Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ■ν ΡΑΤΚΟΙΟΟΙ^ 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ 

8Εϋ ΒΙΒΜΟΤΗΕΟΑ υΧΐνΕΚ5ΑΙ.Ι8, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΗΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

«ΜΜ $δ. ΡΜΙΙΜ, ΟΟΟΤΟΚΟΜ ΜΙΡΤΟΚΙΜΘΙΙΕ ΕβαΕϋΙλδπΰθΚΙΙΙΙΙ, 

βΙΥΕ Ι,ΛΤΙΝΟηυΜ, βΙΥΕ ΟΒ^Β^0ΒυII, 

Ουί ΑΒ ^ΕνΟ ΑΡ08ΤΟ£.ΐαθ Αϊ) ^ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΊΠ III {ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ Ι.ΑΤΙΝΙ8 
ΕΤ ΑΟ ΒΕ88ΑΚΙ0ΝΙ8 ΤΕΜΡΟΗΑ {ΑΝΝΟ ^3) ΡΠΟ 01X^018 ΕΙΟΗϋΕΠυΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΙΙΟΚΟΙΌΟΙΟΑ 

ΟΜΝίυΜ ^ϋ^Ε ΕΧδΤΙΤΕΕΕ ΜΟΝϋΜΕιΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΠΟ^Ε ΤΚΑΒΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΙΙ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΚΑ 

ΕϋΟΙ-ΕδΙ^Ε δ^ΟϋΙ-Α ΕΤ ΑΜΡΙ,ΐυδ, 

^υΧΤΑ ΕΟΙΤΙ0ΝΕ8 ΑεθυηΑΤΙ93ΙΜΑ.β, ΙΝΤΕΗ 8Β ΟυίΙΟυΕ ΝΟΝΝυΐ.1.19 αθΟΐεΐηυ9 ΜΛΝυβΟΗΙΡΤΙβ €0Ι.Ι.ΑΤΑ9, ΡΙΒΟυΑΜ 

ΒΙΟΟΕΝΤΕΠ αΑδΤΙΟΑΤΑ; ΟΙβδΕΠΤΑΤΙΟΝΙΟυβ, εΟΜΜΕΝΤΑΗΙΙβ, ΥΑΚΗδΟυΕ 1.Ε0ΤΙ0ΝΙΙΐυ8 ΟΟΝΤΙΝΚΝΤΕΚ ΙΙ,Ι,υβΤΒΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙβυ» 0ΡΕΒ1Βυ3 Ρ03Τ ΑΜΡΙ.Ι55ΙΜΑ3 Ε0ΙΤΙ0Νΐ:3 Ου^Β ΤΒΙΒυ3 Ν0νΐ33ΙΜ13 8^ευΐ.Ι3 ΟΕΒΕΝΤΟΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8 

ΟΕΤΕοτίδ ΑϋατΑ; ΐΝοιαίΒυδ ΡΑΗτιουϊ-ΑΒίηυβ ΑΝΑΐ-γτιοΐ8,5ΐΝαυΐ-θ3 5ΐνΕ τομοβ βινκ ΛυατοκΕβ Αΐ.ιαυαυ8 

ΜΟΜΕΝΤΙ 8υΒ3ΕςυΕΝΤΙϋυ3, ΌΟΝΑΤΑ; αΑΡΙΤυΐ.13 ΙΝΤΒΑ ΙΡβϋΜ ΤΕΧΤυΜ ΒΙΤΕ υΐδΡ0ϊϊΙΤΙ3, ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ 

ΤΙΤυΐ-Ι8 81Νβυΐ.ΑΒυ]ιΙ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒ01ΝΕΜ 8υΡΕΒΙ0ΒΕ1Ι 0Ι8ΤΙΝ0υΕΝΤΙΒυ8 βυϋίΕΟΤΑΜΟϋΕ ΜΑΤΕ- 

ΒΙΑΜ βΙΟΝίηΟΛΝΤΙΒυδ, ΑυΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒυ3 ϋϋϊΐ ΟυΒΙΙβ, ΤυΜ ΑΡΰαΗΥΡ1ΙΙ3, Αΐ-ΐςϋΑ ΥΕΒΟ 

ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΕ ΑΌ ΤΒΛΟΙΤΙΟΝΕΜ ΕϋΟΙ.ΕδΙΑ8ΤΙϋΑΜ Ρ0Ι-1-ΚΝΤΙΒυ3, ΑϋΡΙ-ΙΓΙΟΑΤΑ; 

θυθΒΝΤΙ8 ΕΤ ΑΜΡΙ.ΐυ3 Ι-ΟΟϋΡΙ-ΕΤΑΤΑ ΙΝΠΙΟΙουβ; ΑυΟΤΟΒυΜ δίουτ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ, Α1.ΡΙ1ΑβΕΤΐεΐ3, 0ΗΒ0Ν0Ι.00Ι0Ι8« 

8ΤΑΤΙ3ΤΙ0Ι8, 8ΥΝΤΙΙΕΤΙ0Ι3, ΑΧΑΐ.ΥΤΙϋΙ3, ΑΧΑ1.0ϋΙ0Ι3, ΙΝ ΟυΟϋςυΕ ΒΕίΙΟΙϋΜβ ΡϋΝϋΤυΜ, ΌΟΟΜΑΤΙΟϋΜ, ΜΟΒΑΙ.Ε, 

ΐ.ιτυΒθΐευιι, ΟΑΝΟΜουχι, ηΐδείρι,ΐΝΑΒΕ ιιΐδτοΒίαυΜ, ετ αυΝΧΤΑ αι-ια 8ιχε υι.ΐ-Α εχοερτιονε ; 8εο ρβλ- 

8ΕΒΤΙΜ θυ0Βυ3 ΙΝϋΙϋΙϋϋδ ΙΜΜΕΝδΙβ ΕΤ Γ.Ε.ΝΚΒΛΐ.ΙΒυ3, Αΐ-ΤΕΒΟ δΟΙΙ-ΠΙΕΤ ΚΚΚυ.Μ, ΟϋΟ εΟΝδϋΙ,ΤΟ, 

ςυιοουιο νον βοι,υΜ τ.νΐ^ΐδ τΑΐ-ίδΥΕ ρλτεβ, υεβόμ ετιλμ υΝυδουίδουι: ΡΑΤΒυΜ, νε υΝο ουιοΕΜ 

ΟΜίδδο, ΙΝ ςυοϋίΐηκτ τιιεμα δοκΐΡ3ΕΠΐτ, υΝο ίΝτυιτυ οοΝδΡίοΐΑτυιι; αι,τεκο δϋΗΙΡΤυΚ^ 

δΑΟΠ/Ε, Εχ ουο ι,ΕετοΒΐ ϋυΜΡΕΒίηΕ 5ΐτ ΟΒΥΐϋΜ ουίΝΑΜ ρατβι•:3 ετ ιν ^υιυυβ ορκΒυΜ 

δυΟΒυΐΙ 1-0013 δΙΝΟυΐ,Οδ 8ΙΝθυΐ.ΟΒυΜ Ι,ΙΒΒΟΗυΜ δ. βΟΙΠΡΤυΚ.Ε ΥΕΒδϋΛ, Α ΡΒΙΜΟ 

ΟΕΝΕ3Ε09 υβ^ϋΕ ΑΟ ΝΟΥΙδδΙΙιΐυΜ ΑΡΟϋΛΐ-ΥΡ3Ι3, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

■ΟΙΤΙΟ ΑεβυΒΑΤΙ38ΙΜΑ, Ο^ΤΕΒΙήςυΕ υΜΝίυυβ ΡΑΟΙΙ^Ε ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΛ, δΐ ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΠ ΟΙΙΑΒΑαΤΕΒυΜ ΝΙΤΙΟΙΤΑβ 

ΟΗΑΒΤΛί ΟυΑΙ-ΙΤΑδ, ΙΝΤΕ«ίηΐΤΑ3 ΤΕΧΤυ», ΡΕΠΡΕΓ-ΤΙΟ ΟΟΒΗΚΟΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒΌΜ ΒΙ'.ΐΧ'δΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, ΤϋΜ 

ΚυΜΕΒυδ, Κ0Β1ΛΑ ΥυΙ^υΚΙΝυΜ ΡΕΚαυΑΜ ΟυΜΜΟυΑ δΙΒΙΟυκ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΐηΟίϋΟΙ.Ε ΌΕΟυΒδυ ε0Ν3ΤΑΝΤΕΒ 

8ΙΗΙίΙ3, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑδ, ΡΒ^ΕΗΕΒΤΙΜ^υΕ 13 ΤΑ ΟΟίΙ-ΕΟΤΙΟ, υΝΑ, ΜΕΤ1ΙΟΙ)10Α ΕΤ ΟΗΒΟΝυΐ,ΟαΚΙΑ 

ΒΕΧΟΕΝΤΟΚυίΙ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΜ ΟΡυδϋυΐ,ΟΒυΜΟυΕ υΑεΤ£Ν178 1ΙΙ0 ΙΙ.1.Ι0 δΡΑΒδΟΗυΜ, ΡΚΙΜυΜ ΑυΤΕ>1 

ΙΝ ΝΟδΤΒΑ υΐΒΙ.ΙΟΤυΕΟΑ, ΕΧ ΟΡΚΗΙΒυδ ΕΤ Μ93. ΑΠ ΟΜΝΕδ ^ΤΑΤΕδ, 1.0008, Ι.1ΝυϋΑ3 ΡΟΒΜΑδ^υΕ 

ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυβ ΟΟΑυυΝΑΤΟΒυΜ. 

δΕΙΙΙΕδ ΟΚνΕΟΑ 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΕϋΝΤ ΡΑΤΚΗ8, ϋΟυΤΟΙΙΕδ δϋΙΙΙΙ'ΤΟΙΙΕδίίΙίΕ ΕΟϋΙΕδΙ-Ε ΟΙΙ.ΕαΈ 

Α ». ΒΑΗΝΑΒΑ ΑΟ ΒΕδδΑΚΙΟΝΕ.Μ 

ΑσουΠΑΝϊΕ Τ.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

8ΙΤΕ 

ουΕβυυΜ εοΜΡΐ,ΒτοκυΜ ιν 8ΐΝ6υί08 δοΐΕΝτι^ε εεείΕδίΑβτιβ.Ε βαμο8 εοιτοββ. ••9•* ΡΑΤιιοίοουε βη^α.Ε τομιιβ αχχιι. ΟΕΟΚΟΙϋδ ΟΕΟΚΕΝϋδ, ΙΟΑΝΝΈδ δΟΥΙ^ΙΤΖΕ^, ΜΙΟΗΛΕί ΡδΕΙ.Ι.υδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡϋϋ ΟΑΗΝΙΕΚ ΡΚΑΤΒΕ3, Ε01Τ0ΚΕ8 ΕΤ ^..Ρ. ΜΙΟΝΕ δυΟΟΕΒδΟΠΕΒ, 

ΙΝ νΐΑ ϋΙΟΤΑ: ΛΥΕΝϋΕ ϋυ ΜΑΙι\Ε, 189, ϋ1.ΐ:»1 €ΊΙΑυ6:ίΕΕ ϋϋ ΜΑΙϋ^Ε, 127. 

1889 Ρ4 ν, Ι 
..ϊι^- 15 ♦ Λ^ ^^•*^*^»^*" ; • • •/|ΓΒ^ΙίΙ?ΓΐΟ::^ΑΤίΐΟΕί€ΑΛ 

: . .•••, 

&Α€\ίΙΙ}Μ XI. ΑϋΝϋδ 1088. 

ΠΕΩΡΓΙΟϊ 

ΤΟΓ ΚΕΔΡΗΝΟΓ 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. 

ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΕϋΚΕΝΙ 

ΟΟΜΡΕΝΒΙϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ, 

ευι δϋΒΐιαυι^τυκ 
ΕΧΟΕΚΡΊΑ ΕΧ ΒΗΕνίΛΗΙΟ ^0ΑΝΝI8 ΒΟΥΙΙΤΖ^Ε, ΟΌηΟΡΑΙΑΊΜ. 

ΑΟΧΟϋΝΤ 

]ΙΙΙ€ΗΑευ8 Ρ8ΕΙ«ΙιΙ 

ΟΡΕΚΑ ^\]^Ε, ΕΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤυΕΚΌΝΤ ΟΜΝΙΑ 

^ί/^Υ^ ΡίίΙΜΌΜ 1Ν ϋΝϋΜ €011£0ΤΑ 

ΑϋΟϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
Β1ΒΕ.10ΤΗΕ€^« €££«! υΜίνβΚβ^Ε, 

δΙΥΕ 

ουΒδυυΜ οοΜΡΐ^τοκυΜ ιν δίΝουι,οδ δβίΕΝτι^ΰ κοα,Έ,^ικ&τιοΜ καμο3 εοιτοηε. ΤΟΜϋδ Ρ08ΤΕΚΙ0Κ 

βΒβ^— — — ΡΑΚΙ8ΙΙδ 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΒΑΤΚΕ8, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υα0Ε880ΚΒ8, 
ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΛΚΜϋ£ Βϋ ΜΑΙΜ, 189, ΟίΙΜ εΗΛυ88ΕΕ Οϋ ΜΛΙΝΕ, ϋΐ. 

1889 ν,ΐΖΖ "'*^-. • •••^• - ._. •• • • 
.• • • ο ΤΚΑΐ^^ΤίρΚ^ΑΤρΟΕίαΛΑ 

8^Ε€ϋΐυΜ XI. ΑΝΝϋ8 4088. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΟΤ ΚΕΔΡΗΝΟΓ 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ. 

ΟΕΟΕΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 

ΟΟΜΡΕΝΒΙϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ, 

ευι 5υΒΐιαΐ}τ«τυκ 
ΕΧαΕΗΡΤΛ ΕΧ ΒΗΕΥΙΛΗΙΟ ^0ΑΝΝI8 8€ΥΙΐτΖΜ, ΟΌΗΟΡΑΙΑΤΜ. 

ηΐ€ΗΑευ$ Ρ8ει.ι.ι 

ΟΡΕΚΑ ςυ^ ΚΕΡΕΚΙΕΙ ΡΟΤυΕΚϋΝΤ ΟΜΝΙΑ 

αυΝΟ ΡΐίΐΜϋΜ ιν υκυα εοιιεατΛ 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ 1.-Ρ. ΜΙ6ΝΕ, 
ΒΙΒΕ.10ΤΗΕ€νΒ €Ε.ΕΗΙ ΙΙΙϋΐνΕΒβ^, 

$ΐνΕ 

ουηβυυιι εοΜΡΐ^τοπυΜ ιν δίΝουίΟδ 8^IΕΝΤI^« Εοει.Ε8ΐλ8τιβ/ε ηαμο3 εοιτοβε. ΤΟΜϋδ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΒΕ8, ΕϋΙΤΟΚΕδ ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ δυΟΟΕβδΟΚΕΒ, 
ΙΝ νΐΑ 010ΤΑ : ΑΥΕΝϋΕ ΰϋ Μ ΑΙΝΕ, 189, ΟίΙΜ εΗΑϋδΒΕΕ ΌΌ ΜΛΙΝΕ, 127. 1889 


• • •.: .'•. •.♦♦-•: χ ? • • •••: : •: :/: .•." ■- • • 
ν/:.•••.••••••••• •-.•••••• • •• 

ΤΚΑΟΙΤΙΟ €ΑΤΗ01Ι€Α. 

8.€αυίυΜ χι. ΑΝΝυβ ιοδβ, 

* '• ■ *-, 

ΕυΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ οΡΕηυτΑ ουι ιν ηοο τόμο οχχιι οοΝτίΝΕΝτυπ οΕοηαιιτβ ϋκυπΕχυδ. 

ΗίΗίοΓί&Γυπι εοΐΏροικΙΙυπι. ((^οοΐίιιτιαίίο.) 9 

αθΛΝΝΐ:5 δσνχιτζπτδ. ' ' 

ΒΓονίαπϋΓη ΙΓίΛίοπ^υπι. 307 

ΜΙΟΗΛΒΙ ΡβΕΙιΙΙ^. 

Όβ ΡίβΙϋζ βΐ 6οτηιη ε^ΗρΗζ ίβοτΛ» ΛΙίαίϋ 

Πίαίιίία/ 418 

οι»ΕΒυΜ ΡΛη>; ι•ηι.μα.— ορκηΑ τιιεοι.ο(;ιγ:α. 

ΗχροκίΙίο ίη ΟπηΙίουπι οαη1ίϋθΐ'α:π. 538 

ϋο ΟΓπηίΓίίπα άοοίηηα οαρϋα ο αΐυηα ςυίη- 
ί|υ8^'ίηΐΛ ΗίφΙοιτι. 687 

ΟπίοδΙίοιπιιη ηαΙυΓαΙίιΐΓΠ δοΐυΐίοηοϊί. 783 

ΥοΓ.Ηΐΐδ ροΙΊΐΐοί (Ιο άο'^πϊΆίβ πίΐ ΜίοΗ. Οπ'•αιη 
ίττιρ., οχ Μί'ΐίΓΐη.ιπηί ΤΙΐί•8αυΓ0 ^υ^^.•^, Οίΐ- 
(ϋΐίΐ ίηΙβΓρί'θΐϋΐίοηβ ποδίι•». 811 

Πίίΐ1θ((Π5> ίΐη (ΙίηΓΏοηπΓΠ ί•ηοΓ^ΐα κ<•ιι ορ'Ί'α- 
Ιίοηο, ΟιΐΙΐΜ ?.:ιιΐ'•1(Ίη οΐ ΙίποΙιίΐΛδ, οχ οϋί- 
Ιίοιι•! (ίηιιίπιίπί ΡιΐΓΐ:,. ΙΟΙ.'ί, οοΠϋΙίΐ πιπί 
βα ({ϋϋπι ϋ )ΐόδυη:ι<1ίυ.>> ^οΗηιΙ>6ΐ^|^φ (1β(ϋΙ 
βπηο 1Η38. *-'.-. - . ;. ^\1XΏ'άτη δπιιΐ ϋπ^ΐβοοΓϋπι ορίηΐοηοδ άβ άβο- 
πιοηίΙ)υ8,θΓίϊ»Γθ αρικί ΒοίΛ8οη;ΐ(ϋιΐΓϊΐ, οαιη 
ίηΙθΓρπΊηΐΊοπί' ποπίρβ. 

ϋβ Ιαρίίΐιιιη νίιΊπΐίΙιιΐδ οχ οιΐίΐ ^^ι^. Μαα^δαοί 
Κιΐ(ι^ϋ(ΐη. Ηιιίαν. 1715. 

Ερίί2;ΓβΓηηια ϊιι δ. ΟΓΟ^^ΓΓηπι Ναζίαηζβηιιπι 
(ηΐοΊηοναίαΓ {αηίαιη). »,,'» ΓΙιηΓβοΐοΓΟδ δδ. Ογο^οπΙ ΤΙιοοΙοσΐ, ΒίΐδΠίι 
Μα^ηί, ^()ι^Iιη^^> ΟΙιτν-ίΟδΙοιπί βΐ Οι-β^^οπί 
Ν^οδοηί, ΙϊΓίοοο «(). ήοίδδϋΠίκΙΐϋΓη. 

ΥοΓδπβ ία δίΐηοΐοδ ι^όο ΙποταΓοΙιαδ ιηίαγ Ορβ- 
Γα ΊΤΐϋοϋοΐ'ΐ Ρΐ'υιίΓυηιί. 

Εηοοηιίυηι οΐ ΟΓΓιοίππι δνιηοοηίδ ΜοΙαρΙΐΓίΐδΙδΒ 
{ΡαίτοΙοίβοί Ιοηι, ϋΧΐ\ ). 

Μοηοίΐία ίη οοΙΙίΐρ.^ίϋηοΓη (('πιρΙΙ δ. δορΗί», 
οχ ί^οοηο ΛΙΙίΐΙϊο ϊιι ηοΐ. αύ (χοοΓ^ίιιιη 
ΑοΓοροΙίΙαιη. 

Αά ςαοπκΐίπη ηιοηοοίιητη (Ι(• ιηοΓίίδ (ΙοΙοπηί- 
ηαΐΐοηο» υταίοο ίΐραιΐ ΰοί.^.ΗοπαιΙίαηι. 

ΟΡΕηυΜ ΡΑΗ9 8Β€υΝ0\. — Ι.ΕΟΑΙ.ΙΑ ΕΤ 
εΑΝΟΜ€Λ. 

()1)ΐ8ΐίο Γίοιηοοιιηοηίδ 0(! Μίοΐιαβίβηι Οαο&ηι 
ίηιρ. ί'χ ΜοοΓηι»ηηί ΤΗοδααΓΟ ^ια•^δ, οαιτι 

ίΐΐΙΟΓρΓϋΙίίΙϊοηΟ ΠΟδίΡΛ. 84§ 

875 

883 
899 

901 
907 
909 

911 
915 919 Οοιηροικίίαιη Ιο^υτη νθΓδί1)υδ ροΗΙίαδ, αά 
Μίΰΐι. ΌαοΑχη Ιπιρ., οχ ϋοάβΐη ύήάβτη, 

Αά <ϋ&είριι1θ5 ^ο αοϋοοιπη ηοιιίηϋιιΐδ, Ογ9βοο 
&ρα(1 ΒοΙδδοηαίίίυΐΏ. 

Οο ΓβοοηΙίοΓϋΐη Ιο^υπι οΐ Ιοο^αΐίαιη άβΒηΙΐίο- 
ηαηι Ι^ΐΐαίδ αοπιΙιιί1)υδ, οχ οοάβιη. 

ΟΡΕΑΟΜ ΡΑΗδ Τ£ΕΐηΑ• — <^ ΡΗΙΙ4ΚδΟΡΗΙβΑ. 

Πο αηίπΐίΐ οοΙοΙϊΓΟδ ορίηίοηοδ, οχ βθίΐίοηο 
^οαηη^5 Ταριπί ροδί Οι•ίο^οηίδ ΡΙιϋοοΕϋιίΓη. 

Ιη Ρδγςΐιο^-οηίαπ] ΡΙαΙοηίοαηι, οχ 0(ίϋ. Ο&γ. 
Ι,ίηοΙοΓ. 

Εχροδίΐίο ίη ΟΓηοιιΙα πι&οτίοίΐ ςιι» α ΖοΓΟΕδίΓβ 
ρΓΟίΙίοΓΟ, ίη ΟιαοαΙΙ^ δί1)ν11ίηίδ ΟβΙςβι. 

ΕχροδίΙίο ίη Οι-αοαίίΐ ΟΙιαΚΙαίοα, οχ οοάοιη 
Ί\)Ίάατη. 

δαηιιηαΓία οΐ 1)Γονί^ Βο^^αίαιη ΟΙίΕΜαίοοππη 
οχροδίΐίο, οχ οοοίοπι. 

Ιη Μοιχυπΐ Τπδπιοβ^ίδΙί Ρίπιβηοίτυπι, βρ. 
Βοίδδοαικίίαπι. 

' *' ... 

ΟΡΕηυΜ ΡΛΗ8 ΟυΑΒΤΑ. — ΗΙδΤΟΗΐεΑ. 

ϋο Ιοΰίδ 6ΐ ηοπηίηί1)ΐΐ5 ΑΚίβίδ, οχ Βοίβδοηα- 
άίο. 

Ερί^βπΊΓηα ίη {βπουηι οςυιιιη ίη ΗίρροάΓοπιο 
αυί ροϋοπίΐ &ΙΙο11οΙ}Ηΐ, οχ Βαηίΐαη Ιπιροπο 
ΟηυοΙαΙί. 

ΕρίδΙοΙδΒ, οχ Ριίά. ΤηΓοΙ άο ΤΗοδδ&Ιοηίοα 
' ο)υ6({ΐΐθ Α§[Γ0, θΐ «ριαΐ Βοίδδοηαάίυπι, ουπι 
ίηΙοΐ'ρΓοΙαίίοηο ηοδίΓα. 

ΡΓβ^πΊοηΙυηι οχ ΟΓαΙίοηο αά ΟοηδΙαηΙίηυπι 
ΜοηοηιαοΙιιιηι ίιηρ., οχ 1.6οηβ ΑΙΙαΙίο Οβ 
Ιβηιρίίδ ϋΓΟΒΟΟί'απι ΓοοβηΙίθΓί1)υδ. 

ΚΓα^πιοηΙιι αΐία. 

ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΑΟ ΟΡΕΗΑ ΜΐεΗ. ΡδΕΙ,Ι^Ι. 

Ληοηγπιί Οο αη1ίι]αί1α1ί1)αδ 0. Ρ. οχ ΒαηάαΓί 
ΙηιροΓίο Οηοηίαΐί. 

ΤοδΙαηιβηΙαηι δαίοηιοηΐδ, θϋ]υδ δδερβ ηαοπιίηίΐ 
Ρδοΐΐαδ ίη 1ί1)Γ0 Οο οροΓαΙίοηίΐ3ΐΐδ άαεπιο- 
ηαηι, αάάίΐα ίηΙονρΓοΙαΙίοηο ηοδίΓΕ. 

ΓαδΓοϋ ΰΙθ8$αΗηϊη, ήνβ ίηίβτρΓβΙαϋο ο})$ο^ 

νοπίϊη νβτΙ)οηαη Οβάτβη'ι, 
Ιηάβχ ίη ΟσάΓβηαη. 
Ιηάβχ ίη ΜίοΗαβΙΰτη ΡίβΙΙητη βί %η Αρρβηάχ^ 

ΰοιη. 925 1007 1023 1029 
1077 
1115 
1123 
1149 
1153 1155 

1161 

1161 

1185 
1185 1187 1315 

1361 
1405 

1443 
ΟΕΟΒΕΝΙ ΗΙδΤ(ϋΒΪΜϊίΜ • " • " • •• • '• « • • *- . - ΟΟΝΤΙΝϋΑΤΙΟ. [Ρ. 609] Τούτον μεν τλν τρόπον, δν «Γιτομιν, Α. 
αποθανόντος *Αλ8ξάνδ|:ου εΙς ΚωςταντΤνον τ^ν υ16ν 
Λέοντος, εβδομον της ήλιχίας δγοντα 2τος, τδ Βαςί- 
λειον περιελήλυθε κράτος, ύιτδ έ•ιητρ6•κους τελούντα 
τους !ίνωθεν ήριθμημένοος. Λαβωμένος οΰν της 
εξουσίας Νιχ^λαος ό πατριάρχης ώς χα^ αύτος επί- 
τροπος £^ν, συνάμα τοΤς άλλοις, έπηδαλίούχες τά του 
χο'.νου. Των δΐ πραγμάτων οΟτως έχ<5ντων, κα? της 
β27ΐλε(ας, ώς ειπομεν, παρά των επιτρέπων 
Ιθυνομένης, ΚωνστατΤνος ό του Δουκός Ανδρόνι- 
κου υΙός, δομίςτικος των σχολών τυγχάνων καΐ 
δυναστείαν περιβεβλημένος μεγίστην, γράμμασι 
των έν τ^ βασιλίδι φίλων άλ\ συγγενών αύτου πα- 
ρακινηθείς, γεγραφ($των άκέφαλον εΤναι τήν βασι- 
λείαν καΐ κακώς διεξάγεσθαι κα*. μικρόν δ'σον κιν- 
δυνεύειν βλεθρίφ κινδύνψ ύποπεσεΐν, αυτόν τε ανα- 
καλούμενων ώς έχέφρονα και άνδρεΐον και μόνον " 
δυνάμενον επαξίως κυβερνησαι τήν περιβ6ητον των 
'Ρωμαίων αρχήν, προσθεμένων δ' 6'τι και ή σύγ- 
κλητος αυτόν ασπάζεται και 6 πολιτικός ίίχλος, και 
Ιπισπευδ($ντων ώς τάχος καταλαβεΤν, συνειδ'^τος, ώς 
φασι, καΐ του πατριάρχου Νικολάου καΐ τοΤς γρα- 
φεΐσι συνευδοκοΰντος δια το μήπω τάς διαθτ^κας 
Άκεξάνδρου άναγνωσθήναι μηδΙ γνωσθήναι αύτψ ώς 
επίτροπος γέγοαττται καΐ αυτός του παιδός, Άρτα- 
βάσδου προς τούτο διακονήσαντος και παρά τούτο 
πρώτου τών Ιερέων (43) της Μεγάλης Έκκ)ησίας 
μετέπειτα γενομένου. Πατήρ δ* 6 Άρτάβασδος ήν 
Ανδρέου του έπί ζωγραφική "^^Χ^Τ^ λάμψαντος. Ό 
Κωνσταντίνος δΐ καΐ προτερον ονειροπόλων τήν βα- 
σιλείαν και διά παντός αυτής έφιέ{λενος, και μηδέ- 
ποτε.αλλοσέ πη, άλλ* -ζ προς τήν τοιαύτην δρεξιν Ο 
τετραμμένον ^χων τον νουν, δεξάμενος τά γράμ- 
ματα ταχύ τε έπείσθη και ταχί) τήν βασιλίδα 
κατέλαβεν, Ιπομένους Ιχων τους των στρατευμά- 
των έκκρίτους. Και τών νυκτών άωρΐ διά πυλίδος 
είσελθών του πρωτοβεστιαρίου Μιχαήλ, πλησίον οίί- 
σης της άκροπύλεως, έν τψ οΝψ του μαγίστρου 
Γρήγορα του Ίβηρίτζη (πενθερός δΐ 6 Γρηγορας 
του Κωνσταντίνου) παρεγένετο, έν ή διανυκτερεύ•Λ)ν 
μετά τών σΐίν αύτφ διετέλει. Νικήτας δΐ άσηκρή- 
τις τήν ίλετσιν αίσθύμενος του Κωνσταντίνου τψ 
πατρικίψ Κωνσταντίνφ τψ Έλαδικψ τυγχάνοντι 
μονακψ θάττον εμήνυσε, και παρειληφώς αυτόν 1-978 Αηηυαα α^θηβ φΐαϋβ ββρϋπιυιη Οοηβί&η• 
ίίηυβ Ιιβοηίβ ΰΐίυβ ίοαρβπυιη ίηίΗ, βαΐ) \\β ςυοβ Γβ. 
οβηβυί ίυ(οηΐ3υ8 : β1 Νίοοίκυβ ΐΏβχίκηβ ρ&Ιπ&ΓθΙ)&, 
ιι!ροΙθ υηυβ 1ιι!θΓυιη, οίανυιη ΓβίραΙ)1ίοβ ΙβηαΗ• 
Ιηίϋο ι)υ^υ8 ίπιρβΗί, ΟοηβΙ&ηΙίηυβΟυοβη ΑηάΓοηίββ 
ίιΐίυβ, άοΐΏβδΙίοαβ βοΙιοΙαΓαοι, βΐ ΧΏ&χί]ΐι& ρρβάϋυ- 
ροίβηϋα, αιηίοοΓυτη αο οο^η&ΙΟΓυπι ίη υΓΐ>θ άβ^βηί 
ϋηπι Ιϋΐβπρ αά ίην&(]βηί1υτη ίιηρβπυιη ίηβϋ^&ΙυΓ, 
8εΓ)1}6ΐ)αη1 βηίιη, οαρϋβ ο&γθγθ ίιηρβπυηι, &ο ιη&ΐθ 
^βη, βί ίη βυιητηο νθΓβ&ή άίβοηιηίηβ : ίρβοιηςυθ 
υ1 Ιιοιηίηθίη οοΓά&Ιυιη αίςυβ ΓοΚβιη,βί βοΐυιη ηο1>ί)ί 
ΕοΐΏ&ηοΓυπ) ΐιηρβηο βάιηιηίβίΓ&ηάο αρΙυπι, αοοβΓ- 
8Ρΐ)βηί α'!(ΐ6ΐ)8η1ςυθ, ρΓθΙ}&Γί 6υιη ββη&ίυι θ1 οίνιΊί 
πιυΐΐϋυάίηί :β11]0ΓΐαΙ)8η1υΓ,υ1 ϋΓϋβιη ςυ&ιηρηίΏυιη 
οοουρ&Γβί. ΡθΓυηΙ, οοηθοίυια ΙιοΓυιη ςυβθ 8θπ1)6- 
1:)αη1υΓ αρρΓοΙι&ίοΓβιηςυβ ίυί88θ ΝίοοΙαυπι ρ&Ιπ&Γ- 
οΐι&πι (€[υίρρβ ηοηάυηι Γβοϋβίο Α1βχ&η()η Ιββία- 
ιηβηΐο, 86 ίηΙθΓ 1υ(θΓ68 αβοπρίαιη βεββ βΐί&ιηιιιιιη 
ί^ηοΓ&ηΙοιη) υβυΐΏςυβ Ιιαο ίη γθ ιηίαίβΙθΓίο ΑγΙα- 
1}&9(1ί, ςυί ρ&ΐβΓ Γυϋ Αη(ΐΓ88β ηοΙ)ίΗ8 ρίβΙοηΒ, Βί 
ίάθο 979 ρΓίΐΏυ8 8&6βΓ(1ο1υιη Μβ^πίΤοοαρΗ Γ&οΐυβ 
68ΐ. ΑΙ 0οη8ΐ&ηϋηυ8, ςυί 38χη αηΐο ΐΓηρβπιιπι βοιη• 
ηί&ΓθΙ 8υιηιηοςυο ίά βΐυάίο βίΤβοΙ&ΓϋΙ, ηοί^υβ αηί- 
ιηυιη &1) 6& ουτα υηςυ&!η βϋο άθΩβεΙβΓβΙ, Ιϋίβηβ 
80ββρϋ8 8ΐ&ΙίΓη ιΐ88βηϋΙ, βί Οροΐίη οοηΙβηάΗ, βΐίρα- 
Ιυ8 ηιίΐϋυπι (!βΙβεϋ8; 8(ςυβ ίηΐ6ΐηρβ8ΐ& ηοβίβ ροΓ 
ροΓίαιη ΜίοΙιαβΗ ρΓοΙονβΒίίαηί ίη^Γβββαβ,ςιιβ νίοίηα 
ΘΓ&Ι ΑΓοί, ίη άοαιυιη ιη&^βΐπ Οτβ^οτΒ^ 11>6η1ζ«^, 
8οθ6Γί Ρϋί, 86 οοηΓβΓί, ίΙ)ίςηο ρ6Γηθ6ία1. Νίοβίββ 
ροΓΓΟ 866Γ6ΐ&Γία8 ΟϋΟΦ αάνβπΐυ οο^ϋο, ρ&Ιπύίο 
ΟοοδΙ&ηΙίηο ΕΙ&άίοο ιηοη&οΐιο βίαΐίιη ίηάίο&Ι, βαπι- 
ςυβ 60 1ΐ86 ίρβα ηοοΐ6 βά ΟυοαΦ ν6ηϋ. Ήί ρηηβ- 
ςυ&ηα άίββ ίΙ1υ668θβΓβ(,ουιη ί&6ί))υ8 β( πια^ηα 1υΓΐ)& 
ροΓίαια ΟίΓεί οοουρΑπ!, βΐ €οη8ί&αΙίηυπι ίιηρβΓΕ- 
ίοΓβηι Γ&υ8ΐί8 βοβί&ιη&ϋοηίϋυδ Β&ΙυΙ&ηΙ.Ουοα &ο1βτη 
ςυί ίηΐυδ 6Γ8ηΙ, ροΓίαοα ηοη Γ68ΡΓ&Γθη1 ΓοΓίϋβΓςιιβ 
Γ68ί8ΐβΓ6ηΙ, ΟοηβΙαηΙίηί ρΓθ1θ8ΐΓ&1θΓ, &υά&χ Ιιοσιο, 
άυαι ίη6οη5ίάθΓ&(ίυ& ροΓί&ιη αρθΠΓβ ιηοΙϋυΓ, ροτ 
οοΓΏΐηίθβυΓ&ιη ίοπυιη 1&ηε6& α ςαοάαιη ίοΙα8 οβοιιιη- 
1)ϋ. 6οη8ΐ&ηϋηυ8 ίηάβ ραίβυβ, Ι&ηαθη ίηαρβήί ουρί. 
άϋ&Ιθ 6ΐ)Γία8, ηβςυβ 8&08θ Γ&Ιίοηί8 οοιηροβ, ίηάβ &ά 
ΟΪΓουιη ρβΓ^Η, ηίΙιίΙαδβηΙβαΙίβάίΐΏΟΐυβΕηΒίο οιηίοβ 
ίηΙβΓίβεϋ ρΓθ1θ8ΐΓ&ΙθΓί8. Ιηάβ 980 ί&υβίίβ &οοΙ&ιη&• 
Ιίοηίϋυβ ρΓ086ςυ6αϋ1)υ8 εΐιαίοβα οοουρ&Ι; ρβΓςιιβ ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ>Ε. (43) Ηρωτοΐερεύς, ςυί βΐ πρωτοπαποις, βίνβ τών 
Ιερέων 6 πρώτος βΓθ1ιΙρΓβ8ΐ)γ1βΓ β8ΐ, β4 ίη Μ&ςη& 
ΕοοΙβείλ Αά 8&ηοΙυαι αΙΐ^Ηβ ΙηΙ>υη&1 (ηοη ϋ& υϋί- 

Ρατκοι.. 6ε. ΟΧΧΙΙ. ςυβ^ 86θυη(ί88 & ρ&1η&ΓθΙ]& ο1)ϋη64. Οοάίηπβ. Εη- 
οϋοΐοβίυπ). ΟοΑΒ• ίΐ ΟΕΟΗβΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 42 6&χη ίο^Γβββϋβ αβςαθ &θ θΧΟπΜίοηιΠί βΙ&ΙίοχΜίή^Ά, Χβ^τβ^ τήν αόιήν νύχτα πβφοιτήκασι ττρός τ^ν Δοΰκα. ρροβοίβοίΙϋΓ. ΙηΙθπιη ^0ΛIιηβ8 Εΐι^ά^». ΐΰ&^ίβΙβΓ^ 
υηυβ οπΓΛίοΓϋΐη, όβ1βοϋ8.(ΐϊ»«ιριίίΛι βςο'ώΐο ρ&Πβϊ)»- 
ΙυΓ Γβιηί^ίύυθ. αο 8ρ€ΐ&1ϋα^ίΙίϋίβ',4^4^*<3 α^ 8ηη& οαί- 

ςΐΐβ 6)ΡΒ, ύββΡ'βδΛΐ.5ρΒΐΓΐΛϊ\ί8, 1ΐ08 ΟϋΟδΒ ΟΟΟϋΓΓβΓβ 

• : ^^^{^β(/1^ ©αώ'ΒΙιοββ ιηίΗϋΙίυβ ιη»ηυη3 οοπΒβΓυβΓυηί, 
'•' βί ίη^^α υίηηςυβ οβΒάββ Γ&ε(& ββΐ. ΟοουΙ^υϋ θϋ&πι 
ΟΓ690Γ&8 Οαθ6Β ΩΗοΒ, βί Μίοΐιαβίοβ οο^η&1ιΐ8 6]υ8, 
βΐ ΟϋΓϋοίαβ ΑπηβηίϋΒ. Ουο οΕβυ ηοη ΙβνίίβΓ ρβΓ- 
ΙαΓΐ)&1θ8 Ουο&Β, 8υο8 υϋ οοηβηη&ΓβΙ, οοηοίΐαίο 
οςαο αά ρήιηοΒ οοηίβηάϋ : 86ά βςυο ίη 1&1)υ1ί8 1&- 
ρίάβΪΒ, (ΐα11)α8 ίΐΐθ Ιοουβ βΓ&Ι οοηβίΓ&ίυΒ, οοΠ&ρβο 
6Χου88αιη ςυίά&ιη ίη ίβΓΓ& ^αοβηΐβιη βΐ α 8υί8, ςυΐ 
Γα^& οιηηθ8 (1ί88ίραϋ βΓ&ηΙ, ά686Γΐυιζι οβΓηβηΒ, ο&- 
ρυ( θί ^Ιαάίο αιηρυΐαί, ίάςυβ οβίβπ οιιγβιι &ά ίοαρβ- Βουλή ν δι ΤΓΟίησάμβνοι, μήπω τη ζ ημέρας κατα- 
λαμπούτης, μκτά λαμπάδων και λαοΰ πολλού και 
δχλου τήν του Ιπποδρόμου πύλην καταλαμβάνοντις 
Κωνσταντΐνον άνευφήμουν αυτοκράτορα. Των δΐ 
ένδον εύσθενώς άντεχο μένων καΐ μή άνοιγνύ'/των 
τά5 πύλας, ό του Κωνσταντίνου πρωτοστράτωρ, 
έπ* άνδρ(^ Η-^Υ* φρονων καί βιαιότερον Ι] μάλλον 
ειπείν άτακτότερον τ^ ανοίξει έπιχειρών των πυ• 
)ών, λογχεύεται παρά τίνος των ε•'σω διά τής άρ- 
μογης των θυρών. Και θνήσκει μίν οΰτος εύΟυς, ό 
Κωνσταντίνος δΐ αποκρουσθείς (κεΐθεν και τφ της 
βασιλείας ^ρωτι οΤα τινι μεθτ) κάτοχος &ν και μή 
καθεστώτας Ιχων τοί>ς λογισμούς, αράς εκείθεν εΙς 
το Ιπποδρ(^μιον παραγίνεται (44)ς κακόν οίωνόν τήν Γ&ΙΟΓβαι 6οη8ΐ&ηϋηυιη &£ΓθγΙ. Ηυηο Οαο» ί^ιίαραιη _> του πρώτοστράτορος έχων σφαγήν, δ'μως δΐ των 
βχϋυιη βϋ&πι Βΐί&8 ίη^βΠβχβΓΒαΙ ίυΙθΓθ8. ΝίοοΙαυΒ δεδογ μένων ούκ άφ ιστάμενος. [Ρ β 10] Εκείθεν οΰν θηΐιη ς[υ!(!&ιη ρυΙ)1ιο&ηυ8 νβοϋ^&1ί8 ΟΙΐΒΐάίθηΒίΒ,ουτη 
νθοίί^&Ι Εοοθρίυιη ()βοοχί886ί ηβςαθ 1ι&1)6ΓβΙ υηάβ 
ριιΐοΐίοο Β&ϋβί&ββΓβΙ 8ΒΓ&ήο, ίη 8γη&ιη ρροΓυ^βΓ&Ι, 
θ1 ηο8ίρ& θ]υΓ&1α Γβΐί^οηβ &8ίΓθ1ο^Φ Ββ (ΙβάβΓ&ί. Ι8 
ίη ηί^ο Ηηίθο 1ί11θΓ&8 αά Τ1ιοπι&ιιι 1ο^ο11ΐθΙ&ιη 8€Π- 
ρΐαβ ιηί8βΓ&(, ςυ» Ιίηίβο &ςυ& 981 βΙαΙο &ρρ&Γΐΐ6< 
ΓαηΙ, Ιι&ηο οοηϋηβηΙβΒ 8θηΐ6ηϋ&π) : ι Νοίίΐβ νούίδ 
ιηβΙαβΓβ & Γοία ανθ Ουε& : βΐυΐΐβ βηίοι Γβ8 ηοναβ 
ΓηοΗβΙοΓ, 6( Βίαϋπι ρβηύϋ. » εύφημούμενος κατέλαβε τήν λεγομένην Χαλκήν, κα? 
δι' αυτής είσελθών Ιφθασεν δχρι των έξκουβίτων. 
Ό δΐ μάγιστρος Ιωάννης 6 Έλαδ$ς, εΤς υπάρχων 
των έπιτρ<5πων, έκλογήν ως δ καιρδς έδίδου των 
ελατών (45) καΐ τών Ιταιρειών ποιησάμενος, και 
καθοπλίσας ^πως ποτέ Ικαστος άρματος (46) ηύ- 
πόρει, απέστειλε κατά του Δούκα * οΓτινες φθάσαν- 
τες τους περί αύτδν σν μπλέκονται, και γίνεται 
φύνος πολύς εκατέρωθεν. *Επεσε δΐ καί Γρηγορας 6 τοΐ> Δούκας υΐδ^, καΐ Μιχαήλ 6 ανεψιός αύτοΰ, καΐ Κουρτίκιος 6 *Αρμένιος. Ταΰτα ταραχής ού μικρας 
τόν ΚωνσταντΤνον έμπίμπλησι. Σπεύδων ούν έπι^|5ώσαι τό Ιαυτοΰ με'ρος, τόν "ίππον έλάσας ήπείγετο 
συμμΤζαι τοΤς έμπροσθεν. Ό δ' Ίππος ταΤς έκεΐσε ύπεστρωμέναις κατολισθήσας πλαξιν εΙς γήν τύν 
έπιβάτην κατέβπλε, καΐ τις αύτδν κατά γης έ^|5ιμμένον και μεμονωμένον καταλαβών (οΐ γάρ δλλοι 
διεσκεδάσθησαν ζάντες) ξίφει τήν τούτου άπέτεμε κεφαλήν καΐ δρομαίως τψ βασιλεΐ άπήνεγκε Κων- 
σταντίνψ. Τδ δ• τοιαύτην αύτδν καταλήψεσθαι τύχην προεσνωσμένον ήν τοϊς έπιτρύποις καΐ έξ 
Ετέρας αΙτίας. Νιχύλα($ς τις δημοσιώνης τών Ιν Χαλδί^ (47) εισπράξεων, τάς συντελείας κατασπα- 
θήσας χα2 μή ϊχων δ'θβν άποδψ τδ δημύσιβν βφλημα, φυγάσ εΙς Συρίαν φχετο, έξομοσάμενος τήν καθ* 
ήμας ευσεβή θρησκείαν, χαΐ αστρολογίας άντεποιεΐτο. Ούτος έν δθδνΐ[^ μελαίν^ γράμματα γράψας 
άπεστάλχει τψ λογοθέττ[^ θωμ^, καΐ της δθύνης (δυφθείσης δι' δδατος φανερά τά γράμματα γέγονεν. 
Ήν δΐ 6 νους τών γεγραμμένων τοιούτος • « Μή φοβηθήτε άπδ του πυ(^(5οΰ πετεινού τοί> Δουκύς * νεω- 
τερισθήνεται γάρ άφρύνως, και ευθέως δλοθρευθήσεται. » 
Οοηαΐΰ Ουοβθ ΐιυηο βχϋυπι η&οΐο, 8ΐ&1ίπι Ογθ- Ο 
^ΟΓΟβ ιη&§;ί8ΐβΓ, Ουοο βοοβρ, βί ουαι βο ρ&ΙήοίαΒ Ι^βο 61ιβΐΓθ8ρ1ι&οΙ& &ά 8ορ1ιί» Ιβπιρίααι ρΓοΓυςβ- 
πιηΐ. Οαί & Ι;ΐ]ΙοηΚ>υ8 ίη(3β &1)Γβρϋ, γ&βΙ βί πιοη&οΐιί 
ίη8(ΰάϋ ηϊοηλβΙθΓίαηι οοηοΐυβ! ΒυηΙ.ΟοηβΙ&ηϋηυιη 
ΕΙ&άίοηπι ρ&ίηοίυηι ϋάθπι ηβΓνΪΒ 1)ονί11ί8 ρροϋχο 
οβιηω 6ΐ ίη ίπυιηρίιο ρ«Γ πιβάίαπι πγ1)θπι άυοίυπι 
πιοη&8ΐβΓίο Ο&ίπι&ϋοο ίηοΙυββΓθ. ΙιβοηθΟ) ρ&Ιποίαιη 
Ο&Ι&οβΗΙζ&πι β( ΑΙ>θ88&Ιοπ)υαι ρ&ΙποίϋΟ) ΑγοΙγ» 
βΐίαιη βχο8θοαΙθ8 Γθ1θ|;&Γαη1.0οη8ΐ&η11ηυαι Εοΐ&ηρϋ 
αΐίυοι, βΐ οαΐΏ βο αΐίοβ, Ρΐιίΐοΐΐίθυβ υρΐ^ίθ ρΓββΓβοΙυΒ 
ίη ΟΙγοΙ Γηη<)α οαρίΐβ (ραηο&νίΐ. ΝίοβΙαβ ΒθβΓβΙαηυβ Τοιούτον δΐ τέλος λαβούσης τής αποστάσεως, 
παραυνίκα μίν 6 μάγιστρος Γγήγοράς και πενθερδς 
του Δουκδς μετά Λέοντος πατρικίου του Χοιροσφά- 
κτου τφ θείφ τεμένει της του βεου Σοφίας προσ- 
έδραμον * ο({ς έκεΤθεν άποσπάσαντες οΐ επίτροποι 
άπέκειραν μονάχους έν τζ των Στουδίου μον^. Κων- 
σταντΤνον δι τδν πατρίκιον τον Έλαδικδν βουνεύροις 
τύψαντες αφειδώς διά μέσης της πύλεως έθριάμ- 
βευσαν και έν τ^ μον^ τών Δαλμάτου απέκλεισαν. 
Λέοντα δέ πατρίκιον τδν Κατακαλίτζην και *Λβεσσ«- 
λώμ πατρίκιον τδν του Άροτρα έκτυφλώσαντες έν 
έξορί^ παρέπεμψαν. ΚωσταντΤνον δλ τδν του Εύ- (44) Αίςυί θγ&Ι οϊγοο θχο1υ8υ8, ηί8ί αΐία ΓογΙαββιβ 
ροΓΐ& ίηΐΓ&ΓΪΙ, &ΰΙ άβ αϋο, ςυοά βΓΐ^ίίΓΟΓ, οΙγοο 1ο- 
ςυ&ΙαΓ. Χυι.. 

(45) Πλωίμους Ιι&1)βΙ Ζοη&ΓΒ8, ςαοά ίάβηι ββΐ^ 
800108 ηαναίβδ. Χυ£«. — Π6ηιί§;68 ηοη ρΙθϋβίοΒ αυί 
ΙυπιυΗα&ήο ΙβοΙοβ ίαΐβΐΐί^ί ηοη ορίηοΓ : ηΐ βηίηι 
&ταιρεΤαι,(ΐ6ςηί5υ8 \θ(\\χ\ίΜΓ9 ΰοη('3ίά€ταίθ9'ηιη βΓ&ηΙ 
ηΐβοίχ Ιηττη»^ ίΙ& βΐ ρβπιί^υπι άΐΌπιοηβπι ίπιρβϋα- 
ΙοΓίβ α£;θΓθ οοηβυβΙοΓυιη; άβ ςυ11)υ8 Οοηβίαηΐ. ίη ΧΥΙ.ΛΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ>Ε. 

Λάτηιη. Ιτηρ. ο. 51. ΑυοίοΓ ίηΓΓ& ρ. 615 : Ε! Αάΐπιη. ιτηρ. ο. 51. ΑυοΙΟΓ ιηΓΓΛ ρ. 61& : άϊ έχει 
έ^δρας 'έύειδεϊς, και γενναίους και τήν βασιλικην 
έρέττειν επιτηδείους τριήρη. Οοακ. 

(46) "Αρματος ΒΓΠίΛ νθΓΐί : ηβςυβ βηίπι οαΓΓ'ώϋβ 
υβι 8υηΙ; β1 Ιι&ηο νοοβιη^ ςυο πιοϋο ιηυΐίαβ, Ογ»- 
ο&αι Γβοϋ, ηΐ Βυρρα ςυοηυβ πιοηαΐ. Χυι«. 

(47) Υοχ οΙϊΒουΓΛ β1, ηΐ ραίο, ΓλΙβλ. Χυι.. — Αγ- 
ΐΏβηΐΦ ροΓίίο β8ΐ Χαλδία γβΓβαΒ δγπ&ηι. Οοαβ. 13 ΗΙδΤΟΒΙλΚϋΗ ΟΟΜΡΒΝΟΙΟΜ. 14 λαν^ιιΐοχ» χαι Ιτιροος 9^ αύτφ Φιλ($θε(Κ & 2παρ- ]^ βΐ ΟοηβΙ&ηϋηαβ ΑΓήβυβ (]ία αο ιηαΗοηι ςαββΗί χος ^\β) Ιν τ$ Ιχιαχ^ σφινδόνη άπέτ^ι*•. Νικήτας 
δ\ δ ίιτΓ,χρητις χλ\ Κωνσταντίνος 6 Αίψ , καίπ^ρ 
ά>#αζητη6έ>^ίς ιτολλά, ούχ κ6ρέ6ησαν. Τον δΐ πα- 
τρίχιον Αίγίδην τΑν έπ* άνδρί^ ιαριβόητον, καί τινας 
συν χ)τφ στρατηγούς οόκ άσημους , ακ6 της έν 
Xρ'^9Ό'!:6Xιι δαμάλεως (49) καί μέχρι του τ6που του 
λεγομένου Λιυκαχτίου άνεσκολ6πισαν. Πολλοί δΐ καΐ 
άλλοι οιτωλώλίΐσαν των συγκλητικών παρά των λε- 
γομένων έΐΓΐτρ<5πων ανηλεώς τε καΐ άναιτίως, 
ΓΡ. 611] ε? μή τίνες παρ;$ησιασάμενοι τών δικα- 
στών της αδίκου όρμης άνεχα(τισαν, φάμενοι, ώς 
ιηιδος οντος του βασιλέως καΐ μή νοοΰντος τ* πε- 
ιτ:>αναέν« πώς άνευ της αύτοΰ κελεύσεως τολμάτε τα 
τοιαύτα διαπριέττεσΟαι ; 01 δ^ επίτροποι καΐ τήν του ίηνβηΐί ηοη βιιηΐ. Ρ&ΐΗβίυσι τΕ^ίά&αι, ηοΜΗΜο 
ίοΓίϋοάίηίβ νίΓυιη, βΐ &Ηθ5 ουιη βο άαοββ Ιι&οά οΐ)• 
βευΓΟδ, α Ό&ιη&Η (ϋυουΐααι νοχ ηοΐιιΐ;) ΟΙΐΓ^βοροΗ- 
ίηηα ηβςυβ αά Ιοουιη οαί ΙιβαΰβοΙίο (ςυοά ιι15αιη 1ϋ- 
Ιϋ8 (ϋοβΓββ) ηοιηβη θβΐ, ρ&ΐΐβ βυίβζθΓοηΙ. ΟυΙη βΐ 
&Ηθ8 ιηυΐΐοβ ββη&Ιοπί οΓάίηίβ νίτοβ ΙυΙΟΓββ ίβϋ ίηηο- 
ουο8 ΟΓαάβΙίΙβΓ βΓαηΙ ίηΙθΓβαιρΙυη, ηίιί ςαίάβιιη βχ 
3υ(ϋοϋ}υ8 ΙίϋθΡίΑΐβ άίοθηάί βυιηρία βοβ βΐ) ίη]υ8ΐο 
οοηαΐπ Γ6(Γ&χί88βηΙ, (|ΐΐ8βΓ6ηΐ68 ςηοΐΏοάο ^^^υ88α 
ίιηρβΓ&ΙοΓίθ, 989 ςυί ρυβΓ αάΐιυο ςυίά ^βΡβΓβΙυΓ 
ηοη ίοΙβΠί^θΓβΙ, Ι&ηΙα &υ(]βΓ6Ώΐ ΓαεβΓβ. Ιί ΙυΙΟΓββ 
υχοΓθΐη ςυοςυο Οαοβ Γ&8θΓυη1 β( άοιηυπι βυαιη^ 
ςυαιη ίη Ρ&ρΐιία^οηία Ιι&1)6ΐ)αΙ, (ϋιηίββΓαηΙ, ΠΗυιη- 
ςυβ 6^υ8 βΙβρΗ&ηυοι ο&βίΓ&νβΓυηΙ. Δοΰκα άποκείραντες γυναίκα εΓς τον έν τ^ Πασλαγονί^^ οίκον αύτη ς έςαπέστειλαν. 'Εςέτεμον δΐ καΐ Στέφανον 

τον ταύτης υ14ν. 

Άλλα το'/των κοττά τήν π^λιν πραττομένων , Συ- Β Οαιη (ΐΦΟ ίη υΓΐ)θ ^βΓαηΙοΓ, ίηΐθπιη δίιηβο Βυΐ- μεών ό Βουλγαρίας δρχων μετά βαρείας δυνάμεως 
εΊτ€ολήν κατά "Ρωμαίων έποιήσατο, καΐ τήν βασι- 
Αίοα οθάσας χάρακα πεφιέβαλεν άπ6 τε Βλαχερνών 
κχΐ μλχρ'. τζζ λεγομένης Χρυσής πάρτης, καΐ με- 
τέωρος ί,ν ταΐς έλπίσι ($^δίως ταύτην έλεϊν Κατα- 
μ^οΑ^ ^ ττ,ν ^χυρΑτητα τών τειχών και τυ πλήθος 
τών τειχο^•^λακο•^ντων καΐ τήν τών πετροβ6λων καΐ 
το{ο€<ίλων οργάνων δαψίλειαν, άφέμενος τών έλπί- 
οων ^ν τψ Έβδ^μφ δπέστρεψεν, είρη νικάς σπονδάς 
έ^αιτουμενος. Τών ^' επιτρόπων άσμενέστατα δεξα- 
μενών τόν λ^γον, αποστέλλει 6 Συμεών τ6ν έαυτοΰ 
μτηστρον βε^δωρον όμιλήσαι περί εΙρήνης• ο3 
τη^αν^νομένου καΐ λ^γων κινηθέντων πολλών , ^ΑΓΟΓυιη ρπη6βρ8 ^Γ&νί ουιη βχθΓοίΙα ίη ΗοοιαηοΓοιη 
άίΐίοηθίη ίην&άϋ, θΐ αά Οροΐίη νβηϋ, Αίςηβ α Β1&- 
ο1ΐθΓηί8 υ8ςυθ αά Αυρβ&ιη ροΓί&ιη οαβίηι ροηϋ, ιη&- 
^ηαιηςυθ βρβπα εοηοβρθραΐ υΓΐ)ί8 ροΐίυηά® : 86ά 
υΐ οβΓίίοΓ Γ&οΙυβ ββΐ άβ ηιοΓΟΓαοι ϋηηίΐ&ΐβ, ιηυΐΐί• 
(αόίηβ ρΓορυ^ηΑΐΟΓυαι ββχα 3&οΙαηΙίυπι, ιηΑοΙιίηα- 
Γυιη θΐ Ιο&ϋβΙαΓυιη α1)αηάαηϋ8, Γβρυάίαΐα βα βρβ &ά 
ΗβΙ)(1οπ)υαι Γθθθ(!ϋ ρ&βίΩοβΙίοηβάκιαθ ρο8θί(. Ιά 
ίαίΐ ηιυΐΐο ^Γα1ΐ88ΐπιυιη 1υ(οπΙ)υ8; πιί88υ8ςαθβ8ΐ & 
δίιηβοηθ πια^ίβΙβΓ ίρβίυβ ΤΗβοάοΓΟδ, βΐ άβ ρ&οο 
Ιι&1)ίΙυηι οοΠοςυίυπι. Μυ1ϋ8 υΙίΓο οίίΓοςυο οοιηΐΏα- 
Ι&ϋβ ν6Γΐ)ί8, ρ&Ιη&ΓοΙια οαιη Γθϋ(|υί8 1υ(οΗΙ)υ8 άο- 
(ίυουηΐ ίπιρβΓ&ΙοΓθαι ίη Β1αο1ΐ6Γηβη86 ραΐαΐίυαι : 
(1&(ί8ςαθ ίάοηβίδ οΙ)8ί(]ί1)υ8 βοάβαι &(1 οοηνΙνίΌΐη β πατριάρχης 5μα τοΤς λοιποΐς έπιτρ6ποις άναλα- 

^όντες τον βασιλέα έν τφ παλατίφ ήλθον τών Βλα- ίπ)ρ6Γ&1θΓί8 δίιηβοηβαι ΓβοίρίυηΙ. ϋΜ ςυίάβπι οβραΐ 

τιρνών» καΐ ομήρους δ6ντες άξιολ(&γους εισήγαγον ^ ρ&Ιπ&ΓΟίιο Βαΐ9&Γα8 ρΓΐηοθρ8 8ΐιΙ)ΐΏί8ίΙ, θΐ &1) βΟ τιν Συμεών έν τφ ινλατίφ, και συνειστιάθη τφ 
^τιλεΐ, του Συμεών αποκλίνοντος τψ πατριάρχη τήν 
χε^αλήν καΐ εύχήν δεξαμένου παρ* αύτοΰ, έπιΟέντος, 
ως ^σι, τζ του Βαρβάρου κεφαλ{[ άντι στεφάνου τ6 οοηαρΓβο&ϋοηβιη οΚ)Ιίηαϋ, οαρΚί, υΐ ΓβΓίαΓ, δίιηβο- 
ηί8 ίηαροηβηΐβ βααηι βρίΓΓίιίρΙαιίυιη. ΡοβΙ οοηνί- 
νίαιη ρ&οί8 οοηάί1ίοηί1)υ8 οοαιροδίΐίβ, θίιηθοη β^α- 
βςαβ 1ί1)6π άοηαϋ άοηιυιη αΙ)ίθΓυη1. Ιί'Λ-φ έπι^^ίιπτάριον (50). Μετά δΐ ιήν έστίασιν, ασύμβατων γενομένων περί της εΙρήνης (51), δώροις β τε 
Συ«ιεων καΐ οί τούτου παΤδες φιλοφρονηθέντες εΙς τήν !δίαν απηλλάγησαν χώραν. Και ταύτα μ^ν έπρατ- 
τιτο τ^θλ« Του δλ βασιλέως Κωνσταντίνου δια παντός 6δυ- 

:ο•χίγου χάΐ τήν έαυτοΰ ανακαλούμενου μητέρα 

τ^η -^άρ βύτήν κατήγαγε του παλατίου Αλέξανδρος), 

ίνίβ.βάζο'^σι καΐ άκοντες πάλιν αυτήν. ΆνελΟοΰσα 

-Λ καί εγκρατής γενομένη της βασιλείας προσλαμ- 

^τιΓ:« τ6ν παρακοιμώμενον Κωνσταντινον , και 

ν.•«7Γάσιον, και ΚωνσταντΤνον, τους αδελφούς τους 

'^ΐτωνυμίαν Γογγυλίους. Συμβουλεύσαντος δΐ και 988 ΡοΓΓΟ Ζοβη ίοαρβΓ&Ιοηβ πι&ΐΓβιη, ςυακη 
άυάυιη ΐλυΐα β(1υχ6Γ&1 Αΐβχ&ηάβρ, Ωΐίο β&ιη ίάβηΐί- 
άβο) άβρΙοΓ&ηίβ αο ΓβςυίΓβηΙβ, ΙυΙοΓββ νβΐ ίηνίϋ ίη 
ραΐαϋυπι Γονοοαηΐ. Η6ν6Γ8& Ιιββο βΐ ΓβΓαιη (ζυ1)βΓη&- 
Ιίοηβπι η&οΐα &ά8θί8θί1 Οοη8ΐ&η1ίηυαι ουΙ)ίοο1ιιηααι 
ίηΐίηιυα), Αη&βίΑβίυπι 6ΐ 6οη8ΐ«η1ίηυιη 6οη£^1ίθ8, 
εο^ηοιηίη&1θ8 ^οηη&ηοβ Γγ&Ιγ68, &ο ^οαηηθIη Εΐα- 
ά&ΐΏ. ΗοΓαηι οοηβίΐίο &υΙ& β^ί^^αηια^ Αΐβχ&ηάΗ ΧΥΙ.ΑΝΒΚ1 ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. 48) νίηάίοΑηάίβ βηιηίηί^υβ νλο&νίΐ η11ίιηί8 Ιοιη- 
^Γϋ>09, υη<1β βΐ ίη ρπΒίοηο ΓβΟΓυιη οΓβ&βΙυΙο άο- 
2αιη 6χ οίϋνίο άβρυΐ&ίαιη 1ι&1)αίΙ. ΑοοΙογ ρΐθπβςυο 

.Χ\9. ΟΟΑΒ. 

[49} ΙΛ>€ΏΒ ίΐβ (Ιίοίηβ κατά τήν άντιπέραν έν τψ 
ϊ:τ<•/ΐσταμένην λιΟίνην δάμαλιν, ΐΓ&ηβ Βθ•ροΠΐπΐ 
Τ^Γίείβ, ΟΙίΓγβοροΙΙ. ΑαοΙΟΓ ραυίο ίηΓρα ρ. 617. 

(50) ΟΓβοΑίη τοοβιη ίηίβΓρΓβί&ηάο Γβΐίηυί, ςη» 
€ο'αι11«ιη αοΙ ιϋοά €[υοά ο*ρίϋ ίηίίοοΓβΙιΐΓ Ι^ιηβη νίάβΙαΓ βί^ίβο&Γθ, παρά το έπι^^ίπτειν. Χτι*. — 
Μαηάι^Μ^ ΙιβϋηοΓυπ) ραΙΙίητη, ουηοΙί8 νθ8ΐίΙ)υ8 
έπι^Ι^ιπτέον, & ΧγΙ&ηάή ϋΗΰηΙΙα άίνβΓβααι, η! ραΐβΐ 
βχ Οοάίηο 0. β, η. 2. Οοαη. 

(51] Αρυά Ζοη&ΓΑΐη οοηίΓΑπυη 1)υ^α8 Ιοοί Ιβ^ί- 
Ιυτ, αί88ΐ1υί88θ ηίιηίΓαπ) Ιιαηο ρ&οΙΠο&Ιίοηβιη; ιΐυοά 
ρΓοΙ)&ΐ3ί1ίυ8 6ΐ νβΓίυ8 ρυΐο. Μοχ βηίπι ηΐΓβυιη βίηο 
νίοΙαΙοΒ ρ&οίβ θ( ιηβηΐίοηβ γοΓογΙ δίιηβοοβιη ία ΤΙιγα- 
είαΐΏ £;Γ&88&Ιυιη. Χτι.. 15 6Ε0ΗβΙΙ ΟΕΟΗΒΝΙ 16 Αββθοίβθ, ^ο&ηηθ8 ΓββίΟΓ, 0&1)η€)ορη1υ8, Β&βίΐίΐζββ Α Ιωάννου του Έλα$α χαταβιβάζουσι τους οΐχβίους 8β Γβΐίςυί. Βοκηίοίουιη βϋ&ιη βοά&ΙίΐΑίι'Β ρΓβθΓβοΙυιη 
Ζοθ Αο^υβΙβ οΓονβΙιϋ, Ιιοιηίηθίη βίΓβηυυιη Ιι&Ηΐυιη 
βυίβςυθ ρ&Γβηίβιη ιηβηάΑΐίβ. Ε^υ8 οοπδίΐίο ρ&Ιπ&Γ- 
οΐι&ρ&ΐ&ϋο ρβΙΗΐϋΓ. Μ&^ίιΙβι ^ο&^^β8 Ε1βά&9 υΙίΓο 
ίηάβ (ϋ80β(1ϋ οΐ) ιηοΓΐ)υΐΏ, ςυο βΐ ρβηΐΐ. ΑΙ €οη- 
8ΐαηΙΐηυ8 οο5ί6υ1&ηυ8 υΐί βοΐυβ οιηπία ΙιηρβΗί §α- 
ϋβΓα&Γβ ρο886ΐ ηβςυβ & ςυοςυ&ιη ίοιρβάΐΓθΙυΓ, βο- 
εΙ&Ηίαϋδ ρΓβΓββΙαιη &ροά Αυ§υ8ΐ&ιη οΗιηίη&ΙυΓ, 
ςυαβί ίβ Γγ&Ιγι 8αο ίιηρβπαπι νίηάίο&Γ6 οοηαΓβΙυπ. 
Οαοά 6& ϋ& 689Θ 0Γβάβθ8, ρ&ΙηοίΌΐη βυιη ΟΓβ&Ι : αο 
άβ ιηοΓ6 ρΓβο&Ιιιιη (ΙβθοβηάβηΙβιη άοηιί ιη&ηβΓβ 
ίυΙ)θΙ. δοά&ΙίΙ&ϋ ρΓΦββίΙ; ^ο&^^βIη Οαπά&π) &ο 0&• 
οαίαηαιη βυηαοΐιυπι άΓυΏ^&Γίαιη νί^ίϋβ Γαοϋ. Άλεκάνδρου, *Ιωάννην τον (&α(χτωρ«, τ6ν Γαβριήλ*^- 
πουλον, τον Βασιλίτζην καΐ τους λοιπούς. Προβάλ- 
λε Γα ι δΐ υλ\ Ζωή Αύγουστα Αομίνιχον ίταιρειάρχην 
διασττίριον δοκοΰντα καΐ τοις αυτής προατιε^μενον 
προστάγμασιν , ου τ^ συμβουλή καχαβιβάζεται & 
πατριάρχης του παλατίου . ΚαΙ ό μάγιστρος δΐ 
Ιωάννης ό Έλαβας κατήλθαν Ικουσίως, ν<5σψ λη- 
φθείς, 8* ής καΐ άιτεβ{ω. Κωνσταντίνος 81 & π«ρα- 
κοιμώμβνος ύφ* Ιαυτον άγαγβΤν τήν άπασαν της 
βασιλείας ήν(αν βουλεμένος και μηδένα ^χειν τ^ν 
έμποδίζοντα. [Ρ. 612] διαβάλλει τ6ν 1ταιρ«ιάρχην 
ε*ς τήν Αύγοΰσταν ώς σφετεριζ^μενον τήν βασιλε(αν 
εΙς τόν Ιαυτοί3 αδελφών ου τοΤς λ(&γοις πεισθιΤσα πα- τρίκιον αύτ^ν τιμςρ, καΐ κατελθ^ντα, ώς 20ος, λαδεΤν εύχήν (52) οδικοί μένειν προσέταξε. Προχειρίζιται 81 άντ* 
αύιοΰ Ίώάννην τ6ν Γαριδαν Ιταιρειά,οχην, κα^. Δαμιανδν εύνοΰχον άρτι^ρανή της β(γλας δρουγγάριον (53). 
ΟβΙθΓΐιπι δΐΐΏθοηβ ΤΙΐΓ&οίβιη ρορυΐ&ηίβ, Αυ^υβία Β "Αγοντος 81 και φέροντος του Συμεών τα Θρ^Εχψα ουιη ρΓ066ΓίΙ>υ8 οοη8α1αί ςυο ραοΐο β]υ8 ίιηρΓββ- 
8ΐοη68 οοαιρβδοβΓβΙ. 11>ί ^ο&^ηβ8 Βο^&8 984 ρρο- 
ΐΏϋϋΙ,θί ρ&ΐΓίοίο ΙιοηοΓθ ίηβΙ^ι^ηίΓθίαΓ, 86 Ρ&1ζίη&088 
οοαίΓα θυχη αάάυοΙϋΓυιη ; ίαιρβίΓ&Ιοςιΐθ ςυοά ρβίο- 
1)αΙ, Βοοορϋβ άοηίι &ά Θ08 86 οοαίθΗ, ρΑοΙυτη ίοϋ, 
αοο6ρϋ8(ΐη6θΙ)8ί<]ί1)υ8 6ρο1ίη Γ6<1ίί, ροΙΙίοίϋΒ Ρ&ίζί- 
ηαοίδ 86 ΙδίΓΟ ^^8^θ^(ο ΒυΙ^Βπ'δ 1)β11υιη ΓαεΙοΓοβ. 
ΤΓ&η8ία^ί( 60 ί6οαροΓ6 6ΐ Α8θΙβ9,νίΓ ββΐ6ΐ)η8, ρπη- 
οίρίδ ρπηοίρυτη Ω1ίυ8. Ι8 Γ6Γ6ΐ)&1υΓ νίΓ^αιη ΓβΓΓβ&πι 
ιη&ηίύαδ 6χΙγ6τώ& 160608 60ΌΓηη^6Γ6 &ο ϋβοΙθΓβ 
ρο986, €ΐυΓίϋ6 ΓβΓΠ ιο&αυυΓΏ γοΙϊοπ οβάβηΐθ. Ευιη 
Ζοβ οοΐΏΐΙβΓ αοοβρίαζη άοσιυΐΏ Γ6ΐΏί8ϋ. ΑάηαηοροΙίη 
&υΐ6ΐη δίιηβοηί ρβΓ 60ΐΏρ1υΓ68 ά'ι^Β ΓΓοβίρα ορρα- 
^η&ηϋ Ρ&ηβΓ&1υο&9 ςυίά&πι ΑΓΐΏ6ηίυ8, ουί ίηΙθΓ μέρη, καΐ της Αύγούστης φροντίζούσης μετά των εν 
τέλει 6'πως αύτοΰ παύσωσι τάς έπιδρομάς, Ιωάννης 
ό Βογας ύπέσχετο πατρίκιος τιμηθείς (54) άγαγεΤν 
κατ' αύτοΰ ΙΙατζινάκους , καΐ τυχών της αΐτιζσεως, 
δώρα λαβών ^πεισιν εΙς ΙΙατζινακίαν. Και σπεισά- 
μενος καί ύμήρους ειληφώς έπάνεισιν έν τ^ π^λει, 
συνθεμένων των Πατζινάκων τ^ν 'Ίστρον περαίωσα- 
σθαι και βούλγαρο ις πολεμεΤν. Ηύτομ^λησε δΐ τ<&τ• 
και Άσωτης άνήρ ονομαστός, υ\λς ών του άρχοντος 
των αρχόντων. Έλέγετο 81 οδτος (5άβ8ον σιΒηράν 
άμφοτέραις χερσ^ των άκρων λαμβάνων «εριχλφν 
ττΐ των χειρών β(α καΐ κάμπτειν, της αντιτύπου τοΰ 
σιδήρου βίας ύπεκούσης τ^ των χειρών ιβχύ\'• δν 
φιλοφρ(5νως ή δέσποινα δεξαμενή οί'καδε πάλιν δπο• &1ίθ8 υΓΐ)ί8 6^α8 ου3ίθ<ϋ& ΐηβΤΛί 60ΐηιηί88&, αογο ρ νοστήσαι πεποίηκε. Πολιορκοΰντος δε του Συμεών 
00ΓΓϋρΙα8 ρΓοάίΙ• Ρααίο ροβΐ ιηί88ί αΐ) Αα^υ8ί& Βα- τήν 'Αδριανούπολιν έφ' ημέρας Ικανάς χαΐ μηδίν 
8ί1ίυ8 ρ&ΐΓί6ίυ8 0&ηίθΐ60 ρΓΦί60ΐυ8 6ΐ Νίθ6ΐ&8 Ε1&- άνύοντος, Ιίαγκρατούκας τις γένος ών Αρμένιος χαΐ 
άίου8 68ΐη ΕΟΓΟ ΕΟ ρβοοαία Γ60υρβΓ8ΓυηΙ. εΤς των φυλάττειν τεταγμένωγ τήν πίλιν, χρυσίφ 

δελεασθείς προδδωκεν αυτήν τψ Συμεών. Μετ' ολίγον δΐ απεστάλη παρά της Αύγούστης ό πατρίκιος βασίλειος 
ό ΙπΙ τοΰ κανικλείου και Νικήτας Έλαδικός, και χρυσίψ και χρήμασι πλείστοις πάλιν αυτήν άνεκτήσαντο. 
Ηοο ίρδο&ηηοΤγπαιηβΓ&βΟ&ιηΙ&ηυβ ΙιΟθΗΙίουπα Τούτφ τφ ετει και Δαμιανός 6 της Τύρου άμηράς οΙ&886 θί ΐΏ&^ηί8 οορϋβ ίη Ηοιηβηοδ ίΐΏρβΙυιη άβά'ύ^ 
Ε(]θΓ(υ8ςυ6 δΐΓθΙ>θΙΐ]ΐη αβηΙβΓ ορρυ^ηΑνίί; βΐ οβ- 

ρί886ΐ υ1ί(]υ6, 0181 6 ΐηθΓΐ)0 (1β0688ί886ΐ νί1&. ΜθΓΐ6 

6^ϋ8 ΓαοΙυιη 68ί α( $&Γ&66ηί γθ ίηΓβοΙα άοιηαιη Γ6άί- 
Γβηί. Ζθ6 ροΓΓΟ οοηϋη6ηΐ68 8ίιηβοηί8 ίη€υΓβίοη68 
ηοα ί6Γ6η8, 6υ!ηςυ6 ΓβρΓίΐΏθΓ6 ουρί6Γΐ8, τβ ο\ιτώ ββ- 
η&Ια (16ΠΙ)ΘΓ&1& 8ΐ&1υϋ ρ&06ΐη ουιη 8&Γ&ε6ηί8 οοιη• 
ροη6Γβ οη6η1&1θ8({υ6 985 ά6ίη(ΐ6 οΐΏηβ8 6ζβΓθϋυ8 
ίη 066ίά6η1βΐΏ ΐΓ&ηδροΓί&Γθ, 1)ί8(ΐυ6 ουιη 066ίά6η- μετά πολεμικών πλοίων και δυνάμεως πολλής είσβο- 
λήν έποιήσατο κατά 'Ρωμαίων, καΐ τήν Στρ6βηλον 
καταλαβών ενεργώς αυτήν έπολιύρκει . Κάί έξεπίρ- 
θησεν δν, ε• μή νοσήσας άπεβίω , 8ιά χενής τών 
Σαρακηνών ύποστρεψάντων. Μή φέρουσα 81 Ζωή ή 
βασιλίς τάς τοΰ Συμεών συνεχείς έπιδρομάς , χαΐ 
βουλομένη ταύτας άνακ($ψαι, δέον έγνώκει μετά της 
συγκλήτου εΤναι σπείσασθαι τοις ΣαρακηνοΙς, κβΐ 
πάντα τόν έν τ^ Έψα στρατόν διαπερασαι προς τήν ΙαΙί1)Ό8 οορϋβ 6οη3υηοίί8 1)6ΐ1υΐΏ ίη Βυ]^8Γ08 ιηον6Γ6 ^ Έσπέραν, καΐ ένωθέντων τών τε Ιφων κα^ η»ν 8ιιτι- 
608(]υ6 6Ζ86ίη(ΐ6Γ6.ΡΓθίηά6 ίη δγη&πι ιηίΗ8ϋθΑηη68 κών στρατευμάτων πύλεμον συστήσασθαι χβτά των 
Η&ά6&υ8 ρ&ΐΓί6ίϋ8 βί ΜίοΙιαβ1ϋ8 Τοχ&Γαβ ρ&οίυαι Βουλγάρων, καΐ τελέως άφανίσαι αυτούς. Έδοξε τούτο, 

ΧΥΙ.ΑΝΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (52) ΟΓϋοία ΐΏίηί9ΐ6Γίαςυ6 ρη1)1ί6& ηοη 8ίη6 ΟΟΒ- 
1β8ΐίΙ)α8 &υ8ρί6ίί8 βΐ Εοοίβδί» νο(ί8 βυβοίρίβϋαηΐ; 
Ογφοι. ΙΙηάβ ρ&Ιηοίυδ βΐ) ίιηρβΓ&Ιηοβ Γ6ηυηϋ&ίϋ8 
6οη9ΐ&η1ίιΐ8 οοηίβδΙίΐΏ, άβ αιοΓβ, ρΓ6θ&ϋοη6ΐη &ά 
οοη6β6Γ&ϋοηί8 ίηδΙ&Γ 3υ&ε6ρ1υΓυ8 ίη 606ΐ68ί&ίη ρβΓ- 
^ΐΐ. Κ6ρ6Γϋϋ|' ία Ευο1ιοΐ6^ίθΓ6θ6Π8 ουβο ίη ραίΓίοϋ 
ΗΟ ουΓορ&ΙαίΑ ρΐΌπιοϋοηβ. Οοαη. 

(53) ΚβρβϋΜπό κοινού νβΓΐ)υπι προχειρίζί .εται. υΙροί6 ηοη 6χί8ίίιη8η8 οΓΠοίηπι υηίυβ^αιρειάρχου 
ϋυοΙ)υ5 οοπιπιίδβιπη Γυί886, ςυοά νβΓοα αηιΐϊί^υβ 

Ρ03ίΐ8 ρΓβΒ 3β ΓβΓΓβ ΥίίΙβηΙϋΓ. ΧΥΙ.. 

(54) ΡοΓίβ 810 ΓοίΙ νβΓίβηάϋΐη, Βορα$ ραίήοίια ρΓΟ- 
νηίΐΗΐ, 6(0., υΐ ηοη Ιιοο ορ6Γ2θ ρΓβΒίηίιιπι ΓβΙυΙβΓϋ, 
86ά ^&π) αηΐβ ρ&1ηοΙυ8 ίη 86 Γ666ρ6Γί1 Γβπι ; β8ΐ θηίηι 
&ηιΙ)ί^υυ8 Ιοί-υβ. 0υί8 8υΐ6πι 8ίΙ ίΠβ ρΓίηο6ρ8 ριΐη- 
οιρυΐΏ, άρχων άρχύντων, ηοηάαπι άΐαίοΐ. Χυι-. 17 ΗΙ8Τ0ΚΙΑΗυΜ βΟΜΡΕΝΟΙΌΜ. 18 καΐ π«μφθκ(ζ ζΐς Συρ(ο(ν Ιωάννης κατρίχιος 6 'Ραδη• Α οιιιη 8βΓ&οβηί9 ίοθΓυηΙ. Αα£[υ8ΐ& δ&Γ&οοηοπίΐη 3αιη ββοοΓα ιηίΗϋύυθ ΓΟ^&β (8ίο νοο&ΐυρ ρβουηί» άίβΙΗ• 
1)υϋο) ά&τί, 1<θοηβπΐ(ΐυθ ΡΙιοο&ιη οα&ς^ίβΐηιιη ϋο 
βοΙιοΙ&Γυιη άοιηββίΐοιιιη βχθΓοϋυβ ίηΒυΙ^ΓΟβάυβθΓθ 
3υ5θΙ;. ΟιηηίύΰΒ ίη υηυιη οοηάυοϋβ βχβΓοίϋΙιαβ βο 
60ΐΐ0Γΐ!1)υ8 &ά Οί&Κ)&8ία (Ιοουβ ίά ηοοαβη & ΐΓ&η8ϋα 
1]&1)θ1, Θ8ΐςυθ ρ]&η1ϋβ8 &ιηρ1& βΐ Γοοίρίβηάο θζβΓ- 
οϋυί 8ηί&οίβη8) ρ&Ι&Ιϋ ρηιη&ηυ8 8αο6Γάθ8 (ίρβί 
ρΓοΙορΑραιη νοο&ηΐ) ιηί88υ8 βυιη νβηθΓ&ηάίβ Η^ηΐβ 
οιηοθβ ίη ^βηυα ρΓθουπι1)6Γθ ^υ88^^, θΐ ]ιιγ&γθ βο 
υθςαβ αά ηαοΓίθζη υη& ρθΓ8θνβΓ&1υΐΌ8. ΟίοΙο 8&οηλ- 
ιηβηΐο ίη ΒοΙ^ηγοβ βζοΓοίΙυΒ οιηηβ8 χηονθΓαηΙ. 6ο- 
ΙιογΙθοι βχβυΙ^ίίοΓυπι άυ6θ1>&1 ^ο&ηηθ8 ΟΓ&ρβοη, νίΓ 
1)6Ηίοο8υ8 ρΓθ1)&Ιφςυβπιυ11ί8 ρΓΟθΙπΒ νίΚυΙίΒ,βοΙιΟΓ- 
ΐ6ΐη Ηίοαη&ΙοΓυιη άίοίαιη 011)ί8ηυ8 ΜαΓυΙα, νΪΓ ιηβί- 
(λίν τάγματος έξχουβ{των Ιωάννης ό Γράψων, |> ^ηί8 : ΚοίΏ&ηυθ β( Ιιβο Αγ^Η 61ίί &0 Β&Γάα8 Ρ1ιοε&8 
πολ(μ'.κό^ καΐ τίολλάχις έν μάχαις άνδραγα- αΐίίβ ρΓ8βθΓ&ηΙ οοΙιθΓϋ1)υ9. ΑάβΓ&Ι ϋβ θΐ Μθΐίββ ιηιι- 

^ίβΙθΓοαιη ΑηηβηίίΒ, ρΐυηιηίςυθ &1ίί ρΓονίηεί&Ιίηχη 
άυοββ. 6οκηί(&1)&ΙαΓ οΐί&αι 0οη8ΐ&ηϋηυβ ΑίΓίο&ηιιβ 
ρ&ίποίυβ,νβΐυΐί οοηβίΙί&πυΒ I^οοη^8 (1οαΐθ8ΐίοί βοΙιο- 
Ι&Γαηι. 8θχ1ο Αυ^υ8ΐί άιβ 98β ρυ£;ηΑ ίηΐβρ Εοιώ&- 
ηο8 βΐ ΒυΙ^&ΓΟΒ οοιηπιί88& ββΐ «(1 ο&βίβΐΐυιη Αοΐιβ- 
Ιοαπα, ρυΐδίςυβ 6ΐ ιη&§η& οβάβ ρΓ08ΐΓ&Ιί 8υηΙ 
ΒαΙ^&Γί. Ιϋί οιιπι (1οπιβ8ΐίβυ8 ρΙηηΐΏΟ ΒυάοΓβ πι&- 
(]βη8 ϋηίΐΌοςυθ άβίΙοίβηΒ αά ςυθίηάβια ΓοηΙβιη βχ 
βςαο άββοβηάίθΒβϊ, υ1 βυάοΓβΐΏ βΙυβΓβΙ &ο 8β ΓβΟΓβ- 
&Γ6ΐ, εςυυβ ΓογΙθ &1)ΓυρΙο νίηουΐο 8θ ρΓΟπρϋ, &ο 
8β88οη8 ναοαυδ ρβΓ βχθΓοίΙυιη άίβοϋΓηΙ. Οαβιη υί 
&^ηον6Γθ ιηί 11168, οοουΙΐυίθΒθ άοπιοΒϋοαιη γηΙϊ, 
ιηβΐυ &η1χηί8 οοηβΙβΓη&ϋΒ, αΙ> ίηΒβοαϋοηβ ΙιοθΙίυτα 
άβθΙϋβΓαηΙ : ςυίά&ιη βϋ&αι γθΙγο 8β8β ανβΓίβΓυηΙ• χνός χαΐ Μιχαήλ ό Τοξαρας έσπβ(σαντο τοις Σαραχη- 
νοΤς. Και δη της άπ' αυτών άπαλλαγεΤσα φροντίδος ή 
βασιλις, τήν συνήθη διάνο μην της ^όγας χελκύσασα 
γενέσθαι των στρατευμάτων, Λέοντί τι μαγίστρψ 
τφ Φωχ^ ταύτα παραδουσα, δομεστίχφ των σχολών 
τυγχάνοντι, άπάραι χατά Βουλγάρων έπέτρεψεν, 
Άθροισθέντων δΐ πάντων τών θεμάτων χαΐ των 
ταγμάτων χατά τήν Διάβασιν (πεδ(ον δΐ ή Διά- 
βασις μέγα χαΐ προς ύποδοχήν στρατού έπι- 
τήδειον) , αποσταλείς 6 πρωτοπαπάς του πάλα- 
τ(ου (55) μετά τών τιμίων ξύλων "(Ρ. 613] παρεσ- 
χεύασε προσκυνήσαντας πάντας έπομ6σασθαι κυν- 
αποθνήσκειν άλλήλοις. Καΐ του ^ρκου τελεσθέντος 
πανστρατι κατά Βουλγάρων έζώρμησαν. "Ήρχον δΐ 
του 

άνήρ πολεμ'.κό^ καΐ πολλάκις έν μάχαις άνδραγ 
θήσας, του δε Ικανάτου (5(5) Όλβιανος ό Μαρούλης, 
άνήρ δεδοκιμασμένος. ΚαΙ 'Ρωμανος καΐ Αέων 
οΐ του Αργυρού παίδες, και Βάρδας 6 Φωκάς Ιτέρων 
ταγμάτων έξήρχον Συνή δε το'ίτοις καΐ Μελίας 6 μά- 
γιστρος μετχ των Αρμενίων και άλλοι πλείστοι στρα- 
τηγοί τών θεμάτων. Ηαρείπετο δε και Κωνσταντίνος 
πατρίκιος 6 Λιψ ως τάχα σύμβουλος Λέοντος του δο- 
μεστίκου τών σχολών. Κατά δΐ τήν ς' του Αυγού- 
στου μηνός, της πέμτιτης ινδικτιώνος, πολέμου συ^- 
(5αγέντος *Ρωμαίοις τε και Βουλγάροις πρλς τψ 
Άχελφφ φρουρίφ, τρέπονται κατά κράτος οΐ Βούλ- 
γαροι, καΐ (ρ6νος αυτών έγένετο πολύς. Ίδρώτι δΐ 
του δομεστίκου περι^ρανθέντος πολλψ και λειποθυ- 
μήσαντος και του 'ίππου άποβάντο^ έπΙ τινι πηγζ και τ6ν ιδρώτα άποπλύνοντο^ καΐ Ιαυτ^ν άποψύχον- ^ Οαοά βχ 8υΙ)1ΐπιί οβΓηβηθ 8ίαΐ6οη(ηθςΐ]θ οηίιη 6£ί^]8θ 
τος, τ^ν δεσμον άπο^ρήξας ό Ιππος τυχαίως Ιθει 
διά του στρατοπέδου κενός έπιβάτου 6'ν ο1 στρατιώ- 
ται θεώμενοι γνώριμον δντα , και τον δομέστικον 
πεσεΐν υποτοπάσαντες, εΙς φ6βον ένέπεσον και κατ- 
εβλήθησαν τάς ψυχάς καΐ της διώξεως έστησαν, 
ενιοι δΐ κα2 παλίντροποι γεγένασιν. Έξ ύπερδεξίων 
δΐ τιΰτα θεώμβνος ό Συμεών (ου γάρ Ιτυχεν άσύν- 
τακτον τήν φυγήν ποιησάμενος) έπαφήκε τους Βουλ- 
γάρους κατά 'Ρωμαίων. 0\ δε καΐ πρέτερον, ώς εΐ'- 
πομεν, τάς γνώμας θλασθέντες και τεθηπ^τες, ώς 
και αίφνίδιον έπιύντας έ^εάσαντο τους Βουλγάρους, 
τρέπονται πανστρατι , καΐ γέγονε φυγή φρικωδέ- 
στατη, τών μλν υπ* αλλήλων συ μπατου μένων, τών 
δι 6πό τών εναντίων αναιρουμένων. Αέων δε 6 δο- βΐ 0Γ(ϋηί1)υ8 (1ί88ίρ&1ί8 Γυ^αιη ί&οίο1)&1)8υο8Εοπι&ηί8 
ίιηιηίδϋ. Κοιη&ηΐ ^&[η &η1β &ηίιηο8 ά6^60^^ βΐ ρ&- 
νβηΙθΒ, ΙιΟΒίθΐη 8υΙ)ϋο ΐΓΓυβΓβ νίάβηΙθΒ, βΙαΙΙπι Ιθΐ^α 
άθάθΓοηΙ. Ρυ^& βα ρ6ηοα1θ8ί88ίιη& ΓυίΙ, α1ϋ8 86&β 
ίηνίοβιη οοηου1ο&ηϋ()υ8, &1ίί8 &1> (ιοβίβ ο«8ΐ8. Ι<80 
άοπιβδϋοΰΒ Γυ§;& ίη Μθ8βιηΙ)Γί& θν&8ί1. Νοη οαιιΐϋΐη- 
άο ΙαηΙυαι οιί1ί(ΑΓί8 (υηο ρβηίΐ, 86ά β1 άτιοβΒ ίηηυ- 
πιβΗ αίςυβ οράίηυηι άυοΙΟΓθΒ. Οοοί8υ8 Θ8ΐ βϋ&χη 
ΟοηβΙ&ηϋηιΐθ Αίηοαδ, βΐ βχβυΐιϋοηιπι άυχ ^ο&ηηβ8 
6Γ&ρ8οη. Μί88υ8 ίυβΓ&ί Εοιη&ηυ8 Ι•&ο&ρ6ηυ8 ραίπ- 
οίυβ ΓθΙ η&ν&1ί8 άρυη^&ηυΒ, ουπι Ιο1& ο1&88θ, ^υ88η8 
1ίϋυ8 ΙβςθΓθθΙ αυχίΐίο Θ88θ Ιιβοηί βΐ αΒο^α &(1(1υο1θ8 
8(1 ορβπι Ηοιη&ηίβ ΓβΓβηά&ιη Ρ&ΙζΙη&ο&8 987 1γ&- 
]1οβΓβ. £ί ουιη Βο§;α ίηοίάϋ οοηίβηΐίο; ςυαιη &ηίιη• μέστικος έν Μεσημβρί<|^ διεσώθη φυγών. Έπεσε δΐ β αάνθΓίβηΙβΒ ΡαΙζίη&ο» άοιπΰπι ΓβάίθΡοηΙ, αά Ιγγι- 
λαος ου τών κοινών στρατιωτών, άλλα και στρατ- Ιαιηςαβ βΟΓυαι ΓθοίιΙβΓϋΒΐ 8υρρβ1ίο• 
ηγοί καΐ ταγματάρχαι άριθμοΰ κρείττους. Έσφάγη δΐ και Κωνσταντίνος 6 Αΐψ και 6 τών έξκουβίτων 
ϊξαρχος Ιωάννης μάγιστρος 6 Γράψων. 'Πν δλ αποσταλείς ό πατρίκιος 'Ρωμανός ό Αακαπηνός 
δρουγγάριος τηνικαΰτα τών πλωΐμών ών, μετά παντός τβΰ στόλου παραπλεΤν τοΤς αίγιαλοΤς προστα- 
χθεις καΐ εις βοήθειαν τυγχάνειν τψ Αέοντι, διαπερασαι δΐ καΐ τους παρά του Βογα άχθέντας ΙΙατζι- 
νάκους εΙς συμμαχίαν 'Ρωμαίων. Διενέξεως δλ γενομένης μέσον του 'Ρωμανοΰ καΐ του Βογα, Ιδόντες 
αυτούς ο1 Ηατζινάκαι στασιάζοντας προς αλλήλους 6πϊστρεψ«ν εΙς τά 'ίδια, και γέγονεν ή έξ αυτών βοήθεια 
άπρακτος κα2 ά;6νητος. 

ΧΥΙΛΝΒΗΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(55) Η&1)6ΐ)&ί ίιηρβΓ&ΙΟΓ οΙθΓαιη ρΓορΚυοι Ιη ρ&- ρΓΰΓβοίΏβ θγ&Ι πρωτοπαπάς του παλατίοο. (}οαβ. 
Ιαϋο, ίη ςυο τατίο βΓ&ηΙ βοοίββίο, ιι1 8. ΘΙβρΙιιιηί, (56) Α^αιίηΐΒ ϋαάίοΐί. ΑυοΙΟΓ ίηίΓ^:Του τάγματος 
άαοιιαι οωΐββϋαηι, Εΐίββί βΐ &Ηοηιηι ; οΐβη ίΐϋυβ &ρχων τών Ιχανάτων. Οοαβ. μ Μ ΟΒΟ&ΟΠ 6Ε0ΗΕΝΙ 30 βοηΙ ςοί ΑΐΐΑΐη ΒοΙΒΑοΙι Γο^β Οΐ&άίβςαβ βΐηβΑΐη Α ΆλλοΙ οΐ ούχ ο5τω φαν^ γενέτΟβι τήν τροιτην ίαΐΜβ <ϋΜηΙ. Εΐ«ηίηι 6υιιι 8ίιηβοοβχη Ρΐιθ€&0 ρυ1• 
•ααι ρβΓββςυθΓβΙυΓ, βυΐιϋο αά βυαι Γυίβββ &11&1υιη 
ηυοϋυιη, <ΐΓυο^Απιιιη τβί ηανΑΐίβ οαιη υηίνβΓΜ 
οΐΜβ6 Α^ΐΓβ αηίαιο οοβυρ&αάί ίαιρβρϋ.Ουο ηυηΐίο 
Αϋοηϋυαι βαη αϊ ςυί βυοαιπϋα) ΓβΓαιη βϊϊ}ϊ <ΐ6ρο- 
•οβΓβΙ, οιηίΜΑ ίοΜοΐΑΐίοηβ ΙιοβΙίιιιη ίο ο&βΐΓ& νβΓΐ 
4ΐΜ6η(1ί 0Αϋ•& Γ6<ϋι•β6 : (ϋάϋοιη 6χ βο ηιαιοΓβοι 
ΐύΐ^ΒΜβ άοχηβ•ϋβυαι, ίάβοςυβ ιηίΐίΐβ• ΓοΓϋΙυάίηίβ 
οΙ>1ϋο• ίο^ιη ίβοίιββ. βίιηβοηθίη, ςυί ορροΗυηο 
Ιοοο •ΐΑη• βχίΐυιη οβΓίΑοαίηίβ ορρ6η6ΐ)&ΙαΓ, Ιιοο 
&η{ω&<1ν6Γβο βϋυββ ίη ΕοααΑηοβ ΐΓπιίββθ, ϋ&ςυβ 
νίοΙΟΓίΑΐη ί)β ρυ1•ίβ οββίβςυβ ΓβρβΓΜ^β. δίνβ Ι^οο 
•ίνβ ίΠο ιηοάο Γ68 β;β8ΐΕ βίΐ, Κοιηαηί οβιΐβ βα ςυαηι 
Γβΐυΐίιηυβ «ίΤεοΙί βυηΐ ε1&<1β. 'Ρωμαίων , τρόπον Ιϊ ϊτζ^ο'^. Τρεψαμένου γέρ τοΰ 
Φωκά τόν Συμεών και διώκοντος, ο^μη τις εξαί- 
φνης £γθασε -προς αί>τον έιν^γγέλλουσχ ώς ό δροι>γ- 
γάριος των ιελωίμων απεισι μιετά του στάλου παντός, 
Ίίαραληψάμενος την βασιλείαν. Ό δ^ τ^ αχοη ΧΛ- 
ταβροντηβείς (έσφετερίζετο γαρ εις Ιαυτον το ττίς 
βασιλείας χράτος) , χαταλιπων το διώχειν υνέστρε- 
ψεν εΙς την παρεμβρλήν ώς τάχα το ον μαθησά- 
μβνος. ΔιαΙο^έντος $1 λάγου «ρος τόν στρατόν ώς 
6 ^ομέστιχος πέγε<>γεν, [Ρ. 614] αλκής έπιλησ^έν- 
τες οΐ λοιποί έποίουν 6μο(ως. Ους ιδών ό Συμεών 
φεύγοντας (ίστατο γαρ , ώς εΓρηται , έν εύκαίρ(|> 
τ6πφ το τέλος άφορων του αγώνος) έξεχύθη παν- 
Β στρατί καί παλίντροπον τήν φυγήν έποιήσατο. Ούτος μέν (ή και 6 δεύτερος λ^ος* εΤτε δΐ ούτως, ε^τε έκείνως ή αλήθεια ίχει, 5μως έτράπησαν οΐ 'Ρωμαϊοι και τα 
λεχθέντα &νωθεν διεπράχθη. Οϋκηςαβ βυρβΓβΙίΙββ βί ίη υΓ5βιη Γβάϋββεηΐ, Ηο- 
πΐΑοΙ β1 Βο^ΐΒ Α^ΙαίΑ ββΐ οοη1]*ον6Γ8ί&, βοςιιβ ρβη- 
ουίί άβάαβίυβ θΓαη§;&ηα•, υ( ]υθίοβ8 βί οουΐοβ βίΤο* 
άίβοθοβ 6886 ρΓοηυηϋ&νβηηΙ, ςοοά ο5 ίηουΓίβιΐ)^ 
λυΐ ροϋα8 ιηβΐίΐία (1υ6ΐιΐ8, ΡαΙζίη&οαβ ηοο ^^&^6^^8- 
86ΐ, (ΐαο(1ςυ6 βχ Γυ§;& Γβν6Γ808 98β ηοα &ά ββ 
6θ11θ^ί88βΙ. Εηιϋςαβ ΓυίΒ86α1 6ί οουΐί, ηί8ί δίβρίια- 
ηαβ ιη&£[ί8ΐ6Γ, αηυβ ΙοΙοΓπιη ίζηρ6Γ&1θΓί8, βί άοη- 
8ΐΑη(ίηυ8 Οοη^γΐββ ρ&(ηοίυ8, ςαί αρυά Αυ^υβίΑΐη 
1&Γ£;ίΐ6Γ ροΙβΓαηΙ, 6αιη 6ηροί886η(. δίοαβοη αυίβιη 
νίοΙοΗλ βΐ&ΐυβ 80 ΓβΓΟοίβηβ &ά υΓΐ)θη] οιηηί οαιη 
800 6χβΓ6ΐ1α ρΐΌρβΓ&νίΙ. ΚυΓβυιη ί^ίΙοΓ Ιιβο ΡΙιοοοβ 
ββΙιοίΗπιιη άοπιββϋβυβ βΐ ^ο&^^β8 80<ΐ8ΐϋ&ϋ8 άυχ αο 
Νίοοίααβ Οοηβίαηΐίαί Οαο« Οΐίυβ ιηΠίΙββ, ςυο8 Ιυιη Μετά τήν τροπην δΐ των σωθέντων έκ του πόλε 
μου παραγενομένων , τά κατά τόν 'Ρωμανόν και 
τόν Βογαν έκινήθη, Και είς τοσούτον κινδύνου περι- 
έστη τψ δρουγγαρ(ψ τά πράγματα, ώς ψηφον κατ* 
αύτου έξενεχθηναι παρά των δικαστών καταδικά- 
ζούσαν αυτόν έκκοπηναι τάς ^ψεις, ώς αμελείς ή 
μάλλον κοκουργί^ μή διαπεράσαντα τους ΙΙατζι νά- 
κας, πάλιν δι μηδΐ τους άπό της τροπής δεχάμινον 
ύποστρέψαντας. Τοΰτο δ* δν έπεπάνθει, εί μή Στέ- 
φανος μάγιστρος 6 των επιτρέπων εΙς, καΐ Κωνσταν- 
τίνος πατρίκιος ό Γογγύλης, πολλά δυνάμενοι παρά 
ττΐ δεσποίντ^- αυτόν έξε(5(^ύσαντο. Συμεών δλ έπαρ- 
θεις τη νίκΐ[ϊ καΐ γαυριών , δρας άπαν αύτου το 
στράτευμα, κατά της βασιλίδος ήπείγετο . 'ΕξήλΟεν ίη ρΓΟίηρΙυ 1)&56Κ>Αη1, αάνβηυΒ βαιη βάυουοΐ; βΐ ρ ο^ίν πάλιν 6 δομέστικος Λέων ό Φωκάς καΐ 6 έται- 
αραά 68ΐΑ8γΓΐ&8 (Ιοβί Ιιοο ββΐ ηοιηοη) ίη οοΙιΟΓίβπ) ρειάρχης Ιωάννης καί Νικύλαος 6 Κωνσταντίνου του 

Δούκα υΙός, μετά τίνων στρατίίοτών παρβυρεθέντων , 
•Ις συνάντησιν αύτου. Καί κατά τύπον τόν λεγομε- 
νον Κατασύρτας άπομοίρ^ τινί Βουλγάρων εΙς προ- 
νομήν πεμφθείσ^ συνήντηκύτες προσρήγνυνται τού- 
τοις και τρέπονται εύπετως. Ακραιφνούς δΐ πάλιν 
Ιτέρας έπεισπεσούσης , υφίστανται καΐ ταύτην ^^- 
δίως τ• και άνδρικώτερον, καΐ γίνεέαι μάχη καρτερά 
υλ\ έπΙ πολΙ)ν διαρκέσασα χρύνον , καΐ τρέπονται ςαλίπάλΐη ΒαΙ^&ΓΟΓυιη ίηοίάβηΐββ ρΓ»(1&Ιαιη β§;Γβ8- 
8&αα, ο&ιη λάοηυηΙυΓ ηιιΐίοςυβ ηβ^οΐίο ρΓοΟί^βη!; 
ΧΏΟχ Γ6€6η1βαι &1ίιιηι ίη^ΓαβηΙοαι ΓογΙιΙογ 8α58ί8ΐ6η- 
168, ρα^ηλίη αορβη &ο άία (ΙοΓ&ηΙβιη οΚ>6υη1, Βαΐ- 
9&Γ08<ια6 ΓυηάυηΙ. Οβοίάϋ βλ ίη ρυ^η& Νίοοίαυβ 
Ώύο» Πΐίυβ ΙιΟΓοίββ ρυ£;ιι&η8, ςαί 6ΐ 6Αυ8&ιη νίη- 
οβηάί Βοιηαηΐ8 ρπΒϋυίΙ. Ηίο Ιαιη Γβηιιη Κ>β11ίο&ηιιη 

8ΐβΙυ8 6Γ&1. μίν •1 Βούλγαροι, έσφάγη δΐ Νικύλαος ό του Δούκα υΙός, ήρωϊχώς άγωνισάμενος και α*Ιτιος της νίκης 'Ρωμαίοις 
γενύμενος. ΚαΙ τά μίν κατά τόν πύλεμον συνηνέχβη γενέσθαι οί>τως. ΑΙ Γβ8 6ίνί1β8 ρ688ίιηο βπιηΐ Ιοοο, ιηυΐΐίθ ίίβςιΐθ 
βυιηιηίβ νίΗβ ίηβαηο ίηαρβπί αιηοΓβ αΓάθηϋΙ)υ8. 
ΙΙοΓυιη Γαοίΐο ρΠηοορβ θγ&Ι; Ιιβο Ρΐιοοαβ, ςυί ςαοά 
υχοΓβιη (ι&1)β1)&1 ΟοηβΙ&ηΙίοΙ βυΙ)ίου1&Γϋ ίηΐίζηί βο- 
ΓΟΓβιη, β( β& 1θηαρ68ΐ&ΐ6 ιη&£;η& βΓ&Ι βηηυοΙιΟΓατη Τά δΐ κατά 1ΐ(5λιν ένύσει δεινώς, πολλών καί με- 
γίστων Ιπι μαινόμενων τ^\ βασιλείς καΐ τφ ταύτης 
ΐρωτι φλεγομένων, ών κορυφαίος ήν 6 Φωκάς. 
'Γπάρχων γαρ ούτος έπ* αδελφέ γαμβρός του πα- 
ρακοιμωμένου Κωνσταντίνου, μεγάλα τύτε των έν τοις Ιη ΐαΐλ ρο1βθΙί8| ίη βο ρΙοΓίοαυιη ροαβηθ ΩάυοίβΒ, Ο βασιλείοις δυναμένου εύνούχων,και έπ* αύτφ πλεΤσται ηοη ηΐΑ^ηο ηβ^οΐίο 8β ροΙίιαΓυιη ίοιρβήο ρυΙ&1)&1, 
ίάοοςαβ ίη 989 β& γθ πιυΐΐυβ βΓ&Ι, ηβςαβ οεουΐΐβ 
ββά ρ&Ιαπι ίαιρθΓίυιη αίΓβοί&1)&1, ίάςαβ νβΐυΐί τβιη & 
χηι^0Γί1>α8 βυίβ &(ί 8β ρβΓίίηβηΙβαι, ςυ&ιηρήιηααι αά 
ββ οϋβ^ΐϋπιαιη ίιβθΡβάβαι άβνοΐαίαιη ίη Βθΐηηί&ί)&1. 
^υ^α8 νβΙΐθΐηβηΙίοΓβαι ςα&πι ίπιρβάΐη ιιΐ ροβββΐ οο- 
ηαίααι ϋηιβπβ Τίιβοάοηΐθ ίιηρβΓ&Ιοηβ ρφάα^ο^β, 
ιηβΐυβηβςιιβ ηβ 8ΐιο άοιηίηο β& Γββ βχϋίο ίορβί, 
Ιιαίο οοηβιιΐίί ΐιΐί Εοιηαηυηι ρλΐηοίαιη άΓαη§;αηαζη 
οίλββίβ οοευΚβ βίϋί αάβοίβο&Ι βαβίοάβιη, αο βί Γββ θα(^|3ών ρ^δίως φετοτότης βασιλείας καθέξειν κράτος. 
Διό καΐ πολύς έφέρετο, και ού κρύβδην άλλα γΐ^ζρώζ 
ταύτης άντεποιεΤτο ώσπερ3ΐ πατρφου πράγματος καΐ 
προγον<5θεν αύτφ ανήκοντος , και ϋσον οΰπω ήξ- 
ειν εί^ς αυτόν ώς εΙς νύμίμον διαδοχήν έφαντάζετο. 
05 τήν ορμή ν άκατάσχετον ούσαν φοβηθείς ό του 
βασιλέως Κωνσταντίνου παιδαγωγός Θεόδωρος, καΐ 
μή τι πάθ^ δείσας ό βασιλεύς, ύπέθετο τψ βασιλεΤ 
Κωνσταντίνφ λαθραίως προσλαβέσθαι τόν πατρίκιον 
'Ρωμανόν καΐ Ιρουγγάριον των πλωίμων, πατρικόν Μ ΗΙβΤΟΒΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. ({ντα Βουλον χα{ τά αύτου φρονουντα διά παντός, ώστβ Χ ^^>^ ροβίαίθΐ, άθΓβηβΟΓθΐη : βαιη ({υίρρθ ρΑΐβΓηαιη σ\>ν«ΐναι χα2 Ιιαφυλάττβιν αύτον, [Ρ. 615] χαΐ εΐ 

Ει-ή^ι, τ^ίΐαβχον εχειν χαΐ βοηθών. Έντυχίας οΰν 

ιτράιτον ι:ιρι τούτου γκνομίνης 6 'Ρωμανος άπε(ιεατο, 

χαι ιζάλιν χαι πολλάχις π•ιρασ6έντων των άμφι τόν 

θ^όζωρο^ άπε(πατο. ΈπεΙ 81 γραμμάτιον ακηόγεί' 

ρον χαράξας 6 βασιλεύς καΐ φοινιχοΤς όποσημάνας 

γράμμασι^β άπέτιειλεν αύτ6, εΤ(έ τε ίπΐ χείρας τούτο 

Αζβών, χα( χαθυπέσχετο τήν του παρακοιμωμένου 

Κωνσταντίνου χαΐ των συγγενών αύτου έπ(θεσιν 

χωΑυσαι κατά τ6 Ιγχωρουν. Τά μίν ούν λαληθέντα 

χαι στοιχηΒέντα ο^ω προέβη, χα) διά της άγορας 

χαΐ των λεωφ(^ων χαΐ των στενωπών 6πεψι6^ρ^ζετο* 

ό ^ χαραχοιμώμενος, χα{περ ούχ άνήχοος ων τών 

χατ* αύτοΰ μελετωμένων, χατεφρ6νει, μή αν ποτέ 6886 ίρ8ία8 [Ώίαί8(Γϋπι^ οοηΒίΕπΙθΓςοβ ίρβί 1)6η6νο- 
Ιαιη. Ρπιηυιη &ο άβ τβ οοοαροΐΐ&ΐυβ Ηοπιαηυ8 Γβ- 
ηαίΐ; βί ίΙθΓϋΐη &ο βββρίυβ ΤΙιβοάοΓΟ &ηίχηιιιη 6^α8 
ΙβηΙ&ηΐβ Γβοαβανίΐ;. Τ&αάβιπ ευιη 1ίϋ6Γα8 χη&ηα ίπι- 
ρβΓαΙοηβ 8οηρ1&8 &1) ίρβοςιΐθ ραηίοθίβ 8υ1>βί£;η&1α8 

1ίΙί6Π8 &ά 86 ΐηί88&8 &00θρί886ΐ, 0011068811; ροΙΗοί- 

Ιαβςυθ 6βϊ 86,ςιιαηίαιη β^αβ ϋβή ρο886ΐ, Οοηβΐ&η- 
ϋηί ουΙ)ίοα1&Γϋ 63υ8ςυ6 οο^η&ΐοηιιη ζηοΐίϋοηββ 
ίιηρβϋϋαΓυπ). Ηαο ιηαάο γ68 6θΐηρο8ίΙ&, &ο άβ 6& ίη 
ίοΓΟ οοΐΏρίίίθ &ο &η^ίροΓϋ8 8α8αχτ&1)&ΙυΓ. Οοηβίαη- 
ϋηυβ &υΐ6ΐη ου1)1ου1&ηΏ8, ςυ&ηςυ&ιη β\ ςυ» οοηΐηι 
ίρβυιη 8ΐΓΰβΓβιιίυΓ ηοη θΓ&ηΙ ίη&υάϋα, ίΐΐα ί&ιπβα 
οοηΙβΐΏηβΙ)αΙ, ηβιηίιιοιη υηςααιη &(]ν6Γ8υΒ 86 λ1ί• 
ςυίά αυΒυΐΌΐη ορίη&η8. 86(1 ουιη &ά οΐ&βββιη 6^γ6- οίηβεκς τολμησα( τίνα έπιχείρησιν χατ' αύτοΰ ποιή- ρ (ΙβΓβΙϋΓ, Γϋ^αι άθ ιώογ6 άί8ίπ1)υ1ιΐΓυ8, Ηοιη&αοςυθ 

Α_- »■'^_^ λΛ... _3Τ-. ι _Λ-. /λ„ ί \.. ** ί_χ -.1. ΐ ; ± : ί^'Α ί_ σασ6αι Έξελοών ο3ν χαΐ τήν συνήθη διανομή ν 

της ^^γας ποιησάμενος τών πλωίμων, χαι τόν *Ρω- 

μανον επισπεύδων τάχιον έχπλευσαι , περιπίτττει 

τω Χό'χψ, Δουλιχφ γαρ έν σχήματι προσυπαντήσας 

& 'Ρωμανος αύτφ, χαΐ προθύμως ποιήσειν τ6 χε• 

λε•.>σ^^ν 1παγγελλ<$ μένος, ήρεμα χαΐ χατά μιχρον 

ί,•^ ίώτ^ ε\ς τήν ένέδραν. ΜηδΙν δλ έπαισ^έσΒαι 

των μελετωμένΐι^ του παραχοιμωμένςυ δυνηθέντος, 

άλλ^ άχζχω; χαι χωρίς 6πονο(ας διαλεγομένου, χαΐ 

μάλλον [γγιτζΛ προσι^ντος αύτοΰ, χαΐ πυθομένου εί 

ίχε: ανίρας εύειδεΤς χαι γενναίους χαι τήν βασιλι- 

χήν έρέττειν επιτηδείους τριήρη, του δΐ χαΐ £χειν 

ΧΛ• έγγυς παρειναι τούτους είρηκίτος, χαΐ ττί χε- 

βιλ^ νεύσαντος ήχειν τινάς πλησίον τών εύειδεστέ- 

ρων, ό Κωνσταντίνος θεασάμενος τούτους χαι τάχα χη&ηά&1υΓα8 υΐ ςτι&ιηρηζηυζη ηανί^&ΓβΙ, ίηοί()ϋ ίη 
990 ίη8ίάί&8. ΕΙβηίιη ββΓνϋί Γοηηα 6ί οεοαΓΓβηβ 
ΗθΕηαηυ8, 6ΐ ΐΏαη(1&1& 86 8ίυάίο$6 6Χ866αΙαΓυιη 
ρΓΟίηϋίβηΒ, ραυί&ΐίιη ίη 6&8868 ρβΓίΓ&Ιιϋ, ηίΐιίΐ 
ρΓ0Γ8υ8 θΟΓαιηςυββ ρ8ΐΓ&1)ΑηΙυΡθοη]ίθ6Γ6ν&ΐ6η(6ηι, 
86ά 8ίαιίΗΐ6Γ 6ΐ &1)8ςυθ ιιΐΐα 8υ8ρί6ίοη6 οο11οςυ6η- 
Ιβοα, ρΓορίιΐ8ςυθ 8υ1)ίη(1θ αοοβάβηίοιη,&ο ΐΌ^&ηΐ6ηι 
νίΓ08η6 1ι&1)6Γ6ΐ ρα1ο1ΐΓθ8 αο ίθΓΐ68, αρίοβ &(1 ίιηρο- 
γαΙοπ&πι ΙγΙγθιώθιώ &^6η(1ααι. Β,θΒροηάβΙ Ηοηι&ηυβ 
608 ρΓ9Β8ΐο 6856, 6ΐ ΓοποοΒίΟΓυπι (}αί1>υ8ά&ηι ίηηυίΐ 
υΐ αοοβάβη!. Ουοβ οοηίοπιρίαΐυδ 6ΐ ρΓθΙ>&η8 Οοη- 
8ΐ&ηϋηυ8, ουιη βοΐνί ηαν68^υ^)β^θ(, Ηοπι&ηυβ ^υζ1α 
οΙ>&πι1)α1αη8, υΐ ρΓοχίαιο ρΓββΙοπβιη η&νίαι ν6η1ϋΐη 
68^, ίά ιηοάο ί&1υ8, « Αΐ)πρίΐ6 Ιιαηο » 8υ1)8ί8ϋΙ. Ουί- 
1)08 νοΓΟ ηβ^οϋυιη άαΐυιη 6Γ&1, ίί Οοηβί&ηϋηυηι ίηοδεζάμενος άπαίρειν ήπείγετο. Ό δέ Τωμανος Ο 8ΐ&1ίπι ίη ηανίπι ρΓδΒίοΓίαπι &1)(1υοαηΙ, ί1)ί(]υ6 ίη 
Ιγγιστα τούτου περίπατων, ώς πλησίον έγένοντο τ^ 
ίτρτΕΐ^γίδι τριήρει, χατασχών τλν ΚωνσταντΤνον, 
χα? μηδίν πλέον εΙπών άλλ* Ί} μ<5νον. ι "Αρατε τού- 
το•*, η αυτός μίν {στη, οΐ δΐ προς τό Ιργον όντες 
ε ύτρεπισμένοι είσήγαγον εΙς τήν ναυαρχίδα χαι έν 
έσ^αλεί^ χατεΤχον, μηδενός έπαμΰναι τούτον τολ- 
μήστντος τών συνεπομένων αύτψ, άλλα πάντων 
^αρτ^τ^xα διασπαρέντων. Της φήμης ούν έξαρθεί- 
σης ταραχή χατέσχε .πασαν τήν π6λιν, τυραννίδος, 
«ί>ς ε^.χός, έπίθεσιν λογισαμένην. Φθάσαντος ούν του 
λόγου και μέχρι της βασιλίδος Ζωής, εΙς άμηχανίαν 
χα! οΐ έν τέλει ένέπιπτον. ΙΙροσχαλεΐται γούν 
ή ^ασιλις τόν πατριάρχην Νιχ^λαον χο^Ι τους της 
Γ/γχλήτου λογάδας • χοινοΧογισαμένη δΐ μετ* ουδίοάία &886Γν&η(, η6Πΐίη6 οοπιϋυπι 6υπι (1βΓ6ηά6Γ0 
&υ80, 86ά οοιηί1)υ8 6χΐ6ΐηρ]ο άί1&ρ8ί8. Ηυ^υ8 ί&οί- 
ηοπ8 Γ&ιη& ίη υΓΐ36πι λΠαΙα &ηίπΐ08 Ιιοηιίηυιη οοη- 
ΙυΓΐ)&νϋ, ίγΓαηηίάβιη αΙ) αΐίςυο ίην&άί ρυΐαηΐίυαι, 
ουπιςυο &ι1 Ζθ6η υ8(ΐυ6 ρ6Γν6ηί88βΙ, ρΓ006πΙ)ϋ8 
ςυοςυθ ιη&^η&πι 8θ11ίοϋυάίη6ηι ίη36θί1. Ζο6 Νίοο- 
Ιαυιη ραΐΓΐ&ΓοΙι&ιη οΙ 86η&(θΓ68 άβίβοΐοβ αά 86 το- 
οαΐ, Γ6(|α6 ουαι ϋβ (ΐ6ΐί1)6Γ&1& αά ΗοπιαηυΕα ιηίϋΚ, 
ςυί ο&υβ&αι ί&οΐΐ βχηαίΓαηΙ. Εθ8, ουπι &(1 ηανίηιη 
θΐ&ΐίοηβπι ν6ηί886ηΙ βΐ (16 991 οοπιρΓ6ΐΐ6η8θ ου1)ί- 
ουίαπο ίηςυΐΓβΓβ 1ηΐ6ηά6Γ6ηΙ, 8θοίθΓυηι ηαν&ΐίυπι 
ρθΙα1αη8 πιυΚϋυάο οοηοϋ&Ια 8αχί8 Γορυΐϋ. Ρθ8(Γί- 
άί6 Ζο6 ρηπια 1ιΐ06 αά Βυοοίβοηβζη 6^Θ88&, 6νοοαίο 
βΐίαιη ίίΐίο 6( 0308 ί&ηιίΐίβ, ίηΐ6ΓΓυ£^ιι1 ςυβηαπι Ιια- ι>τών Ιχπ^μπει προς 'Ρωμανόν , τήν αΐτίαν Ι) 308 86άίΙίοηί8 ε&ιΐ8& 688β1. 1131 ουαι η6ΐηο ΓΟβροηάο- "Λ γεγον^ος μαθεΤν έθέλουσα. Τών δΐ πεμ- 
Λ»των γενομένων ίνθα προσώρμουν α\ τρι- 
^%(, τωΛ μελλύντων ζήτησιν ποιεΤσθαι της του πα- 
ρηοιμίϋμίνου χατασχέσεως, 6 τών πλωίμων δια- 
νοίας άχ^λαστος δχλος (57) λίθοις αύτους έξήλασαν. 
Έ«ύ6•ν ο\»ν ή βασιλίς έξελθουσα περί τ6ν Βουχο- 
/ΐο^εα, χαΐ τόν υΐόν μεταστειλαμένη χα2 τους περί 
3^όν, έπη ρώτα πώς γέγονεν ή ανταρσία σΰτη. Μη- Γ6(, Τ1ΐ6θάθΓυ8 ίηιρ6Γ&Ιοη8 ρβά8^ο^υ8 ίάβο βίΐ, 
Ιιυηο πιοΐυπι, 6Χ3ΐίΙί886, ηυοά 1•θο Ρ1ιοο&8 ΐ6^ίοη68, 
0οη8ΐ&η1ίηυ8 ουΙ)ίοα1&ηυ9 ρ&Ι&Ιίιιπι ρ6Γάίάί886ηΙ. 
08βΐ6Γυαι ίιηρθΓαΙοΓ ίαιρβΓίϋπι & πι&Ιγο ίη 86 ΐΓ8η8- 
ί6Γ6η8, ραΐΓί&ΓοΙιαιη Νίοοί&υιη 6ΐ πι&^8(Γΐιιη δίο- 
ρΐιαηυπι ίη αυΐααι γθυοο&Ι; &ο ρο8ΐΓΐάί6 ιηΐ880 
^ο&ηη6 Τϋ1}&06 Αυ£;υ8ΐ&πι ρ&ΐαΐίο &1)(1υοί 4υ]}θΙ. Εα 
06η8 &1ςυ6 6]υ1&η89 ϋΐίυπι &ΐΏρ1θχ&, η)ί86ηιϋοη6αι ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ Ν0Τ2Ε. Χ" (57) Α11α(1ϋ &ά Εαηρίάίί Ιοουπι, ςυί 68( ίη Η6€ίΐ!>α. ^ο&ηη^8 Ι•6οηί8 8υοο688θΓ 68ΐ ΟαηάΕΐ; ςηοά οοξριο• 
Π16ΙΙ ηίο 9Δάϊάα βϋαχη Ζοη&τ&β. Χυι.• — •• 23 ΟΕΟΗΟΙΙ βΕΟΗΒΝΙ Μ ιη&ΙΗβ ιηονϋ; αάβοςαβ ϋβ ςυί βαιη άυοβΙ>&ηΙ Οοπ« Α δβνός $1 άττοκριναμένου, [Ρ. 616] 6 παιδαγωγός του 8ΐ&ηϋΐλΐΐ8 χη&ηάανϋ υΐ βυ&ιη ββοαιη ΓθΗηςηθΓβηΙ 
ηΐ&ΐΓ6ΐΏ, βδίςυβ ϋΐίοο «ώ ϋβ άίαιίββα. ΙάΒτη ίβοηβαι 
Ρΐιοο&ιη, ιηβίοβηβ ηβ ίβ αΐίςυ&ηάο ίΐΏρβΓΪυπι ίηνα- 
άθΓβΙ, Ιοοο οαονΗ, άοιηββϋουΐΏςυθ βοΙιοΙβΓυιη ίβοΐΐ 
^0(^^ηθI^ Οαπά&χη ηοαςΙβίΓυπι. ΡΓ6θίΙ}υ8 Ι&παβη ίπι- 
ρβίΡϋνί! ΡΙιοο&8 υΐ δίχηβοη β1ίυ8 8υα8 βί υζοΓίβ 
ίΓ&ΙθΓ ΤΙιβοάοΓυβ ΖυρΙιίηβζβΓ 80<1&1ίΙ&ίυΐΏ ρπηοίρ88 
ΟΓβ&ΓοηΙοΓ ^υπιιηβηϋβςυθ αϊ) ίηρθΓ&ΙΟΓβ ο1}8ΐη6ΐα8 
άοζηαΐΏ 8υαιη &1)ϋ(. ΟοηΓββΙίιη ροΓΓΟ βο^&ίί β)υ8 
βχ &υ1& (111111881 8υη1. Οαοά ιιΚ>ί 6θ£ρ:ιονί1 1.60, πιβία 
%9% ρ6Γΐ6Γη(α8 8ΐα1ίαι 6ςυ68 &ά Βοιη&ηυιη άΓυη- 
£;&πυιη 8β οοηίαϋΐ, βίςυβ βζροβυίΐ ςυϋ)υ8 οοηίυ- 
ιηο1ϋ8 «£ΓβοΙυ8 υίςυβ οίοουιη86πρ(υ8 68861. Ι1)ί 
οοιηιηυηίο&Ια Γβ ίηΙβΓ βοβ 800ΐ8ΐ&8 ίηϋ& αο 3υΓ80ΐ6η- βασιλέως θε<$δωρος Ιφη* « Δια τ& άπολέσαι, α> δέ- 
σποινα, Λέοντα μίν τον Φωκαν τά στρατόπεδα, 
Κο>νσταντΤνον δΐ τόν παρακοιμώμενον το παλάτιον, 
ή τοιαύτη γέγονε κίνησις. » Ό βασιλεύς δΐ εΙς 
Ιαυτον τήν έξουσίαν άπό της μητρός έφελκ^μενος 
τον πατριάρχήν Νικόλαον συν τφ μαγίστρψ Στεφάνψ 
άνήγαγεν έν τψ παλατίψ, και τ^ επαύριον στέλ- 
λουσιν Ιωάννη ν τον Τουβάκην τήν Αύγοΰσταν του 
παλατιού καταβιβάσαι. Έ δΐ μετ* όλολυγης και δα- 
κρύων τφ Ιαυτής προσπλακεΤσα υΐφ προς σσμιςά- 
θειαν αυτόν μητρικήν και οΤκτον εκίνησε. Διό και 
φησι προς τους αγοντας• « Έάσατε είναι μετ* έμοΰ 
τήν μητέρα μου. • 01 δΐ άμα τψ λ(5γψ ταύτη ν κατ- 
έλιπον. Προεβάλετο δ* ό βασιλεύς δομέστικον των 118 οοηΓίΓΐΏ&ία, ηυρ1ίί8 ςυοςυβ ίηΙβΓ Ηΐοβροβ βυοβ -. σχολών, διαδεξάμιενος τον Φωκαν, τόν μάγιστρον οοηίΓΑοΙίβ, ίηβϋΐυΐυιηςυθ οοουΐΐβ 1)α1}ϋυιη. δ66υπ- 
άυπι 1)880 ΕοΐΏ&ηυ8 8υί ρυΓ^&ηάί ο&υβα ίη αυΐ&ιη 
ηαίίϋΐ, ^υΓθ^υΓ&η(]ο(Iυβ ίηΙθΓροβϋο οοηϋπΏ&Ι; ηοα 
ΓθΙ>β111οηί8 αυΙ; εβάίϋοηίδ ςυίάςααιη 8υο ΓβοΙο βυΐ)- 
6686, 86(1 66 ιηυ1υβηΐ6ΐη ηβ Ρΐιοοβ οοηαΐυβ &Ηςυίά 
ιΠθΗ ίπιρβΓ&ίοπ ΒίΓβΓΓ6ηΙ, ίη ρ&Ι&ϋυπι θ^υ8 ίζηρβ- 
πιΙοπ8ςυ6 ρΓΦΗί()ίο ιηυηίθηάί ο&υδα το1αί886 τβ- 
νβρϋ. ΡαΐΗ&ΓοΙια Ω(ΐ6ΐη (ΙβΓο^ηηΙβ ηβςυβ αοοίρίβηίθ 
ρυΓ^&ϋοη6ζη,Τ1ιβο(1θΓυ8 Εοιη&ηυΐΏ ίηβϋ^αΐ υΐουιη 
ιιοίνθΓ8& 6ΐ&88β 3(1 η&ν&1θ,ςυο(] ίη Βυ6θ1βοηΐ6 βϋυαι 
ρ&Ι&ϋο ίηαιηίηβΙ,&οοθά&Ι.Εοπι&ηυβουο) &1ίςυ&η<ίία 
ίά (ΐ6ΐΓ6ε1α88β( 80 ουηοΙα1υ8 β88β1, ί&ηάθΐη υΓ^βηϋ- 
1)υ8 118 ςυοΓϋΐη ίηδϋηβίη οοουΗα ί8<;& εοηοϋία 8υ8- 
06ρβΓ&1, νβΐ ίηγίίυβ &88βη(ϋ. Εγ^^ο ίρβο (]ί6 Αηηυη- 
(ί&ίίοηί Γ68ΐο 61&886 ^η8(Γυ^^& 1]08Η1ίΐ6Γ &(1 Βυοο- Ιωάννην τόν Γαριδαν, τήν έκ του Λέοντος δεδοικώς 
έπανάστασιν. Τη αΙτήσει τε τούτου προεβλήΟησαν 
Συμεών ό υΙός αύτοΰ και Θεόδωρος 6 γυναικάδελφος 
αύτοΰ, 6 Ζουφινέζερ, Ιταφειάρχαι. "Ορκοις τε ούν 
καταληφθείς 6πό του βασιλέως κατήλΟεν εΙς τόν 
οΤκον αύτοΰ, καΐ παραχρήμα οΐ συγγενείς αύτοΰ 
άπελύθησαν των βασιλείων • όπερ μαθών ΙκεΤνος 
άγωνί^ και φόβψ ελήφθη. Ε6θυς ουν έξιππασάμενος 
απήλθε προς τόν 'Ρωμανόν τόν δρουγγάριον, τήν 
Ιίβριν ην υπέστη καΐ τόν προπηλακισμόν δ ιηγού μέ- 
νος. Κοινοπραγήσαντες οδν καΐ δ'ρκοις αλλήλους 
κατασφαλισάμενοι , και κήδος ε?ς τους Ιαυτών 
ποιησάμενοι παΐδας, έν τφ κρυπτψ κατεΤχον τ<5 
σπουδαζύμενον. Ό δΐ 'Ρωμανός, πέμψας εΙς τό πα- 
λάτιον περί του γεγον(5τος άπελογεΤτο, μή άνταρσιαν ΙβοηΙβω ΒΟΟθάϋ. δΙ&Ιίπι 8{6ρ1]&ηυ8 ηια^ίβίβρ &υ1α Ο είναι μηδ^ άπόστασιν δμνύμενος τά πραχθέντα- τήν θχίΐ, 6ΐ Νίθ6ΐα8 ρ&1π6ίυ8 Εοιη&ηί η6<^88&ηυ8 ίη 
ραΐαΐίυπι ϋ, ίη(]θςυ6 ρβΙπ&ΓοΙίΒΠ] λΐχίαοϋ. Ιπιρ6Γ&- 
ΙΟΓ &υ{6ΐη 0118818 νβη6Γ&η(1ί8 αο νίνίΩοί8 ΟΓαοίβ 1ί- 
^018, β Ηοιη&ηο ίΐ(11ιΐ1)ϋί8 (1ίπ83ίΣηί8 6Χ86θΓ&1ίοηίΙ)ΐΐ8 
6<; ^υ^6^υ^Αη(1^8 ^Γ&νίδβίΐΏίδ, 8ΐίρυΙ<ιΙυΓ 999 ηίΐιίΐ 
αη(|υ&ιη βυιη άοΐί εκΙνβΓδυβ ίιηρβΓ&ίοΓθΐη οο^ϋ&Ιυ- 
Γυηα; ρ&υ1θ(ΐυ6 ρο8<; ΓαουΙΙ&Ιβηα Γ6ά6υηάί ίη ραΙ&- 
Ιίαιη ρ6Γαιί(ϋ1. Εί Γβ(ΐ6υη1βη3 βχοίρίβηβ ρΓβοαηοΙί 
6&α8& ίη Ιθπιρίυιη ςυο(1 Θ8ΐ ίη ΡΐιαΓΟ (Ι6(1υ6ί1, (ίαία- 
ςαβ ί1)ί 6ΐ βοοβρία Μβ παβ^ηηηι 80(1&ΙίΙ&1υιη ρΓ8θΓ6- 
οίααι 0Γ6&ί. 81&1ίπι βΐ &(1 ί.6οη6ηη ΡΙιοοαιη ΙίΙΙβΓο: 
ιηίΙΙαηΙυΓ, ςυίΙ>υ8 1)οηο ββββ &ηίπιο ηβςυβ νβΐ &1)- 
^ί^6^6 8ρθαι ηβςυθ ίηίςαυιη ςοί(1(]υααι ιηοΐίπ 3υΙ)6- 
ΙϋΓ, 86(1 ςιιί6ΐ6 (Ιοιηί 8118θ βχϋυπα ρρΰβίοΐαπ : η^ηα του Φωκά δΐ έπίθεσιν ύφορώμενος, φησι, καΐ δεδιώς 
περί του βασιλέως μή τι καΐ πάθ^ φλαΰρον, Ιν τφ 
παλατίψ ήβουλήθη άνελθεΤν καί φυλακήν τούτου 
ποιήσασθαι καΐ τοΰ βασιλέως. Μή πιστεύοντος δ^ 
του πατριάρχου μηδ^ τα λεγύμενα δεχόμενου, έπι- 
σπέρχει βεύδωρος ό παιδαγωγός τόν *Ρωμανόν, 
αραντα πάντα τόν στύλον, άφικέσθαι προς τό τοΰ 
παλατίου νεώριον έν τφ Βουκολέοντι. Μέλλοντος δΐ 
τούτου και αναδυομένου, οΐ προς τήν λεληθυΤαν 
πραξιν τοΰτον ενάγοντες άνέπεισαν και ^οντα 
ποιήσαι τό κελευύμενον. Άμέλει και κατ* αυτήν 
τήν ήμέραν της εορτής τοΰ Εύαγγελισμοΰ έξαρτύσας 
τόν στύλον πολεμικώς άφικνεϊται προς τόν Βουκο- 
λέοντα. ΚαΙ Στέφανος μίν εύθυς ό μάγιστρος κάτ- ίρ>ίυ8 ιηοχ Ιιαύϋυπι ίπ Γ&Ιίοηβηι. ΟοηβΙ&ηΙίηυβ Β εισι των βασιλείων, ^εισι δΐ ό πατρίκιος Νικήτας, 
(|υοςυθου1)ίου1&πυ8 αά βαπ) ίη 68ΤΏ(1βηη8βηίβη(ί8ΐη κηδεστής ων 'Ρωμανοΰ, και κατάγει τόν πατριάρχήν. 
βθΗΙ>6Γ6 οο^ίΙυΓ. Ρ1ΐ0688 1ίΙΐ6Γί8 18118 αοοβρϋβ (Ιοιηί 01 δε περί τόν βασιλέα τά τίμια καΐ ζωοποιά ξύλα 
8υβ« (}ΰ&πΐ ίη Ο&ρραάοοία 1ι&1)6ΐ)&1, ςαίβΐβ 8β βοη- πέμψαντες προς τδν 'Ρωμανόν και βρκοις αυτόν 
ϋηυίΐ. κατασφαλισάμενοι φοβερωτάτοίς καΐ άρχΐς παλα- 

μναιοταταις μηδέποτε δύλιον κατά τοΰ βασιλέως έννοήσασθαι, συγχωροΰσι μετ* ολίγων αυτόν άνελ- 
θεΤν έν τψ παλατίφ. [Ρ. 617] 'Όνπερ δεξάμενος δ β3σιλεί)ς άνελθόΙντα καΐ προσκυνήσαντα εισάγει κατά τόν 
έν τψ Φάρψ ναόν, και πίστεις αύτψ δους καΐ λαβών προχειρίζεται τοΰτον μέγαν Ιταιρειάρχην. 
ΓράμματβΙ ούν εύθυς έφοίτα προς Λέοντα τόν Φωκαν μή όλιγωρήσαι μηδ* άπογνώναι μηδέ σκαι^ν 
τι βουλεύονσθαι, άλλα προσμεΐναι μικρόν ήσύχως έν τψ ο!κείψ οΓκψ διοριζόμενα ώς μελλούοης γενέσθαι 
διά βραχέος της αύτοΰ προνοίας. Τά παραπλήσια δΐ γράψαι προς αυτόν καί τόν παρακοιμώμενον 

κατηνάγκασαν Κ^ονσταντΤνον. *'Απερ δεξάμενος ό Φωκχς ήσυχίαν ήγεν έν τψ κατά τήν Καππαδοκίαν 
οϋκψ αύτοΰ. 
ΗΙδΤΟΗΙΑΗϋΗ ΰΟΜΡΒΝΌΙϋΜ. 

Τί{ $1 ι' έβ$ο(ΐάσι των άγιων Νηστκιών δέδοται Α Οιιίηία θΒοη ^θ^υη^^ Βθρϋιη&ηΒ ίηαρβΓαΙοΓ Ηβΐθ- παρά Κωνσταντίνου του βασιλέως ά(&|3αβών γαμιχοΰ 
συναλλάγματος Ελένη τ^ θυγατρι 'Ρωμανοΰ, καΐ 
ττί τρίτΐ[ϊ ττί λεγομένη της Γαλιλαίας (58) στβφανοΰ- 
ται μχτ' αυτής παρά Νικολάου του πατριάρχου 6 
βασιλεύς, τ6ν 'Ρωμανόν βασιΛεοπάτορα προβαλ6μ«- 
νος, καΐ άντ* αύτου έταιρβιάρχην Χριστοφ($ρον τλν 
το(5του υ16ν. Και μετά μιχρ6ν Λέων ό Φωχας άνα- 
πεισΟέΙς 6π^ των δαύτου συγγενών χαΐ εαγμάτων 
πρ^ς άποστασίαν άπεΤδε, χα^ άποστε(λας προσελά- 
βέτο μετ* αύτου τλν παραχοιμώμενον, Κωνσταντΐνον 
χαί Άναστάσιον τους Γογγυλίους χαι αύταδέλφους, 
χαΐ Κωνσταντΐνον τον της Μαλελιας, πληροφορών 
έίπαντας 6περ του βασιλέως τά όπλα Κωνσταντίνου 
αΓρειν. "Ρωμανός δΐ (59) χρυσ(5βουλλον (60) έκθέ- η&πι Κοιη&η! βΐί&ηι εγγΙιβ (Ι&ία 8ίΙ)ΐ οοα|υ§;ίο οορυΐ&ΐ, 
&6 ΙθΓϋα Ο&ΗΙφβ βυιη 6& οοΓοη&ΙυΓ α Νίοοίαο ρ&ΐΗ- 
&Γ6ΐ]&; β1 Ηοηαβηυιη ίαιρβΓαΙοή ρ&ΐΓβιη άββί^ηαΐ, 
ρηοΓβΐΏ <]ί^ηϋ2ΐΙβΐΏ ίη ΓιΗυιη 6^υθ ΟΙιπβίορΙιΟΓαιη 
ΐΓβηβΓθΓθηβ. Ρ&υΐο ροβί 1•60 Ρ^οο&β βυοηιιη ρΓΟ- 
ρίηςαοΓΟίη βΟΑδίι θΐ βχβΓοϋαυιη ΙιΟΓίαΙυ γ68 ηον&β 
οαοΙϋϋΓ; αβοίίοςυβ 6οο8(ΑηΙίηο ουΙ)ί6υΐΑηο, Οοη- 
θίααϋηο βΐ Αη&βΙ&βίο Οοη^ΐϋβ ίΓ&ΙπΙ)υ8 6ΐ βοη- 
βίαηΐίοο Μ&ΐβϋ&οο, ρβΓβα&άβΓβ ιιΗϋαΓ οιηηίΒοβ βο 
ρΓΟ ίπαρβΓαΙοΓβ ΟοηβίΛαΙίηο απη» ΓβΓΓβ. ΒοπιαπΌβ 
νβΓΟ (ϋρίοπια, ςυο Ι^βοηίβ ίοδΙϋυΙυΐΏ Γβίυ1&1)&1υΓ, 
80ΓίρΙυαι, αιαηυςυβ θ( βί^ίΠο ίπαρβΓ8ΐοπ8 994 ηιυ- 
ηΐΐυπι, ιηβΓο^ηοίβ ου3υ8άΛηι ορβΓπ, ςυ&ιη βιΐ) Ιιοο 
ιηίηίβΙβΓίο ίηορβΓίΐΙοηβιιη ροβίβα ηοΓηίηατυηΙ, ίη οβ- μενος άνατροπήν Ιχοντα της του Φωχά προφάσεως, ρ βίΓΛ 1.60018 ιηϋΐϋ, 8ΐ1ίίΐβ(ΐϋβ ΗΐίθΓ&β ρβΓ Μίοΐι&οίοιη 
και τη χιφϊ του βασιλέως χαι τη σφραγϊδι ταΰτ* ςυβακί&πι οΐβποϋΐη : ϋβ αηίοαοΒ (ϋυοιιχη ΒΟ ιηϋϋαϊη έμπεδώσας μετά τίνος γυναικός Ιτχιρίδος, -ίίν διά 
τήν τοιαύτην 6πηρεσίαν χαΐ Βασιλιχήν ΰστερον 
προσηγ($ρευσοιν, έν τψ του Λέοντος στρατοπέδφ 
εξέπεμψε, χαΐ ίτερα δΐ μετά τίνος κληρικού Μιχαήλ 
ύποσχέσεσι τιμών χαΐ δωρεών διαφθείροντα τους 
των ταγμάτων έξάρχους καΐ τλν λαό ν. 'Λλλ' οδτος 
μίν 6 Μιχαήλ φωραθεις δπο του Φωκά και τυφθείς 
ανηλεώς άπετμήθη τά ώτα • ελα08 δ* ή γυνή έν τψ 
στρατψ διασπε(ρασα ά έτπίγετο. Πρώτον οδν ό του 
Βαρέος Μιχαήλ υΙός ΚωσταντΤνος, του τάγματος 
άρχων των Ικανάτων, καταλιπών τλν Λέοντα τψ 
'Ρωμανψ προσεχώρησεν • φτινι καΐ 6 Βαλάντιος 
και. ό λεγόμενος "Ατζμωρος, τουρμάρχαι (61) και 
άμφω ^ντες, έπηκολούθησαν. Λέων δΐ Ιίμώς & Φωκάς ρΓΟίηίθβίοηίΙουβ ΓπυηβΓϋτη βΐ ΙιοηοΓαιη »ά άβίβοΐίο• 
ηβπι 8θΙ1ίοίΙ»1)8ί.8βά ΜίοΙιαβΙο ΙιυίοΛ Ρΐιοο» (ϊβρΓβ- 
116080 6ΐ »ίΓθθίΙθΓνβΓΐ:>βΓΕΐο ΛΌΓοβ 8υηΙ &ιηροΙ&ί(Β: 
ιηβΓβΙπχ ρβΓ οα8ΐΓ3ΐ ά ίβροΓδίΙ ςϋ» } α33Ε βΓαΙ. ΡΓίΓηυ χη 
6Γ^ο ΟθηθΙ&οΙίουβ Ιο^ίοηίδ ΗίοΑη&ΙΟΓΟίη άυζ, Μί- 
ο1ια6Η Οπανίβ ΠΗυβ, & 1.βοη6 βι<3 ΚοιπΕπαιη ΐΓαηβίί, 
άβίηάβ Βαΐαοϋοδ 6ΐ ΛΙζιηοΓυθ Ιυηη&ΓβΙ)» βυαι 8υΙ)• 
86ςυυηΙυΓ. 1<60 Ι&ιηβη &ά 61ΐΓγ8ορο1ίη &00688ίΙ; : 
θχβΓοϋυςυβ αά 1)αο&1&ιη 8&χβ&ιη, ςυ» ίη οο1υιηη& 
Βΐ&ί θ Γ6§ίοηθ υΓΐ)ί8, οοηδϋΐυΐο ορρίάβηοβ ίβχτυίϊ. 
ΑΙ Βοιη&ηυ8 8ίπΐ6οηβιη ο&ηίοΐ6θ ρΓβί6θίΌΐη οβ1οο6 
ιηίΙΙίΙ βά ΙιβοηίΒ βχβΓθϋα8, οϋΚ ΙίίΙβήδ η)Ληϋ ίπαρβ- 
ΓΛίΟΓίδ ο1)3ί8;η8ΐΙΐ9, ςηβδ ςαΛΟϋΠί^υβ ροΒ86ΐ ΓΕίίοηβ 
οσιηίηο ϋδ Εΐυ8οαΗ&ηΙίΙ)ϋ8 ρβοίίαρβί. Όίρίοηααϋβ Ιιβο τήν Χρυσόπολιν καταλαβών, και τ6ν λαον παρατάξας Ο βΓΛΐ 8βηΐ6η1ίβ :«Οϋΐη ηαΙΙυιη αϋυιη Π36ί ίιηρβπίνί- κατά τήν άντιπέραν έν τψ κίονι Ισταμένην λιβίνην 
δάμαλιν, έξεφόβει τους έν τη πόλει• 'Ρωμαν^ς δέ 
μετά δρόμωνος τ^ν έπΙ του κανικλε(ου Συμεών έκ- 
πέμψας πρ6ς τΑν του άποστάτου λαλν χαι χρυσό- 
βουλλον ένσεσημασμένον παρά του βασιλέως έν£χε(- 
ρισεν α6τψ, χαΐ παρηγγύησε ττάντα τρόπον σπου- 
δάσαι τψ λαψ τοΰτο {(παναγνώναι. Ό δΐ του χρυσο- 
βούλλου νους εΤχεν οΰτως• ν Ή βασιλεία μου φύλακα 
αυτής έγρηγορώτατον χαΐ πιστότατον ούδένα τω/ 
υπο χ»Τρα ή 'Ρωμαν^ν ευρουσα, [618] τούτψ μετά 
βεδν τήν ^υτής φυλακήν χατεπίστευσε, καΐ άντί 
πατρός αυτόν κρίνει, σπλάγχνα πατρικά προς αυτήν 
ένδεικνόμενον. Λέοντα δΐ τον Φωχαν άεΐ ταύτη προσ- 
πολεμουντϊ χαΐ έπιβουλεύοντα, χαι νυν τήν χρυ- ^11&η11θΓ6ΐΏ &((]06 ΠάβΗοΓβιη ουδίοάβιη ίηΐ6Γ οπαηβδ 
ιηβοδ πηίηίδίΓΟβ ίηνβηΐΓβιη Κοπιαηο, Ιιυίο βεουηάυιη 
06υιη 6308 1υΐ6ΐ&ιη οοπηπιίδί, ίρδοιηςυβ ρ&Ιπδ Ιοεο 
1]αΙ)θο, ςυί ραΙβΓη&οίΐ ϋοίιηί βτ^Λ ηαβ &ίΓ6εϋοη6ΐη 
Γθ οδίοηάϋ;. 1•6006[ώ ΗυΙβπι Ρΐιοε&ηα, ςυί πυηςυ^ιη 
ηοη ίηδίάί&ίυβ Θ8ί βΙ; &άν6Γ8&Ια8 ηοβίΓΟ ίχηρβηο, 
ηυηο ιη&Ηΐί&αι δυ&π) (ίίο οοουΐΐβίαιη ά6ΐΡ£;ί1, ηβςαβ 
άοιηθβΐίβυπι 688β νοίο ηβςυο 995 ρρο δοΒάϋο 1]&- 
1)60, 86(1 άβδθΓίοΓθΐη βο ΙγΓ&ηηυιη ρΓοηυηϋο; ςυΙ 
1030880 ιηβο Ιι&ηο ΓβΙ)β11ίοηθΐη ιηοΐίΐοδ 68ΐ, υΐ ίη ββ 
ΙοορβΓίυιη ΐΓ&ηδΓ6ΓΓθΙ. Ιά ουπι ίοΐ6ΐ1ί^&(ί8, βυΒάίϋ 
ιη6ί, ςυοά «ςοαιη 68ΐ 8ΐα1υϋ6; 2% ίγΓαηηίάβ οάΙοδΑ 
Γ6ρυάί&ί&, &(1 (Ιοιηίηυπι α ιώ830π1>08 βιιίδ ίιηρβπυιη 
ΙιβΓβάίΙαΓΐο οοηδθοοίυιη Γ6ν6Γΐ1η\ίηί. » Οαηα αά ΧΥΙ.ΑΝΌΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 
(58) Εύαγγελισαόν νοεαιί Γθδίυοα άίειη <]υο οίο- ]) ρΓθδδο 1•βοηβ, βυΐ) 86 1ΐϋ1)α11 6ΐ §;θηθΓυιη θΐ ίιηρθ• 
ιηοΓία ΓβοοΓι βοΐβΐ ΙβεΙοβ άβ 6Ι]Π8(ο ίηο&Γη&πάο πυηα Χυι.. ηυηϋυβ α 0&1)Π6ΐο 0. Μ&ηβε νίΓ£;ίηί ο1)1α1ο8, βιρρα- 
Γ6<;. Ουίά &υΐ6ΐη Ιιοο β&ΐίΐ®» βϋ, ηββοίο, αο νί()θΙυΓ 
πΐ6η(1θ8ϋΐη : ρρο βο ΖοηβΓαδ Ρ&δΟ^α έ»ΐ56ΐ. Χυι.. 
— Ιρβίοδ Ρλβοΐιβίίβ 1)6ΐ)(1οπ)Λ(ϋ8 ΓβΗα ΙβΓίίβι. 1.60 
ΟτϋΟίηιβΙίοιιβ : Τη τρίτη του ΙΙάσχα τη λεγομένη 
της ΓαλιλαΙας. Ρεπ ηιθ(1ο Κυριακήν του Θωμά, του 
ασώτου, της Σαμαρείτιδος, βΙο., νοο&ηΐ Βοίηίηίο&ΐη 
αοΛ ΤΙιοιηβΒ, Ρροαΐκί, 8ΛΠΐαΓϋβηβΒ, 6ΐο.. θνβη86ΐίο&8 
ΐ6θ1ιοη68 ρβΓοοΓΓυηΙ. Οοαα. 

(59) ϋαοά Βοιη&ηηβ ΐ4θοη1 ορρΗιηοηάο αάβο 8ΐη- 
ΟϋίΙ, οαιη ςαο ρ&οΐο βιηίβ ΓοΒόϋβ ΓοοίβδΟ άίοίΙοΓ, 
^ «1 °•^°^^^"°^ ηονβΒ ηβε6•8ϋ&ΐ68 ρΓΪβϋηίβ ρΓβΙβΙ» 
βίαοίυηΐ. θα ΙΜβη Ηαηί^ ιυατ Μύη αϊ». Ναχη ορ- (60) Χρυσόβουλλον, άιρίοτηα νβρίητη νβ§ίΧ ΙΗΙβτχ, 
ίαΰτχ, ρϋηίθ6θ οοΙοΓβ βοηρΙδΒ, <]υί1)υ8 οαπι &υΓ60 
δίφΐΐο, βούλλ(;[, 6β8&Γ6» ίηΐ8§;ίηΐ8 ί|6Γ6( ίιηρΓβδθίο 
Δια σφραγΐδος χρυσής άσφαλίσασ0αι άίχίΐ αΐΙοΙοΓ 80- 
ρΓΛ ρ. 178 β1 615 Α. ΟοΑΚ. 

(61) Οϋί τουραάρχης, 18 βί μεράρχης, ταγματάρ- 
χης, βΐ, υ1 δΟΓίοίΙ Πβο Οοπδΐΐΐϋΐ. 3, ποτΐ χαι στρατ- 
ηλάτης* ΛΟ ϋ1 ΟοηδΙβηΙίηοδ ΤΐιβιηαΙ. 1 : 01 δ^ λε- 
γόμενοι τουρμάρχαι εΙς ύπουργίαν τών στρατηγών 
ΙτάχΟησαν. Σημαίνει δέ τλ τοιούτον Αξίωμα τλν 
έχοντα δφ' Ιαυτόν στρατια>τας τοξφόρους πβντα- 
χοσίους χαΐ πελταστάς τριαχοσίους κιιΐ δεξιολάββυς 
έχατόν. ΟοΑΒ. 27 ΟΕΟΗΟΙΙ αΕΟΕΕΝΙ 38 ΟΑβίΓΑ ρθΓνθηί886ΐ 8ίΐΏ6οη, θΐ (ϋρίοκηα βζβΓΟϋυί \ πτομένην αύτου πονηριαν φχνκρώναντα, ο{>τβ $ομέ- ιηίββαιη ΓββίΐΑίαιη β^υ8(Iαβ οο^ηίΐα ββββί ββηίβηϋβ, 
οοΒρβΓυηΙ οιηοθβ &1.6οηθ αά ΗοιΠΑηυιη ίιηρβΓ&Ιοπθ 
ραΐΓβιη άββοίβοβΓβ. Ιιβο ρπη6ίρίο ίΓυβίΓα οοηαΐυδ 
(ϋρίοπιαϋδ ΙβοΙίοηβιη ίιηρβάίΓβ, ιηοχ ρ&οΐΑϋιη 86 α 
8019 άβββη νί(1βη8, άβδρβΓβϋδ Γβ()υ8, Γυ^& βαΐυΐβιη 
ςαββίνίΐ. ΕΙ εοιηϋ&Ιυδ ρ&υοί8 ςυίΙ)υ8(1&ιη βυοΓυΐΏ 
β(ϋ38ίιηί8 &ά εαβίβΐΐυιη ρβΓνβηϋ οαί ηοιηθη ΑΙβυβ. 
Ιηάβ Γβρυΐ8υ8 ο&θίβΐΐυιη οϋϋηυίΐ; ουί ηοιηβη βοβ- 
ΐ6οη1θ3, ςυαβί β3υ1αϋοηβπι Ιιθοηίβ, ιη&ΐο ηίιηίΓυπι 
οιηίηβ. Ι1)ί & Μίοΐι&θΐο βΓ&νί βΐ ιηαΐϋβ &1ϋ8 α^οαΐοβ 
Γ&οΐο οαρϋοΓ. ΜίίίυηΙυΓ βρ^ο ςυί βυιη ΟροΗη αΐ)- 
άυοΔοί, ^ο&^ηβ8 Τα1)&068 βΐ ίβο Ρ&8ΐβ1&8; ηςυβ βί 
οοϋ1ο8 βΓϋΐιηΙ» δίνβ οοουΐΐο, υί ςαίά&ιη (Ιίουηί, Ηο• 
ΐΏ&ηί ^υ88υ, βίνβ, ςυοά Κοιη&ηιιβ &98βν6ΓΑΐ)&(, ςυί 
6( ίηίςυθ Ιιοβ υΐ ηοίβηΐβ 8θ ί&βίαιη ίβΡΓβ νί(]βΙ)&- στικον εΤν«ι βουλεται, ο{>6' ενα κρίνει των 6πηκ<ίων, 
άλλ' άποστάτην καΐ τύραννον, καΐ χωρι< έμής βουλής 
τήν τοιαύτην άνταρσίαν συστήσαντα, 'ίν* εΙς εαυτόν 
τλ της βασιλείας έπισπάσηται κράτος. Τοΰτο ούν 
ειδώς, ό έμές λα^ς, τ^ δέον συνιέναι θέλησον, κα^ τον 
προγονικών έπιγνους δεσΐϋ•ίτην της πίκρας τυραννί- 
δος άπόστηβι. » Του δΐ Συμεών γενομένου κατά τήν 
παρεμβολήν καΐ τό χρυσοβούλλιον φανερώς έκπέμ- 
ψαντος τψ λαψ, ώς τοΰτο άνάγνωσαν καΐ τΑν αύτου 
νουν κατενόησαν, ήρξαντο πάντες άναχωρεΤν καΐ τψ 
βασιλεοπάτορι προσρύεσθαι *Ρωμ«νφ. Ό δ^ Φωκάς 
πρώτον μίν τυειραθείς τήν άνάγνωσιν κωλΰσαι του 
χρυσοβουλλίου καΐ μή δυνηθείς* •Ττα και υπο^ρέου- 
σαν κατά μικρόν τήν αύτου βλέπων δύναμιν, τοΤς 
6'λοις άπειρηκώς φυγ^ τήν σωτηρίαν έπραγματεύετο, ΙϋΓ, βυα βροηΐβ. Ηίο βηίβ Γοϋ ΓβΙ)6ΐΠοαί8 Ρΐιοο» καΐ μετά τίνων ολίγων τών πιστότατων το φρούριον 
Ι^βοηΐβ. κατέλαβεν Άτεούς. Αποκρουσθείς δ' ΙκεΤθεν Ιν τινι- 

χωρίψ κατήντησεν δ κατωνομάζετο Γοηλι|οντος, δ χαί φανερώς έδήλου ώή Λέοντι ' κκκεΤσε παρά Μι- 
χαήλ του Βαρέος καί τίνων άλλων πλείστων έπ' αυτόν συστάντων συλλαμβάνεται. Στέλλεται τοίνυν 
Ιωάννης 6 Τουβάκης καΐ Λέων ό Ιίαστηλας εισαγαγβΤν αυτόν εΙς τήν βασιλεύουσαν. 01 δΐ τούτον κρα- 
τήσαντες άπετύφλωσαν, ώς μίν ίνιοι λέγουσιν έντολήν λαθραίαν λαβ^ντες έκ 'Ρωμχνοΰ, ώς δ* οΐ περί 
τόν 'Ρωμανόν διενίσταντο, αύθαιρέτψ γνώμΐ[ϊ και προαιρέσει • καί γάρ δή κβί έδίκει άγανακτείν 6 
'Ρωμανός ώς παρά τήν αύτου θέλησιν γεγονότος του ?ργου. Ή μίν οΰν του Λέοντος αποστασία τοιούτον 
ίσχε τό τέλος. 997 Αΐίφ ροΓΓΟ ίηδίάίφ Εοιη&ηο βαηί 8ΐΓαοΙ« α 
Οοηβίαηϋηο ςαοάαπι ΟΙβιη&Ιβηο, 0&νί€ΐο ΟυοαΠί&ηο, 
βΐ Μίο^ι&βίο οιΐΓ&ίοΓβ ηα&η^αηοΓυιη. Ιί αάοΐβδοβη- 
ΙίΙ)υ9 ςυί1)α8(1&ιη &ηη&(ί8 ηβ^οϋαιη άθάθΓαηΙ Κο- 
χη&οί, ουιη 18 νβη&Ιυιη θχϊγθΙ, ίαΙορΩοίαικϋ. 0υί1)υ8 
οοςηίΐίβ 6ΐ 60ΐηρΓβΙιβη8ί8, &υο1οη1}α8 ίηδίοίίΑΓυιη 
οουΐί 8υηΙ 6£Γθ88ί, θΙ Ιυάίύηί ο&υ8& ρβΓ ηιβάίυιη 
ίοΓαιη οίΓβαιηάαοΙί, ίηΙθΓςαβ Θ08 Ιιοο Ρΐιοοαβ ιηυΐββ 
ίηδίάθηβ. 

Λοοα8&1& 681 θϋαχη Ζθ6 ίπιρβΓ&ίπχ ςααδί ηβοβιη 
Εοιη&αο 68861 ιη&οΐιίο&ΐα, 6ΐ ρ&Ι&Ιίο 8υΙ)ηιο1& αο 
Γ&8& ίη ιηοη&8ΐ6Γίυπι 8. ΕαρΙΐθζηίθΒ άβίΓϋδβ. Ε^β^1υ8 
βΐίαιη 681 υρύθ Τ!ΐ8ορ1ιγ1&ο1α8 ραΐηοίοδ, αο Τϊιβο- 
άοΓΠδ ίοαρθΓ&ΙοΓίδ ρφά&^ο^υδ, 6]υ8ςυ6 ^βηη&ηυδ 
δίιη6οη, ςυοά ίη Ηοοα&ητιιη &1ίςυί(1 ιηοϋΐί 6886η1, 
]υ88ίςα6 ίη Ορδίοίο (Ιθ^θγθ. Αά Ιιοδ ά6ρθΓΐ&ηάο8 
ορ6Γ&πι οοηΐυΐίΐ ^ο&ηη68 Ουρου&δ άΓυη^&Γίαδ ν1^- 
Ιί», (ΐυί 608 8αΙ)ί1ο ΑΓΓ6ρ1θ8 ηανίϋυβ ίη ορροδίίαιη 
0οη1ίη6ηΐ6ΐη ΐΓ8^6θί1. 

86ρΐ6ΐηΙ)Π8 Πΐ6η8ί8 άίθ 24 Ηοιη&ηο Οβθδαηβ άι- 

£;ηί1&8 ά6ΐα1α 68ΐ^ βΙ Εη6η86 ϋβΟβΙΏ\)ΤΪ ίΐΏρ6Γ&1θΓίθ 68ΐ 

Γ6(1ίιηί1υ8 άί&(ΐ6ΐη&ΐ6, & ραΙπ&Γθ]ι& Νί6θ1&ο,ρ6πηί88υ ή Συνέστη δΐ καΐ Ιτέρα επιβουλή κατά 'Ρωμανοΰ, 
παρά τίνος Κωςταντίνου Κτηματηνου, Δαβίδ του 
Κουμουλιανου και Μιχαήλ κουράτωρος τών μαγ- 
γάνων (62) ' ούτοι γάρ νεανίας τινάς καθοπλίσαντες 
κατά τό κυνήγιβν εξελθόντα (63) τόν 'Ρωμανόν έπ- 
ετρέψαντο διαχειρίσασθαι. '^Ον γνωσθέντων, καί συλ- 
ληφθέντες οΐ τής επιβουλής πρωτουργοί τους οφθαλ- 
μούς έπηρώθησαν καί διά μέσης της άγορας περι- 
η ήχθησαν. Συνην δΐ ταύττ(ΐ ηί άτίμψ περιαγωγη κα? 
Λέων ό Φωκάς, ήμιόνφ Ιφεζό μένος. 

Κατηγορήθη δΐ καί Σωή ή βασιλίς τ^ ζω^ Ιπιβου- 
λεύουσα του 'Ρώμκνοΰ, καί του παλασίου κατάγεται, 
κάν τ^ της Αγίας Ευφημίας μον^ άποκείρεται. Έξ- 
εβλήθη δι της πόλεως αλΙ Θεοφύλακτος πατρίκιος, καί 
Θεόδωρος 6 παιδαγωγός του βασιλέως, καί ό τούτου 
όμαίμων Συμεών, [Ρ. 619] χαί έν τφ όψικίφ διάγειν 
ετάχθησαν, ώς τάχα κοκτά 'Ρωμανοΰ μελετώντες. 
'Γπούργτ[ϊσ» δλ προς τόν έξοτρακισμόν τών τοιούτων 
ό δρουγγάριος τής βίγλας Ιωάννης ό Κουρκούας, 
αίφν ίδιον συναρπάσας αύτοΙ>ς και πλοίοις εΙς τήν 
περαίαν διαβιβάσας. 

Τ^ δΙ κδ' νου Σεπτεμβρίου μηνός ανάγεται 'Ρω- 
μανός εΙς τήν του Καίσαρος άξίαν^ καί Δεκεμβρίφ 
μηνί τψ της βασιλείας διαδήματι στέφεται, έπιτρρπτί ϊηΐρβΓ&ΙοΓίδ. ΟθΓθη&1υ8 &υΐ6ΐη άίθ 8Α0Γ0Γαιη Ιυπιί- Ο του βασιλέως Κωνσταντίνου, του πατριάρχου Νικο- 
ηαπι υζοΓ6Πΐ ςυοςυβ 8υαοι ΤΙίθοάοΓ&αι οοΓΟη&Ι, βί λάου αυτόν άναδήσαντος * 'Ρωμανός δί ταινιωθείς τφ 
ΐΏθη8θΜ&ίθ,(1ί6Ρ6ηΐ6008ΐφ99Τ8&ΟΓΟ,β1ίυΠ1θ1ίαΐη βασιλικφ διαδήματι στέφει κατ* αυτήν τήν ήμέραν 
8ΰαιη ΟΙιηδϋΓθΓΐιπι, Οοηβίαηΐίηο ραίαιη ςιιίάβοι τών αγίων Φώτων (64) καί τήν Ιαυτοΰ σύζυγον θεο- 

ΧΥΙΑΝΌΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (62) ΟηταΙονε ψηαηραηατΗηι, ίά 68ΐ, 1>&1ΐ8ΐ&Γυιη 6ΐ 
βΙΙοΓϋΐη ίά ^βηυ8 ΙοΓίηβηΙοραιη, υ1 αΗΙ)ί.Χτι.. — 
υΐ ρ&ΐαΐϋ 6ΐ ιΐΐίυδ βθΓ&ηί οαΓ&ιη ^θγθγ61, βίουΐ τβ^ζί® 
ρΓβοίρυ» ουΓσρ&]&{68. Οίροα τηαοΗίηοΜ 6ΐ δαίύΐα^ 
ηυ^λΙυΓ Ιιίο 8θ1ιο1ί&8ΐθ8. Οοαβ. (63) ΡοΓίβδβίβ, οαπι &ρυά Ογηβ^^υπι (Ιοοί ηοιη6η, 
ΓοΗθ ηΙ)ί ίη αΓΐ)θ νβη&ΐίοηβδ βάθΙ)&η1υΓ) ρΓοάίΓβΙ. Χτι.. 

(64) Ρυΐο 6886 ςυβιη &1ία8 ΡαήΩο&Ιίοηίδ Μ&γϊα) 
νοοαηΐ, ΙΐΰΗίΜϋ. Χτι.. — Οββουΐίΐ Χ^ΙαηάβΓ ίη 
Ιαοαίηβι θ1 ςϋο ραΓ^βΙ ^ηηΐο• οοΠγτίο οραι 68ΐ ίΐΐί, Μ ΗΙ8Τ0ΗΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΗ. 30 δώρβν Μαΐφ δλ μηνΐ κχτά τήν της αγίας Πενϋηκο- Α. οοηοβάβηΐβ βΐ ρΓοΙϊΛηΙβ, ςυίβ ηίΐιίΐ οοηίΓΕ νίιη ρο- στης ήμέραν στέφβι και τον έαυτου υΐον Χριστοφόρον 
δια Κωνσταντίνου τάχα , κατά μίν το φαινόμενον 
έοέλοντος και καταδεχομένου δια τήν βίαν, έν δΐ τφ 
άφανεΧ άλύοντος καΐ τήν σΰμφοράν άποκλαιομένου 
ίΐς έαυτ($ν. Και μόνοι οΐ δύο (65) κατά τήν τοιαύτην 
προηλθον προέλβυσιν. *1ουλ(φ δέ μηνΐ, η' ϊνδικτιώνος, 
ή της Εκκλησίας γέγονεν Ινωσις, ένωθέντων των 
διαφερομένων μητροπολιτών τε και κληρικών τών 
άπ^ Νικολάου πατριάρχου καΐ Ευθυμίου διεσχισμέ- 
νων. Ό δλ βασιλεύς Τωμανος εξορίζει τον μάγι- 
στρον Στέφανον εΙς τήν Αντιγόνου νήσον ώς της βα- 
σιλείας τάχα όριγνώμενον, κα^ μοναχον άποκείρει, 
συν αύτφ δΐ και βεοφάνην τον Τειχιώτην, και Παυ- 
λον τόν όρφανοτρόφον, τους οικειοτάτοο^ αύτφ. Ι1ρό• ΙβΓ&Ι, οοουΐΐβ βαΐβοι «^γθ ίθΓβαΙβ θ( βυ&πι άβρίο- 
Γ&ηίβ θβοαιη οαΙαίΏϋ&Ιβιη. Αο βοΗ άαο ίβϋ β& ίη 
ροΐΏρ&ρΓύοβββθΓαηυαΙίο ιη6η8β,ίη€ΐίοϋοηβ οοϊ&να, 
&ά οοηοοπίΐαιη Γβάίβηιηΐ ιηβίΓοροΙϋ» βί οΙβηοί,Νί- 
εοΐαί βί ΚυΙΙιγιηϋ ρ&Ιπ&ΓοΙι&Γϋΐη οαυθα Ιι&οΙοηαβ 
άίθ]ιιηο(ί.βΦΐ6ΓυΐΏ Εοπιαηυβ ίοαρβΓ&ΙοΓ δίθρίι&ηαιη 
ηΐΑ^ίβίΓαιη ίη Αηϋ^οηί ίηβυίαιη Γβίβ^&ί, ΐιηρβΓϋ 
αίΤβοΙ&Ιί βαβρθΟίυΐΏ, βί ιηοη&οΐιυιη Γ&οϋ, βίουιαθο 
ΤΙιβορΙι&ηβΐΏ Τβίοΐιίοίαιη βΐ Ρλυΐυιη ΟρρΙι&ηοίΓΟ• 
ρ1]υιη,6]υ8 ΐοϋιηοδ.Ουιη ρΓΟΟβοδυβ ΩβΡβΙ ίη Ιηύυ- 
η&ϋο,ίηβίάϋθ άβ1&ϋ8ίιηρθΓα(θΓβ8βυ1)ίΙοίη ρ&Ιαϋυηι 
αΙ[>ίνβΓΐιη1.ε&Γυιη ο&ρϋ &αοΙθΓθ8 ΑΓββηίυβ ραΐηοίαβ 
βί Ρ&α1υ8 ΐΏ&η^Ι&Ιοϋα : οουΐί ϋ8 βίίοθβί βΐ Γβίβς^αΐί 
θαηΐ,ΐοοηα βορυπι ρυ1)ϋοα1&.Εοάβαι αηηο Ηοιη&ηυβ κένσου δΐ γενομένου έν τψ τριβουναλίψ, αίφνίδιον η βΐΐααι βυ&ιη Α^αΙΙίΑηι ίη χη&ΐΓΪιηοηίυπι οοΠοοιιΙ 

οΐ βασιλείς εΙς τό παλάτιον ύποστρέφουσιν έπιβοι»• Ιιβοηί Λγ^γΙ βΐίο, νΪΓΟ £;βηβΓ080 &ο οοΓρΟΓίβ ριιΐ- 

λής μηνυθείσης αύτοΐς* κατασχεθέντες δέ οΐ Ιξαρχοι, βΙΐΓϋιιάίηβ βί ρρυάβηϋΑ ρπΒβΙαηΙί. 

Η τε πατρίκιος Αρσένιος καΐ & μαγκλαβίτης ΙΙαυλος, τυφλωθέντες και δημευΟέντες έξωρίσθησαν. *Ηγά• 

γετο δΐ τούτφ τψ ϊτει και γαμβρόν έπΙ ηΐ αύτοΰ θυγατρί *Αγάθΐ[ϊ 'Ρωμανός ό βασιλεύς Λέοντα τον 

του Αργυρού, ^δρα γενναΐον καΐ κάλλει σώματος και Ιδέ^ ύπερφέροντ», συνέσει τε και φρονήσει κοσ• 

μούμενον. Έγένετο δΐ έν τφ αύτφ χρόνφ καΐ τά κατά τόν 
Τεντάκιον. Ούτος έξ Ελλάδος ώρμη μένος τ6ν Ιαυ- 
τνύ γεννήτορα έπεχείρησεν άνελεΐν. Δεδιώς δ* εκεί- 
νος τήν του υΐοϋ άταξίαν, πλοίου έπιβάς {πλει προς 
'ςό Βυζάντιον ώς τάχα του βασιλέως δεησόμενος 
ανακοπή ν γενέσθαι της του υΙού άπαιδευσίας. *Ανιών 
δΐ κατεσχέ^η παρά τών Σαρακηνών τών έν τ^ Κρήτΐ[^. 
Ό δι τούτου υΙός υποχείριο ν Ιχων τόν πατρφον 
πλοΰτον, άνελθών μετ' αύτοΰ εΙς τήν μεγαλόπολιν, 
τφ Βείφ τεμένει της του θεοΰ Σοφίας προσέδραμε• δυ]3ί(ΐ6Π)1θαιρυ8Η6η1&βίυ8ηιι1ίοηθθΓ8θου8,8υυιη 
ρ&ΐΓβπι ίηί6Γ6οβΓ6 οαιη οοη&ΓβΙαρ, ρ&ΙΟΓ Οΐϋ ίη- 
ΙοιηρβΓίθΐη ιηβΐυβηβ οοη8θ6η8θ η&νί(;ίο Βγββηϋαιη 
νβΓ8υθ η&νί§&νίΙ,&]3 ίιηρβΓ&ΙΟΓθ ρβϋΙαΓυβ υΐ &1ίί 1ί- 
1)1(ϋηβιη 998 εοιηρββββΓθΙ ; βδίςυβ & 6ΓθΙβη8ίΙ)ΐΐ8 
δ&Γ&οβηίδ οαρίυβ. Γίΐίυε ραΙβΓη&ηιιη ορυπι εοπιροβ 
ΓΑ6<;υ8 0Ι1Ο1 ϋβ ββ Οροΐίύ οοηΐυΐϋ ϋά δορΙιίΐΒ Ιβιη- 
ρίαιη : ί1>ίςυβ άββίάβηβ ρ&1βΓη& 1)οη& ρΓοάβ^Ι. Βο- 
πιαηυβ Γβ εοιηρβΓία ΙβοαρΙο βυοι βάαεβΓβ βΐ ο&βίί- 
^&Γθ ίηίβηάϋ. Ουοά ΒβηΙαοίυδ ουπι 8ΐι1)θ(1θΓαΓθ- καν τούτφ προσκαθή μένος τήν πατρικήν κατεσπάθα ^ ΙυΓ, Ιϋΐβήδ αϊ) ίπιρθΓ&ΙΟΓβ &ά δίπιβοηβιη βοηβοϋδ 
ούσίαν. Ούκ ελαθε τοΰτο τον 'Ρωμανον, άλλα γνούς Βά Βα1^&Γ08 ΐΓαηβί'υ^βΓβ ίηδϋίαϋ, οοηνίοίυβςαβ 
έβουλεύσατο έξαγαγεΐν τούτον της εκκλησίας και ΟΓΐηιίηίβ οοαίίβ Θ8ΐ βΐ 1>οηί8 βροΗαίϋδ. 
παιδεύσαι* Ό δΐ πληροφορίαν σχών, βασιλικά πλασάμενος γράμματα ώς δήθεν έκπεμφθέντα πρ6ς τ6ν 
Συμεών, αύτομολήσειν έβουλεύσατο προς τους βουλγάρους. Και ελεγχθείς της τε ουσίας και τών οφθαλμών 
στερείται. [Ρ. 620] 'Λδραλέστου δΐ του δομεστίκου τών σχο- 
λών αποθανόντος , προεβλήθ^ Πόθος 6 *Αργυρός. 
ΚαΙ τών Βουλγάρων ϋγρι τών Κατασυρτών έζελα- 
σάντων Εξεισι καΐ αυτός μετά τών ταγμάτων, καΐ 
κατασκηνοι κατά τήν λεγομένη ν θερμόπολιν. Εκεί- 
θεν δέ Μιχαήλ ταγματάρχην τλν του πατρικίου 
Μωρολέοντος υΐον έπΙ κατασκοπήν τών Βουλγάρων 
εκπέμπει. Ό δΐ άπροόπτως ταΤς βαρβαρικαΤς έμ- 
πεσών ένεδραις, έπείπερ δφυκτα ήν, τρέπεται προς 
άλκήν, και πολλούς τών Βουλγάρων άνελών καΐ ΜοΓίυο ΑάΓ&Ιβδίο δοΙιοΙ&Γυπι άοιηββϋοο ΡοΙΙιυ• 
Αι^Γυβ βυίΰοίΐυρ.ΐθ, ΒαΙ^&Ηθ ^Γ&88&ηάο υβ^υβ ιιά 
6αΙ&βγΓΐ& ρΓΟ^Γθβθίβ, οορίαβ εοηΐΓ» βοβ (άυοϋ; 
οββίπδςυβ &ά ΤΙΐθΓΐηοροΗη ροδϋίδ Μίοΐι&θΐυιη βοΙιοΓ- 
1ί8 ρΓφΓβοΙυιη, ραίποϋ ΜοΓοΙβοηίδ ϋΐίυηι, δρβου- 
Ιαΐαπ) βηιίϋίΐ;. Ουί, ίιηρΓονίδο ίη 1)αΓΐ)&πο&8 άβ- 
Ιαρβαβ ίηβίάίαδ, ουαι Γυ^Φ Ιοοηβ ηοη ββδθί^ νίπι 
Ρ&Γ&1; ; ηιυΐΐίδςιιβ Βα1§;&ΓΪ8 ά6^θ^1^8 &ο ρυΐδίβ, αο- 
οβρίο Ιβΐΐιαίί ναΙηβΓβ^ Οροΐίη Γβά'ύ ραυίοςαβ ροβΐ 
ΐΏΟπΙυΓ. Τυηο 6ΐ Ηοιηαηο άβίβοί» βυηΐ ίη8ί(1ίβ τρεψάμενος, καιρίαν δλ τυπε'.ς καΐ αυτός, έπανήκεν ^ ςυαβ ίρβί βϋΟβΙΙαήιιβ Αη&8ΐΑ8ίυ8 βΙπιχβΓ&ί,ηίιηίΓυιη 
εΙς τήν βασιλίδα καΐ μετά μικρδν ένελεύτησε. Τότε ρΓΟ ΟοηβΙ&ηίίηο ρΓορυ^ηαηδ. Η&ΓϋΟΐ αυοΙΟΓΟβ αο 
δΐ καΐ τφ βασιλείς 'Ρωμανφ επιβουλή μηνύεται κατ 6θη8θίθ8 800 ςαβηιςυο &Γΐ)ίΐΓΐιΙα Ηοπιαηΰβ ρυηίίΐ, 
αυτού, προστάτην Ιχουσα τ6ν σακελλάριον (66) Άνα- Αη&βΐ&βίο αιοηαοΐιο ΓαοΙο. ΟοηβΙαηϋηιιπιςιιβ βχίηάβ ΧΥΙ-ΑΝΌΕΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ Ν0Τ2Ε. υΙ>ί Ρυπβοαϋοηίβ άΐβπι ίηΙβΓρΓθίαΙοΓ^ ςαί, οοα 
ηοϋ88ίιηυ8,ΤΙ]βορ1ιαηίοηιπι Θ88Θ άίςραοβοίΙαΓ. 6οαβ. 
(65) 01)ΒουΓα8 Ιοοαβ. ΡογΙο ΟοηβΙαηΙίηο άοιηί γθ- 
ΙίοΙο θΐ βρρβίο Ηοιηαηυ8 ουπι ϋΐίο, αίροΐβ ίπιρ6Γ&- 
1θΓ68, 8&0ΓΒαι ροπ)ρ&ζη άυζθΓΐιηΙ. 5ο ρΓΟΟβηβιι &1ί1)ί. Τη1)αη&1ίιιπλ Ιοουβ 1ηΙ)υηα1ί8 νίάβίπΓ• Χτι^. 

(66) Οαβιη ϋ^ββαυή ρΓββΓβοΙυπι β* οαβίοάβαι 8ϋ1) 
Ιο^οίΙ^θΙβ (Ιίθροδίϋοηβ ροδϋυιη βχΊδίίφο. Ρ&βοϊγοΙ- 
Ιυβ ίη Νοϋί. ΙιηρβΓ. Ογ, ο. 47. Ι,βχίοοη αηοηίπηιιιη 
1>ί51ίο1^6€β Κοςιο : Χακέλλιον βαλάφτιον. 6θΑΐι• 31 αΕ0Α6ΙΙ εΕΟΑΕΝΙ 32 

άθίΓϋβαιη ββουηάο Ιοοο,ββ ρπΟΓβ ίιηρθΓΛίΟΓθΐηάίοί Α στάσιον , 6π1ρ του βασιλέως δηΒεν άγωνιζ^μβνον 

3υ8βίΙ,ρΓ8θΙβη(ΐ6η8 Ιιαηουηαιη 999θ38θία8ίάί&Γυ[η και των α!τ ίων συσχεθέντω ν έκαστος κατά τλ δόξαν 

«ινβΓΙβηάΛΓϋΐη Γαϋοηβιη. ΙΙ& οΐ) Γβ8 ΟαχΛβ βΐ ίπι- έτιμωρήθη τφ βασιλεΐ 'Ρωμανψ του Αναστασίου 

ρβπυΐΏ οαάυουιη Ηοιη&ηυ8 ροΓ]υΓϋ 8β ο1)1ί^&ν11 βΐ άποκαρέντος μονάχου. Έξ ής αΙτίας και ό Κωνσταν- 

α Οβο &Ι)αΗθθ&νίΐ. ϋίο θγλΙ ΓθΓυιη υΓΐ)&η&Γυιη βίβ- τΤνος υποβιβάζετοιΐ, και δεύτερος άνηγορεύβτο βασι- 

1ΐΐ8. λευς, πρώτος δέ 6 'Ρωμαν^ς, ιτροφασισάμενος ο5τως 

μ(5νως δυνατόν είναι κατευνασθήναι τάς έπιβουλσς/ διά τε πράγματα πρόσκαιρα καΐ βασιλείχν φθαρτήν 
και έπίκηρον έπιορκ(<|ί περιπεσών κα? υοΰ θεοΰ γενόμενος μ/κοθεν. Και τά μίν κατά τήν π6λιν έφέρετο 
τ^δε. 

ΑΙ βίιηβοη ίΙβΓϋΐη πίΛ^αϋπι οοηίΓα ΚοιηΛΠΟβ Ό δΐ Συμεών πάλιν δύναμιν βαρεΤαν εκπέμπει 

θΐηίΐϋΐ βχβΓοίΙυαι, άυοβΰΐι&^&ηο,αηο βαΟΓυιη ρρο- κατά 'Ρωμαίων, εξαρχον αχούσαν Χαγάνον, Ζνα των 

οβΓυιη, βΐ ΜΙαίοο βςαίβοηυπι ρηηβίρθ; ιη&ηά&1(|υθ παρ' αύτψ μέγα δυναμένων, και Μινικόν των Ιππο- 

ιιΐ ΓβοΙίΐ &ά υΓΐ)θαι οοηΐ6α(1&ηί.Ηοιη&ηυ8, (1β βΟΓΟίη κ(5μων τον πρώτον, οίς έπέσκηψεν κατ* αυτής ώς 

&άν6ηϊυ οβΓίίοΓ ί&οΐυβ,ιηβΐυβηθςυβ ηβ ϋ ρυΙοΙιβΓΠ- τάχιστα της πόλεως έκστρατεΰσαι. 'ΐίν τήν Ιφοδον 

ιηα ϋΓΐ)ί ρρορίαςυοΓυπ) Ιοοορυιη ρ&1αΐ!& βΐ «άίΠοΐα άναμαθών ό βασιλεύς *Ρωμαν^ς, και λογισάμενος μή 

ίηθ6η(ϋο να^Ι&ΓβηΙ, ^ο&^ηθ^η ΓβοΙΟΓβιη οαΐη Ιβοηβ β ^*«>< έπελθόντες τά κάλλιστα των πλησιαζόντων τή 

θΐ Ροϋιο ΑΓ§;γπ8 ο1}νί&ιη ΐΓβ 3υΙ)6ΐ, βχβΓΟίΙοιη άυ- πόλει παλατίων και οΙκημάτων πυρπολήσωσι τ6ν 

6θηΙβ8 ν&ΐίάυιη βχ ίιΐ)ρ6Γ&ΙθΓϋ8 80€ΐ&1ϋ&ϋΙ)ΐΐ8 βΐ (3αίκτωρα Ίωάννην ίίμα Αέοντι καΐ Πό^ τοις 

00ΐ)0Γΐί^>υ8 ε1π8 βοηΐΓ&οΙυιη. ΑάΓυίΙ ϋβ βΐίβιη Άργυροϊς εκπέμπει μετά πλήθους Ικανού Ικ τε της 

ΑΙεχΐοΒ ρ&ΐΓίοίυβ βΐ άΓυη^απυβ Γβί ηΒν&Ηβ, βΐ Μο- βασιλικής Ιταιρείας και τών ταγματικών (67), οΐς 

86ΐ68 οαιη 8018. ΟϋίυΙ& ^6^οη^ΟΓυII1 88ρ1ίτη&η8, συνήν καΐ ό πατρίκιος Αλέξιος και δρουγγάριος 

θχβΓοίΐυίη ρ1&ηίΙίβΡ6^&Γυιηίη8ΐΓυοΙθθυΙ)8ϋΐ6ΓυηΙ. τών πλωίμών ό ΜωσηλΙ μετά τών υπ* αυτόν. Κατά 

Ιϋί Βυ1^&η3 86 8υ]οί1ο ρΓθάβηϋΚ)ΐΐ8 βΐ οΐ38θαΓ& ουιη δΐ τήν ε' εβδομάδα τών Νηστειών διατάξαντες τον 

νοοίΓβΓ&ϋοηβ (ιθ ηι&^οο ίαιρβία ΐΓΓίΐθΐιϋΙιυβ γθοΙογ λα^ν έν τοΤς πεδινοΤς τών ΙΙηγών τόποις προσέμενον. 

^ο&^^68 ίυ^αιη ί&οίΐ ; &ορβ1η6ίυ8Ρ1ιοϋηιΐ8ΐι&Ιίρ6- ΈκεΤθεν δΐ τών Βουλγάρων άναφανέντων καΐ βο^ 

άί8 ϋ1ίυ8 ρΓΟ θο ρυ^η&η8 αΐϋςυβ Ιι&υά ρ&υοί (ώ- χρησαμένων άσήμφ και σ(ροδρώς έπελασάντων κατ* 

ΐΓοηο&αΙαΓ. ΒβοΙΟΓ κ^τβ 8βΓν&1ιΐ8 ίη οβίοββιη βνα- αυτών, φεύγει μεν 6 ρα(κτωρ Ιωάννης, σφάττετας 

8ϋ. Ιάβιη ίαββΓθ νο1βη8 Αΐ6χίιΐ8 άΓυπ£;&πυ8, ουιη δΐ 6περ αύτου αγωνιζόμενος Φωτειν<$ς πατρίκιος ό 

αβϋβαάθΓθ ηβςυΐΓβΙ, άβ 8θα1!8 οβΙοοίΒ ίη ιώ&γθ άβ- του Πλατύποδος υ16ς και άλλοι ουκ ολίγοι. Μόλις ούν 
01(1 ϋ 900 ευιη 8υο ρΓθΙοιη&η€ΐ&ΙθΓβ, βΐ 8υίΓοβ&Ιυ8 ό ρα(κτωρ διασωθείς είσήλθεν εΙς τόν δρόμωνα . 

β8ΐ. 1ι60 βΐ ΡοΙΙιυβ Αγ^π ίη 0&8(6ΐ1υΐΏ Γυρ^α 86 γθ- ρ Τούτο και 'Αλέξιος ό δρουγγάριος ποιήσαι βουλη- 

ΟθρθΓυηΙ. ΒβΗςαα πιυΐίϋυάο ρ&Γΐίπι 1ΐ08ΐίυιη ιη&• θείς, και μή δυνηθείς άνελθεΤν, έν τζ του δρόμωνος 

ηυβ άαιη βίΤυ^βΓΟ νοίυηΐ, ίη οαβη ρβΓβυηί, αΐίί ύποβάΟρφ πεσών έν τ^ θ^λάσσ^ συν τφ αύτοΰ πρω- 

ίβΡΓΟ η66&η1υΓ, ςαίά&ΐΏ οαρίυηΙυΓ.ΒαΙ^&η, ηβπιίηβ τομανδάτωρι άπεπνίγη. Αέων δΐ και Πόθος ο\ Άρ- 

ρΓθΙιίΙ)θηίβ, Ρθ£;6η8θ ρ&Ι&Ιίυιη ΙοΙυιηςυθ δίβηυπι γύροι έν τφ καστελλίφ διαφυγόντες έσώθησαν. Του 

Ιηοβη(1ίο ν&8ΐαη(. δ^ λοιποΰ πλήθους οΐ μίν τάς τών πολεμίων χείρας 
φεύγοντες άπεττνίγησαν, οΐ δΐ σιδήρου γεγόνασι παρανάλωμα, οΐ δΐ χβρσί βαρβαριχαϊς συνελήφθησαν. [Ρ. 621] 
01 δι Βούλγαροι κατά πολλήν του κωλύσοντος έρημίαν τά τε τών Πηγών ένέπρησαν παλάτια και άπαν τλ Στενών 
έπυρπόλησαν. 

νΐοβδίπίΛ ΡβϋΓυ&ηί άΐ6, ίηάίοΐίοηβ άβοίιηβ, υχορ Εικοστή δΐ Φεβρουαρίου μηνός , Ινδικτιώνος ι', 

Ηοπι&η1 Τΐ)6θ(1θΓα ηαορΗυΓ 6ΐ ίη Μγρβίβο 8βρβ1ί(υΓ. θνήσκει Θεοδώρα ή σύμβιος 'Ρωμανοΰ , καΐ θάπτε- 

Αυ^υ8ΐβΒ ηοπιβη άβίηάβ ^Θ88ί1 υχοΓ 01ΐΓί8ΐίΓθΓί 8ο- ται έν τψ Μυρελαίψ• άνηγορεύθη δλ Αύγοΰστα ή 

ρΐιία. Ταηο 6ΐί&ηι 6Χ Ι1)6Γ!α νοηίΐ Ι1)6Γ οαΓθρ&1&ΐ68, του βασιλέως Χριστόφορου γυνή ή Σοφί^. Παρεγέ- 

βρίβηάίάβςυθ 0Γη&Ιυ8 ρ6Γ ιηβάίυιη ΓοΓυηι ίΓ&η8ίίΙ, νετο δΐ κα^ έξ Ιβηρίας ό κουροπαλάτης ό *Ίβηρ, 
ΕΟ ΙΏ&^η& 0ΟΠ1 ^Ιοπα βί (]0η0Γ6 6Χ6θρΙα8 68ΐ. Εαπί Ο καΐ διά μέσης τής άγορας διελθών κεκοσμημένης 

ίιηρ6ΓαΙθΓ ίη ωά^τη βορίιίφ ιηίβϋ, υΐ 6^α8 ιηοΐβιη λαμπρώς μετά δόξης πολλής καΐ τιμής ύπεδέχθη* 

&0 ρυΐοΐιήΐυάίηβπι νίάθΓβΙ. Οηβ) 18 οοη1βιηρ1&ίυ8 6ν και έν τ^ *Αγί<|^ του Θεού Σοφί(|^ άπέστειλεν 6 

Πΐ&£;η& ουιη 8(1πΐίΓ&Ιίοη6^&1α8ςυθ Ιι&ηο «άβιη νοΓβ βασιλεύς, τό κάλλος αυτής θβάσασθαι καΐ τό μέγε- 

8886 Οβί ΓΟΟθρΙ&ουΙυαα, (Ιοοιόοι Γβάίϋ. Ευρβυαι θος. Άπελθών ουν και του ναοΰ τήν καλλονήν χα- 

<ΐ6ίΐΐ(ΐ6 ΒοΙ^&γΙ 1πιρΓθ88ίοη6 ί&ο1& υβςυο αά ραΐα- ταπλαγεΊς χαΐ τόν πολυτελή κόσμον υιτερθαύμάσας, 

ϋυαι Τ1)βοάθΓ»Αυ^υ8ΐβρ6Γν6η6Πΐη1,ίά(]υ6 η6αιιη6 και αληθώς θεού καταγώγιον τον Ιερόν τουτονι χώρον 

άθΓβηάβηΙβ ΟΓβπι&νβΓυηΙ. Βοηα&ηυβ οοηνίνίο βυο)- εΙπών, 6πέστρεψεν εΙς τά Ι'δια. Τών δΐ Βουλγάρων πά- 

ρίαθ8θ ίη8ΐΓυοΙο &(1 ίίΐ άυοββ ιηίΐϋαηυπι ΟΓάίαυπι λιν εισβολήν ποιησαμένων κατά τής 'Ρωμαίων χώρας, 

νοοΛνϋ, ίη1βΓ(]υθ Ηοβ δαοΙίοΙυΓΠ οοΙιΟΓϋβ θχουΙ)ί(ο- χαι τοΤς παλατίοις τής βασιλίδος έγγισάντων Θεοδώρας 

ΓϋΠΐ ρΓβθΓθΟίυΏ. ΡΓΟΟοάβηίθ 801 οοηνίνίο 111&1υ3 ώςούδΐν ήν τό προσιστάμενον, πυρί ταΰτα παρέδοσαν. 

68( ά6 Βα1^απ8 86ΓΠ10 ; βΐ ί[ηρ6Γ&1θΓ6 πιαίΐα αά οα- Ό δΐ βασιλεύς 'Ρωμανός άριστον ποιησάμενος πο- 

ΧΥΙΛΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 
(67) Εχ ΰοη^ωάβΓοίοηιηι δί ιιιΜιΙοπρη οηάίηίδία, Οοαβ. 33 ΗΙ8Τ0ΚΙλΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 34 λιιτελίς τους των ταγμάτων δρχοντας συνικάλισι . ^ Ιβί&βίθΐκίοβ βηίιηοβ αάςπθ νίπίαίβιη οοηοϋ(ΐη(!1θ8 συνήν δΐ τούτοις χαΐ 6 τήν έπωνυμίαν Σαχτ(χιος, 
ιοΰ τάγματος αργω'^ των έξκουβίτων. Έπίδοσιν 81 
λαμβανούσης της ευωχίας λ6γος έχινήΟη π•ρι των 
Βουλγάρων. Και του βασιλέως επαγωγά πολλά είρη- 
χότος, πρλς όρμήν Ιπανιατώντα ενθουσιώδη χαΐ πα- 
ραχαλοΰντα εύψύχως έξελθεΐν χατά των εναντίων 
χαΐ της σφών 6περαγων(σα9θαι πατρίδος, πάντες 
συνέθ&ντο ίτοίμως έξελΟεΤν χαΐ των Χριστιανών 
δπεραγωνίσασθαι. Έωθεν ούν χαθοπλισθεις 6 Σα• 
χτίχιος, όπισθεν των Βουλγάρων γενόμενος και εϊς 
τ^ στρατόπεδον α^ών εισελθών, των πλειόνων έπΙ 
διαρπαγήν σχύλων σχεδασθέντων χατά τήν χώραν, 
πάντας τους Ιν τχΐ πδρεμβολζ εύρεβέντας χατέσφαξε. 
Μαθόν ουν τ6 πλήθος των βουλγάρων 6πό των δια- ίάοηβα Ιοουΐο, οοΙιΟΓί&Ιοςαβ βοβ αΐ ΓοΓίίΙβΓ ίη Ιιοβ- 
Ιβοα ίΓβηί αο ρρο ιυα ρΓορυ^ηαρθηΙ ρ&Ιπ&,υηίνβΓθί 
&Ι&βΓβο) βϋ&ιη οροΓ&ιη ίο άβΓβοάβηίΙίβ ΟΙιπβϋϋηίθ 
ρροιηίββΓυηΙ;. Ροθΐήάίθ ρΓίΐΏ& Ιυοβ απΏΑΐυβ δ&οϋ- 
οίυβ Βα1^8Γ08 α ΙβΓ^ο 8υΙ)860ΐιΙα8 ββΐ ; ίη^Γβ88ϋ8(ΐυβ 
βΟΓυιη 0&8ΐΓ&,ρ1βΓί8ςυθρΓ«€ΐ&ίαιηρ6Γ &^γο8 ν&^αη- 
(ί()α8,οπ)ηβ8 ςυί ίη β&8ΐΠ8 βρ&ηΐ οοείάΗ. Εχ ϋ8 ςυί 
θΠυ^θΓ&ηΙ ΒυΙ^&ΓΪ γθ οο^^ηϋα Ιη ο&βίΓα ΓβάβυηΙ : 
οοΐΏζηί88&(ΐυθ ρυ^ηα ίρβί ίηΐβ^ί νΐπ1)υ8 άβΓ&ϋ^α- 
ίο8 (ΐη1θ^Γ6§80 ρροθϋο Ηοιη&ηο8 Γυηάυηΐ, δαοΐίοίο 
ουιη ρ&αοίβ &1ϋ8 βοΓυιη ίπιρθίιιιη ΓορϋΙβΓ βυ^βίβ- 
ίβηϋύυβ.Αίςυβ ίβ ουιη αϋςυ&ικίίυ ρπΒοΙ&Γβ ρυ^ηαβ- 
8βΙ ιηυΐΐοβςυβ Ιιοβίίυιη (16^θ^^586^,^υII1 ρΓβπίθΓβίυΓ, 
βςιιο Ιι&1)6ο&8 ΙαχαΙ &ο Γιι^« 8θ άαΐ. Ιη οι^υβάαητϊ δράντων το γεγονός 6ποστρέφουσιν έν τψ στρατό- ρ βυΐβαι &ιηηί8 ΐΓ&ηβίΙυ βςυυβ ίη οοβηο ουιη 1186818- 
πέδφ. Κα^ συμπλοκής γενομένης, άχμήτες ο\ 8βΙ,Βα1^αη βυηι &88β()υιιη(υΓ, νυΐηυβςυβ ίη &ηιιιη Βούλγαροι πρδς χεχμηχότας μΛχύμενοι και ακραι- 
φνείς προς ήδη τψ προηγησαμένψ πολέμψ χεκακω- 
μένους άνδρας τρέπουσι τ^ν Σακτίκιον συν ολίγοις 
τήν προσβολήν των εναντίων δεξάμενον. Γενναίως 
ούν άγωνισάμενος και πολλούς άνελών των πολεμίων^ 
επειδή χατισχύετο, μεΟΙησι του Ίππου τον χαλινόν, και 
νώτα δους Ιφυγεν. "Εν τινι δΐ ποταμφ γενόμενος καΐ 
τούτον διαπερών, καΐ τ^ Ιλύϊ του Ίππου έμπαγέντος, 6ΐ ΓβοιυΓ ιηοΓίίίβΓαιη αοβίρϋ. Εςυο Ι&ιηθη β ΟΦηο 
βνυίθο ίη(1υ8ΐΓί& ίααιυΙοΓυηι,&Ιςυβ ϋβ αιοάο Γυ^ίβη- 
ϋΙ)α8 πιοάο αά ίη^Γΰβηϋυηα ΒυΙ^&ΓΟΓυπι (Ιβρυίβίο- 
ηθΐΏ 8θ νβΓίβηϋΙουβ, αβςυβ αά Βΐ«οΙιβΓη&9 βΥλάϋ ; 
ροβίΐυβςαβ ίη 9^12 (βιηρίο δ&ηοϋ δβραΐοπ ρροζί- 
ΠΙΑ ηοοίβ νίΐ&αι ουηα πιοπίβ οοαιηιηίΑΐ, πιβ^ηο Ιυο- 
ίυ ηοη ίαιρβΓ&ΙοΓί πιοάο, ββά βί υηίνβΓβο θχθΓοϋαί 
&β ροραίο Εοαι&ηο Γβΐίοΐο. καταλαμβάνεται παρά των Βουλγάρων καΐ δέχεται πληγήν καιρίαν κατά της Ιδρας καΐ του μηρού. ΚαΙ 
του Ίππου δέ άνασπασ6έντο€ έκ της Ιλύος σπουδή και συνεργίςρ τών αύτοΰ θεραπόντων, νυν μίν φεύ- 
γων, νυν δ* ύποστρέφων μετά τών δπ' αύτον καΐ τους έπιόντας άναχότττων Βουλγάρους, διασώζεται 
μέχρι τών Βλαχερνών, καΐ έν τψ ναψ της Αγίας Σοροΰ (68) τεθείς τ^ έπιούη^ νυκτι έτελεύτησε, μέγα 
πένθος ου τψ βασιλεΐ μόνον, άλλα καί τψ στρατψ κα2 παντί τψ πλήθει 'Ρωμαίων άπολιπών. 

[Ρ. 622] Έγένετο δλ και Ιτέρα τις αποστασία κατά (] Α1ί& άβίηάβ &1) ίηαρβΓ&ΙοΓβ ί&οί& άθΓβοΙίο ίη 
το3 βασιλέως έν Χαλδί()Ε (69), 6ποθήκτ) του στρατ- β1ΐ8ΐ1(1ι& ΐηθϋποία ρ&Ιηβίί Β&Γά», οο^ηοαίθηΐϋ Βοί- ηγοΰντος αύτης Βάρδα πατρικίου του Βοΐλα. 'Εξήρ- 
χον δΐ του νεωτερισμού Αδριανός τις Χαλδαΐος καΐ 
Τατζάτης ό Αρμένιος, πλούσιοι σφόδρα. Κατά- 
σχόντες ούν ούτοι φρούριο ν τ6 λεγόμενον Ιΐαίπερτε 
κατά του βασιλέως ώπλίζοντο. 'Λλλ' όξυς επιφα- 
νείς (Ιίτυχε γάρ ένδημών έν Καισαρείςι) 6 τών αχο- 
λών έ(ηγούμενος Ιωάννης ό Κουρκούας τήν σύστασιν 
διεσκέδασε, τους εμφανέστερους τών κατασχεθέντων 
άποτυφλώσας και τάς ουσίας αυτών δημεύσας, τους 
δι πενιχρούς και άσημους αθώους κελεύσας δ'πη 
βούλονται άπιέναι. Μόνος δΐ & Τατζάτης φρούριον 
έπί τίνος υψηλού λόφου κατεσχευασμένον κατεσχη- 
κώς, και λόγον του μή τι κακ^ν παθεΤν δεξάμενος άπ6 
του δομεστίκου τών σχολών κα? Λαβών, ε!σηλθεν έν Ο 1», ςυί βϊ ρΓ»8ίάβΙ)&1. ΡΗηοίρββ ηον&Γϋκη ΓθΓυιη 
ηιοΙίθηάβίΓυαι ίαβΓυηΙ; Α(ΐΓί&ηυ8 ςυίά&ιη 61ι&1(1»η8 
βϊ Τ&(ζ&ΐ6• ΛΐΊηβηίυ8, Ιιοιηίηββ ρΓ8θ(ϋνί1β8. Ιί- 
οοοαρ&Ιο 6&8ΐβ11ο ΡαίρθΓΐί8 οοηίΓα ίαιρβΓ&ΙοΓβπι 
&Γαι& 8υιηθΙ)&ηΙ. δβά ^ο&ηηθ8 ΟυΓοααβ, βοΙιοΙαΓυιη 
άοπίθβϋευβ, ςυΐ ίυπι ίοΓίβ βββ&Γβ» θγ&Ι, οβΙβηΙοΓ 
8ορθΓνθηϋ β1 οοίΐίοηβπι θαπι άίββίρ&νϋ. ΟβρΓβΙιβη- 
βΟΓπακιαβ ρπαι&ηίβ οου1θ8 θΓυϋ, βΐ 5οηα βΟΓΟχη 
ρυ1)1ίο&νίϊ, ο1)8θυΓθ8 αο ρ&υρβΓθ8 Ιπιρυηβ ςυο 1ί1>β- 
ΓβΙ άίθοβάθΓθ ^υ88ίι. υηη8 Ταΐζ&ΐββ, οαβίοϊΐο ςυο- 
άαπι οοουραίο, ςαοά ίη 8υ1)1ίοα1 βηιΐ βίΐααι βοΗβ» 
Βάθ ίπιρυηίΐαϋβ & άοπιβ8ϋοο βοΙιοΐΑΓυαι αβοορίβ, 
ϋροΐίη νβηίΐ, ίί)ίςυβ ηααη^Ι&ΙϊίΙο ΙιοηοΓβ ρηβόϋυβ 
ίη άοπιο πι&η^αηοΓυαι ου8ΐοάί<;υ8 Θ8ΐ ; ουπιςαβ τ^ βασιλίδι, και τ^ τού μαγκλαβίτου (70) άξί^ " Γϋ^απι παοΙίΓθΙαΓ, (ίβρΓβΙιβη80 οουΗ βυηΐ βίΓοβ8ΐ. 

ΧΥΙΑΝΌΚΙ ΕΤ 60ΑΕΙ ΝϋΤ^Ε. (68) ΒυΙ)ϋο άβ Ιιοο Ιοοο. Σορός Ιααιυΐυπι βί^ηίΓι- 
οαΙ θΐ 86ρα1θΓααι. ΡογΙθ ίυϋ «Βάθ8 ίη Β1&οΙ)θΓηί8, 
8βρα1οή ιη ςηο 01ΐΓί8<;α8 άβροβϋαδ ΓυίΙ βίπιίΐΐΐαάί- 
ηβηι ΓβΓβΓ6η8, ςυ&ΐβ δρίρβΒ Νβσ^βΙηιη 8υΙ)υΓΐ)&- 
ηηιη, θ1 &1ί& «1ίΙ)ί νί8αηΙαΓ, ζητη Μϋρ&η 6Γα6, θ( 
β1 αίθηϋο ρ&ηΐο ρο8ΐ. Χτι.. — Τβηαρίυχη ββΙ ίΠαά, 
ίη 00308 8&0ΓαϋθΓθ Ιοουΐο βαηοΙίδβίαιβΒ Οβίρ&Γ» νβ• 
8ΐί8 βΐ ζοηα ίη ΒΙ&ο^6Γηί8 β88βΓν&Ι)&ηΙυΓ. Οοαη. 

(69) ΟΙιαΙάία γθ^ϊο β8ΐ, υΐ 8ρρΛΓϋ1, δγπ®, Ηοο 
αυίάβπι Ιοοο ; η&η ίη Νίοβρίιοπ Ρίιοο® ίοαρβηο 
αί8βΓΐβ ε&Ι&ΒπΦ α80ΓίΙ)ΗτΐΓ. Εχ ΒβδίΠο Εοαι&ηί Ρ. 
αΙ>ί ΡΗοοίΒ οοηΐΓ& ΟοΓαπι γοθ ξββίφ άβββΓίϋυηΙυΓ, 
Ι5θΓί«Β νίοιπαπι Γυίβββ €ϊ1ι&1άί&ιη νίάβΗ ροΐ68ΐ. Χυι.. (70) Ουοά βίΐ ιη&η§1&1)ίΙ«, νβΐ υ1 8υρΓα 8οηρΙαιη 
θβΐ, ιη&ηε1&1)ίΐΦ οίΓιοίααι, ηθ8θ1ο. Ταΐία νίάβηίαρ 
βϋαπ) χηγβΐίοηβ βΐ βίγρβίοΐα θΐ; ςαβαι &1ί&8 (3αί• 
κτωρα, ρ&υΐϋ ρθ8ί ίρβθ παραδυναστεύοντα νίάβΙυΓ 
(ΙίοβΓθ, αα&βί νίβαηυοι ίοιρβΓ&Ιοηδ. Χυι.. — Τ^ 
του μαγγλαδίτου άξί^ τιμηθείς. Αη ηοη μαγνλά- 
βια αΐ6ΓβΙ>&ΙυΓ ΧνΙ&ηάβΓ βχρβΠΓί, ςυί Ιαιη αυΓβ 
ΟβάΓβηαπι έμαγγλάβισεν ? ΑΙ η68θίνίΙ, ίηςαίΐ. Ι8 
ίΐ&ίΐιιβ 6θΓηίουΙ&πη8 βΐ οΐ&νίουΐ&ηυβ άίοΗοΓ «ρυά 
Ρ&ηοίΓθ11υαι ίη Νοί. Ιιηρ. ο. Η, βΐ β^ ιιηίυδ οο- 
]^0Γΐί8 ρπηοίρβιη δϋραηΐίβ ρΓκροδϋιΐΒ, βΐ &ά 63υ8 
ηυΐυιη, οβα δβαίβηΐιίβ ΓβΟΓυπι βΧ8βςυθηάί• ρΓ«« 
ίθοίηβ, 8οη1β8 ςυοΒςυβ αϊ) βο (Ιριηη&ΐοβ, οοαβαι κ ΟΒΟΚβΙΙ βΒΟΗΒΠ 3β 

Ββπΐ•• ΒοΠμ, φΗ)ά βί Ιαιρ6Γ9ΐθΓ 1>6ΐιβ Υθ1βΙ>&1, Α 'ημ>}θ»^ ^ τφ ο^ τ£$9 μ Λ γχάη& ^ ΙτηρβΤτο. Δρα• 
οοΙΙαοι ΛΪίΛχα ροΒίΜΐη <1β<1ίΙ ςοΑίη ςαοά ηβοβ 6( νμ^ 81 ^υλκυσάμκνος άλ^σχβτβι χαΐ τοτ» ά^<|αλμ£βν 
ιηοο•€ΐιαβ ^βί Γ«ο1θ8. στιρ^ΐται. Εάρ3α< ^ 6 Βοΐλας ^ιλίως ^ρος αύτ^ 

δι»αιμένου του βατιλέως άτεεχάρη μοναχός, μη^ 
έκλλο πκπονΟώς ανιαρών. 

Συμεών δΐ 6 των Βουλγάρων α^χων, τήν Ά^ρια- 
νούπολιν χαταλαβων καΐ ταύτην χάραξι και τάφροις 
περιστοιχίσας, επιμελώς ένολι^ρχει. 'Εστρατιξγει δΙ 
τξς π>$λεως ό ιεατρ(κιος Λέων, δν διά τήν όξύ^ροιτον 
προς τους πολέμους &ρμήν Μωρολέοντα έχάλονν. 
Ούτος εύψύχως τήν πολιορκίαν έδέζατο, χα2 γεν- 
ναιοτάτως ποτΐ μίν άπό του τείχους τους προσκ^ν- 
τας των Βουλγάρων ήμύνετο, ποτΐ δε τάς ιτυλίδας 
άναπεταννυς έπετίθετο συν ($ύμ^ άνυποστάτιρ χαι 
ρ^δίως έτρέπετο. 'ΕπεΙ δΐ 6 σϊτος τοΙ>ς έν τζ ττ^λει ΙηΙβπαι βίοαβοη Βυ1§;&Γοη]Εη ρπηοβρβ Αάπ&ηο- 
ροΐίηα νΛΐΙο ίοβ•&ςυβ είη^Ι βί οίοβίάβΐ &ο οα&^ηο 
Βίαάίο ορρυ^η&Ι. ΡΓββΓ&( 6ΐ υΓΐ>ί 1•βο ραίποίυβ, 
3Μ ςαβπ) οΙ> ρΓβρρορβΓυιη ία ΙιοβΙββ ίαιρβίυιη 
νο6Αί)&η1 ΙΙοΓοΙβοηβιη ηυ&βί βίοΐίαιη Ιβοηβιη. Ιβ 
ορρυ^ηαΐίοηβιη ΓοΗίΙβΓ 8υ8(ίιΐ6ΐ)&1,6ΐιηο<1οΒυ]^&ι*θ8 
ίΓΓϋβηΐ6§ άβ ΤΏΜΓΟ ρΓθ0ί^ιι5α(, ιοοάο ρΟΓίίβ 8.ρβΓΐί• 
ίη 608 αοβΓηααυω ίιηρβίυιη (]&1>&1 Γ&οίΐβςαβ ρβΐΐβ- 
1)8ΐ. 8β(] ορρίά&ηί οί5ο (Ιββοίβηΐβ &6 Γ&ιηβ ^ηνίΙβΓ 
ρΓβιηβηΙβ» οαιη αΙίιηβηΙΟΓυΐΏ βΐίοηάβ ρ&Γ&η<]οηιιη 
8ρβ8 οαΐΐα ΑίΓυΐ£;βΓβ1, ρβαυΗα ναού, υΓ^αη, ββ άα- έιτιλελοίττει και λιμός έπ(εζε τους Ινδοθεν κραταιός οβοαςυβ ΒυΙ^αΗ• ΐΓαάίάβΓαηΙ. δίιηβοη Ιιβοηειη 
η&ο1ιΐ8, 6Ι Γθ60Γ€ΐ&Ια8 ςα&ηίΑ 18 ιηα1& Βυΐ^&ηβ ίηΐυ- 
Π886ΐ, ίηαυιηβΓ)» 8υρρ11οίοπιαα Γοπηίβ βχοηιεί&Ιυπι 
^αα(^6I^ &οβΓ5& ιηοΗβ ηβοανϋ,ΒυΙ^^&ηοοςυθ ίο ογ56 
ΓβϋοΙο ρΓ®8ίάίο (11§οθ88ϋ. Ηοο ρΓββίάίυοα αυάϋο 
βοοίΓΑ »βνβαίΓβ Ηοιη&αυιη βχβΓοϋυοα υΓΐ)θ Γβΐίοΐα 
Γυ^ίΙ ; αίςυββίο Αάη&ηοροΐίβ & Ηοη[]&ηί8 ββΐ ΓβοβρΙα. μηοαμ^θεν ελπίδα έχοντες επισιτισμού, τ^ έν$ε(^ 
πεισ0έντες προδεδώκασι τήν πέλιν καΐ Ιαυτου< χαΐ 
τόν στρατηγον τοΤς Βουλγάροις* δν χειρωσάμενος 6 
Συμεών, και ών ε!ς τους Βουλγάρους Ινεδε^ξατο 
μεμνημένος κακών, μυρίαις αΐκίαις τιμωρησάμενο^ 
τελευταΤον άπέκτεινε Οανάτφ πικρψ. Βουλγάρους 
οΰν έπιστήσας φύλακας τζ π^λει υπεχώρησεν" οΤ- τινες 'Ρωμαίκ^ν στρατ4πεδον άκηκοότες ήκειν κατ' αυτών καταλιπόντες τήν π(5λιν 2φυγον, καΐ πάλιν ή 
Άδριανούπολις υπό 'Ρωμαίους έγένετο. Εο ΙθοαροΓβ 1ι60 βϋ&ιη Τηροΐίΐα ουαι ιηϋ^ηα οίαβββ 
ΕοΐΏΗηοβ ίηναβϋ. Ουβιη ία Ιιβιηαο α&νββ ία 8ΐ%(ίοηβ 
1]&1)6αΙβίη 8υΙ)ίΙο αάοΓίυβ ^ο&α^β8 Ε&άβαυβ ραίη- 
οίυ8, Γβί ααν&ΐίβ (ΐΓυακ&παβ, Γ&οίΐβ νίοίϊ, Α^&Γβαΐ8 
ΓθΓβ οπιηίύυβ βχ8ΐίηοϋ8, 8θ1θ(]υβ ΤΓίρο1ίΙ& Γυ£;& Τ({τε δΐ και Λέων & Τριπολίτης μετά δυνάμεως 
πολλής καΐ πλοίων πολεμικών έζήλθκ κατά 'Ρα>- 
μα(ων* δν έν τ^ νήσψ Λήμνφ ναυλογοΰντα Ιωάννης 
πατρίκιος κ«ι δρουγγάριος τών πλωΐαων 6 'Ρσδη- 
νδς αίφν ίδιον επιφανείς (^αδίως έτρέψατο, τών Άγα• βΐ&ρβο. Μβαββ ββρίβηιϋπ, ίαάίοΐίοαβ βθουαάα, Ο ρηνών σχεδόν πάντων άντ^ρημένων, του δΐ Τριπολί- δίπιοα, ΒυΙ^&ΓΟΡυπι ρπαοβρβ, οητη οιηαί1)υ8 οορίί8 
θχρ6(1ϋίθ(1βαι οοη(Γ& Οροΐία βαβοίρϋ ; ρορυΐαΐυβςυβ 
ΜΑθθ(ίοαί&αι βί ίο ΤΙΐΓ&οί&αι ίοοβαάϋβ ^Γα88&1υ8, 
ο1)νϋ8 ςυίΙ)υ8ςυ6 ν&βΙαϋβ,ρΓΟχίιηβ ΒΙ&οΙιβΓΟΑβ 904 
ΟΜίΓλ ροοϋ. Ιαϋβ ροβίυΐαΐ αΐ αά 8θ ιαίΙΙααΙιΐΓ Νί- 
οο1βα8 ρ&Ιπ&ΓοΙίΒ λΠίςαβ ρΓοοβρυαι,άβ (^οα)ροαβα(1& 
ρ&οβ οοΙΙοουΙιΐΓί. Οαϋβ ιαυίυο οΙ)8ίάίΚ>υ8, υ1 &6 ία- 
8ίάϋ8 οπιαία 1υ1& ββββαΐ, αο ρ8ΐηΑΓ6ΐι& 3υηλΠ)βαϋ8 
ΩάθοΙθ, ςυββϋυαα Θ8ΐ ςυί 86α&ΙθΓ68 βυιη βο θχίρβ 
άθϋβΓθηΙ. Ρβίβοϋ ρΗΐήοίυβ ΜίοΙι&6ΐυ8 δΙγρβίοΙ& βΐ 
^0Α00β8 ΐΏγβϋου8 αο ίυπι ^υ1)θΓα&ο(1&Γυπι ΓβΓυαι 
8θθ{υ8 : ααπι ^οαααβ8 τβοίοτ αραά ίαιρβΓ&ΙοΓβιη άβ- 
1&1υ8 οπαιίοΐ8 ^απ1 (υαι ρ&ΐαϋο άίβοββββΓ&Ι, ίαςυβ 
800 ιηοαα8ΐ6Γίο ιηοο&οΙιυΒ Γαοίυ8 βΓ&Ι. βυιη 1β§^&1ί του μ6νου φυγζ τήν σωτηρίαν πορισαμένου. Σεπτεμ• 
βρίψ δι μηνι, Ίνδικτιώνος β', [Ρ. 623] ό άρχων Βουλ- 
γαρίας Συμεών πανστρατί κατά της Κωνσταντι- 
νουπί^λεως εκστρατεύει, και ληίζεται μίν Μακεδο• 
νίαν, έμπιπρ^ δΐ τά έπι θρφιης χωρία, και πάντα 
καταστρέφει τά έν ποσί. "Εγγιστα δΐ Βλαχερνών 
στρατ<$πεδον πήξας έπεζήτησεν άποσταλήναι αύτφ 
τ6ν πατριάρχην Νικ6λαον καί τινας τών έν τέλει 
ώστε ηερί είρήνηί διαλεχθήναι. Λαβ($ντες ούν όμι{- 
ρους παρ' αλλήλων ώς ουδεμία τις επακολουθήσει 
επιβουλή, καΐ του πατριάρχου τοΤς δ'ρκοις άναθα^- 
^ήσαντος, γέγονε λ(5γος οποίους δει τών συγκλητικών 
τούτψ συνεξελθεΐν. Προεκρίθη γοΰν ό πατρίκιος Μι- 
χαήλ ό Στυπειώτης και Ιωάννης ό μυστικός καΐ αά 8ίαΐ00αβαΐ νβθί8θβα1 «ο άβ ραοβ Θ88βα1 οοΐΐοοα- Ο παραδυναστεύων (71)* ήδη γάρ Ιωάννης 6 ραίκτωρ 

ΧΥΙ.ΑΝΟΙΙΙ ΕΤ 60ΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 8ρβο1&αΙβ, ο&8ΐί^&(. Εααι Β&Γά&ποΙ&Γυοϊ Γαίβββ δπο 
ΙβαιροΓβ Οοάίηυβ ΓβΓβΓΐ, άβ ςυ11)υ8 : Κρέμανται δΐ 
έπΙ ζώνης έκαστου τούτων λώροι, ους καλοΰσι μαγ- 
γλάβια (810 ίΠθ 8θπΙ)ίΙ), ήγουν βακτηρίας ή (Ράβδους, 
μαστίζλιν τους άξίους μαστίζεσθαι. ΐίθο ΟΓ&οαιη&ϋ- 
ουβ : Αποστέλλει μαγλαβίτην (ίΐα Ιθβϋ ίΐΐθ) τόν 
Μαυροθε^δωρον ξίφει άνελεΐν τόν μοναχον. ΤυΓΟβθ α 
θΓ»οί8 ρΙϋΓα ιηϋΐυαϋ αά οοηβρβοΐυπίΐ ίπιρβΓ&Ιοηβ 
ρΓ89ουΓ8θΓβιη 1ι&]9θαΙ μαγγλαβίτην φηίητάί βυιι Ιία- 
^ΟΑ νοο&αΟ,αά θ^υ8 αοΐοοα Γβυαι (ΐ^βαιςοθ βυρρίί- 
οίί8 βχΐΓ6ΐηί8 βυοΗοθΓο ρ&ΓΒΐυιη. Λο ρΗαοβρδ ιρββ, 
Γβ§;ί& (1θρο8ϋ& ρΐβϋθί&ςοθ αβδοιηρία νβδίβ, νιοο8 
οίΓουαιϋ αοηαυααυαηι βΐ αοΓραοΙοβ νίαΓοιη, βί 
ουαοια ίο ραο# ΟΓαίαβ ςιυίοΐο οοιηροβίΐα βίο! βχρίο- 
Γ&ΙυΓΟδ : 8ία (ΜΐυΙΙυ&αΙββ Γίχααΐββ ίαοοαιρο8ΐ1θ8 
αο ίIηροΓ^^^υ88&^|ρθ^ηθ^^68^^V68 αοΐιηίΐίϋφ αβοη- ρΐ08 οοιηρβΓί&Ι, α χη&α§;ΐΑ()ίίί8 νίβΒ οοιηίϋύυβ αο 
βυρρΙίοίοΓυαι ίαβίΓαπιβαϋθ ^&α1 ρηυβ ίπ8ΐΓυοϋ8 
βχΐβαιρία οοΓπρί 3υΙ)θ<;, βίαιοίςυβ ρωοίβ νβΐ αβοί 
ΐΓ&άί, 00)18818 ^αάί^ίο^υIη ΙαΓάίβ &ιαΒ&£;ίΙ>08, ίίηρβ- 

Γ&Ι. βΟΑΒ. 

(71) ΙαιρθΓ&ΙοΓίβ Αΐηίουβ, ςυί οίηιίΓΟίιι οοοβίΐίίβ 
βΐ οιοοίϋδ ίαιροΓΑΐοπ ίο &(Ιαιίοί8ΐΓ&θ(1& Γβ ρυ1)Ιίο& 
ΟάθΙίΙβΓ &88ί8ΐϋ : ςυβπ) ουαο ίοαροπί 8υι)&α^οναπ1 
6ΐ ραΙ)1ίοί 8ΐ&1υ8 ιάπιίοίδίΓοαι νοοϋ&Γβ βοΙβοιυβ.Ιβ 
ςυοςοβ ίο ρ&ΐαΐίο ιηοΓ&1)αΙυΓ. ^&Π)^&Π1 βοίαι χατα- 
ιβάζεσθαι του παλατίου, βχ βο (1β1υΓΐ>απ, βίπιυΐ 
Ι&Οίίβο συγχωρεΤσβαι είσέρχεσθαι προσκυνειν τόν 
βασιλέα, υ1 αά ίαιρβΓ&ΙΟΓβπι νβοοΓ&ΙυΓΟδ αο βαΐυ- 
Ιαίυηιβ αοοβάθΓβΙ, ροΐββί&ΐβιη αοοίροΓΟ οοαβρίοίβ- 

ΙΟΓ. βΟΑΕ. 37 ΗΙδΤΟΒΙΑΗϋΜ εΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. 38 διαβληθε!( ιερ^« τ&ν βασιλέα, χατιλθών του «αλα- Α. ^^^ί» ί^ β08 ΒαΙ^&Γαβ άίιηίβΗ υί οβίβηάβΓβΙ ββ ίρ• τ(ου, έν τχΐ αύτου μον^ την χοσμικήν άπεκβίρατο 
τρίχα. Άφικομένους ουν αύτοΙ>ς πρ6ς τλν Συμεών 
και μέλλοντας κινεΤν λόγους περί εΙρήνης, τούτους 
μίν άπεπεμψατο, αύτον δΐ τον βασιλέα 'Ρωμανον 
έπεζήτει 6»άσασΟαι • πεπληροφ<5ρητο γαρ άνδρα συν- 
ετόν αύτ^ν είναι και αληθή, Άσπασ(ως δΐ ό 'Ρωμα- 
νος έδέξατο τοΰτο. Άποστείλας ούν έν τψ του Κο- 
σμιδίου αίγιαλψ κατεσκεύασεν έν τ^ βαλάσηΐ βχυρω- 
τάτην άπίβασιν, ώστε τήν βασιλικήν τριήρη διεκ- 
πλέουσαν έν αύτ^ προσορμ(ζεσθαι , περιφράξας 
αυτήν πάντοΟεν διατειχίσμασι, Μέσον δΐ θριγκίον 
γενέσθαι προσέταξεν, ένθα άλλήλοις ίμελλον όμι- 
λεΤν. Ό δι Συμεών άποστείλας ένέπρησε τον της 
όπεραγίας Θεοτόκου ναον τδν έν τη ΙΙηγ^, 6'ν 6 βα- 8108 ϊιηρβΓ&ΙοηΒ βοη^^Γβββυιη βχροίβΓβ, ςυβιη ρΓβ- 
0βΓ(οΙι&1)6ΐ)αΙ νίΓΟίη ββββ ρρυάβηΐβιη αΙςυβνβΓ&οβπι. 
ΡβΓ§;Γ&ίυχη ίά ΓυίΙ Ηοχη&ηο, ΕπίβΗςυβ ίΐΐίοο ςυί ίη 
ΙίΙΙΟΓβ Οοθΐηίάϋία ηααπ ίυϋδβίιηυιη β^Γβββιιί β ηανβ 
Ιοοαιη ρ&Γ&ΓβηΙ, υ( βο ίιηρβρ&ΐοηα 1πΓβιηί8 αρρβί- 
ΙβΓβ ρο88θ1. Ευιη υοάίςυ6οαυοί1ίοηί1)υ8 οίΓβυιηάβ- 
άϋ ; αο ίη ιηβάίο 3α88ί( 1&1)υ1&1υιη βϋοΠί, ίη ςυο 
6Γ&ηΙ οοΐΐοουΐυη. Ιη1βπαι8ίιηθοη ιηίβδίθ βυίβ Ιβιη- 
ρΙυΐΏ Οβίρ&ΓβΒ &άΡοηίθΐη ίηοβηάίΙ,&Ι) ^υ8^^η^&ηο οοη- 
(Ιϋυιη. 8βά βΐ νίοίηα οίΓουιη οοαηίιι ί^ηβ νΑ8ΐ8ΐ)&1 ; 
8&ϋ8ςυθ &ρρ&ΓθΙ)&1; ρ&οβη:) 61 οοΓοΙί ηοη 0886. Βο- 
πι&ηυ8 ουιη ρ&(Γί&Γθ1ι& Γαηααα ΒίβοΙιβΓηβηβθ 6ΐ 
8&6Γυιη ββρυΙοΓοιη ίη^Γβ•8υ8, Οβαιη οοιηρΓβο&Ιαβ, 
αοοβρίο 1)θ&ΐ8Β νίΓ^ίηίβ 805 ΙιυαιβΓ&ϋ, Ιβπιρίο σιλευς Ιουστινιανός έδομήσατο, έπυρπόλησε δέ και β (}χίϋ. Ουοαςαβ βί ββ άΐΙί^βηΙβΓ &ΓΠ3α38βΙ θ1 θόπιϋ&- τά κύκλψ σύμπαντα, καΐ δήλος ήν έκ τούτου μή 
είρήνην ζητών. Ό δΐ βασιλεύς 'έν τψ ναψ γενόμε- 
νος των Βλαχερνών άμα τφ πατριάρχη, και έν τζ 
Άγί^ Σορψ είσελθών και Ικετηρίας φδάς άπβδούς τψ 
θεψ, τ6 ώμοφύριον (72) της Θεοτόκου λαβών έξτ(ίει 
του ναοΰ, 6'πλοις άσφαλέσι φραξάμενος. Τον συν 
α6τψ ουν στόλον κοσμήσας άριπρεπώς τ6ν ώρισμέ- 
νον κατείληφε τόπον, Έννάτη του Νοεμβρίου μηνός 
ήνδτεταΰτα έγίνετο. Ιίαρεγένετο δΐ καΐ 6 Συμεών, 
πλήθος επαγόμενος εις πολλάς διηρημένον τάς πα- 
ρατάξεις και τάς Ιδέας • οΐ μεν γάρ ήσαν χρυσάσπι- 
δες καί χουσα δόρατα ϊχοντες, οΐ δΐ άργυράσπιδες, 
οΐ δΐ χαλκάσπιδες, οΐ δΐ άλλη χροι^ ώς ττη έχάστψ 
έδόκει, έκεκόσμηντο. Ο'ίτινες μέσον αυτόν είληφότες 
τον Συμεών ώς βασιλέα εύφήμουν 'Ρωμαΐκη τη φωνή. 
Πάντες δΐ οΐέν τέλει και ό αστικός δήμος έκ των τειχών 
έθεώντο τα δρώμενα. Πρώτος ούν Η βασιλεύς 'Ρωμα- 
νός τήν είρημένην άποβάθραν καταλαβών τόν Συ• 
μεών έξεδέχετο. "Ομηρα δΐ δόντες άλλήλοις, καΐ τήν 
άποβάθραν οΐ Βούλγαροι διερευνήσαντες ακριβώς, 
μή πού τις δόλος ή ενέδρα κρύπτηται, τότε κατέλ- 
θει ν τόν Συμεών του Ίππου προετρέψαντο και είσελ- 
θεΐν προς τόν βασιλέα. Ήσπάσαντο γουν αλλήλους, 
καΐ περί ειρήνης ήρξαντο διαλέγεσθαι. ΓΡ. 624] 
ΦασΙ δ' ούν εΙπεΐν τόν 'Ρωμανόν προς τόν Συμεών * 
« *Ακήκοά σε Χριστιανόν άίνθρι>>'πον καΐ θεοσεβή, 
βλέπω δι τα ^ργα μηδαμώς τοΤς λόγοις συμβαί- 
νοντα. Ει μίν γάρ αληθώς Χριστιανός 6πάρχεις, 
στήσον ποτέ τάς αδίκους σφαγάς καΐ τάς χύσεις των 
άνοσίων αΙμάτων, αα\ σπεΤσαι μεθ' ημών των Χρι- . : α Ιοιη βυηχη (ΙβοβηΙβΓ ΟΓηαβββΙ,&ά άββηϋυιη Ιοοαο) 8Θ 

οοηίαΐίΐ. ΑοΙα Ιιφο ηοη& άίβ ΟβΓ.6ΐηΙ)η8. Εοάθΐη 

νβηίΐ β1 δίοίθοη,ιηυΐΐϋυάίηβπι βάάυοθηβ γ&Γϋ8 ογ- 

άίηίϋυβ &ο ΓθΓηιί8 άίβϋηοίαπι : &1ϋ ηαπιςαβ θγ&πΙ 

&υΓ6ί8 8ουϋ8 ΟΓηαϋ β( &ιΐΓθί8 1ι&8ϋ8, &1ίί βΓ^βη- 

Ιθίβ 6]γρθί8, Αΐϋ »Γ6ί8, &1ϋ αΠοΓαπι οοίοραιη, ρρουΐ 

ουίςαθ νί8υιη ΓυοΓ&Ι. Ιί ίη ιηθ(ϋυιη βυί δίαιβοηβιη 

Γ6θίρί6ΐ)ΑηΙ,&ο Ηοιη&η& νοοβ Γβ^βαι οοη8&1ιι<;&1)&η1. 

Οιηπββ ρΓΟοβΓβθ βΐ οίνίυιη ιηυΐϋΐυ^ο,ςυβ ^βΓβΓβη- 

ΙϋΓ, άβ ιηυπβ δρβοΐ&ύ&ηΐ. Ρπογ Ηοιη&ουβ Ιοουπι 

θΧ8θθη8ίοηί8 (ϋοΐυιη οοουρ&νϋ, βΐ δίΐΏβοηβιη βχ- 

8ρθ6ί&νϋ. 0Αΐί8 υΙίΓΟ οίίΓοςυθ οΙ)8ΪάίΙ)ϋ8, ΒυΙβ;&Γί 

οαηι Ιοουιη άίΙί^βηΙβΓρθΓνββϋ^&βδβηΙ,ηβςυίδάοΙυβ 

&α1 ίη8ίάί89 Ι&ίβΓβηΙ, δίοαβοηβιη βςυο άββοβηάβρβ 

3υ88βΓυη1 β1 αά ίαιρβΓ&ΙΟΓβιη ΐηΐΓ&ρβ. Ι1)ί ουιη ββ 

ιηυΐυο 6οη8&1α1&88βη1, άβ ρ&οβ οοΐίοςυί εοΒρβΓυηΙ. 

Αβ ΓβΓυηΙ Εοπι&ηυαι 1ΐ£0 ν6Γΐ)α &ά ΒαΙ^&Γυιη Γβ- 

01886 : « Ηοαιίηβιη Ιβ Θ88β 61ιη8ΐί&ηυιη βΐ ρίυιη 

&υ(ϋνί, βθά ί&οΐα Ιυα Γ&ηι» τηίηίαιβ ΓββροηάβηΙ. 81 

βηίιη Γβ νθΓ& 68 61ΐΓί8ϋαηυ8, βηβιη 1αη(]βιη ΐ&ο οφ- 

άίυιη β1 Γυηάβηάί 8αη^υίηί8 ίηβοηϋβ,ραοβαιςιΐθ ουιη 

ηοΙ)ί8 61ΐΓί8ϋ&ηί8 ΟΙΐΓίβϋ&ηυβ 6ΐ ίρβθ οοπιροηβ, 

ηβςυθ Γ&ο υΐ άβχΐΓβθ ΟΙιηθϋ&ηοΓυαι ροΐίυ&ίυρ β&η- 

^υίηθ ουιηάβιη ΟΙιηβΙαιη οοίβηϋυηι. Βοιηο βΐ ίρ80 

68,ιηοΓ(6ΐη ορροηβηβ βΐ Γθ8ΐ2ΓΓβοϋοη6πι 6ΐ]υ(]ί6ίυπι 

αο άί^η&ιη νΐ(& αοΐα 90β ΐΏβΓ06ά6αι. Ηοάίβ νίνίβ, 

βΐ 6Γ&8 ίη ρηΙνβΓθΐη (ϋ88θ1ν6Γΐ8. 81 άίνίΙίαΓυιη οα- 

ρ1(111&8 Ιθ &ά ΙιβΒβ α^θηάα ίπιρβίΐϋ, β^ο &(1 βαϋβΙ&Ιβιη 

υ8ςα6 Ιβ 1ΐ8 ορρΐ6ΐ)θ : Ι&ηΐυιη ρ&06ΐη &ιηρΐ66ί6Γθ βΐ 

οοηοοΓάί&ιη (1111($β, υ1 ίρ8θ ςυοςυβ νϋ&ηι ραο&ίΑπι στιανών. Χριστιανός καΐ αυτός ων καΐ ονομαζόμενος, Ο (1β^&8 &ο ίηοΓυβηΙ&ιη,βϋαηάθΐη Οΐιπθϋαηί άββίηαηΐ καΐ μή θέλε μολύνεσθαι Χριστιανών δεξιάς α^μασιν 
όμοπίστων Χριστιανών. 'Άνθρωπος εΤ και αυτός, 
θάνατον προσδοκών καΐ άναστασιν, καΐ κρίσιν, καΐ 
άνταπόδοσιν τών βεβιωμένων. Σήμερον ύτεάρχεις, 
καΐ αυριον ε!ς κόνιν διαλυθήση. ΕΙ πλούτου έρών 
ταύτα ποιείς, έγώ σε τούτου έμπλήσω εις κόρον. 
Μόνον ^σπασαι τήν εΙρήνην καΐ αγάπησαν τήν όμό- 
νοιαν, "ίνα και αυτός βίον ζήσης είρηνικόν καΐ άναί- 
μακτον, και οΐ Χριστιανοί παύσωνταί ποτέ κατ* 6οηΐΓ& 86 ίηνίθ6ηι &ηηα Γθγγθ. » Ηίβ νβΓίιίβ Ιι&οςυβ 
8υ1)αιΐ88ΐοηθ ΙιηρβΓαΙοηβ αά νβΓβουηάίβιη άυοίυβ 
βίοαβοη ρροιηΐβϋ 86 ρ&66ΐη Γ&εΙαΓυιη ; βΐ ρβραοΐΑ 
βαΐαΐ&ΐίοηβ (ΙΙβοβΒβαπι θβΐ,οιιιη ςηίάθΐη ιη&^ηίΒοβη- 
ϋ88ΐιη& άοη& δίιηβοηί ΙοαρβΓ&ΙΟΓ άθ€ΐί886ΐ. Οΐ£;ηυιη 
68ΐ Γβίαίυ ρΓοάΙ^ίιιιη ςυοάΙΰηο&66ί(1Η.Ν&ιη ΓβΓυηΙ 
οοΙΙοςαθη111)υ8 ρπη6ΐρ11)υ8 άα&8 &ςυί1&8 βαρρα βοβ 
νο111&8Βθ, βΐ ουοι οΙαη^οΓβ 8β οοη3αηχί886, χηοχςαβ 
ά1ναΐ8&8 Γυΐ88θ, ίΐα υί «ΗβΓα &(] υΓΐ)θπι &Ιΐ6Γ& ίη ΧΥΙ.ΑΝΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

(72) Όμοφορίου, νββίβαι Β. νΐρ^ίηΐβ 11)1 Γβροβϋ&ιη. Οοαβ. / » βΒΟΒΟΠ (ΧΟΒΒΝΙ 40 

ΊΙΐΓΒαΑΐη ΆΨοίΜΤέί* ίά, ςαί Μη^αήο «ΙίςοΜ ΙπΚ)οβ- ^ άλλι{λ«τν ^λχ χινονντκ. » Κα? τ«η« μ«ν β?«Βν ^ 
ΐΜίηΙ, νί^αιη ί]ΐΑθ«ρίθΑΐαιη ίηΙβΓρΓβΙ&Ιί βοαΐ, βΐ βασιλβυς, αΙδκα^Κ^^ ^ 6 Σνμβών τήν το-^του τοΕηί- 
ίοΓβϋΐΑ ρΐΛβ <1ί»ϋβ••ιιιη ίή ]αι1ίο«ηιη1. δίιηβοα Αά νωσιν έχέτχετο τήν βιρηνην ιτοιήνχσθαι. ΚχΙ ά^β- 
βοοβ Γ^νβηαβ ρΓΟΟβπΙ^ιΐΒ αιοάύηϋοηβιη ίααρβπιΐο- σχμενοι έλλιζλοος ^ιβχο^ρίσΒτ^βχν, τοΟ βαβηλέ«*ς 
ΐίβ β1 ΙίΐΜΓλΙίΐΑΐβΐη η&τητίΐ. ^ροις μβγαιλοπρεικέσι 9ε^ιιο9Βμένοιι τόν £θ|ΐ<ών. 

Σνμβέ^χβ ^ τι τκρχτιιον τ^, ώς άξιον βίναι χχΐ Ιιΐφζνχσ^ι. Δύο φασιν άττοος τβάν βαφίλέφβν όμι- 
Χούτζων ύίνωββν αύτ£»ν 6«ρπτην«ι, χλάγξβι τ• χαΐ άλλι^λοις ανμμΤξαι κβΐ ιιχρβοτίχα 2ι«ζενχ9ην«ι, 
7^ τόν μ«ν έυΐ τήν ΐϋ4λιν έλβ^^ν, τ^ ίε έ«έ τήν Θρ^τ^ν άποχτήναι. Τούτο Λ οΐ -ηρΐ τάς 6ρνιΟθ9χοιη«( 
έπτοημένοι ούχ β*σι•ν Ιχρινβκν οΐιαν^ • άσυμββτοος γάρ βιαλυ^ήτεν^ι έ1^ι τ$ §!ρήνφ ά|Α)φ•χέρονς 
Ε^τ^φχν. Ό Λ £«^μ<ών ύπουτρί^Λς νίίς οΐχβίοις δρχοοσι τήν τοΐ> βασιλέως έξηγβϊτο μΜχρι&ττ^α χαι 
τ4 «ρλς τάχρήμβτβ «ροβτιχ/ν τ» κ«ι έΑ«>6έριον. 

Ρμ(0 ΟΙιιίΒϋ ΟΑΐΑϋΙίο, ίοάίοΐίοαβ ββοαηάβ, Αο• Κατά Ζί τήν έορτήν των Χριστουγέννων Ινδιχτιω- 

ιηΑαα8<Ιαθ9 8υθ0Ω11οβ$Ιβρ1ιβ.οοιη6ΐΟοη8ΐΑηΙίηαιη νο< β', 'Ρωμαν^ 6 βασιλκικ στέφει τους δύο ι»Ιου< 
οοΓΟΒλΙ ίη ΒΙβ^αο Τβαιρίο : Γβΐίςυυοα Τ1ιβορ1ΐ)ΓΐΕ- αύτοΟ, Στέ^ανον κ«1 Κωνσταντίνον, έν τή ϋεγ^τι 
οΐυο) ρ&(πβΓθ1ΐΑ ηκΐίΐ «ο οΙβΗοαιη Γ&οίΙ, βΐ 8θΙ)<ϋΑ- 'Εχχλησί^* τόν ο^ λο'.π^ν υ16ν αύτοΰ Θβοούλαχτον 6 
οοηαιηΛθβγηο6Πϋΐη<1ββί£^η8ΐ,θϋΠΐρηα8ίη8ΑηοΙθ8- ττχτριάρ'/τ,ς άττέχιφε χληριχον, χειροτονήσχς αυτόν 
ηυωίοΙη88β1οΓίΙοίαιη8θΜί&οοιιί^βΓβη8^ο&ηοβηι Β ύπο^'.άχονον, ιτροχειρισάμενος χαΐ σύγχελλον, πρ^- 
ροιτο οαγβΐίοααι βΐ ^α1)βΓη•η(ΐ8Γοαι Γβηιιη βοοίαοα τερον 8ιελθ<$ντα εΙς τά άγια μετά του τάγματος των 
ρ«ΐΗα« 9•7 80 ρΓΟ0θα8θΐ8η (Ιί^οίΙ&Ιβ ΟΓΠ&νϋ ύττο^ιαχ^νων. Έτιμησε έ^ χχι τόν μυττιχόν Ίωάν- 
ίιηρβηΙΟΓ. Οίθ Μ&ίί ιΙβοίηίΑ ςοίοΐβ, ίη(ϋοΙίοηβ νην χαι παραουνασχεύοντα πατρ(χιον χαΐ ^Μ>• 
1*;Γΐί&,οιοηΙυΓ Νίεο1&υ8 ρ&ΐη&τοΐιιι, οαιη & 8βουιΐ€ΐΑ ύττατον. ιε' οέ Μα^ου μηνός, Ιν^ιχτιώνος γ', τελεντ^ 
(ΙββΙ^ηαΙίοαβ ιηαηαβ 8υαιη ^68818861 &ηηο8 1η9<]β- ό πατριάρ/ης Νιχ^λαος, χρατήσας εν ττί δευτέρα 
είιη. Αα^α8ΐο ιηβα86 8α0€6880Γ βι ΟΓβ&ΙυΓ 81βρ1ι&• αναριγήσει ετη ίγ' • χαι χα0(σταται Αύγούοτψ μΐ^νΐ 
ηα8, Αΐη&8ίβ ΐηθίΓΟροΙίΐΑ. Ρογγο ΐηγ8ϋοα8 &1ΓβθΐΑΐ| πατριάρχης ό της Άμασε(ας μητροπολίτης Στέφα• 
ίπαρβήί (ΙβΓβΓίΟΓ, &(1 Ιι^ο 0808 οοα8ίΓιο Οοβιηββ ρ&. νος. ΚατηγορήΙη $ε και 6 μυστιχός ώς τήν βααιλείαν 
ΐΓίοίί Ιο^οίΗβΙβϊ (Ιγοοιι, ςιιί βαιη 8ϋ>ί κβηβΓοαι αιη- σφετεριζ4μενος, χαΐ ύπ•θήχΐ[ΐ του πατρικίου Κο- 
\λ^\>9Χ, 6ΐ ρ&Ι&ΐίο β]ίθϋαΓ, ρβπηί880 Ι&ΐηβη υ1 &ι1θ- σμα (73) χαΐ λογοθέτου του δρ6μου, μνηστευομένο» 
Γ•η<1ί ίιηρβΓ&Ιοπ8 ο&υ8α 'ιΛ ίο^ΓβάβΓβΙιΐΓ. Ναιη ίιη- τοϋτον ε^ς τήν ΙαυτβΟ 6^>γατίρα, χαταβιβάζετχι τοδ 
ρβΓ&ΙΟΓ βϋΓη άίΠ^βΙ)»!, ίάβοςυβ /ρΓ0Ρ8α8 βχοΙυάβΓβ παλατίου. Συγχωρείται δ* όμως είσάρ^εσβαι χαΙ 
ηοΙβ1)&1. Ιη8ΐΑηΙί5αθ Ι&παοα &6ου8&ΙθΓίΙ)υ8^ βΐ; οη- προσχυνεΤν τον βασιλέα- στέργων γαρ αυτόν ό βα- 
ιοίπΑ θί ο1)^β^ι8Vθπιβ88β(1βίηοο8ι^&α^^5υ8,^IηρθΓ&- σιλευς τελέως άπώσασθαι ούχ έβούλετο. Έγχει^- 
ΙΟΓ Γβιη ρθΐ*80Γυΐ8(υ8, βαιη (ΙβρπβΙιβηοΙβΓβΙ αοη &1ί- (] νων δέ των χατηγ6ρων χαΐ σαφή διεχνύντων τ-ήν 
ΙβΓ ςυβιη ίί ΓβΙαΙβΓβηΙ 1ιαΙ[>βΓβ, οβρβΓβ ιη^βϋουκη βΐ χατηγορίαν, [Ρ. 6^] έρευνήσας ό βασιλεύς χα2 
(|α«Β8ϋοη68 άβ βο βχβΓΟβΓβ 8ΐ&1υί1.0υο<) 18 ρΓ«8βη- αληθή τά χατ' αύτοΰ ε&ρών λαληθέντα έμελλε χατβ- 
Ιίβα8 Ιη ιηοπαΒίβΓίυιη Μοηοο&8ΐΒηυιη οοηΓυ^ίΙ, σχεΐν χαΙ έξετάσαι ' 6 δΐ τοΰτο προγνους φυγ^ τήν 
ίΐϊίςυβ ιηοηαοΗυβ ββΐ ΓλοΙοβ. ΡΛίρίοίϋΐη €θθΐη&ιο Μυνοχάστανον μονήν καταλαμβάνει και άποχείρε- 
Ιο^οΐΐιβίβιη ίη ΗθΓθ1ο§;ίοίπ)ρβΓα1θΓ ιηβΐβ πιυΐΐ&ΐυαΐ ται μοναχ(5ς. Τον δΐ πατρίχιον Κοσμδν και λογοθέτην 
οίίΐβίο (ΙβροβυίΙ. Ι/)60 ιηγθϋοί 8υ1)8ΐϋυί<; ρΓΟίονβ- αΐκισάμενος 6 βασιλεύς έν τφ ώρολογείφ παρέλυσε 
βΐίλπυΐη Τΐιβορίι&ηβσι βΐ θ&άβοα ροΐββίαΐβ αυχίΐ. τής αρχής. Προβάλλεται δΐ άντΙ του μυστικού 
δυ!) ίάβηι Ιβαιρυβ ίη Τ1ΐΓ&θί& ΙβΓΓβ ιηοΐυβ (ιΐΒΐυβ- Ιωάννου τόν πρωτοβεστιάριον θεοφάνην παραδυνα- 
({ϋβ 1βΓή][)ί1β8 ΓυβΡυηΙ, ιηα1ΐ8?ςυβ άοιηυθ β( ΙβαιρΙα στεύοντα. Έγένετο τηνικαύτα κα? σεισμός έν τφ 
υη& οαιη ίρϋίβ ΙιοιηίηίΙ)υ8 &1)80Γρΐ8 βυηΐ. θέματι των θρ^κησίων καΐ χάσματα γης καταπλη- 

κτικά, ώστε πολλά χωρία και εκκλησίας αύτάνδροος 
καταποθήναι. 
Μβίο ηιβη8θ, ίηάίοίίοηβ 15, θίπίθοη ΒαΙ^αΐΌΓϋΠΐ Μαίψ δΐ μηνι, ινδικτιώνος ιε', είσβολήν Συμεών ό 

ρπηοβρβ ίη 01ΐΓθ1)8ΐθ8 (Ιυχίΐ ; λ1) ίίβςυβ ίη ΛΠ^υβ- τής Βουλγαρίας δίρχων έποιήσατο κατά Χρωβά- 
Ιίίβ ιηοηΙΙαοί ρΓφΙίο νίοΐαβ οηοηβαι βαυιη 908&π)ί- -. των (74), κα2 συμβαλών μετ' αυτών και ηττηθείς έν 
8ί(βχβΓθϋυπι^ο&ηηββ&υΙβιηςυί(1&ΐΏ&8ΐΓθηοπιυ8Εθ' ταΤς των βρών δυσχωρίαις άπαν τό έαυτοΰ απώλεσε 
ΟίαηυΐΏ «οοβββίΐ, 6υη:(]υθ ηιοηιιϋ υΐί ηιίίΐαΐ βΐί- στράτευμα. Ιωάννης δΐ τις αστρονόμος προσελ^ών 
ςυοπι ς υ! αιηρυΐβΐ οαρυΐ οοΙηπιηβΒ, ςυβε βυρπα τψ βασιλιΐ 2φησεν ώς εΐ πέμψας αποκόψει τήν κε- 
Χβροίορίιί ίοΓηΙοβΟ) ρθβίΙ& ΟΟΟίάεηΙβίη Γββρίοίβϋ&Ι : φαλήν τής Ιστάμενης άνωθεν τής έν τφ Ξηρολ6<ρφ 
Ηα βηΐπ) δίαίθοηβηι, οηί ί11& Γ&Ι&Ιίβ θγ&Ι, βίβϋπι ρβ- άψίδος καΐ προς δύσιν βλεπούσης στήλης (75), άπο- 
ΗΐυΓυΐη. ΕχββουΙυθ Ιιοο 68ΐ ίπιρβΓ&ΙΟΓ : βΙ ςυ&1ΐ0Γ& θ^νεΤται ό Συμεών παραυτίκα - αύτφ γάρ έστοιχειώ- 

ΧΥΙ,ΑΝϋΚΙ ΒΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

(73) Ηυηο Ιοοαπι, 8βου1υ8 ^οη^β^^υ^&8 6ί θ& ςυ® &1)Γ0^&ίυ9, ηΐ ιηίηΐτηβ ορθ^απι Ιιοο 3υ(ίΙίθ6 νθΐ &υο- 

θβαυυηίυΓ, ϋ& Ιθβ[ί, υΐ βί καί ηοη βηΐβ υποθήκη Ιογθ ιηγβΐίουιη Γηίδδβ &υ1& ραίβυπ). Χυι.. 

8βα ΑηΙβ καταβιοάζεται 688β( 8θηρ1υιη. Αρρ&ΓβΙ (74) Χραβάτων 1)&5β( ΖοηαΓ&8. 

οαίηι ΟοβίΏΑφ ς^βηοΓΟβυο ί8ν)88θ βϋη &ίί6οΐ8η€ΐο (75) Στήλης, ίίτηηίααή^ 3ίαίηχ. Εί η&ιηςυβ ο&ρυΐ 

Γβ^ηο οοηβϋϋι^^ανίβββ, ςυαΓο βΐ ιη&^ί8ΐΓ&Ιυ8 βί Γυϋ <1θ^β^1^ ϊοαρβΓ&ΙοΓ. βοΑΒ. 41 ΗΙδΤΟΗΙΑΑυΜ ΟΟΜΡΕΝϋΐυΜ. 49 σθαι τήν τοια^^ν στήλην . Ό 81 τοις ίχβίνου Α 8ΐ&1αβθ Γαϋ &1)8θί88υπι ο&ρυΐ, βα ιρβΑ, ςυοά άίΐί- 
•κιΟήνας Χάγίΐς έπΙχζμΛ τήν κεφαλήν της στήλης• $5^0^^ ίηςϋίβίΐίοηβ Κοπιαηυβ ροβΙβΕ (Ιβρρθίιβηάϋ, 
χα\ αντ^ τ$ &ρ^ . κΛ^ως άχριβωσάμκνος Ιγνω ό δίιηθοη ίη Βαΐρ^&ηα οοΓάίβ ιηοΓΐ)θ ίηΙθΓϋΙ. 
βααιλ^»;, 6 Συμιών έν Βοιιλγαρί^ τέθνηχε ν6τφ χαταχαρδ(φ άλούς. 

Ου τ«λβ;ΐτιί«ντος τήν των Βουλγάρων αρχήν ^οΗθ θ^ϋ9 Βαΐβ^απ» άοπιίηΐϋπι Είΐ ΡβίΓϋΐη Γβίΐίϋ, 

ηίτροζ Κ3κ£^ίί^ 6 2χ της δευτέρας αύτου γυναικός βϋυιη βίαβ βχ 8βουη<ΐΛ υχοΓθ, δΟΓΟΓβ ΟβΟΓί^Η 8ϋΓ- της έ^9ης Γε€οργ{ου του Σουρσουβούλου, 6'ν καΐ 

Ιπίτροκν* τοις Ιαυτου πβισιν ό Συμεών κατέστησε• 

Μιχαήλ γάρ τδν έχ της τροτέρας άττοτεχθέντα παΤδα 

β&τψ Ιτι ζών & Συμβών άπέκειρε μοναχών. Τα γουν 

«έρι{ ίβνη, Τοδρχοι, Σέρβοι, Χρωβάτοι καΐ οΐ λοιποί, 

τήν του Συμεών άναμαθ($ντες τελευτήν έκστρατεύειν 

κατ^ Βουλγάρων έβουλεύοντο. Κατέσχε $1 και λιμός 8υΙ)α1ί, ςυθίη 6ΐ ΙυΙοΓβηα δΐιίβ 1ίΙ)6Γί8 δίπαβοη οοη- 
δΐϋυίΐ. Ν&ιη Μίοΐι&βίαιη Μβιη βχ ρήοΓβ 8ΐΙ)ί η&Ιυιη 
^οη^υββ, νίνβηΐθΐη «κΙΗυο ΐΏοη&βϋυιη ΓβεβΓ&Ι. Υί- 
οίηβθ ίξίΙυΓ ^βη(68, ΤυΓοί, δβΓνί» ΟΙιγο1}&Ιφ αίςυβ 
αΐϋ, αυάϋα δίιηβοηίθ ΓποΓίβ Βυ1^&Γ03 1)6ΐ1ο ρεΙβΓθ 
8ΐ&ίυ6ΐ)&ηΙ. δβά βΐ ί&πΐΘ ^Γ&νϋθΓ ρΓβιηθΙ)&ηΙυΓ. 
ΒυΙ^δίΓί^ βί ΙοουδΙ» Γρυ^βδ βΟΓαιη (ΙβρορυΙ&ϋαηΙαΓ μέγας συν άχρίδι τό Βουλγάρων Ιθνος , Ισχυρώς βιίςυθ βΙ)8υιηβΙ[ιΕηΙ. Ιίαςυβ ΒϋΙ^αηβ ουιη αϋαΓΟίη έχ7ΐέζων χβι χαταδαπβνών τά πλήθη καί τους καρ 
ΐΓούς. Έδβδο(χβ<τβν μίν οίίν οΐ Βούλγαροι και τήν 
των αλλονν ^^οδον ΙΟνών. Ιδεδίεσαν δΐ πλέον τήν 
των Τωμαίΐιΐν έτεέλευσιν. Βουλευσάμενος ο()ν ό 
Πέτρος μετ» των π«ρΙ α6τόν 2γνω δεΤν επιστράτευσα ι 
'Ρωμαίο'.ς έχι χβταπλήξει. Καταλαμβάνουσι τοίνυν 
ττ^ Μαχ^ΒονίβΕν, ΕΓτβ μαθ^ντες ώς ίζεισι κατ' 
»νιτών ^ βασιλεύς, ιτέμπουσι λάθρα τινά μοναχόν 
Ιλίτΐοος τι. ^ ^Χ*"^ Βουλγαρίας κα» ό των παίδων 
'λ'λ Συμε«»ν Ιπιτροπεύων Γεώργιος, γράμματα έπ- 
ανόμινον. Ώς^'^λονται δΐ 'Ρωμαίοις σπείσασθαι, τά 
γ^ζμμβτα ^ραζεν, »1 αίροΰνται δΐ, και γαμικόν συ- 
στ/,ΤΛΊ^Λΐ συνάλλαγμα μετ' αυτών. "Ον άφΐκ<$μενον ό 
^^^^ώζ άσμενέστβτβ προσδεξάμενος , ευθέως απέ- 
στειλε μτεά δρ^μωνος μοναχών τίνα βε(5δοσιον κα? ^βοϋυπι ΙιιΐΏ Ηοιη&ηοΓυπι ρΓΰοίρυβ ίη δβ βχρβάί- 
(ίοηβιη πΐ6ΐα6ηϋΙ)υδ,Ρ6ΐΓυ8 Γβ ουιη δΐιίβ άθ1ίΙ)βΓ&Ια 
ίη Εοηααηοδ 1)6ΐ1υιη δυβοίρίΐ, υ1 ϋβ ΙβΓΓΟΓβιη ίη- 
ουΙβΓβΙ.Γυπιςυβ ίη Μ&οβάοηί&ηχ ρβΓνθηίδ86(,8υ(]ϋο 
ίπιρβΓ&ΙοΓβηι ΕοΓη&ηυΐΏ οοηΐΓ&ββ ουπι βχβΓοϋα ρΐΌ- 
Ωοίδοί, ίρδβ θΐ ββΟΓ^ίϋδ 1ίΙ)βΓ0Γυπι 809 δίιηβοηίδ 
ίυΙοΓ οοευΐίβ ιηοη&οΐιαιη οηηι ΗΚοηδ ιηίΙΙυηΙ, ςυί- 
1)08 οοηΙίηβϋαΙυΓ ουρβΓθ ΒυΙ^αΓοβ οααι Ηοιη&ηί8 
ραοβιη αο ίοβάυθ ^οη^υη(ζ6^β, &ο β! Εοηα&ηΐδ ϋ& νί- 
άθΓβΙϋΓ, ηυρίϋδ ίπίβρ ^βηΐβδ οοηΐΓ&οΙίβ ίά Οτηα&Η. 
Ιίδ ΙίΚθπδ αοοβρίίδ Κοίπ&ηυδ, ουιη Γθΐη ςυ&ιη ιηα- 
χΙπίθ ρΓοΙ)&Γ6ΐ, θίαΐίπι οβίοοο βπιίδϋ Τΐιβοάοδίΰΐη 
ςυβηηά&αι ιηοη&εΐιυιη βί ΟοηδΙαηΙίηυσι ΗΙιοάίυηι 
εΐβπουιη 8υ1ίουπ),(|υ1 ίη Μ6886πιΙ)Γία ουπι Βαΐ^ήβ 
άθ ρ»06 οοΠοςυβΓβηΙυΓ. Ουο ίη οοΠοςυίο ουιη γθ8 £4#»στ»ντΙνον βασιλιχόν κληρικόν (76) [Ρ. 626] τόν Ο οοπιιηοίΐθ βδδβΐ ΐΓαοΙδίΙβ, ΙββαΙί ρβΓ οοηΐίηβηΐβιη ίη Τόδιτν, σνλλαλήσαι τοις Βουλγάροις τά εΙς είρήνην 
έν ΙΙ&σημβρΙ^ (77) . (Λτινες παραγεν<5μενοι καΐ τά 
ώιότα διαλεχβέντες δπέστρεψαν διά ξηράς <Κμα 
Στε^χ^φ τινί περιωνύμψ έν Βουλγαρί^• κατόπιν δέ 
το->Ε«»ν πβρβγένετο και δ επίτροπος Γεώργιος 6 του 
Σ9ορσουβούλου χαΐ &λλοι τινίς των επιφανών. Και 
ιΐς δ^ν 1λ66ντες τφ βασιλεΐ, θεασάμενοι δΐ καΐ τήν 
^τττύρα, Χριστόφορου του βασιλέως Μαρίαν κα^ 
ι«• ν^ μεγάλως άρεσθέντες (ήν γάρ ύπερφέρουσα 
τ% χάλλ»ι), έγραψαν τψ Ιΐέτρψ διά τάχους παραγε- 
>έ8%χι , σύμφωνα ποιησάμενοι πρ6τερον περί της 
ι-ρήνης . Απεστάλη δΐ καΐ Νικήτας μάγιστρος, δ 
τνΐ βασιλέως συμπένθερος 'Ρωμανού, 6παντήσαι 
ίγχ^Τν τδν Πέτρον μέχρι της βασιλίδος. 05 υΓΐ)6αι ΓβάίβΓϋηΙ, οοαιίΐ&ηίβ δίβρίι&ηο,' ^υ^υ8 ιηα- 
^ηυιη βρ&ΐ ίηΐβπ ΒαΙς&ΓΟδ ηοηιβη ; β08(]υβ 8υ1)8β- 
ουίυδ βδΐ θΓβ^οηυδ δυΓδΐι1)υ1α8 οΗίςυβ ΙΠυβίΓββ 
αΐίςαοί νίπ. Ηί υΐ ουπι ίιηρβΓ&ΙοΓβ οοη^Γβδδί βΐί&ιη 
ΟΗπδΙΙΓβΓί εΦδ&ήδ Μ&η&ιη νί(]βΓυη(, β&ιηςιιβ (6γ&( 
βηίπι ΓοΓΠΐ® ρΓδΒδΙαηΙίδδίπι®) πιβ^ηορβΓβ ρΓθ1)&νβ- 
ΓυηΙ,ρ&οΙα ρ&οβ,ΡβίΓαπι ιηίδδίδ ΙϋΙβπδ &1)5ςυβ ιώογ& 
νβηΐΓβ 3η88θΓυηί. Μίδδϋδ βδΐ βΙί&ΓΠ ΝΙοβΙλδ π)&£;1- 
δΙβΓ, Ωΐϋ Ηοιηαηί δΟΟθΓ, ςυί ΡθΙγο οΙ)νί&πι ΪΓβΙ βυιη- 
ςυθ ΟροΗη (ΙβάαοβΡβΙ. υΐ}| αά Βίαοΐιβπι&β νβηϋ 
ΡβίΓυβ, ίιηρβΓαΙοΓ ΙήΓβπιί βοίίβπι νβοΙυ8 βυιη βχ- 
οβρϋ 80 δ&ΐυΐανϋ βί ΙιοηοπΩοβ ΐΓ&βΙανίΙ, ϋβςιΐθ 
ίηΙθΓ 86 υΐί βχ Γβ 6Γ&1 οοΠοοιιΙίδ,ραοΙα ραοίβ 6ΐ ιηα- 
ίπιηοηϋ οοα)ρο8ίΙ& δυηΐ, ίη οπιηίϋυβ ϋδ ρΓοΙονβ- ηταλββΟντος έν Βλαχέρναις, ό βασιλεύς μετά τριή- η δΐίαπο ΤΙιβορΙι&ηβ πιβάίυαι ββΓθΓβηΙβ. Οοίούηβ άίθ 

οοΐανβ, ραΙπαΓοΙίΛ δίβρίιαηυδ 310 οαιη ρΓΟίονβ- 
δΐίαπο ΤΙιβορΗαηβ βί υηίνβΡδΟ ββη&Ιυ β^ββδυβ, 
οοη3υ§ίϋαι ΡθΙγι βΐ Μαη® ίη Γαηο Ββίρ&ΓΦ αά 
ΡοηΙβιη δ&ΟΓυηι Γ&υδίυοαςαβ ββδβ ^υδδί^, βροηβ&ιη 
εοΐΏίΐΑηϋΙ)υ8 Τ1ιβορΙι&ηθ βΐ 8υΓ5υΙ)α1ο. ΝυρΙϋβ 
ΐΏ&§;η16οβ θ1 δΐιηαρίυοβο ουιη βρΙβηάοΓβ οοηΓοοϋδ, 
ρΓοΙονβδΙί&ηυβ ουιη Ωϋα ΟβΒδ&πβ ιΐΓ^θΐη ίηΐτ&νίΐ. 
Τβιϋαιη α ηυρϋίβ οοηνίνίααι ίηδίϋυίί ίιηρβΓλΙοΓ&ά 
ΚοηΙβαι, ίη Ιοοο υΒί 6 η&τίΐ^υθ βχΪΓθ βοίθϋαηΐ, 
8ΐ&ηΐ6 ίαιρθΓ&ΙοΓία εβίοοβ Ιη βο Ιοοο : &άΙιίΙ)αίΙςυ6 έλ§ών τούτον έδέζατο καΐ ήσπάσατο και φίλο 
Ιδεξιώσατο. *Αλλήλοις ουν τά ε?κ6τα προσομι- 
τά τε της εΙρήνης σύμβολα καΐ τά του 
ΐ^η έιε«ραιώσαντο, του πρωτοβεστιαρ(ου Θεοφά- 
ΐ9ΐζ 1ν ΊΓβσι μεσολαβοΰντος. Και τ^ η' του Όκτω- 
ίΐΜυ μγ^ν^ έξελθών δ πατριάρχης Στέφανος, ϋμα τφ 
Χ3ΐτ;ο6€στισρ{(|» βεοφάνει και πάσ^ τ^ συγκλήτφ, 
ιϊ/{γησ« Πέτρον τε και Μαρ{αν έν τφ ναφ της 
κιρσγίας θεοτδχου της ΙΙηγής^ παρανυμφευ<$ντων 
ντΐ χρωτο€(στιαρ{ου καΐ τοΙ3 Σουρσουβούλου. Φαι- ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ αΟΑΒΙ ΝΟΤΛΙ. 

(76) ΟαΙ βοοΙβΒϋβ ίη ρ&ΐαίίο ίηβΐυβίβ ιηίηίδΙρ&ΐΜλΙ. (77) Αά οοηΩηία ΤΐίΓαοίβ βΐ Ηαπι! ιηοηϋβ Γ&άί- 
6«ΑΒ. βθθ^ ^αxι& Αηοΐιί&ΐαχη βϋα. Οοαβ. 

Ρατιοι.. βι. βΧΧΠ. 3 43 ΟΕΟΚΟΙΙ βεΟΚΕΝΙ 44 οοονίνίο ΡβίΓυοα, Οοηβί&ηϋηαιη ΙιορβΓ&ΙοΓβιη &ο Α ^ρί*>ν 81 καΐ ποΑυτκλών γενομένων των γάμων, βΙιηβϋΓβΓαιη. 11>ί Ιιααά ΙβνϋβΓ Ιυηαυίΐυ&ϋ βυηΐ ΒυΙ- 
Ι^αη,ΟΙιηβΙίΓβΓαιη ΟοοβΙ&ηΙίηο ίηΓΑυβΙίθ&εοΙ&ιη&Ιίο• 
ηίΙ)υ8 ρΓβΒροηί (ΙβύβΓβ οοηΙβηάβηΙββ.ΕοΓυηαςυβ ρβ- 
ΙίΙίοηί ίαιρβΓ&ΙοΓ οαοΓβΕη ςβββίΐ. 0ιηηίΙ)υ8 ρ&Γ&οϋβ 
(]αβ ία Ι&ΐί Γθ ββη αββοΐβοΐ. Μ&πα οαιη βυο ιηα- 
ΓίΙο βοΐνϋ βί ίη Βαΐ^&παιη ιΙβΓ ίηηϊ, άβάυοία α 
ραΓ6ηΙίΙ>υΒβ1 ρΓΟίονββΙίαηο υθςαβ αά ΗθΜοπιαιη. 
ϋοο ρ&οΐο ΓβΒ ία υΓΐ)6 &β(Φ. βισηλβεν ό πρωτοβεατιάριος 6ίμα τ^ βυγβτρί τοί 
βασιλέως έν τ^ π<5λει. Τρίτη ν δΐ μετά τλν γάμον 
έστίασιν έν τ^ των Πηγών αποβάθρα (78) ιτοιήσβς 
έ βασιλεύς, παρ* αύτ^ τξ αποβάθρα του βασιλιχο-3 
δρ^μωνος Ισταμένου , συνειστιάθη τψ Πέτρφ. 
ΙΙαρησαν δΐ τ^ί εύωχί^^ και Κωνσταντίνος 6 βασιλεύς 
και Χριστόφορος. Έγένετο δΐ στάσις ού μιχρχ 
παρά των Βουλγάρων, ένισταμένων πρ^τερον εύφη μηΟηναι τον Χριστο<ρ(ίρον, εΤτα τλν ΚωνσταντΤνον ών τ^ ένστάσει παραχωρών ό βασιλεύς 'Ρωμανος έχέλευσε, 
ονΙτω γενέσθαι. ΙΙάντων δλ των έν τοις τοιούτοις ε1ωθ6τ(ι>ν γίνεσθλΐ συντελεσθέντων, άπηρεν ή Μαρ(ασυν τψ οΙχε(φ 
σ>ζύγψ και της πρ^ς Βουλγαρ(αν τίψαιο, προ πεμφΟε^^» παρά των γονέων α^της και του πρωτοβεστιοφίου μέχρι 
του Έβδ(5μου. Και τά μίν έν τ^ π(5λει τούτον έτελεΤτο τ^ν τρ<5πον. 

Αυοαηηβ8€αΓθυ&8,ω&£;ί8ΐ6Γ&θ8εΙιο1αΓυΐΏ(1θΐηβ- Β Ό δέ δομέστικος των σχολών Ιωάννης μάγιστρος 
5ίΊου8 8γπ8θ, Γβ8 &^βη(1θ &0 ΓβΓβηάο βΐ ο1)νί& οιηοία ό Κουρκούας, άγων και φέρων τά της Συρίας και ρΓΟΓϋβηάο, ρΐυπιη&ςυβ ο&8(θ11& βΐ χηυηϋίοηββ &1- 
ςαβ υΓΐ)β8 1)&Γΐ)&Γίο&8 βνβΓίβη^ο, Ό8ςυβ αά ηοΙ)ίΐ6ΐΏ 
ϋίαιη Μβΐίΐβαααι ρβΓνβηϋ,βαιηςαβ οΙ)8688&ιη 60 ηβ- 
εΰββϋ&Ιίβ Γβ(ΐ6£;ΙΙ υΐ &(] ρ&οίβε&Ιίοηβιη οΙ)8638ί οο- 
ββΓβηΙϋΓ 8ρβοΙ&Γ6. Υβαϋ θγ^ο &(1 βααι Αροοίιαρθυβ 
811 Λαιβή ρΓοςαβΙυδ, ΜβΙίΙβηΦ αΐΏβΓ&β, βΐ Αρο- 
8α1&11ια8, ςυί ΐΏί1Ηίΐ3υ8 Μβΐίίβηφ Ιβςβηϋύυδ ρΓΦ- 
6Γ&1;ςαο8 οοιηϋβΓ βχοορΙοΒ άοηαββίίουβ &ά ίιηρβ- 
ΓαΙοΓβαι ιηί8ίΙ, ϋ(]α6 ρ&οίΩο&Ιίοηβ οοηΓβοΙα (ϋοαιυΕΏ 
ΓβάίβΓίιαί, 800118 αο &ιη1οί8 Ηοιη&οοΓυπα αβοπρίΐ, βΐ 
οαοα ϋβ οοοΙγα δ&Γ&εβαυβ *ρορο]αΓ68 βυοθ αππαΐί. 
ΜθΓ(αί8 αυΐθΐη Αροο1ι&ρ8θ βΐ Λρο8&1&1Ιιο ρ&χ 6& 
ΓυρΙ& 68ΐ. ΙΙ&ςοθ (]οιηθ8ϋου8 ΜβΙίΙβαίβ 1)6ΐ1ϋΓη ίη- απαν άντ(ξουν καταστρεφ^μενος, και πλείστα φρού- 
ρια και βχυρώματα και πάλεις βαρβαρι/.άς χαθελών, 
Ιφθασε και μέχρι της περιβόητου Μελιτηνης , 
πολιορκί(^ δΐ τους Ινδον στενόχωρη σας ήνάγκβσε 
προς συμβάσεις ΙδεΤν. Ηαρεγένετο ουν προς αύτον 
Άπ($χαψ ό τοί3 "Αμερ Ικγονος , άμηρας υπάρχων 
Μελιτηνης, κα'ι Άποσαλάβ δ' τών έν αύτ^ί τΛατάργω•^ 
ταγμάτων [Ρ . 627] οΰς προσδεξάμενος 6 $ομέστι- 
κος Ιλαρώς και μετά προσηνε(ας προς τόν αυτοκρά- 
τορα έξαπέστειλεν. Έντυχίντες οδν αύτψ και ειρη- 
νικά ποιήσαντες σύμφωνα όπέστρεψαν εΙς τά Γδια, 
τοϊς φίλοις καί συμμάχοις 'Ρωμαίων καταγραφέντες* 
και μ£τ* αυτών κατά τών ομοφύλων καθοπλιζ()με>οι. ίβΓΐ, Οϋΐη ςυο βΐίαιη Μ6ΐί&8 βΓαΙ ιη&^βΙβΓ, Απηβ- ρ Τελευτι5σαντος δΐ του Άπ(5χαψ και του Άποσαλλ^, 
ηίθ8 άυοβη8.Αο ίηίϋο αυίάβιη ΙιοβΙββ οαβίΓα 8υ1) άίο διελύοη τά της εΙρήνης . Εκστρατεύει ο^ν χατ* 

αυτών 6 είρη μένος δομέστιχος , ψ συνήν μετά τα>ν ςυίάβιη 
Ιοο&Γβ αυβοβ ιοΙγα ιηϋΓ08 υΓΐ)ί8 οοοαροΐίαπί, ά6ία(ΐ6 
νβΓΟ υΓΐ)βιη ο1>8β8^ιιηα πκι^αα νί ορρυ^η&ηΐββ βχρυ- 
ςη&ηΐ : ββά βί οίΓουοα βίΐα οιηπία ρορυΙ&ηΙΟΓ αίςυβ 
βυϋί^αοί αο ΚοΐΏ&ηί8 ββΓνίΓβ οοςαηΐ. ΙιηρβΡ&ΙοΓ 
Μβΐίίβηαιη βΐ ςυοά οίΓουιη ββΐ Γβ^ίοαΐβ ίη ρΓββΓβ- 
οΐυπβ (ΟυΓ&ΙϋΓβΐ&ιη ίρβί νοο&1)αα1) Γοπηαπι Γθ€ΐβ^ϋ, 
αο ιη&^πο8 ίηάο Γ6άί1υ8 οεΓ&ηρ οοηΓθοΗ. ΟδθΙβΓυΐΏ 
ΝίθθΙ& ιηαςίβΙβΓ βΐ ΟΙιήδΙίΓβη 8θθ6Γ&06υ8&1υ8,(]υοά 
(^βαβΓϋΐη ίαοϋ&Β86ΐ αά άβίαρϋ&ηάυιη ίαιρβπο ρϋ- 
ΐΓβπ), υΓΐ)β ριιίβυβ Γ&βαβοιυθ βί ιηοηαοΐιυβ Γ&οΙιΐ8 ββΐ. 
Γ)ίβ 0160818 ^αι^^ 25 ίηάίοϋοηβ 86χ1&,81θρ1ι&ηυ8 ρα* 
ΙπαΓοΙια ιηοΓίυυβ ββΐ,ουηαβί ηαυηβη ρΓδβΓυΐ88θΙ 1)ί6η- 
ηίυπ) 6ΐ ιηθη8θ8 υηάβοίπι. Μβη8θ Ββ06π)1)Γί ιηοη&- 
οΙ]υ8 ΤπγρΙιο ρΓοάυοϋυΓ,θίςπβ ρ&ΐΓΐαΓβΙι&Ιυ8 &ά ββπ- Άρμεν(ων και 6 μάγιστρος 6 Μελ(ας. ΚαΙ τρ<$τερον 
μΙν πολέμφ τους Μελιτηνους συνήλασαν εΤσω τείχους 
κατατολμήσαντας άντιποιήσασθαι τών υπαίθρων • 
Ιπειτα περικαΟίσαντες την πύλιν και μετά συντο- 
νίας ταύτην πολιορκήσαντες πολέμου ν(5μψ κατέσχον. 
Κατέδραμον δΐ και πάντα τά πέριξ και έχειρώσαντο 
και δούλα 'Ρωμαίοις ειργάσαντο. Τήν μΙν ουν Με- 
λιτηνήν εΙς κουρατωρείαν καταστήσας 6 βασιλεύς, 
και πασαν τήν περιοικ(δα , πολλήν συντέλειαν τψ 
δημοσίφ προσήγαγε. Νικήτας δΐ 6 μάγιστρος καΐ 
πενΟερός Χριστόφορου του βασιλέως κατηγορηθείς 
ώς υποτιθέμενος τφ Χριστοφορψ κατά του ιδ/ου 
γενέσθαι πατρίς καΐ τούτον έξώσαι της βασιλείας, Ιϋΐη ΙθΐΏρυ8 οοιηιηϋΐίΙυΓ, άϋπα Τΐιβορίιίΐβοΐυδ ίιη- ^ έξεβλήθη της πόλεως καΐ άπεκάρη μοναχ<5ς. Μην\ ί\ ρβπ&Ιοηβ ΩΗυ8 αά ^υ8^&Iη 819 θβίαΐβπι ρβΓΥθηΐΓθΙ. 
ϋοάβαι πΐ608β (;Γ&νί88ΐΓηυιη Γυϋ Γη§;υ8,&(]6ο,υ11βΓΓα 
ρβΓ (Ιίββ 120 ^Ιαοίβ (ΙοΓϋΙα ΓυβπΙ.Ιά ^βΐυ 8ηΙ)86ου1α 
681 ςυ&οΐα ηυσκιυνιη ΓυίΙ Αηΐθ ρ68ϋ8, ςα® ΐΑηίυπι 'ίουλίψ ιε' ήμερα, Ινδικτιώνος ς' , έτελεύτησβν 6 
Άμασείας Στέφανος , ιρατριαρχήσας Ιτη β', μή- 
νας ια' . Δεκεμβρίφ δΐ μηνΐ άγουσι Τρύφωνα μο- 
ναχών, καΐ χειροτονοΰσι πατριάρχην έπί χρ<$νφ Γ78) ΙοΓΜ/η ηΜ β ηανίΐηίί βχΪΓβ $οΐ€ηί^ άποβάθραν 
ΧγΙαηάβΓ βχροηίΐ : 86ά ρ. 623 €χοίη$ίοη%$ Ιοοηιη; 
ΓαΙβο υΐτοϋίςυβ : 68ΐ βηίΐΏ ίαΐ^ηίαίηπι Ιίρηεηηι αά 
ίαδΙ&Γ άθΠΐα8 ίο τηΑΠ8 ροΚυ βχδίΓυοΙυηη, ί()ί(ίβπι 
ά68θπρ|ηιη, ςυο βίίαιη οοητΐνία ηυρϋΑ8ςυ6 οβίβ- 
5ΓαΓθ ροΐυβηηΐ Ηοιη&ηοΓυηι 6ΐ ΒυΙ^&ΓΟΓυαι ρπη- 
οίρβθ. *Αναοάθραν ροϋυβ, υΐ ΓΓβςυβηΙβΓ βοπρ8ϋ 
Οοίϋηϋβ, Ιθ^βΓθΐη, ηί8ί πιβ ν6Γ8υ8 βυοΙοΓβιη Γβίι^ίο 
βί Γ6ρβ1ϋ& νοχ άβΙίη6ΓβΙ,ςυ& ηίΙιίΙοΐΏίηυβ Ιάβηι βο 
άποί)άθρας ίη<^οαη ρβΓοίρίο, ίαδηίαίηηι νίάβΐίοβΐ 
ροΓίαί ΐ6ΓΓ6β(ΐ4θ οοοίί^υυαι, ίη ςυοά β άποαιοηθ ΧΥΙ-ΑΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. 

Βοιη9ΐηϋ8 ίπιρΘΓαΙοΓ 6Χ8ΠίΓβ(, ΡβίΓυ8 αυίβηι Βυ]^&- 
ΓΪΦ Γβ^υΐαβ ο ίθΓΓδί οοηβοβηιίβΓβΙ, αβ &πιΙ)θ άβ ραοβ 
εοΐΐοουϋ ρΐΛοΗβ οοηνίναΓβηΙυΓ.ΑΙΙβηάαηΙυΓ αυοίο- 
Γί8 ν6Γΐ)& ρ. 623 οϋαΐα, ηββ ηοη β( 1ι»ο Μαηυθίθπι 
βΐ βϋΐΐ&ηϋοι ΤυΓ0«Γυιη €Ιιΐ73ορο1ί οοΙϊοουΙυΓΟβ (1β- 
8οηΙ)6πΙί8ΐ αρυ(1 Ρ1ΐΓ&ηζί8 ίηίβΓρΓβΙβπι : Ιΰΐ Ιηνβηι 
ίη ίβηίοήηίη $χνβ ΙαΙ>Ρΐηα€ηΙηηι εΜ ραταίηίΛ ^οη^^^' 
$α. ΙτηρδταΐΟΓ αιτη /ΐ/ίί* ιη Ιήτβηιί1)η$ βάβΰαηΐ ηο 
ΜδβΙαηί, βΐ ίηίβτ $6 ίρ8β βί αιηετα$ ραη^ε ψηίΐΐβΐίαηί. 
βοΑκ, 45 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΟ 4β |$ητψ, μέχρις Ιΐν θεοφύλακτος ό του βασιλέως υ\&ς Α 8«νιΊΐ υ1 νινί πιΟΓίυΙβ 6ίΓβΓ6η(1ί8 οοη βιιΓΟοθΓβηΙ. 
εΙς (χέτρον φθάτ^ τής νομίμου ηλικίας. Τφ αύτφ ΙηαρβΓ&ΙΟΓ ςααηΐυιη ίά Γββ ρα88& β8ΐ, βαιηΐΏ&αν 
δΐ μηνι γέγονε χειμών αφόρητος, ως χρυσταλλωΟή- ευΓ&Π) βΐ ρββίίβ βΐ Γπ^οπβ 1)&1)υϋ, Οίηηΐβ ς^βηβπβ 
ναι τήν γην έπΙ ημέρας Ικατον ε!κο9ΐ. Έπηκολούθηαε βυχίΐϋβ 6ΐ ΐ36ηβΩοϋ8 βυοευΓΓβηβ βυΙΐάίΙίΒ. 
{^ χφ χε'.μώνι και 6 μέγας λιμός, τους πώποτε γενομένους 6Γερβαλλ(5μενος, και θάνατος άπλ τούτου, 
ώς μή δύνααΟαι τους ζώντας τους τεθνεώτας έκκομ(ζειν, του βασιλέως πολλήν πρ(5νοιαν ποιησαμένου κατά 
τ6 δυνατόν και του χειμώνοςκαΐ του λιμοΰ δι' εύποιιών και άλλων βοηθημάτων ποίντοδαπών. 

υέτρψ δι τψ Βουλγάρων 5ρχοντι έπέθετο Ίωάν- 8ηΙ) ίίΐβπι ΙβΓπρυβ ΡβίΓΟ ΒυΙ^&ΓΟΓϋΐη ρπηοίρΐ 

νης ό αδελφός αύτου μεθ* Ιτέρων των μέγα δυνα- ^ο&ηη^8 ΓΓ&ίβΓ ίρθίυδ 8ΐ ηοηηυΐϋ &1ϋ ροίβηΐία ϊηΙβΓ μένων έν Βουλγαρίφ. Και φωραθεις αύτδς μεν 
τύπτεται καΐ καΟείργνυται, οΐ δΐ λοιποί πάντες 
τοις Ισχάταις υπεβλήθησαν τιμωρίαις. Δήλα δε 
ίΟετο και τφ βασιλεί 'Ρωμανψ ΙΙέτρος τα γεγενη- 
μένα. "Απερ μαθών ούτος τόν μοναχόν Ίωάννην ΒυΙ^&Γ08 ρπιηί ΐηδίάίαβ βίΓαυηΙ; ςυίΙ)α8 ρ&(θΓΑθϋ8 
^ο&ηηθ8 νβΓΐ)6η1)υ8 ιηυΙΙ&Ιυβ ίη ο&ΓεβΓΟίη άβάϋυΓ, 
Ηβ ΓΡίίςυιΉοτηη 11)08 ε&ρίϋ8 βυρρίίηίυιη 8υιηΊΙυΓ•Ε& 
«1β Γβ α ΡβίΓΟ οβΓίίοΓ ΓαεΙα^ Ηοιη&ηυ8 ^ο&^^βxη 
τηοηαείιυπι, θυιη ςυί &Ηςυ&η<!ο γθοΙογ ΓυβΓ&Ι ιηίΙΙϋ τ^ν ποτέ (^αίκτωρα πέπομ^ε, προφάσει μίν άλλα- β ΒυΙ) ρ^ΙβχΙυ ρ&οΙοΓυιπ 8Αηο!βη<]θΓυηι, ςοί οιηηί γ ίου, τ^ δ' αληθείς Ίωάννην ποικιλοτρόπως εδρεΤν 
και ε!ς Κωνσταντινούπολιν άγαγεΤν. *0 δή και γέ- 
γονε * καΐ δυνηθείς 6 (3α(κτωρ άποκλέψαι τόν 
Ίωάννην, έν πλοίφ άπό Μεσημβρίας είσελθών, άμα 
αύτψ τήν βασιλίδα κατέλαβε. Και μετ' ου πολύ τό 
μοναχικών άπο^;5(ψας σχήμα και γυναίκα αίτήσας 
Ιλαβε, προσέλαβε δΐ και οΤκον καΐ κτήματα πάμ- 
πολλα. Και Μιχαήλ δΐ 6 του Πέτρου Ιτερος αδελφός, 
τήν Βουλγαρικήν Ιμειρ<$μενος κατασχεΤν έξουσίαν, 
[Ρ. 628] φρούριον καταλαβών έρυμνόν άνέσειε τα 
Βουλγάρων, και πολλοί προσε^ρύησαν αύτφ. Μετά 
μικρόν δΐ τούτου αποθανόντος δεδι4τες ο\ προσ- 
ρυέντες τήν του Πέτρου άγανάκτησιν , έπήλθον 
ταΤς 'Ρωμαϊκαΐς χώραις διά Μακεδονίας και Στρυ- 
μ($νος και Ελλάδος, καταλαβίίντες τήν Νικ4πολιν, ρ 
πάντα τά έν ποσι ληΐσάμενοι και τέλος έν αύτ^ι 
σαββατίσαντες ο'ίτινες ΰστερον διαφόρως καταπο- 
λεμηθέντες υποχείριοι 'Ρωμαίων έγένοντο . Κατά 
τούτους τους χρ<$νους Ιπεσε λίθος από τής έν τψ 
φ6ρφ άψΐδος, δν κοσμίτην (79) καλεΐν εΐώθασι, και 
άπέκτεινεν έίνδρας έξήκοντα . Έγένετο δΐ καΐ ιηο(]ο ^ο&^η6τη ςυβΓβΓθΙ &ο Οροΐίη άυοβΓβΙ. Εί 
8&ηβ ΓθοίοΓ ^οα^η6I^ 8υ£ΓυΓ&ίυ8 η&νΙ^ίο & Μβ8βιη- 
1>π& βυΐΏ 86ευιη ίη υτΙ^βΐΏ ρ6Γ(1υχίΙ. Ρ&ιιίοςυβ ρο8ΐ 
ιηοη&βϋοο &1)]6θ1ο 1ι&1)ϋυ υζοΓθΐη αιηΜνϋ αίςαβ 
(Ιυχϋ; (ϊοπιυπι ςυοςυβ βΐ οροβ ρβ^Iη&^^ιι8 λοοβρϋ. 
ΜίοΙΐ86ΐυ8 ροΓΓΟ &1ΐΓΓ ΡβίΓΐ Γγ&(6γ, εαρίάίΙ&Ιθ Βα)• 
^αηοί ίιηρθΓϋ (ΙυοΙυβ,εΑβΙβΙΙυιη ιηυοϋυιη οεεαρ&νίΐ, 
Βυ1^&Γ08ςυθ εοηείΐανίΐ, ιηυΗθ8«4υ6 αά 86 &ΙΐΓ&ζί1. 
Ουτ 60 ρΑυΙο ρο8ΐ οαοΓίυο ιγειπ Ρβΐπ ιηβΙαβηΙβΒ 
818 Κοπι&ηΑΐη ίηνα8εΓυη1 (ΙίΙΊοαβαι : &ϋ ρβΓΜα- 
εβάοηίαιη, δΙργίΏοηβΐΏ βΙΟΓδβείαιΏ ρΓοΓβεΙί, 6ΐ οΙ)νία 
ςυβςυβ ροραΐ&ΐί, Νίεοροΐίη 1<ιηάβιη οεευρ&ΓυηΙ, 
ίηςυβ βα 8υ586(]6η]η1. ΥβΓυιη Ιιί ροβίβηβ ΐ6ΐηροΓί- 
1)α8 ναπίδ 1)6ΠΙ8 α ΚθΓη&ηί3 8υΙ)&εΙί 8υηΙ. Ε& ίβιη- 
ρβ^Ι&ΐβ 1&ρί8 ςυίάααι (ϋβ ίοΓοίεε Γοπ άβείάίΐ, ςυ6ΐη 
8θ1θΙ)&ηΙ εοδίηϋβη, ί(! 68ΐ !•;υη(1&αυΓη, νοε&Γ6, βΐ 
ίηί6ΓΓ6εϋ 60 νίΓ08. ΤθγγϊΜΙθ βΐί&ιη ίηεεικϋιιΐΏ Γυϋ 
ρΓοχίιηβ ΓοΓϋπι Οβΐρ&ΓΦ, ςϋοά γο81γ& αΐ38υηιρ8ϋ 
υδηυβ αά Ιοευιη ευί Ρδίεΐιββ ηοαίθο, ίά 68ί, χηΐεβ. 
05ϋΙ 6ΐί&ιη ΟΙΐΓίδϋΓθΓ 0»8αΓ, 14 ά\β Αυ^8ΐί, βΐ 
8βρυ1(υ8 681 ίη αιοη&βίεπο ρ&ΐΓί8 βυί. εμπρησμός φοβερός εγγιστα τής ύπεραγίας θεοτόχοί) του φύρου, καΐ έπυρπολήθη ό Εμβολος άχρι των 
λεγομένων Ψιχών. Έτελεύτησε δΐ καΐ Χριστόφορος δ βασιλεύς, μηνι Αύγούστψ, ινδικτιώνος ιδ\ καΐ ετάφη έν 
ττΐ μ4»/^ του πατρός αύτοΰ. Του ^ητοΰ δΐ χρύνου τελεσθέντος δν ϊθ«ο Τρύφων 
6 πατριάρχΓ,ς, ουκ ^ίθελε (80) κατελθεΤν του θρύνου 
ώς όπέσχετο, άλλα κρίσεις έζήτει καΐ α^τιάματα 
κατ* αύτου προβληθήναι δι* β της Εκκλησίας έκβάλ- 
λεται. Άμηχανοΰντος δ' έπι τούτψ του βασιλέως 
καΐ μή {χοντος Η τι και χρήσαιτο, ό Καισαρείας ΑΙΤρ^τρΙιοη ευαι ΐ6ΐΏρυ8 ρβΙπΒΓεΙι&Ιαβ 6ΐ άβΠηί- 
ίυιη 6χϋβ86ΐ, ρΓ0ΐηί88ί8 8(&γ6 6ΐ 8θ1ιο (ΐ6εβ(ΐ6Γ6 ευιη 
ηο1ΐ6ΐ, ςιι«8ίνϋ ςυο ρ&είο επιη1ηί1)υ8 ίη1βη(&ϋβ 
ίη ^ϋ(1ίείυI^ υοοβγι 6( βεο1β8ΐ& 6χΙυΓΐ)ΐιη ροβββί. 
Αηίιηί <1υ1)ίυ(η «βΐ ςυο 86 ν6Γΐ6ΓθΙ ηοη ]3&1)6η1βιη 
1ιηρβΓ&(0Γ6ΐη, ίηΐ6Γ!π)ςυβ ΓΓ&α(1ί8 6ΐ 1α(ϋΐ3ηί ίιηρ&- βεύφάνης, δν δή και Χοιρινόν έκάλουν, κωτίλος {) ϋβηΙΙϋ Π)068ΐυ]Ώ Τΐΐ60ρ1ΐϋη68 Ολββ&τοβλ βρίβεορυβ 
άνήρ, άλύοντα βλέπων τόν βασιλέα και τόν έμπαιγμόν ε6Γαβη8, 18 ςυθΠλ 6ΐ 01)(ΒΓίηυιη νοο&1>&ηΙ, Ιιοιηο 
και τήν άπάτην μή φέροντα, 6πέσχετο αύτψ ε^ς ηυ§;8Χ, ίη 86 Γ6ε6ρίΙ οοηΩείβηάβ Γθί η6^θΐίοιη• 
τέλος &ξαι τό σπουδαζύμενον. Άποδεξαμένου δΐ του 6υΐΏ(ΐυ6 ίΐΏρ6Γ&ΙθΓ β^υ& ορβΓ&ιη οΙ)1&1&ΐη ΑΐΏρΐ60ΐ6- 

ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ 00 ΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (79) Κοσμίτην νοοαηΐ &ΓθΙιίί60(ί Οηβοί ΙοΙβίΏ 
Θρΐ8ΐβ11ί βοιηρβςβπι 6ζ εοΓοηίάβ ζορΙιοΓΟ 6ΐ βί βυΐ)- 
{βοΐΑ ΐΓ8ΐ)6 ε'^α^ιηβηΐλΐ&ιη, οοτηίοΗβ^ (Η^β^ ογγΛι- 
Ινανβ^ ςυοά οοΙαηιιη&Γυιη βάίΟείαιη κοσμεί, οτηαί^ 
8ίε άίεΐ&πι. β6Γπααηυ8 ίη Μγί»1&^ο^ΐ& κιγλίσιν και 
στήθ*νι 81 ν6 κιονίοις, ε&ηε6ΐίί8 6ΐ εο1υπιηί8 ροριι• 
Ιαιη λΐ) &1ΐ8Γ6 86^υ^^6η^ί5α8, κοσμίτην ίπιροηίΙ.Οοη- 
Βΐ&ηΙίηυβ άβ Αάιη. Ιπαρ. 1ά6ΐη ΰχββςυίίυρ /"ίστανται 
δ^ καΐ εις τό τοιούτον κάστρον καΐ κίονες πυκνοί 
Ιχοντες επάνω κοσμίτας. Οοαβ. (80) ΐΌουβ Θ8ΐ ΐΏυ1ί1υ8• Ο,τ^ο 8ίο ίηΐ6^&ηάιιιη : 
Ουιη ίπιρβΓ&ΙΟΓ νί βυιη ά6ΐηΓΐ>&Γθ νβΓβΓβΙυτ, 
ςυ»!8ίνί1, 6ΐε. Ιη πι&Γ^ίηβ 1ίΙ)Γ&ηυ8 ιηηοΐ&νίΐ, 
'Όοα καΐ ιιητροπολίτου κακ^νοιαν και άργ ιερέως 
άπλαστίαν. Ιά, ρυΐο, άπλαστίαν (Ιίείΐ, ς^υοα ΤΓγ• 
μΙ}οηί8 &ηίιηυ8 ηοη θγ&Ι ϋα ΓοΓΠΐ&Ιυ8, ι:^ αγ168 \β\λλ 
ίηΙΰΙΙί^βΓβΙ. Ουίά 8ί άπληστίαν 8εΓί1)6Γθ'νο1υίΙγςαο4 
ηοη 6Χ8ΑΐυΓ&Γβ1υΓ Ι6(ό1ίιη& ρ&ΐΓί&Γθ|ΜΐΙιΐ8 &(1ιηίηί• 
β(ΓαΙίοη6 ? Χγί. 47 ΟΕΟΕΟΙΙ ΟΈΟΗΕΝΙ 48 ρβΙΠΓ,ΤΓΤρΙιοαβιη &8(α οίΓΟΰΐηνβηίβηάΰΠΐ Γ&Ιπβ,βΙο Λ. ββ*^^^^^•»^ "^^ 6π((σχεσιν, άπάτ^ περιέρχεται τ^ν οοηιρβίΐ&ΐ : « Μυΐΐβ, άοιηίηθ, α^τβΓβυιη 1β ιηοϋΙοΓ 
ιαιρ6Γ&ΙθΓ, β1 οηΐΏίη& εοηςυίήί οΐ) ςυ» Ιθ βοϋο 
^16^^οβ^β ροββΗ. Ου&ηΐιιιηνίβ αοΐβιο χη&^ηο 1&1)0Γβ 
ηϊΜΙ οοηββςυίΙυΓ : 314 ςαί βαίαι ίηβοηΐβαι οηιηί- 
ηβίυΓ?αηαπι ρΓοΓβΓυηί ςυί 1β άβροβϋυιη ουρίυηΐ, 

ρΐΌΓ81Ι8 Ιθ 6886 ΗϋθΓ&ΓυΐΏ 10801001. Ιά 0110160 81 

αιηοΐίη ςυβ&οιυβ, υϋςυ6 Ιυρί Ι)ί&οΙ;68 Γυβποί 
010068 ςυί ϋΜ ίοβίάί&οίυΓ. Εγ^ο βί χιΐ6 &υ- 
(ΙΪΒ, οοΓ&αι ΙοΙο οοοοϋίο ίο ιηυοάα οΙι&Γία οοπιβο 
ίυοιη 6ΐ ροοϋ0ο&1υ8 άί^οϋΕΐ6πι 8θΗ1)6, 6&αιςΌ6 
ίιηρ6Γαΐ0Γί πιί1ΐ6, οί 06γ1ο 60^0080608 8ρβπι ίβϋυβ 
οηπιίοίβ ίΓΓίΙ&ιη 6$86, (Ιβθίο&Ι ί8ία οοο1γ& Ιβ πιοΗη.» 
Ιά οοο8ί1ίυιη ιιϋΐ6 νΪ8ΐιοι.8ΐΑϋαι 6γ^ο οοςϋοΓ οοο- 
οίϋαπι, θΐ ρ&1ή&ΓθΙι& Ιαπι 8ίο ΙοςυϋοΓ : < βαί αΐ6 πατριάρχη ν, κβι προσβλθών ίφη πρ^ς αύτ4ν• α Πολλή 
μίν, ώ δέσποτα, ή κατά σου της βασιλείας Ιπίο&νις 
χαΐ αΙτιάσεις ζητεΤ Βαναμένας σε χατασπασαι του 
βρ^νου, πολλά δΐ μόχθων ούχ εδρ(σκει• ιζζ^ς γαρ 
&ν του άναιτ(ου α1τ(ασις ά'ψαιτο ; *Εν δλ προφέρουσιν 
αΓτιον οΐ σπουδασταΐ της σης χαθαιρέσεα>ς, ^- 
σχοντες μή 6'λως εΐδέναι σε γράμματα. Ε Ι ούν 
τοΰτο &ποτρέψασθαι δυνηθείημεν , λύχος Μντως 
χανών φανήσονται οΐ χατά σου μελετώντες. Ε? τι 
ουν μοι πε(θ(ί, έπι παρουσί^ πάσης της σον^Βοο 
γράψας έν άγράφφ χαρτ(φ τ^ σ^ν όνομα χαΐ το της 
Ηρωσύνης αξίωμα πέμψον τφ βασιλεΤ, ώς &ν πληρο- 
φορηθώ) και της τοιαύτης ελπίδος έχπεσών άπ<5σχηται 
του κατά σου μελέτη. # Έδοξε λυσιτελής ή παρ- ^ο^υ8ι6ρο^ι^βοα^αά6^^06Γ6 8^υ(]60^|0(^^ν^^^οο1Iβ^(Β, ρ αίνεσις. ΕύΟυς ούν συνηθροίζετο σύνοδος, χαι συν- ιηοϋα ίΓυ8ΐΓ& οιοΐίΐΐ υΐ ρΓθΙ)&1)ίΐ6αι αΐίςυαο} π]6ί 

Ρ6ΐΐ60(]ί 0Β118&Ο1 ίθν6θίΓ6θΙ, βχίΓβΓΏαΟΙ 1ΐ8Ο0 6X00- 

ςϋ&ΓοοΙ οαΙοιηοΐΕοι ςυοά ηιβ Γ0(ΐ6αι ΙίΙΙβΓ&Γυπι άί- 
οαοΐ. ΡΓθίοά6 ^&α1 ίο οοο8ρ6θ1α οηιπίυαι ν68ΐΓυοι 

1|&8 6Ζ&Γ0 1ίϋ6Γ&8, Οΐ νί(]6θΐ68 8γθθρ1ΐ&θΐ68 06Γ1ο- 

ςυ6 οοονίοΐί 068θ6ΐ χηίΐιί οαΐΐο ^υ^6 οβ^οίίυαι Γα- 
068Β6Γ6. » Η&ο ΙοοπΙοβ οΙι&γΙ&πι ροΓ&αι &006ρϋ, 6ΐ 
οαιοί1)υ8 06Γθ6θ1ί1)θ8 ΙίΦΟ 8οηρ8ί1 : « ΤργρΙιο Οβί 

ΧΏί86Γ&(ίθ06 &ΓθΙΐί6ρί80θρυ8 Ορθϋ8, ΟΟΥ» ΗΟΟΙΦ, βΐ 

ρβ1η&ΓθΙι& θΒουιη6οίου8. » ΕΙ 80Γ)ρ1υπι Ιιοο ρΓβ8ίάί, 
ςυβιη ίρβί ρΓοΙοίΙίΓΟοαιη νοο&οί,αά ία)ρ6Γ&ίθΓβπι Γβ- 
Γ6θάυοι ά6()ίΙ. Οοοά 18 υ()ί αοθ6ρί1,8υρβΓα6 οΙιαΚαοι 
λϋαιη ροΓΕΟί &ϋ6χίί,ίθ6αςΌ6Γβ8ί^ο&Ιίοο6αιρ6Γ8οη• 
ΥΛϊ, ςυα Τιγρίιο 86 Ιαοΐο πιυο6Γ6 ίοάί^οααι 06ά6Γ6 
8θ1ίαιη 61 ςοί ν6ΐΐ6ΐ ρροβίοϋαΙοΓ. Ε& Γ68ί^ο&1ίοο6 ίο αθροισΟείσης, φησι πρδς αυτήν 6 πατριάρχης• « (Λ 
του θρήνου με χαταγαγεΐν βουλεμένοι άδίχως, ώ 
θεΤοι συλλειτουργοί, πολλάς μηχανάς χεχινηχ^τες 
ώστε ευλογούν αίτίαν εΟρεΤν χαΐ δι* αυτής μ,ε έξ- 
οστρακίσαι, ούχ ευρον. Τελευτα(α>Γ ούν μοι προσ- 
άτΓΓουσιν αΙτίαν ταύτην φασί με άγράμματον βΤναι• 
Νΐ3ν ουν έπ' όψει πάντων ύμων τάδε χαράσσω τ1 
γράμματα, *1ν' Ιδύντες και πληροφορηθέντες οΐ συ- 
χοφάντακ άπ6σχωνται του αδίκως μοι ένοχλεΤν. λ 
Είπε, καί χάρτην ^ραφον είληφώς έπ' δψει πάντων 
ύπέγραψεν οΰτως. [Ρ. 620] » Τρύφων έλέφ Θίο» 
αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 'Ρώμης, 
και οικουμενικός πατριάρχης. » Κα^ γράψας εκπέμπει 
διά του πρωτόθρονου τί}» βασιλεϊ. "Οπερ λαβών έπ^ 
χείρας οδτος, καΐ δγραφον έτερον χάρτην £νωΟεν οοοοίΐίο ρΓΟΙ&ΙλΤΓγρΙιο 60616818 815 &1>(1υοΙυ8β8ΐ, Ο προσανυφάνας, παραίτησιν Ιγραψεν, ώς ανάξιος ών ο:ιτι1ϋ8 Γ&ΙΙαοί&πι (]6ρ1οηιθ8 6ΐ ρΓΦ8ί(ΐ6οι ου]ρ&θ8. 
Ρθ8ΐ αοουηι θ1ιιΐ6θ868ςυίοςυ6ΤΙΐ6ορΙιγ1&ο1υ8(Ιιοο 
6θίχο ΐ6χηροΓί8 61 &ά1ιυο αά ΐ6£;ϋίαι&ιη χηαοιιυιιι 
1ιηρο8ίϋοο6ΐη ά6ΓαβΓ&1) ιη6086 Ρ6ΐ)Γυ&ηο, ίοάίο- 

ϋθ06 2, ρ&Ηί&ΓθΙΐ& ΟΓΟ&ίΟΓ. έξίσταται τφ βουλομένφ του θρήνου. Της δΐ τοιαύτης 
παραιτήσεως προκομισθείσης έπι συνόδου κατάγεται 
της Εκκλησίας ό Τρύφων, πολλά τήν άπάτην 6λο- 
φυρ<5μενος καί τψ πρωτοθρόνψ έπιμεμφΟμενος. Καί 
μετά χρΟνον Ινα και μήνας πέντε (τοσούτον γάρ 6 τής ηλικίας του θεοφύλακτου ένέδει χρ(5νος πρλς τελειότητα καΐ χειροθεσίαν άρχιερωσύνης) Φεβρουαρ{φ, 
Ινδικτιώνος β', χειροτονείται πατριάρχης Θεοφύλακτος 6 του βασιλέως υ16ς. δυΐ) ί<ΐ6πι Ι6ηιρυ8 Βαβίΐίυβ ςυίάαιη Μ&ο6(1ο 86 
βοο8ΐ&οΙίοιιηι Οαο» 61ίυιη 6886 ^&^^&08 ιηυΗθ8 άβ- 

06ρ!θ8 8ίΐ3ΐ &8θί8θί1, 6ΐ ΙΐίοΟ ίθά6 ΥΕ^ΕΟβ ρ6Γ υΓΐ)68 

Ιααιυϋυ8 οοοοίΐβΐ οΐ &ά (ΐ6Γ6θΙίοο6ΐη πιονβΐ. Οοιη- 
ρΓθ1ΐ608υιη Ιιυοο ςυίά&ιη Είορίι&οΐίουβ ίοΓΟίβθ ρρβθ- 
Γ60ΐυ8 &ά 1αιρ6Γ&ίθΓ6αι ρ6Γάυοϋ : ίβ 6υηι &116Γ& 
ΐΓυοο&Ιυαι ιη&οα άίπιίΐϋΐ. 01οιί88υ8 βΓ6&αι χη&οααι 
8α1)8ΐϋυϋ &1>8θΐ88α, ίο^6θ1βαιςα6 &οο1οο1θ8 οοθοιώ 
Ορ8ίοίυιη ρ6Γ&ξ;ΓαΙ, 8ίπιρ11οίθΓίΙ)υ8 ρ6Γ8α&(36θ8 86 
6886 Οοοβίαοϋουπι Ουο&αι. Ι1& ο[ΐ&^ο& ιη&ου οοο- 
ΐΓ&οΙα άθίθοϋοοβαι ί&οίΐ ; βΐ οοουραίο οαβίοΐΐο ουί 

Ι&Ιααΐ β&ΧΟΠΙ β( ΟΟΠΙΟΟ, 60 0Π1θί8 ^6Ώ6η8 ΓΘ8 Γ6- 

ροοϋ, 6&ςυθ υβοβ &γο6 ρΓθχίιη& ηυββςυο ά6ρΓ8Β- 
ά&ΙοΓ• Ιαιρ6Γ&ΙθΓ πιί880 6Χ6ΓθίΙυ Ιιυοο ουπι 8υί8 
ο&ρίΐ ; ουαιςιιο άΠί£;6οΙΪ88ΐθ36 ίοςυίΓ6θ(1ο αο ρΓθ06- 
Γοιη &11<|αο8 ί&ο1οοη8 1ι&1)ΐιί386^ οοοβοίοβ οίΐιίΐ άο- 
ρΓ6ΐΐ6θάί886ΐ, ίο Απι&8ΐη&οο 6υπι 6Γ6ΐο&(, Ηοαι&- 
008 ροΓΓΟ ί)Ηο 800 8ΐ6ρΙι&οο οχοΓβοι οοΐΐοο&ί 
Αοοαηι Οαϋ&ΙΐΒ βΐί&ιη, 8ίπιυΙςυ6 6υηι 86Γίο ουρϋαίί 
Αυ^08ΐ» οοΓθΒ«πι 61 ίαιροοίΐ. Βασίλειος δέ τις Μακεδών, ΚωνσταντΤνον τ^ του 
Δούκα εαυτόν έπιφημίσας, πολλούς έζαιηίτήσας 
πρ6ς έαυτδν έπεσπάσατο, και περίπατων Ιχύχα χα2 
συνετάραττε τάς πόλεις καΐ πρλς άποστασίαν Ιχ/νει• 
συσχεθείς δΐ παρά τίνος τουρμάρχου Έλεφαντίνου 
τήν προσηγορίαν, καΐ ώς βασιλέα άχθείς τής μιας 
άλλοτριοΰται χειρός. Εΐτα πάλιν, ώς άφείΟη, χβψ» 
χαλκήν έαυτψ περιθείς χαΐ σπάθη ν υπερμεγέθη 
- κατασκευάσας περιενόστει τό Όψίκιον, τους αφε- 
λέστερους πλανών ώς αυτός εΐη ΚωνστοιντΤνος ό 
του Δούκα. Μεγάλην οδν χεΤρα συναθροίσας άπο- 
στασίαν κινεΤ. ΚαΙ το φρούριον κατασχών δ ΙΙλατεΐα 
πέτρα κατονομάζεται, παν εΤδος έν τούτφ άπέθετο, 
άφ' ουπερ εξορμώ μένος έλεηλάτει τά παρατυχόντβ 
καΐ έληίζετο. Πέμψας ουν 6 βασιλεύς στρατόν κατ* 
αύτοΰ αυτόν τε συλλαμβάνει χαΐ τους συν αύτψ. 
Και πολλά άνακρίνας μαθεΤν μή τίνες εΐεν των έν 
τέλει συνίστομες, τελευταΤον μη^Ιν καίριον κατα- 
λαβών, έν τψ λεγομένψ ΆμβΜτριανφ ττυρί τόν 
τοιούτον παραδίδωσιν. "Αγεται δΐ και γυναίκα Στε- 49 ΗΙδΤΟλίΑΕϋΗ ΟΟΜΡΕΝΌΐυΜ. 00 φάνψ (81) τφ αίφ ό βασιλβος Φωμβν^ς "Ανναν τήν θυγατέρα του Γαβαλα • 4μα Λ τψ νυ(χ<ριχφ στϊ- 
φάνφ χα2 τό της βανιλιίας διάδημα αύτ{ έπ<τ(θετο. 

Έγένετο δΐ και «Ισβολήή Τούρχων κατά 'Ρωμζ(ων, Α 816 Μβηβθ ΑρπΗ, ίηάίοϋοηο 7, ΤαΓΟί ΓβοΙ& Άπριλλίφ μηνΐ, Ινδικτιώνος ζ, και κατέδραμον 
παναν τήν δοσιν μέκρι της πόΧζως. Απεστάλη 
γοΰν ό πατρίκιος Θεοφάνης καΐ πρωτοβεστιάριος, 
και άλλάγιον μετ' αυτών έποιήσατο, μηδενός κρή- 
ματος φειααμένου του βασιλέως εΓς τήν των αιχμ- 
αλώτων άνά^ρυαιν. Ένυμφεύθη δΐ καΐ Κωναταντ{νψ 
τψ λοιπψ υΐψ του βασιλέως κ<5ρη τις 'Βλένη τοΰνο- 
μα, έκ γένους των Άρμενιακών ϊλκουσα τήν σει- 
ράν, Ουγάτηρ Αδριανού πατρικίου. Ής μιετά μικρόν 
άποθανουσης προσήρμοσεν αύτφ Ιτέραν, Θεοφανώ 
τουνομα, έκ γένους καταγομένην του Μάμαντος. 
Δεκάτη δΐ σαι τετάρτ^^ ινδικτιώνι, Ιουνίψ μην ι, 
έπέλευσις κατά της πόλεως έγένετο 'Ρωσικοΰ 
στάλου πλοίων χιλιάδων δέκα. ΈξήλΟεν ούν κατ* 
αυτών 6 πατρίκιος καΐ πρωτοβεστιάριος Θεοφάνης ίωρΓββθίοηβ οοοίάϋΕ οαιηία υβςηο &ά υρΐΐβιη ρσ- 
ρϋΙ&ηΙϋΓ. Μίββαβ ρ&Ιηοίυβ ΤΙιβορ1ι&η&8 ρΐΌΐονο- 
βϋΐλΓίιιβ ουιη ϋβ ραοβω οοααροηϋ, Ηοιη&ηο α( οα- 
ρϋνοβ ΓβοίρβΓθΙ ηαΐϋ τβί ρ&τοθηΐβ. ΝυρΙυιη ςιιοςυβ 
ΟοηβΙ&ηΙίηο (θΓΐίο Ηοιη&ηΐ Ωϋο (Ι&Ιαρ ρυβίΐλ ΗθΙβηα, 
Αάη&ηί ρ&ίηοϋ βΐία, βϋρρίβ Απηοηι&ο®. Εί Ιιαο 
ραϋΐο ροΒΐ ιηοΓίαβ, Τίιβορίι&ιιο & Μ&αι&ηΐ6 ^θουβ 
άϋοβηβ 61 ιη&ΐΗχηοιιίο {υηςίΙυΓ. 14 Ιηάίοϋοηβ, 
^ϋ^^ο ιηβηδβ, Ηοβδΐοα εΐαββίβ ΙιοβΙίΗβ &ά ΟΓίοβιη 
βρρυΐΐϋ πΕγίΙΰυΒ οοηβίΒηβ 10000. ΟοπΙγλ βαπο ρΐΌ- 
ίβοίυβ εαοα εΐ&βββ Τ1ιβορ1ΐ&θ68 ραΐηοίυβ ρΓΟΙονβ- 
8ΐί&Γΐα$ &(1 ΗίοΓαιη αρρβΠίΙ. 1ΐ08ΐίυιη η&νίϋυβ &(1 
ΡΙι&Γϋπι βίςαβ νίοίηαχη ΙϋΙαβ 8υ1)άυεϋ5. ΟρροΓίυ- 
ηαοα ααίβιη Ιβοαρυβ βρβουΐ&ΐυβ οοηίβΓϋαι ία βοβ 
ίΓΓυίΙ ; 0Γάίηί5υ8ςϋ6 άί88ίρ&ϋ8 ΐΏυ11&8 η&νββ &Γΐί- μετά του στάλου, [Ρ. 630] κάν τφ 'Ιερψ προσωρ- " ΟοίοδΟ ί^ηβ οοΐΏΐ)υΓΐΙ, Γβϋςυ&θ ρΓοϋί^&ί. Ηοθβί βυ- μίσατο, εκείνων έν τφ Φάρφ καΐ έν τφ έπέκεινα 
αίγιαλψ ναυλοχούντων. Καιροσκοττήσας ούν άθρ(ίθν 
τούτοις έπέΟετο, και τήν τε σύνταξιν αυτών διέλυσε 
και πολλά τών πλοίων τψ σκευαστψ πυρί άπετέ- 
φρωσε, τά δέ τελέως έτρέψατο. ϋΐ περιλειφθεντες δέ 
τών 'Ρώς περαιουνται εις τήν Άνατολήν καΐ κατά 
τά λεγ<$μενα Σγ6ρα προσίσχουσι. Βάρδας δΐ πατρί- 
κιος, ό του Φωκά υΙός, τους αιγιαλούς παρατρέχων 
μεθ* Ιττπέων καΐ έκκρίτων ανδρών, συντάγμίΛτι 
τούτων Ικανψ προς συλλογήν έκπεμφθέντι τροφής 
συναντήσας έτρέψατο καΐ κατέσφαξεν. *Αλλά μήν 
και 6 ^ομέστικος τών σχολών ό Κουρκούας, 6ξυς 
επιφανείς μετά τών ταγμάτων, καΐ άποσπάδας 
τούτους εύρίσκων τ^δε κάκεΐσε πλανωμένους, κα- ρβΓδΙίΙθβ ία Οπβηΐβιη (Γ8.^^^^αα^. Ιϋί Βαγ<1&8 ρ&Ιπ- 
οίυβ Ρΐιοοίθ β1ίυ8 ουοα βηαίΙ&Ια β1 άθΐβοϋβ ιηίΐίϋ- 
1)08 ϋΙΙυβ ρ6Γνα^&ιη8 ίη οοΙιΟΓίβπι βοηιιη Β&Ιίβ ηυ- 
ιηβΓΟβ&ιη &ά &1ίΐΏ6η(& οοΐϋ^βηάα 6Εηί8&&ιη ίηοίάϋ, 
β&ΐΏ(|υβ Γααάίΐβΐ ΐΓυοί(1&1. Οοιηθ8ΐίου8 θΐίαιη βοϊιΟ' 
Ι&Γϋΐη 6αΓου&8 οβίβηΐβρ ουοα βυ'ιβ οο1ιθΓϋ1)α8 8υρβΓ- 
νβαϋ ΕοΒθίθ, &ναΐ808ςυθ & οβ ίηνίοβιη 6ΐ Ιιίηο ίηάο 
ν&ς&ηΙθ8 ιηαΐβ ιηυΚ&Ι. Οιηηί 917 ΐΓ&ςοΒάί& &Ιιό- 
οίοΓίι 8υηΙ (]αβΒ ΙΙθ88ί, λαΐβςιι&ιη ΓαβΓβ ά6ΐ>6ΐ1&1ί, 
ρβΓρβίΓ&νθΓυηΙ ϋ&^ϋί&. £1θηίιη οαρΙίνοΓυιη &Ηθ3 
ία 0Γυ068 β^βρυηΐ, α1ίθ8 ΙβΓΓ» &Γβχ6ΓυηΙ, &1ίθ8 ρΓΟ 
Βοορο οοηβΙίΙυθΓβ Ιηςιΐθ βοβ Β&^ϋΙ&Β άΪΓβχβΓυηΙ. 
Ουΐουηςυβ οαρϋνοΓαιη θ&οβΓάοϋο ρΓβάίΙί βΓβηΙ, 
βοΓϋΐη ο&ρϋα αουΐίβ οίανίβ ρβΓΓθΓ&ΓυηΙ,οια11& βϋαιη κώς διετίθει. "Α δε ούτοι ένδρασαν κακά προ του (| Ιβοαρία ίηοβηάβΓϋΐιΙ. ΥβΓίιιη αϊ)! ρΓββΙίο η&ν&Η, υϋ καταπολεμηθήναι, πάσαν ύπερεκπίτττει τραγφδίαν * 
τους μέν γάρ τών άλισκομε'νων άνεσταύρουν, τους 
δΐ τ^ γ^ προσεπαττάλευον, τους δέ ώσπερ σκοπούς 
Ιστώντες βέλεσι κατετ(5ξευον, "Οσοι δΐ τών άλ(5ντων 
Ιερώσύνης ήξίωντο, νούτων ήλοις βξέσι διεπερίνουν 
τάς κεφάλας. Ουκ ολίγους δΐ καΐ θείους ναούς 
έπυρπόλησαν. Άλλα ταύτας μίν πρ(5τερον • έπεί δΐ, 
ώς άνωθεν ευρέθη, καταναυμαχηθέντες και διά γης 
ούχ ήκιστα κακωθέντες, συσταλέντες ήρέμουν έν 
τοΤς σφετέροις πλοίοις, και ήδη αύτοΤς έπιλελοίπει 
τά επιτήδεια, έβσυλεύοντο μίν εΙς τά Ι^ια ύπονο- 
στήσαι, έδεδίεσαν δΐ τλν στύλον παραγειτονούντα 
και τδν άπ<$πλουν φυλάττοντα. Καιρόν δ' όμως 
τηρήσαντες καΐ σύνθημα δο'ντες και τά πρυμνήσια άοοϋίιηυθ, νίοϋ βΐ Ιιαυά ρ&Γνίβ ο1&άίΙ)α8 ίη ΙβΓπα 
&£ΓθθΙΙ ΓυβΓυηΙ, ΙηίΓα βυαβ βθ ηανββ αΙιιΙίάθΓΘ &1- 
ςυβ ί1>ί οοηϋηυβΓθ. Οβίηάβ &1ί[ηθηϋ8 Αΐ)8υΐΏρΙί8, 
οιιπ) (ΙοιηυΐΏ νβΠβαΙ ΡβάίΓΟ βΐ 8ίΙ)1 α ίΐθΕη&η& οΙ&βρθ 
οαβΙυβΓβηΙ, (]υ» ίρβΟΒ ία νΐοίαία ο1>Β6Γν&1)&1, ο&ρία 
ορροΓίαηίΙ&Ιθ 8ίβ;αοςαβ ά&ΐο ΒοΙνβΓααΙ. Νβςαβ 1&- 
ιηβα ΤΙιβορΙι&αβιη ίβίβΙΙοΓυαΙ ; ββά ίβ οο£;αίΙο θογοπι 
άΪΒΟβΒΒα Βίαϋοι &άν6Γ8υαι ββ βίβ ΙαΙϋ.Βοο ββουηοΐο 
ηαν&ΐί ρΓφϋο ΓαΓβυαι Ηοβδί νίοϋ βαηΙΕοΓυαι η&νββ 
&1ίο άθΐηβΓθΦ, αΐί» Γθγγο β1 ί^οί ρβββαακί&ΐβθ, 
ςυφ(1&οι ουαι ΐρβίβ νββίΟΓΪύυβ ία Εοιη&ηοΓαιιι ρο- 
(θβΐ&ΐβπι νβηθίυηΐ : ρβρρ&υοΦβ 1)β11ο β&ΐνβθ άοοιυιη 
ΓβάίθΓαηΙ. 05 Ιιαβ νίοΙοήδΐΒ ίηαρβΓδίΙΟΓ ρΓοΙονββΙία- 
ήυιη ρΓθΙ)&ηβ ρρίπι&παπι οα1)ίοα1αΓίυιη Γ&οίΙ. λύσαντες άπέπλεον. Ουκ ^αΟον δΐ τόν πατρίκιον κχΐ πρωτοδεστιάριον θεοφάνην, άλλα γνούς ούτος 
τήν αυτών άνακώρησιν όπαντιάζει τοότοις ευθύς, και γίνεται ναυμαχία δευτέρα, καΐ τρέονται πάλιν 
οΐ Τώς. ΚαΙ τά μίν τών σκαφών βυΟψ παρεδόθη, τά δΐ σίδηρος καΐ πυρ έμερίσαντο, τά δΐ αύτανδρα 
Οπό ταΤς τών 'Ρωμαίων χε(5σ1ν έγένοντο • βλίγα δέ τήν του πολέμου διαφυγόντα ανάγκην προς τά 
οίκεϊα έχώρησαν. *Ανθ* ών ό βασιλεύς τλν πρωτοδεστιάριον άποδεξάμενος και παρακοιμώμενον αυτόν 
προεβάλετο. ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. (81) Αηηαιη ηυρίαζη βιηιυΐ βί ίιηρβΗ&ϋβ Ιιοηοπβ αυβ βοροη&β βίουΐ βί ΙχΏρβήί υηο 4ΐβ βηβι^ορ' 
ιηβοΗβιη Γβηαηίί&ίαπι ίηάΐο&ΐ &αο1ορ,ηαρ1ί&ρυιη- Οοαβ. / 51 βΕΟΗβΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ η ^ο&ηηθIη ροΓίΌ ΟϋΓοαη&ιη ()οιη68ΐί6υΐΏ θοΙιοΙα- Α Φ0<$νου δΐ χινηθίντος χατέ του ίομέστίχου τών ΠΙΠΙ ίχηρΑΓΕίοΓ, ςυοά Ρ^α8 Ωΐί&ιη ΕυρΗΓοβγη&ιη 
ηβροϋ 800 Ηοοα&οο, Οοηβί&ηϋηί η&Ιη ίΐίίοΓυιΐ) ηαί- 
ηίηηί 81 β βΐίο, υχοΓβπι ίηοβΓβ νοΐ6ΐ)&1, β&(|αβ γ68 
0(1ι& ΟΐΒβΕΓυζη Ιη ΟαΓοα&χη !οΟ&ιηΐΏ&886ΐ, οο&εΐηβ 

β8ΐ οΓβοίΟ 60 (ΙΐΐηονβΓβ. ββ88βΓ&1 ίά ΠΙΌΠαβ 6θΓ0υ&8 

οοηΙίηβηΙίΒυβ 22 8ηηί8 βΐ 7 πιβη8ίΙ)υ8, υηίνβΓβ&αι- 
ςυβ ρΓορβ 8γΓί&ιη ρθΓνβ^&1α8 ρυϋβ^βΓ&ί. δί ςυί8 
ρι*βοΐ8Γ& 6^08 ΓαοΙα 8θίΓβ (ΐ68ί€ΐθΓ&^ νοίυιηβη α Μ&- 
ηιιβίο ςυοά&ΐΏ ρ^οιο8ρ&^ι){ιΓ^ο&ίςυθ^υ(1^^6^ο^ηρο8^- 
Ιιιαι Ιβ^αΙ : 18 βηίιη οοΐο ΗΙ)Π8 Γββ & Ουρουα ρΓΦ- 
οΙαγο ^θβίΐλβ (]θ80Γίρ8ϋ. Ιηάβ οο£;ηθ8θθΙ ςυβη1ϋ8 Ηίο 
νίΓ 1)6ΐ1ί Γβ1)υ8 ΓϋβτίΙ. ΤΙ]θθρ1ιί1ία8 ςυοςαβ ΓΓ&ΙβΓθ]ιΐ8, &νυ8 ^ο&ηη^8 βίυβ σχολών Ιωάννου του Κουρχούα παρά τάνν &λλΐιη 
βασιλέων (έβούλετο γάο 'Ρωμανλ< ά βχσιλεύς Ευ- 
φρόσυνη ν τήν του δομεστ(χου θυγατέρχ νύμ^ην 
άγχγέσθαι τφ οΙχκ(ψ έκγ^νψ 'Ρωμανφ τψ υΐφ τοΟ 
έσχατου παιδός αύτου Κωνστσντ(νου), •Ι^ν«γκάσ9ιι 
της αρχής σύτον παράλυσα ι, έπΙ δυσΐ κβΐ βικοσι 
χρ<5νοις και μησιν Ιτττά άδιαδ^χως τήν του δομ»- 
στίκου αρχήν Ιθύνοντα, κα? πασαν, ώς β^ιτεΤν, ττ,ι» 
Συρ(αν καταδραμ^ντα καΐ ταπεινώσαντα. *Οτφ δΐ 
βουλητ^ν τάς εκείνου μαθεΤν αριστεία ς, ζτ^τησάτ» 
τήν πονηθεΤσαν βίβλον παρά τι^ος Μχνουήλ ιτρωτο- 
σπαθαρ(ου και κριτου (Ιν οκτώ γίρ βίβλοις έχκΤνος τχ 
τούτου άνδραγαΒήματα συνεγράψατο), και έζ αυτής 
«Γσεται οΐος ήν 6 άνήρ τά πολεμικά. 

[Ρ. 631] ΤΙαραπλησίως τούτφ καΐ Θβ'^γιλος 6 ςυί ρθ8ίΐηο(1θ ίΐηρβηο ροΙίΙΐΐ8 ββΐ, ΜββοροΙ&ΐηί® τούτου όμαίμων, 6 πάππος Ιωάννου του μττά ταύτα ρΓφΓθθΙα8, θοάθπ) πιοάο3&Γ&οβηοΓαιη ίη βα ρΓονίη- 
οία αΓΐ)θ8 ΐΓ&οΙανίΙ, ορρΓ688ί8 Αίςυβ &(1θο €ΐ6ΐβϋ8 
Α(^&Γβοί8. Ει Ηοιη&ηα8 ρ&Ιποίυβ, ^0Α^η^8 άοιηβθΐίεί 
βΐΐυβ, βχβΓοίΙυί ρΓ8θρο8ϋυ8, ιηυΐΐβ ο&βΙβΠα Γβεβρϋ 
βΐ Βοιη&ηίθ ρΐυησια 8ροϋ& ρ&Γ&νϋ. Ιη Ιοουπι Οιιγ- 
εα» ΓαοΙα» 68ΐ 8θΙιο1&ΓαΐΏ άοπ]β8ϋου8 ΡαηΙΙιβπυβ 
Εοιη&ηί ίιιιρ6Γ&1οη8 οο^ηβίαβ. 

λυθέντος της αρχής, προβάλλεται δομέστικος των 
συγγενής. 

ΕαίιηνβΓΟ ίιηρβΓ&ΙοΓ Εοπι&ηα8 ρφοίίβηϋα νίοΐα- 
ΙοΓυιη ^υ^&Iη6η^ο^ΌΓη βο ρβΓβίϋβ 00ΓΓ6ρΙυ8, υΐ 
Οβυπι ρ1&ο&Γ6ΐ, ουιη &1Ι& ιηυΙ1& ϋβοβ Γβοϋ, ςυ® γθ- 
οθηββΓβ 8ϋ 1α()θΓίθ8υπι, Ιυιη «8 βϋ&ιη &1ί6ηυπ) οί- 
νίυιη ηοπαίηβ €ΐί88θ1νϋ, άίνϋυιη &β ρ&υρβΓυιο : ίη ρ χρέα τής π6λεως άπ6 τε πλουσίων καϊ πενήτων βασιλεύσαντος, τάς έν Μεσοποταμία τών Σαρακηνών 
πόλεις διέΟετο, στρατηγός έν αότ^ γεγονώς καΐ 
ταπεινώσας καΐ τελέως άφανίσας το{)ς έκ της "Α γαρ. 
Και 'Ρωμαν^ς δε 6 πατρίκιος, ό του δομεστίκου 
Ιωάννου υ16ς, στρατηγός καταστάς ιτολλά τε 
φρούρια παρεστήσατο καΐ πλείστων λαφύριον αΓτιος 
υπήρξε τοΤς 'Ρωμαίοις. Του 'ίωάννου δ^ παρα- 
σχολών 6 ΙΙανθήριος , 6 του βασιλέως 'Ρωμανοΰ 

Ίλασκ(5μενος δε τόν θεδν 6 βασιλείίς 'Ρωμανος 
δια τήν τών δρχων παράβασιν, καΐ μετανοών έφ' οίς 
κακώς παρεσπόνδησεν, έποίει μίν και αλλάς εύ• 
ποιίας, ας καταλέγειν Ιργον, απέτισε δ^ και τά ςυ&αι Γβαι άίοίίαΓ ίπίΐρθθ(]ί88θ εβηίβηαπα υηάβνί- 
§βηϋ, αο 1&1)υ1&8 ηοιηίηυαι οοη[ΐΙ)α88ί( ίη ρυτρυρεο 
ςυί Θ8ΐ 8(1 ΟΙιβεβη υπιΐ3ί1ίεο. ΡΓβΙία ςυοηυβ άοπιο- 
Γοιη ρΓΟ εοη(]υο1οηϋ)υ8 ρβρβηάϋ, 819 & πιαχίπιο 
8(1 χηοηίιηυιη. Ου» νβρο ίθ8ΐί(υίΙ υΐ ρΓΟ αηίηηα 8&- 
Ιυΐβ βθΓθηΙ ίη Μγρβίφί ιηίηΐ8ΐβΓίο, ςυο(] ίρ80 &υο- 
ΙΟΓβ 68ΐ οοηάϋυπι, 68 ίη Ιιυηο υ$(|υθ άίβιη ρβΓ&^ί 
οπιηθ8 ηοΓοηΙ. 

Ρήσια ίηάίεϋοηθ ευιη ΓυΓ8υ8 ΤυΓοί 1ηοοΓ8ίοη6ΐη 
ίη Ηοπι&ηοηΐΓΠ ϋηθ8 Γβοί886η1, ΤΙΐ6ορ1)8ηβ8θυΙ)ίευ- 
Ι&ηυβ β^Γθ88υ8 ρ&εβπι ευιη ίί8 εοπιρο8υίΙ, 8εε6ρ1ί8- 
ςυβ οΙ)8ίάί()υ8 Γβ(]ϋΙ. Ιηϋίοϋοηο 8θευη(]&, Ρ&8εΙ)&- 
Ιίυιη ρΓθ1θ8ρΑΐ1ιαΗυιη βί Ι^οη^ίϋ&Γάίββ ρΓβΒίβεΙυιη 
&ά Ηυ^οηβπα Γβς^βχη Ρρ&ηείβΒ ηαίΐΐϋ Ηοιη&ηυ8,ί]1ί8ηι 
β^η8 ρθ1θη8 Ιη πιαίηιηοηίυιη ΟοηβΙ&ηΙίηί ΡοΓρΙιγ- δεδωκώς, ώς φασι, κεντηνάρια δέκα εννέα, τά δΐ 
γραμματεία κατακαύσας έν τψ κατά τήν Χαλκήν 
πορφυρφ βμφαλίφ. Δέδωκε δΐ και τά ενοίκια της 
πί5λεως άπλ του υψηλοτάτου κα'- μέχρι του έίτχάτου. 
Ά δέ διετυπώσατο γίνεσθαι ψυχικά έπετεΤως έν τζ 
νεουργηθείσ^ παρ* αύτου μον^ του Μυρελαίου, 
("σασί πάντες μέχρι του νυν τελούμενα. Κατά δ^ τήν πρώτην Γνδικτιώνα τών Τούρκων 
πάλιν Ιπιδρομήν ποιησαμένων κατά Τωμαίων. 6 
παρακοιμώμενος θεοφάν7)ς έξελθών έσπείσατο μετ' 
αυτών κα2 λαβών ομήρους ύπέστρεψε. Δευτέρςτ ^έ 
Ινδικτιώνι Πασχάλιον πρωτοσπαβάριον και στρβτη- 
γον Λαγγοβαρδίας έξέπεμψεν 6 βασιλεύς πρ^ς τ^^ 
ρήγα Φραγγίας Οί^γωνα (82), τήν αύτου θυγατέρα ΙΙαΙί» ΧΥΙ,ΑΝϋϊΙΙ ΕΤ 0ΟΑΚ1 ΝΟΤ^Ε. 

(82) ΙΐΏΟ νθΓΟ, ηί 1ιί8ΐοη® ΙοςυαηΙυΓ, ρβ^βιη Ο Ν.Ηοιη&ηυπ) ΙβΓίίαιη ορϋπ)βάίε68,η6ευπι&Ιί6ΓθΙΙο• 
ιΐί». θβ(1 ίη 1]ί8 Γβ5η8 ηβαυβ ΝοθΙθγ ηβαυεεβΙθΓί ιη&ηο εοηΓυηό&ΙοΓ.Εοηι&ηί Ν. θ3Γί8ϋΓ6πΡ.ηοιηβιι 

Ιίΐί® Ηυ^οηίβ ΐΓ&(ίίΙυΓ ΒθγΙΙι& Εικίοχία Χυι.. — Οαβιη 
περίβλετττον ηοοΐίη&ΐ 6οη8ΐ&η1ίηυ8 άβ Αάιη. Ιιηρ. 
0. 26, ρΗΐΓβΐΏ ϋ&1)υί( ΑθβΙ^βΓίυΐΏ, πιαίΓβιη ΒβΓίαηι, 
&νυΐΏ Ι.ο11ι&πυοι Ιιυάονίεί Ρϋ ίιΐίυπι. Μα^ηβ Ρπαη- 
εί93 Γβχ, υΐ ν6Γΐ)ί8 βοηβίαηΙΙηί υΐ&τ, ηυ8ςυ&π[ΐ Ιυϋ, 
Β(;ά εοπιβ8 ΡΓονίηείθΒ 8ίνθ ΑΓ6ΐ&ΐ6η8ί8. Αϊ) 1ΐ8,Η8 
νοεαίοβ, 6]εεΙο Ηοάυΐρΐιο, ΙΙβΙί» Γβ^ηαηι οΙ)ΙίηιιίΙ: 
ΐιηάβ ρήξ Φραγγιας 8 0Γ3Βεί8 &ρρθΙ1απ ΐΏβΓυϋ. Ρϋίοιη 
ΒβΓίαηα βχ εοηευΒίη&ςβηίΙ&ιη, θί^θΓΓβάο Ρ&ηΏβη8ί 
βρίβοορο 8ροη8» (ίαοθ, ^υη26η(1&Iη ΗοΐΏβηο €οη- 
8ΐ&η11 ΡοΓρΙιγίΌ^βηίΙί Οροϊιιη ΐΏί8ίΙ, &ο Ειιάοχίο 
ηοιηΐηο άθίηο6ρ8 αυάίνϋ ιηβίβηίΐ&χη. Οοαβ. Ιιυ3υ8 Γ&πη» 8εΓίρΙθΓθ8 ΓυβΓΟ (ίίΐί^βηΐθβ. ΟοηβΙ&η- 
ϋηαιη ΡοΓρΙιγΓΟ^βηίΙυηι ίηΙβΠί^β ηοη ΗοΓπαηί Ωϋυίη 
ΟοηβΙ&ηΙίουπ), ββά Ι^βοηίβ^ βυηη εαί υΐ ^εηβΓΟ ίιη- 
ροβυϋ ΐΑε&ρβηυ8, βΐ ίρβο ίη ΟΓάίηβιη ΓβάβοΙο αο 
είΓουιη8οηρ1ο ΓβΓβ 8θΙυ8 ουπι 8υί8 β1ϋ3 ίαιρβηυιη 
ξ688ϋ. ΡθΓρ1ιγΓθ(^βηϋθΓυαι ρΓίιηυ8 εοαιιηβιηοηιΙυΓ 
ΟορΓοη^ηαυβ, & οοηεί&νί ρ&1»ϋί ευί ΡοΓρΙιγρ» (Γογ- 
ΐΑ38ί8 ςυοά ρυΓρυΓεί8 (αρ6ϋΙ)υ8 νβΐ &υ(ί»ίδ 688ρΙ 
βχοΓηλΙϋπι) ηοιηβη, ίη ςυο η&(υ8 688θ1 ; &ε ΓθΓΐ&88β 
βϋαιη Γβΐίςυί, υΐροΐο ^βηυίηί βΐ 8ϋθ Ιοεο η&ΐί ίτη- 

£βΓ&ν0Γ68, ΙΟΟΟ 60 ρυθΓρθΓίί8 (ΙβδΙίη&ΙΟ. Νθ8ΐθΓ 
ιβοηίβ β1. βΐ^αιη ίηΓΓα βίο βχρπιηίΐ, ίη ρπιηο Νίο6• 
ρΙιοΓΪ ΡΙιοο88 ^ηηο.Κοοα&ηυιη ΟοηίΑηΙίηί 01. Ιιβοηίβ β3 ΗΙδΤΟΗΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 54 επιζητών νυμφιοθηναι τφ του Πορφυρογκννήτου Α Γθ(ζβηϋί βΐίο Εοιηβηο ηβροΙΙ βυο. Οαο βί &άάηο(& υΐψ 'Ρωμανφ • ί{τΐζ καΐ άΧ^ιΙστ μετά πλούτου 
πολλού συνήφθη 'Ρωμανψ. £υν&β(ωσκ δΐ μι*τ' 
αύτου ίτη ι χα ι απέθανε. Έγένετο δΐ και βίαιος 
^^μος μη ν ι Δεχεμβρ(φ * χαΐ παταπεσόντες οΐ λε- 
γόμενοι Δήμοι (83) συνέτριψαν τά κάτωθεν αυτών 
βάθρα καΐ τά λεγόμενα στήθ^^κ• 

Τής π<5λεως δΐ Εδέσσης πολιορκουμένης παρά 
των 'ΡωμαΤκών δυνάμεων, στενοχωρηθέντες οΐ 
ΈδεσσηνοΙ τοΤς έκ τής πολιορκίας δεινοΐς διεπρε- 
σβεύσαντο προς βασιλέα, αΙτούμενοι άπαναστήναι 
νής προσεδρίας τον λα^ν • καΐ όπισχνουντο άντίλυ- 
τρον δούναι τό του Χρίστου αγιον έκμαγεΤον. Λυθείσης 
ούν της πολιορκίας έδ<5θη τό θ«ΐον έκτ<5πωμα και εις 
τήν βασιλίδα ήχθη. 6ποδεζαμένου τοΰτο του βασιλέως 
μετά λαμπρας κα^ πρεπούσης δορυφορίας, καθώς «^ 
Ιμπροσθεν εΓπομεν. 

Κατά ταύτας τάς ημέρας έξ Αρμενίας έφοίτησε 
τέοας έν τ^ βασιλευούστ[ϊ, παίδες ίί^ρενες συμφυείς 
έκ μιας προελθίντες γαστρύς. Έξηλάθησαν δί της 
πόλεως ώς ποντ[^ρ^ς οίωνύς. Έπί δΐ Κωσταντίνου 
πάλιν είσηλθον. ΈπεΙ δΐ συνέβη τον Ινα τελευτή- 
σαι, [632] έπειράθησαν οΐ έμπειρύτεροι τών 
!ατρών άποτεμείν τ6 νεκρωθΐν μέρος• ου τμηθέντος 
τ6 ζών έπιβεβιωκός μικρόν έτελεύτησεν. 

Ό δι βασιλεύς 'Ρωμανός καΐ πάντας μίν έτίμα 
τους μοναχούς, διαφερ^ντως δΐ τόν μοναχόδ Σέργιον 
τόν ανεψιών Φωτίου του πατριάρχου, άρεταΤς δ'ντα 
κατάκοσμον και πάσι κοσμούμενον τοις χαλοΤς, δς 
διά παντός παρι(1νει τψ βασιλεΤ τών παίδων έπιμε- 
λεϊσθαι κάΙ μή απαίδευτους τούτους έφ/, μή πως ββΐ οα&^ηίβ οαιη ορίίαυβ, βΐ ουιη Κοοααηο βχ&οϋβ 
ίη ^οη^υ^ο αηηίΒ ςυίηςυβ β νίί» ιηί§;ΓΑνϋ. Μβηβο 
Πβοβτη^Γί νίοίβηΐυβ νβηΐυβ βχβϋΐϋ : θΐ οοΓΓυβηΙββ 
ςυί νοε&ηΙιΐΓ Οβιηί οοηΙηνοΓαηΙ βΟΓΰΐη ςηί ίηΓΓ& 
6Γ&ηί ρβοίοπλ Αίςαβ ρβ^ββ. 

ΟυιηβοΐβιηροΓβΕ<3β89&& Ηοη&ηίβ ορρο^ΑΡβΙΟΓ, 
ορρίάαηί ρΓβββί ορραςαϋοηίβ 0&ΐΑΐηί1&ϋΙ)ΐΐΒ Ιβ^^αΙοβ 
θά ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη χηίΙΙοηΙ, οπιηίββ υΐί οΙ)8ί€ϋοη6ΐη 
ΒοΙν&ί, ΒΟ ροΙΗοίϋ ρΐΌ θ^υ8 Γβί ρΓβηαΙο ΟΙιηβϋ βα- 
ΟΓΒτη ίη Ιίηίβο θχρΓβββ&ηι βίβ^^ίθΠ). Εβηαςοβ ίιηρβ- 
ΐΓ&Ιο ςυοά νοΐ6]3&η1 άβάβΓυοί : θ( ββΐ ίη ΌΓΐ)8ΐη αΐ- 
1&1&, θχοίρίβηΐβ 68ΐη ίιηρβΓΒίΟΓβ ουιη 8ρΐ6ηάίι)& 
ροπ)ρ&, 8ίου1 &ηίθ Γβ1υ1ίπιυ8• 390 Ηίδ ίρ8ί8 <1ί6ΐ)υ8 βχ Απηβοία βΙΐΒΐυιη ββί 
χηοηβίΓυιη 6ρο1ίη, ρΰβπ ηα&βοαϋ οοηοΓβϋ, Όίβπηί; 
ϋςαβ, υΐ ίηΓβΙίχ οηαβη,' υΓΐ)6 βυηΐ ^^βοϋ. ΗβάίβΓοηΙ 
8υΙ) Οί^ηβΙαηϋηο ; βΐ ουιη ΒΐΙβΓ ιηοΓίυυβ 6886ΐ,ρ6π- 
ϋθΓβ8 ιηθάίοί ο&<]αν6Γ α νίνο ΓβββοαβΓαηΙ : ρ&Γϋΐη 
ΐΑΐηβη άίυ αΚογ βυρβΓνίχίΙ. ΙΙοιη8Ώυ3 ίηαρβΓ&ΙοΓ ουιη &Ηθ8 ιηοη&ο1ιθ8 ίη Ιιο- 
ηοΓθ Η&1)υίΙ, Ιυιη δθΓ^υπ) ρΓΦοίρυθ ιηοο&οΐιυιη, 
οοη9θΙ)ηηΌηα Ρΐιοΐϋ ρ&(η&ΓθΙ)89,11θΓβη1βιη νίΓΐυίίΙ>ιΐ8 
θΐ οιηηίΙ)υ8 οπιαίυιη Ιΐοηίδ ΓβΙ)α8.ΐ8 δβΓ^υΒ ίάβηΐ;- 
άβΐΏ Ιΐ0Γΐ8ΐ)&ΙυΓ ίηαρβΓ&ΙΟΓβιη υ1 Ωΐίοβ 8όΙ) άΐΒΟίρΗηιι 
οοηϋηθΓβΙ, ηβ ί(!6αι ίρβί ςαοθ Εΐί βνβηΐΓβΙ. Καάβπι και αυτός πάθτ[ϊ το του Ήλεί (84). Τ^ δΐ «ύττΐ ίν- Ο ίοάίβϋοηβ Ηοιη&ηιιβ ίπιρβΓ&ΙΟΓ ρ&Ι&ϋο θάαοΙυΒ β8*, 

δικτιώνι κατήγαγον νόν ^σιλέα Τωμανόν του πα- 

Αατίου καΐ είς τήν Πρώτην (85) άγάγ6ντες νήσον 

άπέκειραν μοναχών, Τίνες δέ οΐ τοίϊτον κατασπά- 

σαντες της αρχής, καΐ τίνα τρόπον, έν τοις έπάγο- 

μένοις λελέξεται. 

Κωνσταντίνου του βασιλέως έν κομιδ^ νέ^ τ^ ήλι- 
κί^ άπορφανισθέντος, καΐ τών πραγμάτων 6πύ τ• 
της μητρός αύτου Ζωής καί τών επιτρόπων οίίς Ιμ- 
προσθεν ήριθμησάμεθα διοιλουμένων, 6 παρακοι- 
μώμενος Κωνσταντίνος μεγάλα παρά τ^ βασιλίδι 
δυνάμενος, έπ* αδελφέ τε γαμβρόν Ιχων τόν μά• 
γιστρον Λέοντα τόν Φωκάν δομέστικον ^ντα τών 
σχολών της Ανατολής, και παρά τοΰτο τάς ήνίας 
άπάσας της βασιλείας δπη καΐ βούλοιτο περιφερών, βΐ ίη ΡγοΙ&ιώ ίη8ΰΙαιη Γβίβ^&ίο β&ρίΐΐοβ Γ&&η8, 
ιηοηλοΐΐίςαθ ίιηρο8ϋ& οοηάϋίο. Λ ςηίΐιυβ βΐ ςυο 
ιηοάο ά6ΐυΓΐ)&1α8 ίοιρβήο ίοβηΐ, ^&ηι ηαηο βχρο- 
ηβιηαβ. 

6οη8ΐΑηϋηυ8 ίωρβΓ&ίορ Ιιβοηίβ β1ία8 Αάιηοάυιη 
ραβΓ &πιί86Γ&1 ρ&ΐΓθΐη : βΙτη&ΙβΓΖοβαο 1υίθΓθ8,ςυο8 
8ορ6ηυ8 οοπιιηβπιοΓ&νίιηΌΒ, οιηηίυηι ΓβΓαιη &<]ιηί- 
ηίβίΓΒΐίοηί ρρφΓαβΓ&ηί.Εο ΓβΓυιη βΙαΙιι €οη8ΐ&ηϋηυ8 
ουΙ)Ιου)&πυ8 ιη&^ηβ αρυά Ζο&ιη ροίβηΐίφ, ^υ^υ3 
80Γ0ΓΘΠ1 ίη ιη&Ιηιηοηίο 1]&1)βΙ)&1. 1.60 Ρ1]οβ&8 πια^- 
8ΐ6Γ βΐ 8θ]ιοΐ8Γυιη (ΙοπιβδΙίουβοηβηί&Ιίυιη, ίοαρβη! 
1)8ΐ)6η&8 800 &Γΐ>ίΐΓ&1υ ΙοΓςηβηδ,άίβΒ ηοοΐ68ςυ6 οο- 
£μΙ&1)&ί ςυο ιηοάο ίη Ρΐιοο&ιη ΒΟΓοΗβ ηα&Ηΐηιη βοη- ΧΥΙ,ΑΝϋΚΙ ΕΤ 60ΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (83) Μ 68ΐ ρα^ ; 8ίβ βηίιη ΟίοθΓΟ οοηνβΓίίΙ Αϋίοο8 
δήμους. ΟΰΙβηιιη ααΐ βάθρα ρβάβΒ 8ί^ηί6ο&η1, αυί 
στήθεα ςαοςυβ &1ίυά ςυ&ιη εοιηζηοηϋβΓ. Χυι.. - 
Δήμοι. Ρροιηίηβηΐβν ΙβοΙΟΓΟίη 1&1>υ1α1θΓυιη ρβίΓα- 
Γϋΐηηυβ βχ βάίΩοίίβ ΓαοίβΒ, 8υ^^Γυη(1« θ1 οοΓοηβ 
ρ&ΓΪβΙίδ, 8τιηΙ δήμοι, υ1 ςαί ρορυΐυπι ρΓΟΒρίοί&οΙ. 
Βάθρα (1ίχίιηϋ8 8υρΓ& 688β 8υ£;^β8ΐ& ΒβαθΒςυβ ϊ&ρί- 
<)ρ&8 ραΓ(ίΙ)η8 ίπιρβΓ&ΙΟΓβπι 6Χ06ς1υη8,ίρ8ί8ςυβ βχ- 
οίρίβηάίΒ, ]υχί& ρλΐ&ϋυιη (]ί8ρο8ίΙ&8. Στήθεα βοΐΰ- 
χηβΐΐφ βυηΐ οΓάίηβ (1ί8ρθ8Τΐ« αο 8υρβΓρο8ϋο1οηξίθΓΐ 
βρίβίγϋο ^αηοι», 6ίΓ0Όΐη360ΐί οΐ&ΐΐιη, οίΓουηκΙαΙα 
ΒβρΙαβΐΓ6ρ&^α1&,8ίνθ ο&ηο6ΐ1ί1ιυηιί1ίθΓ68,8ρ&ϋο 8υο 
ίηΙβηοΓβ Γβοβρίοβ & ο1π;αιη8ΐ&ηίθ νβΐ ΐΓΓαβηΙθ 1υΓΐ3α 
ρΓορα(;η&ηΐ68. ΟβΠΏ&ηυβ ίη Μγ8ΐ&^ο§ρ& ηοη 1οη§;θ 
α1> βχοΓάίο : Τά χιόνια Ι^τοι τά στήθ*α διαχωρίζοντα τόβήμαάπό του λοιπού ναοΰ, και κάγκελλα. Ηίβ 
Ιηου8 νβΓΐ)ί8 6χρο8ΐϋ8, ρ1&η& 68ΐ χηβηβ I)υ^α8 εεη- 
ΙβηΙί» : ΥίοίβηΙί νεπίοτητη βαΐία εχοΗί ίηηΐ,ςηονηηί 
ίτηρβίίΐ $ηρρηιηά3Β ΙβοΙι εΐ Όατχβίηηι άβο%ά€ηΙβ$ βί 
ΙαρίΰΡ δηρραΐα ί€άβ$(ΐαβ $ίΗ $ίιΙ>)β€ΐΜ^ ηβο ηοη βί 
τβραρηία οοτηιηίηηβτηηί ιί ΰοηίηνβταηί, ΧγΙ&ηάβΓ 
ςυ&βί β Βοεηα πΒυιηΓΑοΙυΓαΒ : νίοΙβη(ια νβηΐΜ €χ$ίί' 
Ι(7,1ηςυϋ; €ί €0ΐη*€ηί6$ ςηί υοοαηΐητ άβηά, ΰοηίηνβ" 
πιπί βοκηπι ςηί ίη[τα εταηΐ ρβείοτα αίςα^ ρ€<Ιβ$,ΟθΑ^. 

(84) ΕΗ8 1)ί8ίθΓί&6χ ρΓίη6ίρίο1ίΙ)ΓθΓυπα 8&0Ρ0Γυιη 
8αιηυβΗ Θ8ΐ ηοϋ88ίπΐ8. Εί η&ΓΓ&ΙΙο άθ Μοβββηα 
ίοα&^ηβ ββΐ, ςα&ηςα&ιη ββοΐαβ αίςυβ Ιι^νρίαρη 6χ- 
ρο8ϋιι. Χυι.. ^ 

(85} Ηο11θ8ροηΙί αά ΟΡ. ίπΒηΙαχη. 0^ β5 ΟΒΟΒαΐΙ ΟΕΟΕΕΝΙ •Ι&ηϋηο βαϋΐαίο ίπαρβΗυιη ΐΓ&ηβΓβιτο1.991 Ιά οαιη Α. νύχτωρ χαι μΛ^' ημέραν έμβλέτα •1ς τλν Ιβοτη Ββηϋτθΐ ΟοηβΙ&ηϋηί ρβάαηο^υβ ΤΙιβοάοΓυβ ςυοά 
βΐ 8ΌρΓ& ηΑΓΓ&ν!ιηα8, ορβΓ&ιη άβάβΓ&Ι υΐ ββηίοΓβιη 
Ιαο&ρβουο], Γβί ίαιη η&ναΐίβ άΓυη^Απαιη,ίιι &υΙ&ιη 
ίαίΓοάηοθΓβΙ, βαιηςυβ ίιηρβΓ&Ιοπ ραίΓΟουιο άβίβο- 
βΟΓβαιςυθ οοηβίϋαΓβΙ. ΑΙ νβΓΟ ίη &υΙ&ιη ΓβοβρΙυβ 
Ηοπι&ηηβ, βΐ ραυίαϋαι βο ρΐΌ^Γβββαβ υΐ βυιηπίΑα) 
Γοταζη ίη Βα& 1ι&1)βΓβΙ ροΙββίΑΐβ^ηοα οοηίβηΐυβ ρβΓ- 
0018818, νίοΐβίο βϋ&ιη 3αΓβ)υΓ&ο(1ο (η&ιη ββ ίρβυιη 
άίΗβ άβνονβΓ&Ι, 81 υηςυ&ΐΏ ίοαρθήαιη οβββΐ &£Γβο1&- 
ΙαΓυβ) 86 ίρβαοα ίοαρβΓ&ΙΟΓθζη ογθ&υθγ&Ι, ΟοηβΙ&η- 
ϋηο υΗΓΟ ςυίάοαι 86 &ηίιηο ίανϋο, ςυοά 68ΐ &ρυά 
Ηοιη6Γαιη,6ί άί&(ΐ6αι& ίιηροηβηΐ6.Ν6ςυ6 Ιιοοιηοάο, 
86(1 θΐ ρ&υΐο ροθΐ Ωΐίυιη 8αυιη 61ιΠ8ϋΓβΓυιη βΐ ρλυΐο 
ροβΐ 81βρ1ι&ηυιη αο Οοη&Ι&ηϋηαιη ίιΐίοβ &ά β&οαάβοα γαμβρόν τήν βδυιλβίαν μ^τινεγχείν, τΑν Κΐιΐνοτβ». 
τϊνον έχπο8ών ποιηνάμ^νος. •Οπερ συνεννοηχώς β 
του πορφυρογέννητοι» παιδαγωγός Θ&ύ$<ορος» ώς άνω- 
θεν ιΓρηται, σπουδήν Ιθ«ο τον πρεσβύτερον '?•»• 
μανόν δρουγγάριον τηνικαΰτα των πλωίμων υπάρ- 
χοντα οίχειώσασθαι χαΐ τοΤς άναχτ6ροΐ( •1σβη^αγ•ϊΐ 
ώς τάχα φύλακα και πρ6μαχοντου βασιλέως έσ^μινον. 
Ουτοσι δ' αναχθείς και ταΤς κατά μικρόν άν^$οις τζς 
πάσης δυναστείας γενόμενος εγκρατής ούχ ένέμεινι 
το!ς δοθεΐσιν, άλλα τους δεδομένους άΟετήσας 5ρχ«κ 
(^ν γαρ φρικωδεστάταις όρκωμοσίαις 2>αι>τον κάτι- 
δεσμήσας μή ^ ποτέ βασιλείας ίφεσιν έσχηκέν«ι) 
Ιάυτόν τε άνηγόρευσε βασιλέα, εκουσίως του πορφ^- 
ρογεννήτου αέκοντί γε θυμφ (τοΰτο δή τλ Όμηριχον) βνβχθΓ&Ιάβδί^α&Ιίοηβιη.ΙρδθίιηρβΓ&ΙΟΓ άθοΙ&Γ&ίυδ, η περιθέντος αύτψ τ6 διάδημα, κα> ού μόνον έαυτον, ηβςυαςυαιη οοηΐ6ηΙυ8 ββοιιηάο Ιοοο, ρ^ά&^οςυιη 
θΐ &1ίθ8 ςαοδ 8ίΙ)ί ίοΓθ ρυΙ&1)&1 ίιηρ6(]ίιη6η1ο 8υΙ>- 
ιηον6Γ&1 : ρηιηο Ιοοο 8β β&ΐυΐ&η ί[Ώρ6Γ&1θΓ6χη Γβε6- 
Γ&ί,βΐ &(1 86 οιηηίυιη ΓβΓυιη αάιηίαίδίΓ&Ιίοηθίη ΐΓ&ηβ- 
ΙυΙβΓ&Ι. Ρροχίιηί ιι&} ίρβο βΐϋ, υΐΐίιηο Ιοοο ΟοηβΙ&η- 
1ίηα8 Ι^βοηίθ βΐίυδ ίιηρβΓ&ΙοΓ ηυη6υρ&1)&1ϋΓ, ουί 
ηίΚιΠ ρΓ£βΐ6Γ Ιι&Μίαιη βΐ ηοιηβπ ίιηρβΓ&Ιοηδ βρ&Ι Γβ- 
ϋοίαιη, οιηηβδ ίραοΐοδ Γβί αάβιηρϋ. ΙΙ&ηυθ €οη- 
8ΐ&αϋηα8 ηυηςυααι ηοη ρ&ΙβΓοί ΙιηρβΓϋ ΓβουρβΓααάί 
Ανίάυβ 61 8υΓΓθρΙίϋθ8 6ΐίάβΓ6 ουρίβηδ, Ι&ηάβιη ίά 
86 &1ί(6Γ οοηΟοβΓβ ηοη ρο886 αηίιη&άνθΓΐϋ ςυ&ιηβι 
ΓιΗθ8 οοηίΓα ρ&ΐΓβιη θχοίΙ&ΓβΙ. Ζ%% ^απ1 ίη ίιιΙ& 
οοη66886Γ&1 ΟΙιπβΙίΓβΓ, 6( 8υρ6ΓβΓ&ηΙ 81βρ1ι&ηα9 
&1(|ΐι6θοη8ΐ&ηϋηιΐ8. ΟαοΓαοα Ιιυηε υΐ &ηίιηί βΓοαίο- 
Γθΐη δοΠίοΗλΓβ ηοη &ϋ8υ8,αΙίη8(ϋυΙιιοι οοηΩοβΓθΙ, 
οαιηί&8η&οοη8ί1ία αο δΙυάΐΑ &(1 δΙβρΙι&πιιιηοοΓΓυπι- 
ρβηάυπι οοηίβΓί, ναηίοΓβαι δοίϋοβΐ 6ΐ ίη ηυα8 ςυίβ 
νβΐΐβΐ ρ&Γΐ68 ιηυΐΑ511ίθΓ6[η. Ε&ηι αά γθοι δοοίυαι 
ΟΑρίΙ αίςυβ &(1ιηίηί8(Γυαι Β&8ί1ίυαι οο^ηοοαβηΐο Υο- 
ΙυοΓβηα, ΙιοΕηίηβαι ρΓΟίηρΙί ίη^βηίί βΐ ΐΏ&οΙ]ίηαηά&- 
Γαιη Γ&11&6ί&Γα[η αρρΓίπΐθ ο&ΙΙίάυηι, Ιυηο ία οοΙιογ- 
Ιβηι 8θά&1ίΙ&ϋ8 &1ΐ60ΐυαι,6ΐ ςαί & ρυβΓΟ ΟοηδΙ&ηΙΙαο 
ΓαβΓ&Ι ηοΐαβ αίςυβ Γ&αιίΙί&Γίδ.ΡβΓ Ιιυηο 8ΐΙ)ί δ1θρ]3&- 
ηααι ςηαπι ρππιαπι αηιίοααι Γ&εβΓβ βΐιιάθΐ, 1)1&η(]ί8 
ά606ρΙυαι δθΓΠίοηίϋυδ βί ίΓ&υά11)υ8 α τββία &1)(1υο- 
(ηιη Γ&(ίοηθ. Ρροίπάβ Βαβίΐίυδ, οαιη οαιηί Ιιοο οοη- 
Γβοί88βΙ οοη&ΐυ υΐ ίηΐ6Γ ίβηιίΙί&Γββ 1ι&1)6Γ6ΐυΓ δίβ- 
ρΐι&ηί, 6ΓβΙ)ΐΌ αά 6απι νβηΙίΙ&Γ6, 86Γαιοηίΐ3υ8({υ6 αο 
οοηδίΐίίδ Ιιοοιίηθηι 1ίϋ11&ηϋΙ)ϋ8 οοερϋ & 8αη& τηβαΐβ 
ραυί&ΐίπι άίαιονβΓβ,βΙ Ιη Ιι&αβ Γθγθ οοαιρθΙΙ&Γβ 8βη- άλλ' ήδη μετά μικρδν και Χριστοφόρον τον υΐ^ν. 
Αιαλιπών δ' ολίγον και Στέφανον και Κ«υνστχντΐνοΐρ 
άνηγόρευσε τους υ\εΤς. Βασιλεύς δε άνα^($ηθεις ούι 
ήγαπησε τ^ άνα^^ήσει, ούδΐ τήν δε\>τέρο(ν χώρβη 
Ιχειν ήσμένυεν, άλλ' έκ μέσου τον παιδαγωγον ^- 
μενος και τους λοιπούς τους ^οι έδόκοον ιτροσίσα 
σΟαι, πρώτος τε αυτοκράτωρ άνευφημείτο χαι τήγ 
πά^αν των πραγμάτων διεκόσμει διοίχησιν. Μη 
αύτον δΐ άνηγορέύοντο οΐ υΐεΐς, και τελευταίος παν- 
ό Κωνσταντίνος. Ούτος τοίνυν 6 Κ.<ι>σταΕντΓνος των σχήμα μόνον και 6'νομα της βασιλείας Ιχων, τών8ϊ 
ηδέων ταύτης έστερημένος, [633] διά παντ^ έγλί- 
χετο καΐ έπηύχετο τήν πατρφαν έπανασώσαοΑαι 
αρχήν, σους έπεισάκτους εκποδών θέμενος. Τοΰτο 
δέ ουκ άλλως φετο άγαγεΤν εΙς Ιργον, εΐ μή τους υ\ους 
έχπολεμώσει τφ πατρί. Ό μίν ούν Χριστόφορος 
Ιφθασε τ6ν βίον άπολιπεΐν, περιήσαν δ' ^τι Στέφα- 
νος και Κωνσταντίνος. Τούτων έγνώκει άποπειρα- 
Οήναι, μή πως δυνηθ^ έκπληρώσαι το σπουδαζόμε- 
νον. Και του μίν Κωνσταντίνου (^ν γάρ ούτος στε- 
ρεωτέρας φρενός) άποπειραθήναι ούχ έτόλμησε, 
τρέψαι δι τήν πάσαν μηχανήν καΐ άπύπειραν έκρινε 
προς τόν Στέφανον, κουφότερόν τε δντα τόν λογισμον 
και (3(|^δίως μεταφερόμενον προς ^ τις χαι βούλοιτο. 
Λαμβάνει προς τοΰτο συλλήτττορα και συνεργόγ ευφυή 
τίνα άνδρα και δόλους πλέξαι καΐ μηχανο^^αφήσαι 
δεινόν • Βασίλειος ούτος Ιτύγχανεν, 6 Ιίετεινος την 
ποοσηγορίαν, έν τψ τάγματι της εταιρείας κατει- 
λεγμένος, καΐ συνήβη^ ^ φίλος έξέτι νΐω^ν ^άρ- 
χων τψ Κωνσταντίνψ. Τούτον κοινωνόν προσειλή- Ιβηϋαηι,οιίΓ Ιαηάβπι ίαιρβΓ&ΐΟΓ ^υνθηί8 &ο γο5ογθ61 Ο φει τοίί σκέμματος, και δι' αύτοΰ φίλον θέσΟαι κατ- &ηίαι1 νίΓί])ΰ8 ρΓΦ8ΐΑη8, πιυηίΐϋθςυβ ρΓυάβηϋ&,ρα- 
ΐ6Γ6ΐαΓ 8υηιπι&αι ΓβΓυηι & νβΙβΡθ βΐ 3&αι τυρίο ίίΐίο 
(βίο ρ8ΐΓ6ηι δίβρίιαηΐ ηο1&1)&1) ρβηάβΓβ ? ουρ ηοη 

8686 ρΓθΓ6ΓΓ6(, 6ΐ ρ&ΐΓ6 8ϋΐ8 ^θηβΓΟθίθβίηΐίβ οίδΐ- 

8(6ηΐ6 οοη&ϋΙ)αδ8ααιπιοΙο ίρδβ τβηιραύΐίο&πι οαρβδ- 
86ΓθΙ? οαπι ςυίάβηι ηοη Βοαιαηο ΐΑηΙαπι ββά βί 
οοπιρ1αΓί1)υ8 893 ^υ1)6Γη&ηάί8 ίηιρβπίδ δυΓΩοβΓβΙ. 
0Ι)ΐ6ΐηρβΓ&Γ6ΐ απιίοο 1)6ηθ ηιοηβηϋ, θ( &ά Γβδ ^6- 
Γ6ηάΑ0 ρΐΌάβΐΌΐ. Ρρίδϋηαπι ΩοΓβηα Γ6ΐ)υ8 Βοιηαηίβ 

Γ66αρ6ΓΑΡ6ΐ, 6ΐ 1ΐ08ΐ68 ορρΗπίθΓθΙ, 08ΐβη(ΐ6ΓβΙςυ6 

Γθ ίρ8& άΐτίηίΐυδ ηοη &(1 ίΓΓίΙυαι ίη 86 Ιαηι ρΓΦ- 
8ΐ&η1ία ληΐιηί οοΓροηβςυβ άοο& βδδο βοΗοοαία. ηπείχθη τον Στέφανον, λόγοις αίμυλίοις 6ποκλα- 
πέντα και άπάταις καΐ μηχαναϊς παρενηνεγμένον τού 
λογισμοί• Πάντα γάρ τρόπον σπουδάσας ό Ιίετεινός 
τφ Στεφάνψ φιλιωθήναι, επειδή πεφιλίωτο, προσι|^ει 
τε συνεχώς, καΐ λόγους έκίνει καΐ προσήγε συμβου- 
λάς υποκνιζούσας αυτόν καΐ κατά μικρόν άπαγού- 
σας τού λογισμού. « "Ινα τί, λέγων, ώ βασιΛεΰ, νέος 
ων Ιςκύΐ τε ^ωμαλέος, καΐ ψυχής γενναιότητι ύπερ- 
φέρων καΐ φρονήσει πεπυκνωμένος, τά πράγμαπα 
παρορ^ς άπό Λεπτού καΐ παλαιοί χαΐ διε|^|3ωγότος 
μίτου » (τόν αυτού πατέρα ύπαινιττό μένος) « εξαρ- 
τώμενα, καΐ ού διανίστασαι^ χαΙ τούτον μίν ώς έμ- 67 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΠΗ. 58 ^ι<(διον ταίς σαΐς γενναιοτάτβΐζ όρμαΧς εκποδών ^ ϋβαΓαιη &(1 Ιιοο αά3αΐ0Γββ1 80610 ΟοηβΙ&ηϋοοβΟΓΟ- ΤΕΟίκΤς, αύτ^ς δΐ των πραγμάτων άντιλαμβάνη, δυ- 
νάμενος ούχ 6'πως την *Ρωμα(ων βασιλκίαν μ^νην, 
άλλα χαΐ πολλάς όμου κυβερνάν ; *Δγε δή, πε(σθητί 
μοι τα λυσιτελή συμβουλεύοντι, χαΐ διαναστάς άν- 
τισχίσθαι θέλησον των πραγμάτων, κα\ τά μίν 
'Ρωμα(ων άναθηλήσαι παρασχεύασον, τά δΐ των 
έχθων ταπε(νω9ον^ και δεΐξον έργοις αύτοΤς ώς 
ού διά χενής ούδΐ μάτην ή έπανθοΰσά σοι ώρα χαΐ τά 
λοιπά της ψυχής έχ θεού σοι δεδώρηνται προτερή- 
ματα. Έξεις δΐ εΙς τοΰτο συναγωνιστήν υλ\ συλλή- 
πτορα χαί τον σον γαμβρον τον ποφυρογέννητον, 
λ(αν θεοχλυτουντα χαι Ιμειρ6μενον της του σου 
πατρίς έλευθερωθήναι βαρύτητος χαι παρά σου χατ- 
<^ψεσύαι την βασιλείαν χυβερνωμένην . η Τούτοις ηβ ιηαηΐο, η'ΐιίΐ αΗικΙ ίη νοίΐβ 1ι&1)6η1β ςιι&ιη ιιΐ 
800θΓί βζοηθΓ&Ιυβ ιηοΓοβϋ&Ιθ βΐ) ίρβο νίάβ&Ι {$υ1>θΓ- 
η&ή ίααρβηαιη. Ηίβ νοΓάΐβ ί11θο1υ5 δίβρίιβηαβ οα- 
ρΐάϋαΐβ ίχηροΓϋ ΙοΙυβ 066υρ&ΙυΓ, βιιίςαθ ρ&ΐΓίβ 
άβροαβη<ϋ ιαίΓΟθηβαι αοΐαιο οοαοΐρϋ 1ίΙ)ί(ϋηβιη.Εβιη 
ίΐαςυο Η^^ρβββιίΓυβ ίΓ&Ιη Γβιη ρθΓ &ιηΙ)&§[θ8 βί^ηί- 
ήο&Ι.Οαβιη οαιη ρήιηο βυάϋα ρΓΟΓδοβαΙ) Ιιοο ίηβϋ- 
ίυΙοΕίίβηυιη ββββ νίάβΓβΙ,ΙιΟΓί&ηςυβυΙ ίη βάβροΐίυβ 
ρ&Ιηβ ({υ&ιη ίη 80Γ0Γί8 ιη&ήΐί ιιιηίοίΙί& αοςαίββοβρβί, 
οαιίβθο 60, υΐ ςυβαι θίΙ)ί ίιηρβάίιηβηΐο ροΐίυβ ςααιη 
&ιιχί1ίο ίοΓθ ]υ(ϋο&ΓβΙ, ίρββ ςυ&ηΐυιη Γβ8 οπιηίηο 
ΓοΓΓΟί, βχθβςιιί βυααι ββηίβηϋ&ιη ίηίβηάίΐ. Ενζο ίη 
βοοίβίαίθπι &8θί1ο, ρΓβΒίβΓ Β&θίΐίυιη,ιηοη&οΐιο βϋ&ιη 
Μαπαηο, Ω Ι ίο Ιιβοηί8 ΑΓ^Γί,α Εοιηιιηο ίοιροΓαΙοΓΟ 6ποσυρεΊς τοις λ^γοις ό Στέφανος χατεσχίΒη '^β ττΐ ^ ςυ&πι ιη&ζίιηθ (Ιϋβοΐο,βΐ ηοηηαΐΐίβ &1ϋ8,η&οΙϋ8 ορ της αύτοχρατορ(ας έπιθυμί^ χαι άσχετον ορεξιν άν- 
εδέξατο του χαταγαγεϊν τόν έαυτου πατέρα της βα- 
σιλείας. Μέλλων δε έγχειρεΤν τοις δοχΟεΐσι χαΐ λό- 
γους αΐνιττο μένους τ6 σπουδαζ6μενον έποσπείρει τψ 
άδελφφ. ΈπεΙ δ* οδτος χαι προς τήν πρώτην άχοήν 
άτεγχτος ήν, χαΐ παρ^^νει μάλλον μή θα^^εϊν τφ 
γαμβρφ , άλλα της πατρφας ένουθέτει έξέχεσθαι ροΓίυηίΙ&Ιθπι ΙαιρβΗο ρ&ΐΓβαι (ΐ63ίοί(, άίβ ιηβηβίδ 
0θ06ΐηΙ)Π8 16, ίηάίβΐίοηβ 3, &ηηο 6453,&ηηυπι 38ΐαι 
26 ίπιρβΓ&ηΙβπι : αο ίη 894 ΡγοΙ&ιπ 1η8ϋ1αιη Γβίβ- 
^αίο νβΐ ίηνίΐο οαρυΐ τ&ϋίΐ βΐ πιοηαοΐιΐ νίΐ&πι ίπιρο- 
ηϋ. Εχίηάβ δίβρίι&ηυβ Iη8^0Γί βΐυάίο ΓβΙ)υ8 αά' 
ιηίηί8ΐΓ&η€ΐί8 8β άβάίΐ, οοΠβ^^ίβ ιη&Γϋο βΟΓοΗδ βΐ 
ΓγεΙγο. πίστεως χαΐ φιλίας, [Ρ. 634] τούτον μίν παρήχεν ώς έμπόδιον μάλλον, άλλ* ού συνεργών Ισύμενον, 
αύτος δ' φήΟ^ «'ΐ^^ άνυστον έγχειρήσαι τοις δεδογμένοις. ϋροσεταιρισά μένος ούν συν τψ ρηθέντι Βασι- 
λείψ χαι τόν μοναχον Μαριανόν τον υΐόν Λέοντος του Άργυροΰ, 6πό του βασιλέως 'Ρωμανοϋ λίαν χαΐ τι- 
μώμενον χαι πιστευ^μενον, χαί τινας άλλους συν αύτοΐς, εύχαιρήσας χατασπ^ τον αύτοΰ πατέρα της 
αρχής, μηνΐ Δεχεμβρίψ ις*, Ινδιχτιώνος γ', Ιτους ςυνγ', χς* άνύοντα έν τ^ βασιλείς ένιαυτόν, χαι τ^ 
νήσψ Πρώτ^ περιορίζει, άποχείρας χαί έχοντα τούτον μοναχ<5ν. Κατενεχθέντος ούν του 'Ρωμανού 
ευθέως ό Στέφοτνος γενναιοτέρως ί^πτιτο των πραγμάτων, χοινοπραγμονοΰντα Ιχων τόν τε γαμβρόν χαΐ 
τόν άδελφον. 

ΈπεΙ δι μή έν πάσιν ομοίως ήρέσχοντο, άλλ' έσθ' (]| 
6'πτι χαΐ διεφώνουν, αρχή προσχρουμάτων έχ ταύτης τής αΙτίας έφύετο, χαΐ ύπώπτευον αλλήλους χαΐ 
ύφωρώντο, τόν μίν πορφυρογέννητον 6 Στέφανος, 
έχεΐνος δΐ αύθις ό πορφυρογέννητος, χαι χατ' αλλή- 
λων Εχαστον έμελέτα. Καΐ σπουδήν μεν ό Στέφανος 
χαι αγώνα ού τόν τυχόντα χατεβάλλετο ιΐς τό χατ- 
αγαγεϊν τόν άδελφόν χαΐ τόν γαμβρόν χαι μόναρχος 
ύπολειφΟήναι τοΧς πράγμασιν' άλλ* έπεί χατά τόν 
ποιητήν (86) εισΐ χαι £λλα πυρός Οερμ^ερα, έ'λαΟε 
πεθών μάλλον ή δράσας, του Κωνσταντίνου, έπείπερ 
^σθετο έ«ι&)υλεο6μβνος, άναβολήν μή δεδωχ^ος τ^ 
εγχειρήσει, πολλά χαι τής γυναιχός α{>τοΰ Ελένης 
έρεθισάσης αυτόν προς τό χαταγαγεϊν τής βασιλείας 
τους αδελφούς. '£χφήνας ούν τ8 μυστήριον τφ εΐ- 
ρημένψ Βασιλείφ τψ Ηετεινφ, χαΐ δι* αύτοΰ προσ- Ουία νβΓΟ ηοη β&άβηι οααηίϋυβ ρΓθΙ)&1)&ηΙαΓ, βχ 
άί68θη8ίοηίΙ)α8 8ίΐΏυΗ&ΐ68 ίηΙβΓ β08 αίςαβ οίΓβηβΦ 
βχδΙϋβΓυηΐ; 8υ8ρ66ΐυ8ςυθ ροΓρ1ιγΓθ^θηί1υ8 8ΐ6ρΐ3&- 
ηο 6886 αίςυβ Ιιίο 'ιΙΙϊ οοΒρβΓυηΙ, &1ΐ6Γςυ6 άβ &1ΐ6Γ0 
8υΙ)πιον6η(1ο οο^ίίαΓθ. δαηο Ιι&υά αιβάίοεή ουπα 
αίςυο βοη&Ιυ ίη ϊά ίηουϋυίΐ δί6ρ1ι&ηυ8, αΐ οο1ΐ6^ί8 
ίπιρθΓίο βΓβρΙο 8θΙυ8 βυηιωαπι ΓΟΓυιη ΙβηβΓΟΙ. 86ά 
ςυ6πια(1πΐ0(1υιπ ρο6ΐ& &ϋ 6886 ςυβΒά&αι &1ί& ΐ£;ηί 
ο&ΙίάίοΓα, ί1& ίβ ςυοςηβ ηοη Ι&πι ίηΐυΐϋ ςυαπι ρΗ8- 
8υ8 Θ8ΐ (1&ιηηυπι,Οοη8ΐΑηΙίηο,υΙ)ί ίηβΙάίΜ 8ίΙ)ί δίΓαί 
86η8ίΙ, 8ρ&ΙίυηΐΓ6ί§;θΓ6η(1ββ ηοη οοηοοάβηίο,ιηυΐϋδ 
6ΐί&αι Ηβ1βη& υχοΓθ Ιιαηο αά ΓηΐΓββ (^θ^^^ίβηάο8 
ίη8ΐί(^&ηΐ6.Ι1&ςιιβ αΓοαηο οοη8ί1ίο οοιηιηυηίο&Ιο ουπι 
Β&βίΙίΟ Ρ6ΐ6ίηθ 860 ΥοΙιιΟΓί ί8ΐο, 6ΐ 6]υ8 ορ6Γ& 
&8θίΙο ίη βοοίθΙ&Ιθζη Μαπί&ηο, ϋοπιςυο ΝίοβρΙιΟΓΟ 
οΐ Ιιβοηο βΐίίβ Β&Γάβ Ρΐιοο», &ο Νί^οΐ&ο βΐ I^6οη6 Γ-ΙΓ-- -Γ -Γ -τ τ» " Γ-- IX — 1 — 

χτησάμενος τόν Μαριανόν, ^ι δΐ Νιχηφύρον χαί " ΤθΓηίοϋ8 &1ϋ8ςυ6 Ιιαυά ρ&υοίΒ,δΐ6ρ1ι&ηοαι 6^α8ςυ6 Λέοντα τους υΙους Βάρδα του Φωχά, Νιχόλοι6ν τε χα^ 
λέοντα τους Τορνιχίονς χαΐ &λλους ούχ ολίγους, 
μηδίν ύφορω μένους τόν Στέφανον χαι τόν Κωνσταν- 
τΤνον, χατ' αυτόν τόν χαιρόν του αρίστου συναριστων- 
τας αύτφ, ανάρπαστους τίΟησι χα^ χαταβιβάζει των 
βασιλείΐι^ν, τ^ χζ^ του 'Ιαινουαρίου μηνός τής αυτής 
γ' Ινδιχτιώνος, χαΐ πλοιαρίοις ενθεμένος ύπερορίζει ΓΓαΐΓθΐη Οοηβΐ&ηΐίηαπι βοουπι ρρ&ηάβηΐββ 8υ5 ίρ80 
ρΓ&ηάίο οοΓΓίρί ^αι)6^ ρ&Ι&ϋοςυβ βχΐΓ&Ιιί, 27 άίβ 
^&αυ&^^ί, ίηάίοΐίοηβ 6&άβια, η&νίύυβςυβ ίηιρο8ί(θ8 
Γ6ΐ6§Αΐ81βρ1ι&ηοιη ία ΡαηοΓΟίυπι ίη8υ1&οι,0οη8ΐ&η- 
(ίηυιη 895 ίη ΤθΓ6ΐ)ίηΙΐ3ααι ; &6 ορβΓα Β&8ί1ίί Οφ- 

8&Γ6« 6ΐ Αθ&8ί&8ίί ΗβΓ&θ1θ£β Θρί860ρί Γ&808 οΙοΠΟΟδ 

ί&οϋ.Ρ&υ1ο ρο8ϋΓ&η8Γ6ΓΐδΙθρ1ι&ηιιπι ΡΓθθοηη68υαι, ΧΥΙ-ΑΝΒΙΙΙ ΕΤ ΟΟΑΚί ΝΟΤ^Ε. 

(86) $θη8υ8 β8( : βίοοΐ ο&ίορ.&ΐίυβ αΗο νοίιβζηοη- ^ο^β ΡοΓρΙιγρο^οηίϋ ο&ΙΗάϋΑΐβ &ο &Ιιιάίο (οΪΒΒβ ίιη- 
ΙίοΓ 68ΐ|ϋΑ βίβρίιβηί ςαοςιιβ Μίαιη βίοοηλίοιη πια- ρβάϋυιη βϊ ίιτιΐυπι ίαοΐυχη. Χυι.. 59 βΕΟΚαΐΙ βΒΟΕΒΝΙ 60 ίηάβ ΗΙιοάαχη &ο ΪΛηάβιη Μϋγΐβοαιη, βοαβί&ηΐίηοιη Α τ^ν μβν έν τ^ ΙΙαν<&ρμφ νήσψ (87}, τ&ν Κιΐΰνβταντι. ία 3αιηο11ΐΓ&οί&3ΐ. Αο 8ΐ6ρ1ι&0ϋ8 ςοίάβοι ΓοΓίυηαιη 
βυ&ιη §;βηβΓ086 &ο ιη&£;ηο απίοιο ΓβΓβηβ &ηηο8 19 ίπ 
1>68ΐ)0 νίι&πι β^ίΙ.ΟοηβΙααϋηυ» αυίβηα απίοοο ρ&Γαιη 
οοηβΐ&ηβ 6ΐ αυάαοίυβ ςυ&αι ρ&Γ βΓαΙ ίο•υΓ^6θ8, 
βίερίυβςυβ Γυ§;8ΐιη ιηο1ϋυ8,8.ηαο ρθ5( ΑΕπίβΑυοα ίιη- 
ρβΓίυιη 8βουαάο, ουδίοάοιη βυυιη ουιη άοΐο ιΐ60&8• 
86ΐ, & ΓβΗςαίδ ου3ΐθ(ϋΙ)υ8 ίρββ ςυοςυβ ββΐ ίηΙβΓ- 
ίβεΐυβ. νον 81 έν τ^ Τλρκβίνθφ (88). ΚαΙ διά Ηανιλείοο 
του Καισαρείας και Αναστασίου του Ήραχλκίι^ 
£μφω κληρικούς άποκ<ίρει , {^ι^^αστ1^σ^ι; κα ουκ εις μακράν τον μεν Στέφανον έν Ώροιχοννήσφ, 
εΤτα έν 'Ρ6δψ και τελβυταΐον έν Μιτυλήνρ, τλν 8έ 
ΚωνσταντΤνον έν ΣαμοθρφίΤ). Άλλ* 6 μεν Στέφα- 
νος μεγαλοφυώς και μεγαλοψύχως τάς έπενεχΟείσας 
αύτφ φέρων τύχας διετέλεσεν έπι Ιτη ιθ' βιοτκύων έν τ^ Λέσβφ* 6 Κωνσταντίνος δΐ δλιγώρως διατεθ«)ς καΐ θερμ^τερον του δέοντος κατεξαν ιστάμενος χαι ιτολλάκις 
έπιχειρήσας φυγεΤν, μετά δεύτερον χρ^νον τούτης βασιλείας έκπεσείν τ6ν φυλάττοντα τούτον δολοφόνησα^ όπλ 
των περιλοίπων καΐ αύτος άποσιράττεται, Μβηββ ^υ1^ο δβχΐφ ίηάίοϋοοίβ Εοιη&ηυβ βοηιιη 
Ρ&16Γ (]6ΐ>ί1υιη η&ΙϋΓβθ ρβΓ8ο1νϋ, βΐ 68ΐ ίη ΜγΓβΙβο 
86ρο11υ8. ΡΓοίηάβ 0οα8ΐ&αϋηυ8 ΡοηρΙιγΓοςβηϋιιβ 
οαιηϋ)υ8 ςυβ 8α8ρ6θ(& βτ&ηΐ 8ΐιΙ)ΐηοϋ8, β1 8θ1ΰ8 
^&Iη ί(ηρβΓ&η8,ίβ8ΐοΡ&8θΐ38ϋ8 άίβ Ηοπα&ηο βϋοβαο [Ρ. 635] Μηνι δΐ Ίουλίψ της ς Ινδικτιώνος και 
'Ρωμανος 6 τούτων πατήρ άπένισε τό χρκων, καΙ έν 
τψ Μυρελαίψ βάπτεται. Ό δΐ πορφυρογέννητος τα 
ϋποιιτα περιελών έκ μέσου^ καΐ μ6νος τήν αυτοκρά- 
τορα περιζωσάαενος αρχήν, κατά τό θείον ΙΙάσχα (ϋ&ά6ΐΏ& ίοαροηίΐ, νοία ΓαοίβαΙβ ΤΙιβορΙιγίΛΟΐο ρα- Β χης αυτής Ινδικτιώνος καΐ τψ υΐψ *Ρωμανφ ι«ριτί- 

θησι το διάδημα, τελέσαντος δή τάς κύχά< θεοφύ- 
λακτου του πατριάρχου. Δοκών δέ τις γενναίος άνα- 
φανήναι κα^ των τη βασιλείς διαφερόντων έιτιμελέ- 
στβρον άντιλήψεσθαι, εΐ μ6νος κατάρξαι, μΛλαοβώ' 
τερος ώφθη της υπολήψεως, μηδ^ν δξιον της εΙς 
αιύτ^ν προσδοκίας έπιδειξάμενος. ΟΓνου τε γάρ {{ττη- 
το, και των επίπονων τά ^^στα προέκρινβ, ουσπαρ• 
αίτητ^ςτεήν έν τοις πταίσμασι καΐ άσυμπαθής χο- 
λαστής, αδιάφορες τε προς τάς προβολάς τών άρχ• 
ηγών, ουκ άριστίνδην ταύτας Ιθύνεσθαι χαΐ κζχ' 
επιλογήν έθέλων, 6'περ Ιργον έστ2 μεγαλόπρεπους 
εξουσίας, άλλα τψ παρατυχόντι αρχήν έμπιστεύων, 
στρατηγίαν τρχόν Ι) πολιταρχίαν, άδοκιμάστως, ως 
έκ τούτου συμβήναι πάντα τινά χυδαΤον καΐ δια- ΐΓί&ΓβΙι&.Ε(]υ4(1βπι ίοίΐίο β^γβ^ιλπι 08ΐθη<1βΓ&1 ίηάο- 
Ιβιη ΟοηβΙαηΙίηοδ ; βχί8ϋΐΏ&1υΐΏηυβ ΓυβΓ&Ι βυιη, 8ί 

8θ1υ8 ΓόΓϋΙΏ ροΙΪΓβΙϋΓ, ρΓβΒΟΐΑΓβ ίίΠρβΓϋ ΓΘ8 Ουτα- 

ΙυΓϋΐη : 86ά ΓβΓβΙΙϋ βχρβοΙ&ϋοηβΐΏ, ηβςυβ 6& άί- 
Ι^ηυιη 8β ^β88ϋ. Ουίρρβ νίηο άβάίΐυδ ΙιιΙ)οπο8ί8 γθ- 
1)υ8 ΓβϋοΙίβ ί^ηανίβ 8ΐυά6ΐ)&1,(1βΗεΐΛ βυΐβιη &1ίθΓυΐΏ 
(1υΓυ8 8ίηβ υΐΐα αιί8θΓ&Ιίοηβ ρυπίβύαΙ.Ιη ιηο^ίβίΓα- 
ϋΙ)υ8 ςυοςυβ ΟΓβ&ηάίδηοη ορϋΕηυαι ςυβοαςυβ 996 
άβ1ί^βΙ)&1,ςυοά άί^ηυιη Γυί886ίιη&^ηίβο& ροΐ68ίιιΙβ : 
86(1 ρΓοιπίβευβ βΐ βίηθ υΐΐο βχαιηίηθ βχβΓθϋα8 άα- 
0θηάί&υΙυΓΐ)ί8 ^υΓΐ)βΓη&ηά« [ηυηυ8ρΓθχίιηοουί(ΐυβ 
οοιΐ)ηιϋΐ6ΐ:>&1 ; ςυο ΓαοΙαιη ββΐ αΙ οαυίΐί ρ1βΙ)βϋ αυΐ 
ουίρ&ΐβνϋβ 1ιοιηίηβ8 8υαιΐΏθ8ίηΓβρυ1)1ίο&^θΓβηίηΙ 
ΗοηοΓ68.Α(1 ςυ&ιο Γβιη ΕουΙΙυιη 6οηΓ6Γβ1)&ηΙ Ηβίβηα Αιι^υ8ΐα θ( Β&βΠίυβ •υΙ)ίου!&ηοΓυιη ίηϋιηυ8,(]υί 'ιά (| βεβλημένον εΙς τάς μεγίστας των πολιτικών άρχων 
α^βϋ&ηΐ ηϊ ?6η&1β8 Θ886η1 ιη&^ί8ΐΓ&1α8. προχειρίζεσθαι, πολλά προς τούτο συνεργούσης χαι 

Ελένης της αύτοΰ γαμέτης και Βασιλείου του παρακοιμωμένου, ώνίους τάς αρχάς ποιεΐν παρασχευα- 
ζύντων. Νθ(]υβ ΙαΐΏβη ρΓ0Γ8υ8 οαιιιί8 ρΓΦοΙαη Γ&οίηοη8 
6χρβΓ8 Γυϋ ΟοηβΙ&ηϋααβ : υηυιη θηίηι ΡβίβΓ&ιη άί- 
(^αυιη ρΓοίβοΙο αάιηΐΓ&ϋοηβ, βί ςυο<1 ιηυϋ& 6^υ8 
ρβοοαία οϋ8ουΓ8Γ6 ρο88ί(.8οίβηΗ88 βοίοα, απΙΙιιηθϋ- 
ο3Γη,χηυ8ί6αιη,&8ΐΓθοοιιι!&ΐΏ,^βοΐΏ6{π&ΐΏ6(οιχ]ηίΌΐΐ) 
ρπηοίρβιη ρ1ιί1θ8ορΙ)ί&πι, ςυφ 3&ιη Ιοηςο ΙβιηροΓβ 
οΐ) ίηουπρίΏ βΐ ίη86ί1ί&ιη ίιηρθΓ&ΙοΓυιη ρβΓίβΓυηΙ, 
808 ίη(1υ8ΐπ& ίη8ΐ8αΓ&νίΙ,οοη(ΐυί8ίϋ8 ςυί ίη ςυονΐβ 
^βηβΓβ βχοβΙΙβΓβηί, &ο οοη8ϋΙυϋ8 (]θ6ΐοπΙ)υ8, βΐυ- 
(1ίο8ί8ςυβ ΓβββρΙίβ θΐ βοη(1υβΙί8. Ουο Γλοΐυιη 68ΐ υΐ Ου παντάπασι δΐ άμοιρος ήν κα^ πράξεων αγαθών 
ό Κωνσταντίνος. Έ γάρ (^ηθήναι μέλλουσα άζι- 
αγαστός ο^σα κα2 θ^νμβστή έπισκιάσαι ίσχυσε καΐ 
άμαυρώσαι πολλά των αύτου ελαττωμάτων. Τάς 
γάρ έπιστήμας, άριθμητιχήν, μουσικήν, άστρονο- 
μίαν , γεωμετρίαν , στέρεο μιετρίαν , καΐ τήν έν 
πάσοις έ'ποχον φιλοσοφίαν, έκ μακρού χρόνου αμελείς 
και άμαθί^ των κρατούντων άπολωλ'υίας οίκεί^ σπου^^ 
ανεκτή σατο, τους έφ' έκαστη τούτων αρίστους τε χα,ι 
δοκίμους άναζητήσας χαΐ εόρών και διδασκάλους έπι- βχίςυί Ιβιηροπ8 (ΙβοοΓδυ 1)&Γΐ)&πβ ρΓθϋί^&1& υΓΐ)8 ^ στήσας, καΐ τους σπουδαίους αποδεχόμενος τε και συγ- ΙίίΙβηβ ΟοΓοβρϋ. 8β(ίΙβη{&Γί88 βΐί&ιη αίςαβ ορίβουιη 
8γ1θ8 ευτ» Ιι&ϋυίΙ, ιη&^ηυιηςυο ϋβ ίηοΓβιηβηΙυιη 
&11υ1ϋ. Ρίυ8 βΓ^& Οβυιη ΓυίΙ βο Η^βΓαΙ^'β, υΐ ςαί 
ηυηςυαιη ίη ρΓ00β88ίΙ)υ8 α(! Γ&ηα ίθ^ί1)υ8 βοε1β8ί&- 
811618 Γ&οΙί8 8ίηβ ίΓϋβΙυ βΐ ιηυοβΓβ ίη οοη8ρθο1αιη 
Οβί νβηθπΐ, 86(1 (Ιοηαπα ςυονί8 ΙβιηροΓθ οΙ)Ιυΐ6ΓίΙ 
ιηΜ^ηΙΑοα β1 Οΐιηβϋ βπη&ηΙβηιίιηρβΓ&ίοΓβηι (Ιθοβοϋα 
θΓ&ϋβιη ({υοςυβ Γβΐυΐϋ 897 ίί8 & (|αίΙ)υ8 ίη (ΙοΙογ• 
1)&ηάί8 ΙπιρβΗο υχοη8 ΓΓ&ΐΓίΐ3η8 8(1^υιυ8 ίυθΓ&(. κροτών. Δώ και τήν άλογίαν άπελάσας ουκ έν μαχρψ 
τψ χρύνψ έπΙ τ6 λογιχώτεσον μετε^ρύθμισε τό πο- 
λίτευμα. Έπεμελήθη δΐ καΐ των βάναυσων χαι 
χειρωνακτών τεχνών, καΐ εΙς έπίδοσιν μεγάλη ν χαΐ 
ταύτας άνήνεγκεν . 'Πν δΐ και τά πρ6ς βελν 
ευσεβής και φιλύτιμος, μηδέποτε έν ταΤς πρ6ς θεον 
τυπικαΤς τών θείων ναών προσελεύσεσι /ενός και 
άκαρπος βφθείς τψ θεψ, άλλ' άναθήμασι δωρούμενος 
μεγαλοπρεπέσι κα2 φιλοχρίστψ βασιλεΤ πρέπουσιν. ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ). (87) ΗθΠββροηϋ ίηβαΐα. Οοαβ. (88) Ιη 6&(ΐ6χη ΡΓοροηϋάβ. Οοαβ. 61 Η18Τ0ΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 63 Ήμ&Ιψαιτο δΐ χχι τβυς συνβργήσαντας οώτψ προς ^ Ναπι Βαπίαιη Ρΐιοοβαχ ΐΏΑ^ίβίΓί ΙιοηοΓβ άί^&ίυβ τήν των γυνβΛβ^έλφων χαΟ^ίρεσιν ταϊσδε ταΤς 

(ύεργεσίαις, Βίρ^α^ μίν τον Φωχάν μάγιστρον τι- 

μήσας χα: 5ο/ιΙατιχον των σχολών της Ανατολής, 

Νικη^όρ^ν & χβι Λέοντα τους τούτου υΙους, τον μίν 

των 'Α>ιηλιχΛύτ* στρατηγόν τον Νικηφ6ρον, τον δΐ 

της ίχβίΕΒδοχίζς τον Λέοντα προχειρισάμενος, 

ταΐ Γβνβτχντΐνον Οάτνρον νών υΙών της Σ&λευχ<(ας, 

Βζ7!Α£(θν δι τον Ηετκιν^ν Ιζαρχον της μεγάλης 

Ιτζίρεέας. [Ρ. 636] Μαριαν^ν δΐ τόν *Αργυρ^ν κ^μητα 

το•3 στάβλο» χβΐ τ^ν Κουρτ{χην Μανουήλ της βίγλας 

δρουγγάριον. *Εξευνούχισε δΐ καΐ 'Ρωμανδν του (ΙοπίθβΙίουιη βοΙιοΙ&Γυιη ΟΗβηϋδ οοηβϋΐοϋ, Νίοο- 
ρΙιΟΓαΐΏ βΐ ΙιβοηβΐΏ, βίυβ ΠΗοβ, Ιιυοο €&ρρ&(1οοί3Β, 
ϋΐααι ΟΓΪβηΙαΙίυιη (Ιυββιη ΟΓβανίΙ,βΙΟοηβΙααίίηυΐΏ, 
ΙβΓίίυαι β^υ8 ΓιΗυιη, δβΙβυοίβΒ ρΓφΓβοϋ, Β&βΠίυιη 
ΥοΙαοΓθΐη ηαα^ηφ 80(!&1ϋ8ϋ ρΓβροβυϋ ; Μ&Γίαηυιη 
ΑΓ^Γυιη οοαιίΐβαι 8ΐ&1)υ1ί, Μαηυβίαιη ΟυΓίίββιη 
νί^ίί» ά68ί^ηιινίΙ (ΐΓαα^^&πυο] ; Ηοηα&ηαιη δίβρίια- 
ηί Οΐίυπι ο&δίρ&νϋ, οαιη ςυί ροδίοα Αυ^αδΙίΓοΓ Γαο- 
Ιυβ 68ΐ, ίΐεπαςυς Β&8ί1ίυιη, Ηοιηαηο 8βηί β 86Γνα 
η&ΙαίΏ ; β( ΜίοΗαβΙυηα, ΟΙιπδϋΓβπ 0δΒ88Π8 βΐίυιη, 
οίβηουιη Γβοϋ. Στεφάνου νΐον, τον μετέπειτα σεβΛστοφ($ρον γενιίμενον, ετι δΐ και Βασίλειον τον ϊα δούλης άποτεχΟέντα 
Ρωμανφ τψ γέροντι* Μιχαήλ δΐ τον υΐόν Χριστοφύρου του βασιλέως άπέκειρε κληρικύν. 

Άδαμαντίνοις, δι% ώς φετο, δεσμοΤς την βασιλείαν Γυιη &ιιΐ6ΐΏ νί(]6Γβ1υΓ ίιηρβπυπι ίκϋαιη&ηΐίηίδ 

ίσγίλισάμΓΦος, χαι ιεασαν ύποψίαν άποσεισάμενος, νίηουΐίδ ιηυηϋθδβ βΐ οπιηία 8υ8ρ6θ1& &ιηο1ί1υ8 ίη 
χχ'. 16ζας έ# τφ άσφβλεΐ καθεστάναι, μικρού δεΤν Ιυΐο οοπδίδΙβΓβ,ρβηβ ίη δυΐΏοαυιη νβηϋ άίδοηπιβη, 
εχ'.νδύνευσ» δ*>σΙ μεγίσταις έπιβουλαΐς περιπεσών• Β (1ιιρ1ίοϋ)υ8 ροΐίΐυδ ίηδίοίϋβ, ηαπι 6ΐ Τ1ΐθορ1ΐ8η63 
θεο^ης τε γάρ 6 παρακοιμώμενος έβουλήθη "(ον ου1)ίου1&Γίυ8 άβ Ηοιη&ηο βχ ΐη8υ1& Ργο1& ίη ραΐα* τ:ρεσβύτΤ|ν *Ρωμαν«ν έκ της νήσου Πρώτης εις τ^ 

ΐΐλάτιον ίγχγιιν, χαι άλλους ουκ δλίγους έχων συν- 

Ιτ:ορ•ς• χαΐ τινβ< δΐ Ιτεροι, γ(τοι Λέων 6 Κλά- 

Ιοι^, Γρτ,-(^ρ\.ος & Μακεδών, και θευδύσιος 6 πρώτος 

τ^ τοό Ύ,τ^γ^»ν^ Ιπποκύμων, χαΐ 'Ιωάννης 6 (3α(- 

κτωρ, τον Στέ^βνον έβοολεύσαντο έκ Μιτυλήνης άγα- 

Ύί,η χτί τζ ^χσιλεί^ έγκαΟιδρΰσαι. *Αλλ* δπύ τίνων 

συνωμοτών μηνυβέντων των βουλευμάτων 6 μΙν 

βε'^ΐάνιις έζωρίσθη συν τοΤς αυτού συνεργοΤς, οΐ δΐ 

τοΰ Στεφχνοο άντιποιούμενοι τυφΟέντες καΐ δημευ- 

^Γ/τες, και τάς ^ΐνας τμηθέντες έξωρίσθησαν. 

Ού διέλιπον δΐ χαΐ οΐ Τούρκοι εΐββολάς εΙς τήν 
'Ρωμαίων ποιούμενοι και ταύτην δ^^ουντες, μέχρις ού ΙίυΐΏ Γ6άυοβη<1ο οοηδίΐία ΐΓαοΙανίΙ, ηιαίΐίβ βΐί&πι 
&1ϊί8 οοηδοίίβ. ΕΙ αΐίί ςυίάαηι, ηβιηρβ Ιβο 61&(]ο, 
Ορβ^οπαδ Μαοεάο, ΤΙΐ6θ(1θ8ίυ8 ΒΙβρΙι&ηί ρΓοΙοβ- 
1Γ8(0Γ, βί ^ο&ηηβθ ΓβοίοΓ, 8ί6ρ1)&ηυπι Μϋγίβηα 
Γβνοο&Γβ 6ΐ ίιηρβπυΐΏ 61 ΓθδϋΙιΐθΓθ πιοΐίϋ δυηΐ. 
Ου® οοηδϋΐα ευιη βδδβηΐ α ςηίΙ)υ8(]&ιη βοη3υΓαΙίο- 
ηυπι ροριιΐ&ήΐΐυδ άβίβοία, ΤΙιβορΙι&ηβδ 898 ουιη 
βυίδ βοοϋδ θδΐ Γβΐ6(ζ&1υδ : ςυί υθγο δίβρίι&ηί ηβ- 
^οΐίυαι βυβοβρβΓ&ηΙ, ν6Γΐ)6Γ&1ί βυηΐ, 1)θη& 60« 
Γυιη ρυΙ)Ιίο&1&4 βΐ η&Γί1)υδ ρΓΦοίβίβ ίη βχβΐΐίυιη 
&β1ί. 

ΟφΙβΓυιη Τυρει ηοη αηΐο Ωηβπι ΓβοθΡυηΙ ίη Βο- 
ιηοη&δ (Ιϋίοηβδ ^Γ&ββ&ηάί, ςυ&ο) Βυίοδυάβδ βΟΓΟίη Βουλοσοοδής ό τούτων αρχηγός τήν των Χριστιανών ρ ρπηοορδ Ωάβιη δβ αοαρίβοϋ ΟΙΐΓίβϋ&η&Γη βίιηυΐ&ηδ εττιν άσπάζεσ0αι δποκριθείς κατειλήφει τήν Κων- 
ηχντίνου' χαι βαπτισθείς ύπ6 του βασιλέως άναδέ- 
χεται Κωνσταντίνου, τ^ τών πατρικίων άξί^ '^^^^' 
^£ΐς χαι πλείστων χρημάτων ύπάρξας κύριος, εΤτ* 
ιύφις ο!χαδε δποστρέψας. Μετ' ού πολύ δέ και Γυ• 
λΐς, ^χων ων χαΐ αύτ^ς τών Τούρκων, εΓσεισιν < εΙς 
την βασιλίδα χαι βαττίζεται, τών Ίσων αξιωθείς κα% 
ιύτος βύ«ργεσιών χαΐ τιμών. Άνελάβετο δΐ μεθ* 
Ιτιτοΰ χαί τίνα μοναχδν Ίερύθεον τούνομα, δ^ζαν 
εύλαβ«{θκ Ιχοντα, Ιπίσκοπον Τουρκίας παρά του 
θιοφολαΕχτου χειροτονηθέντα, δς έκεΐσε γενύμενος 
'ηλλοι>ς άπ^ της βαρβαρικής πλάνης εΙς τύν Χρι- 
πιανια|ΐ6ν έπανήγαγεν. *Αλλ' 6 μΙν Γυλάς ένέ- 
Μτη. τ^ πίστει, μήτ' αύτος ίφοδύν ποτέ κατά 'Ρω- 
αΪΜν ιετκοιηχως, μήτε τους άλισκομένους Χριστια- Οροΐίη νβηϋ, 1)&ρϋζ&1υ8ςυθ ίϋί α ΟοηβΙ&ηΙίηο 6βί 
θχοβρίυβ, βΙ) θθ(]ΐιβ ραίποίί άί^οίΐ&ΐβ θΐ χηα^ηίβ 
άοηΐΒ οΓη&Ιυβ άϋ&ίυδςυβάοιηυηι ΓβάίίΙ. Νοη πιυΐΐο 
ροδΙ Ογ1&8, ίρδβ ηυοςυβ ΤυΓοίουβ ρήηοβρδ, βοάβοα 
86 θ^υ8^I6Iη Γβί οαυδα οοηίβρί; ί)&ρ1ίζ&1υ8(ΐυ6 6ΐ 
60(ΐ6ΐη ςυο ρρίοΓ ΐΏοάο 1γ&ο(α(ιι8 ηαοηΐλοΐιυιη 86ουιη 
&1)άυχίΙ ΗίβΓΟίΙιβαηι,ρίβί&ΙΙδ ίπηια 06ΐ6ΐ)Γβιη, ςυβηο 
ΤυΓϋί» 6ρί86ορυιη Τ1ΐ6ορ1)^1&οΙυ8 ρ&ΐΓί&Γ6ΐι& (]6δί'- 
ςηανϋ. Ιβηυβ υ1 ίη Τυτοίαπι ν6ηίΙ, ιηυΐΐοδ α 1)&γ- 
1)ΗΓί6& ΓΓαυάο &ά ΟΙΐΓίδΙίαη&ιη Γ6ΐί^ίοη6θΐ ΐΓ&άυχϋ. 
Αο βγ1&8 ςυί(ΐ6ηι ίη Γιάβ ρβΓίη&ηβίΙ ; 6ΐ η6(ΐυ6 ίρδβ 
ίη Εοπιαηοδ ίπιρΓ688ίοη68 Γ6θίΙ, 6ΐ ο&ρϋνοδ ΟΙΐΓΐβ- 
ϋαηοδ 6Π]6η8 ουΓ&νϋ, 1ΐΙ)6Γΐ&1θαιςυθ ϋβ ΓβάάίάίΙ. 
Βο1οδυ(ΐ68 &ΰΐ6ΐη ραείίδ ςα® ουπι 060 ίηίβΓ&Ι τβ- 
6018818, δβρβ ουηι οαιηίϋϋδ δυίδ ίη Βοπι&ηοβ 6χρβ• «ις ατημέλητους έών, άλλ' έζωνούμενος καΐ Ο (ίίϋοηβπι βοδοβρϋ. Ουοά ίάβιη οοηίρα ΡΓ&ηοοβ Ιβη- 
Αμ£λβία< ά{ιών καΐ έ)ευθερών. Βοϋλοσουδής δλ ίαηδ ο&ρίυβ βΐ &1) βΟΓαπι γθ^6 ^ο&ηηθ ίη ραΐυαι 
τζ; προς βεόν συνθήκας ήθετηκώς πολλάκις συν βϋΓύχυδ βδΐ. 

τιντι τφ Ιθνει κατά 'Ρωμαίων έξήλασε. Τ6 δ* αύτδ τούτο και κατά Φράγγων ποιήσαι διανοηθείς και άλούς 
ι^εσχολοιτίσθη ύπό Ιωάννου (89) του βασιλέως αυτών. 

Κζ^ ή του ποτέ κατά 'Ρωμαίων έκπλεύσαντος ^ρ- 999 Ρογγο ΕΙ^α ΚοδδΟΓαπί ρπηοίρίδ υχοΓ, ςυί 

χ'Λτος τών Τώς γαμετή. *'Ελγα τούνομα, του άν- οΐββδβπι ίη Βοπιβηοβ άυχθΓαΙ, πίΛπΙο (ΙβΓαηοίο 
2?ο; αυτής άποθανύντος παρεγένετο έν Κωνσταντι- ΟροΙίη νβηϋ ; βΐ 1)αρΙίζΛΐΕ,0ϋΠΐ πια^^^""^ ^®''® Ρ*®" 

ΧΥΙ-ΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). 
(β9) Α1> Οϋιοοθ ίοαρθηΙΟΓβ, 8οηΙ>11 ΟαΐΌραΙαΙββ, οαΐ νβηΐ&β ΙιΙβΙΟΓίβ 8υ1)8οηΙ>11. Οοαβ. 63 ΟΕΟΕβΙΙ βΕΟΒΕΝΙ «^ Ι&Ιίβ Βίαάίαιη άβιηοηβίΓΑΐββΙ, άϊ^ΪΒ βαο ίηβΐΐΐαίο Α νουπ(5λ«ι. Κα\ βαπτισθΛΪσα χαΐ ΐΓροα(ρ«ην Είλαρ». ΙιοηοηΙϊαθ α£Γθε1& (Ιοιηαιη Γβάίϋ. 

Ρίΐία Ηυ^οηίβ, ςυ» Βοπιαοο ΓυβΓ&Ι άβ8ροη8&1&, 
ιηοΓίυα νίΓ^ίοβ, ι:ϋ (ϋχίοααβ, ϊιηρβΓ&ΙΟΓ ΟΠΟ βΗλιώ 
υχοΓβιη οοΐΐοοαΐ, ηβςυ&ςυ&ιη ίΙΙυβίΓί ςβηβΓβ ββά 
ρΐβϋβίο, ογΙειώ ραΓβηϋΙ^υβ οαυροηίϋυβ, ηοιηίηβ 
Αη&βΙ&θίαιη. θ6(1 ίρββ βί Τΐιβορίι&ηαθ ηοιηβη ίη- 
ά'ιάϊί, 

6αιη αϋΐβιη αιηβΓ&β Τ&Γβί ύβΐΐο Κοιη&ηο8 ρβίβηβ 
ρ&Γΐβιη βχβΓοϋυβ ίη ρ&^ηα ΗβΓουΗβ ρΓβάαΙαιη 
6011818861, ρΓ68ΐ)γΐ6Γ ςαί(1&ιη ηοπιίη6 Τΐιβιηβΐυβ 
Ιυηο ίηεΓυ6ηΙϋΐη ρ6Γ&^6η8 8&6πβ6ίυιη,οο^ηίΙο 8&- 
Γα66ηοΓααι &(1ν6η1υ, οαιίβδο βαοπΠοίο, ίΙ& αϊ 6ΓαΙ νους ένδβιξαμένη π(ατε<ι>ς, άξ(ως τιμηβ*ΐ*« '^^ "'ψ' 
αιρέσεως έπ' οΓχου άνέδραμε. 

[Ρ. 637] Της δε τψ 'Ρωμανψ νυμφβι>Οκ^<'η<: ^?^ 
της Οίίγωνος παιδός άποθανούσης, ως •ΓΐΓομ«ν (90), 
παρθένου, νυμφεύεται αύτψ ό βασιλκυς ιμΛ «βτή^ 
έτέραν γυναΤχα, ου τίνα των επιφανών, άλλ' έχ χυ- 
δαίων Φυεΐσαν καΐ την τέχνην χαπήλων, Άναστβσί» 
κάλου μένη ν, Θεοφανώ δ' 6π' έκείνοο μττονομκ• 
σΟεΤσαν. 

Του άμηρα δΐ της Ταρσού έκστρατείβν χβΕΐά "Ρι•- 
μαίων ποιησαμένου, έν τζ χώμ^ δβ τ^ 'ΙΙραχλέος 
λαόν πεπομφότος εις προνομήν, πρεσβύτερες τις ⣕ 
μελ ονομαζόμενος την άναίμαχτον επιτελών λειτουρ- 
γίαν, ώς £γνω την των Σαρακηνών ^φοδον, λιπών νβ8ΐ68 880ΓΒ8 ίηάϋΙϋΒ... Ι6ΐηρ1ί οοΓΠρυϋ 60(ΐϋβ β τήν Ιερουργίαν χαι ώς εΤχε στολής έζελΟαιν, λαβ<$- 1ΐ08ΐ68 ίΓΓυ6αΐ68 άβίβηάϋ, 60Γυζηςυ6 οαιιΗοβ νυΐ- 
η6Γ&νϋ, οοιηρΙυΓββ ίηΙβΓίβοϋ, Γ6ΐίςαο8 ίη Γυ^&ιη 
ν6Γΐί(. Εχ6ΐα8υ8 άβίηάβ &1) βρίβεορο 8&0Γί8, ουιη 
&άιιιί88ίοη6ΐη ηοα ίοαρβίΓ&ΓβΙ, αά Α^&Γβηοβ 8β οοη- 
ΙαΙΗ 6^υ^&ν^ι^1υβ ΟΙΐΓΐβΙί&η&πι Γ6Η^ίόη6ζη, οιιιη- 
ςυθ 118 6X16118 ηοα €&ρρ&(1θ6ί&ιη ιηοάο βΐ νίοίη&8 
Γ6^ίοηθ8 68ΐ ρορα1&1υ8, ββά 6ΐ ιΐ8ςυθ &(1 ΜίηοΓ6σι 
Αδί&ιη ρ6ΓΓ6χίΙ. ΜΟ ΕΙ η6 8ογϊΙ)6γθ (ΐοί()6ΐη 
Γ&8 68ΐ ςυβ θ^α3 Γα6ΓίηΙ &ο ςυ&ιη άίρα ί&εί- 
ηθΓ&. 

ΑΙ Β&Γ(1&8 Ρ1ιοο&8 (1οπΐ68ϋ6υ8 βοΙιοΙ&Γυιη ογ6&- 
108, υΐί ίηάίο&Ιυιη 8υρΓ& 68ΐ, ηίΐιίΐ ιη6ΐΏ0Γ&Ια άί- 
^αυιη 6^ί(.Ε1ϋαίΐΏ αϋοΓαιη αυΒρίοϋβ Γ6ΐη ^6Γ6η8 18 
άυχ νί<ΐ6ΐ)&ΙυΓ ςαί Ι&αάβχη βΐ &(1χΏίΓ&ϋοη6ΐη οαβΓβ- μεν6ς τε ταΧς χερσί του σημαντηρος (91), τής εκ- 
κλησίας έν τούτψ τους έπιόντας ήμύνετο, καΐ πολ- 
λούς μίν έτραυμάτισεν, άπέχτεινε δΐ και Ικβνουςι 
τους δε λοιπούς Ιτρέψατο εΙς φυγή ν. Αποκλεισθείς 
δΐ παρά του επισκόπου της Ιερουργίας, έιτβΐ μή 
Ιπειβε (92) συγχωρηΟήναι, τοις ΆγαρηνοΤς «ροσ- 
εό^ύη καΐ τ6ν Χριστιανισμόν έξωμ^σατο, χαΐ τλ 
αύτοΤς έξιών ου μόνον Καππαδοκίαν καΐ τα Ιγγ(ζοντι 
ταύττ^ έδι^ου θέματα, άλλα δή και μέχρι της μικρός 
λεγομένης Ασίας εφθασεν. "Οσα δΐ δεινά διβπράξατο, 
ούδΐ γράφειν ήμίν θεμΐ'ε<^ν. ^ 

'Ήδη δΐ, ώς είπομεν, προχειρισθείς δομεστίχος 
των σχολών Βάρδας ό Φωκάς ούδεν δ' τι χαΙ λ^γου 
Ιξιον άπειργάσατο• οπότε μέν γαρ ι>φ' έτερους Ιτάτ- 
τετο, στρατηγός ^α\)μΛ9τ^ς άνεφαΐνετο, όπηνίχΛ Γε ΓβίϋΓ : οιηηί 8ί1)ί ίηιρβηο οοιηιηί88θ ηίΐιίΐ βηΐ ρα- ^ ή εξουσία των στρατευμάτων άτιάντων της Ιαυτοΰ 

γνώμης έξήρτητο, δλίγα ή ούδεν ώνησε τήν 'Ρω- 
μαίων αρχήν. Νοσήσας γαρ τήν πλεονεξίαν έξέστη 
τών Ιαυτού λογισμών. *Όθεν κα{ ποτέ τοΤς του Χα- 
βδαν άπροσδοκήτως περιπεσών, πάντων, ώς φασι, 
καταλελοιπότων αύτον, μικρού δεΤν αΙχμάλωτος έγε- 
γόνει, ει μή συνασπίσαντες ο\ θεράποντες της αίχμα- 
λωσίας αυτόν έλυτρώσαντο. Έτρώθη δΐ κατά τό μέτ- 
ωπόν γενναίψ καΐ βαθεΤ τψ τραύματι, ώς και μέ- 
χρι τελευτης άδράν τήν ούλήν περιφέρειν. 

Νικηφόρος δΐ και Αεων οΐ τούτου υίεις, έφύπερ- 
θεν ύοτες παντός αισχρού λήμματος και τους 6π- Γαιη ΗοΐΏ&αβ9 ρΓοάθΓ&Ι τβϊ, ςυοά αν&ηϋβ 1&1}0Γ&α8 
νίΐίο 8αηί8 οοηβϋϋβ θχοαίίβϋ&ΙυΓ. ϋηάβ βί ςυο- 
ά&αι ΙβπιροΓθ ίη ΟΙιιιΜ&ηί 6Χ6Γθϋαιη (ίβ ίοαρρονίβο 
ίηοίάβηδ, &5 οιηηίΙ)υ8 8υί8, υΐ ΓβΗυΓ, άβθθΓΐυβ ίη 
1ΐ08ϋαΐΏ ροΐ68ΐ&ΐ6ΐΏ νίγϋβ ν6ηί886ΐ, ηίβί βυοι 
ουη6θ ειείο ιηίηΙβίΓί 6Γΐραΐ886ηΙ. Υυΐηυβ ςυίάβιη 
ίη ίΓοηΙβ ιιοο6ρϋ ηια^ηαιη αίςυβ ρροίυηάαιη, ου- 
^α$ 0Γ&88&ιη οίοα(Γί66ΐη 08(1 αβ &^ ιηοΓΐ6ΐη οίΓουιη- 
Ιυΐίΐ. 

Νί06ρΙΐ0Γυ8 &υΐ6ζη 6ΐ [460, βΐίί 6^υ^, οιηηί ίηΐιο- 
η68ΐιι οαρΙοΓΑ βυρθποΓββ &ο 8υ1)άίΙθ8 ίη8ΐ&Γ 1ί1)βΓ0- χγι,ΑΝοηι Ετ αοΑΚί νοτλ;. 

(90) Αϋ 86 ί(1 8υρΓ& ςυοςυο (1ίχί88θ. δ6ά ίη ηο8- 86ά ςαίά Ηίο 8ί§ηίΩθ6ΐ,ο1}8ουΓυιη Γβΐίηςυο. Χη. — 
ΐΓΟ οο(]ίθ6, 60 ίρ80 ΙοΰΟ (|υο 6&Π1 ςαίηςυθ αηηο8 Νηΐΐαηι σημαντηρος 8ίβηίβο&Ιίοη6ηι &§ηονίΙ Χ][\μι- 
οαΐΏ Ηοαι&ηο νίχί886 άίοιίαρ, ΙίΙ)Γ&Γίυ8 ςυβάειπι, η άβτ, οαπι 1&ιη6η 8ί^ηί8 ο1&Γί88ίιη6 ρ6Γ80θβ1. ΕβΙ 

ί>αΙο, 6πιί86Γ&1, ςυίβ &1) αΐίο (Ι6ίηά6 8υηΙ,υ1 βΙ &1ίί8 βηίιη €ΓθΙαΙη$, Ιί^ηυιη ο1)1οη^υ8, ςα&αρυιη, πιοάίοβ 
οοί8,ίη86Γ(&.€βΓΐ6 ΙίΦΟ Οϋπι 8υρ6ΓίοΓίΙ)ΐΐ8 ηοη οοη- 1βηυ6, πι&1ΐ6θ1ο ηυ&Ιίεηάυιη, υΐ 6Χ6ί1αΙο βοηο α ^ΓουηΙ, ςυοά 8α1ί8 Η&1)υί &άηο1&Γ6. ΕΙ ςυοά Ιιίο 
ραυίο αιΐθ ^οαηηβ8 ΡΓ&ηοοΓυπι γ6χ 8ίν6 ίιιιρ6Γ&ΙθΓ 
άίοίΙιΐΓ, ΙιοΓυηι η6υΐΓυαι 1ιί8ΐοήδΒ οοη86η1ι1, ευιη 

δθΓ ίά ί6αιρυ8 Ηοπι&ηοηιιη ίαιρ6Γ&{0Γ68 Γα6ηη1 
!6ηΓίου8 Δηο6ρ8 6ΐ 011ο,ου3υ8 ραυίο ρο8ΐ ήί πΐ6η- 
ίίο, δΕχοηβδ, ίη Ο&ΙΗϋ £ΐυΐ6πι Γβ^ηαηηΐ Ι^υάονίουδ 
βί β^υ8 ί)1ίυ8 ΙιοΙΙι&Ηυβ. Χυι.. 

(91) Ου&ΐβ νβΐ ίη8ΐΓυπΐ6ηΙί ν6ΐ &Γαΐ0Γηπι ^6ηϋ8 
&ΓΓίρυ6Γί(,ηοα ρο88υαι άίνίη&Γ6. Σημαντήρα αοοβρί 
ρρο 6θ8ΐο(]β, ςηβιη Ηοοΐ6Γυ8 ρΓο ρ&8ΐθΓ6 ροηιΐ, 
Ι1ίΕ(3. ο, 325 : Σημάντορος ού παρεοντος, θΐ μήλα 
άσή{Λαντα, Ιΐί&ί. κ, 485, ςυ« ρΜίοΓβ βυηΐ (ΐ68ΐί1υΐΕ. 
ΙΙαρά τό σημαίνειν, ςαοίΐ 681 έπιτάττειν, ιη&ηάαΓβ. 
Οαοιηοάο 6ΐσημ^ωρ &θΰίρί ροΐββΐ ίηίΙίοΟάγββ. ρ• 8&θ6Γ(1οΐ6 β(1θ1ί1)υ8 ίη βοοΐ68ί&ιη ν6ηί6η(ίί βί^ηυοι 
(ΐ6ΐαΓ. Ε8ΐ 6ΐί&πι σημαντήρ Γ6ΓΓ6α 1&πιίη& 1>&εί11ο 
ί6ΓΓ60 &(1 ίθΓ68 600168188 ίη 6χρο8ϋαιη βηβιπ νβΓΐ>β- 
Γ&η(1&, ά6 ςυ&, 8ίου( 6ΐ ά6 8ί§ηί8 6 Ιί^ηο, άοοίβ, υΐ 
βοΐΐοΐ, ΑΙΙ&ϋαβ ΙίΙ^ΓΟ ά6 Γ6θ6ηϋθΓί1)υ8 βΓΦΟΟΓυιη 
ί6αιρ1ί8. Ηοο ί1&ςυ6 βίνβ Ιί^ηβο 86υ ροΐίυβ Γθγγθο 
βΓ6ον6 ήίμιο 6θθΐ68ίφ ηιαηίΙ?ηί αηερίο, έν αύτ(1 τους 
έπιόντας ήμύνετο, ίηρΓα$ο$ ίη βατή (έϋοίαιατη) 5ατα' 
€6ηο$ ίηναάβδαΐ, ρνορηΙίαΜ, ά€ΜΙαΙ?αΙ $^^^ηηη^ 

ΐΙΙβ $α€€Τάθ$, βΟΑΒ. 

(92) Χγ1βη<ΐ6Γ, ΓΜίΛ αάτηύ$ίοη6ΐη ηοη ΐίηρβίτανβΐ. 
ΥθΓίαβ, 6ν,ηί αί $ίΗ (α€%ηη$ οοηάοηατΒΐην ηοη ρβτ- 
ίαα$ίΙ^ ϊά 68ΐ, ίαιρ6ΐΓ&νίίι Οοαβ. 

ΗΙδΤΟΗΙΑΚυΜ εΟΗΡΒΝΟΐυΜ. 

ηχ<$ους ω< γνη9(ους υΐου^ ΐΓεριέικοντκ<, μβγάλα τήν Α Γΰΐη θχ 86 ηαίοΓΟίη ΐΓ&οίαηΙββ, ρίαπιηαιη Γβί 

των Τωμ«ίων αρχήν ωφέλησαν. Καί τ« μίν του 

Νικηφόρου προτερήματα, Ίνα μή τό τής ιστορ(α< 

συνβχΐς διαχ4ιττηται, έν τοΤς πιρι έχείνου λελέξεται • 

6 δΐ Αέων ΆίΓολασαήρ Ιπίσημον ϋνδρα χαΐ του 

Χαδαν συγγενή, συν άπε(ρφ ΐϊλήΟει >ιατά 'Ρωμαίων 

έζελθ^ντα τρεψάμενος %λ\ κατασχών έν Κωνσταντι- 

νοοπ^λει απέστειλε, του άλλου πλήθους τ6 μΙν έν τ^ 

του πολέμου προςβέλζ κτείνας, τό δΐ ζωγρήσας. Όν 

^χ^έντα πρ6ς τήν βασιλίδα 6 βασιλεύς Κωνσταντίνος 

6ρ(αμβον ποίήσας καΐ κατά του τραχήλου πατήσας 

τιμαΤς τε καΐ δωρεαΧς έφιλοφρονήσατο (93). 

Κωνσταντίνου δΐ τδν λοιπόν υΐόν του Φωκά ζω- 
γρίαν λαβών 6 Χαβδαν καί εΙς τλ Χάλεπ (94)άγαγών, 
και πολλά σπουδάσας εΫς [638] τήν μτσαράν αύτοΰ 
θρησκείαν τούτον μεταγαγεΤν, ως ουκ έπεισε, <ραρ- 
μάκοις αύτον διέφθειρε. Τ^ί άκοτΐ δΐ ταύτ^ περιαλγή, *' 
γενόμενος ό Βάρδας πάντας ους κατεΤχεν αιχμαλώ- 
τους συγγενείς του Χαβδαν ξ(φει κατέκοψε. ΚαΙ παρά 
τούτο ό τ6 άλλάγιον πεμφθει< πυιήσασΟαι Παύλος μ«- 
γιστρος ό Μονομάχος άπρακτος (ίπέστρεψεν. Άσχέτψ 
δι περιωδυνίι^ ληφΟ•ί« ^ Χαβδαν διά τους αύτου 
συγγενείς εκστρατεύει κατά *Ρωμα(ων, άγων μετ' 
αύτου καί τόν παρά βασιλέως πεμφθέντα ώς αυτόν 
πρεσβευτήν ιηρΐ εΙρήνης, Νικήταν πατρίκιον τον 
Χαλκούτζην, καΐ πολλούς άγαΟους άνδρας των άν- 
δρειοτάτων καΐ γενναίων 'Ρωμαίων έζώγρησε (95). 
Του δΐ Νικήτα λάθρα τψ Φψκ^ μηνύοντος πάντα τά 
βουλευόμενα τψ Χαβδαν και τάς όδους δθεν μέλλει 
ηοιήσασβαι τήν υποστροφήν, λόχους ό Φωκάς έγκχθ- 
(ζει παρά τίνα τόπον ε^σοδον Ιχοντα στενήν καί ΙΛίοίβ Ηοαι&η» οοηίυΙβΓαοΙ υϋΐίίαϋβ. Αο ΝίοβρΙ 
ςυίάβιη θ^Γβ^α Γ&οίβ, ηβ ΐη ρΓΦββηΙία ηαΓΓαΙίο 
εοηΐίαυαιη ββπβιη ίηΙβΓΓυιηρ&ιηυβ, ςυο Ιοοο 
ίρ8ο (ΙΐοβΓΟ 3υΙ)6ΐ)ίΙ οπάο, εχροηβιηαβ. Ι^βο &ό1( 
Αρο1&8«Γαιη, ίΠυβίΓβπι νίΓυαι βΐ ΟΙιαΙιά&ηΙ οο^η 
ΙυΐΏ, ίη^βηϋ ουιη ιηυΐΐίΐυάίηβ Ηοιη&ηίβ 1)β11υ 
Γαοίβηΐβιη ΓυοΙϋ, ο&ρΐυαιςυβ Οροΐίη ιηί9ϋ,ιηϋί1ίΙ)ΐ 
6^ϋ8 ρ&ΓΐίΐΏ ίηρΓβϋο ίηΙβΓΓβοϋβ,ρ&Γϋιη ο&ρϋβ.Ευ 
ίιηρβηιΙοΓ ίη Ιηοηορί^ο 381 άαχίΐ, οοΠυιηςι 
Θ^υ8 οαΐο&νϋ, αο ΙιοηοηΙ)υ8 βΐ ιητιηβηΒοβ Ιιβοηβ 
άβιηβηΐυβ 68ΐ. 

Οοηβν&ηϋηυιη,ΙβΓίίυιη ΡΙιοο« ΓιΙΐΌΐη, ΟΙι&ΙχΙ&η 
οβρίΐ 6ΐ ΟΙι&Ιβραιη &1)άυχί(,ουιη(|υθ χηαΐϋβ Ιβηίιι 
Γ&Ιίοηίύυβ ηοη ρο886ΐ βυιη & νοΓα Γβϋ^οηε &1)(! 
οβΓβ, νβηβηο βαβίαΐϋ. Ηοο &ΌάϋυΐΏ Β&ΓάβΒ 1&η(υ 
Ηϋυΐϋ άοΙοΓβαι, υ1 ςυοίςυοΐ ο&ρϋνοβ 61)&1)€ΐ8 
6θ^η&Ιθ8 1)&1)βΙ)&1, 608 001068 ^Ιαάίο οοηείάβΓ 
Ου& Γ6 Γ&οΙυιη 68ΐ υΐ Ρ&Ώ)υ8 ιη8^8ΐ6Γ,6θ^οιηβι 
ιηοηοιη&6ΐια8,τΏί88υ9 &1) ίιηρ6Γ&1θΓ6 &ά ραββιη οο: 
ροη6ηά&ιη γ6 ΙοΓθοΙα Γ6(ϋθΓϋ. Ρογγο 0!ι&1>ά&η 
ίηάοιηϋο οΐ) ηβοοπι οο^η&ΙοΓυιη άοΙοΓβ οοΓΓορΙ 
ίη Εοιη&ηοβ άυχϋ, 866υα) ()υοθη8 6ΐ Νίθ6ΐ&αι ρ 
ΙηοΐΌΠ) βΐι&ΐουΐζ&ιη χηυΐίοβςυβ &1ίθ3 ρι^8ΐ&η(ί8ΐ 
ιηο8 &ο ΓθΓΐί88ίΐΏθ8 Κοιη&ηο8, (ΐυο8 οεροΓλΙ. : 
ΝίοθΙ& οοουΚθ ΡΙιοοΦ οιηηί& 1)&γ5&π οοη8ί1ί& ίηι 
6&1, θΐ ςυιΙ)υ8 ίΙίη6ηΙ)υ8 (^οιηυαι 18 Γ6ρ6ϋ1υι 

68861. Ρ1)06&8 6Γ^0 ΙοΟΟ ςυοϋ&Τη &66688υΠ) 1)&1)6] 

ΒΓίαιη &1ηυ6 ρΓΚΓορΙυιη ίη8ί€ϋ&8 ροηίΐ. Οαο οι 
ρ6Γνβηί886ΐ 61]&1)(1&ηυ8, οίΓουΐΏν6ηΙυ8 68ΐ αΙ) 
ςυί ίη ίη8ίάϋ8 1αίιΐ6Γ&η1 : ΙιΙ η&ιηςαβ 8β ρΓοηρ1( κρημνώδη, έν φ γενόμενος ό Χαβδχν, έπει κατά μέ- β 1β8 ίη 1ΐ08ΐ6ΐη ίη^βηϋα 8ΐλχ& άβτοΙνεΓοηΙ 6ΐ οΐΏΐ σην έγένετο τήν στενοχωρίαν, κυκλουται παρά των 
λόχων. Έξαναστάντες γάρ της ενέδρας οΐ έπι τούτψ 
τεταγμένοι πέτρας τε υπερμεγέθεις κατ* αυτών έκύ- 
λιον κβΐ βέλη εΙς αύτο?)ς ϊπεμπον παντοδαπά. Και 6 
μΙν Χαλκούτζης προευτρεπισάμενος καί δώροις 6πο- 
ποιησάμενός τινας των Σαρακηνών της φυγής 6π- 
ηρέτας, Ιλαθεν άποδράς μετά πάντων αύτοΟ των οΐ- £;6η6Η8 ΐ6ΐ& ^οη^θ^6^ι1η^.^1)&1^υ^ζ68 οαιη αά ίά ^ι 
&ηί6 ρ&ΓΜ86ί ςηοβά&Γη θ&Γ&66ηο8, οΐ &(1 6χρ6άί< 
ά&ιη 8ί1)ί ίυ^&πα οιαη6Γ{1)υ8 ΖΜ% οοΓΓυρίβββί, οι 
οιηηίΙ)υ8 8ηί8 Γα^α οΐ&ρβυβ 68ΐ.Δ^ΕΓ6ηοηιιη ίη6ί 
1)ί1ΐ8 παηΐίϋαάο ίΙ)ί ρ6ηίί ; θ1 61ι&1)(]αηυ8 ίηΐ6ΓΓβ( 
ςυο8 ίη νίηοαίίβ 1ι&1)6ΐ>&1, οαηι ρ&υοί8 ΙαΓρίΙβΓ 
ρΓθΐηί8οη& ίυ^α ρβηουΐο 86 βηραϋ. κε(ων, των Άγαρηνών δΐ πέπτωκε πλήθος άμυθητον. Ό δΐ Χαβδαν ους εΤχε δεσμίους άποσφάξ 
συν άλίγοις δκλεώς καί ατάκτως τ8ν κίνδυνον Κσχυσε διαφυγεΤν. *6τει δι δωδεκάτφ της Κωνσταντίνου βασιλείας, 
τοΰ δΐ κόσμου ,ςυξδ*, μηνΐ Φεβρουαρίψ κζ*, ινδικ- 
τιώνος ιδ*, κατέλυσε τόν β(ον Θεοφύλακτος & πατριάρ- 
χης, άρχιερατεύσας έπ* Ιτη κγ', ημέρας κε', έξκαί- 
δέκα μίν ετών &ν βτε άκανονίστως τους της Έκ- Αηηυηι ίπ)ρ6Γαηΐ6 βοηβί&ηΐίηο 12, αηηο παυι 
6464, άίο ΡβΙ)ΓϋαΓΗ 27, ίηάίοϋοηο 14, ΤΙιβορΙι^ 
ο1υ8 ραΙή&ΓοΙια άίοαι 8ααπι οΒίίΙ,ουηι 6ί ροοϋβοα 
ρΓφΓυίβδβΙ &ηηο8 23 άίββ 25. Ουιη βυπι ίηίΓβΙ, 
ςυοά οοηΐΓ& 1β^8 66θ1θ8ία8ΐίο&8 6β1)&1, &ηηθ8 β πλησίας παρείληφιν οΙ'ακας, 6πό παιδαγωγούς (φευ β η&1υ8 46, βΐ ρΑΐΓίβΓθ1ι& 8αΙ) ρ»^&§;ο^8 (ρΓΟ ίη μον) 6 άρχιερει>ς μέχρι τινός διατελέσας. Και εΐ^ε 
γε διά ίΝτντός τούτο ήν * έδόκει γάφ εΤναι σεμνός 
καί μέτριος. Της έντελεστέρας δΐ ηλικίας άρξάμενος 
ήδη κ«1 κα^* λαυτόν βιουν Ιαθείς ούδΐν των αισχί- 
στων καί ΐΜτντελώς άπηγορευμένων πράττειν ένέλι- ^ηλίη Γβαα 1)&1ίςυ&η(1ίυ β^\. Ουαηςυαπι αΐίηααι 
ρ6Γρ6(υαιη Γαί886ΐ. Ναοί ο&1βηο8 νί8χΐ8 ββί ιηοάβ 
&ο ουιη ^&νϋ&ΐ6 8ΐ1ίςα& νίΐααα &^6Γ6. Αάυΐΐί 
ουοι ^&Π1 800 &Γΐ)ί1πο νίνβΓβ ρ6Γθΐί(ΐ6ΓβΙυΓ, ηί 
βοΓΟίη ςυβ ΙυΓρί88ίπΐΕ 6ΐοα9ηίηο1θ§;ίΙ)α8ρΓθΙι1Κ] 

ΧΥΙΑΝΟΕΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. (93) Ιη Ι6χ1υ 68ΐ ρβΗηάβ βΟΓίρΙητη &ο βί αά Ιηαιη- 
ρΙ)&1υηι Αρο1&8»ηιιη ηΓβΓΓβίυΓ, ιηυηοηι 6ί βί 1ιο- 
ηοΓ68 &1) ίπ)ρθΓ&ΙθΓβ οΜί^886 ; ({οοά &1)80Γ(1υιη 

ρηΙΟ, 6ΐ Λά 60 ΐη Γ6ίθΙί, 60^08 0ρ61*& 1)08ΐί8 Ολρίσβ 

θ1 ΐΗαηιρΙιο 6χ1ιίϊ)ϋυ8 β88θΙ. Νβςηο βηίιη 8θΐ6ΐ)&1 

ΙπηκηρΙίΑΐίβ ρ08ΐ ρβ(]ίΙ)α8 ρΡ688&8 βΟΠΙΐη 06ΓΥί668 

ίιηροΓ&ΙΟΓ §;Γ&ϋ&ηι υΐΐ&οι !&ο6Γ6 ; βί βί ηονο Ιιοο 6X601 ρΙο Γ&οίαιη Γυί886ΐ, ν6ΐ ιηαχίπΐ6 αάηοί&η 
6ΓαΙ ιη8θΐ6ηϋ&. 0{ι&1)(]&ηυ8 &υΐ6πι ΟΙι&Ιβρί &α 
Γ&8 Γυίΐ, υ1 ίη Εοιη&ηο ΙβΓίίο η08ΐβΓ άοο 
Χυι-. 

(94) Τό Χάλεπ, Β6γγ(β& βγΗ», Ιιοάίθ ϋ^ρ. <^ 

(95) 1.00Ο8 νί(ίβΙαΓ (ΙβουΚλΙοδ, 6ΐ ^ΟΙ §' 
6χρ6(1ίϋοη6πι 6&ρΙθ8 Γυΐ88β αρρ&ΓθΙ. Χΐί^ 67 ΟΕΟΕΟΙΙ ΟΕΟΑΕΝΙ βυηΐ ίΛΟβΓβ οωίβίΐ, ςπ^&άυβ βοοίββίββίίοοβ βΐ βρίβοο- ^^ πβν, ώνίους προτιθείς τον>ς της Έλχλησίας βοΑμοικ ροΓυηι βίβοϋοηββ νβηαιηά&ηβ, αΓιβςϋθ α^βηβ &1ί6η& 
νβπ ρ&Ιή&ΓοΙίδθ οΓΟοίο, ίηβαηο εςαοΓυιη βίαάίο βΐ 
νβηαΐίοηυηα ρβΓάϋϋΒ, ηαυΚ&ηυβ &1ί& ίηάβοβηΙθΓ 
εοΐΏΐηίΙΙβηβ ; ςυβο βίηςυΙ&ϋίΏ θο&γγ&γθ βΐ ίηοοηνβ- 
ηίβηβ 6ΐ οβΓ&β 68ΐ. Όηοιη ρ&Γ ββΐ οοιηπίθΐηοΓ&Γί, 
αΓ^υιηβηΙυιη ίρδίυβ ιη&ΐβ ίηβΐίΐυΐ! &ηί[ηί.Ε(}υοΓυιη 
ρ&ΓαηάοΓυιη &ιηοΓθ ΙηίΓΦηί ΐ6η6ΐ}&ίυΓ, ΓβΓίυΓςυβ 
Ιι&1)ΐηβ8β υ1ΐΓ& άυο βςυοΓυιη ιηί1Η&. 1ί3 αΐβικϋβ 
ρβΓρβΙαο 6Γ&1 ίηΐβοΐυβ. Νβςυβ νβΓΟ ϋβ Γοβηυιη οΐ 
ΙιΟΓάβυιη ρΓορυη6ΐ)αΙ βάβηάυιη, βθά ιηθΙαΓΟίη Γρυ- 
οΙυ9, 11)&3ί& β1 ρίβΐ&οία αο ρ&ΐιηυΐ&β, υναβ ρ&8888, 
εαπεαβ,βαςυθ οπιηί&ΐεοΐϊδδίπι&,νίηο ΓΓα^Γ&ηϋββίιηο 
ΐ6ΐΏρ6Γ&1& 883 αάιηίθϋβ οΐΐαοα ογοοο,οϊπο&ιώοιώο, 
1)&ΐ86ΐΐΏ0 &1ϋ8ςηβ &Γοαι&ϋΙ)υ8. Μβιηοπ» ΐΓ&άϋυαι ββΐ 
ει αΐίςυ&ηάο β&οπΟοαηΙΐ ιώβ^πφ εοοηβ ΟοιηίηίοίΒ χχΐ τάς προβαλάς των αρχιερέων, χαΐ &λα πρέτ(«βν 
6σα τοΐζ άληθινοΤς άρχιερ&ΰνιν άπβοιχ^τα έτύγχανιν, 
Ιππο μανών %7\ χυνηγεσίοις ένασχολούμβνος χαΐ λοι- 
πάς απρεπείς διαπραττ^μενος πράξεις, ας χοττά μέ- 
ρος διεξιέναι συν τφ άπρεπεΤ χαΐ άθέμιτον. Μιας ^ 
8(χαιον έπεμνησθήναι εΙς Ιν$ειζιν της απαίδευτου 
γνώμης αύτοΰ. *Ερως αυτόν κατεΤχεν άσχετος τξς 
των ^ππων χτήσέως, χχΐ λέγεται 6π1ρ διαχιλ^οικ 
πορ{σασΟαι, ών της χομιδης δια παντός έφρ^ντιζκν, 
ου χ6ρτον αδ'τοΤς παρατιθείς χαΐ χριθ^ς, χώνων 81 
καρπούς (96) χαΐ θάσια (97) χαΐ [639] πιστάχια, 
Ιτι δέ φοιν(χων χαΐ σταφίδων χαΐ Ισχάδων τ& λιΐίΐ• 
ρώτερα, εύωδεστάτφ ο*{νφ μιγνυς, χα) χρ^χον χαΐ 
χινναμωμον χα ι βάλσαμον χαΐ ίτερα άρώμοκτα τοΤς 
ρηΟεΤσι συμφύρων, έχαστφ των *ίππων παρετίΟει ςαίιιία ίοΗα, βΐ ^ιιιη ρΓβοεβ οαγδΙβΓίοΓυιη τεοϋβαΐί, " βρώσιν. ΦασΙ δ* δτι λειτουργοΰντί ποτ» αύτφ χατά ΒϋρβΓΥ6θί88θ βυιη ουί βςυοΓυιη ουΓα αΐ) ίρ80 άβ- 
ηιααάαΐα ΓυβΓ&1»1»(αζιιςυβ &(1υ1ί88β αυοϋυιη,ςυοά 
ηοΙ)ί1ί88ίιη& βςυ&Γυιη ρθρβηβββΐ, &(](1ϋο βΐί&ιη 
εςυ® ηοοαίηβ. Ρ&Ιη&ΓοΙι&ιη ρΓ® ηίαιίο ς;&υ<1ίο, Γβ 
8&0Γ& υΐουηςυβ &1)8θ1υΙ&, &ά ΟοΒίηίάίυοι &οουΓη88ε, 
νί80(|ηβ ρυΐΐο Γ636α8 βάίΐο, β1 Βαϋ&Ιαιη βρεοΐ&ουΐο 
1)Γυϋ ίη ιηο(ζαυηα Ιοπιρίυηη τεάϋβδβ,υΐ θβ 8θΓν&Ιοη3 
ηοδίπ ρρο ηοΙ)ί8 (ο1βΓβ>ο βυρρίίοίο Ιιγαιηοπιτη τοεί- 
Ι&ΐΊοηβιη &ά Ωηβιη ροΓάύΟθΓβΙ. Ουίη βΐ Ιιιιηο πιο- 
Γβιη ίηίΓοθυχϋ, ςυί Ιΐοάίεςυβ οΙ)ϋηβΙ, ςυοά ίη 
Βρίεηάίάίβ αίςυβ βοΐβαιηί^υδ ΓεΜίνίΐΑ(ίΙ)υ8 Οβο εΐ 
8&ηο(οηιιη Γεεορά&ϋοηί 61 οοηΙυτΩεΙί& ρβΓ Γοεά&β 
οαηΐίίβη&β αο ηβοβ εΐ ίηβαηοδ οΙαιηοΓεδ, ςυίΙ)υ8 
&(]ΗΙΙ)ίΙί9 8&ηο1ί Ιιγηηηι οαηΙ&ηΙυΓ, ςυοβ α ηοΙ)ί8 τήν μεγάλην του 6είου δείπνου πέμπτην ήμέραν, χα) 
τας εύχάς "^δη τών μυστηρίων άναγινώσχοντι, ό τήν 
έτΓΐμέλειαν των 'ίππων επιτετραμμένος διάχονος έπι- 
στάς εύαγγέλιον τούτφ χεχόμιχεν, ώς ^φα τετοχυΐα 
εΓη ή επισημότατη φορβάς, προσθεις χαΐ τό δνομα, 
Ό δ* 6πό περιχαρείας τό της θείας λειτουργίας &π6- 
λοιπον ώς εχυχεν εκπληρώσας δρομαίος άφιχνείται 
προς το Κοσμίδιον, χαΐ τόν τεχΟέντα πΰλον Ιωρα• 
χώς χα) του άλ6γου θεάματος εμφορηθείς όπέστρε- 
ψεν εΙς τήν Μεγάλην Έχχλησίβν, τήν τών άγ^ων 
παθών του Σωτήρος ημών χα) βεου έχτελέσων 
ϋμνψδίαν. *Εργον εκείνου χα) τό νυν χρατουν Ιθος, 
έν ταΤς λαμπραΤς και δημοτελέσιν Ιορταΐς δβρίζε- 
σθαιτό; θεον και τάς τών αγίων μνήμας διά λυγι- ορθΓΐε1)&1 00Γ(1& οοιηραηοΐίδ αίςαε εοηΐπϋδ ρΓΟ Ο σμάτων απρεπών κα) γελώτων χαι παραφ^ροιν χραυ- ηο8ΐΓ& •&1υ1ε Οεο οίΤεΓΠ. ΑΙ ίΐΐε οεβίυ 0&§;ίϋθ8ο- 
ηιτη Ιιοιηίηυιη οοαείο, ϋδςυε ρροβΓεοΙο ΕυΙΙιγιηίο 
ςυοά&πι, ςυεπι οο^ηοιηίηε Οαβαβη &ρρε11&1>&ηΙ, εΐ 
αΙ) ίρ90 εβί (ΙοιηεβΙίουδ Ιβιηρίί οοη8ϋ(ιι1υ8,άί&1}ο]ί- 
ο&Β ϊβίαβ 88ΐ(&ϋοηε9, ο()9ευΓΕ& νοοίΓβΓ&ϋοαεδ, οαη• 
ϋΐεη&βςυε ε Ιηνϋδ εί 1υρ&η&π1)υ8 ρ(«ΐϋ«ι Ιυηο 
&ί11ιίΙ)εΓί ίηβϋΙυϋ.Ηαο νίΐβ υ3υ8 Γ&Ιίοηε ίηΐεηϋ εχ 
ίοερία εηυίΐ&ϋοηε λά ιηοΓΟίη ςιυεπκίαιη πιαηΐί- 
ηιυπι αίηίοΐυβ. Εχ ςυο ο&8υ 884 ουοα βλη^υίηειη 
νοπιυίββεΐ αο 1)ίεηηίυΐΏ ιηοΓϋο εοηΟίοΐΑΐυβ εββεΐ, 
&ςυ& ίηΙεΓουΙε εχβϋηείυβ ββΐ. 
και αίμα άναγαγών δια του στόματος. Έπ) δύο δ' γών τελουμένων τών θείων Ομνων, ο5ς Ιδεί μετά 
χατανύξεως κχι σ'^τριμμοΰ καρδίας 6π1ρ της εαυ- 
τών ή μας σωτηρίας προσφέρειν τφ βεφ. Πλήθος 
γάρ συστησάμενος έπι^^ήτων ανδρών χα) Ιξαρχον 
αύτοΐς έπιστήσας Εύθύμιόν τίνα Κασνήν λΓ|^6μ(νον, 
άν αύτος δομέστικον της Εκκλησίας (98) πρού^ληο, 
κα) τάς σατανικάς άρχήσεις κα) τάς άσημους χραυ- 
γάς κα) τά έκ τριάδων κα) χαμαιτυπείων ήρανι- 
σμένα ^σμιατα τελεΐσθαι Εδίδοιξεν. ΟίΙτως δέ βιο- 
τεύων καταστρέφει τον βίον έν τψ ατάκτως Ιπκάζε- 
σθαι, Ιν τινι τείχει τών παραθαλασσίϋΐν θραυσθε)ς 
Ιτη νοσηλευόμενος κα) όδέρφ περιπεσών έτελε($• τησε. Εαάεαι ίηάίοΐίοηε, Ιερϋα Αρήΐίβ άίε, ίη ε^υΒ Ο Και χειροτονείται κατά τήν τρίτην του Άπριλλ(ου Ιοουσι βυΓΩοίΙυΓΡοΙγευοΙυΒίηοη&οΙιυβ^ €ροΗ η&Ιυβ 
αίςυε εάυο&Ιυβ, ο&βίΓ&Ιυβ α ρ&ΓεηϋΙ)υ8, Ιοη^οςυε 
ΙετηροΓε πιοη&βϋοΑ νϋα ουπι Ιαυάε ΓυηοΙυβ, ίαιρβ- 
ΓαΙοΓβ βυπ) οΐ) {|;Γ8νϋιι1εσι πιογοπι οΐ ίηβί^^αεπι 
8&ρίβηϋ&π) &1ςυε ρβυρεΓίΑΐίβο&υβιι εο ρρονεΐιεηΐβ. 
Ηαίε ηοη ΗβΓ&οΙεΦ, υΐ ιηο8 ΓεΓ8ΐ)&(, βεά Β&βίΗυβ μηνός, της άύτης Ινδικτιώνος, άντ* α^ου πατριάρ• 
χης Πολύευκτος μοναχός, της Κωνσταντινουπόλεως 
κα) θρέμμα τυγχάνων και παίδευμα, 6πό τών γονέαιν 
μίν εύνουχισθε)ς, έπ) πολύν δ^ χρόνον τ$ μοναδική 
πολιτεί^ έκδιαπρέψας * δν 6 βασιλεύς διά τό τ•ΰ 
^θους σεμνόν κα) τό της σοφίας υπερβάλλον χα) τήν χγι,ΑΝοκι Ετ αοΑΚί νοτλ;. (96) \Ίάίί ίη Ι,εχίεο ΧγΙαηάεΓ κώνον, αΓΛ3? τηβίατη 
^ίρίηοπίΐη (ηιοίηηι βίρηίΠεβΓβ ; ρβΙεηΓυπι νηβίανη 
ΒΪΜ εΐε^ΐ, ρίπορυπι νεπο ίΓυοΙυβ ρβηοΐβϋ ίη8είυ8 
ΤΙιεορΗγΙ&οϋ βςυίβ. Οοαη. 

(97) Αΐίαβ λβπτοκαρύα, ηυεθ8 ΡοηϋϋΦ βευ ανεΐ- 
Ιαη». ΟοΑΕ. (98) ΡΓβΙεηΙ Ιιυηο οΑΙοίαΙεαι ο&ΐαΐο^υβ (^οάίηί, 

^βπιίηυίη άοπιεείίευιη ηοείεπ εχ1)ίΙ)εΙ τοΟ δεξιού χα) ^ 

του ευωνύμου χορού, ρΗηιαΗηηί νί<)ε1ίοβΙ άίοίΗ ^ 

ίίηίΗηςηε νΗοΗ οαηίοτβηι^ ςυί1)υ8 &ϋυ8 τών ψαλτών "!? 

δομέστικος ρΓηροηίΙϋΓ, οίηηίϋυβ προιχοψάλτης. Ευ• ^ 
ο1ιο1θ£;ίυιη. Οοαβ. 69 ΗΙδΤΟΒΙΑΒυΜ ΟΟΒΙΡΒΝΟΙϋΜ. 70 ' Αχτημοφύνην χβφοτβνιΤ ΐΕβτριάρχην, ού του Ήρα- ^^ 
χλ((ας, ώς Ιθος, άλλα του Καισαρείας Βασιλβίου τήν 
^β4ροθ€9{αν ιηπληρωχότος . Νικηφόρος γαρ, ό της 
Ήραχλ<(ας πρόεδρος, τφ βασιλβΤ χατά τι προσχε- 
χρουχώς ου συνεχωρήθη τήν χειροθεσίαν ποιήσασΟαι. 
*Ό0εν χα2 ψ^γος ούχ 6 τυχών <κροσετρ(βη ου τψ προ- 
τρέψαντι μ^νον χαι τφ χειροθετήσαντι , άλλα χαΐ 
αύτφ τφ χειροτονηθέντι ώς χαταδεξαμένψ τήν άχα- 
ν^νιοτον ταύτην χειροθεσ(αν . Χειροτονηθείς δ* 
Κμως χαΐ πα^^^ησιασάμινος τήν άλήθειαν πολλήν 
χαταδρομήν έποιεΤτο της πλεονεξίας των συγγενών 
του ιτρεσβότοτ 'Ρωμανοΰ, [Ρ. 640] χάν τψ μεγάλφ 
Σαββάτφ τ^ν βασιλέα εΙς τήν Μεγάλην Έχχλησίαν 
έλθ^ντα ένηγε προς τήν των πραχθέντων έχδ^χησιν. 
"Οπερ ούχ ήδέως ούτος έδέξατο. Άλλα χα^ Βασίλειος 
& μετά ταύτα παραχοιμώμενος, ό άπο δούλης τεχ- 
6εΙς τφ πρεσβυτ^^ 'ΡωμΑνψ. Έλένην τήν αύττΰ 
άδελφήν χαΐ δέσποιναν 6ποποιησάμενος^ οίίτω παρ- 
εσχεύασε χαΐ διέθηχε τ6ν Κωνσταντίνον , μή μετά- ' 
γινώσχειν μ^νον έπΙ τη του πατριάρχου προβολή, άλλα 
χαΐ ζητεΐν άφορμήν πώς &ν άύτόν χαταγάγοι του θρ<^νου, 
ζοντος τούτον. 

"Ωσπερ δΐ του χρόνου «ριλοτιμησαμένου χατά ταυ- 
τον όμογνώμονας έττιδείξασθαι πατριάρχας, χαΐ τήν 
των έσπερίων 'Ρωμαίων (99) Έχχλησίαν 1θ($νειν ?λα- 
χεν Ιωάννης ό του Άλβερ(χου υΐ^ς (1), πρδς πασαν 
άσέλγειαν χαι χαχ(αν υπάρχων έπι^|§επής* δ'ν "ϋτως 
6 των Φράγγων βασιλεύς άπελάσας Ιτερον άντεισιξγαγε 
τ{ Έχχλησί^ ποιμένα. 

Ό δ^ Πολύευχτος τψ πρώτφ της Ιερατείας αυτού 
χράνψ τοΤς ΙεροΤς ενέταξε διπτύχοις Ευθυμίου τού 
πατριάρχου τ^ όνομα, τού τ^ν βασιλέα Λέοντα δεξα- 
μένου ε'ς χοινωνίαν, όπηνίχα τήν τετάρτην ήγάγετο ^ 
γυναΤχα(2). Ηρ6ς τούτ(5 τίνες τών αρχιερέων πρ6ς ολί- 
γον άντέστησαν τφ Πολυεύχτφ μή χοινωνειν. Άλλα 
κατ' βλίγον τψ τού κρατούντος άχολουθήσαντες θελή- 
μάτι γέλωτα παρέσχον τοΤς διαχρινομένοις. 

"Ηχθη δΐ χατά τδν αύτον χαιρ6ν %α\ ή τι μία χειρ 
τού Προδρόμου εΙς τήν βασιλίδα έξ Αντιοχείας, άπο- 
χλαπεΤσα παρά τίνος διαχ($νου *1ώβ τουνομα* ήν 
χαταλαβούσαν τήν Χαλχηδ6να & βασιλεύς τήν βασι- 
λιχήν έχπέμψοις τριήρη, χαΐ της συγκλήτου δ'σον 
έπίσημον έξελθ(5ντος χαΐ τού πατριάρχου Πολύευκτου 
συν παντι τφ κλήρψ μετά κηρών καΐ λαμπάδων καΐ 
θυμιαμάτων, ε*ς τά βασίλεια ήγαγεν. 

Ό δΐ τών σχολών δομέστικος βάρδας κατά τών 
έφων Άγαρηνών έκσνρατεύσας τδ έν ποσιν άπαντα η 
χατεστρέψατο , ελών υλ\ φρούρια Ικανά, έκπολιορ• 
κήσας καΐ τήν περιβ6ητον Άδαπαν. Ό δ^ βασιλεύς 
βουλ<$μενος και τους έν τ^ Κρήτρ Σαρακηνούς συν• 
εχώς έκστρβιτεύοντας καΐ τά παράλια ττς 'ΡωμαΤκής 0»8&Γ6» θρίββορΏβ ιη&ηΌ8 ΙπιροβυΗ,ςαοά ΝίοβρΙιο- 
Γαβ (Ιιοο βηίπ) ηοπιβη ΗβΓΑοΙβο ρΓββαΗ ογ&Ι), ςυί& 
!η ςυλάατη γθ &οίπιυιη ίτηρβΓ&Ιοπβ ο£Γβο(]ίΡ86ΐ,ηοΌ 
8ίηβΙ)&ΙυΓ ιη&ηαβ ίηαροηβΓθ. Οαβθ γθκ νϋυροΓ&Ιίο- 
ηβιη Ιιαυά νυΙ^&Γβιη ρ&Γ&νϋ, ηοη ίιηρ6Γ8ΐοπ ιηοάο 
6ΐ Β&θίΙίο, ββά βί ίρ8ί Ροίγβυβίο, ςυοά οοοίπα 
8&0Γ08 θ8ηοηβ8 86 0Γ(1ίη&Γί ρ&89υ8 βββθΐ. Ηίο Ι&αίθα 
ϋλ άβ8ί^η&1υ8, νβΓϋ&Ιβηα 1ίΙ>6Γθ ρΓθΓθ88υ8, ιηυΐΐίβ 
ίηνβοΐυβ 68ΐ ίη &ν&ηΙί&Γη βο^ηαΙΟΓΌΐη ΚοIη&^^ 
βθηίβ.Εί ίη ΐΏβ^ηο δβΙ)1)&Ιο ίχηρβΓ&ίΟΓβιη ίη ιηα^ηυπι 
Ιβηαρίυηι νβηίβηΐβιη &(] ^υ(^^^^υη1 βοΓοπι ςυφΓυθΓαηΙ 
&εΙ& βχβΓΟβηάυιη Ι)0Γΐ&Ιη8 β8ΐ. Νοη §Γ&Ιυιη Ιιοο 
ίοαρβηιΐοη ίιηΐ. ββά βΐ Β&βΠίυβ,ςυί άβίηάβίηϋοιυβ 
οη]ί>ίου1&πο8 Γαοΐιΐδ ββΐ, βθηίβ Κοιη&ηί θχ θογυα 
βΐίαβ, ρβΓ 80Γ0Γ6Π1 8α&ιη Ηβίβη&σι Αο^υβίΑΐη ϋ& 
ϋοη8ΐ&ηϋηί βηίπιυχη &£Γβοϋ,υΙ ηοη 995 ναοάο οαιη 
&(1 ρ&Ιη&ΡοΙι&Ιυχη^ΡοΙγουοίυηι ρΓθπιονΙι>8θ ροΒη^Ιο- 
Γ6ΐ, 86(1 θί άβ 60 ρβΓ θ66&8ίοη6Πΐ (ΐ6]ί6ί6η(]ο οος;ϋα• 
Γ6ΐ. Εί α^ β&πη γθοι βυβΤυηάβ^&Ι, ςυοά βίυηΐ, ΓΗ^ί • 
ά&πι ΤΙ)6θ(!οπΐ8 β^ζίοί βρίδοοραβ. 
πολλά και Θεοδώρου τού Κυζίκου κατ* αυτού διερεθί- 

06ΐ6Γυηι ςυ&8ί 8ΐ Ιβοαροβ ίη 60 1&1>ογ&γθ1 υ Ι 
8υοιηί ροη1ίΩθ68 6^υ8ά6η1 δθηίβηϋββ 6Γ6&Γβη1υΓ, 
ΒοηααηβΒ βοοίββίβ βοάβπι ΐ6ΠΐροΓ6 ρΓββΓβοΙυδ ΓυίΙ 
^ο&ηηθ8 Α11)6Π6ί ίίΐίυβ, Ιιοηιο αά οιηηβιη Ι&βοίνί&πι 
&6 αι&Ηϋ&ιη ρΓορβηβυδ; ςυδοι ΟΐΙο ΡΓαηοοΓυιη 
ίπιρθΓ&ΙΟΓ θχρυΐϋ, «Ηυοιςυβ βοοίββίβ ρ&8ΐθΓβοι 
οοηδίϋυϋ. 

ΡοΙγβυοΙυδ ρηπιο 8υί ρβΐΗ&ΓοΙι&Ιυδ &ηηο ΕυΙγ- 
οΐιίί ραΐΓί&ΓοΗ» ηοπιβη ίη 8&6Γ&8 Ι8ΐ)υ1&8 Γβίοΐίί, 
63υ8 ςυί ίιηρβΓ&ΙΟΓβπι Ιιβοηδοι &(1 8&0Γ0Γυιη οοοα- 
ιηαηίο&ΐίοηδα) &(1π)ί86Ρ&1, βαπι ίδ ςα&Γΐ&ιη υχοΓβιη 
άυχίδββί.Ε&πι οΐ) Γβαι ςυίά&ιη βυιηηιοΓυηι ροηΐίβ- 
ουίΏ &1ί(}ο&η(]ίυ ηο1α6ΓαηΙ Γββ 886Γ&8 ουιη Ροίγβυοίο 
οοιηιηαηδβ Ιι&ΙιβΡβ : ιηοχ ίαιρ6Γ&1οη8 νοΙυηίΑϋ 
οΙ)8βςυ6ηΐ6δ τίάβηάοδ βθ άί866ρ1&η1ίΙ)υ8 οοηΙΐΌνβρ- 
δί&ω 6χΙιί5υβΓυηΙ. 

δυΐ) ίάβιη ίβηορυδ νβηβΓ&ηάα ρρφουΓδΟΓίδ ιη&ηυβ 
ΑηΙίοοΙιί& Οροΐίη &11&1& 68ΐ, 8ηΓΓ6ρ1& &Ι) ^οι)ο ςυο- 
ά&πι άί&οοηο. Εα ουπι &ρρυ1ίδδβ1 €Ιι&1θ6(1οη6Π). 
ΙηρβΓαίοΓ δυΑίη βπιίβίΐ Ιηπθΐηθίη : ο1 ίΙΙυδΙηοΓβδ 
8βη&ΙθΓ68 ρΓβΒΟβάβηΙβδ οΙ>νί&ιη ου αϊ ρ&ίΓί&ΓοΙ]& θΙ 
υηίνθΓβο οΙοΓο οηπ) οβΓβίβ ΓαοίΒυδ βΐ 8υΠιΙίΙ)υ8 β&ηα 
ίη ρ&ΐβΐίυιη ά6άυχβΓαη1. 

896 Ιηίβηιη Β&Γάαβ δοΐιοΐϋηιιη (ΙοηιβδΙίουδ 
θχρ6(]ϋίοηβ ίη οπβηΐ&ΐβδ Α^&Γβηοδ Γαο1& οΙ)νί& 
ςυοβςυβ ναβί&νίί, ρβΓΟίυΙΙι ε&δΙβΙΚ οβρϋ, 
ίρδ&πιςυ6 &(160 ηοΙ)ίΙβαι υΓΐ)6ηι ΑάβρΑΐη 6χρυ- 
^η&νϋ. ΙαιροΓ&ίοΓ ΑυΙβιη ΟΓβΙβηδββ 8αΓΑ0βοθ8, 
ςυί 0ΓθΙ)Γ0 ιηαηϋω&β Κοηι&ηοΓυη) άίϋοηβδ ίη- ΧΥΙΑΝΌΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ>Ε. (99) ΟΓβοί, ΗοτπΑηί ίηιρθηί βυοοβββΟΓβδ. Τω- 
μαίους Βοτηαηοχ δβ υδςαβ ίη Ιιοάίβρηηαι (Ιίβαι ^Α^ι^- 
ΙιινβΓαηΙ. ΥθΓΟδ αυΐβαι Βοτηαηο$, ίά 6»ί ΐ4&(ίηοδ, 
ΟβάΓβηί νοθ6 έσπερίους Τωμαίους αρρβΙίΑηΙ. βοΑΗ. 

(Ί) Ιβ θδΐ ^ο&ηη^8 XII ρ8ρ&. Αίοβηοί οοηβυΐίδ 
Κοιηαηί βΐίυβ, άο <]υο νίάβ ηίδΙοΓίοοβ.Οϋοηβιη οία- ^ηυοι Ηοηι&ηοΓαπι ίπιρβρ&ΙοΓβιη Γβροπι ΓΓβηοοΓαιη 
νοο&Ι;; άθ ςυα γ6 δΐ2ρΓ& ηιοηυί. ΟυΓ αυίοιη Κιηηο 
Ρο1γ6υοΙο δίιηίΐ6ΐη άΐο&ΐ, ηοη νίάβο. ΧυΙ'. 

(2) Οβ ςυβΓϋΐη ηυρΙίδΓϋπι ^αΓβ νί(1| Ατοηάίαβ 
1. VII ΟοηοοΓάίφ. ΟΟΑΗ. < ■.^ 71 ΟΕΟΒΟΙΙ ΟΕΟΒΕΝΙ ι! 

οπΓ8ίοη!1)η8 νβι&1)&ηΝ βορίθηβ άθίβιτθΓβ βΟΓαιηςοθ Α. ΊΗ^ ^\)ουνταζ χαΐ χοΕτ«τρέχοντ«ς &3ΐφ«β^«νι κβώ ι% ίααιηοάίεοβ ίπαρβίυβ ΓβρηηαοΓβ,πι&χίΐΏυιη οοηΐταίιϋ 
βζβΓοϋυιη οίΑβββιηςυβ ηβςααςυ&ηα οοηίβηαηβηά&ιη» 
βαιηςυβ ίη ΟΓβΙ&ιη βιηϋΐϋ , ρΓβΓβοΙο ίοϋ Γβί 
ΟοηθΙ&ηϋηο ραίποίο Οοη^ΐα, 6£Γβιηίη&ίο Ιιοιηίηθ 
βΐ ίη υπ)1)Γ& 6(1υβ&1ο 1)6ΐ1ίςυβ ί^η&ΓΟ, υηο άβ 
ρ&Ι&ίίηίθ οιιΙ>ίου1&Γϋ8. Ι8 ίη Ορβίαιη ΐΓ<ιίθοΙ& οΐ&βββ 
ηίΙ)ί1 (Ιυοβ άί^ηυιη β^Ι ; η&ηα ηβςυβ οαβΙγα ιηυηίϋ^ 
ηβςυβ βρβουΙαΙΟΓββ &ΰΙ βζρΙοΓ&ΙοΓββ οοΠοο&νίΙ, & 
ςυίΙ)υ8 άβ Β&Γΐ)8ΐΓ0Γυπι αάνβηία ιηοηθΓβΙυΓ, ηη» 
βυιη ίηουπα ίη βηαιιιιυιη &ά(1αχϋ ρβπουΐυιη. Ν&ιη 
ίη8α1&Γθ8 8000Γ<1ί& Βί ί[ηρβΓϋί& Εοιηαηί ίΐυοίβ 
άβρΓθΙιβηδα, ορροΓίυηο οαρίο ΙβχηροΓβ Κοαι&ηοβ 
8υϊ>ϋο &άθΓϋ, ηυΐΐο ηβ^οϋο ΓαάβΓυηΙ; πιαίϋςαβ 
ΙιΟΓυιη αΐϋ οβρϋ, &Ηί ΓβΓΓΟ ίηΙβΓβηιρΙί, βϊ ΓβΗς|αί8 
ίυ£;ίθηΙί1)υ8 οαβΙγα ςυοςυβ 8υιηπιο ουιη ηοβίΓΟΓΌΠι ασχέτου άνβχέψαι 6ρμ^|ς, στρατέ ^ι ικλβΐοτον σοΙ• 
λέξας χαι στολον εύτρεκίσας ούχ άγβννη έχιιέ|ηκ' 
χατά της νήσοο , στρατηγόν έπιστήσας τοΙς 
ΚωνστβντΤνον πβΕτρ(κιον τ6ν Γογγύλην , θηλο^ρΐβ 
ανθρα>πον χα\ σχιατρ«φή χαΐ άπειροικ^λ^μιον χαΐ Ιβ' 
των έν τφ παλατ(φ θαλαμηπόλων* Βς ίΐς τήν ν^ΪΜ 
περαιωθείς χαΐ μηδίν άξιον διαπρχξάμ£νο< βτρη• 
τηγοΰ, μήτο στρατοπε$ε{αν πηξάμενος άσ^λη, μί^α 
σχοπο^ς έπιστήσας %λ\ χατοπτηρας, [Ρ. 641] χαΐ ^ 
αυτών τάς βαρβαριχάς φυλαξάμεν•ς εφόδους, χιν 
δύνφ μεγίστφ περιπίπτει. 01 γάρ νησιωται τήν Μ- 
ρ{αν χαΐ τήν άμέλειαν χατανοηχ^τες τοο «τρ*π|• 
γου, χαιρον έπιζητήσαντες έπιτήδειον εξαίφνης έη• 
τίθενται τψ στρατεύματι, χαι τρέπονται μλν τονη 
ρ^δίως, ώς πολλούς των 'Ρωμα(ων αΙχ|χοιλωσ{$ ^ άβάβοοτβ β&ρ1& 8υηί. Ιρββ βΐί&αι Οοη^γ1ίυ8 ίη " σιήρφ διαμερισθήναι, χατέσχΟν δΐ χα% τ^ στρατόχι- 

δον αυτό, των Τωμαίων αίσχίατως άττοφυγ^ντίΜ. 
Μιχροΰ δ' &ν έάΑω χαΐ 6 Γογγύλιος, (Ι μή αιινανχΐ• 
σαντες οΐ θεράποντες έξε^|3ύσαντο α&τον χί^ς ^^ΧΙ*^ 
αλωσίας, χαι εΙς τήν ναυαρχίδα έμβι6άσαντ«ς δ»!• ΙιοβΙίυπ] ροΐ68ί&1θπι νβηίβΒβΙ, ηίβί α ουηβο Γ&ιηυΐο- 
Γαιη βΓβρίυβ βΐ ίη η&νίιη ρΓβΙοΗ&ιη Γυί88βΙ ίιηρο- 
8ίΙυ8. σωσαντο. Τωμανός δΐ 6 του βασιλέως Κωνσταντίνου ο1θ( 
τελεωτέρζς ήδη άψάμενος ήλιχίας, χαΐ μή φέρινν 
6ρφ^ τά πράγματα όπό του πατρός αύτου διοικού- 
μενα , φαρμάκψ τούτον έχποδών ποιήσασΟαι έβοο* 
λεύσατο, είδήσει χαΐ της αύτου γαμέτης της χβπη;- 
λίδος. Μέλλοντος γαρ του Κωνσταντίνου χαθαρτι^ρων 
π6μα λαβείν, λαθ6ντες ούτοι δηλητήριον τοΰτφίχλ- 
ρασαν, χαΐ Νιχήταν τόν έπι της τραιτέζης παρ- 
έπεισαν εγχέαι τοΰτο τφ βασιλεΤ. Μέλχων Λ έχιινος Ιαιη ΕθΕη&ηα8 ίιηρβΓαΙθΓί8 (ιΐίαβ λάυΙΙίοΓ ΓβΓΡβ 
ηοη ροΐ6Γ&1 & ρ&ΐΓθ Μ Τ Γβ8 ^αΐ36Γη&Η, ίάθοςπο 
βυιη νβηβηο ΙοΠθγθ 8ΐ&1υίΙ, οοηβοία βΐί&ιη υχοΓβ 
8α& 6ααροηί8 ί1Η&. ΕαρΓορΙβΓ οαιη νβΠβΙ ΟοηβΙαηϋ- 
ηυβ ιηβάίο&ιηβηΐυιη ρηΓ^^ηβ 1)ί1)6Γ6, ΙβΙΙιαΙβ νβηβ- 
ηυπι βί ρ&Γ&ηΙ; ρβΓβηαάβηΙςυο Νίοβΐ» τηβηβββ 
αάπιίηίδίΓΟ υΐ ίά ίηΓαηάαΙ. ΙιηρθΓ&ΙοΓ ουπι ]&ιη ίά 
68861 Ιι&α3ΐυΓα8,ρο8ίΙυιη «ηίβ 8&6Γ&8 ίπι&^ίηθ8,8ίνθ 
ΓοΓίυϋο 8ίνθ (1βάϋ& ορ6Γ& 1&ρ808, ροουΐί Θ^α8 

Iηα^ο^βIη ρ&Γΐβπι βίΤϋάϋ, Ηβΐίςαυαι βροΐυζη ο1) Ο αυτό λαβείν χείμενον Εμπροσθεν των σ«πτών «Ιχ^νων, 
ρ&υοίΐ8ΐ6Πΐ ?ΐ8απι β8ΐ; ΟΛΓβΓβ βίβε&οίΐαίβ, βΙ ηίΐιίΐο- είτε τύχη τινί εΤτε χαι έχουσίως έλισθι^σας τ6 πλέον 
ιη!ηυ8 Ιαιηβη 0οη8(&η1ίηυ8 §;Γ&νί χηοΓΐ)θ 1&1βη1)υ8 έζέχεε. Τό δε λοιπόν ποθΐν 6πό του Κωνστακντίνοο 
Ιβαί&ϋβ α νβηβηο β^Γβ βν&8ϋ. άργόν έφάνη χαΐ ^πραχτυν, δια τήν βλιγ^τητα τήν 

οίχείαν άποβαλόν ένέργειαν. Πλην και οζίτως 6 Κωνσταντίνος μόλις περιγενέσθαι Ισχυσεν, έπισχι{ψαντος δήτοο . 
δηλητηρίου έν τζ πλευρά αύτου καΐ χαχώς διαθεμένου αυτόν. 

Αηηο ίιηρβπί Οοη8ΐ&ηΙίηί 15, ιηβηβί 8βρί6ΐη1)η, ιε*. δέ χρόνφ της αύτου βασιλείας, χατά τό Σε- ίηάίοϋοηβ 3, &ηηο πιυηάί 6468, ρΓοΓβεΙυβ θβΐ ίιη- 
ρβΓ&ίοΓ αά Οίγαιρυιη ιηοηΐβαι, ίη βρβοίβιη, υ1 ρα• 
ΐΓυαι ςυί ίΙ)ί νίνβΙ)&ηΙ οοηαρΓβοαΙίοηίϋυβ &ΓΐΏ&1α8 ίη 
δγπ&ΐΏ βοπίΓα 8&Γ&06η08 ρΓοίίείβοθΓβίαΓ, γθ αοΐβια 
ίρ8&, υ1 ουαι ΤΙιβοάοΓΟ Ογζίοί βρίβοορο, ςηί Ιυαι 
ίΜ (1θ£;6ΐ)&1, άβ Ροίγβυοίο άβ^ί^^θη(^ο οοη8ί1ί& ίηίρβί. 
Ιηάβ βίνβ οοΓροΓίβ νίΐίο,θίνβ ΓυΓ8υ8 & ΩΗο ρβΐίΐυβ πτέμβριον μήνα της γ* Ινδιχτιώνος, έν Ιτ£ΐ χοαμιχφ 
^ςυξη', εξεισι Κωνσταντίνος ό βασιλεύς Ιν τφ τοδ 
Όλύμπου ^ρει, τψ μίν δοχεΤν ταΤς των έχεΐσκ Πατέ- 
ρωτ εύχαΤς θ<>>ρβιχινθήναι χαι μετ' αυτών χατ^ Σα- 
ρακηνών έχ Συρί^ έκστρατεύσαι, άληθει δΐ λ^^η* 
ένωθήναι θεοδώρψ τφ της Κυζίκου προεδρβύοηι, 
έκεΐσε τότε τάς διατριβάς ποιουμένφ, καΐ μετ' αύ, νβηβηο, (1ο1θΓί1)α8 ΟΟΓΓβρΙυβ άίβοβββίΐ, βΐ βυΐ) Ωηβαι ρ. τού περί της χαθαιρέσεως του Πολύευκτου βουλιύ- ΟοΙοΙ)η8 ίη ΙβεΙίοα Οροϋη ΓβροΓίαΙαβ ββΐ, αο οοηβίΐϋθ 
βαίθ βχίίαιη ηυΙΙαηιοοηδβουΙίθΐηοΓίιιυδ,ηοη&άίβΝο- 
νβιηΙ)Π8,νίχίί &ηηο8 ςυίη(]α&^ίηί& ςυ&ΙυοΓ 6ΐιη6η8β8 
άυο, ίααρβΓ&νϋ, Μ§ οοΠβ^β ρ&ΐΓβ, ΑΙβχ&ηάΓΟ ρ&- 
(Γαο βΐ ιηαΐΓθ 8η&, &ηηθ8 ίΓβάθοίαι, ΓυΓ8υ8 οηιη Ηο- 
πι&ηο ίη3υ8ΐβ ίηαρβΗυιη &άβρ1ο αηηοβ νί^ίηΐί ββχ, βί 
ίΐΐο 8α1)αιο1ο αηηοβ ςυίηάβοίηι.δβραΐΐυβ ββΐ ^υxι& ρ&• 
1Γ601 βυηΐΏ.Αά βχΐΓβχηυαι υβηυβ δρίηΐυπι βυοββηβυίΐ 
Ροΐ^βυοίο, βΐ 6]υ8 άβροβίΐίοηβιη αηίπιο &§;ϋ&νί1. Αΐί- 
ςαο1&ηΐ6ςυ&πιπιθΓ6Γ6ΐαΓάί6ΐ)υ8,ρο8ΐν68ρβΓ&πι)&ρί- 
άββάθΒΐιΜίαιίοοηΓβΓίίιη ίη ίρβίιΐδ άοιηηαι νβΐιβιηβηί! 
ουπι ίαιρβία ^οη^θ^^ί ίη^βηΐβιη βάίάβηιηΐ ίΓΑ£;οΓβιχι. 
0υο8 ΟοηβΙ&ηίίηυβ ρυί&ηβ α οοβη&ουΐίβ Μα^ηααΓ» σασθαι. ΈκεΤσε γούν γενόμενος, είτε σωματική 
πλημμελείς ε?τε πάλιν ύπό τού παιδός φαρμαχθ«ις, 
όδυνώμενος άνεχώρη^ε, κλινοπετής τε χατά τ6 τ4• 
λος τού Οκτωβρίου τήν βασιλίδα κατέλαβε, χαΐ τρ 
θ' τού Νοεμβρίου μηνός τελευτ^, δπρακτα τά ββ- 
βουλευμένα λιπών, ζήσας άπαντα τόν της ζωής αυ- 
τού χρόνον Ιτη νδ' καΐ μήνας β', συμβασιλεύσας μΙν 
τψ πατρι καΐ *Αλεξάνδρψ τψ θείψ και τ^ αύτου μη- 
τρί Ιτη ιγ^, αύθις δΐ τψ 'Ρωμανψ τυραννήσαντι ϊτη 
κς', και μετά τήν εκείνου της βασιλείας Εκπτωσιν 
μονοκρατήσας Ετη ιε'. θάπτεται δΐ θανών συν τψ 
οιχείψ πατρι, μέχρι τελευταίας αναπνοής έγχοτών 
τψ ϋολυεύχτψ χαι τήν αύτου χαθαίρεσιν φανταζό- ΙΝ 13 ΗΙδΤΟΗΙΑΕΌΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 74 

;^ μινος. Πρ^ δΐ τίνων ήμιρών τή< αύτοΰ τκλιυτης, ^ άβΓθΡΓί, ρβρ &1ίςΐ]θί ηοβίββ οαβίοάββ βοΐΐοβ&νϋ, β! 

- έπ( τίνα χρ^νον συχνδν, Ισπέρας κχταλβμβαν ούσης ςυβιη βΟΓυιη ορβΓα (ΙβρΓβΙιβηάθΓθ ροδββΐ ίβία &α- 

^ λίθοι άνωθεν έκπιμπ^μενοι καΐ εντός των αύτοΰ διαι- βυιη.θβά ι^ηθΓβΙ)&1 ΓιόθΙγε Ββ )&1)θΓ&Γ6,ουιη ίά ηοη 

τημάτων συν πολλφ ^οίζφ πίπτοντες έξαισ(οος άπ- ιιΐ) }ιοιηίηί))υ8, ββά 8α1)ΙίιηίθΓβ &Ηςυ& ρΓοίθΟίυιη 

ετέλουν κτύπους. [Ρ. 642] Δόξας δ* άπό των της Γϋθπΐ ροίθβΐ&ΐβ. 

Μαγναύρας ^πζρφω^* τούτους φέρεσθαι φύλακας έπΙ πολλαΐς νυξίν άφώρισεν, ει πού τίνα λάβ^ των τούτο 
τολμώντων. Άλλ* ίλαθε μάτην πονών • ην γάρ τό γιν(5μενον ουκ Ιξ ανθρώπων άλλ' έξ ύπερτέρας τβ- 
λούμενον δυνάμεως. 

Μεταστάντος δΐ του Κωνστακτ(νου και προς την Ροβίςυβιη βχ Ιιβο νίΐα ιηί^Γ&νϋ (^οηβί&ηϋηαβ, 

έκεΤθεν διαβαντος κατάστασιν, 'Ρωμανός 6 τούτου βΐίυβ β]08 Εοηιαηυδ ίΐΏρβπυιη ο&ρβθβΗ.Ιβ ΐη8^8ΐΓ&- 

υϋς εγκρατής γίνεται της αρχής. Και άρχοντας προ- 1ίΙ)ϋ8 βϊΜ 1)βη6νο1ί8 αίςοθ &οοβρΙΪ8 00η8ϋ1υϋ8, οοη- 

βαλλύμενος ευνοϊκούς αύτψ και θ^μήρεις, και τήν βητίΛίο υΐ Γ68 Γ6Γ6ΐ)&ί ίιηρβηο, βαοίθοα 1βΓϋ& ϋκΐί- 

βασιλείαν ώς ένήν κρατυνύμενος. κατά τήν Ιορτήν οΐίοηβ, Γθδίο ΡαβοΙι&Ιίβ άίβ, βΐίο βυο οΟΓΟΟ&ιη ίιη- 

τοΰ Πάσχα της αυτής γ' ινδικτιώνος στέφει και τον ρ6Γ8ΐοη&πι ορβπα Ροίγβϋοίί ρ&Ιπ&ΓοΙι» ίιηροηϋ ίη 

υΐόν αύτοΰ βασιλέα, διά των χειρών Πολύευκτου του Μ&^ηο Τ6ΐιιρ1ο.Ιη86ςυβηϋ &ηηο ΓϋΓβαχη βί βΐίυδ ιη 

πατριάρχου, έν ττΐ Μεγάλη Έκκλησί^. Τψ δ* έπιύντι ΡοηίΛηο 399 ρ&ΐαίίο η&8θίΐΌΓ, ςυθχη & ρ&ΐΓβ Οοη- 

ίτει τίκτεται πάλιν αύτφ Χτερος υ\ός έν τοΤς των βίαηϋουιη ηοπιίη&νίΐ. ΟββΙθΓυιη ίιηρβΓ&ΙΟΓ ^υνθη^8 

Πηγών παλατίοις, δν έπι τψ πατρι Κωνσταντΐνον νο1υρί&ϋΙ)υ8 ()6<ϋ(υ8, ουΓ&ιη Γβίρυ1)Ηε8Β ^08βρ!10 
ώνύμασε. Νέος δ* &ν και εύπαθείαις εαυτόν έπιδεδω- Β ρηχη&Ηο 8υο ουΙ)ί6υι&ηο οο^ηοΐΏβηΙο Βηθ£;(Β οοίη- 

κώς τάς τών δ'λων φροντίδας Ιωσήφ ένεχείρισε τψ ιηί8Η:ίρ8β ίη αϋλΐη ηυΐΐ&ιη Γθΐη ίηευ1)αίΙ ςυαιη ϋ1 

πραιποσίτψ και παρακοιμωμένψ, ψ βρίγγα< ή έπω- ουιη θΧθ1θΙί8 &ο ίζηρυΓί8 1ιοα)υηοίοηίΙ)α8, Β0θΓϋ8, 

νυμία. Αύτύς δΐ ούδϊν άλλο δια φροντίδος εΤχεν ^ το ιηίιηίβ &1ςυβ8θυΓη8,νϋ&ιη ΐΓ&η8ί£;βΓβΙίηΓ&ΐΏ6ΐΏ.Εα• 

μεθ' ήταιρηκύτων και βεδήλων άνδραρίων, καΐ μα- ρΓορΙθΓ ^ο&ηηβ^η ςυβΐΏ(]αιη οίβηουιη 8ρ&άοηβιη, 

'/λάδων, καΐ μίμων, καΐ γελωτοποιών τάς έκδεδι^τη- ςυβιη οΙ) 1υΓρί& (|υ»ά&πι ί&οίηθΓ& €οη8ΐ&ηϋηυ8 

μίνας μεταδιώκειν τών πράξεων. Τοίνυν και κλη- ΐιηρθΓΕίοΓ ρΓ0ΐυΓΐ)&Γ6ΐ βΙ ιηοη&οΐιυιη ΓθΟβΓβΙ, βί 

ρ'.κον τίνα Τωάννην έκτομίαν ^ντα, διά τινας άσέ- ςυί υβςυβ αά 63υ8 χώογΙθοι &1)(1ί1υ8 1&1υβΓ&(, ίΐΏρβ- 

μνους πράξεις 6πό Κωνσταντίνου του βασιλέως άπει- πο ρο1ϋυ8 ιηοη&οΐιί 1ι&1)ί1υ 6χυϋ, οίβηοίςυβ Γβά- 

ληθέντα, και μοναχικόν άμφιασάμενον σχήμα, καΐ μέ- άϋο αιηίοΐυ ίηΙβΓ 8Ό08 Γβοβρϋ ουΙ)ίοα1&ηο9. ΑΙ Ρο• 

'/ρι τής εκείνου κρυπτύμενον τελευτής, ώς ήδη έπ- 1γ6υοΙυ8, 3υ8ΐα ίοάί^η&ϋοηβ οοηοϋυ8, νβΙιβιηβηΙβΓ 

ελάβετο τής αρχής, του τών μοναχών άποδύσας σχή- ίιηρθΓ&ΙΟΓθΐΏ υΓ36ΐ)&1,υΙ 8υλ Γ&ιηίΗ& β^^^θ^β1 Ιιοιηί- 

ματος και τά τών κληρικών μεταμφιάσας τοΤς Ιαυ- ηβιη ςαί νοίυιη ιηοη&8ΐίουιη β]ΌΓ&88βί. Ταηιβη ίιη- 

τοΰ θαλαμηπύλοις κατέταξε. Ζήλου δΐ πλησθείς 6 ρβΓπΙΟΓθ 6Χου8&ηΐ6, ςυοά ηβ^&ΓβΙ θΠΐη ΓθνβΓα 

Πολύευκτος πολύς ήν έγκείμενος και τψ βασιλεΤ ιηοη&οΐιί οοη(]ίϋοηβ8 λΠίρΙβχυΐΏ &υ( ίΠί ^βηβη νί(8β 
παρενοχλών τής- έαυτοΰ θεραπείας τούτον άπώσα- £> αΙ) υ 11ο 8&οβΓ(1ο1β νοΙί8 οοη8θθΓ&1υιη ίυί886, 86ά 

σΟαι ώς έξομοσάμενον τό τών μοναζύντων έπάγ- ί&ηίυιη ί8ΐ& ιηείυ ίιηρ6Γ&ΙθΓί8 8ίιηα1&88β, άβοβρίυβ 

γ-,λμα. Εκείνου δΐ παραιτουμένου, καΐ μή ταΤς άλη- βαιη ιηί88υΐΏ ΓβοίΙ, ΙοδβρΙιο θϋαιη άίΐί^βηΐβιη ίη 

Οείαις φάσκοντος ένδεδύσθαι τούτον τό σχήμα ή ευ- Ιιαβ Γβ η&ναηΐθ ορ6Γ&πι. ΙΙα ^ΟΑηη69 ίΐΐθ ιΐ8ςυβ &() 

'/ήν παρά τίνος τών Ιερέων λαβεΤν (3), άλλα μύνον ιηοΓίθΐη Εοηι<ιηί ρροΓαη&ΐΏ ηονο ίη8ΐϋα1ο νϋ&ιη 

ύποκρίνασθαι τόν μονάδα βίον διά τον του βασιλέως βχβ^ΐΐ : πιΟΓίαο 60, ΓυΓ8υ8 ΐΏοη&8ΐίθθ νβ1&1υ8 1ι&- 

φύβον, εξαπατηθείς 6 Πολύευκτος άφήκε το\3τον 1)ϋυ, &ηίπιυαι Ι&πιβη ηοη ιηυΐ&νϋ. 
πολλά καΐ του Ιωσήφ σπουδάσαννος. ΚαΙ διήγε μέχρι τής τελευτής 'Ρωμανοΰ κασμικώς ζών καΐ νεω- 
τερικώς ' εκείνου δΐ τελευτήσαντος τό μίν σχήμα τών μοναστών άμφιέννυται αύθις, τήν δέ γε γνώ- 
μην αύτοΰ ουκ ήλλοίωσε. 

Τούτψ τψ Ετει Νικηφ($ρον μάγιστρον τόν Φωκαν, 840 Ηοο αηηο ΝίοβρΙιοηιιη ΡΙιοοαιη ιη&)|^ί8ΐΓυιιι 

δομίστικον ήδη προβεβλημένον τών σχολών τής β1 8θΙιο1&Γυιη ΟΓΪθηΙ&Ηυπ) άοπ]β8ΐίουπι α Οοη8ΐ&η- 

Ανατολής παρά Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως, καΐ Ιίηο ίπιρθΓ&ΙΟΓθ ΟΓβ&ΙυΐΌ, ςυί άβ 0Γί6η1&ΗΙ)ΐΐ8 βα- 

πολλά τρύπαια στήσαντα κατά τών έψων Σαρακη- Γ&06ηί8 πιυΐΐβ 8ΐΕΐυθΓαϋΓορ89&,6ΐΤ&Γ8ίβ&ΓΑηιοη6Π) 

νών, και τόν τε τής Ταρσού άμηραν Καραμ($νην και 61]&1)ά&η6ΐη ΟΙι&Ιβρί, Ιζθΐΐιυπι ΤηροΙί8 αζηβΓββ 
Χαβδάν τον τοΰ Χάλεπ καΐ τον Τριπόλεως Ίζήθ όλο- Ο ρΓ0Γ808 00Π)ρθ80υβΓ&1, ίιηρθΓ&ΙΟΓ ουίη άβίβοΐο 

σχέρώς ταπεινώσαντα, πέμπει κατά τών έν ττΐ χηίΐϋυιη βχβΓοϋα βί ρΓθ1>6 &άθΓη&1& ο1&88θ θοη(Γ& 

Κρήτ^ Σαρακηνών, πλήθος έπικλέτων στρατιωτών 0Γ6ΐ6η8β8 8ΕΓ&06η08 βπιίϋϋ.Ρΐ)θθ&8, οίαβββ ίη Ογθ- 

έπιδους α^τψ καΐ στόλον κατηρτισμένον καλώς. ΐΑΠί 1^8^θ^^&, οατη ρηιηΌΧΏ η&νίΙ)υ8 81108 6(1υθ6ΓβΙ 

[Ρ. 643] Έν τ^ νήσψ δ* ούτος περαιωθείς, καΐ κατά Αρ;&Γ6ηθ8 ρΓθ1ιίΙ)6Γβ 8^^8808 ρΓΟθΗ ο ί^ηάϋ',βίοακη 

τήν πρώτην άποβασιν παροΰσι καΐ κωλύουσι συμ- ίρ8β Ιυΐο ίηβυΐ&ιη βξ^ΓθάίΙυΓ,Ιαιη 8αθ8 &1)8ςυβ ρβΗ- 

πλακεις τοΤς Άγαρηνοΐς καΐ τούτους τρεψάμενος, ουίο ίη βαιη βχροΓίαΙ. Ιηάο 0&81γ18 ρθ8ίϋ8, ίίβςυθ 

ΧΥΙ^ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

(3)Μ&ηυ 8αο6Γ<1ο(ί8 Ιοη^α ρΓβοηηι 86γ1θ ρΓβΒΐηί88& Ευο1ιο1ο^υηι.ΡΓ6οβ8 ί1ι» βοΙβπιηβηαΓθΐ* 

οοηβθΟΓ&ηΙαΓ &ρυά 6γφοο3 πιοηβοί)!, άβ €ΐυί1)ΐΐ8 οΙιοΓυιη ρΓοΙβββίοηβιη. Β&ΐ8&πιοη• €Κμιι 

Ρατηοι. Οε. βΧΧΙΙ. 7β ΟΒΟΒΟΙΙ βΒΟΕΕΝΙ 76 

&ϋ& ίθ88«| τβΙΙο 00 ρ&ΙΙβ άββχίβ οοιηιηαηϊϋβ,η&νθβ Α xδ'^^^ *(* ασφαλώς άκέβη, χαΐ τ^ν στρατών άιεεβίββ- 

Ιαϋββίιηίβ ίη 8ΐΕϋοηί1>α8 οοηϋπθηβ» οιηαΐΙ)α8 ρΓθΙ>θ ΐ£ν άχινδύνως. ΧάροΕχά τκ ουν Ιπήξατο χαρτερ^, 

οοηβϋΐαϋβ, ίοβυΐφ αΓΐ>θ8 οιηηί νί ορρυ^αΐ, &ο τάφρφ βαθκί^^, χαΐ σταυρώμασι, χαΐ τΰασσαλοις (4] 

8βρΙθΠ) ίπΙβ£^Γ08 ρ6Γ 10611863 0ΐηηί1)υ8 ιη86ΐ]ΐηί8 αά τοΰτον χττοχυρώσας, χοτΐ τ6ν στ^λον έν Βρμοις γα- 

6&ιη ΓθΠ) Γ&οί6ηίί1)Ό8 Ό8α8 Π)υΓ08 ρΓ08ΐ6Γηϋ,υΓΐ)68- ληνοτάτοις όρμίσας, χζι πάντα χατα9τη9άμ.κνο< χατί 

ηυβ θ1 6λ8ΐ6ΐ1& νί οαρϋ. 8θρϋιη& άί6 Μ«Γΐϋ παβηβίβ, τό άσφαλίς, ενεργώς ηπτβτο της πολιορκίας των έν 

ίικϋβϋοηβ άθοίιηλ ςυ8Γΐ&,01ι&η(ΐ866η) &1) ίη8υ1&ηΙ)υ8 τ^ νήσφ π<$λεων, χαΐ δι' 6'λων ζ" μηνών πάσαις μη- 

νοο&Ι&ιΠιΟίηηίιιιη ΟγθΙ» αΓΜυιη ϋ)ΐιηϋί88ίιη&ιη,6Χ- χαναΤς πολιορχητιχών οργάνων χρησάμβνος, χαΐ τά 

ρνί^ΏΒί; Οαηιρβιη ίθ8υ1φ &αΐ6Γ&ΐΏ, 6ΐ Λη6ΐη8Πΐ, '^^^χη χαταστρέφων τάς τε πάλεις χαΐ τά φρούρια 

ομ]α8 866υηάαιη Οαηιραιη 8ΐιηιπ]& βγ&Ι ροΐββί&δ, έχειρώσατο. Τχί ζ' $1 του Μαρτίου μην&ς, της ιδ' 

νίνθ8 ίη βυ&ιη ροΐ68ΐαΐ6ΐη Γβάί^Ι ; ΙοίΑςυβ ^&ζ^ Ινδιχτιώνος, χαΐ την πασών άχυρωτέραν πύλιν, ί^π 

8υΙ)ΑθΙ& ^η8υ1α,6^υ8 6οη8ϋΙα6ηάφ 6&υ88 αάΐιυο &Η- έγχωρίως Χάνδαχα έχάλουν, πεπορθηχώς, χαΐ τ^ 

ςιιΐά ΐ6χηροη8 841 ί1)ί 6ζί§^6Γθ 8ΐ&1υϋ. ΕηίηανθΠ) άμηρεύοντα της νήσου Κουρούιεην 6νομα λαβών 

οΙ)ϋΕΐυβΓΐιΙ Γ&ιηΑ βιίΕη Βοιη&ηιιιη νίΓΟίη ςαί 0Γ6ΐ&ιη αίχμάλωτον χαι Άνεμαν τ6ν μετ' αύτ^ν Ιν τ^ νήσφ 

68861 οβρίαπιβ, η6θβ88αΓίο 6ϋ&οα ίιηρβηο Βοιη&ηο πρωτεύοντα, χαι τήν νήσον 6'λην δουλωσάμενος, 
ροΐϋυηιΐη. ϋ&ςυ6 8ΐ[ηυ1 αίςυβ ΓβηυηΙίαΙυιη 68ΐ ρ έμελλε μίν έπι πλείονα έμμεΐναι χρύνον χαΐ τά χατ 

6Γ6ΐ&ιη Θ88Θ 6Αρ1&αι, Κθΐη&ηα8 ^08βρI3^ ΙιογΙαΙπ αυτήν χαταστήσεσθαι. Φήμης δΐ χρατούσης ώ< 6 

ιηίΚϋ ςοί ίηάβ Νίοβρίιοηιιη &νοθ6η1. ΑάΙιυο ίη μέλλωο χατασχεΤν αυτήν 'ΡωμαΤος άνήρ έξ άνάγχης 

βΓ6ΐα 60 &§[6ηΐ6, η6 Ατ&1)β8 οή6ηΐΑΐ68 Ηοοα&ηαιη βασιλεύσει 'Ρωμαίων, αμα τφ γνωσθήναι τήν της 

άΗίοηβιη ίηΓ68ΐ&Γθα1,βΙΐ&1)(]&ηυ8 ρΓβοίροθ ΟΙι&Ιβρί νήσου χατάσχεσιν ταΤς του Ιωσήφ 6ποθήχαις ιτει- 

&ιη6Γ&8« νίΓ 1>6ΐ1ί608ΐΐ8 6ΐ Γβΐίςυίβ 8ίΓβηυίθΓ, Κθΐη&• σθείς 6 'Ρωμανός προσεχαλέσατο τόν Νιχηφύρον 

ηιΐ8 Ιιθοηβιη ΡΙιοο&οα Νί66ρ1ΐ0Γί Γγ&1γ6ΙΙ1 ιηα^ί8ΐ6Γϋ έχεΐθνν: *Έτι δε τοΰ Νιχηφύρου τζ Κρήτ^ ένδια- 

ΙιοηοΓβ ΟΓΟ&Ιαιη 60 ιηϋϋΐ εο άοοα68ϋοί ιηυηυβ ο1)ίΓβ τρίβοντος, 7να μή τήν Ιφαν χατατρέχοιεν ο1 της Άνβ- 

^υι)6^. Ι8, υ1 ίη ρΐΌνίηοίΑΐη ν6ηί1, €1)&ΐ3(]&ηο οοοογ- τ όλης *Αραβες χαΐ μάλλον 6 Χαβδάν ό του Χάλεκ 

Γϋ &(1 Ιοοοιη ουί Α(]γ&880 ηοπαβη, ρΓΟβϋοςυβ οοη- άμηρας, πολεμιχός &ν χαΐ των άλλων δραστηριώτε- 

^Γ688Ι18 νίηοίΐ &6 Γϋοάίΐ. Εο ίη ρΓΦΐίο Ας^&ΓβηοΓαχη ρος, Λέοντα τον Φωχαν τ^ν του Νιχηφύρου αδελφών 

1ηηΰΐηβπϋ)ί1ί8 666ί(ϋΙ πιυϋϋυάο; ΓθΗςυί οαρίί Ορο- μάγιστρον τιμήσας 6 'Ρωμανός τήν τοΰ δομιστύίου 

Ιίη 8υηΙ πιί88ί, Ιβηία οορία ηΐ 8θΓνί8 ()οαιυ8 υΓΐ)&- διαχονίαν διέπειν άπεστειλεν. Ούτος δΐ διακερβίσας 

ηβ 6ΐ &£;η ίυβηηΐ ΓβρΙβΙί. 01)&ΐ66ά&ηυ8 ουιη ραυεί8 χαΐ τφ Χαβδάν συναντήσας Ιν τινι χωρ(φ Άνδρασσί^ 

&(1ιηοάυΐΏ βυοΓυηι Γυ^α θ1&ρ8υ8 άοηυχη ρβΓνβηϋ. λεγομένφ τρέπεται τοΰτον χατά χράτος χαι άφανι• 

I^6οηθ^1 ίη ιΐΓΐ)6ΐη Ρβν6Γ8ϋΐη ίαιρ6Γ&ΙθΓ οοπιίίβΓ &ά• σμφ παραδίδωσι * τών μΙν έν τ^ π6οσβολχί πεσόντων 
χηοάυαι 1ιοηοηΒθ6ς[υ6 6ζθ6ρίΙ,Ιηυπ)ρ(ιος[ϋθ βΧ ρΓ»- Ο ούδ' άρι6μφ χαθυποβληθήναι δυναμένων * τα>ν δΐ 

πιίί8 άί£^ηί8 Γ6ΠΐΌηθΓ&1υ8 68ΐ.ΗοηθΓθηι 6ΐίααι 1ιαΙ)υίί άλόντων χαΐ έν τ^ πύλει πεμφΒέντων τοσοΰτον ήν 

Γβ1ίςαί8 οπιηίΙ)υ8,ςυοΓυζη βο ϋθΐΐο βρβοΙ&Ια Γαίί νίΓ- τό πλήθος ώς πληρώσαι δούλων χαι τάς άστιχάς ο!- 

Ιαβι βοβςαβ 6ν6ζί1 : χ(ας χαι τους αγρούς. Μύνος δΐ ό τούτων αρχηγός 

Χαβδάν συν ύλ(γοις λίαν τόν χίνδυνον διαδράς εΙς τά οΙχεΤα ήθη άνεχομίσθη. Ε1σελθ<$ντα δΐ τόν Λέοντα 

μάλα φιλοφρ6νως ό βασιλεύς ύπεδέξατο έπινιχίοις τε θριάμβοις τετίμηχε χαΐ γερών τών χατ* άξίαν 
ήξίωσε, τιμήσας, χαι προβιβάσας, χαι πάνταςτοΰς συν αύτψ άριστεύσαντας. 

Ιπιρ6Ρ&ηΐ6 ϋηηυπι ββουηάαηι Κοιη&ηο, ηιαίΐί Τψ δΐ δευτέρφ ίτει της βαςιλείας 'Ρωμανοΰ πολ- 

6θΓαπιςυϋηΓ6ρυ1)1ί6&6Γβη1ρηα)θ1οοο,ίη8ΐ(1ίαΓυιη λοί τών πολιτευόμενων άλωσαν έπιβεβουλευχάτες 

ίη ΙηιρβΓ&ΙΟΓθΠΐ 60ΐηρ6Γΐί 8υηΙ. Ρπη66ρ8 849 &υ- αύεψ. ΕΤχον δλ χαΐ πρωτουργ^ν χαΐ πρωταίτιο ν 

οΙθΓ(]υθθθΐ^υΓ&ϋοηί8ΓυϋΒ&8ί1ίιΐ8νο1υοπ8ΐηα^8ΐβΓ Βασίλειον μάγιστρον τ^ν λεγ6μενον Πετεινών χαΐ 

βθ6ίθ8ΐι&1)βη8βχί11υ8ίη1)υ8ρ&ΐΓΐοίυπ] Ρ&8θ1ι&1ίοΐΏ, τινας άλλους τών επισήμων, τών πατρίχιον ΙΙασχβί- 

ρ&ΐηοίυιη Β&Γά&ιη 1ιίΐ9ί8 βϋυπι, β1 Νίοοί&υηι Οΐιαΐ- λιον, τόν πατρίχιον Βάρδαν τ6ν τοΰ Λιβός, κ«? Νι- 

ου(28ΐη.Ιί βΙαΙΰθΓαηΙ,ςυο (116 1α(ίΙί 6ςυ68ΐΓβ8 ΑβΡβηΙ, λ6λαον τ6ν Χαλχούτζην - [644] οΓτινες έβουλ^ύσνιτο 

1θ)ρ6Γ&ΙθΓβΐη & ρ&Ι&ϋο άθβοβηάβηίθΐη ηβο&Γβ, ίη χατά τήν ήμέραν τών Ιππιχών αγώνων χατιβηα 
8θ1ίθθ)α8 Βα8ΐ1ίυΐΏ6θ11θθ&Γ66ΐίχηρθΓ&ΙθΓ6α]ρΓθθ1&- Ο διαχειρίσασθαι τ6ν βσσιλέα, χαΐ τον Βασίλειον έπΙ 

Π1&ΓΘ. Β6ά ρ&ΐ6(θ6ί1 Βοηα&ηο βΟΓΟΠΐ ίηβΐϋυΐηαι 80- τοΰ βασιλιχοΰ χαθίσαντες θρύνου άναγορεΰσαι βα^ 

0ΐα8 €οη8ρίΓ&ϋοηί8 ^ο&ηηί^^υ8, η&1ίοη6 8&Γ&οβηυ8. σιλέα. *Αλλά της επιβουλής μηνυθείσης τψ βασιΑκΐ 

ΙΙ&ςιιβ &ηΐ6(ΐα&Π) (1168 άθβηίΐβ αρρ6ΐ6Γ6ΐ, & ^08βρι10 παρά τίνος τών συνωμοτών. Ίωαννιχίου τοΰνομα, 

6θΐηρΓ6ΐΐθη8ί,θοηνίθΙί,οηιάθ1ίΐ6Γςυθ6ΧθΓυοί&Ιί,8θ1ο τφ γένει Σαραχηνοΰ, πρΙν ή τήν χυρίαν ένστηναι 

Β&βίΐίο 6ΖθθρΙο;6& ίρ8& Ιαάορυιη 6ςυ68ΐηαιη (]ί6 ίη χρατηθέντες παρά τοΰ Ιωσήφ, χαι έλεγχθέντες» 

ΙΗυιηρΙιο άυοϋ 8υη( 6ΐ Γ6ΐ6§;&1ί,ι*Α80ςα6 ο&ρίΐβ ιηο- χαΐ άπηνώς αίχισθέντες άνευ μύνου τοΰ Βασι- 

ΧΥΙ.ΑΝΒΒΙ ΒΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ>Ε. 

(4) Ρ&1ί8 ηίπΐίΓΟίη ίη ΙθΓΓ&πι βχΐ8,6ΐ ο1&νί8 1ίςη6ΐ8 χοΰ έστάναι ή έχ τοΰ εΙς τήν α^ϋοαν Ιστάσθαι. Εα- 

8(1 ίηνίϋβΐΏ ^θη&^^88ία)6^υη^ιί8: Σταύρωμα η&πις[06 ^βί&ΙΙιίυδ : Σχόλοπες ορθά ξύλα χαι ύξέα, ά και σταυ- 

ραΐία 68ΐ. Η68γοΙιίϋ8 : Σταυροί οΐ χαταπεπηγύτες ρους έχάλουν. Οοαη. 
σχύλοπες, χάραχες, χαι πάνσα τά έστώτα ξύλα, άπό η ΗΚΤΟΕΙΑΒΟΜ 60ΜΡΕΝΙ)ΐυΜ. 78 λ»ίοο, χαΐ χατ* α^ν τήν ήμέραν του άγωνας 
6ριαμβκυ6έντβς, έζορ(^ παρβπέμφθησαν χαΐ άπβ- 
χάρησοίν μοναχοί. Χρ^νον δέ τίνα βραχυν έν αυτ^ 
ταλαιπωρηΟέντκς άνβχλήΟηναν φιλανθρώπως αύτοΤς 
χρηοαμένον τοα βασιλέως. Μ^νος δΐ Βασίλειος 6 
Πβτιιν^ς Εχφρων γβν<$μ8νος έτελβύτησεν Ιν Προι- 
χοννήσφ, της δίχης αύτ6ν μιτελθούσης άνθ* ών δολίως 
τφ Κωνσταντίνφ. 

Τά δΐ περί τ&ν Πετεινών χαΐ το(>ς άλλους Ιδών ό 
μάγιστρος 'Ρωμανός 6 Σαρών (της, έπΙ θ^γβ'^ρ^ 
γαμβρός δ^ 'Ρωμανοΰ γέροντος, χαΐ μή τά 6'μοια 
χαΐ αυτός κάΒοι φοβηθείς , φθονούμενος διά την 
Ιαυτου «εριφάνειαν χαΐ 6ποπτευ6 μένος , τήν Ιαυτοΰ 
ούσίαν τοις τέχνοις ώς έβούλετο διαμερίσας χαΐ τήν 
6πόλοιπον πένησι διανείμας, τό των μοναχών περι- 
βάλλεται Ινδυμα . Και 2ν τ^ τφ Έλεγμών μονή 
γενόμενος, χαΐ χρόνον συχνόν έν αύτ^ παραμείνας, 
6πό των μετά ταΰτα βασιλέων έτιμήθ^ δ(α<ρερ($ντως• 

Κατά τούτους τους χρόνους άνήρ τις άνεφάνη 
Φιλώραιος χαλούμενος, δπβισπιστής &ν 'Ρωμα^ου 
μαγίστρου τού Μωσηλέ, του έχγόνου 'Ρωμανου του 
γέροντος. Ο^ος &νωθεν *{ππου ώχυτάτου έπΙ της 
έ(ρεστρ{δος Ιστάμενος όρθιος, χαι ξίφος ταΐς χερσί 
βαστάζων, του *Ιππου τρέχοντος δσον έδύνατο χυχλών 
έπήει τόν ε{{ριπον της Ιπποδρομίας στρέφων ανω 
χα2 χάτω τό ξίφος χλ\ μηδ' δ'λως 6πολ*σθαίνων της 
στάσεως. 

Έπέδωχε δ* έν τακ ήμέραις ταύτβις χαΐ πάλαι 
τήν 'Ρωμαίων έπιόν τε χαΐ λυμαινόμενον χαΐ δια- 
φθεΐρον τους βόας τό λοιμιχόν πάθος, Η χράβρα 
κατονομάζετε. ΦασΙ δ^ τήν αρχήν τοΰτο λαβείν έπΙ 
των ήμερων τ•υ γέροντος 'Ρωμανοΰ. Έγγιστα γαρ 
της του Βώνου χινστέρνης άναψυχήν Ιαυτφ της θε- 
ριν^ς θέρμης παλάτια του 'Ρωμοινου άν&γείροντος, 
χαΐ των θεμελίων καταβαλλομένων βοός φασιν ε6ρε- 
θήναι μαρμαρίνβυ χεφαλήν, ήν οΐ εύρόντες συνχρίφαν• 
τες εΙς τήν του τιτάνου χάμινον έμβάλλουσιν. 'Βξ έχεί- 
νου δ* έίχρι των τ^δε χρόνων ο6χ έπαόσαντο πανταχού 
της γης όπόσην ή των ΐωμαίων περιέχει δυναστεία, 
τά των βοών ςιαφθείρεσθαι γένη. 

Ό δΐ 'Ρωμανός παρορμώμενος 6πό τής αότου 
γυναιχός χατενεγχεΤν έπειράθη των βασιλείων 
Έλένην τε τήν μητέρα χαι τάς άδελφάς , χαΐ έν 
τοΤς παλατίοις τών Άνςιόχου περιορίσαι. Γνουσα 
δι τούτο ή Ελένη [Ρ. 64δ] χαΐ προς θρήνους τρα- 
πεΐσα χαΐ αράς έδυσώπησε τόν υΐόν, διευλαβηθέντα 
τάς έξ αυτής χατάρας. *Αλλ* αν(τη μίν εΐάθη μένειν 
χατά χώραν, τάς δ* άδελφά) χαταγαγών διά Ιωάννου 
χαθηγεμόνος τών Στουδίου άπέχειρε μοναχάς. ΑΙ δλ 
ίίμΛ τ^ αποχωρήσει τούτου τήν μοναχιχήν άποδυ- 
σάμεναι έσθήτα έχρεωφάγουν (5). Έ δΐ Ελένη ηΐ τών 
θυγατέρων χαταγωγ^ περιαλγήσασα, χαι μιχρόν έπι- 
ζήσασα χρόνον,τ^ νί του Σεπτεμβρίου μηνός, της ε' 
Ινδιχτιώνος άπεβίω χαι βασιλιχώς έχχομισθεισα ετάφη 
έν τη λάρναχι του αατρύς* 

Νιχηφύρος δΐ 6 Φωχας, ώς {μπροσθεν εΓρηται, Α η&ο&ί Γαοϋ. Οαληςανη 6& Τα\ϊ ίη Ιρβοβ ΐιηροΓΑΐο- 
Ηβ Ιιυιηαηϋββ, υΐ βχίςυαίΏ ίθΐηροηθ ιηίββηΑβ οχ* 
Βϋϋ θχρβΓίοβ Γβνοβ&νβηΐ. δοΐαβ ΒαβίΗυβ ΥοΙιιογΙβ 
ίη8&ηί& οοΓΓβρΙοβ ίη Ρροοοηοοβο ρβηίΐ, ρΦΟΑβίΐυβ 
άβάϋ . ρΓοάίΙί Οοηβίαηϋηο ροΓ ίΓ&υάθχη 8ΐορ1ΐΑθί 
ίαιρβΓαΙοπβ. 

εΙς Στέφανον ένεδείξατο τον βασιλέα, προδεδωχώς τούτον 

ΑΙ βηιιη ιηα^ίβΙβΓ Κοηα&ηΌβ δ&ΓοηϋΑ, ^ηβΓ 
86018 Κοιη&ηί, ςοΦ Υοΐυοη βΐ Αΐϋ8 βνβηίβββηΐ 
οβΓοβηβ, νβήίυβςυβ ηβ ίάθΐη 8ί1)ί οοηϋη^βΓοΙ ςαία 
οΐ) βρΙβηάοΓθΐη 8ΰυιη ίηνίβοΒ 8υ•ρβοΙα8ηυθ Θ886( 
ορββ 8υ&8 βυο &Γΐ)ϋΓβ1α ΐηΙβΓ 1ί1>βΓ08 9008 άί8ΐη- 
1)υί(, θ( Γ6ΐίςυ& ρ&(]ρβηΙ)υ8 6ΐ&Γ§;ϋυ8 ίη ιηοη&βίβ- 
παιη £Ι6§;(Ώ00 86 οοηίαΐϋ, ί1)ίςυ6 ιηοηΑοΙιιιβ ιηυΐ- 
2 Ιο8 ρ6Γ 948 &ηηο8 νίχϋ, 68(ς[ΐιο α1) ίοαρβΓβΙοηΙιυβ 
8υ1>8θς[ΐΐ6ηϋ1)υ8 ίπ ιώα^^οο ΙιοηοΓΟ Ιι&ϋϋυβ. 

ΡθΓ ίάθΐη ΐ6ΐηριΐΒ νΪΓ ςοίάαιη θΖ8ΐϋϋ Ρΐιί1θΓ«θ8 
ηοΕηίηβ,8ϋρ&1θΓ Εη&^ί8ΐΓίΗοιη&ηί Μθ86Η8,ρΓθ£ριαϋ 
& Ηοηααηο ββηβ. Ι8 νΪΓ ^^^θ^ια νβ8ΐβ οςυο ο^ΐβιτίιηο 
61 ίη8ί8ΐ6ΐ)ϋΙ Γ6θΙυ8, κΐ&άίυιη ηααηίϋυΒ £;68ΐ&ηβ, 
ςοβιη 6ςυο οοηβϋ&Ιίββίιηβ 0ΰΓΓ6ηΙβ ΓοΙαηβ, βαπ- 
ρυιη Οίτϋί ρβΓουρΓ6ΐ)&1, £[1&(ϋααι 8υΓ8αιη (ΙοοΓβαιη- 
ςυ6 ν6Γ8&η8, «Ι αβ ιηίηίιηαιη ςυίάβιη νβ8ϋ£;ίο βυο 
6ΐ&1>βη8. 

Τυηο βΐίαιη ίηίοηάϋ 8β8θ ιηοΓΐ>α8 ροβϋΐοηβ, ηο- 
ιηίηο 0Γ&1)Γ&, ^&Iηάα1υIη 1>ονθ8 Ηοη&ηοΓΟίη ΐ6ΐι• 
1&η8 &(<ιιιβ ρ6Γάβη8. Ρβηιηΐ ίά οωρίβββ ίχηρβπιηΐθ 
ρ Εοιη&ηο 8606. Οαιη 6ηίιη ρροχίιη6 Βοηί οί3ΐ6πι&ιη 
^ ρΕίΕΐίυιη ί1ΐ6 βοηάβΓβΙ, ίη ςυο 80 &1) «ΓάοΓβ βοΐίβ 
«δίίνο Γ6ΓΓί§;βΓ&Γ6ΐ, άυιη ίυηά&ιη6ηΙ& ρ&Γ&ηΙηΓ, 
6£Γθ88υπι Γ6Γοη1 Κ)ονί8 ιη&ΓΐΏ0Γ6ί ο&ρηΐ, ςυοά &Ι) ίί8 
ςαί Γβρ6Γ6Γ&η( οοηίΓαβΙαπι 6ΐ ίη ίορη&οβιη ο&ΐοα- 
ή&ιη ίη]60ΐαιη 68(. Εχ 60 Ιοηαρορο ίη Ιιιιηο υ8ςπ6 
(1ί6Εη ρο8ΐί8 αΓαιοηίΑ 1)ουαι ρορ ιιηίν6Γ•&ιη Ηοαι&• 
ηοΓΏΠ) άίϋοηοιη ιηΓοδΙατο ηαηςυ&πι ά68ϋ(. ΡοΓΓο ίαιροΓ&ίοΓ ηχοη8 ίηβϋηοΐυ Ηοίβη&οα ηΐΑ- 
ΐΓ6ΐη 6ΐ 80Γ0Γ68 8088 αοΙα &ιηον6Γθ 6ΐ ίη ρ&Ι&Ιίυπι 
Αηΐίοοίιί Γ6ΐθ^&Γ6 βίαΐυϋ. Ουοά υ1)1 ρββοίνίΐ 344 
Η6ΐ6η&, α<1 ςοίΓϋ&ίίοη68 6ΐ 6Χ866Γλ1ίοη68 οοηνβΓβΑ 
βΐίαπι ΟΑΓαω ιηθίυ & ρΓοροβίΙο άβίοηταϋ, 68ΐ(]υ6 
ρ6Γπιί88υιη 61 υΐ ίη ρ&Ι&Ιίο πΐΑη6Γ6ΐ. 8ογορ68 Ι&ηιοη 
Ο ορ6Γα ^ο&ηη^8, ςυί δΙαάΪΗηί πιοη&8ΐ6η1 6Γ&1 ρΓ»• 
ίβοΐυβ, αΐχίαχϋ ίιηρ6ΓΑΐθΓ β% ιηοηοοίι&β ίοοϋ ; ςαο 
βίαΐΐιη 60 άί^Γ688ο ν68ΐ6πι πιοη&8ΐίο&οι 6χυ6ΓυηΙ 
6ΐ ε&Γη68 ηα&ηάυο&ΓυηΙ. Η6ΐ6ηα βϋαβ ααΐα ηιοΙ&8 
»96ΓΓΐηΐ6 Ιυΐϋ, η6ςα6 άίυ βυρβΓτίχίΙ, βοά άί6αι 
8υυαι οΙ>ίϋ άίβ 20 $6ρΐ6ΐη1>η8, ίηάίοΐίοηβ 5. ΕΙ γο- 
^&1ί ίοη6Γ6 61&1& ίη &γο&ιχι ραΐτίβ Θ8ΐ ΓβοοηάίΙα. Νί66ρ1ΐ0Γυ8 &αΐ6ΐη Ρ1ιοο&8 ΟτβϊΛ, υΐί άίχίιηι» XΤI^ΑΝ^ΗI ΒΤ 60ΑΕΙ ΝΟΤ>Ε. 
(5) Κ6Γαηάαπι χηοηαοΐιίβ ΟΓβοίβ ϋΜίηηβ, 6ϋ&ιη «β^Ιίβ. (ιοαβ. η ΟΒΟΒΟΙΙ βϋΟΚΕΝΙ Μ ^^88α8 άοοθάθΓβ ϋ& ββί αΐ ηοη ϋοβΓβΙ βί €ροΗη ίη- Α. 
άθ ΓοάΐΓβ : 86€ΐ ιηαη^&ΐυκη ββί αΐ οαιη οπιοί βχοΓ- 
οίΐα ίη Οηβη^βιη ΐΓ&ηβίΓβΙ. Ν&ιη αία αοοβρία οΐ&άβ 
86 Γββοΐϋ^ηβ Οΐιαϋάαηυβ ^λIη βθ36 6Γί^β5&1, οοαο- 
Ιοςαβ &ά ριι^&ιη ίάοηβο οχθΓοίΙυ 3&α^&ιη ία Ηο- 
ζηαηοβ ιηοίαρυβ. Ευιη Ρ1]00&3« ίη βγπαηι αϊ νβηίΐ, 
ρΓβΗο βαροΓ&νίΙ &ο ίυάίΐ, βΐ ίη β^Γίαπι ίηΙβποΓβηι 
οοηιρυΐίΐ ; υΓί^βιη ΒβΓΓΐΐ(Β&αι βχοβρία &γο6 βναβί&νϋ 
πΐΑ£;η&8()ΐΐ6 ί1)ί οροβ, ρΓβάιιαι Ιοβυρίβίβαι βί πιοΐ- 
Ιθ8 ο&ρϋνοβ α1)(1αχϋ, 1ί1>βΓ&ϋ8 βΐί&ιη βΙ άοπιυηι 
άίαιίββίβ ΟΙιηβΙίληίθ ςοί ίΐ3ί ο&ρΐίνί άβίβηΐί Γυο- 
ΓαηΙ. Αηηο πιυη(11 6471 ηιΟΓίουβ ββΐ ΗοιηαηοΒ ίηιρβΓ&* 
ΙΟΓ, 45 άίθ Μ&Γϋί 345 ιηβηβίβ, ίηάίοΐίοηβ β,&ηηοβ Β η&Ιυβ 24. ΙηιρβΓ&νίΙ&ηηοβ 3 ηιβηβββ 4(1ί68 5. Μογ- 
Ιίβ Ολυβ&ιη &1ϋ ίυίβββ ΐΓ&άυηΙ, ςηοά 1υχοΓίθ8& βί 
νο1υρΙ&1ίΙ)υ8 ά6(1ϋ& νϋ& βοΓρυββυΙαηι &ϋΓίνί88β1 : 
&Ιϋ νθηοηο οχβϋηβΐυπι ρυΐ&ηΐ. Ιπιρβηυπι 6]υ8 
πιογΙθ &ά Β&8ί11υαι βί ΟοηβΙ&ηΙίηυπι ίρβίυβ βΐίοβ βΐ 
60Π2ΐη αιαίΓθπι ΤΙιβορΙι&ηοηθίη τβάϊϋ ; ςυββ 1)ί(ίύο 
αηίθ ηιΟΓίθΐη ηι&ηΐί βΙΊαιη ςηοςυβ ρορβή!, βυί Αη- 
η» ηοηιβη ΓθΟθΓοηΙ. 8ΐ&ΙιΐΓ& Γηϋ Ηοο}&αο8 ηι&^ηα, 
ςοΑηςο&αι ραΐΓβ πιίηοΓ, ίη^βηίο ρΐαοίάο &β οι&η- 
ΒϋθΙο, βΐ ιηθάίοοπΙβΓ αηίιη&ΐυβ ; βί ςυ&αινίθ θγ&Ι 
^ανβηΐΒ, 8&1ί8 ίΐΐί Ι&αιβη Γυί886ΐ ίη§;θηϋ αο ρβΓβρί- 
ο&€ΐ» αά ΓθπιρυΜίο&αι ^αΙ)θΓη&ηά&πι, βί βί ί(1 ρβΓ 
ί&ιηυ1θ8 ΙίουίβββΙ, ςυί ουπι 3αν6ηί1ί1)υ8 οηρίάίΐ&ϋ- 
ϋϋβ &ο βΐυάίίβ (Ιθάίίαπι ββββνοΐυβηιηΐ,αΐ ίρβί Γβηι• 
ρηΙ}1ίοαπι Ιτ&οΙ&ηΙββ ίη^βηίοβ οοΓΓ&άβΓβηΙ ορββ ; αΐ- 
ςυβ Ιιαο ταίίοηβ ουχη ί^η&νυηι βί ίηοΓίβαι Γβάθ^β- ^ 
ηιηΐ. 

Εαάβπι β ίηάίοϋοηβ, χηοηββ ΑρΗΙί ^088ο Αυς^υβίβθ 
ΝίοβρΙιΟΓυβ ΡΙιοο&8 Οροΐίη νβηίΐ, ^08θρ110, ηί βί 
αηΙο, ηβ Ιιοο ββΓβΙ οΙ)8ΐ&ηΐ6. Οαχϋ Ιηυαιρ^υπι ίη 
ΟίΓΟΟ,ίηΓβΓβηβ ίη βο ΟΓβΙβηβία βί ΒβΓΓίκΒβηβίΑ βρο- 
1ί& Αϋυΐϋ βί ρ&Γΐβπι ςη&πιά&ηι γββϋβ 4ο&ηηί8 
Β&ρ1ί8ΐ8β, ςυ&ιη ΒβΓΓίκεβ Γβροβϋ&ιη ίηνβηβΓ&Ι. 
ΜθΙυ6ΐ)&1 Ιιαηο Βηη^αβ βί βυβρβοΐυπι 1ι&5θΙ)&1 : ββά 
Νίθ6ρ1ιοπΐ8 βυιη ο&ΙΙίάθ οίηβϋ Ιιοο οοιηοίθηίο.ΡΙιο- 
0&8, 34β &88υπιρ1ο υηο βυοΓυοι βΙίρ&ΙοΓυιη, βυΐ) 
ΙιΟΓαηι ρΓ&ηάίί &(1 άοπιυαι ^08θρ11ί ββββ οοηίθΓΐ : 
ρυ]8&1ί8 ίθΓίΐ3θ8^&ηίΙοη χη&η(1&1υΐ8β&<1β88β άοηηίηο 
ίη(1ίοβ^.Α(1α]^8808^08θρ110860Γ8ίIη&1)άυ^1οίηάυ8ίυα1 
βχ ρίΐίβ οοηΐβχΐυηι οβίβηάίί;, ίυτ&ιηθηίοςυθ βοηβΓ- 
01&1 86 νίΐ» η1οη&8^^^ηουρί(1υIη^&ιηρ^ί()θιηΓα^886: η 
6&αι 11υ^α8 βββηΐί οαπβ Γθρυάί&ϋ8 ΐηϋοΓυω, ηίβί 
ίυίβββΐ βίαάίο βί Μβ ίη ΟοηβΙ&αΙίηυπι βί Ηοαι&ηηιη 
8υ& ίπιρβάϋυβ.δβά 86 ραυίο ρο8ΐ άβιίάβηυαι βυυπι 
ίιηρΐ6ΐυπιχπ.8υ1}α]ί886θοη1θη(ΐ6Γθ &1)ίρ80 ηβ ΓρυβίΓλ 
άβ 86 &1ί6ηυαι &Ηςηί(1 βοβρίοβΙυΓ. Ηοο νίβο Βηα^βΒ 
8ΐ8ΐίιη Ρΐιοο» 8(1 ρ6(1θ8 αοοίάίΐ βί νβηίαιη ϋΑ^ϋανϋ 
ρο11ίοϋυ8 ηβπιίηί β6 ςηίάςυαοα άβ βο άβίβΓβηΙί ογθ- 
(ΙΗιίΓαπι. Μ6ΐυ8ΐ)&ΐ6ΐί&πι8ΐ6ρΙι&ηυιηΕοαΐ8ηί βΐίαοι κίσιλθβΐν εΙς τήν βασιλβύοοοηκν, άλλ' έν τ^ Άναττολ^ 
έχελεύσΟη ιεαροίγκνέσΟαι μετά πβιντ^ του στρ€ΚΜ. 
Άναλαμβάνων γάρ έανιτ^ν έχ τ^ς προτέρα< ή'^η^ 
ό Χαβδαν άναφέρειν Ιζρξατο πάλιν , χαΐ σχρνώ* 
ά(ι6μαχον ήΒροιχώς , προσδόκιμος '^ν Ικιθήοιβ^ 
τοις 'Ρωμα(ων έίρχουσ^ τ% χα\ πράγμασιν. 'Αλλ' (ρ 
Συρ{^ γινόμενος 6 Φωχάς, χαι σταδα(^ Ρ^^ΧΚ) τοντον 
τρεψάμενος, χαΐ χατά χράτος ήτη^σας , χαΐ βίς τέ 
ένδ($τερα της Συρίας άπελάσας, τήν π^λιν Βέ^^ιο 
έξεπ($ρθησε δίχα της άχροπ6λεως, χαΐ πολΙ»ν κλουτνι 
λείαν χαΐ αιχμαλώτους Ιλαβεν, έλιυΟερώσας χ«1 το^ 
έχεΤσε δεσμίους χατεχομένους Χριστιανούς χαΐ έιε' οΙ^ 
έχτκέμψας. 

ιε' δι Μαρτίου μηνός, της ς' Ινδιχτιώνος, έν Κει 
^ςυοα', έτελεύτησε *Ρωμαν6ς 6 βασιλεύς, έτ&ν δπάρ• 
χων χδ', βασιλεύσα^ Ιτη ιγ' (β) μήνας δ' χλ\ ημέ- 
ρας ε', ώς μέν τίνες, τ^ Ιαυτου σαρχίον ιτροχακανι- 
λώσας ταΐς αισχίσταις χαΐ φιληδόννις κράξβσιν, ώς 
δ' Ιτερος Ιχει λόγος, φαρμάχοις άναιριβε(<. Διαδέ- 
χονται δΐ τήν αύτοΰ βασιλείαν Βασίλειος χαΐ Κινν- 
σταντΐνος ο\ παίδες αύτου συν Θεοφανοι τ^ \υ;;ζρΊ 
τεχθείσης αύτψ χα• θ^γοί'^ρος πρ6 δύο ήμερων τί^ 
αύτοΰ τελευτής , ήν Άνναν ώνόμασαν . Ήν δλ ί 
'Ρωμανός, μέγας τήν ήλιχίοίν, εΐ χαι Ιλάττων ήν τοό 
πατρίς, τ6 ήθος ήμερον £χων χαΐ πραον, χα2 τ^ 
φρόνημα μέτριον. Καίπερ δΐ νέος ών, άγχίνους ήν, 
χαι όξυς, χαΐ τά πολιτιχά χυβερν^ Ιχβνώτατος, 
ειπερ άίρα συνεχωρεΤτο παρά των 6εραπ(^ντων. Άλλα 
τούτον οΐ οίχειότατοι ταΤς της νεότητος έχδεδιαχ^τες 
όρμαις, V έχεΤνοι τά χοινά μετιόντες πλουτον &ψα-> 
τον άποθησαυρίσωσιν, άνενέργητον χαΐ άνεπιτήδειον 
άπεφήναντο. 

'Απριλλίψ δι μηνΐ , της αυτής ς' Νδιχτιώνος, 
εΓσεισιν 6 Φωχας Νιχηφόρος τη της δεσΐΕθ(νης χ•• 
λεύσει, του Ιωσήφ χαθάπερ χαΐ πάλαι χωλύοντος, 
έν Κωνσταντινουπόλει* χαΐ άπο των έχ τής Κρήτης 
λαφύρων χα2 τής Βε|&($οίας έθριάμβευσεν έν τψ Ιπ- 
ποδρόμψ χομίσας χαι μέρος τι του Ιμοκτίοι» του 
Βαπτιστοΰ Ιωάννου , 6'περ ε{>ρεν έν τή Βλ^^οΙ^ 
έναποχείμενον. [Ρ, 646] Τούτον δΐ έδεδ(«ι χαι δι' 
υποψίας εΤχεν ό Βρίγγας* άλλ' ύπούλως ούτος όιτο- 
χρενάμενος έξαπατήσαι τούτον {ίσχυσε τρ^πφ Τ9ί^ε. 
"Ενα τινά των υπασπιστών είληφώς 6 ΦΜχας περί 
ώραν αρίστου εΙς τόν οΤχον άπεισι του Ίιοσήφ, χαι 
χόψας τήν θύραν 6'στις εΓη μηνύειν έχέλευσε τφ 
θυρωρψ. Μηνύσαντος δΐ χελευσΟε^ς έπείσεισι, χα) 
χατ* ιδίαν παραλσβών τ6ν Ιωσήφ δείχνυσιν αύτώ 
τρίχινον έ'νδυμα, 6'περ Ινδοθεν των Ιματίων ήμφίεστο, 
χαΐ μεθ' 6'ρχων έπληροφόρησεν ώς τήν των μοναχών 
άσπαζόμενος πολιτείαν πάλαι 21ν περιεβάλετο τ^ 
σχήμα χαΐ των βιωτιχών ύπεξήγαγεν εαυτόν φρον- 
τίδων, εΐ μή έπέσχεν αύτον ή των βασιλέων προσ- 
πάθεια Κωνσταντίνου χαι 'Ρωμανου , χαΐ μέλλειν 
6'σον οιίπω τ6ν οίχεΐον έχπληρώσαι σχοπόν χαΐ μή ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ βΟΑΚΙ ΝΟΤ>Ε. 

(6) Ρ&ΐ88ΐη 6886 Ιιαηο ηοτηθΓαΐ6ΐη ηοί&ιη, ηοη ιηοΓΐ6ΐη ΟοηβΙ&ηΙιηί ραίπίβ 6^υ8 68ΐ αάηοΙ&Ιυβ, ίη- 
Ζοηαρ&β ηιοάο,8θά πιυΗο 06Γΐίυ8 ηυπιβΓΟΓυπι Γ8ΐίο νοηί68 ίηΙθΓναΙΙυαι &ηηοΓαπι ηοη &α)ρ1ίυ8 Ιηυιη. 
άοθ6(. ΟοηΓορ βηίηι Ιιυηο αηηυαι ουηι &ηηο ςηί &ά Χυι.. Μ ΗΙ8Τ0ΒΙΑΗϋΗ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 81 

μάτην ^ποιντεύβαθαι καΟικέτευσκ. Τούτο Οιασάμενος χ ^08θρι]υ8, νίνοηΐβιη θϋαπίηυΐη βΐ ΜοίΙιγίΏηβ 6X80-* 

6 *1ωσήφ πίπτιι ούθέως προς τοΙ>ς ιτ^δας αύτου, ΐΑηΙβοα ; 8βιηρβρςαθ €0[|^1&1)&1 ςηοιηοάο &ΓθϋθΓί 

μετάνοιαν έχζητών, χαι ώς ού πιστεύσβι τινί πλη- βυιη ουβίοάία οοη8ΐηη£;βΓ6ΐ. ΥβΓυιη ΘΙορΙι&ηα8 ία 

ροφορών λέγοντί ποτ» χατ' αύτου. Ύφβωράτο δΐ 6 ΓββϋνϋαΙθ ιη&(2;ηί 8α1)1}&ϋ άίνΐοΐβ ίιηρβΓίϋιιβ πιγβ- 

Βρίγγοκ ^ Στέφανον τ^ν βασιλέα, τοις ζώσι μέχρι Ιβηίβ 8υ1)ϋο νϋ&ιη οαιη πιογΙθ οοιηιηυΐΑτϋ, ηιι11& 

τ^β συναριθμούμενον χα^ έζ^ριστον έν Μηθ^μν\) (7) &η1β^Γθ88& 0&α8&. 8θ(1 ηίιηίΓυπα ΤΙίθορΙΐ&ηο βηΐη, 

τυγχάνοντα, και διά παντός έφρ($ντιζεν 6π6 άχρι• ςα&ηςυαιη ρΓΟουΙ Γθΐηοίοπι, βϋβΐϋΐϋ. 
ββστέραν αύτδν είναι φυλαχήν. Άλλ' έχείνος χατά τήν Ιορτήν του μεγάλου Σαββάτου των 6β^ μ(Τ- 
εσχηχώς μυστηρίων αΙφνιδίως εύθυς τέθνηχε, μηδεμιας προηγησαμένης αΙτίας, άλλα της βεοφανους, 
%1 χαΐ π^^ι^ωθεν χατφχιστο. χατεργαναμένης αύτ^ν. 

Πέτρος 8έ 6 των Βουλγάρων βασιλεύς τιΡ|ν ειρήνην Ρθγ ϊάβιη (βιηριΐ8 ΡθΙπιβ Βπΐ£;&Γ0Γαΐη ρΗηοβρβ, 

τάχα άνανεοόμενος άποθανούσης της αύτοΰ γυναικός, χηοΓίιίΑ 8υ& υχοΓθ, Γβηοναηάβ ρλοίβ οαυβα ί(Β(1υ8 

σπονδάς προς τους βασιλεία ΙΟετο, ομήρους δους χα^ οαχη ίΓηρβΓ&ΙθΓϋ)υ8 ίοϋ, ο1)8ίάβ8ς[υθ άαΐ 947 βϋθ9 

τους οΙκε(ους δύο υ\ους Βορ(σην και Τωμαν^ν * καΐ 8008 Βοπθβη βί ΗοΐΏ&οαπι ; &0 ραοΐο ροβί ΐηοπΙΠΓ• 

μετά μικρόν άπεβ(ω. 01 δΐ υΙοΙ αύτου έν Βουλγαρία Ρίΐϋ β^υ8 ίη ΒαΙ^αΗλίη ΓβΐηίϋΐιηΙαΓ, αί ρ&ΙβΓηαιη 
έπέμφΟησαν μετά ταΰτα έφ' φ της πατρφας άντι- Β ίαιρβηυπ) οοουρβηΐ οΐ οοιηθΙορυΙΟΓίιιη ίΐηρβίιιπι 

σχέσ^αι βασιλείας, καΐ τους κομητοπούλους (8) άπ- Γβρηπι&ηΐ. ΝαΐΏ Ο&νίάαβ, Μθ8β8, ΑαΓοη 6Ϊ 8&ιηΌθ- 

β(ρξουςι της πρόσω φοράς. Δαβίδ γαρ, και Μωϋσής, 1υ8, 01ϋ ^υ^^8ά&Iη ίη 6υ1^&η'& Ι&ι^ίΙθΓ ροίβηϋβ 

και Ααρών, καΐ Σαμουήλ, ενός ^ντες παίδες των οοιηίϋβ, Γ68 ηονα8 ιηο1ί6ΐ>&ηΙυΓ βΐ Βυ1^&Γ08 οοοοί- 

μέγα δυνηΟε'ντων έν Βουλγαρία κομητών, προς άπο- ΐΑΐ)ΑηΙ. Αίςοβ ίία Ιαηο Γ68 &θ1&. 
στασίαν άπεΤδον καΐ τά Βουλγάρων άνέσειον. Καΐ 
ταύτα μεν συνηνέχθη ώδε. 

Ό δΐ Βρ(γγας όν είπομεν τρύπον απατηθείς 6πό ΙηΙβΗιη ΒΓΊη^&8,& Νί6βρΙΐ(}ΐΌ»α1 6ζρθΒαίιηη8, άο- 

του Νικηφόρου, καΐ τούτον έάσας οΓκαδε άπελθεΤν, οβρίαβ, θυιης[αβ άοΐΏοιη 8υ&ιη βΜρβ ρ&88υ8, ροβηΐ- 

μετεμέλετο, καΐ έν δεινφ έποιεΤτο δτιπερ εντός Ιβοϋλ άυοΐ, βΐ ίηίςαθ ΓβΓΓθ ηυοά ρβϋΐ&ιη ρΓ»ά&ιη 

άρκύων Ιχωδ τό θήραμα 1>.αθε τούτο φρενοβλαβώς 8ίυ1ΐ6 θχ ίρ8ί8 0&88ΐΙ)υ8 άίιηίΒΪ8Β6ΐ,8θ1ϋοίΙβςαθ πιβ- 

προηκάμενος. Έμερίμνα γουν πώς καΐ πο($ μηχανή άΗ&η ςυα ΒΓΐβ ςυλνβ πα&οΐιίπλ χηβΐυ, ςυοαι άθ ΘΟ 

της άπό τούτων άπολυθε(η φροντίδος. Και ίδοξεν οοηοβρβΓ&Ι, 86 ΙΙ^βΓαΓβΙ. Ταηάθπι ιη&χίΕηο θ Γθ ΓοΓθ 

αύτψ λυσιτελέστατον εΤναι προς Ιωάννη ν μάγιστρον νί8υιη ιη8§;ί8ΐΓυιη ΙοβηηβΠ) Τζίποίβοβιη, νίΓΟίη 

γράψαι τόν Τζιμισκήν, άνδρα Όυμοειδή καΐ δραστή- &ηΙιηο8!ΐιη&ο 8ΐΓθηυυιη β^ ΒββυηάυΐΏ Ρΐιοο&ιη ΙηίβΓ 
ριον $ντα καΐ μετά τόν Φωκαν έν τοΤς 'Ρωμα(ων (] Κοιη&ηο8(1υοο8 ρΓΦοίρουηα,βοΙβίΏροΓθΟηοηΙ&Ιίυπι 

έπισημύτατον στρατηγοΤς, στρατηγόν τηνικαυτα των ρΓββΓβοΙιιιη,ϋβιηςυθΠΐ&^ΒίΓΌχηΚοιη&ηαιηΟυΓΟυΑίΏι 

Ανατολικών ύπάρχοννα, Ιτι δΐ προς τόν μάγιστρον ίΙΙυβίΡθίηβϋρβΌΠίΟΓίβηϋδάιιοβπι,ρβΓίίϋβΡβΒαάνβΓ- 

'Ρωμανόν τόν Κουρκούαν [647] φανερώτατον καΐ 808 Νίθ6ρΙιθΓθΐη Ρΐιοο&ιη θχοϋ&Γ6 ιη&^ίΟβίΒ άοηο- 

έπίσημον κάΙ αυτόν στρατηλάτην όντα της Ανατολής, ηιιη βΐ ΙιοηοΓϋΠΐ ρο11ί6ίΙ&ΙίοηίΙ)α8.86η1θηϋ& ΙίϋβΓα- 

γραμματα πέμψαι, καΐ φιλοτιμιών ύποσχέσεσι καΐ ταπί Ιιβο ΘΓΛΙ : 8ί ΡΙιοΟΑίη ορρηαίθΓθηΙ, β1 νβΐ ΐηο- 

δωρεών κα) τιμών διεγεΐραι τούτους προς καθα(ρε- ηαοΐιοζη Γ&οβΓ6θ1 νβΐ ςυοοοηςοβ ιηοάο θ ιηθόίο Ιοί- 

σιν του Φωκά. Έγένοντο τά γράμματα, κα: 6 νους ΙθΓβαΙ, ^ο&ηηθIη 84§ ίοΓθ €ΐοιηθ8ϋοοχη βοΙιοΙ&ΓΟίη 

τών γεγραμμένων δπηρχεν ούτος • ΕΙ διαναστάντες ΟήβηΙίβ, ΗοΐΏ&ηοιη Οθθίάθηϋ8. ϋ οοΐη 1ίϋ6Πΐ8 αο- 

καθαιρήσουσι τόν Φωκαν και μοναχόν άποκε{ρουσιν οβρί88θηΙ. Ρΐιοο» β&8, οοί 1ιοηθ8ΐθ 0θρίβΙ)&ηΙ, Γ6θί- 

ή τρόπον άλλον έκ μέσου ποιήσουσι, τήν μίν του Ιβηΐ ; ΙιΟΓίιιηΙορςϋβ οΐ &ηΐιηαιη θΗβ&Ι ΛΟ ΓορίΗβΡ 

δομεστίκου τών σχολών της Ανατολής μεγίστην γθγπ ιη&^η&ΐΏ α^^^ΡβάίαΙοΓ : ΙβΓβίνβΓΒΟηΙβιη 8θί8 8θ 

αρχήν λήψεναι 6 Ιωάννης, τήν δΐ του δομεστίκου ιη&ηΙ1)08, αί ρ&ΓθΓβΙ, ίοΙβΓΓβοΙοροβ ιηίηαοίοΓ. ΙΙιι 

τής Δύσεως 6 'Ρωμανός. Κομισθέντων ουν τών (Ιβοίοιη Ρΐιοοαβ, ρβΓίευΙο ιοογΙϊβ 1βΓΓϋθ8, &886η1ί1 ; 

γραμμάτων τοις δηλωθεΤσιν άνδράσιν. έπείπερ σχε- θ1 βθοοηάα άΐθ ^οι^^ 0360818, β&άβπι ίηάίοϋοηβ 
τικώς έκεΤνοι εΤχον προς τόν Φωκαν, δπανααινώσκουσί |. 8θχ1&, βΐ) οΗβη1α1ί1)θ8 6Χ6Γβίϋ1)08 0ΐηηίΙ)08 Α Τζί- 

τε αύτφ βύθέως τά γράμματα, κα2 διαναλτήναι προς ιηί80& οοοοϋ&ϋ8 ΙιηρβΓ&ΙΟΓ Κοιη&ηοΓΟΠΐ 8&1οΙ&1θΓ. 
άλκήν τόν Φωκαν καΐ γενναΤύν τι καΐ νεανικόν έννοήσασθαι παρεκάλουν, Όκνουντα δΐ καΐ άναδυύμενον 
κα) αύτοχείρως ήπε(λουν διαχειρίσασθαι. Διό κα^ προς τόν του θανάτου άποδειλιάσας κ(νδυνον τή 

πρύκλησιν ύπεδ^ξατο. ΚαΙ δευτέρα του Ιουλίου μηνός, τής αυτής ς' Ινδικτιώνος, δπό τών έν τ^ 
Έφ^ στρατευμάτων απάντων παρακεκινημένω/ δπότου Τζιμισκή Ύωμα(ων αναγορεύεται βασιλεύς. 

ΧΥΙΑΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛΙ. 

(7) 8αρΓ& ΜίΙγΙβοβΒ ΓβΓίΟΓ ΓοίβΒβ ίο βχβίΐίο, 8ίίβ άρχοντύπουλον βϋητη ηοδίΙΐΒ, βασιλύπουλον νβ^ί» 

ίβ ΘΓΓΟΡ Θ8ΐ 1ϋ)Γ&ηί, 8ίνβ ίοΙθΓβα Μϋγ1θο& Μβϋιγιη- μΐιητη, νδρίΐίητη^ βΐ Ιαοάβοι κοαητοπούλους ΰοηηΙ($ 

οαιη 1ρ&08ΐ&ΐ08 δ1θρ1ι&008. ϋΐΓ&ςοθ ογ1)8 68ΐ ία βΙίο$ νοοαί &υοΙθΓ ; βί ο1 8υΙ)(1ί1 παΤδες τών αέγα 

Ιιβ8ΐ)0 ίθ8θ1&. Χτι.. δυδηθέντων έν Βουλγαρία χομήτων. Ιοίρα ρ. 694 : 

(8| Οοιηοίοροΐί 8θθΙ άίοΐί ςο&βί ροΠί (ί(] ββί ίιΐϋ] Κύμηνος βντες παΤδες και διά τοΰτο κομητοπώλοι 

0θθΐΐϋ8.Χτι.. — Οίοϋο πολώς,γβπΐ&οοίβ πουλος,βΐΐβη κατονομαζόμενοι. ΟοΑίι• 

Α4|οβ(« βΗηΜ βίχηηΐ οΙ άίχηίηοϋνοαι ςαίά 8θο&1.8ίο 88 ΟΙΟΒβΠ ΟΒΟΙΙΒΝΙ Η ΡβΗηΓ βΐ αϋϋβ Ιι&ο άβ Γβ, ίβςυθ ρΓθ1>&1)Π1θΓ 
βθΓΐηο : Ι&ιηρηάθπι βαιη οαρΐάΗ&Ιβ ΙχΏρβΗί, ηβςυο 
Ιαιηθη ί&ιη 1ιυ]υ8 ςα&κη ΤΙιβορΙι&ιιυβ Αυ^αβίβ &ιηο- 
Γβ ίΙ&^Γ&88θ, ουπλ ςολ 6ΐ οοΠοουΙυβ ίυβηΐ βαιη ίη 
0Γΐ36 α^ΓθΙ, 6ΐ 8«ρθ αά β&ιη ΜίοΙι&βΙυιη βαοΓαιη 
ίαηαυίοηιιη 0(ϋ8βίιηαιη ιηίββηΐ: ίύςοο ΒΗο^αοι 
<1βρΓθ1ΐθηάί880, 6ΐ ο1> ίά 8α8ρίοίοηβ8 αάνθΓ8υ8 βαιη 
οοηοθρΐ886. 

ΟθβΙ^&ϋοηβ Ρΐιοοο ΟροΗ &ηηαηϋΑΐ& Γθ1>α8ςαθ 
οοη(αΓΐ)&ϋ8, ^086ρ11α8, ςαί ταΓ&χη οιηηίαπι τόΓαιη 
8α8ϋηθΙ)αΙ, &η1ηιί 8ΐιι^6ΐ>&ίαΓ, ηβςαβ β&ϋβ Ιηνβηίβ- 
5&1 ςυΐά οοαβϋϋ ββςαβΓβΙαΓ, βαιη ηβ βίνββ ςαίάβια 
βΐ 1>βηθ νβΐίβηΐ, ςαί1)α8 8β &<1ϋα άίίίιοίΐθπι ρΓβϋβΓβ 
βοηβαβνίβββί. Οαιη &αΐ6πι 849 Νίββρ1ΐ0Γα8, αηί- 
νθΓ80 βχβΓοϋα Γααβϋβ Αββ1&η)&ϋοηϋ)α8 ρρο8θςαβη1θ, 
ΟΙίΓγβοροΙίη νθΐιΐ88β1, άβ ίιηρβΓ&ΙΟΓβ αΐίςαο άββί- 
§^αΑηάο ^08βρ11α8 βος[ίΙ&νϋ, ρ&Ιαβ βα ταϋοηβ ββ ίιη- 
ρβίαιη ηιΠϋαιη ΓβΙαβαΓυζη. Αά ηαηϋαιη ρβΓΓΟ 
άβίαϋ Ρΐιοβο ίιηρβηί 1ιμ3α8 ρ&ΙβΓ Β&Γάαβ, Ιαιη ία 
αΓΐ3β άβ^βαβ,βαρρίβχ ίη Μ&^ηαπι Τβοαρίαπι βοοΓα- 
ξϋ ; Ιιβο &α1βπι ΓηιΙβΓ ΝίββρΙιΟΓί^ ίαπιβίβί αββαΓ&ίβ 
βα8ΐθ(ϋβΙ>&ΙαΓ, Ι&ηιβα βΐ&αι ββ βαϋάαχϋ βΐ &(1 ίΓ&- 
ΐΓβπι ρβΓνβηϋ. Ηίβ ϋα αβϋβ ββηβίάϋ &ηίπιο Βπη^ζ&β, 
βΐ ίη βααιπιίβ ΙιββίΙ <1ίΓββαϋ&1ίΙ)α8.Νοη βηίπι βρίαβ 
βΓ&( ηά άβπλαΐββηά&πι ρβήβαΐαβίβ ΙβηιροΓϋ)α8 ηιαί- 
1ϋαάίηβαι,8βάα1>1οροΓΐβΐ3&11)1αη(ϋ886ΓηιοηίΙ)α8Αάα' 
Ιαηάοςαβ βαπι άβπιϋί^^ατβ,πι&^β βχ&βρβΓ&Ι^&Ι &1ςαθ 
ίΓΓϋΑΐ)&1. 11ε Ιαπι ςαβςαβ οηιηίΙ)α8 Ιη Μ&^ηαω 
Τβαιρίαοι βοηβαΓΓβηϋ1>α8, 8αρβΓΐ>ί8 &1ςαβ αβρβηβ 
νβΓίιίβ ροραίαπι υΐ ρβΓίβΡΡβΓβΙ : Ε^ο, ίηςαϋ, βοηι- 
ρβββ&ατ νββίΓ&π) ΓβΓΟβί&ιη αίςαβ ΐοραάβηϋ&πι : ααηι 
θίΒβίααι αϊ ςαοά ρρο ηοοιίβηι&ΐβ βπιϋαΓ ΓΓαπιεηΙί, 
ίη 8ίηα Ιίββ&Ι ροΓίλΡβ. » ΑβΙαηι Ιιοβ άίβ ΟοωίηΙβα, 
ηοηα Αας^αβϋ. Υββρβη 1ια]α8 ίρβίαβ άίβί Βββίϋαβ 
Οοηβίαηϋηΐ ίηιρβΓβΙοηβ βαΜβαΙ&ηαβ ίηϋηιαθ, ^ο- 
ββρίιο ίηΓβηβίββίηιαβ,απιίοίβ &β ρΓβρίηςαίβ βαίβ βαοβ 
&ά^αη9βη8 850 Γ&αια1θ8, ρβΓ πιαίΐ&β αΓΐ)ί8 ρΑΓίββ 
άΐηιίϋϋ ίη &(1νβΓ8&ΓίθΓαηι άοπιοβ. 11 α ρΓίη)& άίβί 
Ιαη» Ιΐ0Γ& αβςαβ &(1 ββχΐ&ηι ρΙαΓίοι&β βίνίαπι άο- 
Π108, ΙηΙβΓςαβ Ιιαβ ^08βρ11^ νβΐ ρΓΦβίρααπι, ββίο 
οςαιινβΓοηΙ. Νβςαβ Ι&ηίαηι ίΐΐαβίπαπι β( ίη Γβ- 
ραΙ)1ίβ& νβΓ8Αη(ίααι βάββ, βΟΓαηι ςαί λάνβηβπ νί- 
(1βΙ)&ηΙαΓ,8βά βΐ Ιβηαίοηιπι ίηηααιβπΒ (ϋΓα6ΐ>&η1αΓ. 
ει 81 βυί βΐΐηι αΐίςαίά βααι αΗβΡο άίββοΓάί» ίηίβρ- 
ββ88ί88β1, 18 Ιυπι 1αρ1)&πι ίηβοπιροβϋ&ιη βββαπι 
Ιηιΐιβηβ ηβηιίηβ β1)8ΐ&η1β βααι ρθΓάβ1)α1. ΜαΠίςαβ 
ίη1ιοβ1απια11αβϋ&αι Ιιοπιίηββ ηββαΐί βαηΐ. ΙηΙβηιη 
ρβΓ αΓΐ>ί8 ρΙαΙβΑβ, Γογ& Αβ αη^ίροΓίαβ, ΝίββρΙιΟΓαηι 
Ο&ΙΙίηίβαπι (ρηββΙ&Ηβ ροϋίαπι νίβίοηίβ) ίηο1&πι&- 
1>&η1. Οαβθ άαπι ς^βΓαηΙαΓ^ Β&γ(1&8 β Ιβηιρϊο, ία 
(]αοά ρααίο &η4β βαρρίβχ πιίββΓ&ίιίϋΙβΓ βοηία^^βΓ&Ι 
β( βχΐΓβπι& 8ί1)ί ίπιπιίηβΓβ ραΐΑΓ&Ι, ρΐΌάϋ : βΐ ^ο- 
ββρίιαβ 8&1α1ί8 βαβ Ιαηι ίηββΓίαβ, ςαί πιοάο ϋα ίη- 
ϋλΐβ βαρβΓΜβΓ&Ι,ία ίά ιηίββΓ &1ςαβ άβρΓββιηβ 8αΙ>ϋ. 
ΡοπΌ Β&βίΐίαβ βαϋίβαΐ&τίαβ βαιη βαίβ ΙπΓβπιββ Α. ΚαΙ ιΤς μίν λ^ς φέριται οδτως, Ιτκρος δΐ, ό 
χαι δοχων αληθέστερος, ώς πολ6ν ώδιν< χρ^νον τήν 
της βασιλκίας έπιΟυμ(χν, χαΐ ού τοσοΐ>τον αύτ^ν ό 
ταύτης Ιρως έξέφλεγεν ^σον 6 της βασιλίδος θεοφα- 
νους, έντυχόντα τβ αύτ^ 6τε τ^ βαςιλευούοη|) διήγβ, 
χαι πολλάκις «ρ6ς α&τήν Ιχπέμψαντα τόν ο1χει6τατον 
ύπηρέτην αύτου Μιχαήλ. Τονίτο γάρ χαταφωράσας 
6 Βρίνγας ύπ^πτως διέχειτο πρ&ς αύτ^ν. 

Της το(νυν άνα^^ήσεως αυτοΰ φημισθείσης έν 
Κωνστοιντινουπ6λ§ι, χαΐ των «ραγμάτων έν ταραχή 
χαθεστώτων, 6 τήν γρθντ(δα των 6'λων άνεζωσμένος 
*Ιωσήφ ήγων(« χαι διηπορεΤτο αφοδρώς 6' τι χα2 
δράσειεν, δτι μηδλ τοΤς κολίταις ευνους ήν διά τ^ 
δυσέντευχτον. Κατελθ($ντος δΐ έν Χρυσουπ^Λει μετά 
παντός του στρατού Νιχηφ6ρου του Φωχά μετ' εύ- 

1^ φημιών, έβουλεύσατο ό Βρίγγας βασιλέα τινά προ- 
βαλέσθαι. διά τούτου οίομενος τον τύνον έχλΰσαι ττ^ς 
όρμης του στρατού• Τέως δε της άχα^ρήσεως, ώς 
εΓπομεν, του Φωχα γενομένης, Βάρδας μίν ό τούτου 
πατήρ (Ιτυχε γάρ ένδημώγ τ^ βασιλίδι) Ικέτης 
εΙσέρχεται προς την Μεγάλήν έχχλησίαν * Λέο'ν δε 
ό έχείνου αδελφός, χα(περ φυλαττύμενος ακριβώς, 
λαθών άπέδρα χα2 τφ οιχειφ ήνώθη όμα(μονι Ού 
γενομένου παρείθη τήν ψυχήν χαΐ έν πάσ^ άμηχανίί^Ε 
καί φύβψ κατέστη ό Βρίγγας, 'Πν γάρ και άνεπι- 
τήδειος (9) έν χαιροΐς δυσχ^λοις ^χλον κολακεΰσαι 
χαΐ χαταδημαγωγησαι πλήθος • δέον γάρ προσΐ}νέσι 
λύγοις χαΐ θωπευτιχοΤς τήν του πλήθους χαταμαλάξαι 
ορμή ν ["648] ό δέ μάλλον έξετράχυνε χαΐ ήγρίωσε. 
υάντων γάρ έν τ^ Μγγάλ^ι συντρεχόντων έχκχλησί^, 
αύτος τό πλήθος έχ^εΐματών λ^ους έπαφήκεν υπέρ - 

^ ηφάνους τε χαΐ τραχείς * « Έγώ, φήσας, χαταπαύαω 
6μών τήν Ιταμύτητα χαι άναισχυντίαν * ποιήσω γάρ 
τόν του νομίσματος ώνουμένους σιτον άποφέρεσθαι 
έν τφ χόλπφ. » 0()πω παρήλθεν όλύχληρος ήμέρ^ 
άφ' ού τούτο είρηχε (Κυρ ιαχή γάρ ήν, έννάτην 
άγοντος του Αύγουστου μηνός), χαι τη έσπερε της 
α6τής ημέρας Βασίλειος 6 Κωνσταντίνου του βασι- 
λέως παρακοιμώμενος, δυσμενής χαΐ Ιχθιστος ων τφ 
Ιωσήφ, τοις Ιαυτού φίλοις χάι συγγενέσι τους οΐ- 
χείους συμμίξας θεράποντος κατά πολλά μέρη της 
πόλεως πέπομφεν εΙς τους οίκους των άντιπραττόν- 
των α6τφ. Και άπό τρώτης ώρας της δευτέρας ημέ- 
ρας μέχρις &ίτης χατέστρεψοιν χαΐ έξηδάςρισαν ο^χίας 
πλείστας των πολιτών, ών έπισημοτέρδ ήν ή του 
*Ιωσήρ * ού γάρ μόνον των άντιβαίνειν δοχούντων 

Ο εμφανών χαΐ πολιτικών ανδρών, άλλα καΐ πολλ£»ν 
ύίλλων εύτελιστέρων, ών ουκ αριθμητών ήν τ6 πλή- 
θος, κατεστράφησαν οΐκίαι * φ γάρ ποτέ διαφορά 
μετά τίνος ήν, πλήθος άτακτων μεθ' Ιαυτού έπαγ6-- 
μένος μηδενός κωλύοντος τούτον ήφάνιζε• Πολλοί 3* 
έν τ^ τοιαύτκι άταξ(^ και ^θρωποι έφονεύθησαν. 
Ταύτύ δε ποιούντες έν ταΤς πλατείαις της πύλεως 
λεωφόρο ις ίν τε ταΤς άγοραΐς Ιν τε τοις στενωπό ις 
Νικηφύρον όνευφήμουν Καλλίνικον. Τούτο τύ ίργον ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

(9) Ιη ηΐΑΓ^ηβ. Τοιούτος ^•^ χαΐ 6 τυραννήσας ρ1β1)β τβΓβϋβ I^αβ«ηί^ φΐίΐηιβ Βτίη^αβ βοηίηΗιιπι 
γέρων προσεχώς εκείνος Ανδρόνικος. ΝοΙί 8αηΙ άβ ιηλία βαο ίΐθβϋ : ΙΙϋοίί ρΜα^φαιια ίίίΜΤϋ, Χτι.• •5 ΗΙδΤΟΗΙΑΚυΗ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 8β Ιξάγει μίν τή< Μεγάλης εκκλησίας Βάρδάν τ^ν Α. &<1οπΐΑΐ,6ϋιηρβΓ&ΙοΗ& οΐίλΐηοβίοοο &88αΐηρ1& ΟΌΐη 

Ιοία 6ΐ&88β 61ΐΓγ8οροΠη ΐΓβ^ιοίηηΙ, βΐ Νίο«ρ!ιοηΐ3ΐ 
ίηάθ &ά Ηθ1)()οπ)υΒα, &1ςυθ Μάο οιηηί ιηυΐΐϋαάίηβ 
υΓΐ3Αηα άβάυοβηίβ ουιη ΓααβΙίβ &0β1«ιηαϋοηί1)08, 
ρ1&α8ίΙ)υ8, ΙυΜβ &ο ογΐΏΐ)&1ί8 ραΐ^ΐίοα ροιηρα ρ«Γ 
ΑιΐΓβ&ιη ροΓίαιη ΜΙ ίη υΓΐ)6ΐη (1αοαηί.υ( ίη Μα^* 
ηυιη Τβιηρίυηι νβαίαπι ββΐ, ΡοΙγβαοΙαβ ρ&ΙηαΓθΙί& 
αά Ιιοο οοιηρ&Γ«1ιΐ8 βαιη ίη 8ϋ^£^β8ΐο ΐηιρβΓ&ΙοΗΑ 
ίη8ί^ηϋ οοΓοηα, άίβ άοιηίηίβο,Αυ^υβϋ άοοίζηο ββχ- 
Ιο, ίηάίοΐΊοηθ 8βχΙ&. πατέρα του Φωχα, φυγάδα οίχτρον χαΐ δσον ούοέπω 

τ6ν χίνδυνον έκδεχ^ΐΑενον, τόν δΐ Μωσήρ τόν παρα- 

χοιμώμβνον' τόν προ τούτου μεγάλα φυσώντα χαΐ 

ίπαιρ^μβνον , βίς αυτήν άντιισάγκι Ιχέτην ελεεινών 

χαΐ άμφ(βολον έχοντα τήν έαυτοΰ σωτηρ(αν. 01 δΐ 

περ! τ&ν παραχοιμώμενον Βασίλειον τριήρεις χατα- 

σχβυάσαντες χαΐ τ6ν βασιλιχ&ν είληφ^τες δρυμώνα 

μετά παντός του στάλου περαιουνται βν Χρυσουπ^λει, 

χαΐ τον Νιχηφ<$ρον έχεΐθεν άνάλαβ6μενοι άγουσιν 

»1ς τό Έβδομον, αότ^θεν τε αύτο( τε χαΐ πας ό δήμος της πόλεως μετ' ε6φημιών, χαΐ χρι^ων, χαΐ σαλπ(γγ(ι>ν, 

χαΐ συμβάλων δημοσίας γενομένης προόδου διά της Χρυσής πόρτης λίσάγουσιν εΙς τήν βασιλίδα. Γενόμενοι δΐ έν 

τ^ Μεγάλ;;^ έχκλησί<|^ ΙΙολύευχτον παρεσχεύασαν τον πατριάρχην, χαΐ τψ βασιλιχφ αυτόν ταινιώσ»ι διαδήματι. 

Στέφει ουν τοΙ>τον 6 Πολύευχτος έν τφ δμβωνι της του θεοΰ Μεγάλης έχχλησίας ήμερα δΐ ήν Κυριαχή ις* του 

Αυγούστου μηνός φόντος, της ς* Ινδιχτιώνος. 

'Αποστείλας δ^ τόν μοναχόν χαΐ σύγχελλον Άν- Β Ρθ8ΐ 1ΐ8Β0 ΝίββρΙιΟΓαβ ίιηρβΓαΙΟΓ ΑηΙοηίαΐη δΐυ- 
τώνιον τόν Στουδίτην τήν θεεοφανώ των βασιλείων άίΐ&πι ιηοη&οΙιυΐΏ β( 8γαθ6ΐ1αιη πιίίϋΐ,ςυί &ιι1&ΤΐΐθΟ- χαταβιβάζει χαΐ εις τό παλάτιον του ΙΙετρίου εκπέμ- 
πει. Μετ* ολίγον δΐ έξύριστον τίθησιν χαΐ τόν πα- 
ραχοιμώμενον Ιωσήφ έν Παφλαγονία, [Ρ. 649] καΐ 
αυΟις μετ' ου πολύν χρύνον μεταβιβάζει εν τινι μο- 
ναστηρίφ λεγομένφ του Άσηκρήτις, έν τοις Πυ- 
θίοις * 6'ς έπΙ δύο όλους έχεΐσε ένδιατρίψας ένιαυ- 
τους άπεβίω. Χειροτονεί δΐ και βάρδαν τόν έαυτοΰ 
πατέρα Καίσαρα. Τη δΐ χ' του Σεπτεμβρίου μηνός, 
τό προσωπεϊον χαΐ τήν σκηνή ν αποθεμένος, άγεται 
νόμιμον γαμετήν τήν Θεοφανώ. Τύτε δΐ και κρεών 
άπεγεύσατο , πρύτερον άπεχύμενος κρεωδαισίας έξ 
δτου Βάρδας 6 έκ της προτέρας αύτοΰ γυναικός άπο- 
τεχθε^ς αύτφ υΙός, Ιππαζύμενος έν τφ πεδίψ καΐ ρΐι&ποηβιη βάυο&Ι βΐ ία ρ&Ι&ϋαιη ΡβΙπ ίηοΙα(Ι«ί. 
ΡαυΙο ρο9ΐ ^08βρι1υIη ία Ρ&ρΜ&^οηίαπι Γθ1β£[&1, βί 
ίαάθ ΓϋΓΡυιη, ηοη Ιοπ^ο ίηΙβΓρο8ί1ο ΙβιηροΓΟ, ίη 
πιοη&8ΐ6Γίυιη ία Ργί1ιϋ8 ςαοά Α 860ΓβΙί8 άίοίΙυΓ, 
υ1)ί 18 ρθΓ (]υο8 &ηηο8 Ιο1βΓ&1& νίΐα ο1>ίϋ. Β&τάαηι 
ςυοςυβ ραΐΓβιη 8ηυιη θ£8&Γβπι 0Γβ&1.νί6θ8ίπι& 8βρ- 
ΙβπιύΓίβ άϊβ 1«Γν& ά6ρο8ϋ& ηζοΓβαι άυχίί Τ1ΐ6θρ]ι&- 
αοηβΐΏ.Τααο β1 οαρηββ ^υβΐ&νίΐ, α ςηί1}08 Ιι&οΙβηαβ 
&1)8ΐίηυ6Γα1 αϊ) βο ΙθιηροΓθ, ςαο Β&γ(1&8 βζ ρποΓθ 
^ο^^υ^θ Οΐίαβ ίρ8ίυ8, ίη οαπιρο βςυϋααβ βΐ οααι 
ρ&ίηιβ1θ8υοΡΐβυ8&1αάβη8,Ιι&8ΐ&& ηοίβηΐβ ίο1η8 ρβΓ- 
ίίΐ. ΡβοθΓΐΙηβ Ιιοο Αΐ)8ΐίη6ηϋ« ο&η8&, αη ηΐ8ίο ίηιρβ- 
Γ&Ιοΐ68Βυ&οοηοϋί&06ΐ&Γ6ΐ, ρΓΦΐθΓ ίρ8ΐιαΐ8θ1α8 ηονϋ τφ οίκείφ προσπαίζων άνεψίφ τφ Όλεύσι;) , μετά ρ ΌΑυ8.Ρ6Γ&ο(ί8 359 ηυρίϋβίηηονο&άρ&ΐαΐίυπι ΙθΠΐ- ε?τε δόρατος βληθείς ακουσίως τέθνηκε. Τοΰτο δΐ 
έγκρατευύμενος έποίει είτε υλ\ λαβείν τους κροτεουν- 
τας ύποκρινό μένος, μόνος £ν είδείη μετά βεόν 
εκείνος. Του γάμου δΙ τελεσθέντος έν τ^ κατά τό 
παλάτιον νέ^ έκκλησί^ , έπείπερ ήμελλεν είσοδος 
έν τφ θυσιαστηρίφ γενέσθαι, της χειρός κατέχων 
αότόν 6 Πολύευκτος και ταΐς \εραΤς έγγίσας κιγκλί- 
σιν , εισεισι μίν αυτός εΙς τά ίδυτα , έκεΤνον δ' 
έξώθησεν όπισθεν , έπειπών μή πρύτερον συγχω- 
ρηθήσεσθαι αυτόν εΙς τό θυσιαστήριον εΙσελθεΤν, 
πρΙν &ν δέζηται έπιτίμια δευτερογαμούντων (40)* 
Έλύπησε δΐ έν τούτφ τόν Νικηφύρον, καΐ ου διέλι- 
πεν έγκοτών αύτφ μέχρι της τελευτής. Διεδέδοτο 
δΐ κα2 λύγος απανταχού , ό'ς ού μικρώς διετάραξε 
τήν 'Εκκλησίαν, δτιπερ 6 Νικηφόρος άπό του αγίου ρίο,οηηι ίη 8&ηοΙυ«Γίαπι β886(τηΐΓ&ηάαηι,πι&ηη βηιη 
Ι6ηβη8 Ρο1γ6ϋθ1υ8, ηΐ αά 9&ογο8 Ο&ηο6ΐ1θ8 νβηίαηι 
Θ8ΐ, ίρ8θ ίη &(1γ1υπι ίηίΓοϋ βΐ ίπιρβΓ&ΙοΓβπι Γβρθί- 
1ί1, αϋςυο ηοη ίηΐΓϋπιί88υπι ίη, ρηυ8(]α&πι ροβη&β 
ρρο 8βοηη(1ί8 ηυρ1ίί8 1υί88βΙ. Μο1β8ΐυπι Ιιοο ΓυίΙ 
ΝίοβρΙιοΓΟ, θ( &(1 βαβπι υ8ςα6 νίΐβ Ροίγοαοίο 8ΐιο- 
οβαβυίΐ. ΟίθθΙ>&ΙυΓ βΐί&αι ρα88ίηι γοοιογ, ςαί ηοη 
6χί^υ&8 ίη 6θοΐ68ί& 1υΓΐ)&8 άβάίΐ, υηυιη 1ί1)6Γ0Γυηι 
ΉιβορΙι&ηοηίΒ Γυί88θ & ΝίοβρΙιοΓΟ β 8&οιό 1)λρ1ί8Πΐο 
8υ80βρΙηαι. Εϋοι υ1 8ρ6θίθ8&πι &η8&ιη ϋΓηρίοηβ 
Ρο1γ6υοίυ8, ίοαρβΓ&ΙΟΓβπι ααΐ ρορυάίατθ αζοΓβπι 
3υχί& 8&0Γ» οοη8ΐί1υϋοηί8 ρΓ»8θήρ1αηι άθ1)6Γθ οοη- 
ίοη(ΐ6ΐ)&ί, 8υΙ βοοΐ68ί& &1)8ϋηβΓβ. Αίςυβ !ιοο ρθ8ΐβ• 
ηα8 ίβοίί Νίο6ρΙιθΓα8 υζοΗ <]θ(1ί1υ8. Εί οοηνοο&1ί8 
ςυί ίη υΓΐ)β Ιυπι ρβΓβ^ΓΪηί βΓ&ηί βρί8θορί8 &ο άβίβ- βαπτίσματος ανάδοχος έγένετο των της θεοφανοΰς Ινός " ο1ί8 8βη&1θΓί1)θ8, Γθοι 6ί8 άβΙίύβΓ&ηά&ηι ρΓορθ8υίΙ. παίδων. Ταύτης δλ της φήμης ώς εύλόγοτ αφορμής 
δραξάμενος'6 Πολύευκτος ή χωρισθήναι αυτόν άπεμά- 
χετο της γυναικός κατά τόν κανόνα Ι) της εκκλησίας 
άναχωρκιν. "Ο δή καΐ πεποίηκε, ττς Θεοφανους έξεχό- 
μενος. Συγχαλεσάμενος δ^ τους ένδημουντας επισκό- 
πους έν ηί πόλει χαΐ τους της συγκλήτου λογάδας, 
σκέψιν περί τούτου προέθετο. Πάντες δΐ οίιτοι του Ιί οηιηβ8 οοηβΙίίυΙίοηβαίθΑπι Οορροηγιηί 688θ,6&ςυθ 
ίηιρβΓαίοΓβπι ηοη Ιβηθπ, ρΓοηηηΙίανοΓαηΙ ; 1ϋ)β1 • 
Ιαοιςυβ &1)8θ1υ1ίοηί8 8ηΙ)80Γίρ1υια & 80 ίρ8ί άβάο- 
ρηηΐ. ΝίΙιί1οα)ίηυ8 ΐΑΠίβη, ΙβΓ^ίνοηαηΙβ ρ&Ιη&ΓοΙια, 
βΐ Γβ8 8&0Γ&8 ουπι ίοιρβΓ&ΙοΓθ οοηιπιυη68 1ια1)6γθ 
Γβοη8&ηΐ6, 6«8&Γ βάοπι Γβοϋ ΝίοορΙιοΓυπι ηοη 
Γαί886 8υ806ρΐ0Γ6Π]. δβά βΐ δίγΐί&ηυβ ροηϋΩοαιη ΧΥΙ-ΑΝΒΕΙ ΒΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (10) I^&υ(]&^α^ & 6Γ8βοί8 χηοηο^&πιί&,1)ί^Αθΐί& Ιοίο- 
ηιΐηρ β* πιαΙΙαΙυΓ, τριγαμία 1ηνί8& 68(, τετραγα- 
».(αρΓο1ιίΐ3ί1&68ΐρβηίΙα8. ϋαινβΓοροΒηβ 8υΙι1ιο11υΓ 
«ιγαμία?1)1οηηα1ι βοιΟΓ&χηβηίοΓαΐη 0Γΐ)ί(&ϋ ; αβ ςαα Νίθ6ρ1ιθΓυ8 ίη 0&ηοηίΙ)η8, Β&8ί1ίη8, Εαοΐιοΐο^αιη 
βΐ οαηοηί8ΐφ ΟΓβΒοί.Η&ϋοηβηι 8ί ςαβΓ&β,ίαοοηΙΐΒθη- 
Ιί&αι οοΙιίΙ)βηΙ 6ί ρυηίηηΐ. 6οαιι• 67 ΟΒΟΕαίΙ βΕΟΗΒΝΙ ρΑΐ&ϋηοραΐη ριίηοορβ (ίρβί ρΓοΙορβριιιη νοο&ηΐ), α Α Κοπρωνύμοι» •Τνβι τλν νίμβν Ιλβγνν, χ«1 Μον ςαο 6ΐη&η&886 ίβίο ροπιογ ί6Γβ1)&1ιΐρ, οοΓ&ιη 353 
οοηοίΗο βΐ ΒβηαΙυ ^α^&ν^^ ββ ηβςοβ νίάίβββ ηβςυβ 
οοίςα&ιη (Ιίχίβββ ςυοά νβΐ Β&Γά&β νβΐ ΝίοβρΙιοΓυθ 
θΒίβΙ ίαοΐαβ βυβοβρΙΟΓ. Ροίγθυοίυβ βΓ£;ο, Ι&ιηβΙθί 
ρβ]βΓΑΓβ δίγΐί&ηυιη οθγΙο 8θίβ1)&(, οππαβο οοοαρα- 
ΙΟΓίιϋΑΐίθ οχηίβϋ ; β1 ςυί «ηΐθ υΓ£;6ΐ)&1 αΐ ο1) ββουη- 
ά&8 ηυρϋ&β ρωη» ίηϋί^ΟΓβΙαΓ, βί ςυοςυθ ιη&^οο 
άθΐίοΐο ί^ηονίΐ. μή φυλάττεσθαι Ιχριναν . Τοοτ' δρα χαΐ λίβιλλ» 
αφέσεως υπόγραψαν τες τούτφ έπιδιδώχβσιν. "&: 
δι* άν(χβαλλ<5μ*νον τλν Πολύευχτον κοινωνησβι ή 
ΡασιλεΤ 6 Καίσαρ έπληροφ<5ρησ•ν ώς ούκ ανάδοχε 
γέγονεν. Άλλα χαΐ Στυλιανής ό ιτρωτο«χπβς (11; 
του μεγάλου παλατίου , έξ οδ πρώτου έλέγβτβ τ 
τοιαύτη φήμη διαδραμεΤν, ενώπιον ΙλΟών της β»• 
όδου και της συγκλήτου έξωμύσατο μήτ* ιί•ϊν |μ{τε πρ6ς τινας άνειπεΤν ώς δρα Βάρδας ^^ Νικηφ<5ρως ανάδοχος γένοιτο. Ό δΐ Πολύευκτος καίπερ φαν<ρ<ό< έπιβ^ 
κοΰντα είδώς τον Στυλιανόν, τό της συντεκνίας συγκεχώρηκεν έγκλημα, καΐ 6 πάλαι ένιστάμενος δ&υτκρογαμίι; έπιτίμιον έπιΟεΙναι καΐ τ6 μέγα τοΰτο παρήκεν αμάρτημα. 

ΝίοβρΙιοΓυβ αοηο ίιηρβήί βυί ρΗιηο οοηίΓα 8&γ&- 
οβαοΒ βίοίΐίααι ΙβηβηΙββ βοαϋΐϋ ουιη οΐ&βββ βΙ να- 
Ιίάο βχβΓοίΙυ Μ&ηυβίυιη ρ&ΙποίυΐΏ, βριΐΓΐυιη Γιΐίυιη 
Ιιθοηίβ ρ&ίΓοί βυί, ςυί (]οιη68ΐίβιΐ8 βοΙιαΙοΓυΐΏ άίοΐυβ 
α Εοζη&ηο ββηίοΓβ οουΐίβ Γιιθγ&Ι ογΙ3ε1ιι8 : άβάβοοή Νικηφίίρος δΐ τψ πρώτφ της οώτοδ βασιλείιζ 

2τει εκπέμπει κατά τών έν Σικελίφ Σαραχηνών τ^ 

πατρίκιον Μανουήλ και νίθον υΐόν ΐ€ατραδέλ?«> 

αύτου Λέοντος, [Ρ. 650] του χρηματίσαντος δομι- 

σχολών καΐ έπί 'Ρωμβνοΰ τοΟ γέ- στικου των η&ιηςυβ Βίϋί Γογθ ^αά^^&ι)&^, βί ίρβο ίιηρβΓαηΙθ Κο- Β ροντος τυφλωθέντος , στρατον αύτψ δο«< χαί οτΑ- ιη&ηυιη ίιηρβηυιη (πΙ)υ1& 8αΓ&οβηί8 βοΙνβΓβΙ. Εββ 
ΐρβα ρο8ΐυ1&1 αϊ βχροηαιηυθ,ςυίά ΐΓίΙ^υΙί 8&Γ&06ηί8 
θοΐνοπΐ Ηοπιαοοπι ίαιρβπυπι, αίςυβ υαάβ β& γ68 
ίηίΐίυιη 1ι&1)υ6πΙ. Ουιη ΑΓπο&ηί δ&ηιοθηί θγΓ&οα- 
8&8 06ρί886ηΙ,ίιηρ6Γαηΐ6 Β&8ί1ίο Μ&οβάοηθ,ΓβΙίςυ&δ 
θϋ&ιη υρ1)θ8 βνβΓίβΓοηΙ, ΙοΙ& ίη8υ1& ροϋϋ,βοΐ&ιηςυβ 
ΡαηοΓίηυαι ρΓΟ &γοθ βΐ Γβοβρί&βυΐο ΓβΗ^υβΓυηι. 
ΙηάβρΓοΓβοϋ ορρο8ϋ&α) οοηϋηβηΐβιη οοουρ&νβρυηΐ, 
αΐίβηαβςυβ ρΓ0{|;Γθ88ί ίηδίιΐ&β υβςυβ αά Ρβίοροηηο- 
8αιη οιηηββ ν&8ΐ&1)&ηΙ,ϋβςυβ ροΙϋϋΗ βϋαιη ρρορβ- 
(Ιίθΐη 6Γθά6ΐ)&ηΙΐ]Γ.0υΦ Γβ8 ουιη ^Γ&νίΙβΓ βοΐΐίοίΐυιη 
ΙβηβΓβΙ Β&βίΗυΐΏ, βΐ ίβ ςυββπβΓβΙ Ιιοοαίηθίη Ιιυίο 
ιηίηίβίβηο ίάοηβυιη, 854 ΝίοθρΙιοΓυβ ρΐ&ουϋ ρα- 
ΙΗοίϋβ θ( (Ιοιηββϋουβ βοΙιοΙ&Γϋΐη, ςυί οο^οοπιβη λον άξΐ($μαχον• άδοξίαν γαρ έδ^κει προστρίβεο^ 
Ιαυτψ, ει τούτου κρατούντος ή 'Ρωμάίιον βασιλείι 
δασμοφορεϊ τοις Σαρβυίηνοΐς . Άλλ* άνβγκαϊον ι!- 
πεΤν έπιδραμόντας τίς ή προς τους Σαραχηνου;»- 
σμοφορία, και δ'θεν ειληφε τήν αρχήν. Της ιγΛλι; 
γάρ τών Συρακουσών 6πδ τών έν Άφριχ^ Σαρα- 
κηνών άλούσης έπι τών χρόνων βασιλ&ίου του Μβ- 
κεδόνος , και τήν • 6'λην συνέβη νήσον ύπ' αυτών 
κατασχεθηναι και τάς αυτής πάλεις χατασχβ^ναί, 
της Πανόρμου μ^νης περιποιηθεί ση ς , έζ ής <>λς 
^κ τίνος ορμητηρίου ορμώμενοι οΐ ΆγαρηνοΙ τήν 
άντιπέραΒ^^ γήν έπεκτήσαντο. Εκείθεν δλ διαπορ- 
θμευ(5μενοι τάς νήσους έδ^ουν δχρι Πελοιτοννήσου, 
και όσον ουπω προσδόκιμοι παραστήσεσθαι ήσαν. Ρ1ιοβΦ^βΓ6ΐ3&1,ςυο(1ςαίά&ιιι ίρβίυβ Iη&^ΟΓυIη ΓβΙ)υ8 (; Αμήχανων δΐ & βασιλεύς Βασίλειος, χαΐ έξιον ρΓβοΙ&Γθ ^ββϋβ ΓυθΓ&Ι ιηβηΐυβ. Ηίο ΝίοβρΙΐΟΓυβ, 
ΝίοβρΙιΟΓί ίαιρβΓ&Ιοπ8 ανυβ, Ιιοιηο ^βηβΓοβυβ, ρρυ- 
(1608 αο ρίαβ ίη Οβυιη, βί βΓ^α Ιιοιηίηβθ ^ι1θ^υ8, οαιη 
6Χ6ΓθίΙυ ίη δίοίΐίαιη ρροΓββΙαβ, ύΓβνί ΙβιηροΓίβ βρΕ- 
ϋο ΙΙ&Ιία 8&Γ&οβηο8 θχρυΐίΐ, οοβς;ϋ(|υθ β08 ιι( ββ ίη 
δίοίΐία οοηϋηβΓβηΙ. ΡθΓυηΙ ΙΙα1ο8 Ιιυίο νίΓο φάβαι 
ρο8υί88θ &(] ρθΓρθΙααια νίρΐυΐίβ β^υ8 ιηβαιΟΓίΑηι,ηοη 
ίάβο ΙαηΙυιη ςυοά θο8 1ί1)θΓ&νί88βΙ, 8βά βΐ οΐ) αΐίαά 
ιηθΐΏ0Γ&1>ϋθ ί&οΐυπι. Είβηίπι Εοηι&ηί άοηιυζη ουαι 
άΰοΙΟΓβ ;5υο ΓβνβΓβυιί οιυ11θ8 ΙΙαΙοΓυπι οοαιρΓβΙιβη- 
άθΓ&ηΙ,(]υο8νοΐ6ΐ)αηίίη86Γνϋυΐ6ΐιι δβουαι &1)άυ66Γθ. 
Ηβ οοιηρ6Γΐ& Νίθ6ρ1ιθΓυ8, ηίίιϋ άίοβπ8 ηβςαβ υ11&πι 
5υ8ρίο&αάί οοο&βίοοβηι ρρΰ^βαβ, ιιΙ ΒΓυηάυβίυιη 
β8ΐ ρβΓνβηΙϋΐη (ίηάβ βηίπι θΓαηΙ ίη ΙΙΙγηοϋπι Ιγε- 
36θίαΓί),ίρ86 αηυιη(|ΐιβΐΏςυ6 οΙαββΙαποΓυΐΏ βίηςιιία 6πηρέτην αναζητών της τοιαύτης υπηρεσίας, τον 
πατρίκιον έκρινε Νικηφόρον καί δομέστιχον τών 
σχολών, έπωνυμίαν φέροντα του Φωχα, άπ4 τινο; 
τών προγύνων αύτου άριστεύσαντος. ΙΙάππος ό Νικη- 
φ($ρος ήν του βασιλέως Νικηφύρου, άνήρ γενναϊ<5ς τε 
και συνετός, τά προς θε(5ν τε ευσεβής χαί τα προς 
ανθρώπους δίκαιος. Ούτος μετά τίνος στρατού εΙς Ίτα- 
λίαν περαιωθείς έντ^ς δλίγου τους Σαρακηνούς της 
Ιταλίας άπήλασε και έν Σικελίί^ ή συχάζειν ήνάγχασ*. 
Τούτου του άνδρδς και ναον λέγεται δομήσασ^κ τους 
Ιταλούς εΙς μνήμην άληστοι της αύτου άρΐτΤ|ς, ού 
δια τήν έλευθερίαν μόνην, άλλα και δι* Ιτερον Ιργον 
άξιαφήγητον 01 γάρ 'ΡωμαΤοι έν τψ μέλλειν ο1- 
καδε ύποστρέφειν μετά του σφών στρατηγού πολ- 
λούς τών Ιταλών κατασχόντες Ισπευδον δούλους ίίαι ίη ηανίαι ίη^Γβάί ^υ88ίί βΐ ιΓ8^^^θΓ^; αίςαβ βίο είς τήν περαίαν διαβιβάσαι• ου γνωσθέντος, μηδίν ΙΙ&1θ8 ίη ΙΙαΙΙα Γβΐίςυίΐ. Ραεαία βχίηάβ ΓυίΙ ΙΙαΙία 
υβςυβ αά ίπιρβΓίυηι €οη8ΐ&ηϋηί ΡοπρΙιγΓΟ^βηίΙί βΙ 
χη&1ή8 θ] 08. Τυιη ΓυΓ8υπι 8αΓ&06ηί ίη8υΓ£;θηΙθ8 
Ιί&ΐί&ηι ηβιηίηβ ρΓοΙιίϋβηΙβ ίηΓ68ΐ&Γυη(. ΒΙ ίοιροΓΕ- 
ΙΟΓββ &ηίΐΏα(1ν6Γΐ6ηΐ68 86 ηοη ρ&ρββ β88β 1)6] Ιο βί- 
ιηυΐ οοηίΓΕ 0ΓίβηΙ&ΐ68 βΐ οοηΐΓ& οοοίά6ηΐΑΐ68 8εγ&- 
οβηοδ ^βΓβηάο, ρΓΦβθΓΐίπι τυρίο 855 3Εΐη οΙίΕΐη & δλως ειπών ό Νικηφόρος μηδ' ύπύνοιάν τίνα {(δω- 
κώς προ του έν Βρεντεσίφ γενέσθαι (έκεΤ8<ν γάρ 
εμελλον προς τήν Ίλλυρίδα διαπερ^ν) • ώς έκβΤσε 
έγένοντο, αυτός δι* Ιαυτοΰ ^καστον τών στρατιωτών 
έμβιβάζων τοΤς πλοίοις περφ/ παρεσκεύαξε, χαΐ 
οΰτω τους Ιγχωρίους ε-^ασε τήν Ιαυτών χώραν άδεώς 
κατοικεΤν. Διετέλεσεν ούν είρηνβύουσα ή *Ιταλία X^I^ΑΝ^ΚI ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). 

(11) Εΰ€ΐ€$ίαηιιη ραΐαΐη αηΜρΓβίΰι^ΐβΓ, δρβοίοββ ρήηοίρβιη ΓΕοίΙ. βίΓβηαυιη ροηΐίβοίί ηοιηίηίβ νίη- 
άο 60 ΙοςαίΙϋΓ Χ)ΓΐΕη(ΐ6Γ,6ΐ ραηϋ/ΐΰηηι ραΙαΙίηοπΛίη αίοβιη &£ίΙ. Οοαβ. ΗΙδΤΟΗΙΑΕΟΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 90 μέχρι των χρόνων του Πορφυρογέννητου Κωνσταν• ^ Βα1^&η8Γ(Β(1βΓβ,ρ&0θ(η οαιηδίβίΐίβηβίύυβθ&ρ&οβηΐθ τίνου χαΐ της αύτου μητρός* έπ' εκείνων δΐ πάλιν 
χινηθέντες οΐ Σαρακηνοί μηδενός χωλύοντος την Ίτα- 
λ{αν χατέτρεχον. Συνι86ντες ούν οΐ χρατοΟντες ώς 
. ούχ οΤο( τέ εΐ^ι πράς τε τους Ιφους Σαρακηνούς καΐ 
πρ&ς τους Ισπερίους άντέχειν, -^δη καΐ των Βουλγά- 
ρων τάς 9πον8άς λελυκ6των, σπείσασΟαι έγνώκεισαν 
μετά των έν Σικελί^ Σαρακηνών. Έγένοντο ούν 
σύμφωνα δι' Ευσταθίου του στρατηγού Καλαβρίας, 
Ιν6ς ^ντος των βασιλικών θαλαμηπόλων, έφ' ψ δα- 
σμον Ιτήσιον ((δοσθαι τοις Σαρακηνο1[ς χρυσίου χι- 
λιάδας κβ'. [Ρ. 651] Γενομένων δΐ των σπονδών 
Ιωάννην πατρίκιον τόν έπίχλην Μουζάλωνα στρατ- 
ηγών της Καλαβρίας προύβάλοντο, ^ς φορτικώς 
χατάρχων των εγχωρίων 6π' αυτών άπεσφάγη, οοΐΏροαβΓΟ βΙ&ΙυθΓυηΙ. Ρ&οΙυιηςιιβ ββΐ, α^βοΐβ Γβιη 
ΕαβΙ&ΙΙο β&1αΙ>ΠΦ ρΓβΓβοΙο, υηο άβ ΙωρβΓ&ΙοΓίβ 
θϋΐ3ΐου1&Γϋ8, αΐ δ&τ&οβηίβ ά&ΓβηΙαρ 1πΙ)υϋ ηοιηίηβ 
ςοοίααηίβ αυρβΟΓυοι 22 ιηϋία. Ρίπη&1& ραοβ ^ο&η- 
ηβοα ραΐΓίοίυιη οο^αοπαβηΐο Μυζαΐοοβιη Ο&ΙλύπΦ 
ρΓ&ΓθοβρυηΙ. Ιβ οασι ββ ίπιρβΓίοβίυβ ία 8υΙ)άϋθ8 (;6 
ΓβΓβΙ, 68ΐ αϊ) 118 ίηΐ6ΓΓβοΙυ8» αίςαβ ϋ 86 (ΙβάβΓυηΙ 
Ο&ηάυΙρΙιο Γβ^ί 1•οο^ίΙ)&Γ(ϋβ, βυιη ^&ιη Ηοιη&ηα8 
86ηίθΓ ίιηρβηιιπι Ε006ρί88θ1. Ηίβ Ηοιη&αιΐ8 υΐϋο 
οβη8υϋ αϊ ηιί58& ο1&88Θ ρ&Γ» ίαιρβΓϋ &αιί88& Γθοαρβ- 
πΐΓθΙαΓ.ΡΓΦΐηίΙϋΙ Ιααιβα Οοβαιααι ρ&ΐΗοΙαα) Τ1ΐ68- 
8&1οαίββα8βπι, οοΐααι Ο&αάαΐρΐιο. Ιβ οααι ΐΓ&]6θί8- 
8β1 ία ΙΙ&ΙίΑΟί, οαπι Οααάαΐρΐιο οοΠοοαίαβ ΙιΟΓίαΙυΓ 
αΐ α ΕοαιαοοΓαια άϋίοαβ &1)8ϋαβ&1 βΐ οαπι ίαιρβ- 
προσχωρησάντων τφ ^ηγ2 Λογγιβαρδίας Δανδούλφφ, ρ γ&Ιογθ ί<Β(1α8 ίαβ&Ι, βααιςυβ ρΓΟ ΙίΟδίθ απιίοαπι ρο- 
'Ρωμανοΰ του γέροντος άρτι τά σκήπτρα κατέχον- ϋαβ 8θθίαιηςαθ 8ίΙ)ί οοαοίΗθΙ. Βααάαΐρΐιο ρηαιαιη τος *Ρωμαίων. 'Γφ' οδ συμφέρον ένομίσθη στρ«- 
τιώτας πεμφθηναι μετά νεών, το άπό^ραγεν της 
όλ<$τητος μέρος έπανασώσασθαι. Προσεπέμφθη δΐ 
Κοσμάς πατρίκιος Θεσσαλονικεύς, γνώριμος ων τψ 
Δανδούλφφ (12). Κ%\ περαιωθείς ούτος εΙς Ίταλίαν 
καΐ τψ Δανδούλφφ συμμίζας παρήνει άποσχέσθαι 
της χώρας 'Ρωμαίων και τφ βασιλεΐ συμφ'ιλιω- 
θήναι καΐ άντι πολεμίου φίλον αύτ^ν ποιησαι καΐ 
σύμμαχον. 'Απαναινομένου δέ τούτου τλ πρώτον, δ 
Κοσμάς άνήρ φρύνιμος ών και συνετύς* « ΈμοΙ 
μέν, εΤπε προς τ6ν Δανδοΰλφον, χρέος ί[ν τά σωτή- 
ρια συμβουλεΰσαι τφ φίλφ* Εΐ δ* αύτ&ς πεισθηναί 
μοι ου θέλεις τά λυσιτελή συμβονλεύοντι, τύτε ρβααβαΐβ 0θ8αι&8, αϊ βηιΐ Ιιοιηο ρΓαάβοβ, « ΜίΙιί 
ςαίάβΐΏ, ίηςαίΐ, οβ6θ88θ 6γε1 Ιιοπιίαί απιίοο βα^- 
^θΓβΓβ οοο8ί1ίααι βαΙαί&τβ.Οαί 8ΐ Ια ρ&γθγθ αοα νίβ, 
θχρβηβΓθ Γαΐβασι αοίαιί Ιβ &(1αιοάα[η ίαί886, αΜ 19 
βία&ΐίοαβιη Ιοί&ηι ία 8ααιαιααι αά^αχθΗβ (1ί$οπαΐ6α 
βΐ ιιηραΓ ΐ8.αι ροΐβαϋβ ίαιρβπί νίΓί1)α8 8αΙ)8ί8ΐεα(1ί8 
άο Γθ1)α8 1αί8 (ΐ68ρθΓ&νβΓί8. » 0&ηάυ1ρ1ια8, 856 
ίοΐ6ΐ1ί£;βο8 6θ8αιαιη ΓβοΙοαιοοβΓθ,&οοίρίΙ οοα8ί1ίααι 
β1 ί(Β(1α8 ίοίΐ : ΙιοΓί&ΙαΓ βΐίααι ρΓίαοίρβ8 ΓβΙίςα&Γαιη 
ςαβΒ (ΙβίβοβΓ&αΙ ρΓονίοοίΒΡαπι, αϊ αά ρΗοΓθπι γ6- 
άβ&αΐ 8ΐΑΐαηι 8αααιςαβ ίαιρβΓ&ΙΟΓβαι &^αο8θααΙ. 
Ηί8 110118 ΓαΓ8α8 ία ΙΙ&Ιία &6 ΐ4θθ£;ίΙ)&Γ(1ίΑ ιι11& ραχ 

βΓ&Ι. γνώση της αληθείας διαμαρτήσας χατά πολύ, δταν σεαυτύν τε χαΐ τ6 Ιθνος £παν τοΤς μεγίστοις ύπο- 
βαλών κινδύνοις απαγορεύσεις, μή δυνάμενος, πρ^ ο(>τω μεγάλην καΐ Ισχυράν άντιτάττεσθαι δυνα- 
στείαν. » ΣυνεΙς ούν 6 Δανδούλφος τά δέοντα συμβουλεύειν τ5ν πατρίκιον, έδέξατο τήν παραίνεσιν και Ισπεί- 
σατο, νουθετήσας και τους ^ίρχοντας των άποστάντων θαμάτων τ^ πρότερα προσδραμεΤν άρχ^ καΐ τ&ν σφών 
έπιγνώναι βασιλέα, ών πεισθέντωιν εΙρήνη βαΟεΐα πάλιν κατείχε τά έν 'Ιταλί^ καΐ Λογγιβαρδί^ πράγματα. 
Ό δέ των Βουλγάρων αρχηγός Συμεών πσλλά Ο Ιαίβηπι 8ίιηθοα ΒαΙβ&ΓΟΓααι ρηαθ6ρ8 &αίηιο 
κατά 'Ρωμαίων στήσας τρύπαια καΐ φρονηματι θ1&1α8 ο1) ηια11α8 άβ Ηοαι&αί8 ΓβροΓί&Ι&β νίοΐοη&β σθεις έπΙ τούτοις και τήν 'Ρωμαίων ώνειροπύλει 
βασιλείαν. Το (νυν προς Φοιτλουν τόν δυνάστη ν τών 
"Αφρων έκπέμψας προετρέπβτο στύλον κατά της βασι- 
λίδος άναγαγεΤν, ύπισχνεΤτο δΐ καΐ αύτ&ς διά βρφίης 
έλθεΤν πολ2>ν χαΐ βαρύν στρατόν έπαγύμενος, και 
γενομένων ύφ' &ν τών στρατευμάτων διά τε γης 
χαι θαλάσσης έκπολιορκήσαι τήν βασιλεύουσαν, καΐ 
τόν ταύτης πλούτον διαενείμασθαι έπ* ίσης, καΐ 
αύτ^ν μίν έπ* οΐ'κου 6πονοστήσαι, τούτον δΐ τ^ 
Κωνσταντινουπύλει καταλιπεΤν. Έλαθον ούν οΐ 
Βούλγαροι προς τήν Άφρικήν απόπλευσαν τες, καΐ 
δύζαντος του Συμεών ωφέλιμα παραινεΤν είλήφασί 
τινας Σαρακηνούς έλλογίμους ώστε έμπεδώσαι τά ίιηρβηααι ςαοςαβΚοαι&αααι &αίπ)ο^&α1 οοοαραϋ&Ι. 
ΜίΙΙίΙί^ίΙαΓ 16£;&108 αά Ρΐιαίΐααιαιη ΑΓροΓαια ρπα- 
οίρβαι, ΙιΟΓίαΙαΓςαβ αϊ ο1&386Πΐ &ά Οροΐίο «άάαοαΚ 
8θ βοάβηι ρβΓ ΤΙΐΓ&βίαια οαιη ναΐίάο &ο οορίθ8θ 
βχθΓοίΙα αο6688αΓααι : ^οο^αα^^^8 νίΓίΙ)α8 8β αΓΐ)6ΐη 
16ΓΓ& ηιαπςαβ βχρα^α&1αΓ08, 6ΐ άίν11ία8 β^αβββςαίβ 
ροηίοαί1)α8 ίαΙβΓ 8β άίνί8αΓ08,6ΐ 8&Γ&06αί8 άοιηααι 
Γθνθΐ8ί8 86 βροΐία ΓβΙβηΙαΓαοι. Βαΐ^αή αιί88ί οΐ&αι 
ία ΑΓγιοηοι αανίς&οΐ : β1 8&Γ&66αί, οααι ίαάίο&ΓβηΙ 
8ίιη6οαβπι αΙίΠΙβΡ οοα8α1θΓθ, ςαο8(1&οι 8αοΓαηι 
ρηαι&Ηθ8 νίΓ08 αιίΐΐααΐ οααι Βα1^&Γί8, ςαΐ ρ&οίαπι 
οοαβΓΟίβαΙ. Ε& Ιβ^αΐία Ια Γβάίΐα α 0α1&1)η8 ίαΙβΓ- 
οβρία, βΐ Βαΐ^αή βΕΓ&οβηίςαβ ίί &1) 1ιί8 βροΐία &ά δεδογμένα. Έν τφ 6ποστρέφειν δέ περιπίπτουσι «> ίιηρβΓ&ΙοΓβια Κοαι&ααπι 86αβηι ύιΪ88ί. Οαί οαπι 
τοις ΚαλαβροΤς καΐ πρ6ς τό Βυζάντιον άναπέμπον- οοο8ί1ίαπι ίΐΐαά 1ΐ08ΐίαοι άο 8θθίθ1α1β οοοααάλ ροΓ* 

ΧΥυ^ΝΌΗΥ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. 

6οα8ΐ&ο1ίαο οοΙ&νο,ΝίοβρΙιΟΓΟ Ιιαίο Ρΐιοοβ θυο&αηί 
Ζίσ)ί8θί βαοοβββοπ Ρ&ααα1ρ1ιαπι.6&ρυ&οαπι βΐ 36- 
ηβνοοί&αυπ) ρπηοίρβα;, ρήγα Αογγιβαρδίας Ιιαο όβ 
ο&α8& νοοαίαπι &1) ααοΙΟΓθ, 1)6ΐ1& βΐί&αιηαιη οααι 
6Γβοί8 ^θΓβοΙοαι πΐ6α)0Γ&1 Β&Γοαία8 &ααί8 957 β1 
968 οχ ΟΐίΓοαίοο Ιιοαςοϋ&ΓάοΓααι ΒθαθνοηΙ&ηοΓααι 
ρηοοίραπι. Οοαη. (12) ΤβοροΓαιη 8αρρα1&1ίο θ1 αΐίβ ςα»()&αι οοο- 

{οοΙαρβΒ πιο αιονοαΐ αϊ αααο ΟΓοάαπι 0880 οααι ςαβιη 
ηοΙοΓίοί ηοοίή Ηαάοΐρΐιααι νοο&αΐ, ΒαΓ^ααάίβ γο- 
£001, β1 Ιΐ&ΐί» οοο1τ& ΒοΓοας&Γίαπ). Ηφο β1 &1ί& 
ιηα11& Ιιααά Ιοοιογο αραά «Ιίοο 8οηρ1θΓ68 ίηνοοο- 
Γί8. Χυι^ — ΙΙανδούλφφ ρο1ία8 ΟΓοάΟΓΟοι ΐ6£οα(1απι 
οοιηίηο ΐΛΐίηίβ α8ί1&1ίθΓθ.Οοα1αηροηιηβαιη &α1θΐη Μ ΟΕΟΚβΠ εΕΟΒΒΝΙ οβρί88βί,«ο ίη1β11]'β;6Γ6ΐ,8ί 1ά βιιεοβάβΓβΙ,ιηαβρααιη γ6- 
1)08 8αί8 ίιηιηίηβΓθ ρθη6α1υιη,βζί8ϋη)&νϋ 8ίΙ>ί δ8ΐ*Ε- 
06008 ιη&^πίβοβηϋα βΐ 1)βα6ββϋ8 &1> βο ίηβΐίΐυΐο 957 
6886 ά6ΐΓ&2:βηάθ8.ΕΓ^ο ά&1ί8 ίο ου8ΐθ(ϋΑΐη Βα1^«η8, 
δ&Γ&εβοο8 8ρ1βοάίάί8 άοοί8 λίβοϋ, οιί88ίΒςαβ ρ6Γ 
608 6ϋαπι ίρ8θπιιη ρηοοίρί Χ6αϋ8 Π1β808 άίιηίΐϋΐ, 
^υ196^(|α6 608 άοιηίοο βυο άίοοΓβ, 1ΐ0€ ιηοάο ίιηρβ- 

Γ&10Γ68 Η0Ι0&Ο08 8018 1ΐ08ϋ1)Ο8 ρ&Η& ΓβίβΡΓβ ; β1 άθ 
&00α& ρθΟ8ί0Π6 86 6Ζ0Ο8Α1, άί1&ϋθ06Π1 €()08 αΓΟγ- 
01808 ΟΟΟ βίοάίο 86£| θΙ> 100101108 ίΟΟΟ ϋ8 10018 
0Γΐ08 ί&0ΐ&ΙΟ.Η6ν6Γ8ΐ 8(1 80001 ρΠΟθίρ6αΐ δ&Γ&Οβοί 

6χροοοη1 υΐ & Εοαι&οο Γθ6πο1 ΐΓ&οΐΑϋ, 6^α8ςοθ 
ρΓβάίο&Ια ΗΙ>6Γ&1ί1&ΐ6 άοοα &1> 60 αιί888 οΙΓβΓοοΙ. 
Οο» οαιοία ϋα ΓοβΓοοΙ ΡΙιαΙΙοαιο £;Γ8ΐ8, οΐ 1η5οϋ 

8601188601 Ηο 0121018 (ϋθΐίΙΐ6Γ6ΐ, ΙΐΟΟ 68ΐ, (16 22 Οΐίΐ- 
1ίΚ)08 Ο0(ΐ6θίαΐ 8ΐ>8θίθά6Γ6ΐ. Ιά ΙηΚίοϋ 881*&06θί8 6Χ 
60 ΐ60ΐρθΓ6 08ςα6 8ά Νίθ6ρ1ΐθη <ΐ68ί^8ΐί006Ο1 ρ6Γ- 

8θ1ο1οαι Γοίΐ. <2υο1ί68 ίο ρΓθνίοοίί8 ρρβίβοϋ Γο6Γ6 
οιοάβΓ&Ιί &Ιςο6 ^α8^ί, βοΐιάϋί ςοο(ΐθ6 ΙπιοςοίΙίΑΟί 

β^βΓΟΟΐ νϋααΐ,βΐ δ&Γ806θί8 ρ1&θί(]6 68(8ΐΐϋ8Γ80ΐθαΐ• 

Οοοι ν6Γθίθ3υ8ΐί βΐ &ν&ή ρΓΦΓβοϋ 6886θΙ ίοΐ6Γ(]υαι,ϋ 
6ΐ 8θΙ)()ί1ο8 ν6χ&1)&η1 6ΐ ραο6αι οοαι 8αΓΑ06θί8 ίοίΐΑΟί 
1ϋί>6Γ&οΐΗΐ)&ο1. Ν&αΐ(]υβ 6ΐίαοι βοΐ) ΡοΓρΙιγΓΟβοοϋο 
6Γ6οίΙ& 61ι&1άί» ίο 6&1&5η& ρΓβΓ60ΐυ8 δ&Γ&06οο8 
ΑΓπο&οοβ 80 8ίοί1ίβο868, ςοίΐιαβ οΐ) ρ600Γί&αι 6ΐ 

1)6ΐ1θαΐ α €γΓ60608ίΙ)08 β8Γ&06θί8 ίΙΙαίΟΟΙ 6ΧΐΓ6αΐ8 

ίαιαιίοθ1)&η1, αν&ηΐία 85§ (1οο1θ8 8θΙ)ΐ6ν&νϋ, 6ΐ 

8θΙ)<1ί1θ8 ΟΟΟ ΙβνίΙΟΓ ν6Χ&νί(. Ν&αΐ νίΐί ρΓβϋο 006- 
Π1Θ08 ςοβ 8(1 νίΐΕΟΙ 808ϋθ6η(ίΙ&01 ΘΓ&Οΐ α60688&η8, 

οι&^αο 68 5αΓ&06οί8 ν6θάί(1ϋ,ςοί ςαοοΙ 8ογο &1)οο- 
άαΙ)&αΙ 6ΐ Γαοιβ ϋβΠοςοο ρΓβαΐ6Γ6θ1θΓ,1ί56θΐ6Γ ρηβ- 
ϋαπι ςοο(1νί8 ρ6Γ8θ1ν6ΐ)8θ1. ν6Γ0θΐ Ιιοίο 6Γ6οϋ» α 
€οο8ΐΑθϋοο ίοιρ6ηοαι 85Γθ^&Ιοαι Θ8ΐ, 6ί(ΐ6αΐ(ΐο6 

ρβΟΟΟία 8(1601 ρΐα 68(, 6ΐ 00Ο1 (16(1600Γ6 00Ο86θυϋ 

&Ιςο6(1ί6αΐ8θοαιο1}1ί1.Εθ(ΐ6θΐ1)6ΐ1οΒοαι&οίβ&ΓΐΙι&£;ί• 
060868 ρ6ΓΓυ^&8 80806 ρ6Γυο1,ςηο8θ6ςο6Γθρορο8θ6- 

ΓΟθ10&ΓΐΙΐ&§;ίθβ08β8; 6ΐ ΙηϋυΙΟΟΙ ρΓ»ΐ6Γ6& ΟΟΟ 6X6- 

^βΓοηίθοΗΐυσι,νβπΙί η6 ο£Γ6θ8ί8 Αοοι&οί8 6ΐ λΐίσιβο- 
ΙΟΓοαι ρ8Γ&ο(1θΓθοι Γαοο11&ΐ6θΐ &(1ίαΐ6θΙί1)θ8 ΓΑαΐ6 ρ6- 

ΓίθΙίΐ8θάυθ1 688βΙ. Ρθ8ΐ 1)6ΐ1θ ΟΟΟίβΟΐΟ 6ΐρ6ΓΓθΚ88 6ΐ 

ΐΓί1)ϋ1ααι Γβ(|ϋΪ8ίνβΓοηΙ;6ΐΓ6ροΐ8αοι ρ&88ί ρ806 0θο• 
Γο8& ίά6ηϋ(ΐ6αι 6&1&ΐ3Γί&αι οΐ8886 ίοΓ68ΐαν6ΓθοΙ.Ι^ί- 

ΙΟΓ 6θη8(&θ1ίθυ8 ΟΟΟ, υΐ 8006Γ ίρ8ίθ8 Γ606Γ81,8&Γ&- 
06008 (ΙθΗοΙγΟ βΧ ρα06αΐ οοαι 6ί8 Γ6Ο0ν&Γ6 νθΐ608, 

86ά 1}6ΐ1ο ροϋυ8 (1606γο6Γ6, 6ΧθΓθϋοοι ν&1ί(1υαι οο- 
6^1, 6001(106 (Ιοοθ ρ8ΐποίο Μ&1&ε600 ίο β&1&1)Γί&αι 
οιίθίί, 6ΐ ^οη^υο^6^6 86 οοαι ργ8βΓθο1ο 6]ο8 Γβ^^ίοηίβ 
^088ί^ Ρ&8θ1ι&1ίο, 00308 ρ&οΐο &οΐ6 ΓαοΐΑ αιβοϋο,&ο 
οοαισιοοί ορ6Γ& 1)6Ηοοι & 08Γϋΐ8£ρο6θ8ί1)υ8 θ1 δίοοΐ 

1ί8ί11&ΙυΠ1(ΐ6Γ6Ο(ΐ6Γβ.ΡΓ6ΒΓ60ί1 6ΐί8αΐ Μ80Γθ]θ800βαΐ 

359 οΐ888ί ςυ&αι αιίΙΙοΙι&Ι.Ηί οοαι ίο €&1&1)Γί8αι νο- 

0188601, ρΓθνίθθί&1ίΙ)08 ίθ00016Γ& ίθΙθΐ6ΓΟθΙ ΟΙ&Ιθ- 
βθί8, 6Χρί1&θΙθ8 608 6ΐ 68 Γ&θί6θΙβ8 ςο» Υίχ ίρδί 1ΐ08• 
168 6Γ&01 Γ&Οΐυη. Οο» Οΐ Γ68θίν11 &016Γ&8 δ8ΓΗοεοο- 

ηιαι Α1)θ1οΙι&Γ68 (]&αι 6ο1αι Ρ!ι&11οοιθ8 6 νίνίβ 6Χ- 

0β886Γ&1), Οθ1ΐΟΓΐ8ΐθ8 8008 06 8ί1)ί & Ι&ΐί αΐ6ΐθ6Γ6θ1 

Ιΐ08!6 οι:\ία8 Ιβοΐβ ίο 8αο8 6886θ1 ^η^ο^ί8Β, Βοπΐ8θί8 
οοοορπί, ^ανίςοο οοαιαιΐΒ8& ρο£;ο& ροΐοΐιοιτί- 
οιααι οΜίαυϋ νϊοίοπ&αι, !ρ8ί8 ρΐΌρο ο&ρϋ8 άαοΙ- 

^08. Χ ται μΛχά των Χαρβοιην&ν. Οθ< ΙΜ^ 6 Ρ"**^! 
('Ρωμαν^ς $1 ^ν 6 γέρων), χαΐ τήν χοινο^Γρνρ» ' 
μαθών άχριβώς, χαΐ ώ< βΐ το ντο γένΐ}ται καη^ 
σας, ού μιχραΤς φροντίσιν 6ιηιη98Ϊτοιι, ^<ν ^^ίΐ* 
(Μγβιλοφροσύν^ χαΐ εύβργβσί^ τοι»ς Σαραχ^^ 
άναχαιτ(σα( της πβρούσης ορμής. [Ρ. 652] Τη; 
μέν ούν Βουλγάρους £0§το έν φυλβκζ, ^ώροις Ι 
τους ΣαρβΜηνους άδροΐς φιλότιμησάμβνος, (χι 6 
χαΐ ξένια τφ αυτών έχικέμψας ^«σκ^τρ ΐ(ολυη|^ 
άπαΟιΐς χαχών έξαπίστβιλβ , φράζβιν κίιτων τ^ 
χυρ(φ αυτών ώς οΐίτως άμείβειν Οίδασιν οΐ βανΟΐις 
'Ρωμα{ων τους εαυτών πολεμίους. Άπ8λογ(βνΐο & 
χαΐ ΈίρΙ της ετησίου ^σμο<ρορία<, ιδκ ο^ έι•- 
βολ^ τοΰτο χαΐ ύπβρθέσιι 6στέρησ•ν, άλλα Βι& τ^ 
έπιχρατοΰσαν τηνιχαΰτα χατά τ&ν χάηο^ ταρν^^, 

|ΐ Έπαναδραμόντων ουν προς τ^ν οΙχβΊον ^νν^η^ 
τών Σαραχηνών, χαΐ & τζ ιΜ^ιβ^ προς τοο ^ββι• 
λέως διηγησαμενων χαΐ τάς βίς α^ους φιλο^ρο• 
σύνας έξυμνησάντων, άποδβδωχέτων δλ χαΐ {ικ 
Ιπήγοντο προς έχεΐνον δώρα, ήσθβΐς 6 Φχτλουμ ίτ! 
πασιν οίς -ηχούσε, τών τε οφειλομένων αδτφ νίρ^η 
τά ήμίση 'Ρωμαίοις έχαρίσατο ιω\ άΐζ6 τοινώΜ 
χαΐ δύο χιλιάδων τάς ΙΙνδεχα έχχέχοφβν. '£δί^ 
ούν έ( Ιχείνου μέχρι της του Νιχηφ<$ρου άνα^^ήοΜΐ; 
τοις Σαραχηνοις ταΰτα. Άλλα 9ωφρονο*5ντων |ΐ^ 
αρχόντων χαΐ διχαίων ταις χώραις τ^τγχα^νάψη^^ 
αυτοί τε ο\ αρχόμενοι αλυπον ήγον βίον λοΙ ζβ#ήν, 
χα2 6 δασμός άπεδίδοτο τοις ΣαραχηνοΤς Αημν^^ 
νως. Όπηνίχα δ' ή αρχή άδίχοις χβΐ πλκονέχτιι; 
ένεπιστεύετο, τμ\ τ6 όπι{χοον έχχχοΰντο, χαϊ αΐ προ: 
τους Σαραχηνούς σπονδαΐ διεσείοντο. Και -γαρ δή 

ΰ παρά του Πορφυρογέννητου ό Κρη^ίτης Χαλδίβς 
της Καλαβρίας γεν <$ μένος στρατηγός τοΙ>ς έν 
Άφριχ^ χαι Σιχελί^ Σαραχηνους μέλλοντας ^ 
δην 6π^ τοίί λιμού χαι του πολέμου τών έν Κυρήν^ 
Σαραχηνών άπολωλέναι, δι' οίχείαν πλεονε((αν άν- 
εχτήσατο χαΐ τοΙ>ς 6πό χείρα οό μετρίως έχάχωβε* 
πάσας γαρ τάς πρδς τό ζ^ν άφορμάς εύώνως άπο 
τών εγχωρίων ώνούμενος πολλού τοις ΣβραχηνοΙς 
έπίπρασχεν, άπραγμόνως «αρέχουσι τάς τιμάς τφ 
εύπ^ρως έχειν χρυσίου διά τήν έχ του λιμοΰ χαι 
τών πολέμων στενοχωρίαν. Πλην 6 μίν Κρηνίη^ς 
6πο του Κωνσταντίνου παραλυθείς της &ρχβ{ς τά η 
χρήματα άφτρρέθη μετ' αισχύνης χαΐ χα τ αγ ι^ρ^ ς 
απέθανε• κατά δΐ τόν το^ πολέμου χαιρλν ^ρσγέδ«ς 
Καρχηδονίους αύτομολήσαντας οΐ 'ΡωμαΤοι έδΙ(αΕ«το, 

^) ους ουδαμώς άπ^τουν οΐ Καρχηδόνιοι. Μάλλον μίν 
ούν χαι τδν έτήσιον δασμδν συνεχώρουν, δεδοικ^ης 
μή πως χωλύσωσιν οΐ 'Ρωμαΐοι σχανδαλισΟέντες τήν 
τών επιτηδείων ώνήν, χαΐ χινδυνεύσωσιν ούτοι ^ια• 
φθαρηναι λιμψ. Ύστερον δΐ του πολέμου διαλυ- 
θέντος τους τε αυτομόλους έζήτουν χχΐ τήν δασμο- 
φορίαν. Μηδενός δΐ παρέχοντος αύτοϊς διέλυσαν τήν 
είρήνην, χαϊ περαιούμενοι χαθ* έχάστην τήν Κ«- 
λαβρίαν έδι{ουν. Κωνσταντίνος τοίνυν 6 βασιλεύς μή 
θελήσας, ώσπερ ό πενθερός αυτού, μειλιχίως 6πελ- 
θεΤν τους Σαραχηνούς καΐ τήν είρήνην ανανέωσα* 
σθαι, άλλα πολέμφ μάλλον κρΤναι τά πράγματα 
διανοηθείς, [Ρ. 653] δύναμιν άξιόμαχον συναγείρας 
χαΐ &ρχοντα έπισαήσας αύτοίς τόν πατρίχιον Μα• 93 ΗΙδΤΟΗΙΑΗυΜ βΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. »4 

λοΕχην^ν ι^< Καλαβρ{αν άπέστ«ιλεν, Ινωθήναι χελβύσας τφ στροττηγφ της γώροζ (Πανχάλιος δι' ο{ί• 
τος ήν, ό πρ^ μιχρο» μνημονβυθε^ς) χα\ χοιν^ μ&τ* αύτου άναδέξασθαι τ^ν παρά των Καρχηδονίων χαΐ 
Σικελών έπισειόμκνον πι^λβμον. Επέστησε δΐ χαΐ τφ πεμφθέντι στ6λφ τ6ν Μαχροΐωάννην (43). ΟΙ'τινες χατά 
γώρΛ'^ γενόμενοι μυρ(α ίδρων εΙς το6ς αύτ6χ6ονας χαχά, πλεονεχτουντες χαΐ άλλα ποιοΰντες α χαΐ αύτο2 &ν 
ώχνησαν οΐ πολέμιοι. Ταν>τα πυθ($μενος 6 των Σαραχηνών άμηρας *ΑβουλχαρΙ (ήδη γάρ 6 Φατλουμ έτεθνήχει) 
χαΐ τουςέαυτου παραθα^^ύνας, χαΐ μή φοβηΟηναι πα,οαινέσας στρατόν τοιαΐίτα εΙ< τους ο1χε(ους Ινδειχνύμενον τα 
χαχά, πόλεμον 6πχντιάσας συνίστησι χραται6ν, χαΐ ν(χην ήρατο άρ(στην τε χαι χ«λλ(στην* μιχρου γάρ &ν 
άλωσαν χαΐ οΐ στρατηγοί ζωγρίαι. 

Μετά δΐ τούτο Κωνσταντίνος ό βασιλεύς 'Ιωάννην Α. θβουηάυιη Ιιβο ίιηρβΓ&ΙΟΓ ^ο&ηηβIη α βοοΓθϋβ, άσηχρήτις, τλν τήν έπωνυμίαν Πιλάτον, περί εΙρήνης 
Ιχπέμπει διαλεζόμβνον τοις ΣαραχηνοΤς. Ε1ω0<$τες 
δ* οδτοι μήταΐς νίχαις έπαίρεσΟαι, άλλα τήν είρήνην 
χαΐ χρβτουντες άσπάζεσβαι, προθύμως δπήχουσαν, 
χαΐ 1π( τίνα χρόνον είρήνην Ιθέντο. Τούτου δέ διε|5- 
[3υήχ^ος πάλιν διαπερώντες έλεηλάτουν τους Καλά- 
βρούς. ΚαΙ πάλιν ό ΚωνστοΕντΐνος δύναμιν χατ' αύτων 
χαΐ ναυτιχήν έχπέμπει και πεζιχήν ήρχον δΐ της 
μίν ναυτικής δυνάμεως 6 τήν 2πωνυμ(αν Κραμβέας 
χλ\ 6 Μωρολέων, έστρατήγει δΐ τών πεζών ό πατρί- 
κιος 'Ρωμαν^ ό Άργυρος. Γενόμενοι δ' έν Τδρουντι 
χαΐ τάς ναυς νεωλχήσαντες ηύτρεπ(ζοντο πρ^ς τ^ 
εΙς Σιχελ{αν άπόπλουν. 01 δΐ Σαρακηνοί τη ^ήμ^ 
διαταραχθέντες (έπίσταται γάρ αδτη τά μικρά μεγε- οο^ριοιηίηο Ρίΐαΐυιη, &<] ΐΓ&εΐΑηά&ιη ουιη 8&γ&οθ- 
1118 ρ&οίΟοαϋοοβιη ιηίβϋ• Ουί ουιη οοηβαονίβββηΐ 
νίοΐοηίβ ηοη β£ΓβΓπ,86ά ρ&ββιη βϋ&ιη ΓθΙ>α8 Ηβουη• 

άί8 βΧρβΙβΓβ, ί&θίΙθ8 8686 61 ρΓφΙ)υθΓυηΙ, β% Λά 66Γ• 

ίϋΐη ΐ6ΐηρυβ ίηάοοίαβ ρ&οϋ 8υαΙ.Ε1&ρ80 80 ΙβοαροΓβ 
ΓυΓ8υιη ιη&Γί ΐΓ&η8ΐηί88ο 6&1ιι5ηιιΐη ν6χβΓυηΙ. Ι(&- 
ςυ6 6ϋαιη €οη8ΐ&ηϋοα8 οοηΐηι 608 η&ν&ΐ68 1θγγ6- 

8ΐΓ68(]αβ 6ΐη{8ίΐ60ρί&8.61&886Π1 άΐΙ66ΐ}8ηΐ6Γ&ΙΏΐ>6&8, 

θΐ ΜοΓοΙβοη, αΙΙθΓ&β ρ8ΐή6ίυ8 Ηοιηαηυ8 Αγ£;υγο8. 
^&Π1ςυθ Ιιί ΗϊάΓυηΙβ η&νί)}υ8 βυΐχΐυοίίδ &ά ηανΐ^&η- 
άυαι ίη δίοιΗ&ιη 6β86ρ&Γβ1[>&ηΙ,ουΕη β&Γ&οβηί ίαΐΏΑ, 
ςαο ρβΓνα 8ΐηρ1ίΟο&Γ6 6( 1βΓηΐ9ί1ίυ8 π&γγ&γθ βοΙθΙ, 
ρβΓΐυΓΐ>ιιϋ 6ΐ ςυοιΙ 1ΐ08ΐ68 8ίΙ)ί ίπαρ&Γ&ϋ8 βυύϋο 3β0 
ίης;Γυ6ΓβηΙ, άβ β&ΐυΐβ 8α8 βοΐϋοίϋ, ρ&αίοο 16γγογθ θύνειν χαΐ τά πράγμβττα προς τό φοβερώτερον έζαγ- ^ οοηοΐΐ&ϋ ομΙγα 8υ& άβββΓαβΓυηΙ, ΓθΙΊοΙοςαθ Εβ^ίο γέλλειν) και μή τι πάθωσι δείσαντες διά τ6 α1γνιδ(ως 
αύταΐς άπαρασκεύοις γειτονήσαι τους πολεμίους, Πα- 
ν ικφ δείματι συσχεθέντες και τ6 Ιαυτών καταλιπόν- 
τες στρατόπεδον Εφυγον (κ του 'Ρηγίου καΐ πρδς τήν 
Σικελ(αν διετκεραιώθησαν. Έν δΐ τφ πρ^ Πάνορμον 
άποπλεΧν βαρυτάτφ χειμώνι περιπεσόντες, καΙ τών 
σκαφών 6π^ του κλύδωνος συντριβέντών, μάλλον δΐ 
&π6 Χρίστου τοή> βεου του παρ' αυτών βλάσφημου- 
μένου, διολώλασιν άπαντες. Σπένδονται τοίνυν τοις 
'Ρωμαίοις, κα{ διετηρήθη τά τής εΙρήνης μέχρι τής 
ανατιμήσεως του Φωκά. Άρτι δ* οδτος αναγορευθείς 
βασιλεύς, πέρα δεινών ήγησάμενος δασμοφορησαι 
ΣαρακηνοΤς, τ^ν Μανουήλ, ώς ε'ίπομιν, αποστέλλει 
μετά δυνάμεως κατ' αυτών. Ούτος δΙ νέβιν άγων τήν 
ήλικ(αν καΐ στρατιώταις χατατετάχθαι, ο& μήν γε Γΐ]£^ίη8ίείΗ&ιηοοαΐ6ηά6ΓΌα1.0υιηςαθ3&ιηΡ&ηοΓΐηο 
ιΐ666ά6Τ6ηΙ, &ΐΓθοί88ίοα& ο1)ΟΓι&^6Iηρ68^&^6,6^α8ςυβ 
νί (&αΙ ΟΙιΗβϋ ν6Γίυ8, ουί ίΐΐί ίιηρίβ 3ΐ&ΐ6άίθ6()&ηΙ) 
η8νί1)α8 βοηΐηΐίβ ιιηίν6Γ8ί ρ6η6Γυη1. Ιηάβ ηιηιιιη 
ρ&χ ίαο1& οΰΐη Αοιη&ηίβ, ςυ» άαηινίΐ υ8(]θθ &<! Νί- 
66ρΙιοπ ίιηρβήυιη. Ι8, 8ίιηυ1 αίςαβ ίηαρβπυΐΏ «σοβ- 
ρϋ, ρβαι ίηάί^ηί88ίιη8ΐιιι «'χί8ϋιη&η88ΑΓ&66ηί8 ΐΓίΙ>υ- 
Ιυιη ρθοά6Γ6, οοπΙγα 608 Μ&ηο6ΐαιη, υΐ ]αιη βαρηι 
<1ίχ1ιηΌ8,ουιη οορϋβ ηαιβϋ : Μ&ηηθ1α8^υν6ηί8 6ΐ ιηί- 
1ϋί8 ςυ&ιη άυοΪΒ οίΒοίο οααΐΐο &ρϋθΓ, πιιι1ϋ8 6ϋαιη 
Αΐϋ8θ1>Εΐοχία8 νϋϋ8,06ς[ΐΐθ 8&ηίθΓί1)υ8 ο1)ΐ6ΐηρ6Γ&η8 
6οη8ί1ϋ8, βί 86 ίρ8υιη βί βχβΓοίΙοιη Ιοίυιη ρβΓάίάϋ, 
88ρ6η8 ςαίΚ>υβάαιιι δίοίΐίβ 6ΐ ίηνϋβ Ιοοίβ ίηο1υΒυ8 
&Ιςο6 6χίϋο ά6ΐη6Γ8α8. €&ρ1υ8 ΓαΗ ΝίοβίΜ βυηυ- 
01)08, ρ&ΐΗοίαβ &6θ1&88Ϊ8άΓαηκ&Γία8,θΙ ίη Αίήο&χη καΐ στρατηγεΤν άξιος ών, 6πάρχων δλ καΐ πολλοίς Ο ίη νίηοιι1ί8 &1)άαο1ιΐ8. 

άλλοις πάθεσι χατάσχντος κχΐ μηδίν τών τά κρείττω συμβουλευόντων επιστρεφόμενος. [Ρ. 654] ίίν τισι τόποις 

*ίραχέσι τε χαΐ δυσβάτοις της Σικελίας μετά παντλς αποκλεισθείς του στρατού παραδίδοται πανωλεθρίφ. Έάλω 

δΐ ζωγρ(ας χαΐ Νικήτας πατρίκιος καΐ του στύλου δρουγγάριος ό ευνούχος, και εις Άφρικήν δέσμιο^ 

πέμπεται. ΚαΙ 6 μίν Μανουήλ τοιαύτης ϊτυχε της καταστροφής, παραίτιος άπωλε(ας γενόμενος και παντί τφ 

στρατφ. Ό δι βασιλεύς έν τούτφ τφ χρόνφ εκπέμπει χατά 
Κιλικίας Ίωάννην μάγιστρον χαΐ δομέστιχον τών 
σχολών τής Ανατολής ήδη προβεβλημένον, τ^ν Τζι- 
μισκήν. Γενόμενος δ' οδτος πρδς πόλιν Άδαναν, 
τμ\ πλήθος χαταλαβών επίλεκτων Άγαρηνών συν- 
•ιλεγμένων έχ πάσης τής Κιλικίας, συμπλέκεται 
τούτφ χαι τρέπεται χατά κράτος. 01 μίν ούν άλλοι 
τών Άγαρηνών νόμφ πολέμου κατεχόπησαν* μέρος 
δέ του στρατού ώσεί πενταχισχίλιοι τ6ν αριθμόν 
Κντις φεύγουσιν εΓς τίνα λόφο ν δύσβατον χαΐ άπό- θαΐ) ίάβΐΏ (6ΐηρυ8 ίιηρ6Γ&1θΓ ίη Οίϋοί&ιη βιηϋίίΐ 
^ο&ο^6Iη Τ2ίιηί86θΐη,ιη&£;ί8ΐΓυιη άοιη68ϋ6αΐΏ 8θ1ιο• 
Ι&ταιη 0Η6ηϋ8 3&ιη ορβλίαιη. Ιβ οακα &ά Αά&ηα 
ρ6Γν6ηί886ΐ, ίο χηαΗίΙικϋπθΐη ίηοίάϋ 6χ οιηηί άβ- 
ΐ66ΐθΓυπι Οίΐίβία 161 Α^Γβηοπιιη, 6αιηςιΐθ οοη- 
£;Γβ88ΐΐ8 Γϋη(3ί1.Ηθ8ϋΙ)ϋ8 άβΐ6ΐί8,<ϊϋίηςα6 ΐΕΐη6η οίρ- 
οίΐ6Γ Α^&ΓβηοΓοιη ιηί11ί& 6(]υί ΓοΗοάβ ρ6άίΐ68 ία 
οοΠβιη ςοβπκΐ&ηι ρΓοηιρΙυιη βν886πιηΙ, 6^υ8ςυ6 
ηλΙοΓΑ ίΓβΙί ΓοΓίίΙβΡ ίιηρβίυιη ΙιοβΙίαχη άβίβηάβΓυηΙ. 
δ6(! Τιίιηί80β8 οίΓοαιηάΕίο 6θ1ΐ6, ςαί* βςαββ οαιη ΧΥί-ΑΝϋΗΙ ΒΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛ. 
(13) ^0ΛIιη6Iη « οοΓροΗβ ρΐΌ6θηΐΑΐ6 βίο άίοΐαχη. Οοαιι. 95 0Ε0Α0Ι1 βΒΟΒΕΝΙ Μ 

618 ηοη ροΙθΓβΙ οοη^Γβάί,ρθίΙϋββ ιγθ βο 8υθ5 3υ88ίΙ, ^κρημνον, πεζοί τους Ίππους άποβάντες, και τ^ τοί 
ρ6άβ8ςυβ 608 ίρ86 άυχίΐ. Νβιηο 8&Γΐΐ0600ΓυΐΏ 16Ρ- τ(5που •α^ρι5σαντες εύκαφί^ εύρώστως τους έπι^ντβς 
ϋζηια άβάϊί : οοοί8ί βαη! ϋΐηηβδ, 6ΐ ΟΓυοήβ Ηνί ρβΓ ήμύνοντο. Ους και περιστοιχίσας ό 'Ιίοάννης, οτι μή 
ά66ϋνί& ίη ο&ιηρυαι ί1υχ6ΓαηΙ, ηοιηθηςοβ οοΠί βΐ) μεΒ' Ίππων οΤός τε ήν αύτοίς συμβαλεΤν, ταζευ^ί 
6ν6η1υ ίαοΐυιη, αϊ 0ο11ί8 β&η^αίηί8 αρρβΙΙ&ΓβΙΟΓ.Ιά προστάξας τοί)ς στρατιώτας άνεισι μετ* αυτών πιζ*; 
Γαοίηυβ ηοιηβη Τζίοαΐβο® οβΙβΙ^Γίαβ Γβάάίάϋ, 8εγε- καΐ αύτ(5ς. ΚαΙ καταγωνισάμενος πάντας άπέσ^ε, 
ββηίθ &υΐ6Πΐ 0&υ8& βζϋϋ ίϋίΐ. νώτα μηδερ^ς δεδωκ^τος, ώς ρεί3σαι διά του πρανοΰς 

εις το πεδίον το αΤμα ποταμηδόν, καΐ άπ6 τούτου του συμπτώματος κληθήναι τόν βουνόν Βουνών Ατματο^ 
Τοΰτο τό έργον ΙπΙ πλέον εξήρε τό 5νομα του Ιωάννου, και τοις Σαρακηνοΐς τελείας καταστροφής γέγονε» αίτιον. Αοηο ίιηρβπί βυί 866υη(1ο,αΐ6η8θ ^υ1^ο,^ηά^^(^ο^θ Ό δΐ Νικηφόρος κατά τό δεύτερον ετ6ς της αύτο» 
86ρΙί[ηα, Νίθ6ρ1ιθΓυ8 ιηα£;οαιη βζβΓοϋυζη Ηοίη&ηο- βασιλείας, έν μηνΐ Ίουλίφ, Ινδικτιώνος ζ", Ιζει«ι 
Γυιη &ο ΒΟοίοΓυιη ΙΙ)6Γ0Γυιη 6ί ΑηηβηίοΓυιηιη Οίΐί- κατά Κιλικίας συν βαρεΐ στρατψ 'Ρωμαίων κβί 
οίαιη άϋοίΐ, οοιηϋαΐυβ υζοΓβ 8υ& Τ1:6ορΙι&ηοηθ βΐ συμμάχων Ιβήρων κα? Αρμενίων, Ιχων βκοφανω 
1ί1)6Π8. Εα βχΐΓ4 ίη ο&βίβΐΐο Οηζίο Γβ1ίθΙ&, ίη- τήν γαμετήν συν τοΤς τέκνοις αύτης. Έκείνην μίν 
^Γ688υ8 ίρ8β Οίΐίοίαιη, Αη&ζ&Γΐ)&αι, Ηοββηχη βΐ ουν Ιξωθεν τής Κιλικίας ίν τινι φρουρίψ καταλιμ- 
Αάαηαπι υΓΐ)β8 αΐίαςαβ Ιι&υά ρ&υοα 8υ1)ΐ^ϋ ο&βίβΙίΑ πάνει, Δριζίφ καλουμένφ, αύτ^ς δΐ είσελθών εΙς 
Ουπιςαθ βά Τ&Γβυιη βί Μορ8υ68ΐ!&πι άυοβΓβ ηοη λ Κιλικίαν Άνάζαρβαν, καί 'Ρωσσόν, και "Αδαναν τάς 
&υ(ΐ6Γ6ΐ, ςυοά ί&ιη 1ιί6ΐη8 &ρρ6ΐθΓ6ΐ;, Γβΐίοΐο 6& ίη πάλεις, κα^ Ιτερα ουκ 6λίγα φρούρια κατεστρέψατο. 
ρΓονίηοία ν&ΐΐάο ρΓ»8ί(ϋο,ίη Ο&ρρ&άοοί&ιη 1ιίΙ)βΓηο- Έπι δΐ τήν Ταρσόν και τήν Μόψου Ιστίαν άτηλΟεΙν 
Γύπα 6αυ8λ αίαϋ. ΙαβυηΙβ ν6Γ6 ΓΟΓδυπι Οίΐίοίαιη Ιη- ούκ έθά|^^ησε, χειμώνος ήδη κατζλαβ6ντος. ΚαΙ ατρα- 
ίτ&ί : 6((1ίνί80 ίηάυ&8 8β9 ρ&Γΐββ θΧ6Γ6ϋυ,Ιι60η6χη τ6ν τ6ν άποχρώντα καταλιπών έκεΤσε Ιξεισιν έν Εη- 
αά ορρυ^ηαηάυπα Τ&Γ8υΐΏ ουχη &116Γ& ρ&Γΐ6 ιηίΐΐίΐ, παδοκί^ παραχειμάσων. *Ηρος δΐ αρχομένου ιτάλ» 
αΚβΓ&οι ίρβθ &ά Μορ8υ68ΐία[η (Ιυοϋ.Εαιη ουαι&ΟΓί- είσηλθεν έν Κιλικίφ, καΐ διχή διελών τά στρατεύματα, 
ΙβΓ ορρυ§;η&Γ6ΐ, Γαιη6 θϋαπι ορρίάαηοΓυιη &(^^υ^υ8, τήν μίν Ταρσον πολιορκεΤν άφήκε Δέοντα τόν άδελφόν, 
υη&ιη υΓΐ}ί8 ραΓίβπι ο&ρίΐ. Β& οηίιη υΓΐ)8 πΐ6(1ί& & αυτός δΐ το λοιπόν άράμενος τής στρατιάς τ^ Μ6ψου 
881Γ0 ί1υαιίη6 860&1υΓ^ ί(& αΐ (ΙαδΒ υΓΐ)68 νίάβ&ηΙαΓ. έστί^ προσέσχεν. Ένεργψ δε χρησάμενος τ^ πολιορ- 
Α116Γ& ί^ίΙϋΓ,υΙ άίχίιηυ8,ρ&Γΐ6 6&ρΙ&,&€ΐα1ΐ6Γ&πι8&- κί^, έχων δΐ καΐ τόν λιμόν έπαρήγοντα, παραλαμ- 
Γα66ηί 6οηΓυ^ίοη1,υη(1ίςυ6(]αοά οαρίιιιη 6ΓαΙ ίηοβη- βάνει τό %ν μέρος τής πόλεως* τέμνεται γάρ ή τζόλις 
(Ι6ηίθ8. 86ά &οπυ8 αά ορρυ^η&ϋοη6θΐ 1ηοαπιΙ)βηίο αΰτη μέσον τφ Σάρφ ποταμφ, ώς δοκεΤν δύο πόλεις 
ίιηρθΓαΙθΓ6,β11θΓ&(ΐυοςυ6ρ&Γ86&ρ1&β8ΐ,ηθα)ίηθίηάβ είναι (14). Του ενός ουν, ώς εΓρηται, μέρους άλόντος, 
Α£Γυ^ί6ηί6.1ι6θ&ηΙβιηίαιρ6Γ&ίθΓί8ΓΓ&ΐ8ΓΤ&Γ8υη)θΙ)8ί- έπι τό ϋτερον οΐ Σαρακηνοί καταφεύγουσι, τό ιαλ(Α>- 
(^6^8,^υ^ηβX6Γ^^1υ8ρ&^^61Ώρ&ι)υ1&^υα]ί^υη16ηιβ^υIη- χός πανταχόθεν 6φάψαντες. Σφοδρότερα δε χρησα- 
ςυ6 011818861 (1αοθΜοη&8ΐ6ηο1β,νοΙίιηίηίιηβ6θΐηρθΒ ^ μένου του βασιλέως τ^ πολιορκία Ιάλω και τό έτερον 
ίαίΐ : ηαΐΏ 8ίηθ οαΒίοάβ άΙββίρ&ίΟΒ ρρββάαΙοΓβΒ ηοοία μέρος. [Ρ. 655] μηδενός εκείθεν διαφυγόντος. Ό δε 
ΤαΓ8θη868 β^Γ688ί, ϋ& υΐ ηβοιο βΟΓυιη ΟΓυρΙίοοβιη τήν Ταρσόν παρακαθή μένος Λέ(βν 6 του βασιλέως 
8βηΙίΓθ ροΙυβΓίΙ, ίπναάυηί, βΐ Ιιβυά ρ(ΐαοο8 ίηΙβΓΠ- αδελφός, έπΙ χορτολογίαν καΐ συλλογήν των έπιττ^- 
οίϋηί,θΐ ίη ϊιίδ Μοη&8ΐ6ΓίοΙβω.Τ&Γ86η8θ8 &υΐ6ηι,60- δείων μΐρος άποστείλας τής στρατιάς ^αρχον έχού- 
^ηϋ& Μορ8ϋ68ϋδΡ βχρυςηαΐίοηβ, ορρΓ688ί(]υβ οΙ)8ί- σης τόν Μοναστηριώτην, ήτύχησεν ' άφυλάκτως γί^ 
άίοηβ6ί Γαιηβ, 16^&108 αά Ι*6θη6Πΐ ιηί11υηϋιηρ6Γ&- διασκεδασθέντας τοΙ>ς προνομεύοντας νυκτός οΐ Ταρ- 
ΙοΓθΐη, ίηνοο&ήΐ68 βΐ (ΐ6ρΓ60&ηΐ68 υΐ ίη6θ1υοΐθ8 σεις εξελθόντες, ώς μηδενΐ συναίσθησιν τής εξόδου 
άίιηίΙΐ6ΓβΙ υΓΐ)6 άβάϋα. Ιρ86 &υΐ6ΐη οαπι ρ6ηηί8ΐ8- παρεσχηκέναι, επιτίθενται διεσπαρμένοις αύτοΤς, και 
86ΐ υί 06Γΐϋΐη ςαοάάαιη ροη(1υ8 &υΓ6ΓΓ6ηΙ, &1ί& ουκ ολίγους διέφθειραν, έν οΤς ήν χαΐ 6 Μοναστη- 
οοιηί& υΓ5ί8 1>οηα άΐΓίραίΙ. Τηάυοςηβ 868 ρο8ΐ ριώτης αυτός. Τήν δ^ τής Μόψου εστίας άλωσιν οΐ 
βχρο^ηαϋοηβιη, ο1&88ί8 ηι&χίΐΏ& βχ ^Ε^ρίο αάνβ- ΤαρσεΤς έγνωκότες, πιεζόμενοι δΐ τ^ πολιορκία χαΐ 
ηίΐ ορβοα Τ&Γ80 Ι&Ιογα, ίρυπίθηΐο οηη8ΐ& βΐ &Ιίί8 τφ λιμφ, διεπρεσβεύσαντο προς τόν Λέοντα, έπικα- 
Γβ1)υ8 ςυββ &(1 νίοίαιη 8ηηΙ η6εθ88&ή». ΥοΓυαι ρβΓ- λούμενοι τόν βασιλέα καΐ λιπαροΰντες άπαθεΤς κα- 
πΐί88& ηοη 68ΐ &(1 ΙβΓΓ&πι Ερρ6ΐ1θΓ6 η6ςυ6 βΧ86η8ίθ- κών φυλαχθήναι καΐ τήν εαυτών παραδεδωχέναι 
ηβπι Γ&οβΓθ αΙ) ίί8 ΐΏί1ϋί1)α8 ςυίΙ}α8 θγ&Ι αΐ) ίιηρ6Γα- Ι) πόλιν. Ό δΐ ^ητόν τι φορτίον Ικαστον άφεις άπο- 
1θΓ6 πΐ&Γϋίιη& ου8ΐοάί& €0ηιιιιί88&; ουηιςυο ηίΐιίΐ φέρεσθαι, τόν ^λον άπαντα πλοΰτον κατέσγε τής 
α^θΓβ ρο1αί886ηΙ,Γ6άί6Γυη1,ίηςιΐ6Πΐ&χίπι& ηαοΓΓ&^ία πόλεως. Μετά δΐ τρεΤς ημέρας του τήν πόλιν άλώναι 
ο1) νβηΙΟΓϋπι νίπι ΙηοίάβΓυηΙ θ( ίαιρβίοιη 1>β1ϋοθ8&• στόλος μέγιστος έξ Αίγύπτου βοηθήνων τ^ Ταρσφ 
ταπί ίπιρ6Γαΐ0Γί8 ηΑνίυιη.Ιηθ6η8ί8ί^ϋαΓ 6ΐ60ΐη1)υ- παρεγένετο, πλήρης 67(άρχων σίτου καΐ των άλλων 
8ΐί8 Γθ1ίςυί3 ΟίΗοί» υΓΐ)ί1)α8, θ6ίθΙ)Γί ΐΏ6η86, ίηάί- των προς τό ζ^ν αναγκαίων. Ου συνεχωρήθη δΐ προσ- 
οΐίοηθ ηοη&, βροΐίη Γοάΐϋ, ββοαηι αά(1υ66η8 Τ&γθϊ ^^ιν τ^ γζ ούδ' άποβήναι παρά των ύπό του βχσι- 
ρθΓΐ&8βΙΜορ8υβ8ΐί6Β,ςυ&8θϋΐη6χΙηη8β6υ8&ιΐΓθάί8- λέως ταχθέντων τήν παραλίαν τηρεΤν στρατιωτών. 

ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

^ (14) Ι)68ΐιη1 π)η11&. ΐ4ί1)Γ&ΓίυΒ : Λείπει Ιν φύλλον, 6χ ΖοηΑΡα Γβροϋ : ηαιη &11οςαί ΝοβΙογ 68ΐ ίη παυίΐίβ 

οίίτω και έκ του άντιγράφον. Ρο88ΐιηΙ 0& ιιΐοαηςυο οορίοβίοΓ. Χτι.. — 8αρρ1θνίιηιΐ8 θχ 8θ^1ίΙζ6. (ιοαβ. 97 ΗΙδΤΟΕΙΑΒΠΜ βΟΜΡΒΝΟΙϋΜ . 9β Καΐ μή ίχοντβς Β τι χρι^σοντβι τοις παρουσιν 6π• Α. ϋηιΐ88θ1, χηυοηβ αϋαΐϋ γθ^» πρΜ άβ(ϋ6&η(1υπι, έστρεψαν, ναϋ*γ(οις μβγάλοις ττβριπβσ^ντβς άτζό τβ 
άνεμων αταξίας χα) της επιθέσεως των του βασιλέως 
πολεμιχών πλο(ων . Δ^^ώσας 8ε χαι τεφρώσας και 
τάς λοιπάς πάλεις της Κιλικίας, τψ 'Οκτωβρίψ μηνι 
της έννάτης Ινίιχτιώνος ύπέστρεψεν ε•ς Κωνσταν- 
τινούπολιν, 2χων μεθ' Ιαυτου καΐ τάς της Ταρσού &Ιία8&(1 &Γθβιηοο1Ιοο&η(1&8,&Πβ8 αά Αόγθφ ροΓίββζηπ- 
Γυηα. ΑΙΙυΙΗ βΐί&ιη Οβο άοηυιη οΙ βυΐ θχοΓοϋοβ άββί- 
ιη&ιη, ν6ηβΓ&η(1&8 ΟΓυβββ, ο&ρίαβ ςυ&ηάο 8θ1ιοΐΑηιιιι 
άοοαββϋουβ 81γρβ1οΙβ8Τ&Γ8υιη οΙ)Ηί(ΐ6η8 ίιηρΓαάθηϋ& 
9υ& ουιη οιηηί βχβΓοϋα ίυηάϋυβ άβίβΐυβ ββΐ : ςο&β 
βΐίαπι 8&θΓθ8&ηοΙο Ιβπιρίο ΟβίΥθΓΜ δορίι!» άβάίοανϋ. 81 πύλας καΐ τάς της Μ<5ψου εστίας, δς καΐ χρυσψ καταστίξας Ιξωθεν ανάθημα ηί βασιλίδι διεκομισε, 
τάς μίν κατά τήν άκρ4πολιν στήσας, τάς δΐ κατά το της Χρυσής πάρτης τεΤχος. Διεκόμισε δΐ κα? τψ 
θεψ δώρον και δεκάτην της Ιαυτου στρατείας τους αΫχμαλωτισθέντας τιμίους σταυρούς, όπηνίκα 
δομέστικος των σχολών ών 6 Στυπειώτης και τήν Ταρσόν παρακαθισμένος παντελεΤ πανωλεθρία τ{ί 
οικείς άβουλί^ καθυπέβαλε τά στρατεύματα* ους 
άνέθετο. 

Τψ δΐ αύτψ δευτέρψ της αύτοΰ βασιλείας χρ<5νψ 
ό Νικη<ρ4ρος καΐ πασαν τήν νησον Κύπρον τζ των 
'Ρωμαίων προσήγαγεν επικρατείς, τους Άγαρηνούς 
άπελάσας έκεΤθ^ν διά Νικήνα πατρικίου του Χαλ- καΐ τψ πανσέπτψ τεμένει της του βεου Λ4γου Σοφίας 

Εοάθΐη $βθΌη(1ο ίΐΏρθΗί Απηο οιηηβιη θϋ&ιη 
ίηβυΐ&πη Ογρρυιη ΐη Κοιη&ηοΓοίΏ ροΐββίαΐβιη Νίοβ- 
ρΙΐ0Γυ8 Γθάβ^ϋ, ίηάθ Θχρυΐ8ί8 Ας;&Γβηί8 ρβΓ ΝίοβΙ&ιη 
ραΙΗοίοιη β1 ρΓβΙοΓβιη Οΐι&ΐβαΐζβπι. 

κούτζη. 

Τψ δι τρίτψ ίτει της βασιλείας α&του, Ιαρος έπι- ^ 164 ΤθΓίίο νθΓΟ &ηηο 8αί ϋβοα ίιηρβΗ!, &ρρβ- 
στάντος, πάλιν είσβολήν έποιήσατο κατά Συρίας ά ίθηΐβ νθΓβ, ΓΰΓβηβ δγηαιη ίην&8ϋ ίιηρβΓ&ΙΟΓ ; οοιη- βασιλεύς. Και γεν<ίμενος κατά τήν Άντι^χειαν ταύτ][ϊ 
μίν ου προσέβαλεν, έλπίσας μηδΐ τήν άκοήν αύτοΰ 
ύποστήσεσθαι τους ΆντιοχεΤς έκπεπληγμένους τά 
εΙς τάς πύλεις τί|ίς Κιλικίας συμβε6ηκ(^τα . Άλλα 
παρ^^θών αυτήν εΙς τά έ^δ<5τερα μέρη της Συρίας 
έχώρησε, κα^ πόλεις πολλάς καΐ Χ<^Ρ^< καταστρε- 
ψάμενος προς τψ Λιβάνψ κιιμένας καΐ τ^ παραλίς, 
τψ Δεκεμβρίψ μηνι ύπέστρεψεν. [Ρ. 656] Εύσθενιυς 
δΐ των Άντιο'^έων προσδίχομένων τλν π^λεμον διά 
τ6 πλείστον λαόν έκ της περιοικίδος ε'σελθεΤν εΙς 
τήν πύλιν ΙπΙ βοηθείς, έπιλελοιπ^ων δΐ καΐ των 
αναγκαίων τψ 'Ρωμαΐκψ στρατψ , γεοέσΟαι δε και 
τέλμα άδιεζίτητον έκ. του πολύν $μβρ•ν ούραν^θεν 
κατα^(5αγηναι, ύπεχώρησεν άπρακτος καΐ τήν βασι- ςιΐθ ΑηϋοοΙιί&ιη ρβΓνβηί88βΙ. ίρβ&ιη ηοη ββΐ α^- 
^Γβ88ΐΐ8, βρβΓΑπβ ΓοΓβ οΙ ηθ Γ&ιπ&ιη ςυίϋβιη ΐρβΐοβ 
βυβϋηβΓβηί ΑηΙίοοΙιβη8β8, άθΙβΓπϋ ϋβ ςυ£ Οίΐίοί» 
υΓΐ)ίΙ)υ8 αοοίάβΓ&ηί ; 8βά ίρβ&ΐΏ ρπΒίβηβηβ 1η ίηΐβ- 
ηοΓβ8 δγηο ρλΓΐβ8 ρΓθΓ6θίυ8 68ί,χηυ1(ί8ΐ)ΐιβ 0Γΐ)ίΙ)υ8 
βΐ 8^Π8 αά 1•ίΙ)&ηυΐΏ θ1 πΐ8ΐΓίϋιη& 1οβ& 8Ηί8 ίη 8υ&ΐΏ 
ροΙθ8ΐ&ί6ΐΏ Γθάαβϋβ, η)βη8β Οθοβιηύπ ρβάίΗ. ^οά 
ΐοΗΜβτ 1)6ΐ1αΐΏ 8υ8ϋη6ηϋΙ)υ8 ΑηϋοβΙΐθηί8, ςυοά βχ 
Αηίϋιηίθ Ιοβίβ ιηυΐί® £^θηΐ68]η υΓΐ}βιη βθ ΓβοβρθΓβη^ 
Όί ίρ8ί8 ορβχη ΓβΓΓβηΙ, β1 οοηαιηβ&ΐυ Βοηααηο 6χθγ- 
οϋηί άβΩοίβηίβ Γ&οΙοςυθ ίης^βηϋ βωηο, αάθο υΐ 
ΐΓ&η8ίη ηοη ροβββί ρΓορίθΓ ιηυΙίΑπι ςαο άβ οοοίο 
άβοίάθΓ&Ι ρΙυνί&ΐΏ, γ6 ίηΓβοΙα &ά Γβ^&πι ΐ]Γΐ)θΐη βο 
Γθββρϋ, ββουπ) &(1άαοθη8 οΠ&πι ςυο 1ι&1)θΙ)&1 βίΗ- λίδα κατέλαβε, φέρων μεθ' έαυτου καί τον έχοντα ^ ^θπι ηοη πιβηυ ΓαοΙ&ιη ΓοΓπαβΒ ΟΙιηβΙί βΐ ϋθί ηο- άχειρύτευκτον έκτύπωμα τίίς μορφής του Χρίστου καΐ 
βεου ημών κέραμον, δν εϋρεν έν 'Ιερ^ π($λει ταύτη ν 
πεπορθηχως, καΐ τών τριχών του Βαπτ ιστού *Ιωάννου 
βύστρυχον Ινα πεπιλημένον α'ιματι. 

Τοιούτος δ' Λν ό Νικηφύρος, και τοιαύταις χρησά- 
μενος στρατηγίαις, καί έπί τοσούτον τά 'Ρωμαίων 
αύξήσας πράγματα (κατέσχε γάρ πλέον τών Ικατόν 
πύλεων^ καΐ φρούρια Κιλικίας τε, καΐ Συρίας, καΐ 
Φοινίκης Λιβανησίας, ών μέγιστα και έπισημύτατα 
ή Δ'νάζαρβος (15) και ή "Αδανα, ή Μ<$ψου εστία, ή 
Ταρσός, το ΙΙαγράς, τ6 Συννέφιον^ ή Ααοδίκεια, το 
ΧάΛεπ, ίθετο δΐ καΐ ύποφύρους τήν τε έν Φοινίκ][) 
ΤρΙπολιν καϊ τήν Δαμασκ^ν), δμως μισητές έγένετο 
παρά παντ&ς άνθρωπου, καΐ πάντες έδίψων τήν τούτου 8(η ίπι&§;ίη6Π), ςυ&πι ΗίβΓ&ροΗ & βθ βχρυ^ηαΐα γ6- 
ρβηί, βΐ ΟΛρίΙΙοΓαπι ΙοΛηηίβ Β&ρΙίβΙβ ριΐΓΐβπι β&η- 
^υίηθ οοηοΓβΙαιη. 

βαπιςυβ Ιαϋβ 68861 Νίοβρίιορυβ λο 1&Η1)ϋ8 υβυβ 
1ιοηοΓίΙ)ϋ8 θ1 ΛιηοΙυβ Π)&8ί8ΐπιϋ1)υ8, Εάβοςυθ Ρββ 
&οχ!88βί ΚοπιαηοΓυιη (βίβηίιη ϋΓΐ)β8 βιηρΗϋβ οβη- 
ίαιη οβρϋ 6ΐ ορρίά* ΟϋίοίοΒ, βί 8γηβ, β* ΡΙιοΒηί- 
οίβΒ, β1 Β&ηί8ίφ, ςηοΓϋπι ω&χίοϊα βΐ ηοΙ)ί1ί88ίιηΛ Ιιβο 
θΓ&ηΙ, ΑηαζβΓΐ)α8, Αάβηα, Μορ8ϋ68ϋβ, Ταρβαβ, Ρα- 
8Γβ8, βγηηβρίιίυπι, 1.βθ(1ίοθ£ΐ, Οΐι&ίβραπι : ΙπΙ)υΙα- 
Γίβπ) 865 ςυοςαβ 8ίΙ}ί Γβοϋ ΤπροΗηΡΙκΒηίοίβ υΛθΐη 
θΐ 0&πι&8θυπ]), ηίΙιίΙοπιίηυ8ΐ&ιη6η οπ)ηΐΙ)υβΓυίϋη- 
νί8θ8ΐ)οπιίη11)υ8,αο ηβπιο ηοη ουρίβύ&ϋρβίυβ νί(1θΓθ θιάσασθαι κβταστροφήν. Τάς δ^ αΙτίας απαριθμήσει ό β ίηΐ6Γϋαπι. ΟάίοΓΟίη ο&ηβαβ βυο ίοοο θχροηοιηαβ. 
λ6γος έν καίρψ τψ προσήκοντι. Τποστρέφων δ' ό Νικηφόρος έξ Αντιοχείας προς 
τήν βασιλίδα, έν τψ διίρχεσθαι τόν Ταυρον, δ Μαυρον 
^ρος έγχωρίως. λέγεται, φρούριον κατά τό μέσον του 
δρους δομησάμενος Ιν τινι λ6φψ έρυμνοτάτψ, Μιχαήλ ΑηϋοοΙιία Γθν6Ρΐ6η8 Νΐ06ρ!ΐ0Γ08, άηιη Τ&υΓοιη 
ιηοηΐ6πι (ίηοοίββ ΜαοΓαιη νοοαηΐ) ΐΓαηβϋ, ίη πιοάίο 
6]θ80&8ΐ6ΐ1υιη οοηάϋ ίη οο11θπιυηϋί88ίηαο; ίη βοςυβ 
ΜΙο1ι&6ΐυη\ΒαΓΐζ&αι ρ&Ιηοί&ΟΓΠΑίαιη (1ί£^ηϋ&(6 γοΗ- ΧΥΙ.ΑΝΒΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

(15) ΡΐΌ Αη&1>απι& Ληαταρδαηι ΐ6£;6Γ6πι, βί Οή- βηυπιβΓ&ϋο Θ8ΐ υΓΐ)ίυπι, ςυαβ άβ Α^ΓβηΙβ Γθοαρβ- 
ζίαιη Αρηά ΖοηαΡΑΐη ββΐ ΰηχΛΗητη, ΡοβΙ άβίθοίυιη τανϋ βο 1>θ11ο ΝίοβρΙιΟΓυβ. Χυι.. 99 ΟΒΟΜΗΙ ΟΕΟΙΙΕΝΙ 100 ςυϋ, ρΓΦβίάθΐη βαηι Μααη ιηοηϋβ αρρ^Ιβη», ιη&η- 

(ΙαΙο αΐ άίΙί^^ηΙβΓ ίηνί^^ίΙ&ΓβΙ Αη1ίοο1ΐθΐιθ8(ΐαβ οιηηΐ 

ορβΓαβχϋα βΐ Γβΐ3α8 ηβοβββ&Γϋβ ρ&Γ&ηάίβ ρΓ0ΐιϋ>6ΓβΙ. 

ΡβίΓυιη ςυοςυβ βρ&άοηβαι, υηοχη άβ βυίβ Γαιηυΐίβ, 

(ιοιηίηβιη βίΓβηυυηα,ρΓφΓβοΙυχηο&βίΓΟΓααι ίηΟίϋοία 

εΓβαΙ, ^υ1)θ^ςυβ βχβΓοϋοια ίη 1ιίΙ)6Γη& (1ί8(ΓίΙ)υθΓθ, 

βυαιπ'ΐαθ αάνβοΐυιη ίαββςυβαΐβ &ηηο ρΓ»8ΐο1&Γί. 

ΚθΓυηΙ ροΙυίΒ8θ βιιιη ρηιηο &00688ΐι Ααϋοο1ιί& 

ροϋπ, 8βά ηοΐυίδβθ, &0(]βάί(Α ορθΓ& (1ί8ΐυΙί88θβ3α8 

ΓββαρβΓ&Ιίοηβιη, ςυοά ίο ογθ οηαηίυιη Ιιοιηιηαιη 

Θ3861 Ιιίο ΓϋοαοΓ, ΓθΟθρίΑ ΑαϋοοΙιίΑ βίαϋιη ίιηρβΓα- 

ΙοΓθΐη οΜίυτυοα. Εο ηίααίΓυιη ββηηοηθ ΙβΓπΙυβ, 

ηβαιιβ ίρ8θ ΑηίίοοΙιίααι Ιβηί&νϋ, β1 ΡβίΓΟ &β βυΓ- 

Ιζ» ιη&η<1&νίΙ ηβ β&ιη ορρυ^ο&ΓβηΙ. ΕοίιηνβΓΟ Γ6ΐ)Π8 

ίΙ& υΐ τηβαιοπλίαιη ββΐ οοαβϋΐοϋβ, ΝίοβρΙιΟΓυβ ίη υπ- 

1)610 Γθάϋΐ. ΑΙ ΒυΓΐζ&8 Αηϋοοίιί» 9ββ νίοίαυ8, ροβΐ 

1]&1)ϋο ίιηρβΓβΙοΓί» ρΓΟββρΙο, οοοΐ68 άίββςιΐθ (1β υρ- 

1)6 βα οεουρ&ηά& ΐϊος;ί1&1)Αΐ,ςιιθ(1 Ιιοβ ρ&είο «ΙβΓη&ιη 

86 ^Ιοηαιη 6008600 ΙϋΓυιηβρβΓ&Ιϊ&Ι. Ιί&ςυβ ΓΓβςαβο- 

ΙβΓ 60 ϋ&5&1, 6ΐ ΑηΙίοοΙΐ6θθ8 αά ρλοίβ6&(τοο6Εη ίο- 

νίΙαΙ)&1, &ΓΓ0^&οΐ6Γ β&αι ιΐ8ρ6Γθ&οί68. ΙοΙβΗοι ουιη 

8&Γ&06Ο0 ςυοά&πι (Αοΐ&χ 18 νοο&1)&ίυΓ) βαιίοίϋ&ιη 

οοοίΓ&Ιιϋ, &1> θοςαβ ιηοοβΓΐ1)θ8 βί ρο11ΐοϋα1ίοοί1)θ8 

οοΓΓορΙο αιοοβΟΓαπα ΙογΗ8 οοοίά6θΙ&1Ϊ8 οοία8 (β&ΐα 

61 οοαιβο Γοϋ) οϋ(ίο6ΐ. Ε^ο8 &υζί1ίο 86^&8 ί&1>Γΐ- 

0&108 ςοβ αά 8ααιιο& ίοπήβ ρβΓϋο^6Γ6θ1, οοβίοοι 

οΙ)8ουΓ&ιη &1()θ6 ρΐανίαπι ρΓβ8ΐο1&1θ8, ρ6Γ 6Αηι οο- 

ουίΐβ 80&1&8 ΙοΓΓΐ αρρΙίοΑΐ, βΐ ουιη ΐΓ606θϋ8 8θθΓοαι 

ίο 6&ιη &80θοάίΙ. Ηυ^ϋ8 &ο ρΓΟχίαΐΦ βϋλοι Ιογγιβ 

6ϋ8ΐο(ΐ68ΐΓυ6Ϊά&1: ϋαςοθ £ΐυ&5α8ΐαΓΓΐ)}θ8θοοορ&ϋ8, 

101880 ουοϋο Ρ6(Γαηλ, ςυβπι οα8ΐΐΌΓααι ρηβίθοίυπι 

άίχίπιοδ, ΙιογΙαΙογ υΐ οβΙβηΙβΓ οαιο οιηοί 6ΧθΓθίΐυ 

8υρ6Ρνβοί&1 0Γΐ)ί ^αIII ΟΑρίΦ. ΡοΙγοβ, οϋί ίοίϋο ΙβΓ- 

^ίν6Γ8ΐϋ}&ίϋΓ, ίθ(1ΐ£;ο&ϋοο6χη ίπιρ6ΓΑ(οη8 νοπίυβ, &6 

ΐΏβΙθ608 06 ίρ8ίυ8 πι&οά&ίο νίοΐ&ΐο 8ίΙ)ί ίοΓοΓίυοίοαι 

Ρ&Τ&Γ61, Ι&ΕΟθο ίθ8ΐ&οΙθ ΒογΙζα Βί ρΓ0ρ6Γ&Γβ 3α1>θοΐ6, 

6ΐ 86 άίαϋαβ ορρυ^ο&ϋοοί 1)θ8ΐίο[ο 1οΐ6Γ&ο(1« οοο 

6886 ρ&Γβιο άοο6οΐ6(6ΐ6θΙαι ορρίάΕοί &υ(1ϋθΙθΓΓβ8 

Ο00ΟΡ&1&8 6896 οοάίςος 6θο{1υχ6Γαο1, 6ΐ 6&3 6χρυ- 

ςο&Γ6 οηιοί 8ΐθ(1ίο 6θθ&1)&οΙυΓ Πΐί88ί1ί1)υ8 οοι:^6θϋ8 

αο 010018 ^οθΓί8 &άΙιίΙ>ίϋ8 367 οι&οΙ)ίοί8, ί^οΐ ςυο- 

ςο6 8υρρο8ί1ο ; οβςαβ οαιοίοο ςυΙ(1()υ&ο) οοΓΟίη 

οαιίΙΐ6ΐ3«οΐ ςαβ λ^6Γ6 οοον6θί6ΐ)&1ςυί1)ϋ8 οοιο υχο- 

Γί()υ8 6ΐ1ίΐ36η8 ρ6Γ6υο£ΐί αο &ηιίϋ6θά& υΓΐ)ί8 οη6οΐΑ- 

Ιίυιο οαιοίυΐΏ ρΓ8θ8ΐ&ο1ί88ίη3ΐΒ ρ6που1υιπ ίοουΐΏΐ>6- 

Γ6ΐ) Ρ6ΐΓ08, ϋαΐ608 06 8υ&ιο ο1) ρ6Γϋο&οΙ&ιο Ιοί ίαο* 

ίί(ΐα6 νίή ρ6ΠΓ6ο1,6ϋ&οΐΦ υ^1)ί8^&^^ο^αI^ Γθ8ρα1)Ηο& 

Η0Π1&Ο& ίΑ66Γ6ΐ, Υθΐ ίονϋθ8 8υιοιο& ί66ΐίο&ϋοη6 

ΙΙθίν6Γ80ΙΏ ΘΧ6Γθί1θΙΏ &€ίάυθί(. ^&Π] 0Π106ΧΟ ρΓΟρΟ 

8ρ6ΐη 8&1υ1ί8 ΒογΙζα ευχο 8υί8 άίπιί86Γ&οΙ, Ιγ68 οοο- 
1ίθ6θΐ6Γ Ο06165 0168^06 ορρο^ο&Ιί : 86ά &(1ν6ο1υ 

Ρ6ΐΓί 0ρρί(1&00ΓαΠ1 6006ίά6Γυθ1 αοίΐοί αο Γ6Πΐί8ί( 

ν6ΐΐ6αΐ6οϋ&,6ΐ ΒυΓΐζ&8 Γ&ου11&ΐ6ΐο ο&ο1υ8 αά ροΓίβπι 

ά68060(1ί1, ΑΟ Γ6ρ&Κ^1θ ^^β® (1ί8866ΐθ, &ρ6Γϋ8 Γοη^ΟΒ 
Ρ6ΐΓυΐΟ &(1πΐίΐ1ίΙ.Νί66ρΙΐΟΓα8&11&ΙθΓ6ί 1)0308 000110, 
0ΟΠ1 ξ&θάθΓ6 θ1) Ι&ΟΐαίΟ ΟΓΐ>6αΐ 6( Γ68 80&8 ΟθΟ Χ^ τ^ν Βοάρτζζψ «ατρίχιον τιμι^σας Ιν τφ φροορ(φ 
χχεέλιπβ , στρατηγών ^νομάνας τοατον του Μαύρου 
δρους , έπισχήψας προσμένειν άγρύπνως χαΐ τοίκ 
Άντιοχβϊς πάστ[^ μηχανή χωλύειν έξιέναι χαΐ τα 
ιτρός ζωήν «Ισχομ(ζεσθαι επιτήδεια. Κατέλιπε δΐ χαΐ 
Πέτρον Ινα των εαυτού ευνούχων, δοΰλον 6πάρ^οντχ, 
δραστήριον ^η^θρωπον, 6ν $1 χαι στρατοπιδάρχην (16) 
πεπο(ηχεν έν Κιλιχ(^, εις παραχειμασίαν τ6ν στρα- 
τ^ν διασχορπίσαι χελ&ύσας , χαΐ τήν αυτού μένειν 
εις τούπών Ιτος ίλευσιν. 'Ελέγετο δ' 6'τι δυνάμενος 
Ιξ εφόδου έχειν τήν Άντι^χειαν ό βασιλεύς οόχ ή5ε- 
λησεν, άλλ' έξεπίτηδες καρεΤλχε χαΐ παρεβίβαζκ τήν 
ταύτης χατάσχεσιν, δεδιώς τον φημιζόμενον λ<5γον• 
χαι γάρ δή χχι έν τοΤς απάντων έφέρετο στ6μασιν 
ώς άμα τ^ αλώσει της πόλεως Αντιοχείας χζΐ 6 βα• 

Ρ σιλευς τεθνήςεται . Άμέλει χαΐ τφ τοιούτφ λ^γφ 
δειλαινόμενος ούτ* αυτός προσεπέλασε τ\) Άντιοχ^είφ 
χαί τψ Πέτρφ δΐ χαΐ τψ Βούρτζ^ παρήγγειλε μηδέ• 
μίαν προσβολήν ποιήσασθαι χατ* αύτης. Άλλ' ΙχμΧ" 
νος μίν ταύτα χαταστησάμενος, ώς ειπομεν [Ρ. 657], 
εΓσεισιν εΙς τήν βασιλεύουσαν* 6 Βούρτζης δΐ τη 
Άντιοχεί^ γειτόνων χαι χλέος Ιαυτφ άσ€εστον περι- 
ποιήσασθαι Ιμειρ($μενος, μιχρά φροντίσας τών το\ί 
βασιλέως 6ποθηχών, νύχτωρ χαΐ μεθ' ήμέραν έσχέ- 
πτετο εΓ πώς δυνηβειη χατασχεΤν τήν π6λιν. *Αιΐρ£ΐ 
ούν συνεχώς χαι λίγους μετά των 'Αντιοχέων έχί^ει 
συμβατιχούς. 'Αλαζονευομένων δ' έχείνων χαι τάς 
συμβάσεις δίωρου μένων, Ιλαθεν έχεΤνος φιλιωθείς 
τινι των Σαραχηνών (Αυλαξ ούτος ήν), δν όποχλέψας 
δώροις χαι 6ποσχέσεσιν ίσχυσε λαβείν τ6 μήρον ενός 
των προς δύσιν της Αντιοχείας πύργων Κάλα του- 

^ νομα. Κα2 μετά τούτου τεχτηνάμενος χλίμαχας προς 
τ6 άχρον έξιχνουμένας τού πύΰίγου, νύχτα τε άφεγγη 
έπιτηρήσας χαι επομβρον, £λαβε τάς χλίμαχας προσ- 
ερείσας τφ πύργφ. Καΐ άναβάς μετά τριαχοσίων 
των 6π' αυτόν τους μεν φύλαχας ^ποσφάτιει τού 
π2^ργου^ Ιτι δΐ χαΐ τού γειτονούντος αύτφ' χαΐ μετά 
τών τριαχοσίων τους δύό τούτους πύργους χατεσχ^η- 
χώς άγγελον ^ύ6έως Ιχπέμπει πρλς τον στρατοτ»δ- 
άρχην, μηνύων έπιταχυναιι χαι Ιλθειν μετά παντδς 
τού στρατού ώς της πύλεως ήδη χατασχεΟείσης. Ό 
δΐ Πέτρος τάς αγγελίας δεζάμενος ώχνει χαΐ αν 
εδύετο, τήν έχ τού βασιλέως δεδοιχώς άγανάχτησιν, 
μή τι χαι χαχον άπολαύσ^ ώς παραβάτης τών αύταΰ 
προσταγμάτων. Έγχειμένου δΐ τού Βούρτζη χαΐ 
άλλον έπ* άλλψ πέμποντος ίγγελον χαΐ τήν £λευσιν 

Ι) έπιταχύνοντος , χαι πληροφορούντος ώς έπΙ πλέον 
άντέχειν ού δύναται πρδς τήν πολιορχίαν (χαΐ γάρ 
δή μαθόντες οΐ 'Αντιοχεϊς τήν τών πύργων χατά• 
σχεσιν στνέ^(5εον πανταχόθεν χαι έχπολιορχεϊν τους 
πύργους ήπείγοντο, βέλη δ' αφέντες παντοδαπά χαΐ 
μηχανάς ποιχίλας τό πύρ δφήπτον, χα? άλλα έποίουν 
όπύσα ποιεϊν ίδει τους χινδυνεύοντας συν γυναιξί χαΐ 
τέχνοις άπολωλέναι, άποβαλεΤν δΐ χαι πύλιν πασών 
6περχειμένην τών άνά τήν Έω π<$λεων)• πτοηθείς δ' Β 
στρατοπεδάρχης μή τοσούτων άπολωλύτων χαΐ τηλι- ΧΥΙΑΝϋΚΙ ΕΤ ΟΟΔΚΙ ΝΟΤΛΙ. 
(16) €α$ίτοΓηιη ίΜη»οΗΙ)Μ ρΓ»/Μ»ιιι, ίη$Ιαίοτ€η^ φτ3βσίρνΜη. Οοαα. ΙΟΙ ΗΙδΤΟΗΙΑΗΠΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. \Μ χούτων ανδρών δ(έ τήν έχ((νου άι»(6«(αν χαΐ π^λιω^ Χ οοιηιηιΙΙθΓθ άούβΓθί, άίνβηα ββοϋΐαβ ίηάοΐοίΐ, οαΐ- τηλικβύτης 6ποση1 ζτ[ϊμί«ν ή πολιτεία 'Ρωμαίων, 
&χων χαΐ μή βουλόμενοζ χαταταχήσας παρεγένβτο 
συν παντί τφ στρατφ, «6ρών τους πκρί τ6ν Βούρτζην 
λίαν άπειρηχ<5τ*ς • έπι τρισΐ γάρ νυχθημέροις ήσαν 
ΐΓολιορχούμενοι. Οδ τήν Ι'γοδον έγνωχότες οΐ Άντιο- ρ&νίΐςαβ ΡβίΓυιη, θ1 ΒαΓίζη ηοη ιηοάο ηοη ρΓθΙ>&- 
νϋ &1&0Γϋαΐ6ΐη &1ςυθ ίοΓίϋαάίαβιη, αιιΐ άί^αα ΓβΙ)υ8 
^ββΐίβ ρΓφ[ηί& οοηίαΐϋ, ββά βί οοΐιΐυιηθίϋβ &!ΓθθΙο 
αάβηηϋ ιηαηαβ βαπίΏ, βΐ άοιηί ββ βυιη οοηϋηβΓθ 
3υ88ϋ. χεις παρελό6ΐ)σαν τάς ψυχάς και της συντον(ας ένέδωχαν. Αδείας δέ λαβωμένος ό Βούρτζης χάτεισι πρλς τήν 
πύλην, χαΐ απάΟ^ τλν μοχλών της χλειδος διατεμών άνοίγνυσι τάς πύλας, χαι τδν ΠέτροΛ ε:σάγει συν παντι τψ 
στρατεύματι. Και οΙ)τω παρελήφθη ή μεγάλη χαΐ περιφανής Αντιόχεια. "Οπερ ποθημένος 6 Νιχηφ<5ρος, 
εύφρανθήναι δέον έπΙ αλώσει τηλιχαύτης πόλεως χαΐ τά χατ* αυτόν έπιτρέψαι θεφ, 6 δΐ τουναντίον ήλγησε τήν 
ψυχήν τον στρατεπεδάρχην τε έν αΐτίαις είχε, [Ρ. 658 1 χαΐ τόν Βούρτζην ου μ^νον ούχ άπεδέζατο της προθυμίας 
χαι της ανδρείας, χαΐ γέρα παρέσχεν επάξια της αύτοΰ άνδραγαθίας, άλλα χαι ΰβρεσι πλύνας παρέλυσε της αρχής 
χαι οιχοι μένειν έπέταξεν. 

Δύτη ή αντία χαι τά λοιπά τά ρηθήσεσθαι μέλλοντα Β 
μισητόν τοις πασι χαι βδελυχτον τόν Νιχηφόρον ειργάσαντο. Ηρώτον μίν γάρ, δ'τε τήν αρχήν τά χατ' 
αυτόν έχινήθη• μορίαις πλημμελείαις χρωμένων των 
συν αύτψ στρατιωτών έπιστροφήν ούχ έτίθει, λέγων • 
« ΟύδΙν θαυμαστόν εΐ έν τοσούτφ πλήθει λάου ότα- 
χτοΰσί τίνες. » ΚαΙ αυΟις εισελθών εΙς τήν πύλιν 
πολλών χαι διαφανών χαΐ Ιδιωτών άρπαγέντων ούδε ~ 
μίαν έχδίχησιν έποιήσατο, αλλά παρεδλέπετο τά 
άτυπους πράξεις, ένευωχούμενος ταΐς άσελγείαις 
αις οΐ άταχτουντες προσκείμενοι χαχώς τους πολίτας 
διετίθουν, χαι ταύτα συνεργήσαντας αύτφ προς τήν 
της βασιλείας άνάληψιν οό μιχρώς. ΕΤτα χαΐ προς 
ταξείδιον (17) συνεχώς έξιών δεινώ^ έχάχου τό 6π^ 
χείρα ου μόνον προσΒήχαις συντελειών χαι έίλλαις 1(1 βί Αΐία ςυ» ΓβΓβΓβτηυβ, ίηνίβυιη οιηηίύυβ &ο 
ά6ΐθ8ί&1>ί1θαι ΓβοθΓαηΙ ΝίοβρΙιΟΓυηι. ΡγΙοιο ςυοά ςυο 
ρποαυίΏ ΙβχηροΓβΙιηρβπυιη ίην&βίΐ, ουιη οαϋϋββ ίρ- 
βίυβ ίηηυπίθηβάβΐίοϋβ ςυθΓβΙ&βθχοϋ&ββθοΙ, ηίΐιίΐ άβ 
ουΓΓβοϋοηβ ββ§ οο^ϋλνϋ, Γ&ΐυβ ιηίΓΌΐη ηοη 6886, 
81 ίη Ι&ηΙ&Ιιοιηίηπιη ιηοΗϋυάίηβ ςηίά&ιη ίαοοπαρο- 
βίΐβ 86 ^6Γ6Ρ6η1. Ββίηάθ ςυοά ίη υΓ56κη ίη^Γ688υ8, 
ουιη 1)οη& βΐ ί11α8ΐπυοιι θΐ ρ]6ΐ}6ίθΓαΕη χηυΐΐοηιιη 
άΐιίρθΓοηΙυΓ, νίη(ίΙίθ6ηι 86 η6ςυαςυ&π) ρΓ«5υϋ, 86ά 
ςυ&βί άθΐβοΐ&π νί8υ8 ββΐ Η1)ί(ϋηΐΙ>υ8 60Γυπι ςηί οίνβΒ 
νβχβώ&ηΐ, 608 6ΐί&ιη ςυί ίρ?ί &ά ίΐΏρ6πυιηοΙ)ϋη6η- 
άυιη 1)&αά βχί^υαπι ηαν&Γ&ηΙ ορβΓ&ιη. Ργ8β16Γ6& &<1 
Τ&χβίάίαιη&β8ίάυ6 ν6ηί6η8^Γ&τϋ6Γ8αΜϋθ8 αίΟΐχΗ, 
ηοη ηιοάο ροηδίοηυιη βί ΐΓϋ3υ1θΓυη) οηιηί^6ηί8 γ&- 
ϋοηίΐ9υ8, ββά οί Γ&ρίηίβ ίηΐ6ΐθΓ&1>ί1ί]ου8. Αά Ιιβο συνεισφοραις παντοίων εΙδών, άλλα χαΐ λεη^ασίαις ρ ρ&Γίοοι ςυ&οιά&ιη βΟΓαοα ςυα 86η&ΙθΓϋ)υ8 8θ)6ΐ>ΑηΙ άνυποστάτοις, προς τοις είρημένοις έχχόψας χα^ 
μέρος τι τών παρεχομένων τ^ συγχλήτψ βουλ^ φι. 
λοτιμημάτων διά το, ως Ιλεγε, σπανίζειν χρημάτων 
έν τοις πολέμοις, προς δΐ χαΐ τάς παρέχεσθαι τυπω- 
Οείσας δόσεις προς ευαγείς οίχους χαΐ Έχχλησίας 
παρά τίνων ευσεβών βασιλέων τέλεον έχχόψας, τμΧ 
νόμον έχθέμενος μή τάς Έχχλησίας άχινήτοις (18) 
πλατύνεσθαι, χαχώς φάσχων ύπό τών επισκόπων 
διαπανάσΟαι τά πτωχιχά χρήματα χαΐ τους στρα- 
τευόμενους όλιγουσΒαι, χαι το δή πάντων χαλεπώ- 
τερον, ¥λ\ νόμον εκθεμένος, έν φ καί τίνες έπίσκϋπο^ 
τών εύριπίστων καΐ κολάκων υπέγραψαν, διοριζό. 
μενον μή &νευ της αύτοΰ γνώμη^ και προτροπής 
έπίσκοπον Ι] ψηφίζεσθαι ή προχειρίζεσθαι. Επισκό- 
που τε τεθνηκότος βασιλικόν έκπέμπων ^θρωπον ίπιρ6Γ&ΙθΓ68 Ι&Γ^Η (Ιοηοραπ) ίη β8θο Γβϋηαϋ, ο&ο- 
8&1υ8 8ίΙ)ί &(1 1>6ΐ1α ^6Γθηά& €ΐβ6886 ροουηίαπι. Νβ- 
ςυ6 Ιιοο Ι&ηίοιη, 8θ<1 6ΐ άοη&ϋοηοβ ιηοη&βΙΟΓϋβ 
&1ςυ6 Ι6πιρ1ί8 16^&1&8 & ςυίΙ)υ8(1&πι ρϋ8 ίιηρβΓ&ΙοΗ- 
1)08 ρΓ0Γ8υ8 βΙ>ο1βνϋ, 16£^ 6ΐι&πι 1&1& η6 Εθθΐ68ίθ 
ίπιπιο1)ίΗΙ>υ8 ΙοοορΙβΙ&ΓοηΙυρ 1)οηί8, 0&α8&1υ8 ορί- 
8θορο8 ιη&ΐο ρΓ0<1ί§^6Γ6 6& (]υ» ρ&υρ6π)9η8 ά&ΓοηΙοΓ^ 
ίη(6Ηπι ιηϋϋίΙ)υ8 (ΐ6Ωοί6ηϋ1)υ8. 1(1 ν6Γ0 οιηηίυιη 
^&νί88ίπιυοι, ςυο(1 Ιο^βτη ίυΐϋ, ουί 6ΐ 6ρί8θορί ςυί- 
(1&Π1 Ι6ν68 &1(]υ6 Ε(1υ1α1θΓθ8 8υΙ)86πρ86Γυη^, η6 
ίιηρ6Γ&Ιοη8 ίη]α88υ υΠυ8 0Γ6&Γ6ΐυΓ 6ρί8θορυ8. ΕΙ 
χηοΓίαο &1ί(]υο 6ρί8θορο αϋςυοαι βυοΓϋοι 8υ]3Πΐί8ίΙ, 
(ΐαί (1θβηϋθ8 ΓαοορθΙ βυιηρίυθ : ίρ86, ςυο(1 ογ&Ι (1θ 
Γ6άίΙί5υ8 Γ6ΐί(ΐυυιη, αοββρϋ. 869 δυηΐ 6ΐ &1ί« 
63α8 οοη8ϋΙυΙίοη68, οηιηβιη η60688ϋ&1ίβ Γογπι&πι ^σταθμημένην ποιεΤν τήν Ιξοδον προσέταττε, και τά Ο 6Χ06ά6ηΐ68,(ΐα&8 8ίη^α1αϋιηΓ6Γ6ΓΓθαι&§;ηί8ίΙίη^6ηϋ ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΒΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛΙ. (17) Ιιθθΐ!8 νίά6ΐαΓ ίυ!88θ η1>ί ν6ϋϋ^1ίαιη ιιαΐ 
ρ6ηβιοηηιη Γ&ϋοηβ8 άυο6Γ6η1υΓ. Χυε«. — Ταξεί- 
διον 68ΐ ηοΰί^αίχο $βη ϋετ ηιατί (Όηβ€ί€ηάηηι^ ψιο 
8υ1)άίϋ ^γ&ηΙυΓ, ουαι ίη8ρθΓ&Ιο &άν6ηί6η(6ΐη ιπι- 
ρ6Γ&ΙθΓ6ΐη 8α9θίρ1θη1θ8 άοηΐ8 οοηοίΗ&ηΙ, οοπιίΙ&Ιυιη 
αΐυηΐ, &1>βηηΐ6ηι οΐί&ιη ρΓ086ςιιυηΙΰΓ ιηαη6π[)Ώ8, 
&ο 8ίΙ>ί η60688&Γϋ8 λά νίΙ&Ώ ά68ϋΙυιιη1υΓ. Ουφ ά6 
1&χ1(]ίο ρΐΌΓ6Γΐ Χγ1&ηά6Γ, Γί(1ΐου1& 8υηΐ. 6οαε. — 
ΟΓ. Η&8ΐυηι &(1 Ιιβοηοπι Βίαοοηυοι, &ροά ηθ8 
Ιοηα. αχνίΐΐ, οοΙ. 753, ηοί. 50. Εοιτ. Ρατκ. 

(48) Νοη (Ιίββίοιαί&ώ 8ΐυ(Ιίθ8β ιηβ Ιι&ο υ8υιη νοο6, 
ςιΐ8Β &ιηΙ)1^ϋ&Ιοπι Γ6ΐίη6Γθ1. Ν&πι 6ΐ Γααάΐ 8υηΙ 
ίιιιιηοΙ>Ι1ί& 1>οηΑ, ςηίά(]υίά 60 ββηοχΌ οβη86ίυΓ : 6ΐ 
6^0 Ιλίηβη ιη&|^8 Ιιοο ρηΐο ίηΙοΐΏ^ί (16 »ΙθΓηί8, ςυ&β 
νοοΑπΙ, άοηαΙιοηί1)α8, ϋΐ3Γ6ά6αι ίη ρ6Γρ6ΐυ&οι βαο- θ6β8ίοη6ΐη ο1)Η^&ηϋ1)υ8 : ςυ&ΗΙ)α8 &ιηρ1ίβοα1& 6886 
1)θο& ςυ» 6θθ1β8ί&8ϋο& (ΙίουηίαΓ, ηοη 68ΐ ο1)8θηΓυιη. 
Νοΐ6ΐ)&1^ ριιΐο, ηηυπ) &Η(]υ6θΐ ίπιρβΓ&ΙοΓοαι &1ϋ8 
ρΓ»8εΓίί>6Γβ βυοοβββαηβ αυ&ηΐυαι 6χ 8υο Ω800 (1β- 
οίάθΓβ 00£;βΓ6ΐαΓ ^υίο νβ! Ηαίο ηιοη&8ΐθπο, Ιιοιηο 
1)β11ο πι&^ηυ8, (ΐυο(1 ού σιτείται μετρούμ&να. Εγ^ο 
81 0|υί8 νβΐΐθΐ Ι&Γ^π, ίά 8ίη6 ρΓΦ8θΓίρΙίοη6 6ΐ ίη 
ρΓ»86η8 (8βιη6ΐ ρΓο 8βηιρ6Γ, ςυοά &ίυη1) ρυΙ&1)&1 

ρΓ»8ΐ&Γ6 ίΐβΓί. Ναοί νίχ ΟΓ6(1θ 6001 ρΓθΜί)υί88β ηβ 

συ 18 Γυηάυπι (Ιοη&ΓβΙ, ρΓ8β86Γϋηι ρην&1υ8. 86(1 γ6* 
(ΐίΙίΙ)υ8 ρβρρβίυαϋθ Γγ61ο8 8&οήΟοο8 νί^6ΐ)&1 σπα- 
ταλών. 1<βοΙοΓ 86ςυ6ΐηΓ ςηοά νοίοΐ. Οηιηίηο Αυίθοι 
ηι&ΐ6 αρυά Ιιοο ^6ηυ8 1ιί8ΐθΓίοοΓυπι &ηάίαηΙ, ςηοΐ- 
(10 οΐ 1>6ΐ1ο Γ6ηι ρυ1)Ηο&πι 1α6ηΐ68 6ΐ αΰ^βαΐΜ ηοη 
αΐΐΕΓοη! 8ΑθΗβοο8. Χυι.. 103 αΚΟΗΟΙΙ βΒΟΚΒΝΙ 104 αο Γ&οαηάίβ.ΥοΙαϋθΙί&ιηΙβ^ιηΓβΓΓθ, ςπ&ιηΠϋίΙ^αθ ^ι»ριττά άν&λαμβάνΓτο. Κα2 &λλα τινά διατάγμβπκ ίη 1)β11ο οοοαΐΏΐ>6ηϋ1)υ8 ιη&ΓίγΓυιη άβοβΓΠθΓβηίυΓ 
ΙιοαοΓβθ, αΐ ηυί &1ία ηυΙΙ& ίη Γβ ςαασι ίη 1>β11ο &ηί. 
ιη^ΒβοΠοο&ΓθΙδ&ΙηΙβιη ; ρ8ΐΐΓί&ΓθΙι&ιηςαθθΐ6ρί8οορο8 
οοπαΐαβ ββΐ &Ί βααι ρΓοΙύ&ηίΙαιη &(11@βΓβ. δβά Ιιοηιπι 
ςαίά&αι ΓορϋΙβΓ Γ68ί8ΐθη1β8 βααι α ρΓορο8ί(ο άίιηο- 
νβΓυηί, ρΓοΙαίο ίη ιηβάίυιη Β&8ί1ίί Μ&^ηί ο&ηοηβ, 
Γ[αί ρβΓ Ιπβηηίυιη β&οΗβ &ΓθβΗ ^^ι)6^ βοβ (|υί Ιιο- 
βΐθπι 1)6ΐ1ο ίηΐΘΓΓβοί83θη1. Νοαιί8αι& βΐί&π) &1- 
Ιβηηανϋ, ΙβΙαΓίβΓΟ βχοο^ϋαίο. Ουιηςαβ βο πιοάο 
άαρίθχ 688βΙ ηυηιπιυ8, ρβη8ίοηβ8 ραΚ)1ί6θΒ ^Γ&νίοΓβαι 
6χί^θΙ)&η1, πιίηοΓ ίη 8υηιρϋΙ)υ8 ί&οίθηάίβ άί88ί- 
ρ&1)&ΙυΓ. Οαιηςυβ 688θί Ιβ^β βΐ οοηδαβίυάίηβ γθοθ- 
ρίαιη υΙοπιηθ8ηυπιπιί ίπι&^ηβίίΕρβΓ&ΙΟΓίβ &1ί6υ]α8 
ποί&ϋ, ιηοάο ροηάθπ ^υ8^ο ηίΐιίΐ άβοβάθΓβΙ, ίάβιη δΐΕτ{6ει πασαν Ιδέαν ανάγκης υπερεχπίπτοντα , α 
χατά μέρος διεξιέναι μεγαληγ<$ρου δεΤται χαΐ φρενός 
χαΐ γλώττης. Έσπούδασε δε χα^ ν($μον ^ίΧ'^χι τ«νις 
έν πολέμοις αποθνήσκοντας στρατιώτας μαρτνριχών 
άξιοΰσθαι γερών, έν μ^νψ τφ πολέμψ τιθέμβνος χαι ο6χ 
έν αλλψ τινι τήν της ψυχής σϋ>τηρ(αν. Κατήι^βιγβ Λ 
χα ι τ6ν 'πατριάρχην χαΐ τους επισκόπους 9ονΟιίσ$αι 
τψ δόγματι• άλλα τίνες τούτων γεννα(ως άντιστάντες 
άπεΤρξαν αυτόν του σκοπού, προθέντ»ς ε^ς μέσον 
τον του μεγάλου Βασιλείου κανένα, έπΙ τριετίβν 
άκοινωνήτους είναι λέγοντα ους πολέμιον 1ν τινι 
πολέμφ άντ^ρηκ^τας. Ελάττωσε δ^ και το νόμισμα, 
τδ λεγ^μενον τεταρτηρόν (19) [Ρ. β59] έπινοήσας. 
Διπλού δε του νομίσματος Ικτοτε γεγονότος, ή μίν ναΙβΓθηΙ, ίρδβ 8υα ίη8ί^ηθ8 ίπια^ηο ργφΓθγΗ, α1ίο• ρ εΓσπραξις των δημοσίων φόρων το βχριίτερον άπ^τει, 
Γϋΐη (ΐ8ρΓβ88ί8ρΓβΙίί8,νο1οί1. Ε&ςοβ Γβ !ι&αά ΙβνϋβΓ έν δΐ τρΤς έξόδοις τδ μικρόν έσκορπίζετο. Νόμου δί 8υ1)άίϋ8 ίη ρθΓΐηαί&Ιίοη11)υ8 ίηοοπιπιοά&νίΐ. ΟβΙβΓ- 
πιηυπι Ιιοο ίυίΐ, ςυοά, Γθρυ1)1ίο& Ιιίδ Γβΐ3υ8 &Ηπ1&, 
ίηΙθΓίαι ΓθΓυαι νβηαΐίυαι ηυ11& ίαϋ &11βναίίο. Αίςαο 
ΙίΦΟ οιηηία οαηι 688βη1 πιοΙβ8ίί88ίη}&, 3β(|;βΓΓίη3θ οί- 
νβδΙυΙθΓυηΙρ&ΙαΙίί πιαηίϋοηβιη. Ν&π) ιηυΐΐίδ ςυββίη 
0Γΐ>6ΐη οίΓοα ρ&Ι&ίίυπι βΓ&ηΙ ραΐοΐιπθ 970 αίςυβ 
πΐΑ^ηίδ ορ6ΓίΙ)υ8 (1θ3βοϋ8 &Γ0βαι αο δβάβηι ίγΓ&ηηί- 
οαιη οοηίΓΑ οιίδθΓΟδ β1νβ8 ραΐ&ΐίο μΙγοχι!, ίη θα 
06Ι1&8, ^Γ&ηαηα, οΙίΙ)&ηο8 βΐ Γυρηοδ οοηάβηδ βΐ οπι- 
ηίΙ)υ8 ΓβΓυαι ^βηβΓίΙ)υ8 ίΏρΙβηδ. ΡΓβΒάίοίυπι βηίιη 
ΓηβΓαΙ βί ίη ρ&Ι&ίίο Ιρδυαι ηοηΙυΓυαι. ΝίηιίΓυηι 
&υ1βηι ί^ποΓ&1)Αΐ ίηβ&88υιη 6ΧουΙ)ϋθΓ68 νί^ίΙ&Γβ, 
Οβο αΓΐ)βιη ηοη ουδίοάίβηίο. ΕΙβηίπι ςυο (βπιροΓβ 
ιπϋρυδ ραΐ&ϋί οοη€ΐβ1)&1υΓ, ηοοίβ ςααά&ο) ρβΓ οι&γθ και ΐ6ους όντων παντός χαρακτήρα βασιλέως, β? μη 
τψ σταθμψ έλαττοΐτο, δύναμιν ^χειν Ισότιμον, 6 δλ 
τόν έαυτοΰ προκεχρίσθαι ένομοθέτησεν, 6πο6ιβάσας 
τους των άλλων. Έζ ής αιτίας ου μικρώς «θλίψε τ& 
δτϋήκοον έν τοις λεγομένοις άλλαγίοις. Και τό ίή 
χείριστον, έκ της τοιαύτης αΙτίας του πολιτεύμνης 
πιεζόμενου ούδεμίαν εύθηνίαι έδέξαντο τά ώνούμενα. 
Πλέον δΐ των άλλων ήνίασε τους ανθρώπους, χαίπερ 
λίαν δντων χαλεπωτάτων, ή του τείχους χτίσις των 
πζλατίων. Πολλά γάρ έργα κύκλψ οντά του παλατίου, 
εΙς κάλλος και μέγεθος έξειργασμένα, χαταστρεψά- 
μενος, άχρόπολιν χα) τυραννεΤον κατά των αθλίων 
πολιτών άπειργάσατο, άποθήκας χα) σιτο^ολά>νας 
Ινδοθεν και Ιπνους και κλιβάνους έργασάμβνος χαι 8η5νβο1υ8 &1ίηυί8 ίΐα νοοίίβΓ&(α8 ββΐ : « Ο ίπιρβΓα- Ο πληρώσας εΙδών. Προτεθέσπιστο γάρ αΰτφ Ινδοθεν ΙοΓ, θπ^ίδ ηιαίΌδ : β1 ί&ηΐθίβί νβΐ &(1 Οφΐυιη 608 
βάαοαβ, ίηΐυβ οαπι δίί οι&ίαπι, υΓΐ)8 οαρία Γ&οί1ί8 
Θ8ΐ. » Οαί Ιιβο άίχίΐ, άία ιηυΐίαπιςαβ β8( ςυ®8ϋυ8, 
ηοη ίαιηβη ίηνβηΐυδ. ΜυΐΌ βηίοα &1)9θΙυ1ο ίυηο ρβ- 
Γίίΐ, θα 1ρ8& άίβ, οαπι βί οΐβνβδ 18 ουί ίά ηβ^^οΐίί 
οοαιηιΐ88ηιη θγ&Ι ίη ιηαηυβ ΐΓ&άβΓβΙ. του παλατίυυ άποθανεΤν (20), ήγνόει δ', ώς Ιοιχεν, 
ώς ει μη Κύριος φυλάξει πόλιν, εις μάτην ήγρύ- 
πνησεν ό φυλάσσων. "Οτε γάρ τλ τεΤχος του παλατίου 
κατεσκευάζετο, μι^ των νυκτών άνά τήν θάλασσαν 
ύποπλέων τις έξεβόησεν ' « ^Ω βασιλευ, όψοΧς τά 
τείχη, κ&ν μέχρι πόλου φθάστ[^ς, Ινδον τλ χαχόν^ ευάλωτος ή π6λις. » Πολλά δέ αναζητηθείς 6 τούτο εΙπών ούχ ευρέθη. Του τείχους γάρ τελειωθέντ^ς, τότε 
συνέβη κα? αυτόν κατ* αυτήν τήν ήμέραν άποθανεΐν, όπηνίκα τάς κλεϊς ό τήν έπιμέλειαν επιτετραμμένος φέρων 
αύτψ ένεχείρισε. Αοοθβδίί αά ΙΐδΒΟ αΐί^ιά, ςυοά οάία ίη ίπιρβΓ&ΙοΓβπι 

6Χα8ρβΓ&νίΙ. Ιρ80 Ρ&8θΙΐ&ϋ8 Γθ8ΐθ άίθ,ΟΓίΟ ίηΙβΓ 800108 

η&ν&1β3 βί Αηηβηίοδ οοηΟίοΙυ υΐΓΪηςαβ πιαίΐί ρβ• 
ΓΐβΓυηί, β( ζηοΓίβπι φ^γο βναβϋ δίδίηίυδ ραίποίυδ, Προσεγένετο δέ τοΤς είρημένοις καί Ιτερον, 6ΐΛρ 
έπι πλέον εξήρε τλ κατ* αύτου μΤσος. Συμβολής γενο- 
μένης κατ' αυτήν τήν έορτήν του αγίου Πάσχα μέσον 
πλωίμων και *Αρμενίων, πολύς ανθρώπων έγέ^ητο υΓΐ)ί8 ρΓφΓθΟίυβ. Εχίη(]βΓ&πι& οΙ>Ιίηυϋίαιρ6Γ&ΙθΓ6αι Ο φθόρος, μικρού δ' &ν άπεβίω και ό μάγιστρος Σισί- οίνίϋυβ ίοΓβηδυαι, ςυοά β08 1ιυ3υ8 ίυπιυΐίυδ αυοΙΟΓβδ 
οβηδβΓθί, 8ΐ&1υί88θ ΙυάΙδ βςαβδίΓίϋαβ βοδ ίη ο&δδββ 
&ΙΐΓ&ο1θ8 υΐοίθοί. Ρ&αίο ροδΙ Ιυάί βςυβδίΓββ ΓαοΙί. 
Ι1)ί ΝίοβρΙιΟΓηδ, αΐ οίνίΙ)υ8 οδΙβηάβΓβΙ ςηίά τβί οοη- 
ίΐίοΐαδ ρυ^η» βδδβΐ,&αΐ βΐίαπι υ1 βΟδ ΙβΓΓβΓβΙ, ςυοδ- 
άααι ηυάίδ β^αάίί& άίπιίο&ηάο ρροΒίίί δίιηυΙαοΓαιη νιος χα) επαρχοσ, Διεδέδοτο δΐ φήμη έ/ τούτου ώς 
χαλεπαίνων τοις πολίταις 6 Νικηφόρος, ώς αΙτ(οις 
τάχα της αταξίας, έν ήμέρ^ Ιτπτοδρομίας μέλλει 
σαγηνεύσας τόν δήμον τιμωρήσασθαι. ΚαΙ δή μετά 
μικρδν Ιπποδρομίας τελούμενης, βουλόμενος ό Νιχη- 
φόρος ένδείξασθαι τοΤς πολίταις καΐ τήν του πολέμου ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛΙ. [19) Ζοη&Γ&8 Β0ΓίΙ)ί1 άβ Ιιβχα^ο νβΐ δβχΐυΐα (η&αι 
έζαγιον Ιβ^ο) 60 ΙΟ Γβάβ^ίδβθ τετα(3τηρόν. Οαοά δίο 
ιηΙβΠί^ο, ροδΙβηοΓίδ ηυπιηιί&ά ρηοΓβπι ίυίβδβ βαιη 
ρΐΌροΓίίοηβπι ςυο βδΐ 1;>β8δί8 &α &βββηι, υΐ π]8^0Γ 
ιηϊιιοιΐ• βδδθΐ ββδςηίρΐυβ. Ν&ιη υ1 & 6 έξάνιον, ίία 
ΐί4τηαρτηρόν νίάβΙαΓ άίοΐαδ. ϋΐ βί νβίαβ 6 (υθγΜ ^Γ&ϋα οΙ>ο1οβ, ηονυδ 4 ο1)ο1θ8 λρρβηάίδδβΐ. *'Βζ- 
οδον ρΓΟ βυπιρίυ νίάβΙϋΓ 1)ί8 Ιιίο ροβυίβββ. Χυι«. 

(20) 1.ί1)Γαηαδ ηοη ίηβρίβ, ΚαΙ μήν ?δει μάλλον 
αυτόν διά τοΰτο διηνεκώς του παλατίου διάγειν 
έκτος. Χγι.. 405 ΗΙδΤΟΒΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 106 νυμιβολήν &ιιο(α I9Τ^ τάχα 8* ?9ω< χαΐ έχφοβησαι, Χ •71 βχ1ιί1>6Γβ ^α88^^, θ1>1θθΐΑηάοηΐΐη Βοϋΐοβΐ βρβ• ξ(φη γυμνά λοιβ^ντας ιινάς προνέταξβν ώς έν προ- 
σχήματι πολ«μ(ων παιξαι, βΙ< Ιβτίασιν τάχα των 
θβατων. Τούτου δΐ γενομένου, τ6ν νουν των βλ»πο• 
μένων άγνοι{σαντΐ( οΐ Ο^ωρο^, χαι την χρχτουταν 
φήμην τέλος ήδη λαμ6άν•ιν ύποτοπάναντκς, δρο- 
μαΐοι έπΙ τά< έ(6δους έχώρουν χρημνώδβις οδσας 
χαι σφαλ(ρά<, χαι 6π' αλλήλων συμπατούμενοι 
άπέθνησχον. ΚαΙ άπώλοντο &ν £παντβς 6π* αλλήλων 
χαταπατούμινοι, [Ρ. 660] κΐ μή ό βασιλεύς ώράθη οΙ&ίοηιιη ολώβα. Υβπιιη βρβοΙιΙοΓββ ςοίά Ιιοο 8ίΚ)ί 
νοίΐοΐ ί£;ηοΓ&ηΙβ8, ^&x^ςοθ ιά β§;1 ροΙβηΐΜ ςοοά 
ΓΐιιηοΓ ΓοΓβ οοηβπη&ΓΑί,λ(] βχϋαβ ΙΙιβ&Ιη ρηβηιρίοβ 
&ο 1αΙ>Γίοο8 οιΐΓία ιβ οοαΙαΙυβΓαηΙ, ίϋίςυβ λΐϋ 8ΐ> 
βΐϋβ οβηουΙο&Ιί ρθπβροηΐ ρβπηαΙϋ,οιηηθΒςιΐθ λάβο 
ίανίοβιη οΙ)ΙήΙί ρβΓϋβββηΙ, ηίβί οοηβρβοΐο ίιηρβΓΑ• 
ΙοΓβ,ςαί ία βοΐίο ίιηιηοΙοΒ ιιο ςαίβΐθ &8βί(ΐ6ΐ>Αΐ,8θη• 
8188601 ηοΐβοΐθ 60 Ιιυηο &οοίάΪ88θ ίαπαιαίΐυπι, ίο Αι- 
^εηάί Οηβιη Γθθί88βη1. έπι του θώχου χα6ή μένος άδεής τε χαι ατρεπτος* 6'ν Ιδών ό δήμος μή παραχινηθέντα, χαΐ χατανοήσαντες ώς 
&(οντος αύτοΰ γέγονε τό γενιδμενον, Ιστησαν της φυγής. 

Πρ^οδον δι δημοσ{αν ποιήσαντα τον Νιχηφ^ρον έν τ^ Πηγί χατά τήν Ιορτήν τής Αναλήψεως του 
Χρίστου του βίου ήμων, χαΐ ύποστρέφοντα οΐ συγ- 
γενείς των έν τφ Ιπποδρ6μφ άπολωλ<^ων δεξάμενοι 
έν τ|ί των Άρτοπρατών άγορφ ΰβρεις ή<ρ£εσαν χατ* Οαιη &ά Ροοίοιη άβίηάβ ΙηιρβΓ&ΙοΓ ρυ1>1ίο6 ρΓΟ- 
068818801 Γ6Γϋ8 Α88υιηρϋοοΐ8 ΟΐΐΓίΒϋ, ηάβαηίοαι 
οο(ζη&ϋ βΟΓΟιη ςαί ίη Οιγοο ροηοηοΐ ίη Γογο ΑγΙο- 
ρηιΐοη ηαοϋ οοονϋϋβ ρΓΟΒβάοηιηΙ , Οβςϋίοβααι 
ϊιοιηίοίά&πι 6( ρορυΙ&ηυαιο&αςιιίηθοοηίΑιηΙηβΙυιη α^ου απρεπείς, άλάστορα χαΐ παλαμναΐον άποχα- Β νοο&η(68,ρα1ν6Γ6θΐςυ6Αάν6Γ8α86υπΐ οΐ8&ΐΑ]&οΐ8α λουντες χαΐ 6μο<ρύλοις α'ίμασι μιαρ^ν , χαΐ χ($νιν 
χαι λίθους ίπεμπον εΙς αύτον &χρι της άγορας του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου . ΚαΙ άπεπάγη μέν &ν τφ 
δέει, εΐ μή τίνες έντιμ^εροι των πολιτών προλα- 
βόντες τους μεν αταχτούντας ανέστειλαν, αυτόν δΐ 
εύφη μουντές &χρι του παλατ(ου προέπεμψαν. Διά 
ταΰτα πάντα άπηχΟήσΟαι παρά των πολιτών επι- 
σταμένος χαι έπίθεσιν όφορώμενος την άχρ<$πολιν 
έδομήσατο. *Αλλ' ούχ ήδυνήΟη διαφυγβΐν το χρ<ών. 168, άοηοο ιιά ΓοΓυιη 0οη8ΐ&ηϋη1 Μ&^ηΐ ρβΓΤοοϋ. 
ΕΙ Γαί886ΐ 8800 6ζ&αίαι&1υ8 ιηοΐιι, ηΐβί οίνίυπι 1ιο• 
ηοΓ&ΙίθΓ68 ςυίάαιη οαιη ΓορΓΟΒΒίβ 1υιηα1ΐα&ηϋΙ>α• 
8ϋρα886ηΙ οΐ Γ&υ8ϋ8 &οο1&ηι&ϋοηίΙ)θ8 ρΐΌ8θοιιΙί ίη 
ρ&ΐαϋυαι ά6άυχί886ηΙ. 01) 1ι«ο οιηηί& Ιηνί8αιη 8β 
οίνίΙ)υ8 οοΓαβηο οΐ ίη8ί(ϋ&8 ϋηιβηβ ΕΓΟΟίη θΧ8ίηιζί(• 
Ν6(ΐιιο 1αηΐ6η ίαΐυιη θνϋ&νϋ,86(1 ςοοΙοιηροΓβ •99 
οιηοία 8ίΙ)ί ίη ΙαΙο 8886 ρυίανίΐ, νϋαιη αιηίβίΙ.Ουο• 

ΐηοάο Γ68 8ίΙ &0ΐ8, 800 άίοΟίΟΓ ΙΟΟΟ. άλλ' Β-η χαλως Ιχειν αύτφ τά πάντα ψήΟη, άπέ(^^ηξε τήν ζωήν. ΚαΙ δπως, έν τφ πρέποντι χαιρ^ 
ρηΟήσεται. 

Τετάρτφ δΐ της αύτου βασιλείας Ιτει, μηνΐ Ίου- £ 
νίφ, της ι' Ινδιχτιωνος, τάς έν τξ βρ^ΐ[Ι πάλεις έξτ^ει έπισχλψ^μενος, χαΐ γενόμενος &χρι τής λεγο*• 
μένη ς μεγάλης σούδας Ιγραψε Πέτρφ τψ Βουλγα- 
ρίας ^ρχοντι μή έ^ τους Τούρχους διαπερ^ν τ^ 
Ίστροι χαΐ τά 'Ρωμαίων λυμαίνεσθαι. Τούτου δΐ 
μή προσέχοντος άλλα παντοίαις άφορμαΐς πάρα - 
χρούοντος, τ6ν του έχ Χερσώνος πρωτεύοντος υΐόν 6 
Νιχηφόρος τόν Καλοχυρόν ποηριχιύτητι τιμήσας 
προς τόν &ρχοντα *Ρωσ(ας έχπέμπει Σφενδοσθλά- 
βον, δωρεών ύποσχέσεσι χαΐ φιλοτιμιών ούχ βλίγων 
άναπείΟων έχστρατευσαι χατά Βουλγάρων . Πεισθέν- 
τες ο^ν οΐ *Ρώς χαΐ έπελΟύντες τ^ Βουλγβφί^ χατά 
τ^ Αδγουστον μήνα, της ια' Ινδιχτιώνος, πέμπτφ 
της βασιλείας Ιτει του Νιχηφόρου, τολλάς πόλεις 
χαι χώρας ήδάφισαν τών Βουλγάρ(ι>ν, χαι λείαν ^ι Αηηο ίιηροηί 8ΐιί 4, ίηάίοϋοηο 10, αΐ6α80 Ιοηίο 
βχίϋ ΤΙΐΓ8θίη θΓ^8θοηΐ6ΐηρΐΑΐοιη.Οαχηςιΐ6 α8(ΐοβ 
&ά Μα^η&ιη Ρθ8κ&ιη ρ6Γν6η{886ΐ, Ρ6ΐηιιη ΒαΙ^^Ετίο 
ρηηοίροω 1ιυΓΐ&1υ8 68ΐ ρ6Γ 1ίΙ(6Γ&8 ηο 8ίη6Γθ( Τογ- 
008 ΐ8ΐΓυα[ΐ ^^8^^^βΓβ θΐ ΒοΐΏΑαοΓυαι άίΐίοηοχη ίηΓβ- 
8ΐ8Γβ. ΒυΙ^&ΓΟ ηοη ο1)ΐ6ηαρ6Γ&ηΙθ, 86<1 οιηηί8 ^οηβ- 
η8 &(ϋιίΙ)ίϋ8 ρΓ»Ιβζϋ5υ8 Γβουβ&ηΐβ, Νίθ6ρ1)θΓυ8 
Ο&Ιοο^Γυιη ΟΙΐθΓβοηϋ ρπηείρΐ8 βΐίυιη, ραΙΗοία 
άί§;α1(&(6 θχοΓΟ&Ιυιη, &(1 δρ1ιβα(1ο8ΐΙι1&1>υιη Εθ88θ- 
Γοπα ρπηοίροιη ιηίΚίΙ, 6αιηςϋ6 ιηυηβΓυοιι &ο οίΟ• 
οίοΓυιη ροΐϊίοίΐ&ϋοηίϋαβ λά ίηΓβΓθοάυη Βαΐς&ηβ 
1)6ΐ1οπι 8ο11ίοϋαΙ. Εθ8Βί οΙ)8θουϋ, ίοάίοϋοηο υοάο- 
οίΐΏ&,Αυ§;α8ΐο ΐΏθη86,&ηηο ίπιροπίΝίοβρΙιοη ςοίηΐο 
ία Βα1^8Γί&ιη ίπιρΓ688ίοηθ Γ&εΐ8 ιηυϋΑ8 αΓΐ)β8 &ο 
0Α8ΐ6ΐ]& ΒαΙ^&ΓΟΓοιη 8ο1ο «ςυανβΓαηΙ, ρΓοάαςηβ 
ροϋϋ ΙηςβηΗ (Ιοχηυιη ΓοάίβΓααΙ. Εοάοιη ιηοάο, 8ΐ• πλείστην πκριβαλόμενοι επέστρεψαν εΙς τά 1<$ια. ^ ςυβ θΐίααι 8ΐΙ(|υ&ηΙο άαΓία8,&οηο ρΐΌχίαιο ίη8θ€α1ο ΚαΙ τφ Ιχτφ δΐ πάλιν της βασιλείας αύτου χρύνφ 
έπεστράηοσαν χατά Βουλγαρίας, χαΐ τά δμοια τών 
προτέρων ή χα^ χείρονα διεπράξαντο . Λευτέρη δΐ 
£(πτ$μ6ρ(ου μην&ς, ώρ^ της νυχτός β', Ινδιχτιώνος 
ια', γέγονε βρασμός χα^ χλόνος γής εξαίσιος, χαΐ 
2παθ< χαχώς 'Ονωριάς χαΐ Παφλαγονία . Έγ^νοντο 
δι χαΐ &νβμοι χατά τ^ι Μάΐον μήνα της αυτής Ινδι- 
ιΐτιώνος σχληροί χαΐ χαυματώδεις, οίτινες τους χαρ- 
ιιο6ς διέφθ8φαν αύταις άμπέλοις χαΐ δένδρεσιν, ώς 
εντεύθεν χατά τήν ιβ' (νδιχτιώνα σφοδςύτατον έπ• 
8ν•χ0^ναι λιμ^. ΚαΙ δέον τόν βασιλέα της τών 6π- 
ΐ}Χ^«•ν φροντ(0«ι σωτηρίας, 6 δΐ τ6ν βασιλιχ^ν ο'ίτον 
γλ(βχρ«>ς «Μλών, χαΐ χαταπραγματευύμενος τήν 

ΡΑηοΐι• Οι. ΟΧΧΙΙ. Βυ1^&Γ08 ΐΓ&εΙ&νθΓυηΙ. ΙπάίοΙίοηβ υηάοοίιηλ, ρο« 
8ΐη<ϋθ ΚλΙβοάβΓαπι 86ρ1θΐη1)Π8,Ιιορ& ηοοίίβ (Ιαοάο- 
ο1ιη&,ΓΓ8£^θΡ βΐ ΙβΓΓ» ιηοΙα8 1ΐ0ΓΓβιιι1ιΐ8 ίοίΐ,&ηΐίχϋ- 
ςο6 Ηοηοηηάοιη βΐ ΡλρΙιΙ&^οηίΑχη• Μ&ίο οΙΙαπι 

106086 6^ 080601 βΟΟΐ ▼6θ1ί 8ρίΓ&ηΐθ1 88ρ6Γί 6ΐ ΟΡΟη- 

ΐ68,(ΐοί ΓΓυοΙυ8 ποα οοπα νϋί1>υ8 &ο 878 &ρΙ>οΗ1>α8 
ρ6Γ(1ίάθΓαο1.ϋ8ςυ6 &οοο ρΐΌχΐαιο ίηοοοοίο ρ6ηαηΑ 
6Χ8{ί1ϋ £^Γ&νί88ίπι&. 11)1 1ΐΏρ6ηιΙθΓ, ςυβιη οοονοοίο- 
1>&1 88ΐοϋ8 8α1>άίΙοπιπι οογαοι £^γ6Ρ6, ίΓοπΐ6ηΙαιη 
8αυιη ιη&ςηο ν6θά6θ8 &ο οχ 0&1&αιί1αΐ6 βαοπιιη 1θ• 
ΟΓοιη ίαοΐοαο, ςαββΐ Γβ ρι^οίαρο §^68ΐ& ^80^&ν^^ ββ 
πιοάίυπι αοΓΟο ηυιηοιο νοηάί βοΐϋααι άοοϋαι τβη• 
άίάί886. Ιιοηβο 8ΐ1(0Ρ ΒΕβϋίαβ Μιιοβάο ίιηρβη1<Ντ; 107 αΚΟΕΟΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 108 φΐί οαιη ΐΏ&£[ηλ Οοιηιηίολ άίβ ίη βάοιη Αροβίοΐο- Α ^μ?ορ«ν των 6πό χκΤρα [Ρ. 661] ηδχιι &ς τι μέγα ηιιητβηΐ88βΙ,6ίτββςαθ ςυοβά&ιη νβοβΓ&αάο &8ρθβ1υ 
νίάθΓβΙ ΐΗβϋ ναϋα βΐ ιηοΒΓΟΓβιη ρΓΟ ββ ίβΓβηΙοβ,ΑΐΙ 
8θ νοοΑίοβ ίηίθΓΓ09&νϋ οπΓ ηοη ίρβί ςηοςυο βρίβη- 
άίάο Αΐηίοΐα &(1 βαχη βοίθΐηηϋ&ίοχη 800βΒ8ί88βιι1,8θά 
νβΐυϋ ίη ιηαβ[η& αΐίςαα οϊγϊΐβϋβ βαΙ&ιηϋΑΐβ πκβγθ- 
ΓβηΙ; ουζηςαβ αηυβ βοηιχη ΓΟβροηάίθββί : « ΤΐΙ)ί 
ςυίάβιη, άοιηίαβ, βί ϋβ ςυί ϋΙ)ί αβίΕΐιΙ, βρΐ60(]ί(1θ 
νβ8ΐΪΓί θΐ ΙβΒίΑΓί οοηνβηϋ : ηοη ίίθηι βοβ ΙιβΒΟ (ΙβοβηΙ, 
ςυί ίη άίβοποιίηβ τηορϋβ 8ΐιηΙοοη8ϋΙυϋ.νΜ6Γββηίηι 
ί^ΟΓΑΓβ οΐ) νβηΙΟΓαπι αβρβΓϋ&Ιθπι άαθ9 ίΓυιηβηΙί 
πιο(ϋθ9 αυΓβο ηαηαιηο νβηάί, » Ιι&β νοοβ &υάί1β ^β• 
ζηίΐϋΐη βχ ίιηο άηχϋ ρβοίΟΓβ,βΙ χηίββΓαϋο Ι&βΓγίΒ&θ 
θί 6ζρΓ688ϋ, οοηβοΐαίιΐδςυθ 608, υΐ ίη ραΐαΐίυιη 
Γθάϋΐ;, οοηνοε&1θ8 ςηΐϋαβ οίνίΐία βΐ ίΐΏρβΓ&ΙοΓία χβΕτωρθωχώς ^ι μοδ{ου τφ νομ^σματι πικρασχομέ- 
νοιι αάτός δύο πωλεΐσθαι τούτον Ιπέταξβ, μή τόν Μα- 
χιθένα μιμηνάμενος βασιλέα Βασ(λ«ιον* ουτας γέρ 
χατά τήν χαινήν Ευριαχήν απερχόμενος έν τψ τ»ν 
Μεγάλων Αποστόλων ναφ, χαΐ θεασάμενος «ολίτας 
τινάς Ιεροπρεπείς μεν χαΐ σεμνούς, άλλως $^ σκυθρω- 
πούς 7μ\ χατηφιωντας, έγ^^ύς έ^υτοΰ παραστ^^ιοάμενος 
δ(ά τ( μή χαΐ αύτοΙ λαμπροφοροΰντες έν τ^ ^ρτ| 
πάρεισιν άνηρώτα, άλλ' ώς &ν έν μεγάλη συμφορά 
της πόλεως οίησης στυγνάζοοσι. Προς 8ν άιαχρί- 
νατ6 τις των πολιτών* μ Σο{, ώ δέσποτα, χαΐ τοις 
έστώσιν Εγγιστά σου πρέπει τ^ λαμπροφορεΐν χαι 
χαίρειν* οις δΐ του θανάτου πρ^σεστι προσδοχέα, τά 
τοιαύτα &πεο{χασιν . "Η αγνοείς &ζι δύο μέδιμνοι η6§;οϋ& οοχηιηθαά&ΥβΓαΙ,πιυ]Ιί& ββΐ ίηββοΐαίυβ οοη- «^ σίτου τφ νομίσματι πιπράσχονται διά τήν των άνέ• νίοίίβ άθ(β8ΐ&1υ8ςυθ, ςυοά άο ο&ΓϋαΙβ &ηηοη€9 86 
ηοη ίβοίθββηΐ οβΓίίοΓθΐη. 81&Ιίπιςυο νβηυπι ρρορο- 
βίΐο 874 8ηο βΐ ρυΜίοο ΓρυιηβηΙο, άαοϋβοίαι αιο- 
άϊθ9 &υΓ6ο νβη(ϋ3α$8ίΙ. Ουοά β^υ8 ΓαοΙυπι ρΓθ5Αη8 
Οβυβ ίβΓίίϋΙ&Ιβιη ββΐ ΐΑΓ^ϋυδ. ΑΙςυβ 1ι8βο Ιαυϋααάΐ 
Βαβίΐϋ (ξΓ&ϋ& άίχί. ΑΙ νβΓΟ Νίοβρ1ιθΓυ8 ^ααάοϋαΐ 
ροΙίυ8 αΓΟί^ οβΓηβηβ 8υ1)(ϋΙθ8 ςααπι αΐίίβ 8υοουΓΓθ• 
ΓθΙ. Ιάβαιςυβ Γαοίβ1)&1 1•θο Γραΐβρ ίρδίυβ οαυροη&η- 
ϋΙ)ΰ8 αηηοηαηι βΐ ηΐ6Γ068 πιυ1ίβή1)υ8 8β άαηβ,αιυΐ• 
ϋδςιαβ βΐ ν&ηί8 αιαίίβ 0Γΐ)6αι ΙβΓΓ&Γυιη ίηιρίβηβ. 
ΤαΓρβ ίΠοΓυπι ςαβ8ΐυ8 8ίυάίυηι ίαοβίο οίνββ 8αΙ)* 
•&ηη&νβπ2η(. Ναιη ουπι &1ί(]Ό&ηάο αά χηίΙίΐ68 
βχβροθηάοδ ίη οαηιρυαι ρΓ0(^Γβ88υ8 ϊπιρβΓ&ΙοΓ ο&ηο 
ουίάλΐη, ςηΐ ίηίβρ πιίΐίίβδ 8β &80πΜ ρ6(6ΐ)&1;, άίοβΓβΙ 
θοςυίά Ιιοιηο ε&ηαβ ίη ηιίΐϋίααι αΐΐβ^ί ρβΙβΓβΙ,&ρΙβ μων τραχύτητα ; • Ηρ^ς ταύτα βύθιον άνοιμώξβκ 6 
βασιλεύς συμπαθείας άπέσταξε δάχρυον, χαΐ τούτους 
μ^ν πζρεμυΟήσατο δαψιλώς, έπανελΟών 8' εΙς τί 
βασίλεια τους τάς πολιτιχάς χαι βασιλιχάς συναγα- 
γών μετερχομένους φροντίδας μυρίαις ΰβρεσι χα] 
άρζΐς χαθυπέβαλεν 6'τι μή α6τφ περί της σιτοΜ^κ 
έμήνυσαν, χαι ευθύς τον βασιλιχόν χαι δημύσιον σιτον 
προθέμενος δώδεχα του νομίσματος δίδοαΟαι πα^ 
εχελκύσατο* ού τήν προαίρεσιν άποδεξάμενος ό Θε^ 
εύθηνίαν πολλή ν τοις άνθρώποις παρέσχετο, Άλλα 
ταύτα μέν ε'ς Επαινον έχείνου έ^^έθη* 6 δέ Νιχ^• 
φύρος Ιχαιρε μάλλον ^ έβοήθ^ι θλιβομένους 6ρών 
τους ύ7Γηχ(^ους. Και ούχ ο5τος μένον, άλλα χαΐ Λέων 
6 αδελφές αύτοΰ, ταις χαπηλείαις προσκείμενος των 
ε^δών, πολλών χαΐ ποιχίλων δεινών τήν οΙχου/χένην ίη Γ68ροηάϋ 8β πιηΚο ηυηο ναΙίάίοΓβπι 688Θ ςα&πι ^ ένέπλησεν. "Ών τήν αισχροχέρδειαν ε&τραπέλως ο*1 

πολΐται διεχωμφδουν. *Εξελθόντος γάρ ποτέ το\> 
βασιλέως έν τψ πεδίφ ώστε γυμνάσαι τον στρατον, 
έπεί τις ήλθε πολιάς τήν τρίχα χαι έπειράτο συν- 
αριΟμηθηναι τοις στρατιώταις, φησί προς αύτύν' 
(( Σύ δέ, ώ άνθρωπε, γέρων ών πώς τοΤς έμοις στρα- 
τιώταις έπείγιϊ συναριθμηθήναι ; » Ό δ* εύστόχως 
ύπολαβών, « Πολύ δυνατώτερύς εΙμι νυν, Ιφ][^, 1} £τε &άοΐ68θ6η8 Γαΐ88θΙ. ΕΙ ςαί Ιιοο νβπιπι 688βΙ, ίηΙβΓ- 
Γθ£;&ηΙβ ίαιρ6Γ&1οΓβ:<( Εο,ίηςυϋ,ςηοά οΐίπι υηο αη- 
ΓΟΟ βπιρίο ίρααιβηΐο άαο8 οηβΓ&1)&πι &8ίηο8 : Ιβ 
«υΐβιη ίπιρθΓ&ηΙθ, ςααηΐηπι (1αοΙ)α8 &ηΓβί8 βπιί- 
Ιαρ ίταιηθηΐί, Ιι&υά ^Γ&ν&Ιβ ΙιυαιβΓίδ ροΓίο. » 
ΙαιρβηΙοΓ άίοΐβπυπι ββηϋβηδ αΙ)ϋΙ, ηίΐιϋ ρβΓίυΓ- 
1)αΙη8. {{χμαζον. » Αύτου δέ, « Και πώς ; κ έρομένου, » "Οτιπερ, ίφη, τόν του νομίσματος σΤτον πρύτερον δυσιν ήμι^ 
νοις έπιφορτίζων^ έπι της σης βασιλείας δύο νομισμάτων σΐτον άβαρώς έπΙ τών ώμων φέρω. » Συνείς οι»ν τήν 
είρωνείαν άνεχώρησε, μηδέν ταραχθεί^. 0»ΐ6Γυιη δ&ΓΑΟβηί &αιί88ί8 ίη δγΓί& βί Οϋΐοία υρ- 
1)ίΙ>α8, ^ο&ηηθΠ1 &Γθ1ιίβρί8οορυοι Ηί6Γθ8θΐ7η)(Β νί- 
ναιη οοπ)1)η88βΓυηΙ, ηυοά βυβρίο&ΓβηΙαΓ 6303 ίη8- 
ϋηοΐα ΝίοβρΙίΟΓαπι ίρ8ί8 1>6ΐ1οη) ίΠαΙοΓοαι. Ιηοβη- ΟΙ δΐ Σαραχηνοι μετά τ^ άλώναι τάς έν £υρ(^ χαι 
Κιλιχί^ πάλεις τόν αρχιερέα τών Ιεροσολύμων 
^Ιωάννην ζώντα χατέχαυσαν ώς ταις 6ποθήχ«ΐ€ βώτοό 
τάχα μέλλοντος του Νιχηφ(^ρου άφίζεσθαι πρ^< «ύ- άθΓπηΙ βΐί&πι ρυΙοΙιβΓΓΪπιυπι Ιβπιρίυηι ΟοπιΐΗίοί ^ τους- ένέπρησαν δέ χαι τόν περιχαλλή ναόν του Κυ- δβραΙοΓί. Εοάβπι πιοάο Αηΐίοοίιβηί ςυο(]υ6 876 
61ιη8ίορ1ιοπιηι 8υααι ροηΐίβοθοι βυηιιηυηι ίηΐβπ- 
ϋβοβΓηηΙ.Αά ίηιρθταίοΓβαι ροΓΓΟ 8θ οοηΙυΙβΓοηΙ Ογ6- 
£;οηυ8 βΐ Ρ&ηοΓ8ΐία8 Γγ&Ιγ68 £;θΓαι&ηί, βίςυβ 8υ&αι 
άϋίοηβηι, ηοιηιηθ Τ&Γοη, οοηο6886ΓηηΙ. 0αο8 ίΐΐβ 
ρ&ΐΓίεί& άί§;ηϋ&ί6 0Γη&ΐ08 ρΓφάίίβ Γ8άί1α8 &οιρΙθ8 
Ϊΐ8ΐ>6ηϋ1>α8 άοη&νίΙ.ΌΙο Πΐ6η8ί8 0606ηιΙ)η8 22,Ιιογ& 
ΐ6Γΐί&, 1&η1υ8 ίαϋ βο1ί8 άβίβοΐοβ ηΐ ιΐ8ΐΓα ηαοςαβ 
&ρρ&ΓαβΓίηΙ. 

^α^1 Τΐίθορίι&ηο Αα^βΙα οοηβυθίαάίηβπ) ΝίΟθ- 
ρ6θΓί &νβΓ88η8, Τήιηί80«ιη, β]υ8 Γ&ηαίίίαΗυπι αά ββ 
τοοαίί οι:^α8(1αιη ηιΙηΐΒίοήο, ^οιηο 8α& (ίη ςαη Ιααι ριαχου Τάφου. Το δ' αυτό τούτο πεποιήχασι χαι οΐ 
'ΑντιοχεΤς, Χριστοφύρον τόν αυτών άνελύντες αρχιε- 
ρέα. [Ρ. 662] Προσιρ^ύησαν δΐ τψ βασιλει Γρηγί- 
ριος χαΐ Παγχράτιος οΐ αύτάδελφοι , της εαυτών 
παραχωρήσαντες αύτφ χωράς του Ταρών* οΰς ιηι• 
τριχίους τιμήσας χαι χτήμασιν έφιλοφρονι{ο«τφ 
πολυπροσύδοις. Έγένετο δΐ χαι ηλίου (ίχλειψις τ^ 
χβ' του Δεχεμβρίου μηνός, περί τρίτην ώραν, ώς χ«Ι 
άστρα φανήναι• 

*Η δΐ βασιλίς Θεοφανώ άποστρεφομένη τήν σονον• 
σ(αν του Νιχηφύρου, τίνα τών του Τζιμισχή μη«« 
πεμψαμένη εΙσχαλεΤται τούτον έν τφ ^δ(φ οΓχφ «χθγ 109 ΗΙδΤΟΒΙΑΕϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 110 λάζοντα- Ιφθη γάρ 6 ^νιλβ^ς 6ιά τινχ 6ποψ(αν Α ρΓΐν&1<ΐ8 (ΐ6£;65&&,ο1> βυβρίοίοηθίη ςα&ηιά&πι άοηαβ• παραλύνας τούτον της του δομιστίχου άρχης χαΐ έν 
τφ 1δ(φ οΐχψ άπρ^ϊτον «Τναι κβλκυσας . Διεπράξατο 
$λ ή μοιχαλ^ς χαΐ γράμματα τούτον δ^ξασθαι τήν 
χάΟοδον Ιπιτοέποντα. Καΐ 6 ιημφθ<'•< έχκΤ6«ν αύτ^ν 
άναλαβ(^μκνος κΐς Χαλκηδόνα άφίχετο. ΚαΙ το5 Ρα7ΐ- 
λέως ύπομνησθέντος «Ι δεΤ τούτον εισελθκΐν έν τζ 
βαίτιλίδι, χάχείνου ιτροσμένειν μικρόν έπιτρέψαντος, 
ΐχε^νη νυχτός ια' του Δόχεμβρίου μηνός, Ινδιχτιώνος 
ιγ*, Ιτους ^ςυοη', άποστε(λασα άγει τούτον προς τον 
κάτωθεν του παλατιού χειροποίητον λιμένα νυκτός, 
καΐ χοίνψ άνιμήσατο μετά πάντων των περί αυ- 
τόν ή(ταν δι ό πατρίκιος Μιχαήλ 6 Βούρτζης και 
Λέων ταξιάρχης ό Βαλάντιος καί των του Τζιμισκή 
«ιντικωτάτων ό Άτζηποβεόδωρος χαΐ Ετεροι δύο . βϋοΐ οΓΟβίο (]θ^6^(^8 &1) ίιηρβΡ&ΙοΓθ, βΐ άοχηΙ ια» 
86 οοηΙίηβΓθ ηβςυο αβςυβιη ρΐΌάΐΓθ ^υ•βα0) βνοοιιΐ, 
αοίβοςυβ ΗΐΙβΓ&β βϋαιη &(1υΗβΓα αΙ) ίοαρβηιΙΟΓβ οΙ>- 
ϋηβΐ, ςυίΙ)α8 ία υΓΐ)βιη ϊβ ρβάίΓΟ ^ϋ56^βια^• ^αί 
ιηίθβυβ ΓυίΙ, ίβ Τζίιηί8β(ΐιη άοιηο 8α& Οΐλίοθάοηβιη 
&άάυοί1,Οαιηςαβίίηρ6Γ&ΙοΓ8υ1)ΐηοηίΙα8 υίΓυιη ουιη 
νβΐΐβΐ ΟροΗιι ίη§;Γβ(]ί,6υαι &Ηςυαη1υΙυιη θΧ8ροο&ΗΓθ 
3υ88ί586ΐ, Τΐιβορίιααο ηοοίβ, 11 ϋβοβΕη1)Γίβ, ίαάί- 
οΐίοηβ 13,{ΐηηο (ηυηάί 6478, 0118818 8αί8 ΤζίοαΐβΟΑίη 
ηοοίυ αά ροΓίαιη ΐΏ&οϋ οοαί'βοίυοα, ςυί β8ΐ ιοΓγα 
ραΐ&ΐίυπ), άθάυβίΐ, ο( ίιηρβϋίαιη οογΙ)! ουαι βοοηβ 
ίη ραΐ&ϋυιη ηΙΐΓ&Ιιϋ Εγ&πΙ ουιη βο Μίοΐι&βίαβ 
ΒυΓίζα ρα1ποίυ8,Ιβο ΑΙ)&1&ηΙία8 οοΙιογΙιβ άυοίοΓ,ΑΙ- 
ζγροίΙιβΟίΙοΓπβ Τζίιηίθοβ &ιηίοοΓυιη β(ΐ6ΐί88ίιηΌβ,Α0 Ο'ΐτινις άνελοόντες χαΐ ξιφήρεις εΙς τόν του βασιλέως ^ άυο &1ϋ,>7β η ουπι ίη ρ&Ι&ϋυιη Θ88θη1 βΰΜθναΙί, 

;ώνα, έπει μή ευρον αυτόν έν τ^ ^Ιαάϋβ οίηοϋ ίιηροηιΙοΓίβ ουύίβαΐυιη ίηΐΓ&ηΙ; οαηι- εισελ0όντες κοιτώνα 
συνήθει χλ(νφ, φωραθήναι 6πονοήσαντες μικρού διΐν 
Ιαυτους χατιχρήμνισαν, »ΐ μή που άνδράριόν τι των 
έχ της γυναιχων(τιδος εδρηκότες 6π* αύτοΰ οδηγούν- 
ται, ΚαΙ καταλαμβάνουσιν αυτόν έπ* εδάφους κεί- 
μενον και στρωμνήν Ιχοντα πίλον κοκχοβαφή καΐ 
Αρκτου δέρμα, 6'περ λαβών ήν παρά Μιχαήλ μονάχου 
του Μαλείνου, του 6ε(ου αφότου . Τούτον &ρτι προς 
6πνον τραπέντα, καΐ μηδαμώς έπαισθόμενον της 
άφίξεως των μελλόντων αδτόν άναιρεΐν, ό Τζιμισκής 
τφ ποδΙ νύξας έξύπνισεν. Έξυπνισθέντα δΐ κα2 της 
δεξιάς χβιρός τόν αγκώνα τ^ γ^ προαερείσαντα και 
τήν κεφαλήν όνακουφίσαντα, επιφέρει γυμνψ τφ 
ξίφει κατά της κορυφής άσκεπους ο(>σης (έπεπτώκει 
γάρ έγειρομένου τό της κεφαλής αύτοΰ κάλυμμα) ςιιβ θυιη ηοη ΙηνβηΐΓβηΙ ία οοη8ϋθ1ο ΙβοΙο,άβ^βοΙββ 

ία8ΐά1&8 688Θ 8υ8ρίθ&αΐ68 ^&Iη 86ίρ808 θΓ&α( ρΓβοΙ- 

ρϋαΐαή,οίβί Ιιοαιυηοίο ςυίάαπι οϊ)Ιί^88θΙ βχ ςγ^^^^ 
060, ςαο άαοθ ία βοΐο ^&06αιβη1 Νίοβρίιοηιιη Ρΐιο- 
ο&ηα 1αν6αίυαΙ, ρΓΟ νθ8ΐ6 8ΐΓ&^υΙ& 1ι&1)6η(θαι ρίίβυιη 
60660 ίηΓθοΙυαι 6ΐ θχυνίυπι αΡΒί^ ςυοά &1) ανυαουΐο 
8υο Μίοΐι&θΐο ηιοηαοΐιο Μαΐ6ίαο αοοβρθΓΑΐ. Κ666α8 
ίαιρ6Γ&ΙθΓ ο1)άθΓαιίνβΓ&1, οθςυθ ρ6Γ60880Γυπι &ά• 
νβαίαια 86α86ΓαΙ. Τζίπιίβΰββ 6αιη 6αΐ6β ίβίαιη β 
Βοαιηο θχοίΐαί : 6νί£;ί1&π1ί άΰχίΓΟΒςαθ ιη&αυβ οαύίΐο 
ΙβΓΓο ίααίΐβαΐί βΐ 6αρυΙ αΚοΙΙβηϋ 1>6ο ΑΙ)αΙ&αΙία8 
βΙγιοΙο βαβο νυίαυβ ία^οαβ ία αυάααι οιιραί (άβοί- 
άοΓ&Ι βηίιη ορθΓΟΰΙααι 6αρίϋ, άαπι 86 βιιΜβν&Γβϋ) 
1α6υ1ϋ, πιβάίο ΟΓααίο άΐ8866ΐο. Οβίαάβ 6υαι α ΐ66ΐο Λέων ό Άβαλάντιος γενναίαν πληγήν, και διελαύνει Ο &αΓ6Γβη(68 &ά Τζΐαιίβο&ιη άυ6ααί ία 8611& ίχηρ6ΓΑ- μέσον το κρανίον. ΕΤτα της στρωμνής αυτόν ανάστη- 
σα ντες αγουσι προς τόν Τζιμισκή ν έπί της βασιλι- 
κής χαθ{σαντα κλίνης, και πολλά παροινήσαντες καΐ 
κατονειδ(σαντες κ«2 δυσφημήσαντες εΙς αυτόν μηδίν 
οίλλο λέγοντα άλλ* ή, « Κύριε, έλέησον, » καΐ, « Θεο- 
τόκε, βοήθκι» » τνλευταΤον έπε£ περ κατεφωράθησαν 
παρά τών προκο(των [Ρ. 663] του παλατίου καΐ συν- 
ίστατο έπ' αυτούς πλήθος αμυνομένων, άποσφάτ- ΙΟΓία 86ά6αΐ6ΐη, πιυ11ί8ςυ6 6οηΙυαΐ6Ηί8 βΐ 6θονϋϋ8 
βχα^ϋαηΐ, αίΜΙ αΐίυά (ϋοβηΐβπι ςιιαιη : < Οοιηίαβ) 

Χηί86Γ6Γβ, 0ρ11υ1&Γ6, 06ίρ&Γ2ί. » ΤϋΠάβΙΏ 6αΐη Γ68 

6ΐου5ΙΙοη5υ8 ραΐαϋί ίαηο1υί886ΐ, βΐ ιηυΐΐίΐυάο αά 
ά6Γ6η(ΐ6ηάυοι ίηιρβΓ&ΙοΓβιη &οουΓΓβΓβ1,Νΐθ6ρ1ιθΓυπι 
3υ|ζυ1&η^ο&ριι1ςα6 6]υ8 Γ686θ(ϋπι <1βΓ6η80ΓίΙ)υ8 ρβτ 
ί6α68ΐΓ&ιη 08ΐ6η()αα1. Ηυ6 ραοΐο ϋβ 8θά&1ί8, Τζίαιί• 
86» 111)6Γ6 ςαββ ν6ΐΐ6ΐ &^6ηόί οο6&8ίο ά&ία. τουσι τούτον, και τήν κεφαλήν άποτεμόντες διά τίνος θυρίδος τοις ε!ς βοήθειαν συντρέχουσι δεικνύουσι. ΚαΙ 
οΐ μεν ούτω κατεστορέθησαν. τοΤς δΐ περί τόν Τζιμισκήν καιρός έδόΟη άδεώς και μετ' αδείας πάντα ποιεΐν. Λέγτκαι δΐ 6τι πρό δέκα ήμερων του θανάτου 
αύτοΰν {γγραγ^φ κ{>ριν 6 βασιλεύς, έ^|$ιμμένον έν τφ 
κοιτών ι α6του χαΐ μήνυαν άσφαλίσασΟαι εαυτόν ώς 
έπιβουλευόμενον 6πό του Τζιμισκή. Καί τίνα δΐ κλη- 877 ΡβΓαηΙ άβηθίη €ΐίβΙ)υ8 &η1βςυ&πι ίαί6Γβ6θΓθ- 
ΙΏΓ, Νί66ρ1ΐ0Γαιη ία 8ΐιο 6αΙ)ί6υ1ο ίανθοί88θ 1ί1)β1- 
Ιοοι, 6μ^α8 86ΓίρΙυΓα ιηοη6ΐ)&1υΓ αΙ 8ίΙ>ί ο&νβΓβΙ : 
α&ιη & Τζίαιίβοα ίρβί ίη8ί(11&8 ίίβπ.ΟυβιικΙ&ηι θϋβπι ριχόν φασι χατά τήν έσπέραν της αναιρέσεως δεδω- Ο οΙθΗουιη ρ6ΓΐιίΙ)6η1 νβ8ρ6Γί, ςα& αοοίβ (3βίο<ΐ6 ρ6Γ- κέναι αύτφ γράμμα περιέχον προς Ιπος ταύτα* « "Ω 
βοσιλευ, άσφάλισαι σεαυτόν κίνδυνος γάρ σοι κατά 
ταύτην τήν νύκτα ού μικρός άρτύεται. » Τό δΐ 
γραμμάτιον &ύΐλοι μεν λέγουσιν ώς απολαβών 6 βασι- 
λεύς λητήριον κίναι ούχ έν^γνω τοΰτο, ^λοι δ' 6'τι 
άνέγνω μίν, άλλ' ήμέλησε τής ϊαυτου φυλακής, του 
χρεών έμποδίσαντος, αποθανόντος δε τούτου ευρέθη 
ίχροί τά γιγραμμένα. "Αλλοι δ* 6'τι άνσγνους επέτρεψε 
τήν ζήτησιν χαί φυλακήν τφ πρωτοβεστιαρίφ, (γράψε 
Λ χαΐ τφ ά^ελφφ Αέοντι έπ' ο-'κου διάγοντι λαόν 
ν9οιι)ογ ειληφένα^ και φοιτήσαι τήν ταχίστην προς 
τό ινχλάτιον. Τούτο δΐ διακομισθίν έκεΤνος διξά- ΙίΙ, ΗϋβΓ&β 61 6χ1ιί1)υί886 ία ςυ1ΐ3υ8 Ιιφο οοαίίαβ- 
ΓβαΙιΐΓ : « Μααί Ιβίρβυαι, ίαιρβΓ&ΙοΓ : οαπι Ιι&β 
αθ6ΐ6 111)1 ρβηοαίαιη Ϊι&αάΐ6ν6 ίηιρ6α(ΐ6ΐ. » Ε88 1ίΙ• 
ΐ6Γ&8&1ίί ΐΓ&€ΐααϋαιρ6Γα1θΓ6α[ΐ αοα ΐ6£;ί88θ,ορίο&Ιυχη 
118 ρ6ΐίϋοα6ηι αΐίςυ&πι 6οα1ία6Π.Α1ϋ 16^1886 &ίααΙ, 
86(1 βαί 6α8ΐοάίβοάί ταϋοαβαι ηοο άϋχί886 υΐΐλΐη, 
ίβίο ίπιρθάίΐυιη : ε&βςαθ ΙΙΙΙβΓ&β Ιρβο οοοίιο ίονβο- 
1&8 ίυί986. Νοα ά68υο1 ςυί ί!8 Ι66ΐί8 ίπιρβΓ&ΙοΓθία 
α586Γ&η1 ίαςιιίβίΐίοαβηι 6ΐ 6υ8ΐο(1ί» οαυαιιβ ρροΐο* 
ν68ΐί&Γίο πι&αά&886; 8ίοιυ1ςυθ ΓγαΙπ βυο Ιλοώϊ 
άοτα\ 8υΦ άβ^εαίί 80ΓΪρ8ί886 υ1 βυιη βΓΟί&Ια ιΠΑίιβ «β 
ροΐαϋϋΐη 06ΐ6ΓΓί(χΐ6 νβηί&Ι ; Ι<6οη6ΐη ΙϋΙβΓ&8 «οοορ^ III ΟΕΜβη 1Μ ΙΜ ηυη ΐι|ι•ΓυΙ•Μ,4οο4 Ιιΐίπ ΐοή^ 1αΙΙ0 ββη $Μψ» ^ 
0«ΗϋΓ•1 •1 1ιηρ•η»ίΜ)ηι• Ι•Ιο ΙιιιΙί^κρ 4•Ι««Ι«η((•τ^ 
ΜΐΙ Μ• Ιη •ιιΙ ϊβοΐυΐΐ •ροΗ<1» ιΙ•ρο•ιιΐΜ•. ίο4« ίΙ•ίΙ# 

•ΐΑίΙη ΙΟ^ΐΜβ, 6ΐ ρΟΓΟΑρίΑ ΜΠίΐΤΟϋ• » »<| |?^ϋ 

ςοΑηΙλίη γο• ΓβΠΌ ιη•ηιιιιι, §ο «4 ρ«ΐΜίοαι €4«κ 

ΙοικΜ•••• θο(1 οιιιη «4 Καικίλπι ΟΓβί ιτ4Μί<Μ<Ι^ μμ 
4ΙΜ0 ςυοβάλΐη ΙοΙογ μ (Ιβ Ιη1•ΓίΜΐ^ς^ ίί/ιτ^ιΑίΜ» 
Νΐο^ρΙιΟΓΟ οοΙ1ο(]ΐιβη(οιΐ| παο ηοη «1 $β ^«Ιι^ <ΐί( 
ΑΟ^ροΗι• 4ο«ηηοηι ΙιιιροΓλΙοΓ^ηι μτνΜΐ^'Η^4.τ': πι 

Νΐ€•ρ1λθτο 1η Μιιβηαιιι Τ•ιηρ1αιιι «ί!«Γ(ΐ^Μΐΐ:.ΐς>|β$ 
Ιι•ο ηΐθΐηοηΑ ρΐΌΐΙΙΙ* §υηΙ; ν«^ΜΜ^ μι Ι#ΐ»ν« αοα 

Ιιο ΗιΙμο ΙηίοτΓοοΙιιηι• 

•1• ^οληηο• ΤιΙιιιΙ§€Μ Ιμ« μΜ«Ι^ {»ρ«τ(ηι 

ολ^ηΐ ΟΗί•, ςαοπυιη }ι(β ^ηίρΛαΐη^ ίΙΙ« •ι»ρ^;ηα«ι 
»ΙιιΙί»»οηυιη ακ*'^*^'^'^^^^*^^>μ ίΜρι^ίΐΜ»Ιιο»« 
€οΗΐ€ΐιΐΑΓΐυιιι Ιηϋίηοοι* ^ιμμ^ Ηϊ€^\^οτηη Λ^ίΛ 
€ΐ€«οριιι<1ο ΙιηροΓίο ηοπ ϊ#τϋ^ «4]ο(ο• Α^ννο α^ 
Βΐΐιιβ ηογΙ η)«κΙ»ΐΓΑΐΐϋ ίΐϋϋΐοΐο ρΓ«•Μ«ι& είβΑτβ' 
ηιΙ,ΒΟοΙα Αά •ο νοΓ'λΙυιη Γ«Γυίη ^«Γ«ο4«ηιιη ιοβίοιη 
Μθ)•οιΙ, ςυίρρβ οΐ Ιοη^ο 1«ιηροΓ« Ιη Γβρο1>1ίΜ 
ιτΦΓΜίυηι, •υΙ)ρΑΐΓοΙΙοιηλοοΜη!οΓ<(, β10ο3•ι«ο1ίιιο 
^θΓρΙιγΓ0(^η11ο ιογογΙν 8ϋ« ιηΐιτίΐο, βΐ /|οΙ •«ρΙ•- 
•Ιηιβ ηη οοηίΓΑ Λκαγμοα ^ι^^μγ•!, β1 ΓβΙσ• •γ• 
άαΙ• •οΙΙ• »« Αθθοηιιηο(]•Γ« οαΙΙοΙ^αΙ• Ια ΐ5ΑΑί1ίυΑ,σΙ 
ρΗιηαιη ΙταοΙαικΙαγοιω Γ•ηιιη ιηοου• Α€ΰ6ρΗ, οη- 
ηΑΑ ΝΙοορΗοπ) 8ΐυ(Ι•ιιΙ«Α • ιιι«(ϋο Αθ1»ιοοιτ6ΐ. 1«ο- 
Ββιη οιίΓορΑΐΑΐΑίιι Ιο ίΦβΙιοιη» ΝΙοβρΙιοπιιη Β^αΙαπι £ Άγκρηνών '»*Μΐν> Ιι^ίίυϋιι .111, ?η 

■ 
%» 
Φ-}^ 9^» "Ρ» ν^» ^ΰοτ^χτι» τ^ 
3ί';»τ φ{0<1^ {>^.« ^η^ ΤΜΛΛτ'ηι^ 

(λ•^/τ« έχΐ ζ^ 9^ηίΛο τβζ^^ [Ρ. 664] *Ρα>^χανον 

β , χαΐ ΐΜ)τκρ&Μΐι< *?*Τ* μάταιν ι12<$τα ιύγυ«#ς «ροοαρμίζ•ο#χι. 'Ος «^^ς τήν 
Ιπιτροπήν ΐ'.λη^ς τ«όν ΐτραγμάτΜν χ Αη» ^ τονς 
β•/νοιαν τφ !€(χη9<$ρ«ρ φυλ ά ιτον τ«< Ιχ μέβοι» «ι• 
«ο(τ^χι, Λέοντα μίν τον χοοροιηλάτην έν Λέββ^ 
πιριορ(9α< χα! Νιχηφ^ρον Βέοτην τ&ν τοΰτο;» οΐιν 
έν τη Ίμβρφ, Βάρ^ βΐ τ^ νκώτιρον ^ΰχα τ^ 
Χχλ8{α< χαΐ Κολωνβ(α< τυγχάνοντα τήν ^ρχην ι^ 
Οίίμχ^ος έν Άμα9Ε(^ παρίπεμψκ. Κα! τους Ιλλ•ο; 
81 ^901 πολιτιχάς ή στρατιωτιχχς μετήλσαν άρχ^^ 
των Αρχων παραλύσας, τους ο(χ<(ους Ιΐϋέντηοι χλΙ 
τψ νέιρ βασιλβΐ φυλάττοντας κυνοιαν. Τοις τ^ ^ 
το^ Νιχηψ^ρου <ρι>γ«8ιυΟ•Τ9( κάΟοίον έπιτρέπκ, χαΐ πρ^ γι των &λλων τοις άρχιιρβυσι, τψ μή Μληι 
ΜΒονρ*^*. τψ τ^μφ &ν ιΙ< κατατομήν χχι ϋβριν 1φ•ν>ρ• τ7|ς Έχχλη9{ας Ιχιΐνος έξορισΟκΤσιν, ώς 1{βη ^6άθ8ς4 

λό|ος ν9τόρτ,3<ν. 

ΕοΐΝΐβ ΙΐΟΟ ακκίο ΟΟηΑΐϋυϋΑι ΟΑ ίρΐΐΑ ηοΰΐο Οΰτω (λ τών πραγμάτων οΙχονομηΟ&ντοβν, χβτ^ 

ΧΥΙ-ΑΝΟΙΙΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. ι^αΑ ηΐΐυηι ΙίηΙ/Γυίη.ΒΑΓ4ΑΐηΟθ6βηΠαίη]οηίθΓβαι^ 
ςαΙ Ιιιηι (>ΙΐΑΐ(ϋ« οΙΟσΙϋηίΑ ρΓββΓΑΐ, αΗγο(^α(ο ιπα- 
{{αΙγαΙιι ΑιπαμΙαπι ΓϋΙο^Αΐι ΑΐΙϋ•(|υβ νβΐ οίνΠββ νβΐ 
ΜΗοοΑ ιπΑκΙιίΓΑίιίΑ ι^ΟΓοπΙβϋ Ιη οπίίηβχη Γβ(]ί{^1» 
Ιη ΑΟΓαιικ^υο Ιογα ιυΐιιϋΐυϋ ΓΑοηίΙίΑΓβ• αοο•, βΐ 
ςοο• ηονο 1ιηρ•ΓΑ(0Γΐ Πϋοι ηο•ιο1. Ηβ(1Ι1υΑ οΙίΑΐη 
άΑΟΓοΙοβ \\η ςιιοΝ ΝΙοβρΗοΓαΑ «οίαπι νβΚβΓθ 
{αυβτΑΐ, ροηϋΩοΙΙιυ» ρΓβισΙρυο ρΗίΐΐΑΗΙ• ; ςυί* 
1>ιη οΑΐοηάΙιηαΑ 1(1 βΜΟ ονΐίπΐηο, ^υο^ οοη• 
νϋΐαίιοηί αΙ> βΟΒροΙίΑΐκΙ» ΑϋοοηΙππηοΙίΑ ΑΓίΙοΙβηάη 
0ΑΙ13Α ΓαοΙο ηοΙϋΐΜοηΙ 8ϋΙ)«οηΙ)θΓο. (21) Ιά τβπιιη 6836 ηυΐΐο ηιθ(1ο ροΙΟΜΐ, οιιπι οπι- Ι) 
Βΐιιο ΌΐβΓςοβ ηΑίιίΑ βϋ ρΑΐΓ« ΙΙοηίΑηο 3, ΑηΙουυΑΠϋ 
ιηιΙβΓ ΊΙιβορ^Αηο Ρΐιθ€» Νΐο«ρΙιθΓθ ΙιηροΓΑΐυη ηϋ• 
ΙμκΙ. Εχ αβ ςοβ ΡΑΟΤιοιυβ, ΐιοηιο Ιοη^^ο ιϋΠαβη• 
ϋΜΪηιιίΑ βΐ ρύηΙίΑΑίιηο•, Α^ΙοοίΑνϋ, άορΓοΗοηπΑΓΑ 
ροΐβ• ΒΑΑϋίηιιι ΙΙ,ΟοηβίΑίιΙΐηαιη 12 οΙγοιΙογ Αηηυιη 
»ΐο Ιηηροη ΜΑΐβ,ςοο α<1 ίοαρβη! βυοΙοΐΑίοιη •ϋηΙ 

Α ΖίΐοίβΟΑ ΑΜΪΙΐ» Α ςΠΑ ▼ΐΐτΐοΟΑ Α08 ν«Ι ρΓΟρΙΟΓ 

«ΐΑΐ«ιη ΑΐταβηΙ,τβΙ ΑΑίΙβιη ηΙΙιΠ ρΓβίΑΓ ηοιτ 
1>Όβηη1. Ναπι ΐη βηβ ΒαμΙη Ζοοαγαα αιΙ β 
^ΙιοοΑ 0Ο8 ίιηρβτΜΑΟ. Ρλητίι^ο ΑΑϋραΙ• 
»ϋο Ιιοηιιη ίπιρΑτϋ ιηιιΙΙο ςοΑίηΙιβο ΑρΙ 
% Αρυά Νοβίταιη β( ΖοηΑΗηπι 1ιαΙ>αα1 Ι (22) Ε^υβ ιηυηυβ Γυϋ ίη οίνββ βΐ γθοι ρυΜΙοΑχη 
ρΓφΓοοΙο υΓΐ}ί8 ηοη Αϋβίαιϋβ : Ιβ βηίιη ίο Ιβζίοο 
Αηοηγιηο 1)ίΙ)1. Ηβ^ίω (ΙίοίΙαΓ 6 της πολιτιίας άρ^- 
ηγ<^<, ήγκμών χ«1 πρώτος. Νίβί οίΑΐυβηΑ Α οοηΑΗΐΐΑ 
ρπνοίρυυιη αΓΩγπιαγθ, οοαι ΟοηβίΑηϋηυΑ ΗοπιαοΙ 
η1ίυ8 8ΐΑϋιη 8αΚ> ρηαιΐ8 ίααρβηί Αυ8ρίοίί8 ΐΓβββίιηιιΙ 
προέδρους 0Γ6ΑνβΓΐΙ, 8θΙ)θ1&Γυηι (1οζηβ8ϋοαιιι, ρπ>Ιο- 
νββϋΑΓίυιη ο( άΓυης^&Ηυπι, ςοο8 ηοη οίΒοϋβ ΑάΜΐ- 
^Γο, Αβά 1η ηβ^ϋοΓοιη Αάηι1ηί8(ΓΑϋοηθΐη ιη«^ 

»ογο1ηπι ΑάνοοΑΓΟ ροΐϋϋ, β1 ^Α^1 οοηιαιαηί ΓαοΙα 
(ΐΐΑίο ρΓββΙρυαοι βχ αΙα πρωτοπρβεδρον, ο1 Ιΐ•» 

ΟαιυρΑΐΑΐΑΑ αΙ Ιοα Ογ. οοηΑϋΙηβΓβ. Οοαβ. ι» ΗΙδΤΟΒΙΑΙίυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 1Ι« τήν β&τΙ^ νύκτοΕ πάσι^ζ 6ιιοψ(ας άπολο0»(ς &ιτ€ΐσι Α. οιηηί ΗΙ)θΓ&Ια8 βυβρίοίοηβ ΤΕίχηΐΒΟΑ, 'ρ&αίο ροβί ίη μΜΧ* &λίγωιν & βανιλβ^ <^ζ την Μβγάλην ΈχχλησίοΕν, 

χ^κρνι του «ατρι^ρχου λαβ<Τν Ρουλ<$μΕνο< τ^ διάδημα. 

**<>¥ ΙλΟ^ντβ βΐ9(λθ&ΐν ούχ (Γασβν ό Ιίολύευχτος, μή 

&ζιον ιΤνκ φι{βνχς έπιβηναι θε{ου ναού νιαρψ χαΐ 

ίτμίζοντι Ιτι τφ σι>γγ«νιχφ αΓματι σταζομένας τάς 

χ^ιρ^ς ίχοντα, άλλ^ σπβυναι Ιργα μκτανο(ας ένδβ(- 

(ασ^αι^ χαΐ οδτ«ικ έφ(£θ6αι πατεΤν Ιδαφος οίχου Κυ- 

ρίοο. Του δι *Ιωάννοο ήπ(ως δεξαμένου την Ιπιτ{- 

μησιν χ«1 «άντα πραξαι μετ' εύπειθε^ας έπαγγει- 

λαμένου , ά«ολογιβ«μένου δ' ^τι χαΐ α&τ6χειρ ούχ 

αύτο< έγενβτο του Νιχηφ^ρου, άλλ' ό Βαλάντιος χαΐ ό 

ΆτζυποΟε^ωρος έπιτροπ{{ της δεσποίνης , ταύτην 

μίν 6 ιεατριάρ)της προσέταττε των άναχτ^ρων χατ- 

κνε)^0ηναι χαι Ιν τινι νήσψ ττεριορισθηναι, έζοστρα- Μ&£^οπιη Τθΐηρίυιη βθ οοηίβΓί,υΙ ιη&ηυ ρ&Ιη&ΓοΙιβ 
(Ιί&άθΐηα 8ί1)ί ίιηροπ&ίαΓ. ΥβΓυιη βυιη Ροίγβαοΐιιβ 
ηοη αάιηίΐΐίΐ, ηοη ΗοβΓΟ ίηςυίβηβ ΙβιηρΙο βαϋΐηβ 
ουοα ^υ^υ8 ηα&ηυβ «άΐιυο ΓβοβηΙί οο^&ϋ ογοογθ 
βϋΠ&ΓβηΙ &1ςυθ ίαοα&ΓβΒΐ ; ορβΓβιη ά&ΓβΙ ηϋ ροΒηί- 
1θηϋ(Β οίβοία ρΓΦβΙ&ΓβΙ : ίΙ& άβιηυιη ρθπηΐ88υχη ίΗ 
υ( 8οΙαιη άοιηυβ 1>6ί ο&ΐοθΐ. Εαιη οΙ)]υΓ^&Ιίοοθΐη 
ρΙαοίάβΓβΓίΤζιιηίβο&,ρΓοίΏίΙΙβηΒ 86 οιηηί&ο1)6άίβη- 
ΙθΓ ΓαεΙϋΓυιη, δβ ςυοςαβ ρυΓ^&ηβ υ1 ςυίιη&ηα8Νί• 
οβρΙιοΐΌ ηοη ίηίυ1ί886ΐ, &1> Α1)α1&οϋο βΐ Αίΐ7ρο- 
ΙΙιβοάοΓΟ 3α88α Αυ^υβίφ ΐρυοίά&Ιο. Ρ&Ιπ&γοΙια ί^- 
ΙυΓ Ιι&ηο ρ&1α(ίο βχί^ί ^αI>6^ βΐ ίη λϋςη&ιη ίη8υ1&ιη 

άβρΟΓίαπ; ΓβΙβ^&Π θίί&ηΐ ΝΐοβρΙΐΟΓί ρβΓ0Ι]880Γβ8, 

6ΐ οοηδοίηάί Η1)6ΐ1υιη βάίοΐΐ ςηοά ιιά οοηΓυηάβηάαβ χισθηναι 21 υλΧ τους του Νιχηφ^ρου αύτ^χεφας, ^ Γ88 θοοίββί&βϋο&δ, ΝίοβρΙιΟΓυβ βάίάβΓΕί. δίΕΐίπι Ι^- 
δια^^αγηναι δΐ χαΐ τόν τόμον (23) δν Ιπΐ συγχύσει ΙυΓ Τζίιηί80& ρ6Γ0α880Γ68 ί8ΐθ8 βχΐόπτββ α^ϋ, β( 
τΜΥ έχχλΤ|9ΜΕστιχών πραγμάτων ό Νιχηφύρος έξ- 
£6ετο. Ευθέως ουν 6 Ιωάννης έχείνους τε έξώσε της 
«^Μβς χαΐ την Θεοφανώ έν Προιχοννήσφ έξώρισεν. 
Ήτις Ιιαΐθεν ύστερον λάθρα φυγοΰσα χαΐ τι^ Μεγάλη 
«ρο99*ιγου9α Έχχλησ{^ , διά του παραχοιμωμένου 
Βα9\.>Λΐο*^ ΙχβληθεΤσα έν τφ θέματι των *Αρμενια- 

ΧΜΓ• Ιξωρίβ^τ, εΙς την παρά του βασιλέως νεουργη• 

9«ΐβαν μιηήν τήν Δάμιδος , ένυβρ(σασα πρύτερον 

εΙς τ^ βασιλέα πολλά χαι εΙς τόν Βασ(λειον, Σχύθην 

1» ^ζ^αρον άποχαλέσασα χαΐ χατά χύ^|§ης αύτφ 
χονδυλονς έπιτρ(ψασα. Έζωρ(σΟη δ^ συν αύττί χαΐ ή ΤΙίθορΙι&ηοηβιη ίη ΡΓθθοηηβ8υιη Γβίβ^αΐ. ΙΙηάβ 
ροβίβα οεουΐΐθ ουπι ρΓοΓυς[{886ΐ ίη Μ8£;ηυπι Τβπι- 
ρΐυσι, θχΙυΓΐ)&1& 60 α ΒλδίΙίο οηΙ)ίοιι1&ηο ίη ρρονίο- 
οί&π) ΑΓηίβηίβαιη 68ΐ 8Μ άβροΓίΑΐΑ, ίη Ο&ηαίάίβ 
ιηοη&8ΐ6Γίυιη Γβοβηδ &1) ίιηρβΡαίοΓΟ οοηάϋυιη,βυπι 
ρΓίυβ ίη ίπιρβΓ&ΙοΓθπι ιηυΐΐα 36618861 οοηνίϋα βΐ Ιη 
Βα8ί1ίαπι, 6υί86^(1ιβΒ βΐ 1)&Γΐ)&Γί ηοπ)ίη6 6θΐηρ6ΐΐΑΐο 

6ΐί&Π1 ρθ^ηθ8 ίη^6886Γ&ί. Μ&ί6Γ ^00^06 ΤΙίθΟρΙίΑ- 

ηοηίδ ίη Μ&ηίίη6υσι 6Χ8Πίί ο&υ8& πιίδβιι ; βάίΰΐίςαβ 
1ίΙ>6ΐ1ΐ]8 ρΐΌΐ&Ιυ8 6ΐ άί866Γρ1υ8 68ΐ, ρΗ8ΐίη&ςη6 Εο- 

6ΐ68ί« 1ίΙ)ΘΓΐΑ8 Γ6(1άϋ&. τ•ύτη< μήτηρ έν Μαντινείφ. Ένεχ8εις δ^ 6 τύμος έ(&^άγη, χαΐ τή Έχχλησί^ έχαρ(σ6η ή πρότερα έλευ- 

[Ρ. 565] τούτων οΙ>ν πραχθέντων, 6ποσχομ^νου (] 
δέ του Ιωάννου χαΐ εΙς έξ(λασμα της άμαρτάδος πένη«ι διανεΤμαι ήν Ιδιωτεύων εΤχε περιουσίαν, 6 
1Ιολύ€»χτος επιτρέπει τήν εΤσοδον , χαΐ χατά τήν 
Ιορτήν Ή|ς Χρίστου του θεοΰ ημών Γεννήσεως είσελ- 
Ι^ντα τοντον τφ της βασιλείας άναδεΤ διαδήματι. 
Πολύν 8λ σάλον χαΐ ταραχήν έχούσης της βασιλείας 
Ιν τ« τ^ Έφ χαί η1 Έσπέρφ (αϊ τε γάρ ληφθεί σαι 
χατά τήν Κιλιχ(αν^ χαΐ Φοιν(χην χαι Κο(λην Συρίαν 
πάλεις των Άγαρηνών, μή σγύντος του Νιχηφύρου 
χαιρ^ τά χατ' αύτάς διαΟέσθαι χαλώς χαι άσφα- 
λίσνσ^ι, προς άποστασίαν άπέβλεπον, χαι ή των 
Τως χίνησις ού χαλώς πρύτερον έπΙ Βουλγάρους 
μελετηΟ^Τνβ μέγιστον έπέσειε τοΤς πράγμασι χ(νδυ- 
>9ν χαΐ λιμός έπΙ πέντε δλους ένιαυτους τήν 'Ρω- Ηί8 &6ΐί8,Ρο1γθυ6(α8 ρβββαϋ 6χρί&ηάΐ£^Γ&ΰΑ ροΐΐί• 
6ίΙααι 86 ςυίάςυίί) ρΓίν&Ιυ8 ρο886ά6Γ&1,ίη ρ8,ηρ6Γ08 
6ΐ&Γβ;ϋηΓηιη, ίαιρβΓ&ΙοΓ6ΐη ίη Ι6πιρ1ηπι βάαιίΐϊίΐ, β% 
ΐβτιΐΒ 01ιη8(ί η&(&1ί1ϋ8 ίη£;Γ688υπι 60, <1ί&(ΐ6ΐΐΜΐΙο 
ίηρ6Γ&(οΓίο Γ6(1ίπιί(• Εο ΐ6ηιροΓ6 θί ίη ΟοοίάβηΙβ 
6ΐ ίη 0Γί6ηΐ6 Γ68 ία)ρ6ηί &άπιοάυπι 6οη1αΓΐ)&Ιο 
ί1υ6ίυ&1)&η1. Ν&Π1 θΐ υΓΐ>68 Α^6Γ6ηί8 ίη Οϋίοία,ΡΙκΒ- 
ηίοΐΑ 6ΐ Οοθΐββγπα 6Γ6ρΙ«, ςυοά Νί06ρΙΐ0Γ0 βΑτυαι 
6οη8ϋ1υ6η(1&Γυπι αίςυβ ιηυηί6ηά&ΓυαιοοβΑ8ίο ρρα- 
Γβρία Γυϋ, &ά ά6ίβοϋοη6αι 8ρ6θΙ&ΐ9&ηί; Ηθ88ί6α 
&άνβΓ8υαι Βυ]^&Γ08 ηοη Γ6οΐ6 βχεο^ίΐαΐα ρπαβ οοη- 
οίΐαϋο πι&@ηυιη ίη ρβηουΙυπίΓβη) Εοαι&ηαηιοοη- 
^ί^ί61>α^ ; Βί ρ6ηυη&ςαίηςυβίηΐ6^Γ08&ηη08 ρΓ688β 
ηΓΐ)68 ίη 8ηπ)Π)ί8θΓαηίάίΓβοαϋ&ϋΙ)α8. Εα 8θ11ίοί(υχη 
Ι6η6ΐ)&η1 ίπιρ6Γ&ΙθΓ6ηι, οίΓουπ)8ρί6ί6ηΐ6ηι ςαοθηαιη }ΐα{»ν έπινεμ^μενος σφύδρα τάς πύλεις έπίεζε), |ν ΐΑη(ί8 ιη&ΐίβ Γ6αΐ6άίυαι &άΙιί1)θΓ6ΐ, 6( ΓβοιρυΙοΗολΠΐ ν»κοπ<Ττο χαι έμερ(μνα πώς &ν τά τοιαύτα 
ΙκΜπβυθβίη χατά χαΐ τό έζ οιύτών άποσχευασθείη 
έλπιζα μτνον Ιέος . Τέως δΐ της πρ&ς τψ Όρύντη 
*Αντιο^<{ας χηρευούσης άρχιερέως^ θεύδωρύν τίνα 
«ρφγκρίζβται μοναχών πάσι χομωντα τοΤς άγαθοΤς 
χαΐ σύτφ προΟεσπ(σαντα τήν άτά^(3ησιν , χαΐ 
ηρβγγοησάμενον μή έπισπευσαι ώς του θεού μΑ- 
ϊνηος αύτ^ εΙς τό τής βασιλείας Οψος άναβιβάσαι, 
^ μήν γινώνχειν ώς εΐ ύλιγώρως διατεθείς έπιταχύν^ ςα&ιη 6& ίηουΙίθ1>&ηΙ 1ί1)6Γ&Γ6ΐ. Ουπι &υΐ6ΐη Αηϋο• 
οΙ)ί& &ά 0π)ηΐ6Πΐ ϋηνίαπι ΒΪίλ λΐίςηαηάία βυηιιηο 
ροηίίβοο ο&Γυί886(, αά ίά αιυηα8 ρΐΌν6ΐιί1 ίιηρ6Γ&- 
ΙοΓ ΤΙιοοάοΓοίΏ ςηθπιάαηι Μ9 οιοηαβίιηιη» οοιηΐ- 
1)08 ί1θΓ6ηΐ6ηι 1)οηί8 ; ςαί 6ί 6ΐί&πι ρΓ»άίχ6Γ&1 1πι- 
ρ6Γίο ροΙίΙαΓυο), Οβο ίρ8υιη αά Ιιοο οη1ιη6η βΙλΙιίΓΟ 
ίιθΓΐ&Ιΐ]8ςυ6ία6Γ&1η6ρΓ8ΒθίρίΙ&η1θΓ &£;6Γ6ΐ ; Εΐίοςηί 

8ί Π10ηί1υ8 8α08 8ρ6Γη6Γ6ΐ, 8υβθ ίρ8ίυ8 τίΐΦ 86 ίηβί- 

άίλΐυπι ίαί886 ίηΐ6ΐΐ60ΐυΓαηι. €οηΐ6η€ΐ6Γ&1 6ΐί8ΐη &1> ΧΥΙΑΝϋΚΙ ΕΤ Ο0ΑΒ1 ΝΟΤ^Ε. 

(23) ΕχβΙ&Ι Ιη ΙαΗβ ΟηθΟΟΓοηι&ηί νο1οαιίη6 1. ιι^ ίη ςαο, «ιοο Νί66ρΙιοΗ Νον6ΐΐ88 Γβτηΐβϋ, ΒαβίΗΙΡορ 
ρΐιττοββηίΰ ΜοοϋοΓ Νοτβΐΐ» ■ηΙ>1αη^1αΓ• Οοαε. ΙΜ ΟΕΟΕΟη βΒΟΕΕΝΙ 

ΙΙ^ΜΜΙ «μΜμμΗ ; «Ι βοηίαΐ ^ΐΐΑΐΐβ• ΐΙΙβ άΐΜί- Α άνοτχώρησιν ποιούμ&νο<' λνέχιιντο V οΐ ΙΙατζι* 
|βΙ•^ ΜβνΙΐΜ• Βοαηΐΐοηΐηΐ €06αηϋ6«• ίο Πΐβάίο τάς Ιαυτών λύααντβς τάξβις, ώ< τάχα το^ Τ*^' 
ΡΗιίητιτ Αίιΐοβ ίη οΗ>θΐη οίΓοαιηνβηΙί τας άφανίσβικν &ρδην. ΈχεΤνοι ^κ ν^ν μ^ φβνγονη^ 
4ι:« νίβΐ •ΐΜϋηο•πιθΙ, Μά ίηϋΐίολίλ λοίβ ρΓορο μετά τάξεως νυν δ' 6ποστρέφοντ<ς χλ\ άμον^μη» 
ΐΜ0Τ«ηί βοηΙ 066Μ. έθεον προς τους λόχους . ΈπεΙ Λ καΐ Ις μέϊοος 

Ιγ^Η^ιΦ» τ^^'κ^ς, "««^ (ή «νέντες τους χαλινού ς άχρατώς Εγευγον, χαι οΐ Πατζινάχρι έχχυΟένης 
ίΜνηκ Μΐι^Μτ», Έν.οοέγτος ο* εξαίφνης του μαγίστρου μετά παντός του στρατού» τψ άπροαίο- 
χΐζ'ν^ κ«τ«πλ«γίγης τήν μεν θ'!ϋ*ξιν Ιπέσχον [Ρ. 668] ού μήν γ• και ές φυγήγ άπεΐδον, άλλ' Κμινον, 
ΙΙ'β %ίζ Μή Ιεξ^μινο-.. Μετά νφοορας δΐ ρ^μτ^< '^^λ'ν ηερί τόν μάγιστρον συμπεσ6ντων χύτοΐς, χαι τζς 
'0^^Έ%ς γϋβΛγ^ οχ-.96(ν Ιρχομένης μετ* εύχο9μ(ας χαΐ τάξεως, π(πτουσιν εύθ^ς οΐ άλχιμώτβροι τϋ• 
Ιλ/Α^, Κίβλ ητί βίφος της φάλνγγος σχισθείαης Ις μέσους 2μπ(πτουσι τους λόχους οΐ Οατζιν»», 
'Μτ» χι^^τνν 9ν*ύΜτηη άλλήλοις χαΐ χύχλωσιν άποτελεσάντων. Έπ* ολίγον ο^ν άντισχόντες Ινέχλιναν» ηκ 
«^τΐΚ *Χ<^ χχνιχέπησαν• 

9η Ηί• Ιιοο ιηοάο τΐοϋβ, Β«ιι1α8 οοκη βχ οαρϋ- Β 
νίβ ίαΙβ1ΐ€ζίΜβ1 Γθΐίςοοβ «Ιΐιαο ίηΐ6£;Γ08 ίιΐ8ΐΓυοΙ& 
βα€ ρο^λΐη βζ8ρ60ΐλΓθ, γθοΙα ία βοβ άοοϋ. Π υθγο 
ΙιιΐΜΐη ΓΜβη• «εοορίοβ <1β Ρ&Ιζίη&β&Γοιη βΐ&άβ 
ΒΑοϋιη «ηίιηο• βΟΓαιη ίηβρβΓ&ΐΑ ο&ΙβιηΚ&ΙβίΓΓ&οΙοβ 
ύ^ΜβηΙ,Ι&ιηβη ιηαΐαο 8686 6θΚιθΓΐΑϋ,&8θίϋ8 6(ί&αι 
ξξΌΪ βζ Αι^ ϋοη&α6ΐ>6α1, Ηοιη&οί8 οοοαΓηιηΙ, ρΓ«- 
πΟΜΛΜ «ιηϋίΙ>08 &ο 8η1>86ςα6ηϋΙ>α8 608 ρβάίΙίΙ)υ8. 
ΡΗοΜ) οοη^Γβνβο 6ςυίΐ68 & Εοιη&ηί8, ςυοΓυαι νί8 
0αΐΜί•ΐί ηοη ρθ886 ▼ίά6ΐ>&ΙαΓ, Γβ^6^ι^ ίαςυβ ρβάΐΐΑ- 
Ιαηι οοιηροΐβί 8αη1.]1)1 86 ΓβοοΙΙβ^βΓυηΙ βΐ Κοιη&ηο- 
Γοαι ίιηρ6ΐαιη8α8ΐίηαθΓυηΙ.ΑΓκ}υαη(ϋυ (1υΙ)ίο Μ&γΙθ 
ρο^ιίαιη 681, άοηβο $ογ11ι& ςαίά&ιη ιηοΐβ οοΓροηβ 
βί ΓθΙ>θΓ6 Αηίιηί 6ΐ&1υ8, &ηΐ6 &1!θ8 ρΓ0^88υ8, ία 
ίρβοιη ί6ΤΐθΓ Βλπί&α), ςαί 6ςα68 0Γ(1ίαβ8 ο]3ί1)&1 Οδτω δΐ τούτους τρεψάμενος 6 Βάρ^βι<9 χβι διΑ 
των αΙχμαλώτων μαθών ώς χαΐ ο\ λοιικοί άικμητες 
5ντες προσμένουσι συντετοτγμένοι τ^ν «6λβμον , 
τρέπεται τήν ταχ(στην πρ6ς έχείνους. "Αρτι V 
ΙχεΤνοι τό των Πατζιναχων Ιγνων^ας ^^χτ^μι 
χατεχλάσθησαν τάς {ψυχάς τφ άδοχήτ<ρ τξς σνιι- 
φορας. *Όμως παραχαλέσαντες Ιαυτους χη ιούς 
έχ της φυγής σχεδασ^έντας άναχαλεσάμννοι ι^• 
βάλλουσι τοις 'Ρωμα(οις , οΐ μίν Ιππείς *Ρ*^- 
μέντες, οΐ δε πεζοί χζτ^πιν ερχόμενοι. *ί2ς δ^«ίί 
χατά τήν πρώτην προσβολήν άνεχ^πησαν οΐ Ιππείς 
τάς ορμάς ύπό Ύωμαίων ανυπόστατων φανέντΜν, 
έχχλίναντες εΙς τους πεζούς συνηλάΟησαν • Έχειεε 
δΐ πάλιν γενόμενοι άνελάμβανον αυτούς, χαι τους 
'Ρωμαίους προσέμενον επερχόμενους . Καΐ 9$ν μίν 
λΙφΐ6 άίο(ί8 Μΐίιη&1>&1. Ημ]α8 ο&88ί<ϋ 8ογ11ι& ου αϊ ρ όΐίχρι τινός ή μάχη άγχώμαλος, εως ου ΣχύΟης τις ^Μΐίαιη ίοί1ίχί886ΐ, ίοΐα άβΐ^ΐίθαίβ 6οα&Ια8 ίΓηΙυ8 
ΑιΙΙ. Β&τάββ νβΐΌ 6086 β&ΐ66πι δογίΐι» Γβηϋ : βΐ ο5 
τίηι ΟΜίοαβ «ο Γ6ΐτίρΓβΒ8(6θΐ6Πΐ ϋαοΙυΓ&αι ίοΐοί ΙαοΙα 
Μι 6Γ06Α6ϋ«8 αϊ οιβάίααι δογϋι&αι άϊ886ουβΗΐ.δ6ά 
6ΐ €οηβΙααϋοο8 ρ&Ιη6ίυ8,ΒΑΓ(1β Γγ&Ιθγ, &1ίυαι δογ- 
ΙΙιιαι, ςαί ααα οαοι ρηοΓβ Ια^υβύ&Ι αο 86 Γ6Γ06ίυ8 
96Γ6ΐ>&1, ιιΐ Γγ&Ιπ ορ11υΐ6Γ6ΐαΓ, οβρυΐ Γ6ηΓ6 άυαι 
ταϋγ ά6θ1ία6αΐ6 ίοΐα Ι>&γ1>&γο, Ι3υ]υ8 βςυί εβΓνίοβαι 
£^ΐΜϋο Ι&ο^ΙοβρυΙςυβααιρϋΙ&Ι; οοΐίαρβυηιςυβ δογ- 
ϋΐΑΟί, βββ &1> 6ςαο (]β8εθ0ΐ]608, πιαου σιβηΐο θ^ϋ8 
λ^^6ρ^ο^^$αι8^.Ηο^ Γ&είαυ8 Εοαιαοίδ &ηίπαο8 ααχϋ, 
8θ7ΐϊΐ68 Ααΐ6αι παβίυ ίηιρίθνίΐ; ίΙ&ςυ6 οΙ)1ί1ί πιοχ 
νίΓΐυϋ8 16Γ^ (ΙβιΙβΓΟοΙ, ίαΓρ6αιςα6 οοΐία ΟΓάίηβ 
Γθ£;8αι Γ666ηιη1, ςυο8 ία86ουΙί Ηοοι&ηΐ ο&τηρααι 

06άΑν6ΓίΙ>α8 0ρρΐ6Τ6Γαπ(. Ρ1υΓ68 ία1βΓΓ66ΐί8 ο&ρίί μεγέθει σώματος χαΐ άνδρίφ ψ^χ^ζ έπαιρ^μενος, 
των &λλων ύπερπηδήσας, έπ* αύτον τ6ν μάγιστρον 
φέρεται παριππεύοντα χαΐ τάς τάξεις παραΟα^^*^* 
νοντα, χαι ξίφει πα (ει χατά του χράνοικ• Τοΐ> δΐ 
ξίφους παρολισθήσαντος ^πραχτος έγένιτο ή βολι{• 
Τούτον δ^ ό μάγιστρος ξ{φει παίιι «ατλ του κρά- 
νους* βάρει δΐ της χειρός χαι βραφζ χο^ σι^^ιρον 
οΰτω γέγονεν ενεργός ή πλήξις ώς δ(χα 8λον Α*- 
τμηθήναι τδν Σχύθην. ΚαΙ Κωνσταντίνος δ^ πακρί• 
χιος 6 του μαη^(στρου αδελφός, τφ άδελφφ βοηθεΐΥι 
έτερον Σχύθην συναιρ^μενον τψ (3ηθέντι χαΐ Ιταμώ- 
τερον φερόμενον παΤσαι χατά της χεφαλ^ς Ισπού- 
δασεν* έχε(νου δ* έπΙ θάτερα χλίναντος Ιαντόν, 
δ'.αμαρτήσας ό Κωνσταντίνος χαταφέρει τό ξ(φος εΙς 
τον αυχένα του *Ιππου χα^ άποτέμνει του τραχήλου •αηΐ, 6ΐ 8θρ6Γ8ίίΐ68,ρ8θθί8 (ΐ6ΓηρΙί8,οοιηβ8Γυ6Γυη1 ^ τήν χεφαλήν. Πεσ(5ντος δε του ΣχύΟου άποβάς του ηαβίί. 0υοάαί8ί ηοχ ία§^608 Ηοπιβαοβ α ρβΓβο- 

ςαβηάΟ 1ΐ08ί6 Γ6ν006886ΐ, ΟβαίΟ 8&η6 6ν&8ί886ΐ. Πβ 

ΙοΙ αιί11ίΙίΙ>α8 1>6Γΐ)&ΓθΓοσι ρ6Γρ8υοί βαρβΓΓυβΓοαΙ : 
46 Εοιη&αΐ8 ίο «616 οβοίάβπιοί νίη 25, νυΙαβΓ&ϋ 

•ιιοί Οθ1ν6Γ8!. *ιππου χαι τ^ Χ*φ• "^ί^ γενειάδος δραξάμενος ίπο- 
σφάττει τούτον. Τούτο τό Ιργον, 'Ρωμβίους μΐ» 
έπέ^^ίωσε χα! θα^ραλεωτέρους έποίησε, δειλίας &^ 
χαΐ φ^βου τους ΣχύΟας ένέπλησε* χαΐ ταχύ Ιπιλβ- 
λησμένοι άλχής τά νώτα δεδώχασι, χαΐ άσέμνως «αϊ μιτέ πολλής Ιφευγον άχοσμίας. Ειποντο δΐ 'ΡωμαΤοι, χαΐ άπαν τό πεδίον νεχρών έμπεπλήχασιν. 'Πλωσαν ΚΙ χαΐ 
ζ«γρ{αι των πισ^ντων πλείους. Έγένοντο δΐ χαί πλην ολίγων πάντες οΐ περιλειφθέντες τραυματίαι. Καΐ ούδλΐς 
&ν διέδρα τόν χίνδυνον [Ρ. 669] εΐ μή νυξ επιγενόμενη έπέσχε της διώξεως τους 'Ρωμαίους. Καΐ των μίν βαρβά- 
ρων έχ τοσούτίΑν μυριάδων ολίγοι παντελώς διεγένοντο. 'Ρωμαϊοι δ^ επεσον έν τχΐ μάχτ^ κε', τραυματίαι δ' έγέ- 
νον τοόμου τι σύμπαντες. Νοοάυαι βοηί66ΐο δογίΐιίοο 1)6ΐ1ο, ουαι ςαίάβπι 
Βοηάααι βπιοΜίη ίβΰαβ ρΓβΙίί &1>1υ6Γ6 ΙΙοαι&αί8 11- 
6θΙ••6ΐ,1ί1ΐ6η8 ίιηρβηίοηβ ΒατάΜ ΒαΓα8 αά ίαιρ6- 
ηιΙοΓβοι 6νοο«ΙθΓ. Ουί β( 60 ν6οίΙ, βίΕΐίιη ^ο][>6ιυ^ Ουπω τέλος εΤχε τφ Σχληρψ τά του Σχυ^ιχου 
πολέμου, ούδΐ προσεγένετο τοΤς Τωμαίοις τόν Ιχ 
της μάχης άποπλύνασΟαι λυθρον, χαΐ γράμματα 
έφοίτα βασιλικά μιτάχλητον ποιοΰντα εΙς βασιλλα ια ΗΙ8Τ0ΗΙΑΒΌΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. ιη τ^ μάγιντρον * Βν άφιχ^μβνον ές τήν 'Ασ(αν χε- ^ οαιη βχβΓοΗυ,ςα&οΙαβρΓΟροβϋοβθΗ&ιηίηί νίάθΓβίΠΓ χεύ&ι πιραιωθηναι , τα πρ6ς τον ι^ροχκίμβνον 
άρχουντα αγώνα είληφίτ* οττρατιύματα, "Ετυχβ 
γάρ Βάρδας ό Φωχας αποφράς &ξ Αμάθειας, ήν 
οΙχεΤν χατεχέχριτο, μετά συγγενών χαί φίλων χαΐ 
σνυι{θων, μεθ* ών άφο(νώς φυνωμ^σατο τήν εν 
ΚαππαδοχΙ^ χαταλαβεΤν Καισάρειαν, χάχεΤσε Ιται- 
ριχδν ούχ ολίγον ά6ρο{σα<, ών ήσαν ϊξαρχοι οΐ του 
ιιατριχ(ου Θεοδούλου παΤδες του Παρσαχουτηνού 
Θεόδωρος χαΐ Νιχΐ)φ6ρος χα( τις πατρ(χιος &λλος 
Συμεών Α *Αμπελαςι διάδημα περιθείς Ιαυτφ καΐ 
τά λοιπά της βασιλείας άνειληφώς γνωρίσματα 
άίΓοστασίαν χατά του βασιλέως χινησαι, του πατρίς 
αύτου Λέοντος του χουροτταλάτου τους μίν άναπεί- 
σαντος δώροις εΤς τούτο, τους δλ ύποσχέσεσιν άξιω- 8ααθοΙυΓθ8»ι'η Αβί&ιη Ιπ^ίοβΓβ.Είοηίιη ΒαΓάαβ Ρΐιο- 
0&8 βχ Αοιαβίβι ρΓοΓυ^αβ,ίη ςοΛίη τβΙβ^Λΐυβ ΓυβΓ&(, 
ί&οΐα οοουΐΐθ οοηβρίΓαΙίοηβ οϋπ οο^η&ϋβ,&ιηίοίβ οΙ 
ΓβιηίΗαΓΛυββυίβ,οοοϋρΛνβΓΕί ΟβΒβαΓβαιη Οβρραάο- 
οίοΒ,ίΜςιιβ 800108 Ιι&υά ρ&υοο8 οοΙΙβ^βΓ&Ι, ςυοΓυιη 
ρηηοίρβθ 6Γ&ηΙ ίιΐϋ ρ&Ιήεϋ ΤΙ)60(1αΗ Ρ8Γ8&ουΐ6ηί 
Τ1ΐ6θάοηΐ86ίΝίθ6ρ1)θΓθ8,&ο ςαίά&οα ρ&Ιηοίυββίχηβοη 
Αιηρβ1&8.Ηΐ8 ΓΓθίυ8 >§• Β&Γάαβ Ρ1)θο&8 ορίΙ>υβ,<ϋΑ- 
άβιπΕίθ Γ6ΐίςυί8(|υβ ίιηρθήί ίη8ί£^ηίΙ)ΐΐ8 &88αιηρϋ8, 
&()νθΓ8υ8 ίιηρθΓαΙοΓθΕη 8θ(]ϋίοηβπι χηονβΓ&Ι.Αά θαιχι 
άβίθοϋοοβιη ρ&ΙβΓ β^υ8 Ιιβο ουΓορ&1&Ιθ8 &1ίθ8 ιηαηθ- 
ΗΚ)υ8, &1ίθ8 άί^^ηΐΐ&ΐυιη 6( ορυιη ρο11ίοϋ&ϋοηί1)υ8 
ρβηηονθΓ&Ι,Ό8θ8 &ά !ιοο ιηίηί8ΐβηο βρί8θορί Α1>γ(3θ- 
ηΐ; &1ςα6 ίρββ 8ΐ&1υβΓ(ΐΙ οΐ&ηουΐυιη βχ Ιλβϊκ) ίη μάτων χαΐ χτήσεων, ΰτεηρέτ^ πρ6ς τούτο χρησα- _. ΤΙΐΓ&οΙ&ζη αη&ουιη Οΐίο 8110 Ν^οβρι10^οι^8^^^β^β.Η^^ 
μένου τω της *Αβύδου έπισχ<$πω. 'Εβούλετο δΐ χαΐ ουΓορηΙ&Ιββ Γθ ίιηρβηιίοιΐ άβίβοία ΓοοιηοΓβΙιοηβυβ μένου τφ της *Αβύδου έπισχ<$πφ 
αύτ6ς έχ της Λέσβου διαπερφ» λάθρα συν τψ υΐφ 
Νιχηφίρφ εΙς τά έπΙ βρ?(χην χ(Λρία. Γνωσβέντος δΐ 
τούτου τψ βασιλεΤ, έπει χαΐ ό έπίσχοπος συνειλημ- 
μένος χαι τους έλεγχους ούχ οΓ6ς τε ών διαδιδράσχειν 
πάντα έξοϊσεν εΙς τούμφανίς, παρεδόθη τοΤς διχασταΤς 
6 χουροπαλάτης, χαΐ ύπλ πάντων τούτων προστιμα- 
ται τεθνάναι συν τφ υΐφ * έπιειχέστερον δ^ Χρησα- 
μένου το^ βασιλέως, άειφυγί^ χαΐ των ύμμάτων 
πηρώσει χαΐ άμφω χαταδιχάζονται, λεληθ^ως, ώς 
λέγεται, του βασιλέως παραγγείλαντος τοις δημίοις 
μηδαμώς τάς βψεις τούτων λωβήσαβθαι, άλλα 
δοχησιν μλν παρασχεΐν έχτυφλώσεως, Κργψ δ* 
έασαι τούτους τό οίχεΐον άποφέρεσΟαι φως, άπο- 
χρύψαι δι χαΐ δτι προστεταγμένον ήν τοΰτο παρά υΓορηΙ&Ιββ γθ ΐιηρβηιΐοή άβίβοία (οοιηρΓβΙιοηβυβ 
βηίιη βρίβοοραβ Α1>γάβηυ8 β1 οοηνίοΐϋβ Γβιη Ιοίαιη 
ραΙβΓθοβΓ&Ι) ^ιιά^ο^ι)υ8 ΙπάΐΙαβ, &1> ϋβςυβ ιηοΓίβββΙ 
ουαι ΑΗο ά&ωη&Ιπβ. δβά ίιηρθΓ&ΙΟΓ ίία 8βη1βηϋιιιη 
ιηίϋ§;&νϋ υί υΙβΓςυο οουΐίβ 0Γΐ)&ίυ8 ρβΓρβΙαυιη 
6Χ8υ]&ΓβΙ. ΡβΓίϋΓςαβ οίαιη θΑΓηίΟοίΙ)υ8 ιη&ηά&βββ 
ηβ οου1Ϊ8 Θ08 ρπνΑΓβηΙ, ββά βίιηυΐ&ΐο 608 8Θ β£Γο- 
άί88θ νί8υιη ίηοοίυιηβη] Ίρ8ί8 ΓβΗηςαβΓβηί, ηβςοθ 
αιβηά&Ιο ίά 8β ίιηρ6Γ&ΙοΗ89 ββά Ιιυιηαηϋ&ΐβ ιηοΐοβ 
ίβοίβββ ρΓΦ 8β ΓβΓΓβηΙ. Ι8 Ιυιη Α]ίΙ βχιίυβ ρβΓαιη 
ουΓοραΙαΙβ.ΟβΙθΓυΐΏ Οογοβ υ1 ίη Αβίαιη αά Ώοτγ* 
Ιβαπι ρβΓνβηϋ, ρηιηο Ρΐιοο&ιη βΐ β^υ8 οοηβρίΓ&ΙΙο- 
ηί8 ρορυΐ8Γθ8ρΓθΐηί88ίοηί1)υΒ 8ρ1θηάί(1ί8& ρΓοροβϋο 
άβάυοβΓβ 1βη(&νί(. Μ&ηά&νβΓ&Ι βηίιη ίρ8ί ίιηρθΓ&ΙοΓ 
ηΐ ςυο&ά 6]υ8 οοαηίηο ΑβΗ ρο88βΙ, ιηαηαβ οίνίΗβ του βασιλέως, ΙαυτοΤς δΐ τ6 Ιργον άναθέσθαι ώς Ο 8&ηςυίηί8 ραΓ&8 8βΓν&Γβί. Ρθ8ΐςυ&ιη νβΐΌ ίά &1)8 Γβ τάχα φιλανθρωπευσαμένοις χαΐ χαρισαμένοις τ6 
βλέπειν αύτοΤς. ΚαΙ τά μΙν του χουροπαλάτου ε!ς 
τοίίτο έτελεύτα • διαβάς δΐ 6 Σχληρ&ς εΙς τήν 
Άσίαν χάν τφ Δορυλαίφ γενόμενος πρώτον μΙν 
άπεπειρατο του Φωχα χαΐ των τουτφ συναιρομένων, 
εΓ πως συνηθείη αύτος αγαθών όποσχέσεσιν άπο• 
στη ναι πεΤσαι των βεβουλευ μένων (χαΐ γάρ δή χαι 
παραγγελίαν εΤχεν έχ βασιλέως ώς άνυστδν άγωνί- 
σασθαι εμφυλίου αΐ^ματος χαθαράς διατηρήσαι 
τάς χ*ιρβ<) * ώς δ* άνηνύτοις ίγνω έπιχειρών 
(έθρασύνοντο γάρ μάλλον ή έχαυνοΰντο ταΤς πρε- 
σβείαις οΐ άποστάται), Ιργοο ήδη ^τπτεσθαι Ιχρινε, 
[Ρ. 670] χαΐ τδν στρατ&ν άγείρας άπήεί προς τήν 
Καισάρειαν. *Οπερ οΐ συν τφ Φωχ^ έγνωχότες, 86θοη&η •90 νίάϋ (ςυίρρβ ββάίΐίοβί Ιβ^&ϋβ &υ(1ίϋ8 
ροϋυ8 6£ΓθΓθ1)&η1υΓ ςυ&ιη υί ςαίάςυ&ιη οοηοβάβ- 
ΓβηΙ), Γθΐη ι^θΓβΓβ ίηίοηάϋ, οοΐΐβοίοςυο βχθΓοϋυ 
ββββΓβααι ρβϋϋ. ΑΙ βοοϋ Ρ!ιοο» βο οο^οϋο, 8ρβ8 
ίηοθΓ(β8 Γβρυάίαηΐββ ϋβςπβ ίη ρΓοιηρΙα 8ϋ& ρπβΓβ• 
Γ6ηίβ8, Α€0βρϋ8 ςοβ α^ ίιηρθΓ&ΙοΓθ οίίβΓβΐΜηίαΓ 
Π)υηβη1)υ8, ηοοίβ ί&οί& αά Β&Γάαιη ΐΓ&ηβίυ^βΓυηΙ, 
ρΓίΐΏυ8 οιηηίυιη ΟΙο^βηθ8 ΑάΓ&Ιβ8ΐυ8, άβίηάβ βί 
Αιιιρ6ΐ&8 6ΐ Τΐιβοάαΐί ΑΙϋ, ςαί ααοΙοΓββ 1οϋυ8 
άβΓθοΙίοηίβ ΓυβΓ&ηΙ ; Ιυιη ΓβΠςυα οιηηίβ πιιιΐϋΐυάο, 
ϋα υΙ 8θ1υ8 ουπι βοίβ ΓαιηυΙίΒ Ρ1ιοοβ8 οι&ηββηΐ. 
ΑΙςαβ Ιιίο οιηηί άββίϋαίυβ &υχΐΙίο, ος^ηίικίΐίηί 
&ηίηα! αίςυβ ίηάΐ^ηαϋοηί &(1νθΓ8υ8 βοβ ςυί οαιη 
ρηυ8 &(! Γβ1)β11ίοηθΐη ίηοίί&Γ&ηί αίςαβ Ιτιιη ρΓοάί- χαΐ τ^ έπ' άδήλοις έλπίσιν δχεΤσθαι έάσαντες χαί η άθΓ&ηΙ ίΐΏΐηβΓ8υ8, ηοοίθ ^απ1 ίη^ηιβηΐθ 8θρΗα8 τά έν χβρσί προτιμήσαντες, τάς έχ του βασιλέως 
διδομένας αύτοΤς δωρεάς δεζάμενοι νυχτός επιγενό- 
μενης σύτομολοΰσι πρ^ς τ^ν Σχληρ^ν, πρώτος μΙν 
ό Διογένης *Αδράλεστος, εΤτα χαι 6 Ά μπελάς χαΐ 
οΐ του Θεοδούλου παίδες, οΐ χαΐ το παν της αποστα- 
σίας προχαταρτύσαντες, χαί εφεξής τδ λοιπόν 
£παν πλήθος, ώς μύνον άθρύον μετά τών έαυτοΰ 
θεραπόντων περελειφθήναι τόν Φωχαν. Πάσης δΐ 
βοηθείας έρημος ο&εος ^πολειφθε^ς, χαΐ άνί^ 
βαπτισθείς χα2 λύπ^ χατά τών παραχινησάνιων, 68(. ΡθΓ βοιηηυιη ίπ&^ίηαΐυβ ββΐ ςυίπΐ&η 8β αηί- 
κοςυβ &η£^ι,β( «Ιβ ϋ8 ςαί ^^^υηα ίρβυπι &£ΓβοθΓ&ηΙ, 
810 Οβο οοηςαβΗ : « Οοιηίηβ, υΙοίβββΓβ β08, ςαί ιηβ 
ίηίβ8ΐαΓυηΙ ^ » βοιηςαβ ΓβΗίΐααιη ρβ&ΐιηΐ βάάβΓβ 
νβΐΐβΐ, νοοθΐη &υάίΓβ ςυβθ ρΓΟ^βάΐ νβΙ&ΓβΙ, ςαοά 
άίοβΓβΙ ΓβΗςα&ιη οαπηίηίβ ρλΓίβοα ]&ιη ββββ & Β8Γ<]& 
αηίθοβρί&ιη. δυΓΓβχϋ βι^ ΐΓβιη6ΐ>υηάιΐ8, οιηηί(ΐοβ 
8β 8ρθ βχο!(ϋ88β νίάβηβ, αϊ θγ&Ι )η8(ΓυοΙυ8, ουιη 
8υί8 βςυο8 οοηβοβηάϋ, Γα^&ςυβ οαβΙβΗοιη ΤγΐΌ- 
ροβυιη ρβϋΗ. Β&γ<1&8 υΙ)ί άβ Γυ^α β^υ8 ΟθΓϋοΓ οβί 1 Ρβαΐ. χχχιγ, 3. 133 βΒΟΑβΙΙ εΚΟΚΕΝΙ ΙΜ ΙΜμ, «φβάϋο• βφΐίΐΜ ΐηϋϋ(, ςοΙ οβΙβήΙθΓ βί Α βΤτα προδκίωχβτων, χοκτηνέχθη ιφ^« ΰπνον ήΙ^ οοοοΓΓΑοΙ θΐ &η1βςυ&ιη οαβίβΐίοιη ίηΐΓβΙ οοιηρΓθ- 
Ιιβαάαηΐ. Π οίΙ&Ιιβ 101 βςυίβ νβοϋ Ρΐιοοβιη ίη 
ο&ηιρο &88θςαυηΙαΓ ^&IΏ^&Iη ίιηο ιηοηΐί ίη ςυο 
οαβίβΐΐυιη βΓ&Ι βίΐυιη 8ΐι1)βυηΐ6χη. ΕγαΙ ίηΙΟΓ β08 
αυ(Ι&οί& βΙ ίηάοΐβ ρΗηοθρ8 0οη8ΐ&ηϋηυ8 ΟΙι&γοο. 
Ι8 ιτβ1ίςαΐ8 & ΙβΓ^ο Γ6]ίοΙί8 Ρ1)ϋθ&ιη εΐί&ΐο οοΓβα 
ίη8βοαΙα8 68ΐ, α^ιηθο 8αοηιιη οΐ&αάβηΐβιη βί &ά 
8ΐΓ6ηυθ άθΓβηάθη<]&ιη νίιη ρ&Γ&Ιυαα. Ηιιηβ ΟΙι&Γοη 
6ΐηίηυ8 οοηβρβοΐυιη οαιη &£;η&80θΓ6ΐ,1υΓρί& ίη βυιη 
^6^ίι οοηνίϋα, άβ§;θηβΓθα) βΐ Ιίωίάυηι &ρρβ11&η8, 
^11^)βη8ςαθ ρ&υ1ί8ρ6Γ ορβπ, άαοα ρΓβπιίηζη άβίβ- 
οΐίοηίβ αοοίρβΓβΙ. ΡΙιοομ οοη1απΐ6ΐί&8 ίη&ιιάίβη8| 
ηβςαβ ί^ηοΓ&η8 ςυί 6&8 ^&^^8Γθ^, ίο1ιίΙ>ϋο βςαο 
§6 ΟΙι&ΓοηΙί οϋνβΓίϋ, β( « Ηοαβ, Ιηι^αίΙ, οροΓίβΙ>&1 νυκτός έπιστάσης. Έδοξεν οΰν &ικνώττ«ϋν άγβ»». 
κτεΐν καΐ άλύειν και περί των άδικησάντων ^ιαλί- 
γεσθαι τψ θεψ, « Δίκασον, Κύριε, λέγων, τοβς 
άδικοΰντάς με. » Έν ψ 81 έμελλε τά έιτ6μ«να βΙ<ε» 
του ψαλμού, ^κουσε γάρ ό Σκληρές προ»ιλτ,φένβι τ• 
έπίλοιπον της φδής. Διαναστβς ούν σύντρομος, ύς 
Ιγνω πάσης ελπίδος ώλισΟηκώς, ώς β^χβν έξι»• 
πασάμενος μετά τών περί αυτόν πρλς τ6 ^ρούριον 
Εφευγε τ6ν Τυροποι6ν. Γνωσθέντος €1 τοΟ δρανμοό 
τψ μαγ(στρψ Βάρδ^ τφ Σκληρφ, ΙπιεβΤς άι«•βτέλ- 
λ^ντο εΰζωνοι καταταχηναι καί καταλαβ^ιν αύτ^ π^ 
του εΙς του φρούριον εΙσελθεΤν * ο^τιν«ς σ ι ι ν τ^^ψ 
^ρησάμενοι τ^ διώξει καταταλαμβάνουνιν ούτ^'ψ κβτέ 
τό πεδ(ον καί μέλλοντα βσον ούδέπω τάΐς του φρον- Ιβ ίη8ΐΑΐ>ί1ίΙ&ΐ6ηι Ιιυιη&ηο ΓοΓίηη» οοη8ΐ(ΐ6Γ&ηΐ6θ) ^ ρ{ου προσεγγίζειν 6πωρε(αις. Εις δΐ τούταιν τολμ| 

1 ί_2 ^ι.._ .•_^ Ίτροφέρων καΐ γενναι^τητι, τοΟνομα ΚωνστβΕντΙνος, 

Χάρων την προσηγορίαν, τοΙ>ς 5λλους κβτ^ιν λιπών 
μετά συντονίας έπήρχετο τψ Φωκ^, διτισββν οδρ- 
βτγουντι οών Ιαυτοΰ, καΐ ^ν τις έπ{ΐ[^ δέξασΟνι ιφβ^^ 
μως παρεσκευασμένφ. Τούτον π6|&($ωθ(ν 1δ«ν η< 
γνωρίσας 6 Χάρων ΰβρεσιν άσέμνοις καί άηρκάχί 
Ιβαλλεν, άγεννη καΐ δνανδρον άποκαλών, χα\ προβ• 
μένειν κελεύων μικρόν ώστε τά γέρα της άινοστασιος 
λαβείν. Ό δΐ τών ΰβρεων έπακούων, καΐ 6'στις 6 λέ- 
γων μή άγνοτ^σας, έπισχών τόν χαλινόν καΐ προς 
έκεΤν•ν επιστραφείς, « "Εδει σε, ώ άν^ρωη», ίφη, 
τδ άστάΟμητον λογισάμενον της τών άνθρώττων τύ- 
χης μή προ9ονειδ(ζειν, μηδ' έπεμβαίνειν άνθρώπφ 
ταΤς έξ αύτης έιηιρε(αις ήναγκασμένψ, άλλ' οίκτβί- ηοη βχρΓθΙ)Γ&Γθ, ηβςαβ ίηβαΙτ&Γβ ΙιοπιΙηί 6^υ8 ίιη- 
ρΐΌΐ)ϋ&Ιθ ίη Ιι&ηο οοη]6θ1ο ηβ0688ίΐΑΐθπι, 8β(1 ιηί- 
ΒβΓ&ΓΪ ροΙία8 πιβΑΐη ο&ΐ&ιηίίαΐβπι, η&ϋ ρ&ίΓΟ ουίΌ- 
ραΐαΐλ, &νο €&8&Γβ, ρ&ίΓυο ίχηρβΓ&ΙοΓο; β^υ8(|υβ 
&(1βο, ςυί ουιη βΐ άαχ ίαίβββΐ βΐΊηΙβΓ 8υιηΐΏ0Β 
ηοηΐθπιίαβ, ηυηο θχΐΓθχηί8 0&1&ιηί(&1ίΙ>ιΐ8 &1ςαβ ίη- 
1θΓΐυηϋ8 ρΓβαιΟΓ. — » Λά Ιιβο 01)&Γοη, « ΕθοΙβ,ίη- 
ςαϋ, ρυβΓί8 Ιιβο, 806ΐβ8ΐθ, άίοθΓβηΙυτ, ςηί ν6Γΐ)ί8 
Ιυάί ςυβληΐ : οαβ 1ιί8 ηυ^ίβ ηοη άβοίρίβ8. η 8ίηιυ1- 
ςοβ βςυο ο&1οαπ1)υ8 8ΐίαιη1&Ιο ΓθΓ0β1υ8 ίηναάϋ. 
Τοηι Ρ1ιοο88 οίαν&ηι, ςααοι 8ϋ1} ρ&ΐυά&χηβηΐο ρβη- 
άβηΐβιη ίβΓβϋβΙ, •ΓΓίρί1, οϋνίυπιςαθ 8θ ίβΓ6η8, ίοΐο 
ίη οβροί ίιηρΑοΙο, Ζ9% ΙβΙο ά&ί ΟΙι&ΐΌηΙβοι, £;&ΐ6α 
ηίΐιΐΐ &άνοΓ8υΒ νίιη ρΐΕ£;β ν&ΐοηΐβ ; θ1 βςιιο ΓΓ6ηί8 &νοΓ8θ ιη8ΐι1υ1υπι ιΙβΓ ρχΌ86συιΙυΓ. Ουπι νβΓο ιη- -^^ % ιλ - ι * - ε . ι 

... *^ " , ^ Λ, Γ ρειν μάλλον καί έλεειν τον δυστυνουντβ με ηατέρα 

86ααβηΙιηηι Γβΐιαηι 60 ρβΓνβηΐ88βη1, 08(]&ν6Γβ ΟΙια- ^ '^ν Γ , ν, ι ιλ, ν γ 

^ . .^ . ^ , ' ♦• κ 4• Η^^^' έσχηκύτα κουροπαλατην, πάππον Λ Καίσαρα, ΐΌη1ΐ8 οοηβρβοΙο,Γβ ιπιρρονίΒα οοηβίβΓη&ϋ 8υ1)8ϋ1θ 
ΓοηΙ, ηβιηίηβ βοΓυηι όΗγ& ρΓο^Γβάί αυάβηΐβ. Ι(& 
ΡΙιοοΑβ 86ουπΙ&1βπι ηαοΙΟΒ ίη ο&βΙοΠυοι ρβΓνβηϋ. 
Μοχ θοάθπι Β&Γ(1&8 Γθ0688ί1, οοηΙίηβηΙθΓηοθ &ά 
Ρΐιοβλοι Π)ί88ί8 ίηΐ6Γηηη1ίί8, ίη^6^ρο8^^ο^υΓ&π16ηιο 
οοηΟΓΟιανϋ ββ ίρβίυβ βαπ) ουΓ&ιη ^βΓβΓβ ςυαηι 
αίΩηίβ 1)&1)6Γθ ρβΓ β886ΐ (η&πι δορ1ιί& ΡΙιοοφ βογογ 
βοη8(Αη1ίηο Οαρί ίΓΑΐη ηυρβθΓΑΐ), βυ&βϋςυβ υ1 
ίπιρβΓ&Ιοη 86 άβάθΓβΙ, ίαιρβίΓλΙοΓΟΒ αΒ 60 Γβϋβΐ- 
1ίοηί8 νβηί&π). ΙΐΕςυβ Μβ & ^υ^&1ο ΟϋΓΟ &60βρ(& 
Ρ1ΐ0688, ηίΐιίΐ Ιη 86 εΙγοχ 8ΐ&Ια1υοι ίη, Ιιυίο ββ 
8υο8(|υθ άβάϊί, 6οηΐ6ηΙυ8ςιΐ6 Ιιαο ραθηα Γυίί ίαιρβ- 
ηιΙΟΓ υΐ βυαι οίβηουαι ΓλοΙαοι ίη όΐιίυπι ΓβΙο^&ΓβΙ ; 
6ΐ Οαπησι 6ϋπι θχρ6()ϋί8 οο1ιθΓΐίΙ)α8 ]υ88ί1 ίη Οοοί- 
ά6ηΐ6ΐη Γ6νβΓΐί. θεϊον βασιλέα, δοΰκα (24) δΐ καί α6τόν γεγονότα 
καί τσΐς ανωτέρω συναριθμηθέντα, νυνί δ^ έσχατο ις 
κακοΤς ύποβεβλημένον καί [Ρ. 671] άκληρήμαοι. » 

Του δΐ, « Καλά ταύτα, ω κακή κεφαλή, λέγεσθαί 
πρδς παΐδας τους δυναμένους άπατηθήναι, «Ιπύντος, 
έμΐ δΐ ου φενακ(σεις τοις τοιούτοις σου λογυδρίοις, » 
καί τδν Ίππον μυωπίζοντος καί θρασύτερον προσ- 
ιόντος, σπασάμενος 6 Φωκάς τήν έν τ^ έφεστρ(δι (25) 
παρηωρημένην κορύνην και δπαντιάσας παίει τού- 
τον κατά του κράνους, καί αυτόν μίν άποδβίκνυσι 
νεκρών παραυτίκα, έμποδ(σαι μή δυνηθείσης της 
κύρυΟος τ^ β(^ της πληγής, εκείνος δΐ άποστρέψοκ 
τόν γαλικδν εΓχετο της 6δού. 01 δΐ διώκοντες κατόιτιν 
έρχ((μενοι, καί Ινθα ό Χάρων τεθνηκώς (κειτο γενό- ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛ. 
(24) ΝοΙ)ί1ί8 68ΐ ίη ΙιίΒίοηίβ 1ιί8 ΟυοβΓηπι Γ&ηιί1ί&. ]) 8ΐΓ&β[υ1α ν68ΐ6, ςαα βςυυβ ίοΙβ^θΓβίϋΓ, ροβίίυιη 
86(1 Ιιίο οΠίϋϋ ηοηβη 6886 ηοη (]υΙ)ϋο. Ν6συ6 6ηίαι νίάβΙυΓ. Εκο ηοη ιηυΗ&ηι ρΐΌρΓίβΙ&Ιθοι ΐ8ΐαΓηιη 

...1.:!...^. ^..^^ Λ.: ^ ι»..^« ^1 τ»ι „^. ί . ^1 ι :«Α 1 ι λϊ ϊ± ΑΓϋίίΓΟΓ βΑβάοαι Γυί886ϋυοΑΓυπι βΐ ΡΙιοο&Γααι ί&πιί- 
Η88.Εΐ6υηι&1ί1)ί,Ιαο)ίηρπηοίρίο Βαβϋϋ ΒοηαηίΩΗί 
!ην6ηί68 Ιιβηο νοο6α]ρΐΌ άαββ ρο8ίΙ&πι.ΗυΓ8υη)ςυ6 
ρΓθΓ60ίααι Τ1]688&1οηΐ6» ΤΙΐ6ορ!)γ1&6ΐηηι ΒοΙαηία- 
ί6ΐη δοΰκα νοοαί,&ΐίαβ ^ίρχοντα βΐ στρατηγών αρρβΙΙα- 
Ιυηι. 8ίο 6ΐ Αηΐίοοίιίβ βί Ι1)6η8θ δπύκας ίη Οοη- 
8ΐΑηϋηΙ ίΓαΙΠ8 ίηιροηο. θείος Αΐιΐβιη βί Ιιίο βί &1ίΙ)ί 
8ί^ηίΩοα1 ρ&1π8 Γρ&(γ6πι : ηαηι Ιιβο ουΓορ&Ι&Ιββ (άβ 
αυ• νοοο &1ί1)ί άίβΐυηι) ΓπιΙθγ ίυίΐ Νίοβρίιοη ΡΙιοο» 
Ηηρ6Γ&ίοπ8 Ω1ίυ8 Βαιϋο Ρΐιοοβ,ςυβηι ραίβΓ ίιηρβ- 

Γ&ΙΟΡ Γ&0ίϋ8 0β8ΑΓβΟ1 ΟΓβ&Γ&ί. Χτί.. 

(25) Έφεστρις Ιιίο ροηίίΟΓ, ςαοά βί βυρΓα ρΐΌ νοβυαι &ρηά Ιιυηο βοπρΙΟΓβοι άβρΓβΙιβηάί, ίίΑςαβ 
νβΓίί 1ί1)βΓίυ8 ίαΐία. Ρογγο οίΓουη) η»ο Ιοοα αΐίςυο- 
1ίβ8 ρβΓ ΟββίάβηΙβπι ΟροΗβ βί ςυ» βί ίη Ευτορα 
αάΐιυο 8ηΙ)6Γ&ηΐ, ρβΓ ΟΓίβηίβπ) Ανί&ηββ ρρονΐηοι» 
8υηί ίηΙβΠί^βηάβ, ηβ αυίβ ίαιρβηίυβ Ιΐαΐίαπι Ιιίο 
βοηιηίβΐ. Ουοά αοίβαι ΤΙιβοάοΓα Ζίοαΐβο® υχοΓ, & 
Οθάρβηο 01ί& ΟοηβΙαηίίηί Ιιβοηίβ Ωΐϋ βί βογογ Βο- 
ηα&πί ΙβΓίϋ & ΝοβίΓΟ άίοϋοΓ, ϊάβιη ΟΒί Γθγθ αροά 
ΖοπΑΓ&ιη. Ραηνίηίυβ, βΐίοβ (ρυίο) &υ6(θΓ68 §βουίυ8, 
βΐί&πι Εοπι&ηί 3 βχ ΤΙιβορΙι&ηοηβ Αηαβίαβία ί&οίί, 
Β0Γ0Γ6Π) βοϋίοθί Βαβϋϋ β( Οοηβίιηϋηί 10 Χνι.. 125 ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ βΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. 19β μινοι, χαΐ τψ άνυποστάτφ του πτώματος έχπληττ^μβνοι πάντις ^στων τήν δίωξιν, μηδιν6< τολμωντος 
προσωτέρω Ιέναι. ΚαΙ οΰτως αδείας λαβ<5μ«νος ό Φωχας ανεισιν κΐς τό γρούριον. Ιίαρεγένετο μετ:^ ταίηα καΐ 6 
Σκληρές, συνεχώς προς ΙχεΤνον πέμπων, και χή8εσ6αι μεθ' όρκων γράφων ώς κηδεστου (νύμφην γάρ έπΙ τφ 
άδελφφ Κωνσταντίνφ τήν εκείνου εΤχεν άδελφήν Σοφ(αν), και συμβουλεύων προσχωρησαι τψ βασιλεΐ και τήν 
Ιαυτου δ(ά της αύτομολ(ας συμπάθειαν έπισπάσασθαι. "Ορκους ο3ν λαβών ώς ουδέν τι πείσεται φλαΰρον, παραδί- 
δωσιν Ιαυτ($ν τφ Σκλήρφ σύντοΐς συνοΰσιν αύτφ. "Ον μηδίν άλλο παθόντα κακόν, μόνον δ^ γεν^μενον κληριχόν 
Ιν τζ νι{σψ Χ{ψ ύπερορίζει 6 βασιλεύς. Τον δΐ Σκληρόν εύζώνως μετά των κούφων ταγμάτων διαβήναι πάλιν 
κελεύει προς τήν Έσπέραν. 

"Αγεται δΐ Ιαυτφ γυναίκα ό Ιωάννης θεοδώραν ^ ΡΓβίθΓθα ίιηρβΓ&Ιορ υχοΓθΐη άαοίί ΤΙίθοάΟΓ&ΐη 
τήν άδελφήν 'Ρωμανοΰ, θυγατέρα δε του Πορφυρό- Εοιηαηί ΒΟΓΟΓβηα, βΐΐβιη Οοηβΐ&ηΐίηί ΡορρΙιγΓΟ^β- γβννήτου Κωνσταντίνου* και ταύτγ^ ηί πράξει μεγάλως 
εύφρανε τοΙ>ς πολίτας ώς τό της βασιλείας κράτος 
περιφυλάττων τψ γένει. 

Δευτέρφ δΐ ίτει της βασιλείας αύτου μέλλων έκ• 
στρατεύειν κατά των 'Ρώς τά τε στρατεύματα φίλο- 
τιμίαις ανελάμβανε, καΐ στρατηγούς έφίστα έπΙ συν• 
έσει καΐ έμπειρί^ί στρατηγημάτων βεβοη μένους, καΐ 
των άλλων έπεμελεΤτο παρασκευών, 'ινα μηδενός σπα- 
νίζοι τό στράτευμα. Έπε μελή θη δΐ και του στύλου 
δια Λέοντος του μετά ταΰτα πρωτοβεστιαρίου, δρουγ- 
γαρίου τύτε των πλωίμων τυγχάνοντος, τά μίν 
παλαιά έπισχευάσας, κατασκευάσας δΐ καΐ άλλα καινά 
και στύλον άξιύλογον καταστησάμενος. ΈπεΙ δΐ ηίΐί. Οαο ηορϋ» ρθΓ^&ί» ΓαβραηΙ οίνίΙ)υ8, ςαοά 
60Π1 ίιηρβηυιη ίβΐί ί&ιηίΐί» οοαββΓν&ΓΟ νβΠβ ^αά^«- 
ΟΑΓβηΙ. 

ΤζίΐΏ!8068 Αοηο Βθουηάο ίοαρβηί βιιΐ 1η Κοββοβ 
οχρβάίΐίοηβιη βτιβοβρΙυΓαβ, οΰΐη αηίιηοβ ιηίΗίαιη 

1ίΙ)6ΓΑΐίΙ&Ιβ 8υ& ΓθΓβθί886ΐ) (1ΐ10θ8 118 ρΓφΓθοΙΙ 893 

ρΓυάθηΙίλ βΐ &Γϋυιη ίίηρβΓ&ΙοΓίαΓυζη ρθΗΙία ηοΙ)ίΐ68; 
θΐ Γβ1ί(|οί8 οοαηίΙααΒ &ρριΐΓαη(ϋ8 β&ιη ίιηρθη(1ϋ οο- 
ΡΑΐη, ηβ ςυίά Γβρυιη ηβοβΒδ&η&Γααι 6Χ6ΓθϋίΙ)ΐΐ8 άβ 
β88θ(. 61&886ΐη ςαοςαβ βαρανϋ ορβΓκ ΐ4βοηί8 β^υβ 
ςαί (αηο Γβί ηαναΐίβ (ΐΓαη^&Γίυ8, ρθ8(β& 68( ρΓΟίο- 
ν68ϋ&πα8 ΓαοΙυ8 ; θ( οαιη νβΙβΓββ ηανβ8 ΓβΓββϋ Ιυιη 
ηον&8 Γ&1)Γίβ5ΐΙα8 68(, βΐ 6ΐ&88θΐη ^υ8^&1I1 οοη8ΐϋυϋ πάντα καλώς εΤχεν αύτφ Ιαρος έπιστάντος, τφ θεφ «^ Οα)ηίΙ)ϋ8 ρΓθ5θ α(1θΓηαϋ8^ ίηβυηΐβ νβρβ β&ογιβ Οβο τά εξιτήρια θύσας κα2 συνταζάμενος τοις πολίταις 
Ιξεισι της βασιλίδος. Τενομένφ δ' αύτφ κατά τήν 
'Ραιδεστόν δύο συναντώσι πρεσβευταΐ των Σκυθών, 
τφ δοκεΤν μίν πρεσβείαν άποπληρουντες, ίργφ δΐ τά 
'Ρωμαίων έλθύντες κατασκοπησαι πράγματα* ους 
όνειδίζοντας καΐ δδικα πάσχειν έπιβοωμένους προσ• 
έταξεν ό βασιλεΙ>ς περιελΒεΐν £παν τό στρατύπεδον 
καΐ θεωροι>ς γενέσθαι των τάξεων (ούδΐ γάρ ήγνύησε 
της άφίξεως τήν αιτίαν). [Ρ. 672] περιελθύντας δέ 
και πάντα κατασκοιτήσαντας άπαλλάττεσθαι παρ- 
εκελεύετο, και τφ σφών ήγουμένφ λέγειν ώς μετά 
τοιαύτης εύκοσμίας καΐ πειθήνιου λάου 6 'Ρωμαίων 
βασιλεύς Ιρχεται ώχυρωμένος πολεμήσων αύτφ. Κα\ 
τους μ^ν πρεσβευτάς όποχωρησαι πεποίηκεν οΰτως, 
αυτός δΐ κατύπιν εύζώνους λαβών, πεζούς μίν άμφΐ ρΐΌ ΓβΗοί βζίΐυ ορβΓαίυΒ, βΐ Γβϋοϋβ &ά οίνθ8 ιη&η- 
άαϋβ, Οροΐί θχί(. Οηιη Βά Κ&ά68ΐυΐΏ νβηΐΒβθΙ, άυο 
ίΙΗοοοιίΓΓαηΙα δογ11ιί8χη]88Ϊ 8υ61θ^&ϋοηί8 ρρβίβχία 
βχρΙοΓ&Ιυπι Γ68 ΚοΕηαηαβ. 0ϋθ8 βζρο8ΐα1αηΐ68 βΐ άβ 
ίη]αΓϋ8 βογίΐιί» ^ηΐι ίαοϋ ςυβΡβηΙβΒ, ουιη ηοη 
ίςηοΓ&ΓβΙ 6&υ8&ιη βΟΓΟιη κάνβηΙυΒ, ρβΓ ίοΐα βαβίπι 
οίΓουίΓθ, 6(; οιηηθ8 0Γάίηθ8 οοηΐβιηρίαπ, βοςυβ 
Γ&οΙο άοηιυιη ΡβάΪΓβ, 8αοςυβ ρΗηοίρί άίοθΓβ ^^ϊ>β( 
Κοπι&ηΌΐη 8ίο θΓη&(ο βί άίοΙί8 ο1)86(ΐυ6ηΙβ βχθΓοϋα 
αά 1)θ11ααι οοηίΓα ίρ8υιη ^Γβηάυιη νβηίΓβ. Ηοο 
ιηο(]ο (ίΙίιηί88ί8 θχρ1θΓ&ΙθΓίΙ)υ3, ιρ8θ ουπι βχρβάΐϋβ 
οίΓοίΙθΓδΟΟΟ ρ6(1ί1ί5υ8θΙ ςυαΙαοΓ βςαϋυιη ιηί1Η1)α8« 
ιηαηάαίο ΓθΙίςυί8 υΐ; άυοο Βα8ΪΠο 6αΙ)ίοα1&Ηο οΗγα 
ΓβΒϋηΑϋοηβιη 8υΙ)8β€[υθΓβη(υΓ, 8υρβΓ&(ο ^Εαιο ίη 
1)θ8ΐίουιη ηβαιίηθ θχβρβοί&ηΐβ ίΓΓυοαρϋ, βΐ ρΓορβ τάς πέντε χιλιάδας Ιππείς δΐ ε?ς τετρακισχιλίους, ^ ΠγΙιθιώ πΐΒ^η&ιη ΡβΓ8ΐΙι1αΙ)απι,υ1}ί Γβς;ί& βΓ&1;Βυΐ£;& 
τό δλ λοιπόν £παν πλήθος σχολαίως ΙπεσΟαι κελεύσας 
μετά Βασιλείου του παρακοιμωμένου, τόν ΑΤμον δια- 
βάς άπρύοπτος εΙς τήν πολεμίαν διαβαίνει υλ\ έσβάλ- 
λει, καΐ έγγί)ς της πύλεως της μεγάλης Περσθλάβας, 
ήτις είχε τά των Βουλγάρων βασίλεια, τήν στρατοπε- 
δείαν έπήξατο. Τούτο αίφν ιδίως γενύμενον τους μίν 
Σκύθας εΙς εκστασιν και άμηχανίαν Ινέβαλε, Κάλύκυ- 
ρος δΐ 6 των παρύντων κοτκών πρωτουργύς τε και αί- 
τιος, μηδέ τήν της σάλπιγγος ήχήν ένωτίσασθαι καρ- 
τερι{σας (ίτυχε γάρ καΐ ούτος έκεισε ένδιατρίβων), 
έπείπερ ^σθετο τόν βασιλέα παραγενέσθαι αυτόν 
αύτουργόν έσύμενον του πολέμου, λάβρα του άστεος 
όπεκδυς προς τήν παρεμβολήν άττοδιδράσκει των 'Ρώς. 
Όν ϊδύντες ο5τοι, καΐ τήν του βασιλέως πυθόμενοι ΓθΓαιη,ο&8ΐΓα ροηϋ.Εα 8υΙ)ίΙ& Γβ8 θογΙΙιίβ ΙβΓΓΟΓΟίη 
βΙυροΓθίηςυβ Μ4 ίηου88ϋ ; βΐ 6α1οογΓα8 ρΓ»86η- 
ϋοιη ιη&ΙοΓυιη αυβΙοΓ,ςυί (υιη 6& ίη ογΙ^θ άος6ΐ)&(, 
ηβ 8θηί1ΰΐη ςυίάβα) ίυΙ)8Β βχαυάΐΓθ 8υ8ϋηβη8, 
οο^ηίΙο,ίρ8υιη ίπιρβΓΕίΟΓθΐη &ά γθοι ^βΓβηάαιη αά- 
6886, ΓυΓίίαι ΰρϋβ θΐ8ρ8υ8 ίη οοδίρα Εθ88θΓαιη 
νβηϋ. Εο νί80 Ηθ88ί8, 6ΐ (16 &(1ν6ηία ία)ρ6Γ&(οη8 
06Γΐΐ0Γβ8 Γ6(1(1ί1!8,1ιαυ(1 ιηβ(1ίοοη8 ίηοΐάίΐ ΐΓβρίά&Ιία. 
Τ&ιηβη 8ρΙΐ6ηάθ8ΐΙι1&1>ο ιηυΚί8 603 οοΙιΟΓίαίο, βΐ 
ςη® ρΓ»86η8 Γβρυιη 8ΐιι1ϋ8 Γ6(ΐυίΓ6ΐ)&1 εοηοίοη&ΐο, 
&ηΙαιΐ8 Γ66βρ(ί8 &(1 υρίαβαι αοοβάαηΐ βΐ ο&8ΐΓα Ηο- 
χηαηοΓυιη ο&8ΐη8 ορροηαηί, ΙηΙθΗοα βχ6ΓθίΙυ8 ίιη- 
ρ6Γ&Ιοπ8 ίη ρ1ηηϋί6ΐη, ςα» 6γ&( &ηΐ6 ηΓΐ)6Πΐ, ββ- 

60ηΓβΓ6η8 ίη 1)08ΐ68 ηίΜΙ ρΓ0Γ8υ8 1&ΐ6 8ρ6Γ&η(68 άφιξιν, ές ταραχήν ού μετρίαν ένέπιπτον, άναλαβύντες β 8υ1)ϋο ίηοίάϋ : 1ί 6ΓΑη1 8 νίΓΟΓυιη πιί11Ι& 6ΐ ({υίη- 
δ' όμως Ιαυτους, του Σφενδοσβλάβου πολλά παραινε- ^[βηΐί, θχΐΓ& υΓΐ)βιη ίη &Γΐηί8 8686 6ΧθΓ06ηΐ68. ΟαΙ 
'^ικά (βήματα καΐ τφ καιρφ δημηγορήσαντος πρύσ- 0υιη&1ί€[υ&η1υ1υιηΓ68ϋϋ886ηΙ,ηιοχάθΓ&ϋ^Ιί Αιβ&ηΐ 
φορά, άφικνουνται καΐ παραστρατοπεδεύονται τοις ίβοβρυηΐ, θΐ ρ&τΐίαι ίης^ΙοΓίΑΐη ορρ6(ίθΠΐη1 ΐηΟΓ 
'Ρωμαίοις. Τέως δ^ τό συνόν τφ βασιλεΐ στράτευμα ρ&Ηίΐη 1θ ηΓΐ)6ΐη 6Υα8βηΐΧΐΙ. ΒαίΟ ΙϊβΟ βν ιη ΟΕΟΒΟΠ ΟΕΟΒΒΙΠ ββΤΰΗΐ φύ ΙαΙη 0ΜΒη& βηηΙ,ιβοϋβιιΐΜ Εοπιαοο• Α ^^ '^^ ^ "^^ «^Χμκ ηίίον «βρβγβνβίΜνοι Αψη 

χαταλαμβάνο>στ & Ιξΐύ τκχδιν τήν ένσβΧι•» 'κηΜ» 
γυμναζομένο•>ς άνδρας βΙ< ^βχισχιλίοος «βΰ «»- 
ταχο7{ους άρι6μου|ΐένοιυ<, οίτινβς έ«1 χρ^να» τηέ 

μεν άχλ(ώ( άντ^ρέΟηβαν, ο\ ^ εΙς τήι# «Λιν διββι^ 
ζοντβι. Έν φ ^ ΧΛνζΛ έ«ράττίτο, οΐ 8ν^αν δττις τξς 
«έλΜι»ς Σκύθαι, τήν άνρ^οιηον Ι«έλ«»σιν αΙο6ό|ΐΜΐ 
τών 'Ρωμαίαιν χαί ττ,ν ιφός τοίκ σγ<τέρο9ς ηρ^ 
«λοχήν, Ιχασ^ος ως 6 χχφ^ς ΒίΒο» τλ «ρσίΤϋχλι 

αντώντις οΐ 'ΡωμαΤοι» άνύνταχτον χαΙ ^&β«αΜ|ΐ&• 
νην την Ίζορ^Ιοη «οιονντβς» ϊχτιινον. Διο μ^,β' έ»π- 
σχεΤν χβι έπΙ μιχρον χρ^σν δννηΟέντβ^ χΑίνοοσν βχ ίιηρτοτίιο ύτοΜβ β1 οαιη •οίβ οΜίιαιη οοοίπ- 
1ί•06» 0θ1»ϋο αΙ ςαίςοβ βλβα• Απηοπιαι «Ιίςοίά 
ο!Γ6ΓβΙ>»ί ίϋβΐηΐϋΐί, οΗ>β Ι6 «ά Γβτβοάοιη βοίβ Μζί- 
Ιίαιη βίίααάοοΐ ; ςοϋιοβ ίοϋοαιροβίΐο ▼βαίβοΐίϋαβ 
λ(;αιΙιΐθ ο^αΓΓβηΙββ Εοιηληί αι&^Ααι βάααΐ οβάβιη 
β1 ΙμμΙμΗ 06 ΑΐΙςυλοίαΙαιη ςπ'κίβω 806 ΓββίβΙβΓΟ 
ΥΑΐ^οΙβι ιΙεοΙ 16Γ£;»« <Μ ςαί« ΒοαίΑοί βςοίΐβ• 
οίΐΑΐίβ 6ςοί• τίΑΐη ία υΗ>6ΐη ^α66π1βαιι οοβορΑηηΙ 
Αίςοβ ίαΜ<1βπιο1, Γος;» ρ€Γ ΟΑΐηροβ ρΑΐΑοΙββ λίςϋβ 
<1«ρη1ΐ6α•ί ΟΰοίάααΙαΓ. ΙΙβςαβ β( €%άΛν6ήϊ>ηΒ ΙοίΑ 
ρΐΑοϋίββ οοοβΙταΙα 68ΐ θ1 ίαοααιβή ΟΑρϋ. ΡΓοίοάβ 
8ρΙ黣;6ΐ1ο•, 00)0» ρο•1 8ρΙΐ6οάο•ΙΙιΐΑΐ>οιη βαιηοΜ 
6ΓΜ ϊηΐΒτ Η€γ1^Μ ΑοβΙοήΐΜ, ΡβηϋιΙλίΜίαί βζβκί- 
ία§ ρΓβΓβοίαΒ, ^ΑI^ (Ιβ ίρβ* ιΐΓΐ>β Γβϋοβοάλ Αοχίο• ροΓίΜ 6ΐΑα(Ιϋ •€ ▼6θϋΚ>α• οΚ>]β6ϋ8 ιηαοϋ, βΐ άβ ^ κΐς ^νγ^ν. Προδραμ^ι^ν <1 τ&ν 

• : : :ΐίΐ : ι λ Ο _# ^ ±Λ 5 -^.. 2 1^ -«/ &ν 1ιπκέ««ν τη« Τ^ ιηο^^ οωοίβ β^βοβτίβ ιιιΐΜί1ί5α• λο Μζίβ ιαίιβοοίββ 
Βοαίλοο• ΑΐτβΙ• Νσζ οΙμγΙα ούβίάίοοβαι ιοίτϋ. 
Ροιίηιΐίθ ρηαΐΑ Ιοοβ ρπΒ8β• Β&βίΐίαβ 60ΐη Γβΐίςιιίβ 
6θρίί• β4ΐίοϋ, ^α^οβ λάνβηίοβ ιη&^υιη ^ΛχιάΊοίη 
Ιοαρβηιΐοή βϋυΐϋ ; βΐ οοΐΐβιη ςιηακίΑΐη οοαβοβηάϋ, 
αϊ ΒογίϊϊΪΒ 60μ1 6οη•ρί6υυ8. ΙηΙβΓίιη οορίβ ίοΙβΓ 
Μ ^οη^υ^^ι« αΓΐ>6ΐη αη^υοί. ΜυΙΙίβ ΙιΟΓίβΙο 1>αΓ- 
1)&Γ0• ίιηρβΓΑΐοΓβ αϊ α1> ίοοβρίο άββίβΙβΓβηΙ ηβςαβ 

Β'ώί {ρβίβ βχϋίί 6ΑυβΑ 680601, 6001 οίΐΐίΐ ρΐΌί1θ6Γ6- 

ΙϋΓ, ΚοπαβοΙ ίοηίΛ ίοο6οβί Ίγβ, ορροβ;ο&1ίοο6αι α^• 

^881 88β;ί1ϋ8 ηΐΟΓΟΓΟαΐ (1θΓ6080Γ68 8ΐ>ί£;00ΐ,β6&ΐ88 

πιοη8 ορροοοοΐ ; 6ΐ ςοίάλοι 8θίαιοβθ8 αιίΐ68 (Ιβζίπι 
^ΐΑ(1ίοαι 160608, 1αναςα6 86ο1οαι Βά 0Αρί1ί8 ά6ί8ο- 

8100601 6ΐ8ΐυαΐ £;68ΐΐΙ08, ρΗοιοΒ ρ6Γ 86&ΐ8αλ ίο 
ίΟΟΓΟΟΙ 6ν8άί1, 8€α1θ ί6ΐυ8 801011608 6ΐ 6086 θ1)- μα(ων φάλαγγος χβΐ τήν έ< τήν «ίλιν φ^ρ^οονν Ιη- 
τειχισάντων, άνα τό πιΖΙον έσχε^σμένοι ψΒ^&χντας 
χαΙ χαταλαμ6αν6μ<νοι άν|^υντο, ύ^ς Λκλψχμ ύ 
&μχλά «ληρωθηναι νεχρ&ν, ζ(ΐ>γρ(«< ί^ άλδηΝΒ 4?«- 
Ομου χριίττους. Σφάγελλος δλ 6 ιτάβης τ^ς Ιι 0Ερ- 
σόλάβφ στρατιάς έξηγούμβνος (έτέττιτο Λ Βμ^ 
μ<τά τ^ν ΣγενδοσΟλάβον έν Σχύθαις), χαι τηρΐ β&ιη^ 
ώς *!χλς, {ε(9ας της πόλεως, τάς ιπίλας άιεοχλείιι; 
και μοχλοίς έξασ^αλισάμινος ίνεινιν κΐς τό τεί- 
χος, [Ρ- 673] χαΐ ιιαντοίοις βέλενι χαί λίβοις το^ 
έπι^ντας 'ΡωμαΙους ήμύνετο. Νυξ μίν ©«ν έιτκγενο- 
μένη διέλυσε τήν 'Κθλιορχ(αν^ Ιωθεν βλ 6 ΐκρ^εδρος 
Βασίλειος άνεφάνη μετά του χατόιειν ιηντ6< «λή- 
θους* χαΐ & βασιλεύς τ^ τούτου 1λεύ«<ι περιχαρ-^ς 
γεν^μ^ος £ν•ισιν έπ( τίνος γεωλ^φοο, ώ< αΓη τοις 8ΐ«οΐ68αΓ06θ8,ίΐΑςοθρ6ΓρΓ0ρυβρα&6υΙ& 88060(1608, Ο ΣχύΟαις χαταφανής, τά δΐ πλήθη έ< τβντλ σ^ινελ- (1ί88ίρ&1ί8 ςοί ίΐιί 6Γ801 1ΐ08ΐί1)α8, 8018 Ιυΐυαι αιοή 
000806θ(ΐ6θ(ϋ Ιοοοαι Μβ ρΓβρ])6ΐ. Ηοοο &1ίί ρ08ΐ 
8ΐίθ8 ίπιϋ&οΙοΓ, ουαιςο6 Ιιοο αιοάο 6οαιρ1θΓ68 
ιαοΓοσι ^αα1 16Ω6Γ6ο1, οαο6θ Γ&οΐο 86^11)88 ρ6ΐ1αο1, 
ίίςο6 86 άβ αιοΗβ 8^υο1 ρΕ«οίρίΐ68. Αΐϋβ ςαοςο6 

(11ν6Γ8ί8 Ιοοίβ Οίαΐΐί ρΓίθΓ68 Ιοίίΐ&ΐί ρ6Γ β6αΐ88 ίο 

ιηοΓοοι 8θοο6(1υο1.Ε1 βογίΐιίβ ΐΓ6ρ1(]&ο1ϋ)θ8 ςυ1(]&αι 
Ηοαιαοί 1ΐ08ΐ6 οοο Αθίαια(1ν6Γΐ6θΐ6 &(1 ροΓί&β ουίΐο 
ΏΒ^οίίο ρ6Γν6θίαο1,ϋ8ςο6 αρ6Γΐί8 Ιοίυαι ίιοπιίΐΐϋοΐ 
6ΐθΓ6ϋοαι. Ηοο αιοάο ογΙ)6 ο&ρ(&, δογίΐιβ ρ6Γ 
ΑΟ^ίροΓίΑ (1ϋΓα^ί6θΐ68 ()6ρΓ6ΐΐθ08ί ίοΐ6παιοη1αΓ, 
ηΐϋ1ί6Γ68 6ΐ ρυβΗ οβρίίνί άυουοΙοΓ. ΟβρϋοΓ βΐ οοαι 
^οο^υ£;6 6ΐ 1ίΙ)βπ8 Βοπ868 ΒοΙ^αγογοοι γθχ^ Γβ§;οί 

ίθ8ί^θί8 Αάΐΐυο Κ88(Α08, 6ΐ Α(1 ίαΐρ6ΓΑΐθΓ6σΐ &ά(1ϋ- θ^ντα έχύχλουν τήν κ6λιν. '(2ς δΐ πολλά τοο βασιλίως 
παραχαλοΰντος ένδουναι της ενστάσεως χβκΐ μή ίρ" 
(ην άπολωλέναι, ούχ έπείθοντο χατιέναι του τ8()[ους, 
θυμοΰ διχα(ου πλησθέντες οΐ 'Ρωμαιοι «Γχοντο ττίζ 
πολιορχίας, τ^ξοις τε τους άνωθεν εΓργοντβς χαΐ ^ϋI/- 
μαχας τοΙς τείχεσι προσερείδοντες. Κα{ τις στρατν*- 
της γεννάδας, (ί^ς τ^ δεξι^ χατέχων χαΐ τρ λαή 
άνωθεν της χεφαλης τήν ασπίδα προβεβλη μένος, 
πρώτος διά μιας τών χλιμάχων άνα(^($ιχώ μένος, χαΐ 
τζ μίν άσπίδι τάς βολάς άποχρου^μενος, τφ δλ ζ^^^ 
τους έπκ^ντας χαΐ κωλύοντας άμυν^μενος^ ανεισι 
διά τών επάλξεων, χαΐ τους έχεΤσε (2β) πάντας 
διασχεδάσας άδειαν ανόδου τοΤς κατόπιν παρέσχ^βτο* 
δν μι μησά μένος άλλος χαΐ αύ άλλος χαί πολλοί οίΙοΓ. βοί 86 ΙααρθΓΑΐΟΓ Αάαιοάααι βχ1ιίΙ)οί1 ΙιυιηΑ- β ^εροι άνήλθον. Και συνασπισμού γενομένου οΐ Σχύ- 
0001, Γ6β6ηι ΒοΙ^ΑΓΟΓΟΠΐ ΑρρβΙίΑΟβ, 001068^06 θαι κοτισχυόμενοι εαυτούς άπο τών τειχών χατιχρή- 
0Αρ11ν08 Βο1§;αγο8 1ίΙ)6Γ6 ςυο ςυί8ςο6 α1)1γ6 ν6ΐΐ6ΐ μνιζον. Ηολλοι δΐ χαΐ 'ΡωμαΤοι κατά ζήλ()ν τών προ• 

ΧΥΙ.ΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΕΙ ΝΟΤΛΙ. 

νίά6ΐθΓ τών αδυνάτων. Ν6η88ίαιΐ1θ ββΐ ςοοά Ζοπα- 

Γ8αΐ ίθθυ6Γ6 ΑρρΑΓ6ΐ^θΟΠ1 ΙΟΟΟ ΑΐίςοΟ (Ι6ί6080η5υ8 

ΥΑοαο ηιοΓοαι 1θοαΐ886, Ιΐ60ΐ(]06 αΠοα; ίο(ΐ6 ίη 
ρΓορο&;οΑ(οΓ68 ΓαοΙο ίαιρβίο,ίίθ ρΓθ{1ίκΑΐί8, Γ6ΐίςαί• 

Α8660α60(1ί ίΔ6θ11αΐ6Π1 ΡΑΓΑ886. ΝΟΟ Πΐοΐΐο ΑΓίίβ- 

οίοβΟΓ 68ΐ ΙοΓγα ίο ΒΑβίηο ά6 Ι1)α1ζα αχοφοαΙο οαγ- 

ΓΑΐίο, ΟΜ ΐΑΟϋ ίΑθίθΟΓΐ8 ΑΟΟίΟΓ 1ΐ08ϋ8 ροΐοίΐ ΟΙοΙ- 

Ιίΐοάίοοαι 1ΐ08ΐίΐ6αι αγοιαΙαοι 6ΐ ΓΓβηΐ6οΐ6ΐιι οίΑοαβ 

ΟαοΙΟ 86(1αΓ6 6ΐ 0Γ&110Ο6 άθΟίίΙί^ΑΓβ, ςΟΦ 06 Π1Α§;1- 

8ΐΓΑΐοαι (|οί(ΐ6ηι 86αΐ6ΐ οοοοιΙαΙα ΑΟάΙΡΟ 8θΐ6ΐ• 
Χτι.» 
σεως. Οοοά νίάβΙϋΓ 60 ρ6ΓϋθθΓ6, ςοΐΑ 8Α06 άίΐυΐβ 

8001 ΙΐΙΒ ΟΑΓΓΑΐίθ068 ; 6ΐ ΙαοΙα ΓαΟΙΟΟΓΑ άί1ί^θθΐίθ8 
ρ6Γ 0{Γ0θαΐ8ΐΑθ1ίΑ8 ά680Γϋ)6η(ΐΑ 80θ1, 06 Οβαΐ6θΐΑ 

Εοϋυ8 νίάβΑοΙοΓ 6ΐ Ιοορίί». Ναοί ςοίο 8Φρθ οο1θ8 
Οαΐίοΐβ νΐΓΐ08 ΟΟΟΙγΑ ΟΙΟΙΙΟΑ 1ΐ08ΐ6;9 805818181 ΑΟ 

νίοάίοΑί., οοο 68ΐ άοΐιίοαι ΙιϊβΙοποα &(ΐ6.δ6άυουπι 
Αΐ1ςο6πι 60 πιοάο ςοο Ιιΐο 80γΙ1)11ογ Ιο πιογοπι βΥΑ- 
ΑθΓ•, ιηοΐΐίθ (ΐ68αρ6Ρ απη&ϋ8 1ΐ08ΐϋ)θ8 νίά6ο111>α8, 139 ΗΙ8Τ0ΚΙΑΒΌΜ ΟΟΜΡΕΝΌΐυΗ. 130 

τέρα>ν χ«1 Ιν δκζ^ροις τ^οι< (ιέ κλιμάκων ίνέβαι- ^^ ρβπηίϋβηβ, ηοη 8ΐά βπΜ^ίθαάοβ 8θά «ά 1ί1>θηιηάθ8 
νον %1ς τ^ τ<ΐχο<. Και των Σχυθών θορυβουμίνων Βυ1§;&Γ08 1>θ11οιη ββ ιηονΪ88β άίοβηβ, 8θ1θ8<ια6 Ηθ8- 
ΙλαΟ<(ν τιν<ς άμογητί ηρ^ς τά< πύλας έλθείν^ χα2 808 80 Ιιοθϋυιη 1ι&1)βΓβ ηυιηβΓΟ• 
ταύτας άναηετάσαντ«ς ιίσηγον τό στράτβυμα. Κα^ τοϋτον τ^ν τρόπον της π^λκως άλούσης οΐ μλν Σχόθαι 
άνά τους στινωπους φεύγοντας χαΐ χαταλάμβχν^μκνοι άν^ρουντο, γυναΤχες £1 και παιδία ^χμαλωτ(ζοντο, 
*Βάλω δΐ τκαΧ Βορ{σης & βασιλεύς των Βουλγάρων &μα γυναιχΐ χαΐ τέχνοις, ^τι τα παράσημα φέρων της 
βασιλείας, χαΐ εΙς βασιλέα άπήχΟη. Τούτφ δέ 6 βασιλεύς φιλανΟρώπως έχρήσατο, αύτ^ν τε βασιλέα 
Βουλγάρων άποχαλών, χαΐ πάντας τους άλισχομένους Βουλγάρους άνετους άφιεις χαι ελευθέρους 6'πη 
χαι βούλοιντο άπιέναι, οόχ έπ^ δουλεί^ φάσχων Βουλγάρων^ άλλ* έπ' έλευθ&ρ^^ μάλλον άφίξεσθαι, 'Ρώς 
δι μένους γινώσχειν εχθρούς χαΐ τούτοις χρησθαι ώς πολεμίοις. 

01 δΐ των Σχυθών γενναιότεροι ύχύρωμά τι χατει- ΙηΙβηιη 8ογ11)&Γυ(η &ηίΐηθ8ίθΓβ8 &(1 οοΐο χηί11ί& 

ληφύτες εντός των της πύλεως βασιλείων, όχταχισ- Ιοουιη ίη Γβ^α ιηυηϋαΐΏ οοοαρ&ηΐ, ]1)ίςΐ2β αΐίςυλη• 
χίλιοι τόν αριθμόν, έπί τίνα χρύνον έλάνΟανον, χαΐ άίυ Ι&ΙβηΙ, αβ ιηυΗθ8 ςαΐ Ιοοί οοηΐθΐηρί&ηάί &οΙ 
ηολλους των καθ* Ιστορίαν έχεΤσε γενομένων ή σχύ• 8ρο1ίθΓαιη 0&α8& ΘΟ αοοβάθΓβηΙ, οοουΐΐβ ατΓβρΙΟβ 
λων άρπαγήν άσυμφανώς κρατούντες άπέχτεινον. ίηίθΓβοΙυηΙ. ΙιηρθΓ&ΙΟΓ γθ οο^οιΙα βχβτοϋιιιη αάνθΤ- 
Οδ γνωσΟέντος τφ βασιλεΐ στρατός έπ' αύτους έστέλ• 8Π8 608 ιηΐϋϋ. Οαΐ οαιη ληίιηο ΐ8η£[υβΓβ1 397 8( 
λετο &ξιύμαχος. *Οχνηρώς δϊ εΤχον οΐ πεμπύμενοι, ορρυ^η&Ιίοηθίη ΙβηΙ&Γθ ηοη &αάθΓ6ΐ, ηοη 1ΐ08ϋαΐΐι 
χαΐ τής πολιορκίας έδειλίων άποπειρασθαι, ούκ ρ ίά πιβία, 8βά ςυοά 1θθα8 18 πιηηϋυ8 αίςαο ίηβχρίΐ- 
επειδή τους 'Ρώς έφοβουντο, άλλ' επειδή 6 τύπος ^η&1)ί1ί8 νίάβύ&ΙαΓ, ίιηρθΓ&Ιορ ί&οίΐβ Γβπίθάίαοι αά- 
οχυρός ήν καΐ άνάλωτος. [Ρ. 674] Καΐ τούτο δΐ 6 1ιίΚ)υί(« ίρββ 8υΐΏρϋ8 &ΓΠ)ίβ ρηηιυ8 οηιηίυιη ρβάββ 
βασιλεύς ευχερώς διελύσατο, τά 6'πλά λα^ών καΐ &ά ίΠυιη Ιοουιη οοηίβηάβηβ. Ιά οηίηι οιιαι νί(1θΓ6η1 
πεζός Ιμπροσ^κν τών &λλων προπορευόμενος* τούτο πιί1ϋβ8, οοοΓθΓΐίοι βΓηοα Γ&ρίυηΐ, βΐ ςαίνίβ ίιηρβπΐ- 
γάρ Ιδύντες ο\ στρατιώται άθρύοι τά όπλα λαβύντες ΙΟΓβηι ρΓονβΓΐβΓθοαρίβο1β8 8υϋ]&Ιοο1&πιθΓβ Αθ88θ8 
ΕΒεον, Ικαστος τόν βασιλέα προλαβεΤν έπειγύμενοι, ορρυ9η&ΓθΑ£^§^Γ6(ϋυηΙαΓ.ΡθΓΐίΐ6Γίί8ορρα£ρι&ϋοηοπι 
και μετά βοής καΐ αλαλαγμού τφ φρουρίφ προσβάλ- 1οΐ6Γ&ηϋΙ)υ8,η)υΗΐ8ΐθθΐ8 ί£[ηβπι βαοοβηάηηΐ, ίΐ&ςαο 
λουσιν* Έκθύμως δλ τών 'Ρώς όπομενύντων τήν πο- 608 6ζρα§^ηαηΙ. Ναοί νίιη 1^018 ηοη Γ6ΓοηΙβ8 Ηοββί, 
λιορκίαν, πυρ •1ς πολλά μέρη ύφάψαντες, οδτω τους ηοςυβ Ηοαι&ηοΓαΐΏ ιόΙ)οΗ ρ&τοβ, ρβΓ ρΓΟοίρίϋα 8686 
άνΟισταμένους χατηγωνίσαντο* μή στέγοντες γάρ (!€^ίοί6ηΐ68 ςαίνςυβ 8υΓα£;ίαηΙ : ιηαΚί θΟΓααι ΐ£;η( 
τήν του πυρός δύναμιν καΐ τήν 'Ρωμαϊκήν χεΤρα, &1)8υαΐρϋ, πΐαΐϋ ρηΒοΙρϋί 088α 6Χ8ϋηο(ΐ, ΓοΗςαί 
έκαστος εαυτόν κρημνίζοντες άπεδίδρασκον * καΐ ΓβΓΓΟ οοοίβί &οΙ ο&ρϋ. Ηοο ηοάο ίηΐπλ 1>ί(1αοαΐ ΙοΙλ 
πολλοί μλν άνήλωντο τφ πυρί, πολλοί δΐ κρημνιζύ- ηΓΐ)8 0&ρ1&. ΕβΓθοϋ 6801 1πιρ6ΓΑΐθΓ, 6ΐ & 8αο ηοοίίιιο 
μενοι άπώλοντο, τους δΐ λοιπούς μάχαιρα και ^ο&ηηορο1^Iηά6ηοη1^η8▼^^;^Π1ροΒ^^οςη6VIί1^(1ορ^«- 
αίχμαλωσία διεδέξαντο. ΚαΙ ή μέν πύλις τούτον έάλω 8ΐάίο, Γβ1)υ8 &ά νίίΑΠί ηβ€688&ήί8 Βΐ)υη<ΐ6 ίηβίΓΟχΗ• 
τόν τρύπον, ςν δυσιν δλαις ήμέραις μή άντισχοΰσα- ^ Ιηά6 Γ68ΐο Βοηΐίηίοββ Ηβ8αΓΓ6θϋοηί8 (ϋ6 &ο1ο, ρο• 
ταύτην δ' άλουσαν άνακτησάμενος 6 βασιλεύς , καΐ 8(Γίάίθ &ά ΒθΓθ8ΐο1υπι, οαί 6ΐ ΌΗβΙγα ηοοίοη, ίΐ6Γ 
<ρρουράν άξιύλογον έπιστήσας, καΐ τά προς τό ζ^ν ίη^Γ6(1ϋυΓ. 

επιτήδεια δαψιλώς παρασκευασάμενος, και τήν της αγίας 'Λναστασίας (27) τελέσας έορτήν, καΐ έξ έαυτοΰ 
'ίωαννούπολιν μετονομάσας τήν πύλιν, τζ επαύριον της έπΙ τό Δορύστολον, ο καΐ Δρίστρα χαλεΤται• ιΐ'χετο, 
πορείας. 

Ό δΐ Σφενδοσθλάβος τήν της Ιίερσθλάβας πυθύ- ΑΙ ΤΘΓΟ δρ1ΐ6ηάθ8ΐΙ)1&1)α8, ίΑΠίβΙβί Αΰάϋα Ρ6Γ8ϋι• 
μενος £λωσιν εΙς ταραχήν ένέπεσεν, ώς εΙκός, ού ΙαΙ)» 6ζρη^η&(ίοηθ ρβΓΐαΓΐ>α1α8 Ιιαυά ^η^α^^8 6886(, 
μήν γε καΐ του φρονήματος καΟυφήκεν^ άλλα πάρα- ίηΓπιοΙοΙ&αιβη &ηίπΐ0 8α08 οο1ιοιΐΑΐυ8 η^ρο^^ο^Αα1 
Οχ^^ύνας τοι>ς περί αυτόν, καΐ νυν {]^λλον άγαμους Ι&ηίο 86 ίθΓϋυ8 £;0Γ&η1, οοη8ϋ(υϋ8 οϋαπχ οΙ Γ68 Γ6- 
άνδρας άναφανήναι παρακαλέσας, τάλλά τε ώς ένήν Γ6ΐ)&η1 Γ6ΐίςυί8, β1 ςηθ8 8η8ρ66ΐθ8 1ι&1>65&1 ΒυΙ^ΑΓΟβ 
καταστησάμβνος , καΐ πάντας ους εΤχεν έν ύποψί^ οπιηί1)η8 (θΓ&ηΙ 8αΐ6αι ΐΓβϋ6ηϋ Μ8 οίΓΟίΙβΓ) ίη- 
τών Βουλγάρων άμφΐ τους τριακοσίους βντας τόν ΙθΓΓ6θϋ8, ΑάνβΓβαηι Αοπι&ηθ8ρΓθΟοί86ϋυΓ. ΙαιροΓΑ- 
άρι6μόν άνελών, Ιξεισι κατά 'Ρωμαίων. Ό δέ βασι- β ΙΟΓ ίη8ϋ1υ1απι ίΙβΓ ρ6Γ•6ς[06η8 αΓΚ)68 ία 60 8ίΐΜ 
λευς τάς έν τή παρύδφ πύλεις ελών καΐ στρατηγούς ίΙίηθΓΟ ο&ρί(, ίί8ςηβ ρΓ«ίθθ1θ8 οοοΒίϋυίΙ, 6ΐ Π)α]1ίβ 
αύταΤς έπιστήσας, πολλά τε φρούρια καΐ πολίσματα 0&8ΐθ11ί8 &1ςυ6 ορρί(1ί8 6Τ&8ΐ&1ί8 &ο ρΓβάΑ ηιίΐίΐί 
έχπορΟήσας καΐ τοις στρατιώταις εΙς άρπαγήν δεδω* οοηοθ88& ρ6Γ£[ϋ. ϋϋί 6ζρ1θΓ8(θΓθ8 ηυα1ί&ν6ΓαηΙ 
κώς, ε?χετο της ύδοί. Τών δΐ σκοπών ήκειν φρασάν• 8ογ11ι&8 &άνβηΙ&Τ6, ά6ΐ6θ{απι θΖ6Γθϋυοι ρΓΟίηϋϋΙι 
των Σκύ^ τινάς, λαόν έπίλεχτον εκπέμπει, θεύδω- <1αθ6 ΤΙϊβοάοΡΟ 8Μί8ϋΐ6ΐΑ; ^υ1>6^ςα61108ϋυη1Iηιι1- 
XΥIΑΝ^ΕI ΕΤ αΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. 

(27) Ου» νοχ ηοη ίηίο^α 68ΐ 8οηρΙ& ; ηο1& ί&- Λη&8ΐΑ8ΐ οΐ Αη&8ΐ&8ί& Νθ8ΐ6Γ 8αρΓ& 8ΐίοαΙ>ί. Χυι.. — 

ΐηβη 8 08ΐ6ηάίί ηοη άναστασίας, ηοη άναστασίαν, Αναστασίας Ιβπιρίιιηι αναστάσεως ςυο^αβ πιΐΓ&οαΙο 

8βά αναστάσεως Ι^^ ά6ΐ>6Γβ. 11&ςα6 αοοβρί άβ Γιΐαι&αι &οοβρί( : Ιιίηο ρΐΌαιί8ου& νοοΐ8 ηΐΗη8ΐΐ06 

ΟιΗΒΐί 8 πιοΗηί8 Γθ8αΓΓ6θ1ίοη6, 60 ί&οίΙίυ8 ςαοά α8ηΓρ&1ίο : Ιιίο |^γο ΟΙιηβΙί Γοβηιτβοϋοηο 8απιϋον» 

ρ&αίο ρο8( ίβ8ΐα8 Ο. Οβοι^ο άίοβ οοαιηιοπιΟΓ&Ιυρ, Υίάο λαοΙΟΓοω ιη ν8ΐ6η1ίηίΑηο ίηηίθΓ6 ρ. .βίβ• 

^α1 ί6Γ6 ηοη ιηαϋυαι 81)6886 ρο8ΐ Ραβοΐια βοΙοΙ. Οο Οοακ. 131 βΕΟΚΟΙΙ βΒΟΗΕΝΙ Ιϋτκϋηβιη 6χςαΐΓθΓθ βΐ β'ώί ίηάίο&ΓΟ, βΐ βί ίΙ& νί- Α ρ6ν τζ τον έχ Μι•^{β« 

(ΙβαίυΓ οοιηιηο(1αζη, Ιβνί ρΓφΗοβΟΓαιη νίΓββ ΙβηΙβΓβ. 
Ιρ8β ουιη ίηβίΓυεΙο υηίνβΓβο θχβΓοίΙα ροηβ ββςαϋαΓ. 
ΤΙίθΟΰΙοΓυθ οαιη βυίβ αΙ)ί &(1 ΙιοβΙββ ρβΓνβηϋ, άαΐ !η 
608 ίιηρβίααι. Βοββί ίηθίάί&β 8υΙ)6886 νβπϋ ρΓΟ• 
^Γ688υ &1)8ϋη6ηΙ ; τηυΐϋβςυβ βυοΓαιη ίοΐίβ, ςυίΙ)α8- 
(ϋλΐη βίί&ιη (1β]θοϋ8, Γυ^& ίη νίοίηο8 ιηοηΐ68 ά6η808• 
({υβ βΐ &ιηρΙθ8 8&11υ8 8β άί8ρβΓ^υη(, αο ρβΓ ΐΏοη1&π& 
&(1 0π8ίΓαιιι ρβΓΓυ^ίυηΙ. Ηθ88ί ΓαβΓβ ηυιηβΓΟ 86ρ(οαι 
τηίΐΐία, Ηοοααηί νβΓΟ ςυί β08 ίυάβΓοηΙ ΐΓβοβηΙί. 
δογίΐι» &ιιΐ6ΐη 8ρ1ΐ6π^08ΐ1ι1&1)0 οοη3οηοϋ &υοΙθΓβ8 βί 
ίυβρυηΐ υ1 ουτΏ οιηηί])α8 βορϋ8 (ηαΐΏβΓαΙ)&η1υΓ ιια- 
Ιβιη ΐΓβοβηΙα ΐΓίξ;ίηί& νίΓΟΓαοι ιηί1Ιί&) άαοάβοίιη 
ΑηΙθ ΟοΓΟβΙοΙυιη ιηί11ί&ηΙ)α8 ο&81γ& ροηβΓβΙ, ίΙ)ί<|υβ 
ΙιηρβΓΕίοΓίβ ΑάνβηΙυχη ΐηίρβρίάβ 6Χ8ρ6θ1&ΓαηΙ. Αί 
Ηοιη&ηο8 Γ606θΙίΙ)υ8 ν1ο1θΓϋ8 θ1&ί08, βΐ ^&Iη^&I^ άβ |ν *ΡωμαΙοι τόν άρι6μον τρ(αχ<^σιοΐ• Ένω^έντες δ* ο1 132 

τφ ΚΑΐ^θει Αρχηγών 
έπιστήσας κροηγ»«ν69η έπέσχη^* "^νί στρατοΰ, χατα- 
σχοπκιν χι τ^ ιτλήβος τωι» ΙνοΕντίκν χα2 αότφ δι$6• 
ναι γνώσιν, εΐ προχωρο(η 8^ χ«1 ^ιάιηιραν της αυ- 
τών Ισχύος άχροβολισίμινον (Ιληφέναι * αύτ^ς ^ 
χατ6πιν είπετο συντιταγμίνος |ΐιτά πάσης της 
στροΓΤΐάς. 01 συν τφ θιοδώρφ γουν έπε(περ •1ς 
χεΤρας ήλΟον τοις ΐΓθλεμ(οις, έμκίπτουσι τούτοις 
ραγδαίοι. 01 δ% Τώς ένέδραν ίύλαβηθίντες πρ6σα) 
μίν ούχέτι Ιχώρουν, πολλών 81 πληγέντων χα( τίνων 
δι πεσόντων έχχλίναντες ές τά πλησίον σχεοάννυνται 
δρη χαΐ τάς έχεΤσε νάπας βαθείας χαΐ άμΐΦίλαφεΤς 
τυγχανούσας, χαί διά της ορεινής ΙπΙ την ΔρΙσιρβν 
Ιπανασώζονται. 'Ήσαν βΐ τ& πλήθος ούτοι έπταχισ- 
χίλιοι, οΐ δι τούτοις συμπλαχέντες χ«1 τρεψάμενοι βαηαηα ΓβΓυιη ρΓββΙίο άθοβΓίαΙαιη ίη βρβΓ&ηΙββ, 
8θΐ6ηΙβ8 ίη8υρ6Γ Οβυιη 8β 1)&1)βΓο &ά^υ1οΓβπ1, ςυί 
ηοη 900 ίοΓθΓβηϋΙ)α8 ββά ρ&88!8 ^η^υ^^(IIη ορίΐυ- 
ΙιιΗ 8θΐ6Γ6ί, ηοη βοβ ιηοάο ςηί ΓοΓίίΙυιΙίηβ 8ΐϋ8 
&ηΙβίΙ)8ηΙ, 86(1 ^&Π1 0ΐϋιηΙ(ϋθΓβ8 8ΐ&οΗ(&8 6ί &ϋ(]α- 
οία ίηθθ886ΐ)&1, αΓάβηΙίςαο ρυ^β άβΗΪάβηο &^{&• 
1)&ηΙαΓ. υΐ3ΐ ίη 6θη8ρβοΙυαι ητιυΐυο νβηβΓβ 6χβΓθϋυ8, 
υίΓοςυβ ίιηρθΓαΙΟΓΟ 8υο8άίο1ί8 (]υ&Ιί& ρΓ9Β86ηϋ Γβί 
Βθ6θπιηιοάαί8 βΓ&ηί βηίιη&ηΐο βίςυβ ίη8ΐί^αη1θ, όΙ 
οΙα88ΐ6υιη οβοΙηΙΙ, πια^ηα ουπι νί ραηςυβ &1&οηΙ&(β 
οοηουΓβυτη β8ί.Ρητηοοοηαίο1α Βοιη&ηί, νβΙ)6ΐηβη(ί 
ΓαοΙο ΙιηρβΙυ, ιηο11ί8 άςίβοΐίβ 1ΐ08ΐϊυιη θΓάίηο8 Ια- 
Κ)θΓιιοΙ&ηΙ. Νβςαβ Ι&ιηβη οοθυηΐ Ιΐ08ΐθ8, ηβςυβ Πο- 
ιηαηΐΒ β08 ρβΓββςυβηάί (ΙλΙαΓ Γαοηΐί&β, 8ογ11ιί8 8β8β 
οοηΩπΙι&ηΙίΙ^ιΐΒ ΓυΓ8υπΐ(ΐυβ 8υΙ)1&Ιο οΐ&τηοηβ ίη Ηο- Σχύθαι τφ £φενδοσ6λάβφ, χαΐ τοΰτον ΙχεΤΟεν άνα- 
στήσχντες μετά παντ&ς του στροιτου, πρ^ δώδεχα 
του Δοροστόλου μιλίων αύλίζονται, Ις τριαχοσίας χχι 
τριάκοντα χιλιάδοις άριθμούμενοι [Ρ. 675] χαι τον 
βασιλέα έπιόντα έχθύμως χαι ^ωμαλέως έχδεχόμβ- 
νοι. 01 δΐ 'ΡωμαΙοι ταΤς έξ 6πογύου νίχαις γαυ- 
ρούμενοι χαΐ την τά πάντα χρΐναι μέλλουσαν μάχην 
προσδεχ^μενοι, ε1δ<^ες δ* βτι χαι βε^ ουλλήχτορα 
Ιξουσιν, ου τοις άδίχων χειρών αρ'/ουσι ^ιλοΰντα, 
άλλα τοις άδιχουμένοις δια τιαντ^ς έπαρήγειν, ού 
μ<$νον οΐ εύψυχότεροι, ήδη δΐ χαΐ οΐ χαταπλήγες χαΐ 
μαλαχοι τάς ψυχάς πρόθυμοι χα^ Ο«^^«λέοι έγ(νοντο 
χαΐ πρ6ς την συμπλοχήν λίαν έσφάδαζον. Εις βψιν 
δΐ των στρατευμάτων άλλήλοις γενομένων, χαι λ4- 
γοις παραχλητιχοΐς του τε βασιλέως χαΐ του Σφεν- Π)8ηο8 ίιτηβη1ί5υ8. Ρυ^η&ΙοΓ &1ίςυ&η1ί8ρ6Γ ΟΒςυο Ο δοσθλάβου τους οιχείους έπι^^ωσάντων χαΐ τά τφ ηΐ8Ηθ. ^&Iη βυΐβπι λα ν68ρ6Γ&πι ίηείίηβηΐβ άίβ Βο- 
ηίΒηί 8680 οοΗοΓίαηΙοβ οΐ νοίυΐΐ &ου6ηΐ68 Π)υ1αί8 
θχ1ιθΓΐ8(!οη!1}α8 8ίηί8ΐΓυπι δογΙΙι&Γυπι οογοπ ρΓΟ- 
ηιυηί, οΐ ίη1οΐ6ΓαΙ)ί1ί νί ίηο;ΓυβηΙβ8 Γπαΐΐοδ ρπ)8ΐ6Γ- 
ηαηί. Οαιηςυβ λάιΓΟίοΙαιη ρ&Γΐβιη δογίΐιβ οοίΓβηί, 
βηοΓΟΠι ςυθ8(1&πι Εοιη&ηυ8 ίηαρβπιΙοΓ 8υί8 &υχί1Ιο 
χηϋΐίΐ, ίρ86ςυβ 8υ1}86ςυίΙυΓ &ρβΓΐί8 ευιπ ίΐΏρβπί βί- 
β;π!8, βςηο ο&1ο&ΓίΙ)η8 ίηοϋ&ίο, 6ΐ Ιι&δίαπι ίηΓβπδαιη 
ΓβΓ6η8, 8υο8ςυ6 ν6Γΐ)!8 6Χ8ΐίιηυ1&(. ΑεβΓΠΐηβ Ιηηο 
ρυ^ηιιΐυπ), 6ΐ ναήί8 νίοί1>α8 ρΓβΙίο ιηηίαίο (άιιοάθ- 
οΐ68 400 6ηίηι ΓυβρυηΙ 1ηο]ίηΑΐ&8 &οίθ8] νίχ 1&η(]βπι 
Κθ88ΐ, θ68ρ6Γ&ί& 8&1αί6, ίηοΓ€ΐίη&ί& ία^& ίη ολοιρυιη 
86 θίΤαηάοηΙ ; οοβςυβ ίη86ουίϊ Ηοιηλη! ιηυ]Ιθ8ρ6Γ- 
ίαιυηΐ. 1>6 Εο88ί8 οοοίάοΐΌ ιηυΐϋ, ο&ρίι 6ΐί&ιη ρΐυ- 
1*68 : Γθΐίςαί ΟθΓθ8ΐο1απι Γυ^β 6ν&8θΓυηΙ• χαιρψ πρόσφορα παραχελευσαμένων, ώς αΐ σάλπιγ- 
γδς τ6 ένυάλιον άχησαν, συ^^ήγνυται άλλήλοις τά 
πλήθη την αυτήν Εχοντα προθυμίαν. Καΐ χατά μΚ 
τήν πρώτην προσβολήν οΐ 'Ρωμαΐοι μετά ^ύμης 
έπενεχΟέντες σφοδρας ικα\ πολλούς χαταλαβόντες τάς 
βαρβαριχάς τάξεις χατέσεισαν * ού μήν γε χαι 
υπαγωγή των εναντίων έγένετο ούτε τών 'Ρωμαίων 
λάμπρος διωγμός, άλλ' έπι^|$ώσα/τες πάλιν Ιαυτούς 
οΐ Σχύθαι αύθις έπήλθον μετ' αλαλαγμού τοις 'Ρω- 
μαίοις. Κα^ Η^ΧΡ^ Κ^ τίνος Ισόπαλης ήν 6 άγων, 
ήδη δι περ^ δείλην άψίαν της ημέρας οίίσης οΐ 'Ρω- 
μαΤοι παραχαλέσαντες αλλήλους χαΐ τρόπον τινά 
στομώσαντες ταΤς παραινέσεσιν έπέβρισαν τφ εύω- 
νύμφ χέρατι τών Σχυθών, χαι πολλούς τφ άνυπο- 
στάτφ χατέβαλον της ορμής. Συνισταμένων δΐ τών *Ρώς ίπι τ^ πεπονηχός, τών περί αύτον 6 βασιλεύς εΙς έπιχουρίαν έχπέμπει τινάς, χατόπιν δΐ χαΐ αύτος 
είπετο άναχεχαλυμμένοις τοΤς παρασήμοις της βασιλείας, τλ δόρυ διηγχωνισμένος, τόν τε 'ίππον χεν- 
τρίζων θαμά χαι τ^ βο^ διεγείρων τους στρατιώτας. Αγώνος δΐ χαρτερου συστάντος χαι παλλάς μεταχλί- 
σεις δεξαμενής της μάχης (δυοκαίδεχα γάρ φησι τροπάς δέξασΟαι τλν αγώνα), μόλις οΐ 'Ρώς άπειρηχό• 
τες πρλς τους κινδύνους άχόσμφ βυγ5 προς το πεδίον έσχίδναντο• οΤς οι 'ΡωμαΤοι έττόμενοι τους καταλαμ- 
βανόμενους άνήλισχον. Έπεσον ούν πολλοί, χαι πλείους Ιάλωσαν. "Οσοι δΐ διαδραναι τον χίνδυνον Γσχυσαν, 
εΙς τ6 Δορόστολον διασώζονται. • ΙηιρβΓ&ΙΟΓ ο1) {ιηρ6(Γα1&πι νίοίοηαιη β&ΟΓΪίΙοΙο το• 
η6πιΙυ8 ςίοποβαιη οα&ΓίγΓβπι ΟβοΓ^ίυιη (η&πι άίο 
1)ΐ^υ8 ηΐ6ΐηοΓί(Β οοη86θΓ&(ο ουαι 1ιο8ΐ6 οοηΟίοίυιη 
ΓαΗ)ρο8ΐΓΐάί6 αά ΟθΓθ8ΐο]υιη άυοίΐ, ί1)ίςϋ6 ο&8ΐη8 
οοηιηιιηίϋΒ οίαββοιη Ηοαίλη&κη οροηίοΓ : ηαιη βηΐβ Ό δι βασιλεύς τά έπινιχία θύσας τ φ χαλλινίχφ 
μάρτυρι Γεωργίφ (ήν γάρ χατά τήν ήμέραν τής 
αύτου μνήμης συ^|3άξας τοις πολεμίοις) τζ έπιούσ|| 
χαΐ αότ^ς της προς τό Δορόστολον ^ψατο, Ιχεΐσέ τε 
γενόμενος στρατοπεδείαν έπιήξχτο όχυράν. Ού μέηο 133 ΗΙδΤΟΚΙΑΒΟΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 134 γ» κΛ\ «ολιορχ{«ς 1|ψατο, δβδιώς μή πως άφυλάχτου . 1ΐ03α8 &άνθηίυιη ορρυς;η&ΐ!οηβιη Α^β[Γβάί ηο1θΙ)&(, 

του ΐΓοταμοΰ ^^γχάνβντος άποδράται μετά των νηών ηβ αιηπβ οαβίοάί» ναοαο η&νί5υ8 β£Γυ§;6Γθ Ηοββίβ 
δυνηθενν οΙ 'Ρώς • αύλισάμενος δέ προσέμενε τόν 
'Ρωμαΐχ^ στ^λον. Έν τφ μεταξύ δΐ 6 Σφεν$οσθλά- 
βος ους χβτιϊχ• ζατγρίας Βουλγάρους, άμφι τάς % χι- 
λιάδας έριβμουμένους , σιδηροιτέδαις χαΐ άλλοις 
ίεσμοίς ή9^λ(βατο, έπανάστασιν φοβηθείς, χαΐ προς 
έιτο^χήν ηύτρεπίζετο της πολιορκίας. *ϋ8η δΐ χαΐ 

το'ϊ στάλου χαταλαβ^ντος έπεχείρει τ^ τειχομαχί^ 

6 βασιλεύς, [Ρ. 676] χαΐ πολλάκις έπεχδρβμοντας 

τους ΣχύΟας Ιτρέψατο. Μι$ δΐ των ήμερων σχεδα- 

α^εΐτι τοΤς 'Ρωμαίοις εΙς άριστον περί δείλην 6ψ(αν 

οΐ βάρββφοι, β^ς δύο διαιρεθέντες μ&ρη, ΙππεΤς χαΐ 

πεζοί Ιχ πυλίδων δύο της πόλεως, της τβ κατά άνα• ΙϊοβΓθΙ. Ιηίβηπι δρΐιβηάοβίΐιίαύυβ ΒυΙ^&Γοβ ςυοβ 
ο&ρϋνο8 Ιι&1)βΐΜΐΙ, &ά 20 ιηί1Η& ηυηβΓ&Ιο» οοπαρβ- 
άί1)υ8 αο νίηοιι1ί8 οοη8(πη^1, ιηβίαβηβ ηβ ϋ 8θάί- 
ϋοηβιη βοηβίΙ&Γθπί,θί 86 &ά Ιοΐ6Γ&η(]&ιη οΙ>5ίάίοη6ΐη 
ρ&Γ&Ι. ΙζηρθΓ&ΙΟΓαΙ)! οίαββίβ &ρρο1ϋ, ορρυ^η&Γβ ογ• 
1)βιη ίηοίρΗ, βΐ 8»ρθ βΓϋΐηρβηΙββ υΓΐ>β 1)&ΓΒαΓ08 
ρΓοΟΐ^ί. Ου&ά&ιη άίο 8υ1) νβ8ρβΓ&ιη Εοπ)&αί8 αά 
ΟΦη&ιη (ϋ88ΐρ&ϋ8, 1)&Γΐ>&Γί ])ίρ&Γ(ϋο α^ιηίαβ βςυίΐββ 
θί ρβάΗββ (Ιυιη ρηιηυχη ϋ θςΌί(θ8 νίβί βυηΐ, Ιι&οΐβ- 
ηϋ8 ρβ(1ϋβ8 ΐΕπΙαιη ρυ^ηανβΓβη*) άΏ8ΐ>υ8 8β αΓΐ)ί8 
ροΓΐΪ8 θίΓαηάυηΙ, ςυαΓπιη υτίΑ ν6Γ8α8 οηβηΐθπι, 
ςαβπι ου8ΐο(1ίρβ ^^288υ8 βΓΛί ΡβίΓυβ ο&βΙΐΌΓηιη ρΓβ- 
ί6οία3 ουιηΤ1ΐΓαοίΙ)υ3 βΐ Μ&εβάοηίΙ)ΐΐ3 ; 401 ιιΗβΓλ τολές, ήν φρουρεΤν έτέταχτο Πέτρος 6 στρατοπεδάρχης 
μετά Θρ^ών χαΐ Μαχεδύνων, κα\ της πρ^ς δύσιν, Οθθίάθηί&Η8, &(] ςυ&ιη ίηθχουΙ)]Ί8 1θ6&Ια8 6Γ&1Β8ΐ*€ΐ& 
δπο» Βάρδας 6 Σκληρός μετά των Έψων δυνάμεων ^^ δοΐβπυβ ουηα 0Γίθη1αΗΙ)υ8 00ρϋ8. ΑοηΙβΓθίιηίο&ίαηι 
τ;?,ν «υλαχ^ιν έπετέτραπτο, έξήλθον παραταξάμενοΐι Θ8ΐ, ΗοΐΏ&ηί8ΓθΓϋ(6Γβθ8 8υ^8ί8ΐ6ηΗ1)υ8. ΕΙΙαιηβΙβΙ ι<τε πρώτον φχνέντες ?φ ίπποι• τάς γάρ προηγησα- 

μένος μάχας πεζοί διηγωνίσαντο. Ους εύρώστως ο1 

ΤωμαΤοι δεξάμενοι (χθύμως έμάχοντο * και μέχρι 

πολλοί Ιββτάλβτντος ήν ό άγων. Τέλος δΐ τ^ σφετέρς^ 

λρνςι^ *ν«Α^Τοι τρέπουσι τους βαρβάρους και πρ5ς 

τεΐτ^ος βυγχλείουσι, πολλών κάν τφ άγων ι τψδε πε- 

σύ'/τΜν, χλΙ μάλλον Ιππέων, μηδενός δΐ των 'Ρω- 

μτίων τραυματισΟέντος, άλλ* ή μύνων *1ππων πεσύν• 

τνψ τριών. 09τω δλ Οραυσθέντες οΐ βάρβαροι και 

«Γ^Μ τιίχους συνελα^ντες νυκτός επιγενόμενης δι- 

ενυκτέρκοον άγρυπνοι, και τους έν τ^ Κ^ΧΤ^ πεσύντας 

έη•λοφύροντο άγρ(οις καΐ φρικώδεσιν όδυρμοΤς, 

ώς ^οχιιν τους άχούοντας 0ηριων είναι βρυχηΟμοι>ς λΐίςυ&ηάίυ (Ιαϋία βίβΐϋ νίοίοπα, Ιβιηβχι &(1 6x^^β- 
ιηυιη Ηοηααηί 8υ& νίΗαΙβ 1)&γΙ)&γο8 Γυηάααΐ, ιηα1• 
ϋβςυβ 0001818 ιη&χίιηβ άβ βςαίΐΑΐυ, ίη ΌΓΐ)6ΐη Γβ* 
1ίςυο80θΐΏρ6ΐΙϋηΙ. ΚοΐΏ&ηοΓυιη8&υοί&Ιυ868( ηβιηο, 
ηβςϋβ ηί8ί ΐΓβ8 βςαί ςυίάςυ&ιη ρβπίΐ. Ηοο 'ρ&οΐο 
ίΓαοΙί 1)αΓ5αΓί βΐ; ίηίΓΕ τηιΐΓ08 οοαοΚ ηοοίβιη ΐ8ΐ&σι 
ίη8οιηηθ(ηβχθ^8η]η1,6ΐθθ8 ςυί ία ρυ^ζηαοβοίάβπίηΐ, 
Γβη8 Λίςπθ ΐ3ΓΗΙ)ί1ϋ^υ8 β^υ1α(^ι)α8 (ίβρΙοΓ&νβπιοΙ^ 
πι ςυίοαηςυθ &ιιά{ΓβηΙ, ηοη Ιιοιηίηαιη 1&ιη6ηΙ&, 
8θ(1 ΓβΓ&ηιπα Γα£;ί(ιΐ8 οί ιηυ^Ηιΐ8ρυ(&Γ6(8<)ρβΓθίρ6Γβ. 
δαί) απΓΟΓ&ιη οιηα68 ς[ΐιι Ιιίοο ϊηάβ ρβπ οα8ΐβ11α ρΓΟ- 
8ΐ(ϋί ο&α8Α 6Γ&η(, αά 8θ ΟθΓθ8(ο1αιη βνοοαηΐ, ϋς[τιβ 
ρηΒ8ΐο ΓπβΓαηΙ. ΙιηρβΓ&ΙΟΓ ςυοςαβ ίοΐυιη βχβΓοΚτιιιι χαΐ ώρογά<, άλλ' ού θρήνους ανθρώπων καΐ οίμωγάς. Ο ίη ο&ιηραιη ςυί 68ΐ &ηίβ αρί^βιη βάτιχίΐ ; βΐ 1)&γΙ)&γο8 ΌμΙρας Β^ άρτι διαγελώσης πάντας τους ίν τΐ9ΐ 
^ρονρίοις εΙς φνλακήν έσκεδασμένους άνεκαλουντο ές 
τό Δορ^στολον, και ταχέως ήκον μετακληθέντες. ΚαΙ 
& βα9ΐλεΙ>ς δΐ άνειληφώς 6'λην τήν δύναμιν ήλθεν ε!ς 
τό «ρ^ της πύλεως πεδίον, καΐ προς πύλεμον ήρέθιζ< 
τοί»ς βχρβάρους. Έπει δΐ μή έξι^ΐεσαν, εΙς τό στρατί- 
χε^ν 6ποστρέψα< ήσυχίαν ήγε. ΚαΙ προσηλθον αύτψ 
πρέοβ^ις έχ Κωνσταντείας καΐ των άλλων φρουρίων 
τών πέρ«ν Ιδρυμένων του Ίστρου, άμνηστίαν κακών 
αιτούμενοι χαΐ Ιαυτους Ιγχειρίζοντες συν τοΤς βχυ- 
ρώμασιν * ους προσηνώς δεξάμενος απέστειλε τους 
παρχληψομίνους τά φρούρια και στρατιάν άποΧρώσαν 
»ίς ^,ν αυτών φυλακήν. 'ΙΙδη δΐ Ισπέρας καταλα- 
κύσης τάς πάσας πύλας της πόλεως άναπετάσαντες οοιη ίΓυ8ΐΓ& &ά ρας^η&χη ρΓονοο&88β(, ίη ο&βίΓα γθ- 
άυχϋ, 80 ςυίβνϋ. Εα άίθ αά ΐρβαπι νθηίηηΐ Ιβςιιιϋ & 
€οη8ΐΑΐι1ί8, Β% &11ί8 ΐΓ8η8 Ι8ΐηιαι 8ί1ί5 0&8ΐβ1Ιί8, νο- 
ηΙ&ιη ρβ1βηΐ68 βΐ 8θ αο ιηυηίϋοη68 άθ(1βηίβ8. Οιιτ- 
1>α8 1>6ΐιί^ηθ &οοβρϋ8 ιηίΐίϋ ({υ! ο&8ΐ6ΐΐ8 ΓβοίρΙβίηΙ, 
βίίηαΐςαβ ρΓΟΒδΐάία, ςυ 11)08 β& &88βητ&η ςυΐΓβηΙ. 

νθ8ρ6Γ6 ]&ΐη ΓαοΙο Κθ88ί 409 01Ώηί1)α8 ΠΓ^ίβ ροΓ- 

ϋ8 &ρ6Γϋ8, ηυιηβΓΟ «(Ιααοάαιη &υο(ΐ, ίη Ηοτη&ηοβ 
οΐ) ηοοίβοα ηίΐιί] 1&1β8η8ρίο&η1θ8 ίιταυηΙ. Εί ςαίάβηι 
ρηιηο οοηΟίοΙα νίοΙθΓθ8 γίά6ΐ)8ηΙυΓ, ραπίλϋιη ί&- 
ιηβη Ηοιη&ηί 8υρθΓίοΓ68 8αη( Γ&οϋ. Ναιη τιΙ>ί 8ρ1ιιι• 
^β11ιΐ8 ΓθΓ(ί88ίιη6 ρυ^αηβ οβοίάίΐ, βο &ιηί880 αηίιηί 
1)αΓΐ>αΓ0Γααι Ιβη^ορβ οοβρβΓυηΙβΙ Γβιηί8ϋ ίιηρθίηβ. 
Ρορ ΙοΙ&ιη ίαπιβη ηοοίβαι 8α1)8ί8(ηηΙ, &1ςΰβ αθβο * 'Ρώς, πολλψ τών προτέρων πλείονες δντες, έπι- Ο 8ά ιηβπάίθΐη α8ςοβ : Ιαιη άβιηππΐ &ηίιη&άνθΓΐ6ηΙβ8 

Γ:^^ο•σι τοΤς 'Ρωμαίοις άνελπίττως διά τήν νύκτα "*" " *-~»'™ -*• »* *--- 

ίιχγουσι• και κατά μίν τήν πρώτην συμβολήν έ'δοξαν 

Γροτερτ^σαι, μετά μικρόν δΐ ύπερέσχον 'ΡωμαΤοι. 

'Ος γάρ συνέβη πεσείν τόν Σφάγελλον ήρωϊκώς άγω- 

νιζύμβνον, συνεχύΟησαν τ^ του πεσύντος στερήσει 

ιχΐ τάς ορμάς έχαυν ώθησαν. *Όμώς ανένδοτοι παρ* 

δλην τήν νύκτα διέμειναν κχΐ τήν έπιούσαν ήμέραν 

μέχρι σταβηράς μεσημβρίας. Τύτε δή του βασιλέως 

δύναμιν πεπομφύτος έφ' φ τοΤς βαρβάροις άποκλεΤ- 

ββι τήν •1ς τήν πύλιν εΓσοδον, γνύντες οΐ 'Ρώς Ικλι- 

ναν •1< φυγήν, χαΐ τάς προς τήν π^λιν είσύδους έτη- 

τιτ•ΐ)^ΐ9μένας •6ρύντες Ιφευγον διά του πεδίου χαΐ β1) ίηιρβΓ&ΙΟΓθ ζηί88&πι 088β βχβΓοίΙαβ ρ&Γίοιη ςαβ 
ΙΙο88θ8 αάίΐα ίη ΠΓΗβιη βχοΙαάθΓβΙ, Γυ^^» 8θ άλπΐ, 
ουπιςυβ νί&3 ίη υΓΐ)6πι €ΐυο6η(68 ίηνβηίΓεηΙ οΙ)868. 
889, ρβΓ ο&οαρυιη Γυ^α (ϋ8ρ6Γ8ί, αΙ) ίη8θςυ6η1ϋ)α8 
χηυΐΐί οοοίάυηΙιΐΓ• Εα ςυβ 8υΙ)8θοοΙ& ρΓοχίαιβ Θ8( 
ηοχ, δρΙΐ6η(1θ8ΐΙ)1&1)υ3 υΓΐ)ί8 ιηυροδ Γθ38& ρΓοΓυηά» 
οίΓουιη(1&1)&1,η6 Γ&οϋβΗοιηαηί ουιη ίηαρβίυ ρο886ηΙ 
603 ορρυ£;η&(υιη αοοβάβρο ; αίςυβ Ιιοο ιηοάο υΓΐ)β 
οοΓΏΐηαήίΙα 8ΐα1υί( ο1)8ί(1ίοη6ΐη ΓοΗίββΐαιβ ρβΓΓβΓΓβ. 
Ουί& 8ϋΐ6ΐη ρίοηςοοιηίΐϋαιη βξ]ιΐ8 ο1) να1ηβΓ&πι«1β 
1ΐ8ΐ)βΐΗΐη(^ βί ^&Iη οοη8ηιηρ1ί8 &1ίοιβη(ί8ρβηαΗ«Ιιη• 
ιηίηβΙ)αΙ, οηιη ίπιροΓίλΗ &Ιίυηάο ςαίάςαλίη Ηοηίλη! 135 6Β0ΗβΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 136 ηοα βίηβΓβηΙ, οΙ)8βΓΤ&1& ηοβίβ ίβη6ΐ)ΐΌ8& &ο ϋΐαηί, 
ιη ςυ&ΐΏ ίαιΙ)Γ68 ιη&^ηΐ, ^Γ&ηάο ΙβΓπύίΙίβ ίαΐ^αρ&ςυβ 
β1 ίοηΙίΓαα 1ΐ0ΓΓθηά& ίηοίάοΓ&ηΙ, οαιη (1υο1)υ8 υιγο- 
Γυιη ιηίΙΗϋυβ 1ίη(Γβ8 οοηίοβαάϋ βΐ αά ςυβθΓβηάλ 
νίοίυί ηβββ98&Γί& ηανί^^αΐ. Ουιη οο11θ£;ί8«βηΙ ρπουΙ 
ςαί9ςαβ408 ηαηεί8θΐ ροΙβΓβΙ, ΓΓϋΐηβηΙυιη, ιηίΐίυιη 
6ΐ &1ί&8 &(] νϋαιη βυβίβηΐ&ηά&ιη Γ8θί6η1β8 Γβδ,ΓυΓβυαι 
&άν6Γ30 ΠυιηίηβΟοΓΟβΙοΙυιη νβΙιαηΙυΓ. Αίςυβ ίηΙβΓ 
Γ6νβΙΐ6η(1υιη,ουιη ίη η'ρα Ωιιαιίηίβ νίάθΓβηΙ; εαΐοηββ 
Ιι&αά ραυοοδ, ςυοΓυιη &1ϋ 6ςαθ8 ροΐλύαηΐ, &1ϋ 
1)ΘγΙ)&31 &ιιΙ Η^αα οο11ί^βΙ>&η^ η&νίΙ)υ8 6£;Γβ88ΐ βΐ ρβΓ 
βϋν&ιη &1)8ς\ΐθ 8ίΓβρϋα ίηοβάβηΐθβ, 608 ηίΐιίΐ Ιαΐβ 
οο£;ί1αηΐ68 8ΰΙ>ϋο &(1οηοηίυΓ, ιηυΐϋβςιΐθ ΙηΙβΓίβοΐίβ, 
ΓθΙίςαο8 ρ&ΐαϋχη ία ρΐΌχΐαιοι οθπιογ& 8β &1)(1βΓθ 
οοςυηΐ. Ιρβί, 8αί8 1ίη1η1>α8 ΓυΓβαιη οοη8θβη8ί8, ββ- χαταλαμβαν($μ«νοι άν^ρουντο. Ό δΐ Σφινδοσβλάβος 
νοκτλς επιγενόμενης διώρυγι βαΟεί^ τ6 της ^^λεως 
έστεφάνωσβ τείχος, [Ρ. 677] Ινβ μή ευχερώς £χο•.εν 
οΐ 'ΡωμαΤοι μεβ' ^ρμής τψ της ι:($λεως τείχβι τεροσ- 
πε)άζειν. ΚαΙ οίίτω την π^λιν άσφαλισάμενος Ιγνω 
δεΤν εύψυχ^τατα τήν πολιορχ(αν προσδέχεσθβι• Έ«•ι 
δι τό πλέον της στρατιάς διέχειγτο χαχώς ίιώ των 
τραυμάτων, συνεπελάμβανε δΐ χα^ λιμ^ς ^δη των 
άναγχαίων δαπανηΟέντων αύτοΐς, χαι μηδ* έξωθεν 
τά προς χρε(αν συνεχωρουντο αύτοΤς εΙσχομίζεσΟαι 
παρά των 'Ρωμαίων, νύχτα βαθεΤαν χαι άσέληνον 
έπιτηρήσας 6 ΣγενδοσΒλάβος, χαβ' ην 6ετ6ς τε 
ραγδαίος έξ ούρανοΰ χατηνέχθη χαί χάλαζα φοβερά 
έπε^;3άγη χαι βρονται χαι άστραπαΐ γριχωδέσταται. 
μονοξύλοις (28) έμβάς μετά δισχιλίων ανδρών Εξεισιν οααάο νβηΙοΟοΓΟβΙοΙαπίΓβάθυηΙ. ΙιηρβΡ&Ιορ, υΐΐιοβ ρ ε!ς Ιπιαιτισμ^ν. Συλλεξάμενοι δΐ δθεν κύπ^ρηκεν ρβΓΟβρϋ, πιοΐββϋββίπΐθ ΙυΙΗ, 6ΐ ργφΓθοΙο8 ο1&88ί8 
£;Γ&νί88ίιηθ ουίρ&νίί, ςυοά 1)&Γΐ)8ίΓθ8'ΟθΓυ9ίο1ο ανβΐιί 
ηοη 86η8ί986η1,ιηίη&1υ8 6ϋ&πι ηαοΓίβχη, 8ί ςυίά ρπΒ- 
ΐ6Γ6α ίαΐβ ίρβίβ ηοη οΙ)8βΓν&ηΙίΙ)υ8 ίιβΓβΙ. Ουο Γ&- 
οΐυιη αϊ ϋ υΐΓ&ιηςυθ ί1υιηίηί8πρ8ΐη άίΙί^βοϋδβίΐΏβ 
ρο8ΐ1ι&ο ουβΙοάΐΓβηΙ. ΕηίιηνβΓΟ ίιηρθΓ&ΙοΓ ουιη 65 
οοη(ίηαο8 άίθ8 υΓΐ)θΐη ορρυ^α&886ί, β&ιη ροδίΐι&ο 
οΙ)8ί(ϋοη6 βΐ Γαιηθ βΐ&ΐιιίΐ ΙβηΙαΓβ. Ιάβο νί&8 οιηηβ• 
Γθ88ί8 λοίίβ θΐ ρΓβ8ίάϋ8 &(1άϋί8 οαιιηίΐ, ηβ ςυί8 &Η- 
ιηβαΙοΓυιη ρβίβηάοΓυιη 08α8α θχϊγθ υΓΐ>6 ροβδβΐ ; 
Ιριβςαθ ία ο1)8ί<ϋοαθ ίηίβηιη οΐίο ΓραΐΙαΓ. Ιχαστος σΤτον χαΐ χέγχρον χα^ είδη άλλα αυνεχτιχά 
τήί" ζωής, άνήγοντο δια το5 ποταμού τοΤς μονοξυ- 
λοις εις τ6 Δορ4στολον. Έν δΐ τψ άναπλεΐν Οεασά• 
μενοι κατά τ^ χείλος του ποταμού θεράποντας ούχ 
όλ'γους των στρατιωτών, τους μίν Ιππους ποτίζοντας, 
τους δΐ χορτολογοΰντας, ά'λλους δΐ χαΐ ξυλεύονταις, 
άποβάντες τών πλοίων διά της ΰλης άψοφητί βαδί- 
ζοντες άδοχήτως έχ του άφανοΰς Ιμπίπτουσιν αύ- 
τοΤς, χαΐ πολλούς μίν τούτων άπέχτειναν, τους δΙ 
λοιπούς έπι τάς πλησ(ον λ^χμας σχεδο^θήναι ήνά- 
γχασαν. Αύθις δ' εΙς τάς σχάφας έμβάντες χαΐ οόρ^φ φερόμενοι πνεύματι πρ6ς τό Δορ^στολον φέρονται. Τούτο δΐ γνωσθίν εΙς μεγάλην άνίαν εμβάλλει τ^ βασιλέα, 
χαΐ τους αρχηγούς του στόλου έν α\τί(^ μ^γοίλ{) ^&^» δτι μή έπ^σθοντο του έχ Δοροστ<$λοο τών βάρβαρα)"^ 
άπ<$πλου* έπηπείλησε δΐ χαι θάνατον αύτοΤς, εΐ Ιτι άπαξ λάθ^ τοιούτον τι γενέσθαι. Και οΐ μλν τάς «αρ' Ιχάτερα 
δχθας του ποταμού έτήρουν επιμελώς, ό δΐ βασιλεύς έφ' 5λας πέντε χαΐ έζήχοντα ημέρας τ) πολιορχίγ 
χρησάμενος, χαι χαθ' Ιχάστην πολέμων χαΐ μή άνιείς. δέον ένόμισε δια προσεδρείας χαΐ λιμού άποπειραβΟαι τΐ^ς 
πόλεως. Δώ χαΐ πάντοθεν τάρφοις τάς 6δους άποχλείσας χαι φύλαχας έπιστήσας αύταις, ώς μή τις έζ(οι τά 
επιτήδεια χομίσων, έχάΟητο ήρεμων. Κα^. τά μίν έν Δοροστόλω έφ^ρετο τ^δε. 
Ουπι ΙχΛΟ αά ΟοΓΟδΙοΙυιη ς;βΓαο1υΓ, 1ι€0 οοΓορο- ^ Λέων δΐ & χουροπαλάτης χαι Νιχηφόρος 6 το*^τοο 1α(6β βΐ ΝίοβρΙιοΓυβ β]θ8 βΐίυβ, ςυο8 αηΐβ (1οουίιηα8 
ίοοο1ΐΐιηίΙ)υ8 οοα1ί8 άίηιί8808, 1ααΐ6ΐ8ί 404 βίΤοάί 
608 8βο^6η^^&^υ98^8^βι, ΓυΓ8υ9 ίγΓ&αηίάβο) ίηναάυηΐ. 
Ουαιςυβ ιηαΗθ8 υΓϋίβ βΐ τβ^ί» ου8ΐθ(ΐ68 οοΓΓορΐβ- 
ββαΐ, αίςυβ βχ αηίιηί «θοΐβαϋα νί(36Γ6π(υΓ βίΒΐ Γβαι 
οοηΓβοί98β, οοαάοβία ηανί βχ ία8υ]& ία ςυ&ιη γθ- 
Ιβ^&Ιί ΓαβΓ&αΙ, αά οοηΐίηβαίβιη υΓΐ)ί β τβ^ήοαβ 1οο&- 
Ι&ηι (1θν6ΐιυαΙυΓ^αχΙ& 8υ5υΓΐ)ίαΐΏ βυί Ρβίαιηγάίυπι 
αοιηβα, αίςυβ ίαάβ βαΐ) ρπαιυιη ^αΠί οαοΐυιη Ορο• 
Ιίιη &οεθ(1ϋθ1. 8βά Ιβο, Γβί οαν&Ηβ άΓυα^&πΰ8, 
ουί υα& οαιη Βαβίΐίο γθοΙογθ ρ&ΐαΐίί ου8ΐοάί& εοαι- 
χη6αά&1& ΓαβΓ&Ι, β& άβ γθ & οοα8θΐο οοα$ί1ίθΓααι 
ί8ΐθΓααι ςυοά&αι Γ&ε1α8 οβΓίίοΓ, ιηαηυιη αιίΐίϋ &(1 
οαΐΌραΙαΙ&αι βΐ ΩΙίαιη 6^υ8 οοα)ρΓ6ΐιβο(1βαάθ8 βαΓ- παΤς, δοχήσει μίν, ώς είπομεν Ιμπροσθεν, πηρω^- 
τες, Ιτι δ* άσινεΤς τάς οράσεις Ιχοντες, είς ^^ρανν^δx 
χαΐ αύθις παρεσχευάζοντο, πολλούς τών έν τ^ π^λιι 
χα\ τών έν τοΤς βασιλείοις «ρρουρών ύποφθ^^ρβΕντες. 
ΚαΙ έπεί τά χατά γνώμην αύτοΤς άπηρτίσθη, πλοΤον 
μισθωσάμενοι χαι έν αύτφ έμβάντες άπαίρουσι της 
νήσου ήν οιχεΐν χατεχρ}θησαν, χαι πρ6ς τήν άντ{- 
πορΟμον της πόλεως ^πειρον γίνονται κατά τό ιερο- 
άστειον ^ χατονομάζουσι Πηλαμύδιον, έχεΤθεν δΐ τηρι 
πρώτας άλεχτρυόνων φδάς έπι το Βυζάντιον ^ίρχον•- 
ται. Έν^ς δΐ τών συνιστόρων δήλον θ<μένου τ^ ^ΡΤ^ 
Αέοντι τψ δρουγγαρίψ του στόλου, τήν φυλαχήν έ«ι- 
τετραμμένψ τών βασιλείων συν Βασιλείψ τφ (3α{• 
χτωρι, [ρ. 678] 6 δέ δύναμιν άξιόχρεων έπΙ χοηοι- βοϊβαΐβιη ; ςαί, Ιιοο αηίη&άνβΓβο, ία Μα^ηυσι ρ. σχέσει του χουροπαλάτου χαΐ του παίδες αύτου έχ- Τβαιρίυηα οοαΓυς^ίυαΙ : ίοάβ &νυΐ8ί ίη ΡΓοί&αι 
ία8α1&πι ΓβΙβ^&αΙαΓι &((}υβ ί1)ί οοαίί 6ΐ8 θΰΤϋάίαα- 
ΙαΓ. πέμπει. "Οπερ ούτοι μαθόντες ε!ς τήν Μεγάλην 
χαταφεύγουσιν Έχχλησ(αν • έχεΤθεν δΐ άποσπασθέν- 
τες εΙς τήν ΙΙρώτην νησον έζαπεστάλησαν, χάχβΐσ* 
τους οφθαλμούς έζωρύχΟησαν. ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (28) ΙΙονόξυλα Ηηΐτββ βυηΐ, ααο ρία2αίθΓί8 &γΙ)0- 
ίίβ ίταηοο θΐΟΑν&Ιί, ί&α Ιβνββ αϊ βΐιαιη Ιιαιηβηβ 
Ιηηβ&ηΐηΙΰΓ. Περ2 τών άπ6 τής *Ρθί>σ(ας ερχομέ- νων 'Ρώς μετά τών μονοξύλων έν ΚΙί. €θα8ΐαΐΐϋηνβ 
άθ Αϋιη. Ιοαρ. ο. 9 άΐΙΤυβο. Οοαη. 13 ΗΙδΤΟΒΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 136 Έφάνη βΐ χαΐ χατ' Ιχβννο χαιροΟ χ•ι £λλο τι ώ< Α Εοάβιη ΙθΐηροΓθ βϋαιη Βΐίαά ςαΐάρί&ιη Αβ6!(1ϋ όλον δξιον ιΤναι διι^γήηως. Ηινάχιον έκ λίθου Προι- 
χοννησ(ας έ«1 ιταρα8•(9ου τίνος των συγκλητικών 
ευρέθη άμ»λώς έ^^ιμμίνον, β^χονισμένας Ιχον δύο 
ανθρώπων μβρφάς έπΙ της Ιπίφανείας, μίαν μίν άν- 
δρας, Ιτέρβν ^ γυναικάς • έν ίΙ^ τψ μετώπφ της «ι- 
νοοοίδος ήν γιγραμμένον επίγραμμα ώδέ πη διβξι<5ν • 
* Ιωάννου καί Θεοδώρας των φιλο'/ρίστων πολλά τα 
ίτη. "Οπερ τινάς μίν εΙς ϊκπληξιν ήγεν, ί(πως τά 
ένεντώτα μάλα προεδηλουτο αα^ως ' τινίς δΐ μή 
άπηλλάχθαι τ6 πράγμα σκευωρίας καί μαγγανείας 
έν<$μιζον, τον του παραδείσου δεσπότην διά τησδε της 
μηχανής τήν βασιλικήν πρ6ς Ιαυτόν έκκαλεΤτθαι 
οίηθίντες προσπάθειαν. Ε?τε δΐ οδτως ίχει, ε-'τε έκεί- ηοη ίηάί^ηιιιη τβΐ&ΐυ. Ιη ροηα&ηο ββαβΙοΗ! εα]υ8- 
άαιη νίη ίιιν6ηΙ& ββΐ 1&1>ο11α βχ ΡΓοοοηαββίο 1&- 
ρίόθ, ΓοΓίβ &1)3βε1α, ίη βυρβΓβοίθ βχρΓθββαβ 1)&1)6ΐΐ8 
(]ιΐ88 1ιυΕη&η&8 θ£;υΓ&8, υηκαι ζώ&πθ, αΚοΓαιη Γβ- 
αιίη» : ία αΙΙθγα βυρθρΟοίβ βοπρίυιη βΓβΙ : Οία 
νΐναηΐ ^08ηηβ8 β1 ΤΙιβθ(1θΓ8 ΟΗηβίί άβάΐϋ. Ραβ- 
ΓϋπΙ ςυί β&ιη ΐΑΐ)6ΐ1&ιη ιηα^ηορβΓθ 8(1ιηίΓαΓβηΙαΓ, 
ςυβ ρΓ8Β8θη8 ΓθΓΠΐη οοηάίΐίο !!& βρβΚβ βχρίίολ- 
ΓβΙυΓ : Εΐϋ ηοη ο&γθγθ ίυοο βΐ ίιηροβίυπι ραίβΡ 
ΓοηΙ, αίςυβ 405 Ιιοο οοιηιηοηΐο νοΙυί886 (Ιοιηί- 
ηϋΐη ροπιαπί ββ ίη §;Γαίί&ιη ίηιρβΓαΙοη8 ίιΐ8ίηαΑ- 
Γ6. υΐΓϋΐη νϋΓο &υ( Γ&ΐ80 βΐί; ΟΓθάίΙυιη, ηίΐιίΐ 
αΙΏπηο. νως ή αλήθεια, φραζειν ουκ ίχω. 

01 δι Σκύθαι ίνδοθεν τψ λιμφ π(εζ<$μενοι, Ικτ^ς ^ ΙηίβΗιη 8ογΙΙι« ίηΙυ8 Γαπίθ ρΓβ88ί 8ίπιΐ]1 & ιηαοΐιι- 
6π^ νών τειχομαχικών άργάνων κακούμενοι, και κατ* ηίβ ορριΐ£;η&ΙθΓϋ8 1ΐ08ΐίυιη ηοα ΙονίΙβρ ]»<ΐ6ΐ)&αΙαΓ, έξαίρετον έν ίκείνφ τφ τ<5πφ 8ν ό μάγιστρος Ιωάννης 
6 'Ρωμανου του Κουρκούα υ16ς φυλάττειν έτέτακτο 
(τό γάρ έκεΤσε πετροβόλον δργανον ού μικρώς τους 
έντλς έπημαίνετο), άποκρίναντές τινας των άλκιμω- 
τέρων όπλίτας ψιλοΐς Ιπιμεμιγμένους έπΙ το τοιού- 
τον έκπέμπουσιν, βργανον, ε? πως δυνήθεΤεν αύτλ 
κατεργάσασθαι. Τούτο γνους 6 Κουρκούας, 8τι κρά- 
τιστον ήν περί αύτ^ άναλαβόμενος, έβοήθει διά τα- 
χέων. 'Ες μέσους δΐ τους Σκύθας γενόμενος άκοντίφ 
βληθέντος αύτου ίππου καΐ συν αύτψ πεπτωκ^- 
τος αναιρείται κρεουργηθείς. 01 Τωμαίοι δΐ έπιδρα- 
μ^ντες καΐ τοις 'Ρώς συμπλακέντες τ6 τε βργανον 
άβλαβίς διετήρησαν και τουσ Σκύθας ώσάμενοι συν- 
έκλεισαν εΙς τήν π6λιν• *Ιουλίου δΐ κατάλαβα ντος ρΓβΒοίρυβ 60 Ιοοο ςαί ^ο&η^ί ιώ&^Ι8(γο, Ηοηααηί ΟυΓ- 
ευβθ βΐίο, (Ι6αι&η(1&1υ9 ΓυβΓ&ί; ηαιη βαχα ΙΟΓηυβηβ 
ίηβίΓΐιιιιβοΙυηι ίΙ)ί οοΐΐοοαίυοι ο^ββββίβ αιυ1ΐ8 (1&ιηη& 
ά&1>&1. ΙΙ&ςυβ ςπανίθ &Γζηα1υΓΦ (Ιβίβοΐοβ ιηϋίΐββ τβ- 
ΙίΙίϋυβ ροΓίηίδΙοβ β[ηί11υη(, βί ςαα ίί Γ&Ιίοηβ 6&χη 
ιηαοΐιίηαιη ρ689υιη(]&Γβ ρο88θαΙ. 1(1 υΜ ίηΐβΐΐβχϋ 
ΟϋΓοιιαδ, Γθ1)υ8ΐί88ίιηί8 βυοΓυπι α88υζηρϋ8 οβΙοπΙβΓ 
&(1 βαπι άβΓθηϋθπάαπα 86 οοηΓθΓΐ ; ίηνβοΐυβςυβ ία 
ιηβ(11θ8 δ6γ11ι&8 αϊ) εςοο ιηί88ί1ί ίοΐο 6]ίοίΙαΓ, αίςαβ 
α βογίΐιίβ άίΐ&αί&ΐιιβ Γθγγο ίηΐ6η(. Αβίίςυί ΕοωαηΙ 
οοηουΓ8α Γ&οΐο βΐ ιη&οΐιίηαιη ίηΐ6^Γ&ιη οοηββΓν&ηΙ 
θΐ Εθ88θ8 ία αΓΐ)6ΐη οοχηρείΐυηΐ. Οίβ ^υ1ί^ ιηβηδίβ 
νίοβ8ίιχ)& Ηθ88ί υη1ν6Γ8ί αά ρυ£;η&ιη &(ίΙν6Γ8υ8 Κοιώα. 
αο8 6χίν6ΓαηΙ. Εχ!ιοΓΐαΙ)&1υΓ 608 6ΐ &ά ίορϋΐαάΐιιβιη μην^ς, καΐ είκοστήν ήμέραν ^ντος, έξήλθον οΐ 6 6χοί(&1>&1 Ιοιώογ, νίΓ ρο8ΐ8ρΙΐ8^6ΐ1υιη αραά 8ογ11ι&8 
'Ρώς παμπληθεΤς χαΐ τοις 'ΡωμαΙοις συμπλακέντες 
Ιμάχοντο, παραθα^^ύνοντα ίχοντες καΐ πρό^ τους 
αγώνας άλείφοντα ^δρα τινά παρά Σκ^θαις έπισημ<^- 
τατον, Ίκμορα. μετά τοδνομα Σ<ράγγ?λλον τον άναι- 
ρέθέντα τιμώμενον, οδτε κατά συγγένειαν τήν έξ 
αΓματος Ιν τοις μάλιστα άγύμενον παρ* αύτοίς ούτε 
κατά συμπάθειαν, άλλ' Ικ μ6νης της άρετης παρά 
πασι σεβ<ίμενον. Τούτον ιδών Άνεμάς 6 των Κοητών 
του βασιλέως (29) υΐδς Κουρουπα, εις ων των βασι- 
λικών σωματοφυλάκων, αυτόν τε εύψυχως άγωνιζ($- 
μενον καΐ τοίκ λοιπούς εΙς τοΰτο παρορμώντα και 
διεγείραντα καΐ τάς των 'Ρωμαίων τάξεις διαταράσ- 
σοντα, μΐ«» «ρο< χ^ μέγεθος καταπλάγείς του άνδρδς 
μήτε τήν άλκήν δειλιάσας, [Ρ. 679] άλλα περικαρ- ρπιηο Ιοοο, ηοη ςυοά νβΐ Γαιηίΐία 6]υ8 ρΓΦοίραα β8• 
86ΐ, νβΐ ΓανοΓβιη αϋοΓυαι 8ίΙ)ί &1ίυα(1θ 6οηοίϊίΑ886ί« 
8β(1 8θΗυ8 νίΓίυϋ8 θΡβο &1) υηίνθΓ8ί8 ίη ΙιοηοΓθ 1ιε- 
1)ίΙυ8. Ηιιηο οοΐϋΠΐί88& ρυ^ηα Αη6πι&8, €Γβί6η8ίηιη 
απιβΓ» Βα8ί1ϋ ΟυΓυρ» ίί1ίυ8, υηυ8 ίαιρβΓ&ΙοΗβ 8ΐί« 
ραΙοΓυιη, 406 θ6Γαοη8 ίοΚϋβΓ ρυ^η&ιη οΙ)ίΓβ ίο 
Γβ1ίςιιο8 6χοί1&Γβ θ1 Ηοηα&ηοΓυπι θΓ(1ίηο8 6οηΙυΓΐ)ΐι• 

Γθ, ηίΐΐίΐ νβΐ να8ΐίΐΛίβ 60ΓρθΓί8 Θ^α8 νβΐ Γ01}0Γ6 άθΙθΓ- 

η1ύ8, 8&η^αίη6 οίΓοα οογ βίΓβΓνβδΟθηΙβ βςααιη Ιιαο 
ίΐΐαο 1οπ]α6η8, 8ΐηοίο ςυί αά ΓβιηυΓ ρεηάβύαΐ ^Ιαάίο 
ίιηρβίυιη ίη βυπι άαΐ νβΐιβπιβηϋβδίαιυαι, ΙααίυΐΏςαθ 
ίη θίηίδίΓυο] ΗυπιβΓυπι ^υx1α οίανίουΐαοα ίιηροηϋ 
νυΐηυβ, υΐ ο1 εοΠυπι αΐ38είη(]6Γ6ΐ βί ουοι άβχΐη 
ιηαηα &Γηρυΐ8ΐ1υηι εαρυΐ ίη βοΐυιη άβοΙοίβΓθΙ. Ιρ80 δίφ θέρμ]^ λ>,φθε1ς και τον Γππον τ^δε κάκεΤσε πα- ]) ίΙ1«Β8υ8 αά 9υο8 ΓβάίίΙ. Εχοΐαηααΐυιη αά Ιιοο Γαοίηηβ ρακινήσας, μεθ* &ρμής ακατάσχετου τδ παρ^ωρημέ- 
νον τφ μηρφ αυτού ξίφος σπασάμενος Ίεται κατά 
του Σκύθου, καΐ παίει τούτον τψ φασγάνψ κατά του 
αριστερού ώμου περί τήν κλεΤδα, και άποτέμνει τδν 
αυχένα, ώς συμβήναι τήν κεφαλήν συν τ^ δεξι$ χειρί 
Ιχχοκεισαν πεσεΐν εΙς τδ Ιδαφος.ΚαΙ ό μίν Σκύθης ρροπιίβουβ, Ηοπιαηίβ ού νίοΐοηαιη ΙΐΒΐυοι εΐαηο- 
Γ6αι &1ίο1ΐ6η(ίΙ)υ9, 8ογ11]ί8 αυίβαι οοηΓυ8υπι 6^υ1&η- 
ίίΙ)υ8 βΐ νίροΓΟζη βυαιη (1ίπιί1ΐ6α1ί5υ8. Τ&ηίΐβιη Ηο- 
π]&ηί8 ρΓβηα6η1ίΙ)υ8 Ηθ88ί Γυ^αητ) Γ&οίυηί, βαςαβ 
ουπι άβάθοοΓβ ίη υΓΐ)6αι βνβάυηΐ. ΜυΗί 60 άίβ ρβρ- 
ίβΓοηΙ, ρβΓίίιη οΐ) ΙοοοΓϋπι &η^υ8ϋ&αι & 86 ίηνίοβαι ΧΥΐ,ΑΝϋΒΙ ΒΤ αΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (20) ΑοΙ Β«8ί1ίί οο^ηοαιβα 68ΐ Ουρυραβ, 6ΐ νοχ 
άμηρβ οιηίββΑ• &ιιΙ βασίλειος αιηθΓΗΠΐ άεηοΐαΐ. 
Ρτίοβ Τθταιη ρηίο. ΕΙ ροηΐβλ άμηρα ά6 60(1θΐη &ά- 
άϋιΐΓ, ηοπιΐηο οιηί88θ. Χυι.. — υιηί88ί8 ΧγΙ&ηάΗ 
ϋΜΪ|}•9ΐα4φ •( οοιταρϋοηίΐ)^• 1ι®ο υθγΙ)» βίο ίοίθτ- 

Ρατβοι.. Οη• ΟΧΧΙΙ. ρρβΙοΓ : Ηαηο οητη νίάί$ί€ί Αηβηιαί Γβςια ΟτεΙηηι 
»ίίΓρ€ $αίη$, ϋηηιρχ βΐίηί^ ηηΗ$ ίτηρβταΐοήί ίαΙβΙΙΙ- 
<«ηι. Οϋίά 6ΐαπυ8 ? η&ιη ραυίο ρο8( Αηοιη&β Ιιίο, 
0Γ6ΐ6η8ΐαιη αιηορο, ηοη Βιιβίΐϋ η1ίυ8 θηυηϋ&ΜίαΓ. 

ΟΟΑΒ• 139 βΒΟΚαΐΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 140 οοηουΐο&ΐί, ρ&Γϋιη & ΒοαίΑοΙβ &88βουϋ8 608 ίη ^ Ιχβιτο κΕ^ών^ ό δ' Άν&μας άσινή< Ιπανηχβν κι^ τ& ίυ^& 0091. Οαοά ηί8ί ηοχ ίη^πίθοβ 8ρΙΐ6ηάθ8ΐ1ι1&- 
Ι)υιη βήραίβββΐ, υϋςυβ βί ίρββ νίνυβ ία Ηοηααοο- 
ΓΏΐη νβηίβεβΐ ροΐβδίαίθίπ. 8υρβι*8ΐϋ68 α οΐ&άβ ουιη 
ίοίΓΑ πκΒηία νβηίβββηΐ, ιη&^οο ουιη ΙυεΙα &ο 
ρΐ&ηείυ ιηοΓίβιη Ιοπ)θΓί8 άβρΙοΓ&νβΓυηΙ. Εί Ηο- 
χη&ηί εαπι 1)&Γΐ)&Γί8 οοοίθίβ 8ρο1ΐ& άβίΓ&ΙιΟΓβηΙ, 
ΐηΙθΓ ο&ά&νβΓΑ θϋ&ιη οαυϋβΓθβ ίανβηβΓϋηΙ νίπϋ 
Ιι&ϋίΙυ ΙβοΙαβ, ςυ» ίηΙβΓ ιη&Γϋθ8 ίη Εοω&ηοβ ρυ- 
§η&νβΓ&ο1. στρατοπεδον. 'ΗρΒη έπΙ τφ βργψ φωνή παμμιγής, 
των μίν 'Ρωμαίων άλαλαξάντων έπΙ τ^ ν{χρ, τών 
δέ ΣχυΟών ά(ηι!μως όλολυξάντων χαι της Ιαυτών 
6ιιενδ^ντων ενστάσεως. Έπιβρισάντων δε τα>ν 'Ρω- 
μα(ών ε!^ς φυγή ν Ιγχεχ^ίχασι, χαΐ άχλεως εΙς τήν 
Ίτόλιν έσωζοντο, Έπεσον δΐ πολλοί χατά τήνδε τήν 
ήμέρχν, ύπ' άλλι^λων τε συμπατούμενοι διά τήν στε- 
νοχωρίαν καί υπό 'Ρωμαίων σφαττ<^μενοι τψ χχτβ- 
λαμβάνεσΟαι. Μιχρου δ' αν Ιάλω χαι ό Σφενδοσ^λά- βος αύτλς, εΐ μή νυξ επιγενόμενη τούτον έ^6|$ύσατο. 01 δΐ τλν χίνδυνον διαδράντες, έντδς του περιβόλου γενόμενοι, κωκοτόν έπΙ τψ του Ίκμορος θανάτψ 
σχυλεύοντες οΐ 'ΡωμαΙοι εύρον καΐ γυναΤκας έν 
μετά των άνδρων προς 'Ρωμαίους άγωνισαμένας. 

407 ^&Iη ]3&Γΐ)&Γί8 1)6ΐ1ο οοοιιί& βρ&ηΐ αάνβΓβα. 
Ναιη ηβςυθ8υρρθϋ&Γυιη8ρ68θΓ&1,6υ[η βΐ ίρβοΓυιη 
^βηϋΐβθ ρΓθθΐ2ΐαΙ)6986ηΐ6ΐΟαίΙίΐΏ& 1)&Γΐ)&Γ8β ^6ηΙβ8 
& Βοιη&Ωίβ 8ίΙ)ί ιηβ1αθη1β8 &υχί1ί& άβηβ^αΓβηΙ; βί μέγαν έκόψοίντο. Τους £1 πεσόντας των βαρβάρων, 
τοις άνηρημένοις χειμένας άνδριχως Ισταλμίναις χαΐ 

Έπεί δι τοις βαρβάροις χαχως έφέριτο τά του 
πολέμου και ξυμμαχίας ήν έλπίς ούδβμοο (ο? τε γάρ 
ομόφυλοι ήσαν μακράν, καΐ τα δμορα Βάρβαρα των 
εθνών δείσαντα τους 'Ρωμαίους άπείπαντο τήν βοή- οοαιιηβΕΐαδ ίρ808 άββοβΓβΙ, ςαοά Κοαααηα εΐ-ιβδο η θ^ι^ν * έπελελοίπει δ' αυτούς χα! τά έπιτηζ^εία, χα2 ηρ&3 αοουΓ&ϋββίιηβ ουδίοάίβηίθ ηίΐιίΐ βί8 ροΙθΓ&Ι 
ίΏροΓί&ΓΪ ; β&άβιηςυθ γ68 οΙ^βΙ&ΓβΙ ςυο Γηίηιΐ8 
Ι6ΐη1)ί8 8018 αυΓυςοΓΟ ρο886ηΙ, οαιη ίηΙβΓίιη Βοηαα- 
ηίθ ςυοίίάίθ τβΐυΐί 6χ ρβΓβηοί ΓοηΙβ οπιηία αΓΩϋθ- 
τβηί 1)οηα, βΐ 8α1)ίη(ΐ6 βςυ68(Γ68 ΙβΓΓΟβίΓβδςυβ οορί» 
&ε66(ΐ6ΓβηΙ. ΙΙαςαβ οοαοίΐίυιη οο^υηΐ. Ι1)ί αΐϋ ηοοία 
ίαΓίίιη αυίυ^ίβηάυΐΏ οθη86ΐ)&η(, &1ϋ ΒοιηαηοΓαιη 
ίΐάθπι ρ&οθοιςϋθ ίιηρΙοΓ&ηά&Εη, αίςυο ίΐα (αΙίίθΓ 
οηίιη ηοη ΙίοβΓβ) άοιηυιη τβάβυικΙυχΏ : &1ίί8 &1ίυ(1 
ρΓΟ Γβ ηαΐα νί(ΐ6ΐ)8ΐΙυΓ. Οζηηίυιη Ι&ιηβη βο Ι6η(1β1)&η( 
βθηίβηϋ», Ι36ΐ1ί βηθίη 688Θ Γ&είοηάαιη. Αΐ8ρ1]6η(3ο- 
8ΐΙι1&1)α8 ΙιΟΓίαπ υ( αάΐιαο 8βιη6ΐ ουιη Εοιη&αΐ8 
6οη§^βάι νβΠβηΙ, βΐ νβΐ ΓογΙΚθγ ρυ^ηαικίο 608 άβ- 
νίαοθΓβ, νβΐ 8ί νίοίοπα ροΐίή ηοη ά&ΓβΙυΓ, ^]θΓΐθ8&ιη ούδαμόΟεν είσκομίσασθαι δυνατόν ήν, του ^Ράιμανχοΰ 
στ(5λου τάς δχθας ακριβώς τηροΰντος του ποτα^ΰ- 
έπέρρει δέ και τοΤς 'Ρωμαίοις Ικάστης ημέρας ώς 
2κ τίνος άφθ<^νου πηγής πάντα τά άγαΟά, και \ηη- 
και κζΐ πεζικαι δυνάμεις διά παντδς προσετ(6εντ« * 
χαι ούδε τοις κελητίοις εαυτών έμβάντας άποδραναι 
ήν δυνατόν, των διεξόδων, ώς εΓπομεν, ακριβώς φυ- 
λαιτομένων), συμβουλήν συστησάμενοι οί μίν νυκτός 
συνεβούλευον κλέψαι τήν άναχώρησιν, 5λλοι δΐ δε- 
ξιάς και πίστεις παρά 'Ρωμαίων αΙτήσασΟαι οΐκ μή 
^λως δυνατής ούσης τής 6ποχωρήσεως, χαΐ ούτω 
προς τά ονεΤα απάραι. Και Αλων ώς πη ^κάστφ 6 
καιρός έδίδου συμβουλευσάντων. πάντων δλ χοίβάπαξ 
χαταθέσθαι τόν πόλεμον επιθυμούντων, ό Σφενδο- βίςυο Γβΐίοθΐη πιΟΓίβιη ΙυΓρί88ίΐΏ6β αίςυβ ίηΓαιηί ^ σθλάβος παφι/^νει μάλλον Ετι δπαξ πολεμήσαι *Ρω. ν1ΐ89 ρΓφΓβΓΓθ. Οϋί οηίπι νίΙ&ΙΏ ίθΐ6Γ&(υΓί θβββηΐ 
Γυ^α ββΓναΙααι,οοηΙβιηηβηϋϋυβ ίρδΟδ ροΓΓΟ νιοίαίδ 
ρορυΐίθ, ςαίΙ)υ8 αηίβα Ιθγγοπ Γϋί886αΙ? £& βθπίβη- 
ϋα ρΐαουίΐ, αδδβπβίςυβ βυηΐ οιηπεθ, εΐ ροΐΐίοίΐί εχ- 
ΐΓΘΐηυιη 408 ββ ρΓΟ νϋα βυα οβΓί&ιηβη 8υ[ηπι& νί 
0ΐ)ίΙϋΓ08. Ρο8ΐπ(ϋβ βΓ^ο ϋηίνβΓθί ΠΓΐίβ βχουηΐ, ροΓ- 
ίαβςυβ εΐαηάαηΐ, ηβ (]υί8 ίη υΓΐ)6ΐΏ θ Γυ^& ρβΓΥβηίΓΟ 
ρο88ϋ. Οοιηπιΐββο ρΓΰΙίο αοηΙβΓ ρυ^ηαΙυΓ. ^απ1 
1)&γ1)&π8 αηίπιοδβ ρυ^η&η11ΐ3υ3, Ηοπιαηί βΐ ^Γ&νί8 
8υ8β &ΓΐΏ&ΙυΓΦ ροηάθΓβ βΐ 8θ1ί8 ββΓβηο ιηβηάίθ εγ- 
άοΓβ αο 8ίϋ Ιαη^υβΓθ ίαείρίβϋαηΐ, εααι ίαιρεΓαΙοΓ 
Γβ &ηί[η&ϋνεΓ8& βυεευΓΓίΙ ουιη 8υίθ, βΐ !ιο8ϋυπι νβ- 
ΙιεηιεπϋδΒββ οΙ)ίίοΗ, υίΓεβςυβ ίηίβηπι βςυΒεΙ νίηο 
ρΐ6ηθ8 αίΤεΓΠ ]'υΙ)6ΐ. Ιηάε ςυοβ £8ΐυ8 &ο βίιίδ εΓΟΊχθ- 
Γ&Ι ΓεοΓεαϋ νίοΐεηΐο ίιηρβίυ ίη 8ογ11]&8 ΐΓΓυυηΙ; μαίοις, καΐ ή καλώς άγωνισαμίνους επικρατείς των 
εναντίων γενέσθαι, ή ήττηθέννας αίσχίστης ζωής κβΐ 
Ιπονειδίστου εύκλεά χαΐ μακάριον προτιμήσασ^ι 
θάνατον • άβίωτον γάρ Ισται αύτοϊς δρασμίρ τήν σω- 
τηρίαν πορισαμέέοις, ειπερ μέλλοιεν εύκαταρφρ^νη- 
το ι εσεσθαι τοΤς γειτονουσιν Ιθνεσιν, α τό ^ροβθιν 
αυτούς έο&διεσαν σφοδρώς. [Ρ. 680] 'Ηρεσβν ή τον 
ΣφενδοσΟλάβου βουλή, καΐ κατέθεντο πάντες τον 
ύπίρ ψυχής Εσχατον άναδέχεσθαι κίνδυνον ταΐς βλβις 
δυνάμεσι. Τ^ γούν ΙτίκοχίΤ^ έξελθ^^ντες του &ηΛζ 
πανδημεΐ, καΐ τάς πύλας άποκλείσαντες, ώς μ^τινι 
δυνατόν εΓη τραπέντι διασώζεσθαι προς τήν «ίλιν, 
συμβάλλουσι τοΤς 'Ρωμαίοις. Αγώνος δΐ χαρτεροο 
συστάντος καΐ τών βαρβάρων εύψύχως αγωνιζομέ- 
νων, τφ ήλίφ καυσούμενοι οΐ 'ΡωμαΙοι και δίψει πο- ίί8ςυβ βυάαεΙεΓ 8υΙ)&ί8ΐβηΙίΙ)υ8, Ηΐίςϋ&ηάία 8Βςυο Ο νούμενοι ώςπανοπλΐται (ήν γάρ και σταθηρά μεσημ- ΜεγΙθ ρυ^η&Ιυιη ββΐ. Τ&ηάεπα ίιηρβΓ&ΙοΓ 8επ1ίεη8 
Ιοοί αη^υδΙίΗΓη νίΚυΐ! βυοΓυχη οϋβΙαΓβ αο δογΙΙ][8 
βο αηίΐΏΟδ &υ^επ, πιαηάαΐ άυείΙ)υ8 υΐ γθΙγο ία ρΐΕ- 
ηίΐίβιη ρΓοουΙ αΙ) υΓί)β &1)(ίυο&πΙ, Γυ^ίβη(ίυπ)θ]υβ 
8ρεεΐειη ηοη βίΤυδβ 8εά βεηβίηι εβάβηάο ρΓβΒ^β&ηΙ, 
αίςυβ υΙ)ί Ιΐ08ΐ6Πΐ Ιοη^β &1> υΓΐ)θ ανοοαπηΐ, 8υΙ)ίΙο 
ος[αί8 οοην6Γ8ί8 &£;£;Γ6(1ίαη1αΓ. Ιυ88& βχδβςυυηΐυρ 
4αο68. ΈΧ Ηθ88ί οβ<]6ηΐ68 Βοπ3&ηο8 ίυ^βΡβ ορίη&ϋ, 
ιηιιίαο βθ8θ βχΙιΟΓί&ϋ, οα&βηο ουιη ίΓβοιίΙιι εοβ 400 βρία (^ρξαντο ένδιδόναι. "Οπερ αίσθόμενος 6 βα«ι• 
λευς διά ταχέων μετά τών περί αυτόν έβοτ^θ&ι» ΧβΙ 
αυτός μίν τήν άκμήν υπεδέξατο του πολέμου, τφ & 
πεπονηκ^ι στρατεύματι 6πό ηλίου και δίψης άακονς 
οΓνου και ΰδατοσ πλήρεις προσέταξε κομίζειν• ΟΓς 
χρησάμενοι καΐ τήν δίψαν και τόν του ηλίου καύσωνα 
άποκρουσάμενοι καΐ Ιαυτους άναλαβ^ντες μετά σφο• 
δρ6τητος και ρύμης τοις Σκύθαις έπέ^ραζαν. 'ΒιΧίι• 
νων δλ γενναίως 6ποδεξαμένων ήν ή μάχη Ισόπαλης, 141 ΗΙδΤΟΑΙΑΚϋΜ εΟΜΡΒΝΟΙΠΜ. 142 μίχρίζ &ν 6 βα9ΐλ$&ς τήν βτβνοχωρίβν φρασάμβνος Α 1ιΐ8θςιιυηΙαΓ. Ηοχη&ηί, οΐ 8ΐά ρΓββοΗρίαιη Ιοοοιη οβί του τ6που, καΐ έχ τούτου χατβΕνοι{σ«< τοις Χκύθ«ις 
Ιπιγ(ν€9θαι '^^ καρτιρίαν τψ του; 'Ρωμα(ους έστε- 
νοχωρτΙ«6^ι χζΐ μή ο*ιους κΤναι ίργα πρέποντα της 
Ιαοτών άλχης έπι^((χνυ9θαι» έπέσχηψκ τοΤς στρατ- 
ηγοις ε'Σχβιν κΐς τούπ^σω πρ6ς το πεδίον, καΐ της πό- 
λεως Ίζό^ρω άφίστανθβι δέχησιν φευγ<$ντων παρέχον- 
τας, μή μέντοι γ• προτροπάδην, άλλ' ήμερα χαΐ 
κατ* δλίγον είχοντας, χάπειδάν 5ποθεν της πι^λεως 
διώκοντβΓ έχχαλέσωνται, αίφνίδιρν παρ8νεγκί5ντας 
τους χαλινούς έπιστρέφειν τοίις Ίππους χαϊ τούτοις 
9υμπλέχε96αι« ΚαΙ οΐ μεν έποίουν τ6 χελευσβ^ν, βΐ ροΓνβηΙαπα, οοηνβΓβί ΓοΚΙΙβΓ ΙιοβΙβιη ίαναάαηΐ. 11>ί 
ρΓϋβϋο ΓβΓνβηΙβ» άυοΙΟΓ ΤΙιβοάοΓϋβ α Μί8ΐ1ΐ6ί& βςαο 
βυο 1&ηοθ& οοηΓοββο ία 16γγ&ιώ οβκϋΐ, βΐ οΙγοα βυω 
&βΓθ ΟΓίΙϋΓ οβΓίαιηβα, Εοββίβ ΙηΙβρβοβΓβ, Ηοιη&ηίβ 
8βΓν&Γθ 8&1&^6ηϋΙ)υ8• Ιρ86 &1> βςυο οοΙ1&ρ8ΐΐ8 δογ- 
ϋιαίΏ ςυβηιάααι οίηςυΐο ΑΓΓερΙαιη Ιιαο ίΐΐαο ρβΐΐβ 
ίηβΙ&Γ οΐ38βΓν&η8, 60 ^ο^^6^^α8 ίη ββ 1]Α8ΐ89 εζοϋΐϋ, 
8Θη8ίΐΏ(]υο ΓβίΓΟ &ϋί6α8 &ά 8αο8 ΓβνβΓϋΙυπ, άοηβο 
Ηοωααί 8ογΙΙιί8 νί Γβρυΐβίβ βαΐΏ ρβηοαίο βπρίυηΐ. 
Ιά ρΓΦϋυιη (ϋΓβπαρΙυιη Θ8ΐ, ίηοβΓίιι βϋ&ααηυιη νιο- δι 'Ρώς τήν εΙς τούπίσω 6ποχώρησιν των 'Ρωμαίων φυγήν οιηθέντες, αλλήλους παραχαλεσάμενοι εΊποντο 
συν άλαλαγμφ. Ός δΐ κατά τ6ν ώρισμένον έγένοντο τόπον οΐ 'ΡωμαΤοι, έπιστραφέντες προαρήγνυνται 
τούτοις γενναίως, *Βνταυθα μάχης ΙσχυραΙς γενομένης συνέβη στρατηγών θε6δωρον τον έκ Μισθείας του 
Ίππου αύτου λογχευθέντος πεσεΤν κατά γης. Περί τούτον άμιλλα έγένετο καρτερά, των μεν 'Ρώς άν- 
ελέσΟαι, των δΐ 'Ρωμαίων 8πως μή άφαιρεθείη φιλρτιμουμένων. Ούτος γαρ ό Θεόδωρος του Ίππου πβ* 
σων, Ινα τινά των Σχυθών της ζώνης δραξάμενος χαΐ τ^δε κάκεΤσε τψ χειρός σθένει κινών ώς τι μι- 
κρόν άσπιδίσχιον κουφον, τάς κατ* αύτου πεμπομένας αίχμάς άπεκρούετο, καΐ κατά μικρόν προς τους 
'Ρωμαίους 6πανεχώρει όπισΒοκινήτφ τζ πορεί^. Τέλος έπιβρίσαντες οΐ 'Ρωμαΐοι τους τε Σκύφας άπώσαντο 
και τόν οίνδρα του κινδύνου Ι^^ύσαντο. ΚαΙ τά στρατεύματα διελύθησαν τελείως, μηδαμώς Ιτι κρίσιν του πολέμου 
λαβύντος. 

Ό βασιλεύς δΐ εύψυχύτερον νυν μάλλον ή πρότε• Β ^^ ιιηροΓ&ΙοΓ &ηίιηο8ίυ8 ςααιη &ιι1β ρΓφΗ&Η δογ- 
ρον όρων αγωνιζόμενους τους Σχύθας, καΐ τήν του 11)&β νί(ΐ6α8, ίβπιρυβςυβ ΙβΗ φ£;γο ΓβΓβηβ, 8αοΓυιη- χρύνου τριβή ν βαρούμενος, οίχτείρων δΐ χαΐ τους 
'Ρωμαίους ταλαιπωρουμένους καΐ τφ πολέμψ κακώς 
πάσχοντας, μονομαχί^ φήθη χρΤναι τά πράγματα. 
ΚαΙ δή διαπρεσβεύεται προς τδν Σφενδοσ^λάβον, 
προκαλούμενος αυτόν βίς μονομαχίαν, δέον είναι λέ• 
γων Ινός ανδρός Ο^άτφ χριΟηναι τό [Ρ. 681] έργον 
ή χβτασφάττεβθαι χαι χατά μικρόν δαπανασθαι τά 
έθνη, ««Ι τόν νικήσαντα κύριον εΤναι των δλων. Ού- 
τος δΐ τήν πρύχλησιν μίν ούκ έδέζατο, λύγους δ* 
Ιπαφήκιν ^ροπτικο^ς, ώς τά κατ* αυτόν άμεινον 
αύτος του 1χ6ροΰ σκοπήσει * αυτός δΐ εΐ μή ζτ^ν 
άγει αχολήν, «ΙσΙ μυρίαι αλλαι θανάτου οδοί• τούτων 
οποίαν αίρεηαι ϋΐέσθω. Ταύτα φρυσξάμενος της ςυβ «Γϋΐηη&β 6]α8 1)β11ί ιηίδβΓΑηβ, 8!η^α1&η ρα^λ 
(ΙβοβΓαβηάυΐΩ οβαββί. 11&ςυ6 8ρ1ιοηάο8ΐ1ι1&1)υιη ρβΓ 
ΐ8^&Ιθ8 ρρονοοαίθΐ οβίοοάίΐ ρπΒ8ΐ&Γβ αηιυβ Ιιοχηίηίβ 
ίηίβπΐυ Γ6ΐη άβοίάί ςυαιη ραυίαΐίιη ΙοΙββ β^βηΐββ 
ροηπαί, υΐ νίοΐοη ίη οπαηθ8 ρ&ΓβΙϋΓ ίηαρβηυπι• 
Β&Γΐ)&Γυ8 οοπάϋΐοηβαι οΙ)1&1απι Γβροάί&Ι, 8υρθΓΐ>€- 
ςυβ Γθ8ροη(1βΙ ιηβΐίαβ ςαίά 8ί1)ί 6χ γθ 8ίΙ, ββ ςυ&ιη 
Ιιοδίβιη ίηΙβΙΙί^βΓβ. 8ί Κοιη&ηο ίΐΏρβΓ&ΙοΗ ηοη νιιοοΐ 
νίνβΓβ, ίηΩηί(&8 θβδβ ιηοΓίίβ νίαβ : άβΙί^ΓβΙ ςυαιη 
νβΐΐβΐ. 410 Ιρβθ &γ1 Ι)6ΐ1υιη ογώώΙ 8ΐαάίο ββ ρ&Γ&(. 
δίηςαίαπβ ρυςοχ βρβ άίΐϋίββα, ίααρβΓαΙΟΓ, οοαηί 
χηοάο ίά πιοϋΙΟΓ, υ( ίη^Γβββυ υτΐιΐδ 1)&γΙ3&γο8 &γο6&(. 
ΑΙ ϊά ηβ^οϋί βΓηϋΙϋ Β&Γάαιη ΟυΓυαι ιηβ^ίδίΓυιη πολεμικής εΊχετο παρασκευής προθυμύτερον. Ό δΐ ουπι βυί» οοΗοΓίίΙίυβ. Κοιη&οαιη νβΓΟ ραίποίυπι» 
βασιΛει>ς τόν Ικ προκλήσεως άπογνούς αγώνα, παιι ΟοηβΙβηΙίηΙ ΟβδΗΓίβ Ωϋυιη ίίοπι&ηί 8βηίοπ8 Ν. βΐ 
τρύποις έμηχανατο τήν εΙς τήν πύλιν άποκλεϊσαι εΊσοδον τοις βαρβάροις, καΐ προς τό Εργον εκπέμπει 
Βάρδαν μάγιστρον τόν Σκληρόν μετά τών ταγμάτων 
ών αυτός έστρατήγεί' τόν δΐ τΜπρίκιον 'Ρωμανόν (30) ΡβίΓϋΐΏΟχβΓοίΙυβρΓφΓβείυΐΏ εααΐ8υί8 οορϋβ Ιιοβίβιη 
ϊηναϋβΓθ ^υβδϋ ; ββίςυο &οθΓΓίιηο ιιίπηςυθ ρυ§;ηα- 
ΙυΐΏ, 6ΐ ν&π6 ηυαο &(] Ιιοβ ηυηο αά αΙΙβΓοβ ίηοΐίη&ΐα 
νίοΐοηα (Ιίυ αηοβρβ ίυίΐ. Ι1)ί τυρβυοι αιηοΓ» βροΐοα- ΧΥΙ.ΑΝΟΠΙ ΕΤ αΟΑΕΙ ΝΟΤΛΙ. (30) Ηι^ιιι &1ϋ, ςαοά βειαιη, ηοη ίλοίυηΐ ιηβηΐίοηβπι. Ιη ^Γ&Ιίαιη Ιβείοηβ ΟοηβΙαηίίηοβ βΐ Εοιηαηοβ 
»ηίηο ΙιΙο βχροηλίη. 1^60 Βαβίΐϋ Μ8θ6άοηί8 &1ίυ8 
ίιηρ. 1. ΗλΙβοα ΐΑΟβρβηί, 
ΒβηϊοήΒ βΐία. ι/χ Ι 

ΟοηβΙαηΙ. Ι^βοηίβ β1. ίοαρ. 
2 6(4 6]υ8 οοΗθ^β βΐ 8006Γ Βοηι&ηηβ ΙιΑοα- 
ρβηυβ ββηίοΓ ίηιρ. 3 Τ1ιβοόοηιΧχΖίιηί8θ68. Ηοιη8ηυ8 3./νΤβορΙιαηο 
ΟβάΓβηο• β. 

'^ν^ ΝίοβρΙιοΓυβ ΟΙΐΓίδϋίβρ 81βρ1ΐΛη. ΟοηβΙαηΙίη. 

ΡΙιοοαβ, 9. Ιιοο 0βΒ8αΓ08 νοοο, ηοη ίαιρβΓβΙοΓββ. 

Ι Ι 

Β&βΠίυβ. ΟοηβΙαηϋηοβ. ΤΙιβοάοΓΕ Ζί- Ηοπιαηυβ Κοπι&ηαβ 

ςυ1ρο8ΐΖίπιί80&πι ίπιρβ- ιπίβΟΦ πχογ. 2. ρ&Ιτίοίαβ• 
Γ&ΓϋηΙ. Ρ&ηνίηίο. 

7• 8. χγι,. 143 ΟΒΟΒαΐΙ ΟΕΟΒΕΜΙ 144 

818 βΐίηβ Αοβίη» βςΐΐο Ιΐ&ο ιΙΙαο 0ΐ)ν6Γ80 βΐ νβΐι•- ^ τ^ν υ16ν Κωνσταντίνου του βανιλέοκ, του υΐοϋ το» 
ιηβηΙβΓ ο&ΐο&ηϋυβ ίηοϋ&Ιο, Βυά&οΙβΓ ία ίρβαιη ίβΓ- πρεσβυτέρου 'Ρωμανοΰ, χαι Ιίέτρον τον στρατοί»• 
ΙαΓ δρΙ)βη(1θ8ϋ]1&1)θΐΏ, Ιιοδϋϋςυβ ρΐι&ΐαηςβ άίναΐβλ ^^ρχην, μιθ' ών έζηρχον δυνάμιεων, προσράζαι τοις 
^Ιαάίυιη βί ίη αιβάίοιη ο&ρυΐ ίηίΙί^Η, βοςυβ ίβΐυ πολεμίοις έπέτρ&ψ»ν. Οΐ 8ή προσβαλέντες τοις Σχ>- 
εςαυ (ΐ6]Ίοί( : ηβ Ι&ιηβη ίηΙθΓΐιοβΓβΙ, βρηίΑ ςυί1)α8 θαι< έμάχοντο καρτερώ;. Έχθύμως δε χάχε^νων ύιτο- 
ΙβϋΙυβ βΓ8ΐ 1>&Γΐ)&Γυ8 οΐΐβΐϋβηιηί. Ιρ8β οίΓΟυιηνβη- δεςαμένων πολλάς τροπάς χχΐ μετ«χλ(σκι< συνέβη 
109, βΐ ιηυϋοΓυιη Ιβΐίβ ρβϋΐυβ ίοΓϋββίιηβ ριι^η&η8, τόν ιτόλεμον δέξασθαι, χαΐ έφ' Ιχανόν ^ρ^νον Ισοτί- 
ίρ80ΓυΐΏ θϋαιη ουιη ΙιοβΙίυιη λάιηίΓ&Ιίοηθ ίηίβρβ- λαντο; ήν ^^ μάχη. ΈνταΰΟα ιιάλιν 6 του της Κρή- 
οϋοΓ. της άμηρα υΙός *Ανεμάς, τζδε χάχεισε τον Ιπκον 

μεταχινήσας χαι σφοδρ^τερον μυωπίσας, χατ' αύτου του ΣφενδοσΒλάβου φέρεται μ•τά λήματος νεοΕνιχοο, 
χαΐ την φάλαγγα διασχ£σας των δυσμενών παίει τούτον τψ ξίφει κατά μέσην τήν χεφχλήν, χαΐ χαταβάλλ» 
μίν του Ίππου, ου μήν γε χαΐ αναιρεΤ έπαρκεσάντων των 6'πλων α ένεδέδυτο. Αυτός μέντοι κυκλωθείς 
χαΐ 6πό πολλών βαλλόμενος αναιρείται, ήρωΐκώς καταστρέψας τόν β{ον, ^Λ^μα μέγα καΐ τοΙς αντιπάλου 
γενόμενος. 

ΡβηIη^ θ& ρα^ηα άίνίηϋα8 ςαοςαβ Εοιη&ηίβ Ια- Λέγεται δΐ χαΐ θειοτέρας τότε τυχείν τους 'Ρια. 

Ιαιη &υχ11ίυιη. Ναιη &1> Αιι81γο ο1)θΓΐ&ιη ρΓΟΟβΠ&ιη μαίους έπ.κουρίας. Θύελλα γάρ τις έκ Νότου χατί 
ία Γ&οί68 8ογ11ι&Γυιη ίο§ρΓυΪ886, θοβςαθ ίιηρβ(]ίνί88β ρ πρόσωπον άρθεΐαα άστατο τών Σχυθα>ν^ μή συγχβ»• 
αβ 800 &Γΐ)ϋΓα(υ γθπι §;βΓβΓθα(. Εϋ αϊ) οιηοί Ηοιπα- ροΟσα χρήσθαι κατά τήν μάχην ταΤς προαιρέσεσι. 
οοΓΟίη βχβΓΟίΙο βοηβροοίοιη ίοί886 νίΓοαι &11)0 βςαο Καί τις άνήρ ώπτο παντί τφ στρατοπέδιρ 'Ρωμα£»ν 
νβΐίθηΐβια, ς[θί ρΓίοοβρ8 ρυ^αιη 411 ο1)ί6ή1 1ιο• έφ' 'Ιππου λευκοί προαγωνιζόμενος και τάς των 8ΐίυιη(|υβ θΓάίοθ8 οοοΙυΓΐ)&νβΓί(, ηβπιίηί ηβςαβ λεμ{ων χλονών και διαταράσσων φάλαγγας, μηδενΐ 

&ο1θηβ(|υβρο8ΐιηοάοοο^οΗυιη : θυιη&ίβΙ)αοΙΓυί88θ πρότερον ή μετά ταύτα γενόμενος γνώριμος,^ ξφα• 

ΤΗθοάοΓααι, αουιη άβ ρο1ϋ1ΐθΓπαι&8 οοπδθουΐίβ νί- σκον ενα είναι τών καλλινίκων (31) μαρτύρων ^6- 

οίοπαβ ιη&ΓΐγπΙ)υ8. δ&ηβ 1)18 86ηιρ6Γ &θ8ρίοίΙ)θ8 δωρον. Τούτοις δΐ προμάχοις ά$1 και ηρο6<(λοις χατά 

λίςαβ &η(68ί^α&ηί8 &άν6Γ8υιη 1)08ΐβ8 υϋ Βθΐ6ΐ)&1 τών π<3λεμ(ων έχρητο ό βασιλεύς-• καΐ γάρ δή χι\ 

ίπιρθΓαΙΟΓ 1)10 ; βί ςαο άίβ 1)£0 ρυ^ηα ββΐ ρυ^οαία, συνέτυχε τόνδε τον αγώνα κατ' ουΜ^ν συνενεχοήναι 

18 Γβ8ΐυ8 ίαϋ ιηβιηοηβθ ί1Ηυ8 Τ1)βθ(1οη θζβΓοϋυοιη τήν ήμέραν καθ* ήν ειώθαμεν ^ρτάζειν τήν μνι^μην 

(1αο1οπ8. ββά θΐ νβαβΓ&αάα ςυβάαιη ιηαΙΐβΓ ΟροΗ του στρατηλάτου. Κα) γυνή δέ τι< ίν Βυζβιντίψ σε« 

&(1βιη ίβοΗ ίά νί8υιη Γαί880 άίνίαυιη. Εα βαίιη ρη• μνή υπέρτατης δυνάμεως είναι τ& φάσμα Ιιτισ-ιοΰτο, 

άίβ 181108 άίβί ία 80Π)018 νί8& 8ί1>ί ΓοβΓ&ί &(181&Γ0 μι^ πρότερον της συμπλοκής ήμ^ 6^^ βεασΛ^ 

Όθίρ&Γ», Θΐ αυάίΓβ ε&ιη (ϋοθαίβιη οοίά&ιη ιηϋίΐί : μένη, καΐ δόξασα τχί βεοτόκφ «ιρίσ^ι χαΐ λε.γού- 

« Οοιηίαθ ΤΙιβοάοΓΟ, ιηβ08 ίΐΐβ 6ϋοο8 ^οααα68 ία σης άκουσαι προς τίνα στρατ(«&^ν' « Κύριε θεό• 

ρβηοοίο νβηαΙοΓ : ίβ8ϋα& αά οροιη βί ίβΓθηάαιη, » Ο δωρε, ό έμ^ς και σός "Ιωάννης ιηριοτάσει συνέ^ε- 

ίάςυβ ίθ80ΐηηίοιιι ρΓίαια Ιαοβ νίοίοί8 η&ΓΓ8.ν6Γ&1• ται, καΐ σπευσον ε!ς τήν αύτοΰ βοήφειβν, » χζ2 

ΚαίιηνθΓΟ δογίΐ)» βο ρπβΐίο ΓοοάυαΙΟΓ, οοοαςοθ 8β ηλίου άνίσχοντος τοις γείτοσιν ιξηγησαμένη. Και τά 

ρθΓϋ8 ίαΙβΓε1υ308 α Βαπία 8θηίίΓ6θΙ, ία οαηιραιιι μΙν όραθέντα ταΰτα, τρέπονται δλ «άλιν ο\ Σχύφαι, 

ίυ^Η (ΙίβρθΓ^αΙΟΓ, ρβΓβοαΙςυο ίαοοιηβΓ&ύϋββ ρ&]> %λ\ αποκλεισμένα; τάς της πόλ<ως ιύρόντες «ύΐλας 

ϋιη α 86 ίανίοβηι οοαοαίοαϋ, ραΓίίπ) α Ηοα)ααΐ8 6πό του Σκληρού ανά το πεδίον [Ρ• 682] έσχ»δάννυντ% 

θ1)ΐΓθαοαΙΙ,| τοΙαβΓαϋ ρβαβ οπια68. Μ&Γίγη Τΐιεο- καΐ άν;[)ρέθησαν 6π' αλλήλων τε συμικατούμενοι ηΐ 

άοτο ^Γ&ίίαιη ρρο ορβ Ι&Ια γθΓ6Γ608 ία)ρθΓαΙθΓ, ί&- 6πό 'Ρωμαίων συγκοπτόμενοι άριΒμου χρείττοβ^, 

αοιη ίη ςοο 18 1ιυχη&Ιθ8 θγ&( αά Γαα(1&π)6η1& θ8ςοβ τραυματίαι δΐ έγένοντο σχεδόν τι «άντις. Τ&ν μάρ- 

άβιηοΐϋαβ, αΐίοά ιη&{$α1Ωοβη1ί88ία)θΠ) θΧ8ΐΓυχίΙ, &ο τυρά δ' ό βασιλεύς τιμών, καί τ^ς έπιχο»ρ{ας έβο- 

ρπΒάίί8 απ)ρΙθ8 1)&1)βη1ί1)08 Γ6(ϋ(08 άοοανίΐ : ΟΓϋβηι τιννύς αύτφ τάς άμοιβάς, τ^ ναέν έν φ τ& ^ιν 

ίη ςο& ίά 6Γ&(, ρΐΌ Ευοίιαοοίλ ΤΙιβοάοΓΟροΙίη ηο- αύτου απόκειται σώμα έκ βάθρων κβτταβαλών μέρ 

ΐηίη&νϋ. τε και κάλλιστον φχοδόμησε, μεγαλοπρηηΐς β&ι^ 

κτίσεις προσαφορίσας* 9ν κα! &ντ1 Β6χβΓν8£•ς #1^ 
δωρόπολιν κατωνόμασεν. 
δρ1)6η(1θ8ΐΙιΙ&5θ8 ουηι οοιηί5υ8 Ιβηί&ΐίβ ηίΐιίΐ ]) Ό δΐ ΣφενδοσΟλάβος πασαν μετελθ«ι>ν μηχ**ήν 

800068818861, ηοΠ&ΐΏ 8ρ6!η Γθΐίςο&ίη 8ί1)ί νίάβοθ, 8(1 και διά πασών έλαττούμενος, ώς ίγνω μηδεμίαν αύτφ 

ρ&οΙΩο&ϋοοθΐη «αίοιοη) &ά^^ο^^, πιί88ί8ςο6 419 Ιβ- ύπολελεΤφθαι ελπίδα, προς συνθήκας επέβλεψε. ΙΙέμρ 

^αΙί8 ροδίοΐαΐ αϋ 1α)ρθΓ&ΙθΓ6 86 Γιάβ ρο1)1ίο& ίη πει ούν προς βασιλέα πρεσβευτας πίστεις Ιξαιτο^με• 

ηυπιβΓΟίΏ αΓηιοοΓΟίη βΐ θοοΙογοο) Ηοιη&αί Ιιηρβπί νος, έο' φ συμμάχοις καΐ φίλοις 'Ρωμια(<ον κοΕταλε- 

τεοΐρΐ, $ί1)ίςοο 0001 βοίβ Γβάίΐαο) ίοΐοαι οοηοεάί ίη γεις άσινής συγχωρηΟ^ έπ' οιχου άναχωρ^σαι μιτά 

ραίπ&ιη, 6ΐ ΒογΙΙιίβ ΙίύθΓβ ηβ^οϋααάί 08θ8& ίη τών άμφ' αυτόν, άδεώς τε τδν βουλόμενον 2!χόΙΐ|ν 

ΗοηιαηοΓοπι άίΐίοηοαι Υ6αίΓ6 ρβΓΠΐίΙΙί. Ροβίοΐαΐα έμπορείας χάριν φοιτ^. Δεξάμενο< δΐ τήν «ρΜβεΧβ» 

ΧΥΙΛΝΌΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(31) Οβπιίηοηι Τ1)6θ(1οΓοαι ρΓΦοίροο οοΐίο νβοο- σοβ 06θ καλλίνικον ίητοοαίι&ηΐ, αο ίοηος^ΐαβ• ίη νο• 

ΓΕηΙΟΓ Ορφοί : στρατηλάτην οηοιη, αΐίοηι τύρωνα, ι11ί8 ρίοΙα8 Γ6Γ6ΐ)&η1. Οοάίη. 0. 6, η. 2Ζ. (1θΑΒ• 
αο υίΓΟίηςοθ ίη 1)6ΐϋ8 ά6Γ6η80Γθπι ρΓορο£;ηαΙθΓ6αι• 145 ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 1Μ 6 β«9ΐλ«1κ» ^ 'ν^ 4^6μ«νον λ^ιον έπιιπών, ώ< ^^ ΙιβΒο οιηηία ίοαρβΓαΙοΓ οοηβπηανϋ , Γαίαβ ίΐΐαά ίθος 'Ρωμαίοις τοι^ς ΐϊολβμίοικ πλέον κύβργεσίαις {( 
βκλοις νιχφτ, «άντα τα αιτούμενα έβεβαίωσβ. Γενο- 
μένων ^ τύν ςπονδών 6 ΣφενΒοτθλάβος κ«1 εις όψιν 
Ιλ^εΐν χχΐ όμιλ{«ν τψ βασιλεΐ έ8εηθη• Έπινεύσαντος 
^ χχ^ πρ6ς τοχίτο άφ{χετο. Και συμμ(ζαντες άλλγ{- 
Χοις, χλΙ $ι.αλ«χθέντ(ς «ερι ών αν ίβούλοντο, άπηλ- 
λβγτ,βαη. Ό ^ βααιλ(υ< αιτήσαντος χαι τοΰτο του 
Σ^ενδοσΟλάβου, χαΐ προς ΙΙατζινάχας διαπρεσβεύε- 
ται, εΐ βούλονται, φ(λους αύτους χαΐ συμμάχους αξιών 
ίχειν, χαΐ μή διαπερ^. τλν "Ιστρον και τά Βουλγά- 
ρων ληΐζβσ^ι, παιραχωρησαι δΐ χαΐ τοις 'Ρώς άχω- 
λύτ«κ ^ιελ^βΐν τήν αυτών γην χαΐ ο^χαδε άπελθεΤν. 
Άχειελήρο'α δΙ τήν πρέσβευαν Θεόφιλος 6 τών Εύ- 
χβίτΗίν άργι^ρζ'^κ, 01 $^ τήν πρέσβευαν δεξάμενοι, άβε&ηΙ&ΙϋΟ), Εοιηαηί πιοΗβ β88β Ιΐ08ΐ6ΐη ϋβηββοίο 
ιη&^ίθ ςυ&αι αρπαΐβ νίηοβΓβ. Ρ&οΙΐβ ίηίΐίβ 8ρ1ιβη- 
(1θ8(Ιι1&1)υ8 βΐίαιη οοΠοςυίυιη ίιηρ6Γ&(οπ8 ρβΐίϋ. 
Ββίςυθ &(1ιηί8δαθ, βΐ βοΠοουΙυβ άβ ςυί1)υ8 νοΙθΙ)&Ι 
Γβ0683ϋ. Ε\)υΒ ΓΟ^&Ια θΜ&ιώ ίιηρβΓ&ΙοΓ ρβΓ 1β^&1θ8 
& Ρα1ζίη&εί8 ρβΐίΐ υ1 βοοϋ &ιηίοίςιιβ ΗοιηαηοΓίιιη 
&αηΙ, ηοςυθ ΐ8ΐΓυιη ρορυΙ&ηάβΒ Βυΐ^αηβ ο&υ$ιι 
(Γ&ΠΒβαηΙ^ υΐςαβ Ηθ83ί8 ρβΓ 8ιι&ιώ άϋίοηβιη ία ρ&- 
ΐΓΐ&ιη Γβάβυαάί Γ&ουΙΙαΙβπι οοηοβό&αΐ. 01)ίϋ ββιη 
Ιβ^&ΗοηβΐΏ ΕυοΙι&ϋοΓυτη βυιηΐΏυβ ροηΐίίβχ Τΐιβο- 
ρΐιίΐαβ. ΡαΙζίηαο» Γθΐίςυα ραοΐί οιηηία, Ι&ηίαιη 
Εθ88ί8 ρβρ 8υ& ΐΓ&ηδΗυπι άβηε^&ΓαηΙ. Ουπι Εθ88ί 
η&νί1)ϋ8 βυίβ βνβοϋ άοηιυαι νβΓβαβ β886ηΙ, ίαιρβηλ* 
ΙΟΓ ο&8ΐ6ΐϋ8 6ΐ υΓΐ}ί1)υ8 ςυο αά τίραδ Ουοιΐηίβ τήν διά&ηιν μ^νην άπαγορεύσαντες τών *Ρώς, προς η βυηί οοΦΟίυηίϋΒ ΟροΗη Γθάίϋ. Εζοβρϋ βαηι ΠΓΐ>ί8 τίλλα σνον^άς Ιθ<ντο. Τών δΐ 'Ρώς άποπλευσάντων, 
τών «αρά ταΐς ^χθαις του ποταμού φρουρίων χαΐ 
ο^λεΜν «ρ^νοιαν 6έμενος 6 βανιλευς χαι φρουράν 
ηταλιπών τήν άρχοΰσαν ές ήθη τά 'Ρωμα{ων 
&νέζ!ε»ξι«. *0ν 6 τής π<$λεως άρχιερευς μετά της 
νονΛ&ο« «αλ «έντες οΐ έν τέλει μετά παιάνων χαΐ 
νιηνιχίΜν ι&ψημιών ύπεδέξαντο στεφανηρουντες, 
τέ^ιππον ^/ΐ}μα λευχοπώλων έχοντες ήτοιμασμέ- 
νον πέη ^ιαικρεκώς, χα2 τούτου έπιβάντα άξιουν- 
τκ |ριαμββ»ααι τ6ν βασιλέα. Ό δε μηδέν σοβα- 
ρών Ι9έλ«•ν, άλλα μέτριον Ιαυτ^ν έπιδειχνύμε- 
νχ, το'^ς μλν προαενεχθέντας άνειλι{φε( στεφάνους 
ΕΚ ίκιηι» λλυχψ τόν θρίαμβον έξεπλήρωσεν, έν δέ τφ 
έ^ματι τάς ΒουλγαΟιχάς 6ε ις τών βασιλέων στολάς 
Μοί £νΜ0βν τούτων είχ^νο της θεομήτορος ώς πολιού• ρ&ΐΓί&ΓοΙια θΐ ροηϋΩοαιη οΓάο &ο ββη&Ιυβ οηπι ρ»&- 
ηίΙ)υ8 οΐ ΙβΙίβ νίοΙοηοΒ ^α1υ]&ΙίοηίΙ>α8 6θΓθθ&1υα); 
6ϊ 8ΐ(1(1υχβΓ&η1 ςυ&άη^&β αι&^ηίβοβ &<1θΓη&1&8, 
ςυ&8 ςυΗίαοΓ &11>ί οςηί ΙιπϋιβΓβηΙ, 419 60(]ΐΐθ ίη* 
νβΐιΐ 60 ηι &ο Ιπααιρ^&Γθ νοίβ^αηΐ. 8β<1 ίαιρβΓ&ΙοΓ 
ηϋιίΐ ίη8θ1οη8 αηΐ 8υρβΓ(>υηι &(ίΙαιϋΙβο8, πιοάοΓ&Ιβ 
86 ςβ88ϋ; 96Γϋ3ςυβ ςη® οίΓ6Γ6ΐ)&η(αΓ αοοβρϋβ &11>ο 
βςυο Ιήυαιρίιυιη άυχϋ, ςυβάΗ^ΐΒ ΒαΙ^&Γίο&8Γβ§^υαι 
Τθ8ΐβ8 ίπιρο8υϋ, βυρΓ&ςηθ Ιιαβ ίηι&^ΐηβηι ΟβίρΑΓβ, 
ηΐ ςυφ Ιυΐβΐϋοι ιιγΜβ {ζΟΓθΓβΙ, β&ηιςαβ 86 ρρο66<ΐ6Γ6 
^υ88^(. υΐ ίη ίοΓϋΠ) νβηίΐ, ^Γ&ΙυΐΑΐοηβΓαιη ]&πι 8α• 
ΙαΓ Εοείαπι&ϋοηααι, αοϋβ ρρο ρ&Γία νίοίοπϋ Β6ίρ&Γβ 
«ι 6308 Ρίΐίο ^ΓΑΐϋβ, Ια 6οη8ρ66ΐυ ρορυΐί ίηιί^^ηί- 
1)08 Βοΐ^αηοί Γβ^ηΙ Βοηββηι 6χοϋ (6Α βΓβηΙ 6θΡοη& 
&0Γ6&, ΙβΒοία 1)788ία& βί οαΐ66ί ΓθΙ)6ΐ), ίηά6ςο6 &ά γν»^ «ρσκορ<ύ•σθαι έαυτου διετάξατο. Έν δΐ τφ ^ Μ&^^ηοηι ρΓ0^Γβ8808 ΤβσιρΙοηι οοΐΌη«ηι Βοΐ^&η- 1(γο(&ένΐ|> Ϋ^ρψ γενόμενος χαι αποχρώντως εύφημη- 
|εΙς, χαι τ$ βεομήτορι χαΐ τφ ταύτης Γΐψ τάς έπινι- 
χίους β6χ^αριστ(ας παρεσχηχώς, τά παράσημα της 
Βουλγάρικης βασιλείας, έπ* 6'ψει τών πολιτών τον 
Β^ρ^αην άνοθιδύσχει * [Ρ. 683] τά δέ ήν στέφανος έχ 
χρονον και τιάρα νενησμένη έχ βύσσου χαΐ πέδιλα 
Ιρ^ιθρά ΈχβΤθεν ε!ς τήν Μεγάλην φοιτήσας Έχχλη- οααι Ποο άοη&Γϋ Ιοοο 808ρ60(3ϋ. ΒθΓί86η &ά οι&(^ί8ίή 
άί^η8ϋοη6ηι βνβΐιϋ, &Ιςο6 ίί& ίη ραΐ&ϋοαι Γ6ν6Γ(ί- 
ΙοΓ. ΟφΙβΓοιη 8ρΙΐ6η(1θ8ΐΙι1&1)θ8 ραίπαπι Γ6ρ6ΐ6η89 
(Ιοιη ρβΓ Ρ&Ιζίη&ο&8 ΐΓ&ηβϋ, ίηΒΐάϋβ 3&πι βηΐ6 ρβΓ&Ιϊβ 
6ΐ ίρ8υπι 6Χ8ρ6εΙ&ηϋΙ)υ8 ί11αρ808 εοπι 8θί8 &ά ίη- 
ΐ6Γη66ίοη6οι 6βΒ(ϋΙθΓ : β0606η8θΙ)&η1 6ηίπι 6ί ΡαΙζΙ- 
ηαοβ ο1) ίοΐοηι οοπι ΗοηΐΒηί8 ίφάθ3. «{■ν χαΐ έν αύτζ τον Βουλγαριχον στέφανον ανάθημα τφ θεφ δεδωχώς, άναγαγών δΐ χαΐ τ^ν Βορίσην εΙς 

τ^ ΤΜν μβτ^{βτρων ά((ωμα, έπορεύθη ε!ς τά βασίλεια. Ό δΐ Σφενδοσθλάβος εΙ'ς τά οΙχεΤα ήθη 6ποστρέφων 

έ» τ^ ^ιιέναι τήν τών Ηατζινάχών γήν περιπίιττει ένέδραις ήδη προευτρεπισθείσαις χαΐ 6ποδεχομέναις 

«ύτον« ίλλ\ £ρ€ην αύτ^ς τε χαι τό συνόν αύτφ άπ^λλυται πλήθος, μηνιώντων α6τφ τώς Πατζινάχων διά 

τάς εΙ< το6ς ^Ρωμαίους σπονδάς. 

Ό ^ βασιλεύς χαριστήρια τών τροπαίων άποδι- β Ρογγο !π3ρ6Γ&ΙθΓ οΐ ^Γ^Ιί&β €1)Π8ΐο δ6ΓνΕ(0Γί Γ6- 

)^τφ Σοοτηρι Χριστφ να^ν &νωθεν της άψϊδος της ΓβΓΓβΙ, ΐ6Π)ρΙοηι ςυοά βυρΓΑ ΓοΓοίββιη 61ι&1θ68 68ί, Χΐ^αάί^ς λνιρχοδύμησεν έχ χαινής, μηδενός φεισάμε- 

«•ςτΜτν «1< πολυτέλειαν συντεινόντων χαι χύσμον. 

*1φΙ(χ• €1 χαΐ τοις 6ποφ^ροις πάσι τών 6'λών Οεμά- 

το λ^|^μ^νον χαπνιχ($ν. ΙΙροσέταξε δΐ χα2 έν τφ 

η χαΐ έν τφ ββολφ ε^χύνα έγγράφεσΟαι του 

μή πρύτερον τούτον γινομένου. Έγραί- 

•«ντο η χα{ γράμματα 'ΡωμαΐστΙ (32) έν θβ^^έρφ 

|ΐέρ<ι μΗ «η διεξιάντα * « Ίησους Χριστές Βασιλεύς <16 ηονο «άίΟοανϋ, ηοΙΗ Βοιηρίοί ρ&Γ66η8 άααι ίά 
ςοΑίη 0Γη&ϋ88ία)υπι ΓαββΓβΙ. Αΐ)8θΙνϋ βΐί&ηι 8θΙ>άί- 
Ιθ8 οοίν6Γ8θ8 ΓοΓη&Ηο 1η1>ο(ο. ΕΙ 6^ίχίΙ οΐ οοπι 
ία &ΟΓ60 ηοΏΏΟ ίοο) ία 414 οΙ>ο1ο 86ΓΥ&(οη8 

ί380θ1ρ6Γ6ΐθΓ ίπ)&£^0, ςοοά βΟΐβΙίαΟ ηοη ίθ6Γ&1 Γβ- 

οβρίοπι; 6ΐ &1ΐ6Γί ριΐΓϋ ίη8θήΙ)ί 3088ϋ : « ^6808 

€1)Γί8ΐ08 Γ6Ζ Γ6£^αΐη. » Οοοά 80006880Γ68 6ΐί8ίη 

οΙ)86Γν&ΓαηΙ. ΒλβίΙίο ρ&Ιπ&ΓοΙιβ 0Γίαιίη& ςηβά&ηι ^ ΧΥΙ-ΑΝϋΚΙ ΒΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

Ι (32) Μίΐιί ηαρ6Γ ίη 0Γίθηΐ6 (Ι6ί5θηϋ ηοιηί8πΐ8ΐ Ιια- Οηβοβ οΙΐΛΓΕΟΙβΓ αοΐβιη ΙιΒίιηοβ, τά γράμματα 'Ρω- 

■ }ιΐ9αιο(1ί βηβοιη, ίη ιηθ86θθΐ ΤΙιοαοοπι <]6ίηά6 Ιπιη- |χαΤστ{, Η&ο Π£;ογ& 66ΓηοηΙοΓ : ^6808 €ΐιπ8ΐθ8 ΒΑπί- 

■ ιΙαΙοοι, ίηοΜϋ ίη πΐΑηηβ, ^ο^ο8 άίοίίο ςοίά6πι 1βο8 Ι^&ΒΐΙβοη. Οοαβ. 147 βΕΟΗΟΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 118 

οι>^βο^&, ΐβςυβ ία οοηοϋίο ρΐΌρΙβΓβλ άοροβϋαβ Α. βασιλέων. » Τοντο ^Ι χαΐ οΐ καθεξής 1τι{ρη9βη» βανι. 

λ•ΐς. Βασιλείου 81 του πατριάρχου έπ* αΙτ(αΐζ (ια• 
βληθέντος χαι συνοδικώς χαΟαιριθέντος ^ρ•<βλι{0ι; 
πατριάρχης ^Αντώνιος ό Στουδίτης. επιη 688θΙ, ΑηΙοηίο 81υάϋο ρβΙη&ΓοΙι&Ιαθ οα&ηάα• 

Ιθ8 θδί. Αυ^βΙο τηβηββ, Ιηάίοίίοηβ Ιβρϋα, οοπιβία βζβϋ- 
1ϋ, ςυβαι & 1)&Γΐ)8β Γοπώα ρο^οαίαιη νοο&ηί; βΐ νίβαβ 
68ΐ υβςτίθ αΐΐ οοΐ&ναιη ιηΰη8βΐΏ ίικϋίοϋοηίβ ςιι&Γΐ». 
Ι8 ρΓ«ιηοη8ΐΓ&1)&1 ί£Ώρ6Γ&ΙθΓί8 οΙ)ίΙυιη β1 εαΙ&αιϋ&- 
1θ8 ίπιιηβ(]ίο&1)ί1β8, ςυ® ρΓορΙβΓ ΰίνί1ί& 1>6ΐ1&ΗοΐΏα- 
ηοπιαι (Ιίΐίοοί βρ&ηΐ βνοηΙιίΓα. 

δβουηάααι Ιιοθο ίιηρβΓ&ΙοΓ βχροάϋίοηβαι ϊλοχϊ 
οοηίΓΑ β&8 υΓΐ)β8 ςυβ, ιιΐί άοουίχηυβ, αΙ) ίιηρβηιΙοΓθ 
ΝίοβρΙιΟΓΟ 8υ1)&οΐ£ Ι)β11ο εΐ Ενοαιαηΐ8 8ΐίροηάί&ηβ 
Γ&οΐβ (ΙβΓθΟθΓ&ηΙ; βΐ Ο&ιηαβουιη υβςοθ ρΓοίβοΙυβ 
ηοηηυ11α8 νβΓΐ)ί8,ςυ&8<1&ιη 1)6ΐ1ο βΐ νί ΓβουρβΓβΙ, β1 Αύγούστφ δΐ Κν'» ^νδιχτιώνος γ', έφάνηκαίχβ• 
μήτης 6 λεγόμβνος πωγων(ας, χαι έφα{νετο εως 
*0)ίτωβρ(ού μην^ς της τ&τάρτης Ινδιχτιαινος• Προ• 
βμήνυβ δ* ούτος τόν του βασιλέως θάνοετον χαι τΐζ 
μέλλουσας χατασχεΐν την 'Ρωμα(ων γην έχ των έμ• 
φυλ{ων πολέμων άπαραμυθήτους τύχας. 

Των δ* ύπ^ του βασιλέως Νιχηφ^ρου προσχτη6ει^ 
σων πόλεων χαι των 6π6φ^ρων γενομένων 'Ρι*- 
μα(οις, ώς Ιμπροσθεν εΓρηται, άραμ&νων πτέρναν 
χαΐ τήν 'Ρωμαϊχήν άποσεισαμένων έζουσίαν, Ιξεισι 
χατ* αυτών 6 βασιλεύς χαΐ &πεισιν &χρι Ααμασχοϋ. οιηοίΙ>α8 Γίΐο οοηβΐϋαΐίβ, ίΐβρ (Ιοοααιη ν6Γ808 ιη8ϋ- |\ Καΐ τάς μίν πειθοι χαΐ λ^γφ, τάς$λ πολέμΐ|ΐ χα2 β{φ ΙυΗ. Εο ίη ίΙίηβΓβ οαιη Αη8ζ&Γΐ)&ιΐ), Ρθ(]&η(1αιη βΙ 
Γ6ΐιςυ& 1οο& ΐΓ&η8ΐΓβΙ, νίάθΓβΙςυβ οΐιίΐβρ π)&^ηίί1ο& 
οΐ ί6Γϋ1ί88ίιιιιι ρΓφάία. ςυββίνϋ βχ ϋ8 ςυί αάβΓ&ηΙ 
ςυίηαιη ΙιοΓαιη Θ880η1 άοααίαί. βυιηςυβ ΓβδροηάβΓΟ- 
Ιορ οιηηίΑ 6&θ88βΒ&8ί1ϋ ουΙ)ΐ6υ1&Γϋ ίηΐιιηί, ρ&Κίιη 
ηυρβΓ 415 Ηοαι&ηο ίιηρθΗο &(^^6οι& α ΝίοβρΙιΟΓΟ 
ίοαρβΓ&ΙοΓθ, ρ&Γΐίιη αΙ) Ιιοο, ραΓϋω &1> αΐίο 8θ1ιο1&- 
Γαπι (1οιη68ΐίοο, ςυβά&ιη α)^ ίρβο Τζί[ηΐ808, αίςυβ 
β& οιηηια ΒαβίΗο (1οη&1&, ηίΐιίΐ ηαβιηοΓ&Ιυ (]ί^υιη 
νί(]θη8 ΓβΙίοΐΏΕΟ Γθί ρυΙ)1{θ}6 £ΐθ Ιαιη ιηυ1ϋ8 βί αο- 

<ΐηί8ϋί8 1)0X118, ^Γ&νί 00ΓΓ6ρίΐ18 άοΙοΓΟ βί §[6α)ί1α 

βζ ΐιηο ρ60ΐθΓ6 άοοίο : « ΡγοΙι ίη(ϋ^α&ιη, βίΐ^ γθπι, 
οοιηίΐ68, ρυΙ>1ίοα8 ]η8υπιί ρ6βυηία8^ Ηοιηαηο8 θζθγ- 
οϋιΐ8 8?Γαιηο&8 θζ&οΙΙ&γο, ίιηρθΓα(0Γ68 βζίΓα βυΐ 
ίχηρβπί βη68 1&1)0Γβ8 ΙοΙβΓ&Γβ^ βί Ι&τηβη (ΐυίάςυίά άναχτησά μένος, χα^ πάντα χατά τ^ πρέπον χαταστη- 
σάμενος, άνέζευξε προς τήν βασιλίδα. Γβνομενος δλ 
χατά τήν Άνάζαρβον, χαΐ τ^ Ποδανδ^ν χαίτες ^ οι- 
πάς παροδεύων χώρας, χαΐ βλέπων τλ Ιν ποσ?, 
χτήσεις τε 6ρών πολυτελείς χαΐ χωρ(α αύ^υητικαΐ 
πάμφορα, διεπυνθάνετο τους παρειιρημίνους ιίνος 
&ν χαι εΤεν αύται. Ος δ* έμάν0αν< παρ& των 1(μι• 
τωμένων 6'τιπερ του παρακοιμωμένου (^σ{ Βασιλείου 
πάσα ι. αυτή μίν χαΐ αΰτη 'Ρωμαίοις προσχτηθεΤ• 
σαι Κναγχος παρά Νικηφόρου τον βασιλέως, α5τη δΐ 
παρά τούδε του δομεστ(χου των σχολών, χαΐ α3τη 
παρά του δεΤνος, χαΐ α(>τη χαΐ αβτη παρά σοο, κβΐ 
τφ Βασιλε(ψ δεδώρηνται, ούδΐν (Ι β τι χαΐ λ^ο 
&ξιον εΤδεν 6πολελειμμένον τών προσχτηΟέντων τφ 
δημοσίφ, γενόμενος περιαλγής χαι βύΟιον στβνάζας. ΙοΙ 1&1>οη5υ8 αίςυβ ιηοΐ68ΐη8 οοηϋοΗοΓ, \ά οιηηβ ίη ^ • Δεινον, ώ παρόντες, Εφη, ε( τα δημόσια χχτχνα- πηίιΐ8 νβηΐΓβ 8ρ&άοηί8 ρο88β88ίοη6ΐη.» Ηηηο ίπαρβ- 
πι1οη8 8βΓΐΏοη6ΐη ςαΐάαιη αά ΒαβίΗυιη άβΐυΐίΐ. Ουο 
ΙΗθ ίΓΓϋ&1α8 θχ 60 ΙβηαροΓβ οοοαβίοοβιη ςυφβίνϋ 
ίιηρ6Γ&Ιοη8 ΙοΠβηάί. ΙΙ&ςυβ βυιη ςυί ιηίηίβΙβΓ α 
ροοαίίβ ίιηρβΓαΙοπ βΓ&Ι, αΐίςο&ηάο 1)1αη(1ί1ϋ8 βΐ οιυ- 
ηβη5υ8 οοΓρυιηρίΙ, β]υ8ςυ6 ορβΓα νβηβηυιη ηοη νβ- 
Ιιβιηοη 11881 ιηί ^βηβηβ βί ςυοό εΐ&ϋπι ηβο&ΡβΙ, 86(1 
ςυοά 86η8ίιη νίπββ 1)&υΓί6ηΐί8 6Χθϋη^6Γθ1, ίπαροΓα- 
Ιοη ρΓορίχιαΙ. Ουο 18 βροίο ρ&αΐαΐίιη 60ΐιΐ8ΐ)6$66η3 
βΐ νίΗ5α8 άθΩοίβη8, Ιαοόβιη βΐί&ιη 6αΓ5υηου1ί8 ροΓ 
1ιυΐΏ6Γ086Χ0Γΐΐ8, ιουΐΐο ρ6Γθ6υ!θ8βΓϋυοη(6 8&η^υίηθ 
βροΐίη ΓβνβΓ8υ8 νίνβοάί Ποβαι ί6θίΙ, ίιηρβηο Βαβί- 
Ηο βί Οοηβίβηΐίηο Κοκη&ηί ΗΙϋβ ΓβΙίΓίο. ΙαιρβΓ&νϋ 
&ηηο8 β Ιοϋάθοαςυβ ιη6η868 βί ραυίο αιηρΗυβ. λίσχονται Χρήματα χαΐ τά 'ΡωμαΤχά ταλαιπωρούν- 
ται [Ρ. 684] στρατεύματα χαΐ οΐ βασιλείς 6πβρορ{ους 
άναδέχονται χοπους, τά δΐ έχ τοσούτων προβχτώμενα 
μόχθων χαΐ χ6παν ένλς ευνούχου (33) γίνονται «τί- 
μα• » ΚαΙ 6 μίν βασιλεύς ταύτα, τών τις £1 ιβεράν- 
των τφ Βχσιλείψ τδν του βασιλέως λύγον διακορ- 
θμεύσας άνηρέθ(σ3 προς δργήν. Καΐ εχτοτα εύχαφίκν 
έζήτει τον βασιλέα άποσχευάσασθαι. θωπα^αις ολ 
6πελθών ποτέ και δώροις έξαπατήσας τον έγχ•ϊν εΐ•*• 
θ^τα τον οΤνον τφ βασιλεΐ, χαΐ δηλητήριον ΐΛζρΜοΙ' 
μένος ού τών δραστιχωτάτων χαΐ ταχυν έπιφερύντΜΐ 
τον χίνδυνον, άλ)ά τών σχολαίως χαΐ χατά μιχρ^ 
άναλισχύντων τήν του πεπωχύτος δύναμιν, χερέν- 
νυσι τφ βασιλεΤ. Κοίί πιών χαΐ χατ' δλίγον νοσηλίου μένος χαι της οίχείας δυνάμεως άποπίττπων, τελευταΤον δε ^ιαΐ τους ώμους άνβραχιάσας, α^μοτεος πολ- 
λού ^υέντος αύτψ δια τών ύίρ0αλμών, είτελΟών έν τ^ βασιλίδι κατέλυσε τήν ζωήν , βασιλεύσας Ιτη ς* τοσ^ 
ούτους τε μ^νας χαι προς, διαδύχους χαταλιπών της βασιλείας Βασίλειον και ΚωνσταντΤνον τοί>ς ««ιΐας 
τόυ *Ρω μανού. 

416 Αηηο Π)ΐιηάί5484, ίηάίοΐίοηβ (^υαΚλ, πΐθη86 Ο Τ6 μίν ούν Ιωάννου τέλος τ^ είρημένον Φΐιψψί' 
ΌβοβτηΜ, Β&8ί1ία8 βί 0οη8(&ηϋηϋ8 ΗοΐΏ&ηί βΐη χθη τρύπον, τλ δΐ της βασιλείας κράτος εΙς Βααίλειον έοαρβηοιη ίηίνβηιηΐ. Αηηυιη βί&Ιίβ νιε68ίιιιυπι 
Βιΐ8ίΗα8 Ιηιη Α§;βΙ)&1 : ίηβηηίο ^υη^ο^ βΓβΙ 0οη8ΐ&η- 
ϋηϋβ. ΑΙςυβ 1ιί ςυίάβιη ηοιηβη βΐ ίΐ^αραιη ίηορβΓΛ- 
ΙΟΓαΐΏ ς;θΓ6ΐ)&η1 : οΕοηίυπι ΓβΓυιη ρβη68 Β&8ί1ίοπι μετήχΟη καΐ ΚωνσταντΤνον τοΙ)ς υΙοί)ς Τ^μΤΜυ» 
χατά τό ^ςυπδ* Ιτος, !νδιχτιώνος δ\ μηνΐ Αηαμ^ 
βρίψ * ων ό μίν Βασίλειος τ^ν κ' ήνυε της ήλιχίας 
χρύνον, Ιτεσι δΐ τρισΐ τούτου νεώτερος ήν 6 Κων- ΧΥΙ-ΑΝΒΙΙΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). 
(33) Παρακοιμωμένου, ()β ΐηοΓβ βαηυοίιί. Οοαβ. 149 ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 150 στοΕντΤνος. Σχήμα μιν ο3χ χαΐ βνομα μ^νον τοΧς Α. ρΓβΒβΙάβιη ίαΙθΓΐχη αάιηΙηιβίΓαϋο ογηΙ, ϋβ λάΐιυο 6( βασιλκύσι ιηριιτέθειτο , ή {λ μεταχιίρησις των 
πραγμάτων πβφά το» προέδρου ένηργεΤτο Βασιλικού 
διά τ6 νεάζον της ήλιχ^ας των βασιλέων και απαλών 
χαΐ μήιτω βεβηχ^ς του φρονήματος . "Ος &'μα τκ 
περιήλθβν εΙς τοικ παΐίδας του *Ρωμανοϋ το χράτος, 
χαΐ άμα ταχυδρόμους έχπέμψας άγει τήν αυτών 
μητέρα από της 6περορ{ας ε!ς τά βασίλεια. Δεδιώς 
δέ χαι τάς χατά της βασιλείας επαναστάσεις, χαΐ 
μάλλον των άλλων Βάρδαν μάγιστρον τον Σχληρόν^ 
άεΐ ττΐ βασιλείς έφεδρεύοντα χαΐ διά παντός τήν 
άποστασ(αν ώ^(νοντα (Ιάλω γάρ χαΐ έπι του βασι- 
λέως Ιωάννου έπιβουλεύων, χαΐ χαταδιχασθείς 
έξορυχΟήναι τους οφθαλμούς έξε^($ύσθη παρ* αύτου 
της ποινής), τούτον μάλιστα δεδοιχώς πασαν τηνι• 8Βΐ&1β θΐ ρΓα ^6ηϋ& ιηίηοή1)α8. Ιβ ρΓ^βθβ, βίιηυΐ αίςιΐθ 
&(1 1ΐ08 βίΐοΐββεβηΐβθ 8υιηΓη& Γβρυπι (Ιβνοΐυΐα ββ(, 
ιη&ΐΓβπι οΙοΓυιη εβίοοθ αΐ) βχβίΐίο ΓονοοαΙ. δοΐΐίοίίαβ 
ροΓΓΟ ηβ (]υί8 ηΐίυβ ίιηρβπυτη ίην&<]6Γβ1, βο ιη&χίπ)β 
οιηηίυΐΏ Β&Γά&ιη δοΐβραιη 417 ΐΏ6ΐα6η8 (ηαιηςυθ 
18 θί θβΐηρβΓ ίηΙιί&νθΓ&Ι, 6ΐ Τζίαιί80& ίχορβΓαηΙβ 
ΙγΓαηηίάίδ &11θη1&ΐ£ οοηνίοΐυβ οουΙί8 ιηαΐΐ&ΐυβ 
ίυί88βΙ, ηί8ί βυιη ίρββ ροβη» 8Γίρυί88θ{;; Ιιαηο 6γ^ο 
ιηβιίπΐθ 8υ8ρ6θ1υπι 1ι&1)6η8, υί ουί Ιυηο υηίνβΓββθ 
οορΐΰ εοπιαιΐ68» 6836ηΙ, Γαοίΐβςυβ β&8 ςαβ. νβΐΐβί ίιη- 
ρβΙΙθΓβ ρο986ΐ, υΐροΐθ 1ο1ίυ8 Οπβηϋβ άυζ ά68ί^ηα- 
ϊαβ, 6χ υβα Γοί ρυΙ)1ίθΦ Γογθ 6ΐ &ά ίιηρβηαιη εοιη- 
Γηυηίβηάϋΐη ΓαοΙυΓυιη 3α(1ίο&νίΙ, 8ί β^υ8 ροίβηΐί&ιη 
αοοίοΙθΓβΙ ίρ8υπΐ(|υθ 60 ίπΩπηΐοΓβιη αά τββ ηοναβ χαΰτα την 'Ρωμαϊχήν δύναμιν έγχεχειρισμένον χαΐ η ΙβηΙαοά&β Γθάί^θΓθΙ. ΙΙ&ςυβ βί ΟηβηΜ8 ρΓββίβοΙαΓ&ιη 
6'πη χαι βούλοιτο ^^δίως ^ντα χα^ μεταχυβεύοντα αάίιηίΐ άυοβπίςυβ βοη8ΐί1υ1ί Μ68θρο1&ιΐ)ίβθ, &ο ΐη&η- 
(ήν γά'ρ στρατηλάτης προ6εβλημέ/ος πάσης Ανατο- 
λής) συμφέρ•ν είναι τ^ βασιλείς χαΐ άσφαλίς ένόμισε 
τό πολΰ της δυνάμεως άχρωτηριάσαι χοΐ άσΟενέστε- 
ρον αύτον άποφήνασΟαι προς τήν ύποπτευομένην 
άποστασίαν. Και γουν χαΐ παραλύει τούτον της του 
στρατηλάτου αρχής, δοΰχα δλ άποδείχνυσι των έν 
τ^ Μεσοποταμία ταγμάτων, έπαγρυπνεΐν χελεύσας 
τάς έχδρομάς των Σαραχηνών φυλάττοντα. Το δ' 
αύτο τούτο χα2 είς Μιχαήλ τον Βούρτζην ΰποπτον 
$ντα έμηχανήσατο, διαστήσαι τούτον τής του Σχλη- 
ρου εταιρείας σπουδάσας (συνήν γάρ χαΐ ούτος αύτφ 
τάγματ<{ς τίνος χαχάργω^^ στρατιωτιχοΰ). £νπερ τφ 
των μαγίστρων τιμήσας άξιώματι [Ρ. 685] δοΰχα 
τής πβφλ τδι *0ρ4νηι Αντιοχείας προβάλλεται. άαΐ αΐ άίϋ^βηΙβΓ αάνβΓβυβ 8&ΓαοβηοΓΐιιη βχουΓβίοηεβ 
6Χου1)6ΐ. Εοάβιη ιηοάο Μίοΐιββίθαι ςυοςυβ ΒυΓίζ&ιη 
8ΐ5ί δυερβεΐυιη ΐΓ&ε(αΙ; ςυβιη υ1 α Ουη (ηαια βί 
αάθΓ&Ι οα]α8(]&ηι ουΙιοΓϋθ (ΙαοΙοΓ) βοοίβίΑΐβ ανβΙΙβ- 
Γ6ΐι 8(1 ιηα^ίβίΓί βνβοΐυαι άί£;ηίΙ&ΐ6χη άυοβιη Αηϋο- 
οΙιίίΒ 8(1 ΟΓοηΙβιη 8ϋβ οοα8ΐϋυϋ. Ιαβρβοίίοηβιη 
αίςυβ ίιηρβπυιη ίη οιηηβ8 οπβηΐβίββ οορί&8 ΡβίΓΟ 
άβΐβτϊ ρ&Ιπεϊο, ΡΐιοεβΒ οΐίιη ίαιηυΐο, βαπκιυβ βχβΓ- 
οΙΙυυαι ρπίβΓβοΙυαι ηοιηίη&Ι; οα8ΐΓα1υιιι ςαίάβιη» 
ββά 8(Γ6ηυυπι ε&ΙοΓοςαί βίΓβί 1)6ΐ1ίθΦ ρθΓϋΪ88ίιηαίη. 
Ιηάί^πθ &υΐ6ηα 1(1 Ιυΐίΐ ΟυΓα8, αάθο υΐ ηβ αρυά 8β 
ςυί(]6ΐη χη&^ηο αηίΐΏΟ οβουΐίαιη ΓβϋηβΓβ β&ηα ρο- 
ΙυβΗΐ Φ^ηΙυάίηβπι, 8βά ϊηνββΙαΒ 418 νβΓΐ>ί8 ίη 
&υοΙθΓ6Πΐ οοηΙιιπ)θΗθ8ί8 βϋ, ςαί ίρβυιη ρΓΟ ΓβΓϋΟΐ *Έφορον δ^ χαΐ έπιστάτην των Ιφων (34) άποδείχνυσι Ο ρΓ£οΐ8Γβ ^63ΐ&Γϋαι νίβΙοπ&Γυπΐ(|υβ ρ&ΓίαΓυχη ιηεΓ*• πάντων ταγμάτων τον πατρίχιον Ηέτρον τον του 
Φωχα δοΰλον, στρατοπεδάρχην αύτ^ν &νομάσας, το- 
μίαν μλν ανθρωπον, δραστήριον δ* άλλως χαΐ τά 
πολεμικά Ιμπειρ^τοπον. Τούτο δΐ τον Σχληρ^ν σφιί- 
δρα έλύπησεν, ώς μηδΐ παρ* Ιαυτφ δυνηθήναι συγ- ββάθ αϊ) β(]υί8 (ςυοά &ίαη1) αά α8ίηο8 (ΙβίΓυάβΓβΙ. 
§6(1 ρΓ»863 ίδΙα νβΐ ρΑΓυπα νβΐ ηίΐιίΐ ουΓ&νίΙ, οοη- 
ΙβπΙυιη βυαι β88θ ίϋΙ)6η8 ηβ ςυ» (1&1>&ηΙυΓ ηβ€|υθ 
υΙΙβηυδ ςυί(ίςυ&ΐΏ ΙβηΙ&Γβ, ηί8ί νβΐΐβΐ &ιηί880 πι&- 
^ίδίΓ&ίυ ρπναΐυδ ίη άοιηυπι βυαπι οοηοΐυάί. χαλύψαι τήν άνίαν μεγαλοψύχως, άλλ* έπεγκαλέσαι χαι ττροσονειδίσαι, ε: άντι των υπ' αύτου γενομένων 
ανδραγαθημάτων τε χαΐ τροπαίων τοιαύτας άντιλαμβάνει τάς άμοιβάς, έπϊ τ6 χείρον προκ<57ΐτων , χδν 
6λ(γον ή ούδΐν τφ παραχοιμωμένψ έμελησεν, άγαπ^ ειπ^ντι τοΤς δεδομενοις χαι μή έπέκεινα πολυπραγμονεΤν, 
«ι μή που μέλλει άντΙ ίρχοντος οίχουρλς εσεσΟαι τής ιδίας οιχίας. Τούτων δλ ο5τως οΙχονομηΟέντων τφ παραχοιμω- 
μένφ άπάροις 6 Βάρδας τής βασιλίδος συν τάχει 
πολλφ τήν έγχειρισθεισαν αύτφ καταλαμβάνει αρ- 
χήν. Έν δ^ ταϊς προηγησαμέναις σ^ρατηγίαις εμ- 
βριθής πολλάκις φανείς χαΐ δραστι{ριος, χαι 6π6 Ηί9 ϋ& & ρΓ£8ί(1θ βοη8ΐϋυϋ8 β8Γ(1α8 ΟυΓϋδ εβΙβΓ" 
ΓΪπιβ ίηδυαηι ρΓονίηείααι ρΓοΩείδείΙυΓ. Ε( ευηι 8υ- 
ρ6ΓίοηΙ)υ8 ΐ6πιροπΐ3α8 ^68ΐί8 ηΐ8^ί8ΐΓαίίΙ)υ8 ^Γ8νί~ 
ΙθΙβπι ϋίςυβ βίΩε&οϋαΙβπι βιιαπι βββρβηυπιβΓο άβεΐα- 
ΓΗ8861, ηβί^αβ ΓβΓβ ςυίδηυαηι ίη εζβΓοίΙα βυπι ηοη παντός, ώς Ιπος εΙπεΐν, του στρατού φιληθείς, χαι Ο ασι&ΓβΙ,&ά 1]8βε3&ηι αηΐβΐι&υά ρ&ιιβΐ8ςυίΙ)υ8 Ω(ίθΙ)&( πρ6ς πολλοίς ους έθά^,^ει τ6 τής μελέτης παρα- 
γυμνώσας μυστήριον, χαι μάλλον τψ τάγματι των 
ατροΕτηλβτών (35), ίρτι τε χαιρΑν οίηθεις έπιτή - 
(<ΐφν ε(ς τ6 άναχαλύψαι τό σπουδαζ^μενον , μετά 
τΛν Ικιτηδείων σχεψάμενος, ήν έχ μαχρών ώδι- 
ν•ν άποτίχτει άποστασίαν, χαΐ χατά των βασι- 
λέων χ«1 των ομοφύλων αΓρει τά όπλα. Εύθυς ούν &Γ0αηυιη8υυπ)ρβΓ8η]1)8^6308ΐ6ηάί89βίρΓορο8ίίυιη, 
ρΓβΒοίρυβ άιιοίΐ3υ8 πιίΐίΐυηι, Ιυηο ββ Ιβπιρυβ πιΐυβ 
ορροΓίυηιιηα 1]&1)βΓθ β]υ8 νυΐ^&ηάΐ, Γβ οαπι ηβοββ- 
ΒΒπί8 οοοιαιυηίεαία,ίά ςυο<1 άία ραΓίυπβΓ&Ι ίοαρβηί 
οόϋηβηάί 8ΐυ(]ίυπ) Ιαηάβπι Ιη Ιοοβοα βάίΐ;, &Γπι&ςυβ 
οοηίΓΑ ίοιρβΓ&ΙοΓββ βΐ ρορυΙ&Γββ 81108 οαρίΐ. ΙΙΙίοο 
Αηΐΐιβαι, οο£;ηοηιίηθ Αίγ&Ι&ο}, ηιίηίβίΓΟΓυαι 8ϋθΓαηι ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΕΤ αΟΑΗΙ ΝΟΤ/Ε. (34) Οολίβιη ιη8^8ΐΓυηι οίβείοΓυιη Οηβηΐίδ άβ• 
■οηΙ>ιΙ βοιηχηθηΙ&ίοΓ ΝοΙίΙίβο ίηιρβπί ο. 62. Οοαη. 

(35) ΟϋΟΓοιη β^χηβη νίΓίβ 1)6ΐ1ίοα Ιαυάβ Ιαπι εΐα- Γί8, ^βηβΓΟθίδ 8β ίθΓΐί1)υ8 βΓβΙ οοΗβεΙηηα, υ1 βίη^ΙΙ 
συίι^υβ στρατηλάται, πιίΐϋητη τηαρί$ξή ββη8βΓ6η1αΓ. 

ϋΟΑΚ. 151 αΒΟΚΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 18» πΐΑχίΐΏΟ ΙηάυθΙΗΰΐη, Οροΐίη χηϋϋΐ, ςαί ίιΐΐυιη ΒαΓ- ^^ "ΑνΟην τινά τουνομα» Άλυάτην την κροσηγορίβν, ά&ιη Εοιηιιηυπι Ιυηο ίη ιιγ1)6 άβ^βηΐθΐη βά 8Θ« πιοάο 
ίά ββη ρθ886ΐ| αάάυεβΓβΙ. ΑηΙΙιββ ουιη βο νθηί8ε6ΐ, 
οηιηί& ηθ άβρΓβΙίθηάβΓβΙυΓ 6οιηΐΏβηΙυ8, 8ίηί8ΐΓ08 
άο Ώητο τυιηοΓββ 8ρ&Γ^6η(]ο οιηοί 86 8υθρίοΙοηθ 
6^υ8 ςυο(1 ίηοΙί6ΐ)αίυΓ ΙίύβΓ&νίΙ : ίΐαςυβ ηβιηίηβ οΙ)- 
βθΓν&ηίθ Εοιηαηυιη βυ(ΓυΓ&Ιυ8 οχ υΓΐ}β Ηά ρ&ΐΓβχη 
ρθΓάυχϋ. Τυηο (Ιβπιυιη ΟυΓαδ ίη βροΓίοιη 419 
ρΓΟίυΙϋ βυα οοηβί1ί&, βΐ (ϋαάβοααΐβ Γβϋςυΐδςαβ ίιη- 
ρβηί 8ί^ηί8 8ΐιιηρ1Ϊ8 αϊ) οιηηί 8υο βχβΓοϋυ ββΐ 8&Ιυ- 
ίαΐυβ ίιηρβΓαΙοΓ» ρηιηοςυβ οιηηΙυπι &1> Αηηβηϋβ. 
Εχίηάθ &(1 εο^βαάαιη ρβουαί&πι (οθςαθ βηίιη ίΠοά 
06ΐη08ΐΙΐθηΐ8 %ηθΓ&1>&1, 81 ηβ Ιι&ο ηίΐιίΐ γθοΙθ ^θπ 

ρ0886, ρΓ8Β86Γΐίαΐ ΥΘΤΟ Οοί άθ 1αηΙ& Γθ 3α6ΐ& 68861 

&1ο&) ίΐϋοο 6οην6Γ8υ8, ρυΙ)1ίο&αο8 οοιηρΓβΙίθηάϋ, &1> 
ϋ8ςα6 ρβουηίααι ρυύϋοαιη 6χΙθΓ8ϋ; αΗθ8,ςυί άΐ- 
νίΐββ ρυΙαϋαηΙυΓ, 6&ρΙθ8 ρθουηί& 6ΐηυηχί( : ςυίά&ιη 

ΙιΗγΟ, 8ρθ ΙΏΑ]0Γ& Γθθίρί6η(1ί, 811&8 Γ&ευ11&ΐ68 6ί 

οΙ)1υΐ6ΓυηΙ. Ι1& βχί^υο 1βιηροη8 βραϋο Ιη^βηΐβιη 
νίιη ρβουηίφ οο6§ϋ. ΡγοιποΙο ία ΜβδοροΙαχηία βα- 
βΐθΐΐυαι γαΐίάυπι οοοαραΐ, ουί ηοπαβη ΟΙι&Γροίθ; 
ηαοά ουιη υοάίςυβ οοιηΐΏυηίνί886ΐ βί ρΓ8β8ίάίο βυΓβ• 
οίβαΐί &ΓΓη&88βΙ, 60 ρβουοί&ιη οοη^οβίαιη ά6ροηϋ; 
ςυοά Ιρβυιη θϋ&ιη Γθ5υ5 &(]ν6Γ8ί8 ίρ8ί ρΓΟ ροΓία 
(ςυοά αιαοί) ία ςυθίη 86 ίαίο ΓβοίροΓβΙ, Γογ6 8ρ6- 
Γ&1>&1. Οαία 6ΐ ουπι νίοίηίβ 8&Γ&οθαί8 ά&Ια 8006ρία- 
ςυβ β(]θ ρ&οΐα ίαίϋ, 6&ςιΐ6 αυρ1ϋ8 οοη(Γ&6ϋ8 Οππα• 
νίΐ, α6Π)ρ6 ουπι &πι6Γ& Αιηίάο (ίρ8ί ΕσιβΙ νοοααΐ) 

ΑρΟΐυΙρ^Ο θΐ 8016Γα Μ&ΓΐγΓθρθ1ί8 (βΑ ίρ8ί8 Μί6ρ!]6Γ- 

Ιιία (ΙίοίΙυΓ) ΑροΙ&(ζΙθ ; βΙ^ ίΐβςαβ ευαι ρβοααίφ ιηαΐ- 
Ιυιη Ιαπι Αγ&568 βςυϋθ8 ίΓ60θαΐ08 &υχί1ί&Γ68 αοοβ- τά μάλ ιστοί οντά αύτψ των δραστιχωτάτων όιτηρβ- 
τών, ές τήν βασιλίδα ιτέμπκι, ^πως, (^ δύναιτο, 
*Ρωμαν6ν τόν Ια\>του χλ&ψας υΐ^ν (ίτυχβ γάρ ένδη• 
μών ττί βασιλευούσ^) πρ^ς α&τ^ν άφ(χηται. Ό ^ 
γκνόμενος έν τ$ πόλει, χαΐ πάντα τρ^ιυον λαΒ«η 
έπβιγ6μενος, φήμα^ ού χαλάς χατά του Σχληρου 
ένέσπεφε, Βι' ώ λαθεΐν τβ ήδυνήθη ανύποπτος γί- 
νεις χαΐ τον 'Ρωμανόν άποχλέψας προς τον £χλΐ)ρον 
άγαγείν. Ό Βάρδας δΐ τό βουλευΟΪν βίς τούμιρανίς 
'ζδη έχρι{ξας διάδημα τβ πβριβάλλιται χαΐ τά λοι«ά 
της βασιλείας αναλαμβάνει παράαημα , Χβ^ (ηΑ 
παντός του συν6ντος στρατού *Ρωμα((ί«ν άνοΕγορεύε• 
ται βασιλεύς, των Αρμενίων χαταρζάντων της 
ευφημίας. ΈπεΙ δΐ τψ τοιούτον άνα^^ίψοκντι χύβον 
^ χρημάτων δεΤν πολλών ήπίστατο, &ν &99» οόδλν 
Ιστι γενέσθαι των δεόντων, χαθά πού φη^ιν 6 |^τωρ, 
προς συλλογήν τούτων παραχρήμα έτρέκ(το,'τούς 
τε των δημοσίων πράχτορας φόρων ιατχέχων χτίΐ τά 
κοινά εισπραττόμενος χρήματα, χαι το^ άλλως 
ύπόνοιαν παρέχοντας πλούτου συλλαμββνΐιη τ» χιΐ 
τ• μωρών, ένίων δΐ χαι αυθαιρέτως προσαγύντωι τλν 
Ιαυτών β'!ον έλπίδι του άπολι(ψεσ0αι μείζονα ' νεί 
οΰτως έν ού μαχρφ τφ χρόνφ πλήθος }^ρημάτΐΰη• 
συνάγει πολύ. [Ρ. 686] Φρούριόν τε χχεβΜχών 
έρυμνόν τό λεγόμενον Χάρποτε, έν Μεσοποταμία χεί• 
μενον, χαΐ παντοίως άσφαλισάμενος χαΐ φυλαχήν 
έπιστήσας τήν έξαρχουσαν, έν τούτφ τά σονοεγ^μενα 
^ττετίθει χρήματα, χαΐ όρμητήριον έξ αποτυχίας 
χαι λιμένα σωτηρίας Ιχειν έταμιεύετο• ΙίαΙ προς 
τους γειτονουντας Σαραχηνοΰς, τ6ν τβ της Άμίδης ρϋ. Ρααια 1ιυ]υ8 Γ6ί ΙαΙθ άί88ίρ&1& οοαϋαχβΓυαί αά Ο άμηραν 'Αποτουλφ, ^^τις *£μετ χαλεΐται, χαΐ τον βυιη ηαιιΐϋ &1ϋ, ςυΙ ΓθΙ)α8 ηονΐ8 κ&υ(ΐ6ΐ)&αΙ. ^&Π1 
α8ί&8 &ρρ6ΐί6Γ&1, οαιη ΒαΓ(1α8 ουπι 490 οπιαί^υβ 
8υί8 οορίί8 νβΓ8υ8 Οροΐία ϋ6Γ ία8ΐί1υϋ, ρΐβαυβ βροί 

6( ί&αίυΐΏ ηοα ίη 8θ1ίθ ίΐηρ6Γ&ίθΠ8 86(]6Γ6 80 6Χί8ΐί- 

ιη&08. Εΐ6πίαι &ηίπιααι ίΙΙί &ά(!εΙ)&1 8(1ςυ6 ΐ2ΐηΙ&ΐΏ 
Γ6Π1 αιο1ΐ6η(1απι &υ(]&είθΓ6ηι Γβάί^βϋ&Ι ιιιοη&οΐιί ευ- 
]υ8ϋ&πι νίΐΦ ρΓθ1)Φ ίη8οπιαίυα]. Ι8 ρ6Γ ςυίβίβαι 
¥1808 8ίΙ)ί ΓυβΓΗΐ γίάβΓβ νίΓυβ 1^0608, ςυί Β&ι-ά&οι 
ΑΓΓβρΙυπι ία 8υ1)1ίαΐ6πι ςυαπ)ά&πι &ά(]υε6Γ6ηί βρβ- 
οαΐ&αι : ίΙ)ί βαυι οοαν6αίΓ6 πιαΙίθΓβπι ςυ&ακί&πι 
Ιιυηοαηα 8ρ6εί6 ^Γ8θάίοΓ6Γη, ςυββ βί ίιηρβΓ&Ιοπυπι 
ρΓ»1>6Γθ1 ΐΐαςεΙΙαίΏ. 1(1 ϋαςβίΐυια ίιαρβπί 8ί^αυαι 
Βαγ(1&8 ίαΐ6ΓρΓθ(&1)&ΙυΓ : 8β(1 οίιηίΓυπ) βο ίΓ& Οβί 
ία Εοιη&ηο8 αοΙ&1)&1υΓ. της Μαρτυροπ^λεως Άποτάγλε, -{^^ντινα Μιεφερχιν 
όνομάζουσι, πίστεες δους χαι λαβών, χαι μ^τ' αυτών 
χηδεύσας χαι δια του χήδους τά της φιλίας άβφαλι- 
σάμενος, χρήματα τε λαμβάνει πολλά χαΐ οΌμμΛ» 
χιχόν "Αραβας 1ππ(5τας τ'. Της φήμης δΐ ΐΓ0Ε«τα|[«5 
διαδραμούσης συνέ^;$εον προς αυτόν όπύσοι νε«β^ 
ροις χαίρουσι πράγμασιν. "Ηδη δΐ του θέρους επι- 
γενομένου αράς παντί τφ στρατφ ήπείγβτο προς 
τήν βασιλεύουσαν, μεστός ελπίδων χαι μονονο(» τοις 
βασιλείοις χαΟήσΟαι δοκών. Καί γάρ δη χαΐ έΟράσυ- 
νεν αυτόν καί τολμηρ<5τ8ρον έτίθει προς τ6 έγχε(ρη{ΐα 
μονάχου τίνος αρετής άντιποιουμί'νου οψις νυχτε- 
ρινή. Έδ6χει γάρ ούτος Ιδειν άνδρας πυρ£νοος , 
ο'ίτινες τόν Βάρδαν λαβ(5ντες άνάγουσιν •Γς τινβ ύ^Ιηλοτάτην περιωπήν έντυχεΐν δ' έν αύτξ γυναικι ανθρωπινής όψεως στε^ροτέρ^, χαι τήν μάστιγα (9β), 
αύτφ έπιδοΰναι βασιλικήν. Ταύτην τήν μάστιγα 6 μίν Βάρδας σύμβολον έλογίζετο βασιλείας, ήν δΐ δρα ή πρΑ< 
*Ρωμαίους οργή του θεοΰ. 

Α11&ΙΙΙ8 &υΐ6ΐη 1ιυ3υ8 Γβί βροΐίο αυαϋυ8 ουσι ίπι- Ο Άρτι δε της φήμης και τήν βασιλίδα χαταλαβού• 
ρ6ΓβΙθΓβ8 ίο χηλ^οααι εϋα^6εί^ δοΐΐίείΐυάίαβο), Ιααι σης , οΐ βασιλεκ τε έν άγωνί^ χαθίσταντο , χβΙ 
ορίίιηιιιπ αίςυβ 60Γ(Ι&ϋ88ίπιυαι ςυβαιςυβ είνίυΐΏ άθυμία χατέσχε τό νουνεχίς του πολιτεύματος χακί 

ΧΥΙ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ.Ε. (36) Οβα 6ςυί8θα68 0&^6ηί8 ίηαρ6Γ&ΙοΓβ8 ίοδίηιϋ 
Χγΐ8θά6Γ, €θ(]ίαυ8 (ίυρίίεί βεβρίπο, ερυοθ πίΐΏίΓυιη 
6ΐ ίβΓϋΙα, ε. 17, η. 35 : Τ•(ί μίν δεξι^^ χεφί κατέχει 
τόν σταυρόν, τ^ δΐ άοιστεο^Ι κατέχει νάρθηκα. 
υΐΓα(ΐϋ6 βεβρίτυχη ββΐ, ^1 υ1ιοςυίίυΓΐ.«χίοοη αηο-* 
αγαιυαι 1)ίΙ>1. Ε62. 930; σχηπτρον βασιλική ^άβδος* 
δγοαβοη ςαίάθΐη Τ1ΐ688&1οαίθ68 χη6(ΓοροΙίΙα εηΐ06ΐη ΓβΓΓθ εΙς δείγμα τ/,ς εύσεβείας &886ηί, χαί ίχι 
^αβδον λαμβάνει, 8ΐιΙ)(1ϋ ίΠβ, ού βαρεΐάν τίνα χαΐ 
σκληράν, άλλ' έλαφράν κα? μαλακή ν. Διά τό πβι- 
δευτ•κόν έν πραάττΑι κα? μή όργίλον καί φθαρτιχόν, 
μτ^δέ συντριβών χαι άφανίζον. Ε8ΐςα6 ί11& βασιλική 
μαστιξ ΒαΓάφ ρ6Γ βοαιαΰΐη 08ΐθηβ&. Οοαβ. 153 ΗΙδΤΟΗΙΑΚυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. Ιβ4 άχέρβιόν, μένους Λ ηδφρβνι τους δσοι ταΤς έναλλα- Α. ^Λνί αΙΓβοϋ ϋΚΒΓΟΓθ : ϋβ βοΗβ νοίαρίαϋ ΓϋίΙ ςαί γαΐς ή$ονται των πραγμάτων χαΐ χαίρουσι ταΐς λεη- 
λανίαις. Ταχύ τβ οδν γράμματα ιτρός τόν στρατο- 
πεδάρχην έγένοντο Πέτρον , χαι ταχϊ) τδ δγιαΤνον 
του στρατού μέρος ήΟροίζετο β?ς Καισάρειαν . Έν 
6'σφ δΐ ταύτα έπράττετο, ό σύγκελλος (37) Στέφανος 
χαΐ της Νιχομηδε(ας πρόεδρος, άνήρ έλλ<(γιμος καΐ 
ΙπΙ σοφία χαι άρετ^ διαβόητος χαΐ πειθοΤ μαλάξαι 
Ιχαν^ς γνώμην σχληράν χαι άτ(θασσον, πρέσβυς εΙς 
τον Σχληρ6ν αποστέλλεται, ε? πώς δυνηθτί πεΤσαι 
τούτον άποθέσ0αι τα δπλα. Άλλ' οι>τος πρ^ς ξν Ιχων 
τήν διάνοιαν τεταμένην, τήν της βασιλείας βρεξιν, 
έλοόντα προς αύτον χαΐ πολλά είπόντα επαγωγά χαΐ 
θελχτήρια, λόγων μίν πολλών ούχ ήξίωσεν, άνατε(νας 
δι τόν δεξι&ν πόδα χαΐ τ6 χοχχοβαφίς δε(ξας πέδι- ιηυΙαϋοηίΙ>υ8 ΓθΓΟίη ^αυάβηΐ β( ταρίο νίνβΓθ &ιη«η1. 
ΙΙΙίοο αά ΡβΙηιιη βχβΓοϋυυιη ρΓΰΓβοΙυιη ΗΐΙβΓ» 
ηηϋΙυοΙυΓ; βΐ βχθΓοϋυβ, ςυίάςυίά &(11]υο ίη ί\άβ 
ρβΓΓηηηβθΓβί,ΟφβΕΓββιη οοβϋπΓ. ΙηΙβππι δΙβρΙίΕηυθ 
Β^ηοθΠυβ, Νίοοαίθάί® ρΓββδυΙ, νίτ β&ρίβηΐία αίςυο 
νίΓΐϋΙβ ρρ«8ΐ8η9,βΙνοΓ5ί8επιο11ίΓβαηίιηυιη άοΓυπι 
&1ςυβ ίηάοιηίΐυιη ςπαρυδ» αά ΒαΓάαιη Ιβ^&Ιυρ, οο- 
η&ΙϋΓϋβ βί ρβΓβυ&άβΓθ υ1 αΐ) αηηΐθ άίβοβά&Ι. ΑΙ βηίζη 
Όυταβ ΰηίοδβ ίπιρβΓϋ ευρίάϋαΐί &Ώίιηυιη ίηίβηάβηβ, 
βυιη &(1 8θ ρΓοΓβεΙυιη βΐ πιυΙ1& &ά ρβΓβυαάθηάαιη 
491 ίίΐοηβα ΙοουΙυπ) Ιοη^ο Γββροηβο ηοη ()ί§η&1υ8, 
άοχίΓυπι ροάβιη ρΓοΓβΓβηβ οΐ οοεείτιαιη οβίβηάβηβ 
ο&ΐοβυιη : « Ρίβπ ηοη ροΐ6Ε>(, ίηςηίΐ, ΘΙβρΙιαηβ, υ^ 
Ιιυηο 86Π161 ίη εοηβρβεΐυ ηαυίΐϋαάίηίβ ίηάαΐυβ Γαοίΐβ λον, Μ *Αδύνατ6ν, ω άνθρωπε, £φη, τδν τοΰτο άπαξ |^ βΧϋΕΐ. βί^ηίΟοα βΓ(|;ο Ιιίβ ςυί 1θ ιηί86ΓυηΙ,νβ1 βροηΐθ περιβαλόμενον έπ* βψει πΙ>λλών ^^δίως άποβαλεΤν, 
[Ρ. 687] Φράσον τοίνυν τοΤς άποστε{λασιν ώς ή 
έχοντ( με παραδέχονται βασιλέα, Ι| χα) μή βουλομέ- 
νων πειράσομαι λαβείν τήν αρχήν. » Ταΰτα ειπών 
χαΐ προ6εσμ(αν ημέρας τεσσαράχοντα δεδωχώς 
άπαλλάττεσ^αι χελεύει . 'Βπαναδραμόντος δΐ του 
συγχέλλου χαΐ την άπόχρισνν άποχομ(σαντος του 
Σχληροΰ τοΤς βασιλεΰσι χαΐ τφ τήν βασιλε(αν ΙΟύ• 
νοντι Βασιλείφ, γράμματα έφο(των πρ&ς τ6ν στρα- 
τοπεδάρχην εμφυλίου μίν μή χατάρχειν πολέμου, 
τάς δέ παρόδους τηρεΤν ασφαλώς, χαι ήν τις έπ(^ 
πολεμγ{σων, άμόνεσ6αι. Ό δλ Σχληρ^ς άπιών προς 
Καισάρειαν προδρόμους απέστειλε χαΐ χατόπτας, 
έφ' φ χατασχοπεΤν , χαΐ δπηπέρ είσιν οΐ Ιναντίοι 
μηνύειν, χαΐ προομαλίζειν αδτφ τήν 6δόν• Έξαρχος ιηβ ίιηρθΓ8ΐΙθΓ6ΐη β^ηοβο&ηΐ;, νβΐ !ηνί1ί8 {ρ8ί3 ΐπιρβ- 
ΓΪϋΐΏ ιηο ηιίΐιί νίηάίο&Γβ οοη&ίυΓυοι. *» Ηοο Γ&ΐυβ, οΐ 
ςυ&(ΐΓ8^ίηΙα άίβΓυιη ΙβΓΠΐίηαπι ρΓ8ΒβοηΙ)6η8, ευιη 
αΙ)ΐΓβ 3αΙ)εί. ΕενεΓ80 8γηεε11ο, εί ιιηρβΓ&Ιοπύαδ αο 
ςιή ίπαρβπυΐΏ αάιηίηί8ΐΓ&1)&1 ρΓ8θ9ί(1Ί Β&βίΐίο Β&Γάο 
Γε8ροη8υΐΏ βίΤαίο, 1ϋ1εη8 ιηί88ΐ8 ΡεΙπο πι&ηάαίυΓ 
ηβ 1)θ11ί οίνί1ί8 ίηίΐίααι ίρββ ρΓ8β1)6Αΐ, Ββά ίΙίηβΓα άί- 
Ιί^βηΙθΓ ουβίοάί&Ι βί νίπι ίηίβΓεηϋ νί Γε8!8ΐ&(. ϋυ- 
Γυ868Β8&Γε&τη ίεηάεηβ βρεειιίαίυιη ςυοβάααι ρΓ^ειηίΙ- 
1ϋ, ςυί 8ίΙ)ί ςυο Ιοεο β^βρβηΐ Ηθ8ΐ68 ίηάίε&ΓβηΙ νί&ιη• 
(^υβ αρεπΓεηΐ. Ουχ βοΓυιη ΑηίΙιεδ ΑΙγ&Ια. Ηί ίη ςυί• 
1)υ8ά&πι &π^υ8ΐϋ8 (Ηαοιι1ϋ1}υ8, ίά β8ΐ Βυοοί βΒχαιη, 
θί Ιοεο ηοΓηεη) ίηείάιιηΐ ίη ρ&Ηθίη ίηαρεΓ&ΙοηΙ θχργ- 
είΐυβ,ςυαιη (1υε6ΐ)&ΙΕϋ8ΐ&ΙΙιία8 ιηαςίΒΐθΓ ΜαΙείηυβ; 
Ιβνίςυβ ρΓβθΙίο εοπ)ΐηί88θ,ευπι &1ίςη&η(1ία ρυ^η&ΐυιη δΐ των πεμφθέντων προχέχριτο "Ανθής ό Άλοάτης. Ο βββεΐ &ε ηεαίΓΐ ΙεΓ^α ά&ΓεηΙ, ΑΙ^&1& ΑΓάοΓβ αηίιη! Ο^τινες χβίταντήσαντες ϊν τινι στενοχωρί^ (Βούχου 
λ(6ον τδν τόπον χατονομάζουσι) χαΐ μέρει της 
βασιλιχής βτρατιοίς έντυχόντες άρχοντα έχούσης 
βόστάθιον μάγιστρον τ6ν Μαλεινον, άπεπειρώντο 
του συνοιντή ματος χαΐ άχροβολισμοι>ς έποιοΰντο. 
Έπ£ τίνα δΐ χαιρ6ν άχροβολιζομένων άλλήλοις των 
στρατευμάτων, χαΐ μηδενός νώτα δίδοντος, 6 Άλυά- 

ΧΥΙ,ΑΝΟΙΙΙ Ε 

(37) βγηεβΙΙυιη, βαοβΓοΙοΙβχη, βρίΓίΙυβ ραίρεαι, ρα• 
ΙΗθΓοΗο βοοίυοα αο οοηΙυ1}6Γη&Γβιη ρηα)ί8 ίβοαρο- 
ηΙ)η8 ίαί88θ ηοΐα ρ. 1 ιη&ηίΓβ8ΐ(ΐνϋ. Ευπκΐθΐη άβίηάβ 
αηηοπιπι ρΓΟοεββα ηοη εεΐΐ» ιηοάο εΐ Ιι&1}ΐΙα1ίοηί8 
οοη8θΓ(θΐη, 8βά 6ΐ ροΙπηΓεΙίΦ 8αεεο88θΐειη άε8ΐ- 
§^α1υαι ρηΒάίο&αΙ θχ6ΐΏρ1& ρΐαηυιη & 8γηεε11ί άί- 
(^ηϋ&Ιβ &ά ρΕίΗ&ΓοΙι&Γηαι 86άειη βνεείοΓυιη; ίρ8β 

ωοΙΟΓ ρθΓ8ρΐουί8 ¥611)18 ΐ68ΐ&ΙυΓ ίηΓβηυ8 ρ. 775. ηηυ8, νβΐυΐ 8γηεθ11οΓυ[Ώ 8ροοΐ8ΐΐ88ίπ)υ8 οΜγθΙ, αο 
Ιλοα βυιη Ιιιο 5(βρ1ι&ηυ8 ηβο ΙΗΓοηί 8υοε688θΓ Γυο- ^ πατριαρ'/ιχός σύγχελλος &υ(]ΐεΙ)αΙ, Γ6ΐίεϋ8 ίη 8γη- 
ΗΙ, ηβο β88β( ραΙη&ΓοΙιΐΒ εοηοθΐΐαηβηβ, υΐηυί Νί- 
εοπίθάΐβ οβυ ρΓ(Β8υ1 ρΓΟ 8θΗ(ο πρρίάβΓθΙ, ηυί 8νη* 
οβίΐί ηοηοη βΐ θί^ηίΐ&ΐβπ) ^Γίί? ΗοηοΓβ» ίπίΓηοαίεβ 
86ΐηρβΓ &ιηΙ)ίεΓυηΙ ΟΓ&εί, ηβε οΓΩείί ευ^α8ρί&^η Γυη- 
ββηΐΜ οιίηίβιβΓίο, άί^ηϋαΐίβ ηοιηβη ΙηΙ)ϋΐ 8ΐΙ)ί ηοη 
ιοβτβςαβηΙβΓ ευρίθ1)&η1; υη^ε ΐΏ&^ί8ΐΓ0Γυαι αρυά 
βοβ» <1θβΓθ8εθηΙθ ίπαρεηο, ίπΙβ^Γ» οοΙιθΓΐβ8, ςυΐ 
νί^ηΐβ ίη Ιοί ηβξοίίοΓίιιη ίυΓΜβ πηυβ εΓ&Ι, β1 ηραά 
ΟοάΪΌΐιιη ρΐαηββ Γθρε1ί(& νοχ τ6 δέ γε όφφ(χιον ούχ 
ΙνεργεΤται. βυιη ίΐΑςυε νίΐα ΓυηεΙο ρ&1ηΑΓεΙι& 86άΐ8 νίεΐυβ αε 86 ίρ8υπ] ηοη εοηϋηβηβ, βςυο ίηείΐ&ΐο ίη- 
εοηβίάθΓ&Ιβ ίη 8άν6Γ808 ΙγγοιΙ, ηαΐΐαςυθ γθ ιηεπιο- 
Γ&1)ί1ί ςεδία ά6]ίείΙυΓ. 499 0υο3 άυχβΓ&Ι, ϋ ίη 
νίείηοδ 8&11υ8 (ϋβρερ^υηΙιΐΓ. ΤυηεεΙίαπι ίηάίεαίυχη 
ΓυίΙ Ουτο δοά&ΙίΙ&ϋδ ρΓφΓεεΙυηα δ1&1ϋί886 &(] ίπιρβΓα- 
10Π08 ΐΓαηδΓυ^εΓε βχεΓείΙυδ. Ουβηι Ιδ &ά δβ νοοαίυπι 
θΐ οΙ)]υΓ^&Ιυπ)4 ηίΗίΙςαβ ρρΰίερβα ίη βυιη δίαΐαβηβ 

ΧΥΙ,ΑΝΟΙΙΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ/Ε. 

θχοΓάΙο, ίη ρυΜΙοίδ ΕεεΙβδΙ» εοην6η1ίΙ)η8, οιυΐΐοβ 
ηηηοδ ρ&Ιη&ΓεΙ}φ ρΓεεαή δοΙβΓβΙ, αε ίη πιΙδβ&Γυιη 
δοΐβτηηίΐαΐίΐιυδ βα νθΓΐ)& 8(^επ8 βχ αάγΐίδ ρΓοηαη- 
Ιί&Γβ, ςυίϋυβ &(1 οΓ&ηάυιη ρΓΟ ραΙπ8ΓεΚι& ρορυΐυδ 
εοιηηιοηβΙυΓ, ίβ ί(ΐ6ο εΐ 8αε6Γ(1θ8 ββδβ βί ραΙηαΓεΙίΦ 
εοηεβ1εΙ)Γ8Γθ Ιθηο1>3ΐυΓ, βε ίρδβ ίάβπι πρωτοσύγ- 
χελλος επαίΐ ίη Μα(^η& Εεεΐ6βί&,(]ηί 1ιυ3υδπιοάί ηιυ• 8αοο688χοηβαι ρΙυΓεβ βχρβΙβΓβηί, ρΙυΓβδ ςυοςυβ 
βγοοθΐΐί Ιίΐυΐο δρβπι &1θγθ ηίΙεΙ)&η(ηΓ αυΐ 8&)1βπι 
ΙιοαοΐΊβ ν&ηαιη ουρίάίηβιη. Ηίηο δγηεβΙΙοΓϋπι 6χ&- 
ιηΐηα, •ο ΓθχηοΙίδ & ραΙπΑΓεί!» άοωο ρΓδβ8υ111)α8, 
(ΐαί ηπβςο&πι δβάίδ ΙιββΓεάβδ ΓυβΓηηί, εοηοβδδπιη 
βγηοοΙΗ ηοιηθη : ςαί ευιη &1) ίηιροδίϋ ηοιηίηίβ οβΙΙοΓυπ) 1υΓΐ)&, ευπι ηοαιεη εοηιηυηβ Γ&εΙυπι βδΐ, 
εβΒίβπδ,ςυί ρπναϋδ ίη βεείεβίίδ ίά εχδεςυβΓβηίυΓ 
ιηηηεπδ. ΑΓΪΐαο βί δρίΓίΙυ&Ιβδ & εοηΓββδίοηίϋυδ ρ&- 
ίΓ68 ΙπιρεΓ&ΙΟΓεαι υοίςαβ εοηιϋ&ηΐβδ, αε ίη ραΐαίίο 
(ευ.{α8 ίηϋΐΏυπι βί δβοΓβΙίιΐδ ευΙ)ίευ1υα) νοεαύαΐηρ 
χελλίον 6χ Οοάίηο) ϋοιηιηοΓαηΙθδ, υΐ ίρδί οοηοβΙΙα• 
ηβο$, βγηεβΙΙοΓυπι βρρβΙΙ&Ιίοηβ ΟΓηαΙορ. Τβδίίβ βδΐ 
ΡΗΓβηζβθ ^οαηηί8 αά εοηείϋυιη ΡίοΓβηΙίηυπι ρΓοΩ- 
οίδεβηΐίδ ά68εηΙ)εη8 εοπιίΐαίυιη. Αάβταηί βχ^ ίηςυίΐ, 
$α€€τάοί€9 $υι (α ραΐηαπείιίείδ άίνβΓδί) €ί $ρίηΙηαΙι$ 
ραΐ6τ ΟΓβροήηί^ τηαρηηί ρτοΙΟί^/ηοΒίΐΜ. Μα^ηυδ Ιιίο, 
υΐ α ραΙηαΓεΙίίΒ ρΓοΙοδγηεβΠο αΐίο άίδΐίηοΐυδ. Ηίβ 
αάίίβ ίηίθπυδ Ιβ^βηάα ρ. 723, ηβ ρΙβΗδςυβ δνηεβΠΙ 
νοχ Ι^ηοΐα άυΐΐΐυιχι ιη^βΓαΙ βχ (Ιίεϋβ ηοη βνοΐιιΐυιο. 

ΟΟΑΕ. 155 βΕΟΚαΐΙ ΟΕΟΚΕΝΙ ΙΜ άίιηίβϋ. ΟοοΰΗθ Ιβιηβη ΒβΓΕΟβηίβ ιηιΙϋΛυβ ιηβΓΟβ- Α της μή περισχών Ιαοτλν, ιηριχαρ<(φ Λ ζ(«η 
ηΕπίβΓθάθΙβοΙα θϋΠΐίηΙβΓΓβοϋ:ηβπιί11ϋΐη1ιίΐΓβιηβ• ληφθείς, μυωπίσας τον 7ππον σί>ν άλογ^οτφ ρύμ^ 
βηηΐβιη ιηβάίο (ϋβοίΓΟβπαΓϋδίβΪΛίϋίβ οοηοίίίΡΓϋηί. τοΤς έναντίοις προσρήγνυται . ΜηδΙν ^ (ί τι χιΐ 
λόγου διαπροξάμενος άξιον, πίπτει καιρίαν τυπείς, καΐ το άμφ* αύτον άπαν εΙς τάς εγγΐ(Γτα νάπας καΐ λόχμ»; 
διεσκεδάσΟη. Διεμτ,νύθη δΐ τ<5τε και 6 του Βάρδα Ιταιρειάρχης ως μέ>λων αύτομολεΤν τψ του βασιλέα>ς στρτζψ 
δ'ν παραστησαμενος 6 Σκληρός και προσονειδίσας, και μηδέν πλέον φανερώς εΙς αύτλν δεδρακώς, απέλυσε, λ*0?ε 
δι τοΤς μ'.σβοφ<5ροις ΣαρακηνοΤς (38) μηνύσας άνεΤλεν ούτοι γαρ δικίντα τον άνδρα μεσούσης ημέρας -περιχυβέν- 
τες ταΤς μαχαίραις κατέκοψαν. ΟβΒίβΓυιη άυοΙθΓθ3 ίιορθΓ&ΙοΓΗ βχβΓοίΙαβ οααι 
^8I^^&Iη αάνθηΙυΓυιη Β&Γά&τη ραΙ&Γβηί, ορροΓίυηα 
ΙϋηβΓοιη οοουρ&ηΐ, υαίνβΓβαιηςυβ βχβΓοίΙυπι παο- 
νβηΐββ βα9ΐΓ& βί ορροηιιηΐ, ρΓΟΒοοουρ&ϋβ ()υίΙ}αβ θΐ 
νβηίβηάαΐΏ 6Γ&1 ίΐίιΐθπΐΐυδ. Ουο οο^ηίίο, ΌυΓαβ ρΓ0• 
^Γβάί ηοη αυθϋβ, ουηοΐ&πίΐο Ιβιηρυθ ΙβΓβηβ βχϋυιη 
Γβί ρΓδ63ΐο1&ΐ3&ΙιΐΓ. Λά βααι ΐΓ&ηβίυςϋ άαζ ςυίάαπι 01 δι των βασιλικών κατάρχοντες στρατ^^μάτνη 
τήν του Σκληρού δ'σον ούδέπω έπέλευνιν «ροσδοκων- 
τες, τα καίρια της όδοΰ κρίνουσι προκοτταλββεΐν , 
καΐ αραντες παντι τφ στρατεύμοηι στροΕχοπεδεύου - 
σιν απεναντίας έκείνφ, προκαταλαβοντες &< 2μελλι 
διοδεύειν οδούς. "Οπερ μαθών ό Σκληρές νωθρός ήν 
καΐ ώκνει τήν εΙς τό πρόσω πορείαν, μελλήβει δΐ 8αο^αοίυ9 ηοπιίηβ, Βρβοΐιβτηίϋδ οο£;οιηβηΙο. Ιβ βυιη ρ τρίβων τον χρόνον έκαραδόκει τλ μέλλον. Άνερεβί- 

ζει δΐ τούτον καΐ προθυμότερον άπο$ε(χνο9ΐν αυτό- 
μολος τις έλ0ών στρατηγός , Σαχάχιος τουνομα, 
Βραχάμιος τήν προσηγορίαν • παρ-ηγγύησε γαρ 
έλθών μή τηνάλλως τρίβειν τον χρ4νον• χαταψρό' 
νησιν γαρ ελεγεν έμποιεΐν τήν τρίβγ)^• &ό(«ς ^έ 
λέγειν εύκαιρα ήγεμών καΐ όδηγος άποδβίχννηιι της 
όδοΰ. Και ό μίν ήγεΤτο, ούτος δΐ βΓιηκτο. 1ε\ (ι1 
τριών ήμερων καταλαμβάνει τήν ΛοΕιταραν (^Ηγ 
τόπος δΐ ούτος μέρος της Καππαδοκίας , τό νν* 
λεγόμενον Λυκανδον, δια τό λιπαρόν χαι «άμφορον 
ούτω κατονομασθείς. Τοΰτο μαθών ό στροτεοπεδάρ' 
χης, νυκτοπορί^ χρησάμενος δέει του μή άντιχαρ- 
ελΟεΤν τόν Σκληρών, άντιστρατοπεδεύειν τοΙς έναν 
τίοις. ΚαΙ μέχρι μέν τίνος άνεδύοντο, χαΐ ηαρεΤλκον 
τήν εΙς τούμφανίς συμπλοκήν, [Ρ. 688] χαΐ χλέψαι 
αήν νίκην διηγωνίζοντο . Κατεστρατι{γησ» €1 τοος 
εναντίους 6 Βάρδας, δείπνα πολλά παρ«σχ€υαβάμε• 
νος ώς τάχα τον οΙκεΤον έστιάσων στρατον, χαΐ ο&τ» 
τους πολεμίους έξχπατήσας, Ύπολαβόντες γάρ χατ' 
έκείνην τήν ήμέραν μή κατάρξασθαι μάχης, αδτ^, 
καΐ αύτοι προς ευωχίαν έτράποντο* 6 δλ ΣτκΧτ^ 
ώς ^γνω τούτο (είχε γαρ και προς πόλεμον «φ- 
εσκευασμένα τά στρατεύματα) , α!φν ίδιον τη σέλ- 
πιγγι ση μήνας τό ένυάλιον εμπίπτει τοις ιτολεμίοις 
άριστοποιουμίνοις. 01 δΐ, ώς Ιτυχεν ίκαοττος, τ^ 
παρατυχον άναλαμβάνοντες 6'πλον τους προσιτός 
έδέχο^το, μή τφ αίφνιδίφ καταπλαγέντες. Και έπΙ 
χρόνον μέν τίνα εύρώστως ήμύνοντο * είτα 6ΐΜρχι• 
ρώσεις ποιησάμενος 6 Βάρδας καΐ Ινδον "^δη συναπο• 
λαμβάνειν τους πολεμίους φοβών, έπαφείς Α χβ) βχοίΐαΐ 6ΐ αΙαεηοΓβτη ΓβάάίΙ, ΙιοΓί&ίυβ ηβ Ιβιηρτιβ 
ηυΐΐο ίΓυοΙυ ΐΓαΙιβΓβΙ, ςυοά β& ιηοΓ& βυί οοηΐβιη- 
ρΐυιη ^Ι^πθΓβΙ. Ε^υ8 οοηβίϋυπι νίβυητι ΙβιηρββΙί- 
νυιιι> ίβςυθ όυχ ίΐίηβπβ άββί^^ηαΐαβ βδΐ. Ε( ΟυΓυβ 
οαω 6Χ6Γθϋυ 1η«1υί βρ&ίίο Ιι&ραΓ&σι ρβΓνβηϋ. £1 
Ιοοο οΐ) ρίη^υβάίηβπι βΐ ΓβΓίϋϋαΙειη βοϊί ίά ηοιηβη 
ίύϋ; ηυηο 1.γο&η(]υΓη γοοαηΐ : ρ&ΓβββΙΟ&ρραάοοί». 
ΡβίΓϋβ β& Ρβ οο^ηϋθ, ηβ ρΓβΒνβΓίβΓβΙυτ α Οογο, 
ηοοίαροο ίϋηβΓβ βοάβιη νβηϋ. Ουιη ββββαί 498 
ο&8(γα εα•9ΐΓί8 ορρο8ϋ&,&1)(ΐυ8ηϋίυ οίβΓςυβ αρβΓί&ιη 
ρυ^ηαιη (]6ΐΓ6θΙ&ο8 νίοίοπαιη αΚβ 8υ{ΓϋΓαΓί ίηίβη- 
άβΓυηΙ. Οαΐΐίϋβ Ιαιηβη ΡθΙγοιώ Β&Γ(ίΙ&8 βΙυβϋ.ΜαΙΙ&β 
ίηβίΓϋχϋ 0(Βη&8, νθΐυϋ θχβΓοϋυί βρυΐυπι άαίυΓυβ; 
ςυο ίαοΐο ίηαρβΓαΙοΓϋ (ΙβοβρΙί, 60 (ϋβ ρυ^π&ιη ίηί- 
ΙϋΓαιη τηίηίπαβ ορΐη&η1β8, ίρβί ςυοςυβ οοιινίνί& 
Β^ϋβΓυηΙ. ΑΙ ΟυΓα8, ςυί βυοβ αά ρυ^οαιη ίηβίΓϋχίβ- 
86ΐ, (ΙβρΓθΙιβηβο ςυί(] &ρυ(1 1)08ΐ68 ΓιθγοΙ, 8υ1)ίΙο 1υ5& 
81^00 (1&(ο ρΓ&ηάβηΙβδ &(1οπΙυΓ 1]08ΐ68. Ουί βΐ ίρ8ί, 
ίηορίη&Ια γθ ηοη ρθΓΐβΓΠΐί, 00ΓΓ6ρΙί8, υ1 ουί(|αβ β& 
ΓθΓ8 ο!Γ6Γ6ΐ>&1, &ΓΠΐί8, ΓοΓίίίβΓ &Ιί(ΐιι&ηϋ8ρβΓ Γβρυ^ηα- 
ΓαηΙ : ββά υΙ)1 Ρ1ιοο&8 βχίβηΐίβ 00Γηί1)υ8 βοθ οίΓουπα- 
νβηΐΓβ εοϊρίΐ, ί1& υΐ ίη ρβπουΐο ββθβηΐ ηβ &1) !ΐ08ΐί- 
1)08 οοηοΙυάβΓβηΙυτ, ουαι βϋαιη α ΙβΓ^ο οΐ6Γθβηαπο8 
ίπίΓηίΗβΓβί, ΐΏα^οα βιιοπίΓη ο«(1β ΓαοΙα Γα^βΒ ββ 
άαηΐ. Ρπη}υ8 οπιηίυιη ρ6(]6ΐη Γβΐυΐίΐ ΑηίίοοΙιΐφ 
(Ιυχ ΒυΚζα, δίνβ ρρ» ιηβΐυ βίνβ ΓΓ&υ(3β: υίΓυιηςυβ 
βηίοα ΓβΓίυΓ. €&8ΐη8 βϋαιη ίπιρ6(]ίπιοη1ί8ςυβροϋΙη8 
Β&Γάα ίηιαΐθη8&8 Θ8ΐ ίΙ)ί οοηββουΐυβ ορ68. Ιη(1β &ά 
Τζ&ηβηάυιη (υΓΐ)8 Θ8ΐ Τζαπι&η(]υ8 βίΐα ίη ρρ^ρρυρίο 
8&Χ0, ΗοΓπίηυπι (ϋνϋίαΓυιηςυθ &1}υη(]αηδ) ρ6Γ£;ϋ, θΑΠίςυθ (Ιθάιϋοηβ εβρίΐ, βΐ Ιιαηά ραηταβ άίνίϋ&8 Β κατά νώτα τους μισθοφόρους, τρέπει τε εΙς φυγήν οοΙΗ^ίί. Ηΰο β^υ8 νίοίοπα ιηυ)(08 ίιηρβΓ&Ιοπ ίΐάβιη 
86Γν&ηΐ68 οοηβυ88ϋ, \ιί(\Ώβ &(1 ΟαΓυοα ΐΓ&η8ίΓβηΙ βίΤθ- 
οίΐ, ςυοΓΟίη ρπηο6ρ8 ΓυίΙ ΒυΓίζα, ίυιη ΑηάΓοηίουβ 
ρ&ΐΓίοΊυ8 494 &ο (Ιυχ,βο^αοπιίηβ 1.γάυ8,ουΕη βΐϋβ. 
Αϋ&1ββη8β« ςαοςυβ ΜίοΙι&θΙυπα ΟυΓϋβαιη ο1&88ί8 ίχη• 
ρβΓ&ΙΟΓί» ρΓ«Γβοίυιη ίη νίηουΐα ^οη^θ^6^οη^,6^^υ^ο 
ουχη υηίνθΓ8& οΙ&88Θ &0€β88βηιη{, ^υ88^(|υθ 8υη1 ίΠο 
ίρβο άυοθ οοηίΓα Οί1)γΓΓΦθΙ&8 Ι)θ11υχη ^βΓβΡβ. και πολύν εργάζεται φόνον, του δουκδς Άντιοχε^οις 
του Βούρτζη πρώτον έκκλίναντος, εΓτε δια ^ειλίαν 
εϊτε διά κακουργίαν έλέγετο γάρ &μ<ρί^ιερα. Κβτ- 
έσχε δΐ και το στρατόπεδον άπαν συν τ^ αποσκευή, 
καΐ πλοΰτον έντεΰθβν περιεβάλετο δπειρον. Έχ<Τ9§ν 
αύθις έπΙ τ^ λεγόμενον άρχεται Τζαμανδόν. Π^λις 
δέ ή Τζαμανδός έν άποκρήμνψ πέτρ^ κειμένη, ΐϋο- 
λυάνθρωπος καΐ πλούτψ περιβριθής . "Ηντινα παρ' ΧΥΓ.ΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). 

(38) Ρβοβ οϋπι ί11ί8 οοιηρο8ϋα ίηΙβΓ Ιταιρείας, (3β ηίοΓ, βΐ ουηη βίγιηο βΙ οηπι ϋη^υα θΓ8βο& ιη&κίβ 
ςαϊΒϋβ ΕϋοΙΟΓ ΙοςυϋϋΓ αηηυποβΓβίί8. Οοακ. οοη8οηδΐΙ. Νίβί ΓογΙθ Οαρρ^άοοβδ άίοβΙίΕηΙ λαπβρδ/, 

(39) 8ί€ ηοβΙβΓ οοίΐβχ ΙιαύβΙ ρβΓβρΙουβ. Αρυά Ζο- ςυοά &1ϋθΓ8Βθ1 λιπαρόν. δβά βΐ 1.ίο&η(1υοι ρβΓ 1ώτ% 
η&ΓΗΐη Ιίρατα \φί\ιτ, ςυα νοχ πααΙΙο β8ΐ οοηοίη- 80Γί1)ίΙϋΓ ί1)ί, Μο ρβΓ ύ ψιλόν. Χυι-. 151 ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ ΰΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 158 
του βασιλέως τψ Κουρτ(κτ(ϊ Μιχαήλ προσχωρουσι μετά παντός του στ(5λου, στρατηγεΐν παρά του Σκληρού πεμφ- 
θέντι των Κιβυ^^αιωτών (41). 

'ύν άγγελθέντων τψ βασιλεΐ καΐ τψ παραχοιμω- Α Ηί8 ίίηρβΓΕίΟΓΪ βΐ θϋΙ)ίθϋ1βπο ηυηΐίβΐίβ, ΙιαΗίΙο 

μένψ, βουλής προτεφείτης Εδοξε των τψ βασιλεϊ •»• . 

φχειωμένων τινά Ινοτύραννον ειληφότα αρχήν καΐ 
ένεύθυνον, λοΧ έξουσίαν ίχοντα τιμαΤς τε προβιβά• 
ζειν και δώροις καταπλουτ(ζειν τους προσχωρούν- 
τας, χωρήσαι κατά του τυράννου. Έρεσεν ή γνώμη, 
χαι πέμπεται Λέαΐν ό του βασιλέως πρωτοβεστιά- 
ριος, σύμβουλον ε^Ληφώς καΐ 'Ιωάννην τινά πατρί- 
χιον^ άνδρα Ιπίσημον κ«1 έπΙ λ<$γων ίξει βεβοη με- 
ν ον, έξουσιαν έχ βασιλέως διξάμβνος (42) πάντα 
άδιστάκτως ποιεΤν 6σα Ιξεστι βασιλεΤ. Έξελθών ούν 
καΐ κατά τό της Φρυγίας γενόμενος Κοτυάειον /αΐ 
τψ στρατοπεδάρχη ένωΟεις Πέτρψ ΙχεΤσε τήν πα- 
ρεμβολήν έιη{ζατο, κατεσκηνωμένου του Βάρδα 
τυγχάνοντος έν τψ Διποτάμψ (43)* χωρίον $1 βασι- οοηβίϋο (ΙβοΓβΙϋΐη ββΐ υΐ ςυίίΐααι ίιηρβΓαΙοπβ Γαιηί- 
ΙίαΓϋΠ), αςυοία 03ϋ8 ουπι ίηορβΓβΙοΓβ ροΙββίΕΐβ, 
οαπι ρίβηο ίπορβηο, βΐ ουί ρβηηίβδυπ) βββθΐ ΙιοηοΓί- 
1)08 αο ΐΏΐιηθΓϋ)υ8 α(1 ββ ςοοβ ρο886ΐ αΙΙίοβΓβ, ία 
ΙγΓΛοηϋΐη ωίΙΙβΓβΙϋρ. ΜΐΙϋΙοΓ βΓ^ο (ΙιοΙαΙοΓ 1.βο 
ρΓοΙονββΙίαπυβ, αθίΐίΐο βί οοηβίΐίαπο ^ο&α^6 ςυοάαιη 
ραίποίο, νίΓο ίηθί^ζηί βΐ βίοςυοηϋ» ηοΙ)ϋί8, ά&(& &1> 
ϊοιρβΓαΙΟΓβ ροΐ68ΐ&Ιο οιηηί& 1ίΙ)6Γ6 α^βηάί ςυο βζ 
υβυ ϊίπρβΓαΙηΓίβ 688βη{. 1.εο &ρυά6οΙ>'φίυ[η Ρ^Γγ^ίο 
ουιη ΡβίΓο ββ ^ο^^υηζ^(,^1)^ςυ6 οββίΓα ΙοεαΙ. ΒαΠαβ 
60 ίβιηροΓβ ΟίροΙαιηί οοιηιηοΓ&1)&ΙυΓ.Ιά ββΐ ο&βίΓυιη 
ΐΐΏρβΓ&Ιοπυηα, Μ686η&οΙ& &1) ίηεοΐίβ βρρβΙίΑΐυαι• 
ΟοουΙΙβ &υΐ6(η 1.60 οοη&Ιυβ ιηαηοΓαΐΏ β1 ΙιοηοΐΌΐη 
ροΙΗείΙαΙίοηΐΙαβ ρβΓίΙυβΙΙββ & Β&Γάα &ν6ΐ1βΓ6 βΙβίΜ λικόν τό Διπ<&ταμον, « Μεσάνακτα κατονομάζουσιν οΐ ρ ίΕηρβΓβΙοήςυβ β08 οοηοΠίβΡβ, Γαίβυβ ββΐ βηΐπιί ιηα- Ιγχώρ'.ο'.. [Ρ . 689] Λάθρα ουν ύποσχέσισι δωρεών 
καΐ τιμών προβιβασμοΤς έπειρατο διασύρει ν τους 
άποστάτας καΐ προς εαυτόν έπισπάσθαι κα! ευνους 
τιθ^ναι τψ βασιλεΐ, έλάνΟανε δΐ μάλλον έπι^|3ωννυς 
τό άντίπαλον , άσθβνε^ας σημεΤον λογιζ^μβνον τήν 
παράκλησιν . *Οθκν χλΙ άπογνους , £ρχς έχ Κο- 
τυαείου κα2 τόν Σκληρόν νυκτός παρελάσας Ιχώρει 
προς τήν άνατολήν. Τούτο τό {ργον λίαν τους περί 
τόν Σκληρόν έδει μάτωσε, δεδι<$τας ου περί χρημάτων 
και κτημάτων μ'^νον, άλλα και περί των τιμιωτά- 
των αυτών. ΙΙολλοΙ μ^ν ουν έζομνύμενοι τήν άπο- 
στασίαν τψ πρωτοβεστιαρίψ προσέ^|3εον , ώς κινδυ- 
νεύειν χονιορτο'ί δίκην διαλυθήναι τό άποστατιχ6ν. 
Όιτερ ιΐνα μή γένηται φοβηΟβ^ς 6 Σκληρός τόν μά- 
γιστρον Μιχαήλ τόν Βούρτζην, άρτι, ώς ειπομεν, ^ίδςαβ 1ΐ08ΐ68 οοηΩπηανίΙ, ςυί 1ι&8 6^υ8 βοΐΐΐείΐαϋο- 
068 ΑΓ^υιηβηΙυαι ίηΟηηϋαϋε 6886 ^υ(1^^&ύ8η1. 11α- 
ςιιβ 1.60 ί^ΐα ρ&Ιίοηο 86 ςυίο^ιυ&ιη οοη86ου1υΓαιη 
άββρβΓβηβ, οαβίηε ιηοΐίβ ηοε(υ ΌυΓϋηα ΐΓαηβϋ βΐ νβΓ- 
808 οΓίβηίριη 6οη1βπ(3ίΙ. Ιϋ Γ&οΙυηι ίη ΐΏβΙυιη 495 
ίη£;βηΐ6ΐη ^οη^6^^ι 608 ςυί οαχη Οογο βΓ&ηΙ, ςυοά 
^&^η ηοη άβ ρβουηία βΐ Ηοηίβ βαίβ Ι&ηίηο), ββά 
6(ί&αι άβ οΙ)&π88Ϊιηί8ν6ηίΓ6οΙ ίη ^ίβοηοαβη. ΙΙαααο 
ιηυΐΐί 6^υ^&ι& ρβΓΟίυβΙΙίοηο &(1 ρΓθ1ον68(ίληυ[η 86 
οοπΙυΙβΓοηΙ; ^αη1ςυθ ίη βο ρβπουΐο ΒβΓάαβ 6γ&( 
ηθ ίρβίυβ οορίφ ρυΐνβπβ ίηβί&Γ άίββίραΓβηΙυτ. Ιά 
βΓ^ζο ηο ΠθΓβΙ, ΜίοΗ&βΙυπι ΒυΗζ&πι πι&^8ΐΓυη], 
ςυβιη ππρβΓ βί &οε688ί886 άοευίπιιιβ, οί Εοιη&ηυαι 
ρ&ίπείυαι Τ&Γοηίΐ&ιη ευπι βχρβϋίΐο 6Χ6Γεί1υ πιϋ- 
ϋΐ, ςυί 1.6οηί8 ρΓ0{;Γ688ί(>υ8 οΙ)9ΐ&Γ6ηΙ, θυιηςιΐθ προσκεχωρηκ^α αύτψ, και 'Ρωμανόν πατρίκιον τόν £ 8υΙ)ίΙί8 ίηουΓ5ΪοηίΙ)υ9 νεχαΓοηΙ εΐ ραΙ)υΙ&Ιίοη11>υ8 Ταρωνίτην μετ* εύζώνου εκπέμπει στρατιά; , έμπ'.- 
δών ιστασθαι τψ πρωτοβεστιαρίψ κελεύσα^, επιτι- 
θεμένους έξ εφόδου, %9.\ τάς έχδρομάς χο)λύε'.ν ώς 
δύναμις, συμπλοκής δΐ καθολικής κατά τό έγχωρουν 
γείδεσθαι. ΙΙλησιάσαντες δΐ τψ βασιλιχψ στρατεύ- 
ματι οΐ περί τόν Βούρτζην ήναγχάσΟησαν και άκον- 
τες πολιμήσνι «αρά τήν του Σκληρού παραγγελίαν, 
&«4 τοιαύτης αΙτίας. Σαρακηνοί έχ της προς Έψαν 
Βε^^οίας τά ετήσια τέλη 'Ρωμαίοις κομίζοντες 
ήγγέλλοντο προς τήν βασιλίδα άπιέναι, χαΐ ώς μέλ- 
λουσι κατά τίνα ^ητήν ήμέραν διά μέσων ιέναι τών 
στρατευμάτων. Κα\ επειδή παρήν ή κυρία και εμελ- 
λον κατά τό λεγύμενον 'Οξύλιθον φρούριον οΐ Σαρα- ρΓΟ νίπΗ &Γε6ΓεπΙ, οπιηίηο &υΐ6ΐη ςυληΐυηι β^υ8 
βεΓΐ ρο896{^υ8ΐβ[Ώ ρυ^ηβιη νίΙ&Γ6η1. ΒυΗζ&θβΙςυί 
οϋΐη βθβΓ8ηΙ,ευΓηίαπιβρρρορίηςη888θηΙίιιιρβΓ4ΐο- 
πο 6χεΓείΙυί,εο»οΙί «υπί νβΐ ίηνίΐί εοηΐΓ» Ουπ πίΛη- 
(]α1υπι ρΓίοΙίυηι ίηΐΓβ. ΝυηΙίαϋαΙυΓβηίσι β&Γ&εεηοβ 
αηηυυπι αΐ) οπεηίαϋ ΒεΓΓωει ΐΓίΙ)υΙυηι ΙΙοΐΏαηί8 
β(ΓβΓβη(ε8 Οροΐίη ίρβ, βε εεΚο άίε ρβΓ τηβάΐοβ 6Χ6γ- 
01(08 ϋδ (Γαοδουηάυπ) ΓοΓβ. υΐ 6α όί68 αρρβίίϋ,θα- 
ΓΑεβηίβ ρεπ ε^βίεΐίαπι εοίΟχγΙίΙΙιο ηοηοεη (Γ&ηδϋυ- 
η8 υΐη'ηςοθ ίηδίΓοείΦ 8οηΙ έΐείθ8,6ΐ πιας^ηο ίιηρθίυ 
αηίπιΟΓΟιη αά ρο^η&ηι βάηοΐα, ρρβπιϋ Ιοοο νίείοή 
ρΓοροδίΙο, (|υο(1 δ&Γ&εεηί ΓεΓ6ΐ)&η(, αοΓΟ. ΟοηΟί- 
οΙοπΐ(}α6, θΐ ραΐδοβ ΒυΓίζαδ, παυίΐίβ &1) ο^ι18 ρ&Κβ ΧΥΙ.ΑΝΒΙ11 ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. (40) Α1> Αϋαϋιι Ρ&πιρίιγίίδθ υΓΐ)β, 8ίευ( 6ΐ Οί5γΓ& 
πιιηοη• ΑβΙο, η&νβΐί ρΓβεΙ&η. Οοαη. 

}(41) Ηίοΐοοαβ ββΐ εοηΓοδΟδ εΐ πιαηουβ, υ( ςυί(]6ηι 
υαίβο. Ηοο βζ βεςοεηΐίϋοδ άίίΐΐοί, Ιιυηε ΙρδΟΓπ 
ΙαΓίίοβιη Ουη ε1&886πι (ίοχίβδε, νίεΐηπισοθ βο ίηι- 
ρβηΙοΗο άαοθ ΤΙιβοάοΓΟ η&ν&π ρΓοοΗο Γυίβθο. δεά 
Οί^ηιΙβ &η ρΐΌ Οογο δίοΐεηηΐ, αη νείΌ (αυοά ρα- 
4ιυΟ αΙ> ΙηαρβηιΙοηΒ οΐ&βββ, οηιη βα &α ΒοΓαπι ΐΓ&η$Ινί886ΐ, ^υ836^^^ 608 ΒυΓϋβ ορρα^ηαπ, ηοη 
80 ιη εβΓίοβ. Χυι.. 

(42) 8οηΙ^ϋ ίηΐ6Γ()Γθ8 δεξάμενος* Γοΐίηεο δε^με- 
νον. ^ά ^08ηη6η^ εηίπι &υο(θΓ ίρδο Γβίοΐίΐ τό οεξά- 
μενον, δίεοί 6( τό βεβοημένον. βοΑΗ. 

(43) ΒίροΙαηιυιη ν{(ΐ6ΐυΓ άίοΐυιη^ ςαοά ίηίθΓ άαο 
&ηπιίη&, αυΐ ροϋυ8 &ά οοηΟυοηΙββ άαοπιιη &ιιι• 
ηΐιιιη, βϋηπι βββοΐ. Χτι*. 189 βΕΟΚβΙΙ εΒΟΒΕΝΙ ΙβΟ οοοίβΐβ, ιη&ζίπΐ6 ΑΓπαοηίβ : η&ιη άβ Ιιίβ ςαοβοαηςυβ ^ χηνοί διαβαινκιν, χα6οπλ(«αντε< οΐ ιηρΐ τ^ Βο^ 
6θΐηρρβ1ιβη(!βΡβρο1αβΓϋηΐΚοιηβηί,41ΙβίιιΙβΓΓβοβΓβ τζην το•)ς άμφ' αύτους, τλ 8' αύτλ τούτο κ«1 οΐ τοΰ 
&1>βςυβ αΙΙα οαίββΓαϋοηβ, ςαοά ϋ ρΓΪιηί οιηοίατη 8β πρωτοβετειαρίου πεποιηχ^τβς , μάλα όρμητιχΜ; 
ΙγΓ&ηηο &(]^ α 0X1886 η(. 'ϊ^ρος τήν μάχην έχώρουν προυχειτο γάρ έχατέροις 

ώστΓβρ τις άθλος ό παρ» των Σαρακηνών κομιζ*5μενος χρυσές. Καΐ έπείπερ άγγισαν, συμπεσ^ντες έμάχοντο. 
Τρέπεται γοΰν ό Βούρτζης, καΐ πολλοί των συν αύτψ άπώλοντο, καΐ μάλλον των Αρμενίων* πάντβς γΑρ τους 
άλ<$ντας των Αρμενίων άπέσφαττον οΐ 'ΡωμαΧοι, μή λαμβάνοντες οΤκτον δια τ6 πρώτους προσ^ωρησαι τφ 
βποαηζττ). ΝαηΙίοβ3υ9 βΐ&άίβ &θ€βρΙο,ΒΑΓ^&β ηοΠα ίηίβΓρο- 
βίΐα ιηοΓ8 8ΐ&ϋιη ουιη βυο θχβΓϋϋα βυύββςυίΙΟΓ, 6( 
οαιη &(1 Ιοουζη ουί ΙΙ&^βοβ ηοπιβη ρ6Γνβηί$86ΐ, ϋ)ί 
ο&8ΐΓ&Γλα1ΐ6ΐηρα8ςυβρα^η8Ββοιηιηοάυοαβχ8ρβ6ΐ&ί. 
ΟοηοΙαηϋϋυβ &αΐ6ΐη ίιηρβηιΐοήίβ, 6ΐ ρυ£;η9θ ορροΓ- 
ΙαηίΙ&Ιβ βχίΓαοΙα, ιηυΐΐί ε Βαράα &ά Ιιβοηβιη άθΓβοβ- 
Γαηί^&ιη οΙ&άβ βυρβηοΓί βηίιηίβ βΟΓαιη ηυΙ&ηϋΙ)υ8. 
86(1 ςυί ία βχβΓοίΙα ίβοηίβ βΓ&ηΙ ΓθΓαιη 1)6ΐ1ίο&Γυιη 
ίιηρβηΙίοΓθθ, ϋ απίποίβ Γβοβηβ ρ&Γία νίοΐοηα βχβυΐ• 
{&ηϋΐ3υ9 ρυ^η&ιη βχρβΐ6ΐ)Αη1; ηαία ς;Γ&ηάίθΓί1)υ8, ΆγγελΟείσης δΐ της ί^ττης ό Βάρδας χαιρον ένι- 
βολής μή δεδωκώς, άγείρας τους άμφ' αυτόν ύπήντι 
δια ταχέων, και κατά τίνα τ(5πον 'Ραγέας 6νομαζ6- 
μενον γενόμενος στρατοπεδεύεται, έπιτι]^βιον μάχης 
καιρόν έκζητών. Χρονοτριβούντων δΐ των βασιλικών 
ταγμάτων 6 της μάχης καιρός παρετείνβτο, χαΐ πολ- 
λοί των αποστατών τ^ προηγησαμέν^ ί^^ σβσβ- 
λευμένοι τφ πρωτοβεστιαρίψ προσέτρβ^ον. *Όσον 
μΚ ούν σφριγών ην έν ττ^ στρατί^ του βααιλέως και 
άπειροπ^^λεμον , τ(1 έξ 6πογύου γαυρούμβνον νίχΐ} β1 ςπί ιηυΐΐίβ 06Γί&ιηίηί1)υ8 βχβΓοϋ&ϋ β88βηΙ, άβ- " &ργα προς συμπλοκήν, οΐ γηραιότεροι δλ χα2 χατ- ΐΓ60ΐ&ηΙίΙ)υ8 &1ςυθ (1ίίΓ6Γβη1ί1)υ8 : ουιη Ια^ο (νβΓυιη 
βηίιη ϋΐυά ΙπΙυιη 68ΐ : « Ηοιηίηβ8 ιηαΗ8θίΙο βοοδί- 
Ιϋβ &886ηΙίαηΙ ») ^αη^οήι)υ8 οΙ)(6ΐηρβΓ&η8 βηοβ αά 
ρϋ^&ιη {ηβίΓϋοΙοβ άαίο 1υΙ)8 8ί^ηο βάυεϋ. ϋυΓΟβ 
οορϋ8 $υί8 ίη Ιγθ8 ρ&Γίββ (ϋνίδίβ ηαβάίυιη α^παβη 
ίρ8β άηοΐί, άβχΐΓϋΐη οορηυ Γγ&Ιγϊ βώο Οοηβίαηϋηο, 
βΙηίβίΓυιη Οοηβίαπϋηο 6&1)γφ οοιηιηίΐϋΐ. ΙΙΙ οοηουρ• 
βυΐΏ ββΐ βϊ Β&Γά» οοπιί1)α8 ρρβρΓββϋ βςαίΐβιη Ι308ίί 
ίΓηιϋίββΓυηΙ, Ιιβοηίβ ιηϋϋθβ ίιηρβίυιη ηοη θοβϋπβο- 
168 Γυ^&ιη Γ&οίυαΙ, βΟΓυσιςυβ σια^ηα βίϋΙιΐΓ οφάββ. 
ΙηΙβΓΩοίΙυΓ ^ο&η^β8 ρ&ΐΓίοίυ8 βί ΡθΙγοβ ο&βίΓΟΓυιη 
ρΓβΓ6θΙυ8 497 ιηιιΐΐίςιυθ ιιΐϋ ί11υ8ΐΓβ8 νίη. Ιβο ρΓΟ- 
Ιονβ8ΐί&ηυ8 τΐνυδ υηα οαχη &1ϋ8 π)&^8ΐΓ&Ιυιη ςβΓβη• 
ϋΙ)ΐ]8 νίΓί8 ίη Ουπ ροΙβ8ΐαΐ6ΐη νβηϋ. Αίςαβ Ιιυηο ηθλημένοι τοΤς άγώσιν δκνουν τμΛ ένεδύοντο η;/ μά' 
χην [Ρ. 690] Άλλ' Ιπει κατά τόν «1π<5ντα, « Τβ- 
χεΤα πειθώ τών κακών ακολουθεί, » πείθεται ^«Τς 
νεώτερο ις καΐ 6 πρωτοβεστιάριος , χαι τδ ένυαλ'Λΐ 
σημήνας εξάγει τά στρατεύματα πρλς τήν μάχη^. 
Και ό Βάρδας δΐ τριχή διελών τλν ο!^Τον στρατών 
το μεν μέσον εΤχεν αυτός, του δεζιοΰ δλ χέρα>ς Κων- 
σταντΤνον τδν αδελφών, του δ' ευωνύμου Κωνσταντι- 
νον τον Γαβράν ^ρχέιν επέστησε. Συμβολής δλ γενο- 
μένης και τών περί τά κέρατα στρατηγών τήν Ίππον 
έπισεισάντων τοΤς έναντ{οις, μή ένεγχ6ντες τήν 
^ύμην οΐ περί τόν πρωτοβεστιάριον τρέπονται, χα! 
γίνεται φόνος πολύς. ΈνταΰΟα και Ιωάννης ίπεσεν 
ό πατρίκιος καΐ ό στρατοπεδάρχης Πέτρος χαΐ άλλοι ςυίάβιη ΟαΓυδ ίη ου8(οάίαιη άβάίΐ. ΤΙιοοάοΓΟ &υΐ6ΐη Ο πολλοί τών διαφανών. Έάλω δΐ και 6 πρωτοβεατιά- 
6ΐ ΝίοβΙ» Η&§[ίοζαε1ι&Γϋί8 ^θΓΐη&ηί8 ΓΓαΙπΙ)α8 ίη ριος μεθ* ετέρων ανδρών αρχικών. Τον μεν ουν 
οοηβρβοΐυ 1οϋυ8 θΧ6ΓθίΙυ8 61Γοά^ο^υ1ο8^υι)^^,ςυοά πρωτοβεστιάριον φρουρεΤσθαι προσέταξε , θεοΙι^ου 
ίί ηίοαίΓϋπα νίοΐαίο ^υ^β^υΓ&η(1ο, ςυο θθ ίρβί οΙ>- δί και Νικήτα τών αύταδέλφων τών *Αγιοζα^αριτ»Ν 
βΙηηχβΓ&ηΙ, αά Ιιθοηθίη ΐΓβη8ίνί886η1. έπ' βψει παντός του στρβιτεύματος έξορύττει τους 

οφθαλμούς ώς παραβάντων τάχα τοΙ)ς όρκους οΐίς προς αυτόν Ιοεντο χαί τψ πρωτοβεστιαρίψ προσχω- 
ρήσαν των. Ηββο νίοίοπα Β&Γάφ ΓΘΐ)α8 ρΐυπιηυζη αΐΐυΐίΐ ίη- 
ΟΓβαιβηϋ, οαιη68(]υβ &ά ουπι ιηα§^οί ραρνΐηυθ άβΩ- 
οί6ΐ)&ηΙ; ίπ)ρ6Γ&1οπ8 γ68 υηα, β&ςυβ 8&ογ& αηοΙιοΓα 
Βϋδϋηβϋ&ηΙυΓ, (Ιίνΐηο ηίχηΪΓϋπι αυχίΐίο. ΑΙ ουΙ>ίου- 
1&ηυ8 ΡΓ&868, ςυ&ηςυαπι βΐ 1βΓΓ68ΐηΙ)υ8 η6§;οΙίί8 
ουΓαχη ίπαρβηάβΓβΙ, πιυΗο □]&£;ί8 Ι&αιβη ιηαηϋιηβ 
Γθί ΘΓ&Ι ίηίβηΐυβ.. Ναο) 1}08ϋ1ί8 ο1α88ί8 ρΓφίβοίιΐΒ 
ΜίοΙι&6ΐυ8 6υΓ(ίοβ8, οοιη68 ίη8υ1&3 άβρορυ1αΙΰ8, 
^αIη ίρ8&πι ςυοςυβ ίη Ηθ1ΐ68ροηΙο 8ί1&ηι Α1)γ(]υιη Έκ ταύτης της ν{χης τα μίν του Βάρδα 6ψουτο 
και έπ2 μέγα $ρετο, πάντων, ώς ε!πεΐν, μικρών χαΐ 
μεγάλων προσρυΐσκομένων αύτφ, τα δΐ του βασιλέως 
Ιπι μιας έσάλευεν , Ιεράς μέντοι άγκυρας , τ^ς του 
βεοΰ βοηθείας. Ό δλ παρακοιμώμενος έφρόντιζε μίν 
καΐ τών κατά χ^ρσον, πλέον δ* έμερίμνα τών χβτα 
θάλατταν • έλύπει γάρ αυτόν ό του εναντίον κατ- 
άρχων στόλου , Μιχαήλ 6 Κουρτίκιος, πασαν μεν 
νήσον πεπορθηκώς, ήδη δ* επίδοξος ών κα2 τήν έν νίάβΙ)8ΐϋΡ ορρυ^ηΛίϋΓϋΒ. ΙΙ&ςυβ οΐ888βΠ) ρΓθ1>6 ίη- ^ν Έλλησπόντψ πολιορκεΤν *Άβυδον. Ούκοΰν και στ^λον βίΓυιΙ, 6&ο)ςιΐ6 οοηΐΓ&ι ΟίίΓαο&πι βοαίΐϋΐ, ρΓβΓβοΙο 
ΤΙΐθόάοΓΟ (^ΒΓ&ηΙβηο ραΐηοίο. Ι8 ΤΙΐθθάυΓυ8 ρβΓ 
ίΑαββ8 Ηβΐΐβδροηΐί νβοΐυβ αρυά ΡΙιοοβαοι ουιη ΟυΓ- 
Ιίοα ΠΕναΙβηι 6οη8θπ( ρυ^ηαηα νβΐιοαιβηΐβιη : β& 
νίοίυ8 ΟυΓΐίθ68 ο1α88ίςΰ6 6^118 (1^8^6^ία, 6ΐ Ο&Γ&η- 
ίβηο θχίηάβ ίη&Γθ οΙ)ίίηθηΙθ γ68 ηι&ηίίοηα ςυίβίο 
ΓαβΓαηΙ. Ρροίοάβ ΐ6ΓΓ68(η1)ϋ8 ηΓ[ϊ;οΙίί8 ίηΐ6η1α8 
ΡΠΒ868 Μαηυβίυηι 4Μ ΒΓΟίίβυιη, ηο1)ί1ί ^οηβΓβ 
ΟΓΐυιη 6ΐ νίΗιιΙθ αο ΓοΓϋΙυϋίηβ οΙ&Γαιη, βιηίΙΙί!; &(1 έξαρτυσάμενος μάλα καλώς εκπέμπει κατά τοΰ 
Κουρτικίου, ναύαρχον έχοντα βεόδωρον πατρίχιον 
τον Καραντηνόν. Ούτος δ' έκπλεύσας και τα στενά 
διαβάς του Ελλησπόντου κατά Φώκαιαν τφ Κουρτιχίφ 
πρίίσρήγνυται, χαί γενομένης καρτεράς ναυμαχίας 
οΐ περί τόν Κουρτίκιον τρέπονται και σκεδάννυνται, 
χαΐ λοιπόν θβλασσοκρατήσαντος του Καραντηνου τήν 
έπεχειρίαν ϊσχε τά τής θαλάσσης. "Ηδη δε τών κατά 
θάλατταν εχόντων καλώς 6 παρακοιμώμεν^κ τών κατά 1β1 ΗΙδΤΟΒΙΛΙΐυΜ ϋΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 168 «ήν ήιηιρον Ιτ(θιτο έπιμ4λ<ιαν . ΚαΙ δή Μανουήλ Α οαβίοάίβηά&ιη Νίοααιη. Ρ&υΐο ροβΐ βά βαιη υΓΐ>οζ& κχτρ(χιον τ&ν Έρ«»τιχ6ν , έχ γένους τι δνορα υ,λΧ 
Ιπ' άρετ^ δια6($ητον χαΐ άνδρ(^, φρουριΤν εκπέμπει 
τήν Ν(χβιιαν. Μβτ^ μικράν δλ χατβλαμβάνβι χαι 6 
Σχληράς, κβΐ τλ «έριζτης Νιχαίβς πυρπολήσβς χωρία 
τιλιυταΐον χαΐ έπ* αυτήν τήν Ν έκαιαν Ιρχκται, χαΐ 
έλητ^λινι χαΐ μηχαναΐς έχπορθήναι ήπείγκτο. Γβν- 
ναίως ^ '^ου Μανουήλ 6ποδιζαμένου τήν πολιορχίαν 
χαΐ τας προσαγομένας τφ 'ηίχ^ι χλίμαχας χαΐ μη- 
χανας «χευαντφ πυρί πυρπολήσαντος, τήν έχ πολιορ- 
χίας αλωνιν άπογνους 6 Σχληράζ ένδ&ί^ των 
άναγχα(ων ήλπιζεν αίρήσαι τήν πόλιν, Χρόνου €^ τ^ 
ΐΕολιορχί^ τριβέντος πολλού χαΐ των Ινδον πιεζόμε- 
νων τξ σιτοδεί^, [Ρ. 691 1 μή ϊχων δ τι χα ι δρά- 
9«ιεν 6 Μανουήλ μηδ' θθεν εΐ9χομ(σ•ται τά πράς τό αοοθ(1ϋ ΟυΓϋβ, βΐ ίηοβαάίο θναβίαΐα νίοίηί& ΐΑοάβιη 
ίρβ&ιη ςυοςαβ ιη&οΐιίηίβ &(11ιί5ί1ί8 ορρυ^α&Ι.ΕΙ ουιη 
ίοΓίίΙβΓ άβίβηάβΓβΙ ΜαηαβΙυβ, 86&1&8(ΐυβ β( ιη&οΐιί- 
η&8 αάπιοΙα3 ί^ηί αΓίίίΙείοβο βΓβαι&ΓβΙ, νί 8β ϋΓ^βιη 
βχρυςη&Γβ ρο88θ (ΐ68ρ6Γ&α8 Β&Γά&8, οΙ) ρθουη&ιη 
αυΙβπκΙοάΊίαιηίπ Ιαοάβιη οο^ϋ&αβ, άίυ ο1>8ίο1ίοοβιη 
ΐΓοχίΙ. 0ρρί(Ι&αί8 αΙίαίθοΙΟΓαιη άβΓβοΙυ ρΓ688Ϊ8, Μα- 
ηυβίυβ ςιιο βθ υογΙορθΙ οββείυΒ, ουιη ΟυίΌ αάϋυβ 
ΟΓίοίθ αοευρ&Ιθ ουδίοάίβηΐβ ίηνβΐιί ηίΙιΠ ροβββΐ, άοΐο 
οίΓουιηνθηίΓθ βοιη βΙ&Ιυϋ. βΓβο&ηα Νίο»« οΙαιπ 

• 

αΓβηα οοα£;β8ΐ& ίιηρίθΐ, ίη βυρβΓίιοίο ίτυιηβηΐο οοη- 
•ΐΓα{&, υ1 ΑΓΟΠΑ νιβαχη ί'&ΙΙοΓβΙ. Ταπί ςυβιηά&ιη άο 
Ιΐ08ΐί1)α8 οαρίυιη βο &ά(1υοϋ, θ1 ίΐΐα άβιηοαΒίΓ&Ι, βΐ 
&ά ΟοΓοιη θΐηίΐϋΐ, οαιη Ιιίβ ιηαηάαϋβ, βθ ρΐαηβ α1> ζζν αναγκαία, Ιπιμελακ του Σχληρού τ&< εΙσ<&δου< ^ οΙ>8ί(ϋοηβ ρβαυπίθ οαυΒ& ηίΐιίΐ βϋ)ί πίθΙαθΓβ, ΐαβίΓϋ- 

τηρουντος, άπάηο τάν Σχληρ^» (γνω περιελΟειν. εΐυοι βΐίαιη 5ίβηηϋ ίπΙβ^Γΐ αΙίιοθαΙίΒ : Ιαχή αΓΐ>6ΐη 

Άμέλει χαΐ τοΙ»ς της Νιχαίας σιτοβολώνας ψίμμου 

λεληΟότως πεπληρωχώς, χαΊ σ(τφ δνωΐιν τήν έπι- 

γάνειαν έπιχρώσας, ώς χλέπτενΟαι τάς βψεις των 

^εωμένων, τινάς των ήλωχ6των άπά της των Ινοιν- 

τ(ων μοίρας προσχαλεοάμενος έδείχνυ τά ταμιεΐα, 

χαΐ προς τάν Σχληρόν έπαφίηνιν, εΙπεΙν έπισχήψαςι 

δτιπερ, Τήν έχ του λιμοΰ πολιορχίαν ο& δέδοικα (άπο- 

χρώσας γάρ Ιχω τροφάς χα2 έπι δυσίν έίλοις ίτϊσι), 

πολιορχί^ έλ &λλ(ΐκ ή πόλις άνάλωτος* τά σα δ' έγώ 

χρονών Ιτοιμ^ς ε^μι ύπεχστηναί σοι τής πύλιως, ε{ 

έμοί τε χαΐ τοΤς μετ' έμου δι' {Ιρχων δο(ης άπιέναι ΐρΒΑΏ VI ηο(]υ&ςυ&ιη βζρυ£;η&η ροΒβο. Τλαιβη 
ςυοό ίρβί 1)βηβ νβΐΐθΐ, υΓΐ)θ βζοβάβΓθ ρ&Γ&ίυιη β880| 
81 Ιιοο οΙ)ΐία6&( υΐ ^υ^αIΏ6^^ο οοαβηηθΐ ΌυΓαβ βθ 
ίρβί θΐ ΒϋΪΒ 1ίΙ)θΓϋΐη ςυο νβΐΐβαΐ αϋβυαάΐ ά&Γβ ροΐ•- 
ΒίαΙβοα. 1.ϋ>βηΐ6Γ βαιη εοηάϋίοαβιη αααρίβχο Βογο, 
θΐ ΓιάβίΒ Ωηη&ηΙβ, ΜιιηυθΙυΒ ουιη ΝίοΦθΟΒίΙϊυβ β1 Βϋο 
6Ζ6Γθί1υ ο αιαί^υεςυβ 4Μ ίιηρβά ί οαβηΙΐΒ ΟροΗη αΚ)ϋ• 
Ηοο ρβείο Ν ΐοβα ροΐϋιιβ ΟϋΓϋβ, Ι&ιηβίβί ν&ΓΓααίθηΙυαι 
ί11υ<1 άθ (ΓυωοοΙο (1βρΓ6(ΐ6η(1βη8 χηοΐοβίβ ΓθγγθΙ, να- 
Ιίϋυιη οίΙιίΙοιηίηυΒ ιΐΓΐ)ί βί ρΓΟΜάίυιη ίπιροηϋ,άαοβ 
ςιιοάαιη Ρβ^^Αβίο, βΐ ίρββ Γβΐίςιια ρβΓββςυϋυΓ ηβ^οϋ» δπη δή χαϊ αΙρούμεΟα. Ασμένως δΐ του Βάρδα δεζαμένου τον λόγον και πίστεις πααεσχηκότας, τους Νικαεϊς 6 
Μανουήλ είληφώςχαΐ τον άμφ' αδτλν στρατίν μετά πάντων ων εΤχον, ε-σεισιν εΙς τήν β>σιλεύουσαν. Τήν Νί- 
χαιαν δλ πχρειληφώς 6 Σκληρές, χχΐ τλ περί τ6ν σιτον εύρων |$^διούργημα ήνιάθη μίν έφ' οίς έξητιάτητο, 
«ρρουράν δ* δμως άφείς άξιόμαχον έν αύτ{[, καΐ στρατηγών Πηγάσιόν τίνα έν αύτοΐς έπιστήσας, αύτος των εφεξής 
ε!^ετο Ιργων. 

Ό δι παρακοιμώμενος τοΤς ^οις άπορηθείς (ήδη ζ; 
γάρ 6 Σχληρδς έπλησιάζε τζ βανιλίδι) μίαν έγνώκει βοήθειαν άποχρώσαν, Βάρδαν τόν Φωκάν μεταπέμ- 
ψασΟαι της 6περορίας, μόνον άζιόμαχον οίηθεις 
τούτον άντίπαλον ΙσεσΟαι τφ Σκληρψ. Λόγου δΐ 0^*^- 
τον μεταπεμψάμενος κα) δρκοις άσφαλισάμενος, κα2 
πλουτον παρεσχηκώς δαψιλή καΐ τψ των μαγίτεφων 
άξιώματι τιμήσας^ δομέστικον προχειρίζεται των 
σχολών χζ2 κατά του Σκληρού άφίησιν. Ό δΐ τ&ν 
υπέρ των δλων άναδεξάμενος αγώνα πρώτον μίν 
έκεχείρησιν άπδ βρφκης περαιωΟηναι εΙς *Αβυδον* 
φυλάττοντος δΐ τά έν Ίϋλλητπόντφ χωρία 'Ρωμανου 
του νΙου του Σκληρού , αποκρουσθείς έκεΤθεν έπ- 
άνεισιν εΙς τήν βασιλίδα, έχείθέν τε πλοίου έπιβάς 
χαΐ το^ς εναντίους λαθών πρδς τήν άντίπορθμον ΕηίαινβΓΟ ρΓΦ968 ΒβΒϊΗαΒ Γ6ΐ)υ8 1&η1ααι ηοη άύ- 
ΒρβΓ&Ιίβ (ευιη ]&ιη αά ίρβ&ιη ιΐΓΐ)6ΐη αοοοάβΓβΙ Ου- 
Γϋδ) υηυιη Ιιοο οοςϋανϋ ρΓ»3ίάίαιη ΒυροΓΟΜβ, βί 
Β&Γ(1& Ρ[ιοο&8 αΐ) θζδίΐίο ΓονοοαΓβΙοΓ, ςαοαι βοΐυιη 
06α96ΐ)ΐιΙ ϋυΓΟ γθοΙθ ορροηί ροΒββ. Ευοι θγ^ο άΐοΐο 
οίΐίυβ βνοοαΐ, ^υΓ6^υΓ&^(1ο βί ο&νβηΒ αίςυβ αιηρΗβ- 
8!ιυ&9 οοηΓβΓβοΒ ορββ; 0Γη&(υιη(|υβιη&(ζΐ8ΐΓί<]ί^ηί- 
Ι&Ιβ (ΙοιηβδΙίοαιη βοΙιοΙ&Γυιη Γαοϋ βΐ οοηίΓα ϋυΓυιη 
βιηίΐϋΐ. Ρ1ιοο&8 βαιηιηα δίϋί ΓβΓυιη ΟΓβάίΙα ρηιηο β 
ΤΗΓ&ϋία αά Α1)γ(1αιη ΐΓ&^ίθ6Γβ οοηαΐυβ οβΙ. 8βά βα 
Βρβ (1β3βοΙυ8, ςιυοά Ηοιη&ηυΒ ΟαΗ βΙίπΒ Ηβΐΐββροη• 
ΙυτΏ ΙβηβΓθΙ» ΟροΗη Γβιΐίϋ. Ια(1ο η&νί^ο οοηβοβοΒΟ 
1ΐ08ΐίΙ)υ8 ηοη &ηίιη&(1νβΓΐβη1ϋ)υ8 αά ορροΒίΙ&ιη οοα- 
Ιΐοβηΐβαι ΐΓ&3βοίΙ, ηοοΙυΓηί8')υθ ϋίαθΓίύϋΒ Οθ8&- 
Γβ&ΐΏ ρβΓνβηϋ. 15ί 86 ουπα οαβ^ίβίΓΟ ΕυβΙ&ΙΙιίο Μα- γ(νιται γήν, χαΙ νυκτοττορίαις χρησάμινος απεισιν ρ. Ιβίηο θ( ΜίοΙίΑθΙο ΒυΗχΑ (ηΑΟί β( 18 οιυίαΐΑ νοίυη• 
ε!ς Καισάρειαν , έκεΐσέ τε Εύσταθίφ μχγίστρψ τφ ΐα^β Αά ίπιρβΓΑΐοηΒ ρ&Γΐβθ ΓβάίβΓΑΐ) οοη]υηζϋ β\ ΜαλεΙνφ χαΐ Μιχαήλ μαγίστρφ τψ Βούρτζη συμμίξας 
(Ιφθασ• γάρ καΐ αύτος έκ μετανοίας τά του βασιλέως 
ιτάλιν έλέσΟαι) μετ' αυτών προς πόλεμον έξηρτύετο. 
ΚαΙ δή λα^ν ώς 6 καιρός έδίδου άΟροίσας, καΐ τους 
έχ της φνγΐ{ς έσκεδχσμένους άλίσας, πρόί τ6 *Αμώ- 
ρεον γίνκται. Ζλ\ 6 Σκληρός δέ τήν τούτου ^ζοδον 
^χηχοώς, κλ\ νυν πφώτον οίηθεις τ6ν αγώνα ίσεσΟαι 
οι6τφ Ίκρ^ &νδρα πολεμιστήν χαΙ φέρειν είδότα 
γ • νν< ι{ ικ κ«! τακτικώς τάς πολεμίους στροφάς, χαΐ 1)β1!ο (^βΓβηάο ρΑΓΑνίΙ. Εγ£;ο οοαοΙϊβ υ1 ροΙΟΓΑΐ ηιΐ- 
1ίΙϋ)υ8, οοΐίθοϋβςαβ ϋβ ςαοΒ Γυ^Α (ϋΒροηοΓΑΐ, Αά 
ΑπιοΓίυπι Αοοβάϋ. Ουρυβ υ1)ί ΡΙιοοαοι Αά 43• 1)θΙ« 
Ιαοα 6X11886 οο^ονίΐ, ηυαο άοαιοαι γαΙοβ 8ίΙ)ί Γβιη 
ίθΓ6 ουιη νίΓο 1)6ΐ1ίοο8θ 6ΐ (οΓΐϋθΓ Αίςυο οοιηροΒϋο 
ΓβΓΓβ νίθ68 1)θ11ί ^ηΑΓΟ, οοιη ΚΐΑΟίβηυβ βίύί οι)^6^ϋ 
ΟΒΒβηΙ Κιοπιυηοίοηβ8 οαβΙγαΙΙ, ίη (ΙΐΑΐΑΐηίβ νοΓΒΑΐί 6ί 
ίη ηΐΏΐ)ΓΑ άθΐ^βΓθ βοΗΐΙ, η ΝίοβΑ βζθΓοϋαιη «1 
Αηιοήαχη «Ιαοίΐ. ΙΜ οοΙίΑϋβ ΒίΒοίβ ρο{[ηΑ(ηιη ; 6ΐ 163 ΟΕΟΒΟΙΙ ΟΕΟΗΒΝΙ 164 Ρΐιοοβ 6ΧθΓθίΙα8, ςαί βυρθΗοηύυβ ρΓβΙηβ νίεΐαβ Α ο^Χ <*>< '^^ «ρ^τβρον «ροζ Μράρια Ιχτιτμημέγι αυά&οί&ιη βηίωίςυβ νί^οΓβιη άίαιίββΓ&Ι, ρβάβΐΏ τβ- 
ίϋΐϋ, &ο νίοΙοΗα ρβηβθ ΟοΓυιη ΓυίΙ. Νβςυβ Ιαιηβη 
ΙυΓρίΙβΓ αυί άίββοΐϋϋβ οπ)ίηί1)θ8 Ρΐιοεββ ηαίΐϋββ 
06986ΓυηΙ, 8βά Ιβηίβ βΐ οοκροδίίβ, ϋα υΐ ηοη ρΐφ 
πιβίυ 86(1 ^υ88υ (Ιαοίβ οβάβΓΟ νίϋβΓβηΙυΓ. Είβηιιη 
Ρ1]00&8 ιηί1ί1ί1)υ3 1βΓ£;& Ιιοβϋ (1αηϋ1)α8 6ΐ ίυ^αιη 
ρηΓ&ηΙίΙ)υ3, βχΐΓβιηυπι ε1&υ(ΐ6η8 α^ιηβη ΐΓΓαβηΙβΒ 
ρΓορυΐ8αΙ)&1, ηβςυβ 608 ουιη ίιηρβίυ ΐΓΓυβΓβ εβάβη- 
ϋΙ)υ3 8018 81116581. ίΙ)ί €οη8ΐ&ηϋηο ΓβΓυηΙ ΟαΙ)Γ® 
ουιη 8υί3 1ΐ08ΐβαι ίη66ςυ6η1ί οοηαΐυπι 6^Γ6^ίυιη 
αηίιηο ίηείΗίβδβ, ΡΙιογ» οηρΐβηάί, ςυαιη Γβιη 8ίΙ)ί 
8υπιιη8Β Ι&υά! Γογ6 8ρβΓ&Γ6ΐ. Ιίαςιιβ βςυο ο&ΐοαηύυβ 
ίηοΗ&ίο αοβΓΓΪιηο ίη Ιιυηο ίοαρβίϋ ίητβοΐυοα. Ρΐιο- 
οαιη 60 εοη8ρ66ΐο 6ΐ α^ηίΐο ΙβνϋβΓ 6(]υυπ) Ωβιί886 θαλβμβ•>(5μβνα χαΐ σκιβττρβφή , &ρας άπό Μιχι(κ 
ιτ:ός τ^ Άμώοιον &πκισι [Ρ. 692] και συνβντή»^ 
συμπλέκεται τψ Φωκ^ . Ούκ 6ποστάντων δλ τών 
περί τον Φωκάν διά τ6 τβϊς προηγηίΐαμέναις ηττβις 
χαυνωΟήναι τόν της άνδρίας «ύτοΤς καί τόλμης 
τόνον, επικρατέστερος γίνεται ό Σκληρ<5ς. Ού μέ^οι 
κα? παντάπασιν ές 6πζγωγήν &ςοσμον έσκέδαστο ή 
στρατιά τψ Φωκ^^, άλλ* δποκλίνασχ μίν ένέ^ωχι, 
σχολαίαν δΐ έποιεϊτο την υποχώρησιν^ ώς μή ιη:^ 
δειλίας δοκεΤν έλαύνεσβαι, άλλ' έξ έπιτάγματος 
όπείκειν στρατηγικοί» μετ' εύκοσμίας χ«ι τά{ε«»ς. 
ΚαΙ γάρ δή χαΐ νώτα δ^ντας τοίις στρατιώτας 
και πρ6ς φυγήν ώρμημένους , δπισ6(ν ουραγών 4 Φωκάς τους έπκίντας ήμύνκτο καΐ ού μ«(ά σ^οδρ•- 
6ΐ 86 οΙ)νίυΐΏ 1υ1ί886; ίΐαςυβ οίαν&πι ίη ς&ΐ6&[η τάτης εΓα βίας και ($ύμης προσφέρεσ0αι• *βνθα χβι 
Οοη8(&η1ίιιί ίιηρ6^ί886, υ1 18 οΐ) ίοΙυ8 !η1οΐ6ΓΗΐ)ίΐ6ΐη ^^ λέγεται ΚωνσταντΤνον τόν Γαβράν μετά τ€^ άμο* 

αύτον τό φεΰγον διώχοντβ φιλοτιμί^ χρησάμκνον 

άκαίρψ, και μεγάλην ευκλειαν ϊξειν οίηθέντα ιΙ 

αΙχμάλωτος 6π' αύτοΰ γένοιτο 6 Φωκάς» μυωπίσβντα 

τον φ έπωχεΤτο Ίππον, μετά μεγίστης όρμί^ς προσ- 

ενεχΟήναι τφ Φωκ^. "Ον ούτος Ιδών και ίστις βΤιη 

κατανοϊ{σας, ήρεμα τδν Κππον παρενιγχιί^ χχΐ 

ύπαντιάσας παίει κορύν^ κατά της χ<ίρ»Οος. 1ι\ 4 

μεν λειποθυμ>;σας ηί άνυποστάτψ φορ^ τη< κληγης 

πίπτει πα,οαυτίκα του 'ίππου, ό δέ Φωχα< αδείας 

μείζονος τυχών της έπι τά πρ<5σω «ορε^ <^Χ*^•» 

σχολίί καΐ βάδην Ιών, άλλ' ούκ άνειμένος τοις 

χαλινοΤς• οΐ γάρ συν τφ Γαβρ$ τδν οίχείον ττεπτω- 

κ<5τα θιβ^τάμενοι στρατηγόν, κα? Ιι^ιμέλειαν το•>του 

τιθέμενοι, άνηκαν τον διωγμών. Ό Λ ΦωχβΙς άμα 

τοϊς συν αύτφ τ6ν λεγν<5μενον Χαρσιανδν χατκιΛηφώς 

κάκεΤςε αύλισάμενος έσκόπει τδ μέλλον, τιμαΐς τ« νίιη 8ΐ&1ίιη αηίιηο (]6ΐίη(]υ6ηΐ6 &1> 60 ά6οί(ΐ6ΓθΙ. 
Ουβπι άυιη βυί οπιί88α 1ΐ08ΐίυπι ρ6Γ86οαΙίοη6 «ϋοΐ- 
]υηΙ αίςυβ ουΓ&ηΙ, ίηΐ6ηιη Ρΐιοο&ηα 866υΓίθΓ6πι 
431 ^8Π1 Γ&οίυιη, 86(1 ηοη 1&χ&ϋ8 βςυο 1ι&1)6ηί8 
Ι6ηΐ6 ρΓ0(ζΓ688απι, 6νΗ8ΐ886. 8ίο Ρ1ιοο&8 ευ πι 8υί8 
6ΐ&ρ8υ8, οοευραίο ΟΙι&Γβί&ηο βΐ ο&8{Γί8 ρο8ίϋ8, άθ 
ΓαΙϋΓΟ οο^Ι&νίί, ίηΐβππι τηυ1ΐ08 αά 86 &066(]βηΐ68 
ί(ηρ6Γ&1οή8 ηοηιίη6 Ιιοηοπ5υ8 αΓΩοίοηβ, 8υοΓυπι• 
ςυβ Αΐϋοπί&ίβηι 1)βη6Ωοϋ8 6Χ6ϋ4η8. Εαπι 8υΙ)8βοηΙυ8 
ΒοΓοβ, ο&8ΐπ9 &ά ΤΗθηηα8 ίαιρ6Γ&1θΓί88 (Ιοοί Ιιοο 
ηοπιοη ρθΙ) 1ο<ϊ&1ί8, οο^οοη)ίη6πι 8υυπι (υίηςυθ 
6ηίπι ΒαΜ» 6Γα1 ηοιηβη) &(1 ρυςη&πι ρΓονηο&Ι. Ουο 
αΙαοηΙβΓ &886η1ί6η1β ρυηυαι ρυ^ηα οοπιοιίΙϋΐυΓ.Αο 
1&πΐ6ΐ8ί αΙί(ΐη&ηάία Γ68ΐί1ί886η1 Γηί1ΐί68 Ρΐιοεβ, ίρ80 
υηάίςυ&ςυο 6ίΓ6υχη6ςαίΙαηΐ6 6ΐ ΓβΓΓ6& οΐ&να 1)08- ^ 
Ιίυπι (1ί89ίρ8η1θ 0Γ(]ίη68 8ΐςυ6 ίηηυπιβΓ&8 6(ΐ6πΐ6 
0£(Ι68, Ι&αιβη Γυβί 8(1 βχΐΓβηαυπι Γυςαπι Γ&ο 
τας, και τών συν^ντων εύεργεσίαις παραΟερμα 
τίνα τ'ίπον Βασιλικά θέρμα καλούμενον κιτασκη 
τούτου δεξαμένου τήν πρ(5χλησιν αύθις έτερα συνίσταται μάχη. Και χρ^νον μέν τίνα άντέσχον οίττερι τδν Φωκαν 
αυτού τούτου παριππεύοντος απανταχού και ττί σιδηρές^ κορύντ^ τάς τών εναντίων ίηγνύντος φάλαγγας καΐ μ^ΰΐον εργαζομένου φίνον όμως δΐ και πάλιν νώτα δεδωκίτες οΐ περί τούτον Ιτράπησαν. ΑΙ) Ιιοο ρΓφΗο ΡΙΐϋοα8 ςυαηία Ωβπ ροΐ6Γ&1 οβΙο-' 
ηΐβΐβ ίη Ιϋβη&ο) &1)ϋ, βί α 0&ν1(1ο 0308 Γο^ίοηίδ 
ρπηείρο 8υρρ6ΐί&8 ρβΐίΐ, βί ΙηηρβίΓ&Ι 88η6 ΙιαυοΙ 
6X1^088. Εγ&Ι 6ηίιη Ρ1ΐ06&8 &οιί6ί(ία3υηο1υ8 0&νί(]ο 
οχ 60 (οηιροΓΟ ςυο ΟΙιαΜί® (Ιυχ ΓυβΓ&Ι. Ουπι Ιιίβ εΐ 
βυίβ ςυο8 6χ Γυ^α οοΙΙο^ογ&Ι, αά Ραηοαίοαιη (ο&πιρυ8 
Θ8ΐ 1&1υ8 80 Γ6ί 6(]υββ(Γί &ρ1υ8, ρΐΌχίιηο ΑΙγη Ωυ- 
αιβη 8ϋυ8) (ΙυοίΙ, υΙ)ί Βογι ο&βίΓα βΓ&ηί. ΒαΓδυιη ΈκεΤΟεν ούν 6 Φωκάς, ως εΤχε, δια ταχέων Λνεισιν 
εΙς τήν Ίβηρίαν, καί Δαβίδ τφ τών Ίδι{ρων αρχοντι 
προσελοών ε•ς έπικουρίαν ξτει στρατόν του $1 μετά 
προθυμίας υπηρετούντος (έπεφιλίωτο γάρ τφ Φωκφ 
έξ ού δούξ '^ν έν Χαλδί<ϊ), λαόν εκείθεν είληγώς ούχ 
ολίγον, άθροίσας δΐ και τους μετ* αυτού έσχκ8ασμέ• 
νους δντας έκ της τροηης, κάτεισιν ε?ς ϋαγχάλειβν, 
2νθα στρατοπεδευσάμενος ήν ό Σκληρές. Τρίτος <1 ή 

οηαηί νί ρα^η&Ιυιη. 489 ΑΙςυο Ιιίο Ρ1ιοοα8 οβΓοβηβ η Παγκάλεια, πεδίον άναπεπταμένον τε καΐ Ιπικ/λα^ 

ιαοβρΑυΙ&ϋαι 8υ66υπιΐ36Γθ&ί(ΐυ6&άΓυς&αΐ8ρ66ΐ&Γ6, -^^ ?^.— -: — -^?: .α^ # -. . 

ΙιοηοβΙβοι πιογΙοοι Ιυτρί 8ΐςυ6 ίηίαιηί νίΙ«Β ρΓΦβΙ&ΓΟ 

ΓΑΐα8, (1ί8ίθ6ϋ8 Ιιοβίίυαι 0Γ(1ίηίΙ)υ8 ίη ίρ8υαι νβΐιβ- 

ιηβηϋ ίαιρείυ Γ6ΓΐυΓ Ουτυαι ίοΓΐϋ6Γ 8υ1)8ί8ΐβηΐ6ΐη, 

η6ΐηίη6 ηιίΐϋυαι ορϋυΐ&ηίο, ςυο(1 οπιη68 οβΓίαηιίηο 

(Ιαουιη (Ιοοορηί 1)6ΐ1υαι ουρ6Γ6η1. ΕΙ ςυί(ΐ6ΐη ρυΐ- 

ο1ΐ6ΓΠπιυιη νίάθΙ)&1υΓ 8ρ6θΙ&ου1οηι, ιηα^η&πιςυθ 

βόηοίΓΑϋοηοιη 8ρ6θΐΑΐοπΙ)ΐΐ8 βχοίΙ&ΙΟΓυηι, βίη^υΙ&ΓΟ 

οβΓίΑπιοη ίηΐυοη (ΙυοΓαπι νίΐΌΓυπι &ϋ(1&οί& αίςυο 

ΑηΙηιί Γθ1>θΓ6 ρΓβΒ8ΐΑηϋ88ίαιοπ]ΐη.Ηί8 βΓ£;ο οοιηΐηυβ 

βαθίΐοαι ίηβαηϋ^υβ, Ουπιβ Ρΐιοο» οςιιί «οΓοιη τον, ίγγιστά που τού ποταμού "Αλυος κείμενον. ΚαΙ 
γίνεται πάλιν καρτερος άγων. Ενταύθα τ&ν Ιαυτου 
λαόν θεασάμενος 6 Φωκάς κατά μικρόν ένδιδ^ντα καΙ 
ΐϊρλς φυγήν βλέποντα, [Ρ. 693] βέλτιον εΤναι χρίνα< 
τόν εύκλεή θάνατον της άγεννούς και έπονειδίοτο» 
ζωής, τάς τών εναντίων συγκ(5ψας φάλαγγας «ρ^ 
αυτόν μετά σφοδρότητας "ιεται τον Σκληρ<$ν. Εόρώ- 
στως δΙ κάκείνου τήν αυτού ύποδεξαμένου ύρμήν, 
καΐ μηδενός τών στρατιωτών έπιβοηθούντος, άλλα 
τφ τών αρχηγών άγώνι χριθήναι τά πρ<έγγατ« 
Ρουλιυομένων (κβΐ γάρ δή χαΐ έφαίνετο πάγχαλβν τι 165 ΗΙδΤΟΚΙΑΕυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. Ιβθ θέαμα χαΐ χαταπληξιν τοίς όρώνιν Ιιτάγον ανδρών \ άβχΐΓ&ιη υη& εοιη ίΓβηο βηβθ αοαρυΐαΐ, ΡΙιο &8 οα• 

δύο μονο(ΐβχ?β έπ* βύτολμ((^ χτΧ (5ώμη ψυχής μέγα 

φρονοΰντων), ύποβτάντες αλλήλους συστάδην έμά- 

χοντο. ΚαΙ 6 μίν Σ>ςλρο6ς του Ίππου του Φωχα τό 

δκζιον ους συν τφ χαλινφ πα£σας άποχ6πτ£ΐ τψ 

ξίφ€ΐ . ό δ^ Φωκάς τ^ χορύνρ πατάξας αύτδν /ατά 

τής κεφαλής τούτον μΙν έπι του τραχήλου τ•υ 'ίππου 

ρίπτ&ι τψ βάρει της πληγής χατενεχθέντα, αυτός δΐ 

τ6ν "ίππον κεντρίσας και τάς των εναντίων διατεμών 

φάλαγγας ίξεισι, και πρ6ς τίνα λ4<ρεν άνελθών τους 

έκ της τροπής άνεκαλεϊτο. 01 δΐ περί τ6ν Σκληρόν 

κακώς έχοντα τούτον έκ της πληγής Οεασάμενοι 

και ΙΙδη λειποψυχοΰντα τψ τραύματι έπ( τίνα πηγήν 

βγουσι τον λύΟρον άπονιψέμενον * 6πώπτευον γάρ 

καΐ τον Φωκαν τελε(φ ί{δη παραδοθηναι άφανισμφ ρυΐ ΟϋΓΐ οίανα ίί& ΓβήΙ,υΙ ίβ νΙ ίοΐυ ρΓΟβίΓαΙυβ οοΠο 
βςυί ίηεαιηΙ)(Γ6ΐ : ίρ9β 0Γ(1ίηίΙ)υ8 Ιιοβϋυιη ρβΓΓαρΙίβ 
οίΐ&ίο βςυο βν&άϋ, βΐ ίο Ιαιηυΐυιη ςυβοαάααι βνβ- 
οΐυβ 8υο8 θ Γυςα οοΐΐί^ίΐ. ΟϋΓυιη 8αί §;Γ&νίΙβΓ βχ ίοΐα 
1&5θΓ&Γβ ίαιηηυβ αηίαιο άβΙίηςιιβΓθ νίάβηΐ68, αά 
ίοηΐβπ) ςυβίηϋαιη &(1(]υοοηΙ ΟΓυοηβ βίαβηάί ο&ϋ8& : 
η&πι αοΐυιη 3αιη ρΓΟΓδυβ Θ88Θ άβ ΡΙιοο& ρυ1α1)&ηΙ. 
Ι1)ί ουπίΐ 6ςυυ8 Βαπ, ^Β^ρΙίαβ ηοηιίηβ, &1> βο ςαί 
ίρ8απι ίβηβΙΐ&Ι, 8Θ αν6ΐ1ί486ΐ, αο βίηβ 8β880Γ6 ροΓ ογ- 

01068 ίοΟβΓίΟ ίΐηρβία ΟΓΟΟΓΘ 0ρρ1θ1υ8 άί86αΓΓ6Γβ1, 

α^πϋο βο ιηί1ϋβ8 ΟυΗ, βυοιη ίαιρβΓ&ΙοΓβαι οοοα- 
1)01836 Γ&ϋ, ίυ^αιη ίοοΓάίο&Ιααι ΓαοίυοΙ, ρβΓ ρΓοβεί- 
ρίϋ& 5086 6ΐ ίο Αίγο αιηοοιη (1β]ίοί6θ1β8 4Μ &ο 
1θΓρ1ΐ6Γ ρβΓβοοΙβ8, οβιοΐοβ ίθ86ςο6θΙθ. Οϋοά ,άβ Του Ιππου δΐ άποσκιρτήσχντος καΐ τ6ν κατέχοντα -. οοΙΙβ νί(ΐ608 Ρΐιοοιΐ8, Οβίςοβ Ιιοο βορί, υΐ 8αοο ββ- 
άποδράντος καΐ δια των στρατευμάτων έπιβάτου " Ι^&Ιι οοΐυ 8θθΙί6θ8, 0001 8018 ά6806θάϋ β( ίθ£;ΐ6θ1ί- »δράντ 

χωρίς Οέοντος άτάκτφ ^ύμτι, καΐ τψ αΓματι πεφυρ- 
μένου (Αιγύπτιον τον Ιππον έκάλουν;» και καταμα- 
Οί^ντες ούτινος 6 Ίππος, και νομ(σαννες τόν λαυτών 
άρχοντα πεπτωκέναι, άκ^σμως τρέπονται προς 
φυγήν, κρημνοΤς καΐ "Αλυϊ τψ ποταμψ ^ιπτοΰντες 
εαυτούς και άκλεώς άπολλύμενοι, μηδεν<)ς ^ντος 
του δ'.ώκοντος. Τούτο κατιδών Α Φωκάς άπ6 του 
λ«$φου, κχΐ θείον έργον εΤναι τ6 πράγμα, ώσπερ ήν 
ε^κδς, ύποτοπάσας, κάτεισι μετά των συν^ντων έπι- 1)08 1θ6(&1, 8686 ίΟΥίεβΟΙ 0000θ1θ&θ1ί1)08 6ΐ 001018 

άβΓβα8ίοοί8 οΙ)Ηΐί8, βΟΓοαιςαο &Ιίθ8 ίοΙορΟοϋ, αΓιοβ 
ο&ρϋ. 0υΓ08 οοιη ρ&υ6ί8 6ΐΑρ8υ8 Μ&Γΐ)ΤΓθρο1ίαι οοο- 
ίυ^ϋ. Ιοάο Γγ&Ιγοπι 8θοηι6οα8(αοϋουηι &ά ΟΗοβΓΟΟΟ 
ΒΑΐ)γ1οοί8 ρποοίροπι οηϋϋΐ 8θοιβΙαΐ6ΐη βΐ &οχί1ί& 
ρβϋΐοαι. 0οπιςο6 18 αιοΓα8 οβοΐ6θ8 ο6(}Πθ &οοο6Γβ1 

Οβςοβ (1606^&Γ61 ηυοά ρ6ΐβ1)8ΐ0Γ, !(ΐ60ςθ6 6θ08ΐΑΟ- 

ϋου8 άίοϋο8 &1)688θΙ, οοαοΐυβ ίρ86 ςοοςοβ οοζη 
00)011)08 8018 βοάβια 8ΐ)ϋ. διώκων τους φεύγοντας •6π' αλλήλων συμπαλουμένους καΐ αλκής 6'λως μή μεμνη μένους, καΐ τους μΙν άναι• 
ρών, τους δλ χειρούμενος. Ό δε Σκληρός μετ' άλ(γνν διασωθείς φεύγει προς Μαρτυρ($πολιν* εκείθεν δε πρεσβευ- 
τήν εκπέμπει τόν Ιαυτόυ άδελφόν ΚωνσταντΤνον προς Χοσρόην τόν τής Βαβυλώνος αρχοντα,έπικουριαν καΐ συμ- 
μαχ{αν αϊτών. Παρέλκοντος δ' εκείνου καΐ μήτε τ^ δι^σει συντιθεμένου μήτ* άπαναινομένου, χαΐί του Κωνσταν- 
τίνου χρο^οτριβουντος, ήναγκάσΟη καΐ αυτός ό Σκληρός μετά των συν^ντων απάντων προς Χοσρ<$ην φοιτήσαι^ 
Τη< δ^ 'ΐου Σκληρού τροπής αγγελθε(σης τψ βα- Ο Ιπηρ6Γαΐ0Γ ΡΙιοοο ϋΐίβηβ άο Οοπ οίαάβ 6ΐ Βα1)γ- 
σιλέΐ δΐ9^ γραμμάτων του Φωκά, καΐ της ε!ς βαβυ- ΙοοίοΑ ρροίοοίίοοβ οβΓίίοΓ Γ&ο1υ8,(]ί£;οί8 1ιοοοηΊ)θ8 λώνα αναχωρήσεως, τούτον μέν ό βασιλεύς άποδε- 
ξάμενος άζίως Ιτίμησε, προς δΐ Χοσρ6ην τόν τής 
βαβυλώνος άμερμουμνήν πρεσβευτήν εκπέμπει τόν 
Βέστην Νικηφ^ρον τον Ούρανόν, Ικετεύων μηδεμιας 
επιστροφής άξιώσαι τόν άποστάτην, μηδΐ θελήσαι 
παράδειγμα γενέσθαι τοΤς 6ψιγ6νοις φαΰλον, άμε- 
λήσας μΙν βασιλέακ αδικούμενου βασιλεύς και αυτός 
ών, [Ρ. 694] προσθεμένος δέ τυράννψ άδίκψ και απο- 
στάτη. Ένεχείρισε δΐ καΐ γράμματα βασιλικά 
ένσεσημοισμένα, δι* ων συμπαθείας άπάσης καχών 
ήξίου τόν Σκληρόν καΐ τους συν($ντας αύτψ, εΐ με- 
ταμαΟ^ντες τό δέον τ^ν τε εαυτών έπιγνωσι δεσπο- 
την καΐ προς τά οικεΤα ύπονοστήσουσι. Διασωθέντος Ρΐιοεαο) ΓβιοοοβΓ&Ιοδ αά ΟΙιοβΓοβα ΒηΙ)γ]οηί8 ααιΟΓ- 
αιοοιοααι 1ίΙΙβΓ&8 α)ί11ϋ, Ιβςαίο &ά οαοα Γβαι Β681& 

ΝίοβρΗΟΓΟ, ΟΟί ϋΓ&ΟΟδ (\ά βθΐ €(β108) 00^000160 ; 

&1) βοςοβ οοοίβηάίΐ οβ ςοαπι ρ6Γ(ΐΙθ6ΐΠ8 Γ&ϋοοβοι 
1ι&1)6&1, οβςοβ ρο8ΐ6Π8 οι&ΐί 6Χ6αιρΗ αυοΙοΓ 6880 
νβΐϋ, Γθχ ίρ86 Γβ^ί ίη]οΓί&8 Γ&οΙα8 ο6^Η§;βθ8, 1γ- 
Γαοοο αυΐβπι ίο]υ8ΐο θΐ ρβΓάοβΙΠ ορί1ο1&η8. Ο&Ι Ιο- 
^αίο βϋ&αι 1ϋ(θΓ&8 &1)ΐο)ρ6Γ&ΙθΓ6 οοο8ί£;ο&1&8, ςοί• 
ϋοβ ΌϋΓϋπι 6ΐ ςυο8 8βευαι 18 1ι&1)6ΐ)&1 οοιοίοαι 
ροοοαΙοΓοοι νβοία (1ί§ο&1)&ΙθΓ, 8ίςοί(1θΐη Γ68!ρ!806- 
Γ6οΙ αο 80001 άοοιίουαι &§ηο806Γ6θΙ βΐ άοπιοοι 
4184 ςυί8ςο6 8θ&οι 86 οοοΓβΓΓβοΙ. Οοοι &ά Οΐιοβ- 
ΓΟβο ρβΓν6θί886ΐ υΓ&ου8 1ϋ1βΓ8Βς06 ίαιρ6Γ&Ιοπ8 !ο• δι προς Χοσρ^ην του Ουρανού τυαά τών βασιλικών «^ οο1οί886θΙ, β1ΐ08Γ068 8ίοί5(Γ& 8θ8ρ!θ&θ8 6ΐ Ιβ^&ίοπΐ φωραθέντων γραμμάτων, ό Χοσρ6ης καΐ τόν πρε- 
σβευτήν χα) τόν Σκληρόν καΙ πάντας τοός συν αΰτψ 
'Ρωμαίους 6πονοήσας φρουρά παραδίδωσι. ΚαΙ τού- 
τους μΙν εΤχεν ή φρουρά, τών δΐ μή συνανελθύντων 
αποστατών τψ Σκληρψ Λέων μΙν 6 αιχμάλωτος χαΐ 
οΐ του δούκα Ανδρόνικου του Λυδοΰ παίδες Χριστό- 
φορος 6 Έπείκτης και Βάρδας ό Μογγός (εφθη γάρ 
έχλίνος άποθανεΤν) τό Άρμαχούριον καΐ τήν Πλα- 
τ8ΐο(ν πέτραν καΐ &λλα τινά φρούρια έφυμνά έν τψ 
Οέμβτι ««(μένα τών θρφιησίων κατεσχητ^τες άντει- 
χ^ον Ιως βγδύης ^νδικτιώνος, καΐ έπεκδρομάς έκ 
το6τ«ιν «οιούμινοι τά βασιλέως έλύπουν * καΐ οδ 6ΐ ΟοΓοιη οαιο68()θ6 ςοί ουπι ίρ80 ογ&οΙ Κοοιαοοβ 
ίο οο8ΐθ(1)&αι ίΓ8άί(1ϋ. Οο ρβΓ(1οθ1ϋΙ)θ8 ςυί οοηι 
ΟοΓΟ 60 οοο ν6θ6Ρ&ο(, Ιιβο 0&ρΙίνο8 6ΐ ΑοάΐΌοΙοΙ 
Ι.γ()1 άυοδβ, ςυί ^αα1 6 νΙνίβ 6Χ06886ΓαΙ, βΐϋ, 01ιη8ϋ- 

Γ6Γ Ερ6ίθΙ& θΐ Β81Γ(]α8 Μθ0008, ΑγΟΙΑΟΟΓΪΟΠΙ, 1.&10Ο1 

8&χαπι Βί &1ία αιοαΐΐα οα8ΐβ)1& ίο Τ1ΐΓ&06θ8ί ρρονίο- 
οί& οοοορ&ΓοοΙ; ίαάοςοθ Γαοϋπ 6Γορ1ίοοίΙ)θ8, άί- 
Ιίοοοπι ίηιρ6ΓβΙοη8 ίοΓε8(Αθ(1ο υ8ςο6 ιιά ίοάίοίίο- 

0601 8 ρ6Γ86ν6Γ&ΓυθΙ, η6ςθβ βοΟίη &Ιΐ(β ί6€βΓΟθΙ 

Ι&ίΓΟοίοίοΓοιη ςο&πι ρΓ0Πΐί88& ίρβίβ ροΓ ΝίοβρΙιο- 
ΓΟΟΙ ρ&ΙΗοίαοι Ρ&ηαοαΙίοοπι ιπιροοϋ&ΐο &(1 Ιιηρβ- 
Γ&ΙΟΓθχη ΐΓ&η8ΐνοηιη1• 167 6ΕΟΒ0ΙΙ ΟΒΟΗΒΝΙ 1« χς:ν ιχζ,^ηντο τίς χώρας λετ,λβτοΰντες, ΐϊρ'-ν &ν άμνηστ^αν «ιληφίτ<ς χοκαιν 8ια Νιχη^ρου «βτρι. 
Οβ'-βΓαΓη ΑαΙοηίοβρΛίΓΪβΓϋΙιβ ουηο ΒΕΟβρθοΙίο Ρβ- Α Τιίτε δή χδΐ Αντώνιος 6 πατριάρχης χβτέ τηι ηαηΜ^5€^ ϋοΓΟ Γ€ΐ>β11ίοη6χη οαονβηΐβ, Ιυιη Ιβαιρο- 
ΤΛ χηοΓίοϋδ ββΐ; ΟΓβ^Ιυβςυβ ρ&Ιη&ΓοΗα Νίοοί&υβ 

ΟίΤγ^αβΤζΪΏβ^ ΟΏΠΧ ρβΓ 4 8ηη08 Ε6θΐ68ί& ραβΙΟΓθ 

£«ηιΐ£3€ΐ. 5ο1 βΐί&ιη ιηβΓίάίβ άβίβοϊί βΐ βίβΐΐ® οοα- 
•ρ«οΙ« 8οηΙ. δίιηαΐ αίςυβ άίβιη βχΐΓβιηυπι οΙαυβΗ 
Τζίιηί3ΰ&9 ϊοαρβΓ&ΙοΓ, Βυΐςαπ άβΓβοβρυηΙ βΐ ίαιρβ- 
ήοοα ίη ββ ςυ&ΙοοΓ ίΓ&Ιπ^υβ οοιηιηίββΓυηΙ, Οανίάο, 
Μοβί, Α^οοί 6ΐ δαιηυείο, βΐίυβ υοίυβ οηϊ ογ&Ι αα&^ηα 
ίηΙβΓ ΒυΙ^βΓΟβ ροίβηΐία οοαιίϋβ, & ςυα τβ βΐ 
4Μ Οοιηίίοραΐί &ρρβ1Ι&1)Αη1αΓ. Είβηίχη άβ ΡβΙπ 
§ξβα\Λ Γβΐίςυοβ ιηοΓ8 &1>8ΐυ1βΓ&1 : Βοπ8θ8 αοίβαι βΙ 
ΚοιηΑοαβ 1)ο]υ8 ϋΐϋ &6()υοϋ, αΐ αηΐβ Γβ1υϋπιυ8, ία 
αΓΐ>6Ση Ίϊ>ί άβ^βΙίΑηΙ, Βοηβββ ιη&^ΐ8ΐΓί άί^ηϋ^λίβ α 
Τζίιηί80Α 0Γη&Ια8, Βοιη&ηα8 & ^08βρΗο ουΙ)ίου1&πο του Σχληροΰ άποταξάμβνος άποστ2σ(€ίν τζ 1•ρ«τ<ί^ 
άπεβίω * χαΐ χβιροτονλίται ιιατριαργης Νικόλαος ^ 
τήν έπωνυμίαν Χρυσοβέργιος, της Εκκλησίας Ικοι• 
μάντου 8ιατελκσάσης έπι £τη τέσσαρα ιτρ&ς *(% ήμί• 
σιι. Έγένετο 8λ χαΐ Ιχλειψις ηλίου ιτκρ! μέσην ή)ΐ£- 
ραν, ώς χαΐ αστέρας φανηναι. Των 8ϊ ΒουλγίρΜν 
αμα τζ τελευτ^ του βασιλέως Ιωάννου άκο σ χα τ^ 
σάντων, οίρχε^ν αυτών προχιιρίζονται τέσσιρί; 
αδελφοί, Δαβίδ, Μωϋτης, Ααρών χαΐ Σαμουήλ^ 14ς 
των παρά Βούλγαρο ις μέγα δυνηΟέντιον χομΐ}τ«( 
^ντες παίδες χαι δια τούτο χομητόκουλοι χατονομΑ• 
ζάμΐΦ'ί Τών γαρ χατά γένος προσηκόντων τφ ΠΙ- 
ιρφ οΐ μίν άλλοι θ^νάτφ δκχόπησαν, Βορίσης βΙ 
χαΐ Τω μα/ 6ς οΐ τούτου υΙοΙ ε^ς τήν ^λιν βΰσαχθέν• ΙηΙίιηο οαβίΓ&Ιυβ. ΙΙΟΓίαο Τζίιηΐβοα βχ υΓίιβ ρΓοΓα- η τες, ώς έν τοΙς έμπροσθεν ειρηται, Εμκνον ίν αύτ|ί, 
^Βτηηί βΐ ίο ΒαΙ^&ΓίαΐΏ οοηΙβηάβΓοηΙ. Αο Βοη'ββη ό μίνμά γιστρος παρά του βασιλέως τιμηΜς Ίωάν- Ιΐιί<ΐ6πι ΙΙοιηβηο Η&1)ί1υ ίηάυΐυιη, άυιη ρεπ βίΐν&ιη 
ςυΑΠκίΑΐη ΐΓαηβίΙ, ΒυΙ^&Γυβ ςυίάαιη Εοιη&ηύηι ββββ 
Γ&Ιυβ ίηΙβΓίβείΙ. Ηοίηαηυθ ίηεοΐυιηίβ ΐΏπηδϋ, βΐ &1ί• 
ςυληΐο ροβΐ ίη υρίεαι Γβάΐίΐ, υΐ βυο Ιοοο άίεβΙοΓ. 
Ι)β ηυαΙυοΓ ΑυΙεπι ί8ΐί8 ίΓ&ΐΓίύυβ ϋ&νίοΐυβ ςυίί)βτη 
βίΑΐίίη οΙ}ίίΙ, Μθ8β8 αυΐθχη 8εΓΓ&8 ορρυςοαηβ &αχο 
α ιηϋΓΟ ίεΐυβ ρβΓΪίΙ. Α&Γοοβιη Ηοιη&ηί8 Γ6ΐ>υ8, υΐ 
ίβΓ6ΐ>&ΙυΓ, ΓανοηίθΐΏ Γγ&16γ $&ιηυ6]υ8 ουτη 8θΙ)θ1β ίη- 
ΙερΓοεΙΙ, βοΐο Β1α(1θ8ΐΙι1αΙ>ο, ςυί βΐίαιη ^01^ηηθ8 
υβυρρ&ΙυΓ, ΟΙίο 6308 βΓβρΙο α ΙΙαάοπ)6Γθ δ&ιηαβΗ 
ηΐίο, ςυβιη βΐ Βοαι&ηυαι νοοαηΐ. Ι8 8&Εηοθ1υ8 Ιιοιηο 
1)θ11ίοο8υθ &ο ςαίθΐίβ ίιηριιϋθη8, ηαοΐαβ 1ίθ6η1ί8ΐη 
Ηοιη8ηί8 6ΧθΓεϋί5υ8 1)θ11ο &(]ν6Γθα8 ΟπΓυιη οοοα- 
ραΐίβ, 436 ΙοΙυιη ΟεοίάβαΙβιη ίηουΓ8ίοηίΙ>υβ νβχα- νου ό δ^ Τωμανδς έχτμηθβ^ζ ^ά παι^ου^ μόριχ 
παρά του παρακοιμωμένου πρότβρον Ί««ή^. Κοά 
ϊ-κεϊ συνέβη τον βασιλέα Ίωάννην άίΓοΟοΝεΙι,^Ι• 
θεν άποδιδράσκουσι, και τήν Βουλγβερίαν ^Ηιιι 
ήπείγοντο. Και & μΙν Βορίσης τόξφ βληΟ&Ις έν τ^ 
διιέναι κατά τίνα λόχμην παρά τίνος Βουλγάρου νο- 
μ{σαντος αυτόν 'ΡωμαΤον εΤναι (ένεδέδιττο γαρ στο- 
λήν ΦωμαΥκήν) άπόλλυται, Τωμαν^ς $^ διασώζεται, 
χα2 ΧΡ^νψ ΰστερον Ιπάνεισι πάλιν εΙς τήν βασιλβα, 
ώς έν τφ Ιδίψ τόπφ λελέξεται. Τούτων Μ των τεσ- 
σάρων αδελφών Δαβίδ μ^ν εύΟυς άπεβ(€υ ανακριβείς 
μέσον Καστοριάς χαΐ Πρέσπας καΐ τάς λιγομένας 
Καλάς δρυς παρά τίνων Βλάχων ^διτων, Μωξϊσης 
δΐ τάς Σέ^^ας πολ'.ορκών λ(θφ άπό τονί τείχους νίΐ, ηοη Τ1ΐΓ&οΙ&π] ιηοάο βΐ Μαοεάοηί&ιη αο Τΐιββ- ^ βληΟεις έτελεύτησε * κα^ τον Ααρών ^ τά Τ••• 

μαίων, ώς λέγεται, φρονουντα ή τήν αρχήν ιΐς 
έαυτον σφετεριζόμενον άνεΐλεν 6 αδελφός Σ«|ων^1 
παγγενεί, κατά τήν ιδ* του Ιουλίου μηνός, Ιβ τ^ 
τοποθεσ(^ της 'Ραμετανίτζας, [Ρ. 695] μ^νου Βλα- 
δοσθλάβου του καΐ Ιωάννου διασωθέντος, του υΐεΰ 
αύτοΰ, παρά *Ραδομηρου του κα{ *Ρωμανου, τοο 
υΙου του Σαμουι^λ. ΚαΙ καθίσταται μ^ναρχος Βουλ- 
γαρίας άπάσης ό Σαμουήλ. 0(>τος πολεμικός £νΟρΜ- 
πος ών κα) μηδέποτε ε!δώς ήρεμεΤν, τών 'ΡωμαΥχΜν 
στρατευμάτων ταΤς προς τον Σκληρόν μάχαις ασχο- 
λουμένων αδείας τυχών κατέδραμε πασαν τήν Έσπέ- 8α1οηίθ(Β ρΓορίηςυα, 86(1 ΤΙιβββ&Ιί&ίη ςαοςαβ, βρβ- 
οί&αι 6ΐ Ρθίοροαηββυηα. Αο ιηοΐΐα ορρϋ ο&βίρΠβ, 
ςαοΓοσι ρΓΰοίρυιιιη 1•αη88α. υυ^υ8 ίηεο1&8 οααι 
1οϋ8 Γ8αι11ϋ8 ίη ίηΐίιη&αι ΐΓ8η8ΐα1ίί ΒυΙ^&π&ΓΠ βΐ 
βυοΓΟΠΐ ΐΏίΙϋυπι ΐ8ΐ)Όΐί8 ίη8θπρ8ϋ, εοΓοπιςαε ορβΓα 
οοηίΓΑ Βθ[η&ηο8 υ8υ8 ββΐ. ΑνβχίΙ βΐί&αι Γ6ΐίςυί&8 
ΒΑηοϋ ΛοΙιίΙΙβί, ςυί 8β€ΐβίη Ι^ηήδΒ» ΐ6ηυ6Γ8ΐ ίηηρβ- 
ΓΐηΙο ΟοηβΙ&ηΙίηο Μα^ηο, εΐ ιη&]θΓί 8ίιηυ1 βί ρπιηο 
βγηοάο &(1Γυ6Γ&1 ουιη Ββ^ίηο θοορ6ΐβη8ί βΐ ϋίοάοΓο 

ΤΓί60βη8ί, 688^06 ΡΓβ8ρ(Β, ϋ1)ί Γ6^ί8ΙΙ1 1ΐ8ΐ)β1)α| 
81180), (]βρο8υίΙ. ραν, ου μ^νον θρ^κην καΐ Μακεδονίαν καΐ τά τξ θεσσαλονίκτ[ϊ πρ6σχωρα, άλλα καΐ θετταλίαν χαΐ 
Ελλάδα καΐ ϋελοπ^ννησον * και πολλά φρούρια παρεστήσατο, ών ήν τό κορυφαΐον ή Λάρισσα, ή[ς το^ 
εποίκους μιτφχ'.σεν εΙς τά τής Βουλγαρίας ένδίτερα ιτανεστίους, κα'. τοΤς καταλ^^γοις τών έαυτοΰ χατΟ" 
τάξας στρατιωτών συμμαχοις έχρζτο κατά 'Ρωμαίων. Μετήγαγε δέ και τό λείψανον του αγίου *Λχιλ• 
λείου, έπισκ(ίπου Ααρίσσης χρηματίσαντος ϊπ\ Κωνσταντίνου του Μεγάλου κάν τή μεγάλη καΐ ηρώτ^ 
συνόδφ πχρίντος συν 'Ρηγίνψ Σκοπέλων και Διοδώρφ Τρίκκης, χαΐ είς Πρέσπαν άπέθετο, ίνθα ήσα^ 
αύτφ τά βασίλεια. 

ΡΓοίηάθ Β&βϋίυΐ ίιηρθΓ8ΐθΓ, οΐ ρηΐηοαΐ Βοή ηβ- ]) Άμύνασθαι δΐ τούτον 6 βασιλεύς τών εΙργασμέν«#ν 
ΙΙοΙίοβββχρΒάίίΙ,υΙοίβοί 88010611 Π)8ΐ6Ωεί8 οορίεηβ, γλιχ((μενος, έπείπερ άπετινάζατο τάς περί του Σκλη- εοΠβοϋι ΒοιηβηΙ• βχοΓοίΙίΙ)θ8, ίη Βαΐ98Γί8Πΐ ίρ86 
4οο6?ο •ΐ8ΐυίΙ, 06 οοηΐΕουηίθ8ΐ8 (ΐοΐάεαι γθ εοπι 
Βμ^ι ΡΙιοεβ, ιο)ιοΐ8ηιπι 6ϋ8ηιηυσι (1οπΐ68Ηοο, οΙ 
Ν>Η(ΐιι1• οΗοοΜίΙιυ• ι!οο11>θ8. Ει^ο ρερ Βΐιοάορ» 
Μ Καιο ϋαιαίηΐ Γβ^ίοαββ ρΓ0ρ1η<ΐ088 Βο1β&Η8η ρου φροντίδας, τάς Ύωμαΐκάς δθροίσας δυνάμβις 
αύτ^ς δι' έαυτου εισβολήν έν Βουλγαρία έδ^κει ποιι|• 
σασθαι, Βάρδαν τ^ν Φωκάν Ιτι τών σχολών δομ(- 
στικον 6'ντα καΐ τους λοιπούς Ιψους δυνάστας μη(' 
άξιώσας λ^γου• ΒΙσερχόμενος δΐ έν Βουλγαρία {ι 169 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 170 •ίης ιτβρ« ηί 'Ροδ^ιη^ χαΐ τψ ποταμψ "Εβρψ, τόν Α. ίηβΓβββαβ, ιηα^ίβίΓϋΐη Ι,βοηβιη ΜβΠβββηαιη β ΙβΓ^ο μάγιστρο/ Λέοντα τον Μελισσηνλν κατόπιν εια«, 

τάς δυνχωρία^ φυλάττιιν «ροστάξας, αύτδς δε τά 

μ«ταξυ Τριβδίτζης, ^τις πάλαι Σαρδική έπων4μαστο, 

στ«νά διελ6ών καΐ τάς λίχμας, και ϊν τινι τ6πφ 

Στωπωνίφ λβγομένφ γ&ν<${Λ«νος, ΙΟετο χάρακα, ΙκιΤσέ 

τ» διινο&Ιτο «ώς &ν έκιχ&ιρι!σ)[^ ηί πολιορκ•^ "εης 

Σαρδικης. Όκού&το δΐ και ό Σαμουήλ τάς κορυφάς 

τΐ0ν κύκλωΟεν ορέων κατέχων (πρ6ς φανεράν γάρ 

βυμπλοκήν και άγχέμαχον έδειλία) καΐ πάντοθιν 

ένεδρεύων, ει πως δυνηΟείη βλάψαι τους εναντίους. 

Έν φ δι ταύτα έγίνετο και τοιούτος ήν τψ βασιλεϊ 6 

σχοιτ^ς, ΣτΙφανος 6 δομέστικος των σχολών της 

Δύσεως, &ν διά τ6 βραχύ της ηλικίας Κοντοστέφα- 

νον (44) Ιπων^μαζον, απεχθέστατος ων Αέοντι τψ 
«- > - # _♦- ^>_ \^Λ^Λ,^^ —Τ. ΓβΗςιιϋ, ςυί ηη^βϋ&β βυβίοίΙίΓβΙ : ίρβο Γ8υοίΙ)η8 
6ΐ 8ΐΊνί8 ςυ% βυηΐ αά ΤηαάίΙζαιη (οΠιη 1)»ο δλΗίοΑ 
€ΐίο6ΐ)&1υΓ) ρβΓβ^Γ&ϋβ, ία Ιοοο οαί βίοροηίο ηοκηβη» 
οαβίΓΑ ροηίΐ, ίΙ)ί(ΐυβ άβ ορρυ^ηαη(1& 8εΓ(]ίθΑ οο^1«• 
ϋοηβθ ίηβΐϋυίΐ. ΑυάίβϋαΙυΓβΙΙαπι 487 β&πιυβίϋΐη 
ΕποηΙββ ςϋί οίΓοαιη]αοβηΙ ΙβηβΓ•», λΙι βροΓίο ρΓβΗο 
πιβία &1)Ιΐ0ΓΓ6ηΙβη[ΐ, βΐ υικίίςυβ ίηβίάί&β Ιιοβϋβ Ια- 
άβηάι ο&υβΗ Ιβικίβοίβηι. Ουιη Ιιίβ ίηίβηΐυβ ββΐ ίιη- 
ρβΓβΙΟΓ, 81βρΐ3Βηϋ8 θοΙιοΙ&ΓυιηοοβίάθηΙ&ΙιυΐΏ άοΏθ- 
θϋεαδ, ςυβπι οΐ) 8ΐ&1υΓ2Βΐιυιηί1ίΙ&ΐ6ΐη Οοηίοδί^ρΐιβ- 
ηοιη &ρρβ11α1)αηΙ, Ι^βοη! Μΰΐίδϋβηο ίαίιηΙοί88ίιηυ89 
οοοίθ 8θ ^^Iη Ιηίβηϋβοΐβ ιπιρβΓβΙοΓβω &(]ί(, ΙιογΙα- 
1υΓ(]υ6 υΐ, οΐΏηίΒυβ ΓβΙ)υ8 ρο9ΐΙ]&1)ϋί8, ιηοϋ8 ΟΑβΙηβ 
ΟροΠη ΓβθϋΓΓ8ΐ:ΜβΗ88θηαπ[ΐβηΐιηίηΙ)ί8ΐΓβ Ιιηρθπο, Μελισσηνφ πρόσεισι νυκτός ί(δη καταλαβούσης τψ ^, 6ΐ &ά ογΙ)6ΙΏ 8υΐΏΧΏα οβίοηΐ&ίβ ρΓοΩοίβοί. Βοο 8βΓ- 
βασιλεΤ, καΐ άναζευγνύειν ώς τάχιστα παρεκάλει, τά οηοηβ οοαίιιρϋ&ΐυβ ίιηρβΓ&ΐΟΓ 8ΐβϋπι ο&81γ& ιηονθη 

άλλα λογιζ<5μενον δεύτερα, και τήν βασιλίδα κατά- "'»-«♦ ^^ βοη™.,.!.,- ;«.^ :* — ι,.-χ: — ^.._.-_ 

λαβείν, ώς του Μελισσηνοΰ έποφθ^λμιώντος τζ βασι- 
λεί^^ κάκεϊσε άπιύντος άρτι συν τάχει πολλψ. ΈΟρόη- 
σεν ό λύγος τ6ν βασιλέα, και άναζυγήν ευθέως έκή- 
ρυξεν, Ό δΐ Σαμουήλ τήν άσύντακτον άναχώρησιν 
φυγήν, ώς εικός, είναι, Οποτοπάσας, έπεισπεσων άθρύ- 
ως μετ' αλαλαγμού και βοής τους τε 'Ρωμαίους κατ- 
έπληξε και φυγείν ήνάγκασε, καΐ τό στρατύπεδον 
κατέσχε, καΐ της αποσκευής άπάσης έγένετο κύριος 
ΚΛΪ αυτής της βασι) ικής σκηνής καΐ των βασιλικών 
παρασήμωνι Μύλις δΐ ό βασιλεύς τά στενά διελθών 
εΙς Φιλιππούπολιν διασώζεται- [Ρ. 696] έν { γενύ- 
μενος, και τ&ν Μελισσην&ν άμετακίνητον εύρων και 
τήν έμπιστευθεΐσαν αυτψ φυλακήν επιμελώς τη- 3υ56ΐ. ΑΙ β8πιυθΙυ8 ίηβοιηροβϋυιη 1]08ΐίυτη άί80β8- 
8ϋπι ρΐΌ Γυ^'β, υΐ ραπ βΓαΙ, 1)βΙ)βη8 8ϋ1}ίΙο ία β08 
ουπι οΙαωοΓθ 8ο βίΓβρίΙα ϊγγοιΙ, ΙβΓΠίοβςοθ ία Γα- 
^αιη 00031011, ο&8ΐΓί8 θΟΓυιη ροϋΙοΓ βΐ ίαιρβοΙΙαιβη- 
119 οπιηϋ)ΐΐ8 ίρ8ί8ςυβ&(ΐ6ο ίσιρβΓλΙΟΓϋδ ία5ί^αίΚ)α8. 
ΙηοροΓβΙοΓ ουπι «βΓβ ρΡΓ Γβυοββ ΡΙϊίΙίρροροΙΙχη ρβΓ- 
νβαί886ΐ, ίανβηΐΓβΙςυβ ΜβΠδδβαυπι ία 8υ& 8ΐ8ΐίοηθ 
πιΟΓΑπΙβο), άίΠ^βαΙβΓ 8ίΙ)ί άβιηααά&Ι&α) οΙ>ίΓθ ου8ΐο- 
άίαπι, 6χρΓθ1)Γ&1 ιηβοό&οίυΓη €οο1θ8(θρΙ]8αο, ςαοά 
Ιααϋ ππλΗ οαυ^β ίυί88βΙ. Εαπιςαβ αοα ίοΓβαΙβαι 
ρΐαείάβ οΙ)3υΓς&Ιίοη6α),80(1 ΓβΓοοϋβΓ Γβ8ροα8&α1βηι 
βΐ οοηΐβαάϋαΐυαι &θ γοοΙθ 488 οοα8υ1υί88β, ίπιρα- 
άθτιΐί ΗοπιΊηίδ ρβΙυΙ&ηϋ& ίΓη1αίυ8 8θ1ΐο άβ8ίΗβα• 
οπηίΙ)ϋ8 80 ΐ3αΓΐ3α 8ΓηρίΙ βί ία ΙοιτΑτη ρΓ08ί6Γαί1. ρουντα, τψ Κοντοστεφάνψ έλοιδορεΐτο ώς ψευσαμένψ καΐ παραιτίψ γεγον(^τι τοσούτου καχοΰ. Ούτος δΐ μη ένεγ- 
χων πράως τήν έπιτίμησιν, αλλ* £τι μάλλον τραχυνύμενος χαί δίκαια συμβουλιύσαι ισχυριζόμενος, ήνάγχασε 
τ^ βασιλέα διά τήν άναίσχυντον Ιταμύτητα άναπηδήσαί τε του Ορ<5νου, χαι των τριχών ούτοΰ καί της γενειάδος 
λαβ^μενον χατασπάσαι εΙς γήν. 

Ίνδικτιώνος βΙ ιτ*, Ετους ,ς^Ι^δ', 'Οκτωβρίψ αηνί Ο 
έγένετο χλύνος μέγας, και κατέπεσον οικίαι πολλαι χαΐ ναοί χαΙ μέρος της σφαίρβς (45) της του θ£ου 
Μεγάλης 'Βκχλησίας* δπερ πάλιν & βασιλεύς φιλο- 
τίμως έπηνωρθώσατο, δαπανήσας εις μύνας τάς μη- 
χανάς της άνύδοο, δι' ων οΐ τεχνΐται Ιστάμενοι καΐ 
τάς δλας αναγόμενος δεχύμενοι ψκοδύμουν τ6 πεπτω- 
χ&ς, χρυσ(ου χιντηνάρια δέκα. 

01 δΐ των 'Ρωμαίων μεγιστάνες μηνιώντες τψ 
βοΜίλεΤ, 6 μλν Φωχας Βάρδας ναί τίνες συν αύτψ 
Ι&τιπερ <1ς Βουλγαρίαν έκστρατεύσας 6περεΐδεν 
αύτο^, μηδ' έν Καρ6ς λογισάμενος μοίρ^ (46), 
ίλλοι δλ «αΙ £λλοι δι' άλλους προπηλακισμούς τε και 
ΐΜφοιν(ας, 6 δΐ μάγιστρος Ευστάθιος 6 ΜαλεΤνος 
διά τ^ άτ{μΐικ άπό της είρημένης εκστρατείας άπο- 
ιημφθήναι, συναΟροισΟέντες έν τψ Χαρσιανψ κατά ^υβΐί 15, ίη(1ίοΙίοα6 15, Β&Γά&πι ΡΙιοο&ιη ία)ρβΓ8ΐο• 
τέν οΰίον του ^ηθέντος Μαλεΐνου, ιε' του Αυγούστου γθιώ ά68ί^η8α1 (]ί8(1βιη&(6ςυβ 6( 8ΐϋ3 ίηαρβπί 1α8ί^- 
μην^9 της ιε' Ινδικτιώνος, Βάρδαν τον Φωχάν άνεΤ- αίΙ)υ8 θχοΓα&αΙ. δίιηυΐ αυηΙίαύαΙυΓ ΟυΓυιη θ δγήα 

ΧΥΙ,ΑΝΒΚΙ ΕΤ 00ΑΗ1 ΝΟΤ^Ε. ΙαίϋοΙίοαθ 15, βαοο ιηυοίΐί 6494, πιβ08β Οοίο1)Γί, 
16ΓΓ& νοΙιοηιβηΙβΓ οοηου88α ιηυΚφ (1οαιυ8 λίςηο 

ΐ6Πΐρΐ8 ΟΟΓΓυβΓυαΙ 6ΐραΓ8 βρΙΐΦΓ» Μ8β08Β Οβί ββάίβ. 

Οα&π) ίπιρβΓ8ΐθΓ ιη8§ηίΩοβ ΓβίβοίΙ, ίπιρ608ί8 ΐα80- 
Ι&δ π]8οΙ)ίη&8 (]ΐιί1)υ8 Γ8ΐ)π ία8ΐ3ΐ6αΐ68 ΐΏ&Ιβήιαη 
8αΓ8υοι αΙΐΓ&οΙαηι θχοίρί6ΐ)8αΙβΙορ6η &ά1ιίΙ)6ΐ)&αΙ, 
06αΙθα8Γϋ8 &υη άβοβιη. 

ΙαΙθπαι ΙΙοιη8αί ίαιροπΐ ρΓ006Γ68 ΐηροΓαΙοΗ 
800060860168, Ρ1ιοο88 ΒαΓ(1&8 6ΐ ςαί(]8πι ουαι ίρ80, 
ςαοά Βΐ]1^8ηο8ο:ι ία8ΐί1υβη8 βχρβίίίϋοαθοι 1ρ808 
βρΓονΙβδβΙ αυΐίοςυβ ουπιβρο ΙΐΒΪ)υί886ΐ, &Ιϋ &1ί&8 
οΙ) οοα(υιη6ΐίΒ8, Εα8ΐ&11ιίυ8 ΐΏ8^8ΐ6Γ ΜΒίβίοαβ, 
ςαοά ίκαοΐΏίοίθ8θ & άίοΐα βζρβάίϋοαβ ΓυβπιΙ άίοίΐΐβ- 
808, 01)8Γ8ί8ηί ία όοπιο Μ8ΐ6ίαί οοθυο1β8 άίβ Αυ- (44) Κοιντ^ς βηίηι θΓΦθί8 ραΓνητη, τηοάχοητη^ δΓ€» 
» ώαηίβοΑί. 6θΑΒ. 
45]ΐνιϊΐίι. 6θΑΐ. 

,46) Ιη ηιατιμαθ 68ΐ 688θ Ιιοο ρΓονβΓΜυαι. 81ο 
ιαΪΜΐ 4ο Α^Μηοπιαοαβ αρυά ΗοαιΟΓϋπα Αοΐιϋΐββ, 

ΡΑηοι. 6λ• ΟΧΧΙΙ. ί Τίω δέ μιν έν καρ^ς α^ση. 01)1 ςαίοΙβια έγκαρύς Ιβ- 
σΐίοΐ 6φέν. 86(1 ν&π&8 θ^υ8 άίοίβηί 6χρο8ΐ11οαβ8 
αυο 8£ΓβΓΓ6 αοα ΙίΙβΙ, ουιη ρο88ΐαΙ βχ 8θ1ιο11&8ΐ& θΐ 
Ευ8ΐ&11ιίο 80 αΐϋβ Γβροΐΐ. Χυι.. β 171 βΕΟΚαΐΙ ΟΒΟΗΕΝΙ 171 ΑάνβηίβΓβ. Ι8 θηΐιη α 01ΐ08Γ06, υϋ βζροβυίιηαβ, 1η χ πον βασιλέα, διάδημα τβ «κριΒέντκ αύτφ χαΐ τλ ο&]Χ6Γ6ΐη οοοαραοΐαβ Β&1>γ1οη6 ίη οαβίοάία νΐχθΓ&Ι, 

οιηηί 0ΟΓ& βοΓροΗβ άββίϋαΐαβ, β&Γ06η•ςυβ ίηοοιη- 

ζηοάίβ θ1 ΟΌβΙοάυιη οοηΐϋΐηβΐϋβ άίνβχ&ίυβ. δυΙ)ί(ο 

βί «(ΓαΙθΗ ΓοΓίαηα ρΐΌρίϋα, ίρβαηαςαβ ουπι βηΐβ 

ο&ΓΟβΓθ οάαχϋ. Οαο &α1βιη ιηοάο νίοουϋι 4Μ 

1ϋ)βΓ&Ια8 ίη Εοαι&η&β• ρΓονίηοί&β ίηοοίυοιίβ ρβΓνβ- 

υοΓϋ, 3&ηι ηυηο η&ΓΓΑΐ>ίπ]υ8• 

έ{α(φνηζ δ' έπέλαμψιν αυτφ τύχη Λαμπρά, χαΐ της φυλακής έχβάλλκται συν τοις άμφ' οτύτ^ν ^ηρΜ^ 

(ΧΙψ 81 τρόπψ των δισμών ήλκυΟερώθη, χαΐ ό'πως &1ς τά Τωμαίων Ι;θη δικσώθη χαΐ έιιαν{}λθιν, ΰικεινι Αέ(»νΙ 

λόγος. λοιπά της βασιλκ(ας γνωρίσμοττα. Τούτου βλ άνχγ»- 
ρβυ8έντος ήγγέλλιτο χαΐ 6 Σκληρά ^χιβιν έιτ^ Ζ^ 
ρ(ας. ΚαθιιρχθεΙς γάρ, ώς •?«ομ•ν, «ηρ^ του Χ•• 
σρ6θΜ μιτά των ιηρΐ αύτ^ Ιν Ββίβυλ&νι ΙμΜ 
τηρούμενος έν τη φρουρά, πάσης έπιμ^λ^ίατ Ιση- 
ρη μένος χαι τ^ έχ τής χα9ε(ρξ<ως χβοςονχΐφ χι2 
ταΤς των φυλαττόντων τκβφοινίαις τ«τρυ^*»μένοο ΡθΓθίοα ςβηβ Γ6(ζηο & 8&Γ&6θηί8 βχαΐα ηαηςυαιη 
ηοη ϋβ ΐΓ&806ΐ)&ΐυΓ, Ιαοίΐβςοθ οο^Ί&1)8ΐ β1 οοο&8ίο- 
ηβηι άί8ρίοί6ΐ)&1 θο8 ά6]ίοί6η<1ί ανϋαιηςυβ ροίβηΐί&ιη 
ΓβευρβΓ&ηάί. ΕγαΙ ίηΙβΓ 608 ςηίιίααι θΙΪΓρβ ηοΙ)ΐΓΐ8- 
8ΐιη& ΟΓίαβ Ιη&Γ^υβ» βΙ θ1θ(]ηβηϋΑ βί 1>θ11ίοα γθ ο1&- Τ& των Περσών γένος τήν αρχήν τΙ}ς ββνιλείις 
άφαφεθίν 6π6 των Σαρακηνών ΛμΧ μ^η ένεκίαι 
τούτοις χαΐ ένεδομύχει, χα2 χαιρ6ν έζήται τλΧ ρΐ)- 
χανήν 6'πως τους τό χράτος Ιχοντας χατασιτάσ|| η! 
την πάτριον πάλιν άναλαβ|) άρχι]ν* ^ν Μ τις έι Γυ8 αίςυβ 8ΐΓβηυη8. Ιβ 0ΐ308Γ0βη ββηϋθπβ άίββο* Β αύτοις άνήρ Ιξ ευγενούς σειράς χαταγ^μβνος. Ίναρ• ΙαΙβ Αίςυβ ίηβρίθ ιιηρβηοπιςβΓβΓβ, ]&αι ηυηβ ςυβθ 
β]\λώϊ ά\η ορροΓίυηίΙ&Ιβαι ΡβΓβίβ &(ΐ688θ Γ&ΐυβ, 
ηηίν6Γ8&ιη ΑοΙίΦτηβηίιΙαΓυηι^βηΙειηκ] άβΓβοΙίοηβιη 
& δ&Γ&06ηί8 οοοοϋ&Ι, ΤυΓΟ&Γϋίηςυθ οπβηΙ&Ηυο) αά 
γί]^ηϋ πιΐΐΐία χη6Γ66άβεοη(1υεθη8,Γ68δεΐΓ&06ηοΓυιη 
εις^ΙΙ αίςοβ ΓβΗ, βί ηυοβ οβρίββθΐ, βοβ ιώογΙθ ηιυΐι&ηβ, 
αο ηβ ρυβηβ ςαίάοιη ρ&Γ06η8. Οαιη Ιιοο ΟΙιοβΓΟββ 
8θρθ ίρ80, βαρβ ρβΓ (Ιαοββ βαοβ ρρ^ΐίαΐαβ δβπιρθΓ 
8αοου1)τιίΙ. ΟββρβΓ&ία ^&Iη γ6, &ο ροΓΓΟ βθηΐίβηβ βο 
βπηα οοηΐΓ&ΡθΓβαβ Γθγγθ ηοη ροβββ^ ευιη 8£ρθ εοη- 
0181 ίρβίυβ 6Χ6ΓθίΙϋ8 ]αιη ηο ηοηιοη ςυίοΐβιη ΡβΓβα- 
Γηιη αυάίΓο 8υ8ϋηβΓβοΙ, Εοιη&ηοΓυιτι, ςυο8 οαρίίνοβ 
άθΙίηθΙ)&(/Γ600Γ(1&(υΓ. δυΙ)ϋςυθ βί ρρυάβηΙβΓ αάιηο• 
ΑυΐΏ ΓαΙίοοίηαη, ηίβΐ δοΙοΓϋβ ϋΐηδίπυπι υηυβ θδββΐ γος τουνομα, λέγειν τε δεινός χαΐ &λλοκ «ολεμιχϊς 
χαΐ δραστιζριος &νΟρωπος. Ούτος τ^ βασιλΙα Χο- 
σρόην χατανοήσας άνειμένως χα{ ^ύλ•κ φχοντα, 
χα) νυν παρεΐναι 9ν έζιζτουν οΐ Ώίρα^ί Μηρίν οΙη• 
6ε 1 ς, άνασείει τε τ4 γένος τών 'Λχακμηιδ&ν άην 
χαι άπόστασιν χινεΐ χατά τών ΣαραχηνΑ*. ΙΙ^λ» 
βόμενος δΐ χαι μισ6οφοριχ6ν άπ& ταιν Ιφιη *Ιν!ι^ 
χων (47) όμφΐ τάς εΓχοσι χιλιάδας έδ^ου χβΐ »η• 
έτρεχε τά Σαραχηνών, [Ρ. 697] £ρδην άναιρών τΛς 
&λισχομένους χαΐ μηδΐ παίδων ^αιδ^μινος. ^ρ^ 
τούτον 6 Χοσρόης πολλάχις χα) ίιά τ»ν οΙχεΙίΜ 
στρατηγών χαι αυτός δι' Ιαυτοΰ άντιιτε ι ρατα ξ έμι» 
νος έν πάσαις ταΤς μάχαις ήττήθη. 'Αιτογνονς ο(ν 
λοιπόν χαι ε!δώς μή ων Ιχανός δπλα άπ^ τοΟίε χητη* ΕΟ 8αοιιηοΓυΐΏ νίΓΟΓαοι βΐ Αηίιηί εοΓροπβςυβ Γογ- (]| ^ι χβιτά Περσών, τών αύτου στρατευμάτων «ολλέ• Ιϋυάίοθ ρΓΦ8ΐ&η8, ηηοςυβαι ουπι ρΓοΓβοΙο οοηΐΓ& 
άοαιίηυπι δουιη ίηδυΓΓβοίυΓααι, 440 βοηςυβ ίη 
1&ηΙ&8 &ηςιΐ8ΐί&8 οοπιρϋΙβυΓυπι, ηβςυβ άθίηάθ βχ- 
βηΐί θΐ ίηίθϋοθΐη ΙοΙβΓ&ηϋ νίΐ&ιη ΙοΙ ίαηίοδςυβ νίΓΟδ 
ϊιηρβΓ&ΙΟΓίυιη ΙιοηοΓθπι Ιι&ϋίΙυΓΟδ Γυί886. Εγ^ο γο 
ουαι βηο ββη&ΐυ οοιηιηυηίο&Ια Ουταο) βί οοτηϋβδ 
6]υ8 β ϋ&Γ06Γ6 βάαοΗ οαιηίςυβ ουτα ΓβΩοίΙ,Ι&ηάβαι- 
ςυβ &1> θοροϋΐυΐ δίΐΐί ίηΡοΓδίδ (ΐ6ΐ>6Π&ηάί8 ορβΓααι 
ηανοΐ. δίιηυΙ&ηΙβΓ ίοίϋο Ουπαδ ίά Γβουβ&νίΙ, ο&η- 
8&1υ8 νίΓΟβ ίαηΐο ΐ6ΠΐροΓ6 ίη οιΐ8ΐθ(ϋ& άβίβηίοδ 
ο&ΓΟβηδςαο «Γυιηηίδ &ϋηΐ08 ηοη ρο88θ απηια ΓβΓΓθ. 
61)08Γ068 βυίθοι οααςίδ ηιας^ίδςυβ ίη8ΐ&5α(, Οα^Ια- 
1)αΙςυθ υ( ρβουηί&αιίηηυαιβΓ&αιβΙ βχβΓοίΙυδ ηυιπβ- 
Γ08ί88ίπΐ08 βρίβηάίίΐβςηβ ίη8ΐΓηε{08 αοείρβΓβΙ βί χις χαταχοπέντων χα^ μηδ' ^νομα στεγ^ντι^ν άχοοΜΐ 
Περσών, ε!ς Ιννοιαν Ιρχεται τών έν τ^ φρονρ$ 'Ρ»- 
μαίων, έπιλογισάμενος λ (αν, έμ<ρρ^να>< ώς αΐ ρ;^ τΐ| 
τών επισήμων ήν χαΐ εμφανών ό ΐίαΟ«ιργμένο< νί 
χατά ψυχήν χαι σώμα γενναίως ίχΐβΐν, ο6κ λν τ•• 
οΙχε(ου δεσπ^του χατεξανέστη χαΐ ές χ6^ Μαγκ^ 
σηνι{λασε τούτον, χαι μετά ταύτα φνγάς χαι ^ 
διαντλών άτυχη 6πό τοσούτων χαΐ τηλιχούτΜν «ι 
βασιλεύς ανυμνείται. Κοινολογησάμενο< μβτά τ^ 
Ιαυτου γερουσίας έχβάλλει τε τόν ίΜρα τοντον »Ι 
τους συν αύτφ της φυλαχης χαΐ πάσης ΙκιμΜ^ί 
χαταξιοΐ, χαΐ τελευταΤον τήν περί του πολέμοο 
φέρει άξίωσιν. θρυπτομένου δΐ χατ' ^ρχ4( 
Σχληρου, χαΐ μετ' ειρωνείας πώς &ν δι>νΐ)ΜηλΙ< ])6ΐ1ΐΐΐΏ ίη Ρβΐ'βΕδ^βΓθΓοΙ, ηβι^ϋβ ίη^ϋΓ^βΓϋ^η ιηθίηί- -> γοντος δ'πλα χινησαι δνδρες έν τοσούτ(ρ χαιρ^ ιβ|• ηί88θ( βΐ 0&Γ0θη8 ωοΙββΙίαΓυαι, ςυαβ ίρδθ ίη ροδίβ- 
Γηιη απιρΙίββίΐΏίθ πιβπϋδ βδδβί &1)οΙίΙυΓυ8. Ταηάβηι 
6Γ^ο ΟϋΓΟδ &ηαυίΙ οί 1)6ΐ1ί αάαιίπΊδίΓαΙίοηβτη ίη 8β 
Γβοίρίΐ. Νβςυο νβΓΟ ΑΓαΙ)68 αυί 8αΓ&θ6ηοδ ααΐ αΐίοδ 
ΟΙΐϋδΓοί δΐι^άίΐοδ ρορηίοβ άϋΟθΓΟ δυδίίηβΐ, 86(1 δγ- 
ή&ο&Γυπι ηΓϋίυιη ρβΓίυδίΓ&Γί ^υι)β^ ο&ΓΟβΓβδ, βίςυί 
ίη ίίδ (1β1ίηθΐ3&ηΙυΓ οβρϋνί Ποαιαηί βάυοί βίςυβ 
ιίΓηι&Γί, Ιιοο β( ηυΐΐο αΐίο θχβΓοίΙυ 86 Γβπ) οοηίΓα 
ΡβΤ8Α8 £;θ8ΐΰΓυιη αίβρπι&ηδ. Ρ1&οαί( οοηδίΐίυιη ειργμένοι χαΐ χαταχ^ρως μετάσχοντες των Ιχ τ^ 
φρουράς χαχοπαθειών, 6 Χοσρ6ης χαΐ πάλιν ^νέ3^8^τ•^ 
χαι χρήματα λαβεΤν αυτόν Ιχέτευεν αριθμοί} ^ΙΜ•(• 
πτοντα χαι στρατεύματα πλήθει τε £πειρα χα2 λβ|λ• 
πρά ταΤς παρασχευαΐς, χαι στρατηγησαι τόν «^λ•• 
μον, χα^ μή μνησιχαχήσαι της χαθείρξεως, ε&ς Ιο• 
ναμένου χαι αύτου τοΤς μετά ταΰτα χαλοΤς χαΐ τΒΐ( 
φιλοφροσύναις έπηλυγάσαι τά προφθάσαντα χαιιΑ 
χα) τάς έχ της φυλαχής αηδίας. Πείθεται τό τβλιο• ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ ΘΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. (47) ϋηάβ ΤπΓοί ΓθάάΙΰ ΟήβηίΑΐββ βζροηϋ βηοίορ ρ. 768. Οοαβ. 173 ΗΙδΤΟΗΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. 174 ταΤον & Σχληροζ, χα) Ιχτκλένκν δπέσχλτο τό χεχε- ^ ΟΙιοβΓοί, ηιοζςαθ &ρθΓΐί οβΡββΓββ, θάαοΐί Ηοιη&αί, λιυσμένον. Στρβτιύμβτ» μ&ντοι λ«β»ΐν Αράβων ^ 
Σαρακηνών ή Ιτέρων έΟνών των τφ Χθ9ρ<$^ υποκει- 
μένων ούδ' δλως ήνέσχιτο, τές 81 φύλακας των έν 
£υρ(9 πόλεων άναζστηααι ήξίωσκ, και τους έν αύταϊς 
χρατουμ&νους 'Ρωμαίους έξαγβγεΤν κχΐ χατο•κλ(σαι, 
μβνά τούτων καΐ ούχ £λλως λέγων εΤναι ίυνοτδν 
αύτφ τ^ πρ&ς τους Πέρσας άναδέζασΟαι π^λεμον. 
Έδέξατο 6 Χοσρ^ης τλν λ6γον, καΐ αΐ φυλακαι ταχύ 
ένεφγνυντο, καΐ οΐ έν αύταΐς ήλευΟερουντο 'ΡωμαΤοι, 
καΐ συνηΟροΙσΟησαν άπλ τούτων δνδρες όμολ τρισχί- 
λιοι • ους εΙς ^αλανεΤα έκδους καΐ τον έκ της καθ- 
είρξεως ^ύιιον άποκαθάρας, έσΟήνί τε και περιβο- 
λαΤς καιναϊς άμφιάσας , καΐ έκάτυψ τήν ιτροσήκου- 
σαν καΐ αρκούσαν δοίις παντευχίαν, οδηγούς της 6Ιου λαβών Ιξεισι μετ' αυτών κατά των Ηερσών. ^ ΓβνβΓίβηάυιη 8ΪΙ)ΐ (ΙαχθΓαηΙ, βοά νί&ΐη ςαο ίη 

_ . »« • ν» . ._^ « ^' ^ " ο^.««»»»,«« Λ.,^ίί Λ'.^ΑΖ .^2 : _^^^:. :α:.^^: &1(]αβ Ιιοο ηαοάο &(! ίπα νίροΓαιη ιηίΙΗ& οο11θοί&• 
Ουο(] ϋϋΓυβ ίη 1)αΙηο& ιηίβίΐ, 80Γ(1ί1)α8ς[αθ βίβςυα- 
ΙοΓβ ίη νίποαίίβ βοηΐταοΐο 441 &1)1αϋ8 ηονίβνββίί- 
1)08 ίηάυϋ, αταιαίοβςυβυΐου^υβςοθ Γ&Ιίοοθβ ροβία- 
1&5βηΙ, (]υοΙθΓΐ1)υ8ίϋη6ή8&ά8θίϋ9, Ιιυηο βζθΓοϋυιη 
ίη ΡβΓ8Α8 (ΙυοίΙ. ϋϋί &(1ν6Γ8ί8 βί^αίβ ρυ£;ιιι ίηίΐΑ 
68ΐ, ΗοΐΏ&ηί ιιΟΓβαι ίηαρβίυαι Ιη ΡβΓβΑΑ ά&ηΐ. Οαί 
θΐ ΐ^ηυΐο &ΓΐηιιΙυΓθ £;βηθΓβ βΐ ίη8υβ1& νοββ &ο ηοα 
αηΐθ νί8&0Γ(ϋηυπ] αο ρυςηΦΓ&Ιίοηβ, ρΓΒβίρυονβΓΟ 
νίοίβηΐία ΐηουρθυβ ρβΓίβΓΓίΙί, Γϋβί θΐ &ι1 υηαιη 
οΐΏηο8 ο»8ί βυηΐ, ηβ ηυηΐίο ςαίάβαι, αΐ β&Ι ίη 
ρΓον6Γΐ>ίο, οΐϋίΐίθ ΓβΙΙοΙο. Ιρ8θ θϋαιη Ιη&Γ^υβ ίη 
ρητηα βοίβ εβοίιϋΐ. Ηοιηαηί ίη^?η1βΓΏ ρΓβά&ιη 0ΐ 
ρΙυΓΐιηο9 βςυοβ αοίβρίί η6ςα&(|(ΐΑαι λά ΟΙιοβΓΟοη 
της φωνής κχΐ τψ άγνώστψ της παρατάξεως, τό δ^ 
πλέον καΐ τχΐ ^αγδα((^ φορ^ και ^ύμχι των 'ΡωμαΙων 
καταπλαγέντες τρέπονται κατά κράτος καΐ πίπτουσι 
πανσυδι, ώς μηδ' δγγελον (τούτο δή τ4 του λύγου) 
περιλειφΟήναι της συμφοράς, [Ρ. 698] πεσύντος 
καΐ αύτοΰ Ίνάργου κατά τήν προςβολνίν. Αείαν δ' 
δτι πολλήν περιβαλύμενοι και Ίππους συχνούς ούκέΟ' 
όποστρέψαι πρό« Χοσρύην Ιγνωσαν, άλλα της ΙπΙ 6Ιιθ8Γθοη Γ6άίί886 θΐ Ιιυαι&ηίίβΓ ίυίββο οχοβρίοβ• 
Ευιη ρ&αίο ρο&( νΙΙα βχοβάβηίβαι 01ιθ8Γθί ΩΪίο 6ΐ 
8υεο699οη βυο ιη8ηά&88β υΐ ΙΙοιη&ηοβ αάΙιίΙ>ϋο 
ρΓΦδίάίο ίη ρ&Ιη&ιη (Ιβάυοαί. δίνθ Ιιοο βίνβ ίΠο 
ωοάο, ίη Ηυπι&ηοβ ςυίάβηι βηθ8 ροΓνβηίΙ Οαταβ, 
ουπιςυβ ΒαΓά&αι Ρΐιοοαηι 6886 ίαηρθΓ&ΙΟΓΟίη άοβί- 
^ο&(υπι ίηνβηΐΓβΙ, ίρ^θηυοςυβ & βαίβ ββΐ βαΐυίλίαι 
ίαιρβΓ&ΙοΓ. 'Ρωμα(ους άγούσης ^^μενοι κα'. συντύνφ χρησάμενοι ττΐ ό^οιπορί^ ελαθον διαδράντες καΐ εις τά 
σφέτερα ήθη διασωθέντες. Έτερος δΐ λύγος ^χει ώς μετά τήν . κατά Περσών νίκην έπανελθύντας έδέξατο 
φιλοφρύνως α^ους 6 Χοσρύης, καΐ έπει μετ' ύλ{γον τ6 της ζωής αυτόν έφθασε τέλος, έπέσκηψε τφ υΐφ 
καΐ &μωνύμφ χαΐ μετ' αυτόν βασιλεΐ συμμαχ{αν δούναι τοΤ; 'Ρωμα^οις υ,λΧ οικαδε πέμψαι. Καΐ & μν» 
Σκληρός ΙνΊ των είρη μένων τρύπων την 'Ρωμα(ων καταλαμβάνει γτ,ν, ευρών Βάρδαν τον Φωκαν ώ< 
βασιλέα άν«υφημούμ<νον, καΐ αυτός ομοίως παρά τών συνοντων άνευφημούμενος. 

Οϋτυί δλ τά πράγματα εύρηκώς διακείμενα διά- Ο Οααι &υίβπι ίη Ιιυηο ΓβΓυιη 8(&1υπι ίηοίάίβΒβΙ, ίη 
•ορο< ήνχβΐ ποικίλος ταις γνώμαις * εαυτόν μίν γάρ ν&Γί&8 αάηιοάυαι ρ&Γΐθ8 αηίααααι οο(;ϋ&ϋοηΐ1)υ8 άί- 
άσ8«νέστ«τον Ιχρινιν εΙς τό καΟ' εαυτόν μύνον συν• 
έχ«ιν χαΐ διακρατεΤν τήν άποστασίαν • προσχωρήσαι 
δΙ τφ Φ««κ$ ή τφ βασιλεΤ λίαν άγεννίς ψήθη καΐ 
βνοινδρον. Ιίολλά γουν γνωματεύσας μετά τών συνύν- 
τ»ν, τέλος τό μλν μύνος άνευφημεΤσθαι ώς βασιλεύς 
παράβοΑον κβΐ άλυσιτελίς διά τό αδύνατον έλογίζετο, 
ΙνΙ δΐ προσφοιτησαι τών δυναστών και τοίί έτερου 
χαταφρονήσαι χατεγίνωσκε διά τό του μέλλοντος 
&δηλον. "Εγνω οδν κατά τό δυνατόν και άμφω προσ- 
ιηήσασθαι τάς αρχάς, Ίν' έξ αποτυχίας τήν έτέραν 
Ιχ^ ^η00ν καΐ συλλήπτορα. Γράμματα μίν οΰν 
«&τός Ι^πέμπει προς τόν Φωκαν, κοινοπραγίαν 
έξαιτών καΐ τής βασιλείας διανομήν, εΐ κβταγωνί- 

σααθαι διινηΟεΤεν τόν βασιλέα. Λάθρα δΐ Τωμανόν |^ Ιβιη ουιη βο ΙιηρβΓ&ΙοΓίβ ορρησιβηάί ίιηρβπίςυβ 
τδν υΐόν εκπέμπει προς τόν βασιλέα ώς τάχα βύτο- 
μολι{σαντα, λίαν έντρεχώς λογισάμενύς τε και κρί- 
νος, V εΐ μΙν 6 Φωχας ύπερέχτ^, αυτός εΓη σωτήρ 
-βοο πΒιδός, εΐ δι επικρατέστερα τά του βασιλέως 
6πάρξ8ΐ, αυτός δι' εκείνου παραιτηθείς του κινδύ- 
νου ^υσΟ«<η. Και ό μεν. 'Ρωμανός δοκησιν φυγής 
πβρασχών βπεισι προς τόν βασιλέα • δν οΰτος φιλο- 
φρ<^ως ϊγαν δεξάμενος καΐ περιχαρώς μάγιστρύν 
τ• 8ύ6έως έτίμησε και συμβοόλψ διά παντός έν τοΤς 
ιςολέμοις Ιχρ^ίτο, ΚαΙ γα^Ρ ^ή μ«« "«ήν »*< Συρίαν 8ΐΓ&χϋ. Ν&ιη ββςυίάβιη βοΐυιη &(1 οΙ)Ιίηοη€ίυιη 44ϋ 
ίιηρβηυιη νίάβϋαΐ ηβςυ&ςυαιη 8&1ί8 1]αΙ>θΓθνίηυιη, 
βΐ νβΐ ΡΙιοοβΒ νβΐ ίπ)ρ6^&ιοΓ^86&(1^αηςβ^βίη(1^§;ηυIη 
3υ(1ίο&1)&1 βίΤβπιίη&Ιίςυο Ιιοαιίηίβ Γαοίηυ8. Ηβ άία 
αιυΐΐυαιςυθ €ΐθϋΙ)6Γ&1& ουαι 8αί8 (ΙθΟΓβνϋ, 8ί 8θ1α8 
ίιηρβηυπι 8ίΐ3ί νίηάίοβΓβΙ, βαπι οοηβΙαπι,ςαίΑίβηβΓί 
ρΓοροβίΙαπι ηυΐΐο ιηοάο ρο88β1, ηίπιίβ ΙβιηβΓ&Γίοαι 
ίηυΐίΐβιηςϋθ ΓυΓβ : Ιυπα ΓβΓυιη (1υΙ)ίο βχίΐυ αΐΐβη 8β 
θΟΓυΏ ρβηβ8 ςυο8 δυπιπια θγ&( οοη]υη§;βΓθ, ιιΙΙβΓΟ 
8ρΓ6ΐο, 6896 ρβπουΐοβυιη. ΙΐΑ(ΐυ6 8ίΙ)ί, ςυ&ηΐυχη 6^υ8 
ββή ρο836ΐ, υίΓυοιςυβ οοηοίΐίαηάηιη, υΐ &1ΐ6ΓηΐΓ0 
βυοοβββυ οαΓοηΙβ αρυά αΙΙβΓυπι Ιοουπι 1ΐϋΐ3βΓ6ΐ βί 
αυχίΠυαι. £Γ(;υ ΗΙΙθγιβ &(1 Ρ^οε&πι ηαΪΒβίβ ΒοοίθΙα- ρ&ΓΐίΙίοηοηι 86ουΓ6 ίηΪΓβ Βΐ^ηίΓιεαΙ. Οοουΐΐβ αυΐβιιι 
ΚυΐΏ&αυη) ΩΙίηιη, βίπιυΐ&ΐο βυηι ΐΓ&η8Γυ^ί88β, &ά 
ίωρβΓαΙοΓβυι πιϋΐίΐ, ο&ΐΐίάΐβδίπαο Ιιοο ιηοάϋ&Ιυβ, αΐ 
8ίνβ Ρ1ιοο&8 νΙοΐ886ΐ, ί)1ίο ίρ3β νβηίαιη ίοιροίΓ&ΓΟί, 
8ίνθ ίΐΏροΓ&ίοΓίδ Γ68 ρΓΦνα1υί88βη1,61ίί (ΙβρΓβο&Ιίοηβ 
ρβπουΙυΐΏ βνίΙ&ΓοΙ. Ηοηι&ηυ8 βΓ^ο 8ίαιυ1&Ιο ροτία- 
^ίο &ά ίπιρθΓ&ΙοΓβαι &5ίΙ, αϊ) βοςυο 1)βηί§;ηΐ88ίΕηο θΐ 
ουπι ^αυάίο αοοβρίυβ, 8ΐΑϋαι ιη&^βΙβΓϋ αά (1ί£;ηί-? 
ίαΐβοι βνβοίυβ, βρυά βυιη ίη 8υχηιηο άβίηοβρβ 1ιο^ 
ηοΓβ Γυϋ ΙιαϋίΙυβςιΐθ Ια 1)011!• οοαβϋίλτίυι• Είοιϋ^ 175 6Ε0Η0ΙΙ βΕΟΚΕΝΙ 171 ίαιρβηΙοΓ Οογο ίη 8γΗ&πι ρροΓβοΙο βοΙΗοίΙυάίηθ Α ύποχώρησιν του ΣχληροΟ των φροντίδων 6 βανιλκκ ϋ1)βηιΙϋ8, οοηι ΓβΓοχη αάιηίαίθίΓ&Ιίοηί ίιηρβηβίυβ 
8686 ά&τ6ΐ, Β68ΐ1ίυιη ου1>ίοα1&Γίυιη, 8θη1ίβη8 βιιιη 
βαα &οΙα ίιηρΓυΙ)8Γ6 6ΐ πιυ88&Γ6 &1ςαβ Ιι&αά άυΙ)ί6 
οοοΑβίοηβΐΏ Αϋςυ&ηάο η&οΐαπ) Γ&οίαυβ αίΓΟΧ οοοΙγα 
86 &α80πιχη, &ιι1& άίοαογβΓ&Ι 44β άοιηίςυβ 8υ» 86 
οοη(ίη6Γ6 ^I1886^&^. Ηυρβαιη νί(1θη8 Ιιοαιίηβιη ηοη 

ςαί6Β06Γ6, ββά 86ΙΙ)ρ6Γ Π1&18 οοηβΠίλ πιβάϋ&Γί 80 άβ 

ρη^ϋηα ροίβηϋα ΓβουρβΓ&ηάα οο^ίίαΓθ, ίο 8ΐ6ηυιη 
Γ6ΐ6£^&Γ8ΐ, αά6ΐηρΙΪ8 βϋ&ιη ρ1θη8()α6 ίαευ11&ϋ1)υ8 : 
η&ιη 8αιηρϋ1)υ8 8αρρ6άϋ&η1ί1)08 9Γ&νβ &1ίςυο(1 ηαο- 
Ηη ρθ88θ1 ίΐ&^ϋυιη. ΡΓοίηάβ Ηυ^υ8 οοηΒΪΙϋβ άβ»ί\• 
1α1υ8, ΕΐηΙοίβςαβ ορα8ΐι&ΐ3οη8ςυοΓυιη βάβί Ιβαιρο- 
Η1)ΐΐ8 άοΚ>ϋ8 86 6Γ6<ΐ6Γ6ΐ, ΥθΓβ Ιαοο ΗοΐΏ&ηυιη 

&Πΐρΐ6Χυ8 68ΐ, νΪΓϋαΐ 861608 6886 ν6Γ81ΐ1υΐη ϋΟ 8ΐΓ6- 

ηααιη βΐ 1)6ΐ1ίο& γ6 ρΓβ8ΐαχιΙί88ίηιυΐΏ• 

Β&Γά&8 ν6ΐΌ Ρ1ιοο&8 υ1)ί (16 Γ6άί1υ Οαη οο^ηονίΐ, 
1ί(ΐ6Γ&8 &ά 6υιη αιίϋϋ, Ιϊοο ίρβυοι ςυοά νο1βΙ)&1 
ΟυίΌΒ ίηΐ6Γρο8ίΙο βΐίαιη ]υΓβ]'υΓ&οάο ο£Γ6Γ6ηΐ68. 
ΡΓθαι1Η6ΐ)&1 αυΙοιη,Γβ 6ΐ &ηίχηί ββηίβηϋα οοηΓβοΙ&,86 
ΟυΓΟ Αηϋοείιϊφ, ΡΙκΒηίοίφ, ΟφΙβΒγπβ, Ρ&1%8ΐίη8β 
β1 Μ68οροΙ&ιΐιίβ ίιηρθηαιη οβββυΓυαι, &ίΙ)ί ΰροΐί 6ΐ 
Γ6ΐίςΐ2ί8 £;θηϋΙ)υ8 86Γναϋ8. 1.{Βΐυ8 αάιηοοίϋΐη Η&8 
οοηάίϋοηθ8 αβοβρίΐ ΟυτυΒ; ^υΓ^^υ^&η^Iοςυθ Ηάβιη 
β(ϋι15βη8, ίο Ο&ρρ&άοοί&ιη &ά Ρΐιοο&ιη &1)ϋΙ, υΐ 
ςαοά άθ βοείβίαΐβ οοιηροαθοά& Γβΐίςυυιη 6ΓαΙ ροΓ- 
β66Γ6ΐ. Ι8 ουιη6υιη ίο ο&βΒ&ηι ϋΐθχΐβββΐ, ίθ8ΐ^πίΙ:>υ8 
ίιηρβΓη βχυΐυαι ίο 6&8ΐ6ΐ1υιη ΤγΓορβυαι ηιΐΙΙίΐ, 
ν&ΐίάα 86ρ(υιο 6θ8ΐθ(ϋ&. Ιοάο ρ&Γΐβιη (^χβΓοϋυδ 
Ο&ΙοογΓΟ Όβίρΐιίο» ραίποίο ΐΓ&άϋ βΐ &(1 ^11Γ^Γ8ορο- 
Ιίο, ςυ» &1) &116Γ& ίΓβΙί ρ8Γΐ6 οοοΙγα Οροΐίο 8ί1αθ8(, άπαλλαγκίς χαΐ των δ(ουχήσιων άιττ^μβνος άνδριχι•- 
τκρον, έπεί Ιγνω τ6ν παραχοιμώμ^νον^; μή^^ιηοί- 
μενον τοΤς δρωμένοις, Αλλ* ύκοτονΟορύζοντα ι^ 
δεινά βράσειν, ιΐ χαιρου λάβοιτο, έλικιζ^μβνον, τον. 
τον μλν χχεάγει τή< εξουσίας χαΐ οΓχοι μέν«ιν ιιρο9• 
τάττει, [Ρ. 699] αύθ'.< δΐ μή ήρβμοΰντα ίρ»τ 
άλλ* άε^ μελετώντχ άλλ<$χοτα χαΐ την προτέ^ 
άπειληφέναι σπεύδοντα έξουσίαν 6π8ρ6ριον άνί τλ 
Στενόν τίθησιν, άφελ($μινος χαΐ τα ιελεί» της οο• 
σ(ας αυτού, ώς μή Χβχορηγημένην Ιχων ΰλην γΟ•Μΐ 
τι δρασαι των άνηχέστων * αύτ&ς δΐ ττ^ς Ιξ ο&τν 
μονωθείς τυμβοΰλήςι χαΐ φίλων δβ^μκνος χ>1 τνη^ 
γών έν ταΐς περιστάσεσι, τ^ι γνησίως τον 'Ρ«•μι• 
νόν προσεδέξατο, &νδρα είδώς έντρκχΐ) χαΐ δρχβτ^• 
Ρ ριον χα ι τα πολεμιχά Ιχανώτατον. 

Βάρδας δΐ & Φωχας ώς την του Σχληρον Ηκάνοδον 
προσαγγελθεΐσαν έπυθετο, γράμματα τ% Ιχπέ/ικει 
αυτά έχεινα δηλούντα τα έχβίνφ 7ζρ6ς χράποΐί, κλΙ 
δ'ρχοις έπιστοΰτο τάς υποσχέσεις , « ΕΙ των ι$λ«ι- 
σμένων τύχω μεν, λέγων, συ μλν £ρξεις ^ΑνηοχεΙβζ 
χαι Φοινίκης χαι Κοίλης Συρίας χαΐ ΙΙαλβιστίνης 
χαΐ Μεσοποταμίας, έγώ δΐ άρχων (σομαιτ^ς ^οαι- 
λίδος αύτη; χαι των υπολοίπων ΙΟνατν. » Αεξάμ»^ 
δε περιχαρώς ό Σχληρος τους λ^υς, χαι τοΤς δρωις 
Οχ^,^ήσας, άπεισιν έν Καππαδοχίφ πρ6ς τ&ν Φωχχ» 
ώς τάχα πληρώσων τήν χοινοπραγίοΕν. '£χ<ΐνος {^ 
τοΰιον ?νδον της σαγήνης λαβών άναμφιέννυσί τι τ1 
της βασιλείας παράσημα χαι εις τ& φρούριον τδΤν- 
ροποιον εκπέμπει, φρουράν ούχ άγεννή ιηριστήσκ 
αύτψ, Αύτος δΐ μέρος του στρατού παράσχων Κα• ιηίΐΐϋ : ίρ86 444 ουιη Γβΐίςιιο Αΐ^γάυαι ρβΐϋ, βρ6- Ο λοχυρψ πατριχίψ τψ Δελφιν^ έχπέμπβι χατά τήν Γ&08 Ιιοθ οαοάο &ο§υ3(ϋ8 Ο6ουρα1ί8 8β 0ρο1ίΙ&οο8 
Γ6Γαιη 06εθ88&π&Γυαι 1αορί&8αΙ)&ε1αΓυΐΏ. ΙηαρβΓ&ίοΓ 
ιηοϋί8 ΓΓΟβίΓΑ 1ιοΓΐ&Ιυ8 Βθΐρΐιίο&ιη υ1 & 01ΐΓγ8οροΗ 

€ΐ606ά6ΓθΙ 06ςυ6 ΟΜίΓα 6 Γθ^ίοΟΘ υΓΐ>ί8 1ΐ&Ιΐ6Γ6ΐ, 

ηοοίυ ο&νίΙ)υ8 αάοΓο&ΙΐΒ ΙΙθ88θ8 ίιοροοίΐ (ηαππ &1) 
ίί8 8αρρ6ΐί&8 ίιηρ6ΐΓαν6Γα1, ςυοά 80γογ6Π) βυ&κη 
Αηα&αι Β1&άίαΐ6Γ0 βοΓΟίη ρποοίρΙ ηι&Ιηιηοοίο εοο- 
^α^xί886^), εαοαςυβ 1ιί8 οοο 86θΙί6οΐ6 1)08ΐ6 Γγ61ο 
ΐΓ%)66ΐο, 608 &(]0Γΐα8 οοΐΐο Ο6^ο(ίο ορρΓίοιϋ. Βθΐ- 
ρΐιίοααι ίο ραίο 8υΓβ£;ϋ 60 ίρβο Ιοοο, υ1)ί 1&1)6Γοα- 
οαίοιη 18 ά6βχ6Γ&1 : ίΓαΐΓβαι Ρΐιοε» ΝίεβρΙιΟΓυιη 
εβΒβυιη ίο ου8ΐθ(1ί&πι άαΐ, βί Γ6ΐί(]υΐ8 οαρϋνίβ βυο 
&Γΐ>ϋΓ&1ο ρυοϋί8 ΟροΗο νβάϋ. 
ναν έπί ξύλου χρεμφ κατ* έκεΤνον τον τ'^πον Ινθαπερ άντίπορθμον ττί βασΤλίδι Χρυσ6πολιν. Τ& δε λοιικόν 
άπαν τή^ στρατιάς άγων μεΟ* έαυτου χΑτεισιν ε^ς 
Άβυδον, έλπίσας οζ>τω χατεχο μένων τΐβν 9τΐΜ*ν 
πεπιεσμένους ένδείφ παραστήσεσθαι το6ς Έύίήοζ. 
Ό δι βασιλεύς πολλά παραχαλέσας τ^ν ^ιΑφιν2ν 
άπαν αστή ναι της Χρυσοπ^λεως χαι μή άντι^άΜ- 
πον τ^ βασιλίδι ηοιεΤσθαι στρατοπεδ<(οΓν, ώς ο(κ 
Ιπειθε, πλοία παρασχευάσας νυχτδς χαΐ το^ϊτοις Ιμ- 
βιβάσας 'Ρώς (ίτυχε γαρ συμμαχίαν ντροσχαλιαά- 
μενος έξ αυτών, χαΐ χηδεστήν ποιησάμενος τ^ &ρ• 
χοντα τούτων Βλαδιμηρόν έπΙ τ^ Ιαι>τοΰ ά^^ 
"Αννΐ[)), περαιωθείς μετ' αυτών άνοήτως {ιτιτίΟηβι 
τοις έχθροΤς χαΐ ρ^ον χειροΰται. Τ6ν μίν οΐιν Αιλφι- 
εΤχε τήν σκηνήν πεπηγμένην, τλν δΐ άβιλφ^ τβδ Φωχα Νιχηφύρον τον τυφλών φρουρ^^ παραδίδωσι, χαι τοις λοιποΐς τοις άλούσι ποινάς έπιθείς τάς δο- 
χούσας 6πέστρεψεν ε'ς τήν βασιλίδα. ΙοΙβπχη Ρ1ιοο&8 Α1)γ(1αιη βοΓηιοα ορβΓ& ορρυ^οα• Β 
1>&1, ορρίά&οί8 ΓθΓϋ1βΓ8θ(]6Γ6Π(ΐ6θϋ1)υ8 : αααι (Ιγοο- 
^ηυ8 Γθί οαν&ΐίθ Ογη&εοβ ρΓκπιίδβυβ βΓ&Ι, ςυί ορ- 
ρίά&οοΓυιο &οίπΐ08 εοοίΙπη&ΓβΙ. Ραυίο ροδΙ ΐΓ&^'βείΙ 
β(1Α1>7(1υπιεοο8ΐαοϋου8 ΙοιρβΓ&ΙΟΓ,βΙ 8ϋΙ)86ουΙυ8 β8ΐ 

8ΐ&ϋΐη ίΓ&ΐ6Γ6]υ8Β&8ίΗυ8.Ηί8ίΙ&^68ϋ8,Ρ1)0ε&8 ρ&Γΐ6 

6Ζ6Γθί1υ8 8(1 οΙ)8ί(3ίοοβαι Αΐ)γά1 Γβϋεΐα, ουιη Γβΐίςυα 
ρ8Τΐ6 ία3ρ6Γ&ΙθΓίΙ)υ8 οεεοΓπΙ. ^&Iη αά ρυ^οαιη εοο- 
86Τ6ΐΐ€ΐ8ΐη οΐΐιίΐ ρΓ»1θΓ ε]α88ίευιη Γ6ςυίΓβΙ)&ΙυΓ, 
οαηι Ρ1ιοο&8 1ιοο68ΐ6 ροϋυ8 ορρ6ΐ6θ(1&ιη ιηοΓίβοϋ 
φΐ«πι ^αηρϋβρ τίτ6η(1αχη πι1τΐ8, οαχη νίάβΓβΙ ίχΏρ6• Ό δΐ Φωκάς τήν Άβυδον χαταλαβών Ιπιμλλιίς 
έπολιύρχει, ^ωμαλέως ύφίσταμένων χαι των Ενδον 
τήν πολιορκίαν, του δρουγγαρίου των πλωίμων Κυ• 
ριακου προεκπεμφθέντος παρά του βασιλέως χαΐ 
τους Ινδον παραθαόρύνοντος. Μετά μικρδν δλ 1«• 
ραιώΟη χα^ Κωνσταντίνος ό του βασιλέως άδιλφ^ςι 
χατ(ίπιν δ* άφίκετο χλ\ αυτός ό βασιλεύς * ών «ε- 
ραιωθέντων ό Φωκάς μέρος μίν της στρατιοίς «ροσ- 
εδρεύειν έπέταξε τ^ της Αβύδου πολιορχί^ αδτ^ 
δΐ τοις λοιποΤς του στρατού άννιπαρατάττεται τβΐς 
βασιλευσι [Ρ. 700] ΚαΙ μελλούσης ήδη άρχην λαμ* ΠΊ ΗΙδΤΟΒΙΑΠυΗ ωΜΡΕΝΟΙϋΜ. 178 βάνλΐν τή< μ^η< & Φωχ3ζ του ζξν άγβννώς τ^ \ 
γ•ννα(ως άποθ^νκΤν εύγινακ προχρίνας, τό^ βασιλέα 
Οβασάμινος ηά^^ω^ΐΜ τ^δβ χίχ<ΐσ< καθιππαζ^μιενον 
%λ\ τάζ των ο!χ({ων διαχοσμουντα τάζεις χαΐ πα- 
ραθα^|3ύνοντα, καΐ πρ6ς 1αυτ6ν λογισάμενος ώς εΐ 
το'^ου επιτυχής γένηται, ^$ον &ν χα^ τους λοιπούς 
χατοΕγωνιεΐται, τ6ν Ίππον μυωκίσας ραγδαίως Ίχιτο 
χατ' αύτοΰ, τάς εναντίας φάλαγγας διαχ^ττυων χαΐ 
ανυπόστατος τοις πασι φαινόμενος. Ήδη δΐ τφ βα- 
σιλεΐ προσεγγίζων εύθυς υποστρέφει χαι ε'ίς τίνα 
λ^φον άνεισι, χαΐ του ^ππου άποβάς χαι πρ6ς γήν 
Ιχτείνας Ιαυτόν άπέλιπι τήν ζωή ν, ε*ίτε παρά του 
τα»ν στρατιωτών έν τφ άτάχτως φέρεσ^αι χαι« 
ρίαν τυπείς, είτε χαΐ &λλως άπ6 σωματιχής ατα- 
ξίας χατεργασ6είς* πληγήν μέντοι ουδ* £λως ευρέθη 
έν τφ σώματι ίχων, χαι διά τούτο 6 λέγων λ6γος δη- ρ 
λητηρίφ αύτ^ν άναιρεθηναι χρχτεΤ. Φέρεται γάρ δτι 
Συμεών ό πιστιχώτατος τών θεραπόντων αυτοΰ, δώ• 
ροις &π& βασιλέως άναπεισθείς, φαρμάχφ τούτον 
άπέχτεινεν. Εΐώθει γαρ & Φωχας έν τφ πολέμφ 
6δάτος ψυχρού πρλ της συμπλοκής άπογεύεσθαι * 
<^ χάν τΛ^τν^ τ^ συμβολή ποιήσας Ελαθε συγχα- 
ταπιών τφ ΰδατι χαΐ τ& δηλητήριον. ΈπΙ πολύν δέ 
χρ6νον έν τφ λ^φ χειμένου τού Φωχα φόντο πάντες 
διά τίνα σωματιχήν μαλαχίαν άνατταύσει μιχο^ εαυ- 
τόν έχδεδωχέναΐ' ώς δέ έχρ<$νιζε χεί μένος χαι προσ- 
ελθών τις νεχρ&ν αυτόν εδρε χαι άναυδον, χαΐ δι- 
εγνώσθη τοις πασιν Α τούτου θάνατος, οΐ μίν άποβτάται 
εύθυς εΙς φυγήν ώρμησαν, τά δΐ τού βασιλέως έπεό- 
^ώσθη στρατεύματα, χαΐ έδίωχον άμεταστρεπτι, χαΐ 
ζωγρούνται μλν Λέων χαΐ βεύγνιοστος οΐ ΜελισσηνοΙ, 
Θεοδόσιος Α Μεσανύχτης χαι &λλοι πολλοί. Ους μεθ' Ο 
Ιαυτού 6 βασιλεΐκ <1< τήν π^λιν είσαγαγών διά μέσης 
Ιθριάμβευσε της άγορας βνοις έφεζομένους, μ($νου 
φεισάμενος Δέοντος τού Μελισσηνού. Λέγεται γαρ 
ούτος ΙπΓτής παρατάξεως τφ οίχείφ άδελφφ θεο- 
γνώστφ, έπιχλευάζοντι τους βασιλεΤς χαΐ ΰβρεις απρε- 
πείς ές οιύτοΐις άπο^^ιπτούντι, έπιτιμησαί τε μετά 
δαχρύων πολλά, χαι παραχαλέσαι παύσασθαι της 
αθυροστομίας χαΐ μή άναιδώς ένυβρίζειν εις τους οΐ- 
κείους δέσποτας* έπεί δΐ μή Επειθε, χα^ τόν σειρο- 
μάστην (48) έχτείνας δούναι τούτφ πολλάς, ώστε χαΐ 
τον βασιλέα θεωρόν οντά τών γινομένων άνειπεΤν 
προς τους παρύντας* « "ίδετε, ώ οδτοι, άφ' ενός ξύ- 
λοο χα2 σταυρόν χαι πτύον (49)' » Διά ταύτην ούν τήν 
α'.τίαν λέγεται τφ Λέοντι συγχωρηθηναι τόν θρίαμβον. Γ&ΙΟΓθΐη βιηίηαβ Ιιίηο Ιηάο οΙ)βςαϋ&η1βιιι οπίΐοββ- 
ςυβ βυοΓαιη ίιΐΒίΓαβηΙβιη 445 6( &ηίπαθ8 άΐβΐίβ 
ΓοΙ>θΓ&ηΙβιη, βββυΐΏ οο^ίί&ηβ, βίςυίάβπ) Ιιυηο ά€(Ιθ- 
018861, 86 ΓβΗηυίβ Γ&οίΐθ νίεΙοηβΐΏ 6Γ6ρΙαΓυιη, οαΙ- 
ε&πΙ)υ3 αάαοΐο βςυο ρβΓ &(1ν6Γ808 0Γ(11η68 Ι&ηΐο 
ίαιρβία ία ίαιρβΓ&ΙοΓθΐη ΓβΓίυΓ αΐ βυιη 8υ1)Βί8ϋ 
ρο88β ηθΓπο ραΙ&ΓβΙ.ΟυίΏ αυΐθπτ ηοη ρροοαΐ ^&ιη &1> 
ίπιρβΓ&ΙοΓθ &ΐ3β88β(, 8υΗί1ο οοαν6Γ8υ8 ίη ςυ6α)(1αιη 
ΙυηηυΙαίΏ 6ν&άίΙ,ί})ίςυ6 αΙ) βςιιο (1β806η(ϋ(,βΙ Ιιυπιί 
θχροΓΓβοΙυβ θΧ8ρίΓ(ΐ1.06 ιηοΓΐ6 ^^υ8 ν&πλ ΓοροηΙυΓ. 
Οαίά&ΓΏ, (Ιυιη ρβΓ Ι308ΐ68 ίηοοιηροβϋο ίιηρθίπ πιϋ, 
1βΐΑΐ6 νυΐηυβ &006ρί386 ρυΐαηί, &1ϋ &1)8(ΐΌ6 Ιιοο οΚ) 
οορρυβ η6^Π^βηΙίιΐ8 οαΓ8.1ιιιη ρβΓϋβββ.ϋβΗβ αιιΐίαιη 
ρ1&^8θ βίςαυπι ία 6α(1ανθΓ6 6^υ8 6χβΙίϋΙ; ςοο 01 α1> 
¥60600 6Χ8ΐίο6(υιη Γυί886 Γ&03& οΜίοαβρϋ. ΛίυηΙ 
θοίιη 8101600601, ουί οοιοίοπι ί&πιο1θΓυπι οα&χΐπιο 
β(1θΙ)&1,&1) ίίοροΓ&ΙοΓβ ιηυο6πΙ)υ8 0θΓΓυρ1υιη &ςυαιη 
ροΙοΓΟ ουπ) ρΓφΙίυπι ίαΐΓβΙ (οιηοίΙ)α8 6ΐιίιη ρΓβΙϋβ 
0ΐιη8α6νί886 ΡΙιοεαοι &οΐ6 οοοΩίοΙυπι Γη^ά&οα 1>ί- 
1)6Γθ) νβο6ουιη Ι6ί&ΐ6 ^ο^6^^88Ρ, ί€ΐςυ6 αΙ) 6ο βίιηυΐ 
ουηι &(]υ& 1ΐ8υ8ΐυοι. 6αιη αΙίςοΒοάία ίο ΙυιηυΙο 
ίβίο ]&ουΐ886ΐ Ρΐιοο&8, οοίν6Γ8ί ρυΙ&1)&οί θυιη ο1> 
6θΓροπ8 &1ίςυ6αι ]απ^οοΓ6θΐ ςυί6ΐί 86 &1ίς[υ&οΙυ- 
Ιυο) (]6(1ί8Βθ. δ6(ϋ ουω ^I^υ^^υ8^&^6^6ι6^ α^^ΓΰΜΟβ 
ςαϊ(ί&ηα ιώογΙοοπι βυπι (ΐ6ρΓ6!)6π()ί886ΐ80 άβ ηαοΚθ 
6]υ8 ΓυπιοΓ ίοοΓβΙ)υί886ΐ, 8ΐ&1ίαι β^υ8 οιίΐϋββ Γυ^β 
86 ά6(ί6ΓαοΙ; 6ΐ ίωρ6Γ&Ιοπ8 οορίβ &οΙαιί8 ΕΟΟΐ» 
8001. Ιοΐ6Γ οβρϋνοβ ΓυβΓθ 1ι6ϋ Τ1ΐ60§ρ:ΐ08ΐα8ςαθ 
Μ6ΐί88θοί, ΤΙΐ6θ(]θ8ία8 Μ68αογο(68, 6ΐ &1ίί ιηοΐϋ, 
ςυο8 Β&8!1ίυ3 ίιτιρ6Γ&ΙθΓ 86ουιη ίο 449 υΓΐ}6ΐη 8(1- 
ν66ΐθ8 ρ6Γ π)6(ϋυιο ΓοΓΟΠι ίο ΙηυααρΙιο (]υχί1,&8ΐηί8 
Ιπιρο8ίΙθ8.Βο1ππι ίο Ιιαο γ6 θχίαιίοπι ΙΐΑΐ>οί1 1ι6006ηι 
Μθϋ88θουπ). Ι9 6{6πίω ΓθγΙογ, οοοι ^&Iη &οίθ8 1θ8- 
ΐΓυβΓβοΙοΓ, ΤΙιβοςοο8ΐυπ) ΓΓ&ΐΓβαι 8ουσι 8υ1)8&η- 
0801601 βΐ 1ϋΓρίΙ)υ8 πι&ΐ6<1ίοϋ8 ίθ866ΐ&οί6αι ίαιρβ- 

Γ&10Γ68 Ι&6ΓγΠ1&08 ^Γβνίΐ6Γ 0I^^υ^^&886, 6ΐ 1ίθ^α« 

!8ΐ& ρ6ΐυ1&οϋ& 8ΐ)3ΐΙο6Γ6 ]υ93ί986, 06ςυ6 ίίβ Ιααριι- 
(ΙβοΙβΓ (300)1018 8018 οοονίοί&π ; ουοαςυβ ί8 ηοη 
ο5ΐ6πιρ6Γ&Γ6ΐ, 86ίΓοαι&8ΐ& ίοΐ6οΐΑΐο Αΐίςοοί 6ί ρΐα- 
^88 ίπιρο8υί886; &1(]06 ίρβύω ία)ρ6Γ8(0Γ6ηι Ιιοο 

8ρΡ0ίαθΙβΠ1 ρΓ£9βθϋΙ)η9 (ϋχΐ886 : « νί()6ΐί806 βχ 

βυίΐβιη Ιί^οο ΟΓΟΟβοα 6ΐ ν60ΐί1&1)Γαπι7 • ΕΙ Ιι&ηο 
Γυΐ886 6&υ9&πι οογ 1600601 ίο Ιηοαιρίιο ηοη άαοβ- 

Γθΐ. ΧΥΙ.ΑΝΒΕΙ ΕΤ 60ΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (48) Σειρά 68ΐ Γ68ΐί8. $6(1 ςαΙά, 8ϋ σειρομάστης Ι) 
ιι6μΙο. Ρ6η6 8οαΙί6&[η οοην6Γΐ6Γαπι. Χυι*. — Οηίά 
$α σειρομάστης, (1θ66θΙ Η68γο1]ίυ9 : εΤδος λόγχης, 
ΒοΜμ : εΤΒος άχοντίου, Τζθ1ζ68 : άκ^ντιον. Ιιθ^ίΙΟΓ 
ηοιη. ^ Ρ1ιία668 ΐ8Γ&6ΐίΐ&πι δθθΓΐυαιςυ6 ΙοΓρίΙβΓ 
οοραΐλίοβ σειρομάστη οοοίβοί886; ρΓΟ ςυο Αςυί1& 
ροηΐΐ χοντ<(ν. 8/αια]80^υ8 δ($ρυ, ΥυΙ^Βία ρηςϊοηβτη, 
Ι^οζίοοη «ηοογηοπι α1ίΙ)ί 3απι οίΐαΐυαι εί8ος άχον- 
τίου, λάγχης. Οοαβ. 

(49) Οαοά ά6 ΟΓΟΟβ οί νβοΙίΙηΗΓο (ϋοϋοΓ ςυαδί 
λάίςιο, Ιιαηο 8υ8ρίεοΓ Ιι&1)6Γ6 &608υα), ςυοά ογοχ 
Αραα ιβΙοβΓΟΓΟΠΐ ρΓβ1ίο8ί88ίοι& αάβοηυβ 8&η6ΐΐ88ίω8 
Γ08 Ιι&1>βΓβΙαΓ, ν6οϋ1αΙ)Γθπι νο1^&Γ!8 6ΐ νί1ί8. Ηαίο 
βρρ) ιηλΙθάίοαπι,ίΙΗ πιο(1θ8ίυπι 6οαιρ&Γα1)αΙ Γγ&1γ68, ςυία 6ΐ ΙίΦΟ 6χ εοάβοι ^οο()θ6 Ιί^οο Ω6η ρο886 ηυΐΐα 
68ΐ Γβ1ί§;ίο, βΐ οοΐα να1ΐ8 άινίοα 86θΐ6η1ί&. Χυι.. — 

8608001 ({Οίίΐβοί, 000 νβΓ5& ρ&Γ00Π1)89 Χγΐ80<]6Γ 

&8Βθοο(υ8 6Βΐ. Οοίά 60101 10 νβηΙίίαόΓΟ νϋ6, αυΐ ςηίά 
8 ΟΓοοβ 810 αΐίβουοι, υΐ ουαι (16 ρΓ6ϋο βΐ 86Γαιο, 

6ΧΐΓ6ΙΙ1001 ΟρρΟδίΙυΟΙ 1606&1? αϊ Ι606ΐ)ϋ ΟβΓίθ, 81 

^6Γυΐ8οο ίο 8ί^οίΩ6&Ιυ ρΓΟ Ιΐρηβο 6α/ι7/ο,ςοο ΙβΓΓα, 

ΓΟ(1βΓα,80Γϋ68 βΧρΟΓίΗΠ Υβΐ Π10?6Γί 8θ1θθ1, 8θα)&ΙθΓ. 
56090ΙΩ ΙΐΟΟΟ 3&Γ0 8ΐ3 &θϋςθΟ 1ΐ8ΐ3υί886 ΙβδίαΙΟΓ 

Εηοΐιοΐοφίιπι ίη ίίβΓποοΙοΓυπι οΓΩοίο, ςυο 8866π1θ8 
ΙβΐΓ8ηιίη]6θ1ηΓυ8>>η(1ηνβΓί πτύον 8980Πΐ6Γβ 6ΐ πτύφ 
6ΑΐΊη ηβρΡΓ^βΓβ 1β§;ί1υΓ. Πτυάριον θΐ- οοΓΓορΙίυβ 
πτυάρι ιηο(]βΓοί ρΓοουοϋαοΙ. ΙΙα Ι•6χ1οοη αοοη γ- 
ιου πι 1)ί61. Η•^. πτύον, πτυάριον. Οοαη. Ϊ70 ΟΒΟΑΟΠ ΟΒΟΕΚΝΙ 188 ΕηΙιηνβΓΟ ΡΙιΟΜ ΑρΗΗ ιηβηββ ιηοΚαο,ΙηόΙβϋοηθ Α. [Ρ• "^ΟΙ] 'Αρ^ι η ^δ ΦωαΜί ένοΟαν^ντος »:) 8θθΐιη(]& ; &ηηο &1) οπ^ρηβ ΓβΓυζη 6497, β3υ8ςυβ Γβ- 
1>βΙ1ϊοηβ οοιηρΓβΒβα, ϋοΓΟβ 1ίΙ)6ΓΐαΙθΐη οοηββουΐαβ 
8β Ιρβηιη ΓβοοΙΙθ^Ι, θΐ ρηβΐίηαιη οοηαΐυιη ρβΓββ- 
ςαί οοΒρίΙ. Οαοά υΜ ΓββοίνίΙ ίααρθΓ&ΙθΓ« ρβΓ ΙίΙΙβΓ&β 
βυιη ΙιΟΓίαΙυΓ αί ί&ηάβιη ΟΙιηβϋ&ηί β&η^υίηίβ Γυη- 
άβικϋ Οαβιη Γβοί»1 Ιιοιηο βΐ ίη 3ΐΐ(1ίοίο νίί« ^ββΐ» 
Γ&ϋοηβιη ρβάάίΙυΓυβινοΙ 8βΓ0 ίηίβΐΐί^αΐ ςυίά βχρβ- 
άΐ&ΐ,βΐ πι&^ίθίΓ&Ιυιη 8ίΙ)ί (ΙίνίηίΙυβ ρΓβθΙϋΙυαα &^ηο• 
80&1. Ηίβ ΙίΙΙβηβ ΟυΓϋβ βιηοΐΐϋαβ, ουιη βί Μβ ρα- 
Ιιΐίοιι (Ιθ ίααραηΐΐαΐθ ε&αΐυιη ββββΐ αο ββουΓϋ&Ι**, β1 
οαΓοραΙαΙ» άί^αϋαβ ία ιρβυαι οοΠ&Ια,οααι ίιηρθΓ&- 
ΙοΓθ 1η (^Γ&Ιί&ιη τεάϋΐ. Νοα (αοαβη άί£;η&1υ8 βυπι 
Οβαβ 68ΐ όΙ οουΐίβ βηίβ ίιηρθπιΙΟΓβιη ιηΙυβΓβΙυΓ : 
η&ιη ίη 447 ίΙίαβΓβ νίβυβ θβηβυπι &ιη!8ϋ, οβουβ- τόν Άπρ(λλ(ον μήνα της ^ιυτέρας Ινδιχτιννος τμ 
,ςυί^ζ* Ετους, κβ! τ^ς χβτ* αδτ^ν αποστασίας Βιβλ> 
Οκ{σης, αδείας λαβωμένος Α Σχληρ&ς ηάλιν άνιλάμ. 
βανεν Ιαυτόν χαΐ τήν προτέραν ένωμάσχΕί άκοηα- 
σίαν. "Οπερ ΐΓ^Θ6μ•νος ό βασιλείς γράμμΜίσι ιταρι^νΐι 
χ4ρον λαβιΤν της των Χριστιανών χύ«Β€ΐκ αίμίτβν, 
ΰνθρωπον χαΐ αύτ&ν βντα χαΐ θάνατον ιτροσ^Γχ^μενον 
χαΐ χρ(σιν, χαΐ 6ψέ ποτι μεταμαΟιιν το συμφέρον, 
χα) τον Ιχ θεοΰ δκδομένον βρχοντα (ιηγνΰναι. Το^ 
τοις δι τοις γράμμασι μαλαχθβΐς ΙχβΓνος, χαΐ «{. 
στεις λαβών ώς ούδΐν 6ποστι{σ•ται φλβίυρον, χατατί. 
θεται τά δπλα χα) τφ βασιλκΤ σπένϊβται, χοοροη- λάτης τιμηθείς. Ού μέντοι γε χαΐ όφθαλμοΐς τδν βα- 
σιλέα ΟεάσασΟαι ήξιώθη* χατά γάρ τήν Μ^ έορ» 
ςυθ &(1 ΒαβΠίυιη ββΐ ίηΙΐΌάηοΙυβ. ΕΙ ίβ οοη^ρβοΐο η σί^ πληγείς τήν όρατιχήν άπέβαλπί οΑσθησιν χβΐ 
Όαρο άίχίβθβ ΓβΓίαΓ &8ΐ&ηΙίΙ)υ8 : « Οαβχη ίΐα ιηβΐυθ- τυφλές εΙσήχΟη ικρ^ς βασιλέα. ^Ον χκιραγιβγούμενον 1)&πι ό1 οοηΐΓβιηίβοθΓβπι, 18 αΐίοπιιη πι&η11)υ8 άθ- 
άυοίαβ νβηίΐ. » 

Οίνίΐίυπι 1)θ11θΓυπι ιηοΐθ αο ουπ8 1ίΙ)θΓΐιΙυ8 ίιηρβ- 
ΓβΙοΓ άθ υ1οί8Γ*'6η(ίο διιηυθίο &1ϋ8ςυθ γ6^ιιΗ8 οοη- 
8ίΙί8ΐ ίηϋΐ; ηυί ίρβο ΓβΙ)6ΐΙίοαίΙ)υ9 οοουραίο ΙίεβηϋΒΠΐ 
ηαοϋ Ιι&υά βχί^υα άαπιηα Ηοιη&ηο ΐΓΏρβη'ο Ιηΐυΐβ- 
Γ&η(. ΕζίΙ θΓ^ο ία ΤΙΐΓ&οί&ιη βΐ Μαοοάοηίαιη, οΐ 
Τ1ΐ688&1οηίο&αι άββοβαάϋ, ^Γ&ϋαβ αοίΤιιη πι&^ηο 
ιη&ΓίγΓί ΟβαιβίΓίο. Τυηι ΐΏ&^ίδίΓυιη θΓθ£;οήυιη Τα• 
ΓοηίΙ&τη ΐΙ)ί οαπι ναϋίΐο ρΓβρΡίίΙίοΓθΙιηίΐπίΙηίΙ Γβρπ- 
ηΐ6η(ί88 δαοαυβίί {?Γ&88αϋοα68 .Ιρ8β Οροΐία ΓβνβΓΒυβ 
ίηάβ ίη ΙΙ>6Γί&ιη ρΓοίΐΒοΙθβϋυΓ : η&ιη 6^υ8 Γθ§;ίοηί8 
οιΐΓορ&1&ΐ68 Βανίθυβ Γηοηβη8 ίπιροΓαΙορβαι βυ&Γυιη εκείνος- θεασάμεν^ς φησι πρ&ς το^κ ΐηφ^ντας 
<( 'Ον έφοβούμην χα) Ετρεμον, χειροκγφβγούμινος ίρ- 
χεται. » 

Απολυθείς δΐ των εμφυλίων ποΛί^ΐΜ τκλΪ γρον^ 
τίδων ό βασιλεύς, πώς &ν διάθηται τλ %κί τ^ν 
Σαμουήλ έ7χ<$πει χαΐ τους λοιπούς τοιεάρχας, «νις^ις 
ταΤς άποστασίαις ενασχολούμενου (50) βδιιχν εΤλτ,- 
φ'^τες ού μικρά τάς των 'Ρωμαία»ν έκιχραιείας 
έλύπησαν. Έξεισιν ούν εις τάπΙ Βρφκης κα) Μαχε* 
δονίας χωρία, καΐ κάτεισιν εΙς ββσνχλονίχην, άπο- 
δώσων τά ευχαριστήρια τψ μιεγαλομάρτυρ κ ^ΐί|^ΐ|- 
τρίψ* έκεΤσέ τε Γρηγόριον μάγιστρον τ6ν Ταρωνί- 
την αρχειν λιπών, δους αύτφ καΐ στρατ&ν άξιόμα- 
χον έφ' φ είργειν χα) ίναχ^πτειν τάς Ιιτιδρομάς τθ3 
ρθ88β98ίοηαιη ΙιβΓβάβΟ] 86πρ86Γ&(. Εο ί^ίΙυΓ ρΓΟ- ^ Σαμουήλ, αύτ^ς όποστρέψας κάν τζ βασιλίδι γεν^ ίθοίαβ. 000811 Ιυ(& ΙΐθΓβάίΙ&Ιβ,ϋΙ Οβοι^ίο Οανίάί Γγ&- 
Λγο 60 &(1(1αο1ο ηΐ ίβ βο ίπΙβποΓβ 11)βΓί& οοαίβηίυαι 
ίοΓβ ηβςυβ &1ίβη& ίηνΕβιίΓυπι ρΓοιηίΗβΓβΙ, ίοΐο Γοβ- 
άβΓθ ουιη 60 6ΐ αοεβρίο 6^υ8 61ίο ούθίάθ, ίη Ρΐιω- 
ηίοΐ&ιη ρβΓ^ΐ, εβοηιη άηοοηρ βΐί&πι βυ» ΙΙχΉφ ^β- 
η6Γ6 ηο1)ί1ί88ίιηο8 ; ςυοΓυοα ρπιη&Γί 6Γααί Ρ&ου- 
Γί&ηυ8,ΡΗ6ΐ)Η&1υ8 βί Ρϋβρβββ ΓγαΙγοβ ^6ΓΠΐ&ηί,ςυο8 
θΐί&πι ραίποίο ΙιοηϋΓβ (ΙβοοΓ&νϋ. ΡοδΙςοΑΠί 448 
ίη ΡΐιΟΒηΙοίαπι νβηΐυιη ββΐ, ΤηροΙί8, Οβπιββοί, Τγη 
ΒβΓγΙίςυθ &αΐ6Γ&8 (η&αι ίιί ραηΐο αηΐ6 ίρ80 οίνίΐί 
οοηίΓΑ Ρΐιοε&αι 1)6ΐ1ο άβίβοΐο, ίαίΐο Γ(Β(16Γ6 οοηίΓα 
Αηϋοο1ΐ6&αι &Γΐη& ΙυΙβΓ&αί,βΙ Οαπιίαηυιη ραΐΓΪοΐυπι 
β^υ8 υΓΐ)ί8 ρΓφΓοοΙϋπι ρυ^ηα 600(<Γ688υη3 ίηΙθΓίβοβ- 
Γ&ηΙ, υΓΐ)ί(]υθ (ιαυ^ί βχΐ|^υυηι ρβπουΐυιπ οι)^^^β^&ηι) μένος άνεισιν ε^ς Ίβηρίαν* ήδη γάρ χαΐ 6 χουροη• 
λάτης έτεθνήκει Δαβίδ, κληρον^μον τα>ν οη&τφ ιρΜ(• 
ηκ6ντ(ύν γράψας τόν βασιλέα. 'Βκεΐσβ δέ γ(ν^α»κ, 
κα) τήν δοθεΐσαν αύτφ κληρονομίαν Χ9τταστηοί|Β% 
κα'. τ^ν τοί3 κουροπαλάτου Δαβίδ (51) Γεώρ^ο» ν 
της ένδοτέρω *ΐβηρίας &ρχοντα τοις ο(χ•(οι< Ιιρή- 
σΟαι πείσας καΐ μή έπιβαίνειν τοΤς άλλοτρίοις, βη• 
σάμεν($ς τε αύτφ και δμηρον είληφώς τ^ τ«ύι•β 
υΐον, &πεισιν ε^ς Φοινίκη ν, Εχων μεΟ' Ιαυτοΰ » 
τους έν τ^ κατ* αύτ6ν Ίβηρί^ κατά γένος «ρωτεδορ- 
τας, ών ήσαν κορυφαίοι 6 Πακουριάνος χα) ΦεβΙέ- 
τος κα) Φέρσης οΐ αύτάδελφοι, ους χα) εΙς τ^ τ«» 
πατρικίων άνεβίβασε θώκον. . Έν Φοινίχρ ίΙ γη^ 
μένος, και τ^ν Τριπόλεως άμηρόιν κα) τόν Δαμασχον 006ς;ϋ ΕοΐΏ&ηί8 ρ&γθγθ.Ε( ςυ&αΐυιη 6ίυ8 βθΓί ροΐ6- ]) κα) Τύρου κα) Βηρυτού (ούτοι γάρ προ ύλίγου 1\ΐΛ 
Γ&Ι Γ6ΐ)υ8 ίδΐίό ία ΙυΙυιη Γ^άαοϋβ, αοοβρϋβ οΐίθπΐ νοήσαντες και 6'πλα κατά της Αντιοχείας κινήβαι• 
υΙ>8ί(ϋ1)υ8, ΓοάίΙ Βγζααϋυπι. τες, τοΰ βασιλέως τφ προς τ6ν Φωκαν πολέμφ σχο• 

λάζοντος, Δαμιαν({ν τε τον πατρίκιον δς ήρχεν Αντιοχείας πολέμφ συμβαλ^ντα τούτοις άνεΤλον χαΐ χ(ν(θΜ« 
ού μικρόν τ^ π<$λει έπέσειον) [Ρ. 70^[ ώς ένήν άσφαλισάμενος μένειν τ^ δουλώσει ΊΡωμαίων, κα) 9μηρ« λϋί&« 
έπαναζευγνύει προς τό Βυζάντιον. 

Ιη Γβάΐΐα 6υηι ρ6Γ Ο&ρραάοοίαιη ίί6Γ Γαοίβοίβιη Δι ιόντα δΐ τούτον έκ Καππαδοκίας ΒύατάΟιβς μΑ- 

ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΕΤ αΟΑΕΙ ΝΟΤ^Ε. (50) Η3Β0 νοχ (|υΒηΙυπι1ί1)θ1 Γοοίβπιαηίβ ΧγΙαηίίΓο 
Γ6ίίηθη(1&, βΐ νθΓβίο )ιοε ρβοΐο οοΓπ^θηίία : ςηί τβ* 
^βΙϋοηίΰΜ αδίϋβϋ €ί ίχβΓΰΙίαΙί, άαΐα οοΰαίΐοηβ, 6ΐο. 

ΟΟΑΑ. 

(61) Αδελφών ά668ΐ : βοά θί 86η8α8 1ΐ06 βηβ^^ Γ6ΐ)&( βΐ 1ΐ&1>6ΐ Ζοη&Γ&8. Ηοο 6Ζ Ιοοο 8ρρ&ΓθΙ Γ^- 
1θ8 1*8108, 86υ Γ6£!οηυιη Κοπι&ηίβ νίοίη&Γυσι (Ιοιηΐ• 
ηο8, νοοβη ουίΌραΙ&Ιββ, βί 8υρΓ& ςοοςαο ΓαοΙβ μΑ 
(ϋίοϋΐ)! Ι1)θπα ουΓοραΙ&Ιβ ιηοηΐίο. Χυι.. 181 ΗΙδΤΟ&ΙΑΒΌΜ ΟΟΗΡΒΝΟΙϋΜ. 188 γιντροζ 6 1Ιαλ«Τνο< {ν τοις οΙμΕοκ 6ιηδέζ(χτο παν- Α. ια&βίβΙβΓ Ευβίαίΐιίϋβ Μ&ΐοίηιιβ ΗοβρίΙίο βιοβρΗοηιη στρατί, πασαν αύτψ τ< χαΐ τφ στρατβύματι άφθ(ζνως 
ποφ€9χηχαΚ χορ^Ύ^βί^ ' ^^ ^< "^^Χ* άποδκζάμενος 
χλΧ έπαινέσβίζ χαι μ&τ' α^ου προσλα66μ&νος εΙς τήν 
βασιλίδα Ιχτοτ& ύποστρέψαι ού συνβχώρησιν, άλλα 
χορηγών αύτψ δαψιλώς ^α προς τήν ^Ε^αν χαΐ ώσ- 
«ιρ τκ θ^^ρ^ον τρέφων έν τινι σηχφ χατεΐχκν, Ιως αυ- 
τόν χαΐ τό πέρα; τοο βίου χατέλαβε. Τούτου δΐ απο- 
θανόντος ή χτηνις αύτου πάσα δ&δημονίιυτο. *Έγραψε 
(Ι χαΐ νόμον Α βασιλεύς εΓργοντα τους δυνατούς έν 
Αμάδι χ(ι>ρ{ων αύξάνεσΟα( (ΰΖ). Τοΰτο δΐ χαΐ πρό αηίνθΓβο θΧθΓοίΐα, οιηηί&(]αθ αΐ^αη^β βαρρβάίΐανίΐ. 
Ουοά οΓΠβΪΓΓη 86 ρΓθ5&Γβ 8ίιηυ1&η8 ίιηρθΓ&ΙΟΓ Βθοααι 
βυσι Οροΐΐη &()(1αχί(, ηβςυο ίηάβ άοιηυιη υηςα&ιη 

ΓβνβΓίΐ, ρ883υ8 68ΐ, ίο ϋΓΐ)β ΟΠΙοία 60ρΪ08ί88ίζηβ 

8υρρ6()ίΙ&η8, νβΐυΐί Γθγ&οι ίη ο&νβα Αίβηβ, &(1 ιηοΓ- 
Ιβιη 6)08 υβςυβ άβϋηυίΙ.ΜοΓίυί οηαηία 1>οη& ριιΙ>Η- 
0&1& 8θηΙ. 1.6^6 6ΐί&ΐΏ 8&ηχϋ 06 ροΐ6ηϋθΓ68 ιηαΐϋ- 
ρΗο&α(1ί8 ρΓ£Β(1ϋ8 αυκ6806Γθη1, ςυαηςυ&ιη βαάβιη 
βϋαιη &1) &νο 6^υ& 0οη8ΐ&ηϋηο 1ι 0^08(^06 βοοβΓΟ 
ΗοΓΟβηο Ιαία ΓυίΙ. «6τοΰ Κωνσταντίνος 6 πορφυρογέννητος, Α πατροπάτωρ του βασιλέως^ χα) 'Ρωμαν&ς ό έχείνου πεν^ερΑς 
Ιποιι(σαντο. 

Νιχολάου δλ του Χρυσοβέργη ΙπΙ χρόνους ιβ' χα ι Β 
μήνας η' τήν *Εχχλΐ)σ(€τν Ιθύναντος χαι χαταλύσαντος τήν ζωήν , χειροτονείται Σισ(νιος μίγιστρος, άνήρ 
Ιλλόγιμος χαι Ιατριχης τέχνης ήχων εΙς τΑ άχρό- 
τατον, έν ίτει 'ςγ^ψ Ινδιχτιώνος η** βστις χαι το2>ς 
διαχρινομένους ήνωσε δια τήν τετραγαμίαν . ΚαΙ 
οδτος έπΙ τρεΤς μόνους ένιαυτοΐις τήν Έχχλησ(αν 
ποιμάνας έζέστη της ζωής, χαΐ προεβλήΟη Σέργιος 
ηγούμενος ών της μονής του ΙΙανουήλ χαι τ Α γένος 
&ναφέρων προς Φώτιον τόν πατριάρχην. 

Του δι Σαμουήλ έχστρατεύσαντος χατά θεσσαλον(- 
χης, χαΐ τΑ μίν δλλο πλήθος εΙς λόχους χαΐ ενέδρας 
διαμερίσαντος, άλογους δί τινας εΙς έχδρομήν άχρι 
θεσσαλονίχης αυτής πεπομφάνος, έπιγνους τήν {φ- 
οδον Α δο2>ξ Γρηγόριος τΑν μΙν ο^χεΤον υΐόν Άσώτην Νιοοίαο €1]ΐ78θΙ>6Γ(ξίο ροβί ΑάιηιαίβΙπιΙαιη ρβρ 
&ηηο8 άαο^ίθοίιη ουοα 1>6886 ρ&1η&Γθ1ια1αιη νϋλ 
Γυηοίο 8υΙ)8Μ1οϋυΓ 8ί8ίηηίυ8 ηα&§ί8(6Γ,νίΓ ίηβίριίβ 
449 6( ιηβάίοβΒ &γΓι9 ρ6ΓίΙί88ίΐΏυ8, Αοηο ιηαιιάΐ 
βυρρα 86X168 ιηί1ΐ68ίιηυιη 503, ία(1ίοΙίοη6 οοΙ&νΕ. Ιβ 
(ϋ86ί(1ίυιη ρΓορΐ6Γ ςιΐΑΓΐ&8 ηυρϋϋβ άυάαιη ΟΓίαιη 
8υ8ίυΗΐ,6οη6θΓ(ϋ& ίέ6ΐα.€υιηςυ6 ΐΓβ8 ί&ηΐΌΐη &ηηο8 
Εοοΐ68ίφ ρΓΦ Γυ 18861, γίί&ΐΏ ουπι ιηοΓΐ6 οοαιαιυΐ&νΐΐ. 
ΕΙ 8υίΓθθΙϋ8 68ΐ 8βΓ§;ία8 Μ&ηυ6ΐί6ί οαοη&βΙβΓϋ ρρα- 
8ΐ2ΐ, ^θηυ8 & Ρΐιοϋο ρ&Ιη&ΓοΙια (Ιυο6η8. 

Ηοο ιη&χίιηβ ίβαιροΐΌ θαιηϋ6ΐθ8 ιηοΐο ία Τ1ΐ688&- 
Ιοηίε&ιη 1>6ΐΙο, οορϋ8 8υί8 ίη ίιΐ8ί(ϋ&8 άί8ΐΗ1)ΐιϋ8| 
ραυ£08 ςιΐ08(1&ιη 6Χ6υΓ8ίοη6ΐη υ8ςυ6 αά θΑΐη ιΐΓΐ>6ΐη 
ίαοθΓβ ^α1)6^. ϋαο(1 υΐ 8βη8ίΙ ρΓηί66ΐυ8 6Γβ£^ηα0, 
Α8θΐ6η Αΐίυιη 8υυα) ιηϋΐϋ, ηυί θχρΙθΓ&Γ6ΐ Ιιοβϋυιη Ιπεμψεν Ιδεΐν χαΐ χατασχοπήσαι το πλήθος χαΐ αύτψ η ιηυΐΐϋαάίηβιη 6ΐ 8ίΙ)ί ίη(1ίθΑΓ6ΐ.ΐ8 ία 6η)ί88αΓΐθ8 6θ8 
γνώσιν δούναι, αύτδς δΐ όπισθεν εΓπετο. Ό δΐ έξελθών ίοοί(1βη8, Γυβοβ ίη86εύ1α8, ΐιαρηιάβαβ ίη Πΐ6ΐ1ί&8 χαΐ τοκ «ροδρόμοις συμπλαχείς χαι τρεψάμενος έλα- 
θεν ε!ς μέσους το^ς λόχους περιληφθείς. Τούτο ώς 
δ Γρηγόριος Ιμαθιν, έβοήθ>ι διά ταχέων τ^ν παΤδα 
τής αΙχμαλωσίας γλιχόμενος έχλυτρώσασθαι* άλλ^ 
καΐ αύτος χυχλωθε2ς 6πό των Βουλγάρων χαι γεν- 
ναίως χαΧ ήρωϊΗώς ίγωνισάμενος ίπεσεν. Άγγελ- 
θε(σης δλ τφ βασιλεΐ τής του δουχος αναιρέσεως 
πέμπεται πάσης Δύσεως άρχων 6 μάγιστρος Νικη- 
φόρος 6 Ουρανός * Ιφθασε γαρ χαΐ ούτος τήν έχ 
Βαβυλώνας φυγήν ώνησάμενος χαΐ τήν βασιλίδα χα- 
ταλαβών. Όστις έν θεσσαλονίκη γενό|^ιενος, έπεί 
Ιγνω τΑν Σαμουήλ τ^ του δουχ^ς Γρηγορίου του Τα- 
ρων(του σφαγ|[ χαΐ τ^ αλώσει του υΐοΰ αυτού έπβτιρό- 
μινον, ικαΐ διά τούτο τά τε βετταλιχά διαβάντα ίαοΐάϋ ίη8ί(1ί&8. βΓβρ^0Γίυ8 γ6 οο^αϋα ίΙΠοο &ά (β- 
ΓβηΓίυαι αυχίΐίυπ) Γθβΐίηαΐ,υΐ ΩΗυοι ΙιοβΙίυπι ιηβηί- 
Ι3υ8 βΓίροΓβΙ. 8ΐΐ(1 6ΐ ίρ36 8 Βυΐ£;&Γί8 οίΓθυπλνβη1υ8 
ΓοΓίΙΙβΓ ρυ^η&ηβ ΙαΙβΓΓιοίΙυΓ.Ηαο (1υοί8 οΐ&άβ ίηΐβΐ- 
Ιθοία ιηίΙΙΐΙϋΓ ίοΐίυβ Οοοί(ίβαΙί8 ρΓ»ΓθθΙυ8 ο&^βΙβΓ 
ΝίοθρΙιοΓυβ υΓ&ηυβ : η&ιη 6ΐ Ιιίο ρΓβίίο άαίο Βλύγ- 
Ιοηβ ΟροΗη ρΓθΓυξ6Γ&1.ΐ8 υ Ι Τ1ΐθ88αΙοαί6απι ρ6Γν6- 
ηϋ,οβΓίίοΓ ΩΙ δ&ηιυβίυιη &οίοιο 6ΐ&ίυαι,ςιιοά άυεβιη 
βΓβ^οπιιιη ΤϋΓοηϋ&ιη ίηΙβΓΓβοΐ886ΐ β1ΙαΐΏςα6 6^ϋ8 

0Ρρί886ΐ, Τ1ΐ088&1ΐ6& 3&ιη Τβπιρβ ΐΓ&η8^Γ688ααΐ 6ΐ 

Ρβηβυιη Αοιαβαι ίΓ&π8αιί8ΐ886, βΐ ίη Τ1ΐ688&1ίαιη, 
ΒωοΙίαιη αίςυβ ΑΙΙίο&πι, 450 6ΐ ρβΓ ΐ8ΐΙιηααΕη Οο. 
ηηΙΙιί&οϋΐΏ βΐί&ιη ίη Ρ6ΐθ|.οηο68υπι ^Γα88&Γί.ΙΐΑ(}αβ 
6ΐ Ιρδί 8018 ουπι οορϋ8 α(] Γα(1ίθ68 Οίγιηρί ί&οΐο Τέμπη τωΐ τΑν Ιΐηνειδν περαιωσάμενον ποταμών, ^ ίΙίη6Γ6 1•&Γί88&Π) νθηϋ; ίΙ&ςυ6 ίχηρ6(1ίΐΏ6ηίί8 Γβΐί- βετταλ(αν τε χαΐ Βοιωτίαν χαΐ Άττιχήν είσβαλόντα 
τ• χαΙ Ιν Πελοποννήσφ διά του έν Κορίνθφ Ισθμού, 
χαΐ «άντα τοη>τα δ^ούντα χα^ ληΐζόμενον [Ρ. 703] 0(18 Τ1ΐ688<&]ί&ιη π)α£;ηί8 ίΙίη6ΓίΙ)υ8 ρ6Γ&£;τ&1, ο&ζη- 
ρί8ςυ6 ΡΗ&Γ8&ϋδβ 6ΐ Αρίά&ηο απιηβ ΐΓ&η5οαί88ί8 ίη 
Γίρα δρ6ΓθΙ)6ϋ &τηηί8 ο&8ΐΓ& ροηϋ,ίη ορρθ8ί1& ηρ& ΧΥΙ.ΑΝΟΚΙ ΕΤ 60ΑΚΙ ΝΟΤΛ. (52) Ηοηο ροΐο ροϋυβ ςυαπι 8θίο 8θη8υπ] 6886 
Ιβώι^ςαΑ Γ6ρΓίπ3βΓ6(υΓ ηίαιία ρπναΐοηκη ροίβοϋα, 

{ιαΙιΙΐΜ οαο€ΐυ6 1)οη& ίη βυ&πι Γβπι Γθάί^βηϋααι. 
(αοΑ ραίο Γαί886 έν όμάδι χωρίων αύξάνεσβαι, αΐία 
•α1>ΐηαβ βΐϋβ ρΓβάία &(])ί66Γβ.0υοά βΐ Ιιυηε Μβίβί- 
ηιιπι Γοοίβββ νιά60)α8, 6ΐ ίη Η&βίϋο ρΓ8Β3ί(1β ΤζΙιηί- 
•ΟΑβ αίλίοβοο ηοΙ&ν6ΓαΙ, $ί ςαίβ ι^υϊά ΓβοΙΐυδ α&'βΓβΙ, 
ηοα ΙιβΓίηιη 6ί ββά εοΓοηβηο ρΓαΒΐ)6ΐ)ίπιυ9, ηοη υΐ 
νίοΐοη Βθά αΐ 1>βη6 οαβπίο. Χύι. — Βεηβ πιβΓίΙυρϋδ 
06 ΧγΐΑηάΓο«8Γ&Ιί&ιη »ίςαίάβιη ροΠίεβΙυΓ ίη &άηο- 
ΐΑίΙοηί&αβ,Ιι&ο 1β^6 άίοο βαηχίδββ ίαιροΓαΙοΓΟΠί,ηοη, 
αϊ 80Γϋ)Κ 1ρβ6| ρηναίοτητη ροξβηΐία ρηδίίΰα ^ιιχςϋδ 1>οηα ίη ίπατη νβγη τβάίρβτΒί^ άητη αΙία ίηΗηάβ αϋύ 
φτχάία αάμοίοίνβί : νβΓυπι η6 ρυύΐίοί π)8(ρ8ΐΓ8ΐυ8, 
αυηι {ζ6Γ6Γ6η! οΐΏοίυιη,ρΗν&ΙοΓυιη ()οη&βϋ&σ) ()8ΐο 
ρΓθϋο 8ίΐ3ΐ €0[ηρ«ΐΓαΓ6η( &1ςυθ 6χίηά6 &1ϋ8 αΙια 
ρΓβάί• Γαεΐΐ6 οο&66ΓναΓβηΙ βΐ ^οη^υηκ6^6η^. Β1&• 
81&Γ68 6. 4, του Α στοιχείου βχ ροΐίΐΐοίβ Ι6£^1)υ8 Ιι&ηο 
Γ6Γ6Γ1 περί αγοράς χαι πράσεως* Ό χρατών όφφ(- 
χιον έν έπαρχί^ ού δύναται κινητδν ή άχίνητον αγο- 
ράζε'.ν έν αυτ-(ί πράγμα ή δι* ΙαυτοΟ ή δι' έτερου, 
ε? μή πα,:ά τού δημοσίου. Και γαρ χαί του πράγμα- 
τος έχπίπτει χαΐ το δοθέν τίμημα ούχ άναλαμβά« 
νει. βΟΑΒ. 18Β ΟΕΟΚΟΠ βΒΟΚΕΝΙ 1Μ θ&ιηαοΐο βαα μβΙγε 1ιαΙ)6ηΙβ. Ιη£^θη(β8 1ηι1)Γβ8 ίαιη Α £ρας τμ\ αύτ&ς μ§τά τ&ν ιηρΐ (άτ^^ί στρατ•υμάν»ν άβοίάβΓαηΙ, οΙ ίΐατίυβ αΐνβο ΙαΓ^βηΙο 8ίΕ^&1)&1 : 
ίΐ&ςηβ 60 ςυίάθΐη ΙβιηροΓβ ρΓβΙίυιη ηυΐΐυιη βροΓα- 
1)(ΐ1αρ. ββά υΓ&ηυβ βυΓβυιη (ΙβΟΓβυπκιυβ ΙβηΙ&Ιο 
Οαιηίηο ν&άαιη ίηνβηϋ ; βαςυβ ίηΙβΠί^βΓβ ββ βχβΓοί- 
Ιυιη ίη ορροβίί&ιη ηραιη ΐΓ&άυοβΓο ροβββ,ηοοίυ ου πι 
8018 βιηηεπι ΐΓ&ηβϋ, ΒιιΙ^&ΐΌβςυβ βθοοΓβ (ϋοτ^ιηίοη- 
168 αάοηΙυΓ, ίηηυιηοΓΟδςυβ ίηΙβΓΩοϋ, οβπιίοβ 8Θ 
δοΓβηάθΓθ &υ8θ.Ιρ8βςυοςυ6 8&ιηυθΙυ8βΙ 01ίϋ8 6]υ8 
Ηοιη&ηυ8 ρΓοΓυηβΙα αοεβρθΓυηΙ νΐ2ΐη6Γ&; ίυίβ&βηΐ- 
ςαβ ο&ρϋ, ηΐδί ίαΐβρ ε8(]&ν6Γ& <ΐ6Πΐυί88θη( βΐ ηοοίβ 
ίηΒβςοοηϋ οοεαίΐο ίη ιηοη1β8 ^ΰΐοΐίοοβ &υΓα§ί8δ6η(, 
ρβΓ ςυοΓϋΐη άβίαάβ οαουαιίηα αά Ρίηάυιη χηοηΐβιη 
Είςαβ Ιιίηο ίη ΒηΙ^&Γίαηι βναβθΓυηΙ.ΙΐΓβηυδ Ιηίβπιη 
ΒοΐΏΑηοβ 68ρ11νο8 ΙΙ1)6ΓαΙ,οοβί8θ8 Βυ)ς&Γ08 (ΐροΐίβί, %λ\ τοζ &ιτωρΕίαζ διελ6ών τοϋ Όλύμ,ινου και έν Δι- 
ρ(σσ^ γεν^μκνος^ χάχβίσε λιπών τήν άικοσχκυήν χιΐ 
κίιζωνον λαβών τόν στρορτον, τήν θετταλίβιν όδοιη* 
ρί^ συντ^νφ δκλθών χαΐ τά τη< Φαρσαλ^ας ιαΐίη 
χαΐ τον Άπιδανον διαβάς ιτοταμ&ν, χατά τ6 χεΤλθ( 
του Σπ«ρχ(ΐου ποταμού πκ^γνυσι τήν στροττοπεδιί», 
εις τήν πέραναν χαΐ ο'^του του Σαμουήλ αύλιζομΐ• 
νου* δμβρων γαρ άπλετων δοθέντων Ιζ ούρβνοΰ, ηΐ 
του ποταμού πλημμυροΰντος χαΐ 9κελαγίζοντ(κ , 
άπέγνωστο τ^ νυν Ιχον ή συμπλοκή. Άλλ'Α μέρ- 
στρος &νω χαΐ χάτω τ^ ποταμόν περισχοιτήσας, νή 
τίνα τ^πον εύρων οι' οδ φήθ^ δυνχτ&ν ϊσζα^αι το'/τν 
ττεραιωθήναι, άγε(ρας νυκτός τόν στρατέ περα(ο> 
τα ι τον ποταμόν χαΐ τοΤς περί τον Σαμ,ουήλ άμερί- οαβίΓΑ βΟΓυιη άίΓΪρϋ, ίη^βηίίςυβ ρ&Γΐ& ψΤΛήΛ 8υο8 η μνως χαΟεύδουσιν επιτίθεται * χαΐ σφάζονται μίν 
ΤΙιβ88&1οηίο&ηι ΓβάαοίΙ. αριθμού χρε(ττους, μηδενός προς &λχήν άπιδιη 

τολμήσαντος, έπλήγη δε χα2 αυτός ό Σαμουήλ χαι ό τούτου υΙός ό 'Ρωμανός βαθείαις πληγαΐς. Καΐ έάλωβαν &ν, 
εί μή τοΤς νεχροΤς συ;)μ(ξαντες εαυτούς εχειντο ώς τεθνεώτες, χα? νυχτός επιγενόμενης Ιλαθον διαδράντες ε?ς τ1 
βρη των Αΐτωλών, χάχεΐθεν δια των κορυφών των τοιούτων ορέων διελο^ντες τόν Πίνδον διεσώΟησαη^ Ιν ΒονΑ- 
γαρ(^. Ό δε μάγιστρος τους αιχμαλώτους 'Ρωμαίου; έλευθερώφζς, σχυλεύσας δΐ χαι τους πεσ^ντας Βο(^λ^βρο'^ς, 
διαρπάσας δε χαι το των πολεμίων στρατ^πεδον χαΙ πλουτον ότι πλείστον περίβαλε μένος, συν χζ στρσηΐΐηνέ- 
ζευξεν εις θεσσαλονίχην. 451 $2ίπ:υβ1υ8 (ϋοπιηπι ΓβνβΓευβ ΩΙί&Γη βυαιη 
Α8θΙβθ Τ&ΓοηίΙ» βΐίο 1ίΙ)6ΓΐαΙθ ΓβάάίΙα ίη αιαίποιο- 
ηίαιη οοΐΐοο&ί : ηΐλΠ3 6^υ8 αιηοΓθ ρυβ11& οοΓΓ6ρ1& 
ιηοΓίβοι 86 8ί1}ί 6οη8Γ'ΙΙυΓ&ηι ΐΏ!η&1>&ΙυΓ,ηί8ί 60 αια- 
ΓΪΙο ροΙίΓτΙυΓ. Νυρΐϋ8 οοηΓββΗβ ρ^θηβΓυπι ουπι Ω1ί& 
ΟγτΓ&οΙιίυιη ιηίΐϋΐ βΐ Γ6§;ίοηί8 6]υ8 ουβίοίΐίβ ρΓφβ- 
οϋ. ΥβΓυαι Αβοί68 βο ρποΓβοΙυδ, υχοΓβ ςυοςυβ ίη Ό Σαμουήλ δΐ προς τί ο^^ίεΤα άναβωίείς ^^- 
βρόν άγεται έπΙ τ^ αύτου θυγατρι Άσώτην τόν τΛ 
Ταρωνιτου υΐόν , των δεσμών έλευΟιρώσνς* προς 
τούτον γάρ ή παις ερωτικώς διατεΟιΐσα έξάξεη 
έαυτήν ήπείλει, εΐ μή νομίμως αύτφ συναφΟε(η. 
Έχτελέσας δε τους γάμους έκπέμιηι μετ' α^^ς 
τούτον εΙς τό Δυ^ι^άχιον , έπΙ φυλαχζ ^"Χ* '^ζ 8υ&θ) 8βη(εη1ί&η) {Γ&()αο(α, ουπι βα ίη Ποπ)&η88 η χώρας* ό δε έχεΐσε γενόμενος και τ^ συζύγιρ χοινολο- 1ηΓ6ΐη€8, ςυββ Ωηίυπι (υ6η(]οΓυπ) ο&υβα ΙίΙ(08 ίΠοά 
1β^6ΐ>αη(, οοηΓυ^ίΙ; ίί8(]υβ &(1 ίοαρβΓαΙΟΓβαι ρβΓΓβΓ- 
ΙαΓ,&Ι) 6οςυ6 ιη&^ί8(η ίρ86, υχοΓ ζοβίβ ΗοηοΓ6 αίΏ- 
βίΙΟΓ.Ιάβιη 1ί1ΐ6Γ88 ίπιρβΓ&Ιοη αΗυΙΙΙ 8 0Ηι*γ8θ1ίο, 
υηο 60Γυιη ςυορυπι 8υπιτη& ΟΓαΙ ΠγΓΓ&οΙιίΐ ροΙβηΙί&: 
18 ρΓΟ Π)6Γ6β(]6 9ΐίρυ1&1η8 8ίΙ)ί βΐ ί1υοΙ)υ9 8ΐιί8 Ω1ϋ8 
ρ&Ιποίοβ Ι)οηοΓ68,ρΓθπιίΙΐ6ΐ)αΙίαιρ6Γ&ΙθΓί ββ υΓΐ)6Πΐ 
θΑΠί ΐΓ&(1ί1υΓυπι. Ουπιςυβ ρβΓ ΙίΚβΓΑβ ίπαρβΓ&ΙοΓ 
6θηΩηη888θΙ 86 ρΓ0[Ώί8?& οπιπίηο ρΓβηβΙίΙυΓαπ). 
Ι)γΓΓ&οΗίυπι ΕυβΙαΙΙιίο ραΐηοίο Ο&ρΙιηοπίθΙ» ΐΓ&(]ί- 
Ιυπα 68ΐ, 6( €ΙΐΓγ96ΐϋ Ωΐί! ρα1πείΗΐυ8 Ιιοεογ6 άοοο- 
Γ&ΐί 80 η1, ΠΙο ιηοΓίθ ρΓΦν6ηίο. 

δα1}ίά6Εα ί6πιρυ8 Ρ&υΙΐ28 ηιο^ίβίβΓ Βο1)υ8, νίτ 
Τ1ΐ688&1οηίθ85 ρπΓηΗΓίυΒ, βΐ Μ&ΐ8εθίπυ8 ρροΐοβρα- γησάμενος χαι πείσας φεύγει μετ' αύτης (1< τάς έν 
τφ τ<5πψ φυλακής χάριν παραπλέουσας "Ρωμαϊκέ; 
τριήρεις, και δι* αυτών εΙς τόν βασιλ&α άνοΜώζηη, 
τιμηθείς μάγ ίστρος χαΐ ή τούτου σύζι>γο< ζΐΜΤ^. 
Διεχόμισε δΐ ούτος χαΐ γράμματα δι>νάστοο τη6ς^ 
Ινός τών έν τ^ Δυ^^^αχίφ, Χρυσηλίου το^)|α, 
6 77 ισχνοί μεν ου παραδουναι τήν του Δυ[&^βιχ{ου πΟιη 
τψ βασιλεΐ, εΐ τιμηθκίη αυτός τε καΐ οΐ 8ύο οΙοΙ 
πατρίκιοι. Γράμμασι δ^ του βασιλέως έπηε- αύτου λεΤς τάς υποσχέσεις ποιήσαι βεβαιώσαντος, προιδόΟη 
τό Δυ^^άχιον Εύσταθίφ πατριχίψ τψ Δαφνομήλ|, 
και οΐ του Χρυσηλίου υΙοι τετίμηντο πατρ(χιοι, έχ<(νο• 
φθάσαντος καταστρέψαι τήν ζωήν (53). 

Τούτψ τφ χρόνψ Παύλος μάγιστρος ό Βωβός (5^), 

^ , ^ ^^ άνήρ τών έν θεσσαλονίκη τα πρώτα, [Ρ. 704] Χ8ΐ 

11]&Γίυ8,ρΓυ(!ΐ6ηΙΪ8Β 80 Γ&ουηάί» ε6ΐβΙ)Γΐ8,(1β1&ίί ςυοά Μαλαχηνός πρωτοσπαθάριος έπι συνέσιι και λ6γφ 8ηίΓηί8 8(1 ΒϋΙβαΓΟδ ίηοΙίπΕΓβηΙ,Ιιιο Β^'ζβηΙίοΓη, ίΙΙβ 
ίη Τ1]Γ&66υ8βιη ΡβάίικΙβίΏ ΐΓαηβΙαΙί βυηί. Ι(]βιη η6 
8ίΙ)ί 6ν6ηίΓ6ΐ ν6ΓίΙί ςυίά&ο) ί1Ιυ8ΐΓβ8 Δάπ&ηοροΗ, έμπρέπων, διαβληΟέντες ώς τά Βουλγάρων φρονονν• 
τις μετφχίσθησαν, ό μέν Παύλος εΙς τήν έν βρ^ρτησίφ 
πεδιάδα (5). ό δΐ Μαλαχηνό; εΙς Βυζάντιον. Τουτ• ΧΥΙ.ΑΝΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΙΙΙ ΝΟΤΛΙ. (53) Νοη (1ηΙ)ίΙο ςυίη Μο Ιοευδ 8ί1οιαηου8. 86η- 
Ι6ηϋ&ιη^α6 Γυίβββ 6οη]ίείο, ηοη 8υο66&8ί886 ί&ΐ8ΐη 
ΟγΓΓ&οΙιιΙ ρΐΌίΙίϋοηεηα οΐ) ρΓΟΒρΓορβΓβηι 01)Γν86ΐίΙ 
ιηοΗβαι. 86ά Γυί856 βο ρυΐίΐυοι Β88ΐΙ!υπ), Γ&είΐβ 
^υ(]^^&ν6^^8 βχ 86ςυ6ηϋΙ)υ3,υΙ ουιη Β&8ί11υθ άίεϋυτ 
άβΓβηάβηάί & ^ο&■ηβ ΟγΓΓ<ιε1]ίί 6&α»ιι ίη8ΐί1υί886 

ρΓθίβ6ΐίθηβΠ),β1 ά6•^08ηη^ ίΙ)ί Γ8Β8ί πιΟΓίβ&ρ&ίποίο 

Ρ6£;οπίΐΑ Γ&ε1υ8 οοΓϋθΓ,6ΐ^. Χυι.. — Νί^ίΐ Ιιίο πιαη- 
οαηι ααΐ ηιυΐίΐυιη ΧγΙαηάΓΟ 86η8υαι ρβΓοίρίβηϋ ; 5ι ηιοάο ΌαΙηαΊ$ ΗοπονίδηΛ αηρβτ€(ην^ςίΐαηι €αηιάΜ 
ςιιοςιΐ€ αίρηίΐαΐεηι, βο νίνί$ βΓβρΙο, άηο €Ηα ΜΗ 
ΰοηίβςηβηηίΐίΓ. Ηβοςυβ οοη(!ΙίΙίοη6 01ιιγ86ΐία8 ιιιι« 

ρ6Γ&1θη ΟγΓΓ&οΙΐίηΠ) ρΓ0(]6ΐ)&1. ΟΟΑΚ. 

(54) 8Ίε οαΐόητη β1 ηινίητη νοεβηΐ ΟγκοΙ. Οοδβ• 

(55) Γ6(]ί&8 ρίαιηΐίβηι βίςηίΠεαΙ. 86(1^ ρΓορΗιιιΐΐ 
8α8ρίεαΙυ8 8υιΐ).Ίλλουστρίους άίοϋ ςαί τίπ ίΙΙαβίΓΜ 
ίηοΐίηβίο ίηαρβηο 8θΙβ6&ηΙ άίοί, 8!οαΙ βρββίλΐιΐΐββ, 
οΙαΓί88ίιηί, θΐ6. Η68 68ΐ ηοΐα, βί ηοΐ&ϋοηβιη νοοίι 18β ΗΙ8Τ0ΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 186 ιταθκΐν φοβη0έντ« χ«( τ«ν«ς των έχ τή< Άδριανουπ<$- Α βΐ ςαΐ ^βϋβ βΓ&ηί οΙαγ! ιη&^8ΐηι(ίΙ)υ8,ςυο<1 Ιη 459 λ(ω< Ιλλούντριοι χαΐ στρχτηγιχαΤς ^^ρχοϋς διαπρέψαν- 
τ<ς 8(ά τ6 ύποπτβύισΒαι τφ Σαμουήλ προσι^^ύησαν, ό 
μλν Βατατζής πανοιχΐ, μ6νος δΐ Βασ^λϋος ό Γλαβας* 
οδ τόν υΐόν ό βασιλκυς χα^ιΤρξβ χαΐ έπΙ τρκΤ< δ'λους 
ένιαυτου< χατιΤχκν, βΤτα ^ττέλυσι. Τ6τ€ χαΐ τψ &ρ- 
χοντι Βενκτίας γυναοκα ν^μιμον ίδωχκν 6 βανιλλυς 
τήν θυγατέρα του Αργυρού, άδκλφήν δλ 'Ρωμανοΰ 
του μ•τά ταύτα βασιλβύταντος, τδ Ιθνο< ο({τω< 6ΐ(ο• 
κοιούμβνος. Έκοιήσατο δΐ χαΐ ι^σβολήν έν Βουλ- 
γαρ((|^ δι^ Φιλιπιιουπ^λκΜς 6 βααιλιυς, ταύτην φρου- 
ρκΤν τάζας τ&ν πατρ(χιον βκοδωροχάνον. ΚαΙ πολλά 
των (ν Τριαδ(τζ]|) φρ«υρ(ων χαταστριψάμβνος έπ• 
«νήλθιν «Ις Μοατυν^πολιν. 
Τψ δι ,ςφη' {τ«ι, Υνδιχτιώνος ιγ , δύναμιν ^ξ^^ίοΝ βυβρίοίοηοιη β1 ίρβ! νβηίβββοί, αά δαιηαβίυιη ιββο 
οοηίαΙβΓυηΙ, ΒαίαΙζββ οααι ΙοΙ& ΓαιηίΙίΑ, Βαβίΐίαβ 
01&1>β8 Βο1υ8.^υ^υ8 ΓιΗυιη ΙιηρβΓ&ΙΟΓ ρβρ ίαΐοβρυιη 
Ιπβηηίοιη ίη ουβίοάία άβίθηΐυιη Ι&ηάθΐη (1ίιηί8ϋ. 
Τυηο βΙίλΐΏ ρηηοΐρί Υθηβΐ!» ίπιρβΓ&(0Γ ηυρίαιη 
ΐΓαάίϋίΙ ΟΙί&ΐΏ Αρς^γη, 80Γ0Γ6ΐη β^υ8 Ηοκη&ηΙ ςυί 
ρο8ΐ ίοαρβΓίο ροϋ1υ8 ββΐ, Ιιοο ιηοάο 8ίΙ)1 ^[βηΐβίη 
<)θνίηοίθη8 ΥβηβΙιιιη. Ρβπ ΡΙιΠίρροροΗη ςυοςυοίιη- 
ρΓ688Ϊοοβιη ίηΒη1^η&ΕηΓβ€ίΙ,ου8ΐο<ϋ& ι1υ^υ8υ^ι)^8 
οοιηιηί88& ρ&ΐΗοίο ΤΐιβοάοΓΟΟ&ηο ; ιηυΗί8ςαο Ττίλ- 
άίΐΜθ βνβΓ8ί8 ο&8ΐβ11ίβ Μθ8γηορο1ία Γβ(1ϋ. Αααο αιαηάί 5508, ίαάίοΐίοηβ 13, ^&τβιη βχβΓοί- έχπέμψας ό βασιλιυς χατά των πέραν του ΑΤμ^υ η ΐΐ]ΐηΒ&8Πίΐ]8αιίΙϋ(8(1νβΓ8υ8Βυ1^&ηο&ίηια8^ειηαιη 
Βουλγαριχών χάστρων, αρχηγούς ίχουααν τ&ν πατρ{- οα8ίΓ8,(1αοΐΙ>υβ ρ&Ιηοίο ΤΙιβοάοΓΟΟβηο β1 ΝίοβρΙιΟΓΟ 
χιον θκοδωροχάνον χαΐ Νιχηφ^ρον πρωτοστηίθάριον 
τδν £ιφ(αν, τήν τκ μκγάλην εΤλι Πιραθλάβαν χαΐ τήν 
μιχράν χαΐ τήν Πλίαχοβαν,χαΙ άσινής χαΐ τροπαιούχος 
ή 'Ρωμαϊχή ύπβν^στηη δύναμις. 

Τφ δ* έπι6ντι πάλιν (τβι άπιιαι χατά Βουλγάρων 
ό βασιλεύς διά β«σσαλον(χης, χαι προ9(^^ύη αΰτφ 
Αοβρομηρ6ς 6 της Βι^^ο(ας χβηάρχων, παραδους 
χαι τήν π^λιν τφ βασιλβΐ χαΐ άνθ^ατος τιμηΟβίς. 
Ό δι τά ΣίρβΙα φυλάττων Νιχ^λαος, δν Νιχολιτζαν 
6ποχοριζ^μ•νοι διά τό ΡραγΌ τ5{ς ήλιχίας έχάλουν, 
έχθύμως άντ«Ιχ8 χαι τήν έπβνηνιγμένην αύτφ γιγη- 
ΟΧτως 6πέφ^> πολιορχ(αν . Φιλοτίμως δΐ του 
βααιλέως χρησαμένου αύτ^ ^λω τό γρούριον χαι 
αότός 6 Μιχολιτζάς * χαΐ μ•τοΐχ(σας έχ•ΐ6>ν τους ρΓοίοδρ&ΙΙίΑΓίο ΧίρΙιίΑ. ΟβρΙα 8ΐ> 1ιΐ8 ιηι^ΟΓ ιηίηορ- 
ςυβ Ρ6Γ81ι1α1)& αίςυβ ΡΗ8θοΐ3&, νίοΙοΓςυβ άοιηοιη 
Γθ(ϋϋ Β,οιη&αυ8 Θχβιχί1υ8. 

Ια86ςαβηϋ Αοηο Γυηυιη ιιηρθΓ&ΙοΓία Βυΐ£;βηαιη 
&1)ϋ ρβΓ Τΐΐ688&1οηίο&ιη. ΙΜ 86 υΓ^βιηςυβ Βθγπβαπι 
€^υ8 ρπηθ6ρ8 Οο1)Γθΐη6Γα8 άβάίΐ, θΐ ρΐΌθθη8αΙ)8 
ΑίΏοϋυΓ ΙιοηοΓβ. ΑΙ ηυί 86Γνί& ρΓβ38ί(1ίο Ι6ηβ1)&1 
ΝίοοΙαυ8, ςυβοα άίπιΐηυΐίνβ ίοπΩ& οΐ) 8ΐ8ΐυηΒ 1>γθ- 
γϋλίβοι ΝίοοΗΐζΑτη νοο&1)8ηΙ. ορρυ£;η2ΐο αΙ) ίηαρβ- 
Γ&ΙοΓβοαβΙβΠο ΓοΓίίΙβΓ &6 βΙαεΓϋβΓ Γ68{8ΐ6ΐ3&η(,(1οηβο 
Μ9 &1> ίααρβΓ&ΙΟΓβ νΐ 6&8(6Πο θχρυ£;η8ΐο 8ίιηα1 βΐ 
{ρ8θ ίη β^α8 ρο1β8ΐιι1βιη νβηίΐ. 1(1 ο&8ΐ6ΐ1υιη, 1ηιη8- 
1&1ί8 &Ηο ΒυΙκ&η8, ίιηρβηιΙοΓ Ηοιη&ηο ιηυηϋ ρΓβ- 
8ί(1ίο ; Αο ίηάοβροΗη ΓβάίΙ,βο βΙί&κηΝίοοΗ1ζ&&1)(!α• 
οΙο 80 ρ&Ιήοϋ ΙιοηοΓβ ογο&Ιο. ΥβΓαιη Νίοο1ί1ζ88 
Ιιοπιο 100008(808 ογΙιθ ρΓθίυ£^ϋ, ΓοΓϋαιςαο &ά Βε- 
ιηυβίοιη 8ΐ8ρ8ΐΐ8 ουιη βο δοΓνία ορρυςο&Ι. Οα&ιη 
ο1)8ί(ϋοοβιη οβΙβΓϋβΓ 8ϋρβΓνβοίβη8 ίαιρβΓΕίοΓ ΓβοίΙβ 
(]ί8ου88ί(, Νίοοίαο βΐ 8&ιηυ6ΐοάϋΓυςίοοΙίΙ)υ8.ΕΐΝί- 
οο1ί(ζ& α ςαοά&ιη ΙΙοιη&οοΓυιιι ιη&οίραίο, ίη ςυβιη 
ίηοί(ΐ6Γ&1, 08ρ1υ8 βΐ ίη ν1ηουΙί8 ΑάάυοΙυβ, Οροΐίη 
ΐΏΐ58υ3 ίη ^βΓ^βΓβΠ1^οη^^^ίιαρ. Ιηάβ ίη Τ1ΐ688&1Ι&ιη 
ρΓθΓβοΙϋ8 ίωρθΓαΙΟΓ ο•*Ιβ11α λ 88ΐηυβ1ο άίΓϋΙ* ΡβΠ- 
οίΐ, ςυ« 8 ΒϋΙκ8Π8 Ιβηβ1)ΛηΙϋΓ οχρϋ^ηα!, ΒϋΙ^Α- 
ρο8(ΐϋβΒο1βΓϋΠΐ(1οοίΙιοοηοιηβη)ΐΓ8η8ΓθΓΐ,οιηηί1)α8- 

ςυβ οαβίβΐΐίβ ρΜΒβίάίο ιηϋηί1ί8 &ά Βο(Ιβη& ρβΓΥβηίΙ. 
Βοάβηα ο&8(6ΐ1υιη 08ΐ 8&χο ρΓΧΠίρΙο ίιηρθ8ίΙυιη, 
ρβΓ ςαοό 88X00) &(]ϋ8 ρΑΐυάίβ ΟβΙτοΙιί οοοαίΐβ ίηΓΓ& 
μηα Ιχπολιορχήσας τους μίν [Ρ. 705] Βουλγάρ'ους β ΙβΓΓΛίη άθΠϋίΙ, ίηάβςοβ ΓΟΓβϋΐη βηιβι^Ι. ΟϋΠΟίΐοβ 
Ις τόν λ•γ^μ«νον μιτφχισ» Βολβρλν, φρουράν δΐ έν (ΙβάίΙίο ηοη ίΙβΓβΙ, νί βχροβοβΐ, ΒοΙβΑΠουπι ρΓβ8ί- 
πααι χαταλιπων άξι<5μαχον έπανήλθιν εις τα λιγ/>- (Ιΐαοι ΒϋΙβΓϋΐη άβρΟΓίΑΐ,βΙ θ88ΐβ11ορΓβ8ί(1ίο ΥΕΐίάο 
μβνα Βοδηνά* φρούριον δΐ τά Βοδηνά έπΙ πέτρας ίπιροδίΐο Τ1ΐ6888ΐθθΐθ&πι 8ΐθίΙ. 
αποτόμου χβίμβνον, δι' ί[ς χατα^^ίεϊ τ* της λίμνης του Όστροβοΰ ΰδωρ, Οπό γης χάτωθεν ^^έον άφανώς 
χάχ(ΐσ8 πάλιν υποδυ^μενον. Και έπεί μή εκουσίως παρεδίδοσαν εαυτούς οΐ ϊνδον, πολιορχί(|^ τούτο χατέτχε. 
Κα2 τοιίτους ομοίως εϊς τδν Βολερ6ν άποικίσας, φρουρά δΐ τοΰτο όχυρωσάμενος άξιολίγφ, έπάνεισιν εΙς 
θεβναλον(χην. 

ΧΥυΐΝΟΗΙ ΕΤ αΟΑΚΙ ΝΟΤ^Β. Βουλγάρους 

Ιατησ*• ΚαΙ ταύτα δράαας έπάνεισι προς τήν βοισιλίδα, 
έπαγ^μινος μ*6' εαυτού χαΐ τδν Νιχολιτζ^, δν χαΐ 
«βττριχιάτητι έτ(μησεν. Άλλ' άβεβαίου γνώμης 
ούτος Ήΐχών, έχεΐβεν άποδράς, {λα^εν άνασωΟεις 
προς τδν Σαμουήλ, χαΐ μετ' αύτου έλθών έπολι^ρχει 
τά Σέρβια. Άλλα πάλιν 6 βααιλειις δξυς επιφανείς 
τήν τής πάλεως ίλυσε πολιορχίαν, δρααμφ χρησα- 
μένου του Νιχολιτζά σ{>ν τφ Σαμουήλ. Άλλ* ούχ εΙς 
τέλος διέδρα ό «πιοτος* )^χφ γάρ τινι 'ΡωμαΥχφ 
πιριπ•σ«Ι»ν ουνελήφΟ*!» Χβι^ ^Ρ^< "(δν βασιλέα δέσμιος 
άχΟεΙς εΙς ΐροΑαχήν ένεβλήΟη έν Κωνσταντινουπ'^λβι 
«•μφΟείς. Ό δλ βασιλεύς ελδων εΙς θετταλίαν τά έν 
«&τιζ φρούρια ήδη παρά του Σαμουήλ χατασχαφέντα 
άνωρθώσβτο, χαι τά παρά των Βουλγάρων χατεχ6- Ιρββ 1Ιθ8ΐθΓ Βυ1:()αοχϋ. Χγί. — Ίλλούστριοι ηοΜΙα 
ΙΐΙο ίηΙΟΓρΓΟίΟΓ. ΚαυθΙ ΑοεΙΟΓ 8θΙ)<ΐ6θ8, ΑΟ στρατ- ιΑηΐ^ΑηΙ ^ουστρι ευγενή βχροηαηΐ. ΟοηβηοΑΐ ΒΙμΑατμ, ο. 17 του 
Α στοιχείου πΐϋϋβΓβπι ηοδίΐίηί Ιλλουστρίαν λρρβΙ; 
ΐΑη8 : Ή δΐ Ιλλουστρία νομίμους^ Ιχουσα παΤδας χ»Ι 
πορνογενεΤς. ΟοΑΕ. 487 ΟΕΟΒΟΠ ΟΕΟΒΕΝΙ ΟοΙ ρηΒίϋβηΙβίΜβΙθΠοΟηζ&πιαβ,τίΓΜΗοοβαβ, Α Ό ^ του ^ροορ(οο ΝβτβρχΜν Λραξάν^, έ*^ αΙ) ίαιρ6Γ&ΙθΓβ 41(4 ίωρβίΓ&Ι υ1 Τΐιβββαΐοηίε» 8ί1)ί 
Ηββτβΐ άβ^ΟΓβ ; ίΙ)ί(ΐυ6 υζοΓβιη άυοϋ Οϋ&ιη ρηαιί 
ρθήϋαΙαηοΓίιιη βάίβ ηα&Γίγπβ ΟβιηοίΗί. Ουπιςυβ 
ί^ίβ 6& ιη&ΓίΙαχη ρ&ΐΓβηι ΓβοίβββΙ, ίρββ ρΓοΓαβ^ϋ. Οο- 
ρΓβΙιβηβυβ ΒΟββΓΟ ίηΙβΓοοάβηΙβ νβηίβπι ιιηρθίΓ&νΗ. 
ΕΙ ουηι άβηυο ρΓοΓυ^ίβββΙ,ΓυΐΈαιη ββΐ βοάβιη ιηοάο 
άιιηίββυ•. Αΐϋβ αυΐβιη €ΐαο1)α8 1ίΙ>0Γί8 ρΐΌΟΓβ&Ιίβ, 
ΙβΓίίυιη υΙρΓοΓυ^ϋ,ο&ρΙαβίηςαβραΙυΐΒ βυίβχιιβββί. 

ΙαΙβήο] ΝαιηβΓίΙ» β1 Α1αρ1ιίΐ83 ΑΓα1)6β ουιη Οοβ- 
ΙββγΓί&ιη ίρβ&αιςυβ οΙίΑΐη ΑίπίοΑίη ^ηινίΙθΓνβχΑΓβηΙ 
ίηβαΓ8ίοηίΙ)θ8,ιηιι§;ί8ΐη]ΐη Νίοβρ1ιοι*αιη υηηυιη ίιη- 
ρβηΙοΓ ρΓβΙοΓβιη Αηΐίοοίι!» ΤΩΐϋΜ,Βχιοοβάοτ^ βϋη 
ρηθίαηιιη Τ^1β88&1οIι^οβ8^α88ο ρ&Ιηοίο Ο&νίάο Αη&• πολεμιστής, ^τι{σ«το χοττ& τήν ^«σονλονίχη^ οΐι^ 
σαι. Έπιν^ύσαντος δΐ τοΰ βασιλέως ήρμ^σατο ρ. 
ναυςα τήν ^^\τ(αχίρΛ του πρώτου τών ιαριββΒί- 
ρ(ων (56) του ναο^ του αθλοφόρου Δημητρ(οο, η 
παΤδας Ιν αυτής Ισχ% δύο. ΕΙ^α αποφράς Ιάλω, ιχ 
Ιντεύξει του χηδεστου βυνεχωρήΟη• Και ίεύτιρβ» 
άποδράς όμο(ως άφε(θη. ΚαΙ Ιτερ« €λ τέχνα Ιμ 
ποιήνας τ^ τρίτον άπέδρα, χαΐ συλληφθκΙ< άνεαχ•- 
λοπ{σ6η. 

Των δι Νουμεριτων χαι Άταφιτ&ν *Αρά6ων {ιι. 
νως τήν τε Κο(λην £υρ(αν χαι αύτ^ν κατάτρεχα 
των τήν Άντι^χειαν, τ^ μ/έγΐ9τρον Νιχη^ρον τ^ 
Ουρανών 6 βασιλείς δρχοντά Άντιοχαίας (75) ^ 
πέμπει, διάδοχον αύτοΰ της θεσσαλονίκης π•«οη)ΧΜ( ηίΙα.ΕΙ ΡΙιίϋρροροΙίβ ρΓβΙυΓ&αι ο1) £;Γ&ν6αι οΙ&Ιβιη ^ τόν πατρίχιον Δαβίδ τ&ν 'Αριανίτην. '£ν & Φιλιν- Τ68ί«ηβη1θ Τ1)βο<1θΓθ οαηο, βΑτη ΝίοβρΙιΟΓΟ ρροΐο- 

8ρ1)&11]&πο ΧίρΗίο ηααηά&ί. υη&ηυβ όΙ ΑηΙίοβΙιί&πι 

▼βηΐΐ άυο1)υ8 &υΙ ΐΓί1)υ3 ρΓφΙϋβ βίβίπηίΐ&ιη Απώαιη 

άυοβιη οοηίαάϋ, ί&οίίοςαο ρ6Γ8υ&8ϋ υΐ 18 ροπΌ 

ςυίθ8ββΓβΙ, οιηηί&ςυβ τβόίΐίάϋ ρ&οθΐίββίιηα. 

στρατηγφ χαι τρεψάμενος Ιιτεισεν ήνυχ(αν &γειν, χαΐ τά πράγματα ε!ς βαθιΐαν ε^ήνην χβ& ^{■λτ4νΜ•σαν 

μετήγαγεν. πουπ^λει τήν πρωτοσπαΟάριον Νιχηφ6ρον τ^ν Ξινίο 
στρατηγείν Ιταξε, του βεοδωροχάνοι» 8ιά γήρας 
παραιτησαμένου. Ό δΐ μάγιστρος Νιχηφ^ος 6 0> 
ραν^ς έν Άντιοχείφ γενόμενος χοιΐ €υσ2 κβΐ τρισΐ 
μάχαις συμπλαχείς Κισιρινήτ^ χψ ΤΜ 'Αρώίων Αηηο ίηββςυθηΐί,ίαάίοϋοηβ άβοίαια ςυίαΙ&,Βίάγ- 
η&ιη ΟΓ^βπ) ούβΜβΙ, βί οοΐο ηαβαβββ ορρυ^ηαΐίοηβ 
ίηοΐΑ, βαιη ν! β&ρίΐ• Οαπι Ιιβο α^Ι ίιηρβπιΙοΓ, δΑ- 
ιηαβίυβ βχρβάίΐοβ άυοβηβ Αάη&ηοροΐϋαηοβ οΐ^ϋβρ 
&<)οηΙυΓ, 455 ά'ιβ &88υιηρϋοηί Οβίρ&Γ® ίβδίο,ςαο 
ρυΙ)1ίοαΙοιιΐ(1θΐΏθΓθ ρβΓα^ϋαΙυΓβοΙβηαοίΙ&β. 8υ5ϋο 
Ϊ^ΙΟΓ ΐΓΠίβηβ πια^ηα ραΚα ρΓβΒάα άίβοβάϋ.ΙιηρβΓα- 
ΙΟΓ Βί(]γη& ()ί]τ^βη1ί88!πΐ6 οοπιΐΏυηίΙα ίη υΓΐ)6ΐη ίη- Ό δΐ βασιλεύς χατά τδ έπιδν Ιτος ΙνΙιχτΜίνος α 
εκστρατεύει χατά Βιδύνης, χαΐ έιρ' βλοος άικώ μήνας 
έμ^λοχωρήσας τ^ προσεδρε(^ αΙραΤ χατά χρένος 
τήν πόλιν. 'Εν φ δΐ χζ πολιορχί^ ΌΪϋτος ιιροσήδρεχν, 
δ Σαμουήλ εύζώνφ χρησάμενος 6δοι«ορ{φ επιτίθεται 
Ιζ εφόδου τ^ Άδριανουπ6λει χατ' αυτήν τήν ήμέραν 
της χοιμήσεως της όπεράγνου θεοτ^ου (58) , χαΐ τήν 
τε πανήγυριν, ήτις ειώθει ετησίως τελαΤσββι δημοτε• βοίαπιίθ ΓθάίΙυιη ίαβίίΐυίΐ, οί)ίΐ6Γ οαιαία Βυΐ^&ποα ρ λής, αΙρεΤ εξαίφνης έπιπεσών, καΐ λείοεν «ολλήν &πιρ- 
088ΐβ1Ι& ν&8ΐ&08 αίςυβ 8η5ί§β08.86<1 ουοη &() υΓΐ>βιη ποιησάμενος 6πέστρεψεν εΙς τά ?δια. Ό δΙ βασιλιάς 

τήν Βιδύνην μάλα χαλώς δχυρωσάμβνος ΙπβητηλΙιν 
άσινής εις τήν βασιλίδα, έν τψ διιέναι πάντα τ» Ιν 
ποσι Βουλγαριχά φρούρια δΐ[^ χαΐ χβτΓαστρ•|ρ^• 
νος. Τχί π^λει δλ των Σχοπίων έγγίσβίς β{»ρε ιίρα» 
Άξιου του ποταμού, δν νυν Βαρδάριον όνομέζιοΜΐ, 
χατεσχηνωμένον άμερίμνως τδν Σαμουι{λ * 0α^^ 
γαρ τζ πλημμύρα του ποταμού, χαΐ ι2>ς ού διάβατος 
τδ νυν Ιχον Ισεται, ηύλίζ»το άμελώς• [Ρ• 706] Τι- 
νδς δι των στρατιωτών π6ρον ιύρ^ος χαΐ δι' αέ* 
του τόν βασιλέα διαβιβάσαντος, & μίν Σαμουήλ τ^ 
αίφνιδίψ χαταπλαγεις {φυγεν άμεταστρηκτΐ, Ιλ^φΙΐ) 
δι' ή τούτου σχηνή χαΐ τδ δλον στρατ^ιηλον. ΊΒ»• 
εχείρισε δΐ χαΐ τήν π^λιν των Σχοπ(ων τψ ββισίΑ•! δ 
ταύτης &ρχκιν παρά τ(>υ Σαμουήλ τεταγμένος *Ρ»- 
Ο μανδς, δ ΙΙέτρου μΙν του βασιλέως των Βουλγάρ«« 8οορί&8 αοοβάθΓθΙ,άβρΓβΙΐθΐκΙϋΐΓ&ηβ Αχίηιη Ουτηβη 
(ηυηϋΒαΓάαηυβ &ρρβ11α1)&1υρ)8&ιηυ6ΐυζη αβ^Η^βη- 
16Γ ο&8ΐΓ& Ιι&1)θΓ6. ΙΗο βοίω ίΓ6ΐι;8 &ιηηί8 αΙ)υηάαα- 
ϋ&, β( βυΐΏ οϋ αςυ&Γοαι ίη8θ1βηΐ6πι αΓίΙαχυιη Ιγαπ• 
βίη ηοη ροβββ ΓΑΐυβ,βββυΓαβ θγ&Ι. ΑΙ ιηαρθΓαΙοΓ ρβπ 
ν&άαιΏΐιςυοά&ιηβυοΓΤΐιηίηνβηΙυιη οορία8 (ραίΐυοϋ. 
Ιΐαςυβ γο ίη8ρβΓαΙ& οοη8ΐβηι&Ια8 8αιιιη8ΐυ8 ίΙ& 
β1Γυ80 Γυ§;ϋ ουιη 8υί8, υΐ ηβοηο θογοπι 1ΐ08ΐί ρβοιυβ 
αηςα&ιη οβΙθοάβΓβΙ. Ιρ8ίυ8 (&1)βΓη8βυΙυιη Ιοί&ςοο 
0&81Γ81 οΑρίλ. 8βά βΐ αΓΐ)βιη δεορίαβ ίιηρβΓ&Ιοη Ιγε- 
(ϋάϋ βί α Βαιηυβίο ρΓβΓθοΙαβ Ηοιη&οα8, ΡθΙγ! Βυΐ- 
Ι^&ΓΟΓαιη Γ6κί8 Ωΐίυβ, ΒθΓί8» Γγ&Ιθγ, Βίιηβοα βϋ&ιη 
ανί ηοηαίηθ 8ρρθ11&ΐΌ8.0υθτη β^υ8 οΠΐοϋ ο&ο8& ίιη- 
ρβΓβΙΟΓ ραΙΗοΙατη ρΓοροβίΙυιηςυβ (Ι68ΐ^&1^ Αΐ)γ- 
(Ιοςοβ ρΓ89θθίΙ. υΙος, του δΐ Βορίσου άδελφδς, Συμεών τψ του πάππου ονόματι μετονομασθείς* δν δ βασιλεύς άποδεξάμινος τ^ς 
προαιρέσεως πατρίκιύν τε τιμ^ χαΐ πραιπύσιτον, χαΐ στρατηγεΤν έχπέμτιει Αβύδου. 
Ιηάθ ίΐΏρβΡ&ίΟΡ &ά ΡβΓηίβυιη άυοϋ,ςαοά 1α6ΐ)&ίυΓ 'ΕχεΤθεν δ βασιλεύς διαβάς Ιρχεται πρδς τδν ΙΙέρ- 

ΧΥΙΑΝΟΕΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. (56) Ηοο ({αί(] 8ϋ, ηοηάυιη άίάίοΐ. Οαίά 8ί &1ίςοίά 
τίΓβΙ^οαάίαηοΓυιη, (ΐυο8 ΙιοοΙίβ νοο&ηΐ. βίιηίΐβ ΓαίΙ ? 
Νβςυβ ηβθοίο 1) ρΓΟ ι; ροηί θοΙθγθ, υΐ ρηναίβρυαι 
ρο88ί8 Ιο^βΓβ,ςαοά Ι&ηίιιηάβπι χηϋιί ββΐ ηοΙυιη.Χγι.. 
— υΐ εοιηίΐβιη ρηναίαραιη ΓβΓυιη βΐ ρ6οα1ίιιη8 ίΐΒΟί 
ίηκρβΓ&ίοΓ 1ι&1)β08ΐ, ρην&Ιί βΡΗπί ρΓβΒίβοΙυιη άβίη- 
οορβ (ϋοίυιη, ίΐα βΐ 6€θΐ68ΐΦ 8υο8 οαΓ&1θΓ68, άβΓβη- 
ιΟΓΟβ, (Βοοηοιηοβ, βΐ, ιιΐ αυοΙΟΓ ΙοςυϋυΓι πριβατα- ρίους, £Γ&Ζ0ρΙΐγ1&6ϋ ρΓ6Β8ί(ΐ68. ΟΟΑΚ. 

(57| ΡΓίυ8 δοΰχα νοο&νβρ&Ι. Οοαη. 

(58) Κοίμησις της θεοτύχου νίάβΙυΓ Θ886 Αββαΐη- 
ρΐιο, ηίβί 81 αυίά αΠυά 65ΐ : ηοη βηίπι Ιια5βο ααοά 
ΑίΏηηβαι. Υίαβ ίηΓΓα ίη 11)&1ζ8β ΙιίβΙΟΓί», ςυοα αιΙ 
Ιιιιηο Ιοουοι ίηΙβΙΠ^βηάααι ί&οίαΐ. Εί ινατ €ΐΗΜα 
ίΜ56τη ΗίτοίΐΌη/Μηβη ηϋ ηηϋΗηΙκΗ. Χυι*. 48Θ ΗΙ8Τ0ΚΙΑΒΌΜ ΟΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. ΙΜ 

ν&χον, 6^ φύλαξ ήν 6 ΚρορφοΙς, άνήρ &ριστο< τα πο- Α. Ογ&ογ&8, νίΓΐ)6ΐ1ο βρίίιηαβ. Π)! οαιη Ιιβοά ραηιιη 

λεμ.ιχά. Έν ψ χρ^νον ούχ 6λ(γον διατρίψας χαΐ λαόν Ιθηροηβ ΙηνίβββΙ βΐ ία ορρυ^η&ϋοηβ ιηαΐΐοβ Αΐηί- 

Ιν τζ πολιορχίφ ούχ όλ(γον άποβαλών, ώς Ιγνω βίβββΐ, βυιη β1 ο&8ΐθ11υτη ίη6ζρυ^ηαΙ)ί1θ θβηϋΓβΙ, βΐ 

χρ§ΐττον υπάρχον πολιορχίας τ6 ίρυμα, χαΐ ούδ' 6 Ογ&ογ&οι 456 ηβςυο 1)1&θ(1ί6ηάοη6ςυβ ρο11ίοΙΙ&ϋο- 

Κροϋςράς ^ωηζΐαις ή αλλαις υποσχέσεσιν έμαλάσ- ηίϋυβ βυΐ3ί^6Γ6 ρυββθΐ, &(1 Ρΐιίΐίρροροΐΐη ΐΓ&ηβϋ,ία- 

οιτο χαΙ έπαγγ«λ(αι<, μιτέβη πρ&ς Φιλιππούπολιν. άβςυο ία υΓΐ)βιη ΓβνβΓϋΙυΓ. 
*Εχ«Τθέν τ( άπάρας ίιτλίσιν βΙ< Κωνβταντινούπολιν. 

ΚλΙ τζ αύτ^ έπινιμήσιι δ($γμα έξέθιτο, τάς των ΕαάβιηίοάίοΙίοηβ Ιβ^βιη ίαΙΗαΙ ρβηβίοηβιηςυ&ιη 

άιιολωλ^ών ταπεινών συντ<λ<(α( τελιΐσΒαι παρά των ραυρβΓββ ρβΓάίϋ άβϋβϋ&αΐ, άίνίΐββ ρβΓβοΙνΟΓβαΙ. Ιά 

^ι>νατών . ΚαταινομάσΟη ^λ ή τοιαύτη σύνταξις &λ• νοοοώ&ΙαΓ Αϋθίβη^ϋοα. £1 ρ&Ιπ&ΓοΙιβΒ $βΓ£;Ιο ιηυΐ- 

ληλέγγυον (59). Του πατριάρχου βΐ Σεργίου χαΐ πολ- ϋβςυβ αΐϋβ ροηΐίβοίύαβ &ο οαοολοΐιίβ άβρΓβΟΑοϋϋυβ 

λών αρχιερέων χαι άοχητών ανδρών ούχ ύλ(γων υ1 &1)8υΓ(1υκη Ιιοο οαυβ 8αΙ)άίΙί8 άβιηβΓθΙ, ηοη ο1>- 

{εηΟΙντων Ιχχοπηναι τό παράλογον &χ8ο< τουτί, ό ΙβιηρβΓ&νϋ. 
βασιλεικ ούχ ύπήχοοσεν. 

'Ογδ^ΙΙ ^ Ινδιχτιώνι, Ιν Ιτει ^ςψ^^^\ ύ τη< ΑΙγύπτου Ιη άΐοϋοηβ οοΐΑνβ, αηηο ηααηάί 6518, Μ^γρί 
κατάρχων Άζ(ζιοζ διά μιχρά< αΙτίας χαΐ μηδεν&ζ η ρηη66ρ8 Αζίζΐυβ ο1) Ιβτβιη 08υ8&ιη βΐ οίΙ'θη8ββ ηο 

λ^γου προσχρούματα α(ια τά< πρ&ς 'Ρωμαίους λύ- γοΙ&Ιϊ ςυίάβιη (ϋ§;ηΐλ8 ΓφάβΓθ ςαοάβί εαιη Βοιηαηίβ 
9Λζ σπονδάς, τ^ν τε έν Ίεροσολύμοι< έν τφ τάφφ βΓ&Ι Γυρίο,θΐ Ιβοαρίαιη Ι]ίθΓθ8θ1γιηί8 «ά 86ρυ1θΓαιη 

του Σωτήρος Χρίστου άνεγηγερμένον πολυτελώς θείον ΟΗπβϋ 80ΐηρ1υ08ί88ίηα6 οοοάϋυιη βνβΚϋ,θΙ ΓβΗ(^ο- 

να&ν χατεστρέψατο, χαΐ τά ευαγή έλυμήνατο μυναοτή- β& ρβΓάίάϋ ιηοη&8ΐθΠ&, βΐ ςοί ΐη ϋ8 ρΐβ νίίφ βχβΓ- 

ρια, χαΐ τους έν τούτοις άνχουμένους απανταχού γής οίΙαΙίοηί1)υ8 θΓαηΙ άβάίΐί, β08 ρ6Γ οιηηββ 16ΓΓ&8 6Ζ• 

έφυγάδευσε. ΙΟΓΓθβ θ^ίί. 

Τφ δ' Ιπιύντι Ιτει γέγονε χειμών έπαχθέστβκτος, Αηηο ίηβθςαβηϋ Ιιίβιηβ ίαϋ £;Γανί88ίιηα,ςαο οιη- 

ώς άποχρυσταλλωΟηναι πάντα ποταμέ χα2 λ(μνην ηο8 Ωυνίθ8 ρα1υ(1θ8 ΐρβΟΓηςυο ιη&Γθ Ιη ^Ι&βίβπΐ οοβ- 

χαΐ αυτήν τήν θάλασσαν. ΚαΙ Ίανουαρίφ μηνΐ τής ^ϋ. Μβηβθ ^&ηυ&ηο 6]υΒ(ΐ6Πΐ ίηάίοϋοηΐβ αρρηπιβ 

αύτης έπινεμι{σεως γέγονε σεισμύς φριχωδέστατος, 1ΐ0ΓΓ6η(1υ8 Γυϋ ΙβΓΓ® ιηοΐυβ, ςυί άυΓ&νίΙ υ8ςυο αά 

χα: διεχράτησε χλονουμένη ή γη μέχρι τής 6' τοδ ηοηυπ) Μ&Γΐϋ άιβαι. Ε]υ8 θηίπι (Ιίβί Ιιογα άθοίιηα 

Μαρτίου μην^ς* έν ταύτχ^ δε περί δεχάτην ώραν της Γγ&^ογ Γυϋ 6ΐ €οηοα88ίο ΐ6ΓηΙ)ΐΊί8 β1 ίη υΓΐ)β θΐ ίη 

ημέρας γέγονε ^ραομ^ χαΐ χλ^νος φριχτός χατά τε ρΐΌνίηοϋβ ; αο οοΓΓΟβΓυηΙ βρΙιββΓβθ ΙβοαρΠ δ&ηοΙο• 

τήν βασιλίδα ααΐ έν τοις θέμασι, και πεπτώχασιν αΐ ταιη 40 βϋβιηρΗ Οιηηίααι $&ηο(θΓυιη.Ουα8ίαιρβΓ&- 

σφαΐραι του ναού τών *Αγ{ων Τεσσαράχοντα χαΐ των Ιογ βίαϋτη ίη8ΐ&υΓ&νϋ. ΗβΒΟ ΓυβΓυηΙ ΙΙαΗοί ιηοΙυ8 
*Αγ(ων ηάντων* &ς δ βασιλεύς εύθυς άνεχτήσατο. ^ ρΓΦνία ίηάίοία. Οαίά&πι βηίπι νίτ ροίβηβ, υηιΐ8 άθ 

Ταύτα δΐ προεμήνυε τήν μετά ταύτα γενομένην έν 457 ϋβ ςυί Βαηη ίηοοΙθΙ)&ηΙ, ηοαιίηβ Μβ1θ8, εοη- 

'Ιταλίφ στάσιν. Δυνάστης γάρ τις τών έπο(χων της οί(&Ιί8 1•οη^ί6ΑΓάί3 ΑΠϋα οοηΐΓ& Εοαι&ηο8 ιηονίΐ. 

Βάρεως, τοΙ^νομα Μέλης, παρα9ι!ξας τδν έν Αογγι- Ουαιςυβ ίαιρβΓ&ΙοΓ βάνθΓβυβ Ιιυηο ιηί8ί886ΐ Βαβί- 

βοφδί^ λα^ δπλα χατά 'Ρωμαίων αίρει. ΚαΙ 6 βασι- Ιίυιη Ατ^γΓυπι βαιηί βΐ ΟοηΙοΙβοηβιη ΟβρΙι&ΙΙβηίο 

λευς Βασίλειον έχπέμπει τδν *Αργυρδν σκρατηγον ρΓκΓβοΙοβ, Μβίβδ ί11υ8ΐπ 608 ρΓ89Ηο νίοίΙ;, πιυ11ί8 

βντα της Σάμου, χαΐ τδν λεγ^μενον Κοντολέοντα της ολβΊβ, Ιιαυά ρ&υοΪ8 0&ρΙί8,ΓθΗςιιί8 ΙϋΓρΐ Γυ£;Ανϋιιιη 

Κεφαλήν (ας σνρατηγουντα, έπΙ τψ χαταστησαι 'Ρω• ΙυΙ&Ιίβ. 

μα(οις τά πράγματα* [Ρ. 707] βΤς άντιπαραταξάμενος δ Μέλης τρέπει λαμπρώς, πολλών πεπτωχότων, ούχ 
δλ(γων δι χαΐ ζωγρηθέντων, τών δΐ λοιπών τήν διά φυγής άσχήμονα προχρινάντων ζωι{ν. 

Ό δΐ βασιλείας ού διέλιπε χαθ' &ςαστον ένιαυτδν Ρογγο Ββ8ί1ίυ8ίιηρθΓ&ΙθΓςυοΙ&ηηΪ8ίη Βυΐ^&παιη 

είσιών έν Βουλγαρίφ χαΐ τά έν ποσι χειρών τε χαΐ βχρβάίϋοηβιη Γ&οίθΙ)Αΐβ1οΙ}νίαςυβ(]υθ ρορυΙ&1)&ΙυΓ 

δ^ών. Ό Σαμουήλ δΐ μή δυνάμενος τών υπαίθρων αο να8ΐαΙ)&1. Ιάβο δ&πιυβίυδ β&8ΐΓ& 8αΙ) άίο Ιοο&Γβ 

άντιποιεΐσΟα» μηδΙ πρδς εμφανή Η^Χ^ν άντιστηναι &υΙ αρβΓίο ρΓβΙίο οοηουΓΓθΓθ ηοη &υ<ΐ6η8, ηηάίςηο 

τφ ββΜίλεϊ, άλλα πάντοθεν 6ραν^μ»νος χαι τήν οΐ- &11η1ί8 νίΓί1>υ8 &ιηί88οςυβ νί£;οΓβ βαο, βίαΐυϋ ίθ88ί8 
χβίαν άχμήν άποβάλλων, Ιγνω τάφροις χαι θριγγοΤς Ο αο 8βρ(ί8 Γ&οϋβ βυιη ίη^Γβββυ Βαΐβ&π» βχοΙυάθΓθ. 

έπιτειχίσαι τούτφ τήν εις τήν Βουλγαρ(αν εισοδον. ΕΙ ςαία ηοΓ&Ι 8θΐ6Γ6 βυιη ρβΓ 6ίιη1>&ιη Ιιοη^ιη βΐ 

ΒΓδώς ο3ιν ώς ^ος άει τφ βασιλεΤ διά του λεγομένου ΟΙθίίΙίιιπα ίηΐΓ&Γθ,&η^υ8ΐίΒ8 ί11&8 86ρΙο 1αΐ6ρΓθ<Ιαο1ο 

Κίμβα Α^γγου χαι του Κλειδίου ποιεΙσΟαι τάς δι- ιηυηϋ αίςυο ίη(θΓβίρίΙ,]υ8ΐοςυ6 ΟπηαΙ ρπΒ8Ϊάίο,β1 

ελεύσεις, ταύτην Ιγνω τήν δυσχωρ(αν Ιπιτειχ{σαι χαΐ 8ίβ ίιηρθΓ&ΙΟΓβπι ορθπ1υΓ.Ρθ8ΐςυ&ιη θο νβηϋ ίιηρβ- 

τφ βασιλει άποχλεΤσα. τήν εΓσοδον. Φραγμδν ούν ?αΐ0Ρ β( ίηΐΓ&Γθ 68ΐ ^οηα^υ8, ίοΓίϋθΓ βυιη ΑΓουβΓβ 

δομηβάμενος εΙς ε^ρος πολ2), χαΐ φύλαχας έν αύτφ 0υ8ΐ0(ΐ68,608ςυΐνίρ6ηθΐΓ&ΓβηϋθΓβη(αΓά68αρ6η0Γθ 

ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. 

£9] Ια πΐΑΓ^ΐηθ 1ί1)Γ&Γίυ8 ώ τή< θαυμαστής έπι- θζ ^υ8^^η^8η^ Ιιίδίοηα 1ίςυ(^1. Νθ 60 ςυί(ΐ6αι Ιθοίο- 

ς1 Ουβ 81 Γθοίθ Ιι&ΐ36ηΙ ςυοά 8ά 86πρΙυΓ&ηα, Γβιη άθίπαυείαϋο, ςυοά &ά86Γϋ)ίΙ ιηοχ, υΜ άβρπβ- 

ιηΪΓ&ιΐ νίάθΙυΓ βχαοΐίοηίδ Ιαοα δυϋΐίΐβιη ΓαΙίοηβιη. οαΙοΓββ ροηΐίβυίδ Γ6ρυΐ8&αι ρ&88ί άίουυΙυΓ : Άλλ* ό 

^α&βϋλΐηρΓοηδδ&ϋθΩβΓβΙςυί ρ&υρ6Γΐ&(6 6χΐΓθΓη& έμος βασιλεύς *Ισαάχιος 6 άγγελος μηδενός πάρα- 

61 Γθλ>ΐΐΒρθΓάίΙί8 ΐιηρ6άίΓ6ηΙυΓαυΐ6ϋ&ΕηίΙ&πΐ0Γΐυ1 χαλέσαντος πολλά τών παράλογων βαρών της *Ρω- 

•οίτθτ• ηος^^^6η^86(1 Β&8ΐ1ιυιη Ιιοο ηοη ίηνθηί886, μαίων γΐ;ς έξετίναξβν. Χτι.. ΜΙ ΟΕΟηΟΙΙ ΟΒΟΒΕΝΙ ι« 0€0 ΓβΗβηΙθβ Αίςοθ νςΐηβηηίββ. ΙΜ άβ ΐΓαηβιΙα Α ^«οπρκιηΤς Ικιντήσακ , ιτρονέμιν• τ^ . βασιλέι. ιΐββρβηηΐβιη ^ΑI^ ίηιρεπιΙΟΓβπι ΝίοβρΙιΟΓαιι ΧίρΙιίΜ 
ΡΙιίΜρροροΗβ Ιατη ρΓ8?Γβο(θ8 ιηοηβΐ αϊ Ιοοο 60 χηα- 
ηβ&(, 8βρ(οιηςΌβ ίΐΐυά ορρυ^η&Γθ οοηΗηβηΙθΓ ρβΓ- 
Κ&Ι : 8β αΐίο &1>ϋυΓυιη, ορβΓ&ηαςυβ 458 ά&ΙυΓυιη 
υΙββΙυΙβΓβ&Ηςυίά οοηίιβί&Ι.Ηοοιηο(]ο Γθοοιηροθϋβ, 
0ΟΠ1 8018 πιοηΐβιη &(1 ιηβπάίβπ) οίαυβίπβ ϋβ ο()]'β- 
ϋίαιη ε6ΐ8ί8:(ίπ)υίη, ουί Β&Ι&ίΙιίβίΦ ηοπιβη, ιη&^αίβ 
ίΙίηβηΙ)υ8 είΓοαϋ ; βί 29 άίβ ϋαΐϋ, ίηάίοΐίοηβ 12, άο 
βαρβποΓβ Ιοοο 8υΙ)ϋο ίηι^βηϋ βυιη βίΓβρϋυ Βα)§:&Γ08 
Α 161*^0 8<)θΓΐΙαΓ.0υί ουχΕ Γβ ίη8ρβΓα1& ρβΗβιτίϋ Γυ- 
^Γβη(, ίιηρβΓβΙοΓ άβΓ6η80ΓίΙ>α8 ν&ουυιη ββρίηιη 
άίηιΐΐ &ο Γυ^ίβηίββ ΐο8βςυϋαΓ. Μαΐϋ Ιαιη ΒοΙ^^αγϊ 
000181, παυίΐο ρ1υΓβ8 ο&ρϋ. Ιρ8θ 8ΑΠΐυβ1υ8 β^τβ 
θν&8ϋ Πΐϋ ορ6Γ&, ΐΓΓηβηΙθβ ίοΓίίΙβΓ ΓβρβΠβηΙβ ρ&- Άγΐχομένου Λ χαΐ τούτου χαΐ άηοιηιρβΦαμένο} 
της κισύδου, έι»(ιηρ άνηΤχον γενναίως οΐ γ;>λ» 
σοντες χτί τους βιαζομίνους έξ όπερδβξίων άνιφο» 
βάλλοντκς χα) τιτρώσχοντκς, χαι ^$η άπέγνιοστο ή 
βανιλιΐ ή διάβασις, Νιχηφόρος 6 Ξιφίας της ΦιλπΒ- 
ΊΕουπ^λεως τ6ζ% στρατηγών τφ βασιλεΐ συνταξάμενος 
χαΐ αύτον μίν ιτροσμένειν χαΐ συνεπείς ιεροββολι; 
τψ δέματι ποιεΐσθαι παριγγυήαοίς, αύτ^ς (^ άηέν» 
φήσχς, «Γ ιηι>ς δυνηΟείη λυσιτελές τι διαπράξαΗη 
χα) σωτήριον, τ6ν ιιβρί οΛχ^ είληφως λαάν όκοηρΙ. 
φει, χτί ιιεριο^εύσας τ^ προς μεση(&6ρίαν χεί(ΐι«•ι 
του Κλειδίου ύψηλ^ατον βρος, & Β«λ€ΐ6ίοτβν »•• 
ονομάζουσι, χαΐ τραχυιτορ(αις κ/Λ άνο€(αι< 7Ρ^<*^ 
νος, χθ' του Ίουλ(ου μην^ς, έπινεμήσει ιβ*. 5ν«φ ΐΓβιηςυοθςΌθίιηρθ8Ηασι!η οαβίθΐΐυτη Ρηίαρυο) &1>- II Ιξχίφνης μετ' αλαλαγμού χαΐ δούιεον χατά νινη) άαοβηΐβ. €&ρΐ!νί8 ΒυΙ^&Ηβ, ςυί Γυίβββ αά 15 [ηί11ί& 
ί6ΓυηΙυΓ,οουΙο8 ίιηρβΓ&ΙοΓ 6ΓυίΙ,8ίη^ϋ1ί8ςυθ οβηΐυ- 
ηί8 υηοουΐυαι ρΓβΠοϋ,ιιΙςυθ Ιιίβ (1υοΙοπΙ)υ8 οοβ &(1 
βαιηπβΐυπι πιί11ιΊ.0υο8 δααηυβίυβ ίβίο ηαηαβίΌ αίςαβ 
ΟΓάίαβ νβηΪΓβ νίάθη8 αηίιηι &ά ο&ΐ&χηίΐαΐβιη βαιη 
ίοΓίίΙθΓ ΓθΓβηάαιη ηοη ))&1)υίΙ 8&1ί8, 8β() οΙ^ογΙα νβΓ- 
ϋ^'πθ βχ&ηίιη&Ιυβ ίη Ιθγγ&οι οοΓΓυϋ. Αςυ» αυΙείΏ 
βΐ υη^υβηΐίβ α ρτβ86ηϋΙ)υ9 υΐουηςυβ ΓβΟΓβ&ΐΏβ,ευιη 
8686 &1ίςυ&η1υ1υιη οοΠθ£^ί886ΐ, Γή^ίά» Ιι&υδίυπα ρ6- 
ϋϋ ; ουπιςυβ 1}ί5ί886ΐ, ΟΑΓίΙί&κπιο 0θΓΓ6ρΙυ8 1)ί(1υο 
ρο8ΐ οΐ3η1. δυοοο88ϋ 6ί Ωΐίυβ Οβ^ηβ1υ8, ηυί 6ΐ 
ΚοίΏβηυβ Γ]ίθ6ΐ>&1υΓ, ρ&ΐΓ6 ΓοΙιυβϋοΓ 1116» Β^ά ρΓυ- 
άβη1ί& Ιοη^ ίηΓβποΓ, ηαΐυβ οαρίίγβ 459 ςυ&ά&ιη 
1.&Π88α)&. ΙαϋΙ(1βοίιη& ςυίαΙιιδ6ρΐ6πιΙ)η8,ίη(ϋοΙίοο6 
ιΐβοίιηα ΙθΓϋα.βυΓηςαβ ηοηάυιη ίηΐ6^Γυη3 ιιηρ6ΓΑ8- γίνεται των Βουλγάρων * οΐ Α τφ Αιερο«9<ηη{ιφ 
χαταπλαγέντες τρέπονται προς φογήν. Κα2 6 ββοι- 
λευς μονωθώ διοι^ρήξας τ6 τείχος ^δίοην. 'Βησο^ 
ούν πολλοί, χαι πολλψ πλείους Ιάλωσν, ιαί^ίς τοί> 
Σαμουήλ διαφυγεΐν ^υνηθέντος τ^ χίν^νινν σννι^- 
γ(φ του Ίδ(ου υΙου γενναίως το(>ς έπι^ντις νηδεζα- 
μένου, χαι Ιππφ τούτον έπιβιβάσβντος χα\ «\; ^^ 
λεγόμενον Πρίλαπον τό φρούριον άπαγαγ^ντος. *ν) 
δι βασιλεύς τους Ιαλωχάτας των Βουλγάρων έμιει 
τάς ιε', ώς <ρασι^, ^ντας χιλιάδας άιεετύφλωβε, »Ί 
έχάστην Ιχατοντάδα πεπηρωμένων 6φ* Ινός μον• 
οφθαλμού όδηγεΤσθαι χελεύσας εΙς τόν Σαμουήλ έαο- 
πέμπει. Ους έχεΤνος άφιχνουμένους χοιτ' άρι0μ&ν η1 
τάξιν θεώμενος, χαι τ^ πάθος ούχ ένεγλιβν νεανη••; 
χαι εύψύχως, λειποθυμί^ χαι αχ^τφ βάλλεται χεΙ 8θ1 αηηυπι, νθη&(υιη 6X1608 ιηΙβΓίΙοίΙυρ & ^ο&^η6, (• εΙς γην πίπτει* Οδχει δέ χάΙ μύροις οΐ «αρ^ντες τή 
ςυί 6ΐ ΒΐΑ(]ί8ΐΙιΙ&1)08, ΟΠο Α&Γοηίβ, ςυβιη ίρ86 ηβοί πνοήν α^ού άναχαλεσάμενοι άνενεγχεΐν μιχρέν 
&1ίςυ&η(1ο 8υΙ)ΐΓαχθΓ&1. πεποιήχασιν. Άνενεγχων δΐ 6δωρ ιηεΐν έπεζι(τ^σι 

ψυχρών. Λαβών λέ κα\ πιών ελήφθη χαρδιαγμφ,χαΐ μετά δύο ημέρας θνήσχει. Παραλαμβάνει δλ τι^ν Βοολγ^ζρΜν 
αρχήν 6 υΙός αύτοΰ Γαβριήλ δ χαΐ 'Ρωμανδς, (3ώμ^ μίν χαΐ Ισχύΐ του πατρδς υπερέχων, φρονήσει Α η: 
διανοί^ πολλψ λειπ^μενος, τεχθείς τφ Σαμουήλ άπύ τίνος α^χμαλώτιδος Ααρισσαίας. [Ρ* 708] *Ηρζϊ & ικά 
τήν ιε' του Σεπτεμβρίου μην6ς, έπινεμήσει ιγ^. ΚαΙ μηδ' δλον άποπληρώσας ένιαυτ&ν σφάτηηι, ιΙ( 
χυνηγέσιον έζελθών, παρά Ιωάννου του καΐ ΒλαδισΟλάβου του υΐοΰ Ααρών, όν αύτδς θνήσχειν μέλλοντα τ«η 
θανάτου άπελυτρώσατο. Αηΐ6(ΐυαπι Ηοο Ωβπβΐ, ΤΙιβορΗγΙβοΙο ΒοΙ«ηθΐ'α(& 
ΤΗβββλΙοηίοα ροβΐ Ι)Ανίο]ϋΐη ΑπΑηϋαπι ρΓφΓβοΙο 8&- 
Γπυοίιι• ΝοβΙοηΙζϋΓη,υηυιη ϋβ ροΐ6ηϋ8Βίπιίβ Ηυΐ^α- 
γ{8| ηπα^ηο ουιη βχβΓοΗη «Η βιιιη υΓΐ36ΐη πιί8Η. 
Ουβιη ΤΗβορΗγΙαοΙηη,ΠΗο •υο ΜΙοΙ)&6ΐο οοιηίΙ&Ιυβ, 
ρυ^πΑ οοίΐ^ΓΟββαβ ΐαόϋ ϊηΛ^ηΐί(\\ιο ρΓοάα ραΓία οί β του Σαμουήλ* οΤς συναντήσας 6 θεοφύλαχνος σ&ν τφ Πρδ του δΐ ταύτα γενέσθαι, βεοφνλάχτοο τ^ο 
Βοτανειάτου άρχειν θεσσαλονίχης μετά τ^ Άριανί- 
την πεμφΒέντος Δαβ^δ ό Νεστορίτζης, εΤς τ&ν «ορέ 
Βούλγαρο ι ς μέγα δυναμένων υπάρχων, μ•νά δυνά- 
μεως άδράς χατά θεσσαλονίχης έχπέμιεβτβι ηφέ ηιυΙΙΙ• οαρϋβ,ουιη Ιιί• •(! ΙπιρβΓΑίοπβιη Ιυηοββρίυτη 
Ιη «ηφίεΐίίεβριιϋ (:ΗΙΜίιιπιορρυ{<ηβηΐ6πι νβηϋ.Ιηι- 
ρβΓΑΐοΓ ιιηρ[ΐ]8ΐϋ8 φιο Λϊχϊτηυη ιηοϋο 8υρ6Γ8ΐϋ8, λα 
ΗίΓυηηρίΙζϋίη αοοο(ϋΙ ; 6ΐ ο&βΐϋΐΐυ ουΙ Μ&ίζυείυιη 
πονηρή ροϋίυ•, Ηίηϊηι\Αΐ%Μ ^αη\ ρΓορίηςυαηβ, 
ΤϊϊΛ^^\^\^γ\Λ^X^ι^η ΚοΙοηβΙαίΑπη ΤΗ6••α1οηΙοη ()υθ6ΐη 
ΐϊθΠ6• ηή ΗΐΓϋηηρϋΜΐη •^ι«)•■υρ6^^^6^υι)ο1οι•6ρ^Α 
οΜλ ϊηΜηάατ% 8Μ>Ιΐ|υο Ηοο ιηοίΙοίΙΟΓΤΐιβΒίΑΐοηΙ" 
ο•ιιΐ <1υοι»ιι« «χρ^ιϋΓο. Ι'ΓϋίΙοίΗΟοηΙβιη ρΓβνΐάΐΑΓϋ υΐφ Μιχαήλ χαΐ συμπλαχεις τρέπει τε Χ3κά χράτος, 
χα ι λείαν πολλήν ίλλΙ αιχμαλώτους συχνούς «ρονλα- 
βέμενος διαχομίζει τψ βασίΛεΤ πολιορχουντι τδ έν 
τ^ χλεισούρ^ τού Κλειδίου δέμα (60). Τό δέμχ δλ, 
ώς εΓρηται, διαβάς ό βασιλεύς χατά Στρούμιειτζκν 
γίνεται. ΚαΙ παρέστη σατο μίν φρούριον τό χαλού- 
μενον Ματζούχιον, τ^ Στρουμπίτζ][) δΐ προσεγγίζον, 
μετά δυνάμεως δ* εκπέμπει τον Βατχνειάτην βεο- 
φύλαχτον τον δούχα θεσσαλονίχης, ύπερβήναι χελεύ- ΧΥΙ,ΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛ). 

(<ν)) Λ<μ« ΙυΗ• Ιν χλεινούρ^, Ιη ΰΐιαα •1ν6 ηαιτο ΙηίβΓ ϋυυβ ιηοηΐββ «βρθΓΟβ ΟΓβοΙο, βά ςυ&πι «άίΐαβ Ιιίο 
|ΐ•εΝΐιη ^ΐοΚυτ κλιιβίον. ϋοΑΚ, 193 ΗΙδΤΟΑΙλΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 194 ο«ς τους έν Στρουμπίτζγ^ βουνους, χαΐ το^ έν ταΐς Α. ΐ^ί^ίΐ οΙ)8(&ηΙβ8 ΐΓβ ςαο νοΙοΙ>&1 ρ&85ί βυηΐ. 86(1 ουιη χατ* α^ους 6$οις πυρκολησαι δέματβ, χαΐ εύπ^ρευ- 
τον αύτφ Ο^^^βι '^^ ^ρ^< Θκσσακλονίχην ^ουναν 
62<{ν. Ό δλ άιηλθών συν&χωρήθ^ μκν έν τφ βισιέναι 
καρά τών τοκοφυλαχούντων Βουλγάρων άν^μ^^ο• 
((στιας 'διιλΟβΤν, μέλλων 81 πρ6ς τόν βασιλέα πάλιν 
όκοβτρέφβιν μκτά τ^ τά προσκταγμένα ικληρώσαι 
«ιριπίιτηι λ^χοις έπ' αύτφ τούτφ προσχαθημ^νοις 
χαΐ ένεδρβύουςιν {ν τινι έπιμήχβι στβνοχωρί^* έν 
{ «Ισελθών χα2 πάντοθεν πκριστοιχινθλίς χαΐ £νωθιν 
όπό λ{6ων χαΐ τ^ξων βαλλ^μκνος, μηδενός άμύνααΟαι 
Ιυναμένου διά τήν πύχνωνιν χαΐ τ& της οτενοχωρ(ας 
άβιεξ^δευτον, αύτ^ς τε «(ιττει , μηδΐ ταΐς οΙχε(αις 
χ^ερσί δυνηθείς χρήσασθαι, χαΐ πολ6 μέρος συν αύτφ 
Αιοώλετο τοτ^ στρατού. *Απερ μηνυΒέντα τφ βασιλεΤ ιη&ηάαΐΐβ ρβΓ&οΙίβ &(1 ίιηρβΓ&ΙοΓβιη ΓθάΐΓβ νβΐΐβΐ, 1η 
ίηβίιΐίαβ αά Ιιοο ίρβυηι οοΐΐοο&ΐαβ ία ροΓΓβυΙίβ πι Ιοα- 
(^υπα αη^υθϋβ ίοοίόϋ, 4βΟοίΓουα)νβοΙυ8<]υβ βΐ (1β• 
βυρβΓ βαχΐβ ΙθΗβςυβ ρβΐίΐυβ, οαιηί ββ άθΓβηάβηάΙ 
ρΓ«ΓθρΙ& Γ&ου11&ΐ6 ο5 οοιηρΓβββοβ ία &Γΐυιη οπίίηββ 
οΐ Ιοοί ϋαβιαβϋαοι οιηαί βχίΐυ οατβαϋβ, ευαι ΐΏα^ολ 
βυί βχθΓοίΙυβ ρ&Γΐθ ρβΓίΙ. ΙιηρθΓ&ΙοΓ 6& βίαάβ ηυα- 
ϋ&1& ιη&χίαιυιη ρβΓΟβρίΙ (ΙοΙοΓβιη, βΐ ρΓ0£;Γβ(11 αΐΐβ- 
ΓΪυβ ηοα αυθϋβ γθΙγο &ΐ3ϋΙ &(1 Ζ&£;οη&, υΜ ο&βίοΐΐυιη 
6Γ&ΐΜο1βαίοα8ΐοο£;βιηαηίΙΐ88ίηιαιη,8&χοίιηρο8Ηυαι 
θΐ ρΓ»οίρϋϋ8 ν&11ϋ>α8(|αθ ρΓθΓυα<1ί88ίιηί8 οίοοίυπι• 
Εο 6χ νίοίαί&ρ&88ίιηοοαΓα(^θΓ8ΐιΐΒυΙ^π, Εοιη&ηο- 
ΓΟΐη αάπηοιίαη) θβουη.Αάοοβ ΙιηρβΓ&ΙΟΓ ιη111ί18βΓ• 
ςίϋΐη 8ρ&(1οηβαι,υηαιηθχ ίαϋαιί8 8υΐ8 οα1)ίου11 ιη1• πολλής αυτόν ένέηλησεν άθυμίοις. "Οθεν χαΐ πρόσω- η αί8ΐΓί8, Ιιοαιίαθίη οοπίαΐυιιι αο ΓΑουηάοιιι, ςυί Ιρ« τέρω χωρεΐν ούχ (χρινεν , άλλ' ύποστρέψας ήλΟεν 
εΙς τά Ζαγόρια, Ινθα τύ λ (αν όχυρώτανον Γδρυται 
φρούριον 6 Μελένιχος, έπ( τίνος πέτρας ιδρυμένον 
χρημνοΤς χαΐ φάραγξι βάθυτάταις πάντοθεν έτεειρα- 
νωμένης* έν φ οΐ της περιχώρου πάντοθεν χαταφυ- 
γ^ντες Βούλγαροι ύλιγα τών Τωμα(ων έφρ6ντιζον. 
ΙΙρός ους 6 βασιλεΙ>ς Σέργιύν τίνα έχτομ(αν, Ινα τών 
οίχειοτάτων αύτφ 6αλαμηπ<$λων , έχκέμπει, άνδρα 
φρενήρη τε χαι δεινύν εΙπεΤν, άποπειρώμενος της 
γνώμης αυτών. Ούτος δ' έχεΤσε γενόμενος χα2 πολ- 
λαίς χρησάμενος πιθανολογίαις μεταδιδάξαι Γσχυσε 
τους ανθρώπους τ($ δέον, χαΣ τά δπλα χαταθεμένους 
παραδούναι τφ βασιλεΐ εαυτούς χαΐ το φρούριον. Ούς 
άποδεξάμενος 6 βασιλεύς χαΐ φιλοφρονησάμενος αξιο- 
πρεπώς, χαι φρουράν τφ φρουρ(φ τήν άρχούσαν 80ΓυΕη &α)οαο8 ρβηοϋΙ&ΓβΙυΓ. 18 ιηοΙί& 8υ&(ΐ6ΐΐ(1ο 
αίςυβ ρΓθΙ)&1)ίΙίΐ6Γ άί88βΓβη<1ο (Κ)8 βο &(1(1αχϋ,αΙ Γβπι 
Γ6οΙα νία Γ6ραΙ&αΙβ8 ροβίΐίβ &Γαΐί8 86 6ΐ 6&8ΐ6ΐΙοιη 
ΙπαρβΓ&Ιοη (ΐ6ά6Γ6οΙ. Οαο8ΐαιρ6Γ&ΙοΓ 1ιυπιααί88ίιη9 
βχοβρϋ; 6ΐ ο&8ΐ6ΐ1ο ρΓα8ί(1ίο 8υηΐοί6θ1ί ίηαροβίΐο 
Μθ8γαοροΙίπ Γβάίϋ. 11>ι 6ί ιηοΓ&ηϋ ηυπ(ίυ8 άΒ οΙ>ίΙιι 
8&π3υ6ϋ 8ίΓ6ΓΐαΓ, νίς;68ί[η& ςυΑΓία θ6ΐο1)Π8 ά1β• 
Εχίαιίθ 8ΐΑΐίιη Μοβγποροΐί ΤΙΐθ88&1οοί6&πι &1)ϋ, 
&1ςυ6 Ιιίηο &(1 ΡβΙβ^οοί&ιη υ8ΐ|υ6 ρΓθΩοί8θί1υΓ ηυΙΙο 
ουαι ιη&ΙβΩοίο, ηί8ί ςυοά ιτ^ίαπα Ο&ϋΓΐβΙί Βαΐ6ΐίΑ• 
αααι 461 ίοο6θ(1ίΙ. Μί88ί8 θΐίααι αιί1ί1ί1)υ8 οαβίβϋα 
ΡπΙ&ρυΐΓ. 6ΐ δίγρβΐυιη οαρϋ. Ιαάο &(1 ίΐυνίυαι Τζ6γ- 
ΠΑΠ) νβαϋ, βυηοί^υβ Γ&1ί1)υ8 6( α1η1)α8 ίη0&ϋ8 Ιπα- 
]ίοϋ, αο Βυ(ΐ6ο& ΓβάίΙ ; θ( ίη(ΐ6 ηοηα ^&^Ώ&^^^ (Ιίβ 
Τ1ΐθ88&1οπίοαιη νοαϋ. έγχχτατάξας, μιτέβη πρύς Μοσυνούπολιν* έν { διάγοντι τούτφ χαΐ 6 του Σαμουήλ άγγέλλεται 6>νατος 
χατά τήν χί" τον Όχτωβρ(ου μην^ς. [Ρ. 709] ΚαΙ εύΟυς 6 βασιλεύς άπάρας έχ Μοσυνουπ^λεως χάτει- 
σιν ε!ς Θεσσαλον(χην, χάχεΤθεν ^ήτεισιν ε!ς 1Ιελαγον(ζν, μηδέν λυμ«ιν6μενος τών έν ποσίν, άλλ' -]} 
μ^να πυρπολήσεις τά έν Βουτελ(φ βασίλεια του Γαβριήλ, Πέμψας 31 χαι στρατιάν χειρούται το φρού- 
ριον Πριλάπου χαΐ του Στυπε(ου. ΈχεΤΟεν χαταλαμβάνει τόν Τζερνάν λεγ^μενον ποταμύν, δν σχεδίαις χαΐ 
θυλάχοις πεφυσημένοις διαπεράσχς έπάνεισιν εις τά Βοδηνά, χάχεΐθεν τ^ θ' του Ιανουαρίου μηνός ήλθεν εΙς 
βεσσαλον(χην. *Βαρος δ* έπιστάντος ύπέστρε4« πάλιν εις Βουλ- £ 
γαρ (αν, χαΐ τφ φρουρ(φ τών Βοδηνών προσίσχει* 
Ιφθασαν γάρ ούτοι, τήν πρ^ς βασιλέα πίστιν άπαρ• 
νησάμενοι , άραι χατά Τωμχ(ων δπλα. Καρτεράν 
ούν ένστησάμενος πολιορχίαν ήνάγχασε πίστεις λά- 
βρας εαυτούς έγχειρ(σαι τους {νδον* ους πάλιν έν 
τφ Βολερφ μ<τοιχ(σας, χαΐ Ιτερα φρούρια άνεγε(- 
ρας δύο έν τφ μέσφ της δυσχωρ(ας , ών το μίν 
Καρδ(αν ώνύμοισε τό δ' Ετερον ^ιον Ήλίαν, ύπ- 
έστρεψιν εΙς βεσσαλον(χην. Έν { Τω μανός ό χα2 
Γαβριήλ δια τίνος 'Ρωμαίου Χειροτμήτου δούλωσιν 
χαι ύποταγήν ύπισχνειται . Ό δΐ ύποπτεύσας τά 
γράμματα, τον πατρ(χιον Νιχηφ^ρον τόν Ξιφ(αν χαΐ 
Καννσταντινον τόν Διογένην, μετά τόν Βοτανειάτην 
στροκηγόν γεγονότα θεσσαλονίκης , μετά δυνάμεως 
έχηέμπϋ έν τ^ Χ<ύρ7 τών Μογλένων. "Ων τήν πά- 
σαητ ληΐσαμένων έχείνην γήν χαι τήν πύλιν πολιορ- ^ 
χουντών Ιφθασ• χαι ό βασιλεύς, χαΐ τόν παραπλέοντα 
τ^ πόλιι μιτοχετεύσας ποταμόν, χαΐ τά 0• μέλια τών 
τ8ΐ^&ν όπορύξας χαι ξύλα χαΐ εύπρηστον άλλην ύλην 
Αΐιοβαλών τρις ύρύγμασι χαΐ πυρ έμβαλών, της (>λης ΙηίΙίο ν6η8 ρακυαι ίη Βυΐ^&π&αι ίΐ, αο Βαάβαα 
6Α8ΐ6ΐ1υιη (ηαιη ρΓβ8ί(1ίυαι 0(ΐ6 νίοΐ&ΐα &ΓΕη&οοη(Γλ 
Ι1οιηαοο8 ε6ρθΓ&() οια^οα νί ο1>8ΐ(ΐ6α8, 0άβ ρα1)ΙίοΑ 
αοοβρία 86 (1οά6Γβ ρΓΦδίάί&Γίοβ εο^ΐΐ, β08()αβ Βοΐβ- 
Γϋπι (ΙθροΓίαΙ. Ταπί ία &α^υ8ΐί&Γααι ιη6<ϋο άαο ε&- 
8ΐ6ΐ1& »<1ίί1θΑΐ, υααιη ΟαΓάίβ, βΙΙβΓυιη 8&η6ΐ1 ΕΙία 
ηοαιίπε, βΐ Τ(}6888ΐοοΐ6&οι ρβΊϋ. Ηίο €[6£;βαϋ ϋ&- 
ϋιίθΐυβ,ςαί βϊ Ηοιη&αα8 Αρρ6ΐ1&1>(ΐΙαΓ,ρ6Γς[υθΐηάΑΐη 
Βοαι&ααοι ϋΙΐ6ίΓθΙχηοΙαηι (ί(1 αοιηίαΐβ &1) ίηοΐ•» 
ιη&αυ Θ8ΐ) ρΓΟίοϋΐϋ 86 ίρ8ί 86Γναοι αίςυβ 8υ1)^6^^ηιII 

ΓθΓ6. 8β(1 ίΟΐρβΓ&ΙΟΓ Γ&11&668 1ίΐΐ6Γ&8 6886 8α8ρΐ6&η8, 

Χίρΐιί&ιη θΐ 0οα8ΐ&α1ίαααι Β1οβ6α6αι,4αί ΒοΙ&ηβίαία 
ία ρΓββΙαΓ& ΤΗ688&1οαΙθ6α8ί 8υ60688ϋ, ουαι 6Χ6Γθί1α 
Ια Γθ^ίοαεο) Μο^ΙεοοΓυιη ιηϋϋΐ ; ςαΐ οαιη βαιη άβ- 
ροραΐαΐί υΓΐ)6]Ώ 0ΐ>8Ίά6Γ6αΙ,8υρ6Γν6ηϋ1ρ86,θ1 αιηοί•, 
(^αί υΓΐ)6ΧΏ &11αθ1)αΙ,&1ν60 &άν6Γ8θ,8αίΓθ88ί8 ιηαΓΟΓυιη 
ίαα(1&ηιβαϋ8, 6ΐ ^οιθ^^6οιο οανβΓηίβ Ιί^^αο «ϋαςαβ 
ί^αί8 6&Ρ&06 ιη&1βπ&, ίαοβηάίο ιηαΓ08 6νβΓΐΗ. Ουο 
νΐ80 ορρίάΑηί ιηΐ86Γ&1>ί1ϋ6Γ8αρρ1ί668 Γ&οΐΐ 86 6ΐ ιηα• 
ηίΐίοηβζη 409 <]6(1ίά6ΓυηΙ. Οαρίαβ ββΐ 1Μ Οον' 
ϋαααι ΟλοοΑίιαβ» Ιιοιηο ροΐβοβ θ( ΟαΙ)Γΐθ1ί οο 193 6Ε0Η0ΙΙ ΟΕΟΒΒΝΙ 196 

ΙίαΗαβ^θΙΜοβΙβηοΓαιη ρηηοβρβΕΙΗζθΒ &1ϋθ[ΐιβρΐΌ• Α )^^>^Ρ^^^^^<» κ«τ&βτρ«ψ• τ^ τιΤχο<% 'Οιτερ 19^ 
Οθηιιη ιηυΗί θ1 πιαοαβ Ιιαυά ρ&γυα ιηίΐίΐυζη. Αππίβ τες οΐ ίΐνδον προς Ιχεσ(ο(ν μιτ' όλοφυρμΰν Ιτρά* 
ΓθΡβηάίβ ί(1οηθθ8 ΑβρΓ&ο&ηί&ιη άβροΓί&ϋηαρθΓ&ΙΟΓ : ιτοντο, χαΐ Ιβυτούς παρκδίδοον συν τφ ψρουρίιρ. 
οοΐΐανίβπι Γθ1ί(Ι0&πι άΐηρί ^υι)β^, βΐ ο&βίβΐΐΰαι, ραί Ελήφθη μίν ουν Δομ§τι«νός 6 Καυχάνος, ένήρ 
Νοϋα ηοοαβη, ίηεβηάί, Μο^ίβηίβ νίοίηυιη. δυνάστης χνΐ τφ Γαβριήλ συμπάρκδρος, τκλ\ Ήλί- 

τζης 6 &ρχων Μογλένων, χαΐ Ιτεροι δυνάβται πολλοί, χαι λα6ς πολεμιστής ούχ βλ(γος. Τους μΙν ολ Ι^πλα 
δυναμένους χινεΐν εΙς 'Ασπρατχανίαν έχπέμπει ό βασιλεύς, τόν δΙ λοιπόν συρφιτώδη λα^ διαρπαΕγϊ{νβΐ| 
προοΐταξεν, έμπρησθήναι δΐ χαι τό φρούριον. Έάλω χαΐ Ιτερον φρούριον Ένώτια χεχλημένον γβιτονονν τοΧς 
Μογλένοις. 

ΟαίηΐΕόΙθΟΙιβίΓΟίιηβΙυβΕοιηαηυβνβηϋ, Γ&αιυΐοβ Ήμέρ^ δΐ πέμπτη ήχεν 6 Χειρ^τμητος Τιαμαΐος, 

86θαιη αάάυοβηβ ^ο&ηη^^ Β1&άί3(1ι1&1)ί, ΑαΓοηίβ Ωΐϋ, ^χων χαΐ θεράποντος *1ωάννου του χαΐ Βλαδισθλά• 

ΟΙΙίΙΙβΓΑβ, (ΐυί1)ϋ8ΐιίθ8ΐ§ηΐβο&1)&ΐΒβΟ&1)Π6ΐονϋ&ιη βου, υΙου Ααρών» έπαγ<5μενος χαΐ γράμμνοιι δη- 

θΓίραί88θ, ηυηοςαθ&ά 86Γθάη886Βυ1{$&Γίουιηίιιιρ6• λοΰντα φονευθηναι 6π' αύτου τον Γαβριήλ (ν τφ 

Γίυαι ; ρΓ0ΐηϋ(6ΐ>&1ςυθ ββ βθΓνιιιη βΐ βυϋάϋυιη ίιη- ΙΙετρισχφ χαι τήν πάσαν ({ουσ(αν ε!ς 1α\>τόν μβτ- 

ρβΓ&ΙΟΓΐ ΓθΓ6. Πβ ρβΓΐ6θϋ8 ίοΐρθΓ&ΙΟΓ 8α&ιη ββηίθη- ενεχΟήναι, 6πισχνούμενά τε τήν πρέπουσβη ύποτβ- 
ϋ&ΐΏ &αΓθ& 1>α11& οοηβί^α&ΐΑΐη ^ο&^η^ ιηίΙΙϋ. Ραα- Β γή^ ^^ δούλωσιν 1νδε(ξασθαι πρ6ς τ6ν βασιλέα, 

οίβςαβ ρθ8ΐ άί6ΐ)α8 Εοκη&αυ8 Γβάϋ, ΗΐΙβΓ&β ^ο&ηη^β "Οπερ άναγνους δ βασιλεύς, χαΐ χρυαοβούλλρκ 

6ΐρηοοίραΐΏΒυΙ^&ηο&£ΓθΓθη8,ςυίΙ)υ8η8β8υ1)<1ϋθ8 γράμμασιν τά δοχοΰντα πιστωσάμενος, απέστειλε 

^ζ^ρβ^&ιο^^ί(I^θ1)α^ια^.Α()^υηςΗ86 6^^&Iη^Iηρ6^&^ο^^ προς τόν Ίωάννην. Κα\ μετ' δλ(γας πάλιν ημέρας 

Ο&αο&ηυβ, ΟοιηίΙΙαηί αρυά Μο^ίβηοβ οαρίί Γγ&16Γ, έπανί;χεν ό τετμη μένος τήν χείρα ΤωμαΤος, γραίας 

Θ8ΐ(]ΐΐθα1>θθ1ιοηοηβθ6^&1)ί1υ8. ΟβΙβΓυιηίιηρθΓ&ΙοΓ χομίζων Ιωάννου τε χαιτών αρχόντων Βουλγαρίας 

οβΓίίοΓ ί&οΙΰ8 ^ο&^ηθΠ1 άοΐο &ο Γ&Η&οϊΙθγ ίβία θογι- ύπηχ^ους όμολογούντων χαι δούλους γενέο^ι του 

ρ8ί88β αο οοοΐΓ&Γί& 8013 ρΓΟΠίίβΒίδ (ΕοΗπ, ίπ ΒοΙ- βασιλέως [Ρ. 71ο] ΙΙροσε^^ρύη δΐ τφ βασιλεΐ χαι 

£;&ΓΪ&ιη ΡβνβΓίϋϋΓ ; βΐ 08ΐΓ0ΐ)0 8θ30θ(ΐΰ6 &(]3αθ6η1β Κχυχάνος ό αδελφός Δομετιχνου του έν Μογλένοις 

Γβ^ίοηβ αο ο&χηρθβίτί ΡβΙ&£;οηί& άβρορα1&ϋ89 ςυοΐ- άλ<$ντος* 6'ν φιλοτιμησάμενος διά τιμής ήγεν. ΈπεΙ 

ςυοΐ Βυ1{$&Γ08 0βρί88βΙ, βίβ οουΐοβ 6£Γοάϋ. ΕΙ υ8(]αθ δΐ Ιγνω τον Ίωάννην δόλφ χαΐ περινοί^ γράψαντα 

&<1 υΓΐ>6ΐΧ) Αοΐιπϋβιη, Γβςί&ιη Βυ]£;&Ηβ, βοοβάί^. <{υ& τά γραφέντα χαΐ τάναντ^α ών 6πισχνεΐτο διανοούμε- 

469 ροϋ1α8, Γβ1)υ8θηηηί5υ8Γ6θΙθ 00η8ΐΙΙα1ί8, ρθΓ- νον, έπανέστρεψε πάλιν πρδς Βουλγαρ(αν, χαΐ λεη- 

|;0Γβ βΐ αά ΟγΓΓ&οΙιίαιη ρΓοΩοίβοί ίαΐβοάίΐ, (]υο(1 θ( λατήσας τήν περ{χωρον. Όστροβοϋ χαΐ του £ΐιισχ(^ 

β^Ώ8 Ιοοί Γθ8ίρ8ίυ» ρΓβ8βοΙίαιη ΓθςυΪΓθΙχληΙ. Εΐβαίιη χαΐ τήν πεδιάδα Πελαγονίας τους άλισχομένους «άν• 
ςυ&ηάία ΤΓγιη&Ηβ βΐ νιοίηίοΓββ βθΓτίο ρΑΓΐβ8 ία ρ τας άπετύφλου Βουλγάρους. "Απεισιν ούν &χρ% της ικ^ 

ροΙββίΑΐβ Βίαάίΐηβπ (ς^βηβΓ ίβ ίαίΐ θ&ιηυβίί) ιη&ηβθ- λεως Άχρ(δος, έν {τά βασίλεια των βασιλέα»ν Κρυντο 

ΓΐιαΙ, 1ιοιηΐηί8 ^α8^^ αο ρ&οί8 6ΐ νίΓΐοΙί8 8ίυ<1ίθ8ί, Βουλγαρίας * χαι τήν π^λιν παραλαβών χαΐ ιοάντα 

ραο&ΐϋΐη ΓαβΓλΙ ΟγΓΠίοΙιίυπι• ΑΙ ρο8ΐςυ&ιη ^0Αη^θ8 χαλώς διαθεις ίμελλε χαΐ προσωτέρω βαδ(ζ»ιν χαΖ 

8&ηΐ06ΐυιη ίηΙβΓίβοΙΙ, άθοβρίοιηςυβ Γ&ΐ8ί8 ]θΓαιηβη• τής πρ^ς τό Αυ^ράχιον ά'ψασΟαι " ίδειτο γάρ της 

ϋ8 Βΐ&άίηαβηιιη βΐ ορ6Γ& Ο&νΙάί ΒυΙς&ΓΟΓΰΟΐ αΓοΙιί- επιδημίας αύτου τά έχεΐσε. Έως μΙν γάρ Τρομα- 

6ρί8θορί 86 άβάβηΐβιη ρααίο ροβΐ ρβΓ&άθ ηβοανϋ, λιάς χαΐ των άγχοτάτω Σερβίας μερών ήρχε Βλαδι• 

ηοα^ορθΓθ ΒγΐΎΐιοΙιίαη& Γββ 6θηου88& αίςυβ ρβΓ- μηρ^< ό έπι θ^γα'ρ'ι '^οΰ Σαμουήλ χηδεστής, άνήρ 

1αΓΐ>&ΐΑ β8(, ςυοά ^ο&ηηθ8 υΓΐ)βιη β&ιη ίοΐβοΐιάβιη έπιειχής χα) ε!ρηνιχ6ς χαΐ αρετής άντεχ^μινος , 

ρβΓ (]α6ΐθΓβ8 8008, οΐίηΐι&ικίο θΐίαπι ρρ»8βη8 ορρυ- ήρεμίαν εΤχε τά έν Λυ|&|$αχίφ• επειδή δλ 6 Γαβριήλ 

^&ΓθΙ. 86<1 ίιηρβΓΑΐθΓί8 ίη8ΐί(α1υαι Γ68 ΙΐΑϋά ρ&Γνα παρά τυυ Ιωάννου άπώλετο, χα) ο?{τος ποφασκον- 

ίιηρθ(1ϋΙ. Είθοίιη 8(1 ΑοΙίΓίάθηι ρΓθβοί8θθη8 ρθ8ΐ 80 δηθείς χαΐ τοΤς δρχοις πιστεύσας παρά του Ίωάννοο 

ΓθΙίιίαΗ ουιη ιηαηα ιηίΐίίαιη ΟβθΓ£;ίυαι βοηίΐζίβίβιη δοθεΐσιν αύτφ διά ΛαβΙδ του αρχιεπισκόπου Βοολ- 

βΐ 0Γ68ΐαιχΐ ρΓθΙθ8ριι11ι&Γ!υΐΏ οαρϋτυηα, ^υι)6η8 θο8 γαρίας έαυτδν ένεχείρισε χαΐ μετά μιχρ^ έπεσφά• 

ίη θ&οαρβ8ΐπ& Ροΐ&^^οηι» (;Γ&88αΗ. Εθ8 υηίνβηοβ γη, πολ^ν εΤχε τάραχον χα) χλ6νον τά έχιίσε «ράγ- 

Βαΐ^η (Ιαοβ 11)&1ζ&, νίρο ηοΙ)ίΗ88ίοιο βΐ 8ρ6θ1&(ο ματα, έγχειμένου χα6* έχάττην χα) διά στρατηγών 

▼!Γΐα1Ϊ8, 1η !η8ί<1ί&8 8ϋΓ&θΙθ8ΐΓαοί(1ιΐΓυηΙ.Ε]α8θ1&- Ο πολλάχις του Ιωάννου χαΐ δι' Ιαυτοδ πάλιν Ιλείν 

(118 άοΙοΓθ οοηοϋαβ ΙιηρβΓ&ΙΟΓ ιη ΡβΙ&ςοηΙαίΏ ΓβνβΓ- τήν π^λιν. ΚαΙ διά τοΰτο έβούλετο μλν 6 βασιλείς 

ΙίΙοΓ, ΙΙ)α(ζ(ΐπΐ(ΐυθρθΓ866υΙυ8ΤΙΐ688&1οηίε&ιη νβηίΐ, άπελΟεΐν χαι βοηθήααι, έχωλύθη δΐ δι* α!τ(αν ούχ 

ίη(1θςαθΜθ8γηορο1ίη,ιηί8Βθ οαοαβχβΓβίΙηαάδίΓυιη• οίλογον. Απερχόμενος γάρ πρδς Άχρίδα χατέλιπ• 

ρίΐζβ ορρο^α&ϋοηβιη Ο&νίάο Απ&ηίΙα. Ι8 8θΙ)ϋο χατ^πιν μιτά πλήθους στρατιωτών Γεώργιον στρατ- 

ίΓΓαβη8 0&8ΐ6ΐ1υιη Τ1ΐ6Γΐηϋζ& οβρϋ. Μί8ϋ βΐ αΗυιη ηγόν τον Γονιτζιάτην χα) 'Ορέστην πρωτοσπαθά* 

6Χ6ΓθίΙυΐη ία Τπ&άΙΙζβ 464 ο&βΙβΠβ, (1υ60 ΧίρΙιία. ριον τ6ν αίχμάλωτον, χατατρέχειν χελεύσας τά π<• 

Οαί οαιηίΚ>α8 ςοη 8ί1α ΟΓααΙ ία ρΐαηίΐίβ 8ΐιΙ)&ο1ί8, δ(α Πελαγονίας- ο^ς έλλοχήσαντες Βούλγαροι Ιχοντες 

ΟΜίβΙΙυαι οαί ΒοΙοα ηοιηβα θχρυ^η&νϋ. στρατηγδν τ&ν Ίβάτζην, φανερώτατολ ^δρα χαΐ 
δεδοχιμασμένον, άναιρουσι πάντας. ^Ον τζ λύττ^ συγχυθείς 6 βασιλεύς έπανέστρεψεν ε!ς Πελαγονίαν, 
χα) τδν Ίβάτζην χαταδραμών χα) διώξας άπηλθεν έν βεσσαλονίχρ. ΚάχβΤθεν διέβη ε^ς Μοσυνούπολιν, 

χατά Στρουμπίτζης λαδν πεπομφώς ήγεμύνα Ιχοντα τδν πατρίχιον Ααβ)δ τδν Άριανίτην' βς αίφνιδίιβς 
Ιΐ((ΐρ«ν»)ς εΤλι τδ φρούριον δ βερμίτζα χατονομάζιται, Κα) Ιτερον πάλιν λαδν χατά τών έν Τριβδίτζΐ) ««η ^ΐ^ρο«ρ(ων9 Ιξαρχον Ιχοντα τ6ν £ιφ(αν, έχπέμπ»ι. 

^-«ΜψΑμβνος ιΤλβ κολιορχίφ τό Ιρυμα ^ Βοιών χαλ•ΐται. 

^• Λ) ^ βανιλιιχ άιήλθών έν Κωνσταντινουπόλκι, Α 

1 ΜηΑ τ^ν Ίανουάριον μήνα τοί> ,ςφχδ' Ιτους, στ^λον 
«1« ΧβζΒφ(βν (61) έχπέμιαι, Ιξβφχον Εχοντα τλν 
ΙΙογγ^ ιιΐ^ν Άν^ρονίχου θουχος του Λυοου * χβι 
τ) οννιργί^ Σγέγγου του ά8«λ<ρου Βλαδίμηρου, τοΰ 
Μ•λ^» (62) του βασιλέως, ύιτέταξκ τήν χώραν, 
τ•3 έχοντος αυτής Γ»ωργ(ου του Τζούλου έν τ^ 
«ρώτΚΙ «ροσβολ^ συλληφθέντος. [Ρ. 711] Τ<^ι χαΐ 
Χ•ν«χηρ«2μ 6 τής ίτνω Μηθίας όίρχων, ήν Άσπρα- 
ΜΒνίαν δνομάζουσι σήμβρον, τφ βασιλ«ΐ παγγιν»! 
ΐτροα4δραμΐ| τήν ύπ^ίχουσαν αύτφ παραδκδωχως 
ΧηασβΜ χώραν, ιιατρ(χιος τιμηθλίς χαΐ στρατηγός 
Κ«ιηηΙοχ(ας, χαΐ χτήσβις έντιλαβών τάσδ» τάς 
ιι^λιις, ιήν Σκβάστκιαν, τήν Αάρισσαν, τήν "Αβα- 
ραν, χαΐ άλλος χιήσιις κολλάς. Στκνοχωρούμινος ΗΙδΤΟΚΙΑΗυΜ βΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 198 

ΚαΙ όλος δΐ τά έν τοις 6πα(θροις «όντα χατα- ΙηαρβηΙοΓ ΟροΗο Γβτβηυβ ^&^υ&ηο ιηβηΒβ, βηηο 
ιηυοάί 6524, εΐαβββια 1η ΟΙι&ΙζαήΑΐη ιηϋΐϋ, άυοβ 
Μοη£;ο ΑαάΓοαίοί άαοβ 1»γά\ ίιΐίο. Ιβ &ά]υνΜΐΙ• 
8ρ1ΐθηβο Γγ&1γ6 ΒΙιιάίιηθΗ, 6)υ8 ςαί ΒΑβίΙη ίιηρβπι• 
1οπ8 βΟΓΟΓβιη ίη ιηαΐηιηοηίο 1ι&56Κ>&1, Ρ6§[ίοηθΐη 
βαιη 8αΐ36ρ;ί1, ρπηοίρβ 6^υ8 ΟβοΓ^ίο 8ζυ1ο ίη ρηιηο 
οοοΟίοΙα ΟΑρΙο. Τυηο βϋαιη ββααοΙιοΓίιηυι, βορβ« 
ηΌη8 Μβάίβθ ρήηοβρβ, ςυ&ιη Ιιοάίβ Αβρπβο&ηίβιη 
ηοΐΏΐη&ηΙ, ουιη υηίνβηα βοα Γ&πιί1ί& ίοαρβΡ&ΙΟΓί 
αοοβ88ΪΙ, ΐΓ&άί(& 61 8υ& άίΐίοηθ, ςυοά νίοΐηίβ Α^λ- 
Γβηί8 ΐρβαοα ρΓθΐηβαϋ1)υ8 αά Γθ8ί8ΐθθ(1αιη ηοη 8&ϋβ 
1)&1>βΓθΙ νίήυιη ; 68ΐςυβ ί&οΐυβ ραίποίαβ ο^ Οαρρ«- 
άοοίβ άυχ,Γβοβρϋςυο βαβθ άίϋοηίβ Ιοοο 86ΐ>ι•(Μΐη, 
Ιιαπ&βαιη, λίαηιη 0Γΐ>β8 Αϋβςιΐθ αιαίΐα ρηκάΐΑ. Α0• 
ρΓ&οαοίβ &ιι1βιη ίααρβΓΑΐοΓ ρΓβΓβοϋ Β&•ί]ίυιη ρλ- γ^ οδτος &κ^ τ&ν προσο(χων Άγαρηνών χαΐ μή η Ιηοΐυιη Αγ^^^γοπι ; ουί ο1) Γοιη ιη&ΐο ς^ββίαπι λΙ)Γ0« 
•Το< *&ν άντέΧκν ικροσέδραμ» τφ βασιλκΐ, παραδους £[&1υιη ίηαρβηαιη, 6ΐ 8αοβ688θΓ ιηίββυβ Νίοβρίιοηι• 
τήν έαυτου χώραν. *Ης ^ρχκιν άποσταλιΐς Βασ(- 0οΐΏΐηβηυ8 ρΓθ(θ8ρ&ΙΙι&πϋ8, ςαί ρΓονίηοίλΐη ςυ& 
λιιος «ατρίχιος δ *Αργυρ6ς χαι τοις δλοις πταΐσας νβΓΐ)ΐ8 ςιι& νί α8υ8 ίοαρθΓαΙοή 8υι)^θ0^^. 
«αραλύιται τής ίρχης * και διάδοχος αύτοΰ πέμπιται Νιχη<ρ6ρος πρωτοσπαθάριος 6 Κομνηνέ, ^ 
κατά χώραν γ«ν6μβνος χαΐ τα μ]έν πιιθοϊ τα δΐ ^(^ χρώμενος ύπήχοον τψ βασιλβΤ τήν χώραν Ιποίησε. 

Τφ δΐ, ,ςφχδ' Ιτει, Ινδιχτιώνος ιδ', ά'κάρας τής βασι- Εθ(ΐ6ΐη &οηο, ίηάίοΐίοαβ 14, ίιηρβΓ&ΙΟΓ υΓΐ>β 6§^Τ6β- 

λίδος ό βασιλ&υς άπκισιν £?ς Τριαδίτζαν. Και το φρού βαβ ία ΤΓΪ&άίΙζΑΐη 465 νβαϋ,οί Οϋβίβΐΐυιη Ρβποίαίιη ριον ϋέρνιχον π<ριχαθίσας έπολι^ρχβι, των Ενδον τ• 
χαρτ•ρώς χα! έχθυμως αγωνιζομένων, χαΐ πολλών 
'ΡΜμα(ων πιικτ^ων. Έφ' βλας βγδοήχοντα χαΐ η' 
ημέρας προσλιπαρήσας τ^ ικολιορχί^, ώς Εγνω άδυ- 
νάνοις έκιχκιρών, έκπραχτος ύκβχώρησκ χαΐ «Ις Μο- 
αίΜούκολιν άκήλ^ιν. Έυ { τ6ν λα^ διαναπαύσας 
Ιαρος έιηατάντος 2ρας έχ ΙΙοσυνουπ^λιως κΓαιισιν 
•!ς Β«υλγαρ(«ν, χαΐ ιηριχαθ(σας φρούριον τδ λκγό- 
μηον Αογγ<^ ιΐλ• «ολιορχ(^. Δαβίδ δΐ τδν Άρια- ^ 
ν(«ΐ|ν χβι Κων^ναντίνον τόν Διογένην ι1ς τάς χατά 
ΙΙ•λαγον(αν ιηδιάδας έχιιέμψας ζώων πολλών χαΐ 
«<χμαλώτ<Αν έγένβτο χύριος. Τ^ δΐ ληφθέν φρούριον 
έμικρήακς 6 βααιλκυς, χαΐ τριχή τους άλόντας μκρι• 
φΑμλνος, χαΐ μίαν μίν μβρίδα τοις αυμμαχοΰσι παρ- 
βσχηχώς *Ρώς, Ιτέραν δΐ 'Ρωμαίοις, χαι &λλην 
έαυτφ παραχατασχών, ^Χ^Ρ'^ προσωτέρω. ΚαΙ μέ- 
χρι Καστοριάς έλθων χαΐ τής π^λειος άποπκιραθιις, 
ώ< ^(σθιτο άν«πιχ«{ρητον αυτήν ουσαν, ύπέοτρβψεν * 
έδέξατο γάρ χαΐ γράμμα του στρατηγοΰντος έν τφ 
Δοροστύλφ Τζιτζιχ(ου, του υΐοΰ του πατρικίου θευ• 
δΑνη του Ίβηρος, ώς ό Κραχράς λαδν δ'τι πλκι- 
σην ά6ρο(σας χαΐ τφ Ιωάννη ένωθβΐς, προσλάβω• 
μβνοι δλ χαι Πατζινάχας, μέλλουσιν «Ισβολήν χατά οϋβίάίοηβ οίηβίαιη ορρυ^η&Ι. Οίβ8 λοίβαι οοΐο οοιη 

ίϋί ρ6Γ8θν6Γ(Ι886ΐ, ρΓ£8ί(1ί&πί8 ΓθΓϋ88ίΠ)θ (Ιβίβοάβη- 

ϋ1)υ8 ιηυΙΙί8ςυΘ Κοαι&ηί8 0&(1θη1ί1>α8, ββηϋβηβ 80 
ςαοά οοοΑίυ» βΓ&Ι οοοββςαί ηοη ροβββ, γθ 1ηΓθοΙ« 
()ί806(1ϋ Μοβγηοροΐίη. 16ί ςυίβΐβ ΓβΓβοϋβ οορϋι» 
αρρβίβηΐβ νβΓβ ίη Βυΐ^η&ηι ίηΐΓ&Ι, βΐ (Μΐ8ΐ6ΐ1οιη 
ίοηςυαι οίΓοαπΐ8β38υαι θζρυ£[η&1; &ο πιίββϊβ ίο 
οαΓηροδΙτία Ρβΐ&^οηίβ Οανίάο ΑηαηίΙα αο ΟοηβΙ&ο- 
ϋηο ϋίο^ηο ηιυΐΐυηι ρβοοήβ &1<|υβ Ηοπιίηηπι \ίί(ίβ 
&1>)^ϋ. 1ηεβη80 0&8ΐ6ΐ1ο εαρϋνοβ ίη ΐΓθβ ρ&Κθβ άίβ- 
ΙπύυίΙ, ςυ&Γυπι υηιιη) Εθ88ί8 ΑαχίΙίλΓίΙβ, ιΙΙβΓ&ιη 
Ηοπι&ηίβ, ΙβΓίί&αι 8ϋ)ί (Ι88ί^η&1. ΡΓ0^βΒ•η8 ίηϋβλά 
0&8ΐοπ&ιη υ8ςυβ, ου αϊ βαιη υΓΐ>βαι ΙβηΙ&βββΙ «ο ίο- 
6χρυ^ηΑΐ)ί1βιη θβηϋπβΐ, γθΙγο ΐλίχίαχϋ. ΑοοορβΓλΙ 
6ηίπι ΗΙΙβΓαβ α ΤζίΙζίβίο ΟθΓθ8ΐοΗ ρη^ΓοοΙο, Τΐιβα- 
ά&ΐΦ Ι1)θΓί ρΑΐηοϋ ύΐίο, ςυίΙ^υΒ ίη(1ίο&1)&ΙαΓ Οπιοπιιιι 
ηυιηθΓθ8ί88ίηιο βχβΓοίΙη οοηΐΓ&οίο ββ οαιη ^ΟΑηηβ 
οοη^αηx^886, βοβςηθ βάβοϋίθ ίη βοοίβΐ&^βιη ΡαΙχΙ- 
η&εί3 Ιη Εοπα&ηοΓηοι άϋίοηβζη ίΓΠίρΙοΐΌβ. Ηί• Ηΐίβ• 
η9 ρ6ΓΐυΓΐ)&Ια8 ίΠίοο οοηνβΓίίί ίΙβΓ, ίηςυβ Ιηηβϋα 
Βθ8θ§;Γα(1&ο&8ΐ6ΐ1υπι ΟΑρίΙ Αίςηβ ίηοβηάϋ, ΒβΓΓοηιη 
ΓΡβοϋ ; βνθΓβίβςυβ οΙγοοπι 08ΐΓοΙ)ηπ) βΐ ΜοΗβονιη 
8ίϋ8 ε&8ΐο1Ιί8 8υΐ38ΐ8ΐί1, αοοβρίο ηηηϋο Οτ&οπο •1 'Ρι«μα{«ιν ποιήσασΟαι. Τούτφ τψ γράμματι θορυβη- Ο ^ο&ηη^^ ία)ρΓ698ίοηβαι, 466 ςα&πι ιηοϋϋ βηηΐ. Μς έποττ^Μ διά ταχέων. Έν τφ παριέναι δλ τ^ τ» 
φρούριον εΤλε τά Βοσ<(γραδα χαΐ ένέπρησε, χαι τήν 
Βέ((|3οιαν έπιχτ(σας, δτ^ώσας δΐ χαΐ χατερβιπώσας 
τά ικέριξ Όστροβοΰ χαι Μολισχου, Εστη του προ- 
σκτέρω Ιέναι * άττηγγέλη γάρ αύτφ ώς ή μελιτω- 
μένη τφ Κραχρ^ χαΐ τφ Ιωάννη χατά 'Ρωμα(ων ίπιρθάίΐιιαι 0886, Ρ&Ιζίηαοίβ θο8 &αχί1ίο ίίπΐ8ΐηι1ί0. 
Ιη ΓβάίΙυ βΑβΙθΙΙηιη βχρη^ηαΐ ββίβηαιη, αΙ>1 αγοοοι 
82ΐπιηβ1υ8 Η&Ι>βΙ)&1 αβ ρΐυπηιαιη ΑτηηίθηΙί Γβροβαβ* 
Γ&Ι : ΓΓυηιβηΙυιη χη11ϋθ8 άίΗρβΓβ 1α1)θΙ, (»8ΐβηι 
οαιηί& βΓβαΐΑΐ. ββουηάηιη Ιιβθο ΑάνβΓβαβ Ιο&ηηβαι 
ηοη ρΓΟοηΙ & ββ άί88ί1ηιη οηιίϋΙΙ οοΐιοιίββ βοΒιοΐΑηιπα ΧΥΙ.ΑΝΟΒΙ ΚΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(61) Τοηαβ ΑΙ&ηοβ οΐ Ταη&ίη 8ίΐ&πι. Οοαβ. . ΒΙαάΙπιβίΌ ΗοΒβίοο ρπηοίρβ, ςηί, ηΐ ΟβάΓοηυβζ Βα• 
62) Υοι, άδλλφου ιηίρβ οΚ)βουΓ&1 Ιοοηη. Έ^ο ηΑ ώτλ οβίοηάϋ, ΒΑβίΙΒ ΙοαροπιΙΟΜ ιογογοπι οζοητ 
1ιί•ΙοτΐΜΐι ϊΜρΙοίβηβ Ιαοοπι &(ϋιϋ>υ1. Ι^οηαϋαΓ β• οα1>ιιϋ. Χτι.. 199 ΟΕΟΚαΐΙ ΟΕΟΒΕΝΙ οοεί(1βιιΐΑΐ!αΓη β( Τΐΐθββαΐοηίοβηβίιιπ) άυοβ ΟοηβΙ&α- Α έφοδος Ινκ«ο8(96η, τ«βν Πβνζινάχανν μή Μ^υη ηρ> μαγία^ αύτοΤς. Δ(^ χαΐ 6ποοτρ4φα< ιτσλιορχλΐ ^ρ^ 
ριον £λλο τήν Σέτβινβν, έδ {[ ρασ{λβια {βαν του Σ^ 
μουήλχαι σΤτο( άχέχιιτο «ολ^ς, 6ν τφ λαφ ^. 
κάσαι χκλιύσνς τΰΐλα ιτάντα χατέφλιξιν. [Ρ. 712] 
'Εξέπκμψι {λ χαΐ χατ^ Ί«•άννου ού μαχρ&ν ά«έχο?. 
τος τ^ τάγμα τ&ν σχολών τΨ^ς Αύσκως χβι τ& τ^ 
βκο9αλον(χης, ήγ»μ^να Ιχοντα Κωνστοεντίνον τό* 
Διογένην. Τούτοις άιτιουσιν ένήδρευβν Α Ίι^άννι^ς. 
Μαθών ΒΙ τοΐίτο ό βααιλβ^^ς χαΐ μι{ τι πάθοιιν ^οβτ,• 
θ»?ς, πάρα του λαο» έζιιπταοάμινος, χαΐ μΐ|Αν Αίο 
ιΓπών αλλ* Ι! μ^νον * « Όστις κολαμιστής έηλν». 
6είτω μοι, » άπήκι χατά σπουδή ν • Τούτο γν^νης ος 
του Ιωάννου σχ^κοι μιτά φόβου ηρ^ τ<& του *1ιιίικ 
νου στρατόπεδον Ερχονται, χαΐ ^βιλίας χαι τβφιτίί 
τούτο ένέπλησαν, μηδίν ^λο βοώντκς ι\ μή, « ΒεζκΤτβ (63), ό Τζαΐσαρ. » Πένταιν ουν φιυγ^ 
άχόσμως συν τφ *Ιωάνν^, οΐ ΐΐβρί τόν Διογένην αναθα^ρήσαντ&ς χατόκιν ϋ(ωχσν. Κ«1 χταΐνοοσι |β 
πολλούς, συλλαμβάνουσι €1 χαΐ δισχοσίους πανοπλίτας χαΐ τους ίππους χαι τήν άποσχβυήν Ίωάνη• 
χαι το τούτου άνεψιύν. Ταύτα δράσας έιτάνεισι πρ^ς τέ Βοβηνά, χαι πάντα τά &χ•Τσ( Χ€ΤΓβΜτη9ά{ΐΐΜ( 
έπαναζευγνύει πρ6ς τ6 Ουζάντιον, χατά τήν Ο' "^ου Ιανουαρίου μηνός, τής ιε' έπινεμήσεως. Ετους ^ςγχ^'. 

^ο&^^β8 ΗββηΙί&ιη οοηβββυΐυβ αά ορρυ^η&ηάυιη Β Άδειας δΐ λαβύμενος 6 *Ιωάννης ακαισι ιιολι•ρη(• 
ΟγΓΓ&οΜαιη 1)&γΪ)&Ηοο βαιη Γ&βΙυ ρΓοΩοίββίΙυρ, βΐ σων τό Δυ^:3άχιον μετά φρυάγμβτος χαΐ βγχου ^ Ιίηο Οίο^βηβ. Ιίβ ρΓοΓβΰϋβ ίθ8ί(ίΙία8 ουιη ΙβηάβΓβΙ 
^ο&ηηθ8, ϊιηρβΓ&ΙΟΓ άβ βποηιιη βοΠίοϋυβ ββΐυΐβ,βςυο 
&ηΙο βυο8 ρΓοΓθοΙυβ ίάςυβ υηυιη ί&1υ8 : • 81 ςυίβ 
ΙμΙΙαΙορ β8ΐ, ιηβ ββςυαΙοΓ, » βαηυπι βοηίβηάϋ. Ηοο 
αΙοοιηρβΓθΓβ ^ο&ηη^8βζρIο^λ^ο^^β, Χβττίϋ \η 808 ολ- 
8ΐΓ& ΓΟ^ίθΓυηί, ηίΐιϋ &ϋυ<1 νοοίΓ6Γ&ηΙβ8 ςυ^πα « Ββ- 
ΕβίΙβ, Τ808ΑΓ. » Οιηηίϋαβ οαιη ίρ80 4ο&οο6 ίηεοιη- 
ρο8ί1θ Γακί6ηΙιΚ)α8, 010^6068 ουιη βυίβ, &ηίοοί8 γθ- 
οβρΙί8, 608 ίηββοαίί ΧΏ&^ηΑΐη οαάβχη ρθΓ&^ηΙ, 
ο&ρίαοί άυο6η1θ8 ^Γ&νί8 &Γΐη&ΙυΓΦ, 6ΐ 6ςυο8 &ο 
8υρβ11θοϋ1θΕη ^ο&^^^8 βΐ β]α8 ρ&ίΓυβΙβαι. ΙαιρβΓαΙΟΓ 
!ιί8 Γ6ΐ>α8 ^β8ϋ8 8(1 Βθ(1βη& Γβάϋ, ίηάβςυβ 0ΐΏηίΙ)ΐΐ8 
οοη8ΐϋαϋ8 Βγζ&ηϋυιη, άίο ηοηο Π)βη8ί8 ^8ηυ&ή^, 
ίηάίοϋοηβ άββίαΐΑ ςυίηΐβ, βηαο ιηαηάί 6526. ίηίΐο ρπΒΐίο 8ΐβΓηίΙαΓ, ίηοβΓίαπι & ςυο, 467 ουιη 
ίιηρβπιβββΐ Βυΐ^&ηβ &αοο8 2, ιηοηβββ 5. ΙααρβΓαΙοΓ 
Α ρΓβίθοΙο ϋγΓΓΑοΙιϋ ΝίοβρΙιΟΓΟ ραίΓίοίο Ρβ^οηίΐΑ 
οβΓίίοΓ άθ ιηοΓίθ ^08ιοηί8 Γβο1θ8 8ΐα1ίιη βχρβάϋίο- 
ηθοα Γ&οϋ. Ουιηςυβ &ά Αηάη&ηοροΗα νοηίββοί, οο- 
ϋυΓΓαηΙ βιΓΓαΙβΓοΙβΙίιΐδ ίααιοβί ΐΙΗαβ 0Γ&εΓ8Β,ΐ£ΐυαι 
ίθΓβηΙθβ ηιιαϋυιη, άβάβΓβ 8β ίΐΏρθΓ&ΙοΗ οβίβϋρβ ίΐΐυά 
ΡβΓηίβυιη βΐ &Η& 35 β&βίβΐΐα ; ςυίϋυβ ουπι οΙί^ηθ8 
]ια1>υί88θΙ 1ιοηοΓ68 βΐ Οτλεπιιη Β.ά ρ&ΐηοί&ηι βχία- 
1ί88βΙ (Ιί^αίΙ&Ιβαι, Μθ8γηορο1ία νβηίΐ. Εοϋβαι νβηβ- 
ΓυαΙ βΐ Ιθ^λϋ β Ρθ1&κοοί& θΐ ΜθΓθΙ)ί8(1ο βΐ Ιιίρβαίο, 
υΓΐ>β8 ίοαρβΡ&Ιοη άβάβηΐββ. Ιηάβ Θ6γγ&8 ρΓοΠοίβοί- 
ΙυΓ. Εοάθίηςοθ νβηϋ 6γ80πι8 ουιη ϋ8 ςυί 35 ί8ΐα βχριχοΰ. Ένφα πολιορχ(ας σύστασης χχι αυμπλβζς 
γενομένης π{ιττει, μηδενός δήλου γενο}^ένου τοόη• 
ταβεβληχύτος αυτόν, άρξας Βουλγάροιν !«' έννητεός 
β'χαΐ μήνας ε'. ΜηνυΟέντος δέ τφ βοΜίλεΙ τοό^ 
νάτου του Ιωάννου διά του στρατηγουντος Λο^• 
χίου Νιχι{τα πατριχ(ου του Ηηγωνίτον, Ιξιιη ηρ- 
αυτίχα 6 βασιλεύς. Γενομένφ δ* αύτψ χαιλ τ^,ν 
Άδριανούπολιν όπαντώσιν ό αδελφός του ιαριφήμχκι 
Κραχρά χτ\ ό υΙός, προσχωρεΐν <ύ«γγβλιζό|ΐεν•ι 
τύ τε περίπυςτον φρούριον τόν ΙΙέρνιχον χαΐ Ιτιρβ 
πέντε έπΙ τριάχοντα. Οΰς τιμή σας &ζίως χβΐ τόν 
Κραχραν ες τόν τών πατριχίων θρύνον αναβίβασες 
ήλΟεν ε^ς Μοσυνούτεολιν. ΈνταυΟα δλ χαΙ ιερέοβεις άβάϋΑ 0&3ΐβ11α ο5ΐΐουβΓ&ηΙ, 8αηΙ(]υβ ΙιοηοιϊΟοβ βζ- ρ ^χον έχ Ηελαγονίας χαΐ Μωρο6(σδου χαΐ Αιιανίο•, ββρϋ. Αοοβ88ϋ βϋ&αα θΓ&^οιηυζυ8 8ΐΓυαιρίΙζ&ιη 
άβάβηβ, θβΐηαο ρ&ΐηοΐο ΙιοηοΓθ αΰΡβοΙαβ, ββουιη 
Αά<)α6θη8 βϋαιη ^ο&η^βIη ΟΙι&Μί» ρΓ»Γβο(υπι ρ&- 
ΙΗοίυιο,ςυίλβ&ΕηαβΙο 0&ρ1ιΐ8 ίη ου8ΐοάί& 22 &ηοο8 
άβίοοίαβ ΓυβιιιΙ. δίιηιιΐ&ίςυθ δΐηιιηριΐζβ ίιηρθΡΕίοΓ 
«ρρΓοριαςυ&νϋ, &ά βυιη νβηϋ Π&νίάυ8 ΒυΙ^&Ηβ 
λΓθ1ιί6ρί8θορυ8 ουιη ΙϋΙβρίβ ΜαΗο ιηοΗβ ^ο&^η^8 
▼Ι(2οβ, ρΓοαιϋΙβηϋβ 8β, ιηοάο 0€γΙε ςυβά&ιη ροβία• 
ΙαΙ• ο1>ϋηβΓ6ΐ, Βυ1^&π& 0688αΓ&χη. Οοουχτϋ βΐί&ιη 
80^80118 ίηΙθΓίοΓυιη ο&βΙθΙΙοΓαιη άοιηίηυΒ ; αίςυο 
Ιρββ βϋαΐΏ ραΐΗοίο ογπ&Ιογ £;Γ8(1υ, ςυοά ^&Εηρη<]βIη 
Γθ1>υ8 ίιηρ6Γ&Ιοη8 ί&νί886ΐ8αυιηςιιβ 800βΓυιη ίηίβρ- 
Γοοί886ΐ. Ιηάβ δοορία8ΐ)ϋ, αΓ^ίςυβ Γ6ΐίηςυβη8 ρΓΦ- 
ΓοοΙοιη ΟβγΊάυαι ρ&ίποίυιη ΑπαηίΙ&ιη, 468 ρβΓ 
0Α8ΐο11« βίγρβίυιη θ1 ΡΓΟβλΟΰοα ΓβνβΓίϋυΓ, οοιηρΓβ- παραδιδ^ντων τφ βασιλεΐ τάς πύλεις. Έχαΐββν ^ρ9ζ 
ήλθεν έν £έ|^|3αις, έν αΐς άφ(χετο ό Κραχρας μκέ 
τών άρχύντων τών προσρυέντων λε' κάστρων, ηΙ 
χαλώς 6πεδέχ6η. ΙΙροσε^ρύη δΐ χαΐ Λραγομοοζος, 
τά έν τ^ Στρουμπίτζ^ παρεσχηχώς χαΐ ινοΕτρ(χι•( 
τιμηθκ^ςι άγων μεΟ' Ιαυτου χαΐ τόν «ντρ(χιο* 
Ίωάννην τόν Χα)δ{ας, τύτε της χρον(«ς άπολυ|έηι 
χαθείρξεως * Ετυχε γαρ άλους παρά του ΣαμβνΙ|ί)ι 
χαΐ έπΙ ε!χοσι χαΐ δύο χρύνους ών έν τζ φολαχρ. 
*Αρτι δλ τ^ £τρουμπ(τζ|) προσήγγισιν 6 ββηλ•ος 
χαι ήχεν ό &ρχιεπ(σχοπος Βουλγαρίας ΑαβΐΧ |αχά 
γραμμάτων Μαρίας της Ιωάννου γυναιχό<, 6«• 
ισχνουμένης έχστήναι Βουλγαρίας, εΐ τεύξιται τών 
χατά σχοπύν. 'Γπήντησε δε χαΐ Βογδάνος 6 των ένδο• 
τέρω χάστρων τοπάρχης, χαΐ τιμότυαι χα2 οίττος θ«ϋοηί1>υβθ(£(Γ&Ιυ1&ϋοηί1>υ8βααι ν6ηβΓ&ηΙί1)υ9 8ΐι5• ^ πατρίχιος ώς χαΐ πάλαι τά βασιλέως φρονών χα2 τόν 
€ΐιϋ8. Ιηάβ Εά άβχΐΓ&ιη ρ&Γΐβαι ίηοΗα&α8 Αοΐιηάβιη έαυτοϋ πενθερόν άνελών [Ρ. 713] Έχεϊθεν άπεισιν •1ς 
ίηβΓβιΙΗοΓ, ί5ίςυθ 6&8ΐΓ& Γ&οίΙ, οοαηί ρορυΐο ουαΐ τά Σχ^πια, χαΐ στρατηγόν αύτοχράτορα λιπώ^ έντ|1 
ρβΕοΙΙίαβ, ρ1αα8α θΐ ίαα8ΐί8 &οοΙαΐΏ&ϋοηίΙ)υ8 οοουρ- πύλει Δαβίδ πατρίχιον τόν Άριανίτην όπέοτριι^ 

ΧΥυ^ΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛ. • (63) 1(1 νοο•1>αΗ |€κάο βί^ηίΒοΕΡβ, ίυ^Ιβ. Ουοά Υ6γΙ)!8 ΐΑΐίηίβ, νβΐ ροΐ!υ8 ΚλΗβ, Ρνρϋε^ ο 0χ9ατ^^ 
οΐΓοαιη8ΐ8ηϋ«•ι^υηΙ αϋςυβηΐο 8υρβπυ8. Χυι.• — ρροηΌηϋιϋοηθ Η«1ίβ «Ιβάβοι ρτορΓΐβ. Οοαι• ΜΙ ΗΙδΤΟΒΙΑΙίυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 102 ^ιά των <ρρουρ(β«ν Στυιηίου τ• χαΐ Οροσάχου, μιτά Α. Γβηΐβ. υΓΐ)8 ββΐ Αοΐιηβ ίη 8υΙ)1ίιηί ροβίΐλ οοΠθ, ΙΌ- λιτών χαΐ δμνων κ&φημούμβνος χαι τιμώμενος. Δΰ. 
6ις δ^ «άλιν πρ6< τά Βκξιά νενευχώς απεισιν εΙς 
Ακρίδας, χάχεΤσε σνρατοπεδείοίν έτη^ξατο, του λάου 
ΐ(θ(ντ^ μετά παιάνων χαΐ χριστών χαΐ εύφημιών 
ΐ(ρο9υχοιντωντος αύτψ* π^λις δε ή Άχρίς έπΙ \6' 
φου χειμένη ύψηλου, Ιγγιβτα λ(μνης μέγιστης, έζ 
ής ιτοιεΐται τάς Ιχβολάς ό Δρΐνος ποταμός πρ6ς αρ- 
χτον Ιών, είτα νεύων προς δύσιν χαι εισβάλλων εις 
το 'Ι^νιον περί τ6ν £ΐλισσ6ν τ^ φρούριον, μητρόπολις 
ο(>9α (64) τής πάσης Βουλγαρίας, έν ^ χαΐ τα βα- 
σίλεια των βασιλέων ΐ^ρυντο Βουλγαρίας χαΐ τα χρίσ- 
ματα άποτε6ηααύριστο' απερ άνο(ξας 6 βασιλεύς 
•!ϊ>ρε χρήματα πολλά χα2 στέμματα έχ μαργάρων χαΐ 
χρουσοϋφεΤς έσΟήνας χαι χρι>σοΰ επισήμου χεντη- χΊπΐθ Ιβουιη ιη&χίπιυηπ, οηήβ Οηηυβ βανίυβ νβ ^αβ 
ββρΙβηΙΗοηββ βΠΙαϋ. Οθίη^β νβηοβ οοοίάβηίβπι άβ- 
ΟθοΙβηβ ίη 1οηίυπιίηίΓΑνϋ,&ρυάΗί88ΐ2ΐηο&8ΐβ11παι, 
ςΐ]8θ αΓ^θο&ρυΙβΓαΙΙοϋυβΒυΙ^&ηΌ βΐ Γθ^αΓβ^υιη 
Βυΐ^βη'βϊ, ίΙ)ίΓ[υβ θογοπι ΓβροβίΙί Ιΐιββ&υπ. Οαοβ ίιη• 
ρβΓ&ΙοΓ αρβΓϋίΙ, ιη&κηαπιςυβ ρβουηίη νίιη ίηνβηΚ, 
θΐ οοΓοη&8 βχ υηίοηιΗϋβ οοη8βΓΐ&8, ΕΰΓοςυβ ίαίθχ- 
1&3 νβ8(68, &1ςυθ αυτί οβηΙβη&Γί& 100, ςυβο ί8 οοη- 
§>&Γϋ Ιοοο ία ιηΐΗΐθ8 8υο8 θΓΟ^&νίΙ. 01)1 ρΓβΓβοϋ 
Ευ8ΐ&ΐΗίιιιη ραίπβίυιη ^&ρI1ηοπ]61ι1Iη,&(1^αοο^ο υα- 
Ιίάίο ρΓΦβίάίο ; αίςυβ βχϋΐ ίη ο&81γ&, βχοβρϋςυβ αά 
86 ΒάάυοίΑτη ^ο&ηη^8 Β1&άί8ΐΙ]1&1)ί νίάυ&πι ουαη β- 
]ϋ8 ΙπΙ>υ8 θ( 86Χ ηΐίαΙ)υ8 : &(1(1υοβΙ){ΐ( θ& ββουΐΏ βΐίαιη 
βραπυπι δαιηυθΗ Ωϋυιη βΐ άυ&8 Ηΐί&β Β&άοιηθΗ, άρια Ιχατ^ν, ^ινα πάντα εΙς ($<ίγας έχένωσε της ρ Οΐϋ θαιηυοίί, &ο Ω1ίθ8 ςυίηςυβ, άθ ςυϋ)υβ 469 περι αυτόν στρατια<. Έπιστήσας ούν άρχοντα της 
πόλεως Εύστάθιον πατρ(χιον τόν Δαφνομήλην, χαΐ 
φρουράν άζι^λογον αύτψ δους, έζήλΟεν εΙς τήν παρ- 
εμβολήν χα^ άχΟεΤσαν ως αύτ6ν έδέξατο τήν γυ- 
ναΤχα Ιωάννου του χαΐ Βλαδισθλάβου, συν τρισίν 
υ\οΤς χαΐ Βυγατράσιν Ιξ έπαγομένην χαΐ νοΟογενη 
υΐόν του Σαμουήλ χαΐ δύο θυγατίρας 'Ραδομηρου 
του υΙου του Σαμουήλ χαΐ πέντε νΙους, ών ό εΙς πε- 
πήρωτο τους άφθαλμους παρά του Ιωάννου λωβη- 
θε?ς, ίίτε τόν 'Ραδομηρόν τόν υΐόν Σαμουήλ συν ττί 
αύτου γυναιχΐ χα2 Βλαδιμηρόν τόν τούτου γαμβρ&ν 
άνεΤλεν. Ήσαν δέ χα2 Ιτεροι τρεΤς υΙο2 τξ Μαρίςι από 
του Ιωάννου τεχΟέντες, άλλ' Εφθ^^βν άποδρασαι 
εις τό βρος τόν Τμωρον, χορυφήν υπάρχοντα των 
Κκραυνίων όρων. Ήν ήπ(ως δεξάμενος χαΐ φιλοφρό- υηυ8 οου1ί8 θΓλΙοΓ^αΙυβ Βι)^ο&ηοθ,ςυο^8 ΙβιηροΓθ 
ΠαάοηιβΓυπι δαιηυβΗ ΟΗυιη 6]υ8ςυβ υχοΓΟίη βΐ £[β« 
ηθΓυιη ΒίαοΙίιηθΓυιη ίαΙθΓΓβείΙ. ΗαΙ)θΙ)&1 Μ&Γί& βχ 
^ο&ηη6 θϋ&τη &Ιίθ8 Ιγθβ Γιϋθ8 : 8βά ϋ ίη ιηοηΐβιη 
ΤιηοΓυπι, ηυί ιιηυ8 08ΐ άβ νθΓϋοίΙ)υ8 ΓβΓαυηίοοΓΠΐη 
ΐΏοηΙίυπ), οοηΓυ^βΓαηΙ. ΙιηρβΓ&ίοΓ β&πι Ι)βηί^ηθ θΐ 
οοαιίΙβΓ βχεβρίαπι εαπι Γβΐίςυίβ 888βΓΤ&η ^υ88^^. Α<1- 
^υηx6Γυη1; 8β ίίηρβΓ&Ιοπ ρΓΦίβΓβαίΙΗ θϋ&πι Βα1β;α- 
ποί ρΓοοβΓβθ, ΝθβΙοπΙζβθ, Ζ&ηΊζβ8 βί ^υη^ο^ ΟοΙ)ΓΟ- 
ιηθΓυ8, (]υί8(|υβ ουπι 8υί8 οοΙιθΓΐίΙ)υ89 &οοβρ1ίςαβ 
βυηΐ οοπιίΙβΓ, βΐ &1) ίπιρβΓ&ΙοΓβ ϋ8 υΐ ίρ80 άίς^ηιιιη 
βπιΐ ΙιοηοΒ 1ι&1)ί(υ8. Ουίη θΐ ΡΓυ8ί&ηπ8 ΒίαάίβΙΙιιιΜ 
ΩΙία^ ουιη ίΓ&ΙπΙ)υ8, ςυο8 ίη Ταιοπιιη οίΓυ^886 άο- 
ευΙιηυ8, (]ίαΙυΓη& ΐτ&οίχ οΐ^βΐάίοηβ (ιηίΐίΐββ βηίιη ^^β• 
8α ίηαρβΓ&ίοπθ ίη86(ΐ6Γ&ηΙ ηαοηΐίυηη ί1β806η8υ8) &1) νως φυλάττεσΟαι «ροσέταξε μετά των άλλων. Προσ- € ίηαρβΓ&ΙΟΓβ οβνβη 8ί1)ί ρβΐυηΐ 6ΐ άβάίϋοηβπι ρΐΌ- 
ήλΟον δ^ τφ βασιλεΐ χαΐ ίτ^ροι μεγιττανες των 
Βουλγάρων, 6 Νεστορίτζης, ό Ζαρίτζης χαι ό νέος 
Δοβρομηρός, μντά των οίχείων Ιχαστος ταγμάτων* 
χαι έδέχΟηαβΜ ευμενώς χαι βασιλιχώς έτιμήΟη^αν. 
Τ6τε χαΐ Προυσιανός χαΐ οΐ τούτου δύο άδελφο:. ο^ 
του ΒλαδισΟλάβου παΤδες οΐ ε!'ς τον Τμώρον φυγον- 
τις, ώς ΧμπροσΟιν εΓρηται, χαι χρον{^ χαχωθέν- 
τες πολιορκ(φ (στρατιώται γάρ προσταχθεν έχ βα- 
σιλέως προσεδρεύοντες έτήρουν τάς χαθόδους του 
$ρους), διαχηρυχεύονται προς τόν βασιλέα πίστεις 
αΐτουντκ χαΙ Ιαυτους έγχειρίσαι έπαγγελλ^μενοι. ιηίΙΙϋηΙ; (|υίύυ8 ίβ Ιιυιη&ηϋβΓ ΓβΒροηάϋ• ΑοΙίΓίάβ 
ροΓΓΟ αά Ιαουπι Ροβρ&αιίΙβΓ ΓαοίβηΒάυο οοηάίΙΟΑ• 
8ΐ6ΐΐΑ, υηυιη ίη ιηοπίβ ίηΐ6Γ)&εβπΐ6, ςυοά Β&8ί1ί(1βιη 
νοοαΐ, &1ΐ6Γυιη ίη άίοΐα ραΐυάβ. Ρτεβρα Οί&1)ο1ίη ρβ• 
1ίΙ,ίΙ)ίςυε βΡθοίο ΙπΙ)αη&1ί ΡΓυβίαηυαι οαιη ΓΓ&ΙπΙ^υβ 
αοοίρίΐ, ΟΓαϋοηβςυβ ρίβηα 1)υιη&ηϋ&1ί8 οοηΗοΙαΙυβ, 
βυπι ιη&^Ϊ8ΐΓί, ΓβΙΐηυοΒ 470 ρ&ίηοί& άί^ηαΙϋΓ βχ- 
Οθΐίβηϋα. Α(1άυε1υ8 ββΐ βΐί&πι ΙΙ)ΐιΙζ68θευ1ί8 8ρο11α• 
1υ9. 0υο8 ςυο ραοΐο βιηίδΟΓϋ, γθΓθγγθ ορ8Γ89 ρπβ- 
ϋυαι 68ΐ, ουπι θ& η&ΓΓ&ϋο 3αοαηάασι 1ι&1)6&1 ({υίρ- 
ρί&ηη βΐ &(1πιίΓ&1>Ι1θ. Κ«2 προς μίν τούτους ό βασιλεύς Φιλάνθρωπους ίδωχεν αποχρώσεις, άρας δ* έξ *Δχρ{δος Ερχεται ε:ς τήν 
λ(μνην τήν λιγομένην Πρε'σπαν, έν τφ διιέναι το μεταξύ 6'ρος φρούριον ο^χοδομήσας άνωθεν τούτου χαι Βασιλίδα 
έπονομάσας, χαι ίτερον έν τ^ λεχθείσΐ(| λίμν^. Έχ δΐ Βρέσπης άπεισιν ε'ς τήν λεγομένην Δι^βολιν, έν 9] βήματος 
άρβέντος 6<|ηΐ]λοΰ είσκ^ντας έδέξατο τους περί τόν Προυσιανόν [Ρ. 714] αδελφούς, χαΙ λύγοις έπιειχέσι χαΐ φι- 
λβιν^ρώποις παραμυθησάμενος τούτον μίν μάγιστρον, τους δε λοιπούς πατριχίους έτίμησεν. *ϋχθη δΐ χαΙ 6 
Ίβάτζης πιπηρωμένας έχων τάς ^ψεις. Άλλ* άξιον ειιτεΤν χαΐ τόν τρ<ίπον της έχτυφλώσεως* Ιχει γάρ ήδύ τι χλ\ 
θαυμαστόν ή διήγησις 

ΧΥΙ.ΛΝΒΙΙΪ ΕΤ ΟΟΑΒί ΝΟΤ^Ε. (64) ΥθγΙ)!! ιηίηίπ)θ οο1ΐ8ΒΓ6η1, θί νίχ (1υΙ)ίΙο ςυίη 
Ιοοαβ βΗ ιηπ1ΐ1υ8. Ουοά άβ υτύβ όίοίΐ, ρατη ρ.^ο 
βΙηιιηρίΐΜηι ίυί88β ^οη^^^ίο. Ιοηίυπι αυίβπι ρυΐο 
τίΜΜίΓβ β&Πλ Γβ^ροηβηι ςυβθ ΑάπαΗεο ίτηιηίηΡΓβΙ 
ιη^η, ο5 νίοίηίΙ&Ιβπι. Χνι.. — ΥθγΙ)» πιίηίπΐθ οοΗφ- 
Γβηΐ, ίηςπΗ ΧγΙλοάβΓ. Ιπιο ηοη οοΙιφγθΙ ίη1βΓρΓΡ8 
ΑΟΟίοΗ• ΡοβΙ Ηβο ϋ&ςυβ νβΓΐ3& π<^λΐΰ δΐ 'Δχρίς 
η^έοηΙΐΓ ρλτβηΐΐιββίβ, ου^υ8 ιη6ΐ« 8ίΙ ίη Ιιίβ ΐϋϋβ 

ρατηοι. οη•