Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| ΑΤΚΟΕΟ&υΕ 

0ϋΚ8ϋ8 αΟΜΡίΕΤϋδ, 

9ΕΙΙ ΒΙΚυΟΤΗΚΟΛ Ι!ΝΐνΕΒ3λΙ.Ι8, ΙΝΤΕΟΗΛ, ^ΝI^0IIΜI5, εΟΜΜΟϋΛ. ΟΕΟΟΝΟΜΙΟλ, 

«ΐηΐΐ 8$. ΡΑΤΒΙΙ. ΟΟΰΤΟΚΙΙ 8ΰΚΙΡΤ0Β1101Ε Ε£αε$ΙΑ8ΤΙ60Η11. 

' Βίτκ [.ιτίΝοιιυιι, ιινκ βιΐ£ϋοΗυιι. 

Οαΐ ΛΒ ΛΤΟ ΛΡΟ!ίΤΟΙ.ΐεθ ΑΒ ΤΚΚΡΟΚλ εΟΗϋίυΐ ΤηΐΌΚΝΤίαΐ (ΑΝΝΟ Ι&Ι9| ΡΗΟ ΙλΤΙΚΙΧ 

ιτ ευκειιη πομπτινι {Λ!ΙΝ. ι»η) ρπυ ακ^αΞ ΡίοηνΕΚΰΗΤ : ΙΙΤΧΤ»ηΐ11β!ΤΚΙ40€[Ι»Τ]ΙΙΙ«•>,1ΗΤΒΚΒΙΟ[ΙΙΐαΐ]ΙΜα!<Νυΐ.Ι.Ι8 000ΙΠΚΙΙΒΙΙ*ΝΙΙΒΕ11ΙΓΤΙΒΕΟΙ.Ι.1Ττί, *ΜΟΙ):ΙΗΜΙ•Ι«Ι*- 

ιηαβτιβιτλ: κίΜΕΚΤΑτιοηκυι. εοιιιΐΕητ*ιιιΐ8τ*Βΐΐ8αυΕΐ.ΕΰτιθΜΐΒ[ΐ8ςοΝτΐΝΐ[ητΒΐΐΗ.ι.υ9τιΐλτι;ΐ)ΜΝΐΐΊΐ• 

<ΡΜ*ΙΚβ ΡΟΙ-Τ ΙΗΜ-ΙΜΙϋλΒ ΙΡΙΤΙΟΝΕΒ ΟΙΙΛ ΤΒΙΒϋΒ 1*υΤΙ8ΒΙΗΙΒ ί«ευΙ.ΙΒ ΒΕΙΙΒΝΤΙΙΙ ΙΙΗΙ,υτϊΒ ΒΕΤΕϋΤΙΒ, 

■εετι : ιμβιπβκβ η*τιουι.«ΒΐκοΒ «ηιι,ττιαίΒ, ΒΐηβοίΟΒ Βίνκ τοηοβ, ιιτε «υετοκκι Αίΐοοιαί μομεντι 
«■ΗΐΙιίΕΐιτιηΒ, 0Ι1ΙΗΤ4 ; ε*η-ηιι.ΐΒ ιητηχ ΐρβυΗ τϊχτυιι κιτε οιβϊοβιτιβ, ηεονον ετ τιτιιι.ιβ Βΐηβν- 

■.ϊνΐ,'Μ ΓΑΟΚλΗΙΙΙΙ ΗιΜΕΙΚΜ ΙΙΙΡΕΗΙΟΒΕΗ 0[1ΤΙΙ*αΐ;ΚΝΤΙΒυβ βΙΙΜΚϋΤϋΙΟυΕ ΗΙΤΕΚΙΑΗ 8Ι6Η1Π0ΑΙΙ- 

τίΒΕΒ, «αοιηιτ*; πκκιιυΒ ΐ.ν» οοβιιβ, τυΜ «ροοιυρηιβ, ακο»» υεκο λΐΐϋτοιιιτ*ΤΕ ιη 

ΟΙΟΙΙΙΚ «ο ΤΚΑΒΙΤΙΟΝΙΗ Ε^^I.ΕΪI4Β1I^^■ ΡΟίΙΕΝΤΓΚυβ, ΧΝΡί.ΙΡΙΓΧΤ* ; 

»ΐΐΕ!π>«ιτ ϋΐηΐΓΒ ί«ιΐΡ[.ΒΤΐτι ΐΝΟΐοΒυβ «υετοκοΗ βιευτ ετ ορεηιμ, αι ριιλκκτιειβ, ΕίικοηΟίοαιαΒ, κτ*τι- 

ηΐΟΒ. Β11ΙΤΒΕΤΙΟΒ, ΑΜΑΙ.ΤΤΙΟΙΒ, ΑΠΑίΟΐΙΐΙΒ, 171 (ΙυΟΙιΟΐΕ ΙΙΕΙ.ΙΕΙ05Ι} Ρ1-ΜϋΤΐ:Μ ΟΟΙίΚΑΤΙΟΙΗ, ΗΙιΗιΙΙ.Ε, ίΙΤΙΉ- 

βιςπ, οκβνιευχ, οιβοικιναη, βιβτοκιοιιι, κτ ^υ:«^ΤΑ αιια ίΐΝκ π. (.λ κΐϊοΐρτιο:^: εεο ρκ^εϊκητιη 
κοη» ικοΐΰΐΒΐΒ ΐΗΜίιΐΒΐι ΕΤ €ΕΝΒκιι.ΐΒυ*, ΐίτΕκυ «ΟΙ.1ΕΕΤ ΙΙΚΚΙ'Μ, οιιο (,οκβιιι,το, ουιοαυι» 

«ΟΗ ΙΟΙ.ΙΙΗ ΤΑΙ.18 ΤΑΙΙΚνΐ ΡΑΤΕΙ, ΙΕΕΙΙΚ ΕΤΙΑΧ ΙΙϋΙΓΒΟΙΙΙΒΟΙΙΚ ΡΑΤΚΙ'ΙΙ, ΝΕ Ι1Μ0 ΟυίΟΕΗ ΟΜΙ890, 

ιη Οι 01)1.1 ητ τπεηα κκιρβιειτ, υκο ιητυιτυ εοϋβΡίΟΑτυκ; αι,τεκο δΟΠΓΤΙΙΙΙ£ 

5Λ€Βιΐ, ΕΙ 000 ι,εοτοκι ϋοΗΡΕΝίκκ ιιτ Μνιυκ ουικΑκ ρλτκκϊ «τ ιν οιιιιιιβ 

ορεκοη ΒϋοκιΐΜ [.(ΚΙ8 ΒΐΝ«ιιι.ο« ιιιιβιιι.οηνιι ίίΒΗοηυΗ ιεκίρτυχΛ νΕπιιΐΒ, α 

ηΐΗΟ 6Εΐ•»ΒΜ ν«ουΒ αιι ΝηνιβίΐΗΐιιι απκαμριιβ, εομνειιτατι βιντ. 

»ιτι«*Γεΐ!Ε«τιΐΒΐιΐΑ. ΕΧΤΕΒίχιυκ οΗΝίιυβ γλειι.ε αντεγοχεηοι,βι ΡΕΚΡΕΠΟΜίτυκ ϋυΑΗΑετΕΚυΗ κιτι»ιταβ, 

ι.ΒΐΜΤϋΕ οιιιι ιταβ, ιντεειιταβ τΕίτυΒ, ΡΕΚΓΕετιο αο«ιΐΕθτιθΝΐι, οΡΕκυιι κΕκυιοΒυΗ τυΜ ιαηιβτα• 

ιπι ηοΗΕκί'Β, ΓΟΒΗΑ τοίΐηιΐΝΐιιι ΡΕΒΟΐΐΑΐι οιηιιοοα ΒΐιιαυΕ ΐΗ τητο ΡΑτκοι,οβι.Ε οιευηΐιι ϋΟΝΒτίΗτκιι 

ΒΐΗΐΜΒ, ριικτιι ΕΐιειιιτΑΒ, ριχΒΕΐιτιιιοιικ Ι8ΤΑ εοι.ι.Εΰτιο υκΑ, κκτιιυιιίΕΑ ιιςπΗοηοίΟΕί», 

•■ΊίϋΝΤΟΒυΐΙ ΡΗΑΕΗΕΙΙΤΟνίΙΙΙ 0Μ)8£υ 1.011111(11)8 ΗΑϋΤΕΗΙΙΒ 1110 ΙΙίΐε ΒΡΑΒΒΊΗΙΙΙΙ, 

ΓΚίΗΐΐΗ ΑΟΤΕΜ ιη ιιαΒΤΕΑ Βΐιι,ιοτΗΕεΑ. ■« ορκβιβιιι ετ ηββ. αβ οηνββ 

«ΤΑΤΕ5, Ι.Ο€0Β, 1.1ΙΙ6ΙΙΑΒ (ΟΜΝΑΒΟυΕ ΡΕΚΤΙΝΚΝΤΚυΒ . Γ.ΟΛΙιΙΙΝΑΤΟΗΙ'ϋ. 

&ΕΒ1Ε5 ΟΆΜΟΑ ΓΗΙΟΚ, ΑαοϋΒΑΝΤΕ ^.-ι^ μιονε. 

ΒΜΙΙοΙ&ββΜ £ΐβρ| η■1τ^^•« , 

ΚΙΤΕ ευκΒυυΗ εοΗΤί,ΒτηΗυΝ ιν 8ΐΝ6ν[.08 5^Iκκτ[Λ Εοαι,ΕΒίΑΒτιοΛ παμοκ βοιτοηκ. ηηοιοβίΑ. Α• ιηιτικ ιηιιΐΒ «««μλ, ιν βιιαϊ ρακτεβ ι.ι»ιι•ιτιι«. αιια βεβμ ιατικα, αιια «««οο-ι,ατιβα. 

Ι.ΑΤΗΙ», ΙΑ» ΚίΙΤΒβ ίΧΑΒΑΤ», ΟΠΟΑΙ) ΡΚΙΜΑΗ ίΕΒΙΕΗ ΪΙΟΙΝΤΙ-ΟυΐΚΟϋΕ ΕΤ ΚΚςΒΝΤΙΪ νΟΙ-ΙΙΙΙΙΒΙΒΙΙί ΜΙΙΙ.Κ Μ* 

ηα•», Ββντί ΝΛτ ΓΕΒΑΟΤΟΒ ΐίκΐίΐΕβ ΒΤΑΒίτ, Αΰ ^1IIΗ(ίι'ε-ν1βιΝ^1-^Ε^πιιι ετ ηιι.ι.β ρβανειβ νΕτιιτ. €*«(;» 
κρυο κΒίπακι τιριβ ιΐΑΐΐϋΑΤΑ ε»τ. ριιιοβ εβλοιιη τεχτϊβ οιια γιιι νΒκβιΟΝΒ ι,πινα ι.ιτηΑΐ.ΐΒ αηριλ- 

ΐΤΙΤΓΒ. £Τ ΑΒ ΟΟνΕΗ ΕΤ ΟΜΤΙΚ νΟίΙΗΙΤΙΑ ΡϊΒνΡ.ΗΙΤ, 8ΕΤ> ΒΙΝΕ ΙϋΚΙΟΙΒΙ'Β ; Ρ05ΤΕΒΙ0Β ΑΒΤΚΗ ΙΙΛΚΟ νΕΒίΙΙΙΝΚΜ 

Τ4ΚΜ ΒίαίΒΕτ. ιμεηοιίΕ ιντιια ςιιΐΝΟΐΐΕ ετ αυΐΝθΐΐ'>Γ•>ΝΤΑ νοί-οκικΑ κετινετϊν. υτϋχοιικ νίΓ.κβικΑ οιαβτ* 

»ΙΕ Ι>Ε£ΕΧ«Β1Β ΙΗϋΟ ΟΙΙΜΝΟ ΑΡΡΑΗΙΈΗΑΤ. |]ΝΙΙΗ<|1]Ο0Ι}νΒ ν()1.υΐΙΕΙ1 ΕΙΙΧα)-1.ΑτΐΝ(Ι<Ι ΙΙΟΤΟ, ΐ;ί«Ι)»Ι(1Ι!ΙΙΙιΟΙ* ΜΜΒ 

■.ΑΤί^ιΐ'Β οΐΊκαιίΕ ΡΒΑΜΕ1» 8οι.υΜΐιοιιο ΕΗΐτιΐΗ ; υτηοϋΟϋΕ υεβο, βτ γβετιι ιιυιιιβ βκϋΕίΐκιι» κηυΑΤίΐΒ ββι- 
ριη». εοι.ι.Εοτιιΐΐν»:Μ ιντεκκαη. χινκ εκχοαη 8τνΕ ι-ατινλιι, 526 ϊοι,οιιινιβγβ ρβο αηρι-ιομ Εηιτιο:<κ κτ ϊτ* 
ηοΝίΒΟΒΐ *ΜΜ)ΐΐΕ ικΒίοίΒυΒ ποϋΒΤΛίΓΓΕίι, ΰονΡΑηίτ (ΐι•χκί5ϊ εβιτ; ίκιυί εκικ εοϋΐΜΐιικ νοιιιιιΐΝΐβ *"''•-'" 

ΤυΜΧΕΜ ΗΕΓ.ηΟΝ ΕΤ Ι)ΙΓΡΙ€Ι]1.τΑΤ».ί ΪΑΚΙΑ ΡΒΪΤΙ1 Λ0Ι)Α1ΐ;»Τ. ΑΤΤΑΗΚΝ, •Ι 0115 Ε"»» (ΝΙΜΙΒΒ ΕΤ 8ίΧ>«βΙ•Ι 
«Η.Ι.ΕΕΤΙ0ηΜ Γ.•£εα-Ι.λΤΙΝΑΒ. νΕΙ. ΕΑΗΟΕΙΙ ΕΙ ΜΛΜ ίΑΤϋΙΕ ΥΕίβΑΜ, Τ11Β ΒΰΟΙΙ£[1*Ε ΪΟΙ-ΙίΕΗ" ΜΟ ϋΟνίΛ V».!, 
Νυ »Χ ΓΒΑΙΚ» ΟΙΤΙΝΕΒΙΤ. ΙΒΤ« ΕΟΝΙΙΙΤΙΟΚΕ» 5ΕΒΙΕΒΙ18 ΡΑΤΙΙΟΙ.0Ε1Χ ΗΟΚΡΙΙΙ ΕΑευΒίΑ ΑΡΡίΐεΑκτυκ. ΡΑτηοιοοίΜ 6ηΜ€Μ Τ0Μυ3 χαν. 8. αΟΑΝΝΕδ ΟΑΜΑδΟΕΝΓδ. ΕΧ(:ϋΟΚΒΑΤ11Κ ΚΤ νΚΝΙΤ ΑΡϋΟΙ-Ρ. ΜΚ'.ΝΡ.. ΚΠΙΤΟΚΕΜ. 
Ι »ΙΑ ΟΙΓ.ΤΑ Ιι-λΜΚυίαΐζ. ϋ1.ΙΜ 1'Κοη: ΓΟΚΤΑΜ Ι,ΓΤΚΤΙ.* ΙΆ11Ι8!Ι)ΙΙΙ!Μ > Ί-'Ο^ί'-'^^*-" 

^οι1I^ΑΤΛΜ, δκυ ΐΈΤπαοΜΊΐονΓ,Γ.. μμ; νεκυ ιντκλ μια-νια ιάιιικοα. 
ΑΥ^ ΊΒΓρΟβΤΑΝΤ. 

0'»ρτέ8 αο6 άββίοΐβ ρτονίάβοΐίβηββίΐυΐ Γέ^Ιηεηΐ Ιο ηαοιιι!•, ηηιηβηΐ Ιββ οεονκ• (α-46Μυ> (ίβ ΓοΓάίηβίρβ κ Α>ηΙ 
ηη €θηΐΓ«(ϋ€ΐίοιι» ρΐαβ οα ιηοΐιη ΓοΠββ 61 ηοιηΙΐΓβυβββ. 1.08 ΛίβΙίβη ΟαίΙισΙίφίέ» ηβ ρουναίβηΐ ^αέπ! έοΗβρρβπ ^ εο 
«ΜΐιβΙ'ϋνΙη (Ιβ ΙβυΓ υϋΠΐό. ΤβηΙύΙ οη λ ηίέ ΙβυΓ βχίβίΦηΰβ οα ΐ6υΓ ίιηροΓΐ3ΐΐ€6 ; ΙιηΙύΙυη α (ΙίΙ ςυ'ίΐβ ϋΐιίβηΐ Γβηηέβ 
οβ ^υΤϋβ «ΙΙλίβηΙ Γ£ΐΓ6. Γ6ρ6η«ΐ3ηΙ Ηβ ρουηαΐνεηΐ ΙβυΓ οπί^Γβ <]βρα)8 21 βηβ, 61 168 ριχκΐυείΐοοδ ςαΐ 6ΐι βυποιιΐ 
ιΙ•νΐ6ηιΐ6ηΙ (Ιο ρΙιΐ8 6η ρΐηβ ΐ;τΛ\β9 61 8θ1β[ηέ68 : 3υ88ΐ ριπιΙΙ-ΙΙ οβΓίβίη ηυ'^ ιηοίηβ ά*ένέθ6ΐη6ηΐ8 ςυ*3υ€υη6 ρΓυάβιιεο 
ΗαοΜίηβ ηβ 88ΐΐΓ8ίΙ ρΓύνοΙτ ηί 6πιρ6ο}ιβΓ, €68 Α16Π6Γ8 ηβ 86 Γ6πιΐ6ΓοηΙ ςυβ ςυβηϋ Ιι Β'ΜισίΗΙαίίε άα Οβν^έ 5βΓ3 
ΙβηηΙηέθ βη &68 2,000 τοΙυιη68 ίη-4°. 1.6 ρ388ύ ρβΓαΙΐ ιιη 8ύΓ (|[8Γ<ιηΐ ϋβ ΙΆτβηΐΓ, ροατ 6β αϋ'ίΐ ^ ζ^ β^ρ^ΓΟΓου ίι 
6Γ8Ϊη()Γ6. €6ρ6ηά8ηΐ, ρατπιί 168 Γβίοιηηίβδ 3υχςο6ΐΐ69 ίΐβ 56 8οηΐ ΙΐΌΐινέβ 6η 1)υΐΐ6, Η 6η 68ΐ α6υχ ςυί οηΐ&ΐό οοηΐί- 
ηο6ΐΙβπΐ6ηΙ Γέρέ1έ68, ρικβ ςυ'^Ιβηΐ ρΐυβ οβρΚλΙθβ, ΙβυΓ 6ΐΓ6ΐ 6ηΐΓ8ΐθ8ίΙ ρΙθ8 άβ €οη84ςυ6η€68. Οβ ρβΐίΐβ βι ί^ηοΓοβ 
βοηοοΓΤβηΙβ 86 8θηΙ ϋοιιε 8θΙΐ8ηιέ8, ρβΓ ΙβυΓ εοΓΓββροηιΙβηοβ ου ΐ6υΓ8 νο^β^βυη, ^ Γέρέΐ6Τ ρ8Γΐουΐ «^υβ ηο5 Εαίΐίοιι» 
έΐιίβηΐ πΐ8ΐ 0θΓΐ1β;έ68 6ΐπ)3ΐ ίιηρηηιύββ. Νβ ρουνβηΐ αΙΙβςυβΓ 16 ίοη(1ι]68 Ουνη^ββ, ςυι, («ουΓ Ι3 ρΐυρβπ, ιιρ 8οηΐ 
ςηβ Ι63 €ΐΐ6Γ8-<)*αϊανΓ6 άυ Οι(Ιιοΐίεΐ8Πίΐ6 Γθεοηηυ8 ρουΓ Ι6ΐ8 (Ι8η8 Ιοο8ΐ68 Ι6ηιρ8 6ΐ (Ι8η8 Ιουβ Ιβ3 ρα^δ, ίΐ Γ3ΐΐ2ίΐ ϊ)ίβο 

86 Γ6]616Γ 8υΓ Ι8 ΓθΓΠΙ6 (1308 €6 ςυ'βΙΙβ 3 (Ιβ ρίοβ βϋΓΙΟυΧ , Ιβ εθΓΓ6εΙΙθη 61 ΓίπΐρΓ688ίθη ; 6η 6(Γ61 , 165 οΙιβΓϊ-ά'αΐυνΓο 

Βΐ£π]6 η*3υΓ3ί(ίΠΐ ςυ'ιιοθ (Ιβπιΐ-νβΙευΓ, 5ί Ιβ Ιβχΐβ 6π ύΐ3ϋ ΐιΐ6Χ3εΐου ί1Ιί8ίΙ)ΐ6. 

II 68ΐ ΐΓ^8-νΓ8ί ςΐΐ6, (Ι3η8 1θ ρτίπάρΟ, υη 8ΙΙ€θέ8 ίηουΐ ()3Ι15 168 Γ33168 (Ιο 18 Τ^ρθ£[Γ3ρΙΐί6 3^3ηΙ ΓΟΓΟό ΙΈ(]ίΐ6υΓ ύο 

ΓβοουπΓ 301 πιύ€8πίςιΐ08, 3Πη 06 ηΐ3η.-1ιβΓ ρ1υ8 Γ3ρί(1θπ)6ηΐ 6ΐ άο (ΙοοηβΓ 168 οονΓ3β68 2ί π)Οϊο<]γ6 ρηχ, ηυ3ΐΓ0 νοΙυπιθ8 
ιΐυ (ΙουΙ)ΐ6 €οην$ ά*Λ€ή(ϋτε ίαίηΐβ €1 άβ ΤΙϋέοΙοφβ ίοΓ^οΐ ΐΐΓύ5 3ν6ε Ιι εοιτβεΐΐοο ίο8οηΐ83ηΐ6 άοοοόο (Ιβιιβ 16$ ίιηρΓί- 
ηιοπ68 & ρΓ65(|υ6 ΙουΙ €6 ςιιί 8*ύ(]Ίΐ6; ίΐ 05ΐ νΓ3ί 3υ$5ί ηιΓυη οοΠβιο ηοπιΙ)Γ6 ά*3υΐΓ68 νοΙυπΐ65, 3ρρ3Γί6η3πΙ Ι όϊνρηββ 
ΡυΗ1ΐ63ΐίοπ8, ΓοΓβηΙ ΙπιρΓίιη^ οα ΐΓορ οοιγ οα ΐΓορ οίαιιο. Μ3ί8 , όορυΐβ €68 Ι6πιρ8 ίΊοί^ιιόβ, Ιββ πιύοβπΐηυββ οπί 
€έόά Ι6 ΐΓβνβϋ βαχ ΡΤ65568 Ιι 1)Γ38, 6ΐ ΓιηιρΓ658ΐοη ςαΙ 60 50Γΐ, 8308 6ΐΓ6 (Ια Ιηχ6, 3ΐΐ6η(1υ ςα6 Ι6 }αχ6 ]υΓΡΓ3ίΐ (130$ 

(]08 0ανΓ8^68 (1*υ06 Ι6ΐΐ6 08ΐαΓ6, 65ΐ ρ3ΓΓ3ίΐ6Π16ηΙ €0ην6η8ΐ)ΐ6 8005 1008 168 Γ3ρρθΓΐ8. ^0301 3 1α (»ΓΓ6€ΐίθη , ί1 051 

<16 ί«ίΐ ςο'θ1ΐ6 η'3 Ϊ3Π)3ί$ όΐύ ροΠύο 8ί Ιοίο (1308 αιιευοΐ 6(ϋΐίοο βοείοοοβ οα εοηΐ6πιροΓ3Ϊ06. Εΐεοπιιηοοΐ οη 86Γ3ΐΐ-ΐΙ 

Ιθνΐ68 Γ3αΐ 

€1 (Γοο εοοΓϋΓΟΓ αΐΐ6 ΐΓΟίβί^πιο 3ν6ε Ιβ 86εοπ(ΐ6, 53Π5 βνοΐΓ ρΓυραΓό 

1)308 I65^4(«/^£^8 ΟαΙΙΐΌΐϊηικ'» Ιβ (ΙίΠΓϋΓοηεϋ εβί ρι-οκςυο ΊηεοαιπιβηςαΓβϋΙθ. Αα ηιο}'6η (16 εοΓΓβεΙουη 1)ΐ30Γΐιί5 $ου5 
Ιβ Η3Γη3(8 61 (Ιοοΐ Ιο οοαρ ιΐ'αιΐ ΐνρο^ΓηρΙηςαο 651 83ΐΐ5 ρίΠύ ροαΓ 165 Γ:ιαΙθ5, οη εοηιπιοηεο ρβΓ ρΓόρατοΓ Ι3 εορίο (1'πη 
ΐΜ>αΙ ]| ΓβαΐΓβ 83η8 οη 6χε6ρΙ(*Γ υη ββυΙ πιοΐ. Οη ΙίΙ βη^υίΐο οη ρΓβπιί^Γβ ύρΓ(;υνβ 3νοε Ι3 εορίβ 3ίιΐ5ί ρπ'ραΓϋβ. Οη ΙϊΙ 
Γη 8β(.Όη(ΐ6 ^6 18 πιέπΐ6 πΐ8ΐι{έΓ6, Μ3ί5 60 εοΐΐβΐίοιιηβηΐ 3ν6ε 1» ρΓβυιΐ^Γβ. Οη ΓβίΙ 13 πι^ιηβ εΐιοδο οη ΐΪΡΓεο, οη ουΙΙ.ι 
ΐϊοηη8ηΙ βνοε Ια 86ει»η(ΐ6. Οη 3^ηΐ ύβ ηιόπιο 6η ςιιβΠθ, 6η εοΙΐ3(ίοηο3ηΐ βτοο Ι3 ΐίοΓεο. Οη ΓοηοιινεΐΙ^ |;ι πι^πΐ(> ορ^• 
ταΙΙοη οη ()υίοΙο, οη εοΠβΐΐοηιιβηΙ 3νοε 13 ςυβΓίβ. ('.05 €θΠ3ϋοηη6αΐ6ηΐ8 οηΐ ροοΓ 1)ΐιΙ (]6 νοίτ 8ί βυευυε (1ε<• Γΰΐιΐο^ 
8ί^3ΐ6β8 3υ 1)υΓ63υ ρ3Γ ΜΜ. 1υ5 εοΓΓΡεΐ6υΓ5, 8υΓ 13 πΐ3Γμ6 €ΐ65 ύρΓ6υν68, η'3 όεΐιβρρό ^ ΜΜ. Ιθ5 εοΓΓί^οιίΓδ 5ιιγ ίο 
πΐ8Γΐ)Γβ 61 Ιο ηιέΐ3ΐ. ΑρΓ^8 οεβείπίΐ ΙοείυΓΟβ οηϋ(:Γ38 εοηΐΓύΙόββ Γυηο ρ3Γ Γ3υΐΓ6, 6ΐ οη (1ο^ογ5 ι1(ΐ ]•λ ρΓΐ'ρππιΐί• π 
6ί-(]659α8 πΐ6ηΐ1οηη66, νίβηΐ υηο τένίΜοη, 61 δουνρηΐ ίΙ οη νίβηΐ (Ιευχ οο Ιγοιη; ρυίβ Γοη εΠεΙΐ6. 1.6 εϋοΐιβι^ο ορύπ', ρατ 
ΟΌΠΦέςυοηΐ Ι3 ρυΓβΐέ (1υ Ι6χΐ6 86 ΐΓουν3ηΙ ίπιπίΐο1)ΐ1ί5ύ6, οη ϊάΜ, 3νοε Ι3 εορίβ, αηβ ηουνβΠο Ιοείυιο «Ι'υη 1)οιιΐ ϋο Γύ 
ρΓΟυνο 2ι Γ3ΐηΓ6. οη βο Ιίντθ 2ι ιιηο ηουνβΐΐβ Γϋνίΐιΐοη, 61 16 ΐΐΓβ^β η'ϋτηνβ ςυ'αρΓ^β εβ5 Ιηηοπιύπι^Ιε5 ρΓόεΑυΙίοπ». 

Αθ88ΐ γ 3 ι ί1 3 ΜοπίΓΟίι^β (1β8 ε<)ΓΓ6εΐουΓ8 (Ιβ 1ουΙβ5 Ι68 η3ΐίοη8 6ΐ 6η ρ1υ8 {^^η(1 ηοπιΙ^Γβ ςυο (Ι^ηβ νίη^ΜΊη(| 
ΙααρΓίηιβηβ*; (Ιβ Ρ3Γί5 τέυηΐββ 1 Αυβϋί 6ΐιεοΓ6, 13 εοΓΓοείίοη γ εούΐο-ΐ-οΐΐβ 3υΐ3η1 ςυο Ι3 εοαιροβίΐιοη, Ιαηϋΐ$ ςιΓιιϊιΙοιιιβ 
6ΐΙθ η6 εοΔίθ (]υβ Ιο (ϋχίέπιο 1 Αυβ^ί βιιΠη, 1)ίεη ςυβ Γ3586Γ(ίοη ρπΐ5•« ρ3Γ3ΐΐΓ6 ΙέπιύΓβίΓβ, ΐνχ3εΐίΐπύ6 οΙ)ΐοηυ6 ρ;ΐΓ 
ΙβηΙ (]6 ΓΓ3ί8 61 (Ιβ 8θΙη8, Γ3ίΙ-ρΠ(ί φΐβ Ια ρΙυρ3η ϋ65 Ε(1ίΙίοη5 (]65 ΑίέΙί€Γ$ ΟαώοΙίαηΰε Ι3ί850η1 1)ίοη Ιοίη (ΙοΓΡίύπε ρ|ΐ(>$ 
66ΐΐ65 ηιΑπΐ6 (]65 0^1Μ)Γ03 Βί'ηέ(]ΐε1ίη5 Μ^ΙιιΙΙοη οΐ ΜοπίΓαιιεοπ 6ΐ (Ιοβ εύ1(ώΓ05 /όβπΐΐο^ Ρβΐ3υ οΐ ΒίπιΐοηΜ. Οοΰ Ι*οη 
€0πιρ3Γ6, 60 βΓΓοΙ, οΊπιροΓίβ ηυβίΐρ^ ΓϋυϋΙβδ (Ιβ Ιβυη έιϋΐίοη» βνεε ΓβΙΙοβ (]ε8 ηυΐΓί'8 «ιοί ΙουΓ εοΓΓθδρυη(1οηΙ, οιι {$γιό 
ΐοπιπιο 60 Ιαϋη, οη 56 εοοτ8ίηεΓ3 ηυο ΓίηνΓ3ί«>βηιΙ}ΐ3^1β (>81 αηβ ΓύαΙΙΐύ. 

Ρ*8ί1ΐ6αΓ8, 065 88ν3ηΐ5 όπιΐηβοί^^ ρΙυ5 ρΓ6οεευρέ8 (Ια δβηκ (Ιεβ Ιί'χΙββ ςαβ ύϋ Ιβ ραπίβ Ι^^ρο^^βρΙιίηιιβ οΐ η'ύίβηΐ 
ροίηΐ εοΓΓοεΙβαη (16 ρΓοΓ685ίοη, Ιι^βϊβηΙ, ηοη εβ (]αο [>0Γΐ:ι{6ηΐ !β5 ύρΓ6αν68, ιη»Ϊ5 εβ (ΐυΐ (]6ν3!ΐ 5*ν ΐΓουνοΓ, ΙβυΓ 
Ιΐιαίο ΙηΙβΙΙίββηεβ 5υρρΙ(>3ηΙ 3αχ ΓβυΙββ (Ιο ΓβιΗΐίοη. ϋο ρΐυ» Ι(^ Πί'ηόϋίεΙίηβ, εοηιηιο 1θ5 ϊ05Μίΐ05, ορέραίβηΐ ρΓε5(ΐυο 
Ιου]ουΓ8 8αΓ (]β5 ηΐ3ηυ5επΐ5, ε.ιυ5β ρ(*ΓρόΙαοΙ1β (Ιβ Ι3 ιηυΐΐίρϋιίΐό (1β8 Γαυ1β5, ροηιίβηΐ (]υ6 Ι65 ΛΙβΙιβΓε Οαί/ιοϋφιαε, 
ιΐοηΐ Ιο ρπφΓβ 65ΐ•υΓΐοιιΐ (Ιβ Γ055υ5ΐ11(>Γ 13 ΤΓ3(]ίΙίοη, ηΌρ(>ιοηΐ Ιο ρΙυ8 5ουνεηΙ (ΐυβ 8ιιγ €ΐ(>8 ίπΐρΓίπιύδ. 

Ιβ η. Ρ. 1)6 ΒυεΙι, ΐβδαϊΐβ Γ*οΙ1:ιη(]ί5ΐβ (Ιο ΒΓυχεΙΙε^, ηοιίΗ ιεην3ΐΙ, ί1 >' 3 ςυο1(ΐυο Ιοπιρ», η'ανοϊΓ ρυ (ΓουνβΓ οη 
(ΙΙζ-ΙιηίΙ 01018 (Ι'έΙυιϊβ, νηβ εαιίβ [αηΐβ &λμ οοΙγο ΡαΙνοΙοίβΘ Ιαίίηϋ. Μ. Οβηζίιι§;βΓ, ρΓθΓ685βυΓ (Ιο ΤΙιόοΙοςίβ α Γυπί< 
νοηίΐέ (Ιβ \νιΐΓχΙ)ουΓ^, εΙ Μ. ΚιΜβδΟΐαηη, Υί(-.ΊίΓ6 ΟόηύπιΙ ϋο Ι3 ιηόπιβ νϋΐβ, ηου8 πΐ3η()3Ϊ6υΙ, ^ Ι3 (ΙβΙο (3α 19 ]πϊΠοΙ, 
η'βνοΐΓ ρα ό^βίΓΠίοηΐ ΝυΓρποηιΐΓβ ημ εοκίε (ηηΙ€^ 5θίΙ ϋ;ιη8 Ιβ ΙαΙίη βοίΐ ()3η8 Ιο £;Γ6ε(1ο ηοίΓΟ (ΙουΙ)1β ¥αίτοΙθ(ΐΧ€. ΕηΓιη, 
Ιβ 8αν3ηΙ Ρ. ΡίΐΓ3, Βόηόϋίεΐϊη (Ιβ 8(>1β5πιε, ε( Μ. ΒοπβΜ^, (ΙίΓοείβυΓ ύϋ8 ΛηΗαΐ£$ άβ ρΐύΐοεορίύβ οΙιιέιΊβηύί^ ηιί5 3α 
ιΙέΩ (Ιβ ηοα8 ευηναίηςΓο ιΐ^υηβ 56αΐ6 βΓπι^υΓ ΐ.γρο<^Γ3ρ1ι1(ριο, ουί όΐύ 1θΓε08 ι)*3νοαβΓ ςαβ ηουβ η'3νίυη5 ρ35 ΐΓορ 
ΡΓέ8απιό (ϊβ ηοίΓΟ ρϋΓΓ^ΐΐβ εοιτεειΐοη. 03π$ Ιβ Οίοπ^^ο 8ϋ ΐΓοι.νβηΐ ιΐο 1)οηΗ Ι3ΐίηί5ΐ68 βΐ (Ιο Ι)οη5 ϋβϋύοίκΐβδ. οι, εο ηιή 
681 ρΐα^ Γ3ΓΡ, (1θ5 Ιιοηιπΐ68 ΐΓ^ϋ-ρο^ΗΙΓ^ εΐ 1• (><ν-ρΓ3ΐΐηπθ5, οΗ 1)ίοη ! ηοα5 ΙβυΓ ρποηιβίΐοηβ αηβ ρΗπιβ (Ιο :25 εεηΐίηιε;» 
|>3Γ 6Η:ΐ(|υ6 Πιυΐβ ςαΊΐ5 άύεοιίΥΓΪΓοηΐ ίΐ3ΐΐ5 η'ίπιρηπο Ιβςιιεί (Ιο ΐί05 νοίαπιεβ, 8αΓΐοαΙ (Ι3η5 Ιββ ^Γ6ε$. 

ΜιΙ^Γϋ 00 ςιιΐ ρΓύεέ()6, ΓΕίΙΙΐβαΓ «Ιβδ €θΗη €οηψΐ€ΐ$, 8βηΐ3η1 ()ο ρ1α8 οη ρ1α8 ΓΙπιροΓίβηεβ οι ηι§πΐ6 13 η6εβ5$ΐ10 
<2'αη6 0θΓΓ6εΐ1<»η ρ>ΓΓ3ίΙο |κ>ιΐΓςα'αη οιινΓ3^β8θίΙ νβήΐβϋΐοηιβηΐ οΐΠβ βΐ 68ΐ1ηΐ3ΐ)ΐ6, 86 ΗνΓβ (Ι6ραί5 ρ1η5 ϋ'υη 3η, εΐ 
681 Γέ5θΙα άβ 50 ΙΙνΓεΓ 3ΐΐ9ηα'^ Ι3 Γιο 2ι υηο ορέΓαΙίοη Ιοη^^υβ, ρέηίϋΐβ 6ΐ εοΰίβυββ, 83νοΐΓ, 13 Γένίδΐοη εηΐίιτβ βΐ 
υυΙν6Γ86ϋ6 (Ιβ 868 ίηηοπι()Γ3ΐ)ΐ68 εΐΐεΐιεκ. Αίηβί εΙΐ3ευη άα 8^% νο1υηΐ68, ιυ Γογ οΐ Ιι πΐ68αΓ6 (;[(Γι1 Ιοβ Γβηιεί 8θυ8 ρποϋςε, 
β8ΐ εοΓΓί^β πιοί ροοΓ οιοί ϋ'αη 1)οαΙ Ιι Γ3αΐΓβ. Οιΐ3Γ3ηΐβ Ιιοπ]πιθ8 γβοηΐ οα 7 86Τ00ΐ οεεαρεβ ρ6η(ΐ3ηΙ 10 3η<, εΐ υηβ 
60Γΐ65 ^ΙΓ6 1)ΐοη ρέηόΐΓύ (Ι'υηβ ν(Μ'3ΐ1οη (Ιίνίηο Ιι εοΐ οΙΓβΐ, ριηΐΓ ηβ τβεαΙοΓ ηΙ ϋβνβηΐ 18 ρβΐηβ η1 (1βν.ιηΙ 13 (Ιόροπδο, 
8ΐΐΓΐηαΐ 1ηΓ5()ηβ ΓΕιίΓορο ββνβηΐβ ρΓοεΙβπιβ ςυβ 33ΠΑ3ί3 νοΙαπιΟΗ η*οηΙ πΐέ ύ(11108 βνβο Ι3ηΐ (1'βχ3€ΐί1υ(1β ςπβ εβυχ (Ιο 
18 ΒΐΰΙίοίΙιέηνϋ ηηινβΓκΙΙβ άη ΟΙεταέ. ίο ρΓϋ8οηΙ νοίαιπο 651 <1α ηοηιϋΓΡ (Ιο οβαχ τύνίκεβ, βΐ Ιουβ εβυχ ςυί Ιβ 5ΓΓοηΐ 
λ ΓβνβηΐΓ ροΓίοΓοηΙ οοΐΐβ ηοΐβ. Κη εοιικύςυβηεε, ροπΓ ΐαςβΓ Ιββ ρΓθ(1αεΙίοη*« (1β8 ΛΜβη €αυιοΙΊφιβ$ 5υπ5 Ιβ ταρροΓΐ 
(Ιβ Ιβ εοΓΓβεΐϊοη, 11 ηβ Γ3αό(3 ρΓβηιΐΓΡ (]υβ εβυχ (]ΐι1 ροΠβΓυΐιΙ εη ιύΐβ Γ3\ί5 ίεί ΐΓαεύ. Νουβ ηβ Γυ(-υηηαί550ΐΐ5 (]ΐΐϋ ΐ'βΐΐιι 
ΜΐΙίοη βΐ εοΙΙΟΗ ςιιΐ 8αί\τοηΐ κογ ιΐ05 ρΐ3ηε1ιβ5 (Ιβ ηιέΐ3ΐ 3ίη5ί εοΓπ;:όοβ. Οη ΟΓΟ^ταίΙ 3αΐΓ6Γοί5 (ΐυο Ι3 δΐύτεοίχρίο 
1ιηιηυ1>ί1ί<!3ΐΙ Ιον ΓβαΙββ, 3ΐΙβηάυ ςιι'υη εΐϊεΐΐϋ (Ιο ηιεΐ3ΐ η*β8ΐ ροίηΐ βίαβίίφκ»; ρ35(]α ΙοαΙ, ίΙ ίηΙΐΌίΙαίΙ 13 υοΓΓοΓίίυιι, 
08Γ οη 3 ΐΓοανβ Ιβ πιο.νοη (Ιβ Ιβ εοΓΠ^βΓ 3ϋ5<]α'α οχΐίπείίοη (Ιβ ΟιαΙββ. 1/ΙΙύΙ)Γβα 3 όΐβ Γβνα ρ3Γ Μ. ΌΓ3εΐι, Ιο ϋΓοε 
|νΐΓ (168 (ΐΓβε8, Ιβ ίβΐίη 61 Ιβ ΓΓ3πε»ΐ5 ρ3Γ 165 ρΓοπιίεΓΗ εοΓΓ6εΐ6ΐ!Γ8 (16 13 εαρίΐβΐβ βη εβ5 ΐΒΟ^υβ». 

Νου8 3νοη?ί 13 επηκοΐ3ΐΐοη (Ιβ ροΓηοίτ ΠηΐΓ εβί απΊ ραΓ Ι65 ΓβΙΙβχίοηβ 5αίν3ηΐβ8 : ΕηΠη, ηοίΓβ οχβπιρίβ 3 Γιπί ρ:ιι 
Γπΐΐιΐβ (Ιβ 86 ηο,νβΓ (1305 068 3ΐ)1ιηβ8 8308 Γοοιΐ (Μ 9Ϊ.1ΙΙΜ Γίν(»5; πΐ3ί8 00 3 Ποί ρ3Γ 50 ΠΜίαβΓ 3 ηου5 ίΐηίΙΟΓ. Βιρη ρΙΐΐ5, 
8008 ηοίΓβ ίπιριιΙ*>ίοη, ()'3υΐΓβ8 Ειΐίίβηη 5β ρη'ραΓοηΙ «ιι ΙΙηΙΙΦε αηΙνοΓββΙ, 3αχ Ι)^€ηιοη$ (Ιο ΐοαΙβ5 Ιθ5 Γθί.(;Γ6>:3ΐΐοη9^ 
Ιι αηβ ΒΊοβταρΜβ βΐ Ιι αηβ Η'ιϋοίΓβ κέηβΓ3ΐ(\ βΙε., εΐο ΜβΙΙιβαΓβαδΟπιβηΙ, Ια ρ1αρ8Γΐ (168 έ(]ΐΙίοη8 (1β]3 Γνίΐε» οα (]υί 80 
ΓοηΙ, 80ηΙ 83η5 3αΙοπΙέ, ρβτεβ ςα*6ΐ1β5 50ΐιΙ 5305 βληεϋΐηιΐε ; Ι3 εηΓΓβεΐίοη 8επι1)1β βη ανοΪΓ έΐέ Γβϊΐβ ρβΓ (168 3νευ|;Ιο<, 
•οίΐ ςυ'οη η*6η 3Η ρ38 βοηΐί 13 κΓβνίιό, 8θΊΐ (ΐη'οη 3ίι ΓοτοΙέ ϋβνβηΐ ΙββίΙηΙβ; ηΐ8ΐ8 ρβΐίβηοβ! υοβ ΓβρΓΟίΙαοΐΐοο 
«νίΓΓβεΐβ βΟΓ^ίΓΑ ΗίοαίΟΐ, ηβ ΓΔΙ-οβ (ΐυ'λ Ια ΙαηήΟΓΟ (Ιβ• ^168 (^αΙ 86 9οηΐ &ίΐ68 ου '(ΐυί 86 ΓβΓοηΐ , βαοοτο ΤΒΑΟΙΤΙΟ €λΤΗΟΙ.Ι€Α. 

8Λ€νίυΜ ΠΙ Ι. ΑΧΝΌ 8 756. 
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΟΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, 

ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, 

ΜΟΝΑΧΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΙΕΡ'.ΟΣΟΑΥΜΩΝ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΝεΤΙ ΡΑΤΚΙ9 Ν05ΤΚΙ 30ΑΝΝΙδ ΒΑΜΑδΟΕΙΝΙ, 

ΝΟΝΑΟΕΙ. ΕΤ ΡΒΕδΒΥΤΕΒΙ ΒΙΕΒΟβΟΙ,ΥΗΙΤΑΝΙ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ ΟϋΛΙ ΕΧδΤΑΝΤ, 

ΕΤ Εη'8 ΑΟΜΙΝΕ €1Κ€υΜΕΕΚυΝΤϋΒ, 

£\ ΤΑΚΙΙ& Ε»ΙΤ10ΜΒΙ•, Ι.Τ εΟΟΚΙΒΙΤβ ΗΑϋϋ ΕΧΑΚΑΤΙβ, βΑΙ,Ι.ΐεΐ&, ΙΤΑίΚΙβ ΕΤ Α50Ι.ΐα8, €ΟΙ.Ι.ΕεΤΑ, »Ε£Ε?Ι>ΙΤΑ, 

ι.λτι\ε ΤΕΕ5Α, Ατοΐ'Β Α!(ϋοΤ4Τΐο?ιΐΜ.'8 ιιχν$τΐΑΤΑ, £υΗ ΡΒΧΤΙΙ8 ι>ΐδ8ΕΚΤΑΤΐοΜΜ;& ΕΤ (Χ>ηο8ΐ$ ιν»μ:ιμ»» 

ΟΡΒ»Α ΕΤ 5τυοιο 

Ρ. ]ΙΕΙ€ΗΑΕΙιΙ8 ΙιΕφϋΙΕΝ, 

ΜΟΚΙΧΟ-ΒΟΙ.ΟΝΙΕΝ'518, ΟλΟΙΝ» ίΡ. ΡΙ^ΕΟΚΜΤΟΙίυΜ : 

ναποΓαιη €υι1& αιΙαιιοΐΑ, ηοηιρο, 
Α^ΰΛ. ΟΑΙΙΑ^ΒΠ, ΑΝ6. Μ ΑΠ, \\Έ€Ευ\Ί : 

ΑΓΧϋΒΛΝΤΕ ΕΤ ΠΕΝϋΟ ΚΕ0ΟΓ.ΝΟδ€ΕΝΤΚ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒΙΒΙΙΟΤΙΙΕε^Κ €ΕΕΒΙ 1^Ν1¥ΕΗίI^Κ» 

5ΐνΕ 
€ΓΙΙ2%υυΜ Γ.ΟΜΡ1.ΚΤΟΒυΜ ΙΝ $ΙΝ6υΐ.08 δείΕΝΤΙΑ Ε^^I.Ε8IΑ$ΤI^^^ ΒΑΝ03 εοιτοβκ. ^οββ•< ΤΟΜΓδ ΡβΙΜϋ8. 


* : • •. • • • •. • • νίΝΕυητ 3 γοι.. 35 ΡλΑ?ια8 6Αα.ΐ£ΐ9. ΕΧευΟΕΒΑΤΟΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡυΟ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ Ε^IΤΟΕιΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΙΝΟΤΑ ΙΤΑΜΒ0Ι8Ε, ΟϋΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΑΤΑΜ ΙΛΜΕΊΙΜ ΡΑΒΙδΙΟΚυΜ ΥΙΙΙΧΪΟ ΰ'ΙίΝΙίΕΛ 
ΜΜΗΝΑΤΑΗ. 5Ευ ΨΕΤΙΤ-ΜΟ^ΊΚΟυΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΕϋΟ ΙΝΤΑΑ ΜΙΕΜΙΑ ΡΑΙ115ΙΙΙΑ• 

18βϊ ΤΒΑ01ΤΙ0 αΤΗΟΙΙΟΑ. 8Λ€υΐυΜ νια. ΑΝΝϋδ 756. ΕΙΕΝΟΗυβ οΡΒλυΜ ^υΛ ιν ηοο τόμο χοιν οΟΗπιπαιτυκ. Η. ΙΟΑΝΝΕ» ΟΑΜΑδΟΕΝΟδ. ΝοΙίίίη, 

ΡΓοΙ^ροίηβηα ί€οηί$ ΑΙΙαϋί. 

Ι)ι$$€Τίααοη€$ ΟανηαΒΟβηίΰίΡ ββρί^νη. 

1)ίαΐ€*οΙίοο. 

1>θ Ηα)Γ65ίΙ)υ9 ΙίΙ)6Γ. 

ΚχρΟδίΙίΟ Ρί(ΐ6ί ΟΓΐΙΐΟίΙΟΧΦ. 

Ρρο 5αοΗ8 Ιπιββίηίϋυβ ΟΓθΙίοηβδ ΐΓ0<!ί. 

Ι)ο ΓοοίΑ δβηΙβηίΪΑ Ιί1)6Γ. 

Ί>βϋ(βΙα8 οοοίη ΙαοοϋίΐΑβ. 

ΟίβΙοβυδ βοηίΓα ΗβηίοΗΐΒΟδ. 

ΠίβοβρΙθΙίο 0ΙΐΓί8ΐί&ηί βΐ 8βΓΑ66ηί. 

Οραβουΐί (Ιο θΓαοοηίΙ)ΐιβ βΐ δίΓ^'βίΙ)^!^ ΓΓθκιηβηΙυαι. 
€θΙ. 9 

66 

118 

194 

518 

578 

790 

1227 

1421 

1433 

1503 

1585 

1598 256400 • • - • * « • 
• > • 


.•- •' •.• • . • •• • • • • • 


Ρ&ιϋΙιι. — Ει 1γρ1• Ϊ-. ΜΙίίΝΕ. ΝΟΤΙΤΙΑν •• • φ • 


(Γαβηιο. Βα)ΙίοίΙΐ€€α Οταοα, 6(1. Η»γ1688, Ιοιη. IX, ρ. 682")* 


Ιοδπηβδ Όβτηβδοβηιΐδ, ρΓβδΙ)γΙβΓ βΐ πιοηΛοΙιυδ, ηοη οοηίαπίίβηάϋδ βδΐ, αΐιηιιΐϋ ΓβοβΓίΗΐί} 
(α) ουιη Ιοθπηβ Μβδυβ, ϋαωβδοβηο, πιβάίοο (6), νβΐ οαιη Ιοβηηβ Οβιηβδοβηο, δβΓ«ρίοηίδ Ρ. 
Ίϋάαΐη πιβίΐίοο (ο), ηβο ουπη Όαω&δοβηο, βρίδοορο Κΐιοηάίηθηδί {ά)^ νβΐ βΙΙβΓΟ βρίδοορο ϋβ- 
πιαδϋβηο, δίνβ Βαιπθδοί αΛίδ, ς\ιί δδΒοαΙο πιβάίο άβοίπιο δβχίο αβ βηίιηβΐίϋαδ δοήρδίΐ 8(1 Μί- 
ί-ΗβοΙβιηΟΙβηίθουζθηυιη (β), ηβο (Ι6ηί(:]υ6 βαιη ΓΟββηϋοΓβ δοηοΙΟΓβ ΟαπιοδΟθηο, ΐΏοη&οΙιο 6ΐ 
Ιινροάί&οοηο δίαάίΐβ, Τήβδδθίοηίοβηδΐ (/). (α) (}α6ΐη2(1πίΐθ()υπι Ιιοιηοηγιηί& Τ1)θθ()θ3π ίηιρ., 

ςιιί 2πΐ6 1.6οη(:ΐη Ιδ^υταιη βχδΐίΐίΐ, νίηοβηΐίο Ββΐ- 

1οτ30βη&ί , ΑηΙοηίηο ΡΙοΓβηΐΊηο, ΑηΟΓ62Β ΟαικΙοΙο, 

1ο3ΐιηΊ Ν2υοΙ(*Γθ, ΤηιΙιβιηίο βΐϋβαυβ Γυίι ΓΓ3ΐΐ(1ί, υΙ 

ΐ<>3ηηβιιι 02ΐη2$τ6ηυιη δχουΐο Ιν, $υ]) Τ1ΐ6θάο$ίο 

ρπη\ο νίιΊδ56 5€πΙ>6Γ6ηΙ ; ΐ12ΐ &Η05 ϋβοβρΊΐ βίπιίΐί- 

ΐα<λ•« ηοια'\η\&, υΐ ^ο^ηη6Iη 0&ιη3806ηυπι ηο$(Γαπι 

^«ντΛ\λτνΛ^τ^η\ 011 Π) Ιο&ηηβ Ο3ΐη3βθ6ηο, ιηβάίοο• 

\ΐ()6 ΐΛΐηί ίΰίτηϋ ΒίΙ)Ι. βαοΓ^ιη βΐ ρΓοΓ^η^ιη ρ. 79 

1». βί 81 ^; Ρύίή ΒχΙύ 1.6χΊ€οη ΙΓιβΙοπευπ) ίη Οα- 

Εη3»€6οο, Η Ιι^οη. Α1ΐ2ΐίυιη ^ρυά ΜίοΗ. Ιιβςαίβη 

ίη ΡΓοΙβ^οπιβηίδ 3(1 03ΐη35€6ηυπι, υ1)ί βΓΓΟΓββ ϋ• 

Ιο$ ιτΓβΙϊυπί. Ι(ΐ6ΐη Α1ΐ3ΐίυ8 οοηΓυΐΑΐ βΐίαιη 61 ΓβΙια- 

]ο53 »3β θνίη€Ίΐ, ςυχ ίΐβ θ3ΐη3$θ6ηο Κβρίι. Υοΐα- 

ΐ4^Γ3ηυ$ Ιϋ)Γ0 χνι ΟοηιιηβηΙαΓ. υΓΐ)3η. Γ3ΐ$ο 

ΐΓ3<1ϋη$, ουιη ^11^1^?^$ ραΓβηΐΊΙ^αβ η3ΐυιο βΐ 6Χ 1υ- 

4ΐ3Ί&ιηο 3(1 €1)Π8Γΐ3ηί5ΐυυιιι οοηνβΓβυιη 6886, 6( 

<>Ηΐ&ΐ3ηΐΊηοροΓιη ν6ηί886, €3ρΐυιηςυ6 3 ρίΓ3ΐί8 

&Γ3£βηί5, ρ08(63 3 Τΐΐβ(Μΐθ8ίθ Γ6(ΐ6ΐηρΙυΠ1 Πΐβ^ί- 
5ηΐΙΙ0 6]υ5 6ρί5ΐθΐ3ΓαΠ1 Γυί$86, ΐηΟΧ 3ΐ)8θί883Π1 βΐ 

<ΐ6χΐ6Γ3αι, ςιΐ(Μΐ ία 8υ8ρίοΊοη6ΐη ρΓθ<]ίΐΊοηί8 ?6ηί8- 
86ΐ. Ν6 ϋίεαηι «Ιβ Γ3ΐ)υΓΐ8, ςυ38 3(1(1υηΙ 3υοΐθΓ 86γ- 
Εν>ηί5 (16 ϋ3ηΐ28ε6ηί €θΐιν6Γ8ίοιΐ6 , ΥίηοβηΙίυβ 
Β^ϋοΥΑοεοβίδ §ρ66υ1ί |]Ί8ΐ. XVII, 105; Ρ6ΐΓυ8 (Ιβ 
ΝιίΑΐίϋα^, 6ρΊ$€θρυ$ Εςυί1ί3ηυ$, ίη Ηί8ΐ0Γί3 83η- 
^ν^ηιιιι, IV, 1ο5; 4ο. Ν3υ€ΐ6Γυδ ίη €ΙΐΓοη. 3Γιί(|υ69 
Γ«ίϋΐιιΐ;ιιη 61 πιαηυιη 1)606^010 Μ3Γίφ νίΓ|;ίηί8» 
κάίϊΑ Ιυηι €ΡοΙΙη. 6ΐ€. 
(6) 4θ3πη65 03πΐ38€6ηυ8 , Π)6άί6ΐΐ8, 00|;ποπΐ6η(ο 

1ΐ6»υ6, 3ΐ)Π6ρθ8 ΑΐΗΐ3ΐΐ2Ρ, θ3Π138θί Γ6£;ί8, 86€ΐ3 Μϋ^ 
λΐ3ΙΒ(Ιΐ«ΐ4ΐ3Π1ΐ!»,ΰίΓ63 3. 1200 ΩΟΓυίΐ 6ΐ ΑΓ3Κ)ί66 80Γί- 
ρ.^>1,ηΐ17 &6πρΐ3 6]υ$ (]6ίη(ΐ6 6Χ ΑΓ3ΐ)ίθΟ ίπ 6Γ<ε€3Π1 

Η Ι.3ΐίιΐ3ΐυ 1ίηξυ3ΐη οοην6Γ83 8υηΙ. Εχ ιΠίβ 3Π(ΐυ3 

^. 4«ι^ηηΊ\\ληι^ϋ6ηο, ρΓ68ΐ)γΐ6Γ0, ηίΐ3ΐ6ΐΓϋ)υί ηοΐ3ΐ 

\Λνϊΐ\Λ*:\η%Ν\.ρ.1Ι8. 131.131. βΐ€.ΚΑΒΚ.—Μ6ΐ1ίοΐ3ηί 

ιη \>ιΙ,ΐ. ληώΓύ&. ΐΡ8ΐ6 ΜοηίΓοϋΟ. ίη 1)ίΙ)1. Ι)ίΙ)1ίοΙΙι. 

Μ^5.ρ. 4^, _ βΐ ρ. 1199. €, περί φαρμάκων ίη 

Μι Οαϋ ΡβΙΙίδβηί.— ίΐ3. ρ. 382. Λ. 384. Β. 433. 

Β, ΑρΗνήίΐηί. — Ιίϋβιη οιιιη €θπιη)6ηΙο 1$Ί(1οη, 

Ιίρίί/Εΐη 1>ι5Ι. ΡβυΓιηβ, Ι6δΐ6 Γ6Π6Γ0 ίη 03ΐ3ΐ. οοίΐίΐ. 

ίίίϊοί ΙιίΙ^Ι. ρ. 277. — ΑρΙιοπίδίηοΓυηι ΙίΙ)6Γ : ρ6Γ 

ΙΝ3ΐ«ίη. 06 Βτ-ηβιΐί' Γΐ8. ϋοηοπ. 1489. 4. — Ιη οοά. 

€«8ΛΓί^ XXV. η. 7, β8ΐ ίηΐ6Γ οοΗ6€ΐ3η63 πιβάίοα 

6η^^(»-^4Γΐ)4Γ3ΐ , }ο. 0απΐ3806ηί Γ6Π)6(Ιίυηι ρυρ- 

^.ιιΐιΓι ε.)ρ<ιΊ$ 6ΐ 8ΐοη)30ΐιί, ίηδΟΓΪρΙυπι ποίημα ΰοηι- 

ρο^ίιίο ίο, ϋα»ηα$ϋ&ηΐ. ν. ί,αηιύβΰ. οοπιπ). VI. ραΠ. 

II. ρ. 269 . — 5ΐ3ΐ6 3υΐ6ηι δ. }ο. 03ηΐ35εβηο ίη 

«το 1*1. 3&86ηΐιΐΓ ^ο^πηί8, Οΐίί Μ6δυ3ε, 8. Μογδίδ, 

Ι>»ιιι:ι•>ο^ιιϊ. πΐ6<1ίοΊ Αγ3|>ϊ5, ΙίΙ)6Γ ϋβ ΒίτηρΙίΰίΰΗί ηιε^ 

άί^α/ηι^ηίη ρι<Γ^αη{ί6ιιι, ίη ({υίηςυβ 86θΐίοη68 ιΐίνί- 

»»ΐ5. ίη οοαα. (>Ν3Γ6ί8 XXIX. η. 4. XXX. η. ι. 6ΐ 

Χ\\Ι. η. 1. ν. ΙαηιΙίβϋ, VI. ρ3^. 297 8ς. (πιιί βυηι 

ίΛιΙΐΙ, ΐίϋ€6 βοΠΓ. 0β8Π6Γ0, νίχίΜβ οΙγΟ.' 3. ϋ. 

1158. 61 3ΐί3 Λα^ί\ ηοΐ3ΐ : ίϋ 81 ίΐ3 681, ]ϋηίθΓ ίΐΐβ 
ίαΙ(;ΙΠ;ζ(:*η</υ8 68ΐ 4θ3ηη68 Μβδυββ 0:ιηΐ3866ηυ8. ) 
— ρ. <1>9 Μϊ. 61 303. 6(1. ΚοΙΐ3Ρ. — Οβ ηΐ6(1ί€3ηϊ6η- 
Ιΐ8, 3<Ι ριΐΓ|ς3η(1υηι ίπιρπηιίβ ίίΐοηΰΐδ, ίη III οοάίΐ. 
Ρηη, 1ιί|>|. ρυϋΙ. — Ι)β 3ηΐίί|υίθΓ6 4θ3ηη6 03ηΐ3- 

Ρατκοι.. Οβ. Χ€ΐν. 866ηο, Μ681Ι96 ίίΐίο, πιβάίοο δγΓΟ €Ηη8ΐΐ3ηο, οΙιτ. 
3. β. 845. ν. ΗατηΙίβτρβτ Ζ. Ν. ΠΙ. ρ. 183 8ςς. 
61 άβ υίΓοςυβ ρΙυΓ3 ίηΓΓ3 ίη νοΙ. XIII, Ιη βΐ6η6ΐιο 
ιηΰϋίοοΓ. ν6ΐ6Γυηι ρ. 257 8(}. (πΙ)ί δαο ΐ6Π)ρθΓβ 

Ϊ1υΓ3 3(1ηοΐ3ΐ)υηΐυΓ, ) ίΙ)ί(1. ρ. 259 β<]ς. 61 27ο. 6Χ 
ο. Ι^6θηί8, ΑΓπ63ηί, 1ί1)6ΐ1. όβ νΙτίΒ ςυίΙιαβιίΑηι II- 
ΙϋδίΓίΙ). 3ρυ(1 Αγ31)68• — Α(1(ΐ3ΐυΓ Ιο. 0&ηΐ3866ηΙ 
<16 836Γ3 3η6 1ίΙ)6ΐΙ. ν6Γ8ί1)υ8 ροΓιΐίοίβ, Ιη 60<Ι• 
ΜΜεοαΧΧνίΙ, η. 57. Ραη$. 1)ίΙ)]. ρυΜ. οοηΓ. Βκη- 
άχη. 631. 60(1(1. Ι^3υΓ6ηΐ. III, ρ. 557. 6ΐ Ρ3ΐ)Γ• Β. 
Ογ. XII ρ3£;. 774. ΗαΗ. 

{ό) Ιθ3ηη68 03πΐ38€6η(ΐ8, 86Γ3ρίοηΐ8 ρ. ιΐίάβιη 
ΜυΙΐ3ηιπΐ6(ΐ3ηυ89 Πΐ6(1ί6υ8, 3 Ιοηηβ Μββηβ Ι3υ(1«- 
ΐυΓ. Ραδν. ν.ίηίΓΕ, νοΙ. XIII. ρ3|[, 299 8ς• 61 βυ- 
ρΓ3 ίη Ιι. νοΙ. ρ3(;. 156. ΠατΙ, 

ίΟβ Οαηια$€ίο δγπο, Ρ6Γίρ3(6ΐΐ60 ρΙιΠοβορΗο, 
νί(ί6 8αρΓ3, νοΙ. III. ρ. 485 8(ΐ. — Οβ ΒαίΛα$€ΐθ9 
ρο6ΐ3 6ρί({Γ3ΐηηΐ3(3ηο, βυρτΑ γοΐ. ΙΥ, ρ. 470 κ]• 
ΉανΙ. 

(ά) 1•60 ΑΙΐ3Γιη8 ίη ρΓοΙβ^οπ^ηι. ζά ^ο. ϋ^πιββοβ- 
ηυπι, υΙ)ί (16 νβήίβ 1ιί866 0&πΐ8866ηί8 (ΙΙδδβηΙ, πιβ- 
Π10Γ31 Μδ. Δαμααχηνου έπισχόπου Ύονδίντ.ς δ(άλο- 
γον μετά του ηγουμένου της αγίας ^Αναστασίας* ήτοι 
ταλανισμδν χατα των νυν της Ελλάδος (πισχόπων* 
ΌαηααΒΰβηί^ Κοηάίη6η$ί$ βρήϋορί^ ύίαΐο^ητη οολ 
αόΙίαΐ€8, ΑηαίΙαίΐω^ $ίνβ άβρΙοτΛίίοηβιη βρίίΰοροηιηι 
ΟΐΟΒΰχω βιια (^ίαΐβ. ΙηοίρίΙ : Προσαγορεύω. ΡαΙίΤ. Ιη 
60(1. ΝαηίαΜ$ Ι.ΧΧΧΥ. η. 5. 61 ^ι^X. η. 9 : 
Παραίνεσις πρ6ς ίους θέλοντας σωθήνας μονάχους 
ώς έν συνόττεφ * του επισκόπου λογιωτάτον Κυρου 
Δαμασκηνού Αϊτής καΐ *Ρενβ{νης * χα\ προέδρου Πο- 
λιανής * ίηίΐ. : "Αδελφοί χαΐ πατέρες, έίιειδη τδν χ^- 
σμον άφιΙ^σαμεν, 6ΐο. Ιη 6θάίϋ6 ρθ8ΐ6ΓΐθΓ6 η. II, 681 
ςιιοςιΐ6 6]η8((6ΐη λόγος πεζ^φράσει ε{ς τ^ν δϊ^χάλο- 
γον του Μωΰσέως • Ιηο. : Δέκα παραγγελίαι εΤναι. 
ν. εα(. 60(1ϋ. 6γ. Ν3ηί3η. 175. ο( 361. •ΊηΜ3η. 

€Γυδϋ ΤυΓΟΟ^ΓΧθί3, Ι'ώΓ. ΐν, ϋΐΐ6Γ 3υ6ΐΟΓ68 6ρί8ΐο- 

ΐ3Γυπι Ι.Χ, ηοη)ίη3ηΙιΐΓ 6ΐί3Πΐ 03πΐ3δ66ηη8, Ι,'ιίχ Η 
ΒΙιοηάίηχ 3ΐςυβ 03πΐ38ε6ηυ8, θ6ΐηοηίοί 61 ΕΙ38— 
8θηί$. ν. 8ΐιρΓ3, νοΙ. VIII, ρ. 94. ΗατΙ, 

{$) 03Π)3806ηί, 6ρίδθορί, Ιί^Γυπ), εοπιπιηηί 6γ8β- 
οοΓπιη (1ί3ΐ66ΐο δΟΓίρΙυηι, Ββ ηαίητα αηιηιαίίηιη^ 
6οη8ΐ3ηΐ6πι Χ€ 63ρίΐίΙ)υ8, (ΐυ6πι 6Χ Απδίοΐεΐβ , 
^εΐίαηο 61 Ρ1)ίΐ6 οοΠβ^ΙΙ, 3ΐ(ΐυ6 Β1ίεΙΐ36ΐί €3ηΐ36α- 
ζβηο, π)3§ηο (ΙοπιβδΙίεο, ΐΓ3ΐΐ8ηΓΐ8ϋ, Ι6^ί886 86 ηί)8. 
ίπιρβπΓβοΐυιη Ι3ΐη6η 3ραι1 ΡϋίΓυιη ν6ΐΙί3η) Βοιη3ηυηι 
ΐ68ΐαΐιΐΓ 1>6ο Α1ΐ3ΐίυ8 Ιοοο ]3Π) ΐ3ΐΐ(ΐ3ΐο ; ίηοίρίι : 
Συνήθειαν έχουσιν οΐ άνθρωποι δταν θέλουσι νά 
ίδοΰτί τίνα μέγαν άρχοντα. Ραΰτ. Ιη οοιί. Ταηήη. 
^^Xι.V111 , ίοΙ. 55. οδΐ : Οαηια$€€ηί άρχιερέως Στου- 
δ{του συνάθροισις 6ΐε., €ρί$€ορί 8ίηάίΐα; ΙίΜΐΜ$ 
ίη ηηο ΰοΐίέΰΐα $ηηΙ €Χ νβΐ£τηηι ρΙΐίΙο$θΌΗοτη§η /ί- 
6πβ, ηη(β€νηηη€ άβ <ιι;ί6»ι, βΐ ΐ€ΐΤ€$(τών$ αΙηπΛ 
ηιαηηίβ αηίηιαηίίόηί α6 Ιή$ άίαα (αβηιηί €ΐ οοηηΐΗ- 
ηίοΓ ιηΐβτρτβίαίίο $Ηΐίάίίητ. Αΐ(|ΐιβ 3υοΐθΓ 63ΐ3ΐοαΙ 

60(1α• 

(Ι) Ηίο 681 Παηίΐ38€6ηΜ8, ου]ϋ8 ΤΗβ$αΗτη$ Ηοηί' 

Ιίαπίΐη ίη $αη€ΐο$ 1ίη£α3 6γ9Μ3 γαΙ)$3Γί 89£ρί(ΐΒ 

1 Η ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΜΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΜΟΤΙ. •'^ 

Πιο Ιοβηηοδ βχ ηο1)ί1ί 5βηβΓβ.(ΐ|)^^.ρ^ΐΗ8ΐ1)3Γηβδοβηιΐδ, (ϋ^ηίΐβΐβ ρΓ0δ1)3^1βΓ ^6) βΐ νϋβθ ίηδίί- 
Ιαίο ΐΏοηαβΙιαδ, οοηΙαίΏβΙκΒ €ΑιΓ&& &^£ώαίΙ&(Γ) βΙρίΌ ΜαηβΗΓβ, ΜατηζβΓ (ά), α\)3Μ\» ΑΓοΙβδ (β) 
βΙ ΟΓορΙβΓ 6ΐοαυβηΙί|αϊ>;^{!ίΐΓνδθίΓίιοβδ (/) οοβηοπιίηβΐυδ Ιβ^ρίαπ. Οαωβδοβηυδ β ΟοδίΏβ, πιο- 
ΠΑοηο (Ιοοίο βχ ΙίΛΗίί, οαρίίνο ίΐΐυο «(ΙάυοΙο, βηκίίΐυδ υηβ ουηι Οοδίυβ, ΗίθΓΟδοΙ^ωίΙβηο ((ΐυί 
πιοΐοάί ηοφτηι^ (Ιόίηάό !;6ΐ6ΐ)ηδ 6ΐ Μβίυηιβηδίδ βρίδοορυδ βχδΐίΐϊΐ). Ηίηο ηβ^ΐεείίδ, ςυβδ Όθοια- 
861 δβίΓθριοββτοΙ^αΙ, ιηαηάίαΐΐϋαδ (1ΐ^ηίΐΑΐίΐ3υδ,Ηί6Γθδθ1γπιβ8 ίη 8βΙ)6β ηιοηβδΙβηαΐΏ οοηοοδ- 
8ί(^ 9)ίςα6 ίιί ΙίΙΙβΓΑΓυιη, δαοΓ&Γαια ρΓΦδβΓϋη), ιηβϋϋαΐίοηβ οοηδβηυιΐ βΐ ρΓορβ ΒβηοΙυΐΏ Βα- '%€0ΐ)(1. Οτ. Τ&υπη. ρ2ΐ|;• 567, ρυ1»ι, Ιι&ηο εοΙΙβοΐίο- 
ηβιη 6βιηιΐ6ΐιι βδββ, (|ΐΐ3ΐη Ι^ο ΑΙΙαίΊαβ ( & ΓοΙοΓίείο 
οΐΙ&ιη οίΐαΐυβ) Ιε^ίβββ 8β βοπϋίΐ ; βιιπκΐβιη Ι&παβη 
ΑΙΙ&ϋυηο, &άαΊΐ, 8υΙ>(1Ή1ί$56, ηοη 8ΐ1)Ι οοηβίΑΓβ, 
Βυιη 02ΐιη&8€6ηυ8, ερίβοορυδ 8(ιΐ(1ίΐ3, 3ΐίυ8 8ίι α 
Π8ΐη88θβηο ιηοηαοΐιο, 1ιγρο(]ί8€οηοδΐυ(Ι]ΐ3,ΤΙ]688α- 
ΙοηΊοβηβί (6ΐι]ϋ8 Τίΐ683ϋΓΐιιη Ρ2ώΓ. (ίη ηοΐ. () ηιβ- 
ιηοΓΑΐ ) ; 311 νβΓΟ ρΓοηυδ ίάβηι, ςυί, ρο8ίβ3 ίη 
βρίβοορλίυαι 888υιηρΐυ8, ίιιββηίυπι Γβ^ϋυβ ιιίδίΟΓίοίδ 
«ο1Ιί|;βο<1Ί8 βιβΓουβΓΪΐ. Τυιη οΙ)86Γν2ΐ οοπΓθοΙογ 
€»1«Ιθ(;ΐ, ίη €(ηΙ. ΤβιυΓίη. 02ρί(α ηυαΐ6Γ8π ΧΟΙ, Γογ- 
••α ςυία 1ίΙ)Γ8ηυ8 €8ρυΙ ςυ(κ1ιΙΰΐιη ίη II 86οΐίοη68 
ΑίγΙββήΙ : άβηίςαβ ίάβπι 8υοΙ. οαΐ. 3(1ηοΐ8ΐ, Ιη 
οοά. ΤαυΓ. ηαΙΙ&ιη ορβπ ρΓ26πιί882ηι 688β ρΓχΓβΐίο- 
ηθοι ; 86<1 ρΓΐηιο ΟΑρίΓι /)β αοπϋα, ΐ6ΐΓ88ΐΐ£ΐιοη δί- 
αιβοηίβ, Ηΐ6Γθ(1ΐ8θοηί (ςυθ(1 6γ. ουπι τεΓδίοηβ 
Ι«9ΐΙ. βταΐκανίΐ 8υοΐ. €:ιΐ.), ρΓχΟχυιη, αίςυβ ρΓίπιυηι 
«8ραΙ ίηοιρβτβ : Ό άβτδς εΐναι βασιλεύς εΙς βλα τά 
πιτ^μενα, β1€. Ηατί, 

ρτικϋίΐ Υβιιβίίίδ, υΐ 1603. 1618. 4. [ Υβηβΐ. 1538. 
4. 6γ. ν. Ι>ίΚ>1. Α8ΐ^β¥τ. ρ. 49. — Υεηβΐ. 1628. 8. 
8ρ. 4^1οη. ΡίηεΙΙ. — ΓΑ^αιιη« ηοηαΜ Βαπια- 
$αηι^ 9ηϊάία€οηι βί 8ΐΗάίΙ(Β ΤΗ€ί$αΙοηί€0η$. ίη ςυο 
8υηΐ 6χρο8ίιίοηβ» 6ν8η|;β1ίθΓυπι. 6γχο. τυΐβ. ΥΰΜί. 
1643. 4. ν. Ρίηβΐη €81. II. ρ88• 5. η. 2288. 8(1(). 
8υρΓ8 νοΙ. VIII. ρ. 88. άβ 1ίΙ)Γ0 Ι. ΤϋΓοο-^ΓΦΰί» 
ΙΙ8ΓΙ. Οτυ8ϋ> β( ιηίΓ8• τοΙ. Χ, ρ. 501. νβΐ. βόίΐ. 
-* Οβ ΡβίΓο 08ηΐ880βηο, ν. ρ8αΐο ρο8( 8(1 η. 26. 
ΗατΙ.] — Οιηίΐΐο άίοβΓβ <16 &1ϋ8 08ΐη»806ηί8, υΐ 

Νίθθΐ80 08Π18806η0, θ8ηΐ88€ίθ 08Π18δε6η0, 61 08- 

ΐΒ88θ6ηο, οοίυ8 δραίμα Σωσανίδος ΐ8υ(ΐ8ΐυΓ 8ΐ) Ευ- 
8ΐ8ΐΙπο 8(1 Οιοηγβίιιαι ΡβΓίβ^εΙειη ν. 976. ΡαΙ>Γ. Οβ 
Νί€θΐ8θ θ8πΐ88θβηο, (|υΙ 8 ΐΓ. 747. βηΐβ ΟΙι. η8ΐ. 5, 
8^ ΗβΓοάβ 0Γ810Γ πιΐ88υ5 βδΐ 8(1 0(Λ8νί8ηυιη Οβ- 
88Γ6αι, βΐ ηυηι 8υαοΓ ΓιιβΓίΐ (ΐΓ8Π)3ΐί8, Σ(ι>σαν\ς, τ. 
8υρΓ8 νοΙ. 1ΙΙ• ίη ε8ΐ8ΐθβο Ρ6Γίρ8ΐ6ΐί€0Γυιη, ρ3|^. 
500 8(1. 6( ίη ηοΐίΙί8 ΐΓ8αί€0Γ. (ΐ6ρ<5Γ(1ίΐθΓυηι ρβ^. 
515 ; 8Κΐυ6 υΐΓ0(|υ6 Ιοοο Ρ8ΐ)Γίο. 8886Γυίΐ βί άΓ8πΐ8 
ί11υ(1, «ΐυοά 8ΐίΊ ηΐ8ΐβ ΙπϋυβΓυηΙ ^08ηη^ θ8Π)8806ηο, 
ρ3ί%. 8111601 742. Ιι»5Ίΐ8ν11 ; 86(1 ▼. ηο(. ( «ι. — ) 
νοΙ. Π. ρ3β 179. — νοΐ.1. ρ3|;. 726, ίη είβηείιο 8επ- 
ρΙΟΓυηι, εοΐΐεείίοηί ^ιιοηιΊεοΓυιη ΡΓθΙ)6ηί3η3β ρΓ26- 
Βΐΐ880. ΒεΓίρβίΙ ςυο(|ΐΐ6 άβ ΑΓίβίοΐβϋδ ρΙιί1θ8ορ1Γΐ8 
61 Ιη ςυο8^8πι ίΙΙίυΒ ΙίΙ)Γ08, 81 4θ3ηηί 03Πΐ3δε6ηο 
ΙήέυιιηΐπΓ δε1ιοΓΐ3 ίη ΑΓίδΙοΙεΙ'ιβ κατηγορίας, (ν. νοΙ. 
11. ρ. 209.) ; — ερίίοπιε 0Γ&3ηί ΑΗδίοΐβΙίει ( ί1). 
ρ8Κ. 220. ) 8(1(1. ίηΓΓ8, νοΙ. IX. ρζ%. 440 νει. 6(1. ίη 
€3ρ. (1β ΡΙιοΐίο, ΒΓυεΙ^εΓί Πίβΐ. επί. ρΐιίΐοβ. ΐοπι. 
11. ρ. 469 δος. 53χίί Οηοπι. 1. ρ»^. 20θ8ς.6ΐ ςυοδ 
ί1ΐ6 εΊΐ3ΐ. ϋ6 03ηΐ38εϋ 030ίΐ35('. άπορίαις εΐε. ν. 
ΥίΙΙοίδοη. Αηεθ(1. 6γ. II. ρ38. 253. εΐε. ΗατΙ, 

[Μίε))8εΙ 08ηΐ38ε6ηυ8. ΟΓεΙειίδίδ, 8εΓίΙ)3 €0(1ίειιπ), 
Υ. ΙίοΝί/αιιοαη. Ρ3|£0$Γ. 6γ9^. ρ. 104. ίιηρπηΓΐ8ρ3(;. 
512. 5(|. η1)ί ρΓοβίεΐιΐΓ, 8β 8εΐ8 8γηθ(1ί €Ιΐ8ΐε6<1ο- 
ιιβηβίδ εχδεπρδίδδβ 8. ΟΗγ. 1525. ΗατΙ, \ 

(α) ΡαίΓειη 1>8Π)3δε6ηί δ6Γ(;ίυα) τ6ν του Μανσοΰρ, 
^ιΐΦδίΟΓεπ) £6η6Τ8ΐεηι, γενιχ6ν λογοΟέτην ΑΙ)(1ο1- 
ιηείεεί ΟαΙΊί» 53Γ8ε6ηοΓυη[ΐ , εχ Τΐιεορ1ΐ3ηβ νεή- 
•ίιηίΙίΐεΓ εοπ]ίείΙ Ι8υ(ΐ8ΐυ8 1.6(]πίεη . ΡαΙ}Γ. Οβ 
Ιθ3ηηβ θ3η)3»ε6ΐιο, ΙιοπΓιηε (]υί(]6ΐπ δυρεΓδίίΙίοηβ 
1ΐ8ΐι^ πΐ6(1ίοεΓί, ε( 8εεηΊπιο ίιηβ^ίηυιη (ΙεΓεηδΟΓβ, 
νίϊο Ι8ηΐ6η δΐιί χνί εΓυ(1ίΐί8ί)ίπιο, 8γ3ΐεη)8ΐΙεΦ Ιΐιεο- 
Ιο^ί» ϋοη(1ίΙθΓ6 61 δεΙιοΐ38ΐί€θΓυιη ίηΐβΓ Ορχεοβ 
ρΓ86ειΐΓ80Γ6, οοπΓ. Ηκίιιεοείί Ηίδΐ. εοοίεδ. 6Γ»ε£, 
|)8η. 1. ε8ρ. 2. §. νΐΐ. — ε8ν6ί Ηίδ(. Γιΐΐ. δδ. ΕεοΙ. 
//>//Λ Λ ρ. 1^21 »9^η. — €. ΟικΙίη. χοηιιηεηΐ. (Ιβ δδ. 
β^χ'Λ Ι, μΛβ;. 1715 56^. (ξαί ρ8^. 1717 βες. ηιοηεΐ 6ΐ 1816 (ϋ!$8βΓίΙ, ^ο• 080)886. ρππιυπι 61 6Γ96εΐδ Ρο- 
ΐΓί1)υ8 εχδΐίΐίβδε, ςυί Ευοη8ΠδΙί8Π) εβδε νεηιιπ 
εοΓρυδ ει β8η9υιη6πι ΟΙιπδΙί ΙίΙ). ι ν, ϋβ βάβοπΗοά, 
€3ρ. 14,(]οεαεΓίΙ.— Ι.. ΕΙΙ, άη ΡΊη Νοην. ΒίΰΙΐοΐΗ, 
Ιοιη. VI. ρ. 101. >- ΒΓυεΙιεΓ., Ηί$ΐ. €ηΐ, ρΗίΙο$, 
111. ρ8§;. 554 86(|. εΐ ίη 8ρρεη()ίοε δίνε νοΙ. VI. 
ρ. 554. — Η. ΟειΜίεΓ. Ηί$ί. ρβη. άΒ$ αιι(. εοοΐ, ΐοπ)• 
ΧΥΗΙ. ρ3^. 110 δες. — ΗαηΛΐ^έτ^$τ ζυνεΓί. ΝβεΙίΓ. 
ρ8Γί. πι, ρ. 528 δες. δ8χϋ Οη(ΐπι. 11. ρ. 84 δς. 6( 
ρ. 543, 3ΐςηε :ι1ίθδ, ςυοδ ίΠί (Ιηοπινίπ ε1ΐ3ηΐ ; — 
δεΙίΓοεΙ^Ι). Ηί$ί, βοοί. €Ηηα, ΐοπι. XIX, ρ8|;. 60 δς. 
0υ8β(]8πι ίο, 1>8ηΐ886εηί 86ηΐ6ηΐί8δ ρβΓδεςυίΐιΐΓ 
ΜοδΗεηι. ίη ηοΐ. 8(1 Γ«α(1ντοΓΐ1)ί 8]Τ8ΐεηΐ3 ίηίεΙΙοοί. 
Ιοπι. Ι. ρ3(;. 765. ηοΐ. 8. ε(1. £^εί(]. 1773. 4. (Ιο Οβο 
οπιηί8 ρεΓπιεβηΙβ ; — ρ3κ. 921 .(16 δίηιίΐίΐυϋίηίΐχΐδ, 
ςυίϋυδ δ. ΤΓίηίΐ38 (1ερίη{;ιΐϋΓ ;Ιοπι. II. ρα^ι;. 473 Οβ 
ιΐ8ΐυΓ8 8ηβεΙθΓυηι.ΙίβΓ/. 

(6) ΡΓεδ1)γ(εΓυπι ίπίδδβ, οιβίε η^ι^βΐ Ροδδενίηιΐδ, 
αυι €0ηδΐ8ηΙίΙ)υ8 τείεηιηι ΐεβίίπιοηίίδ ΓεΓβΙΓιΐπΓ. 
Υί(ΐ6 ^ο• Ηί6Γθ8θ1γηιίΐ8ηυπ) ίη νί(8 0αηΐ8δθΐ'ηί 
ρ. XXI, 61 ί))ί ηοΐ88. 

(ϋ) Αρυ(] Υίηοεηΐίυηι ΒεΙΙον. XVII. 103. ίπιρεΓα- 
ΙΟΓ ΤΗεο(1θ3ίυ8 8(1 ^03ηη6α1 : 8αΐαΙίαίΐα ρβΒίίηιε. 
Νίδί ΐ6|;εη(1υηι 5<ι6αί(α , ηβπι ίη 8. δ3ΐ)2Β 1.3ιιγ3 
08Π)8δ€εηυυι (Ιία νίχΊδδε €οηδΐ8ΐ ; εΐ 83ΐ)3Ίΐ3 (Ιί- 
είΙϋΓ δ(ερΙ)3ηυ8, ε]υδ ΓΓ3ΐπδ ΓιΙίυδ. ^%ιεΓιιιη δ3Γ3- 
1)31196 δ. ΗίεΓοηνιηο ερίδΐ. 22 Αά ΕυδίοεΗ. (ε(]ιΙ. 
ηογφ 18. Ιοπι. II, ρ. 43. ) Βαηοδοίίι, πιοηαύΗοτΗΐη 
^€ηΗ8 άβΙέηΗΐιαηι αίςηβ ηερίβπνηι :Ηί 6}ηί, νβΐ ΐβτπί^ 
ηβ€ ηΐΗΐίο ρΐηη» βιπιιι/ ΗαύίίαηΙ, ΐ2ΐο ατΰίίΓαίη αε 
άίίΐοηβ νίνβηΐβ: Οε Ιιίδ νίΓί (ΙοεΙί 3(1 Κ6(ΐ;ηΐ3πι δ. 
Βεηε<1ίοΙί ο. 1. €3δ8ί8ηυδ €0ΐΐ8ΐ. XVIII. 4 εΐ 7. Ρθ- 
ΐηίί €ήηίία$\1\. 15. (Ιε Ιιοη6δΐ3 (1ΐδΓίρΓιπ3, υΙ)ί 
Αϋβ;υδΙίηί Ιοουηι ί11υδΐΓ8ΐ (Ιβ δ8Γ3ΐ>8ίΓΐδ δ8€εΓάο- 

(ά) Υβριστικώς, δίνε ρεΓ €0η1υπιε1ί3ηι (Ιίοίπιη 
εδδ6 Μανσουο 3ΐ) Ιοοηοηΐ8εΗίδ, ΐΓ8(1ίΐ »ιιηοάη$ δβ- 

ί»ΐίπ)8 ΑεΙ. VI. Ιοηι. 111 ε(]ίΙ. Β1ηί8η9ε ρα^;. 678, ίβί- 
ίΙαΓςυε 08η£ίυδ• ςυ3η(1ο (1ε 8ΐίο , πεβοίο ςιιο, 
^08ηηε, ΙιχΓεΙίοο ^γρίίο, ει Ιιοεε ν6Γΐ)8 εΐ α€€ΐ3π)α- 
Ιίοηεπι ΐ€θηοηΐ8θΙ]θΓυαι ρ. 677. Μαν^ουρ τω χαχ- 
ο)νύμ({) χα\ Χαραχηνέρονι ανάθεμα ίπΐ6ΐΓΐ(;εη()8Πΐ εδδε 
ριιΐ3ΐ,.βΙθδδ. Ογχοο ίη Μανσουρ. Ι Ιη οο(1. Υβηαο 
Μ3Γ0.0Χ•ΧΧνΐΙΙ. ςυί εοηΐίηεΐ Ραταΐΐΰία, Οβιηαδορηο 
3ΐΙπΙ)ϋΐα, ρΓΟ Μανσου ΙεκίΙυΓ Μασοΰ, Ιβδίε οεΐ. Μο- 

ΐϊ•_ •_ ι_•ι_ι »ια ^^ _ ^« ■ _ .. ο»» Λ Λ » ι_ ΗαΗ. ] Αδ- 

. 4ο. 031113• τείΐΐο ίη 1)ίΙ)1. Μδ, Οτ. εΐ 1•η(. ρ3β;. 83. Α(1(Ι. ίο, 
Ρ8|}Γ. //ίβίοΓ. ΜΙ. ΓαΰΓ. Ι. ρ38. 152. Γ 
δεηΙίοΓ Ι8π)εη ΤΙιεορΙιβηί, ςιιί ρα^. 350 
δοεηυηι (Ιίεΐυπι εδδε, 8ίΐ, Μαη$ην παππιχφ όνόμαχ'., 
ςυοιΐ βνυδ ε]υ8 ίΐ3 (ΙίεεΓείυΓ. Α(1(ϋΙ ΤΙιεορΙΐ3ΐιε!>, 
νοοε Μανσουρ δί£;πίΑε8Γί λελυτρωμένον, τβάεηφίηιη. 
Ργο ςυο δογϋΐζχεί €ειΐΓοηί οο(Ι. ιιιοηδίΓυηι Ιια1)6ΐιΐ 
νοο3ί)Ηΐί λέντραβον, δ6(] λελυτρωμένον εβδβ δθΓίΙ)εη- 
άυπ), Γεείε ί(ΐ6η) €3η|;ίυδ 8(1ηοΐ8νίΐ. Νοιιΐ8ΐη ίΐ3ςιΐ6 
οοηΐιιπιείίοδυηι εΓ3ΐ ηοηιεη ίρδυπι ΜαιίδΐΐΓ, ρΐυπ- 
1)ηδ 3ΐίίδ εοπιηιυηε, ςυ8ηι ςιιθ(1 ρεΓ ΰοηΐυπιείίβιη 
ίΙ1υ(1 €οηδΐ3ηΓιηυδ €ορΓοηγπιυδ 0θΓΓυρεΓ3ΐ ίη Μαμ- 
ζηρ6ν, «ρνπιΐίη, ςυεηΐ3(1ιηο(Ιυπι εχ εο(1ειη Τΐιεο- 
ρΙ)3ηε Οε^Γεηυδ ει 8υοΐοΓ Ηίδΐ. ηιίδεείΐοε ΐβδίβηΐυπ. 

{β) Ιωάννου τοΰ ^Αρί\3ί χανών διά στίχων Ιαμβι- 
κών εί; τήν άγ(αν Ιίεντηχοστήν. 118 ίηδ€πΙ)ίΐαΓ 
4θ8ηηίδ ΟβπιβδοεηΙ Ιιγπιηυδ ίη ΡεηΐεεοδΙεη , εΐ 
82ηοδ€ίΙ ηοηιεη άχλάίν, ςυο(1 ατεΗίαήηηι δίξηί1ίθ3ΐ 
Ο3ΐη8δοεηο Ιήϋυΐυιπ £»δίαί/ιίιι«, ΎΙιβααΙοηίΓεηΜ^ 
ίη€θΐηπΐ6ΐιΐ8πο 8(1 ίΠαυι Ιιγπιηυιη, 8ρυ(1 Α1ΐ3ΐίυυι 
(Ιε ΟεοΓ^ϋβ ρ. 320. 

(Π ΤΙιεορΙΐ3ηε8, ΟειίΓεηιΐδ ΓιΙ). Αιιοΐ. ΙΙίδΐ. 
ΜίδοεΙΙΦ XXI. 26. ρ. 1004. οΐ XXII. 6, ρ. 1015. 13 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒϋΟΤΗΕΟΑ ΡΛΒΗίαίΙ. η ΐΜΐη 68ΐ $6ρυ1(υ$ (α). ΟβΓίΰ Ιαηααΐυιη ΟαΐΏββοβηί βί εοδπίδβ ^ρβοΐαΐυιη οο Ιοοο, Ιοαηηθ5 Ρΐιο- 
οθ!$ (ΰ) ιηβιηίηϋ. Όίδοίρΐίηίδ ρΥιί1ο§ορΙιίΦ β^Γβ^ίβ 6\οαΙΙααι θΙ βρυιϋΐίοηβ οιηηίν&Γί& αΙΐΓβ ίΐ- 
Ηα§ δβΒουΙί βχβιηρίαιη ΟΓηαΙαπα οιηηβδ ίαΙβηΙυΓ : (13^011115 (ΙιιΙοίδδίπιίδ, δοηρίίδηυθ ({υ&ιηρία- 
ήηιίδ, <16 ηαίϋοδ άβίηοβρ^ (ΙίοβΙαΓ,ββΙβΙ^βΓΓίιηαιη. Ιη Μδ φχοά νοΙδοΠίδ φίβηάοςαβ ηοη ^Ιβάϋδ 
ρα^η&Ι, ηαΓΓβϋοηβδηιιβ ρβπιιη ΟΓβάίΙ^ίΙβδ ίη^βή!, υΜ ρρο ίιηβ^ηαΐΏ οαΐΐα 6ΐ ηΓ66ίΙ)αδ ρρο (Ιβ-^ 
ΐϋΐιοιίβάθδοβηάίΐΐη οβιίΑπιβη, δοΐαϋ ροΐίαδ, σαα νίχίΐ, ηααιη ίηςβηίο 6|υδ Ιποαβηάαιη βχίδΐί- 
ιηο. Ώϊοΐύ ούϋδ^βνίϋβΙαΓ ηοη βηΐβ β. €. 756 (ο). I^60π^δ Ιδ&υή βΐ εοηδίβηΐίηί^ €ορΓυη7ηιί ΪΓ&δ 
ρ«Γααι, ηυοβά τίχίΐ, ΓβνβπΙαδ. ΜβπιοΗα 630$ ίηΙθΓ δθηοίοδ βΐ) ΕοοΙβδία ΙβΙίηα ΌοΙίΙαΓ 6 Μβϋ, 
« ΟΓΦΟθ 29 Νον. βΐ 4 ϋβοβιηΙ)Γ. νϋδΐιη β3ϋ§, οοπιιηθηίδηοδ άε ίΙΙο, ΑΓβΙ)ίθ6 δοπρίοδ, ηβοΐυδ, 
ΐΓΑ(1ί(1ϋ βίςιιβ 6χ ίΐΐίδ, υΐ νίάεΙαΓ, Γ&1)α1βΐΏ ϋΐβπι ρ&Γυαι 6Γ6(]ίΙ)ίΐ6ΐη άβ πι&ηα Όβιη&δοβηί, ριτ 
8. ΜβΓίθαι ΓβδΙίΙαΙβ, Ιι&αδίυοθηπβ3 ΗίεΐΌδοΙγπιίΙαπυδ, ροδΙ ωβάίαιη δβθβαΐί άί^οίιηί εΐβπΐδ (ά). 
Έλοι Ι.Αΐίη6 & ΙίροαίΑηηο Ιοιη. V, βΐ 8αηο &(16 Μβί. Ορφοθ Κοπι. 1553, 8, βυιη ογ&ΙΙ. άβ ίιηα- 
ηηίϋοδ βάίΐβπι, οαω Ι&6θ5ί ΒίΙΙϋ νβΓδίοηβ Λβάβνβ \η Όβπι&δοοηί βάίΐΐοηβ Β&δϋββηδβδ βη. 
1575, ίοΐ., όβίπίίβ θΓ«οβ ΡβρβΙίΓΟϋΐΊίιΐδ Ιοιη. II ΑοΙ. δβηοΙΟΓ. Μ&ϋ, ρβ^. 723, 6Χ οοάίοβ Μδ. 
Μθ(//οβο, οοΙΙβΙοουηι οοάίοβ Κβ^δ εΐιπδΐίβηίδδ. βΐ Ι.βϋη6, ρ. ιιι ; βχ τβΓδίοπβ ΑηΙοηϋ Ργαπ- 
€1*561 1)65ΐί6υ, 8. 1. ΙπβίρίΙ : τοΙς τβτηρηχόσι τό. Ιάβχη Ρβρ6ΐ)ΓθοΗίαδ όΐοηδίΑηϋηί ΑθΓθροΗΐ«θ δβΓ- 
ιηοηβαι άβ ^ο^ηη6 ΌβπΐΑδοβηο, ρβ^. 731, βχ πίδ. νθϋοαηο (ΙβάίΙ (τγφο6, υηβ οαιη ΥβΓδίοηβ ίο. 

ΡΓ&ηοίδοί άβ ΗυΙ>6ίδΙ€ΐί. Ιαοίρϋ :τφΊωάννΐ) τδ>' λόγον, τφ έχ Δαματχου τά έγχώμια. Νββ ηοη 6Χ06Γ- 

ΪίΐΒ 6 ΟΓΦοοΓαιη δ^ηαχΑήο 6ΐ Μβηββΐδ, Ο&ΓοβδΟβηιιιη δρββί&ηϋα. ΟοηδίΑηΙίηαβ ΑοΓοροΙϋα νβ- 
υΐί ρ&Γβρ1ΐΓ3δΐ6δ ΙοΑηηίδ ΗίβΓΟδοΙγπιίΙβηί, ίη βάίΐίοηβ ηοΥΑ Ορβπιπι Οαπι&δοβηί οιηίδδυδ, βΐ 
^0Α^IV65. Βί6Γθ5θ])Ίΐιί(βηιΐδ« α Μίοη. ίβαυΐοη ΟΓβθοβ βΐ Ι.&1ίη(3 (όπιο ρηιηο ρρδΒΐηίΙΙίΙαΓ ηο- 
1\& ^ν\^ΐϊλίλ\^ΐΓ&(υδ, ΐ]αίΙ)αδ ηοπηιιΐΐφ ϊΠίαδ Ιι&ΙΙυοίηβΙίοηβδ ο&δϋςβηΙΟΓ. Ηίηβ ίϋίάβιη βχ βοΙί- 
νιοηβ ϊ)9Πΐ3)ί€6οί Ι^Ιίηα Οοΐοηίβηβί β1 οοάίςβ Ηβ^ο Ραπδ. Ι.8ΐίηο ΜΜΜΟΜΙ,Χνί. δβςαίΙαΓ Ναγ- 
ηύο 61 (τΓ«€0, υ1νί(1β1αρ, οοηνβΡδβ, άβ δ*. Ιοβηηίδ ϋβωβδοβηί νίΐβ βΐ οοηνβΓδβΙίοηβ, ςυΦ ΐη- 
αρϋ : 0»€9ηαάηιοάΗϊη άηΐΰβ ρΗίΙθ€θ8τηί$ €Χ$\ΒίΗ. ΡρββΙβΓββ βχοβΓρΙβ β Υίηοβηΐίο ΒβΠονβοβηδί, 
β Ι1βηφί5, ΥΑΐίαςαβ νβΓΪοηιιη, νβΙβΓυιη ρπ^βίραβ, άβ Ββπι&δββηο ΙβδΙίιηοηίβ. £1 ρΓθΒοΙβΓα 
Ι.βοοί5 ΑΙΙ&Ιϋ άβ Οαιηβδοβηί δβηρϋδ οοαιπίθηΙ&Ιίο βχ ορβΡβ β3αδ ίηβάίΐο άβ ΙίύΗδ βροοΓ^- 

Αιηίοί(ί& οοη3υηβ1θδ (β) δί1)ί 1ΐ8ΐ)υϋ Ι. ϋ&πΐΑδββηυδ ρΓβοΙβΓ Οοδίη&ιη, οιβίοάυπι, β!, α συο 
€Γβ&(υ& βδΐ ρΓβδ1)>'ΙβΓ, ΙοΑηηβιη, ρβίρίβΓοΙίθπι ΗίβΓΟδοΙ., ΡβίΡϋπι Μ83υηιβη56πι βΐ Ρβίρυαι ϋβ- 
ηιβ&εβουπι : άίδ6ίρα1θδ(ΐαβ,Ιοαηηβηι 1.βοάίο6ηυω, ΤΗβοάοραιη Αϋαβθραπι (Οαροραο) βρίδβορυαι), 
6ΐ δίβρίιβηαιη , Εβοΐβδ. Ηίβροδοΐ. ρρβδό^^ίβρυαι 80 δ3^ηββ11αΐΏ, Αη8δΐ8δίυπ)€[αβ , η)οη8δΐ6- 
πί5. Ευΐΐι^ιηϋ ρρφροδίΙαίΏ, 8αβΐ0Ρβιη ϋ()ρίβοη(Ρ8 ΙαάΰθΟδ, ςαβαι ί&ϋηβ βχ Τιιιτί8ηί νβΡδίοηβ 
Η. £βαί5ίιΐ5 Ιοιη. ΙΙΙ Αηϋίΐ, Ιβοί. ρ. 67, βάίάϋ. 

ΟΟΟΙΟΕδ Μδδ. ΕΤ ΕΟΓΓΙΟΝΕδ ΟΡΕΗϋΜ ΙΟΑΝ. ΟΑΜΑδΟΕΝΙ. 

\?Γίαιαιη οοάά. Μδδ. ηοηηυΙΙοδ ρβυοίδ οοαιπιβιηοΡ8ΐ)θ. Οαιη 8α1βΐ[η ιη85η8 οοάά. νίδ ίη να- 

πίί ρβδίβΐ 1>ί^ΗοΙΙιβοίδ, 1)Ρβνίί8ΐί αιω πιβχίιηβ ίηδβρνίβηάυπιβδί. Α(1άβ άβοοάά. Ουάίη. ρ. 1730 

«ίίφ δβοαηάιιιη 08ΐ8ΐ. οοάά. Αη^Πβθ,βΙο., ηιοάορίαρα, πιοάο ρ8υοίθΓβ, πιοόο δίη^υΐβ ϋβπιβ- 

5€Θηί ορρ.,βιιΐβϋβπ) ρβΡίίοαΙδΒ «ο ίΓ88Πΐβηΐ8 δβρνβηΐϋρ ίη οοάά. ν8Γί8ΓυπΊ 1)ίΙ)1ίο11ιβοβΡΐιπι.Νο- 

ΐϋΐη&ηΙαΓ ίίρΙιΐΓ ίηΙΟΜΟ Ι, ίη 1)ίΙ)1. ΒοάΙβί.^ ίηΐβρ οοίΐά. ΒαΓοοοίαηοβ, υ. 5, βχοβρρία; η. 10 

ορί'δίοΐφ βΐ 5ίδ άβ Πίίβ ; η. 15Γγ8Κπι. άβ βρβοΙίδ;η. 49 άαο οραδο., η. 85 άβ Οβο υηο ; η. 107 

άβ τηΪΓβεαΙο δ. ΜίοΙΐ8βΙίδ; η. 196, άυο ίρβ^ωηι. ; η. 197, άβ ρβδδίοηβ Οοπιίηί βίβΐίβ : — 

ίηΙβΓ οοάά. ΤΛ. Άοβ, η. 251. ηβΡΡβίίο (Γ. ίηΐίυΐβ) άβ 8ΐ)δ€ίδδ8 πιβηυ Ι. ΌβΜβδοοηί βΐ ςυοπιοάο 

βΥλΓ^τν^ \λ&ή8 δβηβΐΛ ίυβρίΐ; — ίηΐβρ οοάά. ίαηάί η. 506, Οϋθ(1 ραηίδ βΐ νίηυω οοηδθθΓ8ΐ8 

ηοη ^Ίηΐ 5ί^απι Βοηιίηίοί οορρορίδ, δβά ίρδυωοορρυδ βΐ δοη^αίδ ΟΙΐρίδΐί ; η. 698. άβ 22 ΙίΙ- 

ίαήδ βΙρΗάύβίι (ν. Ιηίρβ, η. 30; ; η. 1229, νδρία ορβΡ8 ; — ίηΐβρ οοάϋ. ΒοάΙ. η. 2877, άβ ίη)8- 

μιηίΰυ3,άβ βρυοβ 8άορ8η(ΐ8, άβ Οάβ , άβδβηοΐίδ, βΙο. — ίηΐβρ οοάά. 5«/ίί^η. η. 3216, 1ίϊ)βΙΙ. 

Ηιι$$ίαα^ οοηΐίηβηδ Αΐίςηίά, ιιΐ νίάβΐϋρ, βχ Β8Πΐ8δθβηο, νβΙ ιΐβ βο. — ΙηΙοπιί Ι. ρ8Ρΐβ π. €8ΐ. 

Οκοη. ίηοοΙΙ. Μβρίοη. η. 612, ηυίηςαβ οραδΟ, — ίη οοΙΙ. Μαρ. Μβ^ά»!. η. 2333. ςυοϊάααι 

ορυδο. ΙιΑίίηβ. — Ιη Ιοιηο II, ίηΐβρ οοάά. ΓαηίαδΓ. η. 279, ϋβ (|υί1)ΐΐδά3ηι δβηοΐίδ, βίο.— ηυπι. 

1^^, ορα5ίη IV 1ί1)Γ0δ άίνίδαηι : ρρ. Ώ€Ηίηη6ΐηο ητη^ααϊη νίάίί. —- η. 2117, δαί) ίηάίοβ ¥8^0 δίςβίΜΤίο» Οθΐηϋΐλΰβηβίλ ο. 75 Οβ δΟΓίρίΟΓίΙιυΒ 

(α) €οηΓ6Γ 1>3πι})β€. εοιηιη. ΥΙΠ. ρ. 620 86(|. ιιΙ)Ί 
ρηκ$€ηίιη \οη8;υ5 Ιοουβ «Ιβ 1ο.03ΐη3$€6ηί ρΓοΓβεΙίο- 
ιι« ιη ιιτΙ>6ΐη ΐΓί6Γο$οΐ3ηηΊ(3η3ΐη βΐ ϋβ 8υΙ>$6ςιιβη(ΐ 
&£€ββ5υ ίη π)οη<ΐ8ΐβπυιη δ. διίκε 6χ Πίΐιη3$€6ηί ΥίΙ^ 
1 ^οαηη6« ρ>ΙγΊ»γ€|]2 ΗίβΓΟδοΙται., οοοδεΓίρία, ρβ^- 
ϋιΐυ» \^%\Κ\χτ, ΗατΙ. 

(^) Ιο, Ρ1ι耫&, 6«ου1ί ιπ εορίρίορ, ίη (ίοβοΗρίΙοηο 
Τ«ιτ3Β »2ηειχ ρ. 28. ίη δγπιιιιίοΐίβ ΑΙΙβΙϋ. Όβϊηό^ 
εΡοΙΙιη Α(1(1α€ΐ3β Ιο. Οααιαβοβηί Γβ1ί()υί38, 6ΐ Ρα- 

£^ΐβΜ€Τί5 Αθ(ΐΓθηί€0 ηΐ). Ι. €. ίΖ. 0ΐ)56Γν3ΐ Μίοΐΐ. 

{€) Ιβ Οοη5β(Ι(ίί ΒίΜ» €οη€ΐοη8ΐθΓί> βΓτοΓβ €αΙ9- 
' ^μΑ Ι^ροβηρίιί, ΙΗιη«Μ«Βυ8 ΐτΜίητ €ΐ«ΓυΙ•96 8. €. 830, ρρο 750. Ι^ϋ>βΙΙυ$ 6]υ8 βϋνβΡβιιβ €οπβΐ3π- 
Ιίηυπο Οορροηγιηυπι βΟΓίρΙυβ 68ΐ ρο8ΐ 8)'Π04ΐυιιι 
€ορΓθηγιηιαη3ΐη, Ιΐ3ΐ)ί(2ηι 8. 754, αίφιβ ΒϋνοΓβυβ 
ίΙΙαιη βγηοϋυιη δίΓίπχί^δβ οαίαπιπιπ Οααιηκεβηϋϋ 
6ΐί2ΐπι ϋχ ϋΐιείοΓβ ΥΐΐΗί δίορίΐϋηί ]υιιίοπ$ ιπαπ^πβ 

00£ΐΙ08(ΊΐυΓ. 

((Ι) νίι» η Ιο. ρ3ΐΓί8ΓοΙΐ3 ΙΙίεροβ. €θπιρο8Ίΐ3 ίη 
00(1. ΟοίίΙίη. ϋΧίνΐΙ. ίηίΐίο νίΐΑΓυιη δαηοΙοΓυηι οι. 

060ειηΙ)Γ. τ. Μοηΐ(αη€. 1)ί1>1. ϋοίβΐίπ. ρ. 2ϋ. 

ΜοηαΜχ Ίη οοϋ. XXXIX. εΐ ΧΙ^Ι. τ. οϋΐ. οοϋ(1. 6γ. 
Βαναρ. ρα(;.Π. εΐ 43. — ΥιηάοΙίοηω ίη εοά. €«8. 
€€ΐν. η. ν. ί,αηύ€ο, ηοι^πιςυβ Κο1ΐ3Γ. εοιηιη άο 
1>ίϋΙ. €£8. Υ. ρ. η. — Ραήί. ίη οοϋ. Μ01.ΙΧ Ι>ί1ιΙ• 
ΠατΙ. 

{€) Υίάβ Β0188 8ά Υϋ8ΐη 03ΐη•$(!6ηί| ρ8(. 29« 15 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΛ ΚΑΒΗΤαίΙ. 16 

ααΐίβίδο (οοηί. η. 26. (ΙίοΙθ), Ιϋ)6Γ, ςαί Μαη$ηΓΟϊοα\χν, άα Ογ»οο ίη ΕβΙίηυιη Ιραηδίβΐυδ. — 1η 
νοΙ. II, ίη ναπΐ5 1)ΐΙ)ΙίοΙΙι, η. 828, ίΙοΓβδ βχ ΟβιΟΛδοβηο αΐϋδίΐυβ λ Μββ. ΤΙιοιηα ϋο Ι1ί1)βΓηί<ϊ, 
δοοίο δθΓΐ)οηίΒ, οοΐίθοίί. — η. 1608, ορβΓβ αυδθϋΛΠΐ : — 189, (Ιβ νορβ Ιρβίϋΐίοηβ ; — η. 5958, 
5959, 9079, 9291, ΥΛΠΛορρ. — ΡβΓί. ιι, ΒαΟΗηι, βΙο., η. 507. ηΛΓΓβΙίο ίβΙ)υΐ8Γϋΐη δβΓβοοηίοβ 
ϋίβίβοΐο ρβρ 1. Οαπι&δο. —η. 1019, ΙβοΙίοηβδ βι Ο&πίΛδΟ. — Ραη8. ίη 1)ϋ}1. ρυϋΙ. άβ νηπίδ 
ηιοάίδ (ΐαίΙ)αδ Γβδ υηβ 8ΐΙβΓί€οη3υη{$ί (ΙίοίΙυΓ, ίη οοά. ΜΙΧν. — άβ δβοπδ πΐ)^δΐ6Γϋδ, ίη Ιηΐ^υδ 
^οάά. — ^ο. ΟβηΐΛδο. βχοθρρίδ β ΟΙΐρ^δΟδΙοπιί Ιιοπιίΐϋδ ίη βρρ. Ρβαΐί, ίη II οοίΐϋ. (ν. ίηίρΑ αά 
η. 4, δορίρίοραηι, ςυβϊ ίη βα. Ιβςιιίβη ηοη οχδίβηΐ), — άβ ηοηιίηίδ ηβίαρα βΐ θηίωί ραρίίΐ^ιυδ, 
ίη II 00(1(1. — οβρρ. άο Βοί ίηουαιρρβΙιβηδίΜΙίΐΛΐβ, ίη II οοάά, (ηβο ηοη ίη €0(1. Ναηίαηο 
00X01, η. 6, δοο. ο&Ι. οοάά. Ογ. Νβη. ρ. 488). — άβ οορρορο βΐ δάη^αίηβ Οΐιρίδΐί ίη οοά. 
ΜΜΟΟΟΧν. — (Ιο 1ίΙ)βΡ0 βρίίίΐρίο, ίη οο(1. ΜΒΟΐΐΐ. — ίρβ^βηίαπι (Ιβ ροΐ^αδ ^βο^Γβρ.Ιιίοίδ, ίη 
<ίθά. ΜΜΟΟΟΟΧΙΜΙ ; ο1 ρΐϋριηίδΐ Ββπίθδο. ορβΡΛ ίηδβρίΗ δαπί οοά. ΜΟΥ, υδςυβ θ(1 οοά. 
ΜΟΧΧΐν ; ηβο ρβαοί 00(1(1. Ραπί. άοίηοβρδ 1&α(1&1)αηΙιΐΓ. — ΜοηΙ[α%Λ€οη, ίη 1>ίΙ)1ίοΐΗ. \}Μ. 
Οοίδΐίη. ρθΓΠίαίΐοδ ν&ρίοραπι Οαιη&δο. ορρ. ΓβοβηδβΙ οο(1(1. ςαορυηι ηιβ^θαι ρ&ρίβηι, (ΐυίβ 38πι 
οοαδυΐαϋ 1•6(}αί6η, 1)Ρ6νίΙβΙίδ δΙυΓίίο &(1 ρβςίη&δ Ι&ηΐυπι ΜϋΙίοΙΙιβοΦ ΟοίδΙ. υ1)ίί11& ααάυοαη- 
ΙϋΡ, ρρονοοβϋο ; ρβ8. 143, ωηΐΐβ ϋδοι&δοβηί ορβΡδ ίη οοίΐ. Χ01Ι. — ρβ^. 271 1>ίδ, 274 1)ίδ, 306, 
404 — 407, 412 δ(ΐ. 581 &1ί(ΐαοΙί6δ. — Κβηβίίκ ίη οο(1(1. 7\Γαηίση. ΙΧΧΧΙΙΙ, ορβΡβ Όαωβδο. 
οιΐΏ Θ3α5 ΥίΐΑ, δοα ροΐίαδ δορπιοηβ (Ιβ βίαδ 1&α(1ί1)υδ. — βΐ 00X01, ορτίδ ςυο4(ι«ιη δ6ουη(1αηι 
ϋΙοΓϋΠ) ΟΑίαΙ. ρβ8. 170 βΐ 488. — ίη 1)ίΙ)Ι. Ματϋ. ρβΓηιυ11& ορρ. ίη οο(1. ΟΧΧΧΙΧ. — περί τών 
θείων χα\ άχραντων |Αυστηρίων, ίη 00(1. ΟΟΟΟΧΟΥΙΙΙ. — βρίδΐ. Λ(1 ίιηρ. Οοηδίβηΐ. ΟορΓθη}'ηιαηΊ ; 
βχρίαη&ΐίο XII οαρίΐαίοραπι ί. βηβ11ΐ6πι&1ί$αιοηιπι, αίααβ βρ. &(1 Τΐιβορίιίΐ. ίηιρ. (ΐβ ιωβ^ηί- 
ϋαδ. ν. οθΐ. 00(1(1. Ογ. Μλγο. ρβ8• 7^ δ(ΐ. 261, 301 β1 302. — Οαβθάβαι ίη οο(1ά. 1)ίΙ)1. 8. Ορα- 
οίδ ΡΙορβηΙίβΒ, ΙβδΙθ ΡρΛηο. ΑηΙοη. Ζ&οη8Γί& ίη ΙΙίηβΡβ Ιίΐίβρ. ρβΓ ΙΙθΙ. ρ. 97, 98, 99. — Αυ- 
οίορβ ΜοηΙί&υο. ίη <1ί&Γίο ΙΙαΙ, ρβς. 13 (βΐίη 1)ί1)Ι. Μϋΐ. ιηδ$. ρ. 499 €. υ. &ο ρ. 528 Ζ), ίη ΙγΙ- 
1)115 οοά(1.) : ρίαρα ορβΡΑ ϋαηι&δο. Μ€άχοΙαη% ίη Ι3ί1)1. Απι^ΓΟδ. — ρ. 62. ορρ. ρΜΙοδορίιίοα β( 
ΓΐιβΙορίοβ, ΥΒη€ί%χ$ ίη ΜΜ. ΟοηΙαρίηα ; — ρ. 216, ο1 217, β1 337, υλγιλ ορρ. ΚοκηίΒ ίη οοΒηο- 
1)ίο δ. Βθδίΐίί 6ΐ ίη (1αο1)ΐΐ5 οο(1(1. ηιοη&δίβρίί ΟτγρΙ» ΡβΡΓ&Ι» ; — ρ. 392, ΡβίηΙχ ίη οοΒηο1)ίο 
οαηοηίοορ. ΓββαΙβΓ. ΟΛΟιβδοβηί (ΐα»άβπι Ι.Λΐίηβ ; — ρ. 408, Βοηοηχω ίη ηιοηβδί. δ. δ&ΙνβΙορίδ, 
Παιη&δοβοί τί έστι Θεός; -* ρ. 433, Υ6η€ΐ. ίη Ι)ί1)1. ΙαΠί ΙυδΙίηίβηί, ρροουρβί. Ο&ηι&δοβηί οαηοη 
6ΐ Αΐίςιαα θδίροηοηιίθθ ορυδοαίβ. — ΑΙ) βοάβιη ΜοηΐΓ&αο. ίη1)ίΙ)1. οίΜίοΙΙι. πίδδ. ρβρηιυΐΐί νβ- 
ρίΑΡαηι 5ίΙ)1ίο11ΐ6θθΓααι οοάά. ({υί ΌΑΐη&δοβηί ορβρα νβΐ ραυοίορα νβΐ ρίαρθ οοηΐίηβηΐ, βηαηιβ- 
ΓβηΙαρ. Ηίο πιβηΐίοηβηι ίθοίαηι ρίαρίυηι ορρ. Κοηχω ίη 1)ί1)1. ΟΐΙο1)οη. (Ι, ρ. 184 ^1. €,) ίη 
1)ίΙ)1. δίοΠίαπΛ (Ι, ρ. 703 Α, ^?, ρ. 705 β, βίρ. 706 ί;). — Κβη^ίιϊ* ίη 1)ί1)1. ΜβΙβΙίί ΤνρΛΐ(1ί, 
ϋααιβδο. ρβΓΛίΙβΙδ βΐ αΐί» (ρ. 478 €) ; — Υ^τοηα ίη Μαδβο ίο. δβί1)θη(Φ, βΐ ΑηρηΒίίΒ ΥχηάεΙ. 
ιΙϋΦ(1βπιϊ)βιη850βηί(ρ. 490/>, βΙρ. 593 ]?). — Ραηί. ί η 1)11)1. Οοίδΐίη. ορβρβ, δίβνίοβ (ρβ^• 
1042 Β). — ΥλγΙλ ορρ. ίη οοάά. Βαναν. ν. ο&Ι. οοάά. Ογ. Ββν&Γ. ρ. 10, 11, 12 δς. 18, 51, β1 
ρ1ιΐΓίΙ)αδ Ιοοίδ. — ΒίηΙ. Υχηάούοη, 0«δ&Γβ&αι β1)αη<ίβΡβ οοάά. φιι ωαΙίΛ νβρίαίΐϋβ Βαπιβδοβηί 
ορρ. οοαίίηβΐ, αηο οϋΐυΐα νίοΐβϋίδ ίη ίη(1ίθθ θά Νοδδβΐίί οβίβΐ. Οΰθδ&Γ. ρ. 75 5(ΐ. Ηίο ηοηηυΐ- 
Ιοδ, ρρφοίραβ ςαί ρ&ρΐίοαίδδ βαΐ Γρα^ωαι. ΟβαΐΑδο. οοηΐίηβηΐ^ οοάά. (Ιυοβ ΐΑΐη1)6Όίο, (ΙοοΙίαδ 
βΐ οορίοδίοδ βοδ Γβοβπδβηΐβ, ίη(1ίοβΒο. Ιη νοΙ. III, οο(1.ΧΙΧ &η. Οβπιβδοβηί ρΓβοβδ δβ(Τ£θ (ρβς. 
95) ; — ίη οβίβηίδ ίη Ι,αοθπι, Ερ. 8(1 Κοπιβηοδ βΐ ίη ρρ»οίρϋ8 Υ. βο Ν. Τ. ίη οοάά. ΧΠΥ, 
Χ ι VI βΐΧΙ.ΥΙΙ. (1(8 Ιΐ8αά ίηίΡ6(ΐα6ηδ ύίαιβηΐίο Ό8η)8δ06ηί ίη 08ΐβηί5ίη ΙίϋΓΟδ δβοΓΟδ, δυρρ8 
4η νοΙ. VIII, ρ. 679, βΙο.) Ιη νοΙ. V, ρ. 245 δς. ; ίηοοά. ΟΟΧΙΥΙ, η. 12 (^υ^υδ Ιβοΐ. ίηΙβΓ(1υπι 
(1ίδ0Γβρ8ηΙ 8ΐ) β(1. Ρ8Γίδ. 1619, Ρ. ρ. 931 δοι^.) ; β( νοΙ. ΥΠ, ρ. 227 δίΐ.ίη οο(1. 1.ΧΙΥ, η. 3.ογ8- 
Ιίο (Ιβ ιηοοΓΓυρΙί1)ί1ί οορρορβ ΟΙΐρίδΙί, (ΐιιθ(1 ιη δ80Ρ8 δ}Γη8χί 8θθίρίαιαδ. — ΨταίχβΙανχΰΒ ίη ΜΜ . 
ήβΙΐίϋηββΓ. ορρ. ν. Κναηζ ΜβωοΓ. ίΠίιΐδ 1)ϋ)1. ρ88. 83. — Μοί^•*^ ίο 1>ίΙ>1• δγηο(1. ίη οο(1. 

XIII, δ. ΥδΡίίδ δ0ΡίρΙίδ0θηΐΓ8 Ι.8ΐίηθδ, ΓΡ88Πΐαΐ. ίη δρβοίβ ίη 0Γ8ΐ. εΙς τήν Οεόσωμον ταφήν• ν. 

Μαί$Η<ΒΧ ηοΐίΐ. οο€ΐ(1. Ορ. Μοδίΐ• ρ. 21 βΐ 22. — ΕχοβρρΙδ δαηΐ 8αΙ ίΓδζωπι. ίηνβρίίδ οο(1(1. 
ΐΛαΥ€ηί.^ δίοίη οο(1. XX, η. 8 β1 9, ρΐαΐ. 71 Όβ βρητα ίβΓΓαβΙ οβραΐ άΐ8ΐβοΙί(Ηΐηι Όβ ηοτηχ- 
ηίύιι^, βΙο. ν. Βαηάίπ. οάΧ. οοί1(1. Ιλιαγ. ΠΙ, ρδ^. 14. — οοηΓ. ρβιιΐο ροδΙ 8(1 η. ι. — ΟίΙβΙυρ 
Ι)8ηΐ8δθ. 8 Ι. 08ηΐ80ΐιζβηο οοηΐρβ Ρ8ΐ8πΐ8πι, ιη ΟρβΓβ 8ηοη}'πιί 8άγβΓδαδ βαπκΐβπι βΐ ίη ΤΙιβ- 
δ8ΐΐΓ0 ορΛοΐοχ® βΐβί. ΟοηΓ. Βαηάχη. 08ΐ. οίΐ. Ι, ρ88. 254, 358 βΐ 433. — ΙηςαοΙ οο(1(1. Εβ- 
€0ΓίαΙ. πιιΐΐΐ8 ν8Γί8ςυβ Ο8αΐ8δθβηί ορρ. ΓβρβΓί8η1αΓ, αίδοίπιαδ βχ ΡΙαβή Ι(ίηβΓ8Γ. ρβΓ Ηίδρβη. 
ρ. 175 δ(}. — Οβ ςϋίΙ)αδ(ΐ8πι οο(1(1. ί)8αΐ850. ηιβπΐ0Γ8ΐ)ί1ί8 €[α©(ΐ8Πΐ 8(1ηοΐ8νίΙ Μοηΐίβιιο. ίη Ρ8- 
Ιφοβρ. Ορ. ρ. 58, 65 δ(ΐ., 303 δΐ^. βΐ ρ. 404; ίη (1ίρΙοπΐ8ΐβ €[υοά8Πΐ ΟρθΒοο ηοηιίηβΐυρ ϋβπίδ- 
δοβηί (1ί8ΐθ8υδ. — Εη ηώβαι οο(1ά. Ι βΐ Ι8α)βη (Ιβίηοβρβ ν8ΓίθΓυπι ορρ. οοοΙά. Ιΐδαά ρδαοοδ 
8(1ϊιυο δαίδ Ιοοίδ βχοίΐ8ΐ)ίπιαδ. ΗανΙ.] 

ΟηχοίΒ €άχίίοη€9. 

ι 

ϋΙ)βΓ άο Γΐ(1β θΓΐ1ιθ(1οχβ, οααι 0Γ8ΐ. (Ιβ ίίδ, (ΐυί ίη β(1β ο1)ίβΓυηΙ, ρρο(1ίίΙ Ογ8Β03 8ϋδρίοϋδ 
ίο. Μ8ηΐΐθΒί Οί1)βΓΐί, ΥβΓοηβηδίδ βρίδοορί, οαπι ρΓ€ΒΓ8ΐ. 0οη8ΐί ΥβΓοηβηδίδ 8ά ΟΙβαιβηίβαι ΥΠ, 
ροηΐίβοβπι, νβΓοηω 8ρα(1 διβρ^.8ηαα1 β1 ΜίΓβδ δ8ΐ)ίθδ, 1531, ίη-4, Ιγρίδ Ιαοαίβηΐίδ. ΡαϋΓ. 

ΗΑΤίδδίηΐββ 1ΐμ|αδ β(1ίΙ. €[α8Π1 ϋΑ^βΟ, ίηδοΗρΙίΟ βδΐ : Ιωάννου του ΔΑμΛσχηνου Ιχδοσις της ορθοδόξου 

πίστεως. Του αύτοΰ, περ\ τών έν πίστει χεκοιμημένων. Ιοαηηχ$ Βαψηα9€€ηχ βάχίχο οτίΗοάοχα /Μίί. 

ΕίχΜάϋίΛ ά€ «*, 7<*« «Λ βάβ άοηηΪ€ναηί. ΥβΓοηδθ, ΜΟΧΧΧΙ, 4. Όβ(1ίθ8ΐίοηβΗϊ Ι8ΐ)η8πι δβςαίΙαΓ 

Ρρωίαϋο Οο/ΐΛΐΙ ΥβΓοηβηδίδ, Ορ«οβ δοήρΐβ, ίη (ΐυ8 Ι8α(ΐ8ΐ βΐ 08ΐη8δ0βηαιη βΐ ίθ8ηη. ΜΑίΙΙιββυιη 

Οι'ΰβφΜω, βρίβοοραω ΥβΓΟηβηδ., ου]αδ ίοδδα βΐ ίωρβηδίδ, δβ, ίέΙβίοΓ, οο1ΐ8ΐί8 6χβα)ρΐ8ΓίΙ)υ8, 

ορυ$ ά63ΰηρ5ί3&6 βί α ιιιοη(1ί$ ραΓββΙααι άοάΐδδο, οΙιανοοζΓβρΜδ Ιγρίδ βχρηαιβηίΐυαι. Αίΐά. η ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒϋΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΒΙΟΙΙ. » οοΐ. Ραηζ€τ, Α. Τ. νοΚ ΥΙΠ^ ρ. 562. — Ιίάβιη 1ϋ)Γί Ογφοθ, θχ 6άϋ. Ιοβη. Ερα65ίη1. ία 
ΜοΜθνίβ 1715, 4. ΗατΙ. 

ΥΟλ 61 Η5Γί III (Ιβ ίοαββίηίΐΗΐδ, Άοίη. 1533. 8. ΡαΙ)Γ. Ιο Μαίϋαίνβ Α. Τ. ίηάίο. ρβ^. 324, 
Ηωβ 6$Ι ίηδοπρίίο : /ο. ΌανηαΒΰβηι ΟΓ&ϋοηθδ, 1γ68, 6ΐ ΤΙιβοάοή άβ ίιη8ξΐηυιη οιιηυ, εΐ Ιο. 
Ι>&ΐΏ&$06τιί νίΐΑ & Ιο. ρθΐΗαΓοΙίΑ ΗίβΓΟδοΙτιηίΙ. $6ΓίρΙ& 6γ. (βάβηΐβ Νίοοί&ο Μ£||θΓΑηο,) ΗοιηΐΒ' 
3ρ. 8ΐ6ρ1ι. Νίοοίίπ. 8θ1)ίβη5. οΙιαΙοο^γ. βροδίοϋβ. 1553, 8. ΗατΙ. 

ΟηΛηάοσαιάβϊίϊ νβΓδίο Ιί])Γί άβ βϋβ ΟΓΐΙιοάοχθ β Βαΐ'ςαηάίοηβ, 6ίγβ Ρίδθηο, Ρθϋβηοί Άηο- 
ΙμιγΙ)! ρΓΐΒΓβοΙο, $®6. XII, οοιηροδΐΐΑ 6ΐ ΤΙιοΐΏδθ ΑςαίοαΙί ρηάβηι Ιβοΐα ηοη νίάίΐ Ιυοθηι 
Ιτ. Βίά η. 3], 

Μβιη 1ίΙ)6Γβχ Ιβοο1)ΐ Ρβ1}π, δίβρυΐβηδίδ, ίηΙβΓρΓβΙβϋοηβ Ραηβ. 1507 ΐη-4, ρΗπιυΐΏ βάίΐϋδ 65( 
βχ οΐ&άηα Η. δίβρίιβηί, βνί. ΕΙ ουιη οοπιπιβηίΑήίδ Ιοόοοί βΐίοΐιΐονβί βά. Ιαο. Αοα^&δίυιη, 
βρίβοορυπι ΟΙθΓΟίηοηίΑηυω, Ραηβ. 1512 6ΐ 1519 (α),6ΐ δίηο οοπιπιβηίΑΓϋδ ΜβΓριΐΓβ- 1602, ίιι•8^ 

Οαιη 1)Γ6τίθΓί5υ5 ΡαΙ)π, ίηΙβΓρΓβΙίδ, ηοΐίδ βΐ Ογ&Ι. άβ ϋδ σα! ίη Μ& άοπηίβηιηΐ, ρβΓ Ιο. 
€Ε€θΐ8ΐηρβ(ϋαιη γβΓδβ ο\ ΙιίδΙοπθ ΙοδβρΙι&Ι 6ΐ ΒβΓίββαι, ΒβδίΙ. 1535 6ΐ 1539 (6), ρΓ»αιίδδ« ΥΗα 
Ιο. Ιλιηΐ4506θί, δ€ηρ1β & Ιο&ηηβ, ρ8(πβΓθ1ι& ΗίβΓΟδοΙ. 

£χ Γβββπδίοηβ Ηοηήοί ΟΓβνϋ, ΝονίοπιβΒβηδίδ ΟΓά. ΡΓ»(ϋο&ΙθΓ. 6οΙυη, 1546, βρυά Ρβίηιηι 
ΟυβηΙβΙ ; ία φιβ βάίΐίοηβ Ι^Ιίηα θοοβδδβηιηΐ Οβαίθδοβηί Ιο^ΐοβ, βΐ ίηίΓΟάυοΙίο βίβιηβηΐιιηδ 
βκΐ Ιο«ηο6Π], Ι^οάίοβηυιη 6ρίδ6., ηβο ηοη Ιί1)6Γ (Ιβ όυβϋυδ νοίηηΐβΐίϋαδ βΐ ορ6τ&(ίοηίΙ)υ8, 
6ρί<ϊΙο1& 8<1 ΙοΓάβηβπι ΑΓοΙιίαιβηάΓίΙβη), (Ιβ Ιι^ηιηο (ήδβ^ο, ΙίϋβΓ άβ }ι»Γ6δίΙ)υδ, ίΓβ^βηΙαιη 
^αΐβαϋ&ηιηι άβ οοΐο νίΐϋδ, βΙΙβΓΟΑίίοηβδ ουηι δβΡΓ&οβηο, 6ΐ (ΐ6 3υι1ίείο, ο&Γηιίηβηυβ 6ΐ ΰ&η- 
ϋ€& ^τ^ήΑ, οαπι ΟοδοΐΦ Μβ^αηιβηδίδ 6ΐ Τΐιβορίιαηίδ αο 8ο1ιο1&ήί ςυί1)αδ(]&ηι. 

ΐΛ,Ί^τ^οιίΰ πιβϋΟΓΘτβΙ Γβοβηδίοηβ ΤβοοΜΒίΙΙϋ, Ρηιηβθί &1)1)&ϋδ, Ραη8, 1577, ίη-Γο1., ίη 

σιΐ9β(ϋ1.ρπρ(6Γ ρΙιΐΓβ, ίη 6(1Η. 0ΓΦ0Ο-Ι.Α1. Βα»ίΙ, 1575 οϋνίβ, ρήπιαηι&οοβδδβπιηΙΙ^ΙίηβΙβηΙυιη 

ΡβγβΙΜλ 580Γ&, Ρ11^5^^θ, Υϋα 8. δίβρίιβηί ίυηίοπδ βΐ οοΐοβοΐιαδ : Ογ8Β06 νβΐΌ βΐ ΐΑΐίηβ ΟγαΙιο 

άβ (Άτκύ Ιπιιΐδβ^Γβϋοηβ, βΐ άβ η&ϋνίίβΐβ Β. Μβή® ΟΓ&Ιίοηβδ ΐΓβδ. Ηφο βάίϋο, άβ ςυβ ίη 

ΑρρβΓ&ΐα δθΟΓΟ Ροδδβνίηιΐδ, ηοη δίηβ&υοίατίο Γ66αδ& 6δΙ ΡαΗβ 1603 [ίίβηι 1615, βρ. Οαάίη.]» 

61 1619 (β), ίοΐ. ΰΟΓ&ηΙβ Ριυηίοηβ ΙΧιοφο. 

ΒΛηΐ€€ηΜ &ρυά ΗβηΗοαπι Ρβΐη, οιπη Μάγοι Ηορρβη ΡΓβθίΑΐίοηβ α. 1548, ίοΐ., \ιΙ)ί Αηΐβ 
Χ €&$5ΪΑηΐ, ΐΑίιηΙ δβιίρΙοΓίδ, ορβΓΑ 6χ1)ϋ>6(υΓ 0γ»66 βΐ ΐΑΐίηβ Ι. ΟΑΠίΑδοβηυβ />β ονίΗοάοχα 
/(^, €αιη οοηαηιβηίΑΓίΐδ Ι. οίίοηίονβί, βΐ 1ίΙ)6Γ Οο ϋδ ςρή ίη 'Μβ οΙ)(1θΓη)ί6πιη(. Ι,Αΐίηβ Αυιβπι 
ΐΑηΙααιακκΙο οιβ(6γα, οιμθ ίη £ο1οηΐ6η5ί ΟΓΑτϋ βάίΐίοηβ βΧδίΑτβ 3Αηι άΐχί. ΚβρβΙίΐΑ 6δΙ Ιηβο 
64ίϋοΒΑ5ΐΙ. 1559ίη-(ο1. 

ΒΑ5ίΐ6βιι$ί5 ΐΒτίίβ. Α. 1575 ίοΐ. ρΓίοπ1)αδ άυΑϋυδ Ιοηκβ ρΙβηΙοΓ, 6ΐ ίΐίάβαι εΑδδίΑηυπι 1ΐΑΐ)βη3 
Α^ΙυοοΙιιιη, Αΐηαβ υΙτΑςαβ Ηη^^οΑ βχΜϋβηδ ρΓ£θΐ6Γ6Α αίΑΐο^οαι ΏΑηΐΑδΟβηί οοηίΓΑ ΜΑηίοΙιβΒΟβ, 
ιΐϋφΐβ 5€Η^ΐΑ οοοιρΙοΓΑ. (ϊυηι 6^ι1δ(^6η1 Ηορροή ΡΓββίΑΐίοηβ. 

Ρατί$ί€η»%9 (Ιβηίςαβ, οατΑηΙβ ργφοΙαγο Αίςαβ βπκίΐϋδδίπιο υΙγο, ΜίοΙίΑβΙβ Ιβηοίβη, Μοήηο- 
Μοιύθη5ί, οπίίηίδ ΡΡ. ΡΓΦ(1ίοΑΐοπΗη, ςριί ρΐΌΥΐηοΐΑοι, φΐ» ΑηΙβ ίρδοηι }. Αιι1)6γ1ο ((ί), Ργαο- (•) ε^ίΐϊο 1. Ι5Ι2« Γοΐ €βΙ ίη ))ί1>1. 3€&(1. ΕΠαπ^. 
€1 ι•$ϋτίρΐΑ : Ιη Μου ορ€Τ€ €οηί€ηία, ΤΗεοΙορία θα- 
9Λ%€€ 9ά^ ςηΐυοΓ ΙίϋΗβ 6χρΙίο«ΐ3 : βΐ 2ΐ(1]β€ΐο Λά 
\%\χζϊνΛ, «ΜΑΜβηίΑΓίο βΙϋΰκΙαίΑ : 1, άβ ίηβ6Γ8ΐ>ίΙί 

άΧτίιήΐΜβ.ΙΙ, ΟβΟΓβαΐαηηιιη ^βηββί, ΟΓάίηβ Μοδβοβ. 

III, 1^ ιό, ^η» 9ΐΙ> ίη€3Γη&ιίοη6 ιιβςυβ βά Γββιιτ- 

Τ^Ο»&Λ ύάϊΧΈΧΐ. 1Υ, Ββ Η9, ςυ» Ρ081 ΓβδυΓΓβ- 
€ύθΟίΛ ΙΙ$<|06 Α(1 υθίΥ6Γ82ΐ6ΐη Γβ8υΓΤ6€ΐίθη6ΐη. 

Αβϋ 03αΜ5€6ηί ουιη 6χρο$ίΙίοηβ ρπιη» βιηίβδίο 

17Ρ» Αΐ>»θΙθΐΑ 681 ΡίΓΙδΠβ, 61 οίΒοΐΟΑ ΗβΠ. $16- 
ιλίΑΒί 6 Γβ^ίοηβ 8€ΐΐθΐ3Β Β60Γ6ΐΟΓυη). Απιιο ΜΟΧΙΙ 

Νοοίβ Ρ«£πι»πι. ΙοιΙοουδ ΟΙίοΗίονβυβ, ΝβοροΓ- 
ΐιΐ6Β5ί5, ΙΑ 6ρί&ΙοΐΑ πυηουραίοπΑ ορίηίΐυΓ, Ρβ- 
Ιπιαι ίΜΐΐΗίΓαυαι α 1>3πΐ3&€6ηί Ιΐιβοΐο^^ίβ, υΐ »γ« 
€ΐΐ6ΐ^^, 6Χ6ΐηρΙυιιι βυί ορβπβ (δβηΙβηΙΐβΓυιη ΙίΙιη) 
6ΐη€ΐιΒήη()ί &υιηρ6Ί5$6. ϋ6 ΐΓΦυβ Ιιίδοβ βϋίΐ. Ρα- 
π&ί6η5. ▼. ςαοςυβ οβί. Ραηζβη Α. Τ. νοΙ. ΥΙΙ.ρΑβ. 
525 61 5β4 τοί. ΥΙΙΙ. ρ. 54. βΐ Χ. ρ. 7. ΗατΙ. 

(*) ν.ΡΑηΐ6ή Α. Τ. ΥΙ. ρ2|;.δ08 η. η. !05δ.ΗαΓ/. 

(ϋ) ΗΐΚ 6(ϋΐίο, ρΙβηίοΓ ςυηιη ΒαδΠββπβίβ, ^ 
ΠΑΐηΙΐ6Γ«6το Ζ. Ν. III, ρακ. 551, Μ ίικΙίίβΙυΓ : 
Ο^αι. Ορβη ρ^πίπι βΓ. 6ΐ 1^^ι.,ρα^ι^ιη ίαΐίηο Ι^η- 
Ιιιη, ηιυΐΐο, ςυ^ιη αηΐβΐιαο 2υ€ΐίοπι, βχ 6<1ίΐ. ^2^. 
ΒίΙΙιί. Ρατί9. πη^η:! ηανίβ. 1619. Γοΐ. — Οαάιη. ίη 
οοαιαι. ά^ $€ηρΐ. β€€ΐ. Ι. αιΙ. 1727 βαη. υΚ»6Γίυ$ 
ΤΜ6ΐΐ3βΙ €€ΐϋ. ββδΐΙ. 1548 6( 1575. />βΓά. 1577. 
Ιβ•5. 1615 €1 1019. Αϋϋ. Ιο. ΡαΙ)η€. Πηίοτ Ι^ίδΙ. ΓαΙττ. Ιοη. Ι. ρα^. 150 βςη. άβ βά. ΒαεΊΙ. 1548. 
υΙ)ί ςυοαυβ άβ Ι)αηο38€6ηο 6]υ8ςυβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐίΚ)υβ 
8|[ΊΐυΓ. Ιη ΐΠλ βά. 681 6ΐί3ΐη Β2ηι38€. 86ηΐ6ηΙίι« 
Γυπι ΑΐίςυοΙ ΐτΛ^να. ΒίΙϋ)3ΐϋο ΡίΓ6ΐ(Ιΐ6Ίπΐ6Γ0 ίηΐβί- 
ρρ€ΐ6, Α ςυο ν6Γ8» βυηΐ βΐ 6(ϋΐ2Β ΝίΙί 86ηΙβηΙί» 

010Γ2Ι68, 6 6Γ2β€0 ίη Ι^Αΐίηυπί ν6Γ826, 6ΐ 6Χ66ΓρΙ& 

<]υ2βϋ. βτ 02ηΐ35ΰ<ηο. Νοπ56Γ([φ, ¥ήά. Ρβγριιβ 
ίιηρΓβδδίΙ, 8. 3. ίη'4. ΡΊτεΙ^ΙιβγιηβΓ'ι ΐΛΐηβη βρίβΙαίΑ 
3(1 $0Γ0Γ6ΐη βυαπι, β/αΓαηι, 3ρυ(Ι όίναπι ΟΙαΓβηι 
ΝυΓ6πιΐΜ*Γΐ^χ ηιοηί3ΐ6ΐη, άζϊΛ ιν Κ^Ιοπά. ^3ιιυ^^. 
Μ.Ο. ΧΥΓ. 68ΐ ρΓ3ββχ3. ν. Μαίΐίαηβ Λ. Τ. \ί» 
ρ. 278. ΗαΗ. 

(^) Αυ1)6Γΐυ8 ροδΙ €}τη11υπι Αΐβχ., νοίυϋ 6ΐίΑω^ 
}, Ι)3ΐη3$€6ηί βαίΓιοηβπι ουΓΑΓβ βχ άβΟΓβίο ί1Ιυ8ΐΓί8 
οΙβΗ 63ΐΙίε3ΐιί 3. 1636, 21 ΐΛη. δβϋ (Ιυιη ΕρΙίΓΑί- 
ιηυιη δγΓυιιι βιΙβΓβ ρΓΐυβ ίηβΐίΐυίΐ, ιιβιιίΓυηι ρ6Γ- 
ΓβοίΙ ; ηβςιιβ €οιη1)6ϋ8ίυ8 ροΐυίΐ 35 βο, νβΙ 3ΐ) β]υ$ 
Ιΐ2βΓ6ύί1)υ8 ίιηρ6ΐΓ3Γβ, (|υχ Ιιβο Α1ΐ3ΐίυ8 3(1 Αυ1)βΓ- 
Ιυπι Βοπΐ3 1.υΙβΐί3Π[] ιηΐ8βΓ3(, βΐ ςυοπιηι β3ΐ3ΐο^υηι 
βχ ΑΙΙαΙίί Συμμίχτοις ρ. 448 8β<). Ι3υϋ3ΐυ8 Ι.β^υί6η 
ίη ρΓθ1β(;οιη6ηί$ βχΐιώβΐ. ΜβπιίηίΙ βΐ ΑΙΙαίίαβ ίο 
βρΐ5ΐοΐ3 3(1 ΑιιΙ)6ΓΐΐΗη, ϋί88βΓΐ3ΐίοηΙ 11 άβ Ιίϋηι 

60θ1β8ί38ΐίυί8 βΓΧΟΟΓυΠΙ ρΓ2ΒΙ1ΐί883. 0θηΐ1>6ίί8ίΐϋ 

νβΓΟ, ουί βΙβΓΐ 63Ηί63ηί ]αωβίο 8ρ3Γΐ3 Ιι%6 (ΙβίηϋΑ 
0Γη3η(ΐ3 ΓυίΙ €οιηπιί8$3 , άοΐεί ΌβήΊηβ , ίικιυίΐ ίη 
Βί1)1. €θΐΐ€ίοπ3ΐθΓΐ3, Ιαηία ίΙΙα ΑΐΙαίίαηα, ΑΗ!^€ηφ, 
Οαηιαί€€ηί οροτηιη εάίΐίοηΰηι ροΙΙίοίηϋ, »ιιίΜβ• 19 ΝΟΤΓΓΙΑ ΒΧ ΒΙΒϋΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙΟΙΙ, 20 01800 (ϋοιηϋββδίο 6ΐ Ρΐιϋίρρο ΙαΙ>Ι)60 (α) (]65ί^&1& νίάβϋθΙαΓ, οοουρΑνιΙ ουαι δίπηίΏβ Ιθυάβ (6) 
Αίφιβ β^Γβ^ίβ οΜνίΙ, ραΙ>1ίοβΙί8 Ορ»οβ βΐ Ι.αϋηβ Ι. Οθΐηβδοβηί Ορβη1)ΐΐ8 δίο, υί ηοη ηιοϋο 
ρΙυΓα ΙοθάίΙβ βχ ιηδδ. ίη Ιυοβιη ρΓΟίυΙβηΙ ρπιηαδ, βυΐ Ιβϋηβ ΙβηΙαιιι νυΙβ&Ιίδ 6γ£θο& βάάίϋβηΐ : 
86(1 βϋβΐΏ, ς[υ£θ αίΓβηυθ Ι&ιη ϋη^υθ 6Χ8ΐθΙ)Αη(^ ο&δΙίββνβΓίί ΓβάόίάβηΙςυβ ηον& νβΐ οθδΐί^θΐβ 
Υβηίοηβ ί])υ5ΐήθΓβ, βί αοοίίδ ηοΐίδ, ρΓΦΐηίδδίδςιιβ ρΓ«θ(6Γ ρήοηιιη ρρ^θΐβϋοηβδ βάίΐίοηυηι 
Ιυουίβηΐίδ ρΓοΙβκοωβηίδ βίςαβ άβ άοοίήηβ Όθΐηβδοβηι (1ίδδβΓΐΛΐίοηίΙ)ϋ8 (ο) βχρϋοαβηΐ, Ραη». 
1712, Γοΐ. II νοΓυηι. Νοη ιηβ ίυ^ίΐ, ^ιοο ορυδ οβΓίβΙίω Ιβυάβίαω βδδβ, εΐ ΙβυίθΙυω βδί^β οχ 
πίθΓίΙο α Οίβποπιιη βπκΙίΙΟΓυπι δοπρΙοπΙ)ϋδ, ίη ΕρΙΐ6Πΐβπ(1ίΙ)αδ Ρβπδ. β. 1712, πίθπδβ ΙβηυδΓ. 
ίη ΑβΙίδ βηιάϋ. συ® ίβΐίηβ εάαηΙυΓ β. 1713, ρ. 1, βΐ συ® Οβπηβηίοβ, Ιοπ). Ι, ρ. 311, 365, ίη 
ΟίβΓίο, ςαοά δυο Νονί Μυδβί Ιίΐαίο, ίΐίάοπ) νβΓηαουΙα Ηη^αβ ϊίρδίδβ πιβηδίΓυίδ ίηΙβΓνβΙΙίδ 
ρΓοάϋ (ηβΥΟΓ ΒϋοΙιΟΓ-δββΙ) ρβρίβ χχχιυ, ρ. 600, βΐο.(έί). ί§β(1 ρυΐο Ιθπιοη β1) ίΐϋδ ιηίΐιί τθΐίοΐυιη 
6886 1θ€υιη οϋδβςυβηάί ίηδίίΐυΐο πιβο, ηυοά ίη βΐίίδ δοηρίοπϋυδ βΓβθβίδ ΙιβοΙβηυδ οΐ386Γνανί, 
υ1 1)&πιβ866ηί δοηρίβ δβουηάυπι ΟΓάίηβαι βϋίΐίοηίδ 1ιυ3υδ ορίίπι» ΙβοΙοή θάηυαιΟΓβΓΟ , ιυϋιί 

ΤΟΜΟ Ι. 

Ιη Ιΐ06 ίβπιίΐί&π) οΐυοίΐ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΕύΣ (β) δίνβ ορυδ ΙηρβΓίίΙυηι, φχοίί Ιιίυΐο Γοηίίβ ΒηοηίίΟ! 
ααοΙΟΓ ίρδβ οοΐΏπίθηάανίΙ , Ιιοο 6δ( ΏΐαΙβοΗοα, Ιώΰτ άβ ΗωτβΒίύηβ, 6( 1ίΙ)6Γ Ββ οτΐΗοάοχα 

1. Κβφάλακα φιλοσοφικά. Οαρχία ρΜΙθ9ορΗ%€α , δίνβ ΏίαΙβΰίίοα, ουηι ρρ^ββχβ βρίδίοΐα θ(1 
(Ιθ8ΐηαπι, ΜΑίυαι» 38Π) βρίδοορυπι, βάβοσυο δοπρίθ ροδΙ β. ο. 743, ρ. 1-74. Ηυ^υδ (ίίβίο- 
οΐίοΐθ, ίη ςυθ Ρορρίι^πυπι άβ ηυίη(^υβ νοοίουδ βΐ ΑπδίοΙβΙίδ ΙοβΙοβ δοήρίβ δβουΐυδ ϋ«πιαδθβηιΐδ 
€8!, οοηιρβηάίυιη Ι.θ1ίη6 ρΓοάίβΓβΙ ίη βηΐίςυίδ θϋΐΐίοηίΐιυδ, 6χ νβΓδίοηβ ίοΓίβδδίδ ΒυΓ^ηάίοηίδ, 
Ρίδβηί. [ν. Βαηάίη. οβί. οοάύ. Ογ. Ιβυη. Ι, ρ. 273.] Αο ίη οϋίΐίοηβ ΒβδίΙ. 1575, ΟΓίεοίδ ίυδίο- 
η1>υ8 ερίΐοηιβ Ι.β1ί|ΐθ ηΐ8ΐβ ΑοοοηιηιοοΙ&ΙυΓ. Εβηκίβηι βρίΐοηιβη ίηΙβΓηΓβΙαΙίο ΑΓαΙ)1οβ τορπν- 
86η(8ΐ 168(6 Ιιβςυίηίο, ^υθθ ηοη βδΐ βάίΐα. Ιάεαι θΓ6Β0θ ίηΐε^β εχ ρΐυπϋαδ οο(1ίοίΙ)υδ ιοβϋδ 
Π188. θΐ εάίΐίοηε ΒαδΠ. ΓεοεηδυίΙ, ηονβίΐυε νερδίοηε άοηβνίΐ. Ραον, [Ιη 1)ί1)1. ΒπΐΗηηίοΐδ 
86ουη(1υη) εβί. εο(1(1. Αηςίίβθ,είο.,ίη Ιοηι. 1, ίη 1)ί1)]. ΒοάΙεί. δυηΐ η. 298, 702, 1882, ορερβ η.Ι 
βΐ 3 (β Ρβ5ηοίο δί^ηβΐβ : — ίεβάεπι ίηΙεΓ οοίΐςΐ. ΜΜ. ΗανΙβιαηϋΒ, η. 5649, εΐ ίη οοίΐ. Βαναν, 
- ΟΙ.ΧΙ, ΙεδΙε εβί. Ογ. οοοίά. ΒβνοΓ. ρ. 62.) — η. 2524, Όβπιβδοεηί. 1) Ιο^οβ; δεά, βάηοίβηΐε 
' οΑΐβΙοςί οοηίεοΙΟΓε, οπΙο οβρίΐυαι β 25 βά 32, ηοη ρποΓδυδ ίοίοπι εδί., ηυι ίη εώΐίδ, υΐί οοίΐεχ 
Ιιίεηίδ., ίΐβ εΐ αΐίί ρρο υηο εοάεπιςυε ορερε Ι)8ΐ)εηΙ, ςυβΒ ίη εάίΐίδ ρρο Ιίίηίδ 1ιβΙ)οηΐυρ, ε. §. 
άίβΙεεΙίεΑ εΐ ϋβ ορΙί}θ(1οχα άάε. Εΐ οερΙο ερίδίοΐβ αά Οοδπίδηι ερίδε. ρίβηε ενίηοίΐ , ηοη εδδο 
άίβΙίηοΐΑ ορερΑ : ]^θ1>εη1αρ ίη (ιοο οοά. ηοηηαηςυ&η) εΐΐαοι δοΗοϋα, δίνε ηοίθθ Ιοη^ορεδ, δεά 
πυτίορεδ, υοί βΗευϋί ίη δυπιηιο ηίΑρςίηε Ιε^Ιυρ του αύτου Ιωάννου εΐε. 2) άε ορίΐιοάοχα Γκίε. — 
η. 3614» 06 ορΙΙιοάοχΑ βϋε : 1θ{^ο&; 1η(ρο€ΐυο1ίο άο^αΐυηι, θα Ι. ερίδοορ. Ιβοάίοε», ςυθΒ 
ΐηυΚυπι άίίΤερί βΐ) εάίΐβ; ερίδΐ. άβ ίρίδα^ο βά Ιοράβηεπι, &ρο1ιίπΐ3η(1ρίΐ8α), ςυ» ηοη οοηεοΓίΙθΙ 
οαιη 6X01188. — ΙηΙερ οοάά. οοΐΐ. Εΐοηεηδ. Ιοπ). II οβί. η. 1823. 1.ο^08, εΙεωεηίΑΡίυηι , άβ (β) ί8ΐ)1»βυ9, Ραπ<, 4652, {η-4, βάίιϋΐ οοη$ρ6€(υηι 
ορβΓυιη Βϋΐη3$06ηΊ, Ίη ςυΑίυορ ρθΠββ ΐΓίΙ>υΐθΓυιη, 
Ιη ςαο ηοη τυΐΐ τίίΙβΓί υ$υ8 ΐΓ3η8πιΪ88ί8 8ΐ> ΑΙΙ&- 
ΙΙο, 9βά Ηβ ΠΗβ, τβΐυΐ ηβοϋυπι 8ΊΙ>ί νίβίβ, ΙοηυίΐυΓ, 
Ηθ6ΐ ΑΙΙαίίιιβ ίη βρίβίοΐβ αά ΝίΙιυδΊιιπι , ςυββ δ^πι- 
ηιΐοΐιβ ρ. 44β, ίη^βρία 68(, Ηβυιΐ ούδουΓβ ρΐ^^πιπι 
Ιμι βο ηοπιίηβ ο5]ί€6Γ6ΐ. Ιιΐβπι 1<2ΐ)1)€υ8 (οιη. 1 1ί1)η 
ύ$ $€ηρίοή6η$ Β€€ΐ£ίία$ΐί€ΐ$^ 8. 4660 εόίΐί, ρ. 856, 
6θΐΐ8ρΜΐυπι βυυπι ηον» «(ΙΊΐίοηίβ Β8ηιιΐ6€6ηί ιηβ* 
ηιΟΓΒηβ, ^ιιαιιι ΐΜΐη ι^βηιιιιιι, ίηςυίΐ, αρ^νβάίατ^ €ημ 

νίτοβ, ίμιοτΗηι ορ^τΜη αηχίϋηηκιηβ βίίανηηηηι ιτη• 
ρίοτο, ίη »η!ίηΐίηί$(ταηάή αά βαίη ρ€τβ€ί€ηάαίη ιιι6•- 
Λίέϋ» ραναϋοτα {η$το εχρ€ηη$. [Οοηί. ϋηάίη, 1. €. 
ρ•ί. 47560 
Γ^) €θιιβρ6οΐιΐ8 ορερυπι Βαπι^δοβηί & ίβςιιίηίο 

8. 1700 Γ2η8ϋ8 86ρ9Γ3(ίπ1 6(ϋΐυ8 681, 8ΐηΐΙ6 6X5121 

ρΓ86ΐ6Γ63 ίπ Οίβπο βΓυϋίΐοΓυοιΗβηονβΓ&ηο ^. Οβορ- 
{Γι Ε€€2Γΐί (ΜοηβΐΗΙΐεΗβη Αυβχιι^) 8. 4700, πιεηδβ 

ΑΐΙ|[υ8ΐΟ ρ. 526 86ς. Υΐ(ΐ6 βΐ ΗβηίΟΓΙΑδ Ιίΐΐ6Γ8Γί88 

ΤΓ6?ο11ίηα$ 4709 πιβη&β Αυ^^ιιβΙο, ρ. 1440 δες. βΐ 
8• 1715, ρ. 1 86<ι. δοΓίρία, ςυχ ίη (Ιιιο1)υ8 ΐοπΗ8 
Ι*6ςυΙηϋ ηοη βχδίβηΐ, βΐ ίη οοηβρβοΐυ, νεί 1.6ςυί- 
ηΐ8ησ, τβΐ 1<Αΐ)1)θ8ηο, ηυΐ) ΑΙΙ&ιίί οβί^ΐο^ο, οοηιιηβ- 
πιΟΓΑηΐυΓ, Γ6ΐ6Γ8η] ίηΓΓ8 ρθ8ΐ ηοΐίΙί3ηι βϋίΐίοηίβ 
Ι«6ςιιίηί8η28. 

(γ) ρί886Γΐ8ΐίθηε9 θ8η)α806ηίθ3Ρ, 8ΐ) βάίΙΟΓΟ ορβΓΐ 

§Γ9ΒΠ)ί8828, 8ΗηΙ 86ρΐ6Π). Ι, Αβ ρΓΟ€6$8ίθη6 δρΪΓίΐυ8 
• II, άβ 8υ6ΐοπΐ8ΐίΚ)υ8, η(ΐίΙ)ΐΐ8 ΕυΙγεΙήαηί ΙιΧΓβ- 
8ίπ 8118η) ΙπβΙ>8ηΙυΓ. ΠΙ, άβ ορίδίοΐ», €ΗΓγ8θδΐοηιο 
(Ηΐιυΐβ, 8ΐΙ €χ88ηυπ) ηοπΑοΙπιπι. εΐ αΐϋδ ςυί5η8- 
(Ι8ηι• 8υ8πΐ9ΐ806ηο ρππιυηι Ι8υιΐ3ΐί8 δερίρΐίδ. IV, ϋε 
6ρΐ8ΐοΙί8 &ϋ Ρείρυπι Ρυΐΐοηοιη «Ιβ ΤΓί$9£ίι ααϋίΐίοιιε. 61 <16 βχροβίΐίοηβ β()6ί ίηΐ6Γ ^υ8ιίηί, ιη8η3ιΠ8, 
ορβΓΑ. ν, άβ οΓβϋοηε 03Π)8806ηί (Ιβ ϋδ, ςυί ίη Γκίο 
οοόοΓίηίβΓαηΐ 6ΐ ϋβ ρυικαΐΟΓίο δεευηϋυηι οΓΐβΑΐλ- 
Ιίδ Ε€€Γεδί» 86η8ΐιιη. ΥΙ, άβ αζγηιίδ εΐ ροδίρεοοο 

€ΐΐΓί8ΐί Ρ85€Η8ΐε, 61 ΥΙΙ, 06 ΟΗΓΙδΙίαπίδ Ν8Ζ3Γ6ηί8 

εΐ εοΓυπι βάε, ηβο ηοη (Ιε ΕΐΦίοηίΐίδ. [Ιη ίηίΓοϋυοΙ. 
8. ργφΓ. Γ6€6ηδ6ΐ ίϋβπ) οηιηε» νερ&ίοηεδ Ι^αΙ. 8ΐςυε 
6(1ίΙΙ. 180) 1.&Γιηα8, ςυβο) ΟρβΒΟΑδ, εΐ ϋΓ3Β€0•1.8ΐί- 
η88. 1(Ι6Π) ]ιΐιΙίε8ΐ ϋε ΟαηΐΒδοεηΙ ΙίΙΟΓίδ εΐ δοηΐπϊπιϋ 
86η6Γβ, 6ΐ Βατοηη δβηΙεηΙίΑΠί, Ιη ηιιιΐΐιβ 08ηΐ8- 
δοεηί ίοηρίίί βάβη ναάΙΙαη εί €οηιρΙηήΙ)η$ ίρβνηι 
Μΰαΐβτβ τηεηάαάΗ, €0ΐ)ΐΓ8 €888υ1>οηυη) εΐ ΟβΓΐ)• 
νο88ίυσ) (ΙεΓβηιΙεΓε δΐυάεΐ. ΗατΙ, 

{(ί) Αάά. εβηβυΓΑδ ίη : ΒαΗηιρατϋηη Ν8εΙιηε1ιΐθ)> 
νοη η)6Γΐ^ΐ!νκΐΓ(Ιί8εηΒάοΙΐ6Γη, ΐοπι. VIII, ρ. 517—520 
ίη ρΓίηιίδ Οιιόίη. Ι. ο. ρ8|;. 1762 δης. ιη 08ρ. 6 εχ 
Εο€»ηο Γβρείίΐυδ 68ΐ οοηδρεοΐυδ ορρ. Ο^ηιαδο. 8 
Ιιοςυίηίο δεραΓΑΐίπ) εϋίΐπδ ; οαπ) 8υεΐ8Γίο (Ιείη ίη 
08ρ. 7 β^ίΐιΐΓ άβ ίρ88 Μίοέ. Ιιεςοίοη εάίΐ. ίίβςιιε 
Β8ηΐ88ε6ΐιί' δορίρΐίδ, ςβ» ίη ιιίτοαιιβ τοΙ. εοηΐίη^^η- 
ΙπΓ ; Ιυη) ρ88. 4 767 8ς(|. ίη οβρ. 8 άε ρΓ3βΓ0ίζ8(ίνί8 
Αΐηυβ (1εΓεοΐί1)υ8 ίΙΙίηδ 6()ίΐίοηί8, οΐ ρη^• ^^^4 δςη. 
ίη 08ρ. 9 ΐ6(;ίΐιΐΓ άίδοιίδδίο ορεΓυπ). ςυ£ ΐοηιο 11 
εθίΐίοηίδ ίΙΠυδ οοηΐίηεηΐιΐΓ. — 111α ΜίεΙι. Ι^βςιιίεη 
εά. Γεοιΐ88 εδί Υβηείίίδ 4748 ίοΐ. ει ίη ΓΓοηΐβ ΐ£ΐυ- 
(Ιαΐυρ : Εέίΐίο ηονίββίηια ΥβΜία Ιοηρβ α/ίίβ αεοητα- 
ύοτ, ΗαΗ, 

(ε) νΐϋε ηοΐ88 8(1 νίΐβπι ϋ3Π)88εεηί , βϋρίρίαπ) 
8 }. ΗίεΓΟδοΙ. ρ3Κ. XIX, 61 ΑΙΙαίίΗπι άβ Ο8πΐ8$οεηο 

§ XX. 

([) Ηίηε εΐίαη) ίΐΐα Ιη8 ορυδο., ρΓΧείρυε η. 4 
εΐ 3 η)εη)0Γ8ΐ8 , ίη λΐιςυοΐ €0<!(Ι. ίπηοΓιη) ροδίΐ» 
δυηΐ. ΗατΙ. 23 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒϋΟΤΗΕΠΑ ΡΑΒΚίσΐ. 2Λ δίβΐ ίη 00(1. 0«δβΓ. εΟΙΙ, η. 3. ν. ΪΜχηΙοβο. V, ρ. 5 δή ιΜςαβ ηοΐ. ΚοΙΙβΓ. Ιη βοά. νοί. ρ. 257, 
ία 00(1. ΟΟΧίνΐΙ, η. 16, δΐιηΐ οβρίΐΛ ΓβΙδΟΓαιη άοβιπδΐΰω ηαΓβδίυιη Μβδδβϋβηοπιιη , βΐ, 3υ(}ίοβ 
ΚοΙΙβηο, Ηοο δ^πίθ^ΓΟδί βχ ϋδοΐβιη βυοΙοπΙ)υδ βοπιιηςυβ δίιηί1ίΙ)αδ οοη^βδίαω βδδβ νίοΐβΐυρ, 
β ({αίΐΗΐδ ΌδίηβδΟΘηί οοιηρθηάίυιη άβ 1ΐδΒΓβδίΙ)υδ β$1 οοΐΐβοΐυιη, (ΐυίβ οο(1κ•ίδ ίΙΗυδ βφδ. 6β 
Μ&δδ&ΐί&ηΐδ οΑρίΙβ 6&(ΐ6ΐη, δβ(1 οοιτβοϋοΓβ βΐ ρΙβηίοΓβ, οχΏπίηο δίηΐ ουω ϋδ, (ΐυ® ΟοΙβΙβΡίυδ ίη 
Εοοίβδ. Ογ. ΜοηυιηοηΙ. Ιοιη. Ι, ρα^. 278, ίη Ιηοβπι ρροΙαΙΗ. Ιη βοά. βοά. ΟΟΧίνΐΙ, η. 25, βδΐ 
ΒΛίηβδο. 1ί1)6Γ οοηΐΓβ ΙΐδθΓβδβδ, βΐ ιηαΐΐο βηοΙίοΓ. V. Ιατηύ. V, ρβα. 266 δοΐ• ί1)ίςϋβ ΚοΙΙβΓ. — 
νβΓΪΛ Οβπιβδοβηί ίΓβκωπ). βι οι^βΓθ οοηΐΓβ ΙιβΒΓβδβδ βχδίβηΐ ίη βοά. 001.1, §ίνβ βηοη^ηιί ου3υδ- 
άατη, Ιοοίδ οοηιηιαηίΕυδ βδοβίίοίδ. ΡΙϋτβ (ΙβΜΐ Ιβηιϋβο. V, ρβ^. 324. δ(ΐ(|. — ΒβηΐΑδοοηυδ ίη 
ϋϋ. (1β ΙΐδΒΓβδί1)ϋδ Ιοω. ΐ,ρ. 302, βά. ΟοΙβΙβρ. ΟοΗ^ηοΙίβηοΓϋΐη δ. ΟοΙΙ^ηαιβηβπιηι, ΜβηΙίοηβπι 
Λοίΐ : άβ ςυο Ιοοο βΐ ΙΐίΒΓβδί 0οΙ1)τί(1ί8η. (ΐυδΒοΙβπι Λίΐηοΐβΐ ΚοΙΙλγ. β(1 ίβηιΐ). VIII, ρ. 303. 
Ι«ιιπιΙ)βο. νβΓΟ ίρδβ ΙδΙβ (ΙβωοηδίΓβΙϋπι ίΐ, βΓΓβδδβ ΟοΙΙ^πίΙί&ηοδ, (ΐυί, Β. Μβηβπι ρρο (ίββ 1ί&- 
ϋβηΐβδ, ΠϊΟΓίί βθπι ηοη Γυίδδβ ο1)ηοιίβπι ίθίδο ΟΓθάίϋβπηΙ. β(1(1.\νθΙοΗ. Ηίδΐ. ΙιβΒΓΟδ. Ιομ. ΠΙ, 
ρ. 625 δςί:|[. <1β δβοΐΛ ίΙΙβπιηι ίβπιίηβΓαπι, βΧ ίηίΓβ, η. 31 (α).— Ιη ΤΗ. ΟβΙβ οοά. XX. δ. οβί. 
οοά(]. Αη§1ΐ£θ^ βΙο.,Π,η. 5855. οαΐ&ΐο^δ ΙιβΒΓβδβοη βχ Ι. Οβπίδδοβηο. — Ιη οοά. Οοίδΐΐη. XXXIV, 
ίοΐ. 195, άβ (ΐυβ ν. δυρΓδ, νοί. VIII, ρβ^;. 265. ηοΐ. βί. — \\ά. ςηοίΐαβ ΜοηΙίβυο. ίη 1)11)1. 
€θί5ΐίιι. ρ. 111 άβ βοά. XXXVII, δίνβ Νίοοηίδ οοΐΐοοίίοηβ Ιοοοραπι Ιβω 8. δοπρΙυΓ®, φχίατα 
ΡΑίπυη, ίη Ιιίδ Ι. Οαπίδδοοηί θηιρΙίδδίηι&. — Ραπ^, ίη (^υ&ΙαοΓ βοάά. 1)ί1)1. ρυΙ)1. Αάά. Οα4ίη. 
1. 0..ρ&β• 1738. (16 βοάά. ΗατΙ. 

3. "Εκδοσι; ακριβής της ορθοδόξου πίστεως. ΟτίΗοάοχΰΒ βάβί αοοηναία βχροίίΗο , ραξ. 123-304. 
08ρί1ίΙ>αδ ορηίαηι (α) , ηοη ηαβΙυοΓ 1ί1)ηδ Ιιοο ορυδ θ Όβπιβδοβηο (ΙίδΙπϋυΙιιηι βδΐ, υΐ 6χ Ογ^β- 
οοηιιη οο(1ίοιιια πίδδ. ίηδρβοίίοηβ Ιθηιϋεοίυδ βΧ Ι.6ςαίηίαδ Ιβδίβηΐυρ (6). ΑάάίΧ Ιιίβ \\ν 
άοοϋδδίιηυδ, ηβο ίη βοΐίϋοηβ Ονβ^ββ νοΓοηεηδί 1531, ίη-4, ρ&ΓΐίΙίοηοαι ίη 1ί1)Γ05 ςυθίυοπ οιΐιί- 
1)βπ : ςϋθ(1 άβ οοηΐβχία ίρδο νβπιπι βδΐ ; δβ(1 ίη δυπιπιίδ ρββίηίδ ρβΓ Ιοίυπι ορυδ, (^υβΐυοΓ 
Ιί1)Γθηιπι ηαπιβή ηοΐβΐί οοωρβηαηΙαΓ. Νοο ίΙΙβ (Ιίνίδίο ίη νβΐυδίίδ ρπδο® νοΓδίοηίδ ίβΙίη/Β 
ΙΙ5ΐΐ5 ΟοοαΓήΙ, ηίδί ΓογΙθ δ6οαη(1β Γ606ηΙίθΓί(ΐα6 πΐΑηυ βΐ βίΓβαιβηΙο ίη η}3Γ^ηβΙί1)υδ €[υοΓυη)- 
ύθΰΟίΐοηδ β(1ηοΐ3ΐ&. (Ιη 1)ίΙ)1. ΤθΡνίδίβηβ ΕηΜοίΒ {ι6η ^ο. Όατηαβΰβηί^ ρνβίϋι^ίβνι, ίη ρηο €8ί 
ίΓοάίΗο €€Γία θΓίΗοάοχ€Β βάβϊ, ίναύηοία ά6 βτοΒοο %η ίαίίηηηι α Βηταηηάίοηε ]\ιάχ€€ ϋίνβ 
ΡίΒοηο Μπύ ΕίΜ€ηιο ΙΙΙΡοηΙ. Μαχ. οραά Μοηΐϊααοοηααι ρ. 75 Βίβήί ΙΙ&Γίοί, [βΐ ίη 1)11)1. 1)11)1. 
1088. 1, ρ. 482 £.] νβδίί^α (ΙίδΙίηοΙίοηίδ ίη ηυβΙυοΓ 1ί1)Γ0δ ]8Πΐ (ΐ6ρΓ6})6η(1υη1υΓ 8ρυ(1 Β.ΤΗοηιβηι 
Αςριίη&Ιβπι» βΧ νιηοοηΐιαπι ΒοΠου. XXVII, 102, δρβοαίί ηθίαρβϋδ, (^υί νοΓδίοηο Ιβΐΐηα υδί 
9ΐ]ηΙ. ΟιιαιηοΑΓ^ιη 6Χ%$Ηίηο, ίης[ΐιίΙ Ιθίριίηίαδ, €]}ΐ8ΐηοά% ραηϋίοηβιη α ίαίίηίΒ €Χ€ορίίαίατη 
ίηίτοάίΐΰίαηιφΛβ (ηα$Β αά ίη$(αΓ φΑαίηον ΚύοπΑΐη Ρβίή ίοιηύατάι. Ναοί υΐ ίη(6Γ 1.β11ηοδ 
Μΐιο1&δϋοο8 ΡοίΓυδ Ιιίο, ΜθςίδΙΟΓ δοηΙοηΙίβΓαηι, Ιοί αΐίίδ ρρδθίνίΐ (γ); ίΐΑ ρηηιυδ ίυίδδβ 
Οαιη&δΟβηηδ ίηΙβΓ Ογκοοβ Εοοίοδί® (ΙοοΙΟΓβδ οο^ηοδοίΙυΓ, ςαί ρίοηίυδ βΐ σωματιχώτερον δυΐ)- 
ΰ1ίιΐ5(ΐυ6 τιηίνοΓδυηι ΙΙιβοΙο^βθ δ}Τδ(6πι& ΟΓοΙίηβ ίαίΐ οοπιρίβχυδ, ιρδίδ ρΐβπιηιςαβ ν6Γΐ)ίδ, ςυί- 
ΐΜΐβ αίνιηα πιγδίοπα 6(1ίδδ6η(, αδαδ ρΓΐΒοΙατοπιαι Ρ&ίπιηι (Β&δίΐίί Μ.,ΟΓοςοΓίί Ν^δδβηί^ 
Νβιηβδίι, Αΐϋ&ηβδίί, Ερίρΐιβηίί, 01ΐΓ)τδθδΙοαιί, Ο^ιίΐΐί Αΐβχ., ροΓδοηβΙί Οίοη^δϋ Αρβορβ^., 
Ιβοαίδ Μ., ΙβοηΙίί Β^ζ., Μβχίπιΐ οοηίβδδοπδ, ρΓδθοίραβ νβΓΟ ΟΓβ^οήί Νβζ.). Α(1ηο1α11οηβδ 
ΗΌΙ)θΓΐί (>Γ0δΙ]6β(1, δίνβ εβρίΐοηίδ, ίίηοοίηίβηδίδ βρίδοορι, <ιαί δΦοαΙο XIII ίη Αηςϋβ ο1»Γα11, Ιη 
Ιιϋηιπι Οβαιβδοβηί (16 ογ(1ιο(]οχ& β(1β, ιήβΐβ β Ογ^θοο ίηΙβΓρΓβΙβΙυηι, πιβπιΟΓβΙ Ιο. Ι6]8η(1υδ9 
ρΑ|ζ. 285» Οβ δ0Γίρΐ0Γί1)υδ Βήΐαηηίοίδ. δοά ηβο ΒαΓ^η(1ίοηίδ [ά) ίηΐ6ΓρΓβ(8ΐίο, ηβο Κο1)βΓΗ 
«(ΙηοΐΑΐίοηβδ 1ΐ80ΐ6ηυδ βά\\χβ δαηΐ. ΙΙβηι ΗοϋβΓίιΐδ ίη 1ί1)Γ0 άβ οβδδβΐίοηβ Ιβ£;&1ίυηι ρβ^. 92 
θΐ 167, οίΐ8ΐ Ιθ8ηηβηι Οάηι&δοβηυηι ίη 111). 8βη1βη1ί8Γαηι, οραδ Ιιοο ίηηαβηδ. Ι&ο. Ρ8ΐ)π, 
8(θρυ1βηδίδ, νβΡδίο οαω Ιοίίοοί Οίοΐιΐονβί οοπιπιβηΐ8Γίίδ ρΓΟίΙιίΙ Ρατ\$. 1507 ; ίη-4 ; 80 άβίη(1β 
βφρίιΐδ Ιαπι ΟΓΦοίδ 8(1<1ίΐ8, Ιαηι δίηβ ίΙΙίδ, υ( δυρΓ8 ίη β(111Ιοηί1)αδ ορβΓυαι 08η)8δ06ηί τβΐυΐί. Ροδ( 
Ρβ6πιηινβΓΐίυ80. ΒΙΙΙίυδ, ου3αδ ίηΙβΓρΓβΙδΙίο ίη βάί1ίοηί1)υδ Ι8ΐίηίδ Ραή$. 8. 1577, 1603 βΐ 
1659, ίϋΐ. οοοαΓήΙ, βΐ δΐώίηοΐβ ίηίΐίββΐ οβδίΐ^βΐίοηβ, υΐ ΚίοΙι. δίηιοηί βΐίβω ηοΐβΐηπι Ιοπι. II 
ΚϋΙ. δβίβοΐδθ ρ. 35. 5β({β&α^ αηίιηο , ίη()αί1 0οηι1)6βδίαδ, €ΗιΗίον6% Ηοπίίηίβ ηιΗίΙ ΟτοβοΙ, 
^οιιιιηβη^αηΪ5 Γβιηοίίί, αηίϋπΒ οηβναΗ ροίίηβ Ηδή άβ /ϊ(ίβ, ςιηαηι βετίο ίΙΙηΒίναϋ, ρηηοτβηι 
ί€Χίητη τηηίαρΗοίϊη οοάίοΜίη οοΐίαίίοηε, ηονα βίχατη 86η χηίβνροΐαία (Βίΐΐίί) νετείοηβ αηείηιη (α) ΙΙΐί ίη 00(1. Ιαητβηί. XVI. 2, ν. Βαηάιη. Ι. 
ρ. |255 ί>ς. ΙΙατΙ. 

(6) Α(1ϋ. Β&η(1Ιη. 1. ο. Ιοιη. 1. ρ3);• 274, υΙ)ί €0(1. 
Ι4ΙΙ1ΙΓ. XXIII. 1)8ΐ)6ΐ. οαρρ. ΟΠΙ, υΐί αΐη : οοπΓ. 2ΐ(). 
η. Ι. άβ 00(1(1. ΗατΙ^ 

{€) Ι&ο. ΤΙιοηΐ38ίιΐ3 0*188. όβ (1οοιοη1>υδ 8θ1ιοΐ3' 
8ϋοί8 Ι^ΐΐηίδ, Ι'ίρι. 1676. 

(ά) €οιιί. Ου(1ηι. Ιοιη. II. ρβ^. 1296 5(]ς. — Εχ- 
8Ι«1 绀 ίηιΟΓρΓβίΑΐίο ίη βϋαιιοί ηι$8. €0(1<1. Υεηβί, 
\η 1)11)1. ΜΑΓΟ. ίηΙΟΓ €0(1(1. ΙΑΙ. ίη οο<1. 1•ΧΧΧ1ΙΙ. 
ορη8 ίη οβηΐηπι οιιρρ. (1ί8ΐΓί1)ΐιΐυπι 641, δίηβ υ Πα 
ΙίοΓΟΓυηι (Ιίνίδίοηβ; οιι{ιΐ8 ίηίιίυηι βΐΐυΐίΐ Ζ£ΐιιοΙιί 
ίη 09ΐ. ϋΙοΓυπι οο(1(1. ρα^. 59, (1β ςυο οο(Ι. 6ΐ Βογ- 
κυη(1ίοηί8 νβΓδίοηβ (ΙίδρηΙαΙ Ιο. Οοιηίη. Μβπδί ^ά 
ΡαΙίΓίοϋ ΒίΙ)Γιοΐ1ι. Ι.α1. ηΐ6(1. οΐ ίηΓ. 2Βΐ3ΐίδ, Ιοηι. Ι. 
ρλ||[' 305(υ1)ί 4β ΒαΓ^υηιΙίοηβ, 8. ΒυΓ£ΐιη(1ίο οο- 
ρίοδίυβ «βίΙυΓ), βΐ οοηΐΓ3 Ρ3ΐ)Γίοίυηι, ηβ^αηίβηι 
▼€Γ8ίοηοηι ίΐϋυδ ορβπδ υηςυαηι ρ.ΐΓυί886, « οαιιι. ίηςυίΐ, β]υ8 βχοΓ<1ίΗΠ) Α06Γ31 ΖαηοΙΙυδ (Ι. ο.), 
&1(ΐυ6 ίΐΐυά βαο οοηΐυΙβΓίπ) ουηι νοΙυΒίίδδίηια β(Ιίΐ• 
νβιιβία, 3. 1δ14, €[1126 61 νβΓδίοηβ ^»^οΜ Ρ3ΐ)Γί 

δΐ3ρυΐ6η8ί8 6ΧρΓ6883 Ιβ^ίΙυΓ ίη ΙίΐυΙΟ, υη3 63(ΐ6Π><• 

ςυβ ουπι ί1ΐ3 ηιίΙΓι νίδ» οδΐ. — ΡοΓίαδδβ ΡβϋβΓ ίη- 
ΐ6ΓρΓ6Γΐδ Ρί83ηί ν6Γδίοη6Π] Γ6ΓθΓΠ)λνίΐ, 3ΐ(ΐυ6 ΙΓιηο 
\ϊίί^ 1ηΐ6Γροΐ3νίΙ. ι — Ιη 1)ί1)Ι. ρυΙ)Ι. Ρ3γ1.<ϊ. ίη(6ΐ 
οο(υ. 1.31. 031. νοί. III, οοϋ. ΜΜ€€εΐ^ΧΧν, βΐ 
<]υ3ΐυοΓ 86(]η6ηΐί1)υδ• οοουΓΠΐ ΒυΓ(;υη(11οηίδ ΙηΐβΓ- 
ρΓβΐ. 3ΐςυ6 ίη οο(1. \1ΙΜ000Χ. πι. 9.νο1.ΐν. ρ3^. 
587. ηοΐ3ηΙβ 3υοΙθΓ6 03ΐ3ΐ08ί. < 03πΐ3δ0. ΐΓ^αίΐιο 
θΓΐ1ιοάοχ9β β(ΐ6ί, Οιιί(]οη6 δίνβ ροΓκίδ, βυΓ$[ΐιη- 
ϋίοηβ, ]«(1ίοβ Ρίδ3ηο, ίηΙβπρΓβΙβ. ι Ιη οοίΐ. ΜΜΟΕν. 
βδΐ νβΓδίο, ηυ1ΐ3 ιηΙβΓρΓβΙίδ ηΐ6ηΙίοηβ. — Ιη οο(Ι(Ι. 
υχοηϊύη*. η. 607. 612 βΐ 1609. β3ΐ3ΐ. — /ί'/οΓβ»ΐ. 
Ιη Κ)ίΙ)1. δ. ΟΓηοίδ, 1)18. V. ΙαΰΗατχΛ ΙΐβΓ ΙίΙΙβΓαΓ. 
ροΓ 1ΐ3ΐ. ρ38. 97 61 98, βίο. ΗατΙ. ! δ ΝΟΤΓΠΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΗΚΙΠ. » €ά£Τ€^ αίςίί€ αά [οηίβ$^ Ρα(Γ68 $€ίΙί€€ί αηίιςηίΟΓΰΒ, ςταο» ίοίθ8 Όατηαί€€ηη$ /οςτϋΐ/κΓ, α 5β ηχΗχΙ 

9(ή(>€Γ€ ρτο/'€$9ίΜ ίρ$€^ Γ^άπο^τβ. Ομοά 0οΐΏΐ)6β§ία«> βΐίίδ οοουρβίυδ ίο)ρΐ6Γβ§υρ6Γ56(1ί(,ιηβκηο 

^ίο Ι,βφΐίηίϋδ 6Χ$6ου(ϋ5 65ΐ, φΐί Ιιοο ΟβπΐΑδΰβηί ορυδ, ^γυοΙα αίΓβηυβ βΐ οβρίΐιιπ) βΐ 1ί1)Γ0- 

Π2ΐη (ϋ:$1]η€ϋοη6, βά Ογ6Θοο§ οο(ϋβ6§ ΐΏδ5. βοοαρβίβ ΓβοβοδίΙυιη οαιη ηον& νθΓδίοηβ 5υβ 6ΐ 

η}ϋ> βχΚίΙ>6ΐ. Νοη οιηίΚβηοΙυαι, ςαοά βρϋοιηβη υηίνβΓδ® Ιΐιβοΐο^φ 6χ Ιιοο Οβπιβδοβηί ορβΓΟ 

ϋ•?3ΐ6χ1βιη τυΐς&γίΐ 6Ιιπ$Ιορ1ιθΓυ5 ΡβΙβΓ^δ ΡΓβηοοί. β(1 ΥίβοίΓϋΐη 1605ίη-4, ςαί ουω ίη 

^^)πηβ(οπιαι ρ&Γΐβδ ΐΓ&ΙιβηόυΏ ίΐΐυιη δοπρΙΟΓβοι (Ιαχβπί, βχ ηοδΐΓβ1ί1)υδ Β. Ό. Ββΐΐΐιβδβρ 

1ίηΐζ6Γυ«, βνυδ, Οίβδδ» β. 1614, βάιάύ βΐ ΓβδροηϋβηΙβ Ιο. δ3υΙ)βΓΐο Αΐκίορβηο ρυΜίοβ 

ίτ^^η5\ΐΗ\ίΙ ά€ΐίη€ααοη€ξη δτβνΐΒΒίιηατη /ί6η III ϋαηχοΜοβηχ άβ οΓίΗοάυχαβά^, χη ςηα αικΒ 

§ααοΓχ$ Λιι/ΐΑ' ά€ €Ηη$(ο Θεανθρώπψ $€ηί€ηίχα (Ηβτχί βί €οη[€$8Χθ, οοηίνα χη/^Ιχεεί ηοηιιιιι/θ5 

ΓΟΛΟΛ ίΗύοίορίϋατΗνη ϋτχίίοοβ αά οΰΐι/ιιιη ο$ί€ηάίίηΓ. ΟοιίδΙβΙ βΐίβιη Β. Ό. ΕΙίαηι ΥβμΙχίΑϊη^ 

Εεΰΐϋδί» υίαιβαδϊδ 8ηϋδϋΐ6πι ιηβηΐίδδίιηυαι, β Ιοη^ο ΙβωροΓβ ίά β^ΐβδδβ οοηδίΐϋ, υΐ ΒβιιίΑ- 

κβηί 1)θ€ οριι$ λΑ οοδδ. οο(ϋ665 Αυ^δΙβα» (α) 61 0«ΒδβΓ66Β 5ί1)1. ΓββθηδίΙυηι Ογ^βοθ βΙίβΐΊηβ 

οιιω οοιηιηβηίβηίδ βάβΓβΙ ; δβά ρρβΒοΙθΓΟ ρΓοροδίΙο ΓβΙυιη νΐιί ρπΒδΙ&ηΙίδδίΐΏί ίηΙβΓΟβδδίί. 

ϋϋθδ ίιιΐ6ΓροΙβϋοαθ5, Ηϋ. πι ο. 3 β! 7. ία οο(ϋοϋ)αδ βΐίοιαοί ιηδδ. τερβΓίβδ 6ΐ Οαπιβδΰβηο δΐ) 

8ΐί€θθ ιηβηυ ιΟδβΓίθδ, θΓ»€β 6ΐ ίθΐίηβ όεάΐΐ Ιβςυίηίυδ, ρβ^. 659-661. Οα/Β ροΓΓΟ δυ5 

ΟτπΙΙί, Α/βχ., οοιηίη6 Ιο.^νθββϋηυδ βάίόΐΐάβ δδ. ΤήηϋβΙβ, βΐ ΑυΙ)ΘΓΐυδ Ιοωο υΐΐίωο ορβΓυηι 

€ίΓ.Ιϋ 6χ1ιίΙ>6<, ^θIη δυρΓβ ρ. 571, ηοΙ&Γβ πΐ6 ιηβπιίηί 6δδ6 Βααι&δοβηί, ΗοβΙ β Ζγή\\ι δ€ήρϋ$ 

ΠΜ^Ολίη ρ»Γΐ601 Γβρβίιΐβ. 

4. αρ^ το•:^ς διαβάλλοντας τάς άγίβτς είχ^νας. ΑάνβΤίΗΒ €08 φιχ 8αοτα$ χτηαρχηβ» οαϊηηχηχαηίηΓ. 
Α4τ>ι άχολοντ-ιχο\ ΐΓβ3 ρβ^. 307-390. έπιστολιμαίους λόγους νοοθΐ 1θ. ΗίβΡΟδΟΐ^ΠΐίΙβηαδ ίη Ολ- 

ιοΑ^εΐίοί Υίΐβ οβρ. 14, πιβιαίηίίςιιβ βοπιαι ϋβηιΐΏ οβρ. 33. Ρήοιαδ δοήρίοδ βδΐ ροδΙ λ. 0. 727, 

Ιεοαίδ ΐ5&\ιή άβοίιηιιοα, φΐοίΐΐβ βάίοΐυιη θάνβΓδυδ ίηαβ^ηβδ ρΓΟίηυΙξβνιΙ, δβά ιιηΐβ ςυβιη χαλ^ 

ΐΙ\^ •ΓΛΛ.ν^'ε^ις'^^ής Χρίστου ποίμνης,φΐίϋαδ ΥβΛίδ ΟβίΎηαηχΑτη, ρβΙήβΓοΙιβιη €οηδ1βηϋηορ.,(6^ 

ΐ^το»5θ6θ\ΐδ ρ. 388, ιηΙβΙΗ^Ι, & 1.6οηθ άβροδίΐυδ βδδβΐ , ςυοά 8οοί(ϋΙ δΐιΐ) βχΐΓβηιυπι Απηί 

729. 3€€ΐΜηάα$ρο^ ββπη&ηυαι ίη βχδίΐίαιη ραΐδΐιιη, οα)αδ ιηβιηίηίΐ ρ. 336 : ΚαΙ νΟν δ μαχάριος 

Τιρμχ^^ ό βίψ χαΧ λόγφ Ιξαστράπτων, Ι^^πίσΟη, χαΧ έξόριατος γέγονε, χα\ ίτεροι πλείστοι ίπίνχοποί 
ηΐ πχττρβ^, ^ οΰχ οΚΚαμεν τά ονόματα. ΤβΓίίϋδ, αυβίη Ιοβηπί ΌβΙΏΑδΟβηΟ δίπβ ΙΏβ^Α ΟΑυδΑ 

ιΙιΐαϋίοΑΐ ΗυιηίΓ6<1ϋ5 Ηοά^ ρΓοΙβ^οιη. Αά (ΙηΓοηίοοα Ιο&ηηίδ ΜαΙαΙφ οβρ. 32, δβοαικίο βδΐ 
δΐιηίΙ1ίαιυ§, 6Ι 5€ΓίρΙιΐ5 υΐ6Γ€[ΐιβ βάΐιυο ΑΟΐβ ΑηβΙϋβαΐΑ ΑάνβΓδοδ Ιβοηβιη ρΓοηαηΙίΑΐυπί ριι1)Ιίο6, 
Ιιοο 65ΐ ΑηΙβ ιηηιιιη 6|ιΐ3 ΙβΓίΙαιη (ίβοίιηαπι, ΟΙιΗδΙί 730 (ο). ΡΓοάίβΓαηΙ ρήιηαιη οαιη ΥίΐΑ, 
Α ΙοΑηηβ ΗίβΓΟδοΙ. δοΗρίΑ ΟΓβΒοβ , βάβηΐβ ΝΙοοΙαο Μαιογαπο, ςαί βοδ 0ΑΓ<1ίηΑΐί, ^ΟΑηη^ 
ΡβΙΐΌ (ΙαγαΟαβ όβάίοΑτϋ, Κοιη. 15^, 1η-8. Ι,Αΐίηβ υ6γΙιΙ ΟοίΙίΗάαδ ΤίΙαίΑηηιΐδ, εΑΓίΙιυδί» 
ΡΑΓίδί60δί5 πιοπΑοΙιαδ, Ραη$. 1555 ίη-4 (β); Αηΐν>€τρ. 1556, ίη-12. ΑηΙβ βαοι Ρβΐπΐδ Ργαποϊ• 
50115 Ζιηυ5, Υ€η€ί, 1554, ίη 8 (η), ^υ^ϋδ νβΓδίοηβηι ΑάάίΙίδ ΟΓβΒοίδ ΓΟουδΑΟί ίη Βα$χΐ€€η$%^ 
θ<&1. 1575, βϋ^ιη Ιαο. Βί1ιίιΐ5 ίη Ι.ΑΐίηΑ δΐΐΑ βάίΐίοηβ δοητΑνίΐ, ΑάάίΙίδ ρΑαοίδ θΑδ1ί^Αΐίοηί1)υδ, 
Ψνύ, 1577, 1603, 1619. Οβηίφΐβ (ηβ άβ ΟαΙΗοα ΥβΓδίοηβ άίοΑΏ νυΙ^ΑΐΑ ΥΐΓάαηί 1573) , 
Ι8ςιιίηίιΐ5 βχ υίΓΑφίβ ίηΙβΓρΓβίΑΐίοηβ ΐΑΐίπΑ ηοΥΑ ΙβΓίίΑπι οοηοίηηΑΓβ ορβΓ» ρΓΟίίυπι 
ΦηιΙ, Αά1ιϋ>ίϋ5 βΐίβαι βπιβηάΑΐίοηίϋιΐδ Βίΐΐίί (/). δίηςαϋδ ΙήδΟθ Ιίϋπδ α ΒΑΟΐΑδΟβηο δυοίαηοΐιι 
ηηχ ΙοοΑ ΤΑΠΑ ΡΜηιαι ρΓΟ ίαΐΑ|μηίΙ)α5, ςαοππη πκΐίοοηι Ιιοο Ιοοο δα1)]ίοίΑΠΐ [τ. ΨαΙοΙι. Η%$ί. 
Α^., II, ρ. 322 δη.] (λ) 0« Αιι§ι»ΐΑηί« οοάϋ. τίάβ Β« ΑηΙοηη Κβίδβη 
αΐ2ΐθ|ΐιη ιιι«5. ΐΗϋΙ. Αυ^υβΙαπ», ρ3ξ. 29. Ββ €»- 
ι&Γ^» 1.2Βΐ)»€«ίααι Ιί5. υ. ρ. ι. βΙο. γιι6γ. Τυπα ίη 
€θ^(1. (XII, β ιΗΙνια 560(|• ίΐ. ίη οοϋ. €€ΧΟΠΙ 

211^. ιτοΐ. — Ιη ΙνΙιΙ. Ύα^ήη. οο(Ι(1. ΟΟΧΥ. 61 
1 1.\\1&.νΐν. ^Μΐ. αιΐ. οο(Ιι1. Ορ. Τληγ. ρ. •308 βΐ 
»4. — Ρ«τ\«.\ΒΐΜ%|. ρα1>1. 00^(1. ΧΧΥΠ. αϋ(Ι. %ά 
η. Ι. »£τΊρΐ2. — £ι οαρ. 15 ΙίΙ)π ιν. (Ιβ οιΙΙκηΙ• 
£^β ^£^^ρ^^ ^ ρ3ηίοιι1& ίη ί,ιίΗΤ^ύ 55. Ραίτηιη^ 
ΡβηΜ.^ρ.ύϋΐΙ ΜοΓβΠ. 1560 ΓοΙ. ρ. ϋ5. ^ο Οα^ 
Μαΐ€αά φίοά ψαηζζ <ι νίηκιιι ίη 5. £ιΐΓ/ιαπ<ίίιι ηοη 
*ήι ίψμΛ$, $€ά %ρ%%ίΗ €ονρΗ9 €ΐ «απ^κΐβ ΟΙιτϊβΗ. — 
Ιη (οί. ΒοέΙιί. Χ€ΐν. δίτβ η. 2877. €3ΐ. οοώΙ. 
Δο|γΙ. 6ΐ€. Ηαο ςυοςαβ ΓβΓϋΓΓί ροΐ6&ϋο. ϋαηι.ορίηΐο 
ίη 1ίΙ>. III ύ€ αηΙίο4. βάε^ €2 ρ. 28, εΐ Ίη ΓιΙ)γο ι τ , 
ΟΑρ. 14; αίςυε Μπιίΐίδ 3Γ$;υπιεηΙί ΟΓοΙίο ά€ ίηεοτ- 
Γβρίι^ίΐί €οτροΓ€ ΟητΜίί, ηηοά ίη ίοΰτα ίί/ηαχί αεοΐ' 
ριηΐΜ, ίη 6«ϋι. Ραή», 1619. ΓοΙ. ρα^;. 1)51. 6γ. 30 
1^1. — 61 ίη ειχί. 03Β5αΓ. €€ΧΙ.νΐ. η. 12, ({υί βΐί- 
ςυ2ηΐυπι ^ί&εΓβρ^Γε (ΙίοίΙυΓ 2 Ι,αηιί^εΰ, Υ. ρ2^. 245 
Μ]. ίΙ>ί(1. η. 15. ρ. 246. €&1 Βαοιο^ο. ϋοοίηηη άε 
ηηίΐΑίε εΐ «ΙίβεΓεοΐίΑ 5. ΤΓίηίΐ2ΐί$ €ΐ ίη εοιί. εΟΥΙΙ. 
Β. 9. Ρ^β• 25. ίΐ. ίη οοϋ. \Λ\. η. ιι ( ?. ί,αηιΙ), III. 

β^. χ64. ) ϊη%ίη. ά€ ΤήηίΙαΙ^ -τ ΊαιιήηΊ ίη οοϋ. 
V ά€ 5. Τήη%ΐαΐ€^ 5. 02 ρ. 8 Ιί1>Γί ρήηιί (1ε 6<1ε, 
εΐε. €ΐ ε2ρ. 12 1ί|)ή ρπιηί, άε 4ΐήηί$ ηοηιίηί^ικ, 
ηεε ηοο. ο^ρ. 15 ε]υ$(). ΙίϋΓΪ, ά§ Ιοοο Βιι €ΐ (ΐΛοά 
<ο<Μ4 ΒτΛΛ ηοη άταηηααιρίηί είΐ. ^- ίη οο(1. Μ€άΐ€, 
Ιλμτ. ΧΧ11. η. 9. ρΐυΐ. 71. ΟΑρυΙ άι ηοηΐίηώη$ 
Λ€€^αίίη$. ν. €21. οοϋ(Ι. 6γ. ΤαΜΓ. ρ2|. 157. εΙ Βαηάϊη. Ι. ε. γοΐ. ΠΙ. ρ2(;. 14. — Εχ ρηιηο 02ρίΙβ 
ορεΓΪβ €ΐε8υπιρΐ2 εβΙ ρ2Γ8 θΓ9ΐΐοηί8, ςνοά Ββία €οη^ 
ρτ€Κεηάί ηοη ρο</ιΐ, ιη οοϋ. ΡΙοηηί. 1.2υΓεηΐ. XII. 
η. 25.ρ1υ1.6.γ. Βαηάίη. Ι. ε. Ι. ρ. Ι2Ι.2ϋ(1ε βυρη, 
ίη ηοΐιΐί2 ^εηεΓ2ΐί εοϋά. — εΐ 1/¥αΐ€Η Ιιίδίορ. Η3&- 
Γεβ. Ιοο. VIII, ρ2^. 616. εΐο. 619, βςς. 652. 660. 
666 βς. ΒαΗ. 

(^) Υ. ίηΓΓ2, νοί. Χ. ρ. 206 βςς. παΙΜί Ηί•ΐ. 
ΙιχΓεδ. είΐ. ιοηι. Χ. ρ. 152. 166 βς. 725 §<|ς. ΐοπι. 
XI. ρ. 270 βς. 577 δης. 587 δς. εΐ ϋε 02ηΐ2- 
δοεηί 0Γ2ΙΙ. ρ. 288 βςσ. 20 8ες. ηοΐ. ΗατΙ. 

(ε) Εΐί'εΓρΐ2 εχ ϋίδ 111. ογγ. εΐ 8υηιπ)2θΐ ίΙΐ2Γυπι 
άεϋίι λΥαΙεΗ. 1. ο. Ιοπι. XI , ρ3|^. 502-525. ΗατΙ. 

(ά) Υ Μαίΐίαίτ€ Α. Τ. ίη ίηάίοε, ρ. 524. Η. 

(€) Ιη 4. τ. Ρίηεία 02ΐ. Ι. ρ. 71. £ί• 

(/) ^ο. υ2πΐ25€εοο ΐΓίΙ)υΐ2 εβί η2ΓΓ2ΐίο ϋε οΗ- 
^ίπβ ηιοΐυυηι Ιοοηοοΐ2δΐ2Γ., 2ΐ) 2ΐϋ8 ^02ηηί , πιο- 
η2εΙιο ΗίεΓΟδοΙ., 2&δί^η3(2; υ. 8ΐιρΓ2, νοΙ. ΥΙΙ. ρ2|[• 
682. § Υ, εΐ ηοΐ2 ο. ίβ οοϋϋ. — Π2πι. ϋε δ2ηοΐΐ8 
ίηΐ3βίιιίΙ)υ$, ίη ςιιίηςυε €θάύ. Οτ.ϊ)ΊΙ)\, Ρατ'ηχίΜ. 
— Οχοη. ίη οο<1. ΒοϋΙβί. ΧΟΙΥ. δΐιηΐ η. 55. Β2ηι. 
Οε ίπΐ2κίηίΙ)υ8 , η. 41 όβ εΓυοε, εΐ ςυο<1 ε2 βίΙ 
2(1θΓ2η(ΐ2, ίη ηυ2 εΐί3πι ΐΓ2εΐ2ΐ. <ίε Πϋε ; η. 42 ϋβ 
82ηοΐίδ εοΓυπιςυε Γ6ΐ1ςυί3Γυπι τεηεΓ2ΐίοηε εΐ πιί- 
Γ2ευΙί8 , 45. ϋε 55. ίπΐ2§ίηίΙ)υ8 ; η. 14 ρ2ηΐ2δοεηΙ 
ει 2ΐίθΓυηι Ρ2ΐΓυηι ρΓοεεδ 2η1ε οοπιηιυρίοηεπι εε- 
1εΙ)Γ2ΐ2πι Γεείΐ2ΐ9Β. ▼. 02ΐ. €ο<Ι(Ι. Αη{Ιί»,εΙο..1. ρ2((. 
150. — Ιθ2θΙι. €2πιεΓ2πυ8 ίη ΟίδρυΙ. άε ρϋβ •! 
θ2ΐ^οΓιοί8 2ΐςυε ΟΓΐΙιοϋοχίδ ρΓεο Ι^υβ εΐ ίητο«2ΐίοθ6 
ηοοιίοίδ άίνίηί,είο. Αγ^^μιογ. 1560. 8. Οπβο•. 27 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΕΙΟΙΙ. 

ΙΝΟΕΧ δαΚΙΡΤΟΚϋΜ 
ςΐηο9 ίη ΙΛη$ άβ ίτηαριηϋίΜ Ιαι^αί Ιοαηηα ΟανηαίΰβηηΒ. 28 ΑηιΙίΓΟβίυβ , βρίδο. ΜβϋίοΙϋηειιβίδ , έχ της πρ^ 
ίϊΛσαν Ίταλίαν επιστολής, 544 &(Ι βΓοΓι&ηυιη ίιηρ. 
περ\ της ένσάρχου οίχονομίοις του ΘεοΟ Αόγου, 
385 « 

ΛηΑ8ΐ38ίιι$ 8ίη3ίΐ3, του αγίου δρους Σιναί, 578. 
Ιη ηοναιη 0οιηίΐΗ€3πι οι βροδίοΐυηι, ΤΗοιώ^πι, 588. 

Αη»135ίιΐ8 , 8ΓΓΐπβρί$ΰ. ΤΙΐ6ορο1Ί$ (ΑηΙίοεΙιί9Β), 
61 ρ9ΐΙη8ΓθΙΐ3 περί Σαββάτου χα\ πρ^ς Συμεών, έπ{- 
σχοπον Βόστρης, 544, 580. 

Αηαίία$ίη$, ίιηρ. 577. 

ΑΓΟ&άίιιβ, ΟΓοΙΓίρρ. €γρη , Ιη ΥΚϋ δ^τποβοηΐδ, 
ΙΙΐίΐιιιηβΙιΐΓβί, ιηίΓαειιΙο ΟλΧΧΠ, 578. 

ΑΐΙΐ8η&5ίιΐ8, 519. 

Αΐ6Χ8ηΟΓίηυ8 ΠΙ). III, χατά *Αρειανών, 585. Έχ 
των γραφέντων έχατ^ν χεφαλαίων πρ^ς Άντίοχον 
τδν αόχοντα χατά πεΟσιν χα\ άπόχρισιν, χεοάλαιον 
λη% 5ο6, 585. Ηχ ςιΐ9Ρ8ΐίοη6β ]υηιοπ8 Αΐη3ΐΐ98ϋ 
811111, ςιιβηΐ' ρο8ΐ 3. €. 700, νίχίδ86 1.6(ΐυΊηίυ8 ηοη 
«ΙίίΤίΐΡΐυΓ. 

Β38ίΠιΐ8, 517, 562 : έχ της εΙς τδν Έσαΐαν ερμη- 
νείας, 506, ίη Β2Γΐ&&πιυπι, ηιβΠγΓβηι, 520, 542, 
565. Ιη ΟοΓϋίπηι, ιη^ΠγΓΰπι, 522. 542. Αά δ. Ρ1&- 
νίαηυπι άβ διιηιαηίαηβι ΓπυΙίβΓι*, 584. 

ΒαβίΙίυβ έν είχοστψ έββόμφ των πρ6ς *Αμφΐλ(5/ιον 
περί του αγίου Πνεύματος τριάχοντα χεφαλαιων, 
318. 521, 542, 564. — Ιη XI. Ηΐ&ΠγΓββ, 522, 525, 
342,364,581. 

€Ηα1ο6άοη6η86 οοηοΊΙίυιη, 580. 

€Ιβπΐ6η8• ΑΙβχβηϋπηυβ, του Αρχαιοτάτου Κλή- 
μβντος προς *Αλέξανδρον, έχ του έβδομου βιβλίου 
των Στρωματέων, 582. 

€οηααηΗηη$, ίηρ, 570. 

€]ΓΓΊΙ1υ8 ΑΙβχ., έχ του προσφωνητιχου πρδς τδν 

ίασιλ^α Θεοδόσιον, 567, έχ των Θησαυρών, 567, 
χ του πονήματος, δτι βιά πάσης της Μωυσέως γρα- 
φής τό του Χρίστου μυστήριον ένση μαίνεται, 567. 

0]ΤηΊΙιΐ8 , Ηΐ6Γθ8θΙ. , έχ της δωδεχάτης χατηχή- 
σβως, 585. 

Οΐοη78ίυ8, 534, ΑΓβορ9$:{ΐ9, δ πολ()ς τά θεία, 355. 
Κα\ χατά Θεοΰ τά περ\ Θεού διασχεψάμενος, 51 • — 
ΠεοΙ θείων ονομάτων, 320, 742. 

Οίοηγδίυβ. περ\ έχχλησιαστκχί^ς Ιεραρχίας, 320, 
342, 565. ΕρίβΙ. βία ΤίΙαιη, 519, 542, ^ά αοΑηηβπι, 
1Ιιβο1θ|^υπι, 565. 

Ώίοίϋοτη», 580• 

ΕρΗββίηΑ β^ηοϋαβ ληστριχή, 329. 

ΕρίρΗαηϋ ΙίϋβΓ, 6 ςυο οοηίΓα ίπι&κίηββ ρΓ0<1α• 
οιΙυΓ ΐ68ΐίπιοηίιιηι, τυχδν παρεγγεγ ραμμένο; χα\ 
επίπλαστος , 319. γνώθι ώς άτύπλαστος δ λόγος, 
359. υΐ)ί οοηΓβΓβηά» ηοΐ». ΙιβοηΓιυβ, Ογρηιιβ, 
ςοιηπκκίυβ ?6Γΐκ)Γυιιι ΕρίρΙίΑηπ ίηΙβΓρρββ , 526. 
ΕρίρΙιαηϋ βοείβδία ίη €γρΓ0, ίπ)&§ίηί1)υ8 βχοτηαΐα, 
559. 

Έιΐ86ΐ)ίυ8 ΡβπιρΙιίΙΙ ΙίΙ). V, των έν Εύαγγελίοις 
αποδείξεων, 567 ; Ιίί). ΥΠ, ΕΰοΙβίίαϋίϋω ΗηίοΗίΡ^ 
369 ; 115. IX, 570. Υίΐα ϋοη8ΐ3η1ίηί, 571, 572, 580. 

£ιιιΑκ»ιιίιι<, €χατ€Ηη$^ Λπαηκι, 576. 

Κπΐι^ΰΗίαηία, 577. 

ΡΊανίαπΗί, ιικίΠυΓ, ίη %^ηοάο ΕρΗαίηα λτ|τ7ριχ9) 
%ηΐΒφαη$^ 529. Α1\μ% ΑηβοοίαηΗζ^ 581. ' 

Οβηη&ιϋυ•, ΑΓοΙήορ, Οοηβΐ&ηΐίηοροΐ. 586. 

ρ. 7ΐ8οη. Γ6ϋ<1ί(Ιίΐ6χΙίΙ)6ΐ1ο ρΓβοαΓιοηυιη, ςυο βηβ- 
€9Β Ε€θΐ68ΐ96 υΙυπΙυΓ, ^ο. !)&ιη38€6ηί 61 βΙίοΓίιηι 
ΡβίΓυιΐ) 6€θΙ. Ρτε€β$, — Νοπι &υΐ6η) ΐΓβ8 1ί1)Γΐ (Ιο 
1ηΐ3^ίηίΙ>υ8 {βηυίηί βίηΐ, ηβοηβ, €θρίθ86 ίηςυίπΐ 
Ουίΐίη. 1. €. ψ%. 1747 8ςς. βΐ οοηίΓΑ όυίΐ. €&- 
"νβηηι 8€ηΐ6ηΐί&πι ΡΗϋ. δρβηΗβπιίί αίςυβ ΕΙ. Ουρίη. 
ρ«ηι&8£6ηυηι ηοβίΓυπι ηοη Γηίβββ ΑΓοηίΐβοΐυηι Ιηυπι 
ί11«Γυαι ΟΓΑίΙοηυηι , ρΐυήϋυβ Αΐ^αηιβηΓιβ , ργφ8€Γ- 
Ιίπι ςυο<1 βοηρίΟΓββ , Β3Π)&8ΰ6ηί «ΙβΙβ Ιοη^β ίηΓβ- 
ΗοΓΜ, οίΙαηΙυΓ, οοΓΓοίΜΓ^Γβ , ΗυπιΓΓοώ «υΐβιη 
Βοϋ7 ]υ(|ίΰίιυη., α Ρα1)ποίο ορρυ({η«Ιιιπι , άοίβη- (^^ηηβηιι•, ραίηαηΙιαΟοΜίαΛίΐηοροΙ. 508, ηιηβν» 
ίη «χει7ίκηι, 556. 

6Γβ|[οηυ3, δ θεοδδήμων ( Ν^ζίΑηζβπυβ ) , 312 
555; ό θείος, 516. 546; δ θεολόγος, 519; έχ του 
πε^ ΥΙου, λόγου β', 567 ; έχ του λόγου τοΟ κατά 
^Ιουλιανού του παραβάτου, 571 ; έχ των έτη^ν, 581, 
582 ; εις τδ βάπτίί^μα, 584. 

6Γβ|[0Γίυ8 Ν3Τ886ηυ8, Β38Ί1ϋ ίΓ&ΙβΓ, 525. — άνα- 
πληρωματιχδν (8υρρΐ6ηΐ6η1υηι ΗθΧΑβιηβπ ηαςίΐίαηί), 
περί χατασχευής ανθρώπου, 524, 542. — ΟγαΓιο <16 
<1ίνίηίΐ8ΐβ Ρϋϋ 6Ι δρίπΐυδ δ. αΐ (Ι6 ΑΙ)Γ2ΐΙΐ3Πΐο 524, 
542, 564. 

ΗβΙΙαιΙίυβ ίη ΥίΙ» δ. ΒαΜίΊί, 527, 565. 

ΗίβΓΟηγπιυβ, ρΓβ8ΐ)>ΐβΓ Πί^ΓοβοΙ., 585, Ιθ€υ8, 
ςυί ΑίβΠιΐΓ, 681 Ηΐ6ΓΟηγη)ί, Οτχά 8εηρΐοπ8, άβ 
ςιιο 8υρΓα. 

Ιωάννου ^Αντιοχείας του χα\ Μαλάλα Χρονο- 
γραφία, 568. 

^ο»ηη68 €Ι)Γγ808ΐ. Αβ υηο 1β£[ί8ΐ9ΐ0Γ6, 545. 

^ο»ηηβ8 €ΙΐΓγ8θ8ΐοπιυ8 έχ τής ερμηνείας του 
διχαίου *1ώβ, 371. Έχ του λόγου, του, Έπίγνωσαι, 
δτι έν μέσφ παγίδων διαβαίνεις (ΧΥ, Οβ 8ΐ3ΐΗί8), 
379. Ιη Μα6ΐι&1>9608, 584. Κατά Ιουλιανού του άθεου 
έχ του πρώτου λόγου, 584 ; εΙς τ^ν νιτττήρα, 584. — 
ίη Μβίβΐίιιπι, Αηΐίοείι., ίηείρΊΐ : Πανταχού της ιεράς 
ταύτης, 545. Ιη δ. ΓΙβνί&ηυηι, ΑηΓιΟΓίι. 581. Ιη 
€ο1θ886η868. έχ του τρίτου λόγου, 567. Ιη Ερίδί. ϋά 
ΤίπιοΙΙι. χεφάλ. η', 582. — Ερμηνεία ίη ΕρίΒΐ. »<1 
Ιΐ6ΐ)Π608• 324, 342, 564, 567. Ιη ρ3ΓϋΙ)οΐ2η) ββπιί- 
ηί8, 343. 06 ρΓοϋίΐίοηβ ^υϋ2Β βΐ ίη Ρ.ΐ8€ΐΐ3, 345. 
Ιη ρ8«1. 111, άβ ϋζΝΐάβ 6ΐ ΑΙ)8θ1οιΐ6, 567. — Αρα<1 
Ειιαοχί8πι ιΐ6ΐ&ΐυ8, &6 8ί ΟΓΐββηίβ 1ΐ£Γ6$ίη 864υ6- 
Γ6ΐυΓ, 585. 

Ιοαηηα^ άία€οηη$^ 577. 

ΐ8ί(1θΓυ8, (ΙΐΑΟοηυβ. Ε]ιΐ8 Χρονογραφία, 585. 

ϊκ/ίαηνι, άθεώτατος χα\ αποστάτης , 527, 565. 
ΑΙΙαδ, 580. — Τδ χατά Αέοντα Εύαγγέλιον, αϊ) ίοο- 
ηοΗΐ&οΗίβ Εν3η((ρΗπηι 1•6θηί8 ΙβλυΓί 8€η1)ί ]υ1)6( 
ρ6Γ 8&Γ€&$π)αηι, 338. 

1.6οηΙίί, Νβ^ροΓιβ ίη €γρΓ0 βρίβοορί, έχ του χατά 
Ιουδαίων λόγου, 325, 326, 342. Έχ του ε' λόγου, 
373. 374, 375, 376. 

Μαΰβάοηίνί, 580. 

Μαρηηί^ ρΓ«<6νί«Γ, 376. 

ΜβηίοΙίφί , 314 , 556. ΑΙσχρά χα\ μυσαρά χα\ 
ακάθαρτος γραφή Μανιχαίων τε χα\ Ελλήνων χα\ 
των λοιπών αίρέσεων, 544, 350. Μανιχαΐοι συνέγρα- 
ψαν τδ χατά Θωμαν Εύαγγέλιον, 558. 

Μ»χίηιί, ρΙιίΙθ8θρ1ιί 61 €0ηΓ6$80Γί8, έχ τών περί 
αύτου πεπραγμένων μεταξύ αύτου τε χα\ Θεοδοσίου 
έπισχόπου, 544, 587. 

Ιί^ΓϋΚπκβ, ηιαΓί^^Γ, 565. 

Μ6(1ιθ(1ίί, Ρ2ΐΙ&Γ6η8ί8 6ρί8€θρί, περ\ αναστά- 
σεως, 589. 

ΟΙι^ίηρίηί, 376. 

ΡαηίαΙβοηίί βί ΜαΗηί^ ηατίι^τηηι^ Γβ/ί^ιιία;, 577• 

ΡοΙγοΙίΓοηϋ ερμηνεία ίη ΕζβοΙιίοΙβιη, 5/2. 

ΡΓθεΐΗ8 (€οηδΐ&ηΙίηοροΙ.), 528. 

δβνβπϋηί, 68ΐ)&1θΓηπ] 6ρί80., εΙς τά εγκαίνια του 
σταυρού, 527, 545, 565 ; έχ του λόγου τετάρτου εΙς 
τδν σταυρόν, 585. 

ά6Γ6 6ΐ ΑΓηι&Γ6, <)6η1ςυ6 οοηο1υ(ΐ6Γ6 βΐυάυίΐ, 3υ- 
610Γ6Π1 ΐΓίυπι ίδίαηιπι οηΐΙ. ηοη ροδ36 αηΐίςυίο- 
Γ6Π) 6886 ¥61 Οη6 8266011 Ζ , ¥61 ίηίΐίο 8βςυ6ηΓΐ8 XI. 
— [>6 03ΐη8866ηο , ρηβείρυο ουίΐυδ ίηΐ3β1ηυπ] ρ8- 
ΐΓΟηο, ρΙυΓλ Ι6ξ68 ίη ¥Γ2ΐΐ6ΐιίί Ηίϋον. Ιιωτβ$. βίο. 
Ιοηι. Χ, ρίζ. 150 βςς. 156 βςς. 168 βασ. 176,8ς(|. 
255 8<|(ΐ. 599. 725 84](|. 6ΐ6. 6ΐ Ιοπι. XI, ρ3ί%ΛΊβ 
βπς- ηί)ί 6ΐί3ΐη 60ηΐΓ3 1.6φΐί6η. άβ ΐ6η)ρθΓ6, ςυλη- 
άο II. λόγος βΟΓίρΐυβ βίΐ , γιχά^ηι πιοη6ΐ εΐ ιΐ6ΐ 
ΟΓΓ. οοηΐΓ3 Οα^ίηυιη, 616. νιηάίεαΐ Ο^πιβιβεβηο, η6€ 
ΗυιιιΓΓ6<)ί Ηοιίγ ρΓθΙ>Αΐ )υάί6ίιιιη. ΗατΙ. 9 ΝΟΤΙΉΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΐ. 30 Μ^^ηί δίπιβοοίβ, του θαυμαστού βρους, ιζερΧ βΕ^ 

§0€Γ9ϋ$ Β'ηίοήΛ ηοίεζ. Ιίΐ). ι, 570. 

δορΙίΓοηΐ•, ΗίβΓΟβοΙ. ΐΓεΙΓιβρίδΟ., λειιιωνάριον, 
Η8^ 544, 552. 1)6 ιη&η]^πΙ)υ8, Ουγο βΐ Ιο&ηηβ 6ΐ 
1\«μ1ογο Ιΐ3Γρο<1ί2€θηο, ροό^ξΓ» Ι»1)0Γ&ιιΐ6, 587. 

$ί»ΙΐΑαί ΒοϋΓβηί €οηΐΓ& Ιαάκοβ χεφάλαιον ^. 

τ». 

8τΒΐΐΜ>Ιυπι, 509• 545. 

8ΫΒθϋυ5 ςυίηίΑ, 586 ; ςαίηί5βχΐ8« 589. 

ΤΙλ^οϋοηΐϋλ « 6ρί&€οριΐ8 ΟγΓΐ , έχ της Φιλόθεου 
Επορ^Ας , εΙς τ^ βίον του αγίου Συμβωνος, Κιονί- 
«», 566. Ιΐ£ρ\ Μαχεβονίου ^Ασιανίτου, 580. Έρμη- 
κίι ίο Εζ6€&ίβΙ^ηι, 572. 

ΤΑ«ΜίοΓΜ» Μαοί€%, αΙί^Μ, 528, 544, 552. 

ΤΙ^οά&τΜ^^ Μορ»Μ^ί€ηΜ$^ 586. 

ΙΐΜΟΐΙοή, ΙβοΐοΓ» Οοη&ΐιιηιίιιοροΙ. ΗίβΐθΓ{3 βο- €ΐ68ία8ΐίο«, 580, 586. Έχ του ^ τβμου, 576. 

ΤΙΐ6θ(1θΓυ8 (δ.), βρίβοορυβ ΡβηΙβροΓίΒ. Ε]ιΐ5 η^Γ- 
πιΐΊο ρ^Γϋπι ΰΓ60ΊΙ>ί1ί8 άβ ΟΊοηβ, 86Γνυιη Γυ{[ίιίνιιηι 
ιιι&ΓΐγΓί8 ίπααςίηβ βίΚοΐα Άά ΓβάίΙιιηι οο^^^ηΐβ, 582 

56(1. 

θεολογιχώς είπεκν, ηί ΰηηι ΐΗβοΙορο Ιοηηατ. 510, 
549. ΚθβρίοΊιιηΐιΐΓ Ναζ'ΐΑηζβιιί Ιοεα. 

ΤΗοιηχ βναηκβίίυιη α ΜαηίοΙιχΊβ 8υρρο8Ίΐυιη, 
558. 

Τίΐηοίίιβη$^ €θΗ$ΐαηίίηοροΙ, 580. 

νΐΙ& δ. ΒϋδίΠΊ, Λϊ) Η6ΐΐ3(1ίο δοηρίίΐ, 527. €1ιΐ7- 
8θ8ΐοιηί, 528, 545, 565. Α1)1>»1ί8 , Οαηίβΐίδ, 588. 
ΕυρΓαχίίΰ, 528, 545, 589. Ευ!»ΐ3ΐΙιΊΊ του χα\ υλα- 
χίοα πι&η^πιιιη, 572. Μαγιχ, ^££;γρ1ί36, 528, 545, 
588. 

δΐιηβοηίδ, ΐ1ΐΑυω2ΐαΓ|;ί , 80Γίρΐ2 &1> ΑΓ€&(1ίο, 
579. Β-ΑίξίΑλος- τεερΧ άρΛοϊί νρσ^ηίιματος. ΠύΰίΙϋί ά$ Γ€€ία Ββηίβηίία^ δίνβ οοηίβδδίο Γΐάθί, (ϋβίβία Ο 
Ι)ιιο&$4^ιιο βΐ β& ΕΗβ βρί§6θρο, (Γ3ιϋ1θ ΡβίΓΟ, ϋαιηβ56ί ιηβίΓοροΙίΙδΒ, ρ. 390-395. ΙηοίρίΙ : ού 
μαΛς &μφοτέρ€ιΐθεν φόβος. ΡήΐΏυδ βάίϋίΐ Ι.6ςαίη1ιΐ5 6 βοάίοβ Υ&Ιίοβηο ΜΟΟίΧΙΙ, 6ΐ ΥβΓδίοηβιη 
«ΙαίάΙΙ. Ιη 1ιθ€ ΗΙ>6ΐΙο οο£ορΓθ1)βΙαΓ ϋοοίηηα 56χ 5)ΓηοάθΓυ]Ώ, Γβ^ίοίυηΙυΓ^υβ ταπί ΙΐΦΓβ- 

βΙ)|]5 θΐηχΐί1)υ$ & Βίπίοηβ Μβ^Ο, μέχρι τήν νυν χινηθεισαν χατά της άγιας του Χρίστου χα\ ΘεοΟ ή|Αων 

ΈχχΑη^ας, Ιιοο βδί υδςυβ βΰ Ιοοηοιηβοΐιοδ, βϋδίη Οπ^βηίδ ληρήματα, Ρβΐπ Ραΐΐοηίδ βοΐόιΐβ- 
ιη^ηίαιη ΛάΤήδβρυιη, ΜοποΙΙιβΙίΙδΒ δβΓβίαδ, 07Γαδ, Ρβυΐαδ, ΡβΙηΐδ, ΡγΓΑυδ, Μ&οβπυδ βΐ 
^&\λ\»ϋ\]&^ «^ Φδοίραΐυδ, ηοο ηοη ΜθΓοηίΙ». [ Οοηί. \ν&1ο1ι. Βίίί. ίΚΒΤβΜ. νίΠ, ρ. 480 δ€[. 

6. Τόμος, 5ΐ>β ΙιΊ)βΙ1υ50οηΐΓβ Ι&οοΙ)ϋβ5, Μοηορίι^δίΐδδ,δίνβ Ευίνοΐιίβηοδ βχ Ρβίη, Οαιη&δΟΘηί 
φΪ5€ορι, ρ€Γ5οηΛ Αά Τυ<1βΓδββΒ,Ιι.6.0θΓΦΦ (α), 6ρίδ60{)ΐιΐΏ Ιβ6θΒϋβιη,ρ.397-427.ΙηοίρίΙ : Ούβέ 
«Α χαλ^νοτκ μή χαλώς. ΕάίϋβΓβΙ ί&ΐίηβ 6χ ΡρΑποίδει ΤαΓπβαί νερδίοηβ, δβά αιυΐίΐυω, δυΐ) Ιίΐαίο 
08ΒΜ5€6ΐιί οοπίπι Αοβρίιβίοδ, Ηβηπβυδ Οβπίδίυδ Ιοηι. IV, ρ. 173 ΑηΙίαυβΓ. ΙβοΙ. Ιη^οΐδΐβάϋ 
1604, ίο-4. Ιη!β^θΓ6ηα 6ΐ Ογφοθ ρπιηυδ νυΐ^νϋ 1.6(ΐϋίηίαδ β εοάίοβ ΥβΙίοβηο, ββ ςυ^Β Ιιυίο 
6(ίβαι (ΙββΓοηΙ, 6Α 1.6ϋη6 δυρρίβΐβ άβάϋ 6χ γβΓδίοηβ ΑΓθ1)ίε&, αιΐθΐη ΐΏδ. δβΓΥβηΙ ΡαΐΓβδ Ογ&- 
Ιοήί Ρ&π§ΐ6η5ί5 (6). Οϋοηί&ιη Ιιυίο 1ί1)β11ο Ιοοα ρΙοΓα άοοίοηιιη ΕοοΙβδίβΒ Οαπι&δοβηυδ Αάαβχυϋ, 
θοηπη φίοςαβ 1>Γ6Υ6ΐη βίοηοΐιυιη Ιιοο Ιοοο θοοίρο. ΑαιίΜΌβίυδ , 1ΙβάΙοΐ9ΐιιβη8ί8 , έχ του πεο\ άνθρω- 
ιιξβζΜς, ήτοι χατ^^ *Δπολιναρ{ου λάγου, 4x5. Ε] υ 8(1. 
9Α Οηύ^ηηΛ, Ιιηρ. 425. Οβ^η Ιοουηι 1»«ΐ(Ι&γίΙ 
€7τϋ1θ8 ΪΒ ερΙΐ6βΐιΐ2ΐ •γηθ(Ιθ, ιΜ. 1χ της έρμη- 
ώϊς του συμβόλου, 425. 

λβ^ρΐιϋοΰΐιϋ, Ιοοηίί ερίβο., 6ρί$Ιο1& ζά δβίβυευιη, 
425, 424. 

Απ$ΐοΐ6ΐβ5, ΙβΠΐιιβ (Ιβΰίαιυβ βροβίοίοπιπι, Ιιχγ6- 
ύά3, 599. 

Απα», 396, 599. 

ΑΐΙΐ3ΐΐ2&ίιι&, ΑΙβχ. 6ρί8€. 408, 409, έχ του χατά 
ύμζ^ΛΒΓ». 420. ΕρίβΙ. 9(] ΕρίοΐβΙαιη, 422. 

ΒλίίΓια» , €χΜΓ«£0&Ί8, έχ του χατ' ΕΟνομ(ου λό- 

'ρυ 3Γ, 421. έχ της ΒιαΙίξβ,ως (ζ) πρ6ς 'Αέτιον τ6ν 

*Α.&€.νι:Λν, 4*11. — ΕρίβΙ. Άά ΑιηρΙιίΙοοΙιίυιη. 598. 

ςΛτ\\ν^, Αν«χ. 106, 408, 409, 410, 411, 415. 

Ιβ ΐ{>I1^8^Β^ 5Τμ4ο, 425. Έχ του προσφωνητιχοΰ 

ζοΟ τζρόζ ^Αλίξ/ΐΓ^^Ις^ 424. Έχ του περί πίστεως 

Αάγου, 425. — ΕρίλΙ. &(1 ^ο^αηβπι, ΑηΐϊοοΙιβηυιη, 

425, Αά Α^^^^υιη, 1ΐ6Ηΐβη68 6ρί80. ί6ί</. Έχ του 

ίΐς Ά Α^νΣτ&χόν, 425. Περ\ ΤριάΙδος λόγος, ϊΜ. Λά 

5υ€ε«η8ααι 1 βΐ II €ρί8ΐ. 426. 

ίΗο<Ιοπ», 398. 

ΟΊ080ΦΓΜ, 396. 

£αΒοιιιίιι$, 1»τεΐί€ΐΐ8, 597. 6Γ6£οηυ8, Ιΐΐ60ΐ. 598, 410, 411, 412, 418, 419. 
Ερί8ΐοΐ3 11 Λά 6ΐ6(Ιοηίϋΐιι , 422. *Αιιολογητιχός, 
422. — δβηηο II (Ιβ Ρίϋο, 422. Έχ των έπων, 425. 

6Γ690Γίυ8 , Νγβδβηυβ , Ερί8ΐοΐ2ΐ 2ά Ρΐιίΐίρρυιη, 
ιηοη&ΰΗαιη, 424. Έχ του χατά Άπολιναρίου , ίΰίά» 

ΐΓ6ηχ(ΐ8, βρΊ8εορυ8 Ιαυ^ά. έχ των χατά Ούαλεν- 
τίνου , 420. — ΑΙ ΙστοριχαΙ βιαγορεύουσι βίβλοι, 
419. 

^ο^ηη6Β 01ιΐ78θ8ΐοιηυ8 έχ του εΙς τ6ν Λάζαρον 
λόγου, 526. Έχ της πρ6ς Καισάριον τ6ν μονάζοντα 
Επιστολή;, 427. 

Ιυ8ΐίηυ8, ρΐιίίοδ. 61πι8γΙυγ, έν τ|) έχθέσει τ^ 
περ\ της όρθης ομολογίας, 410. Έχ του τρίτου Βι- 
βλίου, του περ\ αγίας Τριάδος, χεφάλ. ιγ*, 4*20. 
Κεφάλ. ιζ* ί^ΐα. 1.6(]υίηίυ8 ο1)86γυ21, ρ€Γ ίβτΐιηηι ά€ 
Ίτιηιίαίε ίηΐ6ΐ1ί{[ί βχροβίΐΊοηβιη (ί(ΐ6Ί, ηιι» ίιιΙβΓ 
δ. ^υ8ι^ηί ορβΓϋ ΙββίΙυΓ, 61 8υΙ)]υη€ΐ& ΓυΊΐ (ΙυοΙ>υ9 

1ίΚ)€ΐΓΐ8 2άν6Γ8υ8 Χυ(]Χ08 61 6Γ36ε08 2(1 ΕιιρΙΐΓ&- 

δίυηο, 8θρΙιΊ8ΐ&πι, «ιυ» οιηηίΑ ^υ8ι^οι1^η ]υηίθΓβιη 
8υοΐοΓ6ΐη Ιΐ8ΐ)6ηΐ, ίΙΙυιη ίθΓΐ3886, 6υ]υ8 βρίβίοΐα >(Ι 
ΡβίΓυιη Ρυΐΐοηβπι 6Χ8ΐ3ΐ. 

ΜοΐΙιθ(]ίυ8, 1*3ΐ3Γ6η8Ί8 6ρί8€. έχ του λόγου εΙς 
τήν ύπαπαντήν, 421. 

Νβ8ΐοηυ8, »ιιΙΙΐΓθροΐ8ΐΓ3, 598, 402. 

ΡβίΓϋβ ΡυΙΙο, 419. — Κατά τους φυσιχούς, 405» («) Οβ φΐο Ιοΰο ▼. ΙέφΑαι. ίη ΟΓίβηΙ. €1ιη- 
ΜίΑίι. Ιο«. II. ρ. 1427. Οιγ/. 

(^) Κχ βό. Μ'ιεΙι. Ι^ςυίβη• Ουπι Η1)γ. 6γ. 36 1•3(. 
€1 ίηΐβ||ΤΓίοΓ6ΐη €χΙιίΙ>€ΐ Βλδη^ιβ ιη 3ΐΐ6Γ& €2ηί8Π 
64. β. Τΐιβ83ΐιτο ηιοηίιηβηίοΓ. €66ΐ68. ΑηαίβΙ, 1725. 
Μ. Ιοοι. 11. ρΛ%. 29 8ςς. - ΙηΐβΓ 60(1(). Τϋ. (Ιοβ 
Ί<ι Μ6Ι. Βοάΐ€Λ. η. 272. οαΙ. 03πι«86. οοπιγα ΕυΙγ• 
ϋΐι^η «Ι 0Ίθ8€0ΓαΒΐ , ΑηΐΜΟβ, 6θηί. ΙηΓΓ2, νοΚ IX, 
Μ. 510. 6•!. γκ. εΐΐΓ. βυίΙ. Ρηηΰ. 1¥αΐ€ΐι. ΗίδίΟΓ. 
ΗΒΓββίυιη,ϋΐΦ. ΐοπι. \ΙΙΙ. ρ2ί. 842 βςη. (ΠΐΙ ουπι 
(Μίοο 1. €• ρ&9. 1756. Ηΐιιιη Ιί1)€ΐ1. οοηίΓαΕυΙγοΙι. 6( Οίθ86θΓυιη ίηεβπίδ βυΙδυρροΒίΐίΐϋδ ορρ.03ΐη386» 
&(1ηυιη6Γ3ΐ. Ιιΐ8υρ6Γ, \να1οΙι. (1υ1)ίΐ3ΐ ηυιη ορυβε». 
άβ άίνιηίΐαΐβ ϋ ιηΰανηαΐα αΰοηοηΐία ϋοιηίηϊ νοχΙγΙι 
ΙβίΗ ϋΗτίίΐί , οοηΐνα €χ$β€ναηάα$ ^ αεοίίΐΐατηηί <ιι• 
ρβηΐίύοηε^ , εΐ ορυδε. α Ο^ηοαΒε. ()ΐεΐ2ΐυπι , εΐ αΙι^ 
£1*13 ερίδε. (Γ3(ϋΐυιη ΡείΓΟ , 3 ϋαγεο ίη &ίιΐ. /ϊΐίβΓ» 
5$. ΕοοΙ, Ι, ρΑ^. 626. ΙιιΙεΓ ίηε^ΙίΑ ^ο. Οπηι. ορρ^ 
ιηεη)0Γ3ΐ3, 8ΐηΙ |;εηΐΝη3• ΗατΙ. 

(£) δεγεΓΟ, 1ιΧΓε8ί3Γε1)3 , τεεεηΐίυδ δεπρίυηι». 
3(1εοηυ6 8ΐιρρο8ίΐυιη Βαβ'ιϋο Ν. ηεε 1ΐ3ε1εηπ8 εάέ- 
ηιηι. ί,^ηΗίίη. 31 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚΙΟΙΙ. 32 ί ΡΓΟοΙιιβ, ρ^ΙπαΓοΙια ΟοηβΐϋηΐίηοροΙ., ΤΗβΑ^ίαιη 
Ιι^ιηηιιιη 3ΐ) βη^βΠ» 6<1ο6ΐυ8, 449• 
83ΐ>6ΐΙίυ5, ΑΓβΓ, 398. δβνβπΐΒ, 398. 

ΤΙΐ6θ(]θΓυ8 ΜορβαββΙβηαβ, 398. 

Τηβα^ίο ^άΙοΟΛ ίαιρΓοϋαηΐυΓ, 418 ββς. 7. Κατά Μανιχαίων διάλογος. ΌΐαΙο^Ηβ ΰοηίτα ΜαηχοΗΰΒΟβ^ δίνβ ΡΛαΙίοίθΠΟδ , ρβκ. 429-465. 

ίηοίρίΐ: Επειδή συνελτίλύθα{Λεν.Ιΐ1 ^ΙΙΐΙί^ίΐΛΐη 00(1ίθίΙ}αδ ρΓδΒίβΓ ΓβΙΠ ΓβΓβΓίϋΓβάδ.ΑπβΙηβδίϋΐη (α). 

Οβηίδδοθηί βδδϋ (ΙαοϋδνίΙ ΒίΙΙίαδ ββιη ΙβηΙαιη ο1) ΡβΙίοηβιη, ςιιοίΐ ίζηβιη, ΙΟΓίΟΓΟίη άφΐηο- 
ηυοι ίιηρίοΓυηίίςιιβ ΙιΟΓαίηαιη, Θχροηίΐηοη άβ νβΓΟ ίκηβ, δβά όβ ηβςυίϋ® ίιιιίίδ λο ρβοοβίί 
ίΙβ^ΓδπΙβ ίΓυδίΓβΙβςυο ΙίΙ:)ίάίηβ. Υκΐβ ρβ^• **6, 448, 460, 463. δβά Ίάβω νίδυιη βΐϋδ ΕοοΙ^δί» 
<1οοΙοη1)α5, βΐίβιη Λη1ίςϋίοπ1)αδ, ηοΐβπιαΐ 8ΐχ(η8 5βηβη5ΐ>, ΙίΙ). νι ΒίΜίοΛθοω δ. δκΐηοΐ. ίμΟ, 
βΐ ΒβηβάίοΙίηί βά ΑιηΙ)Γθδίαιη Ιοπι. Ι, ρ. 1460. Ρπιηυδ Ιιαηο άίβίοβιιιη ουιη νβΓδίοηβ βάίόϋ 
£ηιβηαβ1 ΜβΓ^υηίαδ, ερθίβηδίδ, Ραίαν. 1572, 8. άβιηάβ αΙπΑςαβ Ιίη^α ΓβουάβΓϋΠΐ ΒοδίΙοβηδβδ 
ίη δαα Οβιηβδοβηί «(ϋΐίοηβ α. 1575, ίοΐ. Οααι &Η& νβΓδίοηβ δυ& Το. ίβαηοΐβνίοδ &^^^αηx^^ ίηιρ. 
ΜΑηαβΗδ ΟοΓΏΠβηί, Ιβ^&Ιίοηί β(1 ΑΓηιβηίοδ, 1.6οηίδΜ. βρίδΙοΙβΒ ϋβ Γκίβ, 1.βοη1ίοηυ6 βΐ ΟοπδΙβη- 
ϋηο Η&ΓΐηβηοραΙο €ΐβ δββϋδ, βΐ Ηβηηβηοραϋ, ΑυςαδΙίηί &1(}υβ ΕιΙαπί οοηίβδδίοηίΐιιΐδ Γκίβί, 
1?αίΐ7. 1578, ίη-8. ΤβΓίΐβ Ιβο. Βϋΐϋ γβΓδίο βχδίθΐ ία 6(1ίΙίοηι1)αδ Οαιηδίδοβηί 1.Λΐίηίδ Ρδήδίβη- 
δίΙ)αδβ. 1577, 1603, 1619, Γοΐ. 

8. Διάλβζκ Σαρακηνου χα\ Χριστιανού. Βίίΰβρίαίίο Οίηίίχαηί βί Ξαταοβηϊ, ρα^. 466-469. Ιη- 
οίρίΐ : τ( λέγεις τ6ν Χριστόν. ΡΓοάίβΓθΙ Ι^&ϋηβ βχ ΥβΙβή νβΓδίοηβ ίη ρηοΓίΙ)υδ βαίΙιοηίΙ)αδ. Νβςαβ 
Ιιβσαίηίο &ά ηιβηυδ ίαίΐ θΓβθβαδ βοάβχ» ςηβπι βχδΙθΓβίη 1)ί1)Ι. ΟφδβΓββ ΙβδΙίδ Ι.θπι1)6βίαδ V, 
ρ. 126 6) ; Ιβπιβη €τγφο& ςυ^άβη ίΓ8^βη(& ΑδβήρδίΙ βχ Οίαΐοβίδ ΤΙιβοάοΓΐ Α1:)υβ&Γδθ, βχ ηαο 
6ΐί<ιπι ρ. 470, ΟΓδθββ β1 1.&1ίηβ δαΙ)]ΐιηχίΙ 1)Γ6νβιη άι&ΐο^αι εΐιπδΐίαηί β1 δβΓβοβηί έχ των πρ^ 

τους Σαό(&αχηνοΟς άντι^όήτεων διά φωνής Ιωάννου Δαμάσκηνου, ίηβίρϋ : '^είπέ μοι, ώ έπΕσκοττε, ού 
κατείδωλος ?ίν 6 κόσμος. [ Υο^. Ουάίη. 1. Ο. ρββ- Π45, ίηΙβΓ (ΙαΜδΐ Ορρ. βΐ ρ. 1760, βΐ ΡώΓΙΟ. 
Όβ νβτΗαίβ ΓβΙιρ. Οιη$ί, ρ. 119 βΐ 122 δφ ΗανΙ] 

9. Περ\ δρακόντων. Όβ άναοοηιύηβ ίΓ&ρίβηΙαίη ρ. 471, 473. Ιηβίρϋ : Επειδή κα\ δράκοντας 
άναπλάττουσι.Εΐ περ\ στρυγγών, (Ιβ «^Γν9ΐ'^ΐ«^« ρβξ• 473. ΙηβίρίΙ Ιθέλωδέ ?να μή. Η<Ββ (Ιυο ΓγΑ- 

ςαιβηΐθ, ςαίϋυδ ναΐ^ β1 ΗβθΓβΙίοοηιπι Μ>υΐ3δ ήάβΧ ΟΑπίθδββηυδ, αηΐββ ίηβαϋα, 1.β€[αίηίυδ θο- 

ΟβρΗαΜοηΙίβυβοηο. Ρβ§.~472, ΙβαάΑΐαΓΔίων Α Τωμαίοις συγγραψάμενος ΐΐερ\ βασιλείσς κα\ ι»ρ\ 
της Δημοκρατίας *Ρώμης, κα\ διηγησάμενος περ\ του ιηλυθρυλλήτου πολέμου του Καρχηδονίου, €[υίΙ}υ8 
▼βΓΐ)ίδ ηοη Οίοηίδ έΐ^Γ^δΟδΙοιηί ικρ) βασιλβίας λόγοι , δβά βΙΙβΓίυδ ϋίοηίδ ΟΑδδίί ΗίδΙοπο 
βοωαη» Ιίϋη. ίηηααηΙαΓ. Εαΰν. ΕδΙ ίη βοά. 8βΙάβη. ΧΥ, οβί. 1)ίΙ)1. Βοάΐβί, δ. οοάά. 
Αη^ΐί» η. 3Μ3. — ίη 1)ί51. δ&η-Οβπηβηβηδ. V. ΜοηΙίαυο. ΒίΙ)1. 1}ί1)1. π)δδ. ρ. 1157 Α. 
ΗανΙ. 

10. Περί άγ{ας Τριάδος. Ώβ 5. ΤΗηιΜβ, ρβΓ φΐβθδΐίοηβδ βΧ Γβδροηδίοηβδ, ρ. 474-477. Οριΐδου- 
Ιαηι ρΓίαβαι βάίίαπι Α Ιο. Ψβ^βΐίηο βαιη νβΓδίοηβ βΐ ηοϋ&^ΑχΑρηίίαίνχηάβΙ. 1611, ίη-8. ΙηβίρίΙ : 

Ηβο\ μέν τής αγίας Τριάδος τής ομοουσίου. Ραύτ. ΕχδΙ&Ι ΡαΗ$. ίη 1>ίΙ)Ι. ρυ1)1. οοάά. Ο) β% 
ΜΟΟΙΑΥΠ. — Πηάοδ. ίη βοά. ΟβδΑΓ. ΟΧΙΥΠ , η. 10. V. ΐΜη5βο. ΙΥ , ρ»8. 268. 
Οβ βοά. εαΧΙ,ΥΙ, η. 13. Υ. ΐΛΏώ. Υ, ρββ. 246, β1 δαρΓΑ βά η. 6. Αάά. Οαάίη. ρ. 1764, η. 8. 
ΒαΗ. 

11. Περί του Τρισάγιου ύμνου. Ββ Ηχ/ΐηηο Ττίίααιο, Βά ΙΟΓάβηβΟΙ ΑΓοΙίίηίβηάΓίΐΑΠ), βάνβΓδυδ 
βοπιηι δβηίβηϋβηι, σηί Ιι^ωηυπι ίΐίαπι ηοη &ά §δ. ΤΗηίΙβΙβπι, δβά 8(1 δοΐυπι ΟΙΐΓίδΙυηι Γβίβ- 
Γβϋ&ηΙ, βί ΑίΙνβΓδαδ ΡβίΓί Ραΐΐοηίδ βάάίΐβπιβηίιιπι, 1&οο1)ί1ίδ β1 ΜβΓοηίΙίδ (νίάβ ρβ8• 485), ρΓΟ- 
ΐΜΐΙαπι, ρ. 480-497. ΡΓοΛβΓβί Ιι«ο βρίδίοΐβ 6Γ»οβ βί Ε&Ιίηβ ηβδβίο ςαο ίηΙβΓρΓβΙβ, ίη βαϋιοηβ 
Οβηιβδοβηί ΒΑδίΙ. 1575, δβά α Ι,βςαίηίο Ιοη^β οβδΙί^ΑϋοΓ βί οααι ηονβ νβΓδίοηβ βχίιί1)β1υρ αά 
ηυΑίαοΓ 00(1(1. πίδδ. Ιηοίρίΐ : Τοΰ πρδς σέ μοι πόθου (ο). 1.008 ΡΑίπιηι, ςυ» νίηιΙίοβΓβ &(1 οαΙοοηι 
ηα]α$ δοήρΐί ίηδίϋαίί Β8Π)8δθβηαδ, ρβ^. 488 δβ(ΐ. ϋβθο δυηΐ : ΑΐΙι&η9ΐ8ίί έν τω περ\ σαρκώσεως χα\ Τοιάδος 
λόγω ρ. 448, οΙ» ή αρχή * 01 κακοτέχνως ρ. 493. 

Β;ΐ8ΐ1ίί έκ τοΰ τέταρτου λόγου του κατ* Εύνομίου» 
οδ ή αρχή * ΕΙ φύσει Θε6ς ό Γίός, 493. Έκ του πρδς 
*Αμφΐλοχιον περ\ του αγίου Πνεύματος ρ. 493. 

€Ι&Γγ8θ8ΐοπιΐ εΙς τ6 ευλογημένος, ο^ ή αρχή * Έκ 
των θαυμάτων εΙς θαύματα (Ιοιη. V δίΐνίΐ. ρ. 882) 
ρ. 489. 

ΟγΓίΙΗ, ΑΙβι. άπδ έκτου λόγου τοΰ περ\ της αγίας 
Τριάδος, οΰ ή αρχή ' *Ισότητος μέν οΰν, ρα^. 490. 

(α) Β2ΐηίΐα$θ6πο 9ί8€ηΙ)ί(υΓ ίη οο(1. Υίη(1ο1)οη. 
€328. €01•. η. 2, ν. 1•&ιη1)60. οοιηιη. Υ, ρ^%, 307. 
— ΜοηαοΗΗ ίη 1)ίΜ. βίβοΐ. €θά. 6X1 V, ν. 09ΐ. 
00(1(1. Ον. Β2ΐν2Γ. ρ^^. 44. — ¥Ιοτ6ηΐ\χ ίη οοάϋ. 
1.2ΐυΓ6ηΙ. Μ6(1ίο. XII, η. 22, ρΙυΚ. 4, ν. Βαηάίη. 
031. 00(1(1. Ογ. ι , ρ3ΐί. 555. — Ραή$^ ίη 1)ί1)1. ρυΙ)Ι. 
οοάά. Μ€Χ1 61 Με€€ΧΧΥΙΙ. 3(1(1.'8υρΓ3 , νοί. ΥΙΙ , 

Εα^. 326. ΙηίΟΓ ίηοοΓΟ νοΙδυρροδίΐίΙίΑ ΓβΓ(ΜΊ Οηάίη. 
ο. ρΑ(|;. 1745, η. 2. ΕατΙ. 
(») Ραα. 267, 6(1. ΚοΠ^γ. «Ιο οο(1. ε€ΧΙ.ΥΠ, 
η. 26, δβα ίη οο(1. €3^8. ΟΓάίηοηι Ιοη^^β αΐίυπι 088ο, 
80 ίο 0(1. ΙιΑί. ΒίΠί^ηα. Ριιγμ. ;ο1>86Γν&ΐ 1•αιη1)οο.— — Άπδ θ» λόγου περί της έν ττνεύματι προσκυνή- 
σεως, ρ. 490. Έκ του πρ6ς Έρμείαν δ' λόγου, ού ή 
αρχή * Τ6ν δέ Θε6ν έκ Θεού, ρ. 491. Άπ6 του 

ΕΙεν 
ματος 
494. ΕρίρΙΐ2ηϋ έκ τοΰ εΙς τήν άγίαν "Θεσβόκον λόγου 
ρ. 498 : Ό άγιος και θαυμαστός Έπιφάνιος έν τψ 
έπιγεγραμμένψ Άγκυρωτψ λόγψ, 494. 

βχ οοό. Ταιιπη. €€ , π. 17. βυρρίβη ροβδβ βόίΐ. 
ηοΐ»1 οοηΓβοΐΟΓ οβί. οοίΐϋ. ΤίϋΓ. ρακ. 298. ΗατΙ. 

(ϋ) ΚβροΓϋιΐΓ ίη οο(Ι. 6φ8&γ. εεΛΐ.Υ1, η. ϋ. 
Υ. 1•8αιΙ)60. Υ, ρ»^. 244 βας. — Ιη οαΐ. οο<1(1. Αη- 
βΙίδΒ,βίο. ιοπι. Ι ίη 1)11)1. Βθ(1Ι. η. 3614, οι οοηΓο- 
οίΟΓ οίΐΐ. &(]ηοΐΑ(, 00(1. ηοη οοηοοΓάδΓΟ οηηι ίπι- 
ρΓ€880. Οχοη. η. 612, ίηίοΓ οοϋό. οοΜβ^ϋ ΜοΠο- 
ηβπ8. — ΡατΗ^ ίη ςη^ΐυοΓ οο(1(1. 1)11)1. ριι1)Ηθ3β. — 
ΡΙοηηΙίίβ^ ίη οο(1<1. Ι^ιιυΓοηΙ. ΧΠ , η. 21 , ρΙυ(. 4 , 
10816 Β^ηόΐη. 0911. οο<1«1. 6γ. 1•3υΓ. Ι, ρ»^. 535, 
Μ\ά. Οαάίη. Ι. ο. ρίβ- 1740, βΐ \ν»Ιο1ι. Ηίεΐ. Ηαη». 
ΐοιη. IX , ρ9%. 480 8(ΐ<ι. <16 ΗαΓοηίΐΐΒ. ΗαΗ^ η ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΕΚΠ. 34 

Οτ^οήϊ^ Ν/βββηι, έχ του χχτ* Εύνομίου πρώτου . ΡγοοΓι, €οη8ΐ3ηΐΊηορο1., έχ του λόγου του εΙς τ^ 

>5τ^, ρ. 494. άγίαν θεοτόχον, ρ. 492. Έκ του έγκωα(ου εΙς τήν 

ΤΗ6οιθ2(ί (6Γβ)ζθΓ. Νϋζί^ηζβπί), έχ του λόγου εΙς άγΙαν θεοτόχον^ ο^ ή αρχή * Ποίσαι μεν αΐ μαρτυρίαι 

Τ2 γενέθλια ρ. 495 56((, χα\ πανηγύρεις, ίδίά, 

Ιοοβ Ιι»ο ρΓ0(1αχ6Γ8ΐ Αη&5ΐ&8ίιΐ5, &Ι)Ι)&5 δ. εα11ΐ7ΐηϋ, δβά βΐ) Ιΐ26Γ68ί Ευ(7θΙιί&ηα δΐίβηαβ, 
εα^ ουιη 1βα(ΐ6 ίβοΐΐ ΟθπίθδΟβΏυδ ιηβηϋοαβιη, ρβ^. 481 βΐ 495, υΐ βνίηεβΓβΙ, 0(1 Ρίΐίυπι 603 
Τη^^αιη ΓβΙυΗδδβ, φΐοά Ιοβηηι,ρβίΗβΓϋΙΐδθΗιβΓΟδοΙ.,ηυΙΙοιηοάο οοιηκιίΗβικΙΐϊΐη νίδμιη. 

Οβηίητιβ βχ δοΐβιηηι ίοΓίηυΙα οβ1β1)ΓβΙίοηίδ ιη^δΙβηοΓαιη Ο&αΐδδοβηαδ Τπδβ^ί"™ ρΓθΙ)βΙ όβ 
δδ. ΤήηίΙβΙβ αΐίηαβ, ηοη άβ δοΐο Ρΐΐίυ Λοοίρίβηάαιη βδδβ, ρ. 496. Ουβιη Ιοοαιη βχ ΗΐαΓ^ίβ, 
φιχ 5υ5 ΙβοοΙ)! βροδίοΐί ίβΓίαρ ηοιηίηβ ΓβρβΙϋαΐΏ βδδβ, ίβηοίηίυδ βάηοΐ^νίΐ. 
ΙΙΠερΙ των άγ^ων νηστειών. ΏββαηΰίΐΒ ^ς;14ηίίί, βρίδίοΐβ δ(Ι ΟοίηβΙβίη, Πΐοηβοΐΐαα), τψ εύλογημένφ 
Χ8\ γνηβίψβοΟλφ Χρίστου, χύρφΚομητΑ πνευματιχψ άδελφφ, Ιωάννης ελάχιστος , ρ8§. 499-505. Ηαηβ 

ρπιη\ΐ!δ ΐΐ6€[αίηίυ5 βάίάϋ β ιπδδ. Άοάίο^ο ( α ) βΐ όβΓοβοίβηο, ςύοηιιη βρο^βρ^α βυιη βο 
(οαιιιιυηϊοθπιηΐ Ιο. ΈΓΠβδΙυδ Ορβϋβ β1 Αηδβΐιηυδ ΒΑηϋυπυδ, ουιη ίρβραβηίβ ρπάβαι βχ ίΠα 
ρκ1ιιχΐ556ΐ Τυπϊ&ηυδ ίη Αροΐο^α ρπο βρίδίοΐίβ ροηΙίββυΐΏ βΐ ηοϋδ βά Οοηδϋίαιίοηβδ αροβίο- 
ηβΜ5.Ηφ€α ΪΏ Ιιαβ βρίδίοΐβ Οααιβδββηαδ ιηοΓβιη δβνβηβηοΓυΐΏ, ςαί ^61'υη^ϋI^ οΙ)δ6Γν&Ι)βηΙ ρβΓ 
Ιι^Αοιη3(ΐΑ5 οοΐο, & 5βρ1αβξβ5ίιη& υδηαβ &(1 Ρβδοΐια. Ι.οβ&, ςαβθ 8(1 β8ΐββπι δαΙ)3ίβίυη1αΓ, δΐιηΐ 
ΐΑΐη (ιάταξκς αρο3ίοΙί€α, βυ]αδ βΐ βρυά Ερίρ1ΐ8ηίυιη ΙΧΧ, 12, ιηβηΐίο, (ΙοβΙΟΓυπιςαβ Εββίβδί», 

δ. Β8$ϋϋ έχ του χατά μεθυόντων λόγου, ΟΙίΓνδΟδΙΟίηί έχ του πρ^ς τφ τέλει της νηστείας λόγου,Αη8δΙ&$ϋ 
ρ8ΐη&ΓθΙΐΙΒ ΟοΟδΙθηΙίηοροΙ. βχ βηβγβΐίββ βρίδ1θΐ8, Ερίρ1ΐ8ηη,€/ρΓί, έχ του εΙς μοναχοΟς ( ίηίβΓ- 

ρτ6§ : €ίΧ ^ρΐδΙοΐΑ αά κηοηβοΐιοδ ), ^08ηη^δ, βρίδβορί ΑΙηβη&ηιηι, Αη8δΐ8δη , ρ8ΐή8Γθ1ΐΦ ΗίβΓΟ- 
«ο\. \ηχϋ\Λλ«&τ^\λοθΓαιη, δβΥβη, Αοβρ1ΐ8ΐί, βΓΟπίβρ. Αηΐίοοίιβηΐ, βχ δβπηοηίΒυδ ένΟρονιαστιχοίς, 

56ΓηΐΟΟβ ύς τ^ τνν νηστειών τεσσαραχοστήν, (ΙίβΙΟ ίη Ο&δδί&ηί Εβοΐβδίδ, ηΐΐί ίπβίρϋ : Νόμος έβτ\ 
παΐέπϊ των αω^Μοτΐχώ^» παλαισμάτων, βΐ 6Χ ϋΙ>ΓΟ τών ύποσημειωθέντων Ιδιοχείρως διαφόρων χεψαλα^Αΐν, 

οβ€ ποΩ ΒβημπάαίΆ^ δβν6Γί8ηί, ρδβαάοβρίδβορί ΑΙβχαηαήηί, βχ ςα8Γΐο Η1>γο τών εορταστικών 

«Μ, ^υ&ορταστιχ) τ0ΐαχοστ||, ής αρχή ' Φαιδρά χα\ άξιάγαστος « ψευδβορταστιχ|) τριακοστή) π<μπτ|] , ^ς 
Αρχή • ΚαΙ ννν άχούβιν οοχώ. 

13. Περί τΰν άχτώ της πονηρίας πνευμάτων. Οβ Οΰΐο $ρ%ήΗύη$ ηβφΑίΗΰί, (Ιβ ςυίϋυδ βηΓβϋδΐΏβ- 
ΒΟβηαιη Ενβι^αδ, Νίΐυδ, Ο&δδΐ&ηαβ, βίε., θά ΐΏοηββΙιυΐΏ ςυβιοάδίη, ρ. 506-508, 6Γ6Ββ8ρηιηυ8 
β ΟΒ. Α1>ΓΑΐΐΑΐηί δβΠβΓΐ (1βάί(1.βφΐίη1υδ.ΐΑϋηθ υ6γ16Γ81 Βί1ίΙ)8ΐ(1ιΐδ ΡίπβΙ^βίΐΏβΓυδ, 0030$ νβΓδίο 
6Χ(]ίτ6Γ5θ ίη ιηαΚϋΟΓΦβοβοάΐβββοιηροδΐίΑρ. 508 δβρ8Γ8ΐίΐΏ 5υ1)^^^^^α^. Ιηοίρίΐ : Πνωσχβ, 

αδελφέ, δτι ^τώ είσιν. δβφΐίΙυΓ (1βίη(Ιβ περ\ αρετών χα\ κακιών, ψυχικών κα\ σωματικών βΐ περί του τριμβ- 
^ίτςτηςφυχ9}ς Όβ νίνίηίίοη$ €( νίίίίΒ αηιιη<Β^ ΰοτροηΒψαΰ €ί αβ ίνψΗΰϊ ρατίβ αηίηκΒ. 6γ«οθ β 
ϋοώοβ Η6{^ο ουιη ΥβΓδίοηβ Ιβοηίβ Α1ΐ811ί ρ. 509-514. Ιηοίρϋ : *ΐστέον οΐίν δτι διπλούς ών 6 
Μα,τκος.Όβ ιη$. ε®δ&Γ60 γίοΐβ Ι.8ΐΏΐ)βοίυιη, IV, Ό8Κ.197. Ραύν. δ. ρβ^. 434,^β(1. ΚοΙΐ8Γ. ίη βοά. 
αχΧΧΐν, η. 3. — Ιη βοά. Οοίδΐίη. εε€Ι.ΧΧΐΥ. Ιοί. 343, Ιβδίβ Μοηΐίβυοοη. ίη 1)ί1)Ι. Οοίδΐ. 
ρ. 564. — νβηβΐίίδ, ίηοοά. ΜβΓΟ. ΟΟΟΟΧΟΥΠΙ. V. 08ΐ. οοόά.Μδτβ. ρ. 261. δς. ΗατΙ. 
ΗΕίσνγαιγ^ δογμάτι^ν στοιχειώδι^. ΙηΒΗίηίιο βΙβίαβηίατίΒ αά άορτηαία, 8(1νβΓδυ8 ΑοβρΙΐ8ΐθδ, 5βα 
Μοοορ1ΐ75ΐ(Α5, Μοηοΐ!ιβϊίΐ8δ, β1 Νβδίοή&ηοδ, βά Ιθ8ηηβπι ίβοάίοβηβθ υρϋίδ βρίδοορυηι. ρβ^. 

5]5-5ζ1. ΙηοίρίΙ : Έν ονόματι τοΟ Πατρίς κα\ του ΥΙοΟ κα\ του αγίου Πνεύματος. ΥβΓίβΓβΙ β. 1544 

Ιοβοΐήιηαδ Ρβήοηίυδ. ΟΓβ&ββ βΐ 1.8ΐίηβ ρΓθάίβΓ8ΐ ίη βάίΐίοηβ Ββδίΐ. 1575. Ραύν. V. ΟυΛη. 

ι. ο. ρΑ^. 1743. Εχδΐ8ΐ ίη ΒίΜ. ΒοάΙβί. η. 3614, βίςυβ βοά. πιυΐΐυπι οΙίίΓβΓΓβ 85 ίωρΓβδδο, 

βοιϋήΐ βυοΙΟΓΟθΙ. 00(1(1. Αη8Η»»βΙο. Ι, ρ. 173. — Οχοη. ίη οοά. €ΧΙ.ν οοΠβ^ίί ΜβΠοπβηδίδ, 

». η. ΘΙ^ΟαΙ. οίΐ8ΐί. — Ιη οοά. Τ8υΓίη. €001X1. V. β8ΐ8ΐ, οοάά. Ογ. Τ8ιιγ. ρ.485. — ΕΙοτεη- 

Ιίβ ίη οοά. ΜβίΙίο.ΧΧΙΧ, η. 5. ρΐαΐ. 8, βΐ οο(1. ΧΧ( ίη (ριο πΐϋΗ8 δυηΐ Οβπιβδοβηί ρρρ. ) , 

ιι.•^,ρνΑ.1\,ν. Β8Β(1ίη. 08ΐ. οοά(1.θΓ. Ι.8υΓβη^. Π, ρ. 272 ; βΐ Ιοω.ΙΠ, ρ. 13. — Ρατ%9^ ιη 

ϊϊΛΙ. ριώΐ. ωΑ. ΜΟΧΧΠ, ίη (ριο β1ί8Πΐ δαηΐ, ςριω πιοχ & Ρ8ΐ)Γ. πιβπΐ0Γ8η1αΓ, η. 15, 16, β1 17. 

ΗαΗ. 

ίδίΠερΙ συνθέτου φύσεως, κατά Ακέφαλων. Όβ ηαίητα οοΥηροΒίία , 00ηΐΓ8 Αβ6ρΙΐ8ΐθδ ρ8^. 521 - 
547. £ΐί8πι ΙΐδΒΟ (ϋ8ΐή1)8 Ιυοβπι νΐ(1βΓ8ΐθΓδΒθβ β1Ι.8ΐίηβίη ί8Πΐ άίοΧα Ββδίΐββηδί. Ραδν, Οχοηίω 
ίη (^ο<1. θηΐββ ΐ8ϋά8ΐο οοΐΐββίί ΜβΓίοη. —Ρατχί^ ίη οο(1. ΜΟΧΙΧ, η. 3. — Ποτβηί. ίη οοά. 
ΐΛατ^τΛ. XX. η. 4. Ιυω δβίίαυηΙϋΓ β8 (Ιαο ορυδοο. (ΐυββ 8 Ρ8ΐ)Γ. η. 16 βΐ 17 ΓβοβηδβηΙυπ. 
Υ. Βωίΐίιι. 1. ο. III, ρ88. 13 ; βΐ Ου(1ίη. 1. Οί ρ88. 1739 δς. ΗατΙ. 

16. ΠερΙ τών έν τφ Χριστφ δύο θελημάτων κα\ ενεργειών κα\ λοιπών φυσικών Ιδιωμάτων. Ζ>β άηαδη$ 
ίη ε)^3ίο νοΙ%ίη(ααδη$ βί ορ€Γαίίοη%1)%Λ$, βί άβ ηαίηταΐϋηε Γ€ΐΐςηί3 ρνορηείαΜηΒ. ρ. 529- 
554. ΙηοίρίΙ : 01 δύο φύσεις κα\ μίαν ύπόστασιν. Εχδίδΐ 0Γ8Β0β βΙΐΛΐίηβ ουπί Ρβήοπίί νβΓδίοηβ ίη 

βίΐίΐ. Ι>Μηβ50βηίΒ8δί1ββηδί 8ηηο 1575. ΡβΓίοηίαπι δαΜηίΙβ ίη Ρ8ηδίβηδίΙ)υδ ΙβΙίηίδ 08δ1ίχ8ΐ 
Κί\\\ιΐ5. δβ(1 ΡΓ8ηοΪ8ουδ Οοπι1)ββδίυδ ουπί ηον8 ΥβΓδίοηβ ηοΐίδ^ηβ βάίίΙίΗη 1ιίδΙοη8 ΜοηοΙίιβΙί- 
Ιθπιιη, δίγβίοηι. Π Αυοΐ8ήί ηονί, ρ. 466. Οοπ)1)β6δίί νβΓδίοηβπι Ιβ(ΐυίηίυδ δβΓΥβνίΙ, ηοΐβ» 
0ΐηί5ί1. Είώτ. ΕχδίΛΐίη οοά. Ταηηη. αά η. 14 οίΐδίο, βΐ ίη δβχ οοάά. Ρανχί, \^\\Λ. ρυΜ. ν. 
βυθοί Α(1 η. 14 βΐ 15 ; βΐ ορηί. Ψδίοΐιίί ΗχΒί. Η€βΤ€». Ιοπι Κ ((Ιβ (ϊοηίΓονβΓδίίδΟϋπι ΜοηοΙΙιβΙβίίδ, 
φΐοδ 0&πΐ8δθβηαδ ίη Ιιοο 1ί1)Γ0 ορρυ8η8νϋ ) , ρ. 498 δς. ουπί ρηπιίδ ρ. 540 — 556 ; υΜ ΙοηροΓΛ 
Μ ίΙΙο ΙΛγο ά^άϊΧ βχοβπρίβ. Αίΐά. Οα(1ίη. ρ. 1738 δ(ί. ςαί 8(1ηοΐ8ΐ, ίη β(1(1. Ββδίΐ. 1548 βΐ 1575, 
βυϋηβοΐί 1ίΙ>βΙ]. (Ιβ €ΐα85\ΐδ Ι. 0. η8ΐαήδ, ς[αί ΥβΓΟ ηοη ρβΓϋηββΙ δά Β8ηΐ8δθ., δβά 8(1 5. Μαχι- 
βΐΜΐιι ιηοηΑο^. ΗατΙ. 

(«) V. Βλβϋίο. 021. €θά(1. θΓ.Ι.&ιΐΓ.Μθ(1Ί€. ΐοη. ΙΠ, ρ. 294 ββς. Ηακι.. 55 ΝΟΤΠΊΑ ΕΧ ΒΤΒΟΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΐ. 2ί^^ 

17. Έη>)ΐ &χριβί9τβηον χατί Οεο>ιτυγοΰ{ αίρέβεως τΰν Νεττοριανών. Ι)Ϊ956Γ(βΙίθ 800ϋΓαΙί88. αάν(Τ-^φ^ 

ΝΜίοΗαηοηιη Ηαηιίη , ό&κ. 555-57]. ΙηοίρίΙ : πρ6ί τους Νεστορ{ου''^>' - - — ^ - - ι 

$η$ βχοδβηι ϋβο 


όμόφρονας, Ογ»ολ ρποΐϋδ β οοάίοβ Ββ^ίο ΜΜΟΜΧίνΤ. ρΓοΓβΓΐ Ιβςαίηίϋδ, βάϋιΐβ ΡΓβηοίδοί Τυι•- 
Γΐβπι νβΡδίοηβ, (|αβιη ναΙκΛνβΡβΙ Ηβιιπ. Οβηίδίαδ Ιοω. ]Υ ΑηίίφΛαν. Ιβαίιοηηιη, ρ. 212, ΙηροίβίοΛ^ '!^ 
1603, ίη-4 ( α). Εΐίβιη ΑΓβ1)ίθΛΐΏ 1ιυ)ΐΐδ 1ί)3Π ίηΐβΓρΓβΙβϋοηβαι πίδ. δβΓνβπίη Βί)3ΐίο11ιβο« ΡδΐίΓυιη ^' 
ΟγλΙοπι Ρβπβ. βοάβω Ι,βίΐαίηίο βάηοίβηΐβ (Ηάίοί. ΡροάϋΙ βΐ ΤϋΓΠβηί νβΓδίο οατη Μαποί Ββιιιη- ^ 
ΙβηηοΙίδ Ιϊ^ απ, 1606, ίη-8, δυ5 ΙίΙαΙο ΐΓβοΐΑϋαηοαΙ® (Ιβ (]ιιαΙ)αδ ία εΐιήδίο ηαΙαΓίδ. ^ 

18. ΡΓ&^ωβηΙβ ν&πα, .ία &η1ί(ΐαίδδ. οοάϋ. Γ6ρβΓΐ&. [ ν&Γί& ίΓ&£ΐη6ΐιΙ& ίη αοΐίΐία οοάά. ^βηβ- ^ 
γλΙι βΐ ραδδίιη οίΐϋνίιηαδ. ' 

α ) Έπίλυσις Γβδροπδίο &(1 60δ, ^αΐ άίοαηΐ, δί άαΦ η&ΙαΓ» βοηδίίίαυηΐ Ιιοαιι'ηβιη, ηοοβδδβ 
βδΐ, αΙ ία ΟΙιπδίο ηΛίαπΛδ ΐΓβδ, Ιο1ι<1βπΐ(|ΐιβ (ϋοβαιαδ βοϋοαβδ ( 6), αΐ οΙ)3βοίΙ δβνβπίδ. ρβ^. 572 

8β(Ι. ίαοίρίΐ : *0 γάρ Λθλιο; οδτος Σεβήρος. Ια βαβ Ιβ^ΙαΓ : Τέλος βΓληφε ή βίβλος του αγίου χαΐ μακα- 
ρίου Ιωάννου του ΜανσοΰρτοΟ Δαμασχηνοΰ, ή λεγομένη Πάνδ^χτος. ΤβδΙ&ΙϋΓ δωρβ Ιβαά&Ιυδ Οΐίΐιί 

ΜοηίίαΐΑοοηηί, ρβ^. 62. Οί&Ηί ΙΙ&Ιίοί, ΥβαβΙίίδ αραά ηοϋίΐίδδ. ΟοαΙβΓίηυαι βχδίβπβ οοςίίοβπ) ιιι 
δίθοαίί η]βαι1)Γβααοβααι , ία ςυο Ιοθααίδ.Οααιβδΰβαί ρΙιίΙθδορΙιί€& 6ΐ ΓΐιβΙοήββ, ία ου]υδ ίΐίάβια 

&ηθ ΙββίΙαΓ ; Τέλος τών έμπονημάτων Ιωάννου του Μανσουρ, της Πανβέχτης λεγομένης βίβλου. 

])) αΣρ\ θεολογίας, πώς είχονίζει τ6 θείον άνθρωπος, (16 (1ΐ6θ1υ{^&, φΙΑ ΓΑΐΐοαϋ 'ίΐαβ^ίαβΠΙ Οΰί 
Ιΐοωο ΓβΓβΡΛί. ΙαβίρίΙ : Τ6 κατ' εΙκόνα κα\ όμοίωσιν, ρ. 573, 574. 

Ο ) 1)6 βαίπι» ρ&Γΐί1)αδ Ιήϋοδ» γίΓΐαΙί1)αδ ςα&ΙυοΓ, ίβ6α11&ΙίΙ)αδ ςμίαςαβ. Ιαοίρϋ : τ^ς $έ 

ψυχής μέρη γ* ρ. 574 δβς. 

ύ) Περ\ ενώσεως (ίβ ααίοαβ, ν&Ρί» άββαίΐίοαβδ. Ιαοίρίΐ : *Ένωσίς Ιστι διεστώτων ρβξ. 575. ΟοΐΙ- 

ίβΓ δ. Μαχίαιί ΟρβΓβ Ιοαι. Π, ρ. 115. Ραδν. Ια οοιί. Οφδ&Γ. ΟΟί, α. 29, βδΐ βχ Οβαι^ΐδοβαί Ι/>- 
βίοΛ ( ρ. 651 δφ βά. Ραηβ. 1619) βχοβτρίαπι Ώβ άΐ/[€Γ€ηίία ηηιοηί». V. ΐΛΐίώαο. V. ρ. 323 
δς. ΗατΙ. 

β ) ΡΓΐι§;ιη6α1ααι Ι)Γ6ν6ΐ>βπι&δ66αί,$6ΓνΑ<υαι& ΝίοθΙα εΐιοαία1& Ιώ. ΧΧΙΠ ΤΙ^βδ^αη, υΜ 
<1ίδραΐ2ίΙ βοαίΓΑ δοΐβήοαω Ρ&αΙβακβαυαι, αιή δΑοήβοίαια Ρ&Ιή δοΐί οίίβΓΓί & ΡίΙίο (ίθ66ΐ>&(. 
ΙαοιρίΙ : Ό τών δλωνΘε6ς ρβ^. 576. £πί(ΐ6Γ&1 ΑΙΙ&Ιίαδ ία νία(ϋ6ίίδ δ^αοάί £ρΙΐ6δία», ρβς 596. 

ί ) Α1)Α(1αο ίΓβςπιβαΐα 6χ ΟΑΐβαβ τβ^ία πι^. αά ίυοφ αϊ, 13, ρ. 576. ΙαοίρίΙ : Κα\ &π\τοΙς 

άποτεδλους. ΕΙ : Επειδή πολλαχώς. [ Γ. ββαβΓ&Ι. 00(1(1. αοΐίΐ. ΓδυρΓΑ οο\, 14).] 

8) Όϋ αιβαδίΙ)υδ Μδοβάοαίοίδ, ΗοαίΑαίδ, Ιαάβίοίδ, ΟπβΒοίδ βΐ Α^^Ρΐ^δ, ρβ^• 577, 578. Ιαοίρ. : 

Φα<7\ γάρ οΐ Έλληνες είναι. 1^α6Γ. Ια ΟΟά. εοίδΐία. ΟΧΧ, ίθ1. 214, νβΓδΟ περ\ τών Μακεδόνων έχ 
της εκκλησιαστικής εκδόσεως. 7. ΜοαίΓβϋΟΟα. ΒίΜ. Οοίδΐ. ΟθΙξ. 193. ~ Μβαΐ ΪΓΆξϋΙ. ΡΙοτβηί. ίη 

οοά. Μβά. VI, α. 7. ρΐαΐ. 4. (ν. Ββαίίίαί οβί. οίΐ. Ι, ρ. 525.) βΐ ία οο(1. ΟΥΠ Τΐιοαι. ΟβΙβ, (Πά. 
οβί. 60(1(1. Αα^Η», Π, α. 5941) αβο αοα Κβηβηϊι ία ΒιΙ:>1 Μάγο. ΟΧΧΙ, δβά ^αΐβ^ηιαι οροδο. άηο- 
άβΰίτη τη6η$ίΐΑηιηοτηίη€, βί ααοτηοάο νοΰ^ηίηΓ ^Ε^ρρΗο^ηIη Ιίηρηα βχ βοΰΙ^ίχοΜίκα ίταάίίίοηβ, 
ίη 00(1. Μάγο. ΟΟΟΧΧΧν (Γ. οαΙ. οοάά. Οτ. Μάγο. ρΑβ- 280 βΐ 154); βΐ ία οοά. ϋοίδΐία. ΟΟΙ,νΐΙΙ. 
(ν.ΜοαίΓΑαο. 1. ο.ρΛβ. 304.) ΗατΙ, 

19 ) Παβχάλιον, δίνβ ΰαηοη ραΒοΗαΙίί ρ. 580, 491, οχΙδΑΑοί Αγ^^π, οιοαΑοΙιί, οοα^ριιΐο ΟΑρ. 
10, ςαί οίΓΟΑ α ε. 1373 δοπρδϋ. ΟΦίΟΓαω, ΐ6(ΐαιαίο ηοΐΑαΙβ, /οαη瀫, ΒΗΓθ$οΙίβϊηχΐαη\Μ, θα- 
ψηΜΰβηητη α$ίτοηοτη%<Β ρβήίίΒέιτηηϊη /'η%$8β νβ/'βτί ίη β^ηβ Υιία ( οΑρ. 11 ) , ιάςηΰ ΰοΙΙΐρι ρο8$6 
αίί βχ ραηΰίί χΙΙΐί^ ^η€Β αά ίΊΑάιοτηϊη βΓηάΐΗοηεηι Βοηρήί : ίη <ι%α%1)%μ ηϋςηβ (ίΜτίί Αίο οαηοη 
ροίΰΗΜίί, ΗηίΗΒραττο €οηάβηάΪ3%Ό6 ροΙίη»ά€$€Τ%ύ€ηΛί θ€€α$ιοη€η^ (οΠμββ ϋατηαβΰοηο ηο^ 
Μίτο ά^άβτϋ αϊ$ΒΒη$χο Ηωτείχοοηιιη α 6α(ΗοΙχ€ΐ$,φΜΐη ΤΗβορΗαηεέ α. XX. Οορτοηιιιηχ αοΰχάιαβ 
ΥΒβη, ηί ΟαΐΗοΙχοχ άί€ VI ΑρήΙί» ΡαβοΙια αβίβδτατχηί, Η(βΤ6(Χ€χ άχβ XIII, φΛοά ίαηχβη άοοίΐΒΒ, 
ΑηίοηχίΜ Ρυφί ίη αηηχίΐη XIX €^xΜά€ίη ΰορΓοηψηχ €ί €Ητ\$Η 759 νφοχθηάΛΝη οΙ)$€τναί. Ώβ 
ΙδΑΑοί ΑΓβ)^Γί, οιοαΑοΜ, οοηιραίο, σαβαι ροδΙ Ιαο. ε(ΐΓίδ(ίαΐΑαααπι, £Γ4;ί(ί€/6. 1611, 4, 6(11(1ίΙ 
ΡβίΑΥίοδ ία ϋΓΑαοΙοβ. Ρατχί, 1630, ίοΐ. Αηχα. 1703, Γοΐ. άίχί 1ί1). ΙΠ, οΑρ. 5, ρ. 96 [ ία αοδίΓΑ 
β(1. ΟΑρ. 18, νοί. IV, ρ. 29 αοΐ. /Γ» /Γ• 1 • 

20. ) ΕρχβίοΙα^ πιίδδΑ Α(1 αβδοίο ςαβαι, δβ(1 ιηΑ]θΓβ ρΑΓίβ οιαοολ, Όβ ηαίπΓαΗοηχχηίβ, ρ. 582. 
Ιαοίρϋ : Ό άνθρωπος έστι ζώον λογικών θνητέν• ΡρίοΐΟδ &ίϊάί{ Ιοςαίαίοδ 6 ΟΟΐΙίοβ ΒΑΓΟΟΟίΑαο. 

21. ΠερΙτώνΙνπίστει κεχοι ιιη μένων, βπως αΐ υπέρ αυτών γ ινόμεναι λειτουργίαι κα\ ευτυοιίαι τούτους 
όνίνησιν. Οβ ίί«, 9141 ίη ^άβ οοάοτηχχβηΑηί, <ιηοηιοάο πιχεείβ βί βΙββηχοβί^ηίΒ, ^ηω ρτο χΙΗβ βηηί, 
α(ί]αν€ηίίΛΓ. Ια οοάίοι1)αδ αΐδδ. β1 α ΓβοβαΙίοΓίΙ)υδ θΓ»οίδ ηΐΑ^αο ουοδβηδϋ Ιο. ϋΛοΐΑδοβαο 
Ιπ^αίΙιΐΓ. Ι-βρΙαΓ β1 ία βοοίβδίίδ ΟΓδΒΟΟΓίαα ςιιοΐΑοαΙδ 8αΙ)1)αΙο ττς Απόκρεω, δίνβ ΟΑΓοίδρηνϋ, (α) εηκβ &υ1βιη βι οοά. Κβ^ιο, η. 2926, βΐ 1•&• 
ΓιηβΑ ^^^.Β218η9ιβIο^η ηον« β(1ιΐ. ΑηΙίη, ΐΜίίοηηηχ 
€αηί$ϋ, ΑιηβίβΙ. 1795, Ιοπι. II. ρ. 66. Α(1(1. ^αίοίηί 
Πίίί. Ηωτα. Ιοχη. Υ. ρ&^. 755 βς. υ1)ί ίβ ηβ^»!, 
^^ιτ1»8^^υ1η, ςυί (Ιβ Νβ&ίοπαηίβ, ηοη, (Ιβ ΝββίοΓϊο, 
Η 60 ςυί(1βιη ιβωροιβ, ςιιο ηαΐϋ ςβιιιιίηί &(11ιυβ 
Γυίδ&βηΐ ΝββΙοπΊ 3886θΐ2β, 1θ(ΐυ3ΐυΓ, Ιβδίβιη 6δ86 
Ιθ€υρΐ6ΐ6πι. Εχ8ΐ3( ί1ΐ3 άίδδβΠ. ΥχηάοΙίοηω ίη οο(Ι• 
€«3. 1.νΐΙ. η. 108. V. Ι^ϋΐηΐιβο. III. ρ. 250, ίΙ)ίςυ6 
ΚοΠ>Γϋ ηοΐ. 1>β 00(1. Μβ^ίο. τί(!6 &(! η. 15. ΗατΙ. 

(6) εοηΓ. Ολΐη386. Οβ (Ιυ^υδ νοΙυηίΑΐ. ο&ρ. IX. 
10Π1. Ι Ορρ. ρ. 534; 6ΐ οοπΙγα Νεβίοηβη. Ιοιη. 1. 
Ορυ. ρ3|[. 55ο, βο ΜΓ&ΙοΙι. ΐα%ί. Ηατα, Ι. ρα^. 776 Η. 

(ε) θΑΐη3δο. €&ηοη Ρ3»€|]«ΙΙ8 ίη 03ΐ. Ι)ϋ)1« Βθ(11«ί. 8. Ιοιη. Ι. οο(!ά. Αη^Γι», η. 297. Ηιιο (|ΐιοςυβ Γβ- 
ΓβΓΓοΗοβΙίΙ 08πι&8€. ΓΓβ^^πιβηΐυπι Ββ VII ρΙαη€ίί$, 
ΡΙοτβηΐ. ίη €θό. 1.&υΓβιιΙ. XXVII. η. 5. ρΐυΐ. 28. 
βΐ 6]υ8(ί6πι ΐτ9ί%ΐΏ. Οβ Ιηοβ Ι ίη €υ]υ8 Γιυβ αΐΐίπ^υη* 
ΐυΓ ηοηηυ1ΐ3 (Ιβ ζο(1ί3€ο , $οΐ6, Ιπηα, Βΐίίδςυβ ρΙ»- 
ηβΐίδ, 6ΐο. ί1)ί(1. ίη εοϋ. XXXVII. η. 16, ρΐιιΐ. 51 
(Β3η(1ίη. €3(31. οίΐ. (οπι. 111, ρ3|;. 53 εΐ 118). £ι 
8υΙ) ηοπιίπβ 6]υ8 ορυβο. 3Η38 ηοη η)<ίπΐ0Γ3ΐηηι ϋ€ 
τβ9οίηίίοηι(>η$ οαΐί €ί ί€ττω; ίη οοά. Ίαητχη, €€1•Ι, 
Ιη 60(|υβ ορυβο. πιυΙΐ38 ΐΓ3(1ί Γ3ΐίοη68 ογοίίεί ΙυηβΓίδ 
61 8θΐ3Γί8, ηιαΚοβςυβ €3ηοη68 ΐην6ηί6η(1ΐ(1ί6ΐη Ρ3- 
$οΙ]3ΐί8 ΐΓ3αίι Αα€ΐθΓ €3ΐ3ΐ. 00(1(1. 6γ. Ταητίη, ρ3|[• 
368 8(1. ΗατΙ. α ΝΟΤΓΓΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΚίαΐ. 38 φκχ] βάβΐίαηι ιΙβΑιηϋΙοηιΐΏ οοιηιηβιηοΓ&Ιίούί (ΙίοθηιηΙ. ΤΑιηβη ΟβαΐΑβοβηο αΐ^αοϋοθΐκίαία 
«556 €οη!6η(1αηΙ Ιο. Ι.6η$Φΐΐ3 Οβ Ηηιϋο Ρ&(ηιαι, 1ΙΪ, 12; ΡΓβηοί^βαβ 8υ&Γ6ζ. ίη 3 ΤΙιοιη», 
α. 52, ΛΓΐ. 8, (Ιίδρ. 45,560ΐ• 3; βΐ Κο5. Ββΐίαπηίηιΐδ, Π, 8 Όβ ρυΓββΙΟΓΪο,ςυοΓϋΐη 1ο^β^βπ] βΗοϋΙ 
&υ5. Οοουβ ίη ΟβπδυΓΑ δοπρίοπιιη, ρ. 427 8βς. ΡοδΙ ϋΙοδΡβΙπυδ ΑΓουϋίαδ οοηΐΓβ ΒθΓΐββτηυπ) Οο 
ραΓΒΒ^ΟΓΪο,ρ. 396 θ1 Μ2 ; Αΐΐβϋιΐδ, ϋβ 1ϋ)η8 θοοίβδίβδϋοίδ Ογ»οογ. 270 δβσ. βΐίη ΟίδΐΓίΙ)θ άβ Ββ- 
ΐΒ8$66ηο ρ. ζ1, βο οονίδάΐΏβ 1.6(10111108 ίπ (1ί886ΓΐβΙίοη6 ςοίη^Ο&ιηβδοβηιοβ (α). Αο ίβΙβΟΓ, ηοη 
«οοΐβιηηβηιίΑβ 6856 ΓΑϋοη^ άοϋίίβηΐίοιη 61 ΙΜιη&δοβηο Ιιαο δοπρίοιη βπρίβηϋοιη. Οο&ηάο 
ΐυηβα οοαιρβΓΟ, φΐ» ρΐΌ ίιη&ςίηί5ο8 ΐ€ΐ6ΐη Ολίη&δββηοδ δοηρδίΐ: ιηβ^δίηοΐίηο ίη ββαΐδβη- 
ΐβοϋΑΐη, (Ιοιη1>665ίο ίη Βί1)Ι. οοηοίοηβίοπβ 6ΐίΑΠΐ ρΓθΙ>βΐ8α),οίή&π)θ$66ηοιη&θ6ΐθΓ6ΐΏ βδδβ αιίΐιί 
ρ6Γδθ&{ΐ6Αΐη. Υ€ί€Τ€9η ΐΓαΐΜίαΑ'οηβιη Ιαίιηατη, ίη(|ριίΙ Ιβηοίηίοδ, ^ηατη βαηΰίΐΜ ΤΙιονηαΜ οοη#ιι- 
ΙιιτπιΙ, τ€μ€τίτ€ ηΗίφ»αη( ροΗη. Λϋατη αάονηαυϋ /ο. ΟΕοοίατηραάιηβ είΟοηταάο Ρ€\ιίίη3€Το 
Έΐκηρφανα α. 1520 ίη-4, ααΗαο ψηοηοΰΠια ΒηρζίίαηίΜ. ΑΙί€τατηρο$(βα ΐΜάονιαι^ ΝορατοΙα οοη- 
ϋέϋ. Ύ€Τοη€^, 1532>. (^ιιατίαιη ^α^ο&ιι#^Iι7(ί1ι«, φΛανη ϋοηιδϋ^ίίΜ Αιηο ίηάβ ρα3$ίίη τηΐίΐαηάαηί 
ϋΛ$ϊήΧ €α$ίίραία άίεϋοηβ βτϋΒΰα αάΜ$$. οοάίΰα αΙχφΛΟί: φΑοπίίη ΙαύοΗ γηαηηηι χΐηαίο αάάβτε 
ψη η%στ€ ηοη άηδϋανι. (ΕοοΙβπιρΑοΙϋ νβΓδίο ίη Ββδίΐ66ηδ11)υ8, ΒίΙΙίί ίη Ρ&τίδίθηδίϋοδ Οααιβ- 
ΒΚίά βάαίθΩΆία& 5ΐΒριυ8 γ60Ο8& 6ί βροά 8θΓίοηι αά 2 ΝονβπιύΓ. Νος&Γθ1& δοβηι Οΐβιηβηΐί VII 
άκΓπρβϋ, βάίόιΚίηβ νβτσηίβ 1532, ίη4; γ6609&πι νβη€ί. 1541, ίη 8, οοιη βΓβθοο ΙβχΙο, φΐοά 
Τβτ^ΛΟί ]&πι άά 0&Ι66Π1 Ιίϋη άβ ογ(Ιιο<1οχ& βάβ ρΓοάίβΓΑΐ 1531, ίη-4. αΐ&ηίοτ ίη Ιιοο δοηρίο : λΐΙι«]ΐΜίιΐ8« 6 πάνυ έν τφ βίς χοιμηθέντας αύτου 
ιτ*&ρμον{•ΐ» Α^γφ• ρ. 591 » 597. 
ΒΜϋ«&, 595^ (ΙιοηιΠί& ίη &τ«γο8) 596. 
^Ινννι«η& % ^ "4 'ΐκρ^ '^^'* Χ€χοιμημ^νων μυ< 
αχη^ ^«ΜΜ, Κ6|•άΐυΓ 1ί1>• Ββ €0Βΐ68ΐί ΗίβηΓοΙι. 

& Ε^ΛΐΧβ», 4 χ%ς του Χρίστου δευτέρας παρ- 
νΐίσίχς άχρΜτητος μύοτης Έφρα\μ δ μαχάριος, 
^ 596, 597. 

Οΐ£ ΡΐΙ«ΟθίΙΐ9Ι, ρΓ60ΐ1)Ο8 5. ΤΙΐβΟί» βΐΐΐΐΐϋ Γ68ΐί- 

νΛΜ ρ. 5»», 591 ; βχ ΑΰΙίβ ΤΗβΰΙ». 
€τβρ>Γη8, όΔιάλογος, ρ. 591, ργοΤγ9ι]μιΙ, Ιηαρ., ββΐυΐβ ίηΐ6Γ0β<1βη8 6Ι βιβιιϋίΐυβ, ρ• 591. 

6Γ6||;θΓίυ3, Ναζ., ογ&Ι. ίη ΓυηβΓβ ΟχΜίΓϋ, ΓηΐΓίβ, 
ρ. 586. 

6Γ6|;οΓίυ8, Νγβδβηυβ, ρ. 586. 

Ιο. €ΗΓν5θ8ΐοιηυ8 βη»ΓΓΑΐ Ιη βρίβΐ. &^ ΡΙιίΙΙρ- 
ρ€η868 61 (ϊαΙβΙαΒ, ρ. 586, 593, 59ο. 

ΙοΑηηίβ, του ελεήμονος, Υίΐβ, ρ. 595. 

Μ8€ΐΐ8]ϋ9Β0Γυπι Ιίοπ ή θεία Γραφή, ρ. 585. 

Ραΐΐαάίί, 'πρ^ς Ααυσον Ιστοριχη βίβλος, βχ ίΙΙο 
ΓβύιιΐΒ άβ 0Γ8ηίο ΙοςυβηΙβ ευιη Μ&€8Γίο, ρ. 587. 

8ίΙ)τΙ1&ηιπι (Ιβ ΟΙιηπίο ▼8ϋ€ίηί8 νίϋθΙυΓ ΐΑοκβΓβ. 
ρ. 589. 22. ΕρΜοΙα &<1 (ΐα6ΐη(ΐ8αΐ, ηοί &ά αοοΙΟΓβηΐ 86ηρδ6Γβ1 περ\ έξομολογήσεως, άβ €οη/'6$$ίοηΰ 
Μ φΐίοιιη ϋ $ίη1, φΐί ροΐβδίβίβπι Ιίβαηάί 6ΐ 6θ1Υ6η(ΐι αοοβρβηηΐ, ρ. 601—610. ΙηοίρίΙ: Έτο- 

Ι«β^ τξ β&τβλ£(47 ήμων> 'κάΜρ χα\ &βελφέ. Η&ηο 6ρί8(θ1βΠ1, ςΟΑ ΠΙοη&οΙίΟδ 6ΐί&Π1, ΙίοβΙ δα66Γ(1θΐ68 

ιιοα 5101, ρο1β5ΐβΐ6 β&^ά6Γ6 οοηίβδδίοηβδ ΰηΓίδΙίβηοΓοιη βχοίρίβηάί, αοοΙΟΓ, (ΐιιί8(ΐοίδ βδΐ» 
<&8ρυΐ8ΐ, ρτίπιαδ οιπη νβΓδίοηβ Τΐιοιηβθ Οβίβί, (Ιβοβηί Ε1)0Γ&66η8ί5 [βχ βοά. ΧυΙΙΙ Οαΐβ, 5. 
Β. 5927 €αΙ. οοιίά. Αη§;1ίφ, βίο.], α φΐο βάβηά&ιη αοοβρίΐ, ίη Ιοοβηι ρΓοΙοϋΙ Ι^6(}θίηίθ8, 86(1, 
φιί 06X81, ααοΐΟΓβηι 6886 Υ6ΐ ΟβοΐΑδΟβηοαι ηοδίΓοηι νβΐ &1ίαιη 8)ΤΓθΐη Ρ&ΙΦ8ΐιηοηιν6, 86(1 
1Μϊ(ίιΐ8^6ήυ3 Γβ^οηίδ, ςυβθ ρβΐΗατοΙίδβ εοηδΙαηΙίηοροΙϋΑηο δαύβδδβΐ. 

23. Αάγος &ι»8ειχτ(χ^ περί των άγιων χαΐ σεπτών είχόνων. ΟγαΙιο δίνβ βρίδίοΐα (ΐ6Π10η8ΐΓ&Ιίν& άΰ 
Μίπι €ί ν€η€ταηάί8 ίψηαριηίύηβ β(1 ΟΙιπδΙίβηοδ οιηηβδ, &(ίν6Γδθδ(ΐθ6 ίχηρβΓβΙΟΓβηι, ΟοηδΙβη- 
ώΐϋΐη τ>ϊν χαβαλίνον. (^&1ίηυηι, 66 ΙΐΦΓβϋοοδ υηίνβΓδΟδ, ρ. 613-638. Ιηείρίΐ : Έπειδι^περ 
η«ΐιώ Ι'^εχείρησαν. £(1ί(ΐ6Γ&1 οοοι Υ6Γ8ΐοη6 80& ΟοαιΙ)6Γΐδίαδ ίη Ιοπ). II ΑοοίΑήί ηονίρ. 063, 
Ρατίι, 1648 ίοΐ., ΐ68(ιι1θ8 ίη βΐίο οο(1ί66 Γ6ΚΪο [ςυί βδΐ ΟΜ. 86ουη(Ι• ο&Ι. οοάά. Ρβπδ. τ^^. 
«Μη. Π, ρ. 17^], 6Χδ1βΓ6 δοΐ) ΰΐοΐο βρίδΙοΤδθ ίοβηηίδ ΗίβΓΟδοΙνπιίΙθηί, «(1 €οη3ΐβηΙίηϋΐη. 
(ΐΑΐΜΐίηοιη. ΟθΓΐβ δοήρία 68ΐ ροδΙ δ^ηο(1οπι ΟορΓοηνιηί&η&αι ΙιβυίΙααι β. 0. 754, ίαιο ροδΙ 
ά^^ίνςι'^οτλβαλΟοηδΙβηΙίηί, ρβίηβΓοΙιββ, ί&οίΑπι β. 766. ΡαΙτ. ΙοΙβο ηβςβνίΐ βΐί&πι Οοιίίη. 1. ο. 

ΙΑ^. \1\^ 3α.2α6ΐοΓ6ΐηίαίδδ6 Ιο. Οβιηαδοεηοαι, ουί (βπιβη &11η5υίΙθΓ ίη οοά. Υΐηάοδ. €«8. 

ΗίΐΓ. Λ 27. V. Ι^αιη^βο. ΟοπηηβηΙ. IV, ρ. 235.— ίη ϋαΐ. οθ(1(1. ΑηβΙίδΒ,βΙο.,Ιοηι. Ι, η. 274 ΒίϋΙ. 

Βοώά ΊΔί£ΐ ^οάά. ΤΙιοιη. Κθ6. — 1.6(]υί6η. δΟδρίββΙοΓ, ρΑ^. 611, ίοπι. Ι, βοοΙΟΓβπι ίυίδδβ 

ΙοΛπ. 6ρί$€. ΈΐϊϊΗΒΒί. Οοηί. >νβΐ6ΐι. (({οί βΐίαηι Ιο. β&πι&δο. ηοη θ^ηοδοϋ αοοΙΟΓβηι, ίη Ηί$(. 
*βΓ«#, Ιοιη. Χ, ρ. 151 δς. Ιοω. XI, ρ. 279, 288 8(1. 363 — 367. ΗανΙ, 

Ά. Ερί8ΐοΐΑ&(1 ΤΙΐ6ορΙιί1ααι ίωρ., Μίοΐιββίίδ Ββ11)ί Ρ. (ίβ ίηιβ^ίηί1)θδ, δοπρΙβϋίΓοα β. 845, 
Β<ΐ6θ(ΐολ: αΐΰΙοΓβ ηοη Ι. Ι)&αι&366ηο, οοί ίη οοοίίοβ Μβζβήηο [βΐ νβηβίο Μάγο. ΟΙ.ΧΧν ν. 6α(. (β) 0«<Γιηιΐ8 ςοοςυβ 1. ο. ρΛ%, 1719, δυ1)6€ηί)ίΙ 
)ΐκΙί€ίο Κ«ΐ«Γΐ8 Αΐ€ΧΜΐάή 61 €οη<ΐ6ΐηη0ΐίοηί ρτορ^βΓ 
6ΙΙΟΠΙΙ6• ίιΐΗΐΙ»8 άβ 1ΊΙ)6Γ0ΐίοη6 αηίπιχ ΤΓ8}3ηί 
ΪΒΜηΐ. »% ΜβΗ», 6Γ690Πί, ρ^Ρββ, ρΓβ€ίί)υ8 , 
61 ΐΡλΙεοηϋΙβ , ηυΐίβιίβ , ρΓ6€ίΙ>υ8 Τ1ΐ6€ΐ2β , ρΓίπιββ 
ηίΑΠ/Πβ, 608ΤΠΙ188, Γ6Γ6η4υ6 ]υάί€ί2ΐ ΒβΓοηϋ 61 
€. Ι. ΥομΗ 1>6 1ιί8ΐοή6ί8 Οτ. ΙίΙ). 1Ι , €3ρ. 24. 84ΐ<1. 

ΟιμΙΊο , ρ. 1744 8<|. ίηΐ6Γ (1α1)ί2ΐ Π3ηι&8ς6ηί ορρ. 
ΙΗπυβοβηο Ι«ιιΐ6η «ΒοπίΗΐυΓ ίη €0<Ι. Νϋηίβηο ^Χαυ, 
η. 15, ▼. 68Ι• 60(14. Οτ. Νβη. ρ. 156. — ίη 60^14. 
ΤλμΗμ. Ι.ΧΧ, (XXV 61 (ΧΟΧΧ. ν. 631. 60(1(1. 6γ. 
ΤαοΓ. ρ&(. 164, 508 61 402. — ίη 60(1. Μβϋίΰ. 86- 
ουικίααι ϊαάιο. οαΐ. Β^ηόΐη. — Υίηάοΰοηίβ, ίη 60(1. 

€ΐι.νι. Β. «. 6οα. εχι,ιν. η. 42 61 οοεχν. η. 2. 

γ. Ι4ΐιιι1ΐ66. IV. ρ. 261 β 241. οιιιη ηοΐ. ΚοΠλτϋ , 6ΐ γοΐ. ν. ρ. 580, 6απι Κο1ΐ8Γ. ηοΐβ. — Ιη €οι1. 
εο'ιβίίη. εεΧΧΚΙΙΙ οι €01. ΧΧΧν, (6816 ΙΙοηίΓΑυο. 
ίη ϋίΐ)!. Οοίδΐίη. ρ. 295 96 401 , βοϋβηι ίηάίεβ ίη 
ΒίΙ)Ι. 1)ίΙ)Ιίοΐ1ι. πιβε. Ι , ρΒ%. 196 Β. 61 Ιη Οΐ3Γίο 
1ΐ3ΐ.-ρ3Κ. 215. ΗοηΜΒ ϊηΐβτ οοάά. ηιοηαβί. Ρβΐηιηι 
δ. Β'ά&ιϊ'ύ,— ί^ίάύΒ ίη 1)ίί)Ι. ριι1)Ι. ΙηΐβΓ οοϋϋ. νο8- 
Βΐϋη. V. 081. 1)ϋ)1. 1«ί<1. ρ. 401. η. 4, εηπι ΙΙΐυ• 
1ΐ8 XIV εοηίΓΑ ΝβδίοπΒηοβ. — ΜοηαοΗη^ ίη 60<1• 
ΒανπΓ. Ι.Χ1ΙΙ. υ. €&(. ρ3£[. 18. — ΜοίφκΒ , ίη 1>ίϋ1. 
8γηθ4ΐ. 60(1. XXVI. 8 πι&ηα βηΐίςυλ Ιωάννου τα- 
πεινού μονάχου χα( 8 ιηαηυ 8υΐ6Πΐ -Γ606ηΙί0Γ6 τ^ 
&ν άγίοις Ιΐατρ6ς ημών Ιωάννου του Δο^ασχηνοί 
λόγος ηοΐ8η(6 οΙ. Μαίιΐιβ^ί ίη Νοίίΐ. 60(1(1. όί. Μυβα• 
ρλ^. 57. ΡβΓίε. 6Χ!»Ι8Ι ίίΐ6 86ηιιο ίη<|υία(ΐ66ίηΐ60«Μΐ 
ίϋ Ι)ϋ)1. ρυΙιΙίοΒ. Ματί. 3» Ν0Τ1ΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒυΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒΗΙϋΠ. 40 00(1(1. Ογ. ρ. 302], ΐΓίϋυίΙαΓ, δβ(1, αϊ) θϋο, ηβδοίο ςυο, ϋίυ ροδΙ ίΙΗϋδ οΙιϋαΐΏ, Ιπυιη ΟΓίβηΙίδ 
ρβΙπβΓοΙιβΓαιη ηοωίηβ, ΟΙΐΓίδΙορΗοΓί ΑΙβχ., 1ο1)ί ΑηΙΐοοΙιεηί βΐ Ββδϋϋ ΗίοΓΟδοΙ. βϋοΓυπισυβ 

βρίδΟΟροπίΠΙ (α). ΙηοίρίΙ: Έπε\ τοιγαροΟν χατά τήν Οεόλεχτον, ρ. 629 —647. Ρππίυδ 6(1ί(1ίΙ Οοίη- 

1)βΓΐδίαδ ίη Μβηίραίο οη^ίηυιη Γβιαιη ΟοηδΙβηΙίηοροΙ. Ραήί^ 1664, 4, αΐ (Ιίχί νοίαιηίηβ 
οοΐανο 1ιυ|υδ Βίϋΐ. ρβ^. 83. 

25. ΠερΙτώνάζύμων, Ββ αζί/Υηΐ», οροδοαίαΐη (ίυρίβχ, ρπαδ ίηοίρίΐ: Ίστέον, δτι οΐ τά «^υμα 
•π,οοσκομίζοντες, ρβ8• 674. ΑΙΐΘΠΙΐη ίηδΟΓί1}ϋυΓ: Έκτη αΓρβσις Αρμενίων, βΐ ίηοΐρίΐ : Τ6 5ζ^μον 
τήν νεχρ^ίν θυσίαν. ΗόΒίχαγη βίηβ ίβΓίηβηίο ίηοτίηατη ίΥηρηάεηίί (νοηίβ ο/Ι'ετηηί ββΰαηάητη ίναύί-- 
ϋοηβτηΜβϋΓΰΒοτητη,ρ. 648-651. ΑϋοΙΟΓ ηοη Ι. ΟΛίηβδΓ.βηαδ βδΐ, δβϋ (ροδίβποπδ δβΐΐβιη), 

Μϋβϋυδ ςαίίΐααΐ, ςαί ρ. 648 Ε , νοοδΙαΓ θεοφόρος άνηρ χαι των Γραφών άχριβής έξεταστή^. Εΐίβιη 

Τ)8αΐ8δθβηο ηβυΐΓθω 1αοαΙ)ΓβΙίοη6ΐΏ ΙηΙ)υβη(ΐΛω ρΙϋΓί1)αδ (ΙβοΐΛΓβΙ ίβςυιηίαδάίδδβΓίθΐίοηβ 
δβιΐβ Βαιηβδοβηίοβ, οδίθηάίΐςαβ δβαοίαιη ϋίαιη (ΙοοΙΟΓβπι δϋβΤΓβ^βΙυω οοωαιυηί ΡβΙηιιη 
ΐΓαίΙίΙίοηί, βΐ δίβΐϋίδδβ, ςαοιΐ ^^1Γ^διι1δ ίρδο ρηάίβ, ςαβαι ραΐβΓβΙϋΓ, ΡβδοΙια Ιϋά&ίουιη οαηι 
(ϋδοίρυϋδ οοΓηβάβπΙ. ΙάνβΓοία αίΓοςαβ Ιϊοο οροδοαίο ηβββΙϋΓ. ΡοδΙβπυδ Ιβυιΐβΐ 0θϊη1)ββδίυ8, 
Ιοιη.ΙΙ ΑαοΙβΓ. ηονί,ρΛ^• 427. ]Ρα6Γ.ΜοηΙ&ϋο. ιηΒίΜ. Οοίδΐίη. ρ. 585, ηοΐβΐ ίη οοά. ΟΟΟΙ,ΧΧνπΙ, 
ίοΐ. 180, οοοϋΓΓβΓβ ςυΐάβιη Ι. Όβπιβδοβηΐ Όθ Αζ^πηίδ, δβα βδδβ ^οβηηίδ Ρΐιϋοροηί 1ί1}Γϋΐη, 
βάίίαιη & Β&ΙΛαδβΓβ ΟοΓάβπο οαιη β|αδ(1. ΡΙιίΙοροηί ΟρθΓβ ίη Ηβχββωβποη, βΐ ίηοίρβρβ, 

Έζήτηται π•ρ\ τοΰ δείπνουτοΟΔεσποτιχοΰ πολλοίς. — Ραη'ί, ί η ΟΟά. 1)11)1. ρυΜ. ΜϋΟΧΟν,η.Ιβ,ίηβδδθ 

(ΙίοίΙιΐΓ 1. ϋβωβδοβηί ορυδουΐ. Ώβ αζί/τηΐΒ, ίη οοά. βαίβω ΜΟΟαχν η. 2, Ιβοηίδ Αοπάοπί, 
ΒαΙρρίδΒ ΛΓοΙιίβρίδΟΟρι, θ€ αζ^ηΐίΜ €ί Ξαϋαίίί βρίδίοΐβ, βΐ η. 3 Λΐίϋ(1 οροδο. ΒβαζιΐϊηίΒ, ηοηιίηβ 
αυβίοΓίδ ηοη Αάαϋο : ίηο. : Τά &ζυμβ ουχ &ρτο;. ΗαΥί. 

26. ΕρίδΙοΐΛ ΡβίΓΐ ΜβηδαΓ βά ΖβοΙιβΓίΛηι, β^)1δθοριιαι Δοάρων, ΒοβΓΟΓαηι, ίηοίρίΐ: Ε1χα\ 

δίΐστώμεθα τοΖς σώμασιν ρ&ξ. 655. 8αΙ)|ίθίΙυΓ 6]αδ(ΐ6αΐ χεψάλαιον περ\ του άχραντου σώματος Λ 
μεταλαμβάνομεν, άβ ίίητηαΰΐΛίαίο οοτροτβ \ϋ) , €η]η$ ρανίίοίρββ ΓβάάίιηηΓ. ΙηοιρίΙ : Τ6 του Κυρίου 
κα\ Θεοΰ ημών σώματος, ρ. 656 — 659. δυΐ) 1, ϋΛΠίβδοβηί ηοπιίηβ 1βυ(1βΙ ΜίοΙι. ΟΙ^οβδ, 
δίο^άϋβ, βρίδΐ. &(ί ΝβοΙθΓίαπι βΐ Ιοβηηίοίαπι ; βΐ δυΐ) 1. Όβπιβδοβηί ηοπιίηβ βάίάθΓΑΐ ΡβΙπίδ 
ΡΑηΙίηοδ, Αηίιοβτρ. 1601, ίη 8 ; οαιη Ιιοηιίΐίβ άβ 8ώΛ)ίΧο δβηοΐο, ίηοΐβ ΡΓοηΙο Οαοφυδ ίη βάί- 
Ιίοηί1)αδ Ο&αΐΑδοβηί, ΡαΗί. 1603, 1619, (οΙ. ΡβΙπιαι ίΐΐιυη Μ&ηδίΐΓ, Ι. Οαιη&δοβηί οοηδαη^ί- 
ηοιπη : ηοη ρηίο (ίηφίίΐ Ιβςυίηίυδ) ίυίδδβ ΡβΙπιηι, Οαπι&δοί πιβίΓοροΙίΐΑΠ), €ιι;ιμ ηοιηΐΜ 
Όατηαίΰβηηίη ηο8(ηΐίη ορίΜούΙα <ιηα!άαίη €οηάίά%88€ €€Τ^Ληι €$(, ςτΜί^Ηβ 8%ώ ΟιαΗρΗα ψαΐΐά^ 
αΙ)$€ί88α Κηρηα ιηί88η8 ίη €Χ8ίΙΐητη (ηχΙ^ ςηχα Αναϋητη βί ΜαηχοΗωοτηιη €ΐΎονβ8 8θτχρίχ8 τ^άαΤ'* 
ρχΛβναί. ΤΗ6ορΗαψί€8 ίη8ηρβτ ηχατίχ^νχητη νβοχίαί Ρβίνί Μα]ηηχβη8Χ8^ ςτΗβιιι α ΏαηχαΒοβηοηοΒίτο 
ραηβρ^οα οναΗοηδ Ιαηάαίηϊη ηανναί ΰΧΑτη ότο βάβ α ΜαΗοηχβάαηχΒ 0€€Χ8η8 €88€(. Εηϋ αΙί€τ 
Ρ€ίτ%Μ ΟαηΜ8€βη%ί8, ομ/χΜ α8€€(χ€α ορϋτα %η οχΰΙιοίΗ€€%8 α88€τναη(ητ ψχοηάίΛηχ βάχία (ο) : σιιΐ 
νβνο8ίηχρΙβχηιοηαοΗχΜ €ταί^ €ί χηίβν 0τω€08 Β^ζαηίχηό8 ψηοΓαδαίχΑΤ. Υινβύαί αηηο ηχηηάί 6695, 
$^ €Ηη8ί% 1157, ηί χρ8€ ίβϋαΐην %η /Ιηβ ΙχΙη ίενίη Κχ8 νβνϋίΒ, ςιχΜΒ €Χ€€τρ8χ ΰΧΓβρίοοοά. 
ΗΜΟΜΧΐν, /οί. 122 : Ό γάρ νιχήσας χάριτι Χρίστου τά οχτώ πάθη ταΰτα, φιισ\ν, ένίχησε κα\ τά λοιπά 
ττάντα &τινα προεγράφησαν έν τφ πρώτω βιβλίφ ύπ6 του συγγράψαντος αύτ6ν ϋέτρου ταπεινού μονάχου 
του Δαμάσκηνου χατ' αυτδ ,ς^χΐ^ε' έτος, ίνδ. ε'. 

27. Εχρο8Χίχο €ΐ άεοΐαταίχο ράΒχ βχ Αι&ϋίοο τβΓδίι 1>θ1ίηβ 6( & Ι.6ςιιίηίο ρηαιίιηι οάϋβ, ρβς;. 
663 — 670 Ιηοίρϋ . Οχαχβ 8αρχ€η8 €8ί, χΛί χηίβΙΙχραί ΐ δα1)3αη^1 ίάοηι ρ&Γίοαι ΟΓθΙίοηίδ οοηίνα (α) Οοηίτίί €οιηΙ)€68ίυιη (;Γ0νΊΐ6Γ ϋίιηίΰβΐ Ουιΐίη. 
1. ο. ρα^. 1755 βςς. βΐ 08ΐ6η(1ίΙ οορ1θ86, ιά ορυβο. 
βοΗΙ>ί ηοη ροΐιπβββ 2 ^. θ3ΐη25ε6πο, ηΙ6Π)(|ιι6 βηίπι* 
ΜίνοΓίίΙ• Ουο^ηκ. ίη €&1»Ι. δεΓΪρίΟΓυηι Ογλοοτ, 
ςυβηι 8υΙ)]υηχίΙ έίοδδαήο βτχϋο, οοΙ. 28, ίά »ΐΐη- 
1)ΐλβΓ6 1θ3ηηΊ , ΑΓοΠίβρίβεαρο Ηί6Γθ8θ1γιη , ΐυηι 
οοΐ. 52. ^ο^ηη^ ιηοη&οΗο. Λαό. \ν&Ιο1ι. Ιη Βία. 
Η<ΒΤη ΐοπι. Χ, ρ. 153 8ςς. (υ5ί ϊΐυΓ.ιΟΓβιη ορυδο. 
6886 ίβιιοΐυυι 61 νίχί886 8«ου1ο ηοηο 8€ΓίΙ)ίΐ) ρ. 725 
•ςς. (ϋΐιί ΰορΊοδίυδ β^ίΐ <]6 8υοΐθΓ6, 8. 8ΐυοΐθΓί1)ΐΐ8 
ιιΙ(|ΐΐ6 3Γ([υπιβπΙο 1ιυ]υ8 βρίδίοΐ» , &ηΐίςυΦ ςυίιΐβπι , 
86(1 δυρροδίΐΊΐί» ) , ΐοω. XI, ρ. 288 δς. 61 568 

(6) Ρυ8ΐ ΓβδυΓΓβοΐΊοηβπι 60Γ(>α8 €1ΐΓί8ΐί 8&η9υί- 
ιιί8 6χρ6Γ8 6586 αΓΟγηιαΙ Ηίο δΟπριοΓ οοηίΓΑ Οαιηα- 
βΓβπΊ βΐ ΡαίΓυιη, ϋΓχεοΓυπι ρΓβΒοΊρυβ, 86ηΐ6η- 
Ιίϋΐη. Υίάβ ^;ι^. Βοίΐ&νπ (ϋ8<ιυί8ίΙίοη6η) 11]6θ1θ|;ί- 
€3πι , ορρο8ίΙ&ιη ΡβίΓΐ ΑΠίχϋ (Ιίδδβη&ΙίοηΊ ιΐβ 83η- 

ΚΙΐίηβ ϋ68ΙΙ ΟΙΐΠδΓΐ ρ08ΐ Γ68υΓΓ6€ΐίθη6Π1 , 8(1 6ρί8ΐ0- 

Ι8ΐη Αιι^ιιβίίηί ΓΛΙ.νΐ, Ρατί$, 1681. ίη-8. \ΜαίήιΊ 
ίη €θίί. Γ6κίοΙ.ΧΧνΠ. Γοΐ. 550. ν. ΙγιαΠ. ϋβΐ. ^οάά. 
ηΐΑΐΓ. ρ. 286. ϋ6 ΗΐΙβΓίδ βάρίοΐίδ, γράμμασι χατα- 
συγλοις , 61 ν6Γ8 υΐΐίωί νοο. ΙβοΙίοηο 8ΐςυ6 ίηΐβΓ- 
ρΓ6ΐρΐίοηβ. ΒατΙΛ 

(^) Ρατ%8 , ίη Βί1)Ι. ριιΙ)1. οο(1. δβευηά. €8(&1. 
€0ϋ((. Ραήδ. ΐοπι. Η. ίη 60<1. ΜΟΧΧΧΙΥ Ρβΐπ Οα- 
ιη88€6ηί, 1) οοπιπιοηίΐιο 8(1 8υ8ΐη ίρδΐυδ 8ηίπΐ8Π] , 
(ΐυ» 6ΐί8ΐη 681 ίη €0<1. ΜϋΧΧΧΥ. 2) άβ ΟΙΐΓΪδϋ 
υοηιΐηί ηΐ8η48ΐί8, 3), 6χρΙίο8ΐίο (Ιίεΐί 5. 0(ιγ][80- 

Μ4ΝΙΐί (16 Τΐΐα αΐθη88ΐί68, Ι) 88661108 ,^ ςυπ^ 611810 6Χ8ΐ8ηΐ Ιη 00(1(1. Μϋχχχνιι βΐ Μει,χχχνιιι. Ιη 

ϋοο 00(1. ;ρπ6ΐ6Γ68 ΓορβππηΙυΓ 6]υ8(1. (ί6 οοηβηιίΐιβ 
61 1>6ΐ1ο 8ρίπΐυ8Γι , (]6 ηυΙΙο ροΓίουΙο ρΓΟ νβπίβΐίδ 
άοΓβηδίοηο Γ6ευ88η(1ο ; ίίβηι (Ιο νίΐ8η(1ο ρβεοαίο 
6ΐ|6χρο8ΐΐίο Τ6|;α1φ Ιο. ογοπιϊκβ : ίη οο(]. ΜϋΧΧΧΥ 
8ΐρ1ΐ8ΐ)6ΐαηι ; ίη 00(]. ΜΟΧΧΧΥΙ Συνοτπιχόν. — Ιη 
1>Ιο1. ΒοάΙεΙ. ίη οο(]. ΒβΓοοο. XIII. ΡβίΓυδ 08πΐ880• 
(Ιο (ΙΐδΟΓβΙίοηβ; ίη οο(]. €ΧΧΧΙΙΙ (ΐυ8ΐυυΓ οριΐδο. 
8. οο1θ(;»; ο ν8πί8 δοηρίοηϋυδ , 1) ηιί806ΐΐ8ΐΐ68 , 

2) 6Χ06Γρΐ8 6Χ 3ο. €ΙΐΓγ5θ8(οπιο (Ιο ΙιυπιιΊίΐ8ΐβ, 6ΐθ., 

3) (Ιο ιη8η(ΐ8ΐί8 άίνΐηίδ , 4) (16 ΐΓίΙ)υ8 Γ&ουΐΐβΐί^υδ 
8ηίπιί. — Ιη 00(1. €ΧΟΥ(Ι. βχ 1ίΙ)Γ0 ΡβίΗ Όαιηαϊο. 
αρχή μ&ν τηιντό; άγαΟοϋ. — Ε8(ΐ6πι 6Χ€6Γρΐ8 οχ 
ΙίΟΓΟ ΡβΙπ 08Πίΐ. 8806ΐίε8 8υηΐ ΥχηάοΙ^οη, ίη οο(Ι• 
€£88Γ. ΟΟΙιΧΧΧΙΧ. η. 20 8βο. ΝβδββΙϋ €81. οο(1(1. 
€»8. ρ&η. Ι. ρ. 397• — ίη οο(1. Β8γοοο. €0X111. (Ιβ 
δβρίβηι ορ6Γ8ΐιοηίΙ)αδ , (|υίΙ)η8 ηιβηδ 8(1 Οβυηι βίβ- 
Τ8ΐυΓ.— Ιη 00(1. €9Β88γ. €ο. η. 2 8ρ. Νβδ^βΐ. Ι. ο, 
ρ. 293 βΐ 8ρ. Ιι8ηιΙ>βο. νοΙ. 1Υ. ρ. 441. ίη οο(1• 
υίΧΧΧΥΠ 6χ 1ί1)Γ0 Ρ. Οαηι. 8€ηηοη€8 αηχηχο ηΐχΐ£8, 
ίηο. Τρίτη έστΙν άγρυττνία σύμμετ^ — Ιη €θά, Ν8- 
ιιΊ8ηο €€ΧΧΙΧ. Οη. ορυδβ. (Ιο νΐΓΐυΙί1)υ8 βΐ νίΐϋβ• 
τ. 081. οοάά. Οτ. Ν8η• ΥβηβΙ. ρ. 423. — Μ8(πΐί ίη 
00(1. ΧΙΥ. 38. 08Π)880. βχοβΓρίυπι άβ ιηοιίο , (](ΐο 
ςυίδ (1βΙ)6^( 8ά δ. 8γη8χίπι 80€0(ΐ6Γ6 , οΐ η. 92 8ς(ΐ. 
ςυβίυοΓ 08ρρ. 8806ΐίε8. ▼. ΙήβΓί. €8ΐ. οοάά. Ογ. 
ΜαΐΓΐΙ. ρ. 36• 37 δς. — ΡβίΓί 08ΐη8δ0. ΙίΙ)6Γ «Ιο 
ΐ8υ(1ϋ)α$ 8ο ίοδίίδ ΥίΓ(|;ίηί8 Μαγι» , 8Γΐ88 Ματιοηαΐ€ 
(Ιίοΐυδ , 8, Ι. 61 8. ΓοΙ. Ρ8ηζ6Γ. Α• Τ. IX. ρ. 170, οχ 
ΤΙιΟΐΙ• ΟΙΙΙ. ΥΠ. ρ. 35. ΗαΗ. 4) λϋΤΓΠΑ ΕΧ ΒΠη.ΙΟΤΙΙΕΠΛ ΡΛηΚΙΓ.ΪΙ. 42 Ι ^ υ•ΐΛί;3ί.δίιηιΗΐ0Γ βι ΑΓβΙήοο νοΓ^βηι, ίη φΐα οΠβΙιΐΓ Ιοοιίδ οχ ΟΗρ^δΟί^Ιοηπ ΙιοηηΓιπ ίη Ι.ηζηηιηι, 
φ!» ΐηοίρίΐ : ΟΨΜί\% $€Ηηίία α Οβο Μί. ΡιιΙΗΐϋΓ ηυίβηη νίρ (ΙοοΙιι*^, ηυ! ΙιοιηίΙίβιπ ίΙΙηπι 
ηοηύυιη ρΓΟίϋίδ^ ραΐαΐ : 6Χ8!&1 βηίιη Ιοτη. ΥΙΙ δΑγ'ιΜβηιε 6(ΙΗ. ρ. 524, οΐ ηηη ρΓοοιιΙ βΙ> ίπίΐί•» 

ιΐΐίΐ15 Ιβ^ΟηΙΟΓ ?ϋΓΐ)α, 9 Ι)8ΐηβ5€0ηθ 6Χ ββκΐβΐη 0ί1β(8 : 'υ γ^ τον^ έκ2ίν«υ φίλους τιμών £ΐ( έκβΐνο 
7Π[&2?εέμπει Ά βώρ^ν * φιλάνθρωπος γάρ ών είωθ:ν ΑεΙ τάς ύπβρ ίχείνων οΐΜίοΟίΟαι τΐ[ΐά,-. 

28. €ατηί\ηα ίαΐη&(Γα, ίΐς τήν θβογονίαν, |). 673, €!ς Οιοφάνια ίβ), ρ. 676, *1ς την ΙΙεντηχοστήν, 

ρ. 679, ουίΏ ν6Γ5ίοη6 ρΓΟββπΑ Α1(1ί Μ&ηαΙίι. Ηίβ Υοηοϋί^ ρΐ'ίιηυιη βίΙΙϋοΓίιΙ Οι-ΰκεβ οΐ Ι^ιΙίηϋ* 
ΰυιη ηοηηυΙΙίβ βΐίοηιιη τηβΙοίΙοΓαιη ΟΓβθοοιυηα, Οο^πιιβ Ηϊθγο^οΙ., Μ8Γ€ί Η^ιΐιυιιΐίηί, Τίιυο- 
ρ)ιβηί5 61 δϋΗοΐΑΐΊΪ θ. 1501 , 4 (^ : αηοΐβ Ι^Ιίηβ (Ιβίηάθ ίη 6(ϋΙίοηίΙ>υ$ Γ)8ηιβ$οοηί, βΐ ίη ΰα- 
$ϊ)β6η5ί β. 1575, φι6Πΐ&(1ιηο(1ιιιη 61 ίη ροβίί» ΟΓβΜίβ 0ΗπδΐΜΐηί8, Ρατί$. 1709, ίη-8, αίΓΟίΐυο 
Ιίπ'^ΐθ ίΐοηιιη ρΓθ(1ί«πιη(. Υβραιη ίη 6(ΙίϋοηίΐΗΐ$ 08ηιιΐ9€βηί, Ραή$. 1577, 1603, 1619, Ιο- 
^ηΙυΓ ΙιθΙίπβ 6Χ π)6ΐ(ΐρΚΓ&5ί ροβίίβα Ιβοοϋί ΒίΠϋ, ηυβηι ρ. 681 8β(|. 1.6<ιιιίηία$ ίΐίιΐϋΐιι οχΐιί- 
Ι)«1. Αρυιΐ Ιιαηο θΓ»ββ (Η Ι.β(ιηβ (Ιυίηοβρδ δβςυιιηΐιιρ θ(ίίβ Είςτήν Κυριχκήν του ΙΙΔι/α, ρ. 681 ; 
Είς τήν άνάληψιν του Κοριού ημών ΊησοΟ Χ ρι«τοΰ« ρ. 686; ΕΙςτήν μεταμ^^ρφωνιν τοΟ Κυρίου Ίγ,τοΟ 
Ι*Π9 60θ/6$ίβ$(ί€ί$ 6Ι8ΐΑ! ί η οίΗοίΟ ΜΠΟΐΦ ΟΟΙΠΠίαηίαηΐ» ϊχ τών θείων έρωτήφβων τη,- Αγίας μεταλι^({/£ω; 

ΪΊ^ιεώ-^ του νεοιυ Οεολσγου. Ι^ίΐ6τ. ΟβπίΐιΐδΟθΐιί Ηνιηπί,ΡαηΊ. ίη φΐΑΐαΟΓ οοϋίΐ. 1)ίί>1. ηυ1>1. ^Δη^I)ί ίη 
Ν3ΐβ1οιη Οοιηίπί, ίη ε(Μΐ. 6ΐ66ΐ. ΒβνβΓ. €ΟΧΙ.ν ; τ. ΟβΙ. €0(1(1. Ογ. ρ. 83. — Αυι!. ίηίια ίηΙϋΓ 
ι«λ^τιν\, οοΑΑ. ΡαπΊ. ΜΜ. ριιΜ. ΜΜΟΜ^ΧΧνίΙ 61 ΜΜεαΟΧΧΙΧ. ;. ΟβοΐΛ^τ. ϋε $α€τα αΠν Ιί- 

29. ΐχ της χζθΑου ερμηνείας Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχλογα\ έν επιτομί) ΙχλεγεΓσχ: - Ε χ ιιηι- 
9€Τ9α ίΛί€τρτ€ίααοη€ ίοαηηΐΜ €ΚΐΓ^ο$ΙοίΗ% €Χ€€τρία ΰΟΜρβηύίΛΓία ίη XI Υ €ρί§ίοία$ .V. Ι'αα//, 
«η(β« ίηβιΚίβ 6ΐ ηυηο ρηοαυιη 6 οοίΚεβ Ββςίο ΜΜΟΠί'ΧΧΧΙ, α Ι,βοιιιίηίο ρΓοΙαία ίη ΙαοΰΐΒ ϋΐ 
ίλΙίΒ3 τ6Γ5ίοα6 (ΙοπβΙθ, ρ. 1—274. ΟροΚβΙ Ι)βιη856βηυιη Αΐϋ5 ρΓΦίοΓββ οοηιιηεηΙ&Γίίδ Ερί- 

5ΐθΐΑ$ Ρβαΐί, ν6ΐ £ρί5ΐθΙ&Π1 5βΙΐ6ΐη Λά Π6ΐ)Π60$, βηΐ 63115 ρ8Γ(6Π1, ίΙΙυ$ΐΓ&β96, Α(1 φΙΟ& Γϋ^ρΐϋίΙ 

ΤβΙπΒ Β1β56η5ί$ 1ι1>Γ0 €0π1γ8 (ΙβρητβΙΟΓβαι οροηιαι 8υοπισι Ιοπι. XXIV, ΒίϋΙ. ΡβίΓυιο «$(1ίΙ. 
Ιυρί. ρ. 1187. Η. « Ιοβιιη6$ βηίιη Ι)ατη8966ηιΐ3 $υρ6Γ νβΗΐο ίΙΙο ίη Ε|ή5ΐοΐΑ βϋ ΙΙ^ϋΓΦοβ (ν, 7) : 
ΕχβΜοίΡΛΜ €9ΐ ρτο ίΜο τϋπτϋηϋα^ ίηΐβΐΐί^, ίηφίιΙ, Ιιβηβ Γβνβτβηϋβπι ΐοΐίυ» ίίπ)οηβ οζρβΓ- 
Ι6αι. Αη» ηΐΜΐ ΰΜαΠία €$ί^ €Ηαταα$ αιι/βιη ΙΐΜστίι ΰοι^ΦοτϋΜΜ ηοη οώΛίξίίί, » Ηιθο ίη 
€0ΐιιιη6ηΐΑΓίο ΐΐΐο ΪΒείδβαιη φΐββίτί. [τ. Οαϋίη. ]υ<Ιίοίυαι βιΐ η. 30.] 

90. 1ε^ «3|ΑΑλληλβ. 5βΓΓα ρσπιΚ^ίιι, ήτβ Ιοβοπηη βοιηαΐϋηίαπι ορυβ βχ ϋίοώ δ. 8€Γίρ1αΓέΓ 
<Ι ρτίοπυη κβΙβη• (Ιοΰΐοηιηι 9α1) 06ΐ1ί9 ΙίΙιι1ί5 ιηβ(οο (ϋ^ββΙυΒ δΙίΜΐίο, βΐί^υβ α1> βυοΊοτβ 
ϊιιίϋο ίη ΙΓ€5 (ΚδίΓΐΐΜΐΙιιαι ΙϋΐΓθ8, φίοπιπα ^ιηη άβ Ι>60 βΐ ΓβΙιι» (1ίνίηί§ ; 56€ϋη(1ο άα γ6* 
ηπη ΙιαηίΑΐίΑπιοι 9ΐ&1υ βο εσικίίΐίοηβ: ΙβΓίιο (Ιβ νίΓΐυΙίΙκΰ βΐ τίΐϋβ ΐΓβΰ1αη(Ιαπι 5υ966ρβΡβΐ 
Μ ρσΛΒΛ 6χί5ΐίιηατί1, ΐ6€ΐοηιπι Ό9ίΐΜΐ8 β€θοπιιηο(1α1ίιΐ5 ΓοΓβ, !(ί Ιί\νάσ& υηίν6Γ&(>β οπίίηβ <1ί$- 
ροΐΜ>ίΙ «1ρ1ΐΑΐ>6ΐί60, ςαί ίη ΙίΙΙβη αΙρλα. βαπί υηυ5 6( φΐίηηΐΜκίηίΑ ; ίη Ιί€ία XIII; ίη ι^ομ- 
»« XV; «1φΐ6 ίΐΑ ίη οοΐβπβ. Ηοο ορυβ ρΓβκΙβηιπι, β! ^υο σιυΐίοπιιη 6{;γ6|ρογιι0ι $€ηρΙο- 
ηΐΒΐ, (|ΐι« ρτίάαη ίιι!6Γθίιΐ6Γ6, ϋηρηβηία δβητβηΙυΓ, 1.8ΐιη6 Ιαηίαηι 6χ Ιβο. ϋίΐΐϋ ν6Γχιοη6 Υμ& ^> \α Κ:^ οο4ίθ6 €ΐΐΜΐ Μ 0θ , «ηαι ^α1μ> μ^- ίΐΝΜτ Ιΐ€ τΛ Ιγιι 

^Γ^ιΓιι έ§Λήΐί 9ΛΜ • ΐΜΦτϋααΗι Η »Ι•« , 

^ΕΜ έαμ^η^ , ιινβ ■«Ιιρ^ΠΜΟ• Ι耕 Β«Ι»{ί€ί•ιι- 
ΒτΜύμβκος έτΦάχτει ψάΜΦσιτ άμχΛοΛίητ. 

Τιν^ΠΒΪς 09.ΗίΜΓ τίΐτδβ βίβ^ΜΠ χΛραΓ. 

• ιι^ιΠΙι ΙιΐβτίΒαπίΜΚ €χ|^6»Ι«τ ΙΐΜΜ ίη 
■•Αΐβ : ?βν ?0Μ ΑιοΑννκι |ΐί(>ς της Ιε^τητος μ 
ΐΓ^ρΙ τον λγίον Βνιδρνης κιλύίηη ηΐς δβηκ τ^ 
«^αρτ!α«- «βμικ ^ ττΒ^ΒϋΙΐΜς ^Τ1Μς4^ι6« 
«Μ τ««ΜΜν «ιϊ( 4^?Μς φΐών τκ^νΜ »Ρ^- 
{Μρβ^. δβ^Μΐβτ «Ιβη έρ|Η;«Ι>. Σήμχρον ύ τ&^ 
ϋ»|ΐ^Λΐ•<ιΚ •μ χα\ ΟβτρΙς μ,ίγιΤΒος χϊΓ; τή^ 
ά^^^ΙβΛ^ΛίΛΜ έν «^ Ιη^κγγΠ τνρΐ χαΐ τφ χε- 
ρα•^¥^ το'^ ΙεΙθΓ> Π^κ;^μτ»ς, τ^ τ^3 19ρι8λνο^ νί- 
Ρατκι.. 6β. ΧΟΐν. •ε€βί αΙίοτβΒΜΐΜ ΒβΙοιΙοηιιη €ρ. ροΙΙμιϊομπι ιιΙν». 
Γίυ§ Γοοβ&ιοίΐ Γ^Η€. ιμΙγι τοΙ. χ, Μ(. ^1 «Μ. 
61 ««€<οτ ΚΜΙί : »€Η€ Μΐ€ €έί9Λ9η% ΑΙέίηί, €4 Ι*. 
Ρ«Ι«. 1790 12. ρ. 12 1^. Η^ιιΐΒΜ• ί• ΤίΜίΜοιιηηι. 
£γ . Ρ^τίε. •ρ. Οαίΐ. Μοηϋ. 1 551 . 8. — Μ«» Ιι^μμμι» 
ΜτοβΐΜιι$,€ΐιαι5]Γηββίί, €νΓ6α€»βρίκ(ψί, Ιΐ5»ΐιιη 
460βΜ• 61 βΓ6(θτϋ >';ιζίΑΐιζαιί ο«ϋ§ ςΗϊΐιιορ ; £ρ. 
Μ ΙιλΙ. ΡβΓίε. »ρ. ^ο. Ούΐκιαίιιιιι Ι5Τ0. 8•— Ιη 

εΟΤρΟΤβ ρ06ΐλΓ. ΟΠΒΓΟΓ. ΐΓ3(ίΓ0Γ0ΐη• ΓΟϋΐί'ΌΠΐη• 

»Κΐ6θπιηι 61€. 6ρ. >γ ί9ΐ. (;α:^γ«, Ι$Ι4. Μ. Ιυοι• 
. ρ. 189, 61 757. Η. ία Τΐ•€θ|θο. ρ. 739. II. ε^ς 
τ^Ε^Μ^^Μβ- ρ. 741. Η. ΐΒ ΡοΗβε^. Η ρτβααί^ 
νβηί^Μ ΑΒΜΥτοβϋείι, η^. 745. ^ ΒλΜλϊιιί ιη 
Οη. 66Μ. Οτ. Ι«Μτ. Μβϋκ;. \ΑήΛ. II, ρ. 204, Γ«ς€η• 
Μίΐ €4•Ι. Η^ηΜΠΜΒ ^ιΐθτυιηϋιΐΒ ηκιιΙο XV ».>. 

61 1. •6ΐ« ί• 4. ΙβΜΑΙ Τ6Τ0 ρΠΕΐ«Γ 9•Μ»μΙ«ΙΒ Οθ- 

Μ» ΗίβτοιοΙχαι. ΙΙ»ρςί βρΐκορί, βΐ ΤΙιοορΙι^ηϊ• 
^νοίΑΟ», Ι)ΜΜΜ»ί ΙΐτηΒΐ εΙς Φεο^^^ν, ιΐς^^ ί^Ι ϋ1χ»υι 61 »4 ΐ4Α(€η ΐΜΜίΙίβ ϋιηι^τβι•: ίη 
6^11. ΙΙ«ΒκΑΜ:έιθ3, ρ. ϋ^ <-^ ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧβ1Β1.Ι0ϊίΙΕΓ.Α ΡΑΒΚίαΐί. {( 

οχΗίϋυβΓβηΙ βύΚίοηοδ ΟαΐΏα$θθηί ΡΑήδίοηδββ β. 1577, 1(>03, 1629. Μα{[αΐΒ ιΐΒφΐβ ξτιϋΐίβ ίο. 

3ϊηηίο (ΐ6ΐ)6ηΐυΓ, (}αί Ογφοα ρτίιηυ$ άβάϋ 6 οο(Ηθ6 Υβϋοαηο, νοΓδίοηβϊη€ΐυο ΓοοβπδϋίΙ, ίη συ» 
ίΠίυδ (ΙίεΐΑ Β. 8οηρΙιΐΓβθ 6ΐ ΥυΙ^βΙα Ι^Ιίηβ ΙίΑυιΙ ρΓθΙ>θΐΐ(1ο ε&ΓοίΤω οοηδίΐίο &(1(]ί(ΐ6ΓθΙ, οΐίβιη 
ιώί ΟΑΐΏαδΰβηί Ογ^βοα θΐίαά ΙίηηιαηΙ. ΙοΙβιη ίβηαιηίαβ ροδΙ ΡβΓβΙΙβΙβ, ρα^. 278-730, 6χ ϋο- 
ίΐίοβ ΥβΙίοβηο Γ6ρπι»6ηΐ8ΐ8, 6χΙιί1>6ΐ (Ιβΐοάβ, ρ. 731-790, βχοβρρυι ουιη ίηιϋοβ βΟΓυοιάβοι βχ 
λΗογο ρΓΦοΙβΓΟ βΐ ίη ιηαΐΐίδ (ΙίνβΓδΟ ΡβΓ&ΠβΙοηιοι οοάίο^ , ςαβω €1βΓθΐηοη(&ηο ΙοδοίΙιιηιαι 
ΡβΓί^ίβηδίυπι οοΙΙβ^ο άοηβνίΐ ΗυρβίαββΜυβ, οβΓόίοΑίίβ, βΐ ςυοιη 6ΐ θαοΐΟΓβ βιιΙί()αίθΓ6, ααί 
5α1) ΗβΓΑοΙίο νίχβΓίΙ, ιηΙβΓροΙαΙααι &(1ηοίέΐηιιιΙ νΐή άοοϋ. Ιη Ιιοο ρΙαΓβ οΐί&ιη εΐ ρΓΦ$ΐΑηΙι$- 
βίιηοΓααι βΐ βηϋαυίβηιηοΓαιη βοηρίοηιοι ί^β^^βηίΑ €οη$6ΓνβίΑ ϊβ^υπίαπ, (ΐυ6ίηΑ(1ιηοάυιιι 
ιη6ΐία$3βηι εοήδίΑοϋ βχϊικίίΰβ, ςικιη Ιιίο ρβΓοϋαιη οοηίβοΐυρι α πι6 5υ1)ίίο]&]3], οαιη ρήϋβ 
Π)οηιΐ6Γθ, βχίτηίυιη (ιοτυτη ΡβΓβΠοΙοηιηι €0(Ιίε6ΐη ιοδ.» ςιιί ίιϋ( αΙ)1)&ϋ$ ΟοΓθβίιη ΒΙβοοΙιί, ί&ιπ 
οχδίαιο ίη 1)ίΜίοΛβ€β Μβάίοβα. Ραύν. — ίη ΜΜ. Μβίΐίο. οοϋ. 31X11, ρΐαΐ. 8, δυηΐ Οβπιβδοβοί 
Ξαστα ΡαταΙΜα, φΐβιη οοϋ. ιι1)6Γηιιΐ6 Γ606η86ΐ Ββπάίη. ίη Οβί. οοΑΙ. Ογ. Ιλογ. Ι, ρ. 367 δβς. : 
ι*( ρππιιιπι β(1ηο1&( ίηιϋοβπι οκηπίαΐΗ Ιϋαΐοηιηι, δϋΐ) αηβςιιαςϋθ &1ρΙιβ1>6ϋ ΗϋβΓΑ οοηίοηίο- 
πΐΓΠ, βΐ ίηίϋο πιαίϋυιη, ίβΓβ οοηνβπίΓΟ ουτη οο<1. Ηυρβίυο&ΐϋίηο, (ίυβιη ίεςυίεη^ ίη δυ& βά. II, 
ρ. 731, Γοΐαΐίΐ ίπΙβ^Γυοι; βΙίΑΐηβη Ιη ΒπιΙϋδ, & Β&ηάίηίο 1β(β εαΓβΙβςαβ θχροβίΐίδ, (ΙίδΟΓβ- 
ρβΓβ ; Ιυιρ οΐ3δ6Γν8ΐ άαο βΐίοδ οοοαιτβΓβ ίηάίοβδ : άβια Ιτ&ϋίΙ, ίη ΐΓβδ ρβΓίβδ άίνΐβα βδδβ ϋτι- 
^α$ εοάίβίΐδ Ρ&π&ΙΙθΙβ, ηιι» φίοιηοάο ουιη ο(κ1. <ιυΙ Ηιφβίυοιϋόίηο βιιΐ νβϋοαηο οοηνβηίβηΐ 
βυ! 8ΐ) αηο αΐΐβτονο ϋίδοβϋοηΐ, οορίοββ οηίιηθ<1?βΓ(ϋ, οοοιριΐΓ&Ια βάίΐ. ίεςηίοιι., ({ΐιβίΏ ίηίβρ- 
(Ιυπι €α8(ίς&). Ι>οηί<ηΐ6 δορρίεΐ ίικίιοειη δοήρίοπυ» & Ρ&1>Γίείο οοαίβχίαιη : ουίοδ δυρρίβιηεηία 

ί)θδΐθΑ ΓύρβΙβίπυδ. Οαάίηαδ, ρ. 1773 5(|. Ιοβιιηί Οβαι&Βοβηο ^υη^ΟΓ^, φιί ιηοαο & ΐθ€θ ηθίΑ- 
ίυηη /. ϋαιηα9€€ηΗ8, ιηο<1ο & 56<1β ρβΙηβΓοΙι^ί, ({οβαι ρβΓ ρΙυΓθ» βηηοβ οοουρΑΐ>βΙ, /. Αη- 
ϋοΰ^ιηΐΗί ίη οοάύ. όίοΐίαρ, βηκΚίίοηβ 6λ βαηεϋΐβίο ρΓβοΙβΓΟ, οίρε. α 1090 βΐ 5βας. θηηίδ «4 
«ιη. είΓΟ. 1120 ίΙοΓοηϋ, &11ηΙ)α6η(1& οεηδβΐ, ρΓβθΙβΓ 1ί1)Γ0δ Ώβ ιιηα^ιηιόΐΜ, οπιηίΑ ορυδοαίβ, 
ςαΐϋ Μίϋΐι. Ι,βςυίεη. Ιοοιο II δϋΦ 6(1ίΙ. (τηΒΟΟ-ίβΙ. Ο&ιηβδΟθηο, ηιοηθοίιο βΐ δβηίοη, αδοπρδίΐ : 
11. 1) Ερϋοωβη εοηιιηοηΙβΓίοΓυο) Ι. Οιη-δΟδΙοαιί ίη Ερρ. Ρβαΐί; 2) ΡΑΡβϋεΙα ιηοΓβϋβ; 
3) ΕοΙο^Απιπι ΙΐΗΓΟδΠ ε)ΐΐ8(1βιη ιηείΐκκϋ ; 4} ΟρβΗ. ΐΓ6(1εείιη <1ε νβηίδ &Γκυαΐ6ηΙΐ5, ίη οοΐεϋηο- 
η1)υ9 ΕοεΙε$ί€Β δοΐβιηηϋιιϋΐ)»» νβΙ Μηοΐοηιιιι Γβ^ϋδ ρΓΟπιιηΙιβΙβδ. Τιιαι Οαάίη., ρ. 1775 δςη., 
εοηίΓΑ ίβηιιίεη. ρυ^βη», δστΚεηϋβπι βοΑίη άε ιηειηοΓ&!ί$ 1ί1)Πδ αϋεήιιβ εχρίίοτηΐ ε1 εορίο- 
δίΐΒ (ΙεπιοηδίΓΑΐαοα ινϋ, ]. ΙΜοΑδεεηααι δεηίοΓεπι αοη ροίηίδδβ ϋίοπυαι βυείΟΓδία εδδβ : Ιη 
ρηηιίδ ενίηεεΓβ δίικίαϋ, ΡαπΛίΙΰΙα $αοτα ηοη ροΐυίδδβ δεπΙ)ί β Οβιη&δεεηο δβηίοΓε, δβά & 1)8« 
ιηβδοεηο {υηίοΓβ, δίνε Αηΐίοείιεηο, εδδε εοηςεδίβ ; ε1 Εχεερρία ίη οοά. Υίη^οϊ). ώβΑΓεο (λ) 
ϋίδειίε ΙπΐΗΐί Ι. ΟβοΜβο. ιαηίοή, ρΑΐη^ΓεΙι» ΑηΐίοεΙιεηο, βίςαε ίη ίΐΐο οοά εΙίΑΐί Αη<1ϊΰΑαι« 
ΟαβΒΓεο ίη ΟΒρρβάοείβ ιροΐιίβρίδεοριιιη οιγο. β. 850 ; ΤΙιοοϋοΓϋζη 8ΐαύίΙ&αι, δ»ε. ίχ, βϋοδουβ 
ΓοοβηΙίοΓεδ; ηβε εοάίοεπι Εοΐοβϋταιη ϋΐΑΓοαιοηίΑηϋαι, εοάίοε ε&ίδ&Γεο ΓεεεηΐίοΓεοα, ουαι £ε- 
ο[αίεη. βίΐεο νείτίδΐυιη εδδβ εεηδεηόυω. 8ε<1 ίρδίιιη εοηδαΐοβ Οπϋίηαιη, ρίαπϊιιΐδ δυυηι ία(1ί- 
οήΑπΕί οοηΟηηΑηίειη. — Ρ«ίΐεΓ ίη εοά. (Ιοίβΐίη. ΟΟΧΟΙΥ, δαηΐ Εείος», δευ εχεεΓρΙα 8εηρΐα- 
ΓΟ, ΡαΙπιοι εΐ &1ίοηιαι, ίη ταγια ο«(ΡΡ• €ΐ βτβυπιεηίΑ ΟΓάίηε Αίρη&ύεΰοο άίςεδίΑ, 4^» ΐβ- 
Βίβη, ({αίβ ηοη δειηεΐ ΐΜκΙεΙαρ ίη ίίδ λ. ΒβιηΑδοεηϋδ» οίΙΓεΓΓε ΑΡβΓαΙΙεΙίδ Ι. ΟΑϊηβδοεηΙ, &Α<ιοΐΑΐ 
Μοηΐίβυε. ίη Βίΐιΐ. ΟοΒίίη. ρ. 432, — Γβη^^ίί^ ίη εοά. Ναοιαπο, εεΧΧΠΧ, η. 37, 1. Οαπιβδοεηι 
ΡαταΙΐ€ΐα, φΐεηι (Ηίη^ΑΓεΙΙ•) ίη εΑΐ. <;(η1(]. 6γ. Νβη. ρ. 422 δς. ρϋ'ΐΑΐ ίΙΙυιη εδδε εο<ηεειη, <Ιβ 
συο Ιοαυίβη. ρ. 277 βάϋ. Ι)Αΐη. Ορρ. Υεηβΐ€Β, 1748, Ιοπι. II, εΐ ηυοπι Ιιίε άιΐίΐ ε$δε 1)ίΙ)Ιίο- 
ΙΙίθε» ίΗιΐδίΓ. ΑΓεΜερίβεορί ΡΐΗίΑΟεΙρΙιίεηδίδ ίί)• Α^^αε, ροΜ(^αΑαι ύ\ά ηοϋινίΐ, υΐϊΙοΑΐ Γογθ 
βχίδΙίηΑΐ ΐΑΐΜΓείΒ, δί ςιιί5 ίε(ηιί(^ηί ειΐίΐ. ευΐΕ ιιοε οοϋίοβ οοηΙεΓΑΐ. — Ι))ί(1. ίη εοθ. ΟΧΧ^ΥΠΙ 
ύίΐ)]. ΜΑΓε. εχδ^ηΐ ΡαταΙΜα.Υ. ΟαΙ. εθ(1(1. Ογ. ΜΑΓε. ρ. 79, δεά ευιη ρηιϊιΐδ εε). βοΓεΤΙ. ίη 
Βί1)Ι. Ογ. ϋ1 ΙαΙ. ηΐ36.. Ιοιπ. Ι, ρ. 83 δοα., ηυί άοείε ιΐΐηηι εοά. ιεεεηδεηάο εοαιρΑΓΑΐ ουαι 
εαηι εο(1(Ι. ΚιιρείαεΑία. ΐΑΐκεηΙίΑηο οΐΥΑϋεΑηο; ΐηπι ΑΐΙύΟΙίίΙ ΐυ)Γ(ιΐί(>δ Ιη ς^ιβε^ιηοάί ρο- 
Ιίβδίπιαιη δεΠρϋ» Αϋδοβ ίαί&δε ΙΐΑυ(1 ρΑυεΑ (ΙοαιβΓε, Αϋ]Τε'εΓε, ϊιϋί ίΔιηίϋΑι^ό. ηίηε, Ιά σαοά 
Ουώηί ίυύκίιιια ΑΚςυβηΙίδρεΓ ίη&πηαΓΟ νηΙεΙαΓ, ΑΐιίηίΑίΙνεΓίΙΙ, δύΐ) ΙίΚεΓΑ α ίΑε5$ε φΐιάηη 
βεΐιοΐίοη 4ε επιοε Οιπδΐί, ΗεΓΑεΙίί. ίπφ. ^οαιροτε α εΐίΓΟ^Γοε ίη ΡβτδίΑΐη φ1)ΐνΐΑ, ϊοι Ιβαύίεη. 
ρ. 275 ε(ηΐ«ιπι; ΑΙ ηιιΙίΑ Αηάρεο ΟηβΑΓίεηδίδ, ΤΙιεοάοΓί δΐυϋίΐ», ΑΔίοηίι ΗεΙί&Μς. ΜίυΙίΑεΙ. 
ηεΐΐί, ΑΐίθΓυπΐ(|ϋε Γεεεηΐίοπιπι ίηβηηβηίΑ, ςϋί1)υ5 ΑάάαεΙυδ Οαάίηυδ ΠΙαώ εοπεείίοηεαι 
(ομίοδ ΐΑωεη ΑαείΟΓ ηεςυε οιηηίηο οεΓίυβ εδδε τίϋεΙυΓ, ηεςηε, ηατΗ εο4. ΗΑτεΐΑηυ» εαη), 
ςοΛίίδ ρηωυιη α ^. ΟΑιηΑδε. δεη. ρΓ0(Ιηΐ, εοΐΐεείίοηεηι, Αη (Ιείεοΐιιιη ε'χ ορερε υϋβΗοΓβ 
εοηΙίηεΑΐ, εοβηίΐυπι οπιηίηο οδΐ βχρΙθΓΑΐιιπις[αε) , Αΐ^ικΰοΑίΜΐ Ι. ΟΑιηΑδοεηο, ρίίΙΗΐίΡεΙίΦ 
Αοϋοε^εηο. Οειιίςιιε άοεεί ΗααΐΑηίδδίαΐϋδ ΙΙοΓεΙΙ. ΙοΑηηίδ εΙίΑοι ΟβαΐΑδεεηί ηοοαίηΟ ίίΚ οο^. 
ϊυίβββ ίιηο)ίδΙϋΠ), εΐ ρΓΦίεΓ Ρ)τ11ΐΑβθ'ΑΒΐ ία εΑπιιίαίϋυδ Αυρείδ ΑοϋεωοοΗΐυηι, ςιιί δεωβΐ βί- 
ίεΓυηΙυΓ, ϋΙίΓΟπιπι δΑΟΓοηκη Ιοοα εΙ εοοΙεδίΑβϋεοηιιη δειίρίοηιιη» φιΟδ οοα>ίιΐΑΐ ^ογοΙΙ. 
ίΓΑ^εηίΑ ΐΑπΙ»ίηιηο<)ο ίΜειίΑ Ιβ^. Οι» ευιη ίΐΐι βίοΙ, Ι.μιιμβο. δβη. ^ϊιΙβΙυΓ Αυΐ ραΐΑ- 
ΙΐΑΐΟΓ οΐΐιη, ε^αδηιοϋί εοΗεεΚοηενη Ιηο^οΑδεε; φΜη Αΐη άβίηββρ» νβ) ϊηΙεΓροΐΑηληΙ, νεί αΙϊο- 
ηιιη δεηρΙΟΓϋΐη, εϋασι {ρδίοδ Ι. ΙΙΙίιΐδ ΟΑΐη&δοεηί, Αίςιιβ, ^Ι Ιη ΐεηίΑ ΡαραΙΜ^πιοι ραγΙβ ίη 
•οά. ΐΑϋΓεηΐ. ροΐίδδίηιυπι ίΑεΤυπι εδί, ρΓοίΑηοΓαιη δεηρίοηιαι Ισείδ ηο βεη^ηΐίΐβ «ιηρΙίΟεΒ- 
ιυηΐ : εΙΐΑ2Βεη οο(ϋοίΙ)υδ ιιοϋΐβη ^. υΑηι., υΐροίε εεΙεΒίϊβ ΑαείΟΓίδ, α Η^ταγΗ^ Αιεηΐ ρτίΒ- 
Βχαιη ((ΐυο(1 ειίΑΐη Βεβίούί ΑΐίθΓαηΐ(]αε δοηρΐι& ενεηίδδε εοηδίΑΐ); σειι]()αε Ι. Βαπι. ρ^ίπΑϊ*• 
εΙίΑ Αηΐιοείιεη. νίάεΙυΓ νεΙ δίηιίΐεαι εοηιρίΐΑδ&β εοΐΐεφίίοηειη, ηΐΜίΒίρΙιΐΓίΣηίδ ει ^αρεηοΓβ 
ΓβρβΗΐίβ, νεΙ βηϋςυίοΓειο ΑυχίηεΑερει&είδδε. Ηίοο βεη ροΐϋίΐυΐ ΑΐίόΓΑτίίδ ςίιΐδοιοϋί Γα* 
ΓΐιΑείΑ ΙΟΑηηί ακκίο δεηίοή, ΟαπιΑδοεηο, ηοϋο ^αοίοή, ΑαΙίοοΙιεηο, «$οη1)εΓειιΙϋΡ• ΪΙοτΙ. 

(Ιι) Οοα. Οελυ, η. ι. ν. Ι.λΐηϋεε. V. ρ»%.ηί %([ί{. (ι) ν.ΜοηΐΓ«αε. ΙΜαγ. ΙιαΙ. ραΑ.46•4ε ίΙΙΙιυ €»ϊύ. 45 Α4ρ&§ίΗΜ ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕεΑ ΡΑ3ΚΙ(!ΙΙ. «> 

1ΝΒΕΧ ίίααΡΤΟΒΙΜ 

ίη 5. 3θΛηΛί$ ΙΙαι»ια«Γ^ί ΡβΓβΙΙ^Π^ 5θ6η5 ΙαικίαΜπίτιι, 
η ΜκΙμΗ9$ ί$φή€Η, (ομ• //• Εχούτρία €Χ€οάί€€ ΒΛρ€ΐΗ€ΛΐάίΗθ ίϋφίκΗΐ α ρα^, 731. 
ΚΜ€η» «οΐΜΜ, α ΒωιΑίΜίο β£ £οά. Ιαλοτ., ηύβιψηίαηι Μοηιιί, Μ^ΛμΟΛ, Ημι.• Α 

ρ. Η! Ι>. 
^Ε1^«ιι1η , β: 91. 97 «. 1^4. 4^. 109 Ι>. Ιϋ Ι>. 
Ι«.«Ι. «5 Ι>. 144. 446. 
ΛλΛμιλλ, ρ. 41)1 Ι). 478. 
ΛΜ^γΙ^, ρ. 19. 99 ^. 447. 477 )ι. 
^Εβορηι» ρ. 475. 
ΑΙΗαηι», ρ. 495. 
Α{ΐ<^» ρ. 71. 494 4ι. 
Α^Μΐ^ηβ, ρ. 4499. 

Λ§ίΜΛέΡ9Ί9ψ Ρ• ΐ9θ• 

ΑΙηνη^α*• ι«ι, ν. 1Μ. 
ΑΙι^ι'», ρ. 497 Ιι. 14$ 1». 471 Ιΐ. 
Αμ^τ•μ«•• ΙΙιιι««ηϋιΐΡ(υ«, ικ^ να{>χώσβω< χα\ 
πί ηΐ Μ ς , 775. 

ΚΜίΜΜΙ««, ρ. Ι64. 

ΙμμΑΜ»^ ρ. «44. 469 1^. 

ΑΒΒΙΙΜΒΜΙ.ρ. 44^ 1ι. 
ΑβΛψΗΛΜ^ ρ. 494 ^. 

ΑΛ^βΜΐέτ. βρίβκορη, 795. Β^ϋΓβιιβΙβ. 747. 754. 

«<■;• 799 90^. λ¥ΐί•φαλίι(^χ€'. 792 999. 4ν χιφαλΐΚφ 
«Γ. 199 Μ|. 

ΑΒΐίρΐΜΜ,ρ.449. 

91ίιΗΐΜΐο, ρ. 449. α. «Μ %. 447. 494. 173. 

Αρ••Μν»ι, ρ. 497 %. 412 1^. 191. 

4ρ9ΐΐΜΪΜ, ρ. 499. 444. ». 444 1>. «97. 

ΑίΜβί!»••, ρ. 446. 

λτ^^^\9Α^ ρ. 449. 

ΑΚ&υΓϋ1ιιι«» ρ. 468 1). ι•, ρ. 454. 
ΑπΒίοΥρ. 4« 1). 447. ι. 147 Ιι. 
ΑτίβΐΜΐιΙίΓΟίι», «(ρ\6ψ£ως, ρ.ιιι^. 
4ή•ΙοιιτΐΜΐ&, ρ. 4Η 447. 
ΑΜίορί^Μβ. ρ. 491 Κι. 145 5. 
ΑπϋοΜΟΒ, ρ. 439 Ιι. 

ΑΓΒίοΙ^Ιβ•, ρ. 404 1^ 448. 149. •. 4461). 4:54. 
464. 495 Ιι. 169. 484. 
ΑΗιίοι^ηΜ. ρ. 449. 

ΑιΐΜΐΐΜία•, 559. 444. Κΐϊ. 595. 6111 674. 691. 
Ιχ -Μ «κρλ λνδρβίας. 515. 789^ 
ΑύΜΜΑοπΜ, 752. |63 Ιι. 

Β 

&β£4τΜί9. ρ. 477 1). , 

Β»Λύί§ Μ. 547 ^Μ. :δ67. 569. ^5. 585. ΛΑ. 
49$. Μβ, αϊ: «307454.455. 457 ββς. 448., ΙΓ 
49». 503. 596. 507. 524. 522. 557. 560. 5^. 5( 
566. 567. 574. 579. 599. 608. 614. 645. 627. 635. 
649. 676. 679 Ι1Ί5.68Ο. 682. 683. 687. 694. 696. 
919. τη. 191.795. 709. 716. 4ΐ6. — Η Β^9ΦΛι€' 
Τ99, 594, 312. 549. 549. 529, 337. 348. 363. 399. 
4Μ ΜΒ. 437. 457 9β^. 4^95 Μ|^ 899 ββς. «4 550 ψ^. «6. «49. 4158: 962. 979. 985. 688. 
799. ββαιΗ• Ι 4» 6β«ι«•ίιι. 599. -- 1η ΡλλΙμοφ, 
399.544. «8.η9. 996 •Μ. 560 ββιγ. 570. 579. 
44«. 497. 454. 454. 460.464. 494. 635. 559 8Μ. 
999. 599 ΙΒ^. 999.:641. 6δ4.'655. 642. 678. β(Η. 
791. — 1η ρνΜτΙρΙιιιιι Ρ'Τοϋ€τ(η9τηΜ^ 506. 510. 545. 
562. 363. 437. 443. 446. 504. 520. 553. 560. 658. 
999. 995.— Ιμ Ε•μλμ, 501 357 β6<ι. 404. 624. 
994. — Β€ 5ρίΗ(ιι 5. 309. 425. 649. 727. — Εμί- 
ϋ•Ι«, 909. 549. 890. 954. 1(02. 542.564.644. 677. 
680. 699. 694.— Α^ΡβΐΓορΑι7ιιηι,448.— 4<ί5ΜΐιρΜ• 
ΓΐβΜΐΜ» ΑίΡτ^ΙιαίΜ, 522. — Κβήηνικα^ ΐιΐρι4|ιις. 
5ηΜ9.5Ι8.5799Μ|.ΜΐΜ9.5Ι7.599.945.— ΛύψαΙ^ 4Γ^ί#Γβ4. 906. 548.β58.--9€Μΐ7β /μΙμ έι§^ 
ρΜαΐΛ, 403. 558. 564. 614. 646. 6^. 678. -- ^ 

£€, 998. 392 Ιι. -^ ΚΛίίοτϋΛο ηέ 6βρΐί•ηιιΐΝ. 359. 
» %^. 387 Μ^. 450. 645. 656. 719. 729. «^ 44 
Μ4οί€$€Ηα€9, 570. 564. — Ι* ΗΜ, Αΐ1«»4βϋΜ ίρν, 
311. 310 βθς. 557. 409 Ιβα. βΟΟ. 607. 956. 645. 
655. 660. — Ό€ «ΝΐΗΐΗΐ, 490 ιβη. 492. 575 Μη.-- 
Είς ι6ν ίων, 336. -^-ύϋΒ^Μΐί Μ 8αφ, 509. — 
Ιη ίΙΙηά^ 068(Γυ3ΐη ΗοΓΓβιι ιηβ», 475 μ(|. 485. — 
^ηοά ΰφΗ$ Βοη ηί αηΟοΓ Μβ/οπα», 308. 54 1.515. 
431. 524. 541. 675. 690 μο. — Αά ώνα€», 564. 
411. 476. 485 βος. 495. 798. -^ Αά €Μηϋ$ο$, 315. 
414 86<|- 602 Μ^ 6039βΐ|. 629. 059. -τ- /« (λιλ€ €ΐ 
$ίΰ€ίΐαα^ 491 8βη. 574. 660. — ΑΑ Ι^ιατΜοτΛί^ 
431 Μΐι. 434, 474. 060. — - Ιη ΟοηϋνίίΛ ΜαΠρηΜίΐ, 
529. 656. 705. 712. — ^β ΟτΜΗΜτηΜ λοΟομβ, 542. 
545. 649. —4^ Αα^ίΐβιιΚ» μι |>μτ. 443. 652. 653. 
720. — Β€ μ)Ηηίο, 365. 404. 417. 580. 602. 693 
8β(|. β05. 618 &β(|. 622.*651. 676.1699 μ(|. - />< 
4ΜαΙη9•β, 417. ^ 4Μ Μ<*Μϋ«, 449 «βα. 450. 476 β^. 
534 635^ 700. 717 μμι. -^ 1^ «κβ, 654 §^. 658. 
660. 705 86«. — !μ &. Μ'ΜΜη ηΜτΐ^ί^αικ. 459. 
471 8β(|. 543 8ος. 548. 680. — Οε Ιβρβηίί» (ί€ηίίΗΜ 
ΙίΙ»Η$, 364, 417. 642.681. 727. — /η Μαιήαηϋιη, 
302. — 4ν ίΗοηαεΗηηι /αριιινη, 580 -6^, — ίη ρα- 
Υ9ΜΛηι4ίίί£$ ηίΐί^ Ι,οΙφηΙοτημ^ 600. — !η ^ιιαί^^α' 
ρίηία ιηαΓίι^Γ^χ, 570. 

6^8808, έρμηνεύς, ρ. 154 Ιΐ. Οιίϋΐιιι, ρ. 469 Ιι. 

4}Μυ• 0•Β•&τ« ρ. 75. 

€&ΙΙΊ€ΐΜ, ρ. 409. 

βλΜΪΜΐιιβ, βΙιΙΐΜ^ έχ «ααυ «μ\ 4κτώ ^Φτ^ιιών. 
360 8(Μΐ. 549. 

01ιπτ8ίρρυ8, ρ. 94. 168 Ιι. 140. 464 Ιι. 169. 

<^θ«αΐ&ο», ρ. 499 Ιι. 446 Ιι. 472. 474. 

αβηκηβ, 575. 595. 398. 402. 420. 435. 459. 529. 
551. ΜΚ(. 559. 570. 594. 628. 640. 702. 740. 741. 
— Α1β&»Β4Γίιιιΐ8• 307. 987. 4χ του α' τον Πα^γΜ- 
γοΟ. 594. 4χ του ». 559. 579. 564. 725. — 6ίΓ0- 
ΜΟΙΜ, 490. 658. ϋ^ II, 596. 579. 375. 408. 444, 
ΙΙΙ« 458. IV. 356. 480. V» 309. 572. VI, 454. 649- 
657. VII, 390. 648. » 

<;ΐ€ΐΒ«Ηΐί8 <ί*§τ νΐη^ 645. 751. 753. 774 :ιΟιιί« 
άΐΜ $αίν€ίητ, 315. 342. 372. 398. 448. 480. 59$« 
506. 594. 684. 713. βχ ΐ!4;/ορά, ρ. 541. 

€ΐ6Μη$• ΒοπΜίηΐΗΐ. Ί^Λ,μα. 1» 310. II μ/ (Γ»• 
ιΜΑΙββι. 785. 787. 

€ΐίΐ9ΓΒΐηΐ8, ρ. 474 Ιι. 

€τ9ΐιααΓ,.ρ. 446. 

€γ31«•, ι;Γ4ΐιηαΐΑΐΊου8, ρ. 448 Ιι. 484» 

ε7ρπΑηυ8, ΕρίίίοίΛ λΛ Ριάπηι (πρ^ τδν Φέ4ωνα), 
776. 

€γπηο8, Αΐβχ., 308. 448. 422. 438. 446. 447. 
470. 479. 902.508. 525. 556. 558 4ι. 564. «9. 609 
•Μ. 942. 999. 704. έ« των χατά Ίονλιονού. 499. 
1ώ0τ ι 550. 754. V. 4Π. 478. Χ. 657. ΧΝ. 095. 
XV. 755. XVI. 992. XVII. 545. 780. 792 μν|. 
ΧνΚί. 654. 752. 779. — έκ του ιε' των 4ν «νεύματι 
λατρείας. 364. χίβ^. ιν&ρ\ της ε. π. λ.) 

^η ϋορ^ΐ χτχ ϊΰηηηη , 408. — Εις ^αρ$εν(αν. 
784. 

Β 

^ΐΗΑ^ΰβ, ρ. 454 Ιι. 

Φ6Ι9ΑβΓ»Ιβ», ρ. 446 Ιι. 

Φ9Μ9τίΐα8, ρ. 79- 04. 409. & 169 Ιι. 4941). 105. 47 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΡΑΒηΚΠ. <β 110. 117 1). 122, 147. 161 1). 104. 105. 17! 1). 
172 5. 

ΟβιιίοπΑχ, ρ. 154. 108 1). 

06υιθ3ΐΙΐ6η65, ρ. 100. α 100 Ι). 108. 122. 140. & 
446 Ι). 102 5. 

8. Πίί(1θ€ΐιιΐ8 , 751. 752. 

Οίϋνιηυβ. 501. 504. 509. 405. 425. 458. 455. 
481. 515. 520. 557. 562. 570. 575 ββπ. 594. 650. 
Ι»57. 643. 654. 675. 677. 678. 684. 687. 695. 699. 
710. 721. 727. 787. ρ. 469. — Ιη Ε€€ΐΒ$ίΜί0Λ , 
685. ~ Ιη 1$ΜαΜ, 507. 545. 677. 721. 781. — 
Ιλ ΟφέΟΜ^ 778; » Ιη ΜμΗλμμλ. 676. - Ιη Ε^αη- 
α^ίιΐΜ Ιοαηηη^ 754. — ίη ΕρίίΙ. Λά €οτίηΐΜΘ$^ 
721. -— ΠβρΙ Ασωμάτου, 780. — Έκ του λ^γσυ του εΙς 
τ6ν Ίώ6, 789. — ΕΚς τδν Λώτ χαΐ τ6ν ΔαβίΒ, 780. 

Οί(Ιγιηιι§, Πρ6ς φιλόοοφον, 645. — Κατά Μανι- 
χα^, 507« 

ϋΐυ, Κοιηαηυβ, ρ. 75. 99 1). 422. 447. β 447. 1). 

ΟΊο^βηββ, ρ. 78 Κ). 400 1>. 148. 122. 146 1). 147. 
466 ϊ). 472 1>. 475. 479 1ι. 

ϋίοαγιίυβ, 559, 674. 679. ΑΙβίληιΙπηιΐΒ, 559. 
480. 654. 780. 784. 788 1>ί8. 

Οίοηγβίυβ, ΑίΜΑπ^Γΐηυ», Περ\ φύ«ως, 752. — 
Ερίαοία Ι V έορταστιχ)), 755. 

Οίοηγβίαβ, ΑΓ6ορ:ΐ{[Ί(8, Οβ ΛΜηί» ιιοιιιίηί4ΐί•, 549. 
740. 

ΟίρΙΓιΙιιβ, ρ. 462 1). 

ΟοΓοίΗβιιβ, ρ. 750. Ι^αθιιΙυτ ίηΐ6Γ 60β, β <|ηΙ1)υ8 
1>9ΐ038ΰ€ηι» Ρ&ηΙΙβΙ» 8υιι €θη|698Ίΐ , ΓιμΙ ηοιηβιι 
β]υ9 Ίη οροΓβ ίρδο ηα9ΐ(ΐΐλΐη ιη6ΐηοΓ&ΐυιιι ΓβρΦΓβΗιη. 

ε 

ΕΐβαίΙιβΓίαβ, 515. 

Κπιρβϋοϋΐβ», ρ. 90 Ι). 440 III 1>. 445. 454 1). 
404. 165 5. 166 Ι). 

Ερ0ΐηίηοη(ΐ88, ρ. 448 1>. 

ΕρίοΗαηηυβ, ρ. 99 5. 

Ερί€ΐ6ΐυ8, ρ. 100. 4051). 407 1>. 447. 172 1>. 474. 

ΕρΙΐΓ3ίιιιιΐ8, 9ΓΰΗΊ6ρί8εοριΐ8 ΑηΐΙοβίιίβΒ, *£χ του 
εΙς τ6ν ΚάΙν, 755. -.• Εχ του γ* χ(φαλαίου του ικρΧ 
του γραμματίχου *Ιωάννου χα\ Συ¥64ου« 754. 

Ερΐ€ΐιηΐ8, 759. 90 Ι). 440. 154 1). 464. β. 464 Κ). 

ΕρίρΙΐ3ηΊυ$, €γρπα8, ίη Αηΰοταίο, 299. 

Ε83Μΐβ, &Ι»ΐΝΐ»; 677, 698. 724. 

Κν3Επιΐ8. 567. 351. 541. 556. 502. 565. 575. 
597. 402. 404. 419. 427. 447. 448. 466. 481. 
515. 518. 565. 576. 645. 629. 650. 650. 654. 664. 
704. 707. 715. 714. 724 . 725. — Ιη ΡΓον«τΗ«, 509. 

ΕυοΙίάβ•, ρ. 446 Ι). 456 1>. 474. 

ΕιιΗρ{()β8, ρ. 74 Ι). 79. 99 !>. 464 1>. 466. 446 Ι». 
124 Ιι. 444,448. &. 4451». 146. 456 Ι». 464 Ι>. 462 Ι). 
168 1>. 472. 177 Ι). 

£β»6Ι>ΊΙ ΡηκραΓΑίιο ον•ιια6ΐί€&. 657. 422 1>. 475• 
4Τ4. 

Ευ8€ΐ)ίυ8, βρίΜορνβ Αΐ€χ. νΐ<ΐ6 ιμΗμ ΙιθςαΙιιΙΙ 
ι<1 ρΜ. 666 96α. 546. 554 96α; 594. 39λ 422. 425. 
455. 470. 472. 561. 576. 597 96(ΐ. (629. 657. 665 
86α. 666- 668. 671. 675. 697. 704. 777. 783. 

5. Ευ9ΐ9ΐΙιΊυ9, 788. 6ρΊ8εορυ9 ΑιιΓιθ€ΐ)6ΐηκ, 752. 
— €οηΙτα ΑΗηηοΜ^ 544. — 1ΐ€ρ\ ψυχνίς* 752. 

Ο 

Πβσντος , 562. Έχ του &γ£ου Γέροντος, 455. 
(χ του γ<ράντων, 646. 1ηΐ6Πί|ρΙιΐΓ €ι6ΓοηΐΊϋΐιιιι, 9ίν6 

ΙίΙ)6Γ, ςυΟ &ρθρΙΐΐΙΐ6βα)Αΐ3 6ΐ ΙΜΙΓΤ3ύθΙΙ€9 46 ρίίβ 

Ρ>ΐΗΙ>ιΐ9 6ΐ ιηοηΑ€ΐιΊ8 €0ηιΊη6ΐιΐιΐΓ. 

6Γβ«οήυ3 Μ2ζί&ηΐ6ηυ8, ΐΙΐ6θΙοβΐ9• 529. 557. 
559. 567. 578. 597. 405. 425. 455. 458. 440. 444. 
416. 465. 495. 500. 508. 517. 532. 556. 558. 560. 
505. 566. 507. 571. 633. 634. 640. 662. 664. 674• 
700. 709. 720. — Οταΐίο Ι. 306. 312. 393. 402. 
404. 438 86ς. 512. 517. 525. 629. 683. 686. 687. 
691. ό μέγας άπολογετιχός, 330. Οναίιο Η, 303. 
306. 391. 421. 530. ΠΙ, 503. 6^. 688. IV, 550. 
448. IX, 479. Χ, 320. 383. 429, 548. XI, 596. 568. 
XII, 352. 448. 451. Χία, 2^ 539.402. XV* ϋ2. 
551. 477. 494. 574. 581. 050. 674. 9ς. 685. 685. XVI, 520. 329. 383. 560. 674. 079 δη. XVI!, 359• 
505. XVII!, 372. 521. XX, 3?52. 572. 540. 574- 
669. 674. 685. XXI, 299. 563. 729. XXIII, 305• 
656. XXV, 520. 365. 575. 596. 448. 615. XXVI, 
503. 512. 548. 420. 532. 679 86(|. XXVII, 416- 
427. XXVIII, 729. XXXII, 581. ΧΧΧΠΙ, 570. 
533. XXXIV. 512. XXXV, 559. XXXVIII. 418. 
XXXIX, 298. 505. 583. 581. XI., 298.588. 505. 
507. 581. 664. 662. 704 86Γ|. ΧΙ.Ι1, 545. ΧϋΙΙ, 
396. 655. Χ1.ΐν, 633. — Ιη $. Βα^ΐβίαηι, — 714. 

— £ρί<Ιο/(7, — 275. — Έχ των έπων ίαηΐ^ί* 520. 
521. 650. 653 661. 689. 720; ΗβχαιηΗτΙ^ 628. — 
€ηοτη/Β, 364. ΗοηοίΙΐΰΗα, 505 96<ι. 707. 750. Τβ- 
ίγαίΐκΗα, 529. 350. 573. 579. 396. 402. 408. 454. 
437. 444. 447. 458. 478. 494. 565. 517. 564. 570. 
608. 615. 017. 627. 86ς. 628. 646. 657. 661. 682. 
691. 729. βοΐυΐο ραδβίιη 86πιιοιΐ6 Γβάάιία 6χΙ)ίΙ)6η- 
ΐυΓ. νίύο ηοΐ38 ίβςυ'ιηίΙ ρ9|;• 630. — Ρο€ηιαΗ€' 
τοίΰηη άβ τβΰΗί ««ίβ, 701. θ€ Μοβαίοηφ »ηα. 612• 

— ί.αηί€ηίαίίθ αά Γλπχΐκβι, 627 96<|. — Οαπκ^ιι αά 
ΟΙυτηρ. 617. — Ρτ^οβρία οΛ Φμημ$^ 642. 

θΓ6βοηιΐ8 Νγ•β6ηυ9, 515• 321. 575. 385. 401. 
4^. 458. 465. 504. 515. 568. 570. 615. 657. 674* 
702. 709. — !>€ «ρί^αο Αομιμμ, 700. — Ιη €βιιΐί- 
€Ηηι εαηΐϊΰοτ. 339. 438. — Ιη ΗΙηά : Ηίο 68ΐ ΕίΙίυ9 
ιη6υ8 άΊΐ6ΰΐιΐ8, 773. — Ιη . οοίο δΒαϋΐηάϊηα^ 572. 
ΠοιηΠίΑ Ι, 438. III. 305. 636« IV. 418. VII, 551. 
572. — Ιη οναΙίοηβΜ /)οηιΐηΜαηι, 359. 572. ΙΙοηιΙ- 
Η& Ι, 465. 478. III, 56λ 581. 465 ββς. IV, 466. 
V, 584 Ι). 448. 750. VI, 495. VII. 589 96α. — 4κ 
του χατηχητιιου• 637. — Οέρ\ τβλβι^τ•; βίου, 559. 
ΏερΧ τήςέν Κωνσταντίνου πόλβκ χαταντάσβως του 
άγιου Γρηγορίου, 775. ίη λΐίο 0(μΙΙο6 : ΕΙςτήν εαυ- 
τού χειροτονίαν. -<- Ιη 5. Ηοηαηηίη. 754 

6γ6(|[οΗΙ, ΐΙίΑίιηΐλίαπή, £9ρ•ΐυΐ9, 754. — Ογ6|0• 
Γΐυ8, ιΙ^9υηιαΐιιΐ|;υ9, Ιμ ΙαηάΙ^η$ ΟγμμΙι, 5ο8• 
477. 554 960. — Έχ του δτι ούδΐν •ηΜλον έν %ψ 
χόσμφ. 633. 678. 

Η 

ΙΙβΓα€Γκ]68, ρ. 464. 1) 474. 

Η6Γ3€Πΐυ8, ρ. 406 Ι>. 

Η6Γη)ίρρυ8, ρ. 448. * 

ΗβΓοαοΓίιβ, ρ. 85 Ι). 467 !>. 408 6. 46). Ι». 
179. 

Ηββίοάυβ^ ρ. 408. 461 1>. 46»; 

Η687€ΐιΙυ9, 525. 

ΗΊ6Γ3Χ, ρ. 118. 

Ι1ί6Γ06ΐ69, ρ. 102 1> 456 Ιι. 

1Ιί6Τ0ΐΐ]τιηυ9, ρ. 149] Ι). 

Ηίρρθ6Γ9ΐ69, 544. 422. 

ΗΊρροΙγΙυβ, 6ρί960ΐκΐ8 Βββι», 787. — Πκρ^ Χρι- 
ατου χα\ του ^Αντίχριστου 784 . 

Ηϋΐη6ΓΗ9, 758. 464 Ι). 462 1>. 477 Ι). 

Ηγρ6ΓΜΐ69, ρ. 447. 

Η7Ρ98^8 Ιχ τβ^ Οΐβοθι^χΑν «κρ\ «ου •ύεργιτ97ν« 
ρ. 444• 

Ι 

ϋαίιΜΙοΙίΜ, ^ 146 Ι>. 448. 444. 446• 41•. 

Ιβη&ιίϋ9 ΤΐΜορ1ιοηΐ9, 558• 702. 777. -^ ΕρΙιΐ^Ια 
αά Αηίίθ€ΗΜ0$ 642. 9(1(ΐ6 ηοΐι^ι — λ4 £ρλ«9ΐΜ, 
687. 750. 772. 775. 777. 778. 779- 785. — Ιηί€Τ' 
^Λία, 554. — Αά ΜαΛη€9ΐο$, 779. 785. 789. — 
Α4 ΡΙιααάφΙρΗ§η$α^ 773. 780. — Αά Ροίβταπηιιιι, 
545. 642. Μάβ ηοΐβκ) 724. 779 960.788. Αά 8βΐΜΤ' 
η^$€$, 514. 514. 747. 779. — Αά ΤτΛίΙβηΒΒί. 650. 
772. 780. — ΙηίβτροΙαία. 522. 

ΙηΰϋΠϋβ, 303. 343. 567. 383 8^1. (Γοη8996 ΝίΙιΐ9, 
νβΐ δβΓαρίο), 429. 454. 566. 647. 631. 633. (ίοΐ99ΐι 
Ν9ζί3ηΐ6«υ8) 688. 707 96<|. (ίυΓδ9υ εΐΐΓγ9θ9ΐα* 

ΠΙ«9). 

ΐΜΜηΐ69 Β• 454* 

ΐΓΜη9, 9θΓ 396. 423. 63•. 637• 724. 769. 78β. 
789. <» ΝΟηΤΙΛ ΕΧ ΒΙΒΟσΤΗΚΟΛ ΡΛΒΗΙΟΙ. 59 ;. 747. 7». 7δδ- 758. 775. ιΤβ. 785- 786. 

η. — Κβτ4 >^Ρ^3Μ*> 575. 717. 755. 781. — Έχ 

8αλ<ξΜ». 734. — Έφ%$9βέΜ ωέ ΙΊΜτνβ. 480. 

^ 148 Β. 147. 149. 

Ι 
αΓτχοβΙοβ», 313. 315.350. 331. 348 
358 Μ. 388. 381. 386. 393. 398. 402 

Μ. 4«. 418 415. 418. 421 μο. 415. 427. 

^ 435. 436. 438. 4α. 447. 456Γ458. 460. 466. 

418 ΙΜ. 495 βΜ. 596. 508. 509. 515. 517 518. 

519.^5^ 340.^1. 543 ΐΜ|. 548 μο. 557. 569. 

»5.3;«.3η. ^ 5Κ<ο§.605.6ηΐ2ΐ9.646Μ<|. 

650. «5. §76. €77. 68θ7&1 583. 604. 700. τδ. 

707. 7ϋ Μ«. 711. 7». 714. 715. 790. 7» »μ. 

«7. 
ί9ΐ%Μ9βί απΜϋοβί η Α€ΙΛ ηοΟΛτ. 330. 517. 

63. Βς «4ν 4ν Ώ§ά!^9ΐ «κηοούλιιη, 456 Μβ. — 

1ΐ|1 ηΐς ΜΚ3Κ^»5. — ΐίς ιΟ» *ΑΟβιιΑμ»» 444. 

— !■ 5. ΒβέψίβΜ 655. — Αέ γμο» ΙιρίΜΐΐχ 

(«•^Μνίτηοςΐ* 556. Π^ τκις φνηβΟένης 389. 

461.— !■ ΛκΦΟββΦΛΟΛ β^μΐΜίΛ^ 419 μ. — ΕΙ; 

^ ^ Ακβ^^ΟΜ, Ιβ» — Έχ τής κΐς τ4ιρ ΐίχ^Οιιον 

4αώις 4η. — Ιβ €Μ«ΐβ*Ιήηι« ίβφ. 396. 775 — 

Β» 襫€«. ν:.— ΙΐΜΐί/. Ε ΙΕ. έ€ €ί^ηΐ4Μ9Μ. 496. 

»4Αμτιη ΈΛΟφΜΜΛ^ 321 •€ΐ|• 657. (ςυί Ι(μ:ιι« 

Ι• 9ΛύΛ 4Βαΐ.> 669. — Ι> ρμΙμββι ι&ιητ. ι(β 

Αθΐ|^ 461 Μ. 400 ιβα•— ΑίβτβΐιβπηίΒ^ΐίαΜ» 

5Ι?. -- Μβ^έΤτίΕ. έΛ&κτΑ^ 467 Μ<| — Δο- 

Μί.ΧΓΓ//Λ ΟΜ. Τ 5>τί1.) 684.— Ι^Μί»η#. 

621. 6Β: — βΜϋ. ΕΕΕ. έ€ ύϋΜ β φίβΕ ΜΛ 'φίΐί. 394. 

^ΕΕφ^α. υΧΨΕΙ, !■ /ΜηΜ, 999. — ΕΙ; τ1{ν 

«Ι•β<» Έ•• ΙονΙα. 599 — ιΤ κρ^ *Ιθ9λι8γ6ν, 

ΙβΙ. (Ιν<9βΜ ΟτήΙΙΐ). — Ιβ ΒΜΠΒΤΤΜ /βϋβΒΒΒΙ, 

6Ι6(Ιθ€η 4ββ^& ϊβ β«ιβ> ^Ιβ Ι^χβπιμ, 630 
(4μΙ μ οϋΟ»). Αμβ. XI Ι^» Ιβ ΙΤΒΐΐΑβΒΒΐ, 575. 
— ^^^ «ΒΗΒηΪΜΜ ΜβΜ^Μ. 680 — Οερλ μβΤΒνοίας 
5& 466. 535. 593. 648.• Ιβ ββΗιιΙβΙ» €ληιΐι, 
384. Ε2ς τ^ Οβο^άνιζ 462. 536 Μ^ — Ε)€ ψΛκρη- 
Ι«ΐτ (φτίίίσ' (€Τ€βΛλ^ 9τ< γο4| γοηηΐϋς φέρί&ν ι»• 
«XV, 353. 648. €57. Αϊ. /β ι^μΑβ. χχιηη. 
V. 392 βα. 497. 496. — Ιμ |ηβΙ«. ι.. 515 Ββα. 
91-590. 595. — Ιβ 5. Αμβββββι βμΠβγμι, 572. 
-Οι ΜΜτ^Βϋο, 530. 403. 515. 655. «54. — Έχ 
9» «&ς £τΒνΕΐ>ον 560. — 1)(* ΙΙΒΙΒΜ, 576. ΕΙς 
φ *:9ετ|ΐ4» ίηη^Βων, 111. 554. 514. IV. 306 
. — /Β 5. Ι^τεοΒ, ρ. 154 Ιι. 
Ι.χοιρΐ5» ρ. 107 Ι). Ξί^βΒΛΜ 304. — ΕΙς «ους ίρι^Ίς 

ρ/νεΐΐίχπ»^• 330. — Ιβ ρβταΒοίΛΜ ά€ή€9 9ηΙΐ€ Ιβ- 

λαΐΑΤΜΐ, 334 Μς. 518. 710.— *Οτι έητραλ^ς 

*(& <ίς Οίχτρχ &νβ6«!νΓΐν, 330. 555. ^ Α^ ΤΜίοάο- 

τη 1«ρ»Βΐ,^β9. 581 ι«ι. 600. — Ιη Ι βι< ΓΑ^ι- 

μ1. ^43> ««χ. — ΕΕοαήί. η ΤηηΜΤ€Μ (ΐοη. VII 

^>^\.Λ• 58ίί. — Ιλ «Ιι/βββι,^βιτ άη• βιιββΙβ φ^ιηΐϋ^ 

661. Έ< τγ; βι' έιατΐΒ%, 712 (ιμ ιβ ΗίΙή» 

Α^Μ ΙΒ 01. €3Β4ίε«. φΙΟ ΒΙΟΤ, ΜΙ1ΐ€ηΐίΒ0Ι ΗΙαοΙ 
ΙΛΤΡΟΛΛΛΛ ί« φΒΐ. 88. ΙΒρβΤίΟ). 
/ηΒΒΒ• ΟΪΜΒ€Β8. ΥΪ4ΐ6 ΜΒΓ» ίπ 1)θΓ0ΐ1ΐ60. 

ΐ Μ ιτρ ^Μ, 278. 280. 3ο9. 444. 458. 502. 506. 
5ϋ 523. 556. 649. 665 Ι)ίδ. 695.— Έχ "Λς Ίου- 
6ι2»^ ^τηρ-Ιχΐ. 669. — Οε ΜΙο ΕηΛαπο. 575. -> 
Λτ ΜΐρίΐίΒ τΛΗοηί%^ 570. — Έχ τοΟ λόγβυ του 4ν3- 
Τη^^μρένοο χοΕΓλ ΠΑάτοινΒ;, 789, 61 ίοιυ99€, 663. 

Μίν», «^ίΚΟρΒ» ΒΟΒΙΜΒ• ( ΜΤ« ΑρφΙΙίΒβΗ& ρο- 

ΙΜΜ• β ΡΤΕϋΒΙΙ Μκ^ΐΒΐί 1.€^Ηίαι.), £|Νϋο(α βι< 
1Μ•ΒρΜΒΒΙ, 773. 

^Β•λίη» . 359. 357. 302. 398. ΡΙιί1ο$ορΙιυ» «Ι 
ΒΒΠττ. 315. 600. — Αρο1θ8ί« Κ 416. 5Ϊ». — Έχ 
«^ {Τ αίροο; τ^ς 4«ολογία; οΟτου . 587. — Έχ 
^βΰ €• {»Ρ9'^ς, 754. — ιφ^ *Αντ€ιτ;?νον αύτοχοάτορχ, 
755. — Εχ τκί π^Λς Ίρύγοψι ψ λάγου. 557. 754. 
— πΒμ^4νΒ9ΐΑ9€»ς, 7». 756 ββ<|ΐ|. ία 765. — 
«ρ^ Ίελληναςιαρ(κνετιχ^, 381. 518. 

Ι. 

^άρρνχ, ρ. 110. 164. 
Εγϋιιι, ρ. ΐυΟ Ιι. 1ΐ3£Γαρολάγ»« τηΰ άγήκι Ββ6»Λ3, 785. 

δ. »ιΐηιιι», 520. — Π£ρ\ «ο« Βνν^βίον 340. 

Μ6ΐ«ιίυ5, βρίκοριι» ΑΒϋο€^β&αβ» 753. 

ΒΙβΙΐΜυί, ρ. 164. 

Μβη^ηιΙβΓ,.ρ. 74. 79. 99 Ιι. 100. 104 1|. 116 ^ 
144. 145 1>. 15611. 161 Ι». 162 Ιι. 168 ^ 172^. 
1771). 

Μβα«ΐ6Βοβ. Β. 117. 

Μβϋιοϋίο», 304. 331. 438• «ρΐκορΒ» Ρ3αΒΐνΐιϋ.ν 
763. Τοΰ ^{ου ΐ2ρ>μίτ^ρος )ΐ€6ο4(θ9 Πατ4ρ*ιν, 6Κ4. 
— Έχ -λΟ Κ£ρ\ άΐ7>«(χ{ 3ν^:η>3έ»», 643. — ^««ιηι 
Ροτμ^ΙβήΜΜ^ 778. 784. 785. — ΙΙϋ ^β^Β^^«^ι•Μ^, 
510. κς. 

ΜείπΝίοΓοι, ρ. 90 Ιι. 146 Ιι. 164. 
ΜϊΙβίΒΒ, ρ. 168 Ιι. 
ΜοαίΒΐΒ», ρ. 157. 
Μο«€ΐιίοο, ρ. 171 5. 

ϋΒΜηίυι . ρ. 102. 117 Ιΐ. 130. 151. » 151 Ιι. 
157 Ιι. 161 1). 172 ^ 
[Μ5&00, ρ. ΙΓΟ.] 

Ν 

Γ.Νΐ€θΐΑα$. ρ. 84. 117. 125 Ιι.] 

ί>Ί€θ«ΐηΐα», ρ. 121 Ιι. 

Νίΐνβ. 516 «Μ. 340. 341. (βΜ ρΐβη Κίϋ, «α- 
«α-ίρΐ» ΒΒΒΜη• Οπκιβ ιβοίαιίΐΒπιηι, ογηΙο, ττΙ 
«ΜΐοΐΒπίΒΐ Βΐΐ αΒΐΙ«ΓΒΐηΐ€»αιβαι !€Γ6), 365. 376. 
»1 Μα. 586. 392. 302. 404. 418. 419. 490. 455. 
447.400.461.471.472.481.495.502.506.507.508 
Μ^. »2. 549. 560 804- 565. 560. 572. 576. 504. 
600. 606. 612. 629. 631. 638. [ρ] 648. 664. 681. 
687.691. 704.705. 706. Μοιιΐ€ΐιιι•. 397. 400. Α&ε6- 
12, 343. ΙΒ <|»ι•/α.323. Έχ το3 τακ^ 453. ΥκΙβ 
»νρη ΓΙρβιΐν. — Έχ της 4ι8αιβχαλ!Βς Πέτρου, 475. 

Ο 

Οΐ7ΒΐρίΒ(ΐ6&, ρ. 177 Ι>. ] 

Ρ 

Πχμβλίΐιΐν {5ί€), Μαχε8ον(β|ΐ ι»ο^ όυονο(ας, ρ. 104 

Ριπϋ^ Β ΐθ», ρ. ηι Κ 164 . • 164. ο. 

ΡΙι«Ι«ή», ρ. 100 5. 

ΡΙιϋβΒίΟΒ, ρ. 99 ^. 121 Ιι. 145 Ικ 172. 

ΡΙιίΐ€ΐ29, ρ. 144 5. 

ΡΙϋΙί«ιίθΒ• ρ. Μ<1. 

ΡΙιίΙο, 4υ(ΐΜΐ. 278. 280. 301. 304.326. 341. 343. 
319. 356. 559 Ιι. 367. 370. 372. 376. 378. 379. 
387. 382. 405. 427 454. 435. 436. 438. 448 Ι>. 
481. 802. 520. 531. 553. 556. 565. 567. 613 Ιι. 
630. 663. 675. 681. 685. 692. 705. 710. 711. 715. 
730. 776 ^. — 1>β ϋρί/ίά• Μκαιίί 314. 407. — 1>β 
Α^βΑββμ, 69λ Ιχ τοΟ ρ»9Α^^. 404. — 1>β ήΐΛ 
Μοβή*, 363. - 1ΐ£ρ\ των Ιν Γευτεί ζητιιμάτΐϋν, 36ί. 
(βΙν τΜύ ηοΐ^λ ). 363. 396. 658. 748. 749. 750 Ι). 

751. 754. 772.774.775. 776. 777.782. 784. 
787. 788. — Περ\ τών έν Έξ«ψ ζηττρΑτνν, 748. 
•6<|. 751. 752. 754. 772. 775. 777. 782. 784. 789.- 
ΕΜαΙίΟ οΛ ΟαίκΐΒ. 564. 

ΡΐιίΙοχβηηβ, ρ. 121 Ιι. 147. 

Ρ1ιοε7ΐίϋβ8, ρ. 99 Ιι. 

ΡΙι<Βηίοί(ΐ65, ρ. 172 1). 

Μ6ΙΪΒΒ«, ρ. 156 Ιι. 

Ρίΐΐιεοβ, ρ. 125 Ι>. 147 ϋ. 

ΡΙΒΙΟ, 313. 759. 762, 71Η>. 

ΡΐΗΐ2ΓΰΙιιΐ8, ρ.85 Ιι. 94. 155 Ιι. 157 Ιι. 163. 171. 
173. 177. Ιι. 

Ρο1γ£οα$• ρ. 100 Ιι. 

ΡθΓρΙΐ7ηα&, ρ. 169. 

Ρθ5ί(Ιοιι1υ8, ρ. 181. 

ΡπιΐΒ8θΓ«9, υ. 164. 

Ρ7ΐΙΐ9§οηβ, 762. 

8 

56ΐΰυ€σ5, ρ. 181. 

δ6πιιυ<, ρ. 85 Ιι. 117^. 122 Ι>. 149. 177 «. Β1 ΝΟΤΙΤΙΑ £Χ ΒΙΒΠΟΤΗΕεΛ ΡΛΒΚίαΐ. 12 

δ^Γαρίοη, 5δ9. Του αγίου Σβραπίωνβς, Οΐϊ. — ΤΙΐΜρΙιαϋβ, δδ9, 6ρί&€ορΜ5 Λΐ6ΧΑΐΐ(1πηιι&, 601. 
ΕρίϋοΙα XXI V, 774. IV, δ7.'ϊ. 754. 781. 787. ' ' ^ «^ •• ^■• 

δβνβΓίαηυβ, ΟαΙ)2ΐθΓΐιιη βρίβοορυβ, 78^. — Έκ ΤΙιβορΙιίΙιιβ, ίί^ο Ι αά ΑηΙοΙηοηηί^ 564. 

•του κατά των αίρ£τικών,585 δβη. 753. ΤΙιβορΙΐΓ4»ΐιι§, ρ. 85 Ιι.ΙΟΟ. 146. 154. 156 Β. 161 1>. 

86χΙυ5, (ΡγΐΙίΜΜΊοΜ ρΙΙίΙο».), 411. 42^. 440. 656. ΤΙιβοΙίιηαβ, 640. 675. 694. 785. βρίκορυβ δογϋι•- 

8ίιιιοιιΙΐ6§, ρ. 168 Ιι. ροΐεοβ, 581. (απ δονύιίβ, υΐ βιιβριααιίΓ ΜίοΙι. Ι^ 

&>ιχΙυ8 ΒοΜΑηΐΜ , 5#§. νΜ τμΙ« ιι«1«5. ςυίβη. βχ δοζοπα. V». 45.— ΕΙςτήν Γένεσιν 675. 

δθ€Γ2ΐβ8, ρ. 100. 107 Ι). 117 1>. 12ϋ). 147 1). — Περ\ νηστείας 643.— Έκ του, Έάν πρόσφερες 

171 1^. 171 Ι. 175. 177 5. τ6 βωρ6ν σου, 581. 

8ο1βιι, ρ. \η. 147 Κ^. 154 Κ. 179 Κ ΤΗυϋγθίίΐΜ, ρ. 117. 146 Ι). 162 1». 

δορίιίΐυβ, ρ. 107 1). 121. Τίιηαιιβ, ρ. ΐδί. 

5ορλιθ€ΐ6β, ρ. 79. 99 1). 100. ΙΟΙ. 116 Β. 144. Τίοΐ3|θΓ35, ρ. 110. 

145 5. 1β8..1ΐ. 175. 177 \β. ΤϊΙυ»» ΚΚ^ίΓδηδίβ, 747. 785. — *& τ65 ΐΛάί 

5οβΐπιΐΗ§, ρ. 156 (>. προνοίας 785. 788 ββα.— Έχ τον χχτ^ ΜβτΜ/αίββν 

βίοίοί, 758. λίγου β» 7^. — Έχ του «^ Αάγο», 785. 

8}'ΐηΒ>9€ΐιιΐ9, 0. 130. γ 

δγηββίιιβ, 552. 6«4. ^ ..^. ... 

^^ , Χβηο€Γλΐ68, ρ. 116 5. 149. 

Τ ΧβικΗΐ^ ρ. 164. 

ν, . . , ... ΧβΐΜίρΙΐλΐιββ, ρ. 90. 164. 

ϊ^^^^]^*^ ^:λ^' ΧβιαρΙι••, ρ. 105. 111 1κ 144. 15ί. 155 5. 157. 

Τη60(ΐ6ΰΐ68, ρ. 162, 

Τΐΐ6θ(1οπΐυ8. Υίόβ βυρΓΑ ίη ΟόΓ^ΙΙίθο. ^ 

Τ56θ(ΙθΓυ8, Έκ του αύτου των ΤΑητος επιτομής Ζ^ιίβυΰΐιβ» ρ. 79 Ιι. ύυ]α8 ΓΓΗ>ίβη1<ιΐΒ 8&1ί8 Ιοη• 
9ΐε£\ του ^κείν, κα\ του είναι, ρΑ^. 101• |;ιιηι 6•!. 

Τ1]6οκηί8, 364. Ζβοοη, ρ. 147. 

31. ΗοΐΆχΙία ιη μετα^Α^^^φωσιν, ^Γαια/Ι^ιίΓοΧιοηβιη Γλπ#Μ, ρ. 791-804. ΙηβΙρίΙ : Δευτ« 
πανηγυρ£4&)ΐιβν. Η«η6 ΒίΠια» ουίΏ Υ6Γ5Ϊοη6 8ΐια ρπαιυ5 6(1κΐ6Γ8ΐ(. «. 1577, {η Οβηο^βοοΒΟ βαο, 
Γβοαδο Α. 1603. 1619. Εοαβηό&Ιίστβιη βι €0<Κ66 Αα{^5ΐΑηο ναΐ^ανίΐ Οη&οβ βΐ ί,οΜπΒ οηαι ηο>- 
119 ΟατμΙ ΗύΒβοΙιβΚικ, Αιι$τα«ΐ(Β7ίΜΐ€/., 1588, ίη 8;8ΐϋ:^υαοΐΑ ιη^ί^ηί οΙ)$6Γν&ΐίοηυιη Αρροα- 
(Ιίοβ, φΐίϋϋδ ρΙιΐΓ8 ΡΙιίΙοαιβ, Ββδίΐϋ Μβ^ί, Ναζίααζοηί» ΑΐΚβίΜθί 6ΐ βΐίοηιιη βοηρίοιαπη λοοβ 
61 ιη99. 6ΐΏ6η(1•ηΙαΓ. €θΒΐΙ)«68ία5, Ιοιη. VII Β11>1. οοϋόοοαίοτί» ΙΐΑηο ΙιοιχιίΙίΑοι, αυ» ίη οοά. 
ΒβκυίβΠΑΏΟ ρ6Γρ6Γ8πι βά Ιο&πηοιη Αηίίοείιβηιιιη ΓβίβΓίαΓ» οο&ΐαΐΐΐ οαιη πιβ. §62ΐιί6π«ηο» 
56α 61 Κβαίίδ (1ϋθΙ)ΐΐ5 ΜΜΧΧΙΧ νβΙυβϋβ^Ιιηο 6ΐ ΜΒΙΧΙ^νΐ. Ι,^ςιιίΒίυ» βϋ«η οιιαι ϋοΙΙ)6Γΐίιιο 
εΜίΧΧνίΓΓαύΓ. Εχ5(β(Ραη«. ίη ςυίηςυβοο^ά. ΙήΜ. ριϋοΙ. — δβ(] ]υνΜ, ηο ηίπιΗΐ οβίβΙο^^ 
ΓυΐΏ Γ6ρ6ΐίΙίο 1»()ίϋΓη 0Γ661, δοβυπάαοι πυΐΏβΓΟβ, ο, ο, €10. 8 ΡαΜοίο ηοΙ(ΐ(θ9, Ηοηϋίθήιηι 
ίηϋίββδ (ι. Ι. δίιηαΐ οί(ΑΓ6. Ιη οο<1. ΟοίβΙίη. ε€Ι.ΧΧΧΙ. βαηΙ ςυβίοο^ 1. Βλίηβδοβηΐ 56πηοη69 
θ5θ6(ίοί, ηβοηοη ο&ρίΐβ οΰίο ίη ααφάαιη 8. 8. Ιοοιι σα» ροΐβΐ ΜίοΗ. Ιβηϋίβη. 6856 1. Οαηβ- 
δΰβηί. V. λΙοηίΓαιιοου. Βί^. εοί^Ιίη., ρ. 393, 6ΐ ρ. 182 βο 183, η. α. βΙ ί; ία 60<1. εΥΙΙ, ϋ. ρ. 
388 5(1. η. 9- Α. «, βο Ιτεβ η. ί. Ιαπι ρας. 425 5ς. η. α. 6ΐ ΐΓβ8 η. ί. — ΜοηαΜί^ ίη οθ(1. βίβοΐ. 
ΙΧΙΠ, 5υηΙ ΙιοιηίΙ. &Ρ&Ι)Π6ίο όοβί^αΐΦ» η. ο. 6( κ — ίη οοά. ΙΧΧΥΙΙΙ, 6ΐ €0(1. όΐΥ, γ»Γίί 56τ- 
πιοηοδ.— ίη οοϋ. Ι.ΧΧΧ, η. Ι.— ίη €0<ί. ΟΧΙΥ, η. *.— Γιιΐ4ίο6ο•. ίη οοά. βηββΓ. ΧΧΧΥ,ΟηΙ. 
η. λ. — ΟγαΙ. η. Α. 61 η. 6. V. ΚοΙΙβΓ. 8υρρΙ. ρ. 262 «ςς. — η. Α. ίη οοά. €ΧΙ^ 7, 1«αιΙ»θ6* 
1Υ, ρ88• 205. — η. ά. ίη οοά ΟΟΧϋΧ, 14, ΐΛοιΙιββ. V, ρβ8• 305. υΜ ν. ΚοΙΙβΓ. ηοΙ. — 8θο. 
οβί. οοαό. Αηβΐίφ, βΙο. 5ΐιη1 ν&Γίί Ι)&ηΐΑ50βηί 86πηοη6β, ΙοΦ. Ι, ίη ΒίΜ. ΒοάΙβί. η. 148, 19β« 
199. αοίηςαβ, η. 234. 274. 1)ί&. 283. 290. 688. 726. 2500. 3383. 5824.— Ο^τοη. η. 211, ίη Ιοπι.Π, 
η. 5865 <Η 5950. — ϊ'αιιτίηί. η. α. 6( Λ ίη 60(1(1. ΙΧΧ οΐ εΧΙ^ΥΙΙΙ; ν. ΟΑΙ. οοάά. Ογ. Ταατ. ρβ^. 
166 61239.— Ρ&$. βαΐ6πι 398, ίη οοςΙ. εοεΧΧ, ίοΙ. 12, ΐΓίΐΗΐϋατ Ι. Ώοΐύββο^ηο ΕηοοηιίίΛχη 
0Τ€Ηαη(ΐΙ€ίοηαη €ί αηρ€ΐοτα9η, ου]ιΐ5 ίηίΐίυηι τ6ν μλνλόγον ή προθυιιέα χινεί. Ιη ρηαιο ΐΑοαβη Ιο- 
ηιο Αα6ΐΑΗί ηονί (ΙοηιΙιββδί Αηί , ρβ^. 2525, 6ΐ5ΐθΙ Ογ. Α6ί«1. βιιο ηαιηίηβ 1Ιίο5&6ΐί8 δγηοοΗΙ. 
-^ ίη 60(1610 ϋοά. Μ. 398, 1. Οθπίθδοβηο ιιβοηϋίΙαΓ 86Γηιο ίη ν€€η^ίοη99Λ ιιιαηΐΜ /. Βαρίϊβΐω^ 
οιηυβ ΐΑΐηβη ΑίχοΙοι^αι Αΐίβΐίυδ ίη άΐβίτί!!)» ά^ δ^ηίθοηιιηι 86πρ1ίβ, ρ. 90, ίβοίΐ Τΐιβοοοηπιι 
ϋβρΙιηορΑίιΐηι, 5υΙ> οι\|υ5 ηοπιίηβ Ιβ^ίΙαΓ βΐίβηι ίη οοά. εΟίΧΧΙΧ ΟβββΓ.,ρβΓί. ι, ββίΑΐ. ΜΜ• 
νίη(1^. Γ. ΟλΙ. οοάά. Οτ. Ταιιτίη., ρ. 400, 5ίη6 βαοΐοΗβ ηοηιίηο Ι&ΐίηβ βρ. δαήιηη 61 Ιίρο- 
ιηθηπυη). Γ. ίηίΓ&νοΙ. IX, ρ. 101 6α. ν6ΐ. -— ΐΙονβτΜα^ ίη ^ά. ί&υΓ6η1. Η6(1ί6. ΧΧΧΙΠ, 28, 
ρϊαΐ. 9., η. α, 6ΐ ΐΓ68 56Γηι.Ι>&αι&$66ηί ίη ΟοΓπιίΙίοηοπι Μ&τίβΒ ; ίΐβιιιιη η. α. ίη οοιί. ΧΧΧΙ« 
19, ρΐαΐ. 10. Γ. ΒΑηάίηίεθΙ.Ι, ρ. 456 61496. — ν^ίίΗ%%$, ίη 60(1 Νβηίβηο ΙΧϋΆ, 18, ΟγαΙ. 
η. α. — Ιη οο(1. ΟΧΧΥΙ, 16, η. ί. Υ. ΟλΙ.οοοοΙ. Ογ. Νβη., ρ 149 6ΐ 348. — ΝϋοροΚ, ίη οοά. 
1}ϊοΙ. Ι. (1θ εοΓΐ}οηβΓίΑ, 6ΐο. Ηοιηίϋ» (}α»<ΐΑηι, Ι68ΐ6 Μοηΐ&αο., ίη ΟίΑτίο Ιΐβΐ., ρ. 309. — ίή' 
άϋρ, ίη(6Γ οοάά. Υοδδίθη. ΠοπιίΙ., η. α. 64 Ιιοηι. ίη ΒΘρΜίΗιτοίΛ Βαηίίηι ηο$ίΗ^$ί Φα$^φΐΛ /«- 
Τ€ΐ>αηί ^ηρΗ€ηίίΑΐη. Ψ. Οβί. 1>ίΙ>Ι. Ι^ί<1. ρ.403, 29. — ΜαίΓίίί, ίηοο<]. Η6κίοΙΑνΐΙ, Ηοιη. π. 
ά. Υ. ΙήίΠ. Οβί. 00(1(1. Ογ. ΜλΙγΗ., ρβ8. 280. — Οα(1ίη!ΐβ, Ι. ο., ρββ• Ι'βΟ 5(^ς[.. οηιηοβ, φι» 
ίη6(1ί1. 1^6αυίβη., Ιοω. II, ρ. 791-910, δΐιΐι Οβπιβ$€6ηί ηοιηίηβ 6θηΐίη6η1υΓ, ^[α(^ί^α( ιΛβπιΐδ- 

Ϊα6 08ΐ6η(ΐ6Γ6 3ΐαςΐ6ΐ; ίη66Γΐθ5 65669 Τ6ΐ Ι. θΑΐη&5θ6ηο 5υρρθ5ίΙβ5 αο ]υηΐ0Γί8 βοΗρίοηβ. 
ίατί. 

\)) Ιη βοητη ατ€[α€ίαη% ϋί %η ρατ4ΛοΙα9η νίηβίΕ^ ρΑ^. 804-810. Ιηοίρίΐ : κινεί μι πρ6ς τ6 
λέγειν. Ρροίΐίϋ 6Χ (1υοΙ)α5 0θ(1ί6ί1)α5 €ο11)6Γΐίηί5 6ΐ ΙβΓίίο ΤΗοιη» 0«ΐ6ί. Ιη ίηβύΓίρΙίοηο Ιιμίυ• 
ΙΐΟίηίΙίΐΒ 1)&πΐβ506ηα5 (ΙίοίΙαΓ νηοηαοΗηΒ βί ρΓββύί/ίβΓ της Αγίας Χριστον του Θεοΰ ήαων άναστά- 
«ακ, Ε€€ΐ€$ί€Β $αη€ί<Ρ Οίηείί ϋβί ηο$ίη Γ€βίΛτν€€ΐίοηί8 (^«6;•.) ΕχδίΛΐ Ραη$., ίη πίΜ. ραΜ. 

00(1(1. ικχχείχχχγι οι Μεκυιχγι. Ηλγι. » ΝΟΤΙΤΙΑ ΚΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕεΑ ΡΛΒΚίεΠ. 54 €) Ιη 8, ΡαΓαί€€€€9Λ Η ίΛ €Γ^€Μ ρ»^. 810 • 815. ΙηβίρίΙ. Πεκλ^^ται ήΐ^ών λοιπόν. ΡΓίοαυ» 
905 €ΗΓ^$θ5ΐοιηί ΒΟΗΐίηβ β^1^(ϋ( ΟπΒοβ Η(Β8θ)ΐθΗυ8 Αμ^ιμΙιτ νίηά€ΐ, 1587, ίη 8, ()) ιϊιΙθγ ν«- 
ήβ&ΡβΙηιιη ΙκοηηΜαιι^ ρ. 490. Κχ&ΙβΙ βΙίοε^Γ^βοβΙοιηΟ' δθνίΐϋ, Ιοτη. V, ρ. 906, οΙ » 6γ«οο- 
ΐΜύηΛ βάίΐ. ο«ιιο ΡΓοαΐοιιί& Πυοβί νβΓΜοαβ, Ιοιη. VI, ρ»^. 336. £1 5ΐώ (;1ΐΓ75θ9ΐοιηί ηοαιίηβ 
Οτ&€6 61 Ι^ϋϋθ 651 «ρικί ^!αο. ΟΓβΙδβηιη, Ιοω. II, Ώβ Γπιοβ, ρ. 460. 86(1 Οβιηβδοβηο Γβ$ϋ* 
ΙάΙ Ι6αϋίιυα5 βχοοιίιοβ Ββ^ο ΜΜ(Χ(Χ;Χ£Ι1Ι, βΐ δΙΙβΓΟ Κβιηβη^ιι, ςιιί ίΐπίβιη ΐΓ8ΐ|5ϋΙ ία 1ΐ6« 
ρΑοι ΙιίΙιΒοΙΙιοοΑίη. ΡίΛτ. Ιαοοάά. Ρ&τίδ. 1>ϋ)1. ρτιΜ. ΟΧΧ ^ΙΜΟΧΟΥ, ΟβΙβΙ. οοάά., Ιοω. Π. 
ΒοΗ. 

<Ι) Ιη ^(ΛύαίΗΜ ΜΟηΟπη^, ρ. 815 — 833. Ιηοίρίΐ : Τ{ς λαλήσε*. τάς βυναηε^ας τσϋ Κυρίου ; Ρη• 

πιΐΜ β(ΐΜΐ6η1 Οτβοθουαι ΥβΓδίοηβ ΡβίΓα^ ΡβπΗηα5, Αηίίϋ€τρ. 1601, πι 8, 6χ 1»ϋ>1. Αηίοηϋ Οο<- 
ιίΓηιτί», ΐηΙθΓ ΙιοοαίΙίββ νθΠ3$δ. €ΙΐΓν5ΐ)5ΐοιηί, ΑηΙίοοΙιί βΐ ΟβππΑηί (λ). Ιηάβ Γβρθίϋΐ ΟυοΦυ» 
ίο βάίΗοΐΗΐιιΐ5 ΑιβΙ^υβ Οβιηβδββηί, β. 1603 βΐ 1619. ΡουΙίηί τβΓδίοηοιη ίη ΒίΜ. οοοοίοηβίοπι^ 
βιηβηιΐβϋοτΰαι άβάίΙ 0οω1)6β8ίυ8.ΐ46σαίηίυ8 6γ»οα οοηίαΐϋ βΐίβηι οπίΒΠΐ^δ. Βμο ΜΜΟΜίΙΙΙ 
61 ΟοΙίΜηΙίιιο ΜΜΟΟΧίΠ. Ραύτ. 86€. ΟβΙ 00(1(1. Ραηι., νοί. II, ίο α)Λά. ΜΟίΧΐν βΐΜΟΟΧαΐ ; 
?ίΐΐ(2ο6., ία οοά. ΟβδβΓ. ΧΧΧΥ, ο. 36. V. ΚοΙΙαγ. 8υρρΐ6Π). αϋ ΙβαιΙ). οοοιαι. ρ&§. 264; 
μΙιΙ. Οαάία., ρΑ^- Π40 $(]. 

ε) Ιη ΑηΛ^ΛΛϋοαοΛΒΜ^ ραζ. 833- 835. Ι^Ιίαβ ΙβαΙυαι 6ΐ ΑΓΑΐ)ίοο. ΙαοίρίΙ : ^αΜ ί€ΐηρηί «#Ι, 
/ίπιΐΓΜ άϋδεϋ^ίίΜί. Νοβ αΒΐ6& 6€ΐίΙ•. 

() ίη ^ιιιιιι«ιιΙία/ίαΐ|βιιι ΗοηήΙίΑ ιιΗβΓβ, ρ. 835-841 , Ογφο6 ρπηιαΓη νυίςβίβ 8 Ιβσαίηίο β βο- 

άΜδβ^6ή3ΠΟ, &()φΙ& Ι^Μίη&γβΤδίοοβ. Ιηοίρϋ : Νυν ή τ9ίς ρασιλ-οος βασιλιχή. Ραίτ. Εχ ίηίΐίο 

οηΐίοα» (<][ΐ» 6$Ι ίη (ΙαοΙ>θ5 οθ(ϊ(1. [)ί1)1. ραΙ)1. Ρατΐ$.) οοΙΗςίΙ Οαάίη. 1. ο., χΠ&ιη 6556 )ΐΑΐ)ί- 
Ι&ι&ίτι {^2ίΙνή1&ΐ6 οβΙβΙ^Η ιηβοιΟΓθΙί αι^δίβηί, ηαβδΦΰαΙο ίχ, βηηίδ οεηΐυιη ρθ5ΐ Ι. Οβιηλ- 
«η(ΐλ\^ϋ.«Μ«Βΐ, ίηβΐΗιιίΑ ΙΐίιίβββΙ. Ιη αοά. Ρατίί, 1)ίΜ. ρυΜ. Μ€Ι.ΧΧΙΧ, 3, 65^ Ιομ, ΐΏοαα- 
ιΥλί β\ ρΓβ5ΐ:ιτΐ6ή ΕαΙχΒΦ ΗοπιϋΐΑ ία ΟοηοβρΙίοηβΐΏ Β. νίΓ^ηίδ. ΙΙατΙ. 

ί^ ΙηΙίβίύ§€Μ&.ΜΛη(Β^ ρ. 841-849. {ικίρΗ: ΑβΟτι, πάντα Μνη. ΡπΏΐιβ 6<}ί(1ί( 6υιιι ΥβΓδίοηβ 
501 /κ. Βίϋίο», III 6<ΙίΙίθΜ Ι)«ΒΑ5€6η1 , Ραπ>. 1577 (Γθβυββ «ηη. 1603, 1615 61 1619). ε&5ΐ»- 

9ϋ/Μ65 ΡβΙτί Ρΐΐηϋΐΐί (ςυΐ 6Χ άΐΙΟίηΐδ ΙΡ55. ν6!\15ΐί9 61 ΡΓΟΙμΒ ΠΟί» 6θαΐ (/} ν6Γΐί556 5Θ Ι65ΐ«- 

Ιιιγ) Ι^αηΙατ ίηΙβΓ τΑή88 Ρ«ΐηιβι ΙιΟΗΐίΚβδ, ρ. ΜΟ ββ^}. 8ιΐ606536Γϋη1 (Ιείηάβ ηον«Β ουΓ» 
εοαίΜίΟη ίη Βίϋΐ. 6θθ€ίΟΒβ1οτί« β 6θ4ίο6 Μ^ζβηηί&ηο, βΙ ίβηαίαϋ β π)5. ίΗϋ5ΐη5 Ρβ55ίο- Ιλ) Π. Ιη ΝαΙηΐ€η^ β. Μαήφ^ ρ. 849-857. ΙηςίρΐΙ : {ίαμτρως πανηγυρίζει ή χτίσις 

«Μ^ν•»- Ρηιοϋβ βόΐάϋ ίβςαίαίιΐδ β οοαίβο Ββ^• ΙΙΜΟΟ(Χ, οοΐΐβίο οιιπρι γβΓξίοαο ίαβάίΐα ίβοηίβ. 
ΛϋβΐΚ, $β<1 «υί Ιμιοο Ιιοαιίΐί^ια Τ)χ60(1ογο ^αοίοή δίικίίΐ» ίΠϋαίΙ ίη 1ί1)Γ0 1)6 δίαΐ6οηίΐ3νΐ5 
Ρλ^τ. Οιιβ ίοιηϋί» Ιη1)ααηΐαΓ Ιο&ηηί Οααίθδο., ία οοά. εοίδΐίη. ΟΟΙΧΧΐΥ. 7. ΜοαΙίβαο. ία 
ΒιΊ>Ι. (Ιοί5ΐ. ρ. 388, 61 ία 60(1. οοά. ι6ι4., ρ. 389. Ηοιηίϋφ η. /. βΐ Ιγ65 η. ί, 5ί^£^, ρ. 421 ; 
Ιιοαιϋ. η. ρ.^ ία οοά. (ΧΟΥΙ. — Ηοιη. ίη ΝθΙ&Ιβαι Μ&π» ΥΐΓ^ηίδ 65(ία οοΐο οοάά. ΡαΗε,, 
\ΛΑ. ρΜ. — Ιο οοά. εϋλοι. €:»58γ. ΧΧΧΥ, η. 34, &556η1αΓ ίπα }. Βαηια50βηο, ηεο (1ΐ55οη^Ι 
ΙοΙΙ&Γ. ίη 5αρρ1. Α(1 ΐΑηιΙ)66. οοπιιη., ρ. 262 5<]. ΑΙ, ιηοηβηίβ Ου()ίη.. 1. ο., »1βΐ6 Ββιηοδεβηί 
ΐΜή οοπ<1ιιηι ιηβΐϋαΐαηι βτ&ΐ ίΐ^δΐυιη ΓΦβΙίνίΐΕΐΐδ Ηθήφ Υίπ^ηίδ, ηαοά 8«Βοα1ο άβηιαω ηοηο, 
Ψ9ΐ ΐΒ6<1ίο, νβΐ 1θ1)οηΐ6, ρο5ΐ Τ1ΐ6ορΙ)ί1ί ίπιρ6Γ&1οπ8 πιΟΓίβιη ίΑοίαιη 651. — 8ιι1) ΤΗθοοΙοΓΐ 
5{α(1ίΙ& ηοιηίαβ ίαίΓΑ ίη νοί. IX, ρ. 112, ααά. ί1)ί(1. ρ. 246 βά. νβΐ.— Ιη οοά. €»5&γθο ΥίηάοΙ). 
XXXIX, φιο οοαΙίηβηΙυΓ Εχοβφνι ηιί506ΠΑη6Α 6Χ άίνβΓδίδ νβηοηιαι ΑΐιοΙΟΓααι 50Γίρϋ5, 5αηΙ 
6ΐί&οι ΕχοβΓρΙα 6Χ Ι. Οαπιβδο. ογαΙ. ίη ΝβΙίνίΙβΙβηι Β. ΜβήΦ, 6χ. οριΐδο. Ββ νοίαηΐβΐβ ΟΙιάδΙί, 

61 ΟΛ 4\μΙηΙ6 (3ΐη&ΐί ΒΑΐαΓίβ, 6Χ εοάβΟΙ π8ρ\ του μνημονευτιχοΟ, 6}ρ 6^ιI5 ΟΓθΙ. ία θΙ)11αΐΏ 6ΐ 85* 

Μΐιηρίύοαΰΐΐλ Β. Μ&ΠΦ, ϋβαίςυβ Γγα^ο]. Πβρ\ πά^υς χα\ (νεργ^ίας. ΕατΙ. 

Λ^ Ιίλς •^ «αρ^ν, Ηΐ ΏοηηΙίϊοηβηί Β, Ματίω^ Ιιοαιίΐίφ Ιγ65. ΡηπίΑ ίοοίρϋ : Μνήμη βικαίιανί 
μτ:'Ιγ3»|ΐ2Μτ χ^αι, ρβξ. 857-868. 860υη(1& ίηοίρίΐ : Ιση μέν άνθρώπ«ι>ν ουδείς, ρ«ς. 868-882. 
Ϊ^^ΛώώτφΐΙ : '^^οςΪΊχΧ τοίς ερωτικώς, ρβ^. 882-886. Ηλ8 ΐΓβδ Ηοπίίΐίθδ ρππίαδ βΧΓηδδ.Ββ^ίίδ 

ΜΚΧΧΠΟί 6( ΜΜΧΧΥΤ ; €ο1ϊ)6Γϋηο ΟΜΙΧΧΥΙΙ ; δθκαίβήθηο θΐ πίδ. δβηββπηαηεηδί Ρδπδ. 
0ηκ6 ?υ/^ήΙ Ι^ςυίηίαδ. Βαβδ ρποΓβδ βχ Β&ρΙι. ΥοΓΑΐ6ΓΓθηί Υ6Γδίοη6(ιη) Ιιβ56ΐ 6€ΐίΙίο Ββδίΐ. /Ι) ν^ηί• Ριηΐίιιί Ηιοβιη ΗΟϋ γί(1ί|. 

Ο'ι ΤιΙβίΜ 6θ11θΰΐίοοί« Ι1«Μ€ΐΐ6ΐί4ΐι« ΗΙ : 'Ομι- 
ΧΪΛΐ βεοφόρΐύν τινών Πατέρων. ΙηΙβ^πΓηι ΓιΙ>Γ0 νι, 
ορ. 10 ^Φ^6η•60. [ιηΓη, νοΙ. Χ1Ι1. ρ3κ 534 βαπ.ί 

Ι*) Υ. Ιηίη. ν•λ. XIII. ψ. 7Μ ιΐ}. 6. 

(*) ΡτΜδ ψ€%ά}Μ\Λίί. τβτλίο ΗαβΙι. ΥοΙ&ΐβΓΡ»ιιί, 
ίο Ιιαίολ βΜΤ, ΙιΐΜτίρΙα : #β ιηείίΐΜΐίοΜ £4η- 

ΒΜ Μ^ ιίαηΜίίβΜ Μαπιβ, αΐιβοιίβη ίίΚΊηβ γβηυβ. Εβ€ΐ6βίβΒ, ]υΒ8υ 1«οηί• Χ •<!Ιίΐ2Β, 
Κ«ΜΙΜ. Ι5Ι«, Μ. Υ. £«ι. Κ)ίΙ>|. ίβίιίβηβ. ρια, 97. 
— Ια ΙμΜ. &Ι6ηί«ΐ9 6μΙ. 681 ι. 1>8ΐη8$€. ββηηο 
ΜΙ οΙμΑμη 11>η« ^ψ%. ΐβ•1« ΙΙοιιΐΓ•ν6. ιη 1>ίΚ>Ι. ϋί - 
ΙιϋΜ^. 1ΜΛ. Ι. ρ. 700 Ώ. — ΠηάψΙίΟΜί, ίη €00. 
ΟηβΓ. ΧΙΥ, η. 56-38. δΐιηΐ ΐΓβ8 ΟτΛίί. ίη ϋοηιή- 
ϋοο6ΐΒ,6ΐΰ.,Μ8Η«, (16 ςυιϋυβ εορίοςυβ 051 1.αιιιΙ)€€. Υ11Ι. ρ. ^80 8(|<ι. 6(1. Κο1ΐ3Γ. ςυί ηοΐαδ 8υΙ)]β€ϋ 

ρΙυΓ68.1.3η>1>θ€. 8θ]υηχί( Οί886η2ΐΙ. (16 (ΙΟΓΠΐίΐίΟΠΰ, 

Β. 2$8υιηρΓιοη6 Β. Μ^πχ ΥίΓ|;. ίη εοβίυπι ηΓίΓβ Ιοη- 
(Ι^ηι 61 α Γ.οηδίΐίο €αιηπ)6ηΐ3Γ. ϋβ 1)ΐΙ)1. 63^8. »1ίο- 
ηλπι (υΐ ίρ96 ΚοΙΐ8Γ.ρ&|[. 283. ηοΐ. Α, Ιιβυά <ϋ1Ιίΐ€- 
Ιυ?), ου^ιη οΗπι ΙΜαΗ• 880γ1 ίΐίηβη» €<?1Ιοη&ί& , 
νίΛάοί. 1666, 4, ίη86Πΐ6Γ»Ι, ρ88. 67-^02; ίη €θπι. 
ηιβηΐ. γβΓΟ έ^ 5ίΙ)Ι. €«8. Ι• ο. ρ. 283-410, γ€00- 
ρηίΐ3η)•6ΐ ηοηηυΐΐίδ ΙοοΙβ ΑΠςυϋηΙηΙυηο ηιιιίαοηι, 
ΐΐβπιηι θχΐιίϋιιίΐ. Κο1ΐ8Γ. ίη ηοΐβ ρπηηιαι ηιΪΓλίιΐΓ, 
^. Α11). ¥ίΐ\}τ\ο. (|υΊ Ι^ιιηϋβοίί ΡγοιΙγοπηιιπ ΙΙί&ΐο- 
ΥΗΒ ΙίΙΐ6ΓλΓί« υηΕ 6Ηΐη ΟίΐΓίο 8:ΐϋπ ίΐΊηεΓίδ ΟβΙ- 
ΙεηΒΐβ, £ι>•. 1710, Ιι>1. 8ΐιύ ρτβίοιη Γβνοε^γίΙ, ηιι1• 
Ιαηα ΐΜίΓυηι 1•8ηιΙ)66ίί ρο8ΐ€ΓΐοΓυπι ουΓΑΠίηι Γ6€ί886 
ιιιβπΐίοηβιη : Ιηπι 8(1ηοΐ3ΐ, αΙ) Ιιβο λΜ^τλ εΐΐβιη 
1.9ηιΙ)0€ίΊ Ηιη2 ηιμίΐ^ βάΐιυο 1ίπι&η€ία &υροΓ685ο• βΐ 55 Χ0Τ1ΤΙΑ £Χ ΒΙΒΙ,ΙΟΊΉΕεΑ ΡΑΒΚΙ01Ε. δβ 1575 ; 6ΐ Ρ<ιπ$ίϋη86$, «η. 1577, 1603 εί 1619, βχ ίη^ΓρΓβΙθϋοΒβ Ιββ. ΒΐΙΚί. Ιηϋβ εοΐΏΐ)θ68ίυ$ 
ΒίΙΙί&η» ίΙΙιίΓαιη νβΓδΐοηί ββδϋ^ΐιο ΗοιηίΙίβιη ΙΟΓϋθΐη 6χ 1.βοηί$ ΑΙΙθΙίί τβΓδίοηβ &(1<Ιί(1Η ίη 
ΒίΜ. οοηοίυηβΙοπΆ. Ι.β({«ιίηίυ5 μ ΙιοιηίΚβιη ββουηύβιη ιηβιηοΓθΙ ςυοςυβ Π^τίοΓβιη 1.!ρο- 
ιηβηηί ίηΙβΓρΓοΙβϋοηβΗΐ, ςυ» 6Χ5Μ ίη 6^υ5 νίΐίβ ββηείΟΓ., Ιοπα. VI, βΐ 9ρυ(1 8υπυιη &<) 15 
Αυ§υ<^1ί. ΡαΙΙίΙυΓ εβνβυδ, (}αί ββιη ΙιοπιίΙίβΗΐ κΙβο ηαβηίίβδίο δροηβοι ρΓοηυηϋβΙ, ςαού ίν 
ίΙίΑ βϋβΙϋΓ ΕυΙΙιγιηίυβ, ςυι $υ1> Αΐβχίο ίιηρ. νίχβηΐ : ηβιη ρβΓ ιύΟυμιαχήν ϊυχορία^^ μ^. 879» 
Γ65ρίοϋαΓ θϋ αΗοπ] Ευΐΐι^ιηίυιη, Ιοη^β ν^ΙυδΗοΓβω, &1)1)βΐ6ΐη, ηυί άβίυηοΐυδ β. 0. ίΐ3. ¥€Λτ, 
ΑΙ (Αΐηβη 1^1)ΐ36υ5 ίη Νουα Βίϋΐίοΐΐι. ηι$$. βίε., ρβιΐ. υ, ρ. 81, βΐ Ουάιη., Ι. ο., ρβ^. 1746 5€[., 
υΜ αϋο^υβ (Ιβ οο(1(1. βςίΐ, ίη 9ΐιί1)η5 ίΠ® δυρβΓδυηΙ,ίη ριίπιίδ ρβ^. 1721 βςα. 6ΐ 1781 βη.,ίίίβο 
ςαοα £&5ΐα§ άίββ Α3$υη)ρϋοηι$ Ηαπφ βηηΐ5 οεηΐυπι ρο5ΐ Ι. 0Αω&$ε6ηί οοίίαιη ίιιβήΐ ίο$ϋ- 
Ιυ1υ5, οοηίβηιΐυηΐ, 1κ>ιηίΙί85 ίΙΙβδ ηαΙΙ&Ιβηαβ ρο5$6 βά 1)&ηΐΑ$ο. ΓβίβΓίί. Οικϋο. ρτβΙβΓββ 
βαίαΐΑ(1ν6Γ(ίΙ £ΐ1ίΔ5 ίη65$6 ορίηίαηβδ, Ι>αιηΑ$66ηο ίη()ίβηΑ5, 6ΐ ίη ηΐ5$. ^οάΑ. ίΙ)«8 τηοΛο 
β11ή1)αί Αη(ΐΓ6Φ . €«5θΓ6Φ Οβρρθϋοοιιιη «ΓβΗίορί^οορο , 5«θοαΙί ιχ βοήρίοτί , ιηο€ΐο 
Οβπηβηο II €^οίίΙ&ηο &Γθ1ιί6ρί5οορο, $6Β0. χια» ί(« ιιΐ βαοΙΟΓ ίΙΙθηιηι βίΐ ρΙβη« ίηΰ6Γΐα5. 
ΗατΙ. 

V) 1η8, Ιοαηηβιη €?ίΓΐι$ο$ίοϊηητη, ρ. 886-895. ΙηοιρίΙ : Έ&ι μέν, & ΊωΑννη. Ρηωυβ οάίαϋ 
Ι.βαυίηίυ5 οχ ιη^. Μβυήϋί Ι.β ΤβΙΙίβΓ, βΓοΜβρί^οορί Ηβιηοηδίδ, ΐΑΐίηΑοχιβ Τθτδίοηβ άοοΑήΙ. 
ΐ'αοτ. Εΐίαηι Ιι^ιηο ΙβαάαΙίοηβαι 6556 Οβηιβδοεηί, αυΙ^ίΐΑΐΟαώη., ρββ. 1755, η. 12 , οίΐβίςαβ 
60«1ϋ. αϋ05(Ι&κα ιη&». ίη ςυί1)ϋ5 ίΙΙβ ΓβροηΙαΓ. Αϋάβ βυρΓβ, τοΙ.νΠΙ,ρ. 459 6ΐ Ι^αιΐ)^. 
00Π1Π1. VIII, ρ. 635 δαη. — Εχ5ΐΑΐ νβΓΟ Ρατ%3. ίη 1)ΐΊ)Ι. ρυίλΙ. βο<). εΛΧΧνίΙ. — Ιη ε<Μΐ. 
)3ώΙ. 5ίθΓΐίαη€β Ι65ΐ6 Μοηΐίβαοοη. ΒίΜ. ϋίΜίοΙΙι. πΐ5., Ι, ρ8{;. 702. Α. — ΥίηάσίοΛΛ^ ίη οοά. 
Οα>$. XXXV, η. 33. Υ. ΚοΙΙαγ. ίη 8υ[)ρ]. &<1 ΐΑίχύ). οοπαπι., ρ. 262, φιί αάηοΐβΐ, ίΙίΑΐη βχ βάϋ. 
1χί|1ήοη. &δϋΙΐίηβοάθρΓθΐηρΙβη βΙίη&€ϋ5αιτ^9θ8ίοαιΐη6ΐΐ5. 86ρΙ. ^ ρ. 700, 6$μ 
νυΐ^(βα). ΗανΙ. 

Ι) Ιη 8. ΒατΙκηΊΜΛ υίταίηηη^ ιηαΓ/ι^Γβιιι, ρββδΑαι $α1> Μαχιοοαβο, ρ. 89!Μ)20•Ιη6ίρϋ : Υπέρ- 

χ&ιται μέν όμολογουμέ>Νύς. ίθΐίηβ <ΐ6(ΐ6ΓβΙ ΟοΟΙΟΟβ&ίυδ ίη ΒίΙ>1. ΜΒΟίοηβΙΟΓίΑ &<1 4 ΟβΟ. βΓΟΟβΟ» 

))Γίαιιΐ5 Ι^βηιιίηίιΐδ β οοά. Βββίο ΜΙΧΧΧΙΧΧΧΙ. ^α6Γ. Βίνβ δββαηά. οαΙαΙ. οοάά. ΡοΗμ. Ιοπι. II, 
ία οο«1. ΜΟΙ,ΧΧΧ, 13. — Ι&ία. ίη €0(1. ΜΟΟΧΟΙ, η. 16 , πιβαιΟΓ&ΙυΓ Ι. Ο&ΟΜίδββηί ΟγοΙ. ίη 
Ιαυιΐυω 5. Αηθ5ΐ&5ί» ; Αίοιιιβ >η Ιη(1ί€6 ΙιϋηιίΙαΓ δ. Ι. Ι>βηΐΑ506οο ; 86<Ι ίη οοά. Μ(ΙίΧΧ1Χ, 8, 
υΙ)ί οΑάβηι οοουπηΐ, ικΜίΙυΓ ηοαιίηί βρίδοορί ΕυΙχΒβθ. ΒβΓίιβΓ» Ιθηιβη Ι&υά&Ιίοηβηι €οπιΙ>6Γι- 
Μϋδ Νί66ΐ« ροΙίϋ5 νίη(1ί6βη(ΐΑΠΐ ρυΐΑΐ (ν. δυρΓ&, νο!. VII, ρ. 749); οοηίΓΑ Οαώηαδ, Ρ• 1753 , 
βοοΓ^ο, Νί6οσΐ6(ϋ6η5ί βρίβοορο, ουί ΐΓίϋαίΙατ ίη οοάτ ΕυδβΜί Ηβηβηκίοΐί, βΐ ρΑ^. 1725, ^υ^1ί- 
οβί, 6οηι ρΓΟπΙβΓ ίθ1)υ1θ585 οπιηβπκιαβ βάβηι ρβπίβηΐββ ρΐΌάί^Ιοηιηι η&ΓΓ&Ιίϋη6$ Ο&ηι&βοβηο, 
6υί (ΐιιί()6Π) ΑΙΙαϋυδ βΙΒοΙΙ&ηάίηί ίη νίΐίδ δΑηοΙοηιω ίη ρποΐβ^ηιβηίδ Α(1 νϋιιηι Ι. Όλώ), πά 
ιΐίεπι VI Μαϋ, η. 16 ίοΙ. πι, βθηι 8856γογ6 ηι&ΐίηΐ, οηιηΐηα 6556 ίηάί^βηι. Οσηί.'ίηίΓΑι νοί. IX, 
ρ. 60. 6(1. νυΐ. ΗανΙ. 

€1θϋ(1αηΙ νο1υπΐ6η, ΐ)ο$1 ίΓβςη^βηΙυηι βχ 86πηοηβ Ο&ωβδοβηί ίη Β. νίτρηβπι βχ Οβ- 

Ιβηβ ΓΟ^ίβ ίη ίυοδθ ι, 35. 00(1. Κβ^. ΜΜΟΟΧΙ., ίηοίρίοηδ : Ό των ουρανών δημιουργός τ* 

χαΐ συνοχεύς , ρ. 910. Ρτ€€αΗοη€8 ίΓβ8 ίη ίιοΐΌίοςίο Ογφοοπιπι οΙ>νί®. Ι ίηοίρίΐ : 

Δέσποτα Κύριε Ίησου Χριστέ , II : Πρ6 των θυρών του ναού σου , βΙ III : Τ$τρωμένος χαρδίαν εΙμι 

έγώ, ρ. 911,912. 

Ξΰηρία εάίία Οαηία3€€ηί, ν€ΐ Όαιηα$θ€ηο ίήϋαία, ^ικν ίη ^άίίίοηί ίεφΛίηίαηα 

Ηοη βχ$1αηί. 

1. ΗίΒίοηα 3{Λάαχ€α άη ΒανΙαωηο €Τ€ΐηίία, βί 1ο$αρΗαΙ, δΐΥβ ροΐίαδ ΙΟδβρΛο, Γβ^β ΙηοΙί», 
ί^υ® 6Χ νοίοιί Ι,βΠηβ νβΓδίοπο βχδίβΐ ίη βηΙΐΓίϋίδ 6(1ίΙιοηϋ>αδ ΟληΐΑδΟβηί βΐ ίη νίΐίδ ΡΜΓυηι 
βχ Οοΐοηίοπδί 6(1ίΙίοη6, βΐ θρυ(1 υροαιοηηιιια ιο^ΐ10 V. ΑυοΙοπηβ νβΓδίοηίδ ίαβήΐ Αη&δΐΑδίαδ 
ΒίΙ)Ιίυ11ΐ6€βηϋ5, υΐ ροΓδαβδααι Οαδραπ ΒβΓίΙιΐο ίη ποΙίδΔ(1 ΗβΓηιβθ Ρα^/οΓβηι, ρ. 910. νίάθΓΐηΙ 
αΐϋ : εβΓίβ ίϋΠυηΙϋΓπαί ΟβΟΓ^ςίο Τραρβζυηϋο ΠΙ&ηι ίηΙΟΓρΓΟίβΙίαηβαι ΙτίϋααηΙ, οααι Ιβοΐβ Ιβη» 
δΐΐ νίηοββίίο ΒβΙΙονβοβπδί χν, 64, 8ρβ€νΛί Ηίίίοήαί,, ίαοο\}θ άο νοΓΑ^ΐηο. ίί«<. ΙοηηΰαΓαΙΰω 
ο. 175, 6ΐΡ6ΐΓ0(1β Νθ1β1ί1)ΐΐδ χ, 114. νίίΐβ ΛΠβΙίυηι />ϋ (ιίΟΓΟίϊ*, ρ. 376. Εχ βϋθ νβΓδίοηβ 
δυη Ιίθηο ΙιίδΙοπβηι ιπ δΐιο Πίΐιυβδοοπο ΒϋΙίαδ (Ι6(1ί1, 6ΐ βχ Βίΐΐίί νβΓδίοηβ δυηαδ »(1 27 Νον., 
βΐ Κοδννβίϋυδ ίη νίΐίϋ ΡβίΓυυι, ρηβ. 186. ΟΓίΒοβ πϋοιίυιη ρΓ0(1ϋΙ ( Π, ΙίοβΙ οΙ)νίβ ίη νβπίδ 1)ί- 
Μίοΐίιβοίδ. Οβ ΟββδΟΓοίδ ηΐδδ. \\άα ΐΛηιΙ>βοίϋηι VIII, ρ. 289, 293, 294 (η). ΙηοίρίΙ : "Οσοι Πνεύ- 
μάτι Θεοΰ άγονται. ΙΜιηοδββηο ρίαπίηιί οοιίίββδ 1η1)υαηΙ , βΐ ΜΛΓΐ)^Γθίθ8ίαΐϊΐ Βοπιβηυηι 27 Νο- Μίο», ρΓββ&βΠίιη Ιι3ΐηΙ)«ηίηυιιι,|>οβΐ€« Ββηβ^ΙίοΐιΐΗΐ 
XIV. Ρ. Μ. \ά 8Γ(;υι»6ηΙυιη ηιιΐΐο Γ<*1ί€ίιΐδ Ιηοΐ25δ6. 
Ιϋβιη ΚοΙΙ. (ΐυο8(1αιη £2&4ί($&1 Κ^ΒΐΐΜοϋ 6Γγογ€8. 
Μιιΐΐ» 1)βη« (1Ί§ρυΐ3ΐ 1.3ΐη1>. (ϊοπιγα ΟοΙΙγπϋΊαηο&, 
ΜλτΊ'Λ (Ιίνίη&ιη παΙΟΓ^ιη &ΙΐΓΊ1)υ6ηΙϋ» &1()ΐΐ6 8οιιι- 
ιιίαιιΐβδ, Μ&ΐ'ί»πι ιηοΠΊ» ρΓΟΓδυβ ΓυΐΜβ οχρβΓίβπι, 
»<Ι(1. βυρΓα 3(1 η. 5, άβ οπΙμνΙοι» ϋϋβ. $6(1, ευί 
νο1υρ€ ογΊΙ, 15 Ι^βΙ άΐΜ. άθ€ΐήιια &ΐ(|ΐιβ βΓϋϋί- 
Ιίοιιβ ηοιι ιπίηυβ ςυαιη ορίηίοοίϋϋδ -ϋαΐπιο ρΓ2Β- 
€θΐιθ6ρΙί• &Κ>υη(ΐ3ΐι1«ιη. -— Ρατί$, Ιη ό^ο^νη €0ί1ιΙ. η)«$. 1)ίΙ)Ι. ριώΙ. βικίαηΐ ΐΙΙ» ΙιοηίΙ. €ΐ ¥Ιοτ€ΛίΐΛ 
ίη €0(1. ΐΛ«Γ(5ηΐ. XXXIII, 55-36, ρΐβι. 9.ν. Ββη- 
(Ιίηι 031. €0(1<*. Ογ. Ι.ίϋΓ. Ι. ρ. 456.Ηλγ/. 

Μ Ρ». 6ϋ-β95. Οβ €(η1(Ι. XXI, ιι. 40. XXII. 
ΧΧηΐ. Χλΐν 61 XXV. η. ι, ηβο Ι^ιηβη ΚοΙΙαΓ. ρ»β. 
619. ίη ηο4. €υιη €Γ6(1ιι1ο Ι>9ΠΐΙκ^ίο, «αιη, νί(Ι«ΐΐ4Γ 

ι, 03ΐη&δ€. 8Ι88ί(;η9Γ6. - - Ε3()€ηΐ Ιΐί8ΐ0Γί9, ΙΜΟ 13• 

ιηβΝ ίηΐβ(;Γ3, θ€€υπ'Ίΐ ίη <:(κ1(1. €»β. ΓΛΐ•ν. ιι. ^0. 
βΐ ΐΓΐ^υίΐυΓ ίθ9ΐηηί, πιοη^οΗο μονήί τοΰ αγίου Ιάβα 
V. Ι,απιΙ). IV, ρ. 254 8(|. — Ιη €3ΐαΙ. €θ(Ι(Ι. Βιν^Γ. (Ι) ΕτιίΑΐ 0Γ«ε6 βΐ ίΑϋηβ ίη Ιιαε ηονΙιβΙηίΑ ϋληΐΜΰβηί 6(ϋ(1οηε εχ ΛιΐΜ<ίο<ί«Βοί$5θΒα(1ϋ. Εοιτ. 5Τ Ν0ΤΙΤ1Λ ΕΧ ΒΙΒΠΟΤΗΕεΛ ΡΑΒΚίεΠ. Κ τβοοίιτ., €1 Γ€€βοΙιθΓ65 ΟηΜτι , υΙ 06ηΐΜΐϋυ5 ρΓΟ οοηοΗίο ΡΙΟΓβηϋιιο , €. &. ΟΙγ 

ι||ττοτ« Α χαλ 6 ΐΜ&ννης 6 μέγας τιζς Λαμαηβύ όφθαλ{λ)6ς εν '^ βίφ Βαρλαάμ χαλ Ιωοάφατ τΰν Ιν^ιϊν 

μαφτυρί. ΟωίΙΙο αΙια &Γ8ΐιιιΐ€θΐ3, οιι» θρικί ΑΙΙβΙήιπι. Ι ΧίΐΥ 5β<ις. ιΝαΙγΟμβ <16 Ι)ΜΙ1•50βαϊ 
5€πρΙΐ5 ρο$$ιιηΐ τϊιΐβή, 6χ φηΒιΐ5 Ιοβηηβαι ΟίπΜουιη, τβΙ 8ίη«ϋΑ0ΐ, ηοη 6556 ι1Κιι$ Ηί$ΙοτΜ 

ιικίοηΐΒ, €θ11ίρΙΐ1Γ. 

2. ΡΑ«Μ€« ϋΟΜρΦηϋπβ^^ ημοά 5υ1> Ι)&ιηθ5Τ6ΐιί ηοιηϊηβ τβρβΓίί 6ΐ 6Χ βηκο τβι^υιη ίβΰηβ 
βΑβϋ 1ηΙη$, ηκίοκιη 1ΐ8ΐ)βΙ Νιοθρίιοηιπι Βίβιηιητιΐβιη• Υκΐβ Ι. ϋΤβββΙιηυιιι , ρτβ^. «ά Ρ&γ- 
9Ϊ6ΜΙ1 Κααω^άΛ,ξξμοϊί β οοάίοίΐΜΒ <1αοΐΝΐ5 Αυβυ^Αίιΐδ 6ηηβ ιηΙ^ρηοτθοι θοιάίΐ, Α^ΛριΐΜΐΛ 
Τίηά€ΐ.^ 1606, ιη-8. 

3. νϋΜ 5. 5ΐ€ρλαιιί ηημΗμ^ ηιιί 5υΙ> (Ιοιι&ΐΑίιΙίιιο ΟορΓΟοχηΜ) ρτο Ηηιρ'^^ι»^ ^^ 'ΐ^'^^ 
Ι6ΐη ρβτρββηβ «βΙ «ι. 766, Ι^Μϊιιβ 6(ϋ(Α α Βίΐΐίο, φΐί β Οηβοο ιτφτϋΐ, λΙ(ΐυθ ίηάβ « 8αηο » 
Νοτ6ιιι5γ. ΑοβΙΟΓηη ΙηΑ)6Ι πόα ΟβιιιΐΜθηιιιη• 56α ΓΟο^ϋοΓβη βϋουβιη, (^ιή εοιιβίΑίιΙίηο- 

ε>ϋ βηίρήΙ, «ΙαΜ, υΐ ΑΙΙβΙίι» ίη ΙΚαΙπΙμι Αβ Ο&ιΐΜβοΰηί κήρ!», 1 11Χ« βτιηαΙ» 8ιιιιοοιμ»ι 
βΐΑρ1ιη5ΐ6αι. ιηαρίΐ : βι2&ν τι γ^μα ή 4φ•«* . Οτβούΐηβ. ίη ΙμΒΙ. ΟβΜτβ•. Υκίο Ιιαι* 
1)β€ίυιη. νηΐ, ρ^ις. 376 ( ο 1. Ληβη ιιυΐβιη υϊΙα ι^ιΐδάβιη δΙβρίΜηί, φΜΒ ίιΐ€ίρίΙ : *Αγα•6* 

χαΐ ϋχίασίβ χαΐ «δσι τΛς κ6βκ€έ9ΐν «ροαίΜνμένΜς άκο^βχτ^ χατά τήν «οΰ |αγ•λοκ4^χ«ς 

ϋαΰλου, θυοίοτβιη Ιι«Ι>βΙ δΐ6ρΙΐ8ηιιιη φΐβιηοβιη ΒχζΑηϋουιη, ααί ^ι1$8α ΚριρΙίΑηίί , β1>Μΰ5« 
φΗκΙη^βωοο 5θοιιΐΜΐο ρο5ΐ ϋΙΚη, €ΐΐ)ΐΐ5 ΥιίΑΐη Ιηάιΐ, οωΐιιπι 8οηρ»£§6 μ ί65ΐ«!υΓ. 
ΥΜβ ΙβαββΙαοι ΑΙΙβϋί ΜθΙτίΐΜΐη» | υϋΐ» εΐ άβ ^ΒαθΟοΟκη, ρ. 81, 6ΐ οοηΐη Οτο/βΙιΐοοαια, 
ρ. 336. 

4. ΟβίΜβλΜν 51Τ6 ΙίΙ>6Γ ρ6Γ οοΐο ββοβη Ιοοοπιοι, φΐίΐΗΐβ υΙοηίοΓ ΟγοοΙ, άί5ρθ6ίΙο$ οοη- 

\ίηβιΐ5 €«1101165 βΙ ΙτορλΠΑ» Ιιοο 65ΐ Ιιχιηηοβ 5&6Γ05 6ΐ €«ηΙίοη65, ςυ» Α ρηπιί5 γεφβη• 

1>οιιήιή£Α «Ιβιιβαι υ$<]υ6 Μίβδο €βηυηΙαΓ. Υίιΐβ ΑΙΙιιΙίυιη» Οφ ΙϊΜι «€€ΐ«ηο#ΐιι;<β βητταηιιιι, 

ρ. 6&> 569. Ιίβθΐ «υΐβαι ΟαπΜβοβοο Ιήο Η1)βτ ΙηίΜΜίαΓ, ^υ^ιι5 ίαΐΑβίΐΜΐη βΐίβηι 6<ϋϋοηε5 

Οπνορ ΥβοβίΑ ρηΒβχθπι ΐΜΐιβηΙ ηιάι ιΜ&ηβλϋοιιβ Ιίβηο •χρΓ655Αΐη ; Ι«ηιβη ηοα αιββί^ 

ΌίίίΩ9$0€Ώυα «ιοΙοΓ ΟοΙοθοΙιί ίη πιιιΐϋβ ίθπι β1> «ηΐΜριο <1&κί<1θηϋ5, Ιοϋυβ 65ΐ, ϋοβΐ €•ηοη65 

ηΐϋ/(ί ρΐΌΜ οηϋοηβ, ςιιί ίη βο, ςυβηΜαακκΙιιαι βΐ ίη ΡατΛεΙφϋεΜ^ βΐ ίη «Ιιίδ 6ηθ€οηιηι 1ί1>η5 

οοεΐ65ΐΑ5ΐίΰί5 οοηϋηβηΙηΓ» Οληιββοβηυηι ηιβΙΟΓβαι ΐΜΐ>θ§ηΙ» αηβηι ΜβηοΙοβιί ΟΓβοοηιαι» 

φκκΐ Ι)ληι&5θ6ηο ΙτίΐΗΐϋ 6&ΐΑΐίηιΐ5ν ΥΠ, 51 Οβ &Γ0βηί5 οβίό^ο^ίοβ Μβί, νοΙ Ι^ιτρίουιη, €[ΐιο<1 « 

Μΐοβδοβηο Γβ5ΐβυηΙΐΗη Αιίβββ 5εηρ8ϋ δίιηβοη Τ1ΐ656Αΐοαί66η5ί5. Υίϋθ ΑΙΙβΙιυπι» ΟίΑίιίΐΜί (Ιο 

Ι)8αΐΑ5€βηί 5θΗρ1ί5, 1 υυΧ (ρ). ΡΓΟάίίΙ 'Οχτώηχος 0㻀6» Γβιι«<ίά| 1523, 1543, 1584, 1602» 

1610, 1624, ίη-8. 

5€ηρία ΟαΜα$€€ηι αάΐίηο ίηεάϋα (φ) 

1. ΰοΜίϋβ φΜοΙιιοΓ Α5€βΙίο® ςιίΑβ β ϋίΜ. ΟοίβΙίηίΑη» Φ0(1ί€0 οάϋοηπη 56 ρΓ«5ΐ•ηΙ•55Ϊηιιΐ5 ρ. 5, ιΐ6 €4μ1. XVII, 5ί< ϋϊΜΚντ : ι ΝμτμΊο υΐιΐ» 
61 ίοΐ6ηοΓ6 ^εΐΐιίορυη Γβ^ίοοβ, ςο» Ιηϋίι (ΙίοίΐνΓ, 
μ1 59ΐη€ΐαιη οίτίΐΑίβηι οβΗιυ μβΓ ΛοΛηΛίηι λτΜ- 
ψΛαηάτίΐαίΛ ΨΛοηαιϋτη 5. &6β. Ι.ί|)6τ Ιιίο ίιιβΰΗΐΗΐυΓ 
ΒατΙααηι^ «Ι 65ΐ ί1ΐ3 ίρ$2 Ιιίβ1οη& ςυ» Οαιη^βεβηο 
τιιΐ^ο ι^^^υίιο^. ι ΡΙαη ]5ΐιι ιϋηοΐβίΑ βυηΐ βηρη 
νοΙ. ¥111, ρα^. ϋΙ 8θ<}. — ΑΙ> οΐίοΜ ιηοη&οΐιο Π- 
Ι^ηι Ιιί&ΐΟΓίιπι €<Μ €θ05€ηρυιηι, €6η86ΐ ΟυιΙίη. ρ. 
!7ϋ, 63πΐί]υ6 ρ. 1729, νοοβΐ ορυβ Γ3ΐ)υ1ο$υιη; 
ρ3^. 3ΐιΐ«ηι 1753 6( 1755 βχείΐΑΐ φΐ05<]Ι&πι οοάά. 
ιη&&.; ρ. όβηίςυβ 1750 86(}. €θρίθ8ΐυ8 (ϋ&βι^πΐ (Ιβ 
\\\« »Μ|«ι« ό« ϋοάύ. βΐ άίνβΓβλ Υ2ΐπθΓΐιιη νν. 00. 

(ο) 8. ΙΛ§. 479. 6(1. Κθ1ΐ2ΙΓ. <16 οοϋ. ε»5ΐΓ. 
λ ν. η. 14. υ1>Ί 1.3ΐηΙ>66. άβ αυϋΙΟΓβ ΥΐΙχ 9ΐ886η1ί- 
ΙιΐΓ ΑίΜο. Αάύ. Ουϋίιι. ρλ||[. 1752 βς. υΙ)ί, ι (Ιαιη 
8<τί6ο, ιίΐ, 1819, οραβΰυΐιιαι ίβΐυιΐ Ογ. 61 1•«1. «χ 
1118$. εοάιΙ.Κβ^ϋδ βόΠΊαβ βχεαιΙίΐυΓ ίη 4, Ιιθ€ «• 
1688. ΡίίΓΗ, ευιη Μί806Η>ιΐ6ί8 »1Ηη, &ρ(ΐ<1 1. Βου- 
<)οΐ, Μπ €ΐ 8ΐυϋίο πΜΗΐ&εΙιΟΓυιη Ββηβϋίεΐίιιοτ• 
ΓΟΒ^ι-βρί. δ, ΜαυίΓί ίη βαΙΗ», 8ΐςιΐ€ ίΙΙυά ιΙΙτίΚϊΐι- 
ΐυιη δι^Ηαηο, €6η$ΐ3ηΙίηοροΙΙΐ5η« ΕοϋΙβρίΐΒ (Ιία- 
€οηο, 1(1 (|υ6ΐιι ροπΐηοΐ, ηοη, αά δ. Ιοληηβη Οι- 
πΐϋοβηιιιιι. » λύ^υβ 8υρΓ3, νοΙ VIII, ρ. 549, νίΐιιιι 
5ΐ«ρΙΐ2ΐΓι ]υηίθΓί8 α δίβρίιαηο, (ΙΐΑΟοηο €οη8ΐ2η1ί- 
ηοροΐίΐ. 0886 οοηεεηρίιιη, βι α ιηοη&6Ηί8 ΒβηβιΙίοΙί- 
1118, Ραπ<. 1692. 4, ο^ίίαιη, 8€πρ86Γ3ΐ Ρ&1>Π€ίιι»• 
ΡοΓββη •€ήΙ>βη<]υιιι ίιπΐ,1682.Ν8ΐη ΙηΓπ, τοί XIII. 
ρ. 855 8(|. Γϋ€6η86ηΙιΐΓ ΜοπίΓ^υοοη. Αηαΐ€€ία 
Οτ^€α^ 8ίνβ τνπΑ οριΐ86υ1ι 6γ»οβ Ιιΐΐ€ΐ6ηυ• ηοη 
6ϋίϋι, Ρατί$. 1682, 4; ίη (|υιΙ)ΐΐ8 ηΐΐίηιβιη Ιοουηι 
οεοαριΐ Υίΐ;) 5. δίβρΗβηί ]ιιηΙοπ8, δίγΗΐ», αυοίοτο 
δΐ6ρίΐ9ΐΑο, (1ίίΐ€οιιο ΕοοΙ^ϋΐχ €οη8ΐαηΐϊηοροΙ. €ηηι 
ν6Γ8ΐοηβ Ιδο. Κορίηί, ι». 596-531. υΐΓ9«]ΐΐ6 δίο- 
ρΙίΑΐΓι νίΐ3, ίιιΓΓ3,ίη \υί. IX, ρ. 144 ϋΐ 145 οά. νΗ. 
ιιαϋΓ ε1ο[$ίΑ νϊΐ2$ςυ6 55. εοιηιηβιηοΓ&ΐυΓ. ΗατΙ, ()ή ΟσηΓ. ΟικΚη. Ι. ο. ρ. 1741 ^. ΙηρηηιΙ• ρι^. 
1771 8ς. — Οαο€€ΐίη$ ευιη αοιρΗββίιηο 4. Ζοιιιγ» 
Γοιηηαβηΐ&ιίο 6χ•ΐιΙ ΥΜ^^ολλ Ιη εο(1• ΟβίΓ. 
€€¥1. V. Ι««ιη1>6ε. εσαιιΐΜοΐ. V. ρ. 17 8^• «51 ΚοΙ• 
ΙιΗυβ ίη ηοΐι βχ Ι^ιηιΐιβεϋ «(Ιϋιΐ&ηιβηΐο ΓεΓεΠ• βυ- 

£6Κ886 Ιη Ιιθ€ εοά. κοεηιίΟΓβιη Ιιιιιε πιεπο ΙΙ»Γεί 
Ιλίηυο», 0Γεΐ6η8ί8, ίιΐ8€ηρ1ίοηεπι Ίη>άννου Δαμα- 
σχηνοΟ ή Όχτώηχο^• ή'^ουν "Τμνοι %1ς τήν Ανάστα- 
αιν, χα\ έξήγηαις εΙς αυτήν «ί&νυ ώρα(α * Η. β. 3. 
0&ιη88€εηί Οαο€€ΜΜ$^ βίνβ Ιιγηιηί ίη ΓββυΓΓεειΊο- 
ηβπ) €ΙΐΓί8ΐί, ειιπι 6χρθ8ίΐίοη6 ν^Ιόβ ρυΙεΙίΓα. — 
1Μ. ίη εο<Ι(1.(Χ0νΐ,(Χ€νΐΙ,6ΐ ίηΙβΓ «υ• ίη οο<Ι. 
(Χ£Πί, ΰΟΟΧΧΙΙΙ, εοηΐίηοΙαΓ ΙίΙ)6Γ 6εεΙβ•ίΐ8ΐίοιΐ8 
ευιη 3ηΐίςοί8 ηοΐί8 ιηυ8ίεί8, θ€ΐύ€€/ΐΜ$ ίηβεπρίυβ, 
61 ιολιίιηιηι ρ&Γΐβιη 5 δ. ^. Οιπαβεεηο οοιηροβί- 
Ιυ8.Κ. 1.8ηιΙ)6ε. V. ρ. 571. 572 6Ι 574 8(|. — ΙΜ. 
ρ. 603., (Ιβοο<1. ΟΟϋΧΧν, ίηςυθ68ΐ Βίτηϋο^ίπηί 
ϋπΒΰοτΜτη €οηΙίη€ηί οπιη68 θ€ίθ€Μ Ηιπιιοι, 8ίνο 
ε«ηΙιΐ8 ίηιΓιιΙβ•. — 1,€ίάΛ^ ΙηΐεΓ Γ•(Μΐ«λ• νοΜίαη^ιβ, 
ΟΰίοβΰΗΜΜ^ όνοι ρΓθΐ6|^θηΐ6Ιΐί8 , 61 60ΐηιιΐ6η1βπί• 
όγή ΤίΜΟΐΙοή 61 1• Ζοη»ΠΒ, <|ΐι« «β^'*^ <^ ίηείΓ- 
ηιιΐΙοη6, ρ••8Ίοιΐ6 61 Γ68υπΓ6€ΐίοη6 ΟΪΜηΙηί Ι^ιιίηο. 
V. ^9^^. ΒίΙ>1. 1>6ίά. ρ&(ζ. 396. η. 27. — Ιη «ΙίηαοΙ 
εο<Ι<Ι. ν•ϋεΜΐ. 1)ίΚ>Ι. Ρ6ΐανϋ, βηκβ, 6Ι ίιι υηο Ιλ" 
Ιίη6. — ΜέάίοΙοΜ, ίη 1>ΊΚ)Ι. ΑπιΙντο•. Ιη Ηυο1>ιΐ5 
εθ()ϋ. 6ΐ ίη αΐίίβ, Οαηι&8εεηί ορρ. είυβιίοπιςυο ορρ. 
ηυδίΟΑ ευηι ιηυ8ίεί8 ηοΐί>, (ε8ΐ6 ΜοηίΓιιιε• Βιϋΐ. 
ΙνΜ.' ΠΙ98. Ι. ρ. 66, 73 6ΐ 528 Ι>. δ6<1 ά^ Μίρροβί- 
Ιίΐϋ8 5ΐϋ8<|«6 ΒΟΓίρΐίβ ιΐΝΐη^β <ϋ8ρυΐ8τίΐ Οιΐ(Ιιηιΐ8• 
8ιιύ ηοηΐΜ Ι>Μη»•66ηί οίΓενηΐϊβηιηΐυΓ ςνοςαβΝ 
βεΐιοΐία ίη Ερρ. ΡαυΙί ; &ΐ6ηίπ) 61 (Ι68υιι1 ϋΐ5 ίη 
εο<Ι(1• 2ΐηΐίφΐιοΗί>υ8 6Ι ι^ιιβ ηοιηίιιβ ίηάψηλ 6οη- 
δβηΐτίΓ. 06 ςαΙΙ)α8(ΐ3πι •ΙΙΙ8, ▼. 8ηρΓ9 Ιη ΐ;»ΐ»Ι. ^ο- 
ηβΜΐί εοίΙιΙ. ει δπρΓ» η. 6. ΗλΗ. 
(7) Αάά. Ολνοιιηι 1. ε. ρβ^. 626. Η. Κ9 ΝΟτίΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΛ ΓΑΒΚίαΐ. 00 

1.βφΐίηίυ$ ΓθοβρίΙ ίη Αρρβηώ'εβ, ςα&ιη (ΙβΙυπίδ βΓβΙ, 0βιηθ$06η1 ορβΓαιη. \Ίάβ ς]α$ ηοΐι^ α<1 
Βϋηββοβηί νίΙιΐΒ», « Ι, ΗιβΓΜοΙχιηίΙβηο 5€πρΙ«νη, ρ. χγ. 

2. Βδ ήά€ ορηιιο%Λΐαυ\^ φΐθ<1 Α1Ιβ1ία$ αά ΑαΙ)6ίΙυιΐλ ωί^βΡΑΐ ((ϋν6Γ$υπι &Ι> οάΐΐο, Ιοιη. '« 
ραβ• 390.) 6ΐ (Ιο ςαο Υΐ(ΐ6η(1\ΐ5 ίη 01αΐΓίΙ>α (16[ 6ςΓί|;)1ί$ θΑο:ΐ9$θ6ηί^ $ 1.χνΐΙΙ. ΡοΙν. -^ Ιη οδ^• 
οοα(1. Αηβΐί», βΙο. Ι, η. 1882, οίί ' ' - ^ -. 

&(1αοΙβΙυΓ. ΗατΙ. οίίΑΐυΓ ^, ΟβΐΏ856. θ€ βάβ; 56(1 ςαοάη&ιο 511 υριι$€μ1• ηρΐ) 3• ίβχίΰοη €(}/,γηοΙορΐ€<ΐιη. Α$ξ»«&ν χα^ τοϊ άΎ\Α/ηίί^ο\^ χβ\ σο«((^4τοα χ\^μ^ 1φ4ν«ρν ι^•* 
ΙϋΟΪρΐί : *Α, 1ί(ί(&0ηα& Ι9%ιν Ιπιπληχτιχ^ν. Άατος δ άβλαβης, 5τη γάρή βλάβη. 0|ρΐα ΐη9;|ΜΙ« « ίη({αλ( 

ίη Συμμίχτοις, ρ. 451. ΑΙΙθΙίυδ, οορίθ8Ηΐη €ί $ίηρηΙαν€ [Ρ'αδτ.). — Ρ1\^Γβ αβ Ιιρε 1.6X160 ταπί 5ΐιηΙ 
<ϋ9ριιΙ«Ιιι ηρΜ, τοΙ. VI. ρ. 6Μ 9^. €ιιηιϋη9 («ΐΒβη &{ίΙ οβΙ. ΜοτθΙΙί ίη Β16Ι. βτ. θΙ ίΑ. ιώ9. Ι^ 
ρ. 85 Μ|(|., υί) ηοα &ο1υιιι ρΙυΓββ 6θ(1ίοθ3 <ΗιτβΓ5«$ςυβ νν. 1)0. (Ιβ βίυβ β«ΐ6ΐ0Γθ ββηίβηΐίββ 
ΓθοβΐΜβ1;5β(ΐ6ΐίΑΠ) βνίποΐΐ, •ιΐ6ΐ0Γ6αι ίΙΙία$ 69βθ Ιθβπη. ΖοηβΓΑΚί, 6ΐ βο66ΐ οοηίΓΑ Βιιη<1ίη. 
(|^ίΐΒ6β(1 1ι«9$ί!&η()ιιαι Α(ΜυιβΜΐ ιυρΓβνΐ, ρ. -633 8(1.) Ι,βιίοοη, φΐ<Ηΐ ΜΑκτηο βδοΗ^ 
Ι>ίΙιΐΓ, (ΙίνΘΓ 5υιι> ββ5β & Ιβιίοο Ι. ΖβηοΓβτ, βο ^αο ^^^α. ρ. 634, (ΐίΐιΐΒ(ΐΜΐ 5ι^η^ βΑΗ>Ι&Ι&, 
ΗοτΙ. 

4. ΕΙ( τή>^ ύ««ινντ^^ν νον Κυρ^ρυ ημών 11;9ο^$ Χρίνέρν. — Ι^οίηιΙία ίη ο^!^Η^(^V!^ ΟονιΜ. ΙηεΐρίΙ ; 

ΕΤχ« μέν ή των γβνε9λ{ων πβΕνήγυρκς, Μΐ56ΓθΙ Οΰφΐ V€;Γ$Η^η6 βνίΑ &(1 ΑνΟΟΧίΟΟ) ^60 Α)Ια(1118κ 

ΓΛγ. — Ε9ΐ ηηΛοδοί^ ίη οοά. Οφ^γ. 3ΰ0^ν , ρ. 35. 5θ(1 ΚοΙΙαγΙο ίΐΐ &ΜΡ1>)- ^ 
ΙλώΛ. 6<Ηηπί. ρ. 263, (ΙυΙήάιη «91, τίατη Β& ΟΓΜίο ΓβνβΓϋ δίυο. Οβαιβδββηί , ηβεηβ. 0αΓΐ^ 

5. ΕΙς τό γβνέθλιον Κυρίου λόγο^ 1<χτορικ6ς. Ιη ΝαίαΙδίη ΟΐΓΐΒϋ 8€Γηιο Ηί8ίοτί€η9. Ιηβφϋ : 'Οπόταν 
«6 ίαο άίηΜη. ( Εα^.) ΓΐΜΤΙηΙ; (» €θ4. φΐΌηάβηι Η6»ο ΟΙ.ΧΥΙ {(Μ. (^οάα. ΟΓ.Τβητ. 
η. 253. ) — ΫϋηϋίΚί, ίη οο<1. ΝΜίβη. α,ίΥ^ η. 9 ; βΙ(ΐυβ ΜίηββΓβΠ. ίη €&!. οο<1(|. Νβη., ρβς^ 
347. ΝοηηαΙίΑ ίη Ιιβο ΙκηηίΗβ Ιβ^ί 1Μμ]Ιο$9, »ιΙ^ βχ (ΐροβΓ/ρηίδ πιοηυιηβηΐΐβ* ^6$ιΐΒίΐρΐ9• — 
ΡΙοΡδη$ί(Λ, Ιη οοά. £βυΓθηΙ. ΧΥΙΙ,'η. 5 ; Μ Ββικίίη. ο&Ι. Ι, ρΑ8• ^1β, ΧτηάΗ, ίύ εαΐοβ ρ. 15, 
Οηθβαίαιη λάηοΐαβδβ , Ιιαηο ββηϋοηβηι ηοη β!»9β Ι. Οϊοιηκΰΰ^ηί , 96^ βΟΟόυ τινός ^^ονβρο$ί 
Ανθ()ώ?ιου χαΐ άμίΕΐΙοΟς. Α1<|αί ΡβΙ)Π^. ίηίρθ τθΐ. IX, |^. 86 νβΐ. βύ. 6^01 6956 Ιοιιηηίδ, 6ρΐ96ορι 
ΒυΙκ»»9Βίοβ υΙΙα Ιιββίΐβϋοηθ βοΚρβΚ ?• β! ίιι ΟβΙ. 60(!4. Αιγι)». Ιοπι. II, ρ. 33(, 6100(1. 
ΜΟίΧΧΙΧ, οΙΙλίΟΓη. 14, 1<νΐιηηί9, Β<ιμ(β βρίβοβφί, Οτ&Ηο Ι^ίβ^όποα τη η&!ίνιΙ&ΐ6ΐη Οοηιίηΐ. 

6. Α^γος κερ/Ι «ζΥ^ άγ(ας συνά&ος τ(ς άν&ττ&σβως ν>Ζ Κυρίου πςρ\ τοΙ? μή χρίνειν μηδΐ μνησιχαχβΤν* 

Ιηοίρίΐ : *ΑιΙ |ϋν ή τοΟ &γ{ου Πνεύμϊιτος χάρις 9ι* ηά(χης τξς τοδ Θιοϊ Γραφής. £210601 !Ι»Γ6 , 9βα 

ρΑαΓο υΙ)6ηοΓ, ΙιοπιίΙία 9υ1) Αη&5ΐ85ϋ, Αΐ]1ίοο1ΐ6ηί, ηοιηίηβ εάίΐΑ ^ηΒ06 6ΐ Ι.Αΐίη6 ίη Ιοιη. ΙΪΙ 
ΑηίιφΑαΓαϊη ΐ€€ί. Οθηίδίί (γ). 36(! Ιι»6, (^αβΒ ίη πΐ5. ΡαΐΜίηΟ 8(1 Οβιηβδοβηυαι Γ6ί6Γ(αΓ, ιηαΐΐϊ» 
(Ιβΐηοϋβ (1βρΓθ$5ΐοτ 691. Εί (οΠ^ Αηα9ία§α «#ί, ίη([αί1 Α1ΐΑ^υ9 ΟμΙγΜμ ιΐβ ΠλίοΜΟβη 5οη- 
ρ1ί9, $ Ι.ΧΧΐν, α Ιοαηηβ ίαηιβη ϋαϊΛα$ο€ηο ιη ^αγη (οτη%αγη €οηίτα€ία : €Χ Αηα$ία8%σ 
ηαιιΐ9ΐ«€ ίηηΐία ίη ηκι ΰοξηηίβηίατία $ταιηφΛάί$$β^ ά$ηΛρά$9. ^νΜ #ί(ιί «ίιΜαιαιιτ, ιΙ«ρΓ^λ«ιι• 

7. Αιήγηνις 7«ρ\ τ^ϊ μβγάλου *Αρτεμ(ο«^ Ιχ των Φιλοστοργίου. Ιηοίρίΐ : Τ4 το5 μεγάλου χ•\ Ινδόξοα 

μάρτυρος ^Αρτεμίου 9ιηγε796αι μέλλων άνβραγα^μ(^τα. 

8. ΓΑΓ&οΐ6ΐ1οθ ίη Β. Υίε^ηβιζι, $6€ΐιη4αιη ροΐο 1αηο& ΟΓβθοοΓαιη (1ί5ϋαοΐ8 ; ορυ5 ηΜΐ§;ηυιη 
61 Γαηιπι, βΐ Α11βϋο^υ(1ίθθ, φΟοπαρΟένοκ ίαΐαταιη ^ΓΑ^ί^Βίαιικη. Ηβηβ Ι.Θ€|α1ηίϋ9 ίη ΟρβΓοαι 
Ι)&αΐΔ56οηί Αρρ6η(1ίθ6 (1αγ6 γοΐαίΐ οιιαι νΘΓ9ίοη6 ίαιίονίοί ΜαγαοοΗ, €ΐ6ήοι Γ68υΙθΓί9. [ Οοιι(• 
οΙ. ΜθΓ€ΐΙ. Βφ). 6γ. 6ΐ \λΧ. ΙΙΙ93• Ι, ρ, 29. 9. ϋαιιοηββ (ε) ν8πί ίη •Μ€ΐ6ηιιιι βοΙ«ηιιί1&ΐ6•. 

Εις το•ις ασωμάτους. Ιη λη^βίο», ίηοΐρϋ : Πάντες 
Ανυμνήαωμεν «ΐ9τ•(. 

ΕΙς τ4ν μάρτυρβ Κόνωνα. ΐΒείρίΙ : Ό χαλλίνιχος 
νάν μάρτυς ύμνείββως 

ΚΙς τϊ^ν Αάζαρον. Ιιΐ€ΐρί( : Ό κρΥν έχ μη &ν«ων 
Μοαγαγών. 

ΚΙς *1ωάννην τ^ εύβγγελιβτήν χα\ %\ς τάν &γΐιον 
*Α£9ένΜν• ΐΜίρϋ : Ό χβΟειρ^ ήγοΜίιιμιένος. 

Κ{ς τ^ λγιοιν Θεόβωρον ν^ Τήρωνα. ΙιιοΙρίΙ : 
ΘεοΟ ββ, βεΜεερε, Αχροηιχίς. ^3«», « μέλιηα, 
βίΜΜων έηώνυμε. 

είς Έπιφάνιον Κύ«ρου. 11I0^ρ*I : Έ« «φ ψΛ Ιβ*- 
ράιηννος «ςβιΔς• 

(γ) Ρα|(. 67. βι €ο4. ΒινίΓ. ΜΙ ίπ ϋΙ. »•▼« 
03ΜΜ|Μ, β'ινβ 74μ«ιιγ. Μ^%$ηαΛ&τ . •€«Ιλ$. ΐοβι* III» 
ιΐΜ. 465, «κ ^. ΟΜίΜΚβίλΜΐ» Τ0Μΐ&ίΐ4 μΙ €0(Ι(1• 
1>•Ιιΐ. Ρίΐή«. ΗλΗ^ 

(ε) 01> Ιι^τηληοΓυη Μίατοταη ηιιϋίΐΐΜΐίιιοιη βΐ βΐΜίνΙ- 
Ιαίβηι, <|υΦ9 ρΓΟ•» 6ΐ €«ηηίηθ €0ΐΒ|ΜΐιίΙ Οιπιαβοο- 
11115, ίηίΟΓ ρΓΧ€ίρυΜ ΟηβΟΒ £€θΐ€»»Β ιη«1(Μΐθ8 οαιιι 
^05ΐη2 ]3ηι ρΓΜίβηι (6ΐ6ΐ)ΓΑΐυΓ. Υκΐβ Ι. Π'ιΟΓοεοΙγ- ΕΙς Άοτέμωνα τδν μάρτυρα , κατά άλφάβητο^^• 
ΙηΓίρΊΐ : ^Ανοίγω της γνώσεως Φηοαυρούς. 

Εις τ^ μάρτυρα Θεόφιλον. Ιη^ΙρίΙ : ^Αρχή λχρν 
μάτισας. 

ΕΙς Εύφιιμίαν τήν μάρτυρα. Ιηβίρίΐ : 'Ελχει ιτρλς 
6μνφ5(αν ή Αχροστιχ(ς. Εγκωμιάζω τήν πανεύ- 
φημον χόρην. 

Ε!ς τΙ]ν Μρίαηαιν τ^< βεοτ4χ«υ• Ιηοίρίΐ : Πε«Μ^ 
χιλμένη τή •ε!^ 6*ξ||, ή άχροστινίς. Πανηγυριζ*•»- 
(Νίν οΙ θε^ρονες. [V. α4 η. 10 Ογ<|[οΗϊ Ρ«πϋ.Ι 

ΕΙς τ^ αύτίτν χοέμηακν «4^ Μετόχου. ΙηβΙριΙ : 
Παρθένοι νεανίδες. 

ΕΙς τ^ γενέΟλιον του «ροδρόμου. Ιηοίρίΐ : Ος 
δρθρος εύπρεχής. 

ιηΐΐαηυιιι κι 1>8η»Κ6κ» Υίι«, 6 2ί Μΐίϊ ; δηίιΐΜ 
ίη Ιωάννης. 8€<1 Ιιαο <!€ γθ ρΐιιπϋιι^ ηο$, ιιΐ •Ρ6Γ0* 
|Κ«ρβ4ΐ6«ι βιλ^οΦίΜΐ Ακν• υιΐΜΒυε Οο^ίΓίιΙυβ δίϋβ* 
ηΐ5, £€6ΐΜίβ 61 ^εαόβηι'ι» Ιιίρβίΰηείβ ϋο€ΐθΓ 6|{Γβ« 
|{ία»|ίΗαι#Ιο<1<ΗΓυιη(}ΐι«Βΐ ρΑΓλίΟηεοοΓυηι 1ΙίεΑ•ή«. 
αιίΑΒίαιη «φΓκΙβηι «είο, 1ιΐ6βιη ΐαηΐηηι νΐϋβηιιιΙ 
ΓίοΙββοΐΜΜ^ 8ι< ΙΓιβίοπΑπι ιηβΙθ(Ιοηιιη βΓΧΓβτιιιιΐν 
ϋρβ. 171^ Ιμ ^ο^€Ηϋ^^ 1αιη€η 1ιοχί€θ 0Γΐΐ(1ί1υηιΐΒ« (1 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΓΑ ΡΑΒΗΙΏΙ. «2 Ις τΙι>^ Γνδιχτον. Ιη€ίρ'α : 'ΑσωυΛν^ πάντες λαο{. 
. [V. «ά ■. 10 ϋψίίΐ^οήί ΡλΓόί 64ΰ.] 

ΕΙς βεο86αιον 'ϋίΐ^ χοινοβιάρχην. Ιη€ί|Νΐ : 'Ος 
ηο&ς: ταξίαρχος. 
ΕΙς 7α»άννΐ}ν τ^ χαλυ6£τΐ|ν. Ιβΰίρΐΐ ; ΙΟοντι«6«\^ 

είς Ιώάννι^ν 'β^ «^^(ρομον. ΙηοΙριΙ : ΔβΟτβ, 

ΕΙς τ^ν Ίώβ. Iιι^^|ιίΚ : Τλν χβρτβριχλν &&έαβηα» 
Εις τ&ηι «ροφήττ;ν *ΗσαΙαν• ΙιιςίρλΙ; Φώτιβον μβ, 
ΚΰροΓΐ). 

τΙΙ«ΐ€» («). λια «Ις τήν πηγήν Ήίς γνώσεως Ιωάννου του Δαμα« 

σχηνοΰ. Ι•€•ρίΐ : Τα ιίωθ^τα ζητ<?•6αι κεφάλαια• 

βΓβ^οπί Ρ^Γϋί, Γρηγορέου Πά^ίΒου, μτ;τρο7η}>^7ου 

Κορίνθου έκ των έξηγήαβων έίς τονς κανένας «ων 
Δεσιητιχών εορτών, Η^γή^^( <'( ^^^ κανό'^ας των 
αυτών εορτών Ιωάννου του ΔαμαανιςνοΟ. ΙηεΐρίΙ : 
Ό ίκαρων ο^τος χανών (ν)• 

ΤλιΟΜίοη ΡΓοϋΓΟίηί, Αιοβώρου του Προδρόμου 
έξήγηαις ιίς τους &ν ναίς 1<ρα7ς ΔιβηοτικαΙ^ ίορταΐς 
έxτ•Μντα^ χανίνας τταρά των άγ(ων χα\ σοφών 
ποΰ^τών ΚοαμΛ χαΐ Ίωάιννου του άαμααχηνου. Ιη- 
οίρΊΐ : 'Εοιχας, άνΙρωχι του ^ου, ΐ7ρ6ς τ^ τών 
έν ταΧς Δ«9ΐΒ>ϊιχαΙς χβ^ ^(ΜτιλέΐΜν έορταΤς (χ). ρλΠ. 1^, ρ. 5β5, ΙηΐβΓ ΒΰπρΙβ 3ίΙ)6Π, ββά βίηβ άίβ 
οι €0ΐΐΜΐΙβ, ΒΜΠΜίπιίατ ΗίΜΟΗ• ιικΜοΓϋΐη ΕΙζϋΙΰ•^ 
ημΟτ. Β^^υ■ο■€ Ι^ βο ΐ ϋκ ΐ• ρ«ΐί€» β ϊηβΜβίβ ϋ^.' 
Μβ^Μ ΚΐατνΙει•; 31 ΡΓ«4β|•ΐΜβρ. «Ι ΗΗΐ• αιβΚ 
Ο. Μ» ΒοηιΐΜΐΐιΐΓ. ΜλΗ. 

μ) ΡΜτά. ί» Ιιϋιΐ: ριιΙ>Κ €•4• ε(ΧΚ1.ΐη, η. 2, 
εοΜΒρ μΑμΚ, βΙ 1• ^μιιαμ;. ϊήψηίΛ : »€€«1ίΙ 
αηΒ€ηΐιήα« ίο οσά. ΙΚΧΙΥ , η. 7, 7. Ι)βιιι. εα* 
ΒΜΟ, ιΙν« Ιι^ΜΒΐ; •Μ|ΐιΗιΐΓ ΐγρΙοαιη, βίνβ οτάο 
4ίήΜ Ο&Μ, « €τ»€οηΐΜ •€<λήΙβ νεάΐΑΐκϋ : — 
^«&4. νΟΕΙΛΙι,ΐ• II , €;•ηοΜ•. •. 0•Μ«8 οτβΐβ^ 

■ο—ι^Μί, ΜΤ—ϋη <|ο»ηί ^#>ιι. Ι>αιη«Μβιιηβ; |ΐ9Κ 
ΟΒΜ ΟΜ €η§οΜ , ΟοπηίΜ &τ€ΐιΪ€ϊρΙβοορ*ι, ΙηΐβΓ- 
ρτΗΛίίοΜ <. εοοιιηβηίΑπο.— Ιη οοό. ΜΜΟϋΟΟΙ.ΠΙ, 
•. 7, αοοο Ιιακίιίεαδ ίη ΓββΙυιη ΡβηίβεοβΙββ : ρηβ- 
•ίβ ΐιιΐβΓ Ιιιιο« β1θΜ9Κ, €θη]60ΐ3 τ6Γ0 3(1 ιη2Γ{;Ίιΐ6ηι 
β£ΐοΠ«. — ρπΒίβΓβΑ ίη <1αοΙ>υ& οίχΐιΐ. ΙαιπΙφΊ ά^ 
ιιίη^• — Μαίπΐί ίη 1)ίΙ)1. γ6(;. οοϋ. Γ4ν• Γοΐ. 46» 
^.^9αιΑ^^. Ητπιηαβ ίη η&ΐίνίΐ<Ιβπ)€ΙιΠ8ΐί,ν6Γ8ίΙ>08 
νίΒ^οίβ, 61 ιοΙ. 49, /η «αιΐΓία /χηιίηα α€το$ΙίΜ$^ 
1κτο•€θ βΐ€{ΐ>€αιιι ΐ6ΐΓ28ΐίε1ιοη : ηυί άυο Ιιγπιηί ίη 

ίΐΜ, «•ηΐ «ΙίβΐΗΙιιιΙί ; ίοΙ. 5^ ί, €αιιοιι ίη »α€Γαιη 

ψηβατ€€ίίοη*ηΛ, ίη «χοαβίβ, ίη ΟοηίηίΰαίΗ Ρα$€Ηω : 

^7Βηιΐ8 ρΓθ53ίο\ι$• ααΐ βιΐ^αι άίνίάίΐυΓ ίη ιχ 0(1α8 ; 

ϊΗ ακΝίο ιήΙΐϋ8• πκΝίο ςυ^ΐιιοι ΐΓορ«Γϋ8 €οη8ΐ&ηΐ68; 

Κο1.55,ΰ3ηοα μ $.ΡΜ<««ο<ΐβιι,ν6Γ8ΐ1)υ8 ίαπιΐιίοίβ/ιη 

II Μΐ3»ρίνίΐ6Γ ΐΓΐΚ>υΐα8• 61 ηυηο ΙτίΙ>α8, ηαηο ςιΐ8ΐυοΓ 

(τιριπΜ €0ϋ8ΐ2η8, ίοΐ. 58. ίΐ6Γυπι εαηοηΪΒ ίη δ. Γβ- 

ίΒΐτ6€ΐΜ>η€ηι ΐΓΟίΜΠλ ρήοη; Γοΐ. 59. €αηοη ίη άοτ- 

ΛΜίΜη€Μ ^€ί^αι^^ή^^$9Ότο%Ά\^}ι%^\^\ύ^ιη (ΙίβΙΓίύιιΙυβ 

Ίιιοά9ΐ8 χ, ΐΓορβπίβ 01000 ΐΗΙιιιβ, ιηο<Ιο ςα&ΐθΓ(]ί8ΐίη- 

είΜ.ΗηιιοΙιγηιηυσι, €ΐι]υ8ίηίΐί«ιιη : ανοίξω τ6 στ^^ 

μα(ΐ€., 6ΐηα1ΐ3 β1 ηοοίίοίη βξΙ.Ιιβ^ιιίιπαηα, 1π3Γΐβ, 

ςβ'ι Γ«\ίι\«ο» «Ιΐλαι 1ιγηιηο5, βχ Ιιοο οοιίίοβ ηιβηιο- 

Ύΐ^νο& ρ%«\ο ι^ΓΪυ» ρ6Γ86ςυίΙυΓ, ρ. •418 8ς(|., 

Οτ«^ (ΛΙΑ τ««Μΐ6 ΙιΑίίηλ Ιη Ιηοβπι ρΓΟίυΙίΙ (λάϋ. 

ρ«υ\ο ροβΐ ^Λ, 10. Οτ^οτύ Ρ^Γϋί βίο., (Ιο €0<Ι. 

\αώον,^ ίάί» €Χ Οίΐηι^ίί 61θ8$3Γίο Οτχοο, νοο. 

Χατ^η^ ξίβίαί ?€γ|>ι : €αηύηε$ άίνίάηηίην ίη ηο^«ηι 

^4ν, ίΜατψ9Μ$ ίΛΜΘΗ $€€ηηάα ηιιί/ί6ί αρρατβί (ηβο 

ίο ΓΟιΜ. ΙΙ•ΐηΐ608.), Μΐ< €οηψ)η€ηΐί$ ίη ψ€€ΐοτΒ Γβ- 

ΐΜΜί . — Πβ^ο^οΜ, ίη £0(1. ΐ;«8ΐΓ. ΟΧΙ^ΥΙ!, η. 9, 

^. 1>»ιια«€. ΰαοοηβι §. €ΐηηίο& Ιπ» ίβηώίΰα ρβηΐβ- 

»&ί€^, η. ΙΒ ίβ»ΙΙΙΟΙ Ρ6016€08168 ', ίη Ν3ΐ1νΐΙ&ΐ€ΠΙ 

εΑπ5ΐί, €Ι ΙΒ Γβλίυηι ΒαρΙίβη&Ιίβ €1ιπ8ΐί, €υπι ρα- 
Γ^ρΙιηκϊ Οηκελ Τΐίθοόοή ΡΓΟίίΓΟπιί. Κ. Ιι&ιηώο. 
€θαΜΐ. IV, ρ. 367 8ς. — ίη οοϋ. (ΧΟΙΧ, Οληοηββ 
ιη«Βΐ38ίαιΊ, §. <16 Γβ8ΐΐΓΓβ£ΐίοη« €1ιη8ΐί εοηι βχρο- 
βΐιίοοβ ΜηρΙΐΜίιΐΜ, Ιιβπιϋ. V. ρ. 586 8ς. — ίΐ^ηο- 
η€8 ίιι άίτβηίβ Ι€β1ΐ8<1ί6ΐ)υ8 ίη £0<Ι. Β^Γοεΰ. 1•1Χ, 6ΐ 
Β. 2906. 5. €μ1. Βθ(Η6ί. €ΧΧ11Ι. ΗατΙ, 

(β) Πη^ο^ΜΜΡ ίη €0(1. €«μγ. ϋβϋΙΥ, η. 2, βυηΐ 
Στιχηρι^» λ• €«ι1ΐΓα ευαι 9ΐη1ίςυί& ηοΐί8 ωυβίείβ ι 
Όμβϊοιοβ ΡαΜίοηί 61 ΡϋβιήββΒΐ αδςυβ »(1 ίβδίυηι 
ΟοΜίίαηι 55. 5υ1^υηόΙ« ίί84ΐβπι βαηΐ 2ΐί& ν&Γί^ 
£ΑΒΐί€Β βε€ΐβ8ΐ38ΐιε3« ίηΐ6Γ ςυ£ ΤτοραήΗτη 5. ^. 

ϋΛΜΛ§€€Λί. ▼. Ι^ηΐΐΜΟ. V, ρ. 56)) 86(|.; 3()ϋ. €0(1. 

Ν«οίιη.€1^1ΧΥΙΙ,6ΐ οΐ. Ογ. εθ(1(Ι. Ν^η» ρ. 385. ΗαΗ, 
{τ]€Μΐί• 001.21(1 0.9. Υΐηάο^οηίΡ,χη εοϋ(1.0€ϋΧΥ, ι, 61 €€€ΧΥ11, 6χρο$ίΐ1ο ία 55. Ρ^γοοι Οονη»• 
βρίβεορί Μ8]ηιηβο8Ϊ8. 61 1. ϋ»ιΐ9ΐ€6αΙ 0«ποιμι8, $. 
€9ηΙίθ3 βεοΐββίη&ΐίοα» ίη ρΓΦοίΐΜΐίβ «Α(;γ18 8οΐ6ΐΒΒί&»• 
Ιί1)ΐτ8 εϋηΐ&Γΐ 8θΠ(«. Ιι3οι1^υ8 αυΐιΐβαι 6οα)ΐη. Υ• 
ρ.579;Ιΐ6πιηιθ|αΐ',ρ.585« φι^τ»ύΆ^ &γ«€«,«Γ6Μ»• 
ΐίθΓ(^ιιι«ιιυ 5οηρΐ3« (Ι^εβρίιιβ, Ιπουίΐίΐΐαοιβχροβί^ίο- 
η6)ίη[ηι^(]οΓΟ ΡΓθ()Γθηιο» ΥβΓοηι ΚοϋβΓ.ίη Βθΐί•«(1 
ικηιπκιηβ Ιοευπι άο^αί ββηι 0886 6«0Γ|ρίί, μι10γ(^ 
(ΟΓϋ Ρ4Γ(Ιί, ηΐ6ΐΓορο1ί(26 εοΓίηΙΙιί, ηΐΐ εο(1(Ι. Υ«1ι- 
οβήΐ 1ι&Ι)€ηΐ, &]) Αΐΐίΐϋο ίη ΟίίϋηΙια (Ιο (];βθΓ8ίί& «Ι 
60Ππη ΜΗρϋϋ, ρ. 418 61 419* ΐ3υ(1&ΐί; 6ΐ οο^υ 
ΟιτβιΐΓ. (ΧυΧΧ, αιοχ ΒΐοιηοΓλη(1υ8 (Ιίδβτίο ΐ68(ιΐυΓ• 
Ιιίβηι ΚοΙΙ^Γ. λ(Ι ρΓΐθΓ6Πΐ 60(|. «ηΐηίΑ^νβΓίϋ, ΙΓ•8 
Οιοοη68« 8. Οβηΐΐεβ ίη ίϋο εθ(]ίε6 οεευΓΓν•• <|ΐ>* 
ίη 6ΐΙΙΙ. Αυΐηα 8ΐίί5ςιιε ιιοη ΙηνεηίυηΐυΓ, ηίιηίΓυηι, 
υΐ νοΓ^Νδ υΐ8Γ ΚοΙΐ2Γίί, εο(1ίεί8 ΓυΙ. 105, ρ. ι, ίη 
Οοηιίηίεαηι του άντίπασχα, ευ]ιΐ8 ΙΐιίΙίυηι : "'^σωμεν, 
πάντες λαοί * ηιΓι ΟΒηοπ, αΐίΐδ θ8ηΐ38Γ6ηο ΐΓίΙ)υιιΐ8, 
ίηβεπΒίΙυΓ : Εις τΙ^ν Γνδικτον * (Ι6ίη(ΐ6 ΓοΙ. 160, ρ. % 
€θ8πι» 1Ιί6Γ080ΐ3ΤΠΐίΐ8ηί ίη οΙχΙοΓηήΐίοηεηι Β. Υ. 
Μαγιχ, ευ]υ8 ίηίΐίυηι : Πιποιχιλμένη τΨ^ θβί^ δόξη. 
Ιη 8ΐίί8 Π)β8. ε^ηοη ί$ΐ6 Ο^η&βεοηο αβε'πϋίΐυΓ : (Ιβ- 
ηίαυβ ίη β^πκΙεπι οΙκΙοΓπιίΐίοηβηι 08πΐ88ε6ηί, αΙ 
νί(ΐ6ΐυΓ, ευ]υ8 ίηίΐΐυιη : ^Ανοίξω τ6 στόμα μου. 
Ηυηε Ηγπιηιιιη &1) ΐΓίβΓίο 8υΙ) Οϋηιββεεηί ηοηιίηε ίη 
€8(. εοα<Ι. Α. Οηκεβ ρυΐιΐίεί |ιΐΓί$ Γϊεΐυηι 6856, 
ρ8υΙο &π(6 οΙ>86Γν8νίη)υ8. — ιη 6(1(1. £€ΟΥΙΧ« 

Ι. 08Π1. 08ηοη68 8η38ΐ88ίπΐί, 8. όβ Γ68υΓΓ6ε(ίθηβ 

ΟΙΐΓίβΓι ευπι εχροβίΐίοηο 8η)ρ1ί88ίηΐ8. 1.&ιηΙ). ίη 
ρ. 586 8(|. — Ια οοά. 600ΧΧ, 6Γ6{θήί, αΓεΙιίορ. 
Οοπηίΐιί, 6χρο8ίΐίο ίη ε8οοη68, 8. εαηΐίελ 6€εΐ68ία- 
8ΐί68 ί68ΐθΓυπι ΟοηίηίοοΓϋΠ) ΐοΐίυβ 8ηηί« ιιΐ 6ΐ Ιη 

Τποάΐλ 61 €8ηθη68 Π18|Π>^ 1ΐ6ΐ>(1θΠ18(1ί8 6ΐ ΓεβίοΓαπι 

Β. Υίφηίβ ΟβίρλΓ». 1.8ΠΙΚ ί1). ρ. 587. — Ραπβ. ίη 
1)ίΙ)Ι. ρυϋΙ. 60(1. ΜΚ>€€ΧΧ, η. ιι, εαηοηεδ αεΓΟβίί- 
εϊιί ςυλίυοΓ : ρπωί οΐ ΐ6Γΐίί αυείΟΓ €θ8η)88, πιο^ 
η3ε1ιυ8, 866υη(]ί 61 αυλΠί ^. Οαηι^βε^ηυβ ; Ιιφο 
οπιΑίβ ειιπι βΓ6||;οπί, ΟοΓϊηΐΙιί βΓεΙΓιερ. εοπ)ηΐρηΐ8- 
πο. — Γίοηηίία^ ίη εο(Ι. Ι^λμτ, Μβ^ίεβο ΧΙ•ΥΙ1Ι, 
η. 4, ρΐυΐ. 57, βΓβ^οπί Οογ. Εχρο8Ίΐίο ίη Οοιηίηί• 
εο8 ε8ηοηο8 ΓοβίΟΓυιη,είε., δυηΐ νερο ΐΓείΙεείπι ε3- 
ηοηβ8 ρβΓίίιη 4. Οαπι^βεβηί, ραΓίίπι €ο8π19Β, πιοηα- 
εΐιί ; δίη[^α1οηιηι ελποηυπι Ιίΐυΐί Αΐίΐυε ϋχροβΊΐίοηυιη 
ίηίΓΐ8 εοηευΓ(Ι>ηΙ εαυι ηΑΓΠΐίοηε ΑΙΙαίίί (16 βεοΓί^ίο, 
Ουπηίΐι. ηιοΐροροΐ., 6Ηΐ8(|υ6 είηοηυηι 6χρο8ίΐίοηο 
(ίηίΓα ίη νοΙ. Χ, ρ. 801 8η(|. νεί. 6(1.) εΑηοηυηι 
ΐΑΐηεη 86Γί68 ειιιυ 60(1. Ρ3ΐ»ΐίη. 0€6Ι•Υ (II). ρ8Κ• 
804), 8υεΐ0Γ6 β8η(1ίηο ίη 631. εο^ιΐ. ϋΓ. 1.3αΓ. Ω, 
ρ. 428 8(|. ΗατΙ. 

(χ) ΥίΗάοΙίοηίΒ^ ίη οοά. €χ83γ. ΟΧΙιΥΙΙ, η. 9« 
^. ι)3πΐ38ε. ε3ηοη68, 8. ε3Γηιίη3 ΐΓί3 ί3ηιί>ίε3 ρβη- 
ΐ3$ΓιεΙΐ3,ευηι ρ3Γ3ρΙΐΓ38ί ϋΓ»ε3 ΤΙΐ6θ(1οΓι ΡΓθ(ΐΓθη>ί• 
ν. Ιι3ΐηΙ)β6. εοιηιη. Ι Υ, ρ. 267 8(|. — ίη εο(1(1• 
ΟΟΟΧΥΙ 61 εεαΧΥΗΙ. ΤΙΐ6θ(1οπ 6χρο8ίΐΙο ίη 6ο- 
8ηιχ 3ΐςα6 ^. 1>3πΐ38ε6ηί ε3ηοη68, 6(ε. 1.3πιΙ). Υ« 
ρ. 584 8ς(|., ευηι ηοΐ3 Κο1ΐ3Γϋ. — Ε3(ΐ6Πΐ ίη εο(Ι. 
Τ3(ΐΓίη. ςιιοη(ΐ3ηι Βε^^ίο €€1.11, ν. €3ΐ. εθ(1(]. 6γ• 
Τ3ΙΙΓ. ρ. 569. — Ιη εηϋ. Β3Γοεε. 1)Ι1>1. ηο(1ΐ6ί. ^οά. 
€Χ,Τΐΐ6θά.ΡΓθ(ΐΓθΐηίΙϋχρο8ίιίο Οείοεείιί €ο8ΐη» 3(• 
ϋαιηβδεεηί ; 6]υ$(1βιη Εχρο8ίΙίο ΗγηιηοΓυπι €ο$πι9Β 
36 0310390. (ΐυί ίη ίοδίΐδ 03ηυη(αΓ; Ι. 1)3ηΐ3!>€• 63 ΝΟΤΙΤΙΑ ΕΧ ΒΙΒίΙΟΤΗΕεΑ ΡΑΒΗίαΐ. Μ ΕυβΙβίΗίΊ , £ρί|εορι Τ1ιβ&6&1οηκ:€ο<Ί8 , €θΐηηΐ€η- 
ΐΑΓίαλ ΜΐΊ» Ιοη^υβ βι <Ιθ€ΐι» ίη οίΜΜίη ^ο. Οα- 
ιη»Μοηί ίη Ρβηΐβΰοβίββ (ι)• 

^0Αηη^8 Ζοη9Γ3β ιη ΟοΐούοΙιυιη. ^ολ^ιι^> Οαιπα- 
Μβηί βζροβίΐίο ριι1οΙι«ΓΗ«Μΐ (;ι). 

Μ9Γθί Ευ^βηίοΙ «-Ιη φιΟΜίη ΟΜίοηβ» 0&η&- 
»06βΙ «ιρο$ίϋο(«*>. 

(Α5 βίΝίβιιι ΑΙΙϋΐίο ρηΗβτ ϋζ , ςα» 1.6(|αΙιιίυ8 
€ζηίΚιβΙ 06 Ι>&ηιβ8€«Μΐ, ωη&Ά ίαβΓβ 9(1 ΑαΙιβηιιηι : 
Ι) ΟοοΜΑοΙίΐΗ ΑοΓοροΙίΙα Οπα'ιο , του σοφωτάτου 
χυροΰ Κΐιΐντκαντένου ΑογοΙέτου του Άχροιηλέτοα 
λ^ρς κΙ< τ^ &γ•ον ΙωΑννην Δαμαβχην^• ΙηαρίΙ : 
Τφ Ιωάννη τ6ν λάγον, τφ έχ Ααμασχον τά έγχώ- 
μια. 2) 0β 00(1618 ΙΗοΜΜββιιο βχ ΜαΙηΗο ΑπΓγ- 
ηοο. ΙβαρΚ . Έ τοίνυν (η^Μ9α άχία χα\ οίχου- ιτλΗΙ ΙιγΑηΙ αροιίΐι, οοόΤ. •ορη, γοί. νΠΙ, ρ. 111 
β6ΐ|. ΜΟΙ. 7. — Ι« βθ(Ι• €οΐ8ΐίη. (XXIX» ΤΙιοοά• 
Ρτο(Ι?οιΐιί Εηιιηϋο Ιη αιηοηοβ» 6Ι€. Ειρϋ€«ηΐιΐΓ 
€«*ϋ6• βι ΐΓορλη«, $, τοηΙβηΠ, αοχ ίη ιΙη|«Ιληιαι 
βοΙοηιΙίΜιιιη οΙΒ€ϋ• ΜοητηιηΙ. κ. ΙΙοηΙίλυο. ΒίΙ>1. 
ΟοΙ•!. ρ. 275. — Υβηβΐ. Ιη «οά. ϋληίληο (3ΛΧΥ. 
ν. €•ι. οοόϋ. ντ. ΙΙβη. ρ. $84 μ. 6ΐ ρ. 586 Λ& €θά, 
ΟΙ,ΧΧνίΙΙ. ΗβτΙ. 

(9) ΕιβΙλΙ Ψίηάο^οηοί ίη €θά. Οβμγ. (ΧΧΟΥΙΙΙ* 
ιΐβ οηο Ι916 (ϋ856Ηΐ Ι^)»ι1ΐ60. V, ρ. 5$6 Μ^. 0«τ/. 

(ι>ΌοηΓ. ίηΓη, νοΙ. Χ, ρ. 215, 6 6^. ιτβΐ.• &ηρΓ« 
κΙ η. 4 ιεΗρΙΟΓ. ςυχ Ηι 0(Ι. Ϊ^Μϊ\η, ηοιι4ΐΗη γ#- 
ρβτΜπίητ. — Εΐ8ΐ&ι τβΓΟ ΥίηέΛ^ΜΛ ίη οοΑ. £»- 
ΜΓ. ΧΧΥ, η. 4. — 00(1. (ΧΤΙ. — οο<1(1. €00X111 ιχβνιχή. 5) ^Ακολουθία εΙς τδν δ^ιον Πατέοα ήμ&ν 
Ιωάννην τ^ Δαμασχην^ν. ΙηοίρίΙ : Πο(οίς ομνφ&ον 
^«μασι του χανόνος. ΑΙ. τ^ μουσιχδν της Έχχλη- 
σίας τέττιγα. 4) *Αχολουθ(α Αλλη εΙς τ6ν αυτόν. 
1ηο<ρΙΙ : Χαίροις, Έχχλησίας βργανον. Του χανόνος 
ή άχροατΐγ\ς χατά &λφάβητον , χα\ έν τοίξ θεοτο* 
χίθ€ς φιλόθεου. ΑΙ. *Αδωνάι σοι τήν {Ιίουβαν σετπ^ν 
χαΙ. 4) *Αθανασ(ου του χατζύχη μβγαλυνάρια <(ς 
ΊοκΙννην τ6ν Δαμασχην^• ΙηοΙρί! : Μαχαώζωμέν 
Ιστιν άξιον τους Ιφευρηχότας τά χάλλισ<{α. δοΗρίΟΓ 

ρίΟΟίΟΐΟΓ, 86 η8ΓΓ8Γ6 άβ Ιθ8ηη6 Ι>8ΠΙ880θηθ, η II» 

ρηΕλοτίϋ ίοληηββ Ηί6Γ080ΐγπιίΐΜΐα8 ίη ο]υ8 Υίΐβ. 

61 ϋΟΟΧίν. τ. Ι,λΐηΐΜΦ. €θ«ΐ88. τοΙ•ΙΙΙ, ρ. 404. — 
νοΙ. Υ, ρ. 17 8(|(|« ϊΜιηβ ΚηΙΙητ. Μβ«ι βίιηι οοη- 
ίοτθ82<Ινο1. 1Υ. ρ. 55 βα.— νοΙ. Υ»^ 577 οΐ 578;ία 
00(1. 0οΐ8ΐίη. ΟΟΙΧ. τ: ΜΜ^υο. ΒιΜ. 0(»Ι8Ι. ρ. 
275 8ς. Ιη <ιοέ. Νιμβο 01.ΧΧΥ. -«- Ι. ΒηηΐΜο. 
ΓΓ^ι^ηπι. 8ΙΙΙΙΙ ΙΙθ8(ΐιι•ι Ια €0(1. δ^η. ιτ. Μ^ΜΐιχΙ Νο- 
ΙΗ. €θάά. οΐρ. ρ. 21 8(ΐ. ΗλΗ. 
. (8') ΜαγοΙ Εηβοηίοί, (κρίβοορί ΕρΙιοοΙηί, Τη^άίϋΙ; 
8. αβ 8. Τήηίΐ8ΐο βΙ οοΐ• ΟΒηοηββ» 8. ο•ηΐίθ8 ίη Β. 
ΙΙ8ΜΠΙ 8οη( Υίη(ΙοΙ). ίη οο(1• Ομιγ. 01.ΧΧΧΥΙΙ, 

Ι08ΐ€ Νθ88θ1ίθ ίη 084. 00(1(1. 0Β8λΤ. μΠ. ι, ρ. 275, 

λία 80€ΐΐΒ<Ιιιπι I^^πιI»6• ν(ΐΙ. Υ, ρ. 598 8(ΐ. ίη οοιΙ» 
ΟΟΟΧΧΥ. Οοηί. Ιηίη νοΙ. Χ, ρ85• 551 6(1ίΐ. ι^ 
Β»1. 8ΑΝ€ΤΙ Ι0ΑΝΝΙ8 

ΒΑΜΑ80ΕΝΙ 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ ΟϋΛ ΕΧ8ΤΑΝΤ ευκΑ Ετ δτχτοιο Ρ. ΜΙΟΗ. ΙιΕφϋΙΕϋ 

ΟΚ01ΝΙ8 ρηΑτκυιι ρκ^εοιολτοκυΗ 

1^ ]<ΜΒ06ΒΙ Β>ΐ>ϋιι(«ιη ϋβίββρίηβ, νίβ ΙλοΛϊκλ, μΙ ίηβί^ιιβ άίνί Ρ«ιιΗ, ρΓορβ ΓοηΙβιη 8. δβνβηηί ΜΟΟΟΧΠ 

ουιη ρΓίνϋθ^Ιο Ηο^ίβ. 3 νοί. Γοΐ). 

^ - ■ . ■' ' 1 * « 

■ ' • — ■ ■ .♦ 1 > ■ ^ 

ΥΙΕΟ ΙΙ.ΐυ5ΤΗΙ$81ΜΟ Ώ. 0« ΙΟ Α 1ΐτΐΙ-Ρΐ4ΙΙΙ.Ο 

ΒΙΟΝΟΝ 

▲■■4Τ1 9. ΟΟίηΤΙΝΙ» ΚΕΟΛίΙβ ΒΤ 00Ι.1.Ε6ΙΑΤΑ 8. 6ΕΚ1ΙΑΝ1 ΑΝΤΙ8δΙΟΙΜ>ΙΙΕ1Ι518 ΟΕΰλΜΟ 

εοιητι εοκβιηοΒίΑΝο, 

σίΜηοι» ΑΛΑΜΠΗϋ ιηελίηιοιπηι η ιοβιιτιαμμ ρυιβι&ι, κτο. ΕίΜίραέτο€%ηα)ΗΤβ ίυα^ ΎΙΚ ΡΛΜ8ΤΑΝΤΙ88ΙΜΕ, €€η$6τ% άβύΰηί ςΐΗθίφ$οί Κίίηαϋ ηοίίη 

ψΛκτα %η Ιί»€€ίη «νιιϊ/ιιιιΤ, ^ρΓορίετίηΰτβάίϋΙβ ίΙΙηά $ίίΛά%Ηηι ^ηο^ ίηίφ»ίαίΜί$ βίίαιη ίΰΐηροτίΐήΜ^ 

ι]ααΙη'««ι«•ι ανΗηαύι ^ιιι, Ρτοηοία οαηοΰΙΙατϋ ίηίβρβτηιηί, ρτον%ά{9 Γοηη/ίί#, (η Ηί$€η9 

/ϋναηάΐΜ ρτσύιον€ηά%9ςΗ€ οΙ>96€Ηηάαί : βατή αΙοτίαΜΜο #ι&ί ρΓ(τ €9ί9η9ν%ηά%€α$, φΛΟΜ ρη• 

^Ηα ιΊβη> /α^ιο, «ττφίοηιιιι 5. ^οαηη^^ 2>αιιια#Γβιιί €οΙΙϋα\9, Μ »ίαΗίά€ίη ορ€Τ%$^ ςηοά 

ηηΜ»ι 99ΜΗ$η οτάίη^ίβΛ ιηη', α€ Ιμνι ^ΰΙίΜίοΜίΜί ίη(%Λ\$^ ^ιιιη ζΙης^Λατϊ άοΰίηηα Μρϋΰία- 

ΐΜ«ί0ΐί« άίη α$$ίάΗί$φΑ€ νοίη ίάφβϋβταίϋ^ φΛοά^ ρτορί€Τ ρνανιοτύίη ίηοΐ€ίη ^τηάιίι αΐη 

ιΐ€ΐβτ««ται%1, αΗάα€ίοΓ ερο η^η α§ρν€α%ί9^ εα αηιιηαίηί ίρ€, Γβ ιηιΜ Ιαίοταηϋ €ξ ϋοηίεηάεηϋ 

(οιαοτ€νι, ο^|Ιϋΐοι«Ίι«ιηΗηιαικ ΜβοΒηαίβίΛ αά^ντΗίη. Ν€€ ψμ (φΗϋ β^ρφβΓίαΙίο. Υίχ ηιίιη 

ιΗ«4 γηΙο ροτοη α€€ηΜί%^ έίΛΜ Ηη^ηΐΛίΗί ρ€ΐίτοάηί9Μΐα%»ΜάίύΜφ$€ ρταρ^ΐΜίΜίιηα Ιβη^νσ- 

Μ0Μ α9υρί€€Μ$α4ηκΛ Αα6ιιϋ, %ι/ί 9€Χ€€ηίί ΗΜ αΐϋ φίχαρπά ηοί ρτοίίαηί^ »€ά βί οίβίϋΗϋαηίίίη 

ίεΛί^ηοΜ ηίοηυΜ ΙιβαΜ ϋχρεΠηΜ €$ί. ΟπιηαΜ ν«Γ• αΐίοφίΐ ρ^η ρ0$€τα$^ ηί ηορω ρτω€ΐρη% 

Οη^ηζαΙίΜ ΕϋΛεήκ ά»€ίοτί€ ΙϋβιιϊταΙίΜίΜΐ φϋϋοηί, ίη φ^α ίηηΗΜβτω €ί άίυ$ηί$$ί$Λω η•ι 

Μ|Νηι*Μΐΐιιτ Μ ιΚμμΚμιιΙιιγ, ρτ^ΐΜίοΓΜΐ «ΜίΜ οιιι6ή-€Μ. 1ΙΜΙ Κ, Ώ00ΤΙ88ΙΜΕ αίφ$€ ΒΙ/- 

ΛίΑΜΙ&ΒίΜΕ νιτοηΐΜ, 4>μμ« ρτΛί€τ τατοΜ βΙ ραιιοιι «ΜΐιιιιιιιιβΜ {η ««ι^ιοέίΜ €χρ€άί€ηάί$ 

μφΙοΌλμ ία€ίΙύαΐ€ηίφΛά9 ίηΐΛηεη$α ρ€η$^ οΜΜίίΜΜ ίοιεηϋαηΐΛΛ ρ^τχΗα ρτϋΒ^βίΗΜ €8η €χρΙοτα- 

/ΜΐΊηΐΜη €$ί ? Ηβηο ηο8ίταί€Μ (ανί$Η8 νοαύηΜ ρτ&$€φηιηίί»τ^ $%Μφ»€ ά€ (€ ψταίίίΙαηέΗν €( αρ- 

ρ/αιαίΜΐιΙ» 9ίν€ ίε € μοοτο ριύρϋο €1κτ%$ααηα βάρί οαρίία &ΐΛί τεφΛηε ιηοηΜί• ρτο ίηΛοία ίηα 

ΐΗστέηάί$ηη• αιιιιιιι>«ρίί94ΐιΐΝΐ γαοΗηά(α €άί$9ΦΤ€η$ΗΛ ο ικ ί κ ϋα» ιν^μι βοίβη^'απΜΐ €ί Ιιμιτι- 

^•ο«Μΐη «€ΐ«ηΜΜ ^4^α«βΝΗΪβ9 ^'6«μ α £ΑΜΐο«ί0# Μα^ηο μτ€Ββ£ί9ηβτί$ί$$ .##, «ιιι^ιι^ έΐ^ 9•μ'6ιι« 

9€ΐ€€ίΐύτί9 €ηΜάα%οη%$ νίτί €οριθ8$ οοϋΗταίβφΜ € ΜΰΗεάα «ιμ# άίχετΗΛί^ €» Ιξη/ιρονε τΗτα-' 

€ί€»Λί€ΨΛ, ηονί$αα€ αηχη%αάΌ€Τ$%οη\1>Η8 %ΙΐΗ$Ιταηΐεη%^ αο 8ί €αά€ΐη {ό8€ ατρηνηβηία ά€ά\1\ον€ 

ορ€τα €ΐ¥αάαηαα ηΛ$€€ρ%3$€$. δβά €ί φΛοίψωί €Χί€Τ9ηΜη (/βήίηΝίη ηοτηίηα €ΨΊ»άί(ί ΐΑΛίβξίαψη 

Ηηάί<ρί€ αάυεηίπηί^ Ιε ρτ€ίχο$%88%ίη\ηη ΘΜίαηβΐΛ ιιοιίταηιηι ^λ^ιαιιπιηι €ί σπιαιιι^ηιιη ιιοΜ« 

ρ€η€ ίηι^ά€ηί^ γ€Μ «ιι>αηι/ο #ι»ιι7^ιη αρί$άηο8ν%ά€Τ% άίοίΟοΜέ^Μ^ ρτ««ΙαηΙί«ιί«ιιιιι α&&αΙ««ι 

^9αηΛ€9^ ΡααΙηΜ ΒίρηοηίίΜη, ίη ^ίΛο Βχίοίί^Β άοί€8 οη%ηβ8 (ολΙο νϋέπί αρ$Λ%ηΛ ϋοηοΛΤτετίηέ. 

Νοη βοΙ^Μ εηίΜ εοεφιίβίαηιιηαίη ίΙΙανα ΰΤΜάιΗ^ηετη ^ναιιι, ρηπίβιιίίανη, (τ^ιίέΐΙ^οι, €ί αΚβί 

^ΐΜΜ έίίχι νη'Μ€$ ηΐίΓαΙύτιάί οϊηη€$ 8η$ρί€ίΗηή 8€ά «/, ^ηοά ί11α$ φίεραηΐι ' ά€ύοτ€ εχοτηέΛ^ •17 ΡΙΙ.€ΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΗΑΠδ. 68 

αηακαηι ρίΰίαίεηι, τ^ΙΊίΐΊοηΒηί, ιηοάαίίαιη, αΰίαηάβνη ίηρβηίΛΗΐη ιΠατη αηΜ οαηάοΓβτη^ οη/μ^ 
ίρία ίαα ιτοη$ €€τα$»ίιηΗ$ χΐϋ» φιί (β ΰοηνβηίηηί^ ιιιιη(ίιι#, ί€$α$^ αο $ροη$οτ €»ί. 8ΐ€ ροττοψ 
π'γ %ΙΐΗίΙή$3ί9ηβ^ ιΗΗΜ «6 ονίία ραίβνη^ηΦ ^Ιοηα^ ηέΜ^ώθστΗΐη Μΐοοϋραταύί/ί ίπίη ρτο6ι- 
ίαί€, ίίΛτη ρΓΦ^ηΛοτ^^ αε ρ^Ιίϋστβ ΙΛ(€0ΛΛΝτα άβΒοιΛ^η^ί ^^^ (Ιβ^Μΐβται», «ιμι η^ατη ιηαρηί 
%ρ$0Γηηϊ ηοηΗί^ΐΛΐΛΐ9ΤίύΐΛρταΐ(εη^*€&ιΛΌ<^ ΓϋρτΰαβΜοΜ %η^ρ%η€ίη. Υίνα^ 

ίηφΛαη%, είαβΓτηαηα^ ηβΰ (χιοαία ρνοπηβ ίίηαρο €$, ρτα$ίαηΙ%$$χϊηονηιη νίΓοτιιιι•, Ηί€ΤοηψκίΙ 
%φτίχΜ^η€ Βίρηοηϋ, ρατ€η(ί8 €ίανί ίαί {ίΑίηοηαΙαυοΜ ΙοηριοΓΪ οτάϊηβ ν€€€η$€αηί)^ αηοκηηί 
άίρηί89ίτηα$ ΙαηάεΜ, (/ηοί ο6 /Τέ^οΐΐινν ««α ά€ τ&έηΙιαοΛ Λ Ιί4ί9τί$ 9ηετ%$α #ι6ί ϋθ•ΐΓΐ/ιαηιη<, 
ηιΜα ίη ροηίετίΐιη ΰΒίαίβί τβΛΛίΛίί: ϋψι^ ΐήηΐίο ΤΊΗΜήΜψΑ^ ίΛηίυβπα ιΙΙα ηαίητα αηχτηιςΗβ 
ρτΛ$ίάίαηη%ύΗ$ αηιΙ>ο ρΓ(Β[νΛ86Τ€^ ίη ΐ€ ιρ8€ ΗαίΤβάιΙαΓίο τέίαίίίηΓβ οχιηιηΙαίίαίϊΛβ ΰοηΰΙχαεΓίΜ ; 
Ηί ρηί βχ ίη$ΐρηί αάιηοάχΛίη β€ηΐ€ ν€$ίτα ηαηοϋηη $Ηηί, (β ρβΗηάβ ίη βχβίηρίπίη $%ηί λα6ι7ιΐΓ{ , 

ογ6ι Ιοηρο8 αηησ8ρνωΛά$τ9 €9η€ΰάαΙ^ ΥΛ-Βίί ί(β$χ»τ^ί)ίτίΗηί(τ{$ίίΜ€^ΗύίίηΗ8€ΗΐΗνη Ιίίί€τα^ 
Γΐατη ρηοά ιηβΰΒ οο$€τναηΙί€Β ρταίί^ηβ αηίιηί ρίρηχα €η(^ 8% ρχΜ 8β ΗίίΙίίαίβ £μ€/κγ, €α ρηα 
€σρ\8ίί ΰηνα οίφΜ Ιιηιηαηααίε €οηιρΐ€£ίέτ<€. 

Ο/Γβτβύαί 

01>88ρΗ€ηίί8ΛΑ^^Λίί^ί^ ΓΑ Μξ€^Μ^ Ι^νίΕΝ, 

Οτάίηί8 ¥Ε,^ ΒπΒάχοαΙοτΗίη. ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ βΕΝΕΚΑίΙδ 

ΙΝ ΝΟΥΑΜ ΟΡΒΚΟΜ 8. Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΒΙΑ80ΒΝ1 ΕΟΓΓΙΟΝΚΜ. Ι. ]οαηη%8 Όαηία8€€ηί ορβτα (Ιιιι άνίάβ €χρ€ΐιΐα, — Ιοθηηβιη Οβηιββΰβηΐΐιη !η(βτ ρΓΦ5ΐΑηΙΪ5- 
Μΐηθ5 άοοΙΟΓβδ 5ϋ05 οβηδβΐ Εοβίβδία ΟιίβηΙβϋι,^ββ ρτηβί^υο 86ΐηρ6Γ ΙιοηοΓβ οοΐυίΐ, ουιη ρΐΌ- 
ρ(6Γ 6ΐ6βΑη(ΐ$8ίιηΑ βΑΠίίοιι ρΐυπιιΐθ, ηιι» νίΓ5ΑηοΙιΐ5 βάϊάιϊ, βΐ ηυίϋυδ πιβ^ι^Α Ρ^Γδ ΟίΕοϋβοοΙο- 
5ία8ΐίοί ΟΓββοοηιιη οοηδίΑΐ , ρροίρΙβΓ φώΒ 'Λίβπι "^^Λ^νη^ *ρ§«?τ^ς, Μι»9Μη€8 ροβία ηυηβυρΑΐυβ 
68ΐ, ΙυΐΏ ίη ρΗπικ ρΓορΙβΓ ίηςβηΐβιη Γβπιιη ρΓ(656Γΐίπι άίνίηαπιιη δοίβηΐίαιη θίςυβ βπιάίΐίο- 
ηειη, ςτίΑ οιηηίΑ ίβπβ 6ΐ δίοςυΐβ εΠΗδΙίαπΦ βάβί πΐ)Τ8ΐ6ΠΑ 6χίιηί& ρ6Γ5ρίοαίΙ&ΐ6, θαΐ ΟΑΐΗοϋοί» 
6(1ί53βΓαιΙ» ααΐ Α3τ^Γ8α5 Ιι«Γ6ΐίοΌ5 ρπορακιχανΗ. Οαοβ ι η ^η^ ίώ4, ηί 1I^ρυο•|^^^ «οβη^ιηί- 
ΠΑίιιβ 9ίϋ, 5Ηαιρΐο νοοβίηιΐο Ιααι Α «υτβίβ άβοίηικΒ Ουθοϋδ,, ςιιίϋαβ βΙΒαΚ, Ιαιη €ΰβιη ου 11α* 
ηεη Οιτ^^οΡτΙκΜίη (|ΐια Βαομμοβ οίνϊΐΜ ^ν ρ&ΐΓίβ βΙΙάΐϋϋΓ. ΟιΐΑΠΐο1)Γβια 6Χ οηιηίϋαβ ΊΕοιββ- 
911» ΡβΥΓίύαβ νη αΙΜι» (ίρ^τΒ α «Ιιβοΐοβίβ «νΜΗΐδ βχρβϋΐΑ ^απΙ, φίΜΒ ς[ΐΜΒ Ιοαοιιββ ΟϋΐΏΑδοβίΗ» 
ροδί^ίΐβΐί βοηδίςπΑτΗ.- βί^οοδ οηΗϋο, ιιάϋ)υ$ οοθΙβΓοηιη Ια^Ιαγ ιρββ ββηιρβτ ννη ΑηΙ. ΑΙ 
ιηββΑΜη 4]υοη\ιβ βχίέΐιη&ΰοιίβΒΐ ίηΟο6ί(Ιθηΐ6 1ΐΑΐ>υί(, εχ φΐο 6^α5 ΗΙ)γΙ Ιβϋΐοβ ταΛΆ οίΒρβηιιιΙ. 

II. Τταη8ΐαία ρΓΜΗΜ ίαΐηα α !ΒΜτρ^ί»άίθΛΛ ΡΐΛοηο. — βιβουΐο ΕΰοΊβι^ (Ιαο(Ιβοίιηο> Εη- 
ςβηίο 1Ή ΒοιΐΜΤΐΜΐ^Εβ(ΗοΜΐροιιΙΙβ€ΑΐΜ»|$βΓβΒ(6, Ιβ)6Γ €|ίιι$ £10 βάτ^ οηίοάθ8ε&, ψά Οθ(6Γ9ΠΗ|ΐ 

ΙίηβιίΑΐη Ιυη ρΗιοαιη Γ6(}.(ΙΗυ8,!Μΐ9 96<ί ϋ^^^β ρΓΟΤδίβ'βΐ ίαβόϋΜν.Φ^ρΡ® ψ^αη ψί 
1516, ΛΐυοΑϋΐΐλ5 (Ιοηοαί&τ ΝΜφο1^6Γ£6ΐι$ί$^ίάίοίβΑΐϋ4 υ6γ1)Α ιι$υφ6Α,.Ύ^Γ${(ιΐΐ6 «ΠΑνη^ΜΜΟι 
ίηνοπΜΜ, ^Η)ΐι«ι « ιν«§1»ο ΐ!6(Κ1θη% άβ «ηη^ΜΟ ΑηίΑνίΙ» ΟτβΜι ώοΑ^ 1«\ρίύι^Αίαϊ|ί ιοκ- 
(ΠΑδ Ι^ιΗιιί» 4ΐΑηΐ6τββΜ. Ηα» μ4 «ρρηίΜ 4μΙ'^ιιΑομιι «ΜΙ, ^ μομα ΑιΐΝη ΙηιΐΜίίιΐίπ 
ήη)υ5, φΐ8$ ΒίΐΓκα&βίο Α(ηΐ«Ιϊνΐΐ:Ίη[(^ϋ5 ΑΟϋκη) Β(>ϊ*8^λκΠΜΛ$ ^ΐηβ υ ϋ Ν ^ ΐΑ β» 1ΐΑΐ)βηϋΐΑ Ιμ «ΜΙιηιΙο 
λοββίαη ΒΑΐΝ^Ι&6η;ο(ι${5 6ρΐ5θ9{>Γ(ΓΐΑΐο£(α« ^ιαΤβΑΐΑΐάΓ 61110 6όη^Ιιϋηορϋ11 ΙηΥΐηΐ^ίΜβ ^ 
ΙμιιηΙμια Αοΐβ ^ΟΑΑ ^Μύαλ( οΐιη Β{ια6(α Κίοοιοβδΐβαώ «α1>'^Ιό•-ΙθΑηα6'ΟοιοοεηοΐΏρβιίΐΐόι*6, 

€ΜΙ λΙί€ ΐ4ΐΙΐΗΐήί ΟΑϋΟΗΗΜβ ίΠίρβΜίΟηβ ΟΓΑΙΜΤ «ββΙ^Ι. Α4ΦΤ8Μί^ ΜΜΙΗ^,ΜΟΛ |»βI4^ί ΐΜΐιηί, 
ίηίίΤψΙόΦ ΑΓ» ^Ι€ηΜΐΤ ΜΚ Μ]ΐίΜ«Τ«#, 4Β^ί$ηψ$€}99^Μψ8ΤΜ, .αΙ-Μταταγιιμ 4<ατ<«αμμ\ ιΧα- 

€θδιΐ8 ηοΜ'ΐιβ, ΐ^βηβΙ/(^ ΜΤ?οΙιβ .*" Ώ^ήψνηϋο ηοΑίίηβ, Ρϊ8αηα8 η^ηίοη^; ί^^ίΗιί8^ηIβ^8Λ9ΰ8ψ^^ 
€ίρ4ΛΗ8^•βνΰ8€αηΑηί €ί Ιαϋηαηαη, ΙϋίύΓοτηηι άοΰίτίΛα ϊηίβτ ηίηυηφί^ ρεηϊβτη οΙατΐ88ίηαί8, 9(η/' 
-96$ ηοίηίη€, /|έΐ/ιι# ηαίίοΛ€^•ω!ΛίναΛί8 Ρύτ^ίΐΜΡ^^ίΜίν&νο Βατβιιοιίίοηί Α5€η1)ΑΐιάΑαι €60- 
«Μ«11θΓαιη ^οοηιιΐΜίαιι Ι^ααβααομϊ ΙοθηηΙβ ΐ*ΜΐΑΐιιιιιη ίτΑΐΐΑΐΑΐίοΐΜΐη, ςιίΑΟί ίη €<κ1ί€Α'Έοβίο 
5ΜΒ Τϋρ€τΙ, (|ΐηιηφΐ6 ΙΙβηηΐβαΑ ηοϊΗθΓ Ογα?Ηβ Ιη αιμ αοοΙοπα βίι»()βη οοΙΙοσϋοηβ,^βΐφίΑ 
ρΑϋΙο ρο8ΐ βίοβιιαδ, βύίΰη. ΈΑΒκΙ«ηι ΰΐιίιιΐ ιιΜφίβ ίηβοβ^ιη 6ΐ ηιβββΜΗηισηβηι ΜΜΙιαΙ. 

III. ΑΙςαί ΐΓΑη5ΐΑΐίοη6 ίΐΐβ ίίϋπ 3€ βίε ονΛοΛοχα, ηυΑΟί ΒηΓ^υπΑίο θΐΑΐ>0ΓΑν6ΓΑΐ,Ρ^πΒ «5 ΡΚ υ \ΤΚ» οΕ-νΓΙΙ.\Ι.Ι> τβ 

1/«πιι>3^^ι1« 3ΐ3^βτ <«ιιΙ^η^:^η2!. <;κ«:ΐ•χ« Τ!ϊ•>ϊ&«5. ιΙΙ».{<3^ <«»*:ϋϋ ύ^*!η ΐΜΐίϊ Η «^αιοιι^ 

ά^ ρη^3Νΐ5 ρτ7 ^ <{«£ Αχ ^ ίίϊ οϋ ϊ ^β^>*ο£5 <^ϋ$ρο!3!αΓ. η^φΜφΕΐιη τΜ^ηιηΙ. Ε«ί^ α$ΐ|υ&Βΐ 
ηΐΐβια «6 βί» €ίΜ» Γ ? υ« ϊο Βηιτ, Ρΐηκ $. 11κ«ι>5. ςαϊ Ιαβαικιη ΙΙηιΐΜαηΐΒΐ «ΑΒκίαη. ςοιιη 
Τ!!«ιχ1οηΙιικ, 0|ΗΒϊ•?β«α «τηΗΚβϋλ \ί« 5ρΐηΐ89 5«60ΐί ρηχ<55ΐοικ Ι^ιιιιβμ ικ«^ηιΐΐ. «1> Ιικ 

5«χ& ΐαϋϊιιιη. φ» ΙμοΙιιβ Ρ»Ικγ 5α|ΐιι1βιη§ ΙΜιπυη Ο^ /^€ οτνΑν^Μτ• «ηιο 1506 ίηΐΡΓ «ιι- 

1ΐ(θ«. υΐ «ίι. ΙιΐΜΐιΙΐι Βφη Μ« ςτη» Ηη^ΜϋΜ οοην«τΑ. «;ιι«|ιμ ίιιΐ€τρΓΡΐιΐίο Ρ^παι» βι- 

ε4ϋΑ ^5( η 4% «ρ«ΐι1 Β€ηιίαΜΐ 5ΐ>ρΙιιΐππι ιββο Α50Τ. Απιιο ββΐχ•^ 1&Ι2 Ι8>6γ μΙ^ιβ I^Μ^Β6 

α^ηιπϊ οϋι;»» «βΐ• ορβη ΑιιΚ•α Οϊτΐοτ«ί, αη •?|Ν$ΙοΙαη «Ι Ιβ€θΙχιπι ΑΒΐι>5Ϊ8ηαΒΐ «ρϋεορνη 

ΟΐΓ(ΜΒ•:«(ΑϋΐΜΐ ρτκΑχϋ , ΑΐΜ|Μ οοΒΜΗΐΐΑήβ, (|ΐι« μΙ 1Γ«Ιιη ν«ηίοη4?ηι ΜΤοηιικκΐ3τ«ηΐ , 

ϊΐηΑίΙΰ ««ρΐϋΐΜΐ» ηΐΑϊθαί. ΟοΜΐ βιϋϋοαηι Ρ«Η8ΐβο$ϊ5 ΐϋβη ηηίΚ* Μταΐι («Ι «ηο 1Μ9. 

ΕάϋϊΛ (£τΛ€Λ Γ^^#«ηι9^^. — Ουη «υΥαι ιιαΗιιιη 0^ηΜ9Γ€«ί Ιο«αιιϊ$ ορίΕ^ («τοα ^I3^1^α»& 

ΓιΓΦ<:<τ τ;.1ι»«ι. ΑΒΒΟ Οοολίηΐ 1^31 ΌοπαΙιβ Τ€ΠΝΐβιΐ5ί» Ιϋιηιη ΐηΐΜτνιιι θ€ βΛ9 οΓΛοάΦΛ•^ 

τΑ^ι^Α \ς<^'^ Ιη^οΑ Ογφοα, ρήιοΑ πο^ 6ΐουάί( οαιη ££π»οηιί Ώ^ ίι> ^μ^' <" /<'< ιί(»ηηί^ηιιιΙ, 

ΐ:Λ\Μ- η•^τ2^τι^ κιιη (ϋέΐηβηΐί $<?ρΐΪΕ30 ροηΐίβα Κοοιβηο αυηουρβνϋ, Ιιχιηη^ ΙΙαπΗ^ικ) 6ίΙ>ύΓΐο 

βρΐ5«:ορ ^?τ:{ΐ^η5ί ίΐΑ 6€π οοιΐ5υ!6α(β. Ουΐ φΐϊιΐ^αι ρπρ>υΙ λν^' ρτ^ίψΓ^α ηκυη α^^μ^ ^η'βιη 

Γ^ιντ ^Γ Ρ ΜΜΜ ^«ζντβΙ, ίικ{υίΙ, «μΖ/ϊ αρϋοΛ ορι» ά€ οτίΛούοχα /Ιάι ΑΥατί ροίιι»/τ, φΐιοπι φ*»^ 

Γ» Λέτ^ψια «ΦΓΜ έ€Μτη9ΤΤ9 τψπίαϋί, ^ΜΪ Ιϋΐίληιιιιί ΓΟΓβιιίιΐΓ, ϋη^αΜ€η α$$ΊώΐΜίΛ €9$α. Λ<1• 

φία»ί9φ*€ §9Μρ€Τ ηοβΜΪΜ, μφμ ηι^ο αρ»Η ίΗ^ορο$^ $€ά Γίίβιι• αρνά ρλι7οιορλο« ψΧ 9Λψά%€09 
(ΐΗτα, ψτροΛ^ΤΈ^^ ή ψΗ νρήίΘί^ ^ητίία9 ραίΓττΤιΐΓ, ν^Ι Αογ ϊία ο^5ΓΜΊΙμ €$$€(. Έ9€ ΠοηβΙΐΒ 
ΐνΜΚϋϊή Μαιϊιβο, φΐϋΜ» !^ ^8■^ ι^^ I φίνηηιιη αϋΚΜκ ΕΓοΐ65<β σοιικ ΜοερΙαΓβ 63$6! 6Χ ορβ*- 

V. ΜΛϋίΘΛίΜ μΗ^ ΙαΙϊΜΡ. -^ Λΐηιο 1^5 €1 1539 β<}ίβθΜ$ «Ιιιρ ΙίΙ)Π Ό€ βάφ 9^Iλο?^^^^α ουιο 
ίΡβνίοήΪΜ» αηοοΜϊοβϋιι» ^8«ο1ι^ ΡΜ>η 8!9ρυ!βιι$ϊ$ Β3ΐ$3^βτι<ϊΙια3 ίνρϊ» θτυΐ^ΐιρ 5ΐιη(• η(>ο 
ΜΟ οπϋοοίί Β€ •ι>^' «■ /Μ« άοηβίίίΨΉΜί^ €π}05 1ηη5Τ8ΐίοη6ΐη β(ΙθΓη&ν6ΠΐΙ Ιο8ηΑ0$ (£^ο!5ΐη- 
ρ«Ι», «ΒΐέφίΑΒί •1) ΕττΙ^ήΑ εϊΒίΙΙιπΚΓΐι άΰβσβκΐ ; ί^βιηςαβ ΗϊΜΟπφ Ιοβθρίι»! 6ΐ ΒβΗΜίη. ηυφ 
1>ιιιια§0€γοο ιια«{Γ0 νηίβο 8ΐΙήΙ>αΤ« οη!, ρΓ^^ιητ^δβ ίιι$υρ6Γ ς|υ5<1βηι Ιο^ηηΐ9 Όαηια^ο^ηί ΜΜ Α 
/οβηβ Ηΐ«Γθ9θΙ νηιΗΑηο ριΙπβΓΓίιβ 0(ηΐ5ΰπρ1β, φίαιη {«Ιεπι (ΕοόΐΑΐΏρΑ(Ιϊιΐ5 ΐη Ι^Ιίηβιη Κηςυ&ια 
ρηίοιίφ Ιηιΐ5ΐιιΙβπ(. Οιιφ οιηηη Ι^ϋηβ ιΙιιηΐβχ&Ι ρΓοΜΗβηιη!. 

VI. ΟσίΜΜίΜώ ^άϋίύ. — Ρο$( $?ρΤεηπίαπι, «ηηο υΐΐφΐθ 1516, πΰηΓίΰυ5 θΓανίυ$ Νονίοιιια- 

ς«ιιβ», «τΑΒΰ ΡτβΑο&Ιοηιαι, τϊγ (1ο€ΐ:55ίιητΐ5, 3ο ηιαΚϊρΙκη ηοαϋηε, Ιιιηι (Ιβ Εοοΐ6§Ϊ3, (αιη Ιβ 

τ« ¥(1%βτ«Αβ Ιιαιιβ ηοήΐυβ, οοΗβϋΙϊοηβιπ ηοναακ ρυΜίοβνίΙ ορ^ηιαι 5&ηΰ1ί Ιοαηιι!5 Ι)αΐΏ&5θοηί» 

φΐΒθ)Ιοι»ρΓθ(1πΙ 61 οΜοΐοΙί Ρ^ΓΪ ΟϋοηΙεΙ ; ϊπ ςυλ ρΓδοΙΟΓ ΊίΙ)Γ0$ φιί ϊη βηίοηοηΐ^υ^ ο\- 

5ΐβΙιβι^, χπΒοη^ϊΩ 8(Ι|ΜΙ Β€ ΓΟπτ'ΡΤΜίίοιιβ 5. 7οαιηιί< ^αη^α$^€η^^ ^}ύ$ Ι,κν^ο^ίΐλ, Τηι^ο^ιι- 

αίοΒβω 6/6ηΐ6οΐΑΓ6ΐη «α ΙοΑπηβω ϋκχΐίεβιρ βρί^οοραιη, ΐΓαοΙβΙαηι (1β <]υΑΐ)υ$ νοΙιιαΐΑΐϋ>α$ ιΊ 

ορβηϋοαϋιαι^ βρβίοΐαη «<Ι ΙοΓάβαβιη ΑΓεΙιιιΐΗΐΐΗίπΙβιη (Ιο Ιιτιηηο 1ή$•^ο,Ιί1)ηιιη 4^ Ιι]ργ€- 

μΙιιβ, Ρη^€πΐιιηι ββηίβηϋαηιη άβ οε!ο ρΜίΗΜΐβ>υδ, .\Ι!ογοαιϊοπ69 ΰυιη δβηοεηο, θβ ]ιΐ(ϋ- 

οΐο, ανπύΜ ι1βΒΐ(|ιιβ βΙ βηϋββ «]» νηί8 , Μεηοη (*.ο$αι« Μ»)<πικη$ί5, Τ1ιοορ)ι«ηϊ$ οΐ δοΐια. 

Ιαπϊ. 

νθ• ΕΛϋέο Οτ9€&4ΜαηΛ Ι^ΜίΙββιι«ί# ριτιιι•, $9€ηηΛι, ίηίία, — Βϋησιη 3ΐιιιο 1548 ίδΙΙκΝί 
ΜΑβη ορβη <1«ιυο βχοοΜ ητη ΒβήΙβλκ β ΜΜΑ&ο Βορρβπ), α(]|ϊ«νΙ0 « ιτςίσπ^ 6γ«€0 ^οο- 
ΐ«Αι Ηκί Β§ /Μτ «τί*4Νΐο«Β, β! ββπηΟπή Ο• Η^φκϋΛ /Μ« άοηκίηηηί, ρΓουΙ νβΓΟη» «ηΤ•- 
Ιϋο «ΙΐΐΜίιιβηΙ. φΒΐι βΐίΜΐ »ιηιο 1559 οοηβϊοιίΚβ βιΚίΐο Β&δϋβο ίίβηηη ρτοίΚϋ, β^υ!Κ1ι1β ου*- 
ηβι ββηλ μΙ«ιβ ββρρβη». Τηκίβαι βηηο 1575 ^ιΙΜο «Ηβη ϊΜάπη -^ϊιιβϋβιη Μ&ΙΙΙιβί ΗορρβτΙ 
01ΙΠ5 ^βίΝΜίΑ β8ΐ> €»!6π$ οπιηίΐηκ Ιοη^ε «ΐοΐίοΓ, «(Ι^ε^Ιο ϊηδϋροΓ Αά οηαηβδ Ι^Γβ (ηοΙΑίΒ 
6ηΒ€0 «υ€ΐοπ8 €σιιΐ6ΐΐιι. 

VIII. Εάα%9η€Μ ■Ραη$ί€η$€$ ΐΛίιηΛ, ΨΛ^^ψψηΐΜ Η^οΙ^ο ΒιίΚο. — Οσί« νβΐΌ ίη σιηιΐ]Ι>υ8 ΪΙΒ» 
«ΑΐίοηίΐΗΐβ, ήηριΙοΓΜίΐ Ηίητοηηη ΐΓ«ΐ9ΐλΙίοιιβ5 ν8ηί$ αιεηίΚβ δΤΒίεΐΜηΙ, Ιιβηηηφίε ηοη 
ΡΜΗ» ΙμγΙνιπι ΡΓ0ΓΜ5 ιΚοΐκΜΜ Ιιίηαΐβ οίΜΙ, Μο ίηΐβΙΙβοΐΌ, ιηο ιΐ€€ Ιεσηι1Μΐ€$; υιτ 71 ΡΚΛΡΑΤΙΟ ΟίΝΕΚΑΙ.1δ 72 

ϋοβΙί»5ΐιηιι$ ΙβοοΙιυβ Βί11ίυ8 Ριιιηβθυβ, 8. Μίοή0ΐ3ΐί5 ίη Εγοιπο 0(ΒΛοΐ3ίαΓ€ΐ)α, ορβΓαηι ρο$αίΐ 
βααια ία ηονβ νβΓδίοαβ οηιηίαω ϊ6γο ΙυΰϋΙΐΓθϋαηυιη ί|υ<η ίη Β9ί»ί1οοη8ί ρο^ΐΓϋηίΑ οάίΐΐοηο 
ϋχ&ΐΑΓβηΙ, αϋοηιοα<1θ, οοΐΐβίο ρήιηαΐΏ βίςυβ βΐϋβοίΐαίο (ϋΐΐιι &(1 οοιίίοβ» Αΐί(|ϋθ1 ιηθηα 
6χ&Γβΐ08. ΤΓβη^ΙβΙίοηοιη ίοβυρβΓ α(Ι|]6εϋ ϋΙ)Γί ΡατηΙΜοη*9Η^ «ΙΐΑΓυηΐιΐιιο 1ϋοαΚ)ΓΑ(ίοηυιη, ςυβο 
Υϋί ^οαηη^5 Ι)αϋΐ850ϋηί. ηοπιοη ρΓβΒίβιτβηΙ, νβΐ ΐρβαιη ηυοπιοϋοουηςυβ ΰοηοορυβΓβηΙ. Η<Ίβο 
ροΓΓΟ ΙαοοΙ)! Βϋΐϋ ίϋΙθΓρΓβίΑΐίο ραϋΐίοί ^υΓ^$ ίαοΧΑ 65ΐ Ρ&Γί5ϋ& θηηο 1577, αΐ 5ίηο ΟΓΰβΟιΐ 
ρΙ)Γ35ί, ηίβί ({αοΙαΟΓ ΙιοιηίΙίιΐΓΐιαι, άβ ΤΓ&η$Γι§υΓΑϋοη6, οΐ (Ιο ΝΑΐίνίΙβΙβ Β. Μαι-ιφ ΥίΓ^ίηίβ. 
ΗαΓ8υιη(ΐυ6 Αηηίδ 1603 οΐ 1619 ρθ8ΐ6ηοΓ6$ (Ια» 6(1ί(ίοηο8 ΑΐίοΓυΐΏ ορβπιΐΏ, «[ΐιω ίη ριίοιί 
(ΐ66Γ&αΙ, Αοοβδδίοηβ ΙοουρΙβΙαίΦ βυηΐ & Η. Ρ, ΡροηΙοηο ΟυοίΒΟ 8οο. Ιββα. 

IX. εΐβνί (τϋΛΙίϋαηί ρτωϋΒρί^ίΜ ά$ $άΒηΛί$ 6ψ9€ €ί ΐΜίίηβ ορ€τίύη$ $αηα% Ιοαηηίί θα- 
$ηα»θ€ηί. — 86<] ςυίΑ «άίΐίοηβδ ίβΙ» υΐϋπι» δα» ηυηκ6Π8 θΙ)8θ1υΙβ) ηοη €ηηΙ, βΐφΐβ ίη οίπ 
0Γ(θΰΑ (ΐ68ί(ΐ6ηιΐΜαΙαΓ9 ίάοΪΓΟΟ ίη οοιχήίϋβ εΐβή ϋαϋίοβηί ΒοηβΓβΗΙιυ» «[αο Ρβηήίβ Αηηο 1635, 
βαϋίαϋβηαβ 1636, οβΙβϋηίΑ $αη1, (ΙβοΓβΙιιιη ίυϋ, υί 1οβηηί§ ΟαπιαδΟθηί ορβτΑ ΙνρΙβ (Ιβηυο 
βτοβθ ίαΐίαβηαβ ΑοουτΑϋυβ 6ΐ Ααοϋιιβ ςιίΑΠί Αηΐ€Α βάβΓοηΙυΓ. Οαία βΐ βιΐίΐίοηίβ Αίΐοΐ'ηβηϋω 
οαΓΑ νίΐΌ α1ήα»ιιΐ6 Ηαςυο ρβήϋδβίπιο ΙΟΑηηί ΑιιΙμγΙο , ΑβοΙοβο ΡΑΠβίθΠβΙ , 6( εοΙΙβ^^ϋ 
((ΐιθ(] ΙιΑυάαηβηββ (ΙίοϋυΓ, Ηι αΓίκ) ρπβίθοίο, ςυί €γήΆί ΑΙβχΑΟΐΙπηί ϋΙ)Γ0$ ηιιροΓ Ογ(γο6 οΐ 
Ι^Ιίηβ ραϋΙίβΑΤβΓβΙ, άβιοΑηάΑΐΑ ίαίΐ. Ι>60ΓβΙααι βΑΐΗοΑηβθ Εοοίβδίβ ρπΒδυΙιπη 6Χ8ΐο( ίη οο- 
ιηίΙίοΓυαι ίΙΙοπιιη Αοϋβ Αά άίβαι χχι ΐΑηοΑΓϋ Απηί 1636. 

ΡτΜάέηί. 

αοη$€ΐρη€ίΛΤ νΑτοΙανίςπϋ άβ ΤΚοΙοζο α ναρροτίέ^ Η άϋ, ςΗ9 Ιη}/ βί Μοη$€Ϊρη€ΗΓ ά€ 8€€ζ 
ανοΐδηΐ, $€ΐοη ΙΊηίβηϋοη ά^ ΐΑ$$ΒνΒΑΙέ€^ οοη[ηέ €ηΛ€ηιϋΙβ^ €ί ρτί$, ΓανίΜ άε φΛΐΙφ^α ϋθ€ί€Ητ$, 
άπ ϋΗοίΧ ά€» ίίντ€$ άα Ρβνα βτ€€» 9»*ι7 μγοι^ ρ/ιιβ ά ρτοροΜ άβ (αϊτέ χΜρτίίηη-. Οναΐ$ 
ανο\€ηίΐ^έ φι^ /«# 0£ιμτ6« άε Βοίηί ^$αη Ι>α»αΛ€€η€, ά'ΟτίρϋΗΒ, Λ^ Μαχίηιια, €( άΕρΗτ€η% 
5ΐΐκη$^ €»ίοΪ€ηΙ Ιε$ ρΐια η€€€ί$αίη8^ βηίνε οΜϋΜ άβ ίοη» ΐ€$ α«ΐ€Μΐιι« ροΜΤ 4βΓνϊτ ά Ια άόοίΜίοη 
άα €οηέΓ•υ€Τ$€$ άβ Ια Λεϋρίοη^ ΙαψΗάΙα ηέαηιηοίηΜ η'αυοί€ηί ρΛ§ €%14 ίΜρτίψΛ^βΜ )η$^η€$ ίοφ 
βη ΐ€%ΛΤ ΙαηρΗΒ οτίρίΜΐΙβ ; νοίτ€ ^Μβ Ια ρΙοΒρατί άύ ίβ•ΐΓ« 09Λυτα§€Λ ϋ'οιιΙ ροίηί αίέ ΐΜρτίίη^χ 
ροΜΓ ΙοιιΙ, ΐ€$φΑ€ΐ$ $€ ρ€ην€ηί ίτσηΌΰΤ «η άίνεηα ΒιΜϊοίΗΰς^^ΰΜ, $$ ςπΜ ροιιτ €€ΐα ιΐ [αηάτοίί 
€Ηο%$\τ ψΛϋΙφΛϋ ρ€Τ»οηη€ 6ι>9 €ηίΰη4Μ βη Ια ΙαΗρπε Οτϋ^φΛΛ φά ρτίΜί€€9θέη : ά φωΐβ Μοη$€%' 
ρηΰυτ άβ $€€1 α αΐούίί^ ^\Μ ΙΌη ροΐ4#οιΙ ρτιετ Μοη$€ί§ηεΗΤ άύ ΤΜοΛβ άβ ρτ^ηάτΒ Ιβ 5μιιτ 
Α}Λ^ί Ι)ο€ί€ΐ$τ ά$ βοτΰοηηε^ ρωοτ Γιμ άα ά^ΜΧ, φΛ€ Ια €ο9ΐίρύρη%§ Γβ ΰΐ^^άίυαηί ρη4 Λε 
€ΐ^ί$ίτ ρ<ήΛΤ ίταυαίΙΙΰτ <ιιγ 1$ Οτου ΰαηοη , «Ι μητ ΓΗί»Μτ9 £ϋ«<€ηΜ<ΐφΐΜ , βΙ Ιμ^ ά<Η%η^Γ 
Ιΰ Μίη άε €€ίί€ ίβφτβΜίοιι, ροιιτ η€ ΰΗατρετ ροί ΓεΜίαί άε ρ/ια ρταηάΰ άίρεηη. 

I^^ά^^ ταρρατί εοηοετϋ €ΐ αρίΐί^ ΜεΜάίέΜ Ξείρηηίη Λλ ΤΗοΙοζΰ €ί άε 8€•λ οηί €$ί4 ρτίεζ άε 
ίταϋετ αυεο ρπείφία Ιηρηίηεηη φιή [ετοηί Ια αή^ϋΟΐΜ Ια ρΙ^Λ α9αηίαρ€Η$€^ €ί μ Ι«μγ 
ρταίαηί Ια $οιηΜ€ άί λίΜΐ 9^%ί ίίντΜ, φ^ί €$1 ύηίνβ Ια $ΛαίΛ$ ά€ ΓΓβΜοί^, Ιβμ οΜίψετ ά Γηλ• 
ρτεαίοη άϋάΐίε Αιαλβιιη, βί οηχ «μΙγμ φίΊΙ$ ιίΑρετοηί η$€€ααίη$ ; οΜψΛεΙ ίναϋέ ϋ$ (εη^ί 
Μίτετ ρατ ρτφτεηαε 1$ 5ίβιΐΓ Ψϋτ^, /ιηρηΊιι^Γ άη ΰίετρί : Εί «η αιΟτ• Ια £99ΚίραψΜ α 
άηίτέ^ φΛ€ Ιϋϋί 5ι«ιιγ ΑίΛετί /Ίμ^ €ηιρΙο^4 απ «οιη άβ ΙαϋΙε άηρτ^ΜΐΜ ; £ί ροπτ ««, α οτ- 
άί^ηέ, ίξμ'χΐ $€τα εα^Μ #μγ ΓαΙαί Λ€$ ρταίί^ϋοηΜ, α«€€ ΓαιιΙτβ ^ιμ Μοη$€ίρη€χ»τ άβ ΤΑο- 
ίοχ€ ηοΜΛΜτα ροιίΓ Ιβ Οτου ϋαηαη. 

εοιηίΐίοηιιη ροΓΓΟ ρηΜβ» βτΑΐ ϋΙυ5ΐή88ίιΐΗΐΑ ΑΓοΙιίβρίΑΟορυβ ΑΓ6ΐ«ΐ6ΐι•ίΑ Ιοηηββ ΙουΙιβΓ 
«16 ΒΑΓΓΑαΗ; ΑΓοΙιΙβρίβοοριι» ΥΘΓΟ ΤοΙοβΑοαβ, φΐί ίη (ΙβΟΓβΙο ηοωίΐΜΐΙιΐΓ» ΟΑΓοΙυβ ά^ 
ΜαοοΙίΑΐ, νίτ βχίβιί» βηκίίΐίοιιίβ. 6ΐ Γβί ΙίϋβηήΒ βΙικϋοηΑβίαιιιβ; 8ββΐβηΗ8 ύβιουαι 
βρίβεοριΐδ ΐΑΰθ5ϋ8 0Αΐηα5 άβ ΡοηΙοΑίτέ, τΙγ ίϋϋβιη ροΙίϋοΓβ ΙϊΙΙθγαΙιιγα βχουΙϋββίιηυΑ. 
Υβηιιη Αα1)6Γΐιΐ8 , (Ιυαι οοαίβΑΟ ΟΑιηΑΑοβΒΟ Κρίιτβαι 5;πιιιι .βάβΓβ ρηιηυικι ρΓοροηβΓβΐ, 
αβυΐηιαι ρβΓίβείΙ. ΟυβΒίοϋΓβια ϋΙυϋτίΑβίαιυβ άοιηίηα• ΟαγοΙοα άβ Μοηο1ι«Ι, ΑτοΙιί- 
βρίβοορι» ΤοΙοΜουβ, ηβειιοη ίΙΙυϋτίΑβίιηί 00. Οοιηίοίουβ δ^β^βτ ΜβΜθΐΐΑί», Αηίοηίιιβ 6ο- 
<ΐ6Αα Υβοοίβη^ίβ* β' ΡΓΑηοί5€ΐΐ5 Βο&φΐ6ΐ ΗοϋΒρθΙίβηω, βρίβοορί* οίΑΐΐβάιιιιφιβ οΙιΐΜίθΑ άβ 
ΙλΑηοέ* 6ΐ άβ ΙΛρ^γ, ψ^^ ροβΰΐΑβ ΜβΙάβηΜβ ίϋιΑβιη ΑοϋβΙβΑ Ιαίΐ, βοάβηχ ΑυΙιβΓίο Αηιιιΐ6οΐ6, 
βρΑΓίΑω ΙίΑΠΟ Α(1θΓηΑΐιάΑΐη Κ. Ρ. ΡΓΑΒοίβοο εοηιΐΜ6&• τψμαχαφ'Λΐ^ οη1ίηί5 ΡΓβάίοΑίοηιαι, 
€0ωαιί50ΓαηΙ. ϋοπιϋβΓι^ίαη), Ιυαι ρΓΦ5υΐ65 ίΐΐί ({αοδ ηοηιίαΑνί, Ιιιαι ίΙΙυβΙπδΑΪσιυιβ (Ιοοϋδβί- 
πκιΐ5(ΐιιο $αΑΓ6&ία5, νΑ5ίοη6η8ίυαι ορίβοορυδ, Ιιιαι βϋΑΟί ΟοαιΐαίοΑπί θΓ()ίηί$ η^Αβί'ΐη ςοηο- 
γα165 ΤΙιοαι&βΤυΓβπΗ βΐ ΙοΑηηο» ΒΑρϋ&Ιβ (Ιο Μβήηίβ, Ιυαι άοαίηαο, υ1 Αΐίο$ ΐΑ€6Ααι, υιγ ΙοΙο 
0Γΐ>β θ6ΐο1)6Γήαιυ»ι αο ϋβ Εθ€ΐ6&ία ορίίυι•^ ιη6ΓίΙα&, ί€0 ΑΐΙ^Ιίυ», Αϋ ίϋ ορ€^ί3 οχβϋφίβαιίααι 73 ϊ>ΚΛΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΟδ. 74 

Μΐηιηι^ 8ΐα(]]ΐ5 βχοίίβηιηί. Ιά ΙβδΙθηΙυΓ &6€ΐα6ηΐ6δ ίρδΟΓυπ] εβ ϋβ γ6 &(1 βχίίαάβίη βρΗίΟΐ» 
φΐΑ$ 1ιο<1ί6 ρβα65 οαβ Ιιαϋβο. ϋΐβ νβΓΟ ^η^ι1η^ιι1I^ δΐ^ί ρβηδυιη αάοπδυβ, (Ιυιη ΑαϋοΓίιιιη βχ- 
0ΓΑΓ6 ηοη ροΐβδί, αΐ 6θ δβοιιιη οοΐΒαιιιηί€6ΐ οριΐδουΐΑ, ηυβθ ΑΙΙαΙίυδ ϋϋ Ηοιώα τηί^ΓαΙ, &(1 
λ1ίο$ ΟήεηίΑΐίδ Εοοίβδίφ Ρ&Ιγ6$ ϊΙΙυδίΓβηάοδ βΐ βάβηάοϊ βηίαιυιη βρρβΠοτβ οοςΗυΓ. 

Χ. ΟοηίραοΐΜΛη ορβταηι Βαηοϋ 1οαηη\$ Όαίηα$ϋ6η% ΡΗίΙίρρηίΒ ΙαΙίδβ €νΐίΙραί. — ΙηΙβϊίιη 
«ηη€Γ 1652 Κ. Ρ. ΡΜϋρραδ Ι.β1>1)6, δοοίβίΑίίδ Ιβδα ρ)^65]^716^, €οη8ρ6€Ϊηηί ηοναί €άίϊίοη%ί 
οιηηιιιιη ορβηιιη 5. ΙοαηηΐΒ Όαίηα$0Βη% ίηοηαϋΗχ βί ρτββύί/ίβΓί, φίαιη βηΐιηο οοηοβρβΓ&Ι ίη 
τα1ςιΐ5 βιηίδίΐ, ηβο ¥6γο πκ6€ΐϋβ1ιΐίη οριΐ5 ρβΓίβχ^ίΙ. ΟυηΰΐΑ 1)βτη&506ηί ορβπι ίη ςυβίυοΓ Ιοιηο5 
άί5ΐη1>υ6ΐ>&1, οακη Ι&ιχιβη 8ίηςυ1& αοοαΓ&Ιβ ηοηάυιη Ιβ^δβΐ, θΐ1( τβοβηδίνιίδδβΐ. βίηΰ βδΐ ς[\ιθ(1 
€θηιιη άί5ΐη1)ΐιϋο ηαη δβϋδ 6θη$υ11& εί βρροδϋλ νΙάβ^ίαπ. ΟφΙβραιη ίη^Γβίαδ β^δβϊΐ), ΐιΐ5ί 
τίΓΟ <1θ6ϋ$5ίιηο ιηβ πηιΚιιιη άοί)βΓβ ΐβδίί&ί^βτ, ψιοά ιηυΙίΑδ θ\ιο1οη8 ιηθί 1υο\ι1)ΓΗϋόη6$ ίύ- 
(Ιίε^ίΥβΓϋ, φΐΦ πιβ ίοΓδΙΙ&η &ϋΙΐ5 ία^53βα1, ιηυΗοδ ίηδύρβΓ ιηβηαδοΓίρίΟδ οοάίεβδ, ςυοΠϋϊι 
βαιίϋο 6<1ίΙίο ιηβΑ θάαιοάαιη βαοία ίΙΙυβίΓ&ί&ςριβ ίαίΐ. 8ρ6Γθ1)8ΐ ίόΓβ υ1 621 ορυδοαίά (]\1€θ Ι,βο 
Αυ&1ίιΐ5 ΑαΙ>βηο ιηί56Γ&1» &1ΐφΐ&η(1ο Ιθηϋβιη η&ηοΙδοβΓβΙΠΓ, 56(1 δρβ ^α οεοίάϋ, ΑΐΐδίΓ&φΐβ 
«ο ρβΓρβΓβιη βοΑήιΐδ ηο5(βΓ δΐΐδρίοαίυδ 6δΙ οιηηί& Αά 6]αδ πιβιιαδ ρβτνεηίδδε. Αΐιϋ6ΐΐο δίςαί- 
άβω ύΆλ, ΐαηΟο οηιηβδ 63αδ οΙι&γΙφ ίη ΙοΙιιαι ίηΐ6τί6Γ6. 

II. Ιη ίηάίοβ 1ί1>Γ0ΐ\ιηι αι^υδβηρίοηϋη ΒίΙ)1ίοΙΙΐ66ΰ Αυ^^Ιβη^, ςχίδβ ήηηο 1675 6(111α9 
651, «ά 6<μ1Ιο6πι 29 566αηάί δαϋδβΐΐίί, ίη φΐο ϋβϋβηΙαΓ ΙοβίβΑ Οαηιβδϋεηί 6ΐ 1ϋ)6Γ Όφ βάϋ 
οΓΐλο<Ιοχα, οϋίΙβΓ πιοηβηιαΓ ρβ^. 29 : (/ϊηια^'^ ^οάίοιβ ορβ ορη$ Ηοο ΒαιηαΒΟΰηι άε οτύΠο-* 
ΛιοοΜ ^€ «^ίΐιιηιιιι €»9€ ρτοχίΐηβ οητη νβΤΒίοηβ -ϋί ηοίΪ8 Ό. Υ^Μιητη ΕαΛΰ^ία υΐηιβη8ίί ηοη 

•οΙίΜο», >€Α ΐΐΜΐ ηηίνβηα οτηαηιβηίίΛίη Ηη§ηΙηΓϋ. ^^ϊοά &η β Υείεΐίο ίίζιηάεηι ρρφδΐίΐυηι ϋΙ| 

Λ Ώβπύηβ ΙυΰΙβοιίδ (ΙίβοβΓβ ροΐυί* 

ΧΠ, €αΐΒ ροΓΓΟ €οη)|}6&δίί ηοδίΗ δοΗβάέΐδ 6ΐ ΑάνβΓδδΗα ρτεΗυ'^ίΓΑΓβπΐ, ίη 68ηι φΐ8η1 ίη•» 
ΛοΛΎβΓδΙ ΙοΑΒηίδ Β&Ηΐ&δ66ηί ΗΙ)Γ0Γααι οοΐΐβοϋοηβαι ίηοίάί, ηυοπιιη ηαίηςαβ άυηΐβχαΐ ίοίΐίηο 
Γοάάίά^ηΙ^ ηίπιίηιπι ΙΝαΙεοΙίοβπι, ΗΙ)Γυη) Ζ>β Α(ργ^5{6ι#5, 1ί1>ηιιη Όβ /1(Ιβ οτ(Ηοάοχά^ ρβΓίβΚη 
ϋΐΑίο^ οοηΐΓ& ΑΙβηίοΙίβΒΟδ, 6ΐ οραδουΐυαι βοπιροηβηιΐίδ πιοηύυδ ρεΓαΙίΙεο), ουιη ρρ^θΙερβΑ 
1. ϋ ΑΗϋίατΗ ΒίϋΙίοίΗβοΒ ΡΡ, ΐΓβοΐ&Ιαπι (16 (1ι»&1)ύδ νο1ΐιτιΙβΙί1)αδ αίςυβ ορ6Γ&ΙίοηίΙ)υ5 ΟΙΐΓίδΰ 
ΟΓβΒοβ £Αϋηβ(ΐυ6 |»η 6(1ί(1ίδ56ΐ, γ&Γίβδ(]α6 ίΐίάβηι 1ιοπ)ί]ί«5 Ι&Ιίηβ ίη ΒΛΙίοΛ^οα Ραίνητη €οί^ 
αοΛοίστΐα. ΟαοοίΓΟβ ρήοηϋυδ Ιιίδοβ νίη άοοίίδδίηιί ουηδ ροδΐ6ποΓ6δ αΐ6&5 «ΐ(1)6θί, βά^ιίΜΐο-^ 
φΐβ ΰοαιρίυπυπι ηιβηα 6χ&ΓβΙοηιαι οοάίοιιηι δυΙ)δίάίο, υηίνβΓδυηι Αοοίοηδ Ι6χ1υηι Γ6τ;6ηδα1« 
Κϋϋφΐβ βο Οοηι^ΰδϋ ΐΓ&ηδΙβΙιοηβδ (|ΐι& ροΐαί (1ί1ίβ6η1ί& οβδίίς&νί^ θίςαβ &άηοΙ&1ίοη1ΐ3υδ Ά* 
ΙΐΒίΓθτβ οοηαΐοδ δαιη. Μυΐϋδ ίηδϋρεΓ 1υ6υ1)Γ&1ίοη11)ΐΐδ βχίπιίί Οοοίοηδ, φΐΦ ηοηάαηι νύΐ 
βτβοβ 5Αΐΐ6ηι ρροάίβΓβηΙ, ΓβρβΓϋδ, υηίνερδυπι οραδ βά Ιήβ ίβΓ6 νοίυπιίηίΐ δ6ηδίηι δΐιοοΓβνίΙ. 
Οαοπιπι ρήηιαηι ΐΓβοΙβΙυδ Αά (Ιοραβίβ βάβί ρειΊίηβηΐεδ οοπιρΙεοΐϋαΓ ; δεουηάαπ) Υ6ΐυ οοηι• 
ιηβηΐβήοβ ίη Ερίδίοΐβδ Ρ&αΐί, ΡβΓδΙΙεΙβ δββΓΑ 6ΐ Ιιοπιίΐΐβδ : Ιειίίυηι άεηίςυε δβπηοηβδ βΐίφίοΐ 
β566ΐί6θ5, οαηι $α1))60(ϋίίδ ορ6ηΙ)υδ ναηίδ, ςηβΒ 6^ι1δ ηοπιίηβ ίηδΟΓίρΙβ δυηΐ, 6χΙιίΙ)6ΐ)ί(. 

XIII. Β€ ίΛίιηα ίταη$ΙαΗοηΒ ΙαοοΜ ΒχΙΙϋ. — Νεπιίηβπι πιίΜ νίΐίο νβΓδυηιπι δρβπο, 
φΐοά ΒίΙΙίί ίΓ&υδΙαΙίοηβαι πιαίϋδ ίάεηΐίάεηι ίη Ιοοίδ ίηιπιαίΑνεη'ηι. ΙθσοΙ)αηι ηυίρρε 
ΒίΙΥίιιπι οιηηβ8 ίηΐ6Γ ρΓΦδΙβηΙίδδίηιοδ βυοίοπιπι &Γ£60θΓυπι ίηΐ6ΓρΓ6(6δ }ΐ8ΐ)6ηΙ ': βο η^εΗΐο 

ρ\Μ^^. Οκλβπιιη 6οη)1)6βδίιΐ9 , νίπ &Γ6βο6 ρ6Γί(ίδδίηιυδ, ηιίΐιί ρΓ»ίνϋ (α), αίςυβ Βϋΐίαηι ίη 

Ιο&ηηβ ΠηΒβιοβηο νβΓίβηάο ΙίΓοοίηίαιη ροδαίδδβ, αΐίςυαηάο ρ&ΐβπι βΟίΓπι&νίΙ, βο ίη δΐΐβ 

φ»άίη «(ΙοοΙβΙίοηίϋτΐδ βαίδ ρΓββηιίΗβηοΙβπι ρβΓβνβΓβΙ, ρρβΒίβΙίοηβ βηίηιβ(1ν6Γ(ίδ56 56 βί6ΐ)βΙ| 
βχα'ώ^β ΒίΙΠο οοηιρΙαΓβ ηιίητίδ βοοαπβΐβ, « ηβο δβΐίδ β(ί βηιυδδίπ) ρΐιίίοδορίιίοβηι 6ΐ Ιΐιβοΐό- 
{ρίϋβηι, ίη ςαβ ρΓ«βοίραυδ βο ρπηοβρδ ίυίΐ Οβηιβδοβηαδ, βχβοΐβ : ίάηαβ δίϋΐ ρπϋβηι ρπηίΐ 
0Γ<1ίηί5 Ρ&ΙΓ65 βίςαβ νίΐΌδ (ΙοοΙίδδίαιοδ ίηΙβΓ ίβ1)αΙβη(1υηι (ΙίοΙίΙβδδΟ. ΙΙβ ηίη)ίηιπι βΓοΓαβηι γ6Π1 
6986 β1)9θ1ϋ1ί ρΙιίΙοδορΗί βο ϋιοοίο^ί 6Γ6Βθί 111 ίβιίηοηι δΟΓΠιοηβη) βΙ)δθ1αΙβηι οπιηΐηο νερδίο• 
θ6ΐη 6Ι 6χρο5ίϋοη6ηι οοηάβΓβ. » Ουβηιΐυβηι Ιΐοο οΐίβιη ίη οίβηδδίηιί ίηΐεΓρρβίίδ βχοαδβΐίοηβηι 
6<Ιίΐ6ΐΜΐιιπι ρυ(ο« ευηι ίη Ιοβηηίδ Οβαιβδοοηί ΐΓβηδΙβϋοηβ ορβΓβη) ροδοίδδβ, οαηι ίη&Γηιβ νβΐβ^ 
Ιικ11ιΐ6 ιιΙβΓΘΐιΐΓ, ςη6Πΐβ(1ηΐ0(1αιη ίρδ6 όβοΙβΓβΙ ίη ηαηουρβίοηβ βϋ δΟΓβηίδδίπιυηι ρηηοΐρβηι 
ε&ΓοΙαιη ΒθΓΐ>οηίαηι ΕοίΗοαιβββηδοη) βροΐιίβρίδοοραπι. Οαίηίπιο ουηι 6^υ5 γβΓδίοηβιη Γ606η- 
56Γ6ΐη, 6ΐ ουιη θΓ»οί5 βηοΙοΗδ ΥΟΓϋίδ οοηιρβΓβΓβηι^ (Ιυηΐβχβΐ ο1)δ6ΓΥβγί ίη Ιιοο ΙβηΙιηη γίηιιη 
6ηκ1ίΐιιπιρ600ββ56, ςυοά ρβηρΙΐΓβδίύυδ βΐ οίΓουηι1οοηΙίοηϋ)ΐΐδ ηίηιίαιη ίηάυίςβηοίο, βοουρβϋ^• 
ήαιβπιπι βο δίηιρϋοίυπι γοοαηι ςαβδ Οβηιβδοβηαδ Ιοβηηβδ υδΟΓρβΥβΓβΙ, γίαι ({ηβάβηιίβηιιβ 
6ΐβτβτ6ΓίΙ, βο γβήβδ η(^ς ιβςυβηι ρΓορηβδ, η60 ΐΗβοΙο^ίδ δβΐίδ ίβηιίΙίβΓβδ βάΙιίϋαβήΙ, ρπο βΚϋ 

(«) ΟοβΛί€Λ§. Βί6<• ΟοΗϋίοη. Ιοηι. νΐΙΙ^ ο. 457. 

ΡΑΤλΟΐ.. 6λ. Χαν. 3 75» ΡΗΛΡΑΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΐίί^. 7ι> 

ιΐ5ίΐΑϋ$5ίιηί5, (ΐαβ5 ροΓυδ ^θγιιιο Ι.β1ίηα8 ηοη 316 ιοδρυβΓΟΙ. Ιη }ιί§ βηίιη δρβοίηιβη βίοςαβη- 
Μω ιηίηίαιβ ηαβθΓβηίΙαιη 65ΐ, ϋ1)1 δβη» ϋϋβί άοκωβίβ, ηυΐΐα νθΡϋΟΓΟίη βαιϋβ^β, ηυΐΐο ίαοο 
(ΐ6θΙαΓ&η(1& βίςιιβ 6χρήιιΐ6η(]Α δυηΐ. 

XIV. Ό6 ίίΛΪ]β€ΐί$ ί€χίΐί% αη^ίοΓΪβ αηηοίαίίοη%ΰη$ ^- Ει &ηηο1β(ίοηί1)υ5 ςαβδ άοβίΐδβκηυδ 
ηθ5ΐ6Γ€οΐΰΙ)6β5ία5ίηΙ)ΑΠΐβ50οηί Βί&ΙβοΙίοβιη βΐ ρηοπΑ ΙϊΜΌβ οτίΙιοάΘχα βάε οβριία ΓβΙίςαίΙ, 
ρί9ΐαοβ5 βχοβΓρδί, ουίΏ 0£6ΐ6ΓΦ ιιίΐιίΐ ηίδί Αηίιη&άνβΓΜοηβδ β^δβηΐ ίη Βϋΐϋ Ιτβη^ΙβΙίοηβιη, ώθο 
0Γβ360Γααι ΡαίΓοίΏ ι1θ6ΐΓΐη&ίΒ, ρΙβοίΐΑ βο ΙοοαΙίσηβδ 5βϋ$ Θη&ΓΓβΓβηΙ. Ιά ςυοϋ ΐΑίχιβη ιιΐ ίρδο 
ρΓβθδΙΰΓβιη, γίπ5 6Γα(1ίΙί8 εοηδαΐ6ηϋ1)υ$, ααΐ &ηηυ6η1ί1)α8, ορβΓβιη^ ρΓδΒδβΓϋΐΏ ροδυί, υΐι ΙβοΐοΓ 
ί)6Π6νο1αδ 6χ δηηο1βΙίθΏϋ)υ5 ιηείδίβοίΐβ οσιηρβΓίβΙ. Ουοοίροα ηοη βχβάίιίδ δοΗιπιπιοάο ϋΙ)ή$ 
ρπδβΟΓαπι (ΙοοΙΟΓίιηι δβηΙβηΙίΑδ 6^^ιθΓβ οιΐΓ&νί, νβΠΗη βΐ 6Χ οοωρίυήϋαδ αΐϋδ ςαω Ιϋοβιη 
ηοπϋαΐΏ γίάβΓυηΙ, ςυοπαοι ρΓοίηάβ ρΓοΠχβ ίΓβ^ιηβηίΑ ΓβοίΙβΓθ ηοη (]\ιΙ)ίΙβνί, βχ φΐί* 
1)α$ ΕοοΙβδί» ΥβΙβΓίδ ΟΓίβηΙαϋδ, Ιυιη ϋο^βίΑ, Ιαιη ιηοΓ65, Ιαιη βΙίΑηι γ65 §;65ΐ€Β Ιθηΐϋ- 
Ιαηι Ιαοίδ βοοίρίβηΐ. Αά Ιιφο, ίη 1111$ ηοΐίδ (Ιβ νΑΓίίδ ΥΑηοηιιη ΔαοΙΟΓαιη αο Ρ&Ιηιηι ηοωΐηβ 
ΐη$Γτ1ρΙί5 1αουέΓΑΐ1οη1Ι)α5, ςαθδ &α€ΐθΓ, νβΐ α1) ΙΐΦΓβΙίωδ ο1>^6^1&8 Ιβαςαααι δίηβΟΓβδ Αϋιηίδΐΐ, βο 
Γ6οΙο δβηδϋ 1ηΐ6ΓρΓ6ΐαΙα5 65ΐ, νβΐ άβοορίυδ ίρδ6 ΑΐΙβςΑνί!, οήΙίοοπίΗΐ ιηοΓβΐ^αοΙίοΙυπι ΙυΙί, υΐ 6β5 
(^υοαά ρβΓ αιβ 11θ6ΐ)αΙ ^βρηιβηΐδ ρβΓεηΙίοαδ δΐιΙδτβοΙάβΓβιηΧβθΙβραπι φΐίθ ρΐΌρΙβΓ ωηρΙΙδδΙηίΑπι 
(Ιίοβηάί 56§6ΐ6ηι (16 ηιυΐΐΐδ άοοίηηϋθ ΟαπΜίδββηί ο&ρΐϋϋυδ, ά&φχβ δραηίδ ίΐίίδ νοίυπιίηίΐ^αδ 
Ιοηςβ ρΙαΓΑ πιίΐιΐ βχρίΐοθηάα δΐιρβΓβΓβηΙ 6ΐ 006ϋΓΓ6ΐ)βη1, ορβΓΦ ρΓβϋαηι ιηβ ίΑοΙυηιπι 6χί$ϋ- 
πιαυΙ, $1 ηιοαιβηία οπιηίΑ Ιη ά1$56Γΐ&11οη1Ι)α8 ηυί1}ΐ25(ίΑηι, ςα&$ Ιάβίτοο ΌαηιαβοβηίϋαΜ ηΐΗίοα- 
Ρ&υΙ, 6χ 0Γ(11η6 οοη^βΓβΓβηι. Οαοά αίΓαηι ίβΙίοϋβΓ ρΑίΓΑΥβπηι, ^ι1ά1^^ο 5αο δαηοίβηΐ ρβπϋ. 
ΟυοοίΓοβ, €υαι ηιυΙίΑ ορβΓβ, ςαββ 5βηβ1ί5§1αιΐ5 ΕοοΙβδί® π)α^3ΐη8 β86ήρ1β ίαβΓ&ηΙ, ηοη ηίδί 
βΐ) ΗδβΓβΙίοίδ ΑροΙΙίηβπδΙΙδ, Μοηορίι^δΐΐίδ, 6ΐ Νβδίοπαηΐδ 6(111& βδδθ οοηΐ6η(ΐ6Γΐαι, ηυΦουηςαο 
6βαι Ιη ΓΟΐη β ηΐ6 άϊοΐα δαηΐ, βρυϋΙΙΟΓαηι ΙΙιβοΙοΒΟΓααι οβηδαΓϋΒ ρβΓπιΙΙΙο, ςυΐ Ιβιηρυδ δβΐίβηι 
Δϋήαοά οοηΐτίνβπηΐ Ιη ήω&ηάίδ ςβηυΐηΐδ 86θΙαΓΐθΓΐιαι ςυΐ ΟηβηίΑίβηι Εοοίβδίβο) ίηί'βεβ- 
ηιηΐ, ρΙβοΚΙδ 6( ΙοηαοΗδ, €[ΐι11)α8 6γγογ68 δαοδ 6χροη6ΐ>&ηΙ Ιαβϋ&ηΙαρςαβ, &υΙ (ΐαβη(1ος[α6(1ίδ> 
8ίπιαΐ8ΐ)βηΙ. 

XV. Νηηΐ€Τ%ί$ ΙΛτοτηνη 3οαηηχ8 Βαηια9€€η% %η€€ΓίΗ». — ΝυηιβΓϋδ ΙΙϋΓΟΓαηι βαΐ ορυδουΐο- 
Γααι οηιηΐδ ςβηβηδ ςα» Ιοβηηβδ ηοδΙβΓ τβΐΐφΐΐΐ, 6Χ ηαΐΐο οβιΐο β^υδ «θςυαίΐ βυΐ δυρρβτΐ βα- 
οΙθΓ6 βοοίρί ροΐ68ΐ. £ο (^αίρρο 8»οα1ο, βΐ^ηβ Ιη ββ ρΓδβδβΓίίαι Γβ^οηβ οηιηβαι υΚ^β βθΐθίβηι 
6^11, Ιη ςα& ρΓορΙβΓ (Ιαήδδίωαηι δΑΓβοβηοΓαω ^αβαη1 αο ίβΓΟοίδδΙαι&ηι 1>ΑΓΐ)βΓΐ6η], ρΑαοΙδδίωί 
ίηΐ6Γ εΐΐΓίδΙίβηοδ 6Γ&η1 ςριΐ ΙίΚβΓΑδ δβΟΓβδ &αΙ βοΌΐβδί&δΙΙο&δ οοΙβΓβηΙ, &αΙ τβδ βρυά δβ ^βδίθδ 
56ΓΐρΙίδ €0ηδί§η&Γ6ηΙ. Εχ δοΐα ΙςίΙαΓ (Ιϋί^βηϋ ββΠΏΑηοηιαι ςαοηιαιόβηι 6]υ8 ορβηιαι Ιηδρβ- 
οΐίοηβ 6ΐ βδδΐάυβ ηιβάίΐΑΐίοηβ &(1 βΙίΑ (ϋ^ηοδοθηάβ, αΐηηο 8 δρυηίδ δβοβΓηβηάα ρρογβΰΐυδ ίαΐ : 
Αά ςαοά 6ΐί8ΐη 8(1αΐ0(1υηι οοηίαΐΐΐ ΓβηιοΙΙοΓ 6θάίοαηι &11ςυο1 ηι&ηα βχ&Γ&Ιοηπη 8ηϋ(ΐυ1(8δ 
56υ γΙοίηΙΟΓ 8αο1οη £βΐ8δ. ΟφΙθΓυηι, ουηι ηιυ1(8 ββηαίηβ 86 δ1ηοβΓ8 οοΙΙβςβηηι, ηια1ΐ8 Ιβηιβη 
ίηΙβΓΠδδ^^, 8υϋη 1)11)11ο(Ιΐ60)δ ΟΓϋίδ ΐ8ΐ6Τ6 ρΓΟ οβιΐο Ιΐ8ΐ)60. Α€ 88ηβ ςαίάβηι, Ιη νΐΐΑ 5. 8ΐ6- 
ρ1)8ηί 3αηίοπ8 πι8γ17γ18 Ιβ^ηιοδ Ιθ8ηη6ηι 08η]8806ηαηι, ςαΐοααι 8ΐ6ρΙΐ8ηαδ 8Γθ11δ$1πΐ8 ηβοβδδί- 
Ιαάΐηβ εοη^αηοΐυδ ίαβΡβΙ, ΐΓΑοΙβΙηδ Υ8Γΐοδ ρΓΟ ιοοβςρηίϋυδ δβοηδ βάγβΓδΟδ εοηδίβηΐίηυηι Οο- 
ρΓοη)τηιυαι δοιίρδίδδβ» φΐ1 ηιΐηΐηιβ δαρβΓδυηΙ Ιιοίϋβ. Τ1ΐ6ορΙΐ8ηβ8 ςαοςαβ Αϋ 8ηηυηι ίηιρβΓβ- 
Ιοηδ 1ια]αδ ΙΟΓίΙαπι Ιβδϋδ 6δΙ, ΙΙΙααι Ιη Ι8α(ΐ6ηι ΡθΙγΙ, Μ£\|υπΐ6η8ΐδ βρίδοορί, ςαΐ ρΓΟ ΟΙΐΓίδΙΙ ϋάβ 
ιηαΓίγΓ ηαρβΓ 066αΙ)α6Γ8ΐ θΓ8ΐίοη6ηι ρΓθηαηϋ8δδ6 , ςη® ηυδ(ΐα8ηι €οηιρ8Γ6ΐ. ΑΙςαΙ ςαοδ<;αη- 
()νΐ6 63υδ 111>Γ0δ, ΐΓ86ΐ8ΐαδν6, 86 δβρηιοηοδ , βαΐ 1ιοηιί1ΐ8δ βάΐάΐ, ίη ρρϋΒοιοηΗίοηΙϋυδ ςυβδ υηί- 
€α1([α6 ρ8δδ1πι ρΓΦηιΙδί, Υβΐ Ιη 8ηηοΐ8ΐ1οη15α8 δβουηάιπη 8θ6αΓ&11θΓ68 ογΙιΙοφ βΓΐίδ Γ6^ΐ88 
(ϋ8ραΐ8Υί86(ΐ6θηΐγ1<ια1η8ηΐ£6ηη&η1 6886 ιηϋή. γΙάβΓβηΙυΓ, βΐ δ1η66ή, 86 ςνιΐ γί6ΐδδίηι 8ΐφ]6- 
οΐίΐϋ, 8αΙ 8υ5ΐ68ΐ» 80 άαϋΐθθ Μύ. 

XVI. Ι)β ΒίχίΙο αίΛοίοη». — Αα6ΐθΓΐ8 ηοδίή (Ιίβϋο, 86α (1ΐ66η<1ί 86ή1)6η(ϋΥ6 Γ8ΐ1ο, υ51 άοζ' 
Πίΐ8ΐ8 βάβΙ 6(11δδ6Γϋ, ΑΐιΙ ίαβΙοΓ, δΐηιρίβχ 65Ϊ 61 ρ6Γ8ρΐ6α8. Τοίυδ 68ΐ Ιη Γβ ςα8ηι β^ίΐ 
Υ06ΐΙ)α8 ρΓορήΙδ 6ΐ ιΐ8ΐΐ8ΐ1δ 6χρ1ΐ68η(ΐ8. Οαβηιο1>Γ6Πΐ Ιη 111)γο ρΓβθδβΓίπη Όβ /ίάβ οπΗοάοχα, 
ηοη Ι8ηι δοίδι ςαΑηι 8ηΙβηοηιαι 56 Ε66ΐ68ΐφ (1θ6(θΓΐηη υ6γΙ)18 ίάβηΐΐάβηι ιιΙίΙαΓ. Ιη 
θΓ8ΐ1οη1Ι)αδ υ6ιό Α6 Ιιοαιίΐϋδ δίηιρίβχ (ΐα1(ΐ6αι 68ΐ, η66 βοπφίοδ Αάαιοάαηι 6ΐ ΐ86οηίουδ, υΐί 
066 6308 £θΐ83 6ΐ ρ8ΐΓί8 1ιιη6 ί6Γ6ΐ)8ηΙ, Α5ΐΑΐΐ68ΐη ΥΘΓΟ 6ΐθ(ΐα6η1ί8ηι ηοηη11)11 τβάοΐβΐ. Ι η Ιοη^ίδ- 
5ία)?ΐ8 ρ6Γίθ(1θ8 ςυΑη<1θ(}α6 βΐΤαηάΙΙιιτ, φίΑπιηι 6θηί6Γΐ1ηι 6οη£;68(Α β11)ίςαβ 8α666(ΐ6η1ΐ8 ηιβηι- 
1>Γ8 Α66Γήπιαπι ΑΓ(ΐ6ηϋδδ1ιηαα)(ΐα6 6308 ίηββηίαηι δρίΓοηΙ, β666ρ1ί84ΐΐ6 αΐ ρΙυΓίωαηι β 
8οπρΙαΓ8 1θ6αϋοη11)ΐΐ5 81^06 86ηί6η1ϋ8 60ηδΐ8ηΙ. Ιη Υ6Γ8ΐΙ)υδ 6ΐ 68η(ί6ί8 δ86Γί8 ίρδβ,αΐί 0θδηΐ8δ 
Μθ^αηιεηδίδ, δυαδ €[αοη(ΐ8ηι δΙαάίοΓυηι βίςαβ εάυεβίίοηΐδ ΙηδϋΙυΙίοηίδςαβ δ06ΐα8 , ηβηιίηβιη 6 
ϋΓίΰοΙδ δαρβήοΓβηι Ιΐ8ϋαίΙ, ηοη ρ8Γ6ηι 8ΐί6Γαη), ίρδο ί8ΐ6η(6 δυί€ΐ8. €»ΐ6ηιηι ηιυ1ΐ8 8ΐί8θρ6Γα τι 1*ϊι^ΒΡΑΤI0 βΕϊϊΕΕΑΟδ. 78 

βχ ϋόηήηΐηΑΐ», βΐιιαβ λά οβιΚι ο&ρίΐα «οοοίηηλίίδ €ΐίνίηβ3 ΒοηρΙυΓΦ βΙ δ^ικΛοΓύϋΐ ΡβΙιυυι 
€Χϋ6φϋθΒί1)\ΐ8 οοιηροδαϋ, ίη (]αιΙ)υ8 ηϋιίΐ ηιή ρΑοοΑ (ΐυ®(1«ιη Μηο ίιιάβ 9βΙιο1ίΑ Α(Ι|{66ί(, οα- 

ΧΥΗ. Λβ -Βρίοϋί λίιίοτί» ^ίΛίΙ>ιΐ8Λωη ή^κ^ ίη ΒαΐΛΟίϋβηι ΗΜ$ οοαιτηι•!/. — ΜαΚί Ιοβηηί 
ιιο$€γο νυΐ^ο οηιηΐιιί (ΐΜΐΙ, φιοά 1αΙ>βιι» ί&1>υΐ6ΐ5 ηιιΐΐο (Ιΐβοηιηίηβ ΑάηιΙδβΓίΙ : ίηΐ6Γ ςαο5 (1&5ηι^ 
1)οηυ8 ΙιβΙβΓοάοχυβ ίίΐ 8015 ίη Βαγοβη Αηηβίβδ βηηοΐβϋοηίϋαβ (]οο(ί$$ίιιιο €θΓ(]ιη<ι1ί ίη Ιιοο 8βΙ- 
ΙβΐΒ ^ΓΑΐηΙβΙάΓ ^ &ρρΐΑυ(1ϋ, φ]β<1 &<! βηηικη ΟΙιΗδΙΙ 31, η ^ 95, βΟΓίρδβτϋ άβ Ιοβηηβ Παηιβ^ 
5€βηο, ίη ιηιιΙ/ι« ς;ΐΜ $€Τίρίί$ /|{|6ΐη νακίΛατβ^ «ί €σ9ηρΐΗΗί>Η8 ίρηιιη $ύαίατ9 ηιι^ηάΛοϋΜ, Οαββ 
τβΓΐ» Ανΐ(]6 βχοβρβπιηΐ βΐϋ ΡΓ0(β€^η1β8, φΐίΙ>ιΐ8 ΐοΑηηίδ ΟβηίΑβββηί ηοηιβη βΐ (ΙοοίΗηιι ηιιι]- 
Ιίρΐίοί άβ ϋ3υ5β Αο ΗΙαΙο (1ί5ρΗθ6η^, ρηΐβ Ιοβηηββ €6ΓβΓ€ΐα3 νο€8ί!ΐ5, τίτ βϋοφή αιο^βδίίββί- 
πηΐ5, 6ΐ (}ηί1ΐ6ΐπΐΗ5 (!βτβ. ΟαΑΗΐ νβΓΟ δΐιΜβδίΑ βάθ ί11ιΐ5ΐη86ΐηιί ββπϋηΑΐίβ τθγ1)18 Ιϋ^υβί ίΐϋ $ίη1, 
ΙβββΒϋ ΰ«ίτί8 ΜΑηΙί'βδίιίπι Αθί. 06ΐθΙ>βΓΓίιϋυ5 φιίάβπι 15(6 ΑηΒοΙίαηι 66θ1θ5ίΑ8ΐί€θηιιη ρβΓβηβ, 
ροβίφίΑΟί τθοιίΑτη ϋΜαι ΚυββΜί ΙοοίΜ 6ΐ 1ί5. τιη Ηί$(ατία 6νοΐ€ΐία«ΐίο«, (]ηο ηλΓΓΑΐατ Ρβ- 
ηϋ&Αβ ϊη Ρβ1«8ΐίηΑ βΓθ6ΐΑΒΐι Οοηίϋιο βΜυβαι Αιίβββ β ηιαϋβΓθ οηαβ βΑηβοίηίβ βοχαηι ουπι- 
τβηί, 5ΐι1ΐ9αηβϋ» βύ όαΙομι <Μ*βΙΐοηί8 Ιθΐΐί» 8. Ιοβηηίβ Ι)Αΐη3866ΐιί Γ606086ή βϋ ΟΙιτοηίβο Ιοαη- 
015 ΗαΙβΙο Αοίϋοοίίβηί βαρρίίββιη ΙίϋβΗιιαι ώ ίΙίΑ αϋΐΑίιιαι ββββ Ρΐιϋίρρο ΙβίΓβΓοΙι» Τπκ^ιοηί- 
ϋ<1ί5 κ^οηίδ, αϊ άβ ^βηθβοίο ςυοά ΑοοβρβΓβΙ , ΙίοβΓβΙ ίη ρβφβίαυαι 6]ι» Γβί ιηοηιιιηβηΐυα) 
6Π8βΓ&^)»Α5. Τυηι €ΐ6ίη(1β α11 : 5«(ί οιιη» ίη ηίηΙίί$ ς;ΐΜ ίοτίρίί (Ιάα ναοΜίκί, €ΐ €0ΐηρΐΗν%Ι>α3 
9αα€Τ€ ψΛ€ηάα€α$€θθΨίο$€αίητ^ ίη^ί^η^ηι ριιίανίιηι» λί« ψίο$ίη$ ϋΗατϋί ιηΜβτβτϋ. 1)1)1 δΐηοβηιηι 
««Βί&νΑοηΐφΐβ ΙβοΐΟΓβιη βρρβΙΙο, ηααι Ιοαηηιβ ίρ5ίΐΐ8 Ο&πι&βοβηί β<ί6αι ίη 6^α5 8οηρϋ5 τ&οίϋβΓο 
ύΐϋθλ ΒηοιολΒ, 6^υ8^[α^ 86πρ1β οοαιρΙύΓίϋάβ 80&1βΓθ ιηβηάΑοϋβ : Αηηοη ροΐία5, βοΙίαβ 5οπρ1ί 
ΰϋικ Α^ ηβιηΰοηίδ ΙΟΑηηίβ ΜαΙαΙφ (ίβ 5ΐβ1η» ΡΑηθίκΙβηβίβ βτβοΐίοηβ, ςιίΑηι ίηάιβηΑηι ρυΐΑΓβΙ 
Μ$ 51115 ΰίιβΓϋβ &ά ΙοηςοΒΐ ίηΙβχβΓβ. 

Ι^βηιιη, ίηφίίθΙ ίθΓ8&η Αΐίφΐί8, βΑίΙβηι βρηηηαι 1ΐ(ΐη€ Ιίϋβΐΐιιηι βαρρίίοβιη &ι ΙΟΑηηίβ Μβ-> 
Ιύκ €ΙΐΓοηίοο ρΓΟίαΙϋ Γβάΐβνίΐφΐβ ΒυηΑβοβηηβ ίηΐβτ ΑασΙθΓί1βΐ68 βΐ ΐ68ΐίιηοη1& νοίβΓαπι άβ 
ίιη&{(ίηί1ιτΐ8 βήβοηιΐίβ, «ϋβοςαβ ραϋάίδβίαιαβ ίΐΐββ &ι1>\ι1ββ (ΐηίΙ)ΐΐ8 ίβΐβ 1ί1)6ΐ1ϋ8 βΟΑίβί, βρρΓο- 
1>ΑΥίΙ. ΟιίΑ^ Τ6Γ0 ΰβτίο ΑίΙίπΏΑΓθ ({ΐιίβ ρθ85ί( οιηηβδ βΐ δίη^ϋΐΑβ βαοΐοη1&ΐ68 ςυΦ βά οιϋοβηι 
θίθϋοηΐ5 ρΓ»$6Γϋιη Ιβιϋθθ άβ ίιηββίηΙΐΜΐβ 8βοή5 Ιβ^μιηΙαΓ, ϊοαηηβιη ίρ^ιηιπιβΐ ηθ8(ηιιη βοΐΐβ- 
ςί556, ββ ηοη φΐββάβηι & 1ί1>πΐΓϋ8, υϋ ββθρβ β1ί&8 οοοϋςϋ, ϊηββΓίΑδ Αιίδδβ. Ρίβηο ίηΙβΓ ί1Ι& βχ*- 
οβηρίΑ 1ΐΑΐ)6ΐιιτ οΑηοη 82 δ^ηοίίί ΤηιΠ&ηο, 86α, ηΐ ηιίςο νοοβηΐ, 0αίηί56χ1», ςηβιη Ιοβηιιί 
Οβιηββοβηο, ΕβοΙθβίΦ ΗίβΐΌβοΙ^ιηίΐΑηο ΙιίβΓΟίηοηββΙιο, ίβησίηαι Ιαηο Αήδββ βχ βο ίηίβρο, ςαοά 
Αηθ5ΐΑ8ίιΐ5 Βΰ)Ιίο11ΐθθβΓία8 ίη ρΓΑ&Ιίοηβ ΐΓΑη8ΐΑϋοηί8 βυ» 1<β1ίη« βοΙΟΓοηι 06ΐΑν» 5)Γηο<ϋ •<! 
Ιοβηηβαι VIII ρλρβπι Ιβδίίϋοαίοδ βΚ γ6^1&5 ί8(Α8, οηιλ οίηηβί εχ Μο ιηαηβαηί αρίλά Ια^ίηο» 
ίηύορηίίϋί^ φιίαηϋο ίηΐύτρτείαίίρ^ %ία η€€ ίη ΟΒίΐίτανηίη ραίηατοΛαΙίΐίηι ίβάιηίη^ Ιίΰεί βτΰΒοα 
«(αηΙιΐΓ ΗηρΗα^ τερ^τιη αν€ΐαν\$. ΝίιηχΡαίΛ φιχα ηηΙΙα ββηΜη^ οηιη «((βΓ^η^ιιτ, ααί ρτοηιηΙρα$ι$φ 
ααί €οη$€ηί%€η$^ ααί $αΙί€ψη ρτ(Β$€η$ ίηίΟΒΨΐία €ηί. ^}^αη(ιηαη^ ^ΟΒάβΜ ΡαΙν£8 ίίΙα$ ρτοιη%ίίςα9$0 
ρ€τΗίδ€αη{^ φη $€χία $ψΐίοάο »ΜΜί ίηνϋηΗ* ν\Α Ιγ68 ΟηβηΙίβ ρ&ΙηβΓθ1)&Ιιΐ5, Α)6ΧΑβ(ΐΓίηιιηι« 
ΑηΙιοοΙιβηιιηι ^ β! ΗίβΓοβοΙ^ηήΙθηααι Τηι1ΐ8ηο8 οβηοηβδ ί^ΟΓβδδβ ρΓ0Γ8ΐΐ8 άίδβΚβ ϋβεΐ&τβΐ 
Αη&5ΐΑ$ία5 : ηοη βι-ςο ροίηϋ Ιοβηηβδ 1)&ιηβ866ηυ8 οοΙοςβδίιηαΐΏ δβουηάααι Ιβτϋο οΓΑΐίοΐλί 

Οωοίο ιηΐηα3 νβΓΟ ΙοΑηηβδ ηο$ΙβΓ βχοβΓρΙιιηι βχ ΜαΙοΙ® 6Ι]Γ<»ίεο ρΓοίβιτβ ροΐαβπΐ, 81 

/θθηορ$ ΚθΙ&Ιβδ Ι)8ηΐΑ56βηο ρο^ΙβηοΓ Γβοβηϋορςαβ 5ίΐ, ίά ςαοϋ ςαίάβιη νίή ρβΓβηκϋΙί ΐη-' 

ηιή Α$56ν6Γ3ηΙ )ιί5 Ιο&ηηίδ ΤζβΙζΦ Υ6Γ5ΐ1)υ$, η5ί άε ΟΙβοραΙτα 6ί ΡΗατο. 

Μέμνηται μίν Βιογ(λιος ταύτης της Κλεοπάτρας, 
Αουχιαν^,χα\ Γαληνές, χαΐ Πλούταρχος συν τούτοις, 
Διόδωρος, Γβώργιος δ χρονικός συν άλλοις, 
ΚσΙ Ιωάννης μετ* αύτους *Αντιοχεϋς ύστίρως. 

ΜεηύηΙί βηίηι \ϊτ§Η%Η9 ιΊιιιμ ϋΐύοραΐται^ 
Ι,υάαηΜ , €ί (?α/ηιιι«• «Ι ΡΙηΙατΰΗΜί €ΐΝη β^#, 
ΒίθάοτΗ%^ ΟΰοτςίΗΐ (ΙΗτϋηοαταρΗΗ$ €Ηηι α/ίί•. 
Ει Λοαηηει ρο%ΐ€0$ ΑηϋοΰίβηΗ» ρυιΙτβηΐΜηι, 

Οαβό ή €τβθΓ§ρ^ ίδΐβ β1ΐΓθηο{^βρΙιη5 β^ηββΠτ» 69ΐ Τβηΐ8ίί ραΙπαγοΗ» ΟοηδίΑηΙίηοροϋ- 
ΐΑπί, βιίΓΑ <}ιι1>!αιη 65ΐ ΤζβΙζβιη 06η8αί8β6 ϋίοΑηηβηι Αηϋοοίιβηυιη, ςιή νΐχ αΗιι8 6586 α Μα- 
ΙαΙα ρυΐΑΐ>ϋΐλΓ, ΙοΑηηβ ΌβιηΑδοβηο \οώ^ Γβοβηϋοτβαι ίηίβδβ. ΟαίίΙςιιίά ίά 65ΐ, β8ΐο ΙοΑηηί^ 
ΤζβΙζ» \β$ϋπιοηίιιιη Ιιοο ίΐΓβίΓΑ^&ΐΜΐβ ηοη 8ϋ (1κ>β βηίιη Ιαϋβηβ Α(Ιη)ί56ηη), ηββ α υ6γο αΙη 
ΙιΟΓΓβτβ βοηβ655βΓίαι), αϊ €θ;^ $α$μίθΑΡί €ριί5 ρθ55ί1, ηαηο Εββ1β5ί« &Φυα1ο, βαπι Οήβηβ οπι* 
ηί5 8ΐιΙι ΐΓί5ϋ δΑΓΑοβηοΓααι 3α80 Α£Βΐ€ΐα5 αο (ΐ65θ1«1α5 ςβιηβΓοΙ, βχδΐίΐίδββ αΙΙαηι Αηΐίοοίιίβ 79 ΡIι^ΕίΑΤIΟ ΟΕΝΕΗΑΠδ. 80 

&0Γίρΐ0Γ6Γη, ςάί ιι1 Ηοηα&η&δ, &ία βΐ ρΓ£856Γϋιη Αη1ίοο1ΐ6η35 ΐ65 ϋοΙΙί^βΓβΙ, β^ θΓ09βι$ ΙΗΙβπδ 
οοηδί^ηβΓΟί, ιηίΐιί βΐίοςαί νβπδίιηίΐβ ηοη βδΐ, 0&ιη«δοβηυιη ΙοΛηηβιη Γβιη ββιαϋοιη, ραΐβ ΙιίδΙο- 
Γίβιη βΓ60ΐδθ εΐιπδΐί δίδΐΐϋφ Ρβηβ«(1βηδίδ, Ιβδϋιηοηϋδ (1υο1)υδ οοηβηιΐΛΓθ νοίυίδδβ, βά ομ]υδ 
&(ΐ6πι ίβοίύΐκίδία Ιυοαίβηία Εαδβϋϋ Οδβδβπβηδίδ η&ΓΓθϋο ροΙίΟΓ ϋδδβΐ, ςυ&ιη οΙ)δοαΓί ίΠίαδ &ο 
ηαρβή οΙίΓΟπο^Γ&ρΙιί Ιοαηηίδ ΜαΙβΙ». Νβιηο βδΐ ςυί 6]υδΐΏθάί αυοίοπίβίαιη οοΚβοΙίοηβδ ςαβδ- 
ουηςαβ, ςυ&ΐ6δ ίη Οαίβηίδ, ΡαΓ&ΙΙβΙίδ, βΐ ΡβηάβοΙίδ γ&ηίδ νίδυηΙϋΓ, ρΓΟ βοάίουιη νβπβίβΐβ, δί 
60δ θοοαπαΐβ ΓβοβπδαβΓϋ, αιθ(1ο δ(ι*ίσϋθΓ6δ αο ιηοάο αιηρΙίοΓβδ 6δδ6 ηοη ΓβρβΓβτίί. 

ΧνΐΜ, €ίΛτΙαΙ$ί8ηατταΗοη%1>Η$ Όαίηα8€$ηίΜ ρά^ηι αάΗϋη^τϋ. — ΟββΙβΓυηι ηοη θο ίηβοίθδ 
ΑυοΙΟΓβηι ηοδίηιπι, ί&ΐδ&δ, ίαιο δραηοδ φΐ&ηάοςυβ ηβΓΓβϋοηβδ β(1πιίδί8δβ : θΐ }ΐ06 υΙγο βΐίο- 
φιί (ΙοβΙίδδίιηο ίηιίαΐ^βηάαπι βδΐ, ςαί 6& Φΐ&Ιβ νίχβΓίΙ, ουπι ηυΐΐα οήϋοβθ βΓΐίδ οαρβ ϋαϋβΓβ- 
ΙϋΓ, ου3αδ βϋ&αι πιαιίηΐδ ρ&Γδ ΡΑΐηιαι ίηουΐΊοβί δθπιρβΓ ίαβρυηΐ. Ρίβηβ δί Βαπι&δοβηϋδ ηιβαδ 
0ΑΠ1 οΒ Γ6ΐη οοηάβηιηβηάυδ γβηΪΓβΙ, ρθή ^απο ρΓβθδΙθηϋδδίαιοΓίιπι ΕοοΙβδί» άοοίοηιηι βο 
δοήρίοηιαι ίαηιβΒ βΐ ηοιηίηί (ΙβίΓβΜ ροδδβΐ, φΐοηιιη ΙίΜ &1) 6^ι^η10(]^ ίβ1)ΐιΗδ οοη&οϋδ(ΐαο 
ΐΓ&άιϋυηοιιΙίδ ΐιηπιαηθδ ρΓ0Γδΐΐ5 ηοη δΐιηΐ. ϋΐ βηίιη ροδίβήοηιιη θΦουΙορααι <Ιοο(οΡ6δ δοέο- 
ΙβδΙίοοδ οπιίΙΙβίΏ, ςιιίά ίυδϋηυιη Μ&τΙ^Γβηι, ΐΐβιηβηΐθπι Αΐβχαιιάπηιιαίγ Οη^βηβΐΏ, ΕρίρΙίΑ- 
ηίιιιη Γβί6Γ&αι? Ηορυαι Ιί1)Η θάαΙΙβηηοπιΐΏ Η)[>Γ0Γααι οίΐβΐίοηίύοδ ^ο Ιβοίηϋδ δοαίβηΐ. ΟυοΙ 
Εαδ651ιΐδ δυρροδϋϋίοδ ΐΓ&οΙβίαδ θϋβ^Ανϋ ίη 1ί1)ήδ Ό€ ρτωραταίίοηβ βνηηρβίκα^ 6ΐ ϊπΕϋΗοηα 
€€€ΐ€$ία$ί%€α? ^{1^ά βρίδίοϋδ ΑΙ)β&Γί &ά 6ΙΐΓίδ1ιιιη, βΙ ΟΙΐΓίδϋ βά ΑΙ)β&Γαπι ηυ§&οίυδ7 ςυί(1 Ηβ- 
§6δ1ρρί άβ ^β^ο]^ο Οοηιίηί Γγ&Ιγθ ηβΓΓ&ϋοηβ, ςα&ηι 56ηο Γβ^αΙΚ Εαδβϋίυδ, α νβρο π)β§ίδ βΐ)- 
ΙιΟΓΓβηδΤ Αηηοη Ν&ζί&ηζβηαβ, ΗίβΓοηνωυδ βΐ ΟΙΐΓ^δΟδΙοπιυδ δριΐΓΠδ ΙιίδΙοπίδ Οάβηι βΐίςα&η- 
Ιαπ] Α(11ιί1)υ6ΓΗη1? Οΰίη ηβο Ιϋ^ή ΤΙιβοάοΓβϋ βΐ) Ιιοβ ηβθΥΟ ΗΙ)6Γί δυη(. ΡαΙΙ&άίυπι, 5ορΙΐΓθ- 
ηίαιη βΙ&Ηοδ δβςαίοΗδ «βνί νίΓ0&, οΗθ(ΐ\ιΙ ηοη ρΓΟΓδυδ ίηάοοίοδ, δίίβο, (}υϋ3αδ ρΓορίβΓ ηιοΐ'υηι 
δίιηρίίοϋ&ΐβαι βΐ οηίηιυπι & ηιβηά&είο βΗβηίδδίηιαπι ίηιροηι ίβοίΐβ ροΐιτϋ. ύιιυδ β(1 ΐ'^χεη»- 
ρΐυπι δυίϋοί&Ι Ρΐιοίίαδ, οβΙβϋΓΑΐίδδίΐΏαδ ίΐΐβ οηϋουδ, αιαχίπιβ βρυά ΙιβΙβΓοάοχοδ ; ηοηηβ ίη 
5ϋΑ δβΙβεΙΟΓαπι οοάίουιη Βί1)Ιίο11ιβθΑ €0ΐηιη6η1ί1ί& ορβΓΑ ίθηφίααι δίηοβΓβ ροδίβήΐβϋ οοηδί^Α- 
▼ίΐ &ο οοηιαΐ6η(1βνίΙ?Ρϋ1θ Νίοδ&ηί οοηοίΐϋ αβίβ 06ΐθδϋΓ.7ζί66η1η0ΐχιίηθίηδ6ηρΙ&,&ιηρ1& ίΐίάβη) 
6Χ06ΓρΙ& 6Χ β6ΐϊδ85. Αΐβχαηάή ΑΙβχ&ηάτίηί,ΜβίΓορΙίθηίδ^οηδΙθηΙίηοροϋΙ&ηΙ, ΑΙΙιβηαδϋ, δβρίβηι 
ιηβΓί^Γΐιιη , ίΐαοδ Οοηηιβηίβ» &ρρ6ΐ1&η(, ρΓΦίβΓ δβχοβηία Μηο ϊηάβ βιτθίβ, ς\ι® Ιιοπιίηβαι οπίίοω 
«Γΐίδ ρβΓυΏ ρβπΐυαι ρΓοάυηΙ, αΐ βα νίχ ιιΙΙγ& ^Γ&ωαι&ϋο» δρΙιβΒΓ&ηι νίχ οχΙβηϋβΓβίυΓ : ςυίη 
οοιηραΓ&Ιίοηο δΐ^ΐί 6ΐ άοοίηη» δίηοβΓΑ βαοίορυαι δοηρία « ί&ΐδίδ γ&γο δβοβΓηίΙ. Ήί οηιηβδ 
λΐϋςαε ςυοδ Ιιίβ ΓβοβηδβΓθ ηοη ναοΑΐ, Ιι&αά δβοοδ βΐφΐβ Ο&ηιβδββηιΐδ, ηοη ΓβΙ)υΙ&δ ηιοάο, 
φήη 6ΐ δ(ΐϋ36θϋΙία δβηβίοπαπι ΕοοΙβδί» άοοίοραοι ηοπι1ηί1)υδ ΙηδοΗρίΑ ορβΓβ, ηαοΓυαι ηοη 
«Ιη υ1 ρΐυήηιιιηι ηί^ί ΙΐΦΓβϋοΐ ρ&ΓβηΙβδ 6Γ&η1, 1)οη& βάβ, ηιιΐΐα ΙβΙβηΙίδ νβηβηί δϋδρίοΐοηβ ίη- 
€υηοΙθη(6Γ βοΙηιίδβΓυηΙ : ουηι υΐίςαβ ηίΐιίΐ ίη βίδ άβρπβΙιβηάβΓβηΧ, ηαοά νβΐ δβηαηι άοοίπηαηι 
ΓβοΙβ ίβπΓβ νίάοΓβΙϋΓ, ΑαΙ ρΓορ(6Γ ρΓββο1&Γ& ηοηιίιι& ({ΐιίΐΐαδ ίηδί$ηί6ΐ)βηΙυΓ, δί ηυίά ίη βίδ 
6ΓΓοη6ααι βρρΔΓβΡβΙ, &1) ΙιβθΓβΙίβίδ ίηΐΓϋδυπι βχίδΰηιβΓβηΙ. Ι>6 δρΙΐΓίίδ 6^αδΠ10(^ί 1υου1)Γ8ΐίοηί- 
1)128 οοη)ρ1αήί)υδ ίαδβ (Ιίδραΐανί ίη (1ίδδ6ΓΐΑΐίοηίΙ)ΐΐ5 ηα&δ Οαϊηα$€€ηΐ€α$ ηαηουρβνί, βο ρΓθβ- 
86Γΐίαι ίη δβοαηάδ, ΙβπΙία βΐ ηιι&ιΐβ. Ουοά δί δυα)ηΐ0Γυπι νίΓΟπιΐΗ ίΠοτυηι ηοιηίηί ^(ςυβ -«υοΐο- 
ΗΐΑΐί ηίΐιί] ρΓορΙβτ €^ιΐδπιθ(1ί Ιβρδαδ άβΓΟ^βΙαοι βδΐ, ({αία Εοοίβδίφ ο&ΙΙιοΙίο» οΑαδαπι ίβΐίοίίβι* 
&Ιί&δ §6δδ6Γϋη1, θοοαΓ ^ο&ηηί ηοδίΓΟ ίάοίΓοο ()6ΐΓ&Ιι&ΙαΓ, φΐί ρΓορΙβΓ β^πβ^Α ορβΓΑ, (ΐυίΙ)ΐΐδ 
5ίη^ΐΑ ΟϋήδΙί&ηβΒ ϋιΐβί ηι^δΙβπΑ ίϋΐίοίδδίπιβ, βο ρΙαδςοΑΠ) οβθΐβη, βηθΓΓΑγίΙ, ΙυίΙϋδςυβ βδΐ, 61 
ρτορΙβΓ ηϋΐίδδίηιοδ ΐΓ&οΐΑΐα5 ηιοήϋυδςιιβ οοιηροηβηάίδ βρίίδδίηιοδ ςριοδ 6(ϋ(1ί1, άβ Εοοίβδίβ 
ορίίηαβ π)βΓίΙυδ ΓαίΙί 

XIX. €ητ ΌίαΙβΰϋοΰΒ τ^ηΙμ αάΗΛηεηί. — 8αηΙ, <ιυί δδηοΐίδδίηιυη) ΟοοΙΟΓβηι ουΙρβΓθ 60 
ίΙβΓίηη ηοπ)ίη6 ΑαάββϋΙ, ςαοά (ΙίΑΐβοϋοίδ Ιηοίδ ηίιηίυαι ίηάυίδβήΐ. ΑΙ ηβ ίΙΙί ηαίάβπι 6]αδ 
ΦΐΑΐίδ ΓΑΐίοηβαι 6( οοηάίΐίοηβαι ηοηιιΐΐ. Εο ηαο ΟΑΐηΑδοβηαδ ίη ΡβΙ^δΙίηΑ ϋοηιίΐ δφοαίο, Οήεηδ 
ΙοΙυδ ηιυΐΐίρΐίοί 1ΐ£6Γ6ΐίοθΓαπι Ιαβ οΙ)δϋαδ οναΧ, ίη ρηηιίδ υθγο ^Α^ο1)ίιΑπηη δβα ΑοβρΙίΑίοπυηι, 
Μοηορ1ΐ)^δϋβΓυαΐΥ6, ςαί, 8ου6γο ΑηΙίοοΙιβηο ρΓΦδβΓίίιη ΑαοΙΟΓβ, Ά 1^ίι)υδ^Αη1 δθθοαίίδ, Εοοίβ- 
δίδβ ΟΑίΙιοΙίο» Αίαηιηοδ ΥΑΓΪίδ δορ1ιίδωΑΐί1)αδ άβιηβηίΑΓβ οοηΙβηάβΓβηΙ, δυηιρίίδ ρρΰθοίραβ γί- 
ΙίΙίΙί^αηάίΑΓςαωβηΙίδβχΑπδΙοΙβΙίδ εΑΐβςοήίδ. Ιηςπΐ6ΐ)Αη1 ρΑπΙβΓ ΙηοοΓΓαρΙίβοΙδθ, Α^ηοθΙ^Β, 
Μοηοΐΐιβίβΐ», ΤήΙΙιβίΙΰθ, ΑΟ ΝοδΙοπΑηί όίΑΐβοΙίβίδ ΑΓΐί))υδ αο ΟΑΥίΙΙίδ, ίίδ(}ΐΐ6 δοΐίδ, ρβΗηάβ ίη- 
βΐηιοΐίδδίπιί. Ηίηβ ορερφ ρΓθΙίααι ίηϋ ίΐΐίδ ςριί 5Αη» &ά(Λ οΑΟδΑηι Αβ6ΐ>ΑηΙ, υΐ άίΑΐβοΙίοβθ Ιβ^βδ 
άθ&ηίΐίοηβδςαβ βά ίΙΙοδ Γβίβΐίβηάοδ ΑοϋιίϋοΓβηΙ, ςιι&5 ΐΑηιβη α<1 ΙήΐΑηι ρΓοϋΑΐΟΓυαι ΕοοΙβδίΑ 
ιηΑ^ίδίΓΟΓαηι άοοΙήηΑηι ΐΑηςυΑηι Αά €6ΓΐΑηι Γβ^αΐΑοι ηορηίΑηιςαβ βχί^βρβηΐ. δίο υ6γο ΑηΙβ Οα- 
αΐΑδοβηυαι ΜΑχίπιιΐδ οοηίβδδΟΓ οοηίΓΑ δβΥβπδηοδ «ιο ΜοηοΐΜβίΑδ βοηιη] δθ1)οΐ6η) ρα{;ηΑΥ6- 
πιΐ; δίο ίβοηΐίυδ ΒγζΑηΙίηαδ, ηοη ί^οϋίΐίδ δ6χϋ δΦοαΙί δοηρΙΟΓ, βοδάβπι δβΥβπΑηοδ ΓβΓβΙΙϋ; βΐ ΡΚΛΡΑΤΙΟ 0ΕΝΕΚΑΙΤ8. & 

Βίο Ευΐοβίυδ ΑΙβχΑΐκΐΓίηαβ, δίϋ ΕρΗπΒΐηίαδ β1 ΑηβδίΛδίαδ ΑηΙίοοίιβηί, δίο ΗαδΙίβυδ (Ιίβοοηιΐδ» 
ΡυΙ^βηΙίυδ, ΒοβΙίυβ, ββίβδίιΐδ ρβρΛ, βΐϋςυβ, φίοπιω νοΙαιηίηΛ ίηΐββτ» βαΐ νοΙαιηίηυΓη ίπβ- 
βιηβηίΑ Ιιοιίίβςυβ δυρβΓδυη!. Ουίη ίιηο δίο ΟΓββοήί βιηΙ)α, Ν&ζί&υζβιηΐδ βΐ Ν^τδδβηαδ ; βίο ία 
ρΗιηίδ ΒβδίΗοδ ΑβΙΙυιη β1 Ευηοιηίιιιη ΑπΕηοΓίΜΠ νβΓδίιΙίδδϋηοδ δορΚίδΙθδ β^τβ^ίβ οοηίαίιινβ- 
ηιηΐ. Ρίβηβ Ι)ίοη7δίυδ ΡβΙβνίυδ, υιγ ρπδοοπιιη Εοοίθδί® ΡαΙπιώ Ιΐι^οΐορ» δίαϋίοδυδ ςυβιη 
ςυί ηι&χίΐΒ6, ηοη Ιβιη αιΟΓΟδαιη δβ ρΓβΒϋυίΙ βΓ8» «ΙοοΙΟΓβδ (1β δοΐιοΐβ, ςαί ρΙιίΙόδορΜοο ιηοΓβ 
άβ Γβύιΐδ €ΐίνίη1δ ϋίδδβΓθΓβηΙ, ςυίη ροΐίυδ Ιιοηιιη ρ&ίΓΟβίηίυιη δΟδοίρβΓθ «οη (ΙυΜΙιινίΜη Ρίτο- 
Ιβ^οιηβηίδ ίη οριΐδ ΤΗβοΙορϊαηΊΜΐ άορτηαίί/αη^ οβρ. 4 βΐ 5, βΐΐβΐβ ρΓ£Βδ6Γΐίιη Οβιηβδοβηί ίρδκη 
8υο1οπΐΑ(6. « Νί)ιίΙ ΙΙίΘοΙοςυιη ϊηιρβάίΓβ ροΐβδί, ίηςυϋ, ςαοιηίηαδ δίηοβΓ» &€ ς6πηαη£& ρΗί• 
Ιοδορίιΐ» 6ΐ (Ιίβίβοΐίοφ ρΓ«βδί(1ϋδ πιαηϋίοΓβηι 6ΐ ΟΓηΑΐίοΓβιη Ιιβϋββΐ (ΙίνίηβΐΏ δβίβηΐίβιη. 86(1 
η6ο έριντιχήν ίΠθοι βΐ σοφιττιχήν ίυικΚίυδ βδρβΓΠΑϋΐΙαΓ ! ηοπ ιι1 βθ δίο υΙαΙοΓ, ηυοοαοάο 1ιφγ6- 
ϋά «6 τοίίηαί ΙιοδΙβδ ΕβοΙβδί® βά ορρυ^βηά&ιη ΥβήΙβΙβιη ; δβά βά ρΓορυ^ηβηά&ιη ροΙία», 6^ 
Λά ϋΙοΓυηχ ρβΓρΙβχοδ ηοάοδ βΐ Ιβςυβοδ βίυδάβιη, υηάβ ίηαρίίοθϋ δυιΗ, βρίίδ ορβ δοΙτβΐΜίολ. 
Οαιοίδ ΑΓίϋβχ, αίΐ β^ββίβ ϋαιη&δοβηαδ (α), Λϋςαί^υδ ΙηδΙηιιηοηΙίδ οραδ Ιιβ1)βΙ αά ορθπιιη βαο• 
ηΐΒΐ βΙΓβοΙίοηβιο. Ρογγο Γ6(^ηιιιη (ΙβοβΙ βηοίΐΐ&ηιαι ςα&ηυηοΐβιη τιϋ ιηίηίδίβπο. Αοοίρΐθΐηιιβ 
ί^ϋοΓ (ΙοοΙτίπΑδ ίδίβδ, ΐΑοςυιιιη νβΗΙ&Ιίδ ίβιηαίθδ^ βΐ ίπιρίβΐιιΐβιη φΐ» Ι^Γ&ηηίοο άοιηίηΑΐυ δίΗ 
6Αδ οδΟΓρβτβπιΙ, ρΓΟοαΙ ααιβηάβηιυδ : ηβςαβ 1)οαο πιβίβ υΙθίηαΓ, ηβο βά οΪΓουιηνβηίβηίΙοβ 
«νιιιρ\ν<ήθΓβδ οοην6Γΐθπιυδ ΑΓίβιη ίΠθΐη άίδρυΐβηάί ; Ι&ιηβίδί ηοαϋςαιιιη ΥΑΓϋδ ίδϋδ δορίιίδΐίβίδ 
\α\«ι\\ί5 ^«ή\λδ οροδ 1ΐΑΐ)6θ{, ηίΙιϋοΐΏίηυδ θά βνβΓίβικΙοδ ιη&ΐοδ ίΙΙοδ ρυ^ΑΐΟΓβδ, βΙ θα ίύί» 
Ώοωίοβ βρρβ/ΐβΐθΐη ίδίβιη Γβίβΐίβηϋβιη δοίεηΐί&ο), ϋΐίδ υΙβιηυΓ. » ΟβρίΙβ δβςαβαΐί Ατ^ιιηοη- 
Ιαω ίόβω ρβΓδβφΐΐΙϋΓ υιγ άοοίίδδίιηαδ, βδδβήΐςαβ, Ιβιη ίΐΐβδ ςυβθδϋοηβδ ςυ&δ ΕΓβδίηυδ (1^^^^ 
56Γ<ι1, φίΛΠϊ ιηυΐΐ&δ ΟΦίβΓβηιπ), ηυ&δ οιηίΙΙβΓβΙ, β Ραΐήϋυδ ίρδίδ, ΑΙΙίΑΟΑδίο, Ββδίΐίο, ΕρίρΙίΑ•- 
ηίο, ΟΓβςοηίδ (Ιαοϋοδ, ΝαιίΑηζβηο βΐ Νγδδβηο, ΟγήΙΙο, ΤΙιβοόοΓβΙο, Μαχιπιο ΜαΓι^Γθ« Νβ- 
ηκ^ίο, Ηϋ^ήο, ΑυςοδΙίοο, Αιη1)Γθδίο, Ηί6Γ0η7ΐηο, Ραΐ^^βηΐίο, βΐ οΦίβήδ Νίο^ηβ δ7ηο(1ο ρο•- 
δΐ6Γίοπ5υ5 ρβΓίπιοΙθίΑδ ΓβρβΗΗ, 6ΐ ιηυΐΐο ςιΐθΐΏ ία δοΐιοΐίδ δΐώϋΐίυδ &ο (ΙίβΓαδίιΐδ. ΑΙ νβΓΟ νίχ 
υΐΐΐϋ ΡβΙηιιη ΙοΑπηβ Ο&ιηβδοβηο ίβΐίοίυδ οβίΐιοΐίοβιη Οάβιη Α^ν6Γδι1δ βιτοΓβδ ςαοδοαηηαβ 
ΐΓ&άίΐίοηίδ ορβ Αο δΑηοΙΟΓυιη ΡβίΓυιη ΑυοίΟΓίΐΑΐθ ρΓορυ^ηΑνί! 6ΐ βχρΙίοΑνίΙ ; ςυίρρβ ομίιιβ 
ορβΓΑ ηοη ηίδί βχ οοηΐβχΐίδ δβήρΙαΓ» οΧ ΑηΙβΓίοηιιη ίρδο (Ιοοίοπαιη άίβΐίδ, δβηίβηΐϋδ 6ΐ αγ- 
ςυιηοηίΑΐίοηίΙιαδ οοηδίβηΐ. 1(1 ηυοά ίη ρηιηίδ ρρφδΐίϋΐ ίη ΙίϋΓΟ Ώ€ βάβ ονίΚοάοχα^ ςυβίΏΑά- 
ακκίαιη ίη €ί]υδ ΐΏΑΓ^ηίύαδ ίηϋίοΑΓβ ουΓΑνί, Αΐδΐυδ Ααΐβιη ίη ΑηηοΐΑΐίοηίϋυδ Αά βυηκίβη Η- 
Ι)Γυηι, 6ΐ Α(1 ςυοδϋΑοι Αΐίοδ, ίη (|υί1)ΐΐδ ΕοοΙβδί® (ΙοοΙηηΑΐη 6(]ίδδ6ΓαίΙ. 

XX. ΝαηηΐίΙΙϋΒ $ηρρΪ€η(ΗΓ φκΒ Ηίηο ιηάβ ίη ηίΓο^ηβ ΙοτΛΟ €Χ€ΪάβΓΗηί'^. — ΟαΐΑ νβΓΟ Ιυιη ίη 
ΑηηοΐΑϋοηί5υ$, Ιαηι ίη (ϋδδ6ΓΐΑΐίοηί1)υδ ϋΑΐηΑδοβηίοίδ, άυαι (Ιβ 6οωρΙαΓίΙ)αδ ουηι άοοίηη®, 
Ιιιηι Ιιί^ΐοπ» ΑΟ (ΙίδοίρΗη® βοβίβδίβδίίεφ 6ΑρίΙίΙ)αδ πιίΐιί ΐΓΑΟίβηιίυπι ίαϋ, ηοηηυΙίΑ α ιηο ώοΐΑ 
ΑδδβΓΐθφΐ£ΑηίαΐΑ(ίν6Γϋ, ηαβθδΑΐίδ ΑΟοαΓΑΐΑ ηοη οδδβηΐ, Αάβοςαβ ααΐ ΓβΙΐΆοΐΑΐίααβ, Αοΐ ειηβη- 
άβΐίοηβ οροδ ΙιαϋβΓβηΙ, ΐοδ άθΓβοΙυδ δϋρρίβή (1βΙ)βΓβ ρυΐο ίη Ιιαοοο άβ ιιηίνϋΓδο ορβΓβ ρΓ»- 
ί&Ιίοηβ. 

ΙοαίΜίξΐ α €ι/ηί3 Μρ€αί(Β α Ιοαηη€ ββηηαηΐΰίίΒ βί €^γο ί€$ΐ6η$ί άχν€Τ$χ. — ΜδδβΓίβΙίο- 

ηβίβΓίΜρββ. Ι.ΙΙ, οοΐ. 2, ιιΜ €οηΐΓΑ (ΙοοΙίδδίπιυπι ΟΑΓηβήυαι ΟδΙβηάο 07Γΐιπι β1 ΙΟΑπηβπι. 

φιοηπΒ ιηοπΑο^ί Ρβ1«δΙίηβΒ ίη βρίδΙοΐΑ Αά ΑΙοίδοηβπι, βΐ ΥίοΙΟΓ Ταηυπβηδίδ ίη ΟΙίΓοηίοο, 

ΐΏθωίαβΓβ,ηοη βδδβ Ο^ταιη ΙβδΙ)ί ίηδαΐφ πιοηΑοΙιαα), οΐ Ιοαηηϋπι ΟβπηίΑηΐοίφ, βά (χυοδ βχ- 

δίβηΐ ΤΙιβοάοΓβϋ βρίδίοΐββ ; αιΙ Ιΐθθο Υ6γ1)Α ςιίΑΒ 1ΐΑΐ>6ηΙιΐΓ Ιίη. 14': Ιιηο ηε^ηβ €χ 135, φΛα $οϊα 

αί αάΙοαηψί€ϊη ΟβΓηιαηίΰία!, ρηιίβη$ηϊη %$ί\ιά ραίτοοχηχΗΐη χηβΓΤβ ςχιχ$ ρο$9Χΐ, Ιιοο ΙοοΙΟΓβηι 

Α(]ΐηθθί1αΠ) ΥβΙίΠΙ, ρΟδΙ^υΑΠΙ Ιΐ»0 ρΓΟίΟ βΧρΓβδδΑ 6ΓΑη1, Π16 ίπθί(1ίδδ6 ίη ΑΐΙβΓΑΠΙ Τ1ΐ60(]θΓ6ΐί 

βρίδΙοΐΑΐα Α(1 ΙοΑηπβηι ΟοροΐΑηίοί»^, ςυβθ δβοτδίηί βάίΐΑ ίαϋ Ι. IV ορβΓυηι ίΙΙίυδ, ρας;. 702, 
ςιΐΑδί οβηΙβδίηίΑ νίββδίηίΑ ηαίηίΑ 06ηδ6η(ΐΑ βδδβΐ ίηΐεπ βίαδ βρίδΙοΐΑδ. Ιη Ιιβο ρβυείδ παγγαΙ, 
ηΐΜΒ Α ΟίοδοοΓο Αΐ6ΧΑη(ΐΓίηο ίη Ι.ΑΐΓθοίηίο ΕρΙιβδίηο ρβρρβίΓΑΐΑ ίαβΓΑηΙ, Οοηιηαηι ΑηΙίοοΙιβ- 
ηαπ) ιΙβροδίΗιηι οδδβ, ι^αΐΑ 0.γτ'\\\\ ΟΑρίΙυΐΑ ηοΐαίδδβΐ ΑάαιίΙΙβΓβ, ΔΐΐΑςυβ οοηίΓΑ Ιεςβδ Α(1ηιίδδΑ 
ϋκίηοτΑ : (ΙεπΗίηι ^0Αηη6η1 ΑϋΗοΓίΑΐυΓ, ηβ δβ άβοίρί ρΑΐίΑΐυη, 6ΐ υΐ ίηιρίβίΑΐίδ εοαιηιυηίοηβαι 
(Ιβγιΐβΐ; θα» οπιηίΑ δοΐϋπιαιοϋο βΓ^^ααηΙ, ΙοΑηηβπι ΟβΓΠίΑηίεί® ΑωίοίΙίΑ ίαίδδβ οααι ΤΙιοοϋο* 
Γβίο εοη]υηεΙυπ], ηοη Αυΐ6ηιΝ(«.δΙοηΑηί βΓΓΟΓίδρΑίΓΟοίηίααι ρπορΑίΑΠί δϋδοβρίδδβ. Ναπι αΠο- 
€|ΐιί ίηάίεΐΑ εΑυδΑ Αΐΐηιίδδοδ ηοη ΓαίδδοΙ α οοηείΐίο ΟΙίΑΐεεάοηεηδί, ευ]α5 ΑεΙίδ οπιηίΐΗΐδ δυΙ)δεΓί- 

(α)ΰϊαΐ€α.ί:Λ. 

Πυοί€υΚ|α6ΐο£σΙιί€Γ6ΐη€ΐ«Ιο ηουιπυιρροβαίιιιι» ςακ ΐ6€(0Γ6ηι «1 Ιμιογ ΡΓ»(»ιίουΙ• ρβηίρηρΙιοΒΐ Γ€νθ€#' 

έρίτ. Γάτα* «3 Ρ11^£ί?ΑΤ10 ΟΕΝΕΒΑΙΙδ. «4 

ρ5ί396ΐοςίίαΓ> ηοίΐ ν6ΐυΙΙΙ)α$ 6ΐ Τ1)6θϋ^Γ6(υ5, ρΓοηαηϋΑίο ρπυ$ οοηίΓα Νο^Ιοπϋοι ^ηοίΗοοκι- 
Ιυ. £χ ()ϋα βνίηοίΐυΓ ιοΑςίδ ΙοβηηβΐΏ ΟβΓΓΏ&ηίοίφ (ϋνβΓ^υιη ίυί$56& Ιο&ηηβ ^ΰ^ο&ΐ6, ςαβιη 
ιΐ(Ιν^ιι$$}Όθ(1αιηεΐΐΑΐο6(]οηοα56ΐη οβίβιηυιη 5ΐηηιί$56 ροδίΐιαβ οδίβηάο, ηυβίΰςαβ νίχ (ϊιώί^ 
ΐΑΥβια ςαΐη 6Χ ίΐϋδ Νβδίοήβηίδ υηιΐ5 6Χ5ΐϋ6ηΙ, ητιοδ Εναςπιΐδ ΙίΙ). π ^7ί5^ οβρ. 2, ΓβίθΓΐ 
ΟίΑΐο^ίΙοηβιη νβηίδδβ, 6ΐ 6οη(ι*8 οοηοίΐίααι οοηοίαπίθδδβ, ςαοιΐ νίπ$ δΑποΙίδ, Νβ^Ιοησ δοίϋςβΐ 
ββ ΤΙΐ6θ(1θΓθ Μορ$α65ΐ6ηο, &ηΑΐΙΐ6ΐη& (ϋοορβίϋτ. 

VΗ^I>^€ν%ο^8. βνβροΓη Μ. Ραιύο Βίαοοηο αύχηΛιεαίην. — ΙΜδδβΗβίίβηο φΐίηία ρ. ιλγτ, 
ΰοΐ. Κ ^δ6ΓΥβη(1υιη ιηοηυί, λ)βηη6ΐΏ Οίβοοηαια ΙίΙ>« η Υίΐφ βΓβ^ΟΓϋ Ηβ^ί, ΟΑρ. 44, ηοη- 
ηί${ 6χ ΑηςΙοΓαιη βΐ 8βχοηαπ) ΐΓθάίΗοαβ ρβπΙιίΐΗΐίδδβ, δβηοΙαίΏ ΡοηϋΟοβιη, άαιη ρυΙ^Ιίββ ρΓΟ* 
οθόθΓβ!, ίοδίδ &(1 ΟβιιΐΏ ρΓ6ο.ίΙια& ίιηρ6ΐΓΑ556, ιιΐ Ττθ^Αηί ίιηρ6ΓΑΐοή5 βηίκηα βΚ) ίηΓβΓπί 8υρρΙί- 
608 βπρβΓθΙϋΓ, Οίΐβοςαβ ΧοαηηίδίΒΜβ ηαΙΙβ βϋα Ηοιοί^&υΐ βρικΙ Ιΐαΐοβ !ηοηυιηθηΙ&6ΐ5ΐίΙί35β« 
ηιιίΐΜΐβ βα 1ί1>6Γα(ίο ΑδΙηιβΓβΙαΓ. 9υοείΓ6& ίη ϋαΜαιη νοΓίι ροδβϋ Βυχη Υϋα ι^ΙβΓΑ βΓβςοηί 
Ι^ΓβνίοΓ^ ίη ςαα ρβηηοΐθ ΙίύβΓβϋ Τη^&ηί ιαβηΐία ίϋ, Ραυίο Οίβοοηο βΐ ιηοηβοΐιο €85$ίηθη$ί 
Ιη1)ΐι1 (ΙβϋβθΙ; ουπιοβΓίιιιηδίυο&ηηβιη Κββοηαια&ίΙοΓη&ίΑΙΏ α Ρβυΐο Οτθ^ήί νίΐΑΐη ρρω 
ιη&ηίΐΜΐβ άυιη ΗίδΙοπαχη δυ^αι 50ΡίΙ)6Γ6ΐ, Ι)βΙ)αί$$6 &ο οοηδαΐυίδδο. δοταρυΐαιη βυ^βί, ηιιοά 
ΡθΐΜ^Οί&οοηα8ς[!ΐ€θ<ί&πι ία ^7ί5^ο^ίαIαη9ο6α^4οηιιη ΑΟουΓθΙίιΐδ ΓοίβΓΑΐ, ςο&ιη Γβρβή&ηΙυΓ 
ίη ί11& Υίΐα ηα» ίρδίυβ ηοπιβα ία οο(ϋ6ί1)ΐ]5 ηαίϋιιβοΐβαι ρΓββ£6Γΐ : ρΰί& $6ρ1ίίϋΓ0ΐί$ ίίΙθηίΐΒ θγ- 
(Ιίαθοι ; ς[ΐιί(1 βρυ(!Τ)]6θ(ΐ6ΐίη(1αηιΐΑη8θ5ΑΓάοηΗη.Γ6^αΔαι βςβΓίΙ,αηϋθ ρβιΕοοΙβδΐ» οβίΐιο^ 
ΗοΦ- 866 ηοιι υΓΐ)ί Αοαι&η» οοηοίΙίβΓβΙαΓ. 

Ρ€ίανϊη$ ρηβϋηανη ά€ πΜίηο €/ίη$ίί ρα$οΗαΗ »^ηί^ηΗανη ηοη άββΘΠΛίί. — Οαο) (1ί$$6Γ(8- 
Ιίοιίβ VI, ίη ((ϋΑ (ίβ 8270318, ηβο ηοη άβ ροδίΓβπιο Β. Ν. Ι68α (3ιη8(ί ριΐ50>ι&ΐΘ άίδρυΐΑνί, Οίο- 
ιΐ)τ$ίί ΡβΙβνίί θχ β]α^]η ΕρίρΗοηίαπι θηαοΙ&ΙίοηίΙ)υ8 ΐοοαιη βΐΐαΐβήαι, φΐο ΑίϋΓηιβΓβηοη ϋα- 
ϋΐΐ&νίΐ^ ν6η8ίηϋΙθ οπιαίαο 6886, ρ6ΐ*ΐαΓΐ>αΙίοαβαι 6ΐ8ΰϋ886 θρυ(1 ΙαΗββΟδ 60 φιο ΟΙιηδΙαδ ρβδ* 

811$ 68ΐ 80110, υ1 &1ϋ ()1υ6Γ80.& 6ΙΒΐ6Γί8 (1ί6 Ρ886ΐΐ8 66ΐ6ΐ)Γ8ηηΙ, ΙΐαΠ6φΙ6 ίη ΟΙΟάϋΚα 6Χρ1ί68ΐ8ηΐ 

ά6ί^η8βιη(ΐα6 6οαιπ)υη6αι $6αΐ6αϋ8ηι ηιαΗο ρΓθΙ>8ΐ:)ίϋθΓ6α) νΐάβή, ρΓορΐ6Γ (]ί86Γ(8 6ΐ 6χρΓ6888 
ΐ6Αΐιηί8 ΐ68(ίαιοαί& ,. ηα^ηι^ΙΙα 6ανίΙΙ&ΐίο ρο8$ϋ 6]υι(ΐ6Γ6 ; ορ6Γ6θ ρΓ6ΐίααι Α)Γ6 άυ^ιί, 8ί ]66ΐο- 
Γ6αλ ίΐ6Γυαι πιοη6Γ6βΐ, νίπιαιι 6Γα41ϋ88ίαιυαι 86ηΐ6η1ί8αι ^8η6 δυ^ηι ηαπηοΑίη Γ6ΐΓ86ΐ88§6, 86(1 
681» ίΒ8ΐιρ6Γ υ11 66Γΐ1θΡ6αι 6οα]Πΐ6α(1&856 ΗΙ)Γ0 χα Όΰ άθ€ίηηα(€ΐηρβΤί»ηί, ςβρ. )&, 6ΐ Καϋοηο" 
πϊ ί^ηψοτητη ρβΠ. ιι, Ιίΐ). ιν,, $ 4. 

$αάάΗ€<Β% ίη Καταίία$ ίηηίαΗ ; ψΑο ύβτηρονβ.•^ Οαθ(] ία 68(ΐ6αι άΐ8δ6Γΐ8(ίοα6 ρ&§. ι.χχχπι, 

ΟΟΙ'^ 2, (ΙίοΙίαα 68ΐ 866ΐ8Γίθ8 ί1Ιθ8 ΙΐκΙδθΟδ, φ108 Κ8Γ6βΟ$ ¥61 ΚΑΓ8ίΐ88 ν068η1, 8α00685ΟΓ6δ 80 

η6ροΐ68 688^88ίΙ(1α6£θ0Γυαι, Ιιοο (}αίά6ηι Β8ΐ)1)ίηί8ΐ8Γοηι 60ΐηη)υη6 8886Γ!αηι 68ΐ : ο»ΐ6πιπι 
6θΙΗ^ ρ0886 >ί(ΐ6ΐαΓ 6Χ ΑαΙΙΐ6αΙί68 ΙαδΙίηίΑηϋαιρ., ϋ1. 2{>, ηαν. 146, Όβ ΗβδτωϊΒ, ηα8 η8ΐ8σι 

ίηΐ6Γ 608 ΗΐΟΟλ (1ίΓ6Πΐί(, ΟαΟ] 8ΐίί, ρΓ6^6Γ Β6ΐ)Γ»Δη> 86Γΐρ!αΓ8αΐ, ^Γ8ηδΐ8ϋθη6ηΐ 0Γβ668αΐ ίη 8)Τ- 

η8Κ0^ 16^ ν6ΐΐΜΐ, 8ΐίί Γ6οαδ8Γ6α1 : 8ΐϋ πίΓδυαι ΐΓ&άίΙίοηβδ η)8]οηιπι, δβα δευτερώσεις (|ΐΐ6θ 
11Ι)Γα Ηίδηίοο 6οη(ίη6ηΐαΓ, 8(8(α6Γθ ν6ΐΐ6η!, 8ΐ)ί η(^ΐ6Βΐ 8(1αιίη6Γ6.ΤααιυΙ(ααι υΐ οοαιρθ866- 
ΓβΙ ίθφ6Γ8ΐθΓ, 1ΐ86 Ιβ^β 88ηχϋ ςαί(ΐ6ηιορορΙβΓ6 οηιηίηο ρΓβθίΟΓ Η6ΐ)Ρ€Βαηι δΰπρίαπ» ΙβχΙααι 
ΐΓ8η3ΐ8ΐίοη6Π) βΓ®6Λσιίη87η88θ858Γ6θίΐ8π,ΐαχαί1ΐ8ηΐφΐ®86ρΙϋ8§ΐηΐ8 6δδβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐαίη ΓβΓβΐΜΐ- 
ΙαΓ, ^ΐΝ9αίΙ(8ηι ς[υος[α6 (}α8ηι Αςϋϋ8 ρΓΟδβΙ ^^υδ θ(1θΓη8ν6Γ8ΐ : ΤΙιβΙΐηαάίδίΑπιπι ν6Γ0 δευτερώ- 
σζις Γ66ίρί6η(ΐ8δ ηοη 6δ$6, υΐ ςυ® ίη ΙίΙ)η8 δ86ή8 αοη 6οηΙίη68η1αΓ, η66 δίηΐ 8ΐ) ρΓορΙΐ6ΐί8 

ΐΓ8(}ίΐΦ. 06ία€ΐ6 8υΙ)]υηξρ1 οβρ. 2 :ΕΙ δέ τινβς ιζαρί αύτοίς χενοφωνίας άθεους έπάγειν έγχειρήσαιεν, 
ή άνάστασιν, ή χρίσιν αρνούμενοι, ή τδ «οίημ» τί«5 Θεβΰ χα\ χτίσμα τους αγγέλους ύπάρχενν, τούτους 
κα\ άπβλα'^τνεσιθαι βουλόμεΟα τόπου ιταντδς, χα\ μή άφιέναι φωνί|ν βλβισφήμοϋ οδτω χα\ αδτής τής περ\ 
Θβοΰκαθάπαξ έξολ»σΟήσασαν. γνώσεως. Έγχειροΰντβς γάρ αυτούς ΐϋαραφθέγγεσΟαί τι τοιούτον, ταΤς 
πασών έσχάταις ύποβάλλομεν. τιμωρ(αις, της (πεισαγβμένης πλάνης έχ τούτου τ6 των Εβραίων π€- 
ριχβθαίρονββς Ιβνος. 5< φΛίάον^ ν€Το αραά €08 ϊνηρια ναηΛ νο€ί$ €ΐοφΑία ίη/βττβ ρτ^Β8ητηρ$€νίηί, 
αηί Τ€$ϋίη€ίίοη€τη €ί χηάίοίηηι η€ραηί€$, ηϋο ηοη αηρβίο» Ώ€% (α€ίητανΛ €ί οτβαίηταίη €*$€, 
Ηθ8 €ίβχρ€ίΚ νοΙί^ηΐΗΐ Ιοΰο οτηηϊ, βί ηοη νβΗηφΛί νοαηι 6Ι(Μρλ€ηιι> ςτικτ βΖ>βί ηοϋίία €Χ€%- 
ΛΘΤίί. Οηι €ηίηί ϋχη^ηίοάί αΐίφίΐά β/Ιαη ρτ<Β$ηίηί»ηί^ ηΐΐχηΐίί $ηΙ>άί9ηΗ$ ηφρ/κιίχ, α6 ίΐίαίο 
€χί9ΐά€ βττονβ ΗϋΙη'ΰΒονυίη ρβηί^ίη βχρηνραηίΰ». Εχ )ιι\|α8 Ιβ^'δ ίη:>ρ66ΐίοη6 8ρρ&Γ6ΐ ίΙΙοδ θχ 
Ιίκΐββίδ ςαί Ηί8ηί688 ΐΓ8(1ϋίοη68 8(]ηιϋΙβΓβ Γ66α88ΐ>8η1, 58(1(1αο€θθΓααι ΗβθΓβδίαι 866ΐ8ΐ08 6δ86 
υΐ φΐί Γ6δαΓΓ66ΐίοη6ηι α((ι\|6 8ης6ΐοπ]αι ςαί 8α1)8ΐ8α1ί«8 8ρίΓίΙαΑΐ68 6Γ68ΐβΒ 6886η1, 6Χδΐ8η1ίααι 
Αϋη6Κ8Γθα1.0αθ6ίΓ08 (1ίδΙη6ΐίαι]υΙ)6ΐία)ρ6Γ8ΐθΓ,υ( 1ι» δβ(1(1αο8ί5ηιί Γ6ΐί(ΐαίφ ρΓθδοηΙ)8ΗΐυΓ,^ 
ιηί8ςυ6 8αρρΗοίί8 8(1(ϋ68η1υΓ, ςαί ίπιρίυπιίΙ]υηΐ6ΓΓ0Γ6πι 866ΐΑΓί Γ6ρ6ηΓ6η1υΓ. ΟυοίβοΙυπι 65ΐ, 
υΐ φΐί 8αρ«Γ0ΓΑαΙ 6χ δβάάυοίθοηιηι &6ϋοη6, αιαίΑϋ δίηΐ ίη Κ8Γ&ίΐ88, ςυί, Γ6366ΐί8 ΙτΑϋίΙίο- 
ΦΪα5 ΙιαοΜίκάβ 6αηι ρΗδοίδ 6ΐτθΓί1)α8, 86ήρΐ4ΓΦ δΑΟΓΦ 8ο1α α.Αΐίνα86η8α οατΑΓβηΐ. Νον^ϋα βΟ ΡΚ.ΕΡΑΤΙΟ βΕΝΕΚΑΙΙδ. »5 

ί$ΐ8 ά2ίΐΑ 65ΐ Απηο Ιιΐ5ΐίηίθηί ιτν, ρο5( Βββίΐίί V. Ο. ΰοοδυΐβΐιιιη οηηο χη, (3ιη5ΐί ηιΊϋίηιιη 548» 
θ ςαο ρΓοίΐΜΐβ ΓβρβΙβαίΐΑ 5υηΙ ραή ρυ(ί ΚβΓβίδΠΐί ίοίϋθ. 

ΕρΪΜίοΙϋΒ ΤΗ$οΗαη% αά $α€€τάοί€$ εχοΓάίηηι. — Ιη Θβάειη 4ί$9βΓ!θ1ίοηβ $βιΙίΐ ρβ§5.. 
υυητιυ, εοΚ 2, ΟρβΒοβ Ι,βΙίηβςιιβ ίΓβροοηΙυιη βϋίάί βρίδίοΐ» Τΐιβοήιιηί ρΐιίίοδορίιί β(1 δβοβΓ- 
<1οΐ6$ ίη ιηοηΙίΙ>υ5 ϋβ^βηΐβδ, ςυοιΐ βά βρϋο^υπι βίυδ ίθΓ5θη ρβΓίίηβΓβ πιίΐιί νί(1<?1)β1αρ. Ρθ5ΐΙιβ€ 
νΐίΓΟ Κ. Ρ. Ι9θο1)υ$ ΕοΗλγΙ, υιγ βοουΓβΙίδδίπίδΒ βηιόίΐίοηίβ , φΐίουιη ίϋβηϋϋβιη άβ ιηιιΚίρΗΰί 
ηοβίΓΟΓυηι ΡΓ^θάΐεβΙοπιπι οιιιη θΓ«»οίδ οοηββΗθΙίοηβ οοηΙυΙβΓ&πι , ίηίΐίιιιη β|ιΐδ<1βιη ερίδίοΐ» 
ιηίΐιϊ δαρρβάίΐβτϋ , υΐ βΐ) ίρδο ΓβρβΓίυηι βδΐ ίη οο(]ίοϋ)υδ πίδδ. Ιβϋηίδ βά οβίοβπ) ΙπΛΟΐβΙυδ 
εοη5νιη(ίηοροΗ οοηΐρβ Οπβοοδ })βΐ3ίϋ, ςυί ΑδΙβΥβίϋο εχουδοδ^ ήιίΐ; αη(1β οοιηρβπ βχοβΓρ- 
Ιϋΐη ί11υ(1 βρίδίοΐ^β θχογοϊο ρποχΐωβ δυοοβϋβηί. δίο βηίιη 1ιβΙ)βΙ : ίηϋιηηί €ρί$ίο!α ΤΗ^οήοηι 
ρ^ίΙοΜορΗι αά $α€(τάοί€$. ΙπηοΙηϋ ηοϋ», εάοΰίί άίρηι 9α€€τάοί€$, α φίοάατη ψηιΐίίβ^ φ^ηίανη 
€οηί€ηαοη€3 ίηίίτ νο$ ίηηί^ εί άβ ςηΐδα$άαη% ςη4!^$ί%οηίύη$ €€€ΐ€$ία$ίί€ί$ : άΐϋο απίβηι άε 
^ν/ϋΜΐο 5α66α/ί, άε $α€τα αηηψΛαηίοηε^ €ί €οη]ιιριο «ια/ηιηοηια/ι $α€€τάο(ΐίϊη , εί ταηίτη ύατ-^ 
δαπίΜ^ €0ΤΜΜ $€ίΗ€€ί φΜΐ χη 6α€η$ 0ΓάϊηίδΗ8 ΜΗΠί ΰοηΜίϋηϋ. Ναίταύαί ίηηίρεν ίάεηι ιηιΐε^ 
ΜοδίΜ υηΛίοΜ €οηίεηίίοηε$ αΐίαί ίηίετ νο8 εί ίαΠηοε [α€ία$, τοραύαίφιβ ούηίχε ηο$ αΐίφίίά 
$η'ί(>€Τ€ τοϋ9$ $Ηρ€Γ ιί#. Νο$ αιιίπιι ρτορίετ ζΚατχίαίεηι €Ηη$ίί^ €ί ναΐναπι ιι/ι7ι7α/«ιιι €οη$€η^ 
ΜΪΜΗΜ αιηίοαόί/ι ρο$(αΙαίϊοηί η'η' Όβο άβνοίι. Εοΰβ «Γπ'&ιιηια, €( ρτίίηηΐη τοραηιη$ νο$ ιι/ 
€9ηί€ηίίοηε$ ηοη Τ€€ίρ\α(\$^ χα\ ττρώτον ιια^^αχαλοΰμεν ύ;ιας ψιλονειχείας μί) χαταδέχεσΟαι, βΙΟ. , ϋΙ 
Ά^ΐϋ5 6Χ ΑΠβΙίο, υδ€[ΐΐ6 &(1 τχά^^λάν τε Χ3\ π,ο(^ιχομμα, $ϋαηάαΙηΐΛ €ί οβ^ηάΐΰηΙηηΛ, 

ΰί αάάίίαηκηίο αά $ψΛθάί 8ατά\€€η$\$ €ρ%$ίοΙαίη $ρητίαΜ. — Ρβς. ο1 ορβιαιιη δβηοίί 
Ιοβηηίβ ϋβπιβδεβοΐ, ίη ΑηηοΙβΙίοηβ 4 &(1 οβρ. 30 ΏίαΙεΰίίεΰΒ , οοΐ. 1 , τι1)ί οδΐ^ηάο Ρ&ΙΓ65 Νί- 
€»ηο<> ίη βρρβηάίοβ Λά 87ηιΙ)θ1αη) ύποίπάσβως γοοβϋαίο, ηοη δυύδίδίβηΐβπι ίη δβ βΐ ρβπ δβ 
ρ^Γ^οηβπ), δ€(1 ηβΐυπιηι, βδδβηίίβπι, δυ5δ(θη(ίβπι δίςηίβοβδδβ, Ιιοο οοηβιΥηβιί ρο^δβ ρυΐβνί 
2ϋ€ΐοπΐ3!6 βρϊδίοΐ» οοηοίΐίί δβπΐίοβηδίδ, ίη ηαβ,υίβρικί ΊΙιβοάοΓβΙυπι Ιί5. η Ηί$ί.^ οθρ. 8, Ιβ- 
^!ΐ]Γ, 63θΐ6<Ώ Ρβΐπ, ΡίΙίο 61 δρίπΐυί δθηοΐο Ι)νρο$(βδί& θ!φΐ6 βάβο βδδβηΐίβ ΐΓί1)υίΙυΓ. Υβηιηι γ6 
Β«:Ιίυδ βΐ!]α6 βΐίβηΐίυδ οοηδίϋβΓβΙβ , Ηαηο θηηοΐαίίοηίδ ρθΓΐβπι (ΙβπιβηόΑηι οεηδβο, άθ€ΐίδδί- 
Ε)ΐ5ΐ^υ6 εη1ί('ΐδ βδδοηΙίοΓ , φΐί βχ ΑΙΙιβηΑδίί Αά Αηίίοείιβηοδ βρίδίοΐβ ίηΐυίβηιηί, ροδίΓβηίθαι 
!ΐ2ηε $νηο(ϋοφ ρβΓίβαι πιβηιπι θδδυηιβηΐυηι 6δδβ, φκκΐ οοησίΐίυηι ηοη ρΓοίΜίτβπΙ, ηυίη ρο« 
Ιίιΐ5 εοηα β ςυίύοδοίαπι ίηδϋΐδβ οΐΐδίηίδηπι βδδβΐ, τε^βββΓϋ : ιι1 ηβπιρβ δοΐα Μβϊ βχροδίϋο ςυ» 
ΧίοίΡ» οοηιίίυι θΓ3ί, τβΙυΐΑηιρΙθ δβΐίδ, ίηΙεςΓβ βίρβΓδρίουβ, Λ οπιηίΙ)υδ ΙβηβΓβΙυ^. ΟυοοίΓΟΑ 
5υαιοίβ1 η<>1)ίδ, ΛΐΗθηβδίυηι ςριί Νίο^ηί οοηοίΐίί ηιβ^ηϋ ρΑΤδ ίαβπιΐ, οοαηηιιηίοΓβ δυο ιΐδΐι, 
ΙίΓρο^Ιθδίαι, ηοη ρΓΟ ρβΓδοηβ, δβά ρΓΟ ηαίυη, βδδβηΙΪΑ βο δΐι1)5(θη1ί& ρπδοο πιΟΓβ Αοοβρίδδβ » 
ϋΐ ίηάβ ίηίβΓ3πι, ρπω» ίΙΙίοδ δ^τιοάί ΡβΙπβδ βΙΙβΓΟ δβηδα τοοβϋυΐυπι ίβΐυά ηοη υδϋΓρβδδβ. €«- 
Ιεηισι ρΓοΙίχβ ίΙΙβ βρρβηάίχ οεφίΑ^υβαι ΙιβΙ)6ηι1& ΓοΓβ! υΐί ίοπηυΐΑ Οάβί βΙΙβΓβ & ϋΐο^ηβ, δβά 
ϊκϊψι^Βϊ 6^υ5 βηβΓΓθΙίο ()ί0υδίθΓ: δίουΐ ηβο ίοπητιΐ® βάβί δρβαβοι &ιι^ Γοπηαπι ρΓφΓβιυηΙ Ηβ^ 
«ηοβΓίΡ βρίδίοΐφ νβΓΐ>β, ςυβ ΡβίΓβδ οβΙΙιοΗεβσι Μοιη δίο βάίδδβπιηΐ : Νανη φίί ηΐίυτη α Ραίη$ 
ψύΜα^ίία εί άίνίηϋαίΰ $€ραταηΙ^ ςηί Τ€τΙηαη αΚεηυηί α Ραίτβ ατδϋΓαηίην, Μ ονηηίηο 
^τ^\^ηίάί $ηηί α6 Ε€€ΐ€$ία ΰαίΗοϋϋα €ί ϋΗηΜϋοΛΟΠίίη ηση%χη€ ρηναηάί. Ου® ηυίάβηι ΙίοβΙ 

*'^αΐ'π4ί•«ηί θρρβηάίοί δνπι!χ)1ί ΝίοΦηί, ηοη (Απιβη τβίαΐ βχροδίΐίο βϋβί βΙΙβΓβ β 8βΓ(1ίε6ηδί5υ$ 

^ϋηΐΜΒ Ιϊ3ί\Λ\3ί 5υη(. Οϋβηφίβηι πιίΓ9Γί δΐι1>ϋ ΤΙιβοάοΓβΙιιπι, Αηΐίοείκ^η® δβάίδ ο1)ηοχίυπι 
βη^ύϋϊΏ, «ι ΜοΙβΙίί ΑηΙίοοΙιεηί ουΙΙΟΓβπι, δδδυπιβηΐιπη ίΠυά βρρΓοίΜδδβ, ηοη πιοόο βϋνοι^τΐδ 
€>&ϋί«5ίηιυπι Α!ΐ)3ηβ5ίί ΙβδΙίπιοηίυπι , φΐο ΓβρΐΌΐ)&Ιυπι Ιιοο ίαίδδβ β εοηείΚο οοηδίο!, νβπιπι 
^Λπι ΠΙΠΙ βο ρο5ΐ1ΐ3ΐ>6Γ6ΐυΓ ΟτίβηΙβΗυπι βίςυβ Αηΐίοοίιβηοηιπι υδυδ, ίΐιιί α ΜβΙβΙίί Ιβπιροηϋυδ 
(ΛΒΐη Ρθυΐίηί ςίυδςαβ δβφίΑοίυπι πιογ6Π1 ίητΑΐοβπιΙ, ούτίαν βΙ ύ^ττζτιν ηοη 6θ<1οπι δβηδα 

ΠοτίηπΛ ΥαΙηίίίηίαηχα ^αίί, ηοη Ματάοηιία^, — Ρβς. β8, ίη ιιηηοΐβϋοηβ βά ))ΦΓ6δίπιΟυθΓΐο^ 
άΜοοβηοπιαι, Ρίοήηυπι, εοηίπι ςυβαι ΐΓοηβ^ιΐδ Ιυ^αηβηδίδ 1ίΙ)ΠΜη δεπρδίΐ, ςυο 1>6υηι ηο^ΐα 
ηοη ρ9ΐΓ3Γ6 οδΙεηϋοΓϋ!, ΜβΓείοηίΐΑοι ίαίδδβ (Κχί, φΐί Ιβπιβη, ΕυδβΜο ΙβδΙβ, Υβίβηίίηί ροΙίυ5 
«ιτοήΐΜ» ίηρίίοβίυδ ίαίΐ. Ρίβηβ δίφιίάβπι ίη Οβυπι ηιυηιΐί εοηάίΙΟΓβπι Υβίβηΐίηίβηί ρβΗηάθ 
^υβ ΜβτείοηίΐΦ ηΐθΐβ Γ6(τιη46ΐ)&ηΙ. Νβο ορυ» ίιιίδδβΐ ΐΓ6η»ο βάτβΓδυδ ΡΙοπηοη άβ Ο^άοθάβ, 
«>βα οϋΐυ ριίηιίδ .ΈοηίΐΗΐδ (ΙίδριιΙβΓβ, φΐθπι Μαπείοη ηίΐιίΐ ουπίΓβΙ , δβά Υ&ίβηΐίηιΐδ. ΟυοείΓΟΑ 
ρβ^. 173, ίη βηηοΐ3ΐίοηθν είπεβ βηβπι, 6ΐτ3ΐιιπι πιβηαι αΐίυά εηιεηάθηάυπι τεηίΐ, υϋί βχ ΠίβΓΟ- 
ηνηιο (ϋχί ΐΓβηίρυπι ά€ οαατα δοΗρδίδδβ, φΐ&δί άβ δβρίβπι ρπιηίδ εοηάίΐί 0Γΐ)ίδ (ΙίβΐΗΐδ, 6ΐ 
θ€ΐ<ιν3 φΐφ 6θδ 56€υΐ3 θδΐ (Ιίβ ίτβοΐΑτβπΙ, βιιηι οοΐΑΤθ ίΙίΑ ηΰιίΐ &Ηυ(1 βδδβΐ ηί5ί ^δοΔς δου 
οοΐο ρπηιί .£οηβ5 νβίοηΐίηίβηοπιπι. 

ΜαίΐΛοΛίαηί 5ηηίαηαηοτΗΜ ητατηκ ηοη Γ€ΐίφ»€ΓΜΛί. — Ρας. 93, ίη ωηοΙ^ϋοηβ ι4 Ιη^Π"- Ϊ7 ΡΚΛΚΛΤΙΟ ΟΕΝΕΚΑΙΙδ. 88 

5ίιη 74, ςιι« ββΐ Ρη6υα)&1ο«ΐ9ο6οπΐ]Β$βιι Μ&ςβάοηίθηαταα], ϋοεκΰβΐΌοπΑ βιοί(1ϋ, φΐοά οΐ)- 
ββΓΤΐιΙίοηβ (ΰ^ηϋΐΒ^ οΐίιη ΦδΙίιη&νβΓβιη, ΗΑοβοΙοηϋ ρβΓίίυιη ρΓ»5αΙβ$ ΟΓΓοήδ δυί ίοπηαΐβιη 

ρΓΙΒδΟτϋν 6(1ί(1ί586 ίο, ΟΟΠοΜΗ) Ο^ζίοβΠΟ, ςυβ, υΐί Βθ§ί1ίΐΙ$, ΟβΓΓβί θρί$(. 82, τ6 δμοού^κον χατα- 
«ιγήοΓ^ντες, τ6 ^τ' ούσίαν βμοιον έι^κφέρουσι» τ^αί τάς ζ[ς τδ &γιαν ΙΙν<ΰμ« βλασφημίας μβτά Εύνομ(οιι 
συγγράφουσ(- €οη5ηΙ)8(αηίϊαΙί$,νοο$ηί,8ΐΐ€ηΗο,ρτ6ϊΜηί€$^ ίίη^αβτηΒβοηηάΗΐη $ιΛ$ίαηΗαηι ΡίΙΐΗηι 
€χρτ{ιη€ί:βη( βί ΕίΛηοιηϋ ιη 8ρίν%ίηηι> $αη€ίΐίίη 1)Ια8ρΗ€ηιϊα8 €οη8€ηΙ(€Γ€ηί :■ θάβοςαβ βΐ) ίρ5ίυ$ 
Μ800<1οηϋ 36ΐηίθηο^ ρβΓνβΓδΟ δβηδίι ηυΐΐα ΑοΙΙιυο ρβΓίο ίΐΐί (]ί50Γ6ρ&1)θΗΐ. 

Οηβηάο ρτίΐηηϊη η8ητραία νοχ ^ετονσίωςτιςαά ίταη88ΐιΙ)8ίαηί%ααοη€ηι €η€ΐιαη8ίί€ατη 8ΐρηϊβ- 
€βη^(ΐιη. — ευω α(1 οβριιΐ 12 1ϋ)π ιν ββ βά^ οΠΗοά., ρ9§. 270, ηοΒηϋΙΙβ άβ ρββίδ β^ νίηϋη 
ΟΐΐΓΪ^ΰ οοπρυδ 6ΐ δβρ^ίαείΏ ΐΓβρ$§υ1)5(8η(]^Ιίοο6 άίχ6πΐΏ, (ρΐΑΐη οΐίιη ΘΓββοί νθ6ίΙ)τι$ γβιϋδ 

θ£Γβΐ:6ΐ)ΑηΙ, ρο$1}ΐ30 &13.16Φ μβτουαίωσιν (1ί56Γΐθ ΟΟΙϋίρβΓβ ΠΟη ΐΕΐα1)11θΓνίη1, 066 όυΐΗΐβοί, )»6 &1) 

Γβ ιχοη βηΙΙβοΙΟΓΟίη βϋαάίΐιιιρ βχΙιροηβΓβ, ςυίά (Ιο νοοίβ Ιιυ]α3 ΑμοΙοη^υδ οοιηρβΓβηιη. Να11ο$ 
ρίβυιο &ϋθ5 ίαίδδο ραίο ρΓΦίβπ 1&ϋηο$ ςαί άβ ΕβοΙβδί&Γυιη ιιηίοηβ 4ΐρα(1 Β^ζΑπϋηοδ 1ιηρβΓ&- 
ΙΟΓΟδ οΐ ρβΙηβΓοΙιβδ β^βΓυηΙ, οοδςυβ νβΐ 6Χ ΡΓβθάίοβίοηιιη οπίίηθ νοίβχ ΜίηβπιΐΏ. ΕχδΙθπΙ 
ίη^θϊ αοΐα ςοηοίΐϋ Ι^ιαβάαηβηδίδ ιι ΙίΚβι:® Μίο^ββίίδ Ραίφοίοβί ΐΦρβΓ&Ιοπδ αά ΟΓββοήιιιη Χ, 
ιη φΐί1)α5 ίηίβι: βΐία Ηοαι^» βάβί οβρίΐβ, 6ΐ ϊϊοο ςυοςυο 86 βάπήΚβΓβ ρΓοΟίβΙυΓ άβ ρθηο 

ηοη ίβΓίηβηίΑίΟ ρ6Πηάβ 8ς ίβπρεηίαίο, 3^ έν α^τ|) τ;| {«(Μτβλςστί^ δ Λρτος αληθώς μ£τΌυ(ηουται εΕς 
€ώμα« ](ρι\ δ οΤνρς εΙς αΤμ^ του Κυρίορ Χρίστου.. Ραηετη (η ίρ80 8(ΐ€ταίη€ηίο νβπ ίταη88Ηΐ)8ίαηίίατ% ίη 
€&τρη8, αί ν%η%ί¥η ίη 8αηρηιη€ϊη Όονηίηι ΐ€8Η €Ηή8(ί. ΗβΓαιη ΗϋβΓ&Γυιη. 6οη(ϋ(θΓ6$ ίυΐ5$β 
ΡΓβίΓβδ ίΐΐοδ ΜίηοΓβδ ςαί ίη ββπυπκίειη ρπηοΐρίο ηοηιίηβηΙαΓ , ρΓΟ οβΓίο Ιεηβο. Ιη ϋϋδ βηίηι 
ποηθΓ6θ6δβ Ιίη^Φ άίΰΐίοηεπι βΐ ρΙΐΓβδίπι 8ηίπ)α(1ν6Γΐ6Γ6 6δ( , δβά 1.&1ίη6θ ροΐίαδ ίηάοΐεηι. 
0(1^π6αδ ν6Γ0 Ηβ^ηίδΐΜ!^ 8(1. αοΐί^Μ ΟΙιηδΙί 1277 δ^ηοίΐίοβδ 1ίΙΙβΓ8δ Ιθ8ηηίδ Ββοοί, ρ8ΐπ8ΓοΙΐίΌ 
ε(Η3(5(8ηΙίροροΙίΐ8ηί 6ΐ $7.ικλ(1ί 0π6ηΐ8ΐίδ ΙβΙίηβ 6(1ί(1ΙΙ (υΐίη&ιη 6ΐ Ογ£0061) ίη ςαίΙ)υδ ρ6Γίη(ΐ6 
ΙβδΙ^βο&ϋαηΙα.Γ δ666Γΐ8 Μβ οτοάβνβ, αζι^ϊηιυη.ραη€ηι^ \χ\ 6ΐ ί6ηη6ηΐ8ΐιιαι, νβτβ ίναη88ηΙ)8ίαηΗατί 
ίη.<:οτ:ρη8 Βοταίηι ηο8ίη ίΒ8η 6Ηη8ίί^ βί νίηητη ιη, 8αη§ηίη$ηι ς/Ήχ, ρβτ 8αη€ίΐ88%ιη% 8ρίηίη8 
νύί;ίί4ί€ΐμ €(, ορβνααοηειη; φι ά\χ\)ίο ρτοοιιΐ νβΓϋιιηι μετουσιοΰσθαι 8(11ιί1>υ6ΓυηΙ, ιιΐ 38061 ίη ΙίΙ- 
Ιβήδ ίιηρ6Γ8(οηδ, ςιΐ8δ 8<1.8ΐΏυδδίρι ίηιί(8ΐ>£[η1αΓ, 86 ρ6η6 6Χδεη1χ6ΐ)8ηΙ. Οαίηίιρο (Ιυπι θΓ£βοοδ 
1)ί];)Ηο11ΐ60£θ εοΙ1)6Γΐίηφ πίδδ. ρβΓίυδίΓ&πβηι, ίηοί(1ί ία60(1. 3285 ({νιί οοΐίβεϋοηοο) ΐ8ΐίηο-θΓ8θ- 
08χη 6^χι1ίη6ΐ ν8Π8Γαα) Ι86ίηί8ηιιη 6χ Ρ&ΙηυΏ δ6πρ(0Γυπιν6 6οοΐ6δί8δ1ίοοΓυηι , &ο ρΐ'βθδθΓΐίιη 
βΓ^6οηιπ)„ ορβηΙ)α$ εοη^βδίβρυΏ, φΐ8δ ΒοηβουΓδίαδ, 0Γ(1ίηίδ ΡΓΰβ(]ίο8ΐθΓααι 8ΐαπιηιΐδ, δ»- 
οαΐ,ο Χ7|ΐ ηΐ6(11χ) 6χ ί(ϋοιη8ΐ6 Ι.8ΐίηο ίη ΟΓδθευηι ΐΓ8ηδΙαΐ6Ρ8ν, μΐ ηοδίπδ υδυΐ βδδβηΐ 8άν6Γδαδ 
9ς1>ίδΠ)8ϋ€0$«. Ιη ίδΙα 8ΐι1^αι οο1ΐ6θ1ίοη6 ίΓ8ρΐ6ηΙυηι Γ6ρ6Γί ϋΐίιΐδ 6ρ1$Ιο1φ , 61^0$ 6Χ0Γάίαιη 
8^ηΐ6 ΐοΐυΐί , ΤΙ^^^ΟΓίαηί ρ)ιί1ο$ορΜ δά δ866Γ(1οΐ6δ 6ΐ ιηοηβςΐιοδ, δ6(1 Ιοαηηίδ εΐΐΓ^δΟδΙοΐΏΐ 
αοπήηο ίπδςΓίρΙαπ]!» βΐ ςμ^ΐθ νίδίΐαε ίη οο1ΐ8(ίοη6 €οηδ(8ηΙίηορο1ί οαφ Ορφείδ Ιΐ8ΐ)ϋ& ςυβαι 
δίβνβιτίίιΐδ 6(1ί(1ίΙ : ίη (ϊυο ρί:ο Ιιίδ νβΛίδ ςυ® Ι8ΐίη8 ΐΓ8ηδΐ8ΐίο ΙιβΙ>64, Ιταη8ίηΗίαΙ%ΑΤ αν^^ιη 
ϋνχηα. νινίϋίεα^ρίηία 8αη€ίο ίη €οτρα8Η «αη^αίηβηι Ιβ8Η €Κτ%8ί\^ Ι.8ϋηυ& ίηίορρρβδ 0Γ»6β 
ρ03ψΛ μ^τομσιομται 51 «^ά ^ιΙλ βαφα παρά τρΰ Πνεύματος αγίου εΙς τ6 σώμα 3οαι α&μα τον Κυρίονλ ημών 
ΊησοΟ. Χριστοα ' Τ^αη88ύ^)8^^η^^ηη^x^ιx αηΐ€κη άίνιηα άοηα α Ξρίηίη 8αη€(ο ίη €ονρη8 ει 8αηρηί^ 
«βνη Οοηχηχ η6$ίή ^68η €Ηη8ίί. Ηδοε ρίλΤΓΟ οοΐΐβοΐίαηβπι β8Πϊόβαι 6δδβ (ΐαβπι ϋΛβηιΐδ IV 
ίαηςίο ΤΙιοαϊδθ δυρροίΐίΐανίΐ, αΐ ορυδεαίαω 6(ΐ6Γ6ΐ οϋηίΓα βΓΓΟπβδ θΓ«οοΓυπι , ηυΐΐυδ (1η1)ίΙο ; 
^4) π)8χίιηβ (ΐυο(1 ίη 68 060υΓΓ8η11θ08 ΐΙΐΛΐ8]α(ΐυ8Πΐ,βχΟγή1Η Α1βχ8η(1πηί Τ^αδαηνο 6χοβΓρΐ8, 
4υ11)υδ ΚοωΑρί ροηΐίββίδ δυοίοπίβδ 8ί1αΐ0£ΐαιη οοπιηι^ηίΙαίυΓ. Ιβπι ν6Γ0 ουπι Γβοοηςίΐίβΐίοηβίη 
Α 11ίο1ΐ8βΐ6 Ρ8ΐ©ο1θ8Ρ ίηίΐ8αι ρ8ΐΓ8ΐ8πΐ(ΐυ6 Ογ«ο1 $ο1ιίδΐη8ΐίοί (ΐ6ί]αοβρδ ηαΙΙίδ ηοη η?α(1ίδ Λβ- 
46$ΐ8ΐί δίηΐ,, βΐίΐιιβ ίίΙςίΓοο 1π)ρ6Γ8ΐοϊ:οπι ίδΐυιρ, Ιοαηρβιρςυε Ββεουιη βοβΛίδδίπιίδ ςυϋυδνί» 
οοηνίοϋδ ρΓθδοί(ΐ6πη1, βΐ Ιιοόίβίριβ ρποδοίηίΙβΓβ ηοη (Ιβδίηβηΐ*: ουπι 8άνβΓδυδ νβπα οοηΓ65- 
ϋοηίδ ίΐΐίαδ 8(1 ΟΓββοηυπι Χ ραρβρχ πιίδδ» , ηβοηοη δ^ηοοΙΐαβΓαω Βββοί 1ίΙΐ6Γ8Πΐιη οβρίΐβ , 
ίηιρι:ίηιίδςΐ|β 8(1ν6Γδυ5. ςιιβΙυοΓ ί1ΐ8 ρΓ«οίρυ8 ςυω Εοοίβδίβραπι υηίαηί ρΓ« ο®ΐ6Πδ ο1)6δ$β 
ϋίιΐηΐ, ρυΐα δρίιίΐαΐϊχ δαηείυιη βχ Ρ8ΐΓβ Ρί1ίο(ΐυβ ρΓ006(ΐ6Γ6, 8ηίω8δ (ΙεΓυποΙοηιπι ρυΓββΙοπο 
18^6 6χρί8Γί, 8Ζ7Πΐυιη ραηβπι Ιβ^ΙΜιηβπ^ 6δδβ ΕυοΗδπδΙίβΒ πίδΙΟΓίβω, ΚοΒίδηαηι ροπίίβοβηι 
ρΓίιηαπδίη 8ΐιο1οηΐ8ΐβαι ίη ΕςοΙβδίβ 1ΐ3ΐ)6Γ6 1 φιΜπιο β(1ν6Γδαδ ρ6ουΙί8Π8 (ΐυ&ουπίϊΐιβ ίβΐί- 
ηοΓΜω ροδίΓΟΓϋΐη ρ1βοίΐ8 80 πΐοδ νίηιίεηΐο «ΒδΙα ΛβΙ)ΐ8ΐ6Γ8ν6ΓίηΙ : οίΐιυοηιίηαδ Ι8π1υιη 8ΐ:)βδΙ, 
υΐ ίναη88ηΙ)8ίβηαβΗοηί8, μετουσιώιεω,-, νοοεηι βχΚοΓΓυβηηΙ, ηβάηηι. ίρδίαηπιβΐ ί\ύύ οβρυΐ 
(ρΐ0(1β8 δίβηίΒοαίϋΓ , 1)1 β8αΐ(1βη> ίρδί (Ιβίηςερδ δο1ιίδη38ΐίςί 1α1).βη1ίδδίπΐ6 οδαΓρβνβπηΙ , νβΐυΐ 
βχ 06^)Γ8ίί δο1κ)ΐ3πί, δβα Οβηηβίΐϋ, (Ιαρϋοί (ίβ ΕυοΗαπδΙίδβ δβοΓβωεηΙο ϋΓΟλίοηβ οοηδΐ8ΐ. Γφ- 
16Π1Π) Ι^ιηβίδί Βοη80ϋΓδίυδ Ι.αϋη8πι νοοβπι, ίΓαη5»ιι*ία(ι*Γ, ηονο νεΛο ΟΓβϊεο μετουσιοΟ-ςαι 
ίΤβη8$ίΛ4ί4μ^ααίί»τ ρΓΟ (5θπιιρμηίρΓβ μεταβάλλεται, Γβ(ί14ί(1βηΙ, ηβίΐαβίϊααηι β^ΓΟίδηιαυ Λϋ<?ΙθΓί:% ΡΗ^ΕΡλΤIΟ βΕΝΕΗΑΠ8. 90 

<!ΐί 8βο$ιη9^ βυ( ]ϊί1>€&ο1θ5$6, βαΐ ία2ΐΏΐιΐΑ85Θ οβη56η(1α5 ββΐ : ηαβηάοςυίάβηι ίρ$6πΐ6ΐ Τΐιβα- 
ηαηιΐ5 $α1ι$(θη1ία]6ΐη ρΓΟΓδυβ βδ$6 ρβηίβ βΧ νίηί ήι 01ιη5ΐί οοΓραδ βΐ δβηβυίηβιη οοητβΓδΙοηβιη 

(ϋ$6Γϋ5$ίπΐ6 ίΐΐίάβω (ΙοουβηΙ, }ιί5 ηβΐηρβ Υ6Γΐ)ί$ : Ό θείος &ρτος πρδ μίν του &γιασ6ήναι, ιίτ* &ζυμος« 
ιΓτ* Ιν{υμος 1\ν,&λαφόρως Αρκος Εστι-τβ χαΐλέγνται ύιώ των θιίων Χσγίων^ ώς Οττερον βζίξομεν* μιτά ^ τ6 
άγιααβήναι, οΟτε Ιν^υμος, οΟτε &ζυμος, άλλα σΰμα χαΐ Κυρίου ή αυτή έβτιν, οΟτ* Αλλη άντ* Αλλης. ΌίνίηίίίραηΐΜ 
αηί€φ»αΜ €οη9€€Τ€ίιιτ^ Ηό€ ['&τνηϋπΗ ΰχρΰπ^ «ίοβ /^βπϋ^ιι^αίιι• $χί^ ίηάί$€Τ%ηΐίηαίίίη ρβτωφΛβ 
ρου» €$ί α€ άίΰχίίίτ α άΜηίβ 8€τιρίην%$, ηί ηηύίηάβ 0ίί€ήά€9ηη8. ϋΜ ν^το €οη$€€τα(η$ €$ί^ η€- 
ψί9 αχ^^Η» €$ί^ η€φΛ€ (^ΐΊΐΜηίαίχι»^ $6ά οοτρη» βί ΰοτο ιρ$ατη€ί ΒοίΜηί^ ηοη αΚα ρτο οΐια. 
ΡΙβηβ ({ΐιί ρβηβιη ςιιβίΏουηςιιβ οοηββΟΓθϋοπθ 5ία ιηαΐβή ίη. ΟΙΐΓίβϋ οβΓΠβιη οηβάίΐ, ιιΐ ηβ^αβ 
^αIη ΑΖ7πιυ$ $ϋ , ηβςοβ ίβπηβηΐβΐυδ, ΐ5 ρΓθί66ΐο ίη βα ορίηίοηβ ηοη 6$1, 8υΙ>8ΐθηϋ8ΐη ρΑηίβ 
ρο5( οοοδβοΓΑΐίοηβηι ΓΟπιβηβΓβ : &<ΐ60(ΐαβ Τ1ΐ6θή&ηιι$ οαΰιοΙίοίΗη.άακαΐΑ ςυθ(1 ίταΜΜνΛΒίαη- 
ΙίαϋοηΜ Υθ6&1)ΐϋο ββΤβΗυΓ, ΪΆϋ ίη βρίδΙοΐΑ οοηίβδβι» βδΙ : ςριίη βΐ* ίΠαά ββα ΙΗΐΐΗΠ βηθοίβ 
ηΙιιαίφΐΘ Α(ΙΙιΐ5υίΙ, βχφίο τβϋάιιηι 6ΐ βΙΒββχ βΓ^^ΐΗηοηίαηι ΑββαηιβΓβί , Αά 8Α06Γ(1οϋ1)ΐ]9 βΙ 
πιθ0β€ΐΗ5 8θΙ>ίβηΐΑϋοί9 ρβΓδυβόβηάυιη υΐ οοηοοπίίβιη ουηι ΕοοΙβδία ΚοηιβπΑ ηοη (ΙβίΓΒοΐβΓβηΙ. 
Ιιιαι ροιτο Τ1ΐ6θΓί8ηί βρί^ΐοΐ» Ιοοααι €ρΐ6ηι ηιθ€ΐο Γβίαϋ, ΒοηθουΓβί^δ 6χ ίΑϋηα ίηΙβΓρΓβίΑ- 

Ιίοηβ ίΐΑ ΟΓΦΟβ ΙηηδΙίΗϋ : Ό θ&16ς γε Αρτος πρλ του ΙιρουργιΤαθβκ χαλ χατανχευΑζεσθακ, είτ• Αζυ- 
|ης, βΓτε ζυμίοτός» Αβί^αφόρως Αρτος έστ\ χα\ λέγεται ύπ6 των Ιερων Λογίων , χαθώς Οστερον &πο6ε{ξομεν• 
Μετά ΑΙ τ6 Ιεροι^ργεΙσΟα» χα\ χαθιερουσθαι, ο&τε Αζυμος, οΟτε ζυμωτή λέγεται ο&τε ύπΑρχει^ Αλλά σώμα 
ιΑ βίρξ του Κυρίου ή αύτ4), ή^ις άπ6 της ΑφθΑρτου Παρθένου χα\ Θεοτόκου ύπ6 του ΘεσΟ Λόγου ληφθεΤαο, 
αϋν τ{ ^ζι^^ του Πατρός βυνε^ριΑζουιοα^ Αφ* ήμων των όρθοβόξων μυβτιχως λαμβάνεται. 

Οη€ηίαΙί$ ΕοΰΙαίω ά€ ΙΛηβ €αησηΐΰΐ$ ά€€Τβία. — Ρα{^. 283, ίη Αηηοΐ&ΐίοηε, υΙ)ί δοηρβί 
ΙΝοη75ίαπι ΟοηδΙβηΙίποροΙίΐΑηυπι ρΑίιϊΑΓοΙίΑηι οαηι πιυ1ϋ$ 8υ» άίοοβδίβ βρίδοορίβ 8υβΓΓ88Α- 
Ιαηι 6556 δβηοΐΐοηί ΒβΐΙιΙββπιίΙΙοΦ 56α ΗίβΓΟδοΙγηιίΐΑηΦ 87ηο<1ί άβ 1ίΙ)η5 8οπρ1υΓβθ οβηοηίοίβ 
Αάτ6Γ$ιΐ5 ΟγήΙΙυπι ΙαοΑήιη, \ά α ηιβ ηοη 5Αΐί5 ΑοουΡΑίβ άίοΐυηι ηιοηβο. Ναπι 6οη8ΐΑηΙίηο- 
ροΙίΐΑηυηι άβερβίυτη (ΙβΙυαι 65ΐ, Αηηο φΐίάβαι 1672, ηιβηββνβΓΟ ΐΑηοΑπο,ΙτεκιαχοΡ', μην\ 
Ιανουαρίφ, Ινβιχτιώνος ι'. ΛΙ $;ηο(1α$ Ηί6Γθ8θ1^ηιίΐΑηΑ ηοη ηί$ί ηιβηββ ΜαγΙιο 63η5ά6ηι Αηηί 

€6ΐ6ΐ>ΓΑΐΑ ίυίΐ, έν Ετει σωτηρίφ ^αχορ*» μην\ Μαρτ^ κς*, αηηο $αΙίίίί$ 672 , άβϋΐίηα $€Χία ΜατΗι : 

Αά^οφίβ άβοΓβΙυηι ΟοηβίΑηϋηοροΙϋΑηυηι ΗίβΓΟδοΙτηιίΐΑηο εοηοίΐίο Αηΐβήυδ ίυϋ. εηηι νβΓΟ 
ΡΑΐφ$Ιίηί βρίδβορί ίη 8υΑ β^ηοϊΐο ρηΒίβΓ ΙίϋΓοβ ΟΑηοηο ίΑοάίοβηο οοηίβηίοβ, ίΐΐοβ βϋΑηι 
(]αο5 ΐΑΐίηΑ οοηδαβίυίΐο ΓβοίρίΙ, ρηίΑ δΑρίβηϋΑηι 8Αΐοηιοηί8, ΤοΜαπι, Ιυάίΰι, Ι)ΓΑ6οηί8 βΐ 
8υ$Ααη(Β ΙιίδΙοπΑδ, Μα€Ιια1)Φ05, 6( δΑρίβηΙΪΑπι δ^ΓΑοΙι 8€α ΕοοΙβδίΑβϋουηι, ΐΑηήυΑπι ββπηΑηΑβ 

δοΓίρΙατ» ρΑΓ(68 ΙΐΑϋαβΗηΙ , χα\ ταΰτα τής Γραφής μέρη χρίνομεν, ηαβηίΑάαΐοάυηΐ βΙίΑΠΙ αΙ) ίρ- 

90Π16Ι £.υοΑπ ΥΑπίδ ίη Ιιοηιϋϋδ 86€υη(1ιιπι ΟτίβηίΑΐίδ ΕοοΙββί® ηοπηΑηι ΙαικΙαΙι βΓΑηΐ ; ίη Οοη- 
βίΑηΙίηοροΗίΑηο άβΟΓβΙο 1ΐ0€ βοΐιιηιπιοάο δΑηοίΙατ, αιίηίιρο Γβ3ίοί6η(1θ8 ί1Ιθ8 β88β, ςυίη ροϋυβ 

Ώΐί Ιμ)ΠΟ$ βΧ ΡΓ6Β01αΓ05 ΟΟηΐωβηάΑΓί , ΑλλΑ χαλΑ χα\ ενάρετα προσαγορεΰεται. 0»ΐ6Γυπΐ ηοη £αο- 

(ΙΊοβηυαι ϋαηΙβίΑΐ ΙίϋΐΌηιηι δΑΟΓοηιηι 6ΑΐΑΐο§;υηι ίδΐί οοηιπιβπιΟΓΑηΙ» υΐί ΡΑ)»8ΐίηί ρΓΑδίϋβδ, 

κ4 6ΐ ίΙΙυηι ίη ρΗηιίδ ςαί υΚίηιο 5ου οοΐο^βδίπιο ςαίηΐο ΟΑηοηβ Αρο8ΐοΙοηιηι ΙΐΑϋβΙυΓ, ηβο 

ιιοιι«Ι ΟΑΓίΗβ^ηβηδβπι, ίη ςυοΓαπι ρήοΓβ ρΓβΒίβΓ ϋ1)Γ08 ν6ί6Π8 ΤβδίΑηιβηϋ, (ΐαίΙ)υ8 ΗβϋΓΦί 

\&ιι^^^αβιΐ(1ίνίηί$ αίηηΙυΓ, ϋϋή ΜΑοΙίΑΐΜβοηιηι Ιγ68 βΐ £0€ΐ68ίΑ8ΐί6υ8 ηυη^βΓΑηΙαΓ, ίη ροΒίβηοΓΟ 

Τ6Γ0 ιΐϋ οιηπβδ φΐ08 ΗίβΓΟδοΙχωίΐΑηΑ δ^ηοάυδ ρ6ηη(>6 ΑάηιίδίΙ. εηω ΑαΙβπι ΒΑη)Α806ηΐ]8 οα- 

001165 ί<Ιθ5 ςΐΗ Αρο$ίοΙονηιη (ΙίοΙί δαηΐ, (ϋνίηί8 δοήρΙαΓίβ Νονί Τ63ΐΑΠΐ6ηΙί ΑοοβηδβΓβ ηοη ϋυ- 

ΜίΑΓβπΙ, ίηάβ οοΙΗςβΓβ (|αί8 ρο886ΐ βαπι υΐί άίνίηοβ ΙΐΑϋυίδδβ Ιί1)Γ08 ΜΑθ)ι&1)ΦθΓυπι Ιγ65, ηΙ 

61 Ε£€ΐ65ίΑ$1ί6αηι. ΙΗοπιαι ν6Γθ ηυδφίΑΠί πΐ6Πΐίιή8$β ρβρβΓίΙυΓ ΟΑρίΙβ ίΙΙο 17 1ίΙ)Γί ιν Ό9 /ίά€ 

σΠί^οόΛχα. Οαίη ίπιο ίη Ρατα1Μί$ $ααΓί8, Ιαοι ΒαρβίυοΑίίΙίηίδ ηυβηι ΥΑΐίοΑηίδ, 6Χ66ΓρΐΑ ηηΙίΑ 

οοαιπνηΧ βχ υΙΙο Η1)γο ΜΑ6)ΐΑΐ)ββοηιηι. Ιά ςαοά ΑΓ8ηη)6ηΙο 685Θ ρο88ίΙ ίΑηιίΙίΑΓ68 ί11θ8 Αΐί- 

φ]Αη<1ο ηοη ϊυίδδβ ΟΗήδΙίΑηίβ άβ ΡΑΐ«β8ΐίηΑ. ϋΐ ΑαΙβηι ΙοΑηηβδ Ι)ΑηΐΑ866ηϋ8 0Αηοη65 Αρθ8ΐο- 

Ιίεθ5Νονί ΤβδίΑτηβηΙί ΙίΙ>π8 οηηυπιβΓΑΓβΙ, νίχ οΑηοηβηι ΤηιΙίΑηυηι δβοηηάυηι 6οηΙαΓΐ586 Α5- 

86Υ6ΓΑν6ΓΟ, ς[υ6Π)ίρ5β ΓθΓ5Αη ηυΙίΑίβηΐΙδ 1ο{;6ΓΑΙ. ΟαΟ ρΓΟίηάβ Α\1610Γ6 ΙιΟΟ 86Πρ56ή!,ηΐ6ρΓ0Γ- 

908 η65€ίΓ6 οοηΟΐοοΓ. ΟιίΑη^υΑπι ίη ρποπιρία ίΐΐί θγαΙ, υ1 6«θ Γβ^Ιφ, ηαΑ5 ΟήβηΙίδ Ε6βΐ68ί® 

Υ6ΐα1 α1> Αρθ5ΐθϋ8 6(]ί(Α8 Υ6η6ΓΑΐ)ΑηΙαΓ, ίηΙβΓ ϋίγίΠΑδ 86ΓίρΙυΓ38 Γ666η86Γ6ΐ. 

Ό€ ίηΜΟΓΐρϋοηβ ίΓα€ίαίΗ$ ϋοηίτα ΙαΰοϋίαΜ.-^ Ρα^;. 396, ίη Α(1πιοηίΙίοη6 Αά ΙγαοΙαιιιπ) οοη-> 
ΐΓΑ ΐΑ6θΙ>ίΐ38, υΙ)ί άα γοεβ του Δαραίας, ςυβθ ίη ορ6Γί8 ίηβοπρϋοηβ Ιβ^ΙϋΓ, ίηςαίπο ηαπι 
του ΑΓΐ{οιι1ιΐ8 δΐΐ , βη ρΛΓδ ηοπιίηίδ οίγίΐΑΐίδ, 6α]υ8 βρίδοοροδ ^Α^ο1>ί^^^Φ ΙιίΒΡβδί Αί- 
4ί€ΐη$ Ιαηο ίυβηΐ, Ηοο Αάίίβηάυηι ηβο οπιίΙΐ6η(]απι ρυΐο, ΑΓίίουΙαηι του υπΙ^ο ρπΒπιίΙΙί 
ηοαιίηί τΐΓΐ)ί8 ΔαρΑ;, Οατα$, ςυ® ίη Μ68οροΐΑΠΐίΑ δίΐΑ 6γαΙ : υηϋβ οοΙΗςΰΓβ ΙίοβΑΐ βαπκΙβα» 
««ιχιιιίηο ρπΒβββηάιυη γίάβΗ ηοιηίηί ορρίάΙ, φΐοά ΑίΓαι ΥβΙ Οατα υοοαΙιαΙοτ , ηΜ ρτοον 91 ΡΒ^ΕΡΑΤΙυ 6ΕΧΕΙΙΑ1>ί 92 

Ι)αιηβ$€0 άΐ5ίέί)Βί, φιοάφΐϋ Γβηιιη ΟηβοΐΑΐίυπι ρβιίΐί βυεΙθΓ6$ ^ο!6ΐ>Γθ $θΙί5 ίαί<;56 ρΓΟ* 

(Ιυη(. ΟυθΠΓίοΙίΓΟΠ) ίο ίίΐυΐο 1ββ6η(!υΐη ήά^ίΚίΤ, Π^ έιτ£9»»ι»ν του Δαρείος 1α3£»6{την, αΐΐ €ρίΜ€θ' 
ρηηΛ νατ(ΤΰΒ Ια€θΙ»Ηαηί. 

ΡατΜεΙα Εαρ€(η€αΙάίηα αύ αΗ€ίοτ€ $α€}Λ% $€ρίίίΛ% %%ε¥ίΛίίί €οη$αταηαία, — Τοιη. Π, 
ρθ(;. 730, ίη βηηοΐΑΐίοπβ οοο&τηίΑΓβ ορυβ ίαίΐ, φκκΐ ίη ρηΒΐηοηίΙίοηβ β(1 5&οπί Ραηΐΐβΐθ Υβ- 
ΧίΟΛίίΛ άιτβΓΒΠί, ηίιηίηιιη ΡβηΙΙβΙθ ΚυρβΑιεβΙάίολ» $6υ φΐ» ίη 1[>ίΙ)Ηο11ΐθ€Α οοϋβ^ί Ραπ- 
5160515 δοο. Ι65υ 6Χ βπιίη6η1ί55ίιιή οΑπΚηβΙΐΒ Κυρ6ίυ€β1(ϋηί (Ιοηο θ556ηΓβηΙυΓ, ευιιι&νΑΐίο&- 
ηί5, ν€ηβ1ί5 &1ίί$ηυ6 <1ίν6Γ5ί55ίαΐΑ 5ίηΙ, ΓΌΟοίηα&ΐΑ ίϋί$56 ΑΐιΙβ ΙθΑοηί5 1)&πΐ9506ηί Φΐθ- 
ίβπι, ΙβιηροΓβ ύβΙΗ Ρβηίοί, φΚ) 0ο5γ1ιο65 ΡβΓδβηιπι γ6Χ εηιοβιη Οοιηίηί ΗίβΓΟβοΙγπιίδ 
ιι1)ΙιιΙβιιι ίη Ρβηίίΐϋπι ίταηβροΗθτβηΙ : ηοη βηπη (3ιη5ΐίΑηί5 βθοι βάβαιρίθοι ίυί556 α δΑΤΑοβηίδ 
ΜοΙιβηιηΐ6(ΐΑηί5, ροΜςιίΑηι ιιγ1)6 ββηοΐΑ 5ΐιΙ) Οπιαγο οβΙίρΙίΑ ροϋϋ βαηΐ. Ιαιο ΐΑΠΐ6ΐ5ί Τΐιβο- 
ρΙΐθη65 ηΑΐτ6( Η6Γθοηϋηι ραβίΓθοιο 5ϋθ ίη ΡΑΐΐΒ5ΐίη«ηι ίϋιιβΓβ, ςοΑπάο δΑΓ&οβηί ΗίβΓΟδοΙ/- 
πιοηιαι ούβίόίοηβη πιοϋβΒβηΙατ» ΙίςβΑ 5&ηο«Α ^βςιιιη 0οη5ίΑΐιΙίηοροΙίιη Α<1Υ6χί556 ; ίηδίβηβηι 
Μΐΐ6ηι ΟοηιΙηίοιΒ εηιοί5 ρΑΚβπι ίΙΗο Γβΐίηυίββθ ηιαΙϋ5 ΑΓ^ηηιβηΙίβ οοαφτοΐΜΐή : ίη ρηπιί5 ηί- 
ιηίΓυπι 6χ ββηηοηβ 8. δορΙίΓοηίί, φΐί βο ΙβπιροΓβ ρΐΌηαηΐίΑΐα5 ΑιΙΙ « φΐο ωτϋΑ5 5ΑηοΐΑ ο5$ί- 
ά^ή Α δΑΓΑΰ6ηί5 οοθρίΐ, <1α(1ϋηι ρο5(φΐΑηι ΗβΓΑοΙίυβ ΡΑΐ»5ΐίοΐΒ 1οΙίς[υ6 8)ΓήΐΒ ΥΑΐβάίχβΓΑΐ; ηβο 
ηοη 6χ φΐίΙιιΐ5(ΐΑηι ΙθΑηηί5 ΟβπΐΑδεβηί ορβηυη Ιοοίδ, φΐίΙ>α5 οοη5(Αΐ« 6^ι15 ΐθίΑΐβ ρΓ6ϋθ5υαι 
εηιοίβ Ιίβηαηι Ηί6Γ050ΐ]τηιί5 ΑίΙοΓΑή βοΚίυηι Αιί556. ΤΑηά6πιΙβ5ϋπιοηΗπηΑ<1ί6€ί6αί1ΐ6ΐιηίΤ7ήί, 
φΐί Μϊ>. IX Όβ ΜΙο $α€το^ ΟΑρ. 4, Ιιοε α (3ΐΓί5ΐίΑηο φκκίΑΠί Αρυά οηοπι ΓβοοηόίΙυω ίιΐ6ΓΑ(, 
ΡΓΑηοίδ ηο5ΐη5 5!Αΐίπι Αίςυβ αΓΐ>6πι ΓβοηρβΓΑίβηιηΙ, ΓβδΙίΙηΙυπι ρ6Γΐιίϊ)6ΐ. Ηυ^^^ ροΓΓΟ ροιίίο- 
ηβηι (ιοαπκΙαπι ίηβί^βηι ρΑίιΙο ρο5ΐ ο1>Ιίηιιί( ΑηδβΠηβ, ΟΑηοηίουβ ςαοηόΑπι ΡΑΠδίβηδίδ, Αίφΐβ 
€χρυβ;ηΑ(Α υΓΐ)6 5ΑηοΐΑ ΗίβΓΟδοΙτηιίΐΑη» Εοοίβδί® ρπβΒοβηΙΟΓ, ΙΐΑηοφίβ ΡΑΓί5ίθ5 πιϋΙβηιίΑΐη 
€υΓΑνίΙ. €ιηυ5 5ΐΐ566ρ1ίοηί5 ΓβοοπίΑΐίοηβπι ΑοηιίΑπι ΡΑΓί5ί6η5ΐ5 Ε^ΙβδϊΑ Γβοοίίΐ ΟοιηίηίοΑ 
ρηηίΑ ρο5ΐ ίβδίαηι 8. ΡβΙπ Αά ΥίηουΐΑ. ε6Γΐί55ίηιί5 ΑΓβΐΜη6ηΙί5 ίδΐίβ Αΐίβηιαι Ιιοβ Αΐίιιά βά- 
(Ιαοι, ηίηιίηιπι ίρβΑ 1θΑηηί5 1)ΑΠ)Α566ηί ΐΒίΑΐβ αο (Ι6ίη66ρ5, ίοΐο δΑίΙβαι 5»ουΙο οοΚαυο, ίιάβίβδ 
ηηάίφΐβ, ήυοΑά ρβΓ 1)αγΙ)αγο5 ΡΑΐι»$Ιίη» (]οα)1ηο5 1ίο6ΐ>Αΐ , (Ιβ ηιΟΓβ φΐοΐΑηηίδ Ηί6Γθ$ο1^τηΐ3 
€0ηΥ6ηί55β Α(] βχΑΐΐΑΐίοηβαι ΟδίβηβίοηβπΐΥβ εηιοίβ Οοηιίηίοββ, ρβΓίη€ΐ6 Αίφΐβ οΐίαι 5υ5 Ηο 
πΐΑηί5 Αο εΐιη5(ίΑηί5 ίοιρβΓΑΐοηόαβ ββή οοηδοβΥβπιΙ. Μ ΙββίΑΐαΓ δοΗρΙΟΓ ΥϋΦ βΙ οβΓίΑΐηίηίδ 
8. ΒΑΟοΙιί ^υηίοπ5, <]υί 5«€υΙο οοΙαυο ΐΑΐ)6η(6 πΐΑΓί^ήυπι ύ1>ίίΙ ίη ΡΑΐκδΙίπΑ 5ΐι1> ΕΙια ραΙπαγ- 
οΗα. ΝαγγαΙ θηίηι Ααοΐοπ, Γβηιηι ^ββίΑπιπι ΐΒ(]ΐΐΑΐί5, πιβίΓβπι ίΙϋϋ5 ΑΐίφίΑηάο άβιηηπι Αά υΓΐ)6πι 

βΑηοίΑΠΙ ρ6ΓΓβΧί556 ρΤΟρΙβΓ 6ΧΑΐΐΑ(ίθηβΠ1 δΙΥβ 05ΐ6η5ίθη6ηΐ ρΓ6ΐίθ5Φ Οηίοίδ» εΙς Ιεροοάλυμα 
Αφ{χιτο της ύψώσΜ»; 1νβχ<ν το(λ τιμίου οταυρου. ΗβΟΐςαβ ίη ΥίΐΑ 8ΐ6ρ1ΐΑηί 8αΙ>α11», ςοί ΟΙίαδ ίυίΐ 

ίΓΑΐΓί5 8. Ιο&ηηί5 ΟΑηιΑδΰβηί, ίΐΐβ ρΓ65ΐ)^ΐ6Γ ΟΓύίηΑΐυβ ίΐΒ556 ίθΗοΓίη ί11ί$ <1ί6ΐ>υ5 ηϋί5ιΐ5 βΓυχ 
^ 5υβί$65ΐυ ρορυΙί5 οβΙβηύβΐΜίΙιΐΓ (Ιιοο ςιιίρρβ 65ΐ, ςαοά γοεβ ΕχαΙίαϋαηίί ρτβίίο$ω €ηΛθί$ 

8ί(μ]ί66Αΐ)ΑΐαΓ} έν ταΧς ήμέραις €ή της ύψώσβως του τιμ£ου σταυρού. Οβηίφΐβ Τ^ρίοοη ΗίβΓΟβοΙτπΐΙ- 

ΐΑηυηι, φιοΛ α 8ορ1ΐΓοηίο ραΙπαγοΙη! ρππιαπι, Αβ 5υΙ)ίη(ΐ6 α ΙΟΑηηβ Ι)ΑαΐΑ506ηο ηο5ΐΐΌ« Υβΐ 
«(ΙοΓΠΑίιιπι, ΥβΙ Γ65ΐϋυ1ϋαι, ΥβΙ ΑΟϋΙυηι ΑιίΙ, οβίβηδίοηίδ 11υ^α$ ηΐυαι, βΐ 6Α(ΐυ» άί6ΐ)α5 ί5ϋ5 
βΑηβηϋΑ ΑαΙ Γ6οίΐΑη(ΐΑ βδδβηΐ, βπΑΓΓΑΐ. Εχ ςαίΐΜΐδ οβΓίί^δίιαβ βγίηοίΐατ, (Ιία ρθ5( ΗβΓΑοΙϋ Ιβηι- 
ροΓΑ 56ΓΥ8ΐυηι ΑάΗυβ ΗίβΓΟδοΙ^^ηιίδ ΑιΙδδθ ρΓβ11θ5υπι οηιοίβ εΐιηδϋ ϋβηαπι, ςαο<1 &(1βΐ65 5(α- 
Ιίβ Αηηί ΐ6η)ροή1)α5 ΑάοΓΑΐααι γβηΐΓβηί. 

XXI. Η®ο ροΓΓο 5υηΙ ηυ» ρπη ε€θΐ6Π5 ίη αίΓΟςυβ γοΐαωίηβ ορβηιιη 8. ΙοΑηηί5 Οαπια- 
βοβηί, Ιυηι ίη <]ί$5βι*ΐΑ(ίοηϋ)υ5, Ιιπη ίη ρπΒηιυηίΙίοηί5ιΐ5, Ιηηι άβηιιιηι ίη ΑηηοΐΑΐίοηίΐΗΐβ, υοΙ 
€Πΐ6η(ΐΑη(ΐΑ, Υβΐ ίΙΙυ5ΐΓΑη(ΐΑ ηιίΜ γί8Α 5ΐιη(. Οβ δίη^αΗδ 8ΑηοΙί ΟοοΙοήδ ΐΓΑ0ΐΑΐίΐΗΐ5, φΐ05 
υΐηιιηηυβ γοΐυπιβη βοπιρΙοοΙίΙιΐΓ ίη ΙΐΑβ ρΓΦίΑΐίοηο ςβηβΓΑΐί 5ίΒ{;αΐΑΐίηι άίοβΓβ ηοη 1αΙ)βΐ, ηβο 
^υΥΑ(. Ου» βηίηι άβ αηοςυοηαβ (ΙίοβηάΑ 65$6ηΙ, γβΙ (1οο1ί5$ίωυ5 γίΓ 1.60 Α1ΐΑΐία5 ίη ΟϊαιΗΙϊα 
βηΑ άβ ^οαηη€ Όαη\α$€€ηο €ί €ϊη$ ορετΛηΒ βηΑΓΠΑΥϋ , Υβΐ ίη Α(1αιοηί11οηί()α5 πιβίδ (}μΑ5 υηί- 
ουίφΐβ ΙίΙ)Γ0 Αβ ΙαουϋΓΑΐίοηί ρΓ®ρθ5ΐιί, Ιβ^ί ροδβυηΐ. Ο&Ιβπιιη ορβΓ» ρρθϋυηι 65ΐ ΙββΙΟΓβηι 
(ιίο ρΓΦπιοηβΓθ , Π16 ρΗηιο γοΐιιηιίηβ οοηοΐυδίδδβ ςαββυηηαβ ΙοΑηηίδ ΟληΐΑδοβηί ίηδί^ηΚΑ 
ηοπιίηβ ορβΓΑ βχδίΑΓβηΐ, ίη ςηίϋυδ άβ βάβί (1ο^Αϋ1)υ5 ΑββΓβΙυρ, δίγβ 6Α ςβηιιΙηΑ αο δίηοβΓα 
6556η1, $ίΥ6 (ΙαΜδΒ ΑαοΙοηίΑΐίδ, ΑαΙ δρυπΑ αο 5αΙ)|66ΐϋίΑ. 86οαη(1ο οοηΐίηβηίατ ςα® άβ ΥΑπίβ 
ρίβίΑΐίδ ΑΓβυωβηΙίδ ΐΓΑΟΐΑνίΙ, οοϋβρί, αο ρβΓΟΓΑνίΙ. 

Ο^ΜΒ αρρ^ηάίΰί ορβΓΗηι Ιοαηηι$ ϋαΜα$€6ηί τβίβνυαία 8ΐηί. Ιη 6(1ίϋοη6 ροδίΓβαΐΑ ΒΑδίΙββηδί 
βΐίη ΡΑΠδί6ηδίΙ>υ5 ΙϋβυΙ)ΓΑΐίοηβδ αΗ® δϋπΐ, ίοΑπηίδ ΟΑιηΑδοβηΙ ηοπιίηβ ΓΑίδο ίηδίβηϋ®, ςυ» 
ίη ΑρροηάΙοβ δβα ΙβΓίίο γοΐυαιίηβ ορβΓαηι β^υΗ φχοά ρατο (α), δυαιη ρβππίΐΐί Ιοευαι ο]:)Ιίη6ΐ)αηΙ 
€ϋπι Ββηυίηΐδ ίΙΙίαδ ΑΐίηυοΙ δΟίηιοηίΐΗΐδ ΑδοβΙίοΙδ, ςυοδ ηυρβΓ ΓβροΓί ίη οοάίοο ηΐΑηα βχΑΠΑίο 

(ο)[1ιθΰοηι ηοο γίιΐίΐ. « ΡίΙ^ΕΡΑΤΙϋ ΟΕΝΕΚΑΟδ. 94 

1)ϋ>Ιίο11ιβθΦ ίΙΙϋδίπδδίπιί άυοΐδ βρίδοορί ΜβΙβηδίδ. Οαίΐκΐδ αΙίοΓϋΐη ηυοπιακίδίη ΑΐιοΙοηιιη 
(ηείβΐυδ ίηβιΐίΐοδ β<1]υη83ΐη, φΐοδ νίπ βπκΗΐί ρΓβΙο (Ιίδηίδδίιηοδ βχίδΙίιπΛπιηΙ. Ια ρηιηίδ νβίο 
Ιιαίο βρρβηϋίΰί άβδϋηαΐΜίπι ΙβοηΙϋ ^γζ^πύηχ 1ιιοιι1>ΓαΙίοηβδ ςιι» ίανβηίή ροΐαεπηΐ, βχ ςαί&υδ 
ιΚφΧΟί <|ΐΜΒ Ογ»ο& ηοικίαιη ρΓοφβηιηΙ, βραά ιηβ 1ιβ1>60 ; Γβϋφίβδ τβΓΟ ιηθ^ηίδ δαπιρϋϋιιι 
βχ οο<^€6 ΥβΙίοθηο βΓοί οαπβΐ ΓβνβΓβαάίδδίιηυδ οπίΐηίδ ηοδίπ ηιβρ'δΙβΓ ΟβηβΓ&ϋδ ΑηΙοηίηυδ 
ΟΙοοΙιβ, υΐ ίρδβ ηαρβΓ δϋίδ βά ιηβ ΗΐΙβηδ Ικ^ηί^ίδδίιηβ δί^ίβοβνίΐ. ΟαβηςϋΑΐΏ Υ6ΓβθΓ ηβ 
ρΓορΙβΓ ηίπιίβω ΐΓ&οΙ^Ιυυιη βααρίίΐαάίοβιη β1 ρΓοϋχίΙβΙεο) Ιμβο ΙβοηΙίί ορβΓβ δίη^υΐαπ δεοΓδίηι 
τοίυαιίηβ 6<)6Γ6 οροΓίβθί. 

ϋοϋϋ^ίηίοηίτη αΐίφίοί νίΓοτνιη ϋΗΗτηβταίίο ςιιΐ ορϋταιη χη Όατηαίοβηί Κ6η> αάοτηαηάί$ 

ροηι^πΜ•/. — Ιη Ιοβηηίδ Οβπιβδΰβηί οοιηΐΏβηάΑΐίοηβηι &(1ιηο<1ΐλΐη οβιΐίΐ, ςαοά ίη β^υδ ορβΓί- 

Ιη]5 τ6Γΐβηάίδ, Γεοβοδβηάίδ, ίΙΙαδίΓβηιΙίδ βΐ βόβικίίδ νίή (Ιοοϋδδίιηί ορβΓ&οι ίοαρβικίεπηΐ δΐΐθίπ, 

φΐοηιιη 6^^0δ 1β1)θΓθδ ιηβχίιηο ιηίΐιί &(]]ιιιη6ηΙο ίιιίδδβ ΙυΙ)6ηΙίδδίιη6 ίβΙβΟΓ. Ιβπι Βατ^ηιΐίο- 

Β€ΐη ^υ(^^^6Iη οίνβαχςίαβ Ρίδβουιη, Ρτβάβηεί ^ΕηοI)βI^>^ ρρ^Γεοίαιη, &ηΐ6& ηοιηΐη&νί, ^α^I15 

ΐΓ9η5^θϋοαβδ (ΑΐηβΙδί Ιοθΐιηβδ Ο>ηο Ιιοηίδοηβδ βΐ ίηοοιηρίβδ βδδβ οΐβιηανβηΐ, Ιΐιβοΐο^δ Ιθΐηβη 

£α 5<ιιιιρ6φ]β υΐΰβδ ίιιίδδβ Α^^ονίϋρδβ, ΙβδΙβΙυδςυβ βδΐ. Ι«οο1)υιη ίηδυρ^^Γ Ρ&ϋηιαι 81βρυ- 

ΪΒίκβαι ιηβιηοΓ&νί, α φιο Ρβαΐοδ Ιονίιΐδ ίη βίο^ίδ η, 121 δβπ5ί1, Μιια βαΙΙία ]ηνίηίηί€ΐη αά 

ρΛίαη§9% ΙϋίεταΓητη Βίηάϊα εχοΐίαίαηι €$$€, €%Νη ίη οηιηι [βΤ6 άοοίηηα ρβηενβ αά άοΰ^ηάνΜ 

9ψίίΜ9ήηΛΛ ίίαΙ)€Τ6(Ητ, υΧΐΏΜη ηοη ίη ΙαΙΙιβΓΑη» 1ι»Γ6δίδ δυδρίοίοηβ δβηβχ ηοΓίυυδβδδβΙ. 

ΐΑΐβΕΐ65ί« εβδίΓίδ ηιοιιΑοΙιιΐδ Βη^ΙίΑηοδ β^^ΐΜΐΙ αϋΐιαο Ιοαηηβδ Έοο1βαιρβ(1ίηδ, ηυαηάο γίΐΑΐη 

ΙοίΗΒ 1>&ιηβ5€βηί βΙ οτΑϋοηβπι Οβ ϋ» φάίη /Μ« άοτιηίβίΊΑηί Ι^Ιίηβ βδΐ ίηΙβΓρΓβΙαΙυδ. Ιοάο- 

«ΒΒ ΟΚοΙονβυαι Νβοροτίυβηδβαι , €&ΓηαΙβηδ6πι οαηοηίοιιπι, <16 ΙϋΙβΗδ βΐ Γβΐί^οαβ ορίίαιβ 

ικπίιιιη βδδβ οιηηβδ ηοηιηί. ^υ^υδ οοηιηιβηΙβΓίοδίη Ιίϋηιιη Ώ€^ά€ οτίΚοάοχα ουΓίη ΙιΑΟοβαιβΑ 

«Κϋοηβ οηιίδβΓίηι, ο^ιοδβδ αΐΐαΐί ίη ρΓβοηιοηΙΙίοηβ λΑ ρτΦοίρααηι ίδίοά ΙΟΑηηίδ Οβιηι&δοβηί 

οροδ. 

ε^ 9θςααη!ιΐΓ ΡβΙηΐδ ΡτΑηοίδοτίδΖίηαδΥβΓΟηθηδΙδ, υΙγ αΐηυδςαβ Ηη^οΦ, Ιαϋη® βΐ Ογφοβ 
€ΐΙΐ6ηϋ55ίπιαδ, φΐί ηοη ρΑυββδ ΕοεΙβδί^Β Οπβοβ Ρ&(ηιηι ΙυοηϋΓΑΐίοη^δ ίΑΰη&δ ίβοίΐ ; Ηβηηοικ 
ϋβιη ΟτΑτ1υ5, οπίίηίδ ΡπΒάίοθΙοηιπι, ΰμίοδ ίηδί^βιη δλοπιηιπι ΙιυπιβηίοηΗηςυβ ΙίΙΙβΓθπιπι 
ρβπΐίθΏΐ οοηίβδίΑηίυτ βηκίίΐίδδίιηφ , ςυΑδ δοΗρδΙΙ ιιηηοΐβΐίοηβδ ίη 8. ΗίβΓθη7αιί βρίδΙοΐΑδ 
€«η(ιιαι ; ^ο&^11^η1υ$ Ρβηοηίυδ, (ΙοπηβΓίΑΟβηδίδ, οπίίηίδ 8. Ββη6(ΰβ1ί ΰοηβΓββ&Ιίοηίδ ΟαηίΑ- 
««1515 σιοοΑοΙίϋδ, πιαίΐίρΐίοί ΟίΦοοταιη Αΐιοΐοηηη τβΓδίοηβ οίΑήδδίηιυδ; €τθ<ΐ6ίπ€ΐυδ Τίΐ- 
8ΐ«ιηΐ]5, Ο&τώιΐδί» Ρ&τίδίβη^ ηιοηΑοΙιυδ, ΟπΒΟβ βΐ Ι-θϋηβ (ΙοοΙιΐδ, φΐί δοηιπΜίπι δϋ)ί βχ 
€βε]βδίΑ5ϋθ4Β βηΐίφΐίΐβϋδ ίηνβδϋ^Ιίοηβ Ιβηιίβηι ρΓΟΠιβηιίΙ. Ουίύιΐδ Α(1(1&ιη ΒίΙίΐΜύάυπιΡίΓϋΙιβγ- 
ΒβΓυπι, ΜθΙΙΙΐΦΐιη) Ηορρβηιπι, ΑΜιιπι Μβηυϋαηι,ΡβΙηιπι ΡβηϋηυηιΤϋβΙβηιιηι, ΒηιχβΠβηδβαι 
<Ιβ«3ηιιπι» ΡΓοηΙοηβηι ΟυοΦοαι, ΡΙιίΙίρρυπι 1^1>1)€ΐιηι. 

0π)ηί1>ϋ5 Τ6Γ0 ίδΙίδ ρΓ»ί( ΙβοοίΗΐδ Βυΐίιΐδ ΡηιηΦίΐδ, 8. Μίοΐιαβίίδ ίη Επβηιο ίη ΒήΙαηηίΑ 

ιοηοΓί «1)635, φΐί οΐχ δίη^^ηΙβΓβηι ΙίηςίΜΒ 6πβοφ ρβΗΐίιιπι άοοίοηηη ΥΪΓοηιηι νβηβΓαΙίοηβηι 

ΤΜίγίηΜκη $ϋ)ί οοοιρβΓαΐΊΐ. ΡποπίΗΐδ 6]Ίΐδ ίη Βοηΐθδοβηί ΙίΙίΓΟδ ίβΐίηβ Γβάίίβηάο ευήδ δβ€υη(]θ5 

9Ι9& Υτνιεΐ^ουδ ηοδΙβΓ (}οπι1)ββ5ίυδ Αφβοίΐ» ου]υδ βΐίαπι ηοη βχί^υβ Ιβυδ βδΐ βρηά 6ηΐ(ϋΐ05 

«^ϋΐηί^νΟΑ φΐΦ βϋίάΐΐ νο1απιί&&, ςυίϋοδ Γβδ ΙίΙΙβΓ&τία βάηιοάυαι ΙοοαρΙβΙαΙβ θδΐ. Νβο τβΓΟ 

ν^\Ώοη$ ΰ6§ οιηηίΐΗΐδ ίη ηοδίτο ΑΐιεΙΟΓβ ί11υδΐΓ8η(1ο ρΑτίβδ δυδίίηαίΐ Ι)ίοη)Γδίυ3 Ρβΐθνίηδ, « 

§ίΙξί^ηίκάξξψΐΜγ} 3βΒοιι]ί ηυρβΓ βίβρδί Ιυπιβη, ου}ΐΐδ ςαίηφίβ Β€ άορηΜίίΛηΜ ίΗ€θΙορ%ά$ Ιοηιί, 

ΛΜΒίιιίδ ρηκβΓίίηι Οβιηΐθδΰβηί άίεΐίδ δβηΙβηΙϋδφίββοηίβΓίίδδίπιί δοηΐ ; φΐί1)ΐΐδ ρΓοίηίΙβ βχίπιίθπι 

ΜοβΙί 1>οβ1οη5 ίη Γ6ΐ)ϋ5 (Ιίήηίδ βηβΓΓ9η(ϋδ βΐ (Ιβ&ηίβηάίδ αυοΙοπίΑίβηι δΐιπιπιβ οοπιηιβη(ΐ9ΐ. 

ΑΙΐοδ ίο&τποτίδ δΐι1)δ6ΐ]ίί δΰπρΙΟΓβδ οαήϋο, ηβ ρτοϋιάΐαΐβ ηίηιίΑ ϋβόίυπι ίίδ φή ρηβ&Ιίοηβηι 

ΙιαηοΓβ αιβιηι Ιβ^βήηΙ, ΑβΤβΓβπι. 

Ο^αά Ιιαψί€ 4άΗίοη€Μ ίΛ ρτίίΛίΜ €οηίηΐ€ηηί — Μοίΐο δυρβΓβδΙ, ιιΐ Οίοηιηι, φΐοηηη ορβη, 
€οη$ί1ϋ5 8β ωοιϋΐίδ ίη Ιι&οοβ ηιβα β^ΐίΐίοηβ βΐ3ΐΜ>ηιη(ΐΑ υδΐΐδ δοπι, δίη^Ατβπι Λά πιββ δίαάίθ 
ρτοοιοτβηίΐιι 1)βη6τοΊ6ηΙί8ηι ΙβδίΑίΑπι οπιηίΐΗΐδ &είΑηι, Αίφιβ ίη ρήηιίδ βοηιηι ηυί οοάίεαπι 
ηΐ2ηυ$€ήρΙοπιηι ρβηβδ δβ βΓ&ηΙ, πιίΐιί ρβΓ $β &υΙ ρβΓ θηιίοοδ οορΰιηι ΓβοβηιηΙ. Ιη ρΗηιίδ 
φΜηΙΐίπι ΟΙυδΙτίδδίπιο Ό. «ΙιΐΜΐΙί Οβ ίοανοίδ, 1>ί1)Ιίο11ιβ€Απο Γβ^ίο, άΛο^πϊ (Ιί^β δβΐίδ β πιβ 
δί^ί&β^ ηοη ροΐβδί, φΗ), ρΓΟ οοηςβηίΐΑ δίϋί Ιιιυη&ηίΐΑΐβ, 1>βηί^β ϋλτβηΐβ βΐ βηηυβηΐβ, 
Ιί1>Γθδ φΐοβτίδ Γβ^Οδ, δβα ιηβηυ βΧΑταΙΟδ, δβυ βχοοδΟδ &<ΐ6υη<1ί, οοηδΐιΐ6η(1ί, Ιβ^ηόί ββ 
άοπιιιπι βδροΓίβηάί ρβηπιρίθ αιίΐιί Ιί1)βΓΠΠ)Αφΐβ ίβοαΙίΑδ ίυίΐ. Νβο τβΐΌ άβϋιβηιηΐ τίΓΟΠπη 
ηοϋδδίηΜΒ ογΗι ΙίΙΙβΓβηο βπκΐίΐίοηίδ βΐφΐβ Ιιαηι&ηίΙβΙίδ, φΐί ρβηυ ί1]υ<] τβΓβ Γβ^αηι (Ιί^ίδδίηιβ 
οοΓβηΙ, οΐθπδδίπιοπιηι 00. Νίοοίβί ΟΙβπιβηΙ βΐ Ιοθηηίδ Βοίνίη ρΓορβηδίδδίηΐθ οίΒβίβ, ςυί5ιΐλ 
^ δοδοβρίαηι οριΐδ ρβΓ5βφΐβη<Ιιιηι ίηοίΐΑΐοδ ίαί. ΙάβΦ ρΓβδΙίΙβτβ (ΙοοΙίδδίπλί τίπ 00. 51β- 95 ΡΚ^ΕΡΑΤIΟ βΕΝΕΚΑυδ. 96 

ρΐιβηυδ Ββΐυζίιΐδ β1 ΟβΓοΙυδ ΟϋοΙιβδηβ, ςαί Λΐίιΐδ ρο$ΐ οΠαιη οοηΓβΓίίδδίηιω 1)ίΙ)1ίοΙΙιβο® ΟοΙ- 
1>6Γϋη» ρΓΦίβοΙί ΑιβηιηΙ. 

Νοηάαιηνοΐυιηβη δβοιιηόαιη β1)δθ1νβΓβω, ουιηϋΙιΐδίΓίδδίιηί ηο1)ίΙίδδίιηΐ(ΐυβ ορίδοορί ΜβΙβηδίβ, 
Ο. Ηθηηοί εβΓοΙί άα ε&αι1)ουΙ, άυοίδ άβ Οοίδΐίη, βΐ ρΛΠδ ^Ργαποϊφ, δίηκυΙβΓβπι ΙιυιηβηίΙβΙβπι 
δϋΐη βχρβΓίαδ, ςυβ ίη })ίΙ>Ιίο11ΐ66&ιιι δυβιη, φίΛΐη δβΒίιβηβηαιη οΐίιη νοοθΙ>βηΙ, βχςαίδίΐίδδίιηίδ 
ΐΏβηυδοήρΙίδ ΙοουρΙβΙθΠ), ίβοίΐβιη β(1ί1ιιιη ιηΐΙίίρβΙβΓβίαδδϋ. Μ ςηοά ρβΓβίΌβηΙβΓ ρΓο ιηοΓβ 
δαο βχδβοαίαδ βδΐ ο1. Ο. ΝίοοΙααδ ΒΙβηοΙι&Γά, δβοΓβΒ ίδοαΙίΛΐίδ Ρδπδίβπδίδίη ώβοΙο^ΪΛ άοοΙοΓ, 
1ιυ]αδς[υ6 1)ίΙ)1ίοΙΙΐ6θ6Β ρΓφΓβοΙυδ ιηβηϋδδίιηυδ. 

Μα^3δ ίΐίάβιη δαρρβίία^ αΐΐαίβηταΐ ρΓβΒδΙαηΙίδδίχηί οοάΐοβδ οοΙΙβ^ί Ραηδίοηδίδ 8οο. Τβδυ, 
ςιιοδ ιηίΜ αά υδίκη ρΓ£βΙ)υΓΐ νίτ βχίιηίθ άοοίοδ , Κβν. 8(1ιηο(1υηίΐ Ρ. Ιο&ηηβδ Ηαρϋιυηαδ, 
θϋ|υδ ρβΓβηηίδ βπ^α ιώ6 αιηοΓίδ βΐ Ι^βηβνοίβηΐί» ηιιηφΐ&αι ηοη Γ600Γ()βΙ)0Γ. 

Ουΐά νβΓΟ (ίίοαιη άβ ΓβνβΓβηάίδδίιηο ΟΓάίηίδ ηοδίη ιηηβίδίΓΟ ^βηβΓβΗ, Αηίοηΐηο ΟΙοοΙιβ, ςυί, 
(ϊβοβδδΟΓαιη δοοΓίιιανβδϋ^'β ρΓβιηβηδ» ααΐΐίδηοητηοοίίδβ^ΐ, υΙ&1)δθ1αΙβιηηυιη6Γΐδδαίδ Ιο&ηηίδ 
ϋαΐΏθδΟθηί 6<ϋΙίοη6ΐη (}&Γ6ΐη 7 ΟυοοίΓοα ρΓΟ ίηοΓβάίϋϋί δαο ίη ΗΐΙβΓΪδ αρυά ηοδ αϋ]αγβη(1ίδ 
ρΓΟίηονβικΙίδφΐβ δΙαΛο, ίη8βηΙίΙ)υδ ηοη ρβρβΓοίΙ βχρβηδίδ, ςυο βχ νβΐίο&ηΛ ρΓββδβΓίίαι 
ΜΜίοΙΗεοίΐ βϋοίοπδ ηοδίΗ ςα« (ΙβδίϋβΓ&ΐΜίπι νοίυηιίηβ, βο ρΓΛίδβΓίίπι βπιρίίδδίαιυπι ΡαΓαΗ«- 
Ιοηΐϊη ορυδ, ρΓοΓβΓΓβηΙϋΓ, ιρίΐιίίΐυβ ςα&ηίοοίοδ ΐΓΛΠδηιίΙΙβΓοηΙυΓ. Ιβπι βηΐβ Γβίαΐί ςιιίά 
βΐίβηιηυη] Ιιοώ'εηαβ ρΓΦδΙβΙ, ηιιβηίοδοιιιβ δαηιρίαδ 6ίΓυη(]αΙ, υΐ Τ.60ηϋί η)οη&οΜ, όοοίίδδίηιί 
θΟΟϋΓβΙΐδδίωίφΐβ , βο (1θ Εοοίβδίβ βάνβπδαδ ΙιβΒΓβδβδ ΝεδΙοηβηοπιπι βο Μοηορ}ΐ7δί(θηιιη 
ορϋηιβ ηιβηϋ δοπρίοπδ,. ϋϋποραοι οοαιροδ ββαι. νοίίδ δυίδ βο ουπδ υΙίΓΟ θίςυβ 
Ιιαπιβηίδδίπιβ ίβνεηΐβδ ηβοΐυ^ ΟδΙ άοοίίδδίπιοδ ϋίΜίοΙΙιβΟΦ ΥαΙίοβηβΒ ρΓ^ΓοοΙοδ ΙαυΓβηΐΗΐιη 
Ζ&ε&ςηίυο), 6ΐ Ο. &ΐ3ΐ)δΐ6πι Ιο&ηηβηι ΒΑρϋδΙβπι (16 ΜΙγο, νίΓΟδ, ιιΐ ΟΓαάίϋοηβ, ίΐα 6ΐ ρΓορβαδο 
1η Γβηι ϋΙΙΟΓβή&Εα βηΐπιο 06)6{)6ΓηΐΏθδ. 

Αά ΙΐδΒο ηιβ ϋΐϋδίπδδίπιο βΙ>1)&ΐυυϋο Ιπιρεπδΐΐί, δυηιπιί ροηϋΟοίδ ηυροΓΥίοβΙβ^βΙο ΡβΡΓ&Η», 
ροδ( ΥβΓα δβάίδ αροδίοϋοφ αά δυρεβπιυηι ΜεΙΙΙβηδίδ ΟΓάιηίδ πιβ^ρδΥΓίιηι ηυηΐϊο (Ιοδίςη&Ιο, 
ιηυΐϋρΐίοί ηοπιίηβ υ1)δΙποΙίδδίπιυπι (ΙβΜΙοΓθηι ρποΟίβΟΓ, ςιιί ρπορβηδβ θγ^λ ϊηβ 1)βηβνο1βηΙίδ, 
ουί (ϋ&ηβ δβΐίδ οβ1βΙ)Γβηάδθ πΐβ ίαιρβϋοπι δβηΐϊο, οΜοίΙ^υδ ΓβαιοΙίδ ςυί ϊηδυρβΓβΜΙβδ νί(1βΙ)Λη- 
ίυη, ΙβΓξθ βο ϋβηβΓιοβ π)&ηυ ΙπαοΙβΙαδ αΐίςυοΐ Οβπιβδοοηί αιίΐιί ρΓοειίΓβνίί, δΐηβ ςυίϋυδ ύβή 
ηυΙΙο ωοϋο ροίβΓβΙ, υΐ Ιιλπο φΐδίπι ρβΓβΙ)8πι βοϋΐίοηβπι, ίη ρυΜίουηι οίΛΓΓβπι. Ε3αδ ροΓΓΟ 
Ιιοο ίη ηβ^οΐίο οοηδίΙίοΓυηι βχδοουΙΟΓβπι δβ δΐΗηηΐΛ βίβοπίβΐβ ρΓδβΙ)υί1 €1. Ιΐΐδίαδ^ Ιαΐίυδ ΡοηίΑ- 
ηίηαδ, Ιιηρ6Γία1ίθ£& ΜΙ)1ίοΙΙΐ6θ£β οϋδίοδ, ςτιβαι οΐ) δίη^Ι&Γβηι βπκΐίΐίοηβαι, αΐηαβ ίη Βοπιβηο 
Εοοίβδίβθ ]αηΙ)υδ νίηόίο&ηάίδ ο^γο^θ ηθνβίβιη ορ6Γ&ηι δοχηιηαδ ΡοηΙίίβχ ΟΙβιηβηδ XI Ιιοηο- 
Γ&ηυπ) οβπ)6ΓβΓίαπι δααπι ίβοίΐ. 

Νοο ιηβ πίΓδαιη ίη^ΓαΙαπι ρΓ£β56ΐ30 νίηδ θρυά Αη^ΐοδ οΐ&ηδδίηαίδ αο τεΙ ΙίΚΒΓ&η® δΐυάίοδίδ 
ςυδπι ςυί ηιβχίηιβ, ΡβίΓΟ Αΐΐίχίο, Ιοδηηί Ηυ(1δοηο, βΐ Ιοαηηί ΕπηβδΙο θΓθΙ)ίο, ςυί, ΓβδβΓβΙίδ 
Μβ^φ Βπϋβηηίφ πιυδβίδ βο ]3ί1)]ίοΙ}ΐ6θίδ, ςυΦουηο^αΘ Ιοβηηίδ ΟβίΏβδοοηί δοπρία, ηυ» 
ηοηϋαπι βχουδβ βδδβηΐ, βραά δβ ΙβΙβΓβ οοωρβπβΓαηΙ, ρροπιρίβ βΐ βίβοπ δοΠίοίΙικΙίηβ αά ωβ 
ΐΓβηδπιίδβΓυηΙ. 

ΙηδυροΓ οοηδίΐίίδ βο (ΙοουπιοηΙίδ δαίδ ρΓΦοίριιο ηιίΐιί βάίαηιοηΐο ίαοπιηΐ ρΓΦδΙβηΙίδδίπιί άαο 
νίη βο ΙοΙο 0Γΐ)β ηοϋδδίπιΐ, ϋ. β1)1)βδ ΙαοΙονίουδ (Ια ΡοαΓ €ΐβ Ιοη^αβπιβ, β1 Ό. Εαδθ5ίαδ Κβ- 
ηβικίοΐ, ςαοΓαηι οχίηιίβηι βπκΐίΐίοηβπι, ηιβχίηιβ ηαοά β(1 ΓΟδ ΟΓίβηΙβΙίαπι βΙΙίηοΙ, ϊηάίζβΏΛ 
βίςαβ βχΐβη οηιηβδ δαδρίοίαηΐ : δοά οΐ βηιϋο ίη οραδοαίίδ ςα1Ι)αδ(1βηι οχ ΑρβΜοο ί(1ίοπι&ΐ6 
νβΓίβηύίδ βΐ Γβοβηδοπάίδ οροΓβηι δαβπι Ιιαπιβηίδδίπιβ ροδαβηιηΐ. 

ΙηΙθΡ ΙοΙ ίΠαδίΓβδ λίποδ, ςαί δίαιίίοπιπι 1βΙ)0Γαπΐφΐβ πιβοπιπι ΓβαΙΟΓβδ δβδβ ρΓΐΒΐ)αβΓαηΙ, 
ροδΙβηοΓβπ} ηοη ΙβηβΙ Ιοεαπι (Ιοοίίδδίπιαδ πιβί^αβ βπιβηϋδδίπιαδ, Η. Ρ. β(]πιθ€ίαπι Ρ. Ο. ΒβΓ- 
ηβπάαδ (1β ΜοηΙβΓβΙοοηίδ, φΐί, οαπι ίρδβ τβί βοοϊβδίβδΙίοδΒ βΐ ΙίΙΙβΓβπΦ, ρΓΦοΙβπδ ορβπϋαδ β1 
ρήδοοΓαπι πιοηαπιβηΙΟΓαπι βναίςβίίοηβ Ιοοαρίβίβηόφ δβ (οίαπι ίπιρβηοΐβΐ, ηίΐιίΐ ηοδίπ ίπιπιβ- 
πιΟΓ, ηαίάςυίά Μηο ίηάβ βϋ Ιοβηηίδ Οβπιβδοβηί βάίΐίοηβπι ίΙΙαδίΓβηϋβπι βΐ βαςβη(1βπι βρίαπι 
6( ίϋοηβαπι Γβρβπί, Ιιοο π)βουπι οοπιπιαηΙοβΓβ ίηίβηΐβ δοΙΙίςίΙαοΙίηβ δ1α()αί1. Νβο πιίηαδ βΐίβπι 
ρροΐίχβ Γβπι ωββπιββίΙΚ. Ρ.Ό. Απδβίπιαδ Ββηάαή, Κβ^αδίπαδ, β^αδ(1βηα ίηδίίΐαΐί βίαπιηαδ, ΙοΙί 
^βπι οΛί δίπ^αΐβη δαβ βηιϋίΐίοηβ οΐβπδδίπιαδ, οαίαδ ορβΓβ , βχ φΐο Ρβπδίοδ βρραΐίΐ, ςαίάςαίά 
βαοΙΟΓίδ πιβί Ιτβοΐβίααπι ίη νβπίίδ ΙΙβΙί® Ιοοίδ βο Ρ1θΓβη1ί«Β ρρβΒδβΓίίπι β1 ΥβηβΙίίδ (ΙβΙίΙβδοβΓβΙ, 
εοπδβοαίαδ δαπι, β]αδ άβδίάβπίδ βο ρβ1ί1ίοηί1)αδ πιΟΓβπι αΙίΓΟ 8βΓβηϋΙ)αδ ίΠαδΙπδδίπιο Ό. Μ^- 
Ιββο Τ)τρβΙ(1ο, ΡΙιίΙβοΙβΙρΙιίβηδί ηιβίΓοροΙϋβ, ηβο ηοη νίπδ οίβρίδδίπιίδ (1οοΙΙδδίηιίδ€[αβ Β. Ρ. ΰ• 
Λοβ^ΐο Μαήβ (/αϊΗηο, 0Γ(1ίηί5 8. ΒβηβάίοΙί βίααιηο, β1 Αηίοηίο Η^ϋίβ δαίνίηο. ίΤ 8ΕI^ί^Τ^Ε ΡΗ^ΕΡΑΤΙΟΝΕδ. 98 Ύίΐντ •Τ Τ ' ι . 7- 1 δΕΕΕΟΤΛ; ΡΚ^ΙΡΑΤΙΟΝΕδ ΑΟΥ ΝϋΝΟϋΡΑΤΟΚΙ^Ε ΕΡΙδΤΟυ: ΟΠΑ ΑΝΤΕΚΙΟΒΙΒί/β ΟΡΚΕυΜ 8. Ι0ΑΝΝΙ5 Ι>Α1ΙΑ5€&ΝΙ ΚΟίΊΠΟΝΙΒυδ ΡΒ^ΚΠX^Β $υΝΤ. ΙΑ(Χ)Β1 ΡΑΒΚΙ δΤΑΡυΐ.ΕΝδΙ8 ^ψΛύΙα αά ^ΕρίάίΗΐη Ββί[ο άούίοτβηι ΐΗ^σΙο^^ηι^ ά€ $ηα ΗΜ Ώ€ (ίάβ οπΗοάοχα ίταηείαϋόηβ ί^αΐΐηα. 

/Κ05ο& Ρ3ΐ)6Γ ^Ερύ\ο ΟβΙΓο (ΙοΰΙοή ΐ1ιβοΙο|;ο. 

Ι^ΜΟΓυιη Α€3<1βιιΓΐ3ηι , ΰοιηιηυηβιη βΐυίΙίοΓυιιι ηοΒίΓοηιιιι ρ2Γ6ηΐ6ΐη , ουπι (ϊάο τυιηοΓβ Γ6ρβΐιί$&6 (β 
ηρο^ι : ηιίΙΓιηβ, &η Ιί1)Ί ιηα^ίβ |[Γ3ΐυΐ2ΐυ8 ίυβηιη, ίηοβΓίυβ Βΐιιη. Οαίβ 6ηίιιι.&Γιυ& {ηβΐ^ηΐοΓ Ιοουδ ? Οαί» 
ΜήΐΜΐ5 ΐυΊδ ΐυοςυβ 2ΐ€€θΐηιηο<1αΐίθΓ ίη^βηίο ? δοΐβηΐ βηίηι ρΓ6ϋθ5ίθΓ68 ρΐ^ηΐ» ίη 8θΙο ηαΐυΓ» βυ» οοη- 
ΚΒΐιηβο, ηοη ιιιθ(1ο ΟΓΐι&πιβηΙο βδββ, 86(1 61 ρΓβΐΊοΒίιιη ηοη ιηίηαβ ^ίΤβΓΓβ ΓΓυείυηι. Ιιοουπι ϋβ ηοβ ΰοη- 
ΚΒΚΒίβηι (?), ηβςυβ οηιβπαβηΐο ΙυβηηΙ, ηβςυβ (]υοϋ (ΙβϋύΐιΙ ρΓοΓβΓβηΙ ίΓυοίυβ. Νοη ββουβ αυΐεπι &Γΐ)ί- 
Ιτ«τ 16 Ιθ€υιιι ίΠυηι ΓονβικΙίδ 1)οηί8 οιηηΊΙ)υ8 ευιη ΗΐΙβπβ , Ιυιη ίη^βηϋβ αρΓιβδίπιαοι Γ6θορΊ$86. ΥβΓυιιι 
^■11 ιιιιυ5 ίιιΐ6Γ ρ1υΓίηΐ08 νείβπβ οοηδυβίυάίιιίδ ϋΐιιίοθ8 16 ίβδίΐνβ ςυαβί 6χ 1οιιβΊιιςυί88Ίηΐ2ΐ ρβΓ6{;Γίϋ&- 
ϋορβ ΓβνβΓίβηιβιη δυδοΊρίβηΙβδ, 6886 ηοΐι ροΐυί : Ιιοο »ά Ι6 ιηυηυβουΐο ιηβ&πι ΐββΙΟΓ 3&)86η8 ύβηενοίβη- 
ιηπι : οριΐ5ευΙο, ίιΐφΐ3ΐιι , 1)63ΐί Ρ^ΐπδ ^οαηη^8 03Π)Μ66ηί, ςυθ(Ι 8αρ6Πθπ1)υ8 (ΙίβΙιυβ ΊηΙβΓ &ιι1ίοθ9 Ιυ- 
■βΐΐαβ 6 6γ3Β€0 1ι3ΐίιιιιΐΓΐ ίβΰί : ηοη 621, ΓαΐβΟΓ, ςυ» (1606Γ61 <ϋ§ηίΙ&ΐ6, ηοη 6ΐ6£;3ηΓια : 86(1 ίη &η£;υ1α 
ρΜΐΐβρβΓ 8βηιοΙυ8, ιιπ$6γΊ38 €υΓί3ΐίυιη (ΐ6θΙΙη&η8, ((υα Ύ&Ιυί β(ΐ6ΐη8ΐ6 Ι6θ1οπ1>υ8 &υοΙοπ8 ηΐ6ΐιΐ6πι ρ6Γ- 
▼ίΐΒΐ ί2αβθ9. Τυ£ ί^ίΐαΓ ρ2ΐΓΐβ8 6ΓυηΙ 6ΐ όϋΰΗίονβΊ , 4|αί, Ιβ &(1]υΙθΓβ ( ραυοί ΟαιβΓβ <1ί68 ), 83€γο ιΐοοίο- 
ηη οΒίυϊ ιη86Γΐυ8 β8ΐ , &(;ηο866Γ6, &η ορυ$ ΓθΓΐ6 ΐΑΐβ 8ΊΙ , ηυοιΐ αδαί , €6161)6ΓγΊπιο ίΙΓι δΐυάίο 6886 ρο88ίΐ. 
Οιη ίρβυηι ι»3χίιη6 Ιΐιβοΐο^ίχ ρΓθί)6ΐυΓ δΐιιάίοδηαι , 6ΐ 2ΐΙ) ΑΐΙλ6ηί6η8Ί ά6θυχί886. Ουοιΐ υΐΓϋίηςιιβ τί(ΐ6ΐυΓ 
ρτζΜΐι» θ2ΐη25€6ηΊ οραδουίαπι ρπχΓβΓΓο. Νβηιιβ 6ηΊπι ίη ΟΓχοοΓυιη £[γαιη&8ϋ8 2ΐΙίο ίη ορ6Γ6, 2ΐ<1 82ΐ€Γ&ηι 
Αβοίο^ίχ ρα1χ&(Γ2ΐα ί>οΐ6[)αηΐ ίηϊιίαη. ΥαΙβ. Δρυ(1 ΒίΙαΓί^^δ, Ιάίϋιι» Ρ6Κ)ηΐΑΓίί8• Β£ΑΤΙ ΚΗΕΝΑΝί ΑΙ,δΑΤΤεί ϋατηΐύη αά Λο^ΰτίπηι ίΌτΐηηαίηηι ΜαΰΙονιβηιβιη• ^Λ^ γκψιοτ Γ3ϋίυδ ςυΐ βϋΓ^Ίΐ αΙ) 2ΐ6, 
ΒΐΊ ^ Ρΐΐύβϋχα 1υο6 ηίΐΟΓίδ ΙιαϋβΙ. 
Β^ηά ϊϋι^τ ρ6Γ(1θ€ΐ2 ηΐ3|;ί8 δϋδοερΊΐ &Κι αΐΐο 
?ήΜΛ εο1ιθΓ8, ρορυΐο ρο8ΐ6ΓίθΓ6, ΡαίΓυηι. 
0νι£α 8υηΙ πιαςηί €6ΐ6ΐ>6ΓΓίϋ)& (Ιο^πιαίΑ Ρ^υΗ 

(^κβ ηοναδ ίη Ιοιο ΐ6|$ίί6Γ ογΚ>6 ΙυϋΙ: 
ΤιΙη Ιοαηηίδ 8ϋΙ)Γιηιί ρ2ΐ^ίη2ΐ 86η8υ 
ΟαΙι» 03ΐηΑ$€6ηί, Γαηάίΐ υΐ &81Γ& ]υΙ)2ΐΓ. ΤΓ3ΐάΊΐ βηίπι Μβι ρΗηΐϋ ίη6υη&1>ϋ1& Γ60ΐ6 , 

ΑΟ ρϋΓ38 ηΐ6ηΐ68 η)3Τ8ΐί6& 82εΓ» (1θ€6ΐ. 

υΐαιΐ6 δαίυΐίδ ίΐ6Γ^(6η63ΐ, 1θ€& ϋενία νίΐαηδ 
δΊπθ6Γ3 ςιΐ6ηινΐ8 ΐΓ2ΐ(1ίΓιοη6 πιοη6ΐ. 

11 &6 Γ6ΐίΧ 86Πΐρ6Γ ]&0ΐ6ΐ 86 (>Γ26€ί3 ρΓΟίβ , 

ΰυ£ ςυοηά^ηι οίΑΓΟδ 6<1ί(1ίΙ &1η)& νίΓΟδ. 
Εγκο ρί38 86€ΐ8η8 16§68 36 ]υΓ& ΤοηβιηΙίΒ » 

ΗΟΟ 0ρυ8 6X21611 &6(1υ1ίΐ2ΐΐ6 16£;31. αυοοοι ε^ιοτοΥΕί ΕρίϋοΙα αά ^α^οι^ηηι ΟΙατοίΗοηίαηηηι ερί$ϋορΗηι^ άβ $ηί$ ίη ίώτΗηι Ββ βάε οπΗοάοχα οΰ$€ΓΌαίίοηίδη$. 
ΒβτβΓβηάο ίη €Ηπ8ΐο ΡηΐΓΐ 36 Οοηιίηο ϋ. ^α^ο1)0 Αιη1)38ΐ3ηο, 6ρί86ορο ΟΙαΓΟίηοηΙαηο (Ιί|;ηί8$ΐιηο « 

^Ιη10€Η& €Γΐ€ΐθν6υ8 Ν60ρ0ΓΐΙ16η8ί8. 

υηι οηιηίυω ςυί τβοΐβ 83ρΊυηΐ, 6ΐ ν6Γλ 68ΐ 89ρί6ηΐί3, 836ΓαΙί88ίΜΐο ρηίδΐιΐ, ηίΗΙΙ ΰβΠίαβ 3υΙ ΟΓπιίιι» 
»ιιΙπιΊ» ηο8ΐπ8 68δ6 ιΙβΙ)6Γ6, (|ΐΐ3ΐη 63ΐ1ιοΠο;6 β(ΐ6ί (1θ€υηΐ6ηΐ3, Γβ^ιιΐ38 6ΐ 3Γΐί6π1θ8, ςυίϋυπ 8ΐη6 Ιΐ£8ί1α• 
Ιίοηβ ιυΐ οΓ3ΐίοιιί!» 6ΐη32ίΐ3ΐίοη6 88&6ηΐΊπ (1ο1)6ηΙ οοιη68 , ςηοιΐ (1ίνίη3 ίΓΓ^ιϋαΐίοηβ 3 606ΐο ίη ΗοηιΙη6β 
(ΐ4:Διιΐ6ΓΐιηΙ• δι 6ηίιη Ιαηΐί ίαΐΐ βρυϋ (1ί&6ίριιΙθ8 ΡγίϊϊΛ%οηβ 3υοΐθΓίΐ38 , ιιΐ ίπΐ6Γρ6ΐΐ3ΐί 3ά Γ6(1ϋ6η(ΐ3Ηΐ 
βοταιη ςυχ 3ΐ886Γ6ΐ)3ηΐ 03υ&3Φ , βΐίυά ηίΐιίΐ αρρΓθ1)3ΐίοηί8 3ΐΙυΐ6ΓίηΙ , ςιΐ3ηι ηΐ3{;ί8ΐηιπι ίΐ3 (1ίχί886, ηοΓ»»- 
ςυβ ρηΐ:ΐΓ6ϋΙ , (\υχ αΐ) ίρβο 3666ρ6Γ3ηΐ, ίη (1ΐ8ΰβρΐ3ΐίοη6πι αυΐ οοηίΓονεΓδίαηι (ί6(1(ΐο6Γ6 : 8ί ΓυΓδπιη Ιαηΐί 
ιραϋ ΑιΙΐ6ηί6η568 πιοιηβηΐί ίυίΐ 3386ΓΐθΓίιι$ ΧοηοοΓίΐίβ $6Γαιο, υΐ εαιη δοηιεί ίη ]υϋί6ίο ηΐ3ηαιη 68561 &π$ Γβν6ΐ&ΐ2ΐ 8υη(, 8&θΓθ8&ηοΐ£ 0(]βί ηιγ$Ιοπ3,'ρΓ!6$βηίπι οιιιη 1301 8θΙί(ΐ8 Ι)»*»! ηΊζ& 8ίηΐ 61 Γυικίλίλ βυρη Ογ^ ^ 
ιη3ηι ρ6(Γ8ΐη 7 ΝίΐΗΐθ8βαυ8 Ιίλυά &1)8υΓ(ϊυιη Γυβπΐ ιΙΙα ίηΐβπΐυιιι Γ9^ίοΐΜΐΙί νία ηκχΐθςιιβ ΓυΙοίΗ « βίικΑΐτΑ ΓβΚ- 

ί [101118 ρΐβίΑΐβ ρ6Γ8ΙΙΜ0Γη8 «ρρΓΟΚίϋΠ ΓλΓίΟΙίίΙΐυβ • %Α ΠΙ6υΙί8 0081Γ» ]Ι1Τ«Ι()ΑΠΙ ίιιι1)βϋΠϋΐ2ΐΙβιη , <|α96 ΐυη 
3θί1« 2(1 ίρ8& ΰΓβίΙύηάα Βυ1)Τ6ΐιίΙυΓ, ουιη 63 ρ6Γ8ρ6Χ6Γΐΐ & ΓίΙίοηβ ηοη 6886 3Π6η3. ΟυοοίΓΟί βυιηιηο βία- 
(Ιίο ν6Γ83ΐΐ(1ί 8υηΐ 1ί1)η , ςυι 3ΐΓΐ8$Ίιη3 ηο8ΐΠΒ Οάβί 836Γ3ΐη6ηΐ3 χΐ6ΐ6|[υιιΙ, 3ΐ(]ΐΐ6 3(1 63 οίβηυβ ηιΐ6ΐϋβ:6η(ίΙι 

ΡΓ»813Ι11 3(]]υΐη6ηΙυΠΙ : ρΓ»86Γΐίηΐ ει 3ΐ) 3η1ί(}υί8 , ρΓθΙ)3ΐί8 , (Ιθ6ΐΓίη3 61 83ΙΙ€ΐΊΐ3ΐ6 ρΓ3ί€ΐ3η8 3υ6ΐΟΓίΙ)υ8> 

ι;ΐ3ΐ)0Γ3ΐ2 8Ίηΐ. Νοη βηίιη ροΐ68ΐ τίνυδ βαί ΓοηΓΐ8 ηοη 83ρ6Γβ .η3ΐαΓ3ΐΒ « η6(ΐυ6 ίΓυοίυβ 35 3γΙ>ογ6 8υ3 (ί'ιβ- 
€Γερ3Γ6. Ρΐ3η6 ΊηΐβΓ ί11θ8 6ΐ Ιιοο (|υ3(ΐΓίβ(]ιιπι 6χ1ηιϋ Ρ3ΐΓί8 4θ3ηηΊ8 03Πΐ3806ηί οριιβ Ιΐ3αά ίπιιη6Γ*ιΙο ^ιβ- 
ηιιΐΓ.6Γ3η(1υΗΐ 681. ςυο(1 όβοπΗοάοχα βάβ 4η86πρ8Ίΐ, €θρίθ8υηι 83Β6, Γ6θυΒ(1ιιαι 61 αΐίΐ6^ ιιίΚιίΙ ^Γυιιι 
ςυ» Λά Α()6Ί 6ΐιΐ6ί(ΐ3ΐΙοη6πι ρ6Γΐίη«ηΙ , 0ΗΐΙα6η8. ΕχοΓΕυβ 6ηίιη 3»ρΓίηιο Γ6Γαπι οιηηΊυπι ρπηε'ιρίο , ρβτ 
ιηυηΟΊ ([βηβδ'ΐΒΐ , 61 ηο8ΐΓί Ι3ρ8υ8 Γ6ρ3Γ3ΐίοη6αι , ίη ιηιιη(ϋ οοη8υιηΐΜ3ΐλοιΐ6Βΐ « 8υ3ΐη 6(1ίΐΚ>η6ΐη ρ6Γρ6ΐΐί(ΐ 
(ΐ6(1υ€ίι ΟΓίΙίηβ, οοπιρΙβΐθ(|ΐΐ6 εοη(1ϋ!οηί9 Ιιυηΐ3η9 ογΚινβ οι αιχνίο, ικι• Ιη €«ιι ?6(1αοίΐ θηεοι ρ6Γ 063ΐί^ 
Ιυ(1ίηί8 ρ3ΓΓΐ€ίρ3ΐίοηβπι , 3 ςυο ρΓίιη2ΒΥ3ΐη ( βίευΐ 61 γ68 οιηη68) 8υπιρ8ίπ)υ8 οη^ίικπ) : ίρβυπι ▼Κ!6ϋ66ΐ\ 
ςιιί 68ΐ ΑΙρΗα 6ΐ οίΜρα , ρπη6ίρίυπι 61 Αηίβ, ρήιηυβ 61 ηονίββίηιιιβ. ΕηίιηνεΓΟ ρπ6δ6ηΐ6πι 6(1Ηίο'η6ΐη, Ιιί 
ϋ3ηΐ3866ηι Τ1ΐ6θΙθ($ΐ3ηι , ιΙΓι Γιϋηιιη 56ηΐ6ηΓΐ3Γυιη 6]υ8 , 61 υΐΗςυ6 Γ66ΐ6 ςυίιίεηι, 3ρρ6ΐΐ3Γυηΐ. Λ ςυο υΐ 
3Γθ1ΐ6ΐνρο 0Γ6(ϋ(ΐ6Γίιη , ηίδί 1116 ί3ΐΐ3ΐ 6οο]60ΐυΓ3, ()06ΐΓίιΐ3 66ΐ65Γ6ΐη νίΓυοι ΡείΓυιη Ι;«οιηΚΜΐϊ(Ηιιη 8υιηρ8ί886 
6Χ6ΐηρΙιιιη 8υί ορβΓίί 6ΐϋ(:ιι1)Γ3η()ί , ςυί δ6ηΐ6ηΙί3Γβηι 1ίΙ>6Γ νυΐ^ο ηαηευρβΙοΓ• 1(ΐ6η) βηίιη υΐΓΐυβιιυε 68ΐ 
Ιϋ)Γ0Γυπι ηυηΐ6Γυ8 6ΐ οι^ο 63(]6πιςυ6 ηΐ3ΐ6Γί3• Ηίο 3υΐ6ΐη ϋΐο Ιοη|;6 ρο8ΐ6ΠθΓ• €8βΐ6ηιηι υΐΐιοο ρηΒοΐΒΓίιιη 
03ηΐ3&06ηί ορυ8 ιιΐ3^Ί8 ρεΓνΐυηι 68861 Ι6β6ηΐί1)υ8, 3(1]6€ί Γ3(Ηΐ6σι «(1 1ιΐΐ6Γ3ΐιι οοπιιη6ηΐ3Γίυιιι , <|ΐι» οΐ^ουη 
86 οΟϊβΠΐηΙ, ρΐ3ηίθΓ6 ϋβ€ΐ3Γ3(ίοη6 (1ίΙυοιϋ3ηΐ6ηι« 6ΐ 8ί ςιΐ3 οοουιτυηΐ ()ί86υ88Ί6η6πι 6λρο3€6ηΙί3, (Ιοαιν 
ηΰΐΓι ()ί906ρΐ3ΐίοη6 3^Ίΐ3ηΐ6πι• ΥεΓυπι 1ΐ3866 3ηηοΐ3ΐίοη68 30]υηχί ροΓιυδ 3(1 Γ606ηΙίθΓβΐΗ 03ηΐ3δ66ηί 6ΐ1ί- 
ϋοηβΐΜ, ςιιθ(1 ηίΐί(1ίοπ 1ι3ΐίηΐ 86Γπιοηί8 6ΐ6§3ηΐί3 εχοΓοεΙιΐΓ ςιΐ3ΐιι νβίυβίίοΓ» 6ΐ Κ(ΐ6ΐίυ8 ν6Γίυ8ςυ6 ηιεηΐβαι 
ίρ8ίυ8 3υ€ΐθΓίδ 6ΐρΐΊΐη3ΐ, 8ίΐςυ6 πιυΐΐο 9ρ6Γΐ)0Γ 3ΐςυ6 3θ€ΐΐΓ3ΐίθΓ. 8ίςυΙ(ΐ6ΐη ληΙίςιιΊοΓ 6]υ8(ΐ6ηι 6 Οτχοο ίη 
ΙιϋΓιηυηι ΐΓ3(1υ€ΐίο ρΐβπβςυε ίη Ιοοίδ η)υΐίΐ3ΐ3 νί(ΐ6ΐυΓ 6ΐ πΐ3ηθ3 , ηκίίοΓβ €0ηΐ6ΐ1υ , ηϋβ ηοη υ8ΐ|ΐΐ6 α(ΐ6ε 
οΐ) 86Γπιοηί8 ο1)8ουΓίΐ3ΐ6σι ίιιΐ6Γ(1υηι 3ΐ)6ΐΓυ83 61 ίη46ΐΐ6€ΐυ (ΙϋβείΓη, αΐ 8»ρία8 νεί ΟΜΊψο €οη]6€ΐθΓ6, 3ΐιΙ 

δΊ1)3ΤΗ3 ίπΙβΓρΓ6(6 ΓθΓ6ΐ 0ρΗ8 3(1 Ββηβυπί Γΐα6Γ9Β ρ6Γθίρί6η(1υΠΙ. ΡΟΓΓΟ 3(1]υη6ΐί 3(1 ίηΓ6Π0Γ6ηΐ ηΐ3Γ;^ΙΙ6ΐΙ1 

ηηηΐ6Γί 1316Γ«168 , φιι 61 ΙΊΐΐ6Γ3πι 3υοΐοπ8 , 61 οοπιιιΐ6ηΐ3Γίυπι ίΐίίυβ 0Γ(1ίη6ηι 6οηΙίηυ3ΐ3 ί6Γ6 ββτίβ β €3'- 
ρίΐ6 3(1 €:ιΐ66πι α8ςα6 ρΓορ6πιθ()ιιπι 86ςυ6ηΐ6πι , 60Β8ίηιί1ϋ6Γ Ιη ρ3η68 ηιίΒυΙίθΓ68 (1ΐ£;6Γυηΐ , 61 οιιί ΙΗ^ 
16Π6 ρ3Γΐί υη3(|υ»ςα6 6υπιη6ηΐ;ιΙίοηί8 ρ3Γ8 Γ68ροη(ΐ63ΐ , 6χ 60ΓαΐΒ(ΐ6ΐη ηυηΐ6Γ0τυηι 3(1ιηοΐίθΒ6 οΙβγΊβ» 
{η(1ίθ3η(. ϋεωυπι η3η6 ηο8ΐΓ3Πΐ (ΐΒ3ΐΗυΐ3ηΐ6υη^υ6 6χρΐ3η3ΐίοη6πι Ιυί 3ηιρ1ί88ίπιί Βθπιίηΐ8 ρ3ΐτ(^\Βνο 61 
ηυηευρ3ΐίοη6 ίη Ιυοβπι ρΓ0(1ίΓ6 νοιυί, |;Γ3νί88ίηΐ6 3ηΐί8ΐ68 : ιιΐ 8ί (|α3πι 836Γ3Γαηι 1»ίΐΐβΓ3Γυιη 8ΐυ(ϋϋβΊ αϋΐί* 
Ι3ΐ6ηι (αυο(1 νεί Π)3χίιη6 νείίπι) 6χ 63 η3υ86ηηΐ , 63ηι ΐοΐ3Πϊ Ιΐϋ» εχίιηί» ρ3ΐ6Γηίΐ3ϋ 3606|>ΐ3ηι ι^γββΙ^ 
€01 ηΐ6 ΓαΐβΟΓ ίη ρηπιί8 ούηοχίαηι 61 ρ6Γρ6ΐ(ΐο ο1[ΐ86(ΐιιίο άενίΐΜίααι• ν3ΐ6» 1ιΐΐ6Γ3ΓΒαι 61 νίΠυ&ίβ «οΜίΙοτ 61 

εΐΐΙΐΟΓ. ΡαΠΒίί8 ρΓί(1ί6 Κ3ΐ6η(ΐ38 $6ρΐ6αΐΟΓ68 1110X11• 

ηΟΝΑΤΙ ¥ΕΒ0ΝΕΝ3Ι3 

ΕρηίοΙα ηηαΰηραίοΗα φάίίΐοηϊ ϋηΐΒϋβί ϋΜ 8• Ιοαηηίί ΏαΐΑαί€ύΛί Ώβ οΠΗοάοχα |ί(/6, 9ί ΟΓαΐίοηΐ* Οο ϊη 
ηπί ίη βά€ άοπΛίατνηί^ ρΥ€ΒΜί$9α , (««ι ινιτ/'βίΝίΐ^α ΟνωΰΛ αά αη§Η€! Οτ€ί€Λ ΜΗάίϋ$οχ. 

&ΐΒ€Γΐ88ίπιο 36 1>63ΐί88ίηιο Ρ3ΐΗ ποβίΓΟ €ΐ6Π}6Βΐί •86ρ(ίπιο, ΡοηΙίΟοί ΜβχΙοιο , 1>0η3(118 ν6Γοη6η8Ϊ8• 
Μίβί 6Γ9β63 Ιίηβιιβ, 3. Ρ. €Ι6ΒΙ. δερί. , ηοη πιο<1ο οΐίπι ουπι ίη δί€ΐΙί3Πΐ 3Κ]υ6 ΙιμΙιβπι , 30 ροΓιυ8 ίο 
ογΚ>6πι ΐ6ΓΓ3Γϋηι ίΓ€ςυ6η(6β οοΙΟΒΪΒβ πιί(ΐ6ΐ>3ΐγ 86(1 Ιρ8ΐ8 ςίΜΜ^ηε ΙΙοιη3ηί8 ΐ6ΐηροηΙιυ8 , ουπι ]3πι 6οηιηι 
ίιηρεπο οηΐιιία ΐ6η6Γ6ηΐυΓ, οπιηί 3ΐί3 1ίη^υ3 Ι3ΐίιΐ8 ρ3ΐυί886ΐ; ηιιη(|ΐΐ3ητ Ρ3υ1υ8 βοηϋεηβ 3(1 Κοηΐ3ηθ8, 

1ΐ30 ίρ83 11508 68861 ροΐίοδ, ς03Π1 ({ΟίΒ ίΙΙΟΓΟηΐ ρΓΟρΓίΑ 6Γ3ΐ ΙιΒίίο». ΡΓ2βΐ6Γ63 ηΟη ΐηθ(1θ ΙΐΟηΟ ίρ800Ι 
(|06Π1 ^160 , ΡδοΙοΠΙ, νβΠΙΠΙ 61 Γ6ΐί(Ι008 ίΙΙθ8 , ςΒΙ ρΓίΠΐΙ 35 ίρ80 €5Γί8ΐΟ, όΟΐη ίη ΙΐΟίηβηίβ (ΐ6β6ΓβΙ, 

ίη8ΐίΙοΐί 8θηΙ, 61 ςυί1)08 3θ6ΐοπ5θ8 €ΐιπ8ΐί3η3 Γ68ρ. , (ΐο£ £0016813 (ΙίοίΐοΓ, ρηιηυπι ίηίΐίοιη Βοοερίΐ, 
ηοη 3ΐί3 ίη 8εΓίΙ)6η(1ο Ιίη^οβ (ΙβΙοείΒίοβ ςο3πι 6γ»03 , |13 ρΓ»είρο6 εοπιρεΓίοπι 65( οΐ (1ο1>ίΐ3Γί βοι 
ρο85ίΐ. ΟοοείΓε3 ηο Ι11υ(1 (ΐοί(ΐ6Πΐ τεΙίηςοίΐοΓ (1ο5ίΐ3ηάοιη , Ι3ηΐ3ηι Γοί8$6 ΟΓχε» 1ίη(;ο3Β 3πιρΓιΙυ(1ίη6η , 
υΐ οη3 6χ οηιηΊ5θ8 ιηεπίο νΊ83 8ίι, εοί ροΙί88ίπιοπι πιβάίΐ3ΐ3 803 οιηηί3, ςο» ρθ8ΐ6Π8 ηοΐ3 6886 τεί- 
ΙεηΙ , (Ιίτίηί ΐΐίί νίΓΐ εοιηπιΐΗ6Γ6ηΐ. Ν3πι ςοοά ϊά^ηι Ρ3ο1θ8 ΕρίβΙοΐΒπι 3(1 Η65η£08 • 61 Μ3ΐΙΙι»ο8 £ν3η- 
([βΐίοπι 8υοπι Ι!65Γ3ίε3 Ιίη^ΟΒ εοηβεήρδεπηΐ , ςο3ηΙί Ι»η(]6πι ρο(3η(1θ(η 68ΐ, 8ί κΐίηοΐβ |>3ηί5θ8 οοπι• 

Ρ3Τ610Γ? εΟΠΙ ρΤ9Β86Γΐίηΐ ίΙΙθ(1 60η8ΐ3ΐ , 63ΠΙ(ΐ6Π1 Ερί8ΐθΐ3Π1 ί(ΐ6αΐς06 Ετ3η^6ΐίθηΐ 3 νίΓίβ 6|θ8(ΐ6Π1 «Ι3ΐί& 

83ηεΓΐ88ίιηί8 ιΗίεο 6χ Ηε^ΓΧΟ ίη ΟΓΦεοπι ίοί886 εοητ6Γ83 , ηεε ρεΓνεηίΓε 3(1 ρ(>8ΐ6Γ08 ίηίΐίογε ΐ3ΐίθ8 
ρΓορ3(;3Η 301 <1ί886ηιίηϋπ 3ΐί3 (Ιεπιοηι Ιίη^οβ ροΐοί886. δεεοΓι 8οηΙ ρ)θΓ68 3ΐίί 8εΓίρΐ0Γ6δ ςοββΙ ΐΐΓ/οηιηι 
ιιιΐβΓρΓ6ΐ69 , «8(106 3(1 0π|;6η6υι, Β38ί1ίΗηι , ύΐΐΓ]Τ8θ8ΐοιηοπι , 3ΐίθ8ςο^ 6]θ8(ΐ6ΐη 96ΐ3ΐί8 ; ςοθ8 (Ιήηεερδ 
ηοδίΓΐ ρΒΠίπι ίιηίΐΒΓί ε(Ερ6Γοηΐ', ρΒΓίίπι εοητ6Γΐ6Γ6 : ηεε ρο8ΐ63 (ΙεΓοεηιηΐ, ςοί ίη οΙγ3(ιο6 ΙΙο^ββ ρτίο- 
ΓΟίο δΟΓίρΐΒ Ιιηίΐ3ηΐ6Β , Β6πιρ|6Γ 3ΐίςο1(Ι ηο?ί ίη ιη6(1ίοηι ρΓοΓεΓΓεηΐ. Αΐ({06 ΙιΙε 6§ο ςοί(ΐ6πι , Βΐη ρΓ«ι:- 
8ΐ3ηΓΐ08, βΓχείηβ 3η 1.3ΐίπί ίη (ΙοείππΒ 83εΓ3 8θοπι ιηυηοδ ^^Βοΐνεπηΐ , ]0(1ίε3ΐ0Γ08 ηοη δοοι, οΐ &ί\6 
1ιο8 , 8ίν6 ί11θ8 , 3ΐΐ6Γί8 ΒηΙεροοΒίη , 3ΐΐ6Γ08 ηοη οίΤεηάΒηι. 111ο(1 (|οί(ΐ6ηι ρΐΒοε 3ίΙίΓ(η3Γ6 ηοη (1ο5ίΙο , 
63 ςο2β (1β Ογ£οο εοηνεϊβΒ 8ΐιπΐ , 3ροά ίρ808 Οηβεοδ ωοΐΐο 53ΐ)6Γί ροΓίοΓΒ, ηίοΙΚΜίοε ίοΙε^Γίοπι» ςοΒοι 
βρυϋ 1.3ΐΊηθ8. Οπιηίδ (ΐυίρρε (ΙοείΓϊηΒ νίπο (|η3πι 8ίπιίΙΙίιη3 6886 εοΒΒοεγίΐ, ΙίΐΐβήΒηοε ςο38ί ν386 εοη- 
ΐΐο6Γί. Υίηοιη 8ί ϋε Ιιοε ν386 ίη ίΙΙο(1 ΐΓΒηβίεΓΒβ , νίιη βοββι εΐ γοΒογ βπιιΙΙβι ηεεεδδΟ ε8ΐ; εο(]θ6 ηΐ3$ςίΒ 
81 (Ιε 8οα ίη αΙΊεπΑΐη Γε^ίοηειη ΐΓΒΠδνεείοπι Γοεήΐ. δίε (ΙοείΓΐηΒ , 8ί (Ιε δοίδ ίη ^οίΐιοδ ειίίΐΒ εδί , ΙίΙίειίΒ 
ίη (1ίνεΓ83& ΐΓ&(1οο3ΐθΓ. ςοίη (ΙείεποΓ πιοΙΙο 36 8θΓ(1ί(1ίθΓ 6?3ά3ΐ βετί ηοη ροΐεδΙ. ΜεΗΐο εΓ^ο Ιιίε λίοιιι- 
ηοδ Ιυοϋ , 5β3ΐί58Ίηιε ΡβίεΓ, (ΐιιί Ιί5ί (]οί(1ςιΓιά αρο(1 δείρδοηι 1)θηί Β^ηοδοΐΙ, 3εεερΙοιη τεΓεΓΐ , ΙοβηηεΒ 
ΜαΐίΙκεοδΟίίιεΠοδ^ερίβεοροδ ΥεΓοηεηδίδ, ^ο0ηηεπ1 Ηοηε 1>3πΐί38εεηοπι 63 ίρ83 ςο3 βοπρδίΐ Ιίη^οΒ, 
Ιιοε ε&ΐ Ογχοβ , εοίη ΒπίεΙιβε ίη ηο8ΐΓ3πι (1οηΐ3Χ3ΐ εοηνεΓδΟδ Ι6(|;6Γ610Γ, Βρικί ηθ8 ρη51ίε3π ηοηε ρΓί- 
ηιοιη νοίοίΐ, Ιί1)ί(]06 οπιηίδ ιιοβΙγ» τεΙί^ίοηΐΒ , ΐοΐίοδςοε €1ιπ8ΐί3η» τείρ. ρπηείρί (1ίε3η(1οιη εοΓΒΥίΐ : 
υΐ 1018 ίρδβ νί(ΐ6ΐίεεΙ (ΐοΒδί ε^Γε^ΐοδ βπίίβχ ρΓΦείΒΓίδ ορύπϋοδ 1«ΐ3ν6Γβ : 6ΐ ςυο(1 ηορεΓίπ €ΙΐΓΥδθδΐοηΓι 
ϋΓ^οεΒ ίη Ρ3ο1ί ΕρίδΙοΐΒΒ 6(1ίΐίοη6 , 36 (ΙείιιεερΒ ίη ΕαΙϋγηιίο ρδΑίπιΟΜίπι ΙηΐεΓρΓείε , ςυειη 1•3ΐίηαιη 

* Κοπι• 111 , 4. 10) δΚΐΙΟτΛ ΡΚΛΡΑΉΟΚΕδ. ΐ(»ι &ϋηιη »€€βρΐ8ΐί , θ^ρβΓίαβ οί( , ηυηο Ιΐβιη ίη ΟαπίΑδοβηο 8^» 1ίη^υ& ΙοςυεηΙβ , €ΐ & ηοΙ)Ί8 Ια 60 ρτο νΙπ1)ΐι• 
ϋββηββιΐο, €ο1ΙλΙί5αυ6 ρΙυτΊ^υβ 6Χ6ηφΐ3πΙ>υ8 5ΐι« ήιΐ6|;π1ϋΐί Γ68(ίΐυΐο, βχρβΠΓΟΓβ. ΙΠυά ρΓ3Βΐ6Γ63 νίΓ 
ιϊΙμ »ϋ(ϋεΐΪ88ίιηο$ υΊ1>6Γΐυ8 8ίΙ>ί βΐΊαιη &1(|ΐΐ6 βΐίαιιι €0ΐΐ8ί()ϋΓ2ΐη(1υη] (ΙιιχΊΐ , ηυΐϋ βρίίυβ ορυβ ϋβ οηΐιο• 
όοχ» &<1β (1ί€9ίή ροΙυί886 , ςυ8ΐη ιίΙ)ί;€ϋί ηοη 8θ1υιη :ΐ(1ν6Γ8υ8 1>&γ1)&πι8 η&ΐίοηββ , ςυ» Ιιοο ΙβιηροΓβ 
Αοοΐβ ίΙ1«η ηιιηςυαιη ορρυξ;ιΐ3Γ6 (ΙββίδΙυηΙ, δβιηρβΓ &υΐ6ΐη οοηβηΐυΓ βτϋΠβΓβ, •6(1 βΐίλιιι Α(1ν6Γ8υ8 ηονσ& 
ιΙθΜΠΟΓββ τ€τίΐ3ΐΊ8> ςϋί 1.ιιΐΙιβΓαιιΊ νοοαηΙϋΓ, οβηιιιηβη &8δί(1υυιη 681 : ςυοηιτη υΐΓίδςυβ ίΙ« οηιιιί άΙΠ• 
^6οΐί3 οιηηίςυβ τί^Ίΐ3ηΐΊ3 Γβ^ίδΙί» , υΐ βρβΠβ ρΓοιιυηΐί^Γβ ηοη νβΓββΓ, ηυΙΙο ηοΙ)ΐδ 6886 ΙβΒίαικΙυιη νβΐίβ- 
Β6θϋιΐ8 , ςυοά η&νΐδ ί8ΐα(|ΐΐ2 οιηηίβ ηυηο €Ηπ8ΐί8ηυ8 ρορηίαβ τβΙΓιΙυΓ, Ι^ιΐβιη {υΙ)6ΓΠ2(0Γ6ηι 80Γΐϋ2 8ίΙ, 
^ιΐΑΐη ϋοίβηιΐυιη, ςυοά 'ηι ιαηι 9(1ν6Γ888 Ιϋπιρ€$ΐ2ΐ68, Ι2ΐηΐ08ςυ6 ρΓΟΟβΙΙαΓυηι ίηιρβίυδ ίηοίϋΒπΙ, ςυαηίοβ 
€χ φΐΌ ίιηρβιΐυιη «(ΧβρίΙ , ηιιηςυαιη βχρβΠα βδΐ. Ηυηο »(;ΊΐυΓ 03ηΐ280βηυιη Η&Ι)6ΐ)ί8 ςυαδί Ι^ΐιιπι &ουΐί$- 
&ιπιιιιη> ςιιο»ί ηοηρποΓββ ίΙ1ο8, 8&1ΐ6ΐπ Ιΐ08 ροβΚβποΓΟδ Ιιοδίββ €θηίθ4ΐί&8. €υ]υ8 ςυί(ΐ6ΐη 8€πρΐοπ8 1&υ(ΐ68 
Ιιοο Ίη 1θ€θ Γιΐδίιιβ ρΓχϋίοΑΓβπι, ςυαηΐίςαβ δοπιρβΓ ηοιηίηΊδ , ηοη ηιο^ο 8ρυ(1 ΙΙιβο1θ£;θ8 , 8β(Ι βΐίβιη βρυά 

ρΙΐίΙθ»θρΙΐΟ$ 61 Πΐ6(]ΐ€08 ίυΟΓίΙ, ΟΧροηβΓΟηΐ, 81 νοί 0ρί8ΐθΐ36ΐ»Γ6νίΙα8 4>3ΐ6Γ6ΐΙΙΓ, νεί ΙΐΟΟ ίΐ3 0ΐ)80υΓυηΐ 68861 , 

οΙ βχρΝΟδΙίίοηίδ ίη(1ί(;<;Γ6 νίάοΓΟίιΐΓ. ^^Π1 βπΊιη ςυίουηιιυθ ν6ΐ ιηοιΙίοοΓϊΐοΓ δαοπ8 Ιβ^βη^'ΐδ βυοίοηΐίυδ ίη•^ 
«ΜβνβΓίΐ, ί{(ΐιθΓΑΓ6 ηοη ροΐ6δΐ, Ιιυηο α 1.3ΐίηί8 ΐβηΐί 86ΐηρ6Γ χκΐίιη&Ιιΐιη Γυί8δ6, υΐ ηοη δοΐυηι εοην6Γδυηι 
ΙηϋβΓβ τοΙυβΓΪηΙ , δβϋ 6ΐί&π] Ιοη^'ΐδ οοηιηΐ6ηΐ2ΐιοηί1)υ8 ΰχρίβη^ΐαοι : ςυοά ρ3υοΊ88Ίπιί8 6ΓΦθοηιιη , ρΓ36ΐ6Γ 
«ρο&ιοΙθ5, 6οηΐί(^ίΐ. Ηίο €Τ%ο δίΐ Ιιιι]υδ 6ρί8ΐο1» βαΐβ : ηιίΐιίςυβ, οιιαι ιιηβ δαηοϋι&ιίβ ρ6(ΐ6$ &ηίιηο 61 οοβί* Ό αυτός χοϊς ΦιΧέΛΛηχην. 

*0?αρ 1|^ ιτρόσθεν έις\ της &λλης των ' Ελλήνων 
ΜίΛι ίιι_ έποιήσατ£, ώ φιλέλληνες, χαι νυν έπ\ σεμνο^ 
Ίίρβς ταύτης, τουτέστιν αληθεστέρας ποιήοασθε. 
Αεξ&|ΐενο( γαρ πρ^ τούτου τά των (Ρητόρων, χαΐ φίλο- 
ιΑΕΜν» χλ\ ποιητών γράμματα, μηδέ τά των θαυαά- 
««Μ τούτ€ϋν, κα\ Οε£ων άνβρών αποβάλλετε, άλλα 
«ηκφ μάλλον χα\ αγαπάτε, χαΐ οίχειουτε, δσφ τά 
Μαίιν ανθρωπίνων τιμιώτερα. Κα\ μή όμοιου σΟβ 
Λνιϋς άνοήτοις, οιτινες χρυσίον ή άργύριον, ή των 
Μοιίτιβν χτημάτων τι άνευ ράντες χα\ άναχτησάμε- 
ΜΙ, σφ^ρα χαίρουσι χα\ ευφραίνονται, φρόντσιν δέ 
κΙ Ιπισχ'^μην, χαι τδ της δόςης όρθδν, χα\ την τοι- 
βύτην πασαν χοσ^ιδτητα, χαϊ, τδ τελευταίον, βασι- 
'αίχν εν τψ ου ρανφ άΧβιον δυνάμενοι ολίγου περιποιή* 
βΕσθαι, όχνοΰ'^ες διατελουσι, χα\ μηδ* δναρ άξιοΟσι 
τά τοιαϋτα ζητείν. Ίδου γοΟν ύμϊν τούτον τδν περ\ , 
«όσης ευσέβειας τής χαθ* ημάς μάλα σαφώς διαλε- 
γ^μενον χαριζόμεΟα Δαμασχηνδν * δς μόνος έχεινο τδ 
'^9δ πάντων των σπουδαίων άεΐ ζητούμενον χάλλιστά 
τε χαι εύ&ιιμον^στατα , χάν έν τι) ημετέρα παιδεία 
έςειργάσατο. Ι ί δΐ τοΟτο ; Τδ χατά πάσαν πραγμα- 
βίαν δχειν τι έγχειρίδιον πάντων τών έν αύτη άναγ- 
Χ2ΐοτάτιον χα\ χαλεπωτάτων μνημόσυνον. 'Ότζερ ό 
Ααματχηνδ^, ούτω μέν σαφώ; απετέλεσεν, ώστε χα\ 
τά; γυναίχα;, ως εΙπείν , ήδη, χαΐ τους άγραμμά- 
«υς τών ανδρών, εΓ γε μή πάνυ της Ελλάδος φω^/ης 
Μ^χίΜί δντες έτύγχανον, τδ πάν μή χαταλαβειν 
άζρίβώς' οΰτω δ» συντόμως χαι συνοπτιχώς, ώστε 
έλίγων (1>ρών αναγνώσει επεξελθειν. Και γάρ ο{>τος 
τάνπ&τα^ &λλων θεολόγων, χαΐ της Χριστιανικής 
Βοθήτε^ις διδασκάλων έν πολλοίς χα\ άναριθμήτοις 
ΐϋ^ίκς περιληφθέντα, όλιγίστοις χα\ βραχυλογωτά- 
τ^ς πβ^αλχίοις εξηγήσατο - μάλλον δε, τό γε έμο\ 
Ι•ΐ[»χ% νηχίν, τά ύπδ τών λοιπών απάντων ούτοσΐ 
^τάχτ^Χ3!ΐ ά'έχνως περΊ'Χριστιανισμου συντεΟέν- 
τχ, 9ζτΛ0 βοφώς και διδασχαλικώς εΙς ίδίαν τάξιν τβ 
ΜΛΐ Γή^ν ανήγαγεν, ώστε πάντας έν\ τουτψ μόνον 
ήτΓ./7;ΐ^2νονταις, έ7:ισ:ημονικώς ήδη άπδ τούτου χα\ 
τεχννχώς κερί τών θείων απάντων διάλεγε σθαι. Τί 
ίΛη Ιτι όχ^/είτε^ μή οίκειοποιησάμενοι τδν τοσούτον 
%\»ω^^; Δράςααθε ήδη, δράξασθε παιδείας, χαι 
μτ,χέτι βραδύνατε αναστρεφόμενοι έν τα7ς ύμετέραις 
ΜΜΐς, μήττοτε όργισθ9) Κύριος, χα\ άπολεΐσθε έξ 
«Ιθ9 &χαίας. Ό μέν γαρ βίος ο^τος βραχύς, ώ βέλ- 
τιστοι Ι τά δέ μετά τούτον αγαθά η χαχά, άΐδια. 
Οολλήιν μίντοι χάριν ^/ετε του πόνου τούτου, ού μ^ 
νον τοις πάλαι συγγράψασι τά τοιαύτα, άλλα χα\ τοις 
1ΑΤ» έπανορΟώσασιν, ούχήχιστα δέ χα\ τφτης τοιαύ- 
τΐ|ς δαπάνης χορηγψ χα\ χυρίφ Ιωάννη Ματθαίφ 
τψ Γιβέρτιυ, τψ εύλαβεστάτψ χαΐ μεγαλοπρεπέστα- 
τη ΙΚιηρωνης επισχόπφ. Ο^τος μέν γάρ τω ααχα- 
ρυωτάτα^ ΠατρΧ, χα\ άχρφ άρχιερε? ημών Κλημεντι 
4£δόμ4» χαρισάμενος, χαΐ ύμϊν δηλαδή ούχ ήττον 
έχαρίσατο. ΚαΙ ήμ£?ς δέ του αύτοΟ ΓΓβέρτου δατνι* 
νί^σβντος χ»\ χελεύσαντος, πολλά αντίγραφα, χαΐ ϊάεη ΙΙηρηω ϋτωοω αιηα(οη6ιι#• 

Ουο<1 ]3ΐη &Π16 ίη &1ίί8 ΟπχίοοΓυηι (ϋδοίρΐίηίδ ρηρ^ 
δΐΐΐίδΐίδ , ο 6γ»οχ Ιίη^υ» &ηΐ8ΐοΓ68 , \ά ηυηο ίιΐ 
1ΐ20 6ΐί&ηι 8υ(;υ8ΐίθΓί, υΐ ροΐο ν6Γ3θίοπ, ρΓβΒδΙιιΙβ. 
€υηι βηίηι 3ηΐβ 1ΐ3ο Γΐ)6ΐθΓυπι , ρΙιίΐοδορΙΐΟΓηηιςυβ 

&0 ρ06ΐ&ΓϋΠ1 βοπρία 811806ρ6Πΐί8 : ηβΟ 62 ρΓΟ^ 

ϊηάβ ςυ» αΙ) ίδΐίδ 8ΐ(1πιίΓ&ΐίοη6 (ϋ£;ηί88ίηπ8 αο τβΓβ 
άίνίηίδ τίπδ 6Χ8ΙΓ81& δυηΐ , Γβ]ίοίΐ6 : ςυίη Ιαηΐο 
ηΐΑ^,Μδ (1ί1ίκΊΐ6 21(106 &ηιρΐ6θΓιηιίηΊ » ςυληΐο (ΙΊνίηα 
Ιιυπιαηίδ 6Χ€6ΐΐ6ηΙίοΓα 8υη(. Νβο νβΓΟ βίηιίΐΰ» νο» 
ίη8ίρί6ηΐΊ1ιυ8 ίΐΐίδ ρΓ»1)6αΐί8 , ήΐιί , &υΓ0 » 2υΙ ιιγ* 
([βηιο , &υΙ ςηανίβ Γ6 λΜά Γ6ρβη3 61 οοιηρΑΓαΐΑ, 8ΐΐ- 
ηιοίΐυηι |;68ΐίιιηΙ 6ΐ ΙδΒίβηΙυΓ : €ηηι ν6Γ0 ρΓυϋ6η- 
ΙΐΑηι, 80 δοΊοηΐί&πι, δ&η&ωςυβ 86ηΐ6ηΐί3ηι , 61 οηι- 
η6ηι 6]υδπΐ0(]ί ΟΓηβΐυπι , &ο Ι&ηάΰηι «ιΟΓηυηι ίη 
οοβίο Γβ(;ηυηι οχί^υο ρΓ6ΐΙο ^οςυίΓΟΓΟ ν2ΐ62ΐηΙ, ()β• 
%ιά\Λ ΐοΓροηι, ηβο ροΓ δοηιηίυηι Ι2ΐ1ί2ΐ οο{$ίΐ2ΐηΐ. Εα 
ί|;ίΐιΐΓ Ιιυηο ϋ&ηι&806ηυηι τοΙ»ί8 οΙβφπιυΓ, ςυί ϋο 

ΟΠίηί €ίΐΓί8ΐί8η& Γ6ΐί((ίθη6 6Χρ1ίθ3ΐί88ίηΐ6 (1ί886Γίΐ : 

ςυί δοΐυδ ϋ1π(] ςυοϋ 8ΐυ(1ίθ8ί οηιη68 ορίίιηο ίβΐίοι- 
ςυβ οοηβΐυ 86ηφ6Γ ςυχΓυηΙ , ίη ηοδίΓΑ όίδοίρΐίηα 
6Χ86ουΐυ8 6δΙ. Εο<|ΐιθ€ΐη8ΐη νβΓΟ ί8ΐυο? υΐ ρΐαηβ ίη 
οηιηί &ΓΙ6 6ηοΗίπ(1ίοη 8ΐί(}υθ(1 1)8ΐ)6:«ΙυΓ,(ΐυοα βΟΓυοι 
ςυϊΒ ίη ί1ΐ3 νοίϋβ η6068δ8η& 80 (1ί(Ιιοί1Γπη8 βυηΐ, ιηβ- 
ηιοΓίΑπι ΓβΓΓϊοοί. Ηίβο ροΓΓΟ ϋαπι&δοοηυδ 68 (ΐιιί(ΐ6πι 
ρϋΓ5ρΐ€υίΐ8ΐ6 οοηΐ6χυίΙ, υΐ ]8ηι ηιυ1ί6Γ68 , δί ίΐ8 
Ιοςυί Γ88 δίΐ , 61 Ιιοπιΐη6δ 1ίΐΐ6Γ8Γυηι τυϋβδ , ηιοϋο 
6Γ£θί ίϋίοηιαίίδ ρροΓδυδ βχρβΠβδ ηοη δίπΐ, υηί- 

ν6Γ88 800υΓ8ΐ6 ρ6ΓθίρΊ8ηΙ : 68 ΥΟΓΟ |[)Γ6νίΐ8ΐ6 8€ 

οοηιρβικίίο, υΐ ρ8υο8Γυηι Ι^0Γ8Γΐιη] δρα^ίο 63<ί6ΐρ 
ΐ6β;6η(1ο ρ6ΓΐυδΐΓ6η(. ΕηίπινοΓο 8ΗθΓυιη Ιΐΐ6θ1ο£;ο- 
Γυιηαο Οιπ8ΐί8η% άοοίπη» πΐ8(;ί8ΐΡ0ΓΗ0ΐ δβηίοη- 
1185, ςυβΒ ηιυΐιίδ 1ηηυιη6Γ8ΐ)ίΙϋ)υ8ςιΐ6 1ΐΚ>Γί8 οοηιί- 
ηβηΐηΓ,'ρΗΓρ8υοίδ 1)Γ6νίδδίιηί84υ« 08ρ11ί1)υδ 6η8Γ- 
Γ8νίΐ; ςηίηίηιο, υΐ ηιίΐιί νί(ΐ6ΐαΓ, αυ^οιιηςυβ 08:ΐ6Γί 
οωηοδ ηυΙΙο 0Γ(Ιίη6, ηυ1ΐ8 8η6 αβ 01ΐΓΐ8ΐί8η8 β<1θ 
δοπρββΓυηΙ , 68 88ρί6η1ί8 80 ϋοοίΓΐη» ηιοΐΐιοϋο , 
8(1 δυυηι 0Γ(1ίη6ηι 8Γΐ6ηΐ(]υ6 Γ6νοο8νίΐ > ιιΐ οπ)η6& 

3υί Ιιοο 8θ1υπιη)θ4ΐο νοΊυιηοη ΐ6^6Γί»Ι, 6ηΜΐίΙβ 
6ίηο6ρδ 61 8θουΓ8ΐβ άβ Γ6^ιΐδ (ϋνίηίδ οπιηίΙ>υ8 
(1ίδρυΐ8Γ6 ροδδίηκ. ΕοουΓ ογ^ο Ι8ηΐυπι (Ιΐ688υ- 
Γϋοι ίη υδϋΐη νβδίΓυιη οοην6ΓΐβΓ6 ουηοΐ8ηιίηί ? 
ΑρρΓ6ΐΐ6η(1ίΐ6 ιηο«Ιο , 8ρρΓ6ΐΐ6ηάί(6 (ΙίδοίρΙίηβηι, η60 
σιοΓαδ ίη ν68ΐΓί8 νοίυρΐ8ΐί1>υ8 ν6Γ88ηΐ68 ΐΓ8ΐ)3ΐί8 , 
ηβ ΓυΓΐ6 ίΓ8808ΐυΓ Οοιηίηυδ, 61 ρ6Γ68ΐί8 (16 ?ίιι 
]ιΐ8ΐ8. \ίΐ8 ςυίρρβ ρΓΧδβηδ Κ>Γ6νΊδ 68ΐ, Ο8ηιίοί| 
(|υ8Β 1Τ6Γ0 68ηι 86«ιυυηΙηΓ, δίνβ Ι9ϋη8 , 8ί?6 ιη8ΐ8 , 
86ηιρίΐ6Γη8 8πηΙ. Α((]ηί ρΓορίοΓ Ιιυηο ΐ3ΐ)0Γ6ηι 8(1- 
η]0(1υηι νθ8 <ΐ6ΐ)6ΐί8 , ηοη ίΙΙίδ δοΐαηι ςυί Ηχο οΐίηι 
οοηδοηρδοτυηΐ , 86(1 6ΐ ϋδ ςηί ηυηο 68(ΐ6πι Γ6δΐί- 
ΐιΐ6Γυη1 ; ίη ρΓΐιηίβ ν6Γ0 Οοιηίηο ^08ηη^ ΜαΙΙΙιβΒΟ 

ϋίϋ6Γΐ0 • Γ6ΐΐ£[ί08ί8δίΐη0 ί11υ8ΐΓίδδίΠ10(|υ6 Υ6Γ0η6η- 

8ίυηι 6ρΐ8θορο, <|υί ΙΟΙ 80 Ι8ηΐ88 6χρ6η888 Ιυΐΐΐ 
ΙρδΟ 6ηίπι ςυοϋ 1>68ΐί88ίπιο ΡβίΓΐ δυΐηπιοςιιβ Ροη- 
Ιίΐίοί ηοδίΓΟ 0ΐ6ηΐ6η1ί δβρίίηιο ρπΰβΐίΐίΐ οοηοολδΐι- 
(|υ6 , ί(1 ({ΗΟςυβ νοίοίδ ηΐΐιίΐο δοοίυδ 6ΐ8ΓκίΐυΓ. Νο> 103 δΕ1ί^Τ^Ε ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟΝΕδ. ιη4 νοΓΟ ε]υΒ(1οιη βΐίβιη 6ί1)6ΓΓι βχρβπδίδ αο ιιιιΐυ οιβιη- 
ρΙαπΑ ναπα 2ο νβΐιΐδία ΓβοβηκβηΙββ 6ΐ οοηΓβΓβηΐββ , 
ηοο υηυιη ϋβδΓ,ΓΪρ&Ίιηιΐδ βχρυΓ^ανίιηιιβςυβ , αο 
1»η()6ΐη ϋδ (|ΐιί Ιιυϋίΰ οΙιαΙοοβΓβρΙιΊ ϋίουηΐυΓ, ΙΓ2- 
ιΙΜίηιυβ; Λά^ο ιΐ( ηβο Ο&ωαδοβηυηι ρΓ0Γ$υ$ 
(ΙοΙυβΓίΙ ηο8ΐΓί 1αΙ)θτί9 6ΐ Γ6δΓιΙυΙίοηΊ5. Ουοα βί Ιιχε 
ιηο(Ιο 1)ίΐ3ΓΊ Αίςυβ &ΐ3εη αηίιηο 6χε6ρβΓίΙί8 , ρ1υΓ3 
8ΐι})ίη(ΐ6 3ί\ϊ'ά 3 ιιοΙ)ί5 ρο$ΐ1ΐ3€ 60 1α1)€ΐ)ϋυ$ 6α6Α(ία 

$Ρ6Γ316. παλαιά συγχρίναντες χα\ πα&αβάλλοντβς, &ν τοΰτο 
διεγράψαμεν , χα\ των σφαλμάτων έκχαθήραμεν^ 
είτα τοΓς νυν λεγομένοις γα>χογράφοις έξεδώχαμεν, 
ώστε ^ηδΐ τδν Δαμασχηνον αύτδν του πόνου χα\ της 
διορθώσεως λυπήιεσΟαι. "Αν δέ ταΟτα έν τψ παρόντι 
ήδέως χα\ προθύ^ιω; έχχομ{σησθε« χα\ πλείστα έτερα 
έν τοΤς μετά ταύτα χαιρο?ς χα\ αύτους προΟυμότε- 
{>ον έχδωΦομένους ελπίζετε. ΗΕΝΚίεΐ €ΒΑνΐ! ΝΟΥΙΟΜΑΟΕΝδΙδ, ΟΚΜΝΙδ ΡΡ. ΡΚ^ΕϋΙΟΑΤΟ^ϋώ , • 
Οβ ηια ορβΓίίΐη 5. ΙοαΜήί Ι>αηια8€Βηί εάίΐίοηβ^ Γ,οΙοηιω 1545. 

ΙΠιΐδΐπ ρπηοίρΙ 36 ϋοηιιηο Ο. Οδν^ΐίΐο εοπιίΓι Μοηΐ6)ίΐ$Ί• ^οπιίηο ίη ΒΗ^ηΙ, Ηβάβΐ, ΙΙόηιοβΙ, ^ί$οΙ)» 
ΒοχιηοΓ, Η36Ρ5, 616., Ρ. Ιίβηπουδ βρανίοδ, ϋόιΐΜηΐ63ηυ8, $. Ο. 

όιιηα ΙοΙίβ» 61 13Π) (1ίν6Γ8ίβ 36 κΓ3νίΙ)υ5 1!(ΐ6ί ιΐ3ύΓΓ3£[ϋ8, Αρθ5ΐοΙθΓΐιπι η3νί6ΐιΐ3ΐη [3ηι ίικίβ 3ΐ) Εοβίοδή^ 
η3866ηΓΐ8 ίιιίΐίο ρ6η6ϋΐ3ΐ3ΐη Γ6νο1νίηιιΐ8, Ιΐ3ΐΐ(1 ίιηιπβΓίΙο 1>6ί ΟρΚ. Μ3χ. νίξ[ίΐ3η1ί3ΐη ηοη βοΓύπι ηιΐιηί- 
Γ3ΐιϋ3ΐη, 86(1 6ΐ 3(1θΓ3ΐΐ(ΐ3ΐη 66096111118, 611111 ΠΙβ 1311003111 η3υ6ΐ6ηι$ 3ΐΐ6ΐιΙί8δΊιηυ8, 6»ιιι Πεβΐ ιοί Ιβιιιρβδίη•» 
11^08 :ι^ίΐ8ΐ3ΐιι, Ιοί ρΓ066ΐΙί8 6οηιη)Ί883ηι, Ιοί 860011118 ί1Γΐ83ΐη, ηοΜ ηηχΗ) ιη6Γ|;ί ηιίηίιηβ ρ388ΐΐ8 8ίΙ, γιτιιιιι 
6113111 3(1 βχΊΐΊιιπι υδηυο ΐ3ΐ)0Γ3ΐιΐ6Π[ΐ, (ΐ68ίϋ6Γ3ΐ3 άΐΜ ιηυ11υιιΐιΐυ6 ΐΓ3η(]υί11ίΐ3ΐ6 Γ6<1υ6ΐ3, 3(1 ΐιΚυιη 83ΐυΓΐ8 
ρηηυιη ΐΓ3ΐΙαχ6ΠΙ» 0υ3ηίΐνΐ8 βηίΐΗ ορΙΐιιιιΐ8 ίΐΐβ η3ν3Γ6ΐΐ3 3Γιηιΐ3π^ο 6θΐΐ80ΐΐο, 3υ1 60ηοιιί686ΐΐ, 3αΐ ϋοΓ- 
111131, υΐ ΙβηΙβί βΐ 6χρΙθΓβΙ, ηυιΐ(ΐυ3ΐη Ιβιηβη νβΙ <1οηηίΐ3ΐ>ίΐ, νβΐ (ΙοΓίηίβΙ ουβίοβ ΐ8Γ36ΐί8, υΐ ρ6Γ(ΐ3ΐ νβΐ 
Ρ6γΊγ6 8ΐη3ΐ. €ιιίυ8 Γ6ί ρ1υηηΐ3 ίιι 836Π8 Ιπ8ΐοπί8 ρ388ίιη ο1>νί3 8αηΐ βχ6ηιρΐ3. 0αοΐί68 6111111 3ίηϊοΐυιη 
ροραΐυιη, 6υιιι Ιϋ(ΐ3ί6υιιι, Ιιιαι βΐιπδΐίβηυιη, ύβ 3(1ν6Γ8ΑΓ'π8 8υί8 νίιΐ(1ί63νίΐ ? Νοηηβ 6οη(Γ3 ΡΗ3Γ3οιι6ΙΙΙ, 

€:ΐΐ3η3ηϊ608, ΡΙΐίΓΐ8ΐ«!08 61 3Γΐ08 Η3ΒΓ6(Ιί(3ΐί8 8υ« ίΐηρυ(;η310Γ68 61 τΐ6ν3δΐ3ΐΟΓ6$, Μθ86η, ^08υ6, Γβ1ίΐ|1108ςΐΙ6 

]ιΐ(1ί668 61 Γ6|^68, νίηίΙί6β8 6Χ6ίΐ3νΊΐ : ςηίΙ)ϋ8 06υ 1>Γ36ΐιΙί8 0808, ίιηρβίυηι Ίπιρί6ΐ3ΐ6ΐιιςιΐ6 1ΐ08ΐίππι 3ΐ1ήνίι 
61 6οηΐο<)ίΐ? Αηοοη 61 €οηΐΓ3 Αηυιη, $3ΐ)6ΐΓιοοι, Εοηοιηίοηι, Βΐ366ϋοηίΗπι , ΡΙιοΐίηοιη, Αρο11ίπ3Γβηι, 
&Ιίθ8ςυ6 ίηηοιιΐ6Γ08 Ε66ΐβ8ίβ6 ίη8ί(1ί3ΐ0Γβδ 61 ρΓ96(1οη68, 6 6Γ3β6Ϊ$ Αΐ1ΐ3η38ίαιη, ϋίίΐ^ηιιοιπ, ΕριρΙΐ3ηίοιη, 
Β3δίΓιοπι Μ3($ιιοπι, Ν32ί3ΐνζ6ΐιοιη 6ΐ Νγδδβηοηι 6Γ6βοπο8, 61 ΟΙΐΓχβοδίοιηοπι ; 6 1.3(ίηί8 3οΐ6ΐη, Ηίΐ3ποπι^ 
ΥίείοΗποηι , ΑιηΙίΓΟδΙυηι , Αο^οδϋοοπι , ΗίβΓοηγιηοηι, 6( ρΙοΓϋβ 3ΐίθδ θΓΐΙιο<Ιοχοδ 3Γΐ03νίΐ : ςοοπιηι 

6ΓΟ(ϋΐίθη6 ρ3Γίΐ6Γ 6ΐ νίΐ» 6Χ6ΐηρ1σ, |]9βΓ68Ί3Γ6ΐΐ3Γ0ηΐ νβΓ8θϋ3δ, !Ηδ&ΙΠ38 6ΐ 1)ΐ38ρΙΐ6ηΐί38 <ΐ6ΐ6χίΙ 36 ρΓΟ- 
ΐΓίνίΐ ? 06ηΐ(ΐ6 6001, Ρ366 3ΐί^03η(ϋθ Ε66ΐ6δί36 Γ6δΙίΙθΐ3, ΟΠίηίΟΠΙ ζίΖ3θίθΓΟΙ11 86ηΐίΐΙβηθΙΟ ίηί6ΐίχ (^60108^ 

ρίβ 6Γ6(ΐ6ηΙίοπι δ3ΐοΙί ΓΟΓδοιπ ίηνίόίδδβΐ, β6 ΝβδίοΓίοιη, Εοΐ]Τ6ΐιίοιη, ΜοηορΙΐ3Τ8ίΐ38, Ι6θοοιη36ΐιοβ, 30 ρίοη 
1(1 ^βηοδ ρθΓΐ6ηΐ3, 2ά 6οηοΊΐ3θ(!3ΐη 61 €0ΐιν6ΐΐ6η(ΐ3πι (ΐίΐοί «.3ΐΙιο1ί69Β 63τηιΙ)3ΐη 6Χ6ίΐ3δδ6ί| 6θΓυοιι1(:ηΐί|οβ 

0Ρ6 6ΐ 0ρ6Γ3 ΙΟΙΟΙΠ ΓβΓίΟβ 0π60ΐ6αΐ 60θΙθΓΐ)38δ6ΐ> ΙΠΟΧδΟρΓβΠΙΟδ ΙΗο η3νί6θΐ3ΐθΓ, 801 Π1006Π8 Ι10(|1Ι3ς0301 

οοΓιΐοδ, δρ66ΐ3ΐίϊ>δΊηιοιη ΊΗοηι Ιΐιβοΐο^υπι Ιθ3ηηβιη, & οΐ6ΐΓορο1ί δγΓί» 03Πίΐ3860 6θ|;οοιη6ηΐο 63ΐιΐ3δ6β- 
6Χ 6ΐ6|;3ΐιΐί8ΒίιιΓΐδ ρ3δδίηι 1661*18 Οθδ6υ1ί8 άνθολογίαν (ΐιΐ3ηΐ(ΐ3ηιεοη6Ίηη3νΊι, ιιιΐΓ8 6υηι ίηϋθ8ΐΓΊ3, Ιοιη 3Γΐ6, 

:ΐ(Ιν6Γ808 0Ι1Ι1Ι68 ΓβίΓΟ β966θ1θΓΟΠΙ 1ΐ;ΐ.Τ6δ65 (]6ρ0β;0311δ. Αά η03ΐη δ3Ι16 ρ3ΐΧ8ΐΓ3ΐη ηΟΠ &νθπλθς, Οΐ 010(10 
ΙΟΟίΐί, 86(1 6Χ(|θί8'α3 ρΐ306 836Γ3Γ0Π1 Ι.Ηΐ6Γ31*0ηΐ , θη1ΐΟ(1θΧ3ΓΟΐη({06 δ6ηΐ6η113Γυ01 πανοπλία ηΐ8ΐΓ06ΐΟλ 

8666δδΊΐ. €ιι]08 1*61 δρ66Ίηΐ60 3ΐ)ΐιιΐ(ΐ6 ρΓ9£ΐ)βΓ6 ροΐ68ΐ ¥61 0016001 Έχδοσις της 6(ΛοΒ6ξθΜ πίστεως, ίο ςοο 

υθΊν6Γ83 Γ6Γ6 ΟΐΠδΐΐβΠΟ ΥβΙ Ιΐΐ6θ1θ^0 11666δ83Γί3, ίΐ3 ρΓΟ Γ6Γ0Ι0 ρθΟ(ΐ6Γ6 βΐ ίΙί|;ηΐΐ3ΐβ ρβΓΐΓ30ΐ3ΐ, Οΐ ίο^β* 
ηΊίθ6 360016Π, 30 Ιίο^Ο» Γ360ΙΙ(1ί30) ρίοδ 3ΐΙθΐίΓ6Γ6, ρΓΟΓβΟδ 3(1(1υ1)Ίΐ6δ. 0θ30(]03ηΐ ίΠοά ΟΟΠ 1.110 6ΐ3Γ6 6Χ 
1*31103 ΐΓ3(1θ6Γΐ006, ς03ΐη 6Χ 6γ960Ο 0ρ6Γ6 6011631, ςθΟ(1 ΟΟρβΓ (ΙίνίοΟ 1)60611610 3(1 8ΐΟ(1ίθ80ΓΟΙΟ 1031108 
ρΟΓνβηίδδβ, 0ΐα|$ΙΙ0ρ6Γ6 £30(161008. 

Οουΐ 301601 8υρ6Π0Πΐ)08 30018 10 3Γΐ3 1)036^301 1ΐυ]θ8 νίπ 0ρ0δ6υΐ3, 63(ΐ601(|Ο6 1•3Γΐ03 Γ3613, 11161(1188610» 
ςΟΟΓΟΟΙ ΙοΟίίΟΟβ ΙΙΐίΓ6 (1616613(08, 311(10610 ΟΓΐΙΟΓΟΟΙ 6Χ8ρ66ΐ3Γ6αΐ, ςοί (16 ρ()δΐ6ΙΊΐ3ΐ6 1)606 016ΓΗ0Γυ8, 1)38 
β ΐ6η6ΐ^ΓΊ8 δίΐθςθ6 νίθ(1ί630(ΐ3δ 3δδ6Γ6Γ6ΐ, 06(106 Ι3ΐ601 Γ6ρ6ΠΓ6ΐη νΊθ<1Ί6601 *. ^%0 130(1610 Ιθ(Ιί|;ουθ1, 1010 
ΡΓ3ΙΙ(ΐ6 06Γ38 Γ3ΐ08, ςΟΧ ίθ6Χΐΐ308ΐθ ΐ35θΓ6 1ΐΠ16 ίθ(1θ 6Γαΐ3 ρ3Γ3νβΓ3αΐ, 6001 013(^03 Γ6ΐίβίθΟΪ8 ΠΟ^Γβ 

]36ΐυΓ3 δορρηιοί, οοΙοΊ (ΙΊοΓιοδ Ιο66γο3ιο 1ι3οο 8θΙ) ηιθ(11ο 0660ΐΐ3π, 01 Τ6ΐ 1ιΊιΐ6, ςο3θ1θ8 ςο3οΐο8 δίΐ ΐΐΐβ 

νβΓίΐηΐίδ 6ρΐ6θάθΓ, 001θΊΙ)08, ρΓβΒδΟΠίΟΙ ΐ1ΐ6θ1θ£;ί26 630(1Ί(]3ΐίδ, 8ΐ3ΐίΐ11 3ίΓθΙ(;6Γ6ΐ. Ν6ς06 (ΐ6βΓ3ΐ Ιιίε 3ά1)0Ι^ 
1310Γ ρ6Γ0Γ{;0Ι1δ ΡβίΓΟδ 0θ601(;1ίθ8, Ι0ΊΓ3 1ιΟ(]Ί6 άϊ1ί}$6αΐΊ3 Ιγρθ^Γ3ρ1ΐ08, Ιο ρΓ0ν6ΐΐ60(1Ίδ 1)Οθίδ 306ΐθπΙ)υ8 
η6(|06 131>0Γ68 (ΐ6ΐΓ66ΐ3ηβ, 06ς06 βΟΟίρίοί ραΓ660δ, Οΐ ρΠ£6ΐ3Γ1 1ΐθ]θ8 30610Π8 Η1)Γ08, (]00δ 3 δΙΟίΙίοδ'ϋ 
ρ388ίαΐ α3(;Ίΐ3Π 3θίΐ03(1?6Γΐ61'3ΐ, 8θΊδ ρΓ6ΐί8 6Χ60(ΐ60ΐ1θ8 ρΓθΓβΓΓ601. Η£6 301601 ΐοίΐΐί 8θ1>ίθ(ΐ6 136113 ΙΟΰΙΐΙβ 
Γ6ρθΐ30ΐί, ]301(]06 Λβ ρ3ΐΓ000, 6θ]θ8 3α8ρί6ίί8 Ι)£0 (1θ6Γΐδδίΐ03 ν6ΐ08ΐ3ΐί8 010000161113 10 1θ6601 ρΓΟίΙΐΓβΟί, 
6ίΓ60Ι0δρ66ΐ30ΐί, 10, ϋΙΟδίΓΙδ 3(1θ10(1θ01 ρΠ066ρ8, 0008 6 ΙΟΟϋ'ΐδ ΟΟΟΟΓΠδΐί, 6θ]ΐ18 66ΐδί1θ(1ίθ1 03103866ηυ8 
1)16 ηΟδΙΟΓ 10108 Ιΐ3Η(1 ίοΟΟΟ^ΓΟΟ (1Ϊ63Γ610Γ. 1(1ς06 ν6ΐ 6310 013ΧΊθ16θΙ) 6308310, Οΐ 1)36 (10311600(106 31068•• 
81006, 8ΐθ£θΐ3Γθαΐ 301011 Ιοΐ ρΓ()ρ6η8ίθΟβΟ) 6103 ρί6ΐ3ΐ601 36 836Γ38 Γΐ1ΐ6Γ38 ρΓ0ν6ΐΐ6Γ6δ : 1)06 68ΐ« Οΐ 
Ι66ΐΐ006 13Ι11Ι (1θ6ΐΟΠ8, 6ίΐΓ3 600ΐΓ0ν6Γ8ί3Ι0 10 £6616813 66ΐ6ΐ>Γ3ΐΊ88ίθ)Ι, 000 ΟΚΧίο 01601601 6Γυ(1ίΐ«ΙΙ) Οΐ 
ϊθ86ηίθ01 0111*6 (16Χ1Γ00), (]θί1)08 0ΐΓΐδς06 Γ6Π6Η6Γ ρΓ2ΒΙθ1θ68, ί6Γΐ6ίθ8 6ΐ 3606Γ6β 6ΐ θ1)ΐ60ΐ3Γ68, ν6Γ0ΙΟ 611801 
Γ6Ϊΐ|;Ίθδ001 ρ66ΐ0β 1 0010 ίο 63ΐ1ΐθ1ί68 β(ΐ6 60θβΓ018Γ6δ. Εςθί(ΐ601 1)16 Γ6Γ6ΓΓ6 ρ088601 ν6ΐυ8ΐί8δίΐ0301 β6η6ΓΊ8 
Ιοί Ι1θ1)ί1ίΐ8ΐ6α), 6ΐ3Π88ίΐΐΙ13 013]θΓ001 8160110318, (Ιίΐίοοίδ 3α)ρΙίΐΟ(]ίθ601, 0ΓΟ3Ο16013 68, )1ΐ38906 (1θΐ68, ςα« 
ΟΧίαΐίοΐη ί36ί1β ρΓίθ6ίρ601 ΐ6818ηΐ0Γ ; Οίδί ηΐΟ 8(1θ)ίΓ8Γί 013^18 (1666Γ61, 13106181 ρΓ2Β(1Ϊ63Γ6 ]3ΐη 6001010(16 
000 1ί663ΐ, ρΠΕ6ίρ00ΠΙ ΙΐΟΟ ρί6ΐ8ΐΐ8 810(1100), (100(1 816 8ρθ(1 16 νί);6ΐ, 816 11θ1'6ΐ 3ρθ(1 ίθΐ68Γ010 Γ6ίρ. ρΓΠΙ- 
6ίρ6Ι0, 01 Ιΐ86 ΟΟΙοίΟΙΟ 1θΓΐ>θΐ60ΐί88ΐθ)8 ΐ6Π)ρ68ΐ3ΐ6 ίθΐ6Γ Γ3Γ08 ρΠ06ίρ6δ ίρβ6 0(ΐ6ί 68ΐ1)()ΐί6Χ ίΟΓΙ 18810108 
ρΓθρθ£08ΐΟΓ 101 ]30) 80θί8 ρβΓδΟΥΟΓβδ 61010688(106 : οίΐοίΓΟΟΙ ςοί, 00)1883 1)6ΐ1θΓΟΟ) Γ3ΐ)ίβ, θί1)ί1 ρΓΙΟδ, 
0ί1)ΐ1 8θ1)1ίθ1)08 Ιΐ3ΐ)68, 3ΐςυ6 ί(1 (100(1 8(1 ΕεΟίΟδί» 68ΐΙ)θ1ί69Β (1ί|;0)ΐ3ΐ6η[1 61 60060Γ(1ί3ΐΟ ]θν80(ΐ30) 1060(1801- 
(106 8Ρ66131, 0ΐ ¥61 1)06 0010106 03Ο13866ΟΙΗη ς0601(ΐ3αΐ Γ6ί6ΓΓ6 Οθ1)ίδ νί(ΐ63Γ6. 0υ3θς03θ1 1ΐ£6 81138 ΓθΙ'(888β 
Ι610ρ68(ίνΐ08 Γ6ί6Γ6Οΐ0Γ, ϋΐ, 0ΐ 8Γΐ)ίΐΓ0Γ, 8ΐίί8 Γ66ΐίθ8 (10301 ΐί1)ί. Νθ06 01 (Ιο ΟΟδίΓΟ 166010 1)301886600 

8θΙοαι 8{;8ΐοο8, ΐΓ8(1υο( 3003ΐ68 1)006 οΙγ68 6Γ6£θπί ΐΙΙ ρ3ρ»! 61 1•6θοί8 ίΙΙίοδ ΕΙχονομάχου 1οιρ6Γ3ΐοη$ 
ΐ6α)ροΓ8 0θΓοί886, 8 6θ]ο• Αΐίο €οο8ΐ8θϋοο ποιχιλο-ρροΐϊου παρδάλεως νίΓ 180108 οοα ουω 06Γαΐ3ηυ !« δΕΙΕΟΤ^Ε ΡΗ>ΕΡΛΤΙΟΝΈδ. ΙΟβ 

ρίπΑΓοΙια οΙ Ογο^ογιο ΟνρΓίο, νίΓΐδ ίΐ'κΐϋΐη ηιηηΙ βαηοΐίΟΙβ ΓβνβΓβηΐίαηιιο εοηδρίουίδ, ρλίαιη >η&11ιβιη:ιιί 
πιϋ 2<Ι(Π€ΐιιβ, οαοοίίοχ'ιβ 'ϊιιίοπη) αϋ ίηποοβηΐίδβίιηί νίή οοηϋβιηηαΐίοηβιη βυρΓΟ ιιιοιίιιιιι βρρΙαιιιΙβιιΙίϋυΑ 
οιιιιΓιΙιυδ. Οαιηη&ΐΊοηΐδ €Αιι53 η'ιΙΓιΙο ]υβΙίθΓ ηρραΓυίΙ, η'ι&ί ςιιο() 8ίηο6Γί5&ίιηιι& ΓβΙί^Ίοηίβ αββοΠοΓ ΟΑΐηλβοβ- 
ιιιΐ£, βοεΙι.-8ί&$Γΐ€3πι ΙηΙβιιι (ΙβιηηαΓύ Ιοίίβ ίρ^β ηβΓνίβ Λ^ νίΓίΙ)Η8 τβευβλΓβΙ. Ουο ςυίιίβηι ιιοιηίηβ οΐ λ 
ρβΓβιΙο ίιηρ6Γ2ΐθΓ0 ΓβΓΐ€6ΐη ρΓο ΟΙΐΓΪβίο οοιιΐιιιηε1ί«ιιι ί1ΐ8ΐη βΊΙ)Ί Γρροη3Υί1, ιιΐ ί(|[ΐιοιιιίηίο8β 1Ιαη$θΓοη 
9ρρ€ΐΐ3ΓβιυΓ, ςυί ρΓΟ 2ΐνΐΐο ηοπιίιιβ ΜαηδϋΓ άιά βοϋΐαβ βΓΑΙ, ίϋ 65ΐ [ίβάύίηρίΜΜ, αρυϋ Ι^αΙπιο». Ει ίη Ιιΐιιΐϋ 
ίρ5ΐιιη Ιιοοηοηι, Ιοιιηίηα οβΠβ Γ6Γ0€ί:ι ίπ8ί{;ηβιη, :ιίυΒΐ ϋ^ιηβιβοβηυιη Ι〕 €οη8€πρ8ί8ΐ« ΗΙίΓΟβ « ςυοΓυηι 
ιηίΙιΊ ιιυΙΙυηι Ιΐ20ΐ(:ηιΐ8 ίηνοη'ΐΓβ Ιίΰυίΐ. Οχΐβπιιη ί11ο8 ηοςιιαςιΐλοη λυιΙίβΐΜίοβ ριιΐο, ςιιί, ιηη^ηοϋυεΙίΰΐτοΓΡ, 
901 Ιιυιΐ€ βοηρΙΟΓΟιη 3Β1316 Τ1ιο(μ1ο&ΊΊ δβηίοπδ τίχ'ιβδβ ΑΟιηηαιιΙ, •υΙ φΐί, ουιη ^02ηιι6 ΤπΐΗβηιίο, αΙ^ΐΝΐΙβ 
δρηηΐιοίιηβηβί, (]αθ8 ^ο^I1η^δ Οαηια&εεηυβ 6χ$ΐΊΐί886 βοιηιιί»ηΐ. έίβηίιη ρΓ3βΐ6Γ(|ΐΐ3ΐη ^ιιοϋ ορβηΐΝΐβ ίρ^ίβ, 
ηιΐ9Ε ΑιΠιηε ηούίβ 0Χ8ΐ3ΐιΙ, 6ΐΓθΓθ]ιΐ8ΐηθ(Ιί ρ8ΐ»ιη €οηνίηεΊΐυΓ, Μπβ εοηβίαΐ βχ ρηοΙκιΙΐΜίαιΟΓυιιι ηιιοΓυιιι- 
€υοΐ|ΐιο ΙΓΐ8ΐοπο{ΓΐιρΙιθΓαιη ϋάο, υηυπι βΐ ουιηϋβιη αυΰΐΟΓβιη 6886 Ιιυηο Οαιηαβοβηυιη, ςαί 8ΐιϋ 1.60ΐΐβ 111 
Ι^ογΊοο ν• Ίυΐ ςυοίΐϋ^ιη Κοοίβι»!» Ιιιιιιοη ρΓΧ<:Ίριιιιιη 60υΐ8ίΙ, οίΓοα Αηηυιη Γββίίΐυΐχ 8αΙιιΙί8 7^ ]αηι ΐιιηι 
ογ1»Ί ιιοΐί85ίηιη$, Ά^ 8ϋηηοηβ οιηηίϋπι ΓΓϋηιιοπΓι υβαιιβ «όβο «βίβϋπιίαβ, υΐ ίιι ΕιχΙββί• Οήβοΐβΐί ηοη ιηίιιηβ 
ηιυιιι Οοεχ(ΐ€ηΐαΙί, ρο8ΐ€3 86ηιρ6Γ 8ρ6€ΐ&Γΐ88Ίηιί8 Εθ€ΐβ8ί96 <1θ€ΐοΗ1)υβ ρτο 8υο ιηβήιο βίΐ «ηηιιιηβΓΑΐυΐ• 
81^1 «1 ίι1«!πι θΤΓΟΓ ρ1υΓ68 6Χ υηο Παιηηςεοιιοβ Πιι^εηΙίηια, ρ2Γΐίιη οχ Υίΐβ ίρβίυβ, ςιίΑΐη Κ. ^ο^^η6 ΟΕοο- 
ΐ3ΐηιι&4Ίο ( ρβΓ ίϋ Ιοηιρυβ ηοικίυιη ΙιχΓβΐίΰο ) ίηΐβΓρΓβΙβ Ι6^ίιηυ8, ρΓνββΠίηι οχ €υ]ιΐ8(]αιιι δ€ηριοπ^ 
ανωνύμου, 5^(1 ^ΓX^ι^ 8εηηοη€, ουί θ€ Ρ/τί/οΓοιπιίβ €Ι ΡΗΗοιΜμ Ιίΐυΐυβ 68ΐ, οηοηίηο ροΓβρΊουυβ ρλμ 
ροίοδί : ίη ου]οδ δβηηοιιΐδ Ηιΐ6 (αυίδοιιίδ Ι3ηι1ϋηι 6]υ8 ίπίβΓρΓβδ Γιιίΐ, ςυί ροΐίΐο ιηίηιΐδ βΐ^Ιο υβυδ, ηϋιίΐο 
ΜΜα5 τ€Γΐ€Γίΐ) ρπΒίβΓ Ιη€Γ6(1ίΙ)ίΐ6πι Οαιιιλδεβηί τϊΙ« ίηίοςηίαΐβιη, ιηΐΓβ εοοίΐπίΐ€ΐΐ(1αΐ3 ο]ιΐ8ϋ6ΐη ΓβοίίαιιΐυΓ 
ΜϋΐυοιαιΙ». ΟυοΓυιη οιηηίϋπι ί,ϋρΊΰ^» ορυδ ρηπιυιη οβι, ρπιηαιη βΐΊ&ιη, υΐ ηρραΓοι, ίη§ρηϋ βυοίοΗ» 
4καηΐ€ηΐυιιι, \ό(\νί& ηοη τυΙξ8Γ6, ιιΐ ίη ηιιο ^εηυίηβηι ίΙΙβιη (ϋδδβΓοηάί πιϋοηβηι, ηυϋίβ βορίιίβίβηιιιι 
νΐαΐίΐβ οΙΓυ8€3ΐ3Π), εοπΐ|2^η(Ιιο ηιιοάαιη ΐπιϋίΐ,αυβίοΐιιΐδ οαιη Ιΐιοοίο^ί» β^Ιίβ ΓυΙυΓλπι ρπενίόΐΐ χειραγωγώ 

ΕίΙί85ίιηυβ, Ήρ^ς τήν των δογμάτων της εύσεώίας είσαγωγ^, (ΙβΙίΙίο&ηδ ίιΙ οριΐδ €θ8ηι» δβηοΐίβδίηιο 
]«ΒΜΒ ^ρί8€ορο. Ιορκα βαΙχϋΐυΓ ΕΙσαγωγ^ άξίωμάτωτ^ΛϋοΛηπ^ιη 1>€α1ί88ίηιιυιη 1*λοάίθΰ« ορίβοορυπι. 
Ιμε $βςαίΐυΓ €εΐ6ΐ)πι1ιιηι ιΠυά ορυδ, Ι>6 ϋυ&ΐιυδ ίη Οιπδίο νοΙυηΐ2ΐίΙ)ΐιβ 6ΐ ορβΓ3ΐίοηίΙ»υ9, Γβΐίςαΐδΐιυβ 
«Μα]ίΙ>ιΐ5 ρΓθρΓί6ΐ3ΐί1)υδ 910 ί1υ8ΐ)υ8 ηβίοηβεΐ υηβ 1ιτρο8ΐ38ί, ςυο ΙιΙμό 3<1νοΓ8υηι ΙιΧΓΟδββ Ιηηο ι-βοβη» 
«ητ&δ, Ίητιοιυδ ίΙΙβ ΟΗήδΙί ρπ^Ι ίοΠίδδίπιο (Ι6ριΐ||;η8ΐ. δηοοβϋυηΐ ςιΐλίποΓ ίΙΗ ηπηιιυβηι 83ΐί8 Ιβυϋιϋ, 
Α9τίΙίοάοχα βάβ Ι'ιϋπ, ίη (ΐυίΙ)ΐΐ8 Ι>3Πΐ3δθ€ηιΐ8 Γ&Ιίοηο ηιίΓ3ΐ>ίΙί οπ)ηί3 ΐ|π» Γ.ΗπδΙίαηο τοί ρίο €Γθ()οη<ΐ9• 
νΙ ΜΪΙιι ηο€β&$2Γία δυηΐ, δυοοίηοΐο ροΠΓΑΟΐΑΐ. Νι*ο αΙμ γο τίδοιη οδΐ »ϋ]υηκ6Γ6 ροΓοηκΙίΐΑ ^9€οIι^ 
5ϋΜΐ«η8ί5 ΒοΙιοΙίΑ, ςυί οΐ 60δ(ΐ6ηι Οβ οτΐΗοάοχα βά$ ΓιΙ)Γ08 1•3ΐίαίΐ3ΐβ άοηλτίί. Ν&ηι ςυοϋ ηο8 «Ιίοηϋί 
^ηντ«ν(τ8 2ηηοΐ3ΐίοηϋδ ίηδΟΓϋίαιηδι νβΐ ροΓ 0Γυ(ϋ(υηι ςηοηκίβη! »ο Ιίιοοίο^ί» δΐυιΐίοβυηι ΙηδβΓϊ νοίυϊηιαβ, 
λντβΐϊοιίπιπι ίϋ οηηδα Γαοίαπι Οδΐ, ροΐίδδίιηυιη υϋί ϋοοίΓΐη^πι Εοοίοβί» ροΓ ΟαΐΒβδοοηυηι ϋδββπαπι ΐρβί 
κ^αίιβΓ οοητοΐΐυηΐ. ΤαηιοΙδί ςυκί ίΙΙί Ιιοϋίο, ςυβηΐυπινίδ Ο3ΐ1ιο1ίουηι αο ρίιηη, ηοη ΟΒίιιηιηίληΐπΓ, ρΓΟ δυ» 
ίώίιΐύ (ςυί ηιοδ ΗχΓΟΙίοίδ δΟΠίροΓ Γυίΐ) ρηΒίηοΐί• «ηίπιί» ίιηρΓο1)3ηΐ€•δ, ΐΓπάυοοιιΐοδ, ϋοδρίοίοηΐεδ, 
Γί4«ι1#«, 6Χ8ί1)ίΐ3ηΐ68, 3ΐκ>ηίΐίη3ηΐοδ, ονβΠβηΐβδ ςυίϋςιιίϋ ίη Ε€θΐ6•ί3 \ο1 δίηοοΓΟ (ΙοοοΙιιγ, νβΙ ρίο 8€Γ?»ΐυΓ, 
τ«Ι Λι^^^&Λ^τ οχί^ΙΐυΓ, ιηοιίο ίοδΟΓυπι δοηδυί, ςυο οηηοΐ3 νοΙΙοηΙ ίηπο?:ιΐ3, ίηιο ροΐίυδ ίητοΓδβ, ηοΐι 
ηιροηιΙοΓβ 83ΐί8 νί(1θ3ΐιΐΓ? δοϋ ΙιχΌ οΙ)ίΐ0Γ <1ίοΐ3 βίηΙ. Νβςυο βηίηι οηιηία, ςηαηινίδ ορροΠηηβ, 6ρί8ΐοΐ3Γί& 
^■^ι&ΐί3 ιϋ€ί βίηίΐ. εοΙιΧΓΟί <]η3ΐυθΓ ΟτίΗοάοχα βάά 1ί1>Γί8 οριΐδουΐυηι βίνοορίδίοΐβ υ€ΤΗ»αρίο, βοΉρΐηπι 
ρ^αϊϊζτϊΐβτ χΙνϋΓδυδ Ρείπί Οηβρίιοί ροδίίΐεηίοηι ογγογοπι, φΐο οχ Τηηίΐβίο ςιΐ3ΐθΓηίΐαιοπι Γβϋϋοιο 
ηηιΙιαΙυΓ : €ΐι]πδ πιοηΐίοηοηι Γ3οίΙ οΐ Ιοπίο ΟηΙιοάοχχ βάβί ΙίΙ)ΐΌ, 03ρίΐβ 10. ΤΓί83κίο δϋοοοϋΐΐ πιπιηι 
ίϋιιιΙ ορϋ5, >1 ιιυηο ρππιυπ) ίη Ιυοοπι οπιορςοηδ, ΰβ ϋεηίηΐΗ Α<γγ«ιι6νι ίπδοηρίηηι : ίη ιιυο αά ίπιίΐβΓιοηβηι 
ϋριρ*ΐ3ΐιϋ, δΐΐαηιίηχ ίη Ο^ρΓΟ ορίδοορί, ουηοΙβδΉτο ΙιΧΓΟδΟδ 3(1 βυβηι ηδίΐι^β 8Βΐ3ΐεηι δυοοίηοΐΐηι 
ρ«Γ>ΐπηκίΐ. ΙΙιιηο ϋο ΙΐΦΓΟδίϋυδ ΙίΙ)ηιιη, δοςυίΐυΓ ΓΓ3§ηιοηΐιιη δοηΙοηΐί3Γυηι οι Ι)3ηΐ38θοηί δΟΓηιοηίϋηδγ 
ΙΝΜΐΙυηι ηυίϋοηι ίΙΙυϋ, δθ<1 ίηιΐίκηηιη Ιαιηοη οΐ3Γί$8ίηιο ίΙΙί γίΓο ΒίΙί1>3ΐ<1ο ΓίΓθΗθ3ΓΠ)βΐΌ ηουΐίηυβηι τΐδηιιι, 
^ιιΐο 8υ3 ίρ5υπι ίηΙθΓρΓθΐ3ΐίοη6 1«3Γιηί8 3υπ1ιυδ ρηΙ)Ιίθ3ΓθΙ, 1ΐ3υ(1 ϋυΙ)ίο ρΓΧ ββ ΓοΓοηδ ίηι^οηίοπι 3ΐίςυριη 
ΐ4^«3υΓυιιι ινροΓίυιιι ίπ, δί βοπηοηοδ ίί υη<Ιο δοηίοηΐίχ ίΙΙχ δυηΐ οχοοΓρΙ^Β, βΐίουΐιί Ιβηϋοπ» π*ροΓΪΓί 
|^)&8ο«ΐ. Ρθ8ΐ ΓΓ3ςπιοιιΐυηι ίδΐυά δυ1ι]οοΐ3 ΟδΙ οοηΓυΙαίίο δ3Γ3θοηίβπ)ί, ίηδ0Γίρΐ3 ΑΙΐ€Τ€αΗο €ΗΗ$ιίαΜί €ί 
ΖΛΤ6€ηΐ; ίη αιΐ3 ΓοΠίςδίπΐΦ νθΓίΐ3ΐί8 ΓοΠίβ αΐΐιίοΐβ, ίηορίίδδίπιβδ Α{3Γοηοπιπι ίηβρίίΒβ δίηιυΙ οΐ ίηιριι- 
4Ε»ιί»8ίοΐ8& 5ΐ2ΐ$ρΙιοηιί3δ Γ3ΓιοηίΙ)υδ ▼3ΐί(1ίδδίπιίδ ροδδυηιάαί. Α1ΐ0Γ03ΐίοηί δπΙχΙίΐυΓ ιη$ί^ηί8 ίΙΙο ίο ρίπδ 
*ττ«ο, 35«οΓβη5 008 ςυί ίη Ωϋο Ιιίηο ηιίςΓ3Γυηΐ, 830Γίδ οροηι(ίοηί1>ΐΐδ βοτίτοΓυπι 1>οηοΟοίίδ πιυΐΐυηι ]ηΥ3Γί. 
^«1 Μπυοηοσι (Ιθ€ΐίδ8ίπιο ίβΐίηυηι Γοάιΐίϋίΐ Ρ. ^03ηη^δ (Κ€Όΐ3ΐηρ3(1ίυδ, ΒίΓ({ίΙΐ8ηί ΟΓϋίηίδ ρΓοΓοδδΟΓ, 
¥«< '«4\«Βρυ8 ηοηϋυιη ΙιΧΓΟδί υ'.Ιί Γθ]οοΐο οοουΐΐο 3(1(Ιιοΐυδ, 3Γιοςυί ΙιΙοπι δΟΓηιοηοιη ηυηςυβιη οοηίΓΑ δο 
«ΐΜ«^«Γ$ιΐΓυ8. ΙΙυίο δΟΓηιοηί ρΓΟχίηιο δυοεοϋίΐ ηιίΓ3ΐ)ί1ίδ ί1ΐ3 30 ρί3 ϋο ΒθΓΐ33ηι οΐ 1θ83ρΙι.Ίΐ ΙιΙδΙοη», 
^^^ίίροΜ μτΜ^τ οι 8Χ€υΐ3?ίΙ)υ8 3ϋοο υΐίΐίδ, 3ϋοο]υουηϋ3, υΐ Ι)3υϋ ΓβοίΙο ίηνοηίοδ (ΐυίϋςυ3ηι δπρΓ.η. 
'ΠλΙατχτΜίϋΊϋίπιυδ ρθ5ΐΓ0ΐηο Ιοοο Εύχατάνυχτα Οαηΐ38€οηί οΐ ηΙίοΓυιη (ΐηοηιπιϋηπι Ο3πιη8θοηο ρβΓίιιιιι 
θΓ0/ϋΐ, ροΓ ΑΙϋυιη Μαηυΐίυπι 1.3ΐίηΊΐ3ΐο ϋοη3ΐ3 : ηο φΐίϋ ηοΗΐΐ'ί 03ηΐ380βηί, ςηοϋ υδρίαιη ρΓθ8ΐ3Γοΐ, 
^ ΑΓ»ιϋ€Γ3ΓβΙηΓ. ΙΙΙυϋ ίη^οηυο Γαΐοπ οα£;ογ, (ΐυχϋβηι Ηιο χζχοζήλωςο βΓχοίδ ϋοηίδ, υΐ ίΙΙο ηΐι, 1ι»ιίιΐ3 
£κΐ> ηοη Ιιοηα, ηοιιυβ 3ϋοο ρυΓΟ ίη ηοδίπιπι Ιίηςυβηι ΐΓ3η5Γυ83,«1υηιΜΊ£[ίοδπ$ ηίηιίυιη ίηίοΓρΓΟβ, οοοιγα 
{ηιίΜΐΒΐΊ δαΐ)'τίοί ρΓΧ€ορΐυηι, νθΓΐ)υηι ν(.•Γΐ)ο ΓοϋϋοΓΟ γιιγ.ίΙ, ηοο δο οοηδυοίυϋίηί 1>οηο ίηίΟΓρΓΟΙϋηϋί 
ΐυΐ«η 3€€θΐηιηοϋ3ΐ. ΥοΓυυι ηΐΙιίΙ Ιιίο ΙοηιοΓΟ οοΓήςοΓΟ, ιηπίαιο 3υΙ οχριιη^οΓο ϋοοΓοΙππι 0Γ3ΐ, οιιγα 6ηρ- 
ηηκ οχ€οιρΐ3Γίυηι ρΓΧδίϋίυιη, ςυχ Γοηβδδο 3υΐ ΓαΓ3, 3υΐ ηυΙΐ3 Ιιοϋίο οχδΐ3ηΙ. Οιιοϋ δί ςυί οι ϋοπιί 
^Ιιοί ίηε1α»»9 3υΙ 31^^ο1)ί 3880Γν3π ηονίΐ, ίδ, οΙ)8ϋθΓθ , 03δΙί{;3ΐίθΓ3 ρΓθΓοΓ3ΐ, ιηοουιιιςυο ίϋοιη, Ιιοο ονΙ, 
€υιηΐΒυηοιιι «1 ρΓ£$0Γΐίηι ΙΙιοοΙο^ίχ δΐηϋίοδοπιηι ΓΓυ^^οιη, δροοίοΐ. 1ΐ3 ηι*ο ίοδο 8υ3 αριιϋ Ηοηιίηοδ ςΙοΓΐ», 
Μι 2ρα<1 «υηι ςυί ]ιιϋί€3ΐυΓυ8 Οδΐ τίνοδ οι ηιοΓίυοδ, ρΓΧίηίο ΓΓ3υϋ3ΐ)ίΐυΓ. Μιΐιί ροιίδδίηιπηι ουΓΧ Πιίΐ, υΐ 
^υίϋςαίϋ βχ οιηηίϋυι Ι)3ΐη3δθοηί ορΰΓίΙ)υ8 υηϋοουηςυο οοηί]υίΓθΓθ ροδδοπι, νβπίδοΙ) ίϋ 1)ί1)ΙίηρΙιγΐ3Γίί9 » 
»α^ ρηϊυ&ΐΓ3Γΐ8, ίη ρυϋΙίουηιΕοοΙοδί^οοηιπιοϋυηι ρΐΌίοΓΓΟίη, ΐ3ηΙυπΐ(ΐυο ϋοοίοΓοπι ; ΐΙιοοΙο^^ΟΓυηι Ιηηιοη, 
ΟΓΪΗ (ΙΙιπ8Γΐ2ηο Γοοοηδ ίηίοΓΓοηα, δΐυϋίοδίβ οπιηί1)υδ οΐΒΓςίΓΟΓ, Ιηο ϋοιηυηι ηοηιίηί, ρπηοορδ ίΙΙιΐϋΐήδ, 
ίϋβιιιιΐυβ ρ3ΐΓοηο δίη^^υΙΐιΠδ, ίηδοηΙιΟΓοηι, οΐ, ()υοϋ ίβοίο, ιιυηουραΐίηι ϋοϋίθ3Γθΐη. Βοηο τπΐβ, ρπηοορκ 
οριίιιΐ€, ιιοδίΓυπ) «Ιοϋίθ3Γιοηΐδ Ηυ]υ8 οΐ οιΠίίοηιβ δίαϋίυπι 1>οηί οοηδυΙΐυΓυδ. [>οηιίη3ΐίοηοιη 1υ3ηι οηιηί- 
ρυΐοηλ «ι ηίδοποοΓδ Οουδ, Γ0δΐ3υΓ3ηϋ:6 0ΙιπδΓΐ3ηχ Ωϋοί Γορ3Γ3ηϋ3βΐιυο οοηεοΓϋίχ ίηουΐυηιοίη ϋία οοπ- 
ι. Νονϊηΐ3(;ίί βο1π£, 3ηηο 4ο8υ €ΙΐΓί$ιί η3ΐί ΜΟΧΙιΥ, ήα3Γΐο Νοη38 Οοοοιηΐ). ΙΙΑΚΟΙ ΗΟΡΡΕΚΙ ΒΛ$11.1ΕΝδ!δ 

Β€ βάίΐίοηε €τ(Γ€οΊηΙΰια ορετηηι 8. Ιοαηηί$ Παηια$€βηι, Ώα$ΐΐ€/ε 1575. 
Πονοτοηϋο ΡβίΓΪ 3οϋοιηίηο, ϋοηιίηο ΤΙιοηιχ α Ρΐ3ηΐ3, ορίδεορο Ουπειίδί, δευ ίΐΐιχίίχ 3ΐΐχ, Ιΐ3Γ0ϋ!» 
ΙΙ«•ΐφι•Γυ& Β^I8^ί^οη8ί8. δ. Ρ. Ο. 

Ρατεοι.. ϋη. Χαν. 4 107 δΕΙΕΟΤΛ ΡΗΛΡΑΤΙΟΝΕδ. 108 

8ί 6θηιιη ιηιηιαιβ ηβ^ζΐί^^βηιία ΑΜΟΐοΓαηι Ιθ€ΐΊο 6«1, ^ιιηρΓίδβΊιιιβ ρΓ.πβ&η1, ({ΐιί ΰ( ϋοηβ νίνβικίί ρΓΧοβρίλ 
Ιπκΐϋΐιΐ, €ΐ λ1>&ΐΓυ$ΊθΓα νβΓ» ΓβΙί^Ίοηΐδ (Ια^ηίΑΐλ βχρίίοβηΐ, οχρϋοηπιΓκριο βα νίαΝί ιηοη&ΐΓβηΙ : οιιγ υϊγΊ 
>ιιι]ιι» 9»|ΐοΐί,Β<ιηΐ9βΰ6ΐιί, ΊΐΜ|ΐΐλΐιι,ηοιΙπ ρία ^ίιηιιΐ «Ι ιΙο€ΐϋ νοίυιιιίηα ο τηαπΊ1)ΐι$ .ι1)]ίΓΪαιηυ8? Ιη (]ΐπΙ)ΐι$, 
(|ΐΐ3Β ιΚιί ]9ΐιι, ρΓορο βοιπΊα Ιιαυϋ ιηβ^ΙΊοοη ΟιΙβ ρΓχβΙίΙι §υη(. Οαα ϋο ο^υβα ΓβρβίβΓο βοΓυηι 6«ϋΐίοη6ΐιι 
ΓβοιιιΙΰΓβςιιβ ρίί &*ιΐ οίΒαί οροΓ46ΐ. ΟιιίΑ 2ΐυΐ6ΐη 8υ[^ποΓ6ΐη β}ιι$(1βιη βυοίοηβ βϋίΐίοηβιη Ιυο ίιι 6|/ΐ2ΐθορ3ΐυϋ 
«Ιί^ηίΐΑΐβ &ηΐ60θ8&οή, (Ιοιιιίιιο Γβνΐ€ί& ^6^01'^^ι^οι1^$ 1•ιΐ€ίο Υιογο ]3ΐιι α1ίι|υ3η<Ιο ϋβιΐίοανί, Ιιηιιϋ παρά τ^ 
π^κον ΓαΰΙυΓοηι ιηβ £χί8ΐίιιΐ2?ί» βί Τυ£ Αηιρίίίικίίκί Ιαηςυλίη 6]ιι$4ΐ6ηι Εοείβδί» 3ηΐί$ΓιΓι ουιικίβιιι 
ΑυεΙΟΓβιη ΐΙΟΓυηι οοηββΟΓαΓβπι. Ουο<1 ςυίϋβπο ίηβΐίΐυΐυιη ιηβυηι, ρΊθ8 ρΓ»ϊ(ΐ6065&0Γί8 Ιυί ιηαηοβ 9(!60 ηοιι 
χ^Γβ ΙηΐυΓΟβ οοηΐυο, αϊ βΐίαιη ςωιπι πι«χΊηΐ6 &ρρΓ0ΐΝΐΙυΓ08 θ08 ηοη ϋυϋίΐβιη. Ουοαιοάο 6<ιΊιιι, ςηβηι ίη 
4ϋ|$ιιίΐ»Γΐ8 Γ»8Γι^Ίο 8αΓ€68&0Γβιιι 1ι»1)6Γ6 τοΙνβΓυηΐ, ηοη «ΐί^ηι είϋβπι ραίΓοείπΊβ α ϋοΓυιιείο Γβΐίεΐα εοιηηιίΐ- 
ΐΑΐιΙ? ΥβΓυιη ηβ 9Γκ|ΐιί ίηγΊό'ιοββ ιηίΐή οΙΚΓβοίβηΙ, (|ΐΐΑ8ί (16 υη3 βϋβΐια (ςυοϋ ίιι ρπονοΓϋΊο 6$1) (Ιυο8 άββΙ- 
Ιΐ3Γ6 ραπβίββ νβΐίιη, βοΊ^ηΙ ίΙΙί βυηκίβηι ςυΜθΠΐ ιηβ οΠβΓΓ6 3ΐΐ€ΐθΓοηι, αΐ ηοη βοΐαηι βιιηι, ιιΐ αηΐββ• 8βιΙ 
€α88Ί9ΐηο 8χπιηιγ8ΐΑ 8ΐιο €οηιίΙ&Ιιιηι »ιιΐ6 οη νβηίίβ 1ιι&• υΐ ]&ηι ηονα Ιιφο βιϋιίο ηονί ορ6Η8 6586 νίιΙοΓί 
ΐ|Η6Αΐ. Αό £11)08 ΐ66ΐίοη6ΐΜ, ςυο ίη8ΐηΐ€(ΊθΓ ηΐ3ίθΓ6ςαο τοίιιρίαιβ Τιια ΑιηρΓιίικΙο αοεβάΑΐ, ΑΊη^κυΙοηλπι 
3Γ£πηΐ6ηΐα ΙίίΓοηηη, ηυ» ροΐ6Γθ 1>ΐ'6νίΐ3ΐ6, ΙΓιο ρβΓ8ΐηη]|;^ιη. 03ΐη»86βηΊ ίΐΒςηο ρΓΐιηυπι 6ΐ ηΐΑχίπκιπι 

3αΐ4ΐ6ΐη ορυ8 08ΐ "Εχδοσις της ορθοδόξου Μίστβως πΐ86ΓίρΙβαι, ςυοϋ 1•&1ίηυ$ ίηΐ0ΓρΓ65 ίη ς^ιιαΙυοΓ ΠΙίΓΟβ 
ί8ΓιηχίΙ, ηυί Ιαηιβη Ίη Οπβοο οοηΐβχΐυ υηίουβ 61 6θηΓιιιιι&ΐιΐ3 €81 : υηιΐβ βΐ'ιαηι βΐ υΐ 1»3ΐιηα8 ο&ρΊΐυΐΜ 
ηυηιβΓυβ ίη ΙπΚ>υ$ ροϋΐ6ΠθήΙ»α8 1ίί»η8 ηιίηίηιβ 6γ9Β60 Γ68ροη(ΐ69ΐ. Ιη Ι)0€ νβΓΟ, ρΙιι$ 3ηΙί8ΐΡ8, νοίηπιίηβ* 
6ΐ ΐΗΜηΙη&Ιίιη ηιιίόβηι ΓώΓο ρηηο (1Ί88βηΙ (1« ΟγοαΙογο ίρβο, 1)60 υηίΐΗπο, ΡαίΓΟ, ΡίΠο, 61 5ρίΓίΐιι $3η€ΐο, 
Τ3ΓΜΙ ύβ 8υρ6Γ8αηοΐα ΤπηίΙλίο ηιγ8ΐ6Γίο 6χρ1ί63η8 ςιι» β«6 ςυβπιΗϋβΐ Ιιοηι'ιηβπιΟΙιΗβϋβηυηι 8ρρΓ6ΐΐ6ΐΐίΐ6Γβ 
η6ηΐθ<|υ6 ΐβηβΓβ οροτίβΐ : νβίαΐί ϋβ Οϋί ίηεοπιρΓβΙΐ6ΐΐ8ΊΙ>ί1ί 6886ηΐί3, <Ι6 ΙπΙ>α8 Ιιχρο8ΐ38ίΐΗΐ8 ίη υη3 ηαίιιη, 

6ΐ€9ΐηΐΠΙ(ΐ6η 9 8β86(Ιί8£Π•ΐΊθλ6, 1160 Αβη 6]θ5ίΐ6ηΐ 8;6α6Π83ΐία. Ιη 86€υη()θ 3υΐ6Π1 ροβΐ 6Γ6ΑΐΟΓ6ηΐ άβ €Γ63ΐϋΗ8» 

•«€ΐιΙο αη^βϋ», ιίφηιοηίΐιυβ» €<βΙο, Ι6ΓΓ3 6ΐ ΓβΓιςυί8 πιηηιΐί 6ΐ6Π)6ηΙί8, ρ3Γ3(1ί80• Ιιοπι'ιηβ, 61 ςιι» Ίη Ίρδίπη 
βλόιιηΐ, ουιη ρβΠυΓίκιΐίοηίΚιυβ, Ιυυι νΐηυ(ίΐΜΐ8.1ηΐ6ηΊθΓ6(1ίΐ3άν6Γΐ)ΐιηιθ6Ί Ίη63Γη3ΐυιιι, ^ίδ86Γ6ΐΐ8 άο 6]«ΐ8 
ϋοη6ΐ)ρΐίοη6,υΐΓΊυ«ΐ|υ6ηλΐυΓ9Βίηυη3]ιγρθ8ΐ38ίοοι^υηοΐΊοη6,(ΐ6 3€ΐίοηίΐΜΐ9 Ιη ΒαΙυαΙογο ηαβίΓΟ, ϋβ ρ3$8Ίοηβ 
•]υ8(1βπι,ηθ3η6ηΐ6 Ιη86ρ3ΓΑΐιί1Ί 3θΐπιρ388ΊΙ)ΊΓι 6]υ8<ΙίτΊηίΐ3ΐ6, 6ΐ3ΐΊΊ3 Ιιυίη8 86η6ή&ρ1ιιπΙ>ϋ8. Ιη ςυ3ηο (ΙεηΊςυβ 
ψ6τρί (1β^Iυ3ιιη8 ίηβΙΐΓΊβίο Οοηιίηο η3ΐιΐΓ!8 ρο8ΐ Γ68υΓΓΰ€4ίοηβπι 3ά α6χΐΓ3ΐη Ρ31γΊ8 ββϋβηΐβ ν3Π38 Γ6ί6ΐΐ6Γ6 
οΙιί6€ΐίαη68 ; Ηβιη ά& ύάβ Ίη ^68πη1 €ΙΐΓΐ8ΐυιη, <Ι6 Κ)3ρΐί8η]3ΐ6, 06 3(1θΓ3ΐΊοη6, άβ οπιοο, (Ιβ δτ.ΓίρΐυΓβ, ϋο 
1606 Οοί 6ΐ ρ60€3ΐί, (Ι6 ΛηΐΙοΙιήβίο, (Ι6 Γ68υΓΓ6θΓιοη6, 6ΐ 3Γη8 Ιιυ]υ8 3Γςυπΐ6ηΐί Γ6ΐιπ8. Ιΐ3€ΐ6ηυ8 ϋο Οτ- 
Ιΐιοϋοχ» βίΙοΙ 0|*0Γβ; ου'ι 8Ηΐ)]ΊοΊΐαΓ Περί τώτ έτ χΐστει χβχοψημέτωτ^ Ιιοο 681, Οβ Ιιϊ$ ψΛΪ ίη βάε ο6- 
ι^οπΝίβΓΜΜΐ, ΟΓ&Γιο• ςυ3 ϋΊ8ριιΐ3ηϋιιηι 8ίΙ>ί βηαιΙΙ, βη ρίβΒ νίνβηΐιαηι ρΓ6068 ]υν6ηΙ 3ΐΊ(|ηΊϋ 608 (|αι 6Χ ?ίΙ» 
ΙΐΜ ΟϋοΙοβ ιηί^πιηιηΐ. ΤβπΊυηι Ιοουιη Ι6η6η1 θΓ3Γιοη68 ϋυ» θ€ οΜοηηίίίοηβ ίοηοΐα ϋίί ϋ€ηΗτί€ίί^ Ίη ηυί- 
1ηι8 οηοοηιίοη βΐ 1&υϋβ8 6]υ8ϋ6ηι 06ΐ6ΐ)Γ3ηΐυΓ• ΙΙί8 βηηοοίίΐπΓ 86πηο ά€ Ώίε €Χίτ€ηϊί ϊηάκΐί^ ιιΙιΊ οιιηι Ιί 
ΙιοπιίΒββ 3ΐΙ ρΊ3ΐη οΐ ΓοΙΊ^ίοδαπι νίι&ηι οοΙιοπαηΐυΓ. Ου^Πυη) ίη ΟΓϋίηο ορυβοαίυηι 68ΐ 3ΐ1 1•αοϋΊοοη8Ίιιπι 
6ρί8θορυπι ^ Αξιωμάτων βίσαγωγ^ ίη8θηρΐυιυ• ηυοϋ ιη6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ08, Ώ§ ύ€€Τ6ΐη €ΐ ρΙααΐίΜ ρπηιαι /η<ΙιΊιι- 
Ιιοη^λ νοηίΐ : «ιυοϋ ίη 60 ρπηίφ ιΐιοοίοβί» ίηδίΊΐυΐΊοηοδ, ςΗ3 οχ ρ3Γΐ6 ϋίνίη»ηι ηαΐΐλΓΑηι 6ΐ Ιΐ7ρο8ΐ38ίηίΐ 
€0η8ίϋ6Γ3Πΐιϊ8• €οηΓιηθ3η(ιΐΓ. ^{ϊ^η^ιιίη^)€άΗαI}Μ €Ηή$ίί νοΙηηΙαΐΑη$^ Γείίςιιίβιιηβ 6]υ8 3€ΐίοπίΙ>υ8 οΐ ρΓΟ- 
ρΗοΐ3ΐίΙ)ΐΐ8 ίη8θπΙ»ίΙαΓ, ςυο, ί|Ηίϋ ίηΙΟΓ η3ΐυΓ3ηι οΐ ρ6Γ8θη3Πΐίηΐ6Γ8ίΐ,ςυ3; Υ6ΐ η3ΐυΓ3ηι ρ6Γ8θη3ΐη ρΓΟρηβ- 
ΙΑΙ68 6ΐηοί3ηΙ, 8ίηΐιΐ6 63, ςπ» ίη Ι)οιηίηο ηοβίΓΟ 468» ΟΙΐΓίβΙϋ ίη&ιιηΐ, ϋιιρΗοΊα, 3η 8ίιηρ1ίοΊη : βίηΐηο, υ( 
<Ιυ9Β ΙΜΙΙΗΓ», ίΐι^ ϋιΐΦ ηυοηυβ νοίππίκίοβ ίη €Ι)Π8ΐο, 61 ςιιίϋ Ιιυιη3η3 3 ϋίνιη3 νοίηηΐλίο ϋί£ΓβΓ3ΐ« 6ΐ &1ί3» 
Ιιιι]α8 ιη3ΐ6Γίφ ρΙυΓΊπΐ3 οϋοοβηηΐΓ. Ιΐιηιο 86(ΐυΊΐιΐΓ Ιγ30131η8, ηηα ταίίοΜ αά ίίηαρίηβηι ϋά {α€ύ «ι'ιηιιι, 
ιιιΐ606ϋβη(ίυηι €|υ38ί ΓορβΙίΐίο 61 6χρΐ3η3ΐΊϋ. 6ιιί 3ηη6Χ3 68ΐ ςιιοςιιβ 6]υ8(ΐ6πι 3Γ|{υπΐ6ηΙί θΓ3ΐίο Β. Μ3ΐΊ» 
ηΙ, ηοηιρε άΰ άπα^ηι ίη ΟΗτηΐο ΟοΜίηο ηαίκήί β €π£θθ ίη Ι^ηΐίπυηι €οην6Γ83. Ιη βοχίυιη 68ΐ Γβ]6€ΐιΐ8 
Ιοοηιη Πβρί τον Τρισάγιου^ Ιιοο 681 , ύ€ ί€ΤΛα ίαηείί τβρϋίίιοηβ €οηιρο$ίΐο Ιιι/ηηο /ί6«Ηκ<» αυοΤρισάγιον 
ίΙΙαϋ ϋ6ηί88ίηιηιη 83€Γθ83ηοΐ.χ ΤΓίηίΐ3ΐί5, ίϋ β$ΐ Ιήυιη Ιιχρο8ΐ386θη ίη υη3 η3ΐηΓ3 8)'πιέοιυηι €886 3ϋ- 
▼6Γ8υ8 ΡοίΓΟίη ΟηηρΙιοηιιι, 61 ίΐΦΓΟίίοί Ιιυ]υ8 3δ866ΐη8 08ΐρηϋίι, ηυ! (|Π3Γΐ3ηη ΟίνΊηίιηΐί ρ6Γ80η3ηι ίη83ηο 
6ΓΓ0Γ6 3ΐΒη|τ^Γ6 ηοπ νοΓβΙιαηΐϋΓ, ϋ6 (]υο 6ΐί3πι 1)3ΐ>οιυΓ 03ρπΙ 10 1ΊΙ)Γί 111. ^Ορθοδόξου πίστεως. Ββρίί• 
ηΐΗΠΐ Ι€ΐΐ€ΐ Ιοουιη ΟηΙ^οάοχία ΙΛαπιοΠαϊ ϋΐαίορη*^ ίη ςυο Μ3ηΊοΙΐ8ΒθΓηιη ϋο ϋυοίιυβ ΓΟΓυιη ριίηείρίίβ €1 
ιη3ΐθΓί3• <|υ3ΐη νίΐοηι οι ηιβίαιη 8ΐ8ΐη6ΐ)3ηΙ, ϋ6ΐίΓί3 Γ606η86ηΙιΐΓ, 3ΐςυβ 3Γ|;υηιοηΙί8 ονΙϋοηΐίβδΊιηΊβ ΓοΓυ- 
ΐ3ηΐυΓ• 0οΐ3νηιη Ιοουηι βίΐη νίηϋίολί βΟΓηιο Βό ηαΐντα ^οιηροιΐ^α οοηΐτα Αΰ^ρΗαΙα. Νοηυιη οι-χαραΐ Ιοουηι 
Β€ ϋιατΓΜϊ^Μβ /ί6<Γ, (ΐυο 800138 οΐ ΙΐΦΓ0868| φιχ ρϋ8ΐ 1ιοιιιΐηο8 η3ΐ08 3ϋ 8υ3αι υβςπο Φΐ3ΐ6ηι 6χ$ΓιΐθΓπηΐ, 
ΙίΓΟτίΐΟΓ ςυίϋοπι* βΐ ροτβρίοϋβ ϋ€80ΓίΙ>ί(. Οοοίηιηιη οϋΐίηοΐ Ιοοηπι €Κιπ8ΐΊ3ηί οΐ δ3Γ3θοηΙ ϋο ΥοΓϋΐ Ι>οΙ ίη- 
€3ηΐ3ΐΙο瀕 ρΜ8ίοηο» πιογΙο• ϋο 1ίΙ>0Γθ Ιιοηηίηίβ 3Γΐ>ίΐηο, ϋο 03υ83 1)οηί οΐ πΐ3Γι, ϋο Ιιοηιίηίδ ίη υΐΟΓΟ 
ίοτηΐ3ΐίοηο, οΙ 3ΐΙί8 Ιιο]υ8 ι;οηοπ8 γοΙηι8 οοΙΙθ(ΐηίυηι : αηο 6ΐί3ΐη ηιοη8ΐΓθ8Ί 3ΐίςηοΐ Λ{;3ΓοηοΓυηι ογγογο» 
€0ηΓυΐ3η&υΓ. υηϋοοίπιιιπι 08ΐ «οηΐοηΐί3ηιπι ςυοϋϋ3ηι ΓΓ3|{ΐηοιιΐ»πι : ςιιο 3ϋνοΓ8ΐΐ8 οοΐο ρπηοΊρ3ΐίιιπι ιτΐ- 
*ΐίθΓυιη ββιιθΓ3, ςυ» 011310 83ηοΙθ8 υΐ ρΐυπηιυιη ίηΓοβίΑΓΟ βοΐοηΐ, 3Γηΐ3ΐηιΐΓ. Οποϋοοίηιππι βαπί 8οηΙΐ3 
Ιοοηιη Εύχατάνυχτα ίη8θηρΐ3 οβηηίηα, Ι|υί5η8 €ΙΐΓί8ΐί Οαιηίηί ηοδίπ η3ΐΊνΊΐ38 , ΐΓ3η$Α^υΓ3ΐίο, ΓοβυΓ- 
Γοοίία* 8ρίΓίΙυ8 83ηοΐί ιηί88ίο, οι 3ΐί3 ηυ]υ8 (^οηοΓίβ ϋίνίιΐ3 ιη^8ΐοΓί3 οοΙοΙίΓηιιΐυΓ. Οοοίηιηηι ΐ6Γΐίυοι 
ορυ8θη1υηι β8ΐ Βφ ατίέ ά'ηιεηηάί^ ηυο ({ηιηΐυηι ΙΙιοοΙο^^ί» οβίϋΐιϋαίο 83ΐί5 Γοιο οχΊϋΓιιη3νίι, ο]ηδ 3η{$ 
ρηκοορίΑ ΐΓ3ϋίΙ• ϋοοίιηο ςυ3ηο Ιοοο ροηίΐυΓ, 83ηοΐί Ρ3ΐΓΐ8 οΐ οοηΓοδδΟΓίδ ΤΙιοοϋοΓί, δΐυϋίοΓυηι ρποίο* ΙΙ, 
οτ3Γιο ϋθ{(πΐ3Γιθ3 ϋο ΙιοηοΓο αίςυο 3ϋθΓ3ΐίοηο 8»Η0ΐ3Γυπι ίΐΏΗ^ίηυηι. Οοοίπιο ςιιίηΐο Ιοεο ϋοδοηΙιίΐαΓ 
ΙίοιΙί ^03ηη^8 1>3πΐ380βηί :ΥίΐΑ• ροΓ ^ο3ηηου1 ρ3ΐΓί3ΓοΙλ3ηι ΙΙίθΓθ8ο1γπΓιΐ3ηυπι οοη8θΓίρΐ3. ΡβηυΙΐίπιυιιι 
Κκυπι ιΟΓίΙΙβ^ δυιΐ οπιΐίοηο8 ΐΓοβ ϋο 83ηοΐί8 ίηΐ3^ίηί1ιυ8 οοΐοηϋίδ, !η ςηίϋαβ 1ΐ3βο 8υπιηΐ3Γιπι ΐΓ30ΐ3η(υΓ : 
ρίηιυπι ςηίϋ 8ίΙ ίηΐ3||;ο« ηυβπιοΙίΓοηι 8ίΐ €οη8ΓιΙυΐ3;$0ΓίρΙηΓ2; οΐ ΡβίΓυιη ΐ68ΐίιηοηί3 ϋο υ8υ ίιη3|ίηυπι; 
ιΐοηι ςηοΐ ίιηικίηυηι 8ίηΐ ϊ;οηοΐ'3, ςα» ρο88ίηΐ, ςυχνο ηοη ρο88ίηΐ ίπιβ^ηίΚιυδ οχρΓίπιί : ροδίΓοηιο ςιιίβ 
Ιπΐ3κίηαιη «υοΐΟΓ οχ8ΐίΐοηΐ. Ιΐίϋοιη ϋο βϋοΓβΐίοηο,ςαίϋ 8ΊΙ 3ϋοτ3ΐΊο : <]υοΐ 8ίηΐ 3ϋθΓ3ΐίοηί8 ([οηοΓη : ρο8ΐο3 
ςυ3ΐη ηιυΐΐα 8ΐηΐ ςιι» ίη 8οηρΐυΓ3 ίηνοηίιηιιβ 3ϋθΓ3ΐ3 : 3ϋ Ιι«ο οηιηοω 3ϋοΓ3ΐίοηοιη ρΓορίοΓ ίΙΙυπι, ουί 
η«ΐυΓ3 0008 081, 688€ οοη8ΐί1οΐ3ηι : ροδίτοιηο ιυίοπι ΙιοηοΓοηι (^ηίΗ3ΐ)οΐΐΐΓ ίπ)3|[ίιιΊϋυ8, 3ϋ Ίρ$υηι οχοη)ρΐ3Γ 
ροητοηΪΓο. υΐΐίηιυηι 8ίΙ>ί Ιοουιη οίο^ιΐ Ιιί8ΐοπ3 ϋυοΓυηι ΟΙιπδΙι πΐ3η)τυηι : ςυ3η(^υ3πι ϋο 3υοΐοΓθ ιιοη- 
ηυΙΙΊ ϋυϋίίβηΐ; ςυίβ ΐ3ηιοη ϋί||;η3 08ΐ γί83 ΤπιρβιυηΙίο, ^^^^^ ^ ^ οοηνοΓ83η) Ι^3ΐιηί8 Ιο^οηϋβηι οχΐιίΐιο- 
Γοΐ, ΓοΙίςυίδ Ιιυ]υ8 3υοΐθΓΐ8 οροπ'ώυβ 8υΙ)]ίοίοηϋ3ηι ϋυχιπιυδ• Ηαοΐοηυβ ϋο θΑπΐ38€οηο. 6α85Ιαιιι υογο 
ο]υ$(ΐ6ΐη, αιιΐ 8.ι1ΐοιη 3 δυροτίοΓΟ ηοη ρΓΟΓβυδ 3ΐί6ηί 3Γ|;υιη6ηΐΊ ορ6Γ3 8πηΙ, νείυΐί ϋυοϋβοίηι ίΠί ΙίΙ>ΓΪ 
ςηο8 ίη ρΓίιιΐ3 οοΊβ Ηίο ΓθΙΙοο3ΐο$ Τ. Α. νίϋ6ΐ, ηυοΓυπη ςυαιοΓ ρηοΓ68 ϋ6 οοβποΙ[)ίθΓυηι ίηδίΊΐηιί» οοη* 
ΕϋΓίρΐΊ 8ΐιηΐ, Γϋ1ί<|αί 3ηΐ6ηι οείο 3ΐ)$όΙηΐ3ΐη ηοΐιίδ ρ6ΓΓ60ΐ3ηιΐ|υ6 ϋο οςίο ρΓίποΊρ3ΐίΙ)υ8 νΊΐΊΊβ ϋ:8ρυΐ3ΐΊοη6ΐη 
Γοϋϋυηΐ, ςη;ιηι νίχ ίηοΙιθ3ΐ3ΐη ίη ρΓχϋίοΐο 8οηΙοηΐί3Γυιη ΓΓα^ηιοηΐο 03ηΐ38θοηί 1β£;Ίπιιΐ8. δοςυυηΐυΓ ^Μ>3 
?ικΊηΐΊ ι|α3ΐυοΓ ΡιίΓυηι Οο1ΐ3ΐΊοηο8, 8ΐνο ϋίβρυΐηΐίοηοδ ίη Ιιυιιο αυοςοο βηοηι οωηθ8 ίηδίΊΐυΐοΒ, αΐ 3 νίϋΐ*» 
3α νΪΓΐυΐοδ, 3 νίΐχ Ιιιι]η8 Ί1Ιθ€6ΐ>π8 3ϋ $3ηοΐίΐ3ΐ6ΐη• 3 κοοαΙΙ ηυ]υ8 ν3ηίΐαΐίΰυ8 3ϋ ϋΊτίη3Γαυι οι Ο€θ1ο- ΐη 8ΕΙ.ΕεΤ.Ε ΗI^ΕΡΑΤI0ΝΕ8. ΠΟ 

0ϋΜΒ Γ€ηιαι €0ΐι1βηιρΙ:ιΙίβιΐ€ηι Η &ΐα<1ίαιη ιιοβ ρ•τΐΓ&1ιαιιΙ : βΐ υΐ ηοβη•6Γιρ$οβ ΑΐΝΐ«ιριιΐ6β, ΟΗηιίαιιι 
ΟοαιίΒΐιηι 4ιΐΜηι ΜςιααιαΓ, οχ 6]υβ ρπΒΟορίίβ τίυιηι οοβίκιη €0ΐηρ4ΜΜΐηυ9. Ι*ο»ι ΠΙμ Ιβ^βηϋυη μμ 
#ΙίΜΐ ρ•€ΐ3ΐβ Η €0Βΐ6«ΐίβ 5ΑρΊβπΐί;β |ΗΌΓιιη(Ιίΐ9ΐΐβ ίηβί^ηβ άβ Οοαιίηί ηο»ΐη ^6«1 ΟΙιΗβΐί ίηοηιαίίοΐΜ οριι$ 
ΜρΙβίΗ ΙιοηηΙμ8« κινβ ΗΙΐη» <1^8ι^ι1^ιυιη : ςυο ρίιη ίΙΙβ &ηϋβΐ6• (οηί8ϋίιηίβ Γ9ΐΐί0ηί5ιΐ8, ιρβΠίββΙιηΙδ ρΐΌ- 
ρ^Η»Γ«ιιι, »ρο•ΐοΙ•ηιιιι «Ι βτΑίιββΙίϋ^ηιηι ΙβιΙΙπιοοί» €0ΐιιρΓηΙ>&ιί5, ίηιρίιιιι ίΙΐΑΐΒ\Ν6ίαοΓΠ ΙμεγΗιοΙ ορί- 
ΒίΑαβηι αΐ3|0• χοΐο ίιΐ)ρυ|;ιι«1• τοίβηΐίβ υιι» ουη ΡβΙββ'ΐΑίιίβ, ΙΙ»π>ιβ νίΐ|[ίιιβπι, Αοη βε^ιτ^χον, μ(| υιη- 
ΙΜΜ ΧΑΐστοτ^χον >ρρ«11>ιιι1λΐη 6586, Ιιοο 6$1• €ΙιΠ5ΐυοι Οοαίηιιιιι* ιιοκ Οβυιη, 86<1 Ιιοιιιίη6ΐιι ΐηιίαηιιηο^ 

ΙοϋΐΜΊΙΙΜΙ 61 νίΓ(ΙΒ6 ΒΑΐΟΟΙ 6886 ; ςοί, Ιΐί ν6Γΐΐί8 υΐ3Γ 8υ€ΐΟΠ8, ρ08ΐ•> (161110111 ▼•ΠηΐΙβ Ή8 ρΐβ Ι«Ιί§}θ- 
Μ^ββ ¥ΙΥ6μΙ0 ΟΜΊκΗ6ΠΙ» ΙΙΙ άΐ%ηη% ρβΓ Ιΐ2Β6 νίΐ9Β 8λΙΙ€ΐίΒΙ0ηΙΐ!η ΙβΓ6ΐ« οι 86 ΐη8]68ΐ38 <1ϊνίΐΙ8 800ΙαΓ6Ι : 
«1 Μ€ €1€ΐ«8> 3ΐ> 60 ρβΙΐίΐΙ18 88619 ΟΓί^ίπΐβ (ϋ|ηί11ΐ6• 8θΐ8 Μ ΐΑΙίΙαΟΙΙΙΙΟ^Ο ΙΙΙ6Τίΐ0Γ0Ι1Ι Γ6ΐίΐΐαΐΙ6Τ6ΐυί 

6ΐ6€ΐίο : 4«ι νίχ ιιΐ8]αΓ ίη δαΐ¥840Γ6ηι ηο8ΐηιΐϋ άία 1ιΐ88ρΙΐ6ΐΐΗ• ροίηίΐ. Η8|)6Ι ηυηο Τ. Α. οηιηιιιη το- 
Ιμιμβ» Ιιιι]«8 ορ6ΓυΐΒ |>6ήθ€ΐΐ88, ςυΙϋυ8 Λά ΐ6Γΐίοα6ΐιι θοηιιιι «άίΐιιιη 61 τμπι ίιάΙίοΓβηι ρ•γ&Γ6 τοίυΐ 2 

ςΜΒ» ΒΟΒ ίΜίΜΐίβΙΙΐί 8ίΐΙ€6ΓΟ<|Η6 8111100 ΐ6|;60ΐΊ, βΙ ΜβΟΙ• 6ΐ 6ηΐ(Ιίϋθη6ΐη, ▼ίΐ»|06 ρΓ0ΐΐΊ11ΐ6ΙΙΙ 8θβ6Γβ 
ψΜΈΜΛί. Τμ κ. ρ. ΙβΒίΟ Ιΐ£€ 801010 8086*1 ρ6Γ6 ΚΜΙΐίς06 Οθη&θΐ6Γ6 νβΐίΐ. ΟΐΙ1θίρθΐ6ΙΙ8 6ΐ ηΐί86Η60Γ8 Ο60* 
ίΰϊΪΒίΟΓ ΙίΙΐί. ΟΙ $4 801 Οθηΐίθ•8 Ι^ΙοΓΙΑΙΙΙ «Ι £66ΐ68Ϊ9Κ 88ΐ0ΐ6ΟΙ ρ8ΐ6Τ 6ΐ ρ88ΐΟΓ λΐΟΐίΟΙ ΐΐίο ρηΒ688β Τ8ΐ688. 
|Ιμ^€Β ΚιΙ6ΙμΙ• Αθ|08ΐί, 8ΒΙΚ» Γ68ϋ1υ1« 88ΐ•4ί8 4575. 

ΜΟΟΒΙ ΒΙΐυΐ $. ΜΐεΗΑΕϋΒ 1Ν ΕΒΕΝΟ €(£ΝΟΙΙΙΑΒαΐ^Ε 
Ι^ Μα ορεηίΜ 5. Ιοαη»ά$ ΒΛΜα$€€Μ Ιγομι^ιϊομ ϊαΟΗμ. 

ΙβννΦΒ^ίΟΟίΒΙ• 68ΠΐίΜ8ΐί, 8|Ι|06 ίΙΙθ8ΐΠ88Ίΐηθ ρτίΐΙ6ίρί, 08Γθ1θ ΒθΓΐ)θηίθ,. ΕθΙΙΐΟΙΙ18{6η8ί 8Γ6ΐΐί6ρί80θρ6, 

ΙμιΙιμι ΙΙϋΙία8• & Ι1ί6ΐΐ86ΐί8 ίη 6Γ6αιο ο<ΒηοΙιί8Γ6ΐΐ8 8. ο. 
Ι•Ι6Τ ^Γίιηοβ 00188, ΐ|ο« οΓΐΙΐο<Ιοιθ3 8ΐ) Ιΐ9ΒΓ6ϋ6ί8 (ΙΐΓίπιυοΙ, 11806 ¥61 Ιο ρΓΐιηί8 00αΐ«Τ80(ΐ8ΐη Ιοιηΐ6- 

Πϋ ^ΟρίΜΒ 660806Γίΐ9 ςοοϋ ΐΙΙί ν6ΐ6Γ68 ΐΙΐ6θΙθ|08, Ι80(]α8αΐ ρ9Γ6ΙΙΐ68, ΟΟΐΟΟΐ 86 808ρί6Ϊ0αΙ, 60ηΐαΐ ¥0- 

* "^ Ιΐ86Γ6ηΙ, ίο 6ΟΤ00Ι ΙοοοΙιπιϋοοΊΙΐΒβ ίο26θϋ(|θ6 010000160118 Ιίίΐ60ΐ6τ ?6Γ88θΐοΓ, 8^ 6θπιαι οΙβϋΐΊι 

ΙΒβνβηΟΟΙ 0Ι1|;06αΐ βϊΐΐί 0ιΊβΊ0Ι6 <ϋ8€6(ΐ60<1θ01 ρθΐ8θΙ : 1ΐί 6001Γ8 66ΐ6ΐ)6ΓΗθΙ08 611810 ςαθ8(|α6 Ρ81Γ68« 

Ιοηι <1θ6ΐΓίο8, ΐοη οϋηιΊΓοϋίΙί τί!» 88ΐΐ6ΐίΐ8ΐ6 86 ρί6ΐ8ΐ6 ρτκάϊΙΜ, ίο8θ(1ί1ο ςοοϋβοι βυροΓοΙϋο 

Μ Κ ΛΜ ΛίηΤ^ 86 ?6ΐΐΐΙ ΐΐβ ρθθΐ6 <ΐ6]ί6ίθθΙ, 608 0006 ρΓθ1ΐΓί8 6ΐ Ι08ΐΜί6ΐί8 106688001, 0006 880018 86 ^1616- 

ΜΪαΐρβϋΙΟί, 60Γαθ•ςυ6, ΟΟΟ ▼6Γ604ΐ8, Οΐ (Ι6{6ΙΙ6Γ ίΙΐ6 011801, 86<Ι ηοΙΙΟ ηοβαΐ ίΙΙβ 866ΐ6Γ8ΐίθ8» ΙΐΟΙ168ϋ88ί- 

1 60ΤρθΗ8 ρ8Γΐ68, Κΐ06 65ΐ ^Γ8Υί88ίαΐ8 6ΐ 880611881018 ϋθ{013ΐΐ8 Γί81ΐί 86 ΙοϋίϋΠΟ Ιΐ8ΐ>60ΐ : \ά όϋηίίξηβ 

ύ^% νααάΐη 8|(00ΐ, Οΐ 608 <|008 6ΓΓ0Γααΐ 800Πυθ Ι8406ΐ8 ίοίρΙίοίΐΟβ ΙΟΟΟΟΙ, 8 ρΠ68ΐ8θΐ!88ίθΜ>ηΐΝΙ 

«ι ΐ66ΐΊ•Μ636ΐΐ0Τΐ60ΐ0Γ• 0ί66ΓβΙΟ ίΐΐ ίρ8ί8 8ΐ> ίοΐοΐβταοϋυ (|Η0(ΐ801 ί88ΐΟ 8669Β0Ο $θί 8ηΐΟΓ6 ρΓθθ€ΐ86ί, 

ΙοΜίιΙααι 6ϋ8ηι γ6Τ6Γ8 ρτοϋοίβοϋοΓ. ({οί 6Βΐια Ηί8 Υΐ1ίί8 Ι31»0Γ8| (|8|Η>?801 801601 010068, οαΙ ιΐί 

Β €0ΒΙΙ1 η6ί8η6 86 ρΓ3Β6ί36Γ00ΐ) ΙοΊοΙίΟΟ 8806 Βΐίηΐηΐ 681, 81 Γ6ΐίς008 001068 ΟΠΒ {^ <ΐ6•ρί6Ι81, 86 

Μτβϋή &αί 6οαιΐ06οΐ8 4|θ8ΐο1ίΙΐ6ΐ 6ΓοαίΓΐ8 86 ρο8 8ΐΗ>ηιιο 6θΐοαΐ6θΐ8Γϋ5 80ΐ6ροο8ΐ. δ6<1 8Π8 ΐη8υρ6Γ Ιια- 

ίθΜ6 Τ«Ι« 61 ςθΜΐ601 ΙθΟΧ6 |Γ8νίθΠ8 010016011 68088 681. 1ϋ 60*101 ρ6Γ8ρί606 ▼ί<ΐ6ηΙ ΙΐΟΟΐίθ68 68ΐΓκΙί 881101, 
ύ ρΗ8€ΟΤυαΐ Ε66ΐ68ί» ΡβίΓΟαΐ 8Γΐ)*ΙΐΓίθ Γ6ΐί§ίθαί8 68088 4ί866ρΐ6ΐΟΓ, 6Χρ1θΓ8ΐ8η ΟΟΐΐίβ 86 Ι80(|08αΐ ίΐΐ 
^ 6ΜΜΐΐΐ80Ι τΊοΙΟΓΪβΟΙ 6886. βοΟβ 60101 6ΓΓ0Γβ8 Ιΐ86 0ΐί56Γηΐ08 Ι6αΐρ68ΐ8(6 8ΐϋ 0Γ60 Γ6?068ΓαοΙ, Ιΐ08 8 
«ϋβΠλίΙΒ ΐΐΜθΙθαΊ8 ]80ΐρτίΐΐ6Β1 60θίθ8808 6ΐ ]09αΐ8ΐ08 6886 αΐίθίθ16 ί^ΟΟηοΙ : ΟΙ ]801 000 1801 Ιΐ26Τ68001 

ιΐΟΓΟ (ΐ|οοα ϋβ, ςυί (Ιοήβιο ίο €θοΓο8ίοο6 ςοβΒηαΐ, ποοιίοί8 8ΐίς«1<1 806γγ6 ρο856ΐ) ςοβοι 86ραΙΐ8πιαι 

ί(Ιί€Ϊ ρ08$ίαΙ. ΟΟΟΙ ί^ίΐΟΓ ίο 88η6ΐί88ίθΙΟΓαΐΟ ΥΙΓΟΠίαΐ 86ΠρΙί8 Οθ5ί8 66ηί88ίθΙΟΟΙ ρΓ»8ίΐΙΐοαΐ 600* 
ΙιΙη 6ηΐ6601 ϋ6βΚ8αΐ, ρ8Γ8ΐ8ηΚ|06Γθίθ80Ι 6886 ρ6ηρί6ί80ΐ« ίϋ6ίΓ60 60βΐ80ςθ8ΠΙ Ππθί88ΐθΙΟΙ>68- 
ηΙίΟ ΒάβΙ ρΤθρθ|08ΐΟΓ68 1016081881010 801010 8Τ6Γ880ΐ0Γ, 86 (Ι6 ΟΙΟΟίΟΠΙ Οΐ8θίΙΐυ8 8α1ΐΐ8ΐ08 ΓΟρίΟϋΙ• 
Τ€ϋί& βΒΐ ΙΐΒΟίΟ Γ6 1θ6θρΐ6ΐί88ίΐ008 &<Ι6(|06 (119018810108 ί1ΐ6 ΙΐΧΚΓίΟΟΓΟΟΙ 008ΐΗ Ι6αΐρθΓί8 8ί]$θΙΓ«ΤΓ ΙιΟΙΙμ• 
ΙΜ, ^ΒΪ ϋΐΐαΐ νί€6ΐία01 (βίο 6θίΗ1 (100118810108 (Τρί80θρθ8 ΝθνίαΐΙυθ608ί8 ΟΟρΟΓ 6ΧΙΓ6010 ?ίΙ» (1ί6 ρ6ΐΤοιι• 
€1089 ββ Βΐί4Ι180ΐΙθ 8ΐ) ίρ80016ΐ Υίθ6ΐίθ 86€6ρί886 000 86Ι061 ΟΐίΙΐί 08Γητίΐ^ 8(11ΐ06 ίο 68αΗ8 8018 Υ6Γ880ΐ6αΐ9 
ρήβΟΠΙΙΙΙ ΐΙΟΟίοηίΟΙ ΐ60ΐίθΟ6 ίθΐρ6Ι18ίυ8 ς08Ι0 Τ6ΙΙ61, (ΐ6ΐ60ΐ8Η ρ6Γ8ρΐ66Γ6ΐ, ίθ]66ΐ08 8ΐ8ΐίαΐ ίρΐιί Ι06ΐ08 
681, 9€ 3 ρΒΓΐίΚ>Η8 8018 ί1ΐ6 (ΐ686ί8€6Γ6ΐ. €θΟΐ(|ΐΙ6 61 018];00ρβΓ6, 860 ίηΐ3ΐΓ8 180160, Οΐ Ιΐα]θ80ΗΗΐί Ιί1ΐΓ08 6 
6Ζ6υΐ6Γ6ΐ, 80€ΐ0Γ (018861; ΙΟΙΟ (Ι60ΐς06 ||6 60 ρΐ806 (1ίβ(ΐ6Γ6 0€βρί1, 8ΥαΐΟΙ78ΐί&(|06 8018 8ρ61ΐ6 
βαΐη Λά ρ8ρΪ8ΐί€αΐΙ1 €(Β1001 (816 6θίΐΟ 608, ςοί (Ι6 Γ6ΐί)(ίθΙ16 Γ6016 860ΐί6ΐΐ8θ4, ρ6Γ €00ΐ0ΙΙΙ6ΐΐ8ηΐ 
_ 8ρθ«ΐ8ΐ8 ν068ΐκΐΙ) 1>Γ6νί Γ6(1ίΐ0Γ0αΐ. ΙΐΙ (|Ι10 611801 £81808 Τ8168 01101016 Γοίΐ. ΝοΟΙ 1ΐ»6 88^608 ί»- 

ΙΙΙβΙΙΙ ρί80601 6Χ 6(£0080 1ΐΧΓ68ί8 1<0ΐ1ΐ6Π10« |;οη|ίΐ6 ίΟ 8ΐΐΟΙΟ ΐΓ8Χϋ, 86 ▼6ΐαΙ 8ΐΐ6Γ0ηΐ ΜοβΤΙΒ 

,λΡ%8ηθυί8 ϋ1ί8 6(10081001, 80 |16$ΐίί6Τ8 Μ^γμίΙ (Ιθ0ΐΠ08 ίοΓβΟΐαίΟ, 8(1 Τ6ηΒ αΐ8ΐΠ8 9Γ60ΐίθΟΙ ?6(ΗΐλίΙ• 

ΥίοοΓιο 8θΙιιοι 080Τ60ίΐ, 56(1 ρΐ6η5(|06 8ΐϋ8, ^οί 6]θ8(ΐ6αι Οϋ 8(1]οοΐ6θΐο 61 ρΓ0(1ΙκΙθ8θπιαι 

ι 1^]^ΓΪΟΐ1ΐΟ 1)6ί 1[)6θίβθίΐ8ΐ6 180(1610 6Ι06Τ86Τ0α1 : ςθ6αΐ8(1ΐΟΟ(1θΙΟ 6001ΠΙ ίθ00016Γί8 1ΐ00ΐίθίΙ>08 
?ί8ϋ 8•ΐΜη^• υΐ ΒοπρΙΟηΒ ΥΟΓΚΗ) 018Γ ', 06^ΐ6Χί886, 80 ρΓθΓ8θί8 ?00001 00?ίΐ8ΐίΚηΐ8 80101001 8(Ι]66ί8869 

Γψί'τέτ ίΓΐ"Μ ίυίΙ. ϋ(ΐί(1 6οίαι ΐρβοιο 6Γΐ80ΐ Αϋ(θ8ΐίοοοι ίιοροΙίΙ, οΐ (16 01ιη8ΐΐ8θ« ρί6ΐ8ΐί8 οοιτίοοίο 

Μ^βΓ6ΐν 8Μ: (ΙίυΙΟΓΟΟ ΐ6Ι0ρ0Γ6 Αΐ8Βίθ1ΐ£ΟΓθαΐ, 000 1801 (ΐ66Γ6ΐ8, (|08ΠΙ ροη6θΐ8 86(|α6Γ6ΐαΓ, 0181 ςΟΟίΙ^ 
•1 Ί§&ΒΛΗ €ΟΙΐβΐ6Γ6ΐΟΓ, ίο 11(161 88ΐθϋ8(|06 ΟΟ^ΟΐίΟ 6005θΐ60(1θ8 8ΙΙη ρο1ίθ8 Ιΐ3ΒΓ6ΐίθ08 Ι|•8ΐη ΟΓΐΙΐΟ(ΙθΙ08 
'ΐβΜΐ. ΟθΟθίΓ08,60ΙΟ ϋ, (|θί6?6ΐ1θθΙ 86 (ΐ6^Γ00ηΙ, 0ΙΐΓί8ΓΚ|Ο6 10010801 ίΟ 86Χ06θΐ88 ρ8Γΐ68 Ι866η0ΐ• 

^ρυια• 018X1016 ρο58θοΙ, 8 νβΐ6Γαοι Ι6οΐίοο6 8νθ66ΐιΙ, 86 Ρ8ΐ«8ϋοοηηη ίη 0Ι0Γ6Β1 88ΐΜΐ8Γ68 ροίβο• ΒθΜ8«Αϋηΐ6Γ6 0006010Γ % 80 ΒΟΟ ίΙΙί, ^01 ρΐ80ΐ8?6, 61 9Β(1ίβθ8Γ6, 8Κ|06 6«»« (|θί ϋίθ8 1>6ί (ϋ8ρ6Τ90• 

■Β» οοη^τ^^νί^ \ ίοιίΐαπ 8ΐο(ΐ6θΙ, Ιιιοο 9ρ6Γΐί85ίιιΐ6 ίοΐ6ΐ1ί|(6ηΐ, ΐ|08οι ΕοοΙοβιχ 0ΐίΐ6 86 ΓπΐΓΐθΟ800Ι, 

^ΟΒΒ» η6θ^8ηοοι 811, φίοά ίΐίί, οΐ 80» 080β» (ΐ6ΐΓίοΐ6αΐοοι 80 ρ6τοί6ί6αι 8ΐΐ8ΐοπι«ι , ίο^ΐοοΐ, ϊά 

•β^Μ Βίααβ 8Μρΐ60ΐί, ρίθ8(|06 Ρ81Γ68, 80 (Ιο Ι0ΐ8 ρ08ΐ6Γίΐ8ΐ6 ΟρΓίΟΙΟ 0Ι6Π103 , 00610Γ08 ν6Γ88Γ6 01800, 
?6Τ«ΜάΪΜΐ0ΓΟ8? Ηιμ: ς'1|ρ60» Οΐ 6ΐί801 ΟΐίΐΟ δί8ίθθίθ8((ΐ)8ηίΐΒ8<1ν6Γΐίΐ, 1ΐΦΓ6ΐίθΟΓ001 αΐ06Γ0068 Γ6ΐθΒ(ΙΙ» 
80ΐ, Η ΥβΙβηίΟΙ 8Ο0ΐθΠΐ8ΐ6Ο1 8ρ6Γΐ6 ΓΓ]ίθίθθΙ (οΐ ρ6τβ(1θ8 >Κ>αΐίθ68 ίΐ806Γ6 000 ρα(ΐ6ΐ) 810^0 ΐ8Γί8 60ΓαθΙ 
8•4Β£ΪΒ €ΟΒΓ|θΐ 1*Μ|αί(1θ ρθΐ68ΐ. 111θ(1 ςθί(ΐ601 8106 600ΐΓ0Τ6Γ8ί8 68ΐ, 68ΐ1ΐθ1ίθ08 010068» οίβί ς008, Οΐ Οΐ8Γβ 
€Β48ν6Π1• Βίο ίοΐρΓΟίΐίββίαΐΒ νίΐ8 6 ρίΟΤΟΟΙ €€ΒΐΟ Ο^ίοίΐ, 1ΐ80 108X1106 Γ8ΐίθ06ίθ ΟΓΐ1ΐΟ(1θΧ& ήΐί^ίΟΟβ ίΟΐί- 
Β6η ΒΟΒ8^ £θ(|α6 0001106 ΟΟΟ ρ8ηί8ΙΒ 608 ΕοοΙΟ•» 0ύ1ίΐ8ΐ6ΙΒ 8βΒΓΓ6 ]θ(ϋ6ίθ, (|θί Τ6ΐ6ηΐαΐ ΗϋΠ8 6ηΐ6Β- 
^ΜμΙιΒ €1 6ΐρΐΒΒ8Βΐ1ί8, 80| 6ΐί8ΒΙ (16 (ιΠΒΟΟ ίΟ ΙΟΙίΒΟΒΙ 6Ο0ν6η*«(Ιί8, 86 Β0Τ|8 86068ΜΟθίΐΝΙ8 ΒΒίρΙϋ- 
€ΒΜ«ϋ5, ΟΙΜΙιΙΙΒΙ 50081 8Κ|06 Ορί^ΒΟΙ ίΒΐρ6α(ΙαΒΐ » ΐΙΐ6θΙθ|ί8(|Η6 Β18ΐ6Γί8ΙΒ 8θΐΝΒίθί8ΐΓ3θΙ, 4«8, ΙΟΒΙ 8^ 

* Ι ΤίΒΙ• Ιί. ' 660. ΧΧΤΙ. ^ ΙΟΒΒ. XI. 
(β) ΙΛ. ▼ νΐΐΙ. €€€ΐ, Γ8ρ. 10. 111 δΕΕΕαΤ^Ε ΡΗ^ΕΡΛΤIΟΝΕδ. Πί 

ρΓοροΙΙ^ικΙοβ &(]ν6ΓΜΓίοηιηι ίπιρβίαβ, Ιυιη αιΐ ρΐβΐ^βιη ορίίιιιίβ ιηοΓίΙιυ$ {η$ΐϋα6η(ΐ3ηίΐ, ιιΐί •ρο$8ΐη(. Οαο Ιη 

δοηβΓϋ €011) πιυΙΐΟΓίιιη ίικίυϋΐήαη) βΙυοβΓβ ρ6Γβρί€6Γ6ηι, β^οςιιβ βΐίΑτη αΐίςυίίΐ ]3ηι, οηο<1 β ρϋβ αυίϋυβ- 
3111 ^ οπιάίΐίδ \Ίή8 ηοη ΗΓώβηΙβΓ βχοβρίιιιη ΓυίβββΙ, ίιι Ιυεβιη 6ϋί<ϋ986ΐη, ίη^οηβ (ιίηο ηιίΐιί ο&Ιο^γ »<! 
ί(ΐ6ΐη βιιιϋ'Γι ^οηυδ ρΓΟββςιιβηιΙυπ) 3<!1<1ί1ιιιη νίϋβΙιαΙυΓ. 86<1 ραπΊιη ΓοΠυηα.• ηιβχ, ρβηιπι βχ ϋηίιηί ββηίβηΐίβ 
οοηβΓιΐιιΙβΒ• ρηΠίπ) άλλίτεαλ^ηλα ΙιβΠα, ραπίηι τβΓϋβ ιηοΓίιιβ βΐΐιίΐβ €1 ρβηβ ρΓοΠί^ΐα ταΐβίικίο, ουΓΓβη- 
Ιϋηι, Ι&ηηα8ΐιι ίυ]β€ΐα ηοΑηιι, Γ6ρΓ6886ΓυιιΙ, &ο ηβ πιβ αΐΐο οοηιπιίΐΐβΓβιη, νβΓυηι εχΐΓ6ΐη3ΐη ΙίιΐοΓίβ ΟΓβιη 
Ιβ^βΓΟίη : 1)00 βϋΐ ΐ)β ςυί(1 Ιοηβίοτίβ ύρβΓ» λ£([Γ6(1βΓβΓ, 86<1 ίη ϋβ, ηαχ ιηίηοΓΐ ΙϋΙιηΓβ ζ^ ΙΐΓβνίοΓΐ ιβιηροΓϊβ 
8ραΐίο &1)8θΙνΊ ρο98βηΐ, αηιιηυιιι βχβΓΟβΓΟίη, αϋιηοτβΓυηΙ. Μβο Ιβηιβη οοπροΓίβ ίιηΙιβοίΙΙίΐΑΐί Ιαπίπηι ίη ηβ 

ρΓον6Γΐ)Ίο Α'ιοι €0η8α6νΊΐ, ρΓ08ίΙίΓβιη. Οιιθ(1 ΐΑΠ)6η ΟΜα ροΐίυ8 ςυαιη οοιιβυΐιο 61 η)6(1ίΐ3ΐο οοηΐί^ίΐ. Ναπι 
ουπ) Ιί1)Γ08 ϋυηΐβχαΐ Οτΐΐιοάοχα βάβ^ ςιιοβ ηοη 83ΐί8 ρ6Γ8ρί€ΐΐ6, ηβο ίηίβηΐυη) 8(1 Ογκοι Οθ(ϋοί8 βϋοηι 
8&Γΐ8 π^ΐ6 αίςιιβ ίηΐβ^ΓΟ οοην6ΐ*8θ8 688β ηοηηυΐΐί ςυβΓβΙι^ηΙυΓ, 1•2ΐίηο8 ΓυΓ8υιη Γαο6Γ6 (ΙοοΓβτίβββπι, ρορ- 
ίπϋβ ιηΊ1)ί υΐ Γ»βΐΊ<1Ίο8ί8 βΒ^^ΓΟίίβ λοοίάίΐ, ςιιί, 8ίπ)υΙΐ08 ίρκίβ οοηΓβπίη) οίΙΐθ8 ίη|;6Γ85, υηίν6Γ808 Γββριηιηΐ, 
βί 9111601 (ΐ6ίηο6ρ8 608(1601 9(ϋ)ϋ>688, οιηη68 ρΐ6Γυηΐ(|α6 8(1ιηΊΐΐυηΙ. Εοϋ6ΐη οπΊηι ηιοιίο ουηι, ΙίΙ)η8 ίΙΙίδ 9(1 
θΒ)1)ί1ΐουα) ]9ΐη ρβΓϋοοϋβ» ορο8ομΐ9 ςη«ί]8ηι 8ΐ> ΟΓΟίΙιΙίββίηοο €9ηΙίη9Π δίΗβίο 9006ρί886ΐη, ϋ8(ΐη6 ίΐ6ηι 
»1)5ο1ιιΓΐ8, ΡαΓ»1ΐ6ΐθΓΐιιη ορο8 8ίη(;ο1απ οαπΓιη9Γΐ8 69Γ9Γ9' ηοΜΙί88ίιηί 9ο (!οο1ί88ίιηί νίπ 1)6η6β€ίο 6ΐ Ιιη- 
πιαιπίαΐβ η30ΐιΐ8 0856Π), αΐ(|υ6 Ιιίβ ΓυΓβυπ) 1#9ΓηΓιΐ9ΐ6 (Ιοπαΐίδ , 9ΐί9 ςιιχ(ΐ9ΐη 9 ρΓηβ8ΐ9ΐιΐί$8ΐη)0 ]ιιη8 ρΓο- 
ί6880Γ6 ^9^οι)ο ^ιι^α^^ο, 90 ροδίΓΟΠίο Β9Γΐ99η)ί 1ιί8ΐοπ9ηι & οΐ9Γί6Μΐηο νίΓΟ ^09ηηβ δηηοΐ9ΐ)(ΐΓ69 ηιυΐιιηΐυβ 
688611), ίΐ9 Γαοΐιιπι 6$1, οΙ 6ΐ (Ιιιπι ιιιίΐιί ιη 8ίη£;υ1ί8 ορυβουΐίδ Ιαϋοηβ ϋηοιη ρΓοροη6Γ6η), Ιαχίίυηι ηιιη(|υ9ΐη 

8θΙ>Γθρ80Πΐ, 6ΐ 0ρΐΙ8 Ι9η(ΐ6ΐη {η]08ΐΜη) νοΙυΠΙΰη 6Χ0Γ6Τ6ΗΙ. 06 03Π198Γ6ηθ 9ηΐ6Π), ίρ8ΊΐΙ8ΠΟβ6Πΐ(ϋΐίθΠ(*» 

(ΐυί(1 Ιοηςαη) θΓ9Γιοη6η) οοη)ρ9Γ9Γ6 9ΐΓιη6ΐ, ουιη 61 ςιΐ9ηΐ08 ρΗίΙοδορΙιυδ ΓοογϊΙ, 61 ςο9ηΐ9 ΐΙΐ6θΙθ9ί» Ι9ΐκΐ6 
6Χ06ΐΙιΐ6ΐΊΐ, 6ΐ ηιιηπ) 8ΐυ4ίθ86ίη αυοΙΟΓΟΠ) (]ΐΓι 9ηΐ6 ίρβοιη Οοηΐ6Γυηΐ ΐ6θΙίοη6 ν6Γ89ΐυ8 8ίΙ •ΐΦοιΐ(ΐ6 ίρβΊοβ 
δοπρΐ9 ΐ68ΐ9ηΐυΓ? ΙΙΙαιΙ ςο1(]6θ) ηβ^ΆΤΐ ηοη ροίοδί, 6οη) ρπιηυπ) 6Χ8ΐίΓΐδ86• ςυΙ 69, αυ» ρΗυβ Γιΐ86 αβ 
ΓιΙ)6Γ6 (1ίδριιΐ9ΓΪ 8οΐ6ΐ)9ηΐ, ιη οηυπ) οοΓροδ οο6α6πΐ, Γ6ηΐ(|υ6 Ιΐ)6θ1θξίθ9ΐη νί9 6ΐ πιΐίοηβ, Ιοη^ΰςπο οοπιπιο- 
ϋίοπ ηΓ(1ίΐ)6 ΐΓ9(1ί(]6ΐΊΐ. Ηοο 6ηίιη ίρ86 9ρο(! υΓΧΟΟδ ρήιηοδ ρΓΧδΐίΐίΐ, (|οο(1 ιηυΐΐο ρο8ΐ Λρηά ΙιΒίίηοδΡο- 
ΐΓΟδ 1•οηιΙ>αΓ(1ο8 οχίβηιιυο 8θΙιοΐ98ΐίοί• Ιΐυηο ί^^ΗοΓ αυοίΟΓΟιη, 6ΐ8ί η)ίηο8 90)ρΐΗη) (]υ9ΐη ουρ6Γ6η) (η)οΙΐ« 

6θίΐη ίρδίϋδ 61*190)1100) 9ρυ(1 6γ«008 6Χ8ΐ9Γ6 9θϋίθ, 6ΐί9ΙΙΙ&ί ΐ6ΐηροΓί8 ίη]ηΓΐ9 ιηοΙΐ9 Ιηΐ6ΓΟΙ(ΐ6Πηΐ), Ι)9ΙΜΙ 

ραυίο 190160 (|09ΐιι αοΐ6ΐΐ9θ οη(|θ9ΐη 9ΐ))ρΙίθΓ6ΐη, ο)9χίο)9(ΐυβ οχ ρ9Γΐ6 9 0)6 ΐΓ9η8ΐ9ΐοα), 9ΐςυ6 ίη ϋδ 6ΐί9πι 

((ΟΦ 9 Γ6ΓίθΙΐίθ 61 ΖίΟΟ 0θη?6Γ89 80θΙ, 000 η6^Πβ60ΐ6Γ Γ600|;θίΐυΐη 61 098ΐί|^1θ0), 0001 ίη Ιυ06Ο) οοιί!-* 

16Γ6 ρ9Γ9Γ6ΐη, δοΐ) οιι]υ8 9θ8ρίοϋ3 ρΓΟίΙίΓΟί, ποο πιΊΙ)ί (ΙΊο ΓοιΙ 009*1190(100). Ν901 0001 106 ιηοΙΓίδ ιη9ΐ|[ηίβ• 

ς06 1)606θθίΊδ ΓΐΙ>ί ]90ΐρΓί(ΐ6Π) θ1)8ΐΓίθΧ6Π8, 0)υ1ΐθςυ6 6ΐί9η) ρΙθΓ9 0)69 09089 €0ρ6Γ6 ΡΓ3Β Ιβ 86η)ρ6Γ ΙΟ- 

1θΓ)8• ιηοΓίαΙίοιη οοιοΐοιο ίο9Γ9ΐί8δΙηιθ8 6886ΐο, 81, 000) ιιιίΐιί ροΓ οοΓροΓίδ ίοΟηηίΐ9(6η) ηβο ίη Ιοο οοοιί- 

ΙΑΙΟ 6886, 060 Ιΐίΐ9 1ί1)ί 0(11019 ρΓ»8ΐ9Γ6 1ίθ69ΐ, ()09 009 ίη Γβ ρΟδδΟΟΙ, (|^Γ9ΐί ^Τ%9ί Ι6 9ηίΐηί 8ίκηίβθ9ΐΙθη6ΠΙ 

1ΐ9θ(1ςα9ςο9ΐη 6χΙιί1)6Γ6Π). 1(1 9οΐ6θΐ υουοι ροδδοηα, (|υο(1 Ιίΐΐβπιηοοι οΓιοιη δορρβ^ΐίΐπΐ. Ρ1ογ9 9ο((μο 
ΓθΓΐα886 8ορρβ(ϋΐ9886ΐ, 81 οιίΐιί ίο ΜίοΙΐ96ΐίοο οοδίΓΟ 9θ{;οΙο, 9οΙ ίο 1(6^19 ίη8θΐ9, 1)00 681 μΛπάρω^ 

νήτοίς, Οΐ ρπίΟδ 8θΐ6ΐ)90), ()6ΐίΐ6806Γ6, 91(106 ίηΐ6Γ ΟοΟίΐΙδ 61 06010Γ9 ρΐΜΐθ8θρΙ)9Π, 000ΐί|ρ886ΐ. 96(1 ΙΟίΙΐΙ 
ΐΓΟΟΟίβΟΐί 9ρΓί νίηΟ^Β ηΟδίΓ» Ρ6Γ?981910Γ68 6ΐ ίθη90)ΐη9ΐθΓ68 Ι)θ]θ80)0(1ί Γ6ΐίθίΐ9ΐ601 Ιθνί(Γ6ΓΙΐηΙ. 0θ9ΠΙθ1)• 

Γ601 , οκΐϊνί ΡοίΓΪ ν6Γΐ)ί8 οΐ9Γ * ςιιο(] 1)9ΐ>60, 1)00 1)1)1 ()ο, ποιορβ ^09ηη6η) Ο3αΐ98θ6ηυοι, οΐ9η88ίη)οπι 
Οτχοϊχ Ιοοιοο, ςυί οοιο οΐ9χίιηί8 ίο ρ9ΐπ9 809 ιοοηοηϋοδ ϋί§οίΐ9ΐί1)08(}θ6 9ΐίηο9η(1ίο ρ6ΓΓοοοΐ»9, όβτΐη^ 

Ι|06 01900 ΓοΓίςίΟΟίδ 09089 ΐηθ1ΐ9ΐθ8 Γθί886ΐ» 69Π)ς06 ρ08ΐ69 (ΙίτΙοΟ ΙΟΟΟΟΓΘ Γ606ρί886ΐ, 86ΐηρί(6Γ09Ι1ΐηΐ 
ΓϋΓΟΙΜ (ΐ68ί<ΐ6|-ίθ 10060808, 000 1)θηθΓ68 (1θΟΐ9Χ9ΐ 90 ?1ΐ9β 0Γη9η)6ηΐ9, 86(1 0ρ68 611901 86 ί9Γθ1ΐ9ΐ68, 80ΐ1- 
0Ρ5« ραΓΟΙίΙϋδ, ϊρδΑΟΙ (ΐ6ηί(106 ρ9ΐΓίααΐ Γ6ΐίςθΙΐ, ΙΐΙ η)6ΐίθΓ6ΐη ρ9ΐΓί901 (10'6Γ6Γ61, 6ί«|06 ΙΟΙΟΟ) 86 0ΟΟ860Γ&- 

Γ61, ίο (]αο ςοί(1(|θί(1 ίρδίοδ Ο9θ89ΐιίο γοΓιο^οιΙογ, οιοΐΐο οοηιοδ 9οοΙίυδςυ6ίιιν6ΐιίΐοΓ.0υθ6ΐί9η) ηυηιίο6« 

ς09ΐΙΐνί8 016 οΟίοΐί 0161 Γ9ΓΐΟ 9(1 ί(1 ΟΐίοίοΐΟ 10ΐρ6ΐΐ6Γ6ΐ, Ι06ΓίΐΟ 8906 9ΐ(|06 ΟρίΙΟΙΟ ]θΓ6 ίρδίΟδ 0ρ6Γα ΙΙΙο- 

δίΓίδδίοι»: 102Β 0οιοίθ9ΐίοοί ηοηοορ9Γ6 (ΐ6ΐ)6Γ6ΐη. Μυΐΐα 6οίιο ίη 16 ρίι οη)θ6$ 9θίιη9(1νβηοηΙ, ιο (|\)ίΙ)υ9 

9(1 ρΓ«Ι!θΐ9Π8^ίΐθί νίπ 8ίΐθίΙίΙθ(1ίθ601 61 190(1601 ρΡΟΧίοΐΟ 9006(198. Οθί(1 6θίθ1? Αο ΟΟΠ ίρδ6 ςΟΟςΟΟ (16ΧΙΓ9Π1 
10901 1090001, φΙΦ 1ί1>ί 80011^91001 906Γ6ΐ)9ΐ, 9ΐ)ϋθί(1ί8ΐί, 9ΐςθ6 9 16 ρΓθ]6θίδΐί ; ΟΟΙΟ βοίΐίοοΐ ίίδ, (|00ηΐΐη 

Γιϋί 9Γ(ΐ6ηΙΐ88ίιοοιο 9θΐθΓβοι ίρ89 ςοο<|θ6 η9ΐοπι ίη ίηΐίηιίδ νί806Γί1)08 90 ηΐ6(1οΙΙΙδ ίηΓιΧ6Γ9ΐ, ςυ9πι Οβο 

09Γ0Γ6 ηΐ9ΐΐΐί8Γΐ, 060 00010)ίΐΐ60(1θΟ) ρθΐ9δΐί, Οΐ ΟΑΓΟί 61 89η{[θίθί ρίοδ »ρθ(1 Ιβ νίΠΟΙΟ 6δδ6ΐ, (|0»ΠΙ 6ί, ^ΙΐΙ 

ηοη ηιθ(1ο 8ορΓ9 οογοοοι 61 89ο^οίθ6θΐ, 86(1 δορΓα 6ΐίαηι ηοίο)9ΐο 90)»ιΐ(1υδ οΐ 6χρ6ΐ6η(1ο8 6δΐΤ Αηηοη Ιη 
111ο ηΐ60)0Γ9ΐ)ίΓι δορϋποΓίδ 9001 ΓϊΐοίοοΓο οοοίιιιο 6ΐί9ΐο 1ί1»ί ίρδί ΟΓοίδΐί, 0001 ΚοίΗοιηα^ , Ιβ ρηκδ6ηΐ6^ 

ΙορίΙβ Γθη68ϋ88ίηΐί 6(1ίθΐί β(1θθί9 ΓΓΟίΟδ, ίο ΙΟΟΟΙ, ΙΟΙΟ ίη Οοοίίοί Ιυί, ΟΤίΙΟ ΙίΙ)6Γ6 £Γ9$δ9Γ€ΐ0Γ, 90 ΙίΜ 

1^18 1ο(1ί({θ9ΐίο, ςο9θ) πιοηίδ ηυηΐίοοι 688β 89ρί608 ρτοοοηΐί9ΐ*, ΐ9ηήο9ΐη Γοηίδ οηοαίοδ οοοογγογοι*. 
ΙΓοΓίοο) 60110 ίΐΐοοι βιιρ6Γν6οί6θδ ΓοΠίΟΓ 9ΐ1ί9ανιΐ, ζοΐοδ ηίοιίΓοοι (Ιοοιοδ 06ί, ςοο Ιαοι αηίοιοδ Ιοοδ ΙΙϋ 

ΓΟΡΟΟΙΟ 00θα9[$Γ9νίΙ, Οΐ, ΟΟΙΟί Ο06Οδί(•ηί8 Γ6§ί9β ΟΙΟΐΟ ΟΓΟροΙδΟΐΟ, βΐ9ΐίηΐ ίο ΐ9ΐί1)υ1θηΐ ίΠθ(1, Ιη φΙΟ 
1010)9018 ί1ΐ9 ί6Γ9 ρΓ«(ΐ98 9|[659ΐ, 16 0θηΓ6ΓΓ68, ί1Ιίθςθ6 Μ 6ΓΓαηΐ68 ΟνίοοΙΟδ 6901 6Χ ΙθΐηρθΓ6 ΟΓΟίίοηβΟΙ 

1)9ΐ>6Γ68, (ΐοιβ, (Ιοοίίδδίοιοηιιη Ιιοιηίοοιη , ςοί Ιοοοηι 9(ΐ6Γαοΐ, ]ο(1ίοίο, οοο Ι9ηι οχ 16 ιη9η9Γ6 ηυαπι & 

8ρίπΐ08 11ΐίθ8 ¥61160160118, 000 ρΟίΠΒ 000ΐ6Γ00ΐ0Γ, 9ίθ3ΐΟ 9ΐςυ6 ίΟδίίΟΟίΟ ρΓΟίίείδΟί τί(]6Γ6ΐΟΓ. ΟθΟ(1 δΐ 

υληΐ9806ηο βοαιοι» ΐ90(1ί αοθ6θ(1οη) 6δΐ, ροΙιΙίοοΓΟίη η6||;οΐίθΓοηι οοΓ9ηι οι 3(1οιίοίδΐΓ9ΐίοο6ΐη 9ΐ)]66ΐ886, 

οι όίνίΐΜΓΟΙΟ Γ6Γ0ΐη 0θηΐ6η)ρΐ9ΐίθηί δΟ ΐΟΐΟΐα 9(1(1ίθ6Γ6ΐ, 000 ΟΙΟΙΙΟ ίθΓ6ΠΟΓ6ηΐ 190^601 ίδ ΟΙΟΓΟΙΟΓ (ΐοί, ίη 

λΐϋδδίοιο (1ίβοίΐ9ΐί8 βΓ9(1ο 6011(109108, ίοΐοΓ η6|[θΙί9 οΐίοοι 8ίΙ)ί ΓβοίΙ , οίΐιίΐςοο οια^ίβ ίο ΤΟίίδ 1ΐ9ϋ6ΐ, 

(|09Ι0 οι 6Χ 9θ1ίθΟΓθηΐ ΙΟΗΙΟΐΐΟΟΙΟ ΟΟάϊβ, 8ί ΕοΟίΟδίβ 0ΐί1ϋ9δ ίΐ9 ρθδΙθΐ6ΐ, ίη ΐΓ3η(ΙθίΠίΐ3(ίδ ρΟΠυΟΙ 8686 
9886Γ9ΐ« Ν6ς06 ΟΙΐίοΐ 9Γ9ΐί9 6ΐ 9Ο0ΐΟΓίΐ3ΐβ Ιο 9θΐ9 ΟΟΤΟΓΟ, 800)10901 Γ6ΐίθίΐ9ΐ6ΙΟ, Οΐ ΟΙΟΐΐί 8θΐ6ηΙ, 86(1 Τίη- 
Οθΐ9, 86(1 0Ο10ρ6(ΐ68 90 δρΟΟίΟδΟΟ) 09Γ06Γ601 6880 9Γΐ)ίΐΓ9Π8. Ουί(λ (|00(1 ίΐ9 ίο 9θΐ9 (Ιο^ίδ, Οΐ 190160 ΟίΗίΙ 

9θ1ίοοιη, 1)00 681 οίΐιίΐ ν9ΓΓ00ΐ, οίΐιίΐ 8οΙμ1ο1οοι, ηίΐιίΐ Οπουλον, ίο ιο πΐ0Γΐ9ΐ68 οοη8ρίοί3θΐ ? Νοςαβ 6η)ΐη 

υΐΐίδ δοΐδ ν606θθίίβ ΙΐΟΟ» ίθ(Ι0901,€ίΓ06 ίΙΐ3 6(Β«:6Γ6 ρΟΐΟίΙ, ΟΙ (Ιβ η3ΐίν9 Ι09 ΟΙΟηίΟΙ 81ΙΠρ1ίθίΐ9ΐ6 (ΐ60)ί|^- 

Γοδ, 91((06 (πιχώριον τρόπον, οΐ ΑπδίορΙιοοίδ ▼6γ1)0 ο19Γ, Ιίϋί οοίοικίοιο 6χίδΙίηΐ9Γ6δ. Οοθ(1 υΐ 3ριΐ(1 
αοΐίοοδ ΐΓΓίίΙοΓί 90 νίΐίο (]9Γί δοΐοΐ, ίΐο 9ρο(1 ορίίπιοδ «ιυοδςυο ίη ηι&χίιο9 130(Ι6 90 ρΓΚ(1ίο3ΐίοη6 ροηίΐοΓ ; 
(|οίρρβ (|θί, 01 ίΠί τήν διπλότ^ν, δίο ίρδί τ6 απλούν χα\ σχηνής έλβύθ€ρον οιίΓίΟοιι οοη)οΐ6η(ΐ9ΐίοη6 (Ιί^οαηι 
06086901. Ιαιη 81 0100981109 τίΐ9, ςο9θΐ 3ηιρΙΐ5δίιηίβ ορίΐΗΐδ ρηΜυΙίΙ, 83η€ΐίδ8ίιη6(|06 οοΐυίΐ ϋ3η)3δ06ηιΐδ, 
ίθ||[6θΐ6ΐη 61 Ι90ΐΐ6ηι οοοοί1ί9ΐ, ςοίδ 190ΐ ίοίςοοδ Γοηιοι »βΐίοΐ9ΐθΓ οηΐ, ςαί ηοη ΐο βυηιηιίδ ΐ9οϋί1)θδ 6ΐΓ6- 
Γ6θ(1οοι ρυΐοΐ, οο]οδ ορ6Τ9 6ΐ οοοίοοίΐοοο δφρβ ρ6ΐ*Γ6θΐοιη 6δΙ οι οοοιρΙοΓβδ Ι)ο]οδ ίοδίίΐυΐί Ηοοιίοοδ 69 
οοΐΐο 800 ΐ3ΐ)0Γ6, οοΗο δοιηρίυ, οοΙΐ9 ΐοιηροΓίδ οιογ3 ουοδοουΐί δίηΐ, (ίο», ηίδί Ιοϋδ ΓανοΓ 9006δ8ίδδ6ΐ, 

ΓυθΙ|ΐΙ30Ι 0ΐΐΐί06Γ6 ρθΙθίδβ6ηΙ? ϋΐ 6θΙθ1 ΟΐίΟ) ΐ3ΐ)0Γ030υ1ί * νβΐίδ 6Χ 1»γ880 Οΐ ΟΟΟΟΟ 61 1)>'3θίθΙΙΐΟ ΟΟΟίΟΧίίδ* 

* ΑιΙ. III. * Ργου. XVI. ^ λΙοΐΙΙι. χιι. ' Εχοϋ. χχνι. 113 δΕΙΕΟΤΛ ΡΙΙΛΡΛΤΙΟΝΕδ. )!4 1•^ εϋιοηι» «€ΐα βΐ ρ6ΐΙ('9 6\Ιοηΐ6 ρΓ.τβΐ&ΐΜίηΐ, αΐ τβηίΟΓυιη Αΐ(|α6 ίιηΐιπαιη νίιη ηΐ ριΐιτβΓΟίη ηΐ) Ίρβίβ 
«ΓΟβτηΐ : £<Μΐ6ΐη ιηοϋο , ςυοά ρί6ΐ2ΐί$ οοίβηϋ» δΐυϋίο' Ηοτοί! Ιιοηήηββ 8ρίΓΗιιηΙΙ1)η8 <ΐ6ΐίοΗ• βίιιβ υΙΙο 
ϋκρΐΐιι ίηίΑΑΐατ, «βουπηυβ, ιιΐ Ο. 6Γβ){θπΙ νβΓίήδ υΐ8Γ (α), ίηΐίιη» ρβηβίΓβπΐ, οχ ιιιο|ΐβΓ6Φρβ &(1]ιιηι^ιιΐ6 
αΐ, ςαΐ «άτβτβιΐδ Ιιιι]ιΐ8 «κοαίί ρΓοεβΠ^δ βχΐβπιι» ΙαΙοΓπβ. Ηί$ ρηίΓοηιιηι, 1ιί8 ορίιηιυηι ρ8π;ηΐοιη Ιβ 
ρπι6β•;1ιί5 ρπκβίιΐη, (ιίβ βαοΓ» βηοοπ», Ηίβ ροΓΐιΐ8 ιοεο 68. ίΐίβ ιιοη πιοιίο (Ιοιηιΐ8 ΐυβ, 8(^ 6ΐίηιη 8ιιγ68 
ι«Β ριίβηΐ. Ηί8 βΓιαηι Ι6ΐηρΐ8, Ιιίβ (Ιοηιοβ ιηαχίιιΓΐ8 8υπφΓι1>υ8 0Χ8ΐπΓΐ8. Ηοο όοαΐηυ^ ίη 6μ8 αππηο 08, 
«1 ΒΐΙιίΙ ΐρβοπιαι ΰ^υβα Γαοογο ςιιοββ, ςηο νοΙ^πηίαβ ΐιια οχρίοπί ροββίΐ. Οπ» εηιη Ίΐ8 $ίηΙ (ιηιιΙΐ8 οηίιη ρκε- 
ΐα^Οψ ^00(1 1€ ιτίΓΐυΙβ ίρ9Α ιΐ)α(ζί8 ηιΐΗΐη γ'ιιΐιιΐίδ ρΓΦοοηίο (Ι^Ιβοίηπ 8θΊ8ΐη), Γοιη ιηβ Ιιιηι »1) οΠΐ^ίο ιηρο 
λοα ^ίίβηλίη, ΐυπα ίρ»ί ςνοςυ^ Ι>8ηΐ8$οοηο ςΓ8ΐ8ΐιι οίηιιο ]υευη(1&ιη ί^οίικυπι ο$§β ρυΐ8ν{, 8ΐ ίρ8ίιΐ8 ιηοιιυ- 
ΐΜΒίβι ΐΗθ8ΐηδ8ίιηο Ιυο ηοπιίηί ΓοηδοοΓαΓΟίη. Οαθ(1 Ιυ, νοίιιΐ εύχα^ιντήριον ιηυιιηβ, 8ΐ) 8^άΙοΐΙ$8ΐιηο ΐΊϋί 
£ΐί«ηΐ« ρΓθ(€€ΐιιπι, ηΐ εΓΑίο 8ηίιηο αοοίρίηβ, ι ο δϋΐηιηοροΓβ το^ο αο βυρρίβχ οΒδοοίΌ. Οοιηίηυδ Οοιι$ 
ϋΙολίΗβΜΒίβπι Τιηιη Ποηιίη8Γιηηοιη 8ΐΙ Εοοίβδ'ΐδβ 8αχ ηΙίΙΊΐ&Ιβιη ςυαπι (ΙΙυΓιββιιηο Ιηοοίιιιηβιη 8βΓΤβΙ. Ει 
ΙΙΚΜΐ}'8Ϊ^ιιο €€ΒηοΙ)ίο, Νυηί& Μαϋ 4577. 

ΕΧ νΟΙ,υΜΙΝΕ 

ει<. νικι ίΕ0Νΐ8 Αΐ.ι.λτιι, ουοο ΣΤΜΜΙΚΤΑ ΐΝ9εΗΐΡ8ΐτ, Ρλβ. 446. 

Κοο Α1ΐ9ΐίιΐ8, ΒαηΙιοΙ<1ο ΝίΙια$Ιο• 

ΙοΑηΜ«8 ΑυΚιθΓΐυ8, τΙγ ρΐ^ηο άοοΐί88ίιηιΐ8, ρο$1 1)οη:ιπι ηατΜαπι ορ<;Γ2ΐιη ΤΙιοοάοηΙο €γΓ6η8Ϊ, οΐ ΑΙβχΑΐν* 

Μηο €τπΙΙο, Ιοίιιιη βυιιπι βΙυιΠυιη οοηΙυΙΟΓϋΙ Ίιι 0&ιη88θ6ηο οοΐοηϋο, υΐ Ιιίο, χαυβ αΐηιιο ίΚΐ, βυίβ οηΐλ- 

Υύ^Ώϋ» ά^€θτ2ΐη$ ορ€ ιγροηιιη, ίηίοΓ 89ρί6ηΐί88ίιηο8 ΎβτβαΓΟίυΓ. δΐυιΐίιιηι ΙαυαΑηβ β^το, ιηοηιη (|υο||ΐιβ 

•ρβηπι «ΜίιΙί, (Ί ςυίϋςυίιΙ ίη Κοπΐ2ηί$ 1)ΙΙ)ΓιοΐΙΐ€θί8 8ΐι1> 6]υ8 ηοπιίηο Ι8ΐ6ΐ)2ΐ1, βπιβηδ, ςυ»(ϊΐΓΐιρΓο ιιπιΓι• 

«ΙΟΙ, βαιηρίιιβ ιη9^η8 οχ ρ8Γΐβ θΓθ$8η(!Ιο, ΓοοΊ αιιοΓιΟΓΟίη : ςιιΐη οΐ ΙαΙιΟΓΟίη Α^ϋοη», οχ• ϋδ ηκυίΐ^ ίη 

ίιΐ|•>ιη ΐΑΐίηαιι: υογΙογαπι : οΐ, υΐ οριΐδ ΔιιΙ)6Γΐί, ιπα^ί» οοηδρίουυιη, Ιυοοιη αοοίροΓΟί, ϋβ οηιηίΐ^υβ 

ρμ^άκί» ΟαπίΑδοοηΊ οροπΙ)ΐΐ8, ΐιιιη οάίΐΐδ,ΐιιιη θ(Ιοη(1ί8, δίη^ιιΐλ οχαπιίη&ηβ, οιβρυπα & Ιο^ΐιηΐ8 8ορ8Γ&η8• 

)ιΑτί«ΐΒ3<Ιιιοχηί. θα» οηιηί» (ζΓαΐί$8Ϊιη& ΑηΙ)ϋΓΐο »οοο886Γ6. 8οϋ, ουιη ]3ηι ρπιιιο Ιοιηροιο ιηοόΐΙ&ΓοίιΐΓ 

«Ιβίβη^ηι τΊγιΙΙο ρπκ8ΐ9η1ί58ΐιηα8, Γαίο (ΙοΓαηκίΐυΓ, 0ΐίιιιιη8ΐιΐΓ0*ι11ίιΐ5 ίηίβηΐυ γ68 οοοίοδίαδίίοα 0ΐ1ίΙΐ0Γ8Π3 

ίηπρπΓιΙιίΙο ΓαοίΙ: οι, υηα ουιη οο, ΟΒΠίββοοηυδ ίη ρπναίοπιπη ^οηΓιΙ)υ8 αΐΐο βίΐοηΐίο ίηνοΐυΐιιβ 

Νηηε Ιαηιίοπι οχ Γαπβίηίδ υηυβ αΐίφΐίδ, υΐ ιηίΙΓι 8ί|[ηίΑο&?ίΙ ηοβίβ^ ϋοατ, Ιίϋοϋυιη βάιΛΊί βιιΐ) Ιιοο 

: €οη$ρίΧίη$ ηον<Β ΒάίιΊοηη ογηηχηηι ορύτηιη 8, ίοαηηί$ ϋαίΐΐΜαηί^ νΛοηαοΗι βΐ ρΓ«<6ι^ίβπ, ίη ηΗΟ* 

ίβαί9βΛ09 ίϋαίηαοπίϊΗ; ίη ςυο οςυίιίοπι ηυΐΐα ηιοί πιοηΐίυ 08Ι : ίπιο ίη Ωηο, δΙυιΓια ηιοΑ οηιηία αΐ^υβ 
ΙιΙμόιι ίη ίΙΙιι$ΐΓ&η(]ο ΐαηΐο άοοίοΓο νοΙ1ίθ8ΐ,' 8θπ1)6η8, οιιπι γο8 688θΙ ροΓ<Ιιιοΐα 8(1 υιηϋίΠουιη, οΐ 
Ιηή8 ιη»ηιΐ8ΐ3, αοοορίδδβ 8β αΙ» ρπκίΐΐο υιγο, Α|ΐ3ΐΊυπι λ\> αΐίςυοΐ &ηηί8 Κοπιά Ιίυΐβΐίιπι πιί8)$8» ηοιι- 
ηΙίΑ θ9ΐη88€οπί ορυδουΐα ουπι ϋοοΓιβδίηιίδ 8θΗο\ϋ8. Εα $ία^ βοάβτη^ ^ιιί. ιηΙιίΙ, ίηιρίΐΐανϋτο^ ίηηυίΐ• ϋΐιιη 
ίίι, φΜΓηη% €άΊύοη€ηι αΐίιιηάβ ραταυίιηη», αά ηια/οΓβιη «/μι αΙ^ίοΙηΐίΌΜηι αά)}ΐη^€ηάα €ίίταΙ)ΐηιη$. ΟυπΓβ 
μή» αΐ τΊιΙοδ, ηιί Νί1ιυ$Ί, οίοιιηι οΐ 0|>0Γα!η ροΓόίιΙίηιυβ : οι 8ΐί6ηθ8. ΐ8ΐ)0Γ08 8ΐιΙ>π|^ίβη8^ 8β |;Γ80ϋ1υ8, 
ιοκίο ςυίδ. ο'ίΓουηινοδίίι. Ιά 53ηβ ηιίΐιΐ ηοη ϋ1$ρΓΐ06ΐ, ουπι βοπιροΓ ρΓ£ οουίίδ ηιιΗί ΓηοπΙ, ηοη ηΐ9» 
(ιοήοΐα, &ΰ(1 1)οηυηίΐ ρυ^Ηουπι υΙίΙίΙΟΓ ρΓοωονοηιΙιιιη. !]( Ι3πΐ6η 3ΐίβη3 Γ3ρίοη(1ί αν1(1ίΐ38 ηποςυο π)θ(Ιο 
ΜιΙιβΑίιΐΓ, νίδαπι 08ΐ ηιίΐιί, θ3ηι&8θοηί οροΓυπι, ΑιιΙιοΠο ηΐίδβΟΓυηι 3 ηιο, €3(3ΐο§υπι ίηίοχοΓβ, 61 ΙίΙιί 
Βίιΐ6Γ6, υΙρο8ΐ 3Η3 ίπ 8ιιηνηίαί$ ο(1αΐυΓ. θα ηιΐΐιί Ιΐ3ηο 3(]]ιιΐ3ΐ)ίΐ6ΐη ορθΓ3α), οΐ οοηβυΐβ, άυηι ν3ΐθ8« ίβ- 
^ί ΙΙΙ60• ΟηροΓΟπι οηίηι, 3ηΐθ(|ΐΐ3ηι ίΗο Οαηιβδοοηαηι οϋΟΓΟΙ, ρυΐιΐίοο οαιηί1ί>υ8 ίηηοΙοβοβΓΟ» (Ιιμ<1 Ια 
Μη ίρ5ο εοηΐυΙοΓίιη. ΥαΙο, Βοπιββ 19 Οοΐο1)Π8 οίο \ο ε ι.ιι• 8αη€ίί ΙοαηηχΒ Όαηια8€$η% ορβτα άοοί%$$χτηο Ιοαηηί Ααϋβνίο ΐΜίβΙιατη ίΓαηβηΐίββα ρβτ 

Ι/ίοηαη ΑΙΙαίΜΐη, 1. Έγχώαιον γ!; Ίωάννην τ^ν Χρυσόστομον. Ργιπ- 
άρίνη : Έοει μίν, Ιδε•., ω Ίωάνντ; πάγχρ\Ασε, ουιη 
ηΐοτρΓ6ΐιΐίοηβ Ι.αΐίη3 ΡΓαηείδεί ΑΓεικίϋ ορΊβεορί 
Νθ8£ΐηί• ΰοΐίβΐυπιοΐεοιτοείυηι οχ εοιϋεο ιη$. ΙιΟΟ- 

υ. ΕΙς τ6 γενέσιον της Θεοτόκου. Ρτίοε. Λαμ- 
«ρκις πανηγυρίζει ή χτίσις σήμερον» ευη) 1ηΙ(:ΓρΓεΐ3- 
ύοΜ ν«ηί8 ΑΙίαΙίι. 

ΙΠ- Β^τήν ύπαπαντήν του Κυρίου ήμων Ίησου 
Χριττοα, Ρ, Είχε μίν ή των γενεθλίων πανήγυ- 
ρ^, €να ίιιΐοΓρΓ6ΐ3ΐίοηβ 1•3ΐίη3 Ιιοοηΐδ ΑΠ»ΐϋ. 

ΙΚ Ε\ς τίιν κοίμησιν της Θεοτόκου. Ρ. Έθος έστ\ 
τ>9ΐς Ιρωτιχώς προς τι διακειμένους, ευιη ίαΙϋΓρΓΟ- 
Ι3ϋοιιο Ι^1ιη3 Α1ΐ3Γή. 

V. ΕΙς τήν ξηρανθεΐσαν ?υο(ήν, οίο. Ρ. Κινεί με 
ι:|ρ^ τ& λέγειν δ ένυπόστατος τοΟ θεοΰ χα\ Πατρΰς 
Αογος, εαιη ίηιοΓρΓΟίβΙίυηο 1•3ΐίη3 Α1ΐ3ΐϋ. 

Υ1. Λίβ&λλος ορθοδοξίας. Ρ. ΠιατβυωεΙς £να Θε6ν 
Πατέρα 'ΐιαιντοχράτοραι, ουπι ίπΙθΓρΓεΐ3ΐίοη6 1•3ΐίη3 
ΑΙΙ^ΐιί. 

νΐ1.^Π£ρ\ άρετί)ς κα> κακίας. Ρ. Ίστέον δτι δι- 
ι^ας ων ό άνθρωπος ειιιη ίηίΟΓρΓοίαΙίοηο 1•Ηΐίη3 
Δ1ΐ8ΐϋ. 

?ΙΙΙ. Εις τδ γενίθλιον -ίου Κυρίου λόγος 2 στόρι- 
χός. Ρ. "Οπόταν τδ Εαρ άπέλθτ), ευ πι ίΗΐοΐ'ρΓϋΐ3- 
ΐίοη€ 1«3ΐίη3 Α1ΐ3ΐϋ. 

IX. Διάλεξις πρδς Σαρακηνόν. Ρ. Είπε μοι, ώ 
έπ(σχο7τ«. Εαιη οϋ'κΙοΓΟπΐ, ηΙ)8Γ|πβ ΐοχίυ ϋι«οο, ΐ3ηΙυπιη)θ(!ο 1.3ΐίη6, ουιη 3ΐϋ$ (!π35π3 ϋιοοιίατί 
ΑΙ)ΐιε3ΓΦ, (]Π38 βπΒΟΑδ ίπνοπίΓΟ ηοη ροΙηοΓυηΐ. 
Μο<)ο οχ ιη3ηυ8εΓίρΐο ΑΙΐ3ΐϋ ϋβηΐπΓ 6γ3:€6 οι 03- 
πιαβεβηί οΐ Τΐιοοάορί. 

Χ. "Οροι. Ρ. Ποδς άκριβεστέραν παράδοσιν, επηι 
ίη1θΓρΓθΐ3Γιοηβ Μ&Ιαίοβΐ» ΑΙΙιβηί. 

XI. -Οροι 4λλοι. Ρ. Ανάγκη έστΙ βΓας αΙτία. Ιτοι- 
χεϊον εστί. 

XI!. Περ\ Οεότητος κα\ ένσάρχου οίχονομία; Ιη- 
σού Χρίστου. Ρ. Τους εύσεβεϊν αίρουμένους. 

ΧΙΐΙ. Περ\ του σώματος του Κυρίου. Ρ. Πε|^\ του 
Κυριάκου σώματος, ο\) μεταλαμβάνομεν. 

ΧΙΥ. Κατά της Οεοστυγοΰς των Ίακωβιτών- Οοη- 
σκείας. Ρ. ΟύδΙ τδ καλδν καλόν έστιν, δτε μίι καλώς 
γένηται. 

XV. "ίσον Αιβέλλου ύπαγορευΟέντος ύπδ Ί(οάννου 
του Δαμάσκηνου, 1πιδο01ν δέ παρά 'Πλία επισκόπου 
Πέτρφ μητροπολίτη Δααασκοΰ. Ρ. Ου μικρ^^ν άμφο- 
τέρωθεν φόβο; κα\ απορία. 

ΧΥΙ. ΚατάΝεστοριανών.^Ρ. Πρδς τους Νεστορίου 
δμόφρονας-οδτως άρκτέον του λόγου. 

XVII. Περ\ πίστεως κατά Νεστοριανών. Ρ. "Εδχι 
μεν ήμ3ς τους ύπδθεοΰ σεσωσμένους. 

ΧνΠΙ. Του αύτοΰ χρήσεις αγίων Πατέρων, άπο- 
δεικνύουσαι ώς εΤς έστιν δ Χριστός, έκ δύο φύσεων, 
κα\ δύο φύσεις. Ρ. Του αγίου ΕΙρηναίου επισκόπου 
Λουγδούνων. 

XIX. Περ\ των εν Χριστώ δύο θελημάτων, καΐ (μ) ίίΐι. XXV ΜυταΙ, 115 δΒίΕΟΤΛ Γ11.«ΡΆΤ10ΝΕδ. 116 
ΙνβργβΜϋν, χαλ λοιπών φυσικών (βιι«>μάτων. ΕβΙ |ΜΙΓ4 

φΙβαΙΓίΒ , 4|ΙΙ9Β Ρ0Ι68Ι €ΟΙιΓ(!ΓγΊ ΟϋΟ) θ(ϋΐί&, ςα2ί €(>Γ* 

Πΐ^ΐΜίιηιι βιιηΐ. 

λΧ• ΤοΟ αύτο'3 Πασχά>^ον. 

XXI• Του αύτου Ευχή. Ρ. Κύριβ δ ΒΛς ημών, ό 
Ιν έλέβι πλούσιος χβι\ έν οΙχτιρμ^Χς. 

XXII• ΕΙς τίν βύαγγελ'.σμλν τ1|ς ύπεραγίας Θβοτ^• 
χου• Ρ• ΝΟν 1^ της βασιλίδος βασιλική τ• χα\ ύπ/ρξ»• 
νος έορτ)), χαι πανήγυρις. Ρπηο'ιρίιιιη ΙβηΙυιη. ' 

ΧΧΐΙΙ. Κγβ'. Ώ(λς τους εύσεοως χα\ θεαρέστω; 
λέγοντας δυο φύσεις 1π\ Χρίστου, δμοίως χα\ τάς 
^νβργείας χα\ τά θελήματα. Ρ. Ίστέον χα\ μή άγνοη• 
τέον, δτι ού δεΙ ήμαΐς άβασανίστως χα\ άτηρισχέ- 
ιττωί. 

XXI Υ. Γεωργίου του Χιονιάδου σχόλια εΙς τήν 
^ΉΤήν της γνώσεως *Ιωάννου του Δαμασχηνου. Ρ• 
Τά ε]ο)θδτα ζητεΓ9θαι_χεφάλα!α. 

Κορίνθου 
Δεσποτικών 
αυτών εορ- 
τών Ιωάννου του Δαμάσκηνου. Ρ. Ό παρών οΐίτος 
καν(ϋν• 

ΧΧνΐ.Ε]ιΐ8(ΐ6ΐη Υ1ι» Ογομα, ρβΓ Ιο^ιιηβιη Ηί6Γ0- 
8θ1)ΊΐιΙΐ3ηυιη βιΙίΐΑ, ΚοηΐΦ ουιη ιη3ηιΐ8θΗρΙο 1.(ό- 
ηΐ8 ΑΙΙβΓιί οοΙΙβίΑ 6ΐ ΰθΓΓ6€ΐ9. Ρ. ΤοΙς τβτηρηχδσι 
τ^ χατ* είχδνα Θεοΰ. 

XXVII. Ε]υ8<ΐ6ΐη Υΐΐβ 6Χ ΜβηοΙο^ζίο Υαϋοαηο 
Β:ικίΠηηο. Ρ. Ο^το; ΰπήρχεν Μ της βασιλείας. 

ΧΧΥΙΠ. Του σο;ρωτάτου κυρου Κωνσταντίνου Αο- 
γοΟέτου του *Αχροπολίτου λδγος είς τ6ν &γιον 1ω- 
άννην τ^ν Δαμασχηνδν. Ρ. Τψ Ιωάννη τ6ν λδγον, 
τω Ιχ Δαμασκού τα εγκώμια. 

XXIX. 1)6 €(Μΐ6ΐη ΟΑΐη&βοβηο, οχ Μ808γΙο Αη- 
«7Γ.100. Ρ• *Η τοίνυν (Ρηθείσα αγία χα\ οίχουμε- 
νιχή. 

XXX. * Ακολουθία εΙς τδν βσιον Πατέοα ημών 1(α« 
άννην τ^ν Δαμασχηνδν. Ρ. Ποίοις ύμνιροιών {|1σμασι 
του κανόνος. Ρ. Τ^ν μουσικά τής Εκκλησίας τέτ- 
τιγα. 

XXXI. *Αχολουθ(α &λλη ε(ς τ^ν αύτδν. Ρ. Χαίροις 
Εκκλησίας βργανον, του κανόνος ή &χροστΐγ\ς κατά 
Δλφάβητον, χα\ έν τοΙς Θεοτοχίοις Φιλόθεου. Ρ. *Αδω- 
ναΙ σοι τήν άδουσαν σεπτών χαί. 

XXXII. ^Αθανασίου του Χατζύχη μεγαλυνάοια εΙς 
Ίωά^ην τ^ν Δαμασχηνόν. Ρ. Μαχαρίζομ/ν σε, 
Ιωάννη σοφέ, ώς χαρίτων λογικών. 

XXXIII. Βίος χαΐ πολιτεία κα\ μελική θαυμάτων 
διήγησι; του Ιν άγίοις Πατρ^ ημών Κοσα^ του 
ικκητοΰ. Ρ. Τιμ|ν έστιν άξιον τους έφευρτχοτας τά 
κάλλιστα. δϋΓίρίΟΓ ρτοΓιΐβΐυΓ 86 ηΑΓΓ8Γ6 α6 Ιοβηηβ 
Β»πι&8€6ΐιο φίΛ ρΓΧίβΓίβΐ'ϋ ^03ιια68 ΗίβΓΟβοΙγιηί- 
Ι&ηηβ ίη β]ιΐ8 Υίΐι. 

ΧΧΧΙΥ. 1.βοηί8 ΑΙΙαίΠ, (Ιβ ^03ιηη6 Ο»πι&80Γηο 
«ι 6]υ8 86πρΓι$, 6χ ορ6Γ6 6]ακίΙβιη ηοη 6(1ίιο, θ€ 
αΐίτη αρο€ηβμΜ$,) Ου» ι11ιΐ5ΐΓ3ΐιΙ ΰιΐιΐΐοηβιη 0&- 
ιη»«6<*ηί, 61 ηιί&8;ι ^ιιηΐ. 

XXX V. *Ανχ3τασίου μονάχου πρ^ς τους λέγονταίς 
μίαν φύσιν ΙπΙ Χρίστου. Ρ. Α• ΑΟτι^ή μία φύσις 
του βεου Αόγου σεσαρχωμένη. 

ΧΧΧΥΙ. ^Αναστασίου ιιατριάρχου ^Αντιοχείας 
διήγησις περ\ της έν Περσίδι γενομένης συνόδου τών 
άνατολίχών επισκόπων, έν ή χα\ περ\ τών ^έν τ9) 
οΛτ^ χώρ;^ γεγονότων τεράστιων κατά τήν του Χρί- 
στου γέννησιν. Ρ. Βασιλεύοντος *Α^^ενάτου της Περ- 
σικής γωρτς. 

XX Λ Υ II. Τιμοθέου πρεσβυτέρου πεο\ τών προσ. 
ερχομένων τή Έχχλησίςι. Ρ. ΤρεΓς ευρίσκομεν τά- 
ξεις, 6θ1ΐ6€ΐί,' εθΓΓ6€ΐί 6ΐ αιΐ€ΐί 6Χ 0)8. Ι.οοηί8 ΑΙ- 
ΐίιΐίί. 

XXXVIII. Φωτεινού Μανιχαίου ΐϋρότασις• *Αντί^• 

(ησις Ζαχαρίου επισκόπου Μιτυλήνιις. Ρ. ΕΕ τά 
ναντία αυτί^ αύτοίς ού λέγεται ενάντια. 

XXXIX. Ουιη δ)ΐ6|)Ι)8ηυ8 ηΐ6ΐΓοροΙίΐ2Νί€οιη6(Ιί6η• 
818 ορυ86υΙο 8υο, Περ\ τοΰ τρίμερους της ψυχής 
(Ρ. Οτι τρία μέρη της ψυχή:), οιιιιΓι» βχβοΗρββ• 
ΓίΙ 6Χ οριΐδ€ΐιΙο 1);ιιιια8€6ηί ϋβ ϋίηηίίΰίϋ βί οί/ίίε, 
6ίΙοιι<Ιυ5 6^ ίιΐΰΐιι δΐ6ρ1ΐ3ΐιιΐ8, ιιΐ ΓβΓυιη Ιο^ίΙίιηυδ ρ3Γ6η8 1ϋΙ>63ΐυΓ. Μοοςιιβ ηιΐ88ΐΐ8 ΜΙ 6ηκ€6βΐ 

χι*. Ιωάννου αοναχοΰ χα\ πρεσβυτέρου ΕύοΙας 
λόγος εΙς τήν συλλτυψιν τής αγίας Αεοτόχου. Ρ. Ό 
μέγας απόστολος Παύλος, ό τών μεγάλι«ν μυστηρίνν 

Χ 1.1. ΤοΟαύτου λόγος είς τά Νήπια τά ύπ6 ϋρώ^ 
δου άναιρεθέντα. Ρ. Πάλιν ύ τάλας έγ^ τ6ν νουν έπΙ 
τήν Βηθλεέμ έχπετάσαι βούλομαι. 

ΜίΐίΒηάα ίταηΐ, 

\\ΛΙ, Αεξικ^ν παρά του άγιωτάτου χα\ σο^^κβτάτου 
κυροΰ Ιωάννου πρεσβυτέρου του Δαμάσκηνου διορ• 
θωθέν, χα\ άπ6 διαφόρων βίβλων τάς λέξεις εΙς Ιτυ- 

ίιολογίαν έρμηνεύσαντος. Ρ. Α, έπί((όημα έστ\ν 
πιπλΐ)κτι^ον. Άατος ό άβλαβη; * &τη γαρ ή βλάβη. 
Οριΐ5 ιη|;6ΐΐ8, 6ορΊθ8ΐιιη 6ΐ 8^ι19I1I]^π^ 

ΧΙ.ΙΙΙ. θεοδώ(Μυτου Προδρόμου έξήγησις εΙς το^ις 
Ιν τα?ς (εραΤς ΑεσποτικαΖς έορταΐς εκτεθέντος κανέ- 
νας, παρά τών άγιων χα\ αοφων ποιητών Κοσμά κα\ 
Τωάννου τοΰ Δαμάσκηνου. Ρ. Έοιχας, Ανθρωπε 
του βεου, πρδς τήν τών έν ταΐς ΔεσποτιχαΣς χα\ 
δημοτελέσιν έορτα?ς, 

Χ1.ΐν. Ρ8Γ8οΐ6ΐίϋ6 ίη Β. Υ'ΐΓ^Ίηβιη, ΜβυηιΙυιιι 
θ€ΐο Ιοηθ8 6Γ»οοΓυιιι ϋ'ΐΗΐίηεΙα : ορυ8 ιιΐ8|;ηιιιιι βΙ 
Γ8Γηηι 6ΐ φίλοπαρθένοις ΓηΙυηιιη |ζΓ8ΐί88ίηιαιη. 

ΧΙιΥ. λόγος εΙς τήν μεγαλομάρτυρα Βααβάραν• 
ΡΗηοΊρ. Ύπέρκε ιται μέν ομολογουμένως άπασαν 
στάσεως 
σιχαχεΤν διά πάσης τής του Θεοϋ Γραφής. 

ΧΙιΥΙΙ. Διήγησιςπερ\ του ^^ιεγά).ου *Αρτ<μ£θ'^ έχ 
τών Φιλοστοργίου. Ρ. Τά του μΙεγάλου καΐ ένδοξου μάρτυρος ^Αρτεμίου διηγείσθαι μέλλων ανδραγαθή- 
ματα. 

ΧΙιΥΙΙΙ. €Αηοη68 ναηΐ Ιη βαηοΐΟΓυιη 8θΐ€ΐιιιιΙ- 
Ι;ιΐ6$. 

Εις τους ^Ασωμάτους. Ρ. Βάντες άνυμνήσωμεν 
πιστοί. 

Είς τ6ν μάρτυρα Κόνωνα. Ρ. Ό καλλίνικος ννν 
μάρτυς ύμνείσθω. 

είς τ6ν Λάζαρον, Ρ. Ό πρ\ν έχ μή δντων ιηρ- 
αγαγών. 

ΕΙς Ίίοάννην τ6ν εύαγγελιστήν, χα\ εΙς τ^ν άγιοιν 
Άρσένιον. Ρ. Ό καθαρό; ήγατνημένος, 

ΕΙς τ6ν άγιον Θεόδοιρον τ6ν Τηρωνα. Ρ• Θ(ου β•, 
Θεόδωρε. Άκροστιχίς. θεοΰ σε μίίλτηι» δωρεών *•^' νυ'χε. ΕΙς Έπίφάνιον Κύπρου. Ρ. Έν τφ τοΰ Οβράπον• 
το; πιστώς. 

Είς *Αρτέμωνα τδν μάρτυρα κατά άλφάβητσν• Ρ• 
Ανοίγω τής γνώσεως θιισαυρούς. 

ΕΙς τ6ν μάρτυρα Θεόφίλον. Ρ. "Αρχή έχρη^^• 
σας. 

Είς Εύφημίαν τΙ|ν μάρτυρα. Ρ ΊΕλχει πρ&ς όμνφ- 
δίζν * ή άχροστιχις. Έγκωμίαζω τήν πανΪΦφΐ;μον 
χόρην. 

Είς τήν κοίμτσιν της Θεοτόκου. Ρ. Πεπ•ιχιλμένη 
τή θεί^ δόξη, ή άχροστιχίς. Πανηγυριζέτ^βαν οΐ 
Οβόφρονες. 

ΕΙς τήν αυτήν χοίμησιν τής Θεοτόκου• Ρ. Πα^• 
νοι νεανίδες. 

Είς τό γενέθλιον τοΰ Προδρόμου. Ρ. *0ς δρθρος 
εύπρεττής. 

ΕΙς την "Ινδιχτον. Ρ. "^^σωμεν, πάντες λαοί. 

ΕΙς Θεοδόσιον τδν Κο;νοβιάρχην. Ρ. Ός σοφ^ 
ταξίαρχος. 

Είς Ίωάννην τόν Καλυβίτην. Ρ. Πλουτισθείς ταΐς 
θείαις. 

Είς Ιωάννην τ6ν Πρόδρομον. Ρ. Δεΰτε εΰφήμφ 
τή γλώττη. ν 

Ε (ς τ6ν Τώβ. Ρ. Τδν καρτερικών άδέματα. 

ΕΙς τδν προφήτην Ήσα^αν. Ρ. Φώτισόν με» Κύ- 
ριε. 

£ΐ ρΙΰΓΐηιιβ λΐϋ. 119 Ι.Ε0ΝΙ5 ΑΙΙΑΤΙΙ 1Μ 

οοϋβίηη&νϋ, ο^ ΜίοΙιαβϋ ΟΑηΙβουζοηο ιώα^ο Οοιώ8γ(πο ΐΓβιΐδίηίδίΙ, ςυΦ Ιβ^ί ηιβςηο ΙειηροΓσ 
Αραϋ νίτυπι ηοϋίΐίβδίιηαιη ΡβίΓυιη νβΙΗ&ιη ΗοοαθηυΐΏ , ίπιρβΓίβοΙα Ιβαιεη. Ρ. ΣυνήΟειαν ίχουσιν 

οΐ ΙνΟρωτη)!, δ-αν θέλουσι νά Εδουσι τ^νί μέγαν &ρχοντα. Νί$ί ίά (ϋθ6Γ6 ΥβΗΐηαδ , ϋπυΐη 6556 βυπ) ]ΑΙ11 
ϊηβΙβ^βηΙβΓ εοαιροδυίΐ, φΐο δίαΐυπι οΐ ιιιογ68 ΓβοβηϋοΓυαι βρίδοοροΓυιη θΓΦείθ3 «ΙβρΙοΓβΙ. 

ΗβΙχίίΙ οαπί βΙ)ΐ3αΙΟ. δ. ΑηαδΙθδί®. Τίΐαΐϋδ ίΐβ ΟΟηοίρίΙαΓ, Δαμάσκηνου , έπισκ<5•?:ου Τονδίνη^-, διά- 
λογος μετά του ηγουμένου τής αγίας Αναστασίας , ήτοι ταλανυμίς χατά των νυν της Ελλάδος επισκόπων. 
Ρ• Π^Λγορεύω. 

V. ΟυβΓηβ(1ιηο(1υιη βΓ^ο Ιοβηηβδ ίιίο Οβιηβίοοηυδ δ ρΓφάίοϋδ άίνοΓδυδ βδΐ, ίΐβ υηυδ βΐ 
ί(ΐ6ίΏ 6δ(, ηοο (ΙίνβΓδυδΰΙ) 60 (]υοαι είΓΟδ Τ1ΐ6θ(1θί»ί Ββηίοπδ (βαιρ^Μτα νΐπ ηοη ίηΓιαιί ηοΐΏΪηίδ 
(ΓβϋυηΙ νίχίδδβ, ΥίηεβηΥίυδ Β<ί1νβο6η5ί5 δροΰηΐ. Μ$ίθΓ. \ϊ\). χνιιι, εβρ. 100 , βΧ βχ ΥίηοοηΙίο 
ΑηΙοηΐηυδ ΡΙοΓβηΙίπϋδ ίη ΟΗτοηχοο . ΙίΙ. 40, οβρ. 10, §4; Ιοβηηβδ Νθϋοΐβπυδ είιτοηοίορ. 
νοίυαι. II, βΐ ρΓΟϊΙβΡ Ιιοδ ΑηϋΓβΟδ Οβηοΐοΐαδ ίη ϋΗνοηίοο Υεηβίο δΐώ ΤΗθοάοδίο δβηίοΓΟ : 
^οαηη^$ ρΓβ3ϋι/(€Γ 1>αιηα$€ίηα$ Ηοο Ηιηροτ6 νί^ν^Η , ημχ %η[τα άηοά^ΰΐίη αηηοΒ ΙίύβΓαΙίηιη 
ανίίΐίίη Βοίβηϋατη αρρΓεΚβηάίί , €ί τηοηαοΗΐΜ ^αείηβ^ αρηά χτηρβναίονβηι άβ ΰήηιχηβ άιβαπια- 
ία$ , ηιαηηηι αιηι$ί( ^ οηαηι Β, Μανία βί τ€$ί%(ηΗ. Οοδηοπυδ ίη Ιοβηηβ δοΓβρίοηίδ, δεπΙ)ί( 
ουω νίχίδδβ δηηο & ΟηπδΙο ί^υαιίΓίη^ηΙβδίΐΏΟ. Ιοβηηβδ Οπ6(ϊο Όβ άοαιηαί{1>η$ νατίνι α Ηΰη9 
αρο€Γ\βρΗί$ ]ϋ3. IV, ρΓοχίηιηΓη ΐ6ΐηροΓίΙ)αδ Αυ^ϋδΙίηί ίαί^δβ ΐΓ&άϋ. ίΐβιη δβηΐίΐ ΤιίΐΗθπιίυδ• 
Νοε ΙοβηηϋΠ) ΡΓαηείδεϋΐη Ρίουίη βΐ) Ιίθο δ6η(6ηΙ]'& βϋοηυιη ίυίδδβ , άαιη άβ ιηίΓβοαΙο ΤΓθ]^!)!, 
ΠφδΑΓίδ βυηι Ι.ίϋο Ογο^οπο βΪΓ&Ιάο δοηηοαοιη ϋβΒβϋβΙ ; ΓβίβΓΐ ώβιηηιβΐ ΟΐΓβΜαδ />« ροεία» 
ΤΗτη ΗΪ8(0Γ.<, (Ιίβίοςο 5. 

VI. ΗοΓαιη δϋηίβηΐί&ιη ρηιηαδ , ((αο(] ίρ30 δοίθΐη, &1)αη(1β ΓθίαΙανίΙ ΟίΓαΜαδ , ροδΙαιοάαΓη 
ΒίΙΙίυδ, 6ΐ 6χ ΒϋίίοΡοδδβνίηυδ, ΒοΙΙ&ΓΠΐίηυδ βΐϋηυβ ΓοεεηϋοΓΟδ. Μθηίίβδίο ηθοίφίεβχ δοη- 
ρΙΟΓβ ίίΐίυδ νίΐφ ΙοθηηβΠίβΓΟδοΙγιηίίΛηο, Μβηοίορίδ ΟπαεοΓαιη, εΐ βΐίίδ εοΙΙί^Ιαπ Οαηΐθ- 
^οβηυιη δυΐ) Ι^βοπίδ Ιδβαή ίΓηρεήο νίΐβτη εςίδδβ , βΐ εχ Αηοη νιυο εΐίαπι €|υί Υϋ&ιη Οοδίη® 
Με1θ(1ί (ΙβδεπρδΚ. Οαοδ δοεαίί δαηΐ αΐϋ ΓεεεηϋοΓβδ , δθΐκίεπυδ ίίΐ). να θ€ νίδΐδίΗ τηοηαναΗία^ 
ΒδΓοηΙυδ βίαίιί, ηε δίηςαΐοδ τεεεηδεβίΏυδ. Ιοδεαυοαυε Όβίϋα^εεηαδ δαο (εδίίιηοηίο βρρΓθ1)Αΐ, 
ςαί ΙίΙ). III Όο οπΗοάοχα (ίά^, εορ. 10 , ε1 ΙίΙ). υβ ΤήΒαριο , ΡεΙή (ϋηβρίιεί ηοειηίηίΐ, αυί ίη 
ιΐυίηία δ]^ηο(1ο δυΐ) ΙαδΙίηιβηο άθΓηηβΙυδ εδ(. ΙίΙ). ιν, εβρ. 12 , βάνερδαδ Ιεοηοιηβεΐιοδ αΐδρα- 
ΙΛΙ , εΐ \\\). ϋβ Ιΐ€ΒΓ€$ίύΗ9 ρΓοΓβΓΐ Ο^Γϋπι , δθΓζίϋΐη εΐ ΕϋδΙβίέίυηι , 9^ί ί^ δεχίΛ δ^ηοοίο εοη- 
ίίειηηθίί δυηΐ. Ιιηο ΟΓ&Ιΐοηε π Ζ>β ϊιηαρϊηίύΗ» ιηειηίηίΐ Οεηηβηί ρ&ΙηαΓεΗβο , ςυειη (ΙίείΙ οοΐα- 
ρΜδ εββδΠΕΏ α Ι^Γβηηο , εΐ ίη εχδίΐίυοι ιηίδδυαι. Νοη ερςο συί Όβ ονΙΗοάοχα βάβ ΙίΙ)Γ05 6(ίί(ϋ(, 
Αΐίηδ ΟδΙ αΐ) εο ηυί ρρο ίιη8ςίηίΙ)υδ άίΐΏίεανϋ. Η&ηά εηίιη πεή ροΐυίΐ , αιιΐ ςιιί δυΐ) ΤΙιεοάοδίο 
νϊΐΛΐη β{;6ΐ>βΙ , ΙιβθΓείίοοΓϋΐη πιαίΐο ροδΙ ΤΗεοάοδίιιπι Ιεπιροπε ίη Εεείεδίβ (ΙβπιηβΙΟΓϋΐη ιηεη- 
Ιίοηειη ΓβεβΓεί ; βΐ ευπκίειη ίαίδδε , ςαί ρρ,ο ίΐΏ8^ηίΙ)υδ βάνερδηδ Ιεοηοείβδίβδ, εΐ ΙίϋΐΌδ Οτ- 
ΐΗοάοχα βάβι εοιηροδυϋ , βροΓίε Ιοδηηοδ ρ&ΐΓίβΓε1ι& ΗίεΓΟδοΙ^τηιίίαηιΐδ , αηΐίςαυδ δβηβ βυ- 
οΙΟΓ ΐεδΙβΙυΓ, ηυί ίιΟΓυηι οιηπίαπι Ιοβηηοιη ΟοδπκΒ δοείαπι, δπιίευπι ε( ΓραΙπεπι , ουεΙΟΓΟίη ίδοίΐ. 

VII. δε(1 εχδίηίηβη^Λ δυηΐ οοιπίηο νεΓΐ)β ΥοΙβΙεΓΓδηί , απίεςα ιπ) δκΐ ορυδειιία ίρδίαδ Ι)ηηια- 
&€θηί εοηνβΓίθΐΏυδ ΟΓδΙίοηεηι , υΐ ΐΏβςίδ ΙοεΙΟΓώυδ ρδίεαΐ ςιιβηίαηι ίη Ιιυηο δαηείίδδίιηυηι 
νίΓϋΟΐ !)ΦΓϋ(ίεοΓϋηι οϋδΐίηαΐβ ρεΓνίεαεία» υΐ ίβωβιη ιΙεηίβπβΓεΙ , εοιηηιεηΐδ εδί. δεπΜΐ Υοΐβ- 
ΐ6ΓΓ&ηυ§ : Ιοαηηεε ϋαίηα8€€ηη$ ϋαηχαεοί ηαίιι» , ΗβύτΰΒΐιβ , ριι^Γ ϋοηβίαηίίηοροΐίιη νβηιί : ηΐι 
ΙίύεναΙΐϋηΒ ατίίϋαβ Ιί'ρΐίίίπβ ίτηϋΗία3 ^ €ί αά όΠΗβΙαιη €οην€Γ$α$^ ηιοηαοΐιί Ηαϋίιιηι ηιιη- 
ρ8ίί , ΒίτηηΙ €ί άοοαίαί. €αρί\ι$ άείηάβ ίη ΙίίίοΓβ τηαηβ α ρ{ν(ΐίί$ 8αΓα€€ηί$; [111] ρο</Γ<ι 
α ΤΗ€θάο$ίο Γΰάετηρίη^, ιηαςιείβΓ €]η8 €ρχ8ΐοΙαηίΐη (μη. Ιη ΒΗΒρκίοηείη ρνοάίίίοηί8 οί'ηίβη^, 
ά€χί€Γα βί αϋΐαΐα $81, Υΰτηχη ροΒί^παιη ά€ρΓ€Η€η8Η8, ςταί ΙϊίΙετα8 ργοά\ίοήα8 8ί]ΐΙο θα- 
ιη<ί8€€ηί ρτοϋβ α88ΊϊηχΙαν€ταΙ^ ίη Ηοηοτβ αρηά χτηρ^ταίοτοίη [αίί. Αί ίΙΙβ ίη ΰϋβηοΐίπίη γ«- 
ρΓ€88Η8, ίϋί ά€€€88ίί, Εϋ^ο, πιί ΥυΙαΙεΓΓδηε, ΙιίδΙοπδδ ηοΐ^ίδ, βη ηυβαδ οοη|{εΓίδ? Ιεειιαι 
ηαιηΓ[αε ωϋιί ϊηΙεΓ αΐΐοδ ροδ (ίϊ>1, ϋΐιί αιηοοηίοήϋαδ Γε1ρα1)Ι1εω ΗΐΙΟΓδΠδΒ 1εα)ροπ1)υ5, εχ 
οΐίϋίδδίηιίδ ρρδίίδ ίίοδευΐοδ ηοΙ)ίδ ουηοχίοδ εχεερηίδ βίςαε (Ιεΐίϋ&δ. Ιοαηη€8 ί)αίηα8€€ηΗί, 
Βαηια8€% ηαίιΐ8. Νοη ροΐαίΐ, εΙίδΐΏδί νοίυίδδεί, δΙΚεΓοίεεΓε. Νεε βΗβηι οΐ) εδυδβαι Ό&ΐΏβ596ου5 
ϋίεΐυδ βδ(, ηίδί ςυία Βαιη&δεί ηδΐυδ. Η€ΐηκΗ8, δί βηΐβ ϋβρίίδπιυηι ίϋ βδδερίδ, βοςρε; ηίΐιϋο- 
ιηίηϋδ η)0Ρ0πι ι^εραιη : ςυβηοΙο εΐίαπ) ρρονερΜο Ιρίΐυιη εδΙ, ηοτηϊηβηι εΗήΒίίαηητη ικκϋί : 
ΑΐΙβηιεη ΗοΙ)Γθαιιιη εδδε, ςαί ηβδείΐυρ, δί α ρ&ΓεηϋΙ)αδ ΟΙΐρίδήθηΐδ ορίαηι (ΙυεδΙ, Ιίεεί θΐΐΐιαε 
Ικαρϋδηιο ηοη δϋΐαΐυδ δίΐ, δίηβηυδ αΐίοδ οΙίεβρε, ηοη ίΐβ ΟΙΐρίδΙίαηο ηοηιίηί δΐΐϋίείοδ : ηθ5 (}υ1 
β ΓκΙεΙίϋυδ ηαδείηιυρ, εΐ, δί (Ιίεί Γβδ εδί, υηα ευηι Ιιβε δοΐίδ Ιυεε Γιϋεπι ρδρεηΐυηι δπιρΙεεΙίιηυΓ, 
ηυηΓ[υ8πι ΗεΙ)ρα;ί (ϋεεηιαρβηΐε 1)βρ1ίδηιυηι, ΗεεΙ ϋβρίίδηιυπι ρροΐρδίιί εοηΐίηξαί. Οηπιεδ εηίηι 
οιηηιυηι ^εηΐίυιη ραερί, βηΐβ δεείβ) δυΦ δί^ηαηι ΙΙεΚ)ΡΦί εδδεηΐ, ε1 ^εηϋΐβδ ίρδί βηΐβ ΟϋπδΙί 
θϋνεηΐιιηι, ι^υοά ηεε ΙυοίΑϊί ίρδί εοηεεάεηΐ. δί άίεβδ αϋαΐΐαηι Οαπιοδεεηυη) 1ΙεΙ)Ρδίδΐηο ηο- 
πιίηβ (Ιεάίδδε, ίϋεοαυε ΗεΙ)Ρ6Βυηι (υίδδε : Ηοε, ρβεε Ιαα ϋίχερίιη, ίθίδυηι εδΙ. Οβιηβδεεηυδ 
βηίηι βΐ) ίρδβ ρυοΓίΙίβ ΓΗΗίίΙίοηδ ρεΙί^οηε ίηιΐ^ϋΐυδ, εηπι δεηιρβρ εοΐιιίΐ, εΐ ίη εβ Ορηιυδ εΐ 
5ΐαΙ)ίΙίδ, εχίρεηιο ςυοςυο δρίριΐυ, ςυεηιαάηιοίΐιιηι ρερ ΙοΙαηι νίΐβιη, ίΙΠΙ)αΐ3ηι εοηδερνηνϋ, 
αηίιηαιη εηΐβνίΐ. ϋΐ Ηίηε νίαεαδ αιΙνερδθποΓυηι άεΐιραηιεηΐο, ςηί, ηεδείο εχ αυο ρεηυ, ίη 
εοηιιηεηίθρίίδ δΐιίδ ρείερρο ηοη δΐηιΐ νερίΐί, Ιοβηηεπι, ευηι βιίΐιυε εδδεί αρυιΐ ^βραεεηορυηι 
Γβ^εη) ίη ρρ,εΐίο; δίιηυΐβδδε α ΜδΙιαηιεΙί ρείί^ίοηε ηοη δ(1ηιθ(1υιη θΐ^ΐιορρορε. Ναιη υηα εαηι 
60 δϋ δερυΐερυηι ΜδΙιαιηεΙί ρροίοείυιη, εΐ εχ Γβ^ίδ ]αδδα, ιηεία ρερευίδαηι, Μ&1ιυηιε(ιιιη 

(α) Ε]υ$(1ΰΐη αηΐο υΐ6ΐιιίιΐ0Γ;λΐ οΓαΐ. ι. Οε ΙηιαρΙιιΗηα, υΐΰΐ ίοοπίδ ΐ5ααιί| ι^ο110I11α^110^αυ) ρπιιΐ'ίρίδ, εΐ;. 121 ΡΚΟίΕΟΟΜΕΝΑ. 122 

λ(1θΓθ$5β, βί αϋ Ιθυ^ΐβιη ί11ίυ$ $ο ίηο1ίηβ5$6, β( βυηι ρυΙ)ϋ€θ ρΓΦ(1ίθ8§5θ. Οα&ΐΏοΙ)Γοη) ΙιοιιογΙ- ' 
1>α$ &€ ιηυη6πΙ)υ$ α Γβςβ βοββρίίδ ϋαηιβδουτη ίιιίδδο Γβνοπδυηι. Ηοοςαβ ΙοΙαιη 6χ βοηαιηοη- 
ΐβΓίο ρίβηο ίαϋαίοδο άβ €)η$ οοηνβΓΒίοηβ ρησΤοΓυη! (α), Ηδοο Ιαιηοη ηυ^ΑΐΏβηΙα βδδο (ΙβίΓθοΙα- 
Γυιη, ιηίςιιβ Ι&ηΙί υιγι ρΓΟ οβίΐιοΐίεα ΓβΠ^οηβ οΐ οαΙία ίηίΑ^ίηυιη οοηβίαδ βΐ δΐυάία οθΐυιη- 
ηίβηϋυπι, βχ βϋοηιιη δοηρίοπαφ ρΓθπ&(ί$5ίιηί$ ΙβδΙίιηοηηδ (ΙβρΓβΗοικΙβΙ. ϋεβΐ βηίΐΏ ίη 
ρδοϋίίοδ^τηοίΐο δβρΙίΐΏΑ βάνβΓδυδ ίπια^ηβδ β ηβΓβπίδ ίΐϋδ βνίΐο) Γβίίρ'οηίδ Ιΐ0δ1ί1)υδ Γχραχηνί- 
φΓ^ον θρροΙΙ&Ιαδ δΐ(, ηοη Μβο ίΐθ (ϋοΐυδ 6δΙ, ςυβδί υΐΐο υηηυθπι ίβιηροΓβ δβΓβεβηοΓϋπι γοΠ- 
βίοηί 8(1(1ί€ΐαδ ίυβηΐ, δ6(1 φχοά ίηΙβΓ 8βΓ&οβηοδ ίυηο Ολίηα^ουιη οοουρβηΐϋδ ηαΐυδ, ηοη υηλ 
τυπι ίΙΙίδ δβεΓαηΐΏ ίηΐθ^'ηυπι ουΙΙαπι 6]υΓθδδ6ΐ. ΡβΡβηΙβδ ίΙΓιυδ (^ΗπδΙίαηοδ (^αο^αβ ίαί$8θ 
^οπρΙΟΓ ίρδίυδ νίΙ®, βΐ βΙΙθΓ εοδίη», βρβηΐίδδίιηβ ί&ΙβηΙυΓ, οΐ ΟΓβΒοί 4 ϋβοβηιΙ)Γΐδ, ίη Μβηωο. 

Ο*;τος ήν έ7:\ της βασιλείας Λέοντος του Ίσαύρου χα\ Κωνσταντίνου του υΙοΟ αύτου έχ Δαμασχου της 
πίλεως, έχ γένους περιφανούς, χα\ τξ όρΟο^ξω διαπρέποντος πίστει • Ηΐο βταί 8ηΙ) ίτηρ^νίο ί.βοη{$ 
Ι4ααη, €ΐ €οη$Ιαηίίη\ βΐη ίΙΙίΗ3, βχ ητϋϋ Όαίηα8€0 ϋΐηβίη ρβηετβ Η βάβ οτίΗοαοχα οοηβρι^ 
αιο. ΜβηοΙο^αηΐ ΒΑδίιίβηυπί, γένους περιφανούς, χαΐ ένδοξου, κα\ πιστού, θ^η^ε ί11ίί$ίτΐ, €ί 

(/ΙοΓίοίο, €ί βΜί. 5θ(1 ίΓυδίΓθ Ιιίβ δΙίοπιπι νβη&πιυπ (εδϋωοηί», ουσι Ιοβηηβηι ίρδυπι Ι)&- 
ιπΑδοεηυιη ά^ δβιηβΐ Ηοο ί(1οιη ΑβδβΓεηΙβπι Ιι&1)6Αΐηαδ ίη δυα Ωάβί ρΓοΓοδδίοηβ, ίη ςαβ ορβΓ* 

ϋΐ^δίηη'δ νβΓΐ)ίδ ίβίβίαπ : Αυτή μου ^ πδσα ομολογία ?ν }[ έγενήΟην αδτη μου ή πίστις, έν ^ ρεβάπτι* 
σ χα(, χλΧ αυτή μου ή Μξα, Ιν { συναν&τράφην, χα\ η συνέζησα. ΖΤΪοΡϋ €8ί ηίβα ιΐηΐΓβΓ^α βά^ί ρτο(€8$%θ 
ΙΛ ί^αα ηαΙίΜ Βίαη ; Ηαϋ ίηβα βάββ^ ϊη ααα δαρίίζαίίΑΒ βαιη, €1 Η(βο Μβα ρίοηα,ΰαιη ^αα οοηηηίτίίΗΜ 
βΐί/ρ, €ί ρΐΛοοίηι ΰοηνίχί. Ιη Μβ εηπδΐίβηα ίΐΐβ η&δοί ηοη (ίίοίΙϋΓ, 0|αί βΐ) ίηΙΐ(ΐ6ΐίΙ>α5 ρβΓβη- 
ϋϋυδ, $6(1 (|υί β Χ^ΙΐΓΪδΙί&ηίδ ΟΓίαηι 1ΐ8ΐ)6ΐ, ΙίββΙ Αάΐιαο 1)8ρ1ίδα)0 θ1)1ιι1ιι$ ηοη δί(, ίη Γκίβ Οιη- 
δΐί&η& (ΙίοίΙιΐΓ, ααβηι ίη |>ΑΓ6ηΙί1)υ5 ύαϋρ.Ι βΐ ίαΐυρο οαρίίδηιο Αηιρΐ6χ&Ι}ί1υΓ : οβηιαυβ βί 
«ΐιίΓΑνβήΙ, ρβΓβαίββββρβΓααβΙΙίοηί^ ΓΟΟδ, ηοη ηιίηαδ ίίδ ςαί δο Γκίβί ρβπ ΙχιρΙίδωυπι δυΐκίίίΐβ• 
ηιη\, οοηά^ιηη&ΙιίΙυΓ οαιηίηο. Νοη ηβαιο ΐΑΟΐβη άβ Ρ&Ιγο θΗΐβΓ βηυηΙίαρΑΐ, €υ3υδ ίιίδίοηο- τον σώματος. Τι ά οΐ χρηστοί παΰΚες ; τάάγαθώτατα £χγονα* Ουχ Αχάριστοι περί τ^ν ευεργέτη ν φανήναι 
ήνέσχοντο* ούδλ τής μεν οίχείοις σωτχιρίας φροντίζειν, τ^ν δΐ οΟτως αυτούς έλευθερίως θρεψάμενον ιιαρ- 
ιοε?ν, ώστε τ^ τής ίσεβείας χαρττ^ν έχεϊΟβν τρύγων, χα\ τψ αΕωνίω πυρ\ ταμιεύεσθαι. Κα\ τοίνυν τω διδα• 
άνΐ}ρ, χαΐ πολύ φέρων τδ συμπαθές ; Κα\ 'ίέ συντόνοις άγρυπνίαις, χα\ δεήσεσιν εαυτούς ί• 
τοΰ τεθνηχ^τος έδέοντο. Ό βέ γε διδάσκαλος χαι ταύτα ποοσετίΟει ταΐς προσευχαΐς ^ ι Κύριε έπιδόντες, ύτΐέρ 
ό Θε^, 6 χα\ 
έχλεχτών σου σχηναΖς τ^ν των σων οίχετων γεννήτορα χατασχήνωσον. ι Ή δέ μεγίστη ή πρωτόμα 
Ηίχλα, μέγας % δ θεΓος Γρηγδριος, χα\ διά τοΰτο παρλ σοΙ δεδυνημένοι τά μέγιστα • Α).>ά γε πρό ρωτόμαρτυς 
σεισς 
πολλή; σου. Χριστέ βασιλευ, φιλανθρωπίας έργον άξιοθαύμαστον. Νυχτ6ς γάρ επιγενόμενης, χαι τψ πολλφ χζμάτω πρί>ς ΰπνον τραπέντων των αγαθών Ιχετών, ό τεΟνηκώς έφίσταται τοΓς τρισ\, κα\ πολύς ήν ευ- 
χάριστων, κα\ χάριν τούτοις ομολόγων. Διά των υμετέρων, φάσχων, ευχών του σχότους, χα\ του πυρ6ς 
ν,ευΟέρωμαιι. Ταύτα &μχ εΚον, χα\ ό ύπνος ^xεΟήxεν αυτούς, χα\ τά όραΟέντα πρ6ς αλλήλους διηγτ^ά- 
νιχνοι τν.ν εύχαριστίαιν άξΐβν τψ της δεήσεως των επικαλουμένων αύτδν έπαχούοντι θεψ άπεδίδοσαν. Κα\ 
τΛτα μεν τ3ι παρά πίλλων μέχρι της δεΟρο Ορυλλούμενα. ΌχρηΜΤη ροΐΎΟ €3ί^ ^Ηοά ροβίεα $η什€Η• 
ίητη αΐ, Η ηοηηπΙΙί ίταάηηί^ ίη οοτηιη^ηίαηα ν6[€ΓΤ6. Νοη ΰπιτη ηιηΐίητη ίεηιρίίβ «/ΤϊΐίοτβΓα/, 
^£ €0Γαηι (/οθπηίδ δβίϋοβΐ οΐ ΟοδΠ)®), ρατεηΒ νχία εχοεάίί, €ί ηιοΓίειη^ νω τηιββνοΙ άηρίίοβηι 
^οΓροη$ €ίαηίη%% οδίί. ^η^ά νβτο ρνούί ρηβη^ ορίίηια $οΙ)οΐ€8 ? Ηαηά ρα88ΐ 8ηηί Ιίηείηβτεηίί 
ηοη Γ€/'^ΓΓ6 οταϋαηι ; ηβςτιιβ ίαηίηηι υτορηαΥΛ ρτοοχιταηΐ $αΙηί€τη, €ί ραΐ€ηίί8 ίατη €β\ΐ86 6<?ηβ- 
//γι, €( ΐΛ αίίηί€ηίί8 ρτ(β8ίαηάί8 ηβρΗρΗηί, ηί νηρί€ΐαίί8 ι7/β ^ΐΊΑΟίητη ρίτρ€ίη\8 χρηχΙ)η8 αά- 
(Ι'ί€ΐα8 άε€€Γρ€Τ€ί. ^αα^€ ρτΰΒοερίοΓβτη €οην€ηίηηί, ραίβτηοηινη ΙβπΰίίΰχοΓΗηι ηχΰτηοήωη Γί- 
{ϋΐαηί^ €ΐ ςααηαηι ραΓ$η8 ναΚοηβ^ Ιίΰβί ίη Γί6ΐ45 βά€Ϊ να€χ11αη8 οίαχΑάχοαν^ί^ βτηχο ίατηβη 

ρ6€(0Γ€ €Γαί^ €ί ΧηρβΠΧΟ ρΓθδΐΛ8. ϋίηΰ 8ΗρρΙί€€8 βΧΟΓαηί, ΧΛί }ΧΑη€ίΧ8 ρτ€€χ6χΑ8 ΌοΑϊη ά€ρτ€€α- 

#νη/αΓ, ηί ί//ία< ίηχ8€Τ€Τ^ΙΐίΓ ^ η€(ΐ\ιβ 8ΗρρΙί€ΧΗηι χΙΙχ ραίηα8(ΐχΑ€ ρτο χηχρχβίαίβ €οη8ίχΙχΛαί. Η\8 
ΐΙΐ€ χηάαοχίΗΓ, ^αx βηχτη αΙχί€Τ ββή ρόίβναί αρηά νίΓατη ίη{/βηαί« τηοηύχΜ, βί ρπαιη ηχαχχνηΰ 
ίκΐ ηχχ8€ΓΧ€οτάΊαηχ ρΓορ€η8Ητη? ^αα^6 €οηίχηχιί8 νί(/ί/ίί« €ί θΓαίχοηχΙ)α8 8€τη€ίχρ808 ίταάιηί^Μ^ 
ρΓο ά€(αη€ΐ'χ 8αΙχιί€ ρτ6€€8 [χΛ,ηάχΑηί. Μαρί8ί€Γ χΙΙα ρχΛοςηβ 8ΐχρρΙχ€αίχοηχΙ)ΧΑ8 αάάίΐαΐ : α ΌοηχχηΛ 
ί)€ΐΐ8,(/αχ Τταίαηΐίΐη τβρβιη χηχρίχΑΐη^ ςταί ίη €Ηή8ίχαηο8 χτηηιοάβταίβ ίαηςχΑατηναΙχάχΜ οαηχΜ 
3(τνχ(ΓαΙ , 8(Γυχ ίαί βΓβροτϋ ρτ€€ίϋΗ8 β ρβΗβηηα χρηχ8 ΙχΙ)6Γα8ίχ , εί ΡαΙοοηχΙΙατη ρβηίχΙβίΛ 
ΤΗε€ΐ(Β ρτοίοηχαηρη8 8ΧΑρρΙί€αίίοηίϋχΑ8 8οηί ]ίΛ8ίοΓαϊη αάηχΑϊη€Γα8ίχ^ ία χρ8€ €χα\Λά% ηο8 (ιχλΟ' 
(]ΐΛ€, €ί χη εΙεΰίοΓΧΑτη ίχΑοτχΛχη ίαύβΓηα€ΐιΙχ8 8€η)0Γαηι ίηοΓΗτη ρατβηίείη οοΙΙοοα, ΙΛοεί εηχηϊ 

(α)ΟυΊ(]!ΐί ΓοΓ&αη βΐ^οχ Ίη8θίΐί9 ηηιιη 6ΐ Ιβιηρο- ΰβηββο & Ιί1>6ΐΙο Οϋβί, ο.υ]υ3 ΑΙΙαΓιυ8 ΐηΓη ιηοιηΐ- 

ΓΙΙΙΙΙ 88ΙΙ£ΐί8δΊηΐΟ ίΙθ€ΐΟΠ 63 ΑΐΐΓΐΐΗΙΙλ βίπΐ, ΟΙΙΦ ιιίΐ η® 62. 

ν#*Ι ΠΙίο Μϋδϋβ 03ΐη3$ε6ΐιο,ν6ΐ ΟΗο 8€Γ3ρίοιιί8 ουίί- [ο) ΕχϋϋΓρΙα τβΓΟ οδδο οχ Υίΐα δΑποΓιΟοβαι» Μβ- 
ς«!Γηιιΐ? Ιοϋί , ΰοΠυιη Γιΐ υχ ίρκυιιιοί I^^οιΜ! Α11»ΐίο ϋίϋδοιί. ιι, 

(^) ΡΓοίϋ^λΐοιιοαι Ιιαηο Δ(1ϋί ϋίνοκλίη ϋοιι ο»$ϋ Οε ΙίΙίτ. ΕΰζΙα. Ογιτγ.,ρ- 120- ϋ8. 123 ΕΕΟΝΙδ ΑΙΧΑΤΙΙ 124 

ΤΗβΰΙα ρνοΙοηιανΙχίΓ ηιαχί/ηα /ιιβηϊ, ιηα^ηΐΜ ροτνο €ί άίνΐηΐί$ βτβροηη»^ \ά€οφιε ΚΛαχηηα 
ςΐΛοαη€ βχ ί€ €Χ$€%ιΐΏ8€Τ\ιηί : η\ΚίΙοιη%ηη$ 8\Λρρ€ί\Αηί βί ηοΙ)\$^ ςίΜΒ αρροηαίηη», €ί ά([ηη€Η τ^$ 
ρτουβ ρ68ί(Ε, €ί ηοοίΙέΒ Λί Γβέβηίβτ^ΐΜ ηαίί^ €( (νηοίχοοΒΧ^ ((νΜχηνχΒ €Χ ίνηρνοδα ταάίαβ οτίϊ 
8Ηηί^ «ιΐΓΓΐι/ι, </ιιί&ΐΜ, $% ΟΗχά (ηβΗί, ηποά ίη ηούΐΒ ηχιηη» 8ίί, ίπρρίβνβ ρο8$%Μηη8. » Ρ«γ ^ιμ- 
άναρΐηία άί€8 ίηίβρνοΒ Αίιοβ ρβνβίΒίβΰαηί %ηά€ΐηϊ$ί€ οταίίοηίύΐί» %ηαΛηιύ€ηί€8 , ηίΛηιϊηί$φ$$ 
βχ$ρ€€(αηί€$ €ΐ€ηΐ€ηίΐανη.ΕΓαηί ν€Υοίη$ίοτηϊΛρτ€€€8 οΜηίηηιροί€ηί€8, ιηάεφΑβ ΓονηρΓοόούα/ιιτ, 
Όβαηι ίϊηχβηίϊηηι 8η νοίνηίαίβίη ρβτμοίνβ. Ιη χρ80 ηαιηφιβ φΛοάταρίηία άιηυηι θ€οα$Η^ οριι» 
αάηχχΓαϋοηη άίρηηνη ρτο ηχτηχα ίχΜ^ €Ηη8ΐ€ Βεχ, Ηηιηαηιίαίε ΰοηιρΙβίΗΤ. ΙΙΜ ηαιηφΛ€ ηοχ 
αάυβηχί, ρΓοΙ)Χ8 ίηύΗ8 ΒΧΛρρΙχΰϋχΛΒ ρν<Ε Ιαϋον€ άίπϋηο 8οηιηο 8ορχ(χ8, ηιονίχΑΧΜ ιηρ^ηίβΒ ρταΟοΒ 
ί11ί8 Καοβη8 €( τφτηηΒ αρρανεί. « ΥβΒίηβ, αχηύαί^ 8ηρρΙχ€αίχοηχΙ)χΑ8 α ίβηΰύνχΒ^ ίρηί^^Μ /ι^. 
Γαίίί8 8αϊη. » Η(Β€ οατη νχαχ88βηί^ β 8σηιηο βχΰϋαίχ, ψκΒ Όχάβναηί, %ίηη8(μίΐ8ςΗ€ αΐΐινχ ^ηατταί^ 
άίϋχίαβαχΑβ Όεο χηνοοαηίΧΗηι 86 ρτ€€68 εχαίίάΐύηΗ^ ρταίχα8 αρ€!>αηί, Εί Ηοβο ρηίάεηι 8ΧΛηί φ^Β 
ίηί€Γ ρΙβΓ08ςΗ€ αά [V] Αιι?ιο άίβηι νχύρο ^α^ίαηί%^^. Ηκα ά^ ΓαηιΟΓβ ίΐΐο, ηί νβΐίδ ώοβΓβ, &- 
1)β]Ια, ςυοβ 5υ& ίβηι ΦΐβΙβ ΐΏαΚοπαιη αηίιηοδ θ€οαραΓ&1, θυοΙΟΓ ^11β. ΟοιηΐΏβηΙαιη βΐίβηι ίαίπβθ 
ιταψβυ9ΐ»μένους 
γεν&ρχαμ τφ μα- 
^^^ ^^βι^ζ βνιι- 

^ουμ<νοι 'βιοτης'* 8χ€ ίίαφΑβ ρβτ 8ίΐ€€€88Χοηβίη βαηΰίί ΌαΓβηί€8' ρΜαίβ 'βί ^ΰχτΜβ ΓΟΐΜρίπιί 
/ηβηιηί. Νβρχίβ βηχηι %ΙΙθ8 ααηιχίίχίηΗ8^ 9^ί ά€ ί11ί8 αο8ΐητάα ρχΜΒάατη 8θτχρΙο ίταάχάβτνηί^ 
ίη€οη8χάβταί€, μ^ ορχηον^ Γ6&ιμ «ογιιιιι βί 8αη€(οΓχΐ9Λ ρνορβηϋσηΛτη βχαηχχηαίΧΒ (ν€Τ8 €ηϊηί 
ΜαηΰΗ ίηί€Τ ίιηρίοχ ίηίβηχβναίαϊη ^άϋΐη ΒβΓνανηηί)^ ΒαηΰίΧΒΒχηχι Αιι/ιι^οθ οΰ άΜηχ8$ίηίί νΐπ 
ί»€ηάα€χο ρβηπΒ οσπΒρηΓϋαηίβΒ, εί ρηαΒί ι7{ιΊμ οαΐΜαηι αρετβηί, €08, χίηάη %ρ8β ηαία$ €#Ι, 
υΗηρεταηίβ8. 8βά ύβαΐχ Ηιΐ]α8€6 γτορβηχίοτβΒ ρχεΐαΐεηι οοίηβηιηί^ ηί νβτα άβ ίΙΐχ8 ]αηχρτίά€ΐΛ 
Ηχ8ίοτ%αίναάϊάχί:ρχχ <ιαορΐΛ6 ραν€ηίε8νχτίηΗ8 οηιηερεηΗΒ ρβτοηχηβηινχίίΕΰΗΓΒΗηί €οη8(€ίαίι$ίαίί. 
VIII. δβφΐίΙαΓ νοΙ&(6ΓΓ&η\ΐ8. Ραβν €οη8ίαηίίηοροΙχγη νεηχί. ΝίΙιίΙ ιηίηυδ : ηυηφίαιη 1>^ιη*- 
$66011$ Οοηδί&ηϋηοροΐΐιη ν6ηί(,/]α&πι ηβο &§ρ]06Γ6 νίνο ρβΓαϋ&δ οοοαρβϋοηβδ (Ι&ΐυπι 63ΐ. Ιρββ 
η&οαςαβ Οαιη&5θί η&56ϋαΓ : ί1>ί(ΐ6ΐΏ πιαηίΓιββηΙία, ηβ άιοαχη- ρΓοάίβ&ΗΐβΙβ, ρΑΐτίβ β €ο$ιχμι πιο- 
ΠΑοΗο ρίο οΐ (ΙοοίΗπΑ αΐηυβ βΓαάίΙίοηβ ιη&£;ηο ϋη& ουιη βΙΙβΓΟ εο$ιη& ΜβΙοίΙο, Ιυιη ρΓοϋαιιιΐδ, 
Ιϋΐη ηο5ΐη&(1ί5ωρ1ίηί5 βρρΗιηβ βχοοΗΐυΓ : ροδίηιοάαιη θΙαΙο ίχχηβνβ ρ&1η$, ιρ»& (1ίβηί(θϋ1)α$ α 
Ι)»ηι&8€ί $ΑΐΓ&ρΑ οΜβΙίδ, δυοιίΏα βΐί&ίη οοηίβηΐίοηβ, Γ6ΐ)υ8ςυβ αοπ)63ΐίοί8 ηβ^ΐβοΐί»» ρθ5ΐ 
ΓβουρβΓΑΐβιη αίνο νίΓ^ίπίδ 1)βη6Α6ίο ιηβηαίη, ΗίβΓΟβοΙτιη&δ ρΓθί6€ΐα5, ίη 8&1)6θ ιηοη«5ΐ6ηο, 
νίΙ«θ οιυοά 8υρ6Γ6Γ&1, 8αΙ) ββΡβδϋ ηίιηί8 6ΐ ΐΓΑουηάο δβηβ ρβΓ&^ι, υ1)ί Ιβηύβιη βηβ νίΐβ ροβίΐο 
βορβΙίίυΓ; 6ϋ)β11αιη Ιοοηο6ΐ&8(ί8 ίικϋοίαιη, 61 1>αιη&860 ρπιπυοα, ροδίβα 6Χ Ρθΐφβΐίοιι» 11- 
06ΐ 6ΐηίηυ8, «ηίιηοδθ Ιβιηβη ρροβουβααβ Αίίαιοάαιη οοηίβείΐ. Αη βτζο, αυί νίΐ® δα» ηϋοιιβιη 
ίΐΑ (ϋνίδβΓθΙ,ΟοηδΙθηϋηοροΙίιη ν^ηίΐ ΤΗαίο Γβϋβδϋδ βδυοθηηβδ ΗίβΓΟδοΙ^ιηίΐΑηυδ ρβΐηακίΐθ, 

86θαΓβΙΐΙ8 8&η6 ^νΐΐφ ίΙΙιαδ δοηρΙΟΓ. ν6Γΐ)β δυηΐ : Ό δέ χαριτώνυμος οϋτο; άνήρ, ο6 τΙ^ν Θράχην 
τότ( οίχων, κΐς Σαυρομάτοις άπέτρεχεν, ούβέ έχ της Βύζαντος εΙς Ήραχλείας στήλας άπέφ\τρκν« άλλ* (ν 
Δα{/4ΐ3χφ τ6 πρ^τερον, Ιν Παλαιστίνη τ6 δεύτερον ττοιούμενος τάς διατριβές, χα\ εν έρήμψ τ^ηφ &«χούμλ- 
νος, ΑντιπαλαμΑτο πρ^ τ^ν λέοντα γενναιότατα. Αί υίν Χ8ίβ ρχΑΧ α ^ταίχα ηοηχ^η ΒΟΠίίΧϋ €9ί ηβφΜ 
ΤΗναοίαΜ χηοοΙεηΒ αά 8αχίτοϊηαία8 ρβττβχχί^ ηεφίίβ βχ Βρζαηίίο αά οοΙηκηηαΒ ΗβτοΛίίΒ σοη^ί/ρϋ ; 
Ββά €ΧΛη% ρτϊίίΒ Όαηχα8€ί^ ροΒίεα ιη Ραΐ€Ρ8ίχηα νιίατη ίνααΗΰετεί^ 8ερη€ χη ΒοΙχίαηίΒ Ιοϋ\$ €Χ€Τ^ 
ΰΰτβί, 8ίΓεηηΗ8 βί χηχραΌχάοΒ αάν€Γ8η8 Ι^εοηβτη άβρηρηαΐαί : ΕΙ ίηίΓΑ• Κα\ άπιών ε(ς Ίερο^ΑυΜ 
χαΥ τήν προσήχουσαν προσχύνησιν τεοιησάμενο; έν τόκοις τούτοι; το7; σεβα^μίοις , ώς Ιλαφος Ιη 
ψώσα τ^; θεδν εΙς τήν Ερημον ίξεισι, χα\ τήν του θεοψ^ρου Σάβα λαύραν χαταλαμβάνει, Ιχων ύηύΛτφ^ β& 
της δδοΰ μόνον, άλλα χα\ του σχοπου χοινων6ν Κοσμόίν. Εί Χίΐάε^ Βαίηα8€0 ρτο(€€ίνί8 Ηχ€Τ08θ1^ίΗα$^ (φ' 
ϋίαζξχίβ χη νβηβτααΐχ(>η8 Ιθ€Χ8 αάοταίχοηβ άεοβηίί, ηχοχ νείηί €€Τόχλ8 8Χίχεη8 Όεηιη, %η άαετία 
αδχχί, εί αά ύεαίχ 8άΙ)(Β ηχοηοΒίετχητη ρεττεχχί, ηοη ίαηίατη χίχηεη8^ 8εά ε^ΗΒάενη %η8ίίίηίι ΰοηχίίε 
€θ8ηχα. ΕΙ ΐΑηόβΐη : Έχείνον δλ χα\ε1ς τουτσ ττέπειχεν ό Ηλος δ Ενθεος, ώς ύπίρ τους θείονς νόμους 
Αγωνισάμενον έχ Δαμασχού μίν πρδτερον, έχ δέ Παλαιστίνης τδ οεύτερον βαλεΐν τους έν Κωνστννην^υη^- 
λει των σιχτών είχδνων χαΟαιρέτας χαΐ ύβριστάς. ]Ν^ατη ρηοά εχ ΌατηαΒΰΟ ρηχΛ8, εί»ρο8ίεα €Χ Ραίύί' 
$ίχηα, χη εο8 ^ιιί νεηεναύχΙχχΛηί ίηχαρχηχΛίη €οψΐ8ίαηίίηοροΙχ άχτερίοτεΒ εναηί εί οοηίεηχρίαηΒ^ίη- 
νεΰίχΜ ε8ί^ ηχΗχΙ εχιηι αΐχχιά ίηχρηίχί αηατη ζεΙχΜ άχνχηχΐ8.Έ,\ οητα δβιηβΙ 6 Ιοοο ρ&ίηβτοΙιΐΒ 
»τέρίαν 

Ιάεηι ΗιετοΒοΙψηοτΗτη ρηϋετηαίοτ^ άχνχηα χηΒρχτάίχοηβ'είχαηχ ^οα^ίηεxη νοναί^εί ηί εχ ϋΛί/χεάτα 
§εη^ο^η^η Βεηγη Ιαηάεί, ρτε8!)^ίετητη οτάχηαί^ ρχΑΧ ίαηχεη ηχοχ αά άχνχ8αΙ)Ι)<Β ηχοηα8ίεηηηχ γ«- 
<ίιβηβ,6ΐ6. ΑηΓ66(1υδ ΌβιηβδοβηϋΙίηβΓβΓηοΓβδ^υϋδυΜίδΙίηβυί ροΙα6ηιηΐ? Νοη ίη υΑοΒ^τζοη- 
Ιίο, 86(1 αΐίυηάβ Ιοη^ο ΙοοοΓυηι ίηΙβΓνβΙΙο (Ιίδδίΐιΐδ,οβίβπιυπι βάνβπδυδ [VI] Ια^οποπι ρβΓδΙηη^Ι. 

ΡΡϋδίΓβ ΙβΟ ΐη ρΓΟΒδΟυΙβΙΏ, 6ΐ(ΐαθ.Π1 ίρδβ ρβηΠΙβΓβ ρΟΐβΠβΙ, ΙίΙΙβΓθδ βά ΟβοΐΑδοί ρΓβΒδίΛβΠΙ οοπ- 

βηιρί. νοΙβΐ6ΓΓ&ηυ8,ϋ6ί ΙχύεταΙχδη8 ατίχοιίΒ Ιερχίχηχε χηχΙ}ηίη8. Ουί ίδ ροΐαίΐ 1ί1)6Γ8]ί1)α8 8Γΐί- 
1>υ8 ΟβηδΙβηΙίηοροΙί ίηιΙ)υί, ίη ςαα ηαηςαβσι ίαϋ ? (^υβαιβιΐηιοάυαι 6ΐ ςα® δυΐκίίΐ, ι6ί Ηαΰί- 
ίχΛηι τηοηοΰΜ 8ΧΜηρ8Χ88ε εί άθ€ΧΑΧ88ε. ΗΑΜίυαι πιοηαοΐιι δυιηρδϋ ίη 8αΙ)Φ πιοηοδίβιίο, ίη ςυο 6ΐ 
δΐυϋϋδ 6ΐ π)οηυπΐ6η1ίδ 6θηδοηΙ)6η4ίδ οροΓβπι άβάϋ. Εί αά €Ι^Χ8ίχΛηχ οοηυετΒΧΜ, Εγ^ο ηβία βτβη- 
ϋ'ιΟΓ 6( ΦΐΑΐββάαΙΙιΐδ,ίηηαβ ρίοΐαδ 6ΐ Ικίοδ ρΙαοοΓΟ ροδδβΙ.ΑΐνΐΙ» ίΙΗϋδ ααοΙοΓβδ βαηι 8 ρατναίο 127 1Ε0Ν18 ΑΙΙ.ΑΤΙ1 . 158 

ψηοΐΐίΐί, αάΗΗ€ ορ^η&ιι^ 8€τναηΐ€8 ίίτΟΗΐί ράβιη, ηιβηίίή Οβο ρβτ ίοηβηΓωηηοίΟίηί^ΛΤ^ ηα% Ιίηι^ 
■ αηί ί€Γηί, αηί €€Τίβ ΒΐηρηΙί Βΐηβ ραΒίοτβ^ ηοη ΟοίηΜΰΐ»^ ββά Βπίβ θ€€ΐα$ι ονί/ί&ϋ5, ρνο Ιβρϋ €ί$ 
άβΒίάβτίοταιη βίί νοΙηρίαΒ, οίΛτη ςηίάηηίά ρΐίίανβηηί νβΐ €ΐ(>^βΓΪη(, Ηοο άίΰηηί Βαηοίηιη^ (ί 
ααοά ηοΐαβηηί ρη(αη( ηοηΐίΰβνβ. Οάο Οΐυηίαοβπδίδ &1)13&8, ΙίΙ). ιιι έοΙΙαί, , οπρ, 23; Ρβ1ηΐ8 
ϋβπιίθηυδ ορίδΐ. 4 ϋ1)π ν ; Ιδΐάοπαδ ΙίΙ>. ιι Ι)β €€€ΐ€8ία8ί. ο/'βο, , οβρ. 16, ίϋδβ ΙιΟΓυιη Ξαναύαί^ 
ίάταίη ζβηϊχχΐύ βΐ ίη^εηίυιη Φηαβ αβ 8. ΒβηβάίοΙυδ εχρΗοηπΙ. ϋηάβ Υ6γο ηοιηεη ΐΓβχβπί, ίη 
βΓβοίδ ίπαδίΓΛ ςϋδΒδίνί. ΡαΙβ^βιη λ βαίνω ροδίββ βάτης αιη^Εΐ{ση5, α!>€ίταη8, (ΐταάί€η8, \χ{ βΐ 
ιΜιιά λαλοβαίρ\»παρο[λελο^^υ0μο6άτης. ΑΙίΑοιβα 8αΓα βηηβχυίΐι ηυΙΙυπι 6δδβ ΐη 6& ίιηςυΑ οοιηροΓίβ- 
1)αιυ. Νβςαβ βηιιη βισάραβος, ρυάβηάο ίηίβαιίςυβ ηοιηίηβ, εΐΑ ςυο ΙιοηοδΙβδ β1)Ι]0Γηιΐ$δ6ΐ 
Οιπδΐίβηβ, άβπνβίαιη βχίδΐίιηο. ΟαβΓβ βά βχΙβΓΠΟδ οοηίυξίο, οΐ β δγπδ βοοβρίαπι ηοιηβη ^α- 
(Ιίβο. 5αΓα6αι^α ηβηιςαβ αρηά βοδ, δίνβ βοπρδβπδ ουτη 5, ηβρίΐρβηίβηι, ν€ΐιηηη€η(€τη βο αΑ- 
ηβραηίβϊη άοτηητη ; δίνβ ουτη 8αά^ 8ααά€ηί6τη άοτηηηι δίςηίΟοαΙ. Οαοά βΐ) Ι)θδΙίΙ)υδ ίη 0&ιηιΐ5- 
οοηαηι ρΓοΙ&Ιυπι βδΐ, υ1 βυιη 8 ρΓορηίδ άβδοίνίδδβ, 6ΐ ίη βχΙβΓβδ&ηίαιυιη βάνβΓίίδδβ ίηηιιβΓΟίαΓ. 
' Ιάθοςαο ρ6δδ]η3υδ8&ΓβΙ)8ί(8, ςυ8δΐ άίοβΓβδ, Γβ^ΙΚδ, 8ροδΐ8ΐ8, δυοπιηι ρροςΙίΙΟΓ, ίηΐιηίΰοηιπι 
ίβαΙΟΓ, 6ΐ (:ιυί(1σαί(1 βΐίυά 8(1 ρΓθβ806ηι 6ΐ Γ6ΐ)6ΐΐ8ηΐ6ηΐ8ηία)υιη (ΙίοίροδδβΙ. 
Χί. 0ίε1υδίαι1Μ8ηδαΓ. ΙηοθΓίαιη ιηίΐιί, 8η8 ίβαιίΐίβ, τβΐίβοηίδ ίηιρβΓΑίοπδ €οηΙαιηθΙ!&. 

ΝίΟβρΙΐΟΓαδ €θήδΐ8ηΙίηορθΗΐ8ηαδ ίη ϋΗτοηχοο : Κα\*Ιωίννηντ^ν άπδΔαμασχου της Συρίας, τ^ 
έπ'χλην Μανσούρ. Ε% Ιοαηηβίη Βαίη<ΐ8€€ηηίη^ οορηοηιβηίο Μαηίυ,ν, 8ιΐί(ΐ85: *|ωάννης ό Δαμασκηνές 

ηοη ίητβπιηΐ. €ο§ηοιηβη (]αηΐ8Χ8ΐ ίΠυά βΐίυηάβ 6ΐί8πι ίη Ιοαηηίδ ηοπιβη εί ΙβΓβδ <ϊοπιβ8ΐιοο3 σατο γρίφεκν. ΙηίίΓ φΑ08 €ί ρν(ΐΒ8ίαηί\88χιη\Μ Ιοαηη€8 [VIII] ϋαιηỀβηη8 ρΓί8})^ί€Τ, ηηχ α ίί^ναη'ηο ϋοηφίηΐίΐϊ (/ποφιε τηοάο ίΙΙβ Ιβρίάα Ιίηρηα ρταάίίΐΜ^ α€ Όίη8 ρΓβ8ϋ}/(€Τ Ιοαηηβ8, αηβτη ίΗ€ ρ^ίΜ- 
Ιαηίί αΰίηαΐβάΐΰα ΗηρίΜίχίΓαηηχΜ^ αίαηβ βΓηάϋιοηβ ((ηία€ίηαη{ΐη8ία^€ωί€τητη αανί(ηρ€ταηάυΜ 
€ορΐθ8α €ί ρ€να€Ηία, ΜαηβΗΓ^ αρρβίΐαΰαί. Ιη δβρΙίΐΏ8 βϋβιη δ^ηοάο 80ΐ. 6 : Ιωάννης δέ, δς 
ιναρ* αύτοΟ υβριστικώς Μανσουρ προβηγ^ρευται. Ιοαηη€8 Τ€Γ0^ ςτίΜ* α6 ^οάειη ρ€Τ ϋΟηίΗ/ΤΜίχαΐΛ 
^Iία«1<ιιΓ οοςτηογτιίηαίΐΜ ββ^ Ρ8αΙιΐδ όίβοοηϋδ, 0ι>^ ιηί5Γ^Μ. 1ί1). χιι : Ιοοηη€8,φΛΧ ΰ€η€ ϋορψχΟ'* 
ηχιηαίχΜ €8ί €Ητχ^8θίτΗοα8 ρτορί^ν αιιτβαηχ €( (χύαχάαηχ ΞρχνϋχΜ 8αη€ίχ ρναίχαηχ, φπΒ ίη ίρ$ο 
ίατη νΰτύο φΜηχ χη υχία αΰίη €(βοΓαίί^ ςταβιιι νχαίΙχ€€ί €οη8ίαηίχηα8 χτηρχχί8 χηχρβναίοτ αηηχΑο 
ρνορί€Τ βνηίηβηίβηι €)η8 ονίΗοάοχίατη αηαίΗ€τηα(χ 8%χΙ)ηιχίί€ΐ)αί, ρτο Μαη8ητ^ (ΤΛοά €]χμ ανΗυιη% 
ηοηχ^η €8ί, ^χωάςχίε Γθ(ΐ6η)ρ(οη8 ιη^βΓρΓβία^Γ, 8€η8ΧΛ ^xΛάαx^ο ηονχίηχ ΕοοΙμο! ηχαρχίΐηαη 
Μαηχβτοη, ιηί$(αίο ηοηίχη€, υοΰχίαύαί. ΕΐΟβάΓβηιΐβ : Ιωάννης μοναχά;, χα\ πρεσβύτερος, ό χρυσο^ 
^όας ό του ΜανσοΟρ, δ έρμηνεύ^^α1 Λέντραβος, δνπερ ό δυσσεβής Μανζήρ Ίουδαΐχω φρονήματι μ&τω^Κμασβν• 
^οαηη68 ηχοηαΰΗαβ €ί ρτ€8ΐ)χιί(τ^ €ΗΓΧ^8θίτΗοα8 οορηοηχβηίο^ 1ααη8ατί8 ρΐί\ΐί8 ςηοά ηοία$ ίβη- 
ΐΓ8ΐ)υδ, ^Ηβηχ χηχρχχΜ ^Ηάαx^ο 86η8Η χη Ι^ΐαηζΒΓβηι χηχηχχΑίανϋ. ΟβόΓβηιΐδ ίΐ8(;|υ6 Ό8Πΐ8$06ηί ρ&Ιή 
ΜΑηδαΓ ηοαιβη ίαίδδβ, βΐ βχ βο ρβ^βϋοδίοηβαι βΐ) ίπιριο Μ8ηζοΓίδ ηοηιβη (ΙίδΙΟΓίααι ίηύίΐυπιηϋθ 
Ι)8σ)88ε6ηο ΐΓ8(1ϋ : Μ8ηδαΓ6ηΐ(ΐα6 <6ηίΓα6α»ι (1βηο(8Γ6. Οαίά 8αΐ6τη ΙβηίταΙ)η8 δίΐ, βάΐιαο ςιΐδο- 
ηΐ ΜουΓδίυδ, βΐ βςο ουηι βο. ΟβόΓβηαδ 08η)8δ06ηί ΡδίΓβπι Μβη^υπ ηυηευρΑΐ. £1 ΓοΓίβ οϋ πιυηί- 
Οοβηϋβηι, 8ΐί8(]υ6 ρΓΦθΐ8Γ8 ί8θίηοΓ8, ααίΙ)υδ βηΐβ 8Ηθδ 0&ιη8δοί Ιοαηηίδ ρ8ΐ6Γ εωίηβΐ^βΐ, 
Μ8ηδαΓ ίΙΙί βοαηοαιβη ρηυδ 8 οίνίΙ)αδ 8(1αί1ααι βδΐ, ιιΙ ίηίοι* ΑΓ8ΐ>8δ Γι<^π δοΐβΐ, εΐ 6§(ο βρύα 
ίΙΙοδ Γ6^1)υδ ίΙΙαά ςαοοιιιβ 6χ1ιίΙ)ί1υα), 5ΐ ιηβ ]Ώ6ηιοη8 ηοη ί8ΐ1ίΙ, Ιβςίδββ νίϋβΟΓ (α), ροδίιηο- 
ύυπι ίη ρΓορΗυΓη (ΐ696η6Γ8νίΙ, ςαοά άείη^β ^08ηη^ 8 ρ8ΐ6Γη8 βοη1θδ1ο!8αα6 νίΓΐυΙθ ηιίηίιηο 
<]6;;οη6Γ8ηΙί ΙπίύαβΓαηΙ ? βο ηαπιηυβ νχ€ίον,αάί\Λναη8, ηοίίΜ δίδηίΓΐ08ΐυΓ. ΥίΓΐυϋδ ίβηάβιη οο- 
βηοηιβη 1γΓ8ηηυδ 63αδ(1βπ) ΙΐΚβπαΙω ίπιαιιιΐ8ΐίοη6 ίη ίηΓ8πιί8η) (1ίδΐΓ8χίΙ. ϋΐ βηίπι πιίΐιί ΓβΙβΙυπι 
6δΙ, 8ΐ) βχρβΓΐΐδ3ί[ηίδ Ιη οα Ιίη^α, Μαη8ατ οαω «, νβΐ 8€χη δβπρίυιη ηοΐ8Γβ (ναάίΰαίχΛνη^ »€ρα• 
Γα^αιη, €υαΐ8ΧΑηχ,8€€αίηηχ. Οα&Γβ ΐ7Γ8ηηαδ βο ηοιηίη& ίηηυίΐ ^08ηη6μ1 8ΐ) βο (ΙίδδβηΙίβηΙβιη, 
ηβςαο υη8 ουαιβο ίη)8κίηβδ ορρυκηβηΐβπι & βοιηιηαηί ΟάβΗυηι βάβίυίδδββνυίδυπι β( ββρθΓβ- 
Ιυπι. Οα&ηι ροδίββ 6οηΙααιβΗ8ηι Ι)&η)8δθβη\ΐ3 δίΙ)ί 8() Ιίφρβίίοίδ οΙ)ΐ8ΐ8η) δα8 <1οοΙήη& 8ο 
88ηοϋηιοηί8 ίη πΐ8χία)υπι Ιαυϋίδ ρΓββοοηίαπι οοηνβΓίίΐ. ϋΐ Ιιίηο νί(1β85 ηίηιί&ω 8ΐίοηιηι ίη 
ίΙίδβ6Γηβη(1ίδ 6^αδη10(1^ νοβ8ΐ)υ1ίδ περιέργειαν. 

. XII. 1.0(ΐυ6ΓβΙαΓ8ΐίαδ, ηββίηνβΓίδίιηί1ί8, 5ίβο<1ίο6δ &ηΙίΓ|υίδ$ίηιί βΐ 1ί1)Γί ΟΓοββοηιιη βοβΙθ- 
8ί88ϋβί ηοδ ηοη Γ8ΐ1υηΙ, οο^ηοαιβη ίΙΙίοδ ηοη βΐίυά ίυίδδβ ςιιβηίΐ ΑτΰΙα. δίβ βηίπι ίρδβίη ϋδάβπι 
Ιί^Ηδ ΰθβηοπιίη8ΐαΓ βηΐβ 68ηοηβΐΏ ίη Ρβηΐββοδίβη, ηαβιη ίΐΐβ υ8Γηιίηβ ί8Π)ϋίβο βοιηροδαίΐ. 

Ιϋί βηίπι ηοηιβη 8υθ1οηδ}ΐ0β ηΐοόο ρΡΦίί^ίΗΐΓ, Ιωάννου του *ΑρχλΑ χανών διά στίχων Ιαμβιχων εΙς 
τϊ^ν άγίχν Πεντηχοστήν. Ιοαηηχ8 ^4^^I^Β οαηοη ΰατηχχηβ χαηχΐ^ίΰο χη 8αη€ίαϊη Ρβηίίοοβί^η, ΙΙΙίυδ 
ββΓΟδΙίβΙΐίδ βδΐ, Θειογενλς λόγε πνεύμα, Είρπηβίρίαη), βείω χαλυφθείς. ΕΙ ίβΓβ ΟΠίηβδ ίη ΙΐΙΐηβ (ϋβηΐ 

θ8ηοηβπι ίΙΙαηι Β8πΐ8δθβηο (ηϋυυηΐ. ΟααΓβ βΓΐΙ ηοϋίδ Ιοβηηβδ Αγοι8 0^ηΐ8δβθηαδ ίη ροδΐ6Γαοι« 
({ΐιί Ιιυουδφΐβ Ιοβηηβδ Ιβηςαβαι ηοΙίοΓ ί1Ιυδ(ΓίθΓ(ΐυβ βχ ρ8ΐη8, ςιιβαι δυο οο^οηιίηβ 080)85- 

Οβηυδ ίηηοΐυίΐ. δβ(1 ΤβΙΙβίη 8Ηί 8ηΐ6 ηΐβ \ά άίχίδδβηΐ. Έγώ δέ τοι ού ταχυπειΟή^. 

XIII. ΑΙ υη<]β08αι }ΐ8υ86ΓίΙΡθδ8βνίηυδ6υπι δβββΓόοΙβαι ηοη ίυίδδβ ; βΐ ({υίη8η) δυηΐ ηυί ίά 
8βΓί>)υηΙ, άίοΑΐ ίρδβ. Ε(;ο δβηβ ίη π)8ηυδβΓίρΙίδ οοάίβίύυδ, ίίδςυο δαίίδ βηΐίίΐαίδ, βυηι ρΓβδΙ)^- 

ΙβΓΪ ηοπίίηβ ίηδί^ίΐυπί ΟΟηΐρβΠΟ. 8βηΙ)ίΙυΓ η8η)(|υο : Ιωάννου τ:ρεσ6υτ^ρου του ΔαμασχηνοΟ, 
ίοαηηί8 ρτζ8ΐιβ^η ϋαηια8€€ηί . δίβρίιαπυδ ^υη^ο^ βυαι θρυιΐ ΜοΙβρΙίΓαδΙβιη,ό τήνγλώττβν 

(6} νί(1οβί5 Α1>ΗΐρΙιαΓ9]ίαΐΓ. , ΕΙαίΑΐ^ιηυοίι ϋΐ αΙΙοδ ΐΗδίοπχ ΛΓΒϋαιιι 50ΐΊρ(θΓ<;5. 131 ΙΕ0ΝΙ5 ΑΙΙΑΤΙΙ 132 

ϋδφΐβ νίπ9 ίηίΓυδυηι, ουίΏ ηυδ€|υβΐΏ (^α ΦΐβΙο ΌβιηβδΓβηί ηοιηβη ίη Ηίδίοπϋίδ βΓΟΒοίβ Ιϋϋηί^** 
ςυβ, νοΙ βΐίίβ 5ΰηρ1οηΙ)υδ, &ηΙΐΓ|υί5 Ιβιηεη, οοευΓΓβΙ. ϋοβΐ βηίπι δυ5 Τΐιβοάοβίο ^οβΟI1^8 
0001611, ί(1ηυβ €βΐ65Γβ οΙ) δβηοΐϋβίβιη, ςαα νίΓ ίΙΙβ ρο1ΐ6ΐ)8ΐ, οΐινίαιη 8ϋ, ίΙΙϋΐη Ι&ιηβη ϋχ Οα» 
ιηβ500 Α]ί856, ηβΐΏΟ 65), ηιιί Α556ΓαΙ : ίπιο βΐϋβ Γ6^οηϋ)α$ ΟΓΐυπι, ραΐβιη ΤΙΐ6θ<1θΓ6ΐυβ, ΙίίιΙοτ• 
Ιίϊ}. γ, οβρ. 24 ; δοζοτηβηυδ, 115. νι, ο&ρ. 28 ; ΟΑΐΗδΙυδ, Ηί). χι, οβρ. 34, ίβΙβηΙυΓ , ςυί ουηι ^ί^^ 

ίΐίιιιη ίβϋίυηΐ, 6( ηαοά (ϋςηαιη «(ΙπιίΓ&Ιίοηβ β5ΐ, ΐΓ&(ΙυηΙ ηαηςυβια 6ΐιιη οχ ^Κ^ριο, ηί« λΛ 
)ΐ6ΐ>θί(1α, ίάςαο ηαΐα (Ιίηηο Γ6€655ί$56. Διέπρεττε δ^, ίηηυϋ 8θΖΟΠ16ηυ$, χατά τούτους Δν Γ«μβν, 
Ιωάννης έν Αίγύπτφ. Ιη ϋ» αηξ^ϊη, ςηο$ %η Μ^χιρίο βοτηΪΒΒβ €ορηον%τηΗΒ^Ιοαηη€$ /αΰΐίβρη*• 
«ΜΜ Ηη^δαί. ΕΙ ρ&υθί5 ίηΐβπβοΐίβ : ΈπεΙ δ^ γέρων ήν, χατίί Οε{αν πρδσταξιν μβτοιχισΟδλς λίς βη6βίΙ8β, 
^ιίστων ήγβΤτο μοναστηρ{ων. υδι αηΐ€ίη Μβηβχίαοΐαβ €$ί,]νί$8η φινχηο ίη ΤΗ^δαχάα $$ ΰοη^^Π^ 
€ί ρΙηηηιϊΒ ρτΛβηί9ηοηα9ί€τα$. Οαί Ιιυηο Οθΐη&$€ί η&Ιιιιη, νβ) Οαηαθδοί πκΒπίβ βοιιΐβαιρί»- 
Ιυιη άίοβπιυδ ? ΙϋηβΓΑ ΟΑωαβοβηί πιυΐΐο βΙ> 1ιΐ8 4ίν6Γ8β δαρΓΑ βυιηΐΏβπιοΓΑνίιηαδ,φΐί ηαοιη- 
οΗαβ ίΑοΙαδ, $6ΐιιρ6Γ βΐίίβ βαΜί νοίαίΐ &ά ιιΐΐίιήυιη υβςαβ νίΐ» δρίήΐααι, ΐΑοΙαιη αΙ)6$Ι. υΙ 
ιηοοΑδΙβπϋδ ρΐυηιηίβ ρΓβθίυοηΙ. Ηαηο ηϋιίίοιηΐιιαβ ΙοΑπηβηι ΑΓϋίίΓΑΐι 8υη( Αΐίςριί,ΑίΙβΙίΑΐη α<1• 
ηοίΑΥΪΙ ΒΑΓοηΐϋδ ίη ΜΑΓΐ}ΠΌΐοβ. 6 Ηαπ, ΙΟΑηηοιη Ι)Αΐιια86βηαιη ίαΐ886, ίϋβοςυβ ΟΑΐηΑβοβηυιιι 
Α(1 ΙβτηροΓΑ ΤΙίθοάοδϋ ΑΟΐΑηίΐΑηΙ. 

XVII. ΑΙ ςυοίΏοάο Ιιίο ^Ε83^ρι^υ8, ίηίΑΠδ, αίφίβίιηρβηΐυδ, βΐ (ϋδοίρΙπίΑηιιη Αΐίοφίίη ηιιΐίβ, 
61 ρ6η6 (Ιίχβηαι αγράμματος, ΙηβοΙο^'οί ορβΗβ Β9 /Ιαβ οΓίΗοάοχα (οηυδ ορβΗβΙ) αιιοΙογ 6$8β 
ροΐυίΐΤ ϋίνίηΐΐυδ βυιη Α&ΐΑΐυηι, (Ιίγιηί(ϋδ(ΐιΐ6 δ6ΐ6ΐι(ϋ8 ίιηΙ)υ(ϋΐη δοηρδίδδβ, ίηδίριβηβ Ιρββ ίυβ- 
ΓΟ, δί (1ίχ6Γ0, ςαί (ϋνίπΑ ογαοοΙα Α(ΐ6η1β ρβΓίββί, 6( οίΓουαίδρθοΙβ οοηδίάοΓΑΥΐ, 6ΐ 8ΐ φίκΐ ρθ9ΐ- 
πιοϋυαι Νιιιηίηβ (ΙίοΐΑηΙβ ίη βΙίΑΐΐΑδ ΓβίΑΐυαι 6δΙ. ϋίοβηάί πκκΗιν, Γβΐίοςυβ, 6ΐ οοΙογ, βο βυοοιιβ 
ΟΓΑΐίοηίδ» ίη ίΙΙίδ πιαίΐο αΙ) Ιιοο ΟΑΠίΑδΟβηίεο (ΙίνβΓδίΐδ 6δ(, ίη ηυο ςυΑοινίδ ηίηιίδ ρ&Ιβηβηιι- 
ηΐ6η, 6ΐ (ΙοοίΓίηΑ τβνβίΑΐΑ δίΐ, 6Απι ΐΑπιβη α1) ίη^βηίο άίεΐΑηΙί5 πΐΑηΑΓΟ, 6( ρΐΌ ΟΑρΙα ϋΚυβ 
(1ί^6δΐΑΠΐ Αίςυβ ΑάΟΓΠΑΐΑηι ηΐΑηίίβδΙβ οοηδρίοίυ. 1.ίΙ)6Γαπι δοηρίοήδ ίη^^βηίυπι, οΙ νΪΓβδ 1ια- 
πΐΑηΑδ ίη Γ6))αδ ΟΓάυίδ, βίΓίαβ δυρΓΑ βΑηιηι οΑρΙαπι δβ'δβ οοηΑηΙβδ, βΐ- ϋιιηίΑίιίδ (ϋδβίρΐϊηιβ 
βιώηίχΑδ, (ΙίνίηΑ ηυβΒσυβ ίη οΙ)$οιΐΓίδ, Αίσαβ ίη «βηί^^πίΑΐβ ηοη Α(ίηΐ0(1ϋηι δβοαΓβ δρ66ΐιΐΑηΐ6ΐν 
<ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(1ο. ϋηο νοπ)θ, ίη Ιιίδοβ ϋϋπίδ ύ€ (ίάε θΓ/Αο({οατα,6ΑΠΐ(ΐ6πι ήυΑηι ίη Αΐίίδ ΡΑΐηΙηλ 
(1θ€ΐπη6Β ηΐΑί6δΐΑΐ6ηι Αο (1ίνίηίΐΑΐ6πι Α£;ηοδ€ο, Ι)60 νβΓΟ (ίίοΐΑηΙβ ίΙΙοδ βχδοήρίοδ ίυίδδβ ηαΙΙΐΒ 
ΑρρΓθ1)θ. §60 (]υί(1 ί1ΐ6 ^ε^}^ρι^υδ δ6π1)6η(1ο ροίηβηΐ ΑίίβΓπβ, άίοΑΐ 8οζοηΐ6ηα8| Κα\ γρΑμιιαη 
μή μαθών, ούχ έδ£?το βιβλίων εΙς άνάμντισιν, Αλλά ίΛί δπιρ ίλαβεν εΙς νουν χρείττον λήΦης έτυγ• 
χανεν. Οχιχ Ιί€€ί ΙΗί€ταν\ΐίη ίρηατν», Ηθη$ ίαηΐΰη ηοη εραίί αά τβΰοτάαίΐοηβηι^ 86ά φ»ίάφ»ίΛ 
ψηβηίβ €οηχρΐ€€ί€ύαίητ^ ιΙΙηά ηηΙΙα άΰΐβτβ ροίβταί οΜίνίο. Οαθ(1 οίαηαδ 6χρθδυί( ε&ΙΙΐ8ΐιΐ3 ΙίΙ». 
XI. ϋΑρ. 3^4: *Αμύητοςδέ γραμμάτων ών, ήχιστα βίβλων έδείτο πρ($ςγε [XI] άνάμνησιν * π3ν γ&ρ 9ικρ 
άχούσειεν, χα\ εΙς νουν λάβοι, χαθάπερ υπέρτερος πάσης λήθης, ήν ταμιευόμενος, χα\ χαιρψ της χρβ£ας 
πρ<5χειρον έωρόίτο, Εί ΟΑτη ΙίίίβΓίβ ίηιίίαίηβ ηοη €8$€ί^ ηχίηχηιβ ίαηΐίη αά ψηίτηοΓίαηχ ΗύτΐΒ ορ%$ 
Ηαύηϋ. Οαιάρηίά βηίηι ΒβηχβΙ αχιάχίχίνη ηχΰηίβ €οηιρΐ€χχ4$ (8$€ί^ χά $χψνα οΙΙχυχοηίηί αΐβη€§Η 
ΰοηΒβτναϋαί^ €ί ^ηοΰηη^ηβ ίβηχρονβ χαχΑ 6)χμ ορχα €3$€ί.ρΓοηχρίΧΜτη αα ηιαηχΜ Ηαύβύαί. ΥίίΙββ 
ίΙΙί((6ΓΑΐαπι Ιιοπιίηβηι ηοη ίηάί^δδβ Ιί1)Γίδ Αα βχείΐΑηοΑΟί πιβαιοπΑΟί, (ΐυΑη(1θ(ΐαί(ΐ6ΐη, φΐΦ 
δβηιοί ηΐ6πΐ0Γίβθ ηΐΑηϋΑΓΑΐ, ηιΐδςυΑηι ίη ροδίβηιαι οΐ3ΐίνί866ΐ)ΑΐαΓ. ΡθπΙίηΑΧ δίααΙ(ΐ6ηι Γ6ΐί• 
ηοηάί €[αφ δβηΐθΐ οοηββρίΐ ηιβπιοηΑ, ΑΐίοΓαπι πιοηίπιβηίΑ ηβ^Η^Ι. ΑΙ ηαί ίΐΑ βαοοίοδ 6δΙ, υΐ 
ηιοηιοπΑ ΙβηΙυπι ροΙΙβΑΐ, ςυοηιοάο 1ίΙ)Γ0δ, 61 ΙίΙίΓΟδ Όβ ^άβ οπΗοάοχα δοηρδίΐ : 86(1 φΐΑ- 
ηΑπι ΓΑΐίοηβ, υΐ ί(1 ςυοςυβ βϋίδδβπΑπι, Ιί(ΐ6ΓΑηιπι ηιόίδ, 6ΐ Ιβββηϋί ηβδοίυδΑΐίίΐυίά ηιβιηοΗΐΒ 
οίΑηάαΓΟ, βΐ ί11υ(1 ροδΐ6Α Αΐ)δςυθ 1ί1>Γοηιαι Αάηιίηίοαίο ΐΑηαια πιβηιοπΑ Γ6ΐίη6Γ6 ροΙυίΐΤ 
ΡΑείΠίηιο ίϋ ηβςοίίο, δί ηιΟΓβπι Υ6ΐ6Γαηι ΑδοβίΑΓυηι οοηδ'κΙβΓβδ : ίΙΗ ηΑπισυβ Γϋάίϋαδ Αηί- 
ηιίδ, ηιβηιοΐ'ίφςυβ ηΐΑ^δίΓββ ορβ, δ6(1αΐΑ ρδΑΐηιοηιηι τβρβίίΐίοηβ ΡδΑΐωοδ ΑΐίΑηιιβ δοΗρΙυηι 
δΑϋΓΰΒ ΙοεΑ ίη^6Γ6ΐ)ΑηΙ, αυββ ίΐΐί ροδίβΑ οοηΙίηυΑ ΓΟοίΐΑΐίοηβ Αΐ)δςυ6 1ίΙ>Γ0Γυπι Ααηιίηίοαίο πίθ- 
ιηοπΑ Γ6ΐίη6ΐ)ΑηΙ. νίϋ6 Έρίρΐιβηιυηι ογα(. θ€ ^χάβ οτΐΗοάοχα βί αρο$ίοΙχ€α ΕζΰΙηχα^ ίο Οιΐ6« 
6ΐ ΙβρίάΑοι (ΐ6ΡΑηι1)0 ηΑΓΓΑΐίυηουΐΑηι Αρυά 8θ6ΓΑΐ6ηι, Ιίϊ). ιν. οΑρ. 23,ςυί ΡΑΐη1>ο άγρΑμ* 

ματον ΥΟΟΑΙ» ςΐΙ6ωΑ(1πΐΟ(]ΐΙΐη Ιΐίο δοζοπίβηαδ ΙΟΑηηβηΐ, γράμματα μή μαθύντα, 6ΐ ΟΑϋίβΙΟβ, γρα(ε— 

αάτων άμύητον. ΟυΑηΙυπι Υ6Γ0 α1>6γγ61 ΒίΙΙίυδ, φΐίΐιυηο ^Ε^ρίίαηι ουαι δίοΑίΐΑ οοηίυικΚΐ, ιο- 
ΙΓΑ ουηι (Ι6 ΙιίδΙοήΑ ΒΑΓίΑΑηιί 61 ΙοδΑρΙίΑΐί δ6πηο 6η1, (Ιίεβιηυδ. 

XVIII. ^οαηη€$ ΜρχβρϋπΒ ΙΛτο$Ό€^ά€θτΐΗοάοχαηοη8(ΎΧΌ»χί. — δβϋ δΟΓίρββηΙ ΙοοΒΒββίβΙβ• 
8ίΥ6 6 1 $6 , δί Υ6 ύί€ΐΑηΐ6 Νυωίηβ Η1)Γ08,608ςα6 ρΐυηηιοδ, δΑη6 Ιί1)Γ0δ ί Πβ Ζ>β/Μβ οΓΐλο(ίααϊΐ, φ^ 
«ΐΑΐ6πι ηοη ίβηιηΐ, ηοο Τ1ΐ6θ€ΐθ8ίί ΐ6Π)ροΓΑ,86ήΙ)6Γ6 ηοη ροΐυίΐ. ΙθΑηη68 6ηίηι Αηΐβ ΙΐΑΚθΑηιΐ€ΐχ- 
ΐ)6€ΐίΙίοη6ηι Τ1ΐ6θ(1θ8ίί ίπΗ>6ΓΑΐοή8 6οηΐΓΑ Ευ86ηίαπι Ι^ΓΑηηυηι ίη ΤΙΐ6ΐ)Αί(ΐ6 οοηιαιΟΓλίΜΐΙυΓ 

(80Ζ0Π16ηυ8 116. γη, ο. 2ζ : Έγνωχε (Θεοδ<59ΐος) περ\ τούτου συμβούλφ χρήσασθαι *1ωάν\η ^ Ιν 
Θηβαΐδι μοναχψ. (ϋοηίϋίν^ϋ ίη Ηαηΰ Γβηχ ΤΗϋοάοΒχχίΜ χίίχ €οη${1χο Ιοαηηχ» ιηοηαΓλί,ίη Τη€Μά€ 
ηχοναηίΧΒ ; 6ΐ ΟΑίΙίδΙϋδ : Έγνω δ4| συμβούλφ περ\ τούτου }(ρήσααθαι Ιωάννη τψ έν Θηβαΐδι διαλάμΐΒονη 
^Αοναχψ.Γοη«ί/ίο 7οαηηί#«ηί^«ηΙί5ίηΓΑβ6αί(ΐ6ΐηοηαοΑι $χΟχ χΑίβηάχΛηχ βββ^. «^α^ιιίΟ ; <^ΐΤ1ΐ6Μί(ΐ6ΐη 
ΐΙΐ6 ρ6ΐίί1 δβηίο ^ΑΠ1 0θηΓ66ΐΐ18 (δοζοπίβηυδ : Έ7:ε\ δέ γέρων ^ν, χατά θείαν πρδσταξιν μετοιχιαΟεΥς §Ες 
Θηβαΐδα, πλείστων ^γείτο αοναστηρίων. ϋύχ ααίβΜ $€η€Χ ]^α€ίχΑ$ €»ί, )α$$\Α αχνχηο ίη ΤΗΰύαίάα $$ 
ΰοη/'ΰτί^ Η ρΙχΛΓχηχχΜ ρτ(Β[χίΧί ηχοηα$ί€ηχ$ ; ΟΑίΙίδΙυ*!, Έπε\ δέ πρεσβύτης έγένετο εΐ; βηβχίδα όμφ|| 
τινι θείςι μετοιχισθε\ς χαθηγεμών πολλών μοναστηριών Ιγένετο. ί/6ί αχίί€ηΐ αά $βη€€ίχι(ίηχ ρβΓΓΛίίί, . 
νχ»χοη€ ^Ηαάαηχ άχνίηα ΤΗβύαχάίηχ \η€οΙετ€ )\μ$χα8^ ηχΗΐίονχΛίη ηχαηαΒίβτχονχίηχ άχΛΧ [αϋίχΜ β#Ι). 
ΟυΑΓβ Ιιιο Υ6ΐ ΑίΙΙιυο ίπιρ6ΓΑηΐ6 Τ1ΐ6θ(1θδίο, Υ6ΐ ρΑυΙο ροδί 6^α8 οΙ)ί1υαι όίοηι ο1)ίί1 6ΧΐΓ6Πΐϋαι. 
Νοη ροΐιιίΐ 6Γ80 ΒΑδίΙίί, ΟΓββΟΓίί ΝΑζίΑηζβηί, Οι^βο"^* Ν}Γδδ6ηί, ίιηο υ6γο ΟΙίΓνδΟδίοπιί , ΡτοοΚ 
βΙΓ.γπΙΗ ορ6η]πι ηΐ6πιίηίδδ6, ςυοπιπι αΙϊα (ΐιιί(ΐ6ηι ηοη 6άίΐΑ, αΗα ηοηϋυαι 6ΐαουΙ)ΓΑΐΑ 6ΐιιηΙ. 
Ηίηο υΙΐ6ηιΐ8 &Γβηπΐ6η(Αΐ>ΑΐυΓ ΝίοοίΑυδ Αίβηιαηηιΐδ,ηιιί (16 ΐ8ΐο ΙΟΑηηβ ρΙιίΓΑ (1ίδ€6ρΐΑΐ. 8€(1 (αβ- 135 ΙΕΟΝίδ ΑΙΙ.ΛΤ11 136 

νο!υ(ί ί9$66[η Γοΐΐί^αηδ, ϋΧΑοΙβηι ιΐϋ Οΰο οο[^ηί1ίοηοΐΏ,ρΓθ ηυιηβηο Ιβωοη οαρίυ, βχΐιίϋυίκ. 
ΙηΙθΓ ρΐιίίοδορίιίοα ροΓΡΟ βΐ ΙΙιβοΙθ{5ίθ3, ΗηοροϋοοΡϋπι ηα^βίποηΐθ, υΐίοδβηΐβδ οοαίίυδ δίΙιίρΓΟ• 
νί(ΐ6Ρ6ηΙ, ίηιηιίδβιιίΐ. Ρρ^οροδυίΙ ίΐ3(]α6 άίαΐβοΐίεβ, υΐ ϋδδβηΐ νβΐυΐί ίηδίρυιηβηΐβ ςυί1)ΐι$ ςυίΐί- 
1>6ΐβΓΐίΓυχ ορυ$ ΙιαΙ)οΙ 0(1 ΙοΙίυδ ορβρίδ οοηδίραοϋοηβπι, οΐ νβίαϋ αηοίΐΐφ Γϋ^ίη®, ρβϋυδ $ΰί1ί« 
ββΐ 0(1βί ϋβδβρνϊροηΐ ; βΐ βΐ) ϋδ (αηηαβιη βΐ) 6ΐ6ΐη6η1ίδ,ςαίΙ)αδ ΙαοΙο οροδ βδδοΐ,ίηίΐίυιη ΓαοβΓβηΙ. 
Νοςυβ βηίπι οΙΙιηίβορυιη (Ιοβίρίη» ββΙιΗδΙίβηβ νορίΐ&Ιβίη ιηυΚίδ (ΙίνβΡδύθ Γκίεπόυω ϋδδβΡΑΐυβ, 
βχνβρ» δβρίοηΐίΰβ ίυηΐβ Ρβοΐα ρροΙ)3ΐαςυ6 βάυχίΐ. Οίθ6ΐ)βΙ η&ηιςυβ άβ ηβΙαΡΑ ίη άββηίΐίοηίϋυδ, 

ΙΐΙβχΙΐΟΟαηοΟΚίΙΟΡαάίδεβίηαδ: Φύσις μέ^ίτα χατά φρόνημα της ΈχχληΦίαςάληΟοΟς πράγματος Οιορξ^• 
χατάβέ'Λρ'.στοτέλην, κα\ τους λοιττους "Ελληνας πολυτρίτΛος ή φύσις όρίί«ται, οΟστινας ορούς οΐ άτ^Σ^υήρου 
κρατούντες άπκπλανήΟησαν.ΐναΙΐίΓα β5ί,ϋ< άεοβπιίί ΕΰΰΙΰεία,νβΤίΒ νβί €Χ$Ϊ8ί€ηαα :ηΐΛΓί$ΜφΙβΜ €ί 
τείίίΐαΐ ρεηΙίΐ€8, ιηηΙίΐΒ ηίοάί$ ηαίητα άββηίίηΓ : ({ηαβ άεβηίΐίοηΗε Γΐ*/η 5€ν€ηα8$6€ΐ€Β3β€ίατ€ηίητ^ 
α Γ€€ίο ίΓαηιίίβ αϋβΓτατηηί. Ιηίβρροδυιΐ ΙΐίΡΓΟδυπι ηυ^βδ, υΐ, ίβΐδίΐβίε οοδηίΐβ, ρρορβηδίοΓϋ 
αηίπιο &(1νθΓίΐΑΐοιη ΓαροΓοηΙαρ.υΐΙιιυοΙοοονοΓίΙ&Ιβιη ίρδαϊΏ, ο1 ροϋδδίηΊυηιϋβΓθΙ)αδ (ίάϋίδοπ- 
ρΙο (ϋεΐανίΐ. ΛυοΙί ίρδυΐΏ ΌηΐΏΑδοβηαιη βρίδΙοΐΑ δά Οοδίηθοι Μ8]ϋΐΐ}α3 ορίδοοραιη : ΐΐ{>ωτον μέν 
τους ψεύδους έλάτειραν άλήθειαν, συν θ:φ, έκθήσομαι. Αΰ ρη/ηαηΐ βοπίτη ςαϊ αρηά ΟτΟΝίΟί άθ€ίΓί' 
η(¥ΐααά6 €Χ€€ΐΙα€ναηίρΓ(Β3ίαηα$8ίϊηαςηαίηαβρΓοροηωη^ αρί€ηΐ€ΒΐηοΓβηιίίηίίαη8, €α(ΐίΜ%€Τίίαί% 
α/'βηία 8ΗηΙ ΰοτηροηατη, βΐ αϋ Ηθ8ίαη8 8αΙηί€τη ϋοΙΙίραϊη: ςηίάφλίά αηίβνη [(χάΜΐη Η αιιη (αΙ$α 
Βϋίζπϋα €θίΐ]ηη€ίηηι β8ί, φοχαιη,Μοχ αηίβηι Η<ρτ€8Ηΐη^ (/ηαΒνβηΒ οά'ιο Ηαϋ€ί, πηραβ ιιηο νο• 
Ιητηΐηβ ΰοτηρΓβΗεηάατη, ηί, οορηιία ^αΐ8ΐίαί€, ν(ηίαί6τη ατοϋχΐΒ ατηρίβοίαιηητ. Αί^β ίία Λ- 

Ιίΰη8 ίηαηάαϋο.0\ι\3 ορ^ο οραδίηΐβςραπι,βίδΐιίδ ρ&ρΐίυαδ οοιίδίβηδ, ίτΏιηίηαΙυιη, (ΙοβΡίαβΙυΕη €( 
Λΐϋδ ίηίβρρϋδϋίδάίδοίΐυιη, βΐ (ΙβΓοΓιηβίυιη βϋ ΗβΒο ΙθΐηροΓβ ηοη νίϋβΐ Τ Ρριπαυδ δί^αίάβιη Ιοοϋδ ίη 
ΐ6Ρΐιο οο11ο6&η(1ΐΒ ΐΓίΙ)υίΙυρ : ρρίιηα βΐ δβεαπίΐβ, Ιιβο αίςυβ \\\βο ϋίδδίρβίΑ, α ρρορΗο οοτ- 
μορβ βχίορρίδ, αϊ ουίηϋβ ρΐβοοΐ, ά^3^^^^^αρ, βΐ ρβοΐαδ δ&ηοΐαδοιίθ άίνίηί δβΓίρΙορίδ οράο Οδοί- 
ΙβηΙβρ ηίιηίδ ίηνβρίίΐϋρ. Ηοο ιιΙίαϋΘ βχδορίρίορ ίΠβ οοϋ. 1077 Υβϋοβηί ΡβοοδπονίΙ, β1 οριιηβη, 
δί οΗιηβη αΐΐιιιη βδΐ ίη βνβΓίβηαίδ ΑαοΙοραΐΏ δορίρΐίδ, ί&δδυδ δϋ Ιίοβΐ, ίη ρρίορβ (βηιβη ββη* 
αΙρέσεων. Ούχ ενάντιου μβνοκ τφ άγ(φ * άπαγε, άλλα μαλ).ον αίρούμενοι τα της αληθείας αληθώς χα\ &χρι6ώς 
είδεναι ύπίρ τά των αΙρέσεων. ίίΰίί ίη €ρί8ίοΙα 8αη€(Η8 Ηίΰ άίΧβτίί 86 ρηίΑ8, Μ ^ΗΰΒ αρηα #α- 
ρί€ηί68 6τ<Β€οτηιη €Χ8ί8ίηηί^ €χρο8ΪΙΐ8, οοηίίηηαίο οτάίηβ Η€ΡΤ€8€8 εηηίηΰΓαίΗηιηι, Ιιιιη άε^ 
τηηηι νεηίαίΰηι : ηο8 ηίΙιίΙοίηΐηιΐ8 ιηνετΒΟ οτάίηε άίρ€88ίηιη8, ρο8( ρΗίΙοΒορΗιοα €α φίω ηίηΐ 
ν€Γαα(ί8 α((€Χ€ηί€8^ ρο8(Γείηα8 οτηηίχιηι Ηωτ€8€8 , ηοη 8αη€ίο αανετ8αηί€8 : αΙ)8\ί Αοο ; $€ά 
ροί%Η8 οηρίεηίβΒ φιω νεηίαίΐΒ 8ηηί νβνβ α€€ηταίΒ(ΐηβ οορηοΒοετε ρνί\ΐ8 ^ίΛαηι Η(εγ€8€8. 

XXI. ΙΗ8ίηύΗ(ιοηΪ8 ίη ΰαρίία ααοίον ναηια8€€ηη8 \ρ8€. — £1 ΙιβΒΟ ςυίάοηι (Ιβ ΙοΙο ΟΟΓρΟΓβ. 
Οαίϋ Ιυπι (Ιο εθρί1ίΙ}υδ? Ρβρίβδ ίη οβρίΐα ϋίνίδίδδβ Ο&ηι&δοβηυπι ηαΐΐυδ (1αΙ)ίΙο, οααι β&ηι (ίΐνϊ- 
δίοηβπι ηιβηυδεΓίρΙί οπΐπβδ εοϋίοεδ Ιυαι νβίβρβδ, Ιηηι ρεοεηΐίορβδ ρρ6βίερβηΙ; εΑ ΐΑΟΐβη γαΙιο- 
ηε , ιιΐ ρΗίΙοδορΙπεΑ ΐΗεοΙο^ίοίδ ε]ϋδ€ΐειη ηυπιερί εοηΙίηυΑίίοηε οοΐΐί^εηίαρ ; Αάεο υ1 ιιηο Ιιιιη 
ρΙιίΙοδορΗίεΑ , [Χΐν] Ιυω ΐΚεοΙο^ίεΑ, δίνε ροΐίαδ ΐΡΑείΑΐυδ Ιιίο, ίη ςαο (1ε ρΙιίΙοδορΜβίβ βΙ 
Ιΐιεοΐο^ίείδ αςίΐυρ, ηυηιερο εοηείαϋβίαρ. Τη οηιηίϋαδ εο(1ίο11)υδ ΐΑηιεη ηοη υηυδ οΑριΙυια ηα- 
ηιερϋδ βδΥ, ίη ο]υίΙ)υδ(ΐΑηι εηίηι Αωρϋορ, ίη Αϋίδ ρΑΡοίορ εδί : ηεςαε ίάειη ορβρίδ Οηί& 6$1; 
πυο(1 ροδίερορυηι ηίηιίΑ (ΙίΗ^εηΙίΑ Ι&οΙυπι εχίδΐίηιο , ηαί οαρυΐ ηηαηι, νεί ΑΐΙερυηί, υΐ ηιβφβ 
ϋίδΐίη^υερεηΐ, δυΐ^εϋνίδερυηΐ, Αΐϋ υΐ ηιβ^ίδ ΑΡ^ηιεηΙυηι υηιρεηΐ, (Ιυο ΟΑρίΐΑ ίη αηυπι (Ιβουρ- 
ίάρυπί. 1(1 ηίΗίΙοηιίηαδ εαηι ίη ρΑαοίδ ρΑΐΡΑΐυοι δίΐ , ηοη ίβοϋ αΐ εββΙεΡΑ ηαοςυε ΟΑρίΐΑ οιπηίΑ 
αΐ) Αΐϋδ δίηΐ ϋίδίυηοΐβ , εοραηιηυε βρ^ηιεηίΑ ίρδίδ ρρφΩχΑ. 

XXII. ΟίΜΡάαιη ίαηαη οαρϋα άί8ίΓα€ία €ί άίναίΒα 8ηηί α ΙίδτανϋΒ, — 01)δερΥΑνί ί(1 φίοςυβ 
ηοη ίη οηιηίΙ)υδ εο€ΐίεί1)υδ βΑηκΙεηι δεηιρερ οοουρΑΡε 8ε(1εηι ρρδΒϋίεΐΑ οαρίΐΑ , δεύ ςιΐΦ ίη 
(}υίΙ)υδ(]Αηι ρρδβροηυηίορ, ίη Αϋίδ ροδ!ροηί : πιυΙίΑ εΙίΑηι εχ ρρίπίΑ ρΑΡίβ ΑνυΙδΑ ίη αΙΙθΓΑηι 
ϋεροΓίΑΡί , ει νίοβ νβΡδΑ , ςυβΒ ουρίοδϋδ ΙεοΙορ, ρερ δε ωβηυδΟΡίρίΑ ενοΐνεηάο , ηε ίρδβ ηίιηΐϋδ 
δίηι , ΑάηοίΑΡε ροΙεΗΐ. ΡοΙίδδίηίΑ ΐΑηιεη εοραηι ραρδ ευηκίεπι δίΙ)ί Ιοοαηι, είδί ηυαιβη» ιοί- 
ιηυΐΑΐαδ δίΐ, δεργΑΐ. Ουοά εχδειίρίορυω ίηοαρίοθ ΑδθΡί1)εη(1αηι εδΙ. ΤοΙίυδ εηίωνερο ορβΗδ οα- 
ρίΐΑ οβηΐυηι εΐ ςηίηςυΑβίηίΑ ΙβηΙυηι ίαίδδβ ρΓθΙ)Αΐ)ί1ί1ερ δβηε ΑδδονερΑΐ Οεορ^οδ 01ιίοηίβ<ΐ6& : 

Διαιρείται δΐ εΙς κεφάλαια ρν'. Ούχ υπερέβη τ6ν άριθμ>>ν τούτον, ώς σεβασμίων 6ντα έν άριθμοίς• Κα\ γ^ρ 
6 αριθμέ Ούτος Ιχ τριών συνέστηκε πεντηχοντάδων * χαθάπερ χαΐ ή βίβλος τών Ψαλμών. ΕΗνίάϋϋΓ 
ροντο ίη οαρΗα οβηΐηηι ηηίηςηαριηία. Νεφι^ ηιιηιβηιιη λιιηο νείηΐί νβηβναίίοηβ ιηίβν αΐίο» 
ηηίηετο8 άχαηηιη ρτ(Εί€τάη88α8 €8ί ; ηητηςηβ Ηίο ηπνηβνΗΒ βχ ίβνηο ίΐηίηςηαρβηαΗο €οη8ίαί , 
ςηεϊηαάτηοαηϊη βί ΙΛετ Ρ8αΙηιοΓηη%. ΝοηηαΙίΑ ςυφ ίη πΐΑηαδΟΡίρϋδ οο(1ίοίΐ3ΐΐδ ίηνβηίηιπδ οχ- 
ΙΡΑ εάίίορυπι ηυοιερυω, εχδΟΡίρίΑ 3αηι Ιρβηδηιίδίηιαδ Α(1 Ι^ροςΡΑρΗοδ ΡΑΓίδίεηδβδ. Ηίδ εΙίΑοι 
εοηείυάΐΐαρ, (Ιίδΐίηοΐίοηεηι ίΙίΑηι ΟΑρίΙααι 11)εο1ο^οορυηι ίη ηυΑίυορ 1ίΙ)Ρ0δ, Γ[αεηΐΑ(1ηΐ0(1υπι 
6ΐ ϋΐυΐυαι , Ό€ Ιίάε οτΐΗοάοχα , ρεοεηΙίδδίηίΑ θδδε , εΐ εχ ςεηίο 1ιυ3αδ δφοαίί ηοηιίηαιη , ςιιί 
ν3ΐβΡΑ ρεοεηΐί1>ϋδ ΑΟΟοπιπιοιίΑηΙ. 

XXIII. Ιίύ^Γ 00 ορΙΙιοάοχΑ β(1ε οοττηρΐΗ8 ηοη /Ί<ί^ — Αη ΐΑηιεη ςυί ηαηο δαί) ίΙΙίοδ ηοωίηβ 

(/ι) Ι8ΐ1ιχ*€ 6αϋοιη Ιβ^υηΐπΓ ίη Ββ^• €θϋ. 2926, ίη οΙιαΠα γοοοοΙογ δοΐίδ ο.\λΓαΙθ| α<1 €&Ιοεπι οαρ'ΐυηι 
ρΐΑί1υ§ορΙιί€0Γυιιι »να ΟίαΙί'ΰΙίοοί ^;ιηι9ι$^€η^. 159 Ι,ΕΟΝΙδ Λ1.1ΛΤΙΙ Πβ 

Μγ3 (ϋ55ίι1οη(, οΐ ίη βϋβιη ραιίοιιι ΐΓβΙιυηΙ βόνβΓδβηΐ, ο ΗΙ)Γίδ ΓθΙηιηι οχρυη^οπίΐβ $υηί, βηςυβ 
^1) βΐϋδ ηοη βΒςαο δοηΙίβηΙίΙ)υδ ίηδΘΓΐθ, νβΙ οοπτυρίβ, νβΙ ίίηιηυΙθίΑ βίΓιπηαΓο νοΙΙβιηυδ, 
Οβυβ Ι)οηβΙ φΐοΐβ βΟΓϋΐη ρβπδ ίηΙβ^Γθ, ηυ! 1ί1)βΓ ίιηηιοΐυδ, ςυω δβηίοηΐΐφ ηοη ίηΙΟΓοίδ» Γβ• 
ηίθηβΙιυηΐΤ ΜαϊΙβ ίΙΗ νβΐ ιηάυίβεηίοδ βοηίο, νβΙ οοοβδίοηί δβΓνίΰηΙοδ, ν(ϊ1 ορρυβηβηίΐί Ιιφγθ- 
^€08 ίβΓνοΓβ 3θθΙβ1ί, φίβηάοοιαβ εϋαπι ςυοά ϋΐίδ ίΐβ νίάθΓβΙϋΓ, δοπρίίδ οοπιπιβηιΙβΓυηΙ αυ® 
86ς[υίθΓ65 Ιιοπιίηβδ νβΙ ηοκΗ^ιιηΙ νβΐ οοηάβιιιηβηΐ, ουπι ββ ρΓθΙ)3ΐίδδΐηίΐί δοπρίοΓβδ ίη ιηβΐίο- 
ΓΘΐη δβηδατη ΐΓ&<1υ6ΐθ βχρΥίοβηΙ νβΐ δϋΙίοΙίνίάοηάο βχρίβηβηΐ. Οβ Ιιίδ ηβ βχβωρίίδ Ιιίο Β^ω, 
-ρίβηί δαηΐ δοηρίορυιη οωηιυιη 1ίΙ)π. Οαί(1 Ιιίο ΓβΓοΓβιη βυΐΙβοίδδΐπιοΓυηι Ιιοιηίηυιη βοπΑΐυδ, 
ηαί ηβο α όίνίηίδ ΙίΙΙεΗδ, ςυβηάο οιηηί8 ηοη ροδδυηΐ ίηΙβΙϋββΓβ, δΐιοςαβ ηιβΙίβηΙιΐΓ οιώοια 
^65δυ, ιηβηυδ δοβΙβΓβΙβδ βΙ)δϋη6ηΙ? 

XXV. Μ ψιοααβ οΐ^ϋεπ Ιιίο ηοίβηάαιη νίοΙβΙαΓ, βρίΙοιηβΙΟΓβδ Οοδηβηβηοδ ΟδοϋβηΙβΓ ηίπιίδ 
βχ Είβπι&δοβηί 1ί1). ΠΙ, οβρ. 11, δοηϋβΓβ, ΤΗ€θάοή€η$ (}τ(Β€\19^ οοηίτα ςηειη [XVI] ίβοηϋηί 
Βυζαηϋηε ((οχί ΑροΙορίαπι αά αΰοααίίοηα άβίβείαΐίαπιβ ^^η$, ϋχιχη βραά βυηι ηαΙΙυβ δίΐ 
Τηβοάοηοϋδ, ςυοπι ουπι ΤΙιβΟΓίοΓΟίο οοηΓυηϋυηΙ : ηβο Ι,βοηΙίυδ Β^^ζβηΙίυδ Αροίορβω ίη 
6απι ΓοωροδαίΙ, δϋοΙ Ο^τίΙΙαδ Αΐ6Χ8η(1πηαδ. ΒβδΠΐΑδββηαδ ίΐβςαο ίΐΐο ε^τίΠΐ, ηηατη ηαίηναηι ικ- 
£4^Ηα/αιιι, 6Χ βοϋεπι ε>'ηΙΙο ρποδ βχροδϋο, δα1)^'υηβίΙ, ε^ήΐΐυηι ηοη βΐία ταΐίοηβ ίηΐεΐΐβοΐυιη 
ιϋίδδββΙβοηϋοΒ^ζβηΙίο. £1 υβηβ; ουπι Ο^^ηΐΐυδίρδβίη ϋβίβηδίοηβ δθουη(ϋ βηαΙΙιοπιαΙίδίηοΓυα), 
ηαοδ ΤΙιβοάοΓβΙαδ ΑάνεΓδυδ ίρδυιη ίηαρα^βνβΓβΙ, βθηιάβιιι δοηίβηΐίαιη ΙυεοΙυΓ. νβΓΐ)» Οβπιβ* 
νηανη «ηίιη Ώβί Υβτϋ ^βηοηαγη αΰβοίηίβ άχοΰηίβί, Ηαηάηηαίΐΐίατη αύεΓτατηΐί^, €οη$ίηίϊΙ^Μ 
ΰίίατη ίη ιηοάηϊΛ ίεοηίιΐΜ Β^ζαηίίια άβ ηαίυτα λιιηο ΙοοΑτη ίηΙβΙΙΰΧίί, ηοη άβ ρεηοηα, Αί 
ν€νο 1)€αΙίΑ3 €ί/ηΙΐΗ$ ίη €α αροίορία ^%μ ΤΙι^οάονβΗ Κ&ηιηι, ςπβηι αάνεπηβ ββοιιηάιαη αηο- 
ίΙΐ£ΐηαα$ηΜαη ϋάίάβταί η/'βΙΙίί, ίία Ιοηηίίην : « Ναίητα ΚβΓ&ί, Λοο €8ί ρβτ$οηα^ χ> βΙο. 

ΧΧνί. Ιοαηηι» ΌαηΐΜΰβηί \ηΐ€ΓρΓ€ία ΐΜί%η%. — 1.ίΙ)Γ0δ Όβηβδοεηΐ 1)6 βάβ οτίΗοάοχα νβΓ- 
Ιϋ ίη Ηη^^βο) Ιβΐίηθίη ΒαΓ^πηάιυδ Ρίδβηαδ, ίυπδοοηδαΚϋδ δυί Ιρηιροπδ ηοη ίηο6ΐ6ΐ)Π8, 5ΐιΙι 
Ευββηίο III, βΐ βϋθ &1ϋ. Ρθδ(ιηο(1υπι & Ιαοοηο Βϋϋο πιβ^ηθ 6χ ρβπΐε ά& ίπΙβ^ΓΟ οοηνβΓ5Α« 
6€ΐί(θ δυηΐ ΡΑΓίδϋδ βηηο 1577. 

XXVII. Ι>« σταίχοη^ άβ άβ^ίΛηοίχΒ. — ίί1)Γ0δ Όβ βάβ οτίΗοάοχα οιοίρϋ ΟΓβϋο, Περ\ των έν 
ηίοτικ Μχοιμημένΐύν, Όϋ Μ φΑΧχη ράε οΜονηχίοίΛΑηί. Ηβηε οπιηεδ ςυοίςυοΐ ];)θδ(0&πΐΑ8οεηυιη 8βπ• 

£(6Γ6, άυπιιηοϋο ίΠίυδ πιεαιίηεήηΐ, ϋβηαβδοβηο νίηϋίοοηΐ, εχ βΓβθοίδ ειίθΐη ίΠί ςυί, δβ1ΐ]5ΐιΐΑ(1 
νεηΐεδ, ραΓςαΙοή&$ ροΒηβδ άβ ιηειίίο ΙοΙΙαηΙ. £βπ) υΐίηϋε, δί ρυΐαίδδεηΐ, ηβ ρΓΟρη» ορΙ- 
ηίαηίδ Γβίβΐίβηά® βηδβαι βιίνβΓδβΓϋδ ρΓφΙ)βΓ6ηΙ, νθΓΐίδδοηΙ ίη (1υΙ)ΐυπι. ΝοηηαΠΙ ίΐα βδ^ενερθη- 
Ιθτ ^00 ΐΓαάίάβΓυηΙ, υΐ ν&Ιίοίηίο εϋβιη οοα)ρΓθ1>βΓε ηοη νεπίί δίηΐ; ΐΓβοΙϋηΙςυε β ΡθΙπΙ^ιΐδ 
ςαΐ Ιη εοηοίϋο ΡεΡΓΑΓίοηδί &ε ΡΙοΓβηΙίηο ΙηΙεΓίυοηιηΙ, ίηΐβρ οϋβίερβ δβηοίοπιηι ΡβΙηιιη !β8(ί- 
ιιιαηίιι (Ηλφ β<1 βδδεΓβη(1&$ ρυρ^βίοηβδ ρίΒηβδ ίη ηιεάίυιιι βϋϋαχβΓυηΙ, Ιΐΰθο εΐίβηι Όβιοθδοβηί 
ΓβοβηδίΙβ ϋιίδδβ, ςυβ) οηιηεδΟΓΦοί, υΐ ρΓθΙ)8ΐθΓϋηι οεΓίΟΓυηοςυβ βυοίοηιηι ιεοερβπιηΐ. Πολλάς« 

ίάΐΐηΐ, μαρτυρέαςΔγίων ανέγνωσαν. Α(1 Γ^υοδ ΜβΓουδ ΕρΙΐβδίυδ ΓεδροηάίΙ : "Οσα είπατε, χα\ τάς 
Ι&αρτυρίας χών ^ιγ£ων, &ς άνέγνωτε, στέργει αύτάς ή Έχχλησ(α των Γραικών , χα\ άναγ]ΐνώσχε( α{»τΔ. 
£1 ίηίΓα ^ Έν τ^ (ίχοστϊί έβ^μη του αύτου μην^ς πάλιν έχάΟισαν, χα\ ανέγνωσαν οι Ίταλο\ ιιολνά; 
μαρ':υρ£α; Αγίων, χα\ παραδείγματα, χα\ αποδείξεις. ΙηΙεΓ (]υ«β ηΐίρυηΐ ίδΐίδ νίάεΙαΓ, δί ΟβΟΙθδΟβΠΪ 

ΐ6$1ία)οηί& ηοη ίυειίηΐ ΓεοεηδίΙβ. Ουπι εΐ Οεηηαάίυδ ρβΐηβηείιβ, ίΙΙοΓυιη Ιεπιροπιαι δοηρΙΟΓ, 
ίο (ΙεΓεηδίοηβ οβρίΐυτη οοηείΐίί ΓΙοΓβηΙίηί, εβρ. 3, Ιοίβηι ίετηιε (ϋοίθΐη ΟΓθΙιοηεηι ΐΓβηδοΗ- 
ύβΐ. ϋΗυδ ΙβδΙίπιοηίβ οοηΙπΑ βΓΦοοδ &(1 ρΓθ1)βη(ίυ[η ί^ηεη) ρυρςΑίοπυαι υδυπρβί θΓε8οηιι$ 
^ΓοηαοηβοΙιυδ ρτοΙοκ^τηεεΠυδ Αροΐο^. ρΓΟ οοηοίΠο ΡΙοΓοηΙίηο οοηΐΓθ Μαροί Ερηβδίηί βρίδίο- 
Ι&ηι. 01)το8δ ερίδίοΐβ 50. β(1 ΕδαΐΑοι ωοηβοΗυηι, ρΐυπβ εχ εα, υΐί Όβηιηδοεηί ^εηυίηδ, Ιτβιι- 
βοπρδίΐ, εΐ ροΐίδδίηιυηι ΙιίδΙοτίαιη άβ ΤΓθ3βηο, εΐ ΡαοοηίΠβ, εΐ οβίν&πα ίηΟάβΗδ : ηεε α Ι)α- 
ιιΐ96οεηο θΙ)(ϋεβΙ ΕηιιηβηιιεΙ Οβίεοβδ 111). ιν οοηΐΓβ ΟΓβΒοοδ. ΕΙ οοπιπιυηίδ ίοΓε ΟΓΦοοηιιη $εη- 
Ιεηϋβ ββπι ΐΓβάίΙ ϋβπ)Δ5οεηο, ςαί εΐίθΐη ίη Ιίη^ιβηι εοηυίη νεΓδβπΐ δΐιΐ) ηοωίηε ϋαπι&δοβηί Ιβ- 
ιαιηΐ. Εΐ&ΐίαδ, ηεδοίο ςιιίδ, ίη Ιίη^&πι ε^ρποΓυπι νεΓηαειιΙοπι νεΓίϋ, 1ιβΙ)εΙυΓςυε ίη εοά. 1171 

νβίίοβΟΟ, εο ρηηοίρίο, ^^ γλυχομνόσται; τροφαΐς, χα\ τά δειλικάτα, χα\ τίμια φαγία. Αάϋοηΐ ΟβΙΏθ- 

$06111 ββίΑΐεί ρυΓ^ΙοπΑβ ροβη&δ οοβρίβδ ίυίδδε ίιηρυςηδΓί, υΐ εχ ΕυδίΓβΙίο ρΓεδ)[)^(εΓ0 όοηδΧΑο- 
ΙιηοροΙίΙβηβΒ ΕοοΙεδί®, €α]α8 εβ άβ τε οοηδεπίρίοδ ΗΙ)Γοδ τεεεηδεί Ρϋοΐίυδ ίη Βύ)ι^ο^Η€^α^ 
Ιιηβο]. 171. ΙΙδυδ βΐίθΐη Ιοςαεηιϋ Οαπιβδοεηο ίΑηιίΙίοπδ Ιιοο ρΓθΙ)βΙ. ΙΙΙβ εηίηι ηοηαίηί1>τΐ5 Ιιιβ- 
ΓβΙΪΜπιιη δυ» ΙβιηρεδΙ&Ιίδ ρβΓοεηδ, ΟΓΓΟΓβδ Ιβηΐυαι ρποροηιΐ ορρυι^ηβίςαε. Ι.ί1). ιν ΟτΐΗοά. 

/Μ*φ Οφ. 17 : Επειδή τίνες ή μίν χαταμέμφονται, ε(ε. ΕΙ Ιΐίο (ΐοε δεπηίοηε ηοη θΙίΙεΓ, ένέσχηψέ 

ησιν ό ποφάνομο; σχήψίν τίνα Ιχφυλον, βΙο. Η«6ο εΐ βΐία ρΓΟ Οθπιβδοεηο 8 ρΐεπδςυε οοη§^6ΓυηΙυΓ. 

XXVIII. 0Γε1δεΓ\ΐδ ηοΐίδ ίη Ιοωυπι II Ζ>6 ΓΓΜοβ, ίη ΟΓθΙίοηεηι Οεηηβηί ρβΙηβΓοΗφ, άβ ϋίίΐ' 
Ιοαχ ηοπιίηβ Ορε^οήο ρβρβκ β ΟρδΒοίδ ίΓίΙ)ϋΙο, ϋυ^ίΐβΐ. ΙΙί βί Βαηχαίοβηη», βθη [XVII] ιιηχΒ^ηβ Ι 
%1ΐ€ αχιοίοτ €8( οταίχοηχ8 ρτο βάεΙχύοΒ άβ/χ^ηοϋβ χηί€τ ορβτα ϋαηιαΒοβηχ. £1 αηΐβ ΟΓβΙδεΓυπι ' 

|}Γ6{;0Γΐυδ ρΓΟίΟδ^ηοεΙΙϋδ άίοΙΟ ΙΟΟΟ : Έν τφ έπ' Έχχλησίας άναγινωσχομέ^Λρ λ4γω, τψ έπιγραφί^ν 
ίχοντι : Ιωάννου μονάχου χα\ πρεσβυτέρου του Δαμασχη^/ου. /η οταΐίοηβ^ ροοΒ χη ΕοοίβΒία ΙβρχίΧίΓ εηϋ 

λέΜ; χηΜονχρΗοηβ Ιοαηηχ8 ηιοηαοΗχ €ΐ ρνβ$1)χ/ί6τί ΒαηιαΒαηχ. 8ί ξβηαίηυηι Οβιηβδεεηί ίεΐυιη 
ϋΐίβϋπιβδδεί, δοηρβίδδεί υΐίςυβ, ^οαηη^8 ηιοηαοΗχΜ εΐ ρΓ68ύχ^ί€Γ Βαηία$€6ηχι$ χη οταίχοηε^ εΐβ. 
ϊοαηηββ Ι.βη5ββυ8 ϋ€ ΙΛηχύο^ ΙίΙ). πι, οβρ. 12 : Χ.ί6η4ΐη χείχ^ηχ ψιοη €886 Βαηια€€δηχ ηοη ^^ί^- 
τχα νχάετχ ροί68ί. ΟυΙ)ίΐΑνίΙ εΐίαπι πιαίΐίδ Ιιίηο ίηάβ βάάαοΐίδ βπ^ηιεηΐίδ ΡείΓυδ ΑΓουαίυδ 
ΗΙ). οοηΐΓβ ΒβΓίλΑΐη άβ ρπΓβ&Ιοηο, ρβς. 396. Αΐϋ ιιΐ δρυηβιη ϋβπιβδοεηο 8ΐ)ηρίυη(, ίάςυβ ίΐα 
6886 ηοη ιηνΑΐΜί8 ηϋοηίΙ)!» οοηΐεηάυηΐ. ΒβΓίΙιοΙοπιβθΐιβ Μεάίηβ : Ρβτίηάβ^ ίηςυίΐ, €8ΐ, Ιιαηο 141 ΡίΙΟίΕΟΟΜΕΝΑ. 142 

ρτο ά€[ηη€α$ οΓαΙιοηειη ϋαιηα^ΰεηο ίτίϋηβνβ, αο ιηοΓίηοί βχΰίίαΓβ ροΗ Ιοηρηιη α& ούΗα αη- 
ηοηίηι ΰητηοηΐΗηι^ βί αά Βίηάία ιΙεπΑτη^ €ί ΙαϋηΙταΙίοηβ» τενοοαΓε. Οία βηίηι αηίβ ηκιαηηΐη 
(ΐτβροηΗτη^ ηι^ΐΜ €0 ίη 86ηηοη6 βί ψηβηίίο^ ούϋί ΏαγηαΒΟΰΠΗΒ^ €α]ιΐ8 ωία$ αά ΤΗβοάοίΧχ 8€- 
η%οη$ ΐ€ΐηροΓα ρϋΓΐίηεί. Ετρο ηοη ροίηίί άβ βο είηιίΐια Βοτίΰηβ^ Η η€€€$86 €$ί ίΙΙηά ορ%ί» αΙ- 
ί€ΤίΗ3 €88β, €ί ηοη ιηαρηί ϋαίηα8€βηί, ΡΓδηοίδοαδ Βαηροζ Ίάοο αΙ)(1ίθδΐΙ, ηϋοά άοοίηη&ιη οιη- 
ηίηο Όβιηβδοβηο οοηΐΓβπαιη ρρο (Ιβίυηεϋδ ΓβΓβΓί. Οο ΤΓβ^αηο ϋηίιη, βΐ άβ ΡβοοπίΠα ΙιίδΙοπΦ 
ΙΙ)6ο1ο^βααι ίΙΙαά ΟαπίΑδοοηι 8χίοιη& βνβΓίαηΙ, ςυθ(1 Ιίΐ). π Ζ>β βάβ οτίΗοά. ί(& βουηΙί&Ι : 

Χρή βέ γινώσχε:ν, δτι δττερ έστ\ τοις άνθρώποις 6 θάνατος, τοΰτο τοΙς άγγέλοις ή δχπτωσις • μετά γάρ 
τήν ΕχΐΓτω^ιν ούχ ξττιν αύτοίς μετάνοια, ώιπ:ρ ουδί τοΙς άνθρώ«τοις μβτ3[ τ6ν θάνατον. 5€ΐν€ αηίβΐΛ οροτ^ 
ί€(, αηοηίατη ^ηοά Ηοη%ίηίθα8 ιηοΓ^, λοο αηρβΙΐΒ €8ί Ιαρ8ίΐ8. ΡοβΙ ΙαρΒητη €ηίηι ηοη €8ί ί11ί8 
ρ€βηιί€ηα(Β Ιθ€η8^ ηί η^ςπΰ ρο8ΐ τηοτίβηι ίιοτηίηίδΐΜ, 

XXIX. ΜβίΙίηίΘορίίπιβ δβϋδΓίίοΙαϊη ραίβηΐ, δί (Ιίοβηΐ., ίΙΙυιη βχ βο ςυο(1 ρΓΟ οβΓιο δυρροηίΐ, 

ΓαΙΙϊ πίθηίίοδίο, όαιη Όβιηβδοβηυπ) ηοδίΓααι αά ΤΙιεοοΙοδίαΐΏ δβηίοΓβηι απίΑΐκΙαΙ, θ[υί Ιο( αηηίδ 

ροδΙ Τίιβοάοδίυπι νίχβΓβΙ, ροΙεΓδΙςυβ ορίίιηβ ΓβίβΓπο ΓαοΙαιη ΟΓββοπί Μπέη»» βΐ ΤΓ8^βη^ δβΐυΐβιη. 

ΕΙ 6Χ !ιί5, ςϋ(θ ηοδ δυρπα βΐΐυΐίιηαδ αβ «οίαΐβ ϋΑοιβδοοηί, βΐ Ιοαηηίδ Μ^'ρϋϊ, βρβΓίβ οοηδίθΐ 

Οαιη&δοβηαπι ηβΓΓηΙίοηειη ίΐΐθΐη άβ ΤΓβίαηί βηίπια ροΐαίδδβ δοη1)6Γ6, οϊ) ςυβιτι 61 οΐ) βΐίβιη (Ιο 

ΡβΙοοηΠΙβ, βΐϋ ΟΓβΙίοηβηι ΐΙίΑΐΏ Οαπιαδοβηο, βίδί ηοη ίΐθ βΟιπηιαΙβ, &ί)^υ(ι^^&Γαηι ; 6( δί ηοη 

&])^α^^^βη(, ΡαΐΓβια Ιαιαεπ ηίιηία) ΟΓΟιΙαΙίΙαΙίδ οοηάοίηηβηΐ, ΒβΙΙβΓωίηιΐδ Ώ6 8€ηρίοηύΗ8 8αοη8 

ία ^(>θηηβ Οϋοιβδοοηο : Οταϋο άβ λ/5, ςταί ίη βάβ τηίρνατηηί, 8θταρηΙϋηι %η]€α(, ([πια ηανταί 

Γαΐ€οηΜαηί ρτ^οΛηΒ ΤΙί€€ΐ<Β ρτίπιω ΐίηατίψί8^ €ί Ττα^αηχ αηχτηατη ρτ€0ί(>η8 5. βΓβαονϋ ραρω 

α& %η(€τηί ΒΗρρΙϊΰϋΒ ΙίΙ)€Γα(08, ςηω ηαΓναίίοη€8 [αΐ8(Β €886 νίάβηίαν, €( ('αδιιΙΪΒ 8ίη%ύίθΓ€8<ιηωη 

1ίί8(οτ%α. Ξεά β€η ροί€8( ηί 8, Ιυαηη€8 Όαηια8€€ηη8 , ςηαιηνί8 αΙιο(]ηίη άο€ΐη8 €( ι>Γϋ- 

ά€η%^ ί8ίί8ηαίΎαΙίοηίΰη8 (αΰχΐ^τη βάβιη Ηαϋαβηί, ηβςηε άβ υβΓίΙαίβ εαπιτη χην€8ΐίραηάα βοχΙχοΧ" 

Ιια [ΐΜτίΙ. ΟβΓ&Γ(]αδ Ιοβηηβδ Υοδδίαδ ϋβ Ηχ8ίοή€ΐ8 βνωοχΒ, \\)ο, ιι, οθρ. 24 : Εί8χ νβνο ,Οωηα- 

•ϋπΐΗΐ νίτ (οτΗ ^φ-βρχε 6ηχάχίχΐ8 αο τηαρηχ ηοϊηχηχ8, ίαηχεη χη ρΙβνίΒηιχβ €Γ€άηΙη8 [αιί ρΙη8 

8(8α$^ αίφΙΰΜίΤ €(Βί€να]ηάχοχηγη ά€8χά€Γ€8 χη ηανναίχοηβ χΙΙα άβ αηίιηα ΡαΙοοηχΗοε ρτβ€'ώχΑ8 

Β, ΤΜίϋίύΡ, μτΗΜί ηχατίχ^ηΒ, αΐί χη[βτοτΗΐη 8ΗρρΙχ€ΧΧ8 ΙίύβταΙω, €ΐ8Χ χηρβηϋΐχ βγτονβ βί ίάοΐο- 

Ιαίηα οδα$8€ί. Ιίετη (/ΧΛοά αχ(, αηχηχαιη Τνα]αηχ χιηρβναίοη8 8ίϊηιΙίίβΓ ρ<Βηί8 χηβτηχ βχβτηρίαηι 

ρτ€€ί6η8 βτβςοτχχ Μαρηχ^ φ^οΐΜίΥΛ ηίτηηκ^χΑβ Ιβρα8 αρηά ϋαηιαΒΰβηηηι οταϋοηβ^ άβ Ηΐ8 ςαχ χη 

βά€ ίηί^αυβτχίηί, Ροτία88β €ΛχςΗΧ8 αΙ)]αάχ€βί ρνορίβνβα οναϋοηβηχ χΙΙαηχ Ό'αιηα8€βηο. 

XXX. 8αβΓ6δίο Γ6δροη(ΐ6ηΙ, Γ&ΐίοοίη&ϋοηίδ ίΠίυδ νίπι ηοη βδδβ ΙθηΙβοί), ηΐ αδδυΐΏρΙαιη 
οοΐΏρΓθ1)βΙ. Ι.ϋ)Γί ρηιιη Οβ βάβ ονίΐιοάοχα^ (ΐ\ή ρίβηβ Όαιηβδοβηί δαηΐ, ηοηηαΙΙα οοηϋηβηΐ, 
<|αφ άίοίαιη Όβπίθδοβηί αι1οηι& ίηίηη^ηΐ, βίςυβ τβάίοίΐυδ οοηνβΙΙυηΙ. Ρβίδο βρςο Οθπιβδοβηο 
Ιιϋπ Ββ ΌΤίΗοάοχα βάβ ΙηΙ)υαηΙυΓ. Ικηυόθ ίιη&^ηίϋαδ οοιιιηίθηΐβποδ, ςαοδ ΤρίΐΚθπιίυδ 6ΐίαηι 
Ο&ιηθδοβηο τιοδίΓΟ οοηββδδϋ, ΓβΙίοηβ 8αβΓβδϋ βιηβηοίρδηΙυΓ οηιηίηο, βΐ^^υο άδέτττοτοι βρυηΐ. 
8ίφΐί(ΐ6πι ίΙΙί ηυοίΐυβ 6& οοηΐίηβη^ ςα® ίΠικΙ βιίοΐΏ& τβάιίαηΐ ίηβηβ. Νβπι βαάβιηπιοί ίρδα 
βεηίβηΐίθ, άο ιηαΙΙοηιπι δ&ΙαΙβ, βίςαο βϋ ίηίβΓηί 0Γυ6ίΑΐϋ)αδ βνοοβίίοηβ, ςυβηι ίυδβ Οαιηα- 
δοβηυδ βδίΓυΐΙ ίη δβπηοηβ ρΓΟ άβίαηοΐίδ, Αΐηαβ ΤΓβ|αηί, βΐ ΡΑΐοοηϋΙο) ΙιίδΙοπΐδ οοηΓιπΏΑΐ, ίίΐ). 
ιη ϋβ βάβ ΟΤίΗοάοχα^ οβρ. 29, 6ΐ Ιίϋ. ι ϋβ χηχαρχηχδη8 ΙαοιιΙεηΙίδδίαιο η1) βοιίϋηι βδδΟΐίΙυΓ. 
αύτώ «αν γόνυ χάμψιπ έΐϊουρανίων , χα\ επιγείων, χαΐ χαταχΟονίων • ΟβΒΟβηά'ίί ίη %η[€Γηηϊη αηίιηα 

άβχβ€αία, ηί ηηβηχαάτηοάηηχ 1 15 (}ηί χη ίβτνα ]η8ίίίίω οτΙηβ β8ί 8οΙ, 8ίϋ βί Ηβ ηπί Βπϋ ίητα ίη 

Ιβηβ()τ\8^ βί ΗΥηΙ)τα ηχστϋΒ Ββάβύαηί^ Ιηχ ίη^ηΙρβΓοξ, Εί ηΐ φΛβηιαάίηοάηηι ίη ίβηα αναηρβ- 

Ιιζανβταί ραοβτΛ, €αρΙίΐ7ί5 τβτηί88ίοη€τη, οβροίί νίΒητη^ βί ίί5, ηηί βΓβάίάβηχηί /'αείιΐδ θ8( οαπΒα 

$αίτΑΐτβ α!(βτη<Β, ίιΐ€Τ€Αι/ί5 αηίβτη ίηβάβΐίΐαίίβ ίτηρτορβηηηχ^ βί νβάανρηίίο, 5ίς €ί ίί8 ηηί ίη 

\η(βτηο ; ηί χρ8ί οηχηβ ρβηη βντίαίην οαεΙβΒίίυ,ηχ, βί ίβτνβΒίτχητη^ β( ίη[€τηοηΐϊη. Ηίο βυΐοη) : 

Κα\ άφ' ου χατΐΑβών ε(ς ^^ν ταϊς άπ' αΙώνος πεπεδημέναι; ψυχαϊς, ώ; αΙχμαλώτοι; έχήρυξεν άφεσιν, ιΐ); 

τυψίοίζ άνάΰΧζ^ί^ν, Εί βχ ςαο ά€8€βηά€η8 αά ίη[βνο8, αηίιηί8 α 8(ΒσαΙο νίηοίΐΒ , ηί οαρίίνίΐ 

Ιίϋ^Γίαί€$η, νί αιβοίΒ νίΒΧΛτη ρτοΒάιοανίί. ΕΙ ΟΓβΙίοηβ ίη δ3ΐ)1)θ1απι δβηοίαπι, υΐ ίιίηο 
σπέρμα γέγονεν εΙς άτΐώλειαν, χα\ πένθος των εορτών άντηλλάξατο, χα\ θρήνους ύμνων άντήχησεν ήμιν δέ 
φως ίχ βχ^ους ανέτειλε, χαΐζωή προήλθεν&χ ανήματος, χα\ έζ αδου πηγάζει άνάστασις. χζι χαρά, χαΐ 
θυμηδία, χα\ άγαλλίασις. Ιρ8β αηίβηχ ίηχρΓοοοΓηηχ Χ8(0Γαηχ ρτΰβάατη , βοΒ ηεηχρβ ((αχ αϋ χηχίίο 
8<Ε€χιΙοΓχιηι ηχοΓίβηχ ούίβταηί^ νβΐηί ΗίετβάίίαΙβηι αάβρίηΒ €8ί, ^ηίοπη^αβ ρβοοαίί ^ηρο άβίβηίί 
[χΗταηί^ ΙώβταηΒ. Ιηίβτ ίηί^αοΒ βηίηχ τβρηίαία8, (ΕίξαϋαΙβηχ ρτοάαχϋ^ βί [αοίχχηχ β8ί 8βηχβη 
χηοδβάίβηίίχιαη χη ρβτάίΐίοηβηι, (β8ί\8(ΐηβ βοηχηχ ίη Ιηοίηηχ βοηχκηηΙαίΧΒ^ρΙαηοΐΜΒ ρτο ΗχβτηηίΒ 
ΓβΒοηηχί. Νοϋί8 αηίβτη Ιηχ βίβηβϋνίΒ β8ί οτία^ νίία β πιοηχιηιεηΐο ρνονβηίί^ ΓβΒηΓΤβοΗο αδ ιη- 
[βτί8 ρνοηχαηανίΐ^ ραχιάίιιηχ^ ίηρχίαηχ^ αηίηχχνοΙηρίαΒ^ βί οχΒχιΙΙαίίο. 

ΧΧΧΪ. ΕΙ ΙίΓΡΟ ορίηίο ηοη ϋβταοδοβηί πιοοίο, δβιΐ θϋοΓυηι βϋαιη ηηυΙΙΟΓυηι βοηιηιηαο ρρο- 
1>3ΐίδδίιηοΓαπι ίη Εοβίβδία (ΙοοΙΟΓυπι νίίίβΙιΐΓ Γϋίδδο. Νο οιηηοί^ Ιιίο πϋΟθηδβΛΠΊ, βΐ Γ|ΐΐίΒ βΐίΐή 
ΐνΐ5β ρβΓίΓβοΙβνΐ, Ηίο Γβρβΐ8πι, γίίΐβδίδ ΐΓθηίΒϋΠΐ \\ϊ). IV, ο. 45; βίβπιοηίοηι ΑΙηχβηϋπηιιιη Ιίί). 
II 6ΐ ιγ 8ίΓοηχαίιχηι ; ΙοΚ)ίαηι πιοη&οΐιυηι βρυ(1 ΡΙιοΙίυηι ιηΒίύϋοίίχββα; Αη3δ1β5ίαπι δίηβίίβηι 
φΐ2Β5ΐ. 3; ΤΚβοάοπίϊη δίαάίΐβπι ΟγαΙ. ΟΛίοοηβΙ. άβ ΡβδοΙιβ ; Τΐιβοάοπϋπι Α1)υοΛΓβπι Γ[υ«δ1. 12; 
ΓΓΟοΙυιη ραΙή&ΓβΙιβαι ΟοοδΙ&ηΙίηοροΙϋΑηιπη, Ογ&(. άβ ΓβδίίΓΓβοϋοηβ, βχ ηαο $υα ΐΓΑηδΟΓϊρΜί, υΐ 113 Τ.Ε0ΝΙ8 ΑίίΛΤΙΙ Ι« 

ΓΟΙΌ δΟΐβΙ, ϋβΐυβϋΟβηυδ , ίηςυίΐ: Άνάιτασιν μεγαλοφώνω; άνυανεΐ ίτι έν αύτ^ τοΤς έξ αιώνος άιχμ- 
αλώτοις γέγονεν Λφεβκ» 5€αΙ τυφλοί; άνάβλεψις • Ε€8ΗΤΓ€θίίοη€Μ ηί/τηηΐΒ ΰβίβύταί, αηοηιαηι ίη <?α 
νΐίΜίίοαίί $ηηίίη ΙΛβΓίαίοηι ιί, ςτιιι αβοεαιίο άβίίηΰΐαηίην οαρΗνΐ^ εααβςηβ ν€8ίιίαίη$ €$ί νί$η$. 
ΕΙ ΟΓΡηίηπι βρβΓίίδδίπιβ ΕυδΙπίΐΙίαδ ΕοοΙοδίω ΟοηδίΛοΙίηοροΗίαηί» ρΓβδΙ).γΙβΓ, ΐΓβοΐΑΐα νβρβ 
ΑυΓ60, (1θ &ηίιη8ΐ)υδ ροδΙ Ιι&ηο νίίΗτη, απ ηΐίηυίά ορβΓβηΙυΓ, 6ΐ &η δυΟΓΓ&^2ΐ ρΓΟ ΐΏΟΓίυίδ 
αΐίΐίβ ιΐΐίδ δίηΐ. ΥβΓϋβ ςυία ηοη οιηη)1)υδ ίΐβ ίη ρροιηρίυ δυηΐ, βρροη&ιιι : ^Ανοίγονται £έ σοκ ^ρ66φ 

τύΧοΛ θανάτου. ΠυλωροΧ δέ &^υ Ιδόντε; σε Ιτττηξαν, χα\ δήλον έχ τούτου, ως εις τά κατώτερα μέρη της γης 
α( ψυχα\ χεν.ρατημέναι τών πάντων ?ίσαν * ϊσπερ χα\ άνέσπασεν ό Κύριος χα\ βεδς ημών, θανάτφ πατήσας 
τ^ν θάνατον, χα\ τάς πύλας του ί|^ συνέτριψεν, "Οθεν και επισημαίνεται ό ευαγγελιστής, ως πολλά τών 
άγ(ων τών χεχοιμημένων ανέστη σώματα, καΐ ενεφανίσθησαν πολλοίς. Ίδου , ενεφανίσθησαν^ εΤπε. Κα\ 
πρόσφατον, κα\ τ^ γνωρίζεσθαι ύπ' αλλήλων σημαίνη, τοΰτο Γσασιν, ού πάντες, άλλ' οΤς, εδόθη ΙδεΓν, €ί€, 

ΤίΜ νβτο σανη ίτ^ίηοτ^ αρανχηηΐητ ηιοΠίβ ροΓ/(Ρ, εί {ηβτοτν,ίη ίαηχίον€Β^ ίβ €οη8ρ6€(θ9 ίίηίοτβ 
ρ6Γ€Ηΐ8ί ΒΗίΐί. Πχηο ϊηαη\(Β8ΐηίη /!^, ίη ιη/ιηΐίβ ΙηνοΒ ρατΙχΙ)η$ οηχηχηϊη αηχνηαΒ άβίεηίΟΜ /ίΜ$€, 
ηηα8 Ώονηχηη» ΒειίΒ ηοΒίετ ηχονίβ ηχονίβίη ΰοτχΰηΙΰαηΒ, €οη(ναοίΧΒ χη^βνοΓητη ΐαηηχΒ^ εχίταχΗ: 
(^χΜτε εί εναηρεΙίΒία τε(εη ηχχΛία Βαηείοπίηχ, ςχΑΧ ούάοΓτηχεναηί, εοτροτα τεΒΗΤτετχΒΒε^ ίηνΛα$• 
(/(ΐβ αρραηχχΒΒε. Εεεε^ βρρβηιβΓυηΙ, άχοήί, Εί β% χά ίχιηι αείχΑΐη εΒί, ηιαηίίεΒίχΑίη νεηχαηεί, ίΐΗΛϋ 
^ιτο^Ηβ αρρατενε. ΑΙ) εο ψιαηχςχΛε ίεηχροτε οιιιη ΒαηείοτχΛίη αηχηχίΒ [ΧΙΧ] εοη^ΧΒΒεηί, αά ^ηηη 
ίΐΒφίε ηχχίηάχ χά χάεηχ ρετα^ετε ηοη άεΒΧΒίεηί. Αΐ ΙϋεναίοΒ αηχηιαΒ α εαΙχρχηοΒΧΒ χΙΗβ^ εί ιη/1ιιιί« 
ίοΰΧΒ, ηηχεηηηιιε χΙΙχ Βχηί^ άε οηχηϋχι^Β αηχτηάΙ)χΐΒ αΒΒενεηάχΑτη εΒ( : εηηι ρτχηοερΒ αροΒίοΙοηοΛ 
άίχηχί : Οαβπβ οΐ Μδ, ςαί ίη οβποορβ βπβηΐ, δρίΓίΙί1)αδ βοοβάβηδ ρπφίΐίοβνϋ. ΑρρατχιχΒΒε νετο 
άε ΒαηεΙΧΒ ΒοΙαηχτηοάο, ηοη άε οηχηχύιΐΒ, εναηρεΙχΒία αΙ'βνηχανχί. Υεηχηχίαηχεη^ Βχνε φιχ ]αηι ηΐίΜο 
αηΐε οϋεταηί, εονχΑηχ οοτροτα (χιενχηί, Βχνε αηίε ράχΑΰΟΒ αηηοΒ, Βχυε ροίχχΜ ^ιιηο τεεεηΒ άε/υ»- 
«;ίοηιιη, φίοάηχχΜ νενχϋΒνχάείχιν, επηι άίχετϋ βρρ&ηιβπιηΐ ϋ/ τεοεηΐεηχγηεηχοτχαιη^ εί ηχχΑίχΛανΛ 
€οςηχίίοηεηχ ηοίαΓεΙ, χά Βοχχιηί ηοη οηχηεΒ, Βεα {/χλχΙηβ άαίχΑΥη εΒί οορηοΒοενε^ βΧο. Νβο αϊ) Ιιίβ 
ϋίν6Γ5υ8 νίόβίαπ ΟΓβ^οηυδ Νβζί&ηζβηυδ ΟπαΙ. ίη ΡβδοΙιβ. Ιπιο 6Γ»οοηιιη ΕΰοΙβδίΑ β&ηάβιη 
ορίηίοηοπι νίάβΙιΐΓ &ηαίρΐ6χ&, ουπι εβω δ«Βρίδδίπΐ6 ίηΐβρ ο(Ιΐ6ί& ίη ΗΙ)Γίδ βοοίβδί&δΐίοίδ &(1 &δ1ί<ϋαιιι 
«ΐδσυβ ίηϋυΐββΐ, υ1 ίρδβ ίη Γβοβπδίοηβ (ϋοΐοηιιη 1ί1)Γθπιπι &€ΐηοΐΑν6Γ&πι : υΒί 1οβ& οηιηίβ, φΐΐΒ 
Ιιυιο ορίηίοηί ί&νβΓβ νίάβύαηΙυΓ, ίη υηυηι ΓβοοΠβίρ, βΐ άίοίβ ΡβίΓυπι ίά ί(1βιη &(5πηβη1ίαιη, υϋ 
ροΐυί, ίη ηίθΗοΓβιη δοηδαηι ΐΓ&άυχί. ΟυβΓβ (ιίο Ιτυδίρβ Ιοουπι βΐί&ιη βι ΕρίδΙοΙίδ Ρβΐιΐ Γβοβη- 
δύΡβηι. Νοη οδΐ ίΐ&ηυο νβΓβηϋυιη, ηυοά νβΐϋβΐίιηβΐ 8υ&Γ6δίυδ, ηβ Ό&ηα&δοεηυδ δυ® ΙοςυβίιΐΓ 
ϋοοίππφ 6οη(Γθπ&; ευπι &ιίοπι& 1&υ(]β(υπ), οτάχηαήαη% Όεχ, ιιΐ ϋιεοΐο^ί (Ιίουηΐ, ροίηιΐκηιι 
δίβΐυβί ; ηυ® νοΓο 06 ΤΓ8]&ηο, 61 Ρ&ΙβοηίΠα Γ6β6Γυη11ΐΓ, α6«ο{ιι<αιη οοηαηιβηάεηΐ. ε&τβη- 
<Ιαηί)(]ϋ6 6δ1 ηβ, Ιι&ο 6βά6ΐη πβΐίοοίηβΐίοηβ Ο&ιηβδοβηυπι, ηοη ΟΓ&ΙίυηοαΙβιη ρρο άβίαηοΰδ, 
50(1 πιαΙίΊδ βΐίίδ, &β ρρϋθοίρυίδ ίρδίυδ ιηοηαιηοηΐίδ βχδροΐίβηααδ, Ιη ςυίύυδ οοηδίβηδ Ιιββο ββη- 
ΐοηΐίβ, 06 1οΐΐ6δ Γ6ρ6!ίί& (Ιβ ηιυΙΙοΓυοι &Ι:) ίηίβρίδ βνοοαίίοηβ όοιηρβΓίΙυΓ, ςυβπι ίρδβ (Ιβιηυιη 
ίη Ιΐ86 ΟΓΑΐίοηβ ίυδίυδ οοη&πη&Γβ νοίαίΐ : ηβ νβΐ άβδίάίοδί άα ίΐΐίαδ ορβήδ ΑΐιοΙΟΓβ άτιΜίΑτβηΙ. 
(^αηδ ϋβπιυαί ΟιπδΙιΐδ βΙ) ίηίβηδ βηίηι&δ βάυχβήΐ, βΐ ςαδβηβπι ίυβηΐ ϋΐα θραά βοδάβιη θ ΙοΙ 
Ρ&ΐηϋυδ Αδδβπα ρρβΒάίοθΙίο, βΐ βη υη& οαηι |αδΐ0Γυπι βηίηιίδ ίηαρίοΓαηι ηαοςυβ βνθδβηηΐ, 
Φ(6Γη&π) δβΐυίβηι 6θηδ66α(υΓ£θρ 6αηι ρΓδθΙβΓ ίηδίιΐυΐυπ) πιβυαι δίΐ, βΐ αΗΜ, υΐ ίβιη (Ιίχί, ρΐυη- 
1)υδ ρ6ΓΐΓ00ΐΔΥ6πΐΏ ςυοοι&άπιοιίυηι βΐ (Ιβ ΗίδΙοΗίδ ΤΓα]&ηί, βΙΡ&ΙοοηίΙΙ®, ςυ^β Ι&ηΙορβΓβ, 56(1 
ίη Γοοβηΐίοραπι δοπρΙΟΓυπι Ογ^θοοπιπι ιηοηαηιβηΐίδ ίη6αΐ6θη1υΓ, βχρΙοΓβΙ, (ΐαί νοίβΐ. Η6γιβ. 
ία1)α1βΒ δυηΐ, βΐ ηυκβθ, ιηίΐιί βΓβάβ. 

ΧΧΧ11. ΝοραΓοΤω ριάχαχΑΜ άε οναίχοηε « ρνο άε^χΛηοΗΒ. » — ίυοίονίβυδ Νο^γοΙα ίη 
}ιμ]υδ06 ΟΓβΙίοηίδ, ςυβπι ίρδβ ίη ΙβΙίηυπι νβΓίβΓβΙ, ΡΓφΓβΙίυηβ &(1 ΟβηιβηΙβιη ΥΠ, δοηΐιιΐ : 
ΤαηιείΒΪ ηοΗηι ηχΛεηχρχαη^ ΒχίΒρχεαη, Ηοε χρΒΧΐηχ ηοη νενε [χιχΒΒε ΌαηχοΒοεηύ ΟΒΟΤχρΙχίίη^ εο φ^οά 
^αεΗαΙχΒοηχηι ΙιχΒίοΓχα ρΙχΑΓχηιχιηι χηηχίαίχιτ^ ςχΑαηι χη νοίχιηιχηε Όε ράε οπΗοάοΒ»^ φΛοά 
Ιερχ(ίη%αηχ εΒΒε ΌανηοΒοεηχ οηχηεε οεηΒεηί^ χη ΒαενοπΑίη ΙχΙνοτηηχ ηηηιετο ηοη Γεροηχί. Κοκη $ί 
^ΗΧΒ ϋίτχίηχ<ιχΑε ΒίηάίοΒε αε άχίχρεηίετ ρετίταείαύχί^ νχάεΜί ρνοεηΐ άχι^ϋο ΒχηχχΗ οταΗοηε (α€ΐΜΜ 
εΒΒε^ αε Βΐχ^ίο, αίςχιε αά ηχαρηχ Όχοηχ^ΒΧχ Ατεοραρϋω εΙοεχΗχοηεηχ, ϋΐι;ιΐ5 είχαηι ρΓανί8$ΐίΜ/ΚΛ 
ρΐηχίηχσπε ί€Βίίη»οηχχΐίη αάάηεχί^ ρτοχίηιε αεοεάενε. Ορροδίΐίοηί (Ιβ Ιί1)Γίδ ΜββΙιβίΜθΟΓααι 
ΝοββΓΟίβ ίρδβ ηοη τβδροηοΐβΐ, βΐ τβδροηοΙβΓβ (1β1)υ6ΓβΙ; βο^υβ Η5βη1ίαδ, (ξυο ίΐΐθ ΙβνίοΓ 
)ϋ(1ί'6βΙ)ο1υΓ, υΐ ΟΓ&Ιίοηβπι Οβιη&δββηο ηοη βο^βΓβίαρ βΙ)3υ(ϋο8Γβ, ςυθη(1ο ιΙΙβιη (βη(ΐυ&ιη 
Ββιηοδοβηί δυηιπιο ροηΐίββί (1ίν6η<1ί1. ΟαβΓβ ηβςυβ ηοδ Γ6δροη(ΐ6ΐ)ίαιυδ. ΗβδροηάββηΙ, ςριί 
ουπι Νο^βΓΟΙβ υηβ δβηΐίυηί. Οιιίδ νβΓΟ 8ΐ)δςυ6 δίοωβοΐιο, βΐ δ?ςυο βηίιηο ΓβΡΓβΙ υίπιωςυβ 
οριΐδ, (Ιβ Γΐ(ΐ6 ηβωρβ οιΐΐιοοίοχβ, βΐ Ηοο ά& (ίβίυηοΐίδ, δίιαίΐί οι-θΐίοηβ, αο δίνίο, Αίςαβ &ά 
πιββηί Βίοη)Τδϋ ΑΓβορβρΙ® βίοβυΐίοηεπι ρροχίπιβ ίΐ60β(ΐ6Γβ? ΙίΙ)ή Όε βάε ονίηοάοχα ^Λνβ^ 
δϋηΐ, (Ιίνίηί δυηΐ, ηοη δυηΐ βΐίη^βδ, βδδαπ^υηΐ ηαβηάοααβ, βΐ ηυΙβηΙβιηβχοΐΥβηΙ, βΐ Ι)6θΓβηΐ6ΐη 
ΓιπηαηΙ, βΐ ΑίΙνβΓδθΗυιη, ςυβω βνίοίβηΐίδδίπιβ, βΐ αάπιοαυίΏ ΓθΙ)υδ(β οοηβυϋυηΐ. δβά ςαί(1 Ιι/βο 
αϋ βΓ6θρ8ςίΙίο&ΐΏΐη<ι\)6δ!&ΐ6ΐη,(1ί^ηίι&ΐ6ηιίθΓΠ)&ηιω, ^ιτθηάίΐβίβπι βίοουΐίοηίδ, οοιηροδίΐίοηβιη 
ηοιηίηυιη, οβΙδϋα(Κη6ΐη δβηΙβηΐιβηιηιΤ ΟΓβηοΙίδ βδΐ, βΐ δΐι1)1ίη)ίδ,•6ΐ βίο^υβηδ, (1υπιηιθ(]ο δ(1 
ΒίοηχδίυιηηοηΓβίβΓβδ,Οαπι&δββηυδ: δί ουπι βο 60ΐηρ&Γβδ,ςιι&]ΏνίδΥ&Ιί(ΐ6 6θ6υΙβ, Γ6ρϋ1<ιιη<^π, 
οΐ, υΐ ίη δ(ΑιοΙί8, βυΚ, βΐ άοο&Χ. Οα&Γβ ίη Ιιοο ^υ(^ί^^υα1ι Νο^βΓΟίφ οβουΐίΐ οιηηίηο. 

ΧΧΧ111. Αη Βΐί νενε ^οαηη^Β ϋατηαΒοεηχ. — Αη νβΓΟ ΟΓδΙίο ίΙΙα Οβαιβδοβηί δίΐ, ίΓΟδίΓβ ίη γθ 145 ΡΗΟΜΙΟΟΜΕΝΑ Χ\β 

ΐηοϋΠΑ ςιΐΦπΐΏΐΐ3. ραο(1ίρ86 &Ιίθ5 άβΐιαο 6β(ΐ6Πΐ ίηβχαηιίηό Ορφϋορυπι ιί1}Γ0Γυιη οοοΙο^ΊοδΙί- 
οοπιω βηαηΐί&νί, Ιιίο 1ι&Κ)6ΐο. Ρθ5ΐ βηίιη ΙοοΑϋ&ιηαδοβηί, (υΐΏ ίη Η^Ηβ Όβ /ιάβ οτίΗοάοχα^ (υιη 
ίη ΙΐΑϋ (16 (ΙβίϋηοΙίβ Ορ&Ιίοηβ βιροδΐΐ^, Ιιβθο βιιΐχΐίϋί : Υβνητηβηΐτηνβνο ί€Γίηο ίΙΙβ,ηβίείο [XX] 
ςνίέί ιηίΑι $€ΐηρ€Υ ΒυΛοΙ^νϋ^ «/, ι«Ι νίτητη ίαίεαΓ, ηηηφΛαηι Όαίηα$θ€ηί /'ϋίηνη Ιερίΐίηιηιη €χί$Η^ 
ψΛανχι »€ά^ ^ΑίαϋαΒ ΒϋΒρβ οοηίίηρίί^ αηβΜοηΐδηβ, πίρταΐίατη αο ροηάη$ οναϋοπί (αηίι Ραίη^ 
ηοιηίηβ αάά€Τ€ηΐ^ ϋαηκαοεηο (α\$$€ αρρίοίητη, Οηοα άητηιηοάο α Βαηια$€6ηί ορβηΰηΜ €ΤΤ9 
ηοη €$^ (αοχίϋιηο η€0οαο ρ€ν$€ηίί$€β$, ί,βνΐί 6$ί %ηρήγηί$^ αο ηηραχ Ηίο αοοίον, ((αί άβ ρτανίΒ- 
9ίηίί$ ΤΰΙηα αρ€η$, φΛα$ί ρεν Βαίηνανη ΙΐΛάεηΒ, €ατηιίη6 εί ρτο9α^ ηυίΐο άιοβηάί βηβ οταϋοη^ηι 
οιηηϋίΛ ιΆ/αΓΰϋ. Όίΰϋο ί{ιι\ αΰ τηοάηδ , $1 νβοίβ €οη$ίά€Γ6$^ νχΐίβ, ει β ΙγΜο ΗιηΙΰα^ Ιαηρηίάα , 
α/[€€(αία^ ριιβη7ι>, €( α Όαηκίίΰβηίΰα πιιηιτη ηηαηίιιτη ά\ν€Υ$α ; η%Μβ ΙίοβΙ οταΙοτχ\$ βοβΰηϋβ, βί 
αοοχΛταία εχροηεηάί (Όνηχα ηοη Ιΐίαηιήβί, βαχί ίαηχεη χηοβ^βΠΒα, $ηχ (αοΐαΐαΐβ άεοονα , ^οηίβηίη 
ρτανίΒ^ $€ηί€ηΐίαηίίη ροψιάΰΤΰ ϋΐανα^ $€ν€Γα, οίφιαίϊβ, άίνίηα. ν€Τ$Η$ Οατηαβνΰηΐ , αιηχ αΙία$ 
βΙεραηίχΒΒίηχί $ίηί, 8€Ϊ$€ίΧ8 Ββηχρβν ν$Γΐ)ί» ηχίίάχ, ρχχαηίχίαίβ Β^^ΙίαϋαΐΊΛΥη ίϋηχρβν οοτηχηοάχ^ €Γτο- 
Γί6ια 8αηρ€Τ χηηοχχχ : Αί, ςτιιί ίη Χ8(ο Ββνηχοηβ Ιβαηηίαγ, 8ί ηηίηβταηχ ίαηίιχτη ίχ^ΙΙαύαχ-ηηχ άβηχαΒ, 
Μδψηρ^τ χΐί€οηχρίχ^ α€ τχμΙχοχ^ χη ιρ#α (αηίαηχ άβ/ονηχίΐαΐβ €οη[οΓηΐ€8. Αά Ηοο ρΓούαηάχχίη, ηηΐ- 
Ιχίτη αΓρηηχύηΙαηχ €Ηί ναΙχάχχΜ χρ8α Ιεϋϋοηβ. ίΰρβ, 8ίρο(€8, 84η€ (αΒίίάω : ρβτ ΐ€ ίαηίπηχ, ηηΙΙο 
αίχο άηεβ^ ηχε ν€τα (αΙΟΛ €ορηο8€€8. Α(](ΐ6 ϋϋβιη ςαδβίΓβιϋΙ ΛΓοαϋίϋδ ϋο Ηαβ οαιίβιη οπαϋοηο, 
άβ ρυΓΟβΙοπο €θηΐΓβ ΒβΓίβδοι άβ 1ιί3ΐοπ& ΤΓ83οηί ΐΓ80ΐ8η§ : Ώαηια8€€ηιχ8 ηοη ηηΙΙα ναίχοηβ €8ί 
€αΙραηΛχα. ΟχΛω βηίηι απάχυεταί, 8χηο€Τβ ΒϋτίρΒΧΐ^ ράεηχ αάΙχίϋ€η8 Μβ ψΜΒ άίεβϋαηίχΛΤ ρτο ρχε- 
ίαίβ^ ηοη άχΐχςύηίετ βχατηχηαηΒ^ ηβ^πδ χη^ιχχΓ€η8 Βοίτβ νβήίαίεηχ, Εΐ ιχωο ηηίάεηχ ^αίβηχην, $χ 
ΟΓοίχο άϋ άοτηχχβηίχύηΒ βΒί ρετηχαηα Βαηχα8€€ηχ. 8ίη χηίηηΒ , ηοη €8ί άί/'Ραίβ [αίετχ ηοη €886 
ίρηίΑβ. Ροί€9ί εηχηχ οΙχίξΗΐΒ €88β Ιοαηη€8 €ΐ ΜοηαϋΙαχΒ^ €ΐ οχ οινΗαίε 1)αιηα$€ί ; ηοη ίαηιβη 
ίΙΙε ΜαΐΜΐιτ, ίΙΙβ 8€ΗοΙα8ίί€Χΐ8 εί 8ηηχηχη8 (ΗεοΙορηβ. (^αί νενο αάαρίανίί άίίάρηίαχη 8εη%8 Ηί8, 
φΛΐ χηχη(ετηο ρβτρ^/ιιο ^ιιηινη^ιΐΓ ηηα ΰΧΑηχ άχνχΐε]ηχΙα ραναύοίαηχ εΐ Ηχ8ίοτ\αηχ )Η$ίχ ίαζαή , 
ίΡ€Τθ Οαηχα8€€ηο €οηίτατίαίην, Ι 8 εηΐηχ χη 8ερίχηχο εαρίίε 8ε€ΐχη(α /ί&η' ΐΗευΙορίΰοΓηιη αχί : ΟχΑοά 
^8ί Λο/ηίηίΟΗ8 Ματ8^ Ηοο ε8ί αη§εΗ8€α8Η8, 81 χρίΙηΓ αίχηιιΧΒ αηρεΙοΒ, ρο8ί^ηαηχ €εαάα^ ηηςχχαηχ 
ιαΙνοΜ /Όϋίχα €8ί: βοΙόχμ είίαηχ /ιαι7 Ηοηχο εχ$ί8ίεη8 χη ρτο(αηάο χη(ενηχ^ ^ηο ίη Ιοεο άερηηί 
ςεηίχΙεΒ εί χηβάεΙε8 ιιηα εηηχάΰΒηχοηχΰηΒ, Ναηχ 8αηείη8 χη<ιαίί, ΡοΒί Ιαρ8ηηχ ηοη εεί ίρ8ί8 ρ(βηχ^ 
ίεηίχα, φίϋηχαάηχοάηηχ ηεί/χιε Αθ9ηίηί6ιΐ5 -ροΒί ηχοτίεηχ : εί Ηο€ χΙΙηά εεΐ (/ηοά αίΐ ^οηρίπτα άΧ" 
νχηα : « Ιη χη[ετηο ηχίΧ8 οοηβίεύϋηγ ίχϋχΫ » 8€χΙί€ε( ηεηχο. Ρ8εηάθ'Όαηκαα€εη\ι$ νεγο αχί : Ιη 
%η[ετηο ΟΜηχηο (οϋία ε8ί οοη(ε88ίο, Ρν(βΙετεα ά'ιεχί 8αΙνα88ε εο8 αηχ ονεάχάεγχαηί. ^η\8 χρχίιιτ 
χρηβ 8Χ €οηιΙίχα•αίηΓ^ ηοη ετεάετεί ? Ρτορίενεα αάηχίναίίυε αχί, χΐΐηά άίεχ οη/η ίηΐϋννοραίχοηε 
ραχχ€χ 8αίν€ΛΗηίχίΓ? ςχίΟΒΧ άχεαί ηχηΐΐχ εΐ ίηβηϋχ ΒαΙναηίίΑτ; οιιι» ίαηχεη οοηΐταηχχιη «οϋπ 
άθ€ίον€$ [αΐεαηίχίτ, %χί^ ΕναηρεΙχο αίίε8ΐαη$ε, α ηχχΛίίχ φχχάεηχ νοοαίχ^ ραηα νετο εΐεοίχ; » εί 
« αηρΗ8ία ροτία^ εί ατοία ε8ί νχα, » 

ΧΧΧΙΥ. Βε άχαίορο οοηίτα Μαηχε1χ(Β08. — Οίαΐο^ϋαι οοηίΓΑ Μ&αίβ1ια)ο§ δαί) ηοιηίηο Ό&ιώα- 
5€6ηί 86βρίιι$, αο νβπβ ίοΐ6ΓρΓ6ΐ&Ιίοηο βϋίΐυσ), ίίΚ'βΓίί θυοίοπδ 6δ80 βίΓιπηανίΙ ηοη η^ωο ; 
ηυοίΐ ίη ΡίηϋΙΙίΑηΑ 5ίϋΗοΙΙιβεβ δίηβ ηοιηΐηβ βυο1οπ$, νβΐ 8υΐ3 δηοηγιηί ηοπιίηΰ Ιβ^βΓΟίυΓ ; 86(1 
<ΐυβαι ίιιϋΐί βΓ^^ιιηβηΙο Ι Ουίά βηίω γθΓθγΙ, βϊ ΐΓ&ηδοηρΙοΓ, 8υ( βη)&ηιιοη5ί$, ηοπιβη βϋοίοπδ 
ίη ίΓοηΙβ Ιί1)π ηοη ρο8υϋ? Ιη αϋίδ βθ(1ίβίί)υ8, ίΙ1ί$ΐ|α6 βηΐίςυίδδίηιίδ, ο( ορϋη^Φ ηοΐΦ ηοηιβη 
\\\\ϊά Ηβ^βΙαπ. ΟΓβΓιοηβηι ΟβηιοδΙΙιοηίδ Ρτο εοτοηα δδ&ρίαβ ίη €θάίεί1)υ5 οΐίαιη ορϋπήδ δίηϋ 
ηοπιίηβ, (ΐυ6Π)β«1υ)0(]υιη ΑπδΙοΙβϋδ 1ϋ>Γ0δ Όε ρΗχβΒχεα αη^οηΐίαίίοηβ , 6ΐ ΡΙαΙοηίδ αίβίο^^οδ, ϋΐ 
ίηηιιηιβΓβ αΐίθ ίηίαίΐϋδ 8υπ). Ερυηΐηβ ρπορΙΟΓοα 6ΐ Οοιηοδίΐΐϋηίδ ΟΓθΙίο^ οΐ 1ίΙ)π Βε ρΗιι$χ€α 
ίηΐ8θχ»Ιίαίχοηε ΑΓί$Ιο!6ΐί8 , βΐ ϋίαΐο^ί ΡΙ&Ιοηΐδ 8ραΓϋ?£ΐΚ αΐίυπι ϋοηπηάβηι δεηρΙΟΓοηι οιρίδοβ- 

Ι)!^!!^"! Ν 6(38. 

XXXV . Β\\Γ\\ΐ8, ηοΙ» ίη Ιιυηβ ουιηοίβηι άίΑΐο^υω, (ΙυΙιίΙβδδΟ νίϋοΙυΓ. Ρβηοίραπι ηβηιςυο ίΙΙί 
(^^\,\^<^^8€6ηαιη Αββυρρίίαο Ιαιη ϋφοιοηυηι , ({αβηι ίιηρίοΓαηι Ηοιτιίηυαι ίΐα δβΓηιοηβηι Ιια- 
1>6Γ6 , (}\]βδί ροβηααι (ίαηίαΐδΐ (Ιαιηηί , &ο ηοη ίΐϋηι δβηδαδ ίη ϋ$ θ^ηοδοβΐ, βΐί^αβ ί^ηβιη ίΐΐϋηι 

νΙηϋΐΓβΩΙ (ΓΟρίοβ βοΙυΐΏ αοοίρίβΐ. Ηαο οηίΐη δροοίαηΐ Ιΐωο νθΓΐ)α,χόλασις εκείνη ουδέν Ιτερόν έστιν, 
(/ μ4 :τύρ αστοχίας της επιθυμίας. Ραηα χΙΙα ηΙΗχΙ €8ί αΐίιιά, ρχιωη ίφύ [τΐΑΒίταίω εηρϋχίαίχ». δίο 
γβίίβικίαΐΌ 65ί, ηοη αίςυίύβιη νίρ ο1ίοΐ{αίη ιΐοοϋδδίιηυδ, ίρηίβ ίηοηΐίηαίοί αο χηχίηοάετάίοΒ εοη- 

€Χίρί$€€ηίί(Ε. ΗϋΟ ϋβΐη ιΙΙλ, ςυίΟ ίηοχ δΟίμίπηΙατ : Επιθυμούντες οϋν, καΥ μή μετέχοντες τής έπιΟυ- 
μ'ος• «υρός 5{χην ύπ6 της επιθυμία; καταφλέγοντα*. ' €υηαιρί8€€ηίε8 χίαρηε^ ηεο οϋίχηεχιίεΒ (ξΧΑα 
€οη€χ»ρί8αίηί, αάχη8ίατχρηί8 α εοηαιρίΒεεηίχα οοχηϋηναηίατ. \]ϊ)'\ οι ΙιΙδ ΙΧΧΙ) '^9^<^ δίχην, ίη- 
ΙβϊΙί^' (ΐΑΐυΓ, βυ6ΐθΓ6η) νοοίώαΐυπι χρηί8 ίπιρρορπο βοοίροΓβ. ΑΙςαβ βΐίβιη ίηΐϊα άβ βαάβηι Γβ 
θ^ηδ, ϊιβηο υη&αι (ΐΑΠίηαΙοΓυπι ρωη^ηι οοηδίΐΐαίΐ, ηεπιρβ θεοΟ μή μετέχειν. 8ί6 οηίηι Ιθ(ΐαίΙαΓ. 

•Ε<ϊτι 6έ ή μέν μετοχή Θβου τρυφή,ή δέ άμεθεξία (νϋΐοδϋ η&ηΐηαβ Ιο^ίΙαΓ, ανεξικακία) αυτού κόλασις ; 
Οϋβηβάηίοάυπί ροηΙο ρΟδΙ ρωηβΠΙ ςΙίΛϋοΙί Ποπό βδδΟ, στερηΟήναι τής άϊδίου τρυφής. Οθηί(|ϋΟ 
(.'ΙίβΠΙ άβ 08ΐηηΑΐΐ8 πυΓδυηΐ Ιοηυβηδ )ΐίδ ν6Γΐ)ίδ υ^ϋυπ : ΟΙάμαρτωλο\ πενθοΟντες τήν άμαρτίαν, κα\ 
μή Ιχοντες τάς υλας της αμαρτίας, ώς ύπ^ πυρ6ς κα\ σκίόληκος κατεσΟί'ίμενοι κολάζονται• τί γάρ κα\ κόλα- 

σις, €ΐ μήτοΰ ποθουμ^νου στέρησις ; (}αί1)υδΊί(|αί(Ιο ραΐβΐ Ιιυηο ααοΙΟΓΟπι , ίηιρίοΓυοι ροΒηαηι ίη 
Ληίπιί Ι8η1υηι εΓαοί8ΐϋ ροηβΡβ, ηοη 8ΐιΐ6ηι ίη ϋΟρροΗδ β1ΐ8ηι ιΐοίοπβ; (|αο(1 ςαίϋοηι ΒϋΙίοδυ- 
δρίείοηβηι αίίβνΐ , Οαηιβδοβηί Ιιηηο ϋΐ^ραιη ηοη οδδβ. Ναιη ίΐΐβ βΐ 1ί1). ιι ΟΓίΙχοά, βάεχ , 08ρ. 4, 
8ρ6ΓΐΙδ5ίηΐ6 ΐΓ8(1ίΙ , (1ί8ΐ)θ1ο, Αίςοθ ϋδ, ςαί ίρδυπη δοίΐϋαηίαπ , ρΛΓβΙυηι (ίί?δ6 ί^πβω ηϋη()ααΓη 
ίίχδΐίηδϋοηίΐυπ), δοπιρϋβΓηαπιςυβ 0Γαϋί«Ιυηι : οΐ ίη ίΐηβ υΙΙ. οορ. ΙίΙ). ιν, Ιαιη ί1ιΐ3ΐηοη^*>. Ιϋΐιι 
ϋη[Μθδ 6ΐ δοβΙβΓ8ΐθδ ηοηαίηβδ, ωΐδρηο ί^ηί ΐΓβ(ΙίΙαιη ιγι, βΐΐ. Οοίπο^ίρδ ίοΐδαη, γο ηιβίίιΐδ οοηδί- 
ϋ^ΓαΙθ, ηιίΐίαδ 8^11. Αηί εενίε Βχίχαηο αχαίορχαι^ Βαιπαεοεηο αΒβεπΊε υοίαίηαΒ,ίϋεειηαΗ εαηι,<ιαί 
α Ιο€Χ8 8Ηρτα α ηχε εχίαίΐΒ ραηαηι 8εη8ΧΧ8 ρτϋΒοίραε €οη8ίΐίαχ88εί^ Με (Ιωηηχ ροβίκχίη άπηίαχαί 
εοηχηχεηχοταηάαηχ άχ8Χ%8$ε. ΑΙχοςΗχη εηχΜ χηχρίιιχηχ Ηοε άοί/ηια, ({χιοά 8€η8Χί8 ρο^ηαηχ (ίαιηιιαίι^ 147 ΙΕ0ΝΙ8 ΑϋΑΤΙΙ 148 

€Χ%ίτΜ, €Ηηι ιηηιιιη^Γα ΞϋπρΙηνοΒ $α€Τ(Β ί6$Ηγηοη%α ρ€ν$ρΐ€η€ νβίαίαηί , ίητη ν€ί€ηίίη οηιηίηίη 
Ραίνητη ΰοηΒβηίίβηβ άοϋίη'ηα βαηρετ βοφΙοΒίί, α€ νη%€%(. ^ηο αείβίίαύίΙίοΓ €$ί βοηΛίη νηρχΒ^ 
ία$ ηηο9 Ηαο ηοίίνα ρνοάίηιθ8οηΑίη βντονητη (ΒταοχΒ^χηα^ ρηχηάβψΛβ ηχχββΓΤΧΜα ΙβηχραξαΙβ^ 
ίά^γη ηοη σιοάο 86ηίχΓβ^ 8€ά είιαιηΐηηι ονβ^ ίητη^οΗρίο ρνοβίβη ηοη ραάβί. 

-ίΧΧνί. Όατηαβοβηο α88βτχίητ. — νοΓυΓηΙθίηβη ουιη (ϋδίοςυηι Ιιυηο, βΐ δβηίβηΐϋδ, βΐ 
ΟΓ&ϋοηβ &ϋβΐΏϋ5δίω Οαιηαδοβηίοίδ οοηοίηηβίαιη, βΐ ρβΓ οΐΏηία Βαιηβδοβηαιη ]ΐοΙ)ί5, ςαβηι- 
βϋπιΟίΙιΐΓΤ) ϋΐ ΓοΙίςυ» ίΐϋαδ δοήρΐΛ ΓβίθΓΓβ νίάβαπι, ΒίΙϋβηίδ ο^^βοΙίοηίΙ)αδ δβΐίδ βπΐ, δί ((οβ 
ίρδβ ΐ«ηΙορθΓθ βχβυββί ίΓηρβοϋκηθηΙα, ςυοηιίηυδ ίή (ϋβίο^υδ βδοηΙ)βΙϋΓ, ηοη οΐίβηβ βδββ & 
ΟαωηδΟΘπί άοοίπη.ι, βϋοπαπιςαΘ δβηοΙΟΓυπι ΡβίΓϋΐη, δβά ρβαοίδ άβπιοηδίΓΛνβΓΟ. £α ηβο 
Ιβηΐί ίβοβΓβΙ ίρδθ ΒίίΠϋδ, υΐ ρΓορΙβΓββ άίδΙοκαπι ηοη ϋί^ηυπι Οβιηβδοβηο βχίδΙίηι&ΓβΙ : Ι/Ι- 
αιιιςηι^ 8x1^ βιΐ, 6ΐ€0αη8 βί ατί/ηία, αίφιβ €ΤΊΑάίΙα ί:8ί Η<£0 άχΒρηίαίχο^ άχρηαςχΛβ ρίαηβ ψΛα 
Βαηια8€€ηχ ηοτηβη ρτ€ε[€ναί : ηΐΒΐ βτία88€ χΙΙηά, άβ φιο αίχφιίά αάηοίαίχΑτη €8ί, ςηοίηχηΗΒ 
€1 άχαΙορχΜ α8€Γίδαίχίτ^ χηχρΰάίτηβηΐο 8ίί. ΑΙ ΙπιρβάίηιβηΙο ηοη οδΐ. Ουδθ Ιιίο όβ ρήπιο βΐ ιιηο 
ρρΐηοίριο βάνβΓδϋδ ΜβηίοηββΟδ ηοη πιίηυδ δοίίϋθ, ο|αβηι ρίβ (ΙίδραΙβηΙϋΓ, ϋδάβηι Γθπβ νβΓϋίβ, 
6( $βηΐ6η(ϋδ ίη Ιϋ)ηδ Ό6 βάβ οτΐΐιοάοχα εοηιρβηοδ. Νβ οηιηί& Ιιυο ΐΓβάυοβηι, ςυ» άβ ίβηβ 
6( ροθηίδ (Ι&αιηΑΐΟΓυηι, υΐ ςυίτηι δίΐ ίηβηο Βίΐϋθηαηι ίηιρβάίωβηίαηι οοηιρπβΙιβηάΑαιιιβ, 
βχβηιίηβηϋβ δοΐυπιηιοϋο ηοΜδ $υηΙ. Ρα;ηφ ϋαηιηαΙοΓυω $υη( ροΒηβ ϋβηιηί, 6ΐ ρ(Βη& δβηβυβ• 
Νοη ηιΟΓΟΓ. Αΐϋ Ιβωβη ΙβΓίίαη] βϋοΐϋηΐ, νοΓηιβπι, ηοη οοΓροΓΗίβηι, ςυί» δίοαΐ Υ6πηί$ {ΗΐηβίΙ 
βΐ οοΓΓΟίΙίΙ, δίο ΓβπιΟΓδϋδ οοηδοίβηΐίδθ, υΐ ΐρδί άίευηΐ, ρυπ^ϋ, ΙθοβΓβΙ βΐ βίΠί^ϋ. Αΐιί, ηβ 
ρβδδίηια (ΙβδίηΙ, ηυθΓίαοι , βδρεοΐυιη δβηιροΓ ρΓΦδβηΙβηι Ιυοίίβπ, θϋοπιηιςυβ (ΙΐΒοιοηαπί» 
βΟΓβδςυβ άίΙΓοΓβηΙίυπι οοηΐυπίθΐίδδ. Ουί(1ί][ϋία Ιβπιβη δίΐ, ουιη ίη ρβοοβίο δίΐ βνβΓδίο β1> 
ίηΟηϋο 1:)οηο, ηεοβδδβ 6δΙ ροΒηαιη δαί^δβςυι , δθά ίηβηίΐβιη ; (Ιαηιηί, όυαι ίη&ηίΐαηι 1>οηυπι 
βπιίηίΙυΓ: δίΐ ΥΘΓΟ βΐ οοηνβΡδίο Λ(1 ί)οηυπι βηίΐυπι λο ηαΐΛΠδ, ρΓΟ οοηνβΓδίοηβ ϋΐα, ςίΜΒ 
βηίΐβ βδΐ, ροΒΠβ ςαθ(^υθ βηίΐΛ (1βΙ)βΙυΓ, ςυ® δβηδυδ ηυηουρβΙαΓ. δβά ςαία (]6ΐίη(][υ6η5 Γβ- 
αιίδδίοηβ 86 ρηνβΐ, ιηιπιοΐαδςυΰ βάΙΐΰΒΓβΙ ; ί(ΐ60 ροΒηβ ιΙΙη ίη ίηΓιηίΙαηι βχΙβηϋίΙυΓ, ηιιβ 

Ϊυβαινίδ ηοη τθδροηϋοβΐ ουίρβθ ςυβηΐίΐβΐί, ΓθδροηάβΙ Ιβιηβη ίΓΓβηιίδδίΙ)ίΙϋβΙί ίρδίαδ. Οονβ 
υρΐ6χ βηΐ ρωηα, &1ΐ6Γ&<ΐ3Πΐηί, βΐίβρβ δβηδίΐδ. Οβ ροθηα (Ιθΐηηί ίη Ιιοβ άίβίοςο βρ6Γΐί8βιιρ& 
ΐ6δ(ίαιοηία δυηΐ; άβ ρωηα δοηδυδ, ηαΐΐα. Οαίά ίηάβΐ Εγ^^ο Οίαΐο^υδ ίδΐβ ϋβω&δοβηί ηοη βΗΐΤ 
Νοη οηιηία δίη^αΐ βάιοβηοΐβ δυηΐ. Νβο ΒίΠίαδ ουηι τθΙΙοοΙηβΙυΓ, ηιαίΐα δίίβηδ Γ6ρΓ6ΐ)οη(]ίΙιΐΓ 
φΐοά ηοη οηιηίΑ άίχβηΐ. δηΐίδ βδΐ, δί η6€6δδ&ή& ηοη οπιίδβΐΊΐ, νβΙ ρρο βΓβααιβηΐο Γβί νβΓίΜ 
ίοοβηί. Α^Ι ουπ) ΜβηίοΙίφίδ Οβπι&δοβηυδ, ςυί 060 νίΐίο ν6Γΐ6ΐ)βηΙ, ςυοά βηκβίοδ, Ηοιηί- 
ηβδςαο ρΓοάαιίδδβΙ, ({ϋΟδ δοί6ΐ)βΙ άβίββΙυΓΟδ : βΐ ροδίοβ ίΐΐοδ ρυηΪΓβΙ. ΚβδροηαβΛ Β&ηιβδοβ- 
πυ$ , ροΒηβδ (ΙΐΒΠίοηυπι βΐ άβηιη&ΙΟΓυηι ηυΐΐβ ΓβΙίοηο 6δδ6 8 Οβο ; δβά ϋΐοδ δίΙ)ΐ ίρ5ΐ5 βββ 
ίβΐίηςαβηίΐο ρΓΟουπβδδβ, βΐ ροδίωοάυω άυπι οοηΐίηαο οοηοαρίίίδ ίΓϋδίΓβηΙϋΓ, οοηΐίηυο ςιιο• 
ηυβ Ιορςυβή. δβά βΚ οπαοίβίαοι ίΙΙυηι ηίΙιίΐΑΐίυά βδδβ, ςααιη [XXII] ίΓαδίΓ&ΐΑα) ουρίάίΙ&Ιθπι. 
Ιΐβ 6δΙ. δβά ρ(Βη&ηι οιιΐρ® τβδροηοΐεηΐβπι, βΐ ροϋδδίπιβπι, 6ΐ ηιβχίηιβηι ροδυίΐ : ίηβηϊΜίΕη 
ηβιηρβ 6χ δβ, φΐ&ηάο βΙΙβΓα βΐίαηάβ ΙιβύβαΙ ιηβηϋυπι. Ουα , νβΐ δοΐβ ΜβηίοΗββοηιηι οΙ>^6- 
οϋοηί Γβδροηάβΐ. ΟθΓβηβ ηβηκ^υβ νίδίοηβ (1ίνίη& 6δ1 ροβηβ οπιηίυπ) ^Γανίδδίπΐδ, βΐ οαβυΟΓ 

3ιΐθουηααθ &1ί& ροβηα δβηδίϋίϋ. Αυ^δΐίηυδ : ΑΙχΒηαΗ α τβρηο Όεί, €αΓ€Τ6 ιηαρηα ηχχΑΐϋίΗ" 
ίηβ άαΙΰβάχηχΒ Ζ>βι, ίατη ρναηάχ8 ρ(Βηα€8ί, η( ηηΙΙα ρο88ίηΙ βί ίοτγη^ηία, ςτίΜΡ ηο<7ΐιηα«, οομ- 
ραναη, €ΗΓ)^δθδΙοπιυδ : ΝοηηχίΙΙχ χηχρβήίοπίΐη 8χϊ)ί 8αΙχ8 €88β ρηίαηί €ί ορίαϋίΐβ νχάβη^ $% ^β- 
Λβηηα ίαηίχιηχηχοάο ΰαηαηί : βρο αχίίβηχ τηπΗο ρτανίοτ€8 ρεΗβηηα άχΰο €886 ΰΓΧίοχαίοΒ^ Γ€»ιο- 
ν^τχ €ί σύβοχ αϋ χΙΙα ρίοτχα. Ροη€ ηιχΙΙβ ρ€ίί€ηηα8^ α τηχΙΙβ €Γχΐ€ίαίη8, ηίΐ ίαΐβ^ ςηαΐβ α ρΐαηο 
€Χ€€άβνβ, €( α Οβο οάχο Ηαΰβτχ, €( ααάχνβ: « Ιίβ^ ηιαίβάΐΰίί.^ ΗοΰίαηίιαηρεηβΓαΙ εταϋίαίχΑίη^ φΛ$Λ 
51 ηίΛΐΙα €χίηη86€ΐΐ8 ραπα ίΟΓίΐχίβτβί, Η<βο 8θΙα 8η[^0ϋΤ€ΐ: οτηηβΒ εαίηι ρεϊχεηιΚΒ 8αρ€ταί €ΓΗ€ία$Λ8. 

XXXVII. Είδί ςυίδ (ϋοαΐ ίη Ιιοο βοάβιη (ϋ&ΐοξο ηιβηιίηίδδβ ί^ηίδ, ςυδθ ρωηα δβηδαδ νίάθίαϊ 
6556; Γ6δροη(ΐ6ΐ)ίΙ Βίϋίυδ, βαοΙΟΓΟιη νοοθΙ)α1υπι ί^ηίδ ίπιρίΌρπβ βοοίρβΓβ, οαηι βΐίϋί Οαιιια- 
Μ^βηυδ οίβαιηθΙΟΓυηι ί^ηβαι, ςα& ϋϋ ρυηίαηΙϋΓ, άίοαΐ βδδυ ίηβχδΐίηςαίϋίίβω. Μιγογ δθαβ 
ΒίΙΙίυΐΌ ίη άοοίηηα Οαηιβδββηί θ(ΐ60 νβΓδ&Ιαιη, ΙΐΰΒΟ άα Οβαιβδοβηο ρροίβΓΓβ. ϋββΐ βαίηι 
Οαπι&δββηαδ Ζ>β βάβ ονίΗοάοχα, ΙίΙ). π, οβρ. 4, δΟίίΙ^ίΙ (ΙβιηηαΙΟΓαηι ί^ηβιη βδδβ ΐη6ΐ5ΐίη£:υί- 
1)ίΐ6Πΐ, βΙΟΓαοΐΑΐαηι ββίβΓηυω; ίη υΐΐίωο Ιβωβη οβρίίβ ΗΙ). ιν« ίη ςυο ςυίδ δϋ ίβΐβ ίβηι'^» 
6χ ρροίϋδδο ΐΓθοΙβΙ, βρβΓίίδδίηιο ΓβΙϋΙυΓ ίςηοη) ρΓϋθρΑΡδΙυηι (ϋ8ΐ)θ1ο, βΐ οΦίβηδ ίαΐρΰ^» Ιίοβΐ 
βθΙβΓηυπα, 

τωλο\ 

ά€ηηοη€8, €ί ίρ8%χΜ Ηοηχο, ίίο€68ί Αηίί€Ηη8ίη8, €ί ίνηρϋ αο βαρίΙίθ8Χ Ηοηιχη€8 χη χρη«ηίΒί€ηααη^ 
ηοηηιαίβηα %η8('ατ Ηνχ)α8€€ηο8ίη οοπΒίαηίαη, 8€ά ριιαίβϊη />6μ« ηοι;//, οοτι/ίπ'βη^ιΐΓ. ΟυΐάΙκίο 
οΐ&ηυδάίοί ροΙαίΐΤβηηοη ίάβηι βαοΙΟΓ ο$1, (|αί ίη Ιιίδοβ ΙΙΙχίδ 6ΐ (Ιίβίο^ο δϋ)ΐ βοηδοηα ΙοςυϋατΤ 

XXXVIII. Μαΐΐί ρίβ Οβωαδοβπυηι ϋχρϋοβηΐ, ηοη ηβ^βδδβ ί^ηβω; δοιί ί^ηβαι ίΙΙαω Ιαΐβιη 
βδδθ ορ6Γ&Ιίοηί1)ϋδ, (ΐυβίίδ 6δΙ ί^^ηίδ βρα(1 ηοδ. δίςυίάοηι ηιβ^^ηυηι οδΐ ίηΐβπ Ιιαηο ^Ι ίΐΐυοι 
(ΙίδΟΓίαιβη : Ηίο 6ΧδΙίη§υίΐ3ίΙίδ 6δΙ 6ΐ Ιαοίοΐυδ, οοηδυιηοηδ €8, ίη ςαφ ο^^ίΐ, εΐ ίη $ρίπ1υ8ΐ68 
ίηεθΓρθΓ6&δ(ΐυβ δυΙ)δΐ8ηΙί8δ ηοη 1ιαΙ)6ηδ 8οΙίοη6δ : ίΙΙβ ββίβρηυδ οδΐ, ίηβχδΙίη^ιϋίΗδ, Ιβ- 
ηβϋροδϋδ, οΐ Ιηοβπι ηοη άίίίυηάοηδ, ηβο οοηδυιηβηδ οορρορβ, ηβο (©ςαα ρβΙΙοηβ οηοηβδ 
ΐΒςυο ρυηίβηδ. Ββηβ βρβο ιΐίχίΐ θ8πΐ8δοβηϋδ» ϋαηιη8ΐοδ οραοίβΓί δίχην πυρός • ουηι ί,^ηίδ ΙΙΙβ 
ηοη δίΐ ίη οηΐΓιίΙ)υδ ηοδίρο δίηιίΐίδ : ηοςυο ρρορίορβα δδδβροηϋυηι βδΐ βαπι ίΙ^ί ίωρΓορΓίο 
ί^βηι 8€66ρίδδ6. Ουβηινίδ βηίηι οβρίυηι βδΐ 8ηίιηοδ ρυηίρίί^ηβ; ηιοοίυηι Ιαιηβη ρυπίΐίοηίδ 
ραΐ8ΐ)8ΐ ίΙΙβ, ΙαίβΓβ οηχηβιη Ηοηχχηβηχ^ οχαι Οβοφ ηοη ΓβνβΙανχί. Ιϋϋο ηβηκ^υβ ροηί οορρθΓθΐιιη« 
({οίΑ ροδΙ Γβδυρρβοϋοηοιη άΑωηβΙοραω οορρορα βΟϋοΙαρυδ 6δΙ. Ναηο νερο βηίιηοδ ορϋοίθρί 
αρρροΐιβηδίοηο πιαίί ίαίαρί» οοηδίάβρ&Ιίοηβ^αβ, &1<ιιιο 11ιβορ6 ί^ηίδ ίαίαρί ί^ηοδοβΓΟ : βΐ Ιιοο 
140 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΛ. (5• 

3ιιίϋ6αι ρΙυ5, αυΐ ωίηαδ ρΐΌ ιηα]οή ιυίηοήηυβ 0Γα6ί3(υ, Α(1 ςυοω $β 5θίαηΙ 8(]3α(ϋβΑΐ05. 
υ6]Ώθ(]ωο(1υιη βηίιη Ι>6βΙοηιιη ρΓΦηαίααι, ΑηΙβηυ&ιη ίΙΙί οοπροπί^ϋδ αηίΑΠίυΓ, θβΐ ίη ^ιιικϋο 
Γ6ί (ίβ (1ίνΐο& νίδίυηβ, βΐ ^βυάίο δρβί (ίΐδι βηίιη ΙοηυυηΙυΓ 11ιβοΙθ]|ζί (Ιβ οοΓροήβ κΙοή&οΑ- 
(ίοηβ), 5Ϊο 6ΐ ρφηα Γ6ρΓθΙ)θΓυιη 65ΐ νβΐιβαιβηδ ΐΓίδΙίϋα άο &ηιί$§& νίδίοηβ ϋίνιηβ, βΐ νβΐιβιηβηβ 
ΐίιηοΓ ϋβ ίυΙυΓΟ οορροήδ δαρρίίοίο. ΕΙ ί^ηίδ Ιιίβ ηιβηΐβ ΙαηΙυαι οοηοβρίιΐδ, νβΙιβιηβηΙβΓίιαβ 

ίαΙίΙΓΑ ΟΟΓροήδ βΧΟδΙίοηβ 8ΐηΐΠ]0$ &Ι)56η$ βΟΙί^βη^, ρ05( Γ6β581ΐη)ρΐΑ €ΟΓρθΓβ« νβΓβ ΟΟΓρΟ^ 

Γ6υ$ 0Ι1Π1 §ϋ, νβΓβ οοΓροΓβ βχαΓβΙ : δίο βΐίβπι (ΙίβαηΙ ίςηβιη 5ρίπ1υ$ ϋοαι1)υΓβη1βπι ρθτ 
δίιηίΗίαιϋηβπι βΐ βϋθρί&ΐίοηβπι ϋίοί ί^βω : άοΙοΓ ηθίηςιιβ ίΠοπίΓη 5ρίπΙαΑΐί8 ηοη ροΙβ5ΐ 
ΒΐίΙβΓ βχρΓίπιίγ ηί$ί ρβΓ ίςηβιη. ΕΙ δίοαΐ δρίήΐυδ 1)β&1ί $υυηι Ωηοαι οοη56ςυ6ηΐ6&, ηβο ίη 
αΗα γ6 οοΓροΓβα 5β €ΐβΙβ6(βη(63, ρβΓ $ίιηίϋ1υ(ϋη6ΐη (ϋουηΐυπ βΐ νίϋοτβ, βΐ ΓβΓιοί, ςυΦ οοπρο- 
Γβ3 5υη1 : ρ;ιπ ταΐίοηβ βΐ οίδθπιοηβδ & ϋηβ, σαο δΐιπιαιβ ρβΓΟββΓβηΙιΐΓ, δβρβΓ&Ιί, ηοη ίη &ϋ- 
({υα Γ6 οορροΓβα, δβά ρβΓ δίπιίΐίΐαϋίηβηι ίςηιΒαδ ΑΓάβΓβ, βΐ ίβΐθΓϋ)α8 βίΠί^ί, ςα» βΟΓροΓβΑ 
5αη1, (ΙίουηΙυΓ, β1 ίη βη)ί§δίοηβ, β1 ρΓίναΙίοηβ 8αί Ωηίδ, ηιοθγογθ, όοΙοΓβνβ βχβηιοί&ηΙΟΓ. 
Ηίηο ηοη ΓβεΙβ ΒίΙΗαπ) & Ο&ιη&δοβηί αρβηϋοδ, ϋίβΙοςαιη Ιιυηο ΓβΙίββΓβ, ηιίΐιί ρβΓδυβάβα, 
βΐ βΐϋ $11>ί ρβΓδυ/κΙβϋυηΙ, $ί ςυφ Ιιίβ ΓβίβραηΙαΓ βυαι &1ϋ8 Οοιηβδοβηί δοπρϋδ οοηίβΓ&ηΙ, 6( 
Γβπι αοουΓ&Ιίιΐ8 [ΧΧΙΠ] βχρβηθβηΐ. ΕθΓ|υβ ροΗδδΙωυπ), ςυοά νίϋβθοι βο βηΐίςαίδ Ι)βΐ)ΐ&- 
δοοηυηι οοηΐτβ ΜαηίοΐΜΒΟδ εαίβηιυη] δΐηηχίδδβ βδδβπίαπι. €βηοηβ ίη (ϋβίαηι ΟβηιβδοβηυΐΕ 

4 Ι)ϋ0βΠΐ5π$, Οάβ 1, ΤΓΟρβΓΪ": θερμώς έίϊτηλίτευίτας των δυτωνυμων τροφ(μων του Μάνεντος τίζ; 
^Μφημο» 3ισέ6ειαν, νοθευται ΐϋειράσασαν τήν Έχχλη^ίαν Χρίστου , λ<5γοις τε χαΐ δόγμασιν όρΟοΙς , μ 
Ιωάννη, οίνιηρ (τιντέΟβιχας- ΑοΓίΙβΓ ορρΗρηα$ίί ηβ^αηάοταιη Μαη€ίί$ αίΗτηηοπΜη 0ΐα$ρ^€ηιαιη ίίΛ- 
ρΐ€ί€ίί€ΐη ^ΐΜτ οσηαία €$( Οιη^ίί Εΰοίβδίατη $6άΗ€6Γ€, οταίίοηίϋα» , €ί άοριηαίίϋΗ$ Γ€€ίί$, ρπϋη»^ 
ο Ιοαη瀕, 9^^^ρ^α ίαα νΜρβηβταΒ, 

^\\λ\. Β€ΐι^ο άΒ Η€^€Μη8. — Οαηΐθδββηαηι άβ }ΐ8)Γ68ΐΙ)υδ δΟΓίρδίδδβ, ηαΐΐυδ όιιΐιίΐο, ου» 
ΐρδβ 56 άβ ί)Γΐ5 5(Ηρ1αΓαηι ροδΙ ρϊιίΙοδορΙιίεΑδ ΐΡβοΐΑΐίοηβδ ΡΓβίί&ΐίοηβ αά Οοδίβθηι Μβ^αI1IΟ 

€ρί8€θραπΐ ρΓΟαίΟΜ ι Είτα τούτων έ//^;Αενι των θεοστυγών αΙρέσεων συντάξω τά φληναφήματα, ώοα- 
ν*ν τ6 φεΰίος έτηρνώσχοντες , πλέον ττίς αληθείας έξώμεθα • ΜοΛ αΐΑ(€ίη Ιΐ(ΒΤ€$χιι/ιη, ρνΜ$ β€η$ οάίο 
Αα6€ί, ηΗςα$ υηο νοίπηιιηβ ΰοτηρνβηΰηάατη, ηί ύορηιία [αΐ8ίίαίβ, νβηίαίβηι ατϋΐίηί αηιρίβΰία^ 
ΐΛΗτ. ΑΙΙαηιβη ΙίΙ^ΙΙαδ Ιιΐο άβ Ι]αΐΓ6δίΙ)αδ ίΙΙίυδ ηοη βδδβ, ηοη Ιβνί βρςϋηιβηΐο οοηνίηοί ροΐβδ!. 
δοΓϋιίΙ βηίπι ίη 46ηιιηί8, Αβπυαι, ουηι ίρδβ δθΓίΙ)βηΊ, νϋατη (βηίανβ ; δβ(1 ηοη ροίαιΐ , φΐί 
ΕρίρΙΐ3ηϋ ΦΐΑΐβ βΓβΙ, ιΐδςαβ ίκΐ ϋ&ιηαδοθηί ΙβοιροΓβ νίίππι ρΓ0(]υβ6Γβ. 0^αγ6 ΒίΙΙίυδ , ίη ηοΐίδ 
βδδβηΙ, νβΐ ϊϊΒ^ υ6γ1)& α1> β1ίν[υο οδδαΐα ίιιΐδδβ, ςυί βα ίοΓί&δδβ αΐ) Ερίρ(ι&ηίο θβοβρίΐ, Νβιη ίδ 
ΙΐΗβΓβδί 76, ηα® βδΐ «άνβΓδαδ Αβπβηοδ, (Ιο βο Ιθ(]υ6ηδ Μδ νβρΜδ αΙίΙυΓ , δς χα\ δευρο ζ^ έν 
σαρχΐ, χαΐ περίεβτι τφ ^ * (ία% αάΗπΰ νΐνιί ίη οανη^ βί 8ηρ€Γ8ί€8 €8ί , νβΐ ρβΓ ΑβΓίυηι, ΑβΓίι βΓ- 
Γ0Γ6Π1 ίηΐβΐΐΐβί. 

XI. Οϋίίΐ ροΓΓΟ ρίαπϋοδ ορυδ βδΙ? αυαπίΐο ρβΡδ ρππίΛ ^1υ^ϋδ Ιί5β11ί βά Νθδίοπθηορϋπι 
Ι)(ΒΓ6$ίαι [)αηι&80βηί ηοη βδΐ, δβά ΙοΙβ νβΓοαΙίηι, νβΐ αΙ) ίρδο ϋαηιβδββηο, ηυί δυο /)β Η(ϋτ€8ΐ1)η8 
ρΓφΟχΚ, γβΐ αϊ) βΐίο Οβπι&δββηο αρροδίΐα, αΐ αϋδοΐαΐα ΙϋΰΓβδυιη ΙιίδΙοπβ δίηβ αϋορυπι ΙίΙ)Γ0Γΐηη 
βιηβηοΐίββίίοηβ ΙΐΛΐ)6Πί ιιοδδίΐ, βΐ) ΕρίρΙιβηϋ Αηο'ρτοΙο βχδοηρίΑ βδΐ. Οαοά Γβρβη ροδίιηοίΐυηι 
ΑηίηιβάνβΓδυηι β1) βπΐϋΐΐίδδίπιο ΡΓοηΙοηβ ϋαοωο ίη ηοϋδ. Ρηηιηηι αηχιηαάνετΗ ηιΗίΙ αΐϊηίΐ 
Αιιηο ΙώτΊΑΐη €οηξίη€Τ€^ αοατη βρίίοτηβη Η(ΒΓ68Ητη ίη Ραηαηο Ερ'φΗαηη νβ[ηΙαΐηηχίη^ αηαηι 
ίρ8αιη ,€ρίίοιη€η άαοΙ>η8 ίθ€ί8 σηεηάβΒ ϊη ΰάϋΐοηβ θτοίοα ΒαδίΙίηιβί €]Η8ά6ΐη ΕρίρΗαηϋ 1544, 
ραρ. 2, €ί ραρ. 519. ϋητη νβνο ίαηίηηι οοίορίηία ΙκΕ^Βητη βηηνηεΓάϋοηαη , %Λ$ςΜβ αά 8ηιι 
ί€ΐηροΓα ά€ά\ιχΪ88€ί ΕριρίιαηίηΒ, αΙΐα8 ΰοπΒβςηβηίβΒ αίίΰχηίί ΏαπιαεοβηΐΜ, α Νβ8ίοτίαηΪ8 χηιίίο 
άΗ€ίο ιΐ8αη€ αά ΜαΙίαΐΛ€ίαηο8. 

\\Λ. Οα&ιηοΙ>Γβιιι, ουπ] ρΓβϊοβίΙβηΙίϋηι ΙβχΙυδ ΟπίΒουδ θΙίΕρίρΙιαηίο ρβΐί ροδδίΐ, οβ Ιθηΐυιη, 

(\ιι« Λ Οαιη&8οβιιο βαηΐ βάίΐβ, ΟΓΦοβ ίίίΐί οαΓανίΙ Οαοίοαδ, (^αΦ υογο ίη Ρβπίοηϋ ίηΙβΓρΓβΙβ- 

\)οηο άβ©Γ»η\, 0Γβϋ6 61 ίβΐίηβ : Ιηαι δί (ΐυΜ οοουηβΓαι, ϋαηι ίηΙβρρΓβΙίΐίίοηβπι ΚαΙίηαιυ οαπι 

ηαοίοπδ νοΓΐ)ί5 οοοίαϋΐ, 111α(1 ηοΐίδ ΙηδρβΓδίΙ» ςαίΙ)ϋδ οΐ νβπαδ ϋοιίίαδ υ1πυδ(ΐυβ υχουδί, βΐίΐιιβ 

ιηαου^οτίρΐί, /βοίιΌηβδ οβηδαίΐ ίηάίοβηαβδ. ΐίΐ ιάβω ηοη ίπ ιΐίδδίιηίΐί βίβΐιηιβηΐο βΐϋ οιαοι^ϋβ 

ρΓίΟ^ΙϋϋΓυαί. Ρπορβ ηβωςυβ βΙίοΓυαι δίαιίίο οοηοίηηαΐα ηο (1ίδ[)θδίΙα, υΐ βρβηΐ, ορβπΙ)υδ ρροο- 

//^Γ0/ι/β5 5ϋ/5, ίρδί ροδίββ , αυω βα δυβ υδίΐιιβ ΙβηιροΓβ οοηΐί^βπβηΐ, δΐΐβχβηίοδ, υηυιη 8ΐ)δο- 

1υ(υηΐ(]υ6 ορυδ ροδίβήβ ΓβΙίςαβΓβ. ρυο(1 ίη ΟΙίΓοηοΙοδίδ υδϋ νοηί^δβ δδορίαδ οοπ)ρθΓΐϋηι βδΐ. 

Ηίηβ Οαηΐθδϋβηιεβ ιώ ΕρίρΙίθηίβηίδ δβίυη^βδ. Ιρδβ Ιθηιβη Ιιαυά ϋυΐήΐο, εοηιροηύίυηι 

1ιο€ β() ΕρίρΙίΑηίο βΐ αΐιίδ, (|υί οϊβ 1ΐίΒΓβδΐΙ)ϋδ δοπρδβραηΐ, Οβιηβδοβηυιη οοηείηηβδδβ. 

1^^.. ^: ί^... _ . « . . ....... ^^^^^^|^ ^^ ΡαΐΓϋπι δβπρίίδ ΙΐΛΐΐδίδδο, οβρ. 2 : 

Οείοις τε χαΊ σοφο2ς άνοράσι λελεγμένχ συλλή- 
ρόττο τηβΗτη άίΰαϊη, υ^νητη ααοε 8ρατ8%ιη α ά\νχη\8 βί βηίάίίίΒ ιίΗβ άίοΐα 
#ϋήτ, ιη Μΐίιιιιι €οηρ€8ία οοηιρβηάίο άί8ροηαηι.€ο\\\^\{\ΧΓ ρρΰΒίβΓβα βχ Ιηάίββ Αα^ϋδΙ. δυΙ)δθΙΙ. 2, 
ΓΙιβοΙο^. : ^οαηη^8 ΟατηοΒϋοηαΒ άβ η(ΒΤ€8ίύΗ8 , 8Ηΐηρίιΐ8 €χ ΕρίρΗαηίο , ΤΗβοάοτβΙο , Τίηιθ'' 
/Αίο, 8ορΗτοηίο αν€Ηί€ρί8ΰορο 11ΐ€Γθ8θΙρηίί(αηο. ΕΙ βχ οοϋίοο ναΐίο. 1182, ίη ({υο Ιι«1)β(ϋΓ, 
Έ;::9αν£<Α> άρχιεπισχόπου Κων3ταντ(ας της Κύπρου • χατάδί τίνα; τού Λαμαιχηνοΰ» περί αιρέσεων έν 
συντόμψ ρ' χα\ δθεν ήρξαντο, χαΐ πόθεν γεγόνασιν • ΕρίΏΗαηη ατοΜβρίΒΟορί ϋοπδίαηίίΰΒ ϋχ^ρη , 86- 
σηηάατη αΙχο8 Οαϊηα8€€ηιάβ Ηατ€8χϋα8 χη οοηιρβηαχο €, ηηά6 οήρχηβηι άοχεναπί^ €ί χιηάβ 0Γί*β 
9ΧΛηί. ΕΙ ϋ)ί(1βπι ροδίββ ω(]\ιβ αο ίη ΕρίρΙίΛηίί Ιοπιίδ άίνβΡδβί ΙίΦΡβδβδ (ΙίδροηϋηΙαρ, (ΐαοίΐ βΐ 
ίπ ωβηιΐδΟΓίρίο οοόίοβ ΒβΓΐ)6Γΐηο βάηοίβυ&αι. Υβραω ίΙθΓ[αΰ β^Ι Ιιοο Ιιωρβδυηι οοιηρβηιίίϋηι, 
ρΓΟ η)Α]θΓί δϋ» ρβΓίβ ίη Ερίρΐιβηίο Ιβ8ί : νβΓαηΐ(|αβ ίΐίϋβηι βδΐ, ίηάβ ϋβπίδδοοπιιιη βχδοπρδίδββ, 
Λί^δΐιίδδβΓ|υβ [XXIV] ορβη, αυίϋαδ ροδίββ βχ δΐιίδ πιυΐΐθδ, ιΐυδο ροδΙ ΕρίρΗβηίυιη ίη Εβοΐβδίβ 
ιηδϋΓΓβχβΓαηΙ ΙΐδθΓβδβδ &(1(1ί(1ϋ. 

ΧΙϋ. θ€ΐχ()Γθ€οηίταΛ€€ρίιαΙθ8^ 8€\α ροίίχΛΒ Ια€ΌύΗα8. — Εοάονα φΐθ(ΐνιβ ιηοιίο (Ιβ Ιί1>6ΐ)υ 
151 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙΙΑΤΠ 1Γ2 

ςυ9(Ιβιη οοπΙγα ΑοβρΙιβΙο» ρΓΟΟβϋεηιΙυπι 6$!. ΜυΙΙα βηίπι ίη 60 ΙβςβδδίτηΠία }ιί$, φΐω Ιβοηιιυβ 
ςοηΐκι ΛοβρΗ/ιΙαδ 5θπ1)ίΙ : υΐ ρΓθΙ)αΙ)ίΐ6 δίΐ Όβιηβδοβηυίη 6χ ίοηΙίΙ)υ8 1.6οη(ϋ ηοπίυΐοδ 5υο$ 
Π£^8β5β. νί(]θ ΡΓφΓαϋοηβιη εβηί$ϋ βά ΙβοΙΟΓβηι , ηαβίΏ ΙΙΙ^βΙΙο ρρβΒβχϋ. Νβςυβ ίη Ιιοο Ιί^βΙΙο 
Ιθηΐυιη Οβιηβδοβηυδ 1.6οηΙίυιη , δβά ίη βΐϋβ βΐί&αι βΐίοπιπι δΑηοΙοπιηι ΡβίΓυαι , 6ΐ αιβ^ηί ησ- 
πιίηί9 ΑυοΙοηιηι δβηίβηΐί&δ, 6( οορίΐβ ]η(ΐ6 βνυίδβ ρρο ορροΓΐαηϋΑΐ6 πιβίβη» φΐ&πι ΙπθοΙβίΜΐΙ, 
6χ$οηΙ)βη9, ίη ρΓθρη& 8€πρΙθ| δβ^ρίδδίιηβ βΐίβηι ΙθοίΙο ηοπιΐηβ, ΓβΙυΚί. 0&α)θ506ηί αοΓβ ίη^β- 
ηίυπι^τίτβι, ρΓΟπιρίιια), οαηο&τιηι, νβΐιβπιβπδ, ιηαΐΐβ :ί6Π)[)6Γ π)θ1ί1υΓ, βορβΓΓιοίΙ, ςυβΒρο$1- 
βθ υΐ ΑΓΟίίΟΓα , ΟΓηΑΐίοΓΑ , (ΙββίάβΓβϋίΙίοΓβοι^β ϋοπιο εχίρβηΐ , (ΙίοΙίδ αο $βηΐ6ηΐίί$ ΡβΙηιιη 
βοηάβοοΓβΙ. 1(1 ηββ ίρ$6 (1β 56 ηθ^^νίΐ, ηυί 56 Αρίουίβηι ίπιίίθη 56π1)ϋ : είτα τήν τη; πλά- 
νης ΛέτβιροΕν, χαι τοΟ ψεύδους Ιλάτειραν, ώσπβρ χροσσωτοίς χρυβοΤς τοΙς των θεοπνεύβτων προφητών χα\ 
θεοδιδάχτων αλιέων, χα\ 6εοφ<$ρων ποιμένων η χαι διδασχάλων λόγοις χεχαλλωπισμένην, περιχεχοσμημέ- 
νην άλή^ιαν συν Θεφ, χα\ τ{ αύτοΟ έχθήσομαι χάριτι...• έρώ δέ έμδν, ώς Ιφην, ούδεν, τά δέ τοΓς έχχρ{- 
«ιοις διδα3χάλων πειηνημένα ιΐς Ιν συλλεξάμενος, δση δύναμις «υντετμημένον τδν λόγον ποιήσομαι ι Λί^ίίβ 
ϋα ά€ίηηίη €ψτον% βχίίΗϋΐη α([έτ€ηί€Μ^ αο ίη€ηάα€%ίίΜ ρτορηίΒαηίβίη νβηίαίβηι , ρτυρΚβΙαπΑΐη, 
Μί άίΌΐηίίΗΜ α^βαίί (πιιν/Λί , Βί ρίΜϋαίοπίψη φιοί Ώ€η$ ϋάοοΛίί , €ΐ άίνίηοτητη ρΜίονηνη αο 
σοοΙοΓίΜ» ««Γ»»οη$6ΐΜ« ίαηψΜΐη /!ιιι6ηι> α\»ΤΒΧ» βχστηαίαϊη, Ώ€θ^ ίρΒίΐ^φίβ ρναίία ιηίΛι (αν^ηί^ 
Ιίίί€η$ ίηαηάαδο. Ε( : ΝϋαΙ ροίτο , ιιΙ )αίη άίχι , ίη^ηκη α/ρβναιη : ν^ΠΛ^η ΟίΜΒ α ρΓ<Β8(αηΙί$$ί'' 
ιητ9 ςνάΰα$(ρΑ€ ίηαρίίίτίί €ΐαΙ)οναία $χίη( , ιη ηηπίη οοΙΗρεψι» , φίοαά €)η$ ηβτί ροίετ%( , ύνβν^ηϊ 
€( €θΐηρ€ηάχοΜ%Μη οηηοηβΜ (α€%αιη, Οαίδ (Ιοΰΐηηβαι βίβ 6Χ0Γη&1βπι , ρηια6ηΐ6Γ(ΐυ6 ΑιηάβΙβηι, 
Ιυίο, 566υΓ6φ]6, β6 βρβΓίίβ ιιΐηί» 6Χ66ρΙβαι, ίη ίη1θήθΓ65 ηΐ6ηϋ5, οοπίίβφΐβ ρ&ιΐ65 ηοη β^βΐΤ 

Ηθ6 65ΐ ν6Γ6, 5βη6ΐ6(ηΐ6 96Η1>6Γ6. 

ΧΕΙΙΙ. Οβ αί/ί€ίί$ ΌαψηαΒΰβηο €ρ\$ΙοΙχ$. — Ρ1υΓ65 ίίβηι 5υΙ) 0θΠ)β506ηί ηοηιίη6 βρίβίοίθδ, 
Ιβηΐ» νίΓίαϋβ ηθ5ΐ65 οοηβηχ6ηιηΙ , φίδθ ρθ5ΐπιθ(1υηι ηοη 5ίη6 πιιγ&οιιΙο ί&ΐ5ΪΙθΙί5 οοηνίοΐ® 
Μ6ΐθΓ6ηι ρΓ()€ΐ146ηιη1. Ρπιυάβηι , 6ΐ ΐ6οηηΑ5 1.6οηί5 Ιδβυή 516 βχροβαίΐ Ιο&ηηβδ ΉίβΓΟδοΙ^- 

ΐηίΐβουδ ίη 6]υ5 Υίΐβ : Ό βασιλείς παρήγγειλεν αύτοΤς τδ της εύσεβεΐας πρδσωπον περιθεμένοις, διά 
σπουδής ποιήσαβθαι, χα\ διαλαλι3^ Οέσθαι οίχειδγραφον εύρέαΟαι του *Ιωάννου έπιστολήν. Οι δέ της χαχ(ας 
ύιιασπισταΐ ούχ άνηχαν ι^κντα χάλων χινουντες , τδν δόλον ύποχρυψάαενοι, χα\ αναζητούντες δ προσετάγη- 
^ν, Ιως εύρδντες τφ βασιλεΐ ένεχείρισαν. Κα\ οΐίτος δέ προσχεχληχως τινας των ΰπογρα^έων αύτοΰ των 
του Ιωάννου γραμμάτων, προετ(θει τοζ>ς τυιιους εΙς μίμησιν, τ^ν τε της Γραφής χαραχτηρα δσον έν δια- 
νο^^, χα\ δτον έν λέξε^ιν. Εϋρεν οδν τοΟ; εΙς τοΟτο ύτςηρετηβοντας ΙχανοΟς, χα\ δη χελεύει, ως Ιχ του Ιωάν- 
νου πρ^ς αύτδν δή τ^ν δυσώνυμον βασιλέα Ιγχαράξαι γραμμάτιον τοιοΰδε του σχοπου έχόμενον * ΙτηρβταΙοτ^ 
α€€Βτ$Ηι$ φίΐύίϋάαίη $€ηί€η(%ω βιλλ ραΠίϋίρϋηΜ , ρτωοΰρϋ βίβ , ηί Μ8Ηηιρ$α ριβίαίΐΒ ρβΓΒοηα, 
ηχαρηο ι/ιώίο, νατΜςχιβ ΰοηινηβηίΐΒ οίΓαΓβη^, ηί €ρί$ίοΙα Ιοαηηίί, φΛαηχ τηαηη $ηα 8€ηρ$6ναί, 
ίηνεηία «ί6ί νβάάΒΠίην. ΜίηΐΒίή €τρο, €ί ί)τορύρηα(οτ€$ ίηχρίβίαίϊΒ , ΌαΓ€ηί€$ άίοΐο 퀧ί$, 
ηιΛΙηηι ηοη άοίηηι ίηΙ> ρπίαίίΒ $ρ€€ί$ €Χ€οαΗαοαηΐ , άοη^ο χηνϋηίαηκ οΙ/ΒΥΓεηί. Ροντο χρηο- 
Μΐίηίοηιι Τ€Χ οοηνοΰβί ηοίαηο$ , €ί βρχΜίοϊατηηί Ιοαηηχ$ €Χ€ίηρΙαηα ρτοροηβηΒ ρΗ€Βτί( , «ί 
$€τ{ρίχΑΤ€Β €Ηανα€ί€Τ€ίη^ ίαηχ %η νβΓ&ί«, φ^ατη ΒεηίϋηίχχΜ χιηχίαη ρο8ίχηί. Οηα χη τβ βΐ ίηνβηχί 
Μι ηιοΓΒτη αετϋηία^ €ί ψΛοά ίοτχδβνβηί βρχΒίοΙίηηχ αά βαηχάβηχ^ χη Ηηηο ηχοάχινη »β Ηαύβηι». 
Ει 1ι®6 ηυίαβπι Ιβηςιαβηι α ΙοΑηη6 8(1 Ιβοηβαι βη^Ιυπ. 8αηΙ βΐ αΗφ , ηυ&5 βΐ) 60(ΐ6ΐιι , ϋυπι 
ΒγζθηΙίί οιοΓΑΓβΙυΓ, Αά δΑΓΑΟβηοηιαι ρηηοίρβηι ηηΐϋ (ΙίοαηΙυρ, 6ΐ ρΐυηηυδ ηιοϋίδ ίΑΐδ^Β (ΙβρΓβ- 
1ΐ6η<1υηΙαρ : ςαοά Ι^ι^ροΓβ Τ1)6θάθ5ίί ^ οηπι (υηι ηυΐΐιΐδ β$56ΐ 0Απια506ηυ5 : (}ΐιοά α Β^ζ&ηΙίο, 
Ιη ςηο ηυηηαΑηι ίίιβΓΑΐ : φΐοά Αά ρΓίη6ί^:)6πι δΑΓΑΟβηοπιω , ςυί ΐυηο οπιηιηο ΐΑΐβϋβηΙ : βΐ 
ςαοα τβίβΓΑηΙαΓ ίη ς65ΐΐ5 ΟΑΟΐΑβοβηι ηυΙΙιυβ Αρυά οοΓάΑΐοδ Ιιοηιίη65 ΑαοΐοήΐΑΐίδ, 56ά πια1ΐί5 
ηοα)ίηίϋιΐ5 ίΑΐ5ίΐΑΐί5 άΑηιηΑΐίδ. ΕΙ , υΐ βχ 6Αηιηι ΙβοΙίοηβ ίηάίοίαιη άβ ίΙΙίδ ρΓοηυηΙίβδ , ββηι, 
φΐΑηι νίη66ηϋυ5 ΓβίβΓΐ, ΑρροηΑΟΐ. 86Γίρ(Α 65ΐ Αά Αηιίοο5 Ρ6Γ5ίάί5 : ΙΗΐ€αχ$ αηιχ€χ$, φιχ 8Ηηί χη 
Ρ€Τ$χά€ , ΒαηχοΜΰΒΜα Ιυαηη€$ ηιίηιιηιΐ5 ΒαΙηίβηχ. Νονβτχ(χ$ χηχρΒταίοτεηχ νοδην εχετοϋχα αά 
άίΌ€Τ$α ύβΙΙα χη ηαί%οη€8 ΰΧίΒτηοί ηχχ8Χ3$€^ ηνύβηχςχίβ τβριαΜ €ί ρηϋχιηαηχ ^οηιΐηχύΗ8 ναΰηαηι 
ΤΒηχαη8Χ88€. Οχίοηχαηχ €ταο 8αρχ€ηί€8 €81X8^ ΒβΰΧΑΤί νβηίΐβ, 6( νχϋίοηαιη νοΙ)ΐ8 ραταίαηχ α^Μηβ 
ίηονα ΌχνιΙϋβτ οΐϋηβίύ. ίΛ€θ\ί\}5 ΟτβΐΆΒηΐΒ Βε ρτοΗΛ€ηάχ8 ΙχΙ)νχ8, ΙίΙ). η, οβρ. δ,άβ [XXV \ 
!ί8ά6Π) 6ρί5ΐοΙί& : Ερχ8ίοΙα8 Βαηοίχ ΙοαηηχΒ Όαηχα8€6ηχ ηοηιχηβ αύ {$ηρχχ8 ]€οηοηια€Ηχ8 (ίοίαζ 
€χίτ€ηίχίηχ ρνορβ ΒαηχαΜ€€ηο ρ^τίϋΐι/ιιιιι €Τ€α88ϋ , ςχέΧ8 χαηοταί ? ΟβηαίηΑίιιπ) νβΓΟ 6]υ5ά6ΐη 
6ρί5ΐοΐΑηιηι ηιβωίηίΐ Αα6ΐ0Γ θΓΑΐίοηί5 ίη ΟοηιίηίοΑπι ΟΓΐηοάοχί®, ςυφ ηΐΑηυδοηρίΑ Ιβςίΐατ ίη 

1>ΐΜίθΙ]^6€Α ΒΑΓϋβηηΑ : *Αφαν(ζεσθαι δέ χελεύσαντος τά Ιν το?ς θείοις ναο?ς έχτυπώματα, χα\ χελεύ- 
•αντος μηδαμως σέβεβθαι ΧριστιανοΙς, Ιχ Δαμασχου δ Ιωάννης θε(φ ζήλφ πυρούμενος άπέττελλεν έπιστο- 
λάς το?; ορθοδδξοις» Ιν αΤς Ιδείχνυεν άναντι|$[&ήτοις άποδε(ξεσι χα\ μαρτυρ(αις της θείας Γραφής, ώστε 
άναγχα(ως πείθεσθαι τους άνατινώσχοντας αύτας, νέμειν σέβας ταΤς Ιεραίς είχδσι, χα\ χαταφρονεΓν τής χε- 
λεύσεως του τυράννου. *0 μαΟων δ τύραννος, έχ συχοφαντ(ας τ^ιν αύτοΰ χεΤρα χοπ^ναι έ7χαιώρτ)σεν , ήν δ 
ΘεδςταΤς τήςπανάγνου Δεσποίνης λιταΐς άπεχατέστησεν υγιή* ϋχΜη νβτο ρν(Β€€ρχ88€( χη άχνχηχ8 ί€η%^ 
ρΙχΒ χηίαρχη€8 αΜατχ^ ίηχρβτΜΒ^ίφίβ €Ηή8ίχαη(8^ βαβ ηχιΙΙο ηχοάο €θΐ€Τ€, 3οαηη€8Ώαΐηα8€€ηΗ8 
άχνχηο χβίο ηιΟΓβηηΜ, ΟτίΗοάοχχΒ ηχχίίβύαί βρίΒίοΙοΒ, χη φέϋχΜ ά€ηχοη8ίναίχοηχύχΜ βχηηρψιαίχΛ 
άί/'βΰχΗχτηχΒ €ί ίΰβίχνηοηχχΒ β 8α€τα δατχρίηνα , αάβο η$ η€€€88αήο ρ€Τ8ηαά€Γ€ηίχίΓ ΙϋοίοΓΘβ, 
ίηίαρχη€8 χη υ€η€τα(χοη€ ΚαΙ)€ηάα8 ά€ηχοη8ίτατβί ^ ηερίχρβηάαρηβ ί^ναηηχ ]ΧΛ88α. Η(Β€ οιιηι 
ηΗά988€ί ίχίταηηΗ8^ €0ηχΌ08ΧίΧ8 Γα{ιιιηηίι>, β/ιι• ηχαηχΜΧ αύΒοιάχ ρτϋΒΰβρχί , φΛαηχ Ό€η$ χΙΙχ 8αη' 
€Η88ίηχ{9 ύοη^χηΰΒ 'ρτΒάοχΜ 8αηαη^ Τ€8ίχίχΑΧί (α). 

Χ1ΐν.1>β ΗχΜίοτχα ΒανΙααηι €$Ιθ8αρΗα{. — Ηί$ΙοηΑη)ά6ΒΑΓΐΑΑηιο, 6ΐ Ιθ5Αρ1ΐΑΐο, ηυ€β 1ΐΑΐ)6!υΓ 
βρηά νίηοβηΐίυηι ίη δρβοιΛο Μ8ίοτ.Α\\}. χν, ρ6Γ 6Αρ, 64, άί5ΐίη6ΐΑ6χ ΑηΙίςυΑν6Γ5ίοη6 ρΑαΙυΙαηι 
οοηΙτΑΟΐΑ; πΐΑ£ρ5(ΐα6 οοηΐΓΑ6ΐΑ Αραα ΡΰΙηιηι ά6 ΝΑΐΑΐίϋιιβ ίηεΑίΑίοςο, )ί5.χ, 6. 114. ΐηΐ6ΒΓΑ6Χ 

(•) Αρ^ ΡΜτυαι άο ΝαιαΙΙΙμιι ϊη εΑΐΑΐο^ο 58.» ϋΐι. ζ. 153 ΡΗΟ£ΕΟΟΜΕΝΑ. 154 

ΑηΰφίΑ νβΓδίοηοίανίΐίδΡβίρααιβχ Οοΐοηίβαδί β(1ΐΙίοηβ, βΐ η|)ιι^ ίίμοιηίΐηυΓη, Ιοιώ. V; Βαπυω, 
(οιη.ΎΙ ; Κο$ν6ί(1υιη ίιι Υϋίδ Ρ&Ιηιαι ΟηβηΙβΙίυτη, 6( 1.&Υίηο Ιβηίαοι ίηΙβΓ ορβΓ& ΟΑΐυβδοβηί, 61 
ροδίπκκίυιη &66αΓβΙία3 νβπδΑ & ΒΊΙΙίο ίηΐ6Γ6]α8(ΐ6[η ορβρα. ΌβΐΏβ566ηυιη5οηρ»556,ΐΓ2ί(1ϋΜ&Γ- 
Ι^ΓοΙοβίυο) Βοοι&ηυΐΏ 27 ΝονβιηΙ^ήδ ιΑραά Ιηάο$ ΡβνΒίββηίαιηοδβαηΰΐόηΛίηΒανΙααηι, €ΐ 3ο$α'' 
ρΗαξ^ φΜΤΗΐη α€ίη$ τηίΓαηάοί $αη€ίίΜ Ιοαηη€$ Βατηαί€βηη3 €οη$οτίρ$α. ΕΙ 06ηη&(1ίυ$ ρΑίπΑΓ- 
θΙΐβ• ρΡΟ ΟΟηοίΙ. ΡΙΟΓβηΙ., ΟΑρ. 5 : Ούχ ήττον βΐ χα\ δ Ιωάννης ό μέγχς των ΔαμασχοΟ όφΟαλα^^ Ιν 
τφ ρ{φ Βαρλαάμ χα\ Ίωσάψατ των Ίνβών μαρτυρεί ώ6{ * Ν^ΰ ίη\η\Α$ ^οαηη€$ ίηαρηη$ ϋαηιαΒΟΧ οοιι- 
/ι» \η Υϋα ΒατΙααίΛΪ^ βί ^ο$αρΗαί^ Ιηάονατη (€$(ίηιοηίηηι Αι> νβνύίί €χΜΙ)6ί. Βϋΐίυδ βΐ&ί 
ΙβοΙοΗδ ηοη ίΙ&ίη(6Γ6556 ροΐβΐ, 60305 ββ 5ίΙ, ιηοάο ρΪΑ, νβΐ ΙβοΙα ϋί^ηβ 8ί(, ηυειη&ίΙκηοάαΐΒ 
Γ6Υ6Γ& β5(, νβηΐΕΐι 0&ηι&566ηί ίβίαιη βδδβ ΑίΒρηιαΓΟ ηοη (ΙυΜίθΙ. « Ναηι αΐ οηιίΐίβηι (βίΐ) ςυοά 
ΤΓ&ρβζαηϋυδ υιγ ικιϋοηβ 6ΓΦου8, οΐ πιβ^ηί ηοη ίηΙβΓ $υο3 ΙΑηΙυω, $6(1 βΐίβη) ίηΐ6Γ ηο5ΐΓθ$ 
ηοπιίηίδ, ηοη &1ίυπι, οριβηι Οβαιβδοβηυπι 6]ιΐ5 βαοίορβαι ΐ65ΐ&ΙυΓ, ά6ΐη(ΐ6 αά 6&πι ορΐηίοηεπι 
οοηβΓΠίβηάΑΐη ίΙΙυά οηΐιί πιβ^ί ηιοαιβηΐί 65(, ηυού ίη 1ίΙ)Π5 Β€ ονΐΗοά. βάβ, βο Γ6]ί4υί5 ρβηβ 
οοιηίϋαβ 0&αι«β66ηα5 ιηυΐΐβ α ΒθδίΙίο, 6γ680πο Ναζίαηζβηο, Αΐπδηαβ 63υδϋβηι ηοΐ» Ρ&Ιή- 
ύα5 ΚΙ)βηΐ6Γ 6θΓτοςΑΐ, βίςαβ ίηΐ6βΓ05 $ΙΒρ6 ν6Γ$υ$, ίπ)0 6ΐίΑηι Ιοίβδ ρ6ηο(1θ8 αΙ) ίρ5ί5 ηιαΙοΑ- 
ΙυΓ. Εοάβπ) ο)θάο ίη 1ια6 ςυοςαβ ΙιίδΙοπΑ πιυΙίΑ 6Χ ϋδάβηι Αυο!θΓίΙ)υ8, 5ΐιρρΓ6550 ίηίβηω 
ηοηιίοβ ρΐΌοΙυοί ΑηίιηΑ(1Υ6Γϋ, αο ρΓ6Β36Γΐίηι 6χ ΝΑζί.Αηζβηο, υΐ ΟΑρ. 7, 8, 10, 11, 15, 17, 20, 
24, Αβ ρΐ6Π5ΐ]α6 αΙϊια Ιθ6ί$. Α(1ά6 ηαοά ηοη δοΐυηι αΙ) ϋΚδ ΠΒβηΙβρ ηιυΐαο δαιηίΐ, 56(1 βΙίΑηι 
πηιΚΑ φιοφιβ^ίΐ^ 6χ1ίΙ)η5Ζ>« ονΐΗοά. βάβ Αά νβΓϋααι ΐΓΑηδοηρίΑ, αΐ 6Α οαιηίΑ ({υ» ααρ. 
15, (1β ΑΓϋϋηί Η1)6Γ(Αΐβ (ϋβρυΐΑΐ. 06ηίςυ6 ΟΑρ. 19, (1ΐ5ρυΐΑΐίο 6Α 4β ίηΐΑ^ηίΙ)υ5, αυ» Οαπια- 
Μ6ηί ΑΒίΑΐβ ΓβΓΥβίΜΐ, ίη 6Αά6πι 56ηΐ6η1ίΑ ηοη ρΑπαπι ηΐ6 οοηΟπηΑΐ. υι ΑαΙβηι ηβθβ οηιηϊΑ 
ρΓΟ ϋιιιηθδΟ'βηο ίΑοίυηΙ, ϊΙα ΙΐΑηο ΙιίδΙΟΓίΑπι ΙΟΑηηΐδ 8ίηΑϋ» πιίηίπιε 6556 Αρ6Γΐί55ίηΐ6 οοηνίη- 
«ιιίλΧ.ΙΙίΑΐη ούηι ϋΐ6 86ηίθΓί5 ΤΙΐ6θ(1θ5ϋ ΐ6η)ροΓ6 Γα6Γϋ, υΐ ρΑΐβ! 6Χ 1ί5. χιπ Η%$ίοτ. Μΐεο^Η. 
ν«\ι\\Ό^Αΰοηί, ηυοηΑΠί ρΑΟΐο ΐη Ιιαο λίδΙοπΑ, ςυΑηι βυοΙΟΓ 6χ ΙηϋΐΑ ΐΓΑη5ν66ΐΑηι ΐ65ΐΑΐϋΓ, 
ΝΑζίΑηζβηοιη, 6υ]α5 56ηρΐΑ νίχ(1υηι ίη Ιιοπιίηυηι η)Αηί5ιΐ5 ν6Γ5Αΐ)ΑηΙαΓ, 6ίΐΑΓ6 ρο1υί556ΐ, Αΐ- 
(ξυβ βύΛω 60 Αηϋ(|αίθΓ6ηι 6ρί56θρυαι• αο νΑΐ6ηΙί5 ΐ6Π)ρθΓ6νίΐΑ ίαηοΐιηη ΒΑδϋίαηι, 5υρρΓ6550 
Ιιοβί ιιοζηίθ6« €Αρ. 19, υΙ)ί €ΐ6 ίαΐΑηηίϋαβ ΙγαοΙαΙ, 6ΐ(^Αρ. 34, υΙ)ί ΙοδΑρΙιβΙ 6απι Αά ϋβιηη ογα- 
ΐ!θηβ (ια1>6Ι, ({ΐΐΑΐη 6χ €οη$ί%Μ. ΒΑδίΙϋοΑρ. 1, ρ6Γ5ρΐ6υ6 )ΐΑυ5ίΐ7 ΟαοηΑηι ίίβηι πιθ(1ο Βαγ- 
ΐΑΑωυπι (Ι6 ίιηΑ^ηϋ)α5 α(1 γ6^3 βΙίαπι (η556Γ6ηΐ6ηι ίη(1α66Γ6ΐ, €αηι 6Α ςυ8β5ϋο ηοηοΐυαι 6ο 
ΙβωροΓβ 6Χ6ί(ΑΐΑ ίαί556ΐ7 » ΗΑ€ΐ6ηυ5 Βί1ϋα5. 

ΧΙ.ν. ΒβΙίΑΓηιίηαδ Όβ 8€τίρ(οΗΙ>η$ €€€ΐβ$\α$ίΜ$ 6Αη], ςυ6η)Α(]ηΐ0(1υηι 6( θΓΑΐίοη6ηι ρρο 
(ΙβΓυηοτίδ τιά6ΐυΓ ίη (1α5ίαηι Γ6νθ6Α55β. ΗχίίοτχαΒανΙαηηί, βίΙοβαρΗαί [XX νΐ] ίη$ίρηι$ €ί ηίίΙίΒ $»ί. 
8€ά ηηχαΒατΙααηχ άπηχ %η$ΐΗ\Α%ίά%Βθ\ρηΐΗΐη 9ηαίη ^ο$αρΗα^^^%ΛΗ €Χίηχ €ν€άβν€ ίη Ξρχηίιαη 
$Μ€ίχέΜ €Χ Ρα(Γ€^β{ ΡχΙχο ρτοΰβάΐίίίβηχ, άΜίαϋο εχοτία 6$(, αη Ηοο ορ%χ$ β$8β ροίη€Γχί Ιοαητ 
ηχ$ ΟαηίΟΒΰεηχ, ςηχ Ιϋ. ι νβ βάβ οτίΗοά., εαρ. 11, άθ€6ί Ξρχηίχίηι ίαηΰίΗΐη ηοη ρτοαάετύ 
€χ ΡχΚο^$€ά ρΘτΡχΙχΗτη : 8€άτ€$]^οηά6Τχρο(€$ίχηΗίΜίοήα ΒατΙααηχ ραηίοχΑΐαηχχΙΙαηχ^ 6Χ Ρίΐίο, 
9ίά€Τί αάάχίαηχ α& αΙίφΑο; ηαηχ χηηονα βάχίχοηβ ρβτΒχΙΙχηηχ οαβΗραία ηοη λα6€/ιΐΓ, 6Χ ΡίΙίο. 
Ηίαο ηΐΑΐβ 5Αηυ3 η65€ίο ςυί5« νί(ΐ6ΐηΓ 5ί()ί Ιπυηιρηυηι Αβ6Γ6 οοηίΓα β6ΐΐΑΓπιίηυη], 6ΐ 6Αηι γα- 
ίίοοβιη Α(ΐ60 οοββηίβηι 6556, αΙΙ, ιιΐ 6ΐυ(]ί ηαΙΙο ιηο(1ο ρο55ίΙ, ηίδί Αΐ)ΓΑ(ΐ6η(1ο 6χ ΙβχΙυ ν6Γ]^Α 
ϊΜα» ΡχΙχοφιε : αχίοά (€θί88€ ΒχΙΙχχιηχ χη ηονα βάΗχοηβ (€8ίαίχίΓ ενχάβηίχα [αοίχ^ €ί ΒεΙΙαηηχηχΜ 
ίρ8€, ςχΑΧΧΑ{Βίηαβηχ(Ε€οη8ΐχΙα(, ηβρΙαρχαηη8 <?ίίίβαίι«Γ, ραΓ/ίοιι/αΐΛ, βχΡϋίο, η'ίΙβΓ• αάάχίαη^ 
αδ αΚςχΛο ηχΑραίχιν. 86(1 ηυ^βίοηδ ί5(ιυ5 ρ655ίη)ί ίη ΒβΙΙβΓΠΐΙηυηι ΟΑΐυπιηίΑ, 6Χ 1)15, ^υ® ίηίπΑ 
(1ί€6αιυ5, ρΐϋδ δΑίίδ ρΑΐ6ΐ)ίΙ. Ν60 (1ίν6Γ5Α Α ΒίΙΗο, β1 ΒβΙΙβΓΠΐίηο Γβοίΐβΐ Ροδδβνίηυδ ίη ΑρρΑ- 
ΓΑ(υ« ίη ίθΑηη6 ϋΑοΐΑδοβηο. ΕΙ Υοδδίυδ Όβ Η\8ίογ'ίοί8 θν(Β€ΐ8, ΙίΙ). π, ΟΑρ. 24 : Βεά Ηίΰ αίχηά 
ιίχα/η ίη €οηΙτον€Γ8χαηχ νβηχί^ Αη Ηαιο Όαϊηα8€€ηχ Κί8ίοήα βϋ ρβηηχηα. Υχχ νχάείην, Ναηχ χη 
μ/μ6«/μγ βΙχχΐ8 Τ€ρχ8 ϋτβάβνβ χηΞρχηίνηι 8αη€ίχΑηχ βχ ΡαΙνβ, ΡχΙχοφιβ ρνοοεάβηίβτη. ^αοά Όα- 
ψΛΛ»€€ηι $6ηί6η(χΰΒ νερχι^ηαί, η( ΙίρίΑΗ βχ ΙΛ. ι Όβ βάβ, οαρ, 11. Ν€αη€ νχά€θ, η( άι(β€\ΛΐίαΙ% 
^ΛίΛ ο€€ηττχ φιεαί^ ηχ8Χ άχ€αηχη8 α ΐΜίίηχ8 βα €888 αάάχία, 8αη€ ΐη ΒχΙΙχαηα €άχίχοη8 ηοη Αα- 
6αα«Γ, $εΗ βα ρτωί8Τ οοάά. νβίβηιηχ βά€ίηΒχΙΙχη88ίΑ8ίΗΐ€ηί^ 8€χα αά]€€€ηηί ΌηοΓ€8. 

ΙΙΥΙ. ΜΑίΙΙΐϋβϋδ ΒΑ(ΐ6Γυδ ΙδΑΚΟ^βΑΐΙ δοαίαηχ ^ΟΑηη^δ ΟΙίηίΑοί, ΟΑρ. 1, Βίΐΐίί δ6ηΐ6η(ίθηι (1β 
/αιοηβ 8ίηΑίΐΑ 6ΧΑηιίηΑΐ, 6ΐ Γ6ί6ΐ1ιΙ. ΝΑηι ουηιίη ρΐ6η5(]υ6οο(]ί6ίΙ)υδηΐΑηυδ6ΓίρΙίδ 6α ΙιίδΙοπΑ 
/οΑηηί ΒίηΑίΙ» ίηδ€η1)ΑΐυΓ, υ1 ίη ΡαηΐΦί 60(ϋ66, ςυο(1 Γ6ί6Γΐ ΒίΙΙίαδ, 6ΐ ίη δίοΓίίΑηΦ οοοίίοο 
63, φΐθ(1 ηοΐΑΐ ΒΑΓοηίαδ ίη ΜαγΙ)τγοΙο^ο, Α(](1ίΙ ΗΑ(ΐ6ηΐ5 ΒΑΥΑΠΟϋθ ϋίΙ^ΙίοίΗβο® οοά. 205, 6( 
Ββηΐ6ΐ1)6Γβ6ηδίδ 200. Νοηηυ11ί6χί5ΐία)ΑηιηΙ ϋίδίοή» ίΙΙίυδ δοΗρΙΟΓβηι ΙοΑηηβπι εΐίηίΑβιιηι, 

Κή^ΠΑΐΐΑ 6(ίΑσι Αα(1ί1, ίιιίδδ6. 1(1 ρίαπϋυδ ίιηρροΙ^ΑΓΑΐ Βίϋίυδ, υΐ νίϋίπιαδ; βΐ ΓΑΐίοοίηΑΐίοη6ηι 
Ιΐϋ α1> Αυ6ΐθΓίΐΑΐ6 ΡΑαΙί ΟίΑοοηί, ΒΑ(ΐ6ηΐ5. Ναπι ηίΜΙ (16 δίηΑίΐΑ, η60 ρ6Γ δοηιηίυηι €[αί(!6πι 
Οίβοοηυδ, 6ΐ ΙθΑηη6δ ΟίΑΟοηί α 8ίηΑίΐΑ (1ίν6Γ5ί55ίπ]α5 65ΐ. Ναπ) ί1ΐ6 ΟίΑοοηί πιοηΑοΙιυδ, νΑΐ68 
ΤΙιβοάοδίί, ίη Μζγρίο 6ΐ ΤΙΐ6ΐ)β ^6 νίίΑΠί α^Ι : 5ίηΑί(Α ηιαΙΙυηι α Τ}ΐ6ΐ)Αί(ΐ6 ΑϋίαίΙ, πιοηΐίδ 8ίηο 
ίηοοίΑ, ίη (ΐαο ρΓ®ΓβοΙυΓΑπι πιοηΑοΙιΟΓαπι ωαΗίδ Αηηίδ Α(1πιίηίδΐΓΑνίΙ, (ξΐΐΑηι ροδΐ6Α ΓγαΙπ δυο 
Κ6πΐΗϋΐο Γ6ΐίηαίΙ : ηαη(}αΑΠΐ νίχίΐ ουηι Τ}ΐ6θ(1θδίο, δ6(1 ροδΙ Τ1ΐ6θ(1θδίυπι 66ηΐιιηι 6ΐ οβίο*- 

ε'ηίΑ (ΐιιίηφΐ6 Αηηοδ.Ηιβ 0Α(1ίΐΓΑΐίοΒί1Ιίί, 6ΐιπιί1ΐ6 ΙθΑηη65Τ1)6θ(1θ5ίΑηιΐ5 ηίΐιίΐ αά 8ίηΑίΐΑπι 
ΟΙΑί. 

ΧΙ^νΠ. Ηίδ 61 Αΐίίδ ΗΑά6πΐ5 οοηοΗκΙίΙ, ηβσυβ ΙοΑηηίδ δίηΑϋ®, η6(ΐυ6 θΑπΐΑ506ηί, πιυΐΐο 
ιηΐήοδ ίοΑηηίδίΙΙίϋδ ^Ε8/ρι^ί ί6ΐυπι Ιιηηβ άβ ΒαγΙααπιο, 6ΐ ΙοδΑρΙίΑίο νΐ(ΐ6π; δ6(1 ΙοΑηηίδ ωο- 
ΠΑοΙιί 6 (ϊ0Βηο1)ίο 8Αη6ΐι•8Αΐ)«θ, ίίίςυβ ΐ65ΐΑΓί ΜΑπυδοηρΙυπι δ^ΠΑΐ)υΐΗ ^ίΙ)ΙίοΙΙΐ6€δΒ ΡΑΐβΐίη© 
Η6ί(1β11)6Γ86ηδίδ, ηαπι. 368, υ1)ί 1ι«ο ν6Γΐ)Α ΐ68ΐιηΙυΓ ; ΒατΙααηχχ βί ^οα8αρΗ^ νχία €Χ χηίΰηοη 
^£ΐΑίορΐΑΐιι, 88ΧΑ Ιηάοηχηχ τερχοηβ, χη 8αη€ίαίη χΑνύΰτη ίταη8ΐαίαρ8τ1οαηη8ΐηΜοηα€ΗχΑηχά8 
€οη(ίΛ€Τηχο Ξαηΰίχ-ΒαύΰΒ. Ογ®06 δϋηΐ : Ιστορία ψυχωφελής των Α1θ«5^ν χώρας της Ινδών )*νομέ- 
νης, πρ6ς τήν άγίαν πόλιν μετενεχθεΐσβ δς4 Ιωάννου μονάχου άνβρδς τιμίου χα\ Ιναρέτου μονής τοδ 155 ίΕΟΝΙδ ΑΙΛΑΎΙλ 156 

άγ(ου Σάββα, έν ?^ ό ^ίος Βαρλαάμ χα\ Ίωσάφατ των &οιδ{μων χα\ μαχαρΙωΊ. Νοο θΐ) ΰβ (ΙίίΤΟΓΓΟ ςυφ 
ίη ΜΜίοΙίΐβΟβ ΑΚβΙΏρδίβηα Ιβ^βΙίδ^^'* • Διήγηαις ψυχωφ2λί]ς έκ της ένδοτέρας των Αιθιόπων χώρας, 
τής Ινδών λεγομένης, πρ6ς τήν άγίχν μετβνε^θεΐαα π-ίλιν διά *Ιωάννου μονάχου μονής του αγίου Σάββα. 

Νβο Αΐίαιη 6586, ηιιί ^οοΓίαοί ίη Ηί^ραπια ίΐα οχρηίαιΚαΓ :1οαηηί» ΜοηαΜ €χμο$ίίίο ά€8. 
ΒατΙαατη, €ί ^03αρΗαί. ΕΙ ϋίδθΓΐβ 6χρΓ6$86ηυ6 ΐΓϋκΙί ίιΐ ΓβίραΙ)ΙίοΦ Αυ^α^Ιβηο) 1>ίΙ))ίοΙΙΐ6θ€Β, 
ηυΐη. .79 : Ιοαηηχ$ ΜοηαοΗί^ άνδρ^; τιμίου κα\ ενάρετου μονής τοΰ αγίου Σάββα, Ηί$ίοτχα ΐηί€ηοη$ 
Ιηάίαι Ιηάοπίΐη ^ΕίΗίορίΰΒ, ϋοηίίηβηβ νΗατη ΒατΙααηιί €ί ΙοαβαρΗί: ΕΙ ίη Βανδηοα ηυω. 17 : 
ΝαΓταίίοΐΑίίΙίβ 6Χ ίηί€Γίοτ6 ^ΕΜορίΛτη νβξ/ίοηβ, ςαω Ιηάία άιαίιΐΓ, αά χαπείαπι οίνίΐαίετη 
ρφτίαία ρβτ 3οβηη€ηι οΓΜηιαηάηίαηι ηιοηα3ί€ηί Ξαηϋίί 8αΰω, ίίϋβτ Λίο ίηβοήύίίΗΓ Βατ- 
Ιαατη, €ί 6»ί χΙΙα \ρ$α Ηί$ίονΊα, (ιη(β ΌατηαΒοβηο νηίρο ΐΓ'ώηίίηΓ, Ιΐ£Β0, ΙίαοΙ ϋΑΠΐα$ε6ηυ8 εΐ 
Ιο&ηηβδ 8α(1ίβΙ, 6ΐ ίη 8£ΐΙ)(Β αιοηβδίβηαω 560688ί386ΐ, εαιπ ίη ΟΓηηίϋαδ 1)ίΙ)1ίοΙΙιοοαΓυηι ίηίΐίοί- 
1)αδ, αΙ)ί6ία8 ορβρα ΓβοβηδβηΙηπ, [XXVII] δβηιρβΓ βρροΙΙϋΙυΓΌδιηβδΟϋΠϋδ, βιΐ Οβιηβδοβηυω ηοπ 
ΐΓβΗαηΙ. ΝβΐΏ ίη ^βο ςυυοιαΘ (|υϋ[ηαϋπ)0(1αιη βΐίη βΠίδ ΟαιιΐΛδοοηί ηιοπίιτιβηΐίδ, ίη βρί^ΓαρΙιβ 
Όαπιβδεβηυαι Ιιαΐ36Γ6αιαδ. 86ηΐ6η1ί£θ ροΓΓΟ, Ιοοαΐ{αΰ (ΙϋρΓΟίιιρΙβ 6χ Οαίηαδοβηο , Ββδίΐίο θΐ 
ΟΓββοπο ηίΐιίΐ ρΓθΙ)«ηΙ, οαπι, ςυβΒ ρυΙ)Γιοί ίαηίδ ίαοΐβ δΐιηΐ, & ςαοΐίΐ^ϋΐ αδαρραή ροδδίηΐ. 

Χ1.ν[1[. ΙοαηηβΒ ϋΙίιηαοηΒ Μβίοήω ΒατΙααιη βί Ιύ$αρΗαί αηοίον ηοη €$ί, — ΕΙ Ιοβηηοαι 
8ίηβίΙθα),δίνο 01ίηΐ3οιιηι ηοη βδδβ Ιιυ]αδ Ηί^ΙοπΦ οοηϋίΙΟΓβηι ίβοίΐβ ίηΐεΐΐί^ίΐ ΚαοΙβρυδ, ηοη 
ο()ΓΑΐίοη6ω, ςυβηι ΒίΙΙίαδ ββΤοΓί, ςαί 8ίηαί1βπ) οιιπι ^Ε^γρίίο οοηίυηάίΐ, βυπκίβηιοιυβ θδδο 
6χίδΙίη)&1; δβιΐ (|αο(1 8ίηβί1(Β δ^ουΙο ηυΐΐα (|αδβδΙίο 6ΐ οοηίβηΐίο ίη Εοοίβδία ϋβ δβηοΐίδ ίιηα^- 
πίϋυδ οοΐοηάίδ, νοί βϋοίβηϋίδ ηβία 6γ&(, ()αθβ ωνο Οαηιβδοβηί βΐ) Ιδααποο, 6ΐ εορΓοηγιηο 8^- 
(8ΐ)βΙαΓ : οαηι ΙβΓοβη ίη Βίδίορία ΒβΓίθΑηιι οηρ. 19, ρΓοΙίχβ ά^ ίωβ^ίηίϋυδ &(1θΓβη(ϋδ άίδραΐβ- 
ΙΟΓ. 8αδρίοβΙαΓςαβ ρΓΰβ(6Γ68 ίη Ιοβηηίδ 8ίηαίΐΦ ηοπιίηβ ΰΐίςυίςΐ 6$δ6 ίαιηιαίαΐυηι βΐ δ0Γίί)6η- 
(Ιυπ) ίυίδδβ, Ιοαηηίί ΞαύαίίοΒ, ςυοά ίδ πιοηαοΗυδ ίη 00Βηο1)ίο 83ηοΙί-8θΙ)8θ νίχβήΐ, βΐ δΰπρδβ- 
ΓίΙ. Α(1(1ο ίρδ6 8αΙ)8ίΙδθ ηοαιβη ηοη 6δδ6 αάοο ροΓβ§Γίηυηι οΙ ηοναηι, δβά υδυ 38ηι ΓβοβρΙαιη 
ίη ΗίδΙΟΓίίδ ΡδίΓυιη; ο! ηο Ιοη^β 8ΐ)08α), ίη ΥίΙα Ιο8ηηίδ 01ίη)86ί» 8ηοη^ηιο 8υ6ΐ0Γ6, Ιθ8ηηίδ 

88ΐ)8ίΐΦ ηΐοηαοΗί οίβΠδδίΐαί ηΐϋΐιΐίο ϋΐ : Ό επιστάτης αύτου ό άββόίς Μαρτύρ•.ος απήλθε πρδς τδν 
μέγαν Ίωάννην τ6ν Σαβαΐτην, έν τ?| τοΟ ΓουδδΛ έρήμψ τότε διάγοντα• Ματίχ^ΗίΜ αϋϋα$ ρτ(ρ[€€ΐχΛΛ 
αΐίαε αά ιηααη'αϊη ίΙίΗτη νίπίτη Ιοαηηβτη 8αύαίίαιη, ([ηχ ίη ΟηάάίΒ 8θΙΗχΑάχη€ άβρεύαί ρβννεηϋ. 
ΕίΟπαοί ίη Μ6ηο1θί5ίο 13 Ιαΐίί, βΐ 28 ΟοΙοΙ^πδ, δΙβρΙΐΗηααι 8858ίΐ8αι, ίηΙβΓ δ^ηοΐοδ ΓβοοΙυηί, 

χα\ του ό^ίου πατρδς ι|ιμών Στεφάνου τοΰ Σαβαΐτου, μαΟητοΟ του αγίου Σάββα * 5. Ρ. Ν» ΒΐβρΗαηί 
8αΙ)α\ί(Β, 8αη€ίχ 8αοω άχ$€χρύΙχ : 61 16 61 2 : ΛίαΓίχ^τββ 8αϋαχία9. Ιη Ι)ί1)1ίο11ΐ6€& ίΐ^ηι Βαρ- 
ϋθπηα οοά. 72, Ιβ^ηΙυπ ηοηηα1ΐ8 6Χ οβηίαηι (ΐαρίΙίΙ)υδ αά ρβΓίβοΛίοηβηι Π)οη8δ1ίο8ηι 

ΕβΓίίηοηΐίϋυδ Τ1ΐ6θ(1οή βρίδοορί 88ΐ)8ίΐΦ. ΕΙ, ηί χηβ ί8ΐΙίΙ ιηβηιοπβ, ίηΐβΓ 68Γηιίη8 ΤζεΙζ» 
8ΐ>6ηΙαΓ ί8πιΙ)ί ίη πιοηθοΙιυπι 88ΐ)8ίΐ8ηι. 8αϋαχΐ€Β 6(ί8ηι ηοπιβη &5 ΙΐΦΓβΙίοίδ ίη ορρΓθΐ3Γίυηι 
^Ηοά 8Χ ςαβηιρχαίη 

ί€ηι €οη$ρεχχ8$€ηί^ βχΑτη ρβτ 8(Β0ίΛΐαΓ€8 Ό€τϋ€ταηί€8, €ΐ 8αύαχίαίη ηηηοηραηίίΒ, α 8αη€ΐα ΐ4Γ&β 
φβΰΐεϋαηί. 

Χ1.1Χ. Ιοαηηί ΏαχηαΒοβηο α88€ήίαΓ. — Ε^ο ηίΐιίίοπιίηυδ ουαι Βίΐΐίο βΐ ϋθπίδδοβηαπι 1>υ3ΐΐδ€β 
ΗίδΙοπΦ δοηρΙοΓοηι β^ηοδοο, ςαίάσαίά ΙίΙϋΙοΓαοι νβρίβίδΐβ ίη 6οηΐΓ8Γίαηι ΛδΙηιβΙ Ηδάοηίδ. 
Ηοε δβηβ ηβο ίΐΐβ η6§8ΐ)ίΙ, πιαίΐο ρίαποδ εδδβ 6θ(1ίθ6δ ααί Οβαι&δοβηυηι ηοΙ)ίδ ρΓϋβίβραηΐ ; 6ΐ 
ηβ Ιοη^ίυδ αΙ)68πι, ίη ϋ3υδ€ΐ6ηι 1)ίΙ>Ιίο1Ι]60Φ Ρ8ΐ8ΐίηϋθ οοαίοίΙ)υδ 59 6ΐ 201. Τίΐιιΐυδ ίΐΑ οοηΰίρί- 

Ιαρ Γ^Ιστορία ψυχωφελής έχ τής Ινδοτέρας των Αιθιόπων χώρας, τής Ινδών λεγομένης• απελθόντων τιμίων 
Ανδρών προς τήν άγίαν πόλιν έν τή μονΙ) του αγίου Σάββα, κα\ άπαγγειλάντων, συγγραφείσα παρά Ιωάννου 
του Δαμάσκηνου * Ηχ8ίοήα χΑίίΙχ8 6Χ ίη(6ΓΧ0Τ6 ^ΕίΜορχΑτη νβρχοηβ, αχΑο: άχοϋατ Ιηάία, ςχιαιη %ηά€ 
νΰηχ€ηί€$ νχη Ό€η€Γαηάχ ίη Βαηοίατη οχνΗαίβηι ίη ιηοηα8ί€ηο 8αη€ίΧ'8αϋ(β βηατταΓΧΛπί^ €οη- 
Βονίρία α Ιοαηηβ ΟαηχαΒΟβηο. Ε( ίη οοϋ. ΥαΙίο&ηο 1724 : Ιστορία ψυ^^ωφελής έχ τής ένδοτέρας 
των Αιθιόπων χώρας τής Ί'/δών λεγομένης , Βαρλαάμ τε χαΐ Ίωσάφατ, συγγραφείσα παρά του αγίου 
Πατρίς ημών Ιωάννου τοΰ Δαμάσκηνου χα\ ποιητοΰ' Ηχ8ίθΤχα ναΐάβ %ιίχΙχ8 , €Χ ίηί€ΤΧυτε ΜΐΗχορχίΠΐ 
Τ€ρχοη€^ ΒαΗαατη , βί^08αρΗαί , οοηβοηρία α 8αη€ίο Ραίνε ηοΒίνο ύοαηηε ΌατηαΒΰβηο, είροβία. 
^ν^ορίυδ ςυοςυβ ηιοη&οΗοδ, ηυί ββαι ΗίδΙορίαπι ίη εοηιιηυηοηι Ορο^οοηιπι Ηηςυβη] νερ- 
88ηι ΥοηβΙίίδ βνυΙ^ΑνίΙ , 08ηι Ιο8ηηί θ8Π)8δ66ηο βδΟΡίΐΜΐ : ηοη 8δ6ΓίρΙυραδ, δί ίη ιηοηα- 
δορίρΐίδ ϋοϋίοίϋϋδ, ϋχ ΐ|αίΙ)αδ δυ& Ιΐ8ΐ)υίΙ, ηοπιοη Οβηι&δοβηί ϋχρρεδδυηι ηοη ίηνβηίδδυΐ. Ει ηαί 
08ηΐ8δ06ηί ηοαιβη οαιίΐΐαηΐ, ηοη 68 &ϋ(1υηΙ, €[υ£β ηοδ 8 ϋ8ΐΏ8δ66ηο άίπιονββηΐ, οαηι οηιηία 
θ8ΐη8δ6ϋηοΐ[ί5ϋ8ηΙυρ. Ιρδο βηίπιίη αιοη8δΐ6Γίο 88ΐ)δθ ωοηβοΗαηι ίηϋυίΐ ; αηιΐβ Υ6Γ6, άνήρ τίμιος 
χα\ ενάρετος αονής του αγίου Σάββα. Υχν ΗοηοναηάχΜ ^ €ί 8ίαάχο8χΐ8 ιηοηα8ί€ΓΧΧ 8αη€ίΧ'8αΙ)(Β : £ΐ, 
ιηοηα€ΗχΑ8 αε εοηίιιύεΓηχο 5αηο^ί-5α6(7 , (ΙίοίΙαρ. Μ8^δ ίη (]αΙ)ίο 6δΙ, (|αοη)θάο 8ίη8ί(8 όίοΙ 
ροδδίΐ. 8ο1βιηηβ βδΐ Ιιοο ΟρΦΟΟΓαηι πιοηβοΗίδ, ηοη ηοαιβη δίΐ^ί βχ Ιοοο, ίη ςαο ρβΗβίοηί ηυ- 
ηιίηα (ΐ8η(, Ι8η1υηι 8δθίδεβΓ6 , δβά βχ ίηδίίΐυΐο 6ΐί8αι, βΐ νίΐ» Ρ8ΐίοηβ, ηυααι 8α)ρΐ60ΐ8ηΙαΓ• 
Οϋί η8αΐ(]αβ ρβριϋδ ΤΙιβθ(1θΡί 8ΐυ(1ίΙ® νίΐ8αι (Ιίρί^υηΙ, βΐ βοοίβδίβδίίοδ Ιρβοίβηΐ, νβΐ ίη Ιοοο 81α- 
άίΐίδ δϋΙ))60ΐο 8(1αιίδδί δϋηΐ, ΙίοβΙ ίη 8ΐαάίί αιοη8δΐ6Ρίο ηοη [ΧΧΧΥίΙΙ] ίηοΐαάβηΐυρ, 81υ(1ίί8Ρϋαι 
Ιθοιοη ηοηΊ6η δίΐίί νίη(1ίθ8ηΙ. Οοβηονί ηιαίΐοδ ίη ϋΐιίο ίηδαΐ8, (^αί ηβ(ΐϋβ ρορ δοωηίυηι πιοη- 
Ιβαι δπηϋΐυηι ίηδρβχβΡ8ηΙ, Η88ίθΓίΐ8δ Ι8αιβη άίοΐοδ, ςαοά Η8ί5ΐορίΐ8Ρυ[η ίηδ1ί1υΐ8 δϋίΐαβτβη- 
ΙϋΓ : δίο βΐίβαι δίηβίίβο ηοϋίδ ρΐυρβδ δηηΐ, (^υί ίη 8ίηδΒ0 ηιοηΐβ ηαηαυδω ΓυβρυηΙ. Αη Ηβο 
ββιΐβπι Γ8ΐίοηβ Ό8ηΐ8δθβηυδ άίοί ροΐυίΐ δίη8ίΐ8, νβΐ ςαοά Ιοουδ, ίη ςυο ίΙΙβ δο ϋχβΓ06ΐ)8ΐ δίηβί- 
Ιίδ δυΐχίβρβίυρ, νβΙ «{ϋοιί 8ίη8ίΐ8Γυηι ίηδ1ί1αΐ8 οοηδβοΙδΡβΙϋΡ. ΌίοβΡϋ βΐίβαι ροδδυηιυδ 8 δοίοΐο 
(ΐυορίααι 8ίη8ίΐΦ ίΙΙί ηοαιβη 8ρροηδυίη : (ΐαο(ί ηοη Ι8η1ί βδδβ (1β1)βΙ, ΙίοβΙ ίη ηοηηαΙΙίδ οοάίβί- 
1ηι5 I1Α1^^&ιαρ, αΐ ςυααιρίαρίααι βϋοραοι οοαίβαί&ΐβδίίχηοηίιιαι ίηίρίος8(. Ρ8ΐ5ΐαη ρρφ(βΡβ8δαρρο- 157 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 158 
ηβο ρΓθρ(6Γ6θ « ξβηιιίηΐδ Οβιηβ^οβηί δοιίρΐίδ β1)^α(1^^βηιαΓ, βΐ ροΐίδ^ίιηαιη δί ίη βΐϋδ ουάίοί- 
Ικΐδ, βίδάβιη ΐΓ8€ΐ8ΐίΙ)ΐΐ5 ΟβίΏδδοβηί ηοαιβη ρπωροηβΙαΓ. ΟυοΊ Ιβικίβιη (ϋοϋ ΒβΙΙβπηίηυδ, 
ϋΐαά €χ ΡίΙίο, ΛάάϊΧηπϊ βδδβ βΐ) βϋςαο , νβπιιη βδΐ , ίόφΐβ ίηΙθΓρΓβΙ&ϋοηο ΒίΠϋ, β1 ηα&ηυδοΗ- 
ρΐίδ οοάίοώυδ, ςαί ίΐΐυά ηοο Ηθ^βαΙ, ρβίβιη &1. Οβ Ιιαο Ι&αιβη γθ, 6ΐ δβηίβηϋα Οβαιβδοβηί (1β 
ρτοΰβ^δίοηβ δρίηΐϋδ δθηοΐί 6χ ΡίΙίο, νίαβ ςυ» Γαδβ ρβΓίΓΛοΙβνίαιαδ (Ιβ οοηδβοδίοηβ υΐήυδαυθ 
Εοοίβδί® Ηϋ. II, οβρ. 2, ηυο). 8, βΙο. 

Ι.. δοπρδΗ ΐίιιφιβ Ιιβηο ϋδίοηβιη ΟβπίΛδοβηαδ, οϋΐη δ/ηβ υηίνβΓδβ, ^Ε^γρΙαδ, βΙίδΒςυβ Αδί© 
ρβΓίβδ δθΓβοβηοραιη ίηίςυίδδίπιο ρΛΓβ1)θηΙ ίιηρβπο : αΐ ίη 0δ[1βιηίΙβΙίΙ>υδ βΐ ΓβΗ^οηΐδ βο ίοΓίυ- 
ηβηιιη ό6ΐΗαΐ6ηΙο ΙιβΙ)6Γ6ηΙ, ςαο ρπκΙβηΙίοΓβδ βίΤβοΙί, ιηίδβηβδ δυΜβνβΓβηΙ δαβδ. Εβο άυσι 
ΙιίδΙοπβιη Ιθβο, ωίδβπβίϊΐ ίΙΗαδ «νι, ΟΙιπδΙίβηοπίΓη δβοπβδδΒΐΙβδ άί^δβιΐβδβο ^βδοΐβίβδ, ο«Γβ- 
οιοηίαδ (ΙβρβΓίϋΐΛδ, ηοη οοηΙβιυρΙοΓ ωοάο, δβά ίρδίδ οουϋδ νίιΙβΓθ νίάβΟΓ, β1 ίηΙβΓ ρβΓίΙίΙίδδί- 
0305 ν6Γ8Β Γβΐίςίοηίδ 1)08ΐ6δ ςυοάθΐΏΐηοοΙο δρΑΐίαη. 

Ο. ν€Γαη€ $αΗ(Β€ Κ%$ίοήα, αη οοηβοία. — δβά ϊώλ}ΟΤ ϋΐβ (1α1)ϋθϋο βΗΐ : Αη Ιιιβο ηβΓΓβΙίο 
δίΐ νβΓθ ήίδίοπβ, βη ροϋοδ οοηίεοΐα βϋ βρυόίβικίοδ ηο1)ίΐ6δ βόοΐβδοβηίοδ, φΐβΐίδ βδΙ νίΐβ^ϋγη 
βρυϋΧβηορύοαΙβω,ΜΑΓαΑυΓβΙϋ ίαιρβΓδΙοπδβΙ Ρβυδϋαββ οοη3υ^δβρυ(] ΑηΙοηίαιηΟυβνβΓθΐη 
1Ιΐη<1οιιί6η56ΐη βρίδοοραιη, β1 Τΐιοιη® Μοή ΙΚορια, ηβ ΓβΙίςυοδ Γβοβηδβθΐη. ΙΙϋ αυιΙ)υδ οηαηία 
5ΐι1) δβηοΙΟΓυιη ηοωίοβ ρηοόΐΐΑ πιαίβ οίβηΐ, ηιιβιη&άιηοιίυιη (Ιβ δβηοϋδ ΟβΟΓ^ίο, όηηδΙορΙιΟΓΟ, 
ΗίρροΙ^ΐο, ΟβΙβπηβ, &1ιίδ(}α6, ηυδ^υβω βοδ ίη ΓβΓυηι ηβΐυρβ βχδΐίΐίδδβ ίηιραϋβηΐίδδίηιβ ηα- 
οΜίνατ, (^αοδ ΓβΓβΓΐ βΙ.Γβ3ίοιΙ δβΓΓβπαδ Ιιϊαηβιιίίοοη ΗΙ). π, αυββδί. 16; Ηίδίοήθηι ΕθΗββηιί,νΙ 
1θξΑρ\ί&\\\οΙθα) 6χ 06Γ6ΟΓ0 &ΙίΑ &1(ΐυβ &1ί3 ηιοΗβηϋδ ΙοβηηίδΟβαιβδοβηί ρΓοηΐ8η8ιδδ6 : βΐ αυοίο- 

Γ6ηι δη\>\§λί§ δρβοίοδίδ ηοη)ίηϋ)ΐΐδ, ΓβοΙβηιίη Οβυηι Γκίεηι, ίηιρίοηιηιίη 6β βΙ)θΐ6η(1θ πιβοΙιίηΑβ, 

ρίοπιαι ίη οοοδβΓΥβηάα ρβΓίίηβοίΑηι, ιυηι (ΙβηηΗη νίΐ© θυΐίοβθ 1υΓΐ)&δ, ρβηουΐθ, άοΐοδ, 61 πιο- 

Ώ8Βΐί€4Β νίΟβ βο δοΙίΙβπδΒ ςϋίβίβπι, δβοϋΓΐΙβΙθπι, οΐίβ, «Ο 1&η(1βηι οηιηίβ, ςαί, ίΙυπι νίνυηί,δίΙ)ί, 

ηυίά αίίΙϋβΓ νίνυηΐ, 1)60 ίηδβΓνίυηΙ, ρωηβδ οηιηβδ βίςιιβ βχβραΐβϋοηοδ ηιβχίπιβ δίΙ)ί ρροΟουβδ 

6Χ05€ΐι1θη1αΓ, βΐ (Ιβίυηοϋ ίη ©ΙθΓπίΐθΐίδ βο ςβυάίί , ςαο Ββί δρββΙβΙΟΓβδ ρβΓΓπυυηΙυΓ , ρβΓρβ- 

Ιυβιη ροδδβδδίοηβπι «ιάαιίΙΙυηΙαΓ ίοΐΐοβδ, βΐ πιίΓ&οαΙίδ ηοη ηηηαδ, ςυ&αι άυηι νίνβΓβηΙ, ββ- 

III. Ι.ίθ6ΐ ίρδβ δοί&πι ρΙβΓ&ηυθ βδδβ &Ι) Γηςβηίο Ιιατηβηο ίη δίΰ)ίΗΙ)αδ η&ΓΓ&Ιίοηίϋαδ οοη- 
6οΐΑ, φΐ® ΡΑΐΓβδ άάωηαπυηΐ, 6ΐ ηοΙ)ίδ αΙίΜ άβ ίίδ ίη Ηοο βοάβηι ορβπβ δβππιο ίπδΙίΙυίΙΠΓ; 
ΑΚΑπιβη οαπι ηοηίβηΐυω ίη Μβη^Βίδ Ογ^βοοπιπ), δβά Ηοπιβηο βϋβηι ΜαγΙ^^γοΙο^ο Β&Γΐββηιί 
βϋοδθρίι&ΐί πιεηΐίο 1ιβ1)6β1υΓ, ςυοΓυαι ηβαιρβ ΙιίδΙΟΓίδπι δοπρδβΓβΙ Οηπιβδββηυδ; πιβηΦδ 16 
Αυ§;υδΙΐ : τοΟ 6σ(ου Ιιοάααγ υΐοΰ ΆβενήρτοΟ βασιλέως* Ξαηοίί ^08αρΗαί^ βΐη Λδβη^Γΐ Τ€α\Β; ΜθΓ- 
Ι^ΓοΙο^υηι 27 Νον6αιΙ)Γίδ : Αρηά ΙηάοΒ Ρ^πίβ βηΐίΐίηοΜ Βαποίονητη ΒανΙααηι βί ]ο$αρΗαί : 
Ιβ^ίΐιΐΓ 6ΐίβιη ΡΙιίΙίρρί ηβδοίο ουίυδ, ίη βυηκίβπι δβηοΐυηι Ιοδβρίι&ίυπι οβηοη, ου]αδ 6& βοΓΟδϋ- 

Οΐΐίδ, της τών ^καθών ρύα^ί με άχλύος, Πάτερ (Νοωβη Ρΐΐίΐίρρί βχρπηίΙϋΓ ίη ηοηβ 0(1β : εβηοηίδ 
Ρ. τ6ν τίί άχλύϊ χρατού με νον τών παθών) ηυδ(]ΙΙ&ΰ1 ίη(!υε&Γ, υΐ ΟΓβίΙβΠΙ, ΙΐίδΙΟΓίαΠΙ ΙΐθΠΟ ΟΟηβ- 

είδπ) ίαίδδο, (Ιβ ςυϋ)αδ εΐίβηι Ρίοηβηυηι ιυδ. (|αο(Ι Γ^ίβΓΐ Ηοδνοίϋυδ, 29 δβρΙοηιΗπδ άίοίΐ : 

/ο$αρΗαΙ Τ€^ίΐί, €ί οοηβ$8θή$. ΕΙ 27 06β6α)1)Πδ : ^08αρΗαί Τ€φ8, Η 6Τ€τηχίω^ Λπηο 8αΙχίίί8 383. 

^ϋαηι €Ρΐαΐ€ΐη ηηάβ ΡΙοηαηΗτη ΗαπΒβήί, η€8€ίο, [ΧΧΙΧ] δΐιΙ)(1ιΙ Κθδν6ί(]υδ. ΕΙ β^οοοδ ϋΐΓβΓβπι 

βηΐίαυίοΓβδ, ςυβηάο ]8αι Ιιυίο ηβΡΓαΙΙοηί Γιϋβδ [)βΙ)ϋη(^δ βδΐ. Τύπο οηίπι ΙοδορΗαΙί 06Γΐ&ηιίη& 

ρΓβΜίοβηΙϋΡ, οαπι οιηηοδ 0Γΐ)ίδ ΙβΓΓβΓϋοι Γ08β5, βίνίπ ίΙΙαδίΓβδ (ίβοδ ϋοΙβΓβηΙ. €βρ. 26 : Οηο~ 

ηίατη ιηας[ηί €ί βχίπιϋ νίτί α ^ηΐύη8 οτηηΐΒ 8αρΐ€ηίια^ βΐ ΒοίεηΙχα χηνεηία €8ί^ ΒΗϋΙίίηη άαοΒ 

αίίμί€ ίψηηιοηαΐ€8 €08 ήηηοΑραηί , οηιη€8(ΐίΛ6 ογΜβ ίετνω Γ€0€8, Η ίΙΙη8ίΤ€8 νιΗ ίρ808 οοίηηί, 

« ζ€η€ΓαηίΗΓ : φιοηαηι τηοαο %ρ8€ Ιίηρααηι αάυ€Γ8η8 €08 αοιίΜ, α/ςτιιβ οτηηίηο βο ααάααα ρνο- 

ηΐΜριι, η( Ικβο ρνο(€τα8? Η«ο νβΓδ ηοηηίδί βηΐβ Οοηδίβηΐίηί ίπ)ρ6Γ8ΐ0Γίδ Ιοαιρορβ, Ιπβοβη- 

Ιβδίιηιιαι ΟΙιπδΙί &ηηυα), νβΐ οιγο», ουω Γθγο ΙβΓΓβΓυαι οπΜδ υηίνβΡδϋδ ΟΓ&δδίδ ίϋοΙοΓυπι Ιβηβ- 

!>« αΓοαπιίϋηίΙβΓβΙϋΓ , βδδβ ηοη ροΐυβΓαηΙ. ΕΙ αηηο383,δα^) Τΐιβοϋοδίο ΟΙιιίδΙίβηδ Γβΐί^ο 

οοη (δηΐυηι ίαιρβΓϋ ήοη)θηί ρθτίβδ οββυρβνβπαΐ, δβοί 8(1 Ιηϋοδ ΡβΓδδδηυβ ρβηβίΓδνβΓοΙ. 

ΑβεΙβ ίΐ8(]υβ ΒίΙΙίϋδ : ^Ηοά αηί^τη αά ίρ8ατη Η%8ίοτ%<β νβήίαίειη αίαηβί^ οϋ (ΐηα8(1ατη €αΐί8α8 , 

• φΜΜ ηιΊ^ίι ίιοο Ιο€θ οοτητηβγηοτατβ αΐΐιηιί, νίάβνι [οτία88β ηοηηηΙίχ8 ρο(χίί88€ί, Κοο ορχΜ ηοη 

ίαΜΤ€Γατη ΗΐΒίοΗατη €886^ ηχΑατη 8ηϋ Μ8ίονχ€Β Βρβοίβ Ιαοχίατη νχίαΒ ηχοηα8ίί€0Β^ αί^η€ αά Οιτχ^ 

ι/ίβχαηι ρ€νΙ'€€ίχοηειη εχαοίατη οοίίαηάαίχοηβηι^ ηχ8ί αι^^οΓ 8ΧλΙ) βηβηι ΰατη 8Β αδ λοηιίηι6Μ<, α 

9Λ€ηάα€%ι ϋΗηιχηβ αΙχβηΐΒ α€€6ρχ88β ΐ68(αΓ6ίητ. Ε% 6ν§ο ρτ(Β8εηχτη α88€ν€ταηίΙ άί/'βάβΓβ Ηοηχχηί» 

€886 ηΐίΗί νχά€Γ€(ην, ρΙχΜ 8ΧίΧ8 8ίΑ8ρχ€Χοηχύη8, (ΐχΜτη ΟιηΒίχαηϋΒ οΗανίίαίχ^ ηΐΜΒ οηιηχα ΰτεάϋ, 

ίτίΐηίίηίίβ. Α(1(1ίΙ ΒβΙΙδπηιίηυδ : ϋαΐύτηηχ νηαιη ΗχΒίονίατη €88β €οη8ία( €χ €ο, ηηοά 8αη€ΐχΑ8 

^οαψίη€8 ϋαιηα8€€ηχΐ8 χη βηβ ΗΪΒίοηω χηνοναί 8αη€ί08 ΒανΙααιη βί ^08αρΗαί, ηηοπίίη Τ68 ρβ8ία8 

8αΓχρ8€ταί, €ί ΕΰΰΙεΒία οαίΗοΙχοα χη ΜαΠι/νοΙορχο ά€$€Ηρ(08 ιβηηαΐην, Ιρδβ βοηβΐυϋο βυηι 

ΗοδΥβΙϋο ίη νΐΐίδ ΡδίΓυπι Οποηίδΐίυω : Ερο νχχ άΐΛϋϋο ςταιη Μιχμ ΗίΒίονίω [αηάαίηεηίητη 

Τ€ηίηι 8ί{. ¥οτί€ άχ8ρχίίαίχοη€8 ηχκεάαηι άβ (ΐχΛχΙ>η8άαηχ βάβχ ηιχ/8ί€ηχ8 αύ αηοίονβ νεί αάάϋοΒ^ 

νεί άϋαΐαία. Νατη ηχΑΧ ροίηίί ^08αρΗαί Γβο^ίί αά ράείη €οην€Υ8ΧΑ8 ίοί ^οτίρίΜπε Ιθ€Χ8 <β οοπι- 

ϋΐιιη^Γβ, φιχ ηηηααατη βαιη Ιερβταί. Αηηοη ϋίβίδηΐβ δρίήΐυ, βαΐ Νυηιίηβ δυ^ΟΓβηΙβ Ιοηυί ρο- 

Ιυ1(? Μ8ΐ(Ι)6βί χ, 18 : Εί αάρν<Ρ8χά€8 εί αά τερεΒ άχιοεηχχηχ ρνορίετ ηιβ χη ίεΒίχηιοηχηηι ι//ί^, 

6ί ^€ηΐχδχΛ8. €ηηι αχΑίβηι Ινααβηί νο8, ηοίχίβ ΰορχίατε^ ηηοηιοάο, αιιί (^ηχά Ιοφιαηιχηχ : έίαϋχί 

βηιηι τούί8 χη χΙΙα Ηοτα ηηχά Ιοηιιαηιιηχ. Νοη εηχην νο8 €81x8, ςαχ ίοςχΛχηιχηχ; 8€ά 8ρίηΙχΐ8 Ραίτχ8 

νε8ίη ηαχ /οςτϋΐ/ιΐΓ ίη νούί8, £ΐ 1.αο. χη, 2 : ϋαηχ αιχίβΜ χηάχΛοβηί νο8 χη 8ψΛαρορα8 εί αά ιιια- 

ρί$ίταίχΛ8 εί ροΙε8ΐαίε8, ηοίχίε 8θΙΙχ€Χίχε88ε, ^χΛαΙχίεν, αιι^ φΛοά τε8ροηάεηίχ$, αχΛΐ (ΐΜχά-άχ€αίί8. 159 Ι.£0ΝΙ3 ΑΙΙν\ΤΠ 160 

8ρίη{ΐί$ βηίνη ίαηοίίΜ άοΰβΙ^Κ υο$ ίη ίρ$α Ηστα^ ςηιά οροΝ€αί νοδ άίατΒ. 1)1)1 δρίήΐυβ (1οο6η5, 
Ηη^ϋθΟ) βά Ιοςαβηάαιη βχ&ουϋ, ίηΐ5ΐΓΑ δοπρΙαΓ&ηιιη ΙβοΙίοηίϋαδ ρβοΙα8 οοοακηαηίπιυδ. 1.6^1 
ίηίΑηΐ65, ρυβΓΟδ, (βσιβΙΙββ δίοαρΗοβδ, Ιιοιηίηβδ πκΐββ, βΐ Ιβκβηϋί ηβδοίοβ 1η οοηίβηϋοηίϋυδ, 
6ΐ οβΓίθπιιηίϋυδ οογαπι νίΓΪβ βίοσυβηΐίδδίιηΐδ» 6ΐ ΙγΓ&ηηίδ ίθ({α&οί55ΐιιιί8 οαυ8&ιη 5α» Γκίβί 
(]ΐ56Γΐ1$5ΐαΐ6, ίΐθ 60$ ίΐΏρβΙΙβηΙβ 8ρ1η(υ^ 6^5$θ. Νοη 65ΐ αηίυααδ Ιαιηεη, αΐ Ιΐθ5, αυοδ \ι\ο 
ίη(6Γ$6ηΙ 08Π)&$06ηυ$ οοηοΐοηβδ ϋ^βιη νβΓ51$, βο δβαίβηϋΐδ ία1$$β & 8ρίΓΐΙυ δ&ηοΐο αίοΐΑΐβδ, 
α$$6ΓβΐΏ, φΐοϋ Ιίοβΐ βδδβΐ άβ ίΙΗδ, ςυβδ ΒβΓίΑθίηυδ 6ΐ ΙοδθρΙι&Ιαδ Ιι&ύαβΓβ, ηαΙΙο Ιβηιβη ιηοϋο 
ιΐ6 Αΐϋδ Ιά (ϋ66η<1ιιιη 65561, ουιη θϋ ΙηιρΓοϋΙδ, ίη3ρ1ί5(ΐυ6 66Γα5Φ, ηοηηίδί & ιη&ΐ6 5βηο δρίπϋα 
βηιοΐΑΓί ρύΙϋθΓυηΙ. 86(1 ςαθοαπφΐθ ΓαΙιοηβ 6&5 ηου 1ην6η5ίΐΏΐΐ65 οοηοίηηαπί, βίΓοΓίη&ηΙςυβ 
ΟβΐΏβ566ηυ5, 56ΙΏΡ6Γ ΥβΓ» (Ιΐοβικϊ» δοπΐ, Υ6Γ&(ηΐ6 ΙιίδΙοηα, ία φΐβ ίηδβΓυηΙαπ : 1(1(}υ6 ββή 
ροΐαΐί 6Χ6ΐηρ1ο ηοη ρΓοίβηοραιη ιηοϋο, ββά 666ί65ΐ&5ΐί6οηιιη ς[υοςυβ δοηρίοπιπι, φΐι γ68 ν6- 
Γββ η&ΓΓ9ηΐ65 5ΐιιιίΗ1)υ5 6οη6ΐοο15ϋ5 υδί 5ΐιη1; ηβο ρΓ0ρΐ6Γ6&, ηΐ5ΐ α ιη&ΐ6 5αηΐ5ΐιοα]ίηιΙ)α5, οοη- 
<1βηιη&11 ίβΐδίΐβΐΐδ 5αηΙ. 

υπ. 0^98 ρηψηηΒ ^νίί€^ρ^€8 ίαί%η%Μ ΗπβίΜ Μ$ίσή(Β. — ΕΙ ΙίΦΟ ρΐΌ ν6ηΙ&ΐ6 Ιιΐδίοπίφ. ΟυΜ 
ρποιτο ()6 1ηΐ6φΓ6(6 7 βχδίΑΐ βηΙΙςυΑ ν6Γ5ΐο ηοιηΐηβ ββΟΓ^ϋ ΤΓΑρβζαηΙη 6ά1(β ιιηβ οαιη ορβ- 
Ιί5υ5 ΟβιηΑ5€6ηί β Βββίΐίβηδίϋυδ βηηο 1548. Ε& Ιβιηβη ιηυΐΐο 65ΐ θηΙίςιιίοΓ ΤΓΑρβζυηΙίο, ουαι 
6θ υβυδ 5ϋ νΐηοβηϋιΐδ ίη 8ζ€θ%Λο ΗϊΗοτ. , 66η1υηι ηιιΙηαυΑβίηίΑ θηηο5 Αηΐβ ΤΓβρβζαηΙίαπι ; 
ηβο (ΙίνβΓδΑ 65ΐ, ηιΐφ ίη &η11(ΐυΐ5 ηΐ6ηι1)Γβηΐ5 ρΑ55ίαι ίη ΙΙαΗα ϋίϋΐίοΐΐιβοίβ ωυΐΐο βηΐ6 Τρβρβ- 
ζυηΐίί βθΐθίβηι όβδοπρίΑ 65ΐ , υΐ 6Χ Ιίϋπδ ί]ρ$ί5 , οοηάίΐίοηβ η6πιΙ)Γ&ηθθ , 8ΐϋ5(|α6 βρβΓίβ οοη- 
ΙίοϋυΓ. ΕΙ οϋ ηιβηϋθ , 6«()υβ ί(Β(1ί58ίηι& (ΙιοΙο Υ6Γ8ίοηΐ5 ϋυΜί&Γβ νίάβΙυΓ Βϋΐιυδ , βη ΤΓθρβ- 
ζυηΐίί $ϋ,(ΐ6 ηυ&ίΐΑ οβηδυιΐ : Ββ ΤταρβχίληΙϋ αηΐ€ίη νενήοηβ ηίΗίΙ αΙχΜά άΐΰαηι^ ηΐ8ΐ βανη ιηίΗί 
α%»%ά€ίη αη(βα8€ίηρ€Τ ναΐά^ ηκίβιιι €ί ΐίηρβτϋοίη νίδαηι /ιιΪΜβ : ρο8ί αίΛίβηι {αύΐρβΓ ^οαηη^ηι α 
8αΛ€(οΆηάν€α «ιγιμη ορϋίΛΗαι βί άοΰίίδδίνηίΜη ^ ϋα ϋίίαϊη ορϋπιοηοη αο [XXX] άθ€ίί88ίτηθ' 
ηΜΜ Κ&ΓΟΠΜη ΰορία ίη8ίηίϋ(ί88ηηαίη, €Χ€τηρΙαη8 θτ€Βϋ% οορχα [αοΐα €8ί] ιηηκιιιβη^ βΐιαηι Ιοοϊβ 
νίίίοδαψη. Οποά φ^ίά^ιη ΗύβηίίίΜ ατίβ ηίιιιι>/«5^ίηα^ίοηί, φίαηί βτϋεα 8βΤίηοηί8 ίρηοταΗοηί, 
ίηΙηΑβηάαηι ρηίανηη , ηί8Ϊ ηχτηίδ ιηΐί/^α Ιο€α €88€η( , ίη ςη«ιθΐΜ υιχ (€8ί\ηαί%οηχ8 €Χονί8αί%ση€ 
%η8€ί(ί(Β ηοίατη %ηί€τρτ€8 ά€ρτ€€αη ^ηβαί. Οχμβ Τ68 δΗδρΜοηβψη ιηίΑί ησηηίΜΐΙαηι ίηη€€Τ€ί , 
ΤταρβχχΛηίίηηι /Όηα88€ νβτδΐοηίδ Ημ]Η8 ρανβηίϋίη ηοη €88€ , η%8% $η φΛίϋχΜάαηι βΙιαιη α7ιί« εηίη 
€Ιτ€Β€α ρ€Τ8αφ^ ψχοη 8αί%8 α88€€ηΐίΑηι €88€ €οηιρ€Τί88€ίη. ϋίοηηφίβ η8 8$ λα6βαΙ , ηοναηι α ηο^ 
ΰί84Γααη€ίίοη€ηι Ηαύ€8 , 8% ηίΜΙ α/ιικί, ρταΐΰβάβηΗ Ώνο(€€ίο^ ηί8Χ (αΙΙον^ ρανΛο οίαηονβηι €ΐ 
βά€ΐχοτ€ίη. Οχχχη ΒίΙΙίο οοηδβηΐΐΐ ΗθΓίΙ)6Γΐυ$ ΗοδΥβίαυδ ηοΙΐ5 ίη ΥίΙβδ Ρ&Ιπιηι : Εχ8ίαί €ί αίχα 
αηίχοίΛα ν€Γ8Χο φ^αηχ νοίηηί €888 ρτοοχΜταίαηχ α θβονρχο Τναρβχηηίχο , ολιχμ ηοηχχηβ βάϋην 
%η 8αχΙχοη€ Βαηχαδΰβηχ αηηο 1548 Βα8χΐ€ω €Χ οίβοχηα Ηβηήοχ Ρβίη, ΜχΗχ νχάβίιιτ νβίχΜ ίταηδ- 
Ιαίχο ηίΧΛίίο αη$Χ(ΐχίχοτ Τταρβχηηίχο. Ναηχ χηνβηχίητ €α χη ηχαηχΜΟΤχρίχδ ηιβηχύταηίδ, ^^ί^^ 
αηί€ αηηο8 300 , 8α ίναηδίαίχοηύ χΜΧί8 €8ί ΥχηΰβηίχχΜ ίη δρβα^Ιο ΜδίοηαΙχ 8ηρνα οϋαίο, Ττα- 
ρ8χχίηί%χέ8 ν€ΓοραίηΜη η^€ηχοηα νχχϋ^ ιιοικΙμιιι 150 αηιΐΜ βΙαρη<. ββδρΑΓ ΒβΓίΙιίυδ, Λά- 

Μαχ, 

ββστρχο 

€888 (ταηδίαίχοηβίη. ΕΙ 111). χι,νιι , οβρ. ΙΟ': €ηιη αίανοηχτη ηχετηοΗα ηοηχβη Τταρβζηηίϋ υβη- 

άαχΐ€8 ία€€Γ€ί% ΙχΙηΌ8 €Χ βτ(Ε€ί8 8€ηρ(οτΐύη8 8χρΓ€8808^ ηχΗίΙ άίΑϋΗατηηί ί^/ρορΓαρίιοτηηχ 

ρχέ€τχ ΙχΛΰΓο 8ΧΜ ρο8(8ΓΧ(αΙΧ8 δΰχεηίίαηχ ρο8ίΗαΙ>8Γ8. Ιάβηχ αοήάχί Ηίδίονχα ΒατΙααηχ €ί ^08α' 

βΙχα$ , φκΒ οΑτη αηί8 Μφχοί 8(ΒαέΙα α ηχοηαοΗο φιοάαίη 8Χί ά€ Θτ(Β€0 Ιοαηηχ8 8ίηαχίϋΒ (ταηδ- 

4α(α^ ηχηΙί08 ίαηχ8η Τ8ίτο αηηο8 χηί€Τ ορενα ϋί ΟΑτη ορ8ηΙ)η8 Ιοαηηίδ Βαηχοδΰβηχ €Χ χηίβτρτε- 

ίοέχοηβ σχΛ/χίέάαηχ , 8Χ άχχ8 ρΐαοβί , Τναρ€χ%χη(χχ Ιβΰία ««^ 86(1 άβ ΤΓ&ρβζαηΙίο , 63υ8(]α6 δοπ- 

ρ1υΓ& ηθ5 ίη ΟίΑΐτίϋΑ ηθ5ΐΓθ Β8 βεοτρϋδ 8ΐ ΰοηΜχ 8€τχρίί8 , ^ααι 6(ΐίΐΑ ουιη Οοογ^ο Λογο- 

ροΐίΐβ. 

ΟΥ. Οταίχοηβδάβ ίηίαρχηχύιχδ. — Ββ οναίίοηχύχΑ8 αάν^Τδηβ ά€88ΤίοΓ68 ιπια^ίπαιη ΙοθβΙιίπιυδ 
€αηΐ6ΓβΓίιΐ5 ΝοΙίβ ίη ΟΗΓοηοΙο^βω ΝΙοβρ^οή ρ&ΐΓΐβΓοΗββ 5θπΙ)11 : Εχ8ίαί 8€ηρίηηχ (χίπίο Ιοαη- 
ηχ8 Βαίηα8€€ηχ άβ νεηηαίχοηβ χηχαρχηχχηχ^ χηαχαηίΛτη [άηχα ρχ8ίαίχ8 αο άοοίνχηο! χΙΗχμ, 81 οθα- 
8βηι (ΙίοΙί β εβηΐθΓβήθ6χρθ5685, Άϋάί ςαοωοαο ΑΓβυηΐ6ηΐ6(υΓ ίηίβηιίδ Ιοοηοοίβδίβ : Ιη€Τ8- 
άΛχίΒ αχΑίεηχ €8^^ ρχΜαηΙορβνβ ύΓ€υχ χηί€τάηηχ ορβνβ βττοτβδ ηχαχχηχχ €θίτοϋον€ηίητ^ Ηοηχίηχαη 
€οηί8ηίχο8οηιηχ ρ€τνχ€α€€ 8ίχίάχο ; ρτϋΒ88ηχηχ 8Χ ν€ΐχρχοηί8 ορχηχοηχ νχιΐρχ αηχτηχ οοοΗρβηΐΗΓ, 
Ιίαφχβ €ΧΜη αΐίϋχ , (χίηχ ηχαχχιηΰ χη ΕΰΰΙεδχα ν88 €8ί ρβτηΜοβα χη ρηηχχ8 ρΓορηω δ^ηίβηίίω , €ί 
ρ8€%χΙχαΓΧ8 €ορχίαίχοηχ8 α88€Τίχο αίςχιβ άβ^βηδχο^ ίη φΑο ρηχ ηχηχϋ 8Χίηί, ϋα Οηεοχδ (διογνώμ^νβ^ 
νοοαηίιιτ; χία ραταίχ, ηί αύδΧΛτάα αϋ8Χίτάχ8 οΧΑηχΐίΙανβ ροίίχί8 δΐηάβαηί, ρααηι €οη€6ά€Τ8 α1ί€τχ, 
αΜί αάηχχίί8Τ8 ,αχΛοά 8€ηχ8ΐ οοηχρτείχβηδίδ , ςααηινχδ βί (χι^ίχίχα αΙχφΑαηάο χΙΙα βί χη8χρΙχ€αΙ)χΙχα 
ν€ρ8Τ%αηίατ^ ααυ8Τ8ατχ χηίβΙΙεχβνχηί. ϋδφχβ αάβο 8ηα Ότούατχ ΙαίαηίχΑΓ, 8ί άοΐεηί χηχρνο- 
5βΓί. Β€ί8νχοτα ααίεηχ «ιηιΙ οηχηχα-^ 8Χ (οτί€ αϋοεάιιηί αΐχω €(χαηχ €ΧΑρχάχία(€8 ^ ΰΧΑτη Μδ ρτο- 
ρ8η8Χ0 ρηιίχβϋαηάχ αΙχφΛϋχΜ^ εί αδδβηίαηάχ χηχρχιά€ηίχα. Ξεά ηχηχχδ εηχηχ Ιοηρβ βναραίην Χ8ΐα 
άχΜρχΛίαίχο : ρ€τραηΗΑ8 αά τεΙχφΜ. ΟοηΧβΏύο^οηΐϊΆ Ιιοηιΐηυηι ρβι-νίοηχ 5ΐυ(1ίϋΠ), 56ηΐ6ηΐίδβ 
ρΐΌοη(Β (ΙβΓβηδίο, 61 ροΐίδδίπιυηι 5ί Γ6ΐ1^οηΐ5 ΟΑαδΑ 61, 6υρί(]ϋΑΐ65 αΗ», ίη^βηδ δαηΐ Ιη γο- 

ραοΙίΟΑ ηΐΑΐυηΐ. Ετ%0 (|υί(1, ΟΑη)6ΓΑη Τ Εγ^Ο 1)ΓΑ85ί6Α ίη ΙιΟΓΙΟ (]66Γ6δ6ΐ1 , 6ΐ άικ^ ποταμών χω- 

^σιπηγαί; Ι() 6ηίηι ροΐίιΐδ 6οη6ΐϋ(ϋ ν1(]β1υΓ» ςρίΑΟί θΓΑ(ίοη65 (16 ίηΐΑβίηίΙ)υδ ίπιϋ^ηβδ 6δδο 
ΙΙ[ΓΑΥΐΐΑΐ6 ΑΟ (ϋ^ηίΐΑΐβ ΟληΐΑδοβηΙοΑ. Η6(1(ΐ6Γ6η) Ιιΐο ν6Γΐ)Α δυΑ ΟΑπιβΡΑπο, Ιη Γ|ηο 6ΐ οοηίβη- 
Ιΐοηίδ ΑΓ(1θΓ6ηι, βΙορρα^πΑπά» νβπίΑΐίδ, 1ΐίΒΓ6δβθδ(^αθ ρΓθρα;;ηΑη(1{β οοπΑΐυδ νοίοδ&οί νίίΐοηΐ. 
86(1 ηοΐο ουηι οοηίβηΐίοδο , βο ρβΓνΙοΑοβ οοηίβηΐιοδίοδ Α86Γ6. Κβαι ίρδββχΑπηηο, 6Χ (μι» 
§60ΐ6η1ί« ηιβΦ ΓΟϋϋΓ Α<χ6ύί1. ΒοτχρίχΛχη χηάχ^ηχιοΛ €8ί [άηχα υχΰίαέχδ βί άοΰίηηα Μχχμ. Αι\ 
ίοιΗίζηαα) , ημοά οηαι ΟΑΟΐΑδοβηί ηοη 5ί1> οκαΙο ΐΑΟΐβη αΙ) Αΐίί5.ΐ)ΑηΐΑ5οοηο ΐΓίϋιιίΙατ : νβΐ ίη(ϋ- 161 ΡΚΟΙΕβΟΒΙΕΝΑ. 161 

ςηααι , (}υθ€ΐ ΗββΙ β Οβιηβδΰβιιο βοηρίυπι δϋ, ίηίΓΑ ΐΑπιβη βιΙδΙΙπίΑϋοηοιη Ιοηϋ νΙΗ β8ΐ, ικ^ια 
ι:Αα26Γ8ηυ5 (Ιίνίη&ηίΐιιπι ΓβΗηςαίΙ. υΐηιπίφΐβ ηο8 Ιβιηβη 6ΐ ΐβαιβΓβ ρροΐβίαιη , 6ΐ ιηβΗ^ο 
βηίιηΐϋΙτβΓδυιη 6556 ρΓθ1)8ΐ)ίιηυ5. ΕΙ ρΗιηυιη Ο&ιηοδοβηι δοηρίυιη 6556 , ίάίΐαβ ςβηυίηυαι» 

ρΓ2Βΐ6Γ ΙΟΑηηβτη Ηί6Γ05θΙ^Ο[ΐίΐΑη\1ΐη ίη 6]α5 Υϋθ : Και αύθις περ\ της των θκίων χα\ ββπτ&ν ε(χό- 
>ων περιφανούς «ροσχυνήσεω;, χα\ βσον τ6 έν αύτφ της θε(ας είχένος χαλλος τ6 Ιξ &ρχής &νεμορφώσατο 
χ&ΑΑΐον, τοσούτον χα\ τ& περ\της των σε^σμίων είχ^νων τιμής άνετάξατο όψηλάτερονχαΐ φακβρ^ρον ' 
ίί€ψηΙιΐΜΓθ» ά€ ρταοΐατα αάοναίιοηβ νβηβταΜΙιηϊη ίιηαρίηηηι^ €ί ψΐίαηίηηί ίη ίρ$ο ά%υίψΐ4β 
ίϋΐο^ιηά ρηΙΰΗηίηάο νηβΚιΐΒ α ρτιηΰΐρχο %η(οτίΐιαναί ^ ΙαηίίΜΛ άΒ νβηηαϋΙχίΜΛ ίτηορί^ 
ηαηι Ηοηοτ€ $ηΙ)1%ίηίη$ α€ 9ρΐ€ηάίαίη$ ΰοηΰχηηανίί; Μ6ηο1οκίιιιη Β&5ίΗβηιιπι : Ό ουνδσ&ος Ιωάν- 
νης τΨ^ των λύγων αύτου δυνάμει, χα\ ταΖς έχ των Γραφών άπο8ε£ξεσι χατήσ^υνε τήν των είχονομάχων 
αιρέσιν - 5αη€ίίΐ8 ιίαφίβ Ιοαηηα ΒΒπηοηίΑίη $ηοηΐψη νοοονβ β( €χ 8€τ%ρ(ηη$ $α€Τ%$ ρβίιΗ» άβιηοη'- 
ίίΓαϋοηίΙηα ΐ€οηοίηα€Ηοη$τη ΗΰΒταίίη , ηοη $%ηβ 1ΐΰΒτ⻀0$ ϋοηίηιηβΐια €οη[%ίάα : ρπΒίβΓ &60Γ- 
^υΐΏ €ΙιίοηίΑ(ΐ6ΐη εχρθ5ί(ίοηίΙ)υ5 ίη Οβιη&δοβητιπι , €οη8ΐ&ηΙίηυπι ΑβΓοροΗΐβιη ίη Ιβτκΐβΐίοηβ 
Ιοθηηίβ 1)&πΐθ5ΰ6ηί , 6ΐ ρ6Γρ6ΐυθπι (ΙοοΙοηιιη οπιηίυιη ΐΓ&άίϋοηβιη, τηο(1α5 ίρ56 (ΙίοβηοΙί, άοο- 
ΐπηιι βΐϋδ Ι)Αΐηθ506ηί ορβηουδ οοη5οηΑη5, θΓ^πΐ6ηΙοηιπ) νΐ5, 6ΐ πΜΐ6ηβ (16 ςυ& β^ίΙαΓ, Ιοθη- 
ηειη ηο1)ί5 βρροδΜβ 6χρΓίιη6η5 , ν6ηιιη ϋϋυδ ρβΓβηΙβπι Ιο&ηη6Πΐ 6586 οοηνίηβαηΐ. Ηοο 6ΐ 
(ϋ5ουΓ5υ5 ίρ5ίυ5 ΟαιηβΓΑηί ίϋίθβηι 8υΙ)η6ΐα5 θρ6Γΐί55ίΐΏ6 (ΐ6Π)οη5ίΓ&1. 

ΐν. ΟυθΒ οτψ) οθυδβ 6Γϋ, υ1 5€ηρ1υΐΏ θ Οβιοθδοβπο , ίηάί^υπι Ιβηιβη ί1]ίυ8 ρί6ΐ&ΐ6 61 άο- 

ΰΙήηΑ 5ίΐ7 Νί5ΐ ?6ΐίπια5 (1ί66Γ6 $6πρ1β οιηηί& Ρ&ίΓυιη, ςυ» οοηΐρβ ηονβίοπιπι 6γγογ65 θ£Γ6Γυη- 

ΙυΓ, Ιιο€ Ιβηΐυπιηιούο Ιϋυΐο, φΐίβ ηοΥ8ΐθΓ65 ίυ^υίβηΐ, 6ΐ 6οηιιη Ιιφγ6565 ο1βη88ίαΐ6 Γ6ί6ΐ• 

ΗιηΙ, ίηάί^β 6556 ΐΑη1ί5 Ρβ1η))υ5 56ηρΐΑ. Εα(16πι Γβϋοηβ 6( 5&0Γ&Γαηι δοηρΙαΓΑηιηι οίίοΐΑ 61 

Ετ&ης^Κοηιιη (1ί^ί1&$, ουιη ΙΐΦΓβΙίοοΓυΐΏ ίπιρί6ΐβϋΙ)υ5 βάνβΓδθπΙοΓ, ίηάί§;π8.6556 6ΐρί6ΐβ1β 

Ολτΐ^βηλ 6\ (ΙοοίπηΔ 666ΐ65ία5ΐίο& (1ί66Γ6 ρο55υπιυ5. ϋίοβηΐ Ευηοαιί&ηί ίη(ϋκη& 6556 ΒββΠίο 

5οη\Λ;λ ιςο» νΐΐ6 6θηΐΓ& Ευηοιηίαιη 5οηρ5ϋ. Ν65ΐοηαηί ίπάί^πΑ 655β ΟνήΠο 56πρ(&, ςυ» 

Ν65ΐοπΑΐι»\ι»τ^5ί οροοηυηΙΟΓ. Αήοηί ίηάιβηβ 6556 Α11ΐΑη&5ίο δοηρίβ, φι» ίίΐβ ίη Αηβηο5 π)6ϋί- 

ΙβΙιΐ5 6Βί^ φι&ίΆΑχΆού\χαί ηυηο (ΐ6Π)υαι, η6 Γβΐίφίοδ Γ666η56&ιη, Γ666ηΐ65 Ιοοηοοαβοΐιί, 6^ ίπι&- 

ζίπυω ίιο$(65 (Ιίουηΐ, ίη(1ί(;η& 6556 Ββιη&566ηο 56ηρ1β, ηυ» 0&ιη&566ηυ5 ίη (1656γΙογ65 ίηιβ- 

^ηω ΰθοιρθ5ϋ6Γ&1. 86(ί φΐ6πιβ(1π)0(1ααι ηβφχβ ΕαηοαιίΑηί5, η6ηα6 Ν65ΐοηβηί5, η6ςα6 Απα- 

015 ϋοοίί 58ρί6ηΐ65(}ΐΐ6 νίπ Αηίοιυηι &ηίηι&()ν6Γΐυη1, η66 ρΓ0ρΐ6Γ6& φιοά ίΐΐί 56ηρ(β βΓΓΟΡβηι 

ρΓορηυιη ^υ^&η11& (1βηιη&η1, ΟβώοΙίά ίΐ6ηι 68ά6πι η6ςΙί^ηΙ : ί1& 6ΐ 56πρ1β 08πιίΐ566ηί, 

3αίά(ΐϋί(1 β8ΓΓί8ηΐ 86 ηυςβηΙυΓ Γ606ηΐ65 ίβΐί ΐ6οηοοΐ85ΐΐΒ, βηιρΙβοΙαηΙυΓ 6ΐ 6χθ5ουΐ8ηΙυΓ, 6! 
ίβηί55ΐπΐ8 ί8η1ο Ρ8ΐΓ6 66η56η1, 60Γυηΐ(ΐαβ 8υο1θΓίΐ8ΐβ ίη ηυ88ΐ0Γθ5 5ίηιίΐ65, 8ηϋ(]υ85 Εοοίβ- 

ώθ ΐΓ&ύ1ϋθη65« 61 Γ6€ΐ8 άθ^8ΐ8, (|υ6η)8(1Π10(1υΐη 6ΐ 6Χ 8€ηρϋ5 8ΐϋ5 63α506Π) ΡβΐΓί5 60ΓΓ0- 

1κ)Γ8η1. 86<1 ςιιίά Ι8η(ΐ6πι ίη 60 5οηρ1ο 65ΐ, (ριοά 651 ίηάί^ριαπι ν6ΐ ρί6ΐ8ΐ6, ν6ι (1οο1ηη8 ίΙΙίυδΤ 
βηηοη Ιϋίάβιη 61586ΓΦ δοπρΙυΓβθ 56η1βηϋβθ, β\ ν6ΐ6Π]ΐη 86 58ηοϋ55ίαιοηιηι Ρ8ΐΓααι ΐ65ΐίηιο^ 
ΠΙΑ ρ855ίαι υΙ)ί(ΐα6 6θθΐ65ί85ϋ68ηι ΐΓ8(]ίϋοη6ηι οοηιρΓθ1)8η1ί8 οοοατΓαηΐΤ Οαίά 8Γ^$ιΐ£η6η1ί5 8 
58εΓ8ηιιη ΙιϋΙβΓ&ηιπι ρ6ηα (Ιβρροπιρϋδ ν8ΐί£ΐίυ5Τ ηυίά Γ8ΐίοηί)3α5 6νί(ΐ6ηϋα5Τ ςαίά 6θηο1α- 
$ίοηί1)α5 δ6ν6πυ5? (]υΐ(1 56ηΐ6η1ϋ5 ώςηίιιβ 7 ςαίά 5ΐΓυ6ΐαΓ8 Γ6Γαηι ίΙ1υ5ΐΓίυ8? υϋη8ίη 06η5θΓ65 
ί$ϋ 5θπρΐ8 6^υ5η10(^1 ΙβςβΓβηΙ, 6ΐ (1οοΙηη8αι ροη(]6Γ8Γ6η1 1 δ8η6 6ΐ ρί6ΐ8ΐ6 08ηΐ8566ηί• 61 (Ιο* 
€ΐηη8 αίκπίδδίαιυη) ορυ5 ί8ΐ6Γ6ηΙυΓ. ΝίΙιίΙ βηίηι ίη 60 65ΐ, ςυοά Ι)8ΐη8506ηιιπι ηοη 5ρίι*6ΐ, 
αυο(1 08αΐ8566ηϋπι ηοη ΓβίβΓΑΐ, 6ΐ αά Β8Π)8506ηί68πι (1ίκηίΐ8ΐ6αι ηοη 855ΐΐΓβ&1. Ργι*616Γ68 οααι 
ε8ηΐ6Γ&ηιΐ5 ΙαηΙυπ) (1ίθ8ΐ, η6€ άίοΐυη) οοηιρΓθ1)8ΐ, ίυουηιαιιβ, ς[υ6η) 5ίΙ)ί ρΓίυ5 ί666Γβ1, ΐ6ϋ(0Γί- 
^ βίίβιη ί806Γ6 ίη5ί(1ίθ56 ίηΐ6η(ΐ8ΐ, ηοη 65ΐ ουπ ίη γ6 οΐ8η55ΐπ)8, η6€ 8ΐ) 8ΐίί5 0ϋηΐΓον6Γ58 
εοιηρΐΌΐ)θη(ΐ8 (1ίυ1ίυ5 ίπ)ηΐ0Γ6ΠΐυΓ. 
ΐνΐ. Ιΐ35αΓ^1 8ΐίυ5 ε8ΐνίηίοοΐ8, 6ΐ ίηι88ίηαηι Ιΐ05ϋ5, 6ΐ ρΓορυ^8ΐθΓί ίηΐ8^ηαηι ϋ8ηΐ8506ηο 

Τ6(ΡΓ&10Π8 8Γΐ6 ρ6Γ5ΐΓ6ρί1 , ίη 1115 ΟΓ8ΐίθηίΙ)α5 Ι)80185€6ηΐΐηΐ 5«ρ6 ί8ΐ)α1ί5, 6ΐ 8ρ6Γΐί5 Π16η(ΐ8- 

άί& (κΐβαι 8(ΐΗίΙ)υί556, νβΐ ΒβΓοηίο 6ΐ ΒβϋβΓΠΐίηο Ι65ΐί1)υ5. Ιθ8ηηί5 Μ8ΐ^» Αη1ΐ06Κ6ηί Οιγο- 
«^<^γι\&υ(ί8ΐυαι 8 ΟβίΏβδββηο 0Γ8ΐ. 3, άβ ίαιβ^ηίϋυδ, Υ068ΐ Β8Γθηίιΐ5 ρΐ6ηαπι πΐ6η(ΐ8θϋ5 : θγ^ο 
Ι^ιη35€^ιιυ5 3ϋοϋ6ίο ΒβΓοηϋ 5δΒρ6 8ρ6Γϋ5 ίαϋυΐίδ 61 αΐ6η(ΐ8θίί5 8556η(ι1αΓ. Αικίί, η6 6^0 ρίΜΠί 
άιοδω, (ρύά οαΐααιηΐβίοπ Γ65ροηα6&1 0Γ6ΐ56πΐ5 , άβ ίηΐδ^ηί1)υ5 ηοη Π)8ηυί86ΐί5, 08ρ . 9 : 
^^ο^ ΗίΗϋ αΐίηά €$$€ η\$ί τΛαη\[6$ίαηί οηηιίηαίιοηϋτη ίΛτη ίη ύαηιαχΓ^ηιιηι, ςπκιαιιι ίη Βανοηιηηι : 
ΛΟΜ ϋαηκα$€€ηη8 ηοη αΒΒ^ηίχίητ ΜαΙαΙυΒ ίη ίί^, φ/κΒ νβΐ οΗνοηοΙο^Κ6, νύ ηί$ίοτί€€ €ίταί: $€ά 
ί« ίί«, ^ΐΜΤ άβίτηαρίηβ Η(Βΐηογτ1ιοη$ω ίταάίί; λίο βηίηχ ηοη βίταί; οιιη» α/ίί λί^^οηοί, ηοηιί- « 
Μοίίιη Εη$€ΐ)\η$^ Ιίύ. \ίι Η%$ίοτ. €€€ΐ€8,^ οαρ. 15, ί(Ιβιη ΙϋΗτχΒ ηιαηάανβηηί, ΙΥίΛ// αηίΰψη 
αϋΐίάρτοροΒίίΗϊη €ναί Ώαίηα$€€ηο^ ςηαηι άίηιοηίίνανβ [ΧΧΧΙΙ] ηίηηι, €ί οιΛίι^ηι ίη^αρίηηηχ ίη 
Ι^€€ί€Μ%α αϋ ίρβίΒ ΟιτίΒϋ ί^γηροτΛη» οτίρίηβτη άπο^ΤΒ ; ({Ηβηχ αά βηβηχ νεοίβ ΜαΙαΙαψη (€$(0ΐη 
αάνο€ανίί : (^αίά^ηίά ίίί ρο$ί€α άβ οΙινοηοΙοαχ€\$' εί }ί%$Ιοτ\€\8 ΰχνεα ΒβτοάΒτη βίτοηύχΜ. Νβ^β 
ΒβΙΙατηχχηπΒ ίη ΙίϋβΙΙυ Ώβ $€τίρΙοτχΙ)Μ8 ΒοοΙβΒχα^ίχοη χά άχοχί : ςηοά νβίβταίοτχβ €Χ €€Λυχηχ8ία 
ίηχροηχί, €χ Ηί8 ΒβΙΙαηηχηί νενΰχΒ άβ ϋαιη<ΐ8€βηο ιηΐβΙΙίρβΒ : « Ξβά ββη ροί€8ί, ηί 8αη€(η8 
^οαηηβΒ ΟατηοΒΰβηηΒ, ρηαηχνχΒ αΐίοίΐχίχη άοΰίηΒ βί ρηιάβηΒ, Χ8ίί8 ηαΓταΙχοηχϋχΜ άβ ΡαΙοοηχΙΙα β( 
Ττα^αηο βχ χη(βτηο ΜβταΙ'ίΒ [αοΗβ βάβίη ΗαύχΛβηί [χη οναίχοηβ άβ Ηχ8, φ^χ ίη βάβ ηχχρνανβ- 
ηίηί)^ηβαηβ άβ νβηίαίβ βατχίηχ χηνβ$ίχραηάα βοΙΙχοχΙχλβ ηιιχΙΙχΑίη (ΊιβτχΙ.ι^ Ε8ίηβ Ηοΰ άχανβ Όαηχα- 
$€βηιιηι ΒβίΙατιηίηο ]ηάχ€β [αδηΙΐΒ, βί αρβνίΪΒ ηχβηάαβχχΒ^ 8<Βρβ βάβηι αάΗχϋχιΧ88β ? ΟχΛχά β8( ρβτ- 
€βηβΓ€ αΐίβηα νβνϋα €ί ηιβηίβτη, 8χ Ηοβ ηοη 65<?€Γ&558αι ιΐβπι ρβΓΥβΓδβπκιυβ (1β Ιοβηηβ 08- 
πΐ85θ6ηο ίβηοΓβπΙίβηι , αο ίΓβαάοπι (1ορΓβ1ιβη<ϋ1 ΗβπΙ)βΓΐυδ Κθδνβί(1υ5 ίη Ιβββ ΐ8ΐίοηίδ, 
1«Ίΐ)υ!8 3, ίπ ηυα δβηικηΒβΓΟπϋ (Ιο Τοβπηβ ΟΑΐηοδοβηο 3υ(ϋ6ίυα); ίηίςυαηι άβ ΒβΓοηίο, 61 
1>8ΐη35€οηο ορίηίοηοιπ ϋχριο^δοιη 1ΐ8ΐ)6δ. 

ίνΐΐ. ϋι: Υΐΐη 8αη€ΐί ΒίορΗαηχ 3Ηηίοή$, — ΕχδίθηΙ ίηΙΟΓ ορβΓ8 β]υ8(ΐ6ηι Ι)8Πΐ8δ66ηί, ΒβΒ 
ς€8ΐ(Β $αηαχ 8(€ρΗαηί ^Ηη^ο^^8^ 61 δοοΙΟΓυπι, ςυί ρΓΟ ίπίθςίηυπι ουίΐα 86 ϋβίοηδίοηβ, (ΙοηβΙβη- 163 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙίΛΤΤΙ 164 

Ιίηί ΟορΓΟητιηί (θΐηρθΓ6οπΐ(ΐ6ΐί$8ίηι& ιηοπίβ αΚβοΙί δυηΐ, οιηηί Οάβ οοηδοηρίφ. ΥίΙ» δβηηίο- 
Γβιη &δ56Γϋ νο88ία5, Ζ>β Ηί$Ιονχο\$ 6τ<Β€ί8, ΙίΙ). υ , ο&ρ. 24, Οαιη&δοβηυηι : ΡτωΙενεα $€ηρ$α 
ΌατηοΒΟβηΐΜ Υϋατη α^ηαΙί$ βηί 8ίΰρΚαηι ]ηηίοη$, ςηϊ οιιιη αντχίεν ίτηαρχηίξΐη γμ/^ιιιιι 
άϋ/'βηάβνβί^ ηια/^ιιιη ρνορίβΓβα €οη$ίαη(ίηο ιτηρΰταίοη €Χ0$η$ /Ίμ7, ρνανιαςηβ αδ €ο ρΰτρβϋ 
ΰοαοίηβ β9ί, 

1.νΐΙΙ. Υβηιπιΐ&ιηβη ουηι ϋβ ΥίΐΑ Ιιυ^υ$06 δΙβρΗβηί οΐυβδ ηοΙ)ί8 ηβΓΓβΙίοηβδ τη&ου$οπρϋ 61 
ΑηΙΐςαΐδδίιηί οοά\οβ3 (ηβηαβ βηίιη Ιοί νΐΓΐυϋΙ)α5, &ο ΙαυϋίΙ^υδ υηιΐ8 Ββϋδ 6556 ροΙβΓβΙ) αΙΙβΓθπα, 
ςυ&αι Ι.θ1ίη6 6χρΓ655απι ρήιηαιη 6(]ΐ(ϋ1 ΒΐΙΙίαδ, 6ΐ βι ΒίΙΗο 8υήυ5, 29 Γίον6ΐΏΐ)Γί5 ; αΙ- 
ΐ6Γ8ΐη, ςυβθ ηοο Ορββοβ, ηβο 1.&1ίη6 νυΙ^βίΑ βδΐ, ά& υΐΓ80[ΐΐ6 ηοΙ)ί5 (ϋ55(;Γ6η(1αιη βΗΐ. £1 \ι1 γ68 
ιηβ^5 ρΑΐ6βΙ , ΙΙΙαά ίη ρηιηί5 ΐηηυίΓ6η()υιη, &η δίβρίιβηι νϋοιη 50ΓίΙ)6Γ6 ροΐυβήΐ 0&ιη8506η\ΐ5. 
Νβο ροΙιιί556, ΐΏβηίίβδΙο, 51 ΙβιηροΓβ νϋ» υΐήαδηαβ οοιηρυΐθδ, βνίηοϋυΓ. Οιιί βηίιη νίΐβιη δίβ- 
ρΐιβηί, πΐ0Γΐυυ3 νίνί 56ηρ56ηΙ? ΟοΙΙίςβ ίβπιρθΓ&. δίβρίιβηυδ, ίιπρβΓθηΙβ Αηβ5ΐθ5ίο, ςαί βΐ Αγ• 
Ιβηιίαδ άίοΐυδ 65(, η&δοίΐαρ 56οαη(1αιη ΒβΓοηίυηι αηηο ίΠΐοδ 2, ςαιβηΐ &ηηα5 €Ι]Π5(ί714; 
866ΐιηάαπι ΤΗβορίιβηβο] βΐ εβάπβηυηι, βηηο 1» €Ιιπ5ΐί 713. Ν64ϋ6 ίη (θω ραΓΥΑ (ΙίβΓβΓβηΙίβ, 
τιίΓα Υ6Π0Γ 5ίΙ, βχθοιίη&ηάαιη πιοάο 3αάίοο : ραπιπι ηβιη(]υ6 τβίβΓΐ 5ίν6 ίιοβ, 5ΐν6 ϋΙο βηηο 8ΐθ- 
ρίιβηυ5 ίη )υβ6πι νβηβπΐ. ΜοηΙυπ δβουηάαπι ΒθΓοηίυηι Αηηο εΐιπ5ΐί767, δβοαηάαπ) θΐίοδ 766, 
οηηο ηβηιρβ ίαιρβήί Οοηδίβηΐίηί ΟορΓοη^ιηί, νβΐ νίθ65ίπιο ςυίηΐο, ν6ΐ νί665ίπιο δβχίο, θηαο 
®Ιβ1ί5 5υΑ) φΐίηςυΑκβδίοιο ίβΓίίο. νβηιπι Οβπιβδοβηαδ αηηο Οορποη^ί 13,]βηι ίβίοίυηοΐιιβ 
υηβ οααι Οοπηαηο, 6ΐ θ6θΓξΙο Ογϋήο ίη ρ56ΐΐ(1θ57ηο(1ο οοηΐΓθ ιπιβ^ιη^^ βηιιΙΙιβηιΜβ ίβιίΙυΓ^ 
Νθ αΗο5 Γ666η86βπι, 1ι&1)6 ΐίϋί Τη6θρΙι&ηί8 νβπώ ηοηάααι βάίΐβ, 8υ1) Αηηο ΟΙιηβΙί 547 : 

Τψ 
τλη' 
νον του Συλλάβου, χαΐ έπευξάμενος ίψχ\ μεγάλη τ{) φωνζ* Κωνσταντ('/ου ο{χουμενιχου πατριάρχου ιώϊλά «ά 
Ετη.Κα\ τ9) χς' του αύτου μην6ς άνήλθεν ο βασιλεΟς Ιν τφ φ^ρφ σ5ν Κωνσταντίνφ τφ &νιέρω ιι^ο^ρφ, σνν 
τοις λοιτΐοΤς έπιτχ^ποις, χαΐ έξεφώνησαν τήν εαυτών χαχ<^ξον α?ρεσιν ενώπιον παντδς του λβου, άναθεμα- 
τίσαντες Γερμανών τ<^ν &γιώτατον, χαΐ Γεωργιον τόν Κύπριον, χα\ Ίωάννην τ6ν Χρυσο^Μν ήαμασχην^, 
τ6ν Μαν9οξ)ρ, Ανδρας &γ(ους, χαι αΙδεσ{μους διδασχάλους * Ηθ€ βοάετη αηηο ΐηιρίίΜ νσηίΙάΛίχηΜ ίη 
§αοταί αο νβηβταηάαΒ χηιαριη6$ ρβννβτβητη ϋϋΟΧΧΧνίΙΙ €ρι$€οροτηηί οοηύίΚαΙηΛιχιη %η Ιίίβ- 
τίϋΒ ραΐαίχο οοηρτεραυχί. ΙΙΙχ ρτωβταί ΤΗβοάοβίχΜ Ερ?ί€3χηχΜ αηίχ8ΐ€8, Αρβχηχαη βΐίηί^ 6{ Ρα- 
$ΜΙα8ΡηρβχΑ8^ ρχίχ ρτχυαίχηι αηχάφιχά χΙΙχ» νάχΑίη [χιχί^ ταίχΛτη €889ΐχιΙ)€η(€8. ηεηχχηε €Χ ιιηίνβΓ- 
»αΙχΛΗ8. ίΗτοηχ8^Βοΐηαηο 8€χΙχ€€ί, ΑΙβχαηάηηο^ ΑηΙχοοΗεηο Η Ηχ€νο8θΙί/ηχχίαηο ρΓΰΜεηΙβ, α 
άύΰχηχα Ρβϋηιαήχ ιη^βί^, η8<ξΗ€ αά οΰίανηηι ΑχΛρχΜΗ άχετη [XXXIII] 6^η8ά€ΐη8έρίίηιω %ηάχ€(χοηχ8 
Βί/ηοάπ^η οοηίϊηΗαΓαηί.Εο άχβ ΰχίϊη ίη ΒΙαοΚετηατχΐίη ΙεηχρΙο €οηνεηχ88€ηί Οεχρατω Ηθ8ίε8^€οη' 
8(αηΗηχΛ8 ατηύοηβηι α8€€ηάχί ΰοηβίαηΐχηχίηι ίαοηαοΗηηι ί€η€η8, ςχΛΐ 8υΙΙ(βί (ηεναί ερχΒΟορχΜ^ 
ρν€ΰαί\Α8φΑΒ ηχαρηα νοοβ ΰίατηανϋ : 6οη8ΐαηίχηο αοχΑηιεηχΰο ραίηατοηΰε ηχχίΐίχ 8χη( αηηχΐ Εί 
υχ€€8χηΜ 8€ρΗηχο €]\ΐ8ά€ΐΛ ηΐΰη8Χ8 χνηρεταίοΓ ίη (ονηιη ρΨοφ'€88Η8 χιηα οηιη €οη8ίαηίχηο άείε- 
ίίαηάο ρν<Β8χάβ βί Γβ/ί^αί5 €ρχ8€ορχ8, ρναναηχ 8ίΑατη ΜΒΤ€8\τη οοταηι ηηχνετΒΟ ρορχΛίο ρτοΰΐαηχα^ 
ΓΜΠ^, αηίΐίΗεηιαίβ (ετχεηΗΒ βενηχαηηνη 8αη€ίΐ88χηχηηι, βί βεονρϊχΑίη ϋρρτχηηχ^ εΐ Ιοαηηεη^ 
€Ηνρ8θΐΎΗοαίη Βατηα8€εηΗΐη^ οορηοηιεηίο Μαη8ΧίΓ^ νινο8 ΒαηεϋΙαίε οεΙεύνεΒ^ εί άοείΗηα υεηε- 
ταηαοΒ. Υίϋβ ρρθΒΐθΓοα δγηοάαπι Νΐοϋβηθηι π, βοΐ. 6 ; Νίοβρίιοηιπι ρβΙηβΓοΙι&ηι ΒΓβγίβάο 
ΙιίδΙοΓ. ; ΖοηαΓΑΠί 6ΐ Οβύπβηαπι. Οαί ίΐ80]υ6 ΙοΙ &η(6 βηηο5 06556Γ&1 β νΐΐθ, βηηοη ΓίάίοαΙο 
τίΐβιη βΗ6ήα838ηΐ(1ία ροδΐ6& δυρβΓδΙίΙίδ 5οπρ5ί586 (ϋο6Γ6ΐαΓ?Ε( 6&πι ροΙί55ίπ)υπι νίίβηι ίη φΜ 
ίρ8ίυ8ΐθη(ΐυβπΐ(ΐ6ηΐ0Γΐυί, 6ΐ8θηοΙιΐ8ΐ6 ββ 66Γΐ3ΠΐίηίΙ)α5 οίαη,οβίβϋπδ εΙΙιοηοπΓιοα βάπιοάααι 
πιβηΐίο βΐ) βοάβαι, 003118 νίΐβοι ί11βη)60)ΐΙίηυΑ556 β556ήΙυΓ,ΙΐΑΐ)6ΐαΓ. Νοη νβηάο ηυςαδ.Εη νβρίΜΐ*. 

Μεθ* ών χα\ ό τ^)ν γλώτταν εύχαρις Ιωάννης, δ θεοφιλής πρεσβύτερος , δν ή λοίδορος έχείντ^ γλώσσα, χα\ 
στενή μίν τήν παίδευσιν, περιττή χα\ εΟθηχτος τήν χατηγορίαν Μανσουρ έπεχάλει • πληχτιχωτερον έν δια- 
φδροις έπιστολαΙς έχείνου χαθίχετο, νέον Μωάμεθ άποχαλών, Χριατομάχον τε χα\ μισάγιον. ϋοηΒΧηχϋχ φΐο^ 
αχΗψηοάο χΐίε Ιερίάα Ιχηρχια ρτ(ΒάχΙη8 αο ρ\η8 ρΓε8ΐ)ρίετ Ιοαηηε8 , ρηεηι χΙΙε ρεΙχιΙαηΗ αο ψηα- 
Ιεάίΰα ΙΙηρ αα (ρναηηΐΜ, αίρηε ετηάχίχοηε ρηιάειη αηρη8ία, οΰείεηίηχ αά νχίηρεΓαηάχ*ηχ ΰοριοβα 
€ΐ ρεναοίΑΐα, Μαη8ητ αμρεΙΙαύαί, χη ηιΐΛΐίΐ8 ερχ8(οΗ8 εηκη αοετηκηε ρετ8ίΗηχχί^ ηονχιαη Μαηοηΐΰ' 
ίχΜΐ εηηιεφρεΙΙαηΛ^ €Ητί8ίΊ(ΐηε Ηθ8ίεηι^ εί 8αη€ίυηίηι ίηιηιιοι^η», βίο. Ραάοήδ 6ΐ πκχΐβδίί» πια- 

!ά)ΐ6Γ ηυηαυααι 1ΐ£θ6(ΐ6 5β, ΙίββΙ βΐ) βΐίίδ (ΙίβΙθ, ίη 5θπρΙί5, 6ΐίβπ) οοβοΐυδ, Γ6ΐα1ΐ586ΐ. ΕΙηβ 
&υίΐ65 β1) βΐϋδ ίη νίΐα ίαίδδβ βηηβιβδ δυδρίοβήδ, ίρδ6 Ιοβηηβδ ΗίβΓΟδοΙ ^πιίΐαηυδ ίη ΥίΐΛ Ολ- 

ΠΙΑδΟβηί δΟΡυρυΙαω βάίπΐίΐ. Ένθένδε τ^ της μεγαλοπδλεως θρέμμα, ό τψ πρωτομάρτυρι δμωνυμών, 
χα\ λ£Οοις, ώς έχεινος υπέρ Χρίστου, οΟτως υπέρ της είχόνος έχείνου εΙς ουρανούς άναδραμων, μέμνηται 
των του Ιωάννου λόγων, κα\ τών π6(&^θεν χατά τών ευσεβών, θεΤον χαι θεοφόρον τδν Ανδρα χαλών 
Οαο αηίάεηχ ηοτηίηε χΙΙε ςηορηε ηχαρηω χαγΜ8 αΙηγηηη8 : ρηχ χάετη οαηι ρηηιο ίηατίρνε ηοηχεη 
Ηαϋεοαί, 8αχχ8(ΐΐΑε χλ( χΙΙε ρνο €ΗΓΧ8ίο, 8Χ€ ρνο χρ8ΐη8 χΜαρχηε ούΓΧΑίη8 χη οαΙχΑτη αΒΰεηάϋ^ ^«γ- 
ηιοηπτη Ιοαηηα, άίίηίϋαϋοηΗτηαηε αάνεΓ8Η8 χίηρχο8 ηχεηίχοηεηι (εοΗ, άίνχηηνη νχΠΑηχ, εί άχυχ- 
ηίίΗ8 α[βαΐΗΥη εχίΜχ αρρε11αη8.ΐ£λ δβηβ ςυοπιοόο ββ Όβωβδοβηί βηΐ, ςαβηάο δοπρΙΟΓ δβ Β^ζαη- 
Ιίηααι {)Ρθο1βπΐΛΐ? Οαίά Β^ζβηΐίο 6ΐ Οβηιβδοο ουπιηιιιηβΫ ΝοΙλ νβΓΐ)8 : "Ηγαγε γάρ οδν τ6 καλόν 

τουτ\ βλάστημα ή χυρία τψ δντι χα\ βασιλίς τών ττόλεων, ή Κωνσταντινούπολις, φημί. 'ΙΙμεδαπδς γά^ οΐίτο; 
δ βλαστός, χα\ εγχώριος, χα\ γέννημα θείον αυτής, χα\ φυτ^ν ό Στέφανος. "Η χα\ πρώτη τών χαρτϋων αυτή 
της αρετής άττώνατο, ΥοΧ νυν εισέτι τρυφί τήν ώφέλειαν, χα\ τών θαυμάτων χατατρυφ^ τψ ήοεΙ ταύτης 
ένβυπαΟουσα θρέμματι • ΤηΙϋ χρίίΗΓ ε^Γε^ΐΗΜ Ηοο ρενηιεη άοϊηχηα νετε , αο νερχηαίΑΓΐ)ίχΑηχ ϋοη- 
8ίαηξίηοροΙχ8, Γίθ8ίνχίηι εηχηι αίςπε χηάχρεηχιηχ ρεντηεη Ηοο ε8ί, αο άίνχηχΐ8 ίρ<ίιιβ ^ε(ίλ8 ιί ρϊαηία 
8ί€ρΗαηχΛ$ : (ξχΛΰε εί ρηηχα νχτίΧΛίχΒ χρ8ΐχΜ (τ\Λ€ίχΑ8 άερΗ8ίανϊί, εί ηηηο είχανη ΗίχΗίαίοηχ ίηείίί, 
Ιβδ ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. Μ 

οτ ϋΐίΓοηι/Μ ίίηηη^α €ηνη νοίηρξαίβ ίηΐϊίην^ αΐί^τηηο νϊάβΙί€€ύ $ηο ίηοΗηάΐΒήιηβ α€^ηΪΒ$€€η$. 

ΠΧ. Μ€ίαρΗνα$ίβ8 Υχίω ^αηοΐι ΞίβρΗαηΐ ^ηη^σ^^9 $οΥίρίοτ, — ^ηρΙΟΓ ίΐβςυβ Β^^ζθη- 

1ίηυ5 ίαί( , ηοη θ]ία$ , υΐ ίη^βηυβ ιβΙβ&Γ , ςυβιη ςϋί ρΓΟ Γβοοηδβικίίδ βχροΐίβηοΐίδςιιβ 

Ιυιη Ιΐη^β ίυιη ββίδίηο 5&ηο1οπιιη Γ6ΐ)υ8 ςβδίίδ Ιβηίορ^Γβ (Ιβδυοί&νίΐ» δίιηβοη ΗβΙβρΙίΓΑ- 

ηΐϋΐ ΒΟΤχρϋΒ αίβΙπΒβ. Εβιη Μβ(βρ]ΐΓ&5ΐ6& νίηάίβθΐ ΟβηηβοΙίυδ ρβ(η8Γ6ΐι& ρΓΟ οοηοίϋο ΡΙοΓβη- 
Ιίηο οβρ. 5, βχ αυβ ψο βυοίοπίβίε Κοιηβηί ροηϋΓιοίδ 1)βηβ Ιοη^υιη ΙβδΙιιηοηίϋπι βχδοπΜΐ : 

Μάλιστα δέ έν τφβΓω του άγ^ου Στεφάνου του νέου, δν ό Μεταφραστής άχριβως γράφει τ?^ χγ* του Νοεμβρίου* 
Ει ροα9$\η%%ίίη χη νχία8. 8ί€ρΗαηχ ^ηη^ο^^3^ ηηαϊηΜβίαρΗΓαίίβΒ αοϋηταίβνίΰαχηιο ί€τΗο Νονβψη- 
δτχΜ άαα-χΜί. ΜβΙθρΙίΓδίδίδΒ ροΓΡΟ ίβίαιη βδδβ (Ιίοβηΐ β1)δςυβ άαΜο, ςυί νβΐ ά\^\ο ΙβροΓβδ βΙ 
τβηβΓβδ ίη Γ6ΐ>υδ 6η&ΓΓ«ηη(ϋδ Μβ(θ()})Γθδΐ£Β άβ^δίβπιηΐ. Ιη Ιοίθ ηβΐΏςυβ Ιιαο Ιιίδίοηα Μ6(8ρ()Γ8- 
δίβο), ϋϋυδφΐβ (ϋοίαικϋ πιοϋυΐΏ δίη^ίαροιη βχςυίδίΐβ (^ορΓβΙιβικΙο ; ηοςυβαϋυιη, ςυδίηςυβιη 
ηοΙίδΜίοΙι&βΙ ΡδβΙΙαδ ΟΓβΙίοηβ ίη ΟϋπκΙοΓη Ρβηββ^ποβ, ηοηϋαηι Οι-θοοβ, ςαοά δοίθΐΏ, β(1ίΙ& πβ- 

τρέχει 

δε τδν 

την άχοήν 

ότηνίχα δ λόγος αύτφάνεισί μέν δρή, ΓΧΧΧϊΥ] δτιβισΐ δέ σπήλαια, ύπδ τε πίτυν ή δρΰν τίνα χαθίζει τδν 

άιχητί^ν, χα\ σχεδιά{^ει αύτψ τροφήν την εκ βοτάνων, χαΧτζόμα τ6 έχ πηγών. ΠεριανΟιζει γαρ τάς τοιαύτας 

διηγήσεις λέζ^σί τισι τ6 χαλδν άνθούσαις, χα\ σχημάτων πο(χ(λα:ς {^οδωνιαίς, χαΐ ώς δρώμενα δε^χνυσκ 

τάτ^ε χαιροΟ π^ττδμενα' ϋηηι Ηα8 αχΛίβίη άίΑα$ Όία$ 5ΐ6ι ρτορο$η\8$Η^ πιανίχ^ηνατη ΰοηΒίαη- 

ΙίοΜ, Ητηοηαβίχΰαίη ίηβχβΓϋίΙαίίοηβ ίοΙβταηΗαίη, οίΓτχί φιχάβγη χηηίνο^ηβ Βίηάχο^ ηοη οιιι» 

ρ€άχ»ηϊ ρ€τη%€ί(α(β^ 36ά οητη ΰβΐΰτϋαίβ οναίχοηχ$ : ηιαχίηΐΰ αχίίβτη ηιοηα8(χ€ηηι ρβΓΰΗττβηΜ γμγγι•* 

€μΙι•ιιι, €ναάίί »€χρ$ο Γούϋίίχοτ αο (οτίχστ, Αηνα ηαίάβτη ηιιΑι ΰβνίβ ρχηρί^/'α^ϋ^ ηηαηάο ς;ια 

σταΐίο α9^€ηά^ί ςχιχάβηι ψηοηίβΒ, 8ηΜί αηίβηι ΒρεΙχΛηοαβ^ βχιΙ) ρχηχΑ αχΛίετη^ αχΑί ^ϋβΓοη οϋφια 

€οΙΙο€αΙ ^Χ9τύΙαΐον€ΐη, βί νχΐβ αΐίηιβηΐΐίίη^ €ί χΙΙαοοναίχΛτη βχ οββτί βχ Η€τΙή8^ Η ροίηηχ €Χ (οη^ 

{ίδχί». ΕίίΐηΛοάχ €ηχηχ ηατταίίοηβί ονηαί ςχίχΙ)ΧΛ8άαηχ βονβηΗθΗ$ ρχΛίοΗτβ άχΰίχοηχΙρχΜ, ΰ( ναηί$ 

IX. Ί)ίΐ6ηαϊ δυρρα, βηηοδΒίβΙίδ δυ» (ΐυίηί}υβ8βδίπιο ΙοΗίο ύ\^η\ ίώϋδδβ; ϊιβϋυίηυβ βχ 8ί- 

ΠΟβΟηβ Μ6(8ρ1ΐΓ&5ΐ6, ςΐΙ&η(1θ]αΐη ίίΐίυδνίΐφδΐΐηβοη αυΟίΟΓβδΙ : ΤελειοΟται δέ τω διά μαρτυρ£ο« 
τέλει ό ΐΕολύαθλοςδντως Στέφανος, τρία χαι πεντήκοντα γεγονως Ιτη, κατά τήν χη' του Νοεμβρίου μηνδς• 
ΜατίψΓΧοροίΎορ€τί'αη€ΐχι$€8ί χΙΙβ €ρΓβρχη8 Μαηβ ΙαοίαίοΓ 8ί€ρΗαηχΑ8 ίβτϋο βί οηχηηΗα^αίηιο 
910^X8 8%Λ4Ε 411110, ΝονεγηΙ)η8 ηχ€η8Χ8 οοίανο βί νχ€€8Χίηο άί€, ΕΙ βχ βΐΐβπο ϋΐυδ νίΐ® δΟπρΙΟΓβ, 
συειη β«δθ δίβρίιαηυπι ιηοηβοΙιυΓη ΟοηδΙβηΙίηοροΗίδηυηι ΐπίπα άίοθπιαδ : Έτελεκυθη δ άγιο; του 

9£θΰ« κ4\ μεγαλδμαρτυς Στέφανος, τω πεντηκοστώ τρίτφ χρίδνφ τής αύτοΰ ηλικίας, μηνΐ Νοεμβρίου εΐκάδι 

Ιγίά^' Ούϋί 8αη€ία8 €ί τηαρηχΛ8 Όβχ πιανίχ/ν ^(€ρ/ιαηχ^^8 (ΡίαίΧ8 5ΐι<ρ αηηο ι^ιιι, οοίανο ^ίνχΰβ" 
8ίηχο άί€ ίη€η8ί8 Νον€ΐηύΓΧ8. 5ί νεια Ιθΐηβή δυυΐ, ςυ® άβ οοά^ιη ηβΓΠβΙ ΟβείΓοηιΐδ, Έξήχοντα γάρ 
χρδνους Ιποιησεν έντφβουνφ του αγίου Αυξεντίου έγκλειστος* 8€χα§%ηία βηιτη αηηο8 χη ηχοη(6 8αη€ΐχ 
Αχίχεηίϋ €η€ΐί8ίιΐ8 βρβΓαί. ΥίΙ» ΐΑηΙί νίη βηηί βΓυηΙ, ςααιιι ίπιιηαηί (ΙΐδοηΐΏίηθ Ι δορίυο^ηία 
ηονβαι. Νβοαηαβ δί βηηοδ βάοΐβδ δβχαςίαΐβ Α(1 αηηοδ δθχϋοβίιη, Ιαηο ουιη &(1 Ααχβηΐίι π)οη(6ΐη 
βρρυΐίΐ, ο( βηηοδ ΐΓβδ, οΐ οΐίοδ (Ιθοθιώ, ςυοδ (ΙίΰίΐαΓ δυρβρίυίδδβ, ροδίηυβιη ά& ΛαχβηΙίο ρυίδυδ 
βδΐ, ^βIη βΓϋπΐ βηηί δβρίαβ^ίηΐβ ηονβηι, βΐ (Ιίβδ (Ιβοοιη. ΥοΓϋπιΙβίΏβη, οαω βηηοδ Ιπβίηΐβ Ιπβδ 
ΙβηΙαίΏ ίη ΑυχβηϋαηοιιιοηΙβοοαιοιΟΓβΙϋδίαίδδβΙ,ςαίουαίδβχιΙβοίιηδηΙβρΓοίβί'ΛίοηβηιβΙ Ιηΐ^ιΐδ, 
βΙϋίβϋϋδάοοοπιροδΙθΧδίΙίυΐΏηοηβίΠοί&ηΙηίδίοιηίηςυθ^ηΙβίΓϋδ^ίββΙηοηεοιηρΙβΙΟδ,νί 
ιΐοαιιιη ίη Γηοάαιη ίβΙΜ ΟβίΐΓβηαδ, δίνβ ίρδβ ΟδοίΐΛΠδ, δίνβ βχδΓπρΙΟΓίδ ίηοαπα νίΐΐαιη ρηδδυδ. δβ(1 
ϋυοβιη 1ιβ5υίΙ, ςαβιη ίρδβ, ϋαιη δβηυίΙαΓ, βΐ 6ΧδβΓί))ϋ, ρβΓααι οουΐο βΓΓΟΓοηι (|υο(]ΐι•ί ΙίθυδίΙ : 
ηηιιφιβ ΤΗβορΙιαηβδ ίη ΗίδΙοήβ, ηβδοίοαη Αΐίαπυαι, βη δυο νίΐίο, Ιιοβ ίάβπι, αΐ βχ νβΐυδίίδ- 
ήιηί$ΰη(ϋο11)υδ πιβηυδοήρΐίδ βοΐΐί^ο, βηυηΐίβΐ, ς[υί ροδΙ ηβΓΓβΙυη) Ιβηΐί νΐιί ΐΏδΐ1}πυιιΐδυΙ>ϋϋ : 

ΜΙέσιμος γάρ ό άνήρ ^τ^ρχε πασι, διά τδ περί ξ' χρδνους ποιήσαι αύτδν έν τ!) έγκλείστρ^, κα\ άρεταίς 
«ί^^Αοίς (ιαλάμπειν - ν€η€ΓαηάΗ8 βηίηι νίτ οηιηχύχΜ βΓαί, ^χιοά 8€χαριηία οίτοα αηηο8 ίη €ΐαη8ΐτο 
ψ^χζ^ΧΜίΧ^ €ί νίΓΐΐίίιΙ)ΧΛ8 ηιηΙίχ8 χη€ΐαη8€€Γ€( : }Ιί\ιΜο ΐύλΏΜ^ : δβάίαΙϋΙιΐΓ βΐΐθΐη ΟβΟΓ^υδ Ηαπιαπ- 

ΙθΙΐΙ5 ίη έοπδίαηΐίηο ΟορΡΟηγηΐΟ : *ύσαύτως ού^ χα\ τδν αγιον Στέφανον έν τζ άχρωρείτ. του δρους 
Νοη άί8$χτηχΙχ χία^ηε ναίίοηβ, €( 8. 8ί€ρ?ίαηΗϊη, ςταί ίη 8ΗϊηΊηί£α$€ ηιοηίίβ, αιί α άίνχηο Αηχ^η- 
ίίβ %/οηί€η €8ί, ίη ωάίοηία ραννα ^ηαάΓαρίηία αηηο8 ρβνβρεναί^ ηιηΙίχ8 ρτίίΛ8 α([€€ίηηι γγι*- 
πα/ίόΐΜ, αί(ηίητη(^ΧΛ€ αά ΡβΙαρχχ εβραΐονα αϋ]χ€ί]η8$χί ; ςηοά ηοη ίαηίΧΛηι 5ΐια? Η€ΡΤ€8Χ οάν€Τ8α'' 
Τ€ίΜΤ^9€ά ίηχύΐ08αά ηκοηα8ίίοηηι υχίωρ6ηχΑ8 ίΓαη8('€ΤΤ€ί, χτηρβΙΙβΤβί^χΛβ Τ€βία$ άχρηχία(€8 αίφΐϋ 
(ο€Ηΐίαΐ€8 η€ρΙχρ€Γ€, ϋΐ Γβηαι βοοϋΓβΙίαδ βχρβηϋβδ. ΝαδοίΙϋΓ «πηο ΑηβδΙβδϋ ρηπαο, βηηο 
01ιη5ΐί 713, Ιαηο ουιη Οβπηαηυδ ίη ραΐΓίβΓοΙιίβααι ΙΙίΓοηϋΐη «δοοπάΐΐ, δ ςυο αοΙΗυο νβηΐΓβ 
ίηο1ιι$ΐΑδ ΙιβηβάίοΙίοηβπι αββίρίΐ : (Ιβοίαιαηίΐ δβχΐυπι νίΐΦ βηηυηι θ^βηδ, (οη(]βΙυΓ α ^οαηη6ίη 
ιηοηΐβ δ. ΑυχβηΙίί, βο ιηοηβδίίοβ νβδίβ ίηάυίΐυρ ; βηηοδ ηβΐυδ βΐιςιιβηΐο ρΐυδ ςυδίη ςυαίΐτδ- 
βίοΐθ ίο ^οβπη^δ (ΙβπιΟΓίϋί Ιοβυαι δυίΤιβίΙυΓ, ίΙΙίαδςαϋ ΙΐϋΟΓβδ ϋβδί^ηβΐιιδ δυοοβάίΐ : ροδίιηοϋυπι 
Α0005 €ΐυοδ βΐ αυθάτθ^ηία ηβίαδ, ρβΓθ^πδΙο πιοηϋδ βαοαπιίηβ, ίη ραπνο βοΐΐυΐα ο δβ βοηδίΓυ- 
οΐβ δβίρδϋοι ίηοΐυάίΐ : (οηϋβπι βηηοδ ηονβηι βΐ ςυβοίΓβςίηΙβ }]βΙ)6ηδ, βΐ) ΛυχβηΙίβηο ηιοηΐβ 
ίη ΡΓΟοοηβδίπη βχδοΐβίαηι πιίΗίΙϋΓ, βΙδαρβΓ οοΙαωηΛ ίη θηβυδίίδδίηιβ «(ΙίουΙβ [XXXV] ίηοίικίί- 
Ιιιρ : ββουηόο βχδίΐϋ δαί βηηο, πίΛίβΓ, βΐ δΟΓΟΓ ίΙΙίυδ νίΐβπι ουπι ωοπίβ οοωπιυίβηΐ : ΓβοΙαοΙαδ 
(Ιβίηοβρδ Β}•ζβη1ίυηΐ3αδδυ ίπιρβΓβΙοπδ πιβηδβδ υηάβοίίη ίη ρΓβΒίοπο οαροβηΐίυδ ηιβηοίρβΙιΐΓ, 
61 ρΑηΐδ ιιηοίδθ δβχ, βΐ β(]α63 ηοη ρΐιΐδ ΐΓί1)υδ ροοαίίδ δίηςαΐίδ })β5(1οπιβϋίδ €ί1)αδ ϋΐί βο ροΙιΐ8 
ίαίΐ. ΟιιαόΓΑ^βδίαιο αηΐβ ηιΟΓίίδ δυο) (Ιίβ ρβΐίΐ, ιιΐ ηβο (αηΐυΐαδ ίΐΐί βίΙ)ϋ5 αΟΰπαΐαΓ. Ουιη οοΐα- 167 ίΚΟΝΙδ ΑΙΧΑΤΠ 168 

Υ115 6ΐ 1ηοβ$ίιηυ5 (Ιίββ ϊηοΙιοβΓβΐ, )ιο$ρίΐΑΐ6ΐη ιηυΙίβΓβιη ρπΒϋ&ΓΟ (]6ρθ5ΐ1ο άοηβΐ. Ηοβ Αηηο^ 
51 δίιηαΐ οοηί6Γ&5, βρυηΐ βηηί 53 ηοηάυιη οοωρίβϋ. Αηηθ8 νίΐ» δΙβρΙίΑαί βχ ΜβίΑρΙίΓΑβΙθ 
οοΐϋςο. ΕΙ υΐ ιηβςΐ8 νί(1βΑ$, 1)/ιΙ)6 608 ςαοςυβ βτ δίβρίιβηο ιηοηβοΐιο ΰοηβίΑηΐιηοροΗίβηο ίη 

νίΐβ 8ΐβρ1ΐαηί, ςαί ΐΐα (ϋδΐίΐΐ^αίΐ : Έν τοΖς χρ<5νοις *Αρτεμ{ου, του χαΐ Αναστασίου Αυγούστου, Ιτβι 
ιτρώτφ τ?)ς αυτού βασιλβίας, άπ6 χτ^σεως χόσιιου Ετους «^σx6^, έξαέτη^ έληλαχότα χρόνον, παραβιβόασιν 
αυτδνείς τήντών Ιερών Γραμ|ΐάτων μάθησιν, χα\ λαβών τζαρά τών αύτου χειρών τόφαλλέδιον άπέχειρεν 
αυτφ τφ έχχαιδεχάτφ χρ^νφ της αύτοΰ ήλίχίας. Τ6ν τεσ^αραχοστ^ν γάρ δεύτερον χρόνον ήλαυνεν, 5τε τ{| 
χορυ^^ τοΟ 6ρους μετετέθη, &ν Προιχονήσφ μιχρ^ν ίγχλειστρον ποιήσοις τφ τεσσαραχοστψ έννάτφ χρόνφ της 
αύτου ηλιχ(ας. Έν τούτοις τοΙς προτερήμασι του τιμίου Πατρός έν τ!} νήσφ τφ της χατοιχήσεως αυτού &υ- 
τέρφχρόνω, χα\ εξορίας ή μή'^ρ αυτού Ιςεδήμησε. Τ6ν ένδεχαμηναΐον χρόνον δνττερ εν τ^ πραιτωρίι^ιέποίησεν* 
ΤετηροΓίο^Λ Ατί^ιηϋ^ ^ηί €ίΑηα8ία$χη9 ληρηβίηί άϊΰίίΜ 68(, αηηο ρηιηο %ΙΗιι$ ίηιρΰτΐί^ αϋ ϋτδβ 
€οηαίίο αηηο 6222 (ααιβΗίΟϊιηδΙί 714],«βα; αηηο$ €ηΐ€η$%ιτη Ιβοϋοηχ ΒαοταπΛηι ΐΛϋηατηΜ ίταάϋ 
α€0€ρΙοφΑ6 β ηιαηη ηΙίίΜ [οτοίρβ ωίαί\$ Μίνα αηηο $εχίο βί άεΰίΜο ίοίοηάίί, 1η Ιοΰί αη§η$α 
Οίάίοηία, €$ $ηΙ)(€Γταη€θ Ιαρίάβ ί6ίηβαρ3ητη οΙ)$€ταη$ αηηο ϋΒίαίΪΒ $η(β ίη€€$%ηιο ρΗηιο. Οηαάτα^ 
ρβίίτηηηί €ί ίβοηηάαιη αηηηηι αρβύαί^ οητη ϊη νΰτίίοβηχ ηίοηίίβ $β€€8»%ί. Ιη Ρνοΰοηηαο αηρη$ΐο 
ιηΰΐαίΐίίτο αηηηηι ςηαάταααίηιίΑϊη ηοηητη αίίαί%$ #ιιατ εχβρίί. Ιηίβν Ηα8 ρΓΰηΌραίινα8 υεηβΓαηάί 
Ραίν%$ χη νΜΧΑία $η<Β Ηαοϋαίχοηχί αηηο $€€Ηηάο^ εί ΰχΗΗχ^ ηχαίεν χΙΙχιΐΜ €Χ λαο νϋα νχχρταί. 
ϋηάβοχηχαίΓβ (εηχρη» ςηοά χηρτϋΒίοηο ίναηίερχί. 
£Χ1. ΕΙ 1)Φ6 (Ιβ νΐΐΑ ΒίβρΙιαηί & Βίΐϋο βϋίΐΑ. Αα ίοιίβ αΙΙβΓβ, €[ΐι» ηοηάαπ) Ιυοβιη νί(ϋΙ, ςυοά 

ίρ$6 50131», ηοο Ογ«€6, Π60 1^1106, 6ΐ ίποίρΗ : ;Αγα6όν χα\ βίχαιον, χαΐ πδσκ τοΙς «ύαββείν προαιρου- 
μένοις άποβεχ^όν , χατά τήν τού μεγαλοχήρυχος Παύλου. ΟβαΐΑ506ηί 65ΐ7 Μοίΐο ΠΐίπΐΙβ. Ι0ία8 86ηρΙθΓ 

ΜβΙ&ρΙΐΓ&5ΐ6 βηϋίΐυίοΓ ; ιηυΚο Ιβιηβη Ο&σίθδοβηο ροδΙεηοΓ 68ΐ. Οα&τβ 0&πΐ85€6ηαΐΏ Αΐ)ίυ(1ιο«1• 
ΑαοΙΟΓ η&πιαυβ ιη&ικίβηΐθ ΕρίρΙιβηίο βΙ)Κ)βΐ6 , δίβρίι&ηί ίπ (ΙίηιίΐΑΐβ 8υ606850Γ6, οοηβοηρβϋ : 
χαν 

προχατασχών Ιν τούτοις τών σών εύπροσδέχτων Θεφ ευχών τήν χαλλιέπειαν * Ο ΡαΙετ Ηοηοταηαε , €ί 
€]ΧΜά€νη €θΙΙχ$, €ί ΒρεΙηηοϋΒ €ί ηχοπΜη Η<ίτ$$, $αη€(χ$8χηχ6 ΕρχρΙχαηχ, φΑχ^ ΐΛί Ηχιηο ΰοηαίχΜη ομμ• 
ιΐΜΓβιιι ίϋΐρβΓέΜ^ί, Βί αάΗοΠαΙίΜ €8 ηιβαηι νχΙχΙαί€Μ^ ηχεα α€8ρ€€ία νηάχίαίΰ οϋ 8βρηίίχ€ , βα η^η 
ούτω χα\ χούνος χρύπτειν τάί μή λαλούμενα* χαίπερ τεσσαρακοστού οευτέρου Ιτους ιταραοεβραμηχάτος , άφ* 
ο{)περ τήν οιά μαρτυρίου Ηρί^ τελευτήν ό παμμαχάριστος Πατήρ ημών επέστη Στέφανος, μέχρι της νυνι, 
^ς κροτραπεΥς άνελεζάμην παρ" άληθευέντων ανδρών , χα\ τών αυτού φοιτητών, Δδέ τβ χάχείσε περιΟέων, 
χα\ περιαθροίζων λέξαι τ^ Ις άκαλών ονύχων αυτού μέχρι γήρως , τά τε της γεννήσεως* χα\ τού θανάτου 
πάντερπνα, χα\ θαυμαστά διηγήματα * Εί ηβ άχχίίητηο ί€ΐηροτχ8 ά€€ητ9Η ίαηία €ί ίαΙχ8 νεηεναηάχ 
ΡαΙτη ηο8ίη νχία χη οΙ^Ιχνχοηεηχαύβαί : ΧΛί βηχηχ 8θΐ€ηχ ηχίϋ€8, χία ίεηχρχΜ^ φπΒ ηοη βηαίταηίηΓ 
αύ8€οηά€Τ€ 8ΧΑ€Όα. Ει Ηΰΰί 6Χ φΜ Ι)€αίΧ88χηχχΑ8 χΙΙε ΡαΙετ ηο8ί€ν 5^φλβιιια ηχανίρτχο 8α€Γ6 ν•- 
ίαηχ ρο8ΧΑίί, αά ίχαο ηβρηβ ίεηχι^οτα αηηχ }αηχ 8χηί βΙαρ8Χ φχαάναρχηία άχΜ ; χρ8β ηΜΐηάαΐχ8 αίχο^ 
ναηχ €οηχρχιΐ8ΧΑ8^ α[αΙΐ€Τ€ ηΒβαβηίχΙχΜ νχη8 , ίΙΙχίΛβφιβ άχ8€χρίύχ8 , Ηχιο αίρμε χΙΙχίΰ άχναραηβΰοΐ- 
Ιβρχ^ οοΐί€€ία8ρχΑ6^ ρ\Μ χΙΙε α (€η6Η8, %ιί αχηηί, ηηρηχ€ηΙχ8 αά 8βη€€(αηχ ίί8ρΗ€, χΙΙίχΜαη€ ηαία^ 
Ιχηηχ. €ί ούϋΐΜ^ ρηαηχ ηχαχΐηχϋ ΙΰΒ(α8, αάψηχΐΓαηάα8ρχΑ€ ηαΓταίχοη€8 8θτχρίο ηχαηάαυχ. £1 ςυβπι- 
αϋΐΏΟάαΐη αΙΙβΓ, ΐΐα βΐ Ιΐίο Β^Ζ8η^6υ8 ίύίΐ : Οΐτος τού τνρωτομάρτυρος ονόματι, χα\ πράγματι 
όαώνυμος, χαΐ όμότροτεος, ου ξένος Βυζαντίων, ουδέ τών τήν βασιλεύουσαν πί$λιν οίχούντων άλλ&τριος• 
Ίΐμέτερος γάρ οΐτος γέννημα χα\ θύμα, χα\ τοΙς ημών γνώριμος, χα\ [XXXVI | αΰτοπτιχίν όλοχάρπωμα* 
Ηχο ρνοίοηχατ(ί/η8 ΐΙΙχχΜ Η ηοηχχηε €ί νε €ορηοηχχηχ8 €ί ιηοΓί&ιυ Μάβηχ^ ηοη Βι^ζαηίχχ αάνεηα 
€ί ρ€Τ6ρΓχηη8^ ηβφΑε νβρχηαηχ ατϋηηχ οοΙβηΗχΛηχ αΙχβηχΜ. Νο8(νΗηχ εηχηχ βταί Ηχο αετηχεη $ί 
<ι/ΐΜηηΐΜ, €ί 8α€τχη€ΧΧΜη, ηο8ίΗ8 ηοη χρηοία8^ Η ρχΛοά χρ8Χ οοχΑΐαίχ ί68ί€8 νχάεηχψχί }χοίο€αχί8ίί»βΛ. 
Ια Ι)θβ ςυοαυβ Ι)βπΐΑ506ηί ιηεηΐίο 6!, ηοη βίηβ Ιβυαβ : Έν οΤςχαΙότιμιώτατος Ιωάννης 6Αλ* 

μασχην^ πρε^ύτερος, ό παρά τού τυράννου τούτου, Μανσούρ επονομασθείς , παρ* ήμ!ν, δσιος χαι Οεοφό• 
ρος, ούχ Ιπαύσατο γράψειν αύτδν χα\ άποχαλεΤν * Ιηίετ €08 Η ηχαχχηχβ ν€η€ταηάα8 ^οαηηβ8 Βαηχα^ 
8€€ηχΜ ρτ€8ΐηιί€Τ9 ρπχ α& λο€ ίχ^ναηηο Μαηχητ άχΰίχΜ /Ίιιϊ, αρχίά ηο8 νετο^ 8αη€{η8 €ί Λ€χ(€Τ^ 
ηοη €€88ανχί βχίηχ τβ/'βΙΙΰΓβ €ί ηχΑηοηρανε^ εΐο. ΕΙ αΐ βηβιη ςυβθ5ϋοηί ίιηροηβιη, ηοιηβη αυο- 
ςυβ Ιβηβ, Ιοη^β β Ιο&ηηβ (ϋνβτβιιιη» δίβρίιβηυιη : παπί Ιιίο 65ΐ, ςυί β65ΐβ ΙβηΙί νίή βηΐβ Μβΐι^ 

ρΙΐΓ88ΐ6αΐ 6Χ566α(ΐ18 65ΐ : Κα\ ώς έν τώδε τφ βίιρ τ|} όνομασί^ της χλήσεως, παμμαχάριστε Στέφβν•^ 
συνώνυμος γέγονα, χα\ της αΟτύθεν όμόχλητος όρθφ δεξιάς παραστάσεως σύν πάση ταύτη τ1{ δρθοδδξφ 
δμηγύρει τ^ πιστώς εύφημούση σε μετά μαρτύραιν αγίων μάρτυρα* Εί ρΧΑ€ηχαάηχοαχΜΧ χη Ηαο νίΐβ ΘΟ» 
αεηχ αο Ιιι, ΙίεαίΧ88χηχ€ 8Ηρηαη€, ηοηχίηε ηι«ηοιΐ|)θΓ; ϋα χΙΗχμ φια ϋχάϋηχ €8( άεχίϋτω 8ίαίίσηί» 
χΛηα οχΛηχ ίχο€ οΠΗοάοχο οαίχΑ ίχϋχ ρΐαηάβηίβ, βίχηίεν ηχατί^τ€8 ί$ ηχανίχ/τεηχ ΰοΙΙοεαηξβ €0ψχ$στ$ 
/Ιαιιι.8ΐ6ρ1ΐθηιΐ5 ίΐ&φΐβ Β7ΖθηΥ6υ5 4υβάΓ8^ίηΐΑ(1αο5 ρθ5ΐ β νϊγίββχβιηρΙιυΏ δΐ6ρ1ΐ8ηυιη 8ηηοβ, 
^α55ι1 £ριρϊΐ8ηϋ ίη οίΒβίο 8€ (ϋβηίΐ8ΐ6 8(6ρ1ΐ8ηί 8αο6688οπ8, γίΐΑΐη 1ΐ8ηο οοΙΙβ^Ι, 6ΐ8οηρ8ίΙ. 
εοηεοΓ(ΐ8 Ιιββο ευιη θ8ΐΏ8506ηο, 61 ρ8ΐιη8ηυιη Ιΐ8ΐ)β. _ 

ίΧΙΙΙ. 86(1 ρΓ«5ΐ8ΐ Μο 8ΐί(ΐυ8η(υ1αιη ίιηπ)0Γ8π , ςιΐ8η(1ο €ΐ6 ιηοΗβ Ιοβηηίδ θ8υυ8506ηί ί86ΐιι 
8αρΓ8 πιβηϋο 651, ςαβηα 8η1β €θ]^Γθθ}^πιί8η8αι β^ηοϋυιη οοη]6θ1τιη8 ηοη Ιενίϋυδ ροβυίιηυβ. 
Ουϋίυοι Ι8ηΐ6η, ηυοά Γ6ΐΏ8η6ΐ 8ΐη8 6χ1η08η(1υιη, ίη^εηιιβ ιη Π)6(ϋυπι 8£Γ6Γ8πι , ηβ ηαίά ρπΒ- 
Ι6ήί556 νί(ΐ68Γ. 0Γ6ΐ56πΐ5 6ρί5!οΐ8 (ΐ6()ίε8ΐοη8 ΐη Τΐιβοάοπιηι ΑΙ>υε8Γ&π), ουιη ΙβηιροΓβ Α1)α- 
08Γββ ςυΦπΙ, Ιθ8ηηί8 ςυοςαβ 1>8ω8566ηί ΐ6ΐηρθΓ8, ρβΓρΙβχβ ΗοεΙηίπιίδ 8ΐ8ΐαί556 8β ρυΐΑΐ. 
Ν8πΐ(|α69 ουπ) Αΐ3υε8Γ8ηι 08Γη85ε6ηί (ϋβείρΐιΐυηι ΤυΓΠ8ηϋ8 8Κςϋθ1ί68 ηοωίηβΐ, άίείοςαβΤυΓ- 
Γί8ηί ρΓθΙ)8ΐ3ίΙϋ8ΐ6πι εοηείΠεΙ ίΙΙαά 6χ Ιϋυΐο €ΐίδ86Γΐ8ΐίοηΐ8 (ΙεείιηΦ οείβγο, διά ^νης Ιωάννου 

τού Δαμασχηνού, €Χ 0Τ€ άίααηίΧ8 ΟαΜα8€€ηΧ, 6ΐ 6Χ 8ΐίθ ρ8Γ(6 ΤϋβΟάοηΐδ €6ήω 6ρί5€θρΐ18 ΡΙΚΗ 169 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 170 

ϋΑΟ&δ ΜΓΐβδ οοηΐΓβ ΙριβΙίυιη ΙαΙθΙϋδ ίιιβηΐ, ροδίββ, υΐ ίη Υίΐβ Ι^ηοΙϋ Ιο^ΙαΙυΓ ΝίοβΙβδ, ΡΗο- 
Ιί&ηίβ ΐΓβα<1ί1)ϋ8 ίη βρβΓίυιη ρΓοΙβΙίδ, «άωίδδΐ ρίβουϋ ίη οοΐβνβ 3γηο(1ο νβηίβπι ίαιρβίΓβνίΙ, 
βχίδΐίηιβΐ ΟΓβΙδθπΐδ δυΐ) Ββδίίίο Μδοοάοηβ , ΙβπιρθΓί1)ΐΐδ οοΐ&ν® δγηοϋί » άοοίηπβ, ηοηιίηίβ- 
ςαβ ςβΓβ1)Γί1θΙβ οΙθΓϋίδδβ. ΕΙ οαπι » δβουηίΐα δνηοίΐο ΝίοβΒΠθ, βηηο Οοωίηί 787 οβ1β1)Γ8ΐβ, 
υδφΐβ θά οοίθνβπι δ^ηοίΐϋπι, ςυ» ΙίΛΜίέΐ βδΐ βηηο 869, βηηί δβρίϋβαίηΐβ άυο ίηΙβΓΠυχβηηΐ ; 
ΙΟΑηηβδ νβΓΟ Οβπιβδοβηϋδ, υΐ ρίβηδοιυο ο^ΓοποΙοβΙδ ηοη ίωρβπΐίδ ρϊβοβΐ, βηΐβ δίφϋπιβίη β;)^- 
ηοίΐυπι άιβχη (Λίβή!, βΙΙβναΐραηο ηβοβδδβπο «δδθΓβη(1υηι βδδβ, βυΐ Αΐ3υ€8Γβπι ίβΓΠΐβ β(1ίιυο 
ρυβηιαι ΟβωβδΟθηο ορβΓηπι άβάίδδβ, βαΐ οοΐοββδίπιυιη θοΐβϋδ βηπηπι Ιοη^β ΐΓΛΠδοβηοΙίδδβ, 
φίβηϋο Οοηδίθηΐίηοροίί ΟΒουπιβηίοα δ^ηοϋυδ οπϋπΘ οοΐβνβ οοηοΐβ ίυίΐ : ηίδί (ϊυίδ Οβηιβδοοηί 
>Ίΐβπι υΙΐΓβ δβριίηιβηι δ^^ηοϋοπι ρποίβΓτβ νβΐίι. ΥίίΙβΙυΓ Ιβπιβη βχ ίιίδ, ςυω δυρρθ (Ιίχΐηιυδ, ηοη 
υΙΐΓ» δβρίίπιβηι δ^ηο(1υπ1 ρροίβροπϋα. ΕΙ ϋοβΐ ρΓθ1}αΙ)ίΗδ νίϋβΛίυΓ δβηίοηϋβ ΟρβΙδβπ άβ ΤΙιβο- 
(ΙοΓΟ ΑΙ)αοβΓβ, ίη €οη3βοΙυΓβ Ιβπ) ΙβΜΙ, ςυίδ ίΠβ ίυοπΐ, ςαί ΓίΓΠΐυπι ρΓ(Βΐ)ϋ1)ίΙ βδδοηδυπιΫ Εί 
(]υ« οοηΐΓβΓίυπι δΙβΙ)ί1ίυηΙ εα νΐϋβηΐυπ. ΑυοΙΟΓ Υίΐίθ δβηοιί ΟοδΠΐΦ, Β»πΐ8δοβηί ίΓβΙπδ, αυίδ- 
ςυίδ ίΙΙβ ΓϋβπΙ ηοη ίηβίβ^βηδ, εΐ βοοίβδίβδίίοω ΜδΙοηβΒ νβδΙί^βΙΟΓ ηοη ίΜρπυάβηδ, ςαιςπθ 
ωυΙΐΛ άβ ΌΛη\αδοβηο & Ιοβηηβ ΗΙβΓΟδοΙ^αιίΙηηο ΟβηΐΛδοβηίοδθ ΥίΐΦ δοπρΙΟΓβ ρΓδθίβΡπιίδδθ, 
θϋΐ ηοβίοοίθ, δορίρίο πιβηάβνίΐ : ίδ ίΐβςηθ ά& €θδηι& δθρπιοηβηι 1ΐθ1)6ηδ, όιιηι ρβδ ίΙΙίυδ ίη 87- 
ζοηΐίπθ υρύβ ^βδίΛδ ρροδβςαϋιιρ, Ιρβάίΐ ίηίορ Λΐίβ, ςυδΒΤβΡβδίο ρβίριβροίΐδβ Ιρίβηηίο δηίβηυβπι 
ηαίτατβ η^οίαήηιη ηιίΗχ νί^ίβίαΓ, βί $οτ\ρίο ηιαηάατβ ηοη ίηρβνναοαηβίΐίη. ^η€Βηαίη αηί€η^ 
ΑέΤ€ ^αηίΤ $αΙί$ ηιίΗί, ίη^αΐί^ αύηηάβςηβ^ ο άίνίηβ ρν(β8ηΙ^ €( ρτΰΒΰβρίοΓΗτη ορϋηΐΰ, τηονω ίη Ηαβ 
η'/α €3ί. υηά€ βηίτη ι?6ηί, €0 τηΐΜ Γητβηιη ίεΰβάβηάαηι €8ί, Αί ίη , οηιη €Ηη$ίχ ^^^^^^η δβηβ^ 
ρί€(ΐΗ€ ραν€τί$^ αΙαοΗΐβτ αά Οοτηιηηιη ρτορΓβάίβηβ , €( ϊαβίϊίίΰΒ ΰοτοηατη, (κηοί ΜΙ ρνο Ιαύονί^ 
ΰίαίαι'$ τ€ρο$ίΙα €$ί^ αοοίρπΒ^ ηιαοάροίί ίηβηηϋ άΒοηηητη βηοοβάβί. ΜορίΙυρ ΤβΡ&δίαδ ροηΙίΒ- 
οθΙυ$ δϋί 8ηηο21, ΟΙιρίδΙί 806. ΥθΙίι-ίηίυηι ίΐβςυβ ΟοδωωβηΙβ 1)ί6ηηίύηι ί&οΐυαι βηΐ βηηο 
0)Γί$Ιί 804. 8666$δί1 ροδ(6β Οοδω&δ Β)τζθηΙίο, νβηίΐ Βοηιαηι, άείηάβ Μζ^'ρΧηια βρραΐίΐ, Ιβηάεαι 
§3ΐ}«Β ηιοηβδΙβΓίυαι ρβνβρίίΐυρ, βΙβΡϋδ αΙ)ί(]αβ ηιίρ&ουΐίδ, οαηι Ιοοο ρρβΒβδδεί βίβρηβηαδ Οοδηι» 
ίραΐρίδ 01ίιΐ3, 8 ({110 61 Ιοηηηβηι Ι)Απΐ8δ06ηυη) ρβυΐο βηΐβ β νίΐθ πϊί^ρ&δδβ βηαίΐ : τβραηκίϋθ 

?6δΐ8Γαπι δβΓίβηι ίη 1)Γ6νίδδία)απ) Ιβωραδ οοηΐρ&Η&η) , ηοη αΐίρα Μβηηίυηι ρροΐρβίιο. £γ{;ο 
Οθηηβδ Οαπι&δοβηϋδ νίΐβιη ΤβΡβδϋ ροίριβρβίΐδθ οοωηιβηδυδ, οοάβαι οαηι ΤβΡβδΙο βηηο, γβΐ 
οίΓΟΑ ολάβηι Ιβηιρορβ ηιορίβηι ορρεϋίΐ. Ερςο βηηο ΟΙΐΓίδΙί 806, ροβΐ Νίο»η&ηι δβοαηϋβαι βγ- 
ηο(ΐ!ΐαι Απηο 17, ροδΙ Οορροηγαηβηβηι δ^ηοάυηι, ίη ({υα ίαηςυβαι άβηιορίυί, αϊ ηοδ ορίηβΐ)»- 
ιηοΓ, πιβηϋο ΟβοβΙ, αηηο 51; ροδΙ ΒίβρΗαηί Ιυηίορίδ ηι&Γΐ^ηηηι βηηο 40, Ιυπι ίβρηιβ, ουηι 
ΒνζαηΙίϋΟδ δίβρίιβηυδ δΙβρΗβηί 63υδ(ΐ6ηι Ρβδ Κ65ΐβδ δορίρίο π)3η€ΐ8ΐ>8ΐ. ΟυΑΡβ 5ί ροΐυίΐ δΐ6ρ1ι&- 
Βϋδ Β/ζθπΙίηιιβ νίΐβαι δίβηΐιβηί ηΐδΡίγρίδ δοΠοβΓΟ, ροΐυίΐ θΐ Οβπϊβδοεηαδ. Ιά Ιθπιεη δί ρρορΙβΓ 
Η^ϊ^ίη ϋο6Γ6ΐ, ρρορΙβΓ βίίβ (βηι ηιυΙίΑ ίη ηιεϋίαηι &11•ΙΑ οβρίε ηοη Ηοαί(. 8οία Οβαιβδοβηοπι 
ρΐεηυοι ββΐθΐβ, εΐ δυαιπιβ δβηεοΐυΐε οοηΓεοΙαω, Ιπηηυ&ηι ςυί οεηΙβηθΗο η)δ30Γ ο5ϋ1, 5ί5ί 
αιοηβω ηοη ηιβίυρβδδε; &1 ηά ίδΙα Ιεπιρορα ρθΓΥεηίδδβ, νείΐεαι, αΐϋ (ϋοβΓβηΙ : 6[$ο ναΐάβ δυδ- 
ρβηδο βηίκΏΟ δυηι. Υα^, ςυοηιοάοηιε εχ Ιιαο ΙυρΙ)8 εχρ6(1ίβη)? 

ίΧΙΥ. ΙπΙβΡ ςηαΐΐίΟΓ οτΛίίοη€8, ςυβδ ηο1)ίδ εχ οοάίεβ Ι&οοΙ)ί Ου^βοϋ ίηΐβρ ορερα Β3η)θ- 
δοεηι ΒίΙΠαδ θΓ®οβ ε1 ΐΛΐίηβ οοηιηιαηίοβνϋ, (Ιιμθ ροδίρεπιβθ, ίη ςυιϋαδ Ιαιη βχ νείβρι Ιιίδίο- 
ήβι,^λΐιη 6χ νβρίίδ Ιε5ΐίη)οηϋδ, Υίρ^ηεηι βχ Οβνίιΐίδ δεηιίηε άβδοεηόερβ βοηίΡΑ ίίΐ ηε^αηΐβδ 
1λ^τ«^«ι^ςιβη(1^ιϋΡ,81ιερ&^υ^υ5 ρρίηείρίυπι, Άλλοι μέν Αλλάς εορτών ύΐϊοβέσεςς• ΑΐΙερβ, ου3αδ, πάλιν 
ΐί>Ρ^,χ»ι ι:άΑ» ττανήγυρις, κα\ «άλιν εγώ, ίη πιυ1ΐίδαηΙί(ίυί§δίπιίδθθ(1ίοίΙ)αδπιβηυδθΓΐρ1ίδ, ηυηο δυΐι 
Πβιοθδϋ^ιι/, ηαηο δοΐ) ΑηϋρββΒ Ορβίεηδίδ ηοπιίηβ βχίιίΙ)βηΙυΓ. Νβο ωίρυπι. Οεηυδ ηβωςαβ Ι]υ- 
;ί/5ηΐ(Λ//θΓΛΐίοηυΓη εχδβρίρίορϋηι ίηοαρίΕ πιοάο Ιιυηο ρβρεηΐεπι, ιαοάο ίΐΐααι, ςυβηϋοςϋο 
6ύάΐη 8/ίυπι βςηοδοαηΐ : υ( ρ]υρίΙ)αδ ίη ίοείδ ηοδίρί ορερίδ θ(]ηοΐ8νίηιυδ. Οα&δ δβηβ (ΙίίΠεϋβ 
ί:>1 Γβοο^ηοδοβρε, αιυΙΙοαυε (Ιίίϋοϋίαδ εδί ρβΓεηΙί1)υδ νίπιΙίοβΓε, ίΐδαυβ ροΐίδδίηιυαι, ςαοραηι 
πιοίΐαολ εΐ ίοηηβηι (Ιίοεηαί εχρίδοθρε ηυΐΐο ηιοιίο ροδδυηιυδ ; ουιη βΐίβ εοραπι ρρββΙβΓ υηβηι, 
νοί 8ΐΐ€Γ&ιη οραΐίοηεπ), ηοη δυρερδίηΐ. Οαίά βαΐεαι άε Ιιίδ ίρδε δεηΐίβηι, ςαβηιΐο ^βIη 0βηΐ8- 
«:επί ορβΓβ βχβπιίηειπυδ, ίηβεηυε ίαΐεορ. ΟοωρυδίΙίο ηοη ίΐ8 δυ1)δα11βηδ, δε(1 βυδίερβ πΐ8§ίδ, 
61 5υ1ιΙυΓΐ>ί(ΐ8, εχ ρΐυρίΐίϋδ ηοηιίηίϋυδ ηοηιίηβ ίδοΐβ, 8θΓίί)ΙυΡ3Ρυπι 1οο8 ηοη ίαδβ εχρθδΐΐ8, 
^ϋ(1 Ιθηΐϋΐη, ιιΐ ϋα (Ιίοβω, ρροροδίΐβ, ϋίδρυΐβΐίοηεδ δδθρίυδ ίηου1ο8ΐθβ ιίο Γκίεί ηοδίΡθθ άοςωΛ- 
ΙΐΙΐϋδ, οοηΐΓβ 30 Γιβρί δοΐεΐ ίη Ιιίδ οοηοίοηί1)αδ, ^©ΓεΙίοοδ ει πΐ3ΐβ δβηΐίεηΐεδ, εΐ ρρδΒοίρυε 
ΑεβρΗβΙοδ, βΐ ^α^IίΒ0δ νεχβηΐβδ, ρερείίΐίοηβδ 8®ρίαδ 3(ΐΓηίδΙΰΒ, ςαίΐ^υδ δβ 3ϋθΙθΡ άίοίΐ 3(1 ρρο- 
ροδίΐυιη Γβάίρβ, 3ΐί3(|υε η)ίηαΙίοΡ3, ςαΦ ίη ΟαπίΑδοβηο, ΐ3η(|υΑΰ) θ3Π)3δοεηί ρρορρί3 ηηδςαδηι 
οοη δβδβ οΕΓεραηΙ, ηιε ίηιρείΐαηΐ, υΐ ε3δ Π3ηΐ3δοεηο νίηάίοβϋη, ΟρεΙεηδί όεηεςειη. Ηίο η3αι- 
ςαε ρρο ωορε δυί «νί, ηοηηίδί β^ηρβίε Ιοςυί δοίΐ, εΐ νείαΐί εςυιΐδ 1ΐ3ΐ>βηί8 ΙίηεΓ, 1ί1)ερβ άίνβ- 
ρΐϋΓ, βχ αηο ίη Αΐίυά ρεάεη) πιονβηδ, ίη^εςαβ ΓΐΐΡδυηι 8(1 ιρρίηίΑ ΓβίεΓβηβ : εΐ Ιΐιεοΐο^^ο^^ 
αϋΦδΐίοηβδ (Ιί^ϋο Ι3η(αηι η)οηδΐΓ8ΐ, βΐ ν6Γΐ)0 βχρ1ίο3ΐ. 8βά (1β ΰρβίβηδί βΐίυβ βρίΐ ορρορΙαηίοΓ 
αΐοεη(1ί Ιοουδ. Νυηο ρρο ϋΐδ οΡ3ΐίοηί1)υδ ίίΦε δβΐΐδ δίηΐ (α). 

(β) Νβιιΐι^ηι Β8ΐηΐ80€ηί ηοβίΓΐ 6886 , 86(1 Αη(ΐΓ6« ϋΓΟίύηβίβ, 66Γϋβ8ίιιΐ6 1 ηί ΓαΙΙοΓ , βυο Ιοοο 08ΐ6ΐι<1ί*- 

1Β8. 

Ρατποι. ο β. χα υ, 6 κι ΙΕΟΝΙδ ΑΙΧΑΤΙΙ ^ 172 

ίΧν. ΙηΙΟΓ αΗα$ οναϋοηβδ, ςιια§ ηυηο ρηιηαΐΏ Οπίθββ βΐ ΙθΙίηβ (1βιηα5 , 8υ1) Ιοβηηίβ 
ΟαΐΏβδοβηί ηοιηίηβ ηοη ΙβηΙυαι ία ΒαΓΐ36πη& ΒίΙ>Ηο11)66&, ^βά &1ϋ$ 6ΐί&ιη €θ(]ίοίΙ)αδ βηΐί- 
ςυίδδίιηίδ οοηδρίοίΙαΓ. ίΐΐβ, ου]υδ θδΐ ρπηοίρίυπι, 'ϋπόταν τ6 ίαρ έπέλθη ουπι Ιίΐαίο : Λόγος 
ΙτζοριτΛς εΙς τ6 γενέθλιον του Κυρίου χα\ Θεοΰ κα\ Σωτηρος ημών Ίησοΰ Χριστού. Ιη βΐϋδ ; ΠβρΙ των έν 

Περσίδι πραχΟέντων. ΕΐΌδΐϋΛδΟβηο νιηϋίοβηίοοίΐίοβδ νβϋοβηί93, 555,1246, 1816. [ΧΧΧνίΙΙ] Βαιη 
ρπωο ρβΓΟϋΐτβΓβω βΐ Γβδ ίη βα βχβοΐΐυδ οοηδίάβΓβΓβαι, ωοϋαιηςαβ ββδ οχρίίοβηίΐί ςϋΐί^βηΐίυβ 
βχ8ΐηίη8Γβιη, ηαΐΐο ιηοόο Οβιη&δοβηί βδδβ νί(ΐ6ΐ>βΙαΓ. ΕδΙ οιηηίηο ^Γ^νΐοΓ Οβιηβδοβηυδ, ηβο 
ίη ιηίηυΙίΟΓβ, ηίδί αΙ»ί δβ οοοβδίο οίΤβΓΐ, είΤαικΙίΙϋΓ : πιβίβρίιοπδ, Ιίδοιυβ Ιοη^β ρβΐίΐίδ ίη Γβ1)ϋ$ 
δθΓίο βχροηβηιΐίδ ηοη Α(ίηΐ0(1υπι άβΙβοΙΜυρ : Ιοοβ δοηρίαρ», β1 ροΐίδδίπιυπι οβρίΐβ ηοη βχ- 
δ0Γίΐ3ίΙ : νβΓΐ>& ΙοηΙυπι, ββ^αβ τβρίίιη ίηάυοίΐ: β οοωροδίΐίδ, ςυ® ωοίΐυηι βχοεοΐυηΐ, βΙ)δΙίηβΙ : 
ηαηςυβω, βιιΐ γβγο οχ Ιιίδίοπίδ 8ροοΓ)^ρ1ιίδ δυ& ρΓθ1)β1. ΑΙ ίη 68 βΐ ρυοπίβ δυοίοπδ ίπ^β- 
ηίυιη ίη ΡΓΟΟβπιίο ρΓ«οίρυβ νίοΐοδ, πιίηαΙίδδίπίΛ ςίΜΒςιιβ ρβΓΟϋΓΓυηΙυρ, ιιιβΐ8ρ1ΐ0Γίδ βηοΓαιίΙ}υ5 
οΐ ρΓδΒίβΓ Γβιη υΙίΙϋΓ, 08ρϋ8 δοπρΙϋΓΦ ίηΙββΤΛ βχδοπΜΐ, αΐ νθΓΐ)α1υπι βχρίίοβΐ, οοιηροδίΐίδ, 
ϋδ(|ϋβ ίηοοαιρίίδ 8ΐ)αΙίΙυΓ, βΐ ΙιίδίοποΙίδ βροοΓ^ρΙιίδ θΓ8ΐίοηβηι ίηΓδΡοίΙ. Νυ^βχ ίρδβ βδδβαι, δί 
Ιιΐο οαιηί8 όβϋυοβΓβπι, πιοηδΐΓαΙ)θ Ι8η1ααι (ϋρίο γθπι. ϋΐ ρήπιο νβρβ ωυΐβη οηιηία ίη ραΐ- 
οΙιήοΓβω βδρβοΐϋπι (ΙεηιοηδίΓβΙ, ηοη 85 1ιοαιίηί1)αδ Ι8η1ααι, δβά 8 ΙβΓΐ8, 8ΐ) 8νίΙ)ϋδ, 8 ωοη- 
Ιϋ}υδ, 8ΐ) ΛΓ00Γί1>αδ; 8 ραδΙοή1)υδ, 8 δοΐβ, 8ΐ) 88ποο1ίδ, 8 νίΐβ, 8 πΐ8π : αΐ ίηϋβ ροδίωοϋιιπι 
οοΐΐίββΐ, βχ ΥίΓ^ίηβ Οβο ηβίο οπιηί8 πιοΙίοΓβαι ί8θίβαι ίηάαίδδβ. δβά ςυίά ϋΐ8 8ά 1ιοο? ΙηΙβ^ΓΛ 
6Χ βΥ8η^6ΐΐδ11δ, 6ΐ Ια(1ί6υηι ϋΙ)Γ0 08ρ1ΐ8 6Χδ€Γϋ:)ίΙ, αΐ ηιοαιϋηιπι βχρίδηβΐ. ΟυίοΙ ίΐΐαά ρΓ»(6Γ6& 

βδΙ? Κελαδείαν ποιείν • στοργυλοκίστρετττος, Υθΐ στοργογλυκίστρετΓΤος- συριγγόπλοκος τραγφ6(α• 6ρη 
φυλλοβλαστοΰντα τ}| του δρυμού πυκνοπλόκφ δασυ*ίητι, ηβ 5ίη8υΐ8 Γ606ηδε8ηΐ. ΟΐΐίΒ ροΡΡΟ (1β IX)• 

Γίάβ, βΐ Ρΐιϋίρβο, βΧ άβοτΜτη ΡβΓδίοορυπι οοηίβηΐίοηβ, β1 Μδ^οπίΜ ίΐίηβρβ ίβπ) ρροΗχβ πλγ- 
Γ81, αη(1βη8ΐιι ίρδβ Ιΐ8ΐ)αίΙ ? Νοη άυΜίο Ιιφο ββάεπι , ίΐυβωβίίπιοοίϋω βΐ ρ1βΡ8αυ(3 8ΐί8 & 
ηυ8βΙορίΙ)ΐΐδ οοηβοΐ8 Ο8πιβδθβηο ίηηοΐαίδδβ, ςυίΐίΐΐδ Ι8πιβη ίΐΐβ δβωρορ, Ιίοβΐ β8 ρβοιίβηάΐ ηοη 
υη8 081188 ίιηρϋΐϋ, ηβ ίηδβηΗδδβ νίίίβρβίυρ, βχδίΐίυπι ίηάίχίΐ, βΐ, 8ο δί ηοη ΟδδβηΙ, ηβαυβ 
(Ιίοΐ8, ηβ(ΐϋβ δ0Ρίρΐ8, ηβκίεχίΐ. ΗβΒο ουω ίρδβ ωβουπι οοβϋβρβηι, βΐ 8 δίηιίΐί δορίρΐίοηβ ϋ- 
πΐ8δθβηιιω ίωπίϋηβαι βχρβηϋβρβοι, 8θοί(1ίΙ αΐ ρ6Γ8ΐίθΡαπι ^ιαοςυβ νί^ίΐίβδ ο5βΓΓ8ηδ, βαοίορβοι 
βϋβιη ηοίβηδ θΓ8ΐίοηίδ ίονβηβρίπι. ίη 68(1βπι η8πιαϋβ Β8Γΐ)6Γίη& ΒίΜίοΙΙιβο8, βΐ βΐίίδ οο(1ίοίΙ>υ5 
8&1ίδ 8ηϋ€[αίδ 68ηΐ(ΐ6πι θΓ8ΐίοηβπι ίηνβηί ίη οπιηίουδ δίπιίΐβιη, ηίδί υΜ 1ί1)Ρ8Γίορυηι ίηοαΓΐ& 
Ιβοϋοηιιηι ν8Γίβΐ8δ, ςαοά βΐ ίη 8ΐίίδ ςαοςαβ 1ϋ)ρίδ ββρί δοΐβΐ , ίρτβρδίΐ. Ε8 δϋί ρ8Ρβη1βπι, ηοη 
Ιθ8ηη6αι θ8Π)8δ06ηυιη, 86(1 Ιθ8ηη&πι Ευ1)(£» βρίδοορυηι 8]ί;ηοδ€ΐΙ (α). Ιϋβοααβ ύ( ηιβίίυδ 
Γβδ ΐ8η2θΓ6ΐαρ, 8ΐί8δ 6308(100} Εα1)(Ββηδίδ οΡ8ΐίοηβδ ρβρί}\ιίΓ0, υΐ ίηάβ ί80ΐ8 οοΟβΙίοηβ ρβοίβηι • 
β^Αΐη ; ηββ ίηίοΠαη&Ιβ ίά 8(1ν6ηί(. Ιη βοάβηι η8πιςυβ βοάίοβ Βδρϋβρίηο 6δ( 8ΐί8 ο^υδάβηι ' 
θΓ8ΐίο ίη ηβ11νίΐ8ΐβπι ϋβίρβρ», ςα8πι θνιάβ Ιβρ, βΐ οοηΐιιΐί. ηθςυβ ονυω ονο, ηβο 1«ο ΐ80ΐί • 
δίωίΐίαδ νί(1ί. Ουίρρβ ηυ» δαρΓ8 8(1ηοΐ8ν6Γ8αι ίη ρρίηΐ8 αβ εΐιρίδΐί ηδΙίνίΜβ, οηιηία ίη }ΐ8ο ' 
866πη(ΐ8 (ΙβρρβΙιβηαυαΙαΓ. ΕΙ ςυ8δ1 ίδΐβ βυοΙΟΓ βδδβΐ 8ρο€Γγρ1ιορυηι ίηηϋυδ, Π)υ1ΐ8 βΐίβηη |]ίο 
6χ δίπιϋίϋαδ Ηίδίορίοϋδ 6οη8&Γβίη8ΐ. ϋΐ νβρο Ια ςαο(:(υβ, ΙββΙορ, νί(ΐ688, βΐ δβουρίαδ (ϋ3υάίε6δ. > 
τιΐΓ8δ€[α6 1ΐ8δ ΕαΙχΒβηδίδ ορβίίοηβδ βχ βοάβηι €θ(Ιιοβ βχ80Γίρΐ8δ, βΐ βχ ηοδίΗδ είηιβ1ϋ3 
(6Γΐί8Πΐ ίη Ηβροάίδ ίηί8η1ίβί(1ίυηι ουρ8νίπ]υ8 βάί Ορφοβ, βΐ βχ ηοδ1Ρ8 νβΐ'δίοηβ 1.8ΐίη6. 

£ΧΥΙ. ΑΗιΐδ Ιιίβ 8υ6ΐθΓ 6δΙ δ8ΐίδ 8η1ίςιιυδ, Ιθ8ηηί θ8αΐ8δοβηο. 0υ8ηιγίδ ίΐΐυπι ίηΙΟΓ οοδ ' 
δΟΓίρΙΟΓβδ Υοδδίαδ 1ί1). IV, ρ8Γΐ. ιπ, Γβ]οοβρίΙ, (|αθΓαηι ίηοο|5ηίΐ8 8)ΐ8δ βδΐ, σύγχρονος, Ιβηςυβαι 
ςιιίδΐιΐ) 8ηηο Οοπιίήί 744 βορβρβί, υ1 βχ 6]α5(1βιη ίη δ80Γ8(ίδδίηιοδ ίηίβηίβδ 85 Ηβροοίβ οοηίριι- ; 

6ί(ΐ8ΐθδ ΟΓ8ΐίθη6 Π)8ηίίβδ1θ 6θ11ί]^(ΐ1Γ : ΕΙ χα\ ούκ ήμην παρών ίείσ\ γάρ άπ^ τότε £τη ήδη τεσσα- 
ράκοντα κα\ επτακόσια, άπ6 μέν της παρουσίας Χριστού Ετη επτακόσια τεσσαρακοντατέσσαρα, άπ6 δΙ 
της τοαιδοκτονίας Ιτη επτακόσια τεσσαρακοντα δύο]), άλλ* ώς πάρων έκεΤ βντως ταυτά μοι κατά νσνν 
πάρβισιν Εί Ιί€€ί φ$€ ηοη %ηί€Τ€8»€ίη (8ηηί βηιιη €Χ βο ί€ηιροΓβ αηηι ]αϊη ^ίΑαίηοτ Η αηαάη" - 
ρχηία αφβτ ΒβρίίηρφηίοΒ β/αρ<ι, α& αάνβηίη ςηίρρβ €Ηη$ίί αηηΐ 8€ρ(ίηρ€ηα ^ηααταρίηία 
ςηαίηοτ^ αύ ιη/'αηίίΰίάιο ν€Τ0 αηη% Βϋρϋη^εηίί ρηααταρχηία άηο)^ Β€ά αο »ί \ηί€ν[Μη8$€ΐη^ ϋα 
ηίίΗχ ο6«?ο(νιιη^ιΐΓ ϊη ίΜηίϋ. ΕδΙ βϋ8ηι δβΐΐδ ρίιΐδ, ΙιβΒΡβδυπ), β( ρρθθοίρυβ οίρθ8 ίηβ8Ρη8ϋοηί$ 
ΐΏγδΙβΡίαηι οχοΓίδΡαπι, φΐ88 δ£θρβ ΓβίβΠίΙ, 806Γήαιυδ ΙιοδΙίδ, ηβςυβ ίη οχροηβηάίδ δδβπδ 1.ίΙ- 
ΙβΓίδ ίηβρίαδ, βΐ ο5 ηιαίώ &1ί8 ηοη βοηΐβαιηβηάβ, ςαίϋαδ &δρ6ΡβτΙ ορδϋοηβδ, (Ιί^ηαδ βδΐ, ςυί 
1β^8ΐαΓ. Εο ίΙ;8€[αβ ΐ6ηιρθΓβ;..τίν658ΐ, ουαι Αββρ1ΐ8]θΡϋΠ), βυ80θ5ίΐ8Γυα) Ιιβθρβδίδ, [ΧΧΧΙΧ]8ΐΙθ 
(Ια6ΐ8 Ρ8άίοβ, ΟΒβοηοιηίβθ άίνίη» ηι^τδίβήαηι δυϋνβρίβρβί; (}υ£6 ίαβρυηΐ ί1ΐ8 68(1βηι ΙβιηροΓΑ 
08Π)8δε6ηί. 

Ι,Χνί *. ΙΙΙαά ίά ηαοςαβ ο5ίΙβΓ δάνβΡίβηάαπι , δυ5 ΑηδδΙβδίί ΤΙιβορο1ίΐ8ηί δΡοΜβρίδΟορϊ 
ηοηιίηο Ιβ^ί ορδίίοηβηι, δβα ΐΓ80ΐβ(α1αηι ουαι Ιιοο ΙίΙαΙο : Π£ρ\ των έν Περσίδι πραχΑ^ων • 
ϋ€ Λί5, ρίΚΕ ρ€$ία Βχαηί ίη Ρετ8ίά€, ^\1\ (8η)βη άίνβΡδυδ βδΐ 85 5οο ηοδίρο, ΙίοβΙ βΑάβηι υ1 
ρΐυήηιυπι οοηΐίηβιιΐ. ΤΓ8βΐ8ΐ ηδοιαιιβ άβ ^βιηρίο βχβ^ΊίΓιο&Ιο 8 Ογτο ίη ΡβΡδίάβ, ίηΐβπ (Ιεοβ 
α68δνβ ΰοηίβηΐίοηβ, 8ρρ8ρίΙίοη6 δίβΐΐββ , Μδ^οραπι νοβ8^ίοηβ, ίΙίηβΡβ, 8(1θΓ8ΐίοηβ, β1 ίη ΡβΓ- 
δίάβπι Γβςρβδδυ, ηυ» β1ΐ8ΐη Εα5θΒ6ηδίδ ρβΡδβςιιίΙαρ, ίπκ) οχ 5οβ ορυδοαίο Ηδυδίδδβ νί(1β58ΐυΓ, 
ηββ Π16 οοη]6β(αΡ8 ίβίβΙΙίΙ; οιιηι ίη οοάίοβ ν8ΐί€&ηο Βαβηαδορίμΐο 1816, ίδ ιηίΗί ϋΐαΐυβ 

θ£Γ6Γΐΐ1Ρ : "Ιωάννου αοναχου κα\ έλ^στου του Δαμαακηνοΰ λόγος εΙς τήν άγίαν Χρίστου του θεού ημών 
γέννησιν, παρεκβληΟεις άπ^ της Ιξηγησεως "Αναστασίου, πατριάρ)ζου βιουτ^λεως, περί των έν Περσίδι 
πρα^Οέντων. Ρ. οπόταν τ6 Ιαρ επέστη * ^οαηη^8 ιηοιιΟΓλί, €ί ΐΜίηίηιί />αιηα<ΰ€ηί 8€Γίηο ίη Βαηοίαίη 
€Ητχ8$% ϋεί ηο8ίη ηαίχνίίαίβίη, ά€8ίΛΜρία8 α ηατταίχοηύ ΑηαΒίοΒϋ ραίτχατΰΗω ΓΛ«οροΙί^αηι\ 

<β) Μδ. 6<μ1. €οΙΙ). η. 7 , νβΐυϋΐΜίιιιιΐδ , 6γ«Γιο• Ιηϋ. Ν6€ ψτέ{οΛ\%ΛΛ ρΓΟΓβιΐΒ βιιηΐ, ρρορίβτ ληίΐββ 
ηβιη ]ιαη€ ειιηι (1ιΐ8ΐ)ΐΐδ Αΐϋϋ ^^0ηη^ ΕιιΚκΒβοδί Ιρι* ίαϋυΐα» ςυ»» ηαΓπηί. 

ι 173 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 174 

/>β 1ΪΙ, ςη4Β ήι Ρβηίάβ ραΐα εηηΐ. 8επΙ)ίΙ ρΓΦίΟΓοα Αηα8ΐβ5ίυ$ (α) (Ιο 0ίοη}'8ιΐΓ0 οΐ ΡΙιίΗρρο 
ΙιίβΙοΗο^ΓΑρΙιίδ ίηΙβΓ ρ&^αηο8 6ΐ ΟΙιηδΙίβηοβ (1ί55ί(1ίυΐΏ. 

ίχνίΐ. Όβ άββηίίίοηίΙ)η$ ύΰΰΙ^ίχοΒίΜί. — Οβ^ηίϋοηύβ €€€ΐ€$ια8ίίοα»^ $ίνβ &(1 αΓ^υιηοηΙυιη 
ΙΙιβοΙο^ουιη 8ρ6θΙβηΐ65, β ιηβίδ δοΐιβάΐδ (Ιβδοπρίβδ, οί οαηι α1ϋ5 οόιϋϋί1)υ3 οοΐΐ&ΐαδ, οογ- 
Γ6€ΐίθΓ65 Ι.β1ίηα§ ίβοϋ Αΐπίοοδ ιηβυδ Μ&ΙβΙβδίΑ Α11>8ηα§, Ο&αιαβοοηΐ ηοη 655(^» ρΙϋΓ&, ηοο 
οοηΙβιηηβηόβΒ οοηδίόβΓβϋοηίδ 0ύΐηρΓθ1)βΓ6 \Ί(ΐ6ηΙυΓ. Νβιη &1η οο(1ί耧 Α11ιαη8$ίο ΑΙοχαηάποο 
ΙήΐΗΐυηΙ, ίϋβοηαβ ουιη &1ϋ5 6]υ5€ΐ6ΐη ορ6Γί1)υ5 ταΐ^ΐφ $ϋη1. Εοδ Ιβαιβη Αΐΐίθη^ιβϋ ηοη 6δ50 
ηοΐΑνίΙ Β6ΐΐ8Γΐηίηα5, ηιιί 6χί8ΐία)&1 Ηϋρυαι ίυίδδβ δοηρΙυΐΏ ρο8ΐ εοηοϋίυιη ϋΙ^αΙοοάοη6η$ο, 
6( 6χ ΒβΙΙβΓπιίηο Αηάπβββ ΗίνβΙυβ. Νοη ροΐυϋ βηίηι Α1Ι)θηθ8ίυ8 Ν)'886ηυη), ςυί μο8ΐ ΑΐΗα- 
η38ίυηι νίχί!, τβΐ δβΗοπι ςυί ηοηάυηι 80Π|ΐ86ΓβΙ, (Ιυηι νίνοΓεΙ Α11ι&ηα8ία8, ΙδϋίίΑΡβ. Ιϋςυο 
ίϋβαι 6Φ(ΐ6πι (ΙεβηΚίοηβδ ρροϋαηΐ, (Ιαπι ίηίΐίο (ΙίοαηΙιΐΓ & ΟΙβηιβηΙβ οοΙΙοοΚίβ, εΐ αΐϋβ δβηοΐίβ 
νίη$, 6ΐ ΐ36Αΐί8 Ρβ1η5υδ. ΕΙ ΟΙεπιεπΙβη), ηοη ΑΙβχβηάηηαπι ϋΐυηι 0π[^6ηί8 [}ΓΦεορΙθΓεη], 86(1 
ΚοΏθηυπι 8&ηε1οηιη) Ρβΐη εΐ Ρβαΐί (ΙίδοίραΙϋΐη (ΙοΓιηίΙίοηεδ εοο1ε!>ί38ΐίο&8 οοηιρθ8αί886 β88β• 

Π( Αηβ5(β8ίυ5 Ιη Ηοά€ρο^ Οβρ. ι : Κα\ διά τούτο χα\ Κλ^μης ό τζολυς έν σοφ{^ χαΐ γνώσ^κ π^ποίηχβν 

ίβια^^ντως δρους έχχλησίαστίχών δογμάτων, ώς φοιτητΙ)^ χα\ θοέμμα γνήσιον υπάρχων των αγίων Πέτρου , 

χαι Παύλου μάλιστα τοΟ πανσόφου, χφ\ άχούσας αύτοΰ αποβαλλομένου , χα\ λίαν μυσάττομένου , χά\ χαθ- 

χαρίζοντας τήν Έλληνιχί)ν σοφίαν Οασηιοΰτετη ρΓ€Β8(αηίί$8ίτηη3 ίΙΙβ 8αρί€η(ία €ί άοο(Ηηα ί/β- 

ηί€ηί ΰοηφοίϋϋ ρτορτίΟΒ €ϋ€ΐηία8ΐ{€ονηίη άοαγηαίν,κη ά€βηχίίοη€8^ ίατκιηαηι ρ6ηΗΐηη8 8αη€ίθ' 

ΠΜ» Ρ€ίη, €$ ψηαχιτηβ 8αρί€ηίί88ίηη ΡαηΙί αΐ8οφηΐΗ8, οιιτη αιιάί88β( ίρ8ηηι ναΐάβ Γ€ρηώ'ατ€^ 

€ΐ ά€(€8ίαη βπΒοαηίοαίη 8αρχ6ηααγη, Νεςαε άαΜααι 681, βιιαι ί(1 Α886ΓβΙ ΑηαδΙπδίυδ, είειηεη- 

Ιειη, υΐ ββηϋΐίυαι ηυςβδ 6ΐ ίΓααάεδ ενίΙβΓεΙ, ιηυΐΐβδ οχ ίη^εηίο ε1 (Ιο^^ηιαΙε ε(ΐΓίδΙίαηο ν&](]6 

ϋτο&εα&δ άεΟηίΙίοηεδ άΐοίθδδε, εβδςυε δίνβ ρεουΐίθπ ορει-θ οοπιρίεχαπι Αιίδδε, δίνε εϋβπι 

\ΐλ 3λ\\& δυίδ ρΓοϋχίοηϋυδ ορεπΙ)υδ, υ1)ί δε οοοβδίο ίεΓεΙ)&1, ίηδρερδίδδε, ςυβδ (ΙείηοΙε ςυί 

»\ιν»^\Α\ ςαιιΐ ΡβΙπεδ, ίβοΐβδ θυοΙίοΓεδ ίη εοωιηεηίβηα τεΙυΙεΓε, νεί ε&δ, ςυφ Αιείε άΐεηιεη- 

115, εοΗΊ^6η\ε8, βϋάίΐίδ εΐί&ηι αΗοΓυηι ΡαίΓυηι νβηίδ ίη Ιοοίδ ϋίδρεΓδβδ ίη υηυηι νείυΐί Γθδοειη 

ΟοΠϋ^^ΓϋΟΐ. Ιη εθ(1. 1445 ΥαΙίεβηο 1ε^5ίΙυΓ : "Οροι συν θεφ διάφοροι χατάτήν παράδο σιν χα\ πίστιν της 
αγίας χλ6 άιχΐ[ς χα\ άποστολιχης Έχχλησίας λεγόμενοι, συλλεγέν^ες παρά Κλήμεντος Χ3\ έτερων οσίων μαχά- 
ρά>ν Πάτερων • ΏΜηα αά]Ηναηί€ ρναίι'α , νανιω ά€βηίίιοη€8 8β€ηηάΗΐη ίναάίίίοηβτη 8αη€ί(Β 
€αίΗοΙί€(Ε^ €ί αρο8ίοΙΐ€€Β Ε€€ΐβ8ί€Β, €( εΐβΐΗβηίβ, €( 01x18 8αη€ίί8 αο .1)€αίΐ8 ΡαΙηΙ)νί8 νοΙΙβοίΰΡ. 
8ίο εΐίβαι ΙίΙυιοδ οοηοίηίΙυΓ ίη οοϋ. 1075, ίη ςαο εοΓΓεοΙίαδ Ιεςίΐυρ λεγομένης, άίοίϋΡ, ηοη 

λιγ^αενοι. Ιη 00(1. νεΓΟ ΐθ77, ΗαϋεΙυΡ •."Οροι διάφοροι συνθεψ χατά ζαράδοσιν χαί πίστιν της αγίας 
χαβ^ολςχης Έχκλησίας συλλεγέντες άπ6 Κλήμεντος Ρώμης , Αναστασίου Αντιοχείας, ν.αΧ έτερων οσίων 
χιΐ μαχαρίων Πατέρων ' Ώ'ινιηα αά]ΧΛναηίβ ρταίχα ναηω άύ/ίηχίωηΰβ 8€€ηηάητη ίΓαάχϋοψχβτη, Η 
βάαη ΜατχΰίΟΒ οαΐΗοΙχοΦ Ε€€ΐ€8ΧΰΒ ΰοΙΙβοίοΒ^ €Χ αβηχβηίβ Εοτηαηο, Ληα8ία8Χ0 ΑηίχοΰΗβηο, βί 
αΐα$ $αηαί8, αο 1)$αίί8 ΡαίηΙχΜ. Πο1)ε8 Ιιίο ΟεηιεηΙίδ ρβΐηαηι, εΐ εχρρεδδβ ΑηβδΙβδϋ Απϋο- 
οΐιεαί ηοηιεη, εχ ςαο εΐίβαι οοΙΙεοΙω δυηΐ. ΕΙ εχΐιοο ορίη()Γ επΌπεπ) εχδοήρΙοΓυιη ίηευηβ 

1X1*1 ίιτβρδίδδε, υΐ ρπο ^Αναστασίου Άντιο}ζείας, Αηα8ία8Χ0 ΑηϋοΰΗβηο , Αθανασίου ^Αλεξανδρείας, 

ΑίΗαηαίίο ΑΙ^χαηατίηο ρποίΓιχυπι Λιεηΐ. ΑηβδΙβδίυδ εηίπι ϋεηε ροΐαίΐ ηηιΐΐα εχ ΟΙεωβηΙε, 
Ν^δδβηο, Ο^τίΙΙο, β1ίίδ€[αε ηιυΐϋαπ, εΐ ρΙεΓΛςαε δυβ άβ ηονο β(1(ΙεΓβ. Οο(1«χ 495, Ιοοο 

Ααβδίθδϋ Ιοθηηεηΐ ϋβωβδοεηυπί ΟίιΠοοβΙ, συλλεγέντες άπ^ του μαχαρίου Κλ^μεντος, χα\ Ιωάννου 

χοϋ ΛαμααχηνοΟ, χα\ έτερων * Α ύβαίο ϋΐΰτηβπίβ^ €ί Ιοαηη^ Όαηια80€ηο^ Η αΙχ%8 ϋο^Ιίοία, 8ο1ιεά» 

νείΌ 016£θ ίΙ& εηυηΐίβηΐ : Του έν άγίοις Πατρίς ημών Ιωάννου του Δαμάσκηνου δροι διάφορο», χατά τήν 

^αρ^δοΛν, χα\ τά έξης • 5αήϋίί ΡαΙη8 ηο8ίη Ιοαηη%8 Ώαίηα8€βηχ, ά6βηχίχοη€8 ναη(Β 8€€ηηάΐίη% 

ίτοάίίίοηείη, εΐο. δοηρδϋ επ^ο Οεπιοηδ, εΐ ΑηβδΙδδίοδ ΑηϋοοΗεηυδ, εΐ Οβωβδοεπϋδ, αΙΙίςαο 

ΡΑΐΓββ οοοίεδίαδίίοαδ (ΙεβηίΙίοηεδ : νεραπι Ιι©, ςαβο ηαηο ρρδο ωβηίϋυδ δυηΐ, ε1 ΟΓΚοε βΐ 

Ιλίίηο ίηΙοΓ ορει-θ Οδίωβδοεηί (-άαηΙϋΓ, ου]υδηθπι ΓαεπηίΤ ϋαηι ηοηηυΙΙί οοίΐίοεδ Οβωαδεεηο 

96£τ\1>&η1, Όβπιβδοεηί εδδε ηοη Ιενί οοηίεοΙϋΓβ ίη(1ϋθθΓ, αΐ 0Γε(1θπι. Είεηίπι, εαπι (ΐυ« Πίτ- 

ιΐΛ^ίΛαο γ1η(1ίθ3ηΙϋΓ, ρΓοϋχίοπεδ δίηΐ, πιηΐΐβςιαε 1ί1)εΓ οοηΙίηβ&Ι, ςυ» ηεο ΑΙίίθηβδίυδ, δίνε 

η^ιτΊδ ΚιίΕδία^ίυ», ηεο ίρδε ΑηβδΙβδίϋδ ΙιβΙ)εηΐ, νεΓΟδίπιίΙε εδ!, ςυ® δαρεΓδυηΐ, εάίΐβ ίυίδδο 

δΐί Υϊθπήθ6 Ιιίδ οιηηίΙ)αδ ροδίεποπε, (ΐυί 8ΐ)δφιβ (ΙαΜο, ουπι ηαΐΐαδ βΐίαδ β(1νοοβΙυΓ, ϋδίηιβδεε- 

011$ βΛβήΧ. δοΐεηΐ εηίω ϋΐ ρΐιιτίπιαπι ροδΙεΗοΓεδ, αηΙί(ΐϋίοπΙ)αδ ΜοηηπιεήΙίδ ηονβ βΙ)8 δο 

ίητβηίΒ θ(1(1εΓε, νεΙ δί ρΓορπα ηοη δυρρείαηΐ, εχ «ΙίΟΓυπι ρεηυ ρΚίΓβίριε ερυΐβ ίη 8οηρ1« 

«Ιίοπιιη ΐηίβΓΓε : (1ε ςαο ρ1υπΙ)υδ βΐίϋί εζίπιαδ. Μοηδ^υε ία ΛιίΙ Οθηιβδοεηο, υΐ ρροΓιΙεΙυρ 

ίρδε εχρΓεδδο, ηίΐιίΐ, αυΐ ρβυοβ (1ε δυο δοηΙ)εΓβ; νεπιπιΐβπιεη ςαίίΐίΐυίοΐ δοπΜΐ εχ «Ιίοπιηι 

ιηοηϋΐηεηΐίδ ΓεοοΙΗ^βΓβ. ΟηβΓε αιίπιηι ηοη εδί, ΛάηοΐΛδδε ΐΑοοϋαπι ΟΓείδεπίπι ίη Αηβδίθδίο, 

(Ιυηι ίΓΒ(1ϋ ίδίβδ (ΙεΓιηίΙίοηεδ θΓ©οβδ ίηνεηίδδβ ίη πιβηυδοηρΙΊδ Οθ(1ίοί1)υδ βθνηηεο, εΐ Αιι- 

9ΐδ1βηο, β(ϋΙίοηειη ηίΐιίίοπιίηυδ ΑΙΙι&ηβδίί (Ιίδ(»Γερ&Γε βΐ) ΑαβαδΙβηο, εΐ Ββνβποο οοΗίοίί)ΐΐδ, 

εΐ Ιοη^ε εδδε οοηοίδίοΓεω. Τππιβ ηεπιρε ίη 1ΐ0€ δοηρίίοηίδ ^εηεπε αΙ ρΐυηηιυη) δυηΐ ηοηοί- 

δίοΓβ, ροδίπεπ!» ρΐΌΐίχίοΓβ. Αά άοοίπίηβπι Οβηιβδοεηί ορυδ ηοοεδδβπυπι εδί; Γεοΐεςυε ΙοΙι 

ορεη ρΓ»Γικί ροΐεπηοΐ, αΐ Ιεπηίηίδ εΐ πεΓϋπι ίοΓπιυΙίδ ηβυδίίδ ΙεοΙοπ ρροπιρίίοΓ, εχερείΐβ- 

(ίοΓπυβ 8(1 αίνπίδβ δθρίεηΐί» ΛάγΐΛ^ φΐαηι Ββπιβδοεηιΐδ ρπορίηθΐ, ρεηείΡβρε ρθ8δίΙ. 

Ι,ΛνΐΙΙ. Β€ Ιχϊ)6ΐΙο ΓβΰΙοΒ βά€Χ. — ΙχΙ)€ΗχΑϊΛ τ€€ΐϋβ βάβΐ ηοη εδδε Οβπιβδοεηί, νεΙ \ηάο Γ|υίδ 
€ο11ίςεΙ (6). Οιιοπιθ(1ο εηίπι Οθπι&δοεηυδ δερίίπ)» δγηοίΐί ροΐαίΐ πιεωίηίδδε, (ΐυί βηΐε δερίί- 

ΙΠ3Π1 ΓβΙΟ ΓαηοΙϋδ εδίΤ ΕΙ ΙβΠίεη ίη εο δοΗρΙαίη εδί : Έτι προς τούτοις δέχομαι τάς Ιεράς οίχου- 

(β) Εχ, ηί ΓαΙΙοΓ. (Ιβ ςιιο (1ί$ρυ(αΐ Ι^βο ΑΙΙαΙιιιβ , «ΙΐβΓίπδ ςεηβΓίδ γ5Ι• 

(Ι>) Ι.ί1)€ΐ1υηι β«ΐ6Ί &Γιυιη , $<>ιι άέ τβαα αηΐέηΐία Ν6<|υ6 νεΓΟΗ (|ΐιχ Ιιίΰ ο4 ιιυϋΐ. 7 Ιαυι^αιιΙυΓ» ίη ιιο- 

ώιΐίιηυβ 8ίηεεΓΐιιιι, εχ εο(1ίεβ Υαΐΐεαπο, ίη ςυο 56Χ 8ΐΓ0 ΓερϋΓίτε $ΊΙ• 

ιΙιιηΐαΐ8ΐ %^ηοάϊ^ ηοιι δορίεοα ιιυιηεΓαηίαΓ. δεά Ι8ΐε 1Τ5 ΙΕΟΝΙδ ΑΕΙΑΤΙΙ Γ» 

μβνιχάς χα\ Αγίας Ιπτά σννόβους, ώ; &ξ αγίου Πνεύ^χατος συγχροτηθείσας * Ρτω(ΘΤβα αίΛρϊίΰίσΤ $α€Τ(Η 
ίαηοίΜ (ΒοηίηβηίΰΟΜ ίβρίβνη η^ηοάοΒ νάπίχ \η 8ρίηίη Βαηοίο ΰβΙεύταίοΜ. Εί ΟβηΐΑδοβίΗΐβ 
α1)ίς[υβ, ουιη ιηβηΐίο βνηοοίοηιιη ΐηοίάίΐ, 56χ (βηΐυιη 56πιρ6Γ οοιηιηβηιΟΓβΙ. ΙΜχίιηυδ Ιιοο 
βχδΰηρΙΟΓοιη ηίιηία ωϋ^βηϋΑ αβοΐόί^δβ. Ολίη βηίιη φή ροδΙ ββρϋιηβιη 8^η(κ1ϋαι ϋ1>6ΐΙυηι 
6χ$οηρ5βΓαη1, ιΐ(1 ρλυοθ, ίιηο ηίΜΙ αά βυοΙΟΓββ βάνβιίβηΐθβ, άυιη ιηβΐιιυηΐ, ηβ » $οηρ(ίο 
ϋΐβ ρυοΗοβ ΙβββΓβΙαΓ, ίη ςαιι ηοη ηίδί Ι&ηίαιη δβχ ^γηοάί ρΓΟϋθΓβηΙτίΓ, ΙβοΙΟΓβδ 6χί$ϋαΐΑηΐ6$ 
86ρΙιπΐθΐη Α Ι&ηΙο ΡβίΓβ Γβίίβι, ίρβί ήαοςαβ Γ6]ίο6ΓβηΙ, ςιιοΐ^αοί ρΓΦ€6$56ηιηΙ δ^ηοάοβ βηιι- 
τηϋΓβηιηΙ, βΐ ΐ6αΐ6Γ«η& ηίθηα^ δοορο Ι&χηβη ιιαη ΐΏβΙο, δοπρίυιη 5&ιιο1ίδ8ίιΐ]ΐ ΡβΙπδ ρΓβθ?6Γ- 
Ιθπιηΐ. ΡΙαΓίΙ>α3 ίά ρο9δ6ΐη οδΙβηάβΓβ, υηίβο Ιβιηβη βχβιηρίο βχ Αηθβΐθδίο Αηΐίοοίϊβηο οοη- 
ΙβηΙυδ 6Γ0. Ι5 ηβιηςαβ ίη Ηθ(ΐ6ξθ οβρ. 5, υΜ ΐΓθοΙβΙ (Ιβ 5&η6ΐί$ οοηοϋϋδ Οθβυαιβηίοίδ (^), ουπι, 
(Ιυπι ]ρδ6 5οη1:>6Γ6ΐ, ηοη ιιί$ί ςοίηςαβ 8θ1αιηπιθ(1ο 68$6ηΙ οβΙβϋΓβίΑ, ί(ΐ60(]υβ ηση ρο8&6ΐ, 
ηίδί ςαίηςϋβ οοαιηιβηιοκίΓβ, φΐΟΓϋοι ΙβηΙυπι βΐίβαι ηιβπιίιιίΐ, 6Χ80•ΓίρΙθΓ6$ 8υ1»56€α1ι, ουιη 
οΐ 86χ1υω ίβοΐυιη ^βIη ββίτβηΐ, ηβ ηααΐ6Γΐΐ8 Ιπιοουβ &€ πιιι1ί1υ8 ΙββΙΟΓυαι αηίπιοδ οββηίΐθΓβΙφ 
86Χ ροδυβΓίιηΙ : Φη{λ\ δ^ τ6 περ\ των άγΙων χα\ α(χ<ηιμ<νιχών £ξ συνόδων. 8αη€ία^ ίηςηατη^ €$ 
αοητηβηϊοα 8€Χ ΰοηοϋία. ΈΧ ίη ϋηβ ΟθρΗίδ ^ίηηιιβ ΙβηΙυπι ροηίΐ, ηββ θΐίβηιΐδ (Βοιιαιβηίοί^ 
Γ[αο(] ηθο ροΙβΓ&Ι, πιβαιίηΗ. ΟϋίΙ βηίηι αίβπι ίρ8β βηηο 599, ΜΑαΗΐϋ ίπιρ6Γ&Ιοπ8 14, βΐ ββχΐυπι 
(Βουπιβηίβυιη «οηοΐΗιυη οοηίπα ΜοηοΙΙΐ6ΐί(&8 οβΙβϋπ&ΙυΓ βηηο 681 , εοπδΐ/ιηΐίηί ΡοςοηβΙί 
βηηο 13, &ηηθ8 ρθ8( Αηβ8ΐ&8ϋ οΜίηπι 82. Μ ςαοηυβ Οβαιαδοβηο θοβί(Κ886 [Χυ] ιηίηιηι νίίΙβΓί 
ηοη (Ιβϋβΐ. £1 86χΙ&πι δ^^ϋοάυπι Α(1(ϋ1βα) οοπιρεή 6χ βϋο η)88. ({υί ηοη ηίδί 86χ ηυοιβηκί : 

Δέχομαι βΐ χα\ τίς &γ(ας έξ συνόδους- Άβαρίο σηίετη ϋί 9€Χ $ί/ηοαο8. Ουί ροτΓΟ ηυηΐ6ηΐΐη 

δνηοάοΓυηι &ιιχϋ, ηοη τβήΐαδ 68ΐ ίηΓπι ΟοΒδΙβηΙίηοροΙίΙβηβθ 86(1ί8 ηιβηϋοηβιη ϊηΙβηάβΓβ : 

Τποτάσσεσθαί τε τ!) άγιωτάτ|^ χα6ολιχ|| Έχχλησί^ της Κωνσταντίνου τκόλεως, χα\ έν ΐΐ2σ( ιτβίθεσθαι κα% 
άχούειν τξ σ^ άγιωσύντ), χ*\ τοί; μετ' αυτήν της άγιωτάτρς Έχχλησίας προστατεύουσιν • 5ΐιΜΐ «οηο^ϋ»- 
$χιη<Β ΰαίΗοίχοϋΒ ΕοοΜΧοε €οη$ίαηίχηοροΙ\ίαη(Β^ «^ χη οηχηχΌχι^ ίΐίαάβΗ βί οίβάχτΰ ίαηαχίαϋ 
ίηα, €ί ηηχΌ€Γ8Χ3 ςΐίχ ροίίεα ΒαηοΗίΒχηχω ΕοοΙεβίω ρΓίΒϋτνηί. Ιη &ηΙίςαίοι11)υδ βηίηι ηβο ηΐΑΐ^ 
ηοΐΦ οοάί€ί1)αδ εοηδί&ηΐΐηοροϋίβη^θ ηιβηΐίο ηοη ΙιβϋβΙιΐΓ. Ηίηο νίάβ&δ ίη βνβπίβηάίδ δβηοΐο• 
Γυηι ΡθΙηιηι δοΗρϋδ δοίοΙΟΓϋΐη (ιοηιίηιιηι ΙβηιβΓίΐΑίβηι. Ιη αΐίίδ Ιίϋβΐΐυδ ΙοΙαηι Ο&ηΐΑδοβικιοι 

ΓβίβΠ βΐ βΐ) 60 68ΐ. 

ΙΧΙΙΙ^. 1ηΐ6Γ άχίίβτίαίχοηβΒ ΤΗ€οάοη ΜχΑοανω, (ΙίδδβΓίβΙίο 18,1ι&1)6ΐ 8ί1)ί ΙϋυΙααι διά φω^ 
*ΙωΔννου του Δαμάσκηνου, ςαβαι&ίΙαιοώαΓη ίη &1ϋδ φΐθ(ΐαβ Α()ηοΙ&Ιυπι οοπιρβππιυδ : ΆσχληΐΕίου 
Δπό. φωνής Αμμωνίου* Α$€ΐ€ρη €Χ 0Γ€ Αηχηχοηχχ. 1.6οη1ίί Βγζ&ηΙίί οοιηηιβηΐ&ηαηι (Ιβδββίίδ: *Απ6 
φωνής βεοδωρου του θεοφιλέστατου Άββ& * Εχ οτβ ΤΗβοάοτχ Τ€ΐχρχο3Χ$8χηχ% αδΙ^αίΧΒ, ΝίοβρΙιΟΓί 
€ΑΐΙΐ8ΐί 6Χ06ΓρΙ& ΙιίδΙοη&ηιαι, άικδ φωνής Θεοδώρου. Εχ αν€ ΤΗβοάστχ : βΐ ίη ίρδο βϋβηι Β&ιηΑ- 
50600: ΕΙσαγωγή δογμάτων στοιχειώδης άπ6 φωνής Ιωάννου πρεσβυτέρου, βίο. :Όβ αβ€Γ€αΒ €ΐ ρΙαϋΧίΧΜ 

ρηΜω χη$(χίχίαοη€$ €χ οτβ Ιοαηηχ$ ρτβΒύι^ίβη^ 6ΐο. Ιάςαβ ^η ω ογθ άίοίβηϋδ Γβιη Αοοερίδββ, 
&α βΐΜοη 8ΐ) ίΙΙίοδ δοτίρϋβ βΟΓίρΙΟΓθοι βχοβΓρβίδδβ, ςυ» ροΙίοι» ^οϋίο&ϋ&ηΙαΓ» ^ ςυΜ βο 
<1ΐθ6ηάί ιηοάο ίηοιίΑΐαΓ» Αββιηιΐδ αΙΙΜ. Ναηβ δαΰίίοίΑΐ ίηαίοββδβ ιη 6& άίβδΟτίΑΐίΟΒβ ιιοιηβα 
Οληιβδοβηί Κ&1)6Γί ρΓβββχααι. 
ίΧίν. 66ηηΑ(ϋα8 ρ&ΐΓίΑΓθΙι& (ϋοηδΙιιηΙίηοροΙίΙ&ηι» Α^^Ιο^α ρτο 4κ)ΐιοίΙίο ΕΙοτβηΙίηο «. 4 : 

^Ι&ν γάρ, ίη<ΐαί^» τ6 παραχλητιχίν βιβλίον «ερ\ τούτου διαλαμβάνει, χα\ τάς ψυχάς των άγιων έν τφ ούρβνφ 
.εΤναι Δαμασχη^ τε χα\ Θεοφάνης οΐ τούτου ποιηταλ διαπρυσίως άναβοωσιν Οιηηΐ# βηίιη ΡαταοίΗΧφ^ 
ΗοΌ %ά€Μ €οηίίη€ί, €ί αηχίηα$ ΒαΛοίοπΜη ιη €θΛο β$$€ Οαιηχα$€€ηχΜ €ί ΤΙίβορΗαηβί ΛΙχχμ οοηχρο^ 
Μχίστα ΰΐανα νο€€ [αί$ηίχΑν. ΡγοΙ>6 οαιηί&. ΑΙ ίΐΐίυδ 1ίΙ>Γί οοηιροδίίοτοδ ίαΐδδβ Ο&πίθδοβηιιιη βΙ 
Τΐιβορίιβηβη), ςιΐΑδί ίί 8θ1ί ίΙΙίιΐδ βαοΙΟΓβδ ΑιβηηΙ, ηοη ρροΐιβ. Ιη βο η&ηΐφΐβ ρβΓΓιβίοικΙο 
ρΐατβδ βΐϋ , ίίςαβ ββη^Ιίδδίαλί γίιί , βηίηηιηι βΐ ορβΓβηι ροδυβΓβ^ ςριοηιιη οοηβΐυδ^ δί αιηι Οι- 
ιηβ80βηί 6ΐ Τ1ΐ6ορ1ι«ηί8 «οηίβΓ&δ, η6(ΐυ6 ίΐΐί ρΙιΐΓβδ δοηΐ, 6ΐ ροΙίοΓβπι ΙίΙ)Γί ρΑΓίβπ) οοου^ΐΑίιΙ : 
61 ΟΑΐηΑδοβηί Ιαοογ, δί ιηοϊβιη Πϋή οίΓοηπίδρβοΙβδ, ςυΑΟΐνΐδ 8ΐΙ άίβηίΐΑΐβ ^Γβηάΐδ θΙ ηιηΙΙυβ, 

ΪϋΑηϋΐΑΐβ ΐΑπιβη ηοη Ιια561 η»ι1ΐααι ςυοά αβϊ. Ηίηο ηΐΑΐ6 ΑιοΙυηι οραδ ΙοΙαηι Οβηιβδββηο βΙ 
1ΐ6θρ1ΐΑηί Α8οη1)ί. ΑαοΙθΓ63 ορβήβ 8ΐιη1 ρΓΦοίρυί, ΙοΑοηβδ ΟΑοιβδοβηαδ, ουω Οοΐοοοίιυδ Οα- 
πΐΑδοβηί ίη 60 ΐη56ΓΑΐιΐΓ« Τ1ΐ60ρϋΑη65| ΜβίΓοροΑηβδ δηινΓηΦυδ, ΙοδβρΙιυδ, ςηί ρΐυπήοαυδ 65ί« 
6Ι Αΐϋ. ΟιίΦηΑΐη τβτο 6χ έίβ Ι)ΑηΐΑ$06ηί, φΐβθηΑηι Αΐίοηιηι δυηΐ. Αΐίιΐδ &ρίΧ (ϋδοβπιβηίϋ 
Ιοοοδ. 

Ι«Χν. Ιη 1ίΙ>τίδ ρΓΦΐ6Γ6Α βοοίβδί&δϋοΐδ βΓββοοΓαπι ρΙοΗηυβ ΟΑηοηβδ ρΓΟδΑ ΟΓβΙίοηβ βυΐ) 
ΙοΑηηίδ Γ^αΐΑδοβηι, Ιο&ηηίδ πιοηβο^ί, ϊοΑηηίδ ηοηιίηβ ρροδίΑηΙ. Εοδ ηοη βδδβ οηιηβδ Οαπια- 
806ηί, Υβΐ 60 6νίηεί ροίβηί, ({αοά ρίβηςαβ βο ηοηιίηβ, βΐ ΙοΔηηβδ ίρδβ ΜΑυΓορο(]Α ΑΓςυιηβη- 
Ιυω δίαιίΐβ ρβΓίΓΑβίΑπαηΙ^ ςυιϋοδ βχ ίίδ ρΐβτίςυβ, ηβ ευηβίΑ ίη αηυηι βοηίβπι νίϋβΑηΙηΓ, Ιη- 
ϋιΐ6η(1ί δυηΐ. Οαίηβηι ροΓπο ΟΑΠίΑδοεηο, β1 φιίηΑω Αΐίίδ 8δθπ1>ϋη(1ί δΐιηΐΤ ΟθγΙο ΟΑηΐΑδββηί 
δυηΐ, (ΐαίβυηφιβ δυΒ 6^α8 ηοηιίηβ ίη ΟβίοβοΙιο, ββυ ΡΑΓβοΙβΙίββ Ιβ^ηΙαΓ : ηυί ίη 1ΐ6ΐκ1οαι&(ΐ€ 
5Α0ΓΑ βΐ ίρδΟ (1ί6 ΡΑ86&Αΐί8« οίοδ^υβ ρΓβΒοίριιίδ 8θ1βηιηίΐΑΐί1)ΐΐ5 Ιυπι εΐιΗδΙί, Ιαπι ΥίΓηηίδ Γβΰί- 
ΙοηΙϋΓ. Οβ Αΐίίδ ηοη ίΐΑ ϋαβϋβ βχΐήοο ηιβ. £1 ίοΓίβ Βΐηιίΐίδ οοηΑΐοδ ίη ΐΓΑΰΐΑΐα ηιβο, Βε ιηείοάί» 
βταοοηχηχ, ίη αυο Ιι»ο ΑοουΓΑΐίυδ βχΑηιίηΑϋηηΙαΓ, ίβΐίείαδ δαοοβάβΐ. 

ΙΧνί. Ν€€ ΜβηοΙορϋ αη€ίθΓ ΰβίΐοαηηββ ΟαΜα$€€ηχΜ, ^ ΟΑΐΑΐίηιΐδ, 111). τη Ώβ στοαηχΒ, β. 5» 
Α5δβΓί( ΗΑΓΙ/Γοίοβίαηι θΓ»οοπιω α Ιοβπηβ ΟΑηΐΑδοβηο β(ϋ1ηαι ίαίδδβ. ΟΑΐβΙίηο Αΐϋ αιιοςαθ 
8υ1)δ€Γί1)αη(, ηβο αΐΐυηι Αΐίηηι, ςαΑω ΟβΙαΙίηαηι ίρδίπη ΐΑαοΐΑηΙ ΑυοΙΟΓβηι : ίΑοίΙβςαβ ίΐηδ ηοα 

(α) δοηρίΟΓ Ηο<ΐ6|;Ί ηοη 681 Αη88ΐα8ίυ8 ΑηΙίοοΙιβ- ηιε». Γβ^ϋ 1ι&1)€ηΙ, τεσσάρων συνόδων , ηοη Ιξ 
ηυβ ; 86(1 3ΐΐ6Γ, ςυί 8ΐι1) ΗβΓαοΓιο νΙιΊΐ. ΟχΙβΓυιη συνόδων. 

* Ριΐβαβ 68ΐ Ιιίο ηαηαβηιε εαιη ββςαβηΐΐ^αβ^ ςηο3 ί(]60 ηοη πιοΐ^ηιαβ ςαα ι^ 1ι«η€ φοιιίβηι φίλίβη ηοοίθτοηη 80* 
ήβη ΙβοΐΟΓ ιηυΐΚοΙί68 ία ηοΐίε θΐ (Ιί886Γΐλΐίοηι5ιΐ8 ΓονυολΙυΓ. Εοιτ. Ρατα. Π7 ΡΗΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 178* 

ηβιηο ββφΐί€5€ί(, ουαι βΐίυηϋβ ΰοηδίβΐ ΙοιιηηβΐΌ Ο&ΐΏΑδοβηυπι οίΠοίοηιιη βοοΙθΒία&ίίεοΓυιη 
Ικ)ηυαι βικ) ΙβιηροΓβ ίοπηαΙΟΓβιη ίαίδδβ, &1ί|α6 βΛβο ββπ ροΐυίδδο, αΐ (ϋβίαιη ΜιιΓ(^ΓοIο^^ϋIη , 
$6ϋ Μβηοΐο^ίαιη, δβα ΟαΙβηϋβπυΐΒ (Ιιίδ βηίιη ηοιηίηίϋυδ οροδ ίΐΐυά βρρβΠ&ηΙ), νβΐ ρπίαιαδ οοη- 
ίΐΑνβηΙ, νβΐ 5β1ΐ6ΐη οοΓΓβχβήΙ θο ΓβριΐΓ^βνβήΙ. 3θΙβζβΓ, Ργο ΐίΏτηβοαΙοΙβ οοηοερίίοηο, εθρ.35, 
ηυΐΏ. 21,βίΒπΏθΙς[υ»(1&ιη ίβ8ΐ& ίη ΜβηοΙο^ίο ΗβϋβΓί,ηαβθροδΙΟαιη&δββηυηι β€βρΐΑΐΧί11] 5υηΙ 
ίη Εοοίβδία οβΙβϋΓβΗ. Νβιη υικίοοίπιο άίβ θ6ΐοΙ)Π8 ρποροηΚαΓ 06ΐ6ΐ)η(α5 ςυβθϋβιη Ιιί$ νβΓϋί» : 
8€ραίηω Μρηοάί ΝϊΰαηκΒ αάνεπα» ΙΰοηονηαοΗοΒ ϋορνοη^ιηηιη^ €ί ^ρ%ί€ορο8, αο (αν€ηΐ€$ €χ$$' 
€ταί>ϊΙί οίΐάαιη ΰοηΰΐΐίαύηίο. Ηφο ΑυΙβιη δ^τηο^υβ ροδΙ &θΠ)β806ηί ούίΐυιη €6ΐ6ΐ>Γβ(β ίυίΐ, υΐ βχ 
ΙβπαροΓαιη ΓθϋοηίΙ)α5 οοΙΙί^Ι ΒΑΓοηίιΐδ, Ιοιώ. VIII, ο1 βοοίβαι (Ιίβ ίη8οηΙ)ίΙαΓ : η^ορΗαηα φι- 
ί€ορΗ$ Νί€0Μί^ φιί €<Β$ίΑ$ αί βοαβΙΙί» ΤΚ^ορΚχΙο ίηιρεναηίβ^ Η άεχηο^ρ» ΜίΛΙαίο ΤΙΐ€ορηίΙο 
€Γ€αίΗ$ €$ί €ρί$€ορίΛ$ ΝΪ€€Β€Β. Εΐ 3 Αριίΐίδ θχΜϋβΜΤ ΝίοβΙβδ 8ΐ)ΐ3θ$, βΐ Ιύο βΙίΑΙΏ ΟαΐΏβ^οβοο 
πιίαοΓ, ςαί &α5 Ιιβοηβ Απηβηο ρβδδοδ 65(; ΤΙιβοάοΓα» 8ΐα(1ίΐ8, ΝίοορΙ)θΓυ$ ρ3ΐπβΓεΙι& 6οο• 
$1βηΙίηορο1ίΙβη\ΐ5. 9 ΜαγΙη βΐ 2 Ιαηϋ; Τ&ΓΑ8ίτΐδ ρβΙήβΓβΙίΑ ΟοηδΙθηΙίηοροΙΐΙβηυδ, 25 ΡθϋπίΑΓϋ: 
ΡΙβΙο δΙαάίΐΑ, ^ Αρηϋ5; Νίοο ΜγΓοΜγΙθ, ςυί & οοηδυβίθ 5ί5ΐ ίοηηαΐβ* Ρωη%ί€ηίιαίη αρϋβ^ του 
Μετανοείτε, 00^00)60 θ(ΐ6ρ1ιΐ5 65ΐ, 6ΐ 8υΙ) ΙοΑπηβ Ζίηιίδββ, ΒβδίΙίο ΙυηίοΓβ, 6ΐ εοηδίθηϋηο 
ΡθΓρΙ]/Γθ(ζ6οη6ΐί5 οΪΓΟΑ βηοιίΩ! ΒοΓηίπί 985 ϋοηιϋ , 26 Νον6ΐΏΐ)η5 ; 8ΐ6ρ1ΐ8ηα8 ΝβοΐΑΠΐρβ8 
ΙθαιροΓβ Μβΐΐιοάη ρΑΐήβτοΙίϋθ ροδΙ Τΐιβορίιϋαιη , 9 0α€6α)1)Γί$ ; Τΐιβορίιβηο 1.6οηί& δβρίβηϋβ 
ίιηρβηίοπβ υχοΓ, ΐ6.Ι)β06ΐΏΐ)Γί$; ΤΙΐ6ϋ€ΐοπι$ 6Γθρ(ιΐ5, 26 Οβοβ&ιΙιηβ, βΐ δβχοβηΐί βΐϋ ίιι βοόβιη 
βηκοηιοι Μβηοΐο^^ίό οοοαπιβίΏΟΓβηΙαΓ, ςαί ρο5ΐ ΌβιηβδεβηαΐΏ &οηΐ6Γυο1, πβ 8ίη^1θ5 τβοβα* 
50ΑΒ1. Ηίηο βΓ^υο ηοη & Ι)βΐΏ8506ηο ΜοηοΙο^υπι Ογαβοοπιοι ΰοηοίηηβΐυιη, νβΙ ΓβίοηιιβΙυοι, 
€ΐΐ!Δ ΒαΠο 1(1 βαοΛΟΓβ (Ιίο&ΙαΓ. ΑΙ ροΐυϋ ΐ(1 (αοογθ, (αΙβοΓ. ΡοΙαβηιηΙ ϋ1 Ββδίϋαδ, βΐ ΝθζίΑη- 
τ£ΐ»ι&, β\Τ8ΓΑ5ίυ$, 6( ΐηουίηβη &Ιίι. Αη ιοίβο βοδ οοηΟ&586 (1ίθ6ΐηϋ5? Νυ^. ΥβρυιηΙ&ιιιβη ουοι 
^Αή& «Μίλ ΜβηοΙο^ίΑ δβηοΙΟΓυιη βρυά ΟΓββοοδ, ά\0ΛηΧ νβΐίιη, 5ΐ ροΐβπιηΐ, ου]υ5ηΑΐη Οαιιια- 
5€60ΐΐ5 οοηΒλΙοΓ βχδϋΐϋ, νβΐ οογγθοΙογ. Ιη ϋ8 οΐΏηί5υ8 ιηοΙίΑ ίη$6ΓΐΑ 8ϋη1, ηυ» ρο5ΐ Οαιώα- 
5οβία ΙΟΒρσηί οοηϋββηιηΐ. ΟυΑΓΟ ϋοβΐ (1ίχ6ήιη ροΐαίβδβ ΟΑπίΑδοβηαιη ίίΐυά Αα δΟΑ υδςυβ 
ί&Βροη οοϋοίηηΑΓβ, βυΐ^δβηυβηΐβδ ΐΑπιβη Αΐίο$ αΙια αΙ^οθ αΙια ρΓΟ ορροιΙαηίΐΑΐβ Ιβιηροη^ 
ΑίΜκΙί^β; Βοη ΐΑΐηβη ίϋίιΐδ ΑϋοΙΟΓβιη ΟΑΐηΑδοβηααι Αβηθ80θ : ηβο υηςοΑίη (1ίχ6Γίιη ίίΐίυ5« 
φκκΐ 1Ν11Ι6 ρπΒ ΐΗΑηίϋιιβ βπίΜΟπιαι 68ΐ, ΑΐιοΙΟΓβω ίυί$5θ. ΤηΙαιη ίΙ1α(1 ]αη8€θη8α11θΓυη 
ΑΧΗΜΒΑ : €^ΛΜΛ οΐχφήά βχ αΐίηηο ορβτε ιΙβ/ΓαλίιηΐΜ, νΰΐ αάάίίηη$, βίο., ίάβοςιιβ οαιη δΐώδββαϋ» 
ΐ6αιροιΐΐΗΐ5 &ά6ΐη, ίοπηΑπκιαβ ιηαίΑΥβηΙ, Αΐίαβ ηοΐήβ ϋΐίυδ αοοΙογ ηβδΰίο Αη ίΐΑ ίΑθίΙί8 ιηνβηΐυ 

φΗΝ'βη<Ιΐ18. 

υΐνπ. ΕΙ υΐ 1(1 (ριο^υβ Αΐΐηοΐβιη , δΑίΑΖΑτ $Αΐί8 Αοηΐβ ΑΓ$υΐΑ(αΓ, ςυ6ΐηΑ(1πΐ0(1ααι 8Αηο1οηιηλ 
ΪΑΐη (ϋοΐοηιαι ηοπιίη& ίη €Αΐ6η(ΐΑπο ίΙΙο ροδΙ ΟΑηιβδοβηαοι, ςυΑη(1ο 3Δΐη ίΙΙί ροδΙ ΟβηΐΑδββηυΐΒ 
ίυηοΐί $τιηΙ, βδδβ ίηδβΓίΑ, ιία βίίατη €οη€€ρί%οη%8 ίβ$ίητη $ίιηίΐ€ίη αατηοάυ/τη ίη$€Γ€Τ€ ροίπΐαβ^ 
ΦχρίοταίίΜΜ €$8€. ΟαΑΓβ βοποβρϋοπίδ δοΙβωηίΐΑΐβιη ίη ΕοοΙβδίΑ Ορβ&οΑ, ηβ(ΐηβ ίβοηο ιωρβπι- 
ΙΟΓβ δΑρίβηΙβ (ΙίοΙο, ηβςαβ Οβοπ^ίο Νίοοπιβάίβηδβ, (}υοηιηι ΟΓΑΐίοηοδ 1ρβ(1ϋ ΒΑποηίϋδ ίη δίοπ- 
ΙΐΑΒΑ ΒιΜίοΙίιββΑ οοηδβΓΥΑή (α), φιοά 6δ1 Αη1ί(ΐαΐδδίηιιιπι Ιιυ^υδ ί(;8ΐί ηιοηυιηβηΐυπι Αρυ(1 
ΟηΒοοδ. 160 νβΓΟ οϊΓΟΑ Αηηυηι ηοη^εηΐβδίωαιη {ΐοπιίΐ. Οαο βΐιβιη ΙβιηροΓβ, νβΐ ρΑυΙο ΑηΙο 
Αρικί Ι^ϋηοδ, Ιιοο ίβδίαπι ίηοΙιΟΑίαηι Οδδβ νΙάβΙαΓ. Ιά ροδΙΐΏθ(1αιη ίιΐβαι ίϋίαεηι ΐΑ(ίϋ& 
ρτοΐΜΐ. 

Ι^ΧνίΠ. ΟχΑοηάο ίβΒίηηί ϋοηΰβρϋοηχί Β. V^^^. οβίβύνατί €(Βρ€τχί. — Τχβρίϋοη α Όαηια$αηο 

^η$^αυ^α^Η^η,$€άηοη3οιο. — ^\x\^φ1\ά ΐΑπιβηδίΙ (Ιβ βΟΓυιη δβηΙβηΙΪΑ,ςυί ίβδίηπι Οοη(^ρ1ίοηί8 

α1) ίρ$ί5 Εοοίεβίφ ίηοαηΑΐ:)υϋδ ίη ΕοοΙβδίΑ οβΙβϋΓΑΐυαι ίηίδδβ δίΙ)ί ΗυΙιιηίΑηΐ, Αΐϋ8€[αβ δυΑ(1θΓθ 

εοηβοΙΟΓ, ({ΐιοδ ορίίηιβ (Ιίείοδ ΒαΙαζαγ, Αΐίί(ΐυ6 τβίβΐΐαηΐ, ίρδβ πιυΚο Εβοηβ, βΐ ββΟΓ^ο ΑηΙί- 

ψήοΓβίη ίη ΕοοΙβδίΑ ίαίδδβ, βνίίΙβηΙίδδίαΐΑ ΓΑΐίοηβ η)6 ρΓθ1)Α(αΓυπι ίη ^Αΐίβηι φιλοπαρΟένΐιΐν 

«χίβϋπιο : ουηι βΐ ΑηΙβ βοδίίβηι ίη ΟοηοβρΙίοηβπι ΟβίρΑΓ» ΟΓΑϋοηβπι οοηδοπρίΑηι εοηιρο- 

τ^ήολ.ΡυίΙ ίΐΐίιΐδ δΟΓίρΙΟΓ ΙοΑηηβδ, ςαί ηυηο ρΓβδϋγΙβΓ, ηιιηο ΕϋΙχΒίΒ βρίδεοροδ, ΟΓΑΐίοηίυοδ 

Αλ> θο ίοωροδίΐίδ ρρβΠζίΙαΓ, ευ3αδ βΑδ οοαιρΙυΓβδ ίαίδδβ ηυΙΙυδ (1υΙ)ίΙο : Ιοπιραδ ΐΑηιβη ηοΙ>ίδ 

ηΚ(]ββ$ Ιβηΐυαι 1γ6$ ίβοίί, ςυοδ (-υπ) 60(ΐ6ηι ΟΑηΐΑδεβηο ίη Ιυοβιη ΟνίΒΟβ, ΐΑύη^ψιβ ρΓοΓβΓΟ. 

ΟοΛοίΒί ίρ86 ίη ΕοεΙβδίΑ ίυοηΐ ΑυοΙοήΐΑΐίδ, ΥβΙ ίΙΙαά βνίηεβΐ, ΟΓΑΐίοηβδ ίΙΙίαδ ίη «δΙιηίΑΐίοηο 

Λιίδ56, υΐ Α ηΐϋΙΙίδ $υ^ ϋΑπιαδοβηί ηοηιίηβ γα1{;ΑΓ6η(υΓ. ΕΑδ ΐΑηιοη ΟΑηΐΑδοεηί ηοη βδδβ, οΗα- 

Τ80ΐ6Γίρ56 (ΙίοοηοΙί, 6ΐ Γ.θΓυηι 6χροδί(ΑΓυηι (Ιίδροδίΐίο ΑρβΓίίδδίηιβ, υ( ηοδ δυρΓΑ Α(ίηοΐΑνίΐΒυδ, ' 

ρΓθΙ>ΑηΙ. Ηίο ίΐβςηβ ΟΓΑΐίοηβ, ςυΑπι (1θ ΟοηεβρΙίοηβ ΒβίρΑΓββ ΙΐΑοαίΙ, ου3υδ ίΙ1υ(1 οδΐ ρηηοί- 

ΙΗΐιηι, Ό μέγας άτιέστολος Παύλος, ηΑΓΓΑΐ δυΑ ΦΐΑΐ6 ίβδίυηι αβ εοηοβρίΐοηβ Α ηιαίΐίδ 06ΐ6ΐ)ΓΑΐηηι 

«ιίδΑβ, « ηοηηαΐΐίδ ηυΙίΑ ΗαΜΙοπι ίη ΙΧίΙΙΙ] οοηδίάβΓΑΐίοηβ, οοΙβϋΓΑηάαιη (Αηιβη οηιηίηο «δδο, 

υΐΐιίοΰ νί(ΐ6Αδ ίΙΙίαδ 06ΐ6ΐ)ΓΑΐίοη6πι 3Αη) ΙααιίηΑηιΙ)ί2υο, ροδ(ηιο(Ιυη)Αϋοηιηί1:)υδ ΑνίοΙίδυΙηίδ 

ΟΧ€βρΐΑΐη , ΑρρΓθΙ)ΑΐΑαΐ(]υ6 ίυίδδΡ'. ΥβΡϋΑ ίΙΙίυδ δηηΐ : Έορτάσωαεν χα\ ημείς &παντβς , άγαιτητο^ 
τλς της Θβοτώίου Μαρίας πανηγύρ€ΐς, ιινβυματιχώς βύφραιν^μβνοι, και νοοΟντες τδ το» «ροφήτου λόγιον 
€ Εόρταζε γάρ, φη9\ν, Ίούβα, τας έορτάς σου * άνέβη γάρ ό έμφυσών €(ς τό πρόσωπον αου, χαΐ έξαιρού- 
μ&^ η έχ βλίψεως. • Α&τη ούν έξ *Ιού6α, χα\ 6 Κύριος Ιξ αύτί}ς τ^ χατά 9άρχα. ΑεΙ ο3ν εν ταΐς Οε(αις 
χαΐ μεγάλαις ίορταΐς, χα\ τας της Θιοτ^χου της ίΧκΐίος ήμων πανηγυρίζ&ιν. Έχτ6ς «υν του πληρώματος 
Μν ^ώΐεχα εορτών ιιανηγυρίζομεν ^μΙ τ^ ζωτκρόρον αύ>της χο()Αη9ΐν. Α&τη ]ατά τήν εΙς ουρανούς αύτης 
&νο(ον του Κυρίου ημών *[η9ου Χρίστου, χαΐ την του παναγίου χα\ ζωοποιού Πνεύματος έπ\ τους ααχα- 
ρίους αποστόλους χάθοβον, τήν χαι Ισχάτην χαΐ μιγάλην άνοοαιζοίλένην έορτήν, πλήρωμα τής χρηστοτητος 
]ΚΛΐ Κυρίου χα\ βεοδ ημών οίχονομίας» κα\ πάσης Οστβρον την πανσεπτον αυτής χοίμησιν πανηγυρίζαμε ν. 
χ ί' Α^**τέρω χα\ πόομνημονευομένας χατά τήν βεχάλογον της τε ΠαλαιΑς χαΐ Νέας Διαθήχης. Τρ^Ις 
γαρ βιαβοχαί είσι τών οέχα λογ(ι»ν, απερ έβιϋχθημεν άπ6 της παναγίας ομοουσίου, χα\ ζΐύοποιου, χαΙ προσ- 
κυνητής Τριάδος. Ή πρώτη έκτου νύμου • « ^Αγαπήσεις Κύριον τ6ν βεύν σου, ι κο\ τλ έξης. Κα> μ^τέπειτ* 

(α) Οουηΐ Ιιίε το^68 αΐίςυοίι ίυΠβ, ν€ΐίί$Χχοηηχ ηοη απ αηαχ. 179 ΙΕΟΝΙδ Α1ΙΑΤΙΙ 180 

Ιν τ^ Νέ^, οΐ μαχ3ρ(σαο\, χαΐ αυτο\ βέχα ομοίως. Κα\ τ6, ι Πάτερ ήαών, ι βέχα λ^γοι είσΐ * ταύτας δέ τ^^ 
6έχα πανηγύρεις γεραίοοντες έορτάζομεν. Τί]ν μέν πρώτην , εΕ χαι μή παρά τοϊς πδσι γνωρίζεται, Ιν ^ 
έβέξαντο ίΐ μαχάριοι ίωαχείμ χα\ Άννη τα ευαγγέλια^ της γεννήσεως τΐ)ς *Αειπαρθένου χα\ θεοτ^χού 
»#__ί Λ 1 „ Α -- Α. «.ί... ^^ . __ .-. -_ ^-χΊΡί^χΐ^ 3τι ούχ Λσπονών, ουδέ ανωφελές τ6 

|9ΐων επαξίως επιτελούνται, πύ^φ μδλλον Μαρίας τ^ έννάτη του Δεχεμβρίου μηνός * στμειου νουνβχώς, άγαπτ^τέ, δτι ούχ Ασπονδον, ουδέ ανωφελές τ6 
«αρ' ήμίν "γρΛ^^χι παραδιδόμενον. ΕΙ γάρ χαι έγχαινισμοί έχχληΓ . »•' . ^ « 
Γχτ^ΛΛοσεν, Γνα νόμον χα\ προ^ήτας πλήρωση, έλθών ε^ς τδ σώσαι ήμδς* ϋ^Μτ^ίπηί €ΐ 

, αίΐ€€ίχ$$χτηί^ Όβίρατα Υη^ιηύ $ϋΐ€η%ηαάί€$, $ρχτχί\ι ΒΧ$\ύίαηί€Β^ βί ρνορΗβίΰΒ ροη- αυτή χατεσχτ^.' 

ηο8 οηιη€8, α 

άΰταηί€$ €ΐοςχΑΧΧίΐη. « ϋβίβΐ^α {ηαηχ^ήε, αίί), ^x^άα, 3θΐ€ηΐηίία(β$ ίχιαβ; ςηχρρβ άβοΰήάίί \ηβαη$ 
(αοχ€ΐη (χιαηχ, €ί ΙχδβΓαηβ (β €Χ ίνϋιιίααοηβ \ » Ηωο χίαςίΛβ βχ ^ιΛάα ««/, €( Όο* 
ηχχηχΜ 6Χ βα 8€€Ηηάχίτη οανηίηι, ΟιιαΓβ χηί€ν αΙχο$ άίνίηοΒ, $οΐ€ΐίηη€8^χΑ€ άί€3 [βΒίοβ, Η ΰβχ^ 
ρατ(Β οηχηχχίτη ηο$ίη Βρβχ (9$1α ΰεΐΰΐναηάα $ηηί. ΙάΰοφΛ€ €Χίτα άχιοάβοχτη «οίβηχηχίαίχιηχ ηχΛψηβ- 
Πίίη^ νχυχΙχ€ατη ιΙΙχχίβ άοτηχχΗοηβηι ΰβίβύνατηχίβ, Νο$^€ ρο8ί χη ΰαΙχΜη α^οίη^χίτη Βοτηχηχ ηο$(η 
ί€$ΐί €Κη$ίχ^ €ί $αη€ίΧ88ίτηχ, αο νχνχβ€αηίχ8 8ρχνχ(χί8 χη 1)€αί08 αρο8(οΙο8 ά€8€6η8χ*ηι, ροΒίτβηχΗτη 
οϋΐηιιιιη, αάηιχταηάυίτηΜβ ^€8(ατη, (αη^ιχαιη ί^ηοά ίχιβηί δοηχίαίχβ Ώοηχίηχ, €ί Οοηιχηχΰω άχΒρΟ" 
ίϋχοηχΒ ηηχν€Γ8ΰΒ οοτηρίΰτηβηίχΛψη, νβηβναηάα χ11χη8 άθΓηχχ(χοηχ8 άχβηχ ααχηχχι^Β /^βΒίηηχ : φΜα$ ν€Το 
8Ηρτα ΰοηχτηβίηοΓανίΐηχΜ 8€€ΧίηάίΛΐη ΥβίβτχΒ Νονχςηβ ΤβΒίατη^ίχ Ό^αηορχΛηι ΰβίβύνατηχα. Ττα 
φΜχρρβ άίΰβηχ 8€ΤΊηοηχΑΐη, άβ ςχΑχΙ>χΛ8 ηο8 «α«ιο/ί<«ίγηα, €οη8ΧΛΐ)8(αηααΙχ8, νχνψοα, €ί αάσταηάα 
Ττχηί(α8 ίη8(ταχχί, $ΐΛ€€688ΧΌη€8 €οη8ρίοίχ*ηίίΐΓ. Ρνχηχα €8ί ΙερχΒ : « ΑαοναΙ)Χ8 Ώο9λχψχη»ι 
ΟβΧ4Μ ίιιιιτη, • » βΙο. Β€ίη€€ρ8 χη Νονο^ δβϋίίχίχΑάχηβΒ ηχίηχβτο ΒχηχχΙχίβν άβ€€ΐη; €( ΡβίβΓ 
ϋβη ηο5!βΓ ά8€€η% οοπχρΙβίπΓ 8€ΓηχοηχΙ)α8. Ηα8 ροτνο άΰΰβηχ 8θΐ6ηχηχ{α(€8 ηοη βίηβ Κοηοτϋ €ί 
ΙαϋΗα αρχτηη8, Ρηηχαηχ ^ιιχάϋγη^ Ιχοβί α6 οιηηχΰχΛ8 ηοη αρηοΒοαίχΛΓ^ χη ^ΐία ύβαίΐ ΙοαοΗχηχ Η 
Αηηα ηαΐαίχητιη 8€τηρ€ν νχΓρχηχ8 €ΐ Ό^χραπΒ Μαησί^ ηοηο Ι)€€βγηΙ)τχ8 ίι>, ηχΛηίχχΑηχ αΰΰβρβίαηί. 
Νοίαςιιβ αίίβηίβ, άχΙβ€ίΧ88χηΐ€, ψχοη €88€ ρπΗβτ βά€ηχ, βί (νχΜίτα, φαοά ηο8 8€Τ%ρ(Χ8 ηχαηάαηαια: 
ηατη 8ί ί^ηχρία, ηβϋ ρτϋίίβτ ίαηίοί γρι άιρηχίαίβηχ άβάίοαηχχΜ^ ςχΜηίο ιηαρχ8 /'6τνβη$χοη 8(Ηά%0ί 
ά€νοίχοηβ «η/!ηι7β, α€ Όβχ ΐχηχονε ΒοΙ^ηχηχίαΒ Η(ε€ ΰβΙβ^Γαηάα €8ί^ χη φια ηοη €Χ Ιαρχάβ /^πηάαηχϋηία 
^οϋχχΛηΙχΛΤ, ηί€ τηαηχχ ΗοτηχηΗηι Όβχ ίβηχηίχιηχ €χαάχβ€α(χίν; 8€ά χη νβηίτβ Ό^ίρατα αο ΒοηΰίχΒΒΧΐηα 
Μαήα ΡαίτχΒ ύβη^ρίοαίο, €( ΒαηοϋΒΒχηιχ βί υχνχβ€αηίΪ8 8ρχηίί$8ορβ οοηο^ρία €8ί, €Ητχ8ίχί8 ΏΗΕχ^ 
ΙίχΑ8, ςηχ ΙαρίΒ αηραΙατίΒ βατή €Χ$Ιηιχίί, χη <^ηα ροΒίβα €( χρΒβ χηΗαΙχίανβήί ^ ι*ί Ιβρβιη^ Η ρτο' 
σύλλήψις 

τήν γην πα 

βασιλείας )! ^ 

δοχή * χα\ πί&λιν ή φωτοφόρος επιφάνεια * [Χ1.ΐν] χ'α\ πάλιν ή έν τφ θαβωρίφ 5ρει μεταμόρφωσις, χα\ τ^ 

ζωηφδρον πάθος του Πάσχα της ζϋ>ηφ^οου αναστάσεως* χα\ πάλιν της εΙς ούρανοϋς ανόδου, χα\έχ δεξιών του 


€$$6, Ο ρΓορ/έ6<α, βχοΐατηαε ? α Ρθ8ίγηοάηιη (/ηί νχάβί^ αίί, ηοη ΙεραΙχα (€8ία 3ηάα8 ΟΒίβΟναύα 
νηίλί, ηοη βαι, ςχΜΒ χη 5αύ6α(ί«, βί ηβοηχίηχί», €ί ίχιϋ» βηηί, ΤβηιρηΒ βηχκη ίαοίβηάχ ϋοτηίηο^ 
άιαχρανβ Ιβρβιη ίηαηχ, » Ρ€$ία νβνο αρβηάα €$$β αίο^ ΰηηχ ρταίια αάΌ€η€ηί^ {ηΒίρηχα 
άβΒΒίη. Ρητηηιη^ΐΛΒ αηίβ αΐία ΒοΙβϊηηία^ χη ^χλο ΙοαοΗΐιη, βί Αηηα ρχίηΒΒχηιοε, αο Ώβίρατω 
ΜαήοΒ ηαίαΙίχΑηι ηηηίίΗτη αοοερΗ, ΡοΒίτηοάΐΛΐη ΒΧΑτηηΐΒ ν€ηΒναηά(ΐΒ χρΒΪϋΒ ηαίαΙβΒ. Ιϋ οοηοερίχο^ 

ρ9Τί{ 
(ηηηχχίίη 

αοαρίχο. ΐίηΓΒΧΑτη Ινχφτα αρραηΐίο. Ββ^χιΗχιτ χη χηοηίβ ΓΑαδοΓ ΙναηΒ(οηηαΙ%ο : νίνίβ€α ροΒΒίο, 
ΡοΒοΚα νχίαηι αβ'βΓΒηίίΒ ΓΒΒΧίΓΓβοϋοηΐΒ : ηβο ηοη χη ΰωΐιιηι αΒοοΗΒίΛΒ^ €ί α άβχίήΒ ΡαΙκίΒ ίη οατηβ 
οαίΙΐΒάΓα. Ταηαβηι ΒΧίΤΒΐηχΑΒ, τηαρηχΐΒΟΐίΒ άχβΒ ^ΒΒίιΐΒ, χη ςχΜ ΒαηΰίΧΒΒχηχχΐΒ ΞρίήΙηΒ χη ΒαηοΙΟΒ 
αροΒίοΙοΒ Οοηχχηί ηοΒίνυβΒίΛ ΟιγιβΗ αβΒΰΰηάίί, λ εφίβύνα, ^ίΑάα, ΒοίΒηιηχίαίβΒ ίηοΒ. » Βχ χίαρχ^^ 
ΒΧΑηί άίβΒ ί€Βίχ , ςχιΟΒ ρΓορΗβία α ^ϊ^άα αρβηάοΒ €ββ€ ρΓοοΙαηχαί. \\άο& ϋ&({α6 βηηο β ΝβΙίνΐΙαΙο 
εΐιηδίί 744, &ηΐ6 1.6θη6ΐη ίηαροΓβίΟΓβιη (ιιυβηάο άβ ΟβΟΓ^ί Ν1οοΐΏ6(1ί6α5]5 Φΐαίβ ηοη 6οη8ΐαΙ) 
θηηίβ 156, Οοηοβρϋοηβιη ΥΐΓ^ηίδ, ηοη ηυ» ΟΗπδΙί Οοηιίηί ίη ίρ^ίαβ Μβη» υΙβΓΟ, 56(1 ςϋΟ) 
ΜβΗφ ίρ§ίυ8 ίη νΐ806η5υ5 Αηη» οοηοβρίιιιη ίηίβΓΐ, ΙίοοΙ βριιά βϋητιο^ ηοη βόβο ίηηοΐαβρ&ΐ, α 
ρΐβπδφΐβ Ι&πιβη 06ΐθΙ)ΓβΙβη), βιυδςαβ ί^οΙβαιηίίΑΐβη] β5 1ΐ0€ δοηρίοΓβ βηίχο βίίαιοόαπ) Πόβ- 
«1)08 ίηουΙοβίΑΐη, βΐ ίβΐίοί ροδίωοιίιιπι , υΐ ]ηπι νίίΐβπιυ», ουπι ίη οηιηίαπι υδα δίΐ, βνβηΐιι Γβ- 
οβρί&πι. Η&1)08συβ ίβπι βχ πϊβ, φιλοπάρβενε, ϋοηοβρίίοπίδ (Ιίβιη ίβδΐυπι, ιηυΐΐο ςυθοι βΐίί βδδβ- 
ΥβΓΛΓίηΙ, ΛπΙίςυιΟΓβπι. Ουτη ίΐβςυβ ΟΑωβδοοηί ίΒίβΙβ Οοηοορίίοπίδ ίοδίυπι 0βΙβΙ)ΓβΓβΙυΓ, ροΐυιΐ 
ϋΐβ ιιϋδηαο (1αΙ)ίο ίη Μοηοίορο, ίη ςυο ΓοΙί^αβδ δοΙβωηίΐΛΐΰδ δβηοΙΟΓυπι, βΐ Οβίρ^Γ® ροΐίδδΐ- 
ιηυηι 6ηυαΐ0Γ&1)8ΐ, (ΙίοΙ&πι εοηοβρίίοηβπι, η1 ίη ΥίΓ^ιΏβαι ίωυπυδ βδδβ νβΐΐβΐ, οοαιαιβπιΟΓβΓβ. 
Οα&Γβ ΙίββΙ οΐ) αΐίοδ οβϋδθδ Μβηοΐο^ΐυπι ίΐΐαά ηβο ιχιαίβ ύβαίθδοβηο θΙηικΙίοΑίαΓ; οϋ Ιιαδο 

• Ναΐιυιη. ι,' !5. • ΟϋυΙ. νι. 43. • Οϋοβ. π, 11. 181 ΡΚΟίΕβΟΜΕΝΑ. 182^ 

(Αΐιΐ6η ΓοηεβρΙίοιιίδ πιείΏΟπβΐΏ θ1)]υάίοιιη(1υΐΏ ηοη οδΐ. ΕΙ βυηι νίιΐοβιη βΐ) θΐϋδ, &1(|ϋο αΐϋ» 
ηβο ΙβνίΙβΓ θα(1υΙ)ίΐΛη, ςιιίά ίΐίαιΐ δίΐ, φιοά ΟΓδΒοί ίη ΟοηοβρΙίοηβ νίάβΓίηΙ, ςυοά ροδίοα οοδ 
ηιονβηΐ, ηοη βχ βΐϋδ, δβ(1 βχ ϋδίΐοΐΰπιβΐ Οπωοίδ ο1)δθΓνα1)8ίη : ηβ Ιβιπβη ίρδβ Ιοη^ίοΓ δίιη, νίίΐο 
^^υ<;()6Π1 Ιοθηηίδ ΕυΙχΒβηδίδ ^βοα (ϋοΐβιη οκ&ΙΙοηβπι, βΐ ϋυβδ (1β εοιίβπι &Γ^αηΐ6η1ο ΟβΟΓ^ί Νί- 
εοοιβϋίβηδίδ : (Ιυ&δ ηβηιςυβ ίη β&πκΐβιη ΥΐΓ^ηίδ οοηοβρίίοηεπι ρβηβδ ηιβ Ιΐ3ΐ)60. ΕΙ Ιιβθο ρπο 
€οηο3ρΙίοηίδ Μβήβη® ίϋδίο, Ιιοπ)ίηί βΐίαά α^βηϋ δβΐίδ άιοΐα δαηΙ. 111ιΐ(] αάάααι, & Οβίβϋηο ΐϋβο 
Ρ&ηιβδοβηο ΙηΚ)υΙαιη ίαίδδβ Μβηοΐο^αιη Ιιοο ΟρφοΟΓαπι, ςαοά, ηβο ραίο ηΐ6 ίαΙΗ, ίη οο(ϋοί1)υδ 
ςυί^αδοΙ&αι ΑΓΑΐ)1οΐδ, ίη (ΐιϋΙ)ΐΐδ 1ίΙ)Γί ςυβΙιιΟΓ ϋαηιβδοβηί Ββ βάβ οτίΗοάοχα 6& Ηη^υα βχοΓαΙί < 
δαηΐ, 6χοίρί&1, ηυΐΐο ίηοΙίοΑίο ααοΙΟΓβ, Μβηοΐο^υηι δαηοΙΟΓαω. Ιά αϋι νίϋίδδβΐ ΟβΙαΙίηυδ, ηβοί 
ροδδβί βΐίϋπι βυϋΙΟΓβιη ρποΟίβη, ηβ ορυδ ίΠυά, ςαοά δί5ί ΙβηΙυπι ίβνοΓΟ ΛβηονβΓβΙ, ίι^βδί' 
ίυη^δ 6χ ΐ6ΓΓβ ηβίαδ δίηβ ρβΓβηΙβ νίΙβδοβΓβΙ, 6ΐ^η»;αηΐ6η(ο δΐια ααιίΙΙθΓβηΙ ηβδοίο αυίϋ €ΐο < 
(ΙίςηίΙθΙβ, ϋβπίθδοθηο ϋ>ί νίείηο ίη οοηδοιίίαιη α^ηο, δαϋ Οθαιοδοβηί ηοοιίηβ ΜβηοΙο^ίυηι * 
ίΙΙυοΙ (ϋνεηϋίάίΐ. 

£ΧΙΧ. Μ€ηοιο^\\αη ϋαηια8€€ηί ηοη €$(, — δβΐίυδ 1ιί Γβοίδδβηΐ, δί ηοη Μβηοΐοβΐαω, δβί 
Ογ«οοπιπι Τγρίοοη Όβπίδίδοοηυ θδοηρδίδδβηΐ, ίη ςυο ίΙΙοδίΓβηάο Οβιηβδοβηυπι δαβαι ορβΓβηι 
\ΐ8ΐ}βο ίηιρεηαίδδβ, 6Χ 8ίπΐ6οηί8 ΤΙιβδδβΙοηίοεηδίδ ΟίβΙοκο οοηίΓΑ οπιηβδ Ιΐΰβρβδβδ : ΚαΙ ή τοί^ 

αύτη δέ διάταξες άναγχαιοτίτη, χα\ πατρική χαΐ γάρ ό θειος Πατήρ ι[|μών Σάββας ταύτην διετυπώσατο , 
ιοραλαβών αύτ^άΐΜ τοΟ Ιναγ{οις Ευθυμίου χα\ θεοκτίστου. Ο^τος δε γε άπ6 των 7Γρ6 αυτών χα\ του 
Α|ΐολογΐ)του Χαρ<τ»νος παοειλήφασι. Τήν β^ Ιεροΰ Σάββα βιατύπωσιν, ώς έμάθομεν, χαταφθαρέντος του τό- 
νου ύιη βαρβά^ιον άφανιτθεΐσαν, ό έν άγίοις Πατήρ ημών Σωφρόνιος, δ τής άγια; πόλεω; πατριάρχης, φι• 
λβπονήβας εξέθετα. Κα\ μετ* αύτδν πάλιν δ θείος ημών χαΐ θεολογιχδς Πατήρ δ Δαμασκηνές Ιωάννης 
4ν(ν(ώ•&το, χα\ γράψας παρέδωχβν Ε( ΗνΒΟ ^ηιάβη^ βοηδίίίΗίχο (/ΐΛατη ηιαχίΐηβ ηβΰβίίαηα, €ΐ 
ΡαΙτίνΐΜ €οηΌ6η%€ηίί33ίϊηα €$(. Είβηίτη βαηοίΠΒ Ραίβτ ηο$ί€Τ 8αΙ}α$ βαιη ρτ€Β»€τίρ$ίί^ α $αηοίί$ 
Ε«αΚ)|ΐλ\ο, ε( ΤΗ^οοίΧΒίο αοοβρίατη. Πι ροντο α ηια]οηΙ)Η8, [Χϊ-^ν] β/ ίιοτηοίορβία ϋΗατ'ιίοη^ 
4€§ΜβΛρ$€ηαΛ, Ξαατι υβνο 8αθϋω οοηβίίίηϋοηβηι^ κ^ αΗάίνίΜη9^ Ιοΰίί χΙΗβ ίτΓνρΐιοηβ βανϋαπί' 
ΓΜΜ ρα$ίαα$, ά^ρβτάϋαιη »αη€ίη$ Ραί^τ ηοβίβτ ^ορΗνοηίίΜ, 8αη€ίω ΰίνϋαίίΜ ραίτίανοΗα^ 8ίη^ 
ΛΌ, Ιαδστ€φΛ€ τβΒίϋηχί : βί ρο8ί βϋΐη ηίΓ8\ΐ8 άίνίηη8^ €ί νβϋχΜ ίίΐ€θΙοα%€Ϊ8 ρΰΠναοίαπάΐΗ α€6Γ- 
ηηηίΛ Ιοαηη€8 Όαηια8€€ηΗ8 Γβηονανίί, 8θτίρίοαΗβ άβτηαηάαίαηι ίταάίάΗ, 

ΙΛΧ. Ρβίδο ίΙθηυβΤγρίοοη, ςαοωοοίο δυΐ) $3ΐ)δβ ηοηιίηβ ρποδίΑΐ, 6ΐ ΙβηοΙθπι ροδΙ βΙίοΓϋηι 
€θΐτ60ΐίοη6δ ΓβηοΥθΙυιη α Οαηιβδοβηο δίωβοη ΤίιβδδΐιΙοηίββηδίδ ΐΓΑοΙίΙ. Οβπιβδοβηί ηαπίΓΐιιβ 
ηοη 65ΐ, 6ΐ ηαυίΐο ηιίηυδ 83ΐ)6β, βυΐ Τ^βοϋοή ΒΙυάίΙω , ηυ&ηϋο Ιιυίβ ςαοςυε ίη Αΐί({υίΙ)υ$ 
οίθηυ βχΑΓ&ϋδ οοάίβίύυδ ίηδοπρίυιη νί(ϋ. Οαί βηΐηι Γιβη ροΐαίΐ, υΐ (|υο(1 ροδΐ6πθΓί5υδ Ιβω- 
ροπ5υ$, νβΐ άβρβΓόίΤαηι, νβΐ αβρΓβν&Ιαπι & ΙοΙ ΙαηΙίδςιαβ Ρ^Ιπϋαδ, βΐΐβηι ρ)θδ( Οαω&δοβηυιν 
>«ρίυ5ίθ5ΐ&υΓ8ΐυπι, ΓβηονβΙυηι, ίαιπιυΐβΐυπι, β( αυοίαω, β 8θ1)α νβΐ Οβπιαδοβηο οοαιρίΐαΐαηι 
δίΐ 7 Οα&ΓΟ δΒίβδ βΙ)δθ1ϋΙβ ηοη ρβίΚαπ. Οαοπιθ(1ο βπίπι ίΙΙί Ρ«ΐΡβδ ρΓδΒδοηΙ)θΓθ ροΙυβΓυηΙ οα* 
5Αηε1οηιω, ςαί ροδΙ ίΠοδ ίη ΕβεΙοδίβ ΟορυβΓυηΙ , οίΒοίβ ? ΥίοΙβ ηυ® δυρπα άβ ΜβηοΙο^ο (Ιίχΐ• 
ιηιΐδ. ΟϋΦ βηίηι ίΙ)ί δαηβΙΟΓυηι ηοαιίηα ροδΙ Οααι&δββηυηι οοηιηιβπιΟΓΑνίηιυδ, ίη Ιιοο ςϋθθ|υθ 
Τνρίοο ίηδβΓία δυηί. ΙηΙαυΡΑ δβηοΐί-δβΐ)®» β1 αΗΜ βΐίβπι Γβπβ ρβπ ιιηίνβΓδβηϊ θΓ®οίβπι ίηνιο- 
ΐώίΙίΙβΓ Ιβηηυβαι νβΓΑ αο ίηίΑίΙίϋΙΙίδ ΓΘοϋβηάί άίνίηί οίΟοίί Γβ^αΐα οϋδβΓν&ΙαΓ ; ίίΐηαβ ϋΐυΐί 

νβΓίΜΙ δί^ηίίΐοαηί : Τυπικδν της εκκλησιαστικής ακολουθίας της έν Ίεροσολύμοις άγιας λαύρας του δσίου. 
χΛΐ θεοφόρου Πατρίς ημών Σάββα • Τχ^ρίοΗϊη ΕΰΰΙβΒΐαΒίϊά ο^βΰΗ , 8αη€ί% ηηοά ίη Ηίηα- 
§ο1^9ηί8 €8(, ηιοηαβίεηί Βαηοϋ βί άεί/'βη ΡαΐτΐΒ ηοΒίνί ΞαΙχβ. III αά Ξαηοίί 8αΙί(ν, ηοην 
Αΐ1 Τ^'ρίοϋπι, δβά 3(3 πιοπ3δΙβΓΐαοι ΓβίθΓίαπ, νβΐ Ι3ης1βιη δϋΓνβΙ ηοωβη ΑαοΙοπδ δ3ΐ)β?, υΙ 
ρππιί. 

ΙΧΧΙ. Ώϋ ςηϋαΒάαηι €Χ€6Γρα8 βχ ΟαηιαΒΰβηο. — ΕιΙΙΙαδ ρΓδΒίΟΓΟβ βδΐ Ιοβηηίδ Όβηιαδοοηί 

1ίΙ)6ΐΙιΐ5 άβ οοΓροΓβ 6ΐ δΑη^υιηβ ΟΗπίδΙί βαηι 3ΐϋδ βίαδεβηιοάί ΐΓ30ΐ3!ί1>ϋδ βΗοΓϋΠΐ, ηοπιρ& 

^ΙοοΙβί Μβΐΐιοηοηδίδ, δβηιοη») Οβζοβί, Μάγοι ΕρΙιβδϋ ΟρίΒοβ βΐ 1.3ΐίηβ Ραπδϋδ Αρυοΐ ΟαίΙΙβΙπιυηι 

^οτ«\\\ιιη 1>'ροδΓ3ρΙιιιαι Κβ^ΐυπι 1560, ίη ίοΐ. ΙΙΙβ ΐ3ΐΏ6η ςυΑηινίδ ΌΑΜΑδοβηι δίΐ, ορυδ Ιβιηεπ 

Λ Λν»5 ^ίδϋηοΐϋοι ηοη βδΐ. ΕδΙ βηίηι ΟΑρ. 14 ΙίΙ). IV Όβ βάβ οτίΗοάοχα, Γιηβ ΙίοβΙ άβίΓυη- 

09(οιο; βΐ βδΙΟΑραΙ ορθήδ 90. 

III. ΑάωοηίΙαπι βΐίβω Ιβ νβΙΙπι,ΙοοΙΟΓ, α ΙΟΑηηβ^νβββΙίηο Αα^υδίΑηο ΑυρίδΙ® \Ίηι1ί?Ιί- 
οοηΐίΩ βάϊΐΑ οδδβ ΙπΑ 03ρίΐ3 ΑάγοΓδϋδ ΝοδΙοπΑηοδ ΟπίΒοβ 6ΐ 1.311116 ϋηΑ Οϋπι ΟγπΙΙί ηΓ§11- 
ΐϋθηΙΐ5 βοηίΓΑ βθδ(1οηι , Αραά ΡΓΑηοίδουπι ΡΓΑηοαπι 1611, ίη-8. Εα, ϋοβΐ δίΐ οραδ ϋίνοΓδίπη 
β1)Αΐΐ6Γθ βίυδίίβπι ΏΑηΐΑδΟβηί οοηίΓΑ βοδάβηι, ηοη ΐΑωβη ΟδΙ ορυδ αΙ) Αΐϋδ θίαδάβπι ΌΑΐηΑδϋϋηί 
ορ6τϋ)α5 αίδϋηοΐυηι, ουηι ηίΐιίΐ Αΐίαά βίηΐ, ςαΑΠί 12, 22 61 27, βχ 1ί6. 3 Οβ βάβ οΠίιοάοχα, 
φΐϋ>α5 Λ€6Γπηΐ6 ΝβδΙοπΑηοδ ορρα^ΠΑΐ, ςαοά βΙίΑΠί νίάβπβΙ, βΐ οΙ)ββΐΎ3νβΓΑΐ \Υ.0[5θ1Ιηϋδ. 1§ 
(Αΐηβα ηοη νίοΐίΐ 6Α βδδβ (ΐ6δαηιρΐΑ εχ ΡΑηορΙίΑ Ειιΐΐι^ηιίί, ΙίΙ. 14, ΑάνβΓδίΐδ ΝϋδΙοπΑηοδ » 
({αβαΜκΙαιοοΙιιηι βΐ ΓβΙίςυΑ €^π1ΐί ΑΗίρδο βιΙιίΑ. 

ΙΧΚΙΙΙ. Ρ/ψ^ίοί ορ€Η$ φίοά ΒΜχίΜ βάχάχί, ρϋηηίηχΜ αιχείοτ Βΐ€ηΐϊηι^ά€8, — ΡΗ^Βίοαιη Ώα- 
ηια$€€ηχ^ ου^υδ βχβη^ρίΑΓ ΟΓΰθουο) 6β Αοοβρίδδβ ΐΓΑάίΙ Βίΐΐίιΐδ ίη ΡΓϋβίΑΐίοηβ α Ιαοο^ο ϋυΐΑοίο, 
6ΐ ςυΑω ΑδδβηΙ Απδίοΐβΐίο® Ρ1ΐ)τδίοω νβϊυΐί ςυοάϋΑΐη οοωρβηίΐίυπι βδδβ, βΐ ςαΑ νβΓίβηαΑ δβ 
ΑίΙ^αΙαω αϊ) ΙΙαΙο υιγο ηοηηυΐίίδ ίη Ιοοίδ οΐ) Γβπιω ροΐίοδ, ςυΑοι ν6Γΐ)0Γυηι οΙ)δουΓί(3ΐ6Π) 
ΚφΓβηΙβηι, βχρίβηβΐίδ ίίδ, ςυΦ δίϋί ηβ^οΐίαοι ΪΆοβδδθΙ^ΑηΙ, ίηςβηυβ οοη&ΙοΙϋΓ. Νοπιβη ίΠίυδ 
ηοη ΑδΟΓίρδίΙ, ο^νιοά αΙ) βο ίηΙβΓάίοΐϋοι ΓυβΓΛί. ΡΙι^δίοΑίη, ίηςοΑΠί, ΙΐΑηο δβρίβηΐιΐοοίαι 
ΐΑηΙαηι 0Αρί111)υδ οοηδίΑηΙβπι ρθΓρβΓΑΠι θΑΠ)Αδθ6ηο ΑδθΓίΙ)ί α ΒίΠίο οοηίβηάίΐ ΙοΑηηβδ Ψο^ο- 
Ιίηυδ Αυί5υδΐ3ηυδ ΡΓ«Γ3ΐ1οη6 ίη ΕρίΙοπιοη Ρ^^δίοβδ ΒΙβπιπιίϋδΒ ; ςυ6αΐΑ(1βΐο<1ιιπι οΙ)3ΐη ίη 
ορβπΐιαδ ΒΑΠίΑδοοηί ΒΑδϋ^οί Αηηο 1575, βχουδίδ ηβο 0γ®06, ηοο ΐΑΐίηβ 1ίαΙ)οΙιιρ. ΚογΙο 
Βίΐΐίυιη Ιιοο ηιονίΐ, (|αοϋ ηοιηβη ΟΑηΐΑδΟϋΐ^ ρΓθΒδοπρΙαιη ΙΐΑίιυίΙ ίη ηΐΑηυδοπρΙο οο(1ίο6 δυο. 
δ6<1 ηοη 65( Ιιοο ηυπφίΑΐη ίαοΐυηι, υίί δυοΓυω νβΓοηιαι βυοΙΟΓυηι ηοπιίηΑ Ιίϋι Ιδ ΑΐίφΐίΙ^αδ 183 ΙΕΟΝΧδ ΑΙΙΑΤΙΙ 184 

ρΡδΒδοηρΙα ηοη Γαρπηΐ, δ(3(1 αϋορυπι, α ςυίΙ)υδ υΐϋδ ίρδίδ ααοίοπίαΐίδ ροδδβ βοοοάβΓΟ οχίδΐί- 
ΐΌ&ίυΐΏ ίυίΐ. Υβΐ ΓοΓίβ βΐίαηι Ιιοο ΓβδρβχίΙ ΒίΙΙίαδ, ςαοοΐ ρππιιίΓη οβρυΐ ίΠίιΐδ ΡΗ^δίοθΒ ία 
ΟβίΏθδοβηί ίο^βα 1)ίδ τβρβΙίΙυΓ, ΟΓοϋηβ ηίΐΏίυιη βΐ ΙβΗίυιιι, 6ΐ δθχβςβδίιηυιη ςυίηΐυιη : ιιη<1β 
βιίδΙίΐΏθνίΐ βίυδοΐβιη ίοΓβ αυβΙΟΓίδ εΐίβιη δοςυβηΐίθ οθρίΐβ δβχάβοίΐΏ, Οβιη&δοβηί ηίιηίΓυιη• 
8βι1 ηβο Ιιοο αάβο βπαιυιη βΓ^αιηβηΙυπι οδΐ. ΥίάβΙαΓ βηίιη οβρυΐ ίδΐυίΐ ρηωυηι; [ΧΙ.νΐ]ηοη βΐι 
οαοΙΟΓβ ΡΙι^δίοδΒ, δβά β1) βϋ^υο δΙίο ΙίΙ)Γ3πο, νβΐ ΙβοΙοΓβ, ρΓοΙβ^οποβηοπιαι νίοβ ρΓδβροδϋυιη ; 
ςυίρρβ ιηβηίΓβδΙδίη οοηηβχίοηβιη οιιιη δβΓίαβηΙίΙηΐδ οβρίΐώυδ ρπιηαιη ίΐΐυά οβραΐ ίη ΙετχΙα 
ηοη ηβΙ)6ΐ; ςυβπΐδάπιοίίακι βϋβπι ηοδίρβ ΡΙιγδίοβ οαιίδδο βο, δΙ&Ιίιη β οβρϋβ ίηοίρίΐ, ςυοά 
ίη ίΙΙα δ6ουη(1υπι βδΐ. Οαο(1 βαΐβαι Ιιφο Ρ1ι^δΐε& ΒΙβπιπιίιίδθ δίΐ, ηβο αΐΐεπαδ βυοίοπδ, ηοη 
ΙβηΙυηι βχ βυ οοηΠηηβΙυΓ, ςυοά ίη πιβηυδοπρίΐδ οοάίοΐΐ^ϋδ ηοπιβη ΒΙβηοηιίϋδΒ βχρρβδδθ ρπωΟ- 
χααι ΙιβΙϊβΙ : δβά ςαοά βυοίοπ ίΙΗϋδ οορίΐβ 4, ρβ^. 46, ν. 5, Ιο^ίο© Βίβωιηίίΐδβ ΕρίΙοιηβη, βΐ 
οβρυΐ ίΐΐίυδ νίοθδίπτυπι (|ΐιαΓΐαπι βΐΐθ^αΐ, ιΑϋςυβ Ιπϋαΐΐ ; ςυαπι ςιαίάβοι Ι.ο^οβηι ΒΙβιηαιίό», 
ηοη Οβωβδοβηί βδδβ 6χ πίθηίίβδίβ υΐπϋδηυβ (ΙίβΓβΓβηΙίβ, ου3αδ 1ίςυί<1ο οοηδΙβΓβ ροΐβδί. Οιιίΐ| 
$ίουΙ βυβΙΟΓ Ιια3αδ Ρΐι^δίβω Ι.ο^οβηι ΒΙειηπιίάϋΒ βΙΙβ^&Ι, ίΐβ 6ΐ Βίβωηιίάβδ ίη Ι.ο^ο& βά ΐί&ηο 
ίρδθΐη ΡΙιγδίοθπι ϋαοΙ)αδ ίη Ιοβίδ, ηίιηίΓαπι, ρβξ. 118, β(1 οβραΐ ρηαιυαι Όβ ρηηοχρϋΒ ηα(Μ- 
ΓαΙιϋη$ : οΐ ρββ. 136, β(Ι 4 βΐ5 ^ΰ^ρ\x^^β τηοΐη βί ςηίβίΰ ΙβοΙΟΓβω ΓβπιίΙΙίΙ; υΜ ρΙϋΓΛ Ιιίδοβ 
(Ιο Γβ5υδ ΓΐίοβΓβ ρΓοροδαβΓβί. ΕΙ δβηβ βΐίδίηι οοη^ηιαηΐ, υΐ ηυΐίαπι (1α5ίυπι ΓβΙίηςυΛίϋΓ, φΐίη 
υηί δΐιοΐοη, ΝίβορΗοΓΟ ηίωίΓαηι ΒΙϋΠΐηιίάδβ, υΐΓ&αιηαΘ ΕρίΙοπιβη, βί Ι^ο^ίοαπι ρήοΓΟία, βΐ 
ΡΙι^δίοΛΠΐ ροδίΘΓίοΓβπι ΐΗΙϊυβΓΘ, βΐ βοοβρίοπι ΓβίβΓΓβ α6ΐ)6βπιιΐ5. Οοη^βοΙϋΓΜ Μ^β^βΰοί, ΙίοβΙ 
Γβδροηδίο ίη ρροηρίυ δίΐ, οαηι ίβΓβ οιηηβδ ηιβηυδοπρίί εοάίοβδ, 61 ςαι βραά ιηβ βδΐ βΙβ^Αη•^ 
Ιίδδΐιηθ ίη ρβΓΚ&πΐ6η& βχβΓβίαδ , Βΐ6ΐηαιί()βθ ^υηι Ιο^οβαι ΕρίΙοιηβη, Ιυπι βοπιρβηαιαηι 
Ρ()3Τδίβυαι 8α]ααίο&η1, ΙίϋβηΙίδδίπιβ βχοδβυΐοπ, β^ ηϋ νβΓ&δ βνυΐ^ο. Οα&ηΙαπι νβρο ΓβοβηϋοΓββ 
θΓ«&βί ίη βχδβπϋβηάίδ βΐίοπιαι ορβήϋυδ, βΐ ρΐιίίοδορίιίβίδ ροΐίδδίαιαη}, δίΜςαο νίηάίβιΐΒίΙίβ 
ίηδβηίβηηΐ, ίυδβ βΙίΜ ιΐίχίηιυδ. 

Ι,ΧΧίν. ΗογηίΙία ά€ $αονα Βί/ηαχί. — Ιη βοάίοβ Ροΐβΐίηο 248, ΙιβϋβΙυΓ ΟΓβΙίο 5υ1) ηοηΐΩ6 
«ΤΟθηηίδ ΟΑΟΙ&δΟβηί άβ δββΓ& δχηβχί , β( ηοη 3υ€ΐί€βη€ΐθ : Του έν Αγίοις Πατρδς ήμών*Ιωάννου ^ 
Δαμα7χηνου, ιζερΧ τής άγ{ας Συνάξεως, τής αναστάσεως του Κυρίου, ηερ\ του μή χρ(νε(ν, μηδΙ μν!|«ι««- 
χεΤν 8αη€ΐίΡαίή$ ηο$ίν% ΚαϊηϊΙχ$ ΙοαηηχΜ Ώαιηα$θ€η%^ άβ 3αη€ία 5νηαχι, τββΗΤΎύοΗοηβ Α»- 
ηιιηι, άβ ηοη ΐηάίοαηάο^ ηβ^ηβ τβηιίηίίοβηάο χη^ΗΓίω. €υηι ρηηβίρίο : *Αε\ μέν ή του &γΐου 

Πνεύματος χάρις διά πάίτης της του θεοΰ Γραφής. Εδί(1βΠ1 βάίΐΛ θδΐ ΟΓ»Οβ, β1 1.&1ίηβ Α ΟβηΒΪΟ 1. III 

ΑηΗ(ΐχΑατυ,γη ΙβοΙίοηχλίη, $ηΙ) Αη&δ(βδίί ΑηΙίοβΙιβηί ηοηιίηβ (α). ΟίβΤβΓαηΙ, ςαοά ΑηΑδίΑδϋ ρΐΌ- 
ΙίχίοΓ βδΐ, βΐ νβΓΐ)ίδ β1)αηοΐ3ηΙίθΓ, Οβω&δββηί ηΐδηαδίπρίβ, ηιυΐΐίδ (ΙβίΓ&βΙίδ, €θαιρΓβ88ίθΓ. ΕΙ 
ίοΓίβ Αηβδίθδϋ βδΐ, α Ιοβηηβ Ιβπιβη Ο&ηιβδοβηο ίη ββπι ίοΓπιβη] οοηΐρβοΐβ : βχ Αηβδίββίο 
ηαιηηυβ ωυΐΐθ ίη δυ& οοηιωβηΙ&ηΑ ΐΓβηδίαάίδδβ, (ΙβηιρΙίδ, ςα» δί5ί νί€ΐβ1)βη(υΓ, ΐ)«ιιηβ50βηυ8 
άβρΓβίιβηιΙίΙαρ. 

Ι,ΧΧν. ΠοηιχΙχα άβ 5. ΒανΒανα. — ΑηΙοηίαδ ΥβΓίΙβηιΐδ ίη δυρρίβπιβηΐο ΒίΜίοΙΙιβΟΦ Οβδηβ- 
ηβηδθ ηοΐΛί, ΡβίΓυιη ΟβΙβδίηυπι δβηοΐ® ΒβΛθΓβδ Υίρρηίδ βΐ ΜθΓίγπδ Υίΐβιη λ Ο&πι&δοβηο, β1 
-^Ρδβηίο θΓ«οβ οοηδοπρίβπϊ, Ι,βΙίηβ Γβάοϋάίδδβ, ςυδηι όβίηάβ 1)Γβνί1βΓ βχρΗοβΙβιη δυήυδ ΓβΙα- 
ΙιΙίη νοίαιηβη δβχΐϋπιαβ ΥίϋδδαηοΙΟΓυπι. ΥβΓδίοηίδ δα® πιοπιίηϋ Οθΐβδίηυδ ίη ΜαγΙ^γγοΙο- 
βίο (6), βοΐοηιπι δβηοΙδΒ ΒαΛαγ» β Όβηιβδοβηο οοηδοπρίοπαπι, ςαφ «Ιϋδ ΠΛβΙιΟΓβ νίάβπ, 
ιιΐ ςυίΒ ΓβρυηΙαΓ ηοωίηβ ]οβηη1δ Οβπΐίΐδοβηί, δοη1)ίΙ ΒβΓοηίυδ ίη ΜβΓί^^ΓοΙοκίο 4 ΟβοβηιΗπδ. 
Ορβθοβ Οβπιβδοβηί ουπι βηχίαδ οοηΐ|ϋίδίνίδδβπι, Ιβηάβπι ίη ΥβΙίοβηο οοάίοβ ο79, ίρδο ίηίΐίο 
νί(1ί ΑΓδβηίί ΟοΓογΓβηδίδ βΐ Ιοηηηίδ Όβπιβδοβηί, ηβςαβ ίηάοοίβδ, ηοςυβ ίηβίβ^βηΐβδ οπβ- 

Ιίοηβδ ίη ββΠΙίΙβΗΙ δβηοίαπί. ΑΓδβηβηί® , ίΐΐϋίΐ ρπηοίρίυπί βδΐ : Επειδή μάρτυρος σήμερς^τ 
επέστη πανήγυρις, κα\ τοσαύτη γέγονεν ή συνάθροισις. ϋβπίβδΟβηίΟδβ : 'Τπέρχειται μέν ομολογουμένως 
&πασαν έγχωμίων σύνθεσιν. Εχ ςαίϋαδ δϋΛ Ιΐδΐυδίδδβ ϋβίβδίηαηΐ ΥβΓΟδίπΐίΙβ βδΐ 

Ι.ΧΧΥΙ. 8χ/ηορ3Ϊ8 Υβίβηβ Τββίαηίβηίχ. — Ιη Ιηάίοβ ηιβηυδΟΓΪρΙο Ι)ί51ίοΙΙΐ6β9θ Μβάίββθβ 1λΑ«- 

1)βΙαΓ, Ιοβηηίδ υβηΐΑδΟβηί Σύνοψις εΙς τήν Πάλαιαν Γραφήν διασαφισθεΤσα φιλοσοφιχώς* 8}^ηορ$Χ$ ΙΑ 

νΒ(Η8 ΤββίαηιβηΙητη τηοάο ρΗιΙοΜρΜου βχροείία, ΙηΙβΓβδδβΙ Γβίριώΐίοδθ, υΐ ίηάβ οραδ βΓαβΓβ- 
ΙιΐΓ, βάβΓβΙαρηαβ ραΐ3)ίβω βοωαιοάίΐ&ϋ : οαηι οαΐβαιαδ ΙβηΙί Ρ&Ιήδ ηαηςααηι ίηβρΙί&Ι, βΐ αίΑ- 
ςηαπ) δβωρβΓ αΐίςηίά ηιοΐίαΐυρ. 

Ι,ΧΧνίΙ. Όβ Ιχύνο άβ νίία βί ίηοήϋη8 8αΙναίοτχ$. — ΡβίΓαδ Είΐαίΐίηυδ ΙίΙ). ιν, οβρ. 135, 
ιηΙβΓ βΙίΑ ορβΓΔ Οαηι&δοβηί ίΙΙβ ςαο(]υβ βοηηυιηβΓ&Ι : Ι,ΛτχΜη βίίαη^ ϋοηχρχίανχί άβ νιία^ βΙ 
ηχοτϋηΒ 8αΙναίοη», βί οηιηχα ^Ηηβίί βί Οβηβίνχβχί ρβΒία αύ χηβατηαίχοηβ π^ςτϋβ αά ιΐΛϋΦΛ" 
»\οηβη% 8βηο8β, βί ρατίχβχύανίίβτ βοηίχηβηίβηχ. Οαίάη&αι Ιιίο Ιί1)6Ρ δίΐ, οαηι ίρδβ ηοη νίάβιίΐΒ, 
ίβΙβΟΓ ηιβ ίβηοΓβΓβ. ΟοΙβηϋυηι [ΧΙ.ΥΙΙ] ΐΑΟΐβη βδδβΐ ηοϋίβ, δί ηο$ ηοη ΙιιάίΙ Ρβΐη», ορα5 
Ιβαι ίηδίςηβ βο δίη^Ι&Γβ, βΐ βΓ^ωβηΙί ρΓθθοίραί ίη Γβϋυβ β()βί. Νβοιιιβ βηίιη ΑΐίΙβΓ άβ 
βο δίΑΐυβηάααι βδΐ : δί βχ Οβηιβδββηί οβίαηιο , 0ϋ3α5 οιπηία ρΓ6θο1θΠδδίηι& δαηΐ, νβηίΐ, 
ίι^υρίΑ Ιβΰΐροπδ δΐηίδδυηι ίαίδδβ, νβΐ ίηοιιηοδοηιαι ηββΙίΒθύϋ& βοΙΙιαβίη 1βηβ1>πδβ1 ϋίϋΐίο- 
Ιΐιββίδ Ι&ΙβΓβ. 

ΙΧ^ΙΙ. δϋΜίΙ Εςυίϋηυδ, ΙιΙπΑηι άβ Ιαηάβ νχΓρχηχ8 τΗχ^ίΗτηχοο 8ίχβΙο Ιαίχηβ €οηιρο8Χίηηί. 
Ιη Ιδϋίΐβπι ΥίΓρηίδ βΐ οβππιίηβ βΙ δοΐαΐβ ΟΓΜίοηβ ωαΙίΛ δοηρδίδδβ ϋβηιαδοβηαπι νβηυη βδΐ ; 
δβά ΟΓβΒοβ. Ι,αΙίηβ ίρδβ δοτίρδίΐ , δίουΐ β^ο ιηοάο δ0Γί1)θ ΑΓα1)ίοβ. Ειιπι νβΓΟ βΐίσιιίά 
ΑΓβΜοβ δοπρδίδδβ πιαΙΙυ νβΓΟδίπιίΙίαδ βδΐ. ΕΙ ΓοΓίβ δοηρδίΐ, βΐ ηοδ ίβηοπιηιυδ. 8β(1 1λ- 

(α) ΗοιηίΓΐ3ΐιι 1ι.ιηο 6(Μ(ϋΐ €οιη1)€θΜΐΐ8 Ορβροβ 61 1(^1 . Ι Αμ<:Ι., ρ. 882 
Ιαΐίηο , ευιη ρηκΟχο Αηβίδίλδϋ ΑιιΐίοΰΙι. ιιοηιίιιο (^) Ου^ϋαιη Ιιίς άβδίιηΙ , υηϋβ βοηδνβ οΐΜουηοη ί 185 ΡΚΟίΕβΟΜΕΝΑ. 136 

ΰηβ &1ι<|υΜ βυπι 5θηρ$ί596 ΟΓβϋατ φΐί νοίβΐ. Ε^ο βϋβιη ΕςαίΗηί ίΐϋχαιη 5Φρί$5ίαΐ6 (Ιβ- 

0Γ6ΐΐ6η<1ΐ. 

ίΧΧνίΙΙ. !)€ άναιηαίβ άβ 5ΐΜαηηα. — 07Γ8ΐ(1ιΐ8 άβ ροβΙβΓυιη ΙιίδΙΟΓίβ Βίβίο^ο, ίη Ιοβηηβ 
Ι>8αι&566ηο 50Γϋ)ϋ : £ΐΜ(αίΗίη$ φΜ(ΐίΜ χη οοηΐίηβηί. ίη Ώΐοηρίιιιη Λ^τητη, Ξηβαηηα αίί άνα- 
ηα α ΟαηιαΒΟβηο ΰΟΥΛροίϋητη. Αη ίάβο 8 Οαιηβδοβηο Ιο&ηαβτ Ιίοβίίά β5$6Γ8ηΙ 6ρί1οπιβ1θΓβ$ 
065η6ήβηί ίη Ι)8ΐη85θ6ηο, ίρ$6 ηοη ραΐο. ΟυΑίηνίδ εηΐιη ρΓοϋβ Ι6η68πι Οβηαβδεβηαιη ϊοβηηβιη 
ίη εοΕηρίη^βηϋίδ 68Γα)ίηίί)α5 εΟφυέστατον, ιηιιΙίΑοιυβ ρΓδθΐ6Γ68 ο&Γπιίηβ οοπ§βηρ5ί856, ουίΏ ευιη 
οοιη(Βά]85 5ίν6 (Γ8ξ<Β(1ί88 οοπιροδαίδδβ, ^υί 6|α5 ιηοηα[η6η(8 ΓβββηδβηΙ δεπρΙΟΓβδ ηοη (ϋββηΙ, 
ηβςυβ ίρ$6(1ίχ6Γ0. δβά (ΐΓ8αΐ8ΐ1Ιιΐ(18υ5θηη6θ,Γ[υοά 8ίΙ Ευ§(8ΐΜϋ5 ίηΟίοη^δίαηι^. 987,(ΐ6Τί^π- 

(1ί§ (ΙβοίίηΑΐίοηβ βάίδββΓβηβ : Ό μέντοι Ά^^ιαν^ διλ τοϋ δ κλίνει Τίγριδος, καθώ; χα\ 6 γράψας τ6 
βρ^μα της Σωαάνι^, οΤμαι, ό Δααασκηνδς , ώ; έκ τζς επιγραφής φαίνεται• Ατηαηη8 ςηίά€ηί ρβΓ ά 
άίΰΗηαί ΤίρηάΐΜ, ^αβηιαάηιοααηι Η ^ηί ΞΗ^αηηα άνα^ οοη$€ηρ$α Οαιηα$€€ηη$, ηί βχ ίη- 

--_.-_^• # κγ:^^ι«^ η«,««^ΛΛ«Λ ..«.«•^#^«: «4^..« ^^^ι«ν «^ι^κ-: : — 3Γ0. Βθ 60 η8Π1- 

ποιητικης πάσης, 

. ^_,^_-_^ /• • * . - Μ ^ ^ ορβτα ϋί ρ€Γ 

ζοΜ ροεϋοϋΒ ηηίν€Τ$(Β α ηίΛΐΙο ΒΗρβταοαίίΛΤ : βί χρββ ίΓοραάΐΜ 5ΓΓΐ66&αΙ, βί οοηκΒάίαί ηοη 
Ι9ηί€ψηη€ηάα3. Ηθθβ <1ααι 5€Γί1>6Γ6η], ίηβίάί ίη Νοΐ88 Ηβηηβί Υ&Ιβδϋ ίη ΕχοβΓρΐ8 Νΐΰθΐ8ΐ 
Ε^αΐΑβοβηί, ηιίίιίφΐθ βααΐίηορβΓθ ^Γ8ΐαΐΑΐα8 8αηι ίη ίιββ γο ουηι υιγο άοβίίδβίπιο υηυηι βίςυβ 
κΐβιιΐ $6ΐι$ί$86. 5ΰΓίρ<ιΙ, ίηςυίΐ, Νΐ€θΙαη$ ίτααωάιαιη ϋίνΛο 8η9αηηαίη, οι^χμ ηχβτηχηχί Εχιέία- 
(λίιιι \% Όίαηι^ίχχΛίη Ρβηβρβίατη, η&ι άβ Τίρήάβ, Α1ΐ8αΐ6η, υΐ ίη{;6ηϋ6 ί8ΐ68Γ, ηοη βΐίυο), 
φΐ8Ηΐ Ι)ΑηΐΑ$ο6ηαπ) Ιθ8ηη6ηι 8α88ηη£θ (ΐΓβηιβΙίδ βυοΙΟΓβηι ίηηαβΓβ 8β ΕυδΙ&Ιϋίαδ ίρ86 ίη οοηι- 
ΐΜΑΐνίο 8•1ί$ ρΓΟΙίχο βΐ (ΙοοΙο ίη ί8ηιΙ)0δ ίη ΡβηΙββοδΙβη (65(ί8 βδί. Α ηαΐΐο ηβηιςυβ ηΐ6- 
\\κι&«<]9α»ιη1^5(8ΐΙιίοίρδθ Ειΐ5ΐ8ΐΙιίί ωβηδ 6χρί3€8η(ΐ8 68ΐ. Ηίο ίΐβςαβ άβ Οβπιβδοβηο ΙοΑηηβ 

«βηΐκίαοΐΐΐ ^Ιΐΐ^ηβ, βΙ άβ βΟ (ΐΓ8αΐ8ΐ6 ί1ΐ8 6ηυη1ί8ΐ : "Οτι 6 ιιέγας έχεΖνος ο6 λέληθεν^ ουδέ όποίθς 
^---^ * '-ι. ΟΟ γλρ &πλώς μετοητλς άφηχε «ελίδας &πών, Αλλά χα\ έδραματούργηνεν, ώς κα\ ΙιμΛς δ^^ένίρχτοςΚοκρώνυμος . , ^ , , ,^ , ^_, 

τήν οιάΛΛσι^β έχ££νου τοΰ δράματος^ Ευριπίδειος αυτόχρημα μέθοδος. Έγενεαλόγει γάρ έαυτήν ή Σωσάννα, 

ζα\ &«χχλα(τΓ0 εΐ ικεριπέσοι κακψ τηλικούτω 1ντ6ς χήπου, χα\ βι«σΟ«η Ινθα, χα\ παραδείσφ τ6ν τόπον 

είχάιασ», ^^^ Φ ή προμήτωρ ύπ6 του δαίμονος &πατηθείη, φράζει γλυχέως, ώς άρχέχαχος δράκων πάλιν 

χλανι|ν ίτίΛΜΪε τήν Ευαν έμέ * ούτως άστόμφαατος χα\ ή εποποιία, χα\ φωτΐ σαφηνείας διάλευκος, χαΐ άν- 

επιηέτητος φράσβι αχληρ| τω λαμπρφ Δαμασχηνφ* 0ΐΛαΗ8 α€ ΟΧΜηίΗΒ (χΐ€τΗ χη ραη^€ηά^^ €ατηΗ* 

ηΛχα 9^αηι(€Μίο Ιχοχαί. Νβςηβ βηχηχ βχίρχιχα» βί ({χμβ /αοι/β ηχΛχηϋτατχ ρο$8Ηηί, ραρίηα» ΰαηηχ- 

λίαη τβϋαμα^ $€ά αναηχαία βίχαηχ οοηχροβχίΗ φΛβηχαάηχοάίηη ηο$ εχρβτχβηίχα ίρ»α άοοηχί^ φύ 

ύταηχα αΟ €0 ίη 1>€αίω βί οαβίϋΒ 5ΐί8αηη€Β να ραίαβ οοη^βοίχΛηχ οσηχρβτχηιχΑΒ, χη νχνί^ ίαίβηΟχα 

1(Ηϊηηί$ Μαη^χΜΤ ορ\Μ χΙΙαά €$$€ αάηοίαΙαίχΑΓ. Μαη$Ην νβτο ΰορησηχβη χΙΙχχλ$ βταί. 8χ€ βηίη^ 

(χ$€αΓαΛάη$ ϋορτοηψηχΜ ηχαΙεάχοίΐΒ χη€€$$αη$ «ιιιη, ίαη^ιιαιη ρβηβτβ €Χ 8χ/ηα οηηηάηηι ηιιη- 

ηφΛΰαί. Εί άταηχαίχ$ χΗχχιβ ίΓαοία^χο Εχιτχρχάβα, χιί ρίαηβ άίοαιη^ ηχ'είΗοάο οοηίβχβύαίπΓ, 

Οχαρρε 9ΧΛ09 5ι»αηηα χη βο ρνορβηχίοτβί βηχιηχβναύαί €ΐ Ιαηϊ$ηίαΙ)αίχΑΤ, $χ χη (αηίχΑτη χηξοτίηηϋ 

ήατα Ηονίηηχ ρτονβηχτΗ, νχοίατβίχΛΤίΐΗβ : ιι6ι €ί ραταάί$ο Ιοοχιηχ αβδίηιχίαηβ, χη (^ηο ρηηχα οηχ- 

■ήΝη ίηα(€Τ α άϋηαοηβ €8ί άίΰβρία^ 8ΧΑανχί€Γ Φοορίίοαΐ ; φΑαηαηχ ναίχοηβ ηιαΙοπΛηχ οηρο 5«γ- 

ρηί8 ΓΧΛΤΒΧΜη (αΙΙβτβ ηϋβίαΐην ηχ€ Εναηχ, Κα ΰανηχχηηηχ ία ραηρεηάχ ταίχο ηχοΙΙη, 8Ηανί8(^Ηβ, 

Η [ΧΙ.νΐΙΙ] ρετ8ρΐ€\Λ\ίαί\8 Ιηηχχηβ 8ρΙβηάΐάα^ Η(οτκηα άίΰβηαχ άχΛτα, Ιιαχιά οΙ)8€ητα χΙΙη8ίΓΧ Ώα- 

ηα$€€ΐχο €οη^χ€χίχιτ. Ου&Γβ Εαδΐ8ΐ1ι1ο ίρδο ίϋ 8δ86Γ6η(6, ηαί ηούίδ 6χ Ροπ6$βΐ£6 δβΗοΙίίδ Οβ- 

]ΐΐ88€βηα$ βρροηίΙυΓ, Ιοβηηβδ βδΙ Οβηιβδοβηυδ, ηοη Νίοοίβυδ. Ι18 βδΐ, ηοη γβηάίηιιΐδ ηυ§θδ. 

λΐ ρσΐυίΐ ίθΐΐι ΕυδΙδίΗίυδ, βΐ φΐθ(1 ΝίοοΙδΟ Ββωβδοβηο Ιπ^αβηάαπι επβΐ, ^ο^ηη^ 8ρρίηχίΙ, 

«ηβιηΜίιηοοΙαπι βΐ αΐίί 8ηΐ6 βαητι. Νοη ηβ^ο. Εχ Ιιίδ ςυ» Γ6θίΐ8ΐ ΕοδΙ&ΙΙιίυδ, 8υο1θΓ6Πΐ ίΙΙίυδ 

ύηΐΒίΑη ΓβΓυηι ΗθΙΐΓβίο&ηιηι οο^ίΐίοηβ δο.ίβηΐίδδίηιυηι ίυίδδβ, ηοη 8 ^I1Πδιο 8ν6Γ5αηι ηοΙ&Ι. 

1)ί8(«κΐικ5θίο ςαίδ 6( Νίοο)8ϋηι Οβηιβδοβηυηι α ΓβΙ)υ8 Ηβ^Γβίοίδ ηιίηίηιβ βΐίβηυηι ίυίδ8<^, 

€θπιηι ΙΛτοίΛΜη ΙβοΙίοηβ δυηιπιορβΓε (Ι6ΐ60ΐ8ΐαηι, βυπι ίη 8υδ8ηη» (ΙπΑηι&Ιίδ οοηδίηιβίίοηο 

άε Μλκ\8 8ς6Γ6(, 6 ίυόφοπιηι ςαοςαβ ρεηυ, υΐ π)ΟΓ68 ^υ^ιβθο^αιΏ 8(1 βηιαδδίηι Γ6ρΓΦ86ηΐ8- 

ηί, ΛοΙΧα ίη ί11α(1 άπβπιβ, ςαβΙίΑ δαηΧ, (^αδθ (1β δβΓρβηΙβ β1 Εν8 ΓβίβΓυηΙαπ, οοΓήνβδδβ. Βα- 

Ιήύη φΐθ€[υ6 8α^6ΐ, εαη) ηοωβη Ιθ8ηηΐ8 ηοη ίη ίποηΐβ βαΐ ίη Γιηβ ορβπδ, ιι( Γιβη δυονβΓΑΐ, 

56(1 ίη ηι&Γ^ηβ εΐ Ι8ΐ6η5α8 βάηοΐβΐυαι' ίιιίδδβ 8€ΓίΙ)8ΐ Εαδΐ8ΐ1ιίυδ : βΐ ίοΓίβ 6ΐί8η) ο1ι8Γ861ογο 

ΙϋΙβηπιιη β ΓβΙίςυο όΓβηι&Ιβ (ΙίνβΓδο, ^υοά ΐ8οαί1 ΕυδΙβίΗίυδ. Αηηοη ίά ηοΐ8ηΐ6η(αηι 6χ δείοΐί 

ϋχφκρίΛχη οβρίΐβ, ηί()ί] οβρΰ βδδβΓβηΙίδ, δβά βχ ίη^βηίο ΙοηιεΓε βΰΓαΙίβηΙίδ ρΓ0Π)8η88δ6 ρο- 

Ιοβπίΐ : &<1 ςαοά ρβηηη 8ηίη)8άν6Γΐ6η8 £υ8(8ΐ1ιίαδ, ηβςαβ ο«θ(6Γ8 6χ&η)ίη8η8, ςυβίβ (ΐα8ΐθ ίΐΐυιΐ 

ίαεήΙ, οαιη δ6ηΐ6η1ί8ηι δα8ηι οοη)ρΓθΙ:)8Γ6ΐ, ΙΟΑηηί 0&η)88οεηο 8ΐΙήΙ)αίΐ7 86(1 ({αίδ ηο(1αια 

οιιΐΐο ίη ηθ()ο, ουω ηαΙΙυπι ίΙΙαά (ΐΓ8η)8 δίΐ, 6χΐΓί66ΐ? 

υηΐΧ. Οχίοηχηχ ϋαηοηχίΐη αχαίον Βαηχα8€€ηχχ8. ^ ΟΑΓΏίηβ θΓ6β(6Γ68 δοηρίί, βοςυβ ί8ηι- 
ΙιίοΌ, Οιηοηεδ ίη ΟΙΐΓίδΙί Νβΐίπίβίεηι, Β8ρ1ί8ΐη8 6ΐ ΙβΓίίυδ ίη Ρεηΐεοοδίεη Ι)8ΐ)6η1υΓ. Ογφοϊ 
ΓβΓ6 οπιη68 608 ηίΗί] α1(Γ8 ϋί8ςαίΓ6η(68 εοηιαιηηί νοίο ϋβηΐΑδοβηο (ΙβηΙ. Νοη ηβηιο (16 16Γ- 
Ιίο (ΙαϋίΙιινίΙ, €[υ6πι ΙοΑηηί Ι8πΐ6η, 86(1 ΑγοΙ» 6χ1ιίΙ)υίΙ. θΓεβοήυδ Ρ8Γ(1α8 ΟοπηΙΙιί βρίδοορυδ 

ίη ΕχρΟδίΙίοηβ 6ίυ8(ΐ6ηΐ Οβηοηίδ : Έτερος κανών εις τ^ιν Πεντηκοστών ποίημα Ιωάννου μονάχου, ώς 
φηστ, του *Αρκλ2* €αηοη αΗχχ8 χη βατηάβηχ Ρβηί€€08ί€η ορη8 Ιοαηηχ8, ηΐ ίταάηηί^ ΑταΰΡ. Ε( 

άγίο; 187 ΙΕ0Ν18 ΑΙΙΑΤΠ 188 

νηοηαοΗί ΑτοΙΰΒ ηιιηϋΐιοα^ί; ςηίύηβ βί χρ$6 α$$€ίΐ8ηιη ρνοΒβίο, ΗαΒβηί αοΓΟίίιοΗιάβηι. ΕΙ ίη Ύγ- 
ρίοο Υβϋο&ηο α;ΐ8. δυο ηαιη. 782, ΟοΐΏίηί6& δαηοϋδδίϋΐββ ΡβηΙβοοδΙβδ, ουιη 56γιώο 65ΐ ϋβ Ιιοβ 

βΟάβΧΏ €8ηοη6, ςΐΐί Ηΐο ά\6 ΟΑΠΐ §θΐ6(, ίη ΙΏ&Γ^ηβ Α(1ηθΙ&ΙυΓ, ού του Δαμάσκηνου , άλλα έτερου 
εΙνα£ φασιν επιλεγομένου *Αρχλ(2• Νοη ϋαηιαβοβηί^ $βά αΙί€ηη8 €$»β ίναάηηί^ ^ΐϋ' οο^ηοιηίηαίιΐΓ 
ΑτΰΙα, \ίά\φχ& ίρ$6 ίη βαΐίςαίδδίαιίδ ιώ55. οοάίάύαδ ίΐϋ €βηοηι ηοιηβη Ιο&ηηίδ ΑγοΙφ ρρ®- 
β^. Ου&Γβ 51 οοιηιηαηί Ορφοοπιπι δβηίβηΐΐα ααοΙΟΓ (ια]υδ Οαηοηίδ Οαεοαδοοηυδ 6$(, ςυί 
$α5 ΑΓοΙβθ βΐίαιη ηοιηίαβ ίηηοΐβδβίΐ, ίαιη ίαιηΠίβαι βΐ ξβηαδ ϋ&ιηβδοβηί Ιβηοπιυδ, συί βπϋ ίοβη- 
ηβ$ ΑγοΙα Οβιηββοβηαδ, οο^οτηβηίο ίΐΐί βΐ) ίοαα^ηαιη 1ΐ05ΐίΙ)υ5 1ηΙ)α!ο Μαηδυπ. δβοί β@ο ηοη 
ίΐΑ ίβοίΐβ ρΓοηαηΙίο. ΕοδΙαϋιίαδ ΤΙιβδδαΙοηίοβηδίδ, ςαί (ΙίοΙυπι εθηοηειη βίββαηΐίδδίιηο βο 
ΟΓαάίΙίδδίοιο, δδϋδφΐθ ρποΗχο ϋΟίηιιιβΗΐβπο ίΙΙυδίΓβνίΐ, Ιγ65 ίθπι ϋίβίοι^ Οβηοηββ, 56(1 ϋαηο 
ροΙίδδίιηαΐΏ Πααιαδοβαο &1)(1ίοβ(. ΗαΙίοη^δ ίΐϋαδ οοιηρίίδ νβΓυοπιιη Αοδουϋδ οίΓουιηνβδϋΙθβ 
βΐ) βοάβιΏ, ηβ δ^ρίαδ υηαιη ίρδβ αξ&ΡΦ νΐάβαπ, βαάίβιυυδ. ΙΙΙβ ηααιςυβ οΐβ αυοΙΟΓΟ Οβηοπίδ 

άίδρίΐΐβπδ δ6ηΐ3ίΙ : Ένάρξομαιδ* ο&περ έζήτησας * χαΐ δή έν πρώτοις παρασηιιαΝομαι, δτι πολλών 
τοντβ κανόνα, τ^ φράσει τεχμα!ρ6μ€νος άποβιιστώ έχβίνων των δυο Ιαμβιχών, χα\ άλλων τεχνίτην Ιχε(νοις 
Ιδιάζων, έτέρω τιν\ τοΟτον παραπήγνυμι, 5στις άν εΓη έχείνο;, χαΐ ούδ^ έχείνου τφ μεγάλψ Δαμασχηνφ Ιχω^ 
προσνέμειν χατ* αΐτίαν τοιάνδε * Φως εΙς τϊς θείας Γραφάς έλθείν Ιχ θεού, χα\ τ6ν λαμπρδν τούτον Δαμα- 
σκηνών λέγω. Τήν δέ σαφήνειαν αΟτοΰ τ(ς έχμάξετο(ΐ μιμησά(^ι&νος τ^^ν έν άπασιν, οΤς γράφει * τοιαύτης βΙ 
Ιδέας οΐ είρημένοι κανόνες πάνυ μακράν είσιν εΐ δέτις βΓποι εκείνον επίτηδες άλλάξαιτδν οΙκε?ον χάροι- 
χτηρα, ένοΓς (άμβισε, πρώτα μέν άκούσεται, δτι δ σαφείς (5ήτωρ πανταχού τοιούτος έμβαίνει, σχεδδν τι'χα\ 
άκων τυραννούσης αύτδν τη; εΙς τδ γράφειν φύσεω;, και μάλλον έν τοΤς Ιπεσι τοιούτος έχεΤνος, διά τ6 τήρΐ 
ποιητική ν ήδον!)ς ε Ις τδ πλέον στοχαζεσΟαι, χα\ οΰτως αύχείν μάλιστα τδ έφολχδν - ήδυ δέ τδ σαφέ<» ο6 αέμελισμένην πολύφθογγον άρμον(αν γλωσσών, ίνα πρδς τέχνην εΓη χα\ αύτδς ποιχιλόφωνος χα\ &χ 0«1ας 
έπιπνο{ας πολύγλωσσος. Τοίνυν, ώ άγιώτατε Δαμασχηνλ, χρεώστε ι χάριτας τοΓς παραλείψασι έπ\ σίτους 
τοιούτους χανόνας, χαλ είσποιησάμενος τους λδγους τούτους, ώς ο& κα\ γεννησάμενος αΰτους, χα\ οΟτω 
πληθύνας τά τέκνα σου, δέξαι χα\ τρίτον χανδνα τδν βίς τδάγιώτατον Πνεύμα* τ{ γάρ χωλύει έπιγράφισΟαΙ 
σοι χα\ αύτδν κατ* εκείνους, ίνα πανάριον, δ έστι θήβη ή άρχλίον, ήγουν κιβώτιον, χαρισώμεθά σοι τφ με- 
γάλω Ιωάννη τδ πόνηαα τούτο, ώς φασιν οΕ Γδμονες Ίιόάννου *Αρκλά ; χα\ τά έξης. Ε( : £1 χα\ γέγονεν 
έΟελ^|σαντι χα\ τφ έχ Δαμάσκηνου φωστήρι της του θεοΟ Εκκλησίας, άλλαξαμένω τήν φιλόσοφον διάθεσιν 
Καμβισαι κα\ τοΟτο, ού χατά τήν εαυτού φύσιν, τήν, ώς ούτως ειττείν^ έν άγίφ Πνευματι φαεσίμβροτον, άλ).ά 
πρδς μίμηαιν χαρακτηρος ποιητικού, άλλως μέν κατ" ίννοιαν σεανοτάτου, οΓς δ^ φράζει αυστηρού, εΓτε χαΐ 
άτηρού, κατά τον ούτως έ^ούντα, καθ* δν χαρακτήρα χα\ αύτδς αλ)οΙος Φαίνεται ή πάροιθεν ώς δυσπρόσιτος» 
χα\ μαρτυρείται ιτδθεν τούτο εις άναμφήριστον* τίθημι ΒαΟεΙαν προσκυνησιν κι\ δέχομαι ποδ; δμ^λογίαν 
χα\ του λοιπού γίνοιιαι τού φιλικού έπιτάγματος Α& €0 νβτο ([Ηοά ρθ8ίαΙα$ίΐ ιηΐίΪΗϊη ίΗΐηαίη^ 
€ί αηίβ οϊηηία ιί/αα %η ρηιηχΛ ηοίο. £,(€€( τηηΐίί ρτοροβϋητη ηούίβ 6'αηοη6ΐ7», %η βιιιη, ςαί %η 
ΠβΤίΙβΒ $(Λ6ηιηίίαία, ΝαίαΙβτη ηβπιρβ 6Ηη8ί% 86τναίοη8 , 6ί ΒαρΗ8ϊηηηι, οατίηίηα ίαηιϋίοα 4ί- 
ρ688ίί, Η βα ϊη τηαχίϊηΗτη Ιοαηηβτη Βαιηα8€€ηΗΐη νβ^βηιηί ; %ρ8€ ίανηβη Μί8 Ηαηά (α€\1β «ικ 
8βηίίΗ Όαΐ€η8, οητη ψιοη €Χ(ΐΗί8ί(€ €αηοη6ΐη χΙΙιιτη βχατηίηαηηι, χηάίοιο ίαηιβη α [οτηια Λί* 
€βηάί ά€8χιιηρίο^ α6 χαηχΙχ€Χ8 %11χ8 άηοΙ)Η8 «β/ιιη^ο, βί αηίβϋβτη αΐχηηι χΙΗ8 ά€ά6η8, αΙ(€τί γιμ* 
άαηχ Ηαηο αρρχηρο, ^ιιίβ^αίι ϋΙε [ηεηί. Ξβά ηεο χΙΙθ8 ηχαρηο Όαηχα80€ηο ίηύΗΟ οϋ ^αηο τα- 
Ηοηβϊη. Εηηχίη χη άχυχηα8 ίχ(ί€Τ<ΐ8 €Χ Όβο αάν6ηχ8$β €ΐαη88Χΐηαϊη Λμπγ Ώατηα8€€ηιιηχ α8$6Το; 
αΐίΗ8 υ€Γο (11118 χηιχίαίχοηβ €χρτ€886τίί ρ€Τ8ρΐ€ΐ^χίαίβηι, ηπατη χη οτηηώΐΜ 5ΜΙ5 8θτχρίΧ8 οοίΜετ- 
ναΙ? Αδ Ηαο (οτηχα Ιαχιάαίχ €αηοη68 ηΐΜίη Ιοη§ΐ88ίτη€ αϋ8ηηί, 8χ αηχ8 αηίβτη αίχ^Ηί €Χίΐη^ 
άαΐα ορβΓα, ρτορη'αηι άχΰβηάχ (ονηχατη χη ΧΧ8, (ιχκβ χαιηδΊοί8 ΰατϊηχηχοχΜ εχίχίΐχί^ χη αΐια» ί^η- 
ίηΗία88€, εί/Ηχάβΐη χΙΙχΑά αΐΛάχαί, ΟΓαίοτβηι ρ€ν8ρχ€Ηηιη Ιθ€Χ8 χη οηχηχδηβ [ετε, είίαηχ ίηνίίχΛ^^ 
6Χίηχά€ϊη €886, ΰοηχρβΙΙβηίβ βιιιιι βί ςχΛα8ί οορεηίβ, ^Μ(^ αά 8€ηΙ)€ηάαιη ρΓοηα €8ί ηαίιιτα, €ί 
ρΓΰΒΟχρηε χη οατηιχηχδχΜ είΜτη ίαΐεηι β88β, ΟΛηι ρο€8Χ8 χρ8α 8ΧΑαΌΧίαίβ η( ρΙχΑήηχητη άεΙβοΜυτ^ 
€αιηρΗ€ 8χδχ ρΓοοι«Γ6/, βί 8Χ( ρχΜά χηχρεΙΙχί ροέχ88Χίηηιη €οη8ρίοχ; β( ρ€Γ8ρίοηΗα8, ηοη αιιΙ^ιιι 
οδ8€ΗΓΧία8, 8ΧΛαΌίίαί€ίη ρχρηχί, ΡΙαίο χρϋπν ΰΧΛηι ΰατΊηχηβ Ιηάχί, ίηαρχ8 €8( 8€ίρ80 ρ€τ$ρί€ΗΗ$ 
αο βαανχον. Ρθ8ίτηοάΗηχ βί Η1ί$ά ρηοςηβ αχΑάιαί, ψηαρηχΑΐη χΙΙχιιη Οαίηα8€€ηχΑΐη ςτιιαίιβ αο ^παη• 
ία8 [χΑβνχί ίη ραηρ€ηάί8 οανηιχηχδχΜ, ηιαηί[€8ίο Ιίί/ηβνβ, βΙο. Νατη η« ^μι^ ηο8 ηίχ ρβτίχηαοεΛ 
ΓβάαΓρπαί χη Α{>, ραχϋΐΜ ηιίηϊηιβ ορΗ8 €8(, ΰοηΰεάαηχχΜ βί 8αη€ίίΑϊη ΰαηια8€€ηαιη, αη^η ηιείο- 
άχω ορεναηι άαί^ ρτορτχατη άίΰίίοηβηχ νβΐχίίχ ραβτηρχατη νοοητη χπιχίαίονενη (ΐά ΰεηιχΑΐαίίοηείη, ηοη 
ςίΜβ αρηά ηιηΙ(08 οοηχτηχ^ηχ χη %ί8χ$ αο 8ίηάχο €8ί, ΰΧΜη οα€α8Χο [ηβηί, ηβαχΜ 8€€Ηηάηϊη οζΜετνί- 
ηχαηι αε αΙχρίΜ Ηενοχοα ρ8Υ8οηα ηωταίχοηβηχ, 8€ά 8€€ηηάηιη αύ χρ80 αεοαηίαΐαϊη αρο8ίοΙιοαηι 
€ί ίηχΑΐίΧ8οηαηι Ιχηραανηηι Ηανηχοηχαηχ %ηχηιχι(α88β : χαΙ αηΐ6 βί χρ8β νανίο 8€ηηοη€ βί ηαηιχηΐΜ 
ίη8(χη€ίΗ ηιχΑΐίχ8 Ιίηρχίί8 ΰβΙβύταΓβίατ. Ιρίίχιτ, 8αη€ίΧ88Χίη€ Όατηα8€€η6^ ίιαύείο ρΓαίία8 ιι> ρχιί 
αά ί€ 8Χΐηχΐ€8 €αηοη€8 άβηιαηάαηί : βί €Χ€χρχβη8 Ηθ8 86Γηχοηβ8, αο 81 €08 ρτορ€η€ταη8 βϋοΓηηι 
ΐΜΟΠΑίτι ηχίηχβνχΑηι αχΛχχ8868, Ηαδϋίο βί ίεΓίχχΑτη Οαηοηβηχ, ι/ιιί ίη Ξρίήίιιηχ 8αη€ίϋΐη €Ι[ιιλη9 
€$1. ΟχΛχά €ηχίη ί^ηρεάιί εί επηχ ίχύχ α«οπ6ί χΗοτατη 8€ηί€ηίία, χΛί ίβ Ραηαηο, ςαοά 65/ 8€η- 
ηίχΑτη 8€ΧΛ (ΐΓΓϋ/σ, 8αη€ίΧ88ίηιηνη Ιοαηηεηχ Ηοο ορηε άοη€ηχϊί8, χιί 8α€ηί€8 (ίνηηΐ Ιοαηηαη 189 ΡΚΟυεΟΟΜΕΝΑ. 100 

^^^I^, 6ΐο. Ε( : Ροΰίηνη €$ί αί υ€ΐΙ$$ Βατηα$€€ηη8 Ώύ Εοΰϊΰβιω Ιηιηίηανβ, ρΗιΙοίορΗιοα οοηάί- 
ίΜη€ ρ^ΤΜηίαία, ίατηΰίοο οαηηίηΰ ίοτΛβτβ, χάρηβ ηοη δεοΗπάπτη $αί ηαίηνατη ιη 9αη€ίο 5ρι- 
ηίΗ, Ηί ϋα άίοαηί. Ιππική ρτϋΒύβηίβ ΒβηίβηίϋΒ ρΓανΐββιτηηηι βί άηΐ€ί8$ίηιητη, άκΗοηβ (αιηβη^ 
§€ άΐ€0ηάι (οηηα αη$ί€τηϊη, νεί ςηοά αΙίΐί$ άίχβΗί^ ίηίταοίαϋίΐβτη. ςπο 6( {ρ86 α/ία<, ςηιαηι 
ηα€α [£.] πα^ίΜΓ, ίαηψΜτη (/ηί ρετϋπρί ηοη ροί€Βί, Εί Ηοϋ ςηοά ηοηηηΙΙονητη {€$ίίϊηοηώ 
ν^/ιιΙ• €€τα$$ίηίνίνη α[μηηαίην »ιώηιΐ88€ ΓβνβνβοΓ^ €ί ηηοά αίχοπιτη Ιβ8ΐίϊηοη%ο οοτηρτοϋαίιΐΓ^ 
ρτΜίΐΜ €Χθ8€ηΙθΓ. (^ιια/ηΓί< Τ€άατρΗ€η{€8 ηοη ε^ΙΊίρίαϊη, 81 Ββηβχ Ηοτηο €( β/ρβία ^αηι (Βίαίβ 
αάΗΗ€ ψηίΗίτΒξη αάεο ρίΛίοΗνατη ηοη €οηφιί8ί€ηϊη, ηβ^ηβ άιάίοβήηι: ςαο8 ίατη^η ηοη οεςηβ 
«ΜΐΙίιΐΜ^ηιιι, οητη οβτίίΛίη ίά ΗαΙβαηι, ηοη οτηηϊα Ιιωο Όεητη ογηηίΙ)η8 €χΗίΙ>βΓβ, ηβίΐηβ Ιοηρητη 
ί€Μροτί8 ίΓαο^ΐϋΐι, ρβΓ ηπ^ΐΛ (χρεηβηίια πιαίίαπίηι νεΓηηι οοηιραταίΐΑΓ, ηοη οηιηίδΗ8 οη^ηίηηι 
αερ^τίίη^ηίηηί ιτηρβΠίΤί, Οηοά 8ΐ ηοη αά^ηβηηί ς^πί ίβΜίιηιοηίο 8αο οοπιρτούβηί, ^ά^νηψΛ^ Γβί 
(α€ίαη(^ Ηαο φΑοφιε ταίχοηβ ν€ηηοΓ^ ηιηΙίοΓηγηςίΜ ΒβΛίβηίίοΒ τηαηπΒ άο, βο^ηβ ιη ρο8ί6ηΐ!η 
ΐΜΐϋ ^ύΡ αητίϋοπίίη €(Ε(η οΙβάίβηΒ. 

ίΧΧΧ. Είΐ8ία(Ηη ρίάΐοιητη άβ οαηοηε ίη ΡβηίβΰΟΒίβη ίηβηηαίητ. — Ηυηο ίΐβφΐβ ίη ιηο- 
άοιη θρριΙβΙυΓ Ευ$(&11ιίιΐ5, Ιιοιηο ίη &Ιϋ$ $β1ί$ οΐΓβυηίδρβεΙαδ; βι ίη 1ιί5 αυθηΙαίΏ ροηάβπδ 1)α- 
Ι)6βιΙ, ΐυαίοβηΐ &1ϋ. ΜίΜ 8&η6 Γβδροπδίο ίη ρποηορίπ βδΐ, δί ςυ® ίρ§ο βαβο βδδονοΓαηΐΘΓ ρπο- 
σαοΐΐΑΐ, υηίοα ηβ^Ιίοηβ άβ πιβάίο Ιοίΐβιη. Οαΐδ βηίαι νβΐ ίοηαιΙθΓ ίη ΟΓβΙοηα θπΐβ ίηιΐ^α- 
Ιοδ ^οη^ΒάΒX, ροβδίιη ΟΓβΙίοηο ίρδ& δοΐαΐθ οΙίΙαοίϋίοΓβαι <3δδ6? οί ο1)ΐ6θ!Βΐίοη6πι, ςυαηι βχ οογ- 
ηήηίΐιαδ οοπ5βςαίιηυΓ, βΐ δϋ&νίΐβίβηι & ηαΙΙο βΐίο, ηαβαι α ρβΓδρίουίΙβΙβ ^ίβηί? ΡΙβΙοηοιη ίη 
€ΐπιιίαβ $υ&νίθΓ6πι βΐ άίΙυοίϋίοΓβηιΤ οΐ ςϋ£θηΑΠΐ ίρδβ Ρΐβίοηίδ οαηηίηΑ ρρΦίβΓ ρ&αοβ ορί* 
βτηαιίϋΐΑ οΙ) $αί δα&νίΐβίβαι β1) &ϋίδ ίη ηιοηϋιηοηΐίδ τοίθίβ, βχ (ΐυίΙ)υδ άβ ο&Γπιίηίουδ Ρΐηίο- 
ΐλ\&ΐ)Νήαΐ!\ }α<1ίείαηι Οβη ροΐ6δ(, 6( ρΙβΓβςαβ αΐίβ. ΟίοβΓΟδ ρυοπαηιβΐ ίη ΟΓδΙοήβ ραΙΰβ§ΐΓα 
««δ& «χ:ρ^^τι\βτη εΰΤαΙίίδδβ. νβΓυηι δο δβηβηι, ^Χμιη ΦίαΙο 6£Γο(& δΓηΙ)0Γ6.ίρδ6 φοίΐ, οΐ Ια, 
/βτίΟΓ, τίά65.ΐ!λο, ηοη πιίΓΟΓ, ηβ ρβ]0Γβ ϋβ ΙβηΙο νίρο, ^υ^υδ ΙοοΙίοηβπι βΐ βραίΐίΐίοηβιη δΐΐδρί- 
αίο, άίσΛο. Ε{ ΰοηοϊιχάο ΟιηοηβΏ Ιιαηο ορίίηιβ Οβπιβδοβηιΐίη ροΐαίδδβ δοηΙ)6Γ6, οΐ οπιηιηο 
ίο βο €θΩ3€ΗΙ>βηάο ρΓΟ &Γ(;απ)6ηΙί άΐ^ηίΐαΐβ, ρτο ηβΙυΓβ οβΓΠΐίηαπι βΧ α11ί^α(ίϋπΙ)αδ (ΙίοβηοΙί 
1ϋΓηιυ/ί5 (ίίοϋοηβπι δυβηι θρβιΐβπι βο (ϋΐαοίά^ο) ίη ο^δουηοΓβηι 6ΐ (6η6ΐ)η6ϋδίθΓ6αι ίηιπια- 
(Α55β. Οβηιβδοβηυδ ηβηκ^υβ οαηι άοοβΐ, ίοηΐίουΐίδ ίρδίδ ϋωρίάίΟΓ (ΙυίΥ, οαπι ρρο δυς^βδία 
5ΑυοΙοηιιη Ιβαάβδ ρΓΟδθςυίΙαπ, αδδυΓ^ίΙ 1ιαηί(]ίθΓ, οΐ ίη οοηοίΐθΐίοηβ ίΙΙα δαα ρααΜαηι άε ο1&-^ 
ΗΐβΙβ (ΐ6ρ6Γ(1ϋ. Νιΐιίΐ ίΐβοιαβ πιίΓϋπι ίη ΓβΙ)υδ οΙ}δοαπδδίπιί$ βίροηβηάίδ β ΙβΓΡα δοΜβΙαπι* 
(τ]ϋί(8Γβ, οοπιρίίοβίίδοιιιβ ο&ΙοβΓίΙ^υδ ίπιροΐα ρΓοηβ βΐ ώΊαοί(1& οοηΓαηάβπβ εΐ άίΐΤιγΓβηιΙ^ίοίδ 
<$δΐΐΓ^ηΐ6αι πιοϋαΐίδ, Γβρίαςυβ οβίβήοή οιηηία οοηΓαηάβτβ οΜ6η6ΐ)ΓαΓ6€[υ6. Οιιοά βΙ ίη 
βΐίίδ βΙίΑΟί ιΐ(1ηοΙβΙ)ααιαδ. Οαίδ ηοη νίάβΐ ΤΙιαο7(]ί<ΐ6ηι η&ΓΓβηΙβηι βίίαπ} βδδβ βΐ) οοάβπι οοη- 
ηοηΑηΙβΤ Αρίδ ί1ΐ9 ΑΙϋοβ αιβίΐα ηοϋίδ ηβΠΓ&ηάο οοηδίπιίΐ, (Ιαπι εοποίοηβΙϋΓ ββαΐοοδ ηαοςαβ 
η1ίη(]ΐιίΙ, 6( ηβΓνίδ ΟΓβΙίοηίδ δαϋδαΐΐαΐ. ΡοβΙαηι ΙίΙ^ί Οαπιβδοβηαηι 6χΙιίΙ)β, ΑίΓΟΓβςυβ ηοη 
. ΙβηΙυαι ηυιηίηίδ, δβά ροβδίδ βΐί&πι ίρδίοδ οοηοίΙ&Ιυαι, ηοη άίοβδ βαηι Ιβηίυηιαιοάο άίοβηϋί 
ϋιπηαΐίδ ίαιιηαίθδδβ βΐ ίαοΐααι ο1)δ6υήθΓ6ηι, δβά ςυαδί &1ί& Ιίηςαα «(^υβ βο βΐίοδ ροβίβδ 6ΓδΒ- 
(05, 51 ΟίοβΓοηί ΟΓβάίπιαδ ϋβ οταίοτβ, ΙοοαΙυηι. Ροΐυίΐ ίίοςυθ δ0Γΐΐ3βΓβ : ηαω δοΗρδίΐΤ οοπι- 
Βΐιηί οπιηίαπι νοοβ, Γβ (βαιβη ηοη £Β(]υ& Ι&ηοβ ρβηάβηΐίυαι δοήρδίΐ. ΕυδΙαΙΙιίυδ, δ6(1 ηίηιίδ 
ιηιίβ, ηβββί. Ιρδο, αί ίη^βηυβ άίοβπι, ρβηίΐαδ ί^ηοΓΟ. Ιοβηηβδ ΑγοΙ», ιιαβπι πΐίΐηυδΟΓίρΙί οο- 
ώεββ βα1ί(:{ΐιίδδΐη)ί βΐ ορΙίηΐ6β ηοΐφ Ο&ηουίδ ίΙΙίαδ δοήρΙΟΓβπι ρΓβΒίβηιηΙ, βδδοηδίιπι αβίίηβΐ. 
Αγ^αοι βηιαι βΐίυιη δ ϋβωαδοβηο, οαπι ηαΐΐαη) ίΙΙίυδ ίηΐβρ ΟβΜβδοβηίο» Ιίηββωοηΐβ πΐϋηΐίο- 
ηβαιϊητβαίβαι, δαδρίοορ, ςιιοιη βΐ ορίΐηιααι δορίρίοροαι ίαίδδβ, Ηοβΐ ηοίαιη ΐΗηΙιιιη άβ ηο- 
ιαίηβ, τβΐ ίδΐβ δοΐαπίΰΐοϋο Οβηοη οοιηιηοηδίΓβΙ, ςαί οχ δβ δοΐο, βΙ δί ηυΙΙϋΓη ρροΓιΙβΡβΙυρ 
«οοΙΟΓβαι, ΙθηΙϋδ βδΐ, αΐ (Ιί^ηιΐδ ϋχίδΐίηιαίυδ δίΐ ίηΐθρ βοοίοδίβδίίο» οΟιοίθ Ιοοαηι Ιΐ3ΐ)βΓ6, βΐ 

1)•!ηαβ€6ηθ β ρΙβΓίδηαο βρρίη^ί. Οβ εο ΟρΙίωΛ βδ! δβηίβηΐίβ ΕϋδΙβΙΙΐίί : ΈκεΤνο καλώς έπιλογι- 

«^ •_- _ν 1 Λ ^Ί Ι. .••. _ » - β >.- \ 1 Λ*._. \ *_ __Λν.. ---.\ !....«. ί^λ.. ^οι\ β2« 
Ι«Λί»>ν 11 άπόβλητον, άλλ' ίίσποιεϊσθαι χαΐ έν λόγ'•) τίθεσΟαι πολλώ. "Η πώς ούχ άν εΓη μεμτυτέον , μάρ- 
Τ*Ρ9¥ γίρ λίθον χρηπίδος εκκλησιαστικής ή ψηφίδος, ή έπίπλασαα τιτάνου μή περιοραν, ώς παραπισείν, 
ίϊΐ) Γ^χοι, Οίολογίας δέ Τριαίικάς τοιαύτας κα\ λόγους μυστηρίων θειοτάτων έκ-^άντορας, οΓς κα\ άγιοι Η^οΟ 
6<ώ:χντ£ς υμνούνται παραπλεκόμενοι, μήπροσκυνητώςκαι λαλεΓσθαι κα\ ψάλλε σθαι καΙγράφε3θαι είς όρΟόν, 
ζαΐάτιζοττόλως έπΙ σαφηνείςι [1.1] έρμηνεύεσΟαι, ώς ούτως άγιάζεσΟαι κα\ οφθαλμούς, χα\ στόμα, κα\ χεΓ- 
ρΛς , χλ\ 'π2ριοχήν δλην σώματος, καΐ ψυχήν αυτήν ; Ρ^Γύβηβ ΟΟΠίίίίβΓα ςταοΛ ΙΠ/ίΓ Γ^ί 8α€Γα8 
ί^Λφκαη ΛαοπΑτη Ιοοητη Ηαύηϋ, ΰπ/η ]αϊη ηοίχροαίητη 8ίί, €ί ρΐαηβ βχο^ρΐΗΐη, €( χηΐη αίία 
€0Λ»Η9η€ΓαΙηιη, €( ααηίη εί ΒοΙβΜηιίαίβ οτηηιύηΒ ρνοροΒϋυ,κη^ ίΙΙηά ΰοηάΰτηηαΓί ηοη ρο886 : 
ιίί η€€ άη!>ΐίαΓ€ ηο8 ηοη €886 ρατ€ηίί8 ορίίιηί^ πιβηίΐΒ 8€ίΙί€€{ ρτοΐβτη, ρΓορ(€Γ€αςΐΗβ ίαηφιαϊΛ 

ηΐιαη €ΐ 8Ηρρο8ίίίίίατη άββρίαβηάηηι, ιάβοηηβ 6]ΐ€ί€ηάΐΛϊη €ί βχρβΙίΰηάΗτη, 8€ά αάορίαη- 
, ίηαΐίαηηβ ηαϋβηάαηι ίη €οη8ίά€Γαίίοη€, ΥεΙ ςηαηατη ναϋοηβ τΰάαΓρηεηάαηι ηοη €8$€ί : 
ρτεϋοΒΗΐη ςΗΐάειη Ιαρΐάβηι €€€ΐ€8ΐα8ί{€αΒ 1)α8Χ8 ααΐ ΙαρίΙΙαηι αιιί ΰωτηεηίιιηι, φιο(^ηηηη(* ίΙΙα 
ηοάο οαάαηί, ηοη αΒρβτηατβ, 3ίϊηίΐ€8 νβνο άβ Τηαάβ ίταοίαίίοηβΒ, άίνίηί88ίίηοηΛηιςΐί€ αΓοαηο^ 
ηιηι 8€ηηοη€8 ίη(€ΓρΓ€ί€8, (ΐαίϋΐί8€Ηϊη ηηα οί 8αη€ί% Όεί 8€Γνί οοτηρίχοαϋ ΙααάαηίηΓ, ηοη Γβνβ' 
τ^ηΐ€Τ €ί άίοχ €ί €οηαηχ, τβοίϋ^αβ 8€τ'ώχ, ΒβοαΓβςηβ ίη ραίβηΙχοΓβτη ΒΰηίβηΙχατη ίτα/ιχ, ηί να 
ταίίσηβ εί οοαίί, €ί 08, Η τηαηχΜ, $ί Γβ/ι^αα €θΓροη8 8ίΓίΜ:ίχίΓα^ €ί αηχιηχΜ ίαηάετη χρ86 ΒαηοΙα 
^ηΐ, ^ 

Ι.ΧΧΧΙ. ΑυοΙορ νί(« δ. Νίΐί Ιαηίορίδ δορί1)ίυο8ηηβπι Όβηΐθδεοηυηι ίίι δηηοΐοδ ΑροδΙοΙοδ 

Ιβαϋηΐίοηεηΐ 03ΡηΐίηίΙ)υδ ίβιηΙ)ίθίδ ΟΟΠδΟΡίρδίδδβ ; Παρακαλεί ό μέγας Φαντϊνος τ^ν δσιον Νεϊλον 
άναστήναι καΐ άναγνώναι έγ^ώμιονείς τους αποστόλους τ^γγραφέν παρλ του έν &γ(οις Δαμασκηνσϊ Ιωάννου 191 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙΧΑΤΙ1 ΡΗΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 19| 

{αμβιχοίς χαΐ έμαέτ(>θ(ς βτ{χο(ς χαταττεποιχιλμένον. Ό βέ μαχάριος Νείλος μΤ|δ^ποτε παραχουσαι γινώ- 
σχων, χα(τοι σχεο^ν ώς ήμίςηρος τυγχάνων, Ανέττη μετ^ί πάτί\ς χαρίς χα\ προθυμίας αυτός τε της άναγικίτ• 
σεως τήν άρ^^)ν έποιείτο, Χ^^ή πονηρά έχείνη νόσος χατά μιχρ6ν του σώματος ύπεξήει * ΠονΙαί%ί^ ϊία'* 
ρηηβ ΡαηίιηηΒ $αη€ίηιη Νίϊηίη, ηί εητρεπί €ί Ιβρετεί βηοοηιίηιη ίη αρο8ίοΊο$ 8, Ιοαηηϊ$ Α»- 
ηιαίοΰπί ίαιηΙ)ί$€ί ηΐ6ίη$ $αΙ%8 οτηαίηηι. Β. ΝίΙη8^ ςηι ηαικιΐίατη ηοη ούεάίτβ ηονεταί^ 1%€€ί)αα^ 
6$$βί ρ€η€ αηάη$^ οηηι ραηάϊο βί αίαοήίαίβ ίηΐΎ€Χχί^ πίςαβ ρη'ιηιιιιι αρ^ΓΒ$$\ι$ Ιεοϋοηβιη β$ί^ 
οΰβτύα χΙΙα αρτοίηίϊο ραηίαίιτη € ΰονρονβ άεβηβύαί. ΙηοβΓίυω βδΐ βη 5θ1ΐ5 β&ΓΐηίηΙϋιΐδ ΐΑα(1&Ιίο 
ίΙΙα οοη5ΐ&ΐ'6ΐ, &η δίαιιΐίθ οβπηίηθ ίη θαιώ, υ1)ί βΐ αΐπ νί$υιη 65ΐ, &Ι)βυοΙθΓ6 ίη56Γΐβ, ϋϋ ί&οΐιΐηι 
65ΐ ίηοΓ&Ιίοηβ (ΐ6ΐΏ0Γΐυΐ5$υΙ) ηοιηίηβ 6^υ5(16Iη Ο&ΐΏθδΟβηί ναΐ^&ΐβ. 8ίο βηίιη έμμέτροις χατα- 
ποιχίλλεσθαι (ΙίοίΙαΓ. Οαοά ίπΐ5ΐΓ8 ροηβΓβΙαΓ $ί (οΙ& ϋΐα 6χ 0&ΓΐιιίηίΙ)α8 65561 : 6ΐ ίηααβτβΙ 

συγγραφέν ΙαμβιχοΤς χαΐ έμμέτροις στ{χοις. Λη ΑοΙΙίαΟ 6Χ5ΐ6ΐ, ΙΏΐΙΐί 6(]1ΐί(]6ΐη ί^ηΟΓ&Ιυΐη 65ΐ. ΙΙϋ- 

η&ιη ιιιοη&5ΐ6πθΓυΐΏ, ςιι» ΡβηΙίηυβ^Ι Νί1ϋ5 6Χ5(Γυχ6ΓβηΙ, Ρ&Ιγ65 ί(1 υηυηι δΑίθξ^βΓβηΙ» ιιΙ 
ςαίύςυίά ίη ίΙΙίδ 08ΐΏβ566ηί 1βΐ6ΐ, ρυΜίο» οοιηιηοοίϋβΐί 6(ΐ6Γ6ΐαΓ. ΡθΓΐ6 υηα οαπι 'ίΐ5 6ΐ εν- 
ιηίηβ 6ίυ5(ΐ6Εη ίη 8ρο5ΐο1θ5 Ια66ηι β5ρί66Γ6ηΙ. 

Ι.ΧΧΧΙΙ. Οταϋο άβ Ξαύύαίο $αη€ίο. — Αοΐάο οπΒίβΓβθ ίη ίηάίοβ πΐ55. οοάίουηι ΒίϋΙίοΙΙίθοο 
υΓΐ)ίη8ΐί5 ίηΐ6Γ &)ία Ι6^, 5. Ιοαηηί» Οαιηα$€6ηχ ΟταΗο ά€ 5. 8αύα : φχοά άία ιηβ βαχίαια Ιβ- 
ηιιίΐ. ΡοΙαίΙ ηθηιςιιβ Οβπιβδοβηυδ ΦΐβΙβ ρο5ΐ6ήθΓ ίη 8θ1>βηι 5&ηοΙί55ίπ)ΐιηι Αη&οΙιΟΓβίΑπιηι 
ρΑΐΓβαι θΓ&Ιίοη6αι Ι)&56Γ6. ΑΙ 6γγογ6Π[1 ίη6556 ίηϋίοί 5υΙ)θ(1θΓ6ΐ)βπι, 6ΐ 5α66α^ιιιιι $αη€ίχΜη 688• 
(Ιβ (]ΐιο Α§6Γ6ΐιΐΓ ; ^^^ά οααι ηοη (ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(1ί556ΐ ίιΐ(1ί6ί5 $6ΓίρΙθΓ, ΞαύΙατη 5υρρο$ιιΐ886• €οιΐτ 
5ΐιΙυί (Ι6ΐΐ06 Γ6ΐ)α5 ίη 111566 6οη5ΐι1(ί55ίηιαηι Ηοΐ5(6ηίυαι, ςυί 60 ΐ6Π)ροη8 υΓϋίηι ίηιιηοΓθίΜΑΐΓ• 

1$ άθάίΐ ΙίΙαΙαίη αϊ ίη 00(ϋ6β 6Χ5ΐβΙ : Του όσ£ου χα\ θεοκρόβου Πατρδς ήμων Ιωάννου τοΟ Δαμα€χΐ|«Η» 
λόγος ε(ςτ6 &γιον Σάββατον • 8αη€ίί €( Ββί^βτί Ραίή$ ηο8ίη ίοαηη%$ Ώ'ίίηα$€€ηι οηιίίο ίη 5αΜαίΐαη. 
Ρ. « Τ(ς λαλήσει τάς δυναστείας του Κυρίου ; Άχουστ^κς ποιήσει. Εΐ 65ΐ ίΙίΑ 6θ(ΐ6Π1 ((υβΐη βΧ ΙΐίΜίο- 

ΙΙιβοβ Αηίοηιί βον^ιιτανί» βάίίΐίΐ 6γφο6 6ΐ ΐΑΐίηβ ΡβΙηΐδ ΡβηΙίηαβ. Οοάβχ Ιβιηβα Ιάο ιηιιΐΐα 
(Ιοτ&ΓπινίΑηο νί<ΐ6ΐαΓ οοΓΓβοϋΟΓ, αΐ βχ ρο$ΐΓ6πή$ ί11ίιΐ5 ν6Γΐ)ί5 εοΙΗςο. Ν&αι αΙ)1 ΟονΑτηιτίιοιιβ 

ΙβξήΙ : Έπειτα & φαιδραΐς τα7ς λαμπάσι τφ νιχητ^ του θανάτου τφ άθανάτφ νυμφίφ ήμδς ά %^•ντος 
ύπο8<ξεται, 60Γηΐρΐ6 61 ηΐαΐίΐβ ; ΙΐΓΐϊίηθΒ ΙΐβϋβΙ : "Έπειτα ^ φαιδραις ταΐς λαμπάσι νφ νι»| <η» 
θανάτου τφ άθανάτφ νυμφίφ λαμπρώς ύπαντήσομεν, χα\ ό νυμφών ημάς δ άχραντος ύποδέξετβ»• 0|^1ΙΙ8 

οαιηίβ. 

• ΕΧΧΚΙΠ. Όί$3€ΓίαΗο ΰοηίτα Ν€$(αηαηο$.-^^οο ί\\\χά βίίβηϋο ρτοΙβΓβιιηάιιιη ββΙ» σαβοι βιηιο 
ρηοαυηι (Γ&η5ίηίΐϋηΐϋ5 (1οο1ί55ίηιο άοηίηο Αιι1>6γΙο 6χ ΥΑϋο&ηο ΒίϋΙίοΙΙιβοΐΒ οοαίοϋΜΐβ, ι^ 

αυοΐ Αΐίίδ 6]Ι15(ΐ6ΐη 1)&ΐη&566ηί 0ρ6Γί5ΐ15 βάβΓβΙατ 61 ίηοίρϋ : Πρ^ τους Νεβτορίου δμόφρονα^» 

8υ5 8ΐίο ϋΐαίο ΐ8α(]8Γΐ & θΓ68οηο ΡΓθ1θ57ηο6ΐΙο εοηίπα βρίδίοίβηι Ματο! Ερηβδϋ, ηβηιρβ^ 

Έπος άχριβέατατον χατά της θεοστυγους αίρέσεως των Νεστοριανών * ΒΰτνΛΟ €Χα€ηί$%ϊηη$ ΰοηίΓα 
β€0 %ην%$αηί ΙκΒτββίίη Νβίίοήαηοτητη. 

Ι.ΧΧΧΐν. Η6ΐηοΓ&η(αΓ ίΐ6πι [ΠΙ] Ιο&ηηίδ ΌΑΠΐ8506ηί θΓ&ϋοη65 οοηΐΓ8 Ια(1ΐΒρ8, ίηΙβΓ ΙίϋΓΟβ 
6χ1ιίΙ)ίΐ05 8 6Γ8πιηΐ8ίίοο βρυά ΑηΙοηίυιη ν6Γ(ΐ6Γίυη). 

ΙΧΧΧν. 06 ίρ5ίυ5 Ιί^ΓΟ Ρ8Γ86ΐ6ΐίθΟ ίη Ι811(ΐ6ηΐ ΥΐΓ^ηίδ ίη5ΐ8Γ 06ΐ066ΐΐ1 ίη ΟΟΐΟ 10Π105 (1ί• 

▼ί50, (1ίν6Γ50 ΐ8α)6η 8ΐ) Οο(θ66ΐιο, ςαοά ΟοΙθ66ΐια5 άίβΓαπι ΟοηιίηίοοΓυηι 08ηοη65 6ΐ ΐΓορΑΓΪΑ, 
Ρ8Γ8οΐ6ΐίου5 5ίηβαΐ8Γαπι 6ΐί8αι ίβΓίβΓυπ), 6χΙιίΙ)6ΐ : 6ΐ ςαί 8ρα(1 πιβ 65ΐ, νοΙιιηΐ6η ίη^6η5 βΙ 
Γβηιω. 06 ςριο 6ΐ 8ΐϋ5 5ίηιίΙίΙ)α5 08αΐ85θ6ηί ορ6ήΙ)α5 ορροΓίαηίοΓΪ ΐ6η)ρθΓ6 (1ίο6ηια5 8ΤίΙ)ί ίη 
ΐΓ&οΐ8ΐυ ηοδίΓΟ Ζ>β ιηβΙοάΐ$ ΘνωοοΓητη. £ΐ Ιΐ£6ο 3801 58ΐί5 5ίηΙ ά6 58ηοΙί Ιθ8ηηί5 1)8ΐηΑ506ηί 5θΗρΰ8• Πίί οιηηιύΐΜ (]%μβ ίβο ΑΙΙαίΐίΜάβίαπΰίο 3οαηη€ Οανηα$€βηο €ίη$φι^ ορ€ΗΐΗ$, οορίΜβ 
ιηοάηηι βί ίΐηιάιίβ €οη^β$$ίί, ρΐηνα (/ίΜΒ τηοάο Βηύμοιατη ηοη Καοβο. Νανη φΜΒ νεί αάάϋηάα ιμ\ 
άβηηο ίταοίαηάα ηιίΗινί$α $αηί, οτηηία βχ$€€ηίη» «ιιιη, ίηνη ίη αάηοίαίίοηιΰηΒ αά νι/αιη'^αιι• 
€Η98ίπιί αηοίονίβ , €ί αά νατία €]η8 ορβνηίη /οϋβ, ίηιη ίη αάνηοηϊαοηϋΐΜ ^η<ΐ8 ήηρηΙίΜ ρβη€ 
ΙηοηϋταΗοηίΰΗί ^^χαβ ρπΒΐηχΒί, Είεηιτη ρη^ίετ €αηοηβ$ ϋίοΒ €ί Ηίβίηηοί, άβ ςηιΐΗΜ νίΓ άο- 
€ίί89ίίηΗ$ 9β α<ί6ί, ίη ίταΰίαίπ Ββ τηβίοάίΒ θτ(β€στναη^ άί^ίητητη ροίΗΰΐίηβ βταί, ηηΙΙητη ά$ ηχΗΐϋί 
αΙ%%8 $αη€ί% άοΰίοήε άΐβΒβτίαΗοηϋηί οταΙιοηιύίΜνβ φία8 %ρ$6 τερβτβταί^ βί €1, Ιοαηηί ΑχΛβΓίο 
1\ΐρ\8 βάβηάαβ ιηί«βΓα^, αΐίί ηιί$8ηηί» βναί, ^ιι<Ιίοίι«ηι ίί/Λϋ. Οηίη ίαηίβί8ί βχΐηιίαηι βνΜ €ί ρ«η€ 
ίηχηχαηβηί $ηιάίίιοηαη ίτηρ^ηιβ €θΙο Η ηιφίοίο. ψηβφιβ ιηιι/η'< ηοιηίηίύια ί/ίίκχ άβοιίονεΐβ^ 8€ΐι- 
Ιίο, αδ €]η8 η%ΗΐΙοηί%ίίΐί8 ^ηά^^^ο €$ Ββηίβηίια αί%φΑ0ί%β8 άχ80Τβρατ€ ίηβ νβτ%ΙαΙ\8 αηκοτ οοβρϋ 
ΟχΜ»η (αηιβη ϋ(πιιη α88€€αίη8 8ίηι, <Β^ηη8 Ιβϋίοτ, ροηίίβναίίβ ηίηηβςηβ ραΓα8 ταίιοηυΜ ηιο- 
ψΛ€ΐί(ί8,]Ηάί€αδίί. ϋΰβίβνχίηχψΛχαχη ρτωηχοηχίχοηΛχΜ βί ηοίίβ οηχηχα φοΒ αά ρΓ<Β€χρχίθΓΧί9η 9«ο 
τηηχάαηχ ΰαρχίηηχ βίοΰχάαίχοηβηχ οΙ>8€Γναίχοη€ άχρηα ρχιίαΐαηχ, βχρβάχτβ ηοη ροίηχ, ορβτϋΒ ρτβ- 
ϋχαη ηχ€ (αϋΐυ/ηιηχ €ΧΧ8ίνηανχ^ $χ άβ Ηχ8 8€υΤ8Χίη βί (χμχχμ ίναϋίατβηχ^ ίη ίρβοχαΙΛχΜ αΙχφΛο^ 
άχ$8€ΓίαίχοηχΙίχΜ , ^χμβ οχαοχ Αύοίη ΟχαίήΙπι ρτοΙβροηχβηοπΑίΛ χη8$αΓ ίοίχ ΰάχίχοηχ ρταχτβηί. ΒΙ88ΕΙΙΤΑΤΙ0ΙίΕ8 ΒΜ8£ΕΜ(1. ΒΙδδΕΚΤΑΤΙΟ Ι. 

ΒΕ ΡΚΟΟΕδδΙΟΝΕ §ΡΙΚΙΤϋ8 8ΑΝεΤΙ. Ι. ΤλίΒΗβΐ ΙΑ ΗΜ• Μΐΐΰΐί ^ο^^ηίβ ΟβηίλΜβηί 

ΙΜΛΜ 1ο091 0€£«ΤΠΙ»Ι, ^ΓΟρΙβΓ <|α» (Ιί»|ΝΐΐΑΐΙΙΐη 
€|Ι^ ρΤΟΟβΒβίΟΜ $ρίηΙα• 8»11€&ί 61 Ρ«ΐΓ6 6ΐ Ρί- 

I• : ΜΛΜΛ^α Α(ΙιιοΐΑϋιιιΐ€•1«ηιιη ^νίΐ&β ΐηιρβάι- 
«ββΙ» ίνϋ, ςαΐΒ οηΒΪλ ςυβ ία ρΓΦοίρυυιη Ιιο€ 
Ιΐ«•1•ΐΐϋ οήβοΐαϋι ηκΜηβιιΙιιηι βρβαιηΐ, ιιοεα- 

$ίηΙ• €ΐ 6Γ{0 ςίΜΒ άβ Ιιθ€ αγ- 

βοαΐ» ΒΜϋυβ ρβηρίΰΜΐΒΐιΐΓ, άίβ- 

«ήΐ•£θ-Ιιί84οτίε9ΐιιι λ%%τ^Ίοτ; ςυίρρβ 

€βΜ ^ΜΒβΜ•>ρΐίυ» ηίΐιίΐ Αίςιιβ υΐΐΐίυ» νίάβιι- 

Μβτ, Λά φ λΜ θ ^ιλ Ιηόίϋοηίβ ά^ίοϊάβΏάΆ βχρίί- 

ϋναάΒ^ΛΘ £•ρίυ. 

II. 5ΐβΐβι ^ΐΜτβΐ•οιιί«. — Μιβάιο ι»ευ1ο Εΰοΐ^βί» 
^«η• ΜΑείι» ΙϋΙλΗυβ (α) ρτοηαηϋαιρίΐ* ι &ΐΜςιΐ6 
■ϋι οΙβίΒΐιίΑ, &ί¥« Ηΐ]ιΐΓΜΐ, ΐΒίβΙϋ^βιιϋβΒ Ηΐιβηιι- 
Ιαι ιιΐίαιΐ Αιΐιηίβ, Βΐηιιη βι ΡαΐΓβ, αη α ΡίΙίο 
5ρίπΙοιιι Ριπΐ€ΐ6ΐαιη ρνίβιιΐ «Μβ. Νοη βοίαι ίβ 
ίηβηο η1 Οοαιίηιιη ηΙΊ^ίΒΜ, ςαί ίΐα Ιοϋοΐιι• •ίΐ: 
Α4Μλ€ ΜηΙί€ Ι^€0 να^Μ Αί€$τ€^ 9€έ ΗΟΗ ροΐΜΐΙι 
φΘηΛΤ€ ΗΙλ μο^ο. €«μ μμπΙ Ηίβ 8ρ%ήΐΜ$ ηβτϋΛ' 
«ι, Αίτί§€ί ιο< ίη 4ΝΜΐηι «βτίίαΙ^Μ. Ν»η μΙμ /ο- 

IV, «Ι /«{«Γα ΟΛΛΜΛίΙΜί μΜ«. ///« Μ< ΗοΛοΗΙίαώΗ^ 
ψύΛ Λ€ η%€0 αεάρΊϋ^ «ι βηιιιιιιΐία^ίΐ νο6ίι• ΟμιΛλ 
φΛ€ηΛ^Μ€ Ηίώ^ί λ£μ ηΜί : ρτορίιτύΛ ά'ιη^ ^μΙλ Λλ 
■Μ Λ^^^ρ^£^^ €1 αηηΜηααΙ>α νΜ$ Κ Α Ρίΐίο Ι^ΗυΓ 
%§ίήΐ»% α€€ίρϋ (ρ6Γ|Η 11ί1«ηυ•) ^ιιί »1) βο αύ»τ 
ΐ^ Η Ά Ρ21Γ6 ρΓ0€θ(1ϋ. Αίςυι ηίΙιίΙ άϊΰέη^ 

% ίηΙβΓ 3€£Ίρ6Γβ 9ί ΡίΙίο, βΐ Α ΡαΙΓ6 ρΓΟΰβ- 

)Η ίϋίρ&υιη αίςυβ οηυιη €8β6 βιίιιίηίΑΐΗίαΓ 
λ Ρίΐίο, «ιυοϋ «Ι ιοοίρβΓβ α ΡαΐΓ€.Ήο€ 
^Μ^ιβαρίΐ, βίνβ ροΐ6&ΐΜ ββΙ| βιν6 νίΓΐυβ, 8ί?6 
^κίτίΒΐ, ΡίΓιυβ 3 ββ ουπι «ϋχ^ηί α€€ίρί6η<]ιιιη, α 
ΜπιΤΒΐιιιι 1ΐ0€ ίρβυη) &ί|;ιΓιϋοατίΐ &ε€ίρί6ηί1υιιι α 
Ρμτ^• ειιιη 3ίι, οιηηίι ςυ» Ρ^ιΐηδ 8ΐιηΙ, 5ΐΐ2 6$&6. » 
ΤΐΒ^τη οοη€ΐυ(1ίΐ, ι Ιχκ: ιΐι ββΓΪ ρΓορΙβΓ η^ΙιΐΓ» 
^99άαα ιιιιίΐΑΐβπι, ηβο ρβηηίΐΐεηό^ιιη Λά ίοηρίβ 
Μΐ«ΙΓιβ«ηΐίχ Ιί1>€ηΑΐ6ΐη, ΙιχΓβΐίοΑηι Ιιαηο ρβΓνβΓ- 
ιίΐΑΐΜΒ β&84;, ςιιο'.ΐ, ςαίλ οιηηίΑ ηυ» Ρ&1π8 βυηΐ, 

ί(ΐ€ΊΓ«0 »€€ίρί6ΐ α 86 δρίΓίΐϋδ ΥβΓίΐ&Ιίβ, «ΟΠ 3<1 

■ηΊΐ2ΐ6ΐη 6οηΓιΐ6αΐαΓ β8δ6 ηβΙυΓχ. > ΙΙοο ρίΐοΐο 
ΒίίΑπαβ 6χροηίι ίά ςαο(1 3ΠΙ)ί άίχ6ΓαΙ (6) , ηοίΐυαι 

Μοίη. χτ, 12-15. ία) ΗΊΙ. Γώ. νιιι ΰβ Γη'η., | 20. 
' 1<ΙβιηίΙ>ί(]. ΙΊΙ). II, §4 61 29. 
) 1(ΐ60ΐ 1ίΚ>. XII, § 56 ; ΕρίρΗ. Απϋοτ, €1 //(ργ., ΡίΙίηιη 6896 ίατ^ϋονεηι δρΊΗίοδ 5Αη6(ί, ▼6πιιη ϋ 

αΗ€ίΟΤ€Μ : δρΐΓΙΙυΐη 6886 €Χ ΡαΙΤ€ €1 ΡΐΙίΟ αιΐΓίΦ- 

ΗΙ>Η$; Ιβηιιυ&ιη 8€ίΠθ6( &Κ> υηο ρπη€ίρίο• θ1> 
υοηιη 3ΐιιΙ)0Γυιη ηαΙυΓΑΐη : 3(ΐ60<ιυ6 δρΊπΐυιη &6€ί• 

ρ6Γ6, 61 ΐηίΗΊ 3 Ρίΐίο, ςυί» 6Χ 60 υΐί 6Χ Ρ31Γ6 ρΓΟ- 

66(111. Η9Κ6 ίη 060ί(ΐ6ΐιΐ6 άοουίΐ »4ν6Γ8υ8 ΑΓίβηοι, 
ςιι! ΒρίΓΐΙυιη 6886 Ρϋϋ 6Γ63ΐυΓ&ηι «ί6ΐ»&ηΐ, ςυοβ 
&ιιΙ>ίιΐ()6 Μ8ΐ66ϋοιιί3ηί ΙιηίΐΑΐι ιυηΐ ; ίιηο 6ΐ ΜαΓ€6ΐ- 
]ιΐ8 Αιΐ6γηηυ8, ςιιίΡίΙίυιη, 86υ ν6Γΐ)υιη, 6χΐ6η8ίο- 
«6ΐη 6886 ιί6ϋ«1 8υΚ>8ϋιιΐι» ΡαΐΓΐβ; δρίΓίΙυηι ν6Γ0 
6χΐ6ηβίοηί8 υΙΐ6ΓίθΓ6ΐη 6χΐ6ΐ^Ιοη6ΐη. Ηχ6 οιιιη68 
ί•1ί (Ιθ€α6Γυη( €υιη ρΓ»οοιΐ66ρΐ3ΐη Εθ6ΐ68ί« β<ΐ6ΐη 
ίιηρί6 ιοΐ6ΓρΓ6(3Γ6θΙυΓ. Ουοπι Ηί1«Γίΐ18 Ιΐΐ60ΐ0{ί2αΐ 
6ΧρΙί61Τίΐ, ςυ9Μΐυ6 |[61ΐυίη» 68ΐ 1ΐΟ(1Ϊ6Γη96 Ε66ΐ68ί96 

ΙιΜίιΟΒ β(ΐ6λ, Ιιαη6 €οηΔηιι&νίΐ ΕρΊρΐΜΐηΊυ8, ^ΙΙιγ- 
ιιΐ3η8 ίϋοίΓ6θ δρίπΐυιιΐ Εαιιοΐυιη ά'ιά ηοα (}6ΐΐ6Γ6 
βΠυιη ΡΠπ, ιΐ66 η6ροΐ6ΐη ΡαΙπβ, ςυία €χ Ραίη$ί 
Ρίϋο $ίηίΗί ρτοαάίί. Ει ςιΐ6ΐη3<ΐηΜΜΐυιιι Ι1ί1«ηιΐ8 
ηιηιιΐΒ ίη αΐίο Ιοεο δρΐήΐυιη ρ^Γ ^ΡίΙίιΐΜ €Χ Ρβΐιν 

ρΤ0αά€Τ€^ ΐηΟΐΙΟ ΓβΙαΙΟ 86080 ρΤθΓ6•8α8 681 : 816 

ςοθ4|υ6 'κΐβιη α Β38ίΙίο• Ν^&86ηο 61 3ΐϋ8 (ή 3886- 
ηΐυΓ, ςοί 3<1(1ιιη1 δρίπίαιη 6886 ^ήμα, ν^Γ^ΜΜ, 
βΐχόνα, ίΜα§ίη€Μ Ρϋη. Ουί(1 ρΙθΓ3! ΡιΓιοιη 6896 
{αΜ€ηί 8ρίΗίη$ μμ£/ι\ 61 3ΐΐ3 Ιιογβπι 8ίιηί1ΐ3. Νί- 

ΐηίΓαΐη ΙΐΟ€ Γ3ΐυΐΙΙ 66ΓΐΐΙΒΐςυ6 6Γ3Ι, $ί€ Η ^ίη'ΙΙΙΙΜ 

«αητ/ιιηι Ηα^€Τ€ αά Ρϋ'ΐΗίη^ ηΐι Ρί/ί«ι•ι αά ΡαίτφΜ; 
5ρ*ιπΐυΒΐ 83ΐΐ€ΐιιιη έξηρτησθαι, ρ€ηά€Τ€ > ΡίΙΙο, 
δρίηΐυιη 6886 Ρϋϋ, ςυΊ3 8ρίΓ3ΐυΓ, υ( ϋ3 (1ίθ3ΐη, 
3 ΡιΓιο : ΟιηΜΜΐ 46ηίςυ6, ψίΛ Ηα^έί^ α Ρίϋο β(- 
άρ€Τ6. 56Χ€6ηΐ38 οοιΐκο ρπ8€0Γυιη ΡαίΓυιη οοη- 
8Ίηιίΐ68 1οοαϋοη68, ςυίΙ)υ8 ΐαηιιϋυΓ ρΓθθ6&8ίο δρΊ- 
ηΙυ8 83ηοΓι, ευιη 6Χ ΡβίΓβ, Ιυιη 6χ Ρίΐίο. 

111. Οι/τίΙΗ Αΐ€Χ. αηίβηιία, — Ββ06ρΐί8$ίιη3ΐιι 
1)300 ίη υπΊτ6Γ83 Ε€εΐ68ί3 (1θ€ΐπη3Π) €^πΙΙυ8 
Αΐ6Χ9η(1πιιυ8 ρ388ίιο ίη 8υί8 ορ6ΓΊ1)υ8 (ΙοουΊΐ. Ιο 
6ρΊ8ΐοΐ3 87ηο(1Ί€3 3(1 Νβ8ΐθΓίυηι €οηδΐ3ηΙίαοροΙί- 
Ι3ηυπ), 8υί 8(ιχ(|Μ6 Εοείβδίχ ^ε^^ρι^3υ3^ ηοιηίο6 
1ΐ90 Ιΐ3ΐ)€ΐ : 5ρίπΐιι< ίηϋΙΙίςίΐΗΤ, $€ύΗηάΗηι ηηοά 
8ρΙτίΐΛ$ «<<, €1 ηοη Ρϋίιΐ5, $6ά ίαηαη ηοη αί α/ίβ- 
ην» αΙ> £0, 8ρίήιη$ βηίη νβήίαίίί ηοιιιίηαίκΓ, βΐ 
€ΗΓί»ΐΗ» €$1 ν€ήΙα», χα\ προχεϊται παρ' αυτού, χαθά- 
περ άμέλει κα\ έκ θεού χα\ Πατρός, €1 ρτοβκίί ρ. 745; β38ΐ1. Γώ. ν €οηΙ. Ειιηοιη., ρ. 120 8ος<|• 
6ΐ 13 ι; Νγ$8. 00181. »ϋ ΑΙ)Ι. ; ΑιΙιαιί. 3(1 δβΓβρ. ; 
Βα3. Ι. ν €οηΙ. Εηηοηι., οΐ ς. ΪΊ αά ΑηιρΗΊΙοΰΙι. 135 ΟΙ5δΕΚΤΑΤΙΟΝΕ3 

α^ βο, «ιαιΐ £ί €Χ Β€θ €ί Ραίη. €]ΤΓί11υ8 ηίιηίηιιη 
βίο ρΓΦίαιλβΙιιιΙ «ηϋΐΙιβΒΑΐίδίηο •υο οοβο, ςυο άβ- 
ϋηίνίΐ ΟΝΙΙΓ) 1ΐ68ΐθΓίΐΗη : 51 ^ί< «ικιιν Ώϋηήηηηι 
Λαναη €Μ$ΙΦη α βμΙΗίη $αη€ΐϋ ϋίΛηβεαΙιαη ά'ιχβ' 
τίί, ρτορήα νίΓΐΗίβ ίρ$ία$ ίαηηηαηι αΐιβηα νίβηίβηι, 
€ί νίηι €ΐ ^Ιβΰαάαηι αΐί βοάβηι α€€€ρίαβ^ ηηα οοηίτα 
ίηιηιηηάο$ $ρίτίΐη$ ορβταηΐκτ, Βΐ άίνΐπα ίηΐ€Τ Ιιο• 
ίΐί'ηια ηιΐταΰηία ραίτατβί, αΰ ηοη ροΙίΗ$ ίρ$Ηΐη 5ρί- 
π(ιιηι, ρβν ηηεηι άίνΙπα $ιρηα βάίάίΙ^ ι7/ΐιι< ρτορτίηνη 
Μ<β €οη[€$8ν$ (ηΒτϋ , αηαίΗεηα βίΙ. Αη&ΙΙιβιη&Ιί- 
δΐυυηι Ιιυηο ραΓί 30 αΓιο5 ιηοΓΟδίΙ&Ιβ ΤΙιβοάοΓβΐυβ 
βχεβρΊΐ, 2ΐςυ6 Α1ο\αη(Ιπηο ρΓ»5υ1ί νίΐίο νβΠίΙ, 
ςαοά ()ί£6η(1ο δρΊΓΐΐυιη 88ηοΐυιη 689« ρΓορήιιιιι 
€ΙιπΒΐί, βυποίΐβιη, δβυ 6Χ ΡίΙίο» ββυ ρβΓ Ρίΐίυιη 
6Χ5ί$ΙβΓ(: ίηΙβΙΠ^βΓΟί. ΡτορΗηηι αηΐ€ΐη 8ρηίΐΗηΛ ¥ϊ- 
/Η, ίηςυίΙ |ΙΙ], $ίηαίά€ηι €ίη»ά€ηι πιιη €0 ηαίητοί βΐ €Χ 
Ραίτβ ρτοΰβάεηίβιη άιχίί^ «ίηιιι/ εοηβίεδιηιητ^ βί ίαη- 
ςηαηι ριαηι εχ€ίρΪΒΐηη$ Ηαηε νοΓβιη, εΐ δέ ώς έξ Που, 
βΓ ΥΕοΟ τήν Οπαρξινίχον, ίίη νΰη (αηηηαιηΒΧ ΡΗίο, 
ΟΗί ρΒτ Είίιαηί βχιΙίίΒηίΙαηι ΗαΙ^βηίβηι , Ηθ€ ηί 6/α- 
$ρΗ€ηιηίη ϋ ίηρίηηι τβ)ΜίηΗί. ΤΙιβ(Η]οη;1υ8 ϋαςυβ 
ιη9ΐΙιβηυι(ί8ΐιιίρΓ8»ϋίοΐΙ ββηβυιη οο1Ιί|[βΙ>&ΐ, 6ΐ βγηο- 
θίΟΑ βρΊβΙοΙα, €υί€]^11υ8 8η9ΐΙΙΐ6ΐη8ΐΙδΐηθ8 ΥβΙιιΙ 3ρ- 
ρβη(Ιίθ68 3(Ι]ιιηχ6Γ3ίΙ: ηίβΙ ίοΠβ ΐΓ&<ϋΐ3ΐη & ΰγπΐΐο ίη 
ΕρΙιββΙηβ 8]Γηο(1ο 6]υ8(ΐ6ΐη 8η3ΐ1ιβπι&ΐί8ΐηί ηοηί (Ιβ- 
ΰΙλΤΑϋοηοιη Ιβ^βπκ, ίη ςυλ (ΙίββΠίδ τβΓΐ)ί8 Ιΐ8ΐ>€ΐιιτ, 
Ρίΐίυιη ρΓορΓίιιπι βυί δρίπΐυιη δ&ηοΐυιη Η2ΐ)βΤ€, έξ 
αύτοΰ, χα\ ούσιωβως 1μικφυχ6ς αύτφ, ηπΐ €Χ ίριο 
«ίΐ, ίρ»ί{(ΗΒ ααηίίαΙϋΒΓ ΙηβΙΐΐίΐκ. Οηίϋ τβΓΟ €8υ8βΒ 
ΤΙΐ6θ4ΐοι*6ΐυ8 ο1)ΐ6η(1οπΙ, υΐ εοηίΓΑ Ιιοο ϋγτ\\\\ (1ο- 
είπηχ οαρυΐ ίιίΒυΓ^ΟΓοί, Ιρδβηιβΐ ^ρβΗΐ «ρίδίοΐλ 
ςιίΑΐη 8οΗρ8ί( 0(]τβΓ8υ8 ί11ίυ8 9η3ΐ1ΐ6ΐη3ΐΐ8ΐηο8 &ά 
ιηοηλ8ΐ6Γί3, {|ΐι»(ΐυ6 Γβοίΐαΐ» 681 ίη ηυίηίβι βγηοόο 
%^ΏβτΛ\\ (α). ΒΙα$ρΗ€ηιαί ν€Τ0 (ΟγΗΙΙυδ) ίη 5ρίΓΐ- 
ΙΗΜ ιαη^ΐΗΠΐ, ίηςυίΐ, ηοη βχ ΡαΙτε Ιριιιιη ρτοοε- 
ά€Τ6 άΪ€βη$^ »€€αηάαηι ΏοηιίΜ υοοβηί, $€ά €Χ ΠίΙο 
€»α, Ι$1€ ν€το ΑροΙΙιηαήΙ ίβηΐίηηη ίτΗαη$ : ρτο- 
ρίηςναί νάνο βΐ ΜαοΒάοηϋ ηιαϋρηο! ενΙίητίΒ. Εχ ςιιο 
ιηληίΓ68ΐυηι β$1 ΤΙΐ6θ<1οΓ6ΐυιη €γΓί111 άκΐΛ άβ 

$ρίπΙΐΙ8 8&ηθΙί ρΓΟ€688ΐθη6 ΟΧ ΡίΙΙο 63ΐ6ηυ8 ίπι 

ρΓθΙ)Βδ8β, ςυαίοηυδ Μ:ΐ06(]οηίί αίςαβ Αρο11ίη&Γ!Ι 
{ιηρίοΐ8ΐ6δ ίίβ βχρηπιί αΓΐ)ίΐΓ3ΐ)8ΐυΓ. ΟυοΓβυιη 
νβΓΟ ίη ρΓΪηιίδ (ΙίχβΓίΙ, ηίηηί 6%η ΑροΙϋηαήι μ- 
ινιίηιινιι (τΗοίηηι, €θ11ί|[6Γ6 ηιιίδρΐΑΐη ροδδίΐ, 6Χ βο 
ςυοά ΑροΙ1ίη&Γίιΐ8, 8(1(1υοΐο βχβιηρίο δοΐίβ, Γ&^Ιί 
α βρίβηϋοπδ, ({υί α δοΐβ ρβΓ Γ&<Ιίυηι βπιίΙΐίΙυΓ, 
δρίπΐυπι δαηείαπι ιηα^ηαιη,ιΡίΙίιιπι πι«]οΓ6ΐη, Ρ^ 
ΐΓ6ΐη πι&χίπιιιιη, ((Γ&(1υ8 ίπ ΤπηίΐβΙβ 8ΐ3ΐυ6η(!ο 
βίΓυΙίβήΙ ; υΐ δίουΐ ΡίΙίυβ ιηίηοΓ βδδβΐ Ρ&(Γ6, ηυίι 
ηβΐπδ 68δ6ΐ βχ Ρ&ΙΓ6, ΙΐΑ ςυοςιιβ δρϊΗΐυδ β«ο 
οίαβ 68861 ΡίΗο πιίηοΓ, ςυ!» ρΓοοΓΟΑίοδ 6Χ ΡίΙίο. 
Τ1ΐ6<ΜΐθΓ6(υ8 6ΐί&ηι βΐίο ίη !θ€θ (6) οογγ^Ι ΑροΙΙί- 
ΠλΓίυηι ρ6Γ8θηαΓυιη όίνΐη^Γυη) ρΓορΓί6ΐαΐ6δ ίηνβΓ- 
11886 : ςιΐ9 τ6γο Γ&ιίοη6, οοη οχρίίεαί. Εχβίβίβχ- 
ροδίΐΐο Οίΐβί χατά μέρος, ςυχ δαηείί Οτο^οήι ΤΙιαυ- 
πΐΑΐυφ ηοπιίηβ ΐϋβί^ιπία 68ΐ, δβϋ ([βηιιίηυπι ρα- 
Γ6ηΐ6ηι 1ΐ3ΐΙ)υίΐ ΑροΙΙίηοΓίαιη, «ιυβιιΐίϋιηοϋιιπι δΐι5 ΟΑΗΑδεΕιΝΊΟ^Ε. 196 

1•6οηο ρΓΪπιο ίιηρ6Γ8ΐ0Γ6 ΡβΙχδΙίηί ηιοη&€ΐιΙ 61 αΐϋ 
€ίΙΐ8ΐθ64ΐοη6ηΜΐ οοηοίΐίί ρτορο|η3ΐθΓ68 εοπιρΓοίΜΐ* 
πιοί, ρΓΟίιιο ορβΓαοι 1ιιι]α8 Ιλ86Γ68ί3Γ€ΐιβ ίηιΐίοβ, 
ςιιβίη ΤίηιοΐΙιοϋβ 6]α8 (ΙίβοίριιΙυβ οΐίη 6οηΐ6χυ6- 
Γ&Ι. Ε& ίη 6χροδί1ίοηο Ιβ^ίπηιβ : Τοΰ τε Πνεύματος 
έχ της ουσίας του Πατρίς, βι* ΤΙου άΐδίως έχττεμ• 
φθέντος * Ε{ βρίήΐιι ίαηείο €Χ $ηί)$ίαηίία Ραΐη$ 
ρ€τ ΠΗπηι ωϋτηβ €ηΐί$»ο. ΙΙίδ &1ϋ8ν6 άβ ο&υδί» 
ΤΗ6(ΜΐθΓ6ΐυδ (Ι6ϋηί6ΐ>3ΐ, δΙαιρΗΰηΐίαηι βζ$€^ ιΐ ΑροΙ- 
ϋηαήί ίΒηίηπη (τηοίπηι^ εοπΓιΙβπ δρίηΐυιη δϋη- 
6ΐυπι $ίνε €Χ Γί/ίο, ι\}>€ ρ€τ ΓΊίιηηι βΧίηϋίΑίαηΛ 
Ηαΰετβ, Οιιο πίηιίΓυπι ϋνοπδ »8ΐϋ 6γ^8 ρΓ^πδΙβη- 
Ιΐδδίπιυιη (]θ€ΐθΓ6ηι 3($6ΐ)3ΐυΓ, ηοςυ&ςυιπι ακίαικί- 
▼6η6ΐηΙ Γ»ιηίΙί&Γβιη ΡαίΓαιη Ι6ηϋ 61 ςυβη! 886- 
ουίοηιιη 8886Γΐίοη6ηι Γυίδδβ, βχ Ραϊτ€ ρετ ΡΗίηΐΛ 
8ρίΗΐηηί $οη€ΐΜη €χ$ρίεηά€$€$τβ. \ά ροδδίιη €ΐ9- 
πίληΐ π)Α(|;ηυ8 Ββδίίίυδ 61 βΓο^οήυδ Νχ886ηυβ, Μ- 
€υη(Ιυη) ν6Γ&πι ϋΐ&πι 6Ι βίηοοΓαπι ύ<ΐ6ί ΓοπηαΙ«ηι, 
<|υ&ηίΐ ΤΙι&υιηβΙυιγο θίτίηίΐυδ Ιηΐ(1ίΐ8πι λοοβρβ- 
ηηΐ. ϋηΗΜ 8ρίτίίΗ$ $αη€ΐΗ$ βχ Ώβο ΒΧΒΪΗΒηίίοΜ 
Ιμ^βμ (υοΗ)& ίδΐίυδ ΓοΓίηυΙβΒ 8ΐιηΐ)χα\δι* ΓΕου 
κεφην^, Βί ηπί ρΒΤ ΡίΗηηι Β/Ι[ηΙ$ίί. Ιη 6θθί€ΐ5ιΐ8 
6Γ9Β€ί8, ίη ςυοδ 1ι&οΐ6ηυ8 ίηοίϋί, ΒΐΙϋίΙυΓ, Α]Λα^ 
το?ς άνθρώτΓοις, ίοΗίΰύί ΙιοηιίηίΙ>ηί. Ουΐ8 ?06ΙιΙμ 
ϋΓ0|;οπ8η3Β ίδΐίυδ οοηΓβδβίοηίδ βΙπιρΙί^Μ ρ^ΐΐ 
ηοη γί(ΐ6ΐ»Γ, &ΐηυ6 ΐ6ΐη6Γίΐιι(6πι δαρίυηΙ βπΒοαΙί 
8€ΐιΐ8ΐη8ΐί€ί, ςυΐ Ιιαο Ιηΐ6ΓρΓ6ΐΑΐίοηβ τοίιιβίίΐ βί- 
§ηίβθΓ6 62 ϋυηΐαχ«ΐ Γ&ΐίοη6 δρίΓίΐυπι βΑποΐυιη 
ρ6Γ ΡίΙίυπι 6Χ8ρΐ6η()6866Γ6, ςυ8 Ρ6Γ ΡίΠυηι Ηοηί- 
ιιίϋαβ €οηο6<ΙίΐυΓ. Αΐ ▼6Γ0 Ρ«ΐΗΙ>α8 Οτχμ Ιηΐΐδ- 
βίηιυπι 681, ςα8ΐηΙίΙ)6ΐ ρβΓδοιι» (Ιίτίη» ρΓοοβδβίο- 
ηοηί έχφάνσεως, 61 έχλάμψβως, €ΐ[ηΜοηη τ- 
1>υΙο 6ηυηΐίαΓ6. 0ιιθ6ίΓ68ΐ 0τ6^ίιΐ8 ΤΗ6θΙο§υ8 &1ί- 
6ΐιΙ)Ι βΗ (Ιίνίηλδ ρ6Γ8οη88 αΙ) ιη?{06ηι ιΙίδΟΓίαιίηλΗ 
Γ8ΐΙυιΐ6 της έχφάνσεως, ή της πρ^ς &λ).ηλα σχέσεαις, 
'0ΐ[ν1$ίοηή^ ΒίνΒ ιηιιίνιτ ΗιΐΒΤ ίρΐΜ ΤΒίαΙίοηίΒ. ΟιιΙ- 
1)08 ν6Γΐιί8 (Ιί86η6 (Ιοο6ΐ Γοΐαΐίοηοδ (Ιίνίηαδ Ιη 
ρΓθθ688ίοη6 ^ϋοδ &Ι) «Για ίυηάΒΗ, υΐ ^αο 1ο€θ πιο• 
ηαΐηουδ. Ρογγο ί&ΐδβΐιπι ΤΙΐ8θηι&ΙιΐΓ^ί βχροδίΐΐ•- 
ηοιη 6ο&Γ{υίΐ ν6ΐυ8 ίηΐ6Γρι*6ΐλΐίο 1•!ΐΐίη3ΐ Ηί«ΐοπν 
ΒΒΒίΒΒίααίΰα Εοδοΐιϋ, ςυ&ιη ΚιιΙΒηαδ Α^ιυίΙβ^Ιβ•- 
818 •(ΙθΓηβνϋ, 61 ίη «ιιηΐΒ, οοη χΐκι ηοη ρβΜβ, 
Ιηα 1ΐλΐΐ666 6Γ60θΗί ΓοΓοιϋΙληι ίήδ6ΓυΙΐ, •1ΐ8(|ΐη 
Ιιίδ νο€ΐΙ>ιΐ8, ββΙΗββΙ ΗοηίηΐδκΒ. Ε88 οΐίκη ηοη Ι6- 
|ο1)ΐΙ ΑόΓίληυβ Ι, ςαΙ ίη 6ρίδΙοΐ8 Αά ϋατοίηηί Μα- 
^ηηηί 6]ιΐ8<]6ηίΐ 6χρο8ίΓιοηί8 0<ΐ6ί ιιιοΐοΗΐιΙβ ρυ- 

([031, ίη 86ρΐίηΐ& 8]Τηθ(1θ Γ6€ΐ6 <1ί€ΐΙ1Π1 & ΤΙΐΙΤΜίΟ 

€οη8ΐ«ηΙίηοροΙίΐ&ηο Γυίδ86, Βρίήΐηη βχ Ραΐη ρΒτ 
ΡΗίηηι ρτοΒΒάΒΤΒ. Εηίηιν6Γ0 οπιη68 ϋΓβΒοί, ςυί <Ιο 

ΐΙΐ6θ!θ2ΐΑ (Ι6ίη€6ρ8 86Γίρ86Γβ, ρ08(1ΐ&1>ί1ΐ8 Τ1ΐ60(1α- 

Γ6ΐί ο1)ΐΓ6€ΐ3ΐ!οηί1)α8, ίηουηεΐ3ηΐ6Γ »δ8€Τ6Γ3Γυηΐ• 

ΡΓ0€6(]ΘΓ6 8ρίΓίΐϋΠ1 83061001 6Ζ Ρ&ΙΓ6 ρ6Γ ΡίΙίυΠΙ. 

δο(1 6ΐ ηίηίΑπι Γίχβηάί ρΓυπ(|;ίη6ηι ρΓοόίΙ ΤΙΐ6θ(1ο- 
ΓοΙυδ, οιιηι &ί( 6ρί8ΐοΐ3 δορβποδ Ι30(]3ΐ3, ΟχπΙΙιιπι 
ίιι 8ρηΗ%ηι ΒαηανΜ ΒΙα$ρΙΐΒηιατΒ^ ηπί ηοη βχ ΡαΐτΒ 
%ρ$ηηί ρνοοΒάΒΤΒ άπαΐ^ ΒΒΒνηάηηι Βοηιίηί νοαιη. 
Εΐϋηίπι ΟνπΠυδ ϋί86η6 ίη 8γηο<ϋ€3 ςοΓϊρδοπιΐ* (α) εοΐΐ. ν, ρ. 504 (^) Ιιίΐ). IV Ιιατ. Ιαί^νΙ, 197 ΟΙδδΕΒΤΑπΟ Ι. ΙΟΒ ΡτφβκΛΜ βώ ίρ$Φ (ΡΊ1ίο)« χαθάπερ άμ^λει χα\ (χ 
βηΰ χα\ Πατρός, ^ιμμο^μο^μμ €Χ Ούο α Ρα- 
ίτ€, δΑίια» Τ6ΓΟ ιΙυχίΙ Ιιοο άβ δρίΓΐΐυ• ρΓοοβςβίυιιβ 
■ΜΜίΐβοΐυη «ΙβιιΙίο ΙπιιιβΊββΓϋ» ςυο ρΓβ^νίριιυιιι 
^ιμμΙ »ΊΙ>ί «^νβηιι* Ν€»ΐθΓίϋΐη ιιιοιιιοΙηϊΙμΙ, η6((ο- 
ϋοη €οηβ€€Π!ΐ* ηιοΐ6»ϋιιιι ίΐίαπι ΟΓΪιηίηαΐίοηβιη 
«ΙβρβΙΙβιΐίΙο, ςο2 ά^ ίιΐ€9ΐΓα&ΐΗ>ηί8 η1^&I6^^ο €ΐιιη 

1Υ. 8ίβΛθάΜΜ Ερ^ίΛα 8ρίηΗα »αη€ΐί βχ Ραΐτ€ 
#1 ¥%α» μτο€€$$Μ4Μ€Μ Λρίθ$άΙ. — Ιιιΐβπιη, (Ιυπι 
ΕρΙΐ6&ί 5]τη<κ1ο> »οηο 131* ΟγΓίΙΙο ρηεΒίιΙο, οβίβ- 
ϊηΙηΐυΓ, €1ιιήήα3 ρΓ€8ΐ>γΐ6Γ ΡΙιΠαιΙβΙρΙιίβηβίβ ίη 
1ι|^ι« βγοιίιοίαιιι ς«(Νΐϋ«ηι ίιιΐβί ««Ι ΡαίΓοβ (ΙϋΙα- 
ϋ, ςαοό Νβ&ΐΟΓΪΜ €)υ9ςυ6 6ηΗ5&3Γϋ ΗφΓβΙίαβ ςιιί 

ΐ4 Ε€€ί68ί«ΐη Ι«Τ€ΐΐ6Ρ6ηΙυΓ« ρΓθ6ΐ6ΐΗΐυιη ΐΓ^ΐϋβ- 

ληΙ. Η1ι^υβ ^βαυίοοη «βΰίοτβιιι Γυίδββ ΤΙΐ6ο<1ο- 
πΒ ϋορβαββΙ^ΒΟΜ βΐΜίδΐ»!. Ιη 60 άβ δρίΓΐΐυ 88η- 
€1• Α€£ΐι>ΙιΐΓ9 &^ η€ύ ΡΊΙίΗΜ ίΙΐΗΜ ρΜίαηΐΗ$, 瀕 
ψϋ ψ§τ ΡΟηοΛ €Χ»ηαηίίβί» β«£«ρΜΐ«, ούτε δΓ ΤΙοΰ 
^^τ«^ν εΟίηφός * Ιυπι άβίηιΐβ ίη &οΙ)&6(ΐυβηΙί- 

%Ι&Ιλ«Α«ήΗη> βΤΓΟΤ (ΐ6€ΙΐΓί8ΐί ρ6Γ50η2Ι (Ιί8«Γΐ6 

€Μ«ΐΐι^ιΐιτ. Ου&πιοΚ>Γ6ΐη βγηοϋαδ (ΙβΟΓύΙιιπι Ιη- 
ΐα^ ^βύ^αίίξηΐΛ Ιι'κ Γ6ί6ΓΓ6 ορ6η6 ρΓβΐΊυιη οβί. 
Ηί$ ρβτβαη^ %1αΐηχί $αηαα <|^ηο(/ΐΜ αΐϋταιη μ- 
ΜΜ ϋκ»Γ« ρτφ[€η'§9 αηί €οηΜθή^€Τ€^ αιιΙ οοίΗψο^ 
Μη 9 μηΒί€τ ^εβΜίαιη α »αη€ίί$ ΡαίΗ^ φά ίη 
ίΟοΜ ουκ 8ρίηίη $Ềίο [III] €οηρτ€§αίί $ΜηΙ, 

0« 9€Τ0 αΐΗΙ (ΐΜΠΆΐγ αΜί €01Ηρ0Η€Τ€ β4€Μ 
ΛίΐηΛΜ^ ΛΜί ρΤϋί€ΤΤ€ «</ θξ€ΤΤ6 €θην€Τΐί «οίβΙΙ' 

ϋ^Μ Λά αφηίίοΜαι ν^τίΙαίΜ, μ9λ €Χ §€ηαΐίΙαΐ€^ 
βήν «χ ΐΜάαηηο^ ιΙμ €Χ ηΗαΙίΰνηφίβ Ι^ωταί; 
Αμ ^Μΐι/βιιι, $ί »ηηΐ €ρί$€θρί απί αΐέήά^ αΐίέηο* 
«•Μ, €ρίβ^ορο• α^ ^ρ^$^9ραιΗ^ €ΐ €ΐ€η€θ$ α ΰίβίί" 
ΐΛΐη ιί€€Γβνίΐ : ιΙ μγ• Ιαίά (ν€ΤίηΙ, αηαΐΗ$ηΐΛΐί 
Μ^^ί^ϊΐ. 5ίΜΐ/ι £1$ΛΜ ΐΛοάο^ $% ({Μ ίηνοϋϊ (ιΐ€ήηίψ 

έθ€€Τ£ €α ςΜω ΰΟΗίίηεηΐητ ίη νΐίΐαία €χρο$ίίίοη€ α 

ϋΜΓί*ίο ρΓ£»δί/ί€το^ ά€ ηηίρ€Μίί ΡΗΗ ίη€αΓηαίίθΗ€9 

ρ€ηρ€ηα Νε$Ιοήί άορηιαία^ ηηο! €1 ιηύηβχα 

(« Α%Ιί)α€€αηΙ ιεηΐεηίιω $αηοΐ(Β ίΐΜ]Η$ βΐ μιμΊ^γ- 

$^αοάί : ηί νιά^ϋοΰί €ρΊ»€ορη$ ηηιάβηι Γβιηο- 

αδ ερί$€οραΙη, €ί $ίΙ ά£ρο8ίΙη$ : οίβήοπί ν€το 

€Χ€ίάαΐ α οίετίόαΐη : $Ί νβτο Ιαίοπί $Η^ €ί 

ψϋ ΛΐΛίΗ6ηιαιίζ€ΐΗτ. ΙΙοΰ 8ΐΑΐιιΙο, άβ ςυο ΓβΰυΓ- 

^βί Ιη» άίοεηάί Ιοουβ, πιυΚί &ΓΚ)ίΐΓ3ΐί 8ΐιη( &5 

Ε φΛ^ ΟΛ ΆΐΛ ΡαιπΙ)υ8 ϋαωηαίιιαι 6886 8]ηη1)θ1υιη Π- 

ΙιΑ,βϋαιη ρΓορ(6Γ 63 ςυ£ 8άνβΓ8υ8 δρίπΐυβ 8αη- 

€ΐίρΓοο6β$ιοη6ηι 6Χ Ρίΐίο οοηΐΉιβΚ. Ουο(Ι Ιαπιβη 

€οη&ΐ3ΐ, €υπι Ιιθ€ βοΐυπι 6χρΓΊπΐ3( αηαΐΐιβ- 

λΐι1>]6εΐ08 ΓοΓ6, ςυί ΓβρβΠί Γυ6πη( $€Ηΐίτβ 

«1 άο£€Τ4 €α ι^ηα ΰοηΐίΜηίητ ίη οΙ^ίαία €χρο$ίΙίοη€ 

Λ ΟΜΛηηο ρη$^ιιΐ€Γθ τά ηζρΧ της ενανθρωπήσεως, 

4$ ΪΜΛατηαίίοηβ ήγουν, ββιι ιοείεταΐα βί ρ€τν6τ$α 

ΝέΜίοήί άοριηαΐα. Ν68ΐοπα8 ίΐβςυβ δρίπΐιιηι βχ 

ΡΐΙίο^ 86» ρο(ίυ8 δι* νίου, ρ€τ ΡΐΙίίΐιη 6Χ8ί8(6Γ6 ηβ- 

•ΡΙιίΠρρ. II, 13. β9ΐϋαΐ, 6α«Κ'ΐη ςυα ΤΙΐ6θϋθΓ6ΐιΐ8 ηΐίοηβ; «χρΙοΜ 
86ίΙί€6ΐ Ειιηοιηίαηο, «ηΙ ΜβεβιΙοιιίιηο, «οΐ βΐί&η 
Αροΐΐίηαήβηο 6γγογ6. ΕοΐιητβΐΌ Ηιιβ1ί€υ• Εββί. 
Κοιη. ϋίαεοηυβ, ςυι 8υΙ> ΙιΐδΐϊηΙιηοΙ 61 νί|τίΙίο 
ρ^ρΑ Οί3ΐο|[υπι οοηΐη ΑοβρΙι^Ιοβ βοΜί^οϋηοροΚ 
6νιιΙ;ΑνίΙ, ΙιαυιΙ ίϋι ΕεβΙββίκ (ΐ6€Γ6ΐ0Γυηι Ιαιρ6Ηΐι» 
ΓυβηΙ, Ηΐ βιΐ6 66ηυπι 68•6 ιηβ6ί»Γ6ΐαΓ, δρίηΐυπι 

6Χ ΡίΙίΟ ρ6Πη(ΐ6 «Ιηυ6 6Χ Ρ3ΙΙΓ6 ρΓ066<1«Γ6, 81 ίά 

£ρΙΐ65ί εοηίΓΑ Νββίοηυηι (]6θηίΐυιη 68861. ΡλΙ€Τ 
^«ιΐΗΐΊ, €ί Ηοη 9€αΊίΗ» ε$ί, ¥6γ1μι δυηΐ βυβίΊοΙ, «Ι 
α6 αΐϊφίο αϋο ηοη βιΐ, ιίπίΐ €Χ €0 εκιιΙ α/ιί. ΕίΙίΜ$ 
ΜΓΟ ρ€ηίΐΗ$ €$ί, €1 ηίΗίΙ €οη$€ηιρϊΐ€ΓηΗ9Η §€λμΗ : «Ι 
8ρίήΙιι$ $αυ€ίΗ$ α Ραΐτβ ρτο€€άίί, ηίΙιΗ €οη$έΜρ^^ 
ϋΤΗΜη ρτοοφάΗ, ύ€ΐ ρβηϊίηηι αΐ (ώ βο. ΟηίάύΜ μτο 
αΝ/ί^Μοηιιη, €ί Μοΰ ρτορήβίαΐίΰΜ^ αάμοβηίηί^ ^ιιμι 
%\€ηΐ 8ρίΤίΐΗ% $αηαΗ9 €ηηι Ραίη ΡϋίΗΜ $βΐΗρΗβτΛ€ 
ηοη ρβΗηϋ, ίκ ηβε ρτοαάΗ 8ρίΗίη$ α ΡϊΙίο $ί€Μί 
α Ραΐτβ. Ερο νβτο ςαία 8ρίήίη$ ςηίάβηί ηοη ρβΗηϋ 
$$ηιρίΐ€τη€9 ρτοβίεοτ {ηβϋ φμ» άηο9 άίζΪΜΜ Ρβ- 
ίτβ* ), ιΚΓΐιικ 9€το α ΡίΙϊο ΦοάφΜ ηοάο ηηο €» ΡαΐΨ€ 
ρτοεβάαΐ^ ηοη ρβτβΰΐφ Μα^ΰο $αΐΗ(αϋΐηηί. Ουίιΐλία 
ίυβηηΐ ϋϋ αηΐίςυί, ΙιιακΙ- ίη<ϋ6ΐΐ λιΐΒΐίουβ. Νιΐ8- 
ςιιαίπι τ6γο ΤΙΐ6θ4ΐθΓ6ΐη8 βίο «Ιίβρυΐανίΐ. εβΒΐ6Γυιη, 
6810 Ι1υ8ϋοιΐ8 «Γΐ)ίΐΓ8ΐΗβ βίΐ ΤΙΐ6θϋοΓ6ΐΗΐη 8υαιη 
η6βα886 οπιηίηο, δρίπΐιιπ: 8&η€ΐυηι βχ ΡΗίο ρΓο- 
€6(|6Τ6; Ηίΐ&πιιιη 1«ιηΐ6η 1ίΙ>6η«ΐ6πι οΐίπι «ϋβαιίβββ 
4ίχίπιυ8 (Ιυ1>ίΐ«ηίΙί, ηυΐΒ 6χ Ρ&1Γ6, 6ΐ 6χ ΡίΙίο δρί- 
Γίΐυ8 ρΓ066(ΐ6Γ0ΐ ; ί(1 ςυίρρ6 ϋοη^ιηηΜ νοιι %η ιη- 
ϋφτίο ^€ι^ηΗ%$^€» Ιρ8θπΐ6ΐ Κυ8ΐί€ί φτο, ίιηο 8ο1β- 
ςυαπι Κυδίίουβ ΙίΙ>το8 ίβίοβ 8€Γίρ8ί886ΐ, 66οιΐ3ϋΐΗ8 
ίη 1ί5. ϋ$ ύορηαίύ^ 0οηΓ688η8 6ηΐ 5ρίηΐ«ιι• μν- 
ιί%Μ €$96 €» ΡλΙτφ ΕίΙίοφίΦ ρτοαέφηίφίη : 61 ηΐΓ- 
•υηι« ΒΧ ϋοο Ραΐτβ^ <ι φχ Οφο ¥Η%ο ρτοϋφάφτφ. Α?ί- 
108 Υί6ηϋ6ΐΐ8ί8» 1ί1). ί^ άίΌίΜίαίΦ έρίήίΗΦ ίοηαΐ^ 
ροβΙηιίΑηι «Ιίχίΐ ; Βφ έίηιύίαίΦ 8ρΜίΗ$ $αηφΗ, φίύηι 
Μο ίοΦίηηι /^/ηιΐΜ, η€€ οΦηίΐίΜί^ ηΦ€ ετΦοίΜΐη^ Αρο- 
9ΐοΙη$ αϋ Ι)£η» μ/,* 6ΐο. (υ1)ί 8^η11>ο^υη) ςυοά 
Α(Ιΐ2η88ϋ νοοαίοΓ νίϋβΙιΐΓ ίηηιΐ6Γ6)« 8υ1)]υη8ίΐ : 
ί{ο$ νφτο 8ρΐΓίί«ηί ίοηαηηι άίάηιηΛ α Ρίϋο εί Ρα- 
Ιτφ ρτοφφάφτφ, Αϋ Γυηυηι 2ί1 ίη οαϋιοϋια βάει φι 
άίίΦΐρΙίηα τφρηία ηοη 68ββ οπιί88υαι ρτορήηηι •$ρί- 
τίΐηί ίαηείο φ»»φ α Ραΐτβ ^ί/ίο^ικ ρνοοφάφτφ. Ρυΐ- 
|(6ηΓιυ8 : Οηοά 8ρίήίηΦ «αη^/νι άφ ηαίηνα ΡαΙτη 
ΡίΙϋηΗΦ ρνοΰφάϋ, 1ΐ6ηιςυ6 ; Ρηηιί$^ίηΐΦ Ιφηφ^ Φί 
ηΗΐΙαίΦηη$ άη^ίφ»^ ΦπηιάΦΜ ^ρίπίνιη ιαιι^ΙκίΜ, ^ 
Ραίτί$ Φί ΡίΙη ΗηπΜ Φ9ί ερίπΙι», ιίφ Ραΐτφ Φί ΡίΙίο 
ρνοφφάφΐφ. Ρ886ΐι&8ίυ8 (1ί&οοηυ8 (6) : Εφΰφ Ηιο 8ρί' 
ίΗη$ %αηΦίνΛ ηίφτϊίο ρτοΦφάφΤΦ φχ ηΐνοςηφ άιρηοΜ•- 
ΙΝΓ. ΙΙυΓ8υη), ΜϊΙΐϊ α ΡαΙτΦ εί Ρϋιο άίειίητ^ φι άφ 
ίρ^οπλίη β»6<<αη(ία ρτοεφάΦΤΦ, ΕυοΙΐ6πυηι, Υί^ίΐίυπι 
Τ3ρ86η86πι, αΐίοβςυο &ηΐί(|υίθΓ68 οηιίΐΐο. 86(1 61 
Ερ1)68ίη& δγηοάιιβ 8ρίπΐυ8 83ηοΐί ρΓοε688ΐοη6πι 6χ 
ΓίΙίο 6οη6688ίΙ, υ1>ί εχπίΐί 87ηθ(Ιίο&πι ουπι «ηα- 
1Ι)6Π)&ΐί8ΐηί8 &ρρΓθΙ)3τί1. Αίςυί &η>ΐΙΐ6πΐλΐί8ηΐ08 
ί11θ8 ηοη 1οη)6Γ6 ^άηιίβίΐ, 86(1 ροδίυΐβΐ• &1) ίρ80- (α) Ι.ί1). ΰε βάε, €.1,2. (6) Ι.ί1). ι Βε 8ρηίίνί $αη€ΐο ο. 10, Μ. 109 ϋΙ88ΕΚΤΑΤΙ0ΝΕ8 

ΙΜΙ ε^ΗΠο βοτυηιάβιιι άβοΐ&ηΐιοηβ βχρΠο&ΐίοΓί, 
Ηι ςο8ΐ ρΓΟύθββίοηβη Ιι^ηο <Ιί86ηΊυ8 ίιίάβιη ρΓθίβ8- 
ι«ι 6>1, 01 βυρΓΑ οβίβηβιιιη Γαίΐ. Ιά €οηΐ68ΐ8ΐαΓ 
ϋΐιιΙυ8 Αη8ΐ^6ΐη«Ιί8ΐηοηιπι 6χρο8Ίΐΐοηί ρηΒΐηίδδαδ 
Ιη 1ιυη€ ιηοόαιιι : Εχρϋΰαίιο άνοάβοΠη εαρίΐΗΐη^ 
ΕρΗΜ ρτοηΗΛίίαΙα α ϋί^ήίΐο ΑΙόχαηάήηο, της &γ{ας 
συνό^υ άξιωσάσης αύτ^ν σαφέστερον αύτοΖς έχτρα- 
νω^ναι τήν τούτων βιάλυσκν, ΒαηεΙα ηβηοάο ΰΐαήο- 
τ$Μ ίβίΟΓκνη άέΰΐαναίίοηβηι €Χίρ€ηί€. 

Τ. ϋι^ήΙΙηε εβηίβηίίαϊη ηοη ιηιΚανΙΙ. — • 6Γ9?£ί 
8€ΐιί8ΐη8Γιοϊ οΙ)Ιοη<1υηΙ ΟγΗΠυιη ο5 ΤΙιβοιΙοΓβΙί 
^06Γ6ΐ&8 , ΐυιη (Ιίοΐυιη , ΐυιη βεηίβηΐίβιη ιηυΐ8886 , 
«ϋβτυπίηϋβ ΤΙΐ6θ€ΐθΓ6ΐι Λά Ιοαπηβια ΑηϋοοΙιβηοιη 
6ρΐ8Κοΐ8ΐη, ςυβ η&ΓΓλΙ 8β 16^1886 Ιί(ΐ6Γ88 Λ^ι^νρΐΉ•- 
ηιιη , ςυίΙ)ΐΐ8 ρΓβκιΙίολΓβηΙ δρίπΐυιη 82ΐΜ!ΐιιιιι ηβηηβ 
€Χ ΡίΙίο, αΗί ρβτ ΡίΙίΗίη βΧΒίαηίιατη ΗαΙ)€Τ6 , $€ά α 
ΡαίτΒ ρτοοεάβτβ^ ρτορηηηιηηΰ ΡΗΗ άίή , ηηία οοη- 
9Μ^»ίαηίίαΙί$ €8ί. ΕρΊ8ΐοΐ8ΐη Ηαηο 8ριιΗαιη 6886 ιηιιΙ• 
Ιί8 6<κιΐ6η(ΙΊι ΛΠ»Ιίυ8 (α), ευί Ι&σιβη ρ6ηίΐιΐ8 ηοη 
ΜίβηΓιοΓ; ςυΐΒ 1.2ΐίηβ 6Χ τ6ΐιΐ8Γΐ88ίιη& Ιηη8ΐ«Ιίοηβ 
τβρβηΐιΐΓ 09ρ. 95 ΊτΛ%(Βά\χ ΐΓ6η»ί. δβά Τ1ΐ6θ(1ο- 
τβΙυ8 Ιηάβ οοηνΐηοΊΐαΓ ηοη αΗο 86ηδυ η6|[&886 δρΊ- 
τίΐυιη 6χ Ρίΐίο αιιΐ ρ6Γ ΡίΙίυηι 6Χ8ί8ΐ6Γ6, ηί8ί ςυο- 

«ά Γ68 ρ6Γ ΡίΠυηΐ & 060 6Γ6&Ιλ8 »ΠΙλη<1&Γ6ΐυΓ. ίο- 

φΐιΙβΓ βηίηι ύΒ 1ίΙΐ6Γί8 οοπιπιαηΊοηίβ ςιΐ9ΐ8 Αΐ6Χ3η« 
<Ιηηα8 ροηϋίβχ Αη^οοΙιβηο ρ6Γ Ρβαΐυιη Επΐ686ηαπι 
Γ6ΐηίβ6Γ8(, ίη ςυίΙ)υ8 Ιιοο 8θΙιιπι ΐ6^6Γβ 8Η, <|υοϋ 2η1 
βρΊπΐιιιη ββηείϋπλ ρεΠΊηβλΙ : Νοη €ΐήιη Ραίτβ$ ίρίί 
ΙοτΜίί $Μηί, ίβά 8ρηΉΗ$ ΰβΐ €1 Ρα<ΓΜ:*0&Χ7ςορεύ8ται 
μίν Ιξ αύτου , Ιντι δΙ ούχ άλλ^ριον του ΥΙοΰ χατά 
τ^ντης ουσίας λόγον* ^Λ% ρτοαάιί ηπιάεηι εχ ίρ<ο, 
ΐΜβ 90^ο $χΐτΛΜΗΜ €%ί ¥%1%ο » Μί^ηάπίΛ βα€ηΐίΛ Γα- 
Ιΐοηβηι. υΐφί ΟρΉΙυβ ηοη Αΐ>η69&1 6χ ΡΙΙΐο ςυοφίβ 
8ρΐΓίΙυηι ρΓ0€6(1βτ6; •6(] 00Β•υ58ΐ2ηΙΙιΙβπι βααι 6886 
ΡΙΗο, 8611 ΟΙΐΓΐβΙο, οοηϋηηϋ ; •|ηο<Ι ΙρβΙ Ιηιΐ€ βαΟ- 

6ΐ6ΐηΙ» ΙΐΙΐΐυ6 Τ1ΐ60(1θΤβϋ (|1Ι6Γ6Ιμ 60Πΐρ6861ΐϋ. 
τι. €9Μ6ηΐΝΙ 83η€ΐΐη άθ€ΐΟΤ ΐη ρ08ΐ6Π0Γ!1>ΙΙ• 

8αΐ8 ορ6ΓΐΙ>ιΐ8 ρ6τΙηθ6 ΐ6ηυΗ δριΗΐυβ 6χ Ρίϋο ρΓΟ- 
6688ΐοη6πι. βίοοΐ 6ηίπι (ΙοείΓΪηαπ) Ιιβηο ίη ΤΗααητο 
ςίΜηι Ν6πΐ68ΐηο οαί(1•πι ηηηιηιρίτίΐ ^ 8«ρ6 ΐ8ΐηι• 
Χ€ΤϋΙ , ρΓ«86ηίιη 8886Γ(Ιοη6 34 , Ιΐλ 61 Ίη (1Ιλ1θ||;ΐ8 
4β ΤΗηΗ&ΐ6 ίη ςαίΐιυβ ρηκείρυ^ι πιοπιβηΐλ βΐ €&- 
ρΗιι ςυη ΐηοΐ8¥6Γ&1 ίη ΤΗθμοηγο δηηηπίΜίπι γ6- 
ιαηιρβίΐ, 68πι<ΐ6ηι άεηυο ίηοηίε^ιτίΐ. ΙΗ3ΐο{;οβ, υΙ)ί 
46 5ρίηΐυ8 88η6ΐί 06ίΐ»ΐ6 (ϋ8ραΐ9( , &886ΗΙ εαπι 
βΒαβηιίαπι 8οΐίοη6ηΐ(|υ6 οπιηβπι Ηιι1)6Γ6 & Ρίίίο; 
χα\ ο6χ\ μάλλον ώς αύτ^ς τε χα\ παρ* αύτου δλην 
Ιχον αότοΟ τ^ιν ένέργεοοιν• Οίαΐο^ο 7, ρΓορίεΓ ΙιΧ6 
ΒοπρίυπΒ τβιΐκι : Ιη Ηοΰ €ορηο$ϋίηιη$ , ηηοηίαιη ίη 
ηΜ$ αι , ΦΧ 8ρίήίη (ξη^η άεάιί ηοα$ *, ΙηΓβΠ 5ρί- 
τϋααι ηοη 6886 2ΐΓΐ6ηυπι δυϋβΐιηΐίανβ 86]αη€ΐυπι α 
ΡίΙίο, ςαίρρβ ςυο<] έξ αΰτου χα\ έν αύτψ χα\ !8ιόν 
Ιβτκν αΰτοΟ, €Χ ι'ριο, βΙ ίη ίριο, $1 ίρείκι ρΓορη'ικ 
811; ί(1 ςαοά ίη ί'ιβ ςπφ $υΙ>86(ΐυυηΐυΓ ΓβρβΙίΐ. Αίςιιί 

ΐΗλίΟ^Οδ μΥ] ί8ΐ08 ά6 Τπη1ΐ8ΐ6, (|υ08 6ΐί2ΙΠ1 Ν6Π16- 0ΑΜΑ8εΕΝΐεΛΣ. 200 

8ίηο ίη86Γίρ$ί( , ουηι Η6πηΙ« 6&Μΐ08 Αΐ6λ»ιι4Η» 
ίϋί886 αΐίςιι&ηΐο ρο8ΐ 88η6ίΐΑηι ρ»06πι ουηι Οηβηΐ^- 
1ΙΙ)υ8 (<ιιΐ8η«Ιο η6ηιρ6 ]8ηι ίη €ΙιΠ8ΐο άυΜ η^ΐυηδ 
ρ2ΐ3ηι ΐη6ΐ)8ΐυΓ ) , βχ^ίηο €θ)ΐ6|;6Γθ , ςαοά ίη 6ΐ8 
οθ9(αν 6ΐ φύσιν 9ΐ<1 8ί£[ηίΟθ3η<)&πι €$$€ηΐ%αιη 61 ιιβ(»- 
ταηί πια11ί8 οθπιπιυη6Βΐ υδΟΓρβΙ, 61 ύπόβτασκν, «ά 
6χρΓίπΐ6η()&πι ρβΓ•οηαιιι , ίικ/ίοΜίκιιιιι 61 $ίηφίΙατ€ ; 
6υηι &ηΐ6ΐΐ3ϋ φύσκν 6( ύπ^στασιν, ρΓΟ οοάβηι &66€- 
ρί886ΐ ίη 8η&ΐΗ6Πΐ9ΐΐί8πιίδ , ίηιο 61 ίη 6ρί8ΐο1& &<1 
ν&ΐ6Π8ηυηι. Ουί(1ςυίό ί<1 68ΐ, ίη ρο8ΐΓ6η)ί8 (Ιυο1)α8 
άΊ8ΐθ([ί8 ςυί 8υηΙ (Ι6 ίηο«Γη»Ιίοη6 , ^νοά Μηκε είΙ 
€/ιπεΐιιε, 6ΐ ίη ςυίϋυδ οπιηίΑ δίΓίεΙίπι , 86<1 6ΐ6^9ΐηΐ6Γ 
Τ6|Τ688ίΙ ςα2£ ρΓΟ β(1β οοηίΓΑ Ν6»ΙθΓίυηι 6]υ8(|υ6 
Γ8α(0Γ68 ίη ναπίδ 1υ6υ))Γ8ΐΓιοηίΐΜΐ8 ρΓ0ΐιιΐ6Γ&1; Ιη 
1ιί8 , ίηςυιη, άί^Ιο^ίδ <1ο66Γ6 ρεΓ^ίΐ δρίηΐυπι βιη- 

6ΐυΠΙ 6Χ ΡίΠΟ ρΓ006(ΐ6Γ6. ΝαΟΙ <ϋ8ΐ1θ|;θ 8 , ίί8ά6ΠΙ 

Ιοΐί(ΐ6πιςα6 νβΓ^ίβ ςηί1>υ8 {|Μ6 (ΐιιοη(Ιιιη ίη 6ρί8ΐοΐ9 
Ώ€ τέαα βάβ 9ίά ΤΙΐ6θ<1θ8ίυπ> ίη>ρ6Γ&ΙθΓ6πι , Η3ΐ Ιο- 
ςυίΙυΓ : Ηηηα (Ιοβηηββ) άίχϊί ίη ί§ηβ βί 8ρΜίΗ 
Ιβαρίίζαη, ούτε άλλ^ριον τοΙς βαπτιζομένοις ένιέντα 
Πνεύμα, δουλοπρειιώς χα\ ύπουργιχώς, άλλ' ώς Θεόν 
χατά φύσκν, μετ* Ιξουσ(ας της άνωτάτω , τ^ έξ αΰτου 
τε χα\ Κδιον αύτφ, ιι^^μ α/ίβηιιηι ^αρίίζαϋΒ 5ρίη- 
(Μΐη νηηϊίίέη $€τνί βί ΜίηΗίΓαηΐη ηιοτΒ ; $Βά Ιλη* 
φΜη ηαΗΛτα $ηαρ(6 Β^πηι Γκη» Βηρτβίηα ροίύ9Μβ , 

ΦΗΜ ^»Ι €Χ ίρΜ Βϋ^ α ρΤΟρτΐΠί ίρΐίΐΜ €$1. Ου» η 111(1601 

ίη ιιΐπκ|«ΐ6 Ιοοο 3η&ϋΐ6η)8ΐί8πιί 9 (ΐ66ΐ3Γ8ΐΊοη6ΐη οχ- 
1ιί1>6ηΙ, 8ίπιίΐ6ηι ρΓοηοδ ίΐΐίυδ ςυαπι ΕρΗβδΙ ΐΓΑ<ϋ- 
άοτ&ΐ. Εχ (Ιίλ1ο||^ο 9 λρρ&Γ6ΐ υΐΓυηΐ(|υ6 δοηρίυηι 
ίυί886 ρθ8ΐ Ερ1ΐ68ίη8ΐπι δγηο^ΐυηι ; ςυί«Ν(;8ΐ0Γίυηι ίη 

60 νβηίηαίΛΜ άτααηιβηί 8ρρ6ΐΐ3ΐ , ({υοά πΐβ ηοη Γβ- 
6ί88^ΐ, ηίεί 1)»Γ6ΐί60 οοηοίΐίί ββηίβηΐίβι ά&πιηβίο. 
Οιιίηίπιο, 6ΙΙΠ1 ίη Ιιί• άίιΐο^ίδ ηαΙυΓ&ηιπι (Ιίδΐίη• 

€ΐίθη6ηΐ ΙΐΙ6Γί β8ΐ»§&1 , ΙΐίηΟ €θ11ί([0 608 6(1ίΐ08 Ιυί886 

ρο8ΐ «ηηυηι 455, 61 ρο8ΐ 8€ΓίρΐΑπι 6ρ1βΐοΐ8πι 8<1 
8006688001 , ςοί 6Χ 60 ιΗι^ίίαΙοι €ταί , αη ίαηά^ηι 
ίη ϋΗήϋο άΗα$ ηαίπτΛΜ άΐ€ΒΤ€ ορϋτί€Τ€ΐ : ςυοϋ ςαΙ- 
4601, 6χρΙθ8θ, ρΗηιοοι ΟΙθ(1οτί Ταηοηδίδ (Ιοοβ 
ΙΙ1ίθ8 ροηεηΐίβ 86η80, ςοβαι Ν68ΐθΓίυ8 86€ηΙο8 ογοΙ , 
ρπΒ<)ίθ8η(!οοι Γ6•ροη(ΐ6ΐ. 0θ8ηιο1)Γ6πι ηυΙΙϋδ 4ο• 
1)ίΐο ςηίη τβΐ ΒίοϋοΗ νοί ΤΙΐ6θ(1θΓί Μορ$υ68ΐ6ηί 
▼0068 8ΐηΐ, ηηχ ίηίΐίο ρηοήβ 4ί9ΐοο;ί 1ι*^υηΐθΓ, 

0011880 806ΐ0Γί8 ΟΟΠίίηΟ. €]η'ίΙ!αηΐ &ΐ1Υ6Γ8υ8 ΟίΓΟΟΒ- 

ςυ6, ρΓΧ86ηίοι Μορ8θ68ΐ6ηοηι , 86Γίρ8ί886 νοίο* 
0)60 ϋΐίυά, Οηοά ηηΛ$ €Ηνηιη$ «ί^, ίϋοάιιηοι 
ΤΗ6θ(1θΓ6ΐο €0ηΓοΐ8ΐυηι, ςοίηΐ» δγηοιίί ζοΐζ 16- 

8ΐ2η10Γ. ΤΙΐΟΟίΙΟΓί 3ΙΙΐ6ηΐ 6ΓΓ0Ι*β8 ρΓ0ρ3ΐ3Γΐ 6Ζρθ- 

Κη8Γί(|υ6 60βρ6Γαηΐ οιγοβ 8ηηοη) 455, Ιιίεηηίρ α Γ6• 
οοηοί1ί2ΐίοη6 €)τπΙ1ί ουηι Απίίοείιοηίδ. ΟυοΓοοι 
8ηίη)ί ηο Γοηυπι οβ6η<ΐ6Γ6ηΐυΓ, ορηβίΐίοηι €7ήΙΙΙ 

61 ΡΓρεΙί 0οη8ΐ8ηΐίηοροΙίΙιιηί ρΗοιοπι ίοίΐ , ΤΗοο- 
άοΓί ηοηιΐηί ρ&ΓεοηιΙυπι 6886, οιοάο ίηιρί» 6]η8 <1ί• 
εΐ8 ρΓ08εΓίΙ)6Τ6ηΐαΓ. 

VII. Οαοά I^^I^οο8 ΡαίΓΟβ 8ρ6εΐ3ΐ , οπιυββ υηο 
60086080 άοεοοηιηΐ , δρίπίοοι 6χ Ραιγο ΡίΙΊο(|ΐιο 'ΠοΑη.ΐγ, 15. (α) Ύΐηάίΰ, ί^η. ΕρΗα,^ οηρ. 29. »1 Ι)Ι5δΕΚΤΑΤΙ0 Ι. Κί ψη^ϋΛα^ ; ςηη^α^ιηι αοη οηυιΐιηοϋα ρΓΟΓβαβ γα• 
Ιίαιιβ βχ Ρίΐΐο <|ΐι« €χ Ρ»Ιγ6, οαη υηαιη €€ΐι«6Γ6ηΐ 
ρπιιΐ0Γ<ϋιΐ6ΐη 8ρίΓ!ΐυ& μοοιΙ ΓοηΙβιη , {^ιιΐΓβιη βοί• 
Ηΰβΐν α ςαο Ιοί» ά^ΐλβ Ιη Ρίΐίυιη <6ΐ δρΐηΐυιη βοι- 
Ιαήιΐ : ι«ιιΐ€ΐΑΐ ΡηΙβΓ €Ι Ρίϋοβ τί 63ΐ(2€ΐη « ηίιηΐηιικι 
^ϊγίαι ιΐΑίαπι δρίήίαπι ρΓΟίΙοοιιηΙ. υηιΐβ Αυ{[η&ΐί-. 
ηιΐ9 •ίΙ (β)» €Χ ΡαΙτ€ ρΗηΰίραΙΙίΦτ δρίηΐιιιη ρΓΟΟβ- 
ιΐ6Τ6. Ιά€οαΗί€ηί αάάίάι • ρήηαραϋΐδτ >, ΊηςυΊΐ, φίΐΛ 
€ί ά€ ΠΙίο 8ρίηίη9 $αηαΗ$ ρτο€€άύΤ€ ηρετίΐπτ : $€ά 
Λθ€ ΗΗ Ραϋτ άΜί , ηοη ]αηί βχ»ί$ί€ηίί βί ηοη Αα- 

Ιίϋ• III ΟοΜί. ΜαχίΜ, όβ Ρ»Ιγ€ δρίπΐυιη ρτορηΒ ρΓΟ- 

€«(|6Γ6 «ΙίοίΙγ φίοηϊαΜ Ραΐ€τρτο€€$Ηοηί$ φιΪΜ ΚΙΜΙ- 

Ούτ; Ιιθ€ βϋρΗιηοπϋλΙβρΓίηοίρΙυηι. υηϋβηο• ίηι- 

ημΗΙο τβίβΓββ ίΙΠ, ιΐ6 <|υϋ>ιΐ8 ΕαβΙίοαβ Ιο<]«ΐθ1»ΙιΐΓ» 

!Βΐ€ί«Γι Γαβιίιιΐ, ΒρΙΗΐνιιι βχ ΡΠίο οηηΙ ιηο^ο (|υο οχ 

Ρμκ ρΐΌΰβιΙβτβ. ΡηΒίβτ ΗΊΙλΠΗίη , 61 Αο^ριβϋηυΊη , 

ηνοΒ Μ•ΐηΐ68 Ιΐΐ60ΐ0|({ !πιϋ>ϋ βυηΙ : ρπΜΓ 80γΙ- 

ρίοτβ• Εα»ΐί€θ «ςαιίεβ , ςαοΓυιη 1耕 ηκκίο &ιιΐβ 

»ανΛί , λνιΙιτολΊΜ «Ιΐ^ιη Μρρβ (ΙοοοίΙ ρΓΟοβββΙοηβιη 

^ήΐ«% «χ ν«ΐη β ΡίΗο, υΐ ραΐΑ 111). Β€ ^^ηιΜο^ 

€ΐρ. Ι, $61 4,(ΐιβΜ;ΜΑΓΐιι» ΥίοίΟπιιυ• 1ί1>. ιϋοηΙ. 

ΑΗΟΛ. :$ρ9ΗίΜ$, ίίΙψήΧ^€ΧΡϊΙίΛ^€ίΗ€ΐΤ€9€ΧίαΤϋψΛ€• 

Οωίαο τ6ΐ€ηα 8^ίη)»ο\^ άθοί^ηϋοοβη ιιιΐ Οιηι»- 

8001 , €Ι 0801981 δ/ΙοΜοΟΙ , ^11» 6Χ«Ι801 ΙοΙβΤ 0ρ6ΠΙ 

ΗίβΓΟογοιΐ; ςυίρρβςο» ΙίοβΙ α 8€ΓίρΐθΓϋ)α8 8»:α1Ι 

οβίινί Ιιυ<Βιΐ3ΐ βίοΐ , ηβο 1Ηιηΐ88Ί « ηβ€ ΗίβΓΟίιγσιΙ 

€886 «8ΐίαΐ80ΐαΓ. δίοοβτΙοΓ ΓοΓδΑΟ 68ΐ , €οη[β$$ίο 

βέή £οΐΑο(ίατ« ψίΛΜ ραρα Οοομμοι κηριιΐ α4 ΡαΜ' 

βηηηι Αηίίϋ€ΐΐ€ΐΜηι'€ρΙησρΛΐΛ ^ ςα»ΐυο ΙμμΙαΙα ΙυΗ 

Ιο ΡΙθΓ€ηΐίθ8 8γηο<1ο , 8« αήρίηαΐι αηΐ{ςΛΐ$$ί>Μ : ίο 

ςοο ϊΑμ ά\€ΐϊατ^ ΒρΜηα Ρατα€ΐ€(Η$ α Ραΐτβ ρτοα* 

έβη €ί ΡΗίο. 1«ο Μ8^υ8 » αι]υ8 νο€68 ίριίοΜϋ 

€ηΜί ίη 8^η<Μ1Ί^ο ΦτιΗφΛφχία^ ςαοΐαηηΊ8 ΟοαιίοΙολ 

ρτίηιο Ου3ΐ<ΐΓ3{ΰ8ίιη«9 9βΐ|υ&1ί8 ηιοιηβηΐί 6886 ρη6- 

ι1ί€οαΐ οο οοηοίΙι'οΓυιη |[606Γ8Γιυαι , βρίβίοΐ» ζά Τογ• 

ΗίΜυαι Α8ΐυπ06η$6ΐη άβ Ρη8θίΙ1ΐ8θΐ8ΐί8 8ίο 8εΓί1)ίΐ : 

Οοί Ραίή* €ΐ ΡΊΙίϊ €ΐ ΒρίτϊίΜ $αηαι ηηαηι αΐ^Μ 

€Λβιά€Μ α$$€ΤΗηΐ €$$€ ρ^ΓλΟΜΟοι, ίοηφίατΛ ΊάΒίΛ Ό€Η$^ 

Μυκ Ραΐ€τ^ ηηηΰ ΡίΙηί$ « ηιιικ 8ρίτίίΗ$ 9αη€ΐΜ$ »ο- 

ήβίΒΓ, Λ€€ α/ίκι ίίί φύ ^ιηιι/ , αϋηΜ ηηί β€ηίίη$ 

αΐ« ιΐ» ι^Μΐ* έίβ ΗΙΠΗΙΜ ρτο€6αΗ,9 Ηχο 86ΐιί8ΐηλ• 

^ οοο νι^6Γ3ηΐ , ςηί Ιι6οηβαι Ιοίοαι 6886 8υααι 

}ΗΐΗ»τ€ίηαΐ. ΤυΓπ5ίιΐ8 ιτΐ€ί88ΐιη αοοβρί» ροοίί• 

ίό$ φ8ΐοΐΑ 111 ΓΓ6ςυ6ηΐί ΙΓΐ8ρ8ΐιί2β ΐοΓιυ» 87ηο(1ο 

8080 447, 8886Γΐίοη6ηι Οϋ6ί 6άίιϋ « ίη (108 1ν8 δρί- 

Ηΐα8 88ΐΐ€ΐυ8 (ΙίαΐυΓ α Ραΐη ΡϋίοςΜβ ρτοαά€η»φ 

ΙΛοΛ ιΐοίηεερβ 870<Ηΐα8 Τοΐ6ΐ8η8 Ι6ηί8 9 8ηοο 

Μ, 8θΙ> Ε608Γ6<1θ Γ6(θ, 8(1ν6Γ8υ8 ΑΓί8008 ΐΙβΟ- 

Βί€ηιηΐ, υο δρΪΓίΚυβ 880€ΐιΐ8 ρυΐ8Γ6ΐυΓ 6Χ80Γ8 ί11ίυ8 
»αΙιοΐοοΐί« ςα» 68ΐ ΡλΐΗβ 6ΐ ΡίΙίί. 

ΤΙΙΙ. ^ΐΜ^<ίίιΐ88 οο^ΙΟΓ ηοη €$1 8ρηίίΜΜ ίοηαΐηΐΛ 
€χ Ρίϋο ρτο€€ά€Τ€, — Οοίβ ν6το Ιιθ€ (1θ€ΐηο8Β οα- 
ροΐ Αο{θ8ΐίηυ8 ρηκ ε9Βΐ6η8 ίηευΐ€8τίΐ, Ιιίηο 6ίυ8 

8Γ6ΐΐίΐ66ΐυ01 ΙρβϋΙΟ Γυί886 6γΧ01 Γ666ΙΐΙίθΓ68 &(0γ- 

ηίΓοοίγ ηίΙιί1(|υ6 ηοη ιηοτοΓυηΙ, ςυο ΐ8ηΓι νίπ 

ία) Πβ Τιίιι., \, XV, 0. 17. 
(ή ϋϋ. II ϋ€ $ΐαί, αηίιιι., ο. 7. 

Ρατοοι.. ΰο χαιν. 806ΐΟΓίΙ&ΐ6αΐ ρ685υθΙΐΙαΓ6ΙΐΙ : 40801 180160 » III «ι 

οΗοηιαι ^οοΐΟΓυοι, οοηοίΐίι |^606Τ8ΐΐ8, ηοΐοΐοηι 
61 86ΧΙυιο , €0πιπ)6η(ΐ8Τ6Τ6. 66θφο• δοΙιοΙοΗοβ • 
111). Ι ϋβ ρΓθ€€αίοη$ 8ρΊηίΗ$$Ληαί , 866(• Ι, €8ρ. 5 , 
€θοΐ6ηιίθ8ία8 8886ΓίΙ Αα){α8ϋοοοι , οοΐιοο Νυ8ΐο• 
Ηααι ςυ8ςα8Τ6Γ8οαι 6χρο|θ8θΐΙί « 8γβΐ60ΐ8 ρΐΌ668- 

810018 8ρίΓΐΐ08 880€ΐΙ 6Χ Ρ8ΐΓ6 6ΐ ΡΠίΟ 00α)ρθ8θΐ886; 

86ά Ιΐ06|ρΓ8ϋ8:ο8θ)Αα^8ΐίου8 1ί1)•χν Ο^ΤιτίκΙίαΙ^ 

11601(106 ΙΓ68'81108 €88ΐίΚ8ΐίθΓ68 ϋΟΆΐΤα ΚοχΙβίΐΝνίΙΙ 

ΛιτΙαηοηι ρΗθ8 6(1ί^6Γ8ΐ, ςοαβι Ν68ΐ0Γΐυ8 1ΐ9ΡΓ68ΐηι 

80801 (166Ι8Γ8Γ01 : 1θ ςθ11)08 180160 001011)08 (1β 
ρΓΟ€688ίθ06 δρίΗΐθ8 8806ΐ1 6Χ Ρ8ΐΓ6 6ΐ ΡΙΙίΟ ϋί8• 

ροΐ8ΐ. Ιο 111)η8 4θ1(ΐ6οι Βϋ Γπκι7βίβ, (ΐυο8 86πρ8ΐΙ 

6001 ]0θΐ0Γ 68861 , 6Χ Ρΐ8ΐθθΐ60ΠΙ01 , Οΐ €180(118008 
Μ8016η08 (6) ρΤ0(11Ι , ρΓίθ6ΐρ1ΐ8 δρΙΗίΟΟΙ 8806Ι0ΙΙΙ 
ΟαΐΟΓβΙΟ 6886 ΟΙΟΐΟΟΟΙ Ρ8ΐΓΐ8 61 ΡίΙΙί Τθ1|[0 8886τΗ : 
6Χ ^00 6001 1ρ86» ΙΟΟΙ Ι^ΐΙοΙ (Ι6ΐ066ρ8 ΐΙΐ6θΙθ^ 
δρίΓΐΙΟΟΙ 6Χ 0ΐΓ0(106 ρΓ066(ΐ6Γ6 600&Π08Γ001• 1θ 

ΓιΙ)Η& Τ6Γ0 Οοηίτα ΜαχίηίίκΗΐΛ ςοοβ ρΓθν66ΐΙοΗ 

»1816 600)ρ080ίΐ , 00)1880 ΙΙΙΟ 8010Γ6 ΟΙΟΐΟΟ, ΕοΟίΟ- 
8ΐ9Β ϋθ){018 ρΓΟρο^ΟΟΓΟ ρ6ΓΚΐΐ. ΝΟΟ ΟΟΤΟΟΙ Ι^ΐΙΟΓ 

άθ6ΐΓΐοαιι €0(111 Αο{θ8ΐϊου8 » 8886Τ6θ(!ο δρΙΗίοαι 

ΡΓ0€6(Ι6Γ6 6Χ Ρίΐΐο» βΐ8ΐ [V] ίοΗβ Τ6Ι6Γ60Ι ΟΟνΙ• 
ΟΓ^αΐΟΟίΟΓΟΟΙ ΟΙΟΟΙ60Ιί8 8ΐ8ΐ)Ι11ν1ΐ 61 111θ8ΐΓ8νΐΙ , 

ςο» I^^ι^ο1 ρο8ΐοιθ(!οαι οοιρίβχΐ 8ΐοΐ• 

IX. €τβίΗ ρ ρ. ΒρΙΗΐηηι ρ€τ ΡίΗηΜ ρνοαά$η 
ίηΐ$ηΜ άύ€€η{. — Α(1 6γ»608 (Ι(>61ογ68 ςιιοιΐ 

8ΐΙίθ6ΐ, Ρ08ΐ1)8ΐΐ11ί8, 0( (ΙΙΟΐΟΟΙ 68ΐ, Τΐΐ60(1θΓ6ΐΙ 
8(1ν6Γ808 ε7Γΐ111 Υ066λ ςο6Γΐιοοοϋ89 δρΙΗίοοι 6Χ 
Ρ81Γ6 ρετΠΗηηί ρΓΟοοιΙβΓβ οοοΔΙ6γ1 ρβΓΓβχοτοηΐ » 
ςυ8οΙοιονΐ8 (ΙΙοοοιΙο, ρ€τ ΠΗμμ^ Εοοοο)ΐ8οθ8 9ΐ8- 

66^0θΐ8008ν6 860808 ΟΙΟΟίΙ ρθΐίθ8 θΙ)]ί66Γ6ΐθΓ 
4|0801 €8ΐΙΐθΰ608• Ν8α) 886Γ» ρ8|ίθ«, Οϋΐ ϋο ΓΟ- 
ΓΟ01 ΟρΙίΙοίΟ ΙοςΟΟΟίΟΓ» 688 ρ€Τ Γί/ίοηΐ 6886 6011« 

άίΐ88 8£ΒΓα)8ηΐ, ρ8Γ6ΐθ8 6Χ Ρίΐίο : Οοιιιία, ίοςοίοηΐ• 
ρ€τ ίριοοι ((ΐ€ΐα »ΜΛΐ; ΟΜΜα ρ€τ ίριοιο «οι»(αιι/ ; 
ρΒτφϋΜ [βάί €ί $αί€Ηία^αΐ€. Αι ν6Γ0 υοοι δρίπΐυβ 

(ΙίοΙίΟΓ 6886 6Χ Ρ8ΐΓ6 61 Ρίΐίο, 8ΐ8ΐ1αΐ ίηΐ6ΐ1ί8ίΐΟΓ 
6886 ^6 8θ1)8ΐ8ηΐΐ8 Ρ8ΐΓΐ8 6ΐ ΡίΙίί, 6Ι ΟΐΠςυο 000- 
8θ1)8ΐ8θΐί8ΐΐ8» ςθ6108άθ)0ΐ1θ01 86ΐΙΐ€6ΐ Νί€£118 Β^• 

ηο(1υ8 (11660(10, ίΉίΗί» €Χ Ραΐη ηαΐΗΜ ««μ, ίιι^οΙ- 
11^60(1001 8ΐ2η10ε8ν1ΐ, ουαι 6856 €χ$Ηΐί§ΐαηίΙα Ραΐτη^ 
τουτέστιν έχ της ουσίας του Πατρός. Ν6406 6Χ \λ- 
ΙΙηοΓοηι 1θ(ΐο6θ(11 οιογο οοη86(|θ1ΐυΓ, δρίηΐυιη 6Χ 

(Ιυοϋυβ ρΓΐΐΙ€ίρ1ΐ8 ίθΓ6.Ν80), ΟΙ 100061 Αθ|{08ΐίθϋ8 

(€): Β'ίΟΛί Ραΐ€τ «Ι^ί/ίκι ιιιιιι« ϋαυ,^Ι αά €Τ€αΐΗταΜ 
Τ€ΐαΐίν€, οηΐΜ €τ$αίοτ^ €ί Μην$ ΒομΙάμ^ $ί€ τ€!αίϊν€ 
Λά 8ρ%νίΐΗηί ίοηΰΐΗΜ , οικιμ ρηηάρίΗΜ, ΟυοοίΓΟΜ 
Αο86ΐαιθ8((0 (Ι6βη1ν11 ΒμηϋΛΜ ιον^Ιιμι νοα α$€ 
ά€ Ηοϋ^ Ηηά€ α/ίί ίώ ίπνΐαιπ ίπηί Ραί€τ €1 Ρίϋνε^ 
8€ά άβ άίήΛα «ιι^ιιΐία» ίη ηπΛ ηηΜΜ ίπηΐ : ίϋ 081, 

000 ς08 Γ8ΐίθ06 ρ6Γ80η8Β 6Ι 1ΐγρ08ΐ8$68 8001 Ρ8(ΰΓ 

61 Ρ1Ιίο8, δρΐηίοηι ρΓθ(1θ6οηκ, 86(1 ςο8 8θοΐ οριπιι 
Ιη η8ΐθΓ8 (Ιίνΐηα. 

Χ« ί,οζηΐίοηα ναηαι Εοΰίεύαί ηοη ίύΙηΗΰ^αηΐ. 
ΜοηοΐΜίΐίΒ ρτίηίί ίπτρίοτΗΜ σηοΐονα, — ΡΓορι*^ 

(ΰ) Ι.ί1). ν Οβ Γηιι., ο. |4. 
(α) ΰ€ ρτοΰ. 8ρϊτ. Μοηαί^ ^. 17. 202 ΠΙδδΕΚΤΑΤΙΟΝΕδ 

€ϋνβΐ*$08 ίδίοβ αΐΓίιι$ςπ6 {οηΐίβ Ιόιΐυοηιΐί ηιοι1ο$ 
ηίΙιΗ ρ2ΐοΊ ο( €θηοοη1ί3Β (ΙβΓΟ^&ΐυιη Γυίΐ, ςιΐ3η1υιη« 
νίβ Ιι&Γΐιιί, 8ΐ1ςυ6 ίη ρΓίηιίδ Κουΐαηί ροηΐίΟοοβ δρΐ- 
ηΐυιη 6χ ΡαΐΓβ βίΡίΙίρ ρΓΟΰβάβΓϋ ραίαιη ρΓυΩΐβΓβη- 
ΐυΓ. Ι1οηηί5<1ϋ5, ορίβίοΐα (ΙθΟΓβίΑΐί {α) 2ΐ(1 ^α5ι^ηυαι 
&6ηΊθΓ6ΐη Αυβα5ΐιιιη, άϊ%^τίΛ 6ΐ ίιηραηβ βεΓίρ^ίΐ : 
ΡτορτίΗΜ €»ί Ραΐή$ «< βΒΜταηΐ ί'ίΐίηιη : ρνορήηηι 
ΠΙη ΟβΙ, Μΐ £Χ Ραΐτβ Ραίή ηΜΰεηΐντ σηηαϋ» : 
ρτορπηηι 8ρΊήίη$ ίαηοΐί ηΐ άζ Ραΐη εΐ ΠΙμ ρτο- 
€€ά€Τ€ί %ηΙ) κηα %νίΙίΐΐαηύα άείΐαΐΗ. ΝιιΙΙιιβ βΓΦοσ- 
Γυιη ΙοΙίβ 111566 8«οιι1ί5 ίη ίαΐίηοβ ιηυ88ΐι1ΐ9ΐ(.Ρπ«λί 
οαιηίυιη ϋοηΐ2ΐηί8 (Ιίεαιη ίιιιρβ^βΓυοΐ ΟοηβΙχηΙίιιο- 
ροΐίΐαηί Μοηοΐ1ΐ6ΐίΐ£, ουιη Ιη ςυΗ)υ8ϋαιιι Μαιίΐιιι 
ρ&ρχ βγιιοιϋΰίβ Γιΐΐ6Γί8 ρβπικίβ Ι6βί5560ΐ δρίΓίΙιιιη 

83η6ΐαΐΙ1 6Χ ΡαΙΓ6 Ρί1ίθ(|α6 ρΓ0£6(ΐ6Γβ, ΙΐΙ 6ΧίΐΙ()6 

ρΓΐΒίβχΙυιη 1ι&1ΐ6ΓθηΙ Κυιηαααιη ΕοοΙβδίαιη, 9ΐ ςιΐ2 
βυυβ 6ΓΓ0Γ (Ι&ιηη&ΐυβ βΓ&ΐ, επιηΐηϊΐηιϋ. 1(1 (Ιοεβΐ 
5ληαα5 ΜαχΊιΐ)υ3ΗοηλθΙο{;οΐ3,6ρί8ΐοΙα 3(1 Μ&ήιιαιιι 
Ογρη ρΓ68ΐ)7ΐ6Γυιιι, υ1)ί γοΓοΠ ΕοιπΑηοβ, οαιηιηβη• 
ΐ60ΐίρ80Γαιη ιΙίΙί^βηίοΓ βεΓυΐ&ΐυδ β88ϋΐ, ΓοπιΟΝαηίία 
ψτοίηΙηΗ ΐ€$ύιηοηία ΙαΐΊηοηακη Ραΐτίΐηι^ η6€ηοη 
μ Οΐβήϋί ΑΙβχαηάήηί άβ ιαοτο φ* ορεη (^ηοά ίη 
$αη€'ΐιαη βναιιρβίηίαηί (εΰϋ Λοαηηεηι : βχ ηνίίίΗ$ 
ηοη οαΗίαηι 8ρίήΐΜ $αη€ίΙ $€{αατ€ ηίοηιίγανβπίηί. 
υηαηι εηίηι ηοηιηί ΰαιααηι ίΉϋ €ΐ 5ρίήΐΗ$ Μηοίΐ 
€$9€ Ραΐταα αίΐ€ήϋ» ηηίύΒΐη $€ϋΗηάΗΐη ρύηβταΐίοηβιη, 
αΙΐ€ΤΪΗί ν€Τ0 $6€Ηηάαιη είΛίαιΟΜίη : $6ά ηί Ηηηε 
ρετ 6ηΜ ρτοάΊτβ ίη$ιηΗατ€ηί^ €1 Ηαο (νθ6β ιιίιη'ιηιηι 
Ι^Ηίο<ιη€) ίηΙίϋαηΙίΟ! ούΐηιηαηίοηύΐη €1 ίηάηείηΐίΐίίη' 
άίη€Μ ίΐ€ΜοηίΐταΓ€ηί. ΝοααυΙϋβ ίηΐ6Γ]6εΓΐ8 ί8ΐΙι»ιο 
ΑΐΙϋίΙ, ςα« ίιίΐβτββΐ ϋίο ΓβοίΐΑΓβ : Ροηο $β€ΗηάΗΐη 
ίηί$ίοη$Μ ν6$ίταιη το^ανί ΗοιηαηοΛ ίηΐύτρηίαη ρτο- 
μπα άΐζία, €α9ί$α αάΌ€Γ$αηΐίηιη (ΗοηοϋιβΙίΐιίΓυιη 
8€ΊΓιε6ΐ) ίΗύηρϋοηϋί ^/[ηρΊβηάί.νβΤΗηίίαΜβη ηιοη 
ο^ίίΜΐιίβ ί<α [αάεηάί αίηΗβ νηίίϋηάι, Μ$€ίθ ηΐηιιη 
ύοηαηΐιαηί. ΑΙίΜ αηίαη ηοη ψιΐ€»ί ίη αίίεηα άί- 
αίοΜ €ί νοοβ ΜηίΚΝΐ ΙΜΗΜ <!«»< ίϋ ρτορηα νβΐ 
Λΐηιηηα ΐΜ6(ί/< (ηοουΓ&ΐανβ) €χρήίηετ€ ίηίφΙΙϊ^εηΐια^ 
ν€ΐ €ίίαηί φίβιηαάηιοάηιη ηοί ίη ηο$Ιτα ηοίΐτηιη» 
ΙΙαιίιηΙ Ιοουιη Ι^^ΐΊιιβ (168€ΗΙ)0 6χ ΐΓ&η8ΐ3ίΙίοιΐ6 Αιι«- 
8138» ΒΊϋ1ίοΐ1ΐ6€ΑΓϋ ; (16 ςυλ ίρ86 8Ίο ΙοςυΐΐυΓ 
6ρί8ΐο1& 81(1 Ιοααηβηι ΟΊαεοηυιη : Ρναϋετβα ίικβτ- 
ρτ€ίαίί ΐΜ»ιιι« €Χ €ρί»ίοΙα»αηαί ΜαχΊιηΙ αά ΜαηηηΐΗ 
$€ήρΐα ρη$Ι^ΐίΐ€ΓΗηι^ άτοηηιααηΐίαίη άβ 8ρηΗΗ» 
$αηαί ρτού€ί»Ιοη€, «Μ (νΗ$ΐτα €αη$αη ζοηΐτα ηο$ 
ΐΗηΗ'α €ν(β€θ$^ ΰκηι ηο$ ηοη οανιαιη νβ/ ρήηοίριαηι 
Ι'Ί/ίΜΐη άίεαηΐΜ 5ρίπ/ιι« $αηαί, ηΐ ααΐηηιαηΐ^ ιεά 
%ηαααηί $%1ίΐ1αηί%» Ραΐή$ €% ΤΗη ηοη ΜίΰίεηΙα^ 
Μίοίΐ ρτοαάϋ €Χ Ραίτβ, ίΐα €Ηίη ρτοοεάετε [αί€αηιην 
αχΡϋίο,ηΐΗίίοηβηι (ΓοΠβ ΐ6([6η(1υηι βηύ$$ίοη€ηί, ηΐ 
ίη ΐηΐ6ΓρΓ6ΐ2ΐΐίοη6 !ρ8ΐ(ΐ8ΐηβΐ Αη^βΙ^βϋ ) « ϋίηιΐηιηι 
.ρτο€€»ιίοη€ηι ίηί€ίΙίρ€ηΐ€ί:ρί€ίηΐ€τρΓ€ΐαηί,€ΐ ΗΐήΗί- 
^Μβ Ιίη^ίβ ^ηατοί αά ραϋβηι €τηύΐ€η$ ; άηηι κί/ί- 
€€ί ηο$ €ί ΟτύΒϋοζ βάθ€6(, ϋζηίηίηη φίίάάαηι ρτοΰΦ^ 
ίΐίτβ^ α ί€εηηάηηϊ ηαίάάαηι ηοη ρτοαάβη 8ρηιίνηι 
ΜίΗΐηιη €Χ ΡίΙίο ; άίΙ[ί€ηΙΐαΐ9ηι εχρήίηαιά'ι ά€ αΙ- ΟΑΜΑδΟΕΝία.Ε. 204 

<«ΠΜ< ιη αΙίετίΗ» ΙίηβΗΟ! ρνύρή€ΐαΐ0ΐη ίί^ηίβεωα. 
8ί(ίαίά£ηι βί €]α$ηιοάί ρία ίηΐεΓρνείαΐίοΜ $αιΐ€ίΗ$ 
οΐίηι Αΐίιαηα$ίνα Οή$ηΙαΐ£$ €ί θ€€ί(ΐ6ηίαΐ€$ βιι^<•- 
εΐ€ηΐία! νεί ρέποηοι ηοηΐίηβ άίαίάεηΐε* Ηηίνίΐ, άηη 
ηηνιη ί</(ηη^ιι« πίτο^ί^πε οηάενε ΛβηΒΗηνβ νβΐίη⻀ 
ρετάοοΜί; Ιί€€ί ο^ ΙΐηρηΰΒ ναήείαΐαη αϋίετ οΟ/μφ 
αϋίετ €οηβίεΓ€ηΐντ^ αΐηηε ίηιροτίΗηίί ΰοηΐεηίίοηϋίΛε 
άαανϊτεηΐ^ 

XI. 8\ηΜτα β»1 3/αχίιηί αά Ματήιηηι ερίΒίοΙα» 
— Η2ΐο(6ΐιυ8 δ. Β. Ε. €3Γ(1ΊΒαΠ8 1)ί1)ΙίοΙΙιβ£3ΓΐυΗφ 
ςαΐ 3ρο8ΐοΙίθ96 86(ϋ8 8ροεπ8ί&Γίυ8 (Ιία Οοη8ΐ»πΐί- 
ορροΐί ϊομΜ. Ηυ]υ8 ροΓΓΟ ΙββίΊηιΟΑίο 88ΐΓυΊΐιΐΓ 
8ίη€βτΙΐ8ί8 6ρί8ΐο1« Μ&χίηιί, ςιι&ω 6 Ιι&Γιηί8 ςιιί- 
(Ιαιη 1α€θΐΐ€ΐϋοΓ1θΓβΒΐίηουΐί8ρυπ8ηι Γ6]ίϋί6ΐ>3ΐιΐ• 
Νβο 8αηβ α I^αιίι1ι• 8θ1ί§« ηβ€ ίϋ(ΐ6πι & 6Γ»€ί8 8ο- 
Γΐ8• 6ρίβΐο1α Ιιχΰ ΰοηβοί» * 688β(, <]ΐΐ9β υΐΠ8(ΐυ6 Γ»• 

Υ6Γ6 νί(ΐ6;ΐΙΙ1Γ, ϋΐ 8ρρ08ίΐ6 &Γβυη)6ηΙ«ΐΗΓ β!βΟΓ|(Ία8 

δ£ΐιοΙ«ηυ8 (6). €»ΐ6Γυιη 6Χ ^Λάβίύ ορίβίοΐ» αρρ^ι• 
Γ61 (|ΐΐ3ΐη ίηΊςυί (Ιοβιηαίαιη »8ΐίηΐ9ΐ(0Γ68€&8βιηί1ϋν 
ςυί 1.αΐΐηί8 νίιίο ΛβτίβΓαηΐ ρΓΟΰοββΊοηΗ δρίΓΐΐιι• 
8&η€ΐΊ 6χ Ρϋίο βιίεηι : Νοη ίη ίοί Ιιη]ηί ίαηαίαί' 
ηι ραρα $\^ηόάίοΐΒ^ φίοί $€Τίρ$ί$ΐί$^ οαρίΐηΐίι Οοη» 
ΒίαηίίηοροΙίΐαηί τ€ρτ$Ιΐ€ηά€τηηΐ^ ίιι^πΊΐ Μ8χίιιιιΐ8» 
$εά ίη άηο^ηε Ιαηίηιη^ 4/ιΐ0η(}η αΐίετηηι €$ί άε ϋνΊ- 
ηίΐαΐί» ταίίοηε ; ςηία άίχίί, αίηηί^ ρτοεεάετε εύα'η 
ΒΧ ΕίΙίο 8ρΊήΐαηι ίαηείηηι : αΐίετηηι ειΐ άε άίνίαα 
ίαεατηαΐίοηε; ^κοΝίαπι εετίρείί^ ίιι^κίνηΐ, αΙ)κιηΒ 
οη§ίηαΙί εΐ ααηαΐί ρεεεαίο ΏοηιίηΗ^» εί$ε. 0ιιί8 
ΰίΐΓ» ϋ1λ8ρ1ΐ60ΐί&ηι (ΙοοβλΙ &1>8()ΐΐ6 οη|{ίηα1Ί 6ΐ ηεΐυλ- 
1ί ρβεοΑίο Βοιηίηιιιη ηοη Γαί886? Ηχροιτο 6ι*:ι?- 
€0Γΐιιη λ(1ν€Γ8υ8 Εοηι^ηοβ ΟΓΪιηΊηΑΓιοηοβ (ϋιΚυΓυίβ 
ηοη ίπ€ΓΐιηΙ, ηβι; 4ιι1)ίυιιι ςαΐΐι βαηείί Μαχπιή Ιίΐΐβ- 

Γί8 56<121|». 

XII. ΙεοηοηαεΗί Ι^αίίηοπίη άο^ηαίίί ίπιρν^ηα^ 
Ιϋτε» αία. — ΙιΙΙβηι τ6Γ0 (1β δρίηΐυβ 8&ηε1ί ρΓο- 
€088Ί0η6 πιονίΐ Ιίβηιηι Οοηβίαηΐίηυδ 6ορΓοη>ιηυ5 
ευπι 8υΐ8 Ιεοηοπι&εΙιΊδ, ευιη 868β ρΓ08επρΐυηι »!> 
&ρθ8ΐοΓιε2ΐ 86(ΐ6 Αεεβρίδδεί. ΟηοοίΓεα (16 Ιιοε αηίουΐιΐ 
ββυβίΐιΐΐ&οΐ ^&υ(1 ρΓοευΙ ΙιυΙβΙία Ρ^ιπβΙοΓυιη, ίη 
87ηο(1ο ερΐ8€οροηιιη βιιΐϋχ εοηπι τβ^β ΡΓ^πεοΓοπι 
Ριρίηο (1Ίβρύΐ3ΐιιιη 68ΐ. ΓαοΙα ε$ί Ιπηϋ ΐεηϊροΗί 
ί^ηοϋΗΒ, ΊηςιιΗ λάο νί6ηη6η8ί8 ίη €ΙΐΓοηιεο, εί 
<ΙΗ(Β$Ηο νεηίίΐαΐα ε$ι ίηΐετ [VI] Οτα!€θ$ εΐ Ποπιοηοε 
άεΤήηίΐαίε^ εΐ Ηίτηηι Βρίτίίπε $αη€ΐη8, $ίύηΐ ρτοΰβ- 
άίί α Ραίτε, ίΐα ρτοεεάαί α ΡίΙίο εί άε βαηη^ηκιη 
ΐιηα^ίηί^ιιι, νΐηιηιιι« βη^εηάίΒ, αη ρίηρεηάω «Ιΐ^ιιΐ 
ίη €ε€ΐε$ίί$. ΓβυΙυβ ^ΕπαιΗιιβ βκΐϋίι, ςσο ^υείοΓβ 
ηββείο, ΟναεοΜ οταίοτεε Οεεεαηηι ζηηνΛ αάηίΦηετε 
)η$$ο$^νΐ εαη^εοίίεΗί ρίίί ίεηΐίτεΐ,^ίίϋά (Ιο εαρίΐβ 
ρΓοε688ίοηΊ8 δρίπΐυδ β^ηείΙ ρΓ«86Γΐίηι ίηΙβΙΙβχβτο, 
οϋπι ηο$ΐΓ^ΐ68 68ΙΠ Ιιΐ8 ΐ€ΐΐφθΗΙ)Μ8 εοΚιιΊ ΒλεΓ»• 
Γΐιηι Ιιηα^ίηυηι Ιΐ3υ(1 α(1πΐ(Μΐιιηι Γ^νεΓβηΐ. Ργο 1.3• 
Γιιιοηιιιι 9εηΐ6η1ί3 βυηΐίηο ροβίΐιοε βΐιτϋίο ριΐ£[η3• 
VII 0;ΐΓθ1υ8 Μ32ηυ8 Ρίρίηί ΓιΙίη8 : (|ηί ευηι 3εΐ*κ ((.) Κρί;>1. 89. (Ιί) ϋΐ). ι εοηΐΓΛ 1.3Γιιιο$. δ€€ΐ. 1, οαρ. II. 01881111X110 Ι. 2Ν •Ιοιιβ ΤΙιίΓΜϋ (β) €θΒ•ΐ«ηώιοροΓιΐιι•ί δρΙΗΐυη 
€Χ Ρλιπ ψτ Ι^ΗίΜΜ μτο€φά€τ$9 ΑτιΙβιιΙαηι Ιιιιιιο, ιιΐ 
61 λϋο• ΐΜοβ ηυΙΚΜ, οβη ρίβίλϋ ιηίηιιβ οοη»οιιοιι>, 
€^•0111 ηοΐ• άί^ΑΐΗΐι ρυίΑΥίΐ ; βο ςιΚΜΐ ΒρίτίΐΗοι 
«χ ΡίΙίο ρΓ0£θΐΐ€ΐ« Τ1ΐ9ΐηιίυ•άίβ6η« Βοη 4ίιί&ΐ6ΐ• 
ΝίΙιίΙοαιΊαοΒ ΑϋΓΪΜία• Ι, ρ«ρ•» βρΊιΐοΐΑ «ά Οαγ•- 
Ιυη κιροΜοΗλ (*), ψχΛ εζ9ΐ«4 ΙκκΙίβ* Τ>ΐλτ»βΙυαι 
«Ι κγηοιίοαι ΙΜΙΟΓ. Μίβηϋϋ^αβ Γβοΐο άΙοί δμίΓΐ- 
Ιυη •«■ϋΐοΒ |ΜΓ ΕΟϊμμ ψτϋ€•ά€η^ €•&8^1ί• ίη 
ΙΐΜΐε τ«Β βίΒΟίοπιπι Ρ^ΐηιιη ΙββίΙηιοιιΠβ ηοοριη- 
€ί« : ςα« Ιΐ»βη »ί λΐΙοιΚβ €0η•ί<1θΤ6ΒΐιΐΓ, Βΐΐιίΐ 
•ΙΜ ρτο ηι»]οΗ ρλϋβ βηηηΙίΑίιΐ, ηί•! βρίίΙΐΜαι 
ΜοεΙαηι » ΡιΐΓβ ρβΓ Ρίϋυιη ίιοιιιίηϋ>α8 εοΐΜβιϋ. 

XIII. βΐ<ΓΦ•θ/9Μ^ ΙΚΠΜΙ έ€ ρτο€€99ίωι$ 1^ΜΐΜ$ 
$βΛ€ίί ά%$ρΜΐΛίΒΤ €ϋΛίΤΛ ΧοΐίΐΙΜ.— ΗΟβ &»€ΐ€ηΐΙ• 

^βίαιοτο•• ΟπΜ^ηη ΜΟίβΜΐί• βμΙα «τ&ΐ, ΤΙιβο- 
4αηΐηΐΒ ΜβτΗβΐΜΐ'ΙΐΜίοτϋ ριίΓοηυιη «Ι ίηΓβη- 

•ΪΜίΗΙΙΐηΐ ΒΗΡΒΪ €]ΤΗΠΙ ΙΐΟ•ΐΜΙ» ΜθΒΟΐΙΐβϋΐΜ,θΙ 
ΐΜΜίοείΜΜ ΙιικΗίοο•• Μΐ€ 6λ(ΐ6αΐ 0ΐΤ€ϋ€Γ »ΐαΙ« 

ηΜΜλιι& βίαιοι ΗίβΓΟΒοΙγηιϋλΒίι•• ευ]ιι$ Βοοιεο 
Ιμβμ» «πι, €1» ιΙΙβΗβ• οπόΗ» κη• ηοη μμΙ, 
«οβμΙιο• ςοοι^ίΜΐ ΐΑϋηο•* ^αΙ Ιη αιααΐβ Οϋν«ϋ 

«οηιΑίΒίνΛ Α«Μί»ΐΑΐΒ磕ρΙΐ«ςιιΙα οηιΙεηΒΐ 
ββιβαι βι ΕΊϋο ψηοίά%η 8ρΙΗΐΐλΐιι Μηοΐυαι. ΑίφΜ 
Ιια€ Ιο €ΐ•Μ ίοίΐ, «Ι «ιιιιο Βοία. 809, ιιι6ιμ6 1)6- 
€€η1>Η, εοΜϊϋβηι Αςυίλκηηί οβΐ€λΜ*ιΐ«ιιι &ϋ €0- 
ηη ΟλΓοΙο Μ9%μ ΙιηροηίοΓβ («), ςυΙ ρΗΜίΐΒΐ 
Ε€6ΐ6ΜΒ (Ιο^ΐΜ, ηίλΜΑοΑ&ια ΐ69&ΐ^η6•^Φ- 
•ΐβΐλ 9Λ 1.60116111 III 6ηιιΙΊΐ6 οααιρΓοίΝίνΊΐ. Ροίηΐλ 

ΡίΐΙΚΒυ»(ΐΙ).6Χΐ»ΓΐΙΙΜνΗ ΐ61ΒΒ6ΐη ΙΙΙΟΒΙ ΙΚ6ΓΜ0ΐ7- 
ηϋΒΒΒΟΙ βΙΊβΟΙ ΒΟΒ ίϋίΜΒ Β ^0λΒΒ6 «ΟϋΤΟ Αϊ- 
■Β866Β0, ςυΙ ΗίβΠΜΟΐ^ΒϋΐΒΒ» Ε€6ΐ6»ί9 ΐ€^μά^)(ος 

ρη•Ι>γΐ6τ 61 ιηοΒ«€ΐι«• ίβϋ : Βΐ Β6βιρ6 ςββΒμ^Βΐ 
Μθ?6ηΔ«ΒΒ€ΐοτ ΓββΗΐ {β ΚΙμό θ€ (ίά• οτΛφάοχΛ^ 
Ιβ ςνο Ιββ'Ο'Ολ, «ν ΠΗφ βμΚμ 8ρίΗίΗΜ βο» 4ί«Ι- 
μμ; Β66Β0Β ΪΒ ΟΓΒΐίοΒΒ.ίΒ 5&1>1>&ΐαιιι β^ηοΐαΒί, 
ΙΒ 4|αΒ ίΐΙϋΒΒΐ ρΙλΒίυ• ϋΙοίΐΒΓ 8ρίτΉΜ$ $αΗα9α $χ 
^ίϋύ «ΜΜΐ^ΒΐίαΐΝ ΜΟΒ Α46#η, ο6χ έξ αύτοϋ Ιχον 

«{|ν &9»ρξΐν. Ιίΐ ΡίΐΙΐφΙ 60ΐ4β6ΐ«ϋθη6ηΐ ^0&Β06• 
βεΤβΓϋνβ ΥΟΙΜΙΜ («) Ρ6Β6 60Β66ΙΜΙ• 1ι60 ΑΙΙβΙΙΟ• 

ΙΒΓ (/) ^οαΒΒ6Ρι αΐίβηιηι, ^υΙ ΐη«ι:ο&ο1}ΐηΙ- 

^Γί3Γ6ΐΐ9. ίυίΐ, 6ΐ ΒΙΒΙΙΒ §€Τίρ•ϋ Α(1ν6ΓΜ• 

ΙιΐϋΒΟ•, ιίχ&Γυιη ίΠ^ίΓαΒί. ίλεοιη εχΒϋΐΙββε. ΛΙ Ιιίο 

#Β<ΠΒίνΙΐΒ ΓβΰβιιΐίοΓίβ »νί ίαίΙ, οΐ ςα&ηΐυιιι εοΒ- 

βάο, ίλΐ6 ίρ56 ββΐ, ςυί αββο 4156 Ιαΐ6Γ€ΓΑΐλ|αο<Ιο 

ΟοΒβΙΒΒΓίΒορθΗ 06ΐ6ΐΐΓΑΐΒ 6Αΐ, Β<1 ρΓθαί§ΑΒ- 

6ΙΤΟΓ6Β δοΙβΓίοΙλί ΡΒηΐ6ΙΙ§6Βί, ^βΙ ΒΒρβΓ 6ΐ6- 

ΙβΒΤΒΙ ίΒ ρΒΐΓΐ8ίηίΙΐ8ηΐ ΑΒΐ1θ€ΐλ6ΒυΒΙ« Ι\ΐΒ•φ16 

Εθ8 ΟΟΙΒ6β θ1> ΒΟΒίΙΐΐΙ» 6θηίθΓΒΐίΐ«ΐ6ΒΙ 

ΒΒΐΙυ» «ΙυΙ^ίΐο. Ου<Ηΐ υΐ Λ9%ύ ρβΓβρΙ- 

€ΒΒβΙ §ΒΙ, }βΤΒΙ Ιΐίε αΐΒΓΓβ ςΟΒΜίΒηΐ ίΓΒ{ΗΙ6ηΙλ 

6ρΐΒΐΒΐ« ΐΒΟΒΒοΙιοΓυιιι Ι«2ΐΐίηοτΒΒΐ» ςαόβ ΙοΑοηβ• 

Ιΐ€6»Μ1Τ6ηΙ,.ΐ4 ΐ460Β6ΐη 111 ρλρΑΒΙ, ςΐΗΒ 6Ζ (0ΐΐ6- 

^ΙΙλίιΙι. χτι, 16. 

ία) Ιη 3€1. τιιβγη., ηοΐ. ι. 

[Μ Τοιη. VII ϋόηί. §€η€τ. 

\€) ε^ίηΐι. Ίη ΑηηΑΐ. 

[ά) ΰ€ ρτοα$ΐίοη€ 8ρίή!ια ζαηαι. άι% •υί• ρΐΌ εοη«υ6ΐΒ ΙμβιαβΙΙβΙ• ιββ έηΛτΛ^ιΜ 
ηιίΐιΐ οορίΑοι Γοοϋ τΙγ ε^Ιαιίε «ΙοοΙιιβ 64 εΐΒΓΪΜΪΒΐΒ• 
ΒλΙυΒίυβ. 

ΒΗ8Τ0Ι.4 ΡΒΒΒ0ΒΙΝ0Κ1ΙΒ Β<>!ΙΑ6Β0Βΐηΐ, ΙΝ νΐηΐΤΒ 01.1• 
¥ΒΤΙ ΒλΒ1Τ4ΒΤ1ΙΙΙΙ,*ΑΒ Ι.ΕΟΙΙΒΒ ΡΑΒΑΜ {§)• 

5βΒβΐίΜΐΐΒ0 Ού τ€ΗΤΦΜίΙαίΜΡ ΟύΜΪΛύ (λ €ΑΗ<ιο 

ΡβΙη' 1§Μΐ «ΒΝΜΙΒ ρϋΛϋβ€ί ΒΙ ΒΒ<Μ»α« ρΐ^ΙιΙ» 

9ίάΙ$ $9900 Β ραίΙ ο ΜίΡ «Τ^Μ ΒΐΜΛ09 ^• »#ί Β >Β ΐΙ 

ΐΒΟΜί» Ο^'ιμΙ. Ι>οβιΙ«# Ρ«Ιμ^, Ιβ 4ί§ΛαίΜ$ ηί ί^• 

ΒΙΙΝΜ ίΧΛΐΐΛ9$ ΜΜρίΤ ΟΒλΜβΙ Μ^Μ ΟΜ^ϋβΒΟΓΒΒΙ» 

^ΙΒία ΙΒΒ οκο 4ί§ηΛΐ$ί9 αΐ .€ΙίΤί$ΐΗ$ <Ιίΰ4τ$: ι 7β μ 

ψέαηι ^. » Ι^βΒ^^^ΒΐΜίηκ ραί4τ^ ηο$ ^μϊ <β»β< Αίβ 
ΐμ ΜοηαΛ (ΜΐΒ(β ^βηΜοΙβίΒ ^€ξηη%^ μλΙΙημ Αο- 

ΒΜΒ0ΙΒ Μ(ρ#Τ .ΜΓΤΟΒΙ ΒΒΜΝΒΒλ |ΐ/««^α«Ι «Οβ, <Ι 1β 

φίαηΐ9ίΐΛ ναί^ΜΜέ^ {β ί#(1β 8Ββ^ι2ι Ιοΰύ άί$ «ογ/|Ι|ΒΒ 

όοηΪΒΟ ^«Β^ίηΐ^Ι ^€€€$^ ρΨΟΙίΤαύ ΟΒΜΙββ «€Τν| έΒΐ 

ιιφβτ ί^ΓΓΒβι «ΒΒΐ ΙαοηβηύΒ, ΙϋμξίΛΛ η^Ιαιη (αάηιψΒ 

11>ί' Ιη'6«ίαΙίθΒ•Μ^ΒΜΐΓΒΒΙ φΜΐη Ηί€ ραΐίΐΒΒΓ. /ΟΒΒ• 

Μη» Ι^ΒΟΜΒΒ• ΜΓνΒΐ Μ«Ι<Γ κΐί» Ιρ$€ /ιοαΐιι« «II 
8β;»ιγ β0< έίαηέο^ φαπί Εταηεί ηΐΜ μηάι ίη ηιοχϋ 
Οϋναίψ ΙίββηΜ $ΜΛί : ιΐ άίχϋ Βα^ίι» ^Ιβ οβιββ• 

ΕτΟΜύ ΐΜΤϋίΗΪ €%ΙίΜ : <Ι Τ€ρΤ0^Λΐ βΛ€Μ ΒΟΙίΓβΒΙ 
^ΐΜΒίΙο,^ΒίΒ ΒΟΒ Μ< »I^Ό^ ΑΒΓΓβΐίΐ. £| ΒΟΙ €Ϊ άίχί» 

9ΐυα: Εταϋτ ΛαΛί€^^Λ^[0.^Λοά^^ βοι άίάί Αιτη- 

ΙίΜΙ, ^# αά€ ΙΒΒ^Ια Β|ΜΐΙθ/ί«Β ι^Ιγϊι. £ΐ.ί« ίαηΐΜΜ 

ΒΜ βοηΐΒΓ^αιι'ί, Βΐ ΪΒ άίΛ Ναία^ί Όα^Μ ί« ιαΒ- 

€ΙΒΒ« Β#ΙΑ/ΜΒΙ ΪΒ ίη^ΟΟ ρΤ0»φθ9 Κέ'ί ΑοΐΒμΐΙΙΙ ΒΒ«• 

•ΚΓ ηι(08φ<0Γ ϋΒΒΒΒκί |«Β^ηι |ΡΓα »ηηΛί ιβ/μΙ• 

ΙΡΒΙ«Ι. ΐίί^ΒΒίΝΙ ΜΙ, ΙΒ^ΒΐίΐϋΤΟί ΜμΙ ΑΟΒίΐΒΜβ Ι^βΙ 

Βοι /οΓΒΐ ρηίί€€η ■ι^<βΒIβ ΛίϋΦΛΛο ψίοά ΙιαίΤΦα€ί 
ββίί$^ #1 ϋΜ ^ΒΒΐ ΑαΜίβ ΑβινϋΗ ιββΙ : ^#<< ^Μ^ 

ΒΜΙΓΒΙ|Ι ΜΜΙΒΒΙ ΟΤΒΐίΟΒβΒΙ βΙ β4€Μ ϋΟΛίοΤίβΡίξ ΜΟΒ 

Ρφλϊλιλλ. Νολ ββΙμ ροΐΜΒΤΒΒΐ ηο$ €μ€»9. Μίΐ'Βυΐ• 
0ΒΙΒ4Ι : € Ηϊϋ μ/ββιβι βμΗ. Νομ (οτα» βοι βομ 

4^'ίΓΜΐΙΐ• » ί/ϋΙ^β «ι βΰίΛΜ» νθ€ίΜ ΒΟΙίΓΒΐη ΟΙΒΒ«Ι 

§01 ιιτνΙ 96ίίΗ ρατϋΛτ ϋαηάϋ αά $α€^.τάοΐ€9 ^βΙ 
ΙΒΒΙ ΙΒ ΜΒ^ΙΒ βίνίΐΒ/ο .* ΜβΙλ^ Ραΐτέ$ €ί [ταίτϋψ ά€ 
ίιΐο ΑοΐΒίΒΟ» ψίί οΜτα βοι ΐαηίΛ βί ΐαίίΛ /ο^ηϊ/βγ, 
01 Μηίτα βά4Μ ιοβ^Ιομ ^}οΜβΒΒηι» φ^ία ίαίια βββ- 
^ΒΟΜ ΒΒέίιοΒΒΒΐ ά€ ρΦΗϋ Ηοϋτα. ΡοϋίΜΒύ ά%€ $βη€ίο 
βαηώύϋο €0»^4§αΐί ιββΙ ίαατάοί€9 οιιμ €ΐ€το οι 

ρΟρΒ/Ο (ΟΒΙΓΒ Ιέ^κ/^ΓΒΜ ί)θβΐίΐΐί» βί ΪΒ/βΓ ΐαηΰΐΗΜ 

ΟΛίνοΗΐΒ /ο^Βΐη,οΐίΒίΟΓΓΟ^ΒΜΓΒΜίηοι <<« ^Βη^ίίτα 
ίρ9ί Μοτάοϋί^ §ί ηΗοΐα^τ οηι/«ηΐΒΒΐ 5]^βι6ο/βιμ. 
Λοι ΒΒΐΐΒΐ άΐαηάο. ^ηοά ιίο οΓ^^ίίοΐΒΐ ιίοκί ιοη^/α 
Εί^Ιιιία ΑοΒΜΒΒ, ιίίχίΜΒΐ : «ι ι^ι^ιμβι «β /Ι»0»/Ι 

ΒΟΙΙΓΒ 9Β0<Ι 001 ΒΟΒ ^ίΟΐΐΊ ΙΝ <?Γ«ΟΒ. £| ΙΒ Ι ΰίοτία 

Ραίή > ΒΟΒ ιίίοίΐίι ^3ί6Ηί ογβΙ ι'β |νιμιρ<ο ; > οΐ ίη 
€ ΟΙοτία ίη ΒχαίΒΪί^ • βοβ ^ΐοίΐίΐν < Τα ιο/μι β/ιίιιί- 
ηΐΜΐ ; > €ί ιΡα<0Γ Βοι/βΓ > αΐίο ΜαάοέίΰΗί»^ «< Ιβ ^βι- 

δοΐο ΒΟΙ Ι^ΐνίΐΠΒΙ ρ/ΒΙ^^ΒΒΜ 901, ιΟβΙ €Χ ΡαΙΤ€ ΡίΙΙο- 

ηΗ€ ρτοαάίΐ. » νηά€άί€ίί ίιΐο ^0Ληη$$^ ΪΒίΒΐίαιι οΜί- (ο) 1>β ΙΗ^ΒΙ 8^ηΛ., ε. 45. 
(Ο Οοηΐ, Ηοίϋη^, , 6. ,49 61 ίΟ. Ιϋ. νίηιΚο. γοβο. 
Ερία.^ οορ. 73. 
(9) Εχ νβίοπ €0(1ί€€ 5^. ΜαΓίίαΠδ 1»οιηονί€€α5ΐ5• 3»7 ϋ1δ8ΕΗΤΑΤΙ0ΝΕ8 ΒΑΜΑ80ΕΝ10Λ. 108 ιιι<τ %ηω^ρτορΐΛί Ηηηο αηηοηβηι^ [VII] βο ηηοά 
Ηώτ€ίί€% <ιιηικ<. Οκοβ Ηί€το$οΙΐβηΐίΐα$ τορανίΐΗΗΜ^ 
άί€€ηίβ$ : Νοϋΐβ αηάηβ Ηηηε Ηοηιίηβη, ηβηνβ άί* 
€αίί$ άβ ηοΗί ^ατΒίϋ,Οαοά ύ ηο$ ϋάίη Η(ΒΤ€α€θ$, 
ιί€ ίΗνοηο ΒμΗ Ραή άί€ίίί$ ΙμΒηιίιη. Ει $ί Ηοο άί- 

€ίΐΗ^ ρ€€€αίΗΜ ίΐίάΐΜίΗ $Ηρ€Γ 90$. Εί ΐα€€Τάθί€Ζ 

ΛοΗρητηηΐ ηοΗ$ οΗαΠαίΛ ά€ βάύ ηοϋτα, ηπαίαϋαΐ 
€Τ€ά€ηηΗ$, άΗ€ηά9 ηοΐήί ; €ηάίΐί$ηε μηΙ $αΗ€ΐΛ 
ηχηττβα'ίο (ϋ β$ΐ ΕοοΙβ$ία ΗίΘψαοΙΐίΜίΐαηα)? Νο$ 
αηίφηι άίχίηιηί, ηηοά ίΐύ όηάιιηία^ ηηοηοΛο Βαηαα 
$€ά€9 αροϋοΐκα Ηοηαηα. ΡοΒίΗωο ίρ$€ ατΜάΐοζοηΜΜ 
ιη $αη€ΐο ϋοηίίαηΐίηο πηα ηο^ηεαιη α$ϋ9Μά%ί ίη 
ρβτςο^ βί Ιε^ίΐ ίρ»αηι ΰΗατίαη ίη ρορηίο^ βΐ ηο$ $€Τ9ί 
υβίΐΗ αηαΙΙΐΒΐηαίίζανίηΗ» οηηβηι Ηαταΐη^ €ί οηιη€$ 
ηηί άε $αηαα $€ά€ αροζίοϋΰα Βοηιαηα άΙχ^τΊηί Ηω• 
ταηΛ, Εί ίΐΗηΰ, άοηιη€ ΡαΙη (β€ηίρηΙ$$ίίη$, €ο^\ΐατ€ 
άΙ^ΜΤίΒ άβ ηοΐίΐί $βηί$ Ιη{$, ηνι €ΐ$ί άβ Ιοη§ίη(ίΗθ 
ΒΪΜΗί, 0Ό€* ίΗ(Β »Ηίηα$^ €ί ίίδί ΰΟϋΐιιιΙιιιιι €$ί οηιιΗ$ 
ίΠΗηάια^ $ί€Ηΐ νηίνα ίαηοΙίίΟΜ $€%!, ίίΰηΙ αίί Βοιηϊ- 
ηΗ$ Ρατο^ ι 5ί (ΙίΙίρίί ιμ^ Ρείτβ, ρακΘ ονβ$ ηΐ€α$. > 
Β^ηίρηίϋίΐηβ ραί€τ, άαιη $α€ΐη €§ο ϊλο β^τνι» νβιΐβτ 
αΛ $αη€ΐα νβ$ίΙρία ν^</Γα, §ί αά ρία ν€$ίΐ§Ια άοίηηί 
ϋατοΐϊ ρϋαίηΐί ίΐΗρβταΙοΗί^ βΐηηηβ νβιΐΓΐ, ανάΜ• 
νΜΜΐ Ιη €αρ€ΐΙα 6]ία άιά ίη Βι^ηιδοίο βάβί^ € (}ΐίί €Χ 
Ραίη ΡίΙίοηηε ρτοαάΗ. ι Ει ίη ΗοηΗία ίαηΰϋ ϋτβ- 
9οηί, ι^Μαιιι ιιο(ί< βΙίη$ ν$$ΐ€τ άοηιηΗΜ €ατοΙη$ ίπιρβ^ 
ταΐον άεάΐί %η ραταΜα Οΰίανατηη ΡαζοΗί^, ηΗ 
άΙχΗ : ι 8€ά φι ιηΙ$$ίο ίρ$α ρτο€€$$Ιο €$Ι, φίί 4$ 
Ραίτε ρτοαάΗ εί ΕΗϊο, ι Εί Ιη Η6§Ηΐα ζαηαϊ Βεηβ• 
ϋαί^ ηηαίη ηοΗ$ άβάϊί βίηα ν€»ΐ€τ άοηιηη$ ΟατοΙνα^ 
^η4Β ΗαΒβί βάεϊΛ ίϋτίρίαίη άε Βοηεία εί ίη$εραΓα^Ηί 
Τηηϋαίε : ι Ονεάο 8ρίήίίηη ίαηείηηι Ώη^ηί νετηηί ε» 
Ραίτε ρτοεεάεηΐεηί εί ΡιΗο : ι εί Ιη ΏΙαΙο^ο ηηεη 
ΗΟ^ίί νεϋτα $αηΰίΙίαΜ άατε άϊ^ηαία Μί, »ί$ηΗΗετ 
άίεΐί. Εί ίη βάε $αηείΙ ΑΐΗαηαήί εοάεη ηιοΗο άΜί» 
Τίαφιε ρετ ίρ$Μη Λοαηηεηί (αεία είί ηοΒί$ ^ταηάΐε 
€οη(η%Ιο ίη ιαπϋ/α εΐνϊίαίε ; φίοηίαηί άιεϊι : 8ρίτ%ιη$ 
$αηε:Μ$ ηοη ρτοαάχΐ άε Ραΐτε εί ΡίΗο, Εί άε Ηοε 
ιηΙιΙΙ ρταηάεηι εττοτεηϊ ρετ οηιηία ηιοηα$ίετία : εί 
τειιηηεδαί βάεη ηοΒίταιη^ ει Γιΰτοί ηο$ίτο$» Εί άε 
άοΜΐηο ϋτβςοήο άίειί , ηηοά ηοη »ίηί τεοΐρϊεΜάί 
$]ΗίΙί1>τΊ, Όηάε ίίετπηι αΐηηε ίίενηηι, εαηείε Ραΐβτ, 
ίη ΐεηαΜ ρτοίΐταΐΐ οηηι Ιαΰτ^ηΐίΒ ροίίηίαηιια εί το^α• 
ηιηι Ιε ρετ ΡΛίτεηι εί ΕίΙιη^η εί 8ρΜίηίη <αη<*ΐιιιη, 
ηηί ΤτίΜία» εί ίη$εραταί^ίΗίετ ηηηε άΐείίητ, ηί άί- 
^ηεΗί ίηηηίτετε, ίωη ίη Οταιεο, ςηαηί ίη Ι,αίίηο άε 
$ΜΜ$Η$ Ραΐτίΰηί, ςηί 8^ηί(Μ>ΐΗηι εοηιροίηετύηί^ 
ΙβΙΜΝ εετηιοηεηι^ «Μ, ι Εχ ΡαΙτε ΕΙΗοφίε ρτοεεάίΐ : ι 
εί ίη €τχ€0 ηοη άίεηηί ίίεηί ηοι, $εά άίενηί : ι ^η^ 
εχ Ραΐτε ρτοοεάΗ. ι Εί νΐάεηί ί$ΐΗηι εετιηοηεηι ρτα^ 
9εΜ, (ΐΗβηϊ ηο9 άίαηιηε ίη Ι,αίίηο. Εί ηαηάατε 
άίρηετΗ άοηιηο ΟατοΙο νηρεταίοτί βΙΊο νεΒίτο, ηηοά 
ΗΟί ί$ΐΗΐη $ετΜοηεηι αηάίυιηηί ίη ε}Ηί εαρεΙΙα, ι Οΐ(ί 
εχ ΡαΙτε ¥"ιΙ\οφιε ρτοεεάΊί, * Εΐηοί Ιήο $€τνο$ ν€»ίτο$ 
€βτΙο% (α€ετε άίρηετίε, ηηία ηηΙΙα 8ρβ€ίε$ εαεταηιειιΐί 
ΗΗ]η$ ίαηχ ηοόί$ αηια6ί/ίι νιάεαίητ, ηηαιη 9αη€ΐη» 
νεφίετ 9ηΙΐΗ%^ εί ιαηαα άε^τεϋαύο, $εΗ ηιειηοτ'ια 
νε$ίτα, ϋηάβ ρο$€ίηιιι$, (^εηί^ηίαιηιε ΡαΙετ, ναΐταιη 
4Λη€ΐί$ίίηιαιιι ρΊεΙαΙεηι, ηί Ηοε ίετνοί |(Ι6€31 ΙιΊο νοχ αΠηυ&, ΓοΓΟβββ οοριιΐι, ει] ίοαηηετη ρτεζ^ί^ί^τηΜ^ 
ηηαηάο ϋεο ρηύετηαηΐε αά $αετο$αηεΐαΜ ναίταιπ 
ρτανίΐαίεη ρετνεηετίηΙ^ Ι^εηίρηε $η$€ίρετε άίρηε- 
ηιΪΜ^ εί ηοΒί» εετνη νε»ίτί$ εετίηίηηηηι ιηαηάαίηη 
άΐτίρετε. ϋοΜίηείΐάαηιηε ηο$ Βοηΐίηί€Η$^ Τίίεοάο- 
τηε, ΑτίΜηηάη$^ βτεροτίη»^ Ιοαηηε$, Ιεο, ει οπι- 
ηίε €οη§τε0αίίο άε ηοηίε $αη€ΐο ΟΙινεΐί, ίίΜηιίίε» 
ΜΦτνί 9ε$ΐη, νε^ίή$ εαεη» εί Ώεο άίρηϊε οΓαΙίοηί^Μΐ. 
Ώεηε εί Ώοιηνιη» ηο$ί4Τ, ίε $αηοίί$$ίηιε Ραί^τ, εηη 
οΜηϋηε Ιηίε αά εχαίΐαΐίοηεηι ζαηοΐοε ΕεεΙεεία^ εί αά 
*αίΗΐεηί αηΐΜΛ ίηα^ εί αά ραηάίηηι ηοείηπη τε^ηε 
εί ρτοίερετε^ εί ρϊα ιηί»εταίίοηε ίη ΟΜη^ηε εί ρετ 
ΟΜίηία επείοάίτε άίρηείητ, φ»ί άίεϋητ Ι^εηεάΐείηε ίη 

ΧΙΤ. ΜοηλοΙιοβ Ι,αίπιο» ε^ΓοΗ Μα|;ηί ηυΐ• ίη 
ΐΒοιιΙβΟΠνβϋ η&ϋδίβββ η3ΐΤ3ΐ ιηοηβ€ΐιυ8 Εη^ο• 
Π•ΐΒ6η&ί8 ίιι νΐ«» Ιιιι]ιι• ΙηρβΓλίοΓΜ. Ουί τ6γο « 
8&ηοΐι ΙΐΑο ΰοη|;Γ6|[α(ίοηβ Κμαμι Ιιαο νίοβ ιηί$•| 
βιιηΐ , ΙϋιβΓΜ ΰοαιαΐ6ΐΐ(ΐ8Γαί&8 ΤΙιαιη» ρ&ΐΗ»Γ€ΐΐφ 
8(1 1^00601 ρβρ&ΐΒ <ΐ€ΐιιΙβΓυηΙ , ςυίϋυβ ιιι^ηίίββίυιη 
βΐ « 060 Μηοΐααι ίΙΙυηι Αηΐί8ΐίΐβηι , η«ϋ ΗίβΓοβο- 
ΙχπιΟΓυιιι Εεοΐββί» ρτβιΙιγίβΓΟδ αο&ηηί» ιηοΒ»€ΐιΙ 
οπηιίϋ&ΐίοηί οοηββηβίδΜ. Ηθ€ 1*60 ίρ$« ΐββκΐιΐΓ ΐϋ 
6ρί5ΐο1» 9ΐά €«ΓθΙυιη » (|υΑΗΐ ίΐί^Ιβη 6γΙιίΙΐ€ο 6ΐ 
8θ1ιβ(Η8 νϊή (Ιθ€ΐί&8ΐπιί ο. 8ΐ«ρΙι&ηΙ Β»1υζ1ί. 

ΌοΜΜο ρΙίε^Ηηο αε ^ετεηίεήΜο νίείοή αε ιΗμμ• 
ρΗαΐοη βΙΊ» , αηαίοτί ΏεΙ εί ΒομΜ ηοιίη ^ε$η 
€Μ$ίί^ Οατοίο Αηρηείο^ Ιεο φεεορηι, εεηηε 
εεηοτΗΜ Βεί. Οηηία ^ΐΜν άε εΰιρηίϊε ρατΐίί^Η$ ηο6ίε 
οεεΐάπηί^ ηεεεαε εϋ ηί υεείπΒ ίηΐίηεηιηε ίηίρετίαΐί 
ροίεείΛΐί, ΡτβηεηΙί είηαίάεΜ αηηο άηεχετηηΐ ηοΰη 
ερΙείοΙανΛ ΜοηαεΜ, (^αί ίκεαηείο Νΐ•η/β ΟΟνεΐί ^ηοταη- 
Ιητ^ βάεί εοηΐεηίίοηεΜ εοηΐίηεηΐεηί^ ηηαΜ ίηΐετ $ε /ιβ- 
Μαηί. Να νετο 52^ιη6ο/»Μ οτίΗαάοχεβ βάεί ί/(ίβ νΝΐιί- 
ηιηε, φιαίεηηαεείΜάηηηοΒίταηί Ηαηεεαηείαηι εαΐΗο• 
ΗεαΜ ΕεεΙεείαηι^ τεααΜ εί ίπίΜοΒΟεη^ ίεηεαηί βάεΜ. 
Οηαη νετο ερίϋοΙαΜ τεείηε ίΜρετίαίί ροίεβίαίί 
ιηίίίηιηε νείερεηάαιη. Ιηίετεα τηετίεηΐεε ρτωιεηΐεε 
βάείεε νεείτί^ ΑςαΜηε νίάεΐίεεί εί ΒοεαΙρΜηΜ^α^ 
ΗίετοεοΙίβηιίε άεΐηίετηηί ηοϋίε ερί$ΐοΙαηι ΤΗοηιω 
ΜίετοεΰΙ^ηιοτηηί ραΐτίατεΗεί , ηηαηι τεί^ρεηίεε τερε• 
Ηηϊηε , «ι ρετ ηο$ίταηί ρτεεαίοτίαηί ερϊείοΐαηί ^€• 
είτοΒ ρ'ιείαΐί εοτητηεηάατεηιηε, ^ηα άε τε ρτεοαηΐΜΤ 
νεείταηι ίηιρετίαίεηι ροΐεηίίβη , ηΐ βίηιΐί εεΐίε εηρ^τ 
οηηεε βάείεε νείΙτο$ ίηιρετίίτε εη^ταρίηηί , ίία ολμ 
εη ιηίεετίϋοτάίαηι (αεετε ;Ν6Μΐίι. Ιρεαη νετο €{^ 
εΐοΐατη , ^ιΐέΐιη ηο^ίε ρηεάίεΐί βάεΐα ηο$ίη άεΐηΐ•* 
τηηί^ νεείτα εετεηιίαίί ηιί<ίιηιι«• Ηη ρτοία^αΗε^ 
οηιηίροΐεη» ΰεΗ$ εηα νο$ ρτοίεείίοηε εηείθάί^ , βΐ• 
ηηε α ρετβάίε οηιηίΰηί τε§ηηη% 9ε$ίτηηί εηί εχϋη' 
$ίοηε ΙίταοΗη άε(εηάαί , νοεηηε ροεί Ιοηρα αηηοτηιη 
€ΗττίεηΙα αά ραηάία αίετηα ρετάηεαί* ΡτίεΗηηηί /Ιο- 
ηιίηί ΟατοΙί ίηιρετίηηι ρταΐία εεηιρετ ευείοάίαί^ εί• 
ηηε οηιηιηηι ρεηΐίηιη οοΙΙα εηίίίΐβτηαί. 

ΕΕουιτυκ &τιΐΒθΐ.υιι οητΗοοοχ^κ ριοει ι.εονι8 ραρ^τ. 

Ιεο ερηοορηε^ $ετνη$ εετνοτηηι Οει, οηιηί6Η< Οήεπ' 
ίαΐίΰια ΕοεΙείϋε. ίΐοο εί/ηώοίηηί οτίΐιοάοχαε βάεί 
νοΗε ηιίΐίίιηηε , ηί ίαηι [VIII] νοε , ηηαη* οηιηίι ϋΙ$&ΕΚΤΑΤΙΟ Ι. 210 μηιμΙμ ϋΰΜΗέΒΜ ΛοΜαηΜ €Λί^Ιί€ώ α οροϋφΗζΜ 
Ε€€ΐηΛ9 τ•ααΜ €ΐ ίΗ9ίοΙαία9Λ ϋΛΛαΐη βάβΜ. ϋη- 

ΜμΜ» ΜΝ^ΙβΙΙΙ Ί'τίΜίαίΦΛ , ί4 ΜΙ ΡαΙΤ€9Λ €ί ΕίϋηΜ 

€ί 8μίήΐΜΜ ΛΛΛΰΐΜΜ » «ΜΜΜ 1>^ιιιιι οΜΜροΐεΗϋηι , 

€ΤΦΛίθΤ€Μ ΟνΛΜΛΜ €Τ€ΛίΜΤαΤηίΛ , β ψΛΟ ΟΜΙΐίβ , )ΜΓ 

9«€ΐ•ι ΜΜΪβ « Μ ^κ« ι>νΛηία : Ραέηοί ίη ίμίο , ιι«μι 

Μ^ «/μ, ΕΐΙΪΛΜ Λ ΡβΐΓ« ΐηΐίΐΙΙΙΙΙ , ΒβϋΙΙ• ΜΤΚΜ ΐίβ 
1Α#0 Ι«Τ# , ΙμιΛ€Λ ΜΠΜΙ ^« ΖΐΙΜΜ^ «€Τ0 9 ΝΑΜ ΙΟΙΙΙΜ 

4/»ο /««ίΜ • »€έ ηηΜΜ ΐΜΜβη , 8ρΜίΗΜ Λαηαπϋί 
Λ ΡΛίτ€ €ί ΡϋΙύ βφ^ϋΐ^ ρτο€$ά$ηΐ€ηί , ^οΐΜΐι6<<β»- 
ίίΜΐ€Μ €αΐ€τηίΛ ΡβΐΗ €Ι ί'ί/Ιβ ; Ραΐετ ρί€ΗΜ* ύηα Ιμ 
Μ, ^ι'/ίΜ |ΐ(«ιυι< Ιλα» «Ραίτ^ ^«μΙιμ, ^πΊμ <αιι- 
^ΙΜ |ΐ/««ΐΜ /»«Μ, « Ρ«ΐτ# «ι ^ι/ίο ψτοαΛΛΜ... 1ηΛ€ 
«ΜΐΒΠΜ «•! ρίΟεβη η9Φ$ $$ μφτϊμομ : φα» ϊβφΰ 

ίΛϋΰβΜίΜΛ 9ίΜηίί Ι» Μ [ΟΠΛΜ ψΙΛ €Ψ%€Ϊ^Χ^ 
ΜΙ; ΜΜ » Μ ΑϋΜΐΙίΐβΙβ ψΛα ί9)%Λΐ$ )ηάί€αΐΜ$ 

<•! • ΜΐΙ ι» Μ €ίΛη$Μί4 ^β >»«/• ><ΙινβΐΜηιι £Ι| 

«ΜΟίΑνη : αΐ]Μ ΛφϋΛΐίΛ ΜβΙ# «ΙβΠΜ ΜΙ «ΜΙΐίΐΙΜ 
Μ»€ΙΦΠΙ» ^€•αΐΐ4θ. ΟμΪ 9€€ΗΛάα9Λ ΑβΜ /ίΐίβΜ ΜΟ» 
£Τ€έίέ€Ηί , ΙΐΜΜ 4«ΜΜ| ΜϋέΤία ΙΛίΗο^Λ 41 Λρφ^ 

^ίΦ/ίί» £€€Μλ. ψΜ (ηηέύία €$ί α^ ίρίο ΐ€%η 

€Αη940 ί^ΦΜίΛΦ «ΜΙΜ , €μΙ €$ί βΙΟΗΜ Μ ΜΚ«Ια. 

XV. €9Γο1α», ΜΜρΐί• 1^60ιιί» ΐΜίρ» ΙίαβτΙ•, οοη- 
€ϋΐααι «ρί•ύοροηιη, €ΐι^ιι• «οΐβ ηβαιιοίπιυι ΑφίΙ•- 
§ηΒί Ιιιΐιυϋ «ααο 800» ίη ςαο ύ» δρΙΗΐυι Μοεϋ 

ρτΜθΜίΟΒβ Βοΐαοι €•!• ΜίΜί Μη Ι ΕοΐΒΜΙ ΒβΓΙΙΙ- 

ηιΐ8 1ΙΓ«πΒΐ€ίθη§α βρί•€ορυ»ν 6ΐ ΑιΙαΙιγιΙη• ηο- 
Μ&ΐβτϋ εοΓΐ)βί€ΐι•ίβ ι1>ΙΐΜ 9 ςαί α ροηΐίβ€6 οΐια- 
ΐΜίΚΒΐ ΐϋΜΓΐ 8γαιϋο1ο €οΐϋΐΑΔΐίηοροΙίϋΐΒθ νοοβα 
ΕϋίοψΛΛ. 1«8ΐΐθΓααι αιη ϊλολλ οοΐΐοφίίιιιι ιΐβ- 
ΚΓίρβίΙ διη»η|;4υ» αΙ^Ιμ &ιιΐ€ΐί ΜίοΙίΜΐίβ Ιη Ι^ο- 
Λαπη^ί» ; ΰυίηλ Ιημ βαιοΜΐ 6βΐ. Ιρβοπιιιι ροΜιι- 
ΐΑΐίοηί Ιτθο «Κιιιυίΐ, ροΐίθΓ6οιςιιβ 6§μ ϋίιίΐ •μι- 
αοΓίιοι Ραίπιη , ^υΙ 55η5ο1υιιι ίϋοϋ €ΐΙί46ηιιιΙ, 
2ΐΐ€ΐ4>Γίΐαΐ6ΐο. Λβ» «Ι ^0 η« ιΚιβ Μο» ι<ιν« ρτ»/#- 
ΓβΜ , ίηςαίλ «ηυίϋίπιαβ ροηΐίίβχ , $$ά ΗίοΜ ΟΙηά 
ΛΜί ΜίΜ , «ι «ο«9Iια^€ ρτααηΜ&Μ. ΝηπηΜίά μλ- 

^■ « ■ ■ ι ««ΜΠίιιιι β ΤίίίΦ ύ€Ηί α Ραίη ψτοαά€Ψ§ , 
4Μη?ίΐΗΜΐ «αρί^ΜίΜΐιι ϋ€ΜΜα$αρί€ΛααΙ>£0, Ι^Μ• 
^η^ Ααηϋ^πΐιι/^ 1>μ 9#«ί<νΜΜΜ, «ΐ/«ΐΜ«ιι(ηιιι•- 

^ΛΛ€$Β€; βηη ΐαηΐύη €οη$ΙΗ χάα $ΜΗΗί$ ΡαίτϋΜ$ 
ί^Μ 8§λλΜο ίηιϋαιιιΗ ηοΛ μμ. Ρογγο άφ^Λ^ί ύ€ 
ρτΜβΜίοιιβ 8ρίΓί(υ8 ΜΜΐί 61 ΡΐΙίθ6]ιιβιιιο<1ί (βηοΗ• 
«Μβ «ίΙ » υΐ ηοη οιηιι«• ίΐΐαϋ αΜβςυί ναΐβλοΐ. ^Ι- 
€Τ9Λλλμ ςίΜϋβη μ ϋβιΐίκβ^ οηΐβιιιιΐί δ]ηι>ΐΝ>1ιιη » 

»€* ΜΜίΛΜάί. Νο» €ΗίΜ ίά ίρίΜΜ ηφΆ €ΛηΙαΜ%4^ ίϋ- 

ςιίΐν Μ^ ΐ€βίίηηΜ^ α Ιέρεηάο άο€0η , η€ϋ ΙβίΝΜ 
(τ^««^ αάά€Τ€^ (ξΗΗίρίωη $ίά€ηί 8$ΜΐίοΙο %η$€Τ$ηάο^ 
ρτΛ•9ΜηίΐΛΜ». 0υ«Γ6ηΙί1>Ηβ νεκο Ι6|;α1ί• » ιιοιη ϋ/κι! 
^ ^Μ ΐ!9«6βΙιΐΓ, ιΤ« <ατρ« [αίο ^ι^νιΜο ΙοΙΐ€Τ€ί%τ^ 
Λ€ ΙΗΜ έ€ΜΛηί α φίύΐα^βί ηάΐ€ αηί Ηύ€Τ€ , μιι «ιμη 
ΐ«•ι^ο, Μ» ΐΨοάύΗάο άη€€Γ€ΐητ α άθ€€τεΙ}ίτ^ Γβ- 
«ροιιϋίι |>αρ3ΐ : //β ρτο€ηίάΗΐίίοα ηο%Ιταρατΐ€ ύ€€€Τ^ ηίΐητ : %ΐα ςΗο^Η€ πί α ν€$ίτΛ ΜΜΛίΙαΙητ, 4 ϋοΜβ 
ΟΜϋί^» ΐΛοάη $ηαά€ΐΗτ, \ά ΐ|αο<1 |1ι 46ΐιιυιη ί»- 
εΐυιη ιγϊ &ίΙ » βί ρΓίηιυιη ία ρ&1«ΐΙο Οληίαηοΐ δ^ιη- 
1>ο1ί οοηβυβίαιίο ίηΐβνηιΗϋαιίΓ : Τ^ιι^ €ΐιίιιι άίΐΛίΐ' 
ίέηάηΜ «6 ομνϊ^μ. ΟπινΙ ιιιαη κβροηλυηι υΐ Ογ• 
ηι&Γ6ΐ οηβ^ίβ ροηΐΐίθχ Ι^βο, δ7ΐηΐΜ>1ιιιιι (ίηβ αϋ]•• 
εΐΐοαβ ροΓυιη Ιιι ΐΑΐκιΓιβ «Γ^βοΐβΐβ (1ΐΜΐ>υ» Οπκοο 
61 Ι4»ιίη6 βχ«Γ&?Ι( (α)\ «Ιςαβ »<! εοηΓθδβΙοηβ• 
Μ]ΐ6ΐί ΡβίΓΐ 10 6]υ& 1>38ί1ί€α αΟΙχΗ , αΙ οιηηίΐΝΐ• 
Ιϋΐιοϋβββτβΐ Εθ6ΐ6•ί«ιιι ΚοηίΑΐΐΜίΐ ΠΙίβ ηοη ΐΜβηϋίβ, 
<!«! €0ΒΐηιΐΒ€ηι Ιι»ιΐ€ ύάά ΓοηηυΙ&ηι ςυονίβ »(1ιϋ- 
ΐ8ηΐ6ηΐο 86υ «ΙβεΙν&ΐΙοηβ ίιηπιαΐλΓ«ηΐ« Τεηιιιι Μ 
Γοείυηι άβ δρΙΗΐιι §Βη€ΐο €χ Ρ&ΐτβ ΡίΙίυςυβ ρηκ 

€058ίθηβ άο^ΌΛΒ ρΟΜΟΠίΙ^βΙυΓ , Ιΐοε (ΙΐΜΓΐβ Μΐΐ• 

6ηιιηΐί8Υ6Γ&ΐ ία εχροβίΐίοηβ βόεί ιά βρίΜορο• 
Οπ€ηΐ9ΐΐ68 » ςυλη πκκίο αηΐβ Γβΐυϋηυβ χ η6€ ψτοτ 
ρΐ6Γ Ιιβηο Οιΐβιιι αΙΙλ ιβιΐε• 0Γί6ηϋ§ ι ΒοηΐΜ 
ίϋνηΐΜ •§1• Ει ςυί1>ιι• ίΛ\§\ οοβτΙηουηΙυΓ ΡΙιοΙιβ• 
61 λΐϋ •€ΐι»πι&Ιίοί , ςυί 1#6οη6πι III , ρεπαιΙ• Μ 
1ι6οη6πι 1ΐ8βηυι»', ρΓοο^ββίοηβαι δρίΓΐΐυ» βαηεϋ θχ 
Γί1ία9ΐ1>α6|;Α8Μλΐ«βΥβΓΜΊΐο(9 €1101 βΜηϋεηι ιιΐΗν•- 
ςιΐ6 ροηϋΟοΙβ θΐ «ϋοΓυηι 4€€Γ€ΐ«ΙίΙιιβ βρίιΐοΚ• 

Μ&βΤίβΙΟ €011«Ι6Ι• 

Χ¥1• £χ Ιιί• ηιηυη οαιοΐϋηι €υΙβ€*ιΙιιγ» τιμι 

ρΓΟΓ»ϋ• 60Β]6€ΐ&Γΐ00β ΤΪΓΜ λϋςΐΙΟί €ΓΗάίΙα• •ίΜ 

Οηχί«&6• ^οβιιΝ€Μ (ΐΜΒΜάαΜ Βΐ€το$οί^ΜΐΐαηηΜ 
ί»οηΛ€ΐιηΜ €Χ Οτί€ηί€ μιμμιμ αέ ΟατοΙηΜ , έ/ίιβ•• 

ρΙα:ί9Μ€ηΐ 4λ ρΓΜΜβίΟΜ &ρίήΐΜ% ΛΛηαί έΟ ί4ΜρφΤΛ 

ΦχαϊίΟΛΜψ ΟΜάιίο αέάαΜαΐ€ηίο ναιόοοΕ φιοά Α^μμ»^ 
$ΐαΜί ίΛ €αρ€ΐΙα ηρΐΛ ρτοΐαίπ» απάί^ταί. Αγ^ιιμμ 
ΗΙημ Ιίθ€ αάάίίΛΜ€ηίΜΜ^ ίηά€ηΜ€ ΛτηρίαΛ4€α$ϊθΛ$ 
αά τ§Μ ίρ$ΜΛ Μ«ΜΜ• ΡτοΙλΙμ Iίίη^ Μ§ , («Μ λ 
€α11ϊ$ , <νιιι λΒ ψ$ο Ιοαηη€ ^ηί βΐ^ ατςηηϋΛία ψτο 
Μ/πΜ^Μ ρο!τύ4 9€Μΐ€ηίία. Ρ1«η6 ηκΜίαΰΙιιιβ £η§α" 
ϋβοιβηλίβ ςυί ΟαγοΙι ΥίίΑπι »οΗρβίΙ » <1ί«6Γΐ6 Γ6ΐ€Τΐ 
Ιϋβηι, ηοη Α(|αί8{Γ3ηι, ηοη ίη Ο^ΙΙίίβ, »&ϊ ΠίοΓΟ- 
8θ1]τη>ί» Π1018Π1 ΓυΊ»86. 17» ί/α ς£$ίη (ίηηιιίΙ αιΐ 
ιηηιιηι 800)> Ιηρ^ΓαΐοΓ άΰ Λτ^ίηηα ΑηιιίΛ ην€Τ9η$ » 
9η€ΛΗ /νοΜΜ^π ΰΟΗΰΗίΗΐ» ίιαΜί ά$ 8ρίΗίη μηΟφ 
ρτϋαέ§ηί€ α Ραΐτ€ «Ι Ρ*ί/ίο• Ομμ (^««^«(ίοΜ» 
^οαιιι逕 ^ιύέΛΜ βιοιιιΐ£Αιι« ΙΙμγο«ο/^μΙ« ρηοΜ μ•- 
νίΐ. Ιιΐβια ΙΐΑΐ^ηΙ ΙΙΙμι» «Ιαΐίβ ▲ηηλίίυηι βχβοΗρίο- 
Γ68. ΟυΙηίιηο βηοητηιιι• £η|;οΗ•Βΐ6ΐι•ί8 ηιοη^κΐΐιο- 
Γοαι ηιοηΐίβ ΟϋτβΙί ηιεηΐίοηεηι ΓαοίΙ λϋ ^ηουαι 
807, ίιΐβ ν6Γΐ>ί8 : 1•4{^αΐιι«, ηφι ΡβηΛτηΜ (κυ ρο• 
Ιίυβ ΑΓλΙ)ΐιηι), ηομϊμ ΑΒάέΙία^ «κιν ΜΟϋα^Αίι ιΙ# 
49τη$αΐ€ηί^ φη ίε^αΐι βταηΙ ΤΜοηΜ ρΛΐΗατ€Ηα^ ϋ 
€»ί Οέοτρίίϋ €ί Ρζίίχ (^ιιοπίΜ 0$οτρΜ$ α^ΙίΟΜ ά$ 
ίΐιοηΐβ 01η€ίί , ραίήα 0$τηίαηια , ρτορτίο ηοηίΐη^ 
Εη^^αίάΐϋ άί€€Βαίην)^ρ€τν€η4τηΜί αά ΗΛρβταίοτέΜψ 
ίηΐίη€Γα ά€[€τ$ηΐ$9.,. ΙίΗρ€ταΐοτ ίββαΐηΐΛ €ί Μΐοηα- 
Γ/ιοβ ρ€τ αΙίίξηαΗίηΜ ΐ^ιιιρίΜ κηιιιι τ$ίίη€Λ$ ίη ΙίΛ- 
Ιίαηι άϊτ€3ήί , Ι6ί9ΐΐ€ «ο< ίίΜρπΜ ηανί§αΙίθΜ$ έΧίρί- 
€ίατ€ }Η$$α. Ουφ ουω ίυι βίηΐ, ΙιΟΓυηι Ιυωυΐΐυιιιη 
^03ηη6Β 0»ιηΑ•€6ου8 λυοίοι ιιοη Γυίΐ, υΐί ΡίΐΙιοου• 
6ΐ ΥολβΙυβ 6χί»ΐίηι»υηΐ. ΗχοβηΙπι οαιπία^ββίβ ληαΐ 
ληηίβ 808 , 800 οΐ 810, •υ1) ί6οη6 III , ρο^Ιτοαιΐ• (ο} ΓΙιοί, ερίδΐ. Άύ ορίδο.Α<ΐϋί!.βΐ ΐΓίΐςΐ. ΰύρτο€. 5ρΐΓ.ΜΝ(ΐΙ, €| ιΙΗ. 211 0Ι3δΕΚΤΑΤΙ0ΝΕδ 

€»ΓθΗ 1ί9([ΐιΙ ΐ6ΐηροπ1)\ΐ8 , ΤΙιοιηα ΠΊ6Γθ$ο1γιηίι»- 
οαιη 86<ΐ€ηι' Ιβηβηΐβ : 03ΐι•3$ε6ΐιυ8 νβΓΟ ηοδίεΓ 
ο1)ΐ6ΠΐΙ βηΐβ 86ρΙΙιη8ΐη βγηοϋυηί, ηυ» 3ηηο ΟΙιηβΐί 
787 ΰ6ΐε1)Γ3ΐ3 εβί, 16* Αάη&ηί ϋ60«88θΓί3 1•€0* 
ΙΙΪ8 111 , ΰϋΐιι ΤΙΐ6θ(1θΓΠ8 ΒίβΓΟδοΙγηαίΐ&πΦ Εοο\^β\χ 
ρΓΧ6886(. 0αΐ8 &υΐ6ΐη ΓυθτΙΙ 4θ3ηηβ8 ί8ΐ6 οιοηαοΙιυ.Η 
Η ρΓ65ΐ)γΐ6Γ, (ΙβϋηίΓβιιοη 3ΐΐ8ΐιη. Ηθ€ ΐ&ηΐυιηηιθ(1ο 
ο1)86Γν&Υ6Γθ , 63 9β(&ί6 ^ο^ηη6η] ςυ€ΐιιά»πι ΗίβΓΟ- 
βοΙγιηΙίΑηαΐϊΐ ηαοηαβΥιυιη βΐ ρΓ68ΐ))Ί6Ραιιι 1η 86- 
ρ!ΐιη9 βγτιοάο 1θ€ηιη Ιοηυίβββ Ιπυιη ρβΐΗβι^ΙηίΓυηι 

ΟΗ6ηΐί8, βΐ 6311) ΐΓθηθθΐ38ΐί68Β 1ΐ£Γ68ΐ8 [IX] ρΙ*Χΐΐ1• 
ΐΓίΟΓυΠ) η3ΓΓ3(ΙθΙ1βΐη €0Γ3ΐη Ρ3ΐΓΐ1)α8 Γ6€ίΐ3886, 

ηιι»πι ^οη1^6ί^8^ιι8 6(1ΐ(1'ϋ ιηΙβΓ 6θηΙίηυ3ΐοΓβ8 Ηί- 
8(0Π9Β β7Ζ3ηΙίη2Β ρο8ΐ Τ1ΐ6θρ!ΐ3η6ΐη. 

ΧΤΗ. Ώ€ 8ψηΜο ΑίΗαηα$ίαηο» — Ιιΐ8υρβΓ ΤΗβο- 
^ηΙρΚιο ΑυΓ6ΐί3η6η8'»Κ3ΐ1ΐΓ3τηηο εοΓΐ)6ί6η$1, ^Εηε^β 
Ρ3Η8ί6η$!, 61 λ1Ίί8 ςαί θ6ΐ3το βΐ ηοηο βιβοιιΙΊβ, 
97Π)1)θΙί, 860, υΐ ΙοςυΊ 8θ!6ΐ)3η(, Ι^Ιάή ΑΐΙιαηα%η^ 

«ΙΙ0(θΓίΐ3ΐ6 ρΓΟ τΐη^ίοαπ^β $ρίπ1υ8 6Χ Ρ3(Γ6 61 
ηΚο ρΤΟ€688ίθη6 ρπς^ηαηΐΙΙΙ 34τ6ΓδΙΙ8 6γΧ0Ο8, 3(1- 

^ιηκ6η(ϋ 8οηΙ ιηοηβοΙΓι ΙΙΙί {Ιβ π)θηΐ6 ΟϋνεΓι, ςυί 
Η) 6ρ!8ΐο1λ 30 Ιι6θη6ΐη Ηο€ ςνοςιιβ €οη(Γ3 Ιοβηηίβ 
I1!6Γ08ο1^ιη^ι3η^ εΓίιηίη3ΐίοιΐ6ΐη ηάίΙίϋβΓυηΐ : Ει ίη 
Ρά€ίαη€ΐϊ ΑΐΗαηαίϋ εοάίτη ηιούο άίαΐ. Ιηηιΐ6ΐ>3η( 
ιΐΐιηίπιιη τεΓϋ» Ιι^οε : Βρίηΐη» Βαηαηζ α Ραΐη €ί 
Ραίθ,η€€(ααη$,η€€ €Τ€αίη», η€€'^ηιίν$^ ηάρτο- 
€9ά€η%, Ηαπο ςυίϋειη ίΜβιη Αΐ1ΐ3ΐΐ38ϋ Μβ^ηί ΑΙ6- 
«3η(]ηηί ηοη 6886 οειίο ΰβΠΙυβ 681» Ι3ΐη6(8( 3ΐ) 6](ΐ8 
ιΙοοίΗηλ ηοη (ϋ8ϋΓ6ρ6ΐ : «(Ι3πΐ6η πιίΐιΐ Η3€(6ηα8 

▼Ι83 68ΐ 3(] 6]υ8 9Β(3ΐ6ΠΙ ςΐΙΑίη ρΓ0ΙΙΠ16 3006(ΐ6Γ6• 

^03ηη68 Β6ΐ6ΐΙ) Ιη ΕχρΙί€3ΐΙοη6 άίτΐηοπιηι οίΒοΙο- 
Γυπ), ουηι Γ3ΐ63(αΓ Πΐ3πι 3ΐ) ΑΐΙΐ3η38ΐο €θηιρο8!- 
13») Γυί886, 8ηΙ))ΐιη9ίΐ Ι3ΐιΐ6η ρΐδτααηηβ έπτη ΑηαίίΛ' 
βι'ιιιη (Μί$$€ (αΐίο ατ^Ιίταή. Ιη Βο^είαηο 6θϋΐ€6 
Ι^ί04, Ιη86ΓΐΐΗΐυΓ : Αηα$ΐα$%ί €χρο$ίίίο Βί^ηιδοΙι 
€ρο$(ΰίοΐηηι : ίη ΙιΙρβΙεηβί ν6Γ0, ςιΐ6η) ΤεπίβΙίυβ 
61 Ρ6ΐΐ6π ΐ68ΐίπ)θηΙο οίΐ3ΥίΙ : Είά€ί ΑηΜί