: τήν Αχδδχσιν Γ*/£ΐ. Ε1;1 μίν •υν χα\ 

Αλλαι Αρχοι ούχ 6λίγαι τής «Αλιαις. φυλακής τι «έρι 

καΦήχχααν, χα\ ές του; νυχτος Αστααίαν τινά Ις 1Μ 
ιιφχφοΑκ, ι 

ρτκαν« νί^βίνα-. $ααΐ«& ; 
•> Μ1^ €1 ■*€< 1^§ϋΐν)>ΐν)«ΐφ^ •• όνϊΙ» Ιου ρΜΗ , €1 ΐ• *6θΙ*»!1Μ», 

Γά, νι ι α ΐ Αν Γ ρτΑϋν^Μ ηϊ?«τΜ ανΐιιβ ν^Λι. 

€ί —ΙΒ Ϊν νΐ ΟρίΙαϋΐΝ» Τ1Γ05 ρπν4€<%|* Α€ΟΟΒ (ϋΐ, 
^31 καίβΐ Λ νΛΜΜΜί. Ηα ||€6| ΜΙΜΜ ρίνκίρ• 
ϋΐ]Ϊ£Μ« Μ «Α Μ6Μ1 ΙΓ*Ι*ΙΎ :■€€»! ^«ΐ »•«( 

*ΐα» ο^ϋνι ΐο^«κα« ; «ο «μ» ο*ΑΊ»*ιμ «*•; 

«Ι €ΚΜ1«Τ «Ι «Χ|ν^Μ•ι« Ική»•ι. $βν€ ιη €ΐν• - 

1*Ιοβ, χιν• η ρηνϋβΜ ^«ί« ςβϊ^ οοαιαιΐΜηΐ, 

νίπ Μ€0 ν 3Μνν)Τν»ΐ, «1**ο ΜίρρΓκιιιαι «ΜΙΜΙΙ• 

€1 *1ϋ |«ΑΙ ρ < ι , «ν^ Μ Γϋϋ^βΛ |«• ΑονιιΙ, 

^νίΑΗΙ «ΓνΟβί, ^■ίΑλΙΙ 1«Γ«(ΓΜα. ΙΙβ 1>Γ«ρϋΐΒ 
ΠΙΏΙ ■Μ^ίϋΙΙΙν)» ςΜΑΓ3«ΐνΛ« νϊΙίΤΜ (1$), «4 
«^Μ• Μ•Ι€»α•« »«ρ€Τ ρ«« ί^ Α ά ΜΜίΐΜ• ΚΗ»- 

ΜίΟΜα, μ 4ι«ρίά*»ΐ, ι•«« Η ΐρβη ΜΒ4€Α4ΗΒ 

•ί ΐί νΐΙ Ιΐ1Β€Γ6 νΐΑ€ΑΒΐ•]Γ• 8ί ΜΒίβΑΐΟΒ 4ΜρΙΐ«ν)€- 
Η**, 61 ΐρβΐ »1€Τ «β ΐϋβΜΒ••! 1 !•!, Μ|θΙϊαιιι 

Μιινι ιΑ ΕτοαιίοηΜ ΜΜΟανι γ«/«π•γ. Ηΐ: 
«*1€»ΙΜΕ «αΙΐ« Αίϋ|«νΐα <ΐ€βϋ«ιιΐαΓ ν η 1*ικΙβ« 
»Α Α«€Μ «ΊκβΒίιΐΓ. 5«ηΐ€4 αΐϋ ν^(ίΜηΐιι« ρ(ν> 
ήαιΐ ιη ομΙΟιΙιμ «Ην« €θαιρνΓαϋ• 8«β1 ςαιίπι» 

τήν «ΟΑΐν πρΑσσοντας. Κα: Αγοραν^μοι Ιτβροι χα•!- Ο β€|•1ίιβι οίνίι^ιί» εοοχαιίιβιιβι ««Ι ίη βο< ς•ι Αβ• 

νταντνα, τους ψάρονς νύν έ-:ί τιν: «ραγμΑτ««ν, χα\ 

Ις «Ας *ρο9οοους τζς πΆζως Αβαιττ,ακι^, •! Αή %χς 

«ροβόΙον; «ρΑττοντις χα6ιοτΑμ•«οι 9 έφ' ους 6γ, ?Α 

χ^ς ξυμπάπ^ς ννΑβνκ χρήματα, χα\ οι ψ6ροι •* 

Αναφέρονται* Άρχιτπις Αέ οΐ γεραι4τ£ρο£ τ« # χα\ 

έξιύματι ι:ρο<χ«ιν δοχοΟντες, χαβίατανται βια ρίο - 

6ς έργύΑας βν χβτ' ένιαντ^ν ΙογίΙε&αι τας «ροτό- 

Ινιις τ< χα\ έξοχους ι ξ; πίλεω;, δ τι Αν απογένοιτ4 

τι ιμΛ ταριγένοιτο αυτών τύν /ρημΑτνβν. 'Ακδ μέν 

«$ν τούτΐιτν αίροΰντα* αφίαιν ήγεμίνι, έχζιοαν αφ(?ι 

•»λ£\ιτήι^, Ι ς τΑ «ρώτα τιμή; Ανήχοννιν ές ταύτ^ν 

τϊρτ «ολιταίιν. Τού; «ι γαρ θησαυρούς χα\ τΑς κρο?- 

^Αννς Αφορωαιν ο(τοι, χα\ έπιτροιαύο^σι. Χρημα- 

τ^ο'>9ΐ Αέ αφ(οιν ές τ#»ν Αρχήν αυτών, νυν τψ ήγι- 

μ£νι «αραγ«νομινοι Ες τι άκρύασιν πρίσ€ίων, χαΐ Ο Γιιβηιιΐ, 2ά ί&ίαιο ΙΑΠίΙβιη ΙιοηΟΓθΐη ρΓΟαίονβηΐιΐΓ. 5«•Ι β* ΐΥΓβαι τ€•»1ία«, αΐ^ιβ ιΑιτο Ιοιίαβ Γογι 

ΡΓ£*Ϊ<|€*. Αΐίί ρΓΒΙίΑίΒΐ ?«€ΐί|ΐ1ΐ1><15 Γβιιιηι, 

»ΙϋΜ•ΐ ΐΗ»«4•πι«ι €€ €ίνίΐαΐίβ κΑίΙιιιιηι βΐΜίοτβ*. 
(1«κΙ»αι ρτα^ο«ΐΐι ααοί νβϋΐίβ&ΙϋΝΐ» β Γ*ϋίιί(ιιι*» 
2*1 <|βο« αιιίν«ΓΜΒ ανίι*ΐί• ορ6» α41ιιΙ>ίιίι ο!»»γγ• 
ναΐοτίΐΜ• «ΙβίΐΒΠΐηίαΓ. Μα|ίαηΐα• Ιιί€ €οα$ιη 
τΪΓ•β *>Ι•Ι£ €1 ηοηοή«4ΐ$ §ηνί«4Ίιιιι•, ςαΐ ρβΓ 
νηίννηοη τίΐιηι ιιΙμβι αη«^ϊ«4Γ«ΐιιιιι Γβϋηβηκ, ςυί» 
ι)ίακίΙ« νι<1βΐαΓ «οι-βρϋι «Ι «ιρ«η$3 οί«ίΐιΐί«, αιιϊ<1 
βιρ^οΑαΐαΓ βΙ ψιιιΙ «υρβΓ&Ιΐ, ςυοΚηηί$ οοηιριιΐΐΓβ, 
«ι &ίη|υ1« ίη ηΐίοη*^ Γ«Γατβ. Ει Ιιί« «ϊΙμ ϋυο<Μΐι 
€9ρΐϋΐιΙ, ςιιαϋίΐο Ί& ςηί ΓβΓυαι ροϋΙιΐΓ, ηοΠϋΐιβ 
Γυβηΐ. Ουΐ ακΙ ρΓιηιιιη <1ίν;πίΐιΐΐ9 Ιοτιιιη «ννοΐί τών μιγάλων, ίϊτι βανιλΙων, «?τ« χαΐ ήγ•μΑνων 
Ατναφνρας. Και Ανδρες ούτοι ή τής ιτΰ/εω; ολη εξου- 
σία • Ανομαζβται Αέ χαΐ ήγιμονί». ΙΙροέχει 61 αυτή 
^ χΑλις ΑυοΙν τών έν τ| Ιταλία ^4λεων οίχιών τ« 
«6«ρ•«(ία* «α\ χατα«Μν| έ«Λ τών της ΟαλΑστη; 
οίχοΑομημάτων, ώ; τ« έ«(«αν ττ\ς πά)χκς, χα\ 
«λοότφ τών έν τ{ «Αλβι ένοικου ντων. Ατι της πό- 
룫ς έ«Λ Ιμ«ορ(αν έ«ατηΑ&ίως έχοΰσης ώς μάλιστα, 
χαΐ χρήματα ^ύικτώς «οριζόμενης. Κιχ^σμηται 6έ ίΐ^8αιΐ«ηί«• 

(15) ΑνααανΦΓί• ΤΐϊΟΙ2ϋΓΟ* Λΐί|11β 1011115 ΙΙΓυί& θρ€» «Ι Γ^ίΙΪΙϋϋ ΜΙ • 

κριοΐυπίβΐ ΙυΚηΐυΓ. Εοηιαι οί&αυιη 105 (81 • 11 ^ 
ιιίΑΑί&ίΓνΙυη Ιιυηο ίηίβηιϋ, €θη$υΙΐ2ΐιοιιί6α«ΐ'υιιι 
ρΓΪαάρβ ναθΓ«ϊ. ^Ι ο «Ρ» βα^ιη Ι^ςνιίοηβ* ρηηοί • 
ρυαι Γβα;απκ|υ€ Γβΐιϋοηοι 2α<1ιηί. Ροίοιϋ• ΐο4ίιι« 
ΓίνιΙιΙί» ρ«η«< >»ο* βαΐ : β! ΓβνβΓν ρηηείραίιιιιι 
ρ^ι^ΓΠΜηΐ. €ί\ιΙ« ίιΐ» ιΙιιοΒνι οι»>ηβ5 ΙΐαΙί« αιΐχ» 
αι.ΐβΟΑιΙϊΐ : νΐϋοΐιοβΐ ΑοΒοηιηι ηιιβιιϋο^ιιΐί»• «Ι 
«άιΠϋίοπιηι ιρ:» ίιι ο»•γϊ χϋίΩοαΙα «ιιηΐ αρρ4Γα!ιι• 

Νοίυΐα) ηΐΑΓ^ίοΑίοδ. 

(ΙΑ) €:<ρο ύϊ Πίοοί. 
(15) ΟαΛΓ;ιι•Ιία;. •• Αι ντα, «ρβγϋοι. •» διδογμένων Π. «/ ίη ο. »» Ια »' νο . ί^ορ". νί νι ι τ. */. 199 ΙΑΟΝία ΟΙΛΙ£θα>ΝΟΥΙ.Α 200 

Εχ€€ΐ1ι1 61 οριιΐοηϋ), φι* ρ6ηβε οίνο» μι ; Α 4 πύλις αυτή τΑ τε Αλλα, χα\ ΙπινεΙω έντος της αΐιη €μηι ιίΐ τηβΓβοΐιιηβ βΐ ηβ£θΐΙ»Γιοιιί1>ιι* ίαο- 
η6*, Δι αϊ ΙηοοΙχ ρίβηπιεε ηίηο €0ΐϋβαηΐ ορ6$. 
Βνοηιιιι οεΐ 6»ύ6ηι ηιΐ» ραΙιΙίΓΟ ηονίιιηι *ι»ΐίοη6 
ςιι« ΙηΐΓβ υι»Ι*ιη §Ηι «ει, ριιΙοΙιβΓπιη* 61 οιιμβ- 
ιμμΙοι* *ί»α, ίη*ΐηΐ6ΐ» ΐήι-6ΐηΙΚ>ιιι, ηινίυΐιεψιο 
»Ιϋι ρΙυΗιηί*. ϋορίοΐοε ιοί 6•1 ορμίΓοΙυ» ιη 
ρτοιηρίϋ οηιιοαιοηίοΐΊΐηι, «ι α Κοπιώ ς υ* η»νΓ« 
ροΗοΙιηΐ. δριΐίαιη οοοιιριΐ ςοίηααο βίοϋίοηιι»• 
Υίτί €0ΐιιρ1υΓ6« φίοΙίάΊο 1ιιΐ€ εοιιιιηβιηΐ, ορβηηίοι 
εοάυΐο, οι 4|ιιώ »*) ιιονβε ρβιΐίηβηΐ, ηοη Αοοίηΐ. 
Ουοίεηηίβ νϊΓΟ» αΊιοο βΗ^υπΙ ρπιηετίοι, ςαί •ΐο- 
ιίοηί Ηΐί ρΓχ•6οίυαΐΜΓ, ιιΐ βο ςυ» »4 ίρεεηι 

«Ρ6€ΐ3111 ν *6(!ΐΐΙθ ρΓΟΟϋΓβΠΐ. £«|Ι10Γ11ΐη ΟϋΙΙϋ» Ιο 

ι•ια ϋΓϋβ υβαβ. ΡβαΌεΐπ ΐιίηοΓβ οιοοιογ ίη οοη- πάλεως ψχοδομημένω, κάλλιστε «ε Εδείν, χα\ είπρε- 
πεστΑτω, ταϊς τριήρεσιν έξη ρτη μένω 6ς «λείσταις, 
χα\ πλοίοις Αλλοις πάμπολλοι;, και τξ σκευ*, του• 
των ΑφΜνως τ* έχούσ^ αύτοΰ, από τε 9λ δπλων χα\ 
Αλλων δσα ές χρείαν φέρει ταΐς ναυσί. Λιήχει & 
επί πέντε σταοίους, χα\ Ανδρες ως πλείστοι έργα- 
ζεμένοι αύτοΰ καθ* έχάστην ές τΑ; ναυς. Άρχοντας 
Μ αίρουνται του ένιαυχού δύο Ις το έπίνειον τνύτο, 
καΐ Ις ξύμπασαν τήν κατασκευήν. * Ιππο ι ς 6ε ουδέν 
τοι χρήται ή πολις αυτή, Αλλά πεζ*| τε έπ' Αλλήλους 
φοιτώσι, και πλοιαρίοις, τ*, μεν της ΟαλΑοοης διά 
των οίχιών διήχουσα, τζ δε κα\ αυτών χατεστρωμέ- 
νων πλίνθο ις Απανταχη της πόλεως. Τείχει δε ουδέν 
περιβέβληται ή πόλις. ΤΑς μέντοι Αρχάς των σφε- (•Γο&είϋοε ηιιΙιΓιι. ΝοτΊ{ίοπιπι ιιιιιΐ οραά 60* ίΓ6- ■ τέρων πόλεων Ις τε τήν ήπειρον της Ιταλίας, χα\ 

Ις τήν παρΑλιον χώραν αυτών, διΑ τέλος δε ώς επί 
το πολΟ αίρουνται• Έπειδάν δε έπανίωσιν ές τήν 
πόλιν, ήν τι μή δρΟώς πεπραγμένον ξ αδτψ, τας τε 
εύδύνας δίδωσι χα\ δίχην Ιφ' οΤς μή καλώς πεπολι- 
τευμένα τυγχάνει αύτψ. Κα\ αίρουνται μέν ούτοι 
στρατηγον σφίσιν ουκ ένιχώριον Ις τΑ στρατεύματα 
της ηπείρου, δεδώτες μή προσαγ6μενοι τους στρα> 
τιώτας, πιρ\ τήν Αρχήν νεωτερίσωσι, χα\ χινδυ- 
νενση αύτοίς διαφδαρηναι τΑ πράγματα. Ές μέν- 
τοι τήν Αρχήν τής θαλάσσης, ούκ Ιχοντε; δπω; 
έπΑγωνται αλλοτρίους, καθιστασί τε Ικ των Ιπιχω* 
ρ(ων αυτοκράτορας» ΙπειδΑν πολεμείν Ιξέρχωνται. 
Κα\ Ιδία κατ* ένιαυτον τάς δέκα τριήρεις. Ας 4πι- (ΐυοηο ου, 61110 πιογο Ιπηεοοΐ ρβτ αραιοί• Ρπο- 
ι«»Γβι «ί!»ο ιοί» ΐ6|οΙί5 δηιο^ΚοΓ, ηοο βΙΠ$ ιϊιοβ- 
ηίυΐιε 6ϊιι|Ηιιγ. Ηο(ίεΐΓθΐ«8, ηοοε ιΐΓυίΙ>ο• ιη Ιΐοΐίβ 
οοηύηβηιο 61 ίη ιη«Γϋ1ιι>» Ίρ^οπιιη ^6β^ο^6 είιΐε 
ιΧ666Γουιι1• ρίβηιπιςιιβ «χ ϋι ςυ! ίη ιη»(ΐιΐτοΐιι 
οιιιιΐ οοηιΐίΐυιιηΐ. ΙΙΙιΙ ΙιΙ μυ6γ§1 Γυ6πηΙ, ροϋΐ»• 
ύαια βοπιη ςιι« ίηίςαο Ιη ιηοιίιΐΓβΙα βοΐΐοοειΐ 
οςοηιηΐ. 0θ€6ΐιι, ςαοπι 6Χ6Γ€ίΐϋ>υ> οοηΐίηβηιίί 
ρτοροιιοιιΐ, ηοη Ιη(1ί|οηοπι ααΐ 6ΐνοιη οΓβεοί, νβ• 
ΓίΐΙ αϊ 6οη6ίΙίοΐί§ ιιιϋιΐυηι οηίπιΊι, Ιιιηοναΐίοηοηι 
•Ηςαοη βιοΗγοΙογ οοηΐη ρΓΐηοίριΐυηι, ΚΓυιη<|αο 
5ΐιιηιιια Ιη ρ6Π6ΐιΙιιηιν6θ(Γ6ΐ. ΝιναΙΙΙ)θ8 6ορϋ$ ουηι 
ηοη ροοείιιΐ ά*η ίπιρ6Γ0ΐ0Γ6ΐη ρ«Γ6(Γΐηϋαι 9 υηυιη 4ο ειιο ι;θΓροΓ6 <1βΠβαηΐ,ςυίη*ν3ΐία ρπεϋΛ Γορ6ΐ- ^μηουσιν Ηους εκάστου, Ις τε τον Ιονιον, κα\ ές $αΐ, οιιπι *ά ΒοΙΗρηικΙαιη ρΓοϋβαηΙ. δ6ροηΐίαι 
ςιΐΓίοηιιί• ϋ666ηι ιΗκιηβι ηιϋΐιιηΐ ίη ΙοηΙυηι 61 
Ϊ£|χοιη ηυΐίο, ρτορίοΓ ηονοε ςυ* Ιη ^υρΐυιη 
«ι Ίη 1•Ιϋνοιη ιηβΓΟίιιιη |Γ3ΐι« ρΓοβοίΐΓϋΐιΐοΓ ρ«Γ 
耫οηυηι 61 ΕηιΙιιυηι ηι»Γ6. ΜίΓβ ηο6 Γ6ροΓ&*η1 
α ρίηΐΐι• ςυοι «Γεβηίβο ϋοίευη(|υ6 Ιη οο• ίηοΙ- 
ϋ6ηηΐ ν ΓοτΙι 0Η>Γ«!ΐ1υΓ ρ6Γ ίϋ1β|Γαιη οηηασ, 6Χ- 
ορ66ΐοιΚ6β οΌιιβο (1666» οΓιβ ιυοιηΙιΙοηιηΓ.φι» »Ι 
νβοβήιιΐ» Ιίϋοηΐ» ρπΟΓβε ηιοήι βηβίοιί'ιο, «Ιοβιοην 
Γ6ΐη63ηΐ. Οινίιοι ίιΐι πιίΙΙΙΐ ΙΗγοιοο•, ςηι$ είνββ 
«ηιυηΐ, ρβΐίίαιη οΐ6Γ660, ίη ΑΙυΐεη<ΐΓίιοι, δττίιιη, 
Τιηοίηι, ΒπΐιιιηΙοιε ιηιοίοι, 61 ίη λιϊΐοοιη. 0« 
ευ ηΐ ιιυηΐ€Γ0 νίςίπϋ <1υ*, ςυ* ιιι•|οΊΐα<Ιίη6 ϋϊί• 
ίοηιηΐ ο ΓϋΓιςυί•, ιιΐ ςιι* *α ηΐ6Γ66β οορίβικίβο το ΑΙγαΖον, των νιων αυτών αϊ έιι\ έμπορίαν Αφι* 
κνοϋνται έπ\ ΑΓγυπτον κα\ Αι6ύην, κα\ *Οκεανον, 
χα\ ΚΟξιινον π^ντον. ΚαΙ χαδα'.ρουντες τδ λ^στρι- 
κδν, δποι Αν περιτύχωσιν αϊ δέκα αύται τριήρεις, 
διατρίβουσιν δλον Ινιαυτον, ές δπερ αϊ δέκα Αφι .νοΰ- 
μεναι, ΑπαλλΑττοοσι ταύτας τής φυλακή;. Έπι- 
«έμπουσι δέ καΐ τριήρεις έπ\ έμπορίαν ή «όλες, 
έξωνουμένων τών πολιτών ταύτας, ές τε *Αλε(Αν- 
δρειαν κα\ Χυρίαν, κα\ Τάνσΐν, κα\ ές τάς Βρεταν- 
νιχας νήσους, κα\ ές τήν Αιβύην. ΕΤησαν β* Αν α! 
τριήρεις αύται $ύο κα\ είκοσι μείζους τών Αλλων 
τριήρεων, Ατε έπ\ έμπορίαν καχεσκευασμέναι. Νο- 
μίζεται δ* αύτοΤς έφ* έκαστης νεώς χαΐ παΐδας συγ- 
κλητικών Ανδρών έπ\ τήν έμπορίαν Αφιχνεισοαι, οχιΐι 116186 είιιΐ• 8ο1βηΙ ΙΟβ «υίβηι, Ι(» βηίηι οοο- Ο μεμισδωμένους χαΐ τούτους συν τ| νηί έπ\ τήν «α^ΐιιϋο ιοηβΙ, οαη βίιιαυίίε ηονΙΙ)ΐιβ ^ΐΓίείοηυη 

ΑΗί *Λ ΙΒ6Γ661 ΟΟηφΟΓΟΟϋλ» ρΐΌβείΜΙ Η1«Τ66«Ι• 

οοη^αΰΐΐ. Μοχηειη ρ66ΐιιι(« τίιη Υοηοΐί οοηίβοο* 
γοιιΙ, ο.υη> ΜΙηοι |6Γ6γοπ1 εϋνβηυι ΜΧϋοΙιΐιί 
4ΐιΐ66ηι, ηοηοΓοηι, ηυχ οί?65 ροϋίάοΚίιηΐ, ΙηΐπΜία- 
6ΐο ϋ66ίιΐ)«ΐίοηο• ΡγοοΙογ Ιιίηο οίνίηυ* οηηυυπι, 
ςαεεί Α(Ί>ίϋ ροΓίοΙυΐίοηβηι, ΟΓθιηοπιηΐ ΓοΑϋυηι : 
ρΐΌΐηΙΐΐ6η!6• (|ϋ*6ΐιηςυο 6οιιΐιι1ίεΐ6ηΐ 6ίνο« ίη 
οευαι 1)6ΐϋ, οοηιηι Ιβηΐειη ρεηβιη ειη|ΐι1ίε *η- 
ηΐιοίνοε επι^ηΙο• ΓοοβριοΓοε. Ηίο Γβο'ίΐοε «Α Ιίοβ~ 
γοο 61 ηβροΐΡΐ Γ6<Κΐ. 0αί(1ίηι ήοε ΓΟϋίΐαο ρ» γ το έμπορίαν. Έξεύρηται μέν ουν τούτοις τοΙς Ονενε 
τοίί, πρ^ς τον Αιγυρίας τύραννον διαπολεμουσι, 
χρήματα τ{ τε Αλλτ), χα\ Αή τών πολιτών έκαστου 
τής ουσίας δ δεχατισμός. Ορος ους δή τΑττει ή «6- 
λις έτήσιον πρόσοδον, οία του χρέους ΑπΑδοσιν • χα\ 
Αττα δ* £ν έπαγγέλλη λαμβΑνειν τους πολίτας, τρία 
δή Ικχσχον έπαγγέλλει Αποδιδέναι Ιτους έκαστου. 
Ούκ έστιν δτε έπ\ τους *α&άς τε χαΐ εγγονούς ούκ 
ΑφικνεΙται ή τοιαύτη πρόσοδος. Έξωνουνται μέν 
ένιοι ταύτας ολίγου τίνος Μ , παρΑ τών ένδοώς του 
Ρ (ου σφίσιν εχόντων, κα\ εύδαιμονοΰσι. Αοχ&Ι δέ ή ΝοΙϋΙβΒ ΟΑΓ^ΙΟβΙβδ. 

11 Ιη ογο, ήτοι ΑρσενΑ τε νυν ούτω; δνομαζόμενον. Γσ. ΑρζενΑλ , Μ ΰηο μμ. Αα^κΙ. ούκδλίτου. 
τίνος. Η «ι ιη ΰοηΐ. ' πεηκηυβτοιιπιο^υιι. ιν. 


Λ ρΜ 


:ιχ.Ι1ι Γίνιΐ» • <|ΐιι |Λΐιρτηα ιριΐιΙ ιρ*η βτβηΚ κι ι ι νιβτΐιν, ΐίΕιώτίτβν ϊοχ',ϊνΐ* -[ΐνί- 
β*3ι, άν•χτι''μίν<>7 ^4 ί/ήΐα,• επί τούτο ώριιί,βΟ/:. 
', ίί τ.νο; Ρ*%Μ«β 1«ϊ τ*υ*Μ4ίΐ ίνιϋΟ: ν, 
Η ιί) *<!*» κμΚντβ ΙπΙ τΐ ρβιί)ι-.ι, !>τ.3ΐΐ'.μ:νοΐί 
•ίΐγ τοΟ *<ήΟ»ν:. χβΛ ϊιατϊΐτςν βιρών. *οΙ -τ?\ς 
«ΐΐ***; 4*•>!ι ακη μ ί-ιΐΜ, χιΐ τλ^τή ρΐ^Βίντ» λΙΟψ, 
3 ττ^βιιΓ, "Γβΐίριν μέντιι, οΊ£έ-:ς ί ΐι χα\ ££;',* 
)4γ•υ ί; νιι.<-.•ρια;ι'.ν »ρ\ ιί;» «ί.ιν ΐβΟτην Μηνί- 
/•>;«■>. ίϊ•.νώ; τοΟμ φ/ίβιιομίνηΐ τί\; ΐϊίΐίοι;, 

ββι.ι. ΙΜηο••* ηιιΙΙ«ΐ»Ιϊικ. ηηϊ ϊ>1ϋΐη βκΛίβίβτ, ΙατβηΙΐΗ ββΐ 
«αιί»ρΙ, ρι-ιτ.-ι »(■[* ίυΐροί. 

Όί μ!> οΐν τί[ «4νιι ϊΐί'ϋ «ΐ/ιμον έίϋϊγγιί)»; Β ΜβιΊκηΕίίβ Ι^ΐι ■■*- Ρ.ι)3*ίιΙ 
Μίϊμϊτηί 4 η»ι*;ήτεΐι> «ο!;, κιΐ ιριί,ρίΐί *η)ή- 
ρ•.]β• ίτ.'; το!; ηροψυϊαίί.-; ί'.λο,- β:ι, κι 1 , βύο 
γ;»βμί»«;, 1ιΰ(ον α&τβι ιίΟϋ ΈΙ.λτ,ϊβίνϊΟϋ, ήτ »- 
μιν*; ΙΙ£τρ» τβϋ Λαοριΐίνων οίχ!ο;, Ε; 6βτ»ρον, 
χβϊ τ^ν ί*1 «!*( ΊβΜίΙοΐίί «τρα :τπ ϊαν, χ»': βιρι- 
τι,νιχώς ιό>η(|ΐΐ|ΐΐ«. 'ίδτο; ΐή &ίν Λ» τ«1; νβυίΐν 
■ ΐ- ίμι*ΐ.: ;« χ'-ν ΤλΙήνιηνη», Μ τη; Καλλίου• 
ιτίΐίυ; Λνικώχινι μϊΐίώρους ΐ4; >οί; Ιν τψ ΐ"- 
ίάγι:.1-ώ* μίν •4« έττίρ/ικν «λίμοι». Ιϊίχπ ■:£ 
»4ρ ι'ρτ,^ " ΐΐ Λνβι, ϊΐ'ι ;»ί βπονίΛ; μή Ιίλϋ- 
Λ»ι • κβΐ *>«ν;ιν μίνι•» ΐΐΜ)γγΑ>ι« βύ;ψ, «ιτ.ίρ- 
ίβ; ΪΙ Β*ϋ|ΙΜ μΓ,ϊίΤι. 'βδοχιΐ ΤΙ γΑρ χβ\ μ)] «3- 
^μ•ί•. τω* πΐϊίων βΐ'ϊ: ΐϊ ι!) ιοί Μεχμίτιω /'"(!» 
4*ο Τ*νρχ<»ν μΙ) χιχώ; >Αβχ(ΐν, ί ν τι η\ πρ4; Λν 
1β*Μ«, »•ϊΊ ίι τ.:, ΑΙγ^ίφ «Λ*ϊ»1. Τοίτιρ μί» «β» 
65-•• Ηκιέΐ«αΚΜ ί.^- ΐή; βυγχλήτ*υ, άμυιΛμί**" 
μΐ, !υνου;^>/ί,;ιι. ίϊίντ» ίΐ ΙΪΛΙ μ*1 ίηίρξβι 
«.-ίμ-™. Ό» ίϊ λ^ίκιτα ές ι ; -« 'ΒϊλήβΜνην, κβΊ 
»«-. :ί,ί "Αι-ι; ^Ιρΰονη βϊ νριήρ*!;, ί τ<ι; Καλ- 
λι•υ«4λι*Κ ίηιρί'ιΐ ιύ*Λι άναβχιτίν ίχβκϊτο. 
τϊν; ΟΔ)Μ:οος αΟτω ι-.ιρι^ινω; ύϋρίζον, βτι μή 
τί.» «•Π* τβί ήγ»:χ4Λ< τβό *οΐ)3χβρύ•ν οΐχίΐί, 
ζΐ«1, «Μΐιρίίοντι, Ιαλωκίναι Οπί ιών ιήί «ί):ω; 
*•τνΜν, χ*1 ές «νάγχα; άφιχήμι-βν μιγάλΐ;, μη- 
(τ:ιθνν «ύρίακιιν Ιν έιν:ψ. Κα\ τίν μίν νίανία* 

■Μ(« ' 4βΐ» Χβΐ «ϋψροβύνηκ ιύιιορισιμινβι 
■χτιϋιΐτ, χι1 βΐΐ;; αΙΊιναι, 6υ-^ί)*:ρΐ' ρΐ^ηβ !ι:ΙΙ\ ηί, |1*(' 
Ι Γ-ιη.1>Ιι. ιπΐίο Ικιιιϊί 1«((ίίΐΙϋ ΓϊϊβΙ ί 

γγ|κτΙι(ι (Ιι, ηιιί ίΐ-ιΐιΐίοηβηι »1ί- 

ΐηηΤΙΗΙ ΓίΓΙΙΙΙΙ Γ11[)ί(1||ϊ, (II Μ ί\ΠΐΊΓ€ 

«ίι, [ιι:γΜ"γ Β^ΙηιιιηιΙιιιιι κΐιιΐύίορηίοιη ορη- 
Μ•ΗμΙ«ΜΗ, ι]ιιϊ ρβϋοιΗΜοΜ τηιιΐιίίικίίιιβιιι, τ-ί 
ριιΐιϋι-.τ. Η*ΜΜ ΐΜΟ*»η μιΐΓ,ι1η[(Ι0^. 1» ι]ΐ!(Ίΐι ρτο- 
ιΙ(ΐιΐ(ΐ'•ηΐ .1.1 κ•^υιι) , ϋιρϊΐιιιιι (ιιιΐιΐ Ιιιιιιιιιικτιι 
(πηνϊιιι», ΐ|ΐιΙ ΐ'ΐιηι ιίοιιιΐιιιιη «ιιυπι ίΙ υΊ>ϊί ι!ίι-1•Γ '- 
ΙιηιιΙ, πιιιΗιΓ ιΐκ ΙβΠβ ςικιιΐιηι ΙιρίιΙβιιι |»|1—|, 
πιπί ιηκίΊ.-ινίΐ, ΜιρΜ «ο Ισα κιΐίΐίοιαι «ϊΐ»ιη βΐίιιι οιιιη Ι«Ι1ιιιη 
νοηείϊ» ϊη<ΙΪΓϊΓ*1, ΐΗηΜβ•, ςιιχ ιβιηρ.τ ίχι,χ \η 
ρΓοριΐΒΒίειιΙίϊ «ΓΐΙιΙ, ίΐηρΙϋΤΒΓΙΙιιΙ, £1 ΤΟ'ΙΙ ιιϊ«>- 
(Μηιπι ίιι ΙΙίΙΙκ,ροιακη., Μη Γ.ΐιο |ΙΤ) ΙιιιμΙιλ- 
Ι,3ΐι η•ϋ:ιηοπιιη, ιριϊ ίη ορ«ιΙίΙίοη« ΐοΐιΐη ΙΐηΜ•• 
Κ* ίΐϋ|»ίΓ•Ι)ϊΙ<ιιι «ΙΙγΙΜβμ ινίιυι ΓοΗίΙβΓ £«>ιΐ5 
ΐ'Ι.ι φνηητΛ. ΙΙΙγ ιι!>> βημ *«τΚπι ίι» Β*Ηορη- 
Ιοικ 3«Ιϊοιί«Μ•ΐ, β Ν0ΟΜ ΰ'ΙΙίροϋί τοΙλ «ιρληϋι•Π* 
[(Γ.ιΊίΐΝΐι Ιι..,.,] ι,,Ι,-ιι ιί ιπίριο ιηΪΓβ ίη ιπίιηιιιιι ίιι• 
(Ιιιιιτ:«ι. 1':ι» οηϊιιι ΐιΙΙιιιοίεοη'πι η«Ηΐ «Ιιΐίπυπ'. 
ΙΗΜΑη Γβιΐιτ» νίοίχΐι ί•ϋί νϊ.ΙίϋίηΚίΓ. Ε?Μ ρημ 

Ι6Γ01 Κ ΪΓΝ311Ι ίΙΙί ίι1Ι|ΐΟΠΙ|]||ΐ 1ι| (1(Γοη(Ιϊ^Ι ρο- 
Ιιηΐ, ιιρι- ρρίοΓ ρητΙίοΐΜ ΜΟΓήίτΜίΙΓ. νίΐηΐιΐ ΕΓιίιΙι 
0*1 ΤϊΜϋΙ ιιιιιι ΙιιχΙίΙιι Γ..ΜΓ.•, μ ιιγ!«ι ίρ*οπιιπ 
ίιι ϊΐίΐηιιΐΰϋϋ Γ^ίοηβ >|ΐΐ3ΐ μΜ»-[ι:ινι. ϋΐιηιιίϋ κυΙΙ 
ι ΤυΓ£ί«ρ»(.ΓΕΠιιΐΓ. ΙΙχ ΛϋΙίιιΐϋίΐε γγ»πΙ ίη κ• 
(ιοηρ ςιυ• Ιηηίυιιι ιφιοιΐ, οι Ιιι Λ'.β<•ο Η«Η. 5<?* 
ΐιιΐικ ίβϊΙιΐΓ Υι-ιιοΐι.πιι.ι ιιΐ3ΐιιΙ:ιΙι,ιιι Ιιι^ικιικηΙι ΙΙΙί 
ΛνάάίΑβτΜ, ιιΐ ηοη ρΓΪΟΓ λππ.ι ίΐιίϋΓΓίΐ; π Γ ι• Ιι* 
ΐϋ»οπΐ, νπιιιιι 1βι-β$ιί(ικ ρι.νϋιιιιι οιπρίιρι Ι ι 
ΥΕΐιίΙ ίιι ΙΙΜΙηροιιΙιιικ, ιιοΐ ιιιιιΐΐιιιη >ΙιΑ(ί>ιυτ#& 
ίΙΐΓβΙΙΙ, ΓαΙΙίιιμυΙί) (Ιυι ικιιι αιιιρΙΙιΐΝ («γγγιΙι,, (1ί1 ο 
<1ίΐΐ'Ι)3ΐΐ|ΐιϊ ρ\ :ιροιι.ι.•υιιιιιηι•'Ιϋ^ <;ΐ ϊιι|ιιι)ίι οοπι 
ΙβηΙ. ΟιιοιΙ ΙίΙϊιιϊ ιΙιιγιι λ Γιηιίϋι ί'ΙιοϊΓ^ιΓοηκιι »1ι 

βτβηατΙΗι ί^ρΐιι* 107 '" 6 Γϊ *' Ιβ '" ,: "" «*«<^ί- 

ΟΙβιιι «ΜβίΜι ■ι«υιί ιοιϋΐϊηιιιι ,ιιΐίΙιΐΓ, ι•ι ΜΜ- 
ι ιιηι • .' Γ.ι ιιι 3]>ρι'ΐΓΐΐΐ : τιτιιηι (|«*Μΐϋΐιί ΙιιΙιίιι 
ιιυΙΙιιιιι ίιι*ΐΐιίκ ιγϊιιιριι ρηΐυίε*. ΑΜ«βηΚ(ρι 
ςηίιΐβιη οτ»ίί«« ίΙΙιιΐιιιη ΟΓίιιιοη. Κι ι|ΐϋ η ιιιιιι έ-Λρι Ικχίναν, ώ; 4πΓ,γ:ν αΜ-> κροΐοβΐα;. !ς [> ιιιβϋίηοηϊ Ι*ΐΐΐίι οϋοΠι «1 : ίρ&ο<|ΐιο ϋυιηιιιιι κ- 

*•»ίγ**ί ΗτΜ τον βνϊω; ίχκίΐτηιΐχίΐ» ίιιτρίβίιν 

Ι» Κρήΐ^. Έ*ιγ«ρομΐνΓ ( ; « λ*-Μ βΙΟις βίΐίίς, 

1;τ\ τ•ίιβ μίϊίΜΐ/ψαμίνουΐ τοϊιί ίίχα τήί ιίλιω;, 

ιι>ντ:ρ»7μν»<-'<, χχ 1 . βΟχ «Ορόνιβς, βτοκίμψβι ϊ! 

••Λ< 1( ΚρήΛ^ν, χ»>. μιτ' οίι «Λίι βύτοΰ ηλιιηή• 

#ϋ. 1ς *•!> ίχϊ.ϋω; χώρχ• *\ χ^ϊ 1ς οίιτΐ " ίο 

!«;»«<« ανταν, χ» 1 , ώς ϊπλί,ριυ Ιί τΐ; νιν;, 4<^ο- 

ν<1Τ»τ• «*1 β4τ*ί, Ι)[ων τριήρεις κϊνπ χβΐ €[χαβι, 

»ί,ι; β Ιλίβς ομϊΐ τΐΐ ίγΐον•^• » . ώ ΐ ίίβιττΐ|κ- 

Ηοΐϋΐιο ια3Γΰΐπι»]ρ«. 
|Ι'Λ Ι(*ι«ιιΐίκ1ί Τίΐιραϋ ι;θιι]ιιυΙίϋ, ιίΓεί ιιυιιιικ (ΠΙ ΑΙ. ΑΙοιιίο. Ρι ιιιιι Ι κιιιυιΙ.ι 

Ι«7. Α1(. ΙΙΐ'ϊιιΛυ ίΐβπίαΐ (3ριυ< «Ι, <0Μ ιιίΜΜ-ΓιτϊϊκίίΙ 
ϊϊπιπι. ηιιϊ (τϊιηΐπ ρπιιΐιΐίυηϊί η Ιι«|Η^βπΐ(. Κηό* 
ΙηΟΓίΙΙ ιικκίκί (ΑΜίΜ ΜΙ. ΊΊ:ιιίι-ιιι 'ΐ,ιι ιΙηιΙΙΙΙ 
ρπ-ΐΙίΓίΟΙίίΐ Τ€ΙΙΪ (ΪΟΓΙ.Ί. ΐΙΡΕΠΙΙνίΐί ΐίνίΐιΙίϋίΙΙΙΙΙ κ- 

ι-οπικίι'ί, ειιιη οιυιιΐ* ΙγπΙιγοιιΙ, ■.•(■ μ Ι Ιο πιυι<π 
ειΙμγι ριΐι ιοί , ιοηΐΜΐι* ηΐ Ιη Ομμμ: ικτ 

ΙΙ,ΙΙΙΙΟ (ΜίΙ ίΙιΚίι'ΙΙΙ VIII ϋίΊ'ϋΐΐΐ. Βκι ί^ιΙΙΙΓ (, (I- 

ΙϊοροΙίβ Μϋΐΐϊΐιι ίη τορ> ηριιηοιι, ι•ι ίιι ιικιΐβ 
γ;ιιι, ιιΐ««ι ιηίΐίΐιόπί ίικρίοιΐ, οι ιΐιιπ-ιι* Ιπκ-τιιε* •• <-»<|»*,-* !■.■' ί" ίΛπΙ. *" ΒίΓ ί•"Μ Ρίΐί««Γ ί 
ΝΠΙΟ&6Ι ΓΙ IX ιίιΐΐίίίη ϊίΐ,Μΐκίιι Ιΐί41ι/.Τ|ΙΓΤ1»Γ,'0 ΙΛΟΝίεΐ ΟΗΑΙ£ΟΟΟΚΟΥΙ..* 2Η 

\ϊφ»ύ ^αίβα*** αΐίαια,ιισ ι»Υ6* ήτνι&τ οοΐαη^ίηία, Α νος τοός 0^ν::τοΙ<, τ<7» βασιλέως νιυτεχφ. Οδτοε %*%ΧΆ ε4ΑΜ6 ν*€0*ΐίΐ, «00* «ΜΙΓ* |»ΓΟ<νΠ£ΟΛΐ, 

ιτγτοτφ» ία]ί€*Τ6 ΜΐβΙαΙιΐΓ. Ηί ςιιίάΊιη , »»Μ*ΐί* 

0**1001 ΟηΒΟΟΚΟί**, ρΐΌ$Κ*•ί ΜΐηΙ Ρ|Ί6€01ΐηΐ•*«Ι|Ι, 

■λϋ ε•β*ο*αΐ£» Ιμμ&τη• . Νινί* ΡεΙοραιιηβιίααι 
ψ€&Λφ*1*Α*ί * ιβτα,ο, αοΐ» ροοί/εαιο *<Ιϋ*€60<Ιι 

€Τ*Ι*αθ«, ΟΜΜ Γβ|ί* ΙΠΓΜΟί• »ρθΤΟ|Με^ΙΙ*$*«Ι, 

* « €* ι κ*α ΐ*Γ. ΙΗιι αοΐβαι Υβοηοπιαι «ιΜαίο •ί|οο 
νμ •α|μ, Μ€ αιΐοτβηι ίη !)0§ΐβαι ίιΐίοηίοαβαι 
£*€ενσ |οΙ*οο&. Ράοφο&Λ€*1*θΒ ΙηΐΌηί• άοι, €•αι 
ρ•*»* ιβ ]ομοοι •ιπι€γο ίη Κιοιίβιιι, €1 ρτοηΐε* 
και *ί{ο*αι 6Μ6 άαιαιη, ίηρβίυΐϋ ία κφί• 
ίβείε, ε*ε«α,αβ οααβτιίι. ϋϋίίφιχ} Βιγοιγο- 

***€* €ΟΟΙ «ΙνβΠΦΓβΟί, Α ρ*Ηθ αανβΓ»* 00 

αεοδααι ρτ#Ιίο«, β! ίρ*χ αϋρΓζΙίυιη «6 €θην€Γ- μέν προ£εβαν έπι Προιχόννησον, μετεώρους έχοντες 
τΙς ναΰς αντοί;. Ή οΐ Πιλοχοννησία ύπολέλειπτο, 
αναγόμενη. Ενταύθα ώ; άγχού δγένβτο ω; ν τριήρης μία του βασιλέως. μιτεπέμπετο ο ήγεμών 
των Ο^βνετών, σημείον έπάρας, χελεύων Ιπεσθαι» 
χα\ μή Ιμβάλλειν. ΟΙόμενος 5* 6 της τριήρους έρ- 
γων της Πελοκοννησίας, ώέ χελεύοι εμβάλλει ν, Η 
σύνθημα οίόμενδ; οί γενέσθαι ύχδ του στρατηγού* 
εμβάλλει τι τ{ του βασιλέως νηΐ, χαι χαταδύε». Αϊ 
& λικπαΐ των βαρβαρικών νέων ΐδούσαι, ώ; ύπηρ- 
χτο πολέμου, χα\ έ; μάχην καθίστανται, επείγονται 
Ιπαμύνειν βουλόμεναι Μ τήν Πελοποννησίαν ναυν. 
Ενταύθα δη των Μ Ούενετων τριήρεις χατιδοΰσαι 
τ6 γεγονός, ώς έπ\ τήν σφετέραν αϊ βαρβαριχα\ νήες ιΊ*ιε* : £ε*ΐίαια1<|0€ ίαιρβίιιαι ίη ΡΗοροαη«*ίεν- ™ επείγονται, άντανήγοντο χαΐ αύται 1*1 ναυμαχίαν, 

και ως έ ναυμαχούν, διέχπλουν τε Ιποιήσαντο, χαΐ 
κατάδυσα ντε; ναύς τέ τ ίνας* χα\ ζωγρήσαντες τα; 
λοιπας, 4; τήν γην έτρέψαντο. ΚαΙ έ νίκησαν ΟΟε- 
νετο\, ναυς λαβόντες των Βαρβάρων τρισχαίόεχα, 
χενας δέ Ος πλείους. ΟΙ γάρ Τούρκοι, ώς άλίσχοιτ» 
ή ναΟς, ές τήν θάλατταν Ι πι* το ν, χα\ έξένβον («Ι 
τήν γην. Ενταύθα ώς ήδη πόλεμον τοϊς ΟύενετοΙς 
άνελομένο'.ς πρδς βασιλέα Μεχμέτην, τήν τε Αάμ- 
ψαχον πολιορκία παρεστήσαντο, χα; φυλαχήν έγχα- 
τέλιπον, χαΐ αυτοί ψχοντο IV οΙχου αποπλέοντες• 
Ενταύθα μέντοι οΓ τε Ούενετο\ τούτον τον στρατη- 
γό. ν 6ς πε^ιεγένετο τοΰ των Βάρβαρων στόλου, ήγοντο 
θανάτου, ώ; χροτερον ύπάρξαντα αόιχίας, χα\ λελυ* •***$* είΜΐε* Γ«ε4$1«Τ6 ίοΠίίοτ. Υβηβΐί τ'κΐβ- 
1*φ4 ρ»η»α(•Γ. νίονϋο^Ι οΙιιιΐΊη Ιιοϋίΐβοι 
ί»*Λ€%*τ€ ία Ρ€ΐορο«ϋ€2ί3οαι ιΗκαιβηι, ίρ»ί ςαο- 
ηρ* *Α αανιΙ« €αΠααΐ€α *κίη££ΐΐ3ΐιΐιιι*. Ιμιλποι 
Αηβ ίβητ«τ«1 ρηΒΙΙοιιι, α**•κ;»1>»ιιΐ ρβΓ οηιιιβ) Ιιο- 
%ύ•η» α*ν«• # ςαοΜίααι Γβιηίβ *ά ϋιΐυι ϋββηΐβι. 
Τση«ίί ία άαιΐ€ ηκκίυηι νίαοΓίι μοΓιΐί ιιιηΐ, αι- 
ρίσιϋ^ »ιν*« Ιι^ΓΐΜΓΐε^• (Γ^ΐ6θίιη, ρΙ<:Γ3$ςυο Ιι- 
ακα υμομ• Καη ΤαΓϋΙ, οΙμ Μηκηηΐ η«νο&, 
Ια ΐ|«ίΙι«β €πμιι 9 ]•α> ο•ρίβη4αι• ίη βι»γ« μ ιΙ)]ί- 
Γί€»αηΐ # βΙ ίη Ι«τηαι 6η*ΐ»ΐΜηΐ. Εο4<>ηι ΐβηιροΓϋ 
^αια αΓαιίι «Γ|«τε)ηΙ ΥβιιβΙί ΜβοϋηΐΰΙβίΗ, ϋιιηρΜ- 
€»ίΐι οΜαοαάΌ ίη <Ιί(ίοησηι •€€€ρβΓαιιΐ : ιΙ>Η|*ιο ρτχιΜΊο ψ€ΪΙαο 9 άοΐύηΛ ΓβτβηΙ «υηΐ. ΥβηβΙί <Ι•ι- (] χ:ια τας σπονδα; χαρά τά έπεσταλμένα αύτώ. Κα\ 
γοιιι ίΙΙαιη ςυί ρηκίίλ Μοιιηαα €0Μΐη Β*Γΐ)αΓ0$ Ιν δίκη γενόμενος χαρά διχασταΙς, απελύθη• μή συ- 
^Γ^βι, Γσνβηυαι €«ρίΐ1ι »€€ΐι•*ο»ηΙ. ΟΗαιίηί 0α• τ6ς πρότερο; ύχάρξαι του προς βάρβαρον πολέμου. 
Ρ*αΓ, <|0€μΙ ρτίΟΓ ρηεΙβΓ ]α• «Ι «ςιιιιιη, «ι ρηκΐ«Γ Μετ* ου πολύν δε χρόνον διεχρειβεύσαντο, χαΐ σχον- 
οΜ^ιίΓΑίιιιίηιραΓίοηι, ρΐΌ)ΙΙυηι ίιιϋ•β«ΐ 9 ΓακΙβΓα- δάς έποιήσαντο. 

ΐ|06 ΓΓ«|ί»$«Ι. Ονοι ίη ήιιηο ακχΐιιαι ο^ρίιίί 3ιμ|ιι1γ€Γ61ιιγ, 0Γί»ιίη« «ΐΜοίυΐηι €$1 9 υΐ ςιιί ρπτίίιιιιι 
ΙΟΒ ^ 1ιι<1 Ρ* 10 * ίηο€ρί•Μΐ• Ν«€ ΐβιηροΓβ ηιυΐΐο ίηΐβΓροείΐο ΙαςΑίιοηβ* ιιΐΐτο οίίΓοςυβ ηιίΜα?, ίαιοτ 
αΐΓο«ΐ|3β ρΑ6βη ίοιο Γ(»ι1βΓ6 •>ηΐ€ΓυηΙ. ΙΙοο!ιηΐ6ΐββ ς»ί<ΐ€ΐη, ςιιβπαλιΐιηοιίαηι «ϋοβρίιηυ• 
ηιοϋο, «γι* ν^α^ο• αα>€4υ& «γ«ι. Οτχά* ν<το 
βηΐ ρτΓ<1«3ΐη ίΑαιίίίιΗ•» «οβςυβ οοΙ^Γς» πιρίοϋίΐ 
ίη οαιηίΐΗΐ» 49Λ€**ψΗ γΗΪ*§κηϊ ΙκηηΙ (ηταιίηι 

ηοεκ **Ιλι*η* *τ»ι» Κ^ο^ρΙίΑ» υηιιε 6 ιμιπι«γο 
»Ιι«*«ι« Ι^)»χιΙι% # ίΜ*ίΐ4ΐ«• ΜίΜβηΐ ΓΓ&ΐΓ£ιη, »<| δί- Ές τούτους μεν ούν ούτω; Ισχε τψ βασιλεϊ Μεχ" 
μέττ). Τοίς δε "Ελληεπν επιτήδειος τε χα\ συνήθης, 
ήξίου Οεραπεύειν 6του αν δεήσαιντο χαρ* έαυτψ δι* α> 
τίαν τήνδε. Μουσταφάς γαρ τοι 4 των Παιαζήτεω παί- 
δ<ον, μιμησάμενος Μωσέα τδν αδελαον, χαΐ πρδ; 
τον 1ιν<•*πης άρχοντα πολέμιον δντα τφ αδελφή 
Με χ μ έτη άφιχδμενος χα\ δρχια ποιησάμενος, ώστε «4ΐεΝ«Μ 4****,, ΐ|Μί Η**ύ* «ι» Μ^οιιιβιίε, ροΓνο- ϋ ξίνου; είναί τε χα\ φίλους άλλήλοις, χα\ προς τδν •ιμγμ», ίοΓαηνταΐΐ 9^%ϊολ€ Ιηί*τ\>0Ηΐ* %ε ίιινϊοβιιι 
αο»ία>> Η Βο>ρί(ο» ίιιροϋ«πιι» ίυιβ οοιιΑηιιαυΑίιΐ. 
ΐΚηηιΙέ ουυι Κ'^^ΐοε σιίκίβ^Ι «ιί ΟιγΙο! ϋυο^ιη , ϋΐ 
αηιίεβ &1> βο Γοη:ΐ «ΓΓβρίυε, ροΙΙίοβι-βλαΓςυβ &ο ίρ$ί 
6ΐιρροΐία& ΙαΐαΓυιιι ίιι ΐΐ£αο ηυοϋ ^^ηΐ(«ε<|ΐΗΓβιΐ(1ο, 
ίιιΛ^ίαιιι (Ι8>α1ιίΓ6 ύθ€Γονίΐ. Οηηι ίιι Αιι» Ιοιΐ(θ 
ΐηιιροΓΰ ιηοΓαΐυι «εε^Ι, η«ο«ιι• β&ιιιη υιγο• ιγ«• 
^ιιΐο», Ιι•ιιιΙ €6&ν&Κ>ιΙ «ιιιΙιίΓβ Τυκοηιιΐ! ορίίαιυιιι 
ΐ|ΐιηιις«Γ 9 οι »ιΙ ϋ>Γ6θΐίοο6ΐη ρβΙΙίΰβη:. Οιιιη κ* Δαχίας ηγεμόνα διαπρεσβευσάμενος, ώς αύτον 
άσμενος ύχεδέχετο, χαΐ τάλλα ύχισχνείτο συγχατερ- 
γάζεσθαι τά ές τήν βχσιλείαν , δι$6η τε εις τήν Λα- 
χίαν Μουσεαφάς, χα\ χρόνον αυτόθι διατρίψας συ* 
χνον, Ιχων άνδρας τριαχοσίους, Ιπρασσε προς τους 
Τούρχων αρίστους, μετιων Ιχαστον. 'β; δ* ονδέν 
προεχώρει ", ήν γάρ Μεχμέτης τά τε άλλα λπιει- 
χής, χαΐ ίς το Οεραπεύειν τους αρίστους των Τούρ- 
χων ούχ αδόκιμος, τρόπου τε ήσυχίου, ψευδή τε (19) ΑΙ. £μγ•ρ«ιν, αϊ. ϋαααηί. ΝοΙυΙ» αιηΓ^ίοαΙθ•. •• Ιιι *ηιι. αϊ λοιχ*\ τ. • Τ Εχ ί,αϋηα νίταοηύ ραΐα ΙκΜιταή ««* ι*.•4>α, ήχ•€το μάλιστα, ι^/ ΜΜΐϋα. 
Ι Η Η. ηνΙΙα #ιί ί«ΓΚΐνα• 205 ΒΕ ΗΕΒΙΙ5 ΤϋΜΙΟΙδ ΙΙΒ^ΐν. {06 

Τ&&* ένίσ/ηνεν είναι του Παιαζήτεω τον Μου στα- Α ρ»πιηι ιαεΗ**<Ι«Γ6ΐ, αηα,βυΜυπηιχΙιηβ. Ναπι Μοοίι- φβν # χα\ ως ούδαμη καταφανή σχόντες τήν διατριβών 
αύτψ. Τον II παΖδα τούτου τσλευτήσαι παρ* άνδρ\ 
έτατηδαηρ, χα\ τον τροΐεον διχαιοτάτω, δς άφίχχο 
«ρ* άαυτον τον θάνατον τον παιδος δια στ μη ναι. 
Ένταυβα Μουσταφάς, ώς ©ύδέν αύτψ κατά νουν 
έπέβαινζν άπα Λβηιαζ, χαΐ οΜμανος έαυτψ άμεινον 
έξειναι, ι> επί τους Έλληνας άφιχηται, έν μέσω 
της σφχής Μβχμέτβω ιδρυμένος, ελαύνει άπο ΑαχΙας 
ΜααμΛψ^ τής Θρφχης έτΑ τήν θε°ρμην, πίλιν •Ελ- 
ληνίδα, χα\ Ις λόγους άφιχδμενος τψ Ελλήνων άρ« 
χοντι, *1σ$*ι τι σίς τήν πάλιν, χοΛ κατελήφθη. Μεχ- 
μέτης δα» ώ; έπύδατα τάχιστα Ις τήν Θέρμην άφι- 
χάσίαι τ\ν άδβλφον, αύτίχα ουδέν έχισχών, δρομαίος 
έπ^ιι έκ\ τήν θίρμην, παραλαβών στρατδν, κα\ πΐϋΐο$ κςυΚιΐίδ ιαίχοΐί&βίπιιι» θγ•1, «Ι 6£Γ6{Ι6 

0ρϋΠΙ«ΐ€§ ΤΐΙΓΓΟΓΟΙΙΙ Οθ1ϋΓ6 . ηΟΓίΙ, ΜΟΤ|ΙΐΙ1•4|ΙΙ6 

οπιΐ ΐπηςαϋΐιιβ βι ρΐβοίάο*. Ηί' <!κ*1>»1?, Μν§ΐ»- 
ρΙιαιη ήβικί Ιβ^ίιίιηιιηι, νοηιηι &υρρο»ίΙίϋυιΐ) β*•ο 
Ρα]3ζϋι« βϋιηιι, υΐ ψιί ιιυΙΙο, νβΙ ρκνο ίη<ϋθ4ο 
ραιταιη β ίρίΐτβ• ΓβρηηβηΐΒΓβΐ. Ρϋίυηι Ρ«]«εΙιΗι 
ΜυκΙβρΙιαη €χαϋ§ί&80 β τί?ί•, κβςαβ Μοΐ!αρη« 
%βΓί βΐϋ Ρφζίΐί$ ηιοΠβηι »€06ρί•Μ α νίΐΌ ίηιβ* 
{«ΓΓΐιηο βΐ ]υ*Ιί»Μΐηο, ηαί βίϋΙ βαιη ρΐΌ 66εΐο ηαη- 
Ιίαι-ϊι. Μα»1«ρΗ»*, οιι ιιι οαριΐι ραΓΟοι ιικκβϋοτβΐ, 
αοϋι βχ 0*αα : οι Γββ βιι*» πιεΜοη βίαια ίοι-β 
€Γ€<1βΙΐ8ΐ, $1 •« οοηΐυϋβΜΐ «4 βπκοι, »ΐ€ Ιη ιηβ- 
άΊο ΙΙβοΙιιηβίΐ» Γβ^ηο €οη*ιΙΐιιΐυ•. ΙηουικΙο ϋβςιιβ 
ιηίηιο, ΓβΙίοιβ 0»οία, ροτ Τπηαίβαι €οη(βη46ΐκα έζητιι τον άδιλφόν τους "Ελληνας. Ό μέντοι τής Β ΤηβηΜίη, ςιιβ ιιγΙι« 6»| (νΓ&αοπιιη. 161 νοηΐβιι» θέρμης άρχων, άγγελον πέμψας έπ\ τον Βυζαντίου 
βασιλέα, έδήλου τι, ως Ιχει αύτψ π*ρ\ του παιδος 
Οαιαζήτ•*» Μοι#σταφο% χα\ ώς Μβχμέτης έπελαύ• 
νω», έξητείτο τ^ν άδβλφον, οία ψαυδη δντα, χα\ δια• 
β#κ!ρ•ντα το γένος αύτου. Βαοιλιυς δα ιφέοβυν τε 
Ηιμψ< «ρδς Μιχμέτην, χα\ συνέθιτο αύτψ τον 
ΙΙοοσταφΑν ές φυλαχήν τ« «οιήταοθακ, χαΐ μηδαμή 
μβθι4ναι τ* απιδντα. ΚαΙ έπ\ τουτψ δρχιά τι έκοι- 
^α«ντο 9 χα\ ΙΙουστα^ν έν Έπιδαυρ«ρ τής 0«λι*ον- 
νήσον, χλ\ Ιν τ*, &χρα τ) ηόλβω; χαΟιίρξαντες, «ΰ- 
τ#ν τα τον ΙΙοααταφΑν, χαΐ τον Σμύρνης Αρχοντα 
Ζ,υναΐτην, αμα αύτφ &πδ &α*1ας Μ την θέρμην 
ίφιχόμ&ναν, χα\ συνοκιλαβδμβνον του προς Μ«χμέ• Ιη οοΙΙο4|υΙιιηι €«ηι βινοοΓυαι άυοβ, βΐ ιιγο€πι Ιη• 
|Γ€β5ϋ$, €ΐρ!α$ €•!• Μβ€ΐιηΐ6ΐαΐ ηυ! ΓβΜίνΙΐ Γγ»- 
ΐΓβηι ιιιαη ρ6πτ6ηί»ββ ΤΙΐϋπηιαι , εοηΓβιϋιη οηιιί 
ηοπι ροαϋι, ΤάαΓΟίαιιι <υηιηΐα οβίβπΐϋβ «<Ι1ιϋ»ΐι«• 
ρΓοίβεΐΗ• ηα : «Μυιηρίοπυβ βχβΓο'ιΙα , ΓγιΙιώιι 
ςιιχτβυλί αρυ<1 6γ9Μ08• Οιιχ Ογ