Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ Λ* 


)|..; /^ ψ- 'ίί^'^--^- 


ί} 'Τ.. Ϊ5ϊ 
Λ 1 . 1. .«•,,■■ ^. • ΡΑΤΚΟΙ,ΟΟΙτΕ 

'^ 0ϋΚ8ϋ8 ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

$Ευ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕεΑ υΝίνεΚΗλϋδ, ΙΝΤΕΓ>ΒΑ, υΝΙΡ0ΒΗΙ8, ΟΟΗΗΟΠΑ, ΟΕΟΟΝΟΜίεΑ, 

ΜΠνΐ 88. ΡΑΤΚΙΙΝ, ΟΟΰΤΟΚΙΙΜ 8€ΒΙΡΤ0ΚΙ]1ΙΙ01]Ε Ε£αΕ8ΙΑ8Τ1£0ΚΙΜ, 

8ΐνΕ ι,ΑτίΝΟΒυΜ, 81 ΥΕ οπ^εοοκυΜ, 

^ν^ λβ .ένο ΛΡθ8Τουαο Αυ τκμροηα (.οΝαυι τάιοεχτιμ (ΑΧνο ι54γ>) ρηο ιαήνι8 
ΕΊ (:οχαυι ριολεχτιμ (λλλ. ι439) νιο ωι.Ε(:!ί< ηοιιυκΗυκτ .• 

ΚΚΟϋδΚ) ΟΗΒΟΝΟΙ.ΟΟΙΟΑ 

ΟΧΝΙΙ'ΒΙ <,ΐυ.1ζ ΚΧ8ΤΙΤΗ:ΚΚ ΒΙΟΝυΜΚΝΊΌΚϋΜ ΟΛΊΠΟίΚλί•: ΤΚΑ0ΠΊΟΝΙ8 ΡΚΚ ΟυίΝΟΚΟΙΜ ΡΚΙΜΑ 

ίσΧΤΑ Κ0ΙΤ10ΚΚ8 ΑϋΟυΗΑΤΙββΙΜΑΒ, ΙΝΤΚΗ 8Ε ΟυΜΟυΚ ΝϋΝΝυΐ.1.1» αουίΟΙΙΐυβ ΜΑΝυ^ϋΚΙΡΤΙβ ΟΟΪΛ^ΚΊΑϋ, ΡΒΗςυΑΜ ΟΙΙ,ΙϋΒΝ- 

Γκκ ΟΛβτιβΑΤΑ ; οιβδΕΗΤΑΤίοΝίβυα, ^ϋιιιικΝΤΑηI1^^, νΑηιΐ!>ςυκ ι.ΕΰτιοΝΐιιυ8 οονπνβντκβ ιι.ι.υ8ΤΗΛΤΑ ; οιΐΝίΒυβ 

ΟΡΚΒίηυβ ΡΟΒΤ ΑΙΙΡΜ88ΙΜΑ8 κυίΤΙΟΝΚβ ΟυΛί ΤΗΙΗυβ ΝΟνίΚβΙΙΙΙβ 8^Ι£ι:υΐ.Ι8 ΟΚΒΕΝΤυΒ ΑΒ80Ι^υΤΑ8, ΟΕτεατίΒ, 

ΛοστΑ ; ΐΝΟΐοίΒυΒ ΓΛΗτιαιΧΑΒίΒΐ;» ΑΝΑΐ,Υτίΰΐβ, 8ΐΝουι.ο8 8ΐνκ Τ0Β08, 8ΐνΕ ΑυϋτοηΕ8 Αίίαυ^υβ 

«ΙΟΙΙΕΙΙΤΙ ΒΙΙΒβΕαυΕΝΤΙΒυβ, ΟΟΝΑΤΑ : ΟΑΡΙΤυίΙΒ 1ΝΤΒΑ ΙΡβυλΙ ΤΕΧΤυΜ ηΐΤΚ 018Ρ08ΙΤ18, ΝΕβΝΟΝ ΕΤ τιτυι.ΐ8 

βΙΝθυΐ.ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒϋΙΝΚΙΙ ΑυΡΚΒΙΟΚΕΜ 1>ΙΗΓΙΝβυΚΝΤΙΗυ3 δυΐ^ΕΟΤΑΜ^υΚ ΜΑΤΕΒΙΑΙΙ 8ΐηΝΙΡΙ• 

ΟΑΝΤΙΒυβ, ΑΙιΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΒΒΙΒυβ ΟυΜ ΟυΒΙΙΒ, ΤυΜ ΑΡ00ΗΤΡΗΙ8, Αΐ,ΙΟυΑ νΚΒΟ ΑυΟΤΟΗΙΤΑΤΒ ΙΝ 

ΟΒΟΙΝΕ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΚΜ ΚΟϋΙ,ΒΗΙΑΗΤΙϋΛΙΙ Ρ0Ι.Ι.ΕΝΤ1 111)8, ΛΙΙΡΙ.ΙΡ10ΑΤΑ ; 

ισείλτιβ ΐίΤ λ]ιρι.ιι;8 ι.οουρΐ.κτΑΤΑ ΐΝοιβιυικ μίμοκιμ ϋΐουτ ετ ορκηγμ, ΛίΡΗΑΐΐκηοιβ, οιΐΒΟΝυίΟϋΐαΐδ, βΤΑΤίβτιαίΒ, 
λΤχτΗετΐ(:ι.«. ΛΝΑΐΛ'τιαιβ, ΑΝΑΐ.οι;ιαΐ8, ιν ^υοΓ)^(.^: Μ£ΐ.ιαιυΜ!» ρι.Νϋτι;ιι πϋΟΜΛΤίαυΜ, ΜυπΛί,Ε, ι.ιτι.'βοιοι;μ, 

0.Ι..Ν0ΜΟΙ.-Μ, 0Ι8(:ΐΡΙ.ΙΝΑΙ«Ε, ΗΙ8Τ0ΒΙ0ΓΜ, ΚΤ (:ΓΝ<:ΤΑ ΑΙ.ΙΛ .<Ι.\Κ Τ.Ι.Ι.Λ ΕΧΧΕΡΙΙΟΝΚ ; ΗΕΟ ΓΒ^Ε8ΒIIΤIΜ ΟυΟβυβ 
ΙΝΟΙΟΙΒΙ'Κ, ΙΜΜΒΝ81Ϊ4 ΕΤ ΟΕΝΕΒΑΐ.ΙΒΐ;β, ΛΙ.ΤΚΒΟ ΚϋΙΙ,ΙϋΕΤ ΚΚΚυΜ. ΟυΟ ΟΟΝΚυί,ΤΟ, ^υ1^^υ1I), ΝΟΝ ΒΟΙ^ΟΜ 

ΤΑ1.Ι8 ΤΑΐ.ΐ8νΕ ΡΑΤΕΒ, ΥΒΒυιι κτίΑΜ υΝυβουΐί^ουΕ ΡΑτηυΜ, Νκ ΐ'Νϋ (ϋ.ΊΟΚΜ ΟΜίββύ, ΙΝ αυοχ»ι.ΐΒκτ 
ΤΗΕΜΑ ΒοηΐΡβΕΒίτ, ΐ'ΝΟ ίΝτυιτυ ϋ(>Ν8ΡΐϋΐΑτυΗ ; Α1.ΤΚΗ0 ί3ϋΓ•!Ι'ΤυΚ/ΐ 8Α0Κ/Ε, κχ 

ΟυΟ Ι.ΕΟΤΟΒΙ ϋΟΜΡΚηΐΒΚ ϋΙΤ ΟΒνΐυΜ ^υIΝΑΜ ΡΑΤΒΚ8 ΒΤ ΙΝ (^υΐΒΟΒ ΟΡΕΒυΚ 

βυΟΒυΜ Ι.00Ι8 8ΙΝΓ.υΐ.03 81Ν0υΐ.0ΒυΜ Ι^ΙΒΗΟΠΙ^Μ 8ϋΒΙΡΤυΒ^Β νκΒ8ΐ;8, Α 

ΡΒΙΜΟ 6ΚΝΕΚΒ0Β ΟΒΟυΚ ΑΠ Ν0νΐ85ΐΙΜυΜ ΑΡ00Α1Λ'Ρ8Ι5, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΙΧ>ΐηυ Λθΐ:υΒΛΤ188ΙΜΑ, ϋ^ϋΤΒΒΙΒςυΕ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑαίΙ,Ε ΛΝΤΚΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΚΝϋΑΝΤυΗ ϋΠΑΒΑΟΤΒΒϋΜ Ν1Τ10ΙΤΑ8, 

ϋΐΙΛίΙΤ^ 0υΑΙ.ΙΤΑ8, ΙΝΤΕϋΒΙΤΑΒ ΤΕΧΤΠΒ, ΡΚΚΡΚΟΤΙΟ 00ΗΒΚ(:ΤΐυΝ18, ΟΡΒΒυΜ ΒΚΟυδΟΒυΜ Τυΐΐ ΥΑΒΙΕΤΑβ 

ΤϋΜ κυΜΕΒυβ, ΡΟΒΜΑ νοί,υΜΙΝυΐΙ ΡΕΒΟυΑΜ ΟΟΜΜΟΟΛ δΐηίΟυΕ ΙΝ ΤΟΤϋ ΡΑΤΒΟΙ,ΟϋΙ^β ΟΚΟυΒΒυ 00Ν8ΤΑΝΤΒΒ 

8ΙΜΙ1.Ιβ. ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒΛ[8ΕΒΤ1ΙΙ0υΕ Ι8ΐΑ ϋΟΙ,Ι^ΚΟΤΙΟ ΟΝΑ, 1ΙΕΤΙΙΟΠΙΟΑ ΚΤ Γ.ΙΙΒϋΝΟΙ,ΟΟίαΑ, 

ΒΚΧΟΒΝΤΟΗυΜ ΚΒΑΟΜΕΝΤϋΚυΐ! ΟΡυ8θυΐ.ΟΒυΜ0υΒ ΙΙΑΟΤΕΝυΒ ΠΚ; ΙΙ.1.Π: 8ΡΑΒΗ0ΒυΐΙ, 

ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ ΝΟ<)ΤηΑ ΒΙΒυοΤΗΚβΑ, ΚΧ ΟΡΚΒΙΚυΒ 1.Τ 1188. ΑΠ ΟΜΝΕ8 

^ΒΤΑΤΚΒ, 1,0008, Ι,ΙΝΟυΑΒ ΡηΗΧΑΑΟυΒ ΡΚΒΤΙΝΚΝΤΙΙΐυβ, (ΙΟΑΠΌΝΑΤΟΒΗΜ. 

8ΕίΙΙΕ8 αΚ^ΟΑ ΙΜΙΙΟΚ, 
ΙΝ οϋΑ ΡκοϋΚϋΝΤ ΡΑΐκίίδ, ϋθθΤ(Μ(Κ8 «ϋκϋτοκϋ^^^υκ κ(:ι:^κ^ίIΛ: οκΛί:-Κ 

Λ δ. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΙ) ΙΜΙΟΊΊΙΜ, 

ΑοσυπΑΝΤΕ α. -ρ. μιονε, 

ΒΙΙιΙΙοΙΙΐ6«•Β €ΙβΓΐ αηΐνβηιιβ, 

5ΐινκ ΰυΒβυυΜ οοΜΡίΚΤΟΒυιι ιν βίΝουι,ο» ηοικντι.ε κγι:μϊ8ιαητιγ..« βαμον κιμτοββ. ΠΤϋΟΙΟΟΙΑ, ΑΟ 1Ν8ΤΛ11 ΙΡΒΙΙ,'β Ει:^I,Κ8I^Β« ΐν ΠΙΑΝ ΡΑΙΙΤΚ8 ϋΐνίΠΓΓΐ;», ΛΙ.ΙΑ Ν ΚΜΡΚ Ι.ΑΤΙΝ Α, ΑίΙ \ <:ΐ:>Βΐ:υ-Ι.ΑΤΙΝΑ. Ι.ΑΤΙΝΑ, 
4α> ΡεΜΤΐ;ΐΙ ΕΖΑΒΛΤΑ, ςΤΟΑΠ ΡΒΙΜΑΜ 8ΕΗ1ΕΜ νΐΟΙΝΤΙ-01ΊΝ0ΐ:Ε ΚΤ υΐ'Γ.Ε.ΝΤΙΜ νοί.ΐ. ΜΙΜΙΙΙί} ΜΟΙ.Κ ΗΓΑ 8ΤΛΤ, ΜΟΧΥΚ 
ι ΙΟδΤ ΡΒΒΑΰΤΟΒ ΙΝΠΙΰΕΒ 8ΤΑΒΙΤ, ΑΟ (ίΙΤΙΝςυΕ-ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟΕΝΤΙ.•Μ ΕΤ ΜΙΙ-Ι-Ε ΡΙΙΑ.ΜΙΙΝ νΚΜΤ.ΟΚ^ΕΟΑ υΐ.ΡΙ,Κ'.Ι ΕΠΙΤΙΟΝΕ ΤΤΡΙβ 
ι ΐΑλϋΑΤΑ Ε9Τ. ΡΗΙΟΗ ΟΒΛίαυΜ ΤΕΧΤυΐί υΝΑ αΐ,Μ ΥΚΒ8Ι0ΝΚ Ι.ΑΤ1ΝΑ Ι.ΛΤΕΗΑΐ.Ιί> ΑΜΙ•Ι.ΕϋΤΙΤΙ.Ί;, Κ Γ Α Ο ΧΟΥΕΜ ΕΤ ΟΕΝΤυΜ 

. ν<ΐίΙΊ11.ΝΛ ΡΚΒνΕΜΤ, 8ΕΟ 81ΝΕ ΙΝΟΙΟΙΒΓδ ; ΡΟ^ΤΕΒΙΟΗ ΑυΤΚΜ ΗΑΝΟ VI^^^^«I(^Μ:Μ ΓΑΝΤυΐΙ ΚΧΗΙΒΕΤ, ΙΟΚΟΟυΕ ΙΙΤΓΒΑ 

|, ΟΠΜΙΙΈ ΒΤ ^ι:I.Ν^I^ΑΟIΝΤΑ ΥΟΧ.υΜΐΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤΓΒ. ΠΤΚΑΟΤ.Κ ΥΙΟΕ^ΙΜΑ ΟΓΑΚΤΛ ΠΙΚ ΠΚ0ΕΜΒΙ{1.<« ΙΗϋΟ ΟΜΝΙΝΟ ΑΡΡΑΒίΈΒΑΤ. 

τϋΓΜΟνοο^^υκ ▼οι.υΜΒΝ αI{^Ε^ο-x.ΑΤIΝυΜ οοτο, υΝυΜουοπ^τ.κ μκηε ι.λτινι'μ ^υι.ΝΛίυκ ΡΗΛΝβιβ 8υΐ.υΜΜθϋθ εμιτοβε : 
ΠΒΟΒίΟϋΕ νΕΒΟ, υτ ΡΒΚτιι Ητ;4ΐ'κ ΒΕΝΕΡίοιο ΡΒυΑτυπ ΚΜΡτοκ. πυι,ι.κατιοΝΚΜ ι.ΝτκοπΛΜ, ΗΐΥΕ ΟΒ^εοΑΜ 8ΐντ 

ΐΑΤΙϋΑΜ. 826 νΟΙ.υΜΙΝΙΒΙ'8 ΡΙΙΟ ΑΜΡ1.10Β1 ΕΠ1Τ10ΝΕ ΚΤ 27:ί ΡΙΙΟ ΜΙΝΟΚΙ ΑΒ.«)01;Κ ΙΝυΐ(:ΐΒΓ8 ΠΟΝΒΤΑΝΤΚΒ, ΟΟΜΡΑΒΒ. 

ΙΙΙ3ΜΕ ΕΒίτ ; ΒΒουβ ΕΝίΜ ^υ^υ.<«^υκ υοι^ιγμινι» αηρι^ιτι-πιν-κμ νκονον ετ οίΡκιουι.ΤΛΤΕί^ υαβϊα ρβκτια ^οϋΑΒυΝΤ, 

ΑΤΤΑΜΕΧ. 81 0υΐ8 ΕΥΑΤ ΙΝΤΚΟΚΕ ΚΤ 8Κ0Β8ΙΜ ΟΟίΙ^ΕϋΤΙΟΝΕΜ ΟΙΙ^ΟΟ-ίΛΤΙΝΑΜ, ΥΚΙ. ΚΛΜΠΡ.Μ ΚΧ (ίΚ/ΕΟΟ Ι.ΑΤΙ>ΒΥΕΒ8ΑΜ 
ΚΒ ΟυΟΟΟΙΓΕ ΤΟΙ,υΜΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΕΜ ΥΚΙ. ΡΙΙΟ 8ΕΧ ΡΙΙΛ.Ν0Ι8 ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. 1<:Τ.Γ. ε0ΝΠ1ΊΙ0ΝΚ?< ΚΚΚΙΕΠυβ ΡΑΤΒΟΙ.ΟηΐΛ 
Μ\&νΐΙ ΕΧΟΥΆΙΪ! ΑΡΡI.I^ΛΝΤι.-η. 

ΡΑΎΗοιοωΑί. ^η^Ε^Α^ το.>/ί/Ν Αν; ν. [ 8. ;0ΑΝΝΚ8 ι)ΑΜΛ^^(:κ^ι:^^. 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΈΝΙΤ ΑΡϋΙ) }.]\ ΜΚίΝΕ ΕΠΙΤΟΚΕΜ, 
ηΐΙΑ 0Ι6ΤΑ ΙΤΑΜΒ018Ε, ΟΙ,ΙΜ ΡΚΟΡΚ ΡΟΚΤΛΜ ίϋΤΕΤΙ.Ε ΡΑΚΙί^ΙΟΚΙΜ ΥϋίΟΟ ϋ'ΕΝΕΕΙί 
ΝΟΜΙΝΛΤΑΗ, δΕϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟί-ΟΕ, ΝϋΝ(: \ΈΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΜΑ ΡΛΚΙ8ΙΝΑ. 

Ι8ίί4 ο 


ζ 

Ανΐ8 ΊΜΡΟΚΪΑΝΪ 

ΟΆρΓύβ υοθ (1θ8 Ιοίβ ρΓθτί(ΐ6η(ίβ11θ3 ςυί Γβ|^ιβ6ηΐ Ιθ ιηοοάβ, Γ&Γβιιιοη( Ιοβ οβυνΓββ Ευ-<1θ88υ9 άβ ΓοΓ(ϋηΑίΓ6 ββ ίοαΐ 
8&η8 οοηΐΓβάίεΐΐοη» ρΐυβ ου ιηοίηβ ίοΓίββ 61 ηοιη!)Γβυ869. 1.63 ΑίβΙί^9 €αί/ιοΚ^α^$ οβ ρουναίβηΐ ι^ογθ όοΗαρρβΓ Ιι 06 
ε&οΚθΐ (Ιΐνίη Ηβ ΙβυΓ υΐίΠΐό. Ταηΐόΐ οη & ηϊ6 \β\ιτ βχίβίοηοθ οα ΙβυΓ ίπιροηααοο ; ι&ηΐύ( οη α άΐΐ ςυ'ίΐβ όΐΑϊβιιΐ ίβτιηββ 
οα ςυ'ίΐδ αΙΙ&ίβηΐ ΓέΐΓθ. βορβπά&ικ ίΐβ ροαΓίυίνβηι ΙβαΓ οαιτίέΓθ (Ι6^•υί8 24 &Π8, 6ΐ Ι68 ριχχΐυοϋοηδ ςυί θο 80Γΐβη( 
ιΐθνίθηοβηΐ άο ρίπβ βη ρΐυβ έΓ&το8 βΐ 8οϊ|^ηόθ8 : αυ88ί ρ&Γ&ϋ-ίΙ οοπαίπ ςυ'&ιηοΐθ8 θ'ότόηβιηβηΐδ ςυ'αυουηθ ρηκίβηοο 
Ηυιηαίηβ οβ β&υΓ&ίΐ ρΓένοΐΓ ηί βιηρόοΙιβΓ, €68 ΑίθΠοΓβ ηβ 86 ίβηιιβΓοηΐ ααο ςυ&ηά 1& ΒίΰΙίοίΗέςηβ άα Ο^τςέ 86Γα 
(6Γααίηέ6 βη 868 2,000 νοίιιηαββ ΐη-4*. Ι.β ρ&880 ρ&ταΐΐ υη 8ύΓ ^&Γ&η( άβ Γ&νβηίΓ, ρουΓ μ ({ΐιΊΙ 7 α & ββρβΓβΓ οα 4 
0ΓΕίη(ΐΓ6. β6ρ6η(1&η(, ραπηί 168 ο&1οιηαΐ68 &υχςυ6ΐΐ6δ ίΐ8 86 8θοΙ ΐΓουν68 60 1)υ11β, ί1 βη 681 (Ι6υζ ςυί οηΐ 616 εοηΐί- 
Ιΐυ6ΐΐ6ΐη6η1 Γέρό1β68, ρ&Γ66 αυ'όΐαηΐ ρΙυ8 οαρίΐΑΐ68, ΐ6υΓ βίίβΐ βηΐΓϋίηαίΙ ρΙυ8 (16 οοη8έ(]υ6ηο68. 06 ροΐίΐβ 6( ί£α3τβ3 
εοηουΓΡ6ηΐ8 ββ 80ΐιΙ αοιιο Αοη&ηιββ, ρ&Γ ΐ6υΓ €θΓΓβ8ροη(1&ηοθ οα ΐ6αΓ8 Υ0)τ&β'6αΓ8, & Γ6ρθ(6Γ ρ&Γ(οα( ςα6 αυ8 Εαίΐίοα8 
ό(&ί6ηΙ οιαΙ οοΓΓί|^β68 6ΐ πι&Ι ίπιρπηΐ6θ8. Νθ ροαναοί &11&ς[α6Γ Ιβ ίοηά (Ιββ ΟανΓ&^ββ, ςαί, ροοΓ 1& ρΙυρ&Γΐ, ηβ 8οη( 
ςα6 168 ε1ιβί8•(1'(ΒυνΓ6 άυ ΰ&ΐ)ιο1ιοί8αΐ6 Γ6εοηηα8 ρουρ ^6ΐ8 ά&ηβ Ιουβ 168 Ιβαιρβ 6ΐ€ΐ&η8 Ιοαβ Ι68 ρ&Υ8, ι1 ί&ΙΙ&ϋ 1)ίβη 
86 Γ6ίθΐ6Γ 8αΓ Ιε ίοΓοίθ ό&πδ €6 ου'βΙΙβ Α Α% ρ1α8 βόπραχ, Ια εοΓΓ6εΙίοιι βΐ ΙΊπ]ρΓβ88ίοα ; 60 6ίΓ6(, 168 εΗ6ί8-(1*(»ατΓ6 
ηι6ιη6 ηΆυΓΑίβαΙ φΐ'υηβ ϋβπιί-νΑίβυΓ, 81 Ιβ 16Ζ16 6η ^\α\\ ίηβΧΑΟί οα ί11ί8ί1)ΐ6. 

Π β.Ηΐ ΙΓ08 ΥΓΑΪ ςα6. (Ι&ηδ Ιβ ρηηοίρβ. αη 8αεο^8 ίηοαΐ (Ιαπ» Ι68 ία8ΐ68 άβ Ιβ Ττρο^ΑρΙιίβ α^απΙ ίοΓοό ΓΕάίΐβαΓ (16 
ΓθΟοαπΓ Ααχ πιβΰΑπίι^αββ, αΟο αο οιαιχΙιργ ρ1α8 ΓΑρίιΙβηιβηΐ 6( (16 (ΙοηηβΓ Ιββ οανΓ&^68 & ιηοίηάΓβ ρΓΐχ, αυΑίΓβ νο1αιη68 
(Ια ΛομΥΛ^ Οοηηά*Ε€ΗΙιιτβ Λαίηί6 βί ά6 Τ^^οΙοβίβ ίαΓ6ηΐ(ίΓ08 Ανβο ΐΑοοΓΓβοΐίοη ίη8αί68ΑΓ.(β(1οηηέ6αΑη8 ΙοδίιηρΓί- 
ιη6η68 & ρΓ63ςα6 ΙοαΙ οο ςαί 8'β(1ίΐ6; ίΐ 68ΐ νταί Αα88ί ςα*αη εβΓίΑΪη ποπιΙ)Γ6 (1*ΑαΐΓ68 νοίαπιοβ, Αρρ&Γΐ6ηΑηΚ & ()ίν6Γ868 
Ρα1)1ίθΑΐίοη8, ίαρβηΐ ϊιηρΓίηιέ3 οα ΐΓορ ηοΐΓ οα ΐΓορ 1)1αηε. ΜΑί8, (Ι6ραί8 068 (6αιρ8 έ1οΐ^ηέ8, 168 ηιέοΑπίςαββ οη( 
εέκΐθ ΙβίΓΑΥΑίΙ Ααχ ρΓθ3568 & 1)ΓΑ8^ 6( ΓιιηρΓβ83ίοο ςυί 6η 80Γ(, 8&η8 όίΓο (Ια Ιαχ6, Α(ΐ6η(1α ({αβ Ιβ 1αχ6 ]αΓ6ΓΑίΐ(]Αη3 
ά63 οανΓΑΐΐ8 ά'ααβ (*!ΐ]6 ηαΙαΓβ, 68( ρΑΠΑίΙβιηεηΙ εοην6ηΑΐ)ΐ6 8θα8 Ιοα8 Ιββ ΓΑρροΠδ. ({ααηΐ & Ια οοττβούοη, ύ 68( 
(ΙβίΑΐΐ ({αβΤΐβ η*Α]ααΐΑΪδ όιέ ροΓίόβ 8ί Ιοίη (1απ8 Δαοααβ β(ϋιίοη Αοείβοηβ οα οοα(6ΐηροΓΑίη6. Ε(οοαιιη6ηΐ 6η 8βΓΑί(-ίΙ 
ΑαΐΓβαιβηΙ, ΑρΓββ ΙοαΙο8 163 ρβίηβδ 6( (οαΐ63 Ιββ (Ιβρβηββδ (]αβ ηοαδ 8α1}ί53οη8 ροαΓΑπηνβΓ ίιραΓ£[6Γ ηο8 6ρΓβανβ8(1β 
Ιοαΐ68 ίΑα(08 7 ΙιΊΐΑΐ)ίΙα(1β, βη Ιγρο^ΓΑρΙιίβ, ηιΑπΐ6 (Ιαιιβ 168 πΐ6ί1ΐ6αΓβ8 πΐΑΐδοηβ, 68((ΐ6 ηβ εοΓπκθΓςαβ (Ιοηχ έρΓβανβδ 
βΐ (1'6η οοηίέΓΟΓ αηβ ΐΓοίδίόπιβ Ανβε Ια ββεοηοΐβ, 8Αη8 αυοιγ ρρέραΓό βη πβα Ιβ ηΐΑηαδοήΙ (Ιο 1 ΑαΙβαΓ. 

Οαη8 168 ΑίβΙίβΓ9 ΟαίίιοΙίςηβΛ Ια (ΙϋΓβΓβηεβ 68( ρΓ03({α6 ίηεοηιηιβηδαΓΑύΙβ. Αα ηοο^βη (Ιβ εοΓΓββίβαη 1)ΐΑϋϋ1ιί8 8οα8 
Ιβ 1ΐΑΓη&ί8 β( (ΙοπΙ Ιβ εοαρ ά'υίϊΐ (γρο^ΓΑρΜςαο 68( 8Αα8 ρΐΐίό ροαΓ Ι68 ίααΐββ, οα εοιηηιεηι^ ρΑΓ ρπόρΑΓβΓ Ια οορίβ <1'υη 
1)οαΐ & ΓααΐΓβ δΑΠδ βη οχεβρΙβΓ απ 8θα1 ιηοΐ. Οη Ιίΐ βηβαίΐβ βη ρΓβαιίέΓβ όρΓβανβ Ανβο Ιαοορίβ &ία8ί ρΓόρΑΓόβ. Οη 1ί( 
60 86θοη(1ο (Ιθ Ια ηιέιηβ ηιααίόΓβ, ηοΑίββη εοΙίΑΐίοηηΑπΙ Ανβε 1& ρΓβαιίόΓβ. Οη ίΑΪ( Ια ηιύπιβ εΗο$ο βη ΐίβΓεβ, βη εοΙίΑ• 
ΚΐοηηΑηΙ ΑΥβε Ια ββοοηοΐβ. Οη »ξ\% άο ιηΰπΐθ βη ςαΑΠβ, βη εοΙίΑΐίοηηαηΙ ΑΥβε Ια (ίοΓεβ. Οη ΓβηοαΥβΠβ Ια ηιδπιβ ορό- 
ΓΑΐΐοη βη ςαίηΐβ, ρη εοΐΐαΐίυηπααΐ ανοο Ια ({αΑΓίβ. 0β8 εοΙίΑΐίοηπβαιβιιΙδ οπί ροατ ϊίύΐ άβ υοϊγ 8ί Ααεαηβ (1β8 ίΑαΐβδ 
8ί^αΑΐέβ8 Δα 1)αΓ6αΗ ραπ ΜΜ. Ιβδ εοΓΓβεΙβατδ, βοΓ Ια πιαγ^θ (1β5 βρΓβανββ, ηΆ όεΙίΑρρό & ΜΜ. 168 εοιτί^αη 8αΓ Ιο 
αίΑΓ^Γβ βΐ Ιβ ηιέΐΑΐ. Αρπέβ εβ8 είη(] ΙβεΙαΓββ βηΙίόΓβι εοοΚΓύΙόββ Γαηβ ραΓ ΡΑαΐΓβ. β(6η (ΙβΙιΟΓβ άβ Ια ρΓβρΑΤΑΐίοη 
εί-(Ιθ38α8 αιοηΐίοηηβθ, νΐθπΐ ηηβΓβνΐβίοα, βΐ δοανβηΐ ίΙ βη γιβηΐάβαχοα ΐΓοίδ; ραίδ ΓοηεΙιεΙιβ. 1•β ε1ΐεΙΐΑ|;6 ορβΓέ, οαγ 
εοηβόςαβπΐ Ια ρατΰΐβ (Ια Ιβχΐβ 8β ΐτοανΑηΙ ίαιπιοϋίΐίβόβ, οη ΓαιΙ, ΑΥβε Ια εορίβ, αηβ ηοαγβΐΐβ ΙβεΙαΓο Η*αη 1>οαΙ (Ιβ Γό• 
ρΓβαΥθ & ΓΑαΚΓο, οη 8β ΗγΓβ α αηβ ηοανβΙΙβ ΓβΥΪδίοη, βΐ Ιβ (ΐΓΔ^β η'αΓΠΥύ (ΐα*ΑρΓθ8 εβ8 ίηυοπι1>ΓΑΐ>ΐ68 ρΓέεΑαΙίοαβ. 

Ααδδί γ Α•1-ίΙ & ΜοηίΓοα^θ (1θ8 εοΓΓβεΙβαΓβ άβ ΙοαΙββ Ι68 ηΑΐίοη8 οΐ βη ρία3 ^ΓΑη(1 ιιοαι1)Γο ςαβ (Ιαηβ γίη|(1-είο(ΐ 
ίαιρπιηβΠ68(1βΡΑΠ3ΓέαηΪ68! Αα88ί6ηοοΓβ, ΐΑεοΓΓβοΙίοη γ οούΙβ-ΐ-βΙΙο ααΐΑΟΙ 4"^ '^<^<>°>ΡθΒΪ^ίοη« ^ι^^ίβ^^'^^ί^Ιθ^Γδ 
θΠβ η6 εούΐβ ςαβ Ιβ (Ιίχΐϋηιβ! Αα<ΐ8ί οαΟη, ϋίβη ({αβ ΓΑ8<ΐ6Γΐίοη ραίββο ραΓΑΐΐΓβ ιέηαόΓΑΐΓθ, ΓβχαείίΙαιΙβ οΐχβηαβ ρΑΓ 
Ιαηι (Ιβ ίπΑΪβ βΐ ιΐβ 8θίη8, ίαίΐ-βΐΐο ςαβ Ια ρίαραη (Ιβ» Ε(1ί(ίοα3 (ΐ68 ΑίβΙίβη ΟαίίιοΙίηΗβΛ Ιαίβδβηΐ Ιιίβη Ιοίη (ΙβΓπβΓβ 
βΙΙβδ ΓθΙΙ«>8 ηιδαβ (Ιθ8 εόΙβϋΓβδ Βόη6(ϋοϋη3 ΜαϋίΙΙοη βΐ ΜοηΐίΑαεοπ οΐ (Ιβδ ε6Ιθ1)Γβδ ^^δα^^ΰ8 ΡοΐΑα βΐ δίΓύΐοηά. Οαβ 
Ι'οη εοπιρΑΓβ, βη βΙΓβΙ, η'ίαιροΠβ ο^ηβΐΐβδ ίβαίΠββ (Ιο ΙοαΓδ έ(1ίΙίοη8 Ανβο οβΙΐ68 (Ιβ» ηό(Γβδ ςαί ΙβαΓ εοΓΓβδροηάβαΙ, βη 
^Γοε εοαιωβ βη ΙαΙϊπ, οη δβ εοηγαιηεΓΑ ςαβ ΓΐηνΓαί9βηι1)ΐΑΐ)Ιβ βδΐ αηβ γοδΗιο. 

ϋ*ΑίΙΐ6αΓ8, εβδ δΑΥΑηΙβ βαιίηβηΐβ, ρΐαδ ρρόοεοαρόδ (Ια δβηδ (1ο8 ΙβχΙββ ςαβ άβ Ια ρΑΠίο Ιγρο^ΓΑρΗίςαβ οΐ η'βίΑηΙ 

ΕοίηΙ εοΓΓβείβαΓδ άβ ρΓοίβδδίοη, Ιί^^ΑίβηΙ, ηοη εβ ςυβ ροΓίαίβηΐ Ιβδ βρΓβαγρδ, ηι&ίδ εβ ςιιί (ίβγαί( δ*3τ (ΓοαΥβΓ, ΙβαΓ 
ααΐβ ίηΙβΙΙί^βηεβ δπρρίόαίιΐ ααχ ίΑίιΙβδ ιΐβ Γ6οΙίΙίυη. Οο ρΐαδ Ιρ8 Ββηβ(ϋεΐΐη8, εοπιπιβ I63^ό8α^ιθ3, ορέΓΑίβηΐ ριβδςαβ 
Ιοα]οαΓ8 8αΓ (Ιβδ υι&ηαδεηΐδ, εΑαδβ ρβΓρέΐαβΙΙβ (Ιβ Ια αιαίΐίρΐίείΐέ (Ιβδ ίΆαΙβδ, ρβηιίΑηΐ (]αβ Ιβδ ΑίβΗβτ» €αΐ)ιοίί(ΐηβ9^ 
άοηΐ Ιβ ρΓορΓβ βδΐ βπΓΚοιιΐ (Ιο ΓβδδαδείΙβΓ Ια ΤΓΑ(1ΐ(ϊοη, η*ορόΓβηΐ Ιβ ρΐαβ βοανοηΐ ςαβ 8αΓ Ιβδ ίαιρπηιόδ. 

1.6 Κ. Ρ. 1)β ΒαοΙι, ^68α^(β Βο1ΐΑΠ(1ίδΙο (Ιβ ΒηιχβΙΙβδ. ηοαβ όεπνΑΐΙ, ίΙ Υ & ςαβίςαβ Ιβηιρδ, πΆυοιγ ρα ΐΓοατβΓ βη 
(Ιίχ-Καίι ηιοίδ (Ι'όίαιίο, νηε »€αΙ(. βηΐε (Ιαηδ ηοίΓβ ΡαίνοΙοαίβ ΙαΙίηβ, Μ. ΟθπζΙη^βΓ, ρΓοίββδβυΓ (Ιβ ΤΙιόοΙο^ϊβ & ΓΙΙηί- 
γβΓδίΙέ (Ιβ \ναΓζ1)οαΓ^, 6( Μ. ββίβδηι&ηη, ΥίεΑΪΓβ ΟέηβΐΆΐ άβ Ια πι6πιβ γίΙΙβ, ηοαβ ηΐΑη(ΐΑί6ηΙ, & Ια (Ια (ο (Ια 19]αί1ΙβΙ, 
πΆνοΐΓ ρα έ§[Αΐ6ηΐ6η( δαΓρΓβικίΓβ ηηβ $€ΐιΐ€ (ανίε^ !>οί( (ΐΑηδ Ιβ Ιαΐίη δοίΐ; (ΐΑηδ Ιβ ^Γβε (Ιβ ηοίΓβ (1οαΙ)ΐ6 ΡαίΓοΙορίβ^ 
Εηβη, Ιβ δΑΥΑπί Ρ. ΡιΙγα, Ββηβίΐϊεΐΐη άβ 8οΐ6δαιβ, βΐ Μ. ΒοηβΚγ, (ΙΪΓβείβαΓ (Ιβδ ΑηηαΙβ» ά^ ρΗίΙΟΜρΜβ οίινέΐίεηηε, 
αιίδ αα (ΙβΟ άβ ηοαδ εοηναίπεΓβίΙ'πηβ δβαΐβ βΓΓοαΓ ι^ρο^^ΑρΗ^ςα^, οη( ι^Ιβ ίοΓΟβδ (ΙΆγοαβΓ ςαο ηοαβ ηΆνίοηδ ρΑδ (Γορ 
ρΓέ8αοιέ(1β ηοΚΓβ ραΓίΑίΙβ '*οΓΓβοΐϊοη. ΒΑηδ Ιβ ΟΙβρ^^β 8β (ΓοανβηΙ (Ιβ 1)οηδ ΐΑΐίηίδίβδ 6( (Ιβ 1)οηδ ΗβΙΙέηίδίβι, βΐ, 66(ΐαι 
βδΐ ρΐαβ ΓΑΓβ, (Ιβδ Ιιοπιπιβδ ΐΓβδ ροδίΙίΓδ β( ΐΓβδ ρΓΑΐίςηβδ, βΗ 1)ίοη ! ηοαδ Ιβαπ ρΓοπιβΙΐοηβ αηβ ρπηιβ (Ιβ 25 εβηΐίπιββ 
ρΑΓ εΠαςαβ ίΑΟΐβ ({α'ίΐδ (ΙβοοανπΓοηΙ (ΐΑηδ η'ΐηιροΠβ Ι6(ΐαβ1 άβ ηοδ νοίαπιβδ, δαποαΐ (ΐΑΠδ Ιβδ ^Γβοβ. 

ΜαΙ^ εβ ^αί ρΓ6εό€ΐβ, Ι Ε(1ίΐβαΓ (Ιβδ Οοηη οοηιρίεί», 8βη!&η( άβ ρΐαδ βη ρΐιΐδ ΓίαιροΓίΑπεβ βΐ ηι6ηιβ Ια ηέεβδβίΐβ 
(1'αηβ εοιτβεΚιοη ρΑΓίΑΪΙβ ροαΓ ςιι*αη οαΥΓΑ^β δϋίΙ νβηίΑΜβιηβηΙ αΐίΐβ βΐ ββΙιπίΑΜβ, ββ Ηυγ6 (1βραί8 ρΐαδ (1'αη Αη, οΙ 
ββ( ΓθδοΙα άβ 86 1ίγΓ(^Γ ]αδ(ΐπ'^^ Ια Πη & ιιηβ ορβίΆΐίοη Ιοης^αο, ρβηίϋΐβ βΐ εούΐβιΐδβ, δΑΥοίΓ, Τα Γβγϊδίοη βηΐίέΓβ β( 
αηΙνβΓδβΙΙβ (Ιο δβδ ίηηοα)1)Γ8ΐ)Ιεβ εΙίεΗέδ. Αίηδί εηαεαη άβ ββδ γοίαηιβδ, αα ΓαΓ οΐ & ηιβδαΓβ ςα*ίΙ Ιββ ΓοηιβΙ δοαδ ρρββδβ, 
Θ8( εοιτί^ό πιοί ροαΓ ηιοί (1'αη 1)οαΐ Α ΓααΐΓβ. ΟπΑΓαηΐβ Ηοαιπιβδ^ δοηΐ ου γ δβΓοηΐ οεεαρβδ ρβη€ΐΑη( 10 αοδ, βίαηβ 
8001016 (]αϊ ηβ δΑΟΓΑΐΐ έΐΓβ 0ΐοίη(ΐΓβ (1'αη (Ιβοιί-ηιίΐΐίοη (Ιβ ίΓΑπεβ βδΐ εοηβΑεΓέο & εβ( ίοιροΓίΑοΙ εοηΐΓόΙβ. Πβ εβίΐβ 
οιαοίόΓβ, Ιβδ Ρα1)1ίεΑΐίυηδ άβΒ ΑίεΙιεη €αΙίιοΙί^ηβ»^ ςαί (1έ]έ 8β (ϋδΐίη^αίβηΐ βηΐΓβ ΐοαίβδ ρΑΓ Ια βαρέηοΗΐό άβ Ιοογ 
οοΓΓβεΙίοο, ηΆαΓοηΐ (Ιβ πγαΐβδ, δοαβ εβ ΓΑρροΓΐ, ιΐαηδ ααευη Ιβπιρδ ηι (Ιαπδ Ααεαη ρα^δ; εΑΓ (}αθ1 βδΐ ΓβάίΐβαΓ ({αί 
ροοΓΓΑΐΙ βΐ γοα(ΐΓΑίΙ 86 ΙίΥΓβΓ ΑΡΚΕ8 ΟόΙ'Ρ & (Ιβδ (ΓΗΥΑαχ 81 (ί^ΆηΙβδςαοδ βί ά'αη ρήχ δί βχοΓ^ίΐ&ηΐΐ II ΓαοΙ 
οβΓίβδ 6(Γϋ 1)ίβο ρόηό(Γ6 (1'αηβ ΥοεΑίίυη (Ιίγίηβ & ε••1 βΠβΐ, ροαΓ ηβ ΓβεαΙοΓ ηί (1βνΑη( Ια ρβίηβ ηί (ΙβΤΑιίΙ Ια (Ιέρβηδβ, 
βυΠοαΙ 1οΓ8(ΐυβ Ι ΕαΓορβ βηΥΑΟΐβ ρΓΟοΙαπιβ (]|αβ ]αωΑί8 γοίαηιβδ η*οη1 βΐό 6(1ί1^δ ΑΥβε (αη( (1*οχΑε(ί(αάβ (]αβ εβαχ άβ 
Ια ΒίΰΙίοίΗέ4ΐαβ ηηΐνβηβΐΐε άη Ο^τρ^. \λ ρΓβδβη( γοΐααιβ 68( (Ια ηοηιΙ>Γβ (Ιο εβαχ Γβνίδβδ, 6( ίοαδ εβαχ ςαί Ιβ δβΓοηΐ 
& ΓΑΥβηΐΓ ρυΠβΓοηΐ ε^'ΐΐβ ηοΐβ. Εη εοοδβςαβηεβ, ροαΓ ]α^6Γ Ιβδ ρΓθ(ίυε(ίοη8 (Ιβδ ΑίεΙίβη ΟαίΗοΗηΐίε» βοαδ Ιβ ταρροΠ 
άβ Ία βΟΓΓβεΚίοη, ί1 ηβ ίααοίΓΑ ρΓ6η(ΐΓβ ςαβ εβαχ ςαί ροηοΓοηΙ βη Ι6ΐ6 ΙΆνίδ ίεί Ιγαοο. Νοα8 ηβ ΓβοοηηΑΐδδοηβ ςαβ 
εβΙΙβ ^(ΙίΙίοη β( εβΙΙβδ ςαί δυίνΓοηΙ δΟΓ ηοδ ρίΑπεΗβδ άβ ηιόΐΑΐ Αίηδί εοΓΓί^^όβδ. Οη ογο^αϊΙ ΑαΐΓ6ίοίδ ςαβ Ια δ(έΓ6ο(]^ρίβ 
ίαιηιοΙ>ί1ίβΑΐΐ Ιββ ίΑοΐβδ, Αΐ1θη(]α ςα'αη εΐίεΐιβ (Ιβ οιβίαΐ η*βδΐ ροίοΐ έΐΑδΐί(]αβ; ρΑδ (Ια Ιοαΐ, ί1 ίο(Γθ(1αί(ΐΑ ρβΓίβεΙίοο, 
βΑΓ 00 Α (Γοαγό Ιβ αιογβη (Ιβ Ιβ εοΓΠ^βΓ ίαδςα*^ βχΐίηείίοο αβ ίΑαΙβδ. Κ ΗβϋΓβα α έΐβ Γβγα ρ^Γ Μ. ΟΓΑεΊι, Ιο Ογθο 
ρΑΓ (Ιβδ βΓβει, Ιβ Ι.Αίίη βΐΐβ ΡΓαηςαίδ ραΓ Ιβδ ρΓβπιίβΓδ εοΓΓβεΙβαΓδ άβ Ια εΑρίΐΑΐβ βο εβδ Ιαη^αβδ. 

Νοαδ ΑΥοηβ Ία εοηδοΐΑΐίοη (Ιβ ροαγοίΓ ΩηίΓ εβ( ανί» ρΑΓ Ιβδ Γέίΐβχίοηβ δαίΥΑηΐβδ : Εηβο, ηοίΓβ βχβπαρίβ α ϋηί ρΑΓ 
βϋΓΑοΙβΓ Ιβδ £ΓΑΩ(1β8 ρα1)ΙίεΔ(ίοηδ βο ΚαΙίβ, βοΑΙΙβηι&^θ, βη Β6ΐ^ί(]αβ βΐ βη ΡΓΑηεβ,ρΑΓ Ιβ» €αηοη» βτβ€$ άβ Ηοοιβ, 
1• θ€ηάίΙ άβ ΝΑρΙβδ, Ιβ 8αίηί-ΤΗθίηαί άβ ΡοΓοιβ, ΙΈποροΙορΜΙε τβΙίρίβΗίε άβ Μαηίβΐι. Ιβ τβεαβίΙ άββ άέοΙαταΗοΜ ά€9 
τϋα άβ ΒΓΟχβΙΙββ, Ιββ ΒοΙΙαηάί$ί€$, Ιβ 8αατ€Ζ βΐ Ιβ 8ρί€Ηί'ρβ άβ ΡΑΓίδ. ΙαδςαΊβί, οη οΆταϊΙ βα ΓβίαιρηηιβΓ φιβ άβ» 
ουΥΓΑ^οδ (Ιβ εοαΠβ ΙΐΑΐβίηο. Ι,βδ ίο-4*, ο(ι δ'βη§[1οα(ιβδ6θ( Ιββ ίη-ίοΙίο, ίαΐΒΑΐβοΙ ρβΟΓ, βΐ οο η*08αί( γ ΙοαεΙιβΓ, ρΑΤ 
εηιίοΐβ (Ιβ 86 οογβΓ (ΐΑηδ εβδ Αΐ)Ιηΐ68 δΑΟδ ίοη(1 οΙδΑπβ ηγβδ; ηΐΑΐδοοΑ ίίοί ρΑΓββ Π3(ΐαβΓ& οουβ ίαιιΐβΓ. Βίβη ρΐυβ, 
•οαδ ηοίΓβ ίαραΐδίοο, (ΙΆυΙτβδ ΕίΙίΐβαΓδδβ ρΓύρΑΓβηίαα ΒπΙΙαίτβ αηίγβΓδβΙ, αοχ Βέοί»ιθΜ άβ ΐοαΐβ8ΐ6& €οη^ςαΐιοη•, 
Ιι αηβ ΒχορταρΗίε βΐ & αηβ Ηί$ίοίτε β^ηοΓΑΐβ, βΙε. ΜαΙΙιβαΓβαββπιβηΙ, Ια ρΙαρΑΓ( «Ιββ ό(1ί(ίοη8 (1έ]& ίΑΐΐβδ οα (ριί μ 
Ιοηΐ, 8001 8Α08 ΑαΐοΓίΜ, ρΑΓΟβ ςα'βΙΙββ 8οη( 8Αη8 6ΧΑεΙί(α(1«;ΐΑεοΓΓβοΐίοη8βηι1>ΐ6 βο αυοιγ 6(ό ίΑίΙβ ρΑΤ άβδΑΥβα^ΐΜ, 
•οίΐ (]αΌη ο'βο ΑίΙ ρΑ8 δβοΐΙ Ια ^γαυιΙ^, 8θϋ (ΐυ*οη αιΙ ΓβεαΙέ (ΙβΥΑΟΙ Ιβδ ίΓβίδ; ηΐΑΐδ ρ&ΐίβαεβ! υοβ ΓβρΓΟίΙαείϊοη 
•ογγο<^ •ιιγ|Πγα 1>ίβη1όΐ, ηβ ίύΐ-οβ (]η*λ Ια ΙαηιίβΓθ (Ιββ 4εο1β8 (]αί 80 8οη( ίΑΐΐ68 β1 ςαί δβ ίβΐΌΟΐ βηοοΓβ. ΤΒΛΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟυΟΑ 

8/Εαυΐυ>ί νΐΙΙ. ΑΝΝυβ 786. 
τον ΕΝ ΛΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, 

ΜΟΝΑΧΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΙΙΝ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ί>ΛΝ(:ΤΙ ΡΑΤΚΙΧ ΧΟδΤΒΙ 

.Ι0ΑΝΝΙ8 ΒΑΜΑδϋΕΝΙ, 

ΗΟΚΑεΗΙ ΕΤ ΡΙΙΕ8ΒΥΤΕΚΙ ΗΙΕΗΟΒΟΙΥΗΙΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ ^[]Μ ΕΧ8ΤΑΝΤ, 

ΕΤ Εηί8 ΝΟΜίΝΕ αΗΟϋΜΓΕΗΙΙΝΎυΗ, 

η ΤΙΒΙΙ!» ΒΟΓΓΙΟΝΙΟυδ, ΚΤ €00ΐεΐΒυ5 ΜΑΝυ ΒΧΑΠΑΤΙδ, βΑίίΙΟΙΚ, ΙΤΑίΐεΐ» ΒΤ ΑΝ6υεΐ8, ϋΟΙ.Ι.Β(ΠΆ, ΗΒεΒΝδΠ 4, 
ΙΑΤΙΧΒ νΒΗ5Α; ΑΤΟυΒ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒυβ ΙίίϋδΤΗΑΤΑ, ευΜ ΡΗ.ΐνΐΙδ ΠΙ88ΒΒΤΑΤ10ΝΙΒυ8 ΒΤ ΟΟΡΙ08Ι8 ΙΝΟΐείΒυβ, 

ΟυΒΑ ΚΤ ΗΤΓΠΙΟ 

ρ. ΜΙΟΗΑΕΙ.Ι8 Ι.ΕθυΐΕΝ, 

Μ0ΕΙΙΝΟ-Β0Ι.ΟΝΙΕΝ818, ΟΚΟΙΝΙ8 ΡΚ. ΡΚ.ΕΡΙΓΑΤΟΚϋΜ : 

ναποΓϋΐη ουκίΗ αϋ&ιιοΐΒ, πβιηρο, 

^Λββ. ΟΑΙΙΑΝΏΙΙ, ΑΝΟ. ΜΑίΙ, ΕΤΟ. 

ΑΟϋϋΒΑΝΤΕ ΕΤ ϋΕΝϋΟ ΚΕΟΟϋΝΟδΟΕΝΤΕ ;.-Ρ. ΜίΟΝΕ. 

ΒΙΒυθΤΗΒ€.Φ ΟΙ.ΕΗΙ ΙΙιϋΐνΒΒδ^:, 

βινκ 

Γ.υΐΙ.ΚΙίϋΜ ϋΟΜΡΚΚΤΟΚυΜ ΙΝ 8ΙΜΓ>υΐ.0Κ 8αΚΝΤΙ.Κ ΒΐΧΧΚΗΙλΝΤΚ: Κ ΚΚΜΙΙΝ ΚΙΜΊΟΚϋ;. τοΜυδ κΕΟϋΝουδ. 

■■! ■ ■ Β ■ •.νί.Ν(ίυ>^ί, ϊ'.^ίΐ^ "., ,^$5 ''-^'*^'** ζ\ί.Μ^ί&. ΕχαυοΕΒΑτυκ ετ υενιτ ΑΡυο ^.-ι^ μιονε εοιτοκεμ, 

ΟΙβΤΑ ϋ'ΑΜΒΟΙΒΕ, ΟΧλΆ ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΛΜ \λ}ΊΕΊ\Μ ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ νϋΙ.ΟΟ ΰ'Ε^ΙΈΗ 
ΝΟϋΙΝΑΤΑΜ, 8Ευ ΡΕΤίΓ-ΜΟί^ΤΆΟϋΟΕ, ΝΠΝΟ ΥΒΚΟ 1ΝΤΚΑ ΗΟΕΝΙΑ ΡΛΑΙδΙΝΛ 

1864 ΤΚΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ,ΐαΑ 

8Μ0υΐυΜ νΐΙΙ. ΑΝΝυ8 756. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΒυΜ ΕΤ ΟΡΕΠυΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο ΧΟν ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ δ. 10ΑΝΝΕ8 ΟΑΜΑδΟΕΝϋδ. 

Ββ 8»ηοΐ& ΤπηίΐΑΐβ ΟοΙ. 9 

1>β Ιιγιηηο Ιη^ρο — 2ί 

Ββ 82ί0Π8 ]β]υηϋ8 — 63 

Ββ οοΐο 8ρίπΐί1)α8 ηβςϋίΐί» — 79 

ΒβνΐΓΐαΐϋ)ϋ8 βΐ νίΐϋ8 — 81 

ΙηβΙϋαΙίο βΐ6ΐηβηΙ&Γί8 ηά (Ιο^ηο&ΐΗ — 99 

Ββ ηίΐΙϋΡΛ οοιηροδίΐΗ οοηΐΓ» ΑοβρΙι&1θ8 — ΐϋ 

Ββ (1αΑΐ)ΐΐ8 ίη ΟΙιήδΙο νο1υηθϋΙ)υ8 — 127 

Βί88βΓ(&Ιίο 2ΐάνβΓ8υ8 Ν68ΐθΓίΑαοηιιη Ιΐ9ΒΓβ8ίηι — 187 

ΡΓα^ιηβηίΑ — 2ίβ 

Ερίδίοΐα άβ Ιιοβ, « Οαίά βδΐ Ιιοαιο ? » — 243 

Οαηοη ρΕ8θΙΐ3ΐΙί8 — 239 

ΟΓ&ϋο άβ 1)18 οιυί ίη βάβ ίΙοηπΐβΓυιιΐ — 230 

ΕρίδίοΙα άβ οοηίβδδίοηβ . -— 288 

Ββ δΑοΗδ ίιηα^ηΐ1)υ8 αάνβΓδυδ ΟοηδΙϋηΙίηυιη β&ϋαϋηαιη — 310 

Ερί8(οΐ3 άβ 8Αθή8 ίιηαι^ηίϋυδ, αά ΤΙιβορΙιίΙαιη ΐπιρ — 34β 

Ββ Αζγηιίδ — 387 

Ββ οορροΓβ βΐ δαηβ^ϋίηβ 01ιήδ(ί — 402 

ΡΓ38:ιηβηΐΛ — 418 

ΒβοΙαΓΑΐΐο βάβί — 418 

ΕχροδίΙίο ίη Ερίδίοΐ&δ Ρ&υΙί — 442 

διιΟΓδί Ρ&πι1ΙβΙ& ^^ •'^?Λ• ν^•^ . . — 1070 

356401 Εχ ΐχρίβ ΜΙΟΝΕ «4 Α])Μ0Ν!Ϊΐ& •. ΙοβΔ&Μ Τ68βΰηιΐ8 Αιΐ9ΐ5ΐΑηιΐ9 ορυββυίαιη . (ΐαοά 8α1)ΐιιη«>, Ρβ Μΐΐ€/α*ΐνΑι|ΙΜ0^ Ιοβηηί» 
ρτηϋ.ςΛΜίΐ ηοιηίαβ ίιΐΒβηρΙυιη, Αυ{η]8(ΐΒ νακΙβΙιβΟΓαιη οαιη υ]Γη1ΚΑΐιί8 ςριΙΙ)α8άΑΐιΐ'*βΙ ΙΧϋηΔ2ΐ•. 
Μοίϋίβ» θΓ»οβ 6ΐ ίβϋηβ Α(Ι|ΐ6οΙΐ3 λ(1ηοΙβϋοοί1)ΐΐ5 ΒάίάιΧ βηηο 1611. Ηιηιιβ ίηιϋιιιη ροΗίΟΐβ:. 
ΟλΟΜβΜΒΟ ΙΙ051Τ0 ΑΐΙπ1>υΙαιη Γβρβη ία €(Μϋοϋ>αβ ιη^β. Ηο^. 2909, βΐ ΟοΒΐ• 6044« ΐ^υιη ϋΙοΙο-' 
Ώ^ύΧ τή^ &γ(ας Τριά^, 0^ $αη€ία Τηηίίαίΰ. φΐθΐη ορβή Ιοϋ ρΓ»χη1ϋ6η<1ιιιη ηΐΒΐίιη&νί ; αυίβ 
1η ι>ποιί5 68ΐ (1θ Ιιοο αΐ75ΐβΓίο, φΐθηιΙϋ>6ΐ ηοηααΐΐλ ρ&8$ίιη ύ^ ιηο&πίΑΰοηο ίηίβηβοβήΐ. ΙΙίΙιΙ 
ώιέίυηι ηοα β5ΐ σαΐη αβηαίηυδ ιαοαϋηιΐίοηίβ Ιιυ^'υβ ρΑΓβη8 βίΐ Ιολοηβ» Ι)αιηθ806ηα5, ΑυΙ μ1« 
Ιβαι 6Χ ςβηαίηΐβ ^αβ ΙιΒπβ θχοβηρίΑ ήΐ. Υβ^βΙόη ΐΓ&ηδΙβϋοιιβιιι ρβαβίβ ίη 1θ6ΐ5 ιηιιίΑτί, 6|ίοβ• 
φΐβ ηοΐΑ3 ιιηΑ βάβηάΛΒ οβηβιιί. ΤΟΤ ΕΝ ΛΠΟΙΖ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΙΙΝ 

ΙΟΑΤίΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 
ΠΕΡΙ' ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. 

$.Ι0ΑΝΝΙ5 ΒΑΜΑ80ΕΝΙ 

ΒΕ 8ΑΝ€ΤΑ ΤΚΙΝΙΤΑΤΕ. 

οΤ. 11βρ\ μίντί^ Αγίβς ΤριΜος τής ομοουσίου, ζΐύο- Λ Ι• Ιιι ηιΐ€ΐ• «ιΑιίΜίΐ ΤΗμΙ1ιΙ•(Ι) «ΜΐιιΐΜϋ•α«α 
ΐΜοδ, ιΟβν ψ&9νβ 6μολέγ«ι, μίαν θέληβιν» μ(οκν β νίνίβϋλ νίλαι ηιΙαηΐΒ» βηΐΒΐ ?ο1αοΐ•ΐβα», νηλ» Μ^γιιβν , μίαν βύναμίν «« χ•\ έξου9(βν « χα\ χυ* ΐ€ΐΙο&βιιι« οοιαι ,61 ιτΙπαΐβη 61 ροΐ€6ϋ•ηίΐ 61 άοοΛ^ 

^ι4νι^ » 9νι ιη\ μ^α θίσνης τρ^Χς δ«οβτ4οιις , Ι^τοι ηιΐΐοοβη ριοΙΐ6Γ6 : ψίΪΜ 6ΐΐ6βΐ «ι 611 Μμ» ΙΤ66 

τ^νρ^βΐΜΗΐ, φυλα666μένης Ιχάστφ «ροβώιο^ τής Ιΐ7ρ6•ΐ«ββ•, •Ι?6 Ικ• ρ6η60β; ■! ηι €ο{φΐ6 ρ6Τ- 

ΙΜνι^τος. ΊΜ Α «ΐ^ς ΙνοΑρχου οΙχονομίας του Ιν6ς βοη« ρκ»ρΗ6ΐΜ αι»Ιο4ΙιΙιιτ. Ια ιιοΙοι •ιϋ6ΐιι 6χ 

^ άρχίας ΤριΑΙος, !)^ του Κυρίου ημών 1ΐ|θου ΤΗηΙΙιΙβ, Ι»06 681 Οοιηίοΐ Βθ$ΐΗ Ι6ΜΙ ΟΙιΗλϋ, ιΙΙ•- 

Χριοτου Μ» φύαιις, ^^η^ίός τι μ\ Ανθρ^η^η^τος, ρβηοιίΙοΜ €αοι €6Πΐ6, 4ιη• ο&ΐαη• Μΐ•ϋ• 61 

Ιιϊο Οιλήοικ ώσαΰτω; χβΑ Ινιργιίας, μίαν ^πόττα» Ιλβιοιοϋλϋ•» (ΙαΜ τοίαηΐλΐβ• Ιϋ(ΐ6ΐιι 61 ΐ€ϋοιΐ6§ : 

βιν, Ι^γουν Ιν «ρόοΜνον, δτι βΤς χα\ αυτός Ιβτιν, 6 ιβά 6η«ιη Ιχρ6•Ι•ιΐ6 6ΐτ6 ρ6ηο«ιιιι [θ6οβΐβΓ6]» ςαίι 

«ρ^ τδν αΙώνων γβννη6£\ς άρριύστιαςΊαΧ άβωμά• «ΟΜ 61 1<ΐ6ΐιι 661, ςαΙ 6016 §»6ΐιΐ6 6Χ Ρ«Ιγ6 ιΐηβ 

τως, χα\ Μ λοχάτοιν των χρόν<ι»ν Ιχ τής Αγίας Οαχο 61 §Ιθ6 €0Γρ0Γ6 |6ηΙΐ9•; 61 ρ6•ΐΓ6ΐιιί• ΐ6ΐηρο- 

Α6ΐ«αρ6ένου Μαρίας της βιοτόχου χυηΟε\ς ά^^ήτως ΗΐΜ• 6Χ <•ΙΙ616 86ΐΒρ6Γςιΐ6 νΐΓ^06 ΜιΗα Μριπι. 

χαΐ Α^^πι&τως• Ιλος Μρωτης 6α6τ6ςχα\ Μς, Ιιΐ6ΐιΐΓΤ6ΐ)ΙβΙβΓ, [61 €ΐΐηι ίοςαΙολΙΙοΐΜηι εοβοβρίυ• 

έν μι| ύχοοτάβιι γνωριζόμβνος &χαθ^ Φι^τι, χαλ 6ΚΙ : Μ60ΐ Ιοίιι• Ιιοαΐ6 61 0606, ςιϋ Ια αοι ρ6ηοο• 

«αθητ6ς τφ «ροσλήμματι * βωα μιτά τόχον ^^λάξας Β 6{ΐΐ6Ι6ΐΐαΓ 1>6ΐϋΐ6 ΙηροϋΙΜΙΙι (1), 61 ρ68•ΙΙ»Ι1Ι• 9λ* 

9^1Μ^ της «αρΒινίας τά αήμαντρ», τουτ<στι τ&ς Μοιρίι ηιίοπι : ^υΙ ηΐηβ ροϋ ρυΠαιη (5)» τΙίχΙ* 

ΥΑΕΙβ Ι.Ε£Τ10ΝΕ3. 

• Υ6£6Ηιΐ• ΙιαΧ>61 ΐΜρ\ αύτου, ά$ ΦοάβΐΛ^ οιγΒίβήο ΐ€ί1ί66ΐ ΤΓίηίΙβίΙβ• 

]ΟΑΝ. ΤΕ6ΕΙ.ΙΝΙ ΝΟΤ^Ε• 

(1) Ιλ $αΛαα (μίΐιΐέ» ΤτίΛίΙαϋ^ 616. ΤΙ<|6 6ΐΙιιη Ιχ του εναντίου, τδ μίν 2ν, τ{ ύποοτάηι ' τ6 Α 9ιά^ 

Β«ηΐ68€6ηιιιη ΙίΙ). ιιι ΟγΙΑ. /!<<., €. 5 ΐοΙΟ » ιιϋί Ιιθ€ φορον ταΓς φύαεσιν. 

ίρβΰΐιι 4ΐθ€6ΐ Ια ΤηηΙίαΐβ -ηιαι ιιβίυπιΐΒ , $6(1 ιγ6• (2) ΟάίΛΐέ ΙηρβΜΐ^Ι/ίι. Υ'κΙβ 6ΐΐ6αι Ι)ιιηι•66Αΐιιιι. 

Ιΐ5ρο6ΐΐ86• : τΐ€ίΜίαι «οΐ6ΐιι ίη €Ιιή•ΐο Ιοοαπιαιο ΚΚι^ια, αιρ. 96, οοο4 ΐοίηηι 661 (ΐ6ρ6ΐ•Ιοη6 εοιρο» 

άυι• ηλίΑΓλΐ 61 «ιηιιη ρ6Γ•οιΐ6αι βχ•Ι•ΐ6Γ6. ΗΙαβ τΙ% 61 ίαιρίΜ'ιΐΜΐι <Ι&νΐΑΐΐ6ΐ6 ϋϋα•• 

6ΐΊιαι ΐ4ΜΐΙΙα• Β}τχ6ηΐΙου6ΐΐ1ι. ΙΜ Η€ίί$φ «€ΐΙοη6 1* (δ) 0»ι •α/να< ρο•Ι ραΓίαιχ• 6ΐε• 8ΐ6 1>ϋΐιΐ866ΐιο•• 

6ΐιΙ> 10601, ρ. 400 : Κα\ Ιστι•τό Ανθρωπήαβως Μγμα Ιί1>. ιν, 66ρ• 15, *Ααχιρ (δ Δ^μιουργ^;) αυλληφ6(\ς 

Αντίοτροφον τφ ι«ρ\ της Οιαλογίας, &ς ^^αιν ό καρΟένον τήν συλλαβουβαν έτήρηαιν * οΟτω χαί 

Μας Γρητόριος. ΈχιΙ μέν γΐρ τ6 Ιν «αρέχο^αν τ{ τ€^€\ς τήν αύτης ιηρΟ^νίαν Ιφύλαξβν άτρωτον, αόνος 

906X1* τδ ολ διίφορον ταΐς δποοτΑβισιν. Ενταύθα δΙ (ιΑθ&ν δι* αυτής χα\ Μχλιιβμίνην τηρήβας. β««Ν^ 

Ρατεοι,,Οβ ΧΟΥ• 1 11 8. ΙΟΑΡίί&ΐί ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 14 ηίίαιίβ 8€ίΙίθ6ΐ, ηο(&8, Ιιοο βεΐ &ίβ;η9ξΐ^;*<{ρΙι&έτν3- λ σφραγίδα;. Έρώτ. Διά τ£-ό ΥΙδ; Ινην^ρώπι^σι, νίΙ. Οηαί$ί. Οιια άο 0«υ83..ΡηΝ8*^^6 Γαΰΐυβ 
β8ΐ (4), ιιοη Ρ&ΐ6Γ,.η6ο;$ρ]ηΐθ£Γ)^1 ςαίίΙ ΙιοιηοΓιΐ• 
€ΐϋ$ βίΓβ€ίΐ? η6ΐφ/'ΡζΐίψΛ%\ ΡιΙβΓ, ηοη ΡίΠυ» : 
ΡίΠυ8 β$ΐ••.Κ{ΐ4ν&ι ^ ηοη ΡαΐβΓ : δρίπΐηβ 8Αη- 
(«198 ^ 8^ίτίΐα8, €1 ηοη ΡαΐβΓ, 475 η6€ Ρίϋαβ. 
. )^Γ0(τ&Μ οηίιη (Ιιπιοτβη ηοη ροΐ68ΐ : αιιΐ ςυοιηοιίο 

*^^ίι ρΐΌρΓΪβίΑδ, 8*1 <1ίΠ10Τ6Γ6ΐϋΓ, ΥΟΐ ΓΟθί(ΐ6ΓΟΙ? Ε8• 

ρΓορίβΓ ΡΗίιΐ8 ΟβΙ οΐ'ΐϋΐη ΡΠιαβ Ιιοπιίηί8 Οι, ςιιί €Χ 
«ιη€ΐ• ΥίΓβίηβ ιηΓβΓη3(υ8 68(, ηοο Ιαιηβη α ηΐίβιΓι 

|)Γ0ρΓί6ΐ3ΐβ άΐ8€088ί(. ΗΟΠΙΟ ΔΟΐΟΠΙ Γ901υ8 681 Ρΐ1ίυ8 

Όβί ($), III 9(] ςιιοϋ ΓοΰίΙ Ιιοιηίηοπι, Ιιοο ΓυΓ8ΐΐ8 β! 
€θηο6(ΐ6Γ6ΐ, ίπ)ΐΐ)οη&1ίΐαΐ6ΐη οΐ νΙίαπι χΙβΓηλπι 3(1 
«Ι6ηιί8 ϋοηί8 ρβΓΓΓυοοϋυια. Αιηοη : ΟαΙ, βαΐ. 
2• ΡλΙΟΓ 6ΐ Ρί1ίυ8 ηοη 8υηΐ (Ιπο ρΓΐιιοΙρϋ 6χρβΓ κα\ ούχ 6 Πατήρ , ουδέ τ6 Πνκυμα ; χα\ τ( ένανθρίιΗ 
.9:ήσα< χατώρθωσβ ; ^Αχόχρ, Πατήρ δ Πατήρ « χα\ 
ούχ Υ1(5ς. Υί6ς ό Υ!δς, κα\ ού Πατήρ • Πνεύμα δγιον 
τ6 Πνβυμα, χα\ ο6 Πατήρ, ούβλ ΥΙδς* ή γάρ Κιο- 
τής άχίνητο;. Ή πώς άν Ιδιώτης, κινούμενη, ή με- 
ταπ{«τουσα ; Διά τούτο ό ΥΙ^ του θεού , χαλ ΥΙδς 
γίνεται άνΟρώτιου , ό σαρχωθε\ς έχ της &γ{«ς Παρ- 
θένου , χα\ οΟχ Ιξέστη τής ΰιχής Ιβι^τος. Ένην> 
θρώπηο8 ^ ό Υ16ς του Θεού , 7ν έφ* φπερ έποίηοεν 
τ^ &*/6ρω7Γον , πάλιν αύτφ χαρίσηται άΟανανίαν , 
χα\ αΐώνιον ζωήν β{ς άπ($λαϋοιν των α1ων(ων Αγα- 
θών. Αμήν γένοιτο, γένοιτο. 

β*. Πατήρ χα\ ΥΙ^ , ού δύο Αναρχα, άλλα άμεσ^ ϋ« (6), 86(1 8ΐηβ ηβϋιο €0ΐι]υη€ΐί88ΐαΐ3. Μΐβΐΐο οογ- Β τευτα • μίζις φθορλν εργάζεται, καΐ ούτω μίγνυται. ηιρίΐοηβηι ορβηΐυΓ, 61 8ΐο π)ί8€βΐυΓ, υΐ 8(|η3 βΐ 
τΐουιη. ϋηίο 68ΐ, ηοιηϋο οαηίυηοΐίο ςη»(ΐ3ΐη Ωΐ» 
οι ηοη ηΙηυΜυΓ, ηοςυβ €οτπιι»ρ3(αΓ 3ΐΐ6ηιηι, ββά 
III ηιαηβ&ΐ ίη ςηο 631 : ηΐ οοΓρυβ 61 ιηίηΐλ. δίο 
βύηηι εΐΐΓΐ8ΐι<8 ύθΐΐ8 Υ6Γΐ>ηιΐι ρβΓίβοίηια , 61 Ιιοηιο 
ρ6τΓ66ΐυ8; αηίϋΐ8 <|υί(ΐ6πι 68ΐ, ηοη Ιβιπιβη οοηΓυευε. 
ΙΙηαβ 1)608, ν^Χ/α (7) ν6Γΐ)ί γΙΥ6ηΐΐΒ, εβρίβηΐί» 8υΙ)• 
•ΐΒίβηΐΙε 61 νίπαΐΐβ 6( €1ι3Γ9€16γΙ8 χΐβΓηί, ρβΓΓβοΐυβ 
Γ6τί6εΐί β6ηίΐ0Γ, Ρ316Γ ΡΠϋ υη!{6ηίΐί• Εΐαηυ8 Πο- 
ιηίιΐηι , 8οΙυ8 6χ βοΙο, Ι)6«ι8 • 61 Οοΐ , εΐιΐηοΐβτ 6ΐ 
Ιοιΐ{θ 4!γίιι!ΐ*ϋ89 Υ6Γΐ>υιιι 6θοιχ , ββρϋιίιίβ ΐ[υ« 
€0η8ΐΙΐυ1ΐ8 Γ68 υηΙΤ6Γ888 6θηΓιη6ΐ » 61 νΙηο8 ςη» 
οηηβπι 6Γ66ΐηηΐΒ 6οη(!Ί(ϋΐ : ΡίΠυ8 τοΓυε ν6Γί Ρ«- 
Ι?^ Ια?ΐ8!1>ΙΗ8 6Χ ιη?ΐ8ΐ5ΙΗ» ίηοοΓπιραϋίΚε 6ΐ ΙηοοΓ- 
ηιΐΐ^ϋϋΐϋ• 61 ίοιαιΟΓίΑΚβ 6Χ ίηιηοηλΙΙ, 61 «ΐ6Γηη8 6χ ^ 
«16ΠΙ0• Ει ιιηο8 8ρΙηΙιΐ8 β^ηοΐαβ, ςηΐ 6χ Πβο 1ΐ8ΐ)6ΐ 
«Χ8ί8ΐ6ηΐί&αι 61 ρ6Γ Ριϋαηι 8ρΐ6η(1υΙΐ9 γ|<ΐ6ϋ66ΐ Ιιο• 
ιηίηΙΙ)α8 : ίηΐ3|[ο ΡίΙϋ ρ6Γί6€(« 61 νίκ, ▼ίν6ηΐίυηΑ οαο• 
β3,.Γοη8 83η6ΐα8, 83η6(Ιΐ38• 8•η6ϋα€&(ιοηί8 8υρρ6- 
ιΙΙΙϋΟΓ : Ίη ςαο ιηΑηΙί68ΐ08 Γ6(Ι(1ίΐαΓ Ρ316Γ, ςυΐ 6βι 
8ορ6Γ ρπιηΐλ 61 4η οπιη!5ιΐ89 6( 1)608 Ρίϋθ8, ςοΙ 68ΐ 

Ρ6Γ ΟηηΙ» ;ΤΗηΐΐ88 ρ6ΓΓ60ΐ3, {ΙοΗλ 61 9Βΐ6Πΐ!ΐ8ΐ6 61 ώς τ6 Οδωρ χα\ δ οίνος * Ινωσις, δταν συνάφεια τις 
γένηται, μή έλαττουμένου έτερου, μηδΐ φθειρομένου, 
Αλλά μένοντος (ν φ Ιστιν * ώς ή ψυχή χα\ τ6 σώμα * 
οΟτω χά\ δ Χριστδς, δβε^ς Αδγος τέλειος, χα\ Αν- 
θρωπος τέλειος , ήνωται μέν, ού συγχέχυται δέ; Είς 
Θε6ς, Πατήρ Αόγου ζώντος, σοφ{ας ύφεστώσης χα\ 
δυνάμεως χαΐ χαραχτήρος ΑΐδΙου, τέλειος τελείου 
γεννήτωρ. Πατήρ Υίου μονογενούς, χαΧ εΙς Κύριος, 
μόνος έχ μόνου, θεδς Ιχ θεοϋ , χαραχτήρ χα\ ειχών 
της θεδτητος. Λόγος ενεργός » σοφία της τών δλων 
στάσεως τκεριεχτιχή, χα\ δύναμις της δλης χτίσεως 
ποιητική, ΥΙ^^ς αληθινές Αληθινού Πατρδς, Αόρατος 
Αοράτου, χα\ Αφθαρτος ΑφθΑρτου, χα\ ΑΘΑνατος 
ΑθανΑτου, χα\ Αΐδιος Αΐδίου * χα\ ίν Πνεύμα Αγιον, 
έχ βεου τήν 5παρξιν έχον , χα\ διΑ ΥΙου πεφηνλς , 
δηλαδή τοΤς Ανθρώποις• Είχών του ΥΙου τελεία χα\ 
ζωή, ζώντων αΙτία, πηγή Αγία, Αγιότης, Αγιασμού 
χορηγέ , Ιν φ φανεροΰται Θε6ς δ Πατήρ , δ έπ\ 
πΑντων χα\ έν πΑσι- χα\ Θε^ δ ΥΙ^, δ διΑ πάντων *^ 
ΤριΑς τε>Λία, δόξ|) χα\ Αΐδιότητι χα\ βασιλείςκ, μή 
μεριζομένη , μηδ^ Απαλλοτριουμένη. Ούτε ούν χτι- 
στόν τι , ή δοΰλον Ιν ΤριΑδι , ούτε έπείσαχτον, ώς ΙΟΑΝ. ΥΕβΕΙ^ΙΝΙ ΝΟΤ^Ε. ύάΜξΛηηί {οηηηίηί ^οηάϊΐοτ) ^ΜIΝ €οηθ€ρΐνΛ μι μγ^ι'- 
ηειίί €οη€φί€Λί€Μ αηανιΐ; $ΐ€ εΐ ηαΐηι ύτ^ϊηϋαίενΛ 
α^%9 $€ηανΗ ΟίΛΒαιη : $οί»$ ΐΓαηιίνίι ρετ βαηι, βΐ 
€ΐ4ΚΐααίΛ ί€τνανΗίρ$αη. Εΐ ρ3οΙορθ8ΐ : Ού γΑρ Αδύ- 
νατος ήν χα\ διΑ τής πύλης διελθείν, χαΥ ταύτΐ)ς μή 
4»ρα^ΑψαιτΑ σήμαντρα. Νοη ίηιροαΐΐίίΐε ίΙΙί ηαί 
ρφτϋΙβΗίαηι ροτίαιη ίταη•9Τ€ εί Ηίίηί ηοη ΙαάηεΜΪ" 
^αΰκία, νί(ΐ6 ΐΕηΑΐ. Ερ. ιά Η6Γοη6πι ι, 83; ΑΐΙια*• 
Ν38. ιοιη. ΠΙ ; Μ3ζί»ηζ• οηιΐ. 42; Βα8Η. ΐοπι. Ι; €7- 
ιίΙΜ)« Τη'ηίΐ.; ίπιο Ι)•ιη3866ηοδ )ρ86. 

(4) Οκα ά€ €αη$α ΡΙΗμ Ηοηιο αί. νί(ΐ6 06 1ΐ30 
ςο888ΐ. Αθ|(. 86πηοη6 3, ϋ$ ίεηιρ, οΜ ρα1οΗΡ6 630ΐ 

6ΧρΙί68ΐ. 

(5) Ηοηο (α€ία$ βεΙ ΡίΙίπΜ Ούί, ΤιάΒ 03Πΐ38€. 
ΓιΙ>. 111,0. 1,οΜ 08ΐ6η(1ίΙ ςοοιηο^ ίη (ϋνίηα (Ιί8ρ6η- 

81ΐΓΐθη6 (ΐ6Π10η8ΐΓ3ΐ3 βΗ &ΊπΐθΙ 61 ΐΜ>ηί(38, 61 83- 

ρί6ηΙί3, 61 ]υ8ΐίΐί3, 6ΐ ροΐ6ηΓΐ3 06ί. ΙΙβηι, 6. 12 

€0ηΐΓ3 Ν68ΐΟΓί3ηθ8. 

(6) Ραίη €ί ΕίίΙη» ήοη εκΝΐ άπο ρήηΰ'φη εχρετ- 
ίίβ. Ηοο ιηίΐιί 1^60 <Ιί€6Γ6 νίιΐ6ΐοΓ, 0013 ΡίΙίθ8 ηοη 

681 8ΐη6 ρΓΐηϋρίΟ, η6βΐρ6 Ρ3ΐΓ6. |}η46 1^601 03- 

10386. Βί3ΐθ|^ο οοηΐΓ^ ΜιηίεΙι. ρ. 235 : ΕΙ χα\ τρεΙς 
υποστάσεις λέγω. Αλλά μίαν Αρχήν φΐιμι- Αρχή γΑρ δ 
Πατήρ ΥΙού χα\ Πνεύματος, ου χατΑ χρόνον» Αλλά χατ' αίτίαν. Ηο6 681 : Οιιαιι^ιιβιιι ΙτβΜ Ηί/ροεία^εε 
άκο^ ίαναεη ηη%%η €%%€ ρήηϋΐρίηηι βίο. Ραίετ εηυη 
ΡίΙη 8ρίΗίΗί^η€ ϋπιιανίιιιιι, ηοη ΐαίίοηε Ι«ηιροπ#, 
αά ΰΟΗία. Οο» ιΠβ. ΝΊΙιίΙοπιίη«8 Ι3πΐ6η 6ΐ ίρβ6 
|. Ρί1ΐυ8 ρηηοίρίυηι 681, ηοο Ι3ο1οπι 6Γ63ΐοΓ3ηιηι, 

^ 86(1 6(1301 δρΐΓίΐ08 83ηεΐ( Γ64Ρ601Ο. 110(16 €γΓίΙΙθ8, 
ϋϋ. Τ1ΙΙ ίο /θ30. 6. XXIV, 80ρ6Γ ν6Γΐ)3 : ΡτϊΜίρίηΜ 
φιϊ €ί ίοφίον οο6ί<, 86ηΙ)ίΙ : ΙρηΗηι νετο Οεί ΡΗίιιηί 
εΐίαηι ρτιηείρίηηι άιΗ^ ρτ€Β$εηι ΕυαηςεΙϋ Ιοαα αρετ^ 
Ιΐ$$1ηιε ίβίΐαΐΗΤ : ηοη ίαηεη ιάζίΓεο εοηίεηάα$ άηο 
εΟε ρτιηοίρΐα, Ραΐτεηι α Ρί/ίκιη, εεά κηίοιιπι ρτίη- 
φίιιηι, ιιηεηιαάΜΟάηίη εί Ραΐετ ειΐ Ι^ε%$, εΐ ΡίΗιιε 
ε»ΐ ΟεΗ$; ηοη ίαηιεη άηό ΛΗ, εεά ηηπί ε$ΐ ΰεη$. 

(7) νηη% ϋεη% Ραίετ. 5οηΐ Ιΐ886 ρ6Γ νβΓ808 86- 
ςυ6ηΐ68 οπιη68 08406 3(1 ούτε ούν, νεε ψοιτ, άο- 

80ηΐρΐ3 6Χ €0ηΓ688ί000 δ. 0Τ6%. Ν606«8:ΐΓί608ί8, 

ςο» ίηΐ6Τ ορ6Γ3 6]α8 3ηηο 1604 3 66Γ3Γ(1ο Υοδείο 

6(1ίΐ3 Γ6ρ6ΓΗθΓ, ρ. Η, 6( 000 Ίΐ3 (ΙΟίΙΟΟΙ 6Γΐ30Ι 3 
ηΟΐόβ 0001 3ΐί3()03ά8ΐη6]Η8(ΐ6ηΐ.θΓ6βΟΤϋ 113116008 
ήΐ6(1ΐΐ8 ΤΙΐ6θΙθ9ί^ ΟΤΗΙΙΟ (Ι6 ϊπηΐΙΑΐ6 8θΙ)]66ΐ3 

Γοϋ. £ΙιΊ1>6Γ 1816 ιΐ6 ΤΗηΙΐ3ΐ6 ΟγΗΗΙ ηοη 68(, 86(1 

03ΠΙ38€6ηί, Ρ3Γ• ΟίΟΐίΓΟβΙ 8λ( ί^ΟίρΙλ 1Ϊ1>γΙ 06 0(16 
ΟΓώθ(1θΧ3•1 η ΌΕ δ. ΤΚΙΝΙΤΑΤΒ. 14 

«ρ^ρον |»λν ούχ ύτεάρχον, Οστερον β* έπιιοτελθόν. Α τ^%ηο ι ςα» ηοη ϋίνίΗ'κοΓ, η6€ αΙίλΙίβηλίιΐΓ. Ν€0 06τ< γ^^ρ ΙνέλικΙ ιιοτβ ΤΙΙς Πατρ\ , ούτε ΥΙφ 
Ι1ν€υμα* άλλ* &τρ€πτος χα\ αναλλοίωτος ή αυτή 
Τρι:^ ά((• Οΰχως γάρ ήμέΙς πιστεΟομεν τήν μαχα- 
ρ(«ν χα\ ζωοποών χα\ άβιαίρζτον &γ(αν Τριάδα. Πα- 
τήρ» ΤΙ^, χαΐ ΠνβΟμα &γιον, τρία πρόσωπα, μία 
ύχώιψ * τρ£ΐς ^(αραχτήρες , μ(α έχτυπωσις ' τρεί; 
ύηοβτάβΒίς• μία 6<(&της ' τρία ίβιώματα, μία ουσία * 
τρ€7ς ένέργειαι, μία χάρις* τρεΙς υπάρξεις» μία 
Μτ9[ς• τρεΙς Ιπιγνώσεις, μία δόξα* τρία ονόματα, 
μΙα ομολογία* τρεΙς όμολογίαι, μία πίστις. θεές 
έτριν, ά15ίος ουσία χα\ απαράλλαχτος, δημιουργιχή 
τών δντων. βιός^ Ιστι φως άχρότατον χαι άπρόσιτον, Ι{ίΐθΓ ιΐίςυίϋ ΰΓΟ^ΐαΐΑ&ιιΐ βοτνΐΐβ €»Ι ίη χΐβπιϋαΐβ, 
ηϋο &(Ι?€ηήΐίαιη, υΐ ηαοά ρπυβ ηοη βχβϋιΐΜΐ, ροβίβ* 
«υρ6ΓΥ6ηβΓίΙ% Νβςυβ βηίιη υηιιυαηι ΡαΙΗ ϋβΓιιίΙ 
ΡίΙίυβ, ηβςπβ Ρίΐίο δρίπίπβ ϋηοΐο• : 86(1 οοιηπιυ• 

ΐΑΐίοηΙδ βΐ &1ΐ6ΓλΐίθηΪ8 6Χρ€Γ8 6βΙ 61(ΐ€ηΐ •6ΐηρ6Γ 

ΤπηΊΐ«3. δίο βηίηι ηθ8 1)Μΐ«πι 61 τίτΙΒολίη 61 ίη- 
<Ιίνί(1υ3πι Τηηίιαίβπι εκϋίίπιυι• Ρ«16Γ, ΡίΙίηβ, 61 
8ρίπΐυ8 βΑηαυ8 « Ιγ68 ρβκοη», υηΑ ίιη&ςο : 1Γ68 

6ΐΐλΓ86ΐ6Γ68, υη3 6ΧρΓ688{θ : ΙΓ68 Ιΐ]Τρ08ΐ3868, υη« 
άοΊΐΛΒ ! 1Γ68 ρΓ0ρΓί6ΐ3ΐΐ68, ΙΐηβΙ 6886ηΐίΑ : 1ΐ*68 86ΐίθ• 
065 , υΠΑ %Τ9ίύΖ : ΐΓββ 6&5ί9ΐ6ΐΐ1ίαί, ΙΙΠΑ 2ϊ»ηυΑΐίΐ9ί8 : 

ΙΓ68 £οςη1Γιοη68| ιιηΑ £ΐοη*3 : Ιπα ποαιΉια , υιίΑ 
εοηΓ6$$Ίο : ΙΓ68 €θηί68ΐίοιΐ68 , υη» β(ΐ68• Οβυβ 08ΐ 

8υρΓ6πιιιπι 61 ίηιο- ο&τε νφ χαταληπτ^ν, οΟτε λόγψ (ίητόν. 

ιοίΜΑηΐΙι (8) κ(6Γηλ 61 Ιην8Γί8ΐ)ίΓΐ8, ςίΜΒ γ68 βχδί8ΐ6ηΐ68 €θη<1ί(ϋΐ• Ούυβ 681 Ιυωβη 

€6880ηλ ςΐΙ0<1 η6( ΠΙ6ηΐ6€θη)ρΓ6ΐΐ6η(ϋ,'η60 ΟΓ8ΐίθη6 6ΧρΓΐ68Γί ρο(6β(. 

Υ^ *ερώ€. 'Οβαχΰς ό Θεός; Άχόκρ. θε^ς β 3. Οιΐέ^χί. 0<ιΐ)ΐιηθ(ϋ8 [ϋίάΐυΓ] ΟοαβΤ Αβιρ. 0608 
4 Πατήρ* 98ος 6 ΧΙός* Θβλς τ6 Πνεΰμα τ6 Ρλΐ6Γ, 0608 .ΡίΙίυ8 0608 8ρ1η(υ8 47β >3η6ΐυ8. λγιογ* ή γυοΜΛρΙα φύσις, ή Αφθονος άγαθότης* τ6 
λγακητ^ ιΛ9% τόΐς τοΐ» λόγου μετειληφόσι , τ6 πο- 
λυχόΟητον χάλλος, ή Αρχή των 6ντων, ή πηγή της 
ζωής, ή Ακρόαιτος σοφία, ή Ατρβπτος φύσις . ή αν- 
ενόχλητος ζωή, ή άλαπος διαγωγή, περ\!\ν ούχ Ιστιν 
ίΐ^^^Λίίύσις^ ής ούχ Απτβται μεταβολή* ή βρύουσα 
«ητή, ή Αφθονος χάρις, ό Αδαπάνητος θησαυρός. 

δ'; Όμολογοΰμ^ν τλν Κύριον ήμων Ίησουν Χρι• 
•τ&ν τ^ μονογενή ΥΙδν χαΐ Αόγον του Πατρδς, φως 
Ιχ φ«ιΤΕ6ς, Θε^ Αληθινδν (χ βεου αληθινού, σαρχω« 
θηναί τε χα\ Ινανθρωπηβαι &χ Πνεύματος Αγίου, χαΐ 
Ιχ της Αγίας, ένδοξου Θεοτόχου χαΐ Α^ιπαρθ^νου Β6αΐα η8(0Γ8, ΙηνίίΙβηιΙ» 6χρ6Γ8 ΐΜ>ηίΐ88, (Ιίΐ66ΐ« 
οπιηί&υ8 Γ8ϋοπ6 ρηΜϋϋβ βΐ ηιαίΐααι <ΐ68ί<ΐ6Γ8υι ρυΐ- 
ς-ΐιηΐυϋο , ρΗηοίρίυηι 6ηΐΙυπι, Γοη8 νίΐφ, {π3€6688ΐ 
8&ρί6πΓΐ8, ίηοοην6ηίΙ)ίΙί8 ηΧυΓα, νίι« ν8€8η8 ιηο- 
Ι68ΐϋ8, (ΙοΙοΓϋΐη η68θΐ8 ΰοον6Γ8λΐΙο, οίΓ68 ςυβιοι ηοη 
681 6ΐΐ6Γ8ΐΐο, ςαβπι ηοη οΐΐίηι^ίΐ ηυΐαΐίο , ίοη8 866*» 
Ιυη6η9, Αΐ>υη<ΐ8η8 βτ•ΐίΐ| Ι!ΐ68αυηΐ8 <|υΙ«οη8υηιΙ 
ηεςαίι. 

4. ΟοπίΙιβηιηΓ Οοηιίηαπι ηο8ΐηιιη ΐ68αηι€Ι)Γί8ΐαπι, 

υηί^βηίίυπι ΡίΙΙοπι 61 ν6Γ[)οοι Ρ8ΐη8, Ιοιη6η 6% 

Ιαηήη6, Οβαπι ▼6ηιπι ύβ Ι)60 %6Γσ, Ιη68πι&ΐυπι 61 

Ιιοπιίηοηι ίι^ίΐυπι 6886 βχ δρΙπία 88η6ΐθ 61 6χ 

.... 88η€ΐι |[Ιοηο83 ϋβίραη 61 86ΐηρ6Γ τίΓ|{'ιη6 Η8Η8 : 

Μαρίας, βε^ τέλειον τδν αύτδν, χα\ ανθρωπον τέ- ^ 60ΐη(ΐ6ΐιι Οουαι ρ6ΓΓ66ΐυπι, 61 ΙιοηΓιηοπι ρ6Γί661αηι, λει^ν. Ινα χα\ μόνον ΓΙ^, χα\ πρ^ της σαρχώσεως,, 
«α\ μετΑ τήν σάρχωσιν * όμοούσιον τψ Πατρ\ χατΑ 
τήν θεότητα, χατΑ «Αντα δμοιον ήμΤν, χα\ όμοούσιον 
ήμΧν χατΑ τήν Ανθρωπότητα, χωρίς Αμαρτίας γενό-» 
|ΐενον Ανθρωπον * πρ6 αΙώνων μέν Ιχ. του Πατρός 
γεννηθέντα χατΑ τήν θεότητα, Μ έσχατων δέ τών 
ήμερων τ^ αύτδν δι* ήμΑς χα\ δι Α τήν ήμετέραν 
9ίίτι^1α^ έχ της Αγίας Θεοτόχου χαΐ ^Αειτιαρθένου 
Μαρίας, Ινα χαλ μόνον ΥΙδν έν δυσ\ φύσεσιν, Ασυγ-• 
χύτως, Ατρέπτως, Αδιαιρέτως γνωριζόμβνον. Δύο 
χΑρφύαεις συνηλθον Αλλήλλαις χαθ* Ινωσιν Αδιάσπα- 
^ΡΜ» Α^ύγχυτον, Ατρεπτον. Ό γΑρ σΑρξ, σαρξ 
Ιστι , χα\ οΟ Φεότης ,. εΐ. χ^Χ γέγονε Θεού σαρξ * ηηυι^ 61 8θΙυπ) ΡίΠυιη, Ιυηι*6ηΐ6 ΙηολΓηΜίοηβπι, 
ΐυιη ρθ8ΐ ^ηο8πι•(Ιοη6σι : ^ϋ8(1βη) 6886ηϋ« 6υπι 
Ρ&ΙΓ6 ςυο8(1 (]6ίΐ8(6πι : ςαθΑ<Ι οοιηίι 8ίηιϋ6πι ηοΐιΐβ» 
6]ιΐ8^6πι<|α6 6886ηΐΙ« ηο5Ιβ6ΐιιη ςαοβά Ιιυηΐ8ηίΐ8ΐ6ΐη 
8106 ρ6ε€8ΐο ίιείϋΔι ΙιοηιΙηοιη : 8ηΐ6 8Χοαΐ8 ςαΙ<ΐ6αι 

6Χ ΡΐΐΓ6, ρ08ΐΓ6ηΐί8 801601 (Ιί65θ8 6001(1601 ρΓΟρίβΤ 
η08 61 ρΓ0ρΐ6Τ 1Ι08ΐηηΐ 88ΐυ16αΐ 6Χ 880011 1)61• 
Ρ8ΠΙ 61 βΟΠΐρ6Γ ¥11^106 Μ8Π8 081001 , ^οί 0008 

61 8θ1υ8 ΡιΓιυ8 Ιο (Ιιΐ86υ8 η8ΐαη8 οίΐτ8 οοοΓο- 
8ίοη6πι , €ίΐΓ< οοηνβηίοηοηι , οΗγα (}ίνΐ8ΐοη6ΐπ 8|• 
ηο&οίΐοΓ. Ου» οηίηι ηαΐοΓ» 6οη{Γ688« 8οηΐ Ιηΐ6Γ 
86 ίηνί€6πι ρ6Γ οηίοηοπι ίιιϋίνυΐ88πι, ίυ86ρ8Γ8ΐ)ίΐ6ηι• 
οοηΓυ8ίοηί8 οΐ €θην6Γ8ίοηΊ8 6χρ6Γΐ6ηι. ΟαΐΌ οηίιη 6μο(ως χα\ ό Αόγος, Θεός έστι χα\ οΟ σλρξ, εΐ χαι |^ 681 ολγο, ηοη (16Ί188, 6ΐ8ί Οβί ολγο Γβοΐί βεΐ. Ρ^η 
μίαν έποιήσατο τήν σάρχα διΑ της οίχονομίας • δύο ιηο<1ο 61 ν6Γΐ>υοι Οβυβ 681 (9), 61 ηοη Μΐϋ, Ι8πΐ6(8ί 
«οίνυν τΑς φύσεις εΤναί φαμεν, Ινα δΐ Χριστών, χα\ υη8ΐ|ΐ 6^β06ΓαηΙ 68ηΐ6ηι ρβΓ (ϋ6ροη8&(ίοη6ηι. Οθ88 
ΤΛν, χα\ Κύριον τδν του Θεού Αόγον ένανθρωπή- ί({ΊΐυΓ ηβΐυηε 6886 (]ίοίοιυ8 (10), κά υηυπι ΟΙΐΓί. 
«^α χαΐ σεσαρχωμένον. Ου γΑρ τήν εαυτού δόξαν βΐυηι βΐ ΡίΠοιη βΐ Οοιηίηϋΐη, 0οί ΥοΓίαπ), ςαοίΐ Ιιοιηο 

40ΑΝ. ΥΕΟΕΙ^ΙΝΙ ΝΟΤ^Ε. (8) 0$Μ αί $ηΙί$ίαηαα. Υίϋύ 8ίηιΊΐ6πι (ΐ6$θΓίρΐίο- 
ΙΙ6ΒΙ 06ί 8ρυ<1 ΟγΗΙΙααι (ΐ6Τπηίΐ8ΐ6, ρ.2;08πΐ8$6. 
ηΐ). ι,6.«. 

(9) Ει ν^Γ^νοι ΑΜ8 <«Ι; 41 ηοη οατο^ ίαηιβίίί 
ΛηαΜ €§αΦΤΜηί. Μτηέηι μβτ άί$ρ€η$α(Ιοη6Μ, Ρυΐο 
ρτο νο6•Μο• €αηΐ€Μρ 6886 ΐ6((6η<1υιη Ιΐί^μοίίαίίη ; 
Μίαοά ΟοΜ ΥθΗ)υηι 6Ι €8γο 888ΐιηιρΐ8 ιαΐ8ηι Ιιν- 
ρΜΐϋΠΒ ίί6€€πηΙ• Ουο(Ι €ηΊηι υηαιη ολΓηοηι ίβ- 06ΓΐηΙ, (Ιιοΐϋ (ΙιίΓυπι νίϋοΐοΓ, 6ΐ 8υ6ΐοηΐ8ΐ6 ν6ΐ6Π1Π1 
ςιιθ(1 βειαιη (ΙβδΙίΐυίΙυΓ. Αΐίαιΐ 6δΙ ουιο ΟγπΙΙιιβ 
ιΐίχίΐ υηαηι 6886 Οβί ΥβΓϋΐ ίη€8Γη8ΐ8υι ηαΐοΓαπ), 
ςυοά αΙ) ιρ$ο οπίιοϋοχο, 6ΐ «ρυά 08ηΐ886. ΙίΙ>. πι, 
41, βχρΙίοαίυΓ. 

(10) Οιίαι ηαΐΜΓβε €$$€ άΜιηη$, %€ά «ηιιηι ΟΜ^ 
8ίΐ4ΐη, βίο. Υί<!6 βΐίβιη 08πι&866ηυηι Ιίΐ). πι, ο. 7, 
ςυοα 681 <Ι6 €οαιρο8ΐΐα Οβί ΥογΙ)! 1ιχρο8ΐ88ί. 15 8. Ι0ΑΝΝΙ3 

ίλ€ΐοαι 61 ΙΐΜίηιϋηιη θ»ΐ. Νοη οηίαι μιαοι βΙοΗ«ιη 
ΙηοπιΙηοΙΙ Οοπϋουιι § φΐΙ• αιπιβιιι ΑΜαπιρϋΙ. Αοΐβ- 
φΜΐη βηιαι €ΐπΐ6ΐιι ΜΐηιριΙΐ ^ βΙ 1ιιιηΙΙΙ•?Ιΐ ιβαιβΙ• 
ΙρΜίη (1 1),ιοΙΙ •ηββΙΙ €0|ιιο•£61μιβΙ «ιπι. Ροιΐ6Μ|ΐηιη 
«αίβηι ΙιαηΙΙΙλίτΙΙ ίΐ^ιοιιι» ιιιι1τ€τμ ΙιοπιΙηαπι η»• 
ι«η €θ|[ΐιονΙι Μΐη• ΥΙιΙβι ^οοοιμΙο ΙιοηϋΙ^ϋοιιβη 
ορ€ηΙ• βΐι ΙηηΙηβΐΙοηβιιι» 6«<Ι ιιμ|1» βΙοΗιοιι ίθ€β- 
γΚ €ΐα€6$€βΓ«•Όιιο«1 «Ι νβΓΟ «οΓίοβοτυιιι •ϋΐ|η{$ 
^ΜπιΜη(ΐ6ΐυι•ίιΐ€ηιβθία6Ηΐ, ιοίηοη ίιΐ6Γϋ(ϋ)• 
1λ ΐυαηι ϋΟΒ «Μβ Ιο οηΐΜ Ιθ€θ^ 61 είΓΟίιιιιιεΗρίΜΐ 
{η ΗΑο Ιθ6θ ιΐιΐυΐΐ : ηο§ Μΐ6ΐιι εΙιναιιικΗρίΙοηΙ• 61 
€ΟΙΒρΐ6ΐΐ6ΙΙ•ΙθθΙ• βίρβΠβΐη 6β86 <1ί6ΐιιιαΐ4 

!&• Οηωα. υΐΗΐ6 «ΙΙοϋαΓΥΟχ β•6ς* Μ 6*4 Ι)60• (15) 
ϋ^ι^. 6 6ώ, ςιΐ(Ηΐ 6•!» ««ικροΜ 61 €$€ί09 ςιιΐλ οαι- 
ηίααι 6•1 6ΐΓ66ΐ0Γ 61 6οιιιρο•ΙιΙοοΐΒ οηηίοιη •ιΐ6ΐοτ• 
Υ6ΐ « θΐώ, ςαθ(1 Μ^ηΙβειιΙ πιιτο. 1>6α• 6η1ηι αΜ^Μ 
6α6»κ ΥβΙβ•^ 6 θιβο^ι» Ιιθ€ ΜνΙά€η:νη ^^^' 
«ατο« |}06 6ϋ9 τ14Η 601111 οιηηΐ• 6οΐ64α6ηι ίλοΐα 6•^ 
66111• Κύριος *μΙ 611• ύΦΜίΛη$ <1ΐ6ΐΙοί 6 χΟρος, ςνοα 
Οοηιίιιιιαι 6Ι ροΐ6§ΐ«ΐ6ηι •Ι|ηΐα66ΐ. ϋηωϋ. 0αΙ4 6•1 
ιιιιίοΤ ϋΜρ• Α6β ςαβ 866υιΐ(Ιιιιη Ιι^ροιίι&Ια 61 6χ 
αί?6Γ•!» ηλΐ0Γΐ6 ηιΜιΐίΐ. ΟηλλΙ. Οοηιηιυιιΐοϋ ιμ 
ιΙΙνίοι ηιΐοηι «η Τ6ηι 66€!ρΙιΤ Β£9μ, (ΙοιηιηοοΊ€ΐΐ• 
θΒ^ί. Ομ\ύ 6Μ $§ΛΛίΰρρίιαί Β$$ρ. €οηΙιΐ6ίθ• ΟμπΙ. 
Οα&ϋΐΗΐ» ιιοιηΊηϋΗΐβ ΙιοιιοηιοΓ Ρλίβτ, 6( φΐ• 46 

66ΙΙΜ Ρ«16Τ (ΙΙοίΙΙΙΓΤ Μπρ. ΙΙΐΙΙ» Ρ616Γ, 66α€ΐ•β 

1>6ΐι•9 61 οιιιιιΙροΐ6ο•, ρΗοΰΙρΠ 6ΐρ6η. 86ΐιιρϋ6ηιιΐΒ, 
ιιηηιΟΓϋΠΒ , Ιιιγΐ6ί1>ϋ1«, Ιη6χρΗ€«5ϋΙ$ , αη6 €6Γ6οι, 

•ΙΙ606•ΙΟΤ6ΙΙΙ ηοη Ιΐ•Ιΐ6ΙΙ• 9 6 ηΐ6ΐ0 6ϋ6ΙΗΙ8 , ΙΐΒρ6Τ- 

66πιΐ6ΐ>ΊΗ•, ςοΙ Βΐιΐ66Ηΐηιι ηοη 60ΓηιιηρΙΐΒΓ• ΙΜ€ΐη• 
«^&1 Πατήρ* ςιιο<Ι 1^άντα ^ρβΐ, Ιιθ€ 6$1 6ΐΑΐιΐ6 6οη- 
§6ηηΐ• θή«$ί. ΟιιίΙ>ιι• ηοιηΐηίΐκι» Ιΐ6ηοηΐοΓ Ρίϋυβ, 
6ΐςιιο Γ6$ρ6€ΐα άΊ€ΐα• 6•1 ΡϋΙικΙ Β^βρ. ΙΙιιιιιΡίϋο•, 
ΥβΓίΗΐηι ΜίΜΐυιη» ρΓ686ΐιΐ66 ΙηβίΕιΙιΗί•» ΥοΓϋυπι 
!ιΐ608ΐπιι1ιϋ6, 01611• ΙονΙιΙϋΊΙίβ, Ινοιβο νΐΐβ» 8ο1 ]ιι« 
6ΐϋί«» ρλβίΟΓ, >τΙ&, «βηο». Ρίΐίιι» άΙοΐο» 6βΐ« ςαΐλ βχ 
ΡιΐΓ6 661: ΟπΜΐί. ΟοΊΚ^οι οοαι{ηίΐΜΐ6 ΙιοιιοηίαΓ 
6ρίή(ιΐ8 ΐΑοείι», 61 ςαο Γ6»ρ6€ΐη <ϋ6ΐαβ6$1 Πνιΰμα, 
Ιιοο 611 βρίήίοιΤ Βαρ. Ι]ηο8 δρίΓϋαι βλοοίοβ, τΚ- 
\1Αευ8•Ιιαιη»ΐΜΐ•, βυϋιίΑούΥΟ• 6Χ8ί•ΐ6θΓΐ6 •Κΐα6 
»ιιΜ§ΐ6ηΐΐ2 ρΓ««ϋΐυ>, βΓΟΝίβ, «ουίυβ, •66οηι•« υΙτ• 

ΙΙΜ ΜΟ€ΐΙΔ€«ηϋί Ρ016«16Ι6 ρηΜίΙΐ», 6)08(1610 68860- 

119 €001 Ρ•ΙΓ6 61 ΡίΙίο. Υ^ροΓ 60101 681 8αρ6Π»ηιαι 
Ι)6ΐ Υίηοΐυιο. Πνβυμα ν6Γ0« Ιιθ6 681 8ρΙΗΐ08 (Ιί6ΐ08 
681» ημοά 900€00<|υ6 ?οίθ6Γϋ^ }ο€ΐίη6ΐοτ 61 βρΙτβΙ. 0ΑΜΑ8(ΧΝΙ 16 

Α ήλάττΐι>9(ν φ Δεσικ^τη^, 8τι αάρχα δηύοΜι* %^ 
μίν γ&ρ λαβ8!ν αΜν τήν βάριια, χ:Λ τα«ϋ¥£»6α& 
έοντ&ν» &γγ8λο€ [ΐ^νον (γ(ν»9χον αύτ^• Ιιηι^ 5έ 
ΙταπιΙνωβτνΙαυτ^ν, &«αβαή «ων Μρώπων φύαις 
ΙιιΙγν» οΜν. 'Ορ^» ιη>ς ή <α«8(ν»9ΐς ο&χ (λΑτ- 
«ωαιν 8ΐργΑ9ατ6, ^ΰύΙ& ι^Ιον ούτοό «Ιρρ βόξβν 4μι- 
Ιάψα^ι ΙνοΙησιν. ΒΙ 61 τις •ιων ιηριέργων Χέγβι» 
δη ή $ε4της Ιν τφ οταυρφ ήν, ή ο6χ Ι^ν, «ηαΙ «6- 
«Ι^ν μή Ιν πβντί Λααιβ^ ιαΑ ικρκγραικήν εΙς Ινα τ^ 
κον * ήμιΐς Μ λέγομβν τ^ν Μν άη^ρίγρανχσν χαΐ 
&«ατάληπτον• 

«Γ• 1Ε>6τ• ΒόΟβν ΙτυμολιγιΤταλ θβ^; ^Αχόβφ. 
Παρά τ^ν 0ώ» τ& ΜοτασΜΜνάζίύ^ χα\ 4Γοιω * ώς ιϊΑ^ 
τι^ν ηοιητ4|ς, χά\ της των ιιΑντων χβτα9Χ80^ «Γτιος, 

' ή ίΜΕρά τ^, ^έο», τ^ ^Ρ^Χ^ Κα\ γάρ Θ<δς ιηντ«χο*3 
ηάρβΦπ. *ΙΙ #8^^« ιταρά τ^ ΘΛ&Θαι * Ιθιάαατο γ&ρ 
6 %Λς τ& πάντα ιτρίν γινίαβίικ α6τΰν« Κύριος Α 
ίκαρά τ6 9^ροζ^ Ι σημαίνϋ τήν Ιξοοϋίαν• ΈρΛτ. 
Ίί Ιστιν Ινωαι;; *Α«^)^• Τ^ χαβ* ύκβαταβιν^ 
χα\ τ6 έχ βιαφ^ρβ8ν φύβιίΑν ^ατώς «ρίγμα. 
Έ/χ&Γ. ΒΙιτα^οτιχή Ιατιν ή θιία φύσις « ή με- 
ταληπτιχή ; ^λχόηρ^ Μβταβοτιχή. Έρώτ. ΤΙ Ιατι 
συταΧοιφ^ ; *Λ^τ^. Ή σύγχυαις• *^ϊ)4^• ϋοΐκς 
Μμασι τιμ&ται δ Πατήρ . χα\ χατά τί 8Γρ•)ται Πα- 
τήρ; *ΑΜά»ρ• ΕΓς Πατήρ, ό άγιος βι^» καλ ηαν- 
τοχράνωρ, άναρχος, ά(^, αθάνατος, άιβκρΜλιιβίος, 
ανερμήνευτος φ ατελεύτητος, άδιάβοχος, άχίνι^τος, 
ανεξερεύνητος. ΕΓρηται Πατήρ, 6ιά τ6 «ά/να τηρείν. 

(2 νρώτ. Ποίοις ύν^Μίσκ τιμάται δ 11^, χοΑ χατά τΙ 
εΓρηται ΥΙύς; *ΑχΟΜρ. ΈΧς Τ{6ς, ύ άγιο; Αδγος, 
ά^^ητον γέννημα, αμύθητος λύγος, άι<•ρΜλ8πτος 
νους , φώς ζωής , ήλιος ^ιχαιοσύνης, ιιοιμήν, 0ύρα , 
όδ6ς, άμνύς. ¥ΐ6ς δΐ είρηται, 8τι Ιχ του Πατρύς. 
^Ερών^ ΠοΙοις ύνύμααι τιμάται τ^ ΠνεΟμα τ^ 
άγιον; χατά τί εΓρηται Πνεύμα; ^Αμο^. ΊΕνΠνεν^ 
μα άγιον, χύριον, ζωοποιέ, φιλάνΟρίΜίον, ίνού- 
οίον, ένύπαρχτον, ένυηύοτατον« βέβαιον, ύξΐ», άμΙ* 
ριμνον, δύναμις άγιαατιχή, ύμοούοιον Πατρ\ χαΙ 
ΪΓΪ)>. *Ατμ\ς γάρ Ιοτι τ£^ άνω δυνάμεων του Θεού • 
Πνεύμα ^ εΓρηταε, διά τδ χαθ* δ Ιάν βουληθϋ νεύειν 
χα\ «νείν. Έρώ^. ΊΙ άβτιν ΙηοοΟς Χρίοτύς; 'Ααμ^. 
Κύριος χωρ\ς ^μα^ιτίας ΙνανΟρωτϋήοας. *β!ρώ^τ, 
ΊΙ Ϊ9τ% Χριοτύς; ^ΑΜώφ• Σύμβολον Οεύτητο; 

Ο χα\ Ιμ^χου σαρχδς, άτρείΕΧος Ιυωοις • Χριστές δ^ ΝΟΤ^Β. ^11) ΑΜ/«ΐ7«αοι €ηΐΜ €αηΐ€ηί αιενοιρβίΙ, #( Αηιηί- 
ϋ/ιείΐ ιει'ρ^ΗΗΐ, 6ΐ6. δίο βΐίαηι <Ι6 Ιΐ8€ αεεοαιρίΐοοβ 
Ιιυαι»π:6 ηβίαηε Ο^οιιεοεηοε ΙοοοίΐοΓ 1ι5. ιιι 
ΟηΙι. βϋβΐ, οορ. Ι : Βόηίρηα θ€ί €ΐ Ραΐτ'α να/χΑΐαίε 
ίΐηί9€ηίΐΗ$ Πΐίη», ϋβίίΐηΰ Υετύ^ιη αε Ο^Μί^φΛϋΛ 
Ώά €ί Ραίι-ίι ιίιΐΗ Βΐαί ; ίΐίβ, ίη^ααιη, «;»#4€οι 4;χπι 
ΡαΐΓ€ αο βμηίη ««^«ΙαιΚίβ : ίΐίε οηο οηιιι• «ιΚί^ατ ; 
ΗίΛ ρΗηοίρίΦ εαηΗ$^ 4$ ψΛί ίη ρΗηάρίο «ταΐ, €ί 
αρηά ϋηίη εΐ Ρβ/Γβιο εΓοί, εΐ Ζ^οε £ταί; Ηίε^ Ιο- 
^χαιο, 9^ ίο ^οηηβ Μ 4ταί^ ίιι^ηαΐΐε €αΙί$ άααΛ-' 
4ίΐ, οίπιίικηι ιχα έ$ρη$$ίοηί$ ««οοίε εχρετίε εο6/Ι- 
ηιΐ(«ΐε ΰίίτα ϊίειηίιιΐοκεηι οϋαιο Λβψη$9α; αΐ^οε 4Η< 
«^νοε ιοοε εε ά\ηά$%ί^ ι/ειηίε«ίοηε ρ/ειι# Αο/χειοο^Ι, 
ψΜ ηη ν€τ^ί$ηΐα$ ίχρήηή^ ηβέ ηιβηΐε €ύΜρηΙί$ηέϊ 
^ιααΐ {ίά εαίοι ά€$€€η$%ι νοοαΜο $ί^ηΊρ€αίΗτ)\φ»1^ 9χε Οεκι ρ€τ[Μίΐί$ §ΤΛί^ ρεΓ/ε^ϋιε Μσηω /ίΙ, φιοά^Μ€ 
ηονατηΐΛ οοιηίοηι ^εη^οι Νΐβ«<ιηε ηονχι» ει/, ίιιιο 
9«ο<< ΜΝοαι ε«6 εοίε οοεοΜ βεΐ, ΙΝ/Ιηίΐαηινιω Ι^ί ρο• 
ΙειιΙίαοι ρεΓερίαιβ άεεΙατΛΐ^ ε|Ρ<:ίΐοΓ, 

(12) Αο 4είΐβε Ιο «πι^ε (ϋφτϋ, οοΐ οοο (ΪΜετ/Ι. 
ΟοηίβΓ οά 1)100 αοβεΐΊοοοαι οοοίΙ 6ϋιηι ίΗιαιΐ866- 
008 Ιϋι. ΓΤ, 6• 7, ΜίςοΙΙ : €άηεΐνε 4«ρΙια οαίοτα 
«οηείβοε, εα ααίχτα ρετρεεεοε, ετοεΙ^ο/ α^Ιχαε εεΐ 
οχ4Τ^ιεπΜΐΙεο4Ιε ά#ΙοΗ^οε οδο6χΙα εεΐ• Χαηκ ειιΐοΐ 
εο ^Η^ε ρεο^^βΐ, κμι έίΒϊηίΜΦ. 

(15) £/Μΐε ^ίεΐΐοτ •εο3, ι^αεΙ Αεχε. ΕιταιόΙοαΙο 
βεου : ΥΙ<Ι6 6α«αι βτΗΙΙοοι, Αε ΤΗοΙίαίε, ρ*Ί» 
61 ϋδ; ΑΐΙ)8θ68ΐοηι Αο ιΙε^χΙιΙοοΙ^. [Μ ιΐ6€ 
ΑΐΙιεηαεϋ εοοΐ•] η 01 ΗΤΜΝΟ ΤΒΙ5Α6Ι0• - ΑΙΝΚΙΝΙΤΙΟ. 1» 

Τ( Ιβ%«ν Ιτικ ; ν^ίύηρ• Ό άγιάζων χιΛ λχια- ρβοαιία Ιβοΐαβ ΙΐΜηο ΟιμριιΙ•. 0«1<Ι μΙ 66ΗϋΜ 

ζ^ψκψΚ^ *ΒρΑ€. Ίί Ιαχνβ^ λίγος; *Α«^. ΙΙϋρ. ^χηΜοη Μΐ•ϋ8 €ϋιιΙιιΐΑΐ» €ΐπιΙ§, οηΐΐΐο 

Α^τκ Ι•«^ •&«ΐΜΗ|ς• Αβ\ ικφ ΙΙν(ύ|&ατι οο|α- ΗηηαίλΜϋ•• €Ιιι1(ΐο• ιιιΐόηι (Η€ΐα• Μ* ^«η αιπιβ 

Ιΐ;^. *1ν ιηί^ ΑιηβτΑβιι ιτροσχην^Ις ΙμΙαγ ηοιίΗ ΟΜΙ βΜ• Οιι«ιΐΙ•• 0«Μ €ΐΙ ηιΐ€ΐιιβ 

ΥΙ^ «Μ βΜΰ; :ΑΜώφ. Έν τ^ τοο βιον ^Iη^Iί Ου! ΜΟ€ΙΙΟ€«1 €ΐ ηηοΟβαΐητ Τ Οιι«<ΐ<#• 0«Ι4 

ΑέΤΜ Φ«Μ%έβ«ι μίαν φύ«ιν ««αρχωμίνην χα\ Μ ΥβιΐΗΐηιΤ Α«ιρ• Τ6ι1νι|ΙΙ •«Ι»ΐ«αΙΙτααι €Μ (14)» 

«^Μ»τν•ι»|ΐΙνΐ|ν. μ(αγ «ρο««^βιν» έ«β\ έχ Μ• <|ΐιο<Ι ΜαιρβΓ οαη 8ρ1Ηΐα ρι«ϋο «•!• ΟμμιΙ#• 

ϋΐ¥§λ••υ•6ν Ιν ^ «ροβχννούμβνβν ιιρόβ«ι»«ον. 06(τ(αι Ια πολπιαι Ιΐ]φθ•ΐΜΐ ^«Ιοηβ Ρίϋιιιιι Μ (15) ¥ Ληρ. 

Μ•, Μ^γιιαι Μο, θιλήματα 6ύο, αΰτβξούσΜΤ βΰο * ΙηΜ ΤογΙιΙ «αΙιιΙιΐΜΐΙι νΐΜοη Μΐοηη Ιιΐ€•ηΜΐ- 

«νιβχ&ς 8λ ή ΰπδβτασις* ύικόοτασνς, χα\ ιφ09• Ιΐηι, φΚΒςηο &(ΙοηΐΒΤ ναι «άοηΐίοιιβ; φΐοοίΑΐη 

Μΐην, «α\ χαραχτήρ, Μλ Ιδιον» χα\ &«θ|ΐον• ^ οχ άαιίιαβ «ΜβοΙϋ• €0Β(Τ•$ιΙ» ιιη« ρβηοηα Αΐ€ΐ» 
€Μ» ^ΜΙ ΜίοΤΑΐβΓ. ΟίΗΒ •1ΐηΙ ΜΜΒίΙ» (16), ΜΐΙΟΒΜ ύθ9^ (!μ τοΙοοίΑΐΜ, ^ϋΟ ϋΙ^ΓΟ »Γΐ>ίΐιΐΑ. ΟηΙηιιΟΑ 
•■ΜΙ Ηΐό^Ηβ έΒοΐΑ β•! 1ΐ]Γρο•ΐ«βΙ« (17) : Ι>7ρο6ϋ•{• Μο μΜιΙοβιμι , 61 ρβηοΒ»« 61 €IιΑ^»^16^ 61 ρΓΟ* 
^■^ 61 ΜΙ?Ι4ααιη, 

(14) ΨηΗίΜ $η^$ΐΜΛίί9ΛΜ #<Ι, 616. ΟΐΜίΜ. 1ϋ>. Β 6ΐ <ΙΗΓ6ηΜΐ 68Μ 1 ΥβΗιοΚηΐο ΙΜ »(«(0ί1ΐΙΓ ; (|αβηι• 
Μ,6. Ι8:Α4γ4ςέ9τΙνόο6σιωδώςτφΠατρλάβΙ 9υμ^ «(ΙοΜΜίαι• ΙΜ «βίρβιΙΙιι 6ΐρΚ6•1. Ν6αιια9η^>η *»ΐ6η» 
«ρών• Υ€τ§ηΜΜρίοέΗΜρ€τ ηίαιίΗ ΡμΙτ» ιιι4• Μ|»Ι 66Πΐ6ηι €1ιτΙ•ΙΙ \η ρ6Γ•οβ« ΟΙιπαΙ ρΓορΐ6Τ οηιοη6ΐιι ρ6ηοιΐ6ΐ6ΐιι «(ΙοπιΐΗΐλΐη, ςαο4 ηαΐΐί• Ι6* 

(Ι5) /» «Μ ίι§ρα9ίΛΗ οΛοτοΜ ΡίΙΐΜΜ Ώά. ΤιΑ^ •ϋιη6ηϋ8 !ι1|αι 60βυΙβ€Ι ροΜβΙ. 

Οβομιμ• κ». ιτ• €• 5. υΚΗ4θ66ΐ ςαοιηοάο €»ηΐ€Αη> (16) Ο^α νΜ #<μιιιΙ#. Υίάο Ο&οΐΜΦβη. Ιϋι» πι, 

εΜ•ϋ Ιη Μ 6ΐρ6Γ Μ 60ΐι•Ιά6ηΙ• η6η %Μ 6(Ιοη• 6ΐρ. 1^, 14» 17, 18, ςυ11>ο»6&ΐ6η(ΙΗ, νΙ Ια €ΙΐΓΐβΐο 

ΜΚ•• ρτορΐ6Γ υηίοη6ΐη Ι6ΐη6η 6»» ΥβΓίκ» ηΐΐο Μ« βυηΙ (Ιιι« ιΐΑίαπΒ, «ΙίιΙη^ €ΐ Ιιαιιι&Β6» Ιΐι 61 Ιη 6»- 

■<ΤΒΡ<ι •&! ; Ι4ΐςπ6 ραΙοΙιΗι 6ίιηίΗΐυ<ϋιιΙΙ>ο« ι^• όβιη 6«86 (Ιυι• ιιιΐυηΐ6β νοΙιιηΐΐΜ» ι1ιι«6 ιΐ6ΐ«πιΐ66 

ρητΜΠί ΙικΙοιΙά6€ΐλΠΐΐ. εαηι &οΐ6ΐιι ε^ΗΙΙπ» βρΙ- «εΐΐοηβ•, 4ιμι» ΙΙΙμτμ νοΙαηΐΑΐ6•» άΐνίολίη 6Ι Ιΐ»• 

ϋοΐι μΙ Ν6•Ιοι1ναι» Ιιιΐ|ΐιΙΐ^ βΜ^ϋιηι #1 ΟομΙιιιιμ ηιαιίΑΐη• 

., 06811 Ιΐ6αι}Μη 6ΐιη Υ6γ1ιο 60&(λ(Η ^Μ6 ΟτΗΙΙβαι ϋ€ ΤΗαΙίΛίΛ; 06ΐη6•66Β•Ηι ρΗηιί• 

ι» 4Π6Ι6ΒΜ ΝΙϋα Η6ΐΐ6ή8ΑΡ λΚΝηΟ |116 ΐϋοβ ΐΜίΗαίΙοΒίΐΝΙ•» 61 ΙΚ6ΐβ6ΐΐ66» 66ρ. 11 6ΐ 50. «β ΑΟΜΟΝΙΤΙΟ. ΟρΜ» ρΓβϋυιη ηοη 68$θ ριιΐο» ιηιιΐϋβ ρΓοΙιβΓβ ΕρίβΙοΙβιη 6ά ϊοπίβηβιη ΑΓοΜηβικΙηίΑίιι ί>€ 
λγιιΐΜ ΤηΒορίο , ηυο ιηυΙϋρΚο! |8πι οάίΐιοηβ ρΐΌύϋΙ» ίυί886 βοήρΙβιη 8 Ιοβηηβ Ολίηββοβηο : 
φιίρρο φΐ8ΐη οΗϋβοηιιη ηβηιο βί οΗρβΓΟ ΙιβοΙβηηβ ΙβηίΑΥβΓΗ; φΐΐο ρσϋιΐ8 8886Γ8η1 {ρ» 66γ^ 
113810066 Γβηιω, Ιβαιροηιιη» ββηίβηΐίβπιιη» β1 ΙοοαΙίοηαιη, ςυΐΒ^ίη 68 Μββίηι οΐινι» βιπιΐ, ιιο!«6. 
Οβ ϋΐοΐινιηηο βαοΙΟΓ άΙβρυΜ» φΐί 8ρικ1 0ή6ηΐ8ΐ6$ ο6ΐ6))πιΙΐ53ΐιηυ$68ΐ/ΑγΜς4β•^,&Τΐος Ισχυρ^^ 
&γιος 88ΜΐτΒς, λλέηβον ήμίΐς, 5αηο/ιιι 1>6ΐι# , $αη€ίΗ» (οη\$^ $αη€ί^ %§ΜησηαΚ$^ Μί$€Τ€τ$ ψίο» 
Ν# ; 8(1(1α€ώκια6 Ι^οβΙοβί» άοοίοηιιη 8α6ΐοηΐΑϋ5α8 ηοα ρήιβίδ, οοηΐβιιάιΐ ςαοάτή οβηϋουιη» 
φΐο Οβυβ 16Γ 8αηα%α ΙηοιΑιηβΙυΓ, ήτβ δβπιρίιίΰΐιιη 5ίΙ, (ΙββυηιρΙυΒί 6ΐ 6Αρ. η ^1ο, ατβ 
86θΐ6αΑ3ΐί€ααι, (Ιβ (οΙα ΤιίηίΙ&Ιβ, ηοη (1β Ρϋιο» ββα εΐιή5(ο βοΐο, ιΐ6ΐ)6τβ Αοοίρί. Οαοοίιηι 
οιοηυιηβηΐυιη Αΐίυά ηοη ΓβρβπΑβ , ιη ςυο άίδβΓίίαβ βχρΗοβηΙϋΓ οαομβ» ρΓορΙβΓ ηΐΜβ οχοβυιη 
1060 εϊ8(&οΚ6ί$ ίυβηΐ 8Γΐ(ϋΐ8ηΐ6η(υπι, ςαο Ρθίηιβ εοβρηβυς» ββα Ρυΐΐο, ΑηΙιοοΙιβηΦ Κοοίβδί® 
Ι/ηηοι»» 586ΓΑαι ΙΐΑηο οΑβη ΙαΙη^ΓαοΙαγαι, ίηΙβηοοίΑ νοοβ, 4 σταυρωΗΙς 4ι* ήμΐς» ^ €Τ^βχη9 

ΤπΒΑβΙαιη Ιιοο ΡγοοΙο εΡ• Υ6(ιΐ5ΐί\ΐ3 ηοη 65$β ΑδΙηιβΓβυΙ Ερΐ5ΐ(ΐ1ιβ αιΐ ΡαΙΙοηβη, φΐφ Ρβ- 
Κε!8 ΠΙ ρ8ρ»» ΑοΑοϋ, Ουίηϋαηί, Ιιΐδϋηί, θΗοΓαηΐφίββρίβοοροηιιη ηοηιιηι5ΐ]5ίη$ιβηίΐΦ βυηΐ, 
ή ωοάο ββηιιίηΑΒ ϋΐΑ5 6856 οοηδίΑπβΙ. Ηίβ βηίπι ρβηηαβ ίβιΐυΓ, ΤΙΐ6θ(Ιθ8!ο ΙαηίοΓβ , βΙ Ργο- 
άο εΡ. ΡηοηιΙβ» οιιτη οϋ Ιβιτ® ιηοΐαηι Β7ζβη1ίπι οίνββ ιη ?ιγΙ)!5 ροακΒήο βαρρΠοβΙίοηββ αά 
Ιΐ6ΐιιη ΙΐΑΐ)6Γ6η1, ηρΐυιη !η ΐθΓβαι ραβΓααι, αϋ ΑΠ^^ϋβ <ΐΐ(1ίοί886 οΑπαιβη ΐ5(ιΐ(1, ςαοά ροηαΐυβ 
68η6ΓβΙ• Υοπιαι βρΐ5ΐοΙ« ίΙΙφ εΐ. ΥΑΐβδίο, Αΐϋδοαβ Αάαΐίβηη® νίδ» 8υη1, ({ΐιοά 6ΐ5ί οοηίυΐΑΓβ 
οϋΙΐΟΓ τίτ άοοϋββιπίϋδ ΑηΙοηίυ8 ΡΑ^ίαδ ρο8ΐ ΟυίΙΙβΙπιηηι Οαυθ, α<1 Αηηαπι ΒΑΓοηίί 483; Βΐΐα- 
πιβηΑά Αηηυιη 478 ίΐδβαβ 6γαΙ, υίΓΑοηςυβ βρΐβΙοΐΑΟί Αά ΡαΙΙοηβπι , ΑΐϊΑηιςυβ Α(1 Ζβηοηβαι, ηυ» 
Ρ6β6{8 1101060 ρπΒίβπιη^, διπιρΗοΙο ροΙίυ8 (ΙβύβΓβ Α8θπΙ)ί : ςτιίΑ Ρβϋχ (Ιηάιιπι 6η(6 ηυΑηι εηΑ« 
ρΙιβοηιίοΑηΙίοοΙιβηΑαι 86(1601 ^Αη1 ΐ6Γΐίοίιταρ{886 (&(1ίοί8$6ΐ, οοηιαιυηίοπβ 6ΐβρί8θορΑΐί {[ηκία 
ρήτΑΥ6ΐ»4 Α686ίααι ; ςαί ΐΑηΐ6η !ιί8 ίη ΗΐΙβπΒ ΙθησοΑπι Ιβ^ιΰηιυδ, ά%Ιβϋί{αίίηηαΐίΛ€ ύβο, Οβοφΐ- 
ΙΙνηηος, υΓΐ>ί8Γθκ>® ρΑίΙΟΓ 6ΐ ρΑίποΓοΙίΑ οοαιπιβηαΑΐυΓ. ΕηίωγβΓΟ ιηηο 484 ΑηΒ(Ιΐ6ηι& ϋίοίππι 
ΑβΑοίο ΑιΗ• βΐ 8ηηο ιηββηυβηϋ 485, ΡβΙπυδ, ς|66ΐο εβίβηύίοηβ (ΙίαΙΙιοϋοο, ΑηϋοοΙιβη&ιη δβάβιη 
Γοεορβηγϋ. ΑΙ υ6ιό 1π 6ρ)8ίοΐ8 ςα» Οϋίηΐιαηί €ρί$€ορί 688Θ (ΙίοΚαΓ, ηοη δίηιρϋοίυδ, 8βύ 
Ρ6ΐίχ ηΐ6η5 8(1 Ρβΐηιαι 5€Γίρ8ί8$ο ίβΓίαΓ. ΜΗΐίί$ 9ρί$€ορ%$ ί€ ρηΒη%οη€ηα(}ΐΐ5, ίηςυί!» μάλι^ 19 8. Ι0ΑΝΝΙ8 ϋΑΜΑδΟΕΝΙ 20 

του άγιοιτάτου άρχίβπκτχόπου Φήλιχο^, ίηαχίτηβ $αη€ίχΒ$ίη%ο αΓ€Μ€Ό%$ύορο ΡβΗΟί. Αά \ϊ(Β0 ηοη 
οΑρίο, ίιηρυΓαΓη ΡαΙΙοββιη β ϊίοιηθηο Ροηϋ&ΰβ ΑΠ)&ηΙί$$ίίηβ Λ€Ϊ\αίο$α$ίηι% τοοβ οοιηρβΙΙβπ , 
ή σή θεοφιλία : ΡαΙΙοηβπ), ίυςυβπι. ςιιί ΜαγΙ^ιίο Αηΐίοοίιβηυιη 5θ1ιυιη βηρυοΓβΙ» βαΜηάβςυο 
(ΐ6ρο$ίΐυ$ ίαβΓΑΐ θ ]62ί(ίΐΏ& 8/0000 ; ηαί ηβιιΐο ρθ5ΐ ίη^ίοΐΑ 0Αα&& Εβ$ίΙί$οί ΙΐΦΓοϋοί Ι/Γ&ηιιί 
θΐιβίοηΐθΐθ $β(ΐ6ΐη ΓβρβϋβΡβί. Ουίηίιηο έίιηρΚοίο Αάαιοόαιη άίφϋβυβηιΐ Α116Γ& Ιιφο ΙβΓίϋ 
ΙΙίΓοηί ίηνβδίο ; ίΐβ υ1 Ββδϋίδοο θά ΟΓοΙίαβαι ΓβϋβοΙο , Αοβοίο δίθΐΐίη δοηρδβηΐ , ιι1 α Ζβηοηβ 
Αυκυδίο ούϋηβΓβΙ, ΡβίραΐΏ 6^αδ^Iυθ δοείοδ ρροοαΐ θΐη&ικίβπ, Μαηάανβναιη ,ίηφχιΐ ιη ςβηιιίηΑ 
β(1 Ζβηοηβΐϊΐ βρίδίοΐβ, η/, /οοία ηιρρβΒίιοηβ ρΜαίι ίηο!, ργ€Ρ({ιγ/ιι« (ΡβΙαίδ) ι*^ εί €<Βί6τ%^ ςι*ί 
ρ€Τ θ€€α»ίοη€ϊη ίί/Γαπηίοαί άοτηίηαίιοηίβ [ΒηβιΜ^οϊ) ίηνα$€ταη$ ΕοοΙύίίοΜ Ώΰί ^ €Χίτα τη€ία$ 
ΡΰΙΙίΤβηίΜΤ ίίηρβήί. Αϋβ δΐιϋίυηκίΙ, ηυβθ δβΐίδ ίηηαυηΐ ΡβίΓυιη βι'υδςαβ δβςυΑΟβδ βυοΙΟΓβδ 
ίΐιίδδβ ηβοίδ δίβρίιαηί ΙυηίοΓΪδ Αηΐίοοίίθηί. ΡΓ6ΒΐβΓβ& ηβΡΓβΙ Ιίΐ36ΓΑ(αδ ιη ΒΓβνίβήο βαρ. 18, 
ροδΙ βυοΙοΓθΐη ΒΓβνίευϋ ΙιίδΙοηβΒ Ευΐ7θ1ιί8ηίδΙ&Γυιιι, Αο&οίυιη δίΐΏρΙίοίο υηβ δα^βδδίδδβ, π( 
ΡβίΓοιη, βυοααηβω Αρ&ιηβηαιο, βΐ Ρ&αΐυαι ΕρΙιβδίηυΐΏ ρεήηάβ ό&ιηηβΓβΙ : ίιηο ΡοΙίχ ί(ΐ6τη 
ΙβδΙαΙιΐΓ ίη ΕρίδΙοΙα &(1 οίοηοοδ βΐ ααοηββίιοδ Οήβοΐαΐβδ : Οιω$ ίηηο Ηί/ρο€τιία Αοααηβ ίία 
(€€Η α5 αροΒίοΗϋα $€ά€ άαηιηαη^ ιι/ Μ» βίιοιη νοΰαΜιαη ΟιηΒϋαηοτηιη ίοΙΙεν^ίητ : φωά 
α€#/ααρ»α (ΐΐ)ΐ»ιηαηι7Μ(αη^ Αίηαίίη ίΠίδ βρίδΙοΗδηυΙίΑ ΙιοτυΐΏ Ρβίη δΟβίΟΓυηα 61 ιηβηΐίο. 
ΙηδυροΓ 479 ΗοπηίδΟΑδ ρ^ιρβ, 6]υδςυβ βροοηδίαηί, ηιοηβοΗίδ 8ο}'1Ιιίδ δίιυϋειη Οηβρίιββηβθ ρΓΟ- 
ροδίϋοηβιη ΙηςβΓβηΙί&αδ, δοϋΐοβΐ, ηηηηι άβ Τηηίίαίβ ΰνηοίβχηιη €$ίβ, ηυδθ|αβΐΏ ούίεοίδδβ Ιβ- 
^ηίυΓ, ΡβΙηιω ΡιιΙΙοηβω οϋ &4^6^1αιI1 ΤΐΊδββίο ΟΓϋβίΰχίοηβαι ο δθϋβ βροδίοΐίεβ ίυίδδο ρρο- 
δοπρίαω. ^οΙ)ίιΐ3 οαοηαοΐιιΐδ βρύα Ρίχοϋακη βοά. 222, οαιη ιηβόίο οιποίΙβΓ δίΒουΙο δβιΐο δοπ- 
ΙΐθΓβΐ, Ργο€1ο ίρδί, ηοη ρυβΓΟ, 1ι/πιη\ΐΗΐ άο φχο ηαηο θ^ΐυπ, ίιηο ρο(ίυ$ 6]'υδ οοιηροδίίΓοηβιη 
61 δβΓβρΙΐίοο οαπϋοο βΐ Ιΐίβ νβΛίβ ρδ&Ι. ΧΠ : Τ6ν Θε6ν, ίσ^^υοόν, ζώντα, 2>ίΐ4ΐη, [οτίβιη, νίνητη, 
θηςβίοδ ΓβνβΙβδδβ (Ιίιϋ, ]αχΐΑ &1φΐ6 αίϋίοθΡ&Ι & Ιυάαο, ςηι ύΐιπδϋβηυδ 6χ βηίιηο ίβοΐυδ, Ολ- 
ΙβοηίδΙδθ ΠΐυηβΓβ ίη Εοοίβδία ίαηςβϋΑΐυΓ, ώς τφ μαχαρίφ ΏρόγΧψ ή του ιίρημένου με)4ϋβήματο( 6ι* 
άποχαλύψεως έμυήθη σΰνθεσις, άγγέ>ων μέν την Ιερολογίαν ταύτην άναμελπ<5ντων, εκείνου δ^ τ^^ μύησιν 
πρώτου έχεΤθβν έχβεξαμένου. ΝίοΰρΙΐΟΓυδ ΟίΗίδΙίΙδ, Ιίο. XVIII, Οβρ. 51, Τηδ&βίυοΐ ίδΐυά ΟθϋδβΙ βΙ> 
άροδΙοΗδ ίρδίδ £οόΐ6δΐΦ ρβπ πι&ηυδ οίΑΐυιη 6δδ6. Ιη ΰηβ ΑΟΐίοηίβ Ι οοηοίΐϋ ΟΙιαΙοβάοηβοδίβ, 
ροδίηυβαι Ρίοδοοηΐδ (Ιβροδίίίοηβ οΐίςαυδ βδΐ ^αά^^&ιαδ, Οηβηΐβίβδ, δβυ (1ί(Β0βδί.<> Αηϋοείιβοφ 
(φίδοορί, ρ.ΓΦ 6«Βΐ6Γίδ ιρδυπι οβοίηβΓϋπΙ. Ουΐα νβρο ίά ^βδΐυπι ίτηΐ ροδΙ «ϋςυοΐ βηηοδ &5 
ο1)ίΙα Ργοοιι, Αάάβηι ΑΐιείοΓβπι βΐίυιη βηΐίαυίοΓβαι, δοηρΙΟΓβηι ηβπιρβ νίΐΦ δ&ηοΐί Βθδϋϋ Μ&- 
^ηί, ςαί θ ηιιιΗίδ ΑπιρΙιΠοϋΙιίιιβ Ιβοηίβηδίδ Γαίδδο ραΐδΐυδ ίιιϋ : οβΒίβηιηι ΓβΰβηΙίΟΓ ηοη βδΐ 
ΡγοοΙο, αυΐ εΐΐΑΐοβάοηβηδί οοηοίΠο ; ηαίρρβ ςυί, οοπΙγα βο ΦΐβΙΐδ ίδΐίαδ υδϋδ Ιαΐίΐ, Ιγοβ Τιί- 
ηίΐθϋδ (Ιίγίηθθ ρβΡδΟηβδ βδδβ άοββΐ, τρία ΙνΌηόσταχα,μιάς ούσέας, μιέίς δυνάμεως, μιοί; υποστάσεως, 
ηίΐηΐ (ϋδΰθΓηβηάο Ιι/ροδΙ&δίπι α1) Οδδβηϋα. Ηίβ ροιτο ηβΓΓβΙ ΒΑδϋίαιη, οαηι ΝίοδΒ» ίη Ιβηιρίο 
δβήοΙί-Βίοοιβάίδ νβι-δβΓβΙϋΓ. Τπδβρυιη οβηηβη ΐδ1ϋ(1 ρΓοηηηΙίβδδΟ. 

Οαοά Α(1 β^'ϋδ ίη(6ΓροΐΒ(ίοη6πι αΙΙίηβΙ, εβ1οη(ϋο ρρθθδαΐ Αηΐΐοοίιβηυδ , ηΐ 1υΓΐ>βδ, ςυβδ 
ΟπΑρ^βϋδ οοηοίΙαΙ)βΙ, δοϋβΡβι, απΙο νοοοδ ίδίβδ, ςταί οτηοι/ιΧίΜ ε$ ρτο ηοϋίΜ, (Ιαβδ βΐίβδ ρρ»- 
π)ίδη, ΧριστΙ βασιλεΟ, €Ηή$ίΒ Εβχ, ηα» γβΐυΐί γβΓδίοαΙί δβοαηάϋηίΐίυο) ίορβηΐ, ίΐΑ υΐ οβίβ* 
ϋρβίΑ ρηιηυΐΏ ΤριπίΙ&ΐβ, £ΐ3ρίδ1ί (Ιβίηαβ οίεπιβηϋα ίηνοοθΡβΙαΓ. Ηοο νβρο βάϋίίαιηβηΐυαι ουιη 
δυο αυβίορβ ΡυΙΙρ ροδίαιοάυοι ρθ.δδαΐΰ(1β(ϋ( , ΟΦίβρίφΐβ (Ιοίηοβρδ δ/ηοάί ^υβρίβο ΑϋνβΡδ&ρίί 
ο&ηΐίοαιη ΓΟΐίηαβίυηΙ, υ(ί ίαβρθΐ α Ρ.βίρο ίηιπλυΥΑίυηι. ΟιιοοίΡΟΑ δβγβρϋδ Ιιοριιο) &ηΐ6δίβη&ηυδ, 
ΙυΙίΑηυδίΐηβ ΗΑΐίοΑΓηβδδβηδίδ ^ Αη&δΐΑδίο ίαιροΡΑΐΟΓΪ δυ^^βραηΐ, υΐ ΜΑοβάοηΙαπι ΟοηδίΑΟΐί- 
ηοροΗίαηηπι οο^αΙ ΡιιΠοηίδ ίηΙβρροΐΑΐίοηβιη ΑάωϋΙβΡβ; ςηοά ουω ρρο νοίίδ ηοη οβδδίδδβΙ, 
ΜΑοεάοηίο 6^6^ιο, ΤίπίοίΗβαδ ίο 6]Ίΐδ ΙοοβίΒ οΐΓ(1ίηΑΐσρ, ααί, βαοι ϋΐΑοι ϋβηυο ίηίροάαοβρβ 
ΐβηΐΑδδβΙ, ίηιο βίϋοΐο (ΙβορβΙο ίη ΕβοΙβδίίδ δΑηχίδδβΙ, ροραΓο οϋ ηογίΐΑΐβπ), ΟβίρΑδδΙθηορυαι- 
ςιιβ ΙιβθΡβδΙδ δυδρίοίοηβω (ιιηιαΙΙυΑηΙβ, οοθρίίδ ΑΐίςοΑηΙυπι (ΙβδίδΙβΓβ οοΑοίυδ ίαΗ. Γ«ϋ6ΐθρυαι 
οχ Οιροηίοο ΑΐβΧΑηοΙρίηο οΙ βχ Ιοαηηίδ ΜαΙαΙιβ ΑηηΑΐίΙΟαδ ΑρρΑΡβΙ, ρΑυείδροδΙ αηηίδ Β^^- 
ΖΑηΙίηοδ ηοη αάηιοοίαηι ίΐΐαά Α(1(11ΐΑΠΐ6ηΙυηι οχΐιορηιίδδβ. Αήηο ςιιίρρθ ΙυδΙίηίαηί νι, (Ιίβ 12 
ΝοΥ6ηι1)ρίδ, οααι ΙοΙα οΙνΙίΑδ οΐ) Ιβρρφ πιοΐααι ίη ίοΓοω εοηδίΑηΐίηι οοηοαρρίδδβΐ, οιηηοδ ίη 
Ιιυηο ηιοάυαι ρΡϋΟΑίΟδ βδδβ ΡβΓθΡυηΙ : Ξαηοίια Οε%α^ 9αη€(Η$ (οτΗ$^ ίαηαίια ίηιηιΟΓίαΙιε, ^^ι 
ξ^ΤίΑοίβχίΜ €3 ρτο ηο6ί3, κηχ&^βτΒ ηοϋί. Τϋηο (Ιβίηάβ (ΙιΙυοϋΙο οοηοΐΑΟΐΑδδβ : Πηεβ, (οτίηηα 
ϋΗτχΒίχαηοταχη. ίίηιτί/ίχβ, 3€Υνα ηοβ, €$ η^ΰ€ίη ηοβίναΜ, ΛίΐρίΜίϋ ^η$ι^η^αη^^ νιηοαβ : *Αρον, 
καΰσον τδν τ'5μον τ6ν εκτεθέντα άττδ των έπ».σχ4πων της συνόδου Χαλκηδόνος. ΤοΙΙβ, €ΧηΤ6 Ιθΐη\ΜΡΛ βάί" 
ίπηι αϋ ύρίβνορίβ ΜΧ^ηοάχ €Κ(Λ€€4οηεη$\8. ΥθΡϋΠΐ ίδ ίϋΡΟΓ ώυϋηυδ ηοη ΓιιίΙ, βΐίωρβροίορϊδ ουΡΑ 
βΐ βίΐίοΐίδ Τρίδ3ί${υω οΑπϋοϋΜ οχρυρβΑίαπι ίαϋ, βροΐΑΐΑςαβ βάβδ €1)Αΐοβ(1οηβηδίδ. ΙηΙβΡίηι 
νβΡΟ δβνορϋδ, «ΡΓβρΙβ δϋΐ) ΑπΑδίΑδίο δβαβ ΑηΙίοοΙιβηΑ, 0ΓίβηΐΑΐίΙ)ϋδ ρορδυΑδΰΡ&Ι, υΐ Τρΐδαβίϋοι 
ίιοο ίη ΟΗρίδΙΙ 1)οηοΓβιη ουηι ΑάίΙίίΑΠίοηΙο ΡαΙΙοηίδ ροοΗαρθ ρβΡββΡβηΙ. Ρρβί^ωβηΙα (ΐυα3(1αιη 
ορΑΐίοηίδ ίρδίϋδ (Ιβ ίιοο ΑΡ^υαιεπΙο βΐ ίη ΛηηαηΙίΑΐίοηβηι, ηρυά πιβ ΙΐΑΐ)βο, ίη ςιι11)ϋδ ίθίεΐαρ 
ΤρίδΑδίυω δερΑρΙπουω, ςαοά ϊδΑίο) οΑρ. νι 1θί$ίΙαΓ,Α(1 Όοτηιηηηχ δαϋαοίί^, ΐΓβδ(|αο ΤρίηίΐΑΐίδ 
ρβΡδΟηαδ ίβΡαΐίΠΑΡί, είς Ινα• Κύριον ΣαβαώΟ καταλήγουσα, την μίαν έν τρισ\ν ύποστάσεσι κυριότητα καΐ 
θεότητα • Αΐ ΤρίδΑδ'οω βοοΙβδίΑδΙίουηι βιΐ ΟΙΐΓίδΙυπι ΡϋίυπίΥβ ρρορρίβ ροίβρρί, ςηί β]υδ(1θπι θο 
αθάνατος, μη άναπέμπειν τ6. 6 σταυρωθείς. Εοδ οηίΐη ςυί δίϋί ΡΟρυ^ηΑΓβηΙ, Οβυ 480 ΝβδΙΟΡΙΑηΟδ 
ΐΡΑ(1υοϋΐ3βΙ. Ουω ίίαι^ιιβ δβνβρυδ ΟρίβηίβΙί1)υδ ρβΡδϋΑδΐδδβΙ ΤπδΑδίυιη ΙοΙυηι ΟίίρΙ^Ιο ροΐίιΐδ ΟΑπί 
ίΐ€ΐ)βΡβ, (ΐϋΑίη ΤΗηΙίΑΐί, ΕρΗρφωίυδ (|ϋί ρΑαΙο ροδΙ ίρδυπι ΛηΙίοοίιεηΑπι ΕοοΙβδίίΐηι ρβχίΐ, είδί 
ΟΑΐΗοΙίο» βιΐβί δίαίΐίοδίδδΐιηυδ βΡΑΐ, ηβ ΙΐϊρΙ)ίδ δβ<1ίΙιοηί1)ϋ5Υβ οοοΑδίοηβω ρρ«1)βρβ!, δβΐίυδ 
(ΙυχίΙ οοηεε<1βΓβ, α( ΤρίδΑβίααι αΙ) 0ΓΐβηΐΑΐίΙ>υδ δβ<Ηΐη(1ϋΐη ίηΙθρρΓ^ΙοαιοηΙπιη ίδΐικ! ουιη ίηίοι- 81 ΒΕ ΗΥΜΝΟ ΤΚΙδΑΟΙΟ ΕΡΙδΤΟυ^. 82 

ροΐλΐιοηβ οβηβΓβΙϋΓ. Ιί|ιΐ8 νβΓίχι ΓβΰίΤβΙκ)» υ1 1ΐΑΐ)βηΙυΓ βρικί ΡΙιοΙιυηα, ο(κΙ. 228, βχ βρίδίοΐβ 
βά Ζβηοϋιηαι ΜοηορΙιν$ίΙβιη. ΙΙΗ φαιά^ηί ^ Οηεηίί$ ρανία ιηϋοΐνη^, φ${α Ηί^ιηηηιη %8(η9η 
αά ΑΝϋΐιΐίΜΙΐ Ληΐιΐΐ €ηιη$ίί»ΐη Τ€(€ηΜ^ Μί γΌΟτο μηβέν άμαρτάνβιν Ιπιτυνάκτοντας «6, ύ σταυρωΟ•\{ 
<ι* ήμΑς, ίάΰίτΰο η€^[Ηαφ»αηί ρβ€€αηί αρροη^ηύο^ « ςιΐί (πι^ι/ίχΐΜ €$ ρτο ηοΙ>%$ » (Ιιοο 65ΐ ΤΙιβο* 
ρ&5θΙιίΙβηιιη βιτοηβ βα^ρίοιοηβ ΗϋβΓβηΙαΓ) ; Βι/χαηΗηί νετο €ί Οαήάύη(αΐ€$ ( βπΒοί υΐίςαβ ) 
€αηη€η %ίίί»ά $ΗύΚηί%α%ιηο 6ί $αϋΤθ$αη€ίο ίοηϋαΙίΜ (οηΗ^ €οηαΑΐ>»ΙαηίιαΙ% ΤηηίίαΗ ίτΛι$€ηίβ$9 
€α9Λ ο6 ΓβΜ ηοη $^Ηη€ηί ηί €α νοχ, « φή ΰπ^ίίβχΜ βί ρτο ηούϊΜ, » %ηί€Τ8€ΤΛ{%ιτ^ ηβ ραεΗο^ 
η€Μ Τηηϋαίί α^βηραηί. Οΰίί^ηΜη (ν ιβολλαΤς ταΐς χατά τήν Εύρώιτην Ιπαρχίαις^ άντ\ του, δ αταυ- 
ρ««6«νς (ι* ή|ΐΑ^,τ6, &γ(α Τριά^, έλέησον ήμΑς, Ιπάγ&ιν, ίη γηιι/η'< ΕηΓορω ΓβρίοηίύΐΜ^ ρτο Ηί$ νετΟε^ 
« Μΐ' αιι«ι/ΐάήλ« «ι ρτο ηο(ί#,;» ί«/ικο αΐία ίη/ιοίιιη^» « ΓηηιΙα« ίαηαα^ ηΜίβνβτβ ηο6ι«. » 
ΒρπΓΑΐηίο ΐΑΠλβη ιι$&6ηϋιί γβΓβΙατ ΡϋοΙίαβ, ρρορΐθΓ θυοίοήΐ&ίβω ΡαΙπιιη, αυί Ρβΐιί ΡυΙΙοηίβ 
βα<ϋΐΑΐη6η1αιη ΓςΙβοβπιηΙ, βο ςυοά ΤήηίΙ&β Ιιοο Ιι^ιηηο οβ!β1)Γβ1αΓ : τής γάρ τριαδικής βεολο- 
γ(«ς Ομνον «Τναι τ6 ^λόγημα. Ει οέΓΐβ, οαπι 0&ιη85€6ηα5 ίπΙβΓροΙβΙίοαβίΏ Ιιβηβ ρΓ056πρ$6ΓίΙ, 
θΐίβαι ίη ϋ1>Π8 (}ΐιο$ ΟβπΐΑ3€ί δ€ΓΊρ$ίΙ ηοιηίηειιιβίΓοροΙίίΦθΙθηΙΙδίΗίδ $υί ΡβΙη, ηίηο οοΙΙβςβΓΟ 

¥ΒίΙηΑΓ€ΪΐΑ8 ΑηΙΐ06ΐΐ€η08, ()ϋίΕρΙΐΓ»ιηίο 5α€6655βπιαΐ, ουπι οΑίΙιοΙίοΦ (ΙοοΙηηΐθ Ι6ηβ665 βδδβηΐ, 
Π8Α|^αιη 611301 1ΐ7ΐηηαπ).6χρυΓΚ&55β, ηβ ςυ® βυρβιΟΒδοηΙ ΜοηορΙι.γ5ΐΙίο1 νβηβηί Γβΐΐηυί®. 
Ερΐ5ΐοΙ»'Ι^ιηα9θ6ηί ίη βωΐίοηβ Β&5ίΐ6βο5ί 1575 οοηΐβχΐηβ ΟΓΦουβ ίηηααιβηβ ιηβηϋίβ θ1 
βτπιΐϊ» ΙχροΐάβΙβπιηι $€β!6ΐ, συ® οηηιβ 8Ό5ηοΐΑΓ6 ρίβ^ίΐ. Εααι τογο οοηίαΐί βο Γ6θοη$ιΐ] • 
λΛ Ιγ6$ οοάίοθβ Ηβ^ίοδ 1991, 2930 6( 3441, ηοο οοα &<! οΙι&Κθοοααι «Ηθρυαι Γ006ηϋ53ίιηιιιη». 
61 ίηςαιβοίαιη φΐοά Γβρβη ίη Κβς. 3451. ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΙ ΙΟΡΛΑΝΗΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΝ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΥΜΝΟΥ. ΕΡΙδΤΟΙ,Λ 

ΑΟ ΙΟΒΟΑΝΕΗ ΑΒΟΗΙΜΑΝΟΗΙΤλΜ 

ΒΕ ΗΥΜΝΟ ΤΚΙδΑΟΙΟ. Γφ &Λστψήτφ^ %αΙ ζήΜμ θείψ χβχοσιηιμένφ, κυ* Α ν€η€ταίΐΛο ίη ϋ€0^ αΰ άίήηο Ζ€ίο βαψτύηύ^ Β&' 

ρΐφ Ίορδάιηιι άρχιμανδρίτχι , Ίωάττης ό Αα- ηίηο 4ύτάαηϊ οτΜηαηύτΗϋΒ , ίοαηηα ΟαΜΛ$€Λ• 

μασηι^τός^ έτ Κνρίφ χαίρβιγ* ηιιι» ίη ΰοΜΪηο $αΙηί€ΐη. 

ξ£. Του κρ^ σέ μου πόθου ή άχρ^ς, ω Πατρών Ι. δ^αιπιυιη πιβυιη ιιαο ΐο ρΓθ»βςυθΓ βΐυάιοπι,^ 

Αρ:«τβ, ούχ &ξ &9τάτου προφάσεως τάς άφορμ&ς χ<- ο Ρβΐηιιη ορίΐιηβ, ηοη «χ ΙηβΙαϋίΙί ςυ&(ΐ2ηι 0€€Α? 

χτί^αι, άλλ* έχ θείας Αγάπης, ή ουδέποτε Ιχπίπτειν βίοηβ η&Ιιιηι 681; <6<1 6χ ϋίνίη» οΐιαηΐλΐβ, ςο» Ιΐλ 

τεέφυχεν/Ιαμεν γάρ οου της π((ττεως τ6 δρθόβοξον, €0η)ρ3Γ3Κβ 681, αΐ ηυηςαιιη 6χείιΐ2ΐ. Νονίιιιυβ^βηΙιιι 

τ^όρθ^μοντου λόγου της αληθείας, τ6 του ζήλου ςυ3ηι Γ6€16 <)6 0(ΐ6 66ηΓΐ8$; ςυ3ΐη Γβ€ΐβ (γ»6(68 

^ιάπυρον•, της πρ6ςβε6ν αγάπης τλ άχραιψν^ς, Ιξ 86ηηοη6ΐη ΥβΓίΐαΐΙ»; ηυ^πι αηΙβΗΐί 9β$ΐυ€8 ζβίο; 

9}ς χα\ 5κ* ήν πρ^ τδν πέλας πέφυχας Μνμιος* ή ςβλίη λίηοβηιβ Αάνβηυβ Οοαιη βοιογ, 6Χ ςυο, οΙ 

μίνίστιν&τκερ πηγής πρώτης σύμβολον. Χαραχτη• ρΓορΙβΓ ςοβπι ρΓΟίίηιο ςυοςυβ παΙογοΗ νβΐυΐι ηοόο 

ρίζιιν γάρ ό!5εν ή πρ6ς τδν πλησίον αγάπη τ^^ν πρ6ς (Ιβνίη€ΐυ• βίβ. 1116 6αίπι ίη&ΐΑΓ ρΓίπιί Γοηΐίβ 65ΐ : Ιιίο 

θι^ν Ιρωτα/Ισμεν του των του Θεού λόγων τήν Ιπι- νβΐΌ 5€6υη(1ί ; ίπιο ρπΟΓίδ βΓ^υπιβηΐυπι : (]θία (Ιίΐ6* 

πόθηοίν τε χα\ χατατρύφηΦίν , ή σο( μέλιτος γλυχυ- €ΐίο ρΓοχΙηιί οπιογ6πι εΓ^ζα Οβυπι 0βΓΐΊ$8ίιΐΗ5 ηοΐίδ 

τέρα λογίζεται- έψαντάσθης^ γάρ τ6 θεΤον χάλλος, «χρΓίίηίΐ. Νοη ηο^ίπ^Ιΐ, ςυο (ΙίνίηοΓϋπι βΙοηαίοΓίιπι 
χαΐ πρ^ αύτ6 ύπόπτερος άνεφοίτησας, χαΐ γέγονας ^ «Ιοβίϋβπα Ιβη6ΑΓΐ8, υΐ γοΐιιρίαΐβπι 481 ^^^ΐ'* ^< 

Θεοΰ χα\ των θείων έμφάοεων άχηλίδωτον Ιοοπτρον, ίΙΠβ ρ6Γαρΐ8, Ιρβο ςιι<Μ|ΐΐ6 πιβΠβ (ΙυΙοΙΟΓβπι βχρ^Γίβ• 

χάλ>»ς Ιχων τήν άρετήν, χα\ ταΐς αΟτής άχριβεατά- τίβ. Οίνΐη^ιη βηΐηι ρηΙοΙίΓίΙικΙίηβπι ιηίηιο «οιΐίΐ- 

ταις γραμμο^ς, άψευβές νου θείου χάλλους, ώς άρχε- ρί6η8, ιιΐ6ηΓΐ8 ρ6ηιι{8 «Γιεςυβ ΒυΙ)ν€ΰΐπ8, ΟβΙ'ιΙίνΊ- 

τύνου «ντ^ς άγαθου, έχμαγείον γενόμενο;. Δι6 σέ ηοΓοηςαβ βίαινΙλΟΓΟΓαω ρυι1&$ίιηιιη) βρβευίαιη 6Υ<ι• 

ΥΑηι^£ ίΕΟΤΙΟΝΕδ• 
• ΈάΧΐζ βιάπιιρον. >> Β. 1 ^^αντάαθη σοι. α 9 10ΑΝΝΙ3 ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 24 «ΟΜηΐίΜΐιη• ΚηΜίΐΜΗΐϋ άΙνΗιΙ <Ιβ€θΗ9, ^«ί ΙιοηΙ 
Ιοϋα• 6ΐ6»ιρΙ>Γ αΐ» Ιο ιβ ΓβΤβηβ Ιαιι^Ιηθοι* Οα»- 
ρΓορΐ6Γ€αιη ΐαΐ «ηιοι^ 0«|πιηιιιβ| νίπαΐβαι Γβ^ιπίλ- 
ιηυ$» Ιριοηφίβ Ι)«οηΐ| « ςαο βχίιηί» τίΓίαϋι ιΐοίβι 
8€€6ρΐ8ϋ« 8θϋ• ο Γβηι ιηΐΜΐιιπίι ΡλίβΓ» ο ψ^ιη 
ηιΐΒβηηιΙ ΟοΙ Δι αΐ Εοοίβιΐ» Ιιοβϋβ, Ιΐλΐιο ββηι• 
ρβΓ ΐιΐΓίΝίΓβ οοιι(βΒ<Ιιΐ; ^ϋΟίΙςοβ βιητίιιβ 6$1» 
ρ«τ ΙρκΜίη•! ρΐ6ΐιΐΙ• ιΙοιηηοΐΤ Είβηίπι ΐηΐ^τ 
ηοβΙβΓ Γ6ΐΙ|^)ο•ΐΜΐιηιι$ ι(>1ι»β 8βΓ^ιι•, |[6ηΐΗΐβ ιηβι»• 
ί»ιηίΗ«Ηι 61 ιπιΐΰοβ» ρ^Γ ΙίΙΙβΓΜ ςα;ι• ιη|;6ηιιο9 

ίηΐ6Γ η08ΐ6Γ «||Ι>Μ Μ ΑΙΙΙΙΙΗ, ΐηβ €€Γ(ί0Γ6σΐ 

ί6€ϊΙ, •Ι>ΐΜΐΐβιιι ΑηλΜΜίηαι» ρηκΙίΓΗΟι ΠΙυιη ιηο•. 
ΐΐΜΐβΓϋ 8•ηοΐΙ ΕυΐΙΐ7ΐηϋ ρηβροιΗοηι, ηοηηαΙΙλ βζ 
Μηοίοπιαι Ριίτηιη ΠϋΗβ Ιοάι ρΓοίηΙΙβΜ, ί|ΐΓι5υ$ τ!ίς άρέ^ζ ηροτε ρήμαζα. *ΑΧν,^μοι^ ω Π^πρ; ^ 
μ•ι ! Πως 6 "της Έχχλ«|^' Ιγί^νιιχίζψ ^\ %\Λφ§ 
χ«(Μΐη(γ«'βα|« ιοβΐ τ^ ^ 'χαλιη^, €ΐ^ (ιά τών ής 
$^ϋΛί$ΐς τροφίμων. ΓρΑμμασι ητλρ ήρΐ^ ιβτ£μήν»- 
σ€ν 6 %$9αΜσ%ΰΡ99ς ή|Αβτν Α^λφ6ς 6 Μάς Χ<ργιος« 
6 άα^^φ χλ\ «ιπΗ^Οικ, χβι\ φ/λο^, διΑ νοΰ γ9η9(ου 
άδιλφον τοΟ ΑββΧ Ιώβ^ ι2»ς ό Ιερώ^βτος ή|βων Πα* 
Ήιρ ό άβ^Ας ^Αναστάσιος* 6 3(λιιν^ τής βύαγον^ 
μονής ΕΜυμίου του μάχαρος χα6ηγ(μών« ΧΡή^^ς 
τινάςτών &γ{ων Πατέρων κροχΕχόμιχι, (ηθιν <<ς ν^ 
ΥΙ^ν μ^ν Αναφιρούοας τ6ν Τρ(σάγ(ον &μνον. Οδ 
Μέντος, οδ^ν χωλύσκ τήν έχ του Κναφ<ο>ς χαχως 
έκεισφρήοασ^ν λύμην, πά-^τας &ρθην χαταλνμήνα• 
σ6αι. ΤιΟαΰμαχα δ& > λ(αν τ&θαύμαχ«• &(γ€ ταυτβ μΠΙμΙ ΤΗ8ΐΐ|[ίοπι 1ΐ5ΐηηασι ϋΙ ΡΐΙίυιη ΰαη(«χ&ΐ ^ οΟτοις Ιχει, χα\ «άλΐν τ&θ^υμαχα ιΓγ» μΙ) ταύτα ο&• τβίοπιΐοΓ. Οοο ςυΐϋβπι οοηοοββο» ηΙΙιιΙ 6γΗ φιοά 
ΡΓθΙιΊΙ)6ΐ(| ςαίη Ιοοβ Π!«» ςυ>ιη ΐΒΐΗ^ηο εη»ρΙΐθ08 
ΙητβχΙΙ, οπιιιοβ ρβοΗι» ΙηΟεΙιΐ. Οΐ^ηιιη ιιιΙγογ* μ 
τίΚΙο ηιΙΐΌτ, •Ι Ιιμ Η• ιΐηΐ : •ο ηΐΓβαιη «ΙοποΙγογ, 
8ΐ Ιϋι οοη •1ηΐ• Νβπι 61 Γβοΐααι τοηοπΜΓι• ΗΙΙυ• 
τΙΗ, ΑιΐΜίΜίοηι ιΐίοο, Αύβαι ρ6ΐ-»ρ6€ΐ&ΐΒ Ιι«Ι>βιιιιι$; 
€]ιΐ8ΐ|οο« Ιοη Ιβ Μπηοηβ, Ιαιη Ιη νίποΐβ, ςιιβ Ιπ 
8€ΐΙοηο οΐΐι β8ΐ, ρηΒ€ΐ*πΐ8 4οΐ68 ^ιυ4 Ι|^οηιησ8« 
Α€ ηηααι ςα^ο) ι οιβηιίααο 8€€η8^οτ ιιΜβηοβ 8ίι, 
ρΐ8Μ ηοτίαιαβ. €«ιη βηίοι ΟβΙ •ιιΐ80ΐΙ•8|ιιρν8 βίΐ* 
Ιρβίςοο τΙτ»ΐ, βοπι λάιΙαοΙ ροΐοΐ88β ηοη ραίο, ηι 
ιηοΐΜίαύΐο «αο, Ιη ΙοβοηΙβη τιηιαι, βιιηΙΗςυ^ τίΓ* 
1αΐΙΙκΐ8 οπίλίαηι €8ΐοιηιι!8ΐιι 8ΐηιβΓοΙ : ςιιο<1 οιίςοο τως Ιχ<ι. Τδ μίν γάρ του σεβασμίου άν$ρ6ς όρθ<5^ο• 
ξον ΙηίΦτάμβθα, χα\ τ6 εϋιι^ιτάς του αύτου Ιν λόγφ 
χα\ Αρ8τ]1 τ{| χατά ΐΓρ61ξιν ούχ άγνοουμβν, του χυ- 
ρίου Αβββ *Αναβτα9{ου φημ{ * ο6 μήν, άλλ& χα\ τ6 
άψ8υΑς του χατηγέρου σαφώς γινώσχομιν. β&6ν γάρ 
ηοθών, χα\ αύτφ ζών, ούχ &ν οΤμαι ώς ψ(ύσαιτο« 
χα\ συχοφΑντΐ)ς (σται αθώου άν8ρ^, χάν το?ς τη< 
άρ8της «ροτβρήμασι ^κρέπον^ος* δ ^,ού μ^τρίώ^ 
ήμων τ^ λογΐ9μ&ν Μασάνιη» Κατέχρινβ δέ βτι 
«ΰ^Τστίΐν (Ιι& τοδ 85λαβ8στά«ου ΜΜ Ι&β, του γνη« 
σ(ου αύτου ΑΚιλφου •« χαΐ χατήιηιξκ» ΐΒ&σης Αναβο^ 
λ7|ς Ατβρ χαΐ ύικρθέσβως, τ^ρι ήμ^τέραν ιαρ\ τούτοι» 
έπισημήνασθαι γνώμτ^ν * γέγραφβ €λ χα\ τοΰτο αύν »ηΙιηΐΗη ηθ8ΐΓαιιι ηοη ρ•πιπι τοχλτϋ* Μυ1|ΐ8 ιηίοη (> τ2^ Ριβαιώσασ6α€, βτικιρ χαΧήμβΙς τ]| γνώμΐ) τ^ύτη Μβπι 8βΐ||Ιθ8 ροΓ τοηβηΙΠοπι •1>1>8ΐ(Βηι Ιο5, ^βΓ- 
ηι^ηιιΐΒ 8νηιη ΓηΐΓβσι, βαη €0η4αηη8?ϋ, ιιηΐΐ^• 
υΐ «1>8(ΐοο ηοΓΑ, ςαίίΐ ϋβ Ιιβο γ6 ιβηΐΐΓβπι» 8ί1)ΐ 8|• 
ΙΠΐΙ0€8Γθαι« ΙΠϋά Τ6Γ0 βΐΐΒΟί ΜΟΓίριΙι, ΑηΜϋοΙοοι 
Ιιθ€ ιίΠπηίΓΟ, ηο8 ςοοςηο ΙιυΙοοο ββηίβηϋ» «η- 
ηοΐ886, οιηιςοο αιΐοαίο ΐ€ νΛΐίη%\ο ηο8ΐΓθ οοιηρΓο- 
1>888β• υ ιιιμνΙ ρίβηο πϋ]θΓΐ ιηβ »ΙυροΓβ ρβκηΙιΙ• 
Ρροίηίβηΐ ηοΙ»ί8 Ιοο» (ηοο οηΐιη ηοηΐιΟΓ) φι« 8•β* 
οιοπιοι ρΐΌΐΜΐΐοΓυηΐφΐβ Ραΐηιηι €880 ρΓθηοη(Ι•τΙ• 
ιηο8 : <|οο<1 τοτο €χ ϋ8 Τη88|{<ιιιι Ιιτίβπιοιη 0(1 1*1- 
Ιΐαοι 8ο1ιιιη γοΓογγΙ ΰοη8(«Γ6|| ηιΐηΐιηο οοηοίηιιιι* 
ΟοΙη 61 1)6αΐΐ88!ιηιπιι ηοοςοο 8οη€ΐιτ εΐΐΓΐ8ϋ ΟβΙ οο^ 
8ΐΓ{ 6ΐτ{ιιιΐ8 ρ8ΐΓΐ8Γ€^8πι• ϋ^ΙηΜίΛηβη Ιοοπηοοι, 
Μςιιο Ιιοιηίιιοιη, 6ΐα8ά6ΐιι 86(»ιιη Ι60Ι60Μ9 Γοι$86, χαΟυ«8χύψαμ8ν, συναίνβται', χα\ σύμφι^φοι αύτω 
ικρί τούτου γχνόμβνοι, δ χα\ μβλλον τχθαύμαχα - 
κροχ(χ6μιχβ γάρ ήμΧν τάς χρήσβκς» ού ψβύσομαι, 
«βλ τβυ Αγίΐύν χα\ Ιγχρίτων 8ΐναι ταύτας Πατέρων 
Αιηφηνάμ8(^* ού μ^ν, 8ΐς τ^ ΥΙδν μίνον δηλουν 
Αναφέρκσθαι τ^ Τρισάγιον ύμνον τ&ς χρήσικ» 6υν• 
ηνίσαμβν * χα\ τδν τρισμαχάριστον βέ ΐΗκριΑρχην 
τής Αγίας Χρίστου τοδ β<οδήμών 4κ^λβοις»*Ιο>4ν- 
νην (1) τ^ 08ΐύτατον χα\ τ^ του ββου Μρωιοο^^ 
τής αύτζς αύτφ γιγενησθαιο εννοίας• τούτου γα 
Ινιχιν γΙγρ«φ8ν αύτίν άποφήνασΟα^. ΑβΙν ο3ν φ40ΐ|« 
μ8ν τ& ΐϊ•ρ\ τούτων ΑρΙδηλα χαταστήσαι τ|| Οοοτι• 
μήτφ υμών Αγιύτητι» χα\ (κως γνώμης Ιχομ<ν, του 
μηβΙν άγνοήοαι^ τίδν ήμιτίρων. Τούτο γ4ρ ήμϊν 6886ΠΙ, Ιιοβςυβ ίη 08η8α 6886 υΐ 80810 Ιΐ86 Ιη γ6 ο φίλον χα\ σύνηΟις. 

ιιιβρίβΐη οροΓΟΰπΐ. Οα8πιο5Γ6ηι οροΓ» ρΓβΐινίιι άοιίαιοϋ, οΐ οοίοικίϊβ ρΓορΙβΓ Οβαηι 88η6ΐΙ1«ΐΙ Ιο» 

ΙίΦο ρ€Γ5ρ€€ΐ8 ΟβΓοη!, ηοο, ςυί(Ι 8^ηϋ8ΐ|ΐ08, ηοοίΓΟΓοοι ηηΐ8ρίιιιη Ι^οπίβΙ* Μ ςαίρρο οοΐΐΐιΐοαι 

ηθΙΐ18 081 8€ Γ8ΙΒίΓΐ8Γ6• 

ΤΑΚΙ/ϋ Ι.ΕΟΤΙΟΝΕ& 
< Ε(ϋ(. αίτα|<λφοΟ« ^ &ΐ€« Β6|• % ^Μ. σύνναιοι. • Μ88. γ<νέοθαι. ' ^. 9 άγνοβΤν. 

ΝΟΤΛδ. 
(Ι)/•«ιΐΜαι. ΤβΙιηΙβ €ΐΐΓθηοΤθ{ΐ6» ΑηηοΗοιη ΟΜΙΗ Λίία<»«, ςοΛοο τβΛΙβ οΛβ ωη^«^ Τΐΐ6θρΙι&η{8 46800601 Ιιαηο 30 οηηοο Εΰείοοίβ Ηί«^ 
Τ080ΐΥηιΙΐ80» ρΠίίθΙ|86• 61 1804610 19 Ιιβοηίβ 
ΐ88ηη οΙ>ϋ886 Ι68ΐ8η1υτ. Ιρ86 68Ι« αυβηι ΤΙΐ6ορΗ8- 
η68 61(1601 1•6θηΙ οΙ) ΙιβΠιιπ) 886Η8 ιηΐ9βίοΙ1)υ8 ίη- 

«ΙίΟΐΟαΐ, 8η8ΐΙΐ6ηΐ8 ΐϋχίβδβ ΓβΓοΠ. Ι>6β]ΐΙ8 80664^8- 

80Γ6 (1Ί€6ηΐ!ΐ8 ίη οί)86Γν8ΐΊοηίΙ)υ8 8ΐ) τίΐοηι ηο$ΐΓί 
οηοΐοΗβ. 403ΗΩ68 Ιιίο (ϋοίΐυΓ Ρ3ΐη8ΓθΙια της άγέας 
Χρίστου του βίου ^^μών τιΑ^ως, 8αηαα! €ίηί$Ιί Ρή 1601 ταΙβθ8ί{ηϋΐ60ΐυΓ8βιτ8θΐ8 86<|θΙοηΙ)ΐΐ8 : τ. %τ. 
8ορ1ΐΓοηΙιΐ8 6ρί8ΐοΐ8ΐο 801101 Οΐΐ δοΓ^ΐαοι €Ρ. ςη8Β 

1€016 68ΐ ίο VI 8|ηο<1ο, 8θΙ. Ιί, ^00 ΟΙΟβΟ ΐη8€ΓΙ- 
ρ8ΐΐ : Σωφρόνιος άχρβΤος δούλος της αγίας Χρίστου 
τοδ βίου ήμων «ίλβως, 5ορ^οιΗ«< »€ννη$ ίηιιΐί/ί• 
$αη€ΐ(Β €ίιή$ιΐ ϋβΐ ηοϋή πνί(α(ίι. ΡΙηΐ'α ηοη 8ϋ(!ο, 
ηβ ΓβΜΐ ιο&ΐ8(ί$$1ηΐ8<η ,νβΠβ (•οηϊρΓθΙ)8Γ0 νΙ(1ο8Γ. β ΙΛ ΗΏΙΝΟ ΤΗΙδΑΟΙΟ ΕΡΙΒΤΟΙΑ. 26 λ^ γιν<|ΐινΜ «ρέ«οντ<, ^6«^ΤΜ τνιγχ4νο\)βι• 
#ΐ|«1 γά^ ^ Μ^ΓρΑφΙ), 8νι ιΉγαγβν 6 Βώς ικάντα 
«4 ζ6« ιφ^ ^ ΆΜμ «οι^ ίβιΝ «Ι χαλέσιι αύ- 
«Α. ΚαΙ «βν λ Αν ΙχΑιην «ύτφ *ΑΜμ« ψυχήν 
(»ΜΜ, «ιννο βνο|ΐα α0«9• » Όρώ|αν οδν ονόματα 
χΜ^ονΜ •1Ι•ς έξ Μοης^ «αΙ Μματα Ι«ι«ιΟέμ<να 
χΜρ(ζονΜ ύ«όβ«ααιν Ιξ δ^Ρ^νΑφίως» χα\ 5ρον δέ 
μΙ ν<μ•υ( τ(9<ντα(, %α\ μΙχ^ ννν ι^χρατηχότας. 
Ο&τ^ ψτ^μΧ Ι^ντιχΔς, Αΐ60Χβχαλύφθαι τφ *ΗβαΤ^ έχ 
•ηά Ιι4 «ών Σ«ραφ\μ, χα\ διά του Τριβαγίου Ομνσ^, 
«Ιρ» μ£βν τ^σΜΒόβταιον θ•4τητΑ τι χα\ χυριότητα^ 
Ας Ιιά τίνος Α^0μητιχ9|ς ΙχφαντΜρίας. Διλ %1 γάρ 
•6 Ας• ή «τρΑχιςι ή μ»ριά«(ς« τ6 "Α^τίΟζ ΰ|)^νηααν ; 
Χ2λ ^ τ( μ<) Ας« 4 τρ\ς, ή τβτρΑχις, ^ μσριάχΐς, ρ»ϋοηΜ, ςιι« βοη^ηιοηϋ ηΐΐοηβ •§8!(ηιιιΐαΓ, «βτ* 
ϋηΙηίΑ €8$6• ΑΙΐ ςοΙρρβ δοΗρίοη ; ι ΑιΜαιΙΐ Οο- 
ιηΐηαβ οιηηία ιοΙβίΜΐΐΙι ι4 Α<Ι«ιιΐ• ιι( νΙ<Ι«ί€ΐ« ΐ|ΐιΙ<Ι 
νθ€ΑΤ6ΐ Μ : €Ι ΟΒΟΟβ φοο^Μΐιςοβ ΤΟ€•νΙΐ Ιρίθ «βΙ• 
ΠΒ&ιη νίτβηΐβαι» Ικ>6 θ»1 οοομο €]ο$*• ι ΤΜβηΐΜ 
11•ςοβ νοο&ΐ^βΐ•^ 9» 8ρβ€{«ιιι ι ιρβοΐβ 4Ι$ΐ1»|ΐιιιιΐ, 
ηιηαηΐφίο ΙηροιΙϋι οοπιίη• ςο» Ιΐ7ρο•(ι$Ιιιι «Ιτ 
βΐίι Ιΐ](ρο»ΐΜΐ •6€6πΐληΐ, 10 (Ιβσιοηι ι^οΙμ Ιβ|68• 
ςυβ «ΐιίαΐΜ 6ΐΙιιηηυαι νΙ|^€ηΐ€•• Αά Ιιαηο ροπΌ 
πιθ(!ααι ιΙβΟηίΐβ ρΓοηυοΓιο, Οβυιη ρ€Γ 8€Γΐρ1ιίηι ίο 
ρ<3Γ ΤΗ88βίοη 1ΐ7ΐηοαιη νηλίη Ιη ΐτΙΙκιβ 1ΐ7ροϋΜΐ« 
Ιμι• (ϋτΐηΐΐλίβοι .•ε άοιηίο«ϋοιΐ6αι , ΐαηςοΑοι ρ«Γ 
λΗΐΗιηβϋαιιη (|αιηιά«ιιι (ΐ6€ΐιη(ίοιΐ6ΐιι , Ι&αΙ» Γβ• 
νβΐΜββ. ϋΛΤ βηίαι ηοη Μι, •οΙ ςυιΐβΓ, «υΐ ιβχοΜί- τ5. Κύριος Χα€6αώβ' χΛ^ς ό ^ϋρατ^ «αΐ ή χνί Β ιΐ^^ τοοβαι Ιηηο 5αιΐ(<«β €β€ΐη6τυηΐ? ςυΐά Ιΐ^ηι «η( 1^ξί\ςαϋτ4Λ* τλ ΣιραφΙμ Ιξιφώνηναν; Αλλλ 
τ6 μλν Άγιος τρί^, άγ^^9 ^Τ^ζ* άρος• 1ε6 ^ ^^ 
μιος μονα<ιχ6ς; ^Η ββιχνένβα τριΤς μίν χάς &γ(ας 
^«ΜνΙηις* μ(ΛΨ II χυριότητα τ£Ι>ν τρι&ν, ΐ€α\ μίαν 
έρχ)|ν χΑ Μξοιν« οΜαΊ %$ χα\ θι^τα, χα\ Ινα τ&ς 
τρ«2ς «Ιναι %Λψ &γΐ5ν* &γι§ν μίν ν^ Βατέρα, 
Ιγιον τ^ Υϋν, &γιον 16 ΙΙν«^{μα τ^ λγιον * Αλλ*1να 
Ιρον, ο6 τριΐς αγίους * χα\ Ινα Κ^ριον, οΟ τρβίς 
χνρίοιις• ΑΙ μίν γάρ τρκΙ^ ύιοοοτάβικς, Μς χα\ Θι^ 
μΙ βο^« Αλλ* οίς λγιος ΒΛς^ χα\ ο6 τροίς 0«ο{• 
Ιγκς» &Γ•ο;• Ιγιος, Αλλ* •Γς Αγιος, χα\ οΰ τρ€ΐς 
^^ * Κΰριος χα\ Κύριος «α\ Κύριος, Αλλ' βΐς Κύ« 
ρΜς, χολ ο6 τρ€{ς χύριοι. Αώ χα\ έ«ήγαγ€* ΟΙι^ρης €81, οητ ηοο Μ•, «αΐ Ιογ, «υΐ ΐ|«Αΐβτ« οοΐ Ηίχοοη• 
ϋο•• 1ι«ο νβτίΜΐ : ΒύΜΐηΜ$ Ξα^βοίΗ^ ρ/«ιΗ <«»Ι Μΐϋ 
βΙ ΐβτΓβ §1•ήα €]η$ \ ρΓοηαηΓίΑπιηΐ, νοηιίΑ νο€6ΐη 
5ΛΜ€ίη$ 16Γ, τοοιίΗΐΙαιη ιιΐΚιη ΟοηίΛία κιηβΐ <1αιι- 
ΐ•χ»1 8θΓΑρ1ιίιη 6Χ€ΐ8ΐηιπιο(? Αηηοη αΐ ο«ΐβηΑβ- 
ΓοηΙ ΙΤ08 ςυίαβιη Μβο 88ηο(ι$ Ιΐ]Γρο8ΐ8868, αηοη 
νότο ΐΓίαηι «ΙοηΙηιϋοηβιη, νοοιη ΙιηρβτΙαοΒ, ^Ιό^ 
τΙ•ιη ιιηιιιι, 6886ΐιύλΐηςα6 οι Μΐοΐβαι, ίο ιιηαπι 
ΙΜ8 11188 €886 88η€ΐοπι Οοϋοι ; 88α6ΐοηι ηΐιηΐηιηι 

Ρ81Γ6ΠΙ, 88001001 . ΡΙΠθ8», 88001088 δρίΠίΟΟΙ 880« 

οίοηι : αααιη ηΙΙιΠοηιΙοοο βοοοίοη, ηοη ΙΓ68; αηυαι 
ΟοηιΙηοιη, ηοη Ιγοο ιΙοπιΙηθ8. Ν8πι Ιγ€8 1ΐ7ρθ8ΐ88€8^ 

Ι)€υ8 €1 0608 €1 Οθ08 801)1; ΟβΙΟηίΠΙ 0008 Ι)€08, όοέρ^Ητός »βΙ ή τί τί^ς ^όξι^ς €Του^ χα\ ούχ, αϋ-- ^ οΐ ηοη (Γ€8 άΠ. Ιΐβπι 88ηοΐα8, 88η€(υ$, 88ηοΐο$, 80(1 ΤΜΤ• *Η μίν οζν Μιης, ήτοι ο6ο(α, «ρια^ιχως Ιξ 
•ιΰΐονται, Α^φ4τως |ν τριβΐ γνωριζομένη ^ιβοοτΑ• 
βίοι, χα\ αΐ τρβίς ύκοοτΑα8ΐς 8ΐς μ(αν ούσίαν, ήτοι 
•βιΑηιτα, Ινοδνταί τ8 χα\ οννάιτεονναι. Κα\ ή μλν 
Ιούνης, τριοΒιχΑς &γιά(8ται χαΐ βοξάζιται, Αγιος, 
ΑγιοΓ, ά.Τ*θζ" ^^ ^ ^Ρ^ 6ι»οτΑθ8κς μοναδιχως 
<0ςΒλ8γουνΜΐ,Μ/>ιοςΖ^ιΜιώ49-4ΐ;^ι{ριΐ0^ ουρανός 
*βΙ 4 7^ της ^ζψ: αύτον. ΕΓς γΑρ θβδς Ιν τρισ\ν 
6«οοτΑ«8θ«, χα\ τΑ τρία Ιν, ήτοι μία φύσις, οΟχ ύπό- 
βταβις μία * ο6χ έχΑοτη 61 τΰν ύτϊοοτΑαΕων τρισσως 
ΙοξολογοΙται χα\ ΑγιΑ{8ται, Ή μΙν γάρ θιύτης, τριΑς 
ύ«ΜτΑ^•«8ν ο5«α, οίχιίως χα\ κροοηχόντως τριαβι• 
χΰς ΑγιΑζβται* άγιος ύ Πατήρ, άρος 6 Υ16ς, άγίοτ 
τ^ Πνβνμα τ6 Αγιον, Κύριος ϊαβαώθ. Είς γΑρ τΑ 0008 8800108, €ΐ οοη ΙΓ08 88ηοι{ : ΟοηΙηοο οι ΙΚη 
πι1ηυ8 €1 Οοιηίηο8; 80(1 οηυ8 Οοπιΐηυβ, οΐ ηοο Ιίοο 
ιΙοαιΙηΙ• ΙάοΪΓΟΟ 8θ|[)]οοιιΙ : Ρί«χΙ ΐΜηΐ ϋΜ «< ϋττα 
ρ/οΗβ ΙΜ^ ηοη μπιοι. Αο .(Ιοϋ88 ςοίϋβπι, ϋοο €81 
€88θηΐΐ8, ΐΓΐηο 6Χ|ΐ1ίθ8ΐθΓ, αΐ ςο8Β Ιη ΐΗ5θ8 Ιιχρο- 
8ΐ88ίΙ)08 8ΐ)8ςα€ (ϋ?ί8ΐοοο 8{ηο808ΐθΓ : 80 ηΐΓβυιη 
ΙΓ08 1ιγρο8(88θ8 Ιπ οηο €88€ηΐ!8, 0611810 βοΗΊοοΙ, 
οηΊοηίοΓ 80 οοροΙοηίοΓ : 8!θ(|θ€ (ϋτίοίΐ88 ΙγΊοο 68η- 

οΓΐβΟΟίΟΓ 6ΐ {ΙοήβΟΟίΟΓ, Ι8ΙΙ^ΙΚ8, ΜΜϋίΛΜψ 1006/08, 

80 ΙΓ€8 ρ6ΓΜη« οηο Ιοηίοπι ||1θΓΐ8 οοΙοϋπηίοΓ, 
Ι)οιιιΙοιΐ8 &ι^οοιλ : ρίβηί »ηηΐ 0Μ €ί ϋττα ρίοήα 
φ$. 1}ηο8 ςηίρρο Οβοβ 681 Ιο' Ιγ!Ι)08 ροηοηίβ, οΐ 
ΙΓ08 αηοηι ; Ιιοο οοΐ αηι η8ΐαΓ8, ηοη οηο ροΓλοηβ• 
Νοη οοΐοηι ςοβςαο ροΓβοηο ΐΗρΓιοί Γοροΐίΐίοηβ τρία Μς χλ χαλ Κύριος. ΈχΑοτη βΙ των δποοτΑσβων ο 88ηοΐΙβθ8ΐοΓ 61 οοΙοΙιηίοΓ. 06ίΐ89 οίβηίη, οοη ιγ68 ψ!Λ οδοα ύιι6οταοις, χα\ ού τρεις, τίνος Ινχχ8ν τρ\ς β 
έγιαοΟήβοται, χαλ ούχ Αιηιξ, ή βΐ^, ή ΤΕτρΑχις, ή 
μνριΑχκ; ^ Τ^ ΙχΑοτη των τής 0€ύτητος ύποοτΑ• 
«Μίν, ΤριΑν* οΟτίΑ γΑρ Αν ΙννΑς Ισται ή Οβύτης, χαλ 
9ύ ΤριΑς. ΑιΑ ο{ γΑρ μ^ ΙιοΑγιον, ή τιτρΑγιον, ή 
μυριΑγιον δμνον Βμνηβαν, ΑλλΑ τριοΑγιον, χατΑ τ^ν 
τ^ όνοστΑβΟΜν Αρι•μύν; *Ό9ΐ«ρ^ γΑρ τ^ Πατέρα 
Μβ^ααίν .φβιμον, χα\ τ^ ΤΙ^ (Μοταοιν, χα\ τ6 
Πνβΰμαι τ& Αγιον ύηύηαοιν, χα\ τήν 08ύτΐ)τα, ήτοι 
ο6βίαν τριουηύστατον, ώς τΑς τρβίς ιηριέχουσαν 1ΐ7Ρ08ΐ8868 οοηιρΙοοΙοΙοΓ , ρΓορΗο ΟθηΤ6ηΙβηΐί<|06 

ΓΟΐΙΟΟΟ ΙΟΓ 8811018 ρΤΤΜϋΟ&ΙΟΓ, 801Ι£/«• ΡβΙΟΓ, 40η- 

6(118 ΡϋΙθ8, «βιΐ6(ΐί• 8ρΊΓΐΙα9 88ηοΐα8, Οοηίίηηέ ϋ€η$ 
βα^αοίΗ ; οοπι Ι>»ο ιγιο οι Οβοβ, οΐ ΟοπιΙηοβ υοαβ 
«Ιοί. 0θ3^ι1)6ΐ 80160, οοη 008 ροΓδοηο 811, ηοη 
ΙΓ68, οοΓ Ι8η<ΐ6αι ΐοτ 88ηοΐ8 ρπΒάί88ΐ)ϋθΓ, 80 ηοη 

860161, 801 Μ8, 8ΙΗ (|0816Γ• 801 ΠίΠΠοβΐ ΝΟΠ ΟΟίΟΙ 

ςοκΙίΐΜΐ (Ιοίΐοϋο ροΓΟοηο ΤΗηίΐ88 681. Ν8πι 8<ί Ιιαοο 
ηοϋοηι ηοτ€οηΙΐ88 ίοτβΐ ΑοΐΜ, ηοη ΤΗηίΐαβ. £ο« 
ΟΟΓ οηίπι Αοη 1)18, ηοη Ιογ, ηοη ^οοΐΟΓ, 8ηΙ ηΙΙΙΙοο * Οοη. η, 19. * Ι88. νι, 3. 

νΛΕΙ£ ιεετΐ0ΝΕ8. 

'ΕϋΙ•τρ8?ς• ^ΟοηΙαΙί 1ΐ8ηο ρ8Γΐοπιοππι ρνοΗχο ΓΓ8|;(ηοηΐο ({υοά Γβροη ιη Κβ^. Μ51• η 8. Ι0ΑΝΝΙ5 ΟΑΜΑδΟΕΝΙ » 

βίηοίοπι >€0ΐη6ΓαηΙ ^ 86(1 Ι6Γ 8Αΐΐ€ΐυιιι , <6ΰυη(!υιη Α ύποστ&σικ • χβΛ οΟτ» Άν ίϊαχίρα χρίΦίπόατατο^ « ρβηοΜΓαηι ηιπΜΓυπιΤ Οαβηιχίηαο^υιη βηίαι Ρα- 
ΐΓβηι ρϋηοηζία ιΐίοίιηοβ, βΐ Ρίΐίυιη ρβΓβοηααι» 61 
δρίΠιαιη Μοοίυιη ρ6ηοη>ηι, (ΙβίΐΑΐβπι ςυοςαβ« ητβ 
ββΜπϋϋη/ ΐβΓ8υΙ)»ΐΑ0ΐβπι, υΐροιβ ΐΓββ Ιΐχρ08ΐ28€β 
€οηιρ1β€ΐβηΐβιο, •€ ηβςαβ ΡαΐΓβιη Ιιι ΐΗρϋοί ρβΓ- 
8θηι 8υΙ)8ί8ΐ6ηΐ€ΐη, ηβο Ηβπι Ρίϋαιη €ΐ 8ρΙηΐαιη 

8»ΙΙ€ΐσΐΙΙ <1ί06Γ« ί&8 681 : 816 066 0119101 ρ6Γ$0η8Π1 
ΙβΓ 88061801 ()ί66Γ6 1Ι66(. Οϋίπ ροΐΐοβ 88η6ΐθΐη Ρ8- 

ΐτϋπ», 88061001 ΡΗίυαι, 8806ΐααι 488 δρ^Ηιαιη 88η* 

6ΐαΠ1 : 86 16Γ 88061801 <ΐ6ΐΐ8ΐ6ηΐ ΙΓ68 ρ6Γ80η88 8ΠΙ- ο6τ« -Λν ΤΙ&ν τρισυπ03τα<ονι ίΛτ• τ^ Πνιυμα τ^ *γιον 
τριαυπόστατον, βΙιαΤν θβμιτ&ν, ^δτως ούβλ τρισάγιον 
μίαν των ύτβοβτάβιων• άλλ' &γιον τ6ν Πατέρα, &γιον 
τ6ν ΥΕ6ν, Εγιον τ6 Πνεύμα τ6 4γιον, τρισάγιον €έ τήν 
τρισυπβστατον θεότητα. ΕΙ οδν μή των τριών ύιβο- 
στάσεών έστιν σημαντικές 6 Τρισάγιβ^ δμνος, ΰμνή- 
σωμ«ν δΙς τ^ άγιος^ χλ\ έπαγάγωμεν τδ. Κύριος 
Σαββαώθ • άλλ' οΟ θέμις, ούΓοδτω τά Σεραφ\μ Ομνη- 
σαν. Μή σοφισώμίθα ιηριττά, μηΛ τών 2•ραφ\μ 
σοφότεροι εΤναι Μξωμεν. ρΐ6646ηΐ60ΐ• 0αο6ΐΓ68 81 (Γβ$ ρβΓ8οη88 000 !η(1ΐ68ΐ Τπ88)ΐ;ίυ8 ίι^αιηοβ, \)16 <Ιαηΐ8Χ8ΐ, ιση^^ιιε, ΰβοαπιοβ» 
8ΐς«ο 118 801)066180108, 1>οπιΙιι«ε 3αΒαοΐΙι. Αΐ \ά οοιι ϋϋβΙ, 066 ίΐα 56Γ8ρΙιΙοι 666ΐη6Γθοΐ• Νβ 8ΐπιιΐ8 

88ρΐ6ηΐ68 Οίαΐΐόαΐ, 066 δ6Γ8ρΐΗαΐ (Ιθ6ΐΙθΓ68 ΟθΙ)ί8 6886 τί(ΐ68αιαΓ• 

5. Οαο<1 8ί 060 ρίβηΐ Ρ8(γ68, ςΟΟΓοαι 86Γαιο τίοι Β γ*• Ει βΐ λέγοιεν οΐ θεοφόροι ^ Πατέρες, ών ν^μοςΐ 
Ι6|;ΐ8 1ΐ8ΐ>6ΐ, <ϋ680ΐ, 86Γ8ρ1ιιηι ΡΙΗοιη 66ΐ6ΐ)Γ8θ()θ δ λ^γο;, δτι τδν Τ16ν ύμνουντά φασιν, άγζος^ αρος^ 6ΐ80ΜΐΓ6, εαιι^ΐαι, ίαηΰίΜ, $αη€ΐα» ; 8ΐ (|0ΐ(ΐ60ΐ (ΙΊχΙβ- 

860( 68 ΠϋοΟΙ (Ιθηΐ8Χ8ΐ 6806Γ6, 808ρΐ68Γΐ Π66Γ61. 
ά» 8θΙθ (|Ο0ΙΙΟ6 ΡίϋΟ Τη88|[ΙθΟΙ Ιΐ5αΐΟΟΦ Γ66ί(8ΐ001 ^ 
6886. Οοαΐ 80(601 ΡΊΓΐΙί8 066 8 Ρ8ΐΓ6, 066 8 ΒρίΗΐΟ , άγινς• εΐ μ^ν Ιφησαν^ δτι τδν ΤΛν^ μονομερώς 
δμνουν, είχεν Λν ύποψίαν, χα\*8ΐς τ^ ΥΛν μδνον 
είρησθαι τ^ Τρισάγιον Ομνον• Ε( βέ Αχώριστος 6 
Υ16ς του Πατρδς, χα\ του Πνεύματος, αχώριστος χαΐ 880610 86Ρ8Γ8Η ςυ68(, ρΓθί66(ο 066 11701008 6(Ι80Ι ^ 6 Ομνος. ΣυμπροσκυνεΙται γάρ τψ Πανρ\ χα\ τφ «ϋνΙ(1ί ρθΐ68(. υ08 60101 60Π1 Ρ8ΐΓ6 6Ι δρίΠίΟ 880610 
ΡΙΓίΟε 180(1810Γ 86 |;ΙθΠβ68ΐαΓ• Αΐ Υ6Γ0 ΙΟΟΙ (16 8θ1θ 

ΡίΙίο Ιιγαιηοοι ϋίοΙ 6θθ66(ϋοιθ8, ϋοηι 68 ςο» 6]θ8 

ρβΓ80η801 ΐΐ68ί|[080Ι, 68η!αΐ08 : ς08ΐ!8 800( Ι8(8, 

06ΐ ΡιΓιυε, Υ6γ5οοι, Πβί 88ρΊ60ΐΐ8 61 τίτίοε, 6χ Ρ8- 

ΙΓ6 08108, Ι068Γ08Ι08, 68Γ06 6ΓΟ6Ί0ζη8, Τ68Ι1Γ§608, 
ίο 6€Ρ108 86αθ<ΐ6θε, 860608 Άά (Ι6Χ16Γ801 Ρ8ΐΠ8, 6Ι 
8Γΐ8 1(1 0600$. Οθ6αΐ8(1αΐΟ<]ΐΙ10 Ι^^ΚοΓ Ιΐ966 008αΐ ρ6Γ- Πνεύματι 6 ΥΙ^, χα\ συννμνεΤται χα\ συνβοξάζεται. 
Τότε βέ εΙς τδν ΥΚ>ν μόνον φαμίν τ6ν δμνον λέγε- 
σθαι, 5τε τ& ένδειχτιχά τ^^ς ύχοστάσεως αΟτου λέγο- 
μεν * οίον ό Υ16ς του Θεού, δ Λόγος, ή σοφία του 
Θεού, χα\ ή βύναμις, δ έχ Πατρός γεννηθείς, δ σαρ« 
χωθείς, δ σταυρωθείς σαρχ\, δ &ναστάς, δ &νελθών εΙς 
ουρανούς, δ καθήμενος Ιν δεζι^ του Πατρ^, χα\ τά 
τοιαυτρι/ύσιτερ οδν ταύτα ενδεικτικά τής μιδς ύπο- 800810 {Ο(1ίθ8η1, 066 8ΐΐ6Η ρΐΌΓ808 ρ6Γ8θο», 80ΐ Ο στάσεως, χα\ ουδαμώς ύφ* (τέρας ύιτοστάσεως, ή ' 

Ιπ\ του κοινού της θεότητος χώραν Εχει^ οδτω χα\ δ 
Τρισάγιος Ομνος ενδεικτική ών τών τριών υποστά- 
σεων, 1π\ μι9ς τών υποστάσεων χώραν οδκ Ιχει. 
"Όσπερ γάρ έκάστην ύπόστασιν της άνθρωπότητος 
άνθρωχον λέγομεν, φαμίν δλ τήν πολλοίς ανθρώπους 
περιέχουσαν πόλιν, πολυάνθρωπον, ού δυνάμεθα δέ 
εΙπεΙν Ικαστον άνθρωπον πολυάνθρωπον,^οΟτω χα\ 
ΙπΙ του Τρισάγιου, (χάστην τών υποστάσεων άγιον 
λέγομεν, Τρισάγιον δΙ, τ^ τρισυπόστατον θεότητα* 
μίαν δέ τών υποστάσεων Τρισάγιον, εΙτιεΤν ο6 δυνά- 
μεθα. Κα\ ώσπερ άριθμουντες. Ινα χα\ Ινα χα\ Ινα 
λέγομεν, χα\ ού δυνάμεθα Ιφ* έκαστου λέγειν τρισ- 
άριθμον, οΟτω κα\ έπ\ του Τρισάγιου * χα\ ώσπερ 
φέγγος χα\ φέγγος χα\ φέγγος λέγομεν, κα\ συν- 
άφαντες δέ, τριφεγγές σέλας φαμίν, ού λέγομεν βλ 
Ιχαστον τριφεγγίς , ο5τω χα\ &π\ του Τρισαγ(ου. 
Πάντα μίν οδν ένιαίως κα\ απλώς καΙ απολύτως τά 
Ιφ* δλης της θεότητος λεγόμενα, χα\ έφ' Ικάττης τών 
ύποστάσεοιν λέγονται. Ό δΐ τρ\ς άριθμ6ς έπΙ της 
άγιας Τριάδος, τών τριών υποστάσεων έστιν δηλωτι- 
κός. Κα).ώς γάρ {φη κα\ λ{αν καιρΕως δ θεοφόρος 
Έπιφάνιος, δτι Διά τ£ μή δΙς, ή τετράκις τ6, άγιος^ 
λέγει τά Σεραφ\μ, άλλα τρ\ς, εΐ μ)) δτι τδν τών 
τριών υποστάσεων άριθμδν καταμηνύουσιν, εΙς μιαν 
θεότητα τε κα\ κυριότητα ένούμενον ; άΐ'ίος ό Β^ός 6<ί80ΐ 6θαιηιοηί <ΐ6ίΐ8ΐΙ βοονοοίοοΐ, Ιια «ι Τπ8Β§ίθ8 

ΙίγΟΙΟΟβ, ς080(1θςθΙ<ΐ601 (Γ68 ρ6Γ50088 Ιθ(1ί68(, οοΐ 

ιΙοοΐ8Χ8( ρβίεοο» οοςαεςηεοι €θπ?6θ1(. Νβοι, 8ΐ6θΙ 
ΐ|080ΐΓιΙ>6ΐ 1ιοπΐ8θί(8ΐί8 Ιιγρο8ΐ88ΐρι Ιιοοιίοοοι 8ρρ6ΐ- 
Ιεηιοε ; 8Ηϋη(ΐ6 νβΓΟ 6ίνίΐ8ΐ6ΐο φίΛ οιοΐΐοε Ιιοοιίοοε 
6θο(Ιθ68ΐ, πολυάνθρωπον; *κ1 681, Ιιοο|Ιοϋ>θ8 Γγ6- 
({061116111, ¥0681008, 000 801601 ςοβοινίε Ιιοοιίοοοι 
πολυάνθρωπων : 61 $ί60ΐ οοοι6Γ80ι1ο 6ΐ οοοοι ώ'βΗ 

1008, 060 (16 000<Ι00ς06 16Π1001 000Ι6ΠΙ0Ι |1166Γ6 

Ρ0880Π108, 1ΐ8 θΐ 1ο Ιι^ιοοο ΤΗ88§1ο, ςοοοιίίΐιοί 

ρ6Γ5008ηΐ Μηααηΐ (ΙίΰίοΐΟβ, 16Γ 8806ΐ801 11601 ιΐ6ΐ• 
181601, ς08Β (Γ68 ρ6Γ80088 600ΐρΐ66(ΙΙθΓ : 00801 80• 
1601 Ρ6Γ8008Π1 Ι6Γ 88061801 (1Ί66Γ6 ΠΐΙΟίΟΙβ ρ088α- 

ιηοΒ. Αο Γοηοηι ▼6ΐαι1 1ο66αι, 61 1θ66αι, βΐ 1θ66αι 
(ϋΰίοιοε, Μ$ςυ6 ίοΐ6Γ 86 6θροΐ8ΐί9, ιΗΙοοίιΙοΒΐ 8ρΐ6α- 

<ΙθΓ6ΐη <1ί6ΐθΙΟ&, 000 801610 ΐΓϋθ6ί<ΐ801 00801<10801- 

ςο6 1οο6ηι : 8*16 ίο 1ΐ]^ηιοο ΤΓί88|;ίο. 0θ8αιοΙ>Γ6αιι 68 
οπιηί8 ςυΰ6 οπί68 άΐοΐίϋηβ, βίιηρΙίοίΐβΓ 6Κ 8ΐ>9θΙο(6 
(Ιο 10(8 (1Ίνίηίΐ8ΐ6 (ΙκυηίοΓ ; (Ιο οο3ςο8ςο6 6ΐίααι 

ρ6Γ80η8 6ηθθ:ί3ΙΐΙΟΓ. Α( ΙβΓ08Γ2θ8 ΟΟΙΠΰΓΟβ ίο 880• 
618 ΤΓίηίΐ8ΐ6 ΐΓβ9 ρ6Γ8008$ 10(11681. ΡΠΒ€ΐ8Γ6 60101 

8ε ίΜ^ 600|;ηΐ6ηΐ6Γ α <1ίνίοο £ρίρΙΐ8ΐιίο (Ιίοΐοοι 

681 : ΟοΊϋ 6808» 681, 60Γ 000 Ιΐίβ, 80( ς08ΐ6Γ 
9αη€ΐη$ ρΓ06ΐ80180ΐ $6Γ8ρΙΐίθ1, 86(1 Ι6Γ ; οίεΙ αΐ 

ιΗοαι Ρ6Γ800ΑΓ001 ίο οηεηι (11νίηίΐ8ΐ60ΐ 86 <1οοΐ(θ8- > 1<β£. οΐ θεΓοι. ^ ΈάΜ μόνος. 
1 Ββ^. 9451 Ηίο β(](1{( λεχθειη. VΑΗί^Ε Ι.Ε€Τ10ΝΕδ. 
^ Υ. Ίηΐ. Ιαηηι. 1.6|;6ΐ>8ΐ ρ6Γ 8ΐ)1)Γ6γί8ΐίοα6θΐ &ν,υΐ1ο αοο οοά. ηρθΗ• Μ ΟΕ ΗΥΜΝΟ ΤΚΙ8Α0Ι0 ΕΡΙ8Τ0Ι.Α. 30 

χι(λ Πατήρ» έξ οΐί θ«^ ^¥1δ<, χαΐ θ<^ τδ ΠνβΟμα Α Ιίοηβηι οοβυοΓιαιη ηυηαβΓυιη (ΙύοΐΑΓβηΙ (2) Τ μμ- ιλ &ρον* άρος Ισχυρός ^ Υ16ς ή (νυΐϊύστατος Θ<ου 
9ιΰ'>Λμις* άγιος άθάηηος 'ώ Πνεύμα τ6 &γιον, τ6 
ζΐ^ΛΈοΑψ^ χαΙώς φηΦίν 6 Άπέτϊολος - ι Ό νόμος του 
«νβΰματος της ζωής. ι Ούχ δτι ούχ Ι(ΐτι Θε^ ό 
ΥΙ^, ή τλ Πνιυμα τ6 &γιον, ού5* δτκ ούχ {ατιν Ισχυ- 
ρ6ς 6 Πατήρ, ή τ6 Πνιυμα τ6 &γ(ον, ού^ δτι ούχ 
Ιστϊν Α0άνατος ό Πατήρ, ή 6 Υ16ς, &λλά χαθώς ό 
Άιο^οτολος τάς υποστάσεις Μξαι βουλόμοος, φη* 
σ{ν* € *0μΙν 5έ, ιΤς θιός 6 Πατήρ, έξ Λ τά πάντα, 
Χ2\ €ΐς Κύριος ΊησρΟς Χριστός, βι* Λ τά πάντα, χα\ 
Ιν Πνεύμα άγιον, έν φ τά πάντα, » οΟτω χάνταΟθα. 
Τοΐίτο βλ χα\ Δαβιβ προανιφώνησεν ιΐπών - ι *0ν τρό- 
πον Ιπιποθβς ή £λαφος έπΙ τάς πηγάς των υδάτων, 

οδτως λπιποθ•! ή ψυχή μου πρί)ς σέ, δ Θβ^ς.ι Ίβοί) __ 

χοινώς τήν θεότητα εΙπών, έπήγαγε, χβ\ τάς ύπο- " €6Γνα5 αά 

στάσεις σημίναι βουλεμένος* ι Έδ^ψησεν ή ψυχή μου ιη6& Αΐΐ Ιβ, 

«ρ6ς τ^ Θελν τύν Ισχορόν τόν ζώντα. > Ό γάρ άε\ 

ζών, αθάνατος. ΕΙπών το(νυν, ι Έπιποθε? ή ψυχή 

μου πρ6ς α(, 6 Θε^, » έσήμανεν τήν μ{αν θεάτητα. 

Ητα εΙπών, ι ^Εδίψησεν ή ψυχή μου πρ6ς τόν θεόν 

τ^ Ισχυρά, τ^ {ώντα, ι τό τριαδιχδν των ύποστά- 

αιων Ιδειξε. ΚαΙ πάλιν έπανηλΟεν εΙς τ6 ένιαίον της 

φΰσβως' ε Πάτε ής» χα\ όγΟήσομαι τφ προσώπφ 

του βεου ; ι 

9. ΕΙ Η τις ιΓποι 8τι πολλάχις χα\ 1π\ μιας ύπο^ 
ατάβι«»ς λέγεται τ6 τριβίλβιος, χα\ τριπόθητος, χαΐ 
«ρισμαχάριστος, γινωσχέτω δτι τό τρβίς^ δτε μίν αΗ% £)ει«(5) 61Ρ216Γ, βχ ςϋο Οβυβ ΡίΠυβ, 6ΐ 1>6α< 
δρΊπΐυβ ΐλΐιείαβ : %αηαη$ [οτίΐ$ Ρίϋυβ, 06{ βιιΙμΙ- 
βίβηβ νΐηαε : ίαηαν» ΙηιιηοΓ/α/ιι δρΙιΙΙιιε 8ϋΐ€ΐιι•, 
τίνιβΓαηε , ςιΐθΐηΑ<Ιιηο(1οηι &ίΙ ΑροείοΙοβ ? ι \λι 
ερίηΐυε νΐΐ^β'.ι 484 ^^^^^ Π"0(Ι Οβυβ ηοη βίΐ ΡΊΙία•, 
&ιιΐ 8ρΐΓΐΐυ» εαηϋΐυβ ; ηβςαβ βΐΊβιη ςιιοιΙ ΓογΙΊ» ηοη 
511 Ρ«16Γ, &η( δρϊΓΐΐυε ε&ηοΐοβ ; ηβο <ΐ6ΐηυιο η«0(1 
Γβ(€Γ ΙηιιηοΓίΑΐίε ηοη είΐ, ηβο δρίΓΐΙυβ εεηΰΐυ» : 
νβπιπ), βίουΐ Αρο$ΙοΙυ£ ρ6Γ8θη2β ΙηόίοιίΓβ ουρίβηβ, 
βΊι : ι ΝοΙ)ί3 αιιίεπι υηοβ Οβυβ ΡίΐβΓ, 6Χ ^ηο 
οπιηίβ ; 61 υηιιε Ποιηίηυε Ι6ευ& ΟΙιΗ&ΐοβ, ρβΓ ςυβηι 
οιηηί2 : «Ιυπυβ δρίηίαε ββηοΐαβ, Ιη ςιιο οπιηΐβ ^ ; ι 
ίΐ3 €ϋ«ω Ιιοο Ιη Ιοοο. Ποο λυΐβαι 1>ι^?1<1 1ιί& ςυοςαβ 
τβΗ)}&. &δΐπ]χ6Γ&ΐ : < 0α6πΐΑ(!πιθ(Ιαπι (Ιββίϋοηΐ 
Γοιαββ 2(|ΐΐ3Γυπι, Κλ (ΙβεΙιΙβΓΑΐ λοίηι» 
Οβυ8 '. > Ε€£6 ροείςπλίη οοπιιηαπβ (Ιοί• 
Ι^ΐίε Υ0€Αΐ>αΙαπι &8ευπιρβΊι, αΐ ρβΓεοηεβ «ΙβΊηιΙβ ιΙ- 
{ηίΟΰ&Γβΐ, 8υΙ)]υηιίΐ : ι δίιίτίΐ »η1ηι& η)6ΐ «ϋ Οβυηι 
ίοΓίβπι, ▼ίναω • ι (ηλπι ςυί εβηιροΓ τίτίι, Ιπιπιογ• 
%»\\% βεΐ). βοηι ίϋιςοβ (ΙΙχΙΐ : < ΟβεΙιΙβηΐ «ηίηΐλ 
016& 3(1 ιβ, Πβοβ, > υηλΟΒ βχρΓΜείΐ ιΙίτπι{ΐ3(βηι. Ουιη 
«υΐβπι 8ΐιΙ>]6€ίι, < δίιΐνίΐ 3ηίηΐλ πΐ63 3(1 Οουηι Γογ- 
Ιβηι, ιτΊτυη), > ρβηοηβπισ) ΐποίΐ3ΐ6ηι ΐΜΜηηιοηείπι- 
τϋ. Αο ηίΓευαι 3ά ηη1ΐ3ΐ6πι ηΚυηα Γβ^κεδοε βεΐ, 
ι ςυ3η(Ιο τθηίεηι βΐ 3ρρ3ΓθΙ)θ 3ηΐο ΓαβΙβαι ΠβΡ• ι 
4. Ουοά εί (ΐυί• οΙ>]ίοί3ΐ (Ιβ υη3 ρβηοθ3 βχρβ ά\^\ψ 
ΙΟΓ ίβΐίΰβη, 16Γ ο1)3Γυηι, ΐβΓ 563(αιο : ηοτβΗΐ,τρεΙς, 
εοη ρβΓ (ϋρΙιΐΗοη^ααι ει, 8€Γΐ1>ΊΐηΓ« ΐ€Γη3ηυοι ρη- βιά της, 01, διφθόγγου γράφεται, τ6ν τριαδιχδν άρι- ^ ηιβηιηι 8!((ηΐα(»Γ6 : εααι 3ΐιΐβπι ρΟΓ είαιρίβχ ι« {(Ιβαι βμ&ν σημαίνει, δτε 6έ διά ψιλού του ι, τάττεται άντ\ 
του, χοΛΛάχις^ ώς φ^μλν ζρβΐς άνθρωποι, χα\ « Τρεις 
•1α%ν οΐ μαρτυρούσες, τ^ Οδωρ χα\ τ6 αίμα, χα\ τ6 
«νιΟμα, ι χα\ τρΙς διά του Ιώτα έπι^ι&ηματιχως, άντ\ 
«ου, ποΛΛώας^ 6ς φησιν ό ^Απόστολος, ι Περ\ τού• 
του τρΙς τ^ Κύριον παρεχάλεσα, » άντΙ του, ΜσΧ* 
^ά«<^.Ίστ4ον δ* δτι χα\ ΙπΙ του τριαδιχου αριθμού, 
9«αν Ιπι^|}ηματιχως λέγηται, διά του Ι&τα γράφε* 
ται• ϋΤον άπαξ, χα\ Λ^, χα\ τρίς^ χαΐ τβτράχίς^ 
χα\ Ιν τ|| συνθέσει δέ, είτε τΰν τριαδιχ&ν, εΓτε τ6ν 
«•λλά αριθμέ σημαίνει, διά τ6 Ιώτα γράφεται * 
τρΛώτυμος γάρ δ τρία Μμ^ίχα Ιχων, χα\ τριxόΰ^ι^ 
τος δ «ολυπδθητος, τρισμαηάρισχος δ πολλάχις μα- 
καριστός, τρισόΛβίος, 6 πολλάχις δλβιος. Καιταΰτα ν3ΐβΓ6 11110(1, πιηΐΐοϋα. 5ί£ (ΗϋΙαιιιε τρεΤς, ΐΓβε Ιιο- 
πιίαοε, 61 τρείς : ι Τγ68 3ηη(, ςυΙ ΐβεΐΊπιοηίοοι 
ά•ηΙ, 3ςιΐ3, 61 Β3η({υΐ9, βΐ «ρίπίοε*•» Τρ\ς, γθτο 
ρβΓ βΐηιρίβχ Ιώτα 3(1τ6γ1){3Ι116γ, ρΐΌ Μ»ί<ο/Ιη, ςοο 
ββηευ 3ΐΙ Αρο•Ιο1α< : « ΡΓορίΟΓ ^(ΚμΙ τρ\ς, 16Γ Οο- 
ιηίηυηι ΓΟ^δΥΐ•, • Ιιοο 6»1 ρΙϋη1)α» γΐ€ϋ)αι. ΙΙΙιιά 
ροΓΓό ε€ΐ6η(1ιιπι 681 ηηωοΓαηι ΐ6Γη3παπι, άύϊα ροτ 
3(ΐ¥6Γΐ>ίυαι 6ηυηΐί3ΐυΓ, ρ6Γ Ιώτα εοηΐ)! : ▼• |γ• 
86ΐηο1, 61 δΙς, Με, 61 τρ\ς, ι#γ, βΙ τετράχις φ^ϋτ : 
1η οοιΐ)ρο8ΐΐ!οη6 Ιΐβαι, §ινβ ιοπιαπηοι ιΐοηιβΓαηι, 
8ΐτο ρΙαΓβ εΐιηυΐ (ΐ6ηο(6ΐ, ρ6Γ Γωτα, εοΗΜ οΐ τριώ• 
νυμος άίοΙίυΓ ΐΓί3 ηθΗΐ1θ3 Ιΐ3ΐ>6η8, τριπόθητος, 
ΐΗβΛίηιβίΛαπιε,τρισμαχάρισος, ιηΜρΙίάΐετ *Μί«ε, 
τρισδλβιος, ηηΐίη κΜϊιιί^χε ί^Ηχ. ΟυβΒ (ΐυί(ΐ€αι Ιη * Κοηι. τι», %. 
χα, 8. * Ι €θΓ. VIII, 6. • Ρδ3ΐ. ΧΜ, «. • 1Μ(1. δ. » ί1)1<1• • Ι ^οαη. τ, 8. • 1 Οοτ. ΝΟΤ^Ε. (2) ΕρίρΙιιη, Ιη Αηοοηΐο ; €υ]υ8 τβΓίιοπιηι 86η- 
•Μΐ ιΙιιηΐ3Χ3ΐ ρΓοροευίΐ Π•π)•$€6ηυ8 ; ηβο 6»ίιιι 6πό• 
στασιν ρΓο ρ€Τ8οη3 8υπΐ6η(ΐ3Πΐ €οη€688ίΙ υη(|03ΐη 
ΕρίρίΜΐβίιιε. 

(3) 8ΛΛ€ΐΗί ϋ€Η$. Ητπιηαηι Τηδ^^ΐυπι 6Χ Ιΐ7Πΐηο 
€!ΐ6ηι^ί6θ, 860 &6Γ3ρΙ)ΐοο, ιαιι«ΐιι«, εαιίΰίηι, %αηαΗ$ 
ϋηΟΜΜΛ ίίσνε Βα^ΛοΐΗ, 61 Ιιίβ νβΓλιΊβ ρ83ΐ. χι.ι : ι$ί- 
ΜΛΛ9ΐ«α ΐΗ€α αά Οβιιοι, (οΠβηι^ τ/οαιη, οοηΟαίαπι 
6886ΐΙ1χ6πιΐ 8ηΐ6 Ι>αηΐ38€6ηηΓη ^ο5ίη& ηιοη3€&υ8, 
ϋΙ έί86ίιηιΐ8 6χ ΡΗοΐίο €0(1» ί3Λ, ΐ39ηοςα6 ίηΐ6ΓρΓ6- 
Ι 8ΙΙ0 1 1 ΐΓ3(1ίΐ3ΐη 8ίΙ)ί Ιαΐ886 3161)31 3 4υ(Ι«ο, ςυ{ 
€ΐΗΐεΐί3η3ΐη 3ΐηρΐ6χιΐ8 Α^Ιοηι 83ρί6ηΐΐ3 6ΐ τίιβ ΐ3η• ειιηΙ, €ί ΐΛαηηηΜ Μοίηίηηιη ορίτα , μιτ^μ^ α^οηά» 
ηαηάα; (οτίΛη, «Ν» ϋΐα αιπία «Τ ίη/Ιπηα ιίηΐ; /ιη- 
ηιοτίοίβΐη άεηίηνβ^ €0 ηηοά ιΐία ερι>ίΐιι €ί ο£(ίσιι^, 
Όΐηηίφί€ Μ/β ΰαηαηΐ. ΙηβαροΓ Ββηοίαιη Ιιηη€€β νί• 
ΠΙΠΙ Βίϋί η3ΓΓ3886, ώς τω μαχαρίφ ή του είοιιμένου 
μελ(ιΐδήματος δι' άποχαλύψεως έμυήθη σΰνθεσις • 
αγγέλων μέν τήν ίερολογίαν ταυτην αναμελπόντων, 
Ιχείνου δέ τήν μΰησιν πρ(λ»του 1χε?θεν έχδεξαμ^νου * 
Β€αΙο Ρτο€ΐο 6οη$ΙαηίίηοροΙίίαηο ρτοϋαϋ . ρταάηϋ 
εανηιίηη €οηιρο$αίοη€ΐΗ €χρΙίΰαΐαη [πήίε. αη^€Η% 
^ϋίάφΜ έηνίΟΜ νοΰϋ ηιοάαίβηΐίΐίΐα^ %ΙΙο οαιπιαιη 
ρπΜΟ αΙ Μ ξχροίΗίοηϋΛ ^εαπ(ηι εχ€(ν<<(^<«« 31 8. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΜΑδεΚΝΙ 32 

<»« ρβΓβοη» ρ«ΐφΐ•ιη οΙιαγιι, 1»6α(» 61 ίβϋ€θ Ιοοαηι Α μίν Ιφ*έν&ς κροσώπου» «ολυιβοθήτου χα\ πολυολ^{«υ 

χα\ ηολυμάχαρος χώραν Ιχ<ι• ΊΙ ^ βημαντκχ^ το\^ 
τριαδιχοΰ αριθμού ού δυνατόν, 1 1 μή ίΐζ* αΟτοΜ χυ- |ι§Ι>6ηΐ. Αι ?6?ο> <1ϋΐη ΐβπίλΗυιη ηοαιβπιιιι οιρηιηΐΐ» 
Βοηηίβί ά€ Ιρβοηαβί ηυιηβΓΟ ρτορΗ^ βηαηΐΙΐΓΐ ρο« 
ΙΜΙ : ▼• (Γ. ^ννμος άίοΙ ΐΜηοΗ» Ι|α1 ηοιηΐη» ιΐαο 
ηοη Ιι&Ιμι, ηβ€ «ρίχροος» ςοΙ ΐηΙ>α$ οοΙοΗ&ιιβ ρηβ• 
φΐαβ ηοη «βΐ• ΟυβΓβ €αιη ΐΗηοιηΙηβηι «Ιίαυβιη το- 
Μΐηυ8, ΙηιΙΐΓΐιιιιι• Ιρ»οπι Ιη1)α• Ι•ηΐιιπι ηοπιΐιιιϋυβ 
ίη•ΐ^ηΐπ• Ουπι λαΐβοι τρισάγιον, /^ βαηβΐιιοι (Ιί€ΐ• 
ιηίι•« ίη 8αη€ΐι ηιιΙ(ΐ6ΐη ΤπηίίλΙβ Ιθ€αιη Ιΐ8ΐ>6ΐ: 
ςυίρρβ €υιη Ιγ68 (ΙυοίαχαΙ ρ€Γ§οη8β βοιηρΙβοίηΐυΓ, 

ςΐΙλΓϋΠΙ ί]ΙΙΑΐΐΙ>6ΐ 61 88ηθ(λ 681 86 66ΐ6ΐ)Γ8ΐυΓ, ]ΐΙΓ6• 

ςιιβ 86 ρΓορΓίβ τριαάγιος Ιιτ ίαηαα ρΓ9Β(Ιί68ΐ«Γ• ¥6* 
Γΐιιη 91 (Ιβ υαα ρβηοη» 68η6Γ6ΐαΓ» 808ρΐ6&ΓΊ ςιιίβ 

Ρ0886(• 68ΐη Τ6ΐ ΙπΙ)υ8 68861)1*118, ν6ΐ 1γ{1)08 1ΐ][ρθ$ΐ8- 

8ίΙ>08 6θη8ϋΐΓ6: ςοοηιιη υίΓυσκιυβ (16 ΐ]η*ΐ€8 (ϋνΙ• 
ηί(8ΐΊ8 ρ6Γ8θη8 8886Γ6Γ6 ηβΓϋτίαιπ 61 ίωρίυηι «Μ. 
ΟαΙη ροϋιΐ8 Ικ>6 5ΐΐ6ίη)υ8 8ΐ)8απΙαπι ρΓ0Γ8υ8 6886, 
»<1 ΐΜΜίπι 6Χ (ΙίνΙηΗ8ΐΐ8 ρ6Γ8οηί8 ΤΓίββ^ίοιη Ιιχηι- 
ηυιη Γ6ί6ΓΓ6 ; οΐ ς«ί Μ8 (1ίνίηίΐ8ΐί8 ρ6Γ8οη88 8ρ6ηβ 
ύ66ΐαΐ9ΐ. Ν8ιη 8ΐ 60πιιηαηβιιι 6886ηΐί8ΐη 8{^η!Π€8Γ6ΐ, 
ά^ πη8ςη8ςα6 ρ6Γ8οη8 ρΓθηαηΐ!ΑΓβΐαΓ, £υπι 8οΐ6ΐη 
ΐηαηι ρ6Γ8008Πΐιιι ηηιηβΓαιη ^68ί|ίΐΐ6ΐ| 8ΐ) γ6 ρι-ΟΓ- 
808 Γη6ΓΗ ΙΙΙαπ^ 4165 ^^ ^^ 6ίΓ6ΓΓ6, η6 αΐίοςυί 
ιιονί68•8λη6ΐ2ΐιι 6886 Τπηίΐ8ΐ6ΐη 6ίίυΐί8ΐηυδ. 8ίφΐΙ- 
όβιη ΐ6Γη8Ηυ8 ίη 86 Ιΐ]υ1ιίρ1ΐ08ΐυ8, ηονβηαπυσι 
ηοιη6Γαιιι |{ί{;ηΙΐ• 

5. 0ΙχΙηιυ8 6αη8 ςυΐ <Ιυο ηοηιίοα 1)&]>6&1, ΙιΙηο• 
ιηίη6ηι άΐ6ΐ, 61 ςαί (Η& ηοποίο», ηβο ρΙιίΓΑ, ιΐ66 
ρΑυοίοη, Ιτίηοηαίηβιιι. ΟαΓ βΓ^ο Ι6γ Ι8ηΐαιη 82ΐη- Β ρίως του άριθμοΰ λβχΟήναι * οίον, Αδύνατον μή δύο 
ονόματα (χοντα, ύιώτνμοτ βίκιΐν, χα\ τ^ νρβ?ς 
χροι&ς μ)) Ιχοντα , τρίχροοτ• *Οταν ο()ν λέγωμιν 
τριώτνμοτ, βηλουμβν, τρ{α μόνον £χ€ΐν ονόματα όν 
τριώνυμον προσαγορ(ύομ&ν».Έ^ βέ εΓτιωμιν τρισ- 
άγϋίτ^ έπ\ μίν τί|ς &γΕας Τριάδος χώραν Ιχκι. ΤριΤς 
γ)[ρ μόνα; ΰποστάαιις Ιχο\ΜΜ(, έκαστης &γ(ας ο&της 
χα\ ύμνουμένης, οΐχβίως &ν λ8χθ€(η τρ^σάγίος. ΕΙ 
δλ 1ΐϊ\ μιΑς ύποστάαιως ^ηδκίη, ύιη>τοπάσ8ΐ τις, ^ 
ώς τρεΙς αγίας ούαίας, ή τριΐς Αγίας υποστάσεις 
χέχτηται * ών ΙχΑτερον άθέμιτόν τε χά\ άαεβές έπ\ 
μ(8ς των της θεότητοςβίηείν ύτιοβτάαείιΐν. Κα\ τούτο 
δλ φαίημεν, ώς τ^ν Τρινάγιον δμνον έχψαντοριχίν 
δντα των τριών τΐ^ς θεότητος ύποατΑαεων, Ατοΐΰον 
μι^ των της Οειότητος όποοτάσεων" Ανατιθέναι. ΕΙ 
μίν γάρ του χοινοΰ της οΰαίας εΓη ^ σημαντιχ^ς, 
Ιλίγετο &ν έφ* έχάττης των• υποστάσεων* σημαντι* 
χ&ν δΙ δντα του άριθμοΰ των τριών υποστάσεων, ούχ 
εΟχαιρον ίπ\ μιαίς α0τ6ν λέγειν, Γνα μ)) έννάγιον τΙ)ν 
άγίαν Τριάδα άποψηνωμεθα. Ό γάρ τρ\ς αριθμέ έφΐ* 
Ιαυτδν πολυπλασιαζόμενος , τΐ^ν εννέα άπογενν^ν 
αριθμόν π^φυχεν. 

ε'. ΕΓπομεν, ώςόδύοχεχτημένος ονόματα, διώνυ- 
μος λέγεται, χα\ τριώνυμός έστιν ό τρ(α Εχων Μ^ 
ματα, χα\ οΟτε πλείονα, ούτε Ιλάττονα• Τ< ο2ν τρ!• αΗ8 Ρλΐ6Γ, 8α( Ρίϋυβ, αυΐ 8ρΙηΙα8 β^ηοΐυβ άίοί- (; τον μόνον 3ΐγιος 6 Πατήρ, ή δ ΥΙ^, ή τδ Πνεδμα τ( ΙΟΓ ? ηαπκ^υίιΐ 8θΙιΐ8 Ρ8ΐ6Γ ία ΐΓίΙ)υ8 ρ6Γ8οηί8 8ΐιΙ)- 
818111, 3αΐ 8θ1α8 ΡίΠαβ, λοί εοΐυβ 8ρ1η1ιΐ8 8Αΐΐ6ΐιΐ8, 
υΐ (|υίΙί1)6ΐ Ι6Γ 88ΐιαιΐ8 ρπΒ(ϋ66ΐυΓΤ 85811 1 Ιιηο ΙηΟ- 
ηίιίββ ίηΟηίΐ6 εληοΐυβ. ΑΙ Β8η6ΐ8 ^ιτΐηίΐαβ. Ια ΙΗ- 

1Μ18 ρ6Γ80ηί8 6X81816118, ΐη6ΓΗθ 16Γ 810018 ρΓΟΟίΑΐηΐ- 

ΙΟΓ. ΰαπι ίΐ8(ΐυ6 ΤΓΐ88||[Ιυ8 1ιχηιηιΐ8 ΙΓ68 ^6Ίΐ8ϋ8 

ρ6Γ80η8# Ιθ<ϋθ6ΐ , <16 008 ρ6Γ80Ιΐα 111660(108 000 

681. Κ8ηι ^Αοίΐοηι ουαΐ6ηιαι ίο^6βιιΙΐ» ά6ίΐΑΐΙ 
»88ΐ|ί08Γ6 ϋοο ρο88υιηα8, ρη8ΐ6Γ 6886η1ί» οοίΐ&ΐ6ηι, 
β1 ρ6Γ8οη8Γυηι ΤΓίοΊΐ8ΐ6ΐο. Εηιη ?6Τ0 εΐ 4018 « 

ΟθΙ»ί8 8€ί8θίΐ6ΐθΓ , ΟΙΙΓ Ι>8ρΐίΜΟ(Ιθ ΐΓίρΠ66αΐ Ιΐη016Γ- 

8100601 Γ8είαιο8, ςαίιΐηαοι «Ιίαά Γ68ροο(ΐ6ΐ)ίιοο8, 

Ρΐβΐ 4Η0<Ι ρΓΟ ςυ8ΓΐΙ>6ΐ ρΟΤβΟΟλ 860161 ίαΐΟΙ6Γ|(8πΐΙΙ8, 
80 ΙβΓ, (|θί^ ΙΓ68 ρ6Γ80η« 8001, 000 301610 Ι6Γ ρΐΌ άγιον ή τρισυπόστατος ό Πατήρ μόνος, ή 6 ΥΙδς 
μόνος, ή μόνον τδ Πνεύμα τδ &γιον, Γν^ Ιχαστος 
λβχθείη τρισάγιος ; μή γένοιτο. ^Αλλά χαλ άπειράχις 
άτηίρως. Ί1 δ* άγίαΟεότης, ώς τρεΙς μόνας ύποστά« 
σεις Εχουσα αγίας, εΙχότως &ν ^ηΟείη τρισάγιος• 
*ύστε ούχ Ιπ\ μιας τών υποστάσεων χρή λέγειν τδν 
Τρισάγιον Ομνον, Ινδειχτιχδν υπάρχοντα τών τριών 
τής θεότητος υποστάσεων. Όρισμένον γάρ άριβμδιν 
ούχ Εστίν εΙπεΙν 1«\ τής αορίστου Οεότητος, ε! μή 
μονάδα μίν ουσίας. Τριάδα δΐ υποστάσεων. ΚΙ γάρ 
τις ημάς Εροιτο, άνΟ* δνον βειπτίζοντες, τρίτον ποιού« 
μεθα τήν χατάδυσιν, τί &ν άλλο φαίημεν, ή δτι χαΟ* 
Ιχάστην τών τής θεότητος Οποστάαεων, μίαν χατά• 
δυσιν, χα\ τρεΙς διά τ^ τρισσδν τών υποστάσεων, χα\ ^ιΐ8ΓιΙ)6ΐ ρ6Γ80Π8? 0801 οΓιοηιιΙ οον6αι ίαιαΐ6Γ8ίοο('8 Ο ού τρεΤς καταδύσεις χαΟ* Ιχάστην τών ύποστάσεω^ν; 04ΐ1ιίΙΐ60<)96 ΓοΓοηΐ, (|αο<Ι οιοοίοο ηβΓοβ 68861. Εοςυβ 
€11801 πιΓιοο6 οά υοιαιιιοαοιςοο !οιοΐ6Γβίοο6θΐ οο- 
0160 00108^6 ΐΓΪΙηιε ροΓεοοίβ ρΓοουοΐΐ8οιυ8. Εο<ΐ6αι 
010(10 81 ςο»ηΐθΓ 8 ιίοίΗβ, οοτ 1ι»6 νοχ εακΓΐιιε 16Γ 
θ8οΊΐοΓ, ηοη 1η8 »ιη ςηβίΟΓ ; ρτορ(6Γ Τηοίΐ8ΐ6αι Ιη 
4ΓίΙ»08 ρ6Γ80ηΙρ 801)8181001601 ϊά ΟοΗ, τ6Γ6 (1ιχ6γ1- 
1008. ΟοΜΜοι ΗοΊοο ηϋοηο ΤΓΐ88κίοιη Ιιγηαόαι 

46 αΟλ ρΟΤΟΟηα 6806«ΙΟ ρ0886ηΐΙΙ8Τ 810 6ΐ60ΐηΐ 008 

Ιρ80$ ιη6θ<ΐΑ068| τ6Γΐ)0Γηιη<|06 ηοείΓΟΓοηι Γ6Γγ8618- 

ϊ\θ% 0ΟΟ8ΐΙΐΗ6Γ6Οΐα8. υθ8^υ»ςηθ <Ι61181Ί8 ρ6Γ8οηο• ή οΟτω γε, Εννέα τάς καταδύσεις ΕποιούμεΟα* δπερ 
άΟέμιτον ν. Διδ χαθ* έχάστην τών καταδύσεων, τό 
δνομα μιας τών τριών υποστάσεων Ιπιλέγομεν. 
05τω χα\ έάν ΕρωτώμεΟα. τίνος χάριν τρις ^ τδ, 
αχτος, λέγεται, άλλ* ού δΙς ή τετράχις; διά τήν 
τρισυπόστατον θεότητα άληθεύοντες ψαίημεν. Πώς 
ου ν τδν Τρισάγιον Ομνον έπΙ μιας τών υποστάσεων 
εΓτΒΟΐμεν ; ψεύστας γάρ Εαυτούς χα\ παραβάτας τών 
ημετέρων συνιστάνομεν λόγων Εχάστη τών τής 
θεότη^Εος υποστάσεων, ώς φησιν ό θείος Βασίλιιος νΑΑΙιΕ Ι.ε6ΤΐσΜΕ5. 

" Ε^ίΐο ιτροσαγορευόμενον. » Ββ«. Ι τών αυτών ύποστάσίων, 06681 τής θεότητος 
^ 5ίο Μ<ε. Υοΐ. ίηΐ6ΓρΓ. μ^^ατιμμ : οΟΐΙ. αδύνατον. 4 Κ6(ϋ 2 τρίτον. ΥοΙ. ίαΙβΓρι . ι • Οαο €0(1(1. ήν. 
ί^ηιιτΜ. Μ ΗΤΜίίΟ ΤΙΙΙ9Α0Ϊ0 Κ^δΤΟΙΑ• Μ «ίς *4γ»ς« θ?ι μΙ« 6ιο^«ταβι%ι μία %ρ%<ϊ^ΐί^ς ψύ^κ 

«1^, Ιη μία ύη&^η^ης • οδ τρί^4γ«»ί 4 Π&ς, ί« 

Ι #11 |ΐΙκ 6«1βι«κ* ^ Πνιΰμα •τ& &γίον 3αι\ «αν* 

Τ^κΑγΜν βΙ ^0^ο« αΙίΐΕν χ«\ νυν Ι ν ^τντ Μχψ τών 
Ιι^ 1Ι«ιέ^ΐ0ν «6^ήχαμιν, ΐ«0 Κναφέ^ις -ε^τΟτο ΐ& 

7ν|ίν|, ^ ΙΙ| Ιίγύμιν&ν^ «φαλή " ί ΐίίν 4ιςολ&ηωγ 

Ιι γοΐΡΑ(Μν βιιχνΰιι ^ ^ν±ί|1< • 1^ Φ£»φωτ(ρον ^Οκν 

ί^^β¥ 2ΐ|«φ\|ΐ χ*\ ^ΐ}ΧοτΙ|»^ την μνηβιν, ι^Τίν τ< 

ΑφιΧβ«Α1ΐ)[Τ<ιν Ζψα^μΛ χναφ^ΰται τ&ν Τ^(9^ΐ9ν 

0|ηΑτν. Ει γέρ ιΐ^ «|ήΐ Γί^ μίν^ν τ^ι Τριβ&γι^ ' 

( ^ΒβΙ %αΙς ϋ3ρΐϋν£?ομ£ν (Ι), ΐΐροτ9έμ£νοι τφ Τρΐ9« 

|τ«γ<φ τ%ιτ 9νύρ6>ΐιν. '4λλ& μή γίνοιτ^ £^4 χαλίΐι/ν 

^•Μ Αγιιν, Ιλέφ τυχ^ντΐ 9€φ, θΐνβιτοΐ αΐ^ηώτν- 

μβ^. ^Αρ«ν &1Ι* ΙμοΟ ι^ν ΰ^νβΤΕΟν τούτον, θάνατος ΙΙϋΐϋ Ρ»ι<ΐΓ, £Ι ιιηυ» διηοΐα», £0 ί^ιιοιΐ ιιη« «41 
Ι^μο&ΐΔΐΙι : 11111 ι^ψ ι^ιιςΐ^ η^ίητΆ οϊέΜιμμ, ψύΜ 
ΐη^ (ϊγρο&ΐΐΐ^β κιηΐ ι η^η ι«Γ ιιιιαιίΐ «&! Γ»Νγ, 
ΐ|ΐιΪΑ ιιιιΙεΑ ρ«ηοπ9 ; ροΐι ϋι^νπ Ι€Τ αοΐΐυι ΡίΙ1ιιι,<|ΐι1ιι 
αΐϋ^ιιΐΗ]ΐι« ϊ>ΰηοιΐ3 ; Αοπ ιΙγπι ι«^γ λ9ΐΐ€ΐιι» δρίπΐυι 
Ιΐϋΐΐτιι, ι^τιίι ιιιιίΰΐ ρ€Γ80ϊΐ&. θβιΐΰΐϋτιιηι ΡίΐΐΓΐίΐη 
ύΐΜίηι• 5μι?1ιιιι» »λϋ€ΐιιιιι «ι ηανά^ογ» {(! ειΐ, ηιο4ΐ• 
0ΐιιηι1α& κ^ηοΙαίΏ» «χ ιαιΐ» μΓΐ^άΓ<1Ηι ιΐίΐιιιΙ αιιι 
νθ€6 μΓΟ^ΙαίϋΑΐ; οι ι^^ »3η^ιι^ιι1 ΐΙΙαιη ΰθΐΐ€ϊΑΐ, ΐ0 
ηιιΗο ρΓαι««£ οοπιιη ΙίΙϊίο ΗλΠοηιιι ίιιν€ΐΐίιιιιιι* 
ϋπ3;ιΙΐ6ϊ Ιια€ ^^ι^^^ιηι^η^^ηι βΑΐ« ςιιΙ ΐιΐ|6ηΐΚ Ιϋ* 
ιιΐι^πΐ αΓΓ0|3τιΓΐ3, βρίϊΓΐο, II ι ιΙι^ΙΙιΐΓ^ ^^|>Iι« (^ύοιΐ 
«ΙιιΜ^τη ι^Ίρα^^^^ΐΓτιπί1 ηιοϊ)€Γΐιηι ίιη^ϋΐΐ^ηΐίιιιι ^Χ-' 
ρπιοα) ϊ€ ιί ΐρίίιιηα Β^ψ^ρίύηι ι^ρι^ηϋοΓ ίοί€ΐ» 
>ύ ηινιι^Ηβηιιη ίηΐ«Η%βηιϊθΓ, ΤΓΪι»|ΐιιιη Κ^πιιιιιιιι 
Ι^η^υαιΐ) ΐίΐ^|[3βΙοίπ ρ^ιιπιΐϋΐ ι^ιι^ιπιλιπι ίιιΙΙοηιιιη 
ιυοΓΰ «κριΐΓβ&Γΰ τ£Γΐΐιΐ5 ηαιι «»1. ΕιβηΙοι &ι 1«γ «ι»* 
Παιγι Ιϊ^ωηιιιη 4^ ΓίΙΐο ΑΰΙο ^ΐ€ΐιηο«» οιτ>ιιι• ρΓΟΓ* 
ιυι ϊαΙιίΰΐΑ βιΙ ιΐΑΐ»ΐ|αιΙ»λ , ιΐ(]ΐ»£ οαιη ΜλΓΟΟίΙΙΐ 
Τ^^^α£^ο €ηΐ{ϊί Αι ΐοη^πι ■^ΐϊΐΐιηιιι, Υ^γιιιιι αΜι, υΙ 
τϋΙ ΙαΙίΐι Ιιοο ιιΐιΐΐΓρ«ιηιιι : ρ?ορίΐιτι« ΑΟΐ^ί&ιΙΙ Ι^ιι•| ι ροΐίυ;» ΐϋ^Γ* §Μ* ΛιιΓ4ίΤΑΠΐα ι&0Γΐ«ιη 1ι^α€ : ιοοη ^η'αα ήι Ιας ο11‫Ρ'ρ « Ια Κ. &4βΙ εΓ{ ΐο(νυν Ώ«^ήρ. 

^νκ^ΜνΑΜμίν, ΐ£«ν ήμιΓς προσ^ώμιν. ΚϊΙίιι βλ&ιϊ Ο 
1ϋίνΜ«Τ»€ 3Ββ^ ^μΛΐς ιταρΐΗνή^οιι^ν, ιτρ«43^ώμ<ν« 
^ ^^Ρθ§ τ€η» αιιοι €0<1ꫧ ίϊΓ(ΐιιυτ, 1ΐ«ΐ||. ^^^30, €αιη 

__.ι•ΐβ»/£Γ #1 ηι^ι Ματοηί^α^ίτΛΜΐ, αρρ^ΜίηΐΦ* Τη* 

ΜΛ§''^ εϊΜοβχΜύΒΐηι. ΐΛΟϋ Απίβ τμΙΙεπιιι 04ΐτϋ&€Ρΐιτιι•ΐ 

'ϋΐ ϋίιν^ΐα όβ η£ίύ^ ΗΛΐ§ηύΛ η%τοη\ΐΜ Ιι«ΙΰΐΌ4ΐοι1§ 

α^οιιοιβπϋο• χβ\ μή ίΜϊΐνωνΐΙν ίτ%γοτΛ<3Χψ οΰ^ως 

ίξβ^ 4μοΧορΐίντι, Ιξ^φέτως ΐοΤς ΙτίΦ^(Α>ν£τΑ(ς, ηΐ£ 

1«#αινΐηηΓαΙιιηΐΜ ^ηι» #1'<^^ο {«ι /ΐ^'^ηι «^^^^ ν^^Α 

\ £»Λβΐ*ΛίΜΤ^η ρψ^*^ιϊ«^ οΐίΜ Ματοηίιη. ΙΙίΓΟίΐϊΙλβ 

ΤΗΐ•|ΐο ^ηίαΛιϊοηειο, ρβήιΐίΐθ ιίςιιβ ΐΛποΙίΐΑκ, 

•^11)0 Οιιηιΐιπό ΟΙϋϋΐΐ^ιιίΐβ VIII ^^1 οαβ ιιυιιύο Ια ΙΛ- 
^ηο α)<ρηΐ6 τΗ^ΙΐΓ^ια ϋ&Ι , ιη ςιιΐΙιιΐΒ 1«|ΐιιια« : 

\€^Μ 9έ ΐΦίϋϋ• ΤτίηΗΛί^οι τφΠκΓ^ ηίίίΗ αάύί : ααπ 
Ι λΛ αααέαηι ρ^η<^ηαίη^ ν^τ^ί ρίνμϋτ α;$ίίί*ηρΐα/η ς^, έι?θ0αΑ4^μ4νΰΐ φίνοίΰν, )ί»ι τήν οτΐΐνρΐιι^ιν ^ 
Τρΐίί«γίώΐ «ρ>τΓ(Κ|«νΰϊ, »£αΙ μίών Ιί^ησιν, ε^ 
μίαν Ι^Ιργΐίαν ϊού Χρ(9τοΐ> ιΐ|^σβ«ύονΐΐ^. Μαριιι- 
νΐτα4 £1 Εϋληντατ Απ6ΐοί»μ€να^ρ<οϋ α&τών Μα^ 
ΐίαίοτιμένου Ιν Ιυρί^ * «αΓΐ>«/ΐιτ ^ηϊ φιβΠβΜ^ 
ΰκΐπΐιτκιι #ί ν^τίαηΐ Μ^Λ^αηι τφαΜΒί^ ύ4έΜηΙ^»§ 
Γπβϋ^ίο #ηι^ί/1ϊΐαΐΐίικ, «Ι ΐιιιβιη γϊι/ϊ(ιι;«Ι«ιιι. νηβιπ- 
9ίΐ# &ρΛταύοα4ί^ 4^€βηι. Αψψ^Ηβύ ικιιι ϋϋΓοιιίΐφ 
ο ψη&ηΰΐ*ΙίήΌ ιβο ^ιι<^^ Ι^#γο ηίΐπΓνραίιΐι* ΐϋ %πα. 
Α4 ίιΐΰΰ φιαιη ρΓΟχίιη^ ιγ€€<}ιιαΙ «(ιια^ £ιιΙ;ΰ1)ίυ§ 
ϋΙι*ι»Πί]πηιΐ8 ύ^ Μάΐΐ5ΐ1ΐΓΪβΙαηΐϊη ρΓίΐΐΐΰΓώί& Ιϊαγ^ 
Γϋ, ΐϋΐη. 11 Λβπύί, ρ. 190 : ί'ϋΐί /ίιΜ|>£|^* ΜβΐίΓΐ^ί 
ιηιρ«ηιΙ(ϊη'« ϋϋΜαηι^ηίΐί, ιηοαα€ΐίκ§ οκΜβίϋ ιιοηιϊιιβ 
Μβτοη^ φΐί άίΗΓΒΐί Οοηΐίπύ ιιραγγο ίΛήαο 4αα4 λλ- 
ΐΜΨα$^ ανβίαηίαΐίτη Ηηα$η, ορέηίΐίϋη£Μ£ίρ^τίόηΜ>η 
ηηΦη, βά£ηα^ιΐ€ Η^Μίηίαη ζση^ίρΐΐ. ΜύΧί^ηα άΜΐ€»η 
ψίί άύίίηηαηι φ* ατηρί^χΐ ίΐ^ιΗ ρητ» ίταηί ίηίοίίΒ 
ΗίίΜα «ί Κ4Ηη^ηίιη βί ΛΐΕΰΜίη ^ εα^η ξίοιηαηϋτηηι 

_, ^ ^ Γβπι ίρι& βι*^Γ*7#Ρΐ, Ματύηίίύ^, ηΡΜίη^ αΐτ ίρΐ(? ^ίι^- 
, Μ^Γ 8Η «ϋ•ιη ιΪΓ €1 ΓΑΐϋΐιΐίΐ Νιίπιηηι. Ιρ»« Μλ* ^ ηηί€Μη£ίο :φίθίΗ^ηνο ^η^(^^^^α^^^^ ίί&ιηΛ, νηύηΛ^ 
ίΐΟϋΙΙΑ, ίη <Ιι««ΓίΑΐίοιΐθ ΰι οη^ιη*. η^Μίηί, §ί τβΜ- --— ^— ■^- — — .— λ.. « .„ ____.^_ _ «. 

Ι4ΐ|ις1ι ^πι^ίΑιΙοηβ ΐιιί«Γρπΐ9ΐυιη α «αϊι ι^θηιί<1ΰπι 

€ΑΐιΙ, ΕΐΙΟ λ44ΐαιη€ηΐιιιιι ί&1ΐ4^ ίιιΙ«ΓρΓ€ΐ€ηΙϋΓ £3- 

Ι ΐΜϊαΐ 4€η&τι« ιιιιΙ & Ε&ικίο ΕρΙΐΓΧίΒίο Αηΐ1α€^α)9 

ΜΐΙ^?€ΐι^ »ρρΓθΙ^Ιιιι ΓβρβτίϊΐυΓ >Γΐι4 Ρΐιοιίϋΐη 

ΙκΙΐιλΜΓ, ψύ ι<1 ΙΟ 1 4 ία Υ^γΙμ ρϋΓ^η^ιιι Ιι^ιοιιιιιιι 

ϋ Γ«ΜΓΪΐ1|^@ίρ »ί1ί«€ΐϊ ίΐί ρΓίΐΙΝ& ϋΓϋΟΐ- 

, Βοη ιαΐΐϊϋΐ ςιιίΐ €}α«ηο^Ι ςαιι^ίίΑ, ήΐιίϋαι 

Κΐ «111.11 ΤηιΙΙΐίΐο <ΐ6Γΐ»ηιΐτΐΓ, ίηΐβΓροΙϋΙΟϋΙ^ ϊιιι]ϋ« 

ι βιηιίι ια άΐνιιιΐΒΐ ΟΙΐΓίαϊ ηΐίϋΓ^ίίτι ^«ίιιπ4^ 

Μ•ΙΙ•4β ίο §ιηι>ριί σρφ?ί§ ΤΙαιοΐΚύ» ϋΡ. <ΐ€ Γ^ 

ί»Γβ4ΐ€0ΓΜΐα, ^^υϊφ Οο»»Ιι«(ΙΐίίΛΐι «κϋιϋΐ II 

ι Βί^ϋφΐΙι.ΡΡ. ^η^^« Ιιιΐΐ 4β ΜίΓαηίΐΐΑ ιη• ΓΐϊΐιΙΐ) «ρρ«Ι/αΓΐϊηΙ, £>ΐίΐ^υ« /ϊίΙ^^ ρΓο/>ιΐ! «κηΐ. ΟΓΪβο* 
Ιιΐ€8 αυΐα^πι ΙιιΐϊΐΙ οϋο ςυαιιι ΙίβΓΰηΐίΐ^Γτιΐη ηοιιιΐπβ 
ΜοηοιΐιεΙΰίβι νϋ£{ΐΐΓϋη4 : ιΐ ΙΙίΓοηίΐι» ίϊΐο5 4ηΒ& 
ηηυτΐϊ ίη €ύπ«ίΐΐ ηαρ Α^ίΜνίβι^ ιιιιιιαΗ «ρΜοαΐ3< 

νβπι η 1 ^ΜΐίΛ Γί4 ηι * ([αϊ η (ϋ ιη^ηέ ι ρι οάί^» ^%ϊ\ο γγ ιιί ιι« ; 

ϊΐ6Ε¥1<(11β Τπ&Α|[ίϊ ΐαΐ£Γρθΐ3ΐϊΟΙΙ<ΐΙ11 ΐάίΐ)Ι&1||§ΰ βϋΑίιι 

ΚαΗο I^οιισρΗ^^^ι3^ηνι:^\«ΓΐI, «|ιι«4ΐ(ΐΐ(ι(ΐΐί« ^Ί^ιι<ί^ϊ» 
αΐϋ ϋ^«>ρι1|πϊ1>ΐηI. Ν1$ί Γΐ>Γΐΰ β^ιη ρη^ €ιι!1«γ{& 8|- 
ΠΐΜίΙΓΟπίίΐΒ &£ΓνίΐΓ6 ϊπΙυ^Γΐιιΐ, <)τϋΓη ΕρΙΐΓχιηίΐϋ, 
3ϋί<)ϋβ ΓΟΓΜΑ Α»ϋθ€ΐΐ£Ώ1 ρ3ΐηΐΓΰΙΐ3& ΟΓΐΙϊΙΙ£ΐθΙ1 

ιΙ)β<|ΐι« «^«ΐΓίοΜίιΙο ίΐιία ιΐιιιιηΐίη ηιΙΰΓΑΓίιιιι ι1ί• 
ςυΐιιιΐο «ρρΐΌΐιβηιιιΙ. Ιηιυρ^Γ ^ΙΙιΐΰΐηιΐιιι «βΙ Ειι* 
Ιχςλιίυβ, ηαΓπιχΙο ϋΐοηΐϊΜπΐαΐϊϊ Ηΐίΰΐ)ΐ§ Α|ΐ•ιιι«« 
ύνιΐΐΐϊ τί£ίητιιιι, ■ Μβγοπ6 Ιιι&τΰΙκο η&ίη^η ;)€<ι^ 
ρ{ι&^. Ναιιϊ «ϊΒΕΐϊΒ βί^πΐκΙιΟΡ. ιιιί) Μΰΐΐίΐα ιρραΓβ4 
ΐηοΑίΒΐΰτιιιιη ]ιιι(Β Αρλπτίΐΐιιι 4€ ΜΟΐΐΐ Μ^Γοαΐι 

ηΟαίΐΙ^ |1Ϊ€ΐυΐΙΙ ΙϋΙ1€ ΑοΓυϊϋ^, Βΰ ρΓίΕΐΰΓ^» ι•|ιιι• 35 5. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΜΑδεΚΝΙ 36 48β 6. ΝθΟ ςιιΐβςυ^ιιη ίΐίοαΐ («ιυοϋ ςυΐιΐβιη λ Α ς'. ΕΙδέ τκςίρεΤ- Πολλών λβγόντων άχήχοα* 8τι ιηαΐΐίβ «α<1ίτί} ςιι'κΐ ρΓθ1)ϋ)€Αΐ » «ιιιοικιίιιυβ, ςαβηι- 
«ϋωοίΐυηι ρο5ΐ, βΙοήαΡαΐηαΡΗΙο $ί 8ρίΗίΜί ιβη- 

ΐΗί< τ£$Ητρ€ηίϊ, αιιΐ βιΗαϋ ςιπ<1 1ιυ]ιΐ8αιοάί ; $16 
βΐίλοι Τηβ&βίυιη Ιιγηιηυιη οαηοηΐβΒι Αά^»Iηυ8^ ςιιΐ 
ϋτηείβχΗί αΐ ρτο ιιο6ί<. ΑββροικΙβΑιυβ βηίηι πΐυβ 
61 ΐΓ«ΐ(1ίΓιοηβ$ Ε^^168^Φ βυυιη νί^ΟΓεοι ο1)Γιη6Τ6 άβ• 
1>6Γβ. ι Νθ (Γ2ΐΐ8£Γ6(1ΐΑΓί8 ΐβΓΠΐίιιοβ λΐιΐΙςυοΒ, ίη- 
ςαί( 8€Γίρ(αηι ^*, ςοοβ ροβαβΓυηΐ ρλΐΓ68 Ιαΐ. > 
Αίςυβ υ1 ηαα||[ηυβ ιηοηβΐ ΒΑκϋΙαβ ^*, ι ςαΜηυίά 
&ηΙίςυίΐα1β βχοβϋίΐ, νβηβΓαΙίοηβπι ΒΐθΓβΙαΓ. ι Ιβί- 
ΐυΓ 1)10 Γίΐο8 2ίηΐίςυιΐυ8 Εθ€ΐ68ΐ» (Γ8<11ΐυ8 ίυίκ, υΐ 
&ϋ ιηο<1ιιιη Ι€χΐ08 «ΙίοβιΙιΐΓ» €ΙύΗα Ραίτϊ €ΐ ΕΗϊο Η 
8μϊτΗΜί ίαηαο. 5ί€υΐ 6Γ{ο οαη ΙβιΙυιο Αΐίςυβπι, τίνος Εν&χα» Αόξα ΠατρΙ καΐ ΪΊφ καΧάγίφΠΥΒύ" 
ρατι λέγοντας, Ιπιλέγομεν πολλάκις, τφ στον 
ρωθέτζί βονΛήσβι, καΐ έκτβχρώτ άταστάττί^ ^ 
τοΜυτότρσκον, Ιτερον • τ6 Τρίσάγιον λέγοντις, μή 
Ιπβνέγχωμεν τλ, ί σταυρωθείς δι* ήμας ; φήιωμβν 
πρ6ς αυτόν * οτι τά Εθη χα\ αΐ τζαροΜηις της Έχ- 
χλη9(ας« χρατβίτωσαν.ιΜή μέταιρβ γάρ, φησ\ν, 5ρια 
αΙώνια & £θβ'/το οΐ πατέρις βου.ιΚα\,ιΠΑν τ6 άρχαιό- 
τητκ διαφέρον, αΐ^έ^ιμον, ι ό μέγας Βααίλβιος άπ- 
ιφήνατο. Τ} οδν Έχχληαί^ Εθος έ9τ\ν &Μι^6ν ΤΓαρα- 
6εδομένον,.<Ις ^τοΰ τάξιν λέγβσθαι τ^' • Δόξα Πα- 
τρΙ, χα\ ΥΙψ, χα\ άγΐψ Πνλύματι.* "Οσικρ ούν ^η- 
τ6ν λέγοντες, ψαλμού τυχ^ν ή ώ^ς, έπ().έγομεν πολ- 
λάχις τροΛάριοτ ή μελψδημα, μή της του ^ητοΰ ρηΐ» ρ88ΐιιιί €υ]υ8ρ1&ιη • λΐιΐ €8ηΙίοΙ άίεΐιηιιβ, Ρ διανοίας (χόμενον* οΟτω; βταν (ν (&ητου τάξει, %\ς 
•9Βρ« 8υΙ)]υη|[ΪΕηα8 ΐΓοραπνιη (5), τβΐ πιο<Ιυ- τδ, € Αόξα Πατρίς χαΐ ΥΙφ, καΐ άγίφ Πνεύμαη^ 
Ιυιη, ςυΐ $ά ρΓ»ϋβ^6ηΙ{8 Ι6ΐ1υ8 8βη$απι ηθςοα- λέγομεν , έπιλέγομεν τροπάριον άρμόζον τφ ΥΙφ 
ςυ3ΐη ΛΟΟϋάϊί : βίο ρο5ΐςυ&ιη Α(1 ίη$12Γ ΐοχίυβ (6), μένφ, μ4) έχόμενον της διανοίας, ή της συντάξεως Ργοτ. XXII, 28. * 0Γ31. 1 ϋβ ί6]αη]ο• 46ΐη οοΜίοΜ ]ηοιΐ2ο1ιθ8 οαιΙιοΓιοχ ίΐϋοί 8ΐυ(ϋθ8Ί88ΐ- 
ηο• Γαίβ86, ΙΙΑ υΐ ΡοΐΗ Αρβιοβηκιβ, 8θοπ δβτοη, 
«ΙβροβΗΙοηβιη ροΓβοςαβΓεηΙυΓ, Ιυηο 9γ\ιά 6ρΐ8€ορο8 
ββοηηάχ δ^Η», Ιυιη οΐΐΑοι αρυϋ ΗθΓΐηΐ8()λΐη ρ8ρ8ΐη, 
|Ι^ ςυοιη οΓΐ2ΐη ΐΗΐΐίηβ βχβίβΐ 63 άο 08083 €ρΐ8ΐοΐ3 
Αί9χαηάή ρταΙ^^ίετί εί ατΜηιαηάήΙίΒ ηοηα$ί€ΓΗ 
8, Ματοηίί^ αϋοτΗηιφίε ηιοηαϋΗοτηίη, ΟιιαρΓορΙβΓ, 
υ( οοη]β€ΐυη8 ΐ3ΐιΐί8ροΓ ίηάυΐαββηι , οχίβΙίηιβνοΓο ΝΟΤ^Ε. 

Ιιγιηηιιηι Ιιαηε •οοβρΪ8Μ, οαβιη 61 τρ:αβιχ6ν βι 
άβ 03083 ηιιηοαραΓβηΙ , 8ΐιο]υηκί( : ι Ου3ηςο3ηι 
ΙιβΒΟ, ιη({υ3ΐη, ίη €η3ρΙ)6ΐ αιίαιϋοηβ, 8ΐ ρΓ3ταιη 
6]υ8 ο.οηβιϋυιη <]βιη38, ιηοοηιιηο<Ιί ιιΙΗΠ ίυΐυΓυιη : 
ίΐ3 ηίηιιΝιη, ιιΐ ροδί Τηηίΐ3ΐί8 ΐ3υ(ΐ3ΐΙοιιΐΊΐι, οοη• 
▼βΓ803(1 Ρίΐΐυιη 8βΓΐηοηβ, ΙιΊβ ίΙΙβ τβΓίιίι βυρρϋοοίοΓ : 
0Ηί €τη€ίΙίχΛ$ α ρτο ηο^ίι, ρι[ι«γ^0 ηοΑιι. Οϋοιΐ «Ι 
€3ΐ3ΐι<Ιίοη6ΐη 8€η8ί686 ιη3ηίΓ68ΐιιοι β8ΐ, φΐ3ΐκΙο €η3• ΙιΟΓοηΓ 8Ι1006880Γ68, νίηΐ8 131)3601 ΪαοοΙιΊΓιοφ Ιι»- ρ ρΥιοΙ 3(1(ϋΐίοηί τ6, Χριστέ βασιλευ, ρηΒπιΐ8ΐ4,€( 3|> 

~ ι- ^ ΕοοΙββί» υ8α ηοη 3ΐ>ΐϊοΓΓ6Γβ 3ρα•ο{| 03ΐιΐ380€ηυ8 ; Γ68ΐ8 6ΐ)ίΙ)ΐ886, 60 ΙβΙΠρΟΓβ (|υθ Αΐ1ΐ31)38ίθ8 ΠοΓβΠ 

άα% ^3οοι>ίι3^υIηρ3ιΓι3^^1)3, ν3Γί3 1οο3 οι τει^ίοηοβ 
ρ6Γ3βΓ3ηάο, οοη)ρΙαΓ68 ϋοπιβηΐινίΐ, 30 ριτ» οχίοηβ 
ηοηοΐίο ίιηροΓ3ΐοη, ςυοιη ΗΙοπιροΠηι υβηυο οοη• 
^οηοΓ3ΐ, ροΓ8υ38ΐΐ, αϊ υηβπι <1υηΐ«χ3ΐ νο1υιιΐ3ΐ6ΐη 
οροηΐίοηοπιςιιβ €1)Γί8ΐο ΐΗ5ιΐ6Γ6ΐ. Οβ Ηοο ΑΐΙ)3- 
ιΐ38ίο 83ηοΐυ8 ΑηΙίοοΙιιιβ, Ιιοιη. 150, 8θΗΙ>)1 : Αη- 
ΛΙήιηΜ9 ν€ηί$$€ Ιη ΟτΙίήίΒ ρτωθΗν$οηΜ ΑηΐΐΰΗτ'ηΐί^ 
φύ αά€ηί ΑηύοζΗεηαηι αη^ίαί οΙίΐίη€η, 1$ ΑΐΗαηα• 
«ίκι *Α9ανάσΐος φιχάΒίη ηοηΐΜαίΗτ^ ηι^/ιΐλΐ ν€το άί- 
€€Λάη$ (οηί θάνατος αθάνατος, ηοη ΙΐΝΐηοησ/Μ,^ιιί 
ΑροΙϋηατΗ, Εηί^Μ$, 5τμπ, ^α^οI^^^|»$ άο^νϋάΐα 
ρτίΒάκΛί. Έπε\ οδν, ώςγέγραπταί μοι, πολλάς χώ- 
ρας χα\ τόπους χα\ νήσους έξ άνάγχης άαείβει, χαΐ 
συμβαίνει πολλάς αΙρέσεις εΙς διαφόρους τόπους είναι* 
Οηαηάοαηίάίηι ίρΗην, ηί ηΐίΗι ίΰτίρΐΗΐη «εΙ, ίη τβρίοηα 
ίηηΙΐΛ$, ΙοΰοηΜ €1 ίΜηΐΜ ρ€Τ9€η οορίΐην, Μη€ €οη «ίη• 
ρίί Μΐ νατίΛ ΜΓίίε ίη Ιοάί ΗΰΒταα ηαίϋαηίητ. €26ΐο- 
Γοοι ιηυΐ43 ]3ΐιι 8»ουΐ3 ρηΒίοΓίοΓΟ, 6Χ ςοο ΙηοΙ]η3 ουπ) ρο8ΐ ΤΓίη)ΐ3ΐί8 (ΙοχοΙοΜίη, οα» ΙιΙβ τοΓΜβ 
οοοΓιηοΐοΓ, €Ιοηα ΡαΐΗ €ΐ ΡΐΙίο #1 8ρΜ•ί ίαηαο, 
βυ&)]υη9) Ββρο 8θ1β3ΐ,τφ σταυρωθέντι βουλήσει, χαΙ 
Ιχνεχρών άναστάντι, ϋ φίί νοίΜϋΐΛίο €τη€ίβιέ$ 
€$1^ €1 η*1 τΦΜΤτοχϋα ηιοιίιιΐι, ςοβκϋΙ ΡίΙΙαιη ρΐΌ- 
ρΓϊβ 8ρόοΐ3η(• ι Ιαιο νοΓΟ ΐ3ΐ)88ΐιιιιιιη (ΚβοΗιηοη 
ροηΗ 1)30038001)08, ηοο ςνΙιΙςυ3ΐιι ΙηίοηΙοΙ ρ3ΐίΙιΐΓ 
ιηΐ0Γΐΐ38 τοοοΒ ίηίΗητ€ ηο^ί»; οΐ νΐ Ιγοβ ρβηοιιι•. 
1οιϋθ3ΐ)<1ο, 1)38 υηυιη 0880 Οουηο βί^ηΙίοοίιΐΓ, οοη- 
]οηοΐΙπ) ύιΟί 3ΐΐ ηυιηβΓΟ 8ΐη{ΐιΐ3Η ηΙ»€ηη ιιο6ΐ8• 
€«ΐοηιιη υη3 081 ]30θ1)Ίΐ3Γαηι Ι3ΐ)ΐ δγΓΐ», ςιΐ3ΐη 
^Ε|;^ρι^ 86ηΙοηΙΐ3, Ι)>Ίαιηο ΤΗβββΙο ύβςοο ηοηο 
3{ΐΙαΓ, Κϋίαπ) 860Γ8ΐιη υΐ Ιΐ3 (ϋθ3ΐιι οοΙοΙ>Γ3Γί, ςαί 

&880ηΐρΐ3 03ΓΒ0 ΟΓΟΟί&Χαβ 68ΐ ρΓΟ ηθΙ)ΐ5, 01 Γ08Ι1Τ- 

τοχίΐ. δΙο 3ηοη]Γη)θ8 ΐ8θο1)Ίΐ3 83ΐί8 3ΐιϋςυιΐ8, Ιη 
ΐΓ30ΐ3ΐιι Ι>€ ϋνηηο Τιί$αρο^ 0ϋ]υ8 ιηίΙ)) Γη^ηιβηΙαηι 
οοηοθ88οιη ίιιίΐ 3 <1οοΐ)88ίιηο οΐ3Γΐ88ΐηιοΐ|υο τϊγο 
0. 3ΐ)1>3ΐο Βοη3υ<1ο(, • οιηηοβ ΟάοΙθ8 Ιη οο ςοΜοι» 8οη• Μ3Γθηιΐ3Γαιη τοίίοΐο οπόγο 3<1 £οο1θ8!3ΐη 03 Ο οοη8οηΐΐΓθ 3ΊΙ, ίη 8υ3 83ηοι1βθ3ΐΙοηβ Μ οΐ ΤΗ< αοτοΐίοηο Γοάϋι, υΐ 3Π38 Γοΐίβίοηο ιτίιιοοΓ6τί(Ιο3(οΓ. 
ΗΙο ο1>ίΐ6Γ ωοηβΚιο ίο ρ3ΓθοΙ)ΐ3, 80η (ϋοοοοΒί ε7Γοη9ΐ 

0Χ8ΐΐ(ί88β Π)θη38ΐθΤίθΠ) 3ΐίη(ί 830θΓΐ Μ3Γ0ηΐ8, 00108 

▼ϋ3ηι ΤΙ)00(ΙθΓ0ΐθ8 ίη Ηί$ΐοτΙα Γβϋ^ίοια 80Γίρ8)(. 
£χ ςαο οβΠαπι τΙιΙοΓί ρο88ίι, <Ιοοβ ο3(1οπ) οιγοιιογ 
881316, 6]υ8(1βπι |ΐοη)ίηΐ8 3ΓοΙ)ίη)3η^ηΐ38 ίη 57Γί3 
ί!θΤθί886. Αη38ΐ38ίθ8 δΙη3ίΐ3 ίη Ό^ητφ, ηοη 
86Π)θ1 π)οπ)1ηίΐ 3ΐΙθΓΊθ3 ΜβΓοηίβ ; 86(1 (|οι Νβ^Ιο- 
τί8ηο8, ηοη Μοηθρ1)78ίΐ3, βυΐ ΜοηοιΗοΙοΐβ Γυίΐ. 

(5) Υοχ τροπάριον, ίη ο0ίοί)8 6θ€ΐ68ί38ΐίοί8 Ογ»• 
ΟΟΓΟΠ) οοη)Π)οη)8 08ΐ. ϋθ3ΐ'ίο8 ηιοάνΐΗπι Ιτ3η8ΐυ1ίΐ. 
ν«ΓεΙΰΜ/ιιιη ροΙία8 (ΙΐχοΐΌ. (^Ιογοπι μελι^ιδημα Ιγο- 
Ρ3τίί βροηνιηοπ) 0880 ίηηοίΐ Π3Π)38€οηί οοηίοχίοβ 

φΐ0<1 ΜΟ^νΐΙΙΐη ίηΐ0ΓρΓ0ΐ3ΐί 80Π)ΙΙ8. 

(6) 8ί€ ροΜίςΗαηι^ οίο. 43θθ5ο8 8ίΓΠ)οηάο8. ίη 
€ρΐ8ΐοΐ3πι δ Ατΐΐί νίο))ηοη8ί8, ςοί άο 1ΐ]τπ)ηο Τπ8- 

3βίθ (ΙίΟΟηΐΙαηΐ 80800Ρ6Γ31« ρθ8ΐ(|03Π) οχ 03Πΐ3800ηθ 

θ8ΐοη(1ίΐ, θΓί6ηΐ3ΐθ8 Ρ31Γ68 ηοηΐ|θ3η) (Ιο ΙΊϋο 8θ1ο ηίΐ3Γΐ8 83ηθΐ9Ρ Ρ3ΐΓί8, οι ΡίΙίί, οι δρίΗΐ08 830011, 

ηοηρο ροΐοηΐΐβ, ιτίνί, οΐ Ιιοηοπιη Γ3Γ{ίΐ0Γΐ3, 83ΐι- 
Οΐί0θ3ΐίοηοπι (860 1)]τπιηοπ)) 3η|^οΙθΓυπι 3ά 63Π) ροτ* 
ΓιοοΓο ςο» ΐΓί1>08 83ηοαβθ3ΐίοηΊΙ)θ8 οοη8ΐ3ΐ, άΙ- 
οοηΐίοηι, 5αη«1ιιι, εαηΰλιιι, 'ΜαηΰίΜ ΒοηίηηΜ 5β- 
Ί^αοίΗ; ρΙ$ηΙ$Ηηί €<βΙϊ €1 ϋττα §Ιοηα ήη$ Μΐι^ίβ; 

ΪΟ» 081 0θηΓθ88ίθ (Ιο 83ηθΐ3 ΤΓίηίΐ3ΐ0. ^0<1 βΠΒΟΟβ 
ΙοΙοΙ))ΐ38 83ηοΐίβθ3ΓοΡ3(ΓθΠ)ίηοοΓροΓοοπ) βοοηίπ): 

η03Π)νί8 ηοη 3ΐ)1)(ΙΤΓ03ηΙ 3 83ηθΐίΑθ3ΐ)θη6 ΥοΓίιί 

ίηο3Γΐ)3ΐί, (ίι€οη<^ο Ιετ 3ηΙο ογβη^βϋοπι ΙίΐοΓ|^9ί, 
$αηαία Ό£μ$^ ίαηΰίνζ /οΠίε, εαηϋΐιιε ίπιπιοΠ^/Ιι, 
ηιη€τβτ€ ηοίίΐ$. Υογοπ) Οορίίΐ» Ι3θο1)ίι» (ί(Ιοιη ϋο 
δγή8 (ίίοοηιΐοπ)) ουη) εν3η((6ΐίοη) Οΐιπβίοηι 0οί 
Ρίίίοπ) ίηο3Γη3ΐοπ) οΓβοίριιο. 8ροοΙοΐ, ςοί 081 ΥθΓ•. 
1)θηΐ 0οί Ρ31Π8, 61 Ρ83ΐη)Ι 03?ί<1ί8 ρΓορ1ιοΐί3 (Ιο 60 

8ίηΐ, ηοη νοΓΟ (Ιο Ρ3ΐΓ6, ^ίοοηΐ 3ηΐο ΊΙΙο(1 :•5σιι- 
€ΐΜ»θ€ΗΒ^ίαη€ίΗ$ /ΌγΙΙι, εαιι^ΐΜ ίΐΝΐηοΠα/ίε, ^|. 
ηαΐηί €$ €Χ Υηρίη$^ ΐΗί$€ηη ηο^ί$. 5«κ^ίιιι />««3, 37 ΒΕ ΗΥΜΝΟ ΤΜδΑΟΙΟ ΕΡΙ8Τ0Ι.Α. 38 

του, € ^όξμ, Πατρ\, χα\ ΊΓΙφ, χα\ &γ{φ Πνιύματι. ι Α ϋίοτία ΡαΜ €ί Ρ'ύίο €1 8ρίηΐΗί ιαηοΐο^ 487 ι^^'* Κα\ γάρ τ5 μλν. ι Δόξα ΠατρΙ χαΐ Υ(φ χα\ άγ(φ 
Ιΐηΰματι» • ιερδς ^ιχ4|ν ιΓρηται* χ^ II μ8λ(|)^μα 
«οΧλάχις ΐΕρ6ς γ<νιχήν, ή α2τ(ατιχ);ν. ή «ύΟεΙβν, ή 
χληιτιχήν. ΚλντβυΟιν ^λον» ώς ο6 της (ννοΐας ΙχΖ" 
Χ9Χ τ6 μελφ^μα του, ι Μ\λ ΙΙατρ\, χαι Τ!ψ, χα\ 
άγ(φ η^ύματί. • ΟΟτως Ιν (^ητου τάξ«ι φαμίν ο&- 
Ιαμώς τ^ στανρ6ν, ή τι των άφοριστίχών της του 
Πατρ^ μόνης» ή του ΥΙου^ ή ':ου άγ(ου Πνεύματος 
όιβΜτάσιως έπιλέγομεν * Άρος ό θεός ά Παν^ιρ^ 
άρος Ισχυρός ό ΥΙός ό σαρκωθεϊς σαρχί χαΐ 
άηηηάς^ άρος άθάτακος τό Πνεύμα τό άγίοτ. 
ΤΙς υποστάσεις εΙπων, χα\ Ινα βεδν εΤναι τάς 
χρέΐζ ύΐΕοστάσεις δείξαι βουλεμένος , συνάπτω χα\ 
ϋγω• ^ΕΛέησοτ ι|/ια^ ώς φησιν 6 βε6ς νομοθετών Ι9ν1ιη«ιβ, ΐΓορβΓ'ιιιιη 8ίΙ<ϋιηυ& $οΗ ?ίϋο οοηνβηίβηβ, 
ηβο οαιη ΗοΓυηατ ν6Γΐ>0Γυηι> 67οπα Ραίη «ι ΡΗίο €ί 
8ρίήΐνΙ $αη€ίο, 8<ϊηΐ<^ηΓΐ3 &€ €οη9ίηιεΐΊοη6 ΰοΗ»- 
Γ608. Είβηίιη Ηχο νβΓ^α^ ϋΐοηα Ραΐή €ΐ Ρϋΐο α 
ΒρίτίίΗί ίοηείο^ (Ιαηϋί €Α8υ (ΙιείΑ βυηΐ, ιηο^ϋυΐυβ 
•υΐ6ΐη, ρ6Γ8«ρ6 ραίπί, αυΐ &οοιιι&ΐΙνί, αιιΐ ηοιηίη»- 
Γινϊ» ϋυκ νθ€&(ίνΊ 038118 681. Ει ςηο ρβΓ^ρίουυιη 
681» ιηο4ιιΙνπι ιηιηίιηβ 6Χ ΗοΓυπι ν6Γΐ>0Γΐιιη, αοπΛ 
ΡαίτΙ €ΐ ΡΐΗο 0ί Βρίτίΐηί $αη€ίο^ 86η8α ρ6η()6Γ6• ηβο 
&4ιιιο<}υιη 16x108 άίοΐ. δίο η6(ΐιΐ2ςυ8ΐη 6Γυ€6ΐο, 8υΐ 
^Ηςυίά ςυοά Ριιΐπβ άυηΐ&χ8ΐ, >ιι( ΡίΙίί, ιιιΐ 8ρίη- 
<ιΐΒ 890011 ρ6Γ8οη8ΐη 8606Γη8ΐΙ, 8υΙ>]ιιη|{ίιηυ8 ; ραΐβ» 
8βηαΗ» ϋαι» Ραΐ€Τ^ $αηαΗί [οτίη Γί/ίκε, ηπι ίη• 
ϋΛτηαίΗ» €$( βί τ€$Ηττ€ΧίΙ : εαηΰΐΗ» ΙιηιηοΓ(α/ιε 5ρΙ- τφ Μωσ^ * • Κύριος, 6 Θεός σου,. Κύριος εΙς Ιστί'» Α πΊκε ιαη^^ιιε. Ρθ8ΐςα8Πΐ ΙΓ68 ρ6Γ8οη&8 (ΙΙχί, οΐ ΘΑ8 μΙ τλ ΣεραφΙμ, άγίος ^ άρος^ άγιος ^ Κύριος 
ΣΛβφύθ. %Λς 6 Πατήρ, Θεός ό Πδς, βε^ τ6 Πνεύμα 
τλ &γιον,άλλ\ ΕΤς Θεός, ΙφησανοΙ θεηγόροι Πατέρες* 
Χ2λ ΐγιος ό Πατ^ιρ, χα\ &γιος ό Τ16ς, χα\ άγιον τό 
ϋνεΰματό &γιον, άλλ* εΤς τά τρία &γιος' χα\ Κύ- 
ριος, χαΐ Κύριος, χα\ Κύριος, άλλ* εΤς ^ Κύριος. 
Μς δλ, χα\ Θεός, χα\ Θεός Πατήρ, ή Θεός, χα\ 
θκός. χαΐ Θεός β ΤΙός, ή Θεός, χα\ Θεός, χα\ Θεός 
ιλ Πνεύμα τό &γιον, ή άγιος, άγιος, άγιος, ή Κύ- 
ρος, Κύριος, Κύριος, Ιπ\ μιΑς των υποστάσεων, οΟ- 
|τ(ς «ου τΰν Ιγχρίτωιν Πατέρων ημών διηγόρευσεν. 
ΚΙσπερ γάρ τήν Τριάδα αδύνατον λϋγε ι ν μίαν ύπδ* 
αταβιν» οΟτως ούδεμίαν τών υποστάσεων. Τριάδα 
λέγειν δσιον. ΟΟτω χα\ έπΙ Πρόχλου του τρισμαχα- ΙΓ68 υιιυιη 6886 Ποαπι (ΐ6ΐηοιΐ8ΐΓ6ΐη• €οη]αη6ΐίιιι 
άΐοο, ιηίαητ€ ηο^ίι. 0ο6ηΐΑ(1ιηΌ(1υιιι 0608 16^601 
Μθ]Τ8ΐ ΐΓ8(ΐ6η8 8Η : ι ΠοηαιηοΒ Οβοβ Ιουε, ΟοηιΙαο• 
0008 68ΐ '*. ι Ε(, δ6Γ8ρΙιίπι, ιαχ^/ΐΜ, «ιηγΙμι, $αη€ίΜ$^ 
ΟοηΛίηΗΜ 8α(ίύοίΗ. Π608 Ρ816Γ, 0608 ΡίΗο8, Πβαε 8ρί- 
ηΐυ8 89100108 ; τβηιηι Πβαβ ηηο8, ίηςοίοοΐ (ΙίνΊηί Ρλ- 

ΙΓ68. δ2ηθ1θ8 ΡλΙΟΓ, 8800108 Ρίϋθ8, 8800(08 δρίΠίΟβ 

8800108 ; ΎΟηιπι Ιιί ΐΓοε οοοε 88θο1οε »οο(. Ε( ϋοπιΙ- 

1108, 000)1008, ΟοΟίίοΟβ, 86ΐ1 0008 ΟοΟΙΙΟΟβ. Αΐ 0608 
61 0608 61 0608 Ρ8(6Γ, 80ΐ 0608 61 0608 61 0608 ΡΊ- 
ϋθ8, 801 0608 6( 0608 6ΐ 0608 δρίΓΐΙΟβ 8800(08, 8θ| 
88110(08, 8800(08, 8800(08, 80( 0θαΐίθ08, ΟοΟίΙ• 

ηο8, 0οιηίοο8, άβ οηι άοοΐ&χ8( ρ6Γ80θ8, οβπιο 
ρΓθΐΜί(οπιιιι Ρ8(Γαπίΐ 8(1 1)000 οεςοβ (ίίοαι ρΓοηοη- ^^ Ιξ άκοχαλύψεως θείας τόν Τρισάγιον Ομνησαν ^ (Ί8¥ί(. Οοΐ8 8ΐοαΙ Τηοί(8(6αι ροηοηααι 0080) άΙ 
νμνσν, άρος ό Θβ^, άρος Ισχυρός^ άγιος άβατα- 
ΐος^ ίΛέψτοτ ή/ιας,δτε τό παιδίον &χ μέσης της πλη- 
Ιόοςτ^ λιτοηίευάντων ήρπάχθαι φασ\,χα\ μεμυήσθαι 
τόν Ομνον, Ιν αέρι γενόμενον, ί% τίνος άγγελιχής 
δυνάμεως, χα\ μαρτυρίαν της του Ομνου Οειδτητος γε- 
γενησθαι, της επαγωγής τήν λώφησιν• Οΰτω δό χα\ 
δ Ιείφ ραχχβυδμενος* Πνεύματι τών χλ' θειότατος θία- 
σος ύμνησε. Κα\ τίς ή χαινή διδαχή αδτη ή νυν χυ- 
I τόν του Θεού λεών, χαΐ άτάχτως διαταράττουσα ; 66Γ6 000 Ρ088ΟΠ1Ο8, 1(8 060 ρ6Γ8008σ) οΠίΟ), ΤΗ- 
01(8(60) <1ίθ6Γ6 ί88 68(. Αά 1)000 6(180) 0)0(ΙθΟ) 8θΙ> 
1>6&()88ίσ)ί ΡγΟοΠ ρθθϋΑθ8(θΟ) 6Χ (ΙΊ?%08 Γ6Τ6ΐ8(ίθ06 

ΤΗ889)οα) 1)70)0001 060ί)ΐ6Γθο(, 9αηαΗ$ Όβημ^ εβη• 
οΐιιε /οΓ/Ιβ,εαηΠοε ΙιηιιιθΓ<α/•8, ηι%$€τετ€ ηοΙ^η ; η6η)ρο 

000) ρ06ηΐαΐ 6Χ ΐηοάΐλ 8θΐ60068 8θρρΙίθ8({θ068 1)8- 
1>6θ(Ιθ01 10Γ1)9) Τ8ρ(00Ι ίθί886 8ίθθ(, 8θ1>Τ60(0α)(Ι0β 
τΊγ(0(6 ς08ά8αΐ 80({6ΐίθεΐ ία 86Γ60), 08Τα)60 18(0(1 <1Ι- 
^101886, 86^8(801(106 (6αΐρ68(8(6α) (68(10)00)0 ίθΐ886» 

ςΐ8Βΐυη Ια 1)οο 1ΐ7α)οο ά)τίοί(8(ΐ8 6886(• ΕΛό^να 6()8α) η)60(6 (1ΐ¥ΐο)88ΐο)θ8 86Χ06θ(θΓοαι 61 (Γίκ)ο(8 Ρ8- 

ΙΠΜΒ €ΐΐθηΐ$ *\ 061 5ρ1π(α ρΐ6008 000) 6886(, ΙΠοσΐ 06θίθί(• ΟΟ» Ι§[{(αΓ 1)00 00^8 €|00(ΓΠΙ8 68(, (|00 
ΒΟϋΟΟβΙ ροροΐοε 6Χ8|(Ι(8(0Γ, (6η)6Γ6(106 Ρ6Γ(0γ1)8(0Γ? 

ζ. *Αη*δρεΙτ(ς αύθις τυχόν Διά τ{ ύπύστασιν, Ο 7. Υοπιο) Γοη8886 4ιθ6( ηΐΓ8υ8 (|θ!βρί8θ) : ςοΐ 
ύπύβτααιν, χα\ ύπδστασιν λέγοντες, τρεΤς ύποστά• β(, οΙ Ι)7ρθ8(88ίθ), 1)7ρθ8(Μΐθ), 1)7ρο8(88)θ) ί8(βο- 
βεκφαΐ&ένΘεόν δΙ, χα\ Θεόν, χα\ Θεόν λέγοντες (68, (Γ68 1ΐ7ρθ8(8868 8886ηα)08; οοο) 8θ(6ΐο Οοοη 
•ότρείς θβοΟς λέγομεν ; Προς όπερ άποχρινούμεθα, 6( Οοοοι 6( Οβοο) ύΙθ1α)θ8, (Γ68 (1608 οοο ()1θ8αη8? 
δη τ& μεριχ^ ού χοινοποιούνται, τά δό χοινά, εΕ Αά 1)00 Γ68ροοά6η)θ8, ςο« ρ8Γ()0θΐ8Γ)8 8οηΐ, οοοΗ 

" ΟβαΙ. τι, 4. ^^ €Ιιαΐ€€ά. ίί^ηοά. 80( • Ι. 

ΥΑΚΐ>Ε υεετιοΝΕδ. • Κββ. 9 ^βαχχευμένος. 

Νοτ^ε. 

ΜοτίΜ /οΓΐΙε, εαιι^ίχε.ΙιηιΐΜΓία/ίε, φΐί ^^ν^)/^xιιε €$ 
ητ9 κοΗε, ίΛίαητ4 ηο^ίε : εαη^ϋΐε Ρεκι, ΛαηοΐΗ» 
{ύτα$^$β»αη$ίΜίηοτίαΙΐ9, /[ηι βΗτηχι$α α Μοτίηα 
η αε^βΜΐίεϋ ία €«/οι, ιηΙι^«Γ# ηοίηΛιΙΛΟ οο)θίοο 

' '■ €0ΙΙΤ6ΒΙΜΙ €010 1)18 ςα« οχ δ6Τ6Γ0 Αθ(1θθ1)600 Γ6- 
€ίΐ•νίΐΒ«»£8ϋοη6.0οίι ΥβΓΟδβνβΓΟε 6ρί80θρ08 
|^ ^> |Ηΐ ^ιρ ΙΐΙ 0ρ6Γ6 04 €Χ€Τάΐα* ΟΑπΚίβΠΟΓΧΙΙΙ, ςυο π)8|[080) ρ8Η6η) ιΚοοο) €ορ(ίοοΓαιη ίΙΙοεΙπιΐ, 

(6Γ 8800(001 1)70)00111 Τ6θΙ(8( 8ΐθ6 8(1(1ί(Ίθ06, 1))06 
0(>θ]ίθΊ ρθΐ68( 8(1(11(10060) )1ΐ8Π) 80(6 800010 970 

€ορ(ί8 1ηοο(;οί(8η) Γοΐ856 ; Τ6ΐ 608, ςο6ΐη8(1α)θ(Ιοιη 

Μ8ΓΟθ1(9Ρ, 08ΓΠ)60 18(0(1 )(160()(16Ι0 8ΐθ6 8(Ιίβ0(ΙθΟ6 
€60101886. Α(ηαί Μ8ΓΟθί(8ΓΟΠ) Γί(08 θίΙ)ί1 8 /80θ1>1- 
(1018 ΟΓΙΟ) (ϋ80Γ6ρ8ΐ>80(. & ΙΟΑΝΝΙδΟΑΜλδεΕΝΙ 39 

ιηοηίΑ ηοιι ββπ; €θπιιιηιη!8 νβτο, ίέιηβίδί βΒηηο- 
4|υο<|ΐΐ6 ρ«ηί€α1«η ρΛτΙΙοΙρβηΙϋΓ, &8ΐ υη« οοηιιηα- 
Βίςιΐθ ΓλίΊοηβ : βΐ ςαίάβοι ςα^ΙίΐΜΐ ρβΓΜη» ρΗη• 
ϋιη οοικΚΙβΓβΐυΓ ; ηοη βυ^βιη ίρβίι οοπιοιοοιβ €8ΐ 

1^ρ05ΐ«8ΐ3. 1)6ΐΐ45 Τ6Γ0, Μϋοϋΐ^β 6ΐ «ΙΟίηΙΐΙΑίίΟ, 

«(Μ ία υηλςυ&ςαβ ρβΓβοηΑηιηι τβρβΓίΙυΓ; €θΐηιηιι- 
ϊΜ \ζωβη Ιήυιη ρβΓβοΜΠίιη 68ΐ, ςαί» υη3ΐ• Να|υβ 
βηίιη ΑΐΙίΐ 68ΐ ΡϋΐΗ•, αΓια ΡΠϋ* «Η* 8ρΙΗΐα8 Μηΰϋ 
ά^\\ΑΒ, ηβ<ι«β •Γι« ΒΛηοΐίίΛΒΛϋΙ <1οιηίη4ΐΙο;τβΠίΐιη 
αη& 6ΐ 6Β^6ηι Ιη Ιοίυιη ιυΐ 6Ι 1ιμ1Ι?Ιβ6 ίη υη^ιιαιςαβ 
ρβτβοη&Γαιη βχβίβΐΐΐ; ιοΐ« Ρ«ΙΠΒ, Ιοίλ ΡιΙΠ» Ιοίλ 
δρίΓίΐυ» βληΰΐΐ; ομ 488 Ι"»^^•» "«^ Ι^^^^'» ^^* 
5ρίΓΐΐΌ8 ΜοοιΙ. ΡβηοΜΓυηι ΒυΙβηι ηοα 6»άβηι 6»! 
ηΐΐο: νβτυηι αΗ» ΡβΙτ»• «Πι ΡίΗΚ «Η» 8ρίΗΐυ« 40 

χα\ Αφ* ΙχάστοΜ τών μΐρίχών (οτέχ^ναι» Αλλ* 
1)»ΐΛΐως καΐ χοινώς- καΧ έχάττη μεν υπΛσταβις» 
*δ«αζ^ντως •βωρ«ιται, »ύχ Ιβτβν % αυτών χοιν1| μία 
ύχόστασις. Ή 81 Θι6της, χα\ 6 αγιασμέ, χαΐή 
χυριάτης, εΙ χα\ έφ* έχά^τ^ςτών 6ποατάσΜΐ>ν μ€τ- 
ΙχΒται» Αλλ& ΧΜνή τών τριών Ιβτιν ύιοοοτ^σίΜν» μία 
τυγχάνουσα• 06 γάρ &λλη Οε^ς Πατρίς• χ«ν <λλη 
Που, χα\ Αλη &γ(ου Πνεύματος, οΟ^ 4για9{ώς, 
ή χυριότης, &λλά μ(α χ«\ ή «ύτή «λ&χώς, χαΐ Α(ιαι• 
^τως Ιν Ιχάβτ^ των ΰ^«τ&σ•«ιν οΟβα * πΑ9« Ποι• 
τρ^,η^αΤΙου, ΐϊ^Ιαα&γίον ΙΙν€ύ[λατος, μία Βατρλς» 
χα\ μία ΥΙου, χα\ μ(α &γίου Πνεύματος. ΑΙ 61 ύχ)»• 
στάαβις, ούχ οΟτως, Αλλ* έτερα Ιΐατρ&ς^ Ιτέρα ΥΙο9« χ»ιυ: τυΐϋΐΗ «»•> »-^.«» -.— » ^ χοι\ Μρα άγίου Πνιύματος• *ΕχάατημΙν ιΛν ύιβό- 

βληοΐΙ. Ου»ιοοΙ)Γβιη 4ΐι«1ί1>βΐ ρβΓΒοη» Μευηάαιη ββ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ,^βιΧ 4γκο(, χα\ Κΰριος 
0«08, 61 $ΒΐιοΙΐΐ8| βίΒοοαίοΐΜ, ει Μ ηαΐ λΚαά 1(1 {6- Β ^^^^^^ χ^\ ^ιρ ,^ τοιοντβν. βτ» 61 βυναρι0μο9νται« 

_ ». ... ^<^!•... η.>•Μ »ΑΜΛ Λ•ηιιιΙ ηηιηΑΓΑηΙΐΐΡ^ • • α .• « « . _. λ .^^ ^^ ^4%« -V- ιΐ6Η$ 681, (ΙΙοιΙοΓ• Βιιηι ν6Γ0 8ίιηιι1 ηαπΐ6Γ8ηΙυΓφ 
ηοη ΐΓ68^ϋ, •αΐ 88ηοΐί, βΐ Οοηαίηί^ 86ά Ιΐίίο ΐη^ 
υηυ8 ΟβυΒ, υη(ΐ8 0οιη!ηυ8, υηνι 88η€ΐυ8 : ςυΐΑ 
06118 61 β]υ8 τίΠυΙΰβ, Υ6Γΐ)ΐιιη ηβηφβ 61 8ρ1Ηΐυ8, 
ιιηα8 0608• ιχηυ8 ββμοΙοβ» υηαΒ ΟοηιΙηυΒ» 61 ηοη 

ΙΤ68; 6ΐ8ΐ 0608 6ΐ 06118 6ΐ 06118 811111:60 φ1θ4 

ροΓίβεΐΗ <|α«ΓιΙ)6ΐ ρ6Γ8οη8 811. Ιΐ6ΐη ΒχηοϋΐΒ 61 
£ΐιηεΐυ8 61 88ΐιοΐιΐ8 : Οοιηίηηβ ςυο<|ΐΐ6 6ΐ Οοηυιιι• 
61 ΟοηιΙηυΒ» ηοη ν6Γ0 1γ68 άϋ, 8ΐιΙ 88ηαΐ, Μΐ ^ο* 
πϋηΙ. νεΓΙηαι 6ηΙπι 6Ι 5ριπΐυ8, νΙηιιΐ68 ΡβΙτΙβ 
βυηΐ ; τίΠηΜ ,ίηςιίληι, 8υ1)8ί8ΐ6ηΐ68, <|υ» ρπ>1η(1β 
« Ρ81Γ6, 61 ςηο, 61 Ιη ^αο 8υηΐ, 61 λ<1 ςαβιη ηΐΐ 

«α 68088η Τ6Γ6Γ0ηΐ0Γ* 86ρ8Γ8ΓΊ η6ς06ηηΙ. Ν6(|00 

€η1η 1θ€θ, «αϊ τοίαηΐχίο, χοΙ 86Γιοβ6, 80Ι ?ΙΗ1ιυ8, ί βυναρι0μο9νται« 
ο6 χριΐς θβο\, ή Αγιοι, ή ι^ύριοι, λέγονται. Αλλ* ζϊς 
ΒΛς τΑ τρία, ύς Κύριος, ιΤς Αγιος, 0τ( <Μς, χβΑ 
αΐ αύτου 6υνΑμ8«ς, Α^γος χ«\ ΠνβΟμα, <Γς Θβ^ς, 8ΐς 
Αγιος, ύίς Κύριος, χα\ ού τρ•1ς. *ΑλλΑ θ86ς μίν, 
χα\θ€^, χαΐ θί6ς« ΑιΑ τ6 τΙλκιον ιβ^ς έχΑοτσο * 
ύ«οοτΑσ8»ς, χα\ Αγιο<, χαΐ Αγιος, χαΐ Αγιος, χα\ . 
Κύριος, χαΐ Κύριος, χα\ Κύριος* ο6 τρ^ βλ ββά, 
4 Αγιοι, 4 Κύριοι. ΑιΑ(ΐ 6 Αύγος χβΛ τ6Βν8νμα ΑονΑ* 
μβις 8ΐσ\ τοΟ Πατρός* 6ονΑμ8ΐς 6έ Ινυ«ύοτατοι Αχι^ 
ριστοι του Παΐρ^ς, του Ιξ ο&, χα\ λν' φ οΕοι, »ιΑ 
4τρ^ς >ν ώς οΓτιον Αναφέρονται• Ούτ8 γΑρ^ύιηρ !| 
ρόυλή^ι, ή έν•ργ•ί^, ή ΙσχύΙ, ή Ι^οΙ^ι χωρίζονται, 
ή τινι των δοα Ιπ\ θ•όυ λέγιται* οΐ μή μύνοντοΑς €η1>ι 1060. 801 τοίαηΐχίο, χοΙ οοΐιοηβ. 80Ι ^ιηΐηιο, ^,^^οιοι, χαΐτοίς χαρα»ιηριστιχοΙς έχΑατηςύ«ο. 
801 8θ6ΐθτίΐ8ΐ6, 8θΙ οΐΐο 8ΐί8 Γ6 βχ Ιιΐ8 φ» ΐΐο ΟβΟ ^ ^ Ιδιώμοσιν. ΈμβΙς γΑρ γίννώμινοι, τομνύ- όίΟΟηΙΟΓ, 8ΐ> 60 8606ΠΙθηΐ0?: 864 8θ1>8ΐ8ΐ6ηΐΠ8 
4θηΐ8Χ8ΐ 86 ρΤ0ρΐΤΐ6ΐ8ϋ1>08, ςοϋΐΟΒ 0Ο840«ς06 
ρ6Τ80η8 8ΐβ1Π8•0Γ« Νθ8 6ΐ6η1ηΐ, 60ΒΙ {Ι^ηΙοιοΓ, 

οηηίηο χ ρ8ΐτϋ)08 86ίη4{ηιιΐΓ 86 ΑΙ^οη^Ιοοτ: 

ςνοά Τ1ΐ60ΐ0β08 6Γ6|;οΗ«8 Α6€ΐ8Γ8η8 '*, 1ιί8 τοτΜβ 
11808 681, άΜίίεηία έΜ$^. Νοη βηίαι χροά Μβ 

βΐΊΟΒ ρΧΐΓΐΒ 801 τ1γ108 68ΐ, 801 Τ6Γΐ)αη , ΧΟΙ 81- 

ρί6ηϋ8. Αϊ Ιη 060 1ι«6 ιΐοο βΙπιοΙ εοηοοΓΠΐηΙ, 
ςοοά Ριϋ08 61 8ρΙΗΐο8 ΡχΙγΙβ τίΓΐθΐ68 8ΐη1) Τ6ΐθ1Ι 
86Γ0Ι0 61 8ρΊΓΐΐο8 ηοηΙΐΒ τιΠοΜ 6οη1 : 1ΐ6ηι ςοοιΐ 
ροηοηχί ρ6γΓ661« 8ΐηΐ ; ςοοά ςοίόοπι 8θΗ Οοο ςοί 

ΒΟρΓΧ 6886η1ΐ8ΠΙ 681, 60ηΤ6ηΗ• Νθ8 νβΓΟ 86ηΐ6ηΐί8 

61 ροΐ68ΐ8ΐ6 6ΐ Ιοοο 8€ΐη<1ίηιοΓ : <|οο 611801 &1 οι 
ϋΐ6 61 ϋΐβ, ηοη Ιιοπιο, οοΑ ΙιοηίηοΒ (ΙίεχηίοΓ; Ιά 
ιΙοοΑ Ιη Οοο Ιοοαηι ηοη Ιΐ8ΐ>6ΐ, ο1 ]8πι ιΐΐχίηιοβ. Ο 
β6ά 68 ςαοςοο Ιοοο, 40» Ιρ8ΐ ρΓοίοπιηΐ, Ιηβρι- 

£6Γ6 61 8660Γ816 6Χ60ΐ6Τ6 ]θν8ΐ• ΡχίΤΟΟΙ 6ηΙΠΙ 80ηΙ 
(η6<|οβ ΐα ίηβοίχωπιΟΓ), Χΐ <ΐ606ΐυ1 ΒΧηΟΐΟΒ ΡΧΐΓβΒ 
86 Π18|ΐ8ΐΓ08, ςΟΟΓΟΠΙ 008» β1 8ΐ) ΟΠίηί ν8ΓΊ6ΐ8ΐ6 

χΓιοοχηι <16 βΑ6 86ηΐ6ηιΊαπι, οηχ βχηοΐί ΒρΙπίοβ τΐ8 
61 ηΐοπι*ιη8ΐίο πιοηΒίΓχτίΐ, οοηοοΓίΙοβ, ηοη Ιητΐ66Πΐ 
€0ηΐΓ8Γ!08, 86 Μοίΐο πιίηοδ ΒίΜπιβΙίρδΊβ 8<!ν6Γ8»η- 
Ιββ 8660Πΐς06 ρθ|η8ηΐ68 08ΐ6η<ΐ8Π108• στΑο<ως Ιβιώμασιν• ΌμβΙς γΑρ γιννώμινοι, τομνύ• 
μι6α θιΑμγΕοξτων Πατέρο^ν, χα\ χωριζύμιΟα, χα\ 
τούτο ^ηλών έφηβχν ό 08θλύγος Γρηγύριος, ^^^ίέτ€βς 
άριέμ»τοί. Ού γΑρ βύνχμις το3 Πατρίς 6 Υ16ς έφ* 
ημών χα(^έστηχβν, ού6έ λ^έγος ή οοφία * έ»1 61 ββου, 
τΑ 6ύο ονντρέχουσι, τ6 χα\ 6υνΑμ8ΐς 8Τναι του ΙΙατρ6ς, 
τ^ν ΥΙ^ι χαΐ τ^ Πνβυμα, ώς Αύγον νοϋ 3ΐα\ τλ 
ΠνιΟμα, χαλ ύηοοτΑηις τιλβίας, («έρ « «ρέιιον 
μύνφ τφ ύπιρουιίφ β<φ• "ΛμΟζ Λ χα\ γνώμϋ τβ» 
μνύμ80α, χα\ 6υνΑμβι, χα\ τύχφ. Δι^ χα\ ΑνΟροιίοοι, 
ούχ Ανθρωπος ό 6^Iν^1, χα\ Α 6ανα λβγύμιΟα* 
έιΑ 6έ ββου, ούχ ο&αας, ΑλλΑ χα•ώς προβιρή• 
)ίαμΐν• •Αλλ• Αγ8 χα\ 6ή χα\ Ας «ροφέρουσι χρήσιις, Ιπι• 
σκ&ψώμ8θα, χα\ τί;ν Αχριβή τούτων έ^αοιν «οιη- 
σώμ^θα. Οατριχα\ γΑρ βΑται, χα\ ού6αμως Αντορου- 
μβν• ΑλλΑ χρίι βυμφώνους, χα\ μ^ Αλλήλβις εναν- 
τίους, ουδέν 6έ έλαττον έαυτοίς Αντιλύγους χα\ μορ 
χομένους ΑχοββιχνύΒΐν τοΙς Αγίους Πατέρας χβΙ 
διδασχΑλους• ών τ^ τ«ρ^ ιιίστιως φρύνημα ένιαίον 
χα\ Απαράλλαχτον Ιδβιξίν ή μία του Πνεύματος βύ- 
ναμίς τ« κα\ Ιλλαρψ*;. **0Γ8ΐ. 36. 

νΑΚΙβ Ι-ΕΟΤΙΟΝΕδ. 

1 Κ6Ε. 199! Ιη Γγη^πι. έχΑ^της. • Ιΐ6«. 1930 ώς ΟποστΑσιις τιλιίας, νουν λόγον, χα\ *ν8υμα, δχ.ρ. 41 &Ε ΗΪΗΝΟ ΤηίδΑΟΙΟ ΕΡΙ8Τ0ΙΛ. Η 

Ο μ^ ουν Ιν μ«χαρ{^7|| ▼ λήξ&ι *ΑΟανάβ(ος 6 Α β• Οίτίηιι• ΙΙ&ςυβ, ί>6ΐΐ9βςιΐ9 ιη^ΐΒΟπ» νίΓ Αιία• #ι««<«ιος, Ιν τφ ι»ρ\ βαρχώσιω; κ%\ Τριάδος λάγφ, 
^ΑΙι φηβ( * € Θι^ς ο^ έβτκν δ γβννηθ£\ς χι\ γβνό- 
μΛ^/οςΜρ^Όος^τωΧ ήμβίς φαμιν, £τι θε^ς έβτιν« 
Ιη μΙ* Ι^μΛς γ«ν6|ανο; Μρωπος. 'Αλλ* ο6 Θβ^ς 
Μ9(λ 9•^ χαλ Μς, ό «Ις της Τριά^» ό Υ(6ςτου θβου 
»λ Α•ν; λγιος * άλλ* ούχ ^γιος» χα\ &γιος,χα\ λγιος* 
ΟΜΙ τρΙς μ^¥θν λγιος, Αορ(9τως, χαΐ Αιηιράχις 
&Ττος μΙ ύιαρίγιος. • Κα\ «Αλιν ΑλλαχοΟ λέγει » 
« ΚΙοΐΜν αύτ^, ΐίαν ούχ είχεν £ΐ$ο;, ούβέ κάλλος. 
^Ην γάρ «ύτ^ κρ& τούχου 0<ωρήβας Ιν τ^ ΟιΙχ]| 
χβΐ ΙνΜς4> μ^ΡΤϋ χ«6ή|Μν9ν έιςΐ ΟρόνοΜ ύψηλοΟ χα\ 
Κηρμένου» 9η τΑ Χερου6\μ έ^ξολάγουν α^6ν λέ• 
γαντα, λγιος, &γκος, &γιος, Κύριος Χ«6αώ6• ΚαΙ 
μκτά τβ,ντα όρ{^ αύτ^ν μορφ|]ν δοΰλου λαβ^ντα, χα\ ιι&ιίυ» ^* 1η οηΐιοηβ ιΐβ ΙηοΑΓπ&ΐίοηβ οΰ Τι*1ηΊΐαΐ6» 
1ι«ο «ιΐ : € Ιιαςυβ Οβυβ 68ΐ, ςηΙ §6ΐΓαυ8 οβί, ιίςιιο 
Ιιοηοο ίλοΐυ» €&1 : ΐΜ>β(|Η6 ρΓοΟίειηυΓ βυιη οβμ 
Οβυιη, ηαί ρΓορίβΓ ηο« ίαΰΐυ» οΐ Ιιοιιιο. 86<) ηοο 
ϋβαιη 6( Ι)€ϋΐιι €( Οβυηι, (|ΐΓι €χ ΤήιιίΙαΙβ ιιιιιι• 
681. ΟΰΙ Ρϋίυ8, •€ 06118 8»η6ΐυ8 « τΟΓΚιη ηοη, βαη* 
€(υ9 €ΐ β8ΐΐ€ΐιΐ8 6ΐ 8ληαα8; ηβςυβ 16γ άιιηίαχαι 
83η€(ιΐ8, 86^ !η1βπηίη8ΐ« αίςοβ ΙηίΙιϋΐβ Βαηοΐυ», 
οιοΒίςοβ βληοΐΊΐ&ΐβ 8υΙ)ΠιηΊοΓ. ι ΒυΓ8ϋΐιι αΐίο Ιοοο 
ιιιΐ : € Υί(1ιπιιΐ8 €υιιι ηοη Ιια1>6ηΐ6Πΐ 8ρ6α6(η, ηβςυβ 
(ίο€θΓ6πι. 8Ι<|αΊ(ΐ6ΐη 1ρ8υαι ρΓίυ8 ίη ϋίτΐηχ 6ΐ ίΠυβίΓΐ 

ΓοΓΟΙλ ίη 8θ1ίθ €Χ€€ΐ&0 6( 6ΐ6τ:ιΙο 86(]θηΐ601 €οη* 
8ρ€Χ6Γ•1• €υα) €Ιΐ€ΓυΙ>ίιη {ΙοΓίιηι Ιρ8ίυ8 ΙιΊ8 ▼€ΓΚ)ί8 

€6ΐ6ΐ>ΓλΓ6ηΙ, 83η€ΐυ8, 8&η€ΐα8• 8206108, ϋοπ)1ηιΐ8 έν Αμοιώματι Ανθρίϋβων γο^μινον. > Ταύτα προ• ^^ δ8ΐ>&οΙΙ). Ρθδΐ6Α τβΓΟ ίρβυαι 06ΓηίΙ , 86ΓνΙ Γογοι^ φέρ6υβιν« & χα\ ήμ(1ς&9πα(όμ€6α * άλλ^ιΐπάτωσαν * 
ψΛψ•^ 8θον > «^ ΓΙ^^ν χαθήμινον έπΙ θρ^ου, ή τφ 
ΏβτρΧ βιινι^ρεύοντα ; μόνον βοξολογούμινον, Ι) συν 
«ψ ΠβτρΙ κφ\ Πνιυματι; ΕΙ μίν οδν μόνον, είπά^ 
1^Μ1»ν τφ ΤΙφ μδνφ χα\ «6ν Τρισάγιον Ομνον. £{ 
II β(ιντφΙΙατρ\ χα\ τφ Πνβύματι, έπιγνώτωσαν της 
Τριάδος «Ιναι άχώριστον, τ6ν Ιμφαντιχδν των τριών 
6«οτ^^9^»ν » χα\ της μι2ς ούσέας χα\ χυριέτητος 
«Ινον. Άγιος γάρ, 4γιος, 4γιο;, ύμνοΟντα τλ Σέρα- 
γΐμ, χαλ τ} Τριάδι τ6ν5μνον προ9άγο*/<α ύμνουαιν 
τλίν 1η9ο•ΐν. Εϋς γλρ τ9^ς Τριάβος δ ΊησοΟς • οΐ II 
τ^Πφ μόνφ τ*νΤρια4γιον4ν«τι0έντε;6μνον,4μέτ- 
•χοντον Ομνου τ^ ΙΙατΙρα χα\ τ6 Πνβΰμα τιΟέαοι. 
ΤΑμλνγΑρ »θΐν& ουμπεριλάμβάνβι νΐί μβριχΑ• τά 
4 μΛ^ηΛ^ %ά χαθόλου ο&χέτι. Ό μΙν γάρ Μρωπον ^ 
8ΐ«ίΐ¥, πά^ψχΛζ τ^\^ χατλ μέρος Ισήμανεν* 6 II 
Πέτρον βΐιιδιν, αΜν μδνον δπέψηνβν, &φ«\ς τάς 
ΐΛΜίος ^Έοτζάηις της άνΙρωπότητος. ίηάυΐυηι, αΐηηβ ίη 8ίηιϋίΐυ(ΙΊη6ΐη Ιιοιηίηυηι Γα- 
οΐυω. » ΙΙ«6 ίΐΐί ρΓοΓοηιοΙ, ςυ» ηο8 6ΐΐ8ΐη Αΐη- 
ρΐ6€ΓιιηαΓ. ΥβΓαηι (άίο^ιηΐ !ρ8ΐ) 8θ1ιιπιη6 ΡΙϋυπι ία 
ΙΙίΓοηο 86<ΐ6θΐ6οι τ'κΙβΗΐ , «η ουιη ΡλΐΓ6 489 ^^ 
ύ6ηΐ6ΐη ? 8θΙ•ηιη6 ιΙοΗβολίυηι « «η νβτο 6υηι ΡαΐΓβ 
«6 δριΗίαΤ 81 8θ1ιΐΒΐ ; ΐ6Γ8αη€ΐη8ΐ Η7ΐνιηιιηι ΡΊΠο 
βοΗ 811γΗι08π(. δίη ιυίβηι 6ηπι Ρ8ΐΓ6 «6 8ρίη(υ ; 
9|[ηο860ηΐ 63η1ί6υηι Ι^Ιυά & ΤΓίηίΙιΙβ 86ραπΐΓ{ ηοη 
ρθ886 ςιιοΙί68 ρ6Γ8οη» (ΐ66ΐ8ηηΙυΓ ιιηλςοο 6886η- 
118 61 υη8 ι1οιηΐη8Γιο• ΕίβηΙπι 6υπι δβηρίιίπι 88η- 
οΐυ8, 88η6ΐιΐ8• 88η6ΐυ8 68ηυηΙ,«ΐςιΐ6ΐιυη6 Ιιγηηυιη 
Τ^^η^ι8ι1 οΐίβηιηΐ» Ρϋΐοη αη8 ρπ6(Ιί68ηΐ » αίροΐβ 
ςιιΙ 6Χ ΤΓΐηΙίαΐβ υηυβ 68(• ΟυΙ ιιιΐβιη 16Γ 88η6ΐαηι 
Ιινηιηυπι ικΐ Ρίϋαπι ΐαηΙοηηιΐΗΐο ηίβπιηΐ , 8ΐι 
' Ιιγιηηο ΡλΐΓ6Πΐ 61 δρΐήΐαηι 8ΐη6ΐυπι 6Χ6ΐα^οηΐ : 
φΐΊ8 8ΐι1) 6οηιιηηηί5ιΐ8 ρλΠίοαΙαΓίι 60ΒΐρΓ6ΐΐ6η<•> 
ιΙοηΙοΓ ; 8υ5 ρ8ηΐ€υΐΑΠ^8 «αΐβη 6οηιηιυη!8 ηοη 
Ιΐ6ηι• Ναη ςυΐ 1ιοηιΊΒ6πι άίχΐΐ, 8ΐη|α1θ8 οιηη68 Ιιο. •Ι|Βϋο«τϋ : 4ΐι1 ιιιΐοαι ΡβΙηιηι , Ιρβιιηι 8θ1ιιη ά68ί|[η«ν11» οαιΐ88ί8 οΟ^τΙλ Ιιιιηΐ8η» ηβΐυηι ρβηοΒίβ. 

¥• Ιϋλιν «ροβάΧλονται του αγίου Έηιφα^/Ιου, έχ 
του 8ΐς τ^ Αγίαν Θεοτδχον λόγου* ι Ή μαχαρία &ν 
γννακξΐν, έ^ τ^ Αόγον Ιχ αοΰ οαρχωθέντα τεχοΰοοί, 
Αόγον τ^ του Πατρός Υ16ν , Λ^γον τ^ «ροαιώνιον 
Μν ι Αόγον τόν Αναρχον χα\ όΙΙιον , Αόγον τόν 
Ιμοούαιον της Αχωρίστου Τριάδος, Αόγον τ6ν αυν 
02τρ\ χα\ άγ{φ Πνεύματι κροσχυνούμινον, Αόγον 
τ^ ούνΟρονον του Πατρδς, Αόγον τ^ 4«1 των Χε- 
^ου61μ χαθήμενον, Αόγον, δν τετράμορφα (ώα Ιοξο- 9. ΑΙ ν6Γ0 Ιιοο ΓυΓ8υηι 6χ 8ΐηοΐΙ ΕρίρΙΐ8ηϋ ογ8* 

ϋΟηΟ <}6 88η6(8 061 66ηίΐΗ€6 ρΐΌΓ6Γαη1 : ι Β68ΐ9 

1υ Ιηΐ6Γ π)υΠ6Γ689 ςιι» ΥβΓίιυηι 6Χ 16 ίηοΑΓηαΙυπι 
ρ6ρ6Γί8&Ι ; ΥβΓ^υηι 1ϋ(|ΐΐ8ηι ΡαΐΓΐβ ΡΗΊαηι, Υ6ΓΚ)υιη 
8ΐ) «ί(6Γηο 06υηι, Υ6Γΐ>υηι Ιηιΐϋ 6χρ6Γ8 6Ι 86η)ρί- 
Ι6πιυηι, Υ6Γΐ)υιη 6οη&υ1>$ΐ&ηΓιαΐ6 ίηάίνίβ» ΤΓίηίΐΑ- 
Ιϊ8, Υ6τΐΜΐηι ςυοά €αηι Ρ8ΐΓ6 6ΐ δρίπΐυ 88ηοιο 
8^0Γ8ΐυΓ, ΥβΓ^υηι Ρ8(6Γηί 8θ1ίΙ 806ίυη), ΥβΓίυη 
86ύ6η8 8υρ6Γ €Ιΐ6Γυ1)ίπι, Υ6Γΐ>υπι, €υ]υ8 ςΙοΓΐβηι λογου^ι, λέγοντα* ι ""Αγιος, &γιος, Αγιος, Κύριος Σα- Ο «ηίηίΑΐίλ ςα8ϋΗίθΓΠ)ί2 66ΐ6ΐ)ΓαηΙ, 88ηαιΐ8, 88η6ΐυ8, 

88η6ΐ08, Ι)οηιΙην8 Ι)6υ$ 88ΐ>80ΐΙι : ρΐ6ηΐ 8ΐιηΙ οοκΗ 

6ΐ Ι6ΓΓ8 |1θΓί8 6]υ8• Ι 1^ ίρ8ίυ8 {ΙΟΠΑ * Ρ8ΐΠ8 

{Ιογ!8 ϋίν6Γ88 68( οΑ ίρβιιηι ΐ|υοςυ6 8θΙυηι Ιι^τπιηυη) 
ρ6ΓΐΊη6Γ6 (Ιίθ6ΐηυ8. δίη «οΐ6ηι υηα6( οοπιπιυηίβ 
82η€ΐ» Τπηίΐ8ΐί8 Ιαυ8 68(, υηυε Αίςυβ οοηιιιιυπίβ 
8ίΙ Ιινιηηυβ η666886 68ΐ.Ν8η) 6ϋηι ιαπ^^ιιε, $αηύΐΗ$9 
Λ^ηαπι 68ηαηΐ, ΡΗίυπ) ΙλυϋαηΙ ; \βΓυηι ηοη Ρί- 
η^η ηιο^ο, 86(1 υΐ 6Χ Τπηίΐ8ΐ6 υηυ$ 6$Ι, ίηΐ6Γ Ρϋ• 
1Γ6Π1 61 δρίήίαπι 8αηοΐυπι πΐ6«1ίυ$. «λήρης δ οδρανός χα\ ή γη τ^ίς δόξης αου. > 
ΕΙ μΙν ΙΗρα % Ιόξα αύτου «αρΑ τ4]ν του Πατρδς, 
ρόνου αδτου χαλ τδν Ομνον φήσομεν. Ε( 11 μΙα ^ 
(ολογία, χαΐ χοινΙ) της Αγίας Τριάδος, εΤς χα\ χοινλς 
χ«\^ Ομνος. Άγιος γΑρ, Αγιος, Αγιος λέγοντα, δοξο- 
λογούν τδν νΐδν , Αλλ' ου τδν ΊΠδν μόνον , Αλλ' ώς 
Ινα τής Αγίας Τριάδος, μέσον Πατρός τε χα\ Πνεύ- 
ματος. ** οτιΐ. 4#8α/»ΐ. βάν. €Μ$ΙΚ 
▼ Β69• ΛΜ ίη ΙΒ8Γ{. τ] μνήμΐ). ΥΑΐα^ε ^.Ε^τιοΝ£$. 

^ Κ6(;. 1991 ε1δ:ν, Ι8«ί88 8€ί1ί66ΐ, η66 η8ΐ6• 43 δ.ΙΟΑΝΝΙδΟΑΜΑ5εΕΝΙ 44 

10. Οοίηϋβ 6χ €ΐΓ)Τ8θ8ΐθΐηο Ίη ΗΙυίΙ : Β^ηΒάίαπί , Α ('. Είτα του Χρυσοστόμου ιΐς ^, ΕύΛΌγημένος^ ευ]η8 ρΓίηείρΊυιη «βΐ, Ίζχ ηήτααιία ηιίταοΗία , Ιΐ3*ο 
{ΐϋβΓυηΐ " : € Ηοϋίβ Ηβχ £ΐοπ« Ιιι Ι6ΓΓ2Ι νθ€6 ρΓΟ- 
ρΙιβΙίΰ& οοΙβΙίΓαΐϋΓ, &1<|ΙΙΑ οοΒίβ&ιΊβ βρυΙΙ ΐ6ΓΗ^6ηιι& 
5θείο$ Γ2€ίΐ : υΐ οβίβικίαΐ ιΐ(Γ0Γυαιςιιβ 56 ΟοπΓιηαηι 
6556 ; ςιιίρρβ ςυί Λύ υΐπ$<|ΐΐ6 ΰοηβοιια το€6 1&ιιϋ«- 
ΐυΓ. Ου£ΐιηο1)Γ«ίπι &υροπ ςαίάβιη Μΐιιΐβιη ϋΐαι», (ΐυ3} 
ίη ΙβΓΓα Γαοΐα β&ΐ, (ΙβεΙ:«ΓαΑ(1ο €3η6ΐ>αηΙ : 8αη€ίΗ$^ 
χαηϋΐηί, $αηανί$, ΰοΗΐνΐΗί Βενα $αΙ^αοΐΗ : ρΐεηι 
ιιιηΙ €αΙί α Ιέττα φτία €]η$, ^\1\ ΑοΙβηι Ιιίε ιηΐη. 
ύβ({6ΐκιηΙ, υη» ευοι €(ΒϋΓι1>ιΐ8 Γβέΐ'ινϋ&ίβηι ϋ^βηΐο» 
€ΐ«ΐΏα1>αηΙ : Ηοεαηηα ίη €Χ€^*1$^ ίΐ9$αΗηα βΐίο θα- 
νίΛ. ι Ε<!ΐ]ΐι1$ ιαηίίβηι 8>η« ΐΑβηΐίβ Οανίϋίβ ΑΠαιη 
αΙ) Ιιγιηηί Ίτ\$Λρϊ ΙβυΐΙβ »θ€Γ(λιιιη (]|χ6ηΐ?.5ί(]υΙ- 
ιΐ6ΐ» υηυβ «Ιο ΤΓίηΗ&ΐ6 ιίπΐϋΐ οΐιιη ΡβίΓβ βΐ δρΐηία ου ή αρχή, *Εκ τώτ θαυμάτωτ εΙς βαύματα'Λ Σ^ 
μερον ό ΒασιλεΟς της δόξης έτ:\ γης προ^^τικώς δο- 
ξάζεται, καΐ κοινωνοίς της έπβυραν£ου βύωχ(ας τους 
γηγενείς άνβδίίκνυσιν • Γναδ^ίξ^* δτ( αυτός έατι Κύ- 
ριος αμφοτέρων, ώς έχατέρωθεν βυμφώνως &νυμνού- 
μενος.Δίάτοΰτο οΐ μ^ν 4νω, τήν έίΛ γης σωτηρίαν 
χαταμηνύοντες Ιψαλλον , *Ά)•<ος , άγιος ^ άγιος % 
Κύριος Σα6αώβ' χΛήρη^ «άσΛ ή τήτης δόξίΐςαΰ" 
τον, 01 δ^ χάτω, τ^ έπουρανίφ εύφροσύντ^ συμπαν- 
ηγυρίζοντες Ιχραύγαζον, νσαντύέττοίς ύψίστοις. 
ώσατνάτφ ΥΙφ Αα^Ιδ. ι Κα\ ^(ς είποι «ύφρονων» 
τ6 ΥΙ^^ν Αα61δ χβχωρ{σ9αι της του τρισάγιου υμνο- 
λογία; ; Είς γάρ της 4γ{ας Τριάδος συνδοξολογείται 
Πατρ\ χα\ Πνεΰματι , άλλα ού τδ Τρισάγιον €ΐς αΟ-* «λΐιείο οοΠαικΙαίυΓ ; $βά ζά ΙρΙυιη $οΙαιη ΙθΓΒ^η- ^τδν μόνον αναφέρεται. Ού γάρ άγιος^ άγιος^ άρος 

λέγοντα τλ Ιεραφ\μ , μόνον τδν Π&τέρα, ή μόνον τ^ 
Τίδν, ή μό*/ον τδ Πνεύμα τδ &γιον έσήμανεν, άλλα 
τί^ν τρςσυπόστατον θεότητα, ύς \»Χα^ Τρισάγιον χυ• 
ριότητα. Ό αύτδς τοίνυν άνω μετά Πατρδς χαΥ 
Πνεύματος έδοξολογεϊτο , τών Σεραφ^μ αΟτδν, ού 
μόνον, άλλα σΙ)ν τφ Πατρ\ χα\ Πνεύματι, ύμνούν- 
των χα\ ροώντω'^, "Αγως^ άγι&ς^ άγιος. ΑΟτδς χαΐ 
Ιιι\ της τής ανυμνείται, 'ύσαιητά άκ χοΊς ύ^^^(:^τοις^ 
ώσ«ττά τφ ΥΙφ Αα€ϊ9 , μονονοιθ(\ διά του &μ*^ο1ι 
μίαν τών της θεότητος δψίστ^ν, εΐ χα\ υΐδς Δαβ\( 
έχρημάτισιν, άιηδειχνύ μένος ΟίΕοατάσεων. (109 Ιΐ]τπιηιΐ8 ΓοΓοΓίιΐΓ. Ν^ςαβ «ηΐαι ουιη δβΓβιρΙπίΏ, 
%αιιανα , %αη€ΐηι^ $αηοίη$^ άίοβ))!!!!, βοΐύΐη ΡαΐΓβη), 
»ιι( ιοίυιη ΡίΓπιιη, &υ( βοΐασι $ρΊΗ(ιιηι 88ηεΐαηι 
8ί§ηίίΙοα1)αηΐ; 80(Ι ϋι?Ίιιίΐ2(6ΐη Ιΐι ΐΓ'ώυ» ρβΓβοηΙβ 
0X518161)1610, ν6ΐυΙ 16? 831161110 <ΙοιιΐΊη8ΐίοοβιιι Ε]|18- 
(ΐ6πι ίΐ,ιςιιο 5υΓ8ηιη Γΐιιη ΡιΐΓβ βΐ δριΗΐυ ^ΙογΙ» 
ϋ6ΐ6ΐ)Γ8ΐυΓ; $6Γ2ρΙιΙη) ηοη Ιρβυιη 8θΙυιη, 860 ευοι 
ΡλίΓΟ 86 δριηΐυ 68η6Βΐϋ>ιΐ8 61 6ΐαηΐ8ηΐί1)υ8, ιαιι- 
<ΐια, <αιΐ((ηι, ιαιίΓΐιι•. Αΐ«ια6 ίάόηι ΓυΓ8υ8 Ιιιιιιο 
ία ιηο<1ο•η Ιη ΐ6Γηι ΙιαϋλΙοΓ ΙΙααηηα ίη ΒζαΜη^ 
ΙΙοζαηηα /ΙέιΌ ΏαΜ : ειιπι Ι8ΐη6η Ιιθ6 Ιιγοιηο ιιη8 
Ιβηΐιιηι (6ΐ8ΐ Οιν*κϋ8 βΠυ8 ίυ'ιί) 8ΐι1^ίιηίνοι άινί- 
ί)ίΐ3Γΐ8 ρβΓδοηλΓοιη ίη^ΐ66ΐυΓ. 
480 ^^• 0*ιο<^ ^ ^^>^>» (ΠνΊϋα8 11ΐ6 Ρ8ΐ6Γ (ϋ68ΐ. ια% ΕΙδΙι χα\ λέγοι 6 Οεοφόρος η«τ<|ρήμων, δη ΐ|00(1 8ΐιρ6Η ραΠλίη Ιη Ι6ΓΓ8 88ΐυΐ6ΐη ιιυηϋ8ηΐ68 ^ οΐ μλν άνω τ^ Ιπ\ γης σωτηρίαν χαταμηνύ^ντις 68ηβ58η(, οριΐηΐ6 ρΓ0Γ$υ8 61 ύΙνίηΐ88ΐοιο 8Δΐ8ΐυ8 
Ιη8ϋο6ΐα 1ι«6 8ίΐ• 86ίιηα8 6θΙιιι 608ΐυιη 61 16ΓΓ&πι 
ιΙΙνίη» ^θΐ\Ά 86ΐηρ6Γ ρΐ6η8 ίοΐ886 : 8ί(ΐαΙ(ΐ6πι ε οηι• 
1118 ορ6Γ8 Ι>οιηίηί ΒοσιΊηιιαι 1)606άΐ6υιιΐ , Ιρβίυβηυβ 
ΐ;ΙθΓΐ8ηι 6η8ΓΓ8πΙ ". ι Αι ςοΐλ Ιη 6<β1ι8 8η|;6ϋ νβη 
061 ({ΙοΗαιιι 8βηθ566ΐ>8ηΐ, Ιιαιιι&ιΐ8 80ΐ6ΐη η8ΐΙΙΤ8, 

ς[0» 16ΓΓ96 ϋοίηίΰϋΐΐΐΐη η8618 68(9 60 6Χ6ί^6Τ8(» Οΐ 

{η60ΓΓυρϋΚ>!ϋ8 ΟβΙ {ΙοΗιιη Ια οοτΓυρϋΜΙΐ8 1ιοιη1ιι!8 
€Ι νοίυβηιηι 6ΐφΐ8^ηιρο<1αιη 8ΐιηϋ!ΐα(1ιη6ΐιι ιηιαι- 
Γ61 : Ιά6ίί60 τΊγ 1)60 ρΐ6ηυ8 ΐ6ΤΓ8ΐιι άίτίηι §1ογΙ8 
Ιιιιρΐ6ΐ8ΐιι ίυΐ886 8ίΐ, ςοΐι 16ΓΓ« !η6θΙ» 8(1 άίνΐη» 
%\οτ\» 6θ{η1ιίοη6ΐη ρ6ΓΤ606πιηΐ : ιά φίοά ςυί(ΐ6ΐη, 
1166 8ΐίικ1 «ιαίίίςυιηι ρΓ«ίΐ6Γ68, ϋ8, ςαΐ Ιη 16ΓΓ8 Ιψαλλον , λίαν άριστα χαΐ ένθεαστιχώτατά φησιν. 
Ίσμεν γάρ, ώς άε\ μέν ^ς 0«(ας δόξης, τΛπλή- 
ρωχο 7 6 ουρανός τε χα\ γ^. ι Πάντα γάρ τά Ιργ* 
Κυρίου ευλογείται « τδν Κύριον, χα\ διηγιίταν τήν 
δόξαν αύτου. » 'Αλλ* έιιε\ Ιν οδρανοίς μλν οΐ άγγελοι 
τήν του δντος βεου έπεγίνωσχον δόξαν «Ιζώχειλε δίτ. ή 
άνθρωπίνη φύσις, ή ττ^ς γης λαχουσα ^ τήν οΓχησιν. 
χα\ ήλλάξατο τήν δόξαν του άφθαρτα βεου ένόμοαίι* 
μάτι είχόνος φθαρτού άνθρωπου , χα\ «ετει^ν,' χα\ 
τετραιβόδων * ιβεκληρωσΟαί φησιν δ Οεοφόρος. άνήρ 
τί^ν γην, χατ* Ιπίγνωσιν τών τ1;ν γην χατοιχούντων 
θείας δόξης• δπερ χα\ ούχ άλλο τοί; έιΛ γης σωτη- 
ρία γεγένηται• Ή δ^ θεία δόξα δηλον/ώ« Πατρός 6Γ8ΙΗ, 88ΐυΐ6ΐη 8ΐ(α1Η• Μ8ΐΓιΓ68ΐαιπ 681 8ΐιΐ6ΐη <1ίν:- ^ έστιν , χα\ ΤίοΟ , χα\ αγίου Πνεύματος. Οΐ^τω γάρ 

ΙΊΙ 61 χα\ δ άψευδΙ]ς Ιφησε Κύριος ιιρδς τδν Πατέρα * ι Πά- ηαη» ^ΙοΓίλΐη, ςα6θΐ8άιιιθ(Ιυιη ΡαΙγΙβ, Ιΐα 61 Ρίΐϋ < 
$ρίΓΗα8 8αη6Η 6586. 8Ί6 6ηίηι Ι>οιηίηπ8 οϋβιη, ςυΐ 
η)6ηΙίΓί ηοη ροΐ65(, ι<1 Ρ3ΐΓ6ηι ^ίχΐΐ : ι Ρ&Ι6Γ, 
οριΐ8 οοη8ϋη)Π)8νί , ςυοϋ ά^άΐΒύ πιίΐιΐ : π)8ηΙΓ68ΐ8νί 
ιιοη)6η Ιηυπι ". ι Ει πΐΓ8υιη : ι Π366 68ΐ νίΐα χΐ6Γη8, 
ιιΐ 6θ£ηο568ηΐ 16 8θ1υπ) Πουηι τ6Γυη), 6ΐ ςυ6πι πλίβί• 
811 ^656Π1 €1ιπ8ΐηιη **. ι Ηοο Βαο(1ο, υΓι ηαΐυΓΠ, 
Ηα 6ΐίαηι {ΙογΙα Ιήηαι (Ιί^1ηί(8Γΐ8 ρ6Γ5οη8Γυιη 6θπι- 
ιηυηί8 651. 
13. Εχ 88ηοΐΊ ίΐ6ηι ε^τπΙΗ Αΐ6Χ8η(ΐΓίοί ϋ1)Γ0 β^ τερ, τδ Εργον δ Ιδωχάς μοι, Ιπλήρωσα* Ιφανέρωσά 
σου τδ δνομα. • Κα\ ^άλιν * < Αΰτη &στ\ν ή αΙώνιος 
ζωή» ίνα γινώσχωσί σε τδν μόνον άληΟινδν βεδν τδν 
ζώντα,χα\δνάπέστειλας •1ησοΰνΧριστόν. # Οδτω;, 
ώσπερ ή φύσις, οΟτω ;μι\ ή δόξα χοινή τών τριών της 
θεότητος υποστάσεων• ιΡ'. "Έτι του αγίου Κυρίλλου •Α)Λξανδρείας άπδ " Τογη. ν Εάίί. 5σ»ίί. ρ. 882. " Οαη. ιιι, 57; Ρδ8ΐ. χνπι, 1 . *• Ιθ8η. χνη, 4, 6. »• Λία. 5. 

ΥΑΙΠΛ Ι.ε€ΤΚ)ΝΕ8. 
ϊ €θϋ. 1 πεπλήρωται. « Λοί- 5442 ευλογείται. • Κβ^. 2 #?Α/».χυΤα. 45 ϋΕ ΗΥΜΝΟ ΤΚΚΑβΙΟ ΕΡΙ8Τ01Α 46 

Ιχνου 14γ•0 του Π^ρΙ της άγΙας Τριάίος^ οζ ή Α %αηαα Τηηίίαίε **, οιιίιιβ ίηίΐίιιιη ο$1 : ^Εφια^Ίίαίι$ Αη^• Ίσόηι^ μέτ οΟν * ι Ησαΐας μίν οΐ^ν 6 θι 
««έβιος ο6χ Ιν μζΐζατη δ6ξΐ) χζ^ιΛ^^λΙ φησι ς^ν 
ΤΙ^ , ΕίΚοτ γάρ^ Ιφη, χ^Κύριοτ Σαϋαίύθ^ χύθήμβ* 
τστέχΐ βράτονύ^^τιΛον χαΐ έΛηρμέτον^ «αϊ Χΐτ{- 
ρψς ^ΐ|ς όοϊκοςαύτον. ΚαΙ ΣεραφΧμ βΙσΊτήκΒίσατ 
ΜύχΛφ αύτον * έξ πτέρυγες τφ Μ^ χαϊ έζ ατέ^ 
ρντ9ς τφ Μ• χα} ταϋς μίτ ΒυσΚ χατεκάΛυχτοτ 
τοί^ πό^ας^ «αϊ ζαϊς δνσΐ έΛέτατζο , «αϊ έχέχρα• 
γστ Ιηρος ηρδς τύν Ηβροτ^ χ6ν έν τρ(τη μίν Αρχϊ, 
ηταλήγνντα δέ ιΐς ένάβα, χαΐ β(; χυριάντ^τα μ(αν, 
Αγιασμών, ι 15οΙι τρανω; Ιφη» 2τι τ>-ν Κύριον £α- 
βαώβ ΰμνουννα, 6ς έβτιν 4ΐς ββ^ς έν τρισίν ύπο• 
στάΛοιν γνωριζ^μβνο;» Ιλ<γον τ^ δμνον , τ6ν έν 
τρ«ττ8 μέν άρχ^, τουτέβτι τ6ν έν άρχ^ μέν τριττ^» ^ιιί(/«ιιι , ϋΐυϋ ρΓοΓοηιηΐ. < Οίνίηο« ναΐοβίβαΐα», ηΟΗ 
ίη βιηρΠοΓΐ |[Ιοπλ ΡΠίιιηι ^ τί(ϋ$86 9ίΐ? \Ί(Ιί€ηίιη^ 
ΙηςυΚ, Ι)οιιι/ηιιιιι ί^ιώαοίΗ β€(ΐ€ηίαιι ινρ^Γ Ιΐιτοηηιη 
$Χ€βΙ$ηηι α €ί€9αίΗίη : εί ρΐεηα εναί §Ιοήα άοηι^ί 
ήη%. Ει 8€ταρΜιη ϋα^αηί Ητοα ίΙ/ιιιιι, $€χ αία ηηί 
€1 αχ αΐω αίοΗ* Εί άαα^νί πΜαηί γ€ά€ΐ €1 «Ηια- 
6ιιι νοΜαηί. Εί ΰίαηα^αηί αΙί€τ αά λΙ^τμιη ^**8«η• 
οΐίϋΐβπι, ςυ» & ΙβΓηλπο ςιιίϋβι» Ιηαριοη^, Ιη υιιί• 
ΐαΐβπι ιιολίηςαβ άοιηΙιίΑΓιοηοιη 4θ§ιη«ΐΜΐ(. > Εη 
ρβηρίοηβ (Ιίχίΐ, ςυοά Οοιηίηυιη 8&ί>•οΙ1ι 1«υϋαιΐ(!ο 
(ςοί ςυιάοιη Οουβ 681 ίη Ιπ|)υ3 ρβηοηΐιβχβΐ&η») 
1)|ΐηηυιη οαηβΓβιιΙ ςαΙ «ΐεΓηηΗο ςαιάβαι ίηαρ*ιοη$« 
1ιο<ί 6$1 ΐΓίρΙίεΙ ΟΑοΐυ ΐΓββ ρβηοηββ ίιΙΗίο €6ΐ€- 
1>ηιΐ8» 9ά υηίΐαίβηι υη^ιηςυβ άοοαιηλίΐοηβηι ύββί• ΰμνον τνν τριών ύινοστΑαιαιν , χαταλήγοννα ^ $1ς ^ ηβΙίΑΐ; ςαί^ι ΤΗηΗ&8 ρβηοη^ηιηι, ΙβΓΟλ ΜΐιοΙίΙιΙβ 

ΜΙοί«χα\ ιΐς χυρ<6τητ« μίαν. Αγιασμών * τουτέστιν, 

^ έ>1ς ίΛσΙοζ, χαΐ μία χορι^ς τφ τρισσφ άγια* 

σμφ δηλούμενη ή τριττ(»ς * των ύποστΑσιων. •Ωστβ 

^ψΆγίος^ Λγίος^ άγίος^ τ»ν τριών ύποστάσιιίτν 

έβτιν ένδκιχτιχδν, ού μιβς• τ6 Λ, Κύριος Σαϋαώθ, 

τ^ μϋΐς •<ότητος χα\ χυριάνητο; έμφαντιχόν, 

ιγ*. "Βτι το3 αύτοΟ ΑιΛ Ο* λίγου Περί της έτ 
ΜΤίύμαη Μροσκντήσβως • « Ήί βέ των Ανωτ&νω 
ΙυνΑμοων ο1ον({ χως έντ«νές τ« χαΐ Αχίριστον, %1ς 
ΐΜχτίαν ύποφΐτ(ν<ιν Ιοιχβν. τ6 βλέπιιν άι\ τά Χι- 
ρου61μ Μ τδ Ιλαοτήρων έν τφ τοιφίι σχήματι• 
Γράφοι χα\ ύ προφήτης Ησαΐας λέγων • ΕΚοτ ζύτ 
ΕύρΛοτ Σα€αί»β, χαθήμΒί^ϋτ έχί Θράτον ύψηΛου ϋβΰίΑΠίο, 8υΙ>&ΐ«ηΓι« υηίΐοο βοΐ υιιοιιυο ιίοιηίη&ΐίο• 
Αίςιιβ 8ΐ<)60 Ιι» ΐτοοοβ, οοητίχι, ιβχΓίνβ, Βοηαια^ 
ΐΓβο ροηοηα», ηοη οη«ηι« (Ιβηιο&βίΓοηΐ : Ιοι^β τ6ιό« 
Βοηΐίηηε Βα^αοίΗ, (ϋνΐηίΐοίοιη υηοιη οο (ΙοιηίιίΑΐία- 
ηοη. 

15. ΡπΒίβτβα 61 6]υο(ΐ6ηι 1ίΙ)Γ0 ιχ» ΰΰ ΛάοταΓι^ηό 
Ιμ «ρι>Ι/χ:ι5υρΓ6ηιοηιιιι οιιΐ6ΐιι τΐηαίοιη τβίαΐ ιΐ6• 
βχαιη θ€υ1οηιιιι 0€ί6ΐιι, «1 ΙοοχρΙοΜΙο ϋίνιιιΙ ρΓ0• 
οροοίηβ (ΐ6θίά6Γίυιιι« ΠΙυά τΜοΐοΓ οοΙοιμΙογο, ςυοιΐ ■ 
ΟιβΓυΙ>ίιη Ιη ρτορίιΐοίοπαιη ιοιηρβΓ {ηΐοοΓοηΐηη 
Αΐ(|ΐΐ6 οϋαιη Ιοοίο» ρΓορΙιοΙο άβ 6)υ8Βΐ(Νϋ ΙμΙηΜι 
Ιΐ> 8€ή1)Η : νΜ Ι^ομΙμμ 8α^Λ0ίΗ ηά€ηί$Μ %ηρ» μ1 ^Μηρμίτου. χαΧ ΣΜραφΙμ εΙστήμΜξξχατ χύχΛφ ς μ/μιχ έχεάείΐΜ $$ «(μμΙχμ. 5θΓορά»ι ιΐα^ακί 

αντΰν. Κα\ Ιξ μέν έχάστφ πτέρυγας έχικφυχέναι 

φηα{ • χαλύπτοιν 8έ αΟτά, ταΤς μέν βυσ\ τοίις ««ας, 

«αίς δέ 9υσ\ τά κρίοωχα» κοτάσθαι 6έ ταΤς έτέραις.ι 

ΚβΙ μοτά {βραχέα- • Τ6 Ιλαστήριον άρα Χριστή, ίϊς 

χ*\ έν 9(ψά ποφηνώς» ούΛν ήττβν έσχι Θί6ς χα\ 

Κύριος φύσκι το χα\ άληΟοί^, χοριοστώσας έν χύ- 

χλφ δουλοχριπως χα\ αυτός Ιχων τάς άνωτάτω 

€ονάμ8ΐς. • Εϊ γι μή π•χήρο)τα( τις τάς του νου 

αίσφήβοις» ιΐδέναι Ιχοιτό, χαΐ αυτός, έν&ιχτικόν 

6«άρχ•ιν του μή μόνον α6τ6ν ίχ«ιν χύχλω τάς δυνά- 

μικ^^ύσας, μηδέ μ^ άναηέμπεσθαι τόν Τρισ- 

άγιον ϋμνον. Τδ γάρ λέγβιν, «αϊ αυτός, διά χυΖ, 

«αϊ, συνδέσμου δηλοΓ, Γος χα\ δ Πατήρ χα\τδ Πνιϋμα. 

Τ^ γάρ «αϊ, χροσ6ήκην δηλοΙ, συμπλβχτιχδς « Ι ^^^^α ίΙΐΜά : οίςιιβ οβζ φΐΙιΙΟΒΐ οίοο οίΗςηβ ίοΐϋβ 
•ϋ :τ6ΐιιτ60ΐιΐ6ΐιι ίροι,ιΙιίλΙ^οςαΙιΙοιο ρ6<ΐ6•,4υλΐΝΐ• 

▼ΒΓΟ Ιΐ€ΐ6ΐη, 06 46Βί<|1β 4ΐΙθΙ)ΙΙ• Γ€ϋςΐΐ{8 ΥΟΐΟΓΟ. » 

Αο ρουοίο ίηΐ6ή66ΐΙ•:€ΡτορΙϋοΐοΗυιη 1ΐλςο6€ΙιΗ* 
8(υ§ 601; ςυΙ 6(ιΙ Ιη οοτηβ ορροΓαΙΐ, ηϋιίΐοηίιιιιι 
ηοΐΟΓλ 61 τ6ΐ1ΐ»ΐ6 1)β«ο λ^ Οοηϋιοο 68ΐ; Ιρ86(|αο«- 
ςαο ιυρΓοηιοβ ν1ι(αΐ6• 8686 ιιη06ςιΐΑηυ6 οίΓεαιη- 

8ΙΜ(68 ΙΐθΙΐ6η8. > 81 60Πΐρ08 ηΐ6ΙΙΐί8 68( , 481 

ροΐ68ΐ Ιηΐ6ΐΓΐ86Γ6, Ηΐο τ6Γΐ»ΐ8, ίψ»4 ρΜηηε, Ιικϋοοη, 
ηοη 6υηι οοΐοηι τΐηιιΐο• 6οη6ηΐ68 είκυηι μ ΙιοΐΜίτ6• 
η6(ΐιΐ6 8(1 ίρ8υηι άαηΐιχοί 16Γ οοηοΐυηι Ητηιηυηι 
γοΓ6γΗ. Νοιη, 6υπι άΙοίΙ, ίρίε φ^οηνε, ρ6Γ Ιιοη6 οο- 
ρυΐοηι, ^ο^κ^, Μψύάο <ΐ6πιοη8ΐΓ&1, Ρ•ΐΓ6ηι 6ϋοηι 
61 δρίηΐυο) 8ΐπΐϋ1 66|6Ι»Γ8Η• Νοηι ΐ|υΐ8.τοι,.^ο^<• οΜοσμος. Όμολογουμένως οίν του Πατρός Εχοντος ^ οορηίοηο 681. 8€6688ΐοη6Πΐ ΙηηαιΙ• €αιη 1|^ΙυΓ €οη• 
χύχλφ τάς δύναμης άδούσβς,Ιφη ώ; χα\ αυτός δ 
Χριστ&ς συν Πατρ\ Ιχβι τάς ο6τάς δυνάμξΐς χύχλφ 
^σας. ΕΙ δέ δ Ηατίιρ, χα\ ΥΙός, χα\ τό Πνιυμα 
τδ άγιον, χύχλφ Ιχιι δυνάμβις φδούσας τό, άρος^ 
^Τΐαο, άγιός^ οδ κροσαχτέον τφ Ϋΐψ μδνφ τόν Τρισ- 
άγιο»• Ομνον, έμφαντιχώτατον δντα των τριών ύπο- 
οτάσβοιν. ΕΙ μέν γάρ άπαξ, ή δΙς, ή τιτράχις Ομνη- 
οαν τ^,Άίτο^ τριών οδσων των υποστάσεων, χα\ έφ' 
έχάστης των Οποστάοϋον μδνης έλέγομεν άναφέρβ- 8ΐ6ΐ, Ρ8ΐτ6ΐη ▼ίΓΐυΙί5ιΐ8 8 ςυΙΙ)»» οοηοΙιΐΓ, οίΓουιη- 
οίη^Ι, ΟΐΓί8ΐυηι ςιιοςιΐ6 Ιρ8υπι Η8ά6ηι νΙΠαΐΊΙιυλ 
6ΐΓ6υιη€ΐη|;Ι άίχίΐ• Οοοά 8ΐ Ροΐ6Γ 61 ΡΠίθ8 6Ι ί^ρί- 
Ηΐη8 8θη6(ύ8, τιΚοϋ^8, ιμ^Ιιιι, ιβη^ίβι, «ομ^ιμ, 
ΰοηοΊηοηΐ'ώϋλ 6ΐη|[ληΐυΓ, ρΓοΓοοίο 8οΗ ΡίΠο Ιποα• 
|[1υ8 Ιΐ7ΐηηυ8 θ80Γί1)6ηάθ8 ηοη 6&1 ; ςυοηϋοιιυΜοηι 

ΙΓ68 ρ6Γ80ηΜ ϋβοΐΑΓΟί• ΝΟΟΙ 8ΐ 86016), 8α( 1)Ι8, &ΙΐΙ 

«ΐηοιβΓ ιαχβΐχι €6θΙηΐ886ηΐ, οοη Ιγ68 ροΓβοηβΒ οίηΐ, 
8άυη8πιςιΐ8πιςυ6 6ΐΐ8πι ρ6Τ8οη3πι 8ΐη{οΐ2ΐΓιηι 1ΐ|η)• •» ΙΚοΙ. β Λά Ηετη. "* Ι88. τι, Ι, δ. VΑΒI^ε Ι.Ε6Ή0ΝΕ& 
λ5Ι«ΐ6| δάϋ.ΕιΙίίοτριττδς. < Β.^930 συναπτιχδς. 47 δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΜΑδΟΕΝ^ 48 

ηαια Γ6ΓθΓβη<Ιαΐη 6$$ο Γ&ΐβΓΟίηυΓ : ςιΓια οοιηιυιιιιί» Α ^Οαι τ6ν (ίμνον. Τά γάρ χοινά χαθ' ΙχάΛΧίΜ χΑν 
(16 βϊιΐ{;ιιΓΐ5 ραηίοαΙαΓίΐΗΐβ 6ηυοΐίαηΙαΓ« Υοπϋη, ςιιί» 
ΰοπ8θ)ΐΐαη6θ ιηοιίο Ι6ΐ*8αιΐ€ΐυ8 Ιΐ7ηιηα8 ΐΓββ ρ6Γ80• 
ΙΙ&8 ίιιϋί€2(, Αΐ>8αΓ(Ιυιη θ&(, υΐ ςυί Ιτββ 08ΐ«ηϋΑ(• 
ϋβ υηο ϋυηίαχΑΐ (ϋοιίυτ• Ναβι 8ί άο υηο (ϋοαίυΓ, 
ΐΓΰ8 ρ6Γ8οη88 ηοςυαςιΐλΐιι ιικΙίοΒΐ : βίο λαίβηι 1Γ68 
Αΐηηιηο Ιηάίοαί, ηοη ΐιΐίςαβ (Ιο υηο ϋίεβίιΐΓ. 

14. Κ{ιΐ8ΐ)€ΐη ΓΗΓ8υιη βχ (ΐϋβηο &(1 ΗοππίΑΐη 
Γι1»Γ0 ΰθ]ιΐ8 ίηΗΙυιη €8ΐ, ΰϋπτη ίρίίντ οχ ΰ€0^ Ιιιτο 
ββϋΓυοΙ : ι Εΐ8{ ςυ{8 ίΐΐυηι ζη%ο\\% »ηΜ»ΐ6ΐιι 8ΐ8- 
Ιααΐ, ςυί ΐΑΐκΙβιη ϋΐ, υΐ, άυηι ίΙΙο ςιι'κΐβοι ραΐβπιίβ 
Ιη 8€(ΙίΙ)υ8 βρίβηίίβι, 8ΐιηυ1ηιΐ6 βϋ^βΐ ουηι ΡϋΐΓβ, 
ΗΓι ίη 0Γΐ>6ΐη «είβηΐ, ΥαηουΙλΙυβ, ςοο βί ϋιΐβιιηΐ, 
ΐτ&^υπι ηοη &8ρβΓη&ιιΐ68 : αΐηαβ 1)ίο ηιιίιΐβπι Οσ- μβριχών φέρβται,άλλ* ίπβι84] κατάλληλος ^ Τρισάγι•; 
0{ΐνος, κα\ έν^5(κτ4χ6ς •«ων τριών ΰτΒοοτάηαιν, &Κρ8- 
κ^ τλ των τριών Ιπιδειχτιχ^ έφ* 1ν6^ λέγε9Φαι« 
ει γ&ρ έφ* 1ν6ς λέγοιτο, ού τ^κών ΟιηστάτΕων έν- 
^ιχτιχ^ν ' 8ΐ δέ τριών 9?άντ«ις Ιν^ιχτιχ6ν» οΰχ Ιψ' 
Ινδς λ&χ6ήσ6τα(• 

ιί'. Έτι του αδτοΟ Κυρίλλου, ίκ τοζ Λρλ; Έρ- 
μείαν ^ λόγου, οδ ή Αρ^ί], Γ3γ ίίή ββ<^>• Ι« ββοί;- 
€ Κ4ν γουν έν Ισίτητι τίεθέντος τοΙς ίγγέλοις άνΟ' 
δτου δίι οδν; 6 μέν πατρίχοΤς &ναγλα'(^6ται βώκΟις', 
χα\ Φυνεβρεύβι τφ Πατρί * οΐ δέ οΤον παρεάτβϊΐν Ιν 
χύχλφ τής έπ' αύτφ «ουλίίας , ούχ άτιμά;οντΕ^ τ6 
μέτρον • χα\ ό μίν Ιίτχ τβ χ4\ λέγετβι Κύριος ϊα- ηι|ηη8 Β&Ι)80ΐΙι 61 βΊΐ €ΐ ϋίοαίΟΓ ; ίΙΗ βυΐοαι όοιιιί- ^ βαώΟ, οΕ 61 » τ«!ς βίς χυριβτητα χο^αγ8ρα(ρου«ιν 

«ύφημΙοιις,ιΛήρη τε βΤναΙ φβ« τ6ν ούραν6ν χαι τίιν 
γζν της «όξης αδτου ; Άρα οδν •τ^ «βτΒΟΐήιιβαι λί- 
γειν τ^ ώ^β τβΟαυμασμένον κα\ ιτρ^ς τών εχόντων 
λήξιν ιύχλβίας της άνιατάτω » φυχρΛς χα\ εώλου 
νίσημα φρινός. ι Κα\ τί άντβρι! , μί^ ιταρεατάναι 
τφ νίψ τΑ ΣεραφΙμ, !| μή συνεύφημεΤσθαι τούτον 
τψ Πατρ\ χα\ τφ ΠνεύμαΈκ, χάιΐ σΐιν ΠατρΙ χα\ 
Πνεύματι τ6ν Ομνον δέχεσΟαι, χά\ &γιον εΤναι^ χα\ 
Κύρισ^Σαβαώθ, χα\^πλήρη ιΤνλι τ&ν ουρανών χαλ 
τί^ν γην τής δόξης αύτβυ ; Άλλ* ούχ δ ταν^α)έγων« 
μόνφ τφ Υ^τ^ν Τρισάγιον Ανατίθησιν Ομνον,ώαπερ 
«Γ τις ύμνήοοτ τήν ίοιΚεχάδά τών 6ε!ων άποτκΛων. 
λέγων αυτήν 8ωβεχάχορδ6ν λύρ€ίν του ίΐνεύματος, 
όύδένα μίηττών &9ΐοβτόλων Αφ^χεν ΑγΙραιττον * &χα- η&ϋοηίβ 6ΙΙΠΙ αο.οΐ8η)8ΐίοηίΐΗΐ8 ΟΓποηΐ, οοΒΐυιηι|ΐΐ6 
6ΐΐ6ΓΤ9ΐη {ΙοΗλ Ιρβίιιβ ρΙβηΑ 6886 (ΙΊο&ηΐ?Ουθ- 
εΐηα βηπι, ηυβηι ίΠί 6ΐί•ιη ςηΙ βιιηνηυΒί {ΙοΗφ 
9ρΙε6ΐη οΙ)Γιο6ηΐ9 ά6ΐηίΓ8ηΐυΓ, 6886 Γαοΐυιη α886- 
Ρ6Γ6, Γπβΐ(1» 8*06 «Ο ηη6ί4αϋυ6ηΐΐ8 αιθΓΐ)ΐΐ8 681. > 
0υί8η8ΐη &υΐ6πι ΙηβαΜ ΙτβήΙ, 56Γ8ρ!ιΙπι ΡιΠο 
α8ΐ&Γ6, 8υΐ 6υπι 6υπι Ρ&ΙΓ6 61 δρίπία 6θ1Ιαιι^αΓΐ, 

61 ευηΐ ΡαΙΓ6 61 5ρΐΓί(α ΙίγηΐηοΠΙ 81186ίρ6Γ69 8λΙ1• 

€ΐυπΐ(|ΐΐ6 6886 6Ι ΟοπιΙηιιπι 5λΐΜΐοιΙι ύιολ ; Η6ηι<ιιΐ6 

ρΐ6η& 6886 €08ΐαΠΙ 61 ΐ6ΓΓ8αΐ (ΙογΊα {ρ8ΐΐΙ8? ρΓΟΓβ* 

€ΐο ςυι Ιι«6 ^6ίι, Ιι^ΤΒΐηυαι ΐοτ 8&π6(6ηι 8θΗ ΡΙΗο 
ηοη ΑβοΗΜ. Ρ^ΗηιΙο α6 8ΐ ςιιΐβ άοοϋβη&Ηαηι 
ιϋνΐηοηιη •ρο8ΐοΙθΓαιη η«αΐ6Γηπι, 8ρ^^Ηυ8 88η6ΐΙ 
(ωδιχάχορβον» 14 681, άνίοάΦήηΐί 1ίάΛη$ €οη$ίαΛί€Μ Ι5ΓΑΠΙ ίρ8ΐιπι 6866 <ϋ€8ΐ; 18 η6ΐηίη6ΐη ^111(1601 8ρο- ο ατός γ&ρ μΙα χορδή του Πνεύματος εΓρηται, ο6χ εΙς 8ΐο1οηιπι Ιιοηοιί8 6ζρ6η6αι Γ6ΐίηςν1ΐ (ηΜη ςυΙΚ- 
1>6( ϋΙοπίΜ 8ρίηΐιΐ8 €^6τ4« (ϋ€ΐα8 681 } ηοΒ ΐαηΐ6η 
ρΓορΐ6Τ6λ 84 ιηιυ«ιςη6ΠI^|V6 ϋΙοπΗη 1ιυ]«ΐ8ηθ(11 
1αιΐ8 κΓ6ηαΓ• Ν6ς«6 «ηίη Ρ6ΐηΐ8 «οΙιΐ8 4υο<ΐ6€Ίοι 
οΐΜΓΐΙλΓυπι Ι^γα 8ρίτΗυ8 681, η66 Ιίειη Αη4Γ6Α8 ; 
τ6Γαιη οηίν6Γ8ΐΐ8 &ρο8ΐοΙθΓυπι ηιιαιβτυβ. Οοο4 8ΐ 
ΐ|θί8, ΡβίΓυηι ΓθΓΐ8386 Ιαοάιηδ, 1ΐ3Τ»ηββι Ιιαηο 
ϋί6ΐΙ, 1ιιι]ιΐ8ηιρ4Ί Ιαπμώ Ιιγηιηιι^ ηοη (ρ80ΐη 8θΙιιηι 
βί^ηίΟοαΙίΐ, τοΓυαι 8ίηυΙ €ΐιηι ίρ80 υηΊν6Γ^υΐη 
7.ρο8ΐοΙθΓαο] οΙιΟΓοαι 06ΐ6ΐ)Γ8ΐ>ίΐ» 81%<ιΐ46ηι <ΝχβΓϋ 
6υπι (ΙικΝίΰΰίηι 6ϋοι*<)&Γυπι ΙγΓΑίιι 6*86, ({ΐι! ΒβΐΙι• 
8&ίϋα 0Γ108, ^08ηη« ίΗηΐ8 ίαίΐ» 80 Αοβμβ 8υ5 Νο- 
Γοη6 υιαηγΓίο Γυη6ΐιη 681, ηΐ6η(ΐ8€6πι 86 ρπΒΐ)6ΐ>ιΐ. 
€199^ ιβιΐΓΐΝ8, ^ι^το ηοΗ$ ζτηάβίοα, 1|Ι6 Ι>ΐ88ρΙΐ6ΐηΐ9Β 

45. Ε]ιΐ8θ6ΐη ΓυΓβυπι 6χ ηυΐηΐο οαηι Ιΐ6Γπΐ)& 
άΐΑΐοΒΟ, ςιιΐ Ιηοΐρίΐ, Α§9, €Χ οηίηΐ ιιο6ίι, Ιι«ε ρτο• 
ίεηιηΐ : « ΑίςυΊ δβΓΑρΙιηη Ιΐιτοηυπι οηηι ηαΐυΓΑ 
8υΙι1ίηι!θΓ6ηι 61 6Χϋ6ΐ8αηι, Ιη οτΐιοηι οίΓουπικίαηΙ, 
£ΐοήθ68ηΐ68, 5Αη€ΐησ)ςιΐ6 61 ΟοηιΙηυηι τίΓΐυΐυπι 
αρρ6ΐΐ3ηΐ68, Α6 6(Βΐοιη 61 ΐ6ΙΤ8ΐη ίρ8ΐυ8 ι^ΙοΓία 
ρίβηα 6886 4ί66ηΐ68. 0αΊΙ)θ8 8Αη6 Γ6ΐ>ιΐ8 οπιηίϋηβ 
9'<ΐυ6 (ΙοηπηΑΐυΓ, ΙιΙο ΡαΙγΙ ροΙεηΐΐΑ 61. ΓοΙιΟΓβ ρ8Γ 
681 (ρΐ6η8 8ΐφΐΙ(ΐ6πι οπιπΊα 6]υ3 {Ιοηα βυηΐ) ςυο• Ιχαατον^έ μόνον ό Ιίμνος αναφέρεται. 06 γάρ Πέ- 
τρος μόνος δωδεχάχορδος λύρα του Πνεύματος, ουδέ 
μήν ^Ανδρέας, Αλλ* ή δωδεχ&ς Απασα. Κ&ν τις ύμνων 
τδν Πέτρον τυχ^ν, ΙρεΤ μΙν τ^ν ύμνον, άλλ* ούχ αύ- 
τδν μόνον ό Ομνοςαΐνίξαι'το ', άλλε συνβνυμνήσοι συν 
αύτφ Απαντα τ^ ΑΐΕοβτόλων χορόν* ε! δέ γε εΓποι, Ί! 
τών Αποστόλων δωδεχΑχορδος λύρα, δ Ιχ ΒηθσοΙδα 
Ιωάννα υΐ^, ύ έν *Ρώμκι μαρτυρήσας 1π\ Νέρω- 
νος, ψεύστί^ν έαυτ^ Απέδειξεν. Ούτως εΓ τις εϊ-ιζτι 
•Ατ«?ο ^^Μ>^, Λ^ίΟ^, ό όταυρωθείς δι ήμας^ βλά- 
σφημος Ατήφανθήσεται - δμοίως χαΐ δ φάσχων ', 
ΤρίσάγίΟς ό σνσνρωΟΒΪς δί" Ϋ^μάζ. 
ΡαΗ ηιοάο ΑΙ ^ιΗι ιΙίεΑΐ, εαιίΓ/νι, 4Μ <^ΐ"* 
Γ6υ8 6γΗ : ηβαιοη Ηΐ6 ςηΐ (Ιιχ6Γίΐ : Τ€ηαη€ίη9 

ιε'. Του αύτου Αγ(ου Κυρίλλου , Απ6 του πέματον 
λόγου του ιτρ^ς *Ε;ρμείαν , οϋ ή Αρχή , ΕίβΤψ έΛ 
παττΙ>ς ήμ<τ. € Κα\ μήν έν χύχλφ τδν ύιιερφυλ τε« 
χα\ έπηρμένον «εριεβτΑσι Ορόνον δοξολογοΰντα «Α 
Σεραφ\μ, Αγιόν τε αύτδν, χα\ μήν δτι χαΐ Κύριον 
τών δυνάμεων δνομάζοντα, τιλήρη τβ εΤναι λέγοντα 
τ6ν ούρανδν χα\ τήν γήν της δόξης αύτοΰ. *0 δέ δή 
χατ Αρχων έν Γσφ τών δλων, Ισόχειρ τε κα\ Ισοσδενής 
τφ Πατρ\, χα\ ού μεΤον εύχλεής» Έμπλεα γΑρ τΑ ΥΑΚΙ^£ Ι,ΕΟΉΟΝΕδ. 

«1 Αρηά ΟγΗΠ. βΐΐη Κ. 1 θάχοις. « Αρι:ιΙ Ο^ηΙΙυπι {ρα ούν, βΙ ίηΓΓΑούψυχρόΙς, υ( ίη 60(1. Α. 5442» 
Β. 3930 Αρα τ^ μή ούτω πεπείσθαι λέγειν. ' Μ$8. 2 αΐνίξοιτο. < Κ , λόγοιν. 49 ΟΚ ΗΥΜΝΟ Τηΐ^ΟΙΟ ΕΡΙδΤΟΙΑ 50 

«ΑνΜ της 8^ς αύτου, χα\ ταύτα της προτέρ•ς Ιν- Α ΐ|«η ραοΐο €αηιϋ6ΐιι (ΙογΊοιη ηοιι ΙιαΙιοΓβΙ ? ι ΑΙ ιρ•<«ς Ιχεβ^αΙ φαμ<ν, Αληθή λέγοντις. 

ις*. Έτι τον αύτοδ^ » &ιτ6 τοϊ> προγιγρ^μμένου 
λόγου* ι *Αλλ* εΓικβρ ήν άχλ<ής χα\ του «ροαχυν&1• 
βιθαι μαχρΑν» τ{ μαθ^ντα τά £<ραφ\μ, Ιν τφ της 
§«<τ η τος θώιοιΐ χαθιζάνοντα τόν 116ν χύχλφ πχρι- 
•βτΑνιν, 5μνοις χα\ βοξολογίαις χαταγβραίροντα, χβ\ 
Κύριον Σββαωθ όνομίζοντα, ^Ρη « (^ναι λέ• 
γοντ* τ*ν τ» οόραν^ χα\ τίιν γην της «ξης αύτοΰ; > 
Ίσμίν ταΟτα χα\ ήμιΐς χ^Ι βΰμφαμιν , αλλ* ού 
τβΰτβ τ^ν Υί^ν τρισάγιον νομοθ£τ(?. Ιιαχ ςυοςοβ οηηιΐ βι ρΓίΟΓΪ οιρΙίεΑίΙοηο ρβικΙΰΓβ 
Τ0Γ6 άϊοΊιηαβ. 

16. Ε]υ8(ΐ€ηι 6ΐ €θ<1οαι (Ιί&ίοςο : • Ουοά βί ||[Ιο- 
π« 6χρβΓ• 6»Ι» &ΐςιΐ6 &Ι) «(ΙοΓαιίοηβ βθοβΓοβηϋιιβ, 
α (|ΐιοηιιιη, ςυ2&»ο, ^άοΟΛ δβηρίιίαι ΓυοΓυοΙ, ΐ|| 
ΡίΚαηι ίο (Ιΰίΐ^ιΐί» ιΗγοπο ιβ^βοΐβαι έί»β€Γ£ηΐ, 
Ιιχ&Βηίβςυο 6( Ιλυάίϋΐϋ λίΟοΙβοΐι»» Οοηιίημιιι δα- 
1>«οΐΙι αρροΙΙ&Γοηΐ, ίο Ιι^ηιηΙβ 64 ΙαικΙίΐΜΐβ οφ- 
ΐ6ΐΝταΒΐ€5, Οοη^ίηιιιιι δαί^αοΐΐι νοοίίλτβηΙ, ε<Βΐυιιι 
ϋβηίςοβ €1 ΙβΓΓλοι %\οϊ\λ ίρήιι» ρίβηι ββ&β ρτχύί- 
€1Γ«ΒΙ? • Νο• €ϋλΐιι ί$ΐΗχ€ πονίιηιιβ 61 »8$6ΐιΙία>αΓ : 
56ϋ η66 6& Ιβ^βηι ηοΙ»Ιβ ίΐ&ΐυυιιΐ, αΐ Ρίΐίυιη (61* 
8αη6ΐιΐ8ΐ 9ρρβΙ1«α»υ$• 

17. Α(11μ&ο 1)6αΙ] Ργο6Η €οιΐ5ΐαηΓπιοροΓιΐΑΐι1 &Γ• 
Ιχ του λόγου του €ΐς τήν &γίαν θβοτόχον * ι Έπ\ ^ οΙ^Ίερί^οορί 6^ 0ΓλΙΐ0ΐΐ6 <Ι6 $&η€ΐΑ Οΰί 06ΐπΐΓί£6« 
«βυροΟ έκήγνυτο Ι, χβ\ 6 ^θρόνος αύτοΰ έν ο:^^». 
^ς ούχ έγυμνουτο, ίν τάφφ χατβχλβίίτο, κα>. τ^ν 
ουρανέ έξέτιινβν ώσ•\ «έ^ί&ιν. Έν ν»χρο?ς έλογίζβτο, 
χβ\τΛν ^ην έαχύλβυη. χάτω πλάνος έσυχοφαντεΤτο, 
χα\ Ανο» άγιος, &γιος,&γιο; έδοςολογβϊτο. ι Έγώ 
μΙνοΟν χα\ Ιν μι^χαΐέν δυςΛ.χαΙπλείοσι παλαιαίς 
Ρίβλοις &καξτ&, Α)ΐίθο άνέγνων τδν Ιιρώτβτον Ορό- 
χλβν λέγοντα. ΕΙ θέ τρ\ς αΟτ^ν φάνακ Ι τ^, Άγιος, 
•«^ί^μ•*• ^ς αύτης έννο(ας Ιχεται τοΤς προγεγραμ- 
μένοίς. 'Οτιπερ ώς •1ς τ1|ς Αγίας Τριάδος συνβοξο- 
λοτιίται Πατρ\ χαΐ Πνεΰματι , των 2;εραφ\μ βοών- 
«V, Άγιος, άγίο^ άγιος, Κύριος Σαΰαώβ. ι?.Του μαχαρ£ου ΙΙρόχλου Κωνσταντίνου χόλβως, ί1Ιι4 αάϋαοαηΐ : ι €Γυοί &ίΟ|{6ϋ9ΐιΐΓ ; 61 Ιΐιροηιι» 
6]η8 11) οοβίίά ιηίιιΊαια ναουαβ 6Γα( : βορυΐοπο οίαιι- 
(1ι:1>αΐιΐΓ, 6( εοΒίυιο δίΟΗΐ ρβΠοιη 6χΐ6ΐ)(ΐ6ΐ)&1 : €υιη 
η)οηυί8 2£8ΓιιηαΙ>αΐυΓ, 61 ίηΓβηιυιιι βροΐίαϋαΐ : ίαι- 

ρθ$ΙΟΓ €ΐ60Γ8Η.Ι0 |^||4ΐ6ΐ>»1, «6 811Γ$υηΐ 88η€ΐϋ8, 

53ΐιε1υ6, βαηοΐυβ, ρΓ9Βϋί€λ1)8ΐϋΓ. » Ε£;ο ςιιί(ΐ6ΐιι ίιι 
υηο 6ΐ αΙΐοΓο 30 Ίη αιιιΗιβ 6θ(ΙίοίΐΗΐ8 τβΐιιβίΐβ 86- 
ιηβΐ ΐΑηΐυιη ίαηαηΜ, 8&ε6ΥΓ!ιηνιη Ργο<:1ιιιιι <ϋιί88β 
Ιβ^Ι. Τ8ΐη6ΐ8ΐ ?6Τ0 ίρβιιηι Ι6Τ, ίαηαπΒ, ι1ΊχΊ88β 
6οηο6«ΐ3ηιιΐ8« Ιιοο 60(ΐ6ΐη 8βη8α αΐηυβ Ιϋα ςυ» 
ρπΒ66<1υαΐ, ι^6θΊρΙΰη<1αιιι 6τΗ ; ηβιηρβ ςυο4, ουηι 
1111118 61 ΤΓ'ιηίΐ&Ιβ 811» 8*101111 οοιη ΡαΐΓ6 6ΐ δρΙΗία & 5βταρ1ιίιΐι 66ΐ6ΐ)Γ6ΐυΓ, €ΐ8ΐη8ΐ)ΐίΙ>υ8« $αηαη$, 

ιη'. Του αύτου Αγίου ΙΙρόκλου, έχ του έγχωμίου ^ 48. Ε]ϋ$<ΐ6ΐΒ 88η6ΐΙ ΡΓ©6η βχ Ιλυάαΐί 
του ιΙ; την Αγίαν Θεογ«νιχ^ν^, οΐ ή Αρχή, Λάσα* 
μ^τ αί μαρτυρίου χαΐ χατηγύρβίς' ι Ουδέν τοίνυν 
Ι» ρ£φ οίο•/ ή βεογενιΐίΛς Μαρία • ιιερίελθε οδν, & 
Ανθρωπε, ΐϊΑίαν τήν χτίσιν τψ λογισμφ, χαΐ βλέ• 
«, ε1 Ιστιν ίσον ή μείζον της Αγίας Θίογενιχοϋ. 
Περινι^βον τήν γην, ιιερ^βλεπι τήν ΘΑλαασαν, 
«ώυπραγμόνησον τ6ν Αέρα, τους ουρανούς ^ τ^ δι^. 
νοία ίρτύνηαον, τας ΑορΑτους «Ασας ?υνΑμεις ένθυ- 
μήΟητι, κβ\ βλέπ^, εΐ ίτζι^ τοιούτον θαΰμα έν πΑσυ 
τ^ χτ(α£ΐ•οί ουρανο\ μέν γΑρ ίιηγοΟνται δόξαν θεοΰ, 
άγγελοι λειτουργουσι μετΑ ψ^ο^*• *ρχάγγ*λοι προα- 
^^ν•υΛ μ«τΑ τρόμου, τΑ ΧερουβΙμ μή φέροντα τήν 
δάξβν αύτου φρίττει , τΑ Σεραφ\μ ού «λησιΑζουσι Ε]υ$<ΐ6ΐΒ 88η6ΐΙ Ργο6Π 6Χ ΐ8υά2ΐίοιΐ6 8&η- 
ΟΛ ΟβΙ 6€ηΙ1ποΊ8, 6ΐι]υ8 ίηΐϋυιη 681> Οιηηία Ι<ι<ί• 
ηιοιπα αϋ {ηΐΜίΛΐΐΜ, \ά 6ΐίαιη ρΓθΓ6ΓυιιΙ : < Νιΐιϋ 
ί|;ΗυΓ ίιι ιιιιιηιία ουια 1)61 06ηίΐΓ{66 ΙΙαΓία οοηί^τή 

ρθΐ68ΐ : 6Γ68ΐαΓ8ΙΙΙ ΟΑΐηβΙΟι ο ΙΐΟίηΟ, ρ6Γ8{Γ8, 80 
ρ6Γ8ρί66, 80 (|υΊ(Ις0801 8ίΐ, ςΐΙ0<1 88001901 06ίρ8« 
Γ80Ι 6Χ3Μ|υ6ΐ, 81ΐ1 8ΙΐρβΓ6ΐ. Τ6ΓΓ8Ι0 00(1ίςα6 Ιυ8ΐΓ3, 
η)8Γ6 6ΐΓ0Ι1018ρί€6» 86Γ60Ι 86 66βΙθ8 βοίπίΟ ρ6Γ• 
86Γυΐ9.Γ6, ¥ΐηυΐ68 00)068 1θΤΐ8ΐΙ>ίΐ68 ίην68ΐί28« 
60&Ι18 61 τί(ΐ6, 80 10 00)011)08 600()ίΐί3 ΓΟΐΐΟΗ ΙΐΙ- 

Ιυο) 811 6]ιΐ80)0^ί κοΊΓ86υΙυηι• Εΐβοίοι οοβΓι ηιι!ϋ6ηι 
6οαη*8Γΐ1 |{1θΓί8ΐο 06ΐ **, Αο((6ΐ1 6001 0)610 Γαιηο- 
ΙαοΐοΓ, Αγ61)80(;6Η οιιηι ΐΓβηοοΓβ 8^0Γ8ηΐ, Γ1ΐ6Γα' 
1)πο %\οτ\λ ιο8κηΊΐοάίο6α) οοο ί6Γ60ΐΐ8, οοΙιογγο- οριυττΑμενα, χα•ιχεχραγότατρ<$μψ,•'Α]•ιοί',57•ίος, Οββ^,ηΐ, δ6Γ8ρΙιιθ) ο'ίΓΟϋοι ιτοΐαηΐί» ρρορίυβ ηοη 

Λρος Κι^ιος• χΛήρτις ^^ γη ηίς αινέσεωζ αύτου. 9 8ε66<1ιιο1, 86(1 βοαι ΐΓ60ΐ0Ρβ 6ΐ8Π)80ΐ : 8αη€ΐΗ9, 

ΚαΙτουτοδηλονώςτηςτών προτέρων εννοίας ήρτηται. ΜαηαΜΜ, $αη€ΐη$^ ^οηιίηη$ : ρίύηα αί ίβηα Ιαν(ίί$ 

'ΑλλΑ Αχουέτωααν οΐ ταΰτα προφέροντες , χα\ έπι-. φ$. % Πυοβ ςοοςυβ Ιοουο) βχ 60Γϋ0) φίΛ αηΐβ 

γ;νι»αχέτωσα;* πέπδίσμαι δέ ώς έπιγνώσονται, κα\ (ΐίχΙθ)ΐΐ8 86080 ρβθ(ΐ6Ρβ ρ6Γ8ρί60Η0ΐ Οδί. ΑδΙ ηπ- 

τήν π3ρ\ το•>Γων φωτισΟήσοντα; πληρο;ί5ορίαν, εΓπερ ^ί^ηΐ (μή ίδΙα ρΓοΓβΓοοΙ, βΐ α|ηθ8ε8ηΙ. ΙΓιΙιι βηοο 

υνζΟμα Θεοα οΣχεί έν αύτοϊ,-. , ροΓδυη(ΐ6θ ΓοΓβ, ϋΐ, 8ί δρίπίοί Οοι 493 '»^*«^»' 

10 ίΠΊδ» 3ςΠ0£080ΐ 180(160), ία(1ίΐ8(|06 &ιιίοιΙ$ ΙϋΟΟ 
06Γΐίΐ0ΐϋθ6α) Ι)ΟΓΟΟΙ ρ6Γ0ίρί30ΐ• Ρ88ΐ. χτιιι, 1. ΥΛΚϊ^Ε ι.ει:τΐ0ΝΕδ. 'Π«ί ΒθηΙΐ3ΐ)00ΐ 6ί1ί1ηι 86(1 ηι«&. » ΟοίΙ. 1 Ίη ΙοχΙπ, έ^,^έματο, ίιι ιυιογ^. έτ:τ;γνυτο \ ΕϋίΙ. τρεΓ; αύτ6ν 
%τκα. ^ α, ί α 8ΐΐΓΓ οοιΙ. 1)16 61 ΐηΓΓ8 04θτ•5/.ον. > Εϋΐ. ΑνΟρώ,τον;. 51 

ΊήΛΜ€ οήβΛ ηίίΜυϋ : Ομ 

λϋ : < Ει €αι ββι^ίβ |1οήΜΐ γ,ϊβ—ι, ΐβηί• & Ι0Α5515 ΟΑΗΑβεΒΙΙ β 

Κ«1 9« ^οξφίογ^^ τ^ Ζ(^β^^ ϊε/τ»*/» τ^^?νν• 
'Λ7ΐ«<, ^ΤΊΟΟ, ^Τΐ^« ΙΚ^Ι^€6( Ιβ^αίβΦ, ΙΙη^ χαΐ Μ. Οΐίβ €1 ΒϋίϋΜ ΠΙ»Τ• ^ 5ρίΓί1« §3ΜΙ• 9ά 
ηβΙ, Γ ΜΙ €ΙΜ> ΜΚΐΜ, §ΜΙ€Ι«^ Οοβίηΐ, Ββί 9 8ρΙ- 

<9 ^Λώά»$αΛΊ 9 ΒΐΜίίηΜΐϋ€Ριιΐ€τ1οΒ{» 
4ίχϋ, ςναΙ γΐ€ί^Μ Ιιβ]αβ»ο4ί ϊιυάεΜ ψηί^η^ 

ράΐ« €Μ€Ι• 1Ι64»6 €Ώ\μ ρίΟΟΙ €Μ Κ§, Μΐ ^Μ- 

ι«τ; νβηιηι Ι6τ β Μΐιΐ€ΐ ; ί€Τ Μβ^Μ •&ρ^ιο• ?»ρά τον Πν<ν|ΐατΒς« ντ^Λας Ιτάψ ι^9ΐ6Ι( τ^ <»- 

<ύΜ6ές β%< II ητράχις^ ΑλλΑ αρ%< χβλ &χχξ- τρ%ς 
|ΐΙν ^, Ι^Αχι^• ^ τ>λ] τριβ&χτ^ τ•#ν ύχθ9τ4«Μν, 'Η;ν μοναρ, ίβν. Ε< γ&ρ ιΐς τ^ Τϋν |ι4μ, Ιιά τέ μΙ| 
&?»ιξ 'Λ;Άγως^ χβΐ &χαξτ^ΙΕήρ•0Γ;Ιιά τ{ μή Α^ Ι| 
τετράχκ; ού γάρ 4 τρλς Αρ(§|λ^ «{ |η# αφίέρΗ^η •αϋίβ €1 ΙβρβηΙ ο»ϋ«ΐ€αι. 8ί μιβ «4 Ρίΐίχβ 

ΙΟίββΙ ητ(€ΤΤ€ΐ«Γ« €!ΙΓ ΒΦΒ ΜΟίΗ Ιΐχίαβ Μ««ΙΜ, 
€1 1€»β1 09μΙμΛ$ (ϋΐβΠΙΟΐ. ΟΙΓ ΟΜ Ιμ• λβΙ 

4Μΐ€τ? 900 βχΐη ΐ€ΠΜΐΗα• ΒοβΜτν• ββΙ ψ^ηοηχ 
ο9ΐίΜ€€ηίη% €%1^ ΛΜί ύ ρ1οΐ4«*ηι ι1ϋ ρ«ηιτΗ ί>- 

91. 1<1βαι €ϋ«ηι «<ΐηιίΙ Ιριβ ΚμΙΠο» βΐι. ιτ , 
Α^ϋτηχι ΕηηαηιϊΜΜ^ αι]•ι ΙαΗίαη : 51 ηιΐχπι 
Ι^ΜϋΡΙίΙιιι; Ιι ΟικμΙ ιμ6 υΊφιο ιΐ€€θΐιΐ€α1ιιηι κρ»* 
παΐαι Ρ«ΙΗ§ €Ι ηΐϋ βΙ 8|^1ΐϋ •Μ€ϋ ιΗ.] ΙβιΙμ 
ρτορίκίϋι λίΐ : ΚΜΙ Ώονάηηηί &Λ^αοίΗ μι/μΙμι 

ιΐ4ΐ^Μΐ ^Ιγμ Ιί/β4ί; ιτχ αίατ ηηϊα$€χαΐΛ Λΐί€ή **• 
Ει ΐΜΐυΙο ροϋ Ιοςυϋ : £< ιί^χΐΐ ΟθΜί»η$ βέ λλ χα^. Το» χύνον, Ιχτου €ΤΒΑ^τοιι ΧΑγνυ του Καζ^ 
Είητο§βΙον.Λ\ί^.ΚΪ9ύσι990ςό Πόςτ ι*Οτ& 
οΟτ» 6χταο(χ, ο&τ» χρ|αμιρΜ& χϋρ^μένΜς ΙΙχτρ^ 
χαλ ΤΙοΟ, χα\ Αγίου Ονιύματος,ΙΐΜ^ ό χρογήτι^ς, 
ΕΡοτ, !^, Κύριστ Σα€αίΛ$ ηΛ φ^ψσ τ Μ, βρότϋυ 
ύψηΧον χαΐ έΜημμίτσν* ΕαΧ ΣΜρα^μύστΙ^κΛίσατ 
χύχΛφ αύτσν • Ι{ πτ^ίνγ9ς τψ Μ^ Ιξ χτέρυχ^ 
τφ Μ. Κλ\ μι%* όλ{γα φηοίν - ΕάΙ Λχ% Κύριος ΎΛά€€ί άΙϋψορΛο Μϋ : ΑηΗΒΛ» αη4ί^ί$,€ί χοχ Ο ^Ρ*/«. Ιϋθί«><η;, χαΙ «/χ* «φΐα^ηη^- 'Αχοί ίί$Φ IΗ^^α$Μηίη €έί €ηίίΛ €θτ ρομβ'ί ήη^ *^«> βΙο. 
ΟιηηΙαιη Ι(•4ΐοβ ««Ι ρΓοροιίΙαιιι ηοηίπιοι 6Ι ρΓΟ• 
ρΐΜΗί€9Β ΙίΟβΓ» ΜΗβιη Μ\ίΜ^ ΡλΙθτ ($1, <|βΙ ρτο- 
ρ1ΐ€ΐ« ίρρίΓοΗ , 61 ΟΓΜυΙαηι μΙΜιΙ. » ΟΒίβπιιιι 
ΐοηΗίοί 0ϋα> » ςοΙ Βΐυρβηάι 61 Ιοηίιηι ΐ6ττί1ιϋίοη 
Ιθ€ϋΙυ« 6»(, €υ]οΐ4|α6 ρΐΌρΗυαι ίιιϋ» ηοη ςηοά 
ιιολ #Γα< ; ν6Γυηι ςυοά $ταί Υφτ^μμ **, ΙιΙο Ρϋίαηι 
οβ$6 (Ιίχίΐ, ηιιί ρΓορΙΐ6ΐ» 8ρρ3ηιϋ, 6{ςιιβ οπιοχίυηι 
Γ6ϋϋί(ϋ(. Αϋ 6ηίηι Ιη βυο νοίιιηιΐηο : ι ΡΓορΐ6Γ6β 
ηοη ροίβηηΐ 1αϋ«ί €Γ€ϋ6Γ0 Ιη ]6•αηι, ςυία ΙμΙμ 
<Ι6 ίρ5ίβ (ϋιίΐ ** : Εχ€ΰε€αΐί ικιιΐ ο^χ/Ι €οτηηί. 
€$ ΙηάηταΐηίΗ €$ί €θτ Φοτηηι , χι ηοη ρΐάεαηί ο^ν/ίι. άχοι;£Τΐ|Γ« χα! ο^/ιή σντψΜ^ παΙβΛέχοττ^ς βΛέ- 
ΙηιίτΜ, χάΙ οϋ μΐι ΙδΐξΤ9.*ΒΜαχύτΘη γίψ ή χαρίία 
τον Λασυ τούτον^ > χα\ τά έξης. *Οοον μίν ουν 
χατ^^ ταύτην τΙ)ν θέβιν χα\ τΙ]ν ΑχολουΟ{χν του ::ρο- 
φητιχου γράμμχτος, ό Ιχί χάντών Ι9τ\ν Πατήρ, 6 
όφΟιΙς χα\ χρηομοδοτήσας τφ χρο^ήτη. Ό μέντοι της 
βροντής υ(6ς9 εξαίσια φθ€γξάμενος, χα\ βροντής (Ι• 
ρηχώς φοβιρώτιρα» ο{ί18ιον« ούχ\ τ6, Οΰχ γ^τ, ά»ά 
τ6, ΤΒίΓ <? Αάγος^ τον ΊΠ^' ΙφηΛ τ^ ^έντα χα\ 
χρηομοδοτήβαντα τφ χροφήτ]}. Λέγιι γ&ρ Ιν τφ Ιβ^φ 
ονγγράμματι * ι Διά τοΟτο ούχ ήίύναντο οΙ Ιου^Ιοι 
χιστεύιιν €ΐς τ^ Ιησουν, βι^ι κΤχ<ν Ησαΐας ιαρϊ 
αυτών* Τετύ^Λωττοί αύτώτ οΐ οφθαλμοί^ καΧ χβ- €Ι ηοη ίηΐ€ΐΙι§αηΙ ΰθτά$^ €ί ΰοηΌΰτίαηΐητ^ €( αηαη ^χώρωται αϋτίάτ ι> χαρδία^ δαίύς μ^ ϊδωσι τοις €0$. ΙΙββο ϋίχίΐ Ι42ΐ2ΐ, ουπι νίϋίΐ £ΐοπ3σι {ρ•1υ». » 
ΡίαΙοβ αυίβυι νίιΊοηοιη Ιιαηο 6( ΟΓαουΙαηι δρΐήΐαι 
•9η6ϋ 6Β86 (Ι66ΐ»πινί1 <ϋ66ηβ : € 66η6 δρΐηΐο» 
ΐληοΐαβ ρ6Γ ΙββΙ&ηι ρΓορΙΐ6(Αηι οά ρ»(Γ0β νββίΓΟί 
ά\ι\Χ : ΛηΓ« βχ^ίΐβϋι , εΐ ηοη ίηΐεΐίίρεϋε : €1 ν<- 
ά$ηΐ$ε νιάο^ΗΐΜ , α ηοη ρέπρΙ^αίε. Ιηΰταααίηη 
$§ί οηΐηι €θτ ρορηίί ΗΗ]η$ *^• *. ΡΓορ&^ΐ». ρβηοηβη 
ΙηώιβΙΙ ΡαΐΓίι, Ιη ςα6πι 0Γ6άβλ>2ΐηΐ Ιι^άχϊ; 6τ&η|;6• 
Ιΐιϋ , ΡΗϋ ; Ραυίϋβ » δρΐηΐυι Μαοιί ; υηυπι Πο« 
ηιΐηυπι 82ΐ)Α•ΐΙι, ηυΙ β6 ν1<]6α(Ιυπι ρΓχ1>658ΐ• ^(ιη1- 
ιηυηΙΐ6Γ «ρρβίΐ&ηΐβ*. Οβ ροΓβοη^ι βυΐβπι •6Γπιο ίρ- 
ΐΐΐ ιΚτίβη» ίαΐΐ , Ιη(ίίνί>3 πιβηοπίβ ίη ίρβΐβ 06 υηο όφθοΛμοΊς χαΐ σντώσι τ^ ηαρ6ίφ , χαΙ έακηρέ" 
ψωσι^ χαΐ Ιάσωμαι αυτούς. Ταντα 8Ϊχετ*Βσαΐας 
δχΒ είδε τ^ιτ δόξατ αύτοΰ. ι Ό 81 ΠαΟλος του Πνχύ• 
ματος άπεφήνατο την δπτασ(αν, χαΐτήνχρησμφβίαν 
€Τχ<ν, λέγων * ι Καλώς Ιφη τ6 Πνβυμα τ^ &γ(θν διά 
του χρο^ήτου Ήσαΐου χρ^ς τοί^ς '^ιατέρας όμών* 
Άχο^ μ^ άχούσητε^ χαΐ οϋ μ^\ συΥϊ\νΒ' χα\ 
βΜχοττες βΛέ^Ιτητε^ »αϊ[ού]μ^ι ϊδητε* έχαχύτθι\ 
γάρ ή καρδία τον Ληον τούτον» ι Ό προφήτης χα- 
«ρ^ εΙσηγεΙται τό πρόσωπον, του χαρ3ι Ιουδαίων 
ικχιστιυμένου * 6 ευαγγελιστής τοΟ ΥΙοΰ * ό ΠαιΟλος, 
>6ου Πνεύματοςι Ινα Κύριον ΣαβαωΟ τ^ν ύφθέντα, •• Ηλ. VI, 1,2. " ίϋίϋ. 9, 10. " ΙοΛΠ. ι, 2. •• Ιολπ. χιι, ΑΟ. •' ΑοΙ. χχνιίι, «,38. 53 ΡΕ ΗΤΜΝΟ ΤΚΙ8Α010 ΕΡΙ5Τ0Ι.Α. Η 

Μνψύς 4νομΑζ•η€ς * βιήρι^ταΐ αύτοίς 6 π<ρι της ύπο• Α Οβο 8ίηΙϋοϋ3. Οίνίβιι» βιιίαι ββΙ βίαβ υ1ΐ3 ώνΐιΐοηο 

(Ιβ ρβΓδοη^ ββΓίΏΟ. ΟααρΓορίβΓ, $αη€(Ηί^ $αη€ΐΗ$^ 
$ηηϋίνί^ Ι6Γ ο1> ρβΓδοη^Γυηι (Ηηίι«1«ιη ϋΙοίΐιΐΓ : 
Όοηιίηηί αυΐβιη 86ΐη6ΐ , ο1) (Ιβΐΐαΐίβ υηϋ&Ιβηι. Οοη- 
Ευΐ6 6ΐί3ΐη 6χ Τ1ιβο1ο^{ ΟΓ^Ιίοηβ !η €Ιιη$Γι ηαιίν!• 
Ι9ΐ6ΐη 494 Ι^υη^^ Ιοΰυιη : ι ϋΰαπι αυΐοηι ουηι (Ιίεο, 
ΡλίΓβιη, ΡίΠυιη, 6ΐ δριπίιιιη Μηΰΐυιη ΙηΐΰΙΙίςο^• 
υβςυβ &ά 1ι«€ ν6Γΐ>3• ι ΓΓ»8ΐ3ηϋ88ίιηο 20 8α1>1ί- 
ιηί88ΐηβ. > 

26. Εαιίβιη ιηβηΐβ εγη11υ8 ΑΙβΧΑη^Ηηπβ ίη 1ι« 

Χ)Γ0 ύβ δρίΓΐΐα 8Αη€(ο 8(1 Η6ηηί3ΐη , ΐ]υ1 Ιη€ΐρίΐ , 

Βοηοτηηι Ιαίατνηι , Αΐΐ : ι Οηίό 3(ΐ(6τη , ηοηηβ 

ίρ808 ςυοςυβ Οβί 86Γαιοηη8 8ρίη1ιΐ8 8αιΐΓΗ β8$β 

λ•«9χέ9ΐο; τ^ έξαίΦίον ήμβς χα\ φριχωδ^στάτην ^ ΒΰΓΐρΙιΐΓ& Ιβ8ΐ9ΐυΓ? Εΐ6ηίηι (ΙινίηυΕ Ι89ί98^8ΐυρ«η• 

^απ) ίΙίΑΐη 80 νηΐιΐβ ΐΓβιηβηΗΑΐη ϋβί νί8ίοηΰιιι €Ι)«γ•• 
Γ3ΙΙ8 : Υίάί , ίηηηΐί , ΒοηιίηΗτη 8α9^αοΐΗ^ ζ^ά^η^ 
ί€ίη ίΜρη ίοΐίαϊη €Χ€€ΐ$ηηι α €ΐ€ναίΗΜ. Εΐ ρ9υΓΪ$ 
ίηΐ6Γ]β€Π8 βυΐκΐίΐ : Αηάίυί ΟοηιΙηΗηι 8αΒαοΐη άί^ 
€€η(€ίη : (2»^ιη ικΙ((αιιι , γΙ ηηη ιΜί οά ρομνίκ^η 
Ηνηϋ ? Ει άίχί : Ε€€€ ερο^ ηιΗΐύ ηιβ, Εί άίχϋ : Υαά^^ 
α ά'ιο ρορηίο ίινίΰ : 4»π6ιι< αηάί€α$ , €ί ηοη ίηίεΐ- 
ΙίρΒίίί : νίάεηίβΜ ΜβΙίΗίζ » α ηοη ρ€Τ9ρΐ€ί€ΐίί. 
ΑΙ νβΓΟ «ΙΊτίηυβ Ιοαηηβιι ϋβ υηί^βηίΐο (ΙίχΗ : Η«# 
άίχΗ /«αίαι « ηηαηάο Μϋ ^Ιοπαπι £]η$ , Μ ίο- 
ααπΜ €ίΐ ά€ Ιριο *^• δλρίοηΙίβΜηααβ ροτΓΟ 5ΐ^ρ!)8-> 
ιίαβ ^I1(]2Ρ0« ΑΐΙ<Μ|ΐΐ6η8 ψ άίχιΐ : Οητα €€τνΛ€€ €ΐ ιιι« 
€ΪΤ€ηηί€ηί$ €θτάί(^Λ$^ νοι αιηρετ βρίηίπί $αηαο τ$• Χβγος, Αδιαιρέτου μένοντος Ιν αύτοίς του 
«ρΙ Μς Θ•ο9 ^ρο^ί^μΛτοςί Λιήρηται γάρ άθιαφέ- 
τ«•ς 6 ιαρί της ΰινοστά^εως τρόπος χα\ λόγος, δι%, 
Άρος^ άγίος^ άγιοζ^ τριαβιχως βιΑ τ6 τρισσ^ των 
ύ«Μτάβ•»ν* Κύριος Λ &ιηξ, 6ιά τλ μοναβιχ^ τ^^ς 
Μτητος. Ζήτιβ χαΐ Ιχ του θεολόγου έχ του λόγου 
του £ΐς τά γενέθλια* ι Θεοΰ" Α δταν εΓπω, λέγω 
ηβτρ^ Υ(ου χα\ έΕγ(ου Πνεύματος^ ι Ιοκ τ^, ι Κάλ- 
λιβτά τ« χα\ υψηλότατα, ι 

χγ'. *0 &γιος Κύριλλος *Αλ<ξαν(ρε(ας. Ιν τψ περί 
Πνεΰ|ΜΚυς λίγφ ιτρί^ς ΎρμΛία^, οι ή Αρχή, Πότω^τ 
ΑγαΟώτ^ • Τ! Α, ούχ\ χα\ αΟτους τοδς βεοΟ λόγους 
είναι Ονεΰματός* φησιν ή Γραφή; Ησαΐας μέν γάρ Ιχείνην 6<οπτ{αν αφηγούμενος, Εϊδοτ^ φησ\ν, τότ 
Κίρωτ Σαβαίύβ χαθήιΐΒΤοτ έζΐ βρότον ύψηΛον 
καΙ ίχηρμέτον^ χα\ τΑ' διΑ μέσου τούτοις 1πεν«γ• 
ΧΑΐν,Ήΐί^νσβ, φηα\ν, Κυρίου Σαβαώθ Λέγοντος " 
ΙΙτβ άχοσηΛώ; καΐ τΙς χορεύομαι χρός τότ 
ΛοΑτ τουτοτ; ΚαΙ ίΤχοτ' ΊΙίοϋ έγώ^ ΑχόστειΛότ 
|Μ• βαΐ Λλμ^ Πορβύου^ ηαΐ »Ίχοτ τφ Λαφ τούτφ' 
*Α•&9 άΜθύ(ηξη9 χΰΛ ού μ)ι οτυτητβ^ και βλέ* 
χστης βΧίρ^9^ ηιύ ού μ^ι Ιδηη. *Αλλ' 6 μίν 
βεβικέαεος *1ωάννης «ερ\ του Μονογενούς φησιν • 
Κΰτα ΛχΒτ Ήσάίας^ ήτ/κα 9Ϊδ8 τ^ν δόξατ αύ- 
του^ ηάί ^^ιϋησβ Χ9ρ\ α^Γον. Στέφανος γε μήν ό 
ΟΒφάιτατος Ιουβαίοις Ιφη «ροσλαλών * ΣχΛηροτρά" 
ρβοί «αϊ άχ9ρΙτμητοι νζ καρδίφ^ ύμεΐς άεϊ τφ η <^<<«'<^• φΐί6ηιαάΜθ4ηιη βΙ ραΙτΒί πίΐΗ **• Αηηοη Βτ9Φματι τφ άγΐφ άττιχίχτκΒ^ ώς οΐ χατέρες 
ύβύτ• ^Αρα ούχ ΙναργΙς ήδη πως, ώς έτερότητι μ^^ 
τ| χαΙ* ύηόατασιν Ιδιχήν, τΐ μέν έστιν Πατήρ, τ^ βέ 
«αΐ ΊΠ^, τ( Λ χα\ τδ Πνεϋμα, §5 μάλα διαγινώαχε- 
ται; βυμβάβει γ• μήν τ|| πρ6ς ενότητα φυαιχήν, 
πάντα 6ή πάντων παρουσία τ8 χα\ λόγοι, χαΐ μέθ- 
.«ξις« ενέργεια τ< χα\ Μξα, χα\ δσα τήν θείαν χατα- 
χαλλύνει φύσιν. > Ίί ^ οδχ\ Αρα γε ^^α\ ό μιχρ6ν 
γ«*ν 9•γματιχης επιστήμης γεγευσμένος , εΓσεται 
ααφΔς, ώς 6 Τρισάγιος δμνος, έτερότητι μίν τζ χαθ ' 
Οπόστασιν Ι^ιχήν,ώς χαΐ ό θεοφόρος Ιφη Πατήρ, τ6ν 
Πατέρα χα\ τ6ν Υ16ν χα\ τδ &γιον Πνεύμα δείχνυσι * 
σ^ιιβάσει 6έ τ| πρ6ς ενότητα φυσιχήν χα\ μοναρχίαν 
τ^ Κύριος. Ό γάρ τρ\ς άριΟμ&ς, τριών Ιστι σημαν- ]&ιη ςοθ(ΐ2ΐιη πμκΙο ρβηρίοιιπιη βεΐ, ςαοά 6Χ ρβΓ« 
βοοΑίί ϋίνβΓβϋλΙβ, (|υίιΙηιιιη ΓαΙθΡ, ςυΙ<)ιΐ8ΐη Ρί- 
Πυε « ςαίάιιβίηι δρίπΐυβ 8&η€(υ8 βίΐ (ϋ{^ηο8ά(ιιτ : 
6χ ηλίυηΐίε αυΐ^ιη υηΐΐλΐιβ ΰοΊϋοηβ , οιηηΙ& ^ιιΙ* 
(Ιβιη οιηηίαηι 8ΐιη^, Ηοο βεΐ ρΓα^εβηΓίλ , εβηηοηβε» 
ρ^ηΐΰίρ&ΐΐο • ορ6τ«ΐίο , βίοη» , ο^Βίβ^αςιιβ ωηηία « 
<]υ3Β ιϋνΐηαιη η&ΐυπιηι €οηϋθ€θΜΐιΙ« > Οιιΐϋ ί|[ί- 
ιιιγΤ. αηηοη 1$ βΐί&πι* ηοΐ όο|ΐηαΐιιιη ίΙ<Ι«ί 8€ΐΐτη-* 
ΙίΑΐη νβΐ ΙβνίΙβΓ (Ιβϋ^απί , ρ«Γ8ρ^^ιιβ ηθ8€βΐ , ΐον • 
8&η€ΐυπι Ιιγπιηιιηι , ςυ^ηίαιη ζά ρβΓβοη» ραΠίου* 
1αη8 <1Ίν6Γ8ΐΐ&ΐ6ΐη αΐΐίηβΐ , νείηΐ Οβο ρίβηιιβ Ιιίο 
Ραΐ6τ άιχΗ , ΡαίΓΟΠ) , ΡίΙίυηι βΐ δρίηΐιιπι δβποΐιιιη 
€Κ<;ιηοη8ΐΓ2Γβ : ΰοίΐίοηοιη τ6γο Ιη υηαηι ηαΙυΓαιη^ 
υηυπιηυβ ρΓΐηοίραΐαπ) , ρβΓ ▼ο< αύηΐηοι , ί>οοιΐΝ»8, τοώς, έν6ς δΙ ή μονάς. Ούχουν'Αχιος* άγιος^ δ^ιος^ ο οβίβηιΐΐ! ΤβΓηβηηβ ςιιίρρβ ηυπιβηιε ΐΗ• δΐ^ηιΟ• χαλ τρισάγιος, δχι τρεΙς υποστάσεις. Κύριος^ δτι εΓς 
αΐ τρεΙς υποστάσεις • εΓς 6έ τά %ρΙαί βε6ς, δτι μ£α 
Ιαάτης, χα\ πρ^ Ιν τά έξαύτου τήν άναφορ1(ν Εχει, 
«6χ Ιξισταμένων, οΟτε μήν συντιθεμένων, ή συν- 
αλβιφομένων των αποστάσεων. 

χί. Του άγ:ου Γρηγορ^ου του Νυσσης, «κ τοΟ Κατ* 
Είίτορίϋν πρώτου λόγου• ι Ωσαύτως δΐ χα\ τά παρά 
τφ ΈσαίΙ^ ΣιραφΙμ, παρ• Δν Ιναργώς τδ της Τριά^ αιΙ;υηιΐ>5 αυΐβπι , υηιιπι. Οιι^ρΓορίβΓ» ιαηοίπΒ^ 
$αηΰίΗ* , εση^ΐκι , ΓΙ ΙΟΓ ιαχΓίαε , ςιιία. ΐΓΰ& ροτ- 
8θηχ : Ι>οιηίιιιιε 9ΐιΐ6ΐη , ςυΐη ΐΓβ8 ρβτ8οη« αηηα 
Πβυε βοηΐ. υπιι<« ροΓΓο Πηυδ. Ιγ68 ρ6Γ8οη2Β ; ςυία, 
(Ιύίΐα) ιιη9» , 3ΐΐ|υο 3(1 υηιιπι 69 ςυχ 6χ ίρβο ειιηΐ, 
ιΧϊΓβΓυηΐηΓ. 

24. $3ηε1ί 0Γβ]$0ΓΓι Ν^^εοηΙ ΓιΙ'. ι. ΟσηΙτα Επηο- 
ηιίκηι : ι Βοϋβπι Αΐιίβηι ηκκίο δ€Γ3ρΙιίαι ίΐΐ» ^ριιΙ 
180180) « α ςυί5υ8 ΤηηΙΐλϋε κ)]Τ8ΐ€ΤΙιιιη ηρεπο Μ, 41 **Α€Ι. VII, 51. ΥΛΗΐ^ε ι^εετιοΝΕδ. ** Ια Β«$ϋα «ΙϋοΙηιβ Ν^ζίαπιβοΊ Ιοουβ ΙιοΜιιγ ίιιΐεβ€Γ, οοπΙγλ ρΓοροΒίΐυηι ααοίοπδ, ςιιί Ιιαηο Ιη<)ιειζβ 
ι^ιϋαε άοχϋ. ςοοη) >ιΙ Ιοη^ηηι ΓΰείΐαΓβ. " Κ6β« ^ του πνεύματος είναι. 65 5. 1ΟΑΝΝΙ8ΟΑΜΑ80ΕΝΙ 56 

ρΓΛίΙΐΜΐιιιη ο$1, <|υ«η(ίο €υίιΐ5(|υ€ ρβΓβοηΛ Τήιιί- Α δος έχηρύχΟη μυστήριον, ίτε τί^ν/Α7•^ί5^•,φωνήν'^φ 1«ιί& ροΙΰΙιΓίΙυάίηβηι ζύ 5ΐιιρθΓβιη ϋ3ςυο ηιίΓ&ηΐβ$, 
ΐτοοβσι ίΠ^ηι , Μαηαπί » 6Κ€ΐαιη«Γυη(. > Εη ςιιο ρα- 
€ΐο όίνΐηυβ Ρ&ΙβΓ ρ€^ ΐπ8Α^ιιιη Ιι^ιηηυιη Τπηί- 
ΐΑΐίβ ιηγβίβπυιη ρΓΦ(Ικ*3ΐοιιι ββδβ (ΙίχΗ ; ηβιηρβ Ιογ, 
Μαη€ίιι$ , ρΓ0('ΐ2ΐΐη&η(1ο , ροΓβοπΑΠίιιι ΐΓίηΚαΙβιη ; 
§6ΐη6ΐ νβΓΟ» Βοηίίηη$^ ιιαίαΓ» ;ιο άοιηίη&Γιοηίδ 
ηηΙίΑίβηι. 

25. ΟυΙηΙιηο 8ΑηεΙυ« ςαοςιιβ 61 αύιηΐΓ&ηϋυβ 
ΕρίρΙΐΜΐιυβ, Ιη Γι1>γο ΑηοοΓ&ΐο 1ιθ€ ηκκίο Ιθ(ΐαΊ- 
ΐητ : € ΡβΓ ΐΓίρΙβχ Αυΐβιη ΐ^βΓιιηοηΙυιη δρΐηίοιη 
8«ηοΙαιη 8ΐθ€ΐρϊαηΐ , αο 8βΓ2ρ1ιίιιι βΐ €1)βηι1>ίιη ΙβΓ 
ροηρίουβ οΐ2ΐη&ηΐΙαπι, ιαιι^Iι^<, ιαιίΓΐΜ, $αη€ΐη$ , 
νοοϋ)ΐΐ8 ΙιηρΙβαηηΐΓ. ΡβΓ ϋυΜ βηΐιη γο€68 (ΙοηΟΰλ- 
ιίο 495 '>> β<)^1ο ηοη ρβΓΟοΙίιΐΓ» ηβςαβ βαηοΐβ, 61 
ΙητίδίΙΠίΑ 61 8ρίΓίΙυλΠλ &ηίιη»Ηλ τβοι οαπκΐβιη ςυ&• 
16Γ οεοίηιιηΐ; ηβαιιβ Ηβοι ςυαπιιιΐ τοοβιη 3ΐι( 
υηαηι, ηβο (Ιίουηΐ, 8»η€(Ί« βιιηαΙ, 8ΐη€ΐι» ηβ ςυοϋ 
8ΐη{υΙαΓ6 68ΐ, σιυΙιίρΓιοΙβ 68&6 ηοηΐιιΐβ <1θ€ΐλΓ6ηΐ» 
ηο€ ΓυΓ8υ8 Ιβηιηπυηι ΐΓΐυηι ηαιηβηιιη οε€υ1ΐ«ηΐ• 
ΥβΓυιη 16Γ ςυίιΐβιη 8Α0ΰΐ!ΐαΐ6ΐη ΐΗΙιαυηΙ, υηο αα^ 
Ιβηι 6( βίη^αΐηπ ιηθ(1ο 8«ηηοηβιη βηυηΐίαιιΙ, ηβ 
ϋΰΟΓοιη ιηιιΚΗαάίηβηο βιρΓίιηαηΙ. * Νθ|;οΓιο ηθ8 
Ιιίο «ΗνίηοΓϋΐη ϊηιβΓρΓββ ΡαΙβΓ ΠΙιβητιΙ, ουοι ηβο 
ροΓ υη&π), &υ( 4|ΐΐ3ΐυθΓ9 86<1 ρ«Γ Ιτβ•, ιίςυβ ίρ888 
8ΐη£ΐιΐ2Γ68 ςίοπαπι Ιη οβΙο ιηΐιιίιηβ ρ«Γ8θΙνΙ €ΐ8Γ0 
ρΓοηυηΙίαΐ. 0υοΓ8ΐιπι βυΐβιη 1ιοο? Οιιοηί^αι Ιιίο 
Ιιγιηηυβ ηοη υολίη ρ€Γ8θη3ΐη» 86<Ι (ι«8 Ιη<1ίθ8ΐ• 8ί- 
€υΐ \ιι}ΐ\}Γ ηοη ρεΓ ϋυ^β, &υΙ ςυβΙνιΟΓ το€β8 ; ιτ6- έν ίχάτιψ των Ιν Τριάρι χάλλβι χαταπλη9β<δμ4να 
θαυμαστιχώς έξεβύηΜν. ι Ίβου θή 9αφως Εφη 6 θβη-" 
γβρος Πατήρ, Διά τοΟ Τρ(βθ(γ(ου Ομνου έναργώς τ^ 
της Τριάδος έχηρύχθη μυβτήριον* διά μίν του 'ΐρ\ς9 
βεβοήνθαι τδ,ρΑχιος, τήντών προσώπων Τριάβα.Δι4 
δέ του &παξ Χ8:<ράχθ«ι τ6» Κύριος , τδ ΙνιαΙον τη; 
φύσ^ τ• χα\ κυριότητος. 

χε'. Κα\ ό &γιος & χαΐ ΟαυμαστΙς Έπιφάνιος 4, 
&6ί πή ψησιν Ιν τφ Ιπιγεγραμμένφ Άγκνρωτφ 
λ^γφ * € Διά βλ της τριττης μαρτυρ(ας λάβωσι τδ 
Πνεύμα τ6 &γ(ον , χα\ πληρωθώσι φανερως των φω- 
νών των Σεραφ\μ χα\ ΧερουβΙμ, χ^&^ίο^ τριττ^ν 
τδ, "Αχίος, αγιος^ άγιος • ού γάρ διά δύο φωνών ή 
Ρ δοξολογία Ιν ο6ρανφ τελείται. ΟύδΙ τέταρτον Ιπίφω• 
νου^ι τά αυτά &για, χα\ άκρατα» χα\ πνευματιχά 
ζώα, ούδΐ τετάρτην φωνήν άποδίδωσι τά αυτά, ουδέ 
μ(αν μ^νην * άλλα τρεΙς φωνάς ένιχάς τδ, "Αγιος^ 
άγιος^ άγιος* κα\ ού λέγουσιν, Άγιοι, &γιοι, άγιοι, 
ίνα μή τ\» ένιχδν «ολυώνυμον άποφήνωσι, μηδέ τών 
τριών τ6 τριαάριθμον άποχρύψωαιν * άλλα τρ\ς μέν 
διδ^σι τήν άγιαστίαν, μονοειδώς δέ, Ινιχώς άπο- 
φθέγγονται τδν λ^ον, Γνα μ4) πολυδείαν ό^Μμάαω^ 
σιν. ι 'Απήλλαξεν ημάς ό Οεοφάντωρ οϋτος Πατήρ, 
περ\ τών πραγμάτων άριδήλω; άποφηνάμενος, ώς 
ού διά δύο φωνών ή δοξολογία ϊί ούρανφ τελείται, 
ουδέ μι3ς, ή τετάρτης φωνης, άλλα τριών ' χα\ αυ- 
τών ενικών. Τίνος Ινεχα; "Οτι ού μιας υποστάσεως 
ενδεικτικές ό Ομνος, άλλα τών τριών • ώσπερ ούν ού Γυιη ρ6Γ ΐΓΟϋ, οΙ) ρ6Γ8ϋη&Γυηι ΤπηίίαΙβηι 1ι^πιηη8 (;; $(4 δύο φωνών ή τεσσάρφον δ Ομνος εκτελείται, άλλα ρεηάίΐυΓ ; »(1 ευηκΙβιη ηιοϋυιη εαηι ΐΓΐ88βίυ8 Ιιτηι- 
ηυβ ΙΓ68 ρ6Γ8οη38 ιη«1Ί€6ΐ« (Ιβ υηα ροΓβοηϋ πιίηίιηβ 
ιΙΙοί ροΐ68ΐ. Ου8ΐπιοΙ)Γ6πι, υ( 8υρ6ΓΊυ8 (ϋχί, εβΠιιβ 
ηυιη6Γΐι$ ί» Οεο α38Ίςη&π ηοη ροΐ68ΐ, ηΐ8ί 8ίη£ΐι- 
Ιατίβ 6ΐ (οηι&Γίυβ, ρΓορίεΓ ηαΐυΓ» οηΙίαΚβπι βΐ ροΓ^ 
βοηαΓοη) Ττιη'α&ΐοω. Αο 8ίη(|;υΐ8ΐΓΐ8 ςυί<ΐ£ΐη ηυιηο- 
ηΐ8 (Ιο ρ€Γ8θηί8 ϋίοίΐυΓ : 1>βυ8ε( 06η8 βίΟευβ ; 86(1 
ιιηυ$ Γ)6(ΐ8, ηοη ΐΓε8 άϋ, ΡλΙβΓ, ΓιΙίυ8 6ΐ δρΊηΐυδ 
83ηεΐυ8; ηο αΐίοηαί ρηηοίρ8ΐυ8 ηηΗ8, (Ιβοτυηι 
ιηυΙΓιΙιιϋο ροΓπιβ 68δβ ε6η86ΑΐυΓ, :ιΙ(ΐυθ υηΜ8 ίηάί- 
νΊ8α$(]υ6 0(ΐΊ8 & 8υΙ>8Ί8ΐ6ηΐί1)υ$ βυίβ ▼ΊΓΐιιΐίΙ)υ8 ϋί- 
τίΗίΑΐηΓ. Βουβ εηίηι βΐί&ηι εβί ίρ8ίυ8 ΥβΓίυπι εΙ 
5ρ*ΐΓΐ(υ8 8&ηοΙη8, ίο Ιπ» 1)360 υηυ8 Οευβ ; εΐίαιηδί 
ιιηυιηςυο(1(|υ6 ΙιΟΓοηι, ςυΊ& ηαΙϋΓαηι ()Ίτίηί(38 8α- διά τριών διά τδ τρισσ&ν τών υποστάσεων, οΟτω τών 
τριών υποστάσεων ενδεικτικές ών δ Τρισάγιος Ομνος, 
έπ\ μιας τών υποστάσεων λέγεσΟαι χώραν ούχ Ιχει. 
^Αδύνατον ουν, ώς Ιφην ανωτέρω, ώρισμένον άρι^ 
θμί»ν έπ\ ΘςοΟ λέγειν, «( μή τ^ν ενικών χα\ τίν τρια- 
δικών διά τ6 ένιαίον ττ\ς φύσεως, χα\ τδ τριαδικδν τών 
υποστάσεων. Κα\ δ μίν ^νιχδς άριΟμλς, χατά τών 
τριών υποστάσεων φέρεται, βεδς,χα\ Θεδς,χαίβε^, 
άλλ* εΤς θδί^ς, και ού τρεΤς θεο\, ό Πατήρ κα\ δ Υίδς 
κα\ τ6 Πνεύμα τΐ άγιον, Ινα μή ιβολυΟεΙα νομισΟ^ ή 
μοναρχία, κα\ διαιρεΟ^ δ εΤς χα\ αδιαίρετος Θελς τών 
έαυτοΟ ένυποσχάτων δυνάμεων, θεδς γάρ χα\ ό τού- 
του Αόγος και τ^ Πνεύμα τ6 άγιον, χα\ τά χρΙ% , εΤς 
θε^ς, εί κα\ Εκαστον τελεία ύπιίστασις, διά τ^ ύπερ« ρεΓ3ΐ, ροΓΓβοΙα ρεΓ8θη2 βίΐ. ΑΙ υογο ΙΟΓηαηυβ ηιι• ^ φυΐς της θεότητος. Ό δέ τριαδικές αριθμέ κατά ηοΓυβ 9(1 υηαηι ρεηοηαπι ηιίηίηιο ροΓίίηεΙ : ηοη 
οηίιη ςηίεΙίΙ>6ΐ ρεΓβοηα ΐεΓ ροΓ βε βιώβίβιίι, υΐ ρεΓ 
ΐΟΓη&ΓΪυιη ηυηιΟΓυπι υη3ηΐ(|ΐιαπ)(]ΐιβ ροΓ$οη2η) ροΓ 
86 οοη$ΐίΐ(Γι (ΙεηιοηΒίΓείηΓ. ΑϋδίΙ, αΙ)8ίΙ : Ιιχο 
ρΐφ οοςίΐ&Γίοηίδ ηοη 8υηΐ, $οϋ λ εαηο 3εη$υ 
&Γιεη3. 

26. Ηχο, (1ίνίηΐ8&*ιηΐ6 ΡαΙΟΓ, Γοΐαηιη» εΐ Γαη(]&- 
ηιεηΐηηι νεηΐ9ΐ*ι$, ιιΐοιηηΊ1)υ8Γ3ΐπ1>ιι& ΓΓαΐή1)υ»(ΐυβ 
ει υηΊνεΓ$οΕοο1ε$ί9θ οοθΐιιί ΓεοίΐεηΐιΐΓ, ο1)βεθΓαηιυ5» 
νοΓΐ)ΐ8(]πε ρΐ8εί<1Ί8 ΓοςεΙυΓ νεηοηη(ίΗ5 ΡαΙεπ ηο8ΐεΓ μιας ύιιοστάσεως ούκ έστιν. Ού γάρ τρισυπόστατος 
έχάδτη ύπίστασις, Γλι διά του τρισ^ου άριΟμοΟ τδ 
τρισυπόστατον δειχθ^ έχάστης υποστάσεως. Άπαγε, 
άπαγε • ούχ ευσεβούς λογισμού, ταύτα, άλλ^ £ξΓα νού 
του χαΟήχοντος. 

%ς\ Ταύτα, ω Πάτερ Οει^ατε, στύλε χα\ έδραίω- 
μα της αληθείας, τάσι τ#7ς πατράτί χα\ άδελφοΓς 
χα\ παντ\ τφ της Εκκλησίας πληρώματι άναγνω• 
σθηναι έκλιτεαροΟμεν, χα\ λδγων επιεικείς παρακλη• ® Κίϋΐ. άγίαν. Γ Ε<ΓιΙα τρεις. 
* Εϋίΐιι, τριττών. ν.\ί;ΐΛ: ίΕΟΤΙΟΝΕδ. 
<ι Υεΐ. ιηΐ. $€ά 61 ζαηαιίΛ €1 ηιηΐΐη »οιηίηί6ΐ(ε ίπφκαηιΐία νη Ερίρίίαηίη$9 57 ΟΕ ΗΥΜΝΟ ΤΚΙ8Α0Ι0 ΕΡΙ8Τ0ΙΑ•* 58 

φ^ΐΜΜ τ^ ΒατΙρα ημών τ'/ν χύριον &β6Αν *Αν«9τά<» Α «ο 4οιη!ιι«ι 8|)Ι)99 Αοα8ΐα<|α9, Ιη€ΐ7ΐυ5 Ι&ΰίί ακκ 
βιαν» ^ «λιιν6ν χαθηγιμ^οι της εύαγοΟς μονής το*3 
Ιηγ^ροι» Πβκρλς .ήμων ΕΜομίοο, τταύσαβΟαι μίν 
^ης τ^Ηούτης Ινβτάβιως, σΟν ήμίν 8&, το7ς θεολήπτοις ΙΙ«τρά9ΐ χβτ* ίχνος άχολουθουντα, ι *Αγιος« λέγειν, ό 
βελς χα\ Οβτήρ, &Τ^ ^^Ρ^; ^ ^^^ ^^ου 9εου, 
ΌΛριαΜίς χαΙ σταυρωθείς {ταρχ\ βι* ήμΑς , &γιος 
άθαφτος τλ Πν•υμα τ^ &γιον* ό •Τς Κύριος, Σα- 
€βΜ, Ιλέΐ|9ον ήμβς. > Κα\ μήτε ήμων χατηγορ«7ν, 
μήτ« του τριομάχαρος Ιωάννου του ιτατριάρχου, ώς 
«^«•ι9μ^ν«ν ΙιΑ μιβς των θεαρχιχων υποστάσεων 
λέγειν τ^ Τρισάγιον Ομνον. Πάς γάρ βστις οΟτω 
φρον£ί, ή λέγ•ι, χοινωνός ίατι της του Κναψέως του 
Ρανκΰαου σχαι^τητος. Τίς γάρ οίβετοϋ μαχαριοιτάτου 
Ιωάννου του ιςατριάρχου νόημα ΙμοΟ κλέον ; Ού^ές* ΐΜΐ«(6Γϋ Μηείΐ ΡαΙτΙβ ηο&ΐΗ ΕοΐΙιγιιιΗ ρπεροδΐΐαβ, 
ιιΙ 6]υβιηο<Ι1 Μοίβηϋοηΐ Οιΐ€ηι ίιηροιΐ3ΐ, ΟβΙςυβ 
βΟΙαίυ ΰοιτβρίΟΓυη Ρλίτυιη νββίίβί^ ρΓβηβηβ, ηο• 
1)ΐ8€υιη<)ιοΐ : ι δΑηείυβ Οβυβ, 6ΐΡ»1«Γ, βληαυβ ΓόΓ• 
ϋι» ΡίΠαβ Ι)βΙ ΙηολΓηαΐυ» , βι ρΓΟ ηοΙΙβ ΟΓυϋίΟιυι 
οαΓηβ, Μηοΐϋβ ΙιηιηοηαΙ'» δρΙΗΐυε Μΐηοΐυ•, ηοη Ι>ο« 
ηΐηιιβ 8α1)«οΙΙι, ιηίββΓβΓβ ηο1ιΐ5.ι Νοη ηο« <ΐ£ΐη€ορβ 
Α€θỀΐ, ηβο 1>β«1σιη Ρ&ιγΊ»γοΙι9πι 4οαηη6ΐη, ςυβδί 
6βηνιη ΙΐΔΐ>6«ιηα8, άβ υηα (Ιοηίαχλΐ (Ιίνίηα ρβΓβοιι» 
ΐτΊ8λΐ|[ΐθ!ΐι Ιΐγηηιιιη «Κοβηϋυπι 688β. ΟυΙεςυίβ βηίπι 
ίΙ« 8οηΓΐΑΐ• 8θπϋ(ϋ ΟηβρΙιβι, ΡιιΙΙοηίβνβ ηβςυίΐι» 
8β80ΰίυηι ρΓ»1)βΙ. Οοίβ βηίπι ί>6&Γΐ88ίπηΊ Ρ&ιΗαγοΙι» 
^ο&ηη^8 ηιβιιΐβπι ιηβ ιηείπιβ ηονίΐ ? ΝυΙΙυβ : ςιιίρρβ 
ςυί, υ( τβΓα ΙοηιιβΓ, ηηΐΐβιη ιιη(|ΐΐ3ΐιι 8ρίΓίΐιΐ3ΐ€ηι ^, Γνα τάληθές εΓτιω, ούχ άνέιτνευσε πνοήν ιη^ευμα- Β (ΙοοίΓΐηααι οίΟανίΙ ςυαηι ηοΊΙιί οβυ άί&αριιΐο 5ΐιο τιχήν ^ποτε, ήν Ιμο\ ώς μοΐ6ητ|) οΟχ άνέΟετο • τί 
μή ζώντος χα\ φΟεγγομένου του Ιερου άνβρ^ς, ταΟτα 
«ρΐ αύτου λέλεχτο; 06χ (στι ταύτα, άλλ' ή σχήψεις 
τινές, «λείστον &η τ^ βέβαιον ούχ Εχουσαι. Μή 
^αφημείτωααν τ^ (ηλωτήν, χα\ ^ρ ορθοδοξίας 
ΐη^ύααντα, μάαχον φημί, τίν άοί^ιμον Ίωάννην, τδν 
«άσηςχαινοφωνίας έξοριατήν χαι άναιρέτην, ώς της 
Ιεόλογ{αςτο{; ΙεροΤς χεχοινωνηχότα Πατράσιν/Αλλά 
τούτου τ6ν ζηλον άηο^εχέαΟωααν, χα\ («>ς Ιερ^ν χα\ 
άοβιμον ευφημείτωβαν. *0 Θεδς της εΙρήνης, δ Πα- 
τήρ ΙΙΙριατου του βεου ήμων (α&τ5ς γάρ (στιν ή εΙ• 
ρήνη ήμών)ν έμπλήαει τάς χαρβίας ημών Πνεύματος 
αγίου, εΙς τ^ δοχιμάζειν τά διαφέροντα , χα\ άπελά- 
€11 «άααν τήν πονηρών Ινστααιν άφ* ημών, είρηνο- 
«οιών τήν άγ<αν αύτοΰ Έχχληαίαν, ήν Ιχτήσατο 
α^τφ Α άγανητός αύτου ΥΙ^ Ίηοους ό ύπέρθεος, τφ 
τιμΧφ αύτοΰ αίματι. Εύχου ύπίρ ημών, θεοτίμητε, 
ώς θεόληπτος. πζ. Προβθετέον βΐ τώ λόγω χα\ τάθε, έν τ{ Ιερ^Ι 
<ροαχομιδ2 της τελετής των ΟεΙων μυατηρ{ων, μετά 
τ^ ε(πε?ν τ^ν λα^ν τ6ν Τριαάγιον Ομνον, ό Ιερεύς 
ώτπερ έρμηνευων τ^ν Ομνον φησίν • "ΑγίΟς βΐ βασι» 
Λίυ τωτ α^ώ^ω^^ %αΙ χάσης άγίωσντης Κύριος 
ηαΐ δθΓ7]ρ • άγιος καΐ ό μο^ογε^ίις σου ΥΙός^ δι^ 
ο$ τά χάττα έχοίησας* άρο* δέ καϊ τό Ώτευμά 
σον τό Λοτάγιοτ, τό έρεντώτ τά χάηα^ χαΐ τά ηοη εοπ)ΐη6η(Ι»νβπΐ? ευπ ιΐβ τιγο ]:(ηι ηιοϋαο, ςυί- 
^υο 8πιρΗυ8 Ιθ({ΐΓι ηοη ν&Ιβλΐ, ΐ8ΐΊα (1Ίνβη(!υπΐ? 
Ν'ώίΙ 88η6 Ιΐ3Ρο βυηΐ, ηίβί ρΓ3Βΐ6χιιΐ8 βΐ οοΙοΓββ ςυί- 
ύαπι, ηίΐιϋ ΰηηί Ιΐλίκϊηΐββ. Οβείη^ηΐ οΙ)ΐΓθοΐ»Γβ Ιιο- 
ηιίηΙ άίνίηο £6ΐο ΟΓηϋο, ςαίςυβ γοοΙ» ΐιοείπηη 
ί|[η€ηι, ιηοεοΙιυΜίςυο ερίπινίΐ; €6ΐο1)Τ8ΐί88ΐιηθν ίιί- 
(ΐααοι, ^οαηη!, οπιηΐ8 τοοαηι ηονίι^ΐίβ βχίβηηίη»- 
Ιοή 6Ι !ηΐ6Γ«ιηρ(οπ, 496 4^ί 11)6θΙθ{;Ί3ΐη οΐιηι 
88η€ΐί8 Ρ^Ιπϋηβ εοηηυηβπι 86πιρ6Γ 1)&1)υίΐ• Οιιίη 
ζοΐυω ροΐίυβ ίρβίαβ οοιηρΙβοίΒηΐυΓ, ουακμιο ιιΐί 
βαοΓϋπι 6ΐ ϋΙυ8ΐΓ6πι τ'ίΓυηι, ΙαυάίΙηιβ ρτοεβιριβη• 
ΙυΓ. Οβυβ ρ^οίδ, Ριιΐ6Γ Οοπιίηί ηοδίπ ^^$υ €ΙΐΓί8ΐί, 
ιίρββ βηίηι 081 ραχ ηο8ΐΓ3} τβρίβαΐ €ογ<)& ηοβίΓα 
8ρίπ(υ δ8ηαο, υΐ ρΓθΙ)6ηιυ8 ςυ» 8ηηΐ ροΓιοΓα : 
αίςιιβ !π)ρΓθ1)8Πΐ οπιηβιη ΰοηίβηΐίοηβηι α ηο1)ί8 
βυΙ)πιονβΑΐ, 8ληο(απι εοΓίβδίβπι βυ»πι ραείΩο&ηϋο, 
<|υοηι ιρδί (ΙΠβεΐυδ Ρίΐιαβ 6]α3 ^6$αδ , 5ΐιρΓ6ΐηιΐ8 
ϋβυ8, ρΓ6ΐίθ8θ 8υο €ΓυοΓ6 αοηυίδίνίΐ. Ογ» ρπο ηο• 
1)18, Ιιοηοίαΐβ α Ποο ΡαΐβΓ , ςιιΐ (Ιίνίηο δρΊτίια 

27. λά β&ςιιχ ϋίχΐηυβ, Ιιβ^ο ςυοςυβ δυηΐ αϋ]!• 
€ί6η(]&. Ιη $;ΐ€Γα οΙΙαίίοηβ ιΐινίηοηιαι πι^βίοποΓυπι, 
ροδίςιιαπι ροραΐυβ Ιπ8»β;1υπ) Ιιγπιηυηι εβοίη'α, 82- 
οβηίοδ, τύΐυΐ Ιι^πιηυηι ίηΙβτρΓβίαηδ, $ηΙ)]υπ2ϋ : 
ι^αβΓίιιε €* Ε€Χ ΜωοαΙοταπι^ αΐηνύ Λαηΰίίίαίίί οηιηί$ 
Ώοηιίηια (Ι ια^^^ιο^ : ίαηείηί ϋίίαηι Μηί|/«;π7Μβ ΡίΙίνζ 
Ιηη$9 ρ€τ ηη^ηι οΜηια (οϋίίίί: ιιτιιγΙνχ Ηέηι 8}ήηΐΜ$ 
ηηη* ιαη^ΐίειίηιιιε, φιί οιηηία ^αηιίαΐατ, αίαηι ρΓο- 
)3ά^ σον τού θ€θν. Διά τί μή λέγει Άγιος^ άγιος, Ο (αηάα ίηα Ι>βΐΜ. ΟυαΓο ηοη ιΐίαΐ, εαιι^ίιιε, ίαηΰΐη%^ άγι^, ό μοτογβτής σου ΥΙός^ άλλα χοινώς μέν τή 
Τριάόι, "Αγιος, άγιος^ άρος^ χαθ' έχάστην δ^ τών 
ύπο3τά3£ων τ^, "Αγιος^ άπαξ; χαΐέντή υψώσει δ^ 
ΤΛ» άρτου της ευχαριστίας, ού λέγομεν,Τρ^ς άγ*ος, 
ή Τρ•ς Κύρίος, άλλ', ΕΙς άγιος, €Ϊς Κύριος Ίησους 
Χριστές, εΙς δόξατ θιεοϋ Πατρός συν άγΐφ Πνεύ' 
ματί, φ >} δόξα. * 

χη'. Έττειδή δε τ^ν Τρισάγιον ύμνον εν ταις συνήΟε- 
σινεύχαΐς τρίτον ^αμ^ν, άξιον χα\ ι:ερ\ τούτου διαλα- 
6εΙν,δτιπερ ούχ άτταζ τω ΠατρΙ,χαΙούχ άπαξ τψ ΤΙφ, 
Χ4λ άχαξ τφ άγίφ Πνεύματιτδν Τρισάγιον ύμνον προσ• 
άγομεν, άλλα χοινώςτ^ αγία Τριάδι τ ρ\ςτ^γ τρισάγιον 
Ομνον «ροσφ^ρομεν. Τά μέν -χζρ Σεραφ\μ άε\ τφ Θεφ 
ιιαριστάμεναι άχαταπαύστως τήν Τρισάγιον προσάγει $αηαη%, αηί^εΜίΗί ΒχΙΙηι Ιιιηζ, 86ϋ €0Π)ΐιιυη!(6Γ 
ΤΓήιίίαΙί ζαηοΐνα, $αη€ΐΗ$, εβη<:/κε : δίηβπΐίδ αηΙ^πι 
ρβΓδοηΙδ δοηιβΐ •αιΐΓ/ιι< ? Αΐ/ιιιβ βΓίΑΠί ίη βίβνηΐίοηο 
ραηίδ £ιΐ€ΐΐ9Γί$Ιί£, ηοη <ϋοιη)ηϋ Ιβπ ιαηΰΐν$, αυΐ 
ΙΟΓ ΌοηίϋϋΒ, 6ΐ:(), Γηκε εαπΓίιιι, «η»ι [)οηιίΗΗ$ 
]ηη% ΟίιτηΐΜ, ίη ςΐοήα ϋέί Ραΐτίί, επηι $αηαο 
8ρΙήΙη, €111 (βοηα, 

28. Οϋοηΐαπι &υΐοηι Ιπ^η^ίαηι Ιιγηιηηιη ίη οοη- 
δυβίί» ρΓ6α1>υ3 ΙβΓ ϋκίιηυδ, ορβηβ ρΓβΓιυιη 65ΐ 
ηΐοηβΓΟ, ου Γ ηοη δοηιβΙ Ραΐρί, 6( δβηιοί Γίΐίο, οΙ 
86ηΐ6ΐ δρΊπΐηί βηηοΐο Ιΐ]τηιηιιπι Ιιυηο Ιι'ώπηηιυδ; 
(|υίη ροΐίυδ ίΐΐηηι οοιηηιυηΙιοΓ δαηηΐχ ΤπηίΐΜΐ 
ο1Γ€Γ3πΐΗ8. δοΓϋρΙιΙπι ςιιίρρο θ€θ δβηιροΓ αδίαηΐίη, 
1θΓ$3ϋ€(9ϋη 1&υ(ΐ€ηι βίηο Οηο οίίΰΓαηΐ ; ηοδ αυΐοηΐι 59 8. ΙΟΑΝΝΙδϋΑΜΑδΟΕΝί 60 

ςυΐίΐ ο^τΓιβ 1ιθΓί8 ρτ2^$€πρ(υηο Ιιγηαηυιη Άά Οΐ'υηι Α δοξολογέαν ήμεις β^, ϊηζΛΥ^ Ιν ώρισμέναις ύραις Ιι^Γποηιιηι βαηοΐχ Τπιιΐΐηΐί (6γ ΐΓίΙ)ΐιίο)υ3 : βαπκιιιβ 
οΐ) €31153111 ΐ6Γη&πιιηι ηυιηοηιιη ρΓ3? οχΐβήβ νβηβ- 
ταιουΓ; ςυία 5αη€ΐ3ΐη ΤΓΐηϋ&Ιβιη ύ6θ1&Γ2ΐ, 2 ςυλ 
6ΐί3πι ροΓΓβ€ΐίοη6αι 6( ρΐ6ΐιίΐυ(Ιίη6ηι αοΰβρίι. ϋηίΐαβ 
βηιιη ςυιηΓιΙαίίβ €&1 βχρβΓδ : 1)ίηαήυ8 ηιιπίΰπ ίηι• 
Ιίαηι 681 : Ιβηΐϋπιιβ νβτο ροΓίβοΐυβ ΠΗΐηΰΓύδ. Νοο 
ρΓορίβΓ (βΓηαπυιη ηηιηβπιιη ό^ιχ»$ ιη ΤΓΐηιΟΐοββΐ; 
86(1 ηυια (Ιβίιαβ ίη Τπη1ΐ3ΐβ 68ΐ, Ιϋ€ΐΓεο ηυιηβΓυβ 
{6Γη&πιΐ8 ρβρΓβαυβ 68(. υηί(9ΐ8 ςιιίρρβ & ρΗηοΙρΊο 
Ιπ 1»ίη.ΐΓΐυιη ρΓ0(;Γβ(]ί6η8, αίςυβ αά ΐΟΓηαΗιιιιι ρ6Γ- 
ι^οηίβηβι Ίιι βο 8ΐ6ΐί(. ΡΓΐηοίρίυιη οηίηι 6Ι οαυβα οο- τεταγμένον τδν Ομνον τψ βεψ άνακέμπομ^ν, οίχείω; 
χα\ προσφόρως τ6 Τρισάγιον Ιχ τρίτου χο(νώς τ|( 
&γ(^ Τριάδι προσνέμομεν. Κα\ έν ιτδσι ^ τούτου χά• 
ριν τ6ν τρ\ς ■ αριθμόν των λοιπών προτιμωμεν, ώς 
της άγιας Τριάδος 6ντα $ηλωτιχ6ν, χα\ ώς έξ αύτης 
τήν τβλει^τα χα\ πληρότητα χκχτημένον. Μονάς 
γάρ &ποσος * δυάς 5^ Αρχή αριθμού * τριάς Αριθμέ 
τέλειος. 'Αλλ* οΟ βιά τδν αριθμόν ή θβ^ς έν Τριάδι, 
άλλα βιά τό είναι τήν Ο&ότητα έν Τριάρι 6 τφ,ς αρι- 
θμέ τέλειος* Μονάς γάρ άπ* άρ^ς βίς βυάδα χινη- 
θεΤαα, μέχρι Τριάδος Ιστη * άρχη γάρ των δντων χα\ 
αΙτία 6 Θκές.Έχ της άρχης ουν χαΐ της των δντων τυιη ηυ» 8ΐιηΐ , ϋβυβ ΟδΙ. Οιι2ιγ6 βχ ρΓΐηοΙρίο 6( Β αίτιας Παβεν αριθμός ταύτην τήν δύναμιν* Οτι ώσ• €808.1 βοηιοΊ ςυ» 5υηΐ, Ιιαηο νίιη ηυιηβηιβ 3ϋ€β• 
ρΐΐ. Ουί3 ηίηιίΓαιη, βίουΐ Ρ8ΐβΓ Κϋίί ςβηίΐΟΓ, 61 $ρΙ• 
η(υ8 88η€ΐί ρΓθ(1ιιοΐθΓ 68* ; βίΰ οιίβπι ηυιηβΓαβ 8<Ι 
Κ)Ιη8πυηι ρΓ0(;Γ6<ϋ6η$» 6( ιχ8(ΐυ6 %ά ΙβΓοαηιιια ρ6Γ* 
νΰηίοηβ, !η 60 ΰοηείΐιίΐ : «ο ρτορ(6Γ6« κιης^ιιΐ&ήβ 
ηυιη6πΐ5 68ΐ, ςυί υηηιη βί^ηίΟεΑΐ, όυ&1ί5, ςιιί όυοβ; 
ρΙϋΓ&ϋδ, ςυί ιγ68 άοβίςηαΐ : ηβςυβ αΙι» εβΠα ηοΐΑ 
681. άνθρωπος, οηΐιη (ϋοίΐορ (16 ιιηο !ιοιη1η6; τώ 
Ανθρώπω, <1β (Ιυοίιιΐδ; οΙ άνθρωποι άύ Ιηϋυε. Ιΐ6ΐη 

Ιο 060 υη8 681 Ιΐγρ08ΐα8ΐ8 ΡΑΐΓί8• άηΐΒ Ιΐ7Ρ08ΐα868 

Ρ8ΐηδ6ΐΓιΊϋ; Ιρβδ Ιΐ)'ροδΐΛ8β8 Ραΐη'δ οΐ ΡίΙιΙ 61 
8ρίπΐιΐδ 88ΐΐ6ΐί : (]υί8 ηΐίοηβ ΙιγροδίΑδίβ (ΙίίίβΓυηΙ 
Ρ816Γ βΐ ΡίΙίϋβ οΐ δρίΓίΐυδ δϊηοΐυδ. ΕοιΙβιη οΐίηιη 
ιηοίΐο ΙΓ68 ΙιγροδΙαΙίο«497ΡΓθρπ6ΐΑΐ6δ. Αι ίηίίβ, 
ίη ςυίϋιΐδ Ιι>'ροδΐ86!δ 8ΐ> Ιιγροδίββί ηοη ϋίΛπ, Ιιοο 
«δΐ ίη ηβΙϋΓαΗϋαδ, 6ηΓη ^β ϋοο ΙοηιιΙιηυΓ , ρΙιηαΓι 
ηϋΐη6Γ0 υΐί ηοη ΙΙγ61 : 86(1 Ίη ςΐ]8ΗΙ)6( Ιι^ροδίαδί, 
62 ςα» Λά ηαΐυΓαηι ρΰΠίηβηΐ, δίηβηΙαπίβΓ οροΓίοΙ 
οηυηΙίΐΓβ : οαηυβ 8ίη[(ΐιΐ8Ηΐ6Γ 6θρυΐΑη(]ο, ΓϋΓδίιηι 
60Πίΐη)υηίΐ6Γ (Ιο ΐΓΐΙιυβ ΙιγροδΙηβ'ώυδ ρπϋίΙίοαΓί», ςυ» 
ΠλΙιίΓλΠα δυηΐ; ιιΐί ΟβϋδβΙ Οβιΐδοί Οβηδ. 86(1 ιιπυβ 
Οοϋδ, ηοη 8υΐ6ηι Ιγ68 ά\\ : ςιιοηίαπι Οβαβ, ο]ιΐ8(ΐ«β 
δ»1)8ΐ8ΐ6ηΐ6δ ρ6Γ 86 νίΓΐυΐβδ 06ϋ8 υη«δ βδί. ^ιι^» 
ςυο(ΙΙί1)6ΐ ρΓορΗ8η) Ιι>ρο$ΐ88ίηι 1ΐ8ΐ)6ΐ, ρ6ΓΓ6€ΐυδ 
ϋβυδ Ρ6Γ 86 (]ί€ίΙαΓ : ςυοηί&ιη 8υΐ6η) δίηιηΙ ηιιηΐ6- 
ΓΑπίηΓ, ιιΙΰΪΓοο ηοη 1γο8 (1ιί, 86(1 υηυδ Οβαβ; 60 
<Ιϋο4 ν6Γΐ)υηι 61 8ρίηΐυδ, Ραίπίδ νίΠιιΐβδ δίηΐ. 
ΡβΙβΓ, Ρ816Γ 684,00 ηοη ΡίΠυδ(ηοη οηίπι 
6Χ ςηοι^ηαηι 68ΐ ) ΡίΠιΐδ , Ρϋίυδ 681 (< περ ό Πατήρ γεννήτωρ ΓΙου, χα\ προβολευς Πνεύμα• 
τος, ούτως χαΐ ύ άριθμδς, εΙς δυάδα αρχόμενος^ χλ\ 
χαταντών μέχρι τριάδος Ιαταται* δκδ χα\ ό ένιχδς 
άριθμδς, ό £να σημαίνων * χα\ δυΤχδς, δ δύο σημαί- 
νων * χα\ πληθυντιχδς, δ τρία σημαίνων, χα\ οδχ 
Ιστιν Ιτερος χαραχτήρ. Ό γάρ άνθρωχος^ λέγομεν 
έπ\ ένδς άνθρωπου, χαΐ τώ άτβρώχω έιΑ δύο, χα\ 
οΐ δνΟρ{ύΛθΐ έπ\ τριών. Κα\ Θεού μία ύπδστασις 
Πατρδς, δύο υποστάσεις Πατρδς χα\ Που, τρε?ς ύιο- 
στάσεις Πατρδς, χα\ Που, χάΐ αγίου Πνεύματος• 
Επειδή ύποστάσει διαφέρει^ Πατήρ, χα\ δ ΓΙδς, χαΐ 
τδ άγιον Πνεύμα, δμοίως χα\ τρεις ύποστατιχαΐ Ιδιδ» 
τητες ' έν οΓς δέ οΰ διαφέρει ύπδστασις υποστάσεως* 
, τουτέστιν έν τοΤς φυσικοίς, ούχ Ιστιν έπ\ βεου πλη- 
' θυντιχώς άριθμήσαι, άλλ* έφ' έχάστης υποστάσεως 
μοναδιχώς τά φυσιχά εΙπεΤν, χα\ συνάπτοντας δΙ 
μοναδιχώς πάλιν εΙπεΙν χοινώς έπ\ των τριών υπο- 
στάσεων [σέβειν ^1 τά φυσιχά, χα\ Θεδς χα\ θεδς χα\ 
θε<^* άλλ*εΤς Θεδς, χα\ οδ τρεΙς θεοί• διδτιδβεδς 
χα\ αΐ αύτοΟ ένυπύστατοι δυνάμεις, εΤς Θεδς • διά μίν 
τδ Ιδίαν Εχειν Εχαστον ύπύστασιν, Ιχαστον τέλειον 
Θεδν χαθ' αύτδ λεγδμενον • δτι δέ συναριθμοΰνται, ο6 
τρεί; Οεο\, άλλ' εις Θεδς, διά τδ δυνάμεις εΤναι του 
Πατρδς τδν Αόγον χα\ τδ Πνεύμα. Πατήρ δ Πατήρ, 
χα\ ούχ Πδς • ού γάρ έχ τίνος • ΥΙδς δ ΥΙδς • έχ του 
Πατρδς γάρ, χα\ ού Πατήρ, Να εΤς { δ Πατήρ• 
Πνεύμα άγιον, τδ Πνεύμα τδ άγιον • έχ του Πατρδς 
γάρ, διά του Υίου χα\ Αδγου προϊδν,ονχ υ1ιχώ;δέ. 6Χ ΡβίΓβ ϋ Εί γάρ Πατρδς Υίδς δ ΤΙδς, χα\ υΐδς τδ Πνεύμα, Ι^ι 
βιΓιιη ) αο ηοη ΡβΙβΓ ; υΐ οηυε (1υηΐ8Χ8( 9!( *οΧ άλλους υΙους, χα\ τούτο έπ' άπειρον. £ί δέ υΐδς Ρ»16Γ« 8ρίΓΐ(υ8 δαηοΐυδ, 8ριπ(υ8 8«η€ΐυ8 681 (6χ 
Ρα(Γ6 8ΐ(|υί(ΐ6ΐη ροΓ Ρίΐίοπι βΐ Υ6Γΐ>υηι ρΓοθ6(1βηβ, 
ηοη (2η6η ύΐίαΐΐοηΐδ π)θ()ο)• Ν^σι δΐ Ρίϋυδ, ΡβΐΗδ 
ΔΠαδ οδ(, ΑΟ δρίπΐυδ ίΐβπι Οΐίυε, αΠο8 ηυοςηβ βΗοδ 
Ιΐ8ΐ)6ΐ>ΊΪ, Ιϋςυο ίη ίηΠηίΐηπι. ΠυΓδυπι, δί δρίπΐυδ, 
Ρίΐη ίΙΓιηδ 6δΐ, Ιΐ2ΐ)6ΐ)ίΐ ίρδο (|ΐιθίΐυ6 ΓιΠυηι ηϋοΓυηι, 
6ΐ 816 ίη ίηβηίΐαηι : οπιπίςαο Λά^ο ά\\ πιυΙΙί ο( ιΐο- 
ηιίηί ηιυΙΓι, 8ο (ΙεοΓυπι οαΐ6Γ?8, ηοη υηηβ Οοη$. 
Αι ηοΙ)ίδ υηυβ Οουδ 6βΐ, Ρα(6Γ βΐ ΥβΓίιοπι ίρβίυδ 
61 8ρΐΓί(υ8 (ρδΐυβ. ΥοΓίιηηι ροΓΓΟ, ([[βηίΐιιηι ςυΙ(1- 
<ΐ9ηι 6δΙ, ροΓ δ6 δαοδί&Ιοηδ, 80 ρΓθίη(]6 ΡίΙίαδ. 8ρΙ-^ του ΥΙού τδ Πνεύμα, Ιξει χα\ τούτο υΐδν, χάχεΤνο 
Ιτερον, χα\ τούτο έπ' άπειρον, χα\ 2σοντα? βεο\ πολ- 
λοί, χα\ χύριοι πολλοί, χα\ δήμος θεών, χα\ ούχ είς 
Θεό;• ήμΤν δέ εΙς Θεδς δ Πατήρ, χα\δ Αύγος αύτοδ 
χα\ τδ Πνεύμα αύτοΰ • Αδγος δέ, ένυπδστατον γέννη- 
μα, διδ Τ^ς • κ»^. ΐδ Πνεύμα, ένυπδστοτον έχπίρευμα 
χα\ πρόβλημα- Ιχ^Πατρίίς μέν, ΥΙοΰ δέ,χα\ μή έξ 
ΥΙού, ώς Πνεύμα στόματος Θεού, Αδγου έξαγγελτι- 
χύν. Πάντως δΙ χαΐ στόμα ού μέλος σωματιχδν, χα\ τδ 
Πνεύμα, ού πνοή λυομέ^/η χα\ διαχεομένη• άλλα ταύ- 
τα άλλης ποαγματείας χρήζει. Τδ δέ νυν Εχον διευχρι- ΥΑΚΙΛ ί.Ε€ΤΙϋΝΕ8. 

• £<1ϋ. τριάγ',ον, Λΐδοηο ρΓΟΓδίιβ. Οαί1}υ$ Ιαηιοη οοηοίηίΐ νοί. ίηΙοΓρΓ. * ΕιΓιΐ» ΙΓιο ίηίΟΓμοί.πιΐ,σέβαν. 61 ΒΕ δΑΟΒΙδ ΙΕΙϋΝΙΙδ. 62 

νήββττβς 8(ΐτ, δύνβμις, χαταυαύσωμ^ν τ^ν λ^γον. ΟΒχ Α Γΐ^ϋβ !ΐ6ΐη ρβΓ 80 &ιιΙ)δΙίΙβηδ ρΓΟΟύβιΙο β$ΐ 8β βιηιι. 
(έ ώς χα\αΟτ'>\ 6«{ου ι:«πληρωμένοι Πνεύματος, τ4 ΠΑΐίο ; 6Χ ΡιΐΓβ ςυίθβιη, Γίΐϋ νβΓΟ. 9θΛ ηοη οχ 
λ«£«οντβ ν^μια φιλίας πληρώσετβ, αδιαλείπτως ημών ΚΙΙΙο, υΐροΐο δρίΓίΙϋδ ΟΓΐ» Ββί Υοι1)αιιι βηυη1ί3η$. 
ύ»ρ£»χ^μ«νοι. ^^ο^ ςιιίαβιη ο$ ιυβιηΐϊΐ'υιιι οοιροΓύΐιιη. ηιιΐΐο ηιοοο 

€βΐ : ηβ€ 8ρίΓΐΐυ$ Α^Ιυι ββΙ, ςυι ιΓι«δθ1ναΐϋΓ αο ϋίίΤυηϋαΐυΓ. ΥβΓυηι Ιιαο 9ΐ1ί&ιη 61ϋ^Μ^^ί1^οη<^^η (!ι;«ί- 
ιΐ€Γ»ηΐ. Ναηο &υΐ6ηι οιρίκαίο ρΓο νίηΐιυβ ηυοά ρΓοροδίΐυιη βΓΟί ϋΐ'ΐ^υιηεηΐο, (Ιίΰ«ηι1ί Πιΐΰΐιι ΓϊγΊλ- 
Βΐιι$. ΙΙΙαά >υΐ€ΐη «χρίοπιΐυπι ΙΐϋΙοο, το§ ςυοηυβ, ιιΐροΐβ 1)βί 8ρΐή(υ ρ1οηο8 , €Λ (|ιι3β (!^<»ιιηΐ. Λΐηίοο- 
ΠΗΒ ηοΓ6 ΐηρΙβίοΓΟβ, 060 Οη6θΐ ρΓΟ ηοΙ>ί& οηηϋί ΓαοΐοΓΟί. 4β8 ΑΟΜΟΝΙΤΙΟ. Ιο 1ιΐ06ΐη ρΓΟίΙίι Ιοωηίδ Οθΐηβδοβηί β(1 ΰοιηβΐθΐιι ηοηβοΙιαίΒ βρίβίοΐα Ββ ^φιη^^$, ου3ΐΐ5 Γγα- 
ροβοΐΑ βΐίφίοί εαιη Τυιτίθηαβ ρΓ0ΐυΗ$86ΐ ϊαΗϋπδ ςυοδρΓΟ (Ιβίβοδίοηβ ορι^ΙοΙβΓυιχι ροηΐίΓιοίβ* 
πηη 6<Κ(1ϋ, βΐία «(Ιηοίβϋοοίϋυ^ βά εοη5ΐϋυϋοη65 3ρο&ΙοΙίο&3, ΟανΙά ΒΙοηάβΙΙα^ ηοη (ΙιώίΐανίΙ 
ιβπηΑΓβ, 6&ιη ουπι ΐΏυΙϋδ βοοΙβδίββΙίοοΓυιη δοηρίοηιιη ηιοηιιπιβηϋδ, ς|αΦ ροπικΙοαΤυΓπαηο 
αΐβίβ $υηΙ, β556ΓναηΙυΓ«ί^ία Εύπορο 1)ί1>1ίοΙΙ]6α5, η«ο αάίηαη%α αβε^ ηεο €3$€ρο$$(^. Κρί- 
βίοΐφ Ιιμ)υ<: χηΆζαβιη ρβπβιη βοοβρβΓΑΐη βΐ) 6Γα(1ίΙί$$ίιιιο οίΑήδδίοιοηυβ νΪΓΟ Ο. Ιοβηηβ Ερυβ- 
9ΐο βηοβν υΐιβέβΐ ία 60(1. Βαγοοοιοπο η. 196 ; ίηΐ6{;τ&αι υθγο ιηίΐιί Ιβη^βπι ρΓΟβαΓανίΐ (ΙοβΙίδ- 
8ίιηιΐ9 Γ6νβΓ6ηϋυ5φΐ6 &(]ιηο(1«ιω Ρ. Ο. Αη$6ΐηιιΐ3 ΒΑη(1αηυ5 6Χ Ι)ΐΙ)Ιίο11ΐ6θΑ ΜεϋίεεΑ 
ά650Γίρ(ΐιΐη. Ηυ)ϋ$ ροΓΓΟ ρβΓβηΙβιη 65$β Ιοθηηβιη Οαηιβδοβηαα) ηίΐιίΐ τβρυςηβΐ : ςαίη 5υ&(]βΙ 
ιοδοηρϋο, ςοΑίη ιό$3. οοθα. νβηί ρΓΦίθπιηΙ. δυΑϋβΙ ΓβιηίϋΑΓβ ηο5(Γθ βυοίοπ Α(1ββί"03 ί^^^^Ι» 
9ύΑ τδ χαλλν χαλ^, β( μή χαλως γίνηταΐ' Νβ ύοηητη φήάειη €$$ ύοηΐίίη^ ηί<ι Ιεηβ ρεταΐαν. 5υΑ- 
ά^Α Ι5ΐ1鮀 δΗα ςυίϋυδ Ηί(;Γθ8θ1|ΐηί!ΑηΐΒ ΕοοΙββίΐΒ ρΓ6$5γ(6Γ β£;ηο5€ίΐαΓ : 1Γ(γο ^5^ τ^ςαΐα 
ΐ€Χ^ £^^/β«ί«, φααίη ίη $αη€ία €Ηήέί% Όύ ηοίίη Κείυττ€θΗοη%$ Εθ€ΐ€$ία ηοτχυ\η$ οίβεηαη. 
Ουίηίπιο βχοπΚυω ίη ρΗιηίβ ΟβιηβδϋβηίευΐΏ ρΓ0Γ8υ5 β5ΐ, υ1 βρί^ΐοίβο (ίίοΐίοηΰΐη βΐ δίγΐυαι 

ΐΑΰββΠΙ• ΑυοΙΟήΐΑΐβδ ΡΑΐηΐΐα θ1> ηίαΐίΑΐη (ΑϋβΙίΑΤίί ίβ^ΙίηβΙίοαβίη, βι^^ τψ έπιστοληφ<$ρου (τπουβήν, 

ΝοβΙβΓ οιοίδβηΐ ; ςυο υ6γο δυϋηβι» 5υηΥ, οίΑίβιη ίρβίυδ ΓβίβηιηΙ, ιρ5ί(]ΐΐθ ιηίδδΑδ ρο(ίυ3 α 
εοιαβίΑ ραΐΑνβηιη, (ΑΟφίΑΐη ββιίΑ ίΓΑ(ΙίΙίοηί$, ευίΓβίΓΑβΑΐαβάίεβΙΟΑίυΓ, ΙββϋιηοηίΑ, Γοββρίοηαβ 
Αΐΐβήυβ Αραά ΙΐΦΓβϋοοδ, ρΓΟδβΓίίιη ΐΑΟΟϋίίΑδ, οοηδίιβίαάίηίδ. 

ΝαιταΙ ΑαοΙΟΓ 8ϋ>ί Υ6Γ$υιη οπηοίη! 1ϋί5$6, φιοά 0υΑ(ΐΓΑβ6«ίιη» ]6ΐαηίαΐΏ α(] οοΐο ΙιβυαοιπΑ- 
(|€5 ρΓΟΓΟ^Ατί ρο856, ΑΐίοαΜ €οηο6$$!&56ΐ. ΕπίπινβΓΟ ιιακηβΓίΐΒ Ιιίο η6ΐ)(]οα)Α(1υαι, (]αίΙ)υ$ Ιΐ6- 
ΜοαΐΑ5 Ρα5ο1ιφ, 56α ΡΑ$5ίοηί$ δβηοΐΑ $ιιεθ6(ΐ6Γ6ΐ, Αρϋ(1 ΙΐΦΓ6(ίεο5 (ΙαηΙβχΑΐ ίη Οίίεπίβ γ606<•. 
ρΐιιβ βΓΑΐ, υΐ ΐ65(ΑΐαΓ ΑαοΙΟΓ (ΐυ6θ5(ίοηί5 ίαΐ6Γ Αηβ5ΐΑ$ίΑ0Α3 64, ηϋί η1υ$ Ιιυ]α5 μρϊϋΐΟΓίΙίΑ 
ΑΓ€β$56Γ6 ΥΐάβΙΟΓ αΙ) ΑΠΑΠίδ ! Ιστέονδέδτι, ού Μ νηφτεύικν εβδομάδας όχτώέν τ^ μεγάλτ) Τεισαοαχο- 
στ)|. ώς οΐ *Αρ;ιανο(. Ξάεηάΐίηι €8ί ςηοά ηοη οροτίεαί μ^ηηστϋ θ€ΐο Ηεϋάοηιααεβ ιη ίηαρίΐα ()αα- 
ΛΓαρ€$ίηΜ, ,ηοηί Αηαηί^ ι/ηϊ (Γαηί€€ηάηη( ηαπιετηνη φΛαάτααίηία άίεπίίη^ εΐο. ΕΙ ρΑυΙο 
ρθ8ΐ : 5ί €ηίιη ^€]αηαηάηίη €8( θ€(ο Κ^ΜοίηαάεΒ^ ηοιι άίΐίεί αΜρΙίη$ ηο/ηίηαη ΟΜαάταραιιηα^ 
αά ζ^ηοάταραΐαμά «φ^ιιηα ; ίίχις Τβσσαραχο^ ιιληρονίται εΙς νήν ίορτήν των Βαΐων, φίΜΡ Οαα<Ικα'' 
ς€$ϊΐηα βηίίΐΜΤ αά (ε$ίνηη ΡαΙίηατηηί, Μαρηαιη εηίιη ΗεΙάοηιαάετη μ]Ηηαη%η$ ρνορίετ ΌοηιίίΛ 
ρα$$ίοη€ΐη^ €ί ΡαΒΰΚα^ βί ηοη ρτορίετ ΟΐΛαάΓαρ€8Χ9ηατη.ΑΙ(Λ'ζίχ^ο^^ίτζΐ τοΟτοτλ δ<$γμα, χαΐ ουχ 
όρ66δοξον. Ηθ€ ι(αφΛ€α€€Τ€ίη9η Ηατεϋοηιη €${^ ηοη τβΰίΐΒ μάει. Νοη ΑϋηυίΙ Νο^Ιεπ }ΐΑπε ίυίδ3θ 
οοο$«ΐ6ΐυ<1ίηβιη ΙΐΦΓοϋεοηιαι, ίάψχβ βνίηεβϋΑΐυΓ οχ δονειί ΑηΰοεΗεηί εΐ Βεη]βωίηί ΑΙεχΑη- 
ϋπηι ρδβαάο-ρΑίπΑΓεΙίΑΓυιη Ιεβίιαιοηίίβ, (]ΐιο βρίβίοΐβθ Α(1ίεοΐΑ 5υη1 ; ίά ςυοά Αςηθ5ουηΐ οπι- 
065 (^ιιί άβ ^Α^οι)ίιί5 5εηρ8εΓ6. Νοη ί(Αρη(1ειη ΙοδερΙ^. ΑΒα(ΐΑεηυ$, ε. 19 Ηίείοτίίβ ^α^ού^^α' 
ηαηηΑΓΓΑΐΐΑΐ ηϋΙ)ί5, ΟορίιίΑβ $αο$ α δερίααραίίηαηβΟίΜ αά ΡαεΰΙια ]ηΗηιηη% οΰίοτνατε, Ιατη /αί• 
Γθ«« 9^^111 Γ«/ΐ9ϊο«ο«. ΟϊιοείΓεΑ Αραά ΑηΑ$(Α3ίιιηι ψτοΑηαηιε^ ΑΓϋίίΓΟΓ ρθ58β ιοδίίΐαί Βε^ε- 
Γΐαηοί. Α1εαίηϋ5, Ερί5(. (ίε δερΙιίΑ^εδίιηΑ, 8εχΑ{;ε3ΐα)Α, εΐ 0ιιίπ(|υΑβε5ίιηΑ α() ΠθΓοΙαη) Μ3§;ηιιηι 
ΓείβΓΐ, αίίάΜαε «β, οητη Άοηκιε ε$$εί^ αηοεάατη ηιαρί$ίΓ08 άιεεηίε$, ςηοά ΟτίεηίαΙεε ρορπίί 
θ€ίύ Η€ΐ>άοηίαάα$ (ειηεη(1ο εχ Ερί5(οΐΑ ΟαΓοΙί ΗΑ^ηί Α(1 ίρδυιη, ίΐεπιηυο εχ ^ΕηεΑ Ρβη$ί6η5τ^ 
Ιίϊ>• €οηί. ΟτΦΟ.^Χ εχ ΒΑΐ)3ηο ΙίΙ) ηΏε \η$ΐα. είετίο. ηοτειη 1ιεΙ}(1οπ)βιΐΑ8), βταά οοίο, ίΜίχηχ 
$ερί€η% ΐε^νίηατε $οΙεαηί, εΐ ίηάβ «ίτ ΌοηεηεΙηάιηε Λοτηαηατη $ηΐίηρ$ί9$ε ΕοοΙεΒίακη, 5ερ(ΐ4αρ€«ίηιαίη 
€ί δεχαραίηΜηί^ εΐ ^Η^ηφ^αρε9ηΜΜ, Λίε3 ϋοπιιηίΰοε ηηηαφατε, ΙΙϋί ΟηεπΙβΚυαι ηοηιίηο, 
ηοη ΑηΰοοΙιεηοδ, Αυΐ ΗίοΓΟ^ΙΥΠίίηιηοΒ δί^ηίΟεΑίοβ ρυΐο 5ε(1 ΐΑεοΙ)ίΐΑ5, ΑΓΠ)εηο8, ίαιό εΐ 
ΝεβίοπΑΟΟδ, 41108 ΡεΙηΐδ α Υαπα ε)α$(]βηι ε88ε ηΐαί» ΙεοΑοεδ ΙεδίΑΐυΓ. 6γφοο8 Απίεοι ηΐΑ^ί- 
$\ή ίΐϋ ΠΑΓΓΑΐΜίηΙ οοΐο 11ε1)(1οαιΑ()ε$^ε^υηΑ^ε» ρΓορΙεπ ΑηιΙνιβ 1ιεΙ)(Ιοπ)Α(1ε$ άπ<$χρ£ω εΐ τυροφά- 
γο», ηυο αίΑβηο 0υΑ(ΐΓΑβε8ίηΐΑ) 36]ΐιηίο ρΓΦηιίΐΐιιηΐυΓ, ίη (}θΑΓααι ρπσίΑ 8ίοίε|ϋηαΓείηεί- 
ρίηηΐ, υΙ α εΑΓηί1)α8 ρηηιααι άυηίΑΧΑΐ β1)5ΐίηεΑηΙ, ίη 8εοαη(1α άείηιΐβ α ρί8οίΙ)α8, πιίηίαιο 
ΐΑΒίθΐι άβοαρϋδ ΐΑοϋοίοίίβ. 

υΐ^ΚΜτο ρΓοΙίχίοήδ ίΠίϋδ οοΐο Η8ΐ)(ΙοοιαάϋΠ) Αηΐε ΟοπιίηίεΑπι ΡαΙπιαπιοι 3ε]υηϋ ΑυεΙΟΓΟβ 
ίΑΟβπΒΐ 8βνεηΑηο$ ροΐίυδ ςυΑηι Λγϊαποβ, ίη θΑυ$Αίαίΐ8οζοη)εηί δίΐεηΐίυηι, (|υί ΙίΙ). νιι Ηί$ί. 
ΟΒρ. Ιίψ χύΑ ΑθοαΓΑΐια$ Αι$ία5ςαε, ςυΑίη δοοιαίοδ, (ϋΥΰΓ8Α8 (1ίνεΓ$ΑΓαιη ΕοιίοδίαΓαιη εΐ 5εε- 63 5. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 61 

ΙαΓυιη €0η5υθΙα(1Ίη6$ 6χρ1ίο&(| ηαδηοΑίη τογο Γβίβιΐ Αη&ηθ8 ηιιοαβηπη Ιιαηο Ιιοίχϋοιηθίΐυια 
{βίαηίο Οα&(ΐΓΑ8:β3ίαιαΗ ο.οπ5ί^(ΐ$56; ({αίηηβοςβηϋ υΙΙίρΓορήαω ίαί5$β• Ηοο 5οΙυιη Ιγ&(1ι(, 
ΐΛυτΐοΒ ζί θ€€ίά€ηίαΐ6Μ οτηηα, $€Χ $οΙ(ηιηίηηι ^€^Ηηίο^ηηι ηύύάονηαάβΜ ηπηιζτατβ ; ιίεψηφΜί 
14θ^ατη €ί Μ^1(ρ^ίΛνη^η^ηΡαι(Β$^ίη^9: αΙίο$ νβτο $€ρί€ΐη^ η{% εοη3ίαηΐιηοροΚίαηο8^ ^IΓ^ι«ιιινί• 
€ίηα$ςΗ€ ηα(ίοη€$ αά ΡΗαηία» ιι#^β; ί<1 68ΐ Α$ί&ΐΏ 6ΐ 8^ηαιιι. Οαο<1 (16 Οθ6ί(ΐ6η1ιι1ίΙ)ΐι$ οβιτβΙ 
8οζοιιΐ6ηυ8, Ιιοο ΙβΙίαοΓαιη δοήρίοπιπι, (Ι&58ίΑηι, Ι^οοηίδ Μθ^ι ο( βΓβςοηί ίϋϋβπι Ηαςηί^ 
βΙίοΓυαιηαθ (ο&1ίη]οηϋ8 οοηβίαΐ. Ρβήηάο υ6γο οβΓίυπ) ββΙιηοΓβηι, ςυβιη Ιβηβπιαδίιοιίίβ• ίηβυικίί 
)β^ιιη^^ βΙ)ΐ6ηαηί5 α ϊ^χνκ φιαπίβ ΟαίηαιΐΑ{;β$ί]ΏΦ» ΡϋοΙίαηο 5€ΐ^ί5ΕηΑ(β τβΙυβίίοΓβιη β$5β ; φίβη- 
ϋθ4υί(]6ΐη 630$ πιβίΰίηίί ΑζΏθΙ&ήυδϋο ι Ώύ ΕοΰΙα. οίβΰ.^ οβρ. Τ,ηυβοι ουαλθ1ϋ&1τϋΙ>υ9 Ι^αύο* 
νίοο Ρίο ίωρβΓβΙοή «ηΐβ βηηαιη 827 ηυηουρΑνίΙ. 

>ΕςγρΙίθ5 οΐίιη β ΚοίΏβηίδ \ιαο ίη ρβΓίΘ ηοη (ϋ$56ηδί$δΘ βχίπι (]υΙ)1ιιιη &1 βχ βρίδίοΐίδ Ιιο« 
ΠιΐΙϋ5(|υ6 Ρθ$ο}ι&ϋϋυ5 ρθΙήθΓοΙι&ΓυΓη Αΐβχθίκίπηοηιηι, ΤΙιβορΙιιΗ βΐ ε^πΙΙϊ, 489 ίι^ ΐ|ΐιίΙ)α3 
5ϋχ ΐβηΙιιΐΏΓΏΟοΙο Ιΐ(3ΐ)όοιηθ(ΐ6$ ΗδδίςηβηΙυΓ α ο&ρϋβ^^ίυηϋ οδςαβ &(1 ίθ3(αΐΏ Κ65αΓΓ6οΛΐοηΐ8. Έχ. 
8Γ. Τ^ίθορΙηΙϋδ ΠίοΓοηνπιο 5οη1)βη8, ίη Γιηβ ορίδίοΐίθ αίΐ : ΙηΰίριβηίβΒ Οηαάταρ€$ίίηα»ι α 
ίη€€ίΐη\α άίβ ηιβηίίί Μ^οΑϊγ, €( Ηβδάοίπαάαηι 3αΙηίαΗ$ ΡοίΰΗω ςηιηία άίβ ΡΙιαττηηΐΗί, /1ηι>η' 
ία^ιιβ μίΐ^ηχα $€€ηίΐάατη βναη^βΐίοοί Ιταάίίίοη€8 άβοιηια άΐβ ΡΙιαττηηΐΗΙ^ ηί, ί11η€€8€βηί€ 9(α^ 
ίχίη ϋοίηχηκα^ (€$ία ΰζΜτ^ίηηβ \ιάίβ ηπεά^ιη τη^η3ί$. ΙΙα ηβιιιρβ αΐ ϋΐο αηπο 3β|αηϋ ιηίΐίιιπι, 
86α ίβρία 56ουη(Ιβ ρπωίΒ Ιΐ6ΐ)(1οο3Δ(1ί5 Ου&ϋΓβξβδίΐΏ» οοηΙΐξβΓίΙ άίβ 26 Γ6ΐ)ΓυαΓϋ, βΐ ίοδίυοι 
Η68υΓΓ66ΐίοηί8 86χ1β Αρί'ίΐίδ. Ρ1αΓ& ηοη α(1(1ο βχ Ιη^ηίΑ ΗοηιιΙϋδ Ο^ηΙΙί^ ηο ία8ΐί<ϋοδυ8 Γι&ιώ• 
(ΙοηδΙ&ηΙίοοροΙίΐΑηί Υ6Γ0 βΐ ΑδίαΙίοί 8ίο ββρίβιη η65(1οη)β(ΐ68 ΐ6)ΐιηΑΐ)8η(» αϊ ρο8ΐΓ6ΐη& Α(1 
0υ3(ΐΓβ^68ίιχκαπι ηοη ρεΓίίηβΓβΙ, 80(1 ρΓορΙθΓ Βοιηιηί ρβδδίοηβηι β£;($Γ6ΐυΓ. Οαβπι βΐίθπι ιηοΓβω 
ΑηΙίοΰΙιβηί 8θ.οΙβ1)&ηΐιΐΓ : Ιιοο Ιαπιβη βχοβρίο, οΙ οααι Β/ζαηΙίηί βΐ ΑδίΑηι 86€υη(1υηι Ι«Α0(1ί• 
€6ηι οαηοηίδ 50 ρΓΦδοηρΙυηι Ου&()Γβ£68!πιβαι ξηροφοίγοΟντες, αη(ίι> €ίϋ%$ ν€9€€ηάο ΐΓαη$ί|{β- 
ΓβηΙ» χ6Γθρ1ι&^Αδ δοΐΑ )ΐ6ΐ)(1οαΐΑ(}ο Ραδδίοηίδ Οήβηίαΐβδ βάηιίϋβΓβηΙ. Νβαι ΕριρΙίΑηίυδ, Ιι6ΘΓ68• 
70 ΑάτβΓδυδ Αυάίαηοδ, ηαι ίη 8;Γί& π)0ΓΑΐ)&ηΙαΓ, οοηίβηάίΐ, βχ Ιπκΐίϋοηβ πι^ΟΓυαι ηοη ρο$$β 
ηβηηβ α άβατηα $€Χ(α Ιαηα, ηβηίΜ α ηοηα χηοιρί ΗβδάοιηοΜ Ι6τορ1ια0ί9 Η ΡαίοΗαίίΒ 8αη€(α. 
ΗβθΓβδί 75 ηθΡΓΑΐ, Αβηαηοδ, ηαι τη ΟηβηΙβ βΐ ία ΑΓηιβηίΑ ίηηοΙαβΓβ, βϋβίββ ίιτίδίδδβ, αιιί ίη 
(ϋβϋοδ Ρβδοΐι&ϋδ χβΓορΙι&^ίίδ ίη(ΙαΙβ6Ρ6ηΙ. ΙηβηβΡοηΑπί βΑπκΙβηι βδδβΟβΙΙιοΗβφΒοοΙβδί» 
οοηδίιβίυοίίηβηι οαάθοίαδοαίβ &886η(. €(β$9ΤΗίη αηί$ ί€ρί€ηι Ρα$οΚαί%$ άίβ*^ ίηαιιϋ» ΟΗοΛταρΰ'- 
Μίτηστη οΙ}»€τνατ9 3οΐ€ί ΕοοΙαία ; €ί ^η^€^ηη^^$ ρ€η€ν€τατ€ : Ι>οιη%ηΛθΐΜν^σ ιιιιμμ, η€€ ι» φΜ 
ΟΐΛαάΓαρββΧΐηα ; τάς βΐ Ιξ ημέρας του Πάσχα Ιν ξηροψαγΙ^ ^ιατελουσι κάνης οΐ λαο( * Ρν49ί€Τ€α $€Χ 
Ρα^οΗαϋί ά%€$ ηιιη χβτορΗαρΜ^ ηη $%€€%$ €άηίί%$ αρμηί οηιηβΜ ρορΜ. ΗίβΓΟβοΙτιηίϋιηίδ τβΓΟ 
6ΐ Ραΐφδϋηίδ βο ΦΥο οαπι ^Ε^ΧΡ^^ί^ Βοαίθαίδ^αβ βοηνβηίδδβ» οοηβαΐΐα βοηρδΗ 8οχοωβηιι$. 
Νβπι ενπΠυδ Ηί6ΓθδθΙ;ριί(Αηαδ, οβίβοΐι• χνΐΗ, (|[αβαι ροδίΓβη&ηι ΙΐΑϋαίΙ δβΙ)1>Αΐο ββηβίο» 
αίΜίβηοή ΡαταοευζΜ /ς/ιιηίο, νϊρίΙίαφΑβ ρνοϋχίοη Ιναη$αοΗ$^ Ιχ τ< της ύικ^Νσιως της νηστείας 
της παρασκευής, χα\ της άγρυιτ/ία; ; ΟΙΐω ΟΓΟΧίωβ ίπδίΛΓβΙ 8&ηΰ1υ8 Ρ&δ00β(ί8 (Ηβδ, 10 4**^ Γβββ- 
ίΐθΓ3η(Η ρυΓ 1)Αρΐ1δα)αΐΏ βΡβηΙ 0θΐ06ΐιααΐ6ηί : ίη Η&β, ίυ(ΐυ&ιη, Οαΐβοΐιοδί ιΙίδβΓίβ βηαη1ί&1« 
δαΙ)1>Αΐυηι δβηοίαπι ροδίΓβπιοηι ίηίδδβ (ϋβω 0υ&(ΐΓΑ§β5ΐη)θβ , έν ταΤς θιελθούσαις ταύτα'.ς της 
Τεσσαρακοστής ήμέρακς, ίη λιΊο^ (ΐη% άί$\ηηηί ^ι^αά^α^^8^ηι(ε άπύίΐί. Υοαιω δυΙ)δ6(ΐιΐ6ηΙι (βΙ&Ιβ» 
Ρ&ΙΦδΙίηοδ Αηΐίοοίιβηοπιπι, ΡΙιΟΒηίουιη, Γ^ρηοηιω νίοίηοΓυπι δποΓυπι ηιΟΓβπι «ηιιιΐΛίΟδ οδδο 
€}6<1ϋ6ίΐιΐΓ, ηοη δοΐυιη «χ )ιαο ςαθοι <1αωαδ βρίδίοΐβ Οαηιβδοβηί, δβοί βΐίαηοι βχ ιβδίίηιοηίο, 
ςαοΛ ίη βηβ βρίδίοΐδβ ουηι βΐίίδ 8ϋΙ);ίοίΙϋΓ, ΡβΙή ΗίβΓΟδοΙ^ηιϋβηί, ςαί δβχίο δφοηΐο πιοίΐίο 
δαί) Ιαδϋηίβηο Ι ΟθΓβ1)βΙ ; οηί «(1(1ί ροΐβδί, ΥΐΙβ δβηοΐ® ΜδΠδο Λ^νρΙίθΟΦ, ίη ςυ* ιηοηΛ€!ιί 
ίβΓοηΙυΓ ΟαΑάΓβ^βδίηιβπ) οοηδυβδδο Α|;ογ6 ίη άβδβιΐο ΐΓΑΠδ ΙοΓϋ^ηβω, α5((α6 βιΐ Οοηιίηίϋοηι 
ΡθΙωΑπιπ}, δβυ ΙίθΙχΙοπίΑάβαι δΑηοΐΑηι Ραδδίοηίδ. Ποδ ροΓΓΟ ΑίοχααάΓίηί ΜβΙοΙιίΐΦ, δοα ογ• 
11ιθ(1οχί ίκηίΐΑΐί δαηΐ ; ΟορΙίΙβθ νβΐΌ, ΐΑοοϋίΐΑδ βΐ δονβΓίβηοδ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

ΠΕΡΙ ΤίΙΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. 

αΟΑΝΝΙδ ΡΚΕδΒΥΤΕΒΙ ΟΑΜΑδ(:ΕΝί 

ΒΕ δΑΟΚΙδ ΙΕ3ϋΝ1Ιδ. Ιΐ€Μά%αο ύηατοηυιβ Οιτ'αϋ $€τνο^ άοΜΪηο €οηΐ£- Α Τφ εϋΛογτιιιέτφ καΐ ρτησίφ ^ούΛφ Χρίστου^ κ»•• 
ίχ^ $ρϊήίηαΙχ (ταΐγΊ^ 4οαηη€8 ηιιηίιηη$. (:(φΚομΊΐτο,,Λν6νματίΛζίά^εΛφζ>,Ίωάνν7\ς ^Λά^ 

χΐϋζος, 
Εχ ιηιιΗ» ίη0ηίΐΐδ(ΐηο ιΐοηίδ, (^υβδ οοιιοοδδίΐ Πολλών χα\ απείρων δωρεών παρλ βΐοΟ τοΙς 4ν• €5 υε 5ΑεΚΙ8 ΙΕ;υΝΙΙ8. 66 

^ρόποις ^Ιω^μίνων, Ιξοι&ρ£τον χα\ κρώτον τ^ της Α Οβαβ ΙιοηΓιιΓώΗβ^ «χίιηΐιιυΐ ρΓ«€ίριιιιη)4|ΐΐ6 ομιμη ^ρονήνεως ^>ρον χαθέστηχ&ν. Διάχρισις γάρ έστιν 
6γα0ου τ« χα\ χαχοΰ * ό δέ άριστα βιελών, Αριστα 
χα\ τ6 συμφέρον Ιξϊλέξατο,τ^ν λόγον Ιχων των αΟτφ 
χατηχ^ν ήν(οχον. Ταύτης έστΙ της φρονήσεως τό- 
χος ώριμος τ6 ΣολομιΟντβιον έχ^Τνο (δητ^ν, ι Καιρός 
τω ιηντί ιτράγματι • » τούτο δηλούντος τοΟ λόγου, 
δτι τ^ «2ν έστι τ^^ ΑγαΟι^ν * ούχ Ιν τοις ουσι γάρ τ^ 
χαχΑιν» ψΜ^^Ι δέ μάλλον του αγαθού χσ\ άναίρεσις. 
*θτ< τοίνυν Ιχαστον χαλ^ χρ(^<(ΐ) * φημι βή ^ρ6φ 
λάγφ- Α36ρ(φ{« γάρ μάλλον* ήτ^ερ χρ{σι% , τ6 χαχως 
χεχρφένον - χαιρ6ς του ϋιω'κξν , δτε τοΰτο χαλόν * 
Χ2\ χαιρ^ τοΟ λαλείν, δταν έρωτψτό τις. Ηρ\ν γάρ 
έρΜτηΟηναι λαλησαι, χαΧ πρΙν άλοσταληναι ΐϋορευ- 
#^«Μ, μωρ{« τφ λβλοΰντί %λ\ |ΙαΙνοντι. Ή βΙ των 081 ρΓυιΙθηι». £κΐ «ιΓιιη Ιμηι ΐϋλΐί^υο 4ί«0Γ6ΐΙο : 
ςυί λυΐύιη ορίΐιηο ύί$ΙπΙ)ΐιΙι, ορϋηΐλ ςυοςικ 61 
ςιιί<ΐ4)ΐιί(Ι €οηΥ6ηΐ6ΐιΐίυ8 βίο^ίΐ, <1ιΐ€ΐυιιι βΰςυτηβ 
Γαΐίοιιίλ, ςιΐ3 Γβ^υηΐυΓ ΗΗ ςοί Ιρβί ιηοΓβπα {«ΓυιιΙ. 
11υ]υ8 ρηιϋβηΓιχ ι^οπίπαβη ιηλίιίΓαηι β8ΐ ΙΙΙικΙ 53- 
Ιοιηοηίβ 500 β0*»ΐ"πι : ι δυυιη <ιη<|ιμ γ«ι Ιβπι• 
ρπι 6βΙ ^ ; > ηυο &ί§;αίβο&ΙυΓ, ιιηίΥ6Γ8υιη ί(1 ςυοα 
6$1, Ιιοε €856 Ιιοηυιη* Νοη βηίοι ηΐΑΐυηι β8ΐ 6Χ 
ϋϋβ ςιι» 8ΐιηΐ, ςυίη ροΐίυ8 1)οιιί ίυ^» €ΐ ιηΐΰΓβιη- 
ρΐίο. 0ιΐ3η<)ο ίΟςιιβ υηιιηΐ(|υούςιιβ ϋοηυηι (Γβ€ΐ» 
υΙί(|υβ Γ&ΐίοηβ, βίηβ ςιίΑ ίιηρΓα^βιιΐΪΑ ιη3§ί8 ογΙΙ, 
ηυ^αι }υ(Ιί€ίυπ), ςαοά ]υάί€ΐιΐυιη ιη&ΐ6 ίυβπΐ) Ιοιη 
€γΗ ΐΑ0€ΐΐ(1ί Ι6ΐηρυ8, ςιΐ3η<1ο Ιιοο 1)θηϋΐη »ρρο8ί- 
ΐαηκιιιβ 6π( : Ιαιιο βΐ 8ΐιυιη 1ο<|ΐΐ€ΐ)^ί Ι6ΐηρυ8 λο- «;ρ«γμάτΐΜ ΐΜρ<«τασΐ(» {τκν Ακάγχη λαλ•?ν, χα\ τ^ ^ ϋίϋβΐ, υ1)ί ςυΐ8 τθ£[3ΐυ8 ΓαβΓίΐ. Ν^ηι (^υοηρίαιη 4^1^ λαλείν 96κ4ι«Μυνον» Έ§ν% δ* 4^8 χλ\ τ6 πρέπον 
-νου δοχουντο; «αλου «ροημητέον. Έμο\ μέν ουν πάς 
ΤΛΐρ^ τοϋ σι«Μΐι(Ιν* τ^ γάρ λβλεΖν υπέρ της « έμαυ• 
«ου ^προσοξίας άψ^^ρη^μα* , χαλ άλλως χατά πρ^σ- 
«την «ο^ών κ«λ υψηλών τήν διάνοιαν^ οίς ή άρετ^ι 
ς& ά;ρχ8ΐν ένδίχως^ περιεποιήσατο, «ως 6 πένης τ))ν 
ά^την φθέγγολτο; Ταοτα χατά ^0 ν Ιχων, χα\ νυν 
άν έσιώπησα , €ΐ μΙ) τ6 αίδέσιμον της ^ς, ώ προσ- 
9ΐλέστατ8 , θβοφρουρήτου εύχλείας 'κρίς τδ γράφειν 
Ιςεβιάσατο. Πολλών γάρ τ^]ν των τιμίων ημών γραμ• 
|ΐάτιαν Ιτηιξιν Ιδων , (χρινα μή άλλως χαί μάτην 
υμάς πρ6ς τ6 λέγειν προτρέπεσθαι* ιΐ μή τις άνάγχη 
πρ^ τούτο χατήπειγβ• Γράψω τοίνυν τ^ άρετ|) χα\ 
φιλ£^ σου βιασθείς, χαί μοι συγγνωτω πάς δστις 
ο& τών βΜίσαμένων τδ Ισχυρόν * γράφω δέ μηδέν 
της αληθείας, ώς οΤ(5ν τε προτιΟεΙς, ήν απάντων προ• 
τιμητέον, χα\ τοΰ ζ^ν , μεθ* ής τ6 ζξν αΙρετΙ>«, χα\ 
δι* ί^ν θάνατος του ^ν αίρεχώτερος. Αηΐ€ Ιοςυι, ηυ^ιη 4|υ«8ί1α8 είΐ, αυ( 8ηΐ6 ρΓοβοΜοΙ» 
ςυ&ιη ιιιίΙίαΐαΓ, Ηοο Πΐί ςυί ΙοςυίΐυΓ, «Κ ρβΓ^Ικ» 
84υΙΓιιΊ96 ν€Γ(6ΐυΓ. ΙΙοπιιιι νβΓΟ ΓβςαΐΑ εαιιΐ €ίΓ- 
οπιηβίβιηΐΊ^Β Γβπιιη ; υΐ (Ιυπι Ιοςυβηίΐί ηοοβ88Η28 
υΓ|[βΙ, ρβΓίεαΙο δοα ν^οβΐ οοηΓιοβεοβΓβ. Αι €οηΐιη- 
%\1 3Γΐ(|ΐΐ8η(1ο, ιιΐ εΐ ίΙΙυά ςυοά €οιιτεηΊ€ΐιΓπΐ8 68ΐ 

ρΓφΓύΓΓί (Ι6ΐΐ63ΐ 61 ςΐΐοϋ 6836 1)0ηυΐη 6ΐί6ΐίΐΓ.3ΐυΓ• 

€χΐ6ηιιη ηυΐΐο ηοη ΐ6ΐηροΓ6 ίηουπι1)ίΙ ηιίΐιί υΐ Ιλ- 
06Αηι ; ίϋφΐ6 ιηΙΙιΙ ιηεήΐα 68ΐ ίιιοοη8ίϋ6Γ3ηΓΐΑ «163, 
υΐ ιηίΐιί ηοη δίΐ Γ38 Ιοηυ!. Ιη8υρ6Γ τογο οοηηι 
83ρί6ηΓιϋιΐ8 €6ΐ8ί88ΐπ)9Βςα6 !ηΐ6ΐΠ|[6ηΐί» Υίπ8, ςιιί 
βυιρίβ νίπιιΐβ Ιιοο ηαοΐΙ βυηΐ υΐ 8ΐϋ8 ρΓββΟεεΓεη- 
(1ΙΓ, ςαοη^ηι ρ80ΐο Ιοςαί ιυ<Ιβ«Ι, ςαί τίΓΐυΐβ Ιηορβ 
68ΐ? Η»ο ουοα ΑοΙιηο τείΈΑΓΟπι; ηυηο ςιιοςιιβ 
8ίΐ6ηΐΊιιηι Ι6ηυΐ886ηι, ηίβί 6χίπιΐ3 ΐυχ, ςυβπι Ι)6υδ 
ΙυβΙοΓ, ο 3πΐ3ηΐΐ88ϋνβ , είλήΐαΐίβ Υ6η6ΓΑΐίο ζά 
•6π1)6η<)ιιη) ηιβ 6οηιριιΓΐ886ΐ• Οαπι εηίπι ρΓβΓιοβίβ 
1ία6Γΐ8 Υ681Π8 νο8 «(Ιποοάυπι ιη8ΐ&Γ6 γΐίΙεΓεπι, οΐΜΐιηο]«<ϋ6Μ, ΙΒ6 Ιμμι4 «Ιη <Ι6 63083, η60 Γγο8Ιγ3 ρΓ0Γ8υ8 3ά Ιοςιιεηϋυηι εχοίΙαΓί, ηί8ΐ ηιιΐλ 
ηΑ§θΐι «ά 1ΐ06 η6«688}ΐ38 ιΐΓ|(6?6ΐ. 5οπ[>ο ίΐβςυβ, 63 τί 6οιηρυΐ8ϋ8 ςυ^η γίΓ(υ8 3ηιΐ€ΊΓΐ3({α6 4ιΐ3 !η• 
Ι6Γ4Η, «ιϋΐΗΐιιβ )3ϋ6• ?6ΜΒΐ.4««€ νείΜΗ, (|υί8<|αΊ8 3ρρηιη6 ηοηκ« <ιυ3Πΐ ροΐ6ηΐ68 τ3Π(]ί(ΐυ6 8Ίηΐ^ ςηΙ 
πιϋιί νιοι ΐ36ίιΐΒΐ• >56τί&ίΐ» Μΐ6ηι« ηίΐιϋ (]η»ιΐυηι ρβΓ βι6 6πΐ, 3ηΙβροη6η<1ο νοπίΑΐί, (|υ« 6«ΐ6Γί8 
4>ηιηϋ>«8, φβίςυε νϋίκ, ρι«<6π6ΐιά3 $11^ 6υηι ΐ|υ3 ?Ιτ€Γ6, 6ΐρ6ΐ6η(!3 Γ68 68ΐ» βΐ ρΓορίβΓ ςα3ηι ηΐ0Γ8 

νίΐΑ 6£| «ρΐ3ΐ>.ΙίθΓ• ψ. Γεγ^φηχεν ή έτμβτέρα τεάνημος άρετή\ ώς 
τίνες διεφήμισανήμάς είρηχέναι « άχτώ τάς τών νη• 
βτκών εβδομάδας ύπάρχειν * προύτρέψατδ τε γρά- 
φειν, εΐο&τως Ιχοι τάπράγματα*πρδς τουτό φάμε ν, 
ότι της εχχλησιαστ'.χΙ|ς εΙρήνης ούδΐν ύψηλ^ερον, 2. 56Γίρ{ΐΙΙ ν68ΐΓ3 ΟΠΙοίπΟ ΐπίΐΐί €θΐ6ηϋ3 ΜΓΙΙ15 
«]α8Π)θ4ί ηΐΐηθΓ6ΐη 8ρ3Γ8ΐ886 ςυ08()3Π), (ΐΊΐί88β 

ηο8, Ιΐ6ΐ>(Ι<Ηή3(Ι)][ηΐ8 οοΐο ίβ]αη3η<1υπι 6»86, ρΓβοο- 
ρΊΐ(|ϋ6 υ( τ686πΙ)6Γ6Πΐυ8, ηυη 1(3 γ68 Ιΐ3ΐ)63η(. Α(Ι 
Ιΐ06 «Ιίείηιυδ 6θθΐ68ί38Γιεα ρβοε ηίΐιίΐ 6886 8υ1)Γι- δι* ήν νόμος χα\ προφηται, δι* ήν Θε6ς άνθρωπος γέ- |) Π)!υ8, ρπ>ρΐ6Γ (|υ3(η 16Ζ 6ΐ ρΓθρΙΐ6ΐ26, ρΓορΐ6Γ ςυαηι γονι * τοΰτο δή τ6 μέγα χα\ άνεξιχνίαστον δντως μυ- 
στήριον* ήν )|λθε Χριστδς εύαγγελίσασθαι * ήν αύτδς 
Χριστές το7ς οίχείοις μαθηταΐς πρδ το3 πάθους, χα\ 
μετά τήν έχ τοΰ πάθους άνάστασιν Ιδωρήσατο* ήν 
χα\ εΕς ουρανούς ανιών μετά της ^αρτΑς αύτοΰ, δθεν 
χατεληλύθει ά<βΐιρχος, ώς χλήρον τοΓς άποστόλοις, 
χα\ δι' αυτών τ|| Έχχλησί^ χατΑιπιν. Ειρήνη δέ 
Ιστιν ή 2ν τ$>άγαθφ συμφωνία. Τ6 γάρ χαχώς συμ• 06ΙΙ8 Γ30ΐυ8 681 Ιιοπιο ; ςιιθ(] ρίβηο πιαι^ηυηι 3(- 
ςιΐ6 ίιηρ6Γν68ΐΊβ3ΐ)ίΐ6 ΐΏ^βίβΓίυιη 68ΐ : ςιΐ3ηι €1ιη8ΐυ8 
3ηηυηΐί3ΐυιη τεηίΐ : ςυβηι €ΙΐΓί8ΐα8 (Ιί8€ΐρυΙί8 8υί8, 
8ΐτβ ρΓίιΐ8 ςιΐ3πι ροΐΰΓΟίυΓ, 8ίν6 ρο8ΐςιΐ3ηι 3 ρ3<(- 

8ίθη6 Γ68αη«Χίΐ, ρΓΟ βαΠΙΒΙΟ Π)Ιΐη6Γ6 ΐ3Γ^ίΐυ8 68ΐ : 

ςιΐ3ΐη 61 ίρ86, ουηι 3(1 €φ1ο8 8866η(!6Γ6ΐ ευπι εαηηβ 

«113, ΙΠ1(16 8Ίη6 03Γη6 <]6866η(ΐ6Γ3(, ίη ραΠϋΠΙ 80Γΐ6ηΐ• 

ςιΐ6 3ρθ8(οϋ8, ρεΓ^υβ 608 Ε6€ΐ68ί» Γοΐίςηίι *. Ρ3Χ * ΕείΙβ. ΐίϊ, ι. * Ιοαη. χχ, 19-42. 

ΤΑΚΙΤΕ ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. 

* ΙντΟΟ. ύπατης. » Β3ΓΓ06. έκδίχως. « ΒαΓΓ0€. είρημένους. £7 •αίοηι ο$( €θη5οηαηΐίΑ ίη ϋοηο 
^6ΐη ο<^η§ρΐΓ&ΐΙο, ΜϋΙΙίο ροΐίιι$ (^ιιαιη ραι ΗΊοβικΙα 
ββΐ. ΜίΙιί ίΐ3ςιΐ€ ΟιΕίβΓΟΓαιη ηήηιιηο Ιιίο ρΓοροβΙΐυβ 
681 ίΐυίβ» ίη ρΓίΐΏΐ5 ςιι» ««Ι ραεβοι βρβΰΐαηΐ ρΓ0« 
ευΓΑΓβ, 61 (ΐΐΗώ[υΙ<) ΐ(1 ί<1 οοηϋυαΐ^ Γ0£;αη1ί1)υβ 
ςυ3ΐη(αιιΐ ίιι ιηβ βη(, ΰΙ(Ν|υί. 

5. Ι^ίΐιΐΓ αιιη (Ιίδΐίϋη&Ίοηβιη ϋβ δαηηίβ ]ο]υηΠβ, 
ιη 8βΓ«ιιι υβςυβ αΐίοΠί εβΓηοτβηι, ^Γ3?ίΐ0Γ Ιιιβο- 
1)λΐη. π)0βΓβ1>Αΐηςυ6, ηυοΐ ρβοο&ΐυιιι ηιοηβιη ηιίΙιΙ 
ρ6Γ Βοηιιιη ορ€Γ«ΓβΐιΐΓ. Ε€(ΐϋθά οηίπι ]β|υιΓιοηιιιι 
βιηοΐυιοβηίιιιη β'ιΐ Π8, ςιιΊ Δ(Ι ]αΓ£;ίΑ €θΔΐβηΐίοηθ8- 
ιΐυβ ]ΰ]υη&ηΙ? ςυοοίΓΰα ίΙΓιβ ςυΐιΐΰΐη ςυί ββρίβιη 
Ιΐ6ΐΐ(Ιοπι&(ΐ69 501 >3€Γΐ8 ]6]υηϋ$ ΊιηρβηϋβικΙαδ βββο 
άΐ€6Γ6ΐι(, οοηβιΐίααι άαΙ>2ΐη ηβ 1ιϋ|^&Γ6ηΐ, ρυΐοΐιηιηι• 
ΐ|υ« €Ιιπ6ΐΊ οοΓρυβ, ΕΰοΙ^βΙ^ιη άϊ^ο, ιΙΐ$8ΐ{Ιπ9 βοίη- 
ϋβΓ^ηΐ; (|υΙηΊπιο αιΟΓβιη ροΐία* |;6Γ6Γ6ηΐ Πβςυ'ώιιβ 
ρΓ«8(ΐΙαΐυ8 ν6Γΐ>Ί<]υβ <ϋ8ρ6η83Γιο 6Γ6(ϋΐ» 6886ηΐ• 1η 
Ιιοηο ηυίρρβ 8ΐ)υη(ΐ8Γ6 6ΐ ρΓοΟοβΓΑ» &ΐ(|ηβ 8<| πΐ8• 

]0Γ& 6ΐ 8υΚΐ1ίΠΐΙθΓ& 88ΰ6η(!6Γ6ν 6| &ϋ]ΐ€6Γθ $Ι!ρ6Γ 

οπιηβηι Ιαυιΐβπι Ι>οπιΊηι *, βοηιη 6886 ςη! 1)6ΐΐ6 ^β 
Ιΐ8ΐ)63π1 ; ίΗΐ8 ν6Γ0 ςυΐ οοΐο ΙιβΜοπιΐιΙββ 8ΐ8ΐαυηΐ, 
6α98<^Γ6ΐαηι, ηβο ΐΗ)ηαπι Ιρ8υπ) 6886 1κ)ηυηι, πιβί 
1)6η6 (;6ΓαΚυΓ• Είβηίπι νίΓβίηίΙββ 1>οηιιπι 68ΐ : 81. βΙ 
ηυρ86Π89 ηοη ρ666α8ΐΊ ^ ΟΙβπι (οΐβη ]6]ηηαη(1ο 
€0η8υπΐ6Γθ 1κ>ηυιη 68ΐ : ςιιί ▼6γο ηοη οιαηϋυοαι, 
Πΐ8η<1α6«ηΐ6ηι ηοη ]υά1ο6ΐ*. 1η β]η8Πΐθ(ϋ Γ6Κ)υ8 
η6ηΐί4)03οι 6οην6ηίΙ 8Αη€ίΓ6, »ιιΙ 60|;6Γ6, &υΐ η6* 

€688ΐΙ«ΐ6 Ιπΐρ08ΗΑ εθΠΐαΐί88υΐη |Τ6|6Π1 »<ϋ)$6Γ6« 

86(1 8υ«8ΐοη6 018(18, ηΐ8η806ΐυ<ϋη6 61 •6πηοη6 8«1β 8. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΜΑ50ΕΝΙ ω 

Ιη ιη^Ιυπι βί^ιΓι- Α φωνουν, στασιάζει•; μΦιλον ή βίρηνεύειν λβχ6ή9ε*ΰαι• 
χάμο\ τοίνυν τφ έλαχ^στφ 9Χοΐι(>ς ήν προηγουμένως 
τά της εΙρήνη; Ρρ«βεύειν,5ΐανδ«ι πρ6; τοΟτο φέρει, 
'ζοίς έρωχώσι λέγειν δση δύναμις. ν. Έωραχώς τοιγαρουν τήν ΐ(ερ\ των &γ(ων νη 
9Τ£(ών στά^ιν μέχρις &έρο; χορυφωΟ^ι^αν, βεινως 
έιεοτνιώμην χα\ ήνιώμην, δτι χα\ διά τοΟ άγα6•υ μοι 
ή αμαρτία τ^ν θάνατον κατεργάζεται. Τ( γάρ δφελος 
της νηστείας, τοΙς εΙς Ιρι^ς χα\ μάχας νηβτεύουσι; 
δι6 τοΧς μίν Ιιττά τ&ς των &γ•ων νηστειών έβ^μάβας 
λέγουσι συνεβούλευον μή ζυγομαχείν, χα\ στασιάζβιν 
τδ χαλδν σώμα Χριαττου, τουτέστιν τήν Έχχλησ(αν « 
ιαιΟαρχεΤν δέ μ2λλον τ•Γς τίίν κρο•5ρ(αν χα\ οίχονο• 
Β μ{αν τοΙ3 λόγοι» πεπιστευμένοις. Τδ γάρ κερισσεύειν 
έν τφ άγαθφ, χα\ προχόητειν, χαΐ άνα6α(νβιν ΙιΑ τά 
μείζονα τε χα\ ^λ^ερα» χαΥ προστιθέναι ίηΧ κΙ- 
σαν αΓνεσιν του Κυρίου , των 82 εχόντων 1στ(. ΤοΙς 
δέ τάς οχτώ Ιβίομάδας νομοΟετουσιν ύιιιτιΟέμην, ώς 
ούδλ τδ χαλδν χαλδν, εΙ μή χαλώς γένν^αι. Καλδν 
μ^ν γάρ «αρθενία- άλλ' Ιάν γήμός» βύχ ^μΛρζίζ' 
Καλδν τδ νηστεύειν π2σαν ήμέραν • Αλλ* ό μή ΙβθΙων 
τδν έσΟίοντα μή χρινέτω. ΈντοΙς τοιοΰτοις οΰ νομο- 
θετείν, οΰ ^ιάζεσΟαι, ούχ άνβγχαστώς έΙγ«ιν τ6 εγ- 
χειρισθώ προσήκει ποίμνιον, ηειΜ^ μάλλον, χεΛ 
ήπιότητι, χαΐ λόγφ &λατι ήρτυμένφ, ταύτα χα\ τοι3• 
τοις υποτιθέμενα. ΕΙ Μ τ% 4μ?ν Ιοχουν δημοσιεύειν 
χρεών» τουτό φαμεν , 8τι του μύστου τ1|ς Αληθείας οοηιΐίΐο. ΑΚΙΙΙ6 Ιι»6 8υηΐ ςιι« Ιβϋι 8υ|ί(6Ηηια8. (; Αγίου Πατρδς ήμων Βασιλείου ΙπτΑ τΑς κάσας των 5ίη ?6Γ0 (|υ« η08ΐΓΑ 86ηΐ6η(ίΑ 8ΐΙ {ΜΙαΟΙ ί366Γ6 

οροΓΐ6ΐ• Ιιοο άΐοΐιηαβ » ςυσϋ» €»βι Μηοΐυβ Ρ3ΐ6Γ 
ηο8(6Τ Β88ίΠ»8, ▼6γΙ18Γι8 <1ο€ΐθΓ Ιη 86πηοη6 Β€ 
σ^Ηοιίι 86ρΐ6πι 6886]6]αηίθΓαπι 8•6Γθηιηι 1ΐ6ΐκ1ο* 
ιη8(ΐ68 ((!ι6γΙΙ, ι11υιι^6ςιΐ6 6Γ6(θΗυ8 οο^ηοηιβηΐο 
Τ1ΐ6θΙο^8 Ιη 8βπηοηβ Ββ άαρίίΐΜΐσ» ]€|ίυη{λ ΙιβΒΟ 
ιΐυ8(ΐΓ8|[ΐηΐα άιβήιπι ςιΐ08 Βοπιίηυβ ]6]υη&ηάο 
ΐΓ8η86{Ιΐ» ββηηη 6ΐρι1πΐ6η 6Ι ΙπιΙιαΗ όβΟη!6π(» 
η6€688&ΓΊυπι οαιηιηο βΗ Αΐη1>ο Ιιβ&ο ηυΐαο οοηοΙ- 
Η8Γ6, η6 άινΙηοΓυη τίΓοηιηι Ίθ6υηΐ6ηΐΑ €ΐ1$8θηαΓθ 
ΓΓρ6Π8ηΙυΓ. Ναπι Ιιοο 681 ςνο<1 ΙιιγΙμι8 6Χ6ΐΐ8(, ηοη 
6χρ6η^6Γ6 τίπι 60Γυπι ςη« άίοιιηΐηη Νοη 6η{ηι, υΐ 
<|(ΐΊϋ3πι ιιυΙυπ)8Γυηΐ9 ΐ6|β 88η€ΐΐυπι ηο1>ΐ8 ίαίΐ, υΐ 
ιΙι*.€Ίπι&8 «ηηί ΙοΐΙυ8 ]6]αη8ηάο 8οΙτ6Γ6Πΐη8 (Ι). 

* Ι'&αΚ ίχχ» 14. ^ Ι ΟοΓ. τιι, 28. ■ Βοη. χιτ, 5, Αγίων νηστειών ΙβθομΑδας φήσαντος έν τφ Κατά 
μ^ΘυάττΜτ λόγφ, χα\ του της θεολογίας Ιπωνύμου 
Γρηγορίου τ]| τεσσαράχοντα ήμερων, νηατείφ το*Ι» 
Κυρίου, τύηον χα\ μίμημα τΑς νηστείας ταύτοίς 8ω- 
ρησαμένου έν τφ Πβ^ βαχΐΙσμΛΧος λόγφ, ΑνΑγιΜ) 
Αμφότερα συμβιβάζειν Αλλήλοις, Γνα μή Ασύμφωνβι 
τΑ των θείων Ανδρών φωραθείη δόγματα. Το(ίτο γάρ 
έστι τδ τήν στΑσιν χινοΰν, τδ μή διαχρίνειν των λεγο- 
μένων τήν δύναμιν* οδ γΑρ, ώς τίνες ύπενόησαν, δε- 
χΑτας των του ένιαυτοΙ3 νηστ&ύειν νενομοθετήμεθα* 
χανών γΑρ έστι διατετυπωμένος Αριδήλως Τέσσαρα• 
χοστήν νηστεύειν νομοτεθων* αΚ δέ του ένιαυτου δε- 
χάδες Α, ού τεσσαράχοντα. Πώς οΐίν οΐ πέντε της 
εβδομάδος νηστεύοντες. τδν Αριθμδν περανουμεν των ό ΐ.6§ο• δεχΑται• VΑΚ1^^ Ι.ΕβΤΙΟΝΕ& 
ΝΟΤ^Ε. (1) υ ι έί^πιηαι αηιτί μ}ηΛαηάο ίοίηεηηΐΜ. Ηθ6 
Ιβιηοη 8ΐιΙυ6Τ&Ι Οβεεί^ηυβ οοΐΐιΐ. 21, €2ρ. 2561 
27, 6ΐι]α& ΙΊΙ>Γ08 Νθ8ΐ6Γ λίΜ 86 166108 3ΐίΙ)ί εί^ηίίίολί. 
€α88ί&ηυηι εβουΐΐ ειιηΐ 6 Ι^•1ίηΐ8, θΓ68θΗυ8 Μαβηυβ 
Ιιοηι. 16 Ιη Εν8ηΕ6Π3, ΑΙΜριιε ΡΙ^οουε 61 Μιι : 6 
Οι%€ί«( ν6Γ0 ΟοΓΟίηοαε 8ΐ)1)88 (ΙοοιΗοα 15, ηΙ>ί ρθ8ΐ- 
ηυληι ;:ΐΓΓΑνίΐ, ρηκΐ6Γ 86ρΐ6ηι Η6ΚΜΐοη)α(]68, 8θΐ6- 
ιηηίυηι ]6]υηίοπιπι, &Ιΐ6Γ8ηι ▼«Γυΐί ρηίρ8ΓαΐθΓΊηηι 
ίηόιπίηη) ΓιιΙβΒβ, ςηο ςιΐ3(ΐΓ«'ΐ{ζ68ίηΐλ1ο, ςιιοϋ Ι>οιιιί- 
ΐΜΐ» ίηΐβ^Γυπι ]6]υη»νίΐ, ΙιοηοΓαιΊυβ ΐϋϋιΙοΓβΙϋΓ, 
8ΐι^]αη{1ΐ, Βρρ(6ΐη ϋ6ΐ>(1οπ)!ι^8 &1>8<|ΐ)6 Οοιηίηίοίβ 61 Ο 88ΐ)1)8ΐί8, ηιΐΒΐ6ηιπι ΐΗαΙηΐι ςοίηςιιο 4ΐ6ηιπι 4^οιι• 
11αγ6 , αιΓι1)ΐΐ8 8(Ι]6Γΐο &ιΙ>Ι>αΐο εβηοΐο, 6ΐ πιοιΤμ 
ραΠβ ΗΙυείΓΐε Ωΐίαβ 8ρΐ6ηιϋ<1ΐ88ΐοιΐ6οη6 ηοοίίβ (Ββ* 
ειίΓΓβΰΐίοηί• 86Π.) ΐΓΐ|;ιηϋι &6Χ €υηι αιηιΐιϋο 60ΐηρα• 

ΐ3Γί θί68• ςυ« <)6€ίπΐ8 ρ8Γ8 811 ΐΓ666ηΙθηΐΐΙΐ 86«&- 

^ίηΐιι ΐ|υίηςη6 <Ιί6ηιπι «ηηί, αϊ ςι•ιιιΐΓ8|[68ΐηΐΒΐΓ]ι»]ιι• 
ηιο <ΐ6€ίηι•ΐΙο ΙοΓιθ8 αηηΙ θ6ο τ6ΐι•ΐΤ ροιεοΙτΑΐαί 
Ρ6Γ ρο8ηίΐ6ηΐί8ηι• Ρΐοτ6ΐ)Αΐ 0θΓοΐΙΐ6υ8 είΓΟίι εβΒουΙΙ 
VI ίΐηβπι 111>6ηο, ΜαυπίΙο, ΡΙιος• 61 Η6ΐ«€Η•'' 
ίιηρρ. Ε ^τx^\% Γ6€6ηΐίοΓϋ)υ8 €ΙΐΓί$(ορΙιθΓα« Αο|^ 
108 ιάοη ΐΓΐάίι. ^ 69 ϋΕ δΑ€ΚΙδ ΤΕΙϋΝΙΙδ. 70 τ<Μ«ράχοντα, εΐ μή των βχτώ έβδομά&ιΐν τ&ς «€ν• Α €2ηοη βίςϋίϋβιη ςυο 0υα^Γ3(|[βΒΐιη«αι ]«]υηαί6 ϋι- τΜας νηβτβύ3αι•Μν ; Πρ6ς ταύτα τοίνυν φαμ^'» ώ{ 
^^ντρωχόιβς τ^ς των Αγίων άπο<ττέλων βιαταγά^, 
έντιταγμένηνευρομβν* Χρ4) νηβτβύειν τήν &γ{αν Τεσ- 
β^ραχοστ^ν, αρχομένου; άιώ δευτέρας, χα\ λήγοντας 
εΙς ΙΙαρααχευ^^ν» μεΟ* ήν τ1|ς έβ^μάδο; του πάθους 
Αρχύμεθα. ΕΙ το(νυν δι* οχτώ εβδομάδων ή Τέσσαρα- 
χοστή τελειουται, μετ^ δΙ ταύτας της του πάθους 
άρχόμεθα, Ιννέα τάς τ^άσας εβδομάδας νηστεύειν 
χρεών. Ό μέντο*. πολ^ς τήν Οείαν γνώσιν μΧ άρετήν 
*Α0ανάσιος, Ιν τοΙς εορταστικούς αύτου λδγοις Ιξτάς 
τ1|ς Τεσσαρακοστής εβδομάδας (χφανέστβρον ά^τεφή- 
νατο* μεθ* &ς της του πάθους εβδομάδος προστάττιι 
άχάρχεσθαι. Έξ ών απάντων ε!ς τοιαύτην χατηντή- 
σαμεν Ιννοιαν, δτι νηστεία Ιστ\ν οό μ^νον ή παντε• ΐΗΐΐυΓ οιηηίΙυ$ ρ;ι1αιη ιηΑπίΓβ&ΐϋε ββΐ. ΑηηΙ τβΓΟ 
(ϋβΰΐοΐλΐίοηβε (|υ&(ΐΓ3|;ίηΐΑ ηοη δοηΐ. Οαΐ Οΐ ΐ£ίΐ0Γ, 
ιη<ιιιίυιιΙ, ιι( ςυίηςιιβ <]Ί6$ ΙιοΜοηιαάίβ ]φιι«ιι^ο, 
ςυαϋΓΑ^οηΑΓίυπ) ηυιηβΓυιιι ίηευαίλΐηυβ» η{5ί ΐοΐίβ 
θ€ΐο 1ΐ6ΐ)ϋοιηϋ(]ί1)υ9 (|αίηςαΐ6» ]6]ιιη6ηια8 ? Αιΐ Ιι«6 
ίΐαηυβ (Ιίαπιαβ, Ι^^ίεββ ηοβ 89ίη€ΐ0Γυιη «ροβίοίοπιαι 
ΟοηείίΐυΐΊοηβδ * οΐ Γ6ρ6η9$6« οροΓίβΓβ ]6]υιιαΓ6 
8ϋη€ΐαιη ΟιιαιίΓαςββΙηι&ιη Ιηοίρίθΐίϋο λ 8€€ΐιικΙ» 
Γβηα, 6ΐ 06$ίηοη(]ο !η ραηκετϋ, ςυα ΙγαπμοΙα 
ραδδίοηίβ Οοηιίηι Ιιβ1}<]οιη&06ΐΑ 2ΐΐΒρίθ8ΐηιΐΓ. δι 
ίΐαςιιβ 00(0 ΙιβΙκΙοηίΑϋίΙιυε Οα&ϋΓα^βεΙη» οσιηρίο- 
ΙυΓ, {|τΓιΙ>η8 βχβαΐβ Ρα&ειοηίε βΓιαοι '&ιιερΙολίηυΓ : 
Νοτβιιι ρπ>ίη(!β Ιιβ1)άοπΐ3(]6ε ίηΙβ^ΓΑε 1^1ηη»η 06- 
€688υιη 091. Αι τ6γο ΑΐΙιαυ88ΐυ8» Ιαιη ϋίτΐπΑΓυπι 19)ς Ιωθεν μέχρις εσπέρας άσιτι'α, άλλάχαΐ ή τινών ■' Γβηιηι δοίβηΐΐα, ηυ^ιη νίΓΐυϋΙ)υ8 οιίιηίυε, Ιη Γ€8ϋ• Ρρωμάτων αποχή * νηστεύειν γαρ οΓνου χα\ χρεών 
λίγόμεθα. Έπε\ τοίνυν χανών των αγίων αποστόλων 
διβτετύιοωται, μή νηστεύειν Σαββάτφ χα\ Κυριαχ{|, 
χαΐ νηστεύε'.ν τήν άγίαν Τεσσαραχοστήν, τυχ6ν τάς 
μέν «έντε της εβδομάδος τήν παντελή άσιτίαν νη• 
βτιύΗ^' τάς δΐ δύο του Σαββάτου χα\ της Κυριαχης 
ημέρας τήν τινών βρωμάτίύν άποχήν προστέταχεν. 
Ίστέον γ^ρ δτι ώς δύο πόνων προκειμένων Ισχυρά 
τερος έιςνιχ^ί χαΐ προχρίνκται* οΓον νενομοΟέτηται 
περιτομή όχτβήμερο;, χα\ ή του Σαββάτου τήρησις. 
Τλ το£νυν Σαββάτφ γεγεννημένον, τφ Σαββάτφ πε- 
ρ«τμη0ήσεται» χα\ λύει τ6ν του Σαββάτου νόμον ή τής 
«ερκομής νομοθεσία * οΟτω χάνταύθα ταΤς πέντε τής τίε 8(113 θΓ3ΐίοιιί1)υ8, ^I3^^υ8 ρΓοηυηΐί&νΗ 8€ΐ 688€ 
!ιβ1>(1οιηα(ΐ38 Ου^άΓα^ββίπιβρ, ςυΊ)ΐ)υ8 βχιείΐε, ίαϋβΙ 
1ιοΙ)(Ιοιη3ά6ΐη ρ388ίοηί8 ίι>€ΐΐ03Γ6. Εχ ςυΗ»ιΐ8 οιηιιΐ• 
1)113 Ιη Ι^αηο 86ηΐ€η(ίαιη Υ€ΐιίηιυ8, ]6]υη1υιη οιεβ, 
ηοη η)θ(1ο 3 οίΜ8 3 ευηηιο ηιβηβ υε^υβ 3ϋ τβερβ- 
Γ3ΐη, νβΓυηι βΙ 3 ^υΙΙ)υ5(!3!η βϋυΐϋε 3ΐ)&ΐΙηβΓ€. Α 
τΊηοβίςηΜβπ) €ΐ €3ΓηίΙ)υ8 ]β}υηαΓβ άιοίηιυΓ. Ουο- 
ηΊ3πι ΐ^ίΐιΐΓ εαηΰΐΟΓαιη 3ρο$ΐοΙοηιπι ΰ3ηοη*83ηχΗ, 
ηοη ]β]υη3η(1υπι 6$8β δ3ΐ)1>3ΐο «ι 0οπιίηί€3, 88η• 
οΐ3πΐ(|υ6 0υ3(ΐΓ32€8ίηΐ3ηι ^ο^Ηη3η()υη), υΐ οιηηΙ{[€ηι 
3ΐ)8ΐΙη6ηΐί3 ςιιίηςυο ϋίββ είη^ιιΠε 502 Ιΐθίχίοοιιΐ' 
^ίΚ>υ8 3ς3πιυ8 ; ^ΐιοΐιυβ τέΓο, 53ϋΙ>3ΐο ριιίΑ οΐ 
ΟοαιΊηί€3, 3ΐ> αϋΐ|ΐιί)ιυ8()υηΐ3Χ3ΐ€ί]ΐ)ί8 3ΐ)3ΐιη63πιη8. εβδομάδος τήν μέχρι τής εσπέρας νηστειαν νομοθε- ^ δΰΐΓβ είςιιΜβηι βϋΐιηβΐ, ΰαπι ορβΓα (Ιυο ΐ3ΐ)οηθ83 τήσαν διά τω φ υπηρετών του λύγου τ6 Πνεύμα τ6 
άγιον, Σαββάτφ χαΙτή Κυριακή τήν τινών βρωμά- 
των άποχήν διωρίσατο , διά τ6 έπικρατές τής άνα- 
στάϊείιΚι ήν τήν Κυριαχήν ήμέ(;αν ο^αμεν, χα\ τήν 
ύ^ρ ^ντων των προχεχοιμη μένων αγίων προσφο• 
ράν, ήν χατά π3ν Σάββατον έπιτελείν προστετάγμε* 
θα, διά τδ πρ% του Πάσχα Σάββατον, Ιν φ τίν ίσχυ• 
ρ&ν Χριστό; ίδησε, χα\ τά τούτου σκεύη διήρπασεν, 
Β μύνον Σάββατον νηστεύειν χρεών τοίίς τήν της 
αναστάσεως χζράν αναμένοντας. 

3ΙΙ€ΐΟΓίΐΑΐθηΐ ΓΟ$ΙΙΓΓΟ€ΐΊθΙΠ$, <ΙΙ13ηΐ ΟοωίηίϋΑΟ) 6886 ρΓοροπυηΐυ^ ΠΙυά ςαο(Ι Γοηίιιε βεΐ, ϋίηά 8υρ€Γ3ΓΡ, 
βίςυβ ρΓχΓϋΓΓί. Ει* (;γ. Ιθ^ ρπ6€6ρΐ3 οϊΓουιηοίειο 
ίυ6Γ3ΐ, ηοεηοη ο1)8€Γν3ηΐ(3 53ΐ>1)3ΐί. Ρυ6Γ ίΐ3ςιιβ 

53ΐ>Ιΐ3ΐΟ η3(υ8, δ3ΐ)1>3ΐθ €ίΓ0Ιΐη)€ΐ(ΐ6ηϋυ8 6Γ3Ι, €{γ- 

ουηΐ€ΐ8ίοηί8<ιυο 83ηΰΙίο 8α1ιΙ>3ΐΙ εοΙτΗ Ιο^ηι : βο- 
άβηι ροηηιΐβ ηιοάο, δρΊπΙυβ 83ηΰ1υ8ι €ϋσι ρβΓ €0• 
ςυί ηιΐηίβΐή τ6γ1)Ι ΓυβΓυηΙ, φΐίηςυο <ϋ6ΐ)υ8 Ιιβίχία- 
πΐ3<1ί8 3ά νο9ρ6Γ3ΐπ υ8ςηβ ρΓθ<Ιυο6Γ6 ]ΐ']υηίαηι Ιη- 
εΐίΐυοΗΐ» δ3ΐ)1)3ΐο ςυοηιιβ 61 ΠοσιΙηίοη, 3 ςυ'ώυε• 
(Ι3ηι ύυηΐ3Χ3ΐ 3ΐ>8ΐίη6ΐ*6 €ϋιί8 ίη]ιιηχίΙ, ρι^ρΙΟΓ 
βίβηι 8άιηυ8, 6ΐ ρΓορίοΓ οϋΐ3ΐΙοη€πι ηα3ΐη ρΓο 83ΐι^ΐι« οπ)ηί1)ΐΐ8 (|ηί ϋοΓπιίβΓυηΙ ({υοΓιΙβΐ δ3ΐ)1)3(ο 3|[6Γ6]υ88{ ειιιηυε, ςοί3 δ3ΐ>1)3ΐο ηυοίΐ Ρ38θΙΐ3 3ΐι- 
Ι€€6ΐϋ1, 6ΙΐΓί8ΐυ3 Γηπβπι 3ΐ1ί23Υίΐ• 61 να$3 6)υδ (Ιίπρυίΐ : ςυοά ςυίϋοηι δ3ΐ)1}3ΐυπι ]6]υη3η(Ιο ΐΓ3η»< 

ί|6Γ6 ΟρΟΓίΟΐ 608 (|ΐΓΐ Γ65υΓΓ66ΐίθηΙ$ 1φΙίϋ3ΙΙ| ρΓΧ8ΐθΐ3η(υΓ. 

ε*. Ούτ^ς τοίνυν χα\ τήν συνήθειαν τής Έχκλη- Ο 5. δΐ6 ί((!ΐαΓ ΕοοΙοείΑί ςυθ(|ΐΐ6 οοη8α6(ιι4ίη6ηι 6χ 
9ίας Ιξ Αγραφου παραδόσεως έπιστάμεθα, μίαν προ- ΙΓ3(1ίΙίθΡ2 ηοη 8εηρΐ3 ηοτίηιυβ, υΙ Ικ6ΐ><1οπΐ3(ΐ6ηι νξστιμον εβδομάδα, Ιν ή μίνων τών κρεών αποχή 
εαΐ ή μέχρις εσπέρας νηστεία έπετελείτο, μηδαμώς 
«^^• ή Ιχτη;, ή έννάτης, ή τής τών αγίων 
χροηγια^μέν^ν τελετή; γενομένης. "Εξ δΐ, έν αΓς 
εΐ τριτοεχτοεννάται χα\ προηγΓασμέναι επιτελούνται, 
«ϋώντε, χα\ τυρού, χαΐ τών τοιούτων μετά τών χρςών 
άποχαί. ΤΙ} δέ του πάθους έβδομάδι ξηροφαγία νενο- 
μοθέίι^, οδ μέντοι προη βιασμένων τελετή • είτα τη 
έή[{^ «ίμΐτνη ή *ών μυστηρίων τελετή, έν {.χα\ άπ- 
^ρίακτο. Κτα τ|| Παρασκευή τ|| άγίακ χλ\ φριχτή 
οντελίι; ασιτία μέχρι τής του Σαββάτόν Ιτκίρας • ]6]υηϋ8 ρηβνί3ΐη οΙ>86ΓΤ3Γ6Πΐιΐ8•.$η ςυ3 Ι3ηΐυηι• 
πιθ()ο 3 €3ΓηίΙ>ιΐ8, 61 υ8^υβ 3ϋ ν68ρ6Γ3ηι ]6]υη3η<Ιο 

3ΐ)8ΐίη6Γ6ΙΟΓ, ΙΐΟΓ36 ΐ6Γΐί2Β, 3υ( 86Χΐ90, 301 ηΟΜΡ» 

3υΐ ρΓΧ83ηοΐΊίΐ€3ΐοηιηι οίϋοίο η6υΓκ]υ3ηι ρ6Γ3€ΐο: 
Ιυηι 86Χ (Ιΰίηιΐο, Ιη ηαίΐυε ευπι ΤβΠΊ», δβχΐ»» 

ΝϋηβΒ, 61 ΓΓ3Β83η€ΐίβθ3ΐΟΓυω οίϋοΐΑ 3|[6Τ6ηΙυΓ| 

Ιηιη 6ΐί3πι 3ΐ> .;ονίδ, 0336θ4υ6, 61 3ΐϋ8 6]υ8ηιο(1Ι, 

8!πΐυ1(|υ6 3 63Γηί1)α8 3ΐ)8ΐίϋ6ηΓΐ3 €8$61. η6ΐΜΐθΠ13(Ιβ 
▼6Γ0 ρ388ίθηί8 Χ6Γ0ρΗ3|{Ί3, 860, Οΐ 6Χ 8ίθ€ί8 α1)Ι8 

Γοη8ΐαΓ6(, 16|(6 οβοίοπι Γοίΐ. 1(3 Ιβηιοη οΐ ρπ683η• 
€ΐΊθΛ3ΐοΓοη) 0)1853 ποπ ΓΐΰΓϋί ; Γ6Π3 Τ6Γ0 ςοίοΐ3 >€•ΜΙ.«ρο•Ι. 64. 71 8• 10ΑΝΝ18 ΒΑΜΑ8€ΕΝΙ Τ2 

ιβηοϋ, ιηχβΐθτΐιι €6ΐ6ΐ>Τ3Γ6ηΙιΐΓ» ίη ςυ» βαηΐ ΙηβιΙ* Α χ«^ «ϋ μέν ίβηΐρζ^ του Σαββάτου, των μλν λοιπών 
-Ιαΐα: Ιαιη άβίικίβ 1η ΜηοΙ» (Ι'6ΐιΐ6η(|3ςιιβ Ριη• Ισ6ιομένων, τώνχρβώνο6μ«τέχουσι• τφ Η4γ(^τής 
«εβτβ, οιηιι{ιη(ΜΐΑ αΐιβίίοβηΐίβ ββββΐ υβφΐβ ζά 8*1)- άναστάσβως Κυριακί^, -ίΙΙ μι^Ι των ΣαββΑκιαν^ χβΐ 
ΙμΙ τββρβΓλίη: ε^ΙβΓυιη νοβρβπι 58ΐ)Κ>Αϋ οιηηΙΙιι» των χρεών μβτίχου^ν οΐ βουλεμένοι. 
4ΐιιιάβιηβ(!ο1ϋ»τ68θΝίΰβΓβΐ•|ΝΓ8Η6Γςοιιιη €λΓη11)ΐΐ8: ύβιηυαι Ουηίηίοα »9ΐλ€ΐΑ ΓθβιίΓΓβοΓιοηΙι, Ιρβ» 
|ΐπιη» Β8ΐ>1>2ΐΐ!» ολΓηβι εοιη6(ΐ6Γ6η(, ςυίΙ)υ$ ρ1&€6Γ6ΐ• 

ς*,Ίαύτψ τ))ν άχολουθ(αν Ιφ^άσαμιν* οϋτο; •ό β• Αίςυί ογ(]Ίβ6πι Ιβΐυηι ρβΓββουΐΙ 5υιηυ8« 
*1ιχο<|υ6 οοιηιηιιηίβ β&( Ε<χΐ6»Ίχ Ιβι οΐ 8»ηΰϋο, 
ςυ^ιη Ίη 88ηοΐΑ ΟλτΊ^ϊ Ώβϊ ηο&Ιπ ΑθβυΓΓβαίοηίβ 
Εοοίββία ο1}56Γτ&ΐαιιι οβΓηίηαυβ. Ιη ϋοηο «υΐβιη 
αΙ)υη<1&Γβ, βιυΙ)βΓ&ιιΐ6ΐη<ιιΐ6 νίΠιΗβιη ρπεΓβΓΓβ νοτ- 
Ιβηάυηι οήιηΐηΐ ηοη 6>1 ηβε ΙιηρΓΟϋαικΙαιη, ββά 
Ββο 1ιοιη1ιιΙ1)αβ(|υ6, ρΓοάβηΐ'ώαβ ιιΓιςιιβ, Ιιοε ρΓΟΓ- 
«αβ, Α0€6ρ(υιη β&ΐ ; ίΐ« Ιληβα ιι4 ιιυΙίΑ νΐ8» ηυΐΐ» χοιν^ς δρος χα\ νόμος της Έχχλησίας, δν χα\ έν τ|| 
&γ{^ Χρίστου του ββου ημών ^Αναστά^Εΐ έπιτβλού- 
μενον οΓβαμβν* τ6 €1 ηιρισσιύβιν έν τφ χαχφ, χα\ 
έπιβαψιλβύσασθαι τήν &|>βτήν, οΟχ άδόχιμον, ούδλ 
άτηιβλητ^ν, άλλα Θ&φ χα\ άνθρώποις βΰάρ<βτον, τοις 
γ« νουν Ιχουσιν * ο& μέντοι 1χ βίας, ή Ιξ άνάγχης, 
πβιθοί δΙ μΑλλον, χα\ μ^λιβτα βιά τ^ του χοίρου η6€688Ηλ8 Ιιηροη^αΓ, Ι6(1 βυ&βίο ροΐίαβ α(Ι1ΓιΙ>6Α- Β δντχβρλς, χα\ τΙ^ν των πραγμάτων άνωμαλίαν. *Αμ- ΐιΐΓ, ηηηο^υβ ρΓβΜβΠίιη ρΓορίβτ Ιβιηροηιιη άίΟΙ- 
ΌοΙίΑΐβαι, βΐ Γβτυιη ΙηΙςοΙοΐβπι. ϋίΓαπη^υβ βηίαι 
ιιυηο ιι(ίΐ€ 61 »οο68$λΗυηι €βΐ, λ(1 1)οηυιη &()]Ί€6Γ6« 

«III VI ΐ6ηΐρ6Γ»Γβ. Οϋίβ ΙΐΟΟ ρη65ΐαΓ6ΐ, 01 00106 

τιϋΒ οοβίτ» ΐ6ΐορυλ οοο ί^^αιιίο ΐΓ&η8ΐ{6Γ60ΐα8! 
ν6Γαίη8ΐΜΐά €8ΐ «άΙιαΠοΗ, 61 &ϋυά Ιβ^εοι ΓεΓΓβ. 
βυίΟοίλοί ςα» Α δρίτίΐα 8λα€ΐΐΑ 8υαΙ• 8υ&ά6ΑΐιΐΓ 
^οιρΓιβοΑίίο 1>οηί• 

7. Η966 ςυί(ΐ60Ι νΗβηΙΟΓ ΟθΙ>ΐ8 60086018068 €Ι 

6ρρο8ίΐ8, ιΐ6 ςυί1>08 Ιΐ06 η)0(1ο οαηι οοιοιΚ>ιι« 1ο- 
ςϋίιηοΓ ; :ιιιοΐθΓίΐ8ΐ68 Τ6ίο ςαϋηιβ Ι8ΐ1ΐ£6 ηιιιηΐΜ' 

ΙΟΓ, Ηΐ ρΓ»86ηΐί 0011810)08, ρΓ0ρΐ6Γ Οίοΐίληΐ Ι8ΐ)6ΐ- 

ΙαΓϋ Γ68ΐίο&Γιοοβοι ; ουοι Ιΐκιβα Κΐλοά όΙΜοοΙΙβΓ Φ^ρα γάρ νυν μάλλον χρήσιμα χαλ άναγχαΐα, τ4 
τ8 προστιθέναι τφ χαλφ, χοι\ τΐ της βίας άπ<χβ«6«ι« 
Τ^ς βοίη πάντα τ6ν της ζΐι»ης ημών χρόνον μίαν έπι• 
τιλείβθαι νηστ8(αν; *Αλλ* Ιτερος ό της παραινΙ* 
σιως, χα\ Ιτβρος 6 της νομοθ(σ{ας τρβπος. *Αρχ8(τι• 
τά νομοθκτηθέντα ΟιΛ του Πνβΰματος. ΝουθβτλίσΟΜ 
4 προσθήχη του άγαΟου. 

Γ. Ταΰτα μίν ήμΤν βοχουντα, χα\ πάσιν οΰτως 
«ιρλ τούτων βιαλβγόμεθα* τάς & π(^ τούτων χρή- 
σεις πρ^ τ6 παρ^ν^ιά τήντοί Ηασί^οληφόρου σπου- 
^)]ν, «ύλήπτους οΟβας παρ^ ήμίν, «αίρήχαμεν. Ό βέ 
ββός της εΙρήνης, 8ΐρήνη ήμών« 4 «οιήσας τά άμφ4• Ιΐ8(ΐ6ή ρο88ίηΐ. 06ϋ8 Τ6Γ0 ρ80Ϊ8« ςοί 68ΐ ρ8Χ 00* £ τβρα Ιν, χαΐτδ μβσότοιχον τοΰ φραγμού λύσας τήν 8ΐΓ8, (|υί Γεοίΐ οΐΓ8ςα6 οουο), 6ΐ οΐ64ίοοι ρ8Γί6ΐ6ηι 
ηΐ8€6η» <Ιί88θΙνΙι, ΊοίαιίεΊΐ'ιαοι 8€ϋί66ΐ, ίο οηιοο 
8118 ; ςοί Ρ8(ή 800 οο8 Τ6€οη6ίϋ&νΙ(, ραο6αι 80&αι 

503 4"^ 6Χ8υρ6Γ8ΐ 0010601 8008||[ηΐ \ Εϋ6ΐ68ίβ 
8«061« 8096 ΐΓίΚίΟΑΐ, #2λΟ(ΐ8ΐθ ΑυΓ6Γ8ΐ, ρη88ΐ6ΐ(ΙΟβ 
411 86€6ρΐ8Ηΐ6 ί6]υοΙυοι ςυ04ΐ 6ΐβ{ίΙ, 6Χρΐ68Π108; 
8θ1ν6θ(Ιο οΙ>Ιί{(8ΐΙοο68 τίοΐ6ηΐ8Γοαι €80ΐΙθΟθηΐφ 
Γηη;6η(1ο 68οτί6αΐ11)θ8 €θΓρ0Γ60ΐο ρ8η60), ηϋιΙΙο- 
ΐ|06 ιηΙηο8 8οιαιι ; 86Πθθοβοι οΓιςαο 88ΐοΙΐ8 : Γλ- 

€181406 Οΐ 8ρ{Γίΐ08ϋΐ6Γ ]6]θ060ΐα8γ 6(Ι80108<|06 61 
ί68ΐα 0280108, ΟΟίηΙλ ίο 6]θ8 (ΙΟΓΙβΟΙ Γ8€ΐ6ΙΗΐθ, 
66θΐί6η(Ιθ 61 ΙοςΟΟΟίΙο; 06 ρΓΟρίβΓ 008 000160 6]θ• 

1)ΐ88ρΙΐ60)6ΐυΓ Ιο ({6ηΓιΙ>08, ςηΐο 2ΐθΓίθ8ααι αιβ^ίβ 
8ΊΙ, ^018 ίρ8ί ^ΙογΙα ίη 8Φ€01Α• Αηΐ60• ΙχΟραν έν τφ σταυρφ αύτου * 6 χαταλλάξας ημάς τφ 
Ιαυτου Πατρ(' τήνιίρήνην αΰτου τήν ύπερέχουδαν 
πάντα νουν , βραβεύσει τ|| ά,χΐψ αύτου Έχχλησί^» 
χαΐ περιελεΤ τά σχάνβαλα, χα\ άξνώσει νηστεύιιν 
νηστείαν βεχτήν, ήν οίτος έξελέζατο, λύειν 9τραι:χ• 
γαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων, χα\ διαθρύπτειν πει• 
νώσι τ6ν άρτον, τύν Χ€ του σώματος, χα\ τ^ τής 
ψυχής ούχ Ιλαττον, βν λύγον φημ\ σωτήριον, χα\ 
ποιήσει πνευματιχώς νηστεύειν, χα\ ΙσΟ(ειν, χα\ 
Ιορτάζειν, πάντα εΙς δύξαν αύτου ποιουντας, χα\ 
φρονούντας, χα\ λέγοντας* Γνα μή βι* ημάς βλασφη- 
μήται Ά βνομα αύτοΟ Ιν τοις Εθνεσι, βοξάζηται δέ 
μάλλον * βτι αύτφ ή βύζα εΙς τοΟς αΙώνας. *Αμήν« 8αη€Η ηιβτΐ^ηί Ιρηαΐη^ €Χ €ρί$ίοΙα αά £ρ/ιβ<Ιοι• Β Του αγίου Ιβρομάρτνρος ^ίγτατίου^ έ» Γης 3ίρ^ Οηί 688108 681 6ΐ 600110608, ΟΟΠ ΰΧίοΙίΑΐΟΓ, 110 
ρβπΗίΙ 106Γ66ΐΐ6ηΐ 80801• 0ί68 Γ68ΐ08 ηθ1ίΐ6 ίοΙίΟ• 
1Ι6818Γ6. 0θ8<ΐΓ8|;68ίθΙ0ηΐ ρΓΟ ΟΐΙΐΙΙΟ 06 1ΐ8ΐ)68Γΐ8 : 

ιοιί(ιΐίοη6οι οηίβι €οηΐίθ6ΐ Ποηιίοίο» 6οοτ6Γ88• 

1ίθθί8. ΒβΙ>άθαΐ8(1βΟΙ Ρ888ίθθί8 ηθ1ίΐ6 468ρΐ€6Γ6« 
0α8Γΐ8 86Χΐ8ςα6 ί6Π8 ]6]υ08θΐ68, Γ6ΐίςοί88 ρ8α- 
Ρ6ΓΗ)08 6Γ02816. ΟαίϋΟΟςΟΟ 0001*1016801 οοΙ 
δ8ΐ)1ΐ8ΐυαΐ Ι6|θ08ν6πί, ΟΠΟ 88ΐ)Ι)αΙΟ 6ΐ66ρΙΟ, ΙΓΐ6 
υΐΐΗ8ΐί ίηΐ6ΓΓ60ΐ0Γ 681. ΕΓτις άγνβύΐΐ ή Ιγχρατεύεται, μή έπαιρέσΦω , 
Γνα μ^ άπολΙστ| τ^ν μισΟύν * τάς έορτάς μή άτιμα* 
ζετε. Τήν Τεσσαραχοστ^ιν μ)) &ξου0ενε7τε * μ(μησιν 
γάρ περιέχει της του Κυρίου πολιτείας. Τήντου πά- 
θους εβδομάδα μ|) παροράτε * Τετραβοπαρασχευήν 
νηστ&ύοντες , πίνησιν επιχορηγείτε τήν περισσεΐαν. 
ΕΓ τις Κυριαχήν ή Σάββατον νηστεύει , πλ^ν έν^ 
Σαββάτου, οΐτος Χριστοχτύνος (στ(• ΡΙΓιΙίρρ. IV• Τφ Υ3 ΟΕ δΑ€Κ15 ΙΕΐυΝΠδ 74 €οη%ΐΗηΐ%ο αροζίοΙοτΗΜ, Με•• ής ^{ΐΐν φυλαχτέα ή νηστεία της αγίας Τεσ- 
βαρΜονχης, μνήμην «ιριέχουσα της τοΰ Χρίστου 
ιηλιτείας τι κα\ νομοθεσίας• ΈπιτελείσΟω δΐ ή νη- 
οτκία αδτη προ της νηστείας τοΟ Πάαχα, αρχομένη 
μ^ από ΙίΜτίρας , πληρουμένη β^ εΙς Παρισκευήν. 
1^0* &ς άπονηστεύσαντες όΙρξασΟβ της αγίας του 
Π^α εβδομάδος, νηστεύοντες αυτήν &παντες μετά 
φόβου χα\ τρόμου. Προσευχόμενοι έν αύτξ ΐ€ερ\ των 
άΐΜλλυμένων, • έν ?, ήρξατο τίιν χατά του Κυρίου 
ΡουλΙ^ν ΐϋβιείσθαε. Παρήγγειλε γάρ ήμϊν αύτδς νη- 
στεύειν τάς ίξ ημέρας ταύτας διλ την των Ιουδαίων 
δυσσέβειαν. 

Ίου άγιου ΒασιΜΙου • έχ τον χατά μεβυόττύκτ 
Λόχου. 
Ε2 γάρ ΙπΙ τοσαύταις παραινέσεσιν» &ς Ιν τ• τ6 
«ρολαβ^ντκ χρ^ «αραχαλοΰντες ύμΧς οΟ διελίπο* 
μεν, χα\ Ιψεξής των Ιιττά τούτων της νηστείας Ι6δο« 
μάδων νυχτδς χα\ ημέρας διαμαρτυρόμενοι ύμίν τ6 
Εύαγγέΐιον της χάρητος του βεου ούχ Ιπαυσάμεθα, 
ούδ^ γέγονεν δφελος. Έι;\ ποίαις Ιλπίσι διαλεχΟώ- 
μεν, ' γυναίκες άχόλαστοι &πιλαΟόμεναι του φόβου 
του βεοΟ , του τευρδς αίωνίου χαταφρονήσασαι , έν 
ήμέρ^ τοιαύτη, δτε αύτάς έχρή- διά τήν άνάμνησιν 
της αναστάσεως χαΟησθαι έν τοΤς οΓχοις• 

Του Χρυσοστόμου^ έχ τοΰ Προς τφ τέΛβί της 
τηστείας Λ^γον* 
Τεσναράχοντα λοιπόν ήμέραι «αρήλθον * έάν τοί« 
νυν «αρέλΟφ τδ Πάσχα τ6 Ιερ^ν, ούδενΐ συγγνώ^ομαι 
λκν^, ο6δέ παραίνεσιν προσάξω. 

Τον άγΙου ^Αναστασίου πατριάρχον^ ΚωτστανΠ' 
τουχόΛεως », έκ της ^ΕγκυκΛίου. 

16 μέντο( άγιον Πάσχα της ένδεχάτης Ίνδιχτίωνος 
«υν Θβφ έπιτελουμεν ' χατά μέν Αίγυτηίους, μην^ 
ΦαρμουθΙ είχάδι πέμιπς * χατά δέ Τωμαίους, μηνός 
^Αχριλλίου εΙχάδι» πρό δεχαδύο χα\αν6ων Μαΐων* 
αρχόμενοι της: νηστείας των επτά εβδομάδων έξ αυ- 
τής δευτέρας ημέρας, χατά μέν ΑΙγυπτίους, ογδόη 
του ΦανεμώΟ μηνός * χατά δέ Τωμαίους Μαρτίου 
τρίτη. 

Τοΰ αγίου ^ΕχιφατΙου Κύχρον^ έκ τον είς 
Μοναχούς^ υιι.! ηοΙ)Ί8 οϋβΟΓν&ικΙιιηι «βΐ ]<']υΐΗυπι &«η€ΐα! 
0ιΐ3(ΐΓα|;68ΐιηχ, ηϋοϋ Γ6€θΓ(Ιαΐίοιΐ6ηι οοηΐίηοΐ 
ΟΙΐΓΐβΐΐ οοηνβΓεαΓιοιιΐβ 6ΐ \^^», €6ΐθΙ)Γ€ΐαΓ «αΐβιιι 
]€^αηίαω Ιιοο &η1β ]β]υιιΙαιη Ρ2>οΐΜβ, υΐ 1η€ίρι»ΐ 
ςυί(ΐ6ΐη » ββΰυηϋα Γβηα, Ιη(|υ6 ΡλΓ«$€6?6η «Ιββί- 
η9ΐ. Οαίϋυβ ΐΓαηβ&ΰΙίβ, βηίΐο 1ΐ0€ ]6]ιιηιθ9 ΐηοίρίΐβ 
βληείηιη ΙιοΙ)(]οιη:ΐ(1οιη Ρ&βοΗφ, ]6]υιι&ηΐ68 οαιιι 
οιηιΐϋβ οαηι ΐίηιΟΓβ 61 ΙτβιηοΓβ : οηηΐββ !η ϋε άίι*- 
1)υ5 ρΓΟ ρ6Γβυη(ίΙ)υ8, ςαο ΙβηιροΓβ €0Βρ€Γυηΐ εοη- 
βίΠιιιη €θη(Γ8 Ποαιίηυιη Ιη!Γ6. Νϋΐη ΰΐ ίρ$β ρΓχεο- 
ρίΐ ηοΙ)ί8, 8ΡΧ ()!<!« ί$ΐο5 ]ΰ]αη3Γβ ρΓορΙβΓ 4υ(Ι»(^ 
ίυη ίηί(]ϋίΐ8ΐοπι. 

8αη€Η ΒαίίΙίί^ εχ Ητηιοηε ζοηίτα €ίίήο$ο$. Β 81 βηίιη ρο$ΐ ΐοΐ «ιΐιτιοηίΐίοιι^β, ΐ|^ϊ1)υ8 βΐ βυρο- 
ηΟΓΟ ΐ6ΐηροΓβ νοβ αιΙΙιΟΓίαΓί ηοη οββΜτΙιυυε, βΐ 
ύβΐηοβρδ 8€ρ(θΐη ιβΓιβ ]β]υηίί ΙιβΐΜΐοιη&<ΙίΙ)υ4 ηθ€ΐα 
ϋΐοί^αβ ρβΓ 6?9η26Γΐΰβιιη άοΰΐΓίηλίιι βίηβ ΙηΙοΓοιΙι* 
61006 τοά βυηιιι» οΙ)ΐ68ΐίΐΐΙ, ηίΐιίΐ ρΓοηιιι ρΓοΓβΰΐ- 

ιηυβ : ςυα ερο βιΐ νοβ Ιιοιίίβ τβΓΐ)» ίλοίβιηιυ• 

[ηαυΙιβΓοβ ΙαΒοίνοί, Οοί ΐΊιηοπΒ οϋΐίΐιν, Ι^ηοιη «Ιοτ• 
ιιυιη ηιΐιίΐι ρβηιίβηΐβδ] 6Α άϊα, ςιια (Ιοιηί ΠΙαβ 1ιο< 
ηβεΐβ οοηβίάβΓΟ οροΠοΓβΐ οΙ> πιοιηοΓίαιη Γ£8υ?- 

Γ6£ΐ!θηΐ8, €10• 

8αη€ΐΙ ίοαηηΐε €ητρο$ΐοίη\^ εχ εετιηοηε ύε [ιηε 

ΟυαιίΓα^ίηΙα ];ιιιι ιΙΊβΒ ρΓ.'ΰΙβΓίΰΓυηΙ. δί ΙςίΐΟΓ 
ΡαεΰΙΐ;) 82ηοΙυηι ρΓΧίβΓίβηΐ, ηβηιίηί ραΓοβηι (Ιβίιι- 
(• οορβ, ιιθ€ 6χΙίθΓΐ9ΐίοηί5υ8 υΐΐΓ. 

&αη€ΐ% ΑηαζΙα$η ραίΠατεΙοΒ ϋΰηϋαηΐίηοροΐίξαηϊ^ εχ 
Εηει/ΰΙίεα, 
δαηοΐιιιη Ηαςυβ Ρα$εΗ;ι υικίοοίαΐλ ΙηϋίεΙίοιιο 
Οβο 504 <ΐΑηΙβ 9(16111118, 86€υη(Ι(ΐιη ^ε([^ρι^08 ςυΙ« 
ιίοιη νί€«$ίηιο ςυΐηΐο άΐύ *^1ιαηηαΐ&ι ηιι*η8ί8, 86* 
ουηϋυιη Κοιιι&ποβ νβΓΟ γίθ68ίπιο ΑρΓίΓΐΒ, ϋυο<ΐ6« 
6ίιηο Ι(8ΐ6η(!«8 Μ8ί»8 : ]6]υιιΙαηι 86ρΐ6ΐη Ιΐ6ΐΜΐοιη8• 
^υηι 8υ$ρΙο&Γι & Γ6Η8 ίρ$2 866υηά8, ςα» ίηοί* 
όΜ 866αη(1υηι ^Ε^ιγρΙΙοβ, ίιι οοΐαταιη ηιοηδίβ 
Ρ1ΐ3η6ΐηο(Ι) ; 86€υηϋυπι ΒοηΐΜοε Τ6Γ0, {η ΐοηίυηι 
1ΐ8ηϋ. 

Ξαηεϋ ΕρφΙιαηη ϋίβρη^ εχ ερ'ηίοΐα αά ΜοηαεΗο»• 
0ιΐ8(ΐΓα^08Ίιιιηιη δΑΠΛίχ £66168*1», 61 Ιΐ6[>(Ιοηι.ΐ' Ττ^ν Τεσσαραχοστήν της αγίας Έχχλησίας , κα\ ^ ^ 

τίΐν εβδομάδα του αγίου Πάσχα «αρατετηρημένως ^ ϋβι« δηποΗ ΡηποΙίΛΐίδ (ΙβδΙπείΙπι θ1)86Γναΐ6. 
φυλάττετε. ΥΛΒΙΛ: ϋΕΟΤΙΟΝΕδ. 

« ί>68υηΙ ΙΐΦ6 ιη 6ΐ]ίΐί8 : 1ι&1)6ηΐυΓ ν6Γο πιιαϊ8ΐ. ίί4 Αη&8ΐ&8ίαη3 : αΙ)ΐ βΐίαπι ροεί άπολλυμένων, «(ΙάίΐιΐΓ 
Ιουδαίοιν. ' Ηυΐΐί Ιιί6 «Ι68υηΐ, <]ΐι» 8ρυ(| Βαβϋίιιιη ΐ6|(υιιΙπΓ : 96 ηοηηυΐΐλ 89ΐΐ6ΐη ΒυρρΙβηιΙ» 8οηΐ, φΐί- 
|}ΐΐ8 ρΓχΐ6Γΐη!88!8,86η8υι ιιΐ806υ8 ΓθΓ6ΐ. 8 ^^^β βϋ ί£ΐβ Αη98ΐ9&ίυ8 ^οη8ι9ηι^ηορο1^^9η118ςιι^ ΙηάΙείΙεηε 41 
Ρΐ8€ΐΐ9 66ΐ6ΐ)ηηι1αηι λΐιηυηΐΊλνβΓίΐ, Ρ/ιαηηκίΗί εεοΗηάΗίη ^Εβ^ρΐίοί^, εί ΑρηΙιε^ πεν^ηάπηί ΕοΜαηοΜ. 
ιιοιι^βιιι »886€υΐ08 βιιπι. Αηΐ6 Αη88ΐ38ίυηι ΐ6οηο6ΐ88(ιιιη θ8ΐη9866ηο 3Βςυ9ΐ6ΐιι 6]α8ά6ΐη ηοαιΙη'ΐΒ ρλΙπλκΙίΑ 
ΟοηϋιιιϋηοροΙίίαιιαΒ ηοη ΓυίΙ. δυΙ) υίΓοαυβ Αη88ΐ98Ίο θεοπόλεως, δ6η Αη(1θ6ΐΐ6ηο Ρ&86ΐΐ9 ηοη ϊηΜϊΐ ιη 
^ΑρτΙΠ8 6υοιΙο(ΙΊ6Γιοη6ΐ1, ιιΐιί η66 8οΒ ΑιΙΐΑηι»Ιο ]υιιίθΓ6 Α(βχ9η(ΐΓίηο, ηβςυβ •υΙ> ΑηΜίιβΙο ΟβΙίΐο 
ΜοΜρΙιΤΒϋί»• ΑιΙίΜΜϋ ηΐ88ΐι1 ΙιοηιΗΙ&ηι ςαΑπι 6ΐΐΑνίι αυειΟΓ 8ρυη3πι 6886 ηοηιΐηΐιΐΐο ρΓορΙΟΓΤλιοορΜϋ 

€1 (2|ηΙ& 6]Η8 8ΙΙ666β80Γυΐη ΐ68ϋηιοηί8. ΝΟΤ^£. 
(9} ΟΐΜΐίΙιιΐΙοιιι» Ιιυ]ο8 ΕρΐρΙιαηίυΒ ηιοηιίηίΐ Κι»γ68• 70, η. ϋ• ^ 76 8. Ι0ΑΝΝΙ3 ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 

^0αηη^^ φηορί ΑΐΗέηαηαη. Α Ίωάντου ίπισκόΛου ΆΟι\νύτ. 76 υΐ ρ6^ νβη^Γ&ηάυηι 86ρΐ6η8Γίιιπι ]6]αηΙοηιιη 
(οιϋηι ηβο 1υΙ>Γΐοιαιι τίλΐη βχΐΐυιηςυβ βχϊΒΐίηιβ- 
οιιι». Ι^Ιθη&Ηυβ «ιαίρρβ ρβΓρβΙαο τβΓβ&Ιύ» 61 
Γ6<ϋ6η9, €1 τβΐυΐ 6Χ βαάβιη ζά οπκΐβιη ιηβίαιη το- 
Ιοίοβ 6Ι €ίΓ€υιη9ί€ΐιΐ8, β«ου1υπι ββρΙβη&Ηιβ εοη- 

8αη€ΐί Αηαϋαίϋ ΡαΙήατοΗΛ ΤΗ€οροΙη^ 9ίν€ Αηίίο- 

Μηο^ρβ ίίλςυβ Γ0ΐΐ8Ί(1βΓ6ΐηυ8, ςιΐ8 ά^ οαβα 
Ββρίβη 1ιοΜ[οαΐ8^1ΐ>υ8 ςυ8(ΐΓ8|ίιιΐ8 (ΙΙΰΓυιη ]6]α- 
ιιίαιη β^ΙΙιΐΓ. Νβςυαςιΐλΐη ρΐ8η6 Ου8(ΐΓ8β68ίιη8 
«88β <ΐ68ΐηίΙ ; 8184 λΚληιιη (|υ8ΐηά8ηι ΙηβυρβΓ Ιιοηο- 
Μίθή βοοΙρΊΐ. ΡβΓΓθ€ΐα8 ΐ|ΐι!ρρβ, 8&0Γ088η€ΐα84υ6 
8«ρΐ6η8Γΐυ8 ηιιιη€Γα8 αρρβΓυίΐ; ςυίηίιηο 88ογο- |) 
ηιιη €6Γ(8ΐηίιιαιιι (ΙΙ68• ηο1)ί8 οοηοβΒβϋ 86ρΐ6ΐιι- 

ρΚοΗβΓ ρβΓ 86ρΐ6ΐη 1ΐ6Μθΐη8(ΐ68 6Χ8ΰΙα8. 

Ιβ]ιιηϋ |κ;πι«8ΐη ορροΓίυηβ ΓαοΙ» ιηβηϋοηβ, 
1ι«€ ςοο^ιιβ τοίιΐβ 4ίχ6ηιηα3« οΐ ΟβΙ 11)€η6β€ΐο 
€οη8ϋ(υΐυϋι ]βίυιιΊυιη βορίβπι 1ΐ6ΐ)4οιη8(Ιιιηι βχοΓ- 
ιΙΙλίηυΓ 8 86ρΙΐΒΐ8 (116 Ρ6ΐ)Γυ8Γϋ 01608(8; ςυο 80- 
Ιβηηίΐ^ΐέαι Ρ888ΐοηί8 88ΐυ(8η8 6ΐ Κ68υΓΓ6οΐίοηΊ8 
εΐΐΓίβΙί 66ΐβΙ>Γ6ηιυδ τΐ€68ΐοΐ8 8βρ11ω& 00160818, ηοι 

Μ8ηΐυ8 8Ρ|»^Ι8(ΙΙΓ. *1να (ιά ής σ<πτής έπτάδος των νησιβιων ^τφαλή 
τε Χά\ άχατάπτωτον τΙ)ν βιέξο^ ύποπτβύσωμβν. Ή 
Ιβ^μάς γάρ άβ\ στρεφόμενη τε χαΐ συννεύουσα, χα\ 
οΤον Ιχ τ* αύτου περ\ ταυτ6 ση μείον είλουμένη χα\ 
«;ερ(πολ(ζουσα , τ6ν έβδομάτιχ^ν ήμΤν αΙώνα συμ- 
τίερατοΤ. 

Τον άγΙου ^ΑνασνασΙσυ αονριάρχου θεουΛόΧ6ως^ 
^γοντ 'ΑτηοχΒίας Συρίας. 

Αεΰρο 2ή χατανοήσωμεν , δτου χάριν επτά έβόο- 
μάσιν ή τεσσαραχονΟή μέρος τελείται νηστεία. 0^ 
δαμώς μέν Ιξισταμένη του εΤναι Τεσσαρακοστή ι 
προσλαμβάνουσα βλ χα\ ίτίραν μυστιχήν άστει^τητα * 
άρτιος μίν γάρ » χα\ πανίερος διαπέφηνεν 6 επτά 
αριθμός , χα\ μάλλον χεχαρΕτωχε των Εερων ήμίν 
αγώνων τάς ημέρας, Ιπτάχις διά των Ιπτά Ιββομά• 
δων τελούμενος. 

Του άγίον Λή/σο χατριάρχου ΊβροσοΛύμωτ. 
Νηστε(ας βέ έπιμνησθέντες εύχαιρότατα, χάχεΖνα 
«ρ^ υμάς εΤποιμεν άν, ώς Θεού χάριτι, της νενομι^ 
σμένης άπαρξώμεθα νηστε(ας, των επτά έβδομάδοιν, 
άπ6 της έβδομης του Φεβρουαρίου μηνός , τήν του 
σωτηρ(ου Πάθους, χαίτης Χρίστου *Αναστάσεως έπι- 
τελοΟντες πανήγυριν, τ^ είχάδ» 1βδέμτ| του λεγομέ- 
νου Μαρτίου μηνδς» Εήΰΐίο, ηηοά Ηαηίΐφί οιηηα ίφηία ίΛηαα ααο 
ΜάοίΗοάΙ^Μί €οηίίατ€ ομ^γοαΙ, Ιιού ηιοάφ άφ- 
ΙίΓαηΙει• 

Τ68ϋα)θθί& δβνβΓΐ ΑοβρΙΐλΓι, Ιΐ9ΒΓ68ί8ςυ6 ρΗιι- 
€ΐρΙι 61 Ριβλοΐ, ηοΐ ΑοΙίθ€ΐΓι« δγιΐ» Ιαοΐαβ Γυίΐ 
3Γ€ΐιΐ6ρΐ86οριΐ8, 6ζ φ8 ϋβ 808 ίο8υ§υηϋοο6 

86ΠΟΟθ11>ΙΙ8 ίο 88001801 0α8<)Γ8{68ίθ18Ο1• ΗΊο 80- ^ 
1601 ρΓΟθυθΙί8ΐυ8 681 ίο Ρ8Γ8866ν6, ςΟβ 6801 ρΠ^« 
€6άβ1)8ΐ, ίο €888ί8θί Ε€εΐ68ΐ8, 6]υ8(ΐα6 ΟΓ8ΐίθθί8 
1ιο€ ίοίΐίαοι 681 : Ιφχ €ίΙ ίβΛ €1 ίη ϋΟΤρΟΤΜ ^«0* 
ίξΛ€ ατίαιηΜ^ηί Ιοΰηιη Ηα(^€ίψ 6ΐ ίο οΐ6(ίίο 86Γ010- 

Νί8 : ι Οΐΐί ρΓ9Β(1ίΐί 8001 4υίΐλ<|06 86Ω8ίΙ)ΙΙ8, Ιο- 
(|01Ι| ρ6Γ ςθ08 ρ6€0ΑΐθΟ1 ΙΚΐίΙΟΟΙ 1ΐ8ΐ)6ΐ ( 80(11(001 
<ΙίΓ.Ο, νίΒΟΟίςαβ, Ι8€ΐ001, £081001, 61 0<1θΓ8ΐθσΐ) 

οάυρίίοί 6θΐοοά8ΐίοο6 (ΐν8άΓ8βμϋ8 Ιΐί68 ]6]θθίθ 

1θΐρ60<1αθΙ, Οΐ 1)68138 Ιΐίίοβ «)ί6ΐ 0€ΐ8ν9Β 6ΐ ρΠΟΙ» 
€*ΟΙ1^ρθΐ68 6ν8<ΐ8ηΙ. Ν801 ςθίθ8Γίθ8 00016Γ08 06ΐθ- 
ρΠ6ί Γ6?θΙνΐΙίθ06 ν6Γ83ΐ08, ς08<ΐΓ8£ίηΙλ <1ίθΓΟΟΙ 

ιιιιαΐ6Τοιο οοοιρίβΐ. » ^ΑΛόδβίξίς^ ^τι όητίί Λέγσνσιν εβδομάδας τωιτ 
άνίωτ οΐ αίρετίχοϊ χάττ$ς νψτζΒΐώτ, Ληρονττες 
ονζ<β>ς. 

Χρήσεις Σευήρου του ^Αχεφάλου χα\ αίρεσιάρχου, 
χα\ 'Ελληνος, γενομένου άρχιεκισχδπου *Αντιοχε(ας 
τη; Συρίας , Ιχ των ένθρονιαστιχων αύτου λ^γων, 
εΙς τήν των νηστειών Τεσσαραχοστήν « ελέχθη δέ τ{ 
πρό αΟτης Παρασχευ|) , Ιν τ% Κασιανοΰ Έχχλησ(^ * 
ο(ή αρχή* Νόμος έοτ^καΐ έΜΪ τώτψσωμαηηώτ 
ηοΛαασμότωτ * χαΐ έν τφ μέσφ του λόγου * « (Η γάρ 
τάς πέντε αΙσθήσεις , δι* &ν ή -αμαρτία λαμβάνει 
παρείσδυσιν * άχοήν , φημ\ , χα\ δρασιν, χα\ άφήν, 
χαΐ γευσιν χα\ βσφρησιν * δχτάχις χαθαίροντες, τεσ- 
σαράχοντα ημέρας νηστεύουσιν, ίνα της μαχαρ{ας 
Ιχείνης ημέρας τυχωσι της δγδβης χαΐ πρώτης. Ό 
γάρ πέντε αριθμός όχτάχις Ινελιττόμενος , τόν των 
τεσσαράχοντα ήμερων αριθμόν έχτελεΐ. » 505 {Ε'}^^^^9 ^ ^^^0 οαρΙΐΜηι ναήοτηηί ηιαηΗ ρτο* 
ρτία ίη^$ί9ηαΐ0ηίηΛ. 8Ηΐί§ιρηαΗο $€€Ηηάα Ηκΰ Φ»1,] 

Οοοά ήυ8άΓ8£ίθΐ8 <Ιί6ΐ)Η8, ΟΟίΙΟ ρΓ»ΐ6Γαΐί880, ]6• 

)αο8Γ6 οροΓΐ6ΐ (ςοί ςοιά^η 6Κ οοΐο Ιΐ6ΐ>^ροΐ8άί1>θ8 
εοο8ΐ8θΐ.) οοίυ86υ]Μ8(|θ6 ^16|1(I<>α18(1ί8 ϋί6ΐι08 άυο- 

1)08, 881)1)8(001 (ΙίΟΟ 6( 0θ0ΐίθίθ801, Γ^θί6ΐ 888ί- 

§0ΐΙί8 : ο( 6χίθ4ΐ6 $ί( οΐ8θίΓ65(υαι , ςυο<1 06€ 885- 

1^8(0, 060 1>θσΐίθίθ8 8ίΐ]6)θη80<1θΟ), 06 ρ6Γ 8806(301 
^01<Ι601 ίρ8801016( ]6]θθίθΓθσΐ 0υ8<ΐΓ8£68ίθ18Ο1• Τού αϋτοϋ, έ^Λ ζής βίδΧου τΐαι^ ύχο<τημ€ίωθέ*'τωιτ 
Ο Ιδίοχβίρως διαφόρίοτ χβ^ρο^α/ωτ * ύχοση^ιείω- 
σις οβντέρα ^στϊ^ αΰττι• 

Ότι δεΙ τάς τεσσαράχοντα ημέρας άπαραλείπτως 
νηστεύειν* αΐ τίνες &χ των οχτώ εβδομάδων συν- 
άγονται * έχάστης εβδομάδος των δύο ήμερων, λέγω 
δή Σαββάτου χαΐ Κυριαχής, τ) αναπαύσει προ9• 
χεχληρωμένων* ώς εντεύθεν είναι δήλον, βτιπερ ού 
χρή &ν Σαββάτφ χα\ Κυριαχϊ) νηστεύειν , οδδέ Ιν τ| 
άγ(<|^ των νηστειών Τεσσαραχοστή. ΤΓ ΙΛ ΟΟΤΟ ίΦΙΚΙΤΙΒυδ ΝΕΟυίΤΙ*. - ΑΰΜΟΝΙΤΙΟ. 7β 


«Γον, Γης κοΛίστιις σντωρίδος, τνγχάτοττος 

^ίιοσηόρον χαϊ Σβυήρου, έχ τον τηάρχου )?ι- 

€Μου τώτ έίψταστίχωτ αύτοϋ^ ψΒνδίορταοηκ^ 

τίΛΛΧοστ^ , ής ή Αρχή ' ι ΦοΛ^ρά ««Ι άΐίίάγα- 

οτος. • Κιύ προς τα τέΛΐ(. 

*Αρχ^μενο« τ6ν τ§«βα^οντα ήμε^ της νη• 
•τι!ας« ήγουν των ^τώ εβδομάδων» χαΧ νηστεύοντις 
•ωφρόνως 1π\ χαθαιρέηι των &πανΐ9τβιμένων χατά 
της ψνχης όχτδ> λογισμών, άπ6 βΐχάδος έβδομης του 
χατλ Αιγυπτίους λίβχήρ μηνδς, μέχρι είχάδος μην6ς 
^ρμουθί* 
Του αύτοΌ^ ψβυδΒορταχττιχ^ τριαχοστ^ χρύ^ζχι^ 

ί^ 4 4ΡΧ^ ο^Γως εστίν ι Ιίαΐ ^ντ άΛ0ΐ)δέκ 
οχω. ι Καϋ Λρός τφ τέΛβί. 
Άρχδμενοι των δχτΟι εβδομάδων της νηστείας, 
^οντέβτι της Αγίας Τε(ίσαρ2Χ0«τής, διά τ6 μή συν* ^ βληοΐ» Ουλ(ΐΓ>§θ$ίιιιβ» ; ςυΐΑ ΙηΙβτ ]6ίυηίθΓαιη $>ϋ- Αί€»αηάτΙΰβ Λ^ιΊ €ρί$€ορΗ$ [νϋ )ρ€$$νηαί ι7/.ιιβ 
€Λ(€η<Β ΰίθί€θή €ΐ 8€ν€ή. Εχ ηηαηο €>)νι /ι>γο 
/βΚβίίιΐΜ θΓ«ΐίοηι»ΐΝ , (αΙ$Βάί€(α [€$1α1ί$ θΓ«ΐίο, <^- 
;κι ίηί/ίιιιιι μ(: ι ^ιΐ£Μΐκ^α <ι αάηιηαίίοΜ άίρηα, ι 

εοΒρίο ς\ΐλ(ΐΓ8βίιιΐ8ΐ (ΙίβΓίιιη ]6]υηΊο, ««υ <κΐο 
Ιΐ6ΐ)(1οΐΏα()αιη , ιηοίΐββίβ 6ΐ Ολκίβ ]6]υη8ηΐ€ΐ , &<! 6χ- 
•Ιΐιιείίοηβιη οαο οο^ίΐαίίοηυιη ςυ» ΑΐΙνβηυβ αηί- 
ιηιιιη ίαβιΐΓ^υηΐ , λ νί€6»ίιη« ββρίίπΐΜ ΙΙβοΙιίΓ ^κγ- 
ρΓΐ8€Ί , υδςυβ &<Ι ϋοοίπιαπι ιηβη&ί^ ΡΙΐ3ΓΠΐϋ11ιΙ. 

Ε}Ηίά€ηι , €Χ ΐνκ€»ίΐηα ρτιηια οτ<ίίίοη€ , [€ίίαΙη ηο' 
υώιβ ίαΙ$ο ΐιαοήρΐη , ηΜΛ €1 Ηοϋ ηιοάο ίηάρίί : 
ι £1 ηνη€ απάίη ηΐίΐή νΐάεοτ^ • €ί ίη βη6, 

1«]υηιαιη οοΐο 1ΐ6ΐ)(ίοιη»(Ι&Γυπ) «αβρίοΑίί , Ιιοο 6«ι, «ριβμεΐσ^αι τ6 Σάββατον χα\ τήν Κυριαχ);ν ταίς 
άγίαις νηοτλίαις, άπ6 Ι^/νεαχαιδεχάτης του χαιά 
Αίγυιντίους ΙΙιχήρ μην^» χατά δΐ ΤωμαΙους εΙδοΓς 
Φεβρουαρίου, ήτις έστ\ Φββρουαρίου τριοχαιδεχάτη * 
της Α Αγίας λβδομάδο; του σωτηριώδους Πάσχα, άπλ 
^γδ^ς του χατά ΑΙγυικτίουςΦαρμουθΙ μην^ς * χατάδέ 
^Ρωμαίους «ρ^ τριών νδννων Άπριλλίων, ή τις έστ\ν 
Άττριλλίοι» τρίτη *χα\ Ιφεξης, τελέσαντες τάς αγίας 
του Πάσχα ημέρας, έονέρ^Ε βαΟεί^τοΰ αγίου Σαβ- 
βάτου χαταιηιύοομεν τήν νηβτείαν^ €ΐθΓαιη άίββ , ηβςαβ δ3ΐ)1)2ΐυιη , ηβ^ιιβ ΠοιηίιιΙοΑ 
ηιιηιβΓ3οΐυΓ ; & άβοΙιη» ηΊιηίΓυαι οοϋιτα ηιβηβί» 
ΙΙβοΙιΐΓ βθουικίυιη Μ$^ρΐ\ο% , βΐ Ι<ΙίΐΗΐ8 Ρ6ΐ>ΓυΑΓϋ 
8β6ΐιιΐ(Ιυιιι Κ«ηι•ηθ8 , 4]ΐι« 6Μ ^βεΐιηα Ιβπίλ Ρβ- 
1)ηΐ3τϋ : βνηοΐλ νοΓΟ Ιΐ6ΐ><Ιοη)λ<ΐ6 βΑίαΙιηβ ΡαβοΙι» 
ίηοίρΊβηΐβ βΙ» 0€ΐ3ν3. ΡΙιαπηυΐΙιι ιη^ηΒΐβ Μ^^ρίιΟ" 
τηχα : (βουηιΐυιη Κοαι^υσβ γβΓΟ 4οηίο Νοιΐ3& ΑρΓΝ 

|49, $ίΤ6 (Ιίβ 16ΓΙΙ3 ΑρΓίΙί• , 30 (Ι6ΐη€6ρ8 » 0ΐ 83110113 
Ρ38θΙλ« (1ί6ΐ)υ8 ΐΓ31Ι83α|8 , ρΓθΓυΐΐ4θ Τ€8ρ«Γ« 83ΐ>- 

Ι)3ΐΙ 83ηεΐι }β]υηΊυηι 3λ>8θΙνθΐηυ8» νΑΒΐ2ε Ι.Ε0ΤΙ()ΝΕ8. ^ Ιλ|50 ^ρ6ς τψ τέλβι. ^ΟΤ^Ε. ;3) Ββη]3Βΐίιι ί9<β ΑΙβχ3η(ΐΓίηυ8 ΐ3€οΙ>Κ3Πΐιη Ο 
Οφΐίΐ^ηιαινβ ρ3ΐΓΐ3Γθ1ιη Γιιϋ εηΐ) ΗβΓ3θΓιο ίιηρ. 

Μ ΰηαΐ (ΙΙα Ι3ΐίΐ3886ΐ, ρθ&1(|ΙΙ3ΠΙ δ3Γ3€6Πί Μ%^' 
ψϋίΟη 0€€αρΐΤβΓ6, ΚίΟΠΙΐη ίΓ6ΐΐ18 311010Γίΐ3ΐ«, Ε€€ΐβ* 

•138 ρβηβ οηιηββ ίιιν38ΐΐ. Ηιι]«ΐ8 ηιοηιΊηίΐ δορΙίΓΟ- 
Βίιΐ8 111 €ρί8ΐ«ΐ3 3ΐ1 8€Γ|$ίαιη 6Ρ. : βΐ ρβπίκΐβ ηαΐβ• 
έίαπηί νθ€3ΐ. Βενιαμίν ό 'Αλεξανδρευς , χαΐ Ιωάν- 
νης, χα\ Σέργιος, χαΐ Θωμάς, χα\ Σεύηρος οΐ Σύρο«« 
οι {τι ζώντες ζωήν τήν έπάρατον. Β^ϋ/αΐΜΐη ΑΙεχαη» 
«ΓΜΐΐ3« €ί Λοαηηει , εΐ ^ψΛ$, €ΐ ΤΗβηιαί, €ί 8&Ό€' 
ηι«, 8ψτί , ^χί ηιαΜίηΙαΜ €χ$€€ταηάαηιφΛ€ λΛΙι%€ 
ήίΛΜ ααηηί. Ι>6 Ηθ€ β6η]3πιΙη νίόββίβ ΕΙηίΑΐςίη, 

Ει, 30 €ΙΐΓοηί€υηι ρ3ΐΓί3Γ0>ι. Αΐ6Χ3η<)ηιι« 3ΐ) 
€ΐιι;11βη8ί 1.3ΐίηοΐΓ3η8ΐ3ΐαιη, ν3η8ΐΰ5ίυηι, 6( 3ΐίθ8. 
Οβί^πιιη δβτβΓί 61 Βθη]3πιΙηί Ιβ8ϋιιιοηη8 €οη8ΐ3ΐ οοΐο 1ΐ6Μοηΐ3^αιη 3Βΐβ Ρ388ΐοι»ιη Οοιηίηί ]φ• 
ηίυηι »ριι<1 43εοΙ)ί(38 ΗβΓ3θ1ίο ίιηρ6Γ3(0Γ6 τβΙυβίίΐΜ 
6886, ΓβΙ&ίςυβ ΕυΐνοΙιΊυβ Αΐ6Χ3η(ΐΓΐηυ8 οοηνίηαΐυΓ» 

2υί, ιιΐ 61 3ΐπ >£|κγρΐϋ, ίη Αηιΐ3ΐί1)υ8 ΐΓ3(ΙίΙ, Ιΐ08 
Ιΐή$ΐΊ3η08, νβΐυΐ 6ΐί3ηΐ Μ6ΐ€ΐΐϋ38• ΤΟΙΟ 86 81108- 

3υ6 η6ροΐ68 οΙΐ8ΐηηχί$86 ]6]ιιΐ)3ΐι<ϋ ρ6Γ Ιΐ6ΐκ1οιη3• 
6ΐη ΤψΓορΗα^ί 60<ΐ6ΐη ιηοϋο ηιιο ίη Οη*4Γ8β^8ίιη3, 
υΐ Η6ΐ*36ΐία8 ιηιιηυηΐ8 3ρα<1 Ιΐβααι IIβ^6ι, ςυΐ €οη• 

Χϊλ 0(1601 1υ<1φίβ 4ΐ3ΐ3ΐη ηΐΐΙΐΜ βνταβΙ ίηΐ6|-Γβ€ί886ΐ, 

οΙ> 8ΐΓ3|[6ΐη (|υ39ΐ 6<Ιί(ΐ6Γ3ηΐ, (Ι1ΐΓί8ΐΐ3ηαηιιη. 6γ3Β' 
οιιΓι ν6Γ0 3ίυηΙ, Η6Γ36ΐΙοω ]6]υηΙαιιι «ιιυηι τυρό• 
φάγου Ιη8ΐΊΐυΐ886, ουη \η Ρ6η38 ρ6Γ«6Γ6ΐ , Ι>ογ(η 
Ιΐΐ6α8 τβτο, ιΗ 8υρΓ3 νί<1ίαιιΐ8, ]6]ιιαΗ ί8ΐίυιι ρτχ* 
ρ3Γ3ΐΟΠί ]301 3ηΐ6 ηΐ6αΜη6Γ3(• ΑΟΜΟΝΙΤΙΟ- Ορΐΐ5ΰα1ϋΐα φΐο<1 8βφη(αΓ, Ερί$ΐοΙβ β5( Ιοβηηί» Οβηαβδοβηί βΑ ςυβακΙβίΏ ηοη&οΐιαιη, 

αυβαι νΐΙίοΓίπη 6Αρϋ«1ίαιη ςβηβΓΑ <Ιθ66ΐ, ηι<κΙθ5(|ϋ6 βλ Ιυιη νί1θη<1ί| Ιιιιη δυρβΓβηάί. Ουβ οαι- 

ηΐΑ 5ΐπ€ϋοι 6Χ36<ιυϋ\ΐΓ, ίη οοιορβικϋαιη τβίϋββηβ, σα» (Ιβ 60<ΐ6ΐ& ΑΓκαιηβΒ^ο Οββ^ίθηυβ, Νί- 

Ιυ5, λΐϋφΐβ ρΓβΒ&ίβιιϋ58ΐιηί βδοβίιοο νίΐ® ηια^^ΐΗ ιηαίιίβ βάίδββηιβηιηΙ. Ιη Ααΐ£ποπ1>ιΐ3 ηοδίτί 

ηοΐΟΓίβ 6<1ιΐίοιιίΙ)α$ 50β 1^οοοΐ)α5 βΙίατηΐΛϋηβ ΗΑΐ>θ(αΓ βιΙπιηδΙβΙίοηβΒΙΗΐΜίΙάίΡίΓοΙιβ}^^ 

«ιβιί Νοήαι^Γ8βη8ί5 ; ςαβιη ςαΐάβοι, ςυί« »Βρ6 (ΙίνοηίβδΙτηΑ 681 α ΟΓβΒοΟ οοηΐβχία ςιιβιη 

βΜΟΒ,ΙΤρίβ ΜοίΓΟΟ ηίΓδϋβ 6(]βη(}9ΐη 06η8ΐή. Ιη ρπηιί« βηίαι οϋιΟ ββϋηΡίΓοΙιβτηιβή ΐΓβηβίΑ• 

ΰοηβ 0110(1 βρί5ΐοΙ« π)θ(Ιυω Γ6ίθΓΑ(» ιιϋ ηβο \η εοώ'οβ ΟβθΜΓβο οιπη. 384, θΐ φκ) ΙϋιιΙιιπι 

Ιιαηο, 01 ρΗηοίρίυιη, αίΓαιης^β ηΐ6η(1θ5ί$8ίπιυπι ρΓ0Γ5ϋΒ, ΐΑίχύοοάΜ ^βββπρήΙ ; "Ιωάννου του 

ΑαμΜηνουί, ικερι τών λογισμών, χαΐ τ6 τριμερές της ψυχής. Χρή γινώσχ&ιν ιοάντες οΐ ΧριστιαικΑ ^ντε^ 

ο< «3/Τ8χτιχάμενοι λογισμοί είσιν η'. οΐ πολεμουντες την ήμετίραν ψυχήν, )ΐα\ «ρ6ς τήν χαρτερίαν χαΐ έν« 79 8 Ι0ΑΝΝΙ8 ΒΑΜΑδΟΕΝΙ 80 έργειαν χα\ άμαρτ(αν διαιρκτ{ζονται (ΐ6£6η(). $ιερετί£οντ£ς) πρώτον, ό της γαφτριμαογίας, χ. τ. έ. ΙοαΠ" 
ηί$ Βαηια8€€ηί άβ €ορίίαίίοηϊύη8^ €ί ΙτχρΙ^χ αηίηια ραη. Νο$3β οροτΜ ύΐιη$ίίαηοί οίηηβ$^ 
€ορααΗοη€8 ί^πω ηηΐνβηαβ ΰοτηρΙβΰίΐΑηίυ,Γ, οοίο €$$€^ ςηϊύη» αηίιηα ηοΒίνα οοηίιηηΪΒ ρνωΙιχΜ 
ΙαοαβίίΗΓ, αίρηδ ίντη αά οοηίιπϋηίίαηι ίητη αά αΰίΐοηίίη, ίητηβίίαΐηαά ρβϋοαίιΐίη εχοΐΐαίατ. 
ΡΗίηα 6$ί, ρίΛίοΒ, 6ΐβ. ΟΓβθοαιη βρίδίοΐ» ΙβχΙαηα ροΓ&πίΑηΙβΓ ηοίΐιί βχ Αθ(;Ιί& ΐΓβη8Π)ί8ϋ, άυΐΏ 
ίη νίνίδ&οΐΐιαο θ^βΓβΙ, υιγ Ιιυιηβηΐδ5ίιηιΐ8 (Ιοβϋδδΐπιυδςυβ Α|}Γ&Ιιβιηυ5 86ΐΐ6Γυ$, άβδοΗρΙυηι 6χ 
Βί1)1ίοΐ1ΐ6θΦ 5α6Β οούίοβ, ίη ςαοίΐίίΐβπι ρροχίαιβ δαΙ)86€[υβΙ)&1αΓ ίΓ&οΙ&Ια$ ίΐΐβ &Ι16Γ ΟΑΐηβΒΟβηί, 
({αβιη δΐ&ϋαι 8ΐιΙ)]ιθ]βΐΏ, Όβ νίν(ίαίύη$ βΐ νίία$. Ηαηο βηίιη βρί^ΙοΙ» νβίαΐ &|;)ρβη(]ίο6ΐη ίαί55β 
^οη3!ο!ο, (αιη ςυίβια βοάβ ίηρίίοί {)&Γ(β &ηίιη8θ €ΐί5ραΙθΐυΓ,ου]υ8 ιηβηϋο ϋιίη ϋΐιιΐό οοϋίοί^ 
0φ8&Γ6ί, Ιυιη 6ΐΐ8ΐη οΙ) βρϋο^ΐΏ, ςυί ΕρίδίοΙφ νβίαΐί ρθ8ΐ86ΓίρΙυ[η 68ΐ. £1 οβηΐβ» ρποΓθ υ^γΙ)» 
ΐΜΒβγ 81 €0(1. Ηβ^ίοιη 2928, 86ςυ8ΐΏυΓ, Ίστέον ουν, Ξΰίτβ αρΗίΜΓαηίηβί, ΐΓ&6ΐβΙυ8 δβιίβιη, ςυβαι 
αΠα ρΓΦ0θ886ηη(, ίικϋβαηΐ, ηοη 63α8 βχοηΙίυΐΏ. Ηυ]α8ρθΓΓθ ρο8ΐβηοΓί8 1υ6ϋΙ)Γ&Ιίοηί8 ΐΓβη8- 
ΙβΙίοηβιη υιγ ρ6Γ6Γα(1ί(υ8Χ60 ΑΐΙβίίυδ 0οαιΙ)ββ8ίο ηοδίΓΟ αιίδΟΓβΙ: θΓ6βοβ υθγο ΓβρβΓίίηοοά. 
Ηβ^ο. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

ΠΕΡΙ 

ΤΠΝ ΟΚΤΩ ΤΗΣ ΠΟΝΗΡΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ- 

^0ΑΝΝI5 ΟΑΜΑ50ΕΝΙ 

ΟΕ 0€Τ0 δΡΙΒΙΤΙΒϋδ ΝΕΟϋΙΤΙ^Ε. 1. ΝθΥ6Π$,ΓΓ&ΐ6Γ|0€(0€0{;1(ΑΐΙθη68Υ*ΐΓΐ08&8 6β8β, Α 

ςυ'ιΐυβ ιηοηαοΐιυβ ίϋΓβιΙαίαΓ, ςιι«ιηλ(]ΐΒθ(]υπι ΡαΐΓββ 
η&ΓΓ8ΐιΐ• Ρπηια 681 6θ([ΙΐαΙΐο {ΐιΐ9 » ιβουηιΐλ ιηαΐφ 
6Ι ΐυΓρίί ουρΙϋΊΐΑίΙβ, ΙβΠίλ λΥΑΓίΐίββ, ςυ&Γϋ Ιτί8ΐ1- 
Ιΐ«, (|υιιιΐ2 Ιηβ, 86ιΙα «οβάΐ», 86ρΐιαι& υαιιφ β!ο- 

2. Ιΐι€υιη1)ίΐ Ιΐβςυβ Ιϋ)!» ο ηοοΑοΙιβ, ιιΐ€θ{οο- 
βο$, &ο!ιη<ιηιςυ6 ^!1ί(|;6η(6Γ αάΥ6Γ(38 , ςυ&υαιη αΓ• 
Γςοί'οηβ , ςυ» 9ΐ) &άΥ€Γ8&Ηί8 ηο8ΐΓΐ3 61 ηβςυϊΓΐφ 
βρ'ΐΓίιΐϋυβ ρΓοβοί8θΑΐαΓ, €θοιιηοΥ6η ίο 6Ι ΙιιγΙ>&γΙ 
8βηΐία8, 61 !η ςυ^ιιηηΑΐη οο^ίΚαΐΊοηβιη ιηοηβ ΐυ» 

6ϋηΐ ίΟοΟίυ , 8ΐΥ6 ρ383ίθη6 9 ρΓΟθΓΐνΪ8 811. 

3. Αο 8ΐ ςαίϋβιη 16 ^υΙ» 8υΐ γοΙυρΙαΓίδ Χ8ΐα 
είοΠ 60βη05€ί8ν Υ6ηΐΓ6ηΐ ΰ06Γ€6, (Ιζβηίΐο ίο ροϋ- 

ϋ6Γ6 6ΐ ιη6η8ΐΐΓα 6ΐΙ)0 61 ροΐα : δβρ&Γ&Γιοηβηι «ηίιη» Β 
Λ οοΓροΓβ , ]υ(ϋ€ίυηι γβηΐυΓυηι, ΙιΟΓΓοηά^ιηιιυβ £6- 
Κΐ6ηη»2 ηβιηηιαιη, η66ηοη Γ6($ηί ε€Βΐ68ΐί3 ^68ΐ()6- 
ηιιιη, ρβΓρβίυο ιη6ΐΏ0Γί& (βηο. Ηοο ρ^αο 8Ί(|υΙ• 
ιΐ6ΐη νυΐυρίίΐΐοίη Υ6ηΐΠ8 8υρ6ΓαΓ6 , &ϋιυ6 8ΐ>οαΓιηαΓί 

Ρ016Γ18. 

4. δίη νβΓΟ ΓυΓ8υιη ζ ΙυΓρί8 ν688ΐΐ£ςυ6 ευρ'κΐί- 

Ιαΐί8 βρΪΓίΙυ 06€υρ8Π8 , ΓΓ6Ιΐ8η<Ιθ €ΟΓρθΓΐ , 60ηΐ6- 

Γβηιΐφ 8ϋΐιη» , γΙ{[ΐΙίΊ8 , 6αηι &88ί(1υί8 ρΓ6€ίΙ)η8 16- 
Ιρ8υΠΙ 6Χ6Γ06. 507 Ιη8υρ6Γ ΐη(Η]68ΐίαΐ1Ι €0ΐ6; 
060)106111 ]υ(1ίθ68 • αυΐ 1806Γ68 060 ρΓ0Γ8υ8 αΙ)οη)1- 

η6Γΐ8. Ουιη 6ΐ οΐ0Γΐ6ηι αοίηιο Υ6Γ82ι , 8ίΐίαι 1ί1)6η8 
ΐοΐ6Γ8, ου1ΐ80ΐ ρΓ0Γ8υ8 Οϋζο οιυΙί6π1>υ8 εοη8υ6ΐα• 
^10601 1ΐ8ΐ>6, υΐ 066 68Γυοι νυΐΐυιη ίοΐυεβηβ : 8(ςυ6 

Ιΐ06 010«1θ αΙ) Ιΐ&Ο ρ898ΐθ06 Γΐϋ6ΓΧί>6ΓΙ8. πολεμουντες τδν μοναχδν , χαθώς λέγουσιν οΐ Πατέ- 
ρες. Ηρωτον ό της γαστριμαργίας * Μυτερός ό της 
χαχής χα\ αΙσχρΛς Ιπιθυμίας * τρίτος ό της φιλ- 
αργυρίας * τέταρτος δ της λύπης * κέμτηος ό της 
όργης * Ιχτος 6 τής Αχηδίας * Ιβ^μος 6 τής χενο80• 
ξ{ας ' χα\ 6 τί|ς ύπιρηφανία; βγβοος. 

Ρ'. Όφείλεις οίν γινώσχειν» 2) μοναχέ, χα\ κροα* 
έχειν &χριβως , ε1ς• ποίον πάθος παρά των ΙχΟρών 
ημών χα\ πνευμάτων τ!}ς πονηρίας έχταρΑττ^ χαΐ 
θορυβ|1, χα\ πρ6ς ποίον έμιηΟές νόημα ό νους σου 
συγχατατίΟεται. 

γ*• Κα\ εΐ μλν συνορ^Ις , δτι ύπ6 γαστρςμαργ(ας, 
χα\ ΰπ6 "Κρυφής ταράτττ| , στένωσβν σου τήν γα• 
στέρα, περιορίζων ι ν σταθμφ κα\ μέτρφ τήν τρο- 
φήν χα\ τ6 πόμα • δχε μνήμην διηνεχη του χωρι« 
σμου τη; ψυχής, της τε μελλούσης χρΕσεως χα\ της 
φοβεράίς γεέννης * ομοίως 61 χαΐ του πύθου της βα- 
σιλείας τών ουρανών. Οδτω γάρ δυνήση τί;ν ήίονι^ν 
δι^ γάστρα νιχήσαι, χα\ βδελύξασθακ• 

δ^. ΕΙ δέ πάλιν ύπδ του ^(νεύματος τΨ^ς αίσχρόΐς χα\ 
χαχής επιθυμίας χατίχη , &σχησον έγχράτειαν σώ- 
ματος, χα\ συντρι^ν ψυχής» χα\ αγρυπνίας, μετά 
έχτενους προσευχής• πρ^ς τούτοις 6χε χα\ τδ άπ- 
α^((ησίαστον » χα\ τ5 μή χρίνακ τινά ή χαταλαλή• 
σαι, ή τδ παράπαν βδελύξασθαι. ΈνθυμοΟ δ& χαλ 
τδν θάνατον, χα\ άγάπησον τήν δίψαν * χα\ μηδόλως 
θέλε παραβάλλειν ταΤς γυναιξίν , ή χάν δλως τήν 
τούτων δψιν ΙδεΙν,χαΙτου πάθους άπαλλαγήσ||• 81 ΒΚ ΟαΤΟΐδΡΙΒΓΠΒϋδ ΝΕΟϋΓΓΙΛ. Μ 

€\ ΕΙ 81 θ<λ£ΐ< νιχη^ι τήν φίλαργυρ^αν, &γάπα Α Οαο<1 β'ι ρΐ'ΰυηι» ουρ!(ϋΐ«ίΐ6Πΐ νΙ& 8ΐιρ6Γ2Γ6, Αοΐλ 
τί|ν &χτημοσύΐτην , χα\ τήν άτέλιιαν • χα\ ένθυμοΟ τίρρ τβυ ΛΜα χατάχρκην χα\ δτι δι' αΟτής προ- 
δΙβΜΧΐ τ6ν Κύριον τοΓ; &ν^μοις • χα\ δτι ποίς φιλ- 
άργυρος χα.\ (Ιδωλολάτρης χαλιΤται παρ& της 
9»ίας Γρχφης• χα\ δτι της ελπίδος ήμΑς άφιατ^Ι 
του Θκου* χα\ 9η ή &ηΑαυσις των χρημάτων πρ^- 
χβιρας, τοίς βΙ φίλαργύροις ή χ^λασις αθάνατος* 
τβΟτα ουν λογιζόμενος, χα\ μηδ^ν πλέον της αύταρ• 
χ«?βς ζητών, τ^ πάθο; τοϋτο νιχήσβις. 

ς*. ΕΙ δΙ πάλιν Ιχ της χοσμιχής λύπης Ιχτα- 
ράτπ}, χαΐ Οορυβϋ• όφίΟΐβίς ιΟχιαΟαι συνιχώς, χα\ 
τήν ϋίπιβα π^ναν πρδς τδν θ<δν θιΓναι, χα\ μβλέ- 
την άσχείν των θ<{βιΐν Γράφων , χαΐ μιτ^ ευλαδών 
μονβχων χα\ φο^ουμένοιν τ^ν Κΰριον συναναστρέ- ρ2υρβη2^ΐ6ΐη οΐ νΊΠίαΙβιη. εοικΙοιηη&Γιοηβπι Ιϋ<1« 
«ηίηιο ΥβΓβα, ςαοιίςυβ ρΓορίβΓ ΑτλπΓι&ιη Οο- 
ιηίηυιη ΙηΙςυίβ ρΓ0<ϋ(1βΓίΐ; ηυοιΐ οιηπιβ ιΐΥίΓΟβ 
βίσιιιΙ&οΓΟΓυηη ςυοςυβ βοΓτιιβ ν^ΟΑίυτ ίη <11νίιιΙ$ 
1.ίΐΐ€Π8 ; ςυο(Ι 6& ηθ8 α βρο ΙηΟβυιη ροηβοι!» 3ΐν€Γ• 
Ιίΐ; ςυοθ όβπιυιη ρ€ουιιΙ&Γυιη ρθ8&€88Ίο ΙβιηροΓλ• 
Η& 6&1, λν&ΓΟ» Τ6Γ0 ηΐΑοβΐ Ιιηιηοη2ΐΐ8 ρ<Βη:ι. Ηββ 
Ιβουιη τβρυϋϋη», ηβο ςυίόςααιη αιηρΠιιβ ςυαιη 8υΓ- 
Αοίαΐ, ςυΦΓίΐ3η8, τΗΊυιη Ηθ€ €θ6Γ06ΐ)ί?. 

Οαο<1 8*1 61(811) ιηυηά2ΐηϋ8 ηιοβΓΟΓ Ιβ ρβΓΟβΙΙίΐ 6Ι 
ΐυΓΐ)Αΐ, 888Ί(Ιη« (1βΙ>68 ΟΓ^ΓιοηΊ ορβΓϋΠ) (12Γ6, €Μΐη 
Γ6Γΐ(;Ίοβί ΟβυπΝίαβ ιίιηβηΐίΐιυβ ιηοηαοΐιίβ οοηνθΓ8αΓΊ, 
ρη686ηΙΙ« οηιηίλ &ο 8ΐ ηοη 6886ηΙ ΑκρβΓπ&Γΐ, ΙχΙί- 
ΓΐΗΐη €€βΐ68ΐ6πι βηίοιο οοιίΰΙρβΓβ, ηοη τβπιπηβΓΑΐΊο• ψΐ3%Λί^ χα\ πάντων των «βφδντων , ώς μ,^ 6ντων Β η^β ]υ8ΐοπιΠ). 81 Ιβ ςαΐ8ρΐ8πι τ6γ1)6Γ3Ι• ΰοιιΐιι- ηιβΠανβ »ίΒο6Η8, «υι 16 ρβΓββςυηηΐυΓ* η6 οοηόϋα^ 
ιηΐηιο : ςαΙη ροΐΐαι 1κ)ηο «ηίαΐθ •1β. Δίςοβ Ιυηο 
βοΐαοι ιη<ΒΓ6| οιιπι ίη Οβαηι ρβοοινβΗβ. 51ο «ηίπι 
ρβΓ βρΊΗΐυηι ροΙβΗ• ώ Ιιοε ιηθΓΐ>ο 88η8Γΐ• χχτοφρονείν, χα\ τήν χβρ^ τΙ)ν Ιν ούρανοΓς έννο<7ν, 
<Ας τ« των διχαΐων άβολαύσιις. Κα\ έάν τυφθ||ς 
Μ τινος^ ή έτιμΛβ^ζ^ ή έχ5ιωχ6|}ς, μή λυπη6{|ς, 
Αλλ4 μάλλον χαΙρ8* %άτ$ δΙ μ^νον λυπου, βταν βΕς 
Βώψ 4μάρτι^* ο6τ«• γάρ ανβΰματκ βυνή^ΐ] του 
ιέΐοος Αιιαλλβιγίΐναι• 

Γ. *(Ηαν Α «ϋ^ιν ύπ6 του θυμού χα\ της όξυ- 
χιλίβς ταράττΐ), βυμπάθβίΒν άνάλαβου•, χα\ δού- 
)•ΜΒν «^ τους άββλφοΟς• μι\ ιΙ δυνατόν, νίπτι 
τ86ς «48βς α6των συνιχως Ιν ταπβινοφρονήμΑτι, 
χβΙ ουγχώρηνιν ζήτϋ παρά παντδς άνθρωπου , χα\ 
ιοΰς ΙβΗνβυντας συνιχώς (πισχίπτου, τήν τι γλωβ• 
•IV «{νιι «ρ^ ψαλμφθίαν» χα\ τάχιστα του πάθους 
*«λλ«γήο|ΐ. ^ 

η'• ΒΙ Ιέ τήν άχηθ(αν θέλιις νιχήβαι , χάμνί τ( 
Έΐη% μιχρδν έρτ^χΐιρον, χα\ άναγίνωυχβ, χα\ προσ- 
Μχου πυχνως μιτ* ΙλπΙθος ρ<θα(ας των χαλων • 
Ινν<(ΐ τους τ• ψοχο^^γουντας , χα\ τήν βίαν χα\ 
τ^ «νιγρ^ των Αμαρτωλών, πως άνηλιώς τιμώ- 
ροονΟΜ χαΙ ιονίζονται, χα\ ο6τω του πάθους 
Ι^ιις Ανάιηυοιν. 

θΤ. Εέ θΙ θπ& της χ8νοθοξ(ας χα\ του τών άνθρώ* 
«Μ έΐΜίνου θιινδς ν»ραψί% » όφιΟιις μηθίν πρδς 
Ιπβιιξηρ «ων άνθρώΐΜίν ιηκιΤν, άλλα πΟσαν τήν 
ΙργβαΙαν αου ιηΐ8?ν έν χρυπτφ, μηθιν^ς άλλου €ΐ- 
•ί»ς, ή του θ<ου μ^νου* χα\ μή αγάπα τους έπαί- 
ι•υς, μΐη/Λ τάς τιμάς τών ανθρώπων, μηδέ τά χαλά 

Ιράτια» |Βΐ|8λ τήν προτ(μΐ|σιν, χα\ τήν πρωνο- «^ ρτΙηΐΜ ροΓίύβ, ηοςιιο ρήιηαιη Ιοοοπι 3η)1)ίΑ8. Ουίη- 
ΜΜρΙαν• μβλλον θΙ αγάπα ίνα σι ψίγωσιν οΙ 
Ι^ρίΜΒΟί, πα\ ΐΝίτηγορωαι χαΐ άτιμάζωσι ψιυ- 
(<ρανΜ* χαλ §χμ Ιαυτ6ν ^ παντός αμαρτωλού άμαρ« 
τΜοτιρον• 

^• ΕΙ βΙ ύπ& του δαιμονιώθους πάθους τής χαχΐ" 
•νης ύπ<ρηφβιν(ας βιαυτ^ν όρ^Ις πολ<μοόμβνον, όφεί- 
Ιης ιιηΐϊνα λοιδορήσαι, ή χρΤναι, ή έξουθενωσαι τ6 
•Μΐον, άλλ* Ιβ»ν^ περίψημα πάντων λογ(ζ*εσθαι, 
%Α Ιννοείν «υνκχώς « θτι έάν μή Κύριος οίχοδομήαη ΟαιηΑο αοΙοαι Ιη Ιο πιηυηι» 6ίί6Γνβ80€η8ςυβ 
1>ηΐι οοηο1ι»1>{|, ηιοη8ηθ(α<ϋη6πι Ιη<1θ6, Ιβςυβ Γη- 
ΐΓοηι ΙαοΓοπ) ιοητηηι ρΓ»1)6• 86(1 Η βΙ Οβή ρο88ϋ, 
€οπι ΙιοηΠίιοϋο ιοηβπ Ηοπιηι ΓΓ6<ια6ηΐ6Γ ρβ^ 
Ιβνβ, Ιηάο1|;οΗςιιο ΓιΜ ροβίυΐο ο ςαονίβ ΙιοηιΙηβ. 
ΙηΟπηο• Μρο νΙβΙΙ», Πη^οΑίη »(1 ρ83ΐπιοηιπι αιη• 
ΙυηοΜτβ; ιο1>Γ6ν{ • νιΐίοΗΙο οαη1>€Η8. 

δΐ ν6Γ0 «οβϋΐαηι τοΗβ 8ΐι1>Ι|βΓθ• Ιη1>ογ6 σίληιιυη 
ΐ8ηΐ{3ρβΓ άβΪΆύ%6τβ : Ιη€απιΐΜ Ιοαίοηι^ οΙ 088ΐ<1υ» 
ΟΓΟίιοηΙ Τ3€«, οαιη οογΚ 1>οηοηΐΒΐ οΙ)ϋηοηθοηιπι 
βρθ. Αηίπιο Τ6Γ8« 608 (|υί βιΐΓβιηο• ορΙΗΐυο «|;υηΐ, 
•8Ρ6Γ08 ςαοςυο ΰτυ€ΐ•ιο8, οΙ ρ?»Γθ€»ϋοη6πι ρ6€€λ* 
ΐοπίΒΐ; ςοο ]μιγΙο οίηβ ηΐΜτΙϋΟΓάΙ^ι ρ1«€ΐ«η:υΓ 
ΐοιηηββηίοΓςυο : «Ιςαβ Ιιοο ηΐΐοηο τΗΗ ΙιοΙαε μ- 
«Ι&ΐΙοηοπι οΙ)ΐΙη6Κ>ΐ8• 

8!η Α ν&ηο ^ΙοΗα 61 ΙαοϋΙΚιοι ΙιοηιΐΒΐιαι ^«νίΐοΓ 
€χ•|;ίΐ6Γΐ•, οροπΒ ρΓΜίυΐΒ €Μ, οΐ ΒΐΙιϋ ςαοϋ ΙιοηιΙ- 
ηΙΙιιι• 08ΐ€ηΐ€ΐ0Γ 8|ΐ8, Μά οιηηβ Ιαιιπι οραβ ίη 
9ΐ>Μοη<ΙΙ(ο ΓαοΙαο» ςιιο<! ηβηιο ηΐβΐ Ι)6ν8 8θ1ο• τί• 
ά68ΐ• 0Αν6•ί8 οιΙαοι ηο ΙαιμΙαγΙ ουρΊ&β, οαΐ οΐι Ιιοηιί- 
ηϋ>ι«8 ΙιυηοπιΗ, οονο ριιΙΰΙιπΐ8 ν68ΐ68, ηβςιιο Ιιηο ηΙΙιΠ ϋΚιΙ €ΐι«Ηυ8 βΐΐ «ΐ 8ηΓκ|υίυ8, ςυ«ιη ιιι 
1ιοηιίηο8 ηβηά&οΐϋαο Ι« €οηνϋϋ8, €ππιΙη•(ίοηΊΙ>θ8, 
61 6οηΐαηΐ6ΐπ8 ρΓοεείηιίΑηΐ ; 80 Ιβίρβιιπι ΙιαΙμ ςυονίο 
Ρ606810Γ6 η6ςυιθΓ6η. 

Ουοά 81 ΐΑΙκΙβηΐ ο <1ΧΠ10ηΊ868 ρ688ίΠ19Κ Ι1ΐρ6Γΐ>ί» 

ρ388ίοηβ ορριΐ|;η&Γί Ιβ β6η1ί28, ηοαιίηβηι ρΓοηαβ 
(Ιβ))68 8Αηηΐ8 ιρρείβΓβ, αυ( 8ρΓ6ΐίπι Ιΐ9ΐΙ>6Γβ ; ςυιπ 
ροϋη5 ((;ίρ5υπι ΓβρυΙαΓβ Ιαηςυιηι οηηίιιιη ρ6ΓΊ• 

Ρ86Π1& 6Ι ρυΓ$8ΐη6η(υη), 6ΐρ6Γρθ(υθ ρ6η89ΙΓ6ν υίβΐ ^ €ο1ο•β• III, 5. νΑΚΙ^£ Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ. 

• Ρ€Τ£ΐκχπΐ.ΐ6Κί5δ6νί(ΐ6ΐιΐΓ άναβαλου. ηίαη$ίίίΙίΐάηϊ€ηι ηΐ(*η€. ^ 1σ. Ιχκ 72αυτ4ν. 83 8« Ι0ΑΝΝΙ8 

Οοηιίϋυι «ϋίΠο^ιίΦτΗ (Ιοιηαηι, Ίη νληβη |λΙ^ηι)»6 
ηυΙ »<ΐίίΐ€ληΐ €αIII^ ΟιηηίΙηι• Ιβ (1β1)ϋθΓ6αι βχΐϋί^ 
ηιο3 οροΠθΐ, ηϋιίϋ<ιυ6 ^«Ιλβ οοηιη Οβο €4 ουηοΐί• 
)ΜΐιηΙιιϋ>υ». Νβ ι^ηββϋβηΒ %ί% (φβ <1οηθ€ ββηίβη- 
Γι&ηι Α<ΐ(ϋ9ΐ8 ; €ΐΗη ^Κ}βπ• ίΠυηι, <|ΐιΐ, Ι&ιηβίβί ία 
ι•υρΐΙ:ιΙΙ βοητίτΙο Γ‫1>υ6Γ8ΐ• νίηοΐίβ ηιαηί1>υβ ρ«- 
«Ιΐ1>υ8<|ΙΜ •ί6€ΐβ» €81 ίη Ι€η65η8 8βιιιρίΐ6ηΐ88 *. 
δ€ΐ1 βΐ ήΐΙΜΙΐυΐΙΐνΙβ, 8€ϋ ]€ίΐΐηΠ8« 6€1]Ι νί^ΐΠΊβ (1β8 

ορ«ΓΜΐι ; ςιΐ8ΐι1αιητΐ8 Ιινηιί €υΙ>β8, ρ8&1ΐ88, ρ2(ίβιι- 
ΐΐ8ΐη οοΐ08» €0Υριι« ΓγβςυβηΐβΓ ΙηοΙίη^» αυΐ 1>οηί 
ΐαοάΗΐΜΐ »Πιιι1 ίιβίλκ, μ <11χβιί8 : Ι<1 Βίβο Ι&ίκΐΓβ 
ΐΗ€8(|αβ 8ΐΓβηϋΙΐ8ΐβ £;β8ΐιιιη ββΐ : ββά Οβί «(Ιιηίηί- 
€ΐιΙο 61 ΜχΙΗο ΐοίΗηι ΜβτιΐΜ, Βοη Ια» (ΙΙΙι^βηϋ». 
ΟιηαΙ 8ΐα<ϋο €«γ•, ίηΐβΓ, υι βίιηρίβχ Γβοι»^^^ 
ββαιρβΓ €θητ«τ8•Ιίο (ιιβ 8Η» η«ΰ ΒΗυά ϊλ οοΓάβ Ιΐ8- 
1)βιβν 6( ^Παιΐ ίη ΟΓβ. Ηοο βηΐιη ΓΓβινιΙϋΙβοίαιη οβΙ. 
ΑΙ ρβτ«Βηί οιιιη 1&€Γ7ΐη8Γυιη ΓαοΙβ οτ8ϋοηι ίη- 
€ΐιιιιΙ^. Ουοιΐ 8ΐ ίΐα β^^βτί», ίιιηββίιαι ρβδβίιηαιη^αβ 
ον#η830ΐ €Ι ηιΊιίΑΐη €βΓυ|^ΐ€$. 

νΚΊοηιηι ροΓΓΟ &Ηα ςυιάθΐη εοτροηβ 8ΐ*ηΐ, 8ϋ8 
:ιηΙιιι{• ΟοΓροηβ νίΐί8 (ΙΊαυιυβ, κυΐϋΐη, «οοπαΐίοιιβιη, 
«ϋη«ΐ8ΐ6πι, ρβΐυΐιηΐίληι : ΒπίιηΙ ν6Γ0, οϋίυπι ρΓο- 
χίιηι, Ιιινίάβηΐίλΐη, ταβ»!» υΙοπ^ιιη, 8υρ6Γΐ)ί8ΐη. 
Αίφΐΐ Ιι«€ Ιη ΜΐΙιηυιη ηθ8ΐΓαηι α^νηΐ, ιώί οΙιαΗ- 
138 61 οοηΐίηβηΐ'ΐλ «Ηυηΐ : ιΙΙα τβΓΟ )€]αηΙο Η γΙ- 
βιΙιΐ8 €06Γ€6η(υΓ. Ταηο βηίιη αιβηβ Ιυοβιιι ρΓορΓί&ιη 
Τ€6ίρ1(| 61 &1>$(|υ6 υΙΙο ο1>ί€6 06Ι1ΙΙΙ ίηΙαθίιΐΓ. ΟΑΜΑδΰΕΝΙ 84 Α οΐχον , εΙς μάτην έχοπ{«3αν οί οίκοίομουντες • χαΐ 
«άντοχε χρβωφλίλέτην λογ^ζεσθας έ«υτ6ν» χοι\ έξ- 
ουθ€ν87ν ενώπιον «ου ^οΟ χ«1 κΑντ«αν Ανθρώπων• 
ΚαΙ μή Οάρσει» 1ω( Λ Ή^ν &πόφ«9(ν βέξ^β * ορών 
έχ«7νον, τ&ν χα\ μετά τΐ^ν έν νυμφώνκ χατΑχλιβιν, 
χείρας χ«\ ιΜας 5εσμοιίμενον » 3ία\ εΙς τδ σχότος 
αΙώνιον έξοριζ^μενον * Αλλά χ&ν νηστ8ύτ|ς, χΑν 
&γρυπν;|ς, χ&ν χ«μαιχο(τ||ς, χ&ν φαλλός, χ&ν ^ια^ 
μ^ν^ς* χ&ν μετανοίας πολλ&ς ποιΤ^ς, χ&ν &λ>ο τι 
χαΐόν ποι))ς , μή λέγου , δτι έξ ίδ(ου μου χ^που, ή 
άιΛ Ιδίας προθυμίας γεγένηται , &λλ' έχ της βεοΰ 
βοηθείας χα\ άντίλήψεως γ(*Μτακ , χαλ ούχ\ έχ της 
έμής .σπουδής. Σπούδατον π&ντοτε , ΑδελοΙ , ίνα 
ΰπάρχης &ε\ Απλούς χαΧ Αμωμος * χα\ μή ίχ« Αλλα 
έν τ9| χαρδίςι. Αλλα έν ^ στ^ματί σου * τοΟτο γάρ 

Β δόλιων έστι ' χα\ συνεχώς μετΑ δαχρύων προσεύχου * 
χαΐ οΟτω ποιών Απα^γήση του δ)^θρ(ου χα\ πονη« 
ρου παραιητώματος• 

Τών παθών, τΑ μέν έστι σωματιχΑ, τ Α δέ ψυχ(χΑ* 
χα\ σωματιχΑ μέν λέγομεν , γαστριμαργίαν , πορ- 
νείαν, μέθην, Ασέλγειαν. ΤυχιχΑ δέ, μίσος πρ6ς τ^ 
πλησίον , φθ^νον , Εριν, χενοδοξίαν , ύπερηφανίαν. 
ΑύτΑ δέ ένεργουσιν εΙς τ^ν ήμετέραν ψυχ4}ν, Αποό* 
σης ΑγΑπης χαΐ έγχρατβίας * τΑ δέ 6π6 νηστεία; 
χα\ Αχρυπνίας. Τ^τε γΑρ ό νους χα\ τό οίχείο^ 
φώς Απολαμβάνει, χα\ τ^ Θεέν Απαρεμποδίστως 
δρΑ. ΒΛΛαΙάίΐΒ Ρ%Γ€Κ$νηί€τη$ Νοήΐη1)€τρ6η$ί$ εΐατΰί μογοτχ <ΐ4ατ,αριιι15. ϋΙαηιαηΝοήίηία'ςα ϋοΐο βιΐΒΐ ρα$8ίοη6β, (ΐυίΙ)α$ οιΐιηοιίυιη ( ρΓ»€ΐ• 
ρα6 8ρΙηΙιΐ8ΐ68) ίίοραιη&α&υΓ 1ιθΒΐΊηβ$, %\Λ^ νίάι»- 

Ηθ6ΐ, ΙΙΙΓρΐ8 601Ι€Ιΐρΐ866ΙΐΙΐ8, «νβπΐί^, ί», 3(1ν6Γ8Ϊ- 
198, Α66<1ί&, Υ8Ι18 ΚΙοΗ^ί €ΐ 8υρ6Γΐ)Ιϋ. 

Ηφ6 ίΐΒςυύ τΙϋ8 ϋίβοβηιί, 61 5υιηιιι& ()ίΓΐ{6ηΙΙϋ 
€θ|[ηο86ΐ <ΐ6ΐΙ)6Β(» ιιΐ 61110 3ΐίςιιο ίΠοΓυιη ΐ6η(3ΐιΐΓ 

ΙΐόΦΟ, 86ΙΒΡ6Γ 8Γηΐ8, ςϋϋ)υ8 86 ΐηυΒΐΓ6 (Η>&&Η, 
ρΓ4^ρ8ΠΙ18 1ΐα1)68ΐ. 

81 (υΐλ !η)ρ«ι^8Γΐ8, νβηΐΓβπι 606Γ66 : ιιιιηαβΓΟ 
β ιη6η8ΐιπι οίΐ^αβ 6( ροΐαβ 8υηΐ0ΐυΓ; 8ΐηιιη$6 86^8- 
νηΐίο λ 6θΓροΓ6, ΙαάΙοίαιη ν6η1υηιαι, 61 Ιΐ0ΓΓ6η(ΐ8 

Κ6ΐΐ6η09Β 08ηΐηΐ2Ι, ρ^ΓΪΙβΓ 61 Γ6{;ηΙ ε€6ΐ6$ΐί$ ά68ίϋ6" 

Γίαιη, 888ΐ(1υβ οογαιβ οοιιΗ8 οΙ>ν6Γ86ΐιΙυΓ : 810406 
ν6ΙΙΙΠ8 ορρΗΐΒ6ΐυΓ τοΙυρΙ&9. 

8ί ΐϋΓρΙβ 61 6&πΐ8ϋ8 (6 10816 ¥6X81 οοηουρΊβοβϋ- 
113, ΠΙ8ΠΙ νί|{ί1η8, ΐ2ΐ1>0Γ6, θΓ8ϋοηί1[)ΐΐ8 6ΐ ίηβϋία 

6Χρ6ΐΐ6 : ρΓ0(ΐ6Γϋ 6( ΙΙΙ0Γϋ8 016^1181*10, ΙΟ0ΓΐίΓ6η- 

ηυο %Ά}ΜΪ\\ 8υρρ)!^ίοβι, «ε 86X08 -8ΐΐ6ΐ4υ8 ά6€Γιο8* 
1(0. 

ΑνλΓίΐίΐ ^ίη6ίί1ίΓ ΗΙ)6Γ8ΐίΐ8ΐ6, 6ΐ Γ61 ρ66ΐΙθί8Γ!» 

όοιιΐ6ηιρΜι, ρ8Ηΐ6Γ 61 €θ(ίΐ8ΐίοη6 Ι1Ι•, ςυο<Ι ο1> 
αν8πΐί8ηι Οοηίηυιη 6ΐθλ8|ΐ8ΐΥυοι ^I1ιI88 ΐΓ8<ΙίΑίΙ, 

61 <]υ(Νΐ 00)018 ΑΥ8ηΐ8 8 δΟΓίρΙΟΓ^ (ϋϊΊοΑ ί(ΙθΙθΐ8^ ο \ΐ% νο68ΐυΓ, ηΐΜΗίςυβ ^ΐ66ΐιοπ8 8(1 1>Γ6Υ6 Ιβηιροβ 

ΓγΟΙ ()8ΐυΓ, 0)ΟΓ8ςΐΙ6 »ΐηαΓ8 τίΐ2»0 866ΓΙ)8Ι0 8ν8Γΐ 
86()(1.ΐΙυΓ : (]υ8ρΓ0ρΐ6Γ 8*1 οΠΓΐΙ ΙΐϋΓ8 «11180) 8ΐΐβί€ί8ΐ 
ςΐ1»Γ6ΐυΓ• Ρ888ΙΟ 2)«6 6νιΐ8ΐυΓ. 

5ί 8(1ν6Γ8Η8ΐ6 8Πςυ8 ρ6Γΐ0Γΐ)8Π8, 0Γ8 6ΐ 8ρ60Ι 
€Ι10€11ΒΙ «Α 06001 (ϋΓΐ($6, 6ΐ ρ8&810Ο6α) ΟϊίΧ^ 
008(1^(106 ίΐΙ)1)6θίΙΓΐΐ8&60) 08Ι0Γ& 600ΐ60)ρΐΑΓ6 ; 
ρΓ»86αΐί2> 000618 6( ν808 (ΐ68ρΊθ6; {11111801 6φΐ6-. 
81601 6( ]08ΐΟΓΗΙΟ ΓγοΙΓιΟΟΟΟ) ν60ΐ0Γ801 ρ6Γρ60^6. 
Ιά 8) ί6€6Π8, ηη1ΐ8 ίθ]θΠ8 860 οοοΙοσ)6ΐΙ» €00- 
ΐΓί8ΐ8ΐ)6Π8 : 86(1 βοΙοΟ) 06ί θίΤ608Ίθ 16 ρ6ΓΐαΓΐΜΐ1)!ΐ• 

8ί (6 ΙΓΑ 6Χ8ΐΊη)υΐ8ΐ, Οΐ8η806ΐθ(1ίθ6αΐ !Β(106 6Ι 

8Α Ρ&αΙοιογοο) (ΐ608ηΐ8Γκ)θ6θΐ ρ6ΓΓυ|^; ηίλΙιιοιίΒ 
1μ>οο νίοο6, ο)8]0Γί 06(1β, »ςυ8ΐ60) Ρ6γΓ6Γ, οιΊοογΙ 

ρ8Γ€6, ρΓ0(ΐ6ηΐ610(}υ6 ΟΟΟΟΟΙ'άΐΑΟ) €001 00)011)01 
^ 6Χ6Γ06 1)0ηΐίπΐ1)08, η)60Ι0Γ ς080) 0180806108 8|ρ)08 
)000€608 8(1 Ο)0Γΐ60) (ΐ6(1θθ1θ8 8ίΐ. 

8ί 866^18 )θΓ68(&η8. ΙβίρεΟΟ) ΐ8ΐ)ΟΤ81)(1θ, ηΐ6(Ι|- 
180^0, ΟΓ80(1θ 6Ι ΐ6Κ60(Ιθ 6Χ€Ηΐ : «ρ68 βΠΒΙ) 16 
108ΐίβ6ΐ, Οΐ 0008ΙΑ6Γ8Γ6 ρ08$ί8, ςΟΟΟίαΟΙ ΙβΜ 
ΓΓΙ|ί()80) ρ!|Τ*ΐΐί8α) 61 08ΐί(1θΐ0 Ιθΐ6Γ8ϋ ί6ηθΠΒ8|. 
ηΟΟΓΟΠ) οηΟΟ), 8 ν60ΐαΓ8 86Ρ8Γ81 {ΙογΙΒ• Οΐΐβ* 
ΤΟΠΙ ΓΟ0θί ΟΟΒίββίί» (6 Ιΐ»Γ6Α610 0Γ6;ΐΙ. * ΓμΚ οχ VI, 4. » ΟΕ ΟεΤΟ δΡΙΚΙΤΙΒϋδ ΝΕΟυίΤΙΛ. 

^«ο^<^ τ»ιΐ9 Ιβιιΐ2ΐπ$ {Ιοπα, (<:ίρ$υιη $γπιΙ3Γ6, Α οπιηΐ5 αΐιΊιη! βίαιίο ΙβιΟΓγαι^ίΓυαι 
■ΙΙιΙΙςιιβ «ϋ ΐΑοϋβιη 86α (ΙβιηοηλίΓαΐίοηβιη ρ€Γ9{0 
Ιι«βι«ιΐΑηι. 8€(1 οιηηίι ορβηϋο ΐυλ ίο οοοηΐΐο Δ^Ι, 
ΜΒΪΑβ ρΓ»ΐ6Π|υΑΐη 060 Βοΐο τίάβηΐβ, λϋ ςυβηι 
«ΑίιτβΓΜ Γ€ίβηηΐυΓ ορβΓβ. ΗοαιΊοαπι Ιλίκΐββ, Ιιο- 
Βθΐ«§» ρπΒΐ«ΐΐοη€β« 61 βίιοίΙίΑ 6οηΐ6ΐηηβ : 61 να2%\% 
ΜΒρΙ«€ΐβτβ« §1 16 «€6υ8αηΙ 6ΐ €0ηΐιιιη6Η& 8ίΒοιαη(, 

Μ€ηΐί60ΐ6•6ΐ ΟάΙΟ Ιΐ3ΐΙ>6ηΐ6β, ρ6€6λΙΟΓ68. 

δί « 4«ηιοηΐΑ€«6ΐ ρ6<8!ιηλ 8ΐιρ6Γΐ)!26 ορρυκίιΐπβ 
ρ«Μίοιΐ6, η6ΐηίιΐ6ΐη ]ηάΜ ; 86ά ιοίαιη (βΙρβαηι 
Γΐτευσηρίϋβ 6Ι 6θ{ηο8€6 : ΚιαιηΠ6ΐη 16 οοΓβηι 060 
•8ΐ6η«ΐ6, 61 ίΒί6ΗθΓ6πι οιιιηίΐιυβ 16 6χί5(ίιη& Ιιοιηί- 
ηϋ>υ8, αικίλοίαπι 61 ιηίιηΙ ΙαιηοΓβιη γ6]{06» ]6]υηϋ8, 
•τ»ΐΙθΗΐ1)υ8« ▼{|^ΊΙϋ£ Ίηβίβΐβ : 6ΐ ουιη 16 ς[ηΙ<1 Γ6€ΐ6 
ίΜ6Γβ 6οηϋ(;6ΓίΙ, ηοη ροΐ6ηΙί» Ιυ» ίΙΙυ(Ι »80Γί1)6, ίοηΐ6 6χ&1ίη(ΐΐλ- ΙϋΓ. 

Αι ΐαΓί)» τΙΐίοΓΟπι αηΊν6η9β Γ68ί8ϋ ροΐ6Ηΐ» 5ΐ 
$6ΐηρ6Γ βΐ &β8!(1ιΐ6 Ιιοιηο εο{ϋ&ν6ΓΐΙ, 1>6υιιι ορ6- 

ΓϋΠΙ βΙΙΟΓαΐη ίθ8ρ66!θΓ6ΙΒ « &0{6ΐυΠ1 €ΙΙ8ΐ<Κΐ6ΙΙΙ , 

νίηυϋβ ηοΙ>ίΓιΙ&ΐ6ΐιι » τοΙυρΙ«(6ΐη βιοιη6ηΐΑη6»ιη» 
ρο€οαϋ 5ραΓ6ϋΐ6ΐη , ν'ι&αιη 1&1)Π6ΐη , ιηοηβηι ίιΐ66Γ• 
Ι&π), |;&υ(1Ίυιη 86τι 6Γυ€ΐ9ίΐυιη 86ΐηριΐ6Γηυαι , ρυΠΒ 
509 οοηβοίβοΐί» Ρ266ΙΒ « Ιιοηιίοί) (1ί§ηίΐ8ΐ6ΐη » 
ϋβι 1)6η6θοί9ΐ, 6( 8υρ6Γ οιηηΐλ ΟΙΐΓΐβΐΊ νΗαηι, 
πιοη6ΐιι, 61 6ηΐ06ΐη. Ου» 6ηίιη 6( ςυ:ι1ί8 ^ϋ8? 

▼ΙΧ Ιιοιηο 61 86ρΐΐΙθΓΟ ρΓ0{Γ688υ8, ΓυΓβΙΙΠΙ ι4 
86ρΐΐΐ6ΓαΐΙΙ Ρ6Γ06Ι, 6ΐ (1611)11111 10 ρ6!*ρ6ΐαλ |6- 

Ιΐ6ηη96 Οαηιιηλ 86ρ6Π6ΐυΓ. 06υιη ΐ|;ίΐυΓ &ιη6- 
ιηιΐ8 , 6ΐ 6]υ8 ρηΒ€6ρΙ& Ηα ο1>86ΓΥ6ΐηυ8 , υΐ •6<1 (Ιίτίηκ ρ{6ΐ2Γι \ά ΐοΐυπι &006ρΐυιιι γ6Γ6Γ : 8ίιηρΐ6Χ Β 6ΐ2η11αΙ& ΐτΛ%\\\ 61 ιη!86Γ« νΚα , 8ϋ ρ6Γρ6ΐυ20 
01 Κ611 •ίΐ Ια» οοητ6Γ8Α(ίο, η6€ αΓιοιΙ ιη οοηΐβ, 1)6&1α(ϋηΐ8 |ΙθΓί»ιιι Γ6Π€{Ι6γ ρ6Γν6ηίΓβ ταίβλίηιιβ• 
ϊϋυιΐ Ιη 0Τ6 Κ)ΐ1)6: ()ο1ο»υιη 6ΐ6ηΙιη 1)0€ 6Βΐ. Ργοιπ Αηιβη• ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΟιΝ 

*ίωάττονΑαμασκητοϋ, Περί αρετών χαΐ χακιώτ*^ 

ΐτυχιχωτ καϊ σωμαιιχώτ. 

Ιστέον οδν δτι βιχλους ^ ών ό άνθρωπος, ήγουν 
Ι« ψυχής χα\ σώματος, διιιλΑς Ιχβι χα\ τάς α1σ6ή- 
«8Κ» χ>^ 'ί^ τούτων άριτάς * χα\ ις<ντ8 μέν ιίβι 
της ψυχής, χα\ πέντε «ου σώματος. Κα\ αΐ μίν ψυ- 
χιχα\ α{σΟήσιις , &ς χα\ δυνάμβις αύτ&ο οΐ σοφθ\ 
λίγουσιν, είσΐν Λτ§α * νους» διάνοια, β^ξα, φαντα- 
σία, χα\ αίσθησις. ΑΙ δέ σωματιχα\, δρασις, δσφρη- 
σις, &χο9|, γβύσις, χαΐ άφή * δθεν τοκ διπλαΖ τούτων 
«ί Αρ<τα\ , δίπλα! χα\ αί χαχίαι * ώστε άναγχαΐον 
είδίναι σαφώς πάντα άνθρωπον, πύσα μέν είσι τά 
ψοχιχά πάθη , ποΖα δέ τά σωματιχά * χα\ ψυχιχάς 
μ^ν άρετάς λέγομεν εΤναι προηγουμένως γενιχωτά- 
τας τεσσάρας ταύτας, αΓτινές είσιν αΤίται, ανδρεία, 
φράνησις, σωφροσύνη, χα\ διχαιοσύνη * χα\ έχ τού- 
ΐΜΰν άποτίχτονται ψυχιχα\ άρεταί ' πίστις , έλπ1ς« 
αγάπη , προσευχή , ταπείνωσις , πραβτης , μαχρο- 
θνμία , άνεξιχαχία , χρηστότης , άοργησία , γνώσις 
0ε (α, τ6 άΟυμον, τδ άπλουν, /νδ άτάραχον, τ6 άνυπ^ 
χριτον , τ^ άτυφον*, τ^ άνυπερήφανον , τ6 άφθονον, 
τ^άδολον, '^ άφιλάργυρον, τ^ συμπαθές, τ^ έλεημο- 
νητιχδν, τ^ μεταδοτιχ^ν, τδ άφοβον, τ6 άλυπον, τ6 
χατανυχτιχ^ν, τ^ αΐδεστιχ^ν, ή ευλάβεια, ή τών μελ- 
λάντ«#ν αγαθών Ιφεσις, ή της βασιλείας του βεου 
Ιρεξις, ή της υΙοθεσ(ας επιθυμία. 

*Αρε'Μ\ δέ σωματιχα\ αΐίται, μάλλον δέ εργαλεία 
αρετών , έν γνώσει χα\ χατά βε^ γινόμεναι , Εξω 
τ« πάσης ΰπρχρί^εως χα\ άνθρωπαρεσχείας , εΙς 
πρβχοπήν ταπεινώσεΐι)ς , χα\ άπαθείας φέρουσακ τ6ν 
άνθρωπον • έγχράτεια , νηστεία , δίψα , αγρυπνία, 8ΑΝ0Τ1 ΡΑΤΚΙδ Ν05ΤΒΙ. 
Ιοαηη^Β Οαηια$€€η%. θ€ νίΠΜΐΒ €ί νίιίο. 

ΑηίηΐΑ4ν6η6ηάυπι 6$1 , Ιιοιηιηοη) , 6υιη οχ 

4υθ1)08 €0118(61 , ΑΠΙΙΠΑ 86ί1ί€6ΐ 6( €0Γρ0Γ6 * 

άυρΓΐ068 ςυοςυ6 86ΐΐ8υ8 1ΐ8ΐ)6Γ6 . βοΓυηιςαο άυρϋ- 
668 6886 Γ86υ1(:ιΐ68• 0υιηςυ6 ροΓΓΟ ενηΐ «ηίιηΙ 
86ηβυ8, 61 ςυίηςυ6 οοΓροηε* Ε( ληΐιηί ςυΙάβοι 86ΐι- 
808, ςηο8 Γ86υ1(8(68 ρ1ιίΙθ8θρ1ιί ηοηουρ^ηΐ, ϋ εαηΐ : 
β ιη6η8« €θ{!(αϋο, ορίηΐο, 1ιη8§ίη8ΐίο, 6( 86ΐιΐί6ΐΐ(ϋ 

νΐ8. €θΓρθΠ8 Υ6Γ0, ^808, οάοΓλίπβ, 8υ(1ίΐυ8, (|[υ8ΐυ8, 

61 ΐαοΐυε. Ηίηο 68Γυηι νίΓΐυΐ68• 6ΐ νίΐίι (ΙυρΗοΙι• 
ΟυβίΓΟ 0666886 ίυ6η(, ςυ6αΐ€αηςυβ 8ρ6Γ(6 4Ι([[00- 

806Γ6 ςυΟΐ 80101» 8ίθ( ▼Ιγ10(68 , 6ΐ ^ΗΟΐ €ΟΓρθΗ8 ; 

6ΐ ΓυΓ8οαι ςοφ κ|[ΓΗοάίο68 ^ιοίαι», 6( ςυ» εοΓρο- 

Τί8. ει 8θίηΐΦ νίΓΐυΐ6Β 01610108 6886 , ίΟ ρΗοΐΙβ 

ίοηί1α<1Ίο6θΐ , ρΓυ<)6ηΓΐ8αι , ΐ6θΐρ6Γ8οΐΐ8αι , ]08(Ί- 
(180) : 6Χ ςυίΐιυε 6(Ί«βι 8οΙοι«κ νΐΓΐυί68 8(1ηϋ600ι- 

ΙΟΓ, β(ΐ68, 5ρ68, 6Ιι8ΓΙΙ«8, ΟΤΙΐΙΟ» ΙΐΟηΐίΙΚΑβ, ρΐ86ΐ- 
()1188 , Ιθΐ6Γ8αΙί8 , €ΐ6ηΐ60ΐΐΑ » ΙΐΟΟίΐΜ , 160Ϊ128, 
Β6ί €0|[Οΐϋθ, 8ΐ8€Ηΐ88, 8ΐηΐρ1ΐθΙΐ89» ΐΓ80ςΗίΙ1ίΐ88, 
8ίθ66ΠΐΑ8, 010(168118, Ιθ6θΗθ8Ίΐλ8, Γΐ1)6Γ3ΐίΐ&8 «, 8θί 
ά6αΐί88Ίθ, Ιηΐ68ΐ1ΐ88, ρΟΟΟΟίίΓΟαΐ 600ΐ6ΐ1ΐρ1α8, 6001• 
ρα88ΐθ» ΟΐΓ86Γί60Γ(1ί8, 860αΓϋ88, οιαο1ίΐ66θΓΐ8, Ιο- 
(1θΐ6θΐί•, 000ΐρθθ6ΐίθ , ροάΟΓ , Γ0ν6Γ6θΓΐ8 , ρί6ΐ^8, 

ίοΙοΓΟΠίαι ΙιοοοΓοιο <ΐ68Ί(ΐ6Γίυο), Γ6|;οί ΟβΙ 8ρρο 

160118, 0( ΐΑθά601 ίθ01ίθ88(1θρΐ6ΐηυΓ 60Ι1θυρΊ8060ΐΐ4. 

1^ίηθΐ68 Τ6Γ0 0ΟΓρθή8 1ΐ£ 8001 , 860 ρθϋθ8 10- 

8ΐηΐΏ160ΐ8 ν'ΐΓίΟΐυΟΙ , ίο 60{θίΓΐ006 61 86000(1001 

1)6001 ΑΟΐίΐαΙ» , ραΒΐ6Γ 00)0601 810)0181100601 6( 

80ΐ1>ίΐΙθ06ΙΟ 6ΐ ρΐ866η(ϋ Ιιοαιίοί1>θ8 8ΐο<1ίοοι, ίη 
ΡΓ0|;Γ688001 1ΐ00ΐί1ίυΐ1λ8 8ΐς06 1θάθΐ6θ(ί86 01800- • Μιΐϋι• XXII, ίΖ. ΥΑΕϋΕ ΙΕΟΤΙΟΝΕ». * Ηο]θ8 οριιεευΙΊ ΐΊΐιιΙυε ηριΐίΐ ΛΗαιΊοοι Ίο δ^ηιιηίΰΐίι 68(, Περ\ αρετής χα\ χαχίας, Οε ΦίπΙβ €ΐ Μο. 
!η οοϋ. Β6β. Λόγος ψυχωφελίμώτατος χα\ θαυμάσιος* 8^ηιιο αηΪΜί» νίύΙη%\ηίηι €ΐ αάηΐίταηάΐα, 61. 86ΐΐ6η 
€θΑ€6θΐ 86(ΐοθΓ. ^ €θ€κ1. ΑΗαΙΊΊ 6( δ6ΐΐ6ΓΪ. Βο^. Ίστέον ο5ν, δτι διπλούς Ιστιν. « ΟυΉΙ 5ί : ΑΙί€ηΗ$ α^ 
ίαΐίΑ• ΛΗίτηνί ? 6γ«06 ά((/6ονον. Ιίχο 6θίιη &ιιβιιο8 ρ€9κΐ8Γε.ςιΐ6 >ίΓΐυ3 681. 87 $. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΛΜΑ$(ΧΝΙ 88 

(1θΓ(ίηΐ€β ΙιοιηΙη6β:οοιιΐ{η6ηΐΊα, ίβ]αιιίυιη, Γ^ιηβδ, α στάης παννύχιο;, χάμψις γονάτων συνεχής* &λοιι« 

σία, μονοχιτωνία, ξηροφαγία, βραδυφαγία, Ρραχ^" ιΐϋβ, νΙ((ϋ{Α, ρβΓ ΐοΐ:ιιη ηοοίβιη ιΐιιίο, §οηυυιιι 
•ρΐΗΑ ΑβχΙο, • ΙΐΑΐηβΙ• Αΐ»ϋη6ηΐί4, αηΙΰΒ Ιβηΐυηι 
ΐιιη(0Β €0Β(6ηΐυιη βλίβ,ϋΙΜβ •Ιΰ€ΐΗΐιϋ> Ι6Π> οΐραιι• 
€18 €\\)2τΊ^ λςυβ ροΐαι, ΙιοπαΙ (ΙοηηίΐΙο» ρλΐιρβΓίαβ, 
ΙηορίΒ , 9ΐΐ8ΐ6Η(89 •% €υ1(υ8 βΟΓρυτΙε ηβ£Π|;6ηΐίβ, 
ιμΊ ΙρΒίυβοοηίοιηρίυβ, νΐΐη βοΓιιβγΙα, ςιΓιβΐ» , ΗοιηΙ 
•ο €0ηΙ{η6Γ6| ρβιιυπΒ, ΓΓυ^^Γιίαβ, βϋβαΐίυιη, ρΓΟ- 
ρη'ιβ ιηΑη!1)υ« ορυ8 οοηΠοβΓβ, οΐ ςυ^κοιιηςυβ ιη&- 

ΙΟΓϋΠΙ Ισΐ6Γ&ηΐί8 » 61 ΟΟΓρΟΓβΒ 6Χ6Γ€ίΐ&ΐΙθ. ΟΐΜΒ 

οιηηΐιι, βΐ £0Γρυβ γβίβαΐ, 1)βη€([η6 \\\\ βΐΐ, €1 οαγιι}» 
ρ6Γ(υΓΐ)8ΐΙοηΙ^ΐ]8 τ6Χ6ΐυΓ» ςιΐλΐη ιη&χΙιη6 ηβ068&α- φαγία, ΰδροπθ9(α, χαμβυνία, ιπωχι^α* άκτημοσύντ ■ 
τδ αύχμηρόν , τλ Αχαλλώπιστον , τό άφΟαυτον , τ^ 
μ<μονωμένον , τ^ ήσυχον , τ^ άπρ^Ζτον , τ^ ΙνδβΙς» 
τ5 αύταρχίς, τδ σιωπηλδν, τ6 ταΤς οίχείαις χεραιν 
έργ6χ<ιρον μετέρχεσθαί, κα\ «Ισα χαχοπάΟβια, χα\ 
&7χησις σωματική • &ΐΜρ &παντα, τβΰ σώματος ^- 
στουντος, χα\ ύπδ των σαρχιχών παθών όχλουμένου, 
άναγχαι^ατα χα\ ώφβλιμιϋτατα * Ασθενοΰντος δέ, 
χα\ βεου βοηθβί^ τούτων περιγβνομένου, ού τοσούτον 
Αναγχαίά είσιν, ώς της άγιας ταηεινώσεως, χα\ 
<^Χή^ ^Α πάντα Αναπληροιίσης. 

<)€ηι(88ΐο βΐ ΐρτΑΐΐΒΓυηι τΐβ €Ι €οη(1υΰϋ>Ι1!& 8οηΙ : %\ ιηαΐβ ββ Ι)ΐ1)6ΐ, Οβί^αο 

ορβ ρ6ηιΐΓΐ)&1{οη!1>ιΐ8 βυρβΗοΓ οεΙ, ηοη αάβο ηβοβεβ&Γΐλ 8αηΐ, ουπι 88ηοΐ« «υΙ 

•οΐΐο οιηηΐλ ΙαιρΙβ^Ι. 

510!^^<^€ΐ><)">^ ^<>η<^^<ΐν®>^^^^*^<^β*ΐ)^<'<''ι®^^<^Ρ' Β Όφβ^λομεν ουν εΙπβΤν, χα\ ΤΛρ\ των ψυχιχ&ν 
ροΓΐ8 ▼Ιΐίΐ8, «||[Γΐΐυϋ1η11)υβ ηοηορβ. Αηιιη» ββ^ήΐΐΗ χαΐ σωματκχων, ήγουν παθών - χα\ ψυχιχά μέν 8ΐσι ϋΙηβ8 ΙιββυηΙ : οΐιΐΐνίο, Ι^πιτί!» 6ϋη8θί({ι• Εζ ΙιΙ• 
ΐΓΊΙ>υ8 βηίαιΐ οουΐυ^ βίτβ ιη6η8 οΙ)ΙβηθΙ>Γ8(Β » οΙη 
ηοιίλ βΙ οιηηΠ}υ$ 8£Γβ€ΐϋ)ΐΐ8, ςιιΐ βυηΐ, Ιπιρ{6ΐ88« 
ρΓ&ΥΑ ορΙηιο, Ιιοβ €8ΐ 1ι«Γ68ΐ8 ςυβ^οηςυβ, 1>ΐ8- 
8ίρΙΐ6Π)ΐ8, ΓυΓΟΓ, Ιηουικϋλ» «βιιγογ, βυΐιίΐι Ιγ8» ιηΐιιι* 
ιη8ηΗιΐ8 , Ιη|ιιΗ&Γυιιι ιη€ΐηοΓΐλ « οΜΓβεΐΑίΙο » €θΐι« 
ιΙβπιη•ΙΙο » (Γΐ8ΐΗΐΒ β1μ(ιιι6 ΓϋΙοηβ » ΙίηιΟΓ, ιηβΐυ•» 
€οηΐ6ηΐΙο, «ιηυΐΑίΙο» ΙητΜβηΙΙλ, τιηι (ΙογΙβ, ιυ- 
ρ6Γΐ)ΐ8, ιΐηιυΐβΐΐο, ηβηϋ&οΐυιη, Ιηβ<ΐ€ΐΊΐ|η» ληΗϋι, 
Γβηιη η»8ΐ6Γΐ8Ηαιη ϋηοΓ, ιΟκΰΐίο» Ιη 16γγ«ιιι ριχ>- 
ρβιιιΐο» •06<ϋλ• ρυ8ΐΙΐ8ηΙιηΐυΐ8» Ιη§τ»ΐΗιι<1ο» ηιοΝ» 
ιηυηΐΐα, }8€ϋη(1ι» οριηΙο άβ ββΙρβο• ΐυηοΓ• «πτο* 
§8ηΙΐ8 » <ΙοαιΙη8η(1Ι βρρβίΐΐαβ , ιΐαάίαπι ρΙΙΐϋβιιάΙ «άθη ταύτα , λήθη» ^^θνμ^α , χα\ άγνοια * ύφ* Δν 
δηλαδή τών παθών τούτων δ οφθαλμός τής ψνχης« 
ήτοι δ νους » σχοτκζδμβνος » χυρκύβται ύπ6 πάντων 
τών παθών 9 άτινά «Ισι ταύτα, άσέββια , χαχοδοξία^ 
ήγουν πάσα αΓρ8σις, βλασφημία, θυμΙ&ς» δργή , πι- 
κρία « δξυχολ(α , μισανθρωπία » μνησιxαx^α « χατα- 
λαλία, χατάχρισις, λύπη άλογος, φδβος, δβιλία, Ιρις» 
ζήλος , φθόνος « κενοδοξία « δπιρηφανία , ύπδχρισις^ 
ψιυδος, απιστία, πλεονεξία, φίλοΟλία, προσπάθεΐΑ, 
σχέσις γηΐνων, άχηδία, μιχροψυχία, αχαριστία, γογ• 
γυσμλς, τύφος, οΓησις, σοβαρδτης, άΧαζ^ηΙα, φίλ- 
αρχία, άνθρωπαρίσχιια, δολιάνης, αναίδεια, αναι- 
σθησία , χολαχεία » ύπουλότης , εΙρωνεία , διψυχία. ^ ., _^^ , « — , , , ,, , --^ , _-,_^-_ 

ΙιοηηΙηΙ1)υ8, άοΐιισ , Ιπιρηι<ΐ6ηΙ{• , τβοοτάΐι, λάο• ^ αΐ συγχαταθέσεις τών αμαρτημάτων Ιχ του πάθη τιχοΟ μέρους, χα\ ή συνεχής τούτων μελέτη, ιΔάνη 
λογισμών » φίλαντία ή «ών χαχών γεννήτρια, χα\ ή 
ρίζα πάντων των χαχών φιλαργυρία, χαχοήθειά τσ 
κα\ πονηρία.• ΙαίΙο, ϋοΐΐο, 8!ηιυΙλϋο ^(ΙαρΗβΙϋΐ• ρβοααοπιη 
ΒρρίΌΐΝίαοηβ• 6ζ 61 ρ«Γ(6 ςο» ρβηυΓίΜΐΙοηϋιιιι 
οΐιηοζίι «8ΐ • «Ι €οηΐ1ηιια Μπιιηά6ΐη ηοάΐΐιΐΐο, οο- 
βΙΙιϋοηιιηι 6Ιτογ, εαϋρεΙυΒ ιιηοΓ, ςιι« β8( ιηιΐο- 
ηιη ηίλΙβΓ ηιΐοηιίηςυβ οαιηίυιιι η<1ίι 8ν8ΓίΙΙ«, €( 
1ηιρΓθ1)Ιΐ«8, 61 ηιΙΙιΙβ. 

ΟοΓροτΙι Τ6Γ0 νΐϋι 81101, {ΐιΐι, νοΓΚΙΐΜ, Ιυχυε, 
€ΐ>Η6ΐΐ8, Ιιΐοηι €01068110, τ•Η» νο1ορϋΐ€8, ΓΟΓΟί» 
€ΐιΙο, ιάοΐΐβτίαηι, Ιο€θοΙ1θ6θΙΙ•, ΙαιροΓϋιε, Ιο€6- 
8(118 , ραβίΌΓοηι ιΐυρηιαι, €υπι |ΐ|ΐοοοϋ8 οοίΐαε, 
ιΙβεΙάβΗι ρη?8 , 6( ςοβοαοςαο ρπ8(6Γ ολίοΓλοι 
81101, οΐ λΙΓ6€(υ• Ιιορη^Ι, ίαΠυη, ειοτίΐοκίιιηι , 1ι• 
ΐΓΟοΙοΙηηι , ΙιοαιΙοΜΙυηι , ςαβουοςοβ €θΓροη• γ6- 
ΐ8ΐ8(Ιο, 61 νοΙαρίΒΐιιιο 68ΠΙ18 11808, 6ΐ ρο(ΐ88ΐιΐαπι |) μάλλον του σώματος» μαντείαι, μαγείαι. γοητεΐαι. Σωματιχά δΙ πάθη* γαστριμαργία, λαιμαργία• 
τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, φ^ι^δονία ποιχίλη, «ορ• 
νεία, μοιχεία, ασέλγεια» άχαίαρσία, αΙμομιξία, 
παιδοφθορία, «τηνοβατία, Ιπιθνμίαι χαχα\, χα\ 
πάντα «ά «αρά φύσιν χα\ αΙσχρά πάθη , ιιλεψία. 
Ιεροσυλία, ληστεία, φάνος, σωματική άνεσις χα\ άπό• 
λαυσις τών θελημάτων τής σαρχ^ , . ύγιαίνσντος 8ΐ 60Γρ08 Τΐΐ68ΐ : νΐΙΙΰΙΟΙΒ , 1θ€8011ΐ1θ068, ΒΟ^Ο* 
γΙβ, 80Γΐΐΐ6|;ΐΒ, 0ΓΟ9ΙΙ08 ΒρρΜίΐΙΟ, βθρ6Γβθί(Βΐ68 , 

ιοοίϋΐΐοε, 6ΐ6^οϋ» οίοιίαιο εΐοάΐοοι, ΓβοΙοππιι 

ίΗ€Βΐΐ0068, €Χ860ΓΒηάυθΙ οΓίΟαΐ, Βαΐ1>ΐΐΙθ068, Βΐ6Β- 

ηιη 1οάθ8, οίαιίοε άβΙΐΰΐΒπιοι ηοοιΙΙ βΙ>ο808 , νΐΐι 
οοΓραε (ΐ6ρ6ΓΊ608 , ηυ» αΐ60(6ηι ειχΐοΒοάο Ιογγο- 
81Γ60Ι61 ρ6€υ<ΙΙΙΐ08 οοϋ οΜαιΗύοι ΓοάιϋΙ, οβςοο 
Γ:ιηι ηεςοΒοι Βά Ι>6οαι 61 «ά νΙΠοΙΙι ορ6Πΐ Γ6|τ•άΙ 

)>«ΓΟΐί(ΐΗ. 

Βαιίίοβε ν€Γο νιϋοΓΟΟΐ οαιοίοηι, 6Ι, ο( βΠοβ ςυίε- οίωνισμοί, χληθονισμοί, φίλοχοσμίαι, περπερεϋαι, 
ρλαχείαΐν καλλωπισμοί, Ιπιτρίμματα προσώπων, ή 
χατάκριτος άργείοι, μετεωρισμοί, κυ^Ιαι, ή Ιμιη- 
θής τών τοΟ χδσμου ηδέων «αράχρη^ης, ή φίλοσώ* 
ματος ζωή, 1} τις παχύνοοσα τ&ν νουν, γεώδη κα\ . 
κτηνώδη τούτον 4«ο(«λ8(, χαλ ούθέποτο «ρ^ 
^^ν, χα\ τήν τών αρετών ΙργασΙ^ άνανεοκΜαι > 

Τίζαι δέ πάντων τών παθών , κα\ , ώς &ν είπο ?ΑΑΙ^£ Ι«Ε€ηθΝΚ& •* Οοϊ(Ι βίΒίο 8ΐ εσ«4ΐ(«ΓσΐΗ« ροοοεΤ < ΐΓοκία ετΙΓιοοΐ• 8ιο ρ6Γ «ρρΓοΜίίσιισ», €01|860800) ρ6€αϋ8 γη^ 
ίΐυιο ιοοοίΐ. < ΑΙΐΒΐίθ8 Ι€|ί1 ιοοΗοε άνανεύεσθαι, Τ€ξηέ%. {ΙΐΙυιο Μ ϋΕ ΟαΤΟ δΡΙΚΙΤΙΒϋδ ΝΕΟυίΤΙΛ. 90 

ιιροι:έτεία•, φιληδονία, φιλοδοξία, φιλαργυρία, Α ςο^ιη (]ΐο9Γβΐ,ρπι绀αυ8»ι>, ΐηΙοηιρβΓΑηΓίΑ^ •ιβ- 4φ* ων άποτίχτβται π5ίν χαχόν. Ούχ &μαρτάνει δλ 
6 άνθρωπος ούδεμίαν άμαρτίαν, ιΐ μή πρότχρον οΐ 
χραταιο\ οΐτοι γίγαντες, χαθώς φηαιν δ Ιν άσχηταΐς 
β'>φώτατατο;, Μάρχος περιγένωνται χα\ χαταχυριεύ- 
βωτιν αύτου* Ι^,τοι λήθη, (5^θυμίβ, χαΐ 4γνοια• ταύ- 
τας δΙ άτΛτίχτει ηδονή χα\ Λνεσις , τ^ άγαι:?ν την 
δδςαν των άνθρώτοϋν, κα\ τδν ι:ερισ*πασμδν • πρωτ- 
αίτιος €1 τούτων απάντων, κα\ οΓα μήτηρ καχίίΐτη, 
ώς προείρηται, ή φιλαυτία, !^γουν Αλογος φιλία του 
οώαατος χα\ Ιμπαθι^ς προσπάθεια• διάχυσις γάρ χα\ 
Ιχλυ3ΐς νο^>ς μετά ευτραπελίας κα\ αΙσχρολογίας, 
πολλών χαχών χ»\ πτωμάτων πρόξενοι, ώς ή παρ - 
^η«:α, χα\ δ γέλως. 

Πρν; τούτοις δΐ πδσι χρή γινώσχειν, ώς ποιχίλη 
τίς έστι χα\ πολύτροπος ή Ιμπαθής φιληδονία , χα\ 
πολλα\ α ι άπατώσαι τήν ψυχήν ήδοναί, δταν μή νή- 
φοι^αα πρ^ς Θεδν , αίρεται τφ θείφ φ^βφ , χα\ τ|) 
του Χρίστου άγάπ^^ι της των αρετών Ιργα^ίας έπι* 
μελουμένη. Μυρίαι γάρ φέρονται ήδονα\ πρδς έαυτάς 
Ιλχουσαι τοΟς τ%ς ψυ^ς οφθαλμούς ' αΐ των σωμά- 
τΐιΐν» βΐ τών χρημάτων, αΐ της τρυφης, α! της δό- 
ξης, α! τ1}ς ^^θυμίας , αΐ της δργης , αΐ της δυνα- 
στείας, αΐ της φιλαργυρίας, αΐ της πλεονεξίας * χα\ 
φαίνονται Ιν άπάτ^ Χαμηράς Ιχουσαι τάς δψεις, χαΐ 
εϋαρέ«τους * 1χανα\ (τησπάσασθαι τοί^ς περ\ ταύτα 
Ιχτοημένους , χα\ μή σφ^ρα τής άρετης έρώντας, 
χα\ τήν ταύτης υπομένοντας σχληρδτητα. Και πάσα 1)ί(Ίο, 61 2τ&ιίΓι8, €Χ ςΐ}ί1)ΐΐ3 ηΐΑΐυια οηιηβ 3άη&• 
βαΐυΓ ; ηβςηβ ιιηςιι^ιυ Ιιοιηο ίη ^Ιίςυο (ΐ6ΓιηςυΊ(| 
η! ρπιΐΒ κίςηη(68 Ι5ΐί ν^Ι'κϋ » υΐ ΊηίοΓ &8Γ.6ΐ»8 8&•^ 
ρί6ηΐί83ίι&υ8 ΜαΓΟίιβ αίΐ *, ^(ΙνοηθπηΙ , βυιηςαβ (Ιβ- 
1>βΙΙαρίηΙ : νβΐ οΐΐίνίο, ί^ηανία, 6ΐΊη8άΓΐ3. Εαβ ρΓΟ- 
^βιιβΓβηΙ νοίΐφίαδ βΐ Γ60Γ«αΙιο , Ιιυιη&η^β %\οτ\χ 
8ηΙαΐ2ΐΓιοηΐ8ςιΐ6 2ΐηΙ>ίΙυ8. Αο ϋοτυπι οιηηίυιη ρΓΐΓ 
ιηα €3ΐϋ8», 61 νεΙαΓι ηιαΙβΓ ρ688Ίιη», υΐ βυρΓ» ιΐίχί- 
ιηιΐδ, δϋΐ Ιρβίπδ αηιΟΓ βδΐ, βΐί^ηαο Γ3ΐίοηο ηθΐηρο 
0θΓροπ3 αιηοΓ £ΐ ιιηρβηδΜδ α1Το€ΐυ8. ΟΊΙΤηβΊο ίο 
ίΐίδδοΐαΐίο ιηθηΓίδ €υιη 8€αΓπΓι(8ΐΐ6 , εΐ \6Γΐ)0Γυηι 
ο\>80βηίΐ2ΐ6 ίη ιηυΗ^ι ιηαΙ& Αΐηυβ βΓΓΟΓΟδ ίιη- 
ρβΙΙοηΐ , ςυβιηϋάιηοϋυίη <1ίθθη<)ί Ιϋ)6Γΐαδ , 6ΐ Η- 

Αηΐο νβΓο οηιηίΑ βοίβη^οιη 68(, τ9Γ)&ιη 6ΐ ιηυΐ- 
(ίρ]ίθ6ΐη 688€ ρ€ΓΐαΓΐ>αΓΐοη11)υ8 οϋηρχίαιη ίηΐβιη- 
ρβΓΑηΓιαηα , €ΐ ρίβηδςυβ αυ» αηΐιηυιη ()6ΐυ<1ϋηΐ 
γοΙυρΐ:ιΐ68 ; άυη ΑοΙιηι ηοη υβηο^ςυβ^υβ υΊ^Π βΙ 
8θ1)η:ι, άινιηο ηοη ΓαΙοίιηΓ ΐΙσιΟΓΟ, βΐ βΓ£3 €ΙιΗ• 
βΐυπι ΑηιΟΓβ , ίη νίΠυίαπι ουίΐυ ββ^η'^^^ β^ ε«^^'>ΐ• 
511 Ν3ΠΚΙΙ16 ίηηυηιβηκ €ίΓ€αη)8$υηΐαΓ νοίηρΐ»- 
168, ςιιχ θ6υΙο§ &ηΙπ)9Β ίη 86 ρβΙΠοΙυηΐ : ςυ9ίΐ68 
δΐιηΐ Γ6Γϋπη 6θΓροΓ6λΓυπ), ρ6€υηί8Γυπι, Ιαχυδ, %\(^ 
τί£, η6§ϋβ6η1ί96, ίηΒ, (Ιοηίηίί, ςοβδίυ», 6αρί<1ίΐ3- 
118, ΑΥλπίι». Αρρ8Γ6ηΙ«|υ6 οηιη ΓΓ^υ^ο» Γβοίβηι 

•ρΙ«ΐη(Ιί^8Π1 36 (ΐ6δίΐΐ6Γ3ΐ>ίΐ6αΐ ΡΓ» 86 Γ6Γ6ηΙβ8, 

608<ιιΐ6 ςυί €ίΓ08 δίπιίΙίΑ ίη86Γνίυηΐ, η66 8αηΐ τΙγ- 

ΙυΙΐηη δΙΟ(Ιίθ8ί, 86(1 608€16 36 Γ68ΐ8ΐ6ηΐ6Γ 638 811811- 

γάρ βχέσιςγηΐνη, χα\ ή προς τι τών δλιχών προσ- ^ η^υΐ, &1)(1α66Γ6 60ηιρ3Γ3ΐ«• Εΐ6ηίπι ςιιί6υη(ΐυ6 3ά πάβείβ, ήδονήν χα\ τέρψιν ποιεί τψ προσπαθητιχφ, 
χα\ άνάνητον χαΐ βλαβεράν. Τδ της ψυχής Ιπιθυμη- 
τιχ&ν ΙμπαθΙς Ιν τούτια δειχνύει, ώς τούτου Ινεχεν, 
Ιυμφ κα\ δργ^, λύκ^ τε χα\ μνησιχαχίφ, τ^ του 
«οίουμένοϋ αποστερήσει τδν ήττώμενον χαθυπο- 
6άλλ8βθαι• Ε2 δΙ μετά τής «ροσπαθείας χα\ μιχρά 
Ιηχρατήβει συνήθεια, άναισθήτως φάναι, χα\ άνιά• 
«Κ άχρι τΑους της άλογου προσπαθείας Εχεσθαι, 
Ιιά της Ινταυθα χεχρυμμένης ήδονης τδν άλδντα 
«αρασχευάζει. Πολυσχεδής γάρ έστιν ή της επιθυ- 
μίας ηδονή , ώς προείρηται * χα\ ού μδνον τ^ πορ- 
νείφ, χα\ τ{ άλλ]} σωματιχ|| απολαύσει άποπλη- 
ροΰται , άλλα χα\ τοΙς λοιποίς πάθεσιν. Έπ8\ τδ 
ΟΜφρονεΙν ού τούτο μ^νον 1στ\ , τδ πορνείας άπ- Γ68 (6ΓΓ6η38 30*06108, 61 3(1 3ΐίςαί(Ι η3ΐ6Π3ΐ6 ρΓΟ• 

ρβηδίσ γοΙυρΐ3ΐ6Πΐ 6ΐ ^οηάίαηι ΙηυΐΠβ, ίηηο 
οοχίαηι , ίη ρβΐίεηΐβ 6Χ6ίΐ3ηΙ, ρ3η6Πΐ ^ω 3ηΊιηχ, 
ηυ» ΥθΙαρΐ3ΐ6 «ΙίΙυΓ , ηοη •1η6 ρ6ηαΓΐ)3Γιοη6, 
08ΐ6η(1υηΐ : 3<ΐ60 ηΐ ρΓορΐ6Τ63 ΓαΐΌΓΐ * 6ΐ Ιγ», 6ΐ 
η)ΦΓθη, 61 Ιη]ϋΓί3ηιπι Γ66οηΐ3ΐίοηΙ, €οη6ΐιρίΐ| 
ρΗν3ΐίοη6• ςα98 8υρ6Γ3ΐυΓ 3ΐ) ΙΙΙι>, 8υΐΜΐ3(υΓ. 5ί 
Τ6Γ0 (1) ϋοπι 3ΐΓ66ϋοη6 0808 ςοοςοβ ϋ€6ΐ ροδίΐΐιΐδ 
ίην3ΐαβπΐ, ρΓΟίι 3ΐορθΓ6ηιΙ ί36ίΙ|υ(ςηί 3ΐι εΐβ 
63ρΙα8 Γυ6ήΐ, 34ΐ ίΐηεηι 08^06 Γ3ΐίοηί8 6χρ6ηΊ8 
3(Γ66Γιοηί8 Ρ6Γ 6ΐ3η€η!απι ίη 63 4ΐ6Πΐ6866ηΐ6πι νο- 
1ιιρΐ3ΐ6ΐη ίπ6αΓ3ΐιίΙί8 ρ6Γηι3η63ΐ. Εΐεηίπι• οΐ <1ίχί• 
ηΐϋδ, οοηοιιρί866Μΐί« ΥθΙϋρΐ38 ιηυΐΐίρίβχ β8ΐ, η66 

ΓθΓηί63ΓΐΟΗ6 Ι31ΐ1ϋηΐ 3ΐΊ3ν6 60ΓρθΓί8 ϋ1)Ιθ€ΐ5ΐΙΙθΠβ έχεσβαι, Μ\τών υπογαστρίων ηδονών, άλλα χα\ άπδ *^ οοηιρΙβίιΐΓ, δβιΐ ε«ΐ6Γίδ 6ΐΐ3ηι 3βίϋ€ΐίΙ)υδ : ςοαηίΐο 

ςυίϋβπι οΐ 6θηΐίη6ηΓΐΛ ηοη \ά δοΐοηιπιοιίο Ρδΐ, λ 
ΓοΓηίθ3Γιοηβ, 6ΐ ϋδ ςυ» ουί) ν6ηΐΓ6 δοιιΐ , νοίιιρίη- 
Ιίϋυδ Ιίΐ6Γηπι 6δδβ. ΟυβρΓορΐ6Γ ^υί βγαπίίοί ορβ- 
Γαηι η3ν;ιΐ, ίηΐβιηρβΓαηδ 6βΙ. «οβηιαϋιηοίΐϋω βηίβι 
11ΐ6 οοΓριΐδ, ίΐα βΐ ίιίο ρβουιΓιαδ «ίορβηΐ. Ιηιο Ιιίβ 6θ Μν λοιπών ηδονών Ιχτδς είναι. Ένθεν χαΐ ό φιλο- 
χρηματίας χαΐ δ φιλαργυρίας, χαΐ ό πλεονεξίας 
Ιρών, άχόλοΜττος* ώσπερ γάρ έχεΤνος σώματος (ρ^Ι, 
ν^τω χαΙ οϊτος χρημάτων. Μάλλον δέ ούτος άχολα- 
βι^τερος, δσφ ούδΙ τοσαύτην Ιχει ρίαν Ιχ της φύ• ^ νοχ 6ηΒ63 ρΓοείίοΙ(ύΐ€ΐ, δί|(ηίΔ63ΐ. VΑΒI^Ε υεετιοΝΕδ. 

Α 560 νοΙπρίαΐΗΜ αηοταη. ΝΟΤΛ. (Ι) Ρ6τίο<Ιυβ !ΐ960 δίο 6Γιαπι τϋάΛι ροΐο^ΐ : $ίη 
θτ«ί, α φαΙ, κΙ \1ΐ€ α άΜαΰ^ηΐε νοΙίφ(αί€ χΊ€ΐη$ εΙ €αρΐν8^ ίΐη€η8α>ίίί ηΐίοάαηι ηιοΗο. πγ δ/Μβ ΐί//ο η?• 91 8. Ι0ΑΝΝΙ3 0ΑΜΑ8(:ΕΝ1 9ί 

ΙηΙβιηρβΜηΙιΟΓ, οιιηι ηοη Ιαηία ν'ι 6ΐ πβΙιιγα βαιη Λ ηως συνωΟο\}σβ(ν αύτ^ν. Κα\ γ&ρ έμαΟής ηνίοχος «οηιρβΙΙβαΐβ β^^ΐαΓ. Ναηι βαοβ ϋΐβ τβΓβ Ί^ηαηιβ 6ΐ 
ηιαίΐό ιολζΐιηβ 1ι&1)θ1)ΐ(υΓ [^υΓί^α] ηοη ΐ|υί βΟ'Γβηβιιι 
β^υατη ^ι^βΓβ [αυΐ οοοίίηβκ] ιιβ6€ίΐ, μΙι ςΐ|ί ««η- 
ιιιβϋιιη €ΐ οΙ>β4ΐί6ηΙίθΓ6πι 8ϋ»1 βιιΜβΓΟ ηοη ροΐβ$ΐ• 
£ΐ υιι46<ιυ8(|υ6 ιη&ηίί6»1υιη ββΐ, βυρβπταοαηβυαι, 
ιΐ6€ 8€«οηϋυιιι ηλίοηιη β&ββ ρβοαηίΑταηι βιρρβϋ- 
' Ιυηι ; Ιλη<|ΐιιιη ςαί ηση α η&ΙυΓα, βθά βι ρην3 
6ΐ6θΐίοηβ υΙιβ ρ&ΐ!9ΐαΓ• Ιάβοςαβ εΙίΓΑ τβηί» βρβιη 
ρβοοαίγ <ιοί 2ΐ> 60 1ί1>6η8 γοίβηβςαβ βιφβΓαΐυΓ. 
1Ιυ9ρΓορΐ€Γ ρΐ^ηβ ηοβ &<1(1ί$06Γ0 άβΰοΐ, ηοη ίη 
Ιηχο Ι&ηΐυηι 6ΐ οοΓροΓυπ υκιι τοίυρίλίβηι βίίΑΠίι 
«ο ρηκΟπίΚιη 688β, 86(1 Ιο ςυοο«ιη<|υ6 λίΤοοίυ (%) 
<ϋΐ6€ΐο. ϋΐ ν6Γ0 8β6€ΐυ8 866υο(}ϋΐιι ΐΗοΑίη 8ηίιη9 
ι1ινί8ΐυη6Πΐ όί8ηθ8€&ιι(ιΐΓ, Ιιβο ^ίΪΆίη ςααιη 1)Γ6τΐ8- 
β1ιη6 9(Ι(ΐ6Γ6 ρΓορΐ6Γ ϋοηΐίηβηϋλπι (3) ορροΠυουηι ^ ναμιν 

Οβ ΐΓίρΙΙϋΙ ρατϋ έΐηίιηατ• 
Αηίιηβ Ηλ^ιαο άίτΜίΐοΓ ιη ΙΓ68 ρλη68 : Ιη 68ΐη 
«Ιιι.Έ Γ&ΐΙοηβ, 61 Ιη 68αι ςα» Ιγα <1α6ίΐυΓ» 6( ίη 6«αι 
ςυ» το1υρΐΑΐ6 «ΓιΙοΓ. 11ϋυ8 ςυ» Γ8ϋοηβ άυοΗυΓ, 

Ρ6€€8ΐ9ί 8ΙΐηΙ ΙΐΙΜ : ίθΟ<ΐ6Γΐΐ88, Κΐ»Γ6868, 8ΐυΙΐίΐί8, 

Μ88ρΙΐ6ηιί8, ΙηκΓλϋΙιιάο, 8ρρΓθ1)8(ίθη68 ρ6ϋ6ΐΙο- 
τιιιιι 6χ 68 ρλΓίβ ς»» ρ6ηιΐΓΐ)8ΐίοηϋ)α8 ο5ηοχί8 681, 
ρτο€6<ΐ6ηΐίαηι. Α( ΙιΟΓυηι πΐΑΐοΓυω 88η8ΐΙο 6( ιιΐ6- 
^ί€ΐιΐ8 8ΐη6 «118 Ιΐ£8ΐΙ&1ίοη6 Γυ6ηΙ, 0<Ι68 ίη Οβυηι, 
Υ6Γ8 Οπη8(];υ6 61 Γ6€18 <1θ£[ΐη8ϋι, 6ΐο<(ηίθΓυπι δρί- 

η1ΐΙ8 888ί<1υ8 ΠΙβ<1ίΐ8Γΐ0, ρΟΠΙ 61 ηΐίηςίΙλΟΙ €6888η8 
•ΓΑΐίσ, 61 6Γ{8 06ΙΙ1ΙΤ |;ί8ΐί8Γαηΐ 8€ϋθ. Ιχλίνος Αν , ώς Αληθώς χα\ μάλιβτβ λέγοιτο « ο6χ 6 
τ6ν σχληρ^ χα\ 6υ<τήνκον μ)) χατίχων ίπΐ6ον, άλλ* 
ό τ^ν ήμερον χα\ έπ'.ιιχέστΕρον» μή δυνάμβνος ΰν»- 
νάξαι. ΚαΙ 5ηλέν έστι ιεανταχόθβν, ώς ιςιριττή υοΧ 
«6 χατά φύσκν ΙατΙν ή τΰν χρημάναιν ΙπιΟυμία, ατβ 
μ)) έχ φύσεως τήν βίαν Ιχουβα, άλλ* έχ γης μοχ τ;- 
ρΑς προαιρέσεως. Λώ χα\ ^συγγνωστά Αμαρτά «« 
6 ταύτν^ έχων ήττώμενος» ώστι χρ^ σαφώς έτ.- 
-γίνώσχειν ήμΑς, ο6χ ε(ς τρυφήν μ^νον, χαΐ τ^^ν τ£ν 
σωμάτων Απόλαυσιν ή φιληδονία ορίζεται , Αλλ' Ι • 
ιταντ\ τρέπφ χα\ πράγματι προαιρέσει ψυχής 
Αγαπωμένφ χα\ προσπαθείς. Ίνα 61 σαφέστερον 
Ετι τά πάθη χατά τδ της ψυχής τριμερές βια- 
γινώσχηται, χαλ τάδε έν έπιτόμφ προσθήναι θιεχρί- ΙΠίυε ΥβΐΌ (\\ΐΛ ΐΓα <)υ€ίΐαΓ, ροο68ΐ8 8υπΙ : €Γυ(ΐ6* 
Γιΐ88 » 512 οίΐίυπι, !η9η)ί86Π60Γ(ϋ8, Ιη]υη8ηιπι 

Γ66ΑΓ(ΐ8ΐίθ« ίηνί(]6ηΐί8 β1 €0ΐηίηυ8 0ίΓ€8 1ΐ866 Π)6• 

(ΙίΐαΓιο. ΙΙοΓυηι 88η8ΐτο 61 πιβ(ϋ€ίη8» Ι]υη)8ηίΐ88, 

ΑΟΙΟΓ, ρΐ86ίϋίΐ88, ίπ ίΓ8ΐΓ68 θ1ΐαπΐ8$, ΟΟΠΙΟΐίβΟΓΑ- 

Γιο, ίηί4ΐπ3ΐΓυιη Ιοΐ6Γ8ηΐΐ8, 6ΐ 1>οηίΐ88. 
ϋβ (α€ΗΐΙαΐ€ €οη€ηρη€€ηΐ€, 
Ι1)ίιΐ8 ςυββ νοΙυρΐ8ΐ6 8ΐίΐυΓ, ρ666αΐ8 $υηΐ Ιιχο : 
|ΐιΐ8, τόΓαοΐΐΑβ, 6ΐ>η6ΐ89, ΓθΓηί€ΑΓιο, α(1υΙΐ6πυπι, 
'1αιραη(88, ίηίοοιρβΓβηΐία, «ναΓΐΓιβ, ίηαηίδ ^Ιοπ» 
απιΧ)ίΙίο, ηβοηοη «ατΊ 6( ΑΓββηΐί, 6ΐ €0ΓροΓ68Γΐιπι 
νοΙυρίΑΐυιη ϋ68ί<ΐ6Ηυιη. ΕοΓυιη τογο 8&π8ΐΙο 6| 
ιη6(1ί6ίη&, ίβ]υηΙαιη, 6οηΐίθ6ηΐί8, ΐ8ΐ)0Γ, ρΑυρ^Γ- 
188, ρ6θοηι&Γαιη ίη ρ3υρ6Γ68 άί&(π1)ΐι(ίο, ίηι* 
ηΐ0Γΐ8Ηυϊη ΓιιΐυΓΟΓϋΟΐ (ΙοβίίΙβΓίυπι , Γβ^ηί ΟβΙ Ο πένητας σχορτνισμλς, ή των μελλόντων Ιχείνων έΗ^ Περί του τρίμερους της ΐ^χης• 
Ή ψυχή διαιρείται ηΐξ τρία * λογιστιχ^^ν, §υμιχλν« 
χαΐ έπιθυμητιχ^ν. Έχ του μίν λογικοί τά αμαρτήμα- 
τα είσκ ταύτα* απιστία, αΙ^εσις, αφροσύνη, βλασφη- 
μία, αχαριστία, χειΐ αϊ συγχαταθίσεις σωματικών. 
Αμαρτημάτων, αΐ γίνονται έχτοΰ παθητιχοΟ μέρους• 
'Η δέ τούτων των χαχών Γασις χα\ θεραπεία ή Αδί- 
σταχτη Ιστι πίστις πρδς τ^ Θεδν. τΑ ΑληθινΑ χΑλ 
Απλανή χα\ ορθόδοξα δδγματα της εύσεβείας, ή 
συνεχής μελέτη τών λογίων του πνεύματος, ή χα« 
θαρΑ προσευχή χα\ Αδιάλειτκος , χα\ ή πρ^ βε^ 
ευχαριστία. 

ΠβρΙί τοϋ θνμιχον. 
Του δέ θυμιχοΐ^ τΑ Αμαρτήματα είσι ταυτα*ή 
Ασπλαγχνία, τδ μίσος, τδ Ασυμπαθές, τδ μνησίχα- 
χον, 6 φθόνος, χα\ δ φδνβί, χα\ ή συνεχής «ρδς τΑ 
τοιαύτα μελέτη. *Η δΐ τούτων Γασις κα\ θεραπεία, 
ή φιλανθρωπία, ή Αγάπη, χα\ ή χρηστύτης. 

ΠβρΙ τον ^ΧΐΘνμψικο^. 
Του δέ έπιθυμητιχο*3 τΑ Αμαρτήματα είσι ταΰτα* 
ή γαστριμαργία, ή λαιμαργία, ή οίνοφλυγία ή π»ρ- 
νεία, ή μοιχεία, ή Αχαθαρσία, ή Ασέλγεια, ή φιλο- 
χρηματία, ή της χενης δόξης επιθυμία, χρυσού τε 
χα\ πλούτου, χα\ τών σαρχιχών ηδονών^ Ή δέ τού- 
των Γασις χα'ι θεραπεία, ή νηστεία, ή ιγxράτε^α, ή 
χακοπάθεια, ή άχτημοσύνη, 6 τών χρημά^βων πρδς 8ρρ6ΐ6ηΐί8 , 6( υΐ ίη ΟΗοε βάορίβαιηρ €οη€υρ1- 

6€6ηϋ8. 

ΤΓ8ϋ6ηίΐ8 ρΓ»ΐ6Γ68 68ΐ €0{η1ΐίθ €0{ίΐ8&ίθηΐΙΒ1 

ο1)ηοχί8πιηι ρβΓΐυΓΐΐ8Γιοηί1>α8 , ρβΓ ςυαε οπιη!8 
ρ6€68ΐα οοιηηιίΐΐυηΐϋΓ. 

€θ|;Ίΐαΐ1οη68 ςυ» πιαΓαίβηι !ηο1υ()υηΐ , βυηΐ 
θ6ΐο• Ρηαια 681 βα1;6, 866αηά8 ΓοΓηίΰ8ΐίοηί8 , 
16γΙΙα 8ν3ΓίΓι», ςυαΠΑ ιγ», ςυίηΐ8 ΐπεϋΐίβτ. , 
80X18 866ϋίχ, 86ρΙίηια ίηαηΐ8 βΙοΓίχ , οόίαν^ 8μ- 
Ρ6γΜ»« νάτω; αγαθών Ιφεσις, ή της {Ιασιλείας του %9λΖ 
δρεςι;, κα\ ή της υΙοθεσίας επιθυμία. 

ιλέον ου ν ένθήναι ήμ^ς χαΐ τήν διάγνωσιν ιών 
εμπαθών λογισμών , δι' ών «Ασα Αμαρτία τελεί- 
ται. 

Όχτώ εΙσι πάντες οΐ περιεχτιχο\ της χαχίας λο- 
γισμοί • ό της γαστριμαργίας, ό της πορνείας, ό 
της φΟ,αργυρίας, 6 της όργης, 6 της λύτυης, δ της 
Αχηδίας, δ της κενοδοξίας, χα\ ό της ΰπερηφα- 
νΣας. Νθτ>*;. 

(2) Ογλ^. 1ΐ8ΐ)€ΐ τρόπ(|). €ΐαπθΓΐ δοΐίδυ, ίη «ιινο- (3) Νίΐιίΐ ρΓΟΓδίΜ «Ι6 οοαίΐηβηΐίϊ ΙιϊΙμϊΙ 6γ»6Ι|8 €Ηηηΐί€ ηιοάο» Ι,βςίΙ Α1ΐ8(1υ$ τόπψ. €0ηΐ6Χ(8$. •3 ΟΕ ΟΟΤΟ δΡΙΒΙΤΙΒϋδ ΝΕΟϋΙΤΙΛ 94 

Ί^Λχύος έχτώ λ•γι•μούς παρενοχλεΖν μίν, ^αΐ μ^ Α ϋαβ οοΐο €θ|;ϋ«ΙΙοη68 ΙυΓίΐλβ ΐϋ ιηοΐββϋλαι €θη-^ 

ΐΜρ€¥οχλΕ7ν, ούχ Ιφ* ήμΐνέστι • Ιμμένβιν β^, ή πάθος ΜνεΙν, ή μ)) χιν&Ιν, τών Ιφ* ήμΤν &βτιν. 

Άλλο Μ Ιστι «ροσΜ^η, χα\ Αλλο συνδοκασμ^, 
χα\ Ιλλο πάλη, χα\ άλλο, πάθος, χαΐ άλλο συγχατά- 
3€9νς, ^^ έγγ(ζου«α χα\ παρομοιουσα τ!) πράξει, χα\ 
άλλο (γέργιια, χα\ άλλο αΙχμαλωσία. 

Κα\ προφΜή μέν Ιστιν ή απλώς γινομένη παρά 
του έχβροίί δπόμνηβις * οίον, χοίησοτ τάδε ή τόδε, 
*0ς ΙιΛ τοΰ Κυρίου χα\ ββου ημών * ι Είπ^ ?να οΐ 
λί^ι οιίτοι άρτος γένωνται * » τοΰτο ώς εΓρηται, ούχ 
έφ' ήμιν 19X1. 

£υν€οια9μ6ς 6έ Ιντιν ή παραδοχή του ύικοβαλλο- 
μένου λογιαμου παρά του Ιχθρου, χα\ οΤον μβτ" αΟ- οίβΓβ ν^Ι ηοη οοηοΙβΓΟ !α ηοβίΓβι ροΐ6&ΐ8(β ηοη «βΙ. 
Αι ίιηηααηΦΓβ ι^ ηοη 1ηηι«η(ητ6 , ιΙΌύΐυβ πιον^ΓΟ 
νβΙ ηοη ηιοτοΓβ, Ιη ηοβίπι ροΐ6«1«ΐβ 06ΐ• 

Ει λϋυά ςυΐάοη οβί λ$ι^τ^%\ο, ΜιϊΛ ΙιχβΊΐ&ΐίο, 
ιΗιιά ΙαοΚ, ιΠιιά ΒίΓοεϋο, λΠηά λρρΓθΙ)&ΐίο. ςυ:Β 
ρΓΟχίπιβ οβΙ οροΓλϋοηΙ οι οΐ ΜΐΙαιίΙλίαΓ, «Ιΐυιΐ 
9θΓιο, λΠιιά ο«ρΙΙτΙ(λ•. 

Α§(;Γ688ΐο 681, ουαι ςη!ά ΒίοιρΠ^ΗβΓ 9ΐΙ) Ιιοβίβ ίη 
ηιβπιοΓίαηι 8ΐΐ|^|θΓ*ιΙυΓ, τβΐυΐΐ, [αο Ηοΰ, νν\ βΙΙαπι 
ϋβ ΟοπΓιπο Οβοςυο 0081Γ0 : ι Οίο πΙ Ι^ρΊιΙοβ !8ΐΙ 
ρ»ηο8 ΑβιηΙ *. ι Εΐ Ιιοο, αΐ <ϋχίαιιΐ8 , ιιοπ 68ΐ ίη 
ηο8ΐΓα ρο(θ8ΐλ(ο• 

Η£8'α8ΐ!ο £6ΐ οο^ίΐιϋοηίβ, ςυ» &1) Ιιο&ΐβ %}ΐ%%^χ[' 
ΐυΓ, οχΰορίίο, 61 ςα^βί ιιηλ οηηι βο ηοάίΐαΐίο, οΙ «ου μελέτη χα\ Ινήβονος ομιλία ή παρά της προαι- Β ςυχ »1) βίοοίΐοηβ ηθ8ίΓ& ρΓοΠαίΙ, τοΙορΙϋθ8ΐ τοπ- ρέαεω;ήμών. Πάθος δέ, ή άπατου ουνδοιααμοΟ Ιξις 
γινομένη παρά του έχθρου υποβαλλομένου πάθους, 
χα\ οΙονεΧ συνεχής μελέτη χαν φαντασία. Πάλη δέ, ή 
άντίστασις του λογισμού, ή πρδς άναίρεσιν του έν 
«φλογισμφ πάθους, ήτοι του εμπαθούς λογισμού, ή 
πρ^ συγχατάθβσιν, χαθώςφησιν 6 ^Απόστολος* ι Ή 
χάρ αάρξ επιθυμεί χατά του πνεύματος, τ6 6έ 
«νινμα χατά της σαρχ^. Ταΰτα δΐ άλλήλοις 
αντίκεινται, ι Α1χμαλωσ£α βέ έστι βιαία χα\ άχούιιος 
της χαρθία^ απαγωγή, άπ6 προλήψεως χα\ μαχράς 
«ννηθοίας τυραννουμένης* συγχατάθεσις βέ, ή χα- 
τάνευσις «ρ^ τ^ πάθος του λογισμονί. Ενέργεια βέ, 
αΜ{ ή πράξις του Ιν συγχαταθέσει εμπαθούς λογι- 
σμού * ά τοίνυν τ4 πρώτον άπαθώς λογιζ<5μενος, ή βυβίυϋο. ΑΟβΰΙίο 681 λΐι ΙκχείΐΑΐίοηο 1ΐ8ΐ)Ί(υ8, ςιιΐ 
:ι1) Ιΐ08ΐ6 8υ([|6Γ6ηΙβ ΙηάίΙυΓ» 6ΐ ςυ88ί οοιιΐίηηΑ 
ηΐ6<)ϋαϋο 61 Ιηλ&({ίη&ΙΙο• Ι.ιΐ6ΐ& 68Ι 0θ£;ίΐ8ΐ1οηί8 γ6- 
ρυΐηαηΐία ^ά «ίΤβοΙυηι, ςαί Ιη οο|{ϋα(ίοη6 681, 8υΙ 
•(! €θ§[ίΐ8ΐίοηβπι ρ6ΓΐυΓΐ>ΑΓιοηί1>υ8 οοηοίίαπι 6Χ8ΐίΓ- 
ΙΜίηϋυπι «ιιΐ ιρρΓθΙ>Αηάαπι (4), ιιΐ 8ίΙ Αρο8(ο1υ8 : 
€ €8Γ0 οοηουρίΐϋίΐ 2άΥ6ηιΐ8 ερίηΐυπι, 61 δρίΓίΙηι 
&άν6Γ8η8 6«τη6ηι. Ηε80 ιαΐ6αι βίΐ)! ίηνίοβαι ορρο- 
ηοηΐυΓ ^. ι ΟβρίίτΙΐιβ 681 νίοΐοηΐ^ι €0&€ΐ8ςυ6 
00Γϋί8 ΐΓλ6ΐΙο^ ροΓ αηΐίοΙρΑΐίοηοοι α Ιοη^^ιπι οοη- 
βυβΐυάίη6Π), ν6ΐα1ί ρ6ί ΙγΓβ^ηηΙάβπι 0€€υρΑΐί• 

ΛρρΓθΙ)8ΐίθ 681 1(1 8ΐΙΓ66ΐυΠ1 60{ίΐ8(ίθηΪ8 €0η86η• 

808. Α€ΐίο 681 Ιρβϋπι ορυ8 6υΠί) 8ρρΓοΐΜΐΓιοη6 
6θβ;ί(8(ίοηΐ8, ςο2β •Ιο6ΐ11)υΒ 8υΙ>(1ΐ(ϋΓ. Ουί ίοςιιο άνη^ήσει χα\ Ιμβριθοί^ έχ πρώτης απόπεμπε- ^ ρΓΪπιυπ) 8ίη6 υΐΐα ρ6ηιΐΓΐ>8ΐΙοη6 αηίϋοο τοΙνΊΐ, νοί μένος, ήγουν τήν προσβολήν, πάντα τά ίσχατα ύφ* 
Ιν «εριέχοψε. Αναιρείται μέν ΰιώ έγχρατείας ή γαστριμαργία * 
Φ«6 δΙ θείου π^θου χαΐ τών μελλόντων αγαθών έφ• 
έαοοις• ή πορνιία* 6π6 δλ συμπαθείας της πρ^ς τοΟς 
πένητας, ή φιλαργυρία * ύπ^ βέ της άγαθότητος χα\ 
της ιτρ6ς πάντας αγάπης, ή έργή * ύπ6 βΐ της πνευ• 
μβτιχης χαράς, ή χοσμιχή λύπη * 6π6 βλ της υπο- 
μονής χα\ της χαρτερίας, χα\ της πρ^ θεών ευχα- 
ριστίας, ή άχηβία * ύπ6 βέ της χρυπτης μέντοκ τών 
άρστων εργασίας, χα\ τής έν συντριβή χαρβίας συν- εοηΐΓ&άΙοΐίοηβ, βυΐ §[Γ8νΙΙ&ΐ6, 61 οοο$ΙαηΓι& &1ι 

ίρ80 ρπηίΟ 1Πΐρ6ΐυ 8{[^Γ688ίθη6ηΐ 6Χ 8686 8ΐ>ΐ6Κ&1, 

ςυ» ρο8ΐηιο<1υηι ββςυυηΐυΓ, οοιηί:ι ίη υηο 8θΙο 

Γ686ΰΑνίΐ. 

ΤοΙΙίΐυΓ &υ(6πι 3 ΐβη)ρ6Γ2ηΙίι {υΐβ; α ϋίνίηο 
(ΐ68ί(ΐ6Γίο 6( ΓυΐαΓΟΓυηι 1}θοοΓυπι αρρ6ΐ6ηΐί&, ίοΓ- 

ηί€9ΐίθ; 3 ΟΟΠΐηΐί86ηΙίθη6 6Γ|[3 ρλυρ6Γ08, Αν&ή* 
Ιί» ; 518 ^ ρΓθ1)ίΐ•(ο οι £ΐΐ8ηΐ2ΐ6 Ιη οιηη68, ιγα- 
ειΐΗ()ί3 ; ο βρίηίααΐί Ι9ΐί1ί8, πιυη(ΐ3ηυ8 ηκΒΓΟΓ ; » 

Ρ2ΐ1ί6ηΐί3 6ΐ Ιθΐ6Γ3ηΐί3 , 6ΐ ίη 06ηπλ £;Γ3ΐί3ΤυΠ1 

3θΐ1οη6, 3ε6ϋί3; 3ΐ) οοουΐΐο νίηυΐυαι 6χ6Γθίΐίο βΐ 
6οηΓιπϋ3 ίη οοηρυηοΐΐοηβ οοΓϋίε θΓ3ΐίοη6, ?3η3 
£ΐθΓί3; 3 ηοη ()ί]υ<Ιί63θ()ο , 3ΐιΙ οοηίβηιηβηιΐο 3Η- εχους προσευχής, ή κενοδοξία • ύπδ δ& του μή χρίνειν -^ ηιιβπι, υΐι ]2ε(Αΐ)υη(1υ8 ίΠ6ΡΙΐ3Π8«ϋ8 •, ββά 86ίη6ΐ- τινά ή ΙξουθενεΙν, ώς δ μεγάλαυχος ΦαρισαΙος, άλλ' 
ήγείσθαι Ιαυτ^ν Ισχατον πάντων, ή Οπερηψανία. 
05τως οδντών είρημένων παθών δ νους ελευθερω- 
θείς, χα\ πρ6ς Θεδν ανυψωθείς, άπεντεΟθεν ζ!) τήν 
μαχαρίαν ζωήν, τήν ά^(5αβώνα δεχόμενος του άγιου 
Πνεύματος* χαΐ τών εντεύθεν άποδημήσας, μετά 
άχαθείας χα\ γνώσεως άληθοΟς, παρίσταται τφ 
φωτΐ τής άγιας Τριάδος, μετά τών Ιείων αγγέ- 
λων, 8(ς αΙώνας απέραντους χαταλαμπδμενος. •ίρευιη οηιηίυπι 6886 ίοΑπιυπι 6χί8ΐίπ)3η<Ιο, 8υρ6Γ• 
1)13. Η30 ίΐ3ςυ6 Γ3ΐίοη6 3 ]3Π) ιΐίΰΐίδ βΟοαίΙ)»» 

Π)6η8 1ίΙ>6Γ3ΐ3, 6ΐ 3ά ϋ6ηΠ) 8υΙ)ΐ3ΐ3 , 1)10 ^6313»! 
νίνίΙνίΐ3Π), 83ηθΐί δρίΗΐυβ Γ66ίρ)€η8 3ΓΓΗ3ΐ)0η6ΙΙΐ, 

6ΐ 6χ 1)ί8€6 ρο8ΐπ)θ(Ιυιη 6Π)ΙβΓ3η$, ηυΙΙΊ8 ρβΠυΓΐ)»• 
ΙίοηίΚ>υ8 οΙ)ηοχκ!ΐ, βΐ ουαι €θ£ηΊΐίοη6 ν6Γ3, δ3η€ΐ;χ^ 
Τη3<1ΐ8 8ρΐ6η(!οη1>ιι& 35ΐ3ΐ ουηι (Ιίνίηί8 3η£;6ΐί8 Ιη 
ίη0ηίΐ3 8«€υΐ3 εοΙΙυ8ΐΓ3ΐ3. Μίαΐΐ. III, ά. « 63ΐ3ΐ. ν, Π. • Ι.ΙΙ6. χνιη. νοτλ;. 

(Ι) 01) Ραιϋί Ιοουη) είο νοπβηιΐιιηι 65ΐ : Αηί αά άαηι, λΙη €ΐίαΗΐ αά ταΐΊοηΗ α ραΗ\οη$ αί>ΗΗα: ϋση•- 
ρΐ!|ίίοΐίοησΜ ρ«Γ(»Γ6α(ίοηίΙ'Χΐ οοης'Μαηι εχίΐίΓραη• «^ιιιχιν νηρεά'αηέίΗΐη. 65 8. Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 96 

€ιιιη !ΐίΐ(|1ΐ6 Ίιι Ικβ ρ&Γΐβ8, ιιΐ βαρΓΑ βιροδοΊιηυβ, Α Τρκμβρήςτοίνυν οί^^α» ώ; προδεβή)4ι>ται, ή ψυχή - ϋΐνΜαΙιΐΓ ίιιιίπΐ3: Ιγ68 η^ιηςηβ, αΐ ϋίοΐυιη 65(, 
βυηΐ ίΙΙίυβ ραποβ, λ1ΐ6Γ9ί ςη» ηΐίοηβ» &1ΐβΓλ ςυ» 
ΐΓβν Αΐΐ6Γ& ήΐι» €οηΰυρί$06ηΓΐΑ άυαΙυΓ: βΙ Ιη 6• 
ςυ» ίπΒ (!6$6ΓνΗ, ΓυβΓίΙ αιηοΓ «(ςο6 Ιιαιηληίΐ»9, 
«ι !α €2 ηιΐφ οοιΐΓ,ηρΐ8θ6ηϋ«, ρυΠίαβ βΐ ΐ6ΠΐροΓ3η• 
Γΐ8» οο^ίίαιίο 6δΙ ΠΙυβίΓλΙβ. 51 τβΓΟ Ιη Ιγ25€6ιι16 
ίη1ιυιη»ηΗ38, έί \η οοηουρ!8ΰ6ηΐ€ !η(6ΐηρβΓ8ηΙΐ8» 
εο^ίΐιιΐίο β8( Ι5ΐ)(6η6ΐ>ηΐ&. έο^ιΐ&ΐΐο Ιΐαςυβ Ιυηο 
1>βηβ 61 (βηιρβΓΑϋΐβΓ 86 1ι&1)6( 61 ΠΙυ&ίΓΑΐυΓ, 6υηι 
ρ6ηυΓΐ>»ι{οη€9 ΙΙΙί βυΙχΙυηΙυΓ, 6( 6Γ6ΑΐυΓ&Γυιη ΟοΙ 

Πΐϋθη68 $ρίΓϋΑΐ)ΐ6Γ ΠΙ6(!!ΐΑΐυΓ• 6( Α^ Μη€ΐ8ΐη 1)62- 

Ι9ηιςυ6 Τπα<ΐ6ΐη ΙϋΙ)1βτλ(υΓ. Ιια Ιυη6 ςυοφίβ γογ- 
βιιηη \ά ψιοά β66ΐΐη(1υηι ΠΑΐΟΓαιη 6$Ι, ιηονβΐ, ουπι 
οπιη68 Ιιθ(ηίη68 αΜ0Γ6• 61 ηυΙΙαπι ιρβοΓοπι, «ιιΐ τρία γάρ,ώς «Γρη'ίαι, τά μ^ρη ταύτης εΐ^^ λογισμέ;, 
Ουμ^ς χα\ έπι0υμ{α * Ιάν Ιβτιν έν τφ Ουμιχφ άγίπη, 
χα\ φΐλαν^ρωπ(α« χα\ έν τ^ έπιθυμ(^ χαθαρ^ς χα\ 
σωφροσύνη, Α λογισμέ έβτι πεφωτισμένος. Έ^ βέ 
Ιν τ(Τ> θυμιχφ ^ μιβανθρωπία, χα\ Ιν τ|| Ιπιθυμέα 
άχολασία, ό λογισμός έστιν Ισχοτισμένος * 6 μίν οδν 
λογισμός τότε ύγια(νε( χα\ σωψρονεΓ χα\ φωτίζεται, 
Ιτ$ τά πάθη Ιχει ΰηοτεταγμένα, χα\ τοΟς λόγους 
των χτισμάτων άγνιχως θεωρεί» χα\ πρ^ς τ^ μα• 
χαρίαν χα,\ άγ{αν Τριάδα ανάγεται. Ό δέ θυμ^ς τότε 
πάλιν χινεΓ τ6 χατά φύσιν» 9τε πάντας άνθ^ώπου^Ι 
άγαπ^, χα\ πρ^ ούβΙνα αυτών ή λόπην, ί) μνησι• 
χαχίαν χέχτηται. Ή β^ επιθυμία, δταν ύπ6 ταπει- 
νοφροσύνης χα\ Ιγχρατείας χαΐ άχτημοσύνης νε• σάϊο «υΐ 6Χ6αη()68Γ6ηϋ& ρΓ086(|υίΐαΓ ; οοηουρΊ- Ι^ χρώσ^ τά πάθη» τουτέστιν ήβονήν σαρχλς, χα\ χρη* •οβηίΐίΐ» ευπ) Ιιυιηιΐΐΐλίο, οοηΐΐηβηΐί»» 61 ραυρβηαΐβ 
«(ίβεΐυβ ιΐ)θΓΐιθ€&τ6Γ!ΐ» Ιιοο 68ΐ τοΙυρίΑίβηι €λΓηΐ8, 
ρεουηίαηιιη 6Ι %\οτ\λ ΐΓ&ηββυηΐίβ •ρρ6ΐ6η1ΐ&ιη, 
61 8686 ίη θίτΐηυιη βΙ ΙιηιηοΓΐ•ΐ6ηι »η)0Γ6ΐη εοη- 
νεΠεηΐ. €οη€υρί8€6ΐι\Ιϊλ 6ΐ6ΐιΙιη αϋ ΙΗ& ιηοτεΙυΓ» 
•ά τοίυρίαιβηι 6ληι!8> λά Ιη&ηειη |[ΙοΗ«ιη, 6Ι «α 
ρεοαηΐιπιιη ΓΓ«οιΐ6ΐη, βΙ υΙ> Ιιο6 ργ8β(6Γ ηϋοηεηι 
ιΙβφΜεΗαιο, Ι)6οιιι» ϋ'ιτίιίληυβ 6]υ8 ρπκεερίΑ 8ρ6Γ- 
ιιΙΙ, άίτΐηβςιιβ ηο1ιΠΙΙ«ΙΙΙ οΙ^ΗτΙδοΙιαΓ » Ιη ρΓΟχΙ- 
ιηαηι είίβηΙυΓ, εο^ΙίλΙΙοιιβηι οΙ>ΐ6η6ΐ)Γ»ΐ« 6υί Γ«•* 
ειι1ΐ»ΐ6ηι Βοη ί«εΙΐ υΐ Ιη τΐΗίαΙβηι οειιΙθ8 άΜ$ϋ%. 
ΟνιοηιοΒ ιιοΙ 8υ1)11ιηΙθΓ6ΐη 6θ{ΐΐϋΙοη6ΐιι ρο886(ΐ6- 
ΗΙ, λοίεςίϋΐη 6χ Ιι»6 τϋ« 6Χ66<ΙλΙ, 01 «ηΐ6 ϋΐεΐιιηι μάτων χα\ Μξης παρερχομένης Εφεσιν, χα\ τραπ|| 
πρ6ς τ^ν θείον καΙ άθάνατον Ιρωτα * χα\ γάρ ή Ιπ»^ 
θυμ(α πρ^ς τά τρία τήν χίνησιν Ιχει» ή πρ^ ή8ον)|ν 
ααρχ^, ή πρ6ς δόξαν χ^νήν» ή χα\ κρίς άπάτην 
χρημάτων» χα\ διά τ^ παράλογον ταύτην Ιφεσιν 
καταφρονεί του Θεού» χαΐ των θείων αΰτου Ιντολων» 
χα\ της θείας ευγενείας Ιπιλανθάνεται» χα\ πρ^ 
τ^ πλησίον έχθηριουται» χα\ τ^ν λογισμέ σχοτίζει»- 
χα\ ούχ 1{ί άναβλέψαι πρ^ -φάλήθειαν • &ν ό άνώ* 
τερον χτησάμενος φρόνημα» άπεντευθεν» ώς «ροεί- 
ρηται» απολαμβάνει τ!}ς βασιλείας των ουρανών, χαΐ 
ζ^ μαχαρίανζωίιν» προβθοχίφ τΙ^ς άποχειμένης μα- 
χαριότητος» τοΙς άγαπωοι τδνβεόν* 1|ςχα\ ήμεΙς 
άξιωβείημεν θιά της χάριτος του Χρίστου• •Αμήν. 

ςυο- 68ΐ» η%Ώ\ εοΙοΐΌΟϋ ρ»ηϊε6|Μ 01» ΐΜ^Ιβηιςνβ 

\ινΙ( τΙίΑΐη• ηοη εχΐη ερειϋ^ ΐτεροεϊΐα ϋ8» ςυΐ <1ϋί{:ιιηΐ Οεοιη» ΐΜλϋΐιΙε ροϋοηϋΙ : εν]ι 

ηαο ρ6Γ κηΐΐλΐη εΐιΗείΙ υϋηβιϊ) ά\%η\ εΙΒεΐαιηυΓ. Αοιεη. 

$6ά ΐΜΒη ςυίίίειη ίΐα βχροβυΐΐηυε ςιι>8ί Ιωρ»* £ *Αλλά ταύτα μΙν ο&τως, ώς εΓχομιν άμαθίας^ 
ηΐΊ» 4ΐ6 νΐηοΐίϋαε ει τίίΠε εοπιρεικϋοευοι ει «ρε^' αφελώς Ιξεθέμεθα, εύσύνοπτον χα\ σαφή σχεθιά- ΐύΐιι (ηεΐΑίαΙαιη <ϋ|^Γ6η(68• αϊ φΐΗί1>ε( ΓιεΙΗ ηε• 
{οΓιο εοΓοιη <Ιί06ΓεηΙΐ8ΐη αε (ϋεεΓίαιεη» 1ι•ε •1ιι- 
|ΐιΙ«ηιαι ρ&ηίυαι εχροείΐίοηε ΑΙ^ηοεεβΓε ροβεΐι •ε 
^ΙίαϋΙείΓβ. Ηαιιε εηΐη ο1> ε4υ8&ιιι εβ^Γΐιηι Υ8τΐ38 
•ρεείεβ» εΐ 8ΐη|[«1» ςιαβςιιε ειροιιιΐιηιΐε , ιι1 ηυΙΙλ 
τΐηυΐΐβ αυΐ νίιΐί ερεείεβ, εί ΑεΓΐ ροεβεΐ» {^ηοΓαΓε- 
ΐθΓ»ει υΙ νίηυΐεε ςυΙ(!ειη ιΐαεπ αηίσιο •ά ηοειηεί- 
Ιρβ08 εΐΐΓ8ΐΐ2ΐηυ8» εΐ ε»8 ροΐΐεείιηιπη, ηιιβκ εηίιρ» 
81101, ςυ'ώυβ εΐ Οεο ρΓΟχιιηε 8εεε<ΙΊηιιΐ8 : τΗΙβ νεΓΟ 
Ιοίο εοη^ΐα ύεείίη^ηΐεε Γυ|[Ίαιιΐ08. ΥεΓε εηίιο )>β«- 
108 ιΠε εβί, ςιιί νίΓΐυίειη ςιΐ9ΡΓΐΐ, εΐ Ηΐβιη αιη1)ίΙ 
514 ^ί ^ίΠ§[6ο1εΓ εοηηυιπί, Ιαηςυαπι ηυί ρεΓ εβηι 
Ι>εο ρΓοχιιηαε Οΐ» ει ηιεηΐε ευαη εο εοη]υη{ΙΐυΓ. 
Ηοε ηαιηςαε ρΓοριΐε ρΓυιΙεηΓι» » ΓοΠίΙυάο , 88ρΐ6η- 
Γΐ2» εΐ εο{;ηΊΐίο εεΐ ίηΓ&11ί1>ίΙΐ8, 3ε όΜύ» ςα» εο- 
\ίτ\ρ\ ηοη ροκ8ϋη( ; ρεΓ τΊπαίειη 8θ(υο8&ιη «ά βρε- 
εαΙϋΐΊοηεπι ΟίβαΐΟΓίβ &(Ι(]υ€ί. ΥΐΓίαε ειιίπι (αρετή) 
Ιΐα ϋίειΙΟΓ» διά τ6 αΙρεΤσθαι, Μ εεΙ» ηηο4 αα§^ί^ 
ίητ. Ελϊω εΙί||[ίιηιΐ8 ει ^οΙυπ)υ$» ςυοά ηοείη εΐε- 
εΐΐοηε ει νοίιιπίλίε, ηοη'εοαοΐβ, εΐ ΙηοοηευΙΙβ 
1)0111110 ορβΓΰΐιιυΓ. ΡΓυϋβηΐία εΐίαπι (ΙΊοΗπγ φρόνη- 
σις παρά τλ νοί φέρειν, α^ €0 ςηοά ηεηίί αβ'εταί 

νΑΒΙ.Ε ίΕΟΤιΟΝΚδ 
ι Βοε&Ι ανδρεία, η&η. Αΐ(3Για&, (οΠίΐαάΊηβίη, ροευΐΐ. σαντες τλν περ^ αρετών χα\ παθών λ^γον» Ν* εύχε- 
^ ^ΧΏ ^Κ θιαχρίνειν τε χα\ θιαγινώσχειν τΙ^ν τού- 
των βιαίρεσίν τε χα\ Φιαφοράν» τ|| μΙν τεΟτων 
λεπτομερίφ χαΐ σαφηνείφ• Αι* αΜ γάρ τευτε, 3ία\ 
ποιχίλον Ιχάστου χαΐ πολυειβΙς Ιξεθέμεθα» ώς μη- 
θεμίαν, εί θυνατδν, (δέαν άρετης χαΐ χαχίαν άγνοεΤ- 
σθαι * χα\ οδτως τάς μΙν εΰθΰμως πρ6ς ΙαυτοΟς 
έπισπασώμεθα » τάς άρετάς δηλονότι χα\ μβλλον 
ψυχιχάς, ΘΓ ών χα\ τφ Θεφ έγγί^ομεν, τάς βέ γε 
χαχίας χα\ σφόβρα Ιχχλίναντες θιαθι^ράσκομεν * 
μαχάριο; γάρ» ώς αληθώς, ό άρετήν ζητών, «α\ ταυ- 
την μετιών * χα\ δτι τί Ιστιν αρετή Ιπιμελώς Ιρτυ* 
νών,ώς δι' αυτής Ιγγίζωντφ Θεφ» χα\ τεότψ νοερώς 
συγγινόμενος. Τούτο γάρ χυρίως» φρόνησις ί..,. 
σοφία τε χα\ γνώσις άψευθής» χα\ πλούτος αναφαί- 
ρετος, τ6 διά πραχτιχής άρετης πρ^ θεωρίαν άν« 
άγισθαι του ποιήσαντος. Αρετή ^ χαλεΓται, 8ιά τ^ 
αΙρβΤσθαι* αΙρετή γάρ χα\θελητή»βιά τ& αίρετώς χα\ 
αύτεξουσίως τδ αγαθόν ποιείν ήμ^» ούχ\ άβουλήτως 
χα\ άναγχαστώς * φρόνησις βΐ λέγεται, ς6 χαρά τφ 
νοΐ ^έρει,ν τά ωφέλιμα. VI ΒΒ ΙΝδΤΙΤυΤΙϋΝΕ ΕΙ-ϋΜ&ΝΤΑΚΙ. - ΑΟΜΟΝίΤίΟ. Μ 

κι (ούλλί 6^» π^βθήβωμβν τφάφκλ<! τούτφλέγω• Α ΟυοιΙ βι Ιίΐιί Ηΐ|^Γ8ΐυιιι ηοη ίιιβΗΐ» Ιιυΐο <|υθ(|υβ ώς χρνοοΰν Ικυφράγινμα» Χ9ΐιπίρ\ του χατ*•Εχ6να, 
χαι\ χβ6* όμο(ω9(ν, μ&χ(>6ν τοΟ τιμιωτάτου πάντων 
τνν του βεου χτισμάτων, τδ νοιρ^ν χα\ λογιχίν ζώον 
ό άνθρωπος, μό*/ο; (χ πάντων «αΓ* 9ικό^α έστΙ, χαΐ 
ιηι^* όμοίωσίτ ββοΟ. Κατ* βΐχόνα μλν λέγ<ται πόίς 
Ανθρωπος, χατά τ6 του νο6ς αξίωμα, χα\ τ6 της 
ψυχής, Ι^τοι τ6 άχατάληπτον, τ6 άθεώρητον, τ& άθά• 
νατον» τ^ αύτκξουσιον, να\ μ^ν χα\ τ6 αρχηγέ, χα\ 
τιχνογονιχ^ν, χαΐ οίχοβομιχέν * χαΟ* όμοίωσιν β&, 
χατά τ^ της αρετής λόγον, χα\ τάς θεωνύμους 
ταύτας χα\ θεομιμήτους πράξεις, ήγουν χατά 
τ^ φιλανΟρώπως πρ&ς τ^ δμογενίς βιαχεΤσΟαι* 
οίχτβ£ρ€ΐν τι χα\ έλεβΐν, χα\ άγαπ^^ν τ6 δμ^ 
€οϋλοι« , εύσπλαγχνίαν τι πβσαν χα\ συμπάΟειαν 
ΜεΙχνυσθαι. « ΠνεοΟε γάρ, φηο\ Χριστή ό Θε6ς, 
οίηίρμονες, χαθώς χα\ ό Πατήρ δμων 6 1ν ουρα- 
νούς οίχτίρμων έστ{• » Κα\ τ^ μλν χατ* είχόνα, πδς 
άνθρωπος χέχτηται - άμεταμέλητα γάρ τά χαρίσματα 
τοΰ Θεού- τ6δΙ χαΟ* όμοίωσιν, σπάνιοι, χα\ μόνοι 
οί ενάρετοι χα\ άγιοι, χα\ τήν του Θεοϋ αγαθότητα 
χατά τ^ βυνατδν άνθρώποις μιμούμενοι * οΟτως 
ύχεραγάθου φΐλανθρωπ{ας άξιωθείημεν χαΥ ήμεΙς, 
Εύαρεστήσαντες αύτφ 5ι* αγαθοεργίας, χα\ μιμητα\ 
γενόμενοι των άπ* αΙωνος εύαρεστησάντων Χριστφ * 
Ιιι αύτφ έστιν Ιλεος, χα\ α6τφ πρέπει πάσα Μξα, 
τιμή, χα\ προσχύνησις, χα\ τψ άνάρχφ Πατρ\, χαΐ 
τφ «αναγίφ χα\ άγαθφ χα\ ζωοποιφ αΰτοΰ Πνεύματι, 
νυν χαΐ άε\, χα\ εΙς τους αΙώνας των αΙώνων. 
•Αμήν. 6ίιηρϋ€ί θΓ3ΐίοηΙ 1αιΐ(|υ»ιιι &υΓ6ΐιπι βί^^ηλΰυΐυιη «ρ- 
ρίιι^Αΐηυε; ϋΐίυ^ ηβιιιρβ βιρο&Ιΐίοηβιη, ηυθ(1 ιΐβ 
ρυεϋΐο, οπιηΐυιη ί&ιηβη (ϋνΙοΜτυπι ΟΓβ&ΐυηΓυηι 
ρΓβιίοεΙεβίιηο, άίοΐυιη 681,* ε#αιιι</ιιιιι {ΐΛαρη^ηι α 
ίίΜίίίίηάίΜνη. Ιοΐ6ΐΙθ€ΐα οΐ ηΐΊοηβ ρηΜϋΙιιηι 2ηΊ• 
ιη&Ι Ιιοοαο, ίηΐβΓ τβϋηιΐλ οιηηΙ« βοΐυι βθΰΐιηιΐιιηι 
ίιη2{ίη6ΐτι €31 61 βιιηϋίίικϋηβιη ΟβΙ. Εΐ ββουηϋΐ'.ιιι 
ςυίϋβηι Ιιη3{;ίη6πι ιΙΙοίΙυΓ Ιιοσιο (|υϋΙΙ)βΐ , παβιαίβ 
61 3ΐιΙιηχ (1ί|;ιΓιΐηΐβ, ίηεοιηρΓβΙΐ6η5ϋ>ίΗ ηβιηρβ , ίη- 
•6Γυ(«1)ίΠ, ίιηηιοη&ΐί, 1ϋ>6Γ0, ηεοηοη ιη ίΐίοβ (Ιο- 
π)ίη3ΐΓιοη6, Γα^ΓίΠε αηΐβ 6Ι 6Χ8ΐΓυ6η(1•Γυιη «ϋίϋίο 
βείβηϋ^. 566υηϋυπι εΊιΐιίΗίικΙίηβπι ν6Γ0, τίπυΐί• 
ηΐ!οη6, 61 Α€ϋοηίΙ>υ8 ηοείΗβ « Οβο ρΓ«β6ηρΐΐ8(5), 
61 ςυΑ8 €υιη βχββιιαΙιηυΓ, Οβυηι ΙιηΙΐβιηιΐΓ : Ιιοο 6&Ι 
Ηυιη&οο ^ηίιηο Ιιοιηίηββ Μηρΐ6€ΐί, 6«<ΐ6ΐη »6ηίΐοΐο 
ο1)εΙΠ€(θ8 €οιηιιιΐ86Γ6866Γβ 6Ι <1ΠΊ|;6Γβ , οοιιιβιη Ια 

λΐίοε ΙΙΐΐ86Γΐ60Πϋ&ηΐ 61 60ΐηΐηί86Γ&ΐίθη6ΙΙΙ 10ΐρ6ΙΙ• 

<Ι6Γ6 : € Ε8ΐοΐ6 ηαιηςυβ, αίΐ €1ιη8ΐα• Ι)6ΐΐ§, ηιί86Γΐ« 
€0Γ(ΐ68 ςιΐ6ηι»<]ιη(κΙαιη 61 Ραΐ6Τ Τ6816Γ εοβίοιϋβ ιηί- 

86Γί60Γ8 681 *. • Εΐ 6λ, ςΐΙβΒ 80111 86€ΙΐΟ<1αΐΙΙ 8ίΐαί1ί« 

ΐυϋίηβηα (6), βίηι^υΐί 1ιοιιιΙη68 ρα88ί(ΐ6ΐιΙ : ιΐοηοπιπι 
η8ΐηςα6 ευοπιιη 06υηι ηοη ρ<Βηίΐ6ΐ ; βι ςα» ββουη- 
ιΐιιιη 1ηΐ2|[ίη60ΐ δυηΐ, ρεΓΓλΗ, 6Ι 8θΗ Ηϋ, ςυί νΙΠυΐΙ 
ορ6Γ2ηι ηιταηΐ, 61 ε&ηοΙΙ ευηΐ , 61 1>6ΐ Ι)οηί(8ΐ6πι 
ρΓΟ τΙΗιιιη 1ιυιη&η8Γυηι Ιπι1)6€ΗΙίΐΑΐ6 «πιιιίΒηΐυΓ : 
6υ]α8 ΙιαηίΒηίΐΒΐΊε, οιηηεαι 1>οηΙΐ3(6σι ΒαρεηηΙίδ» 
(Ιί{ηι υΐΊηΒΐη 6ΐ ηθ8 6ΐΠθ6Γ6ηυΓ ρβΓ Ι>οηΒ ορ6Γ«» 
ρΐλοίιΐ 1)60, 61 ^ΒΐΙ. 61 60Γηιη, ςΜί « ρΗηιβ 
Ο Γ6Γαηι 0Γ68ϋοη6 6ΐ (7)ρ1αου6ΓυιιΙ,ίηιίΐΒΐθΓ68Γ8€ΐΙ• ΟΜΜίίιηι ίρεΐαε 68ΐ ιηίεεΗεοΓάΐΒ, 6ΐ ίρεί άεΙ^ΐΗΓ ι^Ιοπβ, Ιιοπογ, 6Ι Βάοηϋο οαηι ΡαΙγο, 8ίη6 ρΓΐη- 
€ίρ!ο, οι εβικΓιβΒίηιο 6ΐ 1)οηο 6ΐ τίνίΠεο δρίΠία ΙρεΙυε, ηοηβ 6ΐ 86η]ρ6Γ, 6Ι Ιη 8«€οΐ3 ββουΙοΓυπ). 

ΑΐΙΙ60• 

* Ιλο. ν, 36. ΝΟΤ^Ε. (5) ΙΙ«6 ΒυείΟΓίε ιη60ΐ6ΐη ηοη ΒΒΐΐε ρΓΟΠίΟΓο τΙ• 
όοηΐιΐΓ : ηοη 6ηΊπι ^ιιί« β Ι>60 ρτΛ$€τ\ρΙ» ιυηΙ 
ιεΓιοιιββ ηο8ΐΓ96, θεωνυμοι, <Ι';€υηΐιΐΓ; 56ά ηΐ8|^Ί8 
οοί« ςυίϋϋΒΐη <ϋνιηυηι βυηΐ» Ιιοιυίηο^ςυο ΐ>ίο% 

18611101• 

(θ) Ιηο 6ΐίΒΐη <βαιιιι/ιιιιι ΙηΐΜίιι^ΐΗ, χατ* εΐ- 
χόνα, 6ΐ ραυίο ρθ8ΐ Γυηαιη 86€υη(ΐυπ) οιηηεε 8οΗ- 

ρΐΒΠΒ Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ68 Υ6η6ΙΙ()υηΐ 61*11, $€€ΗΗάΗΐη ΐίΐΝΙ- (ΙίΗάίΜίη^ χαθ* όμοίώσιν : αυ» ςυΐιίεηι βιιηίΐίίικίο, 
]υχΐΒ βηβοΙ» ροΐί88ΐιιιυπι ΐΓ86ΐαΐ0Γ68• Ιη νίΓΐϋΐυιιι 
ευΐΐιι 8ίΐΒ βεΐ. 

(7) Ιη ^^Λ^ο \φΙητ Χριστφ, €Ηη$ΐο^ ιά ςιιεπι 
8ΐ8ΐίπι £ΐοΓΐα63ΐίοη6ΐη άιτ\$\ί 08ηΐ38€6ηυ8, ςιΐΒ 
Ιηοΐαΐυο) ευυπι Βΐ)8οΙτίΙ, 86 ά^ϊηά^ Μά ΡΒίτβιπ, αο 
δρίΗίαηι ειηοΐαηι. 515 ΒΕ ΙΝδΤΓΓϋΤΙΟΝΕ ΕΙΕΜΕΝΤΑΚΙ 

ΕΤ τΒιΒυδ^υ^ε δυΒδΕουυΝτυΒ οΐϋδεκτΑτιοΜΒυδ 

ΑΟΜΟΝΙΤΙΟ. ΙίΐίΓοάυοΙίοηβπι Ιιαπο βίειηβηίβρβιη ΙοΑοηβδ 0ΑΐηΑ866ηυ8 νίνα υοοο όίοΐανϋ, ςυΦ τβΐυϋ ρπτ^^ 
ρίΓβΙοπβ 6β56ΐ, &<1 ίπΐ6ΐΙιΚ6η(ΐ8 φίΦουη^πβ άβ βάβί άοςιη&Ιίδ, θΓβΙίοηϋ;)υ$ ΙηΙ)αδ ςυ® ρΓΟχίΐΒβ 
ΒΐιΐΜφίυηΙαΓ, βάίβδβηιίΐ βϋνβΓδϋδ Αβερίιβίοδ 86υ ΜοηορI]^5^^β$, Ηοηοΐΐιείβίβδ, 6ΐ Ν6$Ιοπβηο9. 
ΝοοΑμι βηίιη (1ίΑΐ66ΐίοααι οριΐ5 οοηδοηρδβΓβΙ, ηββ ρΓοίηάο Ιΐϋηιιη />6 βάύ οτίΗοάοχα^ ίη 
αιιο ροβίΜ ρΓ655ΐοη, οοιηρβικϋθηβςυβ ιη8§^ τΑϋοηβ οιηηίΑ εοηΐυϋΐ, ηυ® ϊη 1ηΙ)ΐΐ5 ί^ϋβ 
€ΐΜΓΜιοιιίϋα5 ία$ίιΐ8 6χρ1ίο&ϋα5ςαο (ϋβ65$6ΓθΙ. Ια 0(1ίΰοιιί1)α9 εοΐοηίβοή βΐ Βθ^ίΙ^^οβ^Μ^^ 9$ 5. ΪΟΑΝΙίίδ ΒΑΜΑδΟΕΪίΙ ίη οοάά• ΐηβ3. 5, Ιΐίΐ. 6ΐ εοΙΙ)6Γΐ. Ιη&ϋΙαΙίο ί8ΐΑΐίΙ>Γ0(ΐ6 (1ϋΑΐ>υέ ρΐινί&Ιί νυΐαηΐ&ΰΐ^αβ ορ^ΜΰοηΙ* 
1'α$φΐβ ρρφϋ : οαια νοΓΟ ΟΓάίηβιη 5βη[αθΓ, ςυβιη 0(>(ΐ6χΚ68ία8 2926 &5&ίβη&ΐ;ιιΙ ρΗιΐΜΐϋ»^ 

^ΗΐΙβΙίο $](, (1β η&ΙιΐΓβ οοαιρο&ϋΑ οοηΐΜ Αο6ι>(ιαΙο3, 86ουαύβ άβ άιχΛνΆ \ο\\χιΜ^Ιμ» οοοΙτα 
ιΙοηο()ΐ6ΐ6ΐ&$ ; ββ ΙβΓίΐΑ 1ω(ΐ6ΐη <κ>η!Γβ Ν6$ΙθΓίαηο5. νβΓδίοηβιη αϋ&αι ίηδίίΐαϋοηιβ βΙοηβοΐΕ- 
Π5 61 ϋ1)Γΐ ά^ (1ιΐΑΐ>υ8 νοίαηΐ&ΐίΐκιβ ϋβηιιη οαάβηάααι ηοη οβη^υϋ 01. Βί1Ιίιι&, €θα ίΙΙ^ φΐβαι 
ΙΟΑοΜιηυδ Ρβηοηίυδ ΑάοΓηβνβΓβΙ, 8υί&€6Γ6ΐ : θ (ρχΑ Ι&ιηοη δφρβ (ΙίδββηΐΐΓβ ι:<η;6$8Θ ΙΐΑΐκή» 
ηαίβ πιίΐιί ϋύβηοΓ νίδΑ 6&1• ΙηβαρβΓ ου(!Κοβ δα&οϋ ΗίΙβηί ςιιβιη ρΓ® ιιΐΑηιΙ>υ5 Ιβηβο, Ρβήο* 
ηιαβ υ5υ5 05ΐ, ίη ςυο τηυΚα « ρΓ^Ιβη^ίδ η^βίο ςυίΙ)α56ΐη6η<]αΐ0ΓίΙ)υ8ρ885Ϊηα ίηδβΓίΑ 8αη1, ςιια 
ΟΦίβή ηοη 1ΐ8ΐ)6η(, ίηΙβΓ ςαθ8 ΓοΙΙ)€Γΐίηί (Ιυο ν6ΐυ8ΐ)0Γ68 8υηΙ 1639 βΐ 4730 αΐ6Ηοη8ςυ9 ηο(Α« 
μαΐ ςυφ &αο(οιί ηο8ΐΓθ 8βΐί8ίαιηίΙί&η[& ββδβπιίΐιί ηοη νίϋβηΙαΓ. ΙΝ8ΊΐΤϋΤ10 ΕΙΕΜΕΧΤΑΐα8 Αϋ ΟΟΟΜΑΤΑ Α 

Υίνα νο€€ ^οαηη\$ ηιοηαΓίή ΰαιηα$ϋ€ηί , αά ίαηΰ- 
ΙίΜΐ'ΐΜΐιιιι ΛύαηΜΟί ίίοοϋαηβί «γ^ιΊ «ρίιοοριιηι. Ι• 1η ηοωίηβ ΡαΐΗ• β( Ρϋϋ 61 δρΊπΐυβ Βαηείί , 
υηίυβ ΐπηβ 8υΙ)•Ί8ΐ€ήΐΐ8 αΐ(|οβ &4ΐθΓ8η<ΐ£ ά6Ίΐ&ΐί>, 
€008υΙ>8ΐ9ηΐί8ΐΐ8 80 ιτΐΐβ 8ιιοΐη€ΐ$ Τηηίΐ&ΙΙβ, Οβί 
ιιηίοΒ, 8 ςυο ι οιηηβ ά•ΐιιιη ορίίπιυιη, 6( οιπηβ 
<Ιοηιιπι ρβίΓύΟίαιη» (Ι68υηυικι Άύ ηο8 άβκβηάίΙ * : ι 
ρ6Τ€8ΐ0Γ 6|;ο «Ι ιη1$0Γ, ])8ΐΙ>οΙΐ6ηΙί8 ϋΓόαςυβ 
Ηηικυ» Ι8ΐ)ΐ8 8ρ6πο, ίη Ιρ•ο ίΜβιιι Ιι^ΐιβηι Γογ6, υ( 
8ρ€€ΐ8ΐ& 1ιιιιιιϋΙΐ8ΐβ ΠΙοΓαι», ςυί Ιιοο 8 πιβ αΐ 1ο- 
«ΙιιβΓβΓ 6(η&§Ιΐ8Τ€ηιηΐ , ρΓορίβΓ «ΟΓυιη ςυί 8υ- 
^ίυηΐ ιιΐίΗΐ3ΐΐβιη, Οοιηίηυβ (Γ81!φ• οιηοίυηαςυβ 
1>οηοηιαι Ι^γ^Ηογ, βαρΊβηΙί» βρίΓΐΐαηι ίηφβΠίαΐυΓν 
• ΜΓΐηοηβηκιυβ ίη αρβπΊοηβ οπβ πιβί ' , ςαΊ οβί 
$ιιρβΓ Οίηηίϋ Οβυβ 1)οηβ<ϋΰΙυ8 ίη 89Κ€υΐ9. 
Λιηοη '• • 

ΟΑΡ. 1. 
/)β ιι<6ι1αιι(Ι/ι, ηαίητα €ί [οτίΛα, 

διιΙ)8ΐαηΐΊ3 « βΐ ιιαίαΓΑ, βΐ Γογπια » υΐ 8αηοΐι& 
Γ8ΐπΙ)υ8 ρΐ&ο^ΐ, ίάβιη 8υηΙ. Αο ΓϋΓβυβ : Ιίγρο- 
8ΐ&9ΐ8, 61 ρβΓΒοηα, 6ΐ ίηάίτίάαοηι, 1^60) βυηΐ• 
ΗηΓ8υ8 516 ^^^^ ι1ίίΓ€Γ6ηΙΐ8, 61 (ΐηΑΐίΐαΒ» 6ΐ ρΓΟ- 
ρπ6ΐα8, ίάίρβηηι βί^ηίβοιηΐ. Οβ 1)ί8 βΓ^ο αο βίπιί- 
1ί1)υ8 8|[6Γ6 ρΓοροιιιίπιαΒ ; άβ ςυίΙ>υ8 βΐίαπι ίπι- 

ρβηβΙΟΓΪ Π1(Η]68ΐί& 8&η€ΐίΐ88 Τ6$ΐΓ8 6Χ 016 ςυχβίνίΐ. 

Ιη Ιιαηο ίΐ8ςυ6 σιοάυπι θΓάί6ηάο άίάηιυΙΙ 

Εβί ςυί(ΐ6πι {η6θπιρΓ6ΐΐ6η8ίΙιιϋ8 Ι)βίΐ88 8α1>βΐ2η• 
Ιΐα 8ηρΓ& 8υΐΜΐ8ηΐΐ8πι, η8ΐυη<|α6, 6ΐ ίοΓΟία : Ιι;• ΕϊΣΑΓαΓΗ ΑΟΓΜΑΤΩΝ ΣΊΌΐΧίΙΩΑΒΣ^ 

άχό φωτίίς *Ι<οάντ€ν ταχΒΐΥον μοταχον τον Αά' 
μασχητον^ χοός Ίωάττηιτ χότ όσίώζΟίοτ έπΐ' 
σκοχοΫ Ααοοιχείας• 
Έν ονόματι του Πατρδς χβι\ τοΰ Υ^ΰ χα\ τοβ 
αγίου Πνεύματος, της μ\ίς τριβυιιοστ&του χα\ προ9- 
χυνητης 6<ότητός * της ομοουσίου χα\ ζωαρχιχης 
Τριάδος, του 1ν6ς θ<ου * ιιαρ' οΐ ι πβίσαβόσις&γαβίΐ 
χα\ ΐτΑν βώρημα τέλειον Λνωθιν ιΐς ήμ^ χάτεινιν. ι 
άνο(γω τ& μογίλαλα χα\ βρα^ύγλωνσά μου χβίλη, 
ό αμαρτωλές χα\ τά).ας &γιο. τκποιθώς ίτ? α6τφι 
ώς διά τήν των «Ιτησάντων τ6ν λόγον • ταΐΓ&ίνωσιν, 
χα\ τήν των άχου^ντων ώφέλβιαν, δώσιι ιη^ευμα σο- 
φίας, χαΐ 1 λ^γον έν ανοίξει του στόματος μου, » 
ό τ5)ς χάριτος Κύριος, χαι ικάντων των αγαθών τα• 
12 μίας, < 6 &ν 1π\ πάντων βε6ς εύλογητ^ς είς χ^ 
αΙώνας ι *Αμήν. 

ΚΕΦΑΑ. Α . 
Ι1$ρΙ ούσΙας^ παΧ ρύσεως, καΐ μορφχις. 

Ουσία, χα\ φύσις, χαΐ μορφή ^, χατά τους άγ(ους 
Πατ^ρας, ταύτόν έστι. Κα\ κάλιν ' ύικόστασις χα\ 
πρόσωπον χα\ άτομον * τα&τόν Ιστι. Κα\ πάλιν * 
διαφορά, χαΐ ποιότης χα\ Ιδίωμα^ ταύτύν έστι. 
Περί τούτων ο5ν, χα\ των τοιούτων 0χοπ6ς ήμίν 
έστι εΙπεΙν, περ\ ών χα\ υμετέρα συγχ«τ«6ατιχως 
ήρώτησεν όσιότης. *Αρχδμεν•ι τοίνυν, λέγομεν 
οΙ^τως. 

'£στι μέν ύπερούσιος ουσία χα\ φύσις χα\ μΑρφήι 
ή ακατάληπτος Οεότης* υποστάσεις II χο\ πρόσωπα, ρο$ΐ3868 3υΐ6ηι 86 ρ6Γ8θη2Β βυηΐ, ΡϋΙβΓ, 61 Ρίΐίυβ, ^ Πατήρ, χα\ Υ16ς, χα\ τδ πανάγιον Πνεύμα. Τχαστον 61 δρίπΐυε 88ηεΐυ9. Ουίεπιιβ βηίηι ίΠοΓυπι ρ6ΓΓ66ΐα 

Ι)γρθ$Ια8ί8 68ΐ, 80 ρβΓΓοεία ρ6Γ80η8. ΡΓ3Ρ16Γ68 

οιηηίε ογ681ιιγ8 8υΙ>8ΐ8ηΐίβ 68ΐ• Μιιΐΐα αυΐβιη $υηΙ 

8 Ποσ €οηόίΐ2, ςυχ ίηΐϋΓ 86 ρΐυππιυπι άίίΤοΓυηΙ. 
ΑΓια 6ηίηι 0Γ6&(υΓα 651 8η|;6ΐυ8, 8Η8 Ιιοπιο, 8ΐί8 

1)08, 8ΐί8 68η]8, 8^8 ΟΟβΙυΠΙ, 8ΐί3 16ΓΓ8, 8Γΐ8 ί|;ηί8, 

βΓΐ8 8^υ8. Αΐςιΐ6 ηηο υογΙιο, ηιαΙ(« εηηΐ ίη Γ6&ο8 

9 Οβο οοηάίΐίε 8ρ6θί6$. ϋυχΓιΙνεΐ ϊ^ίΐυΓ 8ρ6α68 
υη8 η8ΐιΐΓ8 681 : υΐ ρυ(8 8η(;6!ί οηιηεε, υη8 
8πηΐ η8ΐυΓ8; οηιηββιιυβ 1ιοπ)ίη68, υη8 ηαΙυΓα ; 

90 1>θν6β 0ηη689 υη8 η8(υΓ8, 61 8ίΠ)ί1ίΐ6Γ 0Γ68- 

1«αη8 €«ΙβΓ26• Α1ί8 ίΐ6Π) 68( 8ηκ€ΐθΓΐιη) , αΐία γάρ αυτών, τελεία ύπόστααις, χαΐ τέλβιόν Ιστι πρόσ- 
ωπον. ΊΕτι δΐ πάν χτίσμα βεου, ουσία Ιστί * πολλά 
δέ είσι τά κτίσματα χα\ πολλήν Ιχουσι πρ^ς άλληλα 
τήν διαφοράν. Άλλο γάρ χτίσμα 6 άγγελος, χα\ άλλο 6 
άνθρωπος • χα\ Ιτερον δ ^ΰς χαλ άΑλο χύοιν * Ιτερον 
ουρανής, χα\ άλλο γη* χα\ Ιτερον πυρ, χα\ άλλο ϋδωρ * 
χα\ απλώς εΙπεΓν, πολλά εΓδη ε1σ\ν έν τοΙς χτ(• 
σμασιν. "Εχαστον οδν είδος, μία φύσις έστΙν • βίον 
πάντες οΐ άγγελοι, μία φύσις είσί •. Κα\ πάντες οΐ 
άνθρωτεοι μία φύσις κΐσί. Κα\ πάντες οΐ βόες, μία 
φύσις είσίν ' όμοία)ς χα\ τά λοιπά χτίσματα * χι\ 
άλλη φύσις ή των αγγέλων, χα\ έτερα ή των άνΟράι- ^ ^86. •, ' ερΙΐ68. III, 19. * Βοη. ιχ, 5. 

ΥΑΚΙΛ Ι^ΕΟΓΙΟΝΕδ. 

• €θ(1• 5. Βίΐ. (186111 τ^ν λόγον. ^ €θ(1. ϋίΙ. χα\ γένος χα\ μορφή. « ΐνκΐ. ρίο χα\ άτομον, ΙιηΙβΙιΐΓ ΐϋΛ 
χ^ραχτήρ. 8 (ίφά, δ. ΗίΙ• χα\ Ιδιότης χ«\ Ιδίωμα• • Ι)68ηηΙ 1ΐ2Β6 6(111. ΙΟΙ 

«λΜ, χα\ ΙτΙρα, ή των βοών 

ΚΕΦΑΛ. Β'. 
Πφί ύχοστάσΒως χαϊ χρσσώχσν παϊ ανόμου, 
ΈΐΜΐβ^ι δΙ ιηλλο{ (Ισιν &ν6ρωχο(, ό χαθίνα Α^ 
βρ^ΜΒος ύιβό^ταφίς έβτιν * ο!ον» *ΑβΑμ 6π^9τα9(ς 
λτΓΐ, χα\ ΕΟα &λλη ύιιόαταβις, χα\ 6 £Ι]Θ Ηέρα ύπό* 
οχασις. *Ομο(ως χ«\ 1π\ των λοιπών, Ιχαατος Αν« 
θρ«»ιιος ύκόστασις Μρα «αρλ τοΙις λοιπούς άνθρώ- 
0»υς έβτ{ * χαΐ Ιχαστος βοΟς υπόσταση; έατι, χα\ 
Ιχατης &γγ€λο< ύπύσχ^σίς Ιφκιν. 'ί1στ« φύσις, 
Χ3λ ού9(α, χα\ μορφή έστι τ6 χοιν^ν, χαλ ικρι^χον 
τ^ς όμοονσίους ' ύποβτάσ&ις. Ύπ^στασις βέ, χα\ 
&τομον, χα\ πρόσωπον, τ6 μιριχ^, ήγουν Ιχαστον 
Μν ύχι6 τ& αύτΙ €Κος πιρκχομένων• β£ ΙΝδΤΙΤυΤΙΟΝΕ ΚίΕΗΕΝΤΑΗΙ. 
όαοίοις υλ\ ϊιΑ των Α ^οιηΐιιυιιι , Ι^ουιηηυβ &1ιΐι ΑΑΐυη ; Μ 102 ελΡ. II. 

ί)€ ΗίβροΜίαΜί^ ρ$ηοηα €1 ΙηάίΜηύ. 

ΟαοηίΒηι λυΐ«ιη ιηοΙιί βυηΙ ΙιοηΙηββ, ςαΐ8ςυβ 

•1ιΐ|;ιιΐ9ίΓί8 Ιιοηιο, &ι^ρο8ΐι•ΐ8 681 : ν. %. Α(ΐ8ΐη 

681 Ιΐ7ρο8(8βΐ8; Ενλςιιβ, 8Π8 1)^ρο8ΐ:ΐ8ί8; 86 δβΐΐι, 

ι1ΐ8 ΙιγροΒίΜΐβ. 5ίιηί1ίΐ6Γ 611801 ίη Γ6Γκιυί8, ςυΠί• 

1>6Ι ΙίΟΠΙΟ 8Γ|& 1ΐ7ρ08ΐ88ί8 ρΓ£ΐ6Γ Γ6ΐίςΐ10δ 1ιοίηίηο8 

61818111: ςαΠίΙ>6ΐ Ηβηι 1)08, Ιι^ροβί^δ» 681; 36 
ςυί1ίΚ)6ΐ λΐΐ{6ΐυ8, 1)7ρθ8ΐ88ί8. ΟυαιηοϋΓβοι η8ΐαΓ8* 
8υ1>8ΐαηΐΐ8, 6ΐ Γογοιβ, ϋΐυά βυηΙ, ςιιοιΐ 60ΐηιιιιιιιβ 

681, 61 ςυοά* 81ΐ1)8ΐ8ηΐί96 6]α8(ΐ6ΐη €1 η8ΐ0Γ9β 1)7 - 

ρθ8ΐ8868 60ΐηρΐ6εΐΗαΓ. Π5ρο8ΐ38Ί8 801601, Ιηιΐίνί- 

40001, 86 Ρ6Γ8008, 1(1 000(1 ρ3η!6θΐ8Γ6 681 : 1ΐ06 
^ 68ΐ 8ίθ2θΐ8 60Γ001 <|0Φ 8υ1) 68(1601 8ρθ€ί6 600(1* 

η60ΐυΓ• 

ΟΑΡ. ΠΙ. 
Βύ ά\^€Τ€ηΐ\α^ ίΐηα11ΐαΐ$ι β€ ρΐορτίβίαϋ* 

ΒΐΖΠη08 ηΐθΗ&8 6886 8ρ6θ!68 (ΙΊ?6Γ88$(|ΙΙ6 8θΙΐ- 

81801188 860 η8(ιΐΓ28 2 ίΐ6ΐΐ)ςϋ6 Γή οη8ςο8ςοβ 8υΙ)- 

8180118 86 8ρ60ί6, (1ίν6Γ8α8 6886 1ΐ]Τρ08ΐ8808. ΟίβΙβ- 

ΓοηΙ ίΐ8(|06 ΐοιο υη2ςιιχ(ΐυ6 $υ1)8ΐ8η1ί8 α 8υ1>3ΐιιο- 
Ιία 8Γΐ8 : Ιοοι ςυ»1ί&)6ΐ ΙιγροβΙαβ'ιβ 8ΐ> αΓια Ιιγρο- 

81381. Ιΐΐυά ϋ8(|06 ίο ςΟΟ ύ'ΐίί^η 8α1)8ΐ80ΐί8 8 80ϋ- 
8ΐ8θΓΐ8, 80 8ρ66ί68 8 8ρ66ΐ6, 80ΐ Ιο ςοΟ 1ΐ}'ρ08ΐ88ΐ8 

α1> Ιιγρο8ΐ85Ί, Ιιοο (1ϋΓ6Γ6ηΓΐ8 (ΙίοίΐοΓ, 61 ςυαΗΐ88, 

61 ρΓορπ6ΐ88• V. §[. άιίί&η 8η§[6ΐυ8 3ΐ) Ιιαπιίπ6, 

ςοο(1 αη((6ΐ»8 ςοί(ΐ6θΐ ίαιοιοη8Π8 βίΐ, Ιιοιηο 8υ(6πι 

Κίωμα ίστί. Πάλιν, διαφέρει δ ^Αδ^ιμ του ΣήΟ, δτι ^ πιοη8ΐ48 : ίιιιΐΗοη8ΐ6 6Γ|[0 61 πιοη8ΐ6, (ΙΙ£Γ6Γ60ΐί&, 

" * •'"• ' * ^- ^'^'" * •*^ ^'^^'" '* 61 φΙ3ΐΐΐ88, 61 ρΓ0ρη6ΐ88 800(. ΒοΓβΟδ ίΐιΙΟΓ ΚΕ*ΑΑ Γ. 

ΰ^ Ιίαζρορας, 9ίαΙ χοιότητος^ χαϊ Ιδιώματος. 

ΚΓπομβν, δτι πολλΑ «ΓΚη ιΐσΐ, χα\ διάφοροι ούσΓαι * 
δ,Λθ(ως δέ χα\ χαΟ* λχάστην οΟσίαν χα\ €Ϊδος, διά- 
φοροι ύποοτάσιις. Αιαφέροοσιν οϋν έχάστη ουσία της 
ετέρας ο6σ(ας• χα\ έχάστη ύπόστασις της &τέρας ΰπο• 
στάοΕως• Ιχ&Τνο τοΝυ ν τδ πρΑγμα, Ιν φ διαφέριι ούσΕα 
Μίας^ χα\ ιίδο; βΕδους, χα\ ύπδττασις ύποστάιε(ι>ς, 
λέγιτ&ι διαφορΑ , χα\ ποίότης, χα\ Ιδίωμα * οΤον, 
διαφέρει δ Αγγελος * τόυ άνΟριαπου, δτ*. δ μίν &γ« 
γελος, άθάνατδς έστι, δ δ^ Ανθρωπο; Ονητδς. Τδοδν 
έθΑνατον χα\ δνητδν, διαφορά, χα\ τιοιδτης, χα\ δ μέν *Αδάμ πατήρ Ιστι του Σ^θ, δ δλ Σήθ, υΐδς 
του "Αδάμ - [ Ι^ χα\ δτι δ μέν *Αδάμ άγέννητος, 
δ δδ Σήθ γεννητ^ς. ] Ή πατρδτης ουν, χαί ή υΐδτης 
διαφορα( είσιν - Ιν τούτοις γάρ διαφέρουσιν αλλήλων, 
δ *ΑδΑμ χα\ Σ}}θ, χα\ χατά τδ γεννητδν χαΐ άγέννη• 
τνν * χα\ πάντα τά τοιαύτα, διαφορα\ λέγονται χα\ 
ΐΜδτητες χα\ Ιδιώματα * οΤον, τδ λογιχδν» χα\ τδ 
ϋογον, τδ Οντ^τ^^ν, χα\ τδ Αθάνα^ον> τδ δίπουν, χα\ 
τδτετράχουν, τδ αΕσθητιχδν ί χα\ τδ άναίσδητον, τδ 
σιμδν, χα\ τδ γρυπίν, τδ λευχδν χα\ τ•^ μβλαν, τδ 
μαχρΚ'^ί χα\ τδ χολοβδν, χα\ πάντα τά το'^υτα. ΚΕΦΑΑ. Δ'. 

Π9£\ ουσιώδους χαϊ επουσιώδους διαφοράς , ; 
Ι^γσυτ ^ρυσιχί^ς διαρορας, καϊ συμββδτιχόνος, 

ΠΑν πρΑγμα» φ τινι διαφέρει εΤδο; έτερου εΓδου;, 
χα« ουσία ετέρας ουσίας, ουσιώδης, χα\ φυσιχή, χα\ 
συστατιχή, λέγεται δ(αφορ3ί, ποιότης, χα\φυσιχδν Ιδί* 
(>>μα,χα\ Ιδίωμα φύσεως. Οίον διαφέρουσιν Αγγελος χα\ 
'δ Ανθρο•πι»ς Αλλήλων, χατά τδ ΑΟάνατον χα\ τδ δνητδν* 
^τδ δ^άνατον ουσιώδης διαφορά χα\ συστατιχή του άγγέ- 
Ι)οι» δστί, χα\ Ιδίωμα φυσιχδν• Όμοίως χα\τδ δνητδν, 
του Ανθρώπου. Αιαφέρουσι πάλχν δ Ανθρωπος ι χα\ δ ΑιΙααι 86 δοΐΐι, Ιιοο Γ6Γ6γΙ, ςοοά Κάζϊη β\{ ρ8ΐ6Γ 
ΒβΐΙι ; δ6ΐΙι 80(601 8ΐΙ 0Ηθ8 Α(ΐ80); ι^οοιΙ^υο 
Αϋααι Ίη|;6οίΐ08 8ίΐ, 86 86ΐ1ι κοηίΐοβ. Ρ8ΐΓί8 6γ^ 

«6 βΐϋ ρΤΟρΓί» Γ8ΐίθα68, ΑΊβΒ?6ηΐΐ8Β 80ΠΙ : (|θΊρρ6 

Αά8αι 86 56ΐΙι ρ6η68 688 Ιοτΐ66αι ιΙΗΓ6Γθοΐ [ροηο*- 
^06 ίη|;6οίΐαοι 6886 61 96ηίΐοηι1 : οίοοιοίβ 6)08- 
ηιθ(1ί, ^ίΟοΓΰοΓι» <1ΐ60η(0Γ, 61 α08ΐί(8ΐ63, 61 ΡΓΟ- 
ρΗ6ΐ8ΐ68, υ( Γ8ΐίθα8ΐ6 6ΐ ίΓΓ8ΐ!θ08ΐ6 ; 010Γ(8ΐ6 6ΐ 
ίαΐΟ10Γΐ8ΐβ; 1)ίρ68 61 ςθΜΐΓ0ρ68; 8608ϋ)ΐ1θ 6( ίη- 
860&ί1)ΐΐ6 ; 6886 8101001 6( βάΟΟΟίβ Β8ΓΙ1)08, 311)008 

86 ηί£[Γυοι ; οΐ3|(ηυαι 86 ρ8Γτοοι , 8ΐί8(ΐυ6 ιά %^ηύ$ 
οηιοϋ. 

617 ^ΑΡ. IV. 

^ ϋύ ά%Ι[€Τ€ηίΙα $ηΙί$ίαηΐίαΰ α€ οάυεηίΊΐία ; ίά «<ί, 

Μ 00106 (|00 (1ί£ί6Γ( 8ρθ€ί68 8ΐ> ^Ιία 8ρ66Ι6 , 8^ 
801)8130118 8|) 8ΐί8 8θ1)8ΐ8ηΐί8 , 8υ1)8ΐ80ΐί8ΐί8 , 08ΐθ- 
Γ8ΐ»84|06, 6ΐ 600811(11605 (1ίίΐ6Γ60(ΐ3 , 30 ςΐΙ3Π(38 νΟ- 
63(υΓ, ρΓ0ρΠ6(38 1(60) 03(ϋΓ3ΐί8 , ρπφΓί6ί38(ΙΙΙ0 
03(0Γ96. Ρυΐ3 (ΙΐίΓ6Γυθ( ίθ(6Γ 86 8η(;6ΐθ5 6( 4)0010, 
Ρ6068 ίθ1ΐηθΓΐ8ΐ6 6| 0)0Γ(3ΐ6 : 8ίθ(|06 ίθΙΟ10Γ(3ΐ6 68( 
8θ1)8ΐ30ΐί3ΐί6 30 α3ΐ0Γ3ΐί8 3ΐς06 6υη&(Ί(0608 ϋίίίβ- 
Γ60ΐί3 30£6ΐί , 36 ρΓ0ρΓί6(88 η3(0Γ3ΐί8 ; 6( 8ίΐθί1ί(ΟΓ ΥΑΚΙ/Ε Ι,ΕαΤΙΟΝΕδ. ί Μ. δ. ΗιΙ. δμοουσιας. 5υρΓ8 Γπι. οΐ800 68(}6πι δμοίους ουσίας, 60ο(Γ8 03Π)88€60) 6( Ομβοογποι ά^Ο' 
ΙΗ08», 408Β ρΙθΓ68 θυσίας 1η(Γ8 63ηκΐ60ΐ 08(01-310 οοο η^οοεοίΐ. > ΟοίΙ. δ. ΗίΙ. Ανθρωπος του αγγέλου 
^Οοά.%, Ηϋ. Ιι«6 ί086Γ(8 1ΐ8ΐ)6(. 1 €οΙΙ>. τδαΐσθητδν. ί Εαι(. ουρανούς. '^ ' 1β3 8. Ι0ΑΝΝΙ5 ϋΑΜΑδΟΕΝΙ ΙΜ 

ηιΟΓίίΙβ, 1ΐ0[ηΙηΐ5. Ιίβηι ίΙϋΤιΓυιιΐ Ίηνίεβιη Ιοηιο βΐ Α Ρους αλλήλων, δτι ό μίν Ανθρωπος λογίχ^ Ιστι, 6 Ι>08, ςιιο<1 Ιιοιηο ιιυ'κίοιτι βΐΐ ΓλίίοηαΙίβ, Ι)08 3υ(6πι 
ίΓΓ&ιίοη^Ηδ. Εη Γ&ΙίοηαΙβ βυ1)$ΐαηΐί9ΐί8 ΙιοηιίηΙβ 
<1ίίΓβΓβηΐί& €8*. 80 ΰοηβϋΐυβηβ : ιγγαΓιοοαΙο ^6Γ0 , 
1)θτΐ8. 1(Ιοηηςυ6 Ιη ΓβΓκιυίβ 8ρ6€ί6ΐ>υ8, αο 8ΐιΙ)8ΐ«η- 
ΓΓΐ8 •η3ΐυπ8ςυβ &ΰ ΓθΓπιί8. 1(1 ααΐβιη οιηηβ ςυο ίΐίί- 
ίβΠ Ιι^ρο5ΐα8ί8 α1> 8ΐΊα 6]υ8(ΐ6ηι δρβοίβι αο 8ΐιΙ)8ΐ!ΐη- 
Ιί» Ι)χμθ8ΐ8δΙ , 8(1νβηΓιΓι& .(ϋϋοΓοηΓίΑ ^ο ςυΑίίΐαβ 
ΒρρθΠαΐϋΓ» ρΓορΓΊΰΐ»8 ίΐβιη(]υβ Ιι^ροβίαΓιοα , 6χ• 
ρΓβ886 οβΓίοςυβ (1θ8Ί£^η8η$ ρΓορΓίβίαδ : ί<1 681 3€θί- 
ϋϋη8:ν. ^. όίίΤβΓΐ υηαβ Ιιοιηο βΐ) αΐίο Ιιοιηίηβι 
ΐ)υο(1 ϋΐ6 ιη3£;ηο , Ιιίο ρηΓΤΟ €0Γρ0Γ6 8ίΐ ; ίΠβ 8ίΐ 
&ΙΙ)ΐΐ8, ΙιΊο ηί^εΓ ; ίΠο 83ηα8» Ιιίο 2Β£6Γ ; ίΠβ ρ3ΐ6Γ, 
[ιίΰ (ιΐίαδ : Ιίχο 3ΐςιΐ6 ΙΓΐ8 8ίιηίΓΐ2ΐ οιηηία« αάνοηΓι- 
Γΐ26 ϋίίίεΓβπΐίχ 8υηΐ9 αο ςυ3ΐίΐ3ΐ68, ρΓθρποΐΑΐ68([υο ^ βους Αλογος. *1δου τδ λογκχ^ν ούηώβης διαφορά 
κα\ αυστατιχ^ι του άνθρωπου Ιστ\, τδδ^ Αλο^τον, τοΟ 
βοός, Όμο(ως χα\ έπ\ των λοιπών εΙδών χ&\ ούφίων 
χα\ φύαβων χα\ μορφών. ΠΑν πρΑγμα $> ενδιαφέρει 
ύπ<5στασις της ομοειδούς χαΐόμοουοίου 6ποατά98ΐιΐς» 
λέγεται επουσιώδης διαφορά, χα\ ποιδτης χα\ ύπο- 
στατιχδν (δ(ωμα, χαραχτηριίτιχ^ν Ιδίωμα» τουτέστι 
τ6 συμβεβηκός • οίον διαφέρει δ άνθρωπος έτερου 
άνθρωπου, δτι 6 μέν Ιοτι μαχρδς, δ δ^ χολοβδς ' δ 
μίν λευχδς, 6 δ^ μέλας * δ μίν υγιαίνει» δ δέ νοαεΖ * 
δ μέν έστι πατήρ, ό δΐ υΐδς * ταύτα χαΐ τά τοιαύτα 
πάντα επουσιώδεις εΐσ\ διαφοραΐ, χα\ ποιότητες, 
χα\ υποστατικά χα\ χαρακτηριστικά ιδιώματα, καλ 
συμβεδηχέτα* χα\, απλώς εΙπεΙν» δσα &ν πάσαις χαΧζ Ιΐ]^ρο8ΐ3ΐίθ3Β 30 ΟΟΓΙΟ ()οηοΐ3η1θ8 , 61 &00ΐ(ΐ6η1ί3. β ύπδ τδ αύτδ είδος ύποστάσεσιν δμοίως θεωρούνται, 
Αΐ(|\ιβ υηο ν6Γΐ)0 , ςυκοαηςυο ίιι οιηηίΙ)υ8 Ιιγρο• κα\ ών άνευ αδύνατον συστηναι τήν ούσ(αν κα\ τδ 
8ΐλ3ί1)υ8 8υΙ) ιιη3 αΐίςυκ 8ρ6θίβ €0η(6ΐι1ί8, ρΑπ τζ- εΐδος ουσιώδεις λέγονται διαφοραίΐ^* δσα έν τισιτών 
ΙΙοηβ οοηδΊ(ΐ6Γ3ΐιΙαΓ» 30 βίηο ςυ'ώυβ , 060 6886ηΐίΑ , δμοειδών υποστάσεων ε1σ\ν, {ν τισι δέ Ουκ ε1α\, 
η6θ8ρ6θΊ68 8ΐαΓ6φΐ63ΐ»1ιχο8υΙ)8ΐ3ηΙί3ΐ68^ι0θΓ6η- συμβεβηκδτα χα\ επουσιώδη είσί. 
ΐ!« (ΙίουηΙυΓ: ςυχουηςοο Αυίοιη ίη ςυίΙ)υ8(ΐ3ΐη 6]υ8ΐΐ6ηι 8ρ6θί6ΐ 8ΐηκυΐ3Γ;ΐ)υ8 6Χ8ί8ΐαηΐ , Ιη Ι|ΐιί1>υ8• 
<ΐ3ΐιι ηοη 6Χ8ί8ΐαιιΙ , 68 3θθί(ΐ6θΓΐ3 8ηηΐ, οΐ οάνοηΐίϋβ. ΟΑΡ. V. 

0$ α€€ίά€ηΐί αματαί^Ηί εΐ ίη$€ραταΒίΗ. 

ΑοοΜοηιίαπι «Ιία 8βρ3Γ3Γί ρο88ΐιηΐ , αϋα οοη ροβ• 
ίυηΐ• Ιιΐ86ρ3Γ3ΐ>ίΗ3 8υηΙ 63 (ΐιιίΐοαβ τβη βίη^υΐβπβ 
«Ι> 3Γΐ3 (ΙϋΓοΓΐ ; ιρ83 3υ(6ΐιι ηοη άιΒ^Π & 86ΐρ$3 : ν. 
%. Ιιίο Ιιοιηο 3ΐ) 3ΐίο άίίΤβΓΐ, ςιιθ(1 ίεΐβ ςυίάοπκ β*Κ 
8ΐη)ϋ8, Πΐ6 νοΓΟ 3<1υιΐοί8 η3η1)υ8; ςυοά ϋΙο €£8η8 ^ 
8ΙΙ οου1ί8, υΐβ ηΙ^Γΐβ. 1ρ8β Ιληιοη Ά 86ΐρ80 63 ρ3Γΐ6 
ηοη ϋίίΤοΓί. Ν3ηι ςυί βίπιυβ 68ΐ , 86πιρ6Γ δίιηυβ 68ΐ ; 
(ΐυί 3(]υηοΐ8 68ΐ η3ηΙ)α8 , «(Ιυηοίβ βεπιροΓ η3Γί1>υ8 
681. Ν60 6ηΙιη ΟβΓΐ ροΐ68ΐ, ιιΐ ςηί8 ςυ«η(1οςιΐ6 ρΓ68• 
β!•» <|υ3η(Ιοςυ6 βϋυηοΐβ ηαήΙ>α8 8ΊΙ• Ηχο ροΓΓΟ 
ΑθοΙά6ηΓΐ3 «ΙΊοιιηΙαΓ, ςτιοά «Ι βοηοΐ ίο «Γιςυο 6χ• 
8ΐ3ηΙ« ηυη(ΐα3ϊη 3ΐ> 60 86ρλΓ6ηΐαΓ• Μ]Ιι11οη)ΐηυ9 
λΐιΐ6ΐη 30€ΐ<ΐ6ηϋ3 8ΐιη( ; ςυίρριο ({αοά ΑβτΙ ροδ8ίΐ αϊ 
ς«ΐ8 ηοη 'ρΓ688ΐ8 η3ΓΐΙ)υ8 8ίΐ Ιιοπιο » υΐςαβ ίιοηι 
ςιι!8 ηοη βάαηοΐβ. Νοη οηίπι οηηίδ Ηοηο βΐηιαι 
681, ηβςιιβ ίΐ6πι η3Γϋ>α8 3(1οηο!8. Οαιηΐ8 τβΓΟ Ιιοηιο 
Γ3ΐΊοηαΗ8 68ΐ. 

Αοοί(]6ηΐί3 ΥβΓΟ 86ρ3ΓαΙ)ΊΙί3 63 8υηΙ , ςιιχουηηιιο 
ί(ΐ6αι Ιιοιηο, 86υ 63ΐΐ6πι ΙιγροδΙαβίδ, 3ΐίηυαη(]ο ςυί• 
όβΐΐϊ 1ΐ3ΐ>6( , 3Η(ΐιΐ3η«1ο τ6γο ηοη 1ΐϋΙ)ΰΐ : ηΐ ββ^γο* Β 

13Γ0 , 61 83ηυηΐ 6886 ; 86(Ι6Γ6 30 813Γ0 ; ([ηΐ1(]6Γ6 6( 
ΙΓΙ813Π , 30 8ΐηήΓΐ3. 

€ΑΡ. \1. 

Β€ ίίι ηη<Β ιιιηΙ €}η$ά€ηι αο άϊν€τ$α ΐΜ6ιΙαΝ<ία?• 

Ε]υ806ηι 8Ηΐ)8ΐ3ηΓΐΦ, Π3(υπ6, Γοπη» , δροαβί • 

518 ^^ ||[6η6Π8 63 δοηΐ , ςιΐ9β 8ΐι1) 63(]6ΐη δροοίβ , 

63(ΐ6η)ςυ6 6δ86η1ί3 οοηΐίηεηΐυΓ ; ρυΐ2 ΡοίΓυβ , Ραα• 

Ιυδ 30 ΓοΗςιιΙ 8ίη^υΐ3Γ68 Ιιοηιιηοδ ; οπιηοδςυο 1)0• 

νεδ , 6ΐ 03η68 00)068 , 3Γΐ3ςυ6 δίΠ)ίΗ(6Γ. ΟίνθΓ8;6 ΚΕΦΑΛ. Ε*. 

Περί χωριστού καΐ άχωρΙστουσνρ6ε€τικότος, 
Τών δΙ συμβεβηχδτων, τά |Λέν είσι χωριστά, τά ίέ 
αχώριστα. *Αχώριστα μλν, Ιν οΤς διαφέρει δπδστα- 
σις άλλης υποστάσεως, αΟτη δέ έαυτης ού διαφέ- 
ρει* οΤονό δείνα δ άνθρωπος διαφέρει άλλου άνθρωπου, 
δτι αδτδς μίν σιμδς (στιν, εκείνος δέ γρυπός- δτι 
δ μίν γλαυχδς, δ δΙ μελανόφθαλμος. Αδτδς δέ εαυ- 
τού ού διαφέρει. *0 γάρ σιμδς ιιάντοτε σιμός έστι, 
χαΐ ό χρ^ίί^ς πάντοτε γρυπός έστι * χα\ ούχ ενδέχε- 
ται, τδν αύτδν ποτέ μέν σιμδν είναι, ποτέ δέ γρυ- 
πόν• Ταύτα δέ λέγονται αχώριστα συμβεβηχότα, 
διότι έπειδάν γένωνται €ν τινι, οδχέτι χωρίζονται 
αδτοΟ. Όμως δέ συμβεβηκότα είσίν * ενδέχεται γάρ 
κα\ μή εΤναι σιμδν, χα\ είναι άνθρωπον * χα\ μ^ 
<Τναι γρυιίδν , χα\ εΤναι άνθρωπον * ού πάς γάρ 
άνθρωπος γρυπδς, πάς δέ άνθρωπος ^ λογικός * 
δ^μή ώ*/ λογικδς, ούχ Κστιν άνθρωπος. 

Χωριστά δέ είσιν , δσα χα\ δ αύτδς άνθρωκος» 
ήγουν ή αυτή ύπόστασις ποτέ μέν Ιχει» ιητέ δέ 
ούχ Ιχει • οΓον τδ νοσεΤν, τδ ύγιαίνειν, τδ χαθέζεσθαι 
χα\ άνίστασΟαι, τδ χαίρε ιν χα\ λυπεΤσθαι, κα\ τά 
τοιαύτα. 

ΚΕΦ. (7'. 
ΠβρΙ ομοουσίων χαΐ έζεροονσίωτ» 

^Ομοούσια, χα\ όμοφυή, κα\ σύμμορφα, χα\ ομο- 
ειδή, χα\ ομογενή είσιν, δσα ύπδ τδ είδος, χα\ ύπδ 
τήν αυτήν ούσίαν είσίν * οΓον, δ Πέτρος, Παύλος, κα\ 
οΐ λοιποί κατά μέρος άνθρωποι, χα\ πάντες ο! βόες, 
χα\ πάντες οΐ χύνες, ομοίως κα\ τά λοιπά. Έτερο• νΑΚΙΛ ίΕΟΤΙΟΝΕδ. 
Ιι €ο11). ουσιώδης λέγεται διαφορά. 8ιο νβίοδ ιηΙβΓρΓ. ειι6ε(αηΙίαϋε ιΙΉίΐΗΓ άί/Γεηηίία. ^ Ιη 00(Ι. 8. ΗίΙ. 
Ιι«ο ίη86η3 Ι)3ΐ)6ΐ : Πάς δέ άνθρωπος γρυπδς άνθρωπος. Ει πιοχ ροδΙ λογικός • ούχέτι δέ πάς λογιχδς άν- 
θρωπος• 105 ΙΝδΤΙΤϋΉΟ ΕΙΕΜΒΝΤΑΚΙδ. 106 «υτια ^, χα\ &τ•ροφυή, χλ\ έτερόμορφα, χα\ έτβρτ•- ^^ 8ΐιΐ6πι 8αΙ)βΐλΐιΚ{£ , οαΙαΓΧ , Γοηηα , «ρβοίβΐ , )€ 3η\ βλλι^ν ο6β{αν βντα * οΓον, άνθρωπος» χα\ ίπιτος, 
χ«1 ^3ς» χα\ χύΜν, χα\ τά τοκαυτα. 
ΚΕ*. Ζ'. 
0^1 )1έ^01;^ χ<ι2 εϊύονς. 

Τ6 γένος βίς «19η βιαιριΤται * οίον, τ^ ζώον, £!ς 
3ΐιογΐ3ών χαΧ &λυγον• Ίίου τ6 μέν ζώον, γίνος 1στ\ 
τον λογιχοΟ χα\ του άλογου * τ6 δΙ λογικών χα\ τ5 
Ιλογον, ιΚΙη (ΕσΙ του ζ^^Μυ. Πάλιν, τ6 λογιχλν διαι- 
ρβΙτοΛ ιΐζ θνητών &νθρωπον, χαΐ άθάνατον &γγελον. 
Τλ γοΰν λογιχ6ν, γένος (στ\ του θνητού χα\ του ά- 
ΙβνΑτοΜ * τ^ δΙ βνητ^ χα\ τ^ άθάνατον , «Ιβη του 
ΙογιχοΟ• Ίνα ο9ν βαφέστερον γένηται τ^ λιγόμινον» 
Ανοιθβν τ6ν λδγον «οιησώμιΟα. 

Γένος ΙστΙ γ«νιχώτατον, τδ πρώτον γένος, β γένος Β 
|ν, ούχ Εστίν «Κος, δ(ά τδ μή Ιχ«ιν Ιπάνω αΟτου 
Ιαρον γένος. ΚΙδιχώτατον δΐ «Ιδος, τ6 Ισχατον χα\ 
ύ«ο6«βηχ^ «Ιδος, ΙτΛρ «Ιδος δν, ούχ Ιστι γένος , διά 
τ6 μή Ιχιιν Ιτβρα «Γδη έξ α^ου τεμνόμενα. ΕΙσ\δέ 
μεταξίι του γεν(χωτ4του γένους χαΐ των Ιδιχωτάτων 
εΚών, γένη τε χα\ εΒη • γένη μίν των ύηοχάτω, 
είδη δΐ των έιτάνω * &τινα χαλείται υπάλληλα. ΟΓον, 
γενιχώτατον γένος Ιστ\ν ή ούσ(α • ού γάρ Ιχει επ- 
άνω αυτής άλλο γένος * δώ οΟδΙ Ιστιν είδος * αΟτη 
Ιιαι^ται, εΙς σώμα χα\ άσώματον. Τ6 σώμα, τέμνε• 
ται «Ις Ιμψυχον χα\ άψυχον * τ6 Ιμψυχον, τέμνεται 
εις αΐβφητικ^ν χα\ άναίσθητον * τ6 αΙσΟητ;χ^ν, [εΙς 
λογιχ^ χα\ άλογον* τ^ λογιχ^, εΙς θνητδν χα\ ά0ά• 
Ιστι μέν οδν τ6 Ασώματον, λογιχ^ν χα\ 9Λ&* €θηΐίιιβηΐαΓ, ιιίςυβ αΐία ταΐίοηε βιιΙμΙμΙΙ» : ?. ^γ.» 
Ιιοηιο, οι 6^0»$, 61 1)08• 61 Μΐιίβ» 61 βίηιΠί». • 
€ΑΡ. VII. 
Οΰ ρ€ΜΓ€ $1 §ρ€α€. 

060118 άίνΐϋίΐαΓ ίη 8ρ6θί6ε: ν. (γ.ι ιαίσίλΐ ίη γ«- 
Ιίοηβίο 30 ίΓΓαΓιοιι»ΐ6• Εη βηΐαΐλΐ {βηυβ 651 πιΐίο- 
ιΐ2ΐΙί$ 61 ΐΓΓ&ΐίοηαΠε : Γ^ϋοη^Ιβ «υΐβπι 6( ΐΓΓαΓιοηαΙϋ, 
αηηϋ&ΐίε βυηΐ 5Ρ60Ί68. ΑαΓβυβ <ΙΊγΐάίΐυΓ ηϋοη^ΐβ, 
ίη ηιοΐΊ&ΐ6ΐη 1ιοηπη6ΐιι, βο &η(ζ6ΐαηι ίηιιηοΓίαΙβαι. 
Ε:ιΐίοη8ΐ6 6Γ|;ο, ^βηυε 68ΐ ηιΟΓίαΙίβ βΐ ίοηιηοΓίαΠε ; 
ιιιοηιιΐ6 Τ6Γ0 6ΐ Ιιοιιιοη^Ιβ, '8ρ6θΐ6β πιϋοηΑΐίβ. 1)1 
λΐιΐ6ΐιι ςυο^ άίοο άίΐαείιΐΐυβ ϋιΐ, α ρπη6ίρίο ΜΓίησ- 
η6η) Γ6ϋυιιΐ9ΐπιυ<• 

ββηοΒ ($6η6ΠΐΙί&9Ίιηαηι 68ΐ ρπηιυιη (βηυβ, «ιυοιΐ 
€υοι βίΐ §^6ηιΐ8, ηοη 68ΐ 5ρ60ΐβ8, 60 ςυοά ηυΐΐυηι 
&Πυ<1 8υρΓ& 86 |;6ηιι$ Ιΐ2Κ>6αΐ• 8ρ66ί8ΐί88ίιΐΜΐ «υίβηι 

8ρ6θί6δ, 681 8ρ66ί68 6ΧΐΓ6ηΐ3 61 ίοΑχΟβ 81ΐ1>ί6€υΐ ; 

ςυ36 ουιο 5ίΐ 8ρ6€ΐ68, ηοη 681 β6ηυ8, ςοίβ ημ1Ι>8 
Αΐί28 6χ 56 ϋίνίειβ 8ρ60ΐ6$ ο1)ΐίη6(. 8υηΐ ρΟΓΓΟ ίηΐ6Γ 

{6ηυ8 |;6η6Γ9ΐΠ88ΐΠΐυΐη« 6( 8ρ6€!68 8ρ66ίΜί88ίΐηα8 |6- 

η6Γ& &1ί8 61 8ρ66ί68 : |$6ΐΐ6Γ> ςυί(ΐ6η) 6οηιιη « ςυ« 
8αρ6ΓΐθΓ3ΐ 8υηΙ , 8ρ6θί68 Αυΐ6ηι 60Γυη! « ςακ ίηΓο- 
ΓΪΟΓΒ : ςυ» (ΐυίάβπι ΒΐιΒλΙΙοΓη^ νο68ηΙυΓ. V• £Γ., ^β- 
■08 {6η6Τ2ΐί88Ίοιοηι 681 8ϋ1ΐ8ΐ8ηΐί8ΐ : ηοΗοπι 6ηίπι 
ΠΙα 8ορη 86 ([[6008 1ΐ9ίΙ>6ΐ : ςα8ρΓορΐ6Γ η6ςοθ βρο- 

€168 68ΐ. Οΐ?!(ϋΐΟΓ Α0ΐ6ΐη Ιη 60Γρ08 61 Μΐ€ΟΓρ0Γ60ΟΙ. 

ΟοΓρυε <ΙίτΙ(ΙϋθΓ Ιη Αθίοΐ8ΐυαι 6ΐ Ιη&ηίηιαηι• Αηί- 

ηΐΑίοπι «ΙΙτΙιΙίΙαΓ !η 86η8ίλ)ίΐ6 βΐ !η86η8ί1>ίΐ6 : 86η6ΐ- 

νατον* άσώματον δΙ Ινταυθα λέγω,, ούσίαν οΤον, ^ |)Η6 Ιη πιΙ{οη8ΐ6 61 ΐΓΠΐίοηβιΙο ; ταΐΐοηαΐβ Ιη οιογ- 

Ιαΐβ 61 Ιηιοιοηιΐβ. ΙοοοΓροΓβοπι ί|[ΐΐοΓ• ηΓιοολΙβ 
Μ ΙηιιηοΓυιΙο 68ΐ« Ρογγο ΙηοοΓροΓοοηι Ιιίο 8ο55ΐ3η- 
ϋλπι άιοο 9 νοΙοΙ αηΐηιιιη , λη{6ΐοηι , <1«ηιοη6ηι• 

ΗβΟ 60101 8ίη{υΐ8« 8ρ6€ΐ68 8ρ66ίΑΐί88ΐηΐ» 8001. 

ΟοΓροε 801601 ιηΙηΐ8ΐοιη 86ηϋ6η8 , αηίοΐλΐ 681 : 
λοίηιιΐ νοΓο ηΐΐοηιΐο ηιοΠΑΐβ, Ιιοηιο» ςοΙ 681 8ρβ- 

€ΐ68 8ρ6€!8Η88ΐΠ9• ; 8θΙΐ08ΐ ΙγΓΙΙΪΟΟΙΙο 1ΐΐΓ85ί1θ« 
€8018, (|θΙ 681 8ρ6€Ί68 8ρ6θΙαΠ88ΙΒ18. ΤοΟΙ ▼6Γ0 

οοΓρυβ 8θίοΐ81υιπ ίη560$;ί1ιίΐ6 , 65ΐ ρΐ8ηΐ8 : 60Γρυ8 

8υηΐ 8ρ66ΐ68 8ρ6€ί8ΐί8&ίΠ186. Αά Ι08|θΓ601 Γ0Γ81|β ψνχΙ)ν, Αγγελον, δαίμονα * Ιχαστον τούτων είδιχώτα* 
τον «Μς Ιστι. Χώμα δ< Ιμψυχον αΙσΟητ&χ^ , τ6 
ζώον* ζώον δλ λογιιΛν Ονητδν, δ&ν6ρωπος•δς Ιστιν 
είδιχώτατον είδος. Ζώον δέ άλογον ύλαχτιχ^, χΰων * 
δς Ιστιν είδιχώτατον είδος• Είτα σώμα Εμψυχον άναί- 
σίητον, τ^ φυτ^ν* σώμα ιηντελώς άψυχον» γη, 
ά)^• Οδωρ, πυρ * &ν Ιχαστον « είδιχώτατον είδος 
υπάρχει. Πρ^ δέ πλείονα σαφήνειαν , οΟτω λέγο• 
μεν. 
οιοηΐηο ιη8ηΙιηοηι, 16ΓΓ8, 86Γ, 8ςο8, ί^ηίε; ςυ» 

6ΐΐ€ΜΐΑΐίθη6Π1 ΙΐΟ€ (Ιί€ία)08• 

Έ ουσία , Ι^τις περιέχει ύπερου 9(ως μέν τΙ;ν 
Ιχ τιστ ο ν δεδτητα , γνωστιχώς δλ χα\ περιοχιχώς. 5υ1)8ΐ8ηΐί8, ςο« €οηιρΐ60ΐΙ(υΓ, ευΙΠηΰοη ςοΙ• 

(1601 8ΙΐρΓ8 801)81801180) Π)0<Ιθ, ϋ6]ΐ8ΐ6ηΐ ίθΟΤ68ΐ8ηΐ , πάσαν τ^ χτίσιν", γενιχώιατ^ν Ιστι γένος. ΑΟτη ^ ηοΐίΓΐ8 ?6Γ0 808, 6ΐ οοοιρίοχο 8θο, ηβίοηοι οοι- 1| ασώματος έστι χαΐ νοερά χα\ αθάνατος, ως Θελς, 
άπ<^• Ψ^4• ^^|Μι>ν * ή σώμι άψυχον, ώς τηίρ, 
άΙ|ρ, Οδωρ, γη * ή σώμα φυτιχ&ν, ώ; άμπελος, φοί- 
νιξ, &λαΙα, χα\ τά τοιαύτα ' ή σώμα Ιμψυχον αίσΟη• 
τιχ6ν, τοντέστι ζώον, ώς Γππος, χύων , Ιλέφας, κα\ 
τά τοιαύτα - ή συνβετον, έχ σώματος χα\ άσω;χάτου 
ψυχής , ώς άνβρω^τος. Τούτων ή μέν ουσία , ώς 
πρώτη ΐίβΛ χαδολιχωτέρα, χα\ περιεχτιχ)) πάντω^^, 
γενιχώτε»άν έστι γένος. Τούτου δ^ του γενιχωτάτου 
γένους εΓδη εΙσΙ, τλ άσώματον, τ6 άψυχον σώμα, 
τλ φυτιχ^ βδμα« τδ Ιμψυχον χα\ αίσδητιχδν σώμα. ήβη 6Γ66ΐ8η), |;6ηυ8 681 £606Γ8ΐί88ΐΒΐυθΙ. Η»6 801 
ίηθΟΓρθΓ68, ίηΐ6ΐΐ6€ΐ08Γΐ8, 8ΐς06 Ιη)ηΐ0Γΐ8ΐί8 8θΙ)• 
8180118 681, Οΐί 0608, &ΙΙ|{6ΐθ8, 8ηΙΐ08, (Ιβοιοη ; 80ΐ 

€0Γρα8 ίθ8ηΊιηαιη , ο( ί^ίε, 86γ, 8ςο8, Ι^γπι ; αοΐ 

0ΟΓΡΟ8 Τ6{;6ΐ8ϋΊΐ6, οι νϋΐ8, ρ8ΐΠ)8, 0ΐ68, βΙ %Ιίύ\\\Ά Ζ 

8οΐ εοΓροΑ 8ηίη)8ΐοιη 86ΐΐ8ΐ1>Π6, 1)00 68ΐ 8ηΙιη8ΐ, 
οΐ οςουε, οβηί», 6ΐ6ρΙΐ88, 8ο 8ΐοιίΙί8 ; ιβ1 ςυΙ(1 βχ 

60Γρ0Γ6 61 ί»60ΓρθΓ68 801013 ΟΟΟΟΤΟΙΟΟΙ * Οΐ ΙίΟΙΟΟ. 
Εχ Ιήβ 81ΐ1>5ΐ8ΐΐΐί8 , ςοί8 ρτίηΐΐ 681 86 ΟθΙ?6Γ88ΐί8- 
81018 , οηιηΐ8ςο6 0Οΐηρΐ6€ΐϋθΓ, §6008 |6η6Τ8ΐΐ88ΐ• 

01001681. Ε]08|606η8 {606Γ8ΐί88ίηιί εροοίο• VΑΚ1^£ Ι^ΕΟΤΙΟΝΕλ Ε^ φύσιν. 

Ρατκοι.. Οε. χεν. 107 8. ΙΟΑΝΝΙδϋΑΜΑδΟΕΝΙ 10$ >ιιοοΓροΓ€υιη,«σΓρυ8 !ηΒηίη)υηι, εοΓρυβ νβ^βΐ^ι- Α τουτέστι ζώον. Ταντα λέγονται γένη χβι\ Μ/^Αη- ϋΊΐ€, οοΓραβ «ηίαι&ΐυπι αο &6ηΓΐ6η£ , Ιιοο ββΐ »ηΙιιΐ2ΐ1• 
Οί€ηηΐυΓ Ιιβο (;6η6Γ& ϋΛΆΜ^τηζ &ο 8ρβοί68. 519 
?9οηΙ ςηίρρ€ <ρ6ΰΐ68)κυΙ)8ΐ8ηΙίηβ, υΐ ςη»6Χ.β8 (Ιίν'κίαη- 
ΐιΐΓ ; κΙπ^ηΙα νεΓο βοηιηι ίη 8ΐίΜ 8ρ6€Ϊ68 (1Ίνί()υη- 
ΐιΐΓ, ςιιη8 ΰοηΐΐηβηΐ , 6ΐ ςιιί1)υ8 οηίτ€Γ88ΐίθΓ8 βιιηΙ. 
Ναιη 8υΙ>8(8ΐιΐί8 ςυίάβιη ίηεοΓροΓ63 Οβυιη εοηιρίβ- 
οίΗιΐΓ, 8η§6ΐυιη^ 8ηΓιη8ΐη, όβιηοιιβιη : οοτρυβ ιυ- 
Ι6πι !η8ΐΗΐιΐ8ΐυιιι , 1βιτ8ΐιι, 8(ΐυ8ηι , Α^τβπι , ι'ιιηβιη ; 
ΓΑΓριΐ8 ν6((6ΐ8ΐ)ίΐ6» ▼ίΐβοι , οΐβαπι, ρ.ι1ιη8ΐη » 61 8ΐ- 
ιηΗ'ΐΑ : Βηίιη«1υιη βι 8€η8ί1)Ίΐ6, βίτβ 8ηΐιη8ΐ» βςυυπι, 
1)ον6ΐιι, 08ηβιη , €1 βίπιίΓΐ8. Α<1 !)»€ νβΓΟ Ιιοιηίηβηι 

(|ΐΙ0φ16 €Χ ίη€ΟΓρθΓ8ϋ 81ΐ1ΐη» 6ΐ ΟΟΓρΟΓβ ΰΟΠΟΓβΙΐΙΠΙ• 

ε»! Η^ςαβ 1ΐ7ρθ8(88ΐ8 ςαίάβιη, ίηάΐνίϋυυιη 80 
ρεΓ8οη8 ; νβΙυΓι, Ρ8ΐ6Γ, ΚίΓιυδ, 6ΐ 5ρ!ΓίΙυ8 &8η- άλληλα. ΕΓδη γάρ είσι της ουσίας, ώς έξ «ύτης 
τ«μνόμκνα ' Ιχαστον €^ αυτών διαιρείται βίς Ιτβρα 
εΓβη, χα\ ^ιβριβχτιχλν χα\ χιθολιχώτερον αύτων 
έστι. Περι/χει γάρ, ή μίν ασώματος ουσία « Θεόν, 
άγγελον, ψυχίιν, δαίμονα • τ6 δέ &ψυχον σώμα, γι5ν, 
Οδωρ, αέρα, πΰρ * τ6 δέ φυτιχ^ σώμα, Αμιηλον, 
έλαίαν, φοίνίχα, χα\ τά τοιαύτα ' τ^ δλ Ιμψυχον χαλ 
αίσθητιχδν, ήτοι τδ ζώον, Γπιτον, βοον, χύνα, χαΐ 
τά τοιαΟτα , Ιτι δΐ χα\ τ6ν έξ ασωμάτου ψυχής 
χα\ σώματος συντείειμένον άνΟρωπον ■• Έστι μίν ουν ΰπόστασις μέν, χα\ τ& άτομον χοΑ 
πρόσωπον, οΓον, 6 Πατήρ^^ δ Υίδ^, χα\ τ6 άγιβν €ΐιΐ8 : $ρθ€Ί68 3υΐ6Πΐ 68 οοΐΏρΙβεΙθΗβ, Οβίΐ88 οποπΙ Β Πνεύμα * περιεχτιχ&ν δέ αυτών βίδος, ή δπερουσιος 5Ιΐ1ΐ8ΐ3ηΐΙ8 8υρ€Π0Γ 80 ίπΟΟίηρΓβΙίΜΙββ. ΡΠΒ16Γ68 
8υηΙ Ιΐγρ08ΐ88β8 Μ}€ΐΐ86ΐ, 68ΐ>Γί6ΐ, 80 ΓΟΐίςυί 8111* 

]|[υΙί αη^οΙΊ : 8ρβοί68 νοΓΟ ςυ» ϊ\\ο% οοιηρΙοοίϋαΓ, 

081 η8ΐυΓ8 8η;θΗθ8. ΙΐβΠΙ 8(ΐηΙ 'ύ7ρθ8ΐ8808, ΡθΐΓυ8, 

ΡηιιΙυβ, Ιθ8ηη€8, βΐ &ΓΓ. ρ8ΓΐΙοιιΐ8Γ68 Ιιοιηίη68 : 
€]ΐΐίΒ &υ1οπι ί11θ5 οοηϋηοΐ 8ρθθί€8, 68ΐ 1ιιιτη8ηίΐ88» 

Αά 1]960• Ηγρ08ΐ8808 8ΙΐηΙ, ΙΐΊο 0(|υΐ18, 80 ίΙΙΟ ; 008- 

ςαο οπιηρ1οοΙοη8 εροοιοβ, οςυιιβ 08ΐ 8ΐ>8ο1υΐ6 οΙ 

Β'ΐηίρΙίοΙίΟΓ. ΑϋΓΒϋβ 8υηΙ Ιΐγρ08ΐ8868, ΙΐΑ^Ο, Οΐ ϋ}8 

ο1ο8^ 3γΙ)0γ; 038 3υ(οιη οοιηρίοοίοηβ 8ροοίο$, οΐ68 
8ίιηρ)ΊοίΐοΓ. 

ΡοΓΓΟ δοίοΐιϋυιη 081 63, ςυ» ίοιίίτίάυι οοηιρίο- 
οΐιιηιαΓ, τοο8γι 8θ1αιη 8ροοί68 8ρ6θΊ8Η88ίήαή8 ; ιιΐί 
8ηΚ6ΐυ8, Ιιοηαο, οςουβ, 08ηί8, οΐ68, ρ8ΐιη3, 86 βί- 
ιιιίΗ8 : ςυ» 8υΙοιη οοιηρΙοοΙυηΐιΐΓ 8ροοίο8 8ροοί8- ^ 

1ί$$Ίπΐ38, άΐΟί ΙΒΟΙΙΙΠΙ |[6η0Γ8 6ΐ 8ρθθΊ68 8υ1)3ΐ(0Γ- 

ϋ38; αΐ ίηοοΓροΓουιη, 00Γρυ8 ίη8ηίιηυπη, ίη86ΐι&ί- 
1)Ί16, ν6β6ΐ8ΐ>Ίΐ6, 8ηίιη8ΐυπι δοηΐΐοηβ, ηοιηρο 8ηΊ- 
ιοαΙ, Γ8Γΐθυ8ΐ6, ίΓΓ3ΐίθη8ΐ6, ιηοΓΐ3ΐ6, ίιηιηοΓΐ8ΐ6, 
1>ίρ^8, ςυ8<1ηιρ68, ΓορΓιΙο, νοΐ8ΐίΐ6, 80 ο]υ8ΐηο(ϋ 
οιιιηΊ8 ; ςυ» ςαΊάοπι οοοΓιηοηΐ 8ροοί8ΐΐ88ΐιη88 8ρβ- 
οΙθ8, 80 68Γυιη βυΐΗ |οηοΓ8, 8ο ιΙίβοΓοηΐίχ οοη8(ί• 
Ιυ6ηΐο8; οοοίίηοηΙυΓ ΐ3ηιοη βιιΐ) Κ€ηοΓ8Π88ίη]θ 
ΙοηοΓβ, ηοηιρο 8υΙ>8ΐ8ηΓΐ3. 

δΟΐΙ βΐ 3ΐΐ8 ςηθ<|ΙΙβ Γ8ΐΙθηθ άΟ 181*15 ρ1ιίΙθ8•ρ1ΐ8π 

Πθ(Η• 0α9ΒΓ.υη<|α6 Οουδ ιιηβ ]ιΐ88ίοηο 0Γ68ν!(, 6)υ8- 
ϋοϊη ι;βη6ΐΊ8 8αιιΐ. Ριιΐ8, ρπΒΟορίΐ Οϋυ$, ιιΐ ρΊ8008 
ϋβΐ'οηΐ, ιηοχήυο οιηοίΦΟΓϋΐιΙ ιηιιΐΐ» ρίβοΐυηι ^ΐ8- 
Ι'ιηοΐχ θΐ88868 ^; οπ)η68 ΐ3ΐηοιι ρί8008 ιιηίϋβ {οηβ- |) Ιχθύες, ^ν^ς γένους είσίν * (χάστη δέ διαφορά τών χα\ άχατάληπτος θεότης. Έτι υποστάσεις είσι, Μι- 
χαΙ)λ, Γαβριήλ, χα\ οΐ λοιπο\ χατά μέρος άγγελοι * 
είδος δέ περιεχτιχδν αυτών, ή άγγελιχΐ) φύσις. Έτι 
ύποττάσεις εΙσ\, Πέτρος, Παύλος, Ιωάννης « χα\ οι 
λοιποί χατά μέρος άνθρωποι ' περιεχτιχ^ν δΙ αΜα$ 
ε!δος, ή άνθρωπέτης. ΑυΟις. υποστάσεις είσΐν ό δείνα 
χα\ δ δείνα ίππος * χαΐ περιεχτιχδν αυτών ιΐδος» ό 
ίππος απλώς. Πάλιν ύποστάσιις ε1σ\ τόδε, χά\ τδδΐ 
φυτδν της ΙλαΙας * περιβχτιχδν δέ αυτών είδος, ή 
απλώς έλαία. 

Ίστέον ουν, ώς τά περιεχτιχά τών άτδμων, μόνον 
είδη λέγονται είδιχώτατα, οίον 6 Αγγελος, δ άνθρω- 
, πος, ό ίππος, ό χύων, ή Ιλαία, ό φοίνιξ, χα\ τά τοι* 
' αΟτα * τά δέ περιεχτιχά τών είδιχωτάτων εΙδών, μδ« 
νον γένη τε λέγονται χα\ είδη υπάλληλα • οΤον τ* 
άσώματον, τ6 σώμα, τ^ άψυχον, 'ςδ άναίσδητον, τ6 
φυτιχ6ν, τ6 Ιμψυχ(/ν, τ6 α1σθητιχ6ν, τ6 ζώον, τδ λο- 
γιχ^ν, τ^ άλογον, τ6 θνητδν, τδ άθάνατον, ^£6 δίπουν, 
τδ τετράπουν, τδ έρπυστιχδν, τδ πτηνδν , χα\ πάντα 
τά τοιαύτα, τά περιέχοντα μλν τά είδιχώτατα είδη, 
χα\ γένη αυτών δντα, χα\ συστατιχαΐ αυτών διαφοραί' 
περιεχόμενα δέ ύπδ τοϋ γενιχωτάτου γένους , ήτις 
ΙστΙν ή ουσία. 

Κα\ άλλως δλ περ\ τών αυτών διαληπτέον * πάντβρ 
δσα έν\ προστάγματι Θεού Ιγένοντο, ένδς γένους 
είσίν * οΤον , προσέταξεν ό Θεδς γενέσθαι (χδύας •, 
χα\ Ιγένοντο διαφορα\ Ιχθύων πολλαϊ* πάντες οΐ νΐ8 8υηΐ ; 8ίιΐ(|[υΐ96 3υΐ6ΐη ο1α8!%6& β]08ΐιιθ(1ί βδη^α- 
1»8 οΐϋοιυηΐ ρίδοίυιη βροοΊοβ. ΚυΓευπι ρΓχςορίι υΐ 
αηπ'Χ νο1ιιθΓθ3 ρτοιΟυεοΓοηΙ ; δυοίςιιο ρΓθθΓθ3ΐ2Β 
ρΙυΓΟβ ίΙ?ιη νο1υοί*υιη οΐ38868 '. Οηιηοβ ροΓΓο νο- 
1ηοΓθ8 υηυηι ([βηυε Ιΐ3ΐ)6ΐι(. δίο^υΐ^ο 3ΐιΙοιη νοίιι- 
οΓυιη οΐ388β5 ίΠα*, $πικιι1» 8υηΐ ^οηοΓίε τοΙαοΓίιηλ 
βροοίοβ. ΙΑοιηςιιο 68ΐ όο ΓθρΐίΙί1>υ8, 1)08ΐϋ8, Ιιογ- 
1)18, οΐ6ήΙ)υ&, 8Γΐ)0ΓίΙ}υ8. ΟίοίΐιΐΓ ςιιοςιιο ιιηϋΐη Ιχθύων, εΤδός έστιν πάλιν προσέταξεν ό Θεδς έξαγα* 
γείν τά Οδατα πετεινά, χα\ Ιγένοντο διαφορα\ πολ» 
λών πετεινών. Πάντα μέν οίν τά πετεινά, Ινδς γέ- 
νους εΙσίν - έχάστη δέ διαφορά τών πετεινών, εΤδός 
Ιστι του γένους Ιχείνου τών πετεινών • ομοίως χα\ 
έπ\ τών ερπετών, χα\ χτηνών, χα\ θηρίων, χα\ βοτά- 
νων, χα\ λάχανων, κα\ δένδρων • λέγεται χα\ 2ν γέ- 
νος δλων τών ζοιων, χα\ Ιν γένος τών φυτών δλων, νβοιι. 11,21., ΜΙνι!. \ΑΗI^ε 1.ΕβΤ10ΝΕ:^. ■^ Α«)(ϋΐιΐΓ ίη οθ(). 5. Η1Ι. Ουσία δέ έστιν είδος ύφεστός • πολλαχώς δΐ λέγεται * οΤον βεδς, άγγελο;,^ οδ• 

Ρ^νδς, γη, Οδωρ, πυρ, άήρ, ζώον, άλογον, πτηνδν, φυτδν, λίθος, άνθρωπος, βίος, χτήσις, Οι»ρξις, πλοίην;• 
Ι•4ϋΐ. οΐ δ. ΠίΙ. (χθύες. 10* ΙΝδΤΓΓϋΤΪΟ Ε1ΚΜΕΝΤΑΕΙ3. 110 

»ι\ Ιν γίνος ιοκντβλώς Ιψΰχων, χα\ μή έχ^^ντων δλως Α {«ηα» οιηιιίαιη αηΐιη^Ίαιη, υηαιηςΜ («ηυβ οβι^ •ύξΐ|τιχ4ιν ή Ορεπτιχ^ιν θύναμιν. Κα\ ΐί^οι Ιν γέ^Μς 
τδν Ι^9»μάτων, χα\ Ιν γένος των σωμάτων* λέγεται 
<| χβ\ ΐΜίβα ή χτίφίς Ιν γένος • χα\ ΐϊολλά «Γδτ^ ύιΛ 
Τλ γέ^Μ»ς της χτίβιως αΐ ψ διαφορ«\ των χτισμάτων^ 
χβΐ «ββα ή ο<ι9(λ 4 Ιν γένος. 
φκ 8«1ι €0 ^^«λIο^» (βηβτβ βρβ^Ιο•» €ΐ8Β«68 9υη( 

νίνΟΙ €•!. 

ΚΕΦΑΛ. V. 
Περί έτεργείας, 
Ένέ^ϋΑ Ιτει χίνητις δραστιχ)) του χοιοΰντος * 
έ^ργ<ι« Λ φυβιχή, 1στ\ χίνησις της φύββω; δρα- 
οτιχή * οίον ή λογιχή του νου χ{νησ(ς, τ6 ζ^τιχ^^ν, τ6 
ΙιΜητιχόν, τ^ θριπτιχλν, τδ αΟξητιχδν, τδ γιννητι- 
«1^9 «βι\ ή χαθ* όρμ^ν χίνησις - τουτέστιν , αΐ χινή ηίααι ρΐ&ηίληιιη, α€ §βΒΗ« Γ€Γαπι &ηίιη:ι ρ«η1ΐιι• 
ΟΑΓβηϋιιιη, οιηηίςαβ ρΓ0^Μ8 ΒΜ{«β06ΐι<1ί« λΐιΐ ηυ- 
ΐΓίβηϋί τίπυΐβ; Γυ?βυ&ΐ|υ6 υΐΗΐη {βηυι ίη€οτρο* 
Γ60ΓΙ1Ι1Ι, 20 Ιΐηαΐη 96ΙΙΙ1» €0Γροι«οηΐΒΐ. 86ά βΐ 
ΟΓβιιΐυΐ'φ οιηιΐ68» ιιηΐΗΒ ▼•οϋλίΟΓ {βηιι•; ιηυΐΐ»- 
οΐ'€αΐοΓΐιηι. Οϋΐηίι (Ιβηίιυβ ιιιΙΐΜηΐίβ, γ€1ι^^ 

ΟΑΡ. ΥΗΙ, 

ΟρβΓϋΓιο 681 ηοΐιΐ8 βΟΚοΑΐ β]υ§ ^ί β^Ι. Νϋα- 
γαΗ8 Αυίοιη ορι^Γ^ΐΙο «μ βΙΒολχ «ϋΙιΐ7« ιηοΜΐ8 ; 
ιιΐ Γαϋοη«Ιί8 ιηοΐΐϋ Ιιιι^ΙΙβοΐΐΜ» τίτβίβ, ΜηΙΙήί, 
ηυΐΓίΓβ, €Γ68ε6Γ6• {βηβΓ^Γβ, ΙΟ ιηοΐιιβ βι ΙαιριιΙβυ » 
Ιιοο 681 ιηοΐιΐ8 ϋΟΓροή•• Ι(6•η αιοΐι» Ιηιΐ{1ιιέΐίρηΐ8| •«κς του οώμ«τος, χα\ τ6 φαντφ9Τ(χ6ν, χα\ τ& μνη- ^ ιηβιηοΓ•»» Ιτ», €υρίάΙΙιιΐΐ8» τοίαιιΐϋιβ» ιβν ιιρρ«• 

ΐΜ¥κντιχ6ν, τό τ< θυμιχλν, χα\ Ιπίθυμητιι^, χαΐ 

Κλητηί^» ήγουν όρβχτιχδν, χαΐ τά τοιαύτα * ι»ντά- 

^^Τϊο^δέ ίοτ'ιν αΰτη- ή νοβρ&, ώς έιι\ 4ιγγέλων• χα\ 

«ΒΜν τδν άαωμΑτων ουσιών 4πλ|| προσβολ)! νοούν- 

«•Μ' 1^ >«γιχή• ώς Ι«\ ΑνΟρώπΐιΐν τών Ιχ ψυχής 

^σϋμΑ<ου χα\ σώματος συντιΟειμένων * ούχ Απλζ, 

έάλ4 ΐΒ0ΐχ{λη χα\ διάλογιστιχ^ προσ6ολ{} νοούντων* 

Ι ζοιτιχή• ώς ί«\ &λ^ων ζώων, αίσθησιν μέν έχον- 

τ«ν« μ4) λογιζομένων δέ, μηβλ νοονντων* ή φυτιχή, 

ώς Ι«λ άν«ισΟήτων μίν, έχδντων βΙ Ορβπτιχ^^ν χα\ 

αύ|ΐ|τΐ3Η|ν χα\ γκννητιχΙ|ν δύναμιν * ή ή Αζωος παν- 

«λώς• ώς 1κ\ γης χα\ λίθων» τών μήτβ ζωτιχήν, 

μ^^ 6ρ«ιτηχ4)ν, μήτι αύξητιχ^^ν δύναμιν έχόντοιν. ΙίΙυ8 «ηίιηΙ, 80. 8ίιηιΚ«^ ΗβΜ ΑηΙ•» ςαΐη^ιιβ β# 
ιηοάίβ Ιΐ856ΐ: 8ΐι( 6η)ιιι ίιιΐ6ΐΐ6€ΐιι»1ΐ8 €»!, ιιΙ Ι* 
.8η{6Γι& 6( ίι^ οηιηίΐΜΐβ 8ΐιΙΐ8ΐα«ΐίί§ {ιΐ6θΓροκΐ8« ςη» 
•ΊηιρΠοί ΐΒΐΗίΙυ Ιοΐ6ΐΙί|ΐιιιΐ ; «αΙ ηΐίοικίί•, οΙ ΐη 
ΙιοηίΐίαίΙ>ιΐ8• ^ιιΊ 6Χ ΙηεοΓροΓβι ιηίπι» ΐ6 οοΓροΓβ 
οοη6Γ6ΐί, Βοη βίηρΠΰΙ• ββά νίΓία 86 Γ8ΐίθ€ίηλΐιΙο 
ληίιηί 8ρρΓΐ68ΐίοιΐ6 ίιιΐ6ΐΠ|[ΐιιιΙ ; ιαΐ 6Χ νίΓ(αΐ6 αηκ 
ιηαΐί ρΓθβ€ΐ8€ίΐνΓ, υΐ Ίιι 1)Γυΐί8 8ΐιίιη8ΛΐίΙ>ιΐ8, ηυ^ 
86080 ςαίάβπι ρπΜϋΐ8 8υηΙ , οιίΑίπιβ Ι8ΐηικιι πιΐΊο-τ 
6ίη8ηΐυΓ^ η6€ !ηΐ6ΐ1ί|;υηΐ : 8ΐιΐ ▼6|6ΐ8ΐιΐ6, υΐ Ιη ϋ8 

Ι|11« 86Ι18«Ι (Ι68ΐΐ11ΐΐ8« νΙ 1811)60 8ΐΐΠ66, 811£ΐΠ06» 86 

|6η6Γ8ΐη66 ρο1ΐ6ηΐ : 8υΙ ιίβηΐςαβ νί8 ί1ΐ8 τίΐ8ΐί8 
ΐΜΐιηΙηο ηοη 681 ; ιιΐ ιη 16γγ8 86 Ι8ρί(1ί1)υ8, <ιυί1>ι:8 |ΐΙ| έίμοιρούντων μέντοι φυσιχών τινίι^ν ένβργλίών '• ^ η66 8ηιιη8ΐί8, 066 8ΐΐΓΐι, 8υ6ΐΓίζν6 Γ86ΐι1ΐ88 ίη68ΐ; 

ςυ8η(|υ8ηι ιΐ66. «ίβ ρπιοιηο ΐ|ο«θ8ΐη ορ6'Γ8ΐΙοη68 ΚΕΦΑΑ. θ^. 
Περί πάθους. 
ΙΜΙος Ιστ\ φυσιχ^, χ(νησις φύσεως παΙητιχή του 
«Ασχοντος» !^ις της μίν φύσβώς έστιν Ινέργιια. ΠΑ* 
•κ δΙ τούτου ιαρ\ δ ή Ινέργβια * οΓον, γένβσις, χαρΑ, 
Χΰιιη, Αγωνία, Αδημονία^ φό6ος, δχνος, χύτης, Οπνος, 
ηδονή, ιβύνος,^ΟυμΑς, Ικιθυμία, τομή, ^ιΰσις, φθορΑ, ' 
μΑ χΑ τοιαύτα* ταϋτα χα\τΑ τοιαύτα, πΑδη φυσιχΑ 
είσι, χα\ Αδιάβλητα• ούχ Ιφ* ήμΙν δν^α* μύνη δέ ή 
Αμαρτία κ^ρά φύσινίστ^ν, έχούσιον χαΐ αύθαίρετον 
^ς ψυ/ης «Αδος χάχιστον οϋσα, χα\ φθορά. 

ΚΕΦΑΑ. Ρ. ] 

Περί θεΛήσεως •. 
βέλησίς έστι φυτιχή, λογική δρεξίς• χα\ πάλιν, 
δέλησίς έστι φυσική, λογική χ(ΐ\ αυτεξούσιος ύρεχτι- 
χή του νου χίνησις * τΑ μέν γάρ Αλογα, ούχ αύτεζου- 
σίως κινείται πρδς δρεξιν. Φυαικως γάρ κινούμενης 
Ιν αύτοΓς της ορέξεως, μή Ιχοντα έπιστατοΰντα τον 
λέγον. Αγονται ύπ^ τή{ φύσεως, τζ ταύτης ύρέξει 
ήττώμινα, "Όθεν εΟθέ^χΐς δρμα πρ6ς την πρΑξιν, βί 

* 6γ6{. Νγδβ, 0Γ81, 5 £ονΐτ. Εαηοηι. ρ. 470. 

νΑΚϊ,Ε Ι.Ε€ΤΙΟΝΈδ. 

»Ε4».ήγου•/.^ ^Εάϋ.χτΙαις. ' Ρ<κ1. 8. ΗΗ. μήτεοδνΐιΑλιν Ιν Αλλω, μή άμοιρούντων.Οϋ3Ββί6Γ«Ι(ΙβΓβ 
6008188681 Ρ6ηοιιιυ8 : .^€<ίΗε τΗηη9 α/ι>α β/ΐα, ηίιί ε/ιΐ(χ ροΓί/πραρΙ Γουα 66η6 006^^ 
*8€ΜΙδ8•86<;υί00η ροίπί. ΟΙίΡΪοβ Κ6^, 6ΐ€ο11). μή άμοιροΟντωνΙ . δ^Η^Ι "^^^^^^ ΐ|68ίθΙ. 

ΟΑΡ. ϋ. 
Ώβ ρβΜίαηε. 

Ρ888ΐθ η8ΐυΓ8ΐί8 ' 681 010108 ρ8ϋ61Ι« ||8||ΙΠΙ 

β|ο8 ςοί ρ8ΐΙΐαΓ ; ςοΙ 4θί(ΐ6θΐ 68ΐ 8.6108 θ8ΐοηΒ ; 

Ρ88ί!0 ▼6Γ0 Π)ίθ8 ίΟ ςΟΟ Μ^ Γ66ίρΊΐΟΓ ; Τ6ΐθΐί 0Γ• 
108, |;80<ϋθΟΙ, Ιη8ΐΙΓΐ8, 80βΟΓ• ηΐφΓΟΓ, (ΙοΙΟΓ» 611* 
ρί<Ιϋ88, 866ΐίθ, βαχυβ, !θΐ6Τί(υ8, 61 8]ί8 \ά §[6008. 
Η«6 80 8ΊπΓΐ1ί8, ρ888ίθ068 8001 03(0Γ8ΐ68 64 ίθ6θΙ• 
Ρ81», ςθ« ΙΠ 0081Γ8 ρθΐ68ΐ8ΐ6 ΟΐΊηίΒΙβ 8ίΙ» 8Ι10(, 
δοΐοαΐ 801601 ρ6668ΐθαΐ 0810Γ8Κ 8(1?6Γ88ΐαΓ, Οΐ 
ΙΙΟΟά Τθ1θθΐ8Π8 ΓΐΙ>6Γ8ς|Ι6 8ΙΐΙθΐί ρ888Ίθ 811, 6108-^ 
1106 60ΓΓ0ρ(6]8. 

ι €ΑΡ. χ. 

ϋε νοίπηίαίε, 

νοΙυθΐ88 08(0ΓαΓΐ)) 681 8ρρ6ΐίΐ08 Γ&Ιίθ08Π8. Α6 
ΙΌΓδΟβ ΤθΙθηΐ88 08ΐ0Γ8ΐί8 68^ 6υρί60<ϋ ηθί08# 

8ηίηαι Γ8ΐίοη8ΐΐ8 9^^ 1ι1)6γ• Οοχ βηίη ΓβΓιοοβ 68-ι 
Γβηΐ, 1ίΙ}6Γ6 ηοο 01θν601υΓ Λά 8ρρ6ΐ60()θ01. Εχ6ί- 

ΐ8ΐο η2ΐηςο6 8μρ6ΐΗκ, 6οη πμίοοβοι ρΓ«8ί(ΐ60ΐ 

ΛΟΟ 1]8ΐ)68ηΙ, 1Γ8&0010Γ 8 η8ΐ0ΠΙ, 6η]θ8 8ρρ6ΐίΐΟ 
νίθ6αοΙθΓ. 0θ8ρΓθρ(6Γ 8(81110 611801 Γ6ΓυΌΐΟΓ 8(1 111 8. Ι0ΑΝΝΙ5 ΟΑΜΑδεΕΝΙ. 111 

9{6ΐι<1υιη, ηίβί ηΐ) 9ΐ1ΐ€Γ0 ηοορίΜη ρΓοΙι1Ι)69ηΐυΓ; Α μήΟφ* Μρου χωλυ^ ^ Δι6 οΟχ «^βξούβιά «1«ιν, 
•Κΐαβ 9ϋ60 ηοη «υΐ ]αΗ& λο λΓΐ)ΗΓϋ'9υ&(» §«! έλλ^ύηιξούσια* ή ^λογηή φύσκέξουφίανΙχηδηο- 
ιιίληΗρίοΓοπι ΙηιΐβΓ. λ^ϋοηλϋβ Αυίβηι η«ΐιιη ρο« χύψβιι «| φυαιχ} ι&ρέξκι, χα\ μ^ ύκοχόψαΐν &λλ& νι- 
ΐΜΐλΐ6ΐη 1ι»ΐΗ5ΐ, υΐ νβΐ ΟθΐΙλΙ βιρρβίΐΐαΐ τβΐ ιιοο €β- χηααι * «αΐ ^ηλοΤ ή φύσι^» (ω^ς 1φ(3ΐ( φυβιχή ούσοι» 
ι1αΙ« $€ιΙ €310 ιυρ^βΐ. Μηυβ οβίβηάϋ \ρΒζ ΜίητΛ^ χύ ύηοχι]πτουσα τφ λόγφ* ΐ6θλλο\ γάρ ταΰτην τφ 
ειιυι ^Ιΐ» €ΐιρ!(1Ίΐ2• ΤΑίΙοιιΙ €64»!, βίβΐ ΠΛίαπ» ρβ- ήγιμόν^ # λόγψ νιχήβοιντβς, Ιχουσίως Ιχώρησαν ι^Ας 
ηίΐΐαι (ηβΙίΑ 6βΐ• Ηληο θΐιίπο ιηυΐΐΐ ηΐΐοηο ϋυϋο τ&ν Οένβτον» χοιΐ τροφης βριξιν άη•€άλοντο» «βΙ 
γΙη€οη(65« βροηΐβ ηιοηβιη &άΐ6Γυιιΐ; ϋϋ^ιιιυβ, «β ΰπνου, χα\ των λοιιιών, λγοντις τήν φύσιν τφ α6ι• 
βοηιηΐ Γβϋςοοηιιηπαθ &Ι)]6€ΐο «ρρβίιΐυ, ηβΐυηπι «ξου^Γφ λ4γφ , ούχ ύκ" «ύτης τ άγόμβνοι * ώβι«ρ 
β|[6ηιηΙ Η1)6Γ» Γ9ιΓιοο6, ηοη β6 λΐ^βι 8{Ι ρλβ&Ι «ιιιιΙ« «3ν ή φυνιχ^ δρβξις πάσ^^ αΙ«θητιχ| φύσικ Ιγχιιται* 
1}ΐΙ Ι^ΙΐοΓ ηλίιιηϋβ αρρβίΐΐαβ ηλίατα οιηηΙ »ΰηιΙΙ>ΊΠ Λ&τω^ ή αύτ«{ου9(^ς ηάσ^ λογ^^ΙΙ ΦΜ«« 1γχ<ιται• 
}ιΐ€9ΐν «(ο 61 «γ1)ΙιγΠ Η1)6η«8, οιηηΙ ταϋοη^Ιί ηα« 1Ι2νγάρλργ»χ6ν αυτεξούσιο ν χα\τοΟτόΙ«τιτΙιχβ»^ 
ΙιΐΓΧ. ΟαΜςιιΜ €θΙιη ΜΙ» ηΐΙοοΑίβ οποηΐηοβΐ 1ίΙ>β- ιΐχ^να βίου, Θέλησις ο3ν Ιση φυσιχί], % λογιχ^ χαΐ 
11ΙΙΙΙ θ8ΐ; «Ιςαβ Ιη &θϋ ροβίίαιιι, ςυοά βΜ€ «<1 Ιαιιι- αύτβξούφίος 4ριχτκχ)) ΦύναμΙς τ< χαΐ χΐνηβι^* τ4 
|1ηβαι ΟβΙ ύΙΰΙαιιΐΓ, ΕβΙ βΓ^ο ηΜοΓΑΐίβ τοίαηίαβ, Μτϋ 6(λήβιι Οποχιίμιναι &ν ΙφΙιτα» ή •έληβκ• λΙ- 
ΓλΙΙοΒλΙΙ• 61 1ΙΙ)6η ιρρ6ΐβη<11 νΐι &€ ιηοΐυ•• Ουα ^ γοντΜ Οιλήματα γνωρΑχΑ* οΙχ•(φ γάρ τνώμ||.βρμ9, 
•ΙΙΙ6ΙΙ1 τοίυηίαΐΐ βαΐ^βοΐι βυιΗ 9ίά ιρρβίβηάυιη, ββι ηρ6ς %^ν τοΟτίιΐν χρήσκν 6 νο(>ς• α^ιξούνιος 6ιΐ|ΐ» 
}ικΙΐ€ΐΙ τοΙαηΐ»ΐ6> 61 ιρρβίίΐιιβ (ϋ€αη(αΓ• Νλοι €υιη ΤαΟτα 0έ «Ιαιν^ οΓον^ φαγιΤν» χαΐ μ^ ψ$:χ€ΐΦ•%ιΦψ 
λίιίπια• 6ϋ ΙΙΙμγ, 6Γΐ>ΗΓΑΐυ «υο ιά 60πιιιι υβυηι χα\ μή «ι$1ν« «ιο9αι,μ)| όδ€υσαι- γ%ΜΚ* μ)) γ^ 
ΙβΓίαΓ. 521 Η<^ ροΓΓΟ βαηΐ, ιιΐ οοιηβάβτβ» 61 ηοη μ«ι * χβι\ τ& «ο^ντα, &τινα Ιφ* ήμΙν ιΐβιν* (ϋτιν• 
€0ηΐ6<ΐ6Τ6; Ι>ϋ>6Γ6, 61 ηοη 1>ί)>6Γ6; λπιΐΝΐΐΑΓ6, 61 χα\ α6τ& 0ννΑ|Ηθα» ΧΑ^τά 4ντιχ«(μ€να «ΗοΙς. 
Βοη «ηιΙ)υΐΒΓ6; ηυ1»6Γ6, 6ΐ ηοη ηυΙ>6Γ6, λ1ΐ8ΐ<ιυ6 6]αιπιο<ϋ φΐβΐϋ ιμμμ τοΙιηΐ6ΐ« ιίΐη ιο&ΐ; ^«β 
•ι 1ρ&» ρθ88απιυ§, ςιι«ςυ6 ϋβ οοηΙηΗ• ιυηι. 

ΥΑΒI^Ε Ι.ΕεΤ10ΝΕ8. 

« ΕόίΙ. χωλυθ«(η• ■ Ε. Ι ήγεμονιχφ. ^ Ε(ϋΙ• ύπ6 ταύτης. ΙΝ 0Ι8δΕΚΤΑΤΙ0ΝΕΜ εΟΝΤΗΑ ΑεΕΡΗΑΙΧ)5 ΑΟΜΟΝΕΓΙΟ. ΡίΟΐβΓ €ΰ536ΓΐΑΐίοηβιη οοηίΓΑ 1&οο1)ίίβ§, 8βα Ηοηορ1ΐ7&ιΐΑ5, ηΐ!» ιη Ιιοο ρηοΓΘ ηο5ΐΓθ το• 
]ιιιη1η6 βχουβη 68ΐ, 1>ΓβτίθΓθΐα ηοβίβτ «ιιοΙογ 1ι«η6 ηΚ^ΓΑΐη 09 ηοΜτα €θίΛρο$ιΐα ΒοήράΧ «Α- 
τβηυβ 6]ιι$(1θηι Ιι»Γ68ί8 ρΐΌίβββΟΓββ, φΐί ιύίο 6ΐίηι ηοηιίηβ ΐΜλαΚ Ιαηοΐβχηροηβ 8ρρβ1- 
ΙθίΜίηΙυΓ ; (ΐα6ΐηβ<1ιοο(!απι βχρΗοΙιΙπιι» 1η ηΑηο1λϋοιϋ1)ΐΐ3 η(1 Ιιοηιιη 1>β ΗϋοτεΜΗΒ. Βαο 
φή^Ιθίη ΟτΑοβ ΐΑϋηβςιπθ ίη Β&ηΐθβηβΐ ροβίΓβπιη βάΐΰοηβ ρηχΙίΚ, ιιΙ τβΓΟ οβ8ϋ|^ϋθΓ ηικιιηι 
βχΐΓβΙ» βΓΟοη 6οηΙα1ι οαιη οούΐοίΐηιβ Ηβ^ιο 8916 βΙ «ΙΙογο 1>ι1>Ηοΰ)60» οοΗθ^α Ριιη8ί6η8ί& 
(Κ)6. Ιββα. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

ΙΙΕΡΙ ΣΪΝΘΕΤΟΪ ΦΥΣΕΩΣ 

ΚΑΤΑ. Α^ΕΦΑΑΟΝ. 

5.ααΑΝΝ18 0ΑΜΑ5εΕΝΙ 

ΒΕ ΝΑΤϋΚΑ 0ΟΜΡΟ8ΙΤΑ 

ΟΟΝΤΚΑ ΑεΕΡΒΑΙΧ>3. Ι.Εχ ύ\^άΛ% η8ΐ0Γΐ8 η8ΐ«Γ8 οηλ €Μρθ6ΐαι Ο λ* Μία φύαις σΰνΟιτος Ι« ^φ4ρων φβη#)» γ<Μ- 
^χβοΓ^Ηι ςοΒηιΙο ροβΐ ηλίαηηχηι 6θ^φίΐίΐ€ϋοη6ΐη ται, βιαυ ένουμίνων ψύηω)^, 1τ•ρ^ τι ηρλ τ&ς Μμ» 
άΙτοΓδίιη ςυίά 8ΐ> υηΐΐΐβ ηλίιιίίβ 6(Β€ΐ(ϋΓ : αίςυβ ίϋ ^είσσς φΐτσεις άτβοτιλιοΟφ * χα\ τ6 Αποηλούμβνον Λψ 113 Μ ΝΑΤυΚΑ 0ΟΜΓ0:>1ΤΑ. Μ* 

«5ΐΐ τξ,^ν> κ\*ρΙως * 1ϊϊ\ν, &&ϊί λέγεται, β&τι ΐοάτο, Α Ί^ΟιΙ βίΠςΗυΓ, ηοίΐΐι* ΙϊύΟ ρΓΟρΓίβ «ιΐ βΙ έΐϋΐΐιΐΓ, 

ιιβςη£ 1^1υ^« νβΓίιΐΒ 3ΐϊυϋ ΐ|ΐιϊΐίρί^ιη. Τ* %τ* έϋ' Ιτχροΐί • οίον, άτ^ ιών ΐΕσσάί?ίιίν ατοιχΕίων, ΐτυ 
(Αϊ λίγΐϋ, χλ\ αέρος» χαΐ εδαιος» χαΐ γης ^τυνί^ταται 
τΙ ^£»|ΐΛ, Ινο^μένϋϊν ^ών «ίαάρων » Χ3ε\ ϊϋγκφνΛ- 
}ΐίν«ι»ν' «κΙ τ^ 4ποτ£λΰύμ£νον (Γώ|^^β, οΰΐε ττΰρ ίστιν, 
«^ λίγιται, ο&τι 4ήί>, ο&τι 1*£ωρ, οΟτι γη" έλλ' Ιχ 
ι^ιΐίν Ιτ«ρίν τι ιιαρί -ϊβΟχί V. *Ομ^£ως χα\ άχδ 
ΐνκ^ χα\ Ι'>0Μ γ£ν*τ«( ήμίΰ'/ος• κιΧ ο&κ ΪΛποί 
Ιβ*ν% ο5χί βνο;, οΐ<ΐ£λΙγΐΐ9ΐ, άλλ' Ιτίρον τι ΐϊαρά 
«ϊ*τ*, *0 δ& Κνρΐος ΐ^μών Ιησαΰΐ Χριστές, ΙχΟ^ίτκι- 
«ς 4>ν χλΙ 4ν6ρω^τΐ|τοΐ , κβΐ έν Ηύτψί χαΐ έν- 
Ιρ«ι;ΰ^τ^ χαΐ 8*6; Ιΐττι χαϊ λίγιται ΐ^λεΐΐ^ς, χιζΐ 
Ι4ρΐιΐ;ΐ0ΐ τΐλΐίος, ^^\ οίος θί^ς» χαί δλοξ άνΰρεαπος* 
ί^ρ έΛ\ ττ|ί 9;^ν$ίτ^υ φτ3α£άΐς ούχ Ιο-τιν «Ιΐΐΐϊν. Ον 
7^ρ ξλ*^* -^ αώμα ιενρ Ιΐττν, ούΓ βλον &]^ρ - ύμοΐΐϋ^ ηηαΐαοΓ «ΙΰΠΐ^ίΐΙίΑ, ραία 6ΐ ϊ((ΐΐΰ» 9€Γ€^ >^οϊ οΐ 

ΟαίιΐΓ, ΰθΓρυ£^|υΰ ϊΐΐυιΐ ί{ύϋά ^0ΐ€ΐΐιΐΓ, η€^υ€ ΐ^ηϊϋ 
0ΐΙι 3111 ιΐϊίΐϊΐιΐΓ) η^ι^ϋϋ α«Γ, η^α» ϊςιι»,, πϋ<|ΐΐ6 
ΙΐΤί&; §6(ϊ θχ 1)ΐ8 3ΐίιι«ϊ ςαΙιΙ4Αΐη ^ο (ΙίνβΓ^υιη. 
ΟαπΐΙιηΐΙί ιυο«]θ «ι ΰςιιο ΰΐ λβΐηο |ΐ|{ηίΐυΓ ιηιιΙα&, 
ςτιί 111061) ιΐ6φΐο 6140119, ιΐΒςιΐό ιβιιιυβ 68ΐ αε ϋία- 
ΙΐΐΓ, ΐΒϋ ^ΙΐιΐΐΙ <}ΐιί(1(ΐιιη 3ΐ> Ιιτι (ΙίγΰΓδϋπι. Αΐ τ6γο 
Ι)οιηϊπιι& ηοβΙθΓ Ιθ^υκ ϋΙιπίΙϋΒ, «ιυ&ικϊύΐΐυΐιίειιι £ΐ 
<ϋνιη11ίϊΐ6 ϋ1 ίιιιιηαπίΕ3ΐ6 €ιιββΙ3(| Ιΐ(|ΐΐ6 ϊπ ιϊϊνίιιί* 
Ιαΐβββΐ, €1 Ιη ίιιΐίη3ηίΐ3ΐΰ« Οβυ» ρΓΟίτκΙϋ ρ€Γίς€ΐιΐλ 
681 1€ άίεΙιιΐΓι Ιΐβπιςηβ Ρ0γΓ6€Ιο§ Ικιιαο; Ιοιο«φΐο 

ΟΰΙΐΒ, €Ι 10105 ΙΙΟΙΙΙΟ, ςΐϊΟ^ ΐ|ΙΙ1ιΐ6ΐϊΙ ^£ £ϋηΐρθΜ(3 *^ Τί• ^^"^ Οβωρ * οΰι^ίλη ή ήμίΐϊνος ίππος ΐστ\ν, Β ηβΙιΐΓί ίΐΐα ηοπ ροΙΰ&Ι* Νβςιΐε οηίοι ϊοΐιιοι οοΓριι» ΐ$Ώΐ% £«Ι η^ψΛϋ 10 1 ϋ III 30Γ, 6θΛ6ΐη ιηοιίο ιιοηιΐβ 
ΙΟίαΐΏ Ι6ΓΓ», 1ΐ6ίΙΪ16 ΙΟΙΙΙΠΙ αϊ|ΙΚ2 : ιΐ£ΰ Γ0Γ§υαι Ι0ΙΗ£ 

πιαίκι 6Η 6ςϊΐιι«, ΐϊθΰ Ιοίιιι ϋίιιιικ ; ιιβι: 6ΐΐ4ΐιι ρΰΓ- 
ΐ^ΐη% οβί €^ιΐϋ£, ιΐ6€ ρ«Γί€Γ 115 ^&ίηιιβ. ΥβΓαηι 
0!ιπ^1α$» υΐ ιηοιία «ϋϋ^Ιι^πι^ ρΐίίΰςΐΐϋ ι^εΐ ϋ60&, 
βΐ |>6ΓίβεΙΙΙ& ΙίαιηΟ ; 1(»1ΐ]&<|116 ^ϋΟIρ 61 Ιοίιικ ΙίΟΙΠΟ. «Μ Ιλΐ3 ^/Οζ^ ού5έ τέλίίος ίπτϊός, ^ύ£| τέλειος 6νος 

ΙϋΛ Χ^ί^ι^^ ώς ιΐπον, τέΧιιΐς Ι«τι θβδς χφι\ τέλειος 

Μριι»«ος > κλ\ όλος θε&ς χαΐ ΰλος Ιν0ρ«υΐΐ3ός * ^ιΐ ο6 

^|^\ σΐ^νΟεΐος φ^^αι;^ &λλ& μία ΰΐϊι^ασις Ιν βυο\ 

^«9&Φΐ γννριζομένη ' χβΐ ίύο φύ^ιις έν μι^ ίτΜί- 

1^ Οιιθ9Τ^^ε4. 

Χϋι§Μ ί;ΐιι1^ αη;ι ΰοηιροιίΐι ηλίαπ, βΰΐΐ ϋη* ίη παΐαΓίβ ϊΙυΑίιαβ βχβΐκίοηι 522 ρ6^8οη3; 

12(01^ Ια ατΐ3 εοπιροιιΐι« ρβ^5οη«« 

Ι', Έρΐϋτήσιρμεν τοΙννν α0τοϋςΛΐρ4τςχο3ς* Έϊ£ 5'^ο 
^^«ιΐνν ί^ν Χρίί^ν λίγοντίς, ΐϊοίων φύ^ίι>ν λέγι-ει ; 
^ρ•»«ιν ο^ν- Έχ θε^ητος χαί άν&ρωπβττ^τΐϊς. Είτα 
ιίΐΜρβν- Ι1«ι ιιώς Ι ν Οε^ίτητι χαί ^νΟρίαπύτητί λέ* 
ρηις τ^ν Χρι^ν^ ού λίγιτε αύτίν 4ν ^ι5(^ φύα^σιν; 
Ο^ϊ γλρ δ'^νβνταΐ ίϊπιΤν μΙ; ιΤναι τ^νΧρίΐττον λν %ί6' 
^ψ\ ιη\ 4¥©ρωπι5τϊΐτι. Πάλιν Ιρίίΐτί,ΐχωμιν αυτούς £« Οη^ηιοίκΈΐΐ! Η£Γ6ΐΙΰ09 ίβί<}ΐ ιίϋ ΰΟϊηρΰΙΙάΓό 
]ιιν3ΐ : Ουι Γ*ί;ηβ(ιιιιι οι^β οοοιρο^ιΐιιηι €ΐ «ϊα^ϊι^ι» 
ϋλΐιιπβ »ϋ6ΓΪΜ&« 6Χ (|ΐιϊ1ΐΐιβ Ιάπΐΐβπ) ηϊΙΐ]Γΐ& ϊΗιιιΙ 
ιτο§ ιΙΐΰΙΓιβ Τ !ΐ6$ροιιά6ΐϊΐιΐιΐ : Ε^ί ΐϋγϊηιϊ3ΐ«ΐ 61 Ιιιι- 
πτβηιΐ^&β. Ταιη βο&: <}αίιι»ιη Οι υΐ» ετιιη Οΐιη- 
•Ιτιιη ιη ϊΐΐτίηίΐίΐΐίβ 6ΐ1&ιιαι&ιιίΐ3ΐΑ ^ββΐΐ ΰούϋβιίαΐϊι, 
»οιι ίΐβιη 6001 Ιο 4ϋ^υ α 'ιΐ3ΐιΐΓΪβ Γ3ΐ63πιϊοί Τ Νο-» Μ^ ψύ^ις ^^νθ«τ^ΐ Ιοτι τοΰ Χριστον» Ι\ 9ύο; ΚαιΙ Ο ςπο 6ΐιηιι (ϋεβΓ6 ρ<»Β|αιιι ΟΙιπϊ^ιιη) ία <]ΐνΐιιίΙ3Ι& ί^ιη^ΜΙ^ σώνβιτος. Είτα λΐγομ^ν* Τ6 λπλοΟν χαΐ 
ιΙβ^«§ΐ^ν, ΐμ^ΰ^ι^ν ■ Ιστι; χαΐοίι ΰνναντ^ΐ εΐικίν, 
Ιη ίψίί^ί^ιά %19Κ χ^ ^ιιλοΐ/ν χα\ τΰ 9ννθ«τον. Είτα 
λΙγ«{ΐί¥* ^ν οϊν αχλνβΙτοΜ ψύ^ιώς 4*ΐΐν 6 Χριστή 
|α1ς, Ιχ ^ι^π^'ϊίος χα\ άνΙρ^Μπΐίτητος^ οΐΐιι Ιατιν 
ΙρΜνβ'^ος -ίψ ϋ%τρΙ * ώ γλρ ΠαχΙ^ρ ούχ Ιίτι βϋγβέτοα 
^^«ιΐΗ 13( 6ΐ(^Γ|τος χαΐ άνΰρωΐΐ^ι^τος , 4λλ' άπΧή^, 
'ϋΐ' ξΛ/ΖΪ ΐή ΜητρΙ Ισται ΐμοούοΐος * ο^^ γάρ ή 
ΙΙ^ρ λχ θΐάτητος χαΙ 4ν0ρωι:^τητ4; ίσΐ; ανντΐ* 
ΐΕΐ)ανη. ΎΙμεΐς £1 τ^ν Χρίΰτίν μίαν ΰπ^ιτταίΦΐν ίν 
1^ φύομαι λέγοντες, Ιν θείτητ; χϊ\ 4νθρωπότιιτι, 
«^ μΐϋ τίΐν Ιεόττ^τι, φ^μίν «&τ^ν όμοονϋίον τφ 
Ιηρΐ • χ*τ4 ΪΙ τήν Αν&ρωίϊίΐίττιτα^ %^ Μητρι όμοοι^ 
Ιΐϋ*χα1 ^τε διαιρούμε ν αύτΰν μίαν ΰπ^^ΐααίν λέ^ 
Τ*ην^« οντε ανγχίομενρ £ύο φ ^αε^ ήνωμένας ΰμοΧο- 6ΐ ϊ11ΐηΐ3υΚ3Κ6 ΙΙόΙ 6^6 Α^ΓΐΟΟΑ ιΐΐΐηιιβ 61 ΙρΒΪ» 

Βΰί^εΗβηιοΓ : ΑαΙ νΰΐ ΜΙ ίο €1ΐΓΪ5ΐο ΐϊΌπ*ρο«ϊΐι 

Ι)λΙΐ1Γ3^ ΪΜΙ (1α»?ιί>ΐβ60( ρΓΟΪ££ΐθ 0113111 6656 €0Ι11< 

ρθΗ»ΐ3ΐη. Τϋΐιι »ΐ€ αι^ρίβιιιιιι ΐ Οιιοά βΐιορίΐΐΐ 6£ΐρ 
6}υ8(1βπιηβ 6&1 6ΐ«^.ηΠ36 αΐ^^ϋ ιϊίοιΐ {)ΐιο4 ΰοπιρο- 
ϊϊΐιιιη 6$ΐΤΓΓοΙ&αο ^^^β6^6 ηοη ροΐ5ο»1 6αιηΐΐ6ΐη 

6£β6ΐΐΙΪ8Ι1Ι 6516, (ΟΐιΙ Γ6ΐ δΐΐηρϊΐΐίβ, ΙΟΟΐ Γϋΐ 6θηφΟ- 

Βΐΐΐΐ. Ει 4]ϋθ [ΙΛ ΐπΓ6πηιυ&; ||>ΐιΐΓ •ί ΟΙιπ&ΐο» 

ΙΙΙΙΊΙΙΒ έΕΐ 0310 Γ«, 6Κ <1ίνίΐΐίΐΐΐ6 ρίΓίΙΚΓ 6ΐ ΙΐΟΟΙλΙΙ^ 

ΐ3ΐο ΕΟΐιιρο&ϊί^, (;]ιΐδΐΐ6πι οαπι Γ3ΐη ιιώ&ΐ3ΐιΐΐ£» 

ΐί¥« 66&<^1ΐΙΪ|^, Πβθΐίςΐί3ηΐ Γθ&ΓΐΙ,Ν3ΐΙΙ Ρ&I6^ 03ΐ0Γ% 

«ι ιΐ6ίΐ3ΐ6 61 Ιιυοΐ9οϊΐ3ΐ6 £θ[ηρθ3ΐΐ3ε ιιοη €51, »6(1 
§ΜΐφΙί€Ϊ• : (|οίιι 1166 ιοιίΗ €ΰηιοΙιΐ3ΐιΐΐΐ1ΐ• ογΗ : 
ςοϊρρβ ϋΐιιη η€ε οι3(6Γ 6Χ άΝίηΗιΐ6 61 ϊτιιιηιηίϋΐβ 
£0115161. Αι 1103, οΐιι ΟΗγΙκΙμιπ ρε^3οο^Iο οπβτη ΐη 

{ΙΐΙ3ΐ]09 ΟΐΙΟΓΙβ, Κθ£ βϋ ίπ 4]|γΙ|)1ΐ3(6 6ΐ |ΐ(|10»Ι11« 

ιΐβ£τ<ΓΐΐΏΐΐ5, Ιιοηϋ Γ3ΐπ 6θΐιΐϋΙ)&τ0τιΐΐ»ΐ6ΐη 86€οη(1ιιοι ίϋνϊπιΐΑΐϋΐη «Ιιοΐπιιι», ιιι»(γι Τ6Γ0 €0θ5ϋϋ- 
«60ΐιαιΙιιοι 1ϊοιη3θίιιιί6ΐθ. ΓΪ6ΰ ίρκοητ «ΙΐτϊΐΚϊιοο», φύ 60ΐη ιιη3πι ρΰΓ5θοϊπι 6&96 ρΓΐειΙίολ* 
Βϋ£ Μ€ πΐηαιπ €θΗΓοιΐΐίίιι>υ«, 6οτη <1ιΐ39 ηΐΙοΓ^ι ίϋνΐοβηι ιιοΐΐκκ €οο{Ιί€θΐϋΓ. 

€Α κΙλιν ΗγομΑν ο^τα>ς* Εϊ μΙα ψχαας της Ι«ί- ίη£ορ6Γ βίο ύιβροΐ3ΐτιο& : 5ί όί?ϊηίΙ»ιϊ§ ΟΙιπιΙΙ 

^^η^)ΧρίΓΓ&0 κα\ της ααρχ&ς αΰτοΙ^, μΕαδέτο^ 61 €*γοι§ ΐρβίο» ηηα β«1 ηαΙαι*α, Ιΐ6ηΐί|ΐΐ6 οΜιΙΓί 
βίη^χβΙ τι»» Χριοτοίί, μ(α φύιις Ιϊται το5 Πα- ιιπ» Ρ*ΙγΙ» 61 ΟίΐΓίδΙί ; οωηΊιιο ιιη3 6ΐΙ>ιΐ] 6ΗΙ ΙΙ8* 
ν*€ ιΑτ^ ϋ^χ^ΐ ΐυΓ3 Ηΐή$ Η οίΓηι*, 

^^Η » ί-^ν. Λ κΟαί&9 1 31 |Γ3|}|1ΐΙΐίθ Ι^ΐΐίηΐ,^ΙΙΟΕί ΡΓΦΡΠ> π» €$1. 1.060111 1|0ΙΙ6 θΠ16η«]3ν! «Ι €0ΐΙΐΙ. 3, 6Ε 

^Η^ Ι*«^3τ ί, IV Τ1ΐΰπ1ΐΐ(ί. ίϊοβιη. «:. 5, ιι. 5. *> €ύά. Ι ϊκαρ' αύια. ^ Ιϋύ. £ίθ€- Ι^ΐά, Αμοού§(α» ΰϋίΙ. ?«Γ* 
Ηνί^ι^ <4 «^ ι«}ίΐο. ίί••. ί18 δ. ΙΟΑΝΝΙδΒΑΜΑίδΟΕΝΙ ίΐ6 

ΡπΒΐ€Γ€|ΐ, ^υοΒίιη ακκίο ηλίαηηιιη ϋίβΟΓίιηβο Α Κα\ ι:άλιν * Πώς 6μολογ&7τ€ τήν των φΰσεΐιΐν (μι• 

φοράν ; Ή γάρ διαφορά τουλάχιστον 6ΰο €ΐ9άχ^ι%ί^ ΟΘΐΐβίαηΐΒΐ Τ Ν»» ^ΙΙΐ6Γ«η11& 4οΐ8 υΐ ιηΐιιίιηαιη Γ€• 
ΜΐΐβΓ Μ <ϋΜΓ«ρ«ηΐ€β ΙικΙαοϋ, βίτο ΊΜλ ηοΐαη» 
ιΐαΐ, κίιο ρβηοα» : 2ΐιΐ οιι&ιιι ρβηοη^ιη ιιαβε νιι- 
ί\ΗνίΤ 6ΐ ιιηηιαΐ€ΐαΓ οβοιιικίαιιι ΑοοΙόβηΐ ββρ&ΓλΙϋβ. 
Οαο<1 ςυΊ46ΐη ρβηοηλπιηι Ιη €ΗΓί8ΐο όίΐ^ΟΓΊιηβη 
ήθη ΜΐηΙΐΐλΐϋ, ρβΓ^ρίοαοΙη β$(. Ουοϋ ςΐί&ηι ιΐ€- 
(1|ΐιβ <Ι6 άίΙίβΓβηΐίΑ 6χ α€€ί(ΐ6η1β 86ραΓ&1>ί1!*ρΓθΑΰΙ- 
Ιΰ6ηΐ6, !Ι1ο(1 ίηΐ6ΐΓι^ΐ!•, 6Ι Ιιοο 6ΐιιιη €0η9ΐΑΐ. 
Νβςοβ €η!ιη βυηι, σιοάο ΙιηηιοΓίίίΙβιη, 6ΐ ηιοάο 
ηοοη&ΙβίΏ (ϋ€ίϋ8ι ΊΙ» ηΐ 3ΐ) ιηιιηοηΑΗΐ^^β οΐ&Ιυ &4 
ιιιΟΓίαΓιΐοίβιη ^οιηιηυΐβΐυΓ, ςαβαΐλάιικκίααι 61 ηοβ 
9 ιιιογΙη» 3ϋ δ^ηΐΐαΐβιη. Ββ&ΐαΙ ί{ίΙυΓ αΐ ηλίυηηιιη 
<1ίίΓ6Γύηΐί3ΐη ύιΟΛίΗ ( (|υο<1 βΐ υοβ ΐρβί €οηΰ6(ϋΐί9 ) 
η8(υΓ2Γυιη(|ΐιβ (ΙίβΟΓίιηβιι ίαΐοηΐββ, ρΓΐΐΏΐιιη η»ΐυ• 

ΠΙβ Ιρ838 8|[η08€3ΐί8(ΐυΚ ίηΐ6Γ 86(ΙΊ8€Γ6ρ&ηΙ : βαΐ)- 

ΙαΓιβ «|ΐιΙρρ« ιΐ8ΐυΗ9 «4 ουίΜίαηΐΓι•• ηβ 8νΙ)8(8ΐι- 
ιί•Ι«8 ςηίίΐβιιι 4ΜΙΙβγ6ΙιΙ}» βηρβητοηΐ• βΙα 8οΐ6ΐη 
(|«βιη«(Ιιη(Νΐιιιιι ιη• ρβηοω» ||« «ιαικιαβ ϋηα ββΐ διαφέροντα, ή φιίββις, ή ύιτοοτάσβις * ή μίαν ύήόβτ•• 
σιν άλλοιουμένην χα\ μεταβαλλομένην, χατά τ6 χι*• 
ριστδν συμ6$βηχ^• *Οτι μ^ν οι^ν ούχ (κοστάσιΐήν 
διαφοράν λέγβτβ, δήλον έπΙ Χρίστου. *(Ηι ουδέ ικ^ 
του χωριστού συμβεβήχ^ος ', χα\ τούτο ^λον* ό4 
γάρ, Ίίοχϊ μέν λέγετβ αύτδν άθάνατον, «οτΙ δΐ Ονη^ 
τ&ν , Ιξ αθανασίας τρατιέντα εΙς Ονητ^τα • 6σιαρ 
ήμεΙς έχ νόσου εΙς ΰγείαν * λι(9(&ταιοδν τόν φΟσιων 
λέγειν ύμόΐς • διαφοράν, ώς χα\ δμολογβίτε * χα\ ιΗ|ν 
των φύσεων διαφοράν όμολογοΟντας, ΐνρώτον τ&ς φά- 
σεις όμολογεΤν ών Ιστιν ή διαφορά* των μίν γάρ 
Ο'^ιών μ^ ούσων» οΰδΐ αΙ ο6σιώδβις Ισονναι διαφο- 
ρα£. £1 δέ μία φύσις ΙστΙν, ώσιιερ χα\ μία ύτκδστασις 
ϊιή Χρίστου, διά τ( φύσεων διαφοράν λέγοντες, ού 
λέγβτβ χα\ υποστάσεων διαφοράν Ιπ* αύτου ,^ ; Διά 
τ( Ιχ δύο φύσεων λέγοντες τΐ^ Χριστών, ο5 φάτε αδί* 
τ^ν χα\ έχ δύο υποστάσεων ; !α ϋΙιΗοΐο ηιίαπι : €€€αΓ 1|ΙΐυΓ, ίιΙιηί880 ηαίιιηιηιπι όίΒΰΓίιηιη« , ροΓ8οη8Γ.ιίιιι βΐίαηι ίη ίρεο ϋί^ 
ν€ηΗ8ΐ6πι ηοη (Βθη>ϋΐααΐί8 ? €ιιγ ίίβηι ΟΙΐΓίβίοιη βχ η^ιοΓίβ <1ιιιΙ)υ8 οοββίαοΐΰΐη ίΐ8 ϋοοβίίε, υ( ι«^ 
ιηβη βηιαιίηιι €% 4α8ΐ>β• οοηιροηΐ ρβηοιιίβ ΙιιΟοΙβαΙηΙί [ εΐΐΓΐϋοο υΐιί»• €•! ϋθΐιιρο8{ΐ« η^ΐυηΒ, ηβςαι- 
4|ΐΐΑΐη €0η8υΙ)8ΐ«ιιϋιϋ• 681 ΡιΐΗ. 8ίαιρ1ί€ί8 ςιιιρρβ 
ιΐ8ΐιιπΒ€8ΐΡλΐ6Γ: ηυοίΙ «υΐοηι 8ΐιηρ1ΰχ 68ΐ, ςυο(Ι- 
ςαβ €θΐηρο8Καπι 68ΐ9β]α8<ΐ6ΐη βυΐΜΐίβηΐί» ηοη εαηΐ. 
823 Βί €Ιιπβΐα8 86€υη(1ααι ηΑίιίΓΑΐη «απκΙοπ) οοη- 
8αΙ>8ΐ8ηΐί»Η8 681 ΡλΐΗ, 80 ηοΙ)Ί8 ίΐ6ΐη 6οη8ΐι58ΐΑη- 

Γΐ8Κ8« ρΓθΓ66ΐθΙΐηΙα8 8υ1)8ΐ8ηΙί:£η086ΠΒΐη88€Ρ8ΐ6Γ. 
51 ΟΐΓί8ΐΐΙ8 6]υ8(ΐ6ΐη 681 6886ηΐί36 6ΐ η8ΐΙΙΓ89 86 Ε{ μιας συνθέτου φϋσεως δ Χριστός έστιν» ούΧ 
Ιστιν δμοούσιος τφ Πατρί- απλής γαρ φύσεως έ 
Πατήρ * Ά δέ άπλουν χα\ σύνθετον, ούχ όμ^ύσια. 

ΕΙ χατά τί^ν αύτί^ν ούσίαν δμοούσιύς έστι τφ Πα* 
τρί, χα\ ομοούσιος ήμίν 6 Χρίστος, μιας ουσίας Ισταΐ 
δ Πατήρ χα\ ήμεΐς. 

ΕΙ δμοφυής τφ Πατρ\ ό Χριστές χα\ δμοσύσιος, Ρ816Τ» ςηΙ ^υΜ6Πΐ η8ΐυΓ8 8ίιηρΙί€ΐ ρπίόίΐυβ 68(: ^ απλής δντι φύσεως, Ιχει δέ χα\ σύνθετον φύσιν δ 6οηι €ΙιΗ8ΐα8 6θηιρο8ϋαιη η8ΐαΓ8ΐη ΙίλΙκίΜ, (1υ"> 
ρ1ΐ66ηι ρΓοΓ6€ΐο η8ΐυΓ8Π) Ιΐ8ΐ)6ΐ)ΊΙ, αη8ηι 8ίαιρ1ί660ΐ, 

60Πΐρ08ίΐ8ΠΙ 8ΐΐ6ΠΙΐη. 

5ί ιιηυπι 61 κΐ6ηι 8αηΙ, υΐί ρΐ866ΐ νοΙ»ί8« η8ΐυΓ8 
61 ρ6Γ$οη8, 86ςα6ΐο^ υΐ, ουιη Ιγ68 8ΐηΐ ίη Ι)6ΐ(ιΐβ 
ρ6Γ8οη8*, ΙοΐΙ<ΐ6ηι 6ΐΊ8ηι ηαίιΐΓ» 8ίηΐ; ^61, ςϋί8 
1108 ηαΐυΓλ 681, υη8 ςυοςυβ 8ϋ ρβΓδοηα ; νοί Ι8ΐι• 
ϋΰπα υΐ εοιηηιαηβηι η8ΐυΓ8Π• λίίλΐη 8|[ηο868ΐί8, 6Ι 
8ΐίαιη ίη ίηιϋγίάυο 6οη8ί<ΐ6Γ8ΐ3ΐη, ςυ8πι ρ8Γΐί6υΐ8- 
Γ6ΐη ηοπιίη8Γ6 8ηΐ8ΐί8; 8ΐΐ6θςυ6 ηοη €1ΐΓί8ΐυηι 
ΐϋοιίο, 86ϋ 6ΐί8ηι Ρ8ΐΓ6ΐη 61 δρίΓΐΙυηι 88ηοΐιιιη <1υ- 
ρΐίυ! η8ΐάΓ8 οοηείαΓβ η6068•8Γΐο ί8(6ΐ)ίιηίηί ; 8ΐ• 
ΐϋΓα η6ηιρβ οοηιιηυηί• 61 8ΐΐ6Γ8 6οη)ρθ8ΐΐ8. 

Ουθ<1 81 ίη6Γ68ΐΑ 61 8ίη6 ρΓίηοίρΙο 681 (Ιί?ίηΐΐ88, |ν 

Ι)υιιΐ8ηίΙ&8 Τ6Γ0 €Γ68ΐ8, 6ΐ ίοίΐίυοι Ιΐ8ΐ)θίΙ : ςυο- 
ηαπι ρ8€ΐο ίϋΐ ςαικί ίηίΐίο 68Γ6(, 6ΐ ςυοά ίηΐΐίυπι 
Ικιϋυίΐ, υηίυ8 6Γυηΐ η8ΐυΓ2Β? 

5. Οαία ν6Γ0^ υηυηι 6Χ 58. Αΐΐιαηα&ΐο βΐ Ογ- 
τ\]\ο Ιοουπι ρΓθί6ΓΜηΙ, ςαο, ιΐϋαιιι Β^ί ν^Γ^ί ηα- 
ΐΗΓάτη ίηοατηαίαιη 8ίυηΙ : Α68ροπ(36ΐηυ8 68ΐη<!6ΐη 

688^ ΙΐΟηΠΙΙ ν6Γΐ)0ΓυΐΙΙ ίηΐ6ΐ1ί£0η(ί8ηΐ, 80 ί8ΐΟΓΙΙΗΙ 

(|ΐιιέ. 8ρυ«1 88υ€ΐυη) 6Γ6{0Γίυηι ΤΙιοοΙο^ιιιη * 1ια- 
1>οιιΙΠΓ : < ΟυοΓααι Ιΐ06 <|υί(ΐ6ΐιι (ΙβίΟοΑΐ, ίδΐυϋ ν6Γ0 
!ΐ6ίϋ€9ΐΐιιηι 681. » Οιΐ6αια<1ιηθ(1ηοι βηίιη τοχ ί8ΐ8» Χριστός* δύο Ιξει φύσεις, μίαν άπλήν, χαΐ μίαν σ^ 
θιτον. 

ΕΙ ταυτέν φύσις χαι δπόσίτασις χαθ* υμάς, ή τριών 
ούσών υποστάσεων τής αγίας θλότητος, τρεΙς Ισονται 
αυτής χα\ φύσεις• ή μιας οΟοης φύσεως, μία Ισται 
χα\ ή ύπόστασις• ή έτίραν Ιίήν χοινίϊν φύσιν φατέ, 
χα\ έτέραν τήν Ιν άτόμφ θεωρουμένων, ήν χα\ με* 
ριχίίν άνομάζετε• ο6 μδνον τέν Χριστέν, άλΙά 
χα\τέν Πατέρα χα\ τέ Πνεύμα τέ άγιον, Ιχιιν 
άναγχασθήσεσθε δύο φύσεις όμολογείν» μίαν χοινίϊν» 
χα\ μίαν σύνθετον. 

ΕΙ άχτιστος χα\ άναρχος ή θεό'έτ^, χτιστή δέ χα\ 
ήργμένη ή άνθρωπότης* πώς τέ άναρχον χαΥ τέ 
ήργμένον μιας Ισται φύσεο>ς ; γ'. Επειδή δέ προφέρουσιν ήμΙν του αγίου Ιά 
νασίου χα\ Κυρίλλου του άγιωτάτου τήν χ^Μν, τήρ» 
λέγουσαν, μίαν ψύσιν τον Θεαυ Αι^γον (ησ'^ζω- 
μέτηγ^ φαμέν , δτι, Γσον έστ\ τούτοι ιφαϊν^ ^έ τοδ 
αγίου Γρηγορίο» του Θεολόγου ^τέκ» τέ φάαχον * 
ι ^ύν τέ μέν Ιβέωσε, τέ δέ έθεώθη. » "^ΟσΑερ γ^Ρ '^ 
χυρούμετοτ^ ού μεταβο}ήν δΐ|λοί τοΐΙ ιη»ρ•υ|λ1νου, ^υΐ). III, θ€ /?(/«, €8ρ. II. *Ερί8ΐ. 8ά €Ι6(Ι. 

VΑΕI^^ Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ. 'Α ε«1Κ. 011 δέ ηαρα τοΟ Χ^ιατοΟ συμβ. « Ε<1)1. ήμα-, Βα^ΊΙ. νοίίαί η^ο κΙ... (ΙΊύαίί$, ^ Ηί(. έπ* αυτ^ ιη 

Νϋΐ ¥ «ρ6ς βά^. ΙΙίαν ουν φύαιν τοϋ β£ον Α^γον 
γι ^ ϋ^ σχομ ιν, τουτέστί της θβάτητος αύτου^ «εσαρχοι• 
|λένΐ|ΐί, τουτ<9τιν ήν^#|Α^νην σαρχ{ • χ«\ 죫ν ψύσιν 
ής 99ρΐ9^ ΤΜ Α6γου τβθβωμένην, τνυτέβτιν ήνω- 
|ΐΙν^ •<4τι^ι * ΜΠ» βύο •1«\ φύΜΐ^ ήνωμέναι άλ- 

χιΐ «6 * σ9σ<φηΛ»ι/Λγψ'^ Ανχντι^^τως μίαν Ηήλου 
φ^ν τ^ βυναμφ^βρον « ιΐιιών Μ, μίοίτ του Αόγσν 
φΰ^ζ/τ^ χαλ«ροα6<\ς τ\ σίσαρχω^ίέτψ'^ διά τ6 ιίπείν» 
Μ9«ρβί«»μένΐ}ν» ϋήλαισι τής ααρχ^τήν ούσίαν* χ«Μι)ς 
«&1 α(^τ6ς Ιαντ^ έρμην«ύι«ν έν τ{ πρ^; £ούχ(νσον 
έ«ιηολ{ φησιν* ι ΕΙ μλν γ^ιρ «Ικόνκς μίατ ^αν 
?ον #βον Λ(^τον• σ€σ{γήχαμ€ν« μ)) έπβνεγχ4νν«ς 
% ^ν αΟτοΙς &ρα χα\ ούχ απίθανος 
4 λ6χ»ς, κρσβνοιονμένοίς Ιρωτ^ν ' Ε( μ(α φύνις τ^ 
0•ν• ιηυ Ά τέλκον &ν &ν6ρωπ^τητι ; Έικι^ &, 
Ιιά τ•υ,.β'βσβ;ρ«ω/ιέη)τ« βΙαηνέχΟη νής σοιρχ6ς ή 
ϋ^ι^ΜΟίς^ «ιη»βά•θ«Μαν 3ΐαλβμ(νην ()ά6δον ΙαυτοΙς 
4«οβτ4««ντ•ς• • Ίβοϋ «νφώς ΑνιΙλ» τΙ^ μ{αν ^ύσιν 
ΜτμνΦ ^ Ιλον, τ•ι»τέστί, τ6 αυναμφ^ιρον * χαΐ βίλ 
^ ^ <ΓΜΓά|ΜΗ^ι4ΐΊ|τ, Ιφΐ|9•ν βΙ^βγηνέχΟαι βαρχ6ς 
^ Ι^λκΜίν - Ιχ•μ<ν ο5ν τήν μίαν φΟαιν του Θβοΰ 
'^Λ^Λ, »α\ Μ τοδ» σέσαρηωμίηιρτ^ Ιχομεν τήν 
«^ρκβι• Έ Λ βάρξ, ο6χ ανούσιος* φύσις σ3ν του 
Α4γου« χιι\ ή Ινο<ίαιος σαρξ, Ιύ• ούσ(αι Ισονται. 0Κ ίίΑΤΟΒΑ ΟΟΜΡΟδΙΤΑ. 11» 

«ρ^ τ^ κυρ * ούτω χα\ ή Θέωσίζ^ Α Ι§η4$€€Λ$^ ηοιι (*ία& ΓοΙ ^η« ]|ΐΐ0ΐη ο^ηη'ρίΐ, οιμι- 

€ΐ{οη€βι : βοϋβιη σιβάα Μ/Ι^ιΜίσ, οοοίοιΜοηβαι 

£«01 Μΐλ1•»€ΐΙΐΙ€ΙΐΠΙ$ΐ{θ€^|ΐΙ1£ΐίθΙΙ6ΐη €11» €•ίΙ)€. 

ϋηοιη ί|ίΐαΓ »|ηο•οΙιιιιι« ηιίαηηι 0^1 ΥαγΜ» Ιι«ο 
€•1 ίΙΙνίηίΐιΓκ {ρ•{υ•, ΐΜλπίλϋαΐι •1ν« €ΑπιΙ αηΙ• 
Ι2ΙΗ, ηΐ 61 υηβιη Τ6Γΐ>ί ϋ^Ί ιιΜίιηιιι <1ϋϋΐ€»ΐ«ιη« 
Ιιθ6 €Μ €υιη (1οΙΐ*1« €θΒ]αο€|»Βΐ. Ει <|ιιο ϋύηΐίά" 
1•Γ υΐ ά\ί^ ηλίυηβ ιίηιυΙ ιηιΐΐ• βΐηΐ. Νιηι δΙ 
νΐΜβι <1υηΐλΐ2ΐ ν^^ί ΰ€ί ηαΙιίΓαΜ (ΙΙιίβλβΙ• ιιγο 
•υ!)|ιιοιίΜβΐ Ιι•Γαηι«(αιιι, •ίηβ ΰοηίτονοηία υΐβπςιιο 
Ιθ€ΐι• ηΑΐαΓ&ηι ιιιιαιι) ίοίϋολΓβΙ : 86(1 ουηι ηναιη 
ΙΜ Ψ€Ψ^ί ηαίΗΤΛΜ 4ί€6Β<Ιο, 9Νΐ]666ΓίΙ ίΗ€αηιαΙαιη^ 
Ιιοο ΙρΛΟ (ΐαθ(Ι ΙηΓ;ΐΓηαΐ3ΐιι (Ιίιίΐ, εΑΓηίβ &ιιΙ)8ΐαιι- 
ϋ^αι (ΐ6€ΐΑΓανίΙ. ^υβιΐι&ϋωοιίυιιι 61 ίρ86ηΐ6ΐ ΟγΓϋ- 
τλ, ^9σ4φκω^ι^^^η^^ ^ν αΟτοΙς &ρα χα\ ούχ απίθανος Β Ιαβ Ιη 6ρί6ΐοΐ8 8<Ι 8«ΐ€068ΐυηι Οίείπηι ί8ΐυ(Ι βιιιιιιι 

€ΐροη6θ8, αΙι ' : € Ναπι ύ, €ΐιιη ϋά Υ€τ^ί ηαίΐί- 
ΨΟΜ (ϋ66Γβιηυ8, ίΐϋβ 8υΙ)βϋΙί8»6ΐιιιΐ89 η60 8ΐιϋ- 
]υηκί8β6ΐηιΐ8, ίΜΛΤΛΛίαηι , ρίτοΐΝΐϋϋίβ Γογ(0886 Γο- 
Γ6Ι ίρ8οηιιη Γ8ΐίθ, αΜ Ιιοο α ΙΙθ1>ί8 ^ΙΐςΐΐίΓβΓβ 86 
%η%\ΛΐΛ : δί ΐοΐαηι ιιη8 ιι«ΙνΓ8| υΐιίηαηι 8*ιΐ ίο Ιιυ- 
ηΐ8ΐιίΐΑΐ6 ρ6ΓΓ6αΊο? Ουίϋ ν6Γ0 ρ6Γ 1)8110 νοοβπ), 
ίΜατηαΐαηι^ €8πιί8 (ΐ66ΐ8Γ8ϋο ίην66ΐΐ 681, (Ι68ίη8ηΐ 
ΑΓυηϋίοβο 1>8ουΙ• ηίΐί. » Εα ρβηρίουβ ί<1 8ΐΐ8ΐυ1ί(, 
ςυο(1 ΐοΐυπ), ϊά β8ΐ υίΓααιφιβ €οιι]ιιιιοϋιη, ιιηα^ 
«ϊυηίλχ&ΐ 081ΙΙΓ8 8ϋ : 80 ρ6Γ νθ66ΐη ίηΰΛτηαίΛηΐγ 
08Γηί8 <ΐ6€ΐ8Γ8ΐίοη6η) ίη?60ΐ8ΐη ΓυΊ886 89$6ηι1ΐ« 
ΓϋΓβυηι ρβτ 1)00 νοοαϋιιΚιιη, ΙΐΜοηια/αηι, €8Γΐ)6ηι 
8α8 ηοη €«^6ΐ, 80 ρΓοίηιΙβ η8ΐυΓ« νοτΐ)! 6ΐ 08γο βυΐιβίδΐΰηβ, 

524 ^• 0^*^ 8υΐ6ΐΐ) οαυ8αΒ 6&Ι, €ιιγ ϋίνίϋίΐη^ί» 
η8ΐιΐΓ8ΐη 6ΐ 08ηιί8 08ίυΓ8ΐιι ίλΙοιιΐΜίηί, 8ΐςιΐ6 αϋυύ 
61 «ΙμχΙ 4ΐίθ8ΐί8, ϋυ8• Ι8ΐΐ)6η η8ΐαΓ88 ποίηίιη6 οοιι- 
06418119; ίΙΓιο υϋ^υβ ΐΓ6ρΜΐ80ΐ68 ΐ1ιηοΓ6, υΙ)ί ηοη 
681 ΐίιυοΓ ^ ? Ιΐϋ Γ68ροΒ46ηΙ : Οϋ'ΐΕ ηιιη)6ηΐ8 ϋινί• 
8161)18 €8ΐ 0Π(0, ί^ΙΟΙΓΟΟ (1υ88 ίο 01ιη8ΐο η8ΐυΓ»8 
η6β&π)υ8, 06 <ϋνί8ίοιΐ6η •<ΙαιΗ£8ΐΐ)α8• Ταηι ιιο8 
Ιιοο ίΙΙί8 (ΙίοΙιιηΜ, ηυιη6ηιιη οιιιη6ΐιι ςυ8ηΐίΐ8ΐ6Λΐ 
60Γυηι (|ΐΐ98 ηιιη)6ΐιιΐ)ΐαΓ, ϋ68ί{η8Γ6, ηοη ϋίνίκιυ- 
060). Νλο) οαιη ΙΓ68 1)θΐιιίο68 ιΐΐοίαιιιβ, (γ68 ϋίβ- 

ΐίΟΟίΜ 0810Γ88 ΟΜΙ 8%η)&0«αΐυ8 : 61 6αθΙ ΙΓ6» 
Ρ6Γ80Β88 10 1>6ίΐ8ΐ6 ΐ1ί«ίυ)08• <ϋ8ΐυθθΙ»8 ί11ΐ8 06υ- 

ιίςυΑΟ) €βοΓ688ΐ Γα6?1αιιΐ8 '. Αϋ 6ΐΐ0)ΐΐ6αι οιοϋυοι 

ϋυ88 ίη €ΐΐΤί8ΐ• Μ1ΙΙΤ88 810 8886Γΐα)08, 61 000)6- 
ΓΟΟ) '6ΧρηΐηΙθΙ089 «ι (1ίνί8ίθ06ΙΟ 1111010)6 8((η08€8- 
0)08. ϋΐ 6θίηΐ ίο 8800Ι« ΤήοΙίΑΐβ ΙΓ68 ρ6Γ800;6 
ΊθΟί?ί86 61 1θ09θΓθ86 ΟΟροΐΑΟΐΟΓ : ίθ(Ιίνί86 (101(160) 
ρΓΟρΙΟΓ ΟθΊΐ8ΐ60Ι ■8ΐ0Γ9Β, 6ΐ ({ΟΟΐΙ 10 86 ΙΟνΙΟΟΙΟ Οί- 

ΙΓ8 οοπΓθ8ΐοο6πι Ιθ8ΐ(ΐ68θΙ ; ίοοοοΓυ&ο &υΐ6ΐιι, 

ρΐ^μΐ6Γ ρ6Γ80θ2ΐ6α) 4ΪΙΓ6Γ60ΐί80), βΙΥΟ 0)Οΐ1θΟΙ 
6X818160(11 (ΡΟΙΟ )Οβ6θΗθαΐ 6886 6ΐ £6θΙΐ(Ι^ Η' 

ρΐΌ06ύ6Γ6;, οο^οβ ρ6Τ8008Γυα) οοΒΐ6Γα8 (ΙϊυμΙοοοιο 
ίοίβπ : ροπ 4•υ^η6 ΐιιθ(1π ίο Υ6Η^1 06ί ίοοΑΓοα- 

1X006, 0810ΓΧ (ΚμΒ 810101 βΙ 8*106 (1ΐΉ8ίθ06, ΟΟΟΟΟϋ" ΡΟΓΓΟ 08Γ0 §0ΐ>8ΐ80Γΐ8 

έψΛ σβΙιοϋοίηΒ 8οΐ)«. 

9, ΑιΑ %1 II φύσιν Μτι\τοζ^ χα\ φύσιν σαρχ^ £ 
Μ Χριβτοο όμολογουντ<ς« χαΐ Αλλο χα\ Αλλο λέγον» 
Υ<ς, Ιιίο φύσ8ΐς ού λέγβτε ; 1χ8ΐ 5ΡθΜμ8νοι φόβον, 
ΛΜΛζ 9^^ ; Κα(φασιν, 9τι Ό ΑριΦμ^ ά^ή Ιστι 
χ^ς Ιι«ιρέσΐ48ς* χ»^ «ήν βιαίρ8σιν φβύγοντβς, ο6 
φίμβν Ιύο του Χρίστου τ&ς φυσιις• Πρ6ς ο^ς λέγο- 
ριν, 9ιη ΏΛς Αρ«$μ6ς της ηοσ^ητος των αριθμού- 
ρΙ^Μν έστ\ σημαντιχ^, ου της σχ^σιως ^. Τρβ?ς γάρ 
Μρ Α^ υ ς λίγοντις, ού τριΤς φύσβις Ιιηρημένας 
1||ΜΐΙνομσν - χαΧ τρβΤς ύποστάσβιςέπΐ της θβ^τος 
Ιή[«ντ«^ οΟ Ι(||ρημΙνας ταύτας όμολογούμ$ν• ΟΟτατ 
ί!ά Ιό• φύσ<ις ΙιιΙ Χρίστου φάσχονης, χαΐ τ^ν Αρι• 
Ι||Ι« σημαίνονης, ο6 ΐΤροσιέμιθα τήν Ιιαίρσσιν - ώσ• 
«ρχλρ έκλ τ!^ άίχίας Τριάδος, αΐ τρβΤς ύποστάσιις 
ΙΒ(8Ιΐρέτ»ς &μα ΚαΙ άσυγχύτως ήνωνται * αδιαιρέτως 
ρΗ, λα τ6 μοναθιχδν της φύσΐω;, χα\ τήν Ιν άλλή- 
ΪΛΐς άσνγχτιτον ιαριχώρησιν* Ασυγχύτΐικ 61. βιά 
ν%ί ^ΐΒοντατιχήν Ιιαφοράν, ήτοι τύν της ύπάρξιως 
^ρόκον * τ^ λγέννητόν φημι» χα\ τ6 γεννητ^ν, χα\ τ6 
ΙβΜραχιτΦν* «χαΧ ό Αριθμ6ς των υποστάσεων ούχ 
ύύτζη 9%Λΐρ€9\^ - οΟτω χα\ έπ\ της τοϋ θεοΰ Α^γου 
ΐαραύϋΜ»» αΙ Ιύο φύσιις άΙιαιρέτ«^ &μα χα\ 
Αηγχύηις ήν^ν^αι * &1ιαιρ<τως μ^ν, Βιέ τε τ^ μο- 
«ΙιιΑν τ9^ 6«οστ4σ•ΐι>ς• χα^- τήν Ιν άλλήλαις των 

* Έ§Μί,%. ^ Ρ88ΐ. Χ1ΙΙ1, 6. ' Ι.ί1>. 1Η θ€ βά€, ο^ρ. 8. 

VΛIιI^£ ΙιΕΟΤΙΟΝΕδ. 

• 0ΜΙ χαΐ Ού ία 6(1'»1. Β88Ύ1. 6ΐ ίο ΐΓ808ΐ«(ίθ06 ΙΟΙΙΙΠΙ 1810(1 9)6ηΐ1ΚΙΙ0) ΜΐΙΜΙΐη) 681. 

^ 4^ς|• ^χία8«ΐ(* ν* Ειΐίΐ. τούτο• 119 8. ΐΟΑΝΝΙδ ΟΑΜΑ80ΕΝΙ Λ* 

&ίη€ ϋοηΓαβΙοηβ ίηΐ6Γ ββ €οη]αιι^αηΐυΓ : 9ίη6 ιΠτί- Α φύσεων άσύγχυτον περιχώρησι^τ• ίσυγχύτωςβΙ, διά 
810116 φίΜβιη, Ιυη) οΐ) υηΐΐλίβπι ρ6Γ&οη»» Ιυη ςοΪΑ τήν ουσιώδη βιαφοράν τ^ χτιστών λέγω, κ•\ «& 
βΕηΙ>2β η^ΙυηΒ αΐΓ& οοηΓυβΙοηβαι ίη ββ ίηνιοβιη άχτιστον χα\ τ6 θνητών χαΐ «(^ άθάνατον * χα\ τ6 
ΙηβΙϋβηΐ ; βΐηβ ϋοηΓυβίοηβ λαΐβιη, οΙ> βυΙ^ΐαηΙίΑΐβιη ιτεριγραπτ^ν χα\ άπβρίγρατΛον, κβ\ τά χοκΛτα' 
4ΠίΪ6ΓβηΙίΑΐη, ΟΓβΑίιιαι, Ιηςυλίη,βΙ {η€Γ6&Ιυιη, ηιΟΓ- χα\ ό άριθμ>»ς των φύσιων ουχ κΐσάγιι διαίρβσιν• 
ΐαΐβ 61 ίιιιιηοη8]6, οίΓουαιβοΗρίυπι 61 ίηοίκυπιβοΗρίυη), 2ϋ3<|ΐΐ6 τϋ ββηυί» : η6(|υ6 6ϋιηι ηυιηβΓυβ 
ηαΐιΐΓ8πιιη (ϋγΊ8Ίοιΐ6ΐη Ιηάυοίΐ. 

5. Ουοηίβιη 8υΐ6ΐη α ηοΐιίβ ςυ3ίΓ6Γ6 τίάοηΐυι* ε'. Επειδή δέ άιτορ£?ν βοχουσιν ή μίν &βέβαια λί^ 
ΐ|ΐιί 6α ρΓοΓβΓυηΐ, φιχ βΙΙ»! ηιΐηίιηβ εοΙ^ΑΓβηΙ , λοΰντες, δτ ι Ούχ Εστίν Ουσία ανυπόστατος, όύδ^ φύσ^ 
ηυοά ηιηΓίΓυπι ηιιΙΐ8 $ίΙ 6$9θηΙί8 ςυ» ΙιγροΒί&βί άπρόσωττος * δύο ουσίας χαΊ φύσεις Ιπι Χριστού 
ϊ^υβ 68Γ601, ηυΐΐανβ η&(υΓ8 5Ν16 ρ6Γ8οη& : 8ΐί]υ6 λέγοντες, ίξ άνάγχης δύο έρεΤτε υποστάσεις κλ\ 
&(]60 ίη^υίυηΐ, 5ι ()ιια$ ίη ΟΙΐΓΐβΙο 6886η1ί88 ροηί- πρόσωπα φαμίν, δτι Ουσία μ^ν Ανυπόστατο; ούχ Ιί$, ()|Ι88 ίΐίΐίβηΐ Ιΐ]Τρ08ΐ&8ε8 ρ6Γ80η88ςυ6 8ΐ&ΙΐΙ8ΐί8 

οροΓίβΐ : ηο8 ηυΐΐ8ΐη ςυ'κΐβιη 6886πϋ8ηι 688β 
(1ί€ίιηιΐ8 8ΐη6 Ιιγρθ8ΐ88ί, ηυ1ΐΑΐη<}υ6 η8ΐιΐΓ8ηι βίηο 
ρ6Γ8θη8 ; ηαΐηΓ8 ςυ1ρρ6 6ΐ 6886ηΐί8 ίη 1ιγρο8ΐ88ΐ- 

Ηα8 61 ρ6Τ80ηί8 €0ΙΙ8Ϊ^6Γ3ηΙΐ1Γ : 81 6886ηϋ8 ίρδΒ 

ηυ1ΐ8ΐ6ηιΐ8 681 Ιΐ7ρο8ΐ88ΐ8, η6ςυ6 ηαΐυΓβ 68ΐ ρβΓ- 

80118. Ν8ηΐ 8ΐ 8Ιΐ1)8ΐ8ηΙί8 6( η8ΐΙΙΓ8 ίάβπι 8ηηΐ 86 
Ι«|ρ08ΐ88ΐ8, ΟηΐηΙηΟ η666888Γίΐΐηΐ 68(, υΐ ίη 88η6ΐ8 

ΤΓίηΗ8<6« ΐ|ΐΐ6ΐη8άιηο<1αηι 68$6ηΐ!8πι ιιη8ηι, υη8ηι• 
ημ^ η8ΐιΐΓ8ΐιι (1ί€ΐπιη8, 8ΐϋ ιιηβιη ςυοςιΐ6 )ΐ7ρο8ΐ8• 
«ίπα 61 ρ6Γ8οη8ΐη ιιηβπι 6οηΟΐ68ΐηιΐΓ : 8υΐ €υπι 

ΙΓ68 ]ΐχρ08ΐ8868 6ΐ ρ6Γ80η88 ρΓ«(1{€6ΐη08, ίΐ8 |Γ68 

6ΐί8ΐη η8ΐαΓ88 6ΐ 6886ηΐΙ&8 οοηΟίολίηοΓ• £οιΐ8ίιηί• Ιστιν, ούδΐ φύσις απρόσωπος • έν γάρ ταΙς ύποστΑ- 
σεσί τβ χα\ προσώποις ή φύσις θεωρείται. 06 μήν 
δέ ή ο&σία ύπόστασίς έστιν, ουδέ ή φύσις, πρόσ- 
ωπον, ει γάρ ή ουσία ύπόστασίς έστι, χα\ ή φύσις* 
πρόσωπον, άνάγχη 1π\ μίν της αγίας θεότητος, ή 
μίαν λέγοντας οΟσίαν, χαΐ μίαν φύσιν, μίαν όμολο- 
γεΓν ύπόστασιν, χα\ 1ν πρόσωπον • ή τρεΙς ΰπβστΑ- 
σεις δμολογουντας χα\ πρόσωπα, τριΐς δμολογ•?ν 
ουσίας χα\ φύσεις. Όμοίως χα\ έπΙ της Ανθρωπο- 
τητος, ή μίαν φύσιν χα\ μίαν Οπόστασιν δμολογείν, 
ή Απείρους λέγειν ούοίας, ώσπερ χα\ τΑς υποστάσεις* 
ΑλλΑ χαΐ έχ δύο φύσεων λέγοντας τ^ν Χριστών, Ιχ 
δύο αυτ&ν όμολογεΐν υποστάσεων. Κ16Γ Ιη Ιιυπΐ8ηΗ8ΐ6, 8ΐιΙ υη8πΐ(|υ8ΐηςηβ ρ6Γ8οη8ΐη ιι814ιγ8πι υηβιη 6$56 ίαΐοηάιιπι οΗΐ ηοΙ>ί8 ; 8μΙ Ιη- 
ιηιπιΟΓηβ 68δ6ηΐΐ88, ςπ6ηΐ8<1αιούυηι 61 ρ6Γ8οη88, 8(1ηιίΐΐ6η]υ8 : ςυίηίπιο €ΙΐΓΐ»Ιαπι 6χ <1ο8ΐ)θ8 η8ΐι>• 
Γΐ8 οοοιροβΙΙαηι <ΙΙθ6η<1ο , Ιρβυπι ςυοςυο 6Χ άυαϋιιβ ροΓΚοηίβ 6οη6Γ6ΐυπι 8886Γ6Τ6 οροΓΐ6Γ6ΐ. 
6. ΟίοΙηυβ Ι|;ΙΙαΓ 6886ηΐΐ8ηι Ιη Ιΐ7ρθ8ΐ88ί1>υ8 € ?'. Φαμέν οδν, δτι έν ύποστάσεσι μέν ή ουσία ΰθη8ΐιΐ6Γ8ΐ1 : ςυ8ρΓ0ρΐ6Γ 61 Ιη Ιΐ^ρΟβίΑβί 81ΐ1)8ΐ8ΐί(, 

86ά Ιΐ7ρο8ΐ88ΐ8 «οη 68ΐ : 86 ρΓοίηιΙβ η606888ηυηι 
ιιοη 681, «11 ςυοιΐ 8υ1>8ΐ5ΓιΙ, Ηγρο8(88ί6 (1ΐ68ΐυΓ• 
ΟηρΚοί ςυίρρβ ηοο<1ο, Ιυπι Ιΐ5ρο8ΐ88ίδ, Ιαηι Ινυπό- 
βτατον, 80€ίρ1ΐαΓ•• Η7ρο8ΐ88ΐ8 6ηίπι βίηιρΠοβιιι 6χ- 
8ΐ8ΐ6η1ΐ8πι <|υ8η<Ιοςιΐ6 8ί{[ηΐη68ΐ : &(ςυβ Ιΐ06 Βοηβιΐ 
ηοΒ 6886ηΐί8(η ηιοιίο 8ίιηρΗαΐ6Γ (Ιί6ΐ8ηι, 525 ^^^ 
6ΐ Ιρ8ΐιηιηΐ6ΐ 866ί(ΐ6η8 ά68ΐ|^η8ΐ• Ου&η<)οςυβ ν6Γ0 
ίη(ΙίτΙ(1οαιη 8ΐ9ηίβ68ΐ, 1ιθ€ 681 ρ6Γ8οη8Π(ΐ, ςυ» 
({αίϋοηι 860Γ8ΐιη 8υιηρΐ8, 1ΐ]τρο8ΐ88ί8 «ΙΙοιΙογ, υΙ 
ΡοίΓΐΐΒ, Ραυ1ϋ8, Ιιΐ6 6(|ΐιυ8, 61 8ΐπιίΙΐ8. Ένυπόστα- 
τον ν6Γ0 ίηΐ6η1«ιηι 6886η1ΐ8ηι 8ΐ|ηίθ68ΐ, οΐ Ιη Ιι γ- 

Ρ08(88ΐ 60η8!(}6Γ8ΐ8ΐη, 6ΐ ρ6Γ 86 6Χ8ΐ8ΐ6ηΐ6ηΐ : Ιη- 

Ι6π1υιη 6ΐΐ8ΐη ςαο4Η1>βΐ βοηιπι, (|ιι8Β 8<Ι Ιιγρο&ιβδίβ θ£ωρεΓται, δΛ χα\ ένυπόστατός έστιν, Αλλ* ούχ ύιι4- 
στασις. Ούχ ανάγκη τοίνυν τ^ ένυπόστατον, ύπόστα- 
σινλέγεσθαι. Ή μέν γάρ ύπόστασις, χα\ τ6 ένυπό- 
στατον, διττώς λέγεται. *Η μέν γΑρ ύπόστασις *» 
ποτέ μέν τήν Απλώς Οπαρξιν δηλοΤ, χαθ6 σημαινό- 
μενον, ού μόνον τήν Απλώς ούσίαν σημαίνβι, ΑλλΑ 
χα\ τδ συμβεβηχός. Ποτέ δέ τ6 Ατομον, ήτοι τ6 
πρόσωπον • ήτις χαθ* αύτδ λέγεται ύπόστασις • ήτις 
δηλοΙ Πέτρον, Παύλον, τόνδε τ^ ίπι»ν, χα\τΑ τοιαύ- 
τα • τδ δέ ένυπύστατον, ποτέ μέν τήν ο6σ(αν σι^- 
μαίνει, ώς έν ύποστάσει θεωρουμέντ^ν, χα\ αύθ- 
ύπαρχτον οδσαν* ποτέ δέ Ιχαστον τφν εΙς σύνΟεβιν 
μιΑς υποστάσεως συνερχομένων ώς ΙπΙ ψυχής »α\ 
σώματος. Κα\ ή θεότης τοίνυν χαΐ ή ΑνΟρωπότης ι 8ΐΐ€υ]υ8 οοπιρθ8ί1ιοη6πι οοηοοΓΠΐηΙ, ηΙΙ 8ηίηΐ8 61 ^^ Χριστού ένυπόστασίς έστιν. Έχει γΑρ έχατέρα χοι- 

νήν τήν μίαν σΟνθετον αυτού ύπόστασιν • ή μέν θεα- 
τής, προαιωνίως χα\ ΑΙδίως • ή δέ Ιμψυχος σΑρςχα\ 
νοερΑ, Ιπ' έσχΑτων τών χρόνων ύπ' α(η\\ς προσλη- 
φθεΤσα χα\ έν αυτή ύπάρξασα, χα\ αυτήν έσχηχυΐα 
ύπόστασιν. 60Γρυ8. 1>β1ΐ88 Ιΐ8([υ6 61 1ιοπΐ8ηΗ88 ΟΙιηβΓι Γ6ίρβ8 
8η1)8ΐ8ΐυηΙ. Η8|}61 6η?.η ιιΐΓ8ςα6 οοπιπινηβπι υηβηι 
Ηγροδί&βΙπι 6θπιρο8ΐΐ8πι. 061188 ηίπιΐηιπι 8ηΐ6 
8Χ6υΐ8 6ΐ ;ι1) βκΐβΓηο : 08Γ0 8ηΐ6πι 8ηίπΐ8ΐ3 6ΐ ίη- 
(6ΐ1ί£;6Π8, 8ΐ) 68 Ιη ηογί&5ΐιτιί8 ΐ6η)ροπΙ}υ8 88- 

8υη)ρ&8, 61 ίη Ιρ88 6Χ8ί8ΐ6η8, ίρ88Π)ςΐ]6 Ιιγρο8(8• 

δίηι Ιΐ8ΐ}6η8. 

7. Αίυηΐ ρηΒΐ6Γ68 δαηοΐοδ Ρ8ΐΓ68 ίη ΓΙιήβΓι 
π)γδΐ6Γΐο 6χρσιΐ6η(Ιο ΙιοπΓιηίδ 6Χ6ηιρ1υπι 8άΙιΙ- 
1)υίδδ6 : δΐ€υΐ βΓ^ο ηηβ 681 ΙιοιηΙηυπι η8ΐιΐΓ8, βίο 
υηαιη ςυοςιιβ εΐ^ηδίί ηαΙαΓβπι ίοΓβ. 

56(1 8αϋί8ηΐ , νοίίιη. Νοπιοη η8ΐ0ΓΧ (Ιο 8ρ6€ί6 ζ'. Έτι φασιν, δτι βΐ άγιοι Πατέρες τφ παραδείγ- 
ματι του άνθρωπου έχρήσαντο έπίτού χατΑ Χριστδν 
μυστηρίου • μία δέ φύσις των Ανθρώπων έβτί • μία 
τοίνυν χα\ του Χρίατοϋ Εσται φύσις. 

Άκουσάτωσαν τοίνυν Τδ της φύσεως δνομα τλΤ- ΥΑΚΙΛ: ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. κ Κ6|[. ή 6έ ύπόστα^ις. 111 ΌΕ ΝΑΤυΒΑ εΟΜΡΟβΙΤΑ. 122 

«ΤΜΐ χα\1π\ τοΟ «βοΟς- π&ντις μίν γάρ Ι οΐ &ν- Α βΓι»ιη ιι$ιΐΓραΐυΓ: ςυ«ρΓθρΐ6Γ οηηηβ» ΙιοηΙηββ ηηΐυ» 
•ρ»ιηι λέγονται μίβς φύοιως είναι, ώς 6φ* Ιν ιΤδος €β8β η^χιιτχ (ΙΙουιιΐυΓ, υΐ φιί βυΐ) άπα §ρ€θί€, Ηα- 
?8Τΐ4μ<νοι, τό της Μρωπόττ^χος. Ού ^ μι3ίς ίϊ φύ• ιηαυίΐΒΓιβ β€ΐ1ίθ6ΐ , ΰεΙΙοοβηΙυΓ. Αΐ ηοη ρβΗικΙβ 
: ό Μριακος^ Ιχ ψυχής &/ ^ χα\ σώματος, χα\ υηιυδ ηαΙυΓΦ 68( Ιιηιηο , 6Χ €θΓρθΓ6 βΐ 8η!ΐ))• 

εοηΜΑπβ. Νβηυο !ιινί$ί1>ίϋ< ληίιπα νί9ίΙ)ϋ*ι οοΓροΗ 
€0η$υΙ)8ΐ3η(ίλΙί8 β5ΐ. Ου^Γβ ουηι Ιιοη^ο ΙιοιηΙηί 
€0ΐηρ3Γ:ιΙυΓ, 6]υ8<ΐ6ΐη β&ββηαΐυηΒΐΙίουηΙυΓ; ηυίρρο 
ςυΐ 6υ1> υηη βρβαβ €0ΐηρΓβΙΐΰη(1υιιΙιΐΓ, 6( (|αι& 
οιηη68 6Χ 2ηΐιηλ εΐ εοΓροΓβ €θηεΓοΓι βηηΐ. Αϊ 
ςιίΣΐηιΙο Ηοιηίιιίβ ηαΙυτΑ ρΐιγ&'ιεοπιιη ηιοΓβ οοηβί- 
(ΙβΓαΐυΓ, όυρίεχ Ιη 60 ηβΐυΓ» ρβΓβρΐεΙίϋΓ, ρυΐ« 
3ηΊιη9Β 61 οοΓρυηβ, Ιη υη3 1)]τρο8ΐ;ΐ8Ί €θΐηρο&ίΐ8. 
ΟυΙβ ϋηίιη ΐαιη Γα(!!8 ΓιιβπΙ, ςυί, ιιΙΗ αηίιη) ουιη 
€θΓροΓ6 οοηΓβΓίιΐΓ, υπηπι «ιηΙκ^Γαιη 688β ηΒΐιιηιη 
(1ΐ€&1? ΡοΓΓΟ ΟΙΐΓΐβΐί ηιιΙΙλ '€8ΐ βρβείββ : ηβηιιο 
Ι ρ ω«<τ η το; συγχρινόμ<νοι, ίνα πάντις ύπ6 τ6 αύτ6 ^ βηΐιη ηιυΙΐΊ εΐΐΓΐβΐί βυηΐ βχ (Ι6ίΐ3ΐ€ 6ΐ ΙιυπιαηιΙαΙβ ^'Ρ*•^ Ψ^Χή» ^Φ όρατψ σώματι ομοούσιος. "Οταν 
μΐ¥ οδν Ανθρωπος πρδς &νθρωπον συγχρίνηται, 
ομοούσιοι λέγονται, ώς ύφ' Ιν βΤδος τελοΰντ*ς, χα\ 
ώς άΐίβντβς (χ ψυχής χα\ σώματος συντεθειμένοι , 
χα\ ώς ϊΐίαντες ίύο ■ φέροντες φύσεις. "Οταν δ* 
φυσιολογείται Α άνθρωπος, δύο φύσεις έπ' αύτφ 
ΙεωροΟνται • ψυχής λέγω χα\ σώματος • έν μι^ συν- 
τεθιιμέναι ύποστάσει. Έν γάρ τ^ί συγκρίσει της 
ψυχής «ρδς τ6 σώμα, τίς οδτως ανόητος, ώς μίαν 
αμφοτέρων φύσιν εΙπεΙν ; Έπ\ δλ Χρίστου, είδος ούχ 
Ιστιν • οδ γάρ πολλο\ Χριστοί, Ιχ θεύτητος χα) άν- εΐίος ταττόμενοι, μιΑς λεχθώσι φύσεως • άλλ' εΤς Ιστι 
Χριστλς, Ιχ δύο χα\ Ιν δυσΐ γνωριζύμενος φύσεσι. 
♦ι^Λ γάρ ό Θεολ^ος Γρηγδριος• ε Φύσεις μέν γάρ 
ΙΟο, Θ«6ς χα\ Ανθρωπος • Ιπι\ χα\ ψυχή χαΐ σώμα • 
υΜ Α ού δύο. » η'. "Βτι, πώς μία χα\ αυτή φύσις, τάς ΙναντΙας 
Ιξει ουσιώδεις διαφοράς ; ΕΙ γάρ των Ιπουσιωδών 
διαφορών ή ουσία άναμέρος χαΐ ού » χατά ταυτόν 
Ιση δεχτιχή • πώς τών ουσιωδών ; Δήλον γάρ, ώς 
αδύνατον έν τ( αΰτ{) ούσίφ τάς Ιναντία; όι^σιώδεις 
εύρεθηναι διαφοράς • ού γάρ ή αυτή ουσία λογιχή 
Ισται, χαΐ ά)^ος • ή χτιστή χα\ άχτιστος. Έτι, τάς ουσίας αΐ συστατιχαΐ τών ουσιών δια- 
φοραΐ βυνιστώσΐ' δι6 χα\ ουσιώδεις χα\ συστατιχαΐ 
λέγονται, χα\ Ιν τα7ς ούσίαις υφίστανται. ΕΙ οϋν 
τάς αυστατιχάς τών ουσιών διαφοράς ΙπΙ Χρίστου 
Ιμιλογ«Ιτε, άνάγχη χα\ τάς ουσίας όμολογεΤν. Τίνων 
γάρ Ιβονται ; χα\ μή συνιστώσαι ουσίας, περιττώς Έτι, •Ι μίαν φύσιν της θεύτητοςχα\ τήςάνθρω- 
«έτι^τος του Χρίστου λέγετε, εΓπατ» ήμίν, ποί^ι 
φύβ•» ό Χριστές πέπβνβεν; Τ^ συνθέτφ, δηλον 
ΙρεΙτ»• μίαν δΙ λέγοντες, Ιξ άνάγχης αυτ^ χα\ τ6 οοη8ΐληΐβ8, ιιΐ οηιηββ βυΙ) οΑάβιη βρβοίβ εοΠοε&ϋ, 
υηίυβ ηβίοηκ ιΙίε&ηΐυΓ. (ίυίη ροΐίυβ υηυβ 681 ΟΙιΗ• 
8ΐιΐ8, 6χ <]υ&Κ)ΐΐ8, ίηςιιο (ΙυαΙιυβ η8ΐΐυη8 8|[ηθ56βη* 
(Ιυβ. 6Γ6βοΗυ8 8ίηαί(ΐ6ΐη ΤΙιβοΙο^ιιβ ίίΐ * : ε Ου« 
ςαίϋβπι 8ΐιηΙ η&ΐυΓβί, 0608 61 Ιιοιηο, ςιιβιιιβιΐ- 
ιυο<Ιυιιι &ηίιη9 οι 60Γρυ8 : 81 ηοη ίιβιπ <)αο (ι- 
1ϋ. ι 

8. Χά 1)366, ςυίηαιη 06Π ροΐ6β1, ιιΐ ιιπ8 68ά6πι- 
ηυο η»ΐυΓ& 8θ1)8ΐ3ηΐί8ΐ68 ϋί06Γ6ηΓΐ88 1ΐ9ΐΙ>6αΐ, ςιι» 
86€υιη ίητίθ6ΐη ριΐ((η6ηΐ? Ν&ιη 8ί αβοίϋβηΐιΗοηι 
(ΙιβΓ6Γ6ηΐΐΑΓυιη τίοί88ίπι <]ιιηΐαχ2ΐ, 6ΐ ηοη 866υη(1υιιι 
Ι(ΐ6ΐη, ο&ρλχ 8ίι,(|υοη&πι ρ86ΐο 8υ1)8ΐ8ΐ)1ΐ3ΐΰ8 &ϋιηΊ86- 
ηΐ?Ρ6Γ8ρί6ουιη 68ΐ6ΐιίιη 06π ηοη ρο88β υΐ ίιι υη» 
6&ιΐ6ΐηςυ6 ηιΐιιη <ϋ0βΓ6ηΐΐ36 6θηΐΓ3Π9Β Γ6ρ6Γί3ηΐαΓ* 
η»σι 8ΐίο<ιιιί,68(ΐ6ΐη 6886πΐί3 Ιαπι ηΐίοη&Ιίβ 6πΙ, Ιπηι 

ΓλΓίΟηί» 6Χρ6Γ8, 6Γ6αΐ9 ρ>Γίΐ6Γ 6ΐ ίη6Τ68ΐ8. 

ΡΓ9βΐ6Γ63, ΐϋίΓ6Γ6ηΓΐΦ 68861ΐΐί8ΐ6β 6886ηΐΙ«8 ΟΟΠ- 

βΐίίαυηΐ : ςυ9ρΓορΐ6Γ , ΐυιη 6886ηΐΐ8ΐ«8 ϋίΰυηΙοΓ, 
Ιαπ) 6οη8Γιΐυ6η(68, Αίςυβ ίη 6886ηΐπ8 δυϋβίβΐυηΐ. 
Οαοϋ 81 \%\ίητ 6οη8ΐίΐυοηΐβ8 6886η1ίιηι <ϋίΓ6Γ6ηΐί<8 
Ιη €1ιπ8ΐο €οηβΐ6ΐηιηί• 6886ηϋλ8 <|οοςιΐ6 οοηΐΐΐβπ 
η66688<Γίυιη 6Γϋ νο1)ΐ8. ΟυλΓυπι βηΐηι λΐίοςιιι Γο- 
ΓοηΐΤ Α€ ηίβΐ 6λ86η(»8 €οη8ΐίΐυ&ηΐ, ίηι$ΐη αΐίςαο 
Αΐ6ΗηΙ• 

52β Ιη8υρ6Γ, 81 υηαη άοηίαχαΐ οχ ϋ6ίΐ8ΐ6 61 
ΙιυοληίΙλίβ η^Ιαπιπ) 01ΐΓί8ΐί 6880 Α886ν6Γαΐί8, ςυ^ 
Ιληϋοιη ηΑΐυΓ» ρΜβυ* %\ί, Τ6ΐίηι ίηάί66ΐΊ8 ηο1>ί8• 
€ο.ηιρο8ΐΐ«, υΐίςυο ϋΐ66ΐί8 : ουηκιιιβ υηβηι θ88β «άθος προσάψετε• χα\ Ισται χαθ' υμάς, χα\ή θεατής Ρ 8ΐΑΐυ8Γΐ8, Ιρβί ςυο^υο ρ6Γρ688ίοη6σι 6λ η6068δΙ• χα\ άνθρωπ^της του Χρίστου παθητή. Έτι, εΐ μία φύσις σύνθετος Ιστι του Χρίστου» ή 
ποθητή Ισται μόνον, ή απαθής μύνον, ή τεαθητο- 
απαθής, χα\ χατά ταυτδν παθητή χαΐ απαθής• ή 
τρεπτή * χα\ ποτΙ μΐν παθητή, ποτΙ δΙ απαθής * ή 
μέρος αΜ)ς παθητή, χα\ μέρος αύτης απαθές • 
ο^ιν ουν βούλεσθε τών ασεβειών Ιλεσθε. ΕΙ γάρ πα• Ιαίο «ΙΐΗ1>06ΐί8. \%\{ΜΤ 6χ τοδίΓΑ ββηΙβηΓίΑ ί!6(, υΐ 
Ιη €(ιΠ8ΐο (ΑΟ) ά6ίΐ88• ςαααι ΙιυηΐϊηίΐΜ ρα883 
ΓυβτίΙ. 

ΒαΓ8υη)(|υ6, &ι υηα €Ι)Π8ΐΙ ηαΙαΓ2 6θΐηρο8ίΐ8 68ΐ, 
νβΐ ιΙΙα ρλ88ϋ}ί1ί8 βοΐαηι β8ΐ, νβΐ ίηιρ&$8ί5ϋί8 Ι3η- 

Ιαΐη, νοί βίπίσΐ ρ8Ι88ί1ΐ>ίΠ8 61 ία)ρ388ίΙ)ΐΙΪ8, 6ΐ 86€1ΐη- 

(Ιηπι Ιάοπ), τοί (ΙοηΙςηβ ραη ίΙΠιιβ ρ38£!ΐ>ΊΙί8 68ΐ« 
8Ηα ίιηρα88ΐΙ>Ιϋ πΐ8η6ηΐ€• Εχ ΙΓΐ8 ιβ'ιΐιΐΓ ίιηρ'ιβίΔΓι- 
1)08, ςυιηι ηίλΙυοπΓιι, 6Γΐ9ίΐ6. Ν^πι 8ΐ άυηΐ&χΑΐ •106. ϋίΐ. ι Μϋ. μίν ούν. ^ 06681 ού ίη ε(]ΐ(. 
§&ηβη. ■ Ειΐΐΐ. χαι ούχ αυτών. ΥΑΚΙ^ε Ι.ε€ΤΙ0ΝΕ8« 

^ 0668ΐ 6ΐίαπ) ών. " Ε(11ΐ. Ιχ δύο, €0(!. 5θ€. ^68. Ιχ δύο φερόμενοι 193 1 ΙΟΑΝΝΙΒ ΟΛΜΛ^ΕΝΙ 111 

|^Μϋ4ϋ8 6•!, ρτοίΜΐΟ εΐίΓΜίαβ ηοΑ αίΐ Ι>βη$..Μ Λ ύητή μόνον, ού Θβ6; ό %ρΐ9%6ς• %1 ώ 1^% μίνον. Μϋβη ΐ«η1ιιηιιη<Νΐο ιη^&ίϋΙΙΐ» β6( , €1^ΗΜ» 
Ιι«ιι# Νοη Γυ6Γίΐ. ({ιμχΙ ιΊ ηοϋο ρ&β&ΙΜΙίι, α 
1Λ00Λ ίοιρ&&8ΐΙ)ί1ί« , 6Χ (ϋ8ρ1β παΐϋΓλ ρ6Γρβ8§ΊοηΙ 
οΐΜΟΐιυβ ηοη 68ΐ , Ββςιιβ ΐΜΐυπι ;ι ρβτρβΜ'ιοιιβ 
Κ1ι»τ, Μ ρβτ &0ιβΙ(ΐ€η•. Ουο<1 βηίηι α ηϋιιη ίη»1- 
Ιιιηι 681, \ά ηοα ηιβοιιιγ. δίη λΐιΐβπι ραΓβ ίΙΙίοβ 
ρΑ»8ΐ1ιίϋ§ 681» βΙ Ρ&Γ8 ίιηρβδΜίιϋίβ, &ΐςιΐ6 ΙΐΙΠΙ|ΙΙβ 
ρλΠί 2 ο^Ιυπι ραΓ8ΐΙυηι β$ΐ αϊ ιΗ Ιιο€ (ΐυοϋ 6»Ι, 
6]ιΐΜΐ6ΐη η&ΐυκΒ οιηηίηο ρ8η6$ ηοη ΓιιβΓίηΐ : «Ιηιιβ 
94βο ϋυρΗοΙ ηαΐαηι οοιιϋιιΐιίΐ εΐΐΓΐ•ΐυ§; οι ρΓοίικΙβ 6^χ Μρΐι>ικο( 6 Χ^ψίός. ΕΙ ^ ποτέ μέν «α(Η|τΙ{« 
τί^τί & Απαθής• ο& φυβΕΐ Ιβται παΟητιχ^ •, ό6!λ 
φΟσ£( απαθής, Αλλά χατά βυμββ€ηχός. Τ^ γΑρ φύβικ 
πέφυχ6ς« ο^ μ«0{οταται. ΕΙ βέ χα\ μέρος αύτΐ)ς 
παθητ^ν, χα\ μέρος Απαθές, 9<^β(ΐ Λ έχΑτ<ρ^ έβτιν, 
τουθ* δπβρ Ι9τ\ν, ού της αύτης Ι^ται τά μέρη φύ- 
06(ι|ς * χα\ ο&τω θύο φύοεοιν Εοται 6 Χριατ^, Ας ού 
φύβις έοτ\ν. Αλλ* ύπόοταβις. Τήν γΑρ α(9ΐήν φύσιν 
παθήτήν, Αμα χα\ Απαθή είναι, Αμήχανον* Αμα γΑρ 
τ6ν εναντίων οΟνιωβών ΑιαγορΔν Α«χτιχή είναι» ή 
μ(α χα\ α6τή ουσία ού δύναται. 

69(1βιη βλΜπίΙτ ηοη ηαΐυΓ8 ςυϊΐπίαπι %\ί, $β<1 Ιΐ]τρο•ΙαιΊ•. Μιιη ΟβΗ 

Ηοη ροΙ«8ΐ, αΙ €ΐϋ6ΐη ηλίαη ρββδίΙΗΙίβ βιΙ βΐιηαΐ 61 ιηιρΜ8ίΐΗΓΐ8 : <|ηίρρβ €υπι ιιη& 6ΐ 

Γ886&ιΙ&Ιίυηι όΊβΓβτοηΙίιίΓαηίΐ, ςα» Ιη?Ιθ6η ριι§η ηΙ, ηβοΐίςυβιιη 68ρ&ζ 8ίΙ. 

9. Ι)6ηΙ<(α6 Ιιοο ηοΐιίο νβΐίιη «Ιίοιίίο, ηοιη ίΐΐνί- ϋ θ'. "Έτι, τούτο εΓπατβ ήμΧν • Ιχει θείαν φύ^ν* 
η«ιη η&Ιάηη €ΙΐΓί8ΐιΐ8 Ιι^Ιιβοΐ. Β8ι1)€Γ6 ρΓθΓ6€ΐο Χριστές; Να\, ΙρεΙτε, πΑντως. Έχει Αέ χα\ Ανθρβίι- ϋί66ΐί8. δ6ϋ ηυηςυ|(Ι 61 Ιιαπιιη«οι Ιι«1βΐ? Αιηαβ 
ί8ΐ«ιΙ οιηηίηο («ΙοϋΙπιΙηί, ηΊ8ΐ ορβΗα €&ρ•(6.1πιρΐ6• 
Ιίΐΐ6ηι 0&ΐ6ηΐαΓ6 νηΐΐίβ. Οίνίηα ϊ^ΊΐνΓ ηΑΐιΐΓ& βΙ Ιιιι• 
ΒΜηι η:αυ^λ, •υΐ υη:ι β8ΐ ηιΐυη, &ιιΐ ώ•8κ. 8ί 
υη8πΐ(ϋιβπϋ8; Ρ«Ι6Γ 6]υδ<ΐ6πι ηυΐιίεοηηι οεβοιιϋ» 
βηΙ. 8ίη ουίοηι ^υ», 61 ηοη υη8 ; €ιιγ οη^ιο, λΙ>]66ΐο 
ίΜΐυ, 6]υ8(ΐυ6 ρ^6η16 («ίι1)θ1ο, υηαηι €1ιή8ΐυηι« 
ΐιηυη ΡΙϋυη, υηιιη Οοηίηυπι, υηληι ΙιχροβίΜΐιη 
6χ <1υ•1»ν8 Β9ΐΐυπ8, 6ΐ <1ιΐ88 η8ΐυΓ38, ίη (Ια«Ι>α8ςυ6 
ιιιΐοΗ8,ηο1ιΐ8€«ηι ηοη οοηβΐ^πιΊηί ? Ν3ηι εΙΟΙκΓίϋηηι 
ίΙυΐΕ ηϋυπΐ8 ηυηςυλη 1ΐ8ΐ)υ!8<6 ρΓοηηηϋαΓιι, (|υί<1 
ίηιοΐη ηηΐυε Ιρευπι ηηΐυηβ ρο8ΐ ηηίϋοη6ηι 6886 
4ί€Ηΐ8Τ 8ίη αυΐοη αήΐο ηηΐΙΙοηοαι ϋαρϋοίβ ίρβιιιη πίνην ; Κα\ τοΟτο ο5ν ομολογήσετε, ιΐ Αή μή γυμν|^ 
τίχεφαλ] ΑσεβεΙν >»υληθε{ητε. Φύσις ο!ίνθείαχα\ 
φύσις Ανθρωπίνη, μία φύσις ή δύο; *Λλλ* εΙ μίαν 
«Γπητε, Ισται 6 Πατήρ ήμΤν Ψ ομοούσιος. ΕΙ δλ δύο 
χα\ ού μία, τί μή τ^ν τΟφον σΐ)ν τφ τούτου γΐιννή•^ 
τορι, διαβέλφ φημ\« μαχρΑν Απο^^ίψαντις, μίθ* 
ήμΰν Ινα Χριστά, Ινα ΤΙλν, Ινα Κύριον, μίαν ύπ^ 
στασιν έχ δύο φύσεων. χα\ δύο φύσεις, χαΧ έν δυσΐ 
φύσεσι, μετΑ τήν Ινωσιν όμολογήσητε ; ΕΙ μέν γΑρ 
ούδέπτιτε δύο φύσεων τ^ν Χριστών δμολογεΖτε» τί 
μΑτην μιΑς αύτ^ν φύσεο>ς μετΑ τήν Ινωσιν λέγετε ; 
ΕΙ δι πρ6'της Ινώθ[ΐως δύο φύσεων αύτ^ φΑσχοντες, 
μιΑς έμολογείτε μετΑ τήν Ινωσιν, Αντιχρος ΑπομΑ- Ιΐαίαπε ειο 60ΐΐ66(1α1ί8, υΐ αηίη8 ϋηηίαχαΐ ιρβιυη ^ χεσθε τ% Αληθείς. Πρ& γΑρ τής ενώσεως, ήτοι τής ρο8ΐ υηίΙΙοηοηι 6β86 ρΓοΟίοιηιΙηΙ; Γβεΐα ρΓΟτεαε 
Υ6η1ϋ6πι Ιπιρο^ηαϋε. Ν^ηι 6απι 8ηΐ6 ιιηίιίοη6πι, 
οίνο αηΐ6 (Ιίνΐηίίηι *ιη€8Γη»ΐΙοη6ΐη , ιιηίηε $ίηφΠοί8 

ΜλΙΟΓ», (Ιίνίη£ 8θΠΐ66ΐ. αΟλ 68861 1ΐ]Τρ05ΐ88ί8, Οβ 

€Ιιη8ΐυ3 ςιιίϋβηι 6Γηΐ, βυΐ ϋίοοΙιαίαΓ : ηίεί ΓογΙο 
6υηι ρΓορΙΐ€ΐΊοο 86Γηιοη6 \ύ ρηΒοηηΙίλϋαΙαΓ ςυθ4ΐ 
ίαΐΜΓοηι 6Γαΐ. Οη9ΐιηοϋΓ6πι ιυΐ (Ιυβε !η εΐΐΓίοΐο ηα- 
ΐυΓλδ ρΓ6Γ8υ8 αυΓϋΠο ; &υΐ βί <1υ28 ηαΐΗΓΑβ ρΓορΓΪΜ 
-ροεί υηϋΐυηοιη εΐΐΓίείο οΐΙηϋϋβΓΟ ηοη ευείΐηβΐίβ, 
ϋυρΓίΰί ΐρ3ΐιιη οοηείίΐίειο ηαΐυΓα άίοίΐβ, ρΓίαβηυοπι 
«χ ΥΐΓ^ιηβ €;ιηΐ6ΐη Μ8υιη6Γ6ΐ. Νθ8 οαΐοηι ηοη ίΐ« 
οοηΐιηιυε, ηβςιιο ΙιοΐΟ 6€ΐ ραΓ8 ^9ί^ο1> * ; 86<1 ίηΐη 
|»ί6ΐαϋ8 ΓΰρΑ^υΙο €0η8ί•ΐ6ηΐ68, υηληι 6χ οβΗ^Ιλ 61 θείας σαρχώσεο>ς• μιΑς φύσεως Απλής, ήτοιτής θείαςι 
μ^α τελών ύπύστασις, ούδΙ Χριστδς ήν, ούδΙ ώνομΑ- 
ζετο, εΐ μή προφητιχψ λύγψ τ^ μέλλον προεχηρύτ- 
τετο.Έ τοίνυν παντελώς τΑς δύο φύσεις ΙπΙ Χρίστου 
Αναιρήσητε, ή δίφυΑ πρ6 της έχ Οαρθένου λέξητε 
τ6ν Χριστών σαρκώσεως, μή διδύναι αύτφ τΑς χιη 
ρίως οΟσας αύτου δύο φύσεις μετΑ τήν Ινοίσιν Αν« 
εχέμενοι. ΈμεΙς δέ ούχ ούτω φρονοΟμεν, ούδ* αΟτη 
μ£ρ\ς του Ιαχώβ. 'Αλλ* έν το7ς δροις της εύαεβείας 
ΙστΑμενοι, φαμέν έχ θεέτητος ;ια\ Ανθρωπύτητοφ 
μίαν ύπύστασιν σύνθετον. ΑΟτη γΑρ ή προαιώνιο^ 
του Θεού Λύγου ύπέστασις, σχηνώσασα έν τ|| γαστρΧ 
της Αγίας Άειπαρβένου, έν αύτ^ ύπεστήσατο σΑρχα Ιιυαίληίΐοΐο οοηιμοείΐοηι Ιΐ}τρο8ΐα8ίυι (Ιίοίηιυϋ. Ν^ηι Ιμψυχον λογιχήν, αυτή χρηματίσασα τ^ έμψύχφχαΐ 

λογιχΙΙ 'σαρχ\ ύπόστασι;• χα\ γέγονεν έχ τελεία^ 
θείτητος χα\ τελείας Ανθρωπύτητος, είς Χριστός ' 
εΤς Τ16ς ό αύτδς, Θεού τε χαΐ Ανθρώπου• εΤς Κύριος 
ό αύτύς * Θε^ς τέλειος, χαΐ Ανθρωπος τέλειος. 
"Ολος Θε6ς χαΐ δλος άνθρωπος • Ασυγχύτως ενωθεί•^ 
σων των φύσεων Αλλήλοις, "ϊιαΐ Ατρέπτως, χα\ 
αδιαιρέτως. *Ασυγχύτω; μέν φυλΑττει γΑρ έχΑστη 
φύσις τήν εαυτής διαφοράν • τδ Αχτιστον, ή θεύτης • 
τ6 χτιστών, ή Ανθρωπύτης • τδ Απαθές, ή θεέτηΓ τ^ 
παθητ6ν, ή Ανθρωπύτης, χα\ τΑ τοιαύτα. *Ατρέπτως ίρεΟ Οίαί^υίΟΓ δ»61ΐΙί8 Οοί \6Γΐ>ί Ιΐχρ08ΐ«8ί8, Ιη 

8αηοΐ96 61 ρ6Γρ6ΐιΐ3ί ΤίΓ^ΐηίε υΐ6Γ0 Ηα^ίιοηϋο, €αΓ« 
ηειη οηίηΐλ οι Γείίοηο ίη8ΐΓΐΐ€ΐοπι ίη βο δΗπιρβΗ ίη 
ύηί1;ιΐ6Πίΐ ρϋΓβοπ», €1 527 ^^^^ηί εηίιη8ΐ« ^ί η- 
Ιίοη«Γι Γ9εΐ9 8$1 Ιιγ|^οεΐ88ί5; »ΐ<|ΐΐ6 ιιηυβ ΟΙιπείιιε 
«ζ ρβΓίβοΐα (Ιίν(ηί1αΐ6 61 Ιιυηίληίΐβίο ρ6ΓΓ6οΐ» Γ^ιοΐυβ 
'6βΙ ; υηυβ Ιρ56 06ί 1ιοηιίηΊ8(ΐυ6 ΡίΠυε, ίϋβιη ίρ$6 
ΜιιυβΟοιηίιιαδ; ρ6ΓΓ66ΐιΐ8 06υ8 6ΐ ρβΓίοοία» Ιιοιηο ; 
%οΐη8 Οβυβ, 61 Ιυΐυ8 Ιιοαιο, υηίΐίε ΙπΙβΓ 86 βίηο 

^Ιΐίΐΐείοηβ, Π)ΐΗ«1ίθ06 86 (1ίτί8ίθη6 Μ3ΐ«ΙΓί8. 8ίη6 ' ^6^6η)• χ, 1*. Χ()ίΙ% παθητή. Ι> ΚάΗ. ήμώ¥• ΥΑΗI^Ε ΙΕαΤΙΟΝΚδ. να βΕ ΝΑΤϋΕΑ ΟΟΜΡΟδΙΤΑ. 126 

Α, 9ΐι μ£μίνηχ«ν έχάβτη φύ^ις αναλλοίωτος * ου Α οοιιΓαβίοηβ ςα'κΐβιη : ιιίΓαςυβ βίβοιαι οαΐαΓΟ ϋϋΤο- 
τ^πβίνβ €ΐςΜρν>β^ οΜ μία^νΒβτος χρηματιβασχ ΓβηΓιααι βϋλΐη οοηββΓνβιΙ : ^ιγίηιΐ88, ιιΙ ίηοΓβλία »ιΙ ; 
ψΟ^^φ άλλα βύο υπάρχουσα» χα\ βιαςωνίζουσακ. ΙιυιηαηίΐΑβ, υΐ £Γ€2ΐα : (ϋγίηΐΐαβ υΐ {ιηρ{ΐδ»ί]ιΠΊ8 ; 
*ΜΜκρέγως6έ, «τι ήνωνται άλλήλαιςκαθ' ύβόΛα- ΙιυιηαηίΙαβ, υ( ρ^Ιϊ ρο8»ίΙ, ΒΐΊαηαβ ΙιΙ ιβηαβ. ί^ηβ 
•νν, μ(αν Ιχουααι ύπβφίασιν, τήν προαιώνιον μέν, ιηυΐΑίΙοηβ νβΓο; ςίιία 3Ηι1>« ΠΑΐαΓ» ν«Γΐαΐ!οιΐ€ηΐ 
άβώΐΜκτον» χα\ άΐ(λ1^ν, Ιπ* έσχάιων ^ των χρόνων, ηαΐίαιη β^ϋπαίβΟΓυηΙ , &^βο ιιΐ «6υΐΓα ίη λΐΐθπηΐ 
^^^^^ *Α•ιιηρΟένου σωματω6ιΐ9ανΑμ<τα6λή- οοηνβΓ^λ βίΐ, ηβο άηλ €θηιρο$Ίΐ& οολΙαβΓίΙ, 8β44η«) 
«Κ* ύχάρχβι γάρ τούτο χάχ<Ινο - ασώματος μλν, τ)| 6ΐ8»1αια, 8ΐ(|ΐιβ Ιη βίβηκυιη ιη^ηβ^ηΐ. Τλπϋοηι •ίιι« 
^Ρ1(Ψ θ(ότητι* ενσώματος βέ, τ^ ήρτμ^νη, ήτοι (Ιίνί&ίοηβ; ηιιίρρβ ουιη ίη ιιηΊΐ0ΐ6Εη ρβΓ&οη» ΰοη* 
τΙ{ προσληφΰβίσΐ] σαρχ( * αΟτη Ιέ Ιστιν 6 προαιώ• ]υηκ3ηΙυΓ, υη&ιη<|α6 ΙΐΑ^ΟΑηΙ Ιιγροβίιβίιη, ϋΐιη 
νιος η^ να\ Λάγος του θεοΰ βς αυτός τέ Ιστιν ν1<1ΰ1ίθ6ΐ ςυ» ΰυηι ληΐβ 8»ουΙλ ΊηοοΓροΓ«& λο βάη- 
Ισώματος ώς Θ«6ς, χα\ ενσώματος, ώς έπ' έσχατων ρίβι 6β$6(, 6ΐΐΓ6ήιί8 (βΐΒροΓΊ1)υ8 €Χ β^ηοΐλ €ΐ ρ6Τ- 
7«ν^μ«νος άνθρωπος. Ήνωνται το(νυν αΐ φύσβις, ρβίνι ΥίΓ^Ιαο είΐη οοηνβΓβίοηβιη ΓαοΙα 6&1 οογ- 
μλΛ* 4κ6οτασΐν μίαν, χαΐ περιχωρουσιν. ροΓ68. Ν^ιη βΐ 1ιθ€ βΐ ίΐΐυά €8ΐ, \ά ββΐ, ίηεοΓροΓοί 

^«ίϋβιιι οϋ ϋίν]η(ΐ»ΐ6ΐη βχροπβιη ρΓΐηοΙρΐι ; εοΓρΟΓΟ νοΓΟ ρΓορίβπ οαπι^ι» λ58υιηρΐαηι ςα» ίηίΐίιιιη 
ίη^Ιΐ. ΙΙΙλ λΐιΐβιη οβί ββιηρίίβηιιιβ Οβί ΡίΙίυβ βΐ Οοί ΥβτΙιυιιι, (|υΊ ίϋβηι ίρβο Ιυηι €0Γρ0Γί8 βχρ^η 68ΐ αΐΙ 
06ιΐ8ν Ιιιΐη €0Γρ0Γβρι«όΗυ8, ίη (|ΐΐΑηΐυιο ίη ηονί88ίιηί8 άίθΙ)ΐΐ8 ί8αιΐ8 6|1 Ιιοηιο. ναιΧΛ βυηΐ Ί^ίΐυΓ 
ηίαπΒ Ιη αηα ρβΓ8οη8, «ΐςυβ ίη 86 ίηγιοβπι ίιηπ)€«ηΐ. 

[< *Οτι ή μίν ψυχή καθητή ούσα, του σώματος Β [ΟυοηΙαπι 8ΐιίη» , υΐ ςυχ ριΐί ροΐ08ΐ , ίηοίβο 
^μνομένου , αδτη μ«] ^«μνομένΐι, <πίναλγβΙ κα\ οοΓρΟΓβ, β1ί•ιιΐ8ί ηοη ίη€ί<ΐ3ΐαΓ, ηΐΐιίΐοηιίηϋβ υηα 
«άαχβκ τφ σώματι « ή ^έ θβότης ού συνέπασχβ τψ ουπι €0Γρ0Γ6 ρβΐίΐυΓ 61 (ΙοΙβΙ : νβηιπι «ΙίνίηίίΜ 
•ύμαη, ώατβ βεβτητα μέν καθοΰσαν οδ λέγομ^ν • λίιηηΐ ουηι €0ΓρθΓ6 ηοη ραΙίϋύαΙιΐΓ. Αΐ<|ΐιβ 6» ιΐβ 
ιΜ «έλ(νθ<^διά σαρχ^ς παθόντα.] ο&α8Α ρ•883ηι 6880 άίγίηίΐαίβηι ηοη (1ί€ίπια8» ηθΟ 

ηΐΓ8υ8 Οουηι ρ888υαι 68$6 ρβΓ «ΑΓηβιη.] 

ΥΑΚΙΛ Ι,ΕΟτίΟΝΕδ• 
4θ68ηιι( Ιιχϋ ίη Εβ^ΙσιΧΗΐ., βΐ ίΐιιιΐίΐία οοπδυίΐ ΒϋΙίιΐδ. 8ρ6€ΐ8Γβ νίιΐϋηίατ αά 3Γ§υηΐ6ΐιΐυηι ϋ. 

ΙΝ ΟΙδδίΚΤΑΤΙΟΝΕΜ ΟϋΛ «ΙΒδΕΟϋΙΤυΚ ΑϋΜΟΝΓΠΟ. εοΐιιΙ>β6$ίυ$ 1^ Π Αα6ΐιΐΓ.ΒίΙ)Ιίο(Ιι. ΡΡ.6γ6βο. ^ο&ηη^3 ΟθίΏβ$€<)ηί (]{&$6Γΐβ1ιοο6αι 1)β άααϋηί 
99ΐνηίααΐη»Λ 6(1ί(ϋ( οααι ορυ56ΐι1ί8 βΐϋδ αι1 ΙιββΓββίαι Μοηοΐΐιβίβίβηιαι δρβοίβηΐίύυβ. Ημ}ΐΐ9 
ΟπΜβιιι άίοΐίοσβω, αϊ ί&οβίίη 6(ϋ1ίοη6 Β&$ίΐ66η5ί βηηί 1&75, οοηΙυΙβΓΑΐ βαπι Ηθφο οο&. 
2926; ηθοηοη ουαι (]αο1)ΐΐ5 βΐϋδ, ηυοΓυτή) &Η6γ β5ΐ (ΐ60Αη(βΙί5$ίιηα8 οοϋβχδθηοΐί ΗίίΑπί ΡΙοΙα* 
νίβ05ί5, θΗβΓ Γ606ηϋ88ίιηυ9 ΰΐιβη&ϋβαδ ; ααί βιοϋο βχ ΤίϋβηΑ ςιιοικίβιη 1:>ϋ)ΗοΙΙ)6οα ίη ηο'^ 
8ΐηπι ΐΓ&η5ΐ6ηιηΙ. Εχ άυοϋυβ Ιιί$66 οοάίοίοιίδ, αορΓΟθδβΓϋιη βχ Γβββηϋοπ, νίΓάοοΙαδ ϋβρΓΟπι* 
8Η6ΐιοωιιίθ, ςυ» ΙοΙγα Ιβχίαω, $6ά αηοίηίβ οΙαομ» βάβΟίΐΑ οβπδαίΐ : ςιιΐΒ νβρο ίρ$6 &(ΐ360ΐίΐίΑ 
υ( ρΐιμίζήοιη β$86 ηυΙΙαβ (ΙαϋίΙο; ςαίρρβ ς|α® ίη €ο11)6Γΐίηΐ8 4780 βΐ 1690 ν6ΐυ8ΐί$8ίιιιί8, ορϋ- 
ηιΐΒφΐβ ποίο, ηοη οοωρΑΓββηΐ ; υΐί ηββ ίη &ηϋ(}υβ ΐΓΑη$ΐΑϋοη9 Ι^ΐίηΑ, ςαβηι ΗβηΓίουδ ηο^^ 
8ΐβΓ 6ηήι» οηΑ ουηι αΙι{$ Οβαιβββοηι ορ6η(Μΐ$ Οοΐοηίβΰ 6ναΙ|^νί!. Ιη Ιιβύ ν^ίειί ΐΓβο&Ιβίίοοβ 
Ηιοιι1>ΓβΙίο ίίΐΑ ίη ν&ηΑ ο&ρίΙ& ()ί8ΐπΙ)αίΐυΓ. 

δίαςυΐΑΓίίΒίΑ άί85βΓΐ&ϋοηβ ΗοηορΙινδϋΑδ αηθ βχραςη&Ι βυοίοπ «υαι ΜοηοΙΙιβΙβίΑηιιιι ΓβΙί*- 
ςυίίδ : ηυίβ, υΐ Αΐΐϋί άίοΐιιηι 6$!, ββ ίιι^(3ΐο{;ί οηιηβδ ηοΐ'αηΐι ροδίΓβηι» )ιυ3α5 ΙΐβΒΓβδίδ ρΓ0§;β« 
οίΐθΓ65, ηηίαβ ίη (*.Ιιη5(ο ηΑΐατβ 8ΐ55βΓΐ0Γ65 βπιηΐ : ςικκΐ αΐ ΓβοίΙίοή ηβ^οϋο 528 οοηβοβΓβηΙ^ 
ΰηίοβαι εΐιήϋο νοίηηΐ&ίβηι βΐ ορβΓβϋοηβαι Α86πρ56Γ&η(; Ιιοοίη ρήωίβ βΑίιββιί, ςυο€[ 6χ (Ιη•» 
ρΙί6ί8 ορβΓΑΐίοηίβ 6οιιί655ίοηβ, ρ6Γ5θηΑ (Ιυρί^, η6(1υπϊ(1υρ!6Χ ηβΙΟΓβ, δηΙ^δβηυβΓβίοΓ. Ιοβηηίβ 
. ηο»ΐΓί Οαιηβδββιιί φυο^ ΜοηοΙΙιβΙβίΑΓϋαι, 4^> Μοηο[)}ιγ5ίΐΦ ηοη 6556ηΐ, δβοΐΑηι βχ (οΙο Γυίβδβ 
βχ$ΰ8εΙβΒΐ.ι£ΚΓίιιβΓ8 ηοη αυδίαι : ηοη 8θ1ϋηι ηυίΑ ίηιΐΐο δφοαίί οοίΑΥί ΡΙιίΗρρίοηδ )η)ρ6Γβ(ο^ 
Κοηιαι βΓΓΟΤβΒίν 9]τηο(1ο €οη$ΐΑηΰηοροϋ ΟΟΑΟΙΑ Αηηο712, 1η$ΐΑυΓΑΓ6 οαΓΑίνβΓΑΐ, ββα βΙΪΑηι 
ρτορΙβΓ 1ΐΑΓ0ΔίΐΑ5, ααο$ ΕαΙγοΙιίαβ ΑΙβΧΑηάΓίηυδ, Αΐϋςυβ ΟηβηίΑΐβδ 8€πρΙοτβ5ρ6ΓΐιίΙ)6ηΙ, βχο*• 
8051111556 ΐΑχη (ΙβϋιοΙίοΙ^, ςπΑσι ΐΑ0θΙ)ϋί5 : ϋΗδοαιάβω ρΓυμΙϋΐ* ΥθΙαη(Δΐ]5 υη1ϋ5 ο( ορύΓΑΐίοηίδ 
€θηί655ίοη<ίαι ; ^8ι^^^ νβΓο, ςυία (1ιΐΑ8 ΠΑΐυΓΑβ ΙοΓβίΐΑπ 9£ηοδοβί)θηΙ. Ουβη^υβιη οϋχιπιοδ θΓιοι 
ιίσηυπο ίη Ιοοο, ΑυοΙΟΓ^ω ορυ5(ΗΐΙί, Ββ Καεταίοχ* ςτκί νϋηχχιηί αά Εοοΐ€$χαίη^ (\\λθά εοηι1)«(ί- 
§1115, ι. II ΑυοΙβΓ. 6<1ί<1ί1, ΙιοοΜΑτοηίϋδ ΑΐΙήΙ)υ6Γϋ, αυοιΐ (]αΑΓΐΑΐη ^^]Α1^^^Iοη6η5^π1Υ6 5;ηο•^ 
ι1η&» αΐί φΐίηίΑω βΐ 56χΙαιώ βχΙιΟΓΓβΓβηΙ : ίη^υρβρ ΙοΑηηβηι ΟΑωββοβηαηι 605(ΐ6ηι Τ1ΐ6ορα• 
κΙηίΑηιαι Αΐηηβ Αάβο Μοηορ}ΐ78ίΐ&ηηη )ιΐθΓβ5ί8 Γβ08 ρβΓΑ^βΓβ. Οαίάηυίϋ ί(! β8ΐ , Αά Αϋθ(οη« 
νϋΑΐη ηθ5ΐά οίΑΐβοι ({ΐΐΑΐη ριοχίαιβ ΑροβϋίΙ ΗΑΓαΐΑ5ίυ6 ΜοηοΙΙιβΙβίΑ ΑΙβχΑηάπηυβ, <16 (}ΐιο 127 δ. 10ΑΝΝΙ8 ΟΑΜΑδΟΕΝΓ 123 

ΑΙ ιηβηΐίο ιηίη^ί^ηί ιΙΙα .βρίδίοΐα δ&ηοϋ δορΙίΓοηϋ βά 86Γ§πυη] ΟΡ. ίηΙβΓροΙβΙίοηβ, ςυ&οκίο- 
οΙί$5ίαιυ3 Ιοβηη63 εοΐβίβηαβ β<ϋ(ϋ1 βχ Κβ^ο οοά. ίη ηοΐίδ (οιηί Ι Μοηηιη. Εθ€ΐ€$. βπΒοτ^ 
ς{ΐι&ιηφΐθ Υάο (Ιβηυο Θγφοθ Ιβϋηβςυβ ΓβοίίΑΡβ δυρβΓνβοδπβυιη Γογθ ηοη ρυΐο. Ρθ8ΐ Ιιβ^ο ^^Α• 
ςαθ δβηοΐί ρβΐΓΪΛΓθ!ιβθ ΗίβΓΟδοΙ^πηίΙβηί νβΓίΜΐ, ς[υδθ Ιθ^υπΙαΓ ι. VI €οη€ίΙ, Ια\Λ, οοΙ. 91 
χκέας, Χ9ΐ\ Στβφανος ό '^ούτου^λαθητή;, χα\ άπονοίας διδάσκαλος Πολυχρόνιος, νέος Σ{μων μάγος* χα\ 6 
χατά τήν 'Αλεξάνβρβιαν μέχρι νυν τ^ άληθβί^ μαχόμενος» 'Αρμάτιος, τ^ χάθαρμα, οΤ τε σΟν αύτοίς αίρετι• 
χο\, χα\ τη; ορθοδοξίας πολέμιοι, Σαραχηνιχψ φρυάγματι σεμνυνόμενοι • ΡτίΒίΒΤ Ηθ$ αηαίΗβιηα $%ηί €ί 
ϋοίαίΗβηια ϋρπΜ ΑΙϋχαηάηηα Εοΐοαιο! ίΟβΙβΒίΪΒίίιηη» αάπΐίβτ, ΤΗ^οάοτα» ΡΗαναηΗα^ 8€τα%ί$ί 
€οη$ίαηίίψΜροΙ%ίαηΗΒ, Ηοηονϊηβ Λοηιαηη$. ΜοηοίΗβΙϋίατηιη Ηορτ^βχβ άη€68€ί ραίτοηί^ Ρι/ίτΊηα^ 
ΡαηΙηβ^ Ρβίηΐί, Τΰρΐα (/αίάβτη μγ&ι'^ αηίχ$ίί(68, υβΠΑΠί ίιηρί€ίαα$ ρΓορηρηαίοη» ; Βϋοητη εί ΰητη 
ν€τίίαΙβ ρηρηαηί€$: Μαεαηηί Αηίιθ€Η€ηΗ$, ς/κ^^^β άίίοχρηίΗΒ ΜίπιηΙαίΑεαϊηβηΗω τηαρί$(€Τ δέύ" 
ρΗαηΐΑ$ : ΡοΙί/ύΗΓοηίχΜ, ηονηΒ 8ίηχοη Μα^\ΛΒ ; €ί ^ηί ΑΙβχαηάήω ααΗΜΟ ν^ηίαΐβτη ορρηρηαί 
ΠαηηαίηΐΜ ρχαοηΙαήΒΗοηιο, ςαιοαβ οατη χΙΙΙβ ΗοετεΠοί αίφΐ€ ονίΗοάοχα ^ά€χΗο$ΐ€$^ ϋαντοΰΦ" 
ηχΰοίαΒία βίαίί. Ηοο ρο$ΐΓ6ΐΏθ Γοοο (1ί$βίΐΏυ$, ςαί Θ5$6ηΙ Η&Γαι&δϋ» ίΠι, ςαοηιιη ιηβηΐίο ΟΙ 
ίη δοηοΗο &({ Αηβ5(Α5ίΐ Ηοάβρηηχ, ρ. 252 : Ο&τως &ρμ03αα68 πρ6ς αύτους χατά τ6ν ποοχείμενον σχο- 
ιΛν, του; μ^ν Ίακωβίτας, περί ψύσείος •τ>οΟ; δ^ Άρμααίτας, ιηρ\ Οεανδρικής ενεργείας *^Ιΰ αά ρτορο• 
ίΐίχιιη νηοάατη βηεηχφΛε αρχίβ^ οοηίΓα Ιααούχία$ φ^^^ά€ίη^ αβ ηαίχΛτα : οοηίτα ΗαττηαΗία$ νηο 
άβ ορβταίχοηβ (Ηβαηάηοα. υΐ)ί δΐιηβ ραή ραϋ ΜοηοϋιβΙβΙΐΒ, & Μοπορ1ιν9ί1ί8 δβυ ΙββοΜϋβ, 
ιϋν6Γ$ί ίηάίοΑηΙαΓ : ςαί ΐΑοαοα ιί(ΐ6ΐη ρΓ0Γ$υ5 ηοη βΓ&ηΙ ββ ΗβΓοηιΙ» Ιλμώχ ηιοηΐίδ 6^α8φιθ 
νιοίηίδθ ίηοοίφ, ηαί 6Α »Ια18 ΜατάαχίΛ Αα(1ϋ&$6 ΓβίβηιηίαΓ. Ιη ϋΐο οόάίΐ&ηιβηΐο Ηοηοηα8 φΐί- 
ίΐοηι (16 πλΟΓΟ οβηββίιΐΓ ιηΙ<^Γ ΜοηοΙΙιβΙθϋβο ΙΐΦΓβδί» ρ^ίΓοηοδ 6ΐ άαοββ. εβΒίβΓαπι Ο&ηι&δοβ- 
ηα8 ηθ8ΐ6Γ βαηι οηιιβϋ ίη οραδίηιΐο Β€ τ$€ία Μΰηίβηϋα^ βΙ ίη &Ι1α βάβί Ειροδίϋοηβ, φίΑΠί 
ρο8(ΙΐΑβ ΙθΙίηο ββΐίθοι (ΐΑΐ>1αια8 6χ ίηΐβΓρΓβίΑϋοηβ ΑγαΜοα. δ. Οθπηβηυβ (ΙΡ. ιη β/ηοϋο 66η(ηηι 
βρίδΟοροΓυηι, φΐ&ηΐ66ΐ6ΐ)Γ&γίΙ οιγοα αηηαοι 715, βηαΐ^βαιιιϋ 8α1}]θ€ίΙ, Σέργιον, Κΰρον, ηύρ^^ 
Ιΐέτρον, Παΰλον, χα\ *Ιωάννην. δβτρχχΜη, 6ι/ηί9Λ»Ρι/ΐΎΐΜη^ Ρ€ίηιηχ^ ΡαχΑίχΛηχ βί ^οαηηείη, ηυρβηιηι 
5οί1ιο6ΐ (1βο688θΓ6ηι 8υυω, ρΓδθ(βπηΐ880 Ηοηοηο, υΐ οοΙΗ^ϋαΓ βχ ΙίΙ)6ΐΙο 8;ηο(ϋοο,* &γη. 137. 
Πυηο ίϋ(ΐ6Πΐ βχοαδβϋοηβ (Ιί^απι 6886 ίηηαϋ ΚαΙ/οΜαβ Αΐ6Χ&ηά. (. II ΑηηαΙ. ρ. 329 β1 330. 
ΑιηΙκ» ιιΐίφΐβ, φΐΕπΙααι βιιρίο,φΓορ(6ΓθροΙθ{;ίιΐ8 ςυβ8 8Ααο(ιΐ3 Μιιχίπηΐ3 ρΓΟ €908 άβίβηηοηο 

•ΟΤίρδβΓΑΐ. ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΔΥΟ ΘΕΛΗΜΑΤΩΝ 

1 ι 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΚΙύΝ ΚΑΙ ΑΟΙΟΟΝ «ΤΣΙΚαΝ ΙΔΙΟΜΑΤΟΝ* Ε8 ΕΠΙΔΡΟΜΗ£ ΑΒ ΚΑΙ ΟΚΡΙ 
ΑΤΟ «ΠΕΟΝ» ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΥΉΟΓΓΑΚΟΧ. 

ΒΕ ΟΟΑΒϋδ ΙΝ ΟΗΚΙδΤΟ ΥΟΙ^ϋΝΤΑΤΙΒϋδ 

ΕΤ ΟΡΕΗΑΤΙΟΝΙΒυδ, ΒΕΟϋΒ ΝΑΤΟΕΑΙ^ΙΒυδ ΚΕυΟΟΙδ ΡΒΟΡΒΙΕΤΑΤΙΒϋ^ 
υΒΙ 0Β1ΤΕΚ ΒΕ ΟϋΑΒϋδ ΝΑΤΟΕΙβ ΕΤ ΌΝΑ ΗΤΡΟδΤΑδΚ !. ΟυΙ ιΐυλβ ηΑΐιΐΓ08 βΙ αιίΑΠί ρ^ηοοΑίη ίη Βο- Α α'. 01 δύο φύγεις χα\ μίαν ύπόντααιν 1π\ του 
ιηίιιοηθ8(Γθ ^Α^!I €ΙΐΓί8ΐοβ8<β ρΐΌβΙβηΐυΓ, ΙιΙ €6ηβ Κυρίου ήμων Ιησού Χριατου δμλογοί^ες, ^χτύΛ 
4ιιρΠ€68 10 θίνβΓ8&• ηΑΐαΓαπιπίΐ ρΓορΗβΙλίοβ ιΐΑ• μίν χ«\ διάφορα τά των φύ9ε<ι>ν φυνιχά Ιδιώματα 
ΙιιγαΙμ, 8ΐιηρΓΐ€6• αυΐ€ΐ» ΠΙαα ςηβρ ρβΓβοη» ΰοιιτβ- βυνομολογείν ^(λουαιν , άπλΑ 9έ τά %^ς ύιβοστά• 
ηΐυηΐ, οοηΟίοτΙ ιΙαΙιοιιΙ. ΡίβτΙ βηΐΒΐ ηοη ροΐ6$1» αΐ σεως. *Αμήχανον γ&ρ φύαιν «υστηναι έχτδς τδν 
ηΑΐηπι οοηβΙϋΑΐ βιηβ ρΓορΓΐ6ΐΑΐιΚ)α$ι ί|πχ $υηΙ ΙρβΙ χατ' α&τ^ • φυβίχών Ιδιωμάτων , σννίγτώντων τβ 

νΛηΐ^€ ΙΕΟΤΪΟΝΕ.^ 

• Βα$ίΙ• χα\ αυτών. 189 ΒΕ ΒϋΑΒϋδ νΟΙ-ϋΝΤΑΤΙΒυδ. 130 

βύτ^ν, χα\ άποδιαιρούντων Ιχ των λοιπών φύσεων * Α η&ΙϋΓαΐΜ, 2ΐ Ι|αίϋυ8 €0η8ΓΚιιί(ιΐΓ, 6( & €»(6η• ηλ- ύν τό 9Λροιαμα έν έτέρφ ο6 θεωρηΟήσεται ^ ιΓδέΐ, 
*Α<ΰνατον δέ αυ κάλιν , τήν μίαν χα\ τήν αυτήν 
ύ«5στα9ΐν « μή χβχρησΟαι τοΤς χαραχτηριστιχοΓς 
Μλ βυατατιχοίς αΟτής , χα\ άφοριατιχοίς Ιχ των 
λοιίΒΰν [όμο€ΐβών'] ύποβτάσεων * τοΙς ύποβτατι* 
Μίς, φημ\, Ι^ιώμασι •. Συμβεβηχότα 81 ταύτα χα\ 
Ινουσιώδη χαλλΤν ΙΟθς το7ς «βρ\ ταύτα δβινοΤς , ων 
τλ &6ροΐ9μα Ιφ' ίτέρας ύηοστάσεως θεωρηθήναι 
έμήχανον• Π^Ιαα ΰπ^βτααις σΰνθετος Ιχ διαφέρων 
^^ύβινν «νντ(6&ιμένη , τά φυσιχά Ιδιώματα των 
τοΜύτνν φύσ(ων χατ* &νάγχι^ν Ιχβι * χΐν συγχυσις 
0€•»ρίίται ' &ν τ^ Ινώσιι. Τδ γάρ πυρ, χα\ τ6 δδωρ 
ΙνοΕντ(α β1β\ παντ«λώ;- τ6 μλν γ&ρ «υρ 6ερμ6ν χαΐ 
ξΐ)ρν» » τ^ α Οδωρ, ψνιχρ^ χα\ ύγρ^' &λλ' ήνίχα Ιυηβ <ϋ8Γιη{[υίΙυΓ : ίΐα υΐ υηΐτβη» ηυηςυαιη Ιη «Για 
βρβοΐβ ΰοη•ί()6Γ€ηΐυΓ• ΡίβΓΪ ηΐΓΒυβ ηοη ρο(€8ΐ« υΐ 
υιι:ι θΐ 6«46ηι ρβΓ^οη» (!6&!|;η9ΐηΐίΙ>υ$ βυίβ €οιι$ΐί- 
ΐυοηΐΐϋϋβςυρ, «ο ϋίβοβΓηβηΓιϋϋβ « οχΐβπ» 6]υ8(Ιβιη 
βρβΟίβΙ ρ6Γ80ηΐ8, ρΓορπ6ΐ3ΐίΙ>υ8 ρ6Γ8θη3ΐΙϋ)υ6, ίη- 
ςιΐλΐη, 0ΑΓ03Ι, ΐ|ΐΐ28 ^τιιάιύ «οείάοηΐΐιι 6ΐ 8(Ιν6ΐιΓιΐίλ 
νοοΐΓ6 8θΐ6ηΙ, ςυ«ςυβ υηίτ6ΐ'8Χ ίη όπα 9ΐί» ρ€Γ- 
8οη& ηυηςυλίη ΓβρβΗυηΙοΓ. ΝαΐυΓΑ οηαηίβ οοηιρο• 
βίΐ», 6λ(ϋν6Γ«Ί8 η8ΐυΓί8 €0081308, ηαΐυΓ&Γϋΐιι ΠΙα- 
Γΐιιη ρΓορπ6(»ΐ68 η6οεβ88ηο €0ΐηρΙβ€ΐίΐυΓ; ΐαιηβΒί 
€θΐιΓυ8ΐο ίη ηηίοηβ οοουΓΓβΙ. Οιι^ηςυΑΓΠ εηίιη \%ηΪΆ 
6ΐ 8(|υ8 οιηιιίηο γοιιΙγ&π3 8υηΐ ; 68ΐςυ6 ί(;ηί8 εαΙΊ- 
(1ιΐ8 «ο 8ίΰ€θβ; αςυα τβΓΟ Γή^'κΐ» 61 Ιιυιηίϋλ : ουιη 
Ι3Ι1Ι6Β οοιιΟϋΐυΓ εοΓριΐΒ €χ ςυ^ΐυοΓ 6ΐ6ΐηι^ηΐί8, ςυα- «νγΜίφ σώμα Ιχ των τισβάρων σνοιχβίων, τΐις τ<β- ^ ΐϋΟΓ Ιΐλ!>6ΐ ςιΐ8ΐίθΐ68 , ε^ΙοΓβπι, βΐ βίοοίΐλίβηι, 61 

οΛρας Ιχ8ΐ κοι^τας » θβρμάτητα , χα\ ξηρ^τα» 

χαΐ ψυχρότητα , χα\ ύγρότητα* ΕΙ οϋν Ινθα αύγχυ* 

0ΐς Οβωριίται, άνάγχη θβωρβΤσθαι τά φυαιχά 1διώ« 

μβτα των αυνθέτων >» ιιόσφ μΟλλον ΙπΙ της &9υγ^ 

χντοο Ινώσιως. 

ρτ. #ύ9ΐ; μέν γ&ρ φύ92ΐ συγχρίνιταΐι χα\ φυ^ιως 
διαφΙρ€(ν λίγβται, Ι^τοι (Τδος βίδους, ταίς ρύσιώδιακ 
χ«\ ψΜσνωΧς διαφοραΐς• *Οιηύτως ύπόστοαι^ όμο« 
ΜΧ 0«οατά98( βυγχρ(ν€ται χα\ διαφέρ€ΐν των 
6{ΐΜΐδ»ν ύιιο9τάσ(Μν λέγηαι, τοίςτών ύικοβτάνιων 
χαραχτηριστιχοΙ^ Ιδιώμασκν • ο& μήν υπόστασης 
Η<ρ«ι&1 ΰποτιάβιι σνγχρίνιται , ώ; ύικό^ανις• 
Τ&γ&ρ ύποατατιχά τοΖ Πέτρου τυχδν Ιδιώματα, ΓΗ^υβ, 6ΐ ΙιιιιηοΓ6ΐη• δί Ί^ίΐυΓ υΙιΊ εοιιΓιΐΒίο ρθΓ8ρί- 
είΐυΓ, η2ΐυΓ•ΐ68 ΓβΓυιη 6χ ςίΜΐιυβ εοπιροδίιίο βι, 
ρΓθρπ6ΐ&ΐ68 ρβΓίρίεΙ πβεβδΒβ 681 ', ςυβηΐο ιη9ςΊ$ 
{η 63 ^ο^^υη€ι^οη^ ςυφ εοηΓυ$ΙοηΊ8 οηιηΊ$ οχρ€Γ8 

6811 

2. ΕηΊιητ6Γ0 ηαΐϋΓλ οαιη παΙογα 60ΐηρ8Γ&(αΓ ; 

Ιίςυβ 3ΐΐ αϋ^η&ΙυΠΙ, ΐά 68(, 8ρ6€ί68 8 8ρ€€ί6, 68&6η- 

Ιΐ3ΐί1)υ8 ηαΙιΐΓ3ΐίΙ)α3(ΐυ6 <ϋ06Γ6η(ϋ8 86ς6Γηί (ΙΊοίΙυΓ. 
διιηί1)ΐ6Γ<ιυΑ 1);ρο8ΐ2$ί8 ουιη 6]α&ϋ6ΐη £6η6Γί$ 1ι^- 
ρο8ΐ38ΐ €0η(6ΓΐυΓ, «Ιςυβ &1) εΐυβϋβηι 8ρ66ί6ί ϊιγ• 

Ρ08ΐ«8ΐ1»05, ρ6Γ ρΓ0ρΠβΐ3ΐ68 Πΐ38 ηοίϋΟΒ 1ΐ}'ρ08ΐ3868 

8Ί|(Πΐ3ηΙιΐΓ, άίίΪ6ΓΓ6 άίοίΙιΐΓ : 1ΐ3υ(1 ν6Γ0 1)7ρο8ΐα•ί8« 
ηυα 1ΐ]τρο8ΐ88ΐ8 , ευηο άΙτ6Γ89Β βρεοίβί I1^ρο8ι38^ «ρ6ς τ6νδ< τ6ν βουν «υγχρινόμινα , φΟσιν μ&λλον ς οοιηρ3Γ8ΐαΓ• Η]τρο8ΐ3ΐίθΦ 6ηίιη Ρ6ΐΗ, τ• {Γ., ρΓΟ- Αφ•ρ{ζ8ΐ, χ«\ ο6χ ύκδατασιν* ού γάρ λέγομιν δια- 
φϊρήν ^Μλ τ^ ΙνθρωίΕον τοΟδ< τοΰ ίπιεου , δτι ύ 
ρίν φαλαχρ6ς• 6 δλ βύχαίτης * ούδΐ δτι 6 μίν μαχρ6ς« 
«δΙ χολοβός* Αλλ* δτι δ μίν λογιχδς, 6 δλ &λογος* 
ώΛ δη δ μίν υΙ^ τουδβ, δ δλ τοΟδ». ΕΙ δλ ιΓπομεν, 
δη δ μίν υΐδς Νέβτορδς έβτιν, δ δΙ υΐ^ τουδβ του 
1«ιηυ * χαλ δ μλν σοφδς, δ δέ Λβοφος, φυσιχαΧ δια- 
γοραΐ τάττονται. Α! γάρ ύ«οοτατιχα\ διάφορα^ των 
Μρώπων κρ^ ύποβτβτιχ&ς διαφορ&ς Ιτηιων, φυτι- 
χα\ λογ(ζοντ«ι* Ιιδ χ&Ι Ι«1 του Κυρ(ου ημών Ίηαοΰ 
Χριοτου, τδ του οώματθ( σχήμα, χα\ δ της δψιως^ 
«ίτονν του ικροοώηου, χαραχτήρ, χαΐ τ6 ιιναι αύτ^ 
υΑν τής Παρδένοο , «ρδς %Η οΤνβκ α^Ιν ΥΙ^ν του 
β«οϋ άβχημάτιΤΓΟν , οδχ δποοτΑοβών Ιστιν άφορι- ρπ6ΐ3ΐ68, %\ €ΐιιη Ιιοο 1κ>Τ6 οοηί6Γ3ηΙυΓ, ηΑΐυΓαηΐ 
ροΐίΌ8, ηοη 1ΐ7ρο8ΐ38ΐοι άίΐ€6Γη6η(. Ν(ί(ΐυβ βηΐιη 
Ιιυηο ΙιοηιΙηβηι 3ϋ ΗΙο εςιιο ϋίΟΓβΓΓβ (ΙίϋίιουΒ, ςαο<1 
Ι)ΐ€ 63ΐ?α8 811, ίΙΙο 1)6116 οοπίΐβΐυο ; 066 ςυοίΐ ίΐΐβ 

103000 8ΐΐ 60Γρ0Γ6, Ιΐΐϋ ρ3ΓΤ0 ; 86^ ςοοά ίΙΐ6 Γ3ΐίθ• 

018 Μϋ €θη(ιροβ, Ι)Ί6 6χρ6Γ8 : αοηοο Ιΐ6ηι ςαοίΐ Ιιίο 
1)υ]υ8, ίΠβ ΠΗυ8 8ίΐ ΟΙίυβ. δίιι Ιιυοΰ Ι968ΐοΗ8, 530 
ΙΙΙυιη 6ςυΙ Οϋοη) <Ιίθ3ΐοα8 : •ΐςσ6 3ΐΐβΓυηι ςυίϋειη 

83ρΐ6ηΐ6Π1, 3ΐΐ6ΓαΠ1 ν6Γ0 83ρΐ6Πϋφ 6Χρ6Γ(6Π), |ΐ01 

§ΐ3ΐυυοΙυΓ 03ΐυΓ3)68 <ϋΙΓ6Γ6οΐ!». Ηοοιίουη 6η1ιη 
Βίο^υΙοΓΗΠΐ Ιΐ7ρθ8ΐ3ΐίθ3Β ιΙίβοΓ^οϋ^β, 81 €υπι 6<|υο• 

ΓΙΙΐη Ιΐ]Τρ08ΐ3ΐί6ί8 (1ίΠ6Γ6θΐϋ8 €0ΐηρ3Γ3αΙαΓ, 03ΐυΓ3- 

Ι68 66ΐι$6ηΐαΓ• Οιΐ3ΐοο1>Γ6ηίΐ 6ΐΐ3ΐο Ιο ΒοοιΙηο η08(Γ0 
ΐ68α €ΙιγΊ&1ο, •1 0{ηΓ3Πΐ €0Γρ0Γ!8, νυΙΐα8(|υβ βοΙ βτιχ&, άλλ& διαφδρων φΰσβων. *Οτε γάρ (χ δύο Ο οή8Ηο63τη6ηΐΑ, 6ΐ<|υο<ΐ8ΐΙ ΥΐΓ((!ηΐ8 ΡίΙίυ8,3(! βλοι φύοΜΜ μ(α ύιιδοτασις ούνδκτος γένηται, ταΰτά τ• 
ιΛμΙ^χ * τουτέτΓΐ τά το της Οιίας φύσβω; [ψυσιχά 
τκ χα\ ^\ ΰχοοτατιχά Ιδιώματα, τά τβ της άνδρω- 
«ίνης φύσιως , της αΟτης υποστάσεως ύποοτατιχά 
γ!ν8ται *. γ'. Σοφως ι ο(ίν δ Δημιουργέ φύσεων τε,τουτέστι 
τ6ν ιΐδών, πλοίστην διαφοράν Ιποιήσατο, πρ6ς Ιν- Τ3Γιοο6ΐο Γ6ΓβΤ38, ςυ3 06ΐ Ρϋ1ϋ8 οπιηίβ €χρ6Γ8 β^αηκ 

6Χ8{&ΐί(, 0011 %ά Ρ6Γ80038, 86(1 3(1 03ΐυΓ38 (1ί5€6Γυ6η- 

θ38 \ϊν^^ ροπίοείιυηΐ. Ουο<] 6θίαι 6Χ ϋυαίιυβ 03ΐυΓί8 
υηο οοη)ρθ8ίΐ3 Ι)]τρο8ΐ3$ί(( βΟιοΐΑΐυΓ, Οηι Ιιχ, ι^υβιιι 
ϋΐχ, Ί(Ι βεΐ, Ι39ηϋ!νίΐ)3κ, ςηαιη Ιιυιοαη» η3ΐυη6,Ω3• 

1υΓ3ΐ68 ρ3Πΐ6Γ 61 Ι)6Γ$0η3ΐ68 ρΓ0ρΓί6ΐ3ΐ68, Ι)ηίυ$ 30 

6]υ8()6ΐη Ρ6Γ8009Β ΠϋΟΐ ρΓ0ρΓί6ΐ3ΐ68 )ΐνρθ$ΐ3ϋε«• 

3» δ3ρ]60ΐ6Γ )£ίΐυΓ υοίτΰΓΚί €θΟ(ϋΐΟΓ ρΙαΓίΒΙ38 

ιΐ3ΐυΓ3Γαιη 8ρ6€ΐ6Γυηινθ (ϋθ6Γ6θΐΐ3$ ρΓθ0Γ63νίΐ υΐ VΑηI^Ε ΙΕΟτίΟΝΕδ. 

^1Ιθ8ΐΗ 2 Ιν ούββτέρφ ^Οήσεται. « Κβί. διαφέρβιν• Νθ8ΐ6Γ 6!ΐ3Γΐ36. διαφέρειν αύτοΤς τοΙς. * Ιΐ30€ 
νθ6βΜ Ιι οοϋο €0(1ΐ€ί1)υ8 0081Π8 Γ6ρ6Γί. • Ιο Ν. οϊϊΛτί. 3(1(]ϋιΐΓ ύποστηναι. < Β3$ί1.χαΙ θεωρείται. ΟοΙϋ. 
θΐΜριΗο. « Ε^686 συντεθέντων, αΐ ιγ6Γ8ιι8 Οηουι (ΙίδδΟΓίαΙίοηίδ, 6ΐ δ6η8ϋδ ρθ8(υΐ3ΐ• ^ Η»ο 6θϋ. 8. ΗίΙ. 131 δ. Ι0ΑΝΝ18 ϋΑΜΑδΟΕΝΙ 1» 

Ιυιη Μριβηΐΐφ. Ιυιη ροίβηΐίχ βαχ (ΙΊνίΙί&β οβίβη- Α δειξιν του πλούτου τί{ς αύτοβ σοψί^ς ^ε ιλλ\ βυνΑ* ^ο(; ςυο ίη]€€ΐ& βιιί λ(ΙιηίΓ3Γιοηβ, ^β&1(ΐ6η1)Πί8 
αιηρϋυβ βϋΓβΙ; ϋβΜθβΓαΙυβ €0κίΐ2Γ6«ΐΓ , θΐ Γθ(ίΐ«- 
Ιϋ8 ίηίοΙΙοοίαβςυβ, &ά άίνΊη^ιη ιίιηΐΐίΐυϋΐιιβιηΐηιη»- 
ί6ΓΓ6ΐ &ηΊιη9ΐ, ςυο(1 ηιβηΐίδ βΐ ΓαΓιοηίβ ο&Ι ρ»ηί- 
ΰ6ρ5 * ; €α]υ• |Γ&1|α ιηυΐιίΐοϋίηειιι 6ρβ«6Γαιη Γ»1)π- 
€&ΐιι< 6$1 : € ΙηνίιΙΜΙία εηίιη ίρβίυβ » €Γ6»ϋΐΓ2 
ιηυηϋί ροΓ β^ (]ΐΐ9ΐ} Γαγλ» κιιηΐ, ίιιΙβΗβοί• ΰοηιρίοίυη- 
ΙυΓ *•>£(: ι Α βρβοίβ €Γ6»ΙυΓ8Γυπι ρβΓ ρΓοροπΊο- 
ηβιη εΓ69ίΐθΓ €0ΐηρΓΰΙι«η(ΙΊ ροΐββΐ *. ι ΑπΓβιΐδ νβΓΟ 
10 αη8(|υλ<|υ6 §ρ€€ί£ I1^ρο8ι^8^ιιη1, ουπι (ΙίίΙβΓοη- 
ΙΙΑΠ), ΐιιηι βλτυηι Ιηΐ6Γ 86 οοηνβηίβηΐίαΐΒ Γ«εϋ : ίι« 
Ι2ΐηθη υΐ οοηνβηίβηΐίβι ςυί4«ιη $Η ηαΐυΓ»ηιιη ; ιρηι 
ΙιγροΗαββ• οιηηββ» ςυ» βΐάβιη ^ρβοίβί 8αΙ»]ίϋίυηΐυΓ« 
ΐι&ΐυηε Γ&ΐιοηβ οοΐιχτβηΐ : Η]τροβΐ&>ιυιη νβΓΟ ϋίβΤβ- μεως • ώς 4ν θιυμαζόμενος ποθοΓτο «λίον ' -κβθοή- 
μενος δέ νοοΤτοί^- νοούμενος βλ» θεοειβέ; άπε^γΑζοινφ 
τ6 νοερών ζώον χα\ λογιχίν • {&' β χα\ τλ «λή§ΐ| 
των εΙδών ετεχτήνατο • ι Τά γάρ αόρατα αύτοΟΑιΛ 
χτ{σεω; χόαμου ., τοΤς «οιήμασι νοούμενα χαθορΑγ 
ται * ι χα\ , ι Έχ Μ(λλονης ^ χτισμάτων άΜίΙάχως 
ό γενεσιουργές χαταλαμβ&νεται. > Υποστάσεων 61 
ιεάλιν χαΟ^ Ιχασχον ε^ς διαψοράν τε χα\ τήν πρ^ς 
άλλήλας συνάφειαν έιηιήσατο * σννάφ«ιαν μέν φυσι* 
χήν * κάσαι γάρ αΧ 0π6 τλ α^^ εΐβος ό?»στάσ•Κι 
τφ λόγψ της φύσεως ήνωνται ' βιαφοράν δ^ ΰι^οστα- 
τιχήν * βιαχέχριται γάρ αλλήλων χαράχτηριστιχοίς 
τισιν Ιδιώμασιν * έπειΜ] γάρ τ6 μοναδικών ■, άχοι* . 
νώνητον χα\ άμε<λι»τον, ή δλ κρλς τά δμοειβ!) χοι« ΓβηΓίλ, 6θ(|υο<Ι ρΓορΙβΓ ίιηρΓ6•Μ• ςυα&()8ΐη ρΓΟ- Βνων(αήδυ χαΐ μειλίχιον* [ 9(2ν γάρ ζώον τ^ δμοιον ρΓί6ΐαΐ69 ΊηΐβΓ 6β (ΙΐεοΓβρληΐ. Ουοηί&ιη βηίηι βοΓι- 
Ιυ<1ο ςυίάρΊβηι 6$1 λ οοηεοΠιο &1>Ηογγ6ιι8 61 ιιιογο- 
βαιη ; $0€Ί6188 αϋΐβιη 6υίη 6]α8«1βιη ηαίιΐΓ» Γβ1)υ8, 
ύυΐοβ ςυί(1(1&ιι> ζα 8υ&τ6 : ςυία οιρηβ &ηΊιη2ΐ (1Ί1ί• 
^Ι 8υί 8ίηιΊΐ6 ^ ; 63ΐη οϋ €8η89ΐη, ρηπίλ Η;€θ 61 8θ)α 
λ)6ΐΐ8, ρπη€ίρίο ΟΓβηβ, 3ΐ(]υ6 ηηιηοΓΐ9ϋ8 η8ΐυΓ8, 
ίη Ιη1>υ8 ρ6Γ8οηί8 οοηερΊοΐΐυΓ. ΑΊΐ βηίιη 8υΙ)8{8ΐ6η8 
&ιρί«ηΐίΑ : ι Ε^ο 8υπι,ςα8 ο5ΐ6θΐ3ΐ)8ΐυΓ * ; ι η6πιρ6 
Β6ΙΙ8 61 Ρλΐ6Γ, ςυ3ΐιηοΙ)Γ6ΐη ηοη Ίη 8Ίιι§ιιΙί8 ιηο^ο 
&η{6Γΐ6]ΐηιιη νίηυΐυιη 0Γ<1ίηίΙ)υ8 |ΐ7Ρ08ΐ&868 ν»π&8 
οοικίίϋίΐ, γβΓϋπι ι^ΓίΑΐη ίη ςυαουηςτιβ «ρ^οίβ : ιιΐί 
Ι131ΙΙΓ9Β ΰοπκηυηίοηβ εοηβοοίλΐ», Ιονίοβπ) ^αυίΐβ- 
Γ6ηΙ, αο ηβΙϋΓαϋ (Ιϋνίηοΐ» εοη$υ6ΐιΐ(ϋη6 » ιιιυΐυ8ηι 
βιιΙ €υπιηι 26Γ(^Γ6ηΐ, λΐηίε» 6Γ(3 86 ίιιτίεειη 06668- 
βίΐυιΐιηβ. Ηγρο8ΐ88ίυιη 8αΐ60ΐ (Ιί1Γ6Γ6ΐιΐί3 , ηυοά 
€ΐι]ϋ8<ιπ6 681 ιϋ806Γθίΐ, (1101 |;6η6Π8 Γ&ΐΊοη6, ΐαηι 
ρθ88688ίοοΊ8 6ΐ Γ6Ί : οΙ ^1118(106 ςοοίΐ 8αυιιι 681 
ϋί|;η0806η8, 6]υ8 6ΐΐΓ8ΐη «ϊ^Αΐ, ηβο γ6πι βΗοιιαοι υΐί 
80801 ίητ8(ΐ8ΐ; 6ΐ υΐ €α|η8ςιΐ6 6ΐ8ΐ8ηΓΐΑ ιΙβΓιιΓιαίυΓ 
£1 Ηιηο(68€8ΐ. Ορ6Γ8Β ί|{ίΐυΓ ρΓ6ΐΙυπι 8*11, οι ςυΙ (Ιύ 
η«Ιί<|03 οιοΐυΓυ8 68ΐ ςυβί'δΓιοηεπι, ρππιυιη οο^ηο- 
8681, ςαί<1 ίΗα βίΐ; Ιοσιςυβ 8ίΐη6 υηυοι, αη ^υο, 
6ΐςοίΓαΐ. Ηοο &υΐ6ΐη άίοο ϋβ Οοσιιιιί ηοβίΓί 46δα 
ΟΙΐΓΐβιί νο1υη(8Γι1)(ΐ8 6ΐ ορ6ΓαΐίοηίΙ)υ8« 531 '^^' 
ι (]6 ρΓορΓί6ΐ»ΐΊΙ)υ8 ΓΰΠηυΐδ, (ΙβςιΓώυε Ιιίε ηο1>ί8 άγακςΐ* ] χα\ αΟτη κρώτη ή [μ^η] μαχαρία , χα\ 
άναρχος χα\ άνώλεθρος φύσις , τρισ\ν ύποστάσεσ^ν 
ένθεωρείται * φησ\ γάρ ή Ινυκόστατος σοφία- ι *Ε>)τώ 
εΙμι ^ προσέχαιρεν * » δ Πατήρ χα\ Θε^ς δηλαδή *^ 
διά τοΟτο χαθ* Ιχαστον τάγμ^ τών άγγελιχων δυνά- 
μεων διαφόρους υποστάσεις Ιδημιονργησεν ' ού μήν 
άλλα χα\ χαθ* Ιχαστον είδος » ώς &ν χοινωνοΟντες 
άλλήλοις φύσεως ", χριρείεν έν άλλήλρις' χαΐ φυσιχ| 
σχέσει συναπτόμενοι, άλϊ^ήλων ιεήδοιγτο χα\ φιλιχ&ς 
πρδς αλλήλους • διάχοιντο. Ή Λ των ύποστάσιεον 
διαφορά , τ6 οΐχεΤον διαχρ(νει του άλλοτρίου [οΟ^] 
χατά γένος χα\ χτήμα * ώς &ν Ιχαστος τδ οΙχ8ΐ^ 
έπιγινώσχων φροντίζοίι χα\ μή (πιβαίνοι ώς οΙχείφι 
τψ άλλοτρίφ * χα\ ώς άν ή έχάστου &π«ρξις γν»? 
ρίζοιτο. Χρή τοιγαρουν τδν περ£ τίνος ηοιοΰμενον 
ζήτησιν εΐδέναι πρώτον 4 » τ( Ιστιν* <Τ0* ο&τ<«ς« 
εΐ έν ή δύο ε1σ(• ΤοΟτο δέ φημι ικερΧ των Ιηλ του 
Κυρίου ήμων Ίησον Χρίστου ζητουμένων, χα\ βελη^ρ 
μάτων, χα\ ενεργειών, χα\ λοιπών Ιδιωμάτων. *Αλλ* 
?να τοΟτο σαφέστερον γένητα^ , είπωμεν πρώτον τ( 
διαφέρει φύσις υποστάσεως* χα\ τότε άριδήλως^ 
γνωσόμεθα , τά τε συστατιχά της φύσεως ^ χα\ τά 
τής υποστάσεως Ιδιώματα. Κα\ είτα βχεψόμεδαρ «ερί 
τών έν τφ Κυρίφ ημών ΙησοΜ Χριστφ , είτε άιελΑ 
είη, εΓτβ διπλά» ςο96πΐθΓ. ^οάυΐ Ο^ΐρίλπίοδ, (ϋο.ιηιιΐ8ρΓίηΐοςυίί1 η8ΐυΓ8αι ίηΐ6Γ 61 ρβτ80080ΐ !ΐ|ΐβηΗ; Ιοοοςοο Ιίτ 
ςαίϋο 6θ{ηο8θ6ηιο9, ςυ«08ΐη η3ΐιΐΓΦ, 80 4ΐΐ9Βη3ΐη 1ιγρο8ΐ38Ί8 ρΓορηείβίοβ 6οη8ΐί1θ6θ1οο βίοΙ» οο Ιαιη 
<ΐ6ΐηιιπι, ηοπ» 03, ςυ^β Ιη Οοοήηο ηο8ΐΓθ 1680 €1ΐΓί8(ο εχ6ί8ΐοηΐ, 8ΊαιρΠοίλ οΙηΙ, 8η άορϋοΐα» οοο- 
8ΐ(ΐ6Γ3ΐ)Ία)ο«. 

4. Ν310Γ3 ςοί(ΐ6θΐ, 86€θπόοαι 8306108 Ρ81Γ68 » Ο δ'. Φύσ;ς μ^ν ουν (στι χατά τοι»ς αγίους οΙπεΝ 
£00101006 ςοίόϋΑηι 681 βΐ ίηϋβΔοίίποί; 8ίν6 ερβ* Πατέρας, τδ χοινδν χα\ αόριστον* ήτοι τδ εΚιχώ^ 
£168 8ρ6€Ί3ΐί8$ίθ)3 ; ρ!ΐΐ8 Ιιοπιο, 1)6ΐ1θ8, ΥοΙοΛΓΟ, τατον είδος * οΓον, άνθρωπος, θηρίον, ζώον, πτηνδν, 
6ςαυ8, Ιμ)5, ε8πί$ : Ιιγρό8ΐ38!8 βηΐβιη ηιΓκΙιΙαηι 68ΐ ?ππος, βους, [χύων.] Ύπόστασις « δΐ , τδ μεριχδν* 

* Υίόβ 6γοκ. 0Γ3ΐ. 54, ρ. 543. * Ααηι. ι, 20. ' δ3ρ. ιιπ, 5. ^ ίί5. ι Μ01.^ βΙ νιη βΐ χ ΜοτλΙ. 
• ΡΐΌΥ. νιίι, 30. 

νΚΜΜ Ι,ΕαΤΙΟΝΕδ. 

^ Κόΐΐ. ένοϊτο. ΥεΙαβ ιοίβΓρΓ. άαίάΒΤΛίη* ιιοίβΐπΓ. ι Βοκ. έχ χαλλονής χα\ μεγέθους. δ8ρ, ιηι, 5 έχ με- 

Ϊέθους χαλλονής. <"Ιο Νθ8ΐΓθ 3(1(ϋΙθΓ τουτέστι τοΙς συ|λ6εβηχόσι. Οιιοϋ 6886 δοΐιοίπιοι 80ΐοοιο. ■ Αηιϋο 
[08ΐΓί χοινωνώσι, χα\ φυσιχ]| σχέσει συναπτόμενοι άλλήλοις ροηΟώσι, χα\ φροντίζωσιν. Έ δέ τών. * ϋοοίΙ. 
ηρ^ς αλλήλων. €οΙΙ>. 1 άλλήλοις. ρ 5οΓι Νθ8ΐΓί Ο6|(αΐίοο6θΐ ού Ιΐ3ΐ)βο(. (;οοι5ββ8Ίθ8 ΐ6|6θϋυαι ρυΜ ού 
χατά γένος, χαι χατ3[ χτήμα, νοί άλλα χατά χτήμα. Αοηοο νεΓΟ οοεΙΟΓ 8ίΐοίθΓ8ΐ (ΙΐεοΗοιεο 6886 ρ6Γ8θηιηιηι^ 
υΐ ηο«ΙίΙ)εΐ 'κΐηοοί! 8ίΙ)ί εχ κεηεΓΟ, 860 ογΙο ρΓορΓΠίπι εεΐ, ρο88ί(1β8ΐ. ^ ΓΓοέιπ : πρότερον. ' Νοοίη φανερδςι 
οχροβΊΓιο 681 νοοΊ<:, άριδήλως. > Βε§[. εΐ €ο1Ι)εΓϋηί εοοι β3$Π. ύπόστασιν. Υεΐυε ίοΐΟΓρΓ. /^2^^οιμΜ• 133 ΟΕ ΒϋΑΒϋδνΟΙ,υΝΤΑΤΙΒυδ. 134 

«&1 χαθ" έαυτ^ ύ?€9τ6ς, ούσ{α τι; μετά συμβββηχό- \ κίηβυΙαΓβ ρ^ίτ «β εοιι»!»Ιβη$ ; ηίηιίΓυηι ϋΐΐιιϋιηΐΐιι «Λ, τήν χαθ' αΰ-Λ Οιββρξιν, Ι^βιρέτω; κα\ άπο- 
«τμημένιβς των λοιπών Οι:ο9τάαιων, 1ν<ργε{ςι χα\ 
«ράγματι « χληρωσαμένη * τ^ χοινωνοΰν μέν τοΙς 
^μοΛΜσνΦ άτ^μοις τφ λ^γφ της φύσεως • συμβεβη- 
τΐΰίβι 61 τΐ9ΐ χαλ χαραχτηριβτιχοΓς (βιώμασι τήν 
«;ρ6ς τλ ^μ•φυές τε χα\ ομοειδές &τομον. Εχον βια- 
?ορ*ν, Κα\ άπλως ε1ι»1ν , φύσις &στ\ τ6 χοινύν ' 
ο^ ή άν6ρωκύτης^« Ό Πέτρος γάρ Ανθρωπος 
&βτι » Χ2\ ό Παύλος , χα\ οΐ λ^ηοΧ χατά μέρος •&ν- 
#ρω390ΐ. Ύπύοτασις δΙ , τ6 μεριχύν * δ βεΤνα. Ό 
ΙΙέτρ6( ύ«09τα9(ς έατι, ιιαλ δ Παύλος &λλη ύπύντα- 
οις. Ούχέτι δΙ δ Πέτρος ψύσις [4ΰϋΐή] χαΐ δ ΠαΟλος 
1λλΐ| φύ9ΐς * 4λ1* δ Πέτρος ύηδατασις, Κχων τελείαν 
τΙρί βύτ4|ν φύαιν τΐ^ς &νδρο>ηδτητος, #^ χα\ τέλει<^ ρβΓ 86, ρΡΟρΓΙβ, 26 λβΟΓβίΐη 1 Γ6ΐίΐ|υί• Ιΐ^ρΟβίΑλί • 

1)118» βεΐυ 8ε ΐΗΊρ$8 80Γ(ίΐ8 8ΐΙ 6ΐ8ί8ΐοη(Ιιιιη : ιιι 
ςυΙΊβιη η8ΐυΓ% Γ3ΐίοηβ, €υιη 6]ιι$()οιη ηιΐιΐΓ^^ ίικϋ- 
νί(1υΐ8 6θΐηηιυιιίοη(^πι |}3))€ηΐ; ()υΙΙ)υ5ϋ8ΐιι νβρα 
86α(ΐ6ηΐίΙ)ΐΐ8 ρΓορη6ΐ8ΐίΙ>υ8ς<ΐ6 ΐ|ΐΓιΙ)ΐΐ8 8ί|ί1ΐ3ΐιΐΓ, 
9ΐ> 6]υ8ϋβπι ηιΙυπΒ βΐ βρβοίεί ίη^ίγί4)ιιί8 <]Ί1Γ6τ»ΐ. 
Ουίη θίί&ιη, υΐ αηο νεΓίκ) (Ιίεαιη, ηοΐοΓα ε8ΐ ΊΙΙυιΙ 
ςιιοϋ εοηιιηυηε β8ΐ« υΐ Ιιυιιΐ9η1ΐ88. ΓεΐΓ08 βηΐιη 
Ιιοιηο 681, «Η Ρ9ΐυ1ιΐ8, 96 τβ\\ίΐη\ 9\η%Μ ΙιοιηΙηει, 
Η7ρο8ΐ88ί^ τβΓΟ, ηικχ! 68ΐ 8ΐη§ιιΐ8Γ6, ϋΐ Ιιίε οΐ ϋΐε. 

ΡείΓίΐβ ΙΐΠΜ>8ΐ88ί8 6$1, 86 Ρ8υΙυ8 8Γΐ8 Ι»γρ05ΐ8«ί8 : 

ηοη Ηβιη Ρ6ΐπΐ8 ^Ιία ηιΐυη εβί, 80 ΡαυΙιιβ ηΙία : 
86(1 ΡείΓυκ 681 1ΐ7ρο8ΐ88Ί8, ρ6Γί6ε1«ηι Ιΐ8ΐ)6η8 η»*• Ιηιν ΜρβΜκο;. Κα\ δ Παύλος &λλη ύ1^δ(ττα9^ς ^ ΐυΓΑΐη Ιιυιη8ηί(8ΐί8, Αίςυβ 8(160 681 ρ6ΓΓ«εΙυ8 Ιΐθ« Ι•τιν« Ιχων τελβίαν τήν αύτίρι φύσιν της &νθρωιιδ- 
τητος * χα\ τήν μίν φύσιν τήν Ιλύτήν τελε(αν έχει 
Ιχιέοτη Ανθρώπων ύπόστασις, ού τήν αυτήν οέ ύπύ- 
αταβιν ■• ΟύδΙ γάρ μίαν ύτιύοτασιν Ιχουσι πάντες 
οΐ άνθρωποι. ^Αλλος γάρ Ιστιν δ Πέτρος , χα\ άλλος 
δ Οβίιλίος. Άλλη δπδοτασις χα\ άλλη• οδχ άλλη δλ 
φύοιςδ ΒαΟλος^ χα\ άλλη δ Πέτρος * πάντες γάρ οΐ 
άνθρωποι μιας φύθ8(ί»ς <1βιν [ ούχ\ δΐ υποστάσεως. 
ΌμΜκ χ«ν ^ Γπιης, δ λευχδς, χα\ δ δξύς * ωσαύ- 
τως χα\ δ ^ς δ μονόχερως, «α\ δ πύων δ μιχρδς, 
χαΐ δ λέων δ χωλδς. ] Κα\ ταύτα μίν περ\ φύσεως 
ΐΕθ\ υποστάσεως πρδς τδ παρδν. ΕΓπωμεν δέ χα\ τ( 
Ιστι φυσιχδν Ιδίωμα» χαΐ τί έστιν ύποστατιχδν Ιδίω- 
μα, «α\ τήν τούτων διαφοράν. 

ε*. Φυσιχδν μίν ο(ν Ιδίωμα Ιστι , τδ τήν φύσιν 
^υ1^^9των, Λ χο>ρ\ς ού δύναται συστηναι ή φύσις, ής 
δπέφχει ϋίωμα * οΤον τδ ^οιτιxδν, τδ λογιχδν ▼, τδ 
θιλητιχδν, τδ αίσθητιχδν, τδ βαδιστιχδν, τδ άνα- 
πνε;ιατιχδν 1π\ του άνθρωπου » χα\ τά τοιαύτα. Ό 
γάρ μή λογιζόμενος, ούχ Ι«ιτιν άνθρωπος. Ούχ έγέ- 
ΐρετο γάρ άνθρωπος μή λογιζόμενος, εΓτε χαλώς, εΓτ8 
χαχως. Όμοίως ουδέ δ μή αίσθανόμενος , μηδέ ^- 
ΙΙζων , μηδέ άναπνέων• Φυσιχδν ουν Ιδίωμα έστι τδ 
σννιστων τήν φύσιν, χα\ χωρίζον είδος άπδ είδους, 
■τβυτέστι φύσιν άπδ άλλης φύσεως , χα\ έν έχάστη 
δποστάσει του αδτου είδους θεωρούμενον* οίον τδ 
λογαιδν• Συνιστ^ γάρ τήν φύσιν του άνθρωπου, (1>ς 
έν τφ δρφ αύτοΟ λαμβανόμενον. Άνθρωπος γάρ ιηο. Ιίειιιςυο Ραιιΐυβ 8Η8 681 Ηγρο8ΐ88ΐ8• εοηκίεαι 
Ιρ88πι 1ΐ8ΐ)6η8 ροΓΓεοίοιη Ιιυηαηίΐοΐίε ηαίιιπιιη. Αβ 
ειηκίοιη ηυ'κίεπι ρεΓΓεείΑΐη ηβίοΓΑΐη ΙιοΙιεί αηο- 
ςιΐ9Ρ(]ΐΐ6 Ιιυηιοηι Ιΐ]τρο8ΐ88Ί8 : ηοη «ιιίοιη υιιίνεΓοί 
ΙιοπΓιηεβ 6«ιη(ΐ6ΐη 1)3τρο8ΐ88ΐιη Ιι•1)6ηΐ• ΑΚυο βηίιη 
6ΗΐΡ6ΐΓν8, 6ΐ 8ΐίυ8 Ρ.ιυΙυ8; Μία 8ΐ(|ΐΐ6 8ΐΐ8 ιιηΐιο 
Ιιγρθ!(ΐ88ί8 : ΙιοιμΙ Τ6ΙΌ οΗα ΡαυΙυβ ηΜυΓΟ εεΐ, οε 
ιΐί» Ρ6ΐΓη8. Οπιηεβ οη'ιιη ΙιοιηΙιιεε υηίιΐ8 ηιΐιΐΓ» 
801)1; 81 ηοη ίΐθΐη υηΐυε ίιγροοίοε'ιβ. ΒίιιήΙί ςυο- 
ςυε Γαΐίοηε ειιυαβ 811)08 8οΐ νείοχ ; 1)ο$ ιΐηΙεοΓ• 
018 ; εαηΐβ Ηεπι ροΓνοδ, 86 Ιεο εΐ8α(1υ8. Αίςοο 
Ιι»ε ςυίϋεπ) «Ιε ηβίοη ει Ι)γρο8ΐ88ΐ : η)θ(Ιο (Ιίεεη- 
άοιη, ξ\ύ\ά η8ΐοπΒ, ςυί^νε ρεΓ80ΐι» ρΓορΓΊ6ΐ88 8ίΐ, 
^ ςοί(Ινε ίηΐ6Γ 6« (ϋβεηιηίηίλ ίηΐ6Γ8Ίΐ. 

5. ΝαΙογ» ςυ'κίεηι ρΓορη6ΐ88 681 ί'Ι ηυο(] οηη<• 
εΐίΐυίΐ η8ΐοπιη), είαε ςιιο ηαΐυη ειι]υ8 68ΐ ρΓΟ- 
ρΓΊεΐ88, εοη8(8Γε ηοη ροΐ68ΐ : οΐ νίϋ, Γ3ΐίο, το- 
Ιυηΐ88, 86η808, Ιηε68808, τεβρίΓαΓιο Ίη Ιιοιιιίηε, 8€ 
8ίη)ίΙί8. Ουθ(Ι εηίιη ηΐίοηβ ηοη υΐίΐιΐΓ, Ιιοηιο ηοη 
081. Νεε εηίη ΓοεΗΐ Ιιοπιο, ςιΓι ηοη εα 1)6ΐιε ιιΐ8• 
ΙοΓ, 801 η)8ΐ6 : υεςοε 6ΐί8πι ΠΙε, ηοι ηοπ 86ηιΊαΐ, 
ηοη ίηε6(ΐ8ΐ, ηοο ΓεερίΓεΙ. ΝαΙογ» Ι§;ί(ϋΓ ρΓορΓίε- 
188 681, ςοθ(1 εοο8ΓιΙοΗ η8ΐθΓ8ηι, 8ρε€ί6ΐηςοε α 
8ρεείε 8εε6Γηίΐ ; Ιιοε 68( ηαΐΟΓΑοι οηβηι 8ΐ) βΐίο 
ηοΐοΓλ : ςοο4ΐ Ιΐεοι ιη ςοοΙϋ)6ΐ 6]ο8(]επι βρεείεί 
1)γρο8ΐ88ί ρεΓερΊείΐοΓ, υΐ .Γ8ϋοη8ΐ6. ΕΟΙείΐ εηΐιιι 
])οπιΙηΐ8 η8ΐθΓ&ιη, εοηι ίη ε]ιΐ8 (ΙεΙΙηιΐΐοηε 8ΐπιΐ8- 
ΙοΓ. Ε8ΐ εηίπι Ηοπ^ο 8οίπΐ8ΐ πιΐίοηβίε πιΟΓίοΙε : έντι, ζωτν λογιχδν θνητόν * χα\ χωρίζει τδ λογιχδν, Π (ΓιεεεΓηίΐςοε ΓΟΐίοοΑίε Ιιοιιιίηεο) 8ΐ) οιιιηίΙ)θ8 ςο8Β τίν άνθροιπον έχ πάντων των άλογων * χα\ γάρ πάς 
άνθρωπ ο ς λογιχός έσην• *0 γάρ μή ων λογκχδς ούχ 
Ιτίιν Ινβρωπος ' αδύνατον γάρ άνθρωπον μή εΤναι 
{ωον λογιχδν θνητόν. 

' ς'• Ύποστατιχδν δέ Ιδίωμα , τδ χωρίζον υπόστα- 
ση» άπδ άλλης υποστάσεως * οίον, τδ σιμδν, τδ λευ- 
«δν, τδ μέλαν, τδ φαλαχρδν χα\ τά τοιαύτα. Ού γάρ Γ8ΐίοηί8 εχρεηίι 8οηΐ. Οιηηίβ εοίηι Ιιοηιο Γ8ΐίο- 
ηί8 6$( ρ8Γϋεερ8. Νεςυε εηίιη ηοί Γ8(ίοηί8 ραπί- 
ε6ρ8 ηοη 68ΐ, 532 >' ^^^^ Ιιοιηο. Οιιίρρε (Ιεη ηοη 
ροκ^8I, οι Ηοιηο ηοη 8ίΐ οηίιηαΙ Γβΐίοηαίε πιογΙμΙο. 

6. Η3ίρο8ΐ8ΐίε8 αοΐεπι ρΓορΓίεΐ88 ε$(, (]ΐιθ(1 Ιιγ- 
ρο3ΐ8$ίοι 8ΐ) 1ΐ7ρο8ΐ8$ί 8Γΐ8 βοεεΓηίΐ; υΐ ριιία 8ίΗΐΙ• 
188, ε8η(1θΓ, οίΓΟΓ, εηΐνΐΐίυηι, εΐ Ι)η]Μ8ΐηο^ί. Νε({ΐι» \Λΐιι^€: ι.ε<:τιονε:5. « Ιη εού. 8. 8• Ηίΐ. Σχόλ. Ύπόστασίς έστι, χατά του^ φιλοσό^ς, Ιδιωαάτων συναγωγή * χατά δέ τοίις Πα-' 

τέ^ις, δ χα6* Ιχαστον άνθρωπον (Ιε^ε άνθρωπο;) προσωπιχω^ των άλλων ανθρώπων άφοριζόμενος. 8εΙ)θΙ« 

η$ €$ί^ ηΐΙφιίά€ΐβ ΟΦκαηΐ ρΜΙοίορΗΙ, ρτομπέΐαΐΗΜ €οίΐ€€ίίύ; ηί αηί$ιη Ι'αΐτα^ φίΐχφίβ ΗονΛορ€τ- 

ρ 4ί3€ΨΛΐ%$ βδ ΗοιηιΜ%$ βίϊιε. « Νθ8ΐΓί υπό^τασιν μίαν Ιχουσι, πάντες δέ, 8ΐε(ΐυ6 ειίκΙΙΙ ΟοηιώίΙ», 

Γ Ι• λογιχδν. $ίς(|ΐιε επιεη(ΐ8(οο) τερεΓί 1η€ο11). 4780; εθ(Ι. 8. Ηίΐ. πολιτιχόν. 135 δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΒΙΑδΟΕΝΙ 138 

«ηίιη 0ΐρη6& Ιιοιαίιιββ ρτβ&βΐβ βαηΐ ηλΓ'ώυβ ; 86«Ι Α ηάς άνθρωπος σιμ&ς * άλλ* ό μίν σιμ^, ό δΐ γρυπ^« ϋΙΊιιβ 6βΐ ρΓ688Ί$, λΐίιιβ &ϋαηοΐ8, &Γιυ$ Γ6€ΐ6 επιη- 
ροβίΐίβ : ηέο οαιαίβ Ιιοοιο 6$1 &11ιυ8 ; κά Ιιίο &11)υ$, 
ίΙΙβ ηί^ΰΓ, ΑΐΐοΓ ΐΓίΐΊοβο οοΙοΓβ «β αίΓοςιιβ ΐ€ΐιιρο• 
ΓΑΐυβ : ιΐ6€ οτηη» ο^Ινυβ; 86<1 ιιηυ• οίνυβ, 2ΐΗ6Τ 
€ρηι;Αΐϋ&, βίνβ ΰβρΊΠοΓαηι ιηυΗϋυάΊΐΜ οπι«Ιυ9• 
Λίςυβ, αΐ φίκιηπι^ ιϋοαιιι^ ίλ ηαίιΐΓλ ΙιυηίΑηλ, οιη- 
ηί« (|ΐι» ΓαβΓυηΐ α €οη(1ϋθΓ6 Οβθ ςν'ώυβηυβ ΙιοιηΊ• ό 6έ £&ρινος. ΟΟτβ ιζάς άνθρωπος λ£υχ6ς* άλλ* ό μίν 
λ&υχ^, 6 Λ μέλας , δ ^ σιτόχρους * ούβέ πβς &*^ 
θριυπος φαλακρές * άλλ* ό μΐίν φαλαχρδς, 6 βλ χομή• 
της * τουτέβτι δα<7ύ6ριξ. Κα\ απλώς ιΙπ&Ιν ΙπΙ της 
άνθρωπότητος δσα πάντες οΐ Ανθρωποι Εχουσιν Ιχ 
του Δημιουργού . βοθέντα , φυσιχά ιΐ^ν (βιώματα, 
χατ)[ τους &γ(ους Πατέρας » χα\ τ^ αληθή λόγον* 
τά τ• της πλάαιως, χα\ τ& της χαταχρίσβως*. 

•υιιΐ Μ (ΚιΐΙη- ιι'ώυβ €οηο«β$8ΐ, ηαΐΗηβ ρΓορΗβΐ&ΐβΒ ιαΐι!, νβΐηΐ 

6ΐ 8»ηοΐΊ8 ΡαΐΓίΙ)υ8 νίιυακ 68ΐ, «ο νβΓ» ηκΐίο ΒΐΜΐίΙεί; ςιικ ηίιηίΓυιη εοιίΕΐΙΐιιΐιοιιΙβ 

εΐΊοιιίβ. 

7. Ν&ΐαπι βίςυίάβπι νίβ β»Ι «ϋτΐηο ]υΒ8ΐι βρβ- Β ^^^^ Υ^Ρ &^^ θΰναμις» Ιχ θ<<ου προστάγματος 
€ί6ΐ ΰυίςηβ οοηύβΜβ, ρΓο 6υ]υ8 ηΓιοηβ ΰθΐηρ&•. βοθεΤσα έχάατφ <!8βι« χαθ* ήν ΙνιργεΙν χα\ πάαχβιν ΤΒΐι 681 ββ^Γβ 61 ρ»1ί. ΟϋΑίποΙίΜΐη 1ι•Ιΐ6Γ6 οουΐοβ 

€ΐ ΙΙ2Γ68• ΙΙΙ60ΐ1)Γλ<|Ι16 ΓβΙίηυλ, ΙΐΟΟ ΙϋΙυΠΒ 68(. 

ΟαΙ 6111111 ιιηο ΙιοηιΐΒ «Η(|αο ρΗνλΐυβ 681» Ι8 
))3υ4(ΐυιςυ«ιιι Ιιοπιο 681 ρ6ΓΓβοΙυ8• Εοπιιιι λυΐβπι 
«1ί(ΓβΓ6ΐΗΊ& &<1 Ηγρο8ΐβΐ8Ίιη Βρ66ΐ8ΐΙ• ΡΐΐΐΒ 88ρ6ΰ1υ• 
61 νίϋϋΓβ ηλίιΐΓ» ΕοηΙ ; (Ιίν6Γ8ΐΐΒΒ λυΐι^ηι Ι8ρ66ΐυ8, 
ϊά 681 \Βΐ6ηϋβ 61 ίΐη1)€€Ϊΐϋ* ρ6η68 Ιιγρθ8ΐ08ίηι 
681. ϋϋ)Ι &ρρ6ΐίΐυι 61 6θΐη6Βϋο βυιιΐ πβΙογ»; 
ϋΙν6η»0Γ0ΐιι Βΐιΐ6ΐη οίΙκ^Γαπι ουρΙ(1ίΐ&8, €ΐφί• 
<Ιϋ&8 <16ΙΙ1 Τ6ΐ ίη(6η8« Τ6ΐ Γ6ΐυί88λ, •<Ι Ιΐ]τρο8ΐ38Ίπι 
ρ6ηίη6ηΐ• νοΙαηΐΒβ ιε ν6ΐΐ6» 68( ςυ!<1 η&ΐυπΒ: 
(ϋΥ6Τ8& ςυΙ(ΐ6ΐη νο1υηΐα8, (ϋ?6Γ8ί8ςιΐ6 ηιοϋΐβ ν6ΐΐ6, 

1ΐγρ08ΐΒ&ΐ8 68&• 51 ({υΒ ρΟΓΓΟ 1>]υ8<ΐ6ΐη 8ρ6θ!6Ι 1ΐ5- 

Ρ084Β868 1ΐ8ΐ)6ηΐ, Β6 ςοχϋΒΐ» οοΒ 1ι>1)6ηΐ, 6λ Ιιγ- β Ιδιώματα. 

Ρ08Ι&ΙΪ68Β ρΓ0ρΓίβ(9ΐ68 80111. 

8. 11&ςιΐ6 8€ίΓβ οοιιγβηίΐ 1ιυηι»η9ΐιη οαιηβιη Ιι/• 
ρο8ΐα8ίηι 1ΐ3ΐ)6Γβ υΐ 8ίΐ; αΐ(|ΐΐ6 βι ηίΙιΊΙ• « ΟοΒάΙ* 

Ι0Γ6 ΓβΓΙίαΐ ρΓΟϋυοίΑ 811; 1ΐ06 681 υΐ 311 βΗ(|ιιΙ«1 

€Γ6Βΐυιη : υΐ νίΐ», ΓλΰυΙοΐβ %%βηό\, 86ΐιΐΐ6η(Ι!| 

Ιΐΐΐ6ΐΗ{6ΙΙ<)ί, ΓΒΐίοηβ, 6ΐ 8ρρ6ΐίΐΟ, 86» ΥΟίοΠίΑΐβ 
ρΠ^ϋΐΐηΐ 811 : ΙΙ( 6Χ 6886ΏΙ» 61 »66ΐ(ΐ6ηΙϋ>οκ €οη- 
8Ί8ΐ»ι. Η«€ {{ίιιΐΓ 688βηΐί8Ηλ •ιιηΐ Μ η&ΐυΓ&ϋα : 
βΟΓϋΐη Τ6Γ0 ρ6€αΙί&ή8 26 ύΊν6Γ»α8 ηοΐοΒ, Ιι^ρο- 

81βΓ|6Α (ΙΊθ6Γ6θ(ί& 681• ΕλΠΚίβηΐ ηΒίΟΓ&αΐ <ΐ68ί((ηΒΐ 

ΙιοΓυηι ρλΐΙίαρΒίιο : βίΒίβΙβιιάι ιοίβιη ιηοϋυ8« 6ΐ 

€1ΐίΐ181ΐυ6 (ϋ8€Γ6ΐΐ 860Γ8ίΐη 80 ρΓΟρΓΪΒ ρ6Γ 86 8ΙΐΙ>- 
8181611118 61 6θηΐρ86ΐΙθ , ρ6€αΠ8Γί8(|α6 86 ρΓΟρΠΙΙΒ 

ιηο^ιιβ 6ΐ πιοΐιΐ5« (ϋν6Γ8ΐΐ8ςα6 η8ΐυΓ8Ηοοι αβυβ» πέφυχ8ν. *Οβτ• τ6 μίν Ιχειν βφθαλμοΐις» χα\ ^Ινας, 
χα\τά λοιπά των μιλων^ φυσιχόν έατιν. Ό γάρ 
Ιν^ τούτων λατ^ρημένος, ούχ Ιατι τέλειος &νθρω• 
ινος. Ή δΙ τούτων διαφορά* ύποστατιχή * ή δρααις» 
χαΐ τ6 όρ^ν, φυβιχύν * ή βέ διάφορος δρασις, τουτ- 
έστιν ή χαλή χα\ ή χαχή, ύποστατιχή λοτιν. Επι- 
θυμία της βρώαεως , χαΐ αυτή ή βρωσις , φυαιχή 
λστιν * ή δΙ των διαφόρων βρωμάτων επιθυμία, χα\ 
ή διάφορος επιθυμία , ή Ιπιτ^ταμΙνη τβ χα\ άν»• 
μένη » ύποστατιχή * ή φ^ηαις χαΐ τ6 θέλΒίν « φυαι• 
χόν * ή δλ διάφορος θέλησις, χα\ τδ διαφδρως Οέλβιν, 
υποστατικών Τ. Όσα δΙ τινές Ιχουσι των όμοΒίδδιν 
υποστάσεων» τινές δΙ ούχ Ιχουσιν^ υποστατικά ιΕσιν ^. ΕΙδέναι τοίνυν χρή , δτι πάσα άνθρώΐοων διββ• 
στασις, Εχ<ι τδ τε ιΐναι,.χαΐ «6 Ιχ μί) δντββν 8{ς 
τ^ είναι ύπδ του Δημιουργού παρηχθαι * τουτέση 
τδ χτιστδν, τό τε ζωτιχδν» χελ ένεργητιχδν* χα\ αΙ• 
σθητιχδν, χα\ νοβρδν, χα\ λογιχδν % καΐ δρεχτιχδν. 
τουτέστι θιλητιχδν* χα\ τδ Ιξ ουσίας• χβά συμίεβη• 
«Ατών ύφίστασθαι* ταύτα οϊν ουσιώδη «Μ χα\ φυ- 
σιχά. Ή δΙ τούτων Ιδιδτρο«ος χα\ Ιδιαίρετος χίνη* 
σις, ύποστατυή διαφορά* ΊΙ μίν ,άρ μετέχΒΐν 
τούτων, τ^ταυτδν τ^ς φύσεως παρίστησιν. Ό δέ 
τρύπος της ύπάρξιως, χα\ ή άποτ<τμημένη ^, χα\ 
Ιδιοσύστατος ύπύστασις, χαΐ σύμπηξις έχάστου, χα\ 
ή Ιδιδτροπος χα\ Ιδιοχίνητος χα\ ή διάφορος των (1ί8€Γ6ΐ88 ΟΒίβηιϋΙ Η5ρθ8ΐ8868, 6ΐ Γ8θίΙ Ηΐ ϋΐυΐΐί φυσιχών χρησις « άποτετμημένας τάς υποστάσεις ΙιοιηΙηβΒ ϋίθ8ηΐυΓ• Αιςυ6 8(1βο * , ηυ8Β<3οςΐΗ<)6ΐη 
ίη Ρ81Γ6 61 Ρίϋο 61 δριΗΐυ εοηοΐο 6Χ8ΐ8ηΐΊ8 <1ίν6Γ- 
88 681, ΙΓ68 8υηΐ 1)/ρο8ΐ8868 : ψίοά ν6Γ0 ςιικςυο 

ΗΙαΓυΐη, ηοη 860Γ8ίηΐ ΗΟ 8βρ8Γ8ΐΙΠΙ 1Τ6ΐίΙ 61 0ρ6Γ6- 

ΐαΓ• 864 60ΐι]ΐ]ηεϋιη, υπλςυο Γ8Γιοη6. ί(ΐ60 ηοη 
ΙΓ68 (ΐ6ί 8υηΐ, δ6<] υπυβ Οουε. ΗΊβ ίΐ8 ΒΟΐαΐίδ, νΙ- 
468πιη8, ηυιη ίη €1ιπ8ΐο <]ιι<β βϊιιΙ ηΒΐυΓ^β; ΐυπι- 
ςιΐ6 8θΊβιηυ$, ηιιηι (ΙιιρΙίοοδ Η3ΐ)β;«( ηαΐυπκ ρΓορΓί^• 
(8168. Ν8ΐυΓ8 βηίηι 8ΐΐ)6 8υί8 η8ΐιΐΓ8ΐί5υ8 αο οοη• 
•ΐίΙυ6ηιίΙ)υ8 ρΓθρΓί6ΐ8Γ)1>υ8 οοη8ΐ9Γ6 ηοη ροΐ68ΐ. δείχνυσι, χα\ πολλούς λέγεσθαι το&ς ανθρώπους 
ποιεί. *0στ8 έπ\ Πατρδς, χα\ ΓΙου« χα\ άγίο» Ονεύ* 
ματος, Ιπειδή μέν διάφορος ή έχάστον Φπαρξις, 
τριΧς ύποστάσιις είσίν. Επειδή δέ ούχ (διοτρδπως, 
ουδέ αδιαιρέτως , χα\ άποτετμημένως έχάστη θέλει 
χα\ Ιν&ργε! , άλλ* Ινιαίως , ού τρε7ς θεοέ, άλλ* (Ις 
Θεός ' τούτων ούτως είρημένων , Γδωμεν βΙ δύο φύ• 
σεις είσ^ν έν τφ Χριστψ , χα\ ούτω γνωοδμεθα, οΙ 
διπλά Ιχει τά φυσιχά ιδιώματα * αδύνατον γάρ φύ• 
σιν συστηναι Ιχτδς των φυσιχών πα\ συστατικών 
Λ^ς Ιδιωμάτων. * βΓ6([. ΟΓαι. 29, »6 ρ»$$ίιη ύΜ, VΑηι^Ε ιεετίϋΝΕδ. ^ Κβ(^. της χράσεως. Τ Η»ο ΙιοΙμαΙ ^οάά. αΐί». • Μ98. λογιστιχδν. 
ύϋοτετμημένη. ΎΊά» Ρ6(8Τ• Ι• 1Υ ΤΙΐ6θΙ. (Ιθ(ηι. ϋ1>. τ, 6• 7, η. 5. • Β88Π. «ξ ουσιών. ^ ΚΛίί. 137 ΟΕ ΟϋΑΒϋδ ΥΟΙ^υΝΤΑΤΙΒϋδ. 138 

ιί. Τέλειος βί^ςό Χριστές χα\ τέλιιος ΙνΟρωπο^, Α 8. ΟΙιΗβΙιιβιιβ Ββυβ ρβιΐβοΐιΐδ οβί, «« ρΟΓίβοΐιΐδ ηλ μιτά τήν χα6' ύι:όστααιν των φύσβων Ινωσ'.ν ; 
τΙλβΜς έν 6«ίτητι, χα\ τέλειος Ιν άνθρωπίτητι ; 
Να\ «άντίικ- βε^ς δέ χα\ άνθρωπ^της, μία (ρύσις, 
ή Φύο ; Δύο ώς αληθώς * &λλη γάρ φ^σςς θεότητας, 
χαλ &λλη φύσις άνθρωπότητος. ΟύχοΟν δυο φύσεις 
έν τ^ Χρίστφ, χα\ έν 6ύο φύσεσιν ό Χριβτ&ς, εΓπερ 
^ιός έστι τέλειος, χα\ ΑνθρωίΒος τέλειος. 

Κα\ «άλιν * Έχ δύο φύσεων τλν Χριστ6ν όμολο- 
γοΟμεν ; Πάντως. Διά τ{ έχ δύο ; ^Οτι έχ θεύτητός 
Ιβτι χα\ λνθρωίϊότητος• Τ( γΔρ ; τ^ εΙπεΤν θεύτητα 
χα: ΔνΟρωπύτητα , δύο φύσεις «άριστη ; Πάντως * 
•ύ γάρ μία φύσις θεύτητος χσΐ άνθρωι^ύτητος. 

ΕΤτα* ΌμολογοΟμεν τ6ν Χριστών μετ3[ τήν ένωσιν Β 
Ιν Ιε^τι χαΐ Δνθρωπύτητι ; Πάντως. Ούχουν εΐ 
|ΐετ4 τήν Ινωσιν έν θεότητι χα\ άνθρωιτότητι όμολο» 
χοΟμεν αύτάν * θε^Ιτης δέ χ«\ άνθρωπος δύο φύ- 
ηις, χβι\ ο6 μία* Ιν δυσ\ φύσεσιν αύτδν όμολο• 
γοϋμεν. 

Κα\ • «άλινϊ κι Ιχει δ Χριστ&ς • τήν φύσιν του 
Πβτρδς» μ\ μετά «ήν Ινωσιν τελείαν χα\ άνελλιιή« 
έτρ•«τον «αΐ άσυγχντον ιιαν^ «ρ^ιηρ» Ιχ<ι τμΧ τήν 
|6σιν τ^ μ^ρ^» τουτέστ« «ήν φύσιν τον *Αδάμ, 
τιλείβν, έΕν^ιιήν Δτρειιτον χα\ άσύγχντον» έχ 
νκψΛς 4 φύσις του θεοΟ χα\ Πατρ^, μι\ ή φύσις 
τής άγιας Παρθένου, μία, ή δύο ; Πάντως δύο. ϋ6χ- 
6'}ν δύο φύσνις έν Χριστφ μετά τ^ν Ινωσιν. Πρ6 γ^ρ 
ής ενώσεως, ού δύο φύσεις έν τφ βεφ Αύγφ, άλλα Ιιοιηο, ρολί ίρβαιη ςιιοςιιβ η^ιΐιΐΓίΓυιη ιιηιΐιοηοιη : 
Ρ6γΓ€€Ιιι3 Ιιι ίΐβίΐ&ΐβ 80 ρ^τΓοΰΙϋβ 111 Ιιιιιη&ηίΐΑΐβ? 
538 3ί<^ ρΐ^ηβ. [>βΊΐ2ΐ» «υΐβιη 6ΐ Ιιυιη9ΐιίΙ«$, υηα 
πΑΐυΓίΐ, λη <1υ»7 Ου» τύνβΓλ. ΑΠ» ηαιηςυβ 6»1 
ιΙβΐΐαΓι» ηαΐυη, βΐ 9ΐ!α η&Ιυη ΙιυίηΑηΗλίΙδ. Εγ(;<» 
άυ« βιιηΐ ίη εΐιπδίο η&ΐυΓΧ 08ΐ<|ΐΐ6 εΐιπείυβ ίιι 
<Ιυα1)υ9 η2ΐυΓΐ§; 5ίςυ1(ΐ6ΐη ροΓΓβΰΐυβ ϋουιεί Ιιοιηο 
ρ€ΓΓβ€ΐυ• «18*1813 1. 

ΡΓ«1βΓ69^ ; εΐΐΓίδΙυιηηβ βχ (!υ&1)υ8 ηαίιΐΓ'β οοηΠ- 
ΐ€ΐηυΓ? |}Γιςυβ. 0υθΓ8υιη €χ (1υ2ΐ>η8? Ουία οχ 
()6ίΐ3ΐ6 61 Ιιυιη&ιιίΐ«ΐ6. Ουίά βηίιηνβΓοΤ νο€€8 ΠΙ». 
όβίΐΜ, 61 Ιιυιη«ηί(28, η&ΐυηβ <1α38 οχΙιί1)ίη(? 
ΡΙ&ηβ : ηοη βηίπι 68ΐ ιιηι ηαΐυΓβί (Ι6ίΐ9ϋ8 βΐ Ιια- 
ιηληίΐ3Γΐ8. 

Τυηι ?6Γ0. ΝυηςυΊιΙ €1ιπ2ΐαιη οοηΓιίβηιυΓ ρο3ΐ 
αηϋίοηβιη !η (Ιβίΐ^ΐβ βΐ !ιυηι<ηίΐ&ΐ6 6Χ8ί8ΐ6Γ6?υιη- 
ηίηο. ΕΓ|[0.€υιη ρθ8ΐ αηίιίοηβσι ίιι (Ι6ίΐ»ΐ6 6ΐ Ηυ* 
ιηιηΊΐ&Ιβ ίρ80ΐη ουηΟΐ6Απι.ΐΓ, βιηίςυβ ^61198 •6 
ΙιαηίληίΐΜ <1υ» η&ΐυηκ, ηοη υιΐ3; Ιη ϋυβϋυβ ίρ- 
ευιη ηλίοΓΐβ οοιι&ΐβιηυΓ• 

Αά Ηβο. €υιη ΟΙιπεΙυβ, βΐΐ&ηι ρο$ι υηίΓιοηβιη, 
ριΐβπίλΗΐ ηιΐιίΓΑχη ρ6ΓΓ€εΐ3ΐπι 8ίηβ υΙΙο (ΙβΓβοΐυ , 
ΙαιηιαΙ«])Ι1βηιςιΐ6 61 οαιοίβ ρΓοηυβ εοηΓαβιοιΓιε οχ* 
ρβΓίβαι ΙίλΙιβΑΐ; Ιιιΐίθαίςιιβ ηίΙιϋοπι!ηιΐ8 ιη3ΐβιη«ηι, 
ΑάαιιιΙ 8θΙΗ€6ΐ• η&ΐαηιιιι ρβΓΓβοΐ&ηι, οαί ηίΙιίΙ (1ο• 
ιΐΐ, Ιυ6οηγβηίΙ)ϋ6πιςιΐ6 61 !η€θηΓυ88ΐη : Ό^Ι 26 
Ρ&Ιπδ η&Ιυη, «ο η^Ιιιη 88001» ΥΊΓ§ίηί8 , υηηηο 
οηαηίηο 8ΐιηΐ η^ΐυπλ, «η ϋυχΤ Ρ1αη6 <1υ». δυηΐ 
6Γ|^ο όϋΛ οΒίυπΒ Ιιι €1ΐΓΐ8ΐο ροβΐ τιηίιίοηοιη. Ναιπ μΙα, ή τοΟ Πατρός* αδύνατον δΙ τήν μίαν χαΐ τ^^ν ^ απΙο υηίϋόηοιιι ηοη άυ» εηηΐ ηαΐυΓ» Ιη Ποο Τογ* ε&τήρί φύσιν χτιστήν είναι χα\ άκτιστον * ήρτμένην 
χεΙ άναρχον * ιηθητήν χα\ απαθή. ΕΙ γάρ ήρξατο, 
«6χ άναρχος. Κα\ βΐ άχτιστος, ούχ έχτίσθη. 'Πστ» 
•6 μ£α φύσις δ Χριστδς, άλλα μία ύπύστασις, δύο 
γύεεις [φέροοσα, ήτοι] έχουσα, μίαν άχτιστον, χα\ 
.'ησφ μίοπ»* μίαν άναρχον, χα\ άλλην ήργμέ* 1)0, 86<1 ιιη& , ηβπιρο ΡβίΓίβ. Ρογγο ΒογΙ ηβςυίΐ υΐ 
ηηλ 80 οΑίΙοηι οΑΐυπι 0Γβ8ΐλ είΐ 61 ίηοΓ6&ΐ8 ; ίηοο- 
ρ6πΐιιυ6, 20 8ϋ Ιηίΐϋ 6χρ6Γ8 ; είΐ ραεβίϋΠίβ , οι β 
ρ888ίοηβ Ιηιηινηί8• Ναοί 8ΐ οοβρΚ, ηοη οαγοΙ ρπη• 
οίρίο : 86 81 681 ϊιΐΰΓβιίΑ, 0Γ6λΐ8 ηοπ Γυίΐ. Ιΐ^ηιιο 
€^ΓίβΙυ8 ηοη υηα ηϋυη 681, 860 υηι ροΓβοηα ςυ» 
(Ιυ88 8θ8ΐίηοΐ, 8ΐτ6 ΙΐλίΜΐ, η8ΐυη8 ; υηαπι ίποΓΟΒίαιη 
61 6Γ6αΐλη) «Γιαηι ; υηαηι 6χρ6Γΐ6πι ίοίιϋ , &116Γ8πι 
ςυ» ίηΐΐίυπι •|{ηο808ΐ . 

ΑοΓ8Ηβ νοΓΟ : 51 ηιΐυΓλ βχά1ν6Γ8ί8 ηαΐυΓ» οοπι- 

ρο8ϋ8 681, ηοαίΗ ί1ΐ8πιπι οοη8αΙ)8ΐ8ηΐί8Γΐδ 68ΐ• 

0(ΐ«τί8 οηίοι η8ΐυη 8ΐηιρΐ6χ , 8ΐιαπι (1ιιηΐ8Χ8ΐ άβ- 

ΟηίΙίοηοπι 1ΐ8ΐ>6ΐ : οοηιρο&ίΐβ νοΓο, 60πιρ08ΐι&ηι 

ρεν χαλ Ιτερον δρον δεχδμενα, δμοούσια (Γναι. Ε( ^ ιΐαηι άββηΐΐίοηοιη 1ΐ8ΐ)6ΐ• ?ϊ^τ\ 8υΐ6ηι ηοη ροΐ68ΐ. Κα\ «άλιν* ΕΙ έχ διαφδρων φύσεων συντεθειμένη 
4 γύσις, οΟδεμι^Ι αΐη&ψ έστιν ομοούσιος• Ό μίν γάρ 
Ιχάστη ^ τ^ εαυτής δρον Ιχιι μόνον « ή δΙ σύν6ε«^ 
ης• άλλον δρον Ιχει σύνθετον. *Αδύνατον δΙ τά Ιτε- Λψ μία φύσις δ Χριστδς, ιη»ς τφ Πατρ\ Ισται όμο- 
εύσιος, ΐΜ^τ)} Μητρ{; ό μέν γάρ, Θεός• ή δέ, άν• 
•ρωνος• βεδς δΙ • χα\ ά^ρωνος ο6 μία φύσις* ού 
Τ^Ρ <ΐ; βρος θιότητος χα\ άνθρωπύτητος. Ό μέν γάρ 
χτίστης» ό δΙ χτίσμα. ιιΐ ηα» λΙΙαπι 6Ι ηΚοπι άοΑηίΐΙοηοπι ^(ΙηιΊΐΐαηΐ , 
6ίη8<ΐ6πι 6886ηϋβΒ είηΐ^ 5ί Ι|;ΊΐυΓ υηα η3ΐιΐΓ8 εΐιη• 
8ΐ«β 68(, ςιιίηλπι ροιβΊΐ 6]υ8(]βπι ουπι 6886 8υΙ»8ΐ3η- 
1}« οηπι Ρ&ΙΤ6 6ΐ ΠΙ81Γ6 ? ςιι'φρο ουηι ΐΐΐο ΟβιΐΗ 
8ίΐ; Ιλλο 4ιοηιο : Οοαβ ααίοπι οΐ Ηοιηο, ηοη βίιιΐ 68ά6«ι ιιϋιιπιΤ. Νοη οηςο 6λ<}60) (ΙΰΑηίΐίο 68ΐ (ΙοΙίβΓιβ 6( Ι)απΐ8ηΊΐ8(ί8. ΕεΙ 6ηΙπι 06υ8, οΓβαΐοΓ 
Ιμηβο, ετοαίΟΓΟ. 

Κα\ ικάλιν* ΙΙία χα\ ή αυτή φύσις έτεροουσίοις 
έμοοΰσιη; είναι ' οΟ δύναται. ΚαΙ ιιάλιν * φύσις φύ^ ΡΓ3616Γ6Α, Βη2 68(ΙθΠ)<ΐυ6 η3ΐυΓ8 η6ςΐΐί! 6880 άΙ- 

Τ6η« 80 6]υ8<1βιη 8υ1>8ΐ3ηΐίθβ ;.η66 ΓΟΓβυδ η8ΐυΓ9 ΥΑΚυε Ι.Ε€ϋΟΝΕ8. 

' Β8ΐιΙ•Ι βεάς» ηιβίο• . < Απ)1>ο ηοβίΓΐ άηλή ; οι ίη Γοοοηΐίοπ ιγ).έχάστη• 16|^. απλή έχάστη. • Πρ{;υηΙ 
ΙιΐΒΚ άιο ^«τΙμι ίη Β88η. Ρβΐ8ν. ι. IV Τ1ΐ60ΐ. ύο%η. οβρ. 9. η. 5. δυρρΐ6ΐΐ(1ιιηι ρυΐοηΐ βεου χαΐ άνθρώ• 
«ου ο6 μΙα φύσις. ' Νο&ΙΟΓ Ι* έτεροούσιος χα\ 6μοούσιο^ εΐναι. ςυοπι 86^υθΓ οαιη €οπ))>6θ8ίο. 

ΡΑηοΐ4 6Α.Χεν• ^ 439 8. ΪΟΑΝΝΙδ 0ΑΗΑ8εΒΝΙ 140 

«οη$υΙ>8ΐ3η1ι»1ί8 6Μβ η&Ιϋηκ ; ηβςυβ Ιι^ρββΙλβί• Α «» ομοούσιος ού λέγ$:α( * ονδΙ ύπ^τασις μονοφυής 

έτβροουσίοις ύποβτάσεσιν ομοούσιος. £1 ο9ν μία φύ- 
σις δ Χριστές μετ& τήν δνωσιν, τϊώς τψ ΠατρΙ υλ\ 
χ^ Μητρ\ έτεροουσίοις οδσιν, Ισται ομοούσιος ; ιιηίυβ ηαΐΟΓ»» 6]αΒ<ΐ6Πΐ •ιι1)8ΐ3ΐηΐΊ« 6»! €ΐιιη Ιι^φο• 
>ΐ3ΐ8ίΙ)υ8 (Ιίτβη» βυϋβΐ&ηΐΐ»• δι 6Γ{ο €ΙιΗ8(<ι$ υη& 
ΐΜίΟΓΑ 681 ρο8ΐ ιιηΗΊοιιβπι ; ςυοηοο^ο 6]ιΐ8<ΐ6πι μιΙη 
8ΐ«αΐί» 6γ)Ι οαπι ΡιΐΓβ βΐ ηΒίΓβ, ςυ'ι βαοί <1ίτ6Γ8« 
£υΙ>8ΐΑηΙί9Β 7 

Α<1 ΙιβΒΟ : 8*1 υοΑ ΟΐΓΐ8ΐΙ ΜΐυΓ» β8ΐ ρο8ΐ ηηίΐΐο- 
ιΐ€ΐη, 534 <ΐυοιηο(1ο ηοοΓιηΑΐιΐΓ?ί:ΐιπ8ΐίΐ«8? ΊΠα 
ηβιηρβ• υΐ 8ίο ϋ!€&ιη, ϋ60•1ιυπΐ8ηίΐΜ. Α ςυβ βοίηι 
ηαΐυπι Τ ϋΐίηυβ, ΰυαι υηα 8ϋ, υηβι ίΐΐλ 6]υ8 η^ΐυΓΑ 
ρΑββυβ 65ΐ. Εγ^ο 6]υ8 ϋβο-Ιιαηα&ηίΐ88, ςυ» ρ&88• 

681 ; ραβδίϋίΓίδφΙβ ίΐΙ εΚίΓΙβΙΟ 68ΐ (Ι611«3. 

ΑαΓβυιη : Ραββυβηβ 68( 6ΙΐΓί5ΐυ8? υΐίςιιβ. Ε]υ8η6 
ρα88ΐι (Ι6ϋ88; 30 Ιιυιη»ηΊΐ&8? υΐΓ» η&ΙαΓ2? ΗυπίΑ- 
ΏΖ 66η6. Ε]υ8ηβ <1ίνίηίΐ38 ΓβοΐλπβίΙ ίιηρ&88ίΙ)ίΙί8 ? 
ΙΐΑ ρΐ306• Ε]α8 η3ΐυΓ3 ςα» ρ388& 681 , 61 ςυ» Β ή βι^'^ή ^^ιν, ή Αλλη χα\ Αλλη; Άλλη πάντως χαϋ ΚβΛ ιτάλιν ΕΙ μ{α φύσις του Χρίστου μ«τά Ήιν 
Ινωσιν, πώς άνομάζβτσχ; Χριστ^,ς- Φηλα{ή ή 
0«ανθρωπ4της β • ηοΐφ φύσιι; βΐ μ(α, βηλον^ι τ^ 
μι| αύτοΰ φύσκι. Ούχοΰν ή θεανΟρωπότης αΰτοΟ • 
χα\ Ισται ή Ιν Χριστψ Οβύτης παθητή. 

ΚαΙ πάλιν • "Επαθβν ό Χριστή; Πάνπΰς• Ή θε^ς 
αύτοΰ Ιπαθεν, ή ή άνθρωπύτης αύτοΟ ; ποία φύσις; Έ 
άνθρωπύτης. Ή δέ θεία αύτου φύσις &πα% Ιμ^ινι; 

Νάί. Ή παΟοΰσα αύτοΰ φύσις, χα\ ή μή παθοΰσα. Ρ3888 ηοη 68ΐ, 63(ΐ6ηΐη6, 30 3ΐί3 61 3Γΐ3 η3ΐϋΓ3 ? 

ΑΊί& ΡΓ0Γ808 61 3Π3. Οαοιΐ 8ΐ 3ΐί3 6ΐ 3ΐί3 ; ς«ιο• 
πκηΙο 003, ^αχ 8001 (Ιυ»? Α81 ϋυ« ςυί(ΐ6ΐο 03ΐυΓ9Β, 

000 003 0310Γ3 8001 , 86(1 003 ΙΐΥρ08ΐ38ί8 : 
(1θ« ν6Γ0 Ο310Γ36 ; 3Η«Γ3 ρ388ίΚ»ίϋ8, 6ΐ ίαΐρ388ίΙ>ίΗ8 
311613 ; 3ΐ(|06 1ΐΟ€ ΟΙΟ<1θ Γ60ΐ6 ρΓ0€β<ΐ6ΐ (ΙίβρΟΐΑίΙΟ. 

9. Ουθ<1 30(601 003 611301 811 €ΐΐΓΙ8(Ι.Ιΐ7ρ08(38ί8, 
000 ϋθ;6» ΗίΟΟ €0(0086ΐ ρο(68ΐ• υοο8θ6 ΡίΗοβ 
ΟΙΐΗ8ΐϋ8 68ΐ, 30 ϋθΟ? ϋθ08 ΟΟΗΟ. Ο»! 301601 Οα« 
Ιΐ7Ρ08ΐ3868, 8ΐ ΡίΙίοβ 0008 68(? 81 (1θ98 800ΐ 1ΐ]Τρθ- 
813868, 3Γΐ08 ρΓθΓ60ΐΟ 3ΐ4|06 3ΐίθ8 68ΐ ; 36 ν6ΐ 6ΓΟθΙ 
(ΙΟΟ €1ΐΓί8ΐί ; ν6ΐ βΗΐ 3ΐΐ6Γ €ΐΜΓί8ΐ08« 3ΐΐ6Γ 060• 
ν6Γΐ)00ΐ; 36 000 ]301 0008 ΡίΠθ8• 

ΡΓ916Γ63, 8ΐ άίϊΛ 0ΙΐΠ8ΐί Ιΐγρ08ΐ3868 8001 ; 8306 Λλλη. Κα\ βΙ άλλη χα\ άλλη, πώς μί» αί βύο ; ΆλΧ* 
αί ίχέν δύο φύσεις, μία φύσις οΊχ β1σ\ν, άλλα μία 
ύπύστασις, δύο δέ φύσεις• μία παθητ<|, χα\ μί• 
απαθής - χα\ Εσται δ λδγος ιΟδρομος. θ'. Ότι δέ χα\ μία ύπύστασις τοΰ Χρίστου, χα\ 
οΟ δύο, έντεΰθεν γνωσύμεθα • εΙς Πός 6 Χριστές, {| 
δύο ; Είς πάντως. Κα\ πώς δύο ύποστάσβις δ Λίς 
ΤΙδς; Ε{ δύο ύΐΕοστάσεις, άλλος χαΐ άλλος* χα\ 
Ισονται δύο Χριστοί • Ι) άλλος δ Χριστδς, ή άλλος ά 
Θεδς Αδγος, χα\ ούχέτι ιΤς ΥΙδς. 

Κα\ ικάλιν * Ε( δύο υποστάσεις τοΰ Χρίστου* χάΛ» 6001 3(1 Ρ3ΐΓΐ8 (ΐ6ΐΐβΓ3αι 10 €1ΐ6Γθ1)ΐ6θ ΙΙίΓοοο 86- ^ η'και δέ έν δβξιφ τοΰ Πατρ^ έπΙ θρδνου Χερουβικου, 

χα\ λατρεύεται δπ^ πάσης της χτίσεως αι»ν τφ Πα^ 
τρ\ χα\ τφ Πνεύματι • ούχοΰν τετράδι ^» χα\ οΰ 
Τριάδι λατρεύομεν • άλλ' ημάς μή γένοιτο άλλω( 
λατρεύειν, άλλ* Ι) Τριάδι άγίφ* 4ν\ Πατρ\,μι41 δπο- 
(στάσει « έν\ ΤΙφ χα\ Αδγφ του Θεοΰ σεσαρχωμέν^ 
μι^ ύποστάσει μετά τής σαρχ^ αύτου * Ιν\ άγίφ 
Πνεύματι, μι^ ύποστάσει * Τριάδι παναγίφ χα\ δεδο* 
ξασμένη. *Οσπερ γάρ μάχαιρα πυραχτωθεΤσα μία 
Ιστ\ χα\ μετά τήν πύρωσιν, οΟτω χα\ Οπερ τούτο 6 
Χριστός 1, εΤς Ιστι χα\ μία ύπδστασις, χαΐ μιτά 
τήν σάρχωσιν * χα\ ώσπερ φο^ΰμαι άφασθαι της 
πεπυρουμένης Ι μαχαίρας» ού διά τήν σιδήρου φδσιν, 
άλλα διά τήν τοΰ ένωθέντος αδτφ πυρ^ φύσιν, οΟτοι (Ι631, 36 είαίοΙ ΟΟΟΙ Ρ3176 61 δρίΗΐΟ 830610 3 6Γ63- 
118 0010*ώθ8 8(1θΓ6ΐΟΓ; 000 ]30Ι ΤΗοΙίβίοοι* 86ΐ1 
ςα3ΐ6ΓθΊΐ3ΐ6αι 3(1θΓ3Κ>Ισιθ8. Α1)8ΐ1 3α(6αι οΐ λΐίαά 

<}θΙ(1(|11Η:η ϋ(1θΓ6αΐ08 ΡΓ8Β16Γ 83061^01 Τηθίΐ3ΐ6ΙΟ, 

00010 Ρ3ΐΓ6ΐΒ« Κιγρο8ΐ38ΐαι 00301; 00001 ΡίΠοαι 

36 Ι)6ί ν6Γΐ>0Ι0 {003Γ03100Ι, Ιΐ7ρ08(38ΐαΐ 00301 6001 
803 63Γ06, ΟΙΙΟΟΙ δρΊπΙΟΒΙ 8306ΐ001» 1ΐ7Ρ08ΐ38ίθ1 
00301; ΤΓΐθίΐ3ΐ6ηΐ 8306ϋ88ίΐ0301 , 6ΐ βΙθΗ063ΐ3ΙΟ• 

ϋΐ 60101 ι;ΐ3(1ίυ8 \^μ €30(ΐ608, ρο8ΐςο3αι 1{06ηι 

Γ6€6ρίΐ , 0008 61 ί(ΐ6Η1 68ΐ : 816, ρΟΐΊοΗ Γ3ΐίθ06* 
£ΙΐΠ8ΐ08 0008 681 6ΐ 003 Ιΐ7ρ08ΐ38ί8, ρ08ΐ 1ρ83αΗ 
1061 61Ί3Π1 Ιθ63Γθ3ΐίθ0601. Α6 ((06013(1010(1001 {13- 

4ΐΊοαι ί|;ο6οαι (30§6Γβ ?6Γ60γ, 000 ρΓορΐ6Γ ΓογΗ ο3ΐθΓ3ΐο« 86(1 ρΓορΙΟΓ 6θο]οο6ΐ3οι οΐ 0λΐυΓ3αι προσχυνώ τφ σαρχωθέντι Αδγφ, χαΐ συμπροαχυνώ ί{θΐ8 : 816 06001 ίθ63Γ03ΐθαΐ 3άθΓΟ, 003^06 €3Γ- 
ΟΟΟΙ 1Τ606Γ0Γ, 000 ρΓΟρΙΟΓ 03Γθί8 03ΐθΓ3ΙΟ , 86(1 

ρΓορίΟΓ Ηοίΐοαι ίρεί ϋ6οηι ν6Γΐ>υπι. Ηο^βαι ουοι 

ρθΓρθ€3 3()0Γ0, 36 ρΓΟρίΟΓ Γ6{601 ρθΓρυΓ26 ΗΟΟΟ- 

Γ6ΐη Ιΐ3ΐ)60. ΑίςοΊ τϋ%\% 6Ι Τ68ΐί8 066 οοίο Ιιγρο- 

8ΐ3Γΐ63 681, 066 ίΐΙ(1ίνθΐ83, 066 ρ6Γρ6ΐυ3 : 10 ΟΗπείΟ 
301601 ΠβΟ 0081Γ0, Ιΐ7Ρ08ΐ3ΐΊ€3 ΟοΊο 68( , ίοίΓΐ- 
νθΐ83ςυ6 61 &60ΐρίΐ6Γ03. 0θ3Ο1θΙ)Γ6Ο1, Ι3θςθ301 τ^ σαρχ\, ού διά τήν της σαρχδς φύσιν, άλλα ^ιάτ^ 
ένωθέντα αύτ|| Θε6ν Αδγον• Προσχυνώ τφ βασιλεΐ 
μετά της άλουργίδος, χα\ τιμώ τ^]ν άλουργίδα διά 
τόν βασιλέα. Κα\ μήν δτι 1π\ μίν βισιλέως χα\ τΐ^ς 
έσθήτος ^, ού χαδ* ύπδστασιν ή Ινωσις, ουδέ άδιά^ 
σπαστός 1, ούδΙ διαιωνίζουσα * (π\ δέ Χριστοΐ19εοΰ 
ημών, χαθ* ύπδστασιν αδιάσπαστος χα\ διαιωνίζουοα 
ή Ινωσις. Δώ ώς έν\ της Τριάδος συμπροσχυνώ τφ ΥΑκυε υεοτιοΝΕδ. 

8 Β38*ι1. ή άνθρωπδτης. Ρο8ΐΙΐ3€ ΒΠΗθ8 6Πΐ60(ΐ3ΐ. ποί^ φύσει Ιπαθ^ν : 6( ρ3θΙο ροεί 1β[|[Ίΐ, οι Β38ϋ• 61 
€θΙΙ). εΐ μία, εΙ ηηα; οΐ 1)606 ρΓ066(ΐ3ΐ 3Γ(τοοΐ6θΐ3ΐίο, ίιοο 61 θΓ3ΐίο, ςοφ Ιιο€ ίο βπίοοίο Ιοχ3ΐ3 30ιιιο• 
ιΐοοι νίϋβΙοΓ. >» δίο 0188. 6«1ίΐ3 Τ6Γ0 ούχ οΟν τριάδι, άλλα χιτράΒι, > Νθ8ΐ6Γ 1 χαν ικρ\ τοΰ Χριστού• 1 Η69. 61 €οΙΙ>. πεπυραχτωμένης 

Ρ08Ι 611310 Ιΐ3ΐ)6ΐ ^ Νθ8ΐ6Γ άλουργίδος. ι Οο(1. δ. Ηίΐ. άδιάπαυστος, ςΟοιΙ Ίόβω ραοϊ» 141 ΟΕ ΟϋΑΒϋδ νΟΙϋΝΤΑΤΤΒϋδ. 1« 

ΠβτρΙ χα\ τφ άγ(ω Πνβύμαιτι, Χριστφ, τψ ΰΛζ^χω- Λ αηυηι άβ ΤΓΐηίΐαΐβ, αηΐ ουιη Ρ»1γ£ αο δρ'ΐΓΐΐιι 
•ένη ΙΊψ τοΟ Θ&οΟ χα^ Θιφ. 33ΐΐ€ΐο, εΐΐΓί$(υηι ίιΐΓβΓηαίιιπι ϊ^\ Ρίΐίιιιη 64 Ρΰΐιηι 

Α(ΙθΓΟ. 

10. Οδίβηιυιη 6γ^ο οιΐ «1ιι«8 ββ^ο ΟιηβΙΙ η«1ιι* 
Γ&8, 00 υιιαιη Ηγροβίαβίηι, ευιιι Ηα<|ΐιβ η&ΙυΓ90ΐ 
<1υρΠθ6ΐιι 1ι;ιΙ>63ΐ, ρΐαηβ η€€68;ίβ 6&1, ιιΐ ΟυαΓυηι 
02ΐΐυΓ«ηιιη ηοΐυΓ&Ιββ ρΓορπβι^ΐββ ίη «ο ρβΓΓβοΐβ, 
61 υΐ ηίΐιίΐ ^ββίΐ, ίη6586 εοηΟΐβΑίοιίΓ : &ί ιηο(1ο «αιΟι 
θΐ ρβΓΓβοΐυιη Οβυοι, βΐ ΙιοπΓιιιειη ρβΓΓεοΐϋΐη οο* 
^ηο803πιυ$» 

ϋ. ΟαοοίΓΰλ 3 (1ίνίη& ςυίάβηι βΐ ρ^ΐοΓοα ιΐ9ΐιΐΓ2 
Ιΐ2]>6(• ιιΐ 8ίΙ ίηοΓ€αΐα8• ρΓίη€ΐρϋ αο ΙβαηροΓί» 
6Χ50Γ8. Νβςυβ βηιιιι υυιη ρηιΐ8 ηοη οβ&οΐ, €88β ίη» 

ΟβρίΙ; 535 β^ ^^^^ ^^ 3Βΐ6Γηθ ^6111(08, (|11&ΐ61ιυ8 

ηβιηρβ Β6υ8 681, νοίυηίαΐίβ &οΓ|οηΪ8ςιΐ6 ΓαουΙΐ9ΐι;ιΐ| ι' ΔΜιχται «ο(νυν δτι βύο φύσεις κοΰ Χρίστου, 
0ΐ μίΛ ύπ6<τταβις. ΕΙ ουν φύ(χεις £χβι, ανάγκη 6μο- 
λογ»Ιν Ιν αύτψ τά των δύο φύσβων φυσικά Ιδιώματα 
τιλβίως χα\ Αν&λλβιπώς, βΓπιρ γινώσχομ^ν α^6ν 
βκ&ν τέλλίον χα\ &ν^7η>ν τέλβιον• ια*. Έχ•λ μέν ου ν έχ τ!|ς θ^ίας χτΧ Πατριχης 
φνοΜΚ τ^ &χτιστον, τδ άχρονον, τδ άναρχον. Ου γαρ 
ΐφίη^ν ούχ ών, ήρξατο "> του βΤναι * άλλ' ά£\ ήν 
γττνηιτ^, τψ, Θϊ^ς «Τναι τ^ Οβλητιχ^ν Ιχοτ; ", τ6 
^^ΡΊΠΤ^*^« χλ παντοδύναμον, τ& άΐΜΐροδύναμον/τ6 δΐ|μιουργΐ3ΐ^ν, τ6 παντουργιχ6ν, τ6 άι^ειρον, τ^ Β |ΐ2!)6η8, οωηίροίβηΐίαηι, ίηΓιηίΙοιη γίηυΐβιη, νίπι άι»ρ{γραπτον, τ^ Αχατάληπτον, τ& άνβξβρβύνητον, 
τ^ άβάνατον, Ά 1^αντοxρατορ(χ6ν, τ6 συνεχτιχδν, τ^ 
άγαθ^, τ^ βΌφ6ν, τ^ δ(χαιον» τ^ σωστιχ^, τ6 άπλουν 
χατά φύσιν χαΐ άσύνθ^τον, τ6 &τρ£πτον, τ6 άναλ- 
λο(ΐι>τον, τ6 παντ«ποπτιχ&ν, τ6 των μ^όντων προ- 
γνωβτιχ^ν, τλ ::ερΐ£χτιχλν των πάντων, Ι^^τοι τδ περι- 
ληίΓΕίχδν, τδ άμέτοχον * μ«θεχτδν δλ χατ* ένέργειαν, 
ου χατά φύσιν * * τδ αύτεξούσιον , τδ εύεργετιχδν, τδ 
μεταδοτιχδν, τδ φωτιστιχδν « τδ άόρατον, τδ άναφλς, 
τδ δκέρθιον, τδ ύπερούσιον, χα\ απλώς εΙιηΤν, πάν- 
τα δσα Ιχιι 6 Πατήρ, του ΥΙον είσιν, ιΛήν τ^ς Αγεν- 
νΐ}σΙας• Κα\ μάρτυς τούτου άληθ4)ς αΰτδς ύ Κύριος, 
είχών* • Οάντα δσα Ιχει ό Πατήρ, έμά Ιστι. ι ΚαΙ ΟΓβαηϋί, νΊπυΙοιη οιηηίυηι ββΤβαΓίοβηι ; υΐ βί^η- 
Ωηίΐιΐδ, ίη€ίΓουηΐ8επρΐιΐ9, ΙηοοιηρΓ6ΐΐ6ΐΐ8υ8, ίηιροΓ* 
νοδίί^αίιίΐίβ, ίηιιηοΓΐ3ΐί8, οιηηίροίβηλ, οιηηία €θΐ»^ 
86Γναη8, 1)οηυ&, βαρίοηβ, ]υ8ΐιΐ8| βοβρΊΐαΐοΓ, ιιαίυΓίΐ 
δ'ιηιρίβχ, ηοη €θ!ηρο8ίΙιΐ8, ίιιιηιυ1α1)ί1ί8, ;ιΙΐ6Γ&(ίυ- 
ηί8 ίηο^ραχ, οιηηίυΑΐ ίη8ρ6θΐθΓ, ΓαΐυΓοηιιιι ρι-χ« 
501118, οπιοΐΐ απιΙ)ί6η8, 8ίν6 οοπιρίοοίοηβ; ηαΙΙίηι 
ίρ86 ραπΊοβρβ ; δϋΑτ^υίοιη ορβΓ&ΐίοιιίβ, ηοη ΰβιΐυκύ 
ρ^ΓΐΊύίροβ ίαοί6η8; υΐ 5Η ΠϋβΓ, ηουηίΟουβ, οοιη• 
οιιιιιΐοαηδ, ίΙΙυοιίηλη», {ηνί8ί1>ίΠ8, 8α1ι (λοίαιη ηοη 
ε3(ΐ€η&, άΐτΊηαπι οηιηο 8ΐι1)8ΐ»ηΐίΑΐηςυο βιιρβΓβηβ ; 
61, ηΐ ρΜίοίβ άίοαιη, βα οιοηία ςη» ΡαΙβΓ ΙΐϋΙιι^ΐ, 
Γί1π8υηΐ, «ιοβρίι {η|;6ηίΐι ρΓορΓίθΐ«ΐβ * : €υ]υ8 τηι «ρδς αύτδν τδν Πατέρα λέγ•ι* ι Πάντα τά 4μά, 9&^ 1β8ΐί$ ΙοουρΙββ 68ΐ ίρ8β Οοιηίηηβ, ουπι οίΐ : ι Οιη<- 

ηία ςυφ 1ΐ3ΐ>6ΐ Ρλίοι*, πΐ6& 8υηΐ '. ι Λ(1 ίρ8ηιη ςιιο- 
ςιιο ΡαΐΓβιη (ΙΙοίΙ : ι Οιηηίι ηΐ05 Ιυβ 8υηΐ *. > 

12. Ρ€Γ8οη28 ααίοσι ** 6]υ8 ρΓορΓίαηι 68ΐ, Ρίΐίυηι 
6886 λ ΡαΐΓ6 £6ηίΐυηι, ηοη ΡαίΓεηι ίιι^οηίΐυιη, 8Ι|| 
|[6ηΊΐ0Γ6Πΐ• Ε&Ι 6ηΊιη ββηίΐηβ 3 Ραιγ6 8ίο6 υ1ΐ3ΐ ρ88' 
8Ίοη6, υ1ΐ8?6 οοριιΙ», ίιΙ 6«1 βΐηο ρβηηί8ΐίοη6• ιιϋ 
1ιιιη6η 3ΐ) Ί€η6 : 86υ ροΐίυ8 υΐ Ιυηιβη ροΓΓ^οΙιιηι 9 
ρ6Γί6€ΐΟ 1υη)ίη6• Α Ρ8ΙΙΓ6 ίβίΐιΐΓ 1ι»Ι)6ΐ ςιιοίϊ 8ί|, 
61 υη!τ6Γ8Α ςυ» Ιΐ3ΐ)6ΐ. ΙϋοίΓΟΟ λί( : ι ΡαΙΟΓ ηι6υ8 
οι&]0Γ ηβ 681 "; 1 6(|;ο6ηίιη6ΐ ίΙΙο, (ΐυληηηΑαι ηοη 
ρο8ΐ ΗΙυιιι >*, ϋρϋο 6ΐί3ΐηι (ΐοηοΓβ Ι'&ΐΓ6ΐη ρΓΟββ- 
ηυίΐυΓ. 

15. Ρθ8ΐ(|υ9ΐιη ί|;ΊΐυΓ ιιαΐιΐΓ•ΐ68 εΐιηβΐί ρΓορπβΟ• 
168 <1ίιΙιη«ΐ8, ςυ>8 Ιι^Ιιβΐ βι Ρ81Γ6 ; ο]ιΐ8 6Γι»ηι Ιιιι- Ιστι. ι 

ιβ^• Της δδ υποστάσεως αυτού Κιον, τδ ΤΙδν είναι 
χεννητδν Ιχ το({ Πατρδς, χα\ ού Πατέρα άγέννητον, 
•ΟΑ γεννήτορα. Έχ του Πατρδς γάρ γεγέννηται άπα- 
Ιύς, Ααννδυάστως' τουτέστιν Ανευ μ(ξεως, ώς φώς έχ 
«υρ4ς* μΑλλσν δέ ώς φως τέλειον δχ τελείου φωτός. 
Έχ τοΟ Πατρδς ουν Ιχεί τδ είναι, χα\ πάντα δσα 
Ιχει* Διδ χα\ λέγει * ι Ό Πατήρ μου μείζων μού 
δστιν » Ιγώ γάρ έξ αύτου, <ί χαΐ μή μετ' αύτ^ - 
οδχ οΛτΑς Ιξ εμού, Λιδ χαλ τιμ| τδν Πατέρα. 

ιγ». ΕΙ«ίντεςτο(ννν τά τής βείας φύσεως τον Χρί- 
στου Ιδιώματα, & Ιχει δχ του Πατρδς, εΓπωμεν χαΐ τά τηςάνΟρωπίνης αύτου φύσεως φυσικά Ιδιώματα, Ο ιηηη;£ ΠλΙιιΠΒ ρΓορΓίβΐαΐ68 6η»νΓ3Μ(ΐ3β βιιηΐ, ηυ^» Απερ Ιχ τής ήμων Ισχε προσλήψεως. Εί γάρ Θεδς 
Αν τέλειος, γέγονε δι' ήμΑς χαΟ' ημάς Ανθρωπος 
τέλειος, δήλον ώς πάντα έχων τά φυσικά τής βεότη- 
τος Ιδ*ώματα, χα\ χατά τούτο θεδς ών τέλ£(ος, χα\ 
πάντα Ιχει τά φυσικά τής ΑνΟρωπότητος Ιδιώματα • 
τοντέστι, πάσας τάς φυσιχάς δυνάμεις τής άνθρω- 
«Ιπ^τος, τάς ένεργητιχάς τε χαΐ παθητιχάς, ?να 
τέλειος |} Ανθρωπος. Ε! γάρ τ: των φυσικών ούχ 61 ηθ8ΐΓΧ03ΐΓηί8α86ΐιηιρΐίοιΐ6ΐλαΚ)ΐιίι. δί 6ηίπ),€ΐΐιη 
ρ6ΓΓύ6ΐιΐ8 68861 06υ8, ηο8(Γί ε«ιΐ8α Ιιοηιο ρ6ΓΓ6€ΐα8 
8ίηιί1ί8 ηο8ΐπ ί30ΐη8 681; ραίαπι 68ΐ, ςηί ιΐίτίηχ 
ηαΐΜΓ^Β ρΓορπβΐΑΐο8 οιηη68 Ιια1)6&ι, 69ςα6 γα- 
Γιοηε ρ6ΓίβοΙα8 Πβυδ $11, οπιηβι ςυυςυύ ΙΐλΙ)ί4ϋηιη> 
Ιιυηΐϋη» η&(υΓΧ ρΓορΓΐ6ΐ8ΐ68 : Ιιοο εβί 6]ιυι οπιιιββ 
ηι1υΓ&ΐ68 «Ίγ68, ΐυηι ηυβ ο^ά α(6η(1υπι ρ6ηίη6ηΐ, 
Ιηπι ςυ» αά ραΐί6η<1ιιπι; υΐ 8Ίι ρ6Γί6€ΐυ8 Ιιοιηο. * Οη%. ΟΓΑΙ. 35, τβΓευδ Οηβη) 6ΐ 24. * ^ο3ιη. 
χπ, 18. ** 6γ6|[• οΐϋΐ. 29, ηοη Ιοη^^β » Ιίηο. XVI, Ιδ. • ^ο^η. χνιι, 10. *• Ογλ^. ογμ. 29. *^ ^οΑη» *1Ι•ΙΙ»Γ ι ούχ ήν, χα\ ήρξατο. • δΙο Βηηχ], Η €ο«Ι. δ. ΙΠΙ. 9ΐϋ γεννητών τδ θελητιχδν Ιχων. Ιη 
^I0^I^^8 #6611 Ιχων. • Ιη ηο&Ιιί» μεθεκτδν δέ τής δνεργείας, ού τής φύσεως, ιηΐΙ^ 143 8. ΙΟΑΝιΝΙδ 0ΑΜΑ8€ΕΝΙ 

Ν&ιη 61 ςυί(1 οότυπι ςιικ »<! η&ΙυΓ^ιΙιι 8ρ661Αηΐ, Λ Ανίλαβεν, οΟ τέλβιό 
ηοη Α8&υπ)ρ5Ί(, ιιοη ϋοηιο ρβΓΓβοΐιιβ βπΐ, ιίΐ ευί ά^ πος. 

811 3ΐί<]πΊι]. 

41. ΙιΙ νβΓΟ ρηήιυιη εοηβΐίΐαΐαηι 8ϋ, οιηπίβ ηο$ 
ΓηηϋΙίοπΊδ» &€Γιοηί$ βΐ ρ28&ισηί8 τίιη &Ι) ορΙΑοβ 
Γ6Γ«ιπι 3€€ΰρΐ5&6 *, 62ςυβ 0111111.1 .1(1 η^ΐυΓβπι ροΗί- 
ηβΓβ. Ρί^ΓΪ βηίιη ηοη ρο(6$1• οΐ ιιΙΙα ΰΓ62(ιΐΓ& τβΐ 
8£6ΐΐ(ϋ ιιιαιΐ6Γ6 Γαη{(8ΐαΓ, τεί οροηΐΊοηοιη 6X86- 
Τ9ί, αυΐ ρβΐίαίιΐΓ» (|ΐΐ0Γυιη νίαι α η&ΐοΓΑ ηοη ιιοεβ- 

ρ6Γίΐ. Υβ1υ(, ηοη ρθΐ68^ ΙβΓΠα «χ 86 Ι^βΓΠΙβη 606Γ6, 

ηΐδί ηαΐαΓΑ τιηι (^βηβΓ^ηάί ιί ΟγοΙογα «ο^έρβΓίΐ : 
ηβςιιο &ςυ& ρΊ8€β8 ρΓοάυοβπί, 9ΐηΙ»(Ι ΐβΓηκ Γβεοηϋί- 
1216Π1 οοηίβΓΓβ, ηΐ3ΐ τίΚυΙβ 6]α8ΐηθ(ϋ αϋ υηίτβήΙ 

€θη<ΙίΙθΓ6 Α666ρΐ9Ι• ΟΐΐΙΐΙ η6€ βΙίΓρΟβ 6Γ68ΰέΓ6 ρθ•« 

8ΐιηΐ, Αυΐ νοΙυεΓ68 τοΙ^Γβ, &αΙ ϊοττ^η» 1)65ΐί8β ιηόο* 144 ΐδ'. Έστω δΙ προδιωρισμένον, ί':ι ιίάσης ενερ- 
γείας χα\ χρήσιως, χβ\ πράξεως, κα\ «άΟους <ήν 
βύναμιν φι^σ^χώς ΐζαρά τον Δημιουργτ)υ (Ιλήφαμιτν^ 
χα\ ταντα φυσίχά έ^(ν • λδυνα'ίο^ γάρ ο<αν4θν φ6^ 
βιν χρήσαβΟαι πράξβϊ, ή ένβργή^αι ΙνέργεΜΜΐ, ή 
παθείν πάθος, ύν τήν βύναμιν ού χατά φύσιν Ιλαββν. 
ΟΤον, ού δύναται ή γη βλαστησαι, μή χατά φύβ'.ν 
λαβουσα παρά του Δημιουργού τήν ρΧαάχΐχ^}^ δύ- 
νάμκν * ούδΙ τ& Οδωρ ζωοβλαστεΝ, Γν* ο&τως ιΓκμ, 
τήν των Ιχθύων γΙννήσιν, χα\ ιτρ^ς βλΑστησιν των 
τής γής 9υντ€λβΝ Ιχφοριιΰν Ρ^ ίΐ μή παρά του Δη- 
μιουργού τήν τοιαύ'κην ΐίληφβ δύναμιν * σύ^ ^τ^ ιΐ6Γ6» 9υΐ •6Γρ6ηΐ6β Γ6ρ6Γ0, οΊβΙ <|υο<]Ιί(^ ίΙΙοΓυιη ^ αύξησαι βύναι^αι, εΙ μή τήν αύξη^ίχήν Ιλαββ δύνα* €Γ68€6η(ϋ, ΐοΐίΐίύάΐ^ ||[Γ«(1ΐ6η(Ιί, 96 Γΰρβη^ί , Α€€6ρ6- 
Ιΐΐ Γ&0Ιΐ1ΐ&ΐ6ΠΙ. δίο 89η6 ΙΐΟηΐΟ {|[>96, η60 €βΓη6Γ6 

ρο(ο$ι, ίΐ66 Ιη(6ίΠ^βΓ6, ηοο ν6ΐΐ6 Πί>€«•6, ηβο ορθ- 
ηη, ήΐβί 6ιι]ιΐ84«]β ΙίόΝιη νίπι ίη βυα ή3ΐαΓ3 30€6• 

Ρ6ΠΙ α 0Γ6αΙθΓ6. 

58β ^^• Ηοηιο ί(2(ΐυ6 ηίΐυη(1υ8 ιηΐηοΓ 681 **. 
Ναοί ςοΐλ ΰοηβΐ^Ι ληΐηια 61 οοιροΓβ, Ισουιη ηβ- 
άΐυιη ίη(6Γ ιηβηίοπι 61 ιη&ΐ6Γί2πι ο1)ΐίη6ΐ. Εκί 6οιηι 
€υιη νί8ί1)ίΗ8, ΐυιη !ητΐ8ίΙ)ίϋ5, &ιτβ ββηΙΙβηΙΙβ «Ι 
ίηΐ6ΐΙί|;βηΙί8 €Γ6ΑΐυηΒ τίιιουΐυπι. Μβηβ ^ί(|0ί(ΐ6ΐιΐ 
αηίσιχ οοιιΐηβ 681, 6]α8ςυ6 ρα^^8β^Iη8 ρί^δ. Οαλ- 
ρΓορίβΓ ίϋί οηιη ίηίηΙιιι)8 οοιροΓίΚ^οβ οοιηιηιιιιβ Μ^ μιν • ούδΐ τ& πτηνών πέτασθαι, τήν του Γπτασθαι μή 
λαβ^ν δύναμιν* ού χερσαιον βαδί^βιν* ούχ Ιρπετ^ν 
Ιρπειν, βΐ μή (χαατον τήν τοιάύτην Ιλάββ δύναμ€ν. 
ΟΟτω δή χα\ 6 άνθρωπος ού δύναται δρ^ν, ή νοεΤν, 
ή αύτεξουσίως θέλειν, ή ένεργειν, ε( μή ΑχάάτουτήΐΡ 
δύναμιν Ελαβε φυαιχΰς παρά του Δημιουργού. 

ιε'4 Ό άνθρωπος τοίνυν μιχρ^χοσμός έβτιν * Ιχει 
γ3^ρ χα\ ψνχήν, χα\ σώμα, χα\ μέσος Εοΰτηχε νου τοΛ 
δλης* σύνδεσμος γάρ έστιν ορατής χκΐ αοράτου ι 
ήτσί αΙσθητής τε χα\ νοητής χτίσέως. *ύψΜ.\Λς 
γάρ χα\ τ$ χαθαρώ'^ατον της ψυ)(ης 6 νους. ΚΜωνζΧ 
οϋν τοίς' μΙν άψύχοις σώμασι χατά τήν έχ τ^σ^άρων 
βτοι](((ων χράσιν χαΐ σύνθέσιν * τοΙς δΙ ψυτοίς χατά 
(|00<1 6χ ι|1ιαιυσ^ 6ΐ6ΐΐιβιι1ΐ8 οοηίέιίηρ^ηί^% βΐΐ «Ι ^ τ< ταύτα, χα\ χατά ^ήν θρέπττχήν χα\ αύξητιχήν ΐϊοηοΓ6ΐυ8. €υιη 8ΐίΓριΙ>ιιβ 61 αΓΐ)0Γϋ)ΐ<β, η6<1ΐιιΜ Ιι»γ 
61 οοηιηιιιηίΑ 8υηΐ, νοτίΐΐπ 6ΐ!Αη) ^ΙΙΗχ ΠΐύϋΙίΑΒ 61 
βυοίΓΐχ, νί&ςυβ §[6)ΐί1α1ίή : οϋη) ΙίΓαΐίβ ϊίέίύ βιηί- 
Ηΐαηΐίΐηιβ, ηοη ί11» βοΐααι , Β6(Ι 6ΐ 60ΐΜΙ)(ιή;β 681 
αηΊιη&Ιί8 νίΐα, 8ρρ6ΐί1υ8(}υ« Γ&ΙΙοηίβ 6χρ6Γή ; Ιγα- 
866118 ηίηιΐΓϋΐη 61 6οη6υρί866η8; ιίβηι ίηι^^ΙιΐβΑιϋ 
νίβ 61 ηΐ6ΐηοπ9; 86η8υ8ςυ6 61 ΐ1ίΐοΐυ8 1η)ρυΐ8ΐοηι$, 
<|υΊ ηυίιΐοηι ΐο(Ίυ8 οοΓροΓίδ ^61 ΐηοΐιΐβ ί ιΐ6ΐϋΐ|υ6 νο- 
616 Γ»οιιΙι&8 61 Γ6βρΐΓ^ΐίο. βάιη ^I^^0^ρο^β^8« ιηΐ6ΐϋ• 
(;6ηΐί3ςιιβ ρηκιΙΗΙβ νΐΓΐυΓι1)η8 , ηιΐίο βοπισιυηίβ 

681, 61 ίη(6ΐΐ6€ΐυΐη δ6(]06η8 8ρρ6ΐί1ν8, Ι|υί €81 ν•» 

1υηΐ3δ, ρΗπιυβ Ιρβι ηιοΐυβ 8ηιηΓι. ΙΙοηο 8Ϊι|ΙιΙ- 
(1601 «ρρ6ΐ6ηάο , 8(1 60{ΐΐ«η(1υιη ηιονύΐυΓ ; 6ΐ 
9ρρβ(6η(1ο ]υάΐ€Α(. Η»ϋ ροΓΓο αρρβίιΐΐο ΗΙ«γ^ 681, 
ηα« 1^1>6^6 ιρρ6ΐ«ιΙ(1ο €0|[ίΐ2ΐΙ, πιΐ!θ(*!η2(αΓ 610 

Ιβ. ΡτόρΗλ <|ηΙά6ηι οοΓροΓίβ »ιιη(, Β66ΐ!ο, ΠϋχΙο, 
«Ι ςοιΙίΐΑίιΙΑΐ ήΐΜ&Ιιο; ίά ^$1, Γγι£οπ$, €α1οτΙ8, 
1ιυιιΐ0Γί§ 61 8ΐ6(^ΐαΐί8, πΐ6Π]1>Γ0Γαη)ι|ϋ6 οοηίότιηά- 
ιίο. Αη!ηι4 801610 Μίοΐλ^ΐί^, Ι]ρια ρ6Γ «««Ι ΜοΙι 1ΐ8• 
Ιιβΐ νίΐαηι, ιηΐβΠΙ^ζβΐΙΐΙϊηι» 8ρρ6ΐ!((ιΜΐ|ϋβ Πϋοηά- 
ΐ6ΐη» 4α« Μ νοΙυηΐΐΒ ϊ^1>γΙ6 ϋίοΐΑ. ϋά ΙιΜ Ιηηβηι 
ί11ιΐ(! 8ρ66ΐ8ΐΗ8Βΐηιυπι, ιηυο «ϋ >η^1οπιιη 8ΐιΙ)5ΐ8ηϋΑ δύναμιν, ίτι Βϊ χα\ τήν σπερματιχήν * τοΤς δέ άλ^ 
γοις ζώοις, χα\ έν τούτοις μΙν, άλλα χαΧ χατά τ^ 
ζωτΐ}έ&ν, χα\ χΛΤά *ήν άλ^γόν δρεξιν, ήγουν θυμ^ 
^ια\ (πιθομίάν * χίτά τ£ τλ φαντα^ιχδν χα\ μνημο• 
νκυτιχδν, κι\ χατά τήν αΓίθησιν, χα\ τήν χαΟ' άρ• 
μήν χίνηβιν. Καθ* όρμήν δΙ χίνησίς έστιν, ή χίνησις 
δλου το8 ^^ματ^, χα\ τ6 φωνητιΐι^ν % ααΧ άναπνευ- 
ατιχθν* «υνάπτιται δλ ταΐς άσωμάτοις χα\ νοεραΤς 
δυνάμεσι διά ίου λογιχθυ, χα\ τής λογιχής ' του νο^} 
ορέξεως, ήτις Ιστ\ θέλη^Φίς, ή πρώτη του νΐ»ΰ χ(νη- 
σις. Όρεγύμενος γάρ λογίζεται « χα\ λογιζ^νος 
κρίνει. Αύτη δΙ ή θρεξις, αυτεξούσιος έστιν ' «ύτ• 
ιξουθίως γάρ .άριγόμενος, ναΤ χα\ λογίζίται χα\ 
χ^ίνβι• 

ι^; Ίδια μΙν ^θυ σώματος, τομή, )<α\ Ρη&ις^ \αΧ 
(κτβΐ€ολή ή χάτά ^ϊοιιδτή^α* ήτοι φύξιν, θέρμανσιν, 
ύγρ^'ύα, )ΐα\ (ηρι^τητα * χα\ ή των μελών ^ιοργά- 
νωσις. Ίδΐά δΐ φ^χής λογιχής, |ΐύνης αυτής χαθ* 
Ιαιιτήν, ζωή, ν^(ης, χα\ λογιχή δρεξις, ήτις χυ• 
ρ!ως • (στί Ηλησις. Κα\ «ρ6 τούτων * Ιδιχώτατον 
φο^ς, χώρίζον αυτήν Ιχ τής των αγγέλων ούσ(ας, '* Ηοηιο ηιιιηόϋδ ιηίηοΓ, μιχρόχο^μος. Νοπ 1>€^ηβ 8ριι4 6γ6|^. οηΐ. 38 6( 45, μέγας έν μιχρφ. 

ΥΑΒI^£ Ι.Ε<:ΤΙΟΝΕ$. 
1^ Νο8(γ{ συντελείν εύφορίαν. <ι Νο8ΐΓί τ^ φανταστιχύν. ' €οηίΐΙ)6Α8ίυ8 ρο8υιΙ της νοεράς, ςιιο 
ιυοίοΓΰ η6δ6ΐο« • Ηββο (;ο&ιΙ)6β8ίαι οπιίδίΙ, ηα»: ΒαΜί. 61 ηΐ88. 1»3ΐΚ)6ηΐ. ^ Βθ£. €ο11>. 1, Ν^ 1 1^ 
τούτοις* 145 ΟΕ ϋίΤΑΒϋδ νΟΙϋΝΤΑΤΙΒϋδ. 116 

τλέν βώμ«τι ιιολιτεύβσΟΛί, χαΐ τούτψ μεταδίδε ναι Α δβοβΓηΙΐϋΓ : υΐ ίπ οοΓροΓβ ν6Γ86ΐυΓ, οηί νίίαηι α ζίβης χα\ χίΜήβιως • χα\ τ6 αύτεξουσίως κατ* οίκείαν 
^«ί*^*• ή'Εος θέλησιν, Ιγειν τ6 σώμα χα\ τήν 4λογον 
(^ξιν, 1πιθυμ(αν, χα\ Ουμδν, χβΐ τήν χβΟ' 6ρ{*τ;ν 
χΐνηίΐν, χαι φυαιχώς Λρχειν, ώς Ιδ(ου χα\ φυσίΧοΟ 
δούλου, τοϋ οίχείου σώματος. Δι6 χα\ πλέον τών άγ- 
γίλ»ν χβτ' είχόνα ό άνθρωπος, 'ϋ γάρ Ιγγελος 
Ο/χ Εχει φυσιχδν δουλον , ουδέ φυσιχώ; έση δε- 

ιζ*. Κοινά δέ ψ^χης χα^ σώματος, ών ή ψυχή τφ 
εώμβτι μεταδίδωσι, τ^ ζωτιχ^^ν, τ6 φανταστιχ^ν 
τουτέστι, -Λ τών αΙ^θητών αντιληπτικών ή διαγνω- 
ετιχάν αύτ6 τ6 α1σ8ητ:χ6ν, ί^γουι^ αί πέντε αίσθή- 
•ίΐς, δρασις, ακοή, δσφρησις, γεΟσις, άφή. Έτι ηιοΐυηι ιΐοηβι; ςυο ίΐβαι ϋΙκ^Γβ αρρ^ΙίΙιι ευο, ββα 
νοίυηίαίο, οοΓραβ ιηονββΐ , ΓλΙίοηΊ&ςυβ βχρβΓίβω 
ΑρρβίίΙυιη ; εοιΐ€υρί8€6ηΐ6ΐιι »€ί1ίοβ( βΐ ίΓ28«60ΐ6ηι, 
ηεοηοη €0Γρ0Γί9 ηοΐυιη «χ ίιηρΌΐδυ ρΓοΩΰί&οβη- 
Ιβιη : 810 ϋβιουοι, υΐ ηϋυΓΑΐί ίιηρβπο ίη οοΓρυε, 
Ι&ηςυ&ηι ίη ββΓτυπί) ρΓορηυπι ρο1ΐ63ΐ. ΕβρΓορίβΓ, 
Ιιοηαο ιη&|;ί8 ςιι&ιη 9ίΏ%β\Ί &(1 ίηιι^ίηοπ) β&ΐ. Αη(;θ- 
Ιυε βηίιη ηυΐίαιη 1ΐΑΐ>6ΐ 3 ΏΆίίΐτζ βθττυιη, υηϋβ ιίθο 
η3ΐαΓ& ϋοηαίηυΒ βεΐ. 

17. ΑηΙιη» 61 οοΓροπβ οοηαιηιιηΐιι βυηΐ» ηιι«9ηΙ- 
ΙΏΔ οοΓροη (Ι^Ι, ηβιηρβ «οίαικΓι» τίΐα, ίιη8^Ίη3ΐιϋΙ 
νί5 ; 1(1 681, ςυ» γ68 8^η8ΊΙ)υ8 8υ1>]60ΐ38 ρ6Γθίρίΐ τεΙ 
<ϋ8€6ΓηίΙ : γΐ8 ίρ88 βεπΓιβικΙΊ, εβα ({υΊηςυβ εεηευβ, 
«ερβοΐαβ, Αυιΐίΐυβ, οΙΓϊεΐυβ, ^υεΐιιε, 6ΐ Ι&€ΐυ8« Μ «βλ τ& μν^μονευτιχδν, χαλ ή καΟ' όραήν χίνησις, χά ^ ^^^ β^'»2ΐ™• «βωοΓΐ» , 30 ιηοΐυε 6Χ ίηιρϋΐβϋ, νίδ 

τε %§ΛνχαΛιν^ χαΐ αύξητιχδν, χαΐ ή &λογος δρεξις * 

Ιυμ5ς, λέγια, χαλ 1πι6υμ£α *, ιςεΤνά τβ, χα\ δίψα* 

«βλ χ4«•ς, χ«\ πτύελος, ηδονή, χα\ &ηδ£α ▼, [φ^βος, 

Ιειλία• χα\ αγωνία, &δημονέα,] τα/>αχή, (δρως, χα\ 

Ιένατο^• θάνατος γάρ έστι χωρ^σμδς ψυχής ά,ιΛ 

βήματος- χαΐ ποίσα ή της τροφής χα\ αυξήσεως 

Μχονομία. 

ιη'. Ταν«α πάντα άλογα πάθη ε1σ\, χα\ ένέργειαι* 
Μργειαι μ^ν χα\ δυνάμεις τής φύσεις * δι& χα\ 
«έντα τ& φυαιχά• παρά βεου δεδωρημένα τ|| φύσει 
ιΙσ(* πάθη δ1 δτι πάσα χτίσις ' χτιστή παΟητίχώς 
χινεΓτα», χφ\ ενεργεί* μδνη δΙ ή θεία φύσις έστ\ν 
απαθής, άπαθώς χινουμένη, χα\ άχινήτως Ινε/^γου- ^ 
«• Έτι δΐ τινές μίν α6τών δοχοΰσι μάλλον εΤναι 
ένέργειαι * τινές δΙ πάθη* πρεπωδέστερον γάρ εΙπεΤν 
τήν ζοιίήν μάλλον Ινέργειαν, τδν δέ θάνατον, χα\ τήν 
τομήν, χα\ τήν |5εδσιν^ πάθος. Ή μΙν ούν τομή, χα\ 
^ ^ΰσις» χα^ ή χατά ποιότητα μεταβολή, τουτέστι 
λ&ύχανσις, μέλανσις, ψύξις, θέρμανσις, ν^σος, χα\ 
τά τβιβΚίτα, πάθη ε!σίν. Όμοίως χα\ ή των μελών 
διοργάνωσις, ήτοι ^ιάπλασις. Ή μέν γάρ φύσις 
ΙνεργεΤ, διοργανοΟσα χ«αΙ διαπλάττουσα. Πάσχει δέ 
τ% βώμα, διοργανούμενον. Φύσιν δέ λέγω, τ6ν έξ 
άρχξς παρά του ΑημιουργοΟ δοθέντα Ιχάστφ εΓδει 
ν^μβν χα\ δύναμιν, χαθ* ήν χινεΓται !) ήρεμεΐ. Κι» 
νχίτβκ μΙν, πρ6ς άς ίρι δύναμιν, ενεργείας, νοών» 
>ογιζάμενος, θελιών» οΗσθανόμενος, τόπους έχ τόπων ςυοςυο 3}(πχ 61 3υ€ΐπχ , ηοοηοη 3ρρ6Γαυ8 Γ3ΐίο• 
ιΓΐ8 6χρ6Γ8, ίΓ3 , ίη(|υ3Εη , 6ΐ ουρ'κΐίΐαβ, 68υΠ68 
ςυοςιιβ, βίΐίε• Γ3ΐί{3ϋο, 83ΐίτ3, ?ο1υρΐ38 , ΙΠ8Γιΐί3, 
ιηοΐ68(ΐ3»ΐ3η^αοΓ, ηΐ6ΐυ8, ΐίιηοΓ, 30($ογ, 1ίΕ(Ιίυιη, ΐαΓ- 
1>3ΐίο, 8ΐΐ(ΙθΓ, Ιρ83ςυ6 ηΐ0Γ8. ΕεΙ οαίαι ιηοΓε (1ί&- 
065δΐι& 3ηιιη» 3 οοΓροΓβ : οιηηίε (Ιοηίςιιο ηυΐΓΐ- 
ιη6ηΓι αί αοοΓβΐίοηίε οτάο 61 Γ3ΐίο. 

48. 0ιηηί3 Ιιχο, ρ388ΐοο68 ειιηΐ βιηβ Γλίίοηβ, 6ΐ 
αοΐυβ. Αοΐυ8 ςϋ'κίοιη 30 η3ΐυπΒ Γ3ίυ1ΐ3ΐ68 : υηϋβ 
6ϋ3ΐη η3(υΓ3ΐΐ3 οιηπί», Οβι ιηαηοΓο η3ΐυΓ;£ οοη- 
06883 ευηΐ. Ρβββίοηοε νοπο, οο (|υο<1 €Γ6313 οσιηίε 
ιΐ3ΐυΓ3 ραΐίοηϋο ιηον63ΐ 6ΐ 3|[0Ι ; 8θΐ3 3υΐ6ΐη 
η3ΐυΓ3 άΜη^ ^1^6 ρ398:οη6 86 ιιιονβακ 6Ι 3|^6η8 
537 β>"® ιηοιιι, 3 ρ388!οη6 ιιηιηυηΐε 68ΐ. Ργ;616γ- 
63 (|υ9Κ(ΐ3ηι 6χ ϋ1ΐ8 ιοίΐοηη ιη3|^{8 Γβΐίοηοιη Ιΐ3- 
1>6ηΙ; ςυ»]3ΐη 3υΐ6ΐη ρ388ίοηί8. Βϋ€ΐίυ8 6ΐιίιη 

ΤίΐβΠΙ 30ΐ1θη6ΐη 3ρρ6ΐΐ3¥6Γί8 *, ΐηΟΠΟΠΙ Τ6Γ0 6Χθί- 

8ίοη6ΐη(|υ6, 61 Ουχίοηοιη, οοο^ηιοηϋυε ρ388ίοη6ΐη• 
ΕχοΙείο 6Γ(;ο, 6ΐ (Ιυχιο, 30 ιηυΐβϋο ςυ8ϋΐ3Π8; ραΐ3 

ά63ΐΙ)3ΐίθ, 46ΙΠ§Γ3Ι10, ίΓ1|6ΓΐθΐΙθ, 03{6Γ30ΐίθ, ΙΒΟΓ- 

ϋυε, 6ΐ 8ίιηΠί3, εαηΐ ρ388ίοη68. δίηιϋΙΐοΓ ηιεηΙίΓΟ- 
Γυηι 8ρρ3Γ3ΐυ8 61 βοΓιο. Ν311ΙΓ3 6ηίιη οοτρυβ ογ• 
|[3ηΊ8 ίη8ΐΓυ6η(1ο 61 ΓθΓΐη3ηάο 3{ίΐ : οοΓριιβ ν6Γο 
οοιηρ3|^ίη3Γιοη6 ϋΐ3 ρ3ΐίΐυΓ. Ροιτο η3ΐιΐΓ3ΐιι (Ιίοο, 
ςιΐ3ΐη 3 ρπηοίρίο οιιίςυβ κροοίβί Ιε^οπι ιρίπκιυβ 

€θΙΐάίΙΟΓ ΙΐηΙν6Γ8Ι Ιη(ϋάίΙ« ρΐΌ Οθ]ΐΙ8 Γ3ΐΙθη6 Γ68 

ηιοΥ6ΐθΓ, 3οςο{68εϋ. ΜοτείοΓ ςαΙάβιη 3ΐ) 63, ίη ςιΐ96 Αμε(6»ν" τοΰτων γάρ Ιχει τήν δύναμιν παρά του ρ 301ίοιΓΐ8 γίηι 3€66ρίΐ, Ιηΐ6ΐΠ^6η(Ιο, πΐ(ΙοοΙη3η<1ο, άημιουργου. Ηρεμεί θέ , μή χινοδμενος, πρ^ &ς 
ο>χ Ιλαββ δύναμιν, ενεργείας, άλλ' Ιστάμενος 7. 
Κινήβ|ΐς^ «Ισι, γένεσις, χα\ φθορά, χ«\ άλλοίωσις, 
αΟξησις, μείωσις χα\ ή τοπική χίνησις. Έξάτροπος 
δέ έστνν α5τη , Ιμπροσθεν, 6πισθεν > , ^ξιά, άρι- 
«τερά, Ινω, χα\ χάτω - χα\ πάντα δέ τά λοιπά τά 
είρημένα, χινήσεις είσ<ν * ή δέ νόησις, χα\ ή λογική 
(ριξις, δ τε διαλογισμέ, χαΐ ή ζήτησις, χα\ σχέψις, 
χα\ βουλή, χα\ χρίσις, και διάθεσις, χαΐ προαίρεσις, 
γνώμη τε, χα\ ή πρ6ς τήν χρησιν δρμή, ένέργειαί νοίβη^ο, 86ηΐΐ6ηάο, Ιοο3 6Χ Ιοο!β €οπιοιυΐ3η(1ο• 
ΗοΓοηι 6ηίαι 3006ρΐ3ΐη 3 €γ63(ογ6 Ιΐ3ΐ)6ΐ Γ3οαΙΐ3- 
Ι6ΐη. Οα*ΐ6$οΐ( 8υΐ6πι• ου» 3ά 63$ Γυηοΐΐοηοε, 3<1 
ςυ38 ¥101 ηοη 3€€6ρίΐ, ηοη ιηοτ6ΐαΓ, εβά είεΐίΐ. 
δυηΐ 3ΐα6ΐη Ιιί πιοΐιιβ» ΟΓΐυβ, Ιηΐβτίΐαε, 3Η6Γ3Ι!ο, 
πιθΓ6Πΐ6η(απι, (ΐ60Γ6ηΐ6ηΐιιΐΒ, 30<ΐ6πιιιιιι Ιοοί ηιυΐ3- 
Ιίο ; ου]4ΐ8 δ6χ ηΐχ ευηΐ 8ρ6θΊ68, 3ηΐ6, ροη6, όβχ- 
ΐΓ0Γ8υη), 8ίηί8ΐΓ0Γ8υηι, 8υΓ8ΐιηι, (ΐ60Γ8υιη. 86<1 6| 
Γ6ΐκ|υ3 οπιη{3 ςη» ευροήυβ Γ666η8υίπιυ8• ρ6Γΐηϋ6 
ιηοΐΗ8 ευηΐ. Οχίοηιηι Ιηΐ6Π6θϋο, 3ρρ6ΐίΐυ8 Ι(6ηι νΑκι^ε υεβτιοΝΕδ. 

▼ 5ίο Β35ϋ. 6( οο<1. 5. ΙΙίΙ. 3ΐϋ άχηδία. ' Ι46]$6πηι φύσις, τ 0ού. 
, , . . 31 ν6ΐιΐ8 ίηΐ6ΓρΓ. $^4 »ίαη$. Νβυίπιη) ίη ηθ8ΐΓθ 3ΐΐ6Γ0 Ιΐ3ΐ>6ΐυΓ• 
* 0380• ϋ Βΐι•., 6Χ06ρΐο ιιο$ΐΓ0 οΙΐ3Γΐ3θ6θ, ςοοά ΐ3Π)6η εβηυίΐυΓ (}οιη1)6θ8ίυ8, Ιΐ3ΐ)6ηΐ ίμπρος, ύπίσω. * Βμ. λ^γω, χαΐ έπιθυμ^αν. 
δ.^ΗΙΙ. Ι6(. €4 εοΙ5. 17)^0 μή Ιστάμενος* ί*7 8. ίΟΑΝΝΙδ ΒΑΜΑδΟΒΜ 148 

^;ιϋοΐΐΑΐί8, ^2^^ο^^1I^^ο» Ιη<|υίΜΐίο, οοηβΙίΙβΓίΐΐο , Α είσι. Δοχιιβέ μάλλον ή νίησιςΛαι ΙνΙ^ιία» ή δ> ϋοη&ΙΙΗΐιη, ]α(1κίυιη, »0θ€Γιο, βίβοΐίο, 86ηΐ6ΐιΐί3 , 
ηβοηοη ίιπρυΐβίοηίβ ιηοΐυβ » &ε(ίοηβ5 οθπββπΐυΓ. 
(ίυ8ηςυ«ιη ιηΐ€ΐΙ<;€ΐίο, ΑβΙΙο ροΐΐυβ νΙάβΙαΓ ββΜ : 
αρροΐίΐο* νβΐΌ, ρα68ίο (ρ»ΙίΐυΓ βιιίιη (;;'!'2Γ|Ιη& 
βιρρβίιΐ ), «αασιβη Γ3ΐίοηί& αρρβίίίυιη, Αοΐίοιιβηι 
€Γι•ιή άΐΰίιιιιη ; ρΓορΙεπηι ςιιο<1 ΓιΙοβΓ 68ΐ, ΐιιιρβ- 
ΓΑίςιιβ ρα8β]οηίΙ>υ8 ίΓΓαϋοη&1)ΊΙί1>ο89 ίιΐ(Ιίο&ΐ(|υβ, €1 
βιιΙ)6Γη«Ι» 61 νβΐυΐί ίΓβηο ΗΙμ Ιβαιρβπιΐ : ιηιη 
ηβιηρβ, 61 €ΐιρΊ(ΙΊΐ3ΐ6αι» β6ηβηιηςυ6« υΐ ιηοίυιη εχ 
)ιΐιρυΐ8ίόη6 ρΓθίΙο{86βηΐ6ηι. Ρ858ίοιΐ68 6ΐιΙιιι 81116 τη- βρεξις, ιτάθο;• πίν γαρ όρεγόμινον, «Ασχεί* ϋγ^ 
μβν δέ αυτήν λογιχήν δρεξιν, τή^ ένέργιιαν, δ*6τι 
αύτιξού^βό^ &^ιν, Ιςουκάζουσα • των άλ^αιν ικα^ 
θών, χαΐ χρίνουσα» χαΐ χνββρνώσα, χά\ χαλ(ναγ«Η 
γου^α ταύτα ' Ουμ&ν, χα\ Ιικθυμίαν; χα\ αίβθηαιν, 
χχΐ τήν χαβ' ύρμήν χ(νηΛν • ταΟιία γ4ρ ύι^,χοβ,* 
χα! (κιπΕίθ^ί τφ λόγφ είαΐν, ^ογα κά6η* ιτέφυχβ 
γάρ τιβέθβαΟαι τφ λύγφ, χαΥ ύποτάασισθαι, 3ΐα\ χι^ 
νβΤσΟαι, ώς &ν ύ λόγος χελβΟΐι ^» ^^^ "^^ ^^^^ ?^^^^ 
ίνθρώττων. 110116, ΓβΐΙοιι} βυΙ>]6€ΐ9 8οη( 61 οΧ»86ςαυηΙιΐΓ, Ηχο εηίιη οιηηΐλ Ιη ΙιοιιιΙϋ'ώοβ» φΐΐ ηλΙΟΓΑΠί ϋυοβηι 
86(|υυΒΐαΓ» Γ4ΓιοηΙ οΙ>ΐ6ΐηρ6ηο1, 8υΙ)|66ΐ3ί(ΐυ6 »ιιιιΐ, ϋΐ 60 ραονε^ιιΐιιτ 61 Ιηοΐιηεηΐ, Λ|υθ6υιηΐ|ΐΐ6 ΗΙα 
ρηΒ8€Γίρ86η1• 

19 618. Ιΐ36 ροΓΓΟ ρ8!ΐ|Ιοη68 βιιΒ8ΐ»ηΐί0ΐη &ηιιη»Γΐ8 Β «η' ^^* "Ε^'^^ ^ μΛ ταύτα τά ιτάθη αυστατιχά 
εοη8ΐίΐυυη1 : ηιπι 8ΐ)8ΐ|υ6 Ιΐηβ υΗ» ήοη ρο|ι68ΐ εοιι-• ^^^ς ζωώ^υς ούα^ας * &νβο γίρ τούτων ο6χ Ιση 8ί8ΐ6Γ6. δυηΐ Αηΐ6ΐη ι γ6γμιιι 0ρίθ66 <Ιαΐ8Β ΙιοιηΙη] 
ΙΐίΙ οΙ»964|υΙυιη : 6οη€αρΊ806η(ϋ ςυί<ΐ6ΐη {86ΐιΗ«8, ιιΐΙ 
0«υιη , 6]α8(ΐιΐ6 ηαΐΜΐ&ΐα ρ6Γ86<ΐ(ΐ»ιηυΓ; ιιΐ866ΐι4ί 

▼6Γ0 ΙΙΙ <ϋλ1ΐθΙθ Γ68ί8ΐ8ηΐα8 61 ρ666»1θ ψ ΙΙ13ίβ6υΐ6- 

8ειιΐςυ6 ο»ρΊ<1ιΐ»8. θα» ίΐ8ΐ|υ6 8ίΐ)6 ηΐΐοηβ 681 »ρ• 
ρειίιΊο, ΙιΙοο ϋλίΑ 6$ι» υ1 Αΐιΐηι^ίΙίβ ιΐ2ΐΙυΓ»ηι 60ΐι- 

86Γν6ΐ : Γ8Γΐθη&Ιί8 Υ6Γ0 Α6 ΙίΙ)6ΠΙ• Ηΐ 1{ΙμΓ6 <|υ38ί 

ίΓ6ηο «ΙυοΑΐ ηαΐυηιίειιι οηηεηι ιηοΐαηι ; ειιιηςυβ 
εοη(Ιίΐοπ8 \6(1 8υΙ>ίί€Ί2ΐΐ , ευί 1ρ8• 8υΙ)]66ΐ« 8ίΐ. 
ΟαοοΐΓ€« 6οη]υηε1» ίο Ιιοιηίηε 8ΐιη1 Ίιιΐ6ΐΓΐ{6ΐιΐί9ί 6ΐ 
8ρρ6ΐ{:!ό, 116 Ιιιγ1ϋ8 ηοΙ>ί8 » ^ιιί Γ8ΐΓιοιΐ6 υΐΙιηυΓ, οα 
ΑεεΙόαηΐ , ςυβκ ΐτ«ΐίοιΓΐ8 6χρ6ΓϋΙ)υ8• λΐεοβ εηίαι ςιι» 
1ίΐΜ:Γ6, 61 ευη Γ^ϋοηε λίςυε Ιηΐ6Πί(6ηΐΊα ^ιρρείίΓ, συστηνβιτήν ζωήν. Ταύτα Λ ιΐς ύιτηρεσίαν ΐΜη- 
σαν τφ Μρωκφ ιηρ& τοΟ Δημιουργού * ή μίν 
επιθυμία, κρ6ς βι^ν χαΐ «Δ αΰ<ου Φιλήματα- 6 βΙ 
θνμ6ς, χατά τοΟ βιαβ^Χου χα\ τή< Δμαρίΐας, χα^ 
ιιρλς τ^ άνδριιουν «φ 1«ι9υμ(αν• ή μΐι» οδν Αλογος 
βριξις ιτρ6ς συβταβιν της ζοιώδους οΰοίας δέβοται. 
Ή δέ λογιχή χα\ αυτεξούσιος, βπως α^ιξβυσίιβς 
χαλιναγώγηση πίσαν φυσιχήν χΐνησιν, χα\ ύποταγ| 
χα\ ύποτάξή τί) νόμφ του Κτίσαντος. Συνέζβυχται 
ή τοίνυν ν^ησις χα\ ή 6ρεξις έν τφ Αν0ρο'>ΐϊφ» δΜΐς 
μή άχουσ(ως «(άσχωμεν τ&.τών άλογων , λβγιχΛ 
βντες. Κα\ γΔρ ύ νους αύτεξουσ^ως 4ρεγ(ύμενος , χα\ 
λογιχως χα\ νοητιχως όρεχτιχως, νοεί χα\ ζητεί, ' — " — --"-^—^ _-^_^ ....^...ρ.„. — — ^^^-.. , ...,.,,^^^ ^--, ,^.^ — .—^ -, ,, - ,, . 

Αρρ6ΐ6ΐΐ(Ιο (}υοςυ6 ίηΐ6ΐΙΐ{ϋ, οηηυιηΐ , εοιΐ8Ί46Γ8ΐ , ^ χα\ σχέπτεται, χα\ βουλεύεται, χα\ βιαχρίνεν χ«1 

διατίθεται πρ^ τδ χρι6έν« χα\ προαιρείται, χαΐ έρμφ 
τκρδς τήν ΐΓρ^ξιν. Φύσει γΑρ χατάρχει του Δλ^ου 
τ^ λογιχύν. ΕΙ οδν ώς λογιχλς πάσης λλύγου χτίσεοις 
βασιλεύς εθημιουργήΟη ό Ανθρωπος» πως βδχ Ισται 
των έν αύτφ ϊλύγων παθών αυτεξούσιος; Όρεχτι- 
χ6ς οδν, χα\ λογική, χα\ νοητιχΙ>ς ών, όρεχτιχως 
νοεί κα\ λογίζεται• χα\ λβητιχως )ΐα\ νοητιχω^, 
αύτεξουσίως ορέγεται. Των βέ χοινών ψυχής χα\ 
σώματος, τ6 μίν ζωτιχλν ενέργεια μ^λλύν Ιση* 
χα\ τδ φανταστικών δλ χα\ αίσθητιχ^, χα\ μνημο- 
νευτιχ^ν, χα\ ή χαθ' όρμήν χ(νησις, παθητιχα( εέσιν 
Ινέργειαι, ή πάθη ένεργητιχά* δ Α θυμλς χαΐ ή 
επιθυμία, πεΙνά τε, χα\ 2ίψα, χα\ χύπο;, φόβο;. ιΙοΓιΙ)6Γ8ΐ, άί]α<ΙΙειι1, ιίΟείΐυΓηυο 6Γ{Α 141 ςυοό 681 
]ιΐ4ΐίΰΊο ρΓοΙ>Μιιηι, εΙΊ^Η , «ΐςυε ζά Μ^^ηάηω εοα• 
νϋΠΊΐπΓ. ΡαΓ8 ειιίιιι ΓΑΐίοη8ΐί8, ο! φΐ'Λ γ&ΓιοιΓιβ 6χ- 
Ρ6Γ8 68(, 8υ8ρΐ6ηαΐαΓΑ Ιιηρ6Μΐ« ϋιιοιΐ βί Ηοιηο, 
63& ΐ3ηςυΑΐη Γλίίοηε ροΙΙεηε , 1)Γυΐφ οιηηΐε εΓ6&- 
ΐιΐΓ9β Γ6Χ €Γ6αΐυ8 ίυίΐ , ςυοιηοιίο ίη 11188 ραεείοηβε, 

(|ΙΙΚ ίη ΐρ80 $1116 Γ3ΐίθΙΐ6 81101 , ίΗΐρ6ΓίΐΙΐη ΠΟΙΙ 1»8- 

1)681 ? Οιιιιι 6Γ|{0 8ρρ6ΐίΐυ8 , ηΐΙοιΓιβςαε 61 ίηίεΙΙο- 
0ΙΙΙ8 811 ραΐ'ΐίεορϋ, βρρείίΐϋ &<! Ιηΐεΐΐί^εηόιιιη οΐ »(Ι 
Ι^ΐίοείηαηϋυηι ϋιιεϋυι* ; νΊεί88ίηΐ(|υ6 ΓΑΐίοηειη 86 
ιηεηίειιι 1ϋ>6Γά αρρεΓιΐίοηε &6(|ΐιί1υΓ• Εογοπι ροΓΓό, 
ΐ}υΐ6 2ΐιιίιιι» 6ΐ εοΓροή8 ευηιηιυηίΑ 8υη1 , νίΐαΐίβ 
ςυ'κίειη ΓβουΙίΑε 8εΐίο ιηβ^Ίβ 681 : (Ιείηϋε ίαΐ8(ίη8« Γιο , 86118118 , 61 πιειηοΓίΒ , ηβεοοη Ηρρείίΐιιε , ρ βειλ(α τε, χα\ αγωνία, ήθονή, λύπη, πτύελος» χα\ 
αε1ίοηθ8 8υηΐ ραΓιϋίΙεε, βΐΊνε ιεΓιοηι εόη]υιιεΐ9ί ρ^β* Ιθρώς, τύ τε θρεπτικών χα\ αύξητιχ6ν, χα\ έπΙ πά- 
είοηεκ. 1γ9ι 8ΐιΐ6ΐη αε ευρΊ(ΙΊΐ88, εβοΗεβ» 8ΐΓΐ8, 6ΐ σιν δ θάνατος, πάθη είσίν. 
Γ.Ίΐί|(8Γιο ; 1116108 ςοο<|ΐΐ6, ρ8?0Γ, &η{0Γ, νοίυρίαδ , ΐΐΊβϋι'ια, ϋνεραιηαΐΐο• &ε ευιΙοΓ; ΓιειιΐΜ Ιίειη 8ΐβιι4ΐ 
6ΐ 3ΐι^63€6η<11 , ΒίΟΓδ (ΐ6αίςΜ6, ρ888ΐοη68 8υη( '^• 19. 1]ιΓιν6Γ8λ Ιι«ε η8ΐυΓΑΓΐ8 ειιιιΐ εΐ ίηευΙρΑΐα, 
;ιΒ ΟρΊΓιεε &)6ΐΐ6Ω6ϋ Ιοεο ΙιυΐΝ8η» η^ΐυπ» εοηεεεε». 
Ιϋο δίςα'κίειιι ευαι 6886 , ΐΗΐη είε 68&6 «Ιοηλνίΐ : ηεε 
9%ί ςιιί&^ιιιοιη ςιιΊ ΙιΟΓυιη ρ8ηίε6|>8 ηοη 8ίΐ• Αεςυοιΐ 
)ΐ96ε ςυΐίίειη ίΐ08 Ιι&1>68ΐηιΐ8 , ίιΙ €γ681ογΊ8 Ιιιηα 8α« 
ρίεηΐίβιϊι ι Ιυιη νίΓίαΙεαι ιϊεείϊΐηΐ : ηο5]8 •ιιΐ6ΐιι η6ε ιθ'. Ταύτα πάντα φυσιχά είσι χα\ αδιάβλητα, 
παρά του Δημιουργού τ|) φύσει των ανθρώπων θε• 
δωρημένα. Αύτδς γάρ, χαΐ τ& εΤναι, χα\ τδ αΧηως 
είναι Ιδωρήσατο * χα\ ούχ Ιστιν ανθρώπων θ6δε\ς, 
δς τούτων αμέτοχος γέγονε. Τδ δΐ Ιχειν ταύτα, τ^ 
μλν. Δημιουργού αοφίαν χα\ άρετήν «αρίστηαιν, VΑΒ1^ε Ι.Ε0Τ10Ν£5. 
* Μ. Ι α&τεξουσίως ενεργεί, έξουσιάζ. ^ €011»• νΐοη&υο χελεύοι• 149 ϋΕ ουΑΒυδ νΟίϋΝΤΑΤΙΒϋδ. Ι5Θ 

ήμΝΑ ο&τ( αρετή, οΟτε χαχία λογίζεται. Καλά μίν Α 1&υ(ϋ , ηβο νίΐίο (ΙαοΊΐυΓ, $υηΙ βηιιη 111α ςυίιΐβιιι γαρ €ΐβι, χα\ Ιπ* άγαθφ ύπ6 του άγαθου βεβωρη• 
μεν•. Ό Α τρόπος τής χρήσεβιΐς αυτών, άρετήν χα\ 
ιηχΙβΕν σννίστησιν. "Αν μίν γάρ ύποταγξ τ^^ θέλημα 
τψ ν4μφ του βεοΰ, χα\ χατά τλν νόμον αύτοΰ ό νους 
«υ^ρνήβη τ^^ ύπήχοα αύτου, πάσας φημ\ τάςψυχι- 
«άς χινήσεις» χατ* έζαίρετον δέ, 0υμ6ν, Ιπιθυμίαν - 
τβ&ηι γάρ δπήχοα τφ λάγφ • άρετήν είργασάμεθα, 
«α\ λχαιοσύνην (πληρώσαμεν. Έπ\ τουτφ γάρ (λά- 
€•μβν τήν τούτων έξουσίαν * χα\ ώ; ίξουσίαν λαβ^ν- 
τις, χα\ ν^μον έβεξάμεΟα, χα\ ύι:6 ν^μον γεγ^μεν* 
τ& γάρ (Οίογα μή Ιχοντα τδν ήγεμ^ νουν τ^ αύτ- 
εξού«ι•ν θυμού χα\ επιθυμίας, ούχ Οίαβον νύμον. 
Μ«ε τΜγαρουν τοΟ Δημιουργού ^υλοι υπάρχοντες, 
«Λ τ4 «6τιξού9ΐον Ιχοντες, τ6 άρετης συατατιχλν 1)008 , Αίςιιβ 1η Ιιοηιιηι «Ι» 60 ςυΐ ΐΜ>ηιΐ8 6&1, (Ι»1ΐι : 
ΑΙ ιηο)1υ8 ηυο ΙΙΗβ υΙίιηυΓ, γίπυΐβιη Ϊ2θ\ί 61 νίιΐυπί• 
Είβηίιη $1 νοίυηΐ&β άΐνΐη» 1β§;1 8υ1)]6€ΐα ε1ΐ , βχςυο 
6]υ8 Ι6|;ί8 ηΐΐοηβ, ιηβηβ 68 (|α» 8ΐΙ)1 8υΙ)5υιιΙ {β• 
1>6η)6ΐ ; οιηη68 , Ιηςυ^ιη , ιηιιη&1θ8 ηκ^Ιυβ , Ιγαπι 
1η ρηη)ΐ8, 61 €υρί(]ίΐ8ΐ6ΐη ( Ιιφο ςιιίρρβ Γ&Γιοηί ειιΐ)- 
]866ηΐ) ρΐαηβ νίΓΐυΐβιη ορβΓλίΙ «υπιυβ, 80 ίηιρΙ^νΙ- 

0108 ]08ΐ1ΐΐ9Β ρ8Γΐ68• £θ 60101 ΙΐΟΓΟηΐ ρθΐ65ΐ8ΐ6ηΐ 

80€6ρ1οιυ8; «ι Ιλοςοαοι αοοβρία ρο(68ΐ;ιΐ6 , ΐ6{6ηι 
611810 8€06ριθ)υ8 » Γαοΐίςπβ 8α5 Ιβ^ο εοηο». ΒγοΙα 
Είςαυβοι • φΐί8 ηΐ6ηΐ6ηι <1αε6ΐη ηοιι 1ΐ8ΐ>6ηΐ , ςα» 

ΐΓ8806ηΐΙ ρ8Γϋ 86 60α€υρΐ866ηΐ1 (1θηΐίθ6ΐαΓ, 16{ΟΙΟ 

ηοα 8666ρ6ηιοΙ. Ουΐ8 Ι^ϋοΓ η8ΐηΓ8 86ητ1 Ι)6ΐ βυ- 
011», 111>6Γΐςιΐ6 8ΓΐιίΐΗ1 ί86θ1ΐ8ΐ6, ςυ8 νΐηυβ 6οα- (•6 γΑράρτΗ], ούβέ τερπνά, τ6 ρίψ γινδμενον), ν^μον ^ •1&1 , ρΓ»Ι111 ( ιΐ6€ 6ηΙοι τίΠοϋβ ηοοΐ6η οΙ)Ιία6ΐ , λλϋομιν, θ«»ς έπιγνώμβν βτ€ &απ^τι;ν Ιχ•μεν ' 
Ινα μήέν βχ^ει θιαπορβυ^μενοί, β^ροκ ικριπέσω- 
μεν * « Αύχνος γάρ τοΙς πονί μου ό ν^μος ««υ, χα\ 
φως ναΐς τρΙ^ς μου, ι Ιφη ό Δα€<θ * θιΐΜς γνω- 
602 ήμΰν ό πρ^ς τόν Δεαπ^ν πΜος χα\ ή εΰνοιίιι• 
Ηως τφ 1^ του άγαθου χο^νωνήβωμεν ' < Γν* ξ 
του Ιλομένου τ6 άγαθ6ν, οΰχ ξττον,ή του παρα- 
βχ^ντοςτά «πέρματα. > ΑΜς γάρ ήμίν τήν (ύνα• 
μίν της αγαθοεργίας Ι^ρήσατο * αύτεξουο^ους Α 
ήμ4ς ΙποΙηαεν, Γνα έξ αύτου χα\ ϊξ ήμων τ6 αγαθόν 
γένοιτο. Ηαντί γάρ τφ προαιρουμένφ τλ άγαθ6ν, ό 
•ιλς συνεργεί εΙς τ& άγαθ^ , βπως τ6 χατά φύαιν 
νολάξαντες, των υπέρ φόαιν τυχωμεν • ήγουν της ■60 ]υ6ΐιη<Ι1ΐ8ΐ6ΐιι ΙιαΙ^Ι, ςυοΑ 8ροοΐ6 80 111>6Γ6 ι 

01 ^'), Ι<ΐ6ΐΓ60 ΐ6|6ηΐ 8666ρ1αΐα8« οι 008 1ΐ6Γυοι Ιΐλ• 

1)6Γβ 1η(6ΐ11§8ηιυ8 » ηβ ίο ΐ6η6ΐ)Η8 8αιΙ>ϋΐ8οΐ68 , Ια- 

€1(180108 ΙΐΙ Γθ?68ηΐ. € 1.α€6Γ08 6θ1αΐ ρ6<ϋΙ)08 ιη6ΐ« 
16Χ 108 , 1θ<1θ11 Γ8νΐά » 61 100160 860)1118 πιοΐβ ^* : » 

«ι ηοείΓοοι 6Γ88 ϋονοΐουοι <ΐ68ΐ(ΐ6Γΐυοι , ηθ8ΐΓ8ςϋ6 

1)6η6νθ1θθΓΐ8 602ηθ868ΐ0Γ : Οΐ Ιο 1)001 €0080ΓΙΙοΟΙ 

€0111 1>60 Τΰΐιΐ8αιιΐ8 ; ι υΐ Ιιοαυοι οοο ιηΐηοβ 6)α8 •1ΐ , 
ηυΐ 6ΐ6|;ίΙ , ςο8θΐ 6]α•, ςοΐ 860ΐίη8 ρΓ«1)θΗ ". » ΙρΜ 
6θ1α) 1)001 ικ)1)ΐ8 ορβτίβ ροΐ68ΐ8ΐ6αι <ΐ6(Ι1ΐ , Γι1)6Ηςυ6 

1108 8γ1>1Ιγ11 Γ6€ΐΐ« Μΐ ΙΟΟΙ 6Χ ΙρεΟ» ΙΟΟ) 6Χ ηο1)ΐ8 

0Γΐ8ΐ0Γ 1)όηοαΐ• 0608 ςαίρρο οηιοί ςαΐ 1>οοοβι βΗ- 

§11» 84|θ10Τ 681 Ιο 1)00001 ; οι 86ΓΤ810 ςοο(Ι η8ΐΟΠ8 άφθαραέας χα\ της θεώσεως, Ιχ της πρ6ς τ6 βείον (; €θη86ηΐ8)ΐ6οηι 6•ί » 60ο•04080ιογ 1ΙΙ8 , ςηββ θ8ΐο- 

Μ«εως, διά της χατά δύναμιν του θελήματος πρ6ς 

■Μν οίχειώβεως « * δπως μή ταΙς φυαιχβιΓς ^υνάμ•• 

•IV άλ^γιιΐς χρώμενοι, παρααυμβληθώμεν τβΐς άνβή- 

τοις χτήνεσι, χα\ όμοιωθώμεν αύτοΖς. £1 γάρ μή 

θπκΑγη ή θέλησις ήμων τφ θε(φ θελήματι, άλλα 

χ•τ• οίχείαν γνώμην χα\ προαίρεσιν χρήσητα* ό 

α&τιξουστος νους θυμφ χα\ έπιθυμί^, χαχΓανεΙργά» 

σατο. ΚαχΙα γάρ ο^ν Ιτερ^ Ιττιν, εΙμή αμαρτία, 

χβ\ αποτυχία, χα\ παραχοή του Ααποτιχου νόμου. 

•Οττε τ^ αύτεξούβιον, πρώτον άγαβδν, τή λβγιχ| 

φύΛΐ πρέπον* χα\τφ χεχρήσθαι τφ αύτεξου^^φ, 

χ•\χατεξοναιάΟιινχα\ χρατεΤν των άλογων παθών, 

θυμού λέγω, χα\ επιθυμίας, αρετή • τ^ Α προβιΜναι 

τθ αύτβξ^αιον χαν ήττάσθαι το!ς άλίγοις πάθεσι, Γ8ΐη ευροηοΐ ; ίοιο)οη8ΐ1ΐ8ΐ6ΐο βοΠίοοΐ , (Ι1τ1ο1ΐ8• 
Ιΐ§ςυ6 ρ8Γΐΐ€)ρ8ΐ1οοοαι , ροΓ οηίοηοοι €οαι Ι>60« ρΐΌ 

ΙΐΟΟΙΠε 6001 60 ΤΟίοΟίβΓίβ , φΙ08(Ι 6)08 η6Γΐ Ρ0168Ι» 
06€688Η04ΐΐ00 : 06 81 118 ΟΑΐΟΓ» (80θΗ8ΐ!5«89 €00• 
ΙΤ8 Ι|ΧΙ8αΐ Γ81Ι0 ρηΒ8€Τΐ1)1Ι, αΐ8010Γ, €0η)ρ8Γ6010Γ 
].0αΐ60ϋ8 ΐΒ§1ρΐ6ηΓΐ1)α8• 6ΐ8Ι|06 8ίθ)Π68 6ΐΒθί8010Γ **. 
81 6010) νθ1θθΐ8(1 (ΙΙνΙΟΦ η08ΐΓ8 Οΐΐηαβ 0ΐ)ΐ60ΐρ6Γ6ΐ, 
8βΐΙ 6Χ ρΓΐτ8ΐΟ ΟΟΟεΙΠο 800 61 6ΐ6€ΐΙθ06, 1ίΙ)6Γ8 01608 
1γ% 6Ι €0|)Ι(Ι11816 01810Γ, 0181111» Γ68 6η(. Μ8ΓΐΓΐ8 
6η1θ1 ΟΐΙΐΙΙ 8ΐίθΐ1 681, ς08Ι0 ρ6€€8ΐυ01 , 61 8ΐ>6ΓΓ8ΐ1θ, 
Α6 ΙΠΙ08|Γ688ΐθ \6|ΐ8 Βοοίΐοΐ. ΟΐΙ8ΐηθ1)Γ6Π1 ΙίϋβΠΙΙΙΙ 

ΜτΙιΙΐΓίναι , ρΗοιοο) ϋοοο,οι 681 9 ςιιοϋ Γ8ΐΊοη6 ρη6- 
όΜ\η €θοτ6θΐ8ΐ : 60 58Θ *υ^ιη η&Ι • ^^ ραβείοοί- 
1^8 Γ8ΐ1θ06 €8Γ6ηΐίΙ)0β , ροΐ8 1Π6 6ΐ €αρ1<11ΐ8ΐί )ηι- χαΐ άλ^γ«8ς χα\ χτηνωβώς ^ιοΰν, τούτο χαχία, τούτο ^ Ρ6Γ8Γ6 » ίΐεηοο άοίχιηιζτί , Ιιοο ιτΙγΙοι 681. ΑΙ) Ιιίβ αμαρτία. Μή οϋν άαχημονωμ<ν τά των άλ^ν 
«ράααοντες, άλλ' λπέχωμεν λίγφ τάς ορμάς τής φύ- 
βεως. Ού γάρ πρέπει τφ λογιχφ ή των άλογων πολι- 
τεία, άλλα μάλλον χα\ τοΓς άλ^ς πάθεσι λογιχώς 
χεχρήσθαι, χα\ λόγφ ταΰτα ^υθμίζειν* χαΐ χατ* έξ- 
8υσ<«ί έίγειν, χα\ ήνιοχείν, χα\ άγισθαι Λα\ ΰπείχειν 
τφ |•(φ ν6|ΐφ, χαΐ τούτοις χεχρήσθαι, χαθώς ά 
Κύριος θιηάξατο. ?6Γ0 ρ888ΐθθ1Ι)08, ρΓ0<Ι1ΐ8 111)611 8γ1>|ΙγΙ1 Γ3€υ1(8ΐ6« 

•ορ6Γ8Η , 1)Π)ΙθΓυοΐ4θ6 86 ]υη)6ηΙθΓοηι ιοοΓβ τ1• 
Τ6Γ6, 1ΐ0€ υΗΙοοι ιη8ΐ1(ΐ8ςο6, 1ΐ06 ρ6€68ΐυηΐ 681. 
ΝΟ 6Γ80 ΙΟΓρΙΐΟΓ 8(80108, 68 ρ6Γρ61Γ8Ι1ΐΙθ ςο» ρΟ- 

€0(1001 ηιοπ1)θ8 €0η|;Γα80ΐ ; ςοΐη ροΓιαε , η8ΐαηβ 

ηΜ)Ια8 Γ8ΐ1θα6 €θαΐρ68€8Ο108. Νβς08ί|0Α01 60ΐ01 Γ8- 

11θΗΐ8 €θοιροΐ6αι (Ι6€6ΐ, 18 τ1τ60(Ι1 010(108 ςοΙ 1)ηι• 

ΙΟΓΟΟ) 8ΐΙ : 86ά 018^18 ρ888ΐθη11)08 1ρ8ί&ςθ» 6Χ80Γ- 168 ηιΐοοίι οηηΐ , οχ ρηβιΟΓίρίο Γ8ϋοηΐ8 οϋ , 088 ηιΐοηο αιού6Γ8η4ΐο, οΐ 8ΐ51 οιβοοίρλίβίε ¥61011 Γγοοο 

« Οτ«Ι. οηΐ. ι 61 4«. •• Ρ88ΐ. οχνιιι, 105. »» Οι^. τ6γ1)8. *• Ρ88ΐ. χι,νιη, 11. 

ΥΑΚϋΒ Ι.ΕεΤΙ0ΝΕ8. 
« Ιιο ΜΜΐιηιαι ^ίοοοΙ ία οοιίτΐε €0(Ι(Ι. Ιο Κ^. οΙ ΟοΙΙ). (γο ολχευίΜ^;, \«^\\α\ Ιι^^^ι^&αμ^. 151 δ. ;0ΑΧΝΙ8 ΒΑΜΑδΟΕΝΙ 

«Ιιιοοικίο, 3{;ί(ΐυβ αε ϋίνίη» νοΙαηΐϋΐΓι οβιΙβΓβ, βΑΓυηα αΙΙιίϋίΐο ιι$υ, ςϋβηικίιηοάυιιι 

βΐίΐυΐυηι ββΐ- 

20. Ιλώϊ νβΓο οροπΰ ρΓβΙΙυιη €§1 80ιγ6 , ιηΊΐΐΊ Α 
ΙιΧΓβΐίοο» Ίη €ΓΓ0Γ6ΐη 6Χ ηοιηίηυιη 2ΐηΙ)ί((υ!(&ΐβ. 
0υ6ΐΐ)&(Ιιηο<Ιυηι βηΐιη ΜοηορI1^8Η!8 » ιιηίυδνβ ηβ- 
Χχίτχ. 9ΐ8ββηοπ1)υ8 ; Αΰ6ρ1ΐ8ΐί8 » ίοςυαηι « ίικίβ οοη• 
Ιίβίι, ϋΐ υη&πι η8ΐυΓλΐη !η ΟΗπβίο ρΓοηυηΓίΑΓοηΐ , 
ςυοά υηιιπι 6ΐ ίάβηι η»ΐυηηι βΐ 1ΐ7ρο8ΐ&8ίιη 682β 
(ΙίΰβΓβηΙ , η6 80ΐΓΐ06ΐ Ιη άυ88 ρβΓβοηαβ εΐΐΓίβΐυαι 
άΙν'κΙβΓβηΐ : Ιίβηιςυβ ΝββίοΗ&ηΙι , υΙ (1θ28 Ιιγρο- 
81Α868 ρΓΟ&ΙθΓβηΐυΓ, πβ (Ιυ88 €1ιπ8ΐί η2ΐυπΐ8 Ιη 
ύιΐ2ΐη €οηΓυη()6Γ€ηΙ : 8ΐο βΙ ΜοηοΐΙιβΙβΙίβ , βο ςυοά 
ιΐ68θίΓβηΙ, ςυΐά ίηΐβΓ τοίυηΐ^ΐβιη η&(ιΐΓ«ΐ6ΐη, β( 
ρβΓβοηλΙβαι , 8ΐτβ 8Γΐ)ΗηΗ8ηι , (ϋβοήηιΐηίβ ίηΐ6Γ68- 
8θ(, Ιιοο ίη ουβΑ Γυίΐ» υΐ ιιηαιη !η ΟιΗβίο (ϋοβ- 
Γ6ηΐ ?ο1υηΐλΐ6ΐη. ΙΙι ϊ%\ί\ίΐ βηοΓβηι αινβλίηυβ, 
ηηβηι ηοηιΐηαιη «ιιιΙ)Ι§οΗμ ΗτΙλ, ίη Ιιυηο ηιοάυηι 
ςυΦβΐΊοηβιη (1β νοΙαηΐ^Ιβ βχρΠοβιηιιβ. Β 

5Κ1. ΥοΙαίΗαΓιβ ηοπιβη ληΐιΐ^υΐιι «βΙ. Ουιηάοςοβ 
βηίηι 6ΑΠΙ ιτίοι •ί§ηίβε«1« ςα» τοίϋΐηυβ : ΙηΙβΓάυηι 
ία ςυοά γοΐυπιιιβ, ςηοιίςυβ τηίβηάΐ Γ>€υ1ΐ2ΐί 8υΙι]β- 
οΐυπι 68ΐ ; Ιιοο βιΙ γόοι Ιρβ^ηι ςοΑΠί ΑΠ^υίβ τυΐί. 
Α1ίυ(1 ββΐ 8ΐΚβηι τΐ8 ςυ» γοΐαοιαβ» 3ΐΗυ<1 γ68 ιιυΑφ 
?οΙαιηιΐ8» βίουΐ «Ιιαά ΜΙ ΜρβΰΙιιβ, αΠυάςυοά 8ΐιΙ» 
&8ρβ€ΐυηι ΟΛάΜ. Αβρβείββ οβΊπι «81 Ιρβι νΙ(Ιβη(ϋ 
ίΜα1ΐ88 , ςυΑ οβΓηΙπ^υβ, ηιι» Ιο ΟΰβΙο ηιυηβΓΟ 8ΐιο 
Γυη^ΙΐυΓ : ςαοά «υΐ«πι βυΐ^ 88ρβ€ΐυηι €«ϋΙΐ» γ68 681 
ΐ|υ«ηι €6πι1ηιιΐ8, 8ΐτ6 1«ρί8, βίτβ ϋ^ηυηι » •ιΐ( ςυ1<1 
6]υ8ίηο4ϋ. 81ο ρίληβ τοΙαηΚίβ ΐτΐβ Ιρ•» «ηΐιιι» €8ΐ, 
ςυ« ▼ο1ιιιη«8 : ψϊοά «υΐβπι 8υ1) βιιηι €αΑΙ ; Γβ• βλ 
€8ΐ ςυβιηι νϋΐΐ λΐίςυΐβ. ΡοΙα , γοΐο ηλτΙ^λΓβ : η8τΙ« 152 
Οοηιίηο οοιι- χ'. Είβέναι τοίνυν χρ^ών, ώς ή των ονομάτων «ύγ- 
χυσις ποιεΤ τοϊς αΙρετικοΓς τήν πλάνην. Καθώς οί« 
χοίς Μονοφυσίταις , τοΤς *Αχεφάλοις , φημ\» τ^ ταυ* 
τ^ν λέγειν φύσιν χα\ ύπόβτασιν, αίτιον γέγον8 λέγει» 
&π\ Χριβτοΰ μίαν φν^ιν» Γνα μή ζΐς δύο όποατάσ8κ 
τ6ν Χριστών διέλω^ιν. "Ετι βέ χα\ τοΙς Νεστορ^οτι 
όμιόφροσι, του λέγβιν 6ύο ύπο^τΑσβις^ ίνα μ)) τάς 
βύο Χρίστου φύσεις εΙς μίαν συγχέωσιν. ΟΟτω χαλ 
τοΤς ΜονοΟελήταις, τ6 μή εΐ^έναι τήν διοφορλν του 
φυσικού χαΐ του ύποστατιχού θελήματος, τουτέστι, 
του γνωμικού, αίτιον γέγονε του Ιν λέγειν Μ 
Χριστού θέλημα * ίνα ούν τήν έχ της άμΐιΐνυμίας 
διαφύγωμεν ιελάνην, ούτω τ6ν Κ8ρ\ του θ^λήμοΓνος 
ίναπτύξωμεν λόγον. χαΓ. Τ6 θέλημα δμώνυμ^ν Ιστι * ιιοτ^ μλν γάρ ση• 
μαΝει τήν θέλησιν « τουτέστι τήν θελητιχήν (ύναμιν* 
ψτϊ δέ αύτλ τδ θελητ^, τδ τ^ θελήσει ύποχείμενον- 
τουτέστιν αύτδτδ πράγμα, δχερ τις θέλεν* Αλλοβέ 
Ιστι θέλησις, χα\ Αλλο τδ θελητλν, Δσπερ Αλλο δρα- 
σις, χα\ Αλλο τ6 όρατόν * δρασις μίν χ&ρ Ιστιν αότή 
ή όρατιχή βύναμις χαθ* ήν όρωμεν,ήέν τφ ύφθαλμφ 
ενεργούσα. '0ρατΙ>9 δέ, α0τ6 τδ δρώμενον κρΑγμα, 
ή λίθος, ή ξύλον, ή τι τοιούτον. Οΰτια γούν χλ\ θέ' 
λησίς έστιν αΟτή ή θελητιχή της ψυχής δύναμις, 
χαθ' ήν θέλομεν • θίλητδν δΙ οΒΐτδ τδ πρΑγμα, διαρ 
τις θέλει. Οίον, θέλω πλεύσαι • τδ πλεύσαι, θελητ^ 
έστιΊ • «Αντως δέ τδ θελητδν,ή ΙνέργειΑ έβτι, τβυτ- ^μ^\ο^ Γβ8 68ΐ (|α» €8(111 §α1> τοίιιηΐϋβπι. ΟιηηΙηο ^ |στι πρΑξις, ή «Αθο^- Ιδωμβν τοίνυν εΐ φυσιχήδβτιν 
8111601 <|ΐιο<1 τοΙαοίλΜ 8υΙ)|66ΐυΒΐ 681 , 801 ορβηΐΐο, ή θέλησις, ή ΰνοστατιχή. βΙΤβ •€ΐΙθ 681, λΟί ρΑΜίΟ. νΐ(1βΑ0108 ηοάο 6ΐΐ]08 
8ΙΙ ΤΟίΟΠίλΟ η8ΐ0Γ«, ΑΟ ρβΙΈΟΠβθ. 

82. Αθ£θ Ιΐ8φΐ6 : Ιΐ8)ΐ6( ςυϋ'ώβΐ Ιιοπιο τοίβηϋί 

ίΑ6θΙΐ8ΐ6ΐη 9 ηύΟηβ Τ Ι.ί<|0€ΐ 8806 υηίΤ6Γ808 110011068 
ί86θΗΑΐ6 ςΟΑ Υ6ΐΐηΙ ρηβάΊΐΟδ 6886 , η6€ 6886 ςο6πι- 

ΐ|ΐΐ8ηι , ςυί ηοη 1ΐ8ΐ)68ΐ οΐ ?6Ηΐ. 0υί8 6ΐιΙηι Ιιοηιο 
8*11, ςοΐ ηιΐιϋ υηςοΑίη τοίοεπί! ηοη οπιηΐ8 Αοΐ6πι 
Ηοσιο ναΐΐ 6θϋ6ηι ηιοάο ; 8β^ λΐίαε 1>606 , 8ΐιυ8 ίη• 

ΡΓθΙ)6 , ρΓΟ 800 ςθί8ςθ6 8Γΐ)ΗΓ8ΐυ• Ιΐ8ς06 Τθ1θθΐ88 
ί|θ{(]6Π1 , ία 681 νί8 ς08 Υθ1θΟΙ08 , 6( ¥6116 8ΐ)8θΙθ• 

16, 1ιχ€ ηαΐΟΓ» 8οηΙ : ςαοά ν6Γ0 8υΙ> το1οηΐ8(6πι 
ε.ιόίΐ , 860 ν6ΐΐ6 Ιιοο Αΐίςοίά , &υΐ εΐβ ν6ΐΐ6, Ιιοο 
αΓΐ>ΊΐΓίΊ 68ΐ ζ^ ρ6Γ8οη8Ρ• 

25. ΠιΐΓ808 ν6Γ0 : €οιιι νοΙιιηΐ88 , οΐί <ϋχΊιηο8 , 
οχ Π8 8*11, ςο9β χςοίνοΟΑ 8001 : Ιοΐ6πΙοιη ροΐοη- 
Ιίαιη ϋΐ8πι 8ί^ίίΐ68ΐ , ςο» το1αηιο8 : Ίο(<$Γάοηι 
540 ^10 <Ι"^"> νοΙοαιθ8. 8€ί6η<1οπι 6η!αι αΓιοιΙ 
0886 νο1οηΐβΐ6ΐη ; οΙΙοΑ , τοΠβ οπιοίηο ; 8Πο<) , τοΙΙβ 
})0Λ λΠςυίίΙ , 80 8ίο Τ6ΙΙ6 ; «ΓιοίΙ, ςοο<Ι 681 τοίοο- 
Ι8ΐί 8θΙ>]6οΐοηι ; &Ηο<1 , Γ6ΐη νοΐ6η4ι Γ8€θΙΐ8ΐ6 ρηΒ- 
ιϋΐηιη , 61 λΐίικί, τοίβηίβηι : ςΐΐ6ηΐ8(1αιο<Ιοπι 8ΐίοό 

ΓϋΙ 88ρ6ΰΐ08 ; 8ΓΐΟ(1 , 88ρΊ66Γ6 ; 8Πθ<1 , ςθί(](ΐ8ΠΙ 80 

ι,ϋΓΐο ιηο(Ιο α8ρίθ6Γ6; 8ΐίιι<], ςοοά 85ρ6εΙοί 8θ1>]ί• χ^.^Αρα «Ας Ανθρωπος Ιχει τήν δύναμιν «ήν 
θελητιχήν, ή οΟ; Δήλον ώς πίς Ανθρωπος Ιχει τδ 
δόνασθαι θέλβιν, χαΐ πΑς Ανθρωηος Ιχει τδ θέλειν. 
Τίς γάρ Ανθρωπος γέγονεν, δς οΰχ ήθέλησβν ουδέν ; 
ού πΑς δδ Ανθρωπος ώο«ύτως θέλει • Αλλ' ό μίν χα- 
λως, δ δδ χαχως• Ιχαστος χατ' βίχείαν γνώμην. 
•Οστε ή μδν θέλησις ; τουτέστιν ή θελητιχή δύναμις. 
χα\ αύτδτδ Απλώς θέλειν, ψυσιχδν *τδ δδ θελητδν, 
τουτέστι τδ τοιώσδε θέλειν •, γνωμιχδν χα\ ύΐΛ- 
στατιχδν. 

χγ*. Κα\ πάλιν Των δμωνύμων, ώς είπομεν, θν 
τδ θέλημα, ποτέ μδν σημαίνει τήν θέλησιν, ποτδ 
δδ τδ θελητδν. Αεί γάρ εΐδέναι, δτι Αλλο έστΙ θέληοις, 
χα\ Αλλο τδ θέλειν, χα\ Αλλο τδ τ( χα\ πώς θέλειν, 
χα\ Αλλο τδ θελητδν, χα\ Αλίο τδ θελητιχδν, χα\ Αλλο 
6 θέλων. •Ωσπερ Αλλο δρασνς , χαΥ Αλλο τδ δρ?ν, χα\ 
Αλλο τδ ' τί χα\ πώς 6φ • χαΙ Αλλο τδ δρατδν, χα\ 
Αλλο τδ όρατιχδν, χαΐ Ιτερονόόρών. Όρασιςμέν 
γάρ Ιστιν, αυτή ή δρατιχή δύναμις τής ψυχής, ή έν 
τφ όφθαλμψ ενεργούσα, χαθ' ήν όρώμεν • δρ^ν δέ VΑΠ!^Ε Ι.Ε€ΤΙΟΝΕδ. 

** ΙηΟοΙΙ). 1656 βϋϋιΐυΓ γημαι. τδ γ^^μαι Οέλητίν Ιστι. • Ν. το τί Οέλβ/Λ ί > Μ^&. Ετερον τδ. 1» ΟΕ ΟϋΑΒϋδ νΟίϋΝΤΑΤΙΒυδ. 154 

έβτι» τ4 ΜχρησΒαι τζ &ρατιχ|} δυνάμει, χλ\ 1νβργ€ΐν, Α ΰίίιΐΓ : ^ίυ(Ι , ςυθ(1 λβρίϋίβηάί ίλοιιΐΐλΐβ ρηΜίίΙιιιιι 9λ\ ρλέι^ιν * ού6€\ς γαρ όρ^• μή ^χων βρααιν, %ο\κ• 
έ9τι ^ύναμιν του όρ|ν. Ίί βέ όρ^ν έστιν ; ούρανδν 
^^• 4 Υη^• 4 <^<ρ^ 'κΐ• Τλ ικως όρ^ν', έστ\ χαΧως 
% χαΐίώς. Όρατ&ν 8έ Ιστι, τ& ύηοχβίμβνον τ) όρά- 
«ι * τοντ^στι τ6 όρώμινον σώμα , ή ΧΡ^Ι^^ι « 4 ^Χ^* 
μα. *Ορατιχ&ν Βέ έστι, τ^ {χον Ιχ φύβΜος τΙ^ν 
^ρατιχήν βύ^μιν του όρ{ίν , χ&ν χοιμ«ίται, χ&ν 4τυ- 
φλώΟΐ|. Όρατοών γάρ ζώον ί 4ν6ρ(ι»76ος» Όρων βέ 
.Ιβτιν, έ χβχρημένο^ τ^ όράακι, τοντέατι τ^ Αρατ^χ^Ι 
9υνά|ΐβΐν χαλ λνβργών» χα\ ^έτνων. ΟΟτω Οέληαις 
μίν Ιατχν αΰπ) Ο&λητιχή 5ύ>«μις, ή τ)| ψυχ)| δ<Ιο- 
μένη φυαιχώς «(αρέ του ΛημιουργοΟ * τουτέστί, τ6 
Ι«ναβ6α( Οέλϋν* 6έλ•ιν ^ ίβτι^ψ %^ χιχρησίαι 
τ* ένέργΜαν τ|| θβλητιχϋ δ\>νάμ«ι, χα\ όρέγισθαι ' «31 ; αΐίιι^ , αβρίΰίβηΐβιη. ΑβρβοίιΙβ βηίιη 6&1 ίρΐΒ τίβ 
ληίη« ςϋλ νίόβιιιιΐ8, Ιη οουΙο Γυηοΐίοηο• 6ΧΒθ- 
φΐ£η«. Αβρίϋ^β Ααΐ€ΐη , θβΐ ιιΐί ίρ$Α τί(1βη(ϋ Γ&ίυΙ• 

1»Ιβ., ΟρβηίΓΙφΜ, ΆΟ νΜΐ€Γ«. Ν^ΟΟ «ϋΙβΙΙΙ €€Γηί( 6ΐ 

νίιΐοΐ, ιιί»ί ηιιΐ νΐάβαιίί Γαουϋλΐβ ρτ»<1ί1υ8 ήΐ. ΑΙί- 
4|ΐιΙ4 ονίβιη 8•ρΐ€«Γ0, €$1 €<ι^υιη, βαΐ ΐοΓΓλίη» λ•ιΐ 
•Ιίιι^ ηυΐιΐ ΙΜμγΙ. ΟβΠ• βμχΙο λβρίΰβΓβ, 68ΐ 1>βιιβ, 
Μΐΐ ιη^ϋβ, Οιι•^ Μΐ1) οβροείαηι αια'α, €5ΐ Γ6& νίδίοηΐ 
ιοίίβοΐο; ροΐλ εοΓραο ψ»οά οβΓπΙιαΓ, τβΙ οοΐοτ, αυΙ 
β§ιΐΓ9ί : ν'κίοη^ί ί»€υ1ΐ&ΐ6 ρΓβΒάίΙυιη» €8( ςυο4 λ πλ- 
ΐυΓΑ ροΐβιιΐί«αι 1ιοΙ>«ι νΙ<1βη(Ιί, Ιίΐηβίβί ίοηβ ^ογ- 
ηι{λ(• 2111 εβΜΗΐιη βίΙ. Ηοιηο βιιΐιιι αηΙηι&Ι 68ΐ τί- 
<1βιι<1ί Γα€α1ΐ«ΐ6 ρηκ^ϋηοι. Υίάβηβ 46ΐιΙςυ« β8ΐ , φΐ1 
Μρ6€ΐυ, Ηθ€ 6&Ι νΐ4ΐ«ΐλ ίΐΰΐιΙΐΜ ηίΐίητ ; 8«ΐιιιιι ΜβΧς Α Οέλιι» μή Ιχων θέλη^ιν^ τρυτέοτκ ^ύναμιν^ *' 6ΧβΓ€€ΐ , βΐ νίύΗ. Ηθ€ αιοάο τοίυηΐιβ » βοΐ ίρ88 Γα• Μ %ίΙη^ • $9Λητότ II έβτι,τ^ ύποχ•(μβνον τ{| 
Ιιλ^βΜ; [4γονν] αΰτ^ τλ πράγμα• δίΜρ θέλομιν * 
ύ&0 %0λ$ «λοΟοαι ' «^ «λιΟααι Οβλητ^ Ιση * θέλω 
ϋΐφρο» 4 σαι* τ6 ««^ρονησαι θβλητόν έστι * ά^έ^ 
τστΜ ΐΜχν^ Ι^ρ τι^ ού ΘΑ«ι. "ύσπερ λ?6 Αόρατον, 
(«ρ -ΧΛς ο6χ έ|4•^€έ6έλ£ΐνΙ, έστΙ «6 θέλβιν 
τΜ» Χί^ οΐνν τ6 θ£^ιν έΜβ^ήΜΚ ββφ» βέλαν φα« 
γΰν * 6έ>βιν «ι^νΐι ' ^ϋια» ιΑβοβαι * θέλβιν Φαν- 
«φθ^ρ«ι γυΐΜίχέ' «Δς &^&έλ<ιν, έβτΙ χαλώς 6«λήηΜ * 
|)|«ιν ΙαλΙ^οακ χαλως, τοΛ κβηά νόμον Θιοϋ τ1| νΚψ 
γηηλινγ^Μα * 4 «η ι&ς» μΙ «αρλ τ^ νέμον του 
§ηΜ, έΰ^«τρ(^ Μΐηφρι^ 8έ Ητι, τ4 Ιχον•4χ ψύϋζως 
^ %ύψνά(^ βι^ναμιν «οίον, έ ^ΜρωΜς,^ ^ΤΥ*^• €ΐιΙΐ38 «μη τοΙιιιηΐΜ, ςα^ιιιι ΟτμΙογ ΜίΛτ» ληιιη» 
ΙηάΜϋΙ ; !ιθ€€•1 τοίβηάΐ ροιββίΜ. ΥθΠβ &υΙοηι , 651 
«« ^ , ς«ΐΑ τθ1«πΗΐλ , Γοίρ•! Μϋ • βΐ 8ρρ6ΐ€Τ6 : ^υϋ 
111(601 η6ΐηο , ςυΙ το1ιιηΐ&ΐ6ΐη , Ιιοο «•! τοΐ6ΐΐ(ϋ Γ«- 
€01181601 , ηοη 1ΐ8ΐ)68ΐ ; Οίλητδν 68ΐ ιΑ ςιιο4 νοΙυ»« 
Ι8ΐί ΜΛή^αηίΆ 681 , 8(τ6 Τ68 ιρ88 68ΐ ({ΠΙΠΙ τοίυ- 
αιαβ. V. 8• τοίο η8τΙ|;8Γ6 : ώ^ιϊ%λτ^, 68ΐ Γ68 νοίακ- 

Ι&ϋ «υ&]66ΐ8. Τοίο Ιβϋΐρβηηβ 6886 : 8ΐθ 86 ίΐ8ΐ>6Γ6» 

Τ6β 681 ςιΐ9Β 8υ1> νοΙαηΐ8ΐ6πι €«1Κ. Μοιι 9ύΙίΐηηι 8υ• 
Ι^Μη Τ68 691 <|ΐΐ8ΐη ςιι{8 ηοη ταΐΐ; υϋ ηοη νίβυιη, 
681 ςυθ(1 <ιιιί8 ηοη τ1ιΐ6ΐ• ¥6116 φΐι<1 , 681 ΐιΐβ ςαΐά 
Τ6Η6 : ρυϋ τβΙΙβ 060 6θη]υη|;Ι : τ«(1ΐ6 η)8η(1υ€8Γ6 ; 
^^ϋ 1>^Γ6; ▼6Η6 η8νί§8Γ6; ν6ΐΐ6 οοριΗΒηι υιοπ8• 4#8ές. ΊΙχββτο^ γΑρ «Οτ2>ν φχ φΰοβοις Ιχιι τήν ^ δΙο, 66Γΐοςυ6 ιηο<Ιο Τ6ΐΐ6 , 681 1)6η6 ν6ΐΐ6 ; ν. §. ΙύΙΐ|τιχΙρ»βΰνβιμιν•Καλ γάρ Ιχάοτηιο&ντής θ€<5τητος 
(«οατάα<«ιν#έλ•( ^ «-χαΐ Ιχάοτη 6πό«τα9ΐ^ Αγγέλων 
Ιέλη• χιλ ΑΜΑστη ύιιέοτανις 4ν0ρώ»ων θέλει. 
^0«ρΑ έικΑοτη ύιο^ασις <χ8ΐ9 φοσιχέν ϊαχί' φυ- 
«χλν γΑρΙβτι τ^ Ιν ιν&οαις %βΧς 6μΜΜ9\ χα\ δμο« 
•ν«(•Κ ^«οντΑοΜΐ •€ωρο6μβν凌 βέλων ^έ έστιν, δ 
ηχρημένος τ| ΒβλήΜΐ» ήγουν τ{ θιλητκχζ βυνΑμει, 
ηλ έρ8γΑμβνος * τουτέστινύ^ιΑοταΦΚ*. 1)6116 , 61 866αηΑιιιη Οοί 160601 Τ6ΐΐ6 ιιχοΓί8 6ορυ- 
ΐ8η : 8111 ιη8!6, 6ΐ οοηΐτ8 06ΐ ΐ6{6ηι, 6ορυΐ8ΐη 
οΐίοη». Το1υηΐ8ΐ6 ρηΒΑΗαιη , 681 ςυοά 8 η8ΐιΐΓ8 
Η8|>61 τ^η νοΙοηΑΊ ; νΐ Ιιοηαο, ιη|[6]υ8 , 06ΐΐ8. ΟυΙο- 
^116 οηΐη Ηίοτυιιι ΙιιΙμΙ Γιου1ΐ8ΐ6ηι ςυο τβΙΙΐ• £1- 
βη!ιη υηοφίβΒςΐΜ άΐτίολ Ιΐ7ρθ8ΐ88ΐ8 ναΙΙ ; 61 υιηςυ»- 
ςπο αηι^οΐοηιιιι 1ΐ7ρο8ΐ88ί8 νιΗΐ ; 61 ςυ£ΐη>6ΐ 1ιοπιί« 
ηαηι 1ΐ7ροΜ8ΐ8 τβίΐΐ. ΟαοΑ οηίοαι υη8ςα«ςυ6 Ιιγ. ρο•ΐΐ8ΐ• ΙιαΙμΙ, Ιιοο ηίΐοηβ 68ΐ• Εβί 6ηΙιη Β»ΐιΐΓ0ΐ6 , ςαοά !η 8ίιι^1ΐ8 , ψΚΛ 6)ιΐ846ΐη 8ρ6€ίοι 61 η8ΐυηΒ 
ρβιιρΙβϋβΓ. ΟοΒί^β ιτο^6η§ 681 , <ιαί οίΗιΐΓ ▼0ΐιιιι1«ΐ6 , 86υ ?οΐ6ο£ Γΐ€ΐιΙ1«ΐ6 , &1ςυ6 8ρρ6ΐίΐ ; 
ί Ιι^τροβίΐΜΐβ. 

«Ι'.η γουν θΑημα, «οτΙ μΙν σημαίνει τήν θέλη- 24. Τοΐ!ΐηί88 6Γ{0, ΐΒΐ6Γ()ιιιη !ρ82ΐη ςο2 ?ο1ηηιν8 
•IV, τοντέβη τ^ θ^ητιχήν βύναμιν * ΐΐοτλ δ^ τ6 ί86υΙΐ8ΐ6Πΐ 8ΐ|;ηΊβ68ΐ ; Ιηΐ6ΓΟααίΐ Γ6ΐη ίρ88πι (|υιιιι 
•ιλΐ|<Ιν, τουτέτΕίν αύτδτ^ πρβγμα, διαρ Οέλομιν * |^ τοίαηυβ. Ρ8ουΙΐ88 ίΐ8ςυ6 ηοΗ τοίυιηυβ, ζά ηαΐυ- 
4 μ^ν οΕμ •έληο«ς« ^οιχή • χα\'τδ Απλώς θέλβιν Γ8ΐη ρβπίηβΐ» η6€ηοη Τ6ΐΐ6 8ΊπιρΓιο116Γ. Οιηηίβ γΜΟΐέν. ΏΜζ γΑρ Ανθρωηο; Ιχ» τήν δδναμιν του 
ΜίΜν* χαΐ ιιΐς Ανθρωιης 6έλ<ι - τουτέβτι χέχρηται 
«ΙΙιλήβιι * θβλητιχδν γΑρ ζώον ό Ανθρωπος* τδ δΙ 
Ιιλΐ|τ^,^ φυβι»^ μέ^νον, ΑλλΑ χα\ γνωμικών, χα\ 
Φ«8•«ατιχΑν. Άλλ* ού πΑς Ανθρωπος ωσαύτως θέλει, 
•0βΙτ6α6τ6- ώστε τ6 πώς θέλειν, χαλώς ή χαχώς - 
4 τ* τί θέλειν, τΛ•, ή έχεΤνο, οΟ φυσιχδν, Αλλά γνω- 
μπΑν χαΐ ύποστατιχδν, έπί τε Αγγέλων κα\ Ανθρώ- 6η{ιη Ιιοιηο ροΐ6η1ί8ΐη 1ΐ8ΐ»6ΐ , ςυι τβΙΊΐ : νυΙΐ(ΐυ6 
οηιηΐ8 Ιιοιηο ; Ιιοο 68ΐΛθ1ιιηΐ8ΐ6 οϋΐυΓ. Εΐ6ηίιη Ιιο- 
ηο 681 8Βίπΐ8ΐ ρΓ«<1ίΐυπι Γ8€υΙΐ8ΐ6 τοΐ6η<1!. Κ68 80- 
Ιβηι ΠΙ8 ςο8θΐ τοίυοιοβ» Β6ϋαπι ηιιοΓβΒ 681, βοά 
61 8Γΐ)1ΐήΙ βΐ ρ6Γ8οη»• Νοη 6ηίσι ςοΐνΐβ ΙιοπιΊηιιαι 

68(1601 Γ8ΐίθη6 ΥΟΐΙ , Τ6ΐ 00001 «ηςοίά. 0θ8ρΓθρΐ6Τ 

ν6ΐΐ6 8ΐ€. 1>6η6 , 801 ηΐ8ΐβ : ΒΟΙ 541 '^^'® 8ΐί<)ΐιί(1; 
Ιιοο » νοί ΊΙΙοά , ηοη 681 ηαΐοηθ, 86(1 8Τΐ>ΊΐΓίί 86 ρ6Γ• ΥΑΚυΞ Ι.ΕαΤ10ΝΕ8. 

( Β88ϋ. δπως Αρα χα\ πώς δρ^ν. ^ Ν. Ι γΑρ ηΐ6Γιοπ 86η6ο• 1 Ν. Ι μή Ιχων 4ύ*#αμ(ν. ϊ Ηιεο τλ 
θέλοη^ΜΐιΙιιο Γ681Η06Β(Ιβ 8001 6Χ 60(1. Ν. 1. ^ ϋΐΜΐ. 5. ΗίΙ. ποιεΤν. ^ ΝοβίΟΓ ί χα\ έχΑστη ύπόστασκς 
Ι'/ΐμ τΜΜ. ώοτε φυσιχδν έστι. φυσιχδν γάρ έστι τ6 χ. τ. έ. €^Ιογ3 ρΓ«(6Γηΐί888» ϋ€ (1ίνίη3, 80§6ΐίςα <:1 
|ιαηΒΐ|^ρθ3ΐΜΐ1)θ8. » ΙΙ88. ήγουν ύπδστ., 6ΐ 8ΐ8Γιοι τ6 ουν θέλημα. 155 5•70αΝΝΙ8 ΒΑΜΑ80ΕΝΙ Ι5β 

«οην; ςυο<1 3ίά Ιίηββίοε ςυί^βιη βΐ Ιιοιηίηββ αΐΐΊηβΙ• Α πων. Έπ\μένγάρ τή( αγίας χα\ αδιαιρέτου Τριάδος, Ν&ιη ίη ΒαηοΐΑ 6( ίηάΊγί(ϊυ& ΤηηΙΐιΙβι υη» ββΐ (Ηυηα 
ρβΓβοη&Γυιη ηαΐυΓλΙίβ νοΙυηΐΜ , υηιι Γββ ςυαιη ιΐ3ί- 
ΐυΓθΙιΐ6Γ νβΐίηΐ , 1>οηιιιη βοίΠοβΙ. Ν6€ βιιίιη ^* ςο9Β• 
(]η6 ρβΓβοπλ ρβουΠ&Γβ λϋςυί(Ι ςιιο(Ι νβΐίΐ, Ιι&1)6ΐ, 
«υΐ ▼οΐυηΐλΐίβ ιηοΐυιη ρΓορΠαπι : ββά υηι 681 ΐΗιιιη 
ιηοΐΐο , υη«ςιΐ6 Γββ ςυβιοο νοΠηΙ. ΟαΑΟίοΙίΓβνι θΐίΑΐη 
ΐΓββ ρβηοηβ, ηοη ΐΓββ (1ϋ, >θ4 υηιιβ 1>6υ• §υιι( : 
υηιιι , ιηςυ>α) , Οβυβ οαιη 8αί> γίΓίαΓιΙιαβ ; ηοη Ι«- 
ιηοη εοιηρο8Ίΐυ8• 0α8ΒΠ1)6ΐ βηίιη Οβυο ρβΓίβοΐο^ 

«81, 80 ρβΓΓβοΐΑ ρ6Γ80η>. ΜΐΙϋΠΒ 80(610 6Χ ρ6Γ- 

8θη8 6θΐηρο8ίΙίο ηοη 0(. Εβί 8υΐ6πι \ά ρΓοηηβ ηο« 
τυη, 066 υΐΐί €οηΥ6ηΗ ρηκίύΓςοΑοι Οοο. Μοη βίο. 
ουίοηι Γ68 Ιΐ8ΐ)6ΐ Ιη 80|;6Π8 οΐ ΙιοοιΙοϋιυβ. ΙΙΐ οοίηι 
«08 8ΐΙ 8θ{6ΐοηιπι το1υοΐ88 ; 08 , Ιοςιΐ8ηι , τοίβοιϋ μ(α ■> των τριών ύποατάσιων φυαιχή ΘΙλησις, χα\ 
ΐν φυσιχ^ν ®, τ6 άγαθ^ * χα\ ο6χ Ιχάατη ύπόβταβις 
(διον Εχιι Θελητ6ν, ούβΙ 1δ(αν χίνηαιν * άλλα μία χί- 
νησις, χα\ Ιν θιλητ^ν των τριών ΰιιοβτάσιΐιΐν * βιδ 
ού τρεΙς ββο\, άλλ* «Τς Θβ^, αΙ τρεΙς ύκοβτάοιις * 
οΤς β(^ μιτά τών Ιαυτου Ψ δυνάμιων, άλλ* ού #όν- 
θβτο;. Έχάβτη γάρ αυτών, Θβ6ς τέλβιος, χα\ τβλιία 
ύΐϊό^ασις * σύνΟοσις βΐ φΰαβως, έξ ύινοβτάαιως ο6 
γίνεται. £ένον δ^ τούτο καντβλώς χα\ μάνφ ββφ 
«ρέπον. Έπ\ δλ αγγέλων χα\ άνΟρώιηιν ούχ οΟτως ν 
μία γάρ έβτιν ή Οέληαις τών αγγέλων, ή παρά του 
θεοΟ δοβιίσα αύτοίς φυσιιή του θέλιιν Αύνβμις. 
'Εχαατος γάρ άγγελος θέλΕΐ, χα\ Ιΐίαοτος άνίριΐπος 
θέλ8ΐ * ού μία δ& χίνηαις ιοάντων τών αγγέλων-» οΟ^ ί8€υΙΐ88 η8(υΓ8ΐί8 ίρ8ΐ8 8 1)60 Ιοάίΐη ( ςυΐ84|η6 βηΐηι ^ μ!}ν πάντων τών ανθρώπων, άλλ' έχάοτη ύπόοτασις 8η26ΐοηιηι τυΐε, 80 8!η)ΠΊΐ6Γ ςυϊνΐβ Ιιοιπο), 1ΐ8υ(1 
(8πΐ6η 681 υουηι 8θ§6ΐοηιιη οηιοΐαηι ηιοΐιΐ8 , β66 
αηυβ οηιηΐυπι Ιιοηιΐουω ; 86^ 8υα8 6υΙςο6 ρ6Γ8οη« 

ηθΐα8 681 ; 808 €Ιΐίΐ|υ6 ρΓ0ρ08ίΐ8 Γ68 ςΐΙ8ΠΙ Τ6ΓΐΙ• 

Νοη οηίηι 60€ΐ6ηι ηιο(Ιο, οοςιιβ ί06ηι τοΙηπΐ 8{ο§υ1ι 

αΟΚΟΗ 61 1Ι0ΠΙΙ068 : 86<1 ΙΐίΟ 1)606 , ί1ΐ6 Π18ΐ6 ; ΙιΙο 

Ι8(υ(1, ϋΐ6 1110(1. €οπιςο6 οηυβ ηιον6ΐθΓ ηο νοίΐ, 
οοο 8ΐηιο1 &1ΐ6Γ νοίΐ αο η)0Υ6(0Γ• 0ο8ηιοΙ>Γ6θΐ Ιο 
Αοι^βΗβ 6( 1ιοηιιοΊΙια8 ?ο1οαΐ8ΐί8 (8€αΙΐα8 αοΙογχ 

ΐΓϋ)0ΐ(0Γ : 80 8ΐαΐϋΗ6Γ, Τ6ΐΐ6• 0ηΐ068 6θΙηΐ 1ΐ0ΒΐΙθ68 
€0Πΐρ8Γ8ΐΙ 8001 Οΐ ▼6Πθ(, 61 001068 ΥΟΐΟΟΐ : 000 
181060 001068 €0ηΐρ8Γ8ΐί 80θΙ , Οΐ 00001 6| 1(1601 

?6ΐίηΙ, 801 ΙίΙίρβοηι νοίοοί. Ιο 8806Ι8 οηΐνι ΤΗοΙ• Ιδίαν Ιχεκ χίνησιν, χα\ ίδιον θελητώ^ • ούχ δμοέηις 
γάρ θέλουσι πάσαι αΐ ύποβτάοεις τών άγγέληιν,ούδΙ 
τ6 αύτ^ * ούδ^ αΐ τώνάνΟρώπων • άλλ' ή μάνχβΰϋώς« 
ή δέ χαχώς • χαΐ ή μλν τόδέ, ή δέ τ^δο * χα\ «οδΙε 
χινουμένου χα\ δέλοντο;, ού ουγχινεΓβαι χα\ αυνδέ• 
λει ό Ετερος* ώστε ΙπΙ τώνάγγέλων χα\ ανθρώπων, 
ή μένθέλησις φυσιχή Εστίν * ομοίως χα\τ6 θέλβιν, 
φυοιχ^ν. Πάς γάρ άνθρωπος θελητιχός έατιν, χα\ 
πάς άνθρωπος θέλει* Ού πάς δΙ άνθρωπος τοδ αύτοΰ 4 
πράγματα; Εοτι Θ8λητιχ6ς, ούδΕ τ6 αύ«6 θέλκι» 
Έπ\ μίν γάρ τ^ς αγίας Τριέ^, αΐ τροίς ύπο98άα(ΐς 
Εν άλλήλαις 8ΐσ\, χαΐ 6 Λάγος χα\ τ^ ΠνεΰμΚ τ^ 
άγιον δυνάμβις είσΐ του Πατρός * χα\ διά τούτο μ<α Ι8ΐ6 ΙΓ68 Ρ6Γ80ΙΙΦ , 8ΐι» 8ΐϋ8 1θ8θθΙ , 8θθΐςο6 Τ6Γ- ^ χίνηοις, χαι ωσαύτως τδ αύτδ θελητόν * ο( δΕ άγγο- 

1)001 6( 8ρΊηΐ08 8800108, Ρ8ΐη8 ?1Γ10168 ; θΙ> 6801• * * ' ' *" ' '' '""" ^"^ 

<|06 €808801 008 68ΐ ΙτΙοΟΙ Τθ1θθΐ8(ΐ8 ΟΙΟΐΙΟ ; 1(601- 

1(06 68(1601 Τβ8 (|08ηΐ ▼6Γΐη(. Αθ{6ΐί 80(601 8(ςο6 

Ιΐ00ΐία68 8080) (|0ΐ8(|Ο6 άΐνί88ΙΟ (ΙίΓ60ΐρ(8Βς06 Ιΐχ- 

Ρ08(88ία) 1ΐ8ΐ)60( ,ΐ8η)6(8Ί 6]08<ΐ6αΐ 08(αΠ6 8001 , 0ΐ> 

6810(106 €8038(0 ?θ1θη(ΐΐ(*Ι8 Γ80θ1(8β.0η8 , 8€ ν6ΐΐ6 λοι, χα\ οΐ άνθρωποι, Εχαστος άποτβτμημένην, χαλ 
διίίρημένην ^Εχιι τήν Εαυτού ύπόοταοιν, 8( χα\ 
μιας 8(σι φύσεως * διά τούτο ή μΕν δύναμις τοΟ Ιέ- 
λιιν, χα\ τδ θέλειν, Εν χα\ φυσιχόν ' τδ ΘΕ πώς «αΐ 
τδ τί θέλειν, υποστατικά χα\ γνωμιπέν. ΚαΙ μία 
μΕν αυτών ή θελητιχή φύσις, πολλβ^Α ο| θέλοντες * 
διαφδρως, χα\ άλλο, χαλ άλλο θέλοντες. 0000) 6ΐ8 681, 61 08(0Γ8ΐ6 .* (8Η 80(60) 0)0^0, 86 ^οΐά 

ν6ΐΐ6, 1ίΙ)6Γ00Ι 8€ ρ6Γ8008ΐ6. Ε( 60Γ00) ((01(1610 008 βΟΐ 08(αΓ8 ?θ1αθ(8(ί8 ία€1ΐ1(8(6 ρΠΟάΠο Ι ΙΒΟΚΙ 

800( ςοΙ ΤθΙθη( ; άίν6Γ88 ΙΙϋ Γ8ΐίθ06 • 8(^06 8ϋθά ▼0ΐ60(68 , 61 8ΐίθ(1< 25. Οθ8α)θ1)Γ6ηΐ Τθ1θθ(88 8ρρ6(ί(ίθ 68(, €00) 
8011118118, (00) Γ8ΐίθη8ΐΐ8• Οοοά 8ΐ 8010)8148, 001• 

ηίοο 6(180) €00) 86080 €θο]οη€(8. Βγο(8 βΙςοΜοο) 

€010 86080 8ρρ6(00(; 000 (80)60 €001 Γ8(ίθη6 6ΐ 
ΙΙΙ)6Γβ. 56(1 1)00)0, €00) 8ί( 8010)81 Γ81)0θΐ8 ρ8ηΙ- 
€6ρ8, ς08(6008 (101(160) 6β( 8010)81, 80)0)81100) χε*. βέλησις τοίνυν Εστ\ν δρεξις ζωτιχή τ8 χαΙ λο- 
γιχή* 8ΐ δΕ ζωτιχή, πάντως χαΐ αίσθητιχή. Τά ούν 
άλογα αίσθητιχώς δρέγεται, άλλ* ού λογιχώς, ούδΕ 
αύτεξουσίως * δ δΕ άνθρωπος ζώον υπάρχων Χογιχδν, 
ώς μΕν ζώον, ζωτιχώς χαΐ αίσθητιχώς δρέγιται - 
ώς δΕ λογιχδς, λογιχώς χα\ αύτεξουσίως• Θέλησις α)0Γ6 6( €001 86080 8ρρ6()( ; ςο8(6θθ8 80(601 Γ8- ^ ο!!ν Εστί φυσιχ)) δρ8ζις, λογιχή τ< χα\ ζωτιχή, μάνιβν 

ήρτημένητών φυσιχών* φυσιχά δΕ θ«λήματά οίσι , 
πρώτον τδ ύποτάσσεσθαι τφ νδμφ του βεου. Μσει 
γάρ δούλος βεου, χα^ υποχείριος ό άνθρωπος - Ιπιιτα 
χαί τά φύσεως υποστατικά * οίον πείνα, δίψα» 5πνος, 
χα\ τά τοιαύτα * ύποστατιχ4|δΕ χα\ γνωμιχΐ^ θέλησι;, 
δρεξις χαθ* ήδον^^ν, χαΙ χατ' οίχείαν γνώμην της 
χεχρημένης υποστάσεως , χα\ ού χατά νόμοιν^οΟ • (1006 ρη8(1ίΐ08, €00) Γ8(Ιθ06 6( 1Ι1)6Γ(8(6. £$( 6Γ|0 
Τθ1θθ(88 8ρρ6(1(08 08Ι0Γ8Η8, (001 Γ8(ίθ08ΐΐ6, (00) 
80ΐΠ)8]ΐ8, 6Χ 8θΓΐ8 08(0Γ8ΓΐΙ)08 ρ6θά608. δθθ( 80- 
160) νθ1θθ(8(68 08(0Γ« €00861)1806». ΡτΙηβ, (Ι)νΐθ» 

1691 ευΐηΐΐ. Ηοοιο οοίο) η8ΐαΓ8 06) 86γ?08 68(, 

6)(|06 80ΐ)]6€(08. Π6ίη(]β ς08Β 0Α(0Γ80) 8ΐΒ€Ίθθ(, 
01 Γ8α)68, 8ί(ί8, 800)008, 6( 8ΐθ)Πί8. Ε8( ΤβΓΟ 1)7* 

'* (;Γ6β.0Γ8(. 15,52. 

ΥΑΚ1^ε ι.εσηοΝε8. 

" Ιη Ν. €8η. Τριάδος της ομοουσίου χα\ αδιαιρέτου, μία. • 1•6|• εν «ρυσιπ^ θελητάιι, «Ι Ο Ο τΙ οθ 
ροΜιιΐ8(. Ψ 1(8 ηο8(π €0(1(1. 8ΐΗ αυτού. Β88ίΙ. αύτων, ήαΐβ* ^ Νο8(γι 6(ΰο». 1 τ9ύ«ο»τ<& ΒΜΐΙ•ΐ8ά« 
εύ. ' Νθ8(Η 6( €οΙ1ι•δ71Κ) δια'.ρετήν; €οΙ1). 8ΐΐ€Γ 6( Κ6(. Ιδιαίρετον. 157 ϋΕ ΟϋΑΒϋδΥΟΙ-υΝΤΑΤίΒυδ• 158 

ι»\ τρωικός χρήσεως ^ς φυνιχης βΰλήσκως, χ^τ^^ Α ροβίαΐίε» βίςιιβ •Γΐ)ίΐηΐΓΐΑ νοΙϋηίΑΐ, αρρεΓαίο «χ γνώμην της χβχρημένης ^ινοβτάσεως. Τ6 ούν άποτε- 
τμημένον τών ύιιοστάσΜιΐν, Μφορον τίίν γνώμην 1ΐΙ)Ίϋίη6 61 &Γΐ>ίΐΓίο ρ€Τ8θη« αιβηΐίβ; ηοη 6χ•<Ιί- 
τίη» Ιβ^ίβ ΓαΐΊοηβ, ιμ!€ ηκκίυβ υίβηίΐί πλΙυΓλΗ νΙ 
νοίυοίβιίβ, 6Χ ρ6Γ9οη» υιβηΐίβ ιγΙιΊΙγϊο €1 »6ηΐ6η- 
Γΐ3. ΙΐΜΐυβ ρβηοιίΑΓυη άίβεΓβΙΙο ΜηΙβηΐίιβ (ΙΊβ€Γί- 

^β• 542 Α»Ι• Ιηςιιίϋΐιΐ, Ιιοπιο ηοη Ιΐλΐιβΐ ηαίιι• 
ηΐβπι νο1ιΐΒΐ»ΐ6ΐη. ΡβΓίβηιΙυοΐ βιιΊπι (Ιυη 6ΐι$6 ιο* 
Γυηι νοΙαηΐ0ΐβ8 : 1>οη&ηι ιιιι»ιη, «Ιίγίη&ηιςυβ ; <ϋλ- 
ΙκιΠαιιιι ιΐίβηπι, 6ΐ ηΐ9ΐΐ9ΐιη : «ηηοςυβ Ηοιηο γυΙΙ 
ίιΙ ςαΐΜΐ 1>οηαιη ββΐ, Ι)β1 Ιυηο )ΐ2ΐ>6Τ€ νοίυηίαΐβιη ; 
€ΐιιη «υΐ€ΐη ιη^Ιυπι, νοίυηΐ&ΐβιη ιϋ&Κ)θΗε«ηα. Μβο 
τβΓΟ ίηΐ6ΐΠ§υηΙ Οβπ ηοη ρο»Μ» ιιΐ υΙΙ» ηβΐυΓ» 
Αϋςυί(1 ΑΚ&Ι» €υ]υ8 τίπι α η&ΐοΓΑ ηοη Αε€6ρ6Γίΐ. 
, , . . ΥβΙυΐ ατίβ ηοη ροΐββΐ νοίΑΓβ, ηΐιί ρβΓ* η^ΐυπηι 

Ιν^μιν, ιν^ιηι * ομοίως ούβ4 %1 χερσαΤον βαβίζειν* ' ιοοβρίΑ ροΙοηΙΙ« τοΙιηιΙΙ : ηβο βίιηΠίΙβΓ ΙθΓΓ^ΕίΓβ «Τ*• *Αλλά, φα9\ν , ώς ο άνθρωπος ούχ Εχει φυοη- 
«Ιν 6έλημ« - λέγουΦί Μ δύο μόνα είναι θελήματα * 
^ Ιν, «^ 9εΤβν χα\ Αγαθόν • χα\ τ& Ιτερον, τ^ ικνη* 
ρ^, τ^ θιαβολίχόν ' χα\ κηνίχα μίν τ6 Αγαθδν Οε- 
λήοει 6 άνθρωπος, τ6 του Θεού Ιχει θέλημα. *Ην(χα 
61 τλ ιηνηρ6ν, τ^ του βιαθόλου * άλλ* Αγνοουοιν, ώς 
Μύνατον οίανοΰν φύοιν χρήσασΟαι πρΑξει, ής τήν 
Αίναμιν ο6 χατά φύσιν Ιλαβεν. Οίον ού θύνχται τ& 
«τηνλν, μή χατά φύβιν λα^ τήν του πέταβθαι εΐ μήτ4]ν βαδιοτιχήν χατΑ φ^οκν Ιλαβε βύναμιν οΟτω 
Μ^ χα\ ό άνθρωπος οΟ δύναται νοεΤν, ε( μή τήν νόη- 
•ινχατ& φύοιν Ιλαβεν ' ούδ^ λαλείν, ε Ι μ)) τήν λαλη- 
τιχΙ)ρτ χατΑ φύσιν Ιλα^ Ιΰναμιν * ■ όμο(ως ούθΙ 
Ιρ^9 ο6& θέλειν, εΐ μή φυσικών τήν έρατιχήν χα\ 
ΙελητιχΙ|ν Ιλαβε θύναμιν• ΔεΤ οδν ικρωτον φύσει Ιχειν 
τ^ θιίναμιν του Νλιιν, βπερ έστ\ θ Αησις, χα\ οΟ• 
τκς Ιέλΐιν• Δώ χα\ &π\ του Κυρίου ημών Ιησού 
Ιριννοΰ, ΙκειΜ) θύο φύσεις, θύο χα\ φυσιχα\ θελή- 
ϋΐς *• ίν* { βεδς τέλειος, χα\ Δνθρωπος τέλειος, 
ριΐ|Αν λείκων τωντης θεότητος Ιδιωμάτων, μήτε μήν 
^Δν τηςΔνθρωπότητος. Κα\ χατΑ τΑς δύο, [^διχη 
)ϋγαμ<ν τοΰτ^ ] δίλειν, χα\ διαφδρως θέλειν χατΑ •ηΙπιιιΙ ίηο6<1βτο ροΐβ&ΐ, ηΐεΐ ροΓ ηαΐυΓΟπι «οο^ρίΑ 
(ΓϋϋοηϋΙ νίπυΐο : είϋ υΐΐςαε ηβο Ιιβπ^ο ΐ0ΐ6ΐΗ|βΓ«, 
ηΙβΙ ίηΐ6ΐϋ|[βη(ϋ ί•€υΙιιΐ€πι ρβΓ ηχυΓίπι «ιχορβ- 
ηΙ ; ηοςαο ΙοςαΙ, ιιίεί ρ6Γ ΒλΙαΓλη λοοφρίιι ίιοαί- 
Ι8ΐβ βΟΓοιοηΙι: κΙιηΙΙϋ^Γ ηβςοβ ?ΙϋτΓ6» ηβςηβ νοΙΙβ, 
οίβί Α ηΑΐΐΓΠ ροίβηΐΐΑΐη βαηι ΐϋΰβρύπΐ ςοΑ υΜ«ιι, 
ΑΟΙ νβΐίΐ. ΟυιιρΓορίβΓ ρΗηιηΒΐ α ηοΐΟΓΑ ηιβίΐ οροΓ- 
.Μ ίΑοαΙΙαι ςοΑ νοίυαιαβ; ηβηιρβ νοίαηΐ»•, Ιοιηςιιο 
ιΐβπινπι ββφΐίΐυΓ νοίΐο. Ιϋςυο {η Οοηΐηο 008ΙΜ 
^08υ €ΙιγΊ»Ιο, 4|υοη{8υι <1υ» βιιηΐ η&Ιυηκ, ιΙυ« 
ςιιοςυο 8ΐιη( η8ΐυΓ8ΐβ8 νοΙιιηΐιΐ68, υΐ 8ίΙ Ιυπι ρβΓ• 
ίοοίοΑ Οουσ, Ιυαι ροΓΓβ€ΐα8 Ιΐοηιο, ηβε βί υΙίΑ 4»• 
νΙοίΐ8ΐΐ8, υΙΐ8Τ6 1ιιιηΐ8ηίΐιΐΐ8 ρΓορΗ6ΐΑ8 (Ιβείΐ. Ργ<ι τΙ^ φοβιχήν διαφοράν* θείως χα\ «αντοδυνάμως • £* <1ιιρ1ί6ΐ8 υογο ηΐΐοηο τοΙυηΐ8ΐΐ8, 4ιιρϋ€ϋβΓ <ϋοΙ- 

«Βηοδύν«μονγΑρτδθε?ον θέλημα * χα\ού ιβαντο- 

θυνΑμως' [ ι:Αλιν, ] Αλλ* Ασθενώς χα\ παθητώς ▼ • 

«αίητιχ^ γΑρ χα\ Ασθενές τδ Ανθρώιηνον θέλημα * 

ηΛβλλο [ χ μέν τδ Ανθρώπινον ] χα\ Αλλο [τδ θείον] 

φυαιχδν θελητδν * ο6 γΑρ τΑ της Ανθρωπότητας 

θελήματα, χα\ της θεότητός είσι θελήματα /* φύσει 

γΑρθελητιχή χαΐ όρεχτιχή ή Ανθρωπινή φύσις βρώ- 

«εως , χα\ ιοόσεως, Οιη^ου, χα\ τών τοιούτων * Αλλ* 

•θχ\ θε^ς τούτων όρεχτιχή. Ού γΑρ τούτων αδτη 

χοτΐ ορέγεται, εΐ χα\ θέλει τήν Ανθρωπίνην φύσιν 

τοΦχΜν όρέγεσθαι φυσιχώς, χα\ ώς ώφειλε, χα\ ΐτζ*. ΚβτΑ μίν οδν τήν φυσιχήν διαφορΑν, δύο τΑ 
θελήμβΒτα Ιιι:\ του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου * ούχ 
Ιναντία. Ού^ γΑρ εναντίον τψθείφ θελήματι τδ φνΐ- 
ηχδντοΟ Ανθρώπου θέλημα * οδτε ή φυσιχή θελητιχή 
Ιόναμις * οΟτε τΑ φυσιχώς αύτ4| ύποχείμενα * οΟτε 
ή φυσιχή χρησις τής θελήσεως. Πάντων γΑρ τών 
φυσιχών, τδ θείβν θέλημα δημιουργόν * τΑ δΙ παρΑ φύ- 
σιν, μόνα 1στ\ν Ιναντία τψ θείφ θελήματι * δπερ ΙστΙν 
ή χατ* οίχείαν γνώμην τών Αμαρτιχών ηδονών δρε* ιηυε οοιη νβΙΙβ, λΰ τβΙΙα- ^ιίΓοΓβηΙβΓ, 8«€υη(]«ιΐι 
ηιΐυΓΑΓυηι (ΙΙεβππιοη : βΙιΙιιγηπι (ΙίνιηΑ οηιηίροίβη- 
ιίςιιβ ΓΑΐίοηο (ββΐ βηΐηι τοίηηίαε 4ινΙη8 οηιηίρο- 
Ιβηε ) 6ΐ ηοη οπιηίροΐοηϋβΒ πιοιίο, 86<Ι ΙηιΙιοΰίΙΙο βΐ 
ρ9ΐΐ€η(Ιο (ρη88ΐΙ)ΐ1ΐ8 οηίηι οΐ ΐηθηολ €&Ι ΙιυπιβηΑ 
?οΙαηΐ88), 80 8ϋαό ςυ'κίβηι ά!νιη8 τοΙυηίΑβ, 8Γιυ(1 
Ιιυηΐ8η8 ςυο<ί νβϋΐ 8 η81υΓ8 ρΓορο8ίΐηηι Ιΐ8ΐ)0ΐ. 
Νοη οηίπι γ68 088<ΐ6πι άίνΙη8 τυΙΙ, ΐ|Π8$ Ιιιΐπΐ8η8 
ρΓοββςυϋυΓ (ΙιιιΐΌ8η8 $ΙςυΙ<ΐ6ηι ηΑΐαη Ιιοο 8Ί1>ί 
'εοη^βηίΐυπι Ιΐ8ΐ)«ΐ, ηΐ τβΙΙΐ 6( 8ρρ6ΐ8ΐ ϋΐιιη, ρα- 
Ιηπι, βοηιηυπι, 80 εΙπιιϋΑ : 8θ€υ8 τ^γο (1β{(88 : ςαί8 
ηιιηςηΑΐη Ηβ^ €]υ8ΐοο<ϋ 8ϋ<|η1ά 8ρρβϋ6Ηΐ) ; ιιη8ηι- 
Η1)€ΐ ηΑΐυΓ8ΐη !ιαη•&α8ΐη «8 οοη^βηίΐο 8ρρ6ΐίΐυ 

Ώ νοΙΙοΙ 8ρρ6((ΤΓ6, υΐί, 80 ^α8η4ΐθ 8ί€ Γ«Ι ίθΓ6ΐ)8ΐ. 

27..8υηΐ 6Γεο Ια 0ο«ι1ηο ηοεΙίΌ 4θ8υ εΐιΗείο 
ρΓΟ Β8ΐυΓ8ηιπι ά{ν«Τ8ΐΐ8ΐο άη» νοΙυηΐ8ΐ68 : ηοη 
ΰοηΐΓ8Π9Β. Νοη βηίηι 1ιυ:η8η8 η8ΐαΓ8Π8 τοίηηίαο 
άΐνηκ 8(1νβΓ88ΐυΓ^ ηβο η8ΐαΓ8Γΐ8 νοίοηϋί Χ8οηΗ88; 
ηοο ηυ» 6ί η8ΐιΐΓ8 8υ1>]οοΐ8 ευηΐ ; ηβο ο]υ8ηιο<ΙΙ 
ΓϊοαΙίΑΐίε υειιβ. Β!ν1η8 ςυίρρο νο1υηΐ88, η8ΐυΓ8- 
Ιίυπι οηιηίυη €.Γ68ΐήι 08(. Οοεκ 8υΐ6ηι βιιηΐ οοη(η 
η8ΐυΓ8πι, €8 νοΙυηίαΓι ϋίνΐη» Γβρυ$η8ηΐ; ιιβπιρο 
ΓτΙιηίηίΐϋυηι το1νρΐ8ΐαιη ρΐΌ ευι 80ηΐ6η1ί8 8ηίηιΙ νΑΚΙ£ ΙΚεΤΙΟΝΕδ. 

*ΙΙ« περιχοπή ιίθοοΐ {η ηοείπε βΐ Κβ^Ι• * Οβο^Ι χα\ ίη ΒαειΙ. ΝουίΓΟ ηοηιίηβ εεπρβίΐ εοηιΙ>6α$!υ8 
δό» φυσιχΔ θελήματα ; <|ιημΙ ηΐ8. ηυΙΙιιε εο<Ιοι Ιΐ8ΐ)Η. « Ιΐ8 «ο^. Ν. 1, βι ΐ|ΐιο Ι6χ1υηι .ιη8η€αΐΝ ίηείβυ- 
ητϋΟαηιΜίΑίΐΜ.. ^ Ιη ηοβίηε τδ δέ της σαρχδς, οΟ παντοδύναμον» πάλιν. Αλλά ασθενώς, χα'ι πιθητιχώς• .. — , 1 της ^„, 

ΟοαιΜ. Ιηΐατ8«ηιΙΙ χαΐ ο{» παντοδυνάμων, άλλ*. 
θεότηιιΙ εΐαι θελητά. "^ Ηχο 8ΐιρρΐ€νίι ΟοοΗιοΙΙήυε οι Ν. 1. τ ΒαβίΙ. οΐ &. τ| 159 δ. ΙΟΑΝΝΙδ 

«ρροΐίΐυβ , ίϋ 68ΐ, ρϋεοΑίυΐΒ. Ιϊοο ϋοιηίηυβ ηοη Α 
3ΐ$8αιηρβιΙ ; 4 Ψβο^Λ^ω €ϋηίιη ηοη ί€€ίΐ ; ηβο όοΐυβ 
ίιιν^ηΐυβ 6Μ ίη ογ6 €]»& **. » <}<ιι:ι Αυΐβιη υηα 08ΐ 
Γΐιπβΐί ρβΓβοιιβ, 61 υηυβ ΟΙΐΓΐβΐυΒ, υηαβ 68ΐ, (|ΐιί 
ιϋΓΐ^υβ ϋΑΐυι-α νυΐΐ : «ι ςιΓκΙεαι ΰβυβ, ρηιΙ^ηβ 6( 
3€ΰ6ρΐυπι Ιιιι1)€η8 ; υ( β^αΐβιη Ιιοπιο, Γ80ίυ8 ο1)β- 
(ϋβηδ. βΓΑΐυιη Ιιαϋβηβ ν(ί Ρβϋβ ουη ΡβίΓβ βί $ρί- 
ΐ'ίΐυ 8Αηοΐο, ϋίνίοα ρ9ΐ€ΓηΑςυ« νο1αΒΐιι(6 ; υΐ Ιιοηαο 
νβτο, ύ\\\ηχ 30 ΡλίΓΐβ το1υη(&Ιί• 1ιιιπ)3ηα άο ηο- 
&Κ|-« νοίιιηΐ&ΐβ οΜΊεηβ Γα£(υ8. Νβηηβ βαίιη <ϋν!η& 
«Ιϋ νο1αηΐ3ΐ« Γ36ΐυ8 €8( Ρ&ΐή ο1»0<ϋ6η8, η6ςγΐ6 
ίηοΜιβπδ. 543 Ν^ιη '^Μ, ηί αΗ 0Γ6{;0Γίυ8 
ΤΙιβοΙοκυβ ^9 ( 60Γυπι 8υη(, ςαί ίιηρ6πο βυΐ^*•• 
«βηΐ : ι ηθ€Βθο Γοηη» 8βΓτί ^υβαι βχ ηοΐιΐβ 88- 
8υιηρ8ίΙ• ΪΆΰΐυβ &υ(6ΐη 681 ηαΙιίΓΑ οΙ>6ύί6η8, ρΓΟ 
ΙιυΐΒΑΐι& 8υΑ τοίυηίαΐβ **. Ουίρρβ οΙ>6<ϋ6ηΐΊ3 Η- ^ 
1>6Γ8« 30 βροηΐ3η63 8αΙ)]6€ΐίο, 3ΐ^ 3ΐί3 νο1υη(3(β 
€81. ν•ΐ6ΐ)3( Ι^ΊΐιΐΓ 30 τιιΐΐ <1ίνίη3, υΐ 06ϋ8: νοίβ- 
!)34^ιΐ6 61 τιιΐΐ, ιιΐ Ιιοιηο« 1)υιη3η3 ; ηοη «βηίβηΐ!» 

Γ4ί|ΜΙ^Β3Ιΐϋ3, 8θ<1 ΟΑΐϋΓΑΠίη ρΓ0ρΓί6ΐ3ΐ6. ΥοΙβ^Αΐ 

«ηΐΜΐ 6ΐ νιιΐΐ 1ιυιη3η3, ί|ΐΐ3η()ο» 6ΐ ςιιαβ ρΓθΙ)3ΐ>α( 
άίήΒ» φίΛ νοΖιι«ΐ38 ; 1ιυ4ΐ}3η3πι Ιΐ35βη8 νοΙαηΐ3- 
Ι«η) ϋ1)6ΐΌ 8α1ι]6€ΐ3η) ^ΙιτΙη» 8υ« νοίαηίαΐί. 
28. Ρ6ί ▼ο1αηΐ38 βΐ ορβηϋο, αΐ Β. ΐΓοηβθο ρΐ3- 

ΦΟΙ ^, 66λ αΟΙΠίβ 61 ΙΟΟΙ, 61 Ιβηΐρθη8> 61 8«€ϋΙΊ, 
«Πΐηί8ςΐ16 1Ι3ΐυηΒ, βίΤ^βίΓίκ 36 βΐα)6Τη3ΐΠΖ 634183. 

Ηυιηαη3 3ΐ«ΐ6ΐιι νοΙιιηΐ3β Β31υ^^Β νίΠαβ 68(, 63 3ρ- 
Ρ6ΐ6η8 ςα» βιιΐΗ η3ΐιΐΓ36 60ηβ6ηΐ3η63« ββςνο «μ* 
Ιίιΐ6ΐΐ8• ςνβ ρ6τ ^886η(ί3πι ΒΑΐοτ» οορνοιιΐΜΐ• 
8ιι1ΐ8(3Αΐ2ιι αιίιη 3^ρ6ΓΚ Ιαιη ββββ,ΐνη ?!ν6Γ6« Ιιιη Ο 
ΐθΐιβυβ, Ιοηι 3η1οι1 ίηο^νίίη^ €ηΐΗαα$ 8ιμ6 ιΐ3ΐ<ΐΓ3ϋ• ΟΑΜΑ50ΕΝΙ 160 

ξις• τουτέστιν ή όψΛ^Ια *. Ταύτην ό Κύριος ούκ άν- 
έλαβεν ' € Άμαρτ^αν γΑρ ούχ ίπείησεν, οΟδέ βόρέθη 
δόλος έν τφ στόμβτι αύτοΰ. ι Επειδή δέ μία του 
Χρίστου ή ύπόστασις, χα\ εΓς ό Χριστές, εΤς ό 6έ}χ^ν 
κατ* 5μφω τάς φύσεις • ώςβεδς, εΟδοχών, κα\ ώς άν- 
θρωπος, ύτϋήκοος γενόμενος. Εύδοχων ώς βδ6ς συν Πα- 
τρ\κα\τφ Πνεύματι, τψ ΐϊατρικω κα\6ε{φ θελήματι • 
ώς Ανθρωπος δέ, ύττήκοος γενόμενος του θείου κα^ 
ιβατριχοΟ αύτου θελήματος, τψ ήμετέρψ θελήματα. 
Ού γάρ κατά τ6 θείον αύτου θέλημα γέγονεν υπήκοος 
τψ Πατρί. Τδ γάρ θείον θέλημα , ούτε ΰπήκοον, οδτε 
παρήκοον. ι Ταύτα γάρ των ύπδ χεΓρχ, ι ώς φηβιν 
ό Θεολόγος Γρηγόριος • καΐ τϊίς τον δούλου μορφης» 
του έξ ημών προσλήμματος. Γέγονε δέ ΰιτήκοος φυ- 
σικώς κατά τδ άν6ρ<2Μ(ΐνον αύτου Ι^λημα • υπακοή 
γ^ρ αυτεξούσιος κα\ Αβίαστος, υποταγή θελήματος 
έστιν έτέρφ « θελήματι * ήθελε το^νυν κα\ θέλει, ώς 
βεδς, τά θεΤα • κα\ ήθελ« κα\ θέλει, ώς Ανθριυπος^ 
τά ανθρώπινα • ούχ Ιναντιότητι γνώμης, άλλ' Ιδιό- 
τητι των φύσεων. Ήθελε γάρ χα\ θέλει τά ανθρώ- 
πινα, ώς ηύδόκει ή θεία αύτου Οέλησις, κα^Ι δτε, «ιΛ 
δπερ, αύτεξουσίως ύποτασσομένης της ΑνΙρω«€νης 
αύτοΰ θελήβεωί τ?ί θεία αύτου θελήσει. 

κη'. Θέλησις μίν γάρ { 1 ) κα\ ενέργεια βεοδ έστι. 
κατά ^ν μακάριον ΕΙρηναΙον, παντδς χρόνου χα\ τό- 
που καΐ «Λωνος, κα\ πάσης φύσεως ποιητική τε κα\ 
προνοητική αΙτία • «έλησις δέ άνθρωπίνη ΙατΧ, φυ- 
σλχή δύΜίμις των κατά φώαιν δνχωιν ορεκτική, καΐ 
των ο^ιωδώς τ% φύσει προσόντων συνεκτική • ή μίν 
γάρ βύσίατου τ« εϊναι κα\ του ζ^ν, χα\ κινΕΪσβαι 
χατ' αϊσθησίν τ• κα\ νουν όρέγετα;, της Α(κε£ας ε•^- *• Ιδί». ^111, ». »« Ογ31* δβ. " ΡΙιΰΙρρ. II, 7. •• Ερ. 3ΐ1 06ΐη6ΐΓ. 

ΤΑΚΙ£ ΙΕΟΤΙΟΝΕΒ. 

» ΝοΒίι^τών ά^Μφτιων δρεζις, ήγουν ή αμαρτία. |}ΐ6Γςυβ κα\ άμαρτικήν. Αίςαβ ίηόβ 6ηΐ6ηιΐ3Γί ρο88υηΐ 
Αο(. 61 8. ϋϋ. ία 9Ηί^& ΙβίΚλίΓ κα\ αμαρτικών. Α1ί38 Γπΐ8ΐΓ3 8ίΐ 6ορυΐ3 καί. • Νθ8ΐη Ιν έτέρφ. ΝΟΤ^ε^ (1 ) ΘΙΛησκ ΐίέτ γάρ. Μ νοίΛηΙοβ «Ι Λ€Ηο. ΝοβΙογ 

ΙΓΐ6 ρ388Ίηΐ ίη Ιΐ3€66 3(1?6Γ8α8 ΜθηθΐΙΐ6ΐ6ΐ38 €ΐί886Γ- 

(ηΐίουβ 83ΐΐ6ΐιιηι Μ3χ{ΐΒΐιιη 86ςυιΐυΓ, οαΙ Ιη τ3Γϋ8 

«1118 1ΐ16«Ι>Γ3ΐ]θηίΙΐ|Ι8 Ι|^υ38 60ηΐΓ3«3ΐηα6ηΐΙΐ9ΒΓ68ίΐΙΙ 

86τίρ8ίΐ, 6Ζ βρί8ΐοΐ3 ΐΓ6η8Βΐ Α4 Ο^ίΜίηηίη ΥίΟΜίη• 
ε«ΐΜ, 6x^06 1ίηΐΌ€ΐ6ΐη6ηϋ8 !ΜΓ0ΐη3ΐ6ί, Βίν6 Αΐ6Χ3η- 
(Ιπηί, ]Λ ?Γονί(<#η(/α, 6ΐ ββχίο 5(Γ0ΐηαΐΗΐΝ, Τ6ΐυ1 

^Ιί3ΐα 6Χ ΑΐΗ3η38ίθ, 3ΐϋ8^6 (Ι6αη{ΐί0η68 1Ρ3η38 
•ΐΐ68ΐ8ηΙί«, ναΙΐΐηΐ34ΐ%• 61 θρ€Γ3ϋθηΐ8 311η&6Γ31 : 

€11138 Ιιίηο π)(!6 ▼ί<ΐ6Γ6 68ΐ (οπι. II Οροτιιιη ιρ8{ιΐ8. 
038 οηαηββ 3Γΐ38<|ΐΐ6 οιηηΐ8 (ΐ:6η6Γί8 οοπιρΙυΓββ, ηβ- 
•<!ί• ςυ<8 31Ι610Γ 6ο1Ι•|[ίΐ• 6θ€ ρΓβββχο ΐίΐιΗο *Οροι 
διάφοροι κατά τήν παράδοσιν. κ. τ. έ. Ι^«/ΙηίΐίοΐΐΜ 
άίϋ€ηα κϋιιηάΗΐη Ιτααίϋοηεπι, $ί βάβη ξαιίΰίίΒ Μ 
αροΜίοϋϋΛ Ε€€ΐ$$ίίΡ^ ^οΙΙβασία €ΐ€ΐΛβηΐ€^ ΑηαΜία$ίθ^ 
8611 6ΐί3πι ΑίΗαηα^ίο, #1 αΙΊη : 6(ϋΐΦ<|«ΐ6 βυηΐ, Ι3πι 
ίιι Ηοά€§ο Απα&ΐ38ϋ 8ίιΐ3ίΐ«, ςιΐ3ΐη ίη(6Γ ορϋΓ3 
ηια^ηΐ ΑΐΙΐ3η38Ίί. Αη»βΐ38πΐ8 ιρ86 5ίη3ίΐ3, ΰθ1ΐ6- 
ί*Ιίοηί8ΐ)υ^ιΐ8 3υοιοιβπη Γ^ηΐ €ΐ6Πΐ6η(6ηι Ποιηβηυπι ; 
ςιιο<1 ςυΐ(ΐ3ηι πΐ88. 3(ηΓΠ)3ηΙ , παρά Κλήμεντος 
'Ρώμης. Ουί» νβΓΟ ν6ΐ6Γ68 83ΐΐ6(ο ΟΙβιηβηΙι ρ3ρ36 
1ίΙ)Γ08 3Γιο8 ηοη ΑΐΐΓΐΙιυυηΐ υΓχΐ(;Γ (ΙυΑδ <|υ9Β 8α- 
]Η*Γ8υηΐ ηοΙ)ί8, 6ρί8ΐοΐ88, Ιΐ3ΐ)6πΐ08ςυ6 Οΐ6ΐη6ηΐ6πι 
Αΐβΐ3η<Ιπηυιη τ3Γί3Γΐιηι <ΐ6(1ηΊιΙοηυπι ρ3Γ6ηΐ6ηι : 
4|ΐΓιηίηιο ηοη υηυβ €ο1ΐ6€ΐίοηί8 3ΐΐ€ΐθΓ 3$8ί){η3ΐιΐΓ, 
κμΙ ρΙιΐΓϋ^, ίρ5ί(|υ6 ρΓ3^ΐ3ηΙί88πηί ; οπιηίηο οοη* €6ΐΐ6η<ΙαΠΙ 68ΐ, 638 6ΐ 6Χ06ρΐ386θη83Γθίη3ΐ3δ Γυί$86, 

Ι3πι 6Χ 0ΐ60ΐ6ηΐ6 Α)βχ3ηϋΓίηο, ςηβηι οχ ΑΐΙιβη»- 
810, ΐΓ6η«>, Νγ886ΐιο, Αη38ΐ38ίο Αηΐίθ€ίΐ6ηο, ^ι^- 
8ΐίηο ςυοίίαπι Γ666ηϋοη, 3ΐη8(]υ6. ίηΐ6Γ ςυοβ 4θ3η- 
η6ηι 611301 03Π)3866ηυιη 3οε6η86Γ6 ηοη (1υΙ>ίΐ3ν6- 
ΓίΐΜ, ρΐΌρΐ6Γ Ιιυηο €0(1Ί6ί8 Υ3Γΐ03ηί 495 ΙιΙυΙαπι 
ΐν ου6Π) ΑΐΓ3ΐίυ8 γ6Γ6γι ίη (ϋ3ΐΓίΙ)3 Οβ ΗΜί ^οαηΜ$ 
" Οαιηαε^βιιί, η. €9, "Οροι διάφοροι. . . συλλεγέντες 
άπδ του μακαρίου Κλήμ€ντος , κα\ Ιωάννου του 
Δαμασκηνού, καΐ έτερων. ϋ€βηίίίοη€ί άί9€Γ$ίΒ €θί- 
Ιεοΐω €Χ 0. €ΐ£9Μηί€^ €ί Λοαηηέ ΟαηΜί$αηο, €ΐ αΙη$. 
€οΗ6ΰΐίοηβιη ί8ΐ3ΐη 3υοΐίθΓ6Ηΐ ^ιιβιη 3ηΐ63 ^\&Λ 
. νίΓ (1ο€ΐί88ίιηυ8, ιη6ίςιΐ6 3ηΐ3ΐιϋ88ίιηυ8 Κ. Ρ. 0. 
Β6Γη3Γ(Ιυ8 (16 Μοηΐί3ΐΐ6οη Ιοιη. II ΟροΓ. 830611 
ΑΐΙΐ3η38ίί : η66 άαϋίυηι^ ^3πι ηιιΐιί 8υρ6Γ68ΐ, ςυίη 63 
ίρ83 811 ςυ3πι Α1ΐ3ΐίυ8 θ3Π)3866ηο ηοείΓΟ τοάιΐοη- 
03ΠΙ 3Γΐ)ΗΓ3ΐυΓ, ρΓορίΟΓ ίιυοο 3ΐίηηι Ιίΐαΐααι ^ιμπι 
ίη 81118 8€ΐΐ6(1ί8 86 Γ6ρ6Γί886 3ίΙ : Τοΰ έν άγίοις Πατρδς 
ήμων Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνού δροι διάφοροι, κατά 
την παράδοσιν * $αη€ΐϊ ΡαΐτΊ% ηοϋή ^οαηη^$ θα- 
η^α$^€ηί άΰβηϋίοηα νατία εβεηηάΗΜ ίΓέκ/ίΐίοιι/ιιι,Γίο. 
δ6<1 ρΓορίοΓ ςυ»(ΐ3ηι 3<1(ϋΐ3ηΐ6ηΐ3 ηοη 68ΐ ουΓ 03• 

0)3866111 6886 06η8β3ΐυΓ, (11Ι3ηάθ(ΐυί(ΐ6ΐη 3ηΐ6 6]υ3 
861316Π) 89ΡθυΙθ 8βρΐίηΐΟ Αη38ΐ38ίθ8 8ίΐΙ3ίΐ3 6308 
6ϋ3ν6Γ3ΐ, 3ΐςΐΙ6 Βθά€§0 6Μ0 ρΓ£6ΐηί86Τ3ΐ• 161 ΒΕ ϋϋΑΒϋδ νΟΙϋΝΤΑΤΙΒϋδ. 162 

αι^ιένη φύαιως, κα\ πλήροας ί^^^ι;Γη^ο^^. Θελητική Α ίη1ββ"1«ί««η <Ιβ$ί<ΙβΓβΙ«. 11αϋ€ΐ ΟΑίηςυβ ηίΙιΐΓ•, ιιΐ γ4ρ έαντής έστιν ή φύβι^, κα\ πάντων των τυστα- 
τιχϋίν αΟτη^% τφ τ» του «ΐναι λόγψ, χαθ* βν £στι τε 
χ«ν 7έγ•ν€ν όρςχτιχώς Ιιεηρτημένη. Δίόιτερ Ιτβροι 
«οντο τ^ φυβιχ'^ν οριζόμενοι θέλημα, φο^ί * Θέλημα 
&•η φυτιχόν, 6ρ<ξις λογιχή τ« χα\ ζωτιχ^;, μόνων 
ψημένη των φυσιχών * θέλησις το(νυν « έ9τ\, χατά 
τ^ν μβχάριον Κλήμεννα, Ιΰναμις του κυρίως βντι>ς 
έρεικιχή• Κ.α\ πιΐλίν * &ρεξ<ς Ιβτι τ{) τύυ λογιχοΟ 
φύβει κατάλληλος. Καλ καλιν * αύτοχράτσρος νου 
χ(νη«ις «ύτεξούσίος. Έν άρχΐ) γάρ πλάσας 6 Θβ&ς 
τ^ λνθρωπον, Ιποίησεν οί£η6ν φύσιν ' άναμΑρτητον, 
χα\ ΙΙληνιν «ύτεξουνιον, χαθώςφησιν δ Ιερ^ Άθα• 
νάφίος. Κα\ φύσις μέν &ναμάρτητος, ι:α^αι ή Κτ(σις, »6 6856 Β^ιΐναιη τβΓα, ιιίςιιβ Ίρβα ςυ2 τ&ΐιοηβ 6Ζ- 
βΙ&ΐίι 61 ϋοηάΙίΑ 6εΐ, ιΙ» βΟΓίιιη ςυϋ)υ8 εοηιΐιΐυίιυΓ, 
<ΐ68!<ΐ6ηο ροη(ΐ6&1. 0ιι.ιιηοΙ)Γ6ΐη αΐϋ η&ΙιΐΓβΙβιη 
Ιίληε ΥοΙοηίλΙβηΐ ιΙι?(ίιιίοηΐ68 ^Ίυπί : ΥοΙοαιαβ πα- 
Ιΰπιΐίβ 6«1, Ιυιη &ηίηΐ8ΐΐ9 2ρρ6ΐΗίθ9 &1> ϋβ §οΙί» 
ρβηϋβηβ (|ΐΐ96 π^ΐαηκ &υηΐ• Ιΐβαι τοίαπί^β, 866υκ.- 
(Ιαιη ε(6πΐ6Πΐ6ΐΐι *\ 681 β]υ8 ςηοά ν6Γ6 68ΐ •ρρ6ΐί- 
Ιίο. Α 6 ΗοΓυΐη, 68ΐ 8ρρ6ΐΗ!ο ΓλίΙοΐϋΙΙ η^ιΐυηΒ 
6οη86ηΐ8ΐι«ι. Ιιβοίςυβ» Ηίβηΐίβ ιιμμ)6Γ81ΗοΙ8 1Ί1)6Γ 
ιηοΐυβ. Ββυβ οηΐιη ιη ρΗηοΊρίο ίοπηιη8 Ηοιη!η6ΐη, 
Α8(υΓ9ΐιη €Γ63τίΐ Ιηποοιι&πι 61 ΓιΙ>6Γ8πι νοΙιιηΐ&ΐ6ΐη, 
810111 ^ίτίηυ8 ΑΐΙΐ8ΐι«8ΐα8 ιίΐ *', 86 ςαίιΙβίΏ €Γβι• 
Ιυπι οιηηΊδ 8 ρ6εο8ΐο 1ίΙΐ€Γ8 681, (υιη ςυ« ΓαΐίοηΙβ Ιβγαή τε χα\ Λλογος • αΙσΟητιχί) χα\ άνβΚοτθητος, 681 ριΠίοορε, Ιιιιη «ιυι^ ηΐΊοιιίε ^ρβη; είτβ β6η- 
χαν Αζωος • Λλ' οό ιΛ&ύί ή χτίσις βέληιις αύτεξού- Ιίβΐίβ β»». •1ν^ Λ«η 86η1ΐ6η8, βΗτβ τίΐί ϋΐΓβλΙ ; 81 βίος * χα\ ή θεία φύσις άναμάρτητος χα\ αυτεξούσιος 
Ιέλησις * &λλ* σ6 τρει^ίή, άλλ' &τρεπτος. Ή μέν 
ουν Οε(α φύσις, θβλητιχή χα\ αυτεξούσιος χα\ άν- 
αμΑρνι^τος χα\ &τρει«τος• ΠΑσα & ή χτ{σις, άναμάρ* 
τητος «αρά Θεού Ιγένετο* < Πάντα γάρβσα (ποίησε, 
χαλά λίαν* ι άλλα τρ£πτή. ^ύν γάρ ή γένεσις άπδ 
τροπής ήρξατο, τρεπτά χατά φύσιν Ιστί * τροπΙ) II ηοη οιηηΐ8 ςοΐ6 €0ΐΐ(1ί(8 8ίΐ, 68ΐ νοΙαηΐ88 Π1)6Γ8. 
Α(1 68ΒΟ (ϋτΊη8 νοΙοη(88 68( Ιηηαζί» 61 1ί11^Γ8 ; ςαίη 
6ΐί8ΐη ίηιιηιιηΐ8 8 Ιηυΐιΐίοηβ 6Ι ίιηιηιιΐ8ΐ>ιΙί8. Ουο- 
€ίΓ08 (ϋνίηβ η8ΐαη νοΙυη(8ΐ6 ρηκϋιΐλ 681 6Ι 
1ίΙ>6Γ8, ίη ί|ΐι>ηι ηεο ρβεοαίυαι οιιΐίι » η60 ▼ί6ΐ88ί- 

ΙυάΟ : 6Γ6818 Τ6Γ0 ΟΙΙΙΙΐίβ ΙηΟΟΧίβ 60η(ϋΐ8 8 1)60 

681; 4αοηί8ΐη ι οηιηί8 <|α» ΓβαΙ, Τ8ΐ(ΐ6 Ικ>ΐιι 

6Γ8ηΙ ** ι 68ΐ 1808611 ΙΙΗΐΐ8ΐ>Η{8• ΟαΟΓαΠΙ 611101 ΟΠίΙβ Ιστιν, ή έχ τον μΙ) βντος ιΐς τ6 είναι παραγωγή 

8 ΒϋΐαϋοΑβ Μ^ΐ, ΙΐΦ€ ρ6Γη8Μΐηιιι 8υΐιΐ ^00^06 ηιιιΐ8ΐ>ίΙί8. Αΐ<|υ1 ηινίαΐΐο 681 «ΙιΙυΰΐίο 8 ποη 

84 6886. 

ΕΙ οδν τ^ του άνθρωπου ούχ ανέλαβε θέλημα, ποίφ 
β^ήματι τφ Οατρ\ ]^έγονενύτπήχοο;; ΚΙ Ά άνθρώ- 
πινον ούχ ανέλαβε θέλημα, ποίφ θελήματι ύπ6 νύμον 
γέγονβν ; %ί τ6 άνθρώΐίΐνον ούχ ανέλαβε θέλημα. 644 ^^ Ιΐ8ςο6 ηοη 888υπ)ρ8ΐι [εΐ)η8ΐιΐ8] ϋη- 
ηΐ8η8ηι νο)νηΐ8ΐ6ΐη ; ςυβηβπι νο1υηΐ8ΐ6 οΙ)6ΐΙ^η$ 
ίΑ6ΐιΐ8 681 Ρ81γΙ ** 7 δί ιιοπ 888υιηρ8{ΐ 1ιαπΐ8η8πι 

1^0ΐΐηΗ8ΐΜΐ, Ι|1ΐ8 1Ρ6Ι|ΙΙΙΙ816 Γ80ΐη8 681 801) 16|^6 *'? Μφ θελήματι ΙκλήρωΜ «τβίσαν Ιιχαιοσύνην ; ο«ι ^^ θ! 6οη 888υπιρ8Η Ιιθηΐ8ηΜΐ νοΙαηΙ8ΐβηι, ςιΐ8 το- 
μέν γ^ ιεάναν άρετήν μετήλθε, χ«\ πίσαν βιχαιο- ΐΗΐιΐ8ΐβ ΙηρΙβ^ΙΙ οηηβηι ]ιΐ8ΐίΐί8ηι *^? ςυο(1 61ιΙηι 

▼Ίη«ΐΜ ΟΜη^η 6θ1(ιβ^ίΐ, 61 )08ΐι1ί8αι οηιη6ηι Ιηι• 
ρΐ6¥βΗΙ, Ιρεοιη ιιιθί ^Ιοβπίβιη Ιοιιη!: • 8Ιιΐ6 

ΒΚΗΐΟ : 8ί€ ΟηίΑ 008 ΐΙοΟβΙ ΙΠΤρΙΟΓΟ 00111610 ]1Ι811« 

11808 **. ι 9*00 ιριΜθηι ^Ιηοΐβαι οπιοοηι οι ]ιΐ8ΐΙ• βύνήν (πλήρωσεν, άχουε αΟΐοΟ πρ^ 1ωάν^η]Υ λέ' 
γνντος * ι Άφες άρτί'ΐ οΟ^ω γάρ πρέΐΐον ^^^^ Ι(Κι 
τΑτ^ρΰβαι πάααν θιχαιοσύνην. ι ^λρ$Χ^ μέν γάρ 
«Ισον χα\ διχ&ιοσύνην Ιπλήρωοιν * άλλ* θΟχ έξ Ιρ- 
γΜν, ούϋ Ιξ αρετής προέχοπτεν, άλλ* Ιξ 8ΒΛρας 
Μσβως ήν τέλειος * ο& Τ^ρ μή «ν, γέγονι Θεύς • 
άλλα Θε^ς Δν τέλειος» γέγονεν άνθρωπος τέλειος. ΕΙ άνθρώπινον ούχ ανέλαβε θέλημα» τ6 πριοτο- 
«αθήσαν Ιν ήμΤν ούχ Ιάσατο.ι Τ&γάράπρύσληπτον, 
άθιράπευτον, > ώς ύ Θεολόγος Ιφη Γρηγόριο;• Τί 
γάρ τλ πταΓβαν, εΙ μή Ά θέλημα ; δπερ οδν Ιπται- ΙΙοοι ΙοιρΙονϋ; οοο Ιΐηιοο ιητοβοΙοΐΜΐ 6ΐ οροΗΐΜ•, 
οοΐ οχ ΗγΙοι^ : 80(1 8ΐ^ Ιρίι ρΗηιο αηιϋοηο ρθΓΑ»« 
€1118 ΑιΙΐ. Νόη οοίηι οαίο ί|Μ^α8 ποη 0880Ι« ίοοίυβ 

651 1)608 ; ηΛ 61101 08801 |^«Η\Μΐΐ8 0608, ρΟΓίοΟίΟ» 
ΙΐΟαίΟ ί86ΐ08 611. 

βί ηΟΟ 188ΐΙΟΐρ8ΐΙ Ιιοοιοοιοι ΤΟΙ0018ΙΟΟΙ« τοιοο• 
4{απι ο! ηοο ιαοϋΐ, 4ν<Μΐ ρΠοιαηι 88θ6ΐ8ΐοαι οτοΐ. 
ιΟιιο<ΙοηΙαι Μοοηιρίοαι ηοηοεί, ηοοβιΐ 6θΓ8ΐοαι,» 
οι οΗ 6Γ6|[οηυ8 ΤΙΐ6θΙο|^8 '^ Ε6<|α1<1 οηΐιο οίΤοη• οεν,διιερήμαρτεν, αύτ6 μάλλον έθείτο της θεραπείας. Ο άοΜ, οΙεί ▼οΙοοΐ88! ςοο^' Ογ^ο οθ€ΐάθΓ81, ςυο<Ι ΕΙ Α λέγεις βτι τ6 αμάρτησαν ούχ άνέλαβεν, ούβΙ 
τΙ)ν άμαρτήοασαν [ χα\ νοσήσασαν] φύσιν άνέλαβεν. 
ΕΙ δΙ τούτο ούχ άνέλαβεν, ούθέ τ^ φύσιν « τη; 
άνθρ«ι»πότητος άνέλαβεν * άΟτη γάρ ήμάρτηχεν. |I060^V6^^I, Ιά ^6η)οηι 8οιρΠθ8 (οτοιίοοο 6|[θ1>8(. 

Ο«0<1 8ΐ η6|^8, \ά 8ΐ> βο 888αίηρ(οοι, <|ΙΙ0<1 ρθ€68«• 
▼6Γ81, ίοΙΟΙ^Γίε ηβ€6886 68ΐ, ηΟί; ρ6068ίΓΐ66ΐη, η66 

^ηιη ιΙ01(ΐΓ8πι ^πι 88Βθη>ρ8ΐ$86• Οαο^ εί ηοη 
οβευηιρείΐ, η6€ Ιιαπιοη^Αΐ }βΐ88υιηρ8ΐΐ ηοΐυΓΧπι. 
Ιρ&8 ηοοιςοο 68ΐ ςο« ροοεονοηιΙ. 

Ρΐιί- Ι, «. 
0Γ8Ι. 6!. •^ θ6Βΐ. Αΐ6χ Υώ. θ€ ρτον. 61 8ΐίί. >• ΑιΗεο. Ογ8Ι. €οηΐΓ8 ΑροΙΠηοΗεΙοε. ** βοη 
Γιρρ. II. Η. •• 68ΐ8ΐ. IV, 4. •• 0γ6§. 8(1 €ΐ6(1οη. •• Ηζα^. ιιι, 19. " ϋτ^. ογ 

ΤΑΒϋΕ ΙΕ0Τ10ΝΕ8. 

*0Λ. ά7Μ όσιότητος, Ιοιτο ούσιότητος. • Ν. Ι πάλιν. * Οοΐΐ). ΝοβΙπ οΐ Ββ^. φύσει ... χα\ θελή. 
08«• ΑΙΙΙ8008Ι08 οΐ ιη Ι6χΐυ. υΐ)ί ρυ(;η8ΐ οοηΐη ΜοοίεΙιχοε• Ηοαιίηί οοη^οηίΐιιηι ηοη 6886 ροοοοίοπι, 
Μ€ ΐΜίΑίο €001080601 8 (1ΐ8ΐ)οΙο 6880. • Ιΐ8 0188.; ρίΐιΐο ρο8ΐ Ιη Κ. 86ηιιίΐοΓ : εί θέ λέγεις θπ τ^ 
άμαρφον ούχ άνέλαβεν, ούόΙ τήν φύσιν, χ. τ. Ι. ' 1β3 δ. ΙΟΑΝΝΙδ ΟΛΜΑ^ΕΝΙ 1Μ 

81 ηοη α$»ιιπιρ8Η ΙιυιπΑηΐίΐι νύ1ιιιι%«ΐ6η», ηυο- Λ ΕΙ τ^&ν<^ρώ^νον^χ&νΙλαβ€ Φίλημα, «ως • «ρίν 
ηκΜίο € ΛηνβψΜΐη 00Βηθ8€«ΐ Ιλιηιιιι «ΰ ιηαίιιιη, ιιβη βιΓιιη ίϋνίιΐΛ ¥θΐΗηΐΛ8, νο! ηοη Αοςυ'ιβδοιί, τβΙ 
ίΐ€ςαίβ8€ίΙ, ΛβΙ βΗ^ίΙ. 1ΐα!|ΐϊ« ηοΒ ίΐ€(|ΐπίί§αΙ η»• 
Ιίΐί», 86ά 6Γΐ|ίΐ Ιηηυηη, ΙΙΙ)€Γ& ιιΐ Ιιοεβο οΐιίβηιρβ• 
πιΐΝία νοίΗΠίΑΐΊ ρΑΐβΓΠ» ( ιΐ9ΐη βΙβΓίίο νοΙικηίΑΐΗ 
6»κ Γώβηβ ) ΥΟΓοπι βΓι^Κ» ηοο ηιοΓβ ηοβίΓΟ εοη- 
βιιΚαηβ Μ ]ιΐ(!ίΰ3ΐΐ8, &π>1»οςαβ €ΟιιΙΓ2ιγΊ2Ι, νίπιιΐβιη, 
ίηηυ^ιη» βΐ ηιαΓαίαιη, οο^Η&ΐίοηβ τβΓΒ&η», ίιΐφΐβ 
(κ>Γυιη εο|;η1ιΊοηβιιι νβηίοηβ, ββά Ιαηΐυιη Ιιοηί, 
ςυοά νοίαηΐϊϋ άίνίη» οοπιρΐ3θϋυπι 681 ; βίοςιΐύ 
ΑιΙ&ιηί ρβΓ8θΙνΙΙ άβ1>ίΐυπι. Οΐούηιΐο αυΐβιη : ι Αηΐϋ- 
ςα8πι ΰθ({ηθ808ΐ 1)οηυηι βΙ ιη^ιίαπι ; » Βοη Ηοο &ίΐ, 
ςα88ί ροβίιηοάιιιιι 8ΐΐ8€«ρ6Γίΐ. Ν3ηι ρπορίβΓ υηίο ή γνώναι χαλ^ν χαΐ πονηρών, άιηιΜ ικινηρ!^ του 
ϊχΧίξβίήαι τΙ άγα^ν ; ψ Ού γάρ τ6 ^Ιον θέλημα 
&}»(θ€?, ή. 7α(θβτα(, ή έχλέγ^ται * άπκθεΓ τοίνυν 
ΐ6θνηρί(]ΐ, χα\ εκλέγεται τ6 αγαθόν, ύπαχούων αύτ• 
εξουαίως ώς Ανθρωπος, τφ πατριχφ θελήρατι*^ 1^ γάρ 
έχλογή, αυτεξουσίου θελήματος Ιστιν * αλλ* ο^ χαθ* 
ήμ^ βουλευ^μενος χα\ χρίν•^ * χα\&μφω τά εναν- 
τία * αρετή ν φημι, χα\ χαχίαν» λογιζόμενος» χαΐ Ιν 
γνώσει τούτων γενόμενος * Αλλά μόνον του Αγαθοϊίι* 
δπερ )στ\ν ή θείου θελήματος εύδοχία * χα\ οΟτω τ6 
του Ά$άμ άτιέτισεν βφλημα. Διά Λ του εΙπεΤν ' 
ι ΠρΙν ή γνώναι χαλ^ν χαΐ ιτονηρλν, > [ < ο6 τούτο 
λέγει, δτι Οστερόν ^κοτε έ6έξατο,}ο6 γάρ Ιγνω ή Ιλο• 
γίσατο ι:ονηρ^ν, Μ τήν χα 6* ύτςόστασιν Ινωσιν ' ηβιη 8β6υηι1ιιηι Ιι^ροβίαπίπι, ηοη οοςηονίΐ ιη&Ιυιη, Β ^^χ Ιπαμφοτερίζοντα, οό6Ι βιστάζοντα εΤχβ τ&ν λο• 

γισμόν * Αλλ* αύτδς 2ιν 6 εΤς Χριστδς, τοΟτο χάχεΤνο 
τουτέστι βε>^ς χα\ Ανθρωπος, Ιχέχρητο το?ς Ανθρω• 
πίνοις α6του * τουτέστι πΑσι τοΙς φυσιχοΤς της Αν• 
θρωπότητος, πρδς ύπαχο^^ντοΰ πατριχον χα\ θείου 
αΰτου θελήματος• ηβο εοκ'ιΐ^νΊΐ• Ναηςυ^ηι ΙΐϋΙ)υίΙ τοίπηίαίοιη Ίη 
υίΓαιηςυβ ρ3Γΐβιη ρβηίΐυΐ&ιη &υΙ &ηΰίρίΐ6ΐη; &β<1, 
ΰυπι 011118 Ίρ8β ΟΙιπΒΐυβ Ιιοο ρΑΠίβτ αίςυβ ίΙΙιιϋ 
68861; η6η)ρ6 Πβυβ 61 Ιιοιηο ; ΙιυηιβηΙβ 8ΐιΊ8 υιβ1>!ΐ- 
ΙΟΓ, Ιιοο 68ΐ υηίν6Γ8ί8 ηαί6 αά ΚιοηΓιηΊ8 πλίυΓλίη 
8ρ66ΐ8ηΙ, ίη οΙ)86(|υΐΗηι ρΑΐβΓο» <1ίνίη96ςυβ 81136 
το1υηΐ8ΐί8• 

£γ|;ο ιιοη 9ΐ88υηιρ8ϋ γοΐυιιίαΐβιη Ιιιιιη&πλΠ], ςυί 
λη^οΙοΓυιη ίάυαίείΐ ΑύχιΓιαπι ? αΙι 6ηίιη : ι Ει βεεβ 
«οκ6ΐιΐ8 οοηΓοΠιιηβ 6α ηι '* ; ι ςυβΒ Ι6χ 68ΐ αο οοη- 
(ΙίΐΙο Ιλυπα&η» η&ΐαηβ. Αίΐ βηίιιι Ο^νίά : ι Αη^βΠβ 
8018 οι&ηάανίΐ άβ Ιβ; 61 Ιη ηίλη'ώαδ (οϊίβηΐ ΕΙ δέ τ^ βι* Αγγέλίι^ν (Ιοήθειαν χατεθέξατο, (φηΛ 
γΑρ* ιΚα\ έβου Αγγελος ένισχύων αύτΑν*» 5ς ΙστινΑμιος 
της Ανθρωπίνης φύσιω; ), τδ θέλημα ούχ Ανέλαβε • 
φησ\ γΑρ Δαβίδ , θτι < ΤόΤς Αγγέλοις αΰτου ΙντελεΙ• 
ται περ\ σου * χα\ ΙπΙ χειρών Αρουσί σε. > Αα ψϊΐζ ρ&δβιιε 681 <Γ6Γ6Η6ΐίοη6αι, ηοη 8ΐΐ86β- Ε( τ^ν έγχατΑλειψιν χατεθέξατο, τ6 θέλημα ούχ 
ρίΐ νοΙαηίΑίοιη Ιιοπιίηί8? ΑΙΙ 6ηίηι: ι ΕΙοί, £Ιοί, ^ Ανέλαβε; ΦησΙ γΑρ* € Έλωΐ, *Ελω1λαμασαβαχθαν{>; 1&ιη88αΙ)&εΐ8ηΊ? ίά 68(; 1)608 ιη6ΐΐ8, 1>6υ8 10608, 
οι ηοιΑ Π16 (ΐ6Γ6Γιςοί8ΐΙ **. ι ΤπιάίΑίΙ ορίηι ϋ608 •6 
Ρα16γ, οηί(ζ6η1ΐοηι Ρίϋοπι 8θοηι ρΓε ηοΙ)ί8 ίη πιογ- 
(βηι, Γ^ιοΐααι ΙιοηΓιηβπι. ΙΐΑοά ςοίάοηι Γοίΐ άβΓβΓιοΙ» 

6]θ8 08Γ0, ν6ΐ &1) ίρ8108 άίΥΪΙΙΐΙ&ΙΟ 86ρ8ΓΙΐ8 ; &0ΐ 

τΙ(Ιί1 €θΓΓορΙίοη6ηι, &υΐ •ηία)& 6]θ8 ά6Γ6Η€ΐΑ β8ΐ 
ία ίηΓ6Γηο '* : τ6Γοηι ρΓορΓίο Ρίϋο ηοη ρ6ρ6Γ6ί1 
1^08 545 ^^ Ρ^^^ > ^ Ρΐ'Ο >^<^^ί^ οηιηίΙ»θ8 Ιγ8• 
άίάίΐ ίΐΐυπι *^ ίη οοη1οπΐ6ΐί88, Ιι^ηοιηίηι&πιςοο, 6ΐ 
ίηη 01188 ίη€υ1ρ8ΐ88ςο6 ρ888ίοη68• 80 ηιοΓίοω. 
0»8ΐηοΙ)Γ6ηι ΡλίοΓη» γοΐοηΐβΐί 08(|06 αΑ η)0Γΐ6ηι 
οΙ)6(Ιί6η8 ί8£ΐο8 ^, οοηΐβΦρίι οοηΓα^ίοηβ ", §Ιο- 
Γϊλ 61 ίηιηιθίϋι1ΊΐλΙί8 ΙιοηοΓβ ηθ8ΐΓ»ηι 6θΓοη8?ίΐ 
ηαΐοηια ^• Ι 

8ί ίΠί ηοί αη8ηι ίη €Ιιη8ΐο η^ιίοπιηι ρΓθβ(6ηΐοΓ 
€θπιρο8Ίΐ8ηι, 80 <Ιθ88 η6{8η1, η8ΐοΓ8Γοαι οάοιίΐ- 
ΐοηΐ (ϋ06Γ6ηΐί8πι ; ςοοηοάο ί^ΐυτ νοβ, ςυί άο88 
ίη 6Ι)η8ΐο η8ΐϋΓα8 ρΓθΟΐ6Π)ίηί &ί&Γπΐ8ΐί8(|06, υη8αι 
ίη 60 τοΙοηΐ3ΐβπι ίιηηΐ8ηΙ ηΐ6η(]8οίο οοοβηβίΐίεΤ Α&ΐ 
ίηηοΊΐ : ΥοΙυηίΑβ ηοη η8ΐ0Γ9β 6$1 , 86ά ρΰΓβοη». 
Οο»ηι Τ6Γ0 0101118 νοΙοηΐ8(6ΐη 7 Νυιη νιιη 68ΐη 
φΐ8 νο1υπιο& , &ο Τ6Π6 8ίη)ρΙίοίΐοΓ, Γβηιςυβ ςο8ηι τουτέστι * Θεέ μου, θεέ μου, Γνα τ( με Ιγχατέλιπις « 
Παρέδωχε γΑρ δ βεδς χα\ Πατήρ τδν μονογενή αθ- 
του ΤΙδν υπέρ ημών εΙς ΘΑναχον, γενδμενον Ανθρω- 
ιτον *' ο6χ (γχατελείφθη μένη σαρξ αύτου, ουδέ Ιχ»- 
ρίσθη τής θεδτητος αύτου, ουδέ είθε ^ διαφθορΑν^ 
ουδέ ή ψυχή αύτου έγχατελείφθη έν {[;δου * Αλλ^ ούχ 
Ιφείσατο δβεδς χα\ Πατήρ του Ιδίου ΥΙου* ύηέρήμων 
παρέδωχεν αύτδν είς ύβρεις χα\ Ατιμίας, χα\ πΑθη 
ΑδιΑβλητα χα\ ΑναμΑρτητα, χα\ εΙς ΘΑνατον. Διδ τ{ 
πατριχ^ εύδοχί^ ύπήχοος μέχρι σταυρού γ<νδμενος» 
χα\ αΙσχύνης χαταφρονήσας, δδξη χαΐ Αφθαρσίας 
τιμ)\ τήν φύσιν ήμων έστεφΑνωσεν. ΕΙ οΐ μίαν φύσιν έπΙ Χρίστου όμολογούντες σύνθβ- 
τον, χαΙτΑςδύο Απαρνούμενοι,τήντών φύσεων διαφο- 
ρ3ιν καταδέχονται, πώς οΐΐ δύο φύσεις έπ\ Χριστού 
[όμολογούντες χα\] χαταγγέλλοντες, μίαν έπ' αυτού θέ- 
λησιν τερατεύεσθε Ι ; *ΑλλΑ φησιν Ού φυσιχδν έστι τ6 
θέλημα, Αλλ' ύπο<ττατικόν • ποίον Λν θέλημα λέγετε ; 
Τήν θελητιχήν δύναμιν, καΐ τδ Απλώς θέλειν, χλ\ τέ 
φυσιχδν θελητόν • ή τδν τρδπον της του θέλβιν χρί^- »• Ρ88ΐ. XV, Η. " Βοηι« »• Ϊ83. ΥΠ, 16. " 1.116. χχη, 43. »* ΡδίΐΙ. χα, 41. «• Μλγο. χ ν, 34. 
VIII, 3Ϊ. " ΡΙιίΓιρρ. ιι, 8. *^ ΗοϋΓ. χιι, ί. *• Ρ8»Ι. νιιι, 7. 

ΥΑΚΙΛί Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8. 
. Ι ^'.^• *>«β η«<»8ΜΓ»ο βαρρίβηά» 80ΐι1. « ΝοβΙπ Ι ήλ\. ήλ\ λημασαβανθανί. ^ ΕΑίΙ. οΐδί. 
' ΡοΓίο ί6|[6ηΑοπ) ούν. ί Ιΐ8 Νθ8ΐΓί. Κβ2• 6(ΙΚα 61 δ. τερατεύονται διο.ίηΐβΓρΓ. φτοάψΛ^ϋτ ύίεηηί. 13 ΒΕ ϋϋΑΒϋ^ νΟίϋΝΤΑΤΙΒϋδ. 166 

•ΜΚ• τοντέβτι τ^ ηώς 6έλ€ΐν» χα\ τ6 χατ' οΙχιΕαν Α Α Α&ΐυΓΑ νοΙιιηΟβ τβΠΐ ? ;μι ιηοϋυιη ιι&υβ τοίιιη- 7^μην χ«1 ήβονήν θβλητ^ ; άλλ* β Ι μίν τήν θδλητι- 
χ^ ΙύνβιμΕν ύιηστατιχήν φατβ , χα\ τ6 &πλώς θέ* 
λιιν, ο6χ Αληθώς άΐΜφα^νβσΟε * «Ας γάρ Ανθρωπος 
Ιχη τΙ|ν Μίητιχ^ιν €ύναμιν« χαΐ τ6 &πλώς θέλβιν * 
«4 Ιέ Ιν πΑσβκς ταΤς ύπ6 τ6 αύτ6 «Ιδος θιωρούμενα 
ύ«Μτάβ«β», φυ^ιχά, χαΐ ούχ ύποστατιχά. 06 πΑς 
Α #ν•ρ«ι«ος τ^ αύτ6 θέλϋ, ούθΙ ωσαύτως * ώστ< ή 
μέν Ιιλητιχή θύναμις, χα\ τ6 απλώς θέλβιν, ψυσιχ^ν* 
νΚλ τ( θέλιιν» χα\ τ6 κώς Οέλειν, βιάφορον χαθ* 
Ιχά9η|ν ύπόστοΦίν, χα\ ώς 9υμβεβηχ6ς Οποστατι- 
χ^. Κα\ μάρτυς Ιωάννης δ &γιος, χα\ δντως Χρυ• 
β^βτομος, ούτωσΐ λέγων έν βιβλίφ α\ λ^γφ ιβ' της 
Ιρμΐ{Μ(ας της αρϋ^ς Εβραίους Επιστολής* € Ή μέν 
γΐρ βούλησις, Ιμφυτον χα\ παρά ΘιοΟ * ή δ^ τοιά^ 
Ρουλη«ις, ήμέτβρον, χαΐ της γνώμης ημών. ι 
Ιη€ΐι1« 14: ι \ο1υηΙ>3 ιιυΜβιη, Ιηη^Ιιιιη ςυίάάλΐη 
■ΜΐΗ^αβ ]ιΐ(Ι!€ϋ 6Ι(. » 

Έτι» (Ι ύποστατιχή χα\ ή θλλητιχή βύναμις, 
χαθά έτιροΟπόστατός Ιστιν 6 Υ16ς του Πατρός, Ισται 
χα\ Ηιρ^υλος. 

Έτι, τά φυσιχά, άδ^δαχτα * ούδ€\< γάρ θιδάσχλ- 
τχι χιιν|1ν , ή θιψΙν , ή χοιμΑσθαι , ή άναπνβΓν * οδ- 
τικ οΜ θέλ(ΐν θιβάσχ«τα( τις * πώς ΘΙ θέλ^ιν, ήτοι 
χβλώς, ήτοι χαχώς, χα\ τ( θέλιιν θιβάσχιται * ού 
γέρ τό θέλβιν θιθάσχιι ό του ββου νόμος * τούτο γάρ 
φυσιχώς ήμΖν παρ* αύτοΰ θέθοται * άλλα τ6 χαλώς 
Ιέλιιν, χαΐ τ( θέλιιν * ώβτ< τ6 μέν θέλβιν, ψυσιχ^ν ' 
ιλ Α τ( χα\ πώς θέλβιν, δποστατιχ&ν χα\ θιάφορον, 
«λήΐν της άγΙας Τριάδος. Έχ<1 γάρ ωσαύτως, χα\ 131», Μυ ςιιοά βΐΰ τβΐίηιαβ, άο ςηοϋ ρΓΟ ηοιίΓο 
&Γΐ)ίΐΓ&Ιυ 80 ΙίϋίΗίηβ γοΙυηοΓι 8υ1)]ΐ€ίΐυΓ 7 Υβπιιιι» 
81 νίιη «|υΐ(ΐ6ΐη νο1ιιη(&Γΐ8 80 νβΙΙβ βΙιηρΙίαΐβΓ 8(1 
ρ€Γ8οη8ΐη (Ιίθ8ΐί8 ρύΓΐίηβΓβ , Γ8ΐ8υιη (ΙβεβΓηίΙιβ ? 
Οαιηίβ ςαίρρβ Ηοιηο τίιη 1ΐ8ΐ>6ΐ τοΐ6ΐι<1! , 61 υΐ 
8ΐ)$ο(αΙβ ν€Ηΐ. Ου» 8υΐ6ηι ίη 8ίηβυ1ί8 6]υ846ΐιι 
8ρβοΐ6ί 1ΐ7ρο8ΐ8$ίίιυ8 ρ6Γ8ρΐ€ίυηΐυΓ, 8(1 η8ΐυΓ8ΐη 8ρο- 
€18Β(, ηοη 8(1 ρ6Γ8θη8ηι. ΑΙ ηοη ιιηΐΥβηι Ηοηί- 
η68 ϊΛ ίρβυπ), 8ΐι4 68(ΐ6ΐη Γ8ϋοη6 τοίυηΐ. Οιΐ8ΐη- 
ο1)Γβιη τοΐ6η(ϋ (ιιιΙ<!($ιίι ί8ου1ΐ88, 80 νβϋα βΐηρΙΙΰΙ- 
ΙβΓ, ζά η8ΐυΓ8ΐη ρβηίηβΐ : ?βΙ1ο 8ΐιΐβηι Ιιθ€ 8ΐί(ΐαί(Ι, 
80 810 νβΐΐο, ίη ΐΜΜίφυςιιβ ρβΓ8θη8 (ΙίτοΓΕυιη β8ΐ, 
οΙ ϊίλβϋπτ 8θοΐ(1οιιΐί8 1)7ρο8ΐ8ΐίοί. Είιιβςυβ Ι08ΐί8 8Η 

8&ηθΐυ8 1080068 8υΓ60 ΟΓβν6Γ6€ΙΐΙ7808ΐθηΐΙΙ8, 61101 

Β Ιΐ8 8ΐ( Γι]), ι €οοιπΐ6ΐιΐ. Ιο ερΐ8ΐοΐ8θ) 8ά ΙΙβΙΐΓβοβ» 
681 , 61 8 1)60 : ΒΟβίΓίπη 8ΐιΐ6πι , Ι8ϋ8 χο1υηΐ88» 

ΡΠ616Γ68 : 81 νθ!ΐΙΐα8ϋ'8 ΐρ88 ί80υΙΐ88 8(1 ρ6Τ- 

800801 ρ6ηίθ6ΐ , 8ίθ1ΐ( Ρΐΐίυβ (1ίν6Γ88 ρ6Γ800λ 

681 8 Ρ81Γ6 , ΙΐΑ 6ΐίΑαΐ (1ίΤ6Γ8« 8ΐ> 60 ΤΟίΐΙΔίΐΐΙβ 
6Ηΐ. 

11601 : <}α£ η8ΐυηΒ 8υοΐ, (1οοΐπο8 ηοη 6|^Ι• 
Νυ11υ8 ςυίρρβ άοοβίΟΓ βευΗκ, 8ίΐίΓ€, άΟΓηΐΓΦ, 

Γ68ρΐΓ8Γ6 .* 8ί€ 06ςυ6 ^018 (ΙΟΟΟίΟΓ ΥΟΐΙβ : 86(1 ΙβΚ 
Οίοϋο ▼6ΐΙβ , 1(1 681 1)6η6 801 ηΐ8ΐ6, 61 ΙΐΟ€ 8ΐί(|Ηΐ(| 

Τ6ΐΐ6 8(Ι(1ΐ8θ1ΐ. Νοα 6ηίηι 06ί Ι6ΐ Τ6ΐΐ6 (Ιοοοΐ : ςυίρρο 
οαοι Ιιοο ηο8ΐπ8η8ΐαηΒ 85 ίρβο 8ΐΐ (ΐ8ΐυηι : 86(1 (Ιο• 
661 1)606 ▼6ΙΙ6, 6ΐ Ιιοο 8ΐί(ΐυί(1 Υβΐΐβ. Εγ(^ Τ6ΐΐ6 ςοΊ- 

^01 8ά 08ΐυΓ8αΐ ρ6ΓΓΐη6ΐ : Ιΐ00 8υΐ6Π16ΐ8ΐ6Τ6ΐΐ6,8(Ι 

ρΓΓ8008ηι, (ϋτ6Γ8υοιςυβ 68ΐ, ρΓη6ηιυ8ηι Ιο 880€ΐι τλ αυτά θέλουσιν αΐ άγιαι της θ€δτητος τριΐς ύπο- Ο ΤΓίοί(8ΐ6• ΙΙΙίο οοίοι οΐίχίο 60(ΐ6ηι 68(ΐ6Πΐ(|υ6 νο- πάακις, χατά τήν της θε6τητος ούσ(αν. Ό γάρ •Γς 
^ άγΙας Τριάδος , δ σβσαρχωμίνος ΥΙός χαΐ Αδγος 
^ β(ου χα\ Θιδς, ώσπιρ φύσιν άνθρωπου Ισχβ 
ορά τ6ν Πατέρα χα\ τδ Πνβυμα τ6 άγιον χατά τ6 
γκνέαθαι άνθρωπος, χα\ διαχέχριται του Πατρός χα\ 
«Ο Πν€ύματος, οΟτω χα\ έν τοΙς τής άνθρωπδτητος 
φοσιχοίς Ιδιώμοισι διαχέχριται του Πατρός χαΐ του 
Ονβύματος, δύο φύσεις Ιχων, χα\ δύο φυσιχάς Ιδι^ 
τητας. 

Έτι, οδ^ιώδές έστι χα\ φυσιχόν, δ παρόν σώζκι, 
χαΐδάπόν ^ρθείριιτόν δρον της φύσ<ως. *Αρα ο5ν 
Μθέλητος άνθρωπδς έστιν ^ ; Ουδαμώς. 06 γάρ 
γέγονέ ποτβ άνθρωπος άνιθέλητος. •υσιχή άρα ή 
ΘΙλησις. ΕΙ ή πεΤνα , χα\ ή δ(ψα, χα\ του Οπνου ή ΙυΟΐ ΐΓ6β ά6ίΐ8ΐί8 ρ6Γ80Ιΐβ, ρΓΟρΙΟΓ 6801(1601 (Ι6ΐΐ8- 

118 805818011801. ϋηυε οοίηι 88θθΐΐρΤΗοϋΑΐΐ8, ςυΙ 
08Γ06αι 8ΐΜ οοο]οαζίΙ, ΡΠίυε ΠοΙ(ΐυ6 Υ6Γ5οηι 86 
Ββυ8, υιΙ η8ΐαΓ8οι 1ιααΐ808ηι, ςο8 ί80ΐυ868ΐ 5οηιο» 

ΡΓ9Β16Γ Ρ8ΐΓ6αΐ βΐ δρΐΗΐυΟΙ 88061001, ςυί8 Α5υΐΓ0«- 

ςυο 681 (1ΐ80Γ6ΐυ8, 1ΐ85υΙι ; 1(8 6ΐ ρ6Γ ΟΑΐυηΙίβ 5οηΐ8« 

ηίΐΑΐΊε ρΓ0ρΓΐ6ΐ8(68 8 Ρ8ΐΓ6 «6 δρίΓΐΐΟ 880610 ^18- 

0Γβΐ08 681 ; ςοΐ8 (1ο88 η8ΐοηΐ8 58561, (1αρΠθ68ς[ύ* 

η8ΐΟΓ8ΐθ8 ρΓ0ρη6ΐ8ΐ68• 

ΙοευροΓ, 8(1 8υ58ΐαοΐ]8ΐη 61 ηβΐυηαι 1Ι1α(1 ηιο- 
6Ι8Ι, <|υο(1 οαοι 8(1681, 86ητ8ΐ; οοηι α56||, ΐΐ68ΐΓα{| 
η8ΐοπ6 (1ΰ^ίΐίοο6ηι. Ναοί 6Γ{ο 5οιηο 8ΐ( (|ΐιΙ 
νοΙοο(8ΐΐ8 681 6χρ6Γ8 Τ ΜΙη1οΐ6• ΝοοςοΑβι 6ηΙαι 
Β4β ^^<^^ «Χ8ΓΚΐΐ 8ΐθ6 ?0ΐυηΐ8ΐ6. Εγ{0 τοΙοοΜ 60• ^ρααις» άρέξβις οδοαι άλογοι, φυσιχαί ιίσιν - ή ο2ν 1^ Γοηι 681 ςιΐ8Β 8ρ66ΐ8Αΐ 8^ η8(0Γ80ΐ• 5ί Γ8ηΐ68• αο βΙ- 
λνγιχή βρεζις» ή αυτεξούσιος, ο6χ Ισται φυσιχή ; ιΐε, εοηιηΐςοο (ΐ68ΐ4ΐ6ΓΗιηι, 6αηι 8ρρ6ΐΗ1οο68 είοΙ 

ΐΓΠΐϋθα85ίΐ68, 8<1 ηλΙΟΓΟσΐ 8ρ60ΐ81)1 ; «ΐυΐάΐΐί 8ηίθ)Ί ΑρρβΙίΐίο Γ8ΐίθη8Γΐ3 , (|086 Ιί56Γ8 68ΐ, 8(1 6801 8ρ6* 
6Ι61! Κατ* είχδνα βεοΰ γβγδναμεν, χατά τό νοερόν χαΐ 
•ύτεξούαιον. £( ουν νουν χα\ θέλησιν αύτεξούσιον 
86χ άνέλαβεν, ο6χ ανέλαβε τό χατ* είχύνα * μετ' 
ΑΙγβ'ΙΙ «μ κερ\ του χατ* είχύνα μιχρά ύποληψδ- 
ΐκία^. ΒΙ ο3ν άνθρωπ(νην ούχ ανέλαβε θέλησιν, 
ί δαα ήθέλησεν δ Χριστός, θε(φ ηθέλησε θελή- Γεοΐί 8ύαιυ8 8(1 ίοΐ89ΐθ6θΐ Οοί, ςυαίΰουβ ίοΐ6ΐ• 
ΐ6θΐο 6ΐ 8Γ5ίΐΓϋ ϋ56Γΐ8(6 ρηκ(1ιΐί. 8ί φΐοΓ ηοο 88• 
εαηιρείΐ οΐ6οΐ6ηι 8θ1ί56πιοι νο1υο(8(6ηι, η6(|υ6 \ά 
ςοο(1 681 8(1 ίπΐ8|[ίη6ηι 888υη)ρ8Ί(. Ου»ΐ8ηι νότα 
ρο8( ρ3ΐιθ8 8θ5]ίοί6ηια8, (16 οκηΙο φίΟ 5θΟ)0 681 8(1 
Ιοΐ8|;ίοβηι ΟβΙ. 1ΐ8ςο6 8ΐ €5η8ΐυ8 ηοο 888ααιρ8ίΐ 

νΑΚΙ^Κ Ι,ΕεΤΙΟΝΕδ. 
έΚθ|.'6ΐ (Ιο15. Ιβ59ζώον ά^/εθέλητος άνθρωπος Ισται. ΐ €015. 6ΐΜθ8ΐή διαληψδμεθα• 161 δ. Ι0ΑΝ!Π3 ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 168 

Ι2υιιΐ3π&πι τοΙυηΐΚύΐιι, (ΐιΐΜ»αηΐ|α6 νοίοίΐ, οιη- Α μάτι* χα\ πως €(9•λ6ών[β£λήματ(].<Ις οίχον•, χαΐ 

!|ίΐθΓ ψ θ<λήσας λα6•1ν, ούχ ήδυνήθη ; Ο&χονν ο6 «αντοδόνα• β!οο (ϋτίηΑ νο1υηΙα(6 τοίυιΐ• Οαοιηο^ο 
βαιη ίη(;Γθ88α8 «Ιοιηυιη Ιιΐ6Γβ ▼οΐυίβδβΐ» ηοη ρθ- 
Ιιιί(^^? ηοη 6ΓΚ0 οΜώά τοΙαηίΑβ 68ΐ οηιηίροίβηβ, 
Μϋ ίιηροίβηβ. Οβδίηβ, ο Ιιοηιο, %\^ (ΙβδΙρβΓβ. ΟίνΊο» 
το1υηΐ«(ί9 ηοη €κΐ οϋιί ροΐυβςυβ ΑρρβΙίϋο» λο 
ΥβΗβ Ιβουιη βχ 1θ€θ ηοΐ^ιτβ» 61 6ΐιηΗί& ; •6(Ι ίιυ• 
ηίληβ. 0υ9ΐκ|υ«ιη ΧΙιΗβΐιιβ Ιιυη&η» Ιιχο νο- 
Ιαηΐιΐβ, βεοαηϋαπι Ρ^ιΐΓΐβ Ιβηθρί^οίΐυιη τοίβ• 

1)81. 

29. λ3ΐ , ίηςυίυηΙ , ηοη 8 ηλΙυΓλ ΰοηοβ998 
68ΐΙιοηιΙηΙ ϋΙ)«η8β9&6ϋ Ιιοηοπβ ΓιίοΙο. Αίι βηίαι 
0Γ^(ΐ;«Ηυ• Τΐ)6θ1ο(|;α8 ^' : ι Ι.Ι1)6Γ0 βυη 8γ1)Ί1γ1ο 
1)0Β0Γ8η8. > 864 81160(16 <|ΐιίά ΓΟΡβαβ Μβιη Ρ8- 
16Γ 01681 : ι Ι1υη6 ηΐ{0Β6 86 06*1 Ιιη8§1η6 1ιοη68ΐ*- 
Ιοπ). ι 51 6Γ|^ 06 Γ8ΐ1οη1β ςυ1(]6πι Γ86αΗ8ΐ6αι 
ρ6Γ η8(υΓ&ι& Ιιαίιοβήΐ, 86(1 1ιοιιογι8 <1αη(8χ8ΐ ϋ- 
Ιυΐο : ]8αι ςυοςυβ 8υρ6Γ68( ιιΐ (11688, ηοη 889απιρ- 
81886 ΟοΠίίηυΠΙ 8ηΙπΐ8ηΐ Γ8ΐΙθΠ6 ρπ6(1ίΐ8ηΐ9 86(1 

ηΐ6ηΐΐ8 6χρ6η6πι. 

Ονοι ΙΙΙ0Ι{{| ΐ(/Γί(8Γ ψ^Ιά^ 80 Ιπ)8|ζΊπ6ηι? 

50. Ε8ρ8Γ(6, Ιη ςυ8 Γ8ΐίο, πΐ6η8• 61 Η1)6Γυηί 
8Γΐ>Ίΐηαπι 681. Εο ϋβπι ηοιηΙη6, ςυο<Ι ιιΐ6η8 τ6Γ- 
Ιιυπι κί^ηίΐ, 86 βρίΓϋυαι ρΓοΓο'π , 86 (Ι6ηίςυ6 ρΓ0• 

ρ(6Γ ρτίη6ίρ8(υηΐ• ΤΓίρΗ€ΐ Ιΐ86 Τ8ΐίθη6Βϋηΐ 8(ϋΐη8- 

§ίη6ηι 8η{6ΐι 61 Ηοπιίη68. Α(1 Ιι»6 8υΐ6ηι 61 1η- 
ρΓίηιί8 Ι)0ΐηίη68, Γ8Γιοη6 Ιη^βηΗί, ςυο(ϋη Α(ΐ8ηιο 

ρ6Γ$ρί6ίΐ11Γ ; 61 ^βηίΐΐ, <ΐαθ(1 ίη ΑΙ>61 , 80 ρΓ06688ίθ- 

ηίβ, ς'ϋ« ιη Ετ8. Ρηίΐ6Γ68 , 6χ 60 ςυο(1 Ιιοιηο ηα- Β μον τδ θ&Τον βέλη μ», ΑλλΙ; Αδύνατον. ΙΙ«Οβαι» Δ 
Ανδρωπβ, ταύτα ληρων * ούχ Ιστι θκίας βελήβιως τ6 
ΙφΙβσθαι βρώσιως ή πόσεως» χα\ τόπον έχ τόπου ■* 
Αμ^ίββιν, χα\ τ& τοιαύτα» άλλ* ανθρωπινής • ιΐ χα\ 
Ανθρωπινή Οιλήαβκ» χατ* εύδοχίαν πατριχήν τάντα 
ήδβλβν 6 Χρΐ9τός« χΟ". *Αλλά» φησΥν, οΟ ΧατΑ φόοτιν Ιδόθη τ$ Μρύ* 
πιρ τό αύτιξούβιον, Α>λΑ χατΑ τιμήν, Ιν τφ φΑναι 
τδν Θιολόγον Γρηγόριον • « Τφ αύτ^ξουνίφ τιμήσας 
αυτόν, ι *Αλλ* Αχού• πΑλιν του Πατρός* ι Τούτον 
λόγφ χα\ ιΐχόνι βεου τετιμημένσν. • Ούχουν ούδΙ τδ 
λογιχδν Ιξει χατΑ φόαιν» Α30ΪΑ χατΑ τιμήν χαΐ 6ρα 
σοι λέγειν, ώς ού λογκχήν ψυχήν, Αλλ* £ΐογον δ Κό• 
ριος προσελάβετο. Κανά Λόσονς τρόχονς Λέγεται τό, χατ* •{χόνα* ; 
λ'. ΚατΑ τδ λογιχδν, χα\ νοερδν, χα\ αύτεξοόσιον, 
χατΑ τδ γεννών τδν νου ν λόγον, χα\ προβΑλλειν πνεύμα* 
χατΑ τδ Αρχιχόν • ΚατΑ ταύτα χα\ οΙ Αγγελοι χα\ οΙ 
Ανθρωποι χατ* είχόνα. Έη δδ « δκ περιουαΐας οΙ 
Ανθρωποι" χατΑτδ Αγέννητον, ιΛ δπ\ του *ΑδΑμ * χα\ 
γεννητδν, τδ 1π> του *Α^Α * χα\ τδ Ιχπορευτδν τδ έιΑ 
της ΕΟας. ΚατΑ τδ φύ<τει Αρχιχόν* φόνει γΑρ Ιχει 
δοΟλον ή ψυχή τδ σώμα, χα\ δξουσιΑζει αύτου*χα\ ΙυΓ8 ρΓίηοίρ8ΐαη 160681. Αηίπΐ8 6η1ηι 8 η8(υΓ8 (« ^^τΑ τδ συνΑγειν πΑσαν τήν χτίσιν * Εν τε γΑρ τφ Θέφ ένουται πΑσα ή χτ^σις» χα\ Ιν τφ Ανθρώπφ * 
σύνδεσμος γΑρ έστι νοητής χα\ αΙσθητής χτ(σεως. 
Κα\ ^τι χατ* εΙχόνα τούτου Ιμελλε γΛ«σθαι ό Υΐδς 
του βεου. Θδ γΑρ Αγγελος γέγονεν . Αλλ' Αν- 
θρωπος. 60Γρυ5 εοΜίΐυπι Ιΐ8ΐ)6ΐ, 6υΙ ιΙοηίοβίυΓ. Ουοά ίΐ6Πΐ 
αυίνοΓΒα Υ6ΐη1ί 6θΙΙίβ8ΐ. €υαι 6ηίπι ίη Οβο , Ιυη) ίη 
1ιουιίη6 υηίτβΓβίηι οηίΐυτ ςυ{()(|ΐιΜ ίη Γ6ΐ)υ8 6Γ68- 
(11Π1 681 : 8Ίςυ!<ΐ6Πΐ Ιιοιηο ερΊπΐυβΙίε 86η8ίΠ8ςυ6 η8- 
ΐαπΒ ν6ΐυ1ί ηο(1υ8 681. Ουο<1 (Ι6η!ςυ6 ΡΠίατ 06ΐ 8(1 

6]α8 68861 6Γ68η(1ΐΙβ Ιπΐ8|Ιθ6ηΐ• ΝΟΟ 60110. 80(6• 
1θ8 Γ86ΐυ8 68ΐ, 864 ΙίΟΠΙΟ^. 

51. Ν8(ιιηι οηιηΐβ 6θηιρο8ΐΙ^ 61 6χ 4Ιν6Γ8ΐ8 
08ΐυΗ8 6081686608 , η8ΐαΓ8Γυη 6ζ ςυΐϋηθ 6οαι- 

ροηΙΐΟΓ ρΓ0ρΓί6ΐ8ΐ6β 08ΐαΓ8ΐ68 0666888Ηθ Γ6ΐ1θ6ΐ, 
18016181 Ιη 6θη]υη6ΐΙθη6 ρ6Γ8ρ!6ί8ΐϋΓ 68Γ0ηΐ 600- 
ίυ8ΐθ. Ν8ηΐ Ι|θΐ8 6ί 8(|08 ΟηίΟΐοΟ 6001Γ8Η8 8001 : 
1|ρηΐ8 8ΐ(|θΙά6ηΐ 68ΐΙ(1α8 68ΐ 61 816608 : 8(|υ8 ▼6Γ0 ΓΗ- 

(1Α8 6ΐ 4ιαΐΒΐά8. ΟοΓροΒ 180160, ςοθ(1 6χ ςυ8ΐυθΓ 

6ΐ6σΐ6οΐΊ8 608ΐυ11, ςιΐ8ΐοοΓ 1ΐ8&>6ΐ ς[08ΐΙ(8ΐ68 ; €8ΐο- ο τητας, θερμότητα χα\ ψυχρότητα, Ογρότι^τα χα\ 

*« ΜαΓο. VII, 84. *• 0Γ81. « ίο Ρ8Β6ΐΐ8. ♦* νί(ΐ6 βΡ6(. Ν^Γββ. 6χ ΐ}υ888ΐΙοοϋ>η8 ϋ€ €0 ηποά ΜΙ §ά 
ίιιιαρ. ; Αθ88ΐ88• ΑβΙίοςΙ;. Ιο οηΙ. (1081)08 (Ιο 60<ΐ6ηι 8Γ§[θΐη6θ1ο. 

υακιλ: υεοτιοΝΕδ. 

■* Κ6(. τόπους Ιχ τόπων. Εά1ΐ8 6ΐ ΝοβΙγι τόπον έχ τόπου. Υ6ΐο8 !ηΐ6ΓρΓ. ΙοοίΜ €Χ Ιθ€\$^ * (ΙοιηΙ)6Γ. 
Ανουν ρο8υί1, ιΐ686{οςοο 8α6ΐθΓ6• Ιΐ8ΐη88. ςυ» Ιβ^ί : 6(ϋΐ. Β88ί1• περί του χατΑ τ( γεγόναμεν χατ* εΙ• 
χόνα βεου. Ηί6 ροτΓο Ιΐ(ιι1ιΐ8 «οτοσι 8ΐίυ(1 οραε ηοη 1ηάί€8ΐ, υΐ νίΓΐ ΐ|οί(ΐ8ηι ΑοοΙΙ ρυΐ8ΓϋηΙ, 86<1 08068, 

Π113Β ΑΟΰΙΟΓ 86 ΐΓ8(1ίΐ0Γυ01 ρβοΐο 8016 ρθΙ1ΐ6ίΐΙ18 6Τ8( (16 66ΐ6ΐ>Γί 1ΐ86 {ηΐ6Γ 0Γί6Ο18ΐ68 ςθ8»11θβ6• * Μοβ 

1 θεωροΤτο, λβ^. ΠΑσα 6πόστα(ης σύνθετος, δχ διαφόρων φύ- 
σεων συντεθειμένη , τΑ φνσιχΑ Ιδιώματα τών δύο 
φύσεων Ιχει χατ* ΑνΑγχην, χΑν σύγχυσις θεωρήται* 
(ν τ^ ενώσει * τδ γΑρ πυρ χα\ τδ &δωρ εναντία εΐ^ 
παντελώς* τδ μδν γΑρ πυρ» θερμδν*χα\ ξηρόν* τδθέ 
5δωρ» ψυχρδν χα\ ύγρόν * Αλλ' ήνίχα συντεθ|| σώμα 
δχ των τεσσΑρων στοιχείων, τΑς τεσσάρας Ιχει ποιό- ΝΟΤ^Ε. (% €οι!)1)6β8ίυβ βχ υοο 6θ4. ΝοείΓΟ, ΐΐ8 ν6ΐΐ6θΐ1οχη 
6608011 ; IV ΧΙΟ ιΊ' ^ηί ι^χαιιι ίλ Ο^τϊϋο ηαίητανί οοηι^ 
ρ9$ίΐατη, €ΐά%αί η€ραηί^ ηαίητατηηι αι^ιηίΐίοΝί Λίξ€' ηηΐίαηι ? Αι ροΐίοΓ ηιΊΙιΙ τΙ^οΙογ 8608|Ι8 8ΙΒ6 1οΐ6τ- 
Γθ|[8ΐΙοη6 ; οΐ 806ΐοΓ 6χ ίρ88οΐ6( δ6ν6Η8ηοηιαι 

6ΟΙΐί688ΐ0Ο6 ΜθΟΟΐΙΐ6ΐ6ΐΐ8 Τ8Π(11θ8 6Χρ«|Β6ΐ• ΙΜ ΌΕ ΟυΑΒϋδ νΟίϋΝΤΑΉΒυδ. 

(ΐ|^Ιη|τα. Ι( Λψ Μλ νύγχυνις ββω^Τται, &νάγχη Α Γβ» β ίΓΐ^β • ΙιυιηθΓ6αΐ 1€ $ίθ€ΐ1ιΙ«ιιι. 81 

ΙΐΜ^ιΤηΐΒΤ τ& ^ναικί Βιώ|λαται τών συντεθέντων ρ» 1|Τ• *Α)1^ φαα\ν, ώ( δ &νθρωηος ούχ Ιχβι ψ»9\• 
τΛψ Νΐιιμα * λϊγονσι 8λ « Μανιχαΐικως <ύο μ4$να (Ιναι 
•αή^ΜΤΜ * τ^ Ιν τλ θ•1α¥, τ6 &γοΜν - τλ Α Ιτβρον, 
^ Ιι«6ο1ιχ^^ τ6 κανηρ^ • χ•\ πηνίχβ μίν τ& &γαΟ^ 
ΐαήβη 6 Μρωηας^ τ6 του βίου Ιβχ< θίλημα* ήν(• 
η Α «λ «ονι^ρ^, ^ τον ^ιαβΑου. ΊΟ μαν{ας 
6«ιρ6•λ!^ς1 ΙΙι φχ^τοος λγνοία^ Ί Τ^ 0•1ον θέλημα 
ΙΙχκι ό ΑνΦροΜΚος ] «βντοοργ^, 4 •0 ; Ναί φβνιν. 
Κ οδν τ6 ΦλΙον Μλημα Ιχΐ€ ό Αν6ρ«ιπος, άγ«Οδν 
•Ονν. Ι«τ\ χβη* αΰηΐις «αντουργός» *Αλλ* άγνοο&- 
«IV ^ Μδνβτν» οίανοδν φύσιν χρήφοαΰαι ικρίξ«ι« ή Β ιΗ?ίιι•ιη ΙΐϊΐΜλΙ νοΙυιιίΑΐβιιι « «ΗΙ ^Ιαμ €ι €Οπιιιι 170 

υΙ>Ί ρβτβρίοΗϋΓ οοηΓυ»ίο » ηοοΜΜ ΐΑπίθΜ €$Ι Ιιιτ•* 
ηιΗ ηαΐηηΐβ• ρΓορΗείαΙβι €0Γυιη, » <|ιι11νι• ϋοαι• 
ροβΚΙο 547 0^ » ηηΐιηΐο πι»|{β Ιη β8 ιιηΙοΜ' φι» 
€οηίιι•ίοηΐ8 βιρβη θχβίβΐΐΐ Ι 

83. Αλί, ΙΐΜίαΗιηΐ » ηοη 1ι&1>6ΐ Ιιοηο τοίαη* 
ΙλΙβη η»ΐαΓ9ΐΐ6ΐη. ΟΙοηηΙ 6ΐιίιιι ΜαοΙοΙμβοπιμ 
ιηοΓβ άιιιιβ ΐΑηΐυηι 68μ τοίυηΐλΐβ• ; ««μβ ψΛ^ 
άβοι (ΗτΙηλοι^ ςυ» Ιμιιι ββΐ, «Ιιβηιιι τμό 4ίΑ« 
ΙιοΙίοληι, ςυ» πΐΑΐλ : οαιηςιιβ \ά νυΐΐ Ιιοαιο ςοο^Ι 
1»ηοιη β«Ι, ΒβΙ Ιη «ο 6Μ6 τοίοηΐιΐβαι , «ναι Μ 
ςυοά αίλΐιιιη, άΐλίπ»!!. Ο •Ιιι§αΐΑΓθηι 4ΐ«ΐΡ€•ΐΙλΐη! Ο 
Ι|ΒοηιΙοιιΐΒ ΐβη6ΐ>ηΒΐ ΙΗτ|η»η το1ιιηΐ«ΐοιιι οηΗ 
οίααι €ΓΜΐηο6ΐη ΙιαΙ»61 Ιιομ » ηβοηβΤ ΟφΠβ Ιι«• 
ΙΜΙ» ΙηςΗίυηΐ• €ιιι» €Τ$ο ΙκΜΒΟ ΐ|ηΙ τιιΐι Ιηνιοπι» Ιν<^β•«, Ι^ς ^ βύναμκν ο6 χατλ ^σιν Έ)Λ^}β 

Λν ο6 Ιιίνβτβι ιηηναι τ6 ιττην^, μ^^ ΐαχ^ φδνιν 

\β!Λ9 τΐ^ν τον πέτασΟαι βΰναμιν * οΜ χ«\ χιραοΕον 

^•Κζβιν, §1 μή τ^ βοΒιστιχήν «ατά φΰ«ιν Ιλαιβ§ 

Ιδναμιν * ο&μι» €έ χ«1 ό Μρ^ιιος» ο6 βύνβται Ινιρ* 

γιΗ χαλ ΘΙλην , «Ι μή χατά φύην τήν Μιητιχί^ν χβλ 

^ργΐ|τιχΙ)ν Ιλαββ βύναμκν • ούΛ γάρ νοιίν ^νβται, 

ιΐ |ή ψ&ηι τ^ν νοητιχί^ν Ιύναμιν Ιλαββν* ο6& 5ρφν 

Ι^ρ^] ο6Μ τι Ιτ•ρον ΙνκργιΖν* δι6 χα\ «&σ|| φύβις βΙ 

|ο«ι»Δ Ινέργιιαι &λ\ ' Ινυιιάρχβυβι• χαλ συνοχΑρ•* 

ψηβί' %ίί Α θολι^τά χα\ Ινβργητά» ού συνυκ&ρχουβι• 

Κιλ ^^ μίν ^σιχΙ} Οέληνκς, τουτέοτιν ή ΦιλιιτιχΙι ^ιίνβι- 

|Βς, μία- τλ βΙ Οβλήματα *» ηολλΑ χα\ Βιάφορα* φηοΐ 

γλρ{( Γραφή* ι Πίντα τά βλήματα αύτοΟ Ιν αύτοΐς. > •βηίβηΐΐα Γβηιιιι οηιιιιοιη •θ€ΐοτ• δηΙ ηοα Ιηΐ6ΐ« 
Γΐ|ΐιηΙ, βιιΙΙαιιι οηιιΐιιο η&Ιιιπιιιι ροΜβ αϋςοΜ €Χ' 
ΜςιιΙ, •ί τοΙβηιΗ Γ•€ΐιΙΙ•ΐ6 ι ηοΐυη <1θΒ«ϋ ηοη »ϋ• 
υΐ »τ€• Β«ιι<|αληι τοίΑτα-ίΒΐ, βιβΙ ρβτ ββΙογαβι 
Β€€6ρΐΑ ίΜα11ι(6 τοΙλΒίΙί ; Β€0 ΙβιτβιΜ ιβΙβμιΙ 
|πΐ(ϋ6ΐηΓ» βΙ<Ι ΐ€θβρΐι Γΐ€α1ΐ«ΐβ (ΤΒίααβ : •ΐ€ βοο 
ΙΐΜΒΟ α1!ΐ|πΙι1τβ1ΐ6, ιυΙ ΐ(6Γβ ροΐ6ϋ• βΜ α βοΙμμ 
τοΙβΒϋ 9ΙΙ106 «κηΜϋ τΙβι •€ταρβτΙΙ• Έοάνη βμ»* 
άο ηβςυβ υΐ {ΒΐβΙΗ|[λΐ 6οΗ ροΐβϋ» ΒΜλΒίίαιιι 

Α€εβρ6ηΙ ΙΒΐ«1ΙβαθΙ ίΐ€θΙΙ•Ι«ΒΙ ; Β6φΙβ ΓΧΤΒΒ» ΒΙ 
ΤΜ6«Ι , Μΐ βΠαά ςοΜφΠΙΒΙ 1|1Ι• ΟνΒΒΙθΒΓ€βΙ 

€ΐίαΒΐ ΒΒΐυηΙβ• ρΓορΗβΐιΐβΒ οηΒΐ ΜΒίρβτ βιΙβτχ 
ιιιβυΒί, οίςυ6 €0€ΐ»ίΒΐ0Βΐ : ΙιαβΑ Ρ6Ηβ46 τβΓΟ γοβ 
ςαΐΒ τοΙαπιοΒ 61 ι^Ιαιαβ. Αε φΐΙθβΒΐ βιΙβπιΓιβ το• Οΰχ •Ι«κν - 6Β(β 0<λη9ΐς « έν αύτοίς • Αλλ&, ι Π^ντα ^ ΙββΙββ, βΙ?6 ΓιοβΙιββ ΗΙβ ς•ι τοΙηπιν•, ββι 6βΙ : 
τλ Ιβΐ^ματα αύτου Ιν αύτοίς* » τοι^τέστι τ& 0β• 6Α•νΙβηι, ςιι» νοΙοΒίΟΒ , πι«1Ι• βββΙ •οτιΗλ• Αίΐ 
λΐ|τέ. οβΙβι ΑΙνίΒΐ δΰΗρΙαηι : ι Οβιβοβ νοΙοΒίλΙβΒ.φΒ ιβ 

βΙβ^•• Μοβ αΙι» ΑτΙββ ιβ οΙβ ν^^ρΒίΙΙ Ιβ€ιιΙιιι^; Βοά : ι Οιββμ τοΙαΒίλΐΜ €|ββ Ιβ «ιβ, ι Μ βΒΐ; αα φΐα €Β• 

έ&Λ ΒβΙΙ €ίΒΒ νοΙβΒίΒίβΒΙ. \γ. ΜατΙον α 9τι «Αντα τλ βιλητλ ▼ της Μ- 
τ^τος φναιχά Βΐ9ΐν * λτρΒίττος γάρ οΐίβα, ού ιιέφν• 
χη ΙλλΜ( χβα £ΰί«ι)ς 6έ1α»τ • ^' &β\ ώααύτως θΐλβ^ 
Αι» χαλ ταύτα βΙοι τ^^Ηλητά ΙΙατρδς χοΑ Που 
ΧΙ& ΑγίΒυ ΠνΒύματος. Πάντα γ*ρ τλ φυ«ιχ4 τ& 
«ύτά Βΐόι Πατρδς χα\ Π^ χα\ &γ(•υ ΙΙνλΰμα^» ώς 
4 αΜ| βύτδν ή φύαις. ΟύβΙνβΙ ύηοοτατιχ^ Ιν τ|| 
ύ«ίρ«*α(φ 6«4η{τι, β1 μΙ| τ6 ΑγΙννητον , χα\ιΛ γ«ν- 
νΐ|τηΑν τοδ Πατρίς, τ^γκνητ^ •«>« "Γίβδ, χα\ 
«Ι Ιχ«ορβιιτ^ του *γ(ου Πνβύματος. 

λΤ. Ός βίχομΒν «ΒρΙ θιΧήματος, ούτω χα\ ικρί 
ΙνκρτΒίας φαμ<ν* 9η τλ τ9|ς ΙνΒργιίας βνομα βιΑ- 
φ•ρΒ αημαΙνΒΐ. Ένιργιίας μέν γ&ρ βιού (δι^ν Ιστι , 
«λ μ^ μ^νον έπ' &ιηιρον αΙβΟήοιως &κάσης Ιπ- 
Ιηινα βίναι, νου τ« Χα\ ιναντύς αΚώνος * &λλά %λ\ 
ιφαι^ ούβίας χαΐ χτίσιως *• Ένέργιια Μ Ιβτιν , 
ή φυβιχΙ} (χάρτης ουσίας δύναμης τι χα\ χίνησις. 55. Ιά ροΓΓΟ ορβηο ρηϋαΒί ββΙ Β€Ικ , φίτ^ 
νβΐΐ ^οΗββ* »ά ΒλίΒταΐΒ ροτϋηβη ; ςβίρρβ ηο» 
ίπιη»ιιΐΒΐ>ίΙϋι βχΒΐΙΐϋ, ηβο βΒΐ €θΐηριηΐ•» ΒΙ •ΙΙο «ι* 
ςαβ ΒΐΊο Βίοάο τοΙΗ» $%ά Β€ΒΐρβΓ νυΚ «ΜΐβΒΐ βιο^ο. 
Αΐ4|ΐιβ Βϋοο βο^οπι ρΓΟΤΒΟΒ Βΐιηΐ ςαβ νοίαχΐ ΡλΙβΓ 
01 ΡΠίυβ οι δρίΗΐΒΒ ΒΒΒΟΐυΒ, υΐί ββχ οοιίοαι^υο βιΐ 
ΐΓΐυπι ΒΒΐυη. Νϋιϋ Βυΐβπι Ιβ ββοιβιβ ΟοΙίΒίο ρτΓ- 
ΒΟΒχίοοΒΐ, ρηκί^ΓςίΜΒΐ ΒΙ Ρηογ {β|ΟβΙιββ οΐϋο 
ΡίΙϋ (οβΗογ. ηΐίοΙ βΗ §4»ι}ΐΒΒ,Β6 8ρΙΗΐοΒ ηηοΐΒΒ 

Ι> ρΓ0€0(1ΐΐΙ. 

54. Ουο4 αυίοπι ^(ιιιηυΒ <1β νοΙιΐΒίΒΐβ^• 4β 
ΜΐΒ ΙιίάβΒΐ Β{νο ορβτΒΐίοηο, 61 ίρΒί τοοο Μαηί ά1- 
εΐΒίΒΒ: ΒίΒΐίΓυβι, οογοβι βΒΒ6, ςιια 4ίν6ΤΒΐ βΙ|[βΙ- 
ΟΟΒηΙ. 01τίΒ« ΟαΙΟΙΒ ΟρΟΓΟΓίΟΒΙΒ Ιιοϋ ρΓορΗοΒΐ 
68ΐ, Βΐ η64ΐυΐΒ Β6ΒΒαΐΒ 0(ηη6ΠΙ» ΒΙ6Βΐ6ηΐ(ΐυ6 ΙΟ 
8«6υΙΐΙΐη, Β6(ΐ6ΐ ΟΠίηβΠΙ βυϋΒίΒΒίΐΒΙΙΙ ΒΟ 6Γ6ΒΙΒ- 

ΓΒΐη ίαιιιιοΒΒυηι βιιρβΓβΙ. Ρογγο αείαβ 6ΒΙ 6η]αΒςυ6 ^ΡιβΙ• ιτ,λ ^ ω. II, Ι>€ ΙίΛ€, €Βρ. 25. 

νΑΕ1^£ Ι.ΕεΤ10ΜΕ8. 
ψ Βββ. Η• Ι ΒυνΜηΦν. Παο βογγο 61 ηοοΒοΙΙα βΙΙβ ηροιΚ. ιιΐ Β6ηΒΐΐΒ βιΙ Ββουηιίαηι ου»Β(ίοιι{ι ρηηβΐΒ 

4β4•Βΐΐ€ΐ0ΡβΤΒϋΒΒ6 6ΒΒ€ΐ6•Β4ΒΒΙ ΒΟΟβ^ΐΒΐ. 4 ΑΙβ. γλο, Β66 ΒίοΙβ. ' Κ6β{.€οΙΙι. 1«59.Νθ5ΐΓΐύ«ΐρ6θλή... 

Ιτνοια. βοιΐ νΒίΒΒ ΙηΙΟΓρτ. Ο ίηίοηίω $ΗΡΒταΙτΛηάαηαΛ Ι ο ϋηΰ^τατηιη {§ηοταηΗβί ! δίο 1>ΒΓΐ)λΓ0 ηιοΓ6 Γ4ΐ$ηιη 
ροΐιίΒ» ΙαΐίΒΟ ηάύ\\. • Β6βΒΐ «^ 1η ΒββΗ. βΙ €0ΐ1. 8. ΗΗ. « ΟοΙΙ». 1959 θελητά. .« Ν. οΙιβπ. π2αα ή 
ζέληνις. ▼ ΜοϋΗ βτι τέ-0«λήματα. > Ν. 1 αΙτίας χα\ χλήοηος. ΐ;ΐ 8. Ι0ΑΝΝΙ8 ΒΑΜΑί5€ΕΝΙ 172 

ΑΐιΙ)8ΐ3ηΙί« ιηοΐΊο. ΒιΐΓ8υ8<|υβ• ^οΐυ» 081 τίβ η&Ια- Α Κα\ πάλιν * ενέργεια ίστι φυσιχή, ή «&ση; ούβίας γαΙΙι €( ιιηία•ΰΐι]αβ4|υ6 ββ&βηΐΐ» ΙηΙύΓρΓ6$. Ιίβηι: 
80ΐυ8 ηιΙοΓ&Ιί• 6βΙ ρηΜυβ» €«1 ΙηΐβΙΓι^βηϋ» ΑοΊιη» 
νίΠυβ ΜΐηρβΓ Ιη ιηοΐυ ; ί(1 6βΐ ρΐΐΓρβίιια ιηοΐιι α|;ί- 
1&1• 6]υ« ταΓιο, αΙ> βλ Μη ίοιιΐβ ίιι^Ιΐ^Γ ιηβιΐΜΐ». Αΰ- 
ΐυ& <|υθ4ΐυο άίουηΙυΓ ιοίΐοηιιιη βζβΓοΗΙ» ; αΐ νΐ- 
ϋβΓ€• ΙοηυΙ/βρίΓϋαπι θιιοβΓβ, »ιηΙ)ΐιΙ&Γ6* ηΐΑοάυο^Γβ, 
1μ1)6Γ« ; Ιιοβ 681 ηαΐυηΐββ €υ]υ8ςυβ Γ&6υΙΐ8ΐίβ Γιιη• 
ύϋοη^ 548 0^^<) ^^ ρλ88ΐοη68 ιιιΙαπιΐ68 )ιαυ(Ι γαγο 
«€ΐΐ|84|ΐιΙιΐ2ΐι• ιϋοοΒίιΐΓ ; ιιΐΐ Γ«ιηβ8, βΐΐΐβ <6 βΙηιΗιι• 
Αΐ(|α6, ιιΐ τβτΙ>ο <1ί€9ΐιη« «εΐυβ η^ΙυηΙίβ β8ΐ €υ]υ8« 
ςιΐ6 8υΙ>8ΐΑηΙί« νίΓΐυ8 6ΐ ηιοΐΐο, ςοΑ 81>Ι8(8 ηί1ιϋ8ΐι- 
ρβΓ:ίίΐ• Οαί(Ι 6Γ|$ο «81 ςί]8ΐΒο1)Γ6πι ηιΐυπΒ Ιιαιηι- 
ηβ ορβΓ&Ιιοηβιη ΟοιηΙηυβ ιιοη Ιιι1)68ΐ , ουιη 8ΐιΙ>- 
Ιιυ ΜΑΐυΓ&Η €υ]υ84αβ ορβηΐΊοηθ, ιΐ8ΐυπ6 οοηεβ* Ιμφυτος χ(νη9ΐς. Κα\ πάλιν - &νέργ<ιά Ιοτιν» ή 
φυσιχή καΧ βηλωτιχή έχάοη^ς σδνίαις ^^ψΛμις, Κα\ 
πάλιν * ενέργεια Ιστι φυσιχή χα\ πρώτος* ή άβιχί• 
νητος βόναμις της νοερ^ ψ^χή( ' τουτέστιν 6 ά8ΐχί- 
νητο; αύτης λάγος, φοαιχώς άε\ Ιξ αΜ^ς πηγαζό- 
μένος. Αέγονταιδέ Μργειαι, αΙ πράξεις, ώς τ^όρ^ν» 
τό λαλείν, τ6 άναπνεΤν* τ^ πιριπατείν , τ^ έ90(<ιν, 
τ^ π(νειν * τουτέστιν ή χρησις πάσης φυσιχης βυνά• 
μεως. ΚαΙ τά πάθη 8έ τά φυσιχά, πολλάχις Μρ^ 
γειαι λέγονται * οΤον πείνα, δ(ψα, χοΑ τά τοιαύτα* 
χα\ απλώς εΙπεΙν, ενέργεια Ιστι φυσιχ)), !( Ιχάβτης 
οΟσΙας &ύναμ(ς τ< χα\ χίνησις, ής χωρ\ς μόνον 'Λ 
μή βν• Πώς οϋν ούχ Ιξει τ^^ν φυσιχήν Ινέργειαν της 
άνθρωπ(νης φύσεως ό Κύριος ; ή γάρ άνυπαρξϋ (|υ8ΐιΐΓ ΜίθτίΙιι• ? 5ι ^τ%ο ηοη ΓυίΙ ίη 60 ΠΒΐυπΒ Ιια- ^ της φυσιχης Ιχάστου δυνάμεως, ανυπαρξία υπάρχει ηΐΜΐΐ η8(ιιη1ί8 ορ€Γλΐίο, ήβ η8ΐυη ςαΙάβιη 
ΙιηηΜοια ίηβο-ίιιϋ. ΟυοΓίιαίΜΐιιι ηιΙνπΒ ^Ιτβη» 
8ΐιηΐ^ €0Γυιη βΐίλΐη Ι8ΐιι νοίαηΐ^κ», ςοΑίη »€ΐυ8 61 
ορβηΐίοη68 <ϋ86Γ6ρ2η(• 

35. Α1ίυ<1 ΙΐΑςυβ β8( αοΐαβ, αΠυ^ ορβΓλίΙ, ιΗυά 
αΗήΐΗά λυΐ ηιοάο <|ΐιο<ΐ8ηι ορβπΗ, «Ιίυ<1 ςιιοά 
α^ΙΐυΓ, 8ΐνβ ΐ|υθ(1 8υΒβ8ΐ «οΐίοηΙ; «1ία<Ι^ιι<ΜΐΙΐ8ΐ)6ΐ 
ορβηηάί ΓβιουΙΐΒίβιη , 6ΐ «Γιυϋ ορ6Γ<ιη8. Αίςαι 86- 
ΐαβ ςιιί(ΐ€ηι ββΙ ίρ88 ιτΐ8 ορβτβηϋί, Ιιοο 681 ρο8&6 
ορ6ηΗ• Ορ6Γ8Γί 8υΐ6ΐη, 681 68 νΙ υϋ : λΐίβιυιά ν6Γ0 

0ρ6Τ8Τί• 681, γ. {Γ. 66ΓηβΓ6, Ιηΐ6ΐ1ί|[6Τ6, 8υ<1ίΓ6, 

•ιιιΐΗΐ1λΤ6, 60ΐη6<ΐ6Γ6, 1)ϋ)6Γ6. Μοάο ςυ<Μΐ8ΐη ορ6- 
ηΗ, 681 1>6η6, 8υΐ ιη8ΐ6 8|[6Γ6. Ορ6πιη(ΙΙ νιιη ^α- τής φύσβως. ΕΕ οίν ο6χ Ισχεν άνθρωπ(νην φυσιχ4|ν 
Ινέργειαν, οΰδλ φύσιν Ισχβν άνΟρωπίνην * &ν γάρ ή 
φύσις διάφορος, τούτων χα\ ή Οέλησις χα\ ή ενέρ- 
γεια διάφορος. 

λε*. Έτερον οϋν ένέργβια, χαΙΙτερον τδ ένεργεΤν, 
χα\ Ιτερον τδ τ( χα\ πώς ΙνιργεΤν, χα!^ Ιτερον τ6 Ιν* 
εργητδν, τουτέστι τ& ενέργημα, χα\ Ιτερον τ6 Ινερ- 
γητιχ6ν, χα\ Ιτερον τ δ ενεργών* ενέργεια μλν οδν 
έστιν, α&τή ή Ινεργητιχή δύναμις, τουτέστι τδ δύνα• 
σΟ«ι Ινε^γβΙν • ένεργεΐν δΙ τδ χ«χρησθαι τ5 ενεργη- 
τική δυνάμει. Ή δΙ ένεργβΐν Ιστιν, δρ^ν* νοείν, 
άχούειν, πιριπατβΤν, 1σ6(8ΐν, π(ν€ΐν * πώς δΙ (νεργεΤν 
έστι τδ χαλώς ή χαχώς. Ένιργητιχδς δέ Ιστι , τδ 1)6118, 681 ΐ|υοά ί8θΐιΙΐ8ΐ6ρο1ΐ6ΐ υΐ ^9ί%, ριιΐ8 «η|[6- ^ Ιχον δύναμιν του ένεργ8ΐν, οΤον, 6 άγγελος, δ 1ν Ιυ8 , Κιοιηο. 0ρ6Γ8η8 4ΐ6η{φΐ6 , ςυί ορ6Γ8ΐΙοιΐ6 
ιιΐΐΐατ; Ιΐ]τρθ8ΐ88ί8 ηίηιίΓυπί• Αΐςυ6 8(Ι60 8€ΐα8 
ιΙΙΐ8 <|υί(ΐ6ΐιι 8ίβηι1Ιθ8ΐ Α^βηάΙ ί86θ1ΐ8ΐ6ΐη ; 8Ιηι8 
Τ6Γ• ΐ(6Γ6: Ιη(6Γ(1οπι, ί<) 4υο<1 8|;ΙΐυΓ : 86 ςηίάβπι 

86108, ίΐ1 681 8§6ηάΊ Γ8ΰα1ΐ88, 8ΐ(ΐυ6 8β6Τ6, 8^ 081»- 

Γ8Ι1Ι ρ6η!η60ΐ. 0αιη68 6ηιηι ροΐ6ηΐ{8ΐη ]ΐ8ΐ)6η( 
ορ6Τ8Β<1ί ; 61 Ιΐ8ΐ)6η( ιιοί?6Γ8ί ιι( 8§1ϋΐιΐ : Εοιηο 8ΐ- 
ΐ|«ιΜ6ΐη ααϋιΐλΐ 681 ορβΓΑΐκΙι Γ8€υ1ΐ8ΐ6 ρΓεΜίίΙυιη : 

ςϋΟά 801601 8{Ί|0Γ, ΟβάοΟ) Ο810Γ3Β 68ΐ, 86(1 6ΐρ6Γ-' 

800» 9 ΐη 80|;6ΐί8 ρ8ηΐ6Γ 8Κ106 ίιοαιίαϋ)α8• Μ8οι 

Ια 880618 ΤΓίθ{ΐ8ΐ6 ^8(1 08ΐ0Γ80) ρ6ηίθ60( ςοβ- 
€αθΙ|06 8001 νθ1υθΐ8ΐί 86 θρ6Γ8ΐΙθθί 81ΐ1ΐ|6€ΐ8 : 
00(ΐ6 611801 8001 68(1601 ίο ΙπΙΟΟβ ρ^Γ800Ι8. Αΐ (Ο 
«0(6ΐί8 61 1ΐ00ΐίθίΙ)08• 066 141601 681 ςΐΐοά νΟίοΟΐ, θρωπος * Ινβργών δδ, δ χεχρημένος τ|} έν8ργ8£^ * 
ήγουν ή ύπόστασις. Ό οίν ενέργεια, ποτδ μδν ση- 
μα{ν8ΐ τήν ένεργητιχήν δύναμιν, ποτδδδ τδ ένιργ^ν» 
ποτδ δέ τδ Ινέργημα * ή μδν ο^ν &νέργ8ΐ«, τουτέστιν 
ή δύναμις ή ένεργητιχ)], χα\ τδίνβργβΐν, φυσηβδν * 
πάς γάρ άνδρω«ος Ιχει τήν δύναμιν του ένεργεΐν, 
χα\ πάς άνθρωπος έχιι τδ ένεργεΐν. Ένεργητιιίδν 
γάρ ζώον,άνΟρωπος* «^ δέ ενέργημα, οΰ μδνον φυ«ι- 
χδν, άλλα χα\ 6ποστατιχδν/έπ( τε άγγλων χα\ αν- 
θρώπων. Έπ\ γάρ τής αγίας Τριάδος, φνσιχά 
πάντα τά θελητά χα\ ένεργητά * διδ χαΐ τά αυτά των 
τριών υποστάσεων * έπ\ δέ αγγέλων χα\ ανθρώπων, 
οδδέ τδ αύτδ θελητδν, ουδέ τδ αύτδ ένβργητ^, οΜΙ δ 
αύτδς τρδπος της χρήσεως * έχάστη γάρ αγγέλων Α66ί(ΐ60ΐ ΙιΟΓΟΟΐ 0805. ϋοο^ςοίβςοβ 60101 8ίθ|θ- Ι) χα\ ανθρώπων ΰπδστασις. Ιδίαν ίχιι χίνησιν, χα\ 

Ιδιαιρέτως θέλει χα\ ένεργεΤ. Διδ έπέ του Κυρίου 
ημών Κησοΰ Χριστού, επειδή δύο φύσ8ΐς, δύο ένέρ• 
γειαι φυσιχ2\, ίνα ξ Θεδς τέλειος, χα\ άνθρωπος τέ- 
λειος • χα\ δύο θέλειν, χα\ διαφύρως θέλειν, χατά 
τήν φυσιχ^^ν τών δύο φύσεων διαφοράν, θε(ω< χα\ 
άνΟρυατ/ι^Μς* παντοδυν((*χΊ)ς χα\ άπαθώς χατά τήν 
θ£(αν φύσιν * χα\ ασθενώς χα\ παθητιχώ< χατα την 
άνθρωπίνην φύσιν. Κα\ άλλο μέν χα\ άλλο τδ φυσι- 
χδν ενέργημα της θείας φύσεως, χα\ άλλο τδ τής άν*- 
θρωπίνης^' ού γάρ τής θείας φύσεως ένεργητά, εΙσ\ ΐ8ΐΊ8 8θ|;6ΐο8 61 Ιιοοιο ρΓορΓίοσι οιοΐοοι Ιΐ8ΐ)6ΐ, τυΚ- 
.ςυ6 6Ι 8(ίΐ ρ66υΓΐ8Η ηΐίοοΰ. 0υ8οιο1)Γ6θΐ ίο Οο- 
ιοίοο οο8ι^ο^68ο ΟΙΐΓίβίο, ςοί8<1υρΐ6χ 68ΐ 0&ΙαΓ8, 

'<1θρΐ6Χ 4υ(Ν|06 681 861*10 ; υΐ 8ίΐ ρ6Γί60ΐθ8 0608, 61 
4ΚγΓ6€108 Ιιοοιο ; (1υρΐ6Χ ίΐ6αι νθ1θΟΐ88 86 ()ίν6Γ- 
«001, ρΓΟ οιΗυΜ|θ6 η8(0Γ«£ ά^8^^ίιηίη6, νβΐΐβ ηηΐυ 
Τ8ΐ6 : υΐ (ΙίνΊοο 8ΐΐ|06 Ιιυαιαοο οκμΙο ν6ΐΊΐ ; οοι- 
4Γιρο&6ΐιΐί 80 8*106 ρ865ίοο6, γαΓιοοο (Πγίοχ 08ΐυΓ«; 

ΙθΐΚ>6€ίΙΓΐΐ6Γ 6ΐ ρ8ΐί60(]θ, Γ8ΐίθη6 110018096. Αο 8ΐίθ(Ι 

.ςυ!(ΐ6Π) 681» 8Γιο<1ςο6 ςυοϋ ιι»(υΓ8 <)ίνίο8 8βί(0Γ, ΥΑκι^ε ι.εοτιθΝ£δ. 

7 κ. έτερος. * ΟοΙΙ). 4780 : Κα\ άλλο μέν τδ φυσιχδν ένέργη|λα της θείας φύσεως, χα\ 4βΐλο τδ της άν^ 
Φρωπίνης. Ού γάρ ατής θείας φύσεως είσιν ένεργητά, χαΐ τά της -ανθρωπινής είσί. 173 ΟΕ ΟϋΑΒϋδ νΟΓ-ϋΝΤΑΤΙΒϋδ. \Η 

τ4 της άνβρωι:{νης ένεργητά, ούα τά τής θείας φύ- Α ΐΗοϋ^ϋίκΙ Ιιυιιββα. ΝβοβηΤηι ηυοί θίνιη» ηΜαΓ« 

ορβΓΑίιΐΓ, ίρ&Α βυηΐ, ψ»Λ οροΓαίιΐΓ ΙιυιηιιίΑ ; ιΐ€ε ςιια* 
ιΙίνίΜ ρ^ΙπηίαΓ• «Α<1βιη »αη( ςιιββ Γ;ιοΙ( Ιΐϋΐηαη». 
Νοο 60101 ηβιΐιιπι ιΙί?ίιι& οοιηβιΙΗ, αυΐ Ιύ€3 βυΐ)- 
ίικίβ ιηυΐΑΐ : ςυ^ηςυλίη (ΙΙτίηα 2€ΐίο ρβΓ 1ιιιιιιηιΐ3!ΐι 
ιοϋοηβαι »{11. ΙΙηυβ ροΓΓΟ 6$1 (|υί Ιΐ',£€ β^ίι βίΠΙ•, 
ςυί> υη& ρ€Γ$οιΐΑ €»Ι. 5ί βηίιη ηοιι •58υΓιΐρλίΐ Ιια- 
Ι112Ι1Α11Ι λεΐιοηβαι ; ηβο νίχΊΐ υΐ Ηοιηο, ηβϋ ιιιΐ6ΐΐ€- 
ζΊΐ, η6€ €0{^ίΐ»νίΐ, οϋο οσιη6<]ίΐ, ηβε Μ\ΐ, ηβ€ 
€ίΙ>υιιι £υ8ΐ&νίΐ, ηβε »ηη1>ιΗ>ιν1ι,η6ο νίιϋΐ, η^ε ιικίί- 
νϋ, ηβε Γ€6ρίηνΗ, ιιεε υΙΙυτη βοηιπι βζεβευΐυκ ε^Ι 
ςυ« ηαΐυπιηι Ιιαιγι^η^ηο οοηΐίηςιιηΐ; 3ΐ(]ΐιβ &<]^ο 
ηβςυίιίειηΐιοιιιο ίαί». Αίΐ <ίηίηι Κ)63ΐιι$ 6Γ6βοη(«$ 
Νγ8Μηυ8 : ι 1.οςυίΐυΓ Ι|υ1(1βιη, Ι&ηςυαιη εχ Ηοηιί- 
ηίδΜΘ ρβι^ηα, ίιΙ ηιιοϋ ίιηΙ)εείΠί(2ΐί ηοΐυΓβκεοη- 
δ^λόν τ< χαΐ 6βοπρειτΙς βούλημα χυρωθήναι παρά Β |Γυ6ΐ)Ηΐ, ίΐΐβ ςυί ηο$ΐΓ«( βΊΙιί ρ388ίοηβ$ αβείνεΓαΐ. 

ε«ΐ6Γυιη 3ΐ(θτ&ιιι νοεεοι ρο$(6Α 8ΐι1)]υη8ίΙ ; 8υΙ)11- 
ιηεοι ιιΐί^υβ αε άΐνίηίΐβϋ εοηββηίαηε^ιιη τοίυηίαίειη 
ΒυρΓΑ Ιιυηίλη&ιη τ9ΐΐ6Γβ Ιιυιη3ηχ 82ΐυ1ί8 ε8υ8& νο-^ 
1^08. Ναιη ςυί άίιϋ : ηοη ΐΝβα , λυιηαηαιη Ιιίβ νεΓ• 
118 8ΐ|[ηί&εΑνϋ τευπι 8ϋΐειη 8(](1ί(ϋ( »€ά ΐηα , (ϋιτί* 
ηίΐαΓιβ 8098 ευιη ΡαΐΓβ εοιι]υηει1οη6θΐ οΕίεηϋϋ : 
ευ]α8 οΙ> ο&ΙοηΒ ^οεΙ«ΐ3ΐ6ΐη ϋοΐΐι νοΙ(ΐιιΐ»ΐΐ$ ϋΐί- 
ίεΓβιιΐίΑ 681. ι 

36. Ηί$ ίΐΑ (Ιί(;68ΐί8 61 εηυείεαίίυε (ΙΙ^ρΜί^ιί!», 
νί46λ0)08 οιιαι ηηα^ Ειιβη^εΙί», λρο^ΐοΐίςιιε βι 
Μΐιείί Ρ81Γ68, οπιη!9ΐ 1ι»ε ΟοαιΊηΐιιη ϊΐΑΐ)υί586 εοη- 
ΠηιιεηΙ. Αε 8β ςυΐιίεαι Ιιαηαολοι 8ΐιίιη»ιη |ΐΑΚ>ιιί886 
Ι»ί8ίρ8β Υ6Γΐ>ί« ΟοΐΜηο8 Ιπ Εναιι§6Ηο 4θ8ηιιΙβ «ίί : χα\ της άνθρωπίνης. ϋύγάρ δημιουργεί ή 
ΜρωπΙνη φύσις * ούδλ τρώγει • ή Οε^α φύσις, ούδΙ 
μεταβαίνει Ιχ τ^πων εΙς τόπους, ε1 χα\ διά της άν- 
•ρΜΐι(νης &νεργε(ας, ή Μ% ίν$^έΙ ενέργεια ' εΙς 
II 6 ενεργών ταΰτα χ^χείνα • βτι μ(α ύπόστασις. 
ΕΙ γάρ τίιν &νθρωπ(νην οΟκ άνέλαβεν ένέργειαν, ούχ 
ΐ;η«ιν ώς 4ν6ρωπος, ούχ ένόησεν, ούχ (λογίσατο, 
εύχ Ιφαγεν, ούχ Ιπιεν, ούχ {σθετο βρώσεως, ού πε- 
ρίε«4π|9<ν, ούχ εΤίεν, ούχ ήχουαεν ούχ άνέπνευσεν, 
ούβέ τι τών Ανθρωπίνων διεπρ&ξατο• ούδ* δλως &ν- 
θρωιης γέγονε. ♦ησ\ γάρ 6 Νυσσαευς Γρηγδριος >» • 
φθέγγβται μλν, ώς Ιχ του Ανθρώπου, τό τφ Αβθε• 
νείφ τής φΰσεως πρόσφορον, δ τΑ ημέτερα πάθη 
9ϋκΐΜ«Αμΐενος * επάγει δλ τ^ν δευτέραν φων^, τ6 τλ Ανθρώπινον• ύπλρ της τών ανθρώπων σωτηρίας 
Ιέλων• Ό γάρ εΙπών, Μή τό έμάτ, τδ άνθρώπινον 
τφ Ιδγφ έσήμανε * 4εροσθε\ς δ&• τδ σδν, £δειζε τδ 
σνναφλς της Ιαυτου πρδς !(δν Πατέρα θεδτητος * ής 
«υδεμία θελήματος Ιστι διαφορά , διά τήν χοινων(αν 
τ^ φύσεως. » λς^• Τούτων ο&τωδιηρθρωμένων β, χα\ διεσμιλευ- 
|ΐένω¥, Ιδωμεν εΐ λέγει τά Αγια Ευαγγέλια, χαΐ οΐ 
Μβ^ολοι χα\ οΐ Αγιρι Πατέρες, ταύτα πάντα Ιχειν 
εδν Κύριον, ή ού. 'Οτι μέν ουν έχει ψυχήν άνθρωπί- 
ντ,ν, φησ\ν αύτδς δ Κύριος Ιν τφ χατά Ίωάννην Εύιγγελ(φ• 1 Έξουσίαν Ιχω θεΐναι τήν ψυχήν μου, • ι Ροΐ08ΐ»ΐ€ΐη Ιιι1>60 ροο6η(Ιί αοίαΐΑοι ιηθ9ΐη, εΐ ροίε 

χαλέξ^υσίαν Ιχω πάλιν λαβείν «ύτήν. » Καλ πάλιν • ^ - ^-»^-- • •* — " *" • — - 

ι Καν τήν ψυχήν μου τίθημι ύπίρ τών προβάτων, ι 
"'Οτι δΙ χα\ σώμα ε^ε, μάρτυς *1ωσήφ ό αΚήσας τδ εΰμα αύτου, χα\ χηδεύσας» χα\ θε\ς Ιν τφ τάφφ * 
δη δΙ χα\ τήν τών μελών είχε διοργάνωσαν, μάρτυς 
ή τήν χεφαλήν άλείψασα μύρφ [ι^ρνη] καΙ τους π6• 
Ιας βρέξασα τοΙς ΒάαφΌ9% * χα\ οΐ ήλοι οΐ Ιμπαρέντες 
Ιν ταΐς «αλάμαις, χα\ το?ς ταρσο?ς τών ποδών * ή 
λ^γχη ή νύξασα τήν πλευράν χαλ δ Αναχεσών ΙπΙ 
τδ στήθος μαθητής * ή γλώσσα ή ε Ειπούσα, ε Έάν τις 
^44* ^ρχέσθω προς με, χα\ πινέτω * > τδ οτδμα τδ 
μεταδοτιχδν του Αγίου Πνεύματος * οί δδίντες , οΐ τε- 
μ4ντκς τδ Πάσχα, χα\ ή φάρυγξ ή :τ'ρ στομάχι^} χο^« 
εαπίμψασα τούτο * τδ τε ί^ΐίΛρ τδ έξαιματώσαν * δ τε 8ΐ«ΐ6η 1ΐ2ΐ1ΐ60 ίΐ6Γ0ΐη 8αηΐ6Βϋί βαηι ^*. > Ει ιΐεΓοΙο : 
< η λϋπηλπι ηελη ροηορίΌ ονΊ1)υ8 ιη6ίβ^\ • 

ΟσΟά •ΙΚ6ΠΙ 1ΐ«Ι^ϋ6ΐ4ΐ €0Γρ08, 168118 68ΐ Ιθ8ερΙΐ, 

ςοί εθΓρ98 <4υ9 ρβΐΐνΐΐ, ευηνϋίΐιιε, βΐ Ίο εερϋΐείο 
ρο8ΐιϋ^• ΜβηώΓοτοη είΜίοι εοοιροβΗΙοοεη ίο εο 

Γ|||886 16811121 681 ϋΙ& η6Γ6(Τίχ, ^ΜΒ 6ΐ ε^ροΙ 6]ΐΙ8 

ειη^υεηΐο οιιιϋ, «ι ρ6<ΐ68 1&εητηιί8 η£&νΗ^ : ΐεβίεβ 
8«ηΙ 61 εΐΑτί, ΐ|αϋΗΐ8 η^ουνη ρβιΐπΐφ 8ε ρεϋυιο 
ρΐΑΟΐφ ρετίοΓααΒ 8υοΙ** : Ηιοεε» ςυβ ε]υβ ^ρεπιίΐ 
ΙιΙυβ ", ϋε «ϋεοίρυΚιβ, ^υι 8υρτ8 ρβείο• 6]υ8 γ6- 
εοΐΜΐΚ** ; ΙΐΑβ^υι ςίΜΒ^ίχίι : ι 9ί ς•ΐ8 8*ιΐϋ, νοηίαΙ 
8ά Βίε, 61 ΙίΐΜί"; ι 08(ρΐ6 ΜΙηά (\ιιο6 ίοιρεΓίίνϋ 
$ρίηΐυπ) εαοείυιη"^: <Ι•ιιΐ68 ^υί Ρ38ε1ΐ8 εοο)ΐηί- 
ηυεηιηΙ, οΐ ιυΐΐΟΓ ςυοά ιΙΙπιΙΙβ κίοιηιιοΐιυιο ιμμ;- χέπος όδχ τής δδοιπορίας γενόμενος, ύπερταθέντων Β ηιίδ'ιΐ ** : Ιιερ^ΓίΙβιη, ηιιοθίο 83η|βιη6ΐο τεΠΊΐ'*: τών μ»ών χα\ τών νευρών ', ώς φησιν 6 θείος Βασί- 
λειος - ή τι περιτομή τής άχροβυστίας * χα\ ο( γλου- 
τοί οΐ Ιπλ του δνου χεχαθιχότες * αϊ τε χατά τδν νώ- 
την μάστιγες * τά ^πίσματά τε τών παρειών συν 
τοΖς (μπτύσμασι του προσώπου. "Οτι δέ χα\ τομή ν 
χα\ ^εΟσιν έδέξατο τήν έμην, μάρτυς ή πςρ'.τομή, οΐ Γ8ΐι^3Γιο φιοςοβ ε» ϋ1ηετ6'\ (ΙκίεοΙα ευρπι ιηό- 
άυΐΒ σΐυβειιΙοΓυπ) ιΠυυοιςιιε ε^Ηκρο^ε, ιιΐ 8ίι 
8•]ιιΓΐΓ8ΐ)ίΙί8 ΐ88ίΗυ8. ΡΓβραΐϋ ίΐΗΙείιι είηουηιεί^ο'^, 
€ΐ οΙιιιΐ68 ςυΙΙ)(ΐΑ »ίοο ίπ864ϋΙ " ; 8η•6€^18 μι άοτψΛ 
ν6ΐ'1)6Γ2ΐ: ίηφ8εΐί ^6018 οοΐ8ρΙι!, ΓλεΊείςοε εροΐΑ**. 
Ουα(] αυΐεηι Βεείίοηβη ηιε^η (ΙΐαίΗχί^εο^υε "• ]ο:ιο. χ, 18. *'ίϋί(1.45. *•Μ3ΐΐ!ι. ιχνιι,:>7. *Μ.ηβ. νιι, 54. 58. •• ^08η. χχ. *4 ββς^. ■• 4ο*η. 
ι»χ. •• Ιο9ΐη. χΐϋ,23. " ίθ8η. νη, 57. •^ ίθ3η. χτ,^^Ι. " Ιβαρ. χιιι, 2. »• Ι.βε. χχΐν, 4Ϊ. 
■ 1090. ΐ¥, 6. "* 1«οε. II, 21. ** ΜβΐΐΗ. χχι, 7 εεςη. ** λΗΐΐΙ). χχνι, Θ7. 

^ΛΚΙ/ε Ι.Ε(:Τ»ϋΝΕδ. 

• ΟοΙΙ». 1639 έσθίει. ι> ΝνββεΜ νεΓΐΐ2 3ΐΙ»8ΐηιΙ ίο ιηεβ. Ιοευε «ρρ8Γεΐ νλειιιι$ Ίη €οΙ1». 4790, ιυιιιρία βηριΐ 
6χ ϋιιΐϊιτΑ.. ψά9€η.ΑροΙΙΐηατ, ο. 39, είΙ&ηΜΓ 8εΐ. 6 ε^τηοιίί τι. « Β. εΐ €ο!Ι». 4659 διγ^ρημένον. Ν. Ι διηρ- 
θρωρέιρ•»; χα\ διαλετττοληθέντων. €ίο<Ι. δ. ΠίΙ. χα\ διαλεπτολουμένσν. ' ΓοιΙ. &. Πίΐ! των έ|ιρθρώγ ειρμών. 175 8. ΙΟΑΝΝΚ ΟΑΜΑδΟΕΝΙ 176 

ι^υ&€6ρ6ηΙ^ Ιβ&ΐίλ είΓουιηοίιίο ββΐ, ο1»τί ςυοςυβ, Α ή^'• ή λ^τχη* 'κ^ «τύσμα» 6 Ιδρως, τ^ ^ΰσαν Ι» της 

ιάΜπρές αίμα χα\ Οβωρ. Ότι δέ 3(α\ τΑς ψοχιχ&( Ι&ηο69ΐ« βρυΐυιη, ΒϋάοΓ, 88η£υίβ ίΐΐβ 61 Βςυβι ςυ» 
ίΐυχβηιηΐ 6 Ι»16Γ6. Ουοά Ιΐβαι «ΰΐΊοηββ ιηΐιη» οΐ 
|Μΐ•8ΐοη6β «0€6ρ6Γίι, ΐβΟββ •αηΙ •&η€ΐίϋίιιι« 6]αι 
ληΐιη» ιαίοηββ,ςΐΜ• ρβΓ «οιρη• βχρΓβββϋ. ι ?ΐ(ϋΐ 
«ηΙΐΒ» ΙηφίΊΐ» ^τΙΐΑΐ€ΐιι ΙβπίΜΐβιη, βΐ ΟβνΗ βαρβΓ 
ϋΐιπι '^ » Ιοληηβη ςυοςυβ ιιιΙ•»υιιι 6Μβ ίη οαν 
ΟΜ-βαι «ικΙΙτΙΐ**; αη|υ6ηΙΙ οΙΐΜϋο **, ςυβςηβτοι 
Ι^ζλΓαηι <υ>οΙΐ3,τίΐ•^ : {ΐιβίυβ Ιίβηι, ΙβΠίι βΐ «οβίΐ 
ιΐ3ΐυη1ίΐ6Γ λνβΓ•»Ιιι« Α0€ΓΐιΙΐ«1«ηι^• Ηλοά ρΐωο 
€ηίιη ί8ΐ« ϋίτίηχ πΒΐυπΒ ορ6ΠΐΙΙοη6& §υιιΐ. Ι^βρίΌβΙ 
χοηΐ^ιοΐν•, Ιηο6β8υβ, ηι«ηυυιηςυβ ίη οΓϋΟβ βχίβηβίο• 
Οιιο<Ι Μ τβ^βίλοάΐ τίαι βρθοίβηιυβ, ίάβηι Ιβ•ΐαΙ>ίΐαΓ 
«ΟΓροπβ Ιιιιη ηιιΐΗΐΙο, Ιυιη ΙηοΓβιηβηΙαιη. ι ΒθΒΐιιβ» 
ίηςιιΐΐ, τ6η(6Γ ςυΙ Ιβ ροΠλνΗ, βΐ υ1)€Γ» ςυβ βυχί• ένιργιΐβις, χα\ τά ικάθη άνέλαβ•» μάρτν|Μς «Ι Μ 
τοΟ σώματος του 4χηράτου της παναγίας αΰτου ψ^ 
χης (ν<^€ΐαι« ι ΕΙβ< γάρ , φηοΐ, τήν ιββλητ *Ι•ρ&ο- 
σαλήμ, χα\£χλαυ9«ν* ήχουβέτβ,δτι Ιωάννης Ι^Ιη 
Ιν τφ φυλαχ{| * ήτ< του μύρου όοφραντιχ^ αία^σις» 
χα\ ή φωνή ή έγ&(ρα<ια τ^ Α&ζαρον, χα\ ή γιΰβις ^| 
της χολής χα\ του βξουςι &ιβοστραφ<ΐσα φυαιχως • 
τ^ άηβίαν * ού γάρ βήΐΜυ ταύτα θβίας Ινέργιιαι φΰ* 
ο<ως * χα\ ή άφή του λιπρου, ή τ• βάδινις, χα\ ή των 
χειρών 1π\ αταυροΰ Ιχτασις, έχ μέν της φυαιχης ' 
βυνάμεως, ή θρέψις του σώματος χα\ ή αΟξησκς* 
ι Μαχαρία γάρ, φη9\ν, ή κοιλία ή βαστάσασά σι« χα\ 
μαστο\ οΟς ΙΟήλασας. > Καλ, ι Τ6 ιοαιΚον ηΟξβνσν βΐί **. ι Ει, ι ΡυοΓ €Γ6806ΐ)8( χΙ&ΐ6 *\ » 5ί ηιΐυΓΑίιι Β ήλιχίφ. ι Έχ 51 της αίσθήτιχής, ώςίμψύχου» άλογου 

α φύσεως, ή αΓσθησις, ή χαΙ* ύρμήν χίνησις, ή «εΙ- 
να, ή δίψα. "Υστερον γάρ, φησ\ν, (πείνασε • χα\ έιΛ 
του σταυρού, διψώ * ή της Ρρώσεως επιθυμία* ε έπι- 
θυμίφ γάρ, φησ\ν, έπεθύμησα φαγείν Πάσχα τβυτβ 
μεβ' ύμων. » 'Ο δυμδς, • *£ταράχδη γάρ , φησί, τ^ 
πνεύματι, χα\ (μαρτύρησε, χα\ εΤπιν• • ιΐς έξ ύμων 
π^φαδώσει με. > Ή νέ^ των αρωμάτων χα\ του 
πότου, χα\ ή Ιξαιμάτωαις* πδδεν γάρ δ Ιδρώς, δ 
πτύελος, τδ σωτήριον αίμα ««V 6δωρ, «ί ούχ (χ «I- 
ψεως; {|σδάνετο μίν γάρ, «α\ «βσιν ΙχΙχρηχο* άλλ* 
ούχ Ιμπαθώς, χα\ φυσιχως, χα\ Ιτρέφετο, οδ χαδ* 
ηδονών έμπαδή. άλλα πρδς άναπλήρωσιν του δπ- 
εχρεύσαντο; ». ΕΙ γάρ χα\ μή «Ιδε τδ πανάγιον βδτβΰ ββηιίβηΐβιη, «ηίιη^ ςιιίάβιη, 86<1 ηοη ηΐΊοηβ ρΓ»• 
άΙίΑΐη; ββη&υιι, ηοΐυε £υιη ίιηρΓβεβίοηβ, ΐ^ίύβη^ 
βΐΐΐε. ΟίοΙΐ βηΐιη δ€ΓΐρΐυΓΑ: € Ροείε» βευΓπΐ**. • 
Ιη €Γυ€β ιΐ6πι, € δϋίο**. > €ίΙ>ί λρρβίίΓιο; αίΐ βηίη : 
€ 4)6»ί(ΐ6πο <ΐ€εί<ΐ6Γ8νΙ 1ιθ6 ΡαβοΗ» ηΐλη()αο«Γθ 
4τοΙ)ί•€υηι ^*• > Ιγα: ι ΤυΓϋλΙυε βηίπι βεΐ, ΙηςυΙΙ, 
βρίπίο, €ΐ ρΓΟίβεΐΑίιιε βεΐ, βΐ <1ίχίΐ : ϋηνεοχ τοί)!» 
Ιηάβΐ ηΜ**. • Εμ» μ ροΐοβ €θ€ΐίο, ίηςαβ ελη« 
^Μ» οοητθηίο : «η^β βηίπι «Ιίυηάβ βδΟβ^^^οι** 
•ριΜαη, Μηιυΐβςυβ ειΙνίαΓίε €1 αςα&, ηίεί βχ 6ί1>1 
εο€ϋοη€Τε€Αΐί6ΐΜΐςιιίρρ6, βΐ οιηηϋ)α• υΐ^ΐΜΐΐοΓ 
&1>$ςη6 ρβϋΒίοηο, β€<1 €θη|6ηίΐο εί1>1 πμμΙο λΐίηβιι- 
ΐαπι ευηβΐΜΐ, ηοη τοίαρί^ιίε €Αυ8«, ιιμΙ, υΐ ςυο<Ι «■αχβταΐ, ΓβρΙβΓβΙ. ΕίβΙ βηίπι Μηοΐίειίηιαιη 6]υ• ^ σώμα διαφθοράν , άλλα τομ^^ν ^ χα\ ^Οσιν φυσιχως 
. . .. .. ,_, ύπέμεινε. Αιαφδορά γάρ Ιστιν, ή εΙς τά Ιξ &ν συν• 

ετέδη τδ σώμα άνάλυσις. Κα\ πρδ πάντων αΜ| ή 
ζωή • ήτις δστΥ του ζώου Μργεια πρώτη, χα\ ή χί- 
νησις (χ ψυχής μεταδιδόμενη τφ σώματι. εοτρησ ηοη ψίάΗοοΓΓορίΊοηοπι^': ΑΙτΜοηβηι ι& 
ηιοη οΙ βίΠαχίοηβηι ηοΐυΓΑίιΐβΓ ρβΓίιιΗΐ• ΕβΙ βηίιη 
€θΓηιρΐίο, €0Γρ0Γί8 10 €8 βχ ςοίΐιιι• €οηιΙ•1>«Ι, 
ΓεεοΙυΙίο. Ρπβ Ιιΐβ οπιηϋΗΐε ίρεβαιβΐ ?ιΙλ ΙβεΐΙιίυίΐ, 
ημ» αηίπίΑηΐιβ ρΗηαβ λοίυι οεΐ, «ο ηοΐυι ςοΑοι 
Αη!ηι& ΰΟΓροη ίπιροπϋ. 

•δ7« ΥΙπι αυΐ€αι •βπι{Μ2ΐοιη οΐιιιιο {οηιΐλίοηι ηοη 
1ΐ8ΐ)υΗ. Ε]π8ηιο<Η ςιιΊρρ« ευηΐ ιϋνΐη&ηιπι ροτεοηα- 
Γυη).ρΓορΓΐ6ΐ&Ιθ8, υΐ ηιιίλΗ ηοϋβίβηοε ροεείηΐ; 
«ι είοιιΐ Ρ8ΐ€Γ Η 8ρΙπΐιΐ8 88ηοΐυ8 ΓιΙίαε βοη ηοη 
ροΐβΓίηΐ, ί<1οίΓ£θΐιοη ηΐ8Ί Ι)«1 ΡίΠαε Γ^οΐοε οεΐ 
ΙιοιηίηΊεΡίΗΐΜ, ιϋ ΙαιηιοΐΑ πΐ8η6Γ€ΐ ρΓορπβΙλε. 
θ6ΐη<Ιο ρ€ΓΒθη3ΐ οοπι 6]υ8ά6πι {βηβΓίε ρβΓβοηα 
<:οηιηιΐ8€6π εοΐβΐ: αίςυί ηυ1ΐ8 68ΐ 8Γι& Ιαΐΐε ρ€Γ8οη8, λΓ. Τδ δδ σπερματιχδν χα\ γεννητικδν ούχ Ισχεν 
άμετάπτωτα γάρ τά των θείων υποστάσεων ίδιώμα* 
τα * χαν αδύνατον τδν Πατέρα, ή τδ Πνεύμα , γσνέ- 
σδαι ΥΙδν • δώ ούδδ γέγονεν ΥΙδς άνθρωπου» <1 μή δ 
ΥΙδς του βεΛ, ίνα μείντ^ άμετάβλητον τδ Ιδ«ωμα. 
•Επειτα, δπόστασις δμοφυεΙ ύποστάσει μίγνυται• 
ούχΙτι δ( άλλη υπδστασις τοιαύτη, ΥΙδς βεου χαΐ 
ΥΙδς άνθρωπου ι. ΕΙς γάρ μονογενής Πδς, μ^νος Ιχ ςιι» Οβί βΙ ΙιοηιίπΙε ΡΙΙΙυε 8ίΙ. ϋηυε βηΐηι βεΐ Π μδνου Πατρδς, χα\ μόνος έχ μόνης μητρδς, Πδς 

• -^ Γ . βεβυ χα\ Υ4δς άνθρωπου, βεδς χα\ άνθρωπος, Ιη- 

σούς Χριστδς δ ΥΙδς του βεου. Έτι δδεί χα\ φυσιχή 
ή μίξις διά τδν ιΛηθυσμδν των ανθρώπων, άλλ* ούχ 
αναγκαία• δυνατδν γάρ άνθρωπον ζήν χα\ εΤναι 4ν- 
θρωπον, μή μιγνύμενον • χα\ πολλΛ γχγόνασι τούτου 
τού πάθους άπηλλαγμένοι. ιιιιί|;€ηΙΐϋ8 ΡΠίυε , εοΐι» βχ εοΐο ΡίΐΓβ, [61 εοΐαε 
«χ 8θΐ8αΐ8ΐΓ0,1Ι>€ΐ Ρ^1^ιι8,8^^β'^1^α8 1ιοηιίηΐ8, Οβυε 
(*1 Ιιοηιο, 40808 ΟΙΐΓίεΐυε ΟβίΓΠιυβ. Ρίβίοτοο, οίεΐ 
Ι131ΙΙΓ8Η8 681 οοοιπιΐβΐΐο 8<1 ΙιοπιΙηυηι ^οηυε ρτορ•- 
](ΐηάιιηι, ηοη Ιααιοη ηο€θ888η8. Ουιρρο ΟοΗ ροΐοεί, 
ιιΐ ςυίΐ νίΥ8ΐ 61 8*11 Ιΐοη«, ΐ)0€ Ι8ηΐ6η οοιηπ)ί8€68ΐαΓ: 
ιηυΐιίςοβ 8ΐ) Ιιαο αΟβοιίοηβ ίιηπαυηβδ ρΓΟτευε Γυβ- 

ΓΙΙΑί. •' 1ιΐ6. χπ, 41. 
π, 47. •' ίβο. ι, 
•νΡ$8ΐ. XV, 10. 54, " ΜβΐΐΗ. IV, δ. •• 4θ8Β. XIX, «8. '• Ι^οο. «», «. " 4θ8η. χΐϋ. «. νΑΙϋ^£ ϋΞΟΤΙΟΝΙι:^. 

• Ν. άν άπεστράφη φυσαώς. Β88. συνήθως. ' ίββο. φυτιχης. «Οοΐΐ). «<^?•«» 8• Μ' Τ^,^ί^ 
ματος. ^ Ν. Ι χαΐ τομήν. * 0"« δθςαϋηΐΗΓ ο^ςιιβ 8<1 βεδς χα\ άνθρωπ. <)β8ΐιηΙ ίη ηοείηβ, ϋοΐϋ. Λ Ιΐ6|. 177 ΒΚ ϋϋΑΒϋδ νΟΙ,ϋΝΤΑΤΙΒϋδ. 17» 

Κ• ΑΜ |ΐ1ν γάρ τλ σώμα, ΙΑ(αν ούχ Ι9χ(ν 1ν<ρ- Α 58. £ηίιητ«Γ0 €0Γρ0Γΐ§ ηϋ11<ι ίυίΐ ϋβΐΊο ^Γυρη'», γβιβν» •! μήτομήν μι\ ^ϋνιν* [& τινχ «άθη ιΐσΐν» 
•δ» Μ|ητ»ιαι] τά Λ λοι«& πΑντα, ψυχής βώματος 
χβχρημένης &ρι<ήλ«κ *Κβ^ Ινέ^ιιαι, ο6 θ<^τος* 
ί^ «Ι^βχή * € Νυν γάρ« φ<η9\ν» ή ψυχή μου τ<τάρα• 
««η. » Ή λύ«η χα\ ή Α^μονίβ • ι Έρξβχά μου γάρ 
λννιΜαι μΙ Α$ημον8(ν• ι Κα\• ι Πιρίλυτο^ έστιν 
4 ψνχή μ•υ Ιως θανΑτου. ι Ή ^ιλ(α του βανΑτου • 
€ ΠΑτβ^γΑρ, φη^νν, «Ι^υνατ^» ηαρύΛΙχω άπ* Ιμου 
«λ «ονήριον τουνο. > Ό Φ&νβτος. Ταύτα ιβάντβ ού 
Μτιιτος* &«αΟλς γάρ τ^ •€ΐον^χα\ ά<(ζωον, χα\ 
ΑΜνβνον* Αλλά (ώου, τουτ<στιν ού9(ας έμψυχου χα\ 
•ίο^ΐϊ^χης• 1χ 6έ της λογιχης ψυχής κα\ νο«ρΛς, 
τίιν ο<οφ(βν• ι Προέχοπτβ γάρ αοφ(^ χα\ ήλιχ(α* > Ού 
τΑρ τ|| 6«(^ οοφ(^ προέχοπτιν * Ιξ Αχρας γάρ συλ• ρπ6(€Γ άΐγίβίοηβιη «Ι ίΙιιχΙοη«ηι, ςα» ςυίϋβιη ηοο- 
ιοίΐοηβο βαηΐ, 9%ά ρζ$$\οηα, Οα^τζ υ€γο οιηηία» 
ηβιηίιιί άιιΜυηι βιί, φΐίη Α€ϋοη65 βίηΙ 3ΐιίιη« οογ- 
ροΓ€ αΐβιιΐΐβ, ϋοη άΜηκ ηϋυπΒ ; ριιίβι ΐιΐΓΐ)λΐίο» 
ι Νυηο, ΙηςυΙΐ, ληΐιη» ιη€»ΐυΓΐ)»Ια ββΐ**. » Τη&ΐίΗα 
61 ηΐΦΓΟΓ ; ι ΟοΒρΙΙ 6ΐιΙιη €οηΐΓΪβΐΑΠ βΐ οκτβΐιι• 
6886 *\ » Εΐ: € ΤΗβΙΙι 6§Ι ΑηΙαι» ι瀫 υβςυβ 9ά 
ιηοη^Βΐ *'. ) Μοηΐβ ριτοΓ : ΑΗ €ΐ>ίηι : ι Ρ3ΐ€Γ, βΐ 
0«η ροΐ6$ΐ, ΙηηΜλίλ πιβ ολΗχ Ιβίβ^'. » ΜοΓβ (Ιο- 
ηίςυβ. Οα« οιηηΐλ ηοη βαηΙ <ϋτίηίΐ:ιΐί8 ; ςιιΊι (ϋ« 
γίηυιη ουπιβη ι ρΜβΙοηβ 1ϋ>6Γηιη οδΐ, ββηιρίΙβΓηαο- 
ςυβ νίΙ«, 61 ίιηιηοΓΐ8ΐ6 : Μά μΙφ&Κβ, Ιά 681 η&ΐα- 
Γ» ΑοΙιη& 61 •6η8α ρπΒΐΙΙΙ»• Ει πιΓιοη&Π ονίοιη 6Ι 
!ηΐ6ΐΐ6€ΐυ&Πλη!ιη8 Μΐρΐ6ηϋϋη 1ΐ8ΐ)ΐιϋ. € ΡΓοβοίβΐΜΐ ι^Α^Μς χύΛία γέγονιν Ινοκης, χ«\ Αχρ« συνάφιιβ, ^ οηΐιη 8•ρΙβηΙί& 61«1•16**. ι $Αρΐ6ΐιΐ!» άίτΐη» ηοιι »Λ ο6 «ροο6ήχην Οβίας τι>Ας θυνάμίως Ι^εν- Αλλ* 
ΜρωηΙγι^ βοφ(^ «ροέχοπτΕ. Κατά γΑρ τ6 μέτρον 
της ήλιχίας, ή ΑνΙροιπίνη έν αύτφ βοφ^α Ι&ίχνυτο• 
ώβηρ γάρ έξ Αχρας «υλλήψβως τΑβιον βρέφος 1γ4• 
νι«ο» ού χατΑ μιχρ&ν βκαρθρουμένου χαΐ βιοργανου- 
|ΐέ«υ «ου βώματος, χαθώς φησιν 6 μέγας χα\ ηολΟς 
τΑ !•!« ΒασΟλίος έν τφ ιΐς τύ γ8νέθλιον λ^ * οΟτ» 
χα\ τέλιιος έν Μ^ηΙν^ χα\ θιίφ βοφίςι Ιξ Αχρας 
βυλλήψ8•*ς γέγονκν, ώς Ανθρωπος δηλον^ι • ώς γΑρ 
•Λς, οΑ -τέγον• τέλ•ιος έν %€ΐ<^ σοφίφ, Αλν ζν Λ- 
Ιιος. ΚατΑ Αέ τ^ της ήλιχ{ας του βώματος προχο• 
«^» ή της έν αΰτφ τιλβίας Ανθρωκίνης βοφίας Ιχ- 
9»βις, προχοιή έ;^(ζ•το. ΈΛ βέ βοφ^ν Ιβχιν Αν» ρΓοβοΙοΐΜΐ, ςοοηίΑίιι • ρΗηλ €οη66ρΐΙοη6» ρβτΓοοία 
υηΙο Γυ6πιΐ,6ΐ βυηιιΐΜΐ 6οη]αο6ΐΙο« ηαΙΙ«(}η6 ΑΙνΙη» 

6Ιΐ]υ8(Ιΐ01 ν1ηΐ1ΐΐ8 Γ•6ΐλ 681 86668810. ΡγοΒ6Ι61ΜΙΙ 

8ΐιΐ6η Ιιοηιιι• 88ρΐ60(ΐ8 : ςιι!» 866ΐιιιάααι Μΐϋο 
ιη6η8αΓ8ΐιι 6ΐυ66ΐΜΐ Ιη 60 88ρί6ΐι11λ Ιιυιηιο»• 0ιΐ6ηι• 
«Αιηοάιιιιι 6ηΙηι 8 ρΗιη» 6θη66ρΐΙοιΐ6 ίΜΐΜ •8Ι 

Ρ6ΓΓ66ΙιΙ8 ΙΐΐΓ8η8, Ιΐ8ΐ)ΙΐΙΐ4Ι16 8ΐΐΐΙΐΙΙ, ΒΟΒ ρβΤ ϋΐΐ6Τ« 
Τ8ΐΐ8 ραυίΑίΙηΐ» («Ι86818 608ρΐ8ΐΜ|«6 60ΠκΜΓί& 1061»- 

1>Γ8, Τ6ΐυϋ ιη8§ηα8 ηηιιηςνο άΙνΙηλπιπι 86ΐ6Βύ« 
6ΐ•ηΐ8 Β88ΠΙυ8 Αθ66ΐ, ΟΓλϋοΐΜ 1η ΟιΗβΙΙ ηαΙαΙΙ• 
4ί6ΐιι; ιΐι 61Ι81ΙΙ • ρΗη« 6οη66ρΐΙοιΐ6» Ιιααιιηα οΙ 
ιϋτΐηλ 86ΐ6ΐι1ΐ8 ρ6Γί66ΐ08 Μ%; ϋΙοίΓΟίη οι ΗθΟΜ» 
(η&ιη οϋ Ι)6υ8 ηβηυαςιιιπι ΑΙτΙιιι 8•ρΐ6ΒΐΙι ρβτίβ- •ρ««<νην, ιβΑντως χα\ νουν• βοφ^α γΑρ, νου γέννημΑ ^ 6ΐϋ8 6ν88ΐΙ• 86Α »!> 9ΛΛτηο Ιιθ6 ΐΜα>6ΐ>ιΙ)•ρ?0ΚΓ6αα 

α «αϊ Χι^ΜΑΐι.1^• ««ν Α *Α4τ/<*«Α\#ν^ϋ μ«««ι«ι•« *η...7^ ^ ^..ι^μ* μ•α§<• ααμ»λ•Ι« ■■■ηΙ«ΐ»η ΚΜΐη*η«κ «*ηΙ«Β• « χα\ Αύναμις • χα\ ό *Απ>5βτολος Αέ φηβιν * ι ΌμβΤς 
Ιέ νουν Χριβτοΰ Ιχομβν. ι Κα\ τ^ χατ* Μΐηάτα Αέ ο1 
Αγιοι 1Ιατέρ«ς χατΑ τ& νοιρ^ν έχλαμΑΑνουβιν, Δν 
τές μαρτυρίας ύ«ΒΐτΑξαμ8ν 1. ΕΙ οίν τ6 χατ* βΙχΑνα 
αύτου γ(ν^μ8νον Ανέλαββν Ανθρωπον, ήτοι φύσιν Αν- 
•ρίΜΑτητος, ι:Αντΐι)ς νο€ρΑν χαΐ λογιχήν φύβιν Αν- 
1>αβ8ν• Ανέλαβο ΑΙ χα\ βέληβιν αύτβξούβίον. Όβικρ 
γΑρ τήν Αλογον Ανέλαββν δρβξιν, τήν έιβιπβιθη λΑγφ, 
•δτω χα\ τήν λογιχήν. Οΰ γΑρ Ανουν χα\ Αλογον φύ- 
βιν ΑνΙλαΑβν. £1 γΑρ Ανουν χα\ Αλογον φύβιν Ανέλα- 
^. ούχ ΑνΑρωκος• ΑλλΑ λογιχήν Ι( ΑνέλαΑβ. ΝοβρΑ 
γΑρ χα\ λογιχή φΰβις Α ΑνΑρωιοος. 8ΙΙΐ6ΐη «181Ι8 60ΤρθΗ•, 8ρ66ΐθΙ6Α ΙΐΙΙΒΙΐη» ΜρΙβλ- 
11», φΙ« Ιη 60 Ρ6ΓΓ66Ι• 6η(* ρταΓ66ΐ«8 66η86ΐ>8ΐαΓ4 

0αοΑ8ΐΙιιιηΐ8η8 88ρΐ6ΐιΐΙ• ίοΙΙ ρπβΑΙΙηβ, οιηηΐηο 

611801 61 0161116. 0υΙρρ6 88ρΐ6ηϋ8 ρΓθΐ68 68ΐ 16 

νίΓΐυ8 ιη6ΐιϋ8, 551 ^ Αρο8ΐοΙυ8 ιΐΐ : ι Νθ8 αα• 

1601 ΟίΗβΐΙ 8608001, 8ΐΤ6 0160(601, Ιΐ 81(60108 '*« > 

Ουίαίοιο 860011 Ρ81Γ6• ^οοΓοαι Ι68ΐ1αΐ60ΐ• «ΑϋΙΑί-^ 

0)08. 8Α Ιω8{Ιθ6η 1>6ΐ 6866, » Ρ8η6 Ιθΐ6ΐϋβ6θΐ6 

8εε*ιριυιι(. ΟοοοΙγοι 8ΐ ΙιοαιΙθ6ηι ςο! €Γ661β8 681 
ηΑ ίπΐ8|ίθ6αι ΟοΙ, 888οαιρ8ϋ, 8ΐν6 1ΐαθ18θΗ6ΐί8 08- 
(υΠΙΟ), 88800ΐρ8Ίΐ ρΐ806 08(01*801 Ιθΐ6ΐΐ6€(α 6( Γ8« 

11006 ρπ8<Κ(80ΐ : Ισιο 61 Γι1)6ηιαι 8880Βΐρ8Ί( νοΙοοΟ- 16«• ΥοΙοΙ ΟΟίη 8ρρ6(Ηαη Γ8ϋθθ!8 6Χρ6η6σΐ, Γ8(ΙοοΙ (80)60 0ΐ)86(|060ΐ601 8066ρ(( 1(6 61 Τ8(Ιθ08- 
ΙβΙΒ• ϋοΟΟΟίηΐ 08(θηθΙ 808€^Η ηΐ60(6 68Γ60(β01 61 η(Ιθ06. 81 6θΙθ1 6]α80)θΑΐ η8(0Γ8ΒΙ 800ΐρ8ί88βΙ, 
Μ9θΐΑ6αΐΜ886ΐ1ΐθαΐΟ• ΥβΓΟΟΙ η(Ιθ08ΐ601 8880αΐρ8ίΐ: 0θΐ8ΐΐ0010 η8(υΓ8 β8( Η160(6 6( Γ8(ίθ06 ρΓ3Β^ 

Αϋ». 

λΤ.ΆρβοδνικΑντβςοΙ Αγιοι Πατέρβς, ώβπιρ Αύο Β 59. 1(8^06 οοΊ?6Γ8ΐ 880611 Ρ6(Γ68, ({ο» γ8(ιοο6 
τΑς φ6β8ΐς <Τ«ον έπΙ τοΑ Κυρίου ήμων Ίηβοΰ Χρι- 08(υΓ88 άθ88 ρΓθί688ΐ 8θθΙ Ιο ΟοοιΙοο 0081Γ0 ^β8υ βτ•3, 6&τ» Μΐ\ ι^Αντα τΑ φυβιχΑ (Αιώματα ΑιιελΑ. 
*ΑΙΑνατον γΑρ φύβιν βυβτήναι Αντ» ( τών βυβτατι- 
χών αύτης ΙΑιωμΑτοιν. Έξ ΑνΑγχης τοιγαρουν Αύο 
φύβιις αύτοΟ λέγη^τας, Αύο λέγβιν Α•Τ αυτού χα\ τΑ 
φυβιχΑ Αβλήματα • τουτέβτι τΑς ΟολητιχΑς ΑιινΑμβις• 
Λχβ « γΑρ ώς φύβ8ΐ θβ&ς Αέληβιν θιίαν χα\ παντο- 0ΙΐΗ8(θ, 66ϋ60Ι ς00(|06 η8(0ηΐ68 001068 ρΓορΓί6- 

(6(68 Ι>Ιθ68 ρο8υ6τοΒ(• Οοίρρ6 Α6γΊ 06ςυΙ(, θ(ί 08- 

ΙθΓ8 ρΓ0ρτ{6ΐ6(Ι1>08 <|0« ΙρβΙΒΙ 8ΐΒ6ΐθΟ(, ΟθΑ8(6 
6008ΐ8(8(. Ουί Ιαι^ΟΓ Α088 08(θη8 Γ8(60ΐ0Γ , Ιί ί8- 
(680(αΓ 0666886 68( (1088 6]θ8 08ΐ0Γλΐ68 νθΙυθ(8(68, 
8ΐν6 ΤΟίΟΟΑί Γ86θ1(6(68. ΗιΙμΙ 81^01(1601 φ18 1)608 '» Ιθ8ΐι. XII, 57. '* Μ8((1ι. χινι, 57. '• \ϊ>\ά. Ζ». '• ίΙιίΑ. 39. »' 1.06. π, 51. '• 1 Οογ. π, Ιβ. 

ΥΑΚΙ^ε 1.ΕεΤΙ0ΝΕ5. 
Ι ΟοΑ. 8. ΗίΙ. ένετάζαμ^ν. ΑΓιαβ, βυνδτάξαμβν. ^ Οοΐΐ). 6( Κβιτ. Αλλά λύγον. ' Νοδίβι* Ι δίχα. 
•€8ΐΙ».!6δ9,Ιχ«ιΙ)ί€6ΐιΐ)ΓΓ8. * ^ »* κ . 179 δ. ίΟΑΝΝΒ 0ΑΜΑ3€Κ?ίΙ 180 III ΑυΙ«ιη ηΑΐαη (ιαυβ Ιιοιυο, Ιιυίη^πιη» Ιιιιί^ιιιΐ να 
]ιιιιΐ»(βηι, ψίΆ ύύηίηίύ ΐη^Γ^Β^υι ΙαΐβΓβ τοίαΐι, π€0 
ροΐαίι **, Νβ€ βηϊιη ^ο ΐβ ριιΐσ |)Γθ耫§ιιηιιτι, ιΐ( 
^»1ι6^^Ηίιαι€I1I ΐΗ))υ35ΐϋγίηΐβ νοίυηΐίΐτΐ. 1ΐ3ΐ)ΐΐίΐ£Γ||«ι 
τιπυΐ Ιρτΰ ίίΐϋΐιιςϋο Ο^Ε Κϋΐυ« ΟιτίβΙτίΒ, ρΐΐΓΓΐ^ΐιιΐ 
1>6ΐι§ ίιαπκιςαθ ρ«Γί6αυ$, Νιιιτίΐΐιββ ια^ι^ Αηίιιιρβ νο* 
1ι»ι4ί (•€ΐι{ΙαΙ«ιη, ΐ|ΐιι Κιιιοαοα ?«Ηΰΐ ; ιαβι^υύ ΠΙα 
ϋιιΙιιιιΙΙ νοΙϋϋΐΑΚ^ 0^1» ϋϋη>λΐ»9 Γ£^^ϋ^ι1ιΓρ ^α€(η- 

Ιλίονο ^{ιπι^^^^φ τοίΜΠίαίΙβ «ΰηΐθπΐΐίΐ* Ε]α9 «ηΐί» 
Ιιΐΐΐϋΐίβΐ τόΙυηΐΐΕ Ιί|>£ηΰ &«ι|>]€<^ΐβ ΐΓ3ΐ <1ίνϊοΐβ ίρ^ϊνι 
ΡιΙΗΐ?0 τοίιιοΐιϋ, ϋΐ ^Λ νβΙΙϋΙ, ΐ{ΐικ ίΐίνί»» «]ιΐ5 

40, ΝιτΛ ^υΐ9 Αίίίΐηίΐ ?οΙυίΐΐ3β ιίϊΐτίη* τοΙιιηΐΛΐΐ ψβΕί, Εϊ)(ΐ^ί άδν της 4ν6ρ>ίτιίνης «ΰ^ ψ^Χ^ί ^*1> 

ήθχλ«ν, Α ξΤς ϊ(λ\ ^ »&ΐ^ΐ ΥΙ^ς το5 %ΐ^ Χριστεί, ί 
<#4^ $έλιΐΰ^, 5ΐβ\ Ι^δρωίΕος ΐίλιΐΦς ' αλλ* ού ηλι* 
Ιναντιϊτητα γνώμης» •Τπ£ΐ4α«ΐ* γαρ α6τιξοΐί<ϊΐ<αί 

ΐρ(»Εφ θ£λήματι« κα\ -ΐαΐίτα Ι^θιλΐν, Ι ^θ£ΐ£ν ή ΦβΙκ 
ίΐύτον θέληαις βέλΐΐν »Οτήν» 

μ\ Έπε^ίή γάρ ούχ ύπίτάγη ή τοδ ΆδΑμ <λέλη«ι< κυ1ι]«ϋ1Δ Ι10ΙΙ ίϋίΐι &£<! &ιΐίΐρΐ€ Αβπίβηϋλ ¥ΰΙ»ΐϊ φ*^ ^ τφ Οιίφ ΰ«λή|Αα'τι ' &λλ' ή Τ^μ^^ αΰ^ου τα έναν^ΐβ 

'ί|0^λΐ):σΕ ϊοΰ βείου βίλήματΐ^ΐ' χ»ΐ το ντο ή ν ή ?»ρ^ 
6ασκ- - χί»\ ούβίΐς των έξ 'Αδέμ χβτά ιτ^νΐ« &ηήκοο; 
γίγΦΫί τφ ϋ£(φ β«λήμ«τς * Ιχ^τηι ^ ύπΰΦτα^ ιε«* 
οίκείαν γνιίιμην «αρήκίίος γίγον» τ&ΰ 5€Ϊοΐί 9<λήμα- 

Εΐξι^ς τοΰ βίοϋ, > 34»τάτ6ν Άΐίό«ολι?ν, 4ν^ τοδ^ 4' 
Τ%τίίί>βί<ίΰ πιτ^Πί?; «ύδοχί^ γινίμινος &νΙρΐιίΐι«ς, 
φύ^ιν μίν Μρ,ύΤίίνψ ^νέλαβ», χΰ\ φυσίκί^ν &ν9ρ«ιι•> 
ιτΕνην βίλησίν, ΐπί ίτα^ιν II ά^ίθρωπίνην ονχ λνέλβ* 
6ιν, Ιν' ή ψ»^χ\ ιΐΐς 4νβρω^ί4τη«ί βαίνεις μή'ΐί«ι* 
οΐιοΐΐον ^^Εοστιΐΐΐχί^ν χαΐ γνωμικών Θ1λΐ)μό£ ^ηΧι^εΰ• 
4ητ&( Ι^Φντΐω^τΐϊυ 8κ£όυ θελήματος, Α3ΐλ^ «ΰΐεξοι»* 

- 4^ &ΡΧ&Ν 1ΐ9|«ίβ«ΐϊΚ* ψτ^ητΙΐΜΧίο ίϋίΐ : ιι«ε ςιιί&(]ΐΐάηϊ ροιίΰΓΟΓαηι Γιιίΐ^ 
ηιιί «ΙίτΙη» νοίιιηΐϊΐΐί «κ ρίΰρΓίο ιώΙιώι ηιαίιι ιηο- 
Γ6ηι ^ύτύΓΰΐ : ι ΟηΜΐ6£ εηίιη ρ^Εΰ^νϋΓυ^Ι , ΙιιςιιϊΙ 
ΑροιΚ^ΙϋΕ, 6ί β|6ηΐ |ΤογΙι 00Ι ^ : > ΐι]«ίί€θ Ροΐ ΓΙ-^ 
Ιίιιΐ Ρ^ΐΓί» Ιΐ€»βρΐ3ΐεί1ο ί^ΐΰΐυί ^£| ίιοιηο : αο ϋαίιι- 
Γ4ΙΙΙ ^ιιΙίΤβηι ΙιαπίΑΐΜίτι ι«βυιιιρ3ίΙ« ιιιιΙυτΑΐ6ΐη<|α6 
Ιΐφΐηίηί» τοίιιαίιΐβιη ; ιΐθ<τιια<|αλ0ΐ Υ£Γ0 ΙΐΦΐηίιιί§ 
^π^οΑίη• ηβ 1ιυιηΑ0ΐ& ιιιτυΓ® η^ΐιίΓαΙΙθ ΐοΐιιηΐλΐ» 
«χ |^§οηι1ί§ «1 ΑΓΜίΠΓίΐϋ νθ1«ιιΐ»ΐ|§ ρΓ^ΰΓίρίο 
<ΙΙνϊίΐ« γοΐΐίηΐϋί ϋοηΐΓΐΐΓΐϊ 3^€Γ6Ι : §£ΐΙ ρβύα§ ία 
«βηηι^ΰί Η^^Γΰ Ι><^ο ιι1}4-^ΐΓεί, 9ί€<]υβ τιΗαί Ι^ιιϊμι• 

|Γ«£ίίθ ΐ1ϊθ1«Γ£ΐΐΙΓ, 

βΰ Για 14 III *\ νο1υιιυιι«ιη Ιϊϋπιβϊΐΐτη, οαιη ^η0^β»«1^8 
€ΐαιιιιιπι ΙαΐΰΓβ τ§ΙιιΗ| η0€ ροΐϋΐΙ. Λίςιιΐ 4!τίη3 
%ιΐΙυιιΐ*ι οιιιιιίρ«ΐ6ΐϋ «11, παη ιαιΙΐθΰΙΙΙη : ίιιιΙ)«ΰίΠΑ 

ίιιΙΙ, φΐ% τοίαϋ, «ϋνιη^ φ% ιρρτοΙίΑυίύ νοίιιπ- 
ΐΑΐβ^ 559 Ι€ΐϊΐριι«ηιΐ6 ΐΓΐ^υειιΐ^, αΐ 1>αιιΐΜϋ ιιια 
ϋΐΐΐιΐΓ^ι ρΓορηι« »τ}ί$ ιιΐβΓΰΐιΐΓ : ϋΙ| ίοηιΐλΐιι, νβΙΙ^Ι, 

Ιΐθΰ ρ01&6ΐ. 

Ι16Π1 : ι Ρ^ΙβΓ, §1 β€Γί ροΐ«8ΐ , 1πιη»0ΰ( ι ιιμι 
€^1ΐ£ Ιιίθ *' ; ι ιΐ6ΐιιρ4^ ιηατϋ§ ροζη]\ΐϊη, Εη πΐΐιι- 
πίςπι νιΐΐΐ >ρρ€ΐιιιιηι 30 4ΐΰ•ΐ(ΐ£Ηυιη, ι^μοΑ Αΐιίηιιΐ 
οηΐϋΐ ϋηι ηΐίοιιιΐίϋβ» ςυ^ϊη ΓΑΐίοηΐΒ 6ϊρβΓ&, α>ιι - 
§€€η(ιιτιι Μ. ι ν^ΓΐιιηΕαιηθίι ηοη ιη«ΐ νοίιΐΰΐ»». Κ«\ ΐϊάλιν- ΚΤχ& μέ* ^ν 4?ίρια«ίνΐιν βίλτι^ιν 
χατ^ ^ν Μέ^κοψ τ^ €ναγγίλι«τΙ]ν, δτι ίίσιλ^ν ιΐζ 

μο; Αρ« ή θΐ£Αθέλιΐ9(ς, χ«\«6χ 4$^ναμο<* Μι^ν«μ«« 

ΐης θείας α^^ΐοΰ 0&λή$£<ιΐς ιΜοοπϊοΑφτιϊ, »ϊ\ Ηαίΐ|^ν 

Ιδίοις • Οιλί^βαί ίίέγω, χ»ν μί^ βι*νΓ,0ίι^»ι. 

Κβ\ ΐ^άΧ(ν ' < Οίτιρ, ι1 ^υνατ^^ν* «αριλβ£-ηιί άη 

μΙ| ■(& Ιράν γινέβθοί θέλημα* 4λλ4 τί> βίν. ι *!βιι1ί ή λΙΐΦ Οΰϋ ^Γ«Π0 Ι{ΙΙ04Ι&ΙΒ &ρρ<ΙΐΙΐ11Ι] Γΐΐίθ6ΐ8 0Ι[ΐ^η€}ΙΪ] 

ίϊιιΐ. ι νοίιΐϊΐΐκΐ ιιΐ£3 ^ Ικκ: οιΐ Ιιιιτΐΐ^ΐϋρ ί]υ;ι οιι11υιι> 
Ι^οαιη Ηΐΐ^ εοιηηΐΰΓϋίπϊη : η?ΐ|Μ6 αύιη οι ο^ο, 
§\^ Ιιι Γ^ϋΙίΐ» <^§ ΙιοηιΟτ πΰΓ 1ιιιιη2η;ΐΑ 5ΐΐΕί€«ρί&(1 ρ^ΐΐ* 
«ιοη^β ; 5€4ΐ νοίαηΐΰϊ Ιιικ, ιιηιβ ιοΗϋ Κϋΐΐϊΐι ι^οηι- 

ΐηΐΙΙΐίδ €*1, €Ιΐ]ΐΙβ ΤίϊΙΐΐΙ β1 ΠΕίΙίΙΓ^ ιίβιΐΑίΪ!^ν« €οη- '• ^Iα^^. VII, 24, •* ίίοιιι• ιιι, 13. •» Μ>γ^ τιι, η. •' }Ιίίνί}ί. ιιτι, 39. •• ιΝ^. 4 
4 §β<1 1α• (1»1", ι ΕΰΟβ ιι&(αηι1>8 οι αυητ Γ^ϋοπϋ φν^^«>ι ι»ι\ Ι^γυιΙ) τ'ΐΰ ν&ΰ<ρ«ξκι ή »ι*'ειξοίί£ος »αΙ %Η Ιμ4ν γ^νέίθω δίλημ^^ 4λ>έ ΐ4 β^ν. ι Τ^ Ιμ^, τ6 

^νθρϋίΐΐας βίί Ε*θϊ^ς έγώ γέγ^ναί, β^ ■πά^η αν(1ρ(!κ 
πιν3ΐ Ιϊέξο> ' άλλα 1^ σ^ν, τ& κοινών Ιμ<ϊ^ τ% κ*\ «νί 
ο5 »04ν<4ΐν6ς ϊΐμΐ, ώί >ιαΙ της φύσεως της •ί5«|τος. 
ι ϋ& γάρ κβτΛβίίηϊϊα Τν* ι^οιώ τ6 βΑημβ τ* Ιμ4ν» 
άλλί τδ βίλημ» ^ον ιτέμψβντίς μι, » ϋύχ Ρν» ίβΑ^ * ΙΐΤ€ΐΙ| βΐ^τοί ϊη ιΐΦ»ΐΠί* * ΡιμΙ ΥΑΒ1Λ Ι.ΕΟΤίαΝΕδ. 
6ΐ&. ΗΗ. ΐΐ^ςτα ουράνια• Ρ Ια^ϋ. τφ βιΐφ Ι^λήμιτι. 181 ΟΕ ΟϋΑΒϋδ νΟίυΝΤΑΤΙΒϋδ. 182 

ροα «ολιτβύβηται θέληβις, άλλ* υπήκοος τφ σφ ββλή- Α (6ΐη ιη€λΐη, »θ<1 νοΙυηίΑΐβιη ή^% ψϊΐ ιηίβίΐ ιηβ |ΐ8τ( γένητα(. Μλημα γάρ του Πατρίς χα\ εύδοχία, 
τ^ «αΦιΙν αύτ^ν ύπίρ της του χ^σμου σωτηρίας, έφ* 
4 χαλ «(βάρχωχαι. ΈνταΟθα γάρ τ& βέλη (ία, ου τήν 
•Αι^ν, Αλλά τ6 Οιλητ^ν ύπεμφαίνιι. Ού γάρ τήν 
ΙιΙβκν ϋλησιν ποιήσαι «ρ^χειται * αΟτη γάρ Αχτιστος 
«ι χ«\ ΑίΜίρχος* άλλΑ τ6 θελητόν, δπερ ή θε(α θέλη- 
•ις ήβελ•* χαθιιις χα\ τ6, ι Πάντα τά θελήματα αύ• 
τον Ιν αντοΤς» ι έχληπτέον. Ού γάρ πολλαΧ θελητι- 
χιλ Αυ^ιΑμεις ε1σ\ του θεού, άλλα μία* οΟτε ή Οελη• 
τιχΙ| τοΰ Θεού βύναμίς έστιν έν τοΙς άγίοις » &πε\ 
μΙ φύσις • ^Ον γάρ ή Οέλησις μία, τούτων χ«\ ή 
φύσις μ^ * άλλα τά θελήματα του ΘεοΟ είσιν Ιν τοΙς 
άγ<οις * τουτέστιν α( έντολα\ αύτου. 
1Μ : κ«€ τί$ «« ςυ« 06ΐι$ νυίκ, ίη ΜηαΙ• ίηββΐ Νοη υ( Ιιυιη&ηα ιηβΒ τοΙαπίΑβ ρΓΟ λΓΐ>ίΐηΐιι ΐυ» 
Γ«ρυ([ηβ(, 86(1 ϋΐ ρ2Γθ8ΐΥ• νοίαηΐλβ βηίαι λ€ οοιη• 
ρΙ»€ίΐυπι ΡΜΓΐβ ίη Ιιοο 6Γ2ΐ, υΐ ίΐΐβ ρΓΟ ιηυηϋί μ- 
1υΐ6 ιηοΓίβαι 8υΙ>ίΓ<ίΙ, €υ]υ$ βΐίιπι ο«ιΐ9& ο^ηΐθΐη 
888υιηρ8«Γ8ΐ, Ν^ιυ Ηοο ίο Ιθ€θ ▼ο1υηΐ9ΐ8 κοη 
1ρβ8ΐΒ τοίβικίι ν'ιιη ΊικϋοΑΐ, 86<Ι \ύ ςοοά !η νοίηη* 
Ιαΐβιη €3κ1Ίΐ• Νοη βηίηα ^ίνΐηιιη 6]ιΐ8ΐη<κΙί τοίοηία- 
Ι6ΐη 6(ΐ£Γβ ρΓοροδίΐυιη ΐρβί ΓαίΙ; ςυίρρβ ςυν Ίη- 
0Γ6&18 βίΐ 90 ρηηοίρϋ 6ΐρ6Γ8 : 86(1 ςυοά €ΠΙ1 
▼οΙυηίΑΐΙ 8υΙ)ί60ΐυιη, ςυοάςαβ ΒβΓΐ <ϋ?ίηα νοίϋηΐλβ 
βιρ6ΐ6ΐ)8ΐ : ςυοηκκίο Η ίΙΙυϋ ΡΓορ1ΐ6ΐ« ιοοίρίβη• 
(Ιυιη «8ΐ : ι Οιηηββ το1υηΐ3ΐ68 6]υ8 Ιη 618 *'. ι Νοη 
βηίπκ ιηυΐΐ» 8υηΙ 1>6ί ί8€υ1ΐ9ΐΐ68 ςυίΐ^υβ ▼6ΓιΙ, β6<1 
<ΐυΙρρ6 υοα 68861 6]υ8 60Γυηιςυ6 η^ΐυΓΒ. Ναηι φιοπιαι τοίυοίαβ αη^ 681, 60Γυιΐ) 6ϋιιη υοΑ 681 ααΐυη. $6<1 ίη 8ΐηαΐ8 νοΙυηΐ&ΐ68 1>6ί 8υηΐ ; Ιά 681 ^8 ρΤ8Μ6ρΐ2. 

μβτ. Αέ5ειχτα( τοΙνυν ώς εΤχεν Ι Χριστή , ώσπερ Β 
Ιϋο ψύηις^ ο6τω χα\ θύο θελήσεις φυσιχάς , χα\ 
θύφ ενεργείας φυσιχάς * ίνα { βε6ς τέλειος χα\ 
.Μριαιης «έλιιος - ο6 γάρ Θε6ς τέλειος, ά μή Ιχων 
«^»Μΐ τά τ^^ς θεότητος Ιθιώματα , χα\ ηρλ τού« 
τϋν τίρι θείαν φύσιν- ούθλ άνθρωπος τέλειος, δ 
μ)) Ιχ«ιν τελείαν τήν του άνθρώηου φύσιν, χα\ 
«άντει τά φυσιχά της άνθρωκδτητος Ιδιώματα, 
βχι μίν οίντήν θείαν θέλησιν, χαθ* ήν ώς Θεδς τά 
θεία I^θβλ8 σ()ν Οατρ\ χα\ τφ Πνεύματι * &ν^ ώς ή 
|ΐΙα φύσι^ οϋττως χα\ ή χατ* αδτήν θέλησις * εΤχε δέ 
χαΐ άνθρωπίνην φυσιχήν θέλησιν, τουτέστι φυσιχήν 
Ιελΐ|τιχ1|ν δύναμιν, ώς γενδμενο; τέλειος άνθρ^οιβος, 
ώς ή μητήρ * &ν, ώς μία ή φύσις, οΟτω χα\ μία ή 
θέλησις• ΕΤχε χα\ τήν θείαν Ινέργειαν, χαθ* ήν αότ- 49. 081608001 681 ίβίΙυΓ Ιι&1>αΐ886 €1ιπ8(αηι, οΐί 

()|Ι88 η8(0Γ88, 8ΐ€ 08ΐυΓ8ΐ68 <1θ88 νθ1θθΙΐΐ68, 0810- 
Γ8ΐ68(106 0018 8θΙίθ068, ςΟΟ 68861 ρ6Γί6€ΐ08 0608, 
61 ρ6Γί60ΐθ8 ΙΐΟηΟ. ΝΟΟ 6θΙσΐ ρ6ΓΓ6€ΐ08 Ό608 68ΐ, 

Ιο ςοο ηοη 8οηΙ οηιη68 (Ι6ΐΐ8ΐί8 ρΓορη6ΐ8ΐ68• ιρ8ΐ• 
ςο6 6001 ρτίπιΐε «ϋτια» 08ΐ0Γ8 : η60 ηΐΓ8οηι 68ΐ 
Ρ6τί60ΐ08 Ιιοηιο, ςοΙ ρ6ΓΓ66ΐιηι 1ιοπι{ο{8 η8(0Γ•ηι 
ηοη Ιΐ8ΐ>68ΐ, οοιηββςυβ ΙιοπιιηΐΜΊε ρΓορη6ΐ•ΐ68. 
Οίτιηβοι {{ΊιοΓ Ιΐ8ΐ)6ΐ)8ΐ νο1οηΐ8ΐ6ηι, ςο8, οΐΐ Ι>608, 
άΙνίο8 ▼οΐ6ΐ>Μ €001 Ρ81Γ6 6ΐ 8ρΙηΐο 880610 ; ςοο• 

ΓΟΟΙ, 010021 681 ηλΐ0Γ»,8ΐ6 008 681 8^ 68» 8660ΠΙ* 

ηιο<ΐ8ΐι γοΙοο|88• Η8ΐ>6ΐ)8ΐ 61180) 1100180801 νοίοο- 

181601 08ΐΟΓ8ΐ60Ι , Μ 681 08ΐ0Γ8ΐ6ηλ νθΐ60(ϋ ΥίΠ), 
0ΐρ0ΐ6 ςΟΙ (80108 68861 (>6γΓ60Ι08 ΙΐΟΟΙΟ, ρ6Γ)006 80 

. . 808 ηΐ8ΐ6Γ ; φΐοηιηι, είουΐ οο8 08ΐ0Γ8, βίο υη8 νο- 

εξουσίως θέλων ένήργει τά θεία σύν τψ Πατρ\ χα\ τφ ^ 1υοΐ88 ίυίΐ. Η«1>61»81 ρη6ΐ6Γ68 άΐτίοΑΠί 2%^ηά\ νίαΐ• Ηνεύμανι* είχε δΐ χα\ άνθρωκίνην ένέργειαν, χαθ* 
ήν «ύτεξουσίως Ινήργει τά άνθρώτηνα * ού γάρ θεί^ 
θελήσει ήθελε λαθείν, χα\ ούχ ήδύνατο, ουδέ φαγείν 
χα\ πιβΤν* ταύτα γάρ της άνθρωτείνης φύσεως θε- 
λητά, χα\ ο6 της θείας * ούδΐ θεί^ ενεργεία περιεπά- 
τει, 4 τάς χεΤρας έζέτεινεν. Ού γάρ της θείας φύσεως 
ή (νεργιίας ιτεριπατείν, χα\ (χτείνειν χείρας. *Ομως 
Κατέρα των έν Χριστφ φύσεων , μετά τής θατέρου 
ΧΜ¥Μν<ας ήθελε χα\ ένήργει τοΰτο, δπερ ίδιον Εσχη- 
χεν, έξοπι^ρετουμένηςτης άνθρωπίνης θελήσεως χα\ 
ένιργείας «ύτου, τ|| θεί^ αύτου θελήσει χα\ ενεργείς. 
*Οσπερ γάρ διά της σωματιχης ενεργείας αύτοΰ, ή 
θεία Ινήργει αύτουθέλησις* έχράτησε γάρ τ{) χειρ\ ς02 ΟΑλ 000) Ρ8ΙΓ6 6ΐ ΒρίΓίΚΟ (ϋνίη8 ϋΙ)6Γ6 &(;;6ΓοΙ : 
1)8ΐ)6ΐ)8ΐ 6| 1)00)8080) νίο) 8^60<1ί, ςΗ8 Ιΐ6Π) Π1)6Γ6 

νοΐ6θύο 8{6Γ61 8Γΐ>ίΐΓ8(ο 800. Νοπ 6η!η) ϋίνίη8 

νοΙοοίΑίΟ 1816Γ6 ΥΟΐοΐΙ 6ΐ 001) ρΟΐοίΐ, 060 Ο'ώοΠΙ 

08ρ6Γ6, 80 Ι)ϋ)6Γ6. Ηχο 6ΐ6ηΊο) οοη ίη (ΙίνΊη», 86^^ 
1)00)8096 η8ΐοΓ36 νο1οηΐαΐ6ηι 08^οη(. Νοο (Ιίνίη» 

80ΐ!θΟ6 80)1)θΐ8ΐΜΐ, 801 0)8008 6Χΐ60(ΐ6ΐ)8ΐ : 000 

6010) άίνιο« θ8ΐοηΒ 681, 6]ο8ςο6 8£60<ϋ ΓιουΙίΑϋε, 

8ηΐΙ>θΐ8Γ6, 61 0)8008 6Χΐ6η<ΐ6Γ6. υΐΓ8ς06 Ι8016η ίο 
εΐ)Τί8ΐθ 0810Γ& 000) 8ΐΐ6Γία8 000)0100)006 ϋΙοί 

νοΐ6ΐ>8ΐ 61 8961>8Ι, ςοοά 8ί1>1 ρΓορηοαι 6Γ8ΐ; οοηι 

1)αθ)Α08 6^08 ΙΟΟ) νθΙθθΐ88, ΙΟΟ) 8960<1ί Γ80θ1(88 
Αίνίθ9Β 553 )ρδίθ8 νοΙοηίΑΐί 8Κ106 80ΐΙοη6 ηιί• τής χειρδς της παιδδς , χα\ είπε τδ • € Κοράσιον ^ οΐ8(Γ8Τ6ΐ. δίοοΐ οηίο) ροΓ οοΓροΓίε Ίρ8ΐθ8 Αοϋοοοηι Ιγιιραι * » χα\ διά της αφής, χα\ του λύγου ή θεία 
Ινέργεια τήν χύρην (ζωοποίησεν * ο5τω χαΐ διά της 
άνθρωπίνης αύτοΰ θελήσεως, ή θεία ένήργει αύτου 
ϋλησις. Θελήσας γάρ θεΐχώς, τήν θαυματουργίαν 
είργάσατο, χα\ θελήσας ανθρωπίνως, τήν χείρα Ιξ- 
έτεινε, χ^Ι είπεν, ίγειραι, Κα\ απλώς εΙπείν, δσα 
^ι^έλησέ τε χα\ Ινήργησεν ανθρωπίνως, σωτηρία του 
χίσμου γέγονεν* ού γάρ χατά βεδν τά θεία έδρα • ού 
γ3ιρ βεοΰ γυμνού , δι* άφης χα\ έχτάσεως χειρών 
«ι^ θαυματουργίας ποιείν * ουδέ χατά άνθρωτην τά (ΙίνΙθ& 6]υ8 80110 0ρ6ΠΙ ρ8ΐΓ8ΐ>8ΐ (01800 <|θΊρρ6 
ΡΟΟΙΙΧ 0)80001, ΐ6ηθίΙ,6ΐ <ΙΊχίΐ : ΐΡθ6ΐΐ8,80Γ|[6**;* 

Ιαοΐυςιιο 80 τ6γΙ)0 (]Ίτίη8 νίβ 8{60<1ί νΊΐ8Π) ρο6ΐΐ9Β 

Γ68ΐΊΐθίΙ), 8*10 ρΟΓ 1100)8080) ίρβίΟΚ νοΙΟΟίβΙβΟ) άί- 

νίπ8 6]υ8 τοίοοίΐδ 8|[61>81• Οίνίθ8 8Ίφΐί^60ΐ τοίοη• 
ΐ8ΐο νοίβηάο, οιίηοοίοο) ριίΓανΙΐ; νοίοοόοςοο 
1)001808, 6χΐ6ηϋΊ( 0)8000), 6ΐ (Ιΐχίΐ, ειΐΓ9€. Ει οι 
000 τ6γ1>ο (]ίθ8θ), ςο»οοο(|θ6 1)00)808 νοΙοοΐ8ΐο 
νοΙοίΐ 6£;ίΐςυ6, ιηοοάί 88ΐθ8 ίθ6Γθθΐ. Νοη οοίοι 
(Ιίτίοο ρΓΟΓΒοε 0)0Γ6 άιτίο8 >§6ΐ)8ΐ (1)80(1 ςοίρρο •* 4880. VI, 58. •« ΡδΛΐ. XV, 4. " Ι.ΙΌ. VII, 54. 183 δ. 10ΑΝΝΒ ϋΑΜΑ8€ΕΝΙ 184 ίνΒρωτ^, Κίχινή^ τννα, ίίγονν ξίνην, χα\ β^βνβρυειιν 
ενέργεια ν, ύΐϊΐβίίξιτο <- Ιϊίύΐν» άλλϋι* ΑνΙριοπίνι^ς 

Ι νε ργ &ί3 ί « ν ' λν 5 ρια ΐϊί νη ν, ίλλΑ τ|1 & ε.{^ Ι ξυιηι ρίτου - αΐ6Γ<ϊ β{£Ϊ»βΐ 1»(ΐηι»οϊ. Ναη @ηίαι ραπι^ Ηοπιο ^^- 
]τιΐ€ΐη ιΐΐϋ1ΐί»€ΐ ιηαηιΐο : ^β^ ουίΐι Πβηι «£5βΐ, βΐ 
ΓΑΰΙυι β&9ΰΙ Ιϊοαιο, ιΐιίν&ιιτ ΐ}ϋ»ιΐ](1λΐη βι ίηιι»4ιΙ»ηι 
ΐ€ΐΙαιΐΰΐ» Οΰΐ 61 {ιοαιΙηΪΑ €(1ίιΙϋ : 4ΙτίοΐΕη ΐ{ΐιΐ(Ι«θΐ« 
§^ ηο» Ηιιηιΐηι 4ϊρ€ΓΑί6(υΓΐ ^ι1ιιI1»ιι•II1 Μϋΐη^ %^ά 

43« Οΐϋοχιιΐιιιο^ιιιιι ιβϊπι ί|ηΙι ίο Γ^ιτί άΐτΰΠΑ 

«Πΐηΐ 1001» •β€ΐΙ, $£(! ΙΚ€«ηΐ1ίΐ 61 !Ηιιιβ!||4Ι 68 υΙ 

Α|ΰΐι41, ^υιηι 6ΐ ιΐΐπΐϊΐιϋ πλίυΓ» : ιΐ6<|ΐΐΰ ταΓβαβ 
ΓβΓΓαιη »ί€ 1 ιΐλίτιη €απιρ»Γΐΐ»ια 6βΐ, ιιΐ υπί ιηΐ 
Η1ιιιιι!ιΐ6ΐ; §^ύ ι«64ΐ «ι ηι^Γυιη βιΙ : €ΐιιιι ιοΐ6πι 
οοηίοηΰϋ «Α ΓααΗ&Ι, ΰοη]αιΐ€ΐ6 «( Ιη^νΙιο ιιιιιιη ^ Ινωσις άμφο^ρων γένητβι, ήνωμίνίι>;, λα\ οδ βι- τοι>Γων ίχάτιρον* ο&τι γάρ τέμνιι ΐδ ιτΰρ, 4λΗ 
χβίίί Χ3ΐ\ φίι>τί;*ΐ χατΑ τί^ν Ιίίανφυ<τιχνΐνΙργβΐΛν. 
ΟΙτί χ4ν<Γϊΐχδί ή φωτιηΐίώς ^ ύΐϊί|5χίΐ φν^ιι * σί- Ι ιηιιιια• ϋΐηιηιητιβ «χιβςιιιΐϋΓ : βίιηιιΐ βηϊιη €ΐιιιι 
Μ6ΐΙαηύ «ιιίΐΐιΐ οιΐϊο; ΙιηΙκ^υο Γ^γγΙ »<ΙΐΐιιιιΪ€ΐ]Ιο, 
Ιιιιο Ιιΐ6«η4ΐ(( ^ ΐιιαι ίΐΐιιαιίπιΐ : €ασι ΙοΙβΚιη αοη 
ιιΐϋ ιί( αιΐιιηϋ• ιαΐα* |6<1 «Ιΰβ ; ιιιιι ΐ|η1ι» ςΐϋ 
ιιΗΙ; «1ΐ«η ίβιτί^ ^^^ *^^^ * "^ οΕΗαβίΐιΐΰ βίΤβΰΐα• 
|Γτ»ΡγΙι» 6ϋ; ί|πΙι ΐ]αι^θΐη, αιΐΐο; ίβΓΠ ΑαΙβΐϊΐ, 

•βΚΐΐΙΙ, ΑΪΐ|Ι]ϊ(1πη 16£ΐ1θ ΙβΙΪ» «κ, <|ΙΙΙΒ τίΐή Ιΐΐϊ>6β( 

ιΐΓΦΒάί; 16 ϋΐΐϊο» ΐ{ΐι» ιίαΐϋΙ Α66Αΐι«ϋ : &ϊύ Ιη Οο- 
ιη1ιΐ0 πο•ΐΓσ Ιοιιι €Ιιγϊιιο ΐ06ΐάΗ, Α|βΐΜ( αίΓ^ςο» 
ιΐ3ΐιΐΓ3 αιιπι ^Ιΐ^Γίαι €θπιιιιυιιΙοοβ, ΐ|αο{1 ρΓΟρι-ϊνιη 
6τι(; «ιιπ» ΙηΐθΓ6ΐι Π66 υηβ άηχ η^ί\ΐ^ ΰθ6 <!α^ 
πια ιιηιια 6ΐί6Ι 6(Ιβ6ΐυΓη; ιβά ΙιυτηΑίι^ι φ$ βα- 
ΙΙΙΠΕ «ΑΑ«( 41τΙιΐθ Ιϋ)6Γ6 ιπιρβΗα Α6 ιοΙαοΐΑΐΙ ρι* ^ρϊ}μ£ν«)ς Ικα^ρον τϊ;ν οίΛβί^ν ΙνεργβΤ Ινίργ««ν' 
Ιμα γ4ρ τβ τομ^ χα\ ή χαυακ γΕνΜΕίχαΐ ίιά ΐο^ 
βτΦήρον χκίίΐ 1* τεϋρ κ^ΐ φωτ{ζ«ι. ΟΟ μί^ ίΙ φυβιχί^ 
Ινέργιι», άλλλδύο- μία μίν ιβν ιτυρΐς,ήχΛυίτική' 
Μμα 84 "ίΰΐί σιΐήροΐ*» ή ΐβμή ' ^\ Ιχέϊτηί β*ον 
ΛποΐΙλΐίϊμβ, της μίν τοΡ ιιι^ρ^ς, ή χ^ϋσχς, ΐ^ς ϊΐ «ί# 
αιίήρ&υ, ή «μή• ΕΙ χα\ χαυΦτιχίΐ ή τομή Ιβ^ι, χ«1 
•τμι^τιχ!! ί^ χλϊϊιϊ, ϋί^τω χαΐ 4ίτ1 του Κυρίοΐ* ήμώιι 
Τηίοΰ ΧριοτΌ^, Ιχ«τέρβι φΰυις Ινήργίί τ4 [δί« μ*τ4 
ιηςθατ^ρου κοινωνίας ' χαΙ οΰ μία αΐ £νο * οίβΐ τών 
ίύο 1ν Αΐϊοτίλιομα' 4114 τής μ^ν άν&ρωπίνης αύτοίί 
φ^σβββς^ 'ΐ^ «{^ι|ουαίΐιίΚ ΰιιαχουιιν χαΙ Ιξυη^ρΑ^ 
νι!β9«ι ΐ$ 0•£φ Ιιλήμβΐΐ» χα^ βιλήμ&τι ο{χ«ίφ ëë« ϋ«|α6 «βΠίΙίΑ 61 ιτιι ?9ΐαιΗΑΐ6 ιηιηικη ροτί!* ς Ιΐ^τιΕνκν τήν χ«7ρα« χα^ &ΐΐτισϋαι της παιδ&ς, χ«9* 

ΟΐΜΧοίιν τΟν &*ίθί> θελήματος Χ«\ ύπηριοίαν * ίης 
βΙ Οι^το^, τί)ν ϊ^δ ΐωι% ίγίρυΐΜ Ινιργού^ς βιΙ 
της 4φηί• 

μ&'. Διν «ύ$Ι ιΤπιν Α μίγ^ΐ Α(ονύ9ΐος« μίαιν Βλοτ- 

ξίνην. Έχέστη γάρ β^τών, ξένη ί^ν ϊμΙ θ€«νΙρ«χή ' 
ού γάρ &ρΐβμ&ν Ιμ^ίνΐΐίν εΤιην, ΑΗ4 ^ν ξίνβιι 
τρβϊΕβν • %&\ γλρ ό Κυρίος, οΐχτιίρας τ6 Γβι^ν ΐίϋσμβ, 
τϊτης αμαρτίας ΐϊΛβος ίκοϋΐϊίως η«ρφ£€ξ(Ιμ£νον, 
ώ(ίπίρ Ιπισπορ^ν τοΟ Ιχ^Ε^ύ, όλον άνϋ*6< τ5 «η- 
^ν, ϊ^^ δλον βιραταύ^ ' χ^ γάρ ΑπρίίίληΛτονι 41ι- 
ράιτει,^ΐϊ^* β ^ ι^ροββλήφθη» τοντο 1χβί\ πτα?9«ν] 
ΐτώζίτ*!- ιί II *1πτβ!3«ν χα\ «ρωτοπβι6!|οβν, ιί 
μΙ; 6 νους, χ«ί ή τούτοι Χοχιχίϊ βρ*|&ς * ^Οΐίτ^ |6Γ6, 36 ϋΐιΚ6Τ3 ροβΙΙ&πι , ύ\ν\α^ ϋΐι&ΰ^υβηιΐο 
τ«ιΐαηΐ«ι{ : ά^ΙίΑΐΙ• ιιιΐβιο ρ«Γ εοιιΐϊ^ΐαϊ» ΐ|6ΐιΐ1< 
ϋΜΙ ιοίΐΠΑΐία ριι«ΙΙ^« 

II. ϋιΐ0€ΪΓ0* Ι166 ηΐ4|οιι» ΙΗοηγιιαβ^^ υιίΑηι 
ΐΗ§αηάΗίαιη (ΐ«| 6£( < Ε^Ι 61 1^οιη^I1ιΒ} ίΰ1ΐοτΐ6ΐιι 
ι]ΐιΐΐ;36<ΐΕίηιρΙ{ο)ΐ6Γ ιτϋΐ^αη«»βΐτβίηαΒίί3ΐαΕΐι. ϋΐΓΐ' 
φΐ«€ηίπ) ϊπϊιιΗαϊα ι« ι1ί?Ιϊΐο*1ιιιαΐ9ηι . Ναοί τβΓίιΐι 
ΙΙΙίι ηιιιη6Γ0Ώΐ ηοη 6ΐρÀ£ΐ(, %Βά ωοάιΐϊύ ΐϋ6οα* 
Α^Ιϊΐιη. δΙ^ηΙΐΐΒπι Ποπιίπιι» ιιιΙ^βΓίϋοηΙίΑ πιο(ιι§ 
6ΐ'|Α Π^ιηβιιΐυη} ^ηητα, ςαοϊΐ ρ€€€3ΐί τη ο γΙ» υ οι Ι^η^ 
ΐ|ΐιιιη ιηΐίϊΐΙοΙ ΑΐϊρΰΓίΰϊοΐίΐ&ιυτη ΐΰΐηεη ιροοΐ6 6ΐ<^« 
Ρ6η1» ίοΐιιπι Ν ΑΒίιιπιρΑΗ, ι^υοιΐ ι&|ηυιι 6γαι ρ ιιι 
Ιύΐιιαι ΑίαΑΤβΙ. (]αοι1 είΐϊιο ΑΐδϋΐϊίρΙτιπι ηοη 6£ϊ* 
ααοαΗ ηοη ρύΙυίΙ,Οτιο^ νβίΐ» ΓαίΙ αι^υαιρίιΐίη,ι&πι- 6ΐιΐ ΰίΓ6ηΐΐ6ΓΑ| , Ικκ: ίΐ6τηιιπι ϊ3ΐιιΙ«πι ϋθϊ«ΐ64)ΐι1Ι«ΐΓ. Ο έσ-:ινή Οέλη^ις; τούτο οδν Ιχρΐΐΐ« της 6ιρΦΐηΙβς' 11ΐιΐ<1 ΑϋΐύΦ ]\{ύά 6ΒΙ ήΐΚΜΪ €€οΐΐ11ΐ| Αο ρπυιιιοι 
x|^οIΑ^6 οβΒρΐΐ » οίκί ΐοοηβ 6]οιηα<^ ΓΑΐίοιΐ0Η& 
ιρρβίΐΐιη 1 \ά 6«1 το1ιιιιΐ£β? Η(ΐΰ Κιηιιβ ουΓΑίίοηβ 
«({6)>ΑΙ; 554 <]ν^βΡ« ^^^ ροΐϋΑΐυιη ι^ΟΓί^αι ΐίΙ 
νοΙιιιιίΑίΙι. Νίβ! οτΒΟ οηΙηίΑαι Αϋΐιηιρ&ιΙ γαιΙοεκ «Ι 
ΙϋΙβΙΙύύΙυ ρπ&ΐ!ίΐΑΐΩ« 6|τιΐίϊΐιβ ΥΟίοπίΑΐβαι, ηαίιιηβ 
Ινιι»ιΐΑ πιΟΓίϊαιη 1ΐ3ίΐΐ(1ΐ}υ&ςΐΐιιη ειιπγΐι. 146ΪΓ60 
Φΐιίιι αΙΪΑίο ΑίΑίιιορβίΙ γο1αιι(«ΐΒ!ΐι, ρ€€6Αΐιιιη ?«Γα 

•^ £ρ{ΑΚ Ι- βέλήμϋτος γάρ νίσος ή αμαρτία. Είοδ^ ο&χ ΙνΙλβββ 
λογιχ^ χα\ νο£ρ4ι> ψυχϊιν» χα\ τί^ν ταύτης Ιέληαιν, 
βδχ Ιέ^ατο τ^ ιτάβος τΊ^ς Λν^ρωπίνης φύβιωί • βιά 
τοντο γάρ χα\ θίλησεν 4νβρ<υπίνην Αν^λαΰιν, 4μβρ* 
'ϊίαν ΰί ούχ &ν<1α€ι^ "«(ΰ γ4ρ ποίημα «ίτβν ή άμ^ρ- 
^ί& ' Γνα οΰν ΙξορίΦΐι τ*;ν ίΐΕς&^αριϊααν }^τώ τοί^ 
|]£9ρου νίίαον της Αμαρτίας Ιχ της ψνχής, ίι4 τοΐ>τ«Β 
ψυχ*ιν μίν χλ\ τί;ν τ«ύτης 4νέλα6ι θέληαιν • 4μα^ ~ ΥΑΗ!^ ςεςτιοΝΕδ. 

^ Μκι, Ιίκδιίξαΐο* » ΟοΙΙί. %51> Η Κε^, οΰτ* χαίϋ β βΒηροΐ. οδτι φωτί;*ι. ΒοίΤ• ι^*Γα χατλ »ί«> 
φ'^β^χήν Νέργίΐίΐν* Κ, Ι ι^άΧιν οίΐηρικ ο^τί χοίει, οΰτ« φΐιίτίζΐς χατί Ιδίαν φνσικην Ιν^ργειαν* €θ*1• Γ 4 
1» ΑΟΥΕΚδϋδ ΝΕ8Τ0ΚΙ ΑΝΟδ. - ΑΟΜΟΝΙΤΙΟ 186 

Μν^Α •ύχ ΗοοΙηβι • χα\ Γνβ έλβυθιρώβ]) τ6 νωμβ Α ιηΐηίπιβ. Μ&η ρΜ€ΐΙαιη ήυι οριι Βοη 6*1. 1)1 
Ιχ τ^ φθφρίς χα\ της δπουργ{ας της Αμαρτίας, χα\ ί|ίΐιΐΓ ρβοαιΓι ηοοΓί^υιη, ςυΙ ΙηΊηιίΰΟ »υρ€ΓΜΐιιϊ• 
•6|ΐ« Ανέλαβτ»* &νέλα^ χ«\ τΑς Μ τ|| πρώη^ ηληΐβ Ιηοΐ6¥€Γ•Ι. «χ ιηίιη& ρτοοαΙ ρβΙΙβκΙ, •ηΙ- 
«^βϋαιι τιμωρίας, Ι^ τ^ χαθ^ήμΰν ύτιΐρήμών ηΐΑΐη 6]υβςυβ ¥01011111601 ΐΜαηοριΊΐ* ηβε ϋΐΒίβη 
*"•*^••€ Η^μ*• έλιυθβρώηι ήμ^ της χαταχρ(- ρβοΰαΐαη ΓβοΙΙ. 1ΐ€ΐηςυ6 ιιΙ εοΓρυ• λ οοΓΠίρΙΙοηο 
ΜΚ* δούλος γάρ έλ«υθ•ρω9αι &>υλονού δύναται* «ι ΜπτΗσΙβ ρ6€68ΐ! Ιΐ^βηηΙ, βϋιπι ΐΜοηρβΙΙ 
ΙιΑ τουτ• αύτ^ ώς Αναμάρτητος έλ<ύ0ιρος ων, ώς οοΓρυβ : ςυίη 6Ι ρ<Βηιι§ ΐΜυιηρ5ϋ , ςιιβ ι ρπιη• 
χΛ μηΜ θανάτφ, μήτ• τιν\ έτέρψ δποχκ(μ<νος Ιιιι. (ηηβ^^ΓΜβΙοηβ ίηΟΐ€ΐ« βΓαηΙ, ϋΐ ηοδίΓΟ ρΓΟ ηοΜ• 
τιμ(φ, τΑ ήμων ύιΛρήμών Ανβδέξατο ΐ'πιτίμιβ. χα\ βχβοΐυΐο ΛβΜΐο, ηο8 Α (ΙιπιηίΐΙΐοηβ βΐ •1)•οΙ?βΓβ!. 
ύχΐρ ήμωνΑκέΟαν£ν, ι ίνα «ψ έ^υσίαν τοΙς λαμβά- Ουίρρβ »βΓΤΐι• ΜΓνυιη ηοη ροΐ^βΐ ίη 111)βΓΐ•Ιβιη 
ν<ο«ιναΰτνν, τέχνα Θ<ουγ<νέ99αι,ιχαΙτήν Αφθαρ- «&96Γ6Γ6. ΟυιρίΌρΙβΓ Ιρββ, ςυΐ Ιηϋβ Ιί1>βΓ βΓβΙ, 
Λ» β^το^ς χαρ(σηται,χα\ τδν Ισάγγιλον χα\ Αλνπον, ^υοά €θΙρι οηιηΐ ▼•€λΓ€ΐ, 1»η<ιι»ιιι ηβο ηιοΠΐ, ηβο 
χ^ Ιμοχ^^Ιν τΙΙιιαΙιγγινβσίςιέντφ μέλλο*/Γΐ υΐΐΐ «1Η ρβη» οΙ>ηοχΙυ•, ιιο§ΐΓί υιοΜ ηοβίηβ Ιπ 
•ΙδίΛ• ίιΐ γΑρ ήμβς πρώτον δ^μβίναι τά τοίί β6 Γ6€βρΗ ρθΜΐ&•, Μ ψτΘ ηοΙ)Ιβ ιηοΓίου» Μΐ, ι «Ι 
[«ρώτ««] *ΑΙΑμ, Ιξ Λ χα\ τήν γένισιν έαχήχαμβν, ^ι«| ροΐ6§Ιιιΐ€η ΐΙ•, (|αΙ ββ ΓβοΙρβΓοηΙ, ΟΠοβ Ι>βΙ 
χΛ •5τ*• τυχιΐν τοδ διυτέρου ΆδΑμ των δωριών. • 0ογΙ ••, » ΐυπΝ|06 βΙ• ΙηοοΓΠίρΙιοηβπι βΐ τϋαϋΐ βη- 
ΈΑν Ι«βχοΧου9ή4ωμ<ν τοΙς αΟτοΟ Γχνισι, χα\τ^ ιβΠο» βΐιηίΐβιιι ^οίοιί» οιηηΙ• ΙαΙκιΗβηυβ ?36α2ΐη Ια 
ν4μ•ν τής Ιλβυ•ιρ(ας φυλΑξωμβν, χα\ μ^ι ικΑλιν τφ Γ6|6η6ηΙΙοη€ ςίΜΐη ΓαΚυΓΟίη «νυιη ρΓΟΠίίΙΙΙΙ, οοη- 
ζνχφ της Αμαρτίας βουλιύσωμβν • ΙλχυΟιρώσας γΑρ €6(1βΓ€ΐ. ΡΗπιυπι «ιΐιη ηο• οροΓίβΙ κυλΙΙηβΓβ ςα» 
^μΑν τΐχν ^σιν, ιοάλιν Εβωχιν ήμίν Ιντολήν, χα\ ρπιηιι• Α<νίηι, 3 ςιιο οΠαηι ΐΓ&ΙιΊιηυβ, Ιη ηηηιΐυιιι 
Βηξβψ ήμΧν Μιψ χοΛ* ήν ι»ριπατουντ&ς ουμβασι• Ιη?€χΙΙ αιαία ; Ιυιηΐ|ΐΐ€ ΐθ€ΐιηάί Αϋαιη ιηυΐΜΠί Μ•6- 
Χιόορμαν οΑτφ, Απιρχ^μινοι Ινθα αύτ&ς Πρόδρομος ςυλίηοΓ, §1 ιηοϋο ι^α» ΙηοΙιΙλίηα» τΜΐξ»•, Ιβΐίςυο 
4μΑν Απήλθαν • Αλλην δέ δδόν ό&ύοντκ» !{» |Α•νοβ<^ 1ΊΙ)βιΐλΐΊ» οΙιΐ6ΐηρ6Πΐηΐ6•, ρ66€ϋΙ ]ιι|• Ιΐβπιαι ηοα 
ρβν. Γένοιτο δ^ ήμΑς τοΖς αΟτου ύΐΡαχολουδοΟντας ιΐλΐιβΙιιοηινΓ» ΝοΙιΙ• οοΐαι 6«ηι |βηιι$ «Μίπιη II- 
ήρκαι, «Αντοη σύν αύτφ ιΤναι, χα\ ΑιηλαΰΕίν της ΐΜΗϋΙ κοΙΙΙοβΓβΐ, ηηάλΐιιιιι ^βηιοΜΗι οίςνο 
«δνου Ιόξΐ|ς χα\ ^ιλιίας, νυν χα\ Α«\, χα\ •1ς το&ς ΜΐβικΙίΙ τΐιηι ςη«Βΐ ύ οοιΙιιιΙοίΒα», βο ρ6Τ|«ηΐ6• 
«16ν«ς τΰν αΙώνοιν• *Αμήν. ^αο ΡηκαποΓ Αίοοίβτ ροΐΐϋ ^, €θΐιι Ιριο Γ0|η»ΐαΗ 

Μήνα. Κη οιιίαιιι νΐιηι λΙΙβηη Ιηοοαινβ• Γοηο 
αοΙι^ΜΐιΐΓ. ΡοχΙΙλίΟΜίΙριο, ιΐ6]α•τ6θΙΙ|ΗιρΐΜΐβΜοο« «αηι Ιροο ΜΐηροΓ ιΐιηυ», €υ{α• |Ιοη• βΐ 
η|Μΐ Ιγηιιιιιιγ, ηηι^ 61 οοηροτ 61 Ιβ οβοοίβ ΐΜαΙοηιιιι• Αιιΐ6η• 

«^ΟΜI. ι. II. •»ΙΜητ.τι,Μ. 

ΥΑΚΙ ^Ε υΚΤΙΟΝΕλ 
< Ιοοϋ• Ι«•ΜλΜΜμ6ν• ΙΝ ΒΙδδΙΙΙΤΑΤΙΟΝΚΜ ΟΟΝΤΒΑ ΝΒδΙΟΚΙΑΝΟβ ΑΟΜΟΝΕΓΓΟ. ΙΚβββΓίΑϋο Ι>8ΐηΑ9€6η{ €οη1ηι Ν6$Ιοη&ηο8 ΐΑίΙηβ ρτοάϋΐ Χ. ΙΤ ΑηΚ^. Ι8€ί. ΗβηΗο! Οβηΐβϋ, 
•κ ΙηΙβιρΓβίΑίΙοοβ Ρτ&ηο&ιεί ΤυπΊΑοΙ : ηυηο τθγο βηΒβυιη οοηΐβχΐυιρ ώαοΙι» Ιη ζοά. Ββς. 
Α. 1926. ΘΑΐηθβηι ΟηΜ^β ϋιϋηβηυβ 6χ1ιϋ>βο. Αά 1ιιόιι$ οροΗ» βοιηηΐΜίΐΑϋοηβιη Ιιοο υηαπι 
ϋοιιβίκ)» ΙΟΑπη^ηι ΟΜηβΜβηυπι ρΓΟ 1τιβη(Ι& ιιηιιιβ ρβηΜ» ΟΙιηβϋ (ΙβΙίΑΐβ τΑηΐβ βιΟΓδΒ δοΗ• 
ρΙαηΒΐιΙηυ8ςαθ Ιηιΐηιιηβιιϋ ΙββίίηιοηΚβΜ Ατίβ, "ή ά ρβΓβρίβυιΙβίβ ρυ§ηβΓθ, γιΐ τβΐ υηαιη Ιιογ 
οριι$οιιΙιιιη βαίΒββΓβ ιηιΐιΐ τίϋββΙιΐΓ α4 οϋβπηΑηάοβ α<ΐ6ΐίαιη βηίωο5 οοοΙγα κηβββηΐβαι 1ιθ(Κ^ 
δοοίοΐβη» ρβΓΟάι» Ιυβαι, ηΐοβςαβ Αά ΟΑίΙιοΙίοΑηι βύβηι ητοοΑίκΙοβ, ({υί ηηββΓΟ ηοβββηάο 
τβιϋΑίιβ βίαιίίο ιά ρβτΙβι^ΗοΙ. Αά αηίοιιιη Φοηιιιηβηΐνιη, ςαο άβ ριϊοαίΒΥΑ ΐΓΑάΙΰοοβ οοη- 

δίΑΓβ ρ038ϋ, ΑΌΟΐΟΡ ρΐΌΥΟΟΑΐ; Α(1 ΝΙΟ^ΠΌΟΙ 9ΰϋίθβ( β^Π^^^^^ΗΟ» Φ^Ο^ ΝθδΙΟηΑηί 06ΰ βάβί 

ΐ6»6ΓΑΐιι ΑΐηρΙοοΰ οοη άοΜίΑΓβηΙ. ΟοηιρβικΙιοβΙΟΓΟίη «ηίοο τί&ιη Ιιβηο ββ^ ΡαΐΓββ ηονβηηΐ, 
ι^ΤΜίΓθ φηΙ!1)6ΐ ίβοΙΙβροββϋβά ββτίο Φ0Κ00•^β!κ!αιη φίδδ ρτίιηίβ ΕοβΙβ^ίδ» βΑοιύίι βάββ Ιο- 
ΐΗΐι βαΐΐιοΐίοί 0Γΐ>ί9 ά• Οβί ΥβιΙιΙ&ίοΰ &οιηιιιΐ5 ηι^Μβηο Αιβηΐ. 

ΟροΒοιιΗ Ιιιήαβ ρβΓβηΐβιη Γυίδβοίοιιιηβιη Ι)ΑΐηΑ866ηυιιι ΙβιίΑηΙιιτ οοάΐοβ^ ΒβτΑΓίοιΐ5§&5 
«ο ΤίητΐΑοι» 08115 68ΐ» Βθ^ίοβι ΥΑΐίοΑίΜΐβ Η{(1α&, «ι ΙΐϋΐΒίβΙίο Αι<•1)1βΑ« ςιι» ιΜβτ ιη••. Β3μη>- 
ΙΜΟ• ΡαΙγοπι Οηίοηί ΡΑΓίηβοβΙβ ΑβΜΓΤΑΐοΓ : Μοηοο ιηβϋκχΐια ββάβη ςνί^ΐιι ροίβηιίαβ 
ιΙΰ5€||ιΐ8ά6Βΐ βυοΙοΗι ΙιιουΙίΓΑϋοηιϋαβ οΐιτιβ 68ΐ ; €«()βΒΐ άβηΐφΐβ ββηΐβοΰ» φΐΑβ ίη Ιίϋηβ 
Αο /Κί ογΜοιΙο«0 ΐΓΑ<ϋ(, ▼βΓ|>{8 ϋβάβιη €ηιιιιΰΑ(δ&^ ΏΜυτβϋβιη ΐΑησυβιη β^ϋιιίηυιη ορυ3 
ΙοΑΜΜ ΟαηίΑβοβηί • ΟΓΟ^ΟΓίο ρΓθΙθ87Β^βΙ1ο Ιη ΑροΙοςίΑ οοοοΗϋ ΡίοΓθϋΰηί ο^I11^Α 6ρι$ι. 
ΜμΙ Βρίιβηηί. 187 8.ΙΟΑΝΝΙ5ΒΑΜΑ50Ε?ίΙ 1β8 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤίΙΝ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΩΝ ΕΠΟΣ ΑΚΡΙΒΕΪΤΑτΟΝ. δ. αΟΑΝΝΙδ ΒΑΜΑδΟΕΝΙ 

ΑϋΥΕΕ5ϋ8 ΝΕδΤΟΒΙΑΝΟΒϋΜ Η^ΪΙΒΕδΙΜ ηΐ55ΕΒΤΑΤΙΟ ΑΟϋϋ&ΑΤΙάδϊΜΑ. !)}■ : ςιιβτηαβιη &1πε1α ΟεΐΟ^.ηΐΐΓϊι ϋθΐΐϋβρΙΙ? Νιιηι 
ιιΜϊΐΓΐΐ ΡΓΐΐυιη Ο^ι βΐ ^βαιη, ιιι Ιιοοτίιιβιιι Τ Βϊςηΐ* 
46»! «ϋπι I1^ίιι^^ Ριΐΐϋο) 1>^ΐ Οβιιιιΐφΐ^φΛΡπίϊΐ, {ατη 
ύΠΐϊοΗΐϊΐϊ »(ΐΐ)ΐ. Ηοο ΰΐιίιη 'ιρκο Ι^αιαοπ νίη|1ηβηι 
^%α Οϋί 6€ηίΐή£ιΐΐη ΰοηΓιίθΙϊΐκηΐυΓ* £ΰ€ΐΐΓ €ΐι1ιιι ποη 
ΰβί Μ3ΐ€Γ, {\χί3^ Οβηηι εοηεορίΐ, βαριΐβιο^αβ ιπ€3Γ* 
η^Ιιτιχι ^βηυΙΙ ΐ 31ιι «ϊιΙ6ιώ Ιιοιηιτκϊΐη ^ΐΓαηΐ,Ιϋϊη^β 

ΐΑΠίΙϋίϋΙΙ {ΐφΓ6ΐί€0» $[€ €£εφΐΰΙ1ϊ11£ Ι ΙΙΙΐΙΙΙ) ^] 1>4ΐΙ 

ύΐ ΡβΙπι ΡΐΙιαι 6»1, ίΐΐφΐ6 3ΐιΙ« ΒβκειιΙ» ΤβΗϊυηι» 
ηβΙιίΓΑ ΓΊΙίϋΠΐ Ό%\, ηΰ η^ιυπ !>βιιπη 1>6«ί|αθ ^Ι 
ΡλίΓΐ ϋυιΐίυΚ}5ΐ3ηΙί»ΐ€ΐΐΐ «ϋοίίΙ&? ΡΙαιι^, ίπςιιΚ^ΐ)(« 
Ταπί Ι10& : ΥΐΓίξίαΐδ ΡίΙΙυδ ηιιηςίϊΐιΐ η3ΐυΓ3 0ΐΐΐ Π- 

ΤαΐΗΐ ϋΓ|«ΐιιι»ιιιι : Ι>ιιοι ΐ^ίΙιΐΓ 06ΐ ΓιΙίοί ςοιτίίΐύ- ^ 
ΐϋϊιιι, 111111111 ηλίιιπι $ι^ίΙ^ ΰΐίβηιιη : ιί«Μ[α6 ϋυΰΐ 
ι<1θΓΐΐΪ5 Ι11ΐΐ>£, νοκίραςαϋ ΒΰηΙ^ηίΐα ΤιιηίΙΐ^ίη (]υο- 
ΙβΓηΐΙιίβηι «νι§ίΙ. ΟαιηιοϊϊΓβυι ιΐιοΐΐθ ιιοΙηι, α ^ιιο- 
1Ι1ΙΙΙ οημ 1ΐ)ρο&ΐι»0« ρΓΧΐΙίΰβΓβ €ύοα\ ΜΗίΆίίηϋη 
«Ι Ενίη^οΓιο ραίιιη 2ΰ<)ί8Γΐ8 : ι Ιη ρΓίπεΐρκι ^Γβΐ 
ν^Γΐ^ιιπι, 61 ν^Γΐϊΐΐϊΐι «ΓΑΙ 3|ΐιΐΐϊ ΰβυηι, βΐ Ε>«υ« βηΐ 
Υ&τϋυπι ^ Τ ι ΰΐ ρο&Ι ρΐυΰΐ : ^ Εΐ Υθτΐίΐιοι ογο ίβοίππΐ 
611, ύ1 Ιι>1»ιΐιτίΐ ία ιιιι1>ίΑ *. ι υι\ι!« «οο^ρΐίΜβ ροα 
ΑΐιΪΜ»ΐ3@ ΰ^^Γπίβ ΰαπαβρΙιοοβίΕΐ «οπϋβιθίιη ^ «ΙΜ 
ν^ίϊιϊ [)£ί ΙΐϊΙτκΙϊΐΐ^ιΐοηβιιιΤ ηααΐϊβ «ΟΓψΐιιηι β£ΐ, 
4ΐη9ά ι Αη^ϋΙΐίΐ αιΐ ΜιΠΑϋΐ ΐη^ΓβΗΒΟί «ϋιΐΐ τ Α^β, 

βίΑΙΙΑ ρίβΒΐ, ΟοΐΐΐίΐΙΙΙβ (6011111. ^ηί£ Οϋίη ΐΕΙ<ΙΪ5$βΙ 

ΙιΐΓΐίαΙι βΒΙ \η ββπηοηε « €( οο^ΗβϊϊϊΙ ({ΐι^Κ^ 6£!ν^1 

Ιηνβηί•»ΐΐ ^ΓΐΙϊιπι &ρυ4 Οβϋτη. Εΐ 6ΰ06 60ΐΐϋΐρίθ§ 
ΪΛ 1116Γ0, Β ραίίΰβ ΰϊΐυιη, «1 ν0θ»1»ί9 ηοιπθη 6]ιΐ8 
4ααιΐ). ίϊϊο 6Γί< ηια^οαΒ, 6ΐ ΡΙ1ΐ[ΐ« ΑΙϋ§5ίπίΐΐ τθ63ΐ)ΐ- 
ΐιΐΓ, Ει ά»1>ί( ΐΐ( ΟοπΦΐηιιι 06υ§ ββίίαη ΟίΐνϊιΙ ραίπΐ 
€}(!», <>& Γ6^η»ΐΜΐ ία «ίααιο ^1^οϋ ΐη εοΐοΓηυιην θΐ 
ιβ^ηι 6)ιΐ£ ηοπ 6ΠΙ Πηιβ. ϊ>ϊχϊΐ ^υΐβπι Κλ^ΠΑ α«1 »η- 
§ΰ1υιιι : ΐΐιιοιηοιίο 116Ι ΐϋιιά, [<|αι»ηίιαη νιηιτη ηοα 
€α0ΐιθ£€θ?] 6ΐ Γ€§ροϊΐ4€η5 ιη^ΰΐιΐί ΐΙίιΗ ίΐΐΐ : ^ρίΓΪ- 

^ Ιο«ιι. ι, Ι. * ώίά. α. ^οϋ λόγο ν, ΕΐΐΐΛτ^ ήμϊν, £» οϊιτοί, ΐίνΛ ίΐίνίλίίβε^ί ή 
άγΐΑ β&θΐ<$χος, «6ν φΐ/βει ΤΙ&ν τοΰ 裫ϋ Εα\ βΐ^ν, ^ 

θεοί} ηα\ θ«6ν, ορθόδοξο ί ιΐσ^ν * 1| άνάγχης γλ|ΐ η»\ 
#Εοτΰχθν -τΐΐν λγίαν Παρΐ^έι^ν Λμΰλογήσουσιν * ή γάρ 
θι^ν ίμλΧαβοΐίσβΕ, τοΟτον Χίΐ\ ΐΤΕΦαρχωμένον γιννή- 
^ασοΕ, ιιΐϊί οΟ β<οΐόκΐ»ς; «( ^1 κΓιιωϊΐν Ινΰρωπον, 
τότε (ϊ>ς οΕρίτ&χου^ οΟτω^ ΰΐοιδεξώμίΐα• ?6ν τοίΐ 
§ιοΐί ΐϋΐ\ Οβτρ^ς ϊί&ν χ«1 Α^ον ϊδν ηρΜίών^^ν, 
φύ(ϊ£ς ΥΙΐν ΐοΰ θιοδ χ«\ φύΐΤίί θι&ν Χέγβΐε, χλ\ 

φαμεν ' ιδν ^ής Παρθένου Υί^ν, φΰίϊΐι ΥΙ^ν τοδ ©ίοίί 
Χ(ΐ\ ψύαει θ(ΐϊν λ1γετ€ ; ϋΰ, Ιρ^Οτι. Τότε φή^ομιν 
Ούχονν Βύο ϋΕϋΐ^ς βμοΧογεΙτά. τοΰ βιοΐ^ι Ινα χχτ^ί φύ- 
σίΐί, χαΧ Ινα χΜά χάριν, χαΙ βύα υΙους ΐϊρ^βχννιΪΈβ• 
χα\ γέγονβ καδ* ΰμίί τ«τράς ή τριέΐ. ΕΐπηΈΐ ο^ϊν 
ήμίν, ΐϊίθεν δώοτ^ί Οπο^άσίΕς χηρύττβιν έμά4£τ«; 
ούκ άχούΐΐΕ ϊο« ΕύΛγγδλέ©^ ΐια|ϊ(ϊήίην φάΦχονΐ« ■ 
ι Έν άρχϊ ϊ^ν λ Αΐχοίι ί»^ 4 Αόγο; ^ν ΐϊρ^ς ^ν 
β** ν, χαΐ §1^5 Ι^ν Δ Α4γοί. • Κ»^ μ*τ' 6Χΐγ^ • 
ίΚαΙ 4 Λΰγΐϊς βλρξ έγίνίτο, χαΐ ΐ9ΐιήν«ΐΜΐιν Ι ν ήμ!ν.* 
ΪΙ^ν ίέ^αΐ μ*τά τί^ν τΐΐΐ 1μψύχο\» βκχρώ^ σίλ- 
ληψίν, ιιαί •ήντοί^ θιβΰ Λύγου Ινβ(χη9ΐν 3ϋ£γ£Τ£ ; Ού 
γ4γρα^»τβι, δτι ι £ί(ϊ(λθών 6 ίγγ^^οί ^^Ρ^ τί[νΜβ* 
ριάμ, ΐϊΐϊΐ' Χαϊρβ, χ^χ^ριτωμΐνη, 6 ΚϋρίΟΐ μ*^^ 
οοί, Έ ΒΙ, 4π\ τφ Χίγφ βιβΐαράχΟϊ;, χαΐ ^ι«λ«^Ι- 
ζίτο π^τ^ιώς εϊη ί άσπα^μϊ^ς ΰ^^τος- χα\ ιΐικι» 6 
δχγελοζ α&τί* Μ *! φόβου, Μαριάμ* ευρεςγ^ΐρ^άριν 
^εαρλ ΐφ ©ίφ ' κ^ΐ ϊδο6, <ϊϋλλήψ|ΐ Ιν γα<Γ:ρ\ί )«ιΙ 
τίξτι υίύν, χαι χαλέάεις τΐ» βνομβ αύτοΰ Ιϊ^ΐϊοϋν• 
οίτος ίτ:Λί μέγας» ίίβ-\ ϊε*€ ΤψΓβτου χληΟήσετβι • 
χλ\ ΰώαει αύΐφ Κύριος 6 βΐ^ς τΰ^ί θρονον Δα^ΐ4 τοϋ 
Πατρ&ς α^ο^, χα^ §α<ϊ6Χεϋΐϊ€ΐ ΙηΙ ϊ^ν οΐχον Ιαχωΰ 
£!ς τους αΙώνας, χα\ ρ«ϊΐλε(ας αΟΐοΰ ούκ Ισται τέ- 
λος. Εϊπι ίΐ Μαριάμ ηρΗ τί^ν ίγγελον * Πώς ΙίΤΕ^ι 
μοι ΐοϋτα; Και Αποχρι0ε\ς Δ Ιγγιλος είττιν α^^τφ* 
Πνι^μα δγΐΛν ΙπιλιύβΕτβι έπΙ ίΙ, ί*αϊ 10γ«μι$ ι ( 1 189 ΑϋνΈΗδυδ ΝΕ3Τ0ΚίΑΝΌ3. 190 ΐϋΐΤΐϋΐ ώ^ ^ς Μαρίας νΉ'^^^^ΐ ^^^ "^ήΐ τυλλήψιω; 

^τι Ιαταϊ το^ Θεοΰ ή Ινΐΐίχησ^ί; - άλΙά 5:4 της 

χβΐ της τοΰ θεοΰ Α4γου σχΤ|νώ«-ίως, ίαταν ί^ συλλι;* 
ψις, ίίίϊχι πρωιών γ«νΪ£ΐδΛΐ τΐ^ν της β^ΜίμείΟν ^ο3 
έΐϊΐ^ία^ινί ήτ^ι ΐοΰ Λιίγ<ϊϋ την ^ύλλί!* 
νιΙ *ό^ ι^ν της «αρχ^ς δπαρξιν 4ν «6τφ τω 
Κ4(γψ ^ΐθΐα|ΐΙνης« •(Ηι βΐ ^ίχΐς Ι Αίγ<>ς Ιγίν^το 
|:^ρ«»ΐΐβς, 1ΐι»άννης έ θεολόγος χίκραγτ λίγων " 
1 Κβ^ Θ*6ς V Α Αδγος * χίΐ\ ^ Λίγος οάρξ Ιγένιτο.ι 
Έτί^^ ^ ^ιατχ^ήτως Χ4\ άτρέπτως * &τρκΐΐτον |Γ. Ό Λίγος τ&ίνυν β4ρξ ίγίνετο, οδ τραττιΐς ι:!ϊν 
φέ^ν, ϋ>{Μ φ«νν4ν9ς ΐήν οίκύνομίΰΐν, 4λλϊ ύι^βοττα- 
κς ών, μία τών της θί^τητος ύπυίΐτάβίων, |χ τη; 
Αη(#ογ4|λ4^ ΰ^ρΟΙνοα ψ^χήν έψ^^χωμένην ψυχή 
ΐ4ίΤθΐ| τι Χ4\ ΐθ«ρ| Ιν ΐζ ία^^ΐοΰ ύποστάαίΐ ύι^οίτή- 
•■(, «βΐ χρημα^ίσας αύτ^ ΐίπ<Ι^Εασ(ς ^ ώτ'Λ€ρ γάρ 
|ΐ^«ι^ Ιχ σιΐήρ^υ ΧΛτ<«η»υβ9μΙνη μία τώ>/ 
ων της τοΐ/ σιδήρου ^νσεως, και Ισταΐ ιινρ 
|ΐ»»ΐι μΙ« των ύΐ^ττάσεων 'ύ^ς τοΟ τ^υρ^ς ψύΦίως * 
3Ε•λ ^ρθ9ΐλθουαα μάχαιρα ιπν>ρΦχτώθη, χαίι^ΰχ αΟ- 
ΐΙ||ΐιτί|*# ϊϊροϋίΜίτδσιν τοΰ «ΐίρ^ ύτΐβίτα^ιν ϋαδέν, 
ϋλ* Ιξ αώτης $.πζχρχήν τίνα της τοϋ χ;ιρ^ φύο^ως 
λΑΐΜ^• Ιγένιτ^ χαΐ αΟτί} ^^πάίτταης * χύΧ γίγονβν 

φύ^ι^Αϊς. ίύν§*το; ύη^τζ^αις^ γεγονΐίΐ* χβΧ 
ψύΦϋϋς ^ϊίίσταα^ίς, χα\ Ιχίΐ τήν τδ το 5 «δή- 
|«Ι ψ4β)ΐν 4ναλΧθ£ωΐον, χα\ τί^ν ύπ' αύτοϋ ττροσ- 
λ^φΜφβν ττβί ϊηιρ^ς φύσιν άμ^ίωτον οΟτω χα\ δ 
Χρα9ώς ^ιβέ^α^ις (ϊ/ν μία των της θΐϋτητος ΰπο- 
#•Ιβ«•#ν» ^Ι^έν τ« της 9«^ητος φτΐαιν Ιν Ιαν^φ 
Ι|•»νΑν£λ1«ΐΐη, ϊτροΜλάβΐτΐϊ έχ της Λγίας Παρ$Ινο\> 
«|^«α Ιν\ιιςύ9τ«τΰν, οΰχ ύιςέσταΐΐν ' έν έαντφ ^ 
|4^\βν^ΐ604^9αν, άΐϊαρχην της #;μετέρβς φύαεω;* 
1^ ιτ|>|τιρ»ιτ 4π1τ^ οΐ^α^ γίγονιν ^στκρον ΐτύνβκτος, 
ύ ψύ^ις «ΰνφϊτος, άλλ* ύπΐΐττΐΐίΐς σννβ£ΐθς Ιχ της 
^^ΐκΜψ^^ς Ιν Ιαυτξ βιότητος , κα\ ϊχ ττ,ς 
Ι» ϋ^> »^ι).ηφΟ»ίσης α*1τής ^αρ)Ε^ς Ιψνχωμένης 
4«|| 1*γιι^ τΦ χ^^ νο«ρ4- 

Ι|Ι«Τ9», » ί^νίύ αέρξ' φ^μίν, Φτι, ο5χ»^ν ώσιτερ 
(ι* Αιιβκ^9«ι Αμφρτίις %λ\ χίτιίρας Ιγ^νκτο άμ^ρ^ία 
ηΐ ικατάρ^ ΐ^δϊΐιι ίκ* αναφέρει σαρκ!>ς αΐρξ Ιγί- 
νντ%^^9ΐ^ρ θ!ίχ έιχΐ σνστάίξΐ χαΐ άνακβινΕΰτμφ 
Α^ιβρί^Ιας 5ΐαΙ ϊ«χταρ«ς, Αμαρτία χαΐ χατ^ρα έγΙ- 
ΙΕΙΦ, *Α1ί' ίμ^ρ^ μίν ΐ£«ίΙ χατάρα ούχ ο}^£α, ο&$1 
ΙΙΜ|ΙΛ Β^ο^Λ * ΰαρξ δϊ χτίσμα β£9ν * ο^χ δρα ώς τΰΰίλΙνϊΜΐί Γίϋιιβ Ο»» * ί > Εη εΙ^Γ© ίΙβίΏοηΒΐηΕϋΐπ 
β5ΐ, &π|€ΐιιπι 1ΐ3π;ΰ ϋαηΰ^|>ιιι& ιπΐΜΐϋίη ςυ^ΤΓΠϋΐ, 
ιιοη ι1]τϊ䧣 ; ϋανΐ£ΪρΐΡβ ρπϋ§, ιιιοχςιΐί ίϊβι ιπΚιΙιΐ- 
ΐΒΐίο Ι)€|. (ίιιΐιι ροίΗΐβ ρ€Γ 3(Ιν«ιιΙτιπ} 556 <^Ρ«Γ^* 
Ιϊοπΐπιςιΐβ ΒρΐΗΐϋΐ §>0ϋ1ί , 3€ ρ^^ Ηι1)ίΐΙΙτ3ΐίοη6πι 
ΥβΓίιί ρ3ίΓ3ηιΐ3ΐιι €«8^ εοποι^ρΐΐοηβιτι ; ιιΐ ηϋ]ΐ'|ϊ« 
νίποϋϊ ΑΙΙΐδΒΐιηί οΗιΐ[η1>Γ»ΐΐο, £«(ΐ, ι^ιιοΐΙ Μβηι «5ΐ, 

Ιιτιηι ίΑοΐυΐϊΐ %\% Ιιοιώο, ΐη^Ιϊηιηί Ιοαηηϋ»ΤΙιβο1ο^Η3 
ΐΐϊΰ^ιι^ ; ί Ει Οίΐιβ βΓ3ΐ ΥοΓίιΐίη : €ΐ νΰΓΐϊηαι ίπίο 
ί3^ιι1«ι βδΐ, » ΡβεΜιιτ «Ι, ίιΐ4|ΐϊΛΐϊ», »1ϊ5φί6 ^οιϊ\ργ* 
»Ιθίΐ€ »ΐΐΐ ιηιιΐ3ΐίοιιΐ!* 1ηισΐϋ(ΐϋί1ΐ& ιί^ιυίΐΐ^ΐΐΐ Οΰΐϋ 
Β ££ΐ 6ΐ ίιΐ¥>ΓΐινϊΙϊ•* 

πιυΐϋίουβηη ίΐ*ιυΓ^, ΐι^(|ηβρβΓ!ίη»^ΐηΛΓΐ:ίΠΐ, βϋΐϋυ- 

ρΰΓίοηίϊ βδί^ΐ. ϋΐ ί η 14 η 3 ?ίτ|ΐίΐ6 Οίπιβιιι %χύη\^ 
ΓΐΙίοοϊΠ ^Ιΐ^ϋβ ία{£ΐ1*§ΰΐι1ΐ ιηΐτηβίαπι «υΙ)ΐϊ$ΙΰηΙα 

ΐϊίευΐ £βίιιι |1ΐΐ1ίιΐ3 θ^ ίβΓΓΟ €θηί^ΐυ$, ιιπ» 114Ι11ΠΕ 
ίθΓΓΐ Ιι^ρο&Ιϋ»ϊ» 6$1 : ΐ^ηί νβΓΟ Α4ΐθί<ιΙυ5ΐΰεθη!ΪϋυΓ, 
ϋίίΐ !»ιιιείΐ ίρ53ΐη <ϊιι« ργΙοβ βι^ΐιώ^Ι Ιι^ροδίδΕΐιτι 
ιςηίΐ &ιι&ΰΰρΐΐ, •€4 ι^ιπΙ^ΐΗίΙίΐνη ϊι^Ιιιγιβ ΐ^ηίι ν^Ιυΐϊ 
ρπιηϊιίίι ^Γθβρϋ§, Ιί»1βιιι ίαείιι» «α Ιι^^ροβίβ^ΐβ ΐ ιϋ 
ΐ}( ςυπι |1αι1ΐϋΐ «ιηηρίβχ ^ϊΜί^% πιΙιιγϊΒ βαΙΗι^ ΓβΓΠ 
Ιι^ροϋαβϊβ 6§$«1| ΰοαιροβϋ^ <1ΰΐη«1θ πΜίΐΓΐβ «Ιϊίΐιη 
ΐρ^§ βτϊθβπΒ. Γ«γΗ £]ΐ]θςτΐθ π;ΐΜΐΓ3πι Ιι^ΙϊΐΙ ΐΐτι1ΐ3- 
Ιβιια§ 3ΐΐβΓ3ΐ9ΐηρ ιτη«(}ΐκΐ »9ΐϋΓΐΐη ΐίΐιίι 9ΐ)€<ίΐϊ<; 
ΐίΙίΑ ΐιηπϊΐτιιιΐίοοβ ι ρϊπ ιηοιίο €ί)Γί&Ιη&, «ΐίϊπ <ΐϋ3 
«11?ίη3& ιΐϊΙιΐΓ3ίϊ 1ΐ7Ρ0δΐ3βΗ ©9861, οτυπίΜΠ ιη ιβ άή- 
\λΧ\% %ΐ2νύί%ίϋ. ΐηΐ6|Γίΐπι Εΐ9ΐ»«ιι^. «χ καπείι ΥϊΓ^ϊΐΐε 
ι^ίΓοβιο ςιι« 6ΐι1»»ϊ%ίύΤ€ΐ, ι«<!ΐΐϊηρ^ιΙ, ηοπ Ει^ροϋΐ^ 
&ΪΙΑ ; Γ^Γΐιοαι, ίηΐ|ΐι&τη, ιη ΐρ§ο ροΐΐυκ βΐΐΙ>§Ι&ΐΰη10ην, 
ΐϊ»ΙιΐΓ^ ηοΒίΓ^ ρπιι»ΐΐΐΐΐ«. ΙΙϋΐΙβ ςα^ε ^ιιΐο §ΙιηρΙβΐ 
ί^ΓΛΐ, ΰΟΐΐ)ρο£ίΙιι άβϊηοορβ Γαίΐ; ηοη ςυΐιΙ^ϊη ίοηι* 

<)ΰ3& ία §ΰΐρ§3 |ΐΗιΐ£ ΰΧ&τ^Ι^α^ «( ^ι Α&βιιιτιρίΑ 
ΟΑΙΈΕ ιπΐιηΑ τΐΐΙιοιίΑΐΙ ι&Ι ίιααΐΐίΐΰαΐΰ ηιΜΓΐΐΰΐ3, %. 8! βιιίβηι θιΐίύηΐίβ, <ι\ιιχΙ κΐεαΐ • ίιείαβ ΰ&ΐ 
ρ^ΦΟίΙαιη, ΰ( ιοΑί^ίοίτιϋΙ \ ι ίΐα ζΐ €3Γ0 ΓαεΙιΐί» 

€ΐΐΓα : {|ΐίθΐιι^(!ιηϊΗΐυη(ΐ ρϋοοιίιιιιι ^Ι ηι^ιΙ^ΐϋΠτίάΐ 
ηιιΝ3ΐ6ΐ)ΐΐ£ Γβιαιιβ 6Αί« ιιΐ ρ€ΰ<ιαΐιιιιι βΐ ιπΑΐΜίοίηιιι 
ΰΟίικΐΜι^τςί Γ^οβΓθΐ ϋΐ !η3ΐ0τΐΓ»Γ0ΐ. Αΐι^ϋΐ ρε^ΰΟίΐΐιιηι 
<|υ1ιΐ6ΐιι «ι ίτι^ΙιϊΐϋΰΙυιη ιηίηΐιηβ ϋΐιΙΐΒΐ^ιιΐΐ^ §υηΐ, 
ηοη ίβίΐυί βΙοΜ ρ6££3(αηι ϋΐ ιπϋΐΰ* Ι^β^τΙα κ«ν χατάρα Ιγΐν^το, οΰτω α^ρξ Ιγένετο. 

%Λ%^ 1 μίτα^χών ι:αραί:λη^έως ήμίν αίματος 4. (ΙιιΪΒη»ιιι ιΙΙβ ©ιΐ» ηϋΐ < ϊΐ»ηΐ€ίρΛ%ϊΙ ζ^ηύ Οΐ 
ϋλ βκ9ΐΐΒ4;; ι Α/^ρωι^ 7^Ρ Ψ^^^ΐ ^ΗΙ ^^ ^Ι^ «ιη^ιιιηι, ηοΐιΐκ βίηιίΐΐι ΓμΙιιϊ *? ι ιιτιϋϋΐ ϋΐήιη Ιιο- , Ι0ΑΝΝΙ5 ηΑΚΛδΟΕίίί 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤίΙΝ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΩΝ 

ΕΠΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΛΤΟΝ. 

δ. Ι0ΑΝΝΙ5 ΒΑΜΑδ€ΕΝΪ 

ΑΟΥΕΚδϋδ ΝΕ8Τ0ΒΙΑΝ0ΒϋΜ ΙΙ^ϊΙΚΕδΙΜ 

ΒΙδδΕΒ^ΓΑΤΙΟ ΑΟΟϋΒΑΤΙ^δΙΜΑ. ςυί οηιιι Νϋβΐϋπο &<^ΐϊΙΐιιπΐ ; νοι, νείιιιι,ΐΐΐοΐΐϊ^ ηο- 
Ιιϊ« : ςικ'ΐηο^ιπ $ΐΜεΙ;ϊ Ε>ΰΐ€^ηΗΓΪι €0η€6ρΐΙ? Νυηι 
πϊΙιίΓα Γίϋιιιη ϋύ Η !>βαιη, 3ΐι ΙιοϋΐϊπθίαΤ ^ϊι^ηϊ- 
ιΐθπι 011111 ηιΙαΓΜ Ριΐιιΐίπ θ€ί 耫ΐΓΐ»ςυ^ι]ϊι«^ΓΪηΐ^ Ιβ^ιϊι 
ΟΠΗοΐΙαι» &Ι1ΙΪΙ. Ηοΰ «ιιητι τρ^α ΙιβίΐΑίιι νϊΓ^ίιιβηι 
βηβ ΟεΙ ΟΰϋΗΓϊοΐΐΐιι €αηΙΙΐβ1>ιιιιΐατ. ΕΰϋνΓ ϋΒΐηι ηΰπ 
ΟθΙ ΜιιΙβΓ, φίχ Οβιιηι εοηοορΐΐ, 6ΐιριι]6ΐΦΐ{αβ ϊη€ΐΐΓ• 
ηΐΐηαι £βητιΗ ΐ δΐη ιιιΐ€Ρ Ιιοιηιηΰηι ιΙϊο3ηΐ,ΐ(ίΐηθο§ 
ΐαηςιιιπι Ιι»Γ€ΐί€θβ »ίε βχαριβπιυι : ΙΗιιιη «|υΐ 0ϋί 
£1 ^Ά\ή% Ρίϊίιιι €§1, Αίφιΐί 3π1β &β»!υ1:ι ΥβνΙΐϋηι^ 
η^ΙιίΓΑ ΓΐΙίυηι ϋβί, 30 ιΐλΐυΓ» 1>6ΐιιιι, !>ΰ«ΐ|ΐι& ϋί 
ΡιιγΙ ουιτ£^Ι6ιΐ3ηΐΐηΐ€ηΐ <ϋοιιΪ£? ΡΙβηΰ» ΐηςυίιΜΗ. 
Τιιι» 1109 : νίΓ^ίπϊ» ΡίΙιιι& νιΐιη<ΐϋΜ ο&Ιιιγα Οϋί Ρΐ* 
Ιιΐΐ• €1 ηαίιίΓα ϋβαί €«(¥ Νβςιιι^ιιΐιιι, Ιιι<[ΐιτ€ηί. 
Τοι^ ΐ]Γ§βΙ>Ιικιιι« : [>ιια« ΐ§»ΐαΓ Οβι £ιΗο8 εοηΑίβ- 
ϋΐϊιιί, υηιιιιι ηβΐϋπ, §γ2ιΙι^ 3ίΐ«Γΐιτη : ιΐΰ4^@ <}(ΐθ» 
«^Γΐΐϊ& 11ί|0£, ι^ΰΐΐΓ34ΐΐ6 &6ηΐβίΐΙι» Τπηΐΐ58Ϊη «ιια- 
ΙΐϊΓΐιίΐβτβηι βνηϊΐ. ΟαλκϊίοΙϊΓθΐο ίΐιοίΐΰ ιιοΙπΒρ ιι ^οιη 

Ιΐΐπΐ |||Ϊ1« 1ΐ) ρθ£!»$6& ρΤ^άΙζΛη βΐΐοαϊ 6£ΙΪ£Ϊ ΏΙΙΠ01Ι 

«χ Ενιιΐ|θΙϊο ρ:ιΐΒ[ΐι αυΐ)ι«(ΐι : < Ιιι ρπηαρκτ £Γ31 
ΥβΓί^ϋπι, βΐ Υ€ΓΪ>ιιπι €Γ4ΐ 9ρΐ{ίΙ &βυιι», βΐ ϋφϋΙ 6Γ11 
Υ^γΑ)» ηι ^ τ ι ε( ροβΐ ραιιο ' ι ΕΙ Υβτϋιιιιι οπ) ί^αχίία 
β&Ι, ΐ( Ιι»1)ΐΙΑτιΙ 10 ΩοΙ^ίι *. ι υπ<!« ιΐϋΰερίιΐΐ» ρο81 
ϋΐΐΐΐηΧα! ΰΑΓηίι οοηο€ρ1ίοη6ΐιι €υτΐΰ€&ϋΐη ύ ύ&Α£ 
ΥϋΐΙιι 0«ί ϊπΙιβΙ>ιΐβΐΐοΐΐβΐ)ΐ! ηοοη« »επμ1ιιηι 65Ι« 
ΐ|ΐΐο4 ι Αη^ΰϊακ :κΙ Μιτι^ηι Ιη^Γΰβΐυι ιΐι&ιΐ : λνε, 
^ηΐίΜ ρΐεηι, ΕΝϊΐϊΐίηιιΐ 1«€υη). Ου» ^υιιι ιικϋ^β^ΐ 
ΙιΐίΙϊαΐΐ «Αϊ Ια Β«!ηιιοιιε ^ ηΐ εο^ίθΙ>3ΐΐ φΐ3ΐίκ θ^κεΐ 

ηΐνβπίΒΐΐ ^ΓβΐΐΑΠΙ »ρΐ1<| 06111». Ε( 6€Γ6 €01ΐαρΐ09 

ίη αΐϋΓο, Η ρίΐΓΪβ$ ϋΐίϋΐη, €1 νοε!ΐΙ>ί& ηοπίΰη β^ιι^ 
1ΰ£ΐιιιι. Ιίϊο 6Γϊ1 ηι^ι^ηυδ, βίΡιΙιαβ ΑΗι&»ΐρΐ τοοίίί- 
ΙιΐΓ. Ει (ί^ΙϊϊΙ ^1 ϋοΕΠίπαι Οβϋ& 5βιΐ6ΐιι Ο^νΐΗ ραΐΓί$ 
<ϊ]ιΐΒ , η Γββη3ΐ»ϋ ίη ά^ίΛξ^ ^α^οι» ιιι χΐ€Γίΐιισ^ βΐ 
ι^^ιιΐ ^\ύΆ π^η βΓίΙ ϋπι^. Ιΐιιιί αυΐ^ίΐι ϋαπ^ ^ύ β η» 
Ι^Ιΐΐηι ; Οααοιοιία ΙΙεί Ιϊΐηύ, [ί|ΐιοιι1ιπη νίπιιη οοη 
<ίϋβθ0&εο?] θΐ Γ€&ραιΐ4ΐϋΠ5 ιιΐ|ε1ιι$ άηΐι Μ : Βριύ- Πρ%ί του; Κ£ϊτορίου έμίφρονας α&τωί άρχχίί^ 
^ον ΧΟγοΐ>. Ε;πατ^ ί^^Ιν, ^ οϋ^Οί, τίνα σ^νέλαίβιν ί^ 
αγία βίοτόχοΐ» τ4ν φύίτιι ΤΙ^ν τ^ϋ βέ^ χαΐ 8ε^ν» ή 
5ν&ρωι»ν;Κ&ν μίν ιΪτμ^ι, ϊ^ν φύσα ΥΙ^ν ^5 
Θεον ηύΧ βι^ν^ ΐρβόδοξοέ £ΐβιν * έξ ανάγκης γ4^ μ«1 
βίο-ϋΰχΰν Ήρ» έγίαν Π^ρβένΰν ^μοΧογήσουσίν ■ ή γ4ρ 

σαΐΤΐΐ, ιτώ{ ού θκοτ^κος : ιΐ ΐϊ ιΓτηύβιν Ινΰρωίΐΐον, 

βίξ^ΰ ϊ£α\ ϋατρ&ς Υέδν χα\ Λΐγον τ^ν πρΐ>α(ών(^ν, 
ψύ^ζΐ ΙΊ^ν τοΰ β^ου χφ\ ψύ^ιι βι&ν λέγετε• χ&Ι 
όμΰ^ύαιον τφ θ€φ χα\ Πα-ΐρΓ; Νκ\* φήσου^ίν. ΕΤτ4 
φαμεν * %1^ τής ΠαρθΙ^υ Τίΐν, φύοΐι. Τ11»ν τοΐ* θίοδ 
χα\ ψύ^ιι %ών Χέγβτε ; ϋΟ^ Ιροΰίτι. Τότε φήσομίν• 
Ο^ΐΐονν δύο υίούς ΰμολογεΐη ^οΰ θεοΰ^ Ινα χατά φύ^ 
α τ ν, ΧΕχΙ Ινα χατ& χ^ρ*ν, χαΐ £«^ ν Ι ου ς ΐΐραωιυνι?τι* 
χαΐ γίγανβ χ*5' ύμδς ΐίτράς ί^ τριάς. ΕΓπβτ* β•3ν 
ήμΐΐί, ϊϊίΰίν βύο ΐάς ύπο στ αίρεις χηρύτ«ιν έμάθετ* ; 
ούκ άχούιτε το^ Ε^γγελίοϋ £ια^^ή£ι\ν ^άσχοντο^ΐ ' 
Ι Έν άρχϋ ϊ^ΐ ^ λίγοςι χαΐ Α Α^γοί Ι;ν Λρ^ς ^ 
βί^ν, χαΐ Θιΐ< Ι^ν ό Λίγο;, ι Κΐλ\ μι^* έλΓγον • 
■ Κα\ ^ Λ^γος ^έρξ Ιγένετο, χα\ έβχ^^νίλ^αβν Ι ν ήμίν.ι 
Πβ^ν $1^εα\ μ«ϊί τίιν τΙ[ς Εμψυχοι «α^ΐώς αΰλ- 
λιίψιν, ι£λ\ τήν τοϋ βι^ Α6γο*^ Ινοίχιι^ν λέγιτε ; ϋ4 
γέγρβΐρς«ι> δτι « ΕΙα«λΟών ή ά^^ίΧας πρ^ τ4]¥ Μα- 
ριάμ^ ΐΙτΕΐ' %αΤρ€, χ£χαριτίί)μένη, Α Κυρ»; μΐτέ 
βο*ί, Έ £1» έπΙ τψ Χΐγΐι> βιεΐβράχβϊ^, 3ία\ διί^ο^γί- 
(ΐτο -ποταπή ΐίη ό άνπααμ^ς ο^τος ' χα\ «ΐπιν Α 
όΙγγίΧοί αύΐϊί ' Μί] ψφίοΰ, Μαριάμ ' βδρ^ί γλρ χ4|ΐιν 
ΐΜίρά τψ θιφ ■ χαι ί5ΰυ, αυλλ^ιψϋ έν γαιηρίι χβΐ 
τέξ^ ^Ι^ν, χαι χαΧέσ€ΐς τ& δνομα α6ΐοϋ ΊησαΟν 
ουΐος Ι^αί μέγας, χαΐ ΤΒς Τψίατου χΧτ,βή^ετ»! • 
χα! ΰώΐϋ αύτφ Κύριος 6 0«&ΐ τ&ν θρον^^ν Δα^ ^οϊϊ 
Πατρΐϊζ α6τοίϊί χα\ ρασιΧε^^ίϊει Ιπ\ ι6ν οίχον Ίαχ<)ί)€ 
ίΐς ΐοΰς αϊώνας, χα\ ^α^ιΧείας α^^ΐΐ^υ ούχ ίστβι τέ- 
Χ<Κ- Είπι £1 Μαριάμ πρ^ τϊιν ΙγγεΧον ^ Οώς ίτ^ι 
μοι τσϊίτο; ΚλΊ 4τϊοχρι&ιΙς 6 ΙγγεΧίΚ «ΐικν αυτ} * 
Ο VI Ο μα. &γίον έπελ£ύαιται 1η\ ΰτΐ^ ΐΐαϊ ΐίλταμΗ ι < < 
Μ 

τρ4ΐ«ον, ο6χ €Ϊΐαν & ίγγχΧΐ^» β^ι Ζ >λλήψτ| πρώτον , 
%«τ τέτ€ Ι9τ«( τον β»οΐί ή Ινο£χΓ|9ΐς * άλλί δι^ί της 
1^ϊ9<)(Τή9<ΐιΚ Χ«^ Ιν^ργκίκΐ τ^ν ίγίΰίΐ Ονιύματος, 
)ΐ3ΐΊ της τ«ϋ βεοΰ Αίγον ^Γ^νώ^βως» ίβτβι ή σύΆΙη- 
ψίΐ, ώβτ« ΐφαί^ον γ£νέϊίθ»ι τ*!* τήβ ίυν^ιίΑως τ&3 
ΊΓψΙοτοΜ Ι«ωτιίβσι^, ήτ^ι τοΰ Αβγού την φύλλτ^• 
4ΐΐ, χβϋ^^ τήν της ^^ρΐίΐς ϋπαρς^ν Ιν αώτφ τφ 
ϋΦΐψ ί^αταμίνης. 'Οτχ £1 αΐ^ϊς & Λίγος ίγένετο 
Ηρωιτοΐ, Ίΐι^ννης « θεολΐγοί χέκραγι λίγων 
ι Κα\ ββί,ς ξν 4 Λ^γΰ>^ • <(χ\ Α Λ^γος ίΑρξ Ιγίνιτο.ι 
Έγέν£99 ίί άμ£"Ρΐί1^τως χβ\ άτρέπτως * δτρΕίϊτ^ν Λ0νΈί15ϋ5 ΝΕδΤ0ΒΪΑΝ03. ϋΐ Ρ?, Ό Α^γος τοίννν βέρξ Ιγένιτο, ο6 τρστ«\ς τϊιν 
Ιΐ^φΐν, ο6& ψαιηά99ίς τ^ν οίχονομίαν, 4^X4 ύπ^Φτα- 
96ί ^^ μία τών της βίΐτητος ύτνα ιταλών, έχ της 
ένΐιρογάμον ΟαρΟίνο^ 1"^χήν Iψ'^χωμένηΐ ψ\^χϊ| 
]»γιχ{ τι %λ\ νοιρί Ν τι} ΙαυτοΟ ύποστάα^ί νΐΕ«»7τή- 
Μ^» ΐΕά\ χρημ2τ(σας αΟτ^Ι ύτϊίβτα^^ς * ώίτΐΐΐ^ γάρ 
Ιηΐ |ΐ^](αιρφ Ιχ «ιβήρ^ ΚΑΤ£αχ£νΕχαμένη μία των 
^ΐϋβϊΐοιωΐ' της το5 ^ι^ήροϋ ίρυΐτιως, ϊΐα\ Ιβτίΐι ιρΰρ 
Ιχννν (ΐΙβτώνύΐεο«άί£ων τής του ?π^ρΐ>ς φ(^<«ως ' 
χ^λ ΐςροι«ιΧθοί}?α μά^χ<ίίρ% έιτυραΐΐτώ0η, χ^Ιονχ α&- 
τ4}»τή¥ ιεροΰΐΰ&ΦτΑΰ&ν τον ιτνρ^ 5ΐίίιηαΐπν ΙΧαδίν» 
ϋλ" Ιξ οντής 4ΐΜΐρ)ίήν τιν* της τοΰ ΐΐορ^ φύ<ί«ως 
Ιβ$οΰ3^ ΙγένΕΤΟ κα\ ο£ύΐή ύπ^ΐΑσις • χαΐ γέγονκν 
Ι |ΐέχ»ρα ή ιιρΰτβρο^ έιαΐ; ύιτ^ΐΤ^Φΐς οΰφ« μάντης ^^ 
ηΚ|^ φΰνι&»ς, σύνΙιτος νπΐιττα^ς, γΐγ^ννΐβι κ^\ 
«1^ Τ^β**Κ !Ϊ7τίστα(Γίς» ΐ£<ι\ Ιχιι τήν τι τοϋ ΛΪή- 
^ ^Ιβ«ν ^ναλίοτωτον, καΙ τή^ ύιε* βύτοΰ τϊ|>ίΐσ- 
1|^ιϊι «ν τον τινρΐς φιίσιν ίμείωτον^ ούτω χβι\ ί 
ΙρηΙς 6ΐ9£«ταΰΐς ^ μία των τ!}ς θ^ότητος ^πο- 
«Ιέβϋϋν» η^^^ν τ« της Η^ψος φύβιν Ιν |^ν^τη> 
^Μν^νιΙΧιπη, ϊϊροίΕλάβ^το Ιχ της Λγίας Παρ&ένοϋ 
ΐέρ^η Ι*^^7Τβι«ον, η^χ έπέφτα^ΐν * £ν £α^τφ £1 
^Μν^/9ψ 5ιβ(«τίίαν, ίΐΕαρχ^,ν της ημετέρας φύ<χιω; * 
«ί^ ιτρ#τιρον 4^η ^«λ, γέγ^νιν ΰίτ^ρον σϋνθίτοί, 
•* ψ^^ΐς «ύνβίτΦς, άλλ' ^π^9Τ99ΐς σύνθετος Ικ τής 
ι^ξϊ««ρ>χ«ν9ηΐ Ιν Ιβυτ5 $ί*π5τος» χ«1 ίχ -ιης 
Ιηιρ^ «^^ηφΟεΙ^ς «^τ^ς ^α^*η^ ίψΐίχωμίνης 

γ". £ί Μ φβη, Ιτι ώΐΐ^ρ § &μαρτΕ« χαΐ χατάρ^ 
ΙγΙ-ΜΐΦ, » οδτω σέρξ' φιμέν, ίτι, ο6ι»5ν ώστκρ 
Ιι^ λν«ΐ|ΐί9Ε( 4μαρτΐ:ις ΙΕ^\ χατάρ&ςΙγΙ^^ιτο άμαρτΐα 
«ιλΐΗΐτ«|Μ, ^ΟΐΜ ίΐΐ* &ναιρίΐ£ΐ ^^ρχΐς σ^Ερξ ΙγΙ- 

ΙρΜ^χ^ ΐίΛΐ ι^βτΐρας, 4μΛ|ηίχ χαϊ χατάρ» ίγί- 
ιβΤΦ, ^Α>ν &μοΐ|ίΐ£& μίν χαί ^^ατάρα σ^χ ο^σΐχ^ού^ 
1«£ϊ{ΐΑ 0€θ^ϊ ' «άρξ €ί χΐίφμϊ βΐου * ο^χ Ιρα ώς ΥΟονΗιΐί ΡΗίιιτ 0«ι ' ! ι Ειι ΰΙίΐΓβ (Ιβΐϊΐοηβΐηΐιιηίΐ 

ηοη ύαΙ%ί€ί : ΟοηϋΐρΪΡΑ ρπιιβ, ιηουίΐϋί ί»Η ιηΗίΐΙιϊ- 
ΐΑΐίΕ» 0«ί. {]ιιίη ροΐ\α% ρβΓ ^ϋν«>«ιΙυιιι $56 ^Ρ^γα-* 
Ιιοη«ηιςιιΐ) δμϊΗιυι κι&^Ιί , »€ ρ4^Γ ϊιιΙτ3ϋ]ΐ»Ιίοη«ίη 
Υ^Γΐιί ρ^ΐΓβπΗαηι £β$β εοηερρίΐαπϋΐη : ιιϊ ηυιηρΰ 
νίπϋΐϊϊ Αΐιίϋΐΐπ^ι οΙιυη)ΙΐΓΑΙΐο« 5γιι« 4|αο(Ι Ιάαη «»Ι| 
ν^Γ^ιΙ οοΐίεορίϊϋ Γ^εΙιι κίΙ« ^ίνιιιιίςαβ ΐ!;ΐΓηιι ιη ιρκο 

1)11 ΐϋ Γ&ΰ ι υ ηι 5 ϊ Ι Αιοΐή ο, ι η ϋΐ ϋη ίΐΐ Ιο» π η ££ Τ ίϊ βο Ι β ^ 1 1 1 
<1ίΐ£ΐΐ5 : < Ει 0«υΒ ΰηΙ ΥοΓίϊΐιιη : «Ι νβίΙ)ΐιηι γ»ι«ι 

κϊοπΰ ααΐ τιιιι(3ΐίοα«!. Ιι»ΐϊΐιι1ΐΐί»ιϊΐ5 ιΐςαίΐΙϋΕη Οβακ 

3;« νβΓΐ)υηι ι^ϊκιγ ίι^Ιιιρι ?§( Ιι'>ειιο - ιιϊ^ιϊ ραΓ 
ηαΐαΐΐαη^ί» η#ΐιι«Ε» ΐί&<ΐϊΐβ ρβ^ ϊηι»β^^"''^ΐ'ΐ^">τ Ποϋΐτι- 
ηυβ ιιΐ€»ηΐΛΙΐοιιβΐϊΐ : »ΐϋΙ αηη κη» β* <ί»νίηιΐ»1ι§ 
ρΰΓ«οη1$ β*&?1, <*ΐ ίηΐ3ΓΐΛ Ψιτ^ίη^ ο^πίϋΐιι ϊηΙηΐΛ 
Γ^ΐιοα^Ιί ίΐςαβ ΐΒΐθΠίξϋηιί ιηίπιϋδπι «α1)3)3(£ηΐί3 
ΒΙ1& 64ΐΗΐβηΐ2Πΐ1θ » ύΗΐβια «8ΐ Γ0€ΐηιη Η^ραΐΙηβΐβ, 
ί^ίϋϋΐ Ιϋίίΐι |;Ϊ3ΐΓιιιι βι ίείΓο οοΐΐίβοΐαε, «ηί πιΐυΓΚ 
ΓβΓτϊ 1ι^ρθ£ΐ^8Ϊ5 €5ΐ ; τ§ηϊ ν^ΓΟ »^οΐο1ιι$ βΰοΰίκΙίΙϋΓ, 
ηϋ<ί ίλΐηϋπ ΐρ<;3πι ψ^χ ρηυ^ 6χ&ΙιιΙ>3ΐ ϊι^ρο^Ιΐβιηι 
}$ηΙ% βίΐ&ΰΰρΐΐ, §6^ «|ΐιϊϋιιβ(}ίΐιιι ηΜυΓ« ΐκπίβ νβΐυΐϊ 
ρποιίΐιΐι »ΕΐίΓρΙί§, ϊϊΒά^ία ίοϋΐϋ» βα Ιϊ^ροβί^ςΐβ : ίί» 

ΙΚ ϋΰϊη βΙϋΐϊίΐΙΙ 8ΪΙΙ*ρΙβ1ί ΙΠΙ^:! ηδΙίΙΓίΒ 6θΐ!ΙΙ& ΓβΓΠ 

ΐ)^ροιτ3£ί§ ει$<?1^ οοπφοβϊΐ^ ΐΐΰϊηιϊβ η&ΐαΓ3& βίΐΑΐπ 
ι^ηΐδ ΰ?α<1«ιτΒ, ΓβΓΠ ΐ|ΐιοΐ}υβ ιΐΕΐϋΓΑιη 1ΐΐιϊ)«1 ηυϋ»* 
Ιβϊΐυβ »ΙΐβΓ3ΐ»ιη, ιιη»(|ΐ»ο ΐ)»ΙϋΓΐιη] ϊ^οί» δΐΐδφιβ 
αΙίΑ ίιηηιϊιτΰΐΙοίΐβ : ρ» η ΐϊ»ο<1ο ΟΙιΗβΜι», ^ηπι »ιια 
(ϋνίίΐ36 ηίΙϋΓ^ ΙινροδΙΛβΗ &8ΐ€ΐ, ίΐΐϋΐΐΰΐη ιη «θ ύη-^ 

ΙΖ\1& 1)3111^111 Ιπΐ6|Γ3Ι11 ΙΐδίΧΜΙ^» βϊ ΒΛΟεΙί ΥίΓ|ΐηβ 

βϊΓΐϊθΐιι 9ϋ» £ΐιΙ]8ί%(«ϊΓ6ΐ » »Β!(υηίϊρ5ΐΐ, ηοη Ιιγροδίι- 
Εΐιη ; Γ^ηι^αϊ, Ιιΐί|ΐι&πι« ίη ΐρ^ο ροΐΐκ^ 8ΐιΙ}§»^ΐ(τηΐαίΐ» 
ιιαΙιΐΓΦ ιιο&Ιί3& ρπτηΐα:>8« ΙΙίΡτ1« ηιι;6 ΐΐιΐ6 ιΐιηρϊβχ 
^τ^ί, ηοίορο&ίΐΰ <1βϊι>€ΐφ* ΓοΚ; οοιι ηιιΐιΐβπι ϋοηιι- 
ροΒΪΙι ιΐ4ΐϊΐΓ3, ββίΐ ρεΓβΟΐΐϊ, βι ύινίΛΐίΜι; 5<!ΪΙΪύΐϊί, 
ηιιΐ! ΐη §ΰΐρ&α^ ρΓΐΐίί οχβίΛΐιιΐ. οΐ βι ΒδβιιιηρΜ 
αιπίΐ ΙΙΕΙΪΙ0» Γϋΐίοιι&ΐΐ εΐ ΙιιιβΙΗ^βοΐβ ίη5ΕΓΐΐ£ΐ3| ρβοαίαιο, εΐ ίη^Ιέάίαηιά ^ ι ίία εΐ ε^ΓΟ Γαϋΐυ^ 
$ΪΙ , Γε£ροηιΙβυιτι& : Εγ^ο βΙΰΐΚ &ιΙ ΐοΗβικΙϋη} ρθ€- 
ε.ιΐαιιι ^Ι σιβίΰ^ΐτοΐιΐίη Γ£ΐϋ1ϋ« «ιΙ ρΐΗ^ϋΐΙτιαι €1 ΰϋ(ο- 

ϋίαιυτη, Η§ α^ λΐιίΰΓετκΙβιη ο^Γη^ιη Γ3^^ί1Iϋ «τα 

ηιιΙΙιιΐοηϋ« Γΐαιι» €ΒΙ, τιΐ ρΐϋεβίΜΐη «1 ιηαΐΰίΐϊοΐιιιιι 
ΟοιίδίδΙβΓο ΓίύβΓί ι ϋΐ ΙηΒΐ^ιιπίΓΰΙ, λίςιιι ρΰΰΓΜτιηι 
«|αϊ4ειιΐ εΐ ΐϋβί^ιΐίΰίαιη ιηίηίτπε ΗΐιΙΐδίαιιΐΐΐ δΐιιιΐ, 
ηοη ι^ΙΚυΓ &ϊειιΐ ρβΐ^^ίαπι εΐ υιαίε^ ^φβψϊΐΛ χ«Ι ΐίΐκαρα Ιγ£ν£το, οΐ^τω σαρξ ϊ^έν&%^, 

ΙΐΑ 4ΐΐ04|ΐΐ6 Γ3€ΐΐϋ ε&ι ^^^ο. 
ΐ.ΤΙ|6 ■ μ<τ«βχών ΐίβραιιϊη^ίιας ήμ!ν «Ιμχτος |. (}ιιΙ»»3ΐιι ιΙΙβ ε&Ι, <ίϋί * ρϋΜιεκρΐΐνΐΐ ϋ^Γίΐί €Ι 

#αλ 9ΛψΜ^Ι ι 1*/0ρωιτος γάρ ^Μς αάρξ χ^Ι κΙμα β^ιι^ιιΐϊτίι ηοΐιίδ κΐΐΐιιΐίϊ ΓιιεΙιι^ ^? ι ΐιΐι4ιιι «ΐΐιΐτ» 1ι<>' ηι 8. 30ΛΝΝ1Β ΟΑΜΑΒΟΕΝΙ ίιιο, ίίϊΓΟ βΐ 5αη|ΐΐ(§ ειιηι 5ΐΙ, β*πιϊ €1 δοη^αΐοϊ Α τυγχάνω^/, βΟ μιτίχιινλίγιτβι ίκρχΐΐ ΧΛίβί; ρ9ηκίρ»Γΰ ΙΙΟΙΙ <1ί€ί1ΐΙΓ. ΟϋΟίΙ »Ι < ρβΓ αϊΠΪΙΙί ΚΐΐΏΐΗΐ 

ιιο1)ΐ4 ϊβΰ&υι «ϋ; ι ηυίί 1§ύητ ϊ\\ύ 63ΐ ^ιιϊ τιοΐϊΐβ βΙ- 
)ΐιιΗ& βτΑ3ΪΙ? ς 110(1 «ιιίιπ βΙΐΰΗ §ΐιηι1θ Ι11> |>Γίυβ άΐ- 
ν^Γ&ύΓη ίιΐθπΐ ΐϊβεβ55β ρΓοηιιβ €4ΐ, 

5. Ουοηαηι ιι>0(1ο ι ΐΐΐίββηΐ ί>€ίί% ΡίΠαιιι »ιιιΐιη 
ί«ΰΙϋΓη βΐ πΐίΐΗοΓβ *? » 1)9 ιη ΜΙβ «^ιπ ηοη 6ΐ(, ηοη 

ΙΙΐίΐΐίίΐΙΐν Ε:ϋ«]1ΐυ Ι^ΙΙΙΙΓ θΓ:ΐΙ? 4|1ΐί(ίΓΐ1ΙΪ1 €]1 ιηιιΙιβΓΟ 

Γίΐΰΐνϊίη «»1 ! Ιϊ^βϋ νβϋτΐι ΰ^ΐ^^ιθ* 

6. 3ΐ ηοπ β&ί βΰΰαπίίαιιι π^Πιγϊιπ Οϋΐ ΕϊΙΐα», ιΐ££ 
Ιΐδίιι^ϋ Οβιιβι ίΙΙθ ΐ(ϋί βχ νΐφηβ ηίΐΐϋ ^ιΐ» ϊ:ιιγ 
557 » δδίΙβΠπ ΊειΙθΓί Βθΐ ΓηΙπβ'Τ ι Ι*«Γ$ρΐοιΐΐΐιη 
θ&ΐ, ςικιιΐ ΐΰοΐιίΒο ςυί η^ΐϋτα ϋοιιβ «§ΐ, αιιϊ <)υι- 
ΙθΓπιίαΐΐΐΐΐ] 3<}θΓβιητ]8, 61 ηο9 οτιιηβ^ςιιβ «ρϊπίυαίοβ 
νΪΓΙϋΐ6& Ιΐϋΐηίιιίβ ουΙΐθΓ«3 ιίηιιιβ. 

7. ι ϋίοπαπι πΐΰΐιιι ^ΙΙβπ ηοο ιΐιΐκι ', ι ΐηηυΐΐ 
ϊριβ Οβυι, Οιιοηιο^ο ί^ΐιιιτ ΐΐΐβ φύ βι νϊΓβϊηβ 
οηηίΐΐ Ιι^ϋιιΐΐ, 2ίΙΰΓ3ΐηΓ οι ϋοΠΠιτ , β! ιΗυ5 εΐι 

λ€ Οβϋΐ ηοϊΐ βιΐ» ςιιοιηοΐΐο « ίη ηοηιιπβ 6]ϋ& οιηιιο 

Γΐιιη • ! ί 5Ϊ ϋΐί »οΙί ψύ ιβοϋΐκΙυΓη ιι^Ιυτ^ιπ [>ο] Ρϋιαι 
«Μ» ^α^τι111^ απιη6 ^βηιι; (]ΐ]& Γϋίοπβ 1>θ0 
ίριΚ ηιιϊ £1ΐ9[η φΐ6 Ειοπιο 5ΪΙ, ί(1 ηϋύ«] ββΐ^υρβ!^ οηηο 
ηοιπθη £0πΐΰΐ1ΗτλΓ 7 «|ϋ^ΐ6η\)Β βηίπι 06τι$ 65ΐ, ηοη 

9, δϊ €^?ΐ8ΐιι$ ΟΙ Ηύ^\$ ι 651 ίΰουηϋϋΐη €»γ- 
η^πι '*• ι ΓΰΙΐηςιιίιυΓ, υΐ ΐρ«β ΐηΐ£ΐΐ}|»ΐιΐΓ, βΐ βιΙ, 1 1 ι χατ^^ τιαηοι ήμίν ώμοίώΟη» » τις 6 £μ<&& 
{«Ιφΰρον. ,^ 

μινον έχ γυναικάς ; ι 6 'ςίίρ μ^ ών, <>&χ Ιιι 

Τ'. Εϊ μ^ χατίί φύ?ιν Τ% θΐο^ 6 Ιχ Π»| 
χα\ φύσει βε^ΐ, πώς ι Ικάθισεν Ι ν &ςι|του Π β 

άνθρωπολάτρβι Ισμένι Ε 4 

Ρ, ι Τ}]ν δ4ξίΐν μου Ιτίρφ βύ ϊώβω, ι ^ 
θεΐ;* ΐϊώς ΰδν^ εΙ ίλλϋς τί^Εΰ* τ^ν φΟ«ι Υϋ 
υα\ %ώ^ί Α Ιχ Παρ&ένοϋ ^ ^ροιχ^νίΤτκι ί£αΙ >^ 

η*, ΕΙ μίι φύίΠΕ Τίΐις χαΐ βε^ί 6 Τη«ο3ς τι 
ΰένον ΓΙίς* τ=ωί * Ι^ ^Φ ^νΐμβϊΐ Ίη^οΰ πι 

ΕΙ τφ χ«τά φύιιν Τΐψ α*•Λ|ΐ χάμιτΛί τ:3ν γό 

κίν βνομοΕ, χαρίζιτίίΐ ; ώς γ*ρ βι^ί, ο6 λα 

Ι'. Κ! < 4 ΧρΕβΐ^ς ι Ιξ Ιουλίων Ά ι χ«' 
χα, ι λΐ£ις«»ΐ αύτίΐν Ιξ άλ)Λΐΐ χβθ' ίτιρ^ ν Ι«α(ΙΤ£ίΜΐ» «ΙΙΓίΙ«|]ϊ, Αΐ£βΐαΰ1ΐϊΙ 6Μΐη βΐ »1)0 6&&6 

Ι6ΰυηι1ιιιιι ιΐηιά. £χ ^τιο ακίΰΐη, 90 ΐϋϋυίκΐιιτη 
ΐ|ΐιΐ(1ιΐϋΐι Βΐίυιί, ηϊιΐ οχ 0^ βΰευηΐΐιιηι ςαικί [)ΰυ5 
«•1? Οιιί «ηΐπι ίΙΙιιηι (ΙίιίΙ Ο^απι, βΙ ί«Α«^ίΐΙβπι, 

Ρμϊϊ^ ι Οΰΐιβ &ΗρβΓ ΟΕΐιηίι 1>βηθ^]ε1υ8 Ιη βΐΐϋΐι- 
Ι« ■*, ι ΐ)«ϋΐπ ΒΰΙΙΐΰβΙ 61 Οοο, ί»ϋ(απι ««§θ βι Ιιι- 
έηιι Β0Γϋΐιάιιιη 09πΐ6ΐιι, ΐ)ϋ3ο<ϊο Γ&οΐυι ββΐ Ιΐίϊϋτο, 
10, 0631118 Ρΐΐιΐϋΐ ΐΐτ : ι Ηαο ΒβϊΐΐΗΰ ίη νοίΐίβ, 
ΐ|ΐια<1 6Ι ιη ΟΙιτΐ&ΐο ^6ίΐα^ ι^ϋΐ ΰυπι ίη Γογπι^ Οβί 
6ϋ€ΐ, ηοη Γΐρΐηιιιι ^γΙ^^γ^πιβ ΰΐΐ βϋθ §« α^φίαΐΰΐη 
Οβη, μ4 ιβίριυπι 6ΐΙπί)ΐιΐνιΐ, Γοπηαηι β^τιϊ «ϋ£Ϊ- 
ρίβηι, ΐπ 8»ηι1111αι1ΐιΐ6ΐιι Ιιοηιϊηιιιη Γαΰΐιιι , β Ιιι- 
ΙιΗιι ιηνειιΙιΐΒ αΐ ίοιησ. ΉυρΙΙΪΒνίι α^ηηβΐΐρ&ιιπι ΐτροδιωρΐΰτατο, ώς Ιξ 4λ>.αυ χαβ' Ιτερον ' χβ 
1) ΧΛτ4 τί, «ι μ+1 έχ θβΛδ χα%^ Βιός * Ό γι 
β46ν, χαΐ ιύλογητ^\ί» χα\ Ιτή πάντων αύτ^ν 
%ιΐψ&Λ 5ημ4ίνβι/0τι 6 ών Θε&ς Η^Λογη^^ζ *^ 
τωϊν πρί Λΐώνων έχ τοΰ Πατρίς. §«4ς γ4ρ Ιί 
βτ] ϊτ;α^ τ^ χατ4 «ϊάρκίΐ Ιξ ΙουδαΙω^ί γ^ 
γέγονιν ίνβρωπ&ς* Μ 

ι'. Ό μβχΐρϊ^ς ΙΙαΰΧίς φη^ΐ' < Τοΰτο φι 
Ιν ΰμϊν, δ χα\ ΙνΧρίίττψ Ιηαοΰ* Βς 4ν μορ^ 
υπάρχων, ούχ άρπαγμϊίν ί^γήΜτΰ τδ κίναι Ιί 
άΧλ' έαυτ&ν Ιχίνωικν μορφί^ν δούΧο\* λ«< 
^μοιώματι άνβρώΐϊων γενίμενοί, χα\ ^ήμα* 
06\ς ώς Ινθρωιτος ' Ιταπιίνωσεν Ιαυϊ&ν^ γι ίΒ€ΐϋ& ϋ1ι«(ϋ6πι ΐ]ΐ<|(ΐ« 3ά τηοηβιη^ τηοΠειη ιιιΐθΐη ϊϊ ύιτήχοοΐ μί/ρι Iαν1^ΐο*^, Θανάτου 61 ^ςατ^ρβο, ^οη9ΤΪ1 (111 ηοιη^η, φΚιά ΟΑΙ βθ|ΐ6Γ ΟΓοηΰ ιιοΐϊίβιι» 
111 ίπ ηοτηΐηβ Ιβΐΐΐ οΐϊΐηβ ^βπϋ η«οΐ»ΐυΓ, ϋφίβ^ΐίΐΐηι, 
ίΟΓΓ^ΐΙΠϋΐη Η ιιιίβΓίιΟΓίιιη ; ^Ι οηιηί& Ιίη^ιιι €οη^ 
ϋΙβιίιΐΓ» ι|ΐι1ι Οι^πιΙΐϊΐ» ιιοιίβτ 1β§<ι& ΟΗπΒΐυ• ίη 
ΐΙατίΒ ϋΐ Ι)6ΐ ΡιίτΗ **. > ΙΚϋ&ΐΙι 6Γ|ο, «ίο Ει Πΐβ 
ιΗ, ί ψί\ 611111 ΙΑ §0ΤίηΜ Όύ «9&«Ι, ηοη Γ•|ΐΐηιιιι 
»τΙ»ίΙηΐΐϋ 611^ ^ ⧻6 ^ηαιϊβτϊΐ Ι>6«, ίθ(Ι Η!ΐρ$ιιιη Ιφρ, II, 5-ΙΙ. ύ βι&ς αύτ&ν υπ«ρύψωφέ, χαΐ Ιχαρίσατο «ύτ< 
τ6 ύηΐρ ιτδν βνομσ, Γνα Ιν τφ ΐνίματι* Ίϊ^ί 
γίνν χάμΦτι, ΙΐίΟϋρα^ίωνι Ιτ«γι£ων, χαΐ Μ 
νίων, χα\ πΐια γλώβ« Ιξομολςίγή^ΐα^ βϊ< 
Ίησοϋς Χρ^ΐττ^ίς *ΐς 3^ξίν βιον Πατρός, ι 
τοίνυν, τίς < 6 Ιν ^ρ^ β«ου ύπέρχων» βς 
ΐϊαγμ^ ήγή^ατο ^ ΐϊναι Γ^α βιψ, άΧλ' Ιλ 
|νω« μορφήν βονλου ϊαβών; ι •Αν0ρωκός ο 
Ιν μορφζ βδοΰ, οδχ ΐ¥ φν«ι §€«5 γϊρ 6 Μ 6χίηαΐίΝιΙ Γοηηαιιι ΐ6Γτΐ3ϋαρΐ6ΐΐΒΤ> ίοΐΏΟ ΐιοιι 6ίΙ 

' Βε&Γ• χ, Ι!. • Ιβι* χι.ί¥, 8. • ΡΙιΐΓψρ. ιι. Ι^ 

νΑΕΙ^ Ι.Ε€Τ10ΝΕ3. 
• Ειπρπίΐο βηΧί)ν3τΐ, }ηϊΐ3 Λΐ^Ηβ ΤυΓΓΪθηιιβ ΐΓ^ηδίιιΗΐ βί«* ιπ7κιϋ ίχ £ϊίί>, ΒΗείΙβτη !6|ϊ$ιβ ΐδ 
ϋιι [ΐ»Γϋι;αΙϊκι'γέρ^ έηίηι. ^ ΜειηΙνηιιχι Ιΐύΰ ΐί^ΰ&Ι ΐίρικί Τυιηϋΐιιυι ι ] |9ρ^^ ιι«1 £οΐϊλ<ις ΰ^ Χ£νοΐ Ιαυτ^ν ^ρφΐ^ν βούλο^ 
^|ΐ1#νΐι^> Οΰς γάρ λαμβά^^ι^ι δΐΐΐρ Ιντί; Οώς &ν- 

γπ4|λ;τνος ΤΛπίΐνοί έϊυτίν ; 'Ανθ(ϊίι>ΐϊΰ; γ^ρ μίλλον 
ΐψοϋΐ)*», ύπί^κοος ΐφ βιψ γΜμϊνος • χαΐ Γσος τί^ 

^^<ρν<ν Ινύρωπος. 06 γιΐρ Ανθρωπρ; ιΐ^ν ΐΐρώτον« 
ΐηΐ^ο^ β<&ΐ Ιχρημάΐίσιν * ο^τ<ι» γάρ ίρπαγμ^ν 
ί^γΙ^^ϊβηι, άλλά^ β€&ς ων άπ' ίρχήΐι Οσχβρον γίγονιν 
ί^ρ«ι>ΐρος* Κ.α\ ώ< μίν βι^ΐ ^ν χατά φύ^ίν , ταπει- 
ΐβϊ ΐΛ'^-ϊ&ν γινβμινο; 3Ηίβρωπ^ ■ ώς 64 γΐνόμ^νΛ^ 
Ινΐρ^ιτ^ς, ύπΐ^^ϋται τι πίν &νομα« ονόματι Τ ίου 
ΐΦΰ β£θΰ« Ό αύτ^ Τ^ρ ΐ^ν, ίεαί Ιστιν ΙΓΐ^ΐ βΐοΰ χαΐ ΑϋΙΈΐΙδυδ ΝΕ&Τ0ΜΑΝ05• * ..-^^^^^ ^^^ 

αΰμιτ^ις £ των άγΐων Α ΐη ίθΓΐΐΐ« 06ΐ* Ι^οη βπΐιΐ} »η ιι^Ιϊιγ;ι Ροΐ β«Ι Ιιο- πια. Οιηπίβ 6ίΐ|ΐιΐιΐ6ΐιι Β^ϋΐΐΐΟΓϋΐη ΰοβιιΐϊ ρβτΓοΓ- 
ιη^πι ίηΙΰΙΙΙ^ίΙ ιι&ΐι>Γ^»* ΓΪ6€ ιΐβιη θ&ΐηΑπϊνίί ί«ί|Ν 
Μα) £€Γτιι§ {|αϊ ΑΰΓτί ίοηααΐϊΐ &ΰ€'φΐΐ> Οιιι εηΐηι 
ϋ βεαρϊΚ τ|ΐιο(] φ&« β^ΐΤ <{ΐχ(Ηηο<&α ειίαιη 1)θΐη« 
ΒίκηίΙΙι Ιΐΰΐηΐηϋϊΐϋ 1131, ίο ^€0 οΐι^ΐί^η» Γ^αιίΒ-ρ 
ΚϋίΓηίΙίίνθΠΕ &£ίΐΐθΐΐρβυίθ! Ιιοηιο «αΐΒΐ Ώΰο Για1υ$ 
Οΐ}€<Ιΐ6Π&, βχΐίϋΐϋτ ρ^Ιιυι, Πεοι^ηβ £« $ί]ήίΙβΜΐ 

ΡίΙίο 0€ΐ οΐ 060 &θθΐιη(]αια οβίιιτΐΐΐϊΐ ΐΐΐοΐ» Ιΐ3?& 
§11111, ςιΐϋΐ(}«ο«ιηρβ ίΐΓΐϋ§ «§1 Ηοπιο* Νοπ βοΐιη^ 
€οηι ρτίιΐΐ ^^Η Ηοιηο, ροΒίββ ύϊ£ΐυβ ^%1 Ώ&μβ ; 

αΐ) ιηϊΐίο ϋ«ίΐι$, ϋΰίοιίβ Γ^Ιιιβ €Η Ιιοπιο. £ΐ ^υιΐύ- 
Ι11Ι9 ΐ[υ»<Ιοιη ιι^ΙιΐΓ& Οβτι» «ΧΒΐ&ϋΙ, &6ίριυιιι Ιιιιηιί βι^ πα?ί^ φύΕττν* αΟτω γ&ρ 6 6ε!<κ Ά^ΐέττολος άιτ- Β ΙιιΙ, ίααίιι» Ιίοιηο, ΟικΙβηιπι ςυαίβηυβ /^ϋΐαβ θϋ |]ϋί* < Ιν |''ορφ{ β&ον ϋπ^ρχων, ο^ Αρπαγμ&ν ήγή- 
«κτοτ^λΐνατ Τφφ §«φ' * ΰύχ ύψοϋται γάρ 6 "Γψιστος 
ΑΗί τβιτιινοΙ ίανΐ^ρ Ιχο\>ΐτ1ϋ»ς ^θρι«ΐΐτΰ; γ&ν^μΕνο;. 
04 ΐ»|λ ^ου τοίνυν τΐ^ν τϊπβίνωίΐν £φι;^ ηαΧ τιΐρΧ 
Ιΰϋ» τΙ^ ΰψ«ιΐ7ΐν, 4λΛ4 7ΐ£ρ\ τΰϋ βι^ΐολ Είς γάρ 
Ιττιν Α τοϋτφ χΔκ£Γν« («ξίμ^νό^, τ6 μέν 3(α6& θ€ύ; 

ν«ι^» φχΑΐώβΑτο τά τΐ^ΐ ψύ^ΐ^^ χ^Ι ούτω; Οι^ρτψ^ 
«|«« λΙγττ«ι. ίΐύπιο, βυρεΓθΐκΜαΙυτ 3ΐιρβΓ οηιιιβ ηοηιβο, Ψύά 
06ΐ ιιοπΐ6ΐί α^^^^ρ^εο5. Ιρ&θ βΐιΐιιι «γμ» ^Ι ϊ^\ ΡίΙίυι, 
3β 0«ιΐ3 ;£ΰ€ΐιο(Ιιιπι η^ΙϋΓαο) , §ΐ€ΐι( Η «ϋνϊηϋϋ 
Αροβίοίιιΐ ^^ΰίαπνϋ. 558 ^<>° ^"ίπι ιΐι&ΐΐ , ϋΐυη 
β*&€ΐ Ιιοιηο^ ήεΐιΐδ ββΐ ί>βιΐΒ; Ββ4^ € ουιη ίη Γογπϊ» 
ϋ^Ι β&90ΐ> η«>& ΓΑρίιαιη αγΜιγ&Μιι «ιί ι« ϋκ^β ^* 
φΐιϊθΐιι Ι)€0, > ^ίΰ^ϋΑςιιΐίΐι ΰϊΐίιη (ιιΗμιιγ ΛΙΓιβ* 
&ίιιιιΐ», ςυίιι ΰ^ίρΐϋπι ροϋϋ§ 4βρΓίπ)ίΐ« «Ιιιιιι ιρίϊΐιΐύ 
ϋΙ Ιιοηιο* Νοη ϊ^ιΐυΓ αΐΐΐ (ΐίΐιηϋίαΐίοα«ιιι ίίΐπ^αϋ, 
&Ηί Υεγο βχίΐιιίίοηαηι, Β€ϋ «ΙΐΙ^ιιι. υηΐϋ ςιΐφρ« «Ι ί4«ιιι ^"^4, ^111 Ιιοο «ι ίΐίικί &(1ιΐί]«ϋ : ΙΐΟΰ ςιιιάϋΐιι ιι^^^^ι^^^ ^η^ ^^^ «^β^Π» Γιυΐυι ί\ύι Ηοηιο : 
Ιΐΐιιιΐ τθΐ^ο (|ΐΐ3ί€ΐιιι& ίΐΰΐιιβ ΗοπίΦ, 5ΙΙΑ Γθΰίΐ, ηαϋ ο^ιιιι^ ΙιυιιΐΒΐιχ ρΓορπι βΓ^ιιΙ : ιΐ<]ΐΐ6 1ιο« |ΐΐ£|# 

Α% Φι^«\ν 4 Κνρΐΰς πρ6ς τ6ν ΠφΐΙρα' ι Πάτερ, ( 11. Αϊ^ ^οπιίητιι ι«Ι ΓιΐΓΐίΐη ; ι Ρ&Ι^Γ, φή^ ϋξβαέν μ§ τ^ ΐ^ξι^ρ ^ ΐίχον πρ& τοΰ τίν χ^αμον 
ιΐνβι «κ^4 σοΙ.. ι Εί Βιί^ς μύνον» πως δοξίζιται ; £ΐ 
β μιβνον 4νΦρ«ϋΐΐΦΐ, ΐΕώΐ ΐϊρ& ΑΐιΙτΜι>ν ιΤ]^ι τί]ν £4- 

ι!ν ^ ΐ Μ ΐί Ρ ϋΤ τ^ χ&Ι' ΰμ^ ^νθροιιεος τ|1 ι^ρ&ΐ τΐν 
ΑΙγνν «χίτίχΙΙ βνναφβί^ χα\ χοιν^ίΕΐνύ^ τφ Εΐατρ\ ΐής 
1%^ ΐ»1 τη^ ά^ξίας ^ίχννται;'Ημ&Τς £1 ουχ ^νθρ&>- 

«V «^β^φάτως θκοποιιΜαι φάσχομ&ι^ - 4λλ^ τ^ν πρ^ 
■ΙιΑνϋν Ιντα Γί&ν τ^^ 0£θϋ χαΐ β«^ν, 9βσαρχώσ€α« 
#ι^ί«τ4ι»ς. Μ£μένΐ)Χΐ¥ γ^ρ ού&Ιν ίλαττο^ θι^, χα\ 
γιν6μ«ιΐΗ 4νθρ«ιποΐ, 

ί,γ, Ό μα:χάριος Παυλ^ φηαΐν ■ ι Εΐ γάρ είΐτι θΐΰΐ £ϋ3ΐ πίΐϊ ςΙοπΐ, ςα^ιη Ιιβϊιυί, ρΗυιςαϋο ιιιυΐ}ιίιι& 
ϋύΓβΙ βραιΐ 1^^* ι 51 ΟειίΑ ιοίαιη «βι, ΐ|υοιιιθ4ΐΦ 
|ΙοΗΠΰ4ΐαΓ? 51 Ιιοΐηο ^ααιαιιΐ, ^ιιι ^«(^0^λβ ϋι(« 
ΐβουΐ^ ΐΙοΗίαι Ιι^ΐιιιΗΤ 

12. Ι Νοη «Ηΐ (Ιιιςιιΐΐ) Ιη 1« 0«ιΐ£ Γ«ΰ«ηι '^ ι 
Οκαιηο^Ιο εΓ^ο 4θ νββίτι ι^ιιΐβιιίΐϊ 0€α& Κιοϋΐο βΙ 
ρΓύρΐ6Γ οοΐϊήθΐΐοιίΐΐΐΐ Ιιι1)ίΐϋ4ΐπι» οιιιη Υ^γΙκ), &?Ι- 
ιΐίΐΐΐυΰ €θη»θΓβ ^ΙϊϊγΪφ «£ ιΐΐ^ιιϊυΐιίι £|ιιιϊΙ«;ια ϋΐιιιι 
ΡλίΓβΤ Μ08 «υΐβϊη ιιοη Ιιοοιιηΰΐύ ?€€Ε]ι16Γ ίίβπ 
06(111} ιϋαιιου&: ?θηΐΐΐι ^τιί €γ»ι 0ΰί ΙΊΙίιΐΒ βΐ Ρβιιι 
&1» 3Εΐ6Γπίΐ3ΐ6, Ιτυιΐΰ ϋίΐΓΐ ηιιιΐλΐίοιιβιιι ϊηοιηιιΐιιιΐΐ 
£Εΐβ οοηίΙΐϋΐΐιΐΐΓ. Ηιηβϋ «ηΐιη ιιίΙιΗοιιιίιιαι Οβιιι, 
4ιιιιι Γβαιι» β§1 Ιιοιηι». 

13. Βοίΐΐΐ}§ΡιυΝι»ΐιΐ : < Βίΐ|ΐιΐ(ϊΰπι ιϋί ιαιιΚί Η 
κβΐ ηύριν, τΒολλον, &Χλ' ήμΙνιΤς β^&ς, Οατήρ ΐ> «Ιοιηίηΐ ηιιιΐΐι : ηοϋϊι ΐΑοιβιι ϋηυκ ^«ιι1 Ρ»16?, «κ τϊν, ι'Ε^α Χριατ&ν ^* ο( τά πέντα φηαί * ιττΗ^ν φ«τι 
μιμ; *ΑΧλ* ιΐ μέν τ^ Ιχ α«ρθ4νου, ίν&γχ^ 6μ|1ς 
τΐηι »&ΐ4τν Χί^**^» ^*^ *^ βΐ^ύ ϊ6ν ιτρίΜΐώνιον, τΐν 
Ιι^ φΖ υΑ ΐΐΑντΑ* ι1 21 τ6ν ϊχ θ£οΟ, Ιλλον ^»ντα ιοιρ^ 
ιΑν Ιχ ΟαρδΙν^ΐ^, ΰύ Χρι^^ς χαθ' ύμΙΙΐ Ιχ ΠαρΟέ- 
¥■» ' ΙνΛ γάρ 1φι^«ν, 6ι* Λ τά τϊάντ». ΕΙ ϋ των Ιχ 
η&ρβίνο^, Αλλθ¥ Κ^τβ π^ρΑ τ&ν Ιχ θιον ' ή 6^ £τ^- 
|ΐ4θ«^ρΊ«^ φή^^' '^ τ^ντ^ς, ^ οΟχ ίτιαι Α Ιχ βι^ΰ^ 
X^^#εΑ^» οΜ Αν^μιουργ^; ψΜ ύαιπίλ; €Ι αο• ιη ίΠο : β1 ιιιΐϋΐ Βοιηιιιιιι Ι^βιι» 
€1ΐΓΪδΙνί, ρβΓ ΐ]ΐιβιιι ΰΐηηΐλ ; 81 ηο» ρ6Γ ϊριιιιιι ". ι 
€ιιιιαι €1ιπιΐιιιιι <1ΐϋΐΐ, ρ«Γ ΐ]ϋ€ΐιι οιηηίι, ΟυβιηιιαίΑ 
Τ08 ιΐΐιιια (Ιίαΐίι! Βϊ Ι[<'ΐ4€α) έυπι ΐ|αι η ΥΪΓΐ'ηΐθ 

ϋίΐΐΐΐ 0£ΐ, ΟΠΪόΙηΟ 1ΐ£€«£5έ θΓίΙ, ΙΙΙΰΙ ίρβΙΙΠί €ΙίΙΠ• 

({@τη £&££ ίαΐβΐηιΐπί ηιιί £χ 0«ο «ιΐ &ίΐΐ6 βΐβ£ΐιΐ9, 
Αο ρ€Γ ς^^ηιοιιιηίΑ : ιΐιι νΰΓΟ βιιιη <|ΐι1 βι Οβο ε$ι^ 
ι^ιιι&ί Μ^ ΑΐΙαι •ίΐ »1ι «ο {]ΐ]ΐ «χ ΥΐΓ^ΐπΰ ΐ;ΐ6ΐίΐίΐ : 
(|ίΐΐΙΓ 01ΐΓΪ$ΙΐΙ8 €Χ νίΓ|ςΐπ6 ΟΠίϋ ιιοιι «Ι. ΙΙιιιιιιι 
«Ιβαιρι £&!« (Ιΐΐιΐ ρ6Γ ςαβΐΐι οιηνίι. ΟβΑίςυ^ ιί 
ΐηαίη ^ιιΐ 6χ ΥϊΓ£ίΑβ68ΐ, ιΐίιιιιι ιηχθΗΐΙι αΙ> «ο. ^ιί «Ι 0^ βΑίιΐΒ <ΜΙ : ιιιΐ <1αύΐ ιιηΐΤ€Γ5] ΰθΐ)<ϋΐ0Γ€3 Ιηάτΐΐ^Ιϊ», ιιιι ΟίιπιΙιιι Η1& πΟϋ βτίί, ςιιϊ #χ 
0«» «ιΐ, ϊΐΓΰ ίΐηΙνβΓ&ιΓυπο ΟοηάίΐΟΓ. 
** Ιοη. ΧΪΙ1, 5. ** ΡΐίΐΙ. |.χϊι, ία. *• Ι ΟθΓ. ιητ, 5. 187 8. ΙΟΑΝΝΙδΟΑΚΑδΟΧΝΙ 188 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΩΝ ΕΠΟ£ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΟΝ. δ. αΟΑΝΝΙδ ΒΑΜΑ80ΕΝΙ 

ΑΟΥΕΚδϋδ ΝΕδΤΟΚΙΑΝΟίΙϋΜ Η^ΕΒΕδΙΜ ηΐδδΕΒΤΑτιο ΑααυκΑτίδδίΜΑ. ςυί οιιιη ΝμΙοπο Μπίίιιηΐ : Υοβ, νβΠιη,όΙοϋδ ηο- 
Ι)ίβ ι ςιιβηη&ιη $2ηοΐΑ Ι>βί6βηιΐΓΐι €οηΰβρΗ? Νιιιη 
η&ΙιΐΓ» Ρίϋιιιο ΟβΙ 61 Πβαιη, ζη ΙιοηιίηβπιΤ ^ίςηί- 
ϋ«αι βιιηι ηλίιιη ΡίΙίιιαι θ€ί ϋβιιιιιφίΒφιβΗιιΐ, ]αιιι 
οηΙκΜίαχΙ (ϋοΐ, Ηοβ αιΐιη ίρΜ λΜΑΐΑοι ΥΙγιρβμι 
β•Μ ΟβΙ ββηίΐΗΰβιη €οηΟΐ6ΐ)υηΐυΓ• Εο€ιιγ «ηΐαι ηοη 
ΙΜ ΜαΐβΓ, ΐ|ΐι» Οβαηι εοη66ρΗ« οαΜβίρςαβ Ιποαγ* 
ηαίιιη |6βυΗ ) 8Ίη «υΙβη Ιιοιηίιιβη ^ιοληΐ,ΐιιιη θοβ 
ίλΐΗ|α•ιη Ιι«ΓβΓΐ€θ» »ΐ€ βχοίρίβπιοβ : ΙΙΙιιιη ^ί Μ 
€1 ΡβΙπβ ΡΗιολ ^1» Μςιΐ6 ΑηΙβ 9βκη\ζ Υθΐ1>υηι» 
ηιΙιίΓΑ Ρίΐίυηι Οβί, &ΰ ηιιΐυη Οβιιιη, ϋβοηιιβ €( 
Ρλίπ ΰοηΒυΙ)&ΐ9ηΐΐ3ΐ6ηι (ΙίοιΓι&? ΡΙβιιβ, ίηςυίβιΚ• 
Τοηι ηο$ : ΥίΓ|;{ηΐ8 ΡίΠυδ ηοοςυίά 03(υπι Οβί Ρ1• 
Ιίιι• €Ι η9ΐϋΓ2ΐ Οβαβ 6βΙ? Νβςυ&^υβη, Ιικ|υί€ηΙ• 
Ταιιο υΓ|6ΐ)ίιηιΐ8 : Οαοβ Ι^ίΐυΓ Βαι &ϋθ8 €οηΑΐ6- 
ιιιΐιιί« ιηοιη Μίαη, ||;ηΐΜ &1ΐ6ηιιη : ιΐο^οο άυο• 
«(Ιοηΐί• Οϋοι» νειίπιςυβ ΒβηίβηΙίλ ΤήηΊΐΑβ Ιη ςπΑ- 
Ιβηιίΐ«ΐ6ΐη βΥΜίΙ. 0«λΐιιοΙ>τ6ΐη άίοίΐβ ιιο1>Ι•ι λ ^υο- 
ηβιιι (Ιμ8 Ιΐ3τρο8ΐ88€§ ρτ26άίαίΐ^ βϋοοίι θΚί»! Αΐιηοη 
βχ ΕτΜ|οΙΙο ρ»Ι•ιιι &υ(1ίαΐ8 : € Ιη ρηηοΐρίο βηΐ 
Υ6Γΐ>ηηι, βΐ Υ6Γΐ>υη «η! &ρυ(Ι Ι^ιβ, ^ 1>όιιι 6Τ«1 
ΥβτΙ>ιιηι * Τ » «ι ρο•! ρλΐΐ€ΐ : 4 Εΐ Υατϋυιιι ^ΆΤύ ίβΰΐΗΐο 

68ΐ, β( ΙίλΙ^ίΙΙτΊΐ Ιβ ηθΙ>Ι8 '. » ϋΐΚΐβ 3Ι€€6ρΊ8ΐΙ• ρο8ΐ 

ληιΐΒΐΙαι ολπιΙ• οοιιο«ρΐ1θΒ6ΐιι ΰοηοβλβιπι β'ι €§86 
ΥβΓίιί Όβϊ 1οΙΐ8ΐ>ίΐιΐίοηβηιΤ ηοηηβ «οημίυπι 68(» 
ΐ|υο<ί 1 Αη(|;6ΐυ8 μ1 Μαγιβοι ίιΐ|;Γ«88α8 άιύί : Ανβ, 
^Βΐί« ρΙβηΑ» Οοιηίηαβ Ιβουηι. Ου» €Όΐη 8ΐΐ(Ιί586ΐ 
ΙιιγΙ»1& €8ΐ Ια ββπηοηβ » «Ι €0^ί«1)«ΐ (|υ3ΐί$ β8&6ΐ 
|81& 82ΐυΐ8ΐίο. Ει βΗ &η^6ΐϋ8 61 : Νβ Ιίιη6«8, ΜβΗλ, 
ίιινβηΐΒΐΊ ^ΓϋΐΑΐη &ρυά Οβυιη. Ει 60Γ6 οοπϋΊρίββ 
ία υΐ6Γ0, 61 ρ&Γί68 Οϋυαι, 6ΐ νοο&1>ί8 ηοιηβη 6]υ8 

^68αΐΙΙ. Η!€ 6Γϋ 108(008, 61 ΡΟΊΟΒ Δ1ΐί$81ΐηί ?068ΐ>ί-> 

ΙΟΓ. Ει (Ι8ΐ1>ι1 6ΐ Οοηιίηο8 Οβυβ 86(ΐ6ηι ΟαυιιΙ ραίπΒ 
€]υ8 , 61 Γ6βη9ΐΙ)!ΐ ίη άοαιο ΙαοοΙ» ία »ΐ6Γηοοι, 61 
16(01 6)08 ηοο 6ΠΙ 0018. ΟΙχίΙ αοίβηι ΜαπΑ 3<1 απ- 
|{6ΐοη) : ΟοοβκηΙο ίΐ6ΐ ί8ΐο<Ι» [^αοηί^πη νίήιπι οοη 

€0(100860 ?] 61 Γ68ρ0ΐκΐ608 8ΐη|6ΐυ8 (Ιίΐίΐ ίΙΙί : δρίΓΙ- 

^ 4ο«η. 1, !• * Μά. ϊί. Α Πρ^ τοΙς Νεβτορίου όμ^φρονας <Λτως άρχτέον 
ίου λόγου. ΕΓπατ^ ήμΤν, & ο!Ϊτοι, τίνα συνέλαβιν ή 
άγ(α ββοτέχος, τ^ν φύσβι Τ16ν του βεοϋ χαΥ β»^, ^ 
Ανθρωπον ; Κ&ν μέν ιΓιμιιφι, τ&ν φΰφΐι ΤΙ^ του 
Θ8οΰ 3Μΐ\ Θι^ν, ορθόδοξο! εΐοκν * Ιξ Ανάγχι^ γ&ρ χα\ 
^οτόχον τήν &γ{αν Παρθένον όμολογήσονσιν * ή γΑρ 
θ•^ ουλλαβοΟσα, τούτον χα\ σβοαρχωμένον γΐννή• 
^ασα, %&ς ού ^οτόχος; έΐ 61 ιίπωοιν ΙνΟρωηον, 
τότβ ώς αΕρέτ(χοΙ»ς οΟτως διβιββξώμβΟβ* τ6ν του 
βίου χα\ Πατρ6ς ΤΙδν χα\ Αόγον τ^ προαιώνιον, 
φύο» ΥΙ^ του θ•ου χα\ φύΦβκ βι^ λέγιτι» χαΐ 
όμοούνιον τψ ββφ χα\ Πατρί ; ΝβΑ• φήσουσιν. ΕίτΑ 
φαμεν * τ&ν της Παρθένου ΥΕ^ν, φύηι ΥΙ^ν τοΰβ^ο» 
χα\ φύΜΐ Θ•6ν λέγβτΕ ; ΟΟ, έρουσι. Ί6η φήοομβν * 
ΟύχοΐΙν 6ύο υΕοΟς όμολογείτι του βεου, Ινα χατά φύ- 

' σιν, χα\ Ινα χατά χάριν, χα\ βύο υΙοΟς «ροαχυ^ιΐτ•* 
χα\ γέγον• χαθ* υμάς τ8τράς ή τριάς. ΕΓπατβ ο3ν 
ήμΓν, ι^όθεν δύο τάς ύιροοτάοεις χηρυττιιν ίμάΛαη ; 
ουχ άχούβτ* του Ε4αγγ<λ(ου δια^^ήδην φάαχοντοο * ' 
€ Έν άρχ] Ι[ν 6 Αόγος» χα\ ό Αόγος ^ν πρ^ τ^ 
β<^, χα\ Θ8δς ήν ό Λόγος, ι Κα\ ^μχ* 4λ(γον * 
<Κα\ ι Λόγος βάρξ έγένιτο, χα\ Ιοχήνωοιν Ιν ήμίν•^ 
ΠόθΒν δΙ^οΛ μ£τά τήν τής Ιμφόχου σαρχ5ς ουλ- 
λι^ψ^ν, χαλ τήν του §€«υ Λόγου Ινο(χηβιν λέγιτβ ; 06 
γέγρακται, δτι € ΕΙοελΟών ό άγγ(λος η^ τήν Μα- 
ριάμ, έΐΜ* ΧαΙρα, χβχαριτωμένη, ό Κι^ριος μετά 
σου. Έ δλ, 1π\ τφ λόγφ δκταράχθη, χα\ δΐ8λογ{- 
ζ«το ποταπή εΓη ό άοπασμός οΐτος' χα\ «Ιπιν 6 
άγγελος αύτ^ • Μήφοβου, Μαριάμ* έδρες γάρ χάριν 

^ ιεαρά τφ θεφ * χα\ ΙδοΟ, ουλλήψ^ Ιν γαστρ\» χα\ 
τέξ^ υΕ6ν, χα\ χαλέσεις τ6 δνομα αύτου *1ηοουν* 
οδτος Ιίτταί μέγας, χα\ ΥΙός Ύψ(βΡτου χληΟήσεται * 
χα\ δώοει αύτφ Κύριος 6 θελς τ6ν θρόνον Λα6^ τοΰ 
Πατρδς αΰτου, χα\ βασιλεύσει ΙπΥ τ^ οΤχον *Ιαχώβ 
είς τους αΙώνας, χα\ βασιλείας αΰτου ούχ Ισται τέ- 
λος. Είπε δλ Μαριάμ πρ6ς τ^ν άγγελον * Πώς Ιβταί 
μοι τοϋτο; Κα\ άποχριδείς δ άγγελος εΐιιον α6τ| • 
Πνϊδμα άγυον Ιπελεύ.σέται έπ\ 9Ϊ, ώΥΙΟναμις 


&γ»ν χληΟήσ$ται Υ(^ θ€οΟ. ι *1βου σαφώς άποβ^- 
{«ιχται ώς τής Μαρίας ζητούσης τδν της συλλήψιως 
τρέχον, ούχ €ΐιην ό &γγ€λος, βτιΧυλλήψη πρώτον, 
χβ\ τότι Ιβται του Θ$ου ή Ινοίχησις * άλλα έιά της 
ΙηφοιτήσΜιΚ χα\ Ιν€ργ«(ας του αγίου Πνβύματος, 
χα\ της του ΘεοΟ Α^ου σχηνώσιως, Ισται ή συλλη- 
ψις, ώστ» «ρωτον γενέσθαι τ4)ν της δυνάμεως του 
Υψίστου Ικισχίασιν, ήτοι του Α6γου την σΰλλη- 
ψιν, χαι\ τύχ€ τήν της σαρχ^ς Οπαρξιν Ιν αΟτφ τφ 
Δάγφ υφισταμένης. *Οτι βλ αύτ^ς ό Λόγος έγένετο 
Μρωνος, Ιωάννης ό Θεολόγος χέχραγε λέγων- 
ι Κα\ βε^ ξν ό Λόγος * χα\ ό Λόγος σαρξ Ιγένετο.» 
Έγένετο 61 άμεταβλήτως χα\ άτρέπτως * άτρεπτον 
γάρ τ6 ΟεΙον χα\ άναλλοίωτον. 

^. Ό Λόγος τοίνυν σαρξ έγένετο, οΰ τραπε\ς τήν 

φόσιν, οΜ φαντάσας τήν οίχονομ^αν, άλλα ύπόστα- 

, σις ί>ν, μία των της θεότητος υποστάσεων, Ιχ της 

άηιρογάμού Παρθένου ψυχήν Ιψυχωμένην ψυχ|) 

λεγαήΐ τβ χα\ νοερ^ Ιν τΙ} Ιαυτου ΰποστάσει ύποστή- 

βις, χα\ χρηματίσας αΟτή ύπόστασις * ώσπερ γάρ 

Ιβτι μάχαιρα Ιχ σιδήρου χατεσχευασμένη μία των 

Οιηστάσεων της του σιδήρου φύσεως, χα\ Ιοται ιη3ρ 

Ιιηον μία των ύιηστάσεων <ης του πυρ6ς φύσεως * 

«•λ προσελθουσα μάχαιρα Ιπυραχτώθη, χαΐ ούχ αύ- 

φτήν προυηοστοΐσαν του πυρ^ ύπόστα^ν ίλαβεν» 

Ι3ϋΙ* &ξ αύτης άπαρχήν τίνα της του πυρ6ς φύσεως 

Ιβ6οΰσα« Ιγένετο χα\ α6τ{| ύπόστασις • χα\ γέγονεν ΑΟΥΕΗδϋδ ΝΕ3Τ0ΚΙΑΝ0δ. ΙΛ 

δι6 χα\ τ6 γεννώμενον Α Ιυ& 8ΐη€ίυ9 ^υρ^ΓνβηίοΙ (η Ιο, 61 νίΠιιβ ΑΙΐίδείιιιί ο1)υιηΙ)η1>Η ΐίΜ. Ιϋβο 6ΐ ςαοά ηαβοβΙιΐΓ β^ηείυιη 
τοοΑίΗιΐΓ Ρίΐίυε Οβί * ? > £η εΐ2Γ6 ιΙβιηοηβίΓ^Ιιιπι 
651, λη|[€ΐϋπ) Μ&π£ 6οη66ρ(υ& ιηο<1υιη ςυχΓ^ηΐί, 
ηοη ()ίχκ$ε6 : ΟοηοΊριββ ρηυε, ηο^χςυβ ίΐ6( ίηΗ3ΐιί- 
ΐΑΐίο 06ί• (Ιυίη ροΐίυβ ρ6Γ λάνβιιΐυπι 55β ορ6Γ2• 
ϋοηβηιςηβ δρίήΐυΒ 5«ο6ΐί , 9ο ροΓ {ηΗ9ΐΙιίΐ3ΐίοη6ΐη 
ν6Γΐ»ι ρΧηηιίΑΐη 6986 €θη€6ρΓιοη6ΐϊΐ : ιιΐ η6ΐι>ρ6 
τΐηυϋβ ΑΙΓΐ83ΐιηί οΙιυηοϋΓ&Γιο, 56υ, (|υο(Ι ί(ΐ6ΐη 681, 
ν6Γΐ)Ι 6θηεβρΐίο Γα61α 8ϋ, 8ίηια1ςϋ6 εβΓηΐδ ίη ίρ&ο 
ν<)ΐ•1)0 8υ1>8ί8ΐι6η1ί» βχε'ΐΒίβηΐία. Οϋθ() βυΐβιη Υβρ- 
1>υηι ίλεΐυιη 8ίΙ Ιιοηιο, ΊποΙαπι»! έο&ηη68 ΤΙιβοΙο^αβ 
016608 : < Ει Οβυβ 6ηΐ νοΓΐ)ΐιιη : 6ΐ Υ6γ1)ιιπι ε»Γ0 
ί&6ΐυιη 68(. ι ΡΑοΙηιη 68(, ίη(|ααηι, 8ΐ>$ςιΐ6 οοηνβΓ- 
8ίοη6 3υΐ ιηυΐ2Γιοη6. ΙιηιηϋΙαΙ)ίΙί5 8Ίςιιί<ΐ6ΐη 06υ$ 
Β 651 6ΐ ίηνιπλΙ»ί{ί8• 

2. ν6Γΐ)υιη 1|(ι1»γ Γ&οΙυρι 68ΐ Ιιοιηο; ηοη ρ6Γ 
ιηυΐΑΐίοη6ηι ηίΜιηβ, ιιβςυβ ρ6Γ ίηια(^ιηαπ9ΐπι, Ποιιιη- 
ςυβ ίηολΓη&ΐίοηβαι : 86(1 6υπι νπΑ 6ΐ (ϋνίηίΐΜί» 

ρ6Γ50ηΙβ 65561, 6\ ίπίΑΟΐΑ ΥΊη^ηβ 02Π16Π1 2ηίηΐ2 

ηΐίοηΑΐΙ &ΐςυ6 ίοΐ6Πί^6ηΐί ληίπιϋβπι 8υ1>8Ί8(6ηΐίΑ 
βυα βα8ΐβηΐαηι1ο , 6ίϋ6ΐη 651 ί3€ΐαιη ΙιγροΒίβείβ. 
δίουΐ 6ηΊηι ^ΜΊυβ 6Χ Γ6γγο €0ηΓ66ΐα5, ιιη& π^ΐυηΒ 
ί6Γή ΐίγροβίαβίβ 681 : ί^η! νβΓΟ 3(Ιοιοΐυ8 «066η(ϋΐυΓ, 
066 (ιιηβη ίρ»ιη ςο« ρπυ8 6ΐ8ΐαΐΜΐΐ 1ΐ7ρο8ΐ£8ίπι 
{{018 Βυ566ρίΐ, •6<1 ςυίΙ)ΐΐ8ΐΐ3Πΐ ηαΐυΓ» ί^ηΐε ν6ΐυΓι 

ρΗοΐΊΐϋβ 9Ι666ρϋ8» Ιΐ84ΐ6ηΐ ί•6ΐα8 651 1ΐ7Ρ08ΐ•8ί8 ; Ιΐλ 

υΐ 6απι ξΐλάίυβ 8ΐιηρΐ6Χ 8ηΐ63 η^Ιαηβ 8θΙίυ5 Γ6γγΙ 

}ΐγρ05ΐΑ8ί8 68861, 60ΐηρ08Ϊ(εΒ <ΐ6ΐη<ΐ6 ηΒίαΓ» 6ΐίλΠΙ \ ράχαιρα ή ιτρότσρον απλή ύπόστασις οΟσα μόνης ^ ^β^'» «▼*^«η»' ^«^ ^"^"« »*^"'*" ^'*^* """*- 
βιϋ^φύαιως, σύνθετος ύπόστασις, γεγονυϊα χα\ *«""» «ΙΐβΜΐΒΐη, «η«(ΐϋ6 ηΒΐϋΜΐη \%Μ 8ΐ)6ςιΐ6 υΙΐ3 ΐπιιηίηυΙιοο6 : ρ»γΊ ιηοάο ΟίτΙϋΗΒ, 6ϋΐη υη3 

ΐϋνίη» η<ΙυΥ« Ιΐ7ρ05ΐ88ί8 68861, 0ΠΙΙΙ6Ι1Ι ίη 8θ (161- 

12115 η2ΐυΓ8ΐη Ίηΐ6|[Γ&ηι 1)8ΐ>6η5, 6Χ 880618 ΥίΓ§ίη6 
63Γ06ΒΙ ςα» 8υΙ)8Ί5ΐ6Τ6ΐ, Μβυιηρβίΐ, ηοη Ιΐ7ρο8ΐ»* 
8101 ; 6ΑΓ06ΐη, {η<]ΐΐ8Πΐ• Ιη ΐρβο ροϋυβ 8υΙ>8{8ΐ6ηΐ6πι, 
η8ΐ!ΐΓ9Β ηο5ΐΓ9Β ρηπιίΓΐ85. 1}ιΐ(ΐ6 ςαβΒ 8ηΐ6 8ίπιρΐ6Χ 
6πιΙ, οοηιρθ5ίΐΑ ά6ίη€6ρ8 ίυίΐ ; ηοη ςαί(ΐ6πι 6οηι• 

ρ08ίΐΑ η2ίΙϋΓ8, 86<1 ρ6Γ80η&, 6Χ (ϋνίηΙΐ8ΐ6 8€ΐΓΐ66ΐ, 

ςα» ία 86ΐρβ8 ρΗυ8 6Χ8ΐ8ΐΙ)ΐΐ, 6( 6Χ 858υπιρΙα 
6απΐ6 ληΐιηιι ηΐίοηλΠ 6ΐ Ιηΐ6ΐϋ{;6ΐιΐβ ίηβίΓϋοΐα, 

€00818118• «ρΙς φθσΐ88ς ύπόστασις, χα\ ίχει τήν τε του σιδή 

^ φ4β«ν άναλλοίωτον, χα\ τήν ύπ' αύτου πρβσ- 

λ^ φί εΐσκν του πυρδς φύσιν άμείωτον* ούτω χα\ 6 

ΧρισνΙς ύιοόστασις ών μία των τής θεότητος ύπο- 

•τάσελίν, «^άν τε της θεότητος φύσιν έν Ιαυτφ 

ΙχΗνάνκλλιπη• προαελάβετο Ιχ της αγίας Παρθένου 

ιέρχα Ινυκάστεαον, ούχ ύπόστασιν* Ιν Ιαυτφ θΙ 

ρΑλ8νύ«οστ2σαν, άπαρχήν της ημετέρας φύσεως• 

»1 «ρ4τ«ρ«ν απλή οδσα, γέγονεν ύστερον σύνθετος, 

•ά φ^Φίς σύνθετος, άλλ' ύπόστασις σύνθετος Ιχ της 

«ροΟηρχούσης Ιν >1αυτ|| θεάτητος, χα\ Ιχ της 

Ισιερ^νιεροΛηφθείσης αύτης σαρχ^ Κ^χωμένης 

ΙοχΙ λβγιιήΙ τ8 ΙκβΧ νοερ^ 

Τ^. Κδέ φβτε, θτι ώσπερ ε αμαρτία χαΐ χατάρα 
Ιγένκ•, > θ6τω σαρξ• φαμίν, δτι, ούχούν ώσπερ 
Ιβ• άνβιε^έΦβι έφιορτίας χα\ κατάρας Ιγένετο αμαρτία 
χαΙ κατάρα, οΟχ» Ιπ* αναιρέσει σαρχδς σαρξ Ιγέ- 
νετ8*&β«ιρ ούχ Ιπ\ συστά7ει χβ\ άναχβινισμφ 
άμαρΗα^ χα\ χατάρας, αμαρτία χαι χατάρα Ιγέ- 
νετο. ^Αλλ* Αμαρτία μίν χ4\ χατάρα ούχ ονσία,ούδΙ 
<ι(σμα Θεού * σαρξ θΙ χτίσμα Θεού • ούχ άρα ώς 
αμαρτία χεΑ χατάρα Ιγένετο, ούτω σαρξ Ιγένετο. 
Μ6 ^νΐ^ηιαι ι Οβο 600(!Ίΐιιπι : 03ΓΟ 8υΐ6Π) 0βί ογ^Ιιϊτλ 65ΐ 
^Μίαι, ΙΐΑ ςιιοςνβ Γαείαε 68ΐ 68γο, 

Ι^.Τίςά ε μετάσχων παραπλησίως ήμΖν α?ματος 4. ΟυΊβηΑΐη ΊΙΙε 651, ηίιί 
ξβ^ηψΜΛς; > ΜρωΊης γάρ ψιλ^ς σαρξ χα\ αΤμα εΑηςυίηί, ηοΙ)ί8 8Ίιηϋί$ ΓαεΙιι^ ^? » ηυ(1ιΐ5 οπΊιη Ιιο• 

» ΙΛ6. 1, «$-55. * 0«!μ. ιπ, 15. ■ Η6ΐ)Γ. ιχ, 7. 5. $ί 8ΰΐ6ΐη <1ιχ6τί(ί8, (|νυ^ βίοιιΐ ι ί«6ΐα5 65ΐ 

Ρ6668ΐυΐ11, 61 Ι08ΐ6ΐϋθΙυΐΐΑ ^, > ίΐα 6( 08ΓΟ Γ201υ5 

8ίΙ , Γ65ροη(Ιβπ)υ5 : Εγ^ο 8Ί6υ1 αιΙ (οΙΙβηόυπι ρ66- 
03ΐυπι 6ΐ σ\9ΐΐ6ΐ1ίεΐυπ) Γ^οΙυβ 681 ρ6ύϋ8ΐυιη6ΐ οΐ8ΐ6• 
«Ιίοΐυιη, 1(3 α<! 8ΐιί6Γ6η(Ϊ8ΐη €8Γη6ηη Γ8€ΐιΐ8 651 
63Γ0 : ςα6πη2(Ιιη(Ηΐυηι ρ6€68ΐιιιη 61 ηΐ8ΐ6(ϋοΐυίΐι 
ηυΙΙαίβηυβ Γ8ε(υ8 68ΐ, υΐ ρ6ε68ΐυιη 6ΐ ιη8ΐ6<1ί6ΐιιιπ 
60η5!5ΐ6Γ0 Γ266Γ61 6ΐ ίη5ΐ8απΐΓ6ΐ. Λίςυί ρ6662Ι1υηΐ- 
ςιιΊ(]6ΐιι 6ΐ πΐ8ΐ6άί6ΐυιη ιηίηίιηβ 5υΙ)5ΐ2ΐηΓΐ8 5αηΐ, 
ηοη ί{;ίΙυΓ βΐ6υΙ ρβεείΐΐυπι 6( πιαίο- 

ρϋΓΐίείρανίι εηπιί 61 |«1 8. 30ΑΝΝ18 ΒΑΜΑ50ΕΝΙ 1Μ 

ηιο, 0&Γ0 61 Β2^π|^Ί8 €11111 βΐΐ, 0«ηιΙ «ι $9η{ΐι1οί Α τυγχάνων, οΟ μ€τέ:|(βιν λ£γ<ται σαριΑς χιΑ αίματος* ρΑΠίοίρίΐΓβ ηοη (ϋΰίΙιΐΓ. Ουοιΐ »1 1 ρβΓ οιηηίϊΐ βΙπιιΠ• 
τιο1)ί» ίιιοΐυβ 631; ι ςυίβ ί|Ί(ιΐΓ ίΐΐο β8ΐ ςυί οοΐ)» §Ί- 
ιιιίΠ8 •γ«8ίΐ? ςιιοά «ηίαι ιιΙΐβΗ βΐιηίΐβ ίΐΐ, ρίίυβ <ϋ- 
νβΓδυιη ΓυβΓίΐ ηβΰββδβ ρΓοηυβ 6•1• 

5. Ουοηαιη πμμΙο < ηιίββπΐ Οβν» ΡίΠυιη βιιιιιη 
ίβΐΰίαπι 6Χ πιυΙίβΓβ *? ι η&ιη ϋΐβ ιιυί ηοη 6€ΐ, ηοη 
ηιίαίΐϋΓ. Εοςυ'κΐ ί|[ίΐυΓ ογαιΤ ςυΐάηλίη βχ πιαΙίοΓΟ 
Γαοΐιιπι 681 ? Ιΐ3Β€ νβϋιη οάΐοίΐο. 

6. $1 ηοη β8ΐ 8θουηάυηι η2ΐυΓ2ΐη ΟβΊ ΡΠΙυβ, ηοο 
ηαΐυΐΑ 06ΐΐ8, ίϋο ςυΐ βχ ΥΐΓ^ίηο η&1α> €$1, ουΓ 
557 «Ββιΐβΐίη 46ΧΐβΓλ Οβί Ρ8ΐη>*? ι Ρ6Γ8ρίουυπι 
€81, ςηοιΐ ιβοΐυβο ςυΐ η8(αΓ3 Οου8 68ΐ. &υΙ ςιΐλ' 
ΐ6Γηίΐ8ΐβπι 8<ΙθΓβπ)υ8, βΐ ηοΒ οηιηβ$ςϋ6 8ρΊπ(υ8ΐ6$ 
νίΠιιΐββ Ιιοπιΐηΐβ ουΙΐθΓ«λ Βΐηιυβ• 

7. ι βΙοΗαηι πΐ68ηι «ΙΙβπ ηοη ϋ8ΐ>ο *, » ίηςυΐΐ 
ίρ8β ^6υ8. Οαοηιο^ο ί|ίΐυΓ ΠΙβ ςιιΐ οχ ΥΐΓ^ίηο 

ΟΠυΠΙ ΙΐΑ^υϋ, ΐϋΟΓ^ΚΐΓ ΟΙΟΟΓιΙιΙΓ, 8ΐ 3ΐίΐΙ8 8ίΐ 

ρΓ»ΐ6Γ βυιη ιιυΙ η8ΐιιη ΡίΙίυ8 ΟοΙ &ο Οουβ 68ΐΤ 

8. 5ί 30808 νΊιγΊη!5 ΡίΙίυβ, ϋπ Ρί1ίιΐ8 η:ι(υη 
ΙΟ 0608 ηοη ββΐ, ςιιοαιθ(Ιο ι ίη ηοηιΐηβ 6]ϋ8 οηιηβ 
06ηϋ ββοΐβΙΟΓ, οοβΙοβΙΙυηι,βΙ ΐ6ΓΓ68(Ηιιηι, οΐ ΙηΙ^ίΓηο• 
τυπι * ? » 3! ιΙΗ 8θ1ί ςυΙ 86€υη^υηι ηαΙυΓΒπι Οοί Γιΐίυβ 
€81, €αΓ?8ΐαΓ οπιηο {βηυ; ςυ» ηΐΐοηο Οοο 
Ιρ8ΐ, ηΐ8ΐ οΓιβοη Ιρ8€ Ιιοηιο 8)1, ιό ςαοάββίΒυρο^οιηηο 
Βοηιοη €οηο€άΙΐαΓ?ςα8ΐ€ηυ8 οηίηι Οουβ 681, ηοη 
ΙΙΙυό «6€ΐρίΐ; υΐροΐο ςαο<Ι 8ΐ> «ΐΟΓηιΐΒίο 1ι«1>€8ΐ• 

9. 81 ΟΐΓΐΒίαβ οχ ΐαάβΐβ < €8ΐ ββοιιηάυηι €ιιγ- 
ηοπι '* • ι Γ€ΐίηςυίΐιι?, νΐ {ρ8€ ΙηίοΙΠ^ιΐυΓ» €ΐ 8ίΐ, 8| € χατά ηάντα ήμίν ώμοιώθη, > τΙς 6 6μο&ω6<£ς ; 
Τδ γάρ π&σιν όμοιούμβνον, βΤνακ πάντως &ν&γχΐ) 
8ιάφορον« 

β*. Πως € άπέατλίλιν 6%ώς τλν Τ16ν αύτουγ«ν>ιώ- 
μ£νον έχ γυναιχ($ς ; < 6 γ&ρ μή &ν, ο6χ Αιοοβτέλ• 
λεται• Τ{ ουν &ν, τι Ιχ γυναιχ^ γέγον^ν, (Γι»τ8. 

ς^. ει μή χατά φύσιν ΥΙ^ ββου 6 Ιχ ΠαρθένοΟι 
χα\ φύσει θελς, πώς ι Ιχάθισβν έν ^ξι^τοϋ Πατρ^ ; > 
Δήλον ώς έξω96έντ(^ του χατ& φύοιν, ή τ<τρ41ΐ 
λατρεύομ8ν, χα\ πβίβαι αΐ νοεραΐ δυνάμεις χα\ ήμεΙς 
άνθρωπολάτραι έσμέν• 

\ » 

ζ*, ι Τ^ιν δ^αν μου έτέρψ ού δώσω, » φηο\ν 6 

βε(5ς• «ως οδννεΐ άλλος ΐΜρά τ^ν φύσει ΥΙ^ν βεου 
χα\ ββ6ν 6 Ιχ Παρθένου , προσχυνείται χα\ λατρεύε- 
ται; 

η'. ΕΙ μή φύσει Υ(6ς χαΐ Θε6ς δ Ίησοίίς τής Παρ- 
θένου ΥΙδς• πώς ι Ιν τψ δνδματι Ίησου πάν γδνυ 
χάμψει Ιπουρον^ων χαν επιγείων, χα\ καταχθόνιων ; » 
ΕΙ τψ χατά φύσιν ΥΙψ αδνφ χάμπτει πάν γδνυ, πώς 
τφ βεφ, εΙ μή χα\ άνθρωπος είη δ αύτδς, τδ» δπίρ 
«άν βνβμα, χαρίζεται ; ώς γάρ βεδς, ού λαμβάνει• 
Έχει γάρ αδτδ «ροαιων(ως• 

β'. κι € δ Χριστδς ι Ιξ Ίουδα!ων τδ ι χατά σάρ- 
χα, • λε(πεται αδτδν δξ άλλου καθ' Ιτερον νοείσίαι. «€ <1ί€8ΐαΓ €χ λΙΙο ββουηάυαι ιΗηά. Πΐ€€η(1ο βηΐηι, ^ χα\ (Χναι, χα\ λέγεσθαι* τδγάρ εΙπιΤνι ηατά σάρ»α^ ΦΦΟΜάηίΛ ύΛτη$Μ , 8ΐ|ηΙθ€θγΙΙ οαηι οχ «Ηο 688β 
8€6ΐιη<1αιιι Αΐίιιά. Εχ ςιιο οιιίοιη, οο • εοουηάαπι 
ιΐυΐάηαηι λΐιοά, ηΐεΐ οχ θ€θ βοουηάυη ςυοά Οοιιε 
€8Ι? ΟοΙ €ηΙπι ΙΙΙοιη άίχϋ Πβοπι, οΙ ^ΦΜάίΰίηιη^ 
€1 ειιρεΓ οΜϋΙα, εΐ^ϋίολτίΐ οοηι, ουηι €8801 οχ 
ΡαίΓΟ € Οοοο 8υρ€Γ οηιηΙ» Ι)€η€άΐ€ΐιι^ Ιη οβοα- 
Ια **, » ΟοαίΒ οοΙΗοοΙ €χ Ποο. ίαοΐαηι €880 €Χ Ια- 
49ΐ» εοοηηάαπί €8Πΐ€ηι, ςυχικίο ίαΰΐηε €8Ι Ιιοπιο. 
10^ Βη(η8 Ρ•ιι1ιΐ8 ιΙΙ : ι Ηοο οοηΐΐΐο Ιη νοίιίβ, 
«|ΐιοά €Ι Ια βΙιΗΒίο ^68α, (|ΐιΙ οαη Ιη Γοπηι ΟοΙ 

€8861, ήοη ηρΙηίΠΙ οΗηΙΓΒΙΟΟ βΙΙ €880 8€ «φΙ8ΐ€111 

Ι>€0, 8θά 8βίρ8ηηι οχΙηιηίνιΙ, Γοπηοηι εοΓτΙ αοοΙ- 
ρΙοηε, Ιη εΙηιΠίΙιιιΙΙηοπι ΙιοηΙηιιηι Γοοίύβ « οΐ 1ΐ8• 
1>Ιΐα ΙηνοηΙυε νΙ ^οαιο. ΗιιπιΠιατΗ 86ηΐ6ΐ!ρ$απι προδιωρίσατο, ώς δξ άλλου χαθ' Ιτερον * χα\ τίνος» 
ή χατά τί, εΐ μ^ έχ βεου χαθδ βεδς • Ό γάρ, ιμΑ 
βεδν, χα\ εύλογητδν, χα\ ΙιΛ πάντων αδτδν χαλών, 
ταύτα σημαίνει. "Οτι δ ών βεδς ΒϋΛογτιτός ίϋϊ *άιι^ 
τίοτ, πρδ αΙώνων έχ του Πατρδς. βεδς γάρ έχ βεου • 
δή Ισται τδ χατά σάρχα έξ Ιουδαίων γέγβνεν, δτ• 
γέγονεν άνθρωπος, 

ι'. Ό μακάριος Παυλδς φησι• € Τούτο φρονεΙβΙο 
έν ύμίν, δ χα\ ένΧριστφ Ίησου• δς έν μορφϋ βεοδ 
υπάρχων, ούχ άρπαγμδν ήγήσατο τδ είναι ίσα βεφ • 
άλλ' έαυτδν έχένωσεν μορφ4)ν δούλου λαβών, έν 
δμοιώματι ανθρώπων γενόμενος, χα\ οχήματι εΰρε- 
θε\ς ώς άνθρωπος * έταπείνωσεν έαυτδν, γενδμενος Γ80ΐα8 οΜΐ€η8 υ8<|α€ 8<1 πιοηοιη, ηιοηοηι οηίοηι ϊ> ύπήχοος μέχρι θανάτου, θανάτου δΙ σταυρου.^Διδ χα\ €Γυ€ΐ8. ΡΓορίΟΓ ^υοά €( Πβυβ €Χ8ΐΐ8ν1ΐ ΙΙΙυιο, €1 
4οη8τΗ ΗΙΙ ηοηοη, (|υοά οΜ εορβΓ οπιηο ηοπτοη, 
«ι Ια ηοπιΐοβ Ι68α οιηη6 {οηα ΟοοϋΐυΓ, οφΙοοΓιιιοΤ, 
ΐ6Π€8ΐΗαπι 6( ΙηΓοίΌοηιηι ; 6( οσιηΙε ΙΙη^ιιο οοη- 
βίοοΙυΓ, <ιαΐ8 ΟοηιΙηοε αοείοτ Ιοοοβ €ΙιγΙ8Ιιι8 Ιη 
|ΙοΗι €8ΐ ϋοΙ Ρ81Η8 ^Κ > ΙΜοαίΙε ογ|ο, ςαίε ΙΠο 
•ΙΙ, 4 ςν( οαιη Ιη ΙΐΜηιια Μ οοοοΙ, ηοη ΓορΙηιη 
ατΜίηΐιιαοιΙ,βο οοοο «^ιηίοπι Ι>ο•9 ηΑ οοίρβιιηι 
οχιηαηίνΗ Γοπηοη οογτΙ 8οαρΙοη8? ι Ιιοπιο οοη οοΙ 

« 69ΐΐ8ΐ. IV, δ. ^ Η6ΐ>Γ. χ, 11. * Ι88• ΧΙ^ΙΥ, 8. * 
Γιρρ• Η, 5•!! δ βεδς αύτδν υπερύψωσε, χα\ έχαρίσατο αύτψ δνομα 
τδ υπέρ πάν βνομα, Γνα έν τφ δνδματι' 'Ιηββδ πάν 
γδνυ χάμφτ). επουρανίων, επιγείων, χα\ χαταχ|ο- 
νίων, χα\ πάσα γλώσσα έξομολογήσβται, δτι Κύριος 
Ιησούς Χριστδς εΙς δδξαν βεου Πατρδς. ι ΕΓ«ατ• 
τοίνυν, τίς ι δ έν μορφ^ βεου υπάρχων, δς ούχ άρ- 
παγμλν ήγήσατο τδ είναι ίσα βεφ, άλλ' έαυτδν έχ- 
ένωσε μορφήν δούλου λαβών ; ι Άνθρωπος ούχ Ιστιν 
έν μορφί βεου, ούχ έν φύσει βεου γάρ δ άνθρωπος • 

ΡΙιΙΙίρρ. II. 10. •• Βοη. ιχ. δ. " ΙΜ• *• ΡΗ- ΥΑΚΙΛ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8. 

• ΕπιοηΛο δήλον δτι, }ηιυι ίΐηιιο Τυιτίαηαε ΐΜηβΐιιΠί Ι)«ιε είί/ίίίΐ €Χ ϋ€0. ΒΜβΙΙίπι Ι6|ίΐ88€ πα» ν:Λβ• 
Ιϋΐ ρ;ΐΓΐίουΐΗΐπ γάρ, €ηίακ ^ ΜοωϋΓυπι Ιιοο <16681 8ριι^ ΤυΓή^ιηαηι. 1» ΑΟ\Έβ8υ8 ΝΕδΤΟΒΙΑΝΟδ. 19^ 

γνβιν γ*ρ τΙ{ν μο^ψήν οΤ&ν αΰμπβις ό των &γ(ων Α Ιη Γοηη« Οβ!• Νοη βηΐ» Νΐ ΒλΙαη Ι^β! β5ΐ Ιιο- παο. ΟιηηΙβ •!4ΐιί(Ι«ιιι μμιογοοι €<0ΐυ» ρ€ΓΓρ?- 
ήλοι Ιοΐ6ΐΠ§!ΐ ηιΐυΓΑΒί• Ν«€ Ιΐ«ιιι €χΙη«ηΙ?ιΐ §€ίρ- 
Μΐη ΜΓτηβ ςοΙ ββΓτΙ Εοπαμβ λ€€ΐρ1ΐ. 0«ί βηίιιι 
\ά •€θίρΊ»1 ςιιοίΙ ίρΜ 681 Τ ΐ(ΐιοοιο<1ο 6ΐίΜΐι Ιιοιη• 
κΙηοΠίβ 1ιοιηίηί1)α» Οΐ(, »ο όβο οΐΜΐΠβηβ ΓβοΙυ•-» 
1ιοιηίΠ8ν6πΐ &6ΐιΐ6ΐ{ρ8υιη7 Ιημιιο βαΐιη Οβο Γ<εΐυ» 
οΜίβηβ, βχλΙΙιΙΟΓ ροΐίυι, 1)6θςιιβ ββ βΐηαΐίβηι 
ΓιοΙβηβ, ηρίολίη ϊά €8β6 ηοτϋ. ΟυβρΓορΙ^Γ ό» 
ν\\\ο Οβί 6Ι Οβο 8θθΐιη<]ιυη ηιΐυηιη «Ιία» Ιιζ€ 
βυηΙ* ςιΐλΐι^# οβηρβ ΓλϋΙαβ «81 Ιιοηο. Ναη βΒΐιη» 
€υιη ρΓΐια βϋβΐ Ιιοηο, ροιίβ» (ϋοΐα• 6»1 Οβιιβ ; 

βίο βηΐπΐ Γ3ρ{θ«ΠΙ λΓΐ)ΙΐΓ&Ιΐ18 €Μ61 : $βά ΟΗΐη 688(1 

8|) ιη'ιΐίο 1)608, <ΐ6ΐιιιΐ6 Γ«£ΐιΐ8 681 Ιιοπιο. Ει ςυ«(6- 

ηυ8 ςυί<ΐ6ηι η&ΐυΓΑ 1>6υ8 6Χ8ΐ8ΐϋ, 86ΐρ8ΐιαι ^υηιί- 

•Ας «ατ& φύσιν* οΟτω γάρ 6 6<Ιος ^Απόοττολος &π• Β Ιι^ι, Γλ€ΐιΐ8 Ιιοηο. £«ΐ6Γυη ςο•(6ηυ8 ί^οΐαβ 68ΐ χορός* ικιλ Μιλος οΟ χβνοί Ιαυτ^ν (λορφήν δούλου 
>α|ΐ§4νΐι^. ΙΙ6ς γάρ λαμ€άν8ΐ δπβρ ίατί; Πως &ν- 
ΙρΜΚίος λνθρώιβοις όμοιοΰτακ, χαΧ ύνήχοος τφ Θεφ 
γινόμβνος ταιηινοί έαυτ^ ; Άνθρωπος γάρ μάλλον 
ύψοντίΜ, ύκήχοος τφ θ8φ γινόμβνος • χαΐ Γβος τ6 
ββφ γινόμινος, άρτηγμ&ν ήγεΙται/Οττ* πιρ\ του 
φύβ•% ΤΙοΰ του ^οΟ χα\ ββου ταΰτα βΓρηται, δτε 
γίγονβν Ανθρωπος. Ού γάρ Ανθρωττος &ν πρώτον, 
(ατ^ρον β8^ ΙχρημΑτισβν* οΟτω γάρ άρπαγμδν 
ή γή αα το, άλλά^ θ«6ς &ν άπ* άρχης, ύβτβρον γέγονβν 
ΜρΜίης• Κ«\ ώς μλν βιδς £>ν χατά, φύοιν , ταικι• 
νιΙ Ι«υτδ(ν γιν5μ•νος &νΟρωπ^- ώς δέ γινόμ&νος 
Μρο•νος, ύιηρυψοΟτα• τδ ιιβν δνομα, δνδματι Που 
. Ό βΜς γάρ ξν, χαΐ Ιοτιν χ\1ς ΘβοΟ χα\ •^ν«το * ού γάρ βίικιν, ΑνΙρωνος ών, Ιγένιτο ββδς, 
άλλ* € Ιν μορψΐ ββου ύπΑρχων, ούχ άριιαγμδν ήγή• 
οντοτδ βίναι ίβα βιφ* > οΰχ ύψοΰται γάρ δ "Ύψιστος^ 
άλλα τβίΒΐινοΙ έαντδν, 4χου«(ως Ανθρωπος γκνδμινο;• 
Οδ «κρλ Αλλου τοίνυν τ^ ταιηίνωαιν 1^, χα\ π^ρΐ 
βΑοι» τήν Οψω^ιν, άλλα π8ρ\ του αύτοϋ. Είς γάρ 
Ιβτιν δ «οντο χάχιΤνο δ8ξάμ•νος, τδ μίν χαθδ θιδς 
^ γέγονιν Ανθρωπος* τδ δδ, χαθδ Ανθρωπος γ8γο• 

«ΑΗμ ^ρΒΜίΜΛη τά τής γύοιως, χβι\ οΟτως ύιηρυψώ- 

Λλι λέγιτβι. 

€ΐ ΙΑοΒ 681, ΐ|«Ι Ιιοο οΐ ΰίαιΐ 8(Ιιηΐ8Η : &0€ ςυΐιΐοη Ι|υιΐ6ηυ8 Ι>6«8 €ΐιη 68861» Γιαιΐ8 Γυίι 

Ι8Ι•Α Τ6Τ0 4«ιΐ6Α08 ί8€ΐιι• Ιιοηο, 80» ίοαΐ» ςιιβ οΒίιιηΒ Ιιυη6η« ρΓορΗ» οτ^ιιΙ : ιίςυβ Ιιοο ρλοΐο 

ΙΐρβΚΧΟΐΙ&ΙΐΙΟ ίαί880 |1Ι611ΙΙΓ. 

1^. Φηο\ν δ Κύριος «ρδς τδν Πατέρα* ι Πάτβρ, Ο ϋ• ΑίΙ ΟοηΙηαβ »<1 ΡοίΓοη : ι ΡαΙ6Γ, |;1ονι- 
νξκοδν μο τ( ί^^ { «Ιχον πρδ του τδν χδσμον §611 η6 |;1οη8, ςΜη ΙμΙνιΙ» ρΗιιβςαΑη ηυοίΗια Ιιοηο, 80ρ6Γ6Χ8ΐΐ8ΐΐ1Γ 8αρ6Γ οηΒ6 Βοηβο, ΡΙΓιΙ 
ΟοΙ ηθη6ΙΙ &0€ίρ!6Α8« Ιρ86 6Ι1ΐη 6Γ»1» 6ΐ Ι)6ΐ ΡίΙίυ8, 

80 1>6α8 86οαη(Ιαη η8ΐυΓ8η, 8ΐ6υΙ 61 ΑινΙηυβ 
Αρο8ΐοΚιΐ8 ^6θΙ»πιτΙΙ. 588 ^ΟΒ 6ηΙη άιχίΐρ οιυη 
68861 Ιιοηο, Γ86ΐυ» 681 1>6ΐΐ8; 86ΐΙ, € 6ΐιη Ιη Γοπηα 

1>6ΐ 68861, ηΟΙ Γ8ρΊ|Ιΐη «ΓΐΐίίΓΑΐυβ 681 86 6886 «• 

ςιυιΐ6η Ι)60. • Μοςυλςαλη 6ΐι1η 6Ζ8ΐΐλΐιΐΓ Α1ιί8- 
8ΐηιΐ8, ςαίο 86ίρ8υη ροΐΙυ8 ιΐ6ρΓίηΙΐ» <1ιιη 8ροηΐ6 
βΐ Ιιοηο. Νοο ί{ίΐυΓ λΐϋ ΙιαηϋίιΐΙοηοη «Ιΐιΐΐιιιίΐ, 
»1ϋ 1^6Γ0 οχλίΐλϋοηοη, 86<Ι 6ίιΐ6η• ΙΙηΐΜ ςαίρρο ιΙμι «αρά οοΙ. • Ε( θ8δς μδνον, ιιως δοξάζίκαι ; 8| 
Α μδνον Ανθρωχοςι «ως πρδ αΙώνω^ν 8ΐχ8 τήν δό- 

1^• 4 Οδχ Ιαται Ιν αοΐββδς πρόσφατος. > Πως 
ιδν ,θ^ η ο αίται παθ* ύμΑς Ανθρωπος 'τ|| πρδς τδν 
Αδ|(•ν οχ8τΐ3ή| αυναφι^φ, χα\ χοινωνδς τφ Πατρ\ της 
δφ^ «αϊ «ης αξίας δ8{χνυται;'Ημ«Ζς δΙ ούχ Ανθρω- 
πκν προοφΑτως θ8οποΐ8ΐβθαι ψάαχομβν * άλλα τδν πρδ 
αλύνων Ιντα ΥΙδν του ββοΰ χα\ Μ»ν, αβσαρχώσθα* 
άιρέ«τως• Μβμένηχιν γάρ ούδδν νΛττον β8δς, χα\ 
γινόμανος Ανθρωπος. 

ιΥ• Ό μαχάριος ΠαΟλδς ^ησιν * • ΕΙ γάρ βίαι θ8ο\ ΙΙ6Γ6Ι 8ριι<1 16''. Ι &Ι Ι>608 8θ1αη 681, ^υοηοιίο 
ΐΙοηβοαίυΓΤ δ1 Ιιοηο Αοαίαιαΐ, ^ιμι πιΙΙομο ααΙο 
ιηονίι |ΙοΗιη ΙιιΙιοϋΤ 

12. ι Νοη οΗΐ (ίηςοΙΙ) Ιβ 16 Ι)6«8 το€6ΐΐ8 *\ • 
ΟαοηοιΙο 6Γ|[0 ιΙο Τ68ΐπι 86ηΐ6ΐιΐΙα Ι)6υ8 Ιιοβο βΙ 

ρΓΟρΙΟΓ 6θηΐΙ6ΧΐθΙΙ6ΙΙ2 Ιΐ«ΙΐΙΐΟ<Ιίηί« 60η Υ6Γ])0, 6?λ- 
ΐΙίΚΐυ6 60ΙΙ80Γ8 {ΙΟΓίή 06 Α{|ηίιιιί8 6]ΐΙ8<ΐ6η €ΐιη 
Ρ»ΐΓ6ΤΝο• οιιΐοη βοβ ΙιοηΙηοη γ666ιι16γ Α6ι1 
06υη ιΙί6ΐηιΐ8; ν6πιη ^αΐ 6πι1 Μ Ρίϋ«8 61 ΙΙβιι• 
λ1> Κΐ6πι1ΐ8ΐ6, Ιιυηο οϋη ηνϋΐΐοηοη Ιηβοπιιίαη 
6886 6θηβΐ6ηαΓ. Μ81Ι8ΙΙ οοίη ηΙΙιΠοηΙηαο Οοηβ» 
άιιη ί>€ΐιΐ8 681 Ιιοηο. 
43. Β6αΙο8 ΡανΙα» οΐΐ : € 8ΙιιιιΜ6η ά\1 βοΙΓι 6Ι 
«8λλβλ χα\ κύριοι πολλοί, άλλ* ήμίνβΐς Θιδς, Πατ^ιρ Ι> (ΙοηίοΙ ηιιΐϋ : βοΜ• Ιοηοΐ οβιι• 1>6υ8 ΡοΙβτ, 6Κ &ζ οΐ τά πάντα καλ 4|**^ ^ξ αύτου, χα\ ιΐς Κύριος 
1%οονς Χριστδς δι* Λ τά πάντα, χα\ ήμ«Τς δι* αύ« 
το•• •*Ενα Χριοτδνθι^οΰτά πάντα γηβί • ποίδν φατι 
ιιίτον; *Αλλ* ιΐ μδν τδν δχ Παρθένου, άνάγχη 6μΑς 
τδν «6τδν λέγιιν, τδν δχ ββου τδν προαιώνιον, τδν 
V Λ%ά πάντα* 8ΐ δδ τδν Ιχ ββοΟ, Α^ύιον δντα παρά 
τδν δ» Παρθένου, ο6 Χρι^τ^ »αθ' δμάς Ιχ Παρθέ- 
¥•11* Ινα γάρ Ιφηβιν, δι* οΐί τά πάντα. ΕΙ δΙ τδν δχ 
Παρθένου, Αλλον δντα παρά τδν δχ 98ου * ή δύο δη- 
μιουργούς γήαιτβ του παντδς, ή ούχ Ισται δ δχ ββου, 
ΧρίΦτδς, ούΐδ Αημιουργ^• ^00 οηηΐο ; οΐ οοο Ια ΠΙο : οΐ αηαβ Βοηΐηιιβ Ι6808 
£ΙιΗ8ΐιιο, ροτ 4«βη οηιιΐι ; οι 008 ροΓ Ιριαη '*. » 
Οηση £ΙιΗ•ΐιιη ΑΙοιΐ, ρθΓ ^ηοη οηαΙ•• Οοοηιιιη 
Τ08 ΙΒιιη ΑΙοΙιΙοΥ 81 ^νΙάβη ουη ςοΙ 6χ νΐΓ|ίιιο 
ηΑΐιΐ8 68ΐ , οηιιΐηο ιΐ666886 6ΐ1ΐ, «1 6ΐ Ιρβιιη 6ΐιη• 
ιΐ6ΐη 6886 ί8ΐ6αηΙηι ςοι 6χ 1>60 68ΐ •ιιΐ6 8ηοιιΙ•, 
06 ροΓ ςυ6η οηοΙο : 8ΐο Τ6γο οοη ςηΙ 6Χ Ι)60 68ΐ, 
ςιΐ88ΐ Ιιΐο 8ΐΐυ8 οΊΐ 8ΐι 60 ςοΙ οχ ΤΙγ|ια6 6Ζ81ϋΙΐ : 
^ΐοΓ €ΙΐΓί8ΐυ8 6χ νΐΓρ;Ιη6 οηα8 ηοο 681. υηαη 
6ΐ6οίη 6886 (Ιΐχϋ ρ6Γ ςυ6η οηοί•. 1>6α1ςυ6 81 
ΐηαη ςιιΐ 6χ ΥίΓ{ίη6 68ΐ, οΐίοη ιϋχ6Ηϋ8 λΐι 60, Ι•Ι6Χ Ι>60 Βθΐα8 681: ιαΙ<1ιιθ8 αηινοΓβΙ 6θΐΐ(ΙΐΙθΓ68 ΙιιΑα66ΐί8, 8111 €ΙιΗ8ΐιΐ8 ,1116 ΒΟη οΗΐ, ηιιΐ οχ 

Οοο 681, ΙΙ6€ 1ΐη!τ6Γ8θΓ0η €θΙΙ(1ίΐΟΓ• 

" ΙϋΒ. Χ?ΙΙ, β. •* Ρ88ΐ. Ι.ΧΧΧ, 10. «» Ι ΟΟΓ. VIII, 5• 195 δ. ΤΟΑΝΝΙδ ΟΑΜ.\δΟΕΝΊ 196 

14. δ€Γΐρ(υΓ& ιΠοΗ : ι Οαίβςιιίβ €0ΐιΓ6ί»50λ ΓιιβπΙ, Α ιδ*. ^ησ^ν ή Γραφή, δτί, <*0ς 6μολογή«βι, δτι *Ιη- ςιιοηί&ηι ^β8ιι8 ηί Ρίΐίυ» Οβ'ι, 1>«υ8 ίη 60 ιηηιβΐ, 
βΐ ίρ86 Ια Οοο **. ι Νοη <1ΊζίΙ βίηορΙίΰΐΐθΓ ΥΙ^ς <ιο» 
Θεού, #Ί7ιΊιβ Ο^ί (βίηβ ΑΠΊουΙο), 86<Ι 6 ΥΙ^ς του 
Θλου (ουιη 3ηΊευΙο},ί^« ϋ€ίΡΗΐαί^ ςυι υ^ί^ιι8 
ββΐ. 

15. Ου&8 Ίη εΠηβΙο ηαΐοΓ^β οοηΟΐβιηΊηί» ιιη 
υη»πη? Οιιββ, Ίηςυΐυηΐ. ΑΙ ςα&βηίΐιη ϋβοηυιη ϋΙ&8 ? 
1>ΐνιηΙι&ΐ6ΐη ρ1»ηβ βΐ 1ιυπΐ2ηίΐ3ΐβιη. Οαοιΐ)θ<Ιο ί^Ι- 
ΐυΓ ηΐκςυβ η&Ιυπι Ρβυβ βίΐ, ηθςαβ η3ΐαΓ& Ιιοαιο • 
£1 (1ιι&8 Ιι&1)βΐ ηλίυΓΜ 7 ΚβΐΗΐίοηί» υηιοηβηι ΥβτΜ 
α €αΓηί8 υΐίςυβ 9(ΓϋΓ6ΐί8. ΥβΓυιη, ηϋΐηαιη βηΐ βχΐ' 
η8ηίΐίο?ιιΙ)ί ΙιιιιηΑηΙΐ2ΐΐ8 388αιηριίο? 8ΐ βηίηι Ιιχσ 
οιηηίι 06 αηίοηβ 86€αη4υιιι ΓβίΑΐίοηβιη βχροηίΐί», 
ρΐυηιηαβ Οβί ίηο2ηΐ2ΐίοη68 , 61 Ιιυιηλίιίΐαΐίβ μ- βοΰς Ιστιν 6 ΥΙδς του Θεού, &ν αύτφ μβνεΤ, χα\ αύ- 
τ6ς Ιν τφ Θκφ. > Ούχ εΤπεν Υ16ς του βεου, άλλ* ό . 
Υ16ς του βεοΰ, ό μ^νος, δ εΤς. ιε'. Δύο φύσεις φατί του Χρίστου, ή μ(αν;βύο, 
φασ( * ποίας ταύτας ; θεδτητα πάντως χα\ άν6ρωι«6- 
τητα* πώς οδν ού.βεδς φύσει χαΐ άνθρωπος φύσ€Ι« 
<1 δύο φύσεις Εχει ; σχετιχήν φατ« τ^ν Ινιασιν τον 
Λδγου χα\ της σαρχ^ς; Που ή χένωσις; που ή σάρ- 
χΐιίσις; που ή ένανθρώπησις ; εΐ γάρ ΙιιΑ βχετιχης 
(νώσεως ταύτα Ιχλίβοιτε, πλείστας Θεού ααρχώσ^ 
χα\ ενανθρωπήσεις, «( χαΐ μεριχάς, είσάξετβ' «ολ- 
λοίς γάρ θεοφ^ροις άνβράσι, διχαίοις, χα) πατρι^ 
8αηιρΐίοη68, ^υαηΙυιητΊβ ρ&ιΐΙουΐΒΓββ, ΙοάυοβΙίβ. ^ χαις, χ«\ προφήταις σχετιχως ήνώΟη Θεός * Ιφ* ΙχΑ- 
Μϋΐϋε βηΊπι (!6ΊΓβΠ8 τΊπβ, ]α8ΐΐ8, ρϋΐΗαΓοΚιίβ, 6( στου οδν χαθ* όμ3ς « σάρχωσιν χαΐ (νανθρώπι^αιν 
ρΓορΙιβΙίδ ρβΓ Γ6ΐ3ΐΙοη6ΐη 6( 8ίΓβ€ΐυιη υηι1υ8 «81 ύκομεμένηχε. 

1)608 : 559 ^^ ΡΓΟίηάβ 6Χ ?68ΐΓλ 8601601*18, ίΟ ΟΠΟςϋΟ^Οβ ΙΟΟλΓΟλΓίΟΟΰΟΙ , 8ΐΙ|υ6 (αΙ Η» 4ΐ6»αΐ) ίΟΑΟΟΙΑ. 

ηαϋοηβπι ευϋϋΐ. 

46. Ιϋ€ΐΐ9β88 ρΓ0ρΙΐ6ΐ8 ά^ 60 ςοΊ 08108 681 6Χ 

ΥΐΓ9ΐη6 ίο Β61Μ660), 8ϋ:*ΝΕ( 6|;Γ688α8 6]υ8 8ΐ> 

ΙοΙϋΟ λ (ϋ6ΐ>υ8 »ί6Γηίΐ8ΐΊ8. • ΟΐΙΟαίοόο 6{Γ68808 
6]08 85 ίηίΐίο 8 ϋί6ΐΐ08 »(6Γηίΐ8ΐΊ8, 81 ίρ86 ΟΟΟ 

«;Γ8ΐθ6υ8 8ηΐ6 8χεοΐ8? 
17. βοπ)ίηυ8 (Ιο ββοιρίΐβΓοα 808 6Χ8*ΐ8ΐ6οΐ!λ 

16811(16808, 8ίΙ : Ι Αΐη60, 80160 άΚΟ νοίΐίβ, 8016- 

ςυ8πι Α1>Γ8ΐΐ8οι ϋβΓβΐ, 6|;ο ευοι ". » Εΐ ίΐ6Γυπι : 

€ ΝβΙΟΟ 8806Ο(ϋΐ ίο ΟΟβΙοΠ), 0181 ςοί (ΐ6866η(Ιίΐ ά6 

6()βΙο, ΓίΓιοε 110011018 ^οί 68ΐ ίο €06ΐο ". > Οοο• 
ηιοϋο ίΗ6 ςυί 6Γ81 6χ 86πιίοβ 08νί(Ι, β|)υ8 ΑΙ)Γ2- ις'. Μιχαίας ό προφήτης περί του ϊ% Παρθένου 
τεχθέντος Ιν Βηθλεέμ, Δδέ φησι * ι Κ^ Ιξοθοι,αύτου 
άπ' αρχής &φ' ήμερων αΙώνος. > Πώς τούτου αΐ Ιξ- 
οδοι άπ' αρχής άφ' ήμερων αΙώνος, εΙ μ)) χα\ βε6ς 
ίΐν αύτίς προαιώνιος; 

ιζ*. Ό Κύριος τήν προαιώνιον Οπαρξιν Ιαυτου 
μαρτύρων φησιν. ι*Αμή^ αμήν λέγω 6μ{ν, πρΙν ή 
Αβραάμ γενέσθαι, Ιγώ εΙμι. ι Κα\ πΑλιν ' Οΰδε\ς 
άναβέβηχεν εΙς τ^ν ούρανλν, εΙ μή ό έχ του ουρανού 
χατα6άς^ 6 Υ(6ς του άνθρωπου, ό ών έν τφ οΟρανφ.ι 
Πώς ό έχ σπέρματος ΔαβΙδ,^υΙ^ς *Αβραάμ« πρ\ν 
Ιΐ30ΐ, 80(6 6Χ8ΐ8ΐ)8(, ςοΑΟί ΑΙ)Γ8ΐΐ8ηι β6Γ61, οίεΙ ο "Αβραάμ γενέσθαι, ε( μή ώς βε^ ; πώς θέ υΐ^ Ιστι 410*18 0608 6Γ81 7 ΟυθηΐΟ(1θ Τ6Γ0 ΑΙ)Γ2|Ιΐφ βΙίυ8 ΓοίΙ, 

11181 ςιΐ8ΐ6ου8 ί;86ΐυ8 681 Ιιοαιο ία οονί88ίιηί8 Ι60ΐ« 
ροΓί1)υ8 7 ι Ν6Π10 8$06θ(]ίΐ ίο 606ΐαπι, οίε! ςοΙ ιΐβ- 
8ε60(ϋΙ <16 οοβίο, Ρίϋυβ Ιιοαιίοίε, ςαί 681 ίο ΐ'ΟβΙο. ι 

ΟυΟΟΙΟάΟ ΡίΙίοδ ΙΐΟΟίίοίε <16 ΟΦΙο (Ι6β660<1ίΐ 6ΐ 681 
Ιο 6€βΙθ7 ςΟΟΟΓίΑΟΙ ηΐοόο ||0! 681 ίο €0β!θ, 1ΐί6 
8δ660<ΙίΙ ίο ΟΟΒίυαΐ, Οίδί ςοί8 ίάβΟΙ ίρ86 61 1)608 

η Ιιοαιο 681 7 13 1 1)608 ςυί(ΐ60ΐ ζά οο8 ρ6Γ 806οαι• 
ηιο<ΐ8ΐίοο6θΐ (Ι68660ι1ίΐ, ίοο8Γθ8ΐθΓςυ6, 61 Ιιοαιο 
βίΒοίΙΟΓ. Εχ εοβίίδ, ίηςυ^πι, ιΐ6$06θάΐ(, 066 Ι8αΐ6η 
8 ΡαΐΓΐβ 8ίοο (1ί8€6(ϋΐ : ροΓΓΟ ίο ςΗ8οΐιιαι Ιιοαιο, 
ι 88660(111, ο5ί 6Γ81 ρποβ » οΐί 0608 ; ςιΐ6σΐ8<1αιο- 

άασί ίρ86αΐ6ΐ 8 106ηύ8θίθ 8Κ6θί88ΐαΐυ8, 8θ1>8ί- 

8ΐ6ΐΐ8ςο6 ν6πΐ88, άίχίΐ : « Γοοι νί(ΐ6ηιί8 ΡίΠυαι του *Αβραάμ ό αύτ6ς, εΐ μή ΙπΜσχάτων γενήμε;^ 
Ανθρωπος; ι Ούδε\ς άναβέβηχεν 8ΐς τδν ουρανών, εΙ 
μή ό Ιχ τρυ ουρανού χαταβάς, δ Υ16ς του -άνθρώποο» 
ό ών έν τφ ούρανφ. » Κα\ πώς ό {1>ν έν τφ ούρανφ 
αναβαίνει ε(ς τ6ν ουρανών, ή βτι αύτ^ .Θε&ς ών χα\ 
άνθρωπος; χαθ6 μέν βε6ς, συγχαταβατιχώςχάτιιαι, 
χαλ σαρχουται, χα\ άνθρωπος γίνεται * χα\ τών ου- 
ρανών, οΟτε μήν τών πατριχών Ιξίσταται χύλπων • 
χαθ^ δέ άνθρωπος γέγονεν, ι άνεισιν βπου ^ν τ6 πρ^ 
τερον 1 ώς θε^ς, χαθώ; πάλιν δ αύτ6ς άψευδής, ή 
ένυπύστατος αλήθεια εΓρηχ« - βεωρείτβ τ^ν Υίδν τοΰ 
άνθρωπου άνερχδμενον δπου ήν τ6 τςρδτερον. » 'Ος γάρ 
Θε6ς, προαιώνιος τε χα\ απερίγραπτες, χάν εΐ χατα- 
βήναι λέγηται. Κατάβασιν γάρ αύτοΰ τήν συγχατά- Ιιοαιίοίε 8506θίΐ6θΐ6ΐο υ1>ί 6Γ8ΐ ρπυε '*. > Ν80ΐ ^ βασίνφαμεν, xα\ταπε(νωσιν,xα\τήν^π\γήςφανέρω- 
ςυ8ι6ου8 0608, 86ΐτ)ρίΐ6Γου8 68( 61 ίοοίΓ6υοΐ86π- σιν * ώς δ* άνθρωπος πεφηνώς, περιγραπτ^ χα\ ΰπό- 
ρΐυβ, 6181 <1β806θ(Ιί8$6 ϋΐοίΐιΐΓ. Νβοι (1680608001 χρονος. 

ΐΙΓίυδ 86€ΟΠΐαΐΟ(ΐ8ΐίθ06ΐη ροΐίΐΐβ ίθΐ6ΓρΓ6ΐ8ΠΐυΓ, β( Ιΐθα)ί1ί8ΐίθ060), 8ΐςυ6 801 ίο 16ΓΓ8 ΙΒ80ΐί68ΐ8ΐΙθ• 

1)610. ν6Γυαι ςυ8ΐ6ου$ Ιιοαιο βρραηιίΐ, οίΓΟοαιβοπρίοε ΓυΙΐ, 8ο ΐ6αιρθΓί βοίχΐίΐοβ. 

18. 1080068 ρΓΛΟΟΓβΟΓ 6ΐ Β8ρΙί$ΐ8 ίΐΐ : « Ιρ86 ιη'. Ιωάννης κα\ πρδδρομος χα\ Βαπτιστής φησιν • 

681, (Ι6 ςυο (11661)801 : Ρθ8ΐ πιβ νβοίΙ νΪΓ, ηοΙ • Οδτδς έστι περί οΙεΙπονΌ/τίσω μου Ιρχεταιάνίιρ, 

» Ι Ιοαο. η, 15. " ΜίοΙι. ν, «. «• 4ο80. -τιιι, 5^8. «• Ιθ8θ. πι, 13. " ;ο8ο. νι, 63. 

ΥΑΒΙ^ Ι,ΕΰΤΙΟΝΕδ. 

« ΤϋΓπβοοδ Ιββ'ιΐ χαθ' ημάς- Ιη ηηοηηοίΐία ι^ίΐιΐΓ ^ΐπ είιηϋίκιη. Α( ροΐίοΓ 681 8ΐΐ8 ΐ6θΓιο, (ΐο*ιη 6ΐ 
ιοΐ6ΓρΓ69 ΑΓ8ΐ>ί608 6χρΓ658ίΙ, (/^ν^5/Γαι«η(«ηθ'α• 1«Ι ΑυνΕΚδϋΒ ΝΕδΤΟΚΙΑΝΟδ. 

Ις Ιμχ^ΜΜν μου γέγονεν, Ιτ\ πρώτες μου Ι^ν, χάγώ Α 2ηΐ6 η»6 Γβοΐυβ θ6(, ςυιΆ ρήοτ ιηβ €Γ»1 : 198 

οβ5£ΐ6ΐ)2ΐη βυιη : ββϋ υ( ιηβιηΊΓβΒίθΐυΓ ΙβΓ&βΠ, ρΓΟ- 
ρΐβΓ62 600 τ€ηί ίη Αηυλ ΐΜΐρΐίζλη$ *^ > Ε( : € Εγοκ 
Α|;ιιυ§ Οβί, ςυΙ ιοΙΙίΐ ρβοεβίυιη ιηυη<ϋ **. ι Οοηιί- 
ιΙβΓΑΐβ, ςποιηβκΙπχΜίυηι (|υλη(1ο νίΓυπι <1ΐ€ίι, 61 
•^αυιη «ρρβΙΙλί, «Πυαι 6»»β η9η (Ιίαΐ ϋΐυιη ςαΙ 
ΙοΙΓιΐ ρβοοαίυιη ιηυικϋ ; Ιιηο βίάβηι Ιιβηε Υ6Γβ ιη;ι- 
£η8Ηΐ, €( ιηβοϋΐβιη, ςυβΜιυβ Οβυπι <Ι6€681 €Χ06ΐ- 
Ιοηΐί^ιιη 8ΐ(Η5υίΙ• ΑηΙβ ββ «υΐ«ιιι $6αυβ ρποΓβιη 
ρΓ»(ϋ€2ΐ Ηΐαηι, ςηί Ι«ιη6ΐι ρο8ΐ€ΓΊθΓ ρΓ0(ίί6Γ&ΐ, βθ- 
ΰυη(1αιη Ιβαιρυβ, Ηΐΐ}υ>ηι, ββηβΓ&ϋοηίβ €&Γηι1ί$. 
Εΐβί «οίιη ηυρ6Γ ({βηίΐιΐΒ βηΐ ΕαιαίΑουβΙ , &ΐΐ>ιηβιι 
ιηΐ6 οοιπΊα 9Φ€ιι1α βΜίΑΐΐΑΐ υΐ 1>€υ&. Ιρβίυβ {^ΊΙιιγ 

«Μ, 61 Ιΐυσί&ηΟ ΐη0Γ6 Γ6661ΐΐ6ηΐ 6Μ6, 6ΐ «ΐβΓουπι 
6886 <ϋνίηο ηιοόο. 0α«ιηιοΙ>Γ6ΐη Ζ&€1ιαγ!«8 Ιολοηί» 
χληΟήσυ* κρνηορ^ύαχ^ γάρ «ρ^ προσώπου Κυ- Β ρζΐ^τ €υιη 68861, Οΐιο βυο ν«Ιίαηλη<1ο άϊιϋ : ι Ει 66χ |(8ίν αύτ^' &λλ* 7να φανιρωθ^ τψ Ισρα^^λ» διά 
Μ»το ^λΟον έγώ Ιν &6ατι ^πτίζων. » Κα\, ιΊ$8 
^μνλς του Θβου, ό αΤριαν τήν άμαρτ(αν του κόσμου. > 
ΧΰντΜ» διιΐι>ς Ανδρα λέγων» \οΧ άμνόν όνομάζων, ούχ 
Ιτιρόν φητι τ^ν αΓρ,^ντα τήν άμαρτίαν του χύτμου/ 
χα\ τ^ μέγα τούτο χα^ξαίσιον αληθώς χα\ θεοπρεπές 
Αξ£Μ{ΐα «ροβνενέμηχεν αΟτφ. Έμπροσθεν βέ χα\ 
«ρδτον 8ΐνα( φησιν αύνόν» χσίτοι χατ^πιν έρχ^μενον, 
ταχά γέ ψι^ι τ6ν της χατά σάρχα γεννήσεως χρένον. 
ΒΙ γλρ χαι\ Ιστιν άψιγενής ό Εμμανουήλ, άλλ* ^ν πρ6 
«βννλς αΙώνος ώς Θοός - αύτοϋ τοιγαροΰν χα\ τ6 πρόσ- 
9>ην έκνθρΜχΙνως, χα\ τ6 άΐβιον ΟεΙχώς* 6ι6 χα\ 
Ζ«χΒ^Ιβις&ν *Ιΐι»Αννου κατήρ,πρδς τ^ έαυτου παιδ^ον 
«ρ67ΐ)«6ύΐιΐν φησί * ε Κα\ σ^ι παιδίον προφήτης Ύψ(- ρΐη» έτΜμάβαι όδους αύτου. 

^. Ό έχ Παρθένου Υ(^ς ήρώτα τοΟς μαθητάς' 
ι Τ^Μΐ μβ λέγονσιν οΙ Ανθρωποι ιΤναι τ6ν ΤΙδν του 
Ανθρώπου; ι Έτερων οδν λεγόντων Ιτιρον• χα\ Ινα 
τών προφητών ύποτοπαζόντων, ο6χ ΑποθεξΑμβνος ώς 
τΰήθηλιγ^ντων, πΑλινήρώτα' «Ύμεΐςθέ ιοίτκλέον 
τ&ν 1λλ»ν ιΙΜτις, ε τίνα με ιΐναι λέγ<τ8 ; ι Τ^τ• Α 
οπνΑριατος Πέτρος, ή χορυφαία των Αποστέλων ΑχρΑ- 
τΐ|ς» «6 γυμν6ν, ο6Α* Ασαρχον χαταθεώμινος λΑγον, 
•Μ 4Ίλ^ χ«\ θλοφόρον Ανθρωπον, Αλλ' Τ{6ν βεου χαλ 
Μν φύσ«ι, χα\ φύσ•» γβν^μενον Ανθρωπον, χα\ Ινα 
τοντΑ τα χΑχιΤνο Αντα Χριστδν» ε Σϋ εΐ ό Χριστός, 
Π•γιν, Α ΤΙ6ς νου ββοΟ ζώντος. > Ούχ βίπεν, Υ!ός * 
έ3ϋΙ* ό ΤΙός Α μονογενής» Α εΙς, Α προαιώνιος. *Αχήχοέ 
η* ε ΜαχΑριος %1 ΣΙμων ΒΑρ-ΊωνΑ, Ατι σΑρξ χα\ 
ύφΛ οΑκ 4πηΑλυψέ σοι» Αλλ* Α Πατήρ μου» Α Ιν τοΙς 
•6ρβηΜΐς• ΟύθιΥς γΑρ Ιπιγινώσχει τ6ν ΤΙ^,βΚ μή Α 
Οβνήΐι.» Ιυ, ριΐ6Γ, ρΓορΙ)6ΐλ ΑΙΙίεβίιηί ?0€Αΐ>6η8 ; ρηκίΐιί• 
6ΐιΙιιι &ηΐ6 Γΐϋΐ6ΐη ΟοιηίηΙ ραπΓβ ?Ι«β 6]υ8 *'. > 

19. Ιρ86ΐη6ΐ νίιγΙηΐ8 Ρί1ίυ8 Αί8€(ρυ1θ8 8υο8 «1• 
1<Μ|ΐΐ6η8, αϋ : ι Οα6ηι «16 ΑΙΰοηΙ ΙιοιιιΙιΐ6ΐ 6$86 '^?» 
£υιη ι1βςα6 ιϋΙ λΐίυηι 6ΐιιη 6β86 Αίθ6Γ«ηΐ, βίςυβ 
υηυιη 6Χ ρτορΙΐ6ΐΐ8 6886 €θΐι]ΙοεΓ6ηΐ, ηβςηλςυαιιι 
ΙΙΙί8 α886ηιί6η8 €6υ ν6πι ρΓοηυηΐΙατβοί, Γυηυιη ίη- 
Ι6ΓΓ0^«1: ε νο8 λυΐβιη (ςιιί ρΙυ8 ^Ιϋβ 008(18 ) 
ςυ6ΐη ηΐ6 6886 άΜύ$ **? » Ταη6 ρΓ8ί8(8ΐιΐΊΐ8ίιηιια 
ΡΰίΓυβ, »αρΓ6ΐιιυ8 ΗΙ6 ν6Γΐ6Χ αρο8(ο1θΓϋαι, ηοη 
ηιιΑοιη ο^πιίδςιιβ 6χρ6Γ8 ▼6Γΐ)αιιι, η66 ρυΓυιη &ο 
06ί|[6Γαιιι 1ΐοιηίη6ΐη, ηιιίη ροΐίυβ ηιΐυη ΡίΙίυιιι 
06ί 61 06001, »ΐ<|ΐΐ6 ολίοΓλ 1ιοηι{θ6θΐ Γλοΐυοι,ιιηυη- 

, 406 ΙΐΟΟ 61 ϋΙοΑ 618Ϊ8ΐ6Αΐθαΐ 0Ιιγ18(0ΠΙ Ιη(06/Ι8, 

' € Το 68« Ιηςοίΐ, €1ιιί8ΐα6, ίρ86αΐ6ΐ ΡίΗοβ ΟβΙ 
τίνί.••• ι 5ΘΙΙ Νοη (ηο<ΐ6) ΑΙχΙΐ Ει/μμ, 86(1 (&ϋ• 
]6€ϋοο6 ιηίΰοΐί ) ίρ$€ΐΛ€ί ^ΗΗί$ οηί§;6θίΐο8, ΙΙΙο 

ΟθΙθ08, ΙΠ6 ΑΒ16 8«0θ1α 61818(608. 0θ•ρΓθρ(6Γ 

•ηΑΗτίΙ : < Β6«(08 68,8ίαιοο ΒαΓ-Ιοπλ, ςυία €αγο 6( 

8•β|«Ι• ΒΜ Γβ?6ΐΑνϋ (ΙΙη, Α6Α Ρ«(6Γ 10601, ςοί 681 ίΟ ΟΟΒΙΪ» *'• • ΝλΟΙ ε ΝβΟΙΟ ΟΟνϋ ΡίΠϋΟΐ, ΟΜΙ 

1^• Καλ αΙ μαθηταΐ τ?^ έιή της θαλΑσσης πορείας 
θεοοημ^ίαν χατατεθηπΑν^ς, Ιφασαν * ε ^Αληθώς βεου 
ΤΑς Λ » *Αλλ* «Ι νέθος χα\ είσποίητος, ούχ άΛη- 
#Μς. Έγχαλείσθωσαν το(νυνοΙ μαχΑριοι μαθητα\ προς 
ημών• 

χα*. ΕΙ ρ(αφυαις της ΤριΑθοςχαΙ μία ενέργεια, χαΐ 
ΙτΑντπ 4«* αΑτης χαινΑ, ιέλήν της ύποστΑσεως, σχΙ- 20. 1(601 Αί8€ίρθϋ ΑίνΐηΟ Ιθ66β808 8ΙΐρΠΙ 011Γ6 

ιοΊποοΙο «((οοΙ(1 Αί€6ΐ)•Η(: ε ν6Γ6 Ρίΐίυβ Πβί 

68 **. ι Α( §1 8Αΐΐ1(6ΗθΟ$ 61 α80ΐΐίΐ{08, ΟΟη ν€Τ€. 

Αγ^ΟΟΟΙΟΓ 6Γ20 α νοΙ»ί8 1>6α(ί Αΐ8€ίροΙί. 
%{. 81 οο« ιΜ ΤΗοίΟΐί» οα(οΓ6, υοΜ|θ6 ορ6* 

Τ»(ίθ, 6( ίο ΙΙΙΑ ρηί16Γ •0ΐ)8ί8ΐ60ΐ{Ααΐ ΟαΐΟίλ 6001- 

«η II παλ έν€ργ8(^ ήνωτο ό βε&ς ΑΑγος τ|^ σαρχ\ τ^ αηιπίι 8001, εαπιί 8ο(6αι αοΐοΐλ ηΐίοοαίί 6ΐ Ιοΐ6ΐ• Ι4«χ•*|ΐΑν|) ψυχ{ λογιχ{ •τ< χα\ νοερ^, χαΐ οΑ χαθ * 
Ματπαιν, ούθΐν Ιλαττον χα\ Α Πατήρ, χα\ τό Πν<ΰ- 
ρα ^ 'βγιον ^οΑτι• ήνωντο. Εί θΙ Γση ή Ινωσις χα\ 
μία Πβτρ^, χα\ ΥΙοΰ, χα\ Αγίου Πνεύματος πρ^ 
τ)ρ» «άρχα, λβγέσθω ό Ιχ Παρθένου τεχθεΥς Θεός χα\ 
Ανθρωπος, Πατήρ χα\ Υ16ς χα\ Πνεύμα Αγιον. ΎΙς 
γΑρ Ανοχλίιρωσ'ν τον ^ όγου μ^νον νσ\ ΤΙ^ν όνομΑ- 
(εβθαι β£ου^; ΕΙ 61 ΓΙΑς μόνος έοχεν πρ6ς αυτόν ΙΙ{6θ1ο αοίοΐ8(ε6 1)608 Υ6Γΐϋοαι 1ΐ8ΐΝ(οΑίθ6 βοΐυηι 
αίςαο ορ6ηΐ(Ιοο6 οοίΙα8 681, οΟιίΙ αιιοο8 61 Ρι* 
Ιγμο 6ΐ δρίη(οαι 83ΐο6ΐοαι 6ηΙ6οι οαιοίοο ΊηΗ(08 
Γοί886 οροη6Γ6(. ΟοοΑ 81 ρ8? 6α«ΐ6αΗ|υ6 Ρ&ΐΗβ οΙ 

8ρίΓΐ(ΐΙ8 880611 8Α 6ΑΓ060Ι 0010 6$(, ΟΙ68ΐΟΓ Ί(Τί(ΐ|Γ 

*ι1ΐ6 ςυ6πι Υίιγο Ι)6οαι 6( Ιιοηιίθ6θΐ βΑιΑΚ, Ρ816Γ 

6( ΡλΙίυ8 6( 8ρίΓί(Μ8 8306(08. Οο'ΐβ βοΐοΐ Ιΐ806 61 

Μ>Γΐ6ΐυ Α6Αί( ο( \6Γΐ>υιο &6 Ρίϋο8 ϋύ ΑθΟ(2Χ8( ^>^ο»^.^ 50, 91. "ΙΙΙΑ.ίθ. "Ιθ€.ι, 76. »• Ι•α((Ιι. χνι, 43. •* ίΐιίιΐ. 15. •• ί1)ίΑ. 16. •ΜΙ>ίΑ. 17. 
» Χιαίι. χι« 37. *• Μα((1ι. χιτ, Ζ% 

VΑΚI^Ε 1.ε€Τ10ΝΕ8. ' 4 

(Ν τ(ς γΑρ Απο)βΙήρώσις του ΑΑγον μένον χα\ ΥΙόν ΑνομΑζβσθαι βεου; 1(8 060}ρ6 ΤοΓΓΐ«ηθ8: 
ΜΘΓίίϋο €$Ι Κ^Αηιχ ιοΙμμ #1 Ι^ίίίιιιη Οβί ηοηίίηατ€Τ 109 8. Ι0ΑΝΝΙ5 ΒΑΜΑδ€Ε?ΪΙ 200 

ιιρρ€ΐΕ3Γϊ5ΐιΐΓ? δΐη βιιΐΰηι ^"111119 ιιιιίΐιικ €ΐ Γυίι τβ- ^ ιτί)ν %χ%α σχί^ι^ χ^ΐ ενεργειών Ιντυσιν, έτ&ρο•ϊβνί;ς ν&Γ&«ι ΡϋΐΓβ εΐ δρΐίΗιι £3ΐΐ€ΐο ιίηαΐίϋ ^ι ϋρ^Γα*- 
ίΐ9Ηίη «Ηΐ. ΥϋΓυίΐι «γ Ιι^^ρΟΒί^ΐΐεα ιυιίοιιυ ΐΐΐΐιΐΐ 

βΙΐίΙΙΓίΗ βΙΐ<ΤΙΐίΐΐΙΓ. ΑΙΐβΓΪΐΐΒ «ιΓιΐΐΐ 8 Ρμτ6 Ιΐ;ρ(1ίίΙ&'- 

2^. Ιϊβαίιι» 1^ίΐα1α§; ΐΐϊΐ: ι 1]ι»ϋΐ Οβϋ» Ρ^Ιβτ 6ζ 
ςα0 βηιοΐΐΐ ; €ί υοιιι Παιιιίηιικ ΐ€5υ& ΟΙΐΓΐβίυβ μ€Γ 
ηιιβιη φΐΏΐιΐι ••. » ΟιΐΓ Ιοίΐίβ ΟΐΓΐβΙιΐβ ΡλΙγι ρΓο- 

ϋίΐϊηιίΰ ιιΐιί Ιβιχίϋΐα Οιιί|ΰΐιιΙϋΐΐ] Ιο€;)1ιιγι £ΐιιηΐϊΒ» 
ΐ|αί Ιιοΐηΐ;ιΰίΐι β] αϊ Ιη Ιθ€υτπ ρΓον^Ιιιιτΐΐΐλ! ΐΐΐΐίο* 
4]ΐιβ, ιιΐ τ^ι ΐΐιαίίί» «1ι ίΙΙι» Αΰΐυίτι €ΐ ίΐβΐ^ΐϋηι, &!- 
ΐ|Εϋ β|ιΐΒ ορ«ΓΑ ϋοίτοπΰ^ΐ^ΐυπι. Οιιθ(1 &ΐ Γεραιαίΐβ, κ?'» *0 μαχαρΐο; ΠαΟλΐίς φησιν < ΕΤς βι^ς 6 Πα- 
τήρ, Εξ οϊ( τά πάντα ' %α\ εΓς Κύριος *Ιΐ]5θνς Χρι- 
^;6ί, δί' οΰ -εά πάντα, ι Άνί* 5του Ίηαοϋ; Χριστ^( 
άμέίως %ψ Πατρΐ {I5^ντ^'ϊτIται^ μεσοΧαδοΰνΐος ούί*- 
νΐς. Είτα 2ιμι ηοτΐ τ^ν Μονογ«ν^ δήσομιν, εΙς τ^ν 
βύτ&ν τίπον άναβιΜϊοντ&ς 4ν6ρωΐΐον; Κα\ χβι6ώς 
φύΐτ£» ενεργού μίνον ύπ' βιιύΐοϋ, χα\ ΰΓ αύτο5 τϊμώμ*- 
νον. ΕΓ φατ£ βτι, ώαπερ Α Χριατ^ς Ιγιννήβη Ιν Βηβ- 
ΧΗμ μίν, ΝαζίαραΙος ^ϊ έχλήβη «ίά τί)ν ίν ΝαζαρΗ Νη^Γβηαβ 1 1θί:Λ ιΙοηιΙείΗι ιϋοΐιΐΒ ίηιΐ, ^Λ «Ιίληι ^ χατοίκησιν, οϋϊω χαΐ 6 ΒίΙς Χάγος ίνδρωπος 1χλή*ΐ| 

(τ4 τΐ^ν Ι ν αύτφ χατοίχι;αίν' οΰχοΐΐν ού σαρξ» ο&β' 
&νΟρωπί>ί γ^γένηται* ούί' ιΐχ^ΐϋς δ ν &νΰρ«ι»ΐΐ&ς 
6νομά^ο(το« άΧλά σαρχαΐο; χαΐ άν$ρω?ΕαΤος ΐ^μά- 
ζοΐΐθ Δ Χρια^ς^ ώ^πΐρ Να (ωραίος. Ού γάρ ΝαζαρΙν 
ών6μ*^αι ό Χρι<π6ς^ 4λλ4 Ναίωραΐ^. Οβιιιη νβίΐϊϋπι, €Φ (^υο^ ία ΙιοιηΙηο Ιιιϊϊίιανβηι, 
ΙΐΦΐηιοϋΐιι αρμθΙΙιΙιιπι Γυΐ£86 : Ιιίης «ϋΐ^ιιΙΐϋΓ, υΐ 
0611^6 Γ»ΰΐαβ 611 (*3Γα, Πΰςιΐΰ Ιιοπτο, ηβο εοοΒΰπ- 
Ιβηόο ΟΙιηιΐυι Ιιθπιο, 6««Ι ϋ^ηίΑΐϊβ Η ΙιυτηϋΐιίΑ 
ίαβΗι ΐ}υιΐ€(ΐρΐ1ιιι* νβΐΐίΐ θΐ Ν^ΕϊΓ^ιΐϋί. Νοη εκιαι 

ί3« 81 οϋ ιϊιπρίίοβπι ίη ίίοηιίηβ ϊπ^»Ιίνιΐΐθτιεπι 
€Ι τ6ΐ3ΐίοπί£ ιιηΐθποτίη Ρβι Υ^Γΐιιιη αρρεΙΙβΙιΐΓ 
Ιιοιαο ; ιςϊιτίΓ βΐ Ι^ιΐβΓ εΐ $ρΐπΐιΐ5 κιιιαία^ ΙιοπτΙ- 
Εΐ€§ >ρ|}€ΐΐ3ηιιι^. Ια ποί^ΐβ ςιΐφρ^ ρβΓ &ρϊπΐϋΐΐι 
ιηΙι&ΙϊίΜιι ρΐβιιίιαίΐο ιιηείΦ ΤΓΐιιΙΐιΐίβ. Ει &ιπ€ ββ-* 
ρ|<ΐαΐϊβ£ΐαιυ• Ρ»υ1ΐϋ «ϋ : « Ν«»οίιΐι, {(οΐι Ιεηιρίυΐϊΐ χγ*• ΕΙ 1(4 τί1'*' *^ Ανθρώίίψ χατοίχησίν χ*\ «ίχι- 
τιχήν Ινωαιν Ινβρωπος ΐ τ^5 βε^ίϋ λίγος 4νομ4ζετα«, 
©ύχοϋν χα\ Α Πατί)ρ χα\ τδ ΟνίΟμα τ^ δγιον $νΙρω- 
«01 όνομΛζΙαβωααν - χατΐΐιχ«Γ γαρ *ν ήμϊν ι6 ηλή- 
ρωμα της λγ£ας Τριά^ ^ώ το δ βνιϋματος • χαΐ 
γονν φηαιν Α ιτίν^οφος Παύλος * < Ούχ ο^τΐι 6τι 
να^ βίο^ ίίτι, χαΐ τδ ΪΙνενμα το^ί β^ύΰ οϊχίί έν ]ρ«<ί €ΐίϊΐΐ) 01ιπ«ΗΐΒ : ι $ί (|αΙ§ «1ι1ΐ|ΐΐ ιηβ, &ογιιιϊι- ^ ΰμΐν; ι Εα\ α&τ&ς ^ Χρίστ($ς * ι Έάν τις άγαΐΐ| μ«» ηβιη ηι&απϊ ΑβΓ^^Ιϊϊΐ : «ι ΡώΙεγ ιη6ϋ5 ίΙιίί£ΰΐ ΰυιιι, 
βΐ «<Ι ^Μΐη νΐαΐΰΐυηβ» ΰΐ ϊυΑνϋΐοη«ΐϊη αριιιΙ ^ιιιη Γβ- 
εΙβίϊΐιΐΒ ^'. 1 λΐ^υι ρ&ΙβΓ ηΰ4ΐΰ34ΐυα[η 4ί€ΐιΐ5 €&1 
Ιιθΐιιθ« η^^ϋβ $ρίηΐιΐ3 Β^ηείαβ, ςϋΐΑ ΐπ ιιοΐιΐ» 1ι&- 
ΙιίΙιηΙ : £Γ^ο η«4|ΐΐ6 Ρϊϋΐϋ ^ιΐ^ΐΰ ύ^ €ΐιΐί9β ϊιοηΐίΐ 
αρρβΙΙιΙιΐΓ, §^ φΐία ίΐ€ΐιΐΐ 6«( Ιιοιίία ββευη^αιη 
&υΙΐ>^ΙάπΐίΑηι* 

24. βϊ ηιι&ιΐίΐιι ηιιι«]βηι ν<!Γΐ)αηΓ! Ιη εΐιΗΜιτ, «Ι- 
ΐηαΓαηι φβΐ ριΐΓβίΟΓ ίαιι, ηιιΐιι ίιι €0 βΓ«ΐ : 
αιιαιη τιΐΐ^ιυβ θΐ ρΓθρΙι«Ιΐ§ εΐιπ«1υΐ]ΐ €8Ββ <1ίεΗΙ§. 
ΙΝαιπ ρ«Γΐη(1β (Υ«Γΐ)αιΐΐ) ΐΔΐΐΰΙΟΓυιη οαίηΙΐΜίΠΦ 
ιιιΪΓ&οαΙβ ρϊίΓανίΙ. 

ϋ», βίϋίΙυΓ αΐιπϋϋβ Γυ]£Βθ &3η(ΐα6€ΑΐυΒ η Ρ4^ τ&ν λίγον μο\ί τηρήσει, χαΐ ύ Πατήρ μου άγαπήβϊΐ 
αύτ&ν, χ«ν ΐΐρ&ς α^τ&ν Ιλκνα^μιΟα, χαΐ μανήν ιταρ* 
αύτψ ποιη«ΐμΐΟα. *ΑΧΓ ούΐαμοϋ 1ν6ρ4ϊ»ιηΐ είρι^ταί Δ 
Πατήρ» οϋτ^ μίν τ^ Π^μα «τι Ιίτιον, βι^ τ^ χατοΐ- 
XI ΐν Ιν ήμΤν* Οΰχ^νν ο&^ έ ΥΙΙΐς ΐίιά τήν Ι ν &νθρώ• 
ΐΐφ χατοίχηαιν &νθρΐύΐης 6νομά(«τα(» 43^* ώς χατ* 
ού^ίαν γιΦμ.%^% Λνΐρωπός, 

χί• ΕΕ ΙπβίπΕρ ήν ό Α^γος Ιν τψ Χριττφ, «ι^* 
μιίΐίϊν γίγονίν άποτελεΰτής» Ινα ι»ίί τάχα τ^ άχ{*ι¥ 
?ϊροφητ4ΐ>ν είναι αύτί^ν φαΐί * Ινήργι^χΐ γάρ ΧβΙ ^(4 
χΐιρΰ; άγιων τ4ς Οιοοημΐ^ς. 

χ«'* 'Πγίάβθαι γίγραπται 6 Χριβτ^ ι;αρά ^ 
Πατρίς κα\ τήν Ιιη£ημ£αν ΰιΰίχβαί τ«ΰ Πνεύματος* ιηοάσ ΪΕΐΐηΓ 1»»ρ1ΐζ3ΐ ΐη δριτΗυ ΑΑίιοΙθ *% βΐ «|ΐι» ϋ Πώς ο^ν Ιν Αγίψ βαιττί^βι Πνεύματι, χαΐ τέ ^^ ΒοΙΐ (Ιΐνιη^ τιΗιΐΓΦ «:οιιτ€ΐιι*ιιιΐ, ιτηρίΰΐ 61 «ι»£Ι|ώι^ 
1111 ? ΐρ«€ΰΐιιιη 8αη€ΐϋ»ΐ6Εη &ϋρρ4ΐΐ]ϋ&ΐ, 4]ΐι«ιτι ρτο- 
^^ ρπιπη Βϋΐ τρβΐυ» «ιββ ι3οηυι« ιίβηϊίίαιιιβ, ιΐι ; 
^Η ι ΑΰΰΙρϋύ Βρϊπΐιιιΐ] Βϊπΰίοιη ; ςϋοπιπι ΓβιηΐΒ«πϋι 
^^ ρ«€ΰΐΐ•, ΓεπνΐιίαηίιΐΓ : ί|ΐιοηιηι Γ«ΐϊπιΐ€π11ί, Γΐΐ€ηΐΑ 
Ι «ιιηΐ*^, > Ββη^ιΐΓκ^ιΙιΐΓθΓΕί), <ΐυιΐ«ιιαι «ιΐ Ιιοηιο ; 

Ι ίαΰηι νεΓϋ ιρ^ο ί^^^ιιοΐίίΐοαΐ, ιιϋ ϋ«ιι»« 

^Η €*ΐΌΐι«ιΐ£« ρΓϋΟΰΐ 5υρρΜοϋιοη£6ςι»ΰ Η βνα, ψίΐ 

^^ ^Ι£ΪΙ Ιρ>ΙΙΙ1ϊ 5ΐΐΙνΐΙ0Ι ίΐ€«Γβ ϊ ΙΤίΟΓίΐ* €ϋΐΜ είΛΠίοπ 

^^ τιΐϊιΐοτ 61 Ια^ΓγπιΐΒ οΙ»(ιι1ι1; 61 βιιαΙϊΙϋΒ 6^1 ρηο III. II " ίϊιιϋ. II, πρέποντα χ% %ίϊψ φναιι ΐϊληρβϊϊ χορηγός γάρ ίΛιν 
άγιασμοϋ, Κα\ τούτο ίηχνίίς «ς ϊίίον άγαβ^ν φ^^$ι* 
Μ Λάβιτι ΠνιΟμα ϊγιον, Άν τίνων άφητι τά; άμαρ* 
τίας, 4φέ«ι>ντΐΐι, Ιν ιιναιν χρατητι, χιχράτηντΛϊ* ι 
Άγίάζιταε τοΓνυν χαβ6 άν^ρω^ϊος, αγιάζει ^ χ«Η 
θ&6ς, ιϊς &ν 4 αΟτιίς. 

«ς*• Γέγραιτται ιαρί Χριηνΰ' ι Ός Ιν ταΕς ή(α- 
ραις τής σαρχ^ α4τ§Μ, ΐε^^ηις χαΐ 1χ«τΐ)ρίβίς πρ^ 
τ^ (ννάμ«ν«ν οώΐιιν αύτ^ν Ιχ Ι«νάτβν μιτά χρα-/* 
γής ΙαχνρΙς χαΐ ^ηρύατΦ τϊροβήνβγχΐ * «ΥεΙ^αχο^- 

<» Ι ϋοι-. III, 10. •• ΙοΑίι. χι?, β. *• 11<ιΐ(ι. ι?ι, Η. ** ^α1Iϊ. χ, »* •* Μι*νΐΗ, «1 ΑθνΚΒδυ3ΝΚ3ΙΟΙΙΐΑΝ0β. Μ 

•Μ« *ι* τΐ^ς %ΆβΛ€ΪΜζ , ιαΙκΛρ (»ν Π^ , Ιμα5< Κ ιννβτβιιΙίΑ• Τ»η€ΐβΙ ΤΠΙαι «ηΐ, 4ΪΑΑ «ι Η» φηι «ΙμυΙμ. » *Ετι χ«Ι «ύ^ ό Κύριος, ι βκέ |Μυ» βιέ 
ρου, Να τ{ |Μ ΙγχΑ«<λιι:ις ; » Π<ρ\ ψιλοΰ Ανθρώνου 
«βΟη Ιλέγ^ΓΟν Αχηβιώντος • 1^ χοΛ άφόρη^ον 
«•ι««μένο» τ6ν ««ιρα«μίΙ#ν «τήν Ιφοδον, χαΐ θέ$( ν<- 
ναπ}|ΐ4^«» • χβι\ βύ γιννβίου τ^ τρίπτΛ, οΜΓ άνδριχ^ν 
φρι^νημβίχοντος. Άλύβ^τος γ3Ερ *χ μιχροψυχίας τλ 
'^Ιλβτα* € ΠιρΟυπ^ έστιν ή ψυχή μου Ιως θανά- 
του. » Κα\« € Νυν ή ψυχή μου τ&τάραχται. ι Κα\, 
ι Πίτ&ρ, €ΐ δυνατά, ιεαρελθέτω &π* ΙμοΟ τ6 τΓοτή- 
ριιον «ουτο. • Ταύτα τόί βήματα, ή μή εΐβ^τος τ^ 0&?ον 
61λημ«, ή 4ντιπ(ιηονγος τφ θ<{({> Οιλήματι. ΕΙ (λ 
6ς ικρί 6€οϋ γυμνού άνΟρω^ο^τι^το; , &π&ο(χ{τα 
«Ανπ| χα\ ΑιαμφαΙνοντα. Π£ρ: ^ ββου Φιααρχω- 
μένου χαΐ Ινανθρωνήσαντος τοί; οΙχ•(οι«τη; σαρχ^ς 
«ΑΜΰ «Ιθιαι ?& ηαρ* ήμων Οβραικύοντος, χα\ ύπο« 
γραμμή ήμίν χαταλκμπάνοντο(•λ{αν (ιατλτβυγμένα• 
Τούτο γά^ Ιΐ|λοϊ τ^• ^ *£ν ταΐς ήμΙραις της οαρχ6ς 
«2τ«ου, χβΐηρ &ν ΤΜς. • Κβτατέθη«ι τ^ μυστήριοι^ 
4 «Μυμβτογ^ρος Παύλος « χα\ τήν η•ρ\ ήμ2ς του 
%&ί» ο(χονομ(αν, χα\ τήν ιερ^ ήμ41ς^ φιλ&νθρωιην 
«ιγιατάΐβαοκν * οτι χα6αρ ών ΥΙ^, Ιν τα!ς ήμέραις 
ής οαρχΑς αύτον, ταΰτα «Αντα• ύκέμ(εν« τ) ήμ•- 
«έρ9 φύΜΐ, Τνα νιυρώοΐ} ταΰτην χιτά β€^ ^κλίν, 
νΐουτ^ ιτρ6ς έπιχουρίαν χαλ<Γν» χοΑ (Ιαον «ρ^ 
ηλιΐι^αιν, χα\ «ρ^ ιηία γέρα χαταλήγ•^ ή τΰν ηα- 
Ιμ» ύΐ8ομονΙ| χα\ ύχαχοή. Διλ χαΧ 6 μαχάριος Ιγραψ< €«1 οηιιΙΙ^ιιι οΐΜ6ΐηρ6Γ«ηΐΊΐΜΐ$ €9ΐϋ• μΙιιΙΙ» «Ι#τ« 
!»**•> ΓηΛ^τϋΜ Ιροο Ι><Μηίη•ι» : < Οβϋ !»€«•» 
θ€υ( ιιΐ€ΐΐ9» υΚιηΙι! ηιβ άφκΠ^ιιίΒΐΙ **? » Ιΐ9Μ ιϋ(66- 
ΙηηίαΓ υΐ ά^ ριίΓΟ ΙιοαιΙιιβ? νβΐυΐ {{ΙΙιιγ 06 €• ^•Ι 
ληΐηιο οοηΰί<ΐ€Γθΐ» Η ουΙ Ιηΐοΐ€ΓΐΙ>ίϋο €Μβΐ ΐβηίΑ- 
Ιΐοηυηι ίούΐΐΓβιο, αο ιηβΐιι ν^ιι^^^€Iιι^• ΟοβϋΙοιιΓιο 
«ηΐαι ρΓ« ρυ$ϋΙ»οΙηιίΐ9ΐΐ6?0Γΐ)8 Ιηκ »αηΙ: « ΤΗοΙι• 
€•1 Αοίηιι ιηβΑ υβςυβ οιΙ πιοτί^Ηη ^. • Εΐ : ι Νυηα 
«οΐιηλ ιη€α ΙογΙμΙα β&ι ^'• > Ει : € Ρ«16γ, βί β^Η 

Ρ0ΐ68ΐ, ΐΓ^ηίθλΙ α ηιβ €&ΠΧ ΙβΙβ^*, ι βΐΙΙΐΙ ί§1»ν004!• 

νβΐ 6!]υ8 ςυβπι νο1υηΐ&8 ϋίνίηι 1»Ι€•1, γβΙ φΐί ίΐΚ 
Γ63{•(οΙ• Ο,ηοά »Ι τ(^1ϋΐ ϋ€ Ι)60 ςοΙ ηοη οίΙ ^οκιο, 
Ιι»ο ςιιί$ «Γιοι» αοοίρίΑΐ, οιηιΐ ρΐαηο αΙ)•οΐΜΐ« ηβο 
* ρΓΟΓβυβ οοηβΓυ^ηΐίβ. 5ιη «υΐ6ΐιι <1β Ι>60 Ιοαιηιαίι» 
61 Ιιοιηΐηβ ί«<^, ςαΙ «ιηο (ρ&1ιι« οπιι• εα^Μία 
ρ»$8ίοηί1)υ8 ηο&ΐΓΜ €αι^9 κςΗΟ ηοΐιΐ• ΐικΠιι^η»! 
€Χ«ιηρ1υηι, ταΙιΙφ «ρροβίΐα §«ιιΙ• Ηοο €ιιϊηι<ΙμΙ»πι1 
Ι!Ιιι4 : 4 Ιη (1ί€ΐ>«« €»γο•< 8υ«» ΐΑιηβΙιΙ ΡίϋιιιοπιΙ• ■ 
ΟϋψιροΗ ιΐΐ7«ΐ6τ|υιιι (ΙΙνΙηο 8ρΐΓΚιι ρίβηιι• Ρ»ι•Ι«•• 
Ι>6ΐί|υο ΒοΜοοοοι €0ηαΐ6Τ€ΐιιηι >ΐς«β 1ι6ιιοτοΙ«νι ι4 
Μ8 «ΙβηιΊοβιοιιβη; ςνο(Ι 1«ιγ.«Ι»Ι Ρίϋιι• «τΗ ίο 41ο» 
Ιηιο €ΐΓηιο Μβ, ηηίτβΓΜ Ιημ ηοίηπι ηοαποοοίΐ• 
ιιαΐΙ» «ι ο^ιαι εοηίπι ρθηΙοιΐ€• ΙΙπΐΜΐΓ6ΐ,ι1θ€οτοΐςιι• 
4απι ΚϊΟΐίΙΙοηΜ ίη^ηι^ι^ι, Ιη Οβιιαι Γβορΐ€«νβ« 
6]α8ηα6 αηχΠΙιιηι ΙιηρΙοηΓβ, βο€ ηοη ^ναπίαιη μΙ 
ρβΓΓοΰΐΊοηοηι «ΟΒίΙιιαιηΙ, Μ Ιη ςη» 46&!ηοηΙ ρηο» 
ηιΙ•» ρΜ»!οηυιιι ίοΙοΓαηΙίι α οΙιβιϋβηΓι•• ίύύΐ€Φ Οέτρος* 1 ΠοΓον γ^^ρ κλέος, •1 Αμαρτίνοντες χα\ χολα• ^ «ηΐαι ΐ)βιΐα§ Ροιγοβ κΗρβΗ : ι Οιι» βιιΐιιι 611 {1θΓί«« ΐιζέμινοι ύχομινοίτχ; Αλλ'^ιΙ ΑγαΟοχοιουντις χα\ 
τέβ^ρρψίΛς Οχομβνιΐχ», τούτο χάρις παρά β<φ* (τι 
9ά Χριαχ^ άπέθοΒνιν ύχΐρ ήμων, ήμίν 6χολιμΐ{ά- 
ΐΜν φίογραμμΗ Γνα έιηχολουίΒήβηκ τοΙς Γχνισιν 
ιΜτ. • ΟΟχοΟν ούχ ΑνΟροιχος μ^νον, οΜ γυμνδς 
Μς• άλλα 02^ς ^Ιαβίρχοιμένος ών 4 Χριστ6ςι ι Ιν 
1^ ^ραις ^ βαρχ6ς α^ΰ » κέικονΟέ τ< χαΐ 
Ιϋραχι «αυ^ «'ήμ^ν Οκολιμπάνων ύπογραριμάν. • 
ΊιηίΊΛρ ΙιοτιμΙ τφ Οέτρφ γήβαντι* ι 'Ιλιώς σοι« 
Κύριβ» ο6 μ4 ΙοΜΠ βοι «ίντ•, » δτι «λ «άΟος οΜίς 
«ρούλέγκτι^ 

«ζ*• Βέ ϋγοιτο ηφοχόκτιιν 6 Ιησούς οοφΙ^, χαΐ 
4λιχ{^ Μΐ\ χάρι^ • ρΙ^ ψιλί^ ύχοτ^παζο άνθρωβον,. 
λλΐά βο&ν ΙνβηΟρΜΤήηιντ• χαΐ ««ααρχωμίνον^ Ιφ» β! ρ6€€»η(«ι 6Ι €0ΐ«ρΙι!χΑΐ1 »ϋΙΓ«!ηίΒ ? 86ΐΙ βΐ ΙμμΑη 
€ΐ€ηΐθβ, ρ«ιΙ«ιΐ€Τ8θβΙιηοΐιο : Ιμμ μι §πιΐι« «ρικΙ 
Ό^ηΜ : ςβΜ €ΐ €ΙιΗ&ΐα» ρ&$8ΐιβ 6•1 ρτο ιιοΙ»Ιο« 
ηοΙ){» Γ6ΐιιιΐ|ΐιβιιΐ οχβιηρίβιη» υΙ 0€<|ΐι«ΐΜΐηΙ τ6Μί|Ι« 
^]ι» ^*. • Νοο «ηξο ΐΑπίοιη Ιιοιηο, ηο€ ΙΙβιιο ριιτΜ* 
86<Ι 0(?05 ιη «•Γηβ ΟΙιΗοΐα•• € ^οΐ Ιιι ιΙΜνιι «ληιΐι 
81», > ίΙΙ& €ΐ ρο98ΐι$ βιΐ» Μ (€•ιΐΐ« ιιοΜβ € ηϋ»• 
φΐ6η8 6Χ6ΐηρ1οηι• » ΡβίΓΐηβ ςιιίρρβ <Ιατο Μρτο• 
ΐίοηϋΐΐ, (Ι1θ€υΐΰΐιΐ0 ιΐνιιι Ιροο ριοιίοιιοαι ρηΜίην• 
ϋ>Γ€ΐ («ιαιιι : ι ΑΜΙ » Ιο, Οοηΐιιβ, ηοη 6Ηΐ ϋΜ 

27. Οαο<1 %ί άΐοίίητ < ΐ€$ιΐ8 ρτοΐΜίΜβ ηρίβηΐι•• 
βίΑΙβ Η (αιία ^, » 110 ρτορΐβΓ03 ραπιαι ΙιφιιιΙμιν 
κ$ι{Ηΐβτ«Η8, ιβά Οβιιια Γβοίηηι β(Β2 ΙιοαιΙηοαι βΐ ύοΛ τ| οΙκ8ΐ|ΐ 9αρΛ\ %Λ τ6ν οίχιΐοκ» «Τναί ^ς Ο ΙΓηα!αιιι, <|8ΐ ρΓορτι» μ» ε»πΜ βι ρβπα^^Ηΐ Βίας γβαηκ* Α» μ^ τ^ας ιιο|η8•| ) ΙνανΟρώ- 

χΐ|Ρ• Τολρφ 4 Καυλός» ΐία\ ο6χ άνφρωκον χαλβίν 
ιΐν 1ΐ|βθίυν, οβχ* ώς ούχ άνΦρϋΐΜν» Ιλλ* ^ %Λψ 
Ινχα. Γράφ$λ ό3ν πρ6ς Γαλατάς « ι ΙΙαυλος ά«έ<ττο« 
Ι8ς, ο4χ ά«* ά^ΙρώΜν, ού4& 4ι' άνθρώκων ^ άλλα 
Μ 1ΐ(9«» Χριβτον• » Κβλ ΐϊάλιν * % Γνωρίζω ύιιΐν 

^ Βύύτ. Ψ, 7-9. "^ Η^ίύί. χχνπ, 4β. ^ Ιΐ4ΐϋι. χινι » 5λ «' Ιομι. χη, »« ^ ΙΙααΐι* χχη. 8»« ςαβ ή«8 ΑϋιιηΒ (οη8€»ΐαιΐ€Χ ϋηκοί^ βο Ι耫πΐ9ΐη• 
νιοηλίηια ςαοάιίοιιι €886 τΜβκΙαΓ. 

^ λο^ύΐ Ρ9ΐϋ1θ8» 6ΐί«ιιι ηοη Κιοηιιιβιιι ?οαΐΓ6 
1681111}» ηβη ^ααοΙ ηοη ΙιοηιΙιΐ6ηι, 06ΐΙ τβίαΐ ςαΐ οϋ 
«118» 1)6118. 8€τϋ>1ΐ 6τςο &ά (Ϊ3ΐΑΐΐ8 : ι ΡααΙιιο 
•ροϊΐοΐι»» ηοη ϋΙ» ΙισηιιηϋΝίο, η6<|ΐΐ6 ρβΓ ΐΜ«!Μηι• 
864 Ρ6Τ Ι^τοΐΐη αιΗ8ΐυηι ^*« • Ει Η6Γυηι : « 1 νΑΒΙ^Ε υχ:ΤΗ»ΐ£3. • Β. άχ%Ι(Μΐν» 11 Τα?τ• ΐηιη8ΐηΓιΐ ιίαίβιιΐ» .* ψίΛΤ€ 6ηΐ6η«ΐ8Γ6 ηοη 
}βΛ Ι8^Ι«• «8«οιιμένου« ' Ιη ΒίΜϋβ ΟπΒϋΙβ ηΐηιιηο ΐ6|ίΐαΓ 4Γ άνΟρώ 
ΜΙ ς ι4φΜ οί€ Ι6|6η4ηαι ΟΝοΐοΓίο ηΐ6η8 οχΙ{Ιΐ• ηοη 4αΙ»Ιϋτ1, άχη8ιώηο^« ηΐί ρηία 
' ηοα : ίη ΥηΙιοί^ η•|«6 ροτ %#μι•. #ΑηΜ» 6•. χαΓ« 103 δ. Ι0ΛΝΝΙ8 ΟΑΜΑδΟΕΝΙ Μ ιηο; ςιιίί ηοιι 6&Ι βοΰΐιηιΐϋηι Ιιοιιπηοιη. Νοςιιβ €ηΊιη 
'^βο 9^ ΙιοιιΓιηβ ιΐΓίορΊ ϋίικί, ηοηυβ ^'κΙΊα, 50(1 ρ6Γ 
ΓονβΙαίΊοιιοηι ^^κιι Οΐιπϋΐί ^^. ι δϋπρίυιιι 681 : 
€ Νοη 9η$β1ιΐ8, ηοιι Ιο^ηΐιΐδ, $6(1 Οοιηίιπΐ3 ίρβο 
$3ΐ?3νΊΐ ηο$^*. ι ΑΊ( Ι^ιιιΙιιβ : ι ΕβίοΙβ ίπιίΙαΙΟΓΟβ 
^6ΐ δίευΐ ϋΐϋ εΙιαπκδίιιΓι, οι ηπαίπίαΐβ ίη ϋίίβεΐΐοηο, 
βίοιιΐ οΐ ΟΙιπδΙπδ (ΙΊΙοχίΐ ιΐ08, 61 ΐΓαϋίιΙίΙ 86ηΐ6ΐ• 
φβυιη ρΓΟ ιιο1)*ΐ8 ^'. » Οαί ιηοβ3ΐιΐ8 6Γ2(, αο οαΓιοοιη 
τΰϋυβαίιαΐ, ςαοηαιη ηιούο δ6πΐ6Γφ8ΐιιη ΐηκΙΚΙβπΙ, 
'ΐΓίδί ςυί3 ηοη Ιιοιηο Καηΐιιηι οΓαΐ ? 

^9. Οτη)ΐιιθ(!ο 1ΐ62ΐ1ιΐ8 ΡϋίΓυβ, αίΐ : ι €Ιιπ8ΐο Ί^^ίΙυΓ 
ρ»δδθ €αΓη6 '*? ι €ΐΐΓ ϋΐαϋ, ΰατΜ, α()]ιιηχΗ, ηίδΐ 
ΐ(ΐπ3 8€ί6ΐ)αΐ Οΰυιη ίΙΙιιηι 6886 πηρ388ί1>ί1ί (Ι6ίΐ3ΐ6 Τ 
8ί Ιιοηιο ρυΓΟδ ρΓΟ ηοΐι'ιβ ρ&88ΐΐ8 68ΐ, ςιιοηαιη ρηοΐο ε^τι χατά &νθρω:;ον' ουδέ γάρ έγώ καρ* άνΟρώπον 
τταρέλαβον αύτ6, οΟτε έδιδίχθην, άλλα δι* &ποχαλύ• 
ψεω; ΊησοΟ Χρίστου, ι Γέγραπτβι• ι Ουκ άγγελος, 
ου πρέσβυ;, αλλ* αύτδς ό Κύριος Ισωαιεν ήμ^;• » 
Φησιν 6 Παύλος* < ΓίνεαΟε μιμητα\ του ΘεοΟ, ώ< 
τίχνα αγαπητά, χα\ ιιεριιιατεΐτε Ιν άγάτη^, χαθώς 
χα\ 6 ΧριστΙς ήγάπησεν ημάς, χά\ ιταρέδωχεν ίαυτί^ 
υπέρ ημών. ι Ό λυπούμενος χαΐ άιτευχβμενσς τ^ 
ποτή|»ιον, τιϋς έαυτίν καρέδωχεν, ιΐ μόνον άνθρω• 
1Λ^ ην; 

χΟ'. Πώς Κ 6 μαχάριος Πέτρος φησ{' € Χριστών 
ουν παθόντος σαρχ^ ; » Τ(νος {«/εχεν πρ'>σέ6ηχ€ τλ« 
σαρχΐ^ εΐ μτ] βίδώς, δτι Θε^ς ήν άιτβθεί τΨ^ Οβότητι; 
ΕΙ ψιλ6ς άνθρωπος {παθεν ύπίρ ήμών^ πω; ι ό λά- « Υβΐ'ΐιαιη οηιοίδ, Οβί υΊγΙΜ» ^βΐ "^ » <1"*»«ϊ βΐίί^ιη " γος του σταυρού δύναμιςθεοΰ έστι; > χα\ πω, τ6 Τ0ΙΙ8» 681, «Ι ι ςαί 8αη|[ϋίιΐ6ηι 6]υ8 ροΙΙυΙιιηι <)ϋΧ6- 
Γίΐ, 0(ΐιια6ΝΗΐ9ΐι» «ίΐ "% Ι ν6ΐυΐ ςοι υβί ΓιΠυηι 
ΓοΐιουΙοανοΓίΐ ? 

50. Ουοιηοϋο 86 ι εΐιπ8ΐα8 λ866ΐι<ΐ6Γ6 αιΐ, υΐιί 
ΡΎΆί ριίυδ "? ι Νοιι βιιΊιη »866η(1Η ΐΒίκρΜίηι Οοιι^, 
(|υ3ΐιϋοςιΓιϋ6πι πΐ£ίΓοαιιΐ8€ηρΙιΐ8 681. ΑδΟΰΐκΙβΓΟ 
91116111 »ο (!6966η4]6Γ6 ρΓορΓί» δϋπΐ οΪΓουηίδεηρίβΒ 
1181111*96. Ν6(ΐυ6 ηΐΓβιιιη υΐ Ιιοιηο ρΓΐυβ βηΐ ίη 606ΐο, 
(|υηηι 60 9ΐ8€6ηιΐ6Γ6ΐ. Α966ΜΗΙ ΊςίΐυΓ υΐ Ιιοηιο, υΐιι 
ρΓίυδ 6ΠίΙ αΐ 06υ8• δίιηηΙ 6ΐΓηη ίρ86 Μοοι, 6ΐ Ι)6\ΐ8 
υΐ Ιιοιηο 68ΐ. 

51. 86Γΐρΐυηι β8ΐ : < 8Ι6 ϋ6ΐΐ8 ϋΗ6Χϊΐ ηιυοϋυηι, 
υΐ ΡίΠπηι βυηηι υηί|[6ηίΐυιη ιΙλγιΛ, ιιΐ οιηηίβ ςυί 
€Γ«ΙΗ Ιη 6αηι, Ιΐ8ΐ>68ΐ τιιαοι Φΐ6Γη&ηι •^ > Οη«- I αΤμα αύτου χοιν6ν ήγησάμενος χαταχέχριται, » ώς 
τ^ν Γ16ν του Θεού χαταπατήσας; 

V. Πω; € Χριστδς άνιέναι • εαυτόν φησιν, εβιιον 
ζν πρότερον; • ΟΟτε γάρ ώς Θε6ς άνεισιν απερί- 
γραπτος γάρ' τ2> δ* άνιέναι χα\ χατιέναι ικριγρα- 
πτής φύτεως. ΟΟτε ώς άνθρωπος ζν 4ν οΦρανφ ^ 
πρ\ν άνελθείν * άλλ* άνεισιν ώς άνθρωπος, δκου ^ν 
τ6 πρότερον ώς θεός - Θε6ς γάρ άμα 6 αύτ^ χα\ 
άνθρωπος. 

λα'. Πγραπται * ι ΟΟτως αγάπησε ό θ86ς τ6ν χό^ 
σμον, ώστε τ6ν ΥΙ^ν αύτοΰ τ6ν μονογενή Κωχεν, Ινα 
πάς ό πιστεύων εΙς αύτλν, Ιχ|) ζωΙ^ν «Ιώνιον. • ιιαιη ϋιΐΰοΐίοιιίδ «χιιΙ)6ΓβπΐΐΑ, 8! ρΓο ηοΙΗβ Ιιοηίηβπι ^^ &γ&πης υπερβολή, εΐ χοιν^ν άνθρωπνν χάριτι €0ηηηυη6Π), αϋορΙίοοΐ8 |πιΐ{α Μίυηι Γ8€ΐυηι ϋβ- 
ιΐ6Γίΐ? Οιιί ν6Γ0 6ΐίαοι !Ιϋΐ26ηίΐιΐ8, 81 ΐιίορϋοοί• 
ϋιιιιίαιαΐ ΙιοηοΓΟ, ηοη η»(υη ΩΠυ8 8Η, δοηρίιιτΑ 
ιϋϋβηΐο : < Ε^ο ά\χ\ : Οϋ 68ΐΐ8, 6ΐ ύΐύ Εχοοίβί οηι- 
«68**• « €ΐ : € ΟυοΙςυοΐ «υΐοηι Γ606ρ6Γυηΐ 6απι, 
•\Μξ^ 6ΐ8 ρθΙβ8ΐ«ΐ6ΐη Α1ί08 1>6ΐ 0611 '*. ι Τ6Γυοι 
8ΐευΐΐ^ ουιη ιηυΙΐΙ α^ορίίοηβ 61 ||[ΓαίΙα 4π ^ίηί, ιιΐλΐιι 
Ι3ΐη6η 681 06υ8 ΐΜΐΐυτα : 8!€ «ιιηι Ηΐυΐΐΐ βϋορίίοιιίβ 
ΙιοηοΓΟ ροΐίοιηΐ, αηιΐ8 ςυο<|ν6 68( ηαίιΐΓ» ΡΠΗμ» 
υοί||[6ηΙΐιΐ8 Ι1ΐ6 4υ6ΐη ύ^Μ ρτο ηοΙ>ί8. 

52• ΟΙαπιαΙ άίνίιιυδ 1θ8ηη68 <1ί€6η8 : ι 06αιη 
ηοηο νί<111 υηςη&ηι : υηίκ6ηίΐϋ8 Ρί1ίυ8 ςυί 68ΐ Ιη υίοποιηθέντα δπέρ ^ών Εδωχε ; Πώς δέ χα\ Μονο- 
γενείς, εΐ υ1οθεσ{^ τετιμημένος, χα\ ού φύσει ών 
υ16ς, της Γραφής λεγούσης * < Έγώ εΤπα* θεο{ 4στ8» 
κα\ υΕο\ Ύψιστου κάντες; ι Κα\* ι "Οσοι Ιλββον 
αΟτδν, Εδωχεν αύτοίς έξουσ{αν τέχνα θιον γινέ* 
σΟαι; • *Αλλ* ώσπερ πολλών βντων θεών θέσει )μΙ 
χάριτι, εΤς δέ Ιστιν ό φύσει θεδς, οΟτω χ«\ πολλών 
υΐοθεσΐ^ τετιμημένων, εΤς Ιστιν ό φύσει Τ16ς ΨΛ 
Θεον ό μονσγενή^φ δν £δωχεν ύπΙρ ή|λών• 

}φ. Ιωάννης δ θεΤος χέχραγε λέγων* ι θείν ουδείς 
έώραχκ πώποτε• Ό μονογενής ΤΙδς, δ ών «Ις τ^ν 
χόλπον του Πατρ^, έχε?νος έξηγήσατο. ι Τ(ς δΙ ά 8ίηιι ΡλΐΗβ, Ι|)86 6η8ΓΓ9ΐτίΙ*^. > Ουΐ& ρΟΓΓΟ ίΐΐο 681, 

ςυΐ •η8ΓΠΐΙ, |Μ*χ(6Γ 6ΐιηι ςιΓι 6Χ ΤίΓβίηϋ ηλ1ιΐ8 βδΐ, |^ έξηγούμενος, εΐ μή δ Ιχ Παρθένου τεχθε\ς, χα\ τοί^ 

Οβιΐδ άνθρώποις συναναστραφε(ς ; εΟ&κος δ βε^ ήμών« €ΐ«ιιπι ΗσηιίηΊ1>υ8 €0ΐιΤ6Τ8Δίυ8 68ΐΤ € Ηΐο 68ΐ 06υδ 
•Ι0816Γ : ηοη £β(Ιπΐ8ΐ>ϋυΓ 2Γιυ8 »^ 6ΐιιη. ΑϋίηνοηΙΙ 
ΐΗηιΐ6ηι νΙαιη δθΐ6ηΙί3ί^. ΡοδΙ Ιιχο ίη 16γγΊ8 νίδχτδ 6δΐ, 
61 ουηι Ιιοηιίηιϋιΐδ €οηνοτδ&ΐυδ 6$1 *'. > Οαοηαιη 
πιοόο τίδυδ 6δΙ Ιη 16γγ9, 6ΐ 6ΐιηι Ιιοιηΐπίΐιυδ οοη* 
νβτδαΐυδΤ ηαηι ίρ86 (ΙΙχίΐ : ι Οϋυηι η6Π)0 νίάίΐ 
ιιηηη^ιη. 1}ηΐ£[6ηΗιΐ8 ΡίΓινβ, * 616. 

5β3 ^ Α'>^ Αροδίοΐϋδ € ΡΗηυδ Ιιοηο <}6 
Κ*ΓΓ3ΐ ιοΓΓοηηβ; 8€ουη(1υ8 Ιιοηιο, ΠοηΙηιΐδ (Ιθ ού λογισθήσετακ Ιτερος παρ^αύτδν* έξευρε πά^ν 
δδδν επιστήμης. Μετά ταύτα έπ\ της γης ώφ6η• χα\ 
το?ς άνθρώ7π>ις συνανεστράφη. • Πώς ώφθη 1π\ τής 
γης, χα\ συνανεστράφη άνθρώποις; Αύτ6ς γάρΙφη* 
ι θεδν ούδε\ς Ιώραχε πώποτε. Ό μονογενής ΤΙδς, » 
χα\ τά έξης. 

λγ*. Φησίν δ Απόστολος • • Ό πρώτος άνθρωπος 
έχ γης χοΤχός• δ δεύτερος άνθρωπος, δ Κύριος έξ ο^ *• ΕρΙιβδ. ν 1, 2. Ρ8ΐΙ. *τ ΟαΙίΙ. ι. ϋ, 12. ^ Ιδ«. Ι.Χ11Ι, θεβο.Ι^ΧΧ, 
»- ΗβϋΓ. χ• 29. " ίοαη. νι, 62. •^ ^08η. ιιι, 16. 
«' ίΙ)ί•Ι 18. *'ΒαΓϋ€ΐι ιιι, 56 58. 

ΥΑΚί;** Ι.ΕεΤΙΟΝΕ& 

• ΤυΓτίαηΐδ νκΙοΙΟΓ ηοη Ι6|[ΐ886 πώς. ••ΙΡ6ΙΓ. ιν.1. 
Ι.ΧΧΧΙ, 6 ; ^οαη. χ, 54. "Ι ΟοΓ. ι,Ι^Ι. 
*•1ο&η•ι, 12. 905 λΟΥΕηδϋδ ΝΕδΤ0ΗΙΑΝ08. Κ» 

φκ9Λ. » Ου γλ^ Ιξ «ύρανου τ^ σωρα χβχ^μιτται* Α ϋΟβΙο**• » Νοιι 6η!ιη €θτριιβ θβίαΐυιη άο €<β1ο ο^ι. Αλλ βκλ; &ν χα\ Τ16ς Θβοΰ, Ιξ ούρανοϋ χαταβίβηχβ, 
Μλ'γέγον€ν άνθρωπος» δεύτβρο; Αδάμ, ώς &ρχ^ 
Ιι««4ρα τ6ν &ν«πλαιττομέν»ν, χοί\ -κρίς άφΟαρβ{αν 
ΙιΑ ^ άναοτ&9εΐι>ς μ•τα9τοιχιιουμ<νων. Δώ χαί 
γΐ|•ιν* • Ό πρώτος *Αδ^ϊμ βίς ψυχήν ζώ^αν• ό $εύ- 
«ρος βίς «ν<ΰμα ζωο«οιουν• > 

λ^. ♦ηΛνό Κύριος τοΓς έαυτοΟ μαθηταΐς• < Πβ• 
ρβνθ<ν«ις μαΟητ^ύσατ» ιεάντα τά Εθνη, ρ«πτ(ζοντες 
«6τ•υς βίς ^μα το« Πατρίς χα\ του ΤΙοΟ χα\ του 
ΑγΙη Ονόματος, ι Κ»\ Παύλος 6 0ε*4ιατ4ς φηβιν • 
«*09Μ βΙςΧριττΙν έβατΛίσθητε, ιΐς τ6ν θάνατον 
ΙββπτίσΟητβ. • Έν^ ΤΙοΰ έμνημίνβυβεν 6 86(1 €ΐιιη €«8βΐ Που• 1>ϋΐ(|υβ Ρίϋυβ, ϋο οοβΙο «Ιθμοιι* 
ίΐίΐ» βΐ Ιιοηιο ΓΑΰΐολ «α* Μουηάυ» Αϋ^ηι, νβΐυΐΐ 
ρπηΰίρίυαι 86€υηάοιη βΟΓοιη ςυί Γ£Γοηη•ηΐυΓ« 9€ 
ρ6Γ ΓββΟΓΓβοΐίοηβηι 8(1 νίίαιη ίηΰ0ΓΓυρ(ί1>Π«ιη ΐΓαη•- 
ιηίΐΙυηΙυΓ. 0ιΐ8πιο1)Γβιιι α'ιΐ : ι ΡΗιηυ$ Α<ΐΑηι« ί&€ΐυ& 
€•1 Ιη ΑηΙηΐλΐη τ!ν€η1βηι : 8θ€υη<1υ• Α(1αιιι, ίϋ •ρί- 
ηΐυη νίνιΟΰΐηΐβιη **• > 

Μ. Αιΐ ΟοηλΙηυβ (ΙίΜΊρυΙίι βιιΙ» : ι Ειιηΐββ (ΙοοβΙο 
οηιηββ £6ηΚ08 ; 1)8ρ(ίζ8ΐιΐ68 οοβ ίη οοηιίηβ Ραΐτίβ 
61 Ρίΐίΐ 61 δρίηΐυβ 83η6ΐί *'. » Γογγο (ϋνιηί88ίιηϋβ 
Ρ2«ιΙυ8 ύΙίΛϊ ι ι ϋυί€υη<)υ6 ίη ΟΙιΗ&ΐο Κ>8ρΐιζ3Γι 
681»» Ιη ιηοΠβ ίρβίυβ ϋηρίίζαΙΙ 68ΐί8 **• ι ΙΙηίυ• 
ΡίΙϋ ιηοηΓιηίι Οοιηιηη$ ϋίεβιιβ : Ει ΡΟΗ; ηοη νοΓο 
Κύριος κΐιεών• ΚαΙ τον Γίΰϋ, ούχ\ β^, του καΐ τωτ ^ βΐΪΑΐη* <Ι /ίΐίοηιηι. Αροδίοΐυβ 8υΐ6ΐιι, Ιη €Ι)π$Ιο 61 νΐύτ. •0 δ• Απόστολος, ύς τ6ν Χριβτ^ν, χαΐ τ6ν 
αΰτοϋ θάνατον Ρ«6α«τίσ6α* ήμΛς φησιν. 'Εώσθη 
το!τυν καθ* υμάς 6 ψύηι υΐδς, χα\ 8{σχ8χόμ(βται ό 
υΙοθ8τΤ|θβ\ς δίά χάριτος- ή «Ις τβτράδα ΰμεί; 16α- 
«τΜητι, Ού γάρ ήμεΤς- μί| γένοιτο• ήμεΙς γάρ 
μ€απτ(9μ(0α «ίς τό Ιτομα του Πατρός χαΐ τον 
ΤίΜχαϊ τον άγζον ΟτΒύματος^ ιΐς ΊρΜα όμοού- 
Μν χ•1 άβια^ρετον. Μεμένηχ* γάρ οΟχ ήττον τφ 
ΙΙατρΙ όμοούοιος , χα\ Ινανθρωπήσας, ό φύβ<ι ΥΙ6ς 

το0β8ο0χ«\ βε6ς, ό Μονογενής* χαΟώς χα\ της 

"Κχχληαίκς Μάτχει τ6 Σύμβολον. 

λιΓ• ι ΙΙιντ(ύομ<ν εΙς Ινα Θε^ν Πάτερ» παντοκρά- 
τορα* Ποιητή ούρανο» χα\ γης* ορατών τ• χα\ 
άοράτΜν* χα\ βίςίνβ Κύριον Ίησονν Χριστών τ6ν 
Υί^ νΛ βεοΟ τλν μονογενή * τδν έχ Πατρ^ γεννη- 
θέντα κρ6 «άντων τών αΐώνοιν * φως έχ ψωχός * Θε6ν 
αληθινών Ιχ βεου αληθινού* γεννηθέντα, ού ποιη- 
θέντα* όμοούαιον τφ Πατρ\ , θι* Λ τά πάντα Ιγέ- 
«ε«ο* τλν δι' ήμΑς τους άνθρωπου;, χαΐ θιά τ^ 
ήμιτέρβν βωτηρίαν χατελθόντα Ιχ τών ουρα- 
νών* «αρχωθέντα έχ Πνεύματος άγ£ου χαΐ Μα- 
ρίας τ1)ς Παρθένου, χα\ ένανθρωπήοαντα* οταυρω- 
θέντα «8 όπερ ημών έπ\ Ποντίου Πιλάτου* χάΐ πα• 
θόντβ, χα\ ταφέντα• χαΐ άναστάντα τ^ τρίτη ήμέρ^ 
χατά νάς Γραφάς* χα\ άνελθόντα εΙς τους ουρανούς, 
χαΐ χαθεζάμενον έχ θεζιάς του Πατρός. Κα\ πάλιν 
έρχόμενον μετά θόξης χρίναι ζώντας χα\ νεχρού; • 
Λ της ^σιλβίας ούχ Ιοται τέλος, ι "Όρα πώς τών 6|α8 ηιΟΓίο ηο8 ΐΜΐρϋζ8ΐ08 άκιί. Ιη ν68ΐΓ8 ι^ιίητ 
8601611118 ιΐ8ΐυΓ8 βΠυ» 6χρ1ο$υ8 6&Ι, βΠυβηιιβ ροΓ 
(Τ9ΐϋ8ΐη 84ΐορΙΙτυ8 ίηνβτΛιιβ ; νβΐ ΐρβί ίϋ ςιΐ8ΐ6Γηί- 
Ι8ΐ6 Ι)8ρϋζ8ΐΙ 68118. ΑΙμιΙ ν6Γ0 υΐ ίιι 68 ηο8 8ίιιιυ9 
1)8ρΐίζ&ϋ : ΐΗΐρΙίζ8ΐι ςυίρρ6 8ϋίηιΐ8 Ιη ηομιμ Ραίτη 
€1 ΕΉη €ί 8ρίήίΐί$ $αΗΰΐί \η €0ΐΐ8υΙ)8ΐ8ηΐΐ8ΐ6ΐη αο 
ίΐΗϋνΐ8αιη Τήηιΐ8(6ΐιι. ΝίΙιϋ ςυίρρβ ηιίηυ8 οοη- 
8υΙ)8ΐ8ηΐί8Γΐ8 Ραΐη, 6ΐί8πι Γ80ΐσ8 Ιιοηιο, ρ6Γηΐ8η8ίΙ 
Ι)6ΐ Ρίϋυ8 η8ΐαΓ8 αο Οΰυβ, υηΙς6ηίΐυ8 Ί1ΐ6 : (|«6ΐιι• 
8(1ηιο^«αι £€€ΐ68ί»; 8]τηιΐΗ)1ιιιη (Ιοοοί. 

δ5. € €Γ6(ΙΙηΐ08 ίη υηυιη 06απι Ρ8ΐΓ6ΐιι οηιηιρο- 
Ι6ηΐ6ΐη : Ραοΐοκοι 6<Βΐί 61 ΐ6Γηκ:τί8ΐ&»ίΙίνηιοπιηίυηι 
, 61 ΊηνιβίΙιΊΓιυηι. Εΐ ίη υηυη Οοηιίηυπι Ι68υπι ΟΗΗ- 
' 8ΐυω Ρίΐίυπι Ι)6ΐ ιιηΙ|6ηΗαηι, 6Χ Ραΐη ηΑΐυηι 8ηΐ6 
οπιηΊ» 896ειιΐ9 ; Ιυηΐ6η ^6 1ιιπιίη6 : Πουηι ν6Γυπι 4ΐ6 
060 τβΓΟ ; §;6ηΙΙυπι, ηοη Γαοΐυιη ; €οη8θΙΐ8ΐ8ηΐίιΐ6ηι 
Ρ8ΐή, ρ6Γ ςυ6πι οηιηίβ Γ8€ΐ8 βυηΐ ; ςιιί ρΓθρΐ6Γ ιημ 

&0ηΐΙη68, 61 ρΓ0ρΐ6Γ η08ΐΓ8ΙΙΙ 88ΐυΐ6ΠΙ, ϋ68€6η^ίΐ 

^6 οωΐΐβ. Ει ίηο8Γη&ΐυ8 65( 6χ δρίηΐυ 88ηο1ο η 
ΙΙ8γΊ8 νίΓ{ίη6 : 61 Ιιοπιο ίβοΐοβ 68ΐ. €ηΐ€{βχα8 
6ΐί8ηι ρΓο ηοΙ)ΐ8 8υ1ι Ροηΐΐο ΡίΙαίο : ρ888η8 6ΐ 86• 
ρυΐΐυβ 68ΐ. Ει Γ6&αΓΓ6χίΐ Ιοπία (Ιί6 §6€υη(1ηπι δοη• 

ρΙυΓ88.Εΐ 88€6ηΐ1ίΐ 8(1 €(εΙ08 .* 6ΐ56<ΐ6ΐ 8(1 (ΐ6Χΐ6Γ8ηΐ 

Ρ8ΐιΐ8• Ει ίΐ6?υηι νβηΐυΓυβ 681 ουπι {ΙοΓίη |υ(1ί68Γθ 
νί?ο$ 61 ηιΟΓίυοβ. Ου]ιΐ8 Γ6§ηΙ ηοη 6Γίι Οοίβ. ι νί(ΐ6, 
ιιΐ βαηοΙΟΓυηι (1ΊνίηθΓυπιςυ6 ΡαίΓυιη οοβίυβ, υηυηι 
Ποηιιηυηι Ι68υη) ΟΙΐΓΪβΐιιηι (1ίχ6πι, βζ Ρ8ΐΓ6 8ηΐβ ά^Ιωνχα^θεοφόρων Πατέροινή πληθυς Ινα Κύριον Ο 8«€ΐιΐ8 {6ηΊΐιιπι, ηοη ί^οΐυπι; 6ου8υ1>8ΐ8ηΐί8ΐ6ηι 
Ιηβουν Χριστών Ιφη^, τ^ πρ6 αΐιίινοιν έχ Πατρίς 
γεννηθέντα, χα\ ού ποιηθέντα* τ^ν όμοούαιον τφ 
Οβτρ{ • τ6 έχ τοΟ φωτ6ς φώς - τ^ν έχ βεοΰ αληθινού 
Μν άληθινέιν * τ6ν σαρχωθέντα χα\ παθόντα οαρχ\, 
3α\ άναατάντα, χα\ άνελθόντα βίς τους ουρανούς, 
χα\ χεχαθιχότα έν δεξι^ του Πατρός ' χα\ ι πάλιν 
Ιρχόμενον, » ι^ ήθη έξ ουρανών έλήλυθεν, δτε χαθ* 
έ»ύ9ΐον Ιν»3ΐν σαρχωθε\ς ένηνθρώπηοεν. Ου γάρ 
Ιλλον τλν «ρ6 αΙωνων έχ Πατρ6ς γεννηθέηα, χα\ 
Ιλλον τ^ έχ Παρθένου τεχθέντα • άλλ* Ινα χα\ τ^ν 
βΜν• 
λς*. •Αλλ• έρείς• Αύτ^ν ουν άρα φαμίν τ^ν έχ Ρ8ΐΗ, Ιιιηιβη άβ Ιυηιίηβ, ν6Γυπι Πβυπι ιΐ6 1)6θ ν6Γυ• 
Ιηθ8Γηαΐυπ), ρ88&υιη οαΓη6, ςυί Γ6.%υΓΓ6χίΐ, 6ΐ 

8866η(ϋΐ ίη €(Κΐθ8, 86(ΐ6ΐΐ|υ6 3 (ΐ6Χΐή8 ΠβΙ, 86 ηΐΓ- 

8(ΐιη τβηΐυΓυβ 6&1 ]η(1ϊθ8Γ6 νίνοζ βΐ ιηοπιιοβ. Ν8ΐιι 
61 ίΙΙυιΙ : < Ιΐ6Γυιη τ€ηΙυΓυ8 681, ι 8}ίςυί4ΐ 8ηιρΓιιΐ8 
ίη(Ιίε8ΐ ; (|ΐιθ(1 ηβιηρ6 ίαηι 6 €0θΠ& γβηοπΐ, ςυβηϋο 
νοΙυηΙαΓία υηίοη6 3$8υηιρΐ;ι «αγπο Γ;>€ΐυ8 681 Ιιοηο• 
Νοη 6ηίηι 8ΐίυηι ροβυβηιηΐ, 6χ Ραΐκ 8ηΐ6 ΜΤ6(ΐΐ8 
{6ηίιηιιι, 6( 8ΐίυιη (1β νίΓκίη6 η8ΐ(ΐω, 86(1 ίρ8υυι 
υηυηι 61 βυπκΐΰΐη• 

36. Αι ίιΐ(|υΐ68 : Ιρ&υη 6Γ(€ ΟοΊ 564 ^ΰΓίκιαι • |€ατ. XV, 47- •• ίΜ(1. 45. •' ΜαΐΛ. χχτι»Ιι έθ. •' Βοω. νι, δ. ρΐ« ηιΦΐβ ^31" Γ»:ι§&ίΐιη ύΗΙϋΐιΐΒ ϊ ιλι»ιι^ηιι ί«ΐ£ΐιιηΓ ; α ^^^ Οκτβί; Λ£γοιι» ι:θι9ιΓν ^* ί^μ^ς (ϊ); ιιίνν μΐ^ 

ον¥- βαρίδι μέντοΐι χ^ «ιΰ θΐ^τητι, ΕΙιαφ Ι^τΙν 41^- Ηΐ ΡαιιΙιι9 * < ΟίΗ ΐί&Ι 11113^0 0βι ιηνΐιΐΙ»ι1ί5 : ρΗυΐϋ' 
οηιιιΐΐ ρβΓ ί|ΐ»ϋΐιι ^ ΐη Ιριβ ϋΓΟΙι ΐαΐΐΐ : 6ΐ Ιριιι 


ϊίΟΤΛ. τρύς Αόγοτ ίΐαύνΐτ ίι* (Ι) ΊΙτ Η Βεοϋ ϊί^η 
βΐΐπποηιιη Αϋπηο <ιίΐ ΐΐΐϊπι ίαϊΙ« Πβιιιιι ΐι^δίΓΪ €9μ§> 
ΡίΓιυηι π^Ιιιγ» 9ΐι«Ηιι^ ι Ραι^ηι^ €«$« 3ΒΐΓΐΐ€^ί^( . Ι*ιΐΓίΙ))ΐ»ίΐιιηΓ ίίρρΓΛί^ΜΐΙ {!οΐίΐ«ο ηοπ ΓτνβΗ ηΐ, Ιι^ι ψύη ι -„_ ._„... «.. . 1^. .....^ ΐί•-._ ^^... ιιηο ΡβίΓΐΐΐΐ Ι'ιιΙίο ΐίΐΐτφίΐΙ*ΐα Τπίΐιίβ εΐΐΓΐηΙ»^ §ι^ 

Γιϊηο ΐ;:ι11τί^1μ'ΐ§ ΐΗβΙιιαΜίι Κ^Γϊϋ «π^ί, ηβ $υΙ) ϊιΐί 
νπΰίϊτοΒ £η1ϊ^ι.ΊιΚίιιιιπι» Μΐϋ» ΤΙΐί'ίψακ^Ιιϋ^Γΐιηι ^^ηι« 
ΐΑΐίΤΐί. Μιιΐΐτΐίβ ΐϋΓΟ ηηί ΝοϊΕογΜι μιι |Κ»4ΐίΐ&, ^ΐ 
ΒίβΙίίαιΐ, ΙΗο4οπ Τα绀ΐι$!« «Ι ΤΙιβ^υη Μορβικ^ 

1111» ^ϋ Γΰΰφΰΐβ ρί'ΙιίΩΓϋπΐ, ηϋίΓυηι πΌπ Γιΐηβοι ιπφ^ 
Τ6ΐ>ϊηΐ, ΐΥΰ β]λΐ5ηιο(]ί ρΓορο^ίΐϊα ηιΙΐΐιίϋ6ΓΰΐιΐΓ. ΓΗο- 
Ιίηβ οΐ»{Ι* 107, ΐ<ΐΕΐ3ΐυΓ ϋ3»ϊΐΗηιι€ί[ΐΓίηΐ ΑηΙίοϋΚιτη^ιτ 
ϊ<ΐ€βϋ§]χ ρΓϋ5ί)3Γί^ΐ'^<>^ ΐ)ΐ>» ^^ί^ ΐί«ΐ ^ηυ» ι4 νοτιά» 
|ϋ»ηπ«ιη 8€)Ιίιθ{ΐοϋΙΐίητ ΐο^Αϊίτυιη &ΐΓνιιΐΪ5§^, ιιί§ί 
φΐϊ3 Ιο^ιιπϋΐ ϋϋΟΐϊβςίιη £3ρϊΐ«ι1ν 0|Γί1Ιί Ιϊι€Γ€|ιιγ« 

ΗίΙιϊ ρβηβ ρ^Γ&ΐΐΐςϋπι 0»τ ϋΐ !ιίΰ οίϊκΗηι ρΓθιΙίίιΐϋ 
«^ρϊ8ΐι»ΐ3ΐ ΰΓί^Λδ , ΐ)ϊΐ^ ι^ηητίΑΐη ι ΓβΙΐΓβ ρ^ρ»^ 
ΑζΛάα €Ρ. ΰιιίιιιίΑηο, ]ΐΐΜίιιο« ΛηΐΙΐβύΐΐΰ ΰΐ Α5€ΐθ' 
ρΐ^χΐϋ ^ό Ρ^ιπίπι ΙΊιΙΙοηβΐϋ ιοΓΪριι^ ΓβηιηΐιΐΓ» Αε- ϋοειιΗ, ηιιοϋ όβίΙ&Μ^ηι ΥιτΓΐίΙ Ιιυιΐιηηίτ ηιπϊΐϊβ ?»^ε^ 
#τΐ|ΐΙβΒΐΜϊ ΐη ΟιΠΒίο βιϊΜΐιιίΑΓβΙ. ϋΐΐϋΰ ρπιηιΐντι ιΐΑ- 
ΙΜΠ» €&1 Θΐ Φ καθιστών, Β 611 θΐοϊϊιίαίΎίΐίών^ ί[. ί\. θ€ΐ- 
ραίίίαηοΓΗΜ ποίϋ^η^ Η;ΡΓ6Γΐϋί Ιιΐι|ϋΑ ι1ΐ£ΐιιπι Ιΐ3ί>β« 
πιιΐίι ρπΐ'δεΓίίπί ίη €θηΓι;ϊ5ΐοηο βίΐΰϊ ^ύ Ιονίίϊπιιι»^ 
ΐ]ΐ]ϋηι β^ι ΐΙΙυ» ΛΙϋΚΐΐιΐιΐΓΐηυΒ Γ;ι!8^ Αΐΐ\αΐι»&Ί Α1»{(ϊϊϊ 
1(ϋ<!πρΙΐί"ηο ιίθ€<^ρ!ΐΐΒ , ΗΐΙ»;3ί£ΐνϊΐ γοπΙγλ Ν^βΐ^Γίοίη 
ίη ΙίΙίΠί ΰ€ ηαα /ϊί/ί, ίΐ ίΑ ιΙ^Γ-ηΒΐοηβ ΑηΛίϊΐθΐη»- 
Ιί!ίτιιϊ §αι 8 αϋν6ί3ΐΐΐ ΟίίΐΜΐΐΏΐΰΒ : }»»|)6ΐιιη£ ϊΐΗίοιη 

αο Ιΐΐϋο ρ^ρα: ηΐΐπϋιιΐϋ ίιτϊΓ. ^ιIΟ[ ίΐί:2 &3ηΐ3&Μ§ ΐϋ 
η^ηθ«1(ΐ Κύΐιΐΐ!ΐιι ^»3ΐ(ΐΓΐιιηΙϊ 8ΐιΙ)ι1ίίΙίΙ £ΐΐηι ^υΐ ά\ΐ€- 
ιΐΙ, ΓϊΗηιη ΟίΙ £?€*«* ηι μ(α$ιαη€ ίίΊΤΠΐ έοΐ&τβικ 

ται, Ογτι\\\ϊ% \ατα ηΗήΙοπιίιιοβ :ιιμιιΙΐ6ΐιΐϋΐΐ»5ΐιΐο ϋ 
(ΙβίΐΝΗϋ, ίϊϋιιΐι» ΥιιγΙ^ιιιιι ϋ&£6 ρ»«&ιΐια €1ΓΙ*6, μ^ιϊ ΙΐιΙ«ηΰΐΐ9 ΓυΙι>£β ίΙΙΐΐιοη ΡΙιοΙίϋ. Ιιι ϊΐί% ^ηιιιι ^ο« 
Ηαυιΐ) ι1.ιΐΑ ορβΓί ΐα^ϊΐΙιηΐιΐΓ, δΐηβ ιιηριοΐϊΐΐ Μψ* 
ιυΐΓΪ ΐΐΟί» ρη$&«, Β€Μίη ΥέΓ^ιαηί, ηηητη ά£ Ττίίΐίί&ϋ 
§ίΗ ρΑχ«ηηι ζα9η§ ; η^ϋ £«*ειιιιι1«μμ Αροβίοϊΐ «^ϋΐιιΐίΐ 
ΐ§$β <;(ΜΐΠιι^ηι1ιιιη, ^Η^^ίίΐ^ι^α ϊ» ζατη^ ραηητη^ Ου ι»• 
αιΐίβ «ΐΐ黀 φηοΙβΑ ί$ΐλ§ α^οίπίεπι οιιιη ίι& ηιΐίΐϊ 
ΡΝΰΙϊιΐΐίΓΟιΙ. 42 «4 ίύΐ ύ^ βαβίΙίΟι ^^ιιι«|11ε ΙίΙ»Γίΐ 

^η3ΓΓ»1« 3ΐ| 1^118 β^Η^αίΙΙ, ϋΟ Ι(ΐΓ»ϋ1 5ΐ5ΪϋΠϊ ΙΌίΙ- 

00135 €33 £ΰηΐ]€ΐ, Ιπ ρνηίΐΗ ^^^ο ϋγτΜ Αΐ€ΐΑ»- 
4ηιιί 3<ίνρΓΑοηϋΐι> α^τί^Γ^ϋΑΐ ϊιγ II Ιο Γΐ^ΐμβΐ^ ρπηι^η 
ΡϋΙίοί* Ιο€ϋ, <]ηο ρΓΰηιιιιΐίαίΓΡΓ, ίίΐιίίβ νοΐπι», υηίΤΜΐ 
Ιϊίί ν«τ^ί η^ΐαταΗηΗ€«ίΗη!αη^^ Αγ»γαίηύΓίΜ^ Η^ταία* 
^«*ΐϊηI^<. Ε^ΐο ΝϊδίΛΗΐϋ ΙηΚ\% Ιιι (βτι ι Γ«η!«ΰΐ(ηί 
Ιι;νΓΗί£ΐΐ£. Λί»1 ΰ»&Ηΐ3παΓυια, Αΰ€&ίΗ6(0Γ(ΐιτιΐ6« \*\€ 
«ϊοΐβ» ίιιΐΐ. ςιιί« ϋΐ Ιι«οιιΐι^Ε ΙιΙ^-α €«ιιΐη ίρ««β 

«ΑΓΓΛΙ, ΝΰϋαΓΪΐΙ |ΙΓ€ ΐΓηΐί§ Αΐ1.-νΐ)ΐ€Ι113 |ί|0^£¥ΐ1« ΐΓώιΐϋ Ι*'ρΙΐοΐίΐυΐί«, οι ΙΐΙ>. ν Λ^ο^Γηιν ϋΐΐΐαη'ιυιι, ίΙ*- 
Γ«ηϋί1^υ<? ;11ινο^^ι1^ Τίϊ6ΐΗί»Γΰΐ•]ΐι βΐ πΐιοι Ιτιι|ιιι 
Ιΐ»?ηΐίΐννί ρηΐΓ0ΐί09. )ϋ &ΪΓ|ηΐ4ΐ4^ιι Μβο §€ ΑΤεΐΑϊΐΐΐΓΪιΐά 
ριτβίΐηΐΐ !ΐϊϋ£4'η!ΐΓΓ& £|^ιιι:ι1>αιιΙ| ηιιπιΙ €ΐιη« ηαίΗΐαίη 
ΙΤΪΙ47ΝΙ ι η ϋΙΐΓΪ«ΐο ϋ^ιο (1*Γ£η.Η ; νηαοί^ ϊπηηΐηΐ, ηα- 
^Η^αηι ΰΗ Κ«γ6< ϊη^ατη^ιηιη^ \\ν%<}ά ίιηιίΙί^Γΰ Αρ•»1* 
ΗηπΓΐιΐ ΓιΐΰΓ»!» ύί^ηι Κ<?Γίίΐΐίίΐ «ικτ ρΩϋΐιη* ύατΗΦ 
ύί^ηΗ^^Χ^ 0(1 ί^ πι €)'Γτϊ1ί νικοπι ι^ηαιιι μΚιη« Η 
οΓΐΙιο^ίηχηπι, υΐ «1β (1οϊΐ:ι(θ ρ<*Γ ε^γπ^ιη ρηιω ίηΐεπ- 
(^Γ^Ι^ΟινΕΐϊΐ' , 44ιΐιο4ΐιηιι ςοΜίαΙΡΓϋη! ΐϊίΐιιηιιΠι ρ^τ- 
Ιιαιη φ^ΐιι«ϊ ^ΐαίΙΙοβί^ ιιΐ ριιΐ^ Λΰ^αίϋΐ ΜΐΐΙΐΙίιι^Η^^»* 
33ΐηπιΐιιιΐΒρ ΐΐ αΐϋ, «ιιι ρίτρ6$δ.ΐ[ΐι ^5£« «{«ϊΐιΐΓΰΐιι 
€£>ϊ»ίθιϊιΙ*3ΐιΙ, ΟΓϊρηΙλΙηλϊη ςηΟΓεΙ^ι ρΐϋίίΐ* (ΊίιΐΙκΊ 
βρίοΐΙιΓΟ», ΐΐνο ΤΓί|ϋ^ϊϊΙ ΐΓίΤΩφί Τ^τΐϊ, ιγ^^^^ΐ'^ ^^ 
Ιΐ»«ϊίΐιι& Τροβη»ί» ρ«Γ«6ύΐιΙιΐΐ ομ ΐη €ορίΙϊ1ΐίΐ§^ ί|ΐι^« 
«τιι ίη^κιιι Αΐΐιϊη^^ϋ 68Κ£ΐι1, ΐΛΐΐιΙ^νϊι Ειιΐΐιγιηιιΐκ Ιΰ 
ΡϋΐΜψίί.1 ίοηίΓΟ ΤΗΰορ^^Ιιϊΐ^κ, ί[ΐι^^ιιΐ6 ιμ«1ΐί4ί« 
«^ιίΜ «ιιηΐ ϋΐιηι ιιΐϊίβ «3ίΐεΜ τ1<Ν:ΐ0Γίΐ ορυπίκϋ. Οιια- 
ΐΙί'Οίιυΐ ρΓ.'ΰΐοηϊΐΏ €3ρΙΓϋ ΙιΪ€ Γαιιΐη» ««ι : Λ4«ΐη«ι «ο« *ιΜί ύπηηι Ιϊ^ΐΗ Ι'^ΝΐΗ €ΐΐί ψα^^Μ ιατη^^ ^ ΚΑϋΐ:<ί ^οιπηϊ» υι^^«ΟΒισιι)ί ππηιοιι ρΓ3:ίΐίΑ-ι« ΐ(ΐΐΑηι^ ηβΐϊΐ&ϊ9ι ήΝβΐςιιβ ιΐΑίιιηΰΐί ιιι^ηιΗ ι ι)|}*ιι(α Α]τΐΐ!ΐ4ΐο» 
η^ΓΓ^ιΐ 0)ΓίΜιιηηιοη Απίβ ουηι Λιιΐίθ€ΐι«ηΙ& ίαικ^ο 
ιαηείΐιαίιιιιι ΐ|η3ΐ]ΐ αιιηΐΐΐίΐϋηΐϊ ϋΰνυνΐ5ϊίθ4 €0& ψιΙ 
^^^υι1I» ότι ή Οε^ττς ίιταΟί. ^ηία ά€ΐΐαι ρ^ηια ««/ .* 

ΚΜύ ΗΗίϋΨ^ €$( 4€Ηα!Ϊ$ €ϊ /ιΜη«4ίϊίΐιΙ|Τΐ. ί^ΓΟ€ΐΐΐ£ \€ί1 

11\ ρΓϋρίΓΤ Νϋ^νοιιβτιοϊ ρΓοϊϊΐΐ^ιηΐιιηι 011111 ΟνΗΗα 

ΐϋ «"ρίιΐΐϊΐβ Α<1 ΑΓΐΐΐι*ηό«; «^ιΐ ιαΙι^ίι* ίιι 5«ίΙίΗ^φΐαιιι 
ύ^ύϊι 3ΐ1 Ιο.ιιιιΐϋΗΐ ΑιιΙτι>€ΐι^ί}ΐΐΕΐι : ιιί Μ^ιη ίβι^ιΐ 
ΐΓη^ιπαιΗιιιιι^ ι|1ι(η1 Ρίίοιιιιιΐυ^ ΙΙοπ»ι»ΐ)>'ΐτ»ΐ9 ΗΙι, ι 

ΙΐίπΙ. Εα1νΐ'ίΐ££ ίιΐΰΐη ϊϋίϊΙΐΐΕΪβ «ϊΐιίΐ; ιΙΐιι:Γαη1 ο1 
ϋ\ύ Ιίοπίΐ'ρίΐ) £ίΐί£ ; €ηιβ ιι«0ΐιι 1η €1ιγΊ£Ιο ιΐ3ΐιΐΓ»ηι 
»^0§€«Γ6β1« ιΙΐγίαβΗ* ^^1ϊ4τΙ, £ΐι]ιΐ9 3ρρΰΐι4ϊλ ΑΟ•- ηιΐ€ ρο;}^ 0Η^ιΐί*04ΐϋτΐ€ίϊΐ£ΐΐ €ϋη€ΪΙίηιΐι βΓΓϊρίβηι £»»£ 
ρΓ<ι ε^ιΊ*» ΙιαΙίβΛ^ ρΓ^ι^ΰΓΐΐπι Ιίΐκ! ί^ιίαηι ϋΜηινΓύ 
αίΐΐΐαΓι 1>«ΐΐηι ηΓ^ριαιιπιιΐϋ ^^ί ί ϋη^Ι^Γβ ρ^Γρει^οιιι 
εΑΠίϋ» Ιίοπϋΐ) (1ι>1ΐϋΐ4 ακϋαν^Π* Ι»ιμΙι:»ιι ιΐιοιίΑϋΙιί 
^«Β^ητ ύ^ δΓ^τιΙια $α1ί /ιιβιΐηη ί ς ιιι ΐΑιηϋπ, Γ«ι«η 
««■Μ Ττΐηίΐ