Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οου§ΐ£ Τϊιίί; ί^ ίΐιΐί^ίΐϋ] £θργ οΓϋ γχχ)Κ Ιηιιΐ ννίΐ»; ρπ.'^ίτνί'ίΙ Γογ ίΐίΊΐί'πιΐίοιι^ οη ΗΙιπιγυ ^ΙΐίΊνί'^ ΙχΊΌπ.- ίΐ ννίβ ιΛΓΓί'ΓυΙΙν ^ιΛίηηί'ίΙ Ιιν (Γίοο<ιΙι: ί.ικ ραΛ οΓίΐ ρπ)|ΐ:ι;1 

[ο ηΐϋΐχ [ηο \νι>ΓΐίΓ^ Ιτοο^ υί^ονϋΓϋΜο οηΐίηο. 

Ιΐ Ιΐϋί> κυτνίνί-ί! Ιοη^ι ί-ηου<ι1ϊ Γογ ΐΐΐί- α>ρνπ<ι1ϊΐ Ιο ι:χρίΓ0 ϋΠί! [ηο γχ>ο^ [ο οπιογ [γιο ρυΜίο άΌηΐϋίη. Α ρυΜίο ιΐοηΐϋίη ποοΚ ίκ οηο Ιηϋΐ \ν^ ΓΐϋνϋΓ κιΐΓφι:! 

Ιι> α>ρνπ<ι1ϊΐ ογ ννηΐΜΐ; Ιί-<ι;ιΙ α>ρνπ<ι1ϊΐ Ιί'πιι ηίΐκ ί'χρίΐί'ίΙ. \¥πι:ΐηοΓ ;ι ποοΚ ίκ ίη ΐηο ρυηΐίο ίΐοηΐϋίπ ηαιγ \αιγ ιχ>υηΐΓγ ΐοοουηίΓγ. ΡυΜίο ιΐοηΐϋίη οοο^κ 

ϋΓϋ ου γ £ϋΙϋ*-ϋ>'κ Ιο Ιηι: ρ^κΐ. π;ρπ;κι;πΐίπ£ ιι^ΐίΐΐΐη οΓ1ϊί^ΙθΓ}'. υιιΐΐιιπ: ίίπιΙ ΚγιολΙιχΙ^ι: ΐπίΐΓκ οΙΊϋη ίΙίΓΙίίαιΙΐ Ιο ιϋκυονϋΓ. 

ΜϋΓ^κ. ηοΐ&ΐίοηκ ιιηιΐ οιΙίογ πΐίΐι-»ίηίΐΙκι ρπ;κι;πΐ ίη ιηι: οπ^ίηϋΐ νοίυηιο \νί]1 ϋρροϋΓ ίη [ηίκ Ιίΐο - ύ ΓΟΓηίηάΌΓ οΓ ώίκ (χ)οΚ'κ Ιοη^ ίουπιι:γ Γγοιπ Ιηο 

ρυΜί^ήί'Γ Ιο ίί ΙίΒηιη,' ίίπίΐ ΙίηίίΙΙγ Ιο γου. 

1]ίΐ3§6 ςπκίεΐΐικβ 

(ΓΙοο^Ιι; ίκ ρπ)υίΙ Ιο ρίαίπίτ \νίΐή ΙίΙιπιπι:^ Ιο υ"ί»ίΐί/ι; ρυΐιΐκ- ίΙοηκιίη ηκιΐίτκιΐ^ ίΐηϋ ιιιιιΚι; Ιήί'ΐιι ννίυΐΐν ίΐίχχκκίΜι:. ΡυΒΙίι; ίΐοηΐίΐίη ηοοΚκ Ηϋ1οη§ Ιο ΙγιΟ 
ρυηΐίο ϋηίΐ \νο ϋΓΟ ιϊκ:γι:Ιυ ιΙίιίγ ιτι^Ιουκιη^. Νί'νί'Γΐήι:Ιι:^. Ιήί^ ννι>ΐ"Κ ίί ί'χρί'η^ίνι:. κο ίη ογι.Ιι:γ Ιο Κ ι; ι; ρ ρΓονίίΙίη^ι Ιήί^ ΐΐκουπχ. \νι: πιινι: 1;ιΚι:η κίορκ Ιο 
ρΓονοηΐ βγηικι: \ιγ α>πιιιιι;ινκιΙ ρ;ηΐκ'ν ιιΐίΊυϋιιι,υ ρΐααιι,υ ΐιχίιηκ-ιιΐ ΐΐκΐπί:ΐίοηκ οη ϋυΙοηΊϋΐα:] αυθΓγίη£. 
\Υϋ ϋΐκο ϋκΐι (π3( γου: 

+ ΜαΙιβ ηοη-ϋοηΐϊηβΓϋίαΙ ικβ ο/ώα βΐΐ'χ \\ ! ν. ιΙί'Μμικ'ιΙ (.~1οο<ιΙι: Βοοΐ^ 5θϋΓ0Γΐ Γογ υ 8 υ \ιγ ίηίΐίνίίΐιιΐίΐκ. ιιπίΙ \νι: π:υυι:;,1 ΐηϋΐ γου υκο Ιηοκο Γιΐοκ Γογ 
ροΓκοηδΙ, ηοη-οοιηιηοΓαϋ] ρυΓροκοκ. 

+ Κε/ηιϊη β-οιιι ωιίυιηαίνιΐ φιαη•ίπχ ΟοηοΙ κι;πίΙ ίΐυΐοηΐίΐΐιχΐ υυιτίι:;, οΓίΐηγ' κοη Ιο Ποο^Ιϋ'ί; κ>'κΙι;ηι: ΙΓγου ιιπ; ί:οηίΙιΐίΐίη^ π^ίίΓΟΓΐ οη ηΐϋΟΓίίηο 
[Γ3ηκΐ3ΐίοη. ορίίίτ^ιΙ ί:ηίΐηΐί;Ιι:Γ η:ί:ο^ηίΐίοη ογ οΐηι;Γ ίΐπ;ίίκ \νηι:η: ίίίχΐκκ Ιο ίί Ιιιγ^ι; ίίηιοιιηΐ οΓ Ιι;χΐ ίκ ηι;ΙρΙϊιΙ. ρΐιΐίΐκι: υοηΐ^υΐ υκ. λΥΌ ϋηΰθυΓΛ§ο Ιηο 
υκοοΓρυοΙίο ι3οηΐ3ίη ηϋΐΐι;πίίΙκ Γογ ΐΐΐί'^ί' ριΐφοκι;κ αηά τα•άγ οο ^Νο [ο ηοΐρ. 

+ Μιάηίιάη αίίτ'ώΐίύοη Τηο Οοο§1ϋ *'^ίίΙι;πιΐίίΓΚ" γου κ ι; ι; οη ι;ΐίί:η Ιϋι; ίκ ι;κκι;ηΐίίίΙ Γογ ίηΓοπιιίη^ ρι;ορΙι; ίίΗουΙ Ιηίκ ρπ)ίι:ί:1 ίΐηιΐ Ιΐϋ]ρίη§ Ιηοπι ίϊηίί 
3ΐ3ι3ί[ίοη3] ηϋΐΐΰΐΊίίΙί; ΐΐιπηίίΐΐι ίΊοοιιΙί' ΒοοΚ Λί\ίΐνΐΊ. ΡΙιΐίΐκι; ίΐο ηοΐ Γοηιονο ίί. 

+ Κββρ ίί ΙβχαΙ \ντι3ΐονθΓ γουτ υκο. ΓοηιοηιοοΓ [πω γου ίΐη: ΓϋκροηκίΜο Γογ εηκυπη^ ΐη&ΐ ννΐΐϋΐ γου ίΐη; ίΐοίη^ ίκ Ιϋ^ϋΐ. Οο ηοΐ ίΐκκυηιο Ιη^ΐίυκί 
Γ)(Χ)3υκο \νο οεΐίϋνι; α γκκ>Κ ι κ ίη ΐΐιο ρυΗΙίο ιΐοηΐϋίη Γογ υκϋΓΚ ίη ΐΐιο ϋηίΐα;! δΐ&ΐοκ. ΐη&ΐ ΐΐιο »ογ^ ίκ ϋΐκο ίη ΐΐιο ρυ^ΐίο ιΙοΓΟ^ίη Γογ υκοΓΚ ίη οΙπογ 

ι-ουηΐπί'^. \νΐΐίΊΐΐίτ ίί Ιιοοί, ίί ^ΐίΙΙ ίη α>ρνπι:1ι1 νίίΐΊί^ Γγοιίι ι-οιιηΐΓν Ιο ι-οιιηίΓν. ίΐηϋ ννί- ι-;ίπ'ι οΠΙτ ^υίίΐίίΐκ'ί' οη ννΐΐί'ΐΐΐίτ ΐίην φΐχ'ίΓκ' υ^ί' οΓ 
3ηγ κροοϋΐο οοοΚ ίκ ίίΙΙο\νΐίΙ. Ρΐΐϋΐκι; ίΐο ηοΐ ϋκκυηΊϋ ΐπϋΐ α γ«χ)Κ'κ ίίρριΐίΐηιπίχ ίη (Ποο^ΐι; Βοοΐ^ 5ϋϋΓθΗ Γοο^ηκ ίί ο^η γιο υκοι3 ίη ^ηγ ηι^ηηοΓ 
3ηγ\νΙΐ0Γ0 ίη Ιΐιι; «όγΜ. Οορντίιιΐιΐ ίιιΓιίιΐίΐίΊΊΐίΊΐΐ ΙίίίΗίΙίΐγ οϋη γ>ο αυίΐο κονοΓΟ. 

Λΐιοιιί Οοο£ΐ« ΒοοΙί *ίΐ';ιπ•]ι 

Οοοίΐΐϋ'κ ΓΐΊίκκίοΓ] 18 ίο θΓ§3ηίζο [ηο ινοΗίί'κ ίηΓοΓΓΟ^ΐίοη 3ηι3 [ο ηι^ο ίί υηίνι;ΓΚίίΙΙ>' ί^ί^^^ίΗΙι: ΐίπίΙ ιικϋΓυΙ. Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο&γι;π πϋΐρκ ΓϋϋΐΙϋΓκ 

ίΐί^ί'ονίτΐΐΐί' ννοΓίίΓ;; ΙιοοΚϊ; ννΐιίΐί• ΙκΊριπΰ ίΐιιίΙκίΓίί ίίΐκΙ ρυΙι|ι•.Ιΐί'Γ•. ιν^ΐίΊι ιΐί'νν ;ίίΐίΙίί'ΐκ'ί'8. Υοιι οαιι •.ί'αινίι Ιΐιηηι,υΐι ίΐΐί' ΓυΙΙ ίί-χΐ υ|' Ιΐιι•. Ιιοοί, οη ίΐΐί' νν^Ιι 
;ιΐ |--.:. :.•■-: / / ::;-;.. -;.. ..<.ξ . ^οο^ΐθ . αοτα./\ 
■Ά £ΑΤΚΟΙΟΟΙτΕ 

ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ 

δΕυ ΒΙΒΙΛΟΤΗΕΟΑ ΙΙΝίνΕΚδΑΙΛδ, ΙΝΤΕΟΗΑ, ϋΝΙΓΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟϋΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΗΜΟΝ 1». ΡΑΤΜΙ, ΟΟΟΓΟΚΙΙΜ Μ»ΙΡΤΟΜΜ()ΙΙΒ ΒΜΙΕ8ΙΑ8ΤΙ001 

;ν! 8ΐνΚ Ι,ΑΤΙΝΟΒϋΜ, 8ΙΤΒ Ο&ΜΟΟΒΌΜ, 

ΐϊϊ! Ουί ΛΒ ΉνΟ ΑΡ08Τ01100 ΑΟ ^ΕΤΑΤΕΜ 1ΝΝΟΟΕΝΤ1Ι III (ΑΝΝΟ 1216) ΡΒΟ ΙΑΤ1Ν 

'- * ; ΕΤΑΌ ΟΟΝΟΪΠ1 ΓΙΟΠΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝΟ 1489) ΡΒΟ 0ΒΛΕ0Ι8 ΕίΟΒί/ΕΒϋΝΤ : 

■** ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙΛΧΪΙΟΑ 

ΟΜΝΙϋΜ Ου^Ε ΕΧδΤΙΤΕΕΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΕϋΜ ΟΑΤΗΟΠΟΛΕ ΤΚΑϋΙΤΙΟΝΙδ ΡΕΕ ΟϋΙΝϋΕΟΙΜ ΡΚΙΟ 

ΕοοίΕδί^: δ^ουι,Α ετ ΑΜΡυυ§, 

- .ί 4ΌΤΤΑ Ε0ΠΊ0ΝΕ8 Α00υΒΑΤΙ83ΙΜΑ8, 1ΝΤΒΒ 88 ΟϋΜΟϋΒ ΝΟΝΝΙΠ.Ι.Ι8 00ΟΙ0ΙΒϋ3 ΜΑΝΌ80ΗΙΡΤΙ8 00ΙΧΑΤΑ6, ΡΒΒ<2ΰΑ 
' Ί 01Χ.ΙΟΕΝΤΕΒ ΟΑ8ΤΙΟΑΤΑ; ϋΙββΕΗΤΑΤΙΟΝΙΒυβ, βΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙβ, ΥΑΒΙΙβΟυΕ ΙΕΟΤΙΟΝΙΒυβ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΙΙΑ178ΤΒΑΤΑ ; 

'_ ^ ΟΜΝΙβυβ ΟΡΕΒΙΒϋβ Ρ08Γ ΑΜΡ1138ΙΜΑ8 ΕΌΙΤΙ0ΝΕ3 Ο.ΙλΛ ΤΒΙΒυβ Ν0ΥΙ881Μ1Ρ 8Λ0υΐΛ8 ΌΕΒΒΝτϋΒ ΑΒ80Χ.ΙΓΓΑ• 

Ε^ ΟΕΤΕΟΤ13 ΑϋΟΤΑ \ ΙΝϋΙΟΙΒυβ ΡΑΒΤΙΟυΐΑΒΙΒυβ ΛΝΑΙ/ΤΤΙΟΙ8, βΙΝΟυΐΟβ Β1ΥΒ Τ0Μ08 8ΙΥΒ Α170ΤΟΒΕ3 ΑΧ,ΙΟΙΗυβ 

>-£ ΜΟΜΕΝΤΙ βυϋβΕςυΚΝΤΙΒϋβ, ϋΟΝΑΤΑ; ΟΛΡΙΤϋΙΛβ 1ΝΤΒΑ ΙΡβϋΜ ΤΕΧΤϋΜ Β1ΤΒ ΟΙ3Ρ08ΙΤΙ8, ΝΕΟΝΟΝ ΒΤ 

ΐ ^ τη υι,ιβ δίΝου^Απυ» ραοιναβόμ μαβοινεμ βυρεηιοΒΚΜ ΌΐβτίΝουεΝτίΒυβ βυΒαΕΟΤΑΜςυκ ματβ- 

ΒΙΑΜ βΙΟΝΙΓΙΟΑΝΤΙΒυθ, ΑθΟΒΝΑΤΑ ν ' ΟΡΕΒΙΒυβ Ου» ΟυΒΙΙΒ, ΤϋΜ ΑΡ00ΒΥΡΗ18, ΑΧΙΟϋΑ ΥΒΒΟ 
*"-■ ΑυΟΤΟΠΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΌΙΝΕ Αϋ ΤΒΑϋΙΤΙΟΝΕΜ Ε01ΧΕ8ΙΛ3ΤΙ0ΑΜ ΡΟΙΙΕΝΤΙΒΌ8, ΑΜΡΧ.ΙΠΟΑΤΑ ; 

* ουοΕΝΤίβ ετ ΑΜΡΐ,ιυβ ιοουρίΕΤΑΤΑ ΐΝϋΐοίΒυβ; ΑϋοτοΒυΜ βιουτ ετ ορεβιιμ, αιρηαββτιοιβ, οηβονοχ,οοιοιι 

•ΤΑΤΙ9ΤΙΟΙ9, 8ΥΝΤΗΕΤ1018, ΑΝΑΙΥΤΚ3Ι3, ΑΝΑ100Ι0Ι9, ΙΝ ΟυΟϋΟϋΕ ΒΕΙΙ010Ν13 ΡϋΝΟΤΙΙΜ, ΟΟΟΜΑΤΙΟϋΜ, ΜΟΒΑΙ.Β, 
Χ,ΓΓϋΗΟΙΟυΜ, ΟΑΝΟΝΙΟυΜ, 0130ΙΡ11ΝΑΒΕ, ΗΙβΤΟΒΙΟυΜ, ΕΤ ΟυΝΟΤΑ ΑΧ.ΙΑ 8ΙΝΕ υίΧΑ ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕ ; 8ΕΟ ΡΗΛ- 

"ττ•. 8ΕΒΤ1Μ Όυουυβ ΐΝοιοιουβ ιιΐΜΕΝβιβ ετ οΕΝΕΒΑΐίΒυβ, ΑΧ.ΤΕΒΟ βοιιλοετ ΚΕΚϋΜ, ςυο ΟΟΝβυίΤΟ, 

ςυιοαυιο νον βοιυιι ΤΑΐ,ιβ ταιιβυε ρατεβ, ΥΕΒυΜ ετιαμ υΝυβουιβουΒ ρατβιιμ, νβ υΝΟ ςυιΌΕΜ 

0Μ1880, ΙΝ Ο,υΟΌΙΙΒΕΤ ΤΗΕΜΑ 80ΒΙΡ8ΕΒΙΤ, ϋΝΟ ΙΝΤϋΙΤϋ ΟΟΝβΡΙΟΐΑΤυΒ ; ΑΙΤΕΒΟ 80ΗΙΡΤϋΗΛΕ 

■-'" 8Α0Η/Ε, εζ ουο ιεοτοβι οομρεβιββ βιτ οβνιυιι ουίΝΑΜ ρατκεβ ετ ιν ο,υίΒυβ ορεβιιχ 

... - βυοΒυΜ 1.0018 βίΝουιοβ βίΝαυιΟΒυιι ιΐΒΒΟΒυΜ β. βοΒίΡτυηΛ ΥΒΒβυβ, α ρβιμο 

0ΕΝΒ3Ε09 υβςυΒ ΑΟ ΝΟΥΙββΙΜϋΜ ΑΡ00ΑΙ.ΥΡ8Ι8, 00 Μ ΜΕ ΝΤ ΑΤΙ 8ΙΝΤ. 
ΙΟΓΤΙΟ Α00ϋΗΑΤΙ88ΙΜΑ, ΟΛΤΕΒΙδΟϋΕ 0ΜΝΙΒϋ9 ΡΑΟΙΙ.Ε ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΌΑΡίΤϋΚ ΟΗΑΒΑΟΤΕΗυΜ ΝΓΓ10ΠΊ 
βΗΑΒΤΛ ΟϋΑίΙΤΑβ, 1ΝΤΕΟΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤυβ, ΡΕΒΡΕΟΤΙΟ 00ΚΒΕ0ΤΙ0ΝΙ8, ΟΡΕΒυΜ ΒΕΟυβΟΒϋΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, ΤΤϋ 
ϊ * ΝυΜΒΒυβ, ΡΟΒΜΑ νοίϋΜΙΝϋΜ ΡΕΒΟυΑΗ ΟΟΜΜΟΌΑ 8ΙΒ10ΌΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙΛ ΌΕΟϋΚβυ 00Ν8ΤΑΝΤΕΒ 

81ΜΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙ0υΐΤΑ9, ΡΗΛβΕΒΤΙΜΟϋΕ Ι8ΤΑ 00 ί Ι. Ε ΟΤΙ Ο, ϋΝΑ, ΜΕΤΗΟϋΙΟΑ ΕΤ ΟΒΒΟΝΟΙΟΟΙΟΑ 

•ΕΧΟΕΝΤΟΚυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒϋΜ ΟΡυβΟυίΟΠϋΜΟυΕ ΗΑΟΤΕΝυβ ΗΙΟ ΙΙ.Ι.ΙΟ 8ΡΑΚ80ΒυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑϋΤΕΜ 

ΙΝ Ν08ΤΒΑ Β1ΒΙ.10ΤΗΕΟΑ, ΕΖ ΟΡΕΒΙΒυβ ΕΤ Μ8β. ΑΌ 0ΜΝΕ9 ΛΤΑΤΕ8, 10008, ΙΛΝΟϋΑβ ΡΟΒΜΑβ^υΒ 

ΡΕΗΤΙΝΕΝΤΙΒϋβ ΟΟΑΰϋΝΑΙΟΒυΜ. 1 1 _ λ 3Λ 8ΕΚΙΕ8 ΟΚ^βΑ, 

(Ν ΟϋΑ ΡΚΟϋΕϋΝΤ ΡΑΤΚΕδ, ϋΟΟΤΟΚΕδ δΟΕΙΡΤΟΚΕδΟϋΕ ΕΟαΕδΙΛ: ΟΚ^ΕΟ^Ε 
Α 8. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΏ ΟΟΝαϋΙ ϋδΟϋΕ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ. 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ 3. -Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΒΟΟΤΗΒΟΑ ΟυΚΗΙ 1Ιΐα¥ΒΚ8ιΒ« 

βΙΤΙ ΟυλβυυΐΙ ΟΟΜΡΙ,ΒΤΟΕυΐΙ ΙΝ 8ΙΝ0υΐ.09 80ΙΒΝΤΙΛ Β00Ι.Κ8ΙΑ3ΤΙ0Λ ΒΑΜ03 ΒΟΙΤΟΕΒ. ΡΑΤΒΟΙΟΟΙΜ ΟΒΜΟΜ Τ0Μϋ8 0X11. 
00Ν8ΤΑΝΉΝϋ8 ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΓΓϋδ. V 

* -■] 

*■ ■ 

^ •* ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡϋϋ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΗΑΤΚΕ8, ΕϋΓΓΟΚΕδ ΕΤ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, δϋΟΟΕδδΟΚΕδ, 

ΙΝ ΥΙλ ΟΙΟΤλ : ΑΥΕΝϋΕ ΰΐ' Η ΑΙΝΕ, 308. 

Ι 

1897 €ϋ«1> τ . — Εχ «γρι» ΡΑϋϋ ΒϋΡΟΝΤ, 11, τϋ 4*14 Βμ^Αμ^τμ. 63,10.97. 
Μ/2- ΤΚΑϋΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙΛ0Α. 

8&0ΌΙΌΜ Χ. ΑΝΝϋ8 989. 

ΤΟΥ ΣΟΦβΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ, 

* 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 9 8ΑΡΙΕΝΤΙ88ΙΜΙ ΙΜΡΕΚΑΤΟΚΙδ 

ΟΟΙΝδΤΑΝΤΙΝΙ 

ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 

80ΒΙΡΤΑ Ου Μ ΚΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋΕΚϋΝΤ ΟΜΝΙΑ ; 

ΑεεκουΝτ; 

ΒΟΜΑΝΙ ΗΝ10Μ8 ΙΜΡ. ΑϋΒΕΑ ΒϋΙΙΑ ΡΆΟ Μ0ΝΑ8ΤΕΒ10 ΧΕΒΟΡΟΤΑΜΙ ΙΝ ΜΟΝΤΕ 
ΑΊΗΟ; ΤΗΕΟΒ08Π ΏΙΑΟΟΝΙ ΑϋΒ0Α8Ε$ ΟΰΙΝ(ΙΌΕ ΏΕ ΕΧΡϋβΝΑΤΙΟΝΕ ϋΒΕΤΜ: 
8. ΝΙ€0Ν18 ΑΒΜΕΝΙ ΜΟΝΑΟΒΙ ΑΟΤΑ ΑΒ ΑΒΒΑΤΕ Μ0ΝΑ8ΤΕΗΠ 8. ΝΜ0Ν18 
ΑΝΝΟ ΜΰΙ ΒΟΒΙΡΤΑ. 

ΑσΟυΚΑ-ΝΤΕ «Τ.-Ρ. ΜΙ&ΝΕ, 

ΒΙΜ1•(Ιμμβ ΟΙβΓΐ υ•Ιτβη», 

8ΙΤΒ 

απιβυυν οονριετοβομ ιν δΐηουιοβ δθΕΝΤΐ£ εοχε8ια8τιοε ηλνο8 βοποηβ. ΤΟΜϋδ ΡΚΙΟΚ. 


» • < » » -• • • • • . • • • ΡΑΗΙ8ΙΙ8 

ΑΡϋϋ ΟΑΒΝΙΕΚ ΡΚΑΤΒΕ8, ΕΒ1Τ0ΗΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υ00Ε88ΟΚΕ8, 

ΙΝ ΥΙΑ ΟΚΓΓΑ : Α ΨΕΝΌΕ Οϋ Μ ΑΙΝΕ, Μβ. 

1897 ΒΜϋυΐϋΜ Χ. ΑΜϋ3 939. 

ΕίΕΝΟΗϋδ 

ΑϋΟΤΟΒϋΜ ΕΤ ΟΡΕΒϋΜ ΟϋΙ ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΧΙΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤϋΒ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤϋδ. ΕάΐΙοπιηι Ραίιοΐοβϊκ ΡγφΓ&ιϊο. 

^. Α. Ρ»1)Γΐοϋ ΝοΙΐΐί». δοηρίοπιιη ΟοηβΙ&ηϋηί ΡοΓρΗγτο^βηίΐί. 

ϋε 0εβιχονιι8 αμ,.« Βυζαντιν/Ε Π&π άιιο, 6 Γβοβηδίοηβ ίοαη. 1&ο. Κοϊβΐπί, 
οαπ» ο)ΐΐδ(1βηι ΟοωπιβηΙ&Γϋδ. 

ί. ί. Κβίβΐυί ΡηυίαΙΐο. 

ίοΛίι. Ηβηποϊ Ι,βίοΙιϋ ΟοιηπιβηίαΙίο (1β νίΐα βΐ Κβ&ιΐϊ £&3ΐϊδ ΟοηδΙαηΙίηΐ 

ΡοΓρΗγΓΟββηΐΙϊ. 

Πβ ββηηιοιιϋβ &αΙ«ί ΒγηηΙίηβε 1ΐ1»βΓ ρΗπιιιβ. 

Ώβ ϋβίβιΒ Οππιοιιηβ Η1>βΓ ββοαηάικ. εοΐ 9 
11 

33 
33 

43 

71 

96.*> 256418 


• ■ 


• • ΕϋΓΓΟΚϋΜ ΡΑΤΚΟΙ,ΟΟΙ/ΕΡΚφΡΑΤΙΟ. Α ρυβπΐία ίη ΙΗΙβηβ δαεπβ βΐ ρΓοί&ηίβ ίηβΐϋοΐαβ ΟοηΒΐ&ηΙίηυβ ΡθΓρΙτρΐΌ£βηηβΙυβ, 1«οιμ& .• 
8*ρίβηΙίδ βΐίηβ βΐ αΙυπιηϋΒ, ρΙϋΓα ςα&πι ραίβΓ βάίάίΐ νοίαπιίηα, ςαίβαβ βιιιηιχια β]αβ «Γα- . 
άίΐίο βΐ ίη£βηβ ΙίΙΙβΓ&Γοπι λποογ ππΓίβεβ βίαεββεαηΐ. Μβ)θΓ Ι&ιηβη δοπρΙοΓυπι β] υ 8 ρ&Γβ 
οίΓοα αΓ£απιβηΙ& ρΓθίαη& νθΓδ&Ιατ; πήηοΓ ρ&Γβ &Γ£ϋΐη6ηΙα ΟΓάίηίβ πιΟΓ&Ιίβ νβΐ βαεπ 

ΐΓ&εΙ&Ι. 

Οά&ήα ε&ΙβηπεΙία, ςα® ίη αβαπι Εεείβδίββ εοωροβαίΐ, ]ααι βάίάίαιαδ εαπι βεπρίίδ ΗΐϋΓ- 
£ίείβ ρ&Ιπβ β]αβ, ΡαίΓοΙορίΰΒ Ιοπιο 0νΐΙ ? ρβ£. 299. 

Ηοιηίΐί&ιη <1β Ιτ&ηβΙ&Ιίοηβ Γβΐίηοί&ηιιη βαηείί Ιο&ηηίβ Ο&ΓγδΟΒίοαπ, ςα&αι βχβΙ&Γβ &886ΐιΙ 
ΑΗ&Ιίυβ, ΰβ 8ρ*ηβοηηηι βοτίρΟΒ, ρ. 114, ρΓΦ ιη&ηώαβ ηοη β&ββαιιΐδ. 

Ηβώβπιυδ ααΐβπι βοπήϋβαι β]ιΐ8 Όβ ΐΓατκΙαΙώηβ ϊτηαρίηχ$ ΕάίΜβηοε, α ΟοπιϋβΟβίο βάϋ&ιη 
ίο Μαηχρ. ηηιτη ΟοηβίαηΚηορ. Ή&ηε & ΟοηβΙ&ηΙίηο ΡθΓρ&γΓθ£βηηβΙο βοΓίρΙ&πι ίαίβββ άαΜ- 
Ι&ΓυηΙ ηοηηαΐΐί, ςαί β&η ηηί βχ βυεεβδδοπβαδ ΟοηδΙ&ηΙίηί Ιπβιιβηά&ω ββββ βχίβΙίω&ΓαηΙ. 
ΑΙ ρβΓρβΓ&αι. Εχ ΜδΙοπβ. βηίαι ΟοηβΙ&ηΙίηοροΙίΙ&ηα εοηβΙ&Ι ίαι&£ίηβαι Εάββββη&πι &ηηο 
ϋοαπηί 944 ΟοηβΙ&ηΙίηοροΙίιη ίυίδββ ΐΓ&ηβΙ&Ι&πι, βΐ ΙιοαήΗ&αι Ιι&ε οεεβδίοηβ ΓβείΙαΙ&αι &1) 
ίωρβΓαΙΟΓβ ΟΡ. ίαίδββ εοηροβίΐ&αι. Ρογγο αηηο 944 ηαΐΐυβ ίΐΏρβι&ΙοΓ ΟΡ. Γβ£η&1>αΙ 
ρΓ36ΐβΓ Οοηβί&ηΙίηαη ; ίρββ ι*£ίΙαΓ, βΐ ηοη βΐίαβ, Ιιο]ιΐ8 Ιιοαιίΐί» ααεΙοΓ Ιιβώβηάαβ ββΐ. 

ΝονβΙΙχ Οοη$ΙιΙχιΙ\οηβ* ΟοηβΙ&ηΙίηί, ίβΓβ οΐηηββ, &Γ£υαΐ6ηΙί β&επ δθΐι βεείββί&βΐίβί βαηΐ ; 
αο ρΓοίηάβ Ιιίε ΓβρβΙβηά» ίαβπιηΐ. Ρπω& νοεαΙαΓ & ΟΓδΒοίβ Τοσιηε υηίοηί$ } (|υί& Γιοβω 
ίωροβαϋ βεΐιίδηιβίί ίη εΐβπ) οήβηΐ&ΐί βχοΓίο οΐ) ςυαι*1&8 ηυρίί&β Ιιβοηίδ δ&ρίβηΐίδ. Ιη 
ορβΓβ Ώβ οβΓχγηοηϋ* αηΐχ Β^ζαπϋηχ^ ϋβ. ι, ε&ρίΐβ 36, 1β£αηίαΓ Ού$βνυαηάα ίη ρΓθοβ$$ιοηβ 
ηηίοηί$ ΕοοΙβήχ, $βη ρηαηάο Τοπινα ηηίοηί$ ΕοοΙζύχ ρτχΙβρϋϋΓ; βχ ψιώαβ εο11ΐ£βΓβ Ιίε&Ι 
ίβδίυαι αηηίνβΓδΛΓίυαι ίΐΐίαδ ιιηίοηίβ οΐίαι ΟΡ. ίαίβββ εβΙβϋΓβΙαη. 

Οραβ ίιοο Όβ οβτϊτηοηϋ* ακίχ ΟΡ. αιαϋο βχ ε&ρίΐβ αά βΐυώά&οά&ιη ΙιίδΙοπΛηι βοοίββία- 
δΓιοαπι οΓίβοΙ&Ιβαι βΐ βίβΐυιη Εοοίββίδβ βίνϋβαι ίη ΟήβηΙβ ίηββΓνίΙ. ΟοηβίΑΐ βηίαι &ηίί(]αί8 
βΐ ηονίβ άοβϋίΏβηΙίδ, άίΙί^βηΙβΓ οοΐΐβοϋβ, φΐί&αβ (ΙβδοηηυηΙϋΓ ηΐηηβοιαβ ροΐββίαΐίβ ]πΓβ > 
οΓββία βΐ ιηαηβΓα. Εχ βο αρρ&τβΐ ρ&Ιη&ΓοΙι&αι ΟΡ. ρηαιααι ροβΐ ίαιρθΓ&ΙοΓβαι Ιο β υ αϊ ίη 

ΙΟίΟ ΙίΏρβΓΙΟ Ο00ΒΡ&886 \ ββ 8&?ρβ 1®ρίυ8 Γ6Β βίνΠββ &άθΐίηί8ΐΓ&8»6 9 ΠΟΠ 860ϋ3 80 ίαΐρβΓΛ- 

Ιογ Γββ βεε1β8ΐ&8ΐίβ&8 ιηοάβΓ&Γί &α(1β!)&(. Ιη πιαίΐίβ ίηιρβΓ&ΙοΓ ββ, αϊ £1ίαβ ΕβοΙββίδΒ οΐ)- 
δβςϋθηϋβδίαΐϋδ, &αεΐ0Γί1&Ιί ρ&Ιη&ΓβΙΐΦ 8η^ίείβΙ)&1 ; ββά ραήΙβΓ ρ&ΙΗ&ΓοΙι& ΟΡ. αϊ βαΚχΙίΙυβ 
1 ίηιρβΓ&ΙΟΓίδ άβνοΐίδδίπΐϋδ ββδβ &6Γ6Γ6 8θ1β1)&1. Ιη ρα5ϋοΪ8 Ι&ηιβη &υ1® οβπωοηϋδ β]α8(1βιη 
ίβΓβ ααοΙοΓΪΙ&ϋβ βΐ άί^ηίΙ&Ιίδ 6886 νίάβ1)&ηΙυΓ. Γ 

Αϋ&πιβη Κοιη&ηαδ Ροηϋίβχ, ί11& αάηαο οεΐαΐβ, ηβηορβ ροβΐ βοΙιί8Πΐ& ΡΙιοΙί&ηαΐΏ, αϊ ρππίϋδ 
ρ&ΐΓί&Γβοα βΐ ο&ραΐ ΙοΙίαβ ΕοοΙββίδΒ ΐΓ&οΙ&^&ΙαΓ. Ιρββ βοΐαβ »5 ίηιρβΓ&ΙοΓβ Ραίβτ $ρίη(ηαΙΐ$ 
ίρβίυβ 8ρρβ11αΙ>αΙαΓ, ςαο ηοπαίηβ ηυΐΐϋδ ρ&(Γί&Γοη& ρΓ«ΙβΓ ίρβηαι οοΙβϋ&ΙαΓ, αϊ νίάβΓβ 
ββΐ ίη ίοπηαΐίβ 8βη1)βηάί &ά ρ&Ιιί&ΓβΙι&δ, ςηί^υβ ηίβ1)&ηΙαΓ ίηαρβΓ&ΙΟΓββ ΟοηβΙαηΙίηορο- 
Ηΐαηί, βΐ ςα&β ΟοηβίΛηϋηαβ ΡθΓρη^Γθ§βηηβΙϋ8 βοΗβ^ϋ ίη ορβΓβ ϋβ οβΓβηιοηίύ αιιΐχ Βι/ζαη- 
(ίηχ, Υώ. ιι, οβρ. 48. 

Ι^ίάβιη (ΙβδΟΓΛϋηΙαΓ ηοη Ι&ηΙααι ββηαιοηί» ίη ροβΙβΓαπι βάηί^βηά®, ββά βΐίβαι β8β 
ςακ αϋ^υ&ηάο αάΐιίύίΐδβ ίαβΓηηΙ, ςα&οάο ρΓΐηοίρββ βχΐΓ&ηβί βίνίΐαΐβαι ΟΡ. νίβίΙ&ΓαηΙ. ΙΙ», 
βχβωρίί £Γ&Ιί&, Ιβ^ίαιαδ ίΜάβαι ςαί1)α8 πΐί^αδ ΓβββρΙ& ββΐ β1> ίπαρβΓ&ΙοΓβ ββ1βί)6ΓΓίαια Καβ- 
βίδβ ρπηοίρίβδα ΟΙ^α, ςη® ίηίΐίο 88ββα1ί χ ΟοηδΙ&ηΙίηοροΙίπι νβηίΐ, βΐ ρ&ιιΐο ροδί ΚαββΟΓυπι 
οοηνβΓδίοηβπι αά βάβιη όΐιήβΐί&η&πι ρΓββρ&Γ&νίΙ. 

ΟοηδΙαηΙηί ροΓρ^ΓΟ^βηηβΙί ]α8βα εοπιροδίΐυπι ββΐ βΐί&ιη Οοααρβηάίαιη 1β£αιη οίνί- 
Ιίαπι βΐ βοοΙβδίαδΙίοαΓυιιι, βχ ςηο ]ογε Εββίββίεβ βΐ ί&Ια β]υβ ίη Ιπιρβήο ΟπβηΙ&ϋ 
βοβηοβοηηΙιΐΓ. 

ΡΓεβΙβΓ ΥίΙ&σι ραίπδ βαί Ιιβοηίβ βΐ ανί βαί Βαβίΐϋ Μ&ββάοηίβ, ΟοηβΙ&ηΙίηαβ βοπρβϋ 
ΗίδΙοΓί&πι νβΙβΓϋω Γβ^ηοπιπι, νβΐ ροΐίαβ βο11β£ίΙ ΕχεβΓρΙα ΙχίβΙοΓίεει βοπρΙοΓϋπι αηΐίςαο- 
Γααι ςαοΓϋΐιι βρβείπιβη βχ!ιϋ)βΙ Ό. Ο&Γά. Α. Μαί ίη Βοτίρίονηπι νβίβτητη ηον. οοΙΙβα 4 . 1. Η, 
ρ&£• ι, βΐ ίη ρΓ36ί., ςαδβ^αβ ρ1αΓΐιη& ίΓ&£αΐθηΙ& βοπρΙοΓαιη άθρβΓϋίΙοΓαηι αι\^^ ^^ν^ χ ~ 

Ρατβοι,. 6κ. ΟΧΙΙ. κ 11 ΜΛ!ί. ΑΙΒ. ΡΑ Β Κ ΙΟΙ Ι 12 

Ι&Γαηί. 8βά ςαία ηκο ηαΐΐα Γ&ϋοηβ οιι» άΐδίοήβ β&ΟΓα οοηΦΓβηΙ &αΙ &ά ΓβΗ^Ιοηβπι βρβοΐαηΐ, 
Ιήε ρΓ&ΙβπηίΙΙβηάα ΓαβπιηΙ^ •Λ *• • 

Ορυβεαίβ Οβ ΤΗβφιΙ&φ, β£ ΰβ ρΓονΐηεηε ίνηρβτϋ ^Ρ. I ηβεηοη ΰβ αάτηιηηίΓαηάο νηρβτίο, 
άββηίβηά» κβθ££&ρο1& β&ΟΓ&β ηοη ραΓαπι εοηΓβπιηΙ. 

δβΓψΙέ άέ Ρβ Ιηβάιεα, άβ ϋρρί&Ιήοβ βΐ άβ £βοροηί& ςυ© νβΐ ίρββ οοπιροβιιΗ νβΐ α 
# 4θϋϋ3 νίΓίβ οοαιροηι ]αβ8ΐΙ ΟοηβΙβηΙίηηδ, ηοη βυηΐ ηυ]α8 Ιοοι. ΑΙΙ&ωβη ίηηοΐββοβηΐ 
*•'* 1βοΙθΓί1)Π8 ηοβίιίβ βχ ΝοΙίΙια βε Η ρ Ιο πιω ηαίπβ αυείοηβ ςα&πι ΐΓ&άίάίΙ ^. Α. Ραητίοίυβ 
* ' ίη ΒίύϋοίΗβϋα $να Οτχοα βΐ ςη&αι ηοβ ορβπ&ηβ ΟοηβΙαηΙίηί ρΓ&αήΙΙίιηηβ. 

^-Β. Μ. 
Β ***** 3 Αρηϋβ 1861, ,ΚΜΝ. ΑΙΒϋΚΊΊ ΚΛΗΚΚΙΙ ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΒΙΡΤΟΚϋΜ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΠΊ. 

(ΒΜιοίΗβοα Οταοα βά. ΗαιΊββ, ίοπι. VIII, ρ. 1.) Όβ ΥΐΙα ΒαίίΙϋ Μαϋβάοηι*, ςυβπι ηβροβ βίυβ ΙιορβΓαΙϋΓ, άοείπη® οπιηίβ ευΙΙΟΓ ίηδΙβιΐΓ&ΙοΓςυβ Ιοευρίε- 
Ιΐ8ΐίιηυ8, ΟοηβΙβηΙίηηδ ΡοΓρΙιγΓΟ^βηηβΙαβ, Ι-βοηίβ δβρίβηΐίβ ΠΗυ», βοπρβίΐ, <Ιίχί &οο 1ϊ5γο βΐ εαρ. ρ. 34'Λ 
[Υοΐ. VI βά. νβΐ., Υοΐ. VII, ρ. 681, βς. ηυ]. β<1. (1)] Νπηε οβΙβΓβ. €^υβ δβπρίβ ΓβεβηδεΓβ,ίιιναΙ: ηαΐΓ ςυ» 
άβ ΙπορβΓβίΟΓβ ίρβο, ςυί &5 6 ,ίηη. β. 912 δϋβ ΙηΙοποηδ νβΐ ευ πα ιώ&Ιγθ Ζοβ, αυΐ Κοπιαηο, δοεβπ), ε! α Ι) 
&. 946 «ά959 βοΐυβ ρροίαϋ, άίββηάβ »αηΙ, βχ αηη&Ιίυπι ΒβΒβηΙί άβείαιί δβπρίοπϋΐιβ τεείίυβ ΙεοΙοΓ ρβίβΐ, 
βίνβ νβΙβΓββ ίΠί βίηΐ Ζοη&Γ&3, ΟβάΥβηηδ, Οίνεββ βίηςαβ, βΐ εοηΙΐηυ&ίοΓββ Τηοορηβηίδ, δίπιεοη ΜαςίδΙεΓ, 
0©0Γ^ίϋ9 ηιοηβεηηβ, Ιθο £ΓβπιιηβΙίου9, Ιοαη. δεγΙΗζββ, βίε., βίνβ ΓβεβηΙίοΓββ, ΒαΓοηίϋ3, δροηϋαηυδ 
Αηίοηϊϋ9 Ρβ^ί, βίε., βΐ ςηί άβ ίωρβΓβΙοΗοϋβ εορίοβοβ εοπιπίθηΙβΓίοδ βοΙίάοΓβ, ,Ιοαη. Οαβρίηί&ηϋβ, είσ., 
βΐ ςαΐ ΟοηβΙβηΙίη'ι ηα]ιΐ9 Υϋιαι βΙη^Ι&ηΙβΓ εοηαροβιηΐ, ΜβΓίίηηβ Ηβηοίπυβ, Ββ $£ηρΙοη(ηι$ Ιιΐ$ΐ. Βμζ. 
[ϊϊ>. ι, ββρ. 25, ρ. 461-478. Ράβε. — Ιΐβπι Ι. Η. Ι,βίεηίιιβ Ώε νίία βί τβ\)\ι% $6*ϋ$ €οη$ΙαηΙίηί ΡοΓρΙυ/νοροη. 
ΐΛρβί®, 1746, 4, βΐ ρΓ«Γ. ΛάΙίϋΓ. Όβ ϋεητηοη. Βφχαηί.; 0. Οϋάίη. Οοτητη. άβ ηηρίοτ βοΗ. Ιοπη. II, ρα£. 
421 βς.; Ηαπ)1)β^βΓ. Ζ. Ν. πι, ρ. 686 βςς.; 8&χίαβ ΐη Οηοτη. π, ρ. 142 ρςς., οί ε^ο ίη Ιπίτοά. ΐη Μμ. 
Ι. 6γ. II, ρ&Γΐ., ι, ρ&8• ^ 77 «Ι* Ρ 1ϋΓ * οοΐΐβ^ί. Ηαβκ.. 

1. Εχβίβηΐ ί^ϋπΓ β] ιι δ βά ΩΠυπι, Βοπι&οιιιη (α ςιιο άβίηάβ νβοβαο ίπιρίο 8α1>1αΙιΐ8 βδΐ), Ού αάιηΐ•ιήΐηιη,ι 
ίτηρβήο ίίΙ>*τ Βοηρίαβ (βχ ρ&Κβ [α] ιαΐΐβπα) α. 6457 (ΟΙιΗβΙί 949), ΐηάίεΐίοηβ 5βρ1ίιη&, εΐ &. 0400 (Ο&πδϋ 
952), ίηάΐεΐίοηθ άβςίαι&. ΙΙυηο ρποααδ β εοάΐεβ Ρ^Ιβιίηο, ςοί ρπ*υ3 Β&ρϋβΐΦ Ε^α&ϋί Γυϋ, βάίάΊί ;οαηηβθ 
ΜβιΐΓβίαβ εαηα νβΓδΐοηβ β υ ει θί οαδϋς&ϋοοίϋυβ, Ιυ^ά. Β&1. 1610, 8 ; άβιηάβ&ΐϋβ ΟοηβΙβηΙίοί 1ι^υ9 δεπ'ρΐί» 
ρΓδβπιίββυιη ί,η^ά. Βαΐ. 1617, 8 (ύ). Νονίββίπιβ βυαιάβαι Π^ταπι Γθευάί εαπινϋ Αηββίαιυβ Β&ηάυπυβ Ιοπιο 
ρποΓβ Ιηιρβήί ΟΓίεηΙαΙίΒ, &ά(Ηΐα νβΓβίοηβ, ρ&^βίιη β δβ ιη!βΓρο1α1& βΐ βπιβηάαΐα, βυρρίεΐίβςαβ ίη β& ίηίβ- 

ΝΟΤΛ. (α) Οαρ. 27, ΕΐατΙ δΐ μέχρις της σήμερον, ήτις 
Ιστ\* Ινδιχτιών 1βδ(5αη , ετη από κτίσεως κόσμου 
ςυνζ', άθ' οδ έμερίσίη ή Λονγοβαρδία, Ιτη ς ; βΐ 
ΟΒρ. 45: Μέχρι της σήμβρον, ήτις εστίν ΐνδικτιών ι', 
ϊτη από κτίσεως κόσμου ^ςυξ', έπί τίς βασιλείας 
Κωνσταντίνου και 'Ρωμάνου των Φιλοχρίστων και 
Πορφυρογέννητων βασιλέων 'Ρωμαίων. Βοτηαηηηι 
ίηΙβίΐί£β, ηοη ίοεετυπι ΟοηΒΐ&ηϋηί, ββά ίϋΐαω ; ϋ- 
Ιαπι ίρθϋΓη ουί ΗΙ>βΓ ίαβοηϋίΙαΓ, πρόσ τον ϊοιον 
υΐόν 'Ρωμανόν τον θεοσοφή και Πορφυρογέννητον 
βασιλέα. Όβ ΡοΓρη^ΓΟββηαβϋ βίο^ίο νίαβικίυβ ρΓ«1βΓ 
Οβη^ίυπι βΐ αϋοδ δβΐάβηιιβ ΗΙι. ι Ώε ίίΐηΐύ Ιιοηο• 
τΐίτη, οαρ. 5 ; ΟίδϋβΓίαβ βυρβΓϋδ 1ίΙ>Γ0 ςυ&Γΐο 06-* 
ΜΓναΙιοηητη, εαρ. 4. 

(Ι)) ΙηβΟΓΪρίΐο Ιίβπ ΙΐδΒΟ θβΙ : €οη$ΙαηΙίηί ΡοΓρΗγ- 
τορ$ηηβΙχ Ορντα* ίη ηηίδηδ Ταείκα ηχιηο ρΗτηντη 
ρτοάβυ,ηί, 7ο. αβητΒίηα οοΙΙβ$ίΙ, ΰοηίηη.χίΐ, βάίάΐΐ. 
Ιαράηηί Βαίαν. €Χ ο/)^. ΕΙζβνπ. 1617, 8. ΙηβυηΙ 

(1) Υίίϋβ Κάμπου Γβεβηβίοηβηι δοΗρΙοΓαπι ροβΐ Τΐιβορηαιιβηι, Ιοωο ΡαΙτοΙορχχ ηοβίΓββ ΟΧ ρΓβΒίυίβββιη. Εοιτ. οραβοϋΐα 1) ΰβ αάτηίηκίΓαηάο ίηιρεηο, βίε. 2) Όβ 
ΙΗβτηαϋΒια χτηρβτϋ. 3) Τααίηα, 4) ΝουεΙΙω 6οη$ΐί- 
ΙαΙΙ. XVII. — Ββοϋδβ ίη 3ο. ΜεϋΓβϋ Ορρ. βά'α 
Ι,ΛΠίϋ, Ιοιη. VI, ρα^, 921 βς^.; ββά βόάίΐ» βϋαί 
ΐΛηΙααίΓηοαο ΜβϋΡ$ϋ ηοΐ®, οιηιββίδΓβϋςιιοΓυηΊ β(1- 
ηοΐαΐ. Εΐϋ8(1βηι ΜθϋΓβϋ νβΓβίο ϋΙ)η ϋβ αάτηΐηί- 
*Ιταηάο ίτηρβνίο ββρβΓαΙΙπι βάίΐα οβί ; εοηΐΓβ β γθ- 
βίοηβ Ιβχΐϋβ Ογ. τβΓ$Ιο ΒΛηάαπ ροδίΐα. Ταα%ή$ 
βά(1ίΙα ββΐ νβΓβίο Ι,Λΐηϋ, ςαί βΐίβπι β^βεϋ ϋοηδίαη- 
Ιίηί ΡοΓρη. 8ΐναΙβρίΰοη ευ πι βυα νβΓβίοηβ ΙλΙ. V. 
ΗβπιοβΓ^. 1. β. -— Οοάίεββ 116η Ββ αάτηίηύΐνάηάο 
ίτπΌβτίο βοή! ίη οίοΙ. ρυοΙ. Ραπδ. οοάά. 2009 η 3 
2967, η. 1, βΐ βΐίϋ», βββ. ίηάίοβηι. — ΜβυΓβπ βίϋΐ! 
β. 1617 ουηι βοάίΐ. βοΐΐβΐβ, βΐ βϋυά βχβηιρίΗΓ ουπι 
ηοΐ. Π098. ΤήοηαβΒ ΒΓοαη βίςαβ Ιβ&αοί νοιβπ, οχ- 
Βίβηΐ ίη οίοΙ. Ι.βΜ. Υιά. ολΙβΙο^. ίΐΐίηβ ΙιίΜ., ρβκ. 
243. Ηλβι,. γ ° 13 ΝΟΉΤΙΑ δΟΚΙΡΤΟΒϋΜ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΚ0ΡΗΤΚ06. 14 

£ΓΪ8 οαρϋίοαβ 23 βί 24, άβ Ιοοιΐα βΐ Ηίβρ&ηίβ, ςυίϋ υΐροΐβ ηίηιίβ οοιτηρίιι ίοΙθΓρΓοΙαΓί ΜβϋΓβίυβ ηοη ίαβ- 
γ&Ι α££Γβ&3ϋ8. Ογ360λ Β&ηάηπυβ ο&βΐί^&νϋ οχ ηαβ., πιβπιοΓ&η&οβο οΐΜ. Ββ£'&3 2661, βοιΊρΙο αηηίβ &οηιηο 
φΐίη£βηΙίβ, οο]υβ ορβ ςιι&σι ρΐιιπαιββ τηβηάαβ βαβίιιΐϋ, βπιάϋβδ βί οορίοβββ αά^ί<1ϋ ηοΐββ, ρΓΦπιίθίίςυβ 
Ι&ουΐ&αι £βθ£Γ&ρηίοβιη ίηαρβΓϋ ΟπβηΙ&ϋδ, οοηοίηη&Ι&πι & £βθ£Γ8ρΙιο οβίβοβιτίιηο, Οηίΐΐβίπιο Ιπβαΐ&ηο 
[άβ ΙΊ$Ιβ), ο•υ& Γ&0Ϊ68 β,ίυβάβπι, ςπαΐίβ ΓϋίΙ βυ!) ΟοηβΙ&ηΙίηο ΡθΓρηγΐΌ£βηηβΙο βί β,]ιΐ8 ρΓβΒάβββββοπουβ, ιιρίβ 
ΓβρΓβΒββηΙδΙαΓ. 

2. ΤαΰΙίοα βίνβ βιβλίον Τακτικδν, τάξιν περιέχον τών κατά θίλατταν και γην μαχόμενων, Η\)6Τ ΤαΰΙίΰΗί. 
τηατι Ιΰτταςηβ ριιςηαηΐιητη οτάίηαίιοηβηχ ΰοηϋη6η$, ρηπιιΐΒ βάίάίί, 8βά Ογ©06 Ι&ηΐυιη βΐ ο&8ϋ£&ΙίοηίΙ>ηδ 
81213 ίΙΙαβίΓβνίΙ ίάβπι Ιο. ΜβιΐΓβίηδ βχ οοάίοβ οίοΙ. Ρ&Ι&Ιίη©, οηαι &1ϋ3 ΟοηβίβηΙίηί, ςυ® ΐ&ηι Γβοβηββο. 
βοηρϋδ, Ιαίιάξ. Β&Ι. 1617, 8. [V. Λά η. 1.] Ρβίβϋηαβ Πΐβ οοάβχ άββοπρίυβ ΓηΗ β νίηάοοοηβηβί, άβ ςυο 
ΐΑφϋθώϋβ VII, ρβ£. 201 (ο). Ιη οοάίοβ ΥβΓοηβηβί, ςαοαι Ι,αίίηβ νβΓίίΙ δοίρίο Μ&ΙΓθίυβ, ΙπουίΙιΐΓ Οοη- 
βΐ&ηίίηο, Ηοπι&ηι ίπαρ. βΗο, φιί ρΓ«ΓαίΙ αο Α. Ο. 976 &ά 1028. Κάβε. — ΟοηδΙ&ηΙίηο, Κοπιαπί ΩΙίο, Ιίοβΐ- 
Ιυβ ΠΙο Όβ ορρ&Γ&Ια ΙϊβΗϊοο Ιβηι Ιβιτα <]υ&πι πιαπ, ΙπηοΗιΐΓ αυοα,ιιβ ίη οοά. Α'ΐ£ϋ3ΐβηο Υίηάβΐ., ΙββΙβ 
ΚβίβθΓΟ ίο οαΐβΐ. ρ. 67 Ωη. Ηλκι. 

3. Περί θεμάτων. Όβ Ιηντηαϋύια (ά) ίτηρβηί οΗβηΙαΙί$ €ί οκίάβηίαΗ$ ΙίΜ 11. Εχ Ιιίβ Ιί&Γυπι ρποΓβπι 
άβ Ιηβπι&Ιίοηδ ίηιρβπί .οπβηΐβΐίβ ρπιηυδ β οοάίοβ Τηοηο. ΟΙβαιοηΙίΒ, Αηρϋ, πιβάίοί ΜβοηΠηίβηδίβ, βάί» 
άίΐ βί νβΓδίοηβπι δΐι&πι ηοΐ&βςυβ αάιΐίάίΐ Βοη&ν. νιιΐο&ηίυβ, 1•υ£ά. Ββί. 1588, 8, αριιά ΡΥ&ηοίβοααι Καρηβ- 
Ιοηβίϋπι. ΙάοΓαοι ροδΙοποΓβπι άβ Ιηβπι&ΐΙοιιβΟοοίάβηΐίβ δίτβ Ευτορ®, ςυβπι β! ίρββ βάϋυπιπι ββ νηίοα- 
ηίυβ ΓβοβρβΓ&ί ία ηοΐίβ &ά ΑβαΙΗίαιη, ρ. 4, ρππίϋδ Ρβά. ΜοΓβΙΙυβ νυΐ£βνίΙ ε α πα τβΓβίοηβ δΐι& ηοΐίβςυβ 
Ραηβ. 1609, 8. ϋίΓΛΠΚιυβ ναΐοαηϋ βΐ ΜοΓβΙΗ θίϋϋοηβιη ΜβαΓβίυβ οοη]αηχϋ βΐ, αϊ νκϋπιιιβ, οβΙβΓΐί 
Οοηδί&ηΙίηί δοηρϋδ &ά(ϋ(ϋ( Ι*υ£(1. Β&Ι. 1617,8. Νονίβδίαιβ Ιιοθ άυοβ ΗΙ)Γ08 Αηδβΐηαϋβ Βαηοΐυπϋβ, ρβυΐο 
αηΐβ πιίΐιί Ι&υά&ΐιΐδ, βχ οοάίοβ γο£Ϊ3 6&1Η® 2431 (β) ίη οϋ&Γία Κ>οιηΙ)γοίη8, &η!β αηηοδ 500 βχ&Γ&Ιο, ολβΙι- 
βανϋ, νβΓδίοηβπι ηοναπι, δίνβ βχ ΥβίβΓί ρΙαππίϊίΓη ίηίβΓροΙαίαπα, α^υηχίΐ, ρΓ3ΒπιίδΐΙςϋβ ΟϋϋβΙπιί Ιηίαΐαηί 
Ια&υΐβιιη £βθ£Γ&ρΙιίε&ιη, ςυ» ίοαρβηιιαι Οροΐίΐ&ηαιη, ςααΐβ ββ ΗβΓ&οΗί 3θνο Γαϋ, ρβΓ θέματα <1ί£08ΐυιη 
οχ!ιίΙ)θ1. ΡΓοάϋΙ Βαπάυπί ΙηιρβΗητη οήβηίαΐΰ, οι^ϋδ Ιοιπο ρποΓβ ΙϊΗγϊ ΟοηδΙ-ιηΙίοί ΡθΓρΙι>το£., υΐ ροβίβ- 
ΗοΓβ β€ϋΐθΓΪ5 ηοΐβδ οοηΙίηβηΙιΐΓ, ΡαΓίβ. 1711, Γοΐ [Κβο. ΥβηβΙϋδ 1729, 2 νοίΐ. ΓοΙ.] Νοη ΐϋίηυβ ίη Μβ 
(1υο1)ϋ8 Ιίββίΐίβ ραΙ^Γαπι ρΐΌνίηπβπιπι βΐ ρορυΐοηιπι, ςυί ίπαρβπο Οροΐϋβηο ραΓβ5βηΙ, ηοϋΐίααι, 
βΟΓϋπιςαβ οη^ιηββ οί αηϋςυϋ&ΐββ ΟοηβΙ&ηΙίηυβ εοηαρΙοοΙίΙυΓ, ς υ 8 πι Ιίβτο ϋο αάτηίηίίίΓαηάο νηρεΗο άβ 
αΐϋβ, βϋ&ιη £βηΙίΙ)υ8, ςυ® &ά]υν&Γθ ίΐΐυά νβΐ 1«(1ογθ 1)6ΐ1ο &(ςυβ ίηΓβδΙ&τβ ροβδβηΐ, ςυβΐΏ&(1πΐ0(1ιιιη βί 
β&ΓηΐΏ 0Γΐ£ίη6δ ΐΏΟΓθβ βΐ ίηδϋΐυΐα ρ&οίδ ββΐΐίςυβ βχροηίΐ; υηάο ηοη ίπαηαβηΐο 1ϋ>Γυαι ίΐΐυηι Ι^ηςαοϋΐ 
Ιαοδ&ϋΓυιη, ΒβΓν&Γβ &β βοήρθϋ Ε^η&ϋαβ (/), ο^υε οοάβχ ηαβ. άβιηάβ ρβΓνοηίί ίη Μβΐ. ΡαΙ&Ιίηαηι, βχ φιο 
ίρβο οοάίοβ Ιί^Γαπι ϋ€ αάηχίηηΐταηάο ίιηρβηο Μβυτδίυδ νυΐ£»886 86 ΙθβΙαΙυΓ. 

ΝΟΤΛ2 

(γ)Ρ&£. 429β(1.Κο1ΐ8ΐΓϋ, ίη οοά.111, η. 5. — Ιιβίάβ Ιιβίάβ ίη οίοΙ. &οα(Ι. ίηΙβΓ. οοάά. 8ο&Ιβ^βηαη. νβπβ- 

ίη οίοΙ. ρυόΐ. ίηΙβΓ οοοΙΊ. νοβδίΛηοδ, ΟοηδίαηΙίηί Ιαβ ΙβοΙίοηυπι ίη 1ηβηΐίΐ1ί6υ8 ΟΗθηΙίβ. ΡΗϋορο• 

ιναρ. Στραττ,γικον τζεοι έοών νΐαο<5ρων εθνών. Ι!)ίά. ηίτηα Οοη$1αη1ίηί /ϋϋ Ιβοηύ. — ΙΜά. ΐηΐβΓ οοα(Ι 

ίηΙΰΓ οιΙνοΓίαπίΑ νοβίΐβ,ηα, ΟοηβίΛηΙίοί Ρογ()Η^γο ρ •. ΒοηβνβηΙ. ΥϋΙοβηϋ, Οοη$ίαηΙ. ΡοτρΚυτ. άβ ΤΗβγηα- 

Ταοΐίεα η&αηα&βαίοα. (V. οιΐ. οίο!. Ι,βίά., ρ»£. 393, Ιΐϋια, ςυο βχοπιρί&η ηβί ίυβρυηί 1γρο1ηβο« ; ρίυβ- 

η. 35, βΐ ρ. 400, η. 11.) — Ρβπβ. ίη οίοΙ. ρυ61, (Ιβαι ΝοϋΙία ΐΗβτηαΙιιιη ΟΗβηΙί9\ πι&ηα Βοη. νηΐπβη 

οοά. 2530. 1) Τ&οΙίο& άβ ηαν&1ίβ ρίηιΐιοίςϋο οβίΐί βοπρία. — Ε,)ϋ8άβίη ϋο Ιήοπιαϋοηβ, ΓΓβίπί. V. ο*ι. 

ίίΓαΙβκβσιαΙίοϋδ ; βίςυβ οοηίβοΙοΓ ο&ΐαΐ. Ι ο πι. II. 1)ίο1. Ι.βίά. ρ. 341, η. 39 ρα$. 344,' η. 7 βΐ 346 

Ε, 51ο βς., αάηοΐαΐ, ΙίςαΜο οοηβΙ&Γβ, β&ρίΐβ 19 Ωη. Ηλβι. ' * ' 

βοηίβ ίπιρβι*. ΙαοΙίο. Ιίερι ναυμαχίας ουηι ηίβββ (Γ) ^ο. ΒαρϋβΙβ Ε^η&Ιίυι, νβηβΐυβ, Ηογο ιι ϋο 

ΙαοΙίοίβ οο11*1ο, ΟοηβΙβηΙίηυηα ίηαρ. ηΐηίΐ αΐίαά ρηηΰίρίόηχ Βοτηαηίί, α5ί άβ ΟοηβΙ&ηϋηο Ροτρην- 

θβίδββ, ηίδί υ! 1.00013 ββΓπαοηθίη ρβυΐο θίβραηΐίο- Γο^βηηβΙο ; Ηΐο } α ΙίΐΙδήί ορίνηύςιΐβ άί$άρΙίηΐ$ ηοη 

ρβηι 8(1 υδηπι Υϋΐ^ί Γϋάίβ £Γβ£αΓΠ(|ϋο ηιίΐίϋδ βο- αδΗοπεια, ηηα$ ρεηβ εχ$ΙίηοΙα$ αύ ίηίβηΐη νίηάίύα- 

οοηαπιοάΛΓβΙ. — 2) Ε^ϋ8(1β^η ρΓοεοβρΙ» βΐ ηιοηϋα νϋ, Ιίύηιτη Βοιηαηο /ιίϊο ΓβϋςιιΐΙ, ίη ηχιο $ηηυηατη 

ίιηρθΓ&ΙοΓί» ββΓναηίΙβ, βχ Εηΐίςαίβ οοΐΐβοΐβ, βΐ ο&- ίοϋχα ίτηρβτϋ, $οάθΓητη οτηηίηηχ ((Βαετα* Ηοχϋηηι 

ρίΐιουβ 120 άίβΐίηοΐα. V. 1*βοηί3 ΤαοΙίοβ, ο&ρ. 20 νίΐ€% % ναΙίοη€$, οοηήΐίαεχρίίίηίί,ηηβηιηοίίη ΗύΙίο* 

— 3) Ιάβπι άβ ΙβΓΓθβίΓί βορί&Γυπι (ΙηοΙα βΐ ηιϋίΐαηι ΙΚβοα ηοΰΓα, ίαηςηαηι ΐΗεεαιιηαη, $βΓνατηιι$, ίη ααο 

ο\ιτ&. — ΟοηβΙ&ηΙ. 5ίαί6ρΐ€οη βίνβ ίΓβ^πιβηΙυπι τηηΙΙα άε νβηβίύ βΐίατη ίρ$β ά\$8βΗί. \Υ\\ιΛ οχρηιρίΛΓ 
ϋΐίϋβ & Ιιλίηϊο β οοά. Μβάϊοβο ιπΙογ Ορρ. Μβυτβϋ ηυ^υβ ϋοτί ιώθ. ςαοά ίη οίϋΐίοίηβοα Γβΐρ. νβηβίτο 
Ιοηα. VI, ρ. 1409, ββββ βάίίαπι, ρ&υΐο αηΐβ ηοΐανί- άίΐί^βηΐίβδίηαβ ουιΙοάΐΓί αβηιοΓαΙ ΟνΓαίάυδ άί&• 
πιυδ. Αίςυβ άβ βοά. ίΐΐο Μβά. 5, ςυί βοηΐίηβί οοΙ- 1ο£ο ν Οβ ροΜύ, ρ&£. 282, Ηη)α$ €οη*ΐαηΙίηί ϋΐεν 
ΙββΙίοηβηι Ι&οΙίευΓυπι βαοΙΟΓϋπι υοβΓηπι&ηι, βΐ η. ίΐϊβ οβίβύταΐη* αϊ, ηηβιη τηογίεη& Βοτηαηο βΗο τβΐί- 
29, ΟοηιΙ. ΞΙταΙβρίοοη, ρΐηΐ. 55. ν. Ββηϋίη. ΟηΙ. ηυίΐ, ίη ςηο Βηηχτηατη ΙοΙίιΐ3, ίτηρβΗί, εοείοηιγη (α- 
βοάά. Ογ. Π, ρβ£. 218 βςς. Αάά. βηρτα, νοί. IV, άβτα, Ηο$Ιχ\ιηχ νίΐβ$ > ςνα; βί ςηαηίω αιβηΐ, αϋαηηβ 
ρβ£. 210. Ηαει.. οτηηία αά ίίηρβΗηίη $ρ€εΐαηΙία, ΰογηρίβχη* *$ί, ηηβιη 

(α) θέματα νβΐυΐί ίτηρο$ιΙα ρΓΐβδίάία. νοβαίω βαηΐ ΗΰΓηηι Η,οϋβ ΥβηβΙΟΓηηι τ€$ρ. ίη *ηα ρβαιίίαή ΙίΜίο• 
Ιο^ίοηββ πιίΙίΙϋΓη. Ηίηβ βοάβπι ηοπιίηβ άβηοΐΜΐ» ΙΙικα άίΐίρβηΐύίΐτηβ οη^Ιοάΐή (αοίΐ. Οοάίββπι Γβαΐβ 
θ υ η Ι ρρονίηοί» ίρβΦ, ία ςϋί&υΒ 1β£ίοηι»δ ίη ρΓίΡβί- 0&1ϋ», αυο υβιΐδ Βαπάπήυδ ΙβυάανίΙ ΟαβραυΗοηυδ 
άίίβ 1οο&ΐ83 ΓυβΓϋηΙ. Αίςαβ οο θβηπυ νοοαύοίαιη ρτ^Γ. Ρο1γοίο ρΓΦπιίβδα αά Ηβηηουιη IV: $βτνα- 
ίδΙαΊ ΟοηδΙαηϋηαβ αββίρϋ βΐί&πι ίη Ιιογο ϋ€ αώηί- Ιητ ίη ΙοειιρΙΗίαίτηα 1 1 Ια ΐαα, ϋοτηίηε, βί νετ6 τβςιία 
ηί$Ιταηάο ίηιρβηο, υι β. 27, Ηερ» του θέματος ΗδΙίοΙΗεοα, Οοη$Ιαηΐίηί Αηρηπί ΡοΓρΗΐ/τορενηεΙί /ί- 
Λογγουβχρδιας. 6^γ... ϋίρηηιη ορα$ ςαοά Μα)€5ΐαΐίχ Τηχ ;«««♦ 

(ρ) Ια 0*1. οοάά. Ραπβ., Ιοαι. II, ηυοαβΓ&ΙαΓ οοά. ρηύΐίαιηι αΐ^ηαηάο Ιχιεβηχ αχρΐοίαΐ. Υίάβ ίΐί, βί ρΙ&• 
854, 61 άίοϋϋΓ βΧ8ΓΑΐυ§ 8«β. χιπ. Οοάίβίβ ΥβηβΙί ββΐ, ρΐυτα ίη β]αβ Π^γι οοη^αι«^^ν^\»^. 
ροΐΐα άίοιβηϋο ία ο&1• οοάά. Ογ«ο. Υβη. Μόρο. — 15 ^ΛΝ. ΑΙ,Β. ΡΑΒΚΙΟΠ 16 

4. ΝουεΙΙα Οοηϋϋηϋοηεί XIII, οαω νβηίοηβ βΐ οα8ΐί£αΙίοηίΙ>ϋ8 «ίο. Ι,βυηοΙανίί βχ β]υδ ϊννε Οταοο- 
Ποτηαηο, Ιογώ. Ι, 1ί*>. π, ρ»£• 103 βο;., βΐ Ιοπι II, ίηΙίϋΐΌ Νοτβΐίαπιιη, ρα£. 129 βες. ΓΓ&ηοοΓ. 1506, ίοΐ, : 
1. Όε αίχεηαϋοηε [Ήηάοηιτη, ο υ] υ 8 οοηβΙϋυΐίοηίβ,ΟβάΓβηο βϋ&τη ηαβωοΓαΙ©, άυο βχβηιρία, ραυίυΐυπι άΐνβΓδα, 
ηηα ουπι βγηορβί 6303, & Μίοΐι. ΑΙΙαΙίαΙα οοηιροβίΐα, »£ΓβΓαηΙϋΓ : 2. Οε ροΐεηΐχύη*, χη ρτα'άία ραχιρε- 
ηιτη (δ) Βχιεεεάεηΐχύχι* ; 3. ϋε γηϊϋΙ\Ι>\ι$ ; 4. Όε ΓαΙϋηϋοηβ ρτείϋ τηίΐίΐαηχιιη ρτωάίοηιτη ; 5. ϋε (ηρα ιηαηεχ- 
ρχοηιτη, η υ] υ 8 ς υ β ηοτβΐΐ» αΓ£υπιβηΙιιιη ; 6. ϋε ηοη άειετεηάο ίχιάχεχο α\> ϋ$ ςαχ αείχοπετη ϊη$ΙΠΗ\ιηΙ, θΐ άε 
Μ$ ςχιχ αά Ιτε$ τηεη$ε$ νεί αηηιιτη αύ&ηηΐ. 7. Οε εο ςχιοάΐχιάίεε* είνίΙε$ ηχΜΙ αεεχρετε άώεαηΐ ; 8. ϋε ίροΗχιΙίχ, 
τζιρ\ εκταγιατικών. 9. ϋε εοη$χιεΐχιάίηχΙ)Χΐ$. 10. ϋβ ίε$ΙαηχεηΙχ$ αρεηεηάα ; 11. Οε ϋοη$χιεΙχιάχηϋ>χι$ ίετϋχν ; 12. 
ϋε Ηί$ ςχιί εωάε* εοτητηίΐΐαηΐ ςίαάχο, νεί τηαρηί$ /Ίΐ3ΐιΙ>ιι*, νεί Ιαρΐάχίια, χάηχιε εοηιχιΐίο, 13. Οβ $εαιη>Η$ ; Ιον- 
Ηχ$ εί ηηατίη ηχιρίϋ$. Οϋοάβοίπιαπι οοηβϋΐιιΐίοηβπι βάίάβηΐ βΐίαπι, ββά οαρίίβ χηαΐίίαπι. Εηΐπΐϋηάυβ Βο- 
ηβΩάίαβ ίη )χιτχ$ οήεηίαΐί* 1ϋ>ΐΌ. ι. ραβ. 19 (Ραπδ. 1573, 8), ςαβιη νίάβ βΐίαπι ρ. 15, αϋι άβ αΐία Οοα- 
βίαηΐίηί ηΐ^'ϋδ οοηβϋΐϋϋοαβ περί του αναθεματίζεσαι χους άποστάτας και μουλταρίους. ΟοηδΙίΙυίίο 15, 
ΗερΙ πολυγάμων, αάνβΓβαβ ςααιΊαβ ηυρίία», βοάβαι Ιοοο 1β£ί(υΓ ρα&. 16 βς. Ραβκ. — Ιη α,υίοιίδάαπι 
οοάά. β 1 1)1. Ι,αυΓ. Μοά. ΡΙογθπΙ. βαηΐ ΟοηδΙαηί. ΡθΓρηγΓ. Νονβΐΐκ, Ιββββ αίςυβ οοηβΐίΐυΐίοηβδ, ςυαβ βίη- 
£ϋ1α8, ίη ΗΓι» οονίαβ, βηιιιηθΓαΙ αο ΓβοβηιβΙ Βαηάίη. ίη ΟαΙ. οοάά. Ογ. Μβάίο. Ιοιη. Ι, ρ. 530, οοά. 12, η. 
2 βΐ 4, πηί *υηΙ ίΙΗοδ ηονβΐΐω 11 ίη οοαιρβηάίΗΐη Γβάαοΐβ. — Τόπι III, ρα$. ρ. 182. οοά 6, η. 16. ρΐιιΐ. 
80. — Ρα£. 186, η. ι, βΐ 188 βς. η. 4-10, οοά. 7, ρΐιιΐ. 80, ρβ^. 194 βςς. ρΙαΓββ ηονοΙΙθΒ ίη οοά. 10 ςυί 
οοηΐίηβΐ Η 6 γ ϋ αϊ Ιθ^απι. — νβηβϋίβ ίη ϋίοΙ. Ό. Μ&γοι οοά, 173, ΟοηβΙ. ΡθΓρηγΓ. ΝονβΠίπ 12, ςαατυπι 
ρηηοίρίΛ ροβϋϋ αυοίοΓΟαίβΙ. οοάά. Ογ. νοη. ρα^. 101. Ιόίά. ρβ^• 104 άβ οοάά. 180 βΐ 181, βο ρββ. :ΐ05 
άβ οοά. 579, ςαί οοηΐΐηοηί βΰΙο^ΗΠΐ Ιβ^υηι ΒαβίΙΗ, 1•βοηίβ βΐ Οοηδίβηΐϊηί, ίπιρρ. ; ρΓΐηιο οοά, ίηβ&Ι 
ΟοηβΙ. ΡοΓρη. ηονβΐΐα άβ ρΓ8Βΐ»Ιίοηβ. — νίηάο1>οηβ ίη 1)ίο1. Οβ&αΓβα οοά. 53, η. 15, ΟοηβΙ. ΡοΓρηντ. 
&Γ^υπιβη1ϋΐΏ Ιοπιί υηίΐίοηίβ Εοοίββία) Ια ο&αβ& ηυ&Γΐ&ηιαι ηαρϋ&Γυπα, βίο. V. Ι,&παοβο. Οοαιπα. VIII, 
ρ. 1009. Αάά. ρ. 938 βο;. —Οοά. 6. ηονβΐΐιι άβ αΐίβη&ΐίοηβ ίβαάοΓυιη, βίο. V. Κοίΐαι•. ηοΐ. αά ίαπιοβεϋ 
Οοπιπι. VI, ρΛΓί. ι, ρ. 53. — ΑΠ» ίϋίά. ρ. 10 βς. ίη βοά. 2, η. 2 β! 4. — Ρ&£. 36. ίη οοά. 3, η. 11, 19 
βΐ23. — Ιο οοά. 4ο, η. 2;>, ηονβΐΐβ. 2 άβ ϋδ ς αϊ οοηβαΐΐο ο»άββ ρβΓρβίΓ&ηΙ, βίο. V ΚοΙΙ&γ. δυρρί. αά 
ΐΑΠ)6βοη Οοηαπι., ρ. 237 βς. — Ρβπβ. ίη οϊ!)1. ρηΜ. οοάά. ΐΓβάββίηι, ηαοάο 11 ηονβΙΙθΒ ίΐΐαηιηινβ βρί- 
Ιοιηβιηοάο βϋςυοΐ, ηιοάο Ι^βοηίδ, ΟοηβΙαηΙίηί βΐ Β&βίΐίί βρίΐοηοβ ^πβ, ίη 40 Ιίΐϋΐοβ άίνΐ5&. \Ίά ίηά. αά 
νοί. II Ολ*. ΡλγΊβ., νοο. €οη$ίαηΙ. ΡοΓρΗ^ΓΟΟ- — Ιη βοά. Εβοοπαΐ. ΟοηβΙβηΙ. ΡθΓρη>τ. βΐ αΠοΓυπι ίπιρρ. 
ηονβΙΙβΒ. ΙββΙβ ΡΙαβΓΟ ίη Ηίηετ. ρετ Ηίαμαη., ρ. 163. — Νονβΐΐα ίη οοά. υίΓβηοαοη., ηυηο ϋρβίοιίδί, άβ 
φΜ> ρΙαΓα Ιβ^ββ ίη Μαϋ ΒίδΙ. ϋ^ηΐ). τηιία , ρβιΊ. η, βοΙ. 527. Ηαβγ,. 

Ηίβοβ ίη ΜβηΓβίαηα ΟοηβΙαηϋηί ορυδΟϋΙοΓϋηι βάίΐίοηβ Ια^ά. 1617, 8, (ροβΐ ρ. 252)€οη$ΐίΙηϋύη€$ ηονεΙΙα 
αααΙϋΟΓ βαϋ^ίοΐϋηΙυΓ, ςαα• β βοάίοίουβ Γβ^Ίίβ βάίάίΐ αυοΙίοΓββ ηιβΗοΓο^^υβ Ο&ΓοΙυβ Ι,αούουβ ου;η ηονα 
νβΓβίοηβ βΐ οαβίίβαΐίοηίοαβ ίηΙβΓ βαειβ ίπιρρ. ΝονβΙΙλβ οοηδϋΙυΙΙ. Χ. Ρ&ηβ. 1606,8: 1. Περί στρατιωτι- 
κών, άε τηίϋΐαηύια (ιιηάίί, ςαατη άχοίαυχί ΤΗ6θάοηι$, ραΐήβΐυβ β! ςυβεβΙοΓ άβο.ΗροϋΙαηυβ : 2. Πβ (%ν άχ* 
ΑηΜηχάι αίχοτητη βΐ Ηοτηΐαάαηηχ ; 3. Ώε $ροΗχιΙχ$, άε αρβΓχεηάΙ$ ΙαίαιηεηΙύ, εί άε εο, ςχιοά μΜηβ αε άΐβηχ- 
Ιιι* εοηίχιείηάχηχιηχ ηχοάη$ ε$$ε άε&εαΐ (ηαηο άίοΐανίΐ Τηβορηίΐυβ, ρα(Γΐείυ$ βΐ ςαββΙοΓ; 4. /ν ιριαίαΐί*, η ηα 
αδΓοραΙχίΓ αιρεηοΓ εοηεϋίχιίχο, ρβπηίϋβοβ ίυάίοίόαβ βΐ βοηΙ)» βροΚαΙαβ αοοίρβΓβ. Ηαηο άίοΐατίΐ Τίιοο ίο- 
βίαβ (ίάβηι ςυί αηΐβ ΤΗεοάοηι*), ραΐηοίυβ βΐ ςυ«?δίθΓ άββαροΐίΐαηαβ, 

5. Ιιβοηίβ βαρίβηΐίβ β! Οοηδίαηΐίηί Ωΐίί β^ϋ8, Έχλογή των ν6μων, ϋείεείχΐί Ιερπτη εοηχρβηάχατΛΗ οχ 
ιπδ. Ραΐαϋπο βΐ ]ο. 8&πιΙ)ηοί άβδοπρίυβ, βΐ οαπι ίαίιηα 1.βϋηο1ανϋ νβΓβίοηβ βάίΐυβ ίη ]&ηι ΙαυάαΙο β] υ 5 
)χιτε βΓα'οο-Κοπιαηο, Ιοπι. II, ρας. 79-134. ΝαηαβΓϋβ αηηί, ςυο ρυοίίοαίαβ η ίο άβίβοΐυδ Γυί(, οοΓΓπρΙυ» βδΐ, 
βΐ ρτο ,ς^^ί Ιβ^βαάηπι ,ςεμζ', ςαί Γββροηάβΐ αηηο ΟηηβΙί 939, ςυο Οοηβίαηΐίηυβ άβίβοΐυπι Ιβ^υπι, α ραίΓο 
Ιχοηβ Πογι οοΒρΙαπι, ρΓΟπιαΙ^ίΓΟ ροΐϋίΐ. ΚΑπηιο. νίηάοοοη» ίη βοά. 2, η. 2 βΐ 13. — οοά. 8. V. 1•3πιΙ)βοϋ 
ΟοηιιηβηΙ. VI, ραΚ. ι, ρα{5• 25, 32, 38 βΐ 74 βς. — Ια βοά. ςυοηάαηι ϋίΓβη5αοη., ηυηο υρδίβηβί, ςυΐ 
(]αοηάαηι ρβΓίίηυϋ αά ΟυρβΓϋπι, βΐ ςυβηα οορίοββ ΓβββηδυίΙ Ι. Η. Μαίαβ ίη ΒχΜ. υβεηύαοΚ. η\*$., ραΚ. π, 
ρ. 522 βς(|. (]υί ΙίΙυΙοΓϋηι 40 ίηάίοβπι 0Γβ30β οαπι βηα νβΓβ. Ι,βΐ. ρυοίιβανϋ. ΡΓ3ΒΓαΙίοηβπι, α ΟοΙΙΓγ. 
Μαδοονίο 1««ι1ίηβ νβΓβαηι, αά]βοίΙ ΡυΙΙηιαηη Μβαιοπβ ΟοΙΙΓγ. Μαδοονίί, Ιίρβ. 1771, 8, ρ. 121 βςς. 
V. ςυοςυβ ρ&}?. 87 βς., βΐ οοηΓβΓ Ό. Οαβρ. ΑοηαΙϋ Ββοΐι ΟεηονεΙΙχ$ Ιεοηχ$\ βίο., βά. ΰ. ΟβΓ. Κπά. ΖβρβΓηίοΙί, 
ΙΙβΙίβ 1779, 8, ρα#. 20, βΐ ρ. 25. ΖβρβΓη. ίη ηοΐ. αίςηβ ηαηο ίωρπηιίβ ίη ρΓβΒίβΓηιίδβίδ, ρ. 228 δςη. Όβ 
οορηοηήηο ΡοΓρ!ϊ>τοκβηηβΙί, αηηο αυο ηαΐυβ ββΐ, δοίΐ. α. Οητ. 905, νίΐαςϋβ βΐ ρ. 373 8ς(ΐ., ρΓθροίραβ 
ρ. 370 βςί]., Οε ειϊορα Ιεςητη Ιβοηχ$ εί 0οη$1αη1χηί> άβ οοάά. πι 88., άβ ΟΓάίηβ, ρβΓίίϋοηβ, ίηάίοβ, οίο., 
άοο(ο α^ϋϋΓ. Παπι.. 

Ώβ ΒαπΙχείχ, ΒηθΠπ Μαοβάοηίδ β( 1•βοηι*8 δίΐρίβηΐίβ ααβρίοίο άί^ββίίδ, βί α ΟοηβΙβηΙίηο ΡθΓρ!ΐ}τοροη- 

ηβίο ΓθοοςηίΙίβ, ρΓ«ο1αΓβ 3οβ. Μάπα δυαΓββίηβ, ορίβοοραβ ναδΐοηβηβίβ ίη ΝοΙχΙχα ΒαιχΗεοηιιη αά υτΙ.Ληυιη 

VIII, ροηϋΠοοπι πιαχίπιυπι : « ΙλΙνί Βασιλικών ίη 6βχ «ύ*/η ββη νοίυπιίηα άίδΐίηοΐί ευπί, ιη- 

άβηυβ άίοΐί εςάοι^λο;, βί ίη Η5γ08 ββχα^ίηία δαηάίνίβί, ίηάβςυβ έξ^κοντάβιβλος ηυηουραΐϊ. ΙίηρβΓαΙοΓ 

Βαδίΐίυδ Μαοβάο (Ιι) ρηηιιΐδ ίΠΊβ πιαηυηι αάπιονίΐ, αϊ ΟβάΓβηυβ αβββπΐ : ίάβοςυβΙ^βοβορΗιΐδ βίάοηι Βαδίΐίο 

ΝΟΤ.Ε 

(ί/) ΜϋηιίηίΙ Οοάίηηδ 0ή$. ΟΡοΙ., η. 157, βάίΐ. άοηίβ, ρ. 66. ίηΙβΓβοπρΙοΓββ ροβίΤηβορηαηριη : Εύ- 

1*απ)5βθϋ. ρών δέ κβϊ τους πολιτικούς νοαους ττολλτ,ν άσίζ,ζιαν 

(Α) ΟοηβΙαηϊιη αβ ΡοΓρϊιγτοξ. ίη νίΐα ΒαβίΗί Μαββ- και σύγχυσιν έχοντας δ ιά την αγαθών ώσπερ καΐ 17 ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟ. 18 

ραίη βαο 1ϋ>Γ0β ηοβοβ Ιη'ουίΙ ηονβΐΐβ. 81 (ι), ίββίβ Ου]δοίο, βαρ. 31, Ιίο. χνη 01>$βη>αίίοηηιη )ηή$, βί 
ρΐβπςαβ Βαβίΐίιιαι Βασιλικών εαιοΙΟΓβπι βδδβ οΓβοΜάβπιηί, ΐη ςαί6υβ ΓαΚ βί ΡΓ&ηείβουβ Β&ΙάαίηαΒ. Ιρδβ 
Β&δίΐίαβ ία ρπεΓαϋοηβ 'Επαναγωγης, ουρβ ίηίΐίυαα, Τό αξίωμα, η&ιτ&Ι, ιιΐ τά έν πλάτει κείμενα πάντα, 
δοιι Διατάξεις βασιλικά; ίη Η5γο5 ςηα(ΐΓ&£ίηΙ& (Ιη1>αίΙ 8βχ&£ίηΙ& Οι^&οίυβ) <1ί£683θη1, Ιααι βχ ϋΐίβ ΓβροΓ- 
£&1ΐ3 βρίΐοηιβη ίη ϋΐαΐοβ ς[ΐι&<ΐΓ&£ίηΙ& άίβΐηοιιΐ&πι βχρΓββδβΗΐ, βίνβ πρόχεφον. ΙάβΓη ίη ρΐΌκηιίο Εκλογής 
ίηοίρίβηΐβ. Ό δεσπότης, ΓβπιίΙΙϋ βΙυάίοδΟδ &ά άνακάθαρσιν του πλάτους, ςυ&αΐ βοηΓβββΓ&Ι. 

« Είβηίπι Βίλβίΐίυβ Ίάβτη Μ&ββάο ουαι ηΊίίβ βυίβ ίβοηβ βί Οοηβΐ&ηϋηο, βίνβ ΑΙβχ&ηάΐΌ πρόχεφον βάΊάίΙ 
των νόμων (;), ςαοά Ιίΐυΐΐβ ηη&(ΐΓα£ίηΙ& ββα 8βχ&£ίη1& βοηβΐ&ο&ΐ, βί βχ&Ιιιο&( ιηοάο βυο Ι,βοηίβ ίπιρθΓδ- 
ίοηβ; ακχίο Ιάοηίβ βί Αΐβχ&ηάπ, βίνβ ΟοηβΙ&ηΙίηί; τηοάο Βαβίΐϋ, Ιίβοηίβ βί ΟοηδΙ&ηΙίηί ηοαπηίοιίδ, βί 
(ίίνθΓβίβ ρΓβΒΓ»ϋοηιΊ3υβ ίη οίηΐίοίηβοα ΡβΙ&Ιίηβ, ηΐ βάηοΐανίΐ ΜΛΓςα&ΓίΙαδ ΡΓβηβηβ ίη ΟΗτοηοΙοςία ]ηΗζ \ 
&1 ηυηο ΓβρβηΙιΐΓ ίη ν&Ιίο&ηα ίη βοάίββ Ρ&Ι&Ιίηο βί£η&Ιο πιιπιθγο 223, βαί Ιίΐαΐυβ ββΐ : Έπαναγωγή του 
συν θεψ εμφανέστερου δπό Βασιλείου, και Λέοντος, και Αλεξάνδρου των βασιλέων, 00)115 ρΓ&ί&ϋο ίηοίρίΐ. 
Το αξίωμα, βί ίη ςυο Ιίΐυΐϊ ςα&άπΐ£ίηΐ8ΐ οοηΐίηβηΐϋτ. Εοάβηα ίη οοάίββ βΐίυά ββΐ ίηβοπρίυαι, Εκλογή 
των νόμων και έπιδίορθωσις εκτεθείσα από κτίσεως κόσμου, ετει ν ςτμ;\ ηοο 681 6347, & ΟπηβΙο η&Ιο 838. 
τφ μηνί Μαρτίψ, Ινδικτ. θ', ρΓ&Οχιβ ηοηιίηίοαβ 1.βοηί9 βί (ϋοηβίαηϋηί οι^ιιβ ρπχΒΓηίιιπι ίηοηοβΙιΐΓ & 
νοοβ Ό Δεσπότης, βδΐ νβΓΟ βίπιίΐΐίπιυιη ίΙΗ ςαοά βάϋαιη ΓαίΙ & Εβαηοΐ&νίο Ιοηαο II /ιιη* βΓΚΰο-Ηοιηαηί (&) 
βχ πιβηιοΓ&ηίβ δ&οαοηοί βαηι ρΓββΓ&Ιίοηβ άβρΓοαιρΙα β βοάίοβ Μοίίοίηβο» Ραΐ&ΐίη» 9βρ1βηινίΓ&1ί3, ίδΙο, 
ιιΐ ορίηοΓ, ίη ςυο βαηι βϊηΐ ςυ&(ΐΓ&£ίηΙ& άιιο Ιίΐαΐί, Ι&πιβη ίη βάίΐο νΐ£ίηΙί οοΐο Ι&ηΙυηι Ιβ£ΐιηΙηΓ. 
ΡπβΙβΓβα ίη Υ&ΐίβαηββ βοάΊοβ ηοί&Ιο ηιιιηβΓΟ 856 νίάβΓβ βδΐ, έκλογήν οαπι β&άβαι βρί£Γαρηβ, ηΐβΐ ςαοίΐ 
Β&βίΐίί ςυοςηβ ηοιτιβη ΐηβοπρίαπι ββ*, ββά Ιϋαΐοβ ςυ&οΐΓ&£ίηΙα οοπιρΙθβΙίΙιΐΓ, βί αΐία ββΐ ρΓβίαΙίο- 
θϋ]υβ βχοΓάίαπι, Τόν μέγαν, ςυχ^ηβ ρΓΦροηίΙυΓ βχβπιρί&πβυβ του εγχειριδίου, βίνβ προχεί- 
ρου (ςα« &αηΙ ίη ΓοΓΠία βηβηίηάη, βί οίΓουποίβΓυηΙυΓ βαί) ηοηιίηίοαβ ίθοηίβ βί ΟοηβΙβηΙίηί) ν&ΐίο&ηο 
ηοΐΑίο ηαηιβΓΟ 857, βί Ρ&ΙαΙίηο ηοΙ&Ιο ηυηι. 196, ςαοΓυηι ρπηοαβ Ιίΐυΐυβ ββΐ Περί νόμων, βίου! ίη οοάίοβ 
Ρ&Ι&Ιίηο ηο(Αΐθ ηυπι. 223; &1 ίη ν&ϋε&ηο ηοίβίο ηυηι. 856, Εκλογής ρποΓ Ιϋυΐυβ 681 ΙΙερΊ συναινέσεως 
μνηστείας. 

« ΑΙςαβ ηοο Β&βίΐίί πρόχεφον ΐΐΐαά βδΐ ςυοά άίοϋιΐΓ Η»ΓΠΐβηορυ1ί, ουοα Ι&πιβη Ηάπηβηορυΐηβ ίρββ ίη 
ρΓφί&Ιίοηβ ΗβχαοίΙ)1ί άίββΓίβ ρΓθ6ΐβα1υΓ ϊΐΐίΐΐ» αυοΙοΓθβ τους περί Βασίλειοι, ΚωνσαντΤνον, Λέον- 
τα, βί ίΐΐυά Ιίΐυΐοδ Ιαηίυπι ηααάΓ&^ίηΙα οοηϋηβ&Ι, υ! αάηοΐανίΐ Ο^βοΐαβ. Η&ΓοαβηορυΙί νβΓΟ ρΓΟοηΐΓϋΠΐ 
1οη£β ρΙϋΓββ (Ο ; βχ ίΐΐο ηβπιςυβ άβοβΓρβίΙ Η&πηβηορυΐυβ, ηι&χίαι&ηιςυβ ραΓίθπι Γβάβ^ίΙ ίη 8αυοα, 
λΐίβςυβ βχ Βοω&ηο βί Οοθγώει ιη&ξίβίΓο βϋ^υηχϋ, υ Ι ίάβηι Γ&ΙβΙυι». 

« Η&ΓαιβηοραΙί ρΓΟοηίηιαι οοηβοηρίααι Γυϋ &ηηο α ΟοηβΙο η»Ιο 1143 (ίη), βνυΐβ&ΐυπι Οί«οβ Ρβπβϋδ 
&ηηο 1540 &ο Αάαηιο 8υ&11βιηΙ)θΓ£0, Ι,αΙίηβ & Ββπι&πίο Εβν 1547 βί 1549 ; ΓϋΓ803 ίΛΐίηβ & Μθγοθγο, 
Ι,ϋβάυηί 1556; (1 β πι υ πι Ογοθοθ Ι.&ΐίηβςυβ δίαιυΐ β ϋίοηνβίο ΟοΙποΓγθγο; βχβ(&1 ηι&ηυββηρίαπι ίη Υαΐίβαηα 
848, 849,850, 851, βί ΡαΙαΙ. 256, 369. 

« ΑηΙβ Η&ΓΓηβηοραΙαηι &ηηο θεογονίας 1071 ββα 1077. Μίβη&βΐ ΑΙΙαΙίοΙίΐ, ^ϋ^Iβx βί ανθύπατος, βοηρβΗ 
ρΓοοηΐΓαπι (»), 4"^ πόνημα, ββα πραγματική ηοπιίηβίϋΓ, ςυοάςαβ Ι,βαηοίΕνΐϋβ βάίοΊΙ Οπβοο βί ίβΐίηβ 
Τοπίο II ΛΚ* ΟΓΧΰΟ-Βοτηαηΐ, οαπι 3»πι ίηάίβ&βββΐ Ιίΐ). ιι ηοΙ&ΙοΓυαι ίη ρ&Γ&ΙίΙ1α; βχβί&Ι βχβΓ&Ιυπι β&- 
Ιαπιο ίη Υ&ϋβιη» οοάίβίουβ 640 βί 856. 

« Εοάβπι ΓβΓβ ΙθπιροΓβ Μΐοοαβί ΡδβΙΙϋβ ροΐίΐίοίβ νβΓ3ί5αβ Ι,β^υηι βνηορίίη (ο) οοηΐβχαίΐ : ηαοβΙυΓ ίΐΐα 
ίη οίοΐίοίηβοίβ ν&Ιίο&η& οοάίοβ 845 βί Ρ&ΐαϋηα οοά. 316, βί Οοηθίβηΐίηοροΐϋ&ηα : ίη ϋαυΓβηΙϊβιηβ ΓΙογθπ- 
ϋη&Γυηι ηοΙ)ί1ί$8ίπι& 8β τίάίβββ ΙββΙβΙϋΓ ΑηΙοηίυβ Αυ^υβϋηυβ, ςαί β&ηι ηοη ηιβ£ηίΓ&οίΙ Ηογο ιν Εωβικία- 
Ιίοηυπι, β&ρ. 3. 

ΝΟΤ^Ε. 

πονηρών συναραστροφήν, λέγω δή^ τήν ταις άνηρη- ρ. 80, 8βά &ά ΠΛηβ Έκλογήν ΟΟΐΌροηβηά&Πΐ 0808 

μένων άχρηστίαν περιελών, και των κυρίων άνακα- Γυίδββ ορβΓ& ΝΐοείΦ ΜϋδΒδΙοπβ βί ρ&Ιηβϋ, βϋοΓϋπα- 

θάρας τό πλήθος, και ώσπερ έν συνό^ει κεφαλάιοις ςηβ άαοΓυπι ρΛίποίοΓαπι Νίεβΐ3Β βί Μβπηί. 

δια τό εύμνημόνευτον τήν προτέραν άπειρίαν περί- (/) Τίΐαΐοδ ΟΪΓΟϊΙθΓ 80. Νηπι ΠόβΓ ρηΐΏϋδ ΠΛΟβΙ 

λαβών, ^αηηββ ΟυΓοροί&Ιββ δοίΐΐίΐζββ, ρ. 37, βί βχ 48, δβουηάυβ 11, ΙβΓίίυβ 11, ςυ&Γΐυβ 12, ςυίηΐυβ 12 

βο ΟβάΓβηηβ : 'Δλλά και τους πολιτικούς νόμους βί 86X103 15. 

πολλήν άσάοειαν και σύγχυσιν εχειν ιδών, και (ίη) Ιπιο άηοβηΐίβ &πιρ1ίϋ8 αηηίβ ροδί : ηαηι Ηλγ- 

τούτους κατά τό προσήκον προσοορως έπανορθώ- τηβηοραΐϋδ ηαΐυβ Δ. 0. 1320, αϊ ηοΐβνί Ι. Χ ηιηυβ 

σασθσι. (Οβότβη. έπανασώσασθαι) έ'σπευσεν, και τήν ΒίϋΙ., ρ. 274, υ6ί βΐΐααι άβ βάίΐίοηίοηβ ρΓΟΟίίίπ 

μεν άν^ρημένων άπληστίαν περιελεΤν, των δε κυ- ίΐΐίυβ βί ίηΙβΓρΓβΙίουβ. νίάβ βί βυρτα ρ. 429 

ρ ίων άνακαθαραι τό πλήθος. Ουκ εσχε δΐ καιρόν 8βσ. 

προκαταληφθεις θανάτω. Έξεπλήρωσε δε έ'ργον (η) ΑΙΙλΗεΙ» οοηιρβηάίυαι Μίοη&βΐίβ Όυοδβ ίπηρ. 

Λέων ο υ\ός αύτοΰ μετά ταύτα. ^0380 οοπαροδΐΐαω, βίάβπιςυβ άβάίοαίαιη, Ιΐοίημχ 

(ί) Μβπΐίηϋ ίοί Ιιβο 1β£Ϊ8 Β&δίΐίί ρΓΟΠΐηΐ£&Ιφ (έξ- νομικόν ήτοι πραγιιατική πονηθεΤσα κατά κέλευσ'ν 

ενηνβγμένης) άβ φάίβε&ΙυΓίε ίη Ιοβο &Γ&ΐίοηί νβΐ του βασιλέως Μιχαήλ Δούκα παρά Μιχαήλ άνθυπά- 

νίηθίβ ίάοηβο, ςυ&ηΐ ηβ£&( 1β£υηι βΟΓροη &ο βο του και κριτοΰ του 'Ατταλειατοΰ. 

ίηββΓίυηι (υίβββ. Έπεί μή παρά του πατρός είς τήν (ο) Όβ ηαβ ΡββΙΗ $νηορ8ί 1β£αηι βάίΐα & ΡΓΛηοίβοο 

νόμων έγράψησαι πολιτείαν. Βοδςυβίο Ραηδ. 1632, 8, νίάβ ΑΙΙ&Ιίααι άβ ΡεβΙΙύ, 

(;) ϋβ ο&ο βο1θ£& Ιθ£ϋπι άίχι ρ. 407, βί Ηβπηβ- ο&ρ. 48. Ι. V. ηυ,)ΐΐδ Βίηΐ., ρ. 31 8βς. Οβ ΑϋλΕη&βίί 

ηοραΐί Ιοουπι άβαί ρ. 429 ββη. δοηοΐββίίβί ϋβίβοΐιι ΙβςΗτη άϊοΛπχ ιηϊτα αά 

(Λ) Ρ. 79. Ιη ίΐΐο ρΓοωπιΙο ΙββΙαηΙϋΓ ίπιρβΡαΙΟΓββ, | XXVI. 19 ΜΑΝ. ΑΙΛ. ΚΑΒΗίαΐ 20 

« ΐΑϋάβΙ ϊάβτη Αα^η&ϋηυβ ίη ηοΐίβ βά ΝονβΠββ πρόχειρον Βασιλικών κατά στοιχεΤον, ]θίίρΗϋ Τεηβάϋ, 
βΐ ιηάίοβζη Βασιλικών κατά στοιχεΐον, ουίαβ β& ββδβ βαβρίοβΓΟ βχθηορίβπ*, ςυ© βθΓνΛηΙιΐΓ 1η ναϋε&π. 
ΟΟάΊείΙηιβ 752 βΐ 854, βΐ Ραΐβΐίη. εοο\ 222, ρΓ©είρηβ ίη εοάίοβ Ιηβοπρίο Τιπούκειτος γενόμε- 
νος. Ει ϋΐρίβηυβ ςυίάβπι Τγη'υβ &1ίυβ 8. ίϋπβοοηβυΐΐο, βί Οαδ&υ&οηίΒβηΙοηΙίβΠ) ε&ρ. 2 Αηίηιαάνβτβ. ίη 
ΑΙηβηβυσι δβςϋααΐϋΐ•; νβΐ ίρββαιβυυΓίβοοηβυΙΙυΒ, βίΟα)βοίο Πάβπι&<1ηί1>οαπ}υ8θ8ρ.39, Ιιο.χχιν Ούδεννα- 
Οοηχιτη ;'ΐ4Γ. &ο ΑΙηβηδοο ίη ΗοΗβ Ώίρηο&ορΜ$Ιαηιτη ηοη Ι&ηΙαηι ΌνοματοΟήρης, δβ<1 βΐίαηι Κειτού- 
κειτος, νοολίυβ ΓυίΙ, ςυθ(1 ίη βρυΐίβ ηίηίΐ βυβΙ&ΓβΙ οίοί, ςαίη ρήηβ ΓΟ^αββοΙ ε• κείται, ββυ ού κείται, 
βίνβ δπου κείται θ|ϋβ ΛρρβΙΙβΗο. Ηαηο ιηάίοβιη νηΐ^ο άΜοί ίυβ &1ρη&οβΙίευηι ηοΐβΐ ίρββ ΑηΙοηίαβ 
Αϋβϋβΐΐηϋβ ίη βυα ΒίηΙίοΙηβΟΛ οοάίοίο. 181, 182, 187. ΟβΓοΙυβ Ι^Οϋβαβ νομιμον κατά στοιχεΐν νοε*1, 
βϊ £ΐθ88&8 ροβί Π1ϋ(1 ίηνβηΐΕβ ρυοϋεανίΐ. Οηί&είαβ έκλογήν, και Σύνοψιν των Βασιλικών ξ'. Βιβλίων συν 
παραπομπαΐς κατά στοιχεΤον βίΜ άοηο άαίυαι & ^οοοο Οαπα1)Ρ8γο, ςαί ΓβΙυΙβΓβΙ ΗΙαπι β ΙββΛίίοηβ ΟοηδΙ*Β- 
ΙίηοροΗΐ&ηα, ΙθείαΙαΓ Ιη ρΓβίαΙίοηβ αά ίϋυΐυιη π' , Βε βχαι$αϋοη6 Ινίοιντη. 

« Αηΐίοείιί Βαΐβ&ιηοιιίβ (ρ) ρΓοεηίηιιη βίηιίΐβ ρΓοοηίΓΟ Μίοηαβίίβ Αιΐ&ΐίοΐβ, βϊ ίΙΠ ςυοά Βαβίΐίο, Ι^βοηί βϊ 
ΟοηβΙ&ηΙίηο ΙιΜυίΙαΓ, ΓβοοηββΙ ίη βυ& ΒίοΗοΙηοο* ίάβπι ΑηΙοηίαβ ΑηΒαβΙΙηαβ εοάΐεβ 188, νΙάβΙαίΌ,αβ οαπι 
ΡββΙΗ ορβΓβ οοηΓαηάβΓβ ίη νοοβ Βανδέκτης, άβ ρτορτϋδ ηοππηίοαβ ΡαηάβοΙ&Ραπι. 

« 1•βο Ρηίΐοβορηαβ Βαβίΐίο ραΜ βαοεβάεη» ίηεηοαίαηι &ο βοάβηι Ββδίΐίο Διατάξεων Βασιλι- 
κών νοίυηιβη {ΒαύΗΰχιτη νοε&ηί Ογκοι) ροτΓβοίΙ, υϋ Οβάβηυδ β,δββπΐ, ορβΓ&ςυβ δββοβΛίί ρΐΌΐοβρ&Ιηβπί 
(αΐί ΜαΙΙηαρυβ ΒΙαβΙ&τοβ ΐΓ&άϋ, οχ οοςυο ΑηΙοηίϋβ ΑυβίΐδΙΐηυβ ίη Βίοΐίοίηβεα, 1ί1)Γο ύβ ρΓορτ. ηοπιίη. 
π*, βϊ ίη προλβγομεύνοις αά* Νονβΐΐ&β) ρΓοηιυΙ^&τίΙ ; ηαε 1•βοηίβ κα0άρσει ΡηοΙίυβ ίη ρΓοεαηοηβ νί- 
άβΙϋΓ ηβυβ ΟοΙηοίτθάο, *ηηο & ΥίΓ^ίηίβ ρ&Γία οίΓοίΙβΓ 886. Α 1.βοηθ εοηοίηη&Ιοβ Γυίδββ Βασιλικών 
ΙΙηΓΟβ Μίοηββΐ Ρδβΐΐαβ, Μίεη&βΙ Α11&1ίοΙ&, Βαπηβηοραΐαβ, ΒάΙβΛίηοη, ΒΙβδΙδΓβδ οΐ Ο^βοϊαε βυιηπιο εοη- 
βθηβα ΙββΙαηΙϋΓ. 

« ΕάίάίΙ ίίοιη 1•βο ^ϋΓ^8 Βρίΐοαιβθ (^-γ), ορυβ ηαθηβ άβΩηϋίοηίουβ βϊ Γβ^υΐίβ οοη8ΐ&η$, βϊ 8&1ί3 
βΐ^β&ηβ, ςυοιΐ βΓ&1 ίη Ρα1&1ίη& ηίηΐίοίηβεα, αϊ ΡΓβηβΓυβ ΙόβΙαΙατ; ρΓβΙβΓ Ιξτ,κοντάβιβλον, 5βυ Βατιλικα 
νόμιμα εοηΓοείβ&β Ιβοηβαα ρΓΟοηίΓααι, υΐ ίηβΙ&Γ Ιηβίίΐαίίοηαηι ΓογθΙ, ΑηΙοηίαβ Αυ^υβϋηαδ ίη ηοΐίβ ικΐ 
ΝονβΙΙββ ρΓοάίί, βΙίςη&ηοΌ βχηίβ ςυ» ίρδί βϊ Βαβίΐίο ραΐπ βίηιυΐ, νβΐ ΟοηβΙ&ηΙίηο ΩΙιο ρΓοιτηβουο α^οτί- 
1>ηηΙιΐΓ, ίΐΐιιά Γογο νβΗβίηιίΙβ θ$Ι, ίοΓίβ Λέοντος έκλογήν ς υ© ΓβρβπΙϋΓ ίη ύίηΐίοίηεοει Πθ^ία ΡΗΓί^ίβηβί, 
ςυ&ιηςαβ Ιλυά&Ι Ιαηοβυβ, ςυί βχ β&άβηι βΓαΙββ £ΐθ8β«8 βηαίβίΐ ίη Ιηεεηα. Οοοίίοί ναΐίε&ηο 852, ίη <ιαο χι- 
*ά στοιχεΐον ρΓβρίίχΛ Ιβ^ίΙυΓ ΐΕηρβΓβΙοΗδ Ι^βοηίβ βρίδίοΐβ ίηείριβηβ, Ίουστ(νιανφ, άίνβΓΒβ & ηονοΠπ ρΓίΓΠΛ 
Ι-βοηίδ &ά δΙ>Ίί&ηυαι. 

• 8ϋ08βεη1α8 Ι,βοηβαι ΟοηβΙ&ηΐίηοι, ^]ιΐ3 Γιϋαβ, εο^ηοπιβηΐο ΡοΓρη^Γο^βηηβΙυβ, Γβνοο&νίΐ ηαβ Βατιλι- 
κάς βυο ίηεϋάβηΐ, βϊ ηοτ&οα άνακάΟαρσιν, ββο ΓθρβϋΙ&ηι ρΓφΙβοΙίοηβηα θπιίβίΐ ίη Ιυεβπι, υΐ ευπι ίη υηυπι 
ΟΟΓρυβ ςαίηηαα^ ^ Ιπυπι ΙοεοΓααι εοηαπιαηίυιη (*-<), ηί&Ιοηεοβ οηιη69 οοΐΐίρί ^υ88^58θι, ηοη πηίηαβ (3 β 
ίαπβρηκΙβηΙίΑ, ςυ&πι άβ ηίβίοηα, ςυβ3 οοι^υηβθηάα βιιηΐ (αϊ Ιοίο ΙίηβΠο άοοβί ΚΓβηείδοιι^ Βαΐϋυίηυϋ 1 
1>βη6 αίΟΓθΓθΙϋΓ, υΐ οοββΓν&νίΙ Ο&βΗυοοηυβ ίη ρΓχΓ. &ά Ροίγοίαπο. ΙΙηάβ Βασιλικών ΒΐιεΙοΓ α^9βΓ(ιΐ8 ΓυίΙ λ 
ίαίΙρΓ&ηάο, &Ιςυο & Οβηϋληο ΗθγυθΙο : ηβηο άνακάθαρσιν (ι*) ρ&ββίηι ΙιυάαΙ ΤήβοάοΓαβ Βϋΐβ&ηιηη. 

« ΙβΙί άβζηϋΐη νεη δυηΐ Βασιλικών ΙίηΗ, ςυί & Οοηβί&ηϋηο ΡθΓρηγΓοςβηη6ΐο υΐϋιηα ιηαηυ ΙιιΐροεΙίΛ 
ΓυβΓϋηΙ βάίϋ. 

« Αά βοδ ίρββ ΟοηβΙβηΙίηυ*, ρΓοοηΙηιηι (υ) βίνβ ίηίΓοάαοΙίοηβπι οοωροηί εηΓ&νϋ, &υΙ ροΐίυβ ργοοπιγα 
ςυ© ΒββΙΙίαβθΙ Ι.οο οοπιροβυβΓβηΙ, ΓβεβηββΓί : υηάβ ϋΐίυβ ςυοςυβ ηοηαβη Ιοί ρΓοεηίΓΟΓυαι οχβπιρΙαΓίύαβ 
ίηβεπρίυηι 6&1, ςηο & βΙυάΊοδίβ βϊ ΟΑαβίάίείβ ΟΗβηΙ&Ιίηιιβ τλγιθ ίηΙβΓροΙ&ία, εοηείβα ρτο 1ίΙ>ί(ο, 
61 &ά ίρβΟΓϋπι υβιιηα, ρΓβροβΙβΓβςαβ άββοηρίΑ Ιαιη άί8&ίηιίΙί&, Ι&ηιςυβ ρβΓίυΓΟ&Ιο οηΐίηε ηυηε Γορεπυη- 

ΙϋΓ. 

« Βασιλικών έκλογήν, δίνβ β^ηορβίη (χ) ^οβη. βλιηουουδ \ίγ Ρϋηηοηίϋδ ΤβΓβηΙί ηρυά ΟαΙ&ϋΓοβ τερβ^ίΐ, 
οΐ ου ω νβΓβίοηβ ΐΛΐίηβ. Ιιβηηοΐιινίυβ ίρδ&ηα θάίάίΐ Β&8ίΙβΦ 1575. Όο ί11& Γαββ Ου]&είαβ Ηο. χνπ, ε&ρ. !>7 βϊ 
38. 01*€ηαΙ. ^ιί^^$ } αϋί Ι&αά&Ι βϋ&ηι μικρόν κατά στοιχεΐον ίηεοΓίί αηείοηβ, άβ ςηο ο υ αϊ ηοη Ηι{υο&1, »ιη- 
ρϋαηο'υπ) εβη<»60. » 

6. Λιηγησις, περί της προς Αυγαρον άποσταλείσης άχειροποιητου θείας εικόνος Χρίστου το> βεο"3 
ημών. ΧαΓΓαΙϊο άε νηαρίη$ ΟιτχεΙχ αί> ΐρ$ο αά Αιιρατιαη, Εάβ$»<ζ η(]€ηι, ιηχαα €1 ΕιΙ<>$$α ΟΡοΙνι ίπνι$1>ιία 
α. €. 044. Ιβϋηβ ΙββϊΙαΓ &ραά Λΐο^βίυαι Ι,ίροηι&ηηυαι, αΙ|υβ ίηιΐο ϋρυά όυπυπα Ιοιυ. IV, &(1 16 
ΑυραδΙΐ ; Ογφοο θχ Ηβ^ίο εοάίοο αη& ε α πι ηοτα νβΓβίοηο βυα ηοΐΐβςυο ρηηιιΐδ ναΐμ&νΐΐ Ι•>ϋη-:ιβουδ 
ΟοηιϋβΟδίυδ ίη Ρ&δείεαίο ΟΓί^ίηαηα βϊ αηΙίςυίΐΑΐυιη ΟΡοΙ., ρ. 75-101, Ρ&πδ. 1661, \. Οοη]ϋεΙυΓα.η ίΐ- 

ΝΟΤ.ί:. 

(ρ) ΥβίΦΟΓ ηβ Αηΐίοοηβηυηι ρΑΐη&Γοη&πι Β&1δ&- Βιβϋϋ Μ&εεάοηΐβ ίηΙβΓ βεΓίριοΓββ ροδί ΤΗβορβ*- 

πιοηβπι (ϋεβΓβ τοίυβηΐ Αυ^αβΙίηηβ, άβ ευ]ιΐδ 8γ- ηβαι. 

ηορδί θ εοάϊεο οΐ ηονβΐΐίδ (ϋοΐυιη δυρηι ρ. 403. {$-1) Υίιΐθ νοίυπι. VI η ο] υ δ Βίόΐ., ρ. Ί^Ο ^ο<}. 

(ς-Γ^ 1.6οηίδ 8ΑρίβηΙίδΟθΓηρβΓ(1ίυηιΙ-βςυπι οίΐ&ηβ (υ) Ι (Ιο πι Βαΐβαπιο ρΓοσ?πι. ίη Νοιαο -πη^ηοοι 

Νϊε.Γ.οηιηβηυδ ΡβρΛ(1ορο1ϊ/ > Γ<ηιο/ίοπι7>ΐ45ΐ/.^ί/α^. ΡηοΙϋ νοεβ Ι τή ν τελευταίαν άνακάθ3;7•.ν τΓ•» ν^μι,,ν 

ρ. 361, 402, Οίο., ΙαυάκΙ 6]ϋ9 ίηΙβΓρτβΙββ ΜοάββΙί- τήν γενομένην ιταρά τοϋ άοιοίμου [ίχτ•)ϊως κ^;•'ου 

ΠΟΙΟ, Βοιηίηαπ). ΟΓβ^οΠϋηΐ Ρ&ΙΧΟ. Τηβορηίΐίΐζβηΐ, Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου. 

£ο<1οχίαη). ΡηοοΛοιβΐ Τηβοκίοπιπι ΗβΓαιοηοροΙίΙβω. {ν) Α. Ο. 939. 

Λ//υ* λ& ήοο ΤύβορύΐΙΧζββ ου]ΐΐ8 ηαβηΐίο ιη VII* \3ή ¥ο\. ολ \μλ %\^τ% ν» ^β>* ίΐ ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ 0ΟΝ8ΤΑΝΤΪΝΙ ΡΚΟΡΗΥΕΟα. 21 

ροηαβ,ηί βί Β&Γοηίί (βά λ. 994, η. 13, ρ. 717, βά. ΑηΙ\νβΓρ. ΡΙ&ηΙίο.), ςηί ηαΓΓβϋοηβιη ηαηο ΟοηβίΑη- 
Ιίηο, Βοηι&ηί ίίΐίο, ΙηουηηΙ, ΓβΓβΙΙίΙ ρΓ©ΙβΓ Οοαιοβββίυιη (βΐ Ιι&ηιηβο. 1. ο., ρ. 413, βςς.] Η απορία» 
Όβ $βήρίοτχ\>χι$ Ηί*ί. Β$ζ., ρ&£. 475 ββς., βί ΑηΙοηίαβ Ραβί 1η ΟπΙίοα ΒαΐΌηί&η& *ά &. 0. 944, η. 3 3βς. 
ΕχβΙαΙ βϋβαι οφο η&ΓΓ&Ιίο ηιβ. ία 1>ίη1. νίηάοηοηβηβί ; νίάβ ΐΛπι&βοΙυιη VIII, ρ&£. 19δ ββς. [ρ. 410 βςς. 
βά. ΚοΙΙλγ., βοά. 14, η. 39] βί ρ. 198 [ρ. 417 βςς., η. 40. Η>ίςαβ Κοίίβι•. ηοΐ. Β.] υ!)ί ΓβΓβΓίαΓ αηοηγηιί 
αάϋίίαπιβηίαπι άβ ίΐΐα ίηα&£ίηθ, ουίΐα Εάββδ», »ηΙβ<ια*ιη ΟΡοΚη ΐΓ&ηβΓβίΓβΙυι•. Ιηοιρίΐ: Περί τής αγίας έν 
Έοέσηι άχειροποιήτου καί θείας μοροής. Ραβκιο. — ΕβΙ ςαοηαβ ίΐίβ. η&ιτβΛίο ΡίοΓβηΙ. ίη 1>ίο1• Ιι&αΓ. 
Μβά. οοίΐ. 30. ςαί οοηϋηβΐ νϋ&β βί ββκηοηββ άίνβΓΒοπιπι Ρ&ίπιιη ίο Ι&υάβιη 88. & άίβ 18 Ήη. αβφΐβ 
αά 31 Αυ$. η. 39, ά. 16 Αυ^αδΙί. V. Βαηάχη. Οαί. οοάά. Ογ. Ιλιιγ. Ι. ρ. 456, φΐΐ ρΓ©ΙβΓβ& οίΐΑΐ Μβη«* 
Ογ360ογ. βοάβπι άίβ, βί Ι,βοη. ΑΙΙαΙϋ ΌΐαΐΓ. άβ δίιηβοηυιη βοΓίρΙίβ, ρ. 103 βς. — Εαάβπι ηίβΙΟΓία ίπίΑ^Ιαίδ 
ΟΗπδΙί Εάβδββη3Β βογυλΙογ ίη ηίηΐ. ρηοΐ. Ρ&πβ. οοάά. 1176, η. 40, 1475, η. 9, 1527, η. 11, 1528 η. 13, 
1548, η. 11 βί 1611, α. 17. — Οβ ίηαφηβ Εάβδββηα ΟηπβΙί, ΟΡοΙίη βιΐΐ&ία, ωβηϋο ΠΙ αρυά οοηΜηοαΙο- 
Γ6Π) Τηβορηβηίδ, ίη Βοηιαηο ίωρ., ρ. 268. Ηδκι. 

7. Οταίίοηβτη τηχ. άβ ίΐαη$Ιαίχοηβ τβΐίίΐηίαηιτη 5. ΟΗτ^$ο$ίοιηχ ΙβΛίάαί ΑΠ&Ιίαβ Όβ ριιτραίοτχο, ρ&£. 71, 
&ά Οβοηρυαι ΑοΓοροΙίίαπι ρβ£. 201. Οβ βοη$βη$χι ρβ£. 281, βί Όβ 5%ηιβοηίΙ>χα ρ&£. 111. ΙηοίρίΙ: Τί τερ- 
πνότερον του νυν δρωμένου θεάματος Ι] τί λαμπρότερον της παρούσης ημέρας ; ΤϋΐΐΙαβ βδΐ : Λόγος 
ήνίκα το του Χρυσοστόμου ιερόν σκήνος έκ της 6περορίας έν τη βασιλίδι των πόλεων άπετέθη. Ραβκ. 
— ΙηίοΓ νβΙηβΙίοΓβδ δοηρίοΓββ ςαί νΐΐ&πι ΟίΐΓ^δΟδΙοηιΙ *αηί ρθΓββοαΙί, Ιααάαΐυτ βοηβί. ΡοΓρηνι•. έγκώ- 
μιον ίη οοά. νίηάοΐ). Οαβ&Γ. 27. V. ίαηιύβο. ΟοπιηιβηΙ. VIII, ρ&£. 637 βςς., βί, ςαβηι ίΐΐο ρ. 639, ηοΐ. 4, 
οχοίί&Ι. 8&νί1ίαηιίη βά. αηΓνβοβίοπιί, ίο πι. VIII, οοΐ. 943. ΕβΙ υθγο ίΐΐα ΟοηβΙ&ηΙ. ΡοΓρή^Γ. ογ&1. ίη οοά. 
Οφβ&γοο 19, ΙββΙβ ΚοΙΙ&Γΐο Ιη βορρίβοα. &ά Ι^&ηιηοοϋ Οοηιηι., ρ. 259 βς. — Ιη 1>ίη1. δίοηίαηβ, ηοΐ&ηΐβ 
ΜοηΙΓ&υο. ίη Β. ύΰΙοίΗ. ηκι., ίοηι. Ι, ρ&^. 702, Α. — Ρ&Γίδ. ίη ηίοΐ. ρυοί. οοάά. 157, η. 19. βί 3100. η. 4. 

ΟοοβΙ&ηΙίηΟδ, Ι^βοηίβ Πηυδ, βυοΙοΓ ββββ άίοϋαΓ βαηίίβονηιη (Εξαποστειλαρίον) αά άίυχηα ύβηββεία ρα- 
$<χηάα } ίη οοά. Ταοπη. 175, V. 0&1&1. οοάά. Γβ^. ΤαυΗη., ρ&ς;. 260 ες. — ΙηίθΓ οοάά. νοββίαη ίη 
βαΐαΐ. οοάά. Αη^ΐί», Ιο πα. Π, ρ. 60, η. 2210, θβΐ &ηοηνηιί οοηαροΐΐιίίο ιιά ΟοηβΙ&ηΙίηυηι ΡοΓρηγΓο^βη. 

Ηακι,. 

8. ΤΗβορίιαηί$ Ηί$Ιοηατη, Οοηβί&ηΙίηί ]αΒβα ΰοηΐιηααΐατη, ηιοπιΟΓ&νί βυρΓα [ίη νοί. VII, Ηο. π, ο. 5. 
§ VII, η. 4. ρ&£. 681.] — Ϋίάβ Κχι}\ι$ΰβ ΡαίΓοΙοςίχ ηο&τχ ίοτη. ΟΙΧ, ίη τβββη$ίοηβ ΒβτιρΙοτχηη ρο$1 ΤΗβο- 
ρΗαηβτη. Εϋΐτ. 

9. δαρβΓβθί ρΓθΒοίρουιη ορυδ, ςυοά ηοη ίρδο βοηβίαηΐίηο ςαίάβηι βΙαοοΓαΙηηι, &1 β^Γβ^Ίο οοηβίΐίο 6]αβ 
αίςηο ααβρίοηθ ρβΓ υ&γϊοθ νίΓΟδ ρβπίοβ άί£68ΐυαι βδί, κεφαλαιωδών υποθέσεων, βίνβ οοΙΙβύΙαηβΟΤΧΐΏΐ βί 
βχββτρίΟΓΗτη ηίβΙοηοο-ροΙΗΐοοΓϋΐη θ! ηιοΓαϋαιη βυί) ΟΑρΙϋουβ Βίνβ ϋ1α1ί8 53 (ρ) άιβροβϋοπιαι, οοηςοίδίΐο- 
ταηιςαβ βχ ρΓοο&ϋββίηιίδ ςυί^οβςυβ ηίδΙοΓίβίβ οηιηίβ »1αϋδ αιοηυιηβηϋβ. Εχ Ιηουβ ηίβοβ βί ςηίηςυβ^ίηΐβ 
ΙίΙυΙίβ ηοηηίβί άιιο, ηβςοβ ίΐΐί ϊηίο^ή, ρΐ&ηο αά ηοβ ρθΓνβηβΓοηΙ, νίοβδίηααβ ββρίίηιυβ Περί πρεσβειών, 
Ώβ ΙβραΙίοηίύηε, βί ςαίηςα&£6δίηιυ8 Περί αρετής και κακίας, ΰβ νχΗιύβ βί νίίχο. Τϋυΐί άθ 1θ£&Ιίοηίηυβ &1- 
Ιογ&ιώ ρ&Γίβηι, &3ο&ηηβ ςυοά&πι ΟΡοΙΚ&ηο άίςοβίαηι, οχ οΐοΐ. ΑηΙοηίί Αυ^αδίίηί, &ΓοηίβρίδθορΙ Τβγγαοο• 
ηβηδίδ, νοίβ&νίΐ Ρυΐνίυβ ϋΓδίοαβ Ογφοθ ΑηΙννθΓρ. 1582, 4, ουηα ηοΐίβ. Ιη η&ο ρβτΐβ βχδίαηΐ παράβο- 
λα! βχοβΓρΙα ο Ροΐνοίο ρ&£. 1-228, ο Όιοηνείο Η&Ιίο&Γη&δδοο, ρ. 295-312, β ϋίοάοΓΟ δίουΐο ρ. 313-333 
βχ Αρρί&ηο ρ&£. 334-372, βί β ϋίοηβ Οαββίο ρ. 373-447. ΑΐΙθΓ&ηι ρ&Γΐβαι θ]αβάοηι ϋΐαΐί άο 1θ£&ϋοηί5υ8, 
βχ ΓβοβηΙίοηηαδ ραυίο ηίβίοηοίδ βχοβΓρΙα οοηιρίβχ&πι, Ό&νίά Ηωδοηβΐίυβ βχ οοάίοβ Βαναποο 204 ρπάβπι 
νυΐ£&νίΐ. Εχ ρΓΟΟΒπαίο αδοηυ&ηι ο&1&1θ£υηι βοπρΙΟΓυιη, β ςηίοηβ ίΐΐα οοΙΙθοΙαηβοΓυπα ρβΓ8 οοηοίηη&Ια 
ίαίΐ : Είσι 81 έκ των δποτεταγμένων Χρονικών • α', Πέτρου πατρικίου και μαγίστρου. β', Γεωργίου 
μονανου χρονικής, γ', Ιωάννου Άντιοχέως. δ*, Διονυσίου Άλικαρνασέως 'Ρωμαιακής αρχαιολογίας, ε', 
ς', Ηολυβίου Μεγάλο πολίτου και 'Λππιανοΰ. ζ', Ζωσίμου Άσκαλωνίτου. η\, Ίωσήπου Ιουδαϊκής 
αρχαιολογίας, θ', Διόδωρου Σικελιώτου. ι', Δίωνος Κοκκιανου. ια', Προκοπίου Καισαρέως. ιβ', Πρίσκου 

ΝΟΤΛ. 

(ί/) ΑυοΙοΓ ρΓ«Γ&Ιίοπί8, θίηκυίίβ οχοβΓρΙοΓυαι τηίηηίαε ρηίανίΐ άχϋήύηβηάαπι, βί ΙηβηΙβηΙατη αΙχΗ- 

ΙίΙηϋβ ρΓίΒΠΐίδβ® : Ό της πορφύρας απόγονος Κων- ίαίβιη, ςηχ ροίβταΐ χηάβ υ€Γθίρί, οοχιΙιβ Ηοηινιχιιη 

σταντινος, 6 δρθοδοξότατος και χριστιανικώτατος βχροηβηάατη. Αάβο χιί Ηοβ αβίβοΐϋ ηαΜίο τηα]θη αί• 

των πώποτε βεβασιλευκάτων, ύξυωπέστερον προς Ιβηΐϊοηβ βί αΜχύιιχίαΙβ ίββίχοηχ χηοΗτηύβΓβ Βίχιάχοή 

τήν τών καλών κατανόησιν διακείμενος, και δαστή- ςηβαηΐ, βί $βηηοηί$ Ιαβιιηάίατη αΐίίιΐί αο ρβηίίίια 

ριον έσχηκώς νουν, έκρινε βέλτιστον εΤναι καί κοιν- αηνηο χγηρήτηβτβ. Ηοβ ατηρΙίη$ χηχρβταίΟΓ ηιαςηο, βί 

ωςρελες, τψ τε βίψ δτησίίρορον, πρότερον μίν, βίο. (βίίβί εοηαίιι θριι$ χιηίνβηιιτη χη υποθέσεις διαφό- 

€οη$ΐαηΙχη\ι$ ΡοτρηνΓορβηηβίχιχ, χτηρβταίοτ^ οτηηίιιηι ρους, ίΓ&οΐ&Ιαδ άίνβΓβοβ ηχχτηβΓΟ ΐΓββ βίςυίησυ&^ϊυΐα 

φιιί χιηςχχαηι Ιχιβτχιηί, τβΰΐχ /Ιάβχ Ιβηαοίίήτηη* βί εβηεηίί άίίΙΗδιιβηάηηι, χη ηηϊδιίί α'πασα ιστορική 

ϋΐΓύίίαηχηϊτηιχΒ, χηρβηχο ρτωάϊΐΗ* αά τβηΐϊη ρηΐ- μεγαλουργία, ςχιχάςηχά ηιαρηχββιιηι Η,αύβί Κηίοηα, 

βΗτατηνη ρβτοβρϋοηβκη αοΜίύύπιο, βα άβηίςηβ ρτοε- ϊηοΐιι&ηηι βοηίΐηβίιΐΓ, ηβςαβ ίηβ$ί ςιιίάςηατη ΗύίοΗχ 

$ίαη$ ίηΐβΐΐίρβηΐία, χιί {αβχΐβ ςηίάνΐ$ αά ββββίχιτη χη$βτίχιτη, ςχιοά ραΗχΙίοηβτη Ηαηβ ίη Ηο$εβ Ιτααίαίχα 

ρβτάνββτβΐ) χΐίηά ρήτηο (οτβ ορίίϊηχιτα β$ί ταίια βήχιρβΓϋ. Νβςιιβ νβτο αί> άΐνύχοηβτη Ββηίβηίχαηιιη 

βί νχιίαο οτηηχδχΗ χιίίΐβ, χιί ΙχΙγοβ χιηάχηχιβ βχ οτη- ίβήβ$ ορβΓΗ ΙοΙίχα χιίΐο τηοάο βοτηινηρίΐΐίΓ^ νβιιιηχ 

ηϋ>χι$ οτ\>ί* ρατίχί>χι*, άοβίτχηα νατία τβΐβτίο*, βοη- $βτναί Ικεο $νηορ$ίΛ, νβΐ, χιί νβήχι$ άχβαηχ, Ηχο τβΓχιηχ 

αχιΧΓβΓβί, άβχηάβ ναϋατη χΐίατη ΗόΓΟΓΧίηχ, τηοΐβτη, ηχΐϋβ αοςηαΐαηιηι, οικείωσις $χυβ αάχιηαίχο ίη $ίηρχιΙχ$ ραΓ- 

ΙβΰΙονβί βηββαύαί, ηιιατη ρτ(Β$βτίίιη τηοίβίία ρΙβη$ςιιβ Ιχόια βοηεχηηαηάΐί ιιηχαιί^χιβ ίταβίαίιιχ βοηνβηίβηίβηχ 

οτηηχΐηι* βί ίοβάχί ρίβηα βα τβ$ υίάβτβίητ^ ίη ραΠίΐ ταΙχοηετΛ. 23 αΟΑΝ. Αΐ-Β. ΡΑΒΚΙΟΙΙ 24 

ρήτορος. ιγ'. Μάλχου σοφιστοΰ. ιδ', Μενάνδρου προτέκτορος. ιε, θεοφύλακτου άπό έπαρχων και άντς- 
γραφέως του Σιμοκάττου. 

Τΐΐαΐί άβ νίιΊιιΙί&υδ βΐ νί1ϋ$, ςυί ίη ΙοΙο ορβΓβ ΓυίΙ ςαίηςαΑ^θβίπιυδ, ρηοΓβπι ρ&Γΐβτη βχ ίηβιιία Ογρι*ο 
η&οΐιΐδ Νιο. Ρίΐϋποίυβ ΡβίΓβδβίυβ οοπαπιυηίο&νϋ ουπι Ηβηποο ν&ΐββίο, ςαί βχ βα ςυ« άίβηει Ιυοο νίϋβ- 
ο&ηΐυι*, 8β1β£ΐΙ βΐ ουπι νβΓβίοηβ βυα ηοΐίβςυβ άοοίίδδίαιίβ βΐ ίτΛ^αιβηΓιβ Ρο1γ5ϋ, Νιο. Ο&πι&δοΐϊηί οΐ ϋίοπΐδ, 
Βΐη^υΐβπ βΐυάίο & 9θ οοΐΐβοΐίβ, ναΐ£&νϋ Ρβπβ. 1634, 4. Ιη ηίβ βχοβΓρΙί», ςα« νοΐ£ο ΕρρβΙΙ&ηΙυΓ ΡβίΓθΒοί&ηα 
Ιβ^υηΙιΐΓ ββίβοΐα 1οο& βχ Ρο1γ1)ίο ρ*£. 6-197 ; θ Όίοάοτο Βίου Ιο ρ&β• 221-413 , βχ ΝίβοΙ&ο ϋ&Γη&βοβηο, τ.ζοί 
του Ιδίου βίου και τής εαυτού διαγωγής ρ&£. 414-489 ; βχ Όίοη^βίο Η&1ίθ&ΐ*η&88ΘΟ ρβ£. 529-ϋ43 ; θχ Αμ- 
ρί&ηο ρα£. 465-567; βχ Ωίοηβ Οαββίο ρα£. 569-769 ; βχ ^&ηηβ ΑηΙίοβΙιβηο, πιοη&οηο, ρ&&. 778 853. 
ΕχοβΓρΙα βΦίβΓοςοΐ θγ&Ι Π88β βοΐΐββί&ηβοηιηι ρβχβ βχ βοπρίοπβυβ ςυ&ΙυοΓάββίαι, ςαί ρβρ. 5 8βς. οοο 
οτάίηβ ΓβΟβηββηΙυΓ : Είσϊ δε έκ των ύποτεταγμένων χρονικών, α', Ίωσήπου Αρχαιολογίας, β', Γεωργίου 
μονάχου γ', Ιωάννου του έπίκλην Μαλέλα χρονικής, δ', Ιωάννου Άντιοχέως χρονικής Ιστορίας, 
ε', Διόδωρου Σικελιώτου Καθολικής Ιστορίας, ς', Νικολάου Δαμασκηνού Καθολικής Ιστορίας ζ', 'Προ- 
δότου Άλικαρνησέως, η\ θουκυδίδου. θ', Ξενοφώντος Κύρου παιδείας και Αναβάσεως Κύρου τοΰ 

Ηαρυσάτιδος. ι', Άρριανού 'Αλεξ ια'. Διονυσίου Άλικαρνησσέως 'Ρωμαϊκής Ιστορίας. ι3, 

Πολυβίου του Μεγαλοπολίτου 'Ρωμαϊκής Ιστορίας, ιγ', Άππιανοϋ" 'Ρωμαϊκής τής έπίκλην βασι- 
λικής, ιδ', Δίωνος Κοκκιανοΰ 'Ρωμαϊκής Ιστορίας. ΑάάίΙιΐΓ : και οΐ εφεξής έν τφ δευτέρω τεύχει 
επιγράφονται. 8εςχιεηΙβ* αχχΐίοτε* ίη αΙΙετο (β υ) υ 9 ηβααρβ Ιίίαΐί) νοίητηχηε νεοβη*εΙ)χιηΙχΐΓ. ϋη<Ιβ ρβΛβΙ 
ηοη ίηΙβ£Γηπι ίίΐτιΐηπι άβ νίΓΐυΙίβϋβ βί νίΐϋβ, ιβά ρποΓβπι Ι&ηΙαιη, υΐ άίχί, β]υδ ρβτίβπι ίη ηΊ&ηυβ 
ν&ΐββίί ίηοίάίβθβ, ςυί β& 1ϊ06γ1α(θ υϋ ηοη άυΜΙ&νϋ, αϊ ίη ηίβ βο1θ£ΐδ βί οτάίηβ δβπρΙΟΓββ &Ιίο ροηβΓβΙ, 
βί βα, ςα« νβΐ ]αιη βάϋα βχβΙβΓβηΙ, νβΐ ίηάί£η& ββββηΐ βάίΐίοηβ, οααϋΙβΓβ! αο ΓβββίηάβΓβΙ. [ΟοηΓ. ΖβρβΓ- 
ηίοΐι. 1. ο., ρ&£. 231.] 

Εχ άβρβΓάίΙίβ ηυ]ιΐ8 ορβπβ Ιίίαΐίβ ρππιυβ ΓυίΙ, υί ίη ρπβΓ&Ιίοηβ άΊδβΓίβ ΐΓ&<ϋΙαι\ Περϊ βασιλέων άνα- 
γορεύσεως. ϋ€ ίτηρβΓαΙοηιτη τ^ητηφίί νβηχιηΐίαίχοηβ, ΟβεΙβΓΟΓυπι, οΙΙγλ τί^ίηΐί &1> ΗαΒβεηβΙίο βί ν&ΐββίο 
οβββΓνβΙοΓυπι, ηβΒΟ ββΐ ηοΐίΐίβ, ΙίϋβΓ&Γυπι οηϋηβ & πιβ (ΙββοπρΙα : 

Περί ανακλήσεως ήττης. Όβ τβζϋίΜοηε εχετοχΙχίΒ νίΰΗ. 

Ηερϊ ανδραγαθημάτων. Όβ (οΗίΐ€Τ [αοίχι, ρ. 442 β(1ϋ. Υαίθβϋ, βί 473. 

Πιρί γάμωΛ £* ηηρίϋί. 

Περί γνωμών. Ώ$ Μηΐ6ηΙϋ$, ρ&&. 258 β(ϋΙ. ν&ΐβιϋ θΐ 225. 

Πιρί δημηγοριών. ϋβ ΰοηοίοηίύχιζ $\ν6 0ΓαϋοηίΙ>Η$. Ιά. ρ. 87. 

Περί εθνών• £ι ρίηίΐδια. 

Περί Ιθών. Ώβ ΐΛοη(Η$. 

Ιίιρί εκκλησιαστικών. Ώε €ΧοΙε$\α$Ι\ού τβ\>χα ρ€Τ*οη%$φα. 

Περί εκφράσεως. Όί άαοηρίίοηίΰια. 8υίά. ίη Σάμβυκες. 

Περί Ελληνικής Ιστορίας. Οβ ΗίίΙοηα Οτωοα (§6ηϋΙί.) 

Περί έπιβοών. Ο 6 ίτηρίοταίχοηβ αηχίΐίοηιτη. 

Ηερϊ επιβουλής, ϋδ \η$ίάϋ$. 

Ηερϊ επιστολών, ϋβ 6ρύΙθΗ$. 

Περί κανηγεσίας. ϋε νεηαΐίοηί. 

Περί νίκης, ϋβ νίοΐοήα. 

Περί οικισμών. Πβ ΰοΐοηίαηιτπ άβιΐνείίοηβ. 

Περί παραδόξων. Όβ τηΐή$ εΐ ίηορίηαΐί*. ρ&^. 121 βάίΐ. ν&ΐββίι. 

Περί πολιτικών διοικήσεως. Ώε πηιηι ανίϋιιιη αάηύηύίΓΟίίοηβ. 

Περϊ στρατειών. ΰβ εχρβάϋίοη\1)\ι$ ιηΐΐϊΐαηΰη*. 

Ηερϊ στρατηγημάτων, ϋε $ΐΓαίβρβτηαΙίδιι$, ρα£. 34 βί 42 βάίΐ. ναΙβδ. βί 437. 

Περϊ στρατών, ϋε εχεΓΟΪΙίΰΐΑί. 

Περϊ συμβολής, ϋε ρΓι^/ί». 

10. ΟοηδΙβαΙίηί ςυοςοβ ηυ]υ8 ]υ8βυ Τηβορο&ηββ ςοί()&ηι $χ/ηορ$ϊη Ιοϋυβ ατϋ$ ηχεάΐεα, βχ ΟτίΒαδϋ ρο- 
Ιίδΐίπΐϋΐη βοίίρίίβ οοΙΙβοΐΛΠΐ, ββρίβηι Ιίοηβ, δΐνβ ο&ρίΐίοαβ 296, ^ί^βββίΐ, βί βκΐβπι Οοηί»ΐΕηΙίηο ίηδοπρδΐΐ. 
Ιηβίρϋ ρΐΌΠβΓηίϋΠΙ : Τάς προσταχθείσας έπιτομάς τζαρζ τής σής θείοτητος, έκ θεοΰ αύτοκ^άταο, -•ζ\ 
τής τών ιατρικών θεωρημάτων συναγωγής εσπευσ7 κατά το δυνατόν, βίο. ΕχβΙΜ ηοβ ορη^ ΕΐίςυοΙή'β 
θΓ3εοβ πίδ. ίη οϊοΐ. 6»8αΓβ& νίηάοοοηβηδί. νίάβ Ι.8ηιΙ)βοίαπ3 1ι5. νι, ρβ£. 114, 116, 157. Γαβκ. — Ιη οοΔ. 
21, η. 9, ίη οοά. 24, η. 1 ; ίη οοά. 25, η. 1 βί 4Ό, η. 8. V. Ι,λπιοοο. Οοπιω. VI. ρ&κ. π, ρ. 202, 204, 
βί 356, βά. Κο11*γ. ; 9βά ρΙϋΓ» ν. ιπΓγλ &ά νοί. XII, ρβ§;. 685 δς., βί α. Ο. 8ΐβρη. ΒβΓηβΗ. ίη ρ Γ «Γ 3 ι. η( \ 
βηαπι βάίΐ. ροβίοίϋδ άβπΐϋπι ηιοΓίβηι αά υοαοίΐίουηι ρεΓάυεΙβπα, ίηδοπρίΕπιςϋβ : ΤΗβορΗαηί$ Λοππι ερϋοιηε 
άε αιταϋοηβ τηοΓδοηιτη, Οταεε εΐ ΙαΙίηε. Ορε εοάίοχιιη τη**, τεοεηηιϋ ηο(α*ςιιε αά]εαΙ Λ 0. 5/. Βιτηαηΐ. 
Ιοπι. Ι, ουπι ΙβΙ). «ηβα. ΟοΙηβδ βΙΑπιβΙβΙ. 1794. — Τοπα. II, 1795, πι. 8. Ηαηι„ 

Αΐίυά οριΐδ ΟοηδίΛηΙίηί ΡοΓρηττο^βηηβΙί 3α8βυ (ϋ^ββίαπι, ςαοά πιβ. ίη ηίοΐ. Ηβ^ί» Ρβπ*. οχρΙ^ι 
ΐ€3ΐβ Βο/ν/πο Βά /£ΐ/ιι ΑίηοΛΌΐ Οαίο*, ρβ^• 360. Ιη ΠΙο βχοβΓρΙα βχ ΑΓγιολπο βί βΐίίβ βοπρίοπ^υδ. Ραβκ. 
• Ια οοά. Ραή, 1630, η. 6. β$1 ΤΗύορΗαηε* άε άχ<χ\α %Α Οοιι3\λχΛ. 1?οτ^το%. \ ^^ \\λ\λ\ι\ιι ^\\ι\ν\ 

Ί6ΓΘ31. 25 ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΚΙΡΤΟΕϋΜ 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΚΟΡΗΥΚΟα. 36 41. Είάβαι ΟοηβίΕηΙίηο άβοβηαυβ ϋοίΐββίχοηβτη ΗίρρίαΙηΰοηιηι βίνβ άβ νβίβήηα τηβάίβιηα 1\Ί>το$ άηο$ 9 
ΟΕρίΙίουβ 129 άΐβϋηοΐοβ, βχ βοηρΙοΗουβ ρίαποηβ 1ιυ]υ8 £βηβη8 οοΐΐβοΐοβ (ζ) βΐ β Ογλοο ΙιΕίίηβ νβΓβοβ 
βάίίοδςυβ ΡεΗβ. Ί530, ίοΙ. ίηΙβΓρΓβΙβ ^Εηηβ Βυβίΐίο, βυββΒίοηβηβί, ςαί Γβί νβΙβπηΕπ® ηοπαβηοΙ&ΙυΓ&ιη 
61 &Γβνβπα Οίοάυπ άβ ροηάθποιίθ βΐ πιβηβαπβ ΐΓΕοΐΕΐίοηβΐΏ βυΙ)]οηχίΙ. Ογββοθ ηι ρππ&απΊ νυΙ&Εΐί βυηί α 
δίπαοηβ ΟΓγηββο, &ρ. ^. ν&ΐάβπιιη. Β&βΗ. 1537, 4. Οοάβχ ρΙβηίοΓ, βΐ βΙϊο ΟΓάίηβ άΐ^βδίυβ, ΓαίΙ ίη 
οίοϋοΙηβΟΕ οβΓάίη&Ιίβ δβπρΕοάί, αίςυβ ίηάβ ίη \νϋϋ&η&. Ιηδί^ηίβ βϋ&οι οοάβχ βο νβΐηείυδ χηβοιοΓ&ηΕ- 
οβαβ θχδίΕΐ β&ηΙ&^Η^ί® ία 1>ϋ>1• βο11β£ίί Εοαπι&ιιυβίίβ, ςυο υβυηι δβ Ιβδίβίατ ΡθΙπιβ ΝθβάΙίΕπιυβ ίη Ιηοα- 
ΙβηΐΒ βυ&, άβ ςυ& πι οχ, Οβοροηίοοπιαι βάίΐίοηβ. ΙΙαΙίοβ βϋ&ιη Ιυοβπι νίάβπιηΐ νβηβί. 1543, 8, βΐ ΟαΙΙίοβ 
ρβΓ ^Εποβηο Μβ 58β υ ηα, ϋ&ηιρβηυτη, Ρβπβ. 1563, 4. 

12. ϋβοίςυβ οβΓίαπα θβΙ βΐ Νοηί αιβάίοί οοηιρβηάίυΐΏ, άβ σηο νοίασι. XII ηα]ϋ8 Βίβΐ., ρ. 685 (α) β* 
Εηοηνπιί ΰβ άίωία (6), άβ ςαο Οαπ^πβ ρ. 102 Εά Ζοη&Γ&πι, βΐ Οβοροηίβα βΙίΕΠί ίυββα βΐ Εϋβρίοϋβ Οοη- 
βίαηΐίηί ο^υβ ΡοΓρηγΓο^βηηβΙί οο1ΙβεΙ& ΓαίβΒβ, α Ι βοβ Γυ^βηΙ ΓΕίίο, ςαί άβ ΟοηβΙ&ηΙίηο Μα£ηο, νβΐ, υί 
ΟοΓοβπ'ϋδ, άβ ΟοηβΙ&ηϋηο ΡοβοηΕίο οο^ϋ&ΓυηΙ. ΟβΚβ ΟοηβίΕηϋηο ηοβίπ), ίβοηίβ δβρίεηΐίβ ΠΗο, βοΐί βΐ 
βχ &58Θ οοηαρβίίΐ β1θ£ίυηι, ςυοά ειιοΙογ η υ) α 8 συναγωγής ίη ρΓ&Γ&Ιίοηβ Εά ΟοηβΙαηΙίηυπι βοπρίΕ β'ιΙ, βυω 
ο πι η β £βηυβ άοοίπη» βΐ οιηηβδ άίβυίρΙίηΕΒ β υ πίπα ο βίαάίο ίηβίΕΐίΓΕΒΒβ, νοοΕίςηβ βαπι τερπνόν της πορφύ- 
ρας απάνθισμα, ςυίΙ>α& νβΓ^ίβ Εά ΡθΓρηνΓθ£βηηβΙί αρρβίΐ&ΐίοηβπι ΕρβΓίβ αΐΐυάίΐ (ο), Εοαυίδ νβΓΟ ΟοηβΙ&ηϋαί 
ηυ]ηβ ]υβ8α, ηηβπι βΐίβηα 20, 6, νβΓοίβ, ώ τιμιώτατε, »11θ(^ΐ2ΪΙαΓ εποΙογ, βοΙΙβοΙίοηβηΊ ίρβΕΐη οοηοροβυβηΐ, 
Είςηβ οραβ ηοο ίη 20 ΗϋΓΟβ άίβίΓίουΙηηι (ςυοηιπι ρήηαοΓβδ άυοάβοίαι βηηΐ άβ β^πεϋΙΙιίΓΕ, οοΐο ροδίΓβωί 
(1β ουΓΕΓβί ρβου&ΓΪΦ) βχ ν&Γίίβ βοπρ!οπΙ)ϋ8 ίίβ άί£β88βη! (ά), »άηηο ββΐ ίηοβΓίυηι (β), 

ΝΟΤΛ. (ζ) Ηίρρί&Ιηοα βυηΐ ίη οοά. 1)ίο1. ρ υ 1)1. Ρ»πβ. 

2195, βχ 3θ8ΐΓ»Ιο βΐ ΗίρροοΓ&Ιθ οοΐΐεοΐα, βΐ ία 

οο(1. 2091, η. 11, βυο Ιϋυΐο : Ηίρρο&ορΜητη, ιίνβ 

ΙίΙ>€Τ άβ ΟΜΓαηάΐ* βςηοτΗτη πιογΜ*, Ι η οοά. 2245, 

Β8Β0. χν 9 πι&ηιι Αηίοαϋ ΌΛΠίίΙ©. ΗΐρρίαΙήΰΗΐη 8. 

Οοΐίθοίβηβα β ν&Ηίβ 8οηρΐθΓίΙ)υ8, άβ οαΓ&ηάίββςυο- 

Γυπι αιοΓοίβ : ίΐ. ηοηηηΐΐα άβ ροηάβπουβ βΐ παβη- 

8ϋΠ8, βΐ 1ί5η άβ οϋΓΛΓκϋ» ανιυαι πιοΓ^ίδ ο&ρίΙ& 

ηοηπαΐΐα. — ΡΙοΓβηΙίβ ίη οίο]. Ι,αυτ. Μβά. οοά. VI, 

η. 7, ρΐαΐ. 65 V. Β&ηάίη, ΟαΙ. οοάο!. Ογ. 1.&0Γ. 

III, ρ. 149, ηυί « ΡΓ©οβάίΙ, βίΐ, Ι&οαία ο»ρίΙυηι 134, 

&ο άαρίβχ άβ ροηάβήύη* 61 ηχεη$νΗ$ βχροδίΐίο, 

ρππαα &ηοαγαιί, &ΗβΓ& Οίοάοη ;.... ηι^υβ οοάίοίβ, 

υΐροΐβ νβίαβίαϋβ ηοη ΒρβΓηβηάδβ, βοΐΐ&ίιο, ςιιβ ηονα 

βάίϋο ρ&Γ&ηάα βϋ, ηοηπίβΐ ηαβ^ηο ηβηί β83β ροβ- - 

βθΐ. » — Οχοη. ίη βίοΙ. ΒοάΙοί. (ββοηπάιια!- εαΙ«1. 

οοάά. Αη^ΙΐΦ, βίο.) ίη βοά. 164. Β&γοοο. ΑριφΗχ 

νβίβήηαήα, ίη ρηηοίρίο χοαϋΐαΐα &ΗςηοΙ 1ίηβι$ : ίη 

πηβ νβΓΟ 25 πιβ<ϋο&πΐθηΙ&, υΙίΓΑ β& ςπβθ ίη ίπι- 

ρΓβ8δΐ3 η&όβηΙαΓ, οοοαΓΓυηΙ ; Ιηηο άβ πιβηθηΓίβ βΐ 

ροηάθΓΐϋυθ νβίβπηβτηβ 158. Ι), ή ούγχ(α ε χει δρά- 

χμας η'. Ροδί Ιπ& αιβάίβ&οιβηΙ& ΒβςυίΙαΓ Ό^νεοσό- 

φιον, άβ οϋήδ 2Β£πΐυάίηυοα ςυ® β»άοηΙ ίη ανββ 

νβη&ιίε&Β, &ο άβ £βηβΓίου$ ββΓυπι οβρρ. 26, &ά 

Μίβηαβίβιη ίαιρ. — Ιη βοά. Ουίΐ. 1•βυάί 589, η, 2, 

άβ βςυο βΐ ηίρρί&Ιποδ. Ηβδτ. — η. 5722, άβ τβ 

νβ1«Γίη&ηα, ΑναΙ). Γοΐ. βυπι. Ω^£. — ίηΙβΓ οοάά. 

Αηίοη. & ν/οοά. 8558, α. 27, άβ ηαβάίείηίβ βςυο- 

Γυοα, ΑηςΙίεβ. — Ο&ηΐ&οη^. ίη οοΐΐ. 8. Εηι&ηυβΙίΒ ; 

βοά. XIII, Βιβλίον Ιπποϊχτριχον, οοάεχ νβΙυΒίίββί- 

πΐϋ9, πιβπιοΓ., 4, ίη ςυο, υ! βΐΐ οοηίββίοΓ ο&Ι&Ι., 

ρ1ϋπιη& βοπιρΑΓβηΙ, ςϋθΒ ίη Η5γο βχουβο άβδυηΐ, 

εβρίΐθ Ι&ηαβη υΐΐϊηαο ηαυϋΙ&ΙϋΓ. — Ιη εοό. Ο&Ι. 

Ιοπι. II, ίηΙβΓ οοάά. νοδβί&ηοδ η. 2217, εϋαηΙϋΓ 

Ηίρρί&ίηοα εαηα Ω^. βΐ πιηΐΐυηι οΊ&ΟΓβρ&ηϋβ &1> 

βάίΐ.8. (Ιη οίοΙ. Ι.βίά6η5ί8, οαί αεοβεββηιιιΐ οοάίεοδ 

Ϋοδδίαηί, ο&ΙλΙο^ο ρ. 398, η. 50, ϋ& άββοη^ίΙηΓ 

οοά. Υοββ. « Ηίρρί&ΐΓίβ& ε υ πι Γΐ££. βΐ πιυΐΐυπι άίβ- 

0Γβρ&ηϋ& &1> βαΐΐϊβ. Τίίυΐυβ οοηοίρϊΙνίΓ : Ίπποια- 

τροσοφηνοΰ του σοςρου ρήτορος, Ίεραχλέου και 6πο- 

κράτους (βίο) καΐ τοΰ σοφοΰ Γαληνού. Ιη Πηβ : 

Πληρώθη τ6 παρο^ Ιπποιατροσώφην δια χειρός 

έμου Λη μητρώου τού Δρωσινου. ΙΙβΠΙ έτέραι ήδεί- 

σοις ώοέλειμαι είς τάς ιατρίας των Κππων εκ πολλών 

ώς δρας ανθολογηθέντων, βΐ ίη βηβ β&άβιη βρρβί- 

1&1ίο. » Ηαηι. 

(α) Αάά. Ρλοπο. Β. Ογ. νοΙ. XIII, ρ. 126 (υΜ ςηο- 
ςηβ άβ Ιίϋβϋο άβ άχωία β^ΐίατ), ϋ. ρααίο &η!β &ά 
ΒβϋΙ. 10 ηοΐαία β ρΓδείβΙ. ΒθΓΟ&τάΐ &ά βά'νΐ. \1>\^νϋ 
οϋαΐ&ω Νοηί, βίνβ ροΐίυβ Νοηηί Τ^βορΥιΤλη^, & 
Μοηίίααο. ΒιδΙ. Οοηίίη., ρ&£. 448.Ηλκι. (Ι)) Εβί ςηοςηβ ίη οοά. Ραηβ. 1>ιΙ>1. ραοΐ. 2091 
η. 9. νίά. βυρΓΕ &ά ββοΐ. 10 βάάιίβ. Ηακε.. 

(β) Αάά. Βαηάίη. ΟεΙ. οοάά. Ογ. Ι,&υτ. II, ρβ£. 
554, βΐ Ι.ΑΟΊΟ60. Εΐααβ ΚοΙΙβΓ. Οοηιπι. οίοΙ. 0©β. 
VII, ρ. 388. 1ϋ. 

(ά) ναΓί&β 8βηίβηϋ&8 Γβοβηδαί ρΓίάβιη ίη ϋβοαάβ 
άβοαάηηι, βάϋα Ι,ίρβί» 1689, 4, ο&ρϋβ ηΐϋιηο βίνβ 
οβηίβΒίηιο [βάά. Ρ&οηοϋ ορηβοαΙοΓαπι 8γ11θ£βη. 
Ηαπϊο.]. νίάβηά& βΐίαπι Ρβΐη Νββάη&πι ρΓο1β£θ- 
πιβη», Οβοροηίοίβ ρΓβΒπιίβββ, βΐ Ρΐαοοϋ ΤΚβαίηιηϊ 
Ρίβνάοηντηοηιτη, η. 716; ΟαηβίυΒ &ά ΖοηβΓΕίη, 
ρ. 101. — Ραβκ. ΟοηΓ. δυηΐ ίπαρηπιΐβ, ςυκ ΝίοΙ&β. 
β Ι ίη ργ3εΓλΙ. &ά ργοοΙ&γ&πι βυ&ω βάίϋοιιοαα, βΐ αά 
Νββάη&ηιί ρΓοΙβ^οπαβηα βοΐΐβ άοοίβςαβ ιηοηοί! 
οοΐΐβ^ίΐςοβ. Ιάβηι ρβρ. 39 βο;ς[. 0Β8ΐί£Ενίί πιυΐΐοί 
βΓΓΟΓββ ΑΙοβΓίί ΗαΙΙθπ, ςαί ίη ΒίΙ>1. βαβ οοΙεπιοε, 
ρΛΓί. ι, ρβ£. 127-145, άβ Οβοροηίοίβ ςϋ&πι ρΐα- 
Γίπαα βοπρβίΐ : ςαβ3 οιηπία ΓβρβΙβΓβ ηοη υλοεΙ. 
Ιϋ. 

(β) ϋίνβΓΒΕ ΥΕΠΟΓϋΠΙ νν. ϋϋ. ^ϋ(1^^^Ε Είςϋβ Ορί- 

ηίοηββ οοΙΙθ^βΓπηΙ βΐ ίη(βΓάηηι βχαπιίη&ΓϋηΙ Νββά• 
Ιιεπι ίη ρΓθ1β££. ρα^. 29 βςς., βΐ ΝίοΙαβ. ίη ηοΐίδ Εά 
ϊΗε : ςηοΒ οοηιυίαΐ νβΐίπι, ςαί ρΐατα άβ ΗΙε οοη- 

ΐΓΟνβΓΒΙΕ ΒΟΙΓβ ΕΥβδΙ. ΟϋΕΐίδ ΥβΓΟ ΟβΟροηίοΟΓϋΠΙ 

ίϋβπΐ κβηϋϋΓΕ, οΐ. ΝίοίΕβ. Εά ΝββάηΕπιι ρΓο1β££. 
ρΕ£. 43 βς. Εβϋΐβ οβίβηάίΐ. ΟοηδίΕηΙίηαβ, &ϋ. 
ΡθΓρηγΓθ£βηηβΙυΒ Εά υβυιτι ρορυΐί βηί ρηοΙίοΕΓβ 
Υϋΐί ΟηΓβΒίοπίΕΐηίΕηΊ ΓΟβϋοΕαι.Νβ^οΗυπι πα&ηά&ίϋΓ 
ΟΕδβίΕηο. Ηίο βχ ΙίϋΓίΒ, ςυί άβ Β. Κ. βοπρίί βυηΐ, 
ςυοΓϋπι βορίΕ ββββΐ, οπαηί^ϋβ ρΓ^οβρίΕ ΓηβΙίοοΓηπι 
οπιηΐΕ οοηςυίηΐ αο (Ιί^βΓΐΙ, βο οοηδίΐίο, ηβ ςυίά 
οπιίΙίΕΐυΓ, ι, 14, χι, 14, ν, 6. Οαοά ςαιάβαι Ηε 
6X860 ϋΙΠ8 681, υί ΗΙ)Γ08 ςιιΟΓϋΠ) ρ&Γ{ίου1&8 ηίο ΠΕΩΘ- 
πιυβ, ΐΕηςυΕπι 8υρβΓθυο8 ίηΙβΠΓβ ρδδβΕ βίΐ ροδίβ- 
ΓίίΕΒ. Οοηι νβΓΟ, Ρηοϋο 1β8ΐβ, οοά. 163, ςαί άβ Κ. 
Η. βχροδυβηιηΐ, βΕάβπι Γβτβ άβ ϋδάβηι ρΓοάίάβηηΙ : 
ΟΕΒδίΕηηβ οηιηβΒ διό βχευΐίΐ, υί ηιιΐίοπι ΕΐιοΙΟΓβηι 
80 1 υ πα ββςυ&ΙϋΓ, ββά ηοίςυβ ίΐΐυπα ρηηηο Ιοοο οοΐ- 
ΙοοβΙ, ςυί βί ΕΓ^υηιβηίυηι ςυοάοηηςυβ ορϋηΐθ 
ρΙβηίβΒίηιβςυβ ΐΓΕβίΕίδβ νίάβΓβΙυΓ : ηυίο άβίηάβ 
βυ^υη^αΐ, ςυ« Ερυά εΙιοβ ίηνεηίδδβΐ ρβουΐίβπδ. 
Ηοο παοάο βχ πιυΐϋδ οοπιρίϋπυηι παοΙΟΓυπι νοίϋ- 
ηοίηίϋυβ ΟΓβνβ νβΐυϋ ίΙοΓυπι ουΓρυθουΙυηι ίεοϋ, ιιΐ 
^υ8^ίηυ8 ίη ρΓδΒΓβΙΐοηβ άβ βίηιίΐί ΐηδίίΐυΐο ΙοςυίΙυΓ. 
Ι^ίΙυΓ ΟΕΒΒΪΕηυβ βχοίΐΕΐ Γβΐίςυοδ ΕυοΙοΓβδ, ηοη 19 
ςιιί 0Γ8ϋ8 βΒΐ. ΕΙ δΕηβ ροΙβΓΕί ηοο .]αηα βχ ιν, 8, 9, 
ρβΓβρίοί, υ5ί ΡΙοΓβηΙίηυδ ε!> ΐηΐιίο βΐ ίη Γιαβ οοπα- 
πιβπιΟΓΕίυΓ.... Ρογγο, ο! ηοβίπ ηοάίβ αΙϊοΓυπα ΜΒγοβ 27 ΜΑΝ. ΑΙ,Β. ΡΑΒΗΙΟΗ 28 

13. ΟοηβΙαηϋηί ΡοΓρΙιγΓΟβοηηβΙι ίυββα βΐίβπι Αίςαβ βυβρίοϋβ αιαΓίγΗ* βΐ Ψϋαι εαηάοηιτη (/), ηοη 
ΟΜβηΙαΙίαιη Ιβηΐηιη, υΐ νίβαπι ίοβηηί Μοίβηο, ββά ςαοηιιηνΐ•, ςαββ ηβηοίβοί ροΐαίΐ, οοηβοπρβίΐ 
δίπιβοη, ΜββίβίβΓ βΐ ΙοίτοΙηβΙβ, οο^ηοπιβηΐο ΜβΙαρΗηι$ΐ6$ (ρ) ; ϋ* βηίπι Αρρβίΐβίαβ ββΐ ςηοά ρΙβΓΑβςηβ 
νίΐΑβ ηοηβηορίβ ίρββ ίηββηίο οοπιροβυϋ οοηάίάίΐςαβ, ββά αο βηϋςαΙοΓί^αβ βοΗρίΑβ μετέφρασε βί ρβαίο 
βΐίο ηβΜΐυ ίηάαίΐ (Λ), οππΙΙβηάο βϋβ ίη ιΊΗβ, &Ηα βάάβηάο νβΐ ηιπίαηάο βίςυβ ίηΙβΓροΙβηάο. νϋ&Β 
ρΙβΓββςυβ ΓβοβηββηΙ ΑΙΙαϋϋθ ΗΙ>γο άβ 8ί/τη6οηχιηι *η>ί&, ρβ^. 124 ββ<ί.; Ηβηοΐήϋβ ραΚβ ι Οβ $οΗρΙοηΙ>ν$ 
Βχζ., ο&ρ. 24. ρ. 436 ββς., βΐ Οανβαβ βά β. 0. 901, ββά Η* υί άίΓΠοίΙΙίπιβ ροββίηΐ βνοΐνί. Ν απ» 
ΑΙΙαϋϋβ ίηίΐία νίΐβπιπι οΓάίηβ βίρηβοβίίοο άίββββίΐ; ΗιιηοΙίΙϋβ νίΐββ Γβοβηβηίί βαο Ιίΐυΐίβ ρορυΙοΓυπι, 
ςυί ββηοΐοβ ςαοβςαβ, φίοπιπι βαηΐ νίΐ©, βίοι νίηάίοβηΐ: Οβνβαβ ΟΓάίηβπι ββουΐυβ θβΐ ΑΙΙβΙϋ, ςυβηςαβπι 
ίηϋίβ ίρβα νίΙαΓϋπι ββΟΓίοβΓβ βαρβΓββάΙΙ. Οί^βββί Ι^ίΙϋΓ νΐΐββ ςααβ δίπιβοηίβ βχ βίγΐί Γβΐίοηβ νβΐ βΐίίβ 
ΑΓβηπιβηίίβ £βηιπηββ Αΐΐβΐΐυβ οβηββΐ, άββοΗρίββ ββοαηάαπι ηοηιίηΑ ββηοΐοηιπι, ΟΓάίηβ ΓβοβηβΗβ βίρηα- 
ΒβΙίοο. Αάάίάί βΐίβπι αΐίββ, ςαββ οθγΙΙβ βαοΙοΓίΙ>αβ ΑΙΙβΙίαβ ΐΗΚ>α!1, ΙΙβπκιαβ ίΐΐββ ςηββ ουηι οβΓίο βυοίοπ 
ηοη αΰάββΐ ειββΙ^ηαΓθ, δίπιβοηίβ ΜβΙ&ρηΓ&βΙ» ί&παβα ηοη ββββ, ρυΐβί, βββθ βχρΙοΓβΙηπι, άβηίςυβ Ιοη^β 
ρΙϋΓββ, ςυαβ ίρββ ίη ΑοΙίβ ΒΑηοΙοΓαηι νβΐ αΗΙ)1. ΑΙΙβΙίο ρΓβΙβπίββ οοββΓνβνί. ΙΙΙαιη ο&ΐΑΐο^υαι 1ιαοι«β 
νοίυπιΐηβ IX ηυ]αβ Βίϋΐΐοίηβοβ ρ. 48 αβςιιβ βά 152, βί ηααΐΐο ρΙβηίοΓβηι ςαίάβπι ς υ ε πα ρππιυπι βάίΐίο 
νοίυωΐηίβ ρΓβββηΙίβ Ιιοο βυαιάβπι Ιοοο βχηίοβϋβΐ (1). Ε.) υ β ΙΙαςυβ ίη νίοβπι βοοβ ίβπι Ιίοί Μίοηαβίίβ 
ΡββΙΗ 1η δγπιβοηβιη ΜβΙβρηΓββΙβπι. Εηοοπαίηπι οαπι νβΓβίοηβ 1.βοηίβ ΑΙΙβΙίί, ίη οσ|υ8 οβρίΐβ 13 Ορβπβ, 
άβ νίΐίβ ΒβηοΙοπιιη &1> βο οοπιροβΗί, οηοι 1&α^ο πιβιηίηϋ, ηΐ ΓαοίΙ βϋ&αι Τ&βοάοΓϋβ βλίβ&πιο, αά οαη. 63 
ΤΓαϋβη.: Χάρις τώ μακαρίτη Μεταφραστή τψ τα μαρτυρικά όπερ τής αληθείας σκάμματα πολλοίς 
ιτόνοις και !δρώσι κατακαλλύναντι ες Ο'μνον θεού χαΐ ίόξαν αιωνίζουσαν των άγιων μαρτύρων. δίΓΓΠΐία 

ΜλΙΙΙιβΒυβ ΒΙαβίΑΓββ, ίη Β^ηορδί οαηοηαιη ρ. 57 ββς. Ράβε. — Ηίο ςυοςοβ &(Ι]θο6γαΙ ΡββΠΐ, ΜβΐβρΙΐΓΑ•1βΒ 

οΓΠοίιιιη, Ογ. θΙ 1*1. ΜηνΊ Νοεμβρίψ κη'. Μβη$ίι Νου€τηΙ>τί$ ϋ$ 28, οοτητηέτηοΓαΙϊο 5. Ραΐή$ ηο$ίη 

5ι/η%6οηί$ ΙοςοίΚβΙω ΜβΙαρΗταζΙκ : 0[(%€\Ηΐη α ΡιβΙΙο ΰθϋΐρο$ίΙητη. ΙηΙ&ρτβΙ* ΙΛοηε ΑΗαϋο. Ίτορατία (ι. β. 
&<1 ?θ8ρβΓ&8)ιη ριαίτηητη. η ϋοτηίηβ, οίατηανι. » ΕοΗ\ι$ οΙΗςαπ* $βαιηάη$. ΜιΙιί νβΓΟ πβο οοπιιποάυιη ηβο 
ηβοθβββηαιη ββ•θ νίάβΙιΐΓ, υί ίΙΙα ορυβουΐα 1γρΐ8 ΓβρβΙ*η1αΓ ίη ίιαο Β. Ογ. οάίΐίοηθ. ΟοπΙγει ςυοηίαιη 
ϋυοιΐ5(|υθ άβ ΟοηβΙαηϋηο ΡοΓρΙιγΓθ^βηηο1ο δοηρίίβςυβ, β]υβ ίυ$βα ααβρίοϋβςυβ οοηΓβοϋ3, βοίηπι ββΐ, 
β^ίοβΓβ ρ1»οθΙ ηοϋΐί&ιη ΟαετβηχοηίαΙίί βοηβΐ&ηΐ. ΡθΓρ1ιγΓ., ΡαΙ>ηοϋ ©ΐΕίβ ηοηάαπι βάίΐί, Ι^Γβνθίη. 8β(! 
ςυοηί&πι ορυβ ροβίβει Ιυοβιη νίάϋ θΙ β&Ιίβ ηοΐααι ββΐ, πι&χίαι&αι § XIV ρ&Γίβπι άθΐβνί. Ηακε.. 

Ζ&ο&ΕΠ&β Οοογ&(1 &ϋ ϋίΓθηΙ)βοΐ3 ροββθάβΓ&ί οοά. ίη ογ5θ ΓοΓ8&η αηίουπι, ρ&υοί» &η!β& νβΐ οο^ηϋυηα 
νβΐ πιβπιοΓβΙϋΐη, ςαί ε. 1732ρβΓνβη11 Ιη Μ&ΗοΙΙιβοαπι ββη&Ιϋβ Ι,ίρβίβηβίβ. Ιβ νβΓΟ οοηϋηβΐ Οαηϋαηΐίηι 
ΡοτρΚψτοο$ηη$Η 01>γο$ άαο άέ Μητηοηϋί ανία Βι/ιαηΐίηε ; ηβο υθγο ηηαβ Οοη&Ιαηϋη. ΡοΓρΗγΓθ^. ααοΙοΓ 
ορβπβ, ςοοά ς ιι ίό βω αά ηοβίΓ&ηα ρβΓνβηίΙ βίΑΐβπι, ίυίΐ, ββά, ςυοά ςηίάθηι ρΓ00Εΐ)ίΙβ νίάβ^&ΙαΓ Εβίβΐίίο 
ίη ρΓβΓ. &ά νοί. Ι, ρα$. 7 βςς., βίςυβ ίη ρ γ® Γ. Ωηβ &ά νοί. Η, βί Ι. Μ. ϋβδπθΓΟ ίη 1\β1αϋοηίΙ)αβ, βίο., 
ροβίθα Ιβηά&ηάίβ, νοί. Ι, ρ. 392, δά^οΐα βηηΐ ςηβίά&χη βί) ίΐΐΐυβ ϋβροΐο οο^ηοηαίηβ &1ίί&ςαθ. 8ίβΐΗ ααΐβπι 
ο ρ ιι 8 οβππΊοηίαβ ίη &α1& βί Εοοίββία ΟοηθΙ&ηΙίηοροΗίαηΕ ο&ββητ&ηά&δ, ηβοηοη Ιη οχρβάίϋοηίοαβ 
1)β11ίοίδ οΐ Ιυάίθ ρυϋΐίοίίί βο βο1βιηηίΙ)αβ. ΙΙΙυπι οοάίοβπι η^βήυβ άβδοηρβίυ. Η. Μ&ίηβ ίηοβίβΐ. γω33. 
οοάίοαηι ίη ηίοΐ. ΙΚΓβηο&οη. ρβΓί. π, η. 17,ρβ#. 537-567, βχ οοςυο βχοβΓρβίΙ ρΗηιηηι. 'Γπ<$8ε»ιν,©<ο.,^ι- 
ζ/ηαϋοηβηι ίχρβάίΐίοηατη χγηρεηώοτί* ΜΙίΰαηιηι βί ηι&ηοήαΐβ ρτο εα*1η$, Ιαηι ίηάίεβτη ΰαρϋατη ΙιΙ). ι βί \\, 
ΟΓβθΟβ οαηι βυβ νβΓβίοηβ Ι^βΙίηα. £( άβθί^ηβϋοηοηι βί ίηάίοβηι βχ 111ο ο&ΐβίοςο, Ρβΐϊνβπι, ΟΓβάο, υί ιηο- 
νβΓβΙ νίηβ άοοϋβ, Ιγρίβ Γβρβϋ ΓβοβΓβΙ ΡβοΓίοίιιβ ίη βάίΐ. 2 Β. Ογ. ΑΙ, ορβΓβ ηηηο βάίΐο, θα οηιηί& βχ 
ηβο ηονβ βάίϋοηβ βχβυΙβΓβ ^αββίαιηβ. Νβςαβ Ιβαιβη ίηοοηαηιοάυηι, ηβςαβ βΐϋβ ίη^Γ&Ιαηα νίβααι ββί, 
βρίβίοΐβοα υ<ΓβηΙ)Αοη. &ά Ρ&οηοίαπι ηιίββ&πι, ββη &οοοΓβΐαηι οοάίοίβ ορβηβςαβ άββοηρϋοηβαι, βί & 
ΡΑΐ)Γίοίο (ρ. 621, νοί. VI νβΐ. βάϋ.) ρυοΠοβίβαι, βίςυβ & Ηδίβίπο νοί. Ι ορβπβ ρβ^. χχιπ ίΙβΓβίΑΐη, ηοο 
Ιοοο ΓβΐίηβΓβ. Εη ί£ίΐιΐΓ ηοΐϋίβπι ϋίΓβηο&οηίί οηηι Ρ&οήοίί ηοϋβ. 

ΝΟΤ^Ε 

Οαββίβηυβηοη πιαίαπι ρβουβ ββΐ,ςηοά βϋβηοβ 8βο- ΜβΙ&ρηΓΑβΙ», ρ&£. 233 ; Ο^νουβ &(1 α. 0. 001; 

008 ίη υηυιτιΐοοϋΐη ΙβοιΙβ οοη^θΓβΙ ; ββά νίΓ ίη^β- ΑηΙοηίυβ Ρϋ^ί Ιουι. III ΟήΙίο® ΒαΓοαιαιια αα β. 

ηυυβ, ίη&ΙίΙυΙυβΙίΙΐθΓ&ΗΐβΓ, ρΓβάίοΓυηα νίΙΙβΓυηιςαβ 902, βί ρπΒβίρυβ 913. 

ρΐυπυπι άοηιίηυβ βί ίρββ βχρβΓίβηΙίθβίηιυβ αγαΙογ, (ρ) Αάί βίβ ς α» Ρββίΐυδ ρ&^. 227 8βη., ΑΙΙϋΙίαβ 

^ϋίβυαιίΐΕϋάβοίΕηκιυωβϋβπιπιβπΙίβ,βΙδβηΙβηΙίβαι \\1>. Οε 8ί*η6οηηιη $οΗρΙύ, ρβρ. 73 ββς., ηοο ηοη 

βϋΑίη ίρββ ροδί &1ίθ8 άίοίΐ, ηοοββΐ, ορροΓίυηβ ηοία* Ηογο Οβ Νίϋ$, ρΑ£. 29 ββς. βαιί. & πιο οϋταΐ®, 61 

βϋβδ ηοη αίρετρϋ &ά ηΐΑΓκίηβηι, ςαοά ηηηο Γιί, ββά ϋ€ ΡιβΙϋ$% 16 ββς.; ΜΑΓίίηαβ Ηβηοΐίίυβ ρβΓίο ι ϋό 

χηίβηρβτςϋ, αί ββ πιίβοβΐ Γβϋςυο ΓϋβΙίοοΓυπι οπογο. $οΗρίοτ\1>υΛ Η%$1. Βχζ., οβρ. 24; ^ο. Βοΐίαπάυ* 

Ηοο ϋβςαβ Ιβηβοΐϋβ : 8αηΙ Οβοροηίοα. ΟΚτβϊΙοτηα- ρΓ^Γ. αά ΑοΙβ ββηοΙΟΓ. Ιοαι. Ι ^βηυ&Γ., ρ. 10 βος. 

ΙΜα νιιείκα εατη ηοίίε Οααίαηί Βαιή, κΚοΙαζΙκί, Ραββ. — ϋβ ηοο δίπιβοηβ βί νίΐΐβ βαηοΙοΓυπι ίΐΐΐο 

βάίΐΑ Οοηβίβηΐίηοροΐί, ίτηρεηή βί αηζρίού* €οη- ίβπιροΓβ ίη η»ο Β. Ο. οορίοβίυβ βββηι. Οολγο, ςυ® 

ΟαηΗηχ ΡοΓρ^οςβηηβΐχ. Ηοο ο&ββΓΤΑίο, ΓβΙίςαΑ Ραογ. ίη νβΐ. βάίΐ. ηίο άβ δίοιβοηβ, βίυεςυβ ροπ- 

οηαηίβ βυηΐ βχρβάίΐβ βί βχρϋοίΐβ. » ΗαοΙβηυβ Νί- ρΐίβ, ϋβω άβ Ρΐορίτα βηηβΧϋβΓαί, ιη ρΓίκβοηΙΐ 

ο1α8, ςυί βΑ ςα© ϋβηβ βί γοοΙθ, ορίηοΓ, οχρϋουίΐ, οπιίβί. Ηαβι.. 

Αάηαο βΐίίΐυοΐ βχβηαρίίβ ρΓΟϋβνίΙ ίΙΙϋδίΓβνίΙίΐυβ. (Λ) νϊάβ Οοΐβίοπί ΜοηητηεηΙα ΕκΙεύν ϋταΰχ, 

^ ΑΚ }"η , 1οιη ' ΙΙ! » Ρ α β• 5 **> θ * ΒβΓηαΓάίηί (3β ΜοηΙΓαυοοη 

Ι/) ΟοΏϊβΓΒίΏΓ ΜβίαρΥϊΤΒΒΪβΒ ιη ΥΗιι ΤηβοοΙί^Ιβϊ ΡβΙβΒΟ^βιρηίβηι Ογλοεοί, ο. 260, 273 % 27-ί. 
Λ Ρ αά δαηαιη αά 10 Νυν.; ΑΙ ιού. Ρββϋυβ, Εηοοηαίο 

Ο) ν/αβ ίη δγωβοπβ ΜβΙαρ^οΒίβ, ίηίΓβ, &ά βη. 965. Εοιτ. Ρατκ. 29 ΝΟΤΙΤΙΑ 80ΚΙΡΤΟΗϋΜ ΟΟΝ8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΚΟΡΗΥΚΟβ. 30 

€οάεχ (οττηα β*1 τηαρή % ^ηατη ίη /οΐίο νοβατβ $οΙβηΙ, ίη τηβτηδΓαηα& ρβνρατηβηα*, βα*ρχιβ βηηίοΓβ*, Ιχυίοτβ* 

α/φ»* ηίΐίάίοτβε, ςχιαηχ αηίΰχχΒ ρο$Ιτβηιϊ$ } αηΐβ ΙρρορηρΗίχ ίηνβηίίοηβηι, ίβτηροηΰχι* χιΙβΙαηί\ιτ % βχαταίχι*. 

Οααηςιΐιαηι άβ β]Η* χίαΐβ ββτίο άββηίτβ ηοη αα*2>η, 'άίηηχ ίαηχβη Ιοηρβ αηΐβ ιιγοϊ* βχρχιρηαΐίοηβτη ίη ίρ*α 

ΟΓχσία ιβτίρίχιτη β**β, βχί&Ιχτηο. 8ηηιτηα βηίηι οχχτα αίςχιβ άβχίβηίαΐβ εοηβεΐη*, η( ^ρηαΐτηαΐα, ςιιίΐχι* τβ- 

ββηίίοτβιβχ *βτίδατκιη ίρηοταηΐία αίςχιβ ο$αΙαηϋα εβαίβηί, νβΐ ηαΙΙα νβΐ βχίρχια ταη*ήτηβ οεεητταηΐ. ΕΙ ΙΐεβΙ 

βίβραηίχα *ετϊρΙ\ιτχ ΙαηΙα αρρατβαί % αε αχ ίηίβρηιιη νοίχιτηβη ηοη χοίητη βαάβτη τηαιιιι, $εά βοάβχη εαΐατηυ βαάεηχ- 

ςηβ άΐβ άβ*οήρΙ\ιιη νιάβαίχιτ, ΙχίΙβΓαηιτη ίαηιβη βηαταβίβτ αηΙΐςηΐοΓ βζί βί α ηο&Ιη) τηιιΐίηιη άχ(]βίί 9 αίραβ χάβο 

Ιββίίοηβηχ ίηιίίο άί{βήΙίοτβτη νβάάίΐ, αακ άίίβεηΐΐαί αχχρβίχιτ ρβτ ιίρίαενβί ΙίίΙβταηιτη εοηιρβηάχα, βίςχιοά νοββ& 

τηίηχι* άιΊίίηβίχ ηιιΙΙο ρΐβτητηααβ ίηίβηίϋΐο $χδί βοΚχτβαηί. (}ιιοά βαχιίάβηι ηοΐατη ηοη βοηΐβτηηβηάατη αηίχο,ιιί' 

ΙαΙί* βί. 8αΙτηα$ΐΗ3 (ι) ααεήΐ. ΑεεβηΙχι* αα^εείί ΐΙΙατη ηβο ΙοΙΙχιηΐ ηβε τηίηχιηηί, εχιτη αδ Ατχ$ίορΗαηε ίατηάχιτη 

ίηνβηΐί (;) βί ίη υβίιαίί$*ίτηί* αίοχιβ ρτχ$ίαηίί**ίη\ί$ βοάίοχδχι* *χρβ ΓβρβΗαηίατ. Εχίβτηα ΙχδΗ \αεχβ*^ ίηυο- 

Ιιιβηιηι ηχτηχηχτη βχ εοτχο δχιδχιΐο Τχιτβίεο εοη*Ιαη$ αχίΓοαχιβ οδάχχοίχ\τη % αίςχιβ τβρχιιη Ηιιηραηχ ίη$ίρηία, ψιχ 

%η χύταφιβ ραήβ αρρατβηί, *αίΐ* άβτηοη*Ιταηί, ηοη ιιΐίχτηηηχ ίηΐβτ ββΙβδβτΗτηχ αίαχιβ ίηϊίηιβίΐηίηχχ Βχιάβη- 

*£*, Ηβη ςηοηάατη ! δίδΐίοίηββ* κειμήλια Ιοαίϊη οδιίηιιίαβ, Όβ ςχχο ίη[τα ρΐηηδχα. 5βά χιί αά ίηίβΗοτα αοββ- 

άαηχ, ρΗτηχι* ΙταεΙαίια οτηηβιη αρραταίχιτη δβίΐχβητη οηχηχαςχιβ αά χΙΙ*γη ηβεβίΒατχα βχααΐίίόίτηβ άβ$εηδϋ; 

ηΐχςιιΐ, ήΐχίί €<χΙεήα$ίί€θ&, οίηηιοηχαΒ, ίη ιιηοηηοςν* (ε$ίο άίβ οΙ>**τναή $οΙϋα$, ρτοίχχίχι$ βηηιηπαηί. Ηίηο 

ηοη ίοΐιχηχ ςνα* αά ιΐαΐηιη αηΐίεχιτη Η €εΰΐ6$ΐα$ίχεηηι ρεΗίηβηΙ, $βά τηηΐία βϋατη ςιιχ αά ίορορταρΗίχνη 

*νοΙ* 9 ο/βάοτητη αίοχιβ άίρηϋαίιιηχ ηοΐίΐίαηχ χιίΓατηςαβ, βΰοΙβιίΜΐίοατη ίηχρΗηχύ Ηοηιιη Ιβηιροηιηχ Μ$Ιοήατη 9 

(αείχιηΐ, τ$ρβηχιηΙχχΓ ί ςιιχ αΐίοί (ηι$1τα ςχιωιίνβήδ. (}αοά ΙναχΙβηΙο 6*1 ίηάχοίο, Ηοε ορη$ ηχιηςιιαηι ρκοάϋ$$β. 

ΜχιΙία βηίτη Ιαηι ραΐαΐϋ ςχιατη Ε<%1**ία ο/^ια, α Οοάχηο αίαχιβ Μαχηχο οτηύ*α, €χ ίΙΙο ρτοάχιοί, ηχχιΐΐα είχαηχ 

χΙΙηϋΓαή ροαχιηΐ. Ιηηπηίβτα ςχιοοαβ νοοα 0<ΧΗΐΎ\ιηΙ ςιχα$ ηβςχιβ βΙοΜαήα, α Ιαοοχο, Μβιιηίο, Όχι Οαηςίο 

&>ηχρο*%Ια 9 ηβρχιβ ΠβιρϋΜχι*, η$ςν4 8Η%άα$ ΚαοβηΙ (λ). Οματ€ αά Ιίηρακ βϋαηχ ρβήίίαηχ Ηαηά ρατηηχ εοηάικϋ. 

81χ/1η$ οαείεηιτη $αΙχ& οοηχρίια αίςχιε ρτο ηΐχχα ΚΒΰχχΙί οατϊαήβ εαΐ ύίβραη*. Νϋηηηατη νετο εάϋητη, χτηο νχχ 

εορηχίητη ΗαάβηιΐΒ ορίχτηχιτη (ηη$6 αοάίαγη, ρτοηχα ηχίτοτ. Νβςν* *η(ιη ΙηϋΓ ορ&τα ΟοηβΙαηΙχηί α νηΐεαηίο, νβΐ 

αο αΐϋ* ρΜ\ϋ\ ίχιΗ* [αεία, αρραηΐ, ηεηχΐϋ αδ ΗαηεΚχο, ηκ αϋο 9 ς[ποά $οίατη, ιιίΐα ην* βΐ ηχβπίχο (Ι). Υβηχτη 

Ομ Ρταηεί άοτηχηχ ϋη Οαηρβ χηάη$1ηαη% εβηρί***, ρΐαηβ ά^ηχτοτ, αχιχρρβ ςχιί αά ίΙΙχαίταηάαϊη ΟΗβηίαΙίί 

ΙηιρβΗχ Κύίοήαιη, βΐ 01ο**αηχιτη ιηηιη αάοηιαηάητη χηοοτηραταοϋί ρνοηχι* εΐηάίο οτηηία ηιηαίιι» αϊ 

3οΙν5 θ€$ηβηι$ (τη), ίη ηήΐοήα ΙίΙίβτατια υετ$αϋ$*ίτηχι$, ηη* Μ*εβ τηίηχίηίΐ, άητη ίηΙ$τ αΐία Οοη$ίαηΙίηί ορ$τα 

τ&οιμΙ : νοίαπίθη Ογκοόπι ιη&^ηυαι βχ 1>ίΙ>1ίοϋ)60ΐι Ηυηβ&ποα άβ οθππαοηϋβ Αυϋοί» β&οήβ βΐ ρροί&ηίβ. 

Υίάβηάαιη, ρβτρϋ Οβιηβηα, &η1β ίοΓίβ βΐΐ ίάβαι ΠΙ)βΓ ςαί Η&ΓΐηβηορυΙο Ιη^αϋϋΓ ίη οαΙ&1θ£θ 1)11)ΗοΙη6θ» Γβ^ΐβ 

ΟβΠοΓααι. « ΟγΑο γθ^ϊΊ ραΐ&ΐϋ. ι ΝηΙΙατη ν$το ιηίΛί άπαικτη $*1, αιιί (αΙ*ο Όοηζίαηίίηο ΗαπηβηορϋΙο 

%η$οηΗ αχά ρίαηβ άχνεηχιιη β*$β άεοβη. Οχνηκ 4ζρΓβ$ίί**χτηχ* νβτού ίτηρβταΐοτ ίη οτηηίητη ΙταεΙαίαπηι Ιίίηΐί* 6ΐ 

ρΓαΙοηιιϋΜ ϊΙΙο* $ίόχ ίρ*ί ψίηάίαΐ, βί αχι^ηι Οοη*ΙαηΙχηο Ηαππεηορηίο (ήοιιχΐ εοάεχ, άβ ααΗεί*, τηβη$ νβνο 

άβ βΰϋΐόίϊαίΐΐείί ροΐΛ$$νΛ*η* αραΐ. Ο* Οαηρχχιε, ηιιί οτηηία τβρχχ 6ί6/. τη*. $$άχιΙο βχοχαήΐ, ΗαηηβηορηΙχιτη 

ηοη νίάιΐ, αΐίαε η€ρΐ€χί$ηί τηίηίτηβ ; ρχιατθ χϋχιτη αάβκβ νχχ ετίάο (η). 8χ ΐΑΟΌβί ΒίΜϊοΙΗεεα *η$*. (ο) αά 

$ηαηιΐ6 α&Ι, Ιιιδβη» αηααΙχιί$8€τη ; ί$ βηχτη νβρίχ δίδΙίοΙΚβοχ τη$*. χηΙβΓ αζίβτα δηιιτηβταΐ, ςηαΐίε αχιΐβτη $ίί 

οαΐαίορχι*, άβ $αο Οβ$η€ηα 9 ίρηοτο. Μ$. (μϊμ€ ορΰΗεΙ. 8ίηαηΙαΓ6ΐη εηχτη ηρίοηιτη τη**, χηάίεβτη νηςιιατη 

ΝΟΤΛ. 

(ι)ΒρίβΙοΙ. &ά οΐ. βϋΓΓ&νιηπι ςαββ 183 βδΐ ίη β(1ϋ. (η) δβοιίηάϋπι ο&ί&ΐοκ. οοάά. \)'ώ\. Ραηβ. Ηθ^ιθθ 

Βαηηβηηί, ρ. 486 ββς. ββΐ ίηΙθΓ &Η& ΟοηβΙ&ηίΓηϊ Π&ΓΠίβηορϋΗ ορβΓ&, ίη 

0) Ιάβηι δβΐπΐίέβΐϋβ 1. ο. οοά. 1360, η. 5, ίΐϋαβ ολΙλΙο^ι βυΐββ ίαψΘΓ&Ιοή» 

(/ς) ΟββηβΓαβ ςαοςαβ ίη εβηβυΓα 1. ο., ρ. 392. βΐ Μ&$η« οοοίββί» ΟοηβΙαηϋοοροΙΐίβηδΒ, ίηβάϋαβ 

« Ρ&ΙΗΐυΓ, &ίΙ, 81 ςαίβ ρυΐβΐ ηοβ ίη ΟοαΊηο η&- άίοίΙυΓ : ίη οοά. 1361 η. 7, Οίβοχα αχιΐχ €οη*Ιαηΐχηο- 

ϋθΓβ οιηηβαι &υ1® ΟοαβΙαηΙίηοροΙΗ&η» Γ&ϋοηβηι ροϋίαιικ, ίη οοά. 1362, η. 4-8. ΟΓΓιοίΛβίαδάθΓηΛϋΙδβ; 

ϋα βχρΙίΟΒίαπι, ηίηίΐ υΐ άββίάβΓατί ςαββΐ : οαηι ίβ οΓάο εβάίαπι ηαβίΓοροΙϋ&η&Γυηι, β 1.βοηθ δ&ρίθηΐβ, 

αΐίςιιοί ββουΐΐθ ηοβίΓΟ ^ϋη^ΟΓ, ίιηιηϋίειίίβ ναΐάβ Γβ• ίωρ. οοηβϋΐηΐυβ; οίΟοία Μ&^πφ αοοίεβί» Οοη- 

1)ΐΐ8 οιηηίΰϋΒ, ρΓοάίβΓίΙ : Οοπ8ΐ&ηΙίηί»ηαιη ααΐβπι βΐ&ηΐίηοροΐϋ&ηφ ; ογ(1ο ββάίαπι, ραΙπ&Γοηβ Οοη- 

ορυβ β&άοοβαΐ, ςο® ει)ίυη(1β ρβϋ αυΐ ίΠυβίΓ&Γΐ ηοη βί&ηΐίηο οοηοχί&ΓυΐΏ &1) ΑηάΐΌηίοο, ΪΓηρβΓ&ί. Ρα- 

ροβδοηΐ, αάβο ηΐ, βί ηοάίβ βΟΓίοβΓβΙ ΟοηβΙαπϋηο- 1»ο1θ£ο II οοπΒίϋυΙυβ ; εΐ 8 Τ ογ(1ο Πΐατςί© ρ&ΙπαΓ- 

ροίχηχ ΟΗΗίίίαηατη Ο&η^ίαβ, βί ηοάίβ ΟΙοββ&παιη οη&Ηβ, ςυο ρβοΐο ϋΐ» ρβΓ&ς&ηΙυΓ, αυοΙοΓβ Οοιηβ- 

ϋΐαά οοηάθΓβΙ; βί ΙοαρβΗϋαι ΟΓίβηΙβΙθ ίΙΙυβίΓΑΓβΙ Ιγιο ΟθαιίβΙο. (Ιίο ςυοά θββθ νίάβΙαΓ ςαβαι Γαοιΐο. 

Β&ηάυπϋθ, ιηυΙΙβ. &1ϋβΓ ΐΓ&άβΓβηΙ, πιυΐΐα οβΓίβ Ι Γα- ίη 8βς. ηοΐα βχ 1•&ο5βο οϊΐανίΐ. Επάοπι ορυβα 3αηΙ 

<ϋ!Ϊ8 αάίίοβΓβηΙ. » Ηαει.. ίη οοά. 1363. Αάά. οοάά. 1386 βί ίηίΓβ. νοί. Χ, ρα£. 

(0 Ιπαο ιηβηΐίοηοιη ηυ]ιΐ8 ορβηβ ίβοϋ Ρ&ηοίΓοΙ- 278. Ηλκι. 
Ιυβ, ίη ρρ«ί. αά ΝοΙϊίίαιη ίτηρβηί Γοΐ. 2, ηίβ νβΓ- (ο) Ιη ηαο ρα^• 2™ πιβαιΟΓαΙϋΓ βχ ιηββ. Ι)ίο1. 

1>Ϊ3 : « δίπιίΐβ ορυβ Οοηβΐ&ηϋηαβ ίαιρβΓαΙΟΓ, βχ Εβ^ΐαϊ, ροβΐ ΙΙαπηθηοραΙί ΡΓοωρΙϋαπυηι, Ηϋηβνηι 

Ιιβοηβ Ρηίίοδορηο £βηίΙιΐΒ, Εοπα&ηο Γιΐϊο, βαοοββ- άίβϋηοΙυίη, βί ρΙβΓ&ςυβ αΐία, αά υίΓυηιςυβ ^υβ 

80Ρί Γβΐίςυϋ, ίη ςηο βϋΓηηιααι ΙοΙίηβ ίσιρβπί, βο• θΓ«οοΓϋπι βρβοΐαηΐία οραβουΐβ, Ο/βεία ραΐαΐίι βί 

οίοΓϋπι οηιηίϋπι ίοΒάβΓ», ηοβίίαπι ?ΐΓβδ, ΓαΙίοηββ ββείβίίχ αο ββάβδ ραΙηαΓοηθΒ ΟοηβΙ&ηΙίηοροΙ. 8ϋΙ)- 

βί οοηδϋία βχρϋουϋ. Ιά αραά ββ ίη οίηΐίοίηβοα ]βοΙοζ 8αο Ιιβοηβ Ρηίΐοβορηο βί ΑηάΓοηίοο Ραΐΰο- 

Ιαηςυαπι ΙηβββϋΓϋΐη ββΓναΙαηι ίυίβββ Ε^ηαΙϊαδ βοή- Ιοβο, βί τάξις των χειροτονιών ρθΓ ΌβηιβίΓίϋπι Οβ- 

ϋίΐ, ςυοά βίβί άϋί^βηΙβΓ ρβΓςαίβίΙαπ), ηαηςα&πι παί^Ιαπα, ρΓΟΙοηοίαπαπι, Μα^ηβΒ βοοίοϋίιο άίαοο- 

ροίηϋ ίηνβηίπ. » ΗΕϋΜ. ηιιηι, ίηβοπρίίοηοβ ρ-άΙήβ,ΓΰΙν» Οο^Ι^ννι^^ν. ^Α 

(?η) 8ίνβ 3&οοΙϋ8 ΡγΊβιοβ ροίίυβ ίη ΕρΐΙοπιβ οί1)1. ρ&ραηι βί ο«ΙβΓθ* ρ^νή^το^ν^, ^λ:Οολ^\^^^^^^^ 

Οββηβη&αω βί οοαίίαιι&ύοηβ αρ. ΡΓοβοαον. 1583, ηίοϋ Ιιβο &ά ρτδΒθ^ϋθ ορ\ι^. 
ιοί. ί73. 31 ΜΑΝ. ΑΙΛ. ΟΑΒΚΙΟΙΙ ΝΟΤΙΤΙΑ 80ΕΙΡΤ. 0ΟΝ8Τ. ΡΚΟΡΗΥΒΟΟ. 32 

ίνρΐ$ ν\ιΙραΐΗ)ηβ$$6, ιηείαΐεΐ. ΙΙΙχιπχ υβτο χρ$χιηχ β$$β οοάχοβτη, ςχιί Βχιάβτχ$χ$ Ιϋιηνίχ $χιρ€ΐΐ€ΠχΙι$ χιύΰτητηχ 
αίςχιβ ρτ»3ίαηϋ$$χηιχ ανοηάατη (α\1, ϋηραηζ τεςχιτη ατηχα, ιιΐ ίχιρτα άχχί, αβηΐχϋϋα, ηαχΰχα βχ ηΐτοςαο 
ΙαΙβΓβ $ρΙβηάβηΙ, οοπιρΓούαηΙ. Ιη χιΐίχτηα χιτίη Βιιάχ βχριιρηαίχοηβ αΐΐηχια δίΗχοίηββχ τχιάβΓα τββχιρβταία, 
ςιυ€ /α/ία* α ΡβχιρΚ (ρ) άβ*ΰΗρ$χΙ, »βά ηχβχΐδ εοάβχ ηοη ηχβηχοταίχιτ, ηχιατβ ίοηςβ αηΐβ βναίίί$β οροΗεί. 
αηίΙ)ΐι$ αηίβτη [αΙχ$ ίη ηχβαχ ίαηάβτη τηαηη$ άβνβηβτϋ, βο,ιιίάβτη χρηοτο. Εχχρχιο χτβ α τηβ ΓβάβτηρΙχι* (χι\ί 9 
χη τηαςηο αχϋβτη ρτβίχο τηχΜ ΗαΜιΐΓ, άχρηχι$ βΐίαπι ςχιί Ιχιοβηχ ρχιΗίοατη νχάβαΐ. ΟιιοιΙ αη ηιβα χιηηηαηι 
ορβΓα {ιβί, ηβ$άο, εχίςχιατη βηνη χη Οτχοχ$ ηοϋίχατη τηβατη χηςβηηβ αβηοκο, ηβηχιβ ηυχ ηοάχε ςτα$^α%ητ 
ζοτχοβηάί ρηιήΙη$ τηβ ΙβηβΙ, χιί $οηρΙοή$ νβΐ βάίίοη$ ηοηχβη τχχιΙΙο τβίρχιΜ. Ιχϋβταήχ βοιητηοάο ίβηχβτβ τηχηχ 
απορατε νβΐχηχ. ΙηίβΗτη ςταίχιζ ηχχΚί Ιαοον β$ί, φιβτη σχιτη Ώη. 8οΚηβιάετο ϋΧο 8εηηχχά( 9 υχτο βΓΧβατχιηι, χτηο 
οηχηχαηχ Μΐβταηιηχ ρβήΐχηχηχο, οοάχοχ χτηρβηάο. Ηη)\ι$ χηάχαΐΗα (ηατη ηχβα ςχ*αηχ βοη\βτο $ιιτηοοΙα βχψηα 
νβΐ ηχιΙΙα), ρήοη$ αίςιιβ άχτηχάχχ βΚατη ραΠχ$ $βοιιηάχ ίταείαίχα νβηχο ;αιη άβΐχηβαΐα. Βχιάχ$ βα ηχιχάβηχ, $€ά 
ίβοχιηάχ* αιη*, βί $χ ρίχιτα, ςχιαιη ιχιρνα α ηχ* ηοτηίηαΐα, ςίοηαηα ηαοίχ βτχηχχα βχροΐιβίχχτ. 

Ηβοίβηυβ ϋίΓβηο&οη. — ΙΗυά ορηβ ςαοηαβ βάϋηηιβ θγεΙ Μαίαβ ουπι νβΓβίοηβ βα& 1^&1ίη& δϋίβςυβ 
β,ηίιηβάνβΓδίοηίουβ. 8βά ηβο ίβ &ά βχίίαπι ρβΓάυχϋ 1&1>0Γβιη. ΑΙ, Μηβίβ Γ&νβηΙίϋαβ, οοάβχ ϋΐβ άβίαΐυ* 
ββΐ ία 1>ί1)1. ββηαΐαβ Ι^ίρβΐβηβίβ, ςυί βάβοάί ορβπβ ουΓ&πι Ιβιηάθΐη ρβΓ Μωοονίοπι άβΐΏ&ηά&νίΐ ^ο. Ηβη- 
Γίοηο Ιβίοηίο : ςαί ^απ1 1ίΙ>β11ο Ώβ άχρίγΜ$ νβΗ. Ι,ίρβ. 1743, ρ&^. 10 βςς., ρηπίΛπι βάίΐίοηίβ βρβπι 
ΓβοβΓΕί βΐ Ιοίααι ο&ραΐ ςαβ^Γβ^ββίπιυιη ββοαικϋ ΗΙ>Γί υίΓοςυβ ναΙ^ΓΕί ββηηοηβ; 1>ίβηηίο »ιιΙβιη ροβΐ 
ίρβ&ιη οπ!ίβΙ)&1ϋΓ 6(ϋΙίοηβιη. ΙΠβ νβΓΟ ο α πι, ηοηάααι αΙ)8θ1υΙα (ϋιηί(ϋ& ορβηβ ρβΓίβ, νΐνίβ θπρβΓβΙαΓ, 
Ββίβΐΐθ βυίίθοίϋβ, Γθϋςυα & ρ&^. 217 Ιοππ Ι Ι.Αΐίηβ οοηνβΓίϋ, βΐ οοαιιηβηΙ&Γίο» ηίβΙΟΓίεοβ &1ςυβ ΟΓίϋοοβ 
Ι&ιη άοοίοβ ςυ&αι οορίοβοβ ίοιηο II β^βοίΐ. Ν&πα 1•βίοαϋ 9 ου] υ β ορβΓΑ ροΐΐβιίπιυπι νβΓ8&1>αΙοΓ ίη οοη- 
βϋΐυβοάιι ΙβοΙίοηβ βΐ 1»εΙιιιε ίηΙθΓρΓθΙ&ϋοηβ, αηίιηβάνβΓβΐοηββ ίηΐβχΐφ βαηΐ &<1ηιο(1υηι ρ&υο». ΕάίΙίο 
λαΐβιη ιΙΙλ, θΐΐβπι ηυοηβςυβ υ η ίσα, ββΐ ίη&οΗρΙ& : €οη$ΙαηΐΜ ΡοτρΗχ/τοςίηηβΙΐ, ίηχρ. ΟοΗΐΐαηΙχηοροΙχΙαηί, 
Ηδη άχιο ά& €$ΗηχοηΟ$ αιιΐχ Βχ/ζαηΙίηχ. Ρτοάεν,ηί ηχιηο ρητηιιιη Οτχοβ αιχη ΙαΙίηα χηΐβτρηίαΐίοηί βΐ 
οοτητηβηίαηχί. βιιταηιηΐ /ο. Ββητ. ΙβχοΗίια α Ιο. Ια*. ΒβύΙίχχα. Τοτηχα ρτχτηχα οοηΐχηεη* Ιχύτχιηχ ρΗηχχιηχ. 
1•ίρ8ΐ8β βχ οΓίΙβ. Ιίο. ι Γγ. 01β(1ϋβοηϋ. ΡγοθΙ&Ι Ρεγιθ, «ρυά ΒΗ&8βοη, Ιβ ΒΓβΙοη, ϋαΓαηά βΐ Ο&νίά* Γ&ΐηέ. 
Α. 1754, πια,], ίοΐ. — Τοτηχα »βαιηάα$ ϋοηΐχηβη* Ηύτχιηχ αΰχιηάχιιη. 1\>\ά. 1754• Ιοη^απα Ιοηιί Ι οβηβαΓΕΠί, 
πιαίΐίβ βχ ορβΓβ Γβάβοϋβ βχββΓρϋβ θΐ ίηΙβΓβρβΓβίβ Μηο ίηάβ «ηίηΐλ<1νβΓ&ίοηίοα8 9 ίβοίΐ ^. Μ. ΟββηβΓαβ, 
ίη Εβ1αΙίοηί1)ΐΐ8 άβ Πβπβ ηονίβ, α. 1752, ΟοΙΙίη^. νοί. Ι, Ϊλβο. ιν, ρ. 390-416, βΐ Ιοιηί II εβηβοΓ&ηι ίη 
νοί. II, ίαβο. ιχ, α. 1754, ρ*£. 249, 288. 

Ββίβΐιβ ίη ρΓβίλΙ. &ά νοί. Ι βορίοββ (ϋβββηΐ, 1. άβ ί&ϋβ ηι^'υβ ορβΗβ ; 2. άβ αι^αιηβηΐβ Η5γι. ΙηΙβΓ &Ηα 
&$Η άθ ΡβίΓΟ αιβ^ίδίΓΟ, βχ Οΐ^αβ ορβΓβ, 4υάυπι ρΐΌ άβρβπΐϋο ηβοίΐο, Περί πολιτικής καταστάσεως, ϋ€ 
ΰοηίΙχΙχιΗοηΰ ΰίυίΗί ρχ*Ι)€Τηαϋοηί$. (Υ. βυρη ίη νοί. VII, ρ*£. 538 βς.) ΡυΙ&Ι Ηβίβίεβ β& οπιηίλ, ςυ» ίη 
ηοο Οοηδίαηϋηί Ο^Ηχηοηί&Η & ρβ£. 225, νοί. Ι, β&ρ. 84, «8^ υ β βά ρ•£. 251, β&ρ. 96 Ιθ^υηΙϋΓ, ίΐβπι οαρ. 
Ηοη υΐϋαΐϋη), β! ΓογΙθ ςιιοςαβ &1ί& ρΐηηι ββββ άβοβΓρΙ*. Ιάβαι ρΙϋΓΛ «II», ηοΙ»Ια άί^ηί^βίπ)», ςυα ίη 
ηοο ορβΓβ βη&ΓΓ&ηΙυΓ, βχροηίΐ. 3. Όβ ίοΒοηρϋοηο ηι^ϋβ Ηοη. 4. Ββ «οβΙοΓβ ΙίηΗ. ΟοηβΙ&ηΙ. ΡοΓρο^Γ. ηοη 
υηαπι β5ββ ηυ]η9, ςηο<1 ηαηβ Ιβηηαοθ αα&ηα, ορβηβ, β. συστήματος, ΑηοΙΟΓβπ), ΚβίβΙ^β, αϊ βυρη )απχ ίπάι- 
ΟΕνίιηυβ, οβηβ άοοίβςηβ άβαιοηβίΓ&νΚ. 5. Όβ βχηίοίϋβ ίη ηοο τοίαπηηβ βΐ ίη ββουΙϋΓΟ (II) βι1ιίΐΜ0(ίί«• 
ΡΓοηαίββΓ&Ι Ββίβΐίβ ρβ£. χ νοί. Ι, αηίηι&άνβΓβίοηββ ηίβΙΟΓίΟΛβ ίη ΙοΙαπα οραβ οηαι Ιιβίοηίβηίδ βΐ ίηά"\ο©τη 
ΟΓβΒΟΐΙβΙί»; 5β(1 ίη νοί. II *ά 6ηβπι ΙίϋΓί ρηαπ οοπιπιβηΙ&ποΓϋπι ((ΙοοΙίββίιηοΓυπι οπαοίηο βΐ εορίοδίββι- 
οαοΓηηι) Ιβΐ&αι βΙ>ΓυρίΙ. Ιη ρΓ&Γ&(ίοηβ ςαίάβιη &ά νοί. II βροπι ίβοβηιΐ νοίηηιίηίβ III, ςιιοά ίωρΙβΓβηΙ βλ 
ςαβΒ λά ββουηάυπι Η β πι η βί ρΗηι; αρρβηάίοβπι, 8. ρΓβθοβρίΕ ηαϋίΙ&Ηβ, ςαβ ίη βοά. βοάβηα ίηίΐίυηι Γ&οίιιοί, 
(ϋοβηάο βαρβΓβ&ββηΙ, εηαα ίη^ίεΐοηβ, ΓογΙο ςυοςηβ βχοβΓρΙίβ ΟηΓοηίοί Ογαοι ίηβάίΐί ΟβοΓ^ϋ ΗαποεγΙοΙι 
(ν. βυρΓ», νοί. VII, ρ•£. 463 βς.), ςαοά ίη οΙοΙ. ϋρ»ίο* 8βη«1ηβ ΙηΙβΓ βο<Ιά. Ογ. ηιββίοβ ΓβρβήΙηρ. 8βά 
οογ ΙβΓίίαπι ίΙΙιιΊ νοίυηα, (ςηβηίαηι βςιιίάβηι βοίο) Ιαοβιη ηοη λβρβχβηΐ, ηββοίο; βΐ Ιβπιβη ίηάβχ ίπορπ- 
πιίβ ηΐίΐίβ βΐ νβΓΟ ηβοβ88ΑΓία8 ΓοΓβΙ. Όβηίςαβ άβ 1&5υ1ίβ «ηβίβ, ρπηι« ρβΗί ηη]ηβ ορβηβ ίηββΠιβ, Α«1(ϋάϋ 
•άηιοηίΐίοηβπι. ΡΓδείβΙίοηί βυ^βείΐ βΐ Γβουάί Γβοϋ (ΙοεΙβπι ΐΛίοηϋ άΊβββιΊ.,^ηι λ. 1Τ46 βάΗβηΊ, /)<? ιηία 
$1 ηΙηι$ ςβ$ΐι$ 0οη$1αη1χηί ΡοτρΚνηςβηηΗχ, ιτηρίΓοίοτύ Βι/ζαηΐίηΐ. 8βά* ηαοίβηηβ άβ ίΐΐο ορβΓβ ΟοηβΙ. 
ΡοΓρηγίΌ^βηηβΙί. Ηαηι.. 

Ιη ΚηΜ. νβηβία Μλγο. οοά. 634, οολγΙ. β»ο. οιγο. χνι, οοηΐίηβΐ (ηββοίο οη]η§) οί/χ€χα αχιΐχ βΡοΙίΐαηχ 
βΐ Γωΐα αίςχι* $οΙ#ηηία ήχαοοη ακ/*, ΙββΙβ νίΐΐοίβοη. ίη Αηβοά. Ο., Ιοη. II, ρβ£. 248. Ηακι.. 

ΝΟΤΛ. 

(ρ) Ιη βρίβίοΐβ *ά δβοΙιβηάοΓΠϋηι, ςαβθ βχβΙ&Ι Ιοπι. II οοΐΐββίίοηίβ ΜβάβΓθ-8οηηιί(1ίΑη«Β Όβ ΙχΜχο- 
*Λ*£Κ, ρ. 310 ββς. 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗίΚΟβΕΝίΤΙ ΙΜΡΕΚΑΤΟΚΙ8 ϋΕ ΟΕΚΕΜΟΝΙΙδ ΑϋΙ^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ι.ΙΒΗΙ ΏϋΟ ΟΒ£ΟΕ ΕΤ ΙΑΤ1ΝΕ Ε ΚΕΠΕΝ8ΙΟΝΕ αΟΑΝ. σΑΟ. ΒΕΙ8ΚΙ1, ΟϋΜ Ε^ϋβΟΕΜ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΙ8 ΙΝΤΕΟΚΙβ. Β. Ο. ΝΙΕΒϋΗΚΙΙ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ 
(Ε<*. Βοηη. 1829.) 

Όβ ΟοηβΙ&ηΙίηο ΡοΓρηγΓΟΒβηηβΙο ίιηρβΓ&ΙοΓβ, άβ Η5γΪ8 ηαϋ>α8 ΟΓάο ααΐ® Βγβ&ηΙίη» άβοΙ&Γ&ΐαΓ, ςοί αά 
ίΐΐααι ΕϋοΐοΓβαι ΓβΓβπιηΙυΓ, βοηιαιςιιβ οοάίοβ Ιιίρβίβηβί, ρίβηβ ΙυουΙβηΙβΓςαβ α Ιιβίβηίο Β,βίδΐίίοςυβ βχρο- 
βΐΐυαι β&Ι: ηο8 ηΓβνϋβΓ βχρίίβ&οίηιαβ, Ιΐ3βο βάίΐίο ςυίουβη&αι άοΐίοαβ ίΙΗ ρΓ®3ΐβΙ ςα© βΐ ρηηοβρβ Γαί&, 
θΐ η&εΙβηιι& υηίοα. Ηααο & Ιθίοηΐο οοβρίααι, ίαιπι&ΙϋΓ&ςυθ β\\χβ οαοιΊβ &1)ΓϋρΙ&(η α Κβίβΐάο αά βηβαι Ιοιηί 
δβοαικϋ ρβπΐυοί&αι, Ιβιΐίηηι τοίαηί&ΐθ οίοϋοροΐββ ςαί Γβί Γ&αιίΗ&ηβ 3&οΙυπιιη αα§βπ ηοΐβϋ&ΐ οηιίιβαηι 
βββθ, ηοΙΪΒβίαι* Γβ8 ββΐ. Ιιβίοηίαβ, ρΓ&νο οοηβίΐίο α•αβ, ίΐα οοηϋδαβ θΐΐ «ρο^ΓαρΙιο ρβΓ ϋΓαϋάίαιη οοηΓβοΙο, 
αϊ νίχ ίηβρίοβΓβΙ οοάίοβηι ου]αβ ρΓβδβηϋβ οορί& βΓαΙ, βιϋΐίοηβω οβΓίβ αηίοβ αά ϋΐαά ίγρΐ3 βχθΟίΐοβΓβΙ. 
δβιΐ Ββίβΐάαβ, βα&οβρίβ. ορβήβ οιιγ&, ηίηϋ βαΐίςυίαβ ββββ άυχίΐ βοΐΐ&ΐίοηβ βοάίοίβ, υηάβ ςα&αι ρΐυηπιίβ 
Ιοοίβ ίωάίθδίαιοθ θγγογ63 οογγθχϊΙ ; ίηοίβα ίηΙβ£Γ&, ρΓορΙβΓ όμοιοτέλευτα ρΓΦβθΓΐίηι, οπήδβα, ΓβδΙίΙυίΙ ; ςα© 
οιηπίει ίη οοπαπίθηΐΕΓίο αοοιίΓ&Ιβ ίηάίο&νίΐ, ίη ρποΓβ ρ&Γΐβ ςα© ί&αιβ ρΓβΙο βχίβΓ&Ι βαΐ6ηά&Γβ ηοη 1ϊοοΪ>β.1. 
Ε&ο α ΟΙαβββηο ιηβο ΐαιρβίΓ&νί υΐ νίΐίοβ» βιηβηάαΓβΙ, πιαηε& βαρρΙβΓβΙ, ςυ© βχ ρτανβ Ογθβοϊθ πι&Ιθ υογθλ 
βδέβηΙ, οΟΓΓίβθΓθΙ ; οαιηία βχ αιβηΐβ Κβίβΐπί : οι^αβ Γβί βΐ ΙβώοΓ ΓυίΙ ηοη βχίβϋϋβ, βΐ ΓπιοΙυβ β&ηβ αιηρίαβ. 
Ιη βθςμιβηΐίοαδ ςα® ΒβίβΙπαΒ ίρββ &οβαΓ&νίΙ, ηίηίΐ ιηυΙ&Γβ ρΐδίοαίΐ, ςααηςα&πι ίΠβ, βαω ροΓίβηΙα ββΓίοβηάί, 
ηυ&1ί& ίη οοάίεβ εχβΐ&ηΐ, ηι&ηίΓββΙοβςιιο βΓΓΟΓββ, ΓβΗηςυβΓβΙ, βίοί ίρδί,ιηββςηβ εοηδϋβΐυάίηί βοηΙηΐΓίιΐδ 
ίαβηΐ. δβά ηοΐββ&πι ΓββΙίη&Ιίυβ &£βΓθ, ςαοά ί&χβΓβ άβοαίδββοα, οΐίο άββίίΐαίιιβ ; ίΐαςυβ ίηοοπιιηοάυιη, 
ςαοά Ιβνίυβ αιίηί νίάθΓβΙαΓ, βίββί. Ου πι νβΓΟ οοηοβ<ϋπια8 ηοη 6886 οηαηί ηϋΐηβΓο βοβοΐυΐβκι Γβοβηδίοηθηι 
Κθίβΐίϋ, οοηααιβηΙαΓϋ Ι&αάίοαβ ηίηίΐ 8&ηο άβίΓ&ηίΙϋΓ, ςαο ϋΐβ Γββ οοδουηββίαι&θ βχΐΓ&ςυβ οοηααιυηβιη οο- 
ςηίΐίοηβιη ροβίΐ&δ ίΙ& βχρίίο&νίΐ αϊ Ιιβββίη^ίαβ, θΐίααι ίη ηίβ ΗΐΙβπβ β&ρίβηΐίδβίηιαβ ίυάβχ, « αάιηίΓ&ηίΙαηι 
6386 ορυβ, θΙ Ιυοαίθηΐίββίιηίδ η α] α 8 ββηβΓίβ &ςαίρ&Γ&ηϋυπι 9 » ρΐΌηηηΙί&Γϋ. Η^υβ οοηιαιβηΙ&Γϋ ρ&Γΐβαι 
ροδΙβποΓβοι, ςαβρ Αρρβηάίοβπι Ηοή ρπαιί, ββοαη(1ϋΠΊςαβ ίηΙββΓϋΐη ρβΓββςαϋϋΓ, ροβί &ηηυηι 75, θ 
βςήβάί» Ηβίβΐίϋ, ίη νοίαηιίηβ η^ιιβ ραΓίίβ ββουηάο θΓθρΙαπα οΙ)1ίνίοηί ίη Ιαοειη ρΓοΓβΓβπι ; ΐίίςυβ πιίηί 
ροΐίθβίωυηι οοηϋ^ίββθ, ρΓορΙβΓ ρ&ΙβΓη&ηι ααιίοϋί&πι ρίβΙ&Ιβιηςυθ ςυ& ίηάθ α ραβΓΐϋα αιβηαοη&ηι νιτί 
υηίοί 8βηοΙβ οοΙθγθ ΒδβαθΙυβ βυηι, νβηβηίθηΙβΓ 1®Ιογ. ΓλΙθογ β&ηβ πιηΐΐίβ Ιοοίβ ηοηηίβί ίηοηο&ΐα βββθ. 
ΙίπίδΒ βθΓναΙει, ςυ&ηι βοήρίοτ αάηίοηίΒδβΙ, ηίβί Μοϋορο1& βυσι άθβΐίΐυίβββΐ : νβπιπι ίά ηϋοή ροΐΐυβ ςυαηι 

ρΓβϋΟ ΟρβΓΙδ θί)63ΐ. 

Οοάίοβπι ίρβυαι, ιιΐ ίηβρίοί ροδββΐ ηοί οραβ ΓογθΙ, 1«ίρδί& ΐΓ&ηβαιίδθααι βδββ, Βΐυαιηβη, ν. ο1•, οηιη&ηί- 
Ιαϋ ΗΙΙβΓ&ηιαιηυβ »ηιοπ, βΐ, ηίβί ηΐ6 οοη]6θΙυπι άβοίρίΐ, &αιίοίΙίββ ραίΓΟοίηίοηηβ ΗβΓΠΐ&ηηί (Ιβοβο. 

δοίο β§ο, 1ίοΓ08 0οη(αη1ίηίαηθ3 άο οβΓίιηοηϋδ, ς&οβ ίηβΟΓίρΙίο ίρβ& οιγο» ηα^εΐδ νοΓ&&Γί ρΓΟίϋΙ, & ρΐα- 
πιηίδ οοηΐβιηηί ρΐ&ηβ &ο άθπάβπ : ηβςηβ ηβ^&οο πι&]θΓ6ηι ρποπβ 1ί5Η ρ&Γΐβιη ϋ& θ&ββ οοαιρ&ΓαΙβπι ϋί 
ίη^βηυο ηοπαίηί η&υδβ»ιη ιηονβΛί. δβά νβΐ ίη ηίβ φΐίβςυϋϋβ ίηδϋηΐ ηίαίίοπιίηαβ Γββ αά ηίβίοήββ οο^ηί- 
ϋοηαπι πιίηίηΐθ ίηαϋΐββ : Ιααι υθγο ί11& ρΓ3ΒδθΓΐίαι ίη δβςαβηΐίουβ ς α 38 βχ ΡβίΓΟ Ρ&Ιηβίο, ρ&Γΐίαι οιηίβδο 
63118 ηοσιίηβ, η&υβία βυηΐ, ηοη βοΐυηι αΙΐΠΙ&Ιβιη ηαοβηΐ βχίπιί&πι, ββά βίβ^&ηΐί&αι ςυοςυβ ; ηβςαβ Γθγθ 
&1ίί Ιιυίυβ εοΓροΓΪβ Ηογο ρΓ®β1αηίί& οβάυηΐ. ΌβΠίθβοϋ ίη ϋβ, αϊ γ β πα βχβηαρίο οοαιπιοηβίΓβιη, Ι,βοηίβ Αη- 
βαβίί βάίοίαω, ςυοιΐ ρβΓ ααηοδ ρβαίο παίηϋβ 80 ίηάθ ρΓοίΓαηβΓβ ηβ^ΙβχβηιαΙ <\αί νις$<Μΐ& «λ,ΙΑλλ^αλ^ 
ΓβΗςυιαΓυω ^υ^^8 ΑηΙθ^υβΙίηί&ηβί ορβΓβ.τη ά^&Γ\λτΛ. 

8ογ. Βοπαα β. ά. ν Ιά. ΜλγΙ. ΜΟΟΟΟΧΧΙΧ. » ,10 ΑΝ. ΜΟ. ΚΕΙ8ΚΙ1 Η ιη;- ^'.ίΑηί κΙαΙθ ροδίβηυβ. ΑΙ ίη ποβΙγο εο- Α Πάβπι ηοη αεοβάίΐ. Ρ&ΙβΙ, βοπρΙοΓβπι ηοα*,^ £ ;- α:. ^, ΙιΙ). ι, ρβ£. 229, ηοη ΙβηΙυπι 
Γΐί-ίϊ. υοίϊήεί ίη Ηίδρ&ηία Γβ£ΐ8,&ά ^βΐίηί&ηυηι 
Ι:-λιι: νβΐϋΐ ίη ΐΓ&ηδϋυ ηαβιηοΓαΙϋΓ, ββά ίοίάβπι 
ς^:•;-« βχ ρΓθίββ§ο ΓηβηαοΓΛοίΗβ Αηΐηβπιϋ &ά 1.60- 
πίπι Μιρηίΐκη Ιε^&ϋο βχροηίΐηι•, αυ& ίπιρβΓΕίΟΓ 
0::ί(ί-ίη1 : .δ 1»ηΐΐα1α5 8ϋ*8 ίπιββίηβθ ιιίςαβ 1ίΙΙθΓ*3 
θΓΪ«ί»ϋ ιηίΜβ&βΙ. Ιη ϋηίνβΓβηπι 6& οπαηί*, συ» α 
ρ8£. 225, εβρ. 84, υβαυβ αά ρ*£. 251, ε*ρ. 
&5, ΙβςτιηΙυτ, ίίβπι οηραΐ Ιίητί ι υΐΐίιηαιη, βΐ ΓογΙθ 
ςυοςυβ &Η& ρΐατ», ρυΐο ΡεΙπ Μα£ί8ΐη ββββ, βχ 
βο, ςαβπι άίχί, άβρβΓάίΙο Πογο Ώιρ\ χατϊστά- 
«ω; άβεεΓρΙα. ΡΓΟαήΐΙίΙ νοχ κατάστασι ;, οοη$1 ιέιι/10, 
ηοη Ι&ηΙαπι ρΓβοβρΙα β&ρίβηΙβΓ ΛάηαίηίβίΓληάα 
κίραοΐίε», βοά βΐί&πι ηΐυυιη, ςιιίϋαβ οίνίΗα ηβ£0- ββΓβΓβηΙϋΓ, ίηΙβΓΓϋίβδθ. Οαί οπβηΙ*1βιη ηί&Ιοηα 
απι&ηΐ, ΓβροποηΙ ίη ββουηάο νοίοιηϊηβ ιηθίηοηίοΒ 
βΐιςϋβίη ϋίΐβπιίοϋΐη, βηαίπιηη Λαιίάβ» ηοαπηβη* 
ΟΓ&ΙοΓοίΏ Α1>α Οηαπιά&ηί &ά ΟσηΒΐ&ηΙΐηαπι ηοιίπ&ι 
ππβδίιηι. Ουί Αβυ Οηαπιά&η (βίο βηίιη ρΐΌ πιο* 
ϋΙοΓίιηι ΐβπιροΓϋπι, ςυααινίβ ηοη β*1ίβ ικίβ, ρη 
Ι5π ΟηΕίηάΛη Ερροΐΐβίαι•) ΓαβπΙηβ ΝωβΡΟοΌΊοΙώ, 
&η β^β ΓπιΙβΓ 8&ίΓοάάΕα1•Ιι, «ζηοο ροίβηίβι ρα 
8υπεπι ιίσυβ ΜβδοροΐΑαήαιη ρηηοίρββ,βΐ ίη Ιώο• 
π* οπβηΙ&Η οβΙβϋΓβ•, ίη οοιηαιβηίΑΓΜΒ ίηςοίηο. 
Νβ ΙβνίοΓβ. 111ε εοωαιβιηοΓβηα, ίη «βεαηοΌ Ιϋ«, 
&Η«έ5 ΐηΙβΓ ίηβοπρίίοηββ ΗΐΙβηπιιη * Β νζωίίηίι ιί 
&Ηθ5 Γβ£ββ ΐ6ΓΓ&Γυπκ|υβ άοαπηοΒ πιί9ΒΕ\πιαι,ο•1κέ 
αυοςηβ ίηβεηρίίοηβ* ΙίΙΙθΓ&ταπι, νβΐ «ΟΓβιπιι Ιία ρβΓββυηΙϋΓ, βχροβΗίοηβπ) : Εάβοςυβ ρβιΊΐη•Ί βά ^ ηυΙίΛηιπι, υ Ι *ρρβ11&0Εη1, «Ι ΡΓΟίοβγπιοαΙοιη Ας» ΥβίβΓββ ΙίΟΓΟδ ΐΕΟΓίβΟδ, 8βϋ εβΠΠΙΟηίαΙβδ, άβ ςαίϋυβ 

ίη εοαιιηβηΐβπίδ 8£βπιιΐ8. ΡγοιώϊΙΙιΙ ίάβιη αυοσυβ 
άί£ηίΙα8, ςυ&αα ΡβίΓϋβ £βδδίΙ, ηαβ£ί8ΐπ βεοιόπιπι 
οΓηοίοπιαο, Εά ου] υ 3 οΓΩείυπι «Ιςυβ άίδροβίΐίοηβιη 
βΙΪΕΐη οθπιηοηίΑΠϋθ ρβΓίίηβϋαΙ. ΕηιΙοΙ ίΐβ^αβ ίη 
ηοο ρΓίπιο η^υβ ορβήθ νοίυπιίηβ £Γ&ηάβ ηοε ΡοΙπ 
1Ιλ£Ϊ8ΐΓί ΓΓ&ςηιβηΙιιπ), νβίαΐ ^βπίΓηυΙβ. ΑΙ ίη 86- 
ευηάο, ςαοά ί&νοηΐο ϋβο ςυ&η1οοίϋ8 βχροάΊ&πι, 
ίηΙβΓ &1ι& ρηβοΙ&Γλ βηίΐβϋϋ ρΓθΗχυ& βΐ ιΐιβίρηίβ Η- 
οθγ αΐίοι^υβ Ρηίΐοίηβί, ρΓοΙοβραίη&Γϋ βΐ αΓίοοϋηο; 
Γβ£Η, ςαο ηοη Ι&ηΐυα) (Ιίνίη&ΓυΐΏ βρυΙ&Γυιη οηίί- 
ηβπι ρίβηθ άίβΐΐηείβςυβ, υΐ ηίΐ βυρτα, ρβΓβεςυίΙυΓ, 
86(1 βΐί&ηι, ςαοά βΓβΐιιηοηΙο ίΐϋ οοηαΐΓ6(,<1ί£ηϋ&1υπι 
1&.ΠΙ ρ&ΙαΙίη&Γυιη, ςυποα ηαίΗΐ&Γΐυπ), βΐ [Ε«ί. Ι,. V.] ΓβηοΓαιη, ςυί ρρ! ΒββάΛίΙίεαβ €ΗΒ)ίΓιιη, ϋβοα ύ 
Ιηόια άοχα\τ)\}τη (ςυβ ίη•οπρ(ίο ηαίηί ςη'ί^Β 
ροΓςυ&πι ηιίΓΑ αοοίιϋΐ : ηοη βηίιη νίιίβο ςαϊ<1 ηί 
Βνζ&ηΙίηίβ ίπιρθΓΛίοπ&υβ, ηοβίΓΟ «βΗβ ΟοηβΙ&αΙιη:, 
ου πι Ιηαί» Γβρβ, ίά ββΐ Αγθοϊκ Ρβΐίοίβ, υΐ β^ο βςοι- 
άοπι βχίεϋηιο,οοτηιηυηρ ΓυβπΙ) : οοοορΒΓβηΙ ίοί^βα: 
Ιοοί ΙίΙΙοΓΑΓυιη ίηβοη'ρΐίοηβ• «4 Γβ^αΙο• οοκπηκ 
ίοβηβ, Α11)&ηίκ, οΐ Α1>&8£ίβ ; αηιΐβ «ά ^βο^τλροί- 
ο β ω ηο1ϋί*ιη ΐΓ&οΙυβ νοΓβυ• 805 Ιοί «πι Αβίλϋηπι 
νβΓ^βηΐίβ «0005810 11&1. Μ?αιοΓ•ηΙθΓ ςυοςυβ ρπηοί- 
ροβ &Ιίςυο1 ΒιιΙμκΓίοί, (]ηοβ ίη οηοιιο ηίδΙοπΛ ηκ- 
Ιοηυβ ίπιβίΓΑ Γβςυίβίνϊ. Ουα*π> ρ«ηΙ«Γ «άηοεο'ϋΐη, 
(|υίηηιη ΓυβΓίηΙ,οΙ & (]υο&ά ηοβΙπιΐΒ ΟοηβίΛηΐίηοπι 
}β£βΙί ίΙΜ Ηιβρηηί, ηυοΓυτη «ΙΙβΓΟ Ηογο πιοπίίο ΠΙ. υΓΌ&η&Γυζη ςαοςυβ, & βυιηιηίβ &ά ίηοαβ, ηοπιΐη& οΐ Εα ςυοο^υο ρβΓίίουΙα βοίΐβ ββΐ, ςα» ςρο οοώ»ΗλΙλ 
ρΓ8ββί(1βη(ϋ ]ογ& 9 ίΐβαι ηα® βίηΐ αχίοηοιία, &βϋ άί- οβίο^πβ ϋΐα ΚυββοΓϋΐη ΑΓοηοηϋΐΜ μο αΌοί^β, 

Ε)βΛ, τβΙ Οΐ£α, υ( &1ϋ Ερρβ1Ι•Λΐ, ΟΡϋη νβπβπί, 
βηαΓΓ&Ι, βΐ ςυί^υβ [¥Α. Ι*. VI] οοοοποοβ όοα'αςυβ 
βΑπι βΐ οοππίβΐυηα ΑϋβϋίΙί ηοβίο «Ακβπικ, ςαο Ίη 
εοηοΐ&νί ΟοηβΙ&ηΙίηυβ βΐ Ιλοιηνη» §ϋα8 ψ ςυο γογ• 
8ϋ8 Ηοΐοηα Αϋ£υ*(α βΐ ι^υβ ηυπΛαιηαείρβΓ/οί, 
οι αά εοΙΙοςυίυπι, &υΙ βΐ αά βραΙ»*, Λ <\τι\Υλ% $λ- 
ουβ, &οΊηί8θΓίηΙ, <]ΐι&η(ίο οογαοι Αθ£αιϋι «Ιακ, 
ςυβηάο οοηβϊάβΓβ ^υ68βΓ^η1. Οαίά (Ιβηίςηβ ιϊβηπι 
υΓϋίβ ΟοηβΙ&ηϋηοροΙίΙ&η» βίΐοηι οΙ ΓΜΪβπι, τβΐ,οΐ 
Αρρβίΐαηΐ, Ιορο£Γ&ρηί&πι, ςυ&Ιίβ βλ «ΙλΙβ βηΐ, ίη 
ιηυΗιβ ΓβοΙίαβ βχ ηοο Ιιογο ρ«Γείρί, ςυ&ιη ο Ου 
0&η£ίί €ΡΙι ΟΗήΙίαηα, ρπτοΙβΓΟ &1ιμ βΐ οΙϊΙϊβΒίσιο 
1ί1)Γο, νίπ (1οεϋ88ία:ί οΙ ίη ηίιίοι-ί* τηεάη «νί, Βγ- 
ζαηϋηα ρΓ*οϊρυο, βχοΓεϋ&ϋββίηιί ; «Ι ίίΐϊ («αιβη ρηίϋιΐβθ, ςυβο οΓΟοίβι, ςυίϋαβ ε υ πι ογ&ο<η5, νοί ίη- 
βί^ηίουβ, οοηίβΓαηΙυΓ, ηβοηοη ςυο ςυβςυβ ΟΓάϊηο 
βΐ συίοιίδ άίβοηβ &0 1 δ&ΟΓ&Ώ πιβηβ&ιη αάνοοβΙυΓ, 
αββίάβαΐ βΐ ίΐΐίηε Γυτβυι βοαίΚ&ΙυΓ, ΓβοοηββΙ. ΗαΙ>οΙ 
ρΓβΒίβΓθα ϋίΓυοαςυβ νυΐυπίθη &1ία πιοηυπιοπΙ&, β 
αυίουβ ϋα βαη^ίΐ ΡαηιιΙί» Βι/ζαηίίηω βυ^βπ, Οοη- 
$ΙαηϋηοροΗ$ ΟιηΗϊαηα εοΓΠ^ί, ΒγζαηΙίηοΓυιη ςυο- 
γο πια α πα ηίδίοΓίεοΓυηι ηί&ΐυβ βχρίβπ, βΐ οητοηοΐο- 
£ΐοβι ςυαΐΐίαιη πι ο πα οη Ια γθοΙθ ουηδίϋυί ρο-βυηΐ. 
Οαο ρβΓίίηβηΙ ηοίΓΓαΙίοηοβ άβ Τοβορηίΐί θΐ Ββδϋϋ 
Μαεοάοηίβ Ιπυπιρηΐδ, ίη αρρβηάίοβ ΙίοΗ ρπηιΐ ; 
ίΐβχη άβ οχρβάΗίοηβ ΗίπηοΓϋ αάν<5Γ8ϋ8 ΟΓβΙβηβββ 
8αΓ&06ηο8 5η5 1.60 η β 8&ρίβη1β αίείο ; ροιτο αε 
1β£&ϋοη6 Ηοπι&ηί Ι,οοδίρεηΐ &ά Ηυ^οηβηι Ιΐαΐίβ Γβ- £βπι, πιυηοΓίουδσυβ ίΐΐί οηπι ρΓΟΙοερ&Ιηαπο Ρ&- Ό Π1>γο ηοηηυΐΐβ, αυ» αοεδ&β ηοϋβ. «ΙηβΜΠίοΙ βοοαίίο ίη εαιη ίιηβηι ππΐβδίβ, υΐ ΓβοεΙΙββ Ιοη£θ- 
οαΓάοδ ΙαηϋϋΙΓυπι, ΑΙΙιβηυΙρηυπι, Γγ&Ιγο», βΐ αϋαά 
ίΓΑΐΓϋπι ρβΓ, ΟΑίπιαπϋΓΐ) βΐ Οβι'ίβπϋηι, ΐ11θ8 ΟβρυβΒ 
βΐ Βοη^ΫβηΙί, ηοβ δ&ΙβΓηί Γβ£υ1οβ, ίη ΟΓίΙίηβπι εο- 
£6ΓβΙ. ΝίΙβΙ ςηοςηβ ίη ρπιηο ηοε νοίαπιίηβ εβρ. 
90, ρ&£. 2ϋ3, οιΐίΐα 8θ11ίείΙ& ίΐΐα βΐ νβίαΐ άΐ&η& 
ΠΛΓΓαΙίο ββάίΙίοηΐΗ, ρβΓ ςυβπι α.Ο. 903 ροβΐ οοίΐϋηα 
Κοιηαηί ίαηίοπδ ίη ϋΓΐ)β Γβ£ί& οόοΠαηι, Νίεβρηο- 
ταδ Ρηοεαβ ίπιρεπο ροΐίΐυβ 031. Ου^ηα Γβηα, υΐ υΐ 
ΟβάΓβηυβ ςαοςυβ ηαυά ρβΓΓιιηεΙοΓίβ η&ΓΓ&νεήΙ, Εά 
ηοπαίηίδ Ιαηαβη, α ςυο ε&ρυΐ ί)!υά ιιοηα£68ΐπιυοα 
Ββχΐυπι ρΓοΓβεΙυπι ββΐ, €ΐί1ί£6η1ί&αι, ρβΓίΙί&ηα βιίςυο ςϋΟΓυπι άβ οβ*ΙοΓο νοηίΑπι αρςυυβ ςυίβςπβ υϊιό θβ 
ηίβ ΙίΙΙβπβ πϋβΓίϋββίηιο Γβοϋβ ίβείαΐ. Εο ρβΗίηβΙ, 
αϊ ίά οοίΙβΓ &(Ιίη£&ηΊ, <]υοά ρλΙ&Ιίυαι ΒΙ•£ηΕυπΒ τ 
ίη ςαο Ιβ£αΐί βχείρί β! βυάίη &ο1βο&η( 9 ίη βχΐΓβπα» 
ηΓοίβ ρβΓίβ οεοίάβηίβΐβ ρο^υβΓΪΙ, οαπι ηοβ£ηί ρ•- 
Ι&ίϋ &ά δίθηυσι δίΐί, ίη (]υο ΟΓάϊη&τίβ ίπιρβΓΑΐΟΓββ 
παοϋΕϋΕπΙ, ρΑΓβ βίβοΐ. Ιηβο συοςυβ Γβίχο Β&ηάα• 
Γίυπι Γυ£ίΙ,ίϊοοά εβΙβϋΓβπι ίΐΐ&ιη ΑυΓβΕΐη βίο άίοΙΑΙΏ 
ροΓίβηα ίη ωβάϋβ ωα^ηίοϋβ ϋΓοί βχ ρίΓΐβ ΙβΓΓββΙπ 
νβΐ οεοίάθηΐ&ΐί ρΓ*:οηΐΪ5 εοΙΙοεβΙ.ΕΕ νβπ) «1 •ίηοαι 
ΡΓοροηϋάίβ βίε ογ»1 ροβίΐα, υΐ η&νΐοαβ «1 ββηι 
Ηρρβίΐί ροδβθΐ. ΛΗλ ρΓίβΙθΓεο, ςυβε £ηίί»πι βΐ Γ*νο- 41 ΡΚΛΕΡΑΤΙΟΝΕδ. 42 Γβιη ηαίο ορβη* οοηοίΙίβΓβ ςαβ&ηί, φΐαοα βαϋβ βΐ Α. εχατοϋαϋο. νίά. Β&ηάαΓ. ίηίϋο ηοΐβταοα αά ίβΙοκη 
ιοαηάβ ηαΐηί (1β ηοο βΓβυπιβηΙο άίχίβββ νίάββχ,βΐ Π&πια), Ιο πι. II ΑηΙίς. Ιτηρ. ΟΗβηΙ. ςοο ρΓ&ΙβΓβ* Ιιαίο ορβη ίοβηηΐ βοϋα άΐ£η&, ηβ- 
α,αβαηΐ, ο!>ι ίηΙβ£Γααι ρΓοάίβηϊ, βΓοάϋοΓαπι οοαίοβ 

Γ&11βΓβ. 

§ 3. ϋ€ ίηίΰήρΐίοηβ Λι*/ιυ ΗΜ. — Τίΐαίαπι, άβ 
ό€τίτηοηϋ* αηΐχ Β$%αηΗηκ, ρΓβΟχϋ Ιιαίο ορβΗοΙβχ. 
Ιβίοηίαβ, αά βχβπιρίαηι Μαίί βί Ρ&1)Γίοίί. ΑΚαβ 
οοηβρίοίΙαΓ ίηνοΙαοΓΟ οοπβοβο ηιβηιΟΓ&ηβΓηηι ηο- 
βίτβταα) ίπιρΓβ88ϋ8;ηβπιρβ άβτββαίιύη* %Λ*Ιϋηϋοηΐ- 
Ιηω. ΑαοΙΟΓ βίοβ ίΠβ ββΐ, ςαίβφΐιβ ίβ Γαβήί, ςαί 
ιηβιηοΐ'&η&β β* νββίβ απηοίη 3«ι&8ϋ, ίη ςαα βάηοο 
οοϋβηΐ. ΟοηίοϋαΓ ίβ Γαίβββ Μβ11ηί*β ΟοΓνίηοβ, ίΐ- 
ΙοβΙπββίαιαβ Γβχ Ηαη^&η», ςαί πιβποοΓβηβ,Β ηοβίΓββ 
οΐίαι ίη οβΙβΙΐΓβ ϋΐα βαα Βαάβηββ 1>ίο1ίοΙηβοα ίάβο $ 4. ϋ€ αηεΙΟΓ ΗΜ. — Ρα Η ηοο οραβ η&οΐβ- 
ηαβ, βχ ίϊάβ ιηβΐΏΟΓ&η&Γαιη ηοβίΓβπιπι, ίΙΗ Οοη- 
βίαηϋηο ΡθΓρηγΓθ£βηη6ΐο, Ιβοηίβ δ&ρίβηΐίβ ΟΗο, 
Β&βίΙΗ Μβχβάοηίβ ηβροΐί, ΙηοηΙαηι, οο^β ιηΙβΓ άο- 
οίοβ ραΓρυΓβΙοΒ ηι&£η& 1&αβ βί οβΙβοΓβ ηοηαβη ββΐ, 
θΐ οαί &Η& ςαοςαβ ίη£βηϋ ίηάαβίτίβνβ ηιοηιιπίθηΐβ, 
αϊ, ρΓβΒίβΓ πιοάο ΙβαάβΙαιη £βηιίηαιη οραβ, ΙίϋβΓ 
άβ Ιοθπι&Ιίοαβ, βΐία* άβ νϋβ Β&βίΐίΐ, ίΐβπι άβ ίαιβ- 
£ίηβ Εάθ9&οη& 1ί1>β11υβ, ίιηρυΙβηΙιΐΓ. Ε£θ υθγο, οαηι 
ίη ηοο ηοβΙΐΌ, αϊ ίηβοηοίΐηι•, 8γηΙ*£ΐηαΙβ ίηνβηί- 
Γβιη η&αά ρβαοβ, β]αβ, ςαβιη άίχί, ΟοηβΙαηΙίηί βχ- 
οβββα ροβίβποπι, η ο η ιη*Γ£ίηί αββυΐβ, βοά αο / „ β&άβιη πααηυ, ςα& ο&ΙβΉ οηαηίβ βχβχβνίΐ, αηο 

ΓθγΙπγ ηβοαίβββ, ςαοά ίη αίΓβςαβ ίονοΐαοπ 1&1>α1& ρ οοηΐίηαο βίο ίηίβχία : οοβρί άβ ααοΙΟΓΟ βάβφΐβ 
ίηδί£ηί& Γβ£ηί Ηηη£βηοί βΐ Βοηβπηοί οοηβρίοίαη- ίηβοΗμϋοηίθ, βί νηΐ£&ηβ Γ&πι© απιοίςβΓΟ. 8αηΙ βα- 
ΙαΓ. Αάηαο &1ίαβ άοηίαοβ Ιϋαΐαβ οηΐίηβ ΙβπιροΓυιη \#ιω ίΐΐ» οη&Γ&οΙβΓίβϋοβ Ιοηαροπιηι ηοΐ® η® ρΓ«- ρπίηαβ, θβΙ ηίο Ογ«οο8, &1> ίρβο Οοηβίαηΐίηο, α α Ι, 

βί ςαίβ πΐΑΐϋ, λ Ιϊ^γεγιο ρροίβοΐυβ, Σύνταγμα τι και 

βασιλείου σπουδής όντως ίίξιον ποίημα, οοηΐρίΐαΐηηχ 

&αΙ οοηραίητη ορη$, νατε άίρηητη ηρϋ* €ηή$. 

υίΓααιςαβ ςαίάβαι υθγο β,Ιςαβ ΓβοΙβ. ΟοπιροΓίΛίαοι 

βηίπι οβί β ναΓίίβ βαοίοπουβ, βί άι^ββίαπι οο ιηοάο, 

ςαο Ιαρίάββ ίη βοβΓνο. Ραϋ ςαοςαβ Βγ2»ηΙίηοπιαι 

Γβςααι ηοη πήηίπια οογλ, ροπαρ&αι βί οβΓίποοηίββ 

ααΐ» βα« βιά ΓοΓΠίβαι ηοο ΗΙ)γο ΐΓ&άίΙ&αι οοηίοΓ- 

ιηαΓβ ; φΐοά 1 βχ ΙαΊΙρΓΕηάί ηίβΙΟΓία ρβ,ΐβί. Ιβ βηίπι, 

ρΓ«βα\ Ι,&ϋηαβ, ηοη οχί^αοπιαι βρίΓΐΙυυιη, οαπι 

νίάβΓβΙ, οΐβήοοβ «φαά 6γ«οο8 Ι&ίοίβ ηοη ρΓβίβΓΝ. οίρα». Ιη 111ο ο&ρϋβ, ςαοά ηοοηυιηβηΐβ β6ραΙθΓ&1ί& 
ίοηρβΓβΙΟΓαο) ΟΡίβηοΓαηι ρβΓϋβηββΙ (οβί ίά Η5γι ββ- 
οηηάί ςυβ<ΐΓ&£ββίιηηηι 8βοαη<1αηι), οοοαηϋ ίΐΐίαβ 
ίρβίαβ ΟοηβΙ&ηϋηί, ςαβηη Ιίεβαί άοοίπη® ^Γαΐία 
δβρίβηίβηι &ά ραΐΓΐβ ιβοηίβ βχβπιρίαιη αρρβίΐβτβ, 
υΓηβ οαηι Ιιοο βίο^ίο : Λάρναξ, έν ψ άπ6κιιται Λέ- 
ων., συν τψ υΐψ Κωνσταντίνω, ΰστιρον τελευτή- 
σαντι, τψ Πορφυρογεννήτω, Ιΐτηα, ίη ςηα )0€6ί 
Ιλο... αιτη βΐιο ΟοηϋαηΗηο ΡοΓρΗΓορ^ηηΗο, ςπι 
άείηοβρι τηοΗηη* (ίά ββΐ 1οη&ο ΙβποροΓβ ροβΐ ροβί- 
Ιιιπι ρ&Ιγι ααοηαηιβηίαπι νίΐα άβίαηείαδ βί ίη ρ*- 
ΙβΓηυπι ΙαπιαΙαηι ίΐΐλίαβ) (η\1. ΑΗςυοΙ ίηίβ^βοΐίβ βίϋίςαβ Ιοοιιπι ίη οραΐίβ ίπιρβΓίΛίΛηβ ηοη ΙβηΙαηι νβΓβίουβ πιβηιοΓβΙαΓ ΒαβίΙϋ, νυΙ^ο ΒαΙ^βΓοοΙοηί 

ι'ηΓηη Πι••ηηη1ηα ιι* ο«\«\α\1α% τ\Λ<ΓΛΛΐηΛ- βα<1 Α Η Α Πι ^ Λ\Μ\ νηηηηπποηίη Γη ηηί ΑΗηα Ρητηηηί ίηηίηηία ίηίΓα ΟΓβϊοηΙοΒ, αϊ βρρβΙΙ&Ι, ρβΐήοίοβ, ββά βΐίβπι 
ιώΓγα ίρβοβ ΒαΙ^ΛΓοβ αββί^ηαΓί ; (ίά αυΐβιη β» ηπ]αβ 
Ιί5π βάίοΐο, ηβςυβ βϋΙβΓ, δβπ άι&βύ&ΐ;) 1«η1βηι 
βχΆτάβύ&Ι ίη ίραπα βίςαβ Ιιιάι^ηαϋοηβαΐ, αϊ ηοη βο- 
Ιϋΐη άβ 8&0ΓΗ ηιβηβα βαΓ^βηβ &Ι)ίΓβΙ, ββά βΐί&ιη ίη 
Ιΐοοίΐο, ςαο βά οβΓαω, ΟΐΙοηβαι Ι, ίοαρβΓ&ΙΟΓβηι 
Β&χοηίοααι, βυββ Ιβ^&ίίοηίβ βαοββιαβ ρβΓβοπρβίΙ, 
ΝίοβρηοΓαηι [Εά. Ι•. VII] Ρηοοαπι (οΐ&αιςαβ 6πβ- 
οίβαι οοΐοηοαβίητίάίβηι οίβηϋοαβ άβηί^Γ&ΓβΙ. ΒοοΙβ 
ίβίΙϋΓ ο&Ιβηαβ ςαίάβηι οοη^ΓαίΙ θΓ«ου$ ίΐΐβ Ιϋαΐαβ 
ηηίο ορβη. ΑΙ βο παβΓίΙο άίβρίίοββΐ, ςαοά &Γ£α- 
πιβηΐυιη 1ί1)Γί βαί, ςααΐβ βίΐ, ηοη βά&Ι. Νοη Ιβηοοη 
αϋΐϋάίΐ &ο ίη^βηίο ίβΙΟΓαηι ΙβοαροΓϋπι, βί πιαχίοαβ 
ηοβίπ ΟοηβΙαηΙίηί, ςαί ηιοΓβηι νΐάβίατ βηι&Βββ, 1ί- 
οηβ βαίβ ί£ηοΓ*οί1ί& βί ίηοοηβΓϋβ ηοηιίηα ίπαρο- ά\(Α\, ηιοηυποθηΙυΐΏ, ςαί βΐίαβ Ηοχη&ηί ^αη^0Γ^8, 
ηβροβ βηρπι άίοΐί ΟοηβΙ&ηΙίηί δ&ρίβηΐίβ, βηηο ροβΐ 
βνί οΜΙαηι ββχβ^ββιπιο ςαίηίο νίνίβ βχοβββϋ. Τ&η- 
άβπι ςαοςαβ οβρίΐβ ββχίο βί ηοη&βββίαιο ρηαιί Η- 
οη, ββα ςυίηΐο βί οβηίββίπιο, ββουηάαηι ηαβιηΙ)Γ&- 
η&Γαπι εοαιραΐαοι, ηβΓΓ&ΙαΓ 9 ςυίά Α. Ο. 965 & 
πιβηββΜ&Γϋο αβςηβ&ά Αυ^αβίυηιίηίΐΐο ΐηΙβΓΓβ^ηο 
οοηϋςβΗΐ, ςαοά Ποπιβηί ,ίυηίοπβ βχοβββαπι, βί Νί- 
οβρηοΓί ΡηοΓΦ ίγΓ&ηηΐάβπι ίηίβΓΟβάΐΙ, βί ςαβ ηίο 
ββπι Γ&ϋοηβ ίην&ββΓϋ, Ηβ3β βηηο ροβΐ δβρίβηΐίβ 
ΟοηβΙ&ηΙίηί βχοβββα πι (Εά. Ι.. VIII] ςα&Γίο οοηίί- 
£βΓαη(. Ρβίβοα ί^ϋαΓ ββί, ηβεο &5 111ο βοηοί βί ίη 
8γηΙ&£ηι& βυαηι ίηΓβΓΠ* ηοη ροίαίβββ. Οηίά βΓ£θ 
8ΐ&1υβηάαιη?υηαηΐ8υρβΓβ8ΐ&υ1 βΙΙθΓααι βΙ&ΙαβΓβ : 
βίτβ ίυοίοΓθπι ΟοηβΙ&ηϋηαπι ΡθΓρογΓθ£βηηβΙαπι, ηβηάί. ΡΓ&βί&ηΙϋΙΙί, ςαβηι δυρΓβι Ι&υάβτί, οοΙΙβ- Ο Ηοοι&οί ίίΐίυαι, δβρίβηΐίβ ΟοηβΙαηϋηί ηβροίβπι, εΐίοηί, &αΙ ηίο1ίο(ηβε&3, νβΐ Ρβηίβεοηΐ&ΐοαοηο, 
ςυοάηβηι ςα©βο ροΙΟΓ&Ι ίηβοήοί ηοααβη ίηβρίίαβ, 
ςυβπι ςαοά βο βυοΙΟΓθ ίηβΟΓίρΙααι ΓϋίΙ, κεφαλαιώ- 
δεις υποθέσεις. Οαοά βίνβ ΪΓβνία αΓρηη\6ηία 9 βίνβ 
ατρνηίβηία %η ΰ€Τΐο$ ΐϋηΙο$ άίρβίΐα, ίηΙβΓρΓβΙβΗβ, 
ηοη Γηβ-Βίβ βχ βο 1η1β11ί£&β, ηίβί αΐίυηοΐβ ηοηβ, 
ςα&ΐβ ΓαβηΙ οοΙΙβοϋοηίβ&Γ^αηιβηΙαηι βί 6ηίδ, ςα&ηα 
αΐίαβ ΗογΙ, ουί βαοΙΟΓ Ιϋαΐαηι ΑάνβΓβ&ΓίοΓααι &αΙ 
ΟοΙΙθοΙβηθΟΓϋΠΐ ρΓφβββΓβνοΙαβηΙ.δίιηίΙίβ 681 βΙΙθγ 
ϋΐβ ϋΐαΐαβ, ςαβπι ΟοηβΙβηΙίηαδ ορβη βαο, ςαοά & 
ηοϋίβ Πβ αάτηίηύΐναηάο ίηιρβΗο οίΐ&ή βοΐβΐ, &ά 
ΚοπίΑηαηι ηΊίαιη βοήρίο, ρΓ©ρο§υίΙ, φιλόπονη μα, 

Ρατκοι. 6β. 0X11. ορβηβ ηοδίή βαοΙΟΓβιη 6886, οαί βάβηιρίοηι 1ιογ&- 

Πϋ8 ρβΓ ΘΓΓ0ΓΘΙΙ1 ΑΥΟ ΐΓΐΙ>ϋθΓίΙ Ι βϋΐ 6886 ςαίάβΠΙ 

β]υβ ΟοηβΙ&ηΙίηί, ου] υ β ίη Ιϋαίο ρβΓηίοβΙαΓ, &1 βχ- 
ρβΓίαηι ίηΙθΓροΙβΙΟΓβηα ; βίνβ ηβροβ θ] υ 8 Οοηβίαη- 
ϋηαβ ίΐΐβ ίαβηΐ, βίνβ αΐϊαβ ςαίβοαηςαο. δρβοίβ 
ηβαΐΓβ ο&γθΙ ΒβηΙβηϋΛ ; ηαίηί Ι&παβη τβοΐίαβ νίάθΟΓ 
ί&οβΡβ, δίροβίβηοη οαΐοαίαπι ηαβαηι βάά&ο) , ςιιβαι 
βί ρποη. 

ΙβΙί ςαίάβιη ββηίθηΐίβε, ςυβθ ]αηίθΓβπι ΟοηβΙ&ηΙί- 
ηυοα. Β&βίΐίί ΒαΙ^&ΓΟΟίοηί ίΓ&ΐΓβπα, ορβη Ιιαίο ίη- 
βοήοϋ, βί βθοαηάααι ςα&ηι άβϋβΓβί 111ο βχ&τβίαηι 
ίαΐ88β ΐΓίβηηίο, ςαο βοΐαβ ίΐΐβ ΟοηβΙ&ηϋηαβ ροβΐ 43 ,ΙΟΑΝ. ίΚΟ. ΗΕΙ5ΚΙΙ 41 ίηίιί• ϊ»Χα ΓβριίΛνίΙ, ϊά ββΐ •!> Λ. Ο. 1025 ΟΒαηβ Α «κ*»" αξκίηί. Ιο οβχηίοβαι ίά ο*ά•τ* ροΐββΐ «4 1028, ΓινβΙ ηοο ωιχΐιηβ, ςοοά ίαηίοΓ 0οη•1*η- 
ϋηοβ €θΐη •νο ηοη <1β βοϋυβ οι^αβ ορβπβ, 36ά 
•Ιίοπιιη ςαοψιο ροβββββίοηβ οοηιοαά&Ι. Νοη άββυηΐ 
Βοπιακίβαι Γιογογοπι 6Χ6ωρ]&, ςοοβ •Ιίί Ιίοηήί 
■νο, •1ϋ ηβροΐί ΙήοααοΙ, βΐίιπιιΐ αβρό• &ο ί£η•νί* 
β! άίβΒοΙαΙ* νίΐΑ ίο ηίβΙοΗ* Βνζ&ηΙίηα η&ΐβ ααάί•!. 
ΙίΛΗοβΗαβ άβ ίηι•βρηβ Ε<1βδίβοα, ςαβαι ΟοωββΟβίαβ 
ίο ΜαηίρνΙο αηϋςηϋαίηηι ΟΡίαηατηπι ρ&£. 75 βςς. 
•αο οοαιίοβ Ββηίοηβ, ηυΐ 8•ρίβηΙί•, ΟοηβΙαηϋηί 
βοΊάίΙ, ηοη ΙαοΙοπι Ι,ίροχηηηηί οοιμβοΐαη ^ηίοπ 
Ιτίοαϋ, ββά βϋ&αι εοά« *1ίςυίβ ηίοΐϊοίηβοβ Β6£ί« 
Τ*οηηβηβί8, οΐ β ηαρβΓ βάίΐο βαΐαίορο οοάίηιτη 
τηαηιοϋΗρΙοηίΐη βίοκίβιη οίηϋοίηβοβ ρ*£. 305 α 
άΊάΊοί.δίιηϋίΙβΓ ΤαοΙίοοπιιη,ι Μβαηίο ίη ΟοΙΙεαίοηύ οί•ί ίο ΐΐίοιη ΐρ•ααι, εο^β ίο ιοροηοΗοα• πι•- 
ιοίοίπιυβ, Νίεορηοηιπι Ροοε*αι, <|αΐ οΐίαα Αοχ, •βα 
άΌαΐΜΐίοαΒ &5ηο1&Γαα>, 0οο*1&αΙϊαί 8*ρί*ηΙίβ, •1 
ΟΙϋ, Βοω&οί, ά6ίηάθρο«Ιου]υβ6Χϋ6*βαπα οηβαίιΐβ 
ΓβριιίΙ ίιηρβΓίααι. ΛΙςοί Νίεβροοιτα• Ηΐβ ηοηάυαι 
ίη τίνίβ ΐυεο βηί, εοαι 0οο8ΐ«οΙίηαΒ, Β*•ί1ϊί Μ«ο•- 
άοοί» ΩΗο•, € τίνίι 6χε6ά>ΓβΙ. 

ΑηΙαααι *£αο8θο, §βά «ςουααοΜβ, ααοά ορροαί- 
Ιυτ. Ουκηω Ι* πι β η βχ ίΐΐο ίρ•ο •Γ£οαΐ6ηΙο βρ#- 
είβαι βί ΓοηϋΓ ί)1ί •βηΐ€οϋ» ροβίβηοή, *Λ ςολίη 
βάρη άΊχί ιηβ ηα•£ί8 ιαίπαο ρΓορβοάβη), βΐ ςοκ 
βΐιΐϋίΐ, ΟοΓ.βΙβοΙΐηοιη ςυίάβπι 8*ρίβοΙβπι, ΐΛοηί• 
ηΊΐοοα, Βοωιηί ριΐηιη, ηο,)υ•, ςοοά ηαηο βοΌ, 
οβήαιοοίιΙίΒ Ιίοπ *αοΙοηιη βΜβ ; νβοί&Μ »αΐ€ΐη ορνααιίσηιιη ΟοηίΙαηΐχηίαηοηιτη, βαο %τί ηοηαίηβ η ρΓοοβββα Ιοηροηβ ηΐίςαβιη, ςοί ορβή ϊΙΙί <3β βαο 

ρΓοάίΙοπιιη, νίαάίοί&Β ϋίβεερίαιιΐ •να8 βί Ω6ρθ5. " * "" " ! * ! * " Λ 4 ~~' 

Οοάβχ νίηάοοοηβηβίβ, βΐ βχ βο <1β•οηρΙα• ΡαΙΜι- 

ηαβ, ςηβπι 1^ρί• βχβαβοηι Γβ<1<ϋ(1ίΙ ΜβαΓ•ίαβ, Ιη- 

1)0 υ ηΐ «το ; ΫθΓοηβηβίβ «οιβαι βΐ Αο^αβΙ&ηα» ηβ- 

ροΐί. ΝβαΙτί ΓβοΙβ. Νβςυβ βοίαι ον^υ•, η&^αβ ίΐΐίαβ 

οβί, ββά ς]αβ β•1 ΟοηβίΑηΙίηί ΡοΓρηγΓΟ^οηοβίί, ςαί 

ΓαΚΟΙΙαβ ΒαβϊΗΙ Μαο^οπΊβ, ΓγαΙθγ Ιτβοηΐβ δΑρίβοϋι 

η•ΐυ πια]ογ, »ά«οςυ• ρλίΓοαβ β]αβ ΟοηβίΑοΙίηί, ουί 

Τ&οΙΙοα ίΐΐ* ροβΐΜβαΓ»ίϋπι ναΐ^ο ίιρραΐΑηΙαΓ. ΟΙαγο 

ίά ΓιςαβΙ, •Η ςαίβ Ιοοαηι, ςυί ρ•^. 27 οάίΐ, Μβοη. 

Ηο. 20ρΓθβΐΑΐ, οαηα ρΑ^ίηΑ οοβίτί ηα^υ5ορ€Γ^β287 

οοπιρ&Γβΐ. ίββαηΙυΓ βο, ςαο άίχί, Ιοοο ηβο 

ΤΘΓϋΑ ; Τοΰτο γαρ χαι ημέτερος πατήρ χιι βυς- 

λΐίκ Ιιτο(η9(ν, δτί χατά Γερμανικά;, έταξιιδιύ- 

σαμιν. /Υομ Λ ι*4 ςιιοςιχ (&Η ροΐετ ηοιίΛτ ί&ηιςίΜ ςοβάιαι Αάάία'βΓϋ ; ςοί ΓαβπΙηβ Οοηβ1*ηΙίηα• ηβ- 
ροβ, «η &1ίυ• 9 ίο αιβάιο ροκίΐααι Γβΐίοςοο. Νοο ίπι- 
ρΐΌοβοίΗ• Ιιηιβη, ιηίηί ςοίο'βπι, τίάβΙαΓ, « ςαίι 
«χίδϋοοβΐ, ίάίάοαιίίοβηϋκηβροίοσι βίοι ίη ατί ορά» 
ΑΓΓθβ«βο, ςυοά ινοβ ίη ριίταί ορα$ βίοί «γγο£*• 
νοηΐ. ΕοΓοηι ϋΐβ πιο* βηΐ ΙβπιροΓοπ), ηοη Ιηοάλ- 
οίΐίβ ςαίάβηι, πιίηηβ ΐΜΟίη ηΐΑΐβτοΙβοΙίβ, ςααιη 
βίαιρΙιοίΐΑΐίβ β! ίοβοίΐί» ίοάβχ. Νοοάυαι 0Αΐ1βη«η( 
Μοα ΑΓίβαι, οοοαπιβοΐΑίοπιαι &η:αι«(ίνοηίοο£β &ο 
αοοΙογοπι νθΓϋίβ Μοβπιβηάί, ςα*ηο ιοΙβΓίίβ Γ€εοη- 
ϋοπιηι άβηβιηοΒ. Λ•0Γίο«ο«ηΙ ΙίοΐΌπιηι νβΙβΓϋπι 
^^ηίοΓ60 ρο•β€5βθΓ6β ίη π)&Γ£ΐηιΙ>ο«, ςυβ νβΐΐβοί; 

61 ΙίΟΓΑΓίί «ΙλΙβ ρθβΙβΓ10Γ€β ίη ίρβΟβ 0001068 ΑΡ•- 

ςυβ α11• άίβΐίηοϋοηβ ίηΓβΓοίβηβηΙ, βΐ 6ΧΜρ«οΐΑθ«ηΙ 
^ ΙβοΙοΓβι ααΐ Ιιαι ΒβοαίΌβ βΐ ί^ηΑτοι ΓβΓηαι οηι- ίτηρίΓΟΙοτ, ααη αάο€Τ*%* Οΰττηαηκίαιη ηκ>Ό€Τ6ΐη*$. ° ηίυίτ,ιιΐβοοραΐοβ εηΓοηοΙο^ίοο• αηβςοϋ οΟοηβίοηο Νβςηβ 1.βο, ηβςαβ ΟοηβίΑηΙίηυβ, β]αβ βΐίοβ, ηβςυο 
Εοαιαοαβ, ηβςυβ ΟοηίΙ•ηϋηαβ €^υβ ϋΐίυ•, βχροάί- 
ίίοηβαι βάνβΓβαβ ΟβπηιηίοίΑΐη ίηίβΓοηί, &ά Βμϊ• 
Ηυβ Μ*θ€άο ί«οϋ Α. 0. 879. Ηοηο ροΐΓ$τη ιιιιιηι 
ΕρρβΙΙιιΐ, ςαί ββ βοπρβίΐ. ΡαίΙ ί* βΓ^ο ΟοοιίΑηϋηοβ 
ΡοΓρογίΌ^βηηβΙαβ, ςαί βηΐο ρΑΐτβπι οοϋΐ. Ιάβπχ 
•ρρβΙΙβΙ βαακίβηι %τηρ*ταΐοτ6η% ιηπτη ; ςυο ίί^ηίΠ- 
οαΙ ΒιβίΚαοα, ςοο ΙβπχροΓβ \%\λ τογρα βχιπιηαηΙαΓ, 
&άηαο ίο νίτίιβΐ Ιη βαοαιη* ΓβΓυαι ροΙβ(1«ΐ6 Γοιμο. 
δΙβηίβοΑΐ ςαοςοο •6 ίρ*ααι 1111 οχρβάίΐίοοί ίηΙβΓ- 
ίαίΜβ. ΡβΓηίοβηΙίάβπ) άβϋοηβΐιηϋηο, Β««ίΗί ΟΙίο, 
ηοη (ληΐυαι Οβ^ΓοηοΑ βΐ 8γαιβοη Μ&£ίβΐβΓ, •β4 
βΐΐιαι Αρροηάίχ ηοβίη ο^υβ ορβΗ•, Ιοοο ςαβω 
ριαίο βηίβ ίηάίοιοΑαι. Ουιη ίΐιςαβ ΟοηβίΑηϋηα* ίΐΐβ οΙΙβίΌ ροβΐ ίβίλπ) βχρβάίϋοηβηι βοηο ί•ΐο •αο Ο ηοααίηβ βάίΐυβ. ρ^βI•^^^€ηι ; &αΙ •1 ςηοβ η«ηοίκβΓβοΙθΓ οοαϋοΗβ 
»6η«α8 ν ρβΓ•υ•(1βη&ηΙ βίοί, θο• ί&οίΐο, νβί ηοη &ά- 
πιοηϋοβ, •8•ϋΠ3βηΐΑ •1ίοη« β••β ι^οϋοπ)•. νβηίιαα 
ροΐβπιΐ μ βίσιρΙίοίΐΑβ ίηνβηίΓβ, ύ ίηίη β•ιη βυ5- 
•Ιί(ίΜ€ο(, ςαί Ιοπαβηοΐ, ΙίοΐΌΓοηι οοη•8τοίο•ΧοΓβ« 
•Ι ΙΐΟΓίΓίί. ΑΙ ϋΐί ηααΐΐο ρφη. Τηοκήο^οιηΙ 
•Ιίβοα Βθήρ(• ▼βΓοοΙβηαβ, •βο'•ο•ηΙ ίη ϋη• ρ•γοπι 
•Ιίςαίά άβ •οο, οΌηίςοβ ρΓβο^βΟΑΟί ηοπιβη •οΙ 
•ϋϋπι, •οΐ ςαοο! νβΐΐβοί, βΐ ι^6ΐ>&ηΙ ίη ΙίΙΙβηβ 1•- 
ΐΓΟοίηί• ίηαραηβ, 1•η(•ςοβ ΜουπίΛΐβ βΐ ίηαροάβη- 
Ιί•, «οι, βί πιινίβ. βΙηροΓβ, ο! ΓοΓίί τ6ΐ6Π•ςοβ άο- 
ιηίηί ίηα*ίοί• ηοη ΙοΙΙβΓβοΙ. Οοοά ΙυοαΙβοΙΟΓ Ιββία- 
Ιογ, ηβ •1ίβ ρΓοίβΓΕπι, ίηάίοοίαβ ίααροηΙοΓυηι 
ΟΡΙλπογοπι & ΐΛΠΊόβοΐο &ά Οοάίηοπα βαο η^αβ Οθη0688ΘΠΐ, 0606886 ββΐ, ΤβοΙίο• [Ε^. Ι. IX) ιΊ1« 
ίοί•86 ίηΐτ• •ηηο• Οογ. 878 βΐ 879 •οηρΙ•, ςαο 
ΙβπχροΓβ βοοίοηβ ίΓβΐ6Γ, 1«ο 8•ρίβηβ, Οοη•(•ηϋηί 
δβρΐβηΐίβ ρ»ΙβΓ, ηοηάυηα ηχοΓ6αι άϋχΐ88βΙ, νί^ίηϋ 
8βχ ίβπηβ Ληηίβ •ηΐ6ςοΐΕο ΐΠβ Οοη•ΐΑθΙίοα• ίο Ια- 
Γβηι βάβΓβίΟΓ, νυΐ^ο ΙηοααοΙοΓ. 

ΑΙ ςοίά •ίβ άο Ιοοο ? (Γ6ρο£οβΙ αΐίςαίβ) ςαί ία 
Ποβ ΠΙοΓϋπι ίρβοΓυπιπιβΙ ΤβοΙίεοΓυιη, οοο βο ςοί 
οΐίπι ΓαίΙ, ββά ςυί οοάίβ ίο αιοΐΐα βάΊϋοοβ ΜβϋΓ- 
81808 681, ρ•^. 52, ίο ςοο αιβωοΓαΙατ •1ίςυίβ Νμχ- 
ρΗοηα, ςαβαι, ςαί β• «εΗρβίΙ,ιρρβΙίΑΐάιι&ηΐίΐιιιΐϊ», 
βΐ α κ τηύίητη ίη Ξ^Ηατη ίηρ€ηίίΙ>ΗΛ %&€ΐαάίΙ>Η$ 5β- § 5. Οβ 6χΗ\ΙήΙί$ ίη Κθ€ νοίηηιίηε, βί ίη μοιΙητο 
€χηίΟ€ηϋ$. — ΡΓ8ΒΓ•ϋοοί βολβοί οΐ. άβοθββοπβ 
ιηβί ϋίΒββΓίΑΐίοοβαι άβ ΟοηβΙίηϋηί ΡθΓρογΐΌ^βο• 
ηβίο, ςο•αι ίβ &ηηο 1747 βάίάΊΙ. ΥίΐΑαι θπαγγλΙ ίαι- 
ρ6Γ•Ιοη8•ο »αΐ0Γ6 βί βίαάίίβ ΙϋΙβΓ&Γυαι οβΙβΟΓ*- 
Ιίββΐσΐί ρΐ1Γ8 61 βΙβ^ΛΟΐί (Ιίοϋοοβ, ^Γ&ΐΒςυβ βί 

εοοοίηοα [Εά. Ι*. Χ] ΟΓβτίΙιΙβ, οοηαςοο ίΓυ^ίβ 
οοββΓνΛΐίοηίουβ ηίΐθΐ. Οα•αι εΙ. ορο86υϋ «υοΐοΓ ίη 

Γΐ 6 ρΓΟαηΙίΗ €ΐί886ΓΐΗΐίθΟβΠΒ, νβΐϋΐ •1ΐ6Γ801 ρτβδ- 

ΒβηΙίβ ρΕΓίβπα, άβ Οοα•1•α1ίοί βοπρίίβ βί ία ΙϋΙβΓ•• 
ιηβιίΐίβ, β•© ίο 6^α8 Βοηβ(1ί8 κρβηΓβ οοο ροΐυί 
οΙαοογαΙβοι : ςο•ρΓορΙβΓ Βλίχίβηάί (ΙβΓβοΙυβ ^γαΙια 45 ΡΗΛΡΑΤ10ΝΒ8. 46 άβοΓβνβηαι ρβτΐίοηΐιηι, ςαβ ιάβιη «Γ£ηηΐ6ηΙηιη Α 
©χββφΐίΙαΓ, ο οΐ. ΡιοΗοίί ΒίΙΟοίΚβοα Οτχοα Γβρβ- 
ΙβΓθ. 8β<1 οποί ΙίοβΓ ίη οχηηίυιη ποβηα δίΐ, Μΐίβ ββί 
ίΐΐυο οηρίάοβ &οΐ6£&Γ6. ΗβρβΙϋ Ι&πιβη ίηάο ηοΐίΐί&αι 
ηοίηβ Οοάίοίβ αϋ ϋίϊβηοβοηίο οοηάΊΙαιη. θβααίΐικ 
Η1& ρΓβπήβββ ίρββ ρππίϋβ ΟοηβΙ&ηΙίηί&ηί Οοάίοίβ 
Οββηχηοηί&ΐίβ 1ϊΙ>θγ, οαιη ίηίβΓρΓθΙαΙίοηβ ρήιηαιη 
ααίάβχη Ιιβίοηί&ηβ, ςυ© αβςαβ αά ρ«£• 221 ρΓοσβ- 
άϋ, άβίηάβ νβΓο πιβα αβςυβ αά βηβιη. ΑάΜίάί ρηχηο 
ΗΙ)γο νβίαΐ αρρβηάΊοβιη ίΙΙα ρπΒΟβρΙα ιηίϋΙ»ί&, 
ςυο ίη οοάίοβ ηοβίΓΟ πϋηυβοη'ρίο ίηϋίιιπι Γαοίθηϋα 
ρβΓ ρππι&β νί£ΐηΙί πΐθ(ηΙ)Γ&η&8 άβοαιτβο&ηΐ. Ρο- 
ΙαβΓ&τηβ&ιη ρ&ΗίοαΙαιη ββουηάο Ηογο βυ^υη^βΓβ; 
8βά οανβηάαιη ιηίΐιΐ βηιΐ, ηβ ροβΙβΗαβ νοίαιηβη 
πιοΐβ ο11γ& ρηοβ βχοβάθΓβΙ. 01. 1•βίοηίυ8 ία ίάβο 
ρΓΟΓβυβ οπιιβθγλΙ, ςαί& &1> ηοο ορβΓβ άβοΓβνβΓ&Ι β 

&Γ06Γ6, βί ΪΙ1 ΟΟΐΙβΟΐίοΟΘ ΤΛΟΐίΟΟΠΙΠΙ ΟΓ8ΒΟΟΠ1Π1, 

ςαααι πιβίϋΙβο&ΙηΓ, βχΜ&βΓβ. Ηαββο ία ιη&ηίοηβ 
βχβπιρΙίΐΓ οραβοαΙοΓααι ΟοηβΙ&ηΐίηί, & ΜβηΓβίο 
1>υ%ά. Β&Ι&ν. 8η. 1611 βάϋοΓΟΠ), ίη ςυί^ϋβ ΤβοΙίοα 
νΪΓ. οΐ. ρ&ββίπι θΓηβηά&νβΓ&ι 9ϋβ πι &ηυ αίςηβ βυρ- 
ρΙβνβΓαΙ, β οοάίοο, αϊ οοι^ίοίο, Αυ^υβΙβηο. Ιηνβηί 
ίη β,) υ β ΑάνβΓβαΓϋι αΐία Βϋρρίθίπβοί* βοπιηιάβηι 
Τ&οϋβΟΓαοη, αϊ βί Ι^βοηΪΒ, β οοάΊοβ Αη£υ8ΐ&ηο, 
σα© & οθΙβ&βΐΎίΐΉΟ Βηιο^βρο «οοβρβΓ&Ι. Ε£0 ?βη>, οαιη » Ιαΐί οοηβϋΐο βΗβηυββίιη,βΙρβΓ πιο&Γαηι γθ- 
γοπι οοηάΚίοηβπι ηβςηββιη ηοη ββ•β, άβΙ>αί οαι- 
ηίηο Ιοοααι ίη ^αο βάΊΐίοηβ οραβοηΐο (Ιλγο, ίηΙβΓ- 
ρΓβίΕΐυ ααίάβαι άίΓΟοίϋ,ΙβοΙο Ιαηιεη ]αοαη<1ο, ρΐβ- 
ηοςαβΓθΓαιη βοίΐα ύίφηΐββίιη&ηιιη. Ρ*ΓραΐΓ6?βΓθθ&1. 
ηοί ηοί οοΗοο^τθΙιιγ ; ιηοάο Ιοοααι ηΛΟβΓβΙ ηοη 
ηηΐΐααι. 

θβοαηάαιη νοίαπιςη άο,ϋΗββοαηάαηι Ογφοϊ ηιηυβ 
ο&ΗαιοηίιΙί» ΗοΓυτη, ομηι 8<ΉαηοΙ& ΐΛΐίηα πιβα ία- 
ΙβΓρΓβΙίΐΙίοηβ. Ργοχιπβθ βρροηιπι ηοΐββ οη{ίο*8, 
ςυβ3 οοάΊοοιη ΟΓ&οααι Ιγρίβ βχρΓβββηπιβχ ίρββ γο πι 
πΐ6πιΙ)Γ&η&Γαπ) άοηυο α πιβ άίϋ^βηΙβΓ ίηβρβοΐατυηι 
β4θ #Λ οο^βο^αΗδ ιηοίβ βρ^άλουη!. ΕχοίρίβηΙοαβ 
*ηίιη«<1νοΓ8)οηβ8 ηΐθίοηοβ) ίη Ιοίηπι ορη» ο η πα Ιβί- 
οηίαηίβ ηιββΒ ; βηβπι ίβοίβΐ ίοίβχ ΟΓβΒοίΐΑΐίβ. ΙλΙϊπλ 
ςυίάβιη ίηΙβΓρΓβΙ&Ιίο ίη πιυηάο ββΐ, υΐ Γ&οίΙθ ροββίΐ 
ηηα ε α ω Ογαοιθ ιπΙγε όΓβνβ ί^πιρυβ ρΓβΙο λοβοΐνί. 
Ηοΐίςαα ςϋβπανίβ βχρβάίΐυ &Γ(ίυ& βί ©πιπιποβΛ ρβη?α 
δίηΐ, βρβΓΟ Ι&οαβη Γογθ, βί ρΓορίΙίοπι ηαηιβη εοβρϋβ 
πι 6ΐ 8 ββρίΓβΙ, «Ι βχβυηΐβ οίβηηίο βΗθΓϋΠ) ςυοςυο 
νοίαπιβη, &1ίςη&ηΙο βρίκβίυβ, ςυβπα ηοο ββΐ, Γαΐα- 
Γυοα, ίη άοοΙΟΓϋΐη οοηιίηηπι ηιαηυβ νβηίαΐ. 

ν^ΐθ, ΒΓΟάίΙβ 1<βοίθΓ, βί οοηαΐίβαβ (Ιβοβββοπδ 
ιηοί Αίςυο αιβίβ ίινβ. δοτίο. Ι^ίρ8ΐβ3 ηιβηβο δβρίβηι- 
1)Γί 1751. ΑΟ ΤΟΜϋΜ $Ε€υΝ0ϋΜ. [Εά. Ι. ΧΙ-ΧΙΙ] Εα β%ί &τ^υηιοηΙοηιπι •βοηη(1ο Ο 
ηοο, ςηοά ηυηοβύίπιαβ, τόΙώηίηβ>Οοηβ1βηΐίηί Οβπ- 
πιοηίβϋβ βχροβίΐοϊυηι άΊ£ηίΐαβ, υΐ ρ&ίπι&ηι ρΓίοπ 
(]υΙ)ί&ηι ΓαοβΓβροβθβ νίάββΙυΓ. ΟαοΓαη ςο&ηινίβ 
βπιηπαβ ο»ρΚ& βυρβηοΓ ^8^^ ρΓβίαΙίο αΐΐί^βπΐ, ηοη 
ίηηΐίΐβ (ααιβη άηχί ίΐΐα ηοο ςυοςαο Ιοοο ΓβρβΙβΓβ. 
ΕοαίηβΙ ίρϋϋΓ η^αβ δβοαηάί Ηοη βα ρβΓ» φΐ© ηο- 
ηιίηθ Κλητωρολ^γιον, 860 άοο(ηη& πΐϋυπι ΗΙογοπι 
β8ΐ, ςυίουβ βοΐβιηηβθ οροί» Ιπιρρ. ΟΡίβηοΓοπι οβίβ• 
1)Γ&τί βοΐοο&ηΐ, ίρβα Γβ &1ςυβ ρΓοΓβββίοηβ ηοΐϋίλ ββ! 
άί^ηί^οιη Ιωρβηί ΟΗβηΙ&Ιίβ, ςα&Ιβ βκουΐο χι 
βχβυηΐβ ΟΓβΙ. Μίηοήβ οαοοαβηϋ, ηβςηβ Ιαπιβη οοη- 
Ιθσιηοηάί, βηηΐίΐΐί Ιοοί, ςαί ΐ6£&ΙθΓυηι οχοίρίβηάο- 
Γυπι Γ»ΙίοηθΠ3,ϋ1α1θΓθΠ)ςαθ ρΓ»8οηουηΐΓθΓΠΐυ1&8 ν 
ςηίοηβ αηΐ οχΐβή Ιβ^αϋ ΟΡΙίίβηαπι ίπιρβΓαΙοΓβηι 
βχ πιοΓβ Βΐ1οςαβΙ>4ηΙυΓ, &ηί ίρββ νίοίββίαι ίη ΙίΙΙΟΓίβ » 
&(1 βχΙβΓ03 ρπηοίρβββυίδ αΐβοαίατ. Ου» &ά ρΓΟΟββ- 
8ΐοηβ8 ΙπορβΓαΙοΓαηι, ίη ο&1ηβ& βί ηοΓΓβα ΙαβίΓ&ηάλ, 
ηυβθ αά ΐΗυπιρηοβ άβ ηοβ(ί5υ8 όβνίοϋβ &£6ηάθ8,*<1 
ΟΓαπιαΙία, βροοί&ηί ; ϋοαι ςα® άβ ΙίηβΗβ Αα^αβΙίβ 
Γβοθηβ πΛίίβ, βί ηηά& βαΙαΙβΗ Ιαβίηιηάίβ, &ηΙ Ιοη- 
άβηάίβ, άβ ρβΙπΕΓοηαΓυπι οΐβοΐίοηβ, ά• &ρρ&Γ8ΐα 
η&Υ&Ιίίη £60ΐίηιιηι βχρθάίΐίοηοιη, ΟΓβΙβηββπι ϋηβπα, 
«ΙιβΓΒΠΐ 1,οηβθΙ)8Γάίθ8Πΐ, ΐΓβάαηΙϋΓ, βΐία, (]α® ρβΓ- 

06Π8ΘΓ6 8ίη£Τΐ1& 1θΟ£ΠΠ1 ΓΟΓβΙ Ι ΘΑ ΟΠΟ 018 ΓΠϋΙΐί- 

ρΐίοβηι 61 ιιβυσι βί άβίοοίλϋοηβαι ηλΟΟΓΟ, οΙΙγο Ιη η*ο ί^ίΙοΓ βάβηάβ ρ^Κβ, ηοη πυηυβ αίφΐβ ίΐΐ* 
βυρβποΓβ, Ιβηΐ8 τβΓβΛίαβ Γαί ΓβΙί^ίοηβ, η Ι πιβπιΟΓΛ- 
η&Γηπι ίίρβίβηβίηαι ρΙβΓ&βςηβ ηαβηάαβ βί ίρβαιη 
ίΐίαιη αηϋςιιίΐαϋβ νβίαΐ πινον ΓβάάβΓθηοηάυοίΙ&νβ- 
Γίπι, βαΐίβ η&οβηβ βηιβηά&ηάί Γ&ϋοηβιη ίη οοπι- 
ηαβηίαηίβ ίηάίοΑβββ. Ιη &άοι*η&η<1& 1•&1ΐη& ίηΙβΓρΓβ- 
ΙβΙίοηβ ο&νί ββάυΙο, ςααηίαπι βί ρβΓ γθγοπι ςυ&8 
βοοΙοΓ ΙγλοΙαΙ, βί ρβΓ άίοΐίοηίβ ςιΐ8 ίΐΐβ βλϋβ 
ηοΓΓίάβ, βχ ηιοΓβ βηί 88δοη1ί, ιιΐίΐυι•, οοβουηΙ&Ιοπι 
Ιίοαϋ, υί ηβςαβ α νβΓΟΟΓυηι ΒθπΙβηΙίΕ βοιγοπι, 
ηβςαβ ρβΓβρίουυβ βΟΓοαο (ΙββίάβΓαΓβΙυΓ. Ιη Οοπι- 
αβηΐΒπίβ ουπι υογοα Ηΐϋβςυθ νβΙβΓββ ίΙΙπβίΓ&Γβ 
ςυ&ηίαηι ναΐυί βί β&ΐίβ βίΐ, δίοάυί, (ηοη άβ νοη'β 
ςαοςαβ η:βΓηΙ)Γ&ηβΓϋπι ΙβοΙίοηίουβ, ηοί ορο8 ββββΐ, 
βί£ηίηο&Γ6 ηοη ηβ^ΐβχί. Ιη ΟΓβνββ αηηοΐαϋοηββ ο]. 
άβεβΒεοΗδ σιίηί ργφΙογ άί^ββϋοηίβ &Γθί(ηυηι ηίηίΐ 
&ΓΓ0£&νί. Οααβ ίΙΙβ ίίΐοΐίβ υοάοοίηι οοηιρίβχυβ ίη 
&άν6ΐ*8*ΐΊ& βο 9 ςαο Ηογοβ ςυοβςηβ 1β^ΐ8§βΙ, ΟΓάίηβ 
οοη]βθ6Γ&1 οοββΓν&ΙίοηβΒ, 688, υί Ιοοϋβ ςοίβςυβ ΓθΓΓΘ 
Λίςυβ ροΒίαΙβΓβ νίάβϋαΙαΓ, βίο βί ΑοοοαιπαοοΆνί, βί 
ΙθΙβΒ πιβ» ίηΐβχοί. ΟαοΓαιη ΙίΙαΙοΓαπι (Ιοοβ, αηαηι, 
ςαίηΐυιη, ρ. 28 ποθΙγογοπι οοπιιηβηΙιποΓαπι, αϋβ- 
γοπι, οοΙ«νηηι, ρ. 94 βρβοίιηίηίβ ο&υββ βχηίοοί, β 
ςαο, ςυίά βί ίΙΙβ ίη Βοηβάίβ Γθΐίςυβηΐ, βί βο &ρρ«- 
ΓΕίυ ςυοπιοάο ηοβ αβί Γαβπηοϋβ, οοηβίβΐ. 

Αά βηβιη Ιίοη ρηηαί οοοαΕηβηΙαηοηιιη (βΐ&ηι 
8ΐ)Γορί. Οαβ3 Αά ββοαηάαπι βί ρπσιί 8Ό^βα<1ίαβοα Η Ι. Η. ΙΕΙβΗΙΙ βΟΜΜΕΝΤΛΤΙΟ * 

*ί<**Α% **ρβΓ*ηΙ> *«ηι ίηάίοίοηβ, ΓογΙο σηοαυβ Α Γιηί, οαί ταΐ^ο Ιποοί βοΐβΐ, Ιβαιροη οοηάΙΙηηι 

*«*γ|>Ιϊ* ΟΛίΓοη&ί Οίβοί ΙηοάίΙί ΟβοΓ^Ι Η&πιιιγΙοΗ, Ληβββ,άηο ηβο ηΐί* ¥βΗιη *άάί ; αηοπο, Οοη«Ι»»ΙΐΒί 

βκοΑίιι ιαιρΙ. *βη*1αβ ϋρβίβηβιβ οίοΐίοίηβο*. ίηΙβΓ ββηίοπ• αΐιΐθ ίη οβυ αοο ίυίβββ ρΓΟ&βάΓοηπη, 

α»!ί<*ι Ογ«οο• πι«ηα βχιηίοβ ΓΡρβΓίΙαΓ, <ϋ£ηαιη ςα*πι Ιίΐαΐυβ ΟΑρίϋ* αΚίιηί Ηοή ρηπιί ηοαιοηΙ, 

ιίίςαιηύο 1*οηί ΑΙΙιΚο νίιααι, σαοά ΙλΙίηυζη Γβοβ- άί£ηίΙ«ΐ6ΐη, & ^αηηβ Τζίαοίβοβ αβιηαιιι ββο ίητβη- 

ι*1 *1 α •* βάβηάοιη ρΐΌΠΐίΙΙβΓβΙ, νίά. Ρβ^ήσ. Ι* αϊ, ββυ ΓβτοολΙαπι : ιΚοταπι, ρ. 37δ €οη•1*η- 

ΒΜ. Ονχΰ. Ι. VI, ρ. 145, βΐ Ι. Χ, ρ. 641, ολ, βί Ι&ηΙί Ιίαυπι Ιβοηίβ ηΐίαχη, μβχάριον *ρρβ11«Η, φΜ* 

νίάοουηΙιΐΓ, ΙβΓίίυπι νοίαιηοα ίηιρΙβΓβ ροΙβΓαηΙ. οΙθ£ίαπι ηοη βοΐβΐ ηί&ι νίΐ» αβίαηοΐί• Ιτί&αί. Υ•1β, 

Αά *Γ£ηιηβαΙ& βαρβηοΓβ ρΓβΓαϋοηβ οχροβίΐ*, ςα» ΙβοΙοΓ, βί βίικίϋβ ηοβίπβ ί«νβ. 

(ίβωοηβίΓβηΙ Οβπαιοηίβΐθ Ηοο ροβΐ ίΐΐίαβ ΟοηβΙιη- 8ογ. ιηβοββ Λαηαιπο Α. Ο. 1754. Ι0ΑΝΝΙ8 ΗΕΝΚ10Ι ΙΕΙΟΗΙΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

ΒΕ νΙΤΑ ΒΕΒϋ8 0Ε8ΤΙ8 εθΝ8ΓΛΜ7ΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΗΟΟΕΝΝ1Τ1 

1 Μ ΡΕ ΚΑΤΟΠΙ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΜ [Εά. 1~ ΧΙΙΙ.]0οηβΙαηϋη1 ΡοΓρ^γΐΌ^θηηβΙί, οα]αβ Γββ ρ*εβ 1>βΗοςαβ £β8ΐ&8 βεήίκτβ λ&Γοββαβ •οοα, ίο β* 
ίβΓβ Ιβπιροη βΒίΕβ ΙηοίάίΙ, οαίοαβ ίαιροΗί, ηα&χίιηί ςυοηά&ιη, βί ροβΐ άβοι-υιη ορββ ιιηρίίββίιηΐ, 1*ηΐαιη 
ηιη1>Γ& ςαβάαχη βί ία*»£0 βορβΓβηιΙ. ΡοβΙςααιη βείϋεβΐ βο ροΓνβηΙυπι θγ*1, ηΐ 1&Γ£ίϋοηίοοΒ «αϊ «χαιίβ 
νίαιη β&ί *ά Γβςηααι ρΙαΜαή ρ&τ&ΓβηΙ, βοβΙοΓβ ρβιίαπι ρβββίιηβ βί επιάβΐίββΐπιβ ββΐΌΓβηΙ, πιιοΐααχβ Γββ- 
ραοΐίοβ, βί & βαίβ ΓβοΙοη&αβ άβιΙίΐηΙ& ίη αΐίίιη&πι ρβΓοίοίοω αάάυοί οβρίΐ. Οίνϋββ βοίιη <Η*οοιύί« οΐ 
ροΐοηΐββ ρϊΌΟβηιιη ΓιοΙίοηοβ, οαπι βαχηιηβχη ροΐββίλίβαι *ά ββ Γ»ρβΓ0 βίο^αΐί νβϋβηΐ, οηοη ιηίΜΓβ 
ΙβΓ0«Γαη1 : &1 θΒάϋ)υβ 9 «αϊ πφίηίβ, «αϊ νβηθϋβϋβ, ςυβ ΙβοΐοΓββ ςυοςυβ 1«άϊο «ΓΟοίαοΙ, οΙ>•οοπιΙ&αι, 
ηΛο &ά ηβροΐββ ΙπιηΒίαΙβΗαΙ. 8ΐε 1.60 οΐίιη Ιββαπουβ, βίε ΝίοβρηοΓϋβ, βίο Μίοΐι&βΐ Β«1οο• 9 βίο Β•βίΗο• 
Μλοβάο. Οοη•1*η1ίοί *ταβ, αΙ> 1^ποΙ)ίΗ οΗ^ίοβ «ά •αρΓβωαηι Γ&δΙί^ίαιη ρΓονβοΐί αιβιηοηοΙαΓ. ΥΐΗαι 
ροιτο Λ $οήΑ ΕοαίλοοΓΟίη βχβΓοίΐααΐΏ, ηαπαπαΐβ βί ροΐοΐίοίβ οαοηααιβηΐίβ ηυοικίλΐη οβΙβ1>πιΙλ ν άβ•ίάί& βί 
ίηβΓίί* Ιοαι ρΐ&ηβ βν^οαβη!, ρΓ»«ίάί& Γβ^ίοηίοα• ίιηροβίΐβ, ο&υά ίηναΐίιΐβ. ί11& ΐ]αί(ίβπι 9 «αϊ βζί§αΑ, οοβϋ 
ίβΐΌοί βί ο&ΙΗάο ηοη ιυίβοΙβΒβιηΙ, ηβο υΐΐβ. βρββ ίη λαχΗΙίβ ϋηίΙίπααΓυπι ςβηϋααι ©γεΙ, ΙΙοβΙ 1η ρΓΟτίηοίΑ» 
(ΙββοπρΙβ ιΐΓβββ ρΓδΒίβοΙίβ βο^βοίδΒ βΜβηΙ. Ηίπο ορροΓίαηίΙαΙβ» εοηΐβΓωίηί ρορυϋ ηιοϋ, βηβ• ρβ^ηί 
πιββίβ πι&^ίβςιιβ ίπαιοίηυβΓαηΙ, ηοη &αιο!ϋοηο «αϊ «παηΐλϋοηβ ςΐοη», βοά ςηοά «η^αβίί• (βπηίοίβ ίιη- 
πιβηβα χηοΐΐίΐοάο οοηϋηβΗ ηοη ροΙθΓ&Ι, &ά απη* οοηια3ονβη<1& βχοίΐΛϋ. ΤυΓ0«1& ]»πι ΑΜφ Αρα/ίβ βί 
0&1α1)ΓίΑ θγλΙ, δίοϋί» ηοΐλο&ΐ, ςυο ΟοοίάβηΙβπι νβΓβαβ ηηίοο Γβ^ηί &οιρΗβ5ίιηί ι^Ιίςυί» «τμΙ, ρνϋφ * 
Ιοη£θθ&Γ(1ίΒ οοοαρΑΐ», ρΛΓίίπι ΓΓβςυβαΙίΙ)υβ δ&ηοβηοηιπι οχ Αίπε» ίηουηίοηίύηβ &1(τίΐΑ•1ΐΜ Οηβαι 
ίπααιοΐαβ βΓ»1, ου πι θο^ΐοίοίβ β( Αη6ίοίβ ^6ηϋ5υβ ίηβηηοβ ρΓοτίποίβ, βί ββπιρβΓ ηοβϋΒΐΜ βχροιΙΐΒ, \η 
ρΓβΙίαπι οβΙΗ οβΜΐβββηΙ, ςα&β ΓΓϋβίΓβ. Ογλοι ΑΓίηίβ ΓβρβΙβ6»ηΙ. ΙηΙβΓ ηββο παίΓυπι β*1, ςυληΐο βίοά'ιο 
ΙοαρβΓλΙοΓβι λάηιχι βίηΐ, ηΐ ιη^ββίΑβ βυ» βί ροίβηΐί» νβηβΓαηάα ρορυϋβ αο Ιοιτίϋίΐίβ 6ι»•βΙ, ηοο ΓγαοΙβ Ιοί 
οα1*αιϋ&1ίοο0, αυΐ ίοααιίηυΐΑ, νίάθΓβΙοΓ. Ηίηο ϋΐβ πιίηίβίΓΟΓϋπι Γβ^ηί ηαωβΓυβ, ηίηο 1τιαηιρη•ϋΒ οπια- 
ηιβηΐλ βί ροχηρβ, ηίηο οίτοβηβββ 1ιι<ϋ βί βροοίαουΐ» είνίηηβ βάϋ«, ηίηο ιηαοβΓυαι βοΐοηιηο• βτοαΒίίοηοβ, 
βί &ί ςαο *1ί* *α! ρηηοίρί (Ιοοογα βυΐ αοοορία νοί^ο, ρυΙβ^ηΙαΓ. δίο υθγο ΙοιηροΓαιη βαοοοβΜ «Γλτίοιη 
οχη&αβίυπι θβΙ, βί χηοΐΐϊΐίθ &ο οΐΐο ίιηρθΓΐηΙββ βί 8θ5}βεΙί εοηίΑ^υβΓϋηΙ. Νοη βάβο 1•πιβη νΐιίαίοπι 
βίβπϋα ηβο ββευΐβ ΓαβΓβ, αϊ ηοη βί 1>οηΒβχβιηρ1& ρροάίίΐβπηΐ, ίιηο ρΙϋΓβδ ΒνζαηΙίαιη ηβϋαϋ,σαοβΙίΑΐί», 
8ΐυ(1ϋ8 ΙίΙΙβΓΕΓυιη ςυοη^Αΐη ποΓθηΙίββίπαββ, Ιηπι ίΠο Ιηαιίηβ άββίίΐαΐβ, ορροηβΓβΙ. Οαπι βηίηι, & ^•ΐίηί*ηί 
«ΙβΙθ, ΕΓΐββ ΑηΙίςυβ ι^ίφοηβ ρ&αοί ρβΓ ΙΙβΙίβιη βχοοΙβΡβοΙ, ςαοά ΒαΓΐ)βΓί,ςϋίΙ)ϋ9 Ιιιιη ρ&ΓβΓ€ οοβοολΙΟΓ 
Π8 αηίηιοβ βΟβαιίηαΓί, βο 5οΙ1ίοαιη νίρίαΐβπι ορρππιί, ΟΓβάβ^ηΙ, θΓ«είβ ΡΓΟοορίαιη, Α£&ΐηί»ιη Τοβο- 
ρηβηβιη, ρΓββΙβηϋ «Γϋ(1ίΙίοηβ νίΐΌδ, βχΐηΐίΐ. Ηίβ ηοη ίαιρβΓ Γαϋ Ρ»»α1α8 8ί1βη1ί•πϋβ, ραΙοηΓΪβ άοοίίβςοβ 
οαπηίηίΙ>ϋ8 Ιηοΐίΐαβ, εααι πιλ^» ί 11 » ίηββηί* άηάααι ίη ΙΙβΙιβ οβββίβββηΐ, βί βίΓβρίΙηιη ροβίλτοπι Ι,βΙίοο- 
ραπι νίχ βλ ΙβωροΓ*, ςηί^αβ ρρο(ϋ5β>ηΙ, Γβιτβ ροβββηΐ. 8β<1, αϊ &ά ρΓορπβ νβηΐΒΠΐϋΒ, ςυίβ ΡΙιοΙίο, ςαί 
Β&βΠπ Μαοβάοηίβ »5ί8ΐβπι ίΙΙαβίΓΕνίΙ, ςαίβ οπιιπυπι ρπηοίρηπι Ι,βοηί, οαί άοείπηβ οΐ ρλΙ•Γηυβ Ιη Μαβυ 
βηίϋηυδ δβρίβηϋθ οο^ηοιηβη Λά<1^άίι,^ϋ^βρο8Ββιβ3ςϋ^ρ»Γ»Γ^? Ιη [Ι,. XIV] β,ίυβ ςυίίΐβπι βϋίοΐΐβ άβοίλχηλίο- 
παπί ροϋαβ άίοοηάί ββηυβ, ςαΛίη 111* ^«νίΐαβ οΐ πι^ββίΑβ ΟΓΛίίοηίβ, ςαα «ηΐίςυίβ ίηββΐ, (ΙορΓοΙιοηάϋυΓ : 
βοά 0830 ΓοΓίβΑββ ιβπιροΓϋπι οαίρα, βίςαββί ^βηίηβ ςαίά«πι ΓυίΙ. ΟοηβΙ&ηΙίηο ΡοΓρη^Γο^βηηβΙο, ί^οηίβ βΐίο 
•οοβρίηπι ίβήπιαβ, ςιιοά νβΐυβί* πιοπιοπλ ηοη ρΐαηβ ίηΐβπβπΐ, οαπι ΟίοάοΓί δΐεαϋ, Όίοηίβ 0*ιβϋ •ϋο- 
Γαπ), πιοηαηαβηΐβ, ΙίΙΙβρίβ ΐΓαάίΙ*, βχ ΪΙΙ& Ρ*ΙβΙίηα 1>ίΙ)1ΐοΙηβθΑ ίη Ιυοβιη ϋΐοαηςυο ρΓοίηΙβπΙ, ρηηο^ρβ βί 
ίρδβ β^Γβ^ίβ αοοίηβ βί θΓϋάίΙοΓαπι οαΚοΓ βί αηΐίβίββ ηα&Γΐιηαβ. δού άο εοοβίΑηϋηί βοπρίίι βί ίη 1χ>ηω 49 ΒΕ ΥΙΤΑ ΕΤ ΗΕΒϋδ (3Ε8ΤΙ8 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΚ06. 50 

1ϋΙθΓ&8 οαβΓίϋβ υ!)βΓίθΓβιη πίλίβη&ιη αΐίίβ ΙβωροΗουδ ββροβηί, ου πι β,) υ β άβ οβηπιοηϋβ αυΐο ΒγζαηΙίηα 
οροβ, ίη άαοβ ΙίβΐΌβ άί£68ΐαπι, β οοάίοβ Μοίίοΐοβο» ρηοΐίοα, ίά ςαοά πιαχίπιβ ηαη© ιηοΙίοΓ, βνηΐ£&οο. 
ΛΕίω β)υβ, βί ςαβΒ αΐία, πιβ^ηίβ βχβπιρΠβ άίνββ ίυίΐ. Νβ,πι Ηιΐδδί, ΤυΐΌίςαβ, βαοηβ ΟηΗΒΐί&ηίΒ Ιυπι ρππιυπι 
αηΐ ίηίΐίαΐί, αυΐ *Ηίυβ ίπιΙ>η1ί δοηΐ ; Βυΐ£&Η, ν&1ίά& βί ΓβΐΌθί8δίΐ£& £βηβ, ροδί 1>β1Ι& ρ1υΗχη& βί οηιβηΐβ, 
8αη£ΐηηβ βί ΓαβάβηΙ>η8 οααι άοπαο ΑιΐβϋδΙ* οοαΙαβΓβ : Γββ οοπΙγλ Ιΐαΐία αιαβίβ άβοΐίηβτυηΐ, βί ηονυπι 
ροβίβα ίηοΓβηβηΙυιη Οβπη&ηοηιαι £ΐοη» Γυβπιηΐ. Ιρββ Οοηβΐ&ηΐίηηβ ββουηάίβ αάνβΓΒΐ'βςυβ ίπχία Γ&παοδυβ 
Γυϋ, βί αάβπιρίβπι βίβΐ ροΐββίαΐβιη £βηβΐΌ80 βηίπιο ρ&ββυβ ββΐ, πι ο χ Γβοβρί&ιη βά ηβροΐββ ΐΓ&ηβαιίΒίΙ. Ηίβ 
ίΐ&φΐβ ίηάαοΐυβ, ςα© αά ίΗυβίΓ&ηά&Β β^δ Γββ πιαχίπιβ ρβιΊίηβΓβ τιβ& βπηΐ, βχ βηΐίςυίβ βοπρίοηουβ οοΐ- 
1β£ί, ς α ο πι πι ηοηηαΐΐοβ, βιι! 1ί1>ί<ϋηβ αβββηΐ&ηάί, αο! οάίο βάνβΓβπβ ρπηοιρβπι, ιηοΐΐα οοααιηβηίοβ ββδθ, 
αηίπι&άνβΓίί. Νοη άβίαβηιηΐ, β&ηβ ΟοπδΙαηΙίηί Γβ&υβ άίοβηάίβ άβοοτα ίη£βηί&; η επί βί 1•βο ΟΓ&οαιη&ΙίοοΒ 
βί δίοαβοη Ι*θ£θΙηβ1ββ, βί ΟΓθβοπυβ Μοη&οηηβ, βί ψιβαι ηί ρπβοίρηβ ββουΐί βαηΐ, ΤηβορηαηίΒ οοηΓιηυα- 
Ιογ, νϊΐβ,πι βία» ροδίβπβ ΐΓ&άίάβπιηΙ. ΡΓβΒίβΓβο δογίίΐζβη, ΖοηαΓ&π), ΟβάΓβηυιη, οβοίΐ&ηΐββ 8«ρβ, ηβο υΐΐο 
ιηοάο αηΐίςυίβ ίΐΐίβ οοτηρ&Γ&ηάοΒ, άβίηάβ Ι,Λΐίηοβ, Ι.αί1ρηιηάηαι, Ηβ£ίηοηβπ), βδβΙβΓοβ, νβηβ ρίαππα», 
ρ&Γΐΐαι ΓαΙββ, ρ&τϋιη ίηβθΓΐβ. δΐάπιίβοβηΐθβ, Ιυπι οπβηΐ&ΐβδ, Ευίγοπίαηα βί ϋΐΐιηαοίηηιη, ςυοβ Ιαηο 
άβιηυιη, ο υ πι βοηιιη ο&δΐίβ&ηάί βΓΓΟΓββ βΓ&ηΙ, *άάοχί. ν&ΐβ, Ιβοίοι», βί βίυαϋβ ηοβίπβ ί&νβΓβ 
ρβΓ£β. 

ΟΟΝ8ΡΕ0Τϋ8. 

Ι. ΟοίκίαηΙχηί ίβτηροτα. Μία* «ι& ΙνΑοήΙηα αβία. II. ΒαΙρατίβηνη ΜΙητη. ψηχάατη βχ αηίίςηα ρεηΐύ Μήοτχα. III. 
Βοτηαηα$ Ιβοαρεηη* ΐγηρβηηιη αά $β ταρίΐ, χτηηΙι$ $ιώΙαΗ$. IV. €οηίβηίχοη$$ άβ ςηαΠί* ηηρίιχ* Ιεσηύ αχη. 
ροηηηίητ. V. Ραχ οητη ΒηΙραη$. ΜβΙϋβηφ ίίπρΒηο αάμΟα. VI. ΒβΙΙητη 5<φ*Λίαιιη, ΌηααηοΗΐη, Βοαίαιτη. VII. 
Ιτηαςο Κάβ$$€ηα ΟοηήαηϋησροΙίη ίταη$[βΠητ. VIII. €οη$ίαηΙίηη$. ΒονηαηθβΙαΙϋίρηΙ$ι*, ίτηρίτίΐΗηοϋαιραΙ. IX. 
νχΰΙοτί&άβΒαναΰβηύ. Χ ϋηρατοτνηι ρήησιρβ$βί Βη$ή €ΚΓΜαηί$ χα€τι$ ίηϋχαηίητ. ΧΙ.ΜοΙιαρίτ ΟαΙαοΗατη βί 
Αριιϋατη. Ιοηςούανάκα βχρβάϋχο. XII. ΟοηίΙαηΙχηχ οδίΐια, ορβκα ριιΜίεα, νχΗηίβ^ νίϋα. 

Ι. αοηβΙβηϋηυβΡορρηγτοββηιιβΙαβ, Ι,βοηίβΡοϋο- Α ΙθγυοΙΙο Ιιβο, ηαοΓϋ ρΓοχίπΐϋβ, ΑΙβχ»η<ΐΓ0 ΛέΙπ, ρο- 
δοροί 6 Ζοβ ΟβΓοίηορβίηβι βΐίαβ, βη. 905 ηαΐαβ ββΐ, ΙββίαΙίβ βί εοηβίϋοΓαιη οπιηίυπι οοιηίΐβη βο βοοίαπα, 
ςπο ΙβωροΓβ βχοΓίυ• οπηϋ© 8ΐβΙ1β5, ςπβπα οοπαβίβη οοπιπαβηάβνίΐ, πΙ θο πιβ^ίβίΓΟ Γβ^ηβηάί βτίββ, βίοι 
νοο»ηΙ, ΓοΒάβΓαιη άβ ίπιρβΗο οοηίβηΐίοηαπι βί οί- βαίβςαβ οίνίοαβ ββΙϋΐΛΓβδ, αάάίβοβΓβ! (5). Τυιη 
νϋίβ βαη^αίπΐΒ, υί νπίςο οΐΌ(1β1)ΑΐυΓ, ρΓ*84^ίϋπι, υθγο, ηαηςο&πι βαΐίβ ΙαΙαπι ββββ Γβ^ηί οοηβΟΓϋαπϊ, 
αρρ&ΓϋίΙ. Αςαα ΙιιβίΓ&Η α Νίοοί&ο ρΗΐΓΪΕΓοηα, βο άΐβ, βρραΓυΗ ηβο ΑΙβχαηάΓππι, ρβββίπιο βιβπιρίί ρΓϋ- 
ςαο δβΓν&ίοΓίβ ίη Ιοπίιιηβ Ο α νιο ΙαβΙπιΙΙ παβπιοπΛ οίρβπα, ςαί πα π 11ε ΟΓαάβΗΐβΓ, χηα)1« ίηΙβκρβρβίιΙβΓ 
οβΙθΟΓΕίυΓ (Ογφοϊ Θεοφάνια τοεβηΐ,) ιι^ΐαΐαβ 681(1); ^βΓβΙ)&^ α ΒΟβϊοι^ ΒοβϋηβΓβ. Ναπ) βώΤϊϋζβϊο, ηβο 
ροπιρλ ίη βχρίβΐίοηίουβ ρΗηοίρηιη βοΐβπιηίβ, ςαοά Μης^ιίηβ, ηβο ίη Γβω ραοίίολίη ηαβΗΙίβ, οΙιγοπι, 
πιβΙογ ηοηάηαι Αυ^αβΙ* «ρ^βΗλίΑ βββθΐ (2),-βΒαίβ»Ε. βοΙ>1&Ιο ΟοηβίΕπίίηο, ΛάπαονθΓθ ίηιρβηο οο^ϋα^Λί ; 
]ανβηΙϋΙβπι Θ3υβ Τοβοάοπΐ8/(1οοΙα8, πΐίαπι βηιηΐ ςαίοπβ οοηβϋϋβ ιώογβ βίυβ ίηΙβίΌβΒβίΙ, ροβίςαβιη 
ΙβποροΓβ, βί ίη^ίσπιίηίδίΓΕηάίδ Γβοαβ π>&£ηί νίΓ αηηιιπα υηαπα, βί σηοά βχοαΓπΙ, Γβ£η&88βΙ (β), 
πιοπαβηΐί, •τ©0Βρϋβ βί βχβωρίο ίοπηανϋ (3). Οο- ΡυβΓΟ, ηβο «1α1β 9 ηβο Γβηιιη βχρβπβηϋβ, ΙαηΙβ 
Γοοβιη ρηβΐΌ ίη βρβπι βυοοβΒβίοηίβ ίιηρβήί ΕαΙο/- πιοΐίβ ολρ&οί, ΝίοοΙαηυχη,Β&οΐΌΓυπι ρπηοίρβπι, ΘΙβ• 
πιίυβ ρ&ΐΓίΑΓοηβ ίηαροβαϋ, ηοηάππι οϋβοΙβίΕ Οβ- ρη&ηηπι βί ^08ηηθΠ1 ΕΙαάΛΠΐ, ΙαΙοΓββ ΙββίΑηιβηΙο 
8βπ8 {άίβηίΐΛΐβ, ςυα οΓηαΙαβ, ΝοΗΙχανηια, βηΐίςυί β ϊη8ϋΙυί( ν ςυοΓοηιΗθ6ΐ«ςα&1ίΒάί§;ηϋΑ8β836ΐ, Βαοαοαα 
ηιοπ8 ίαβίϋαίο, νοοαοαΙυΓ (4). Εαπκΐθΐη ΚΐΓβνί ίη- (βοαβη αροά Νίεοΐβαπι 8ΐβίίΙ(7). Ιηίβππι Γββ ρηΜίοα 

ΝΟΤΛ. 

(1) Οοηΐίηυαί. ΤΙιβορηαη.ίη Ι,βοηβ ΒββίΙ.Κ.ΧΧΙΗ, £οβΙ& νίηίΐοοοηβηβί βχβίληΐ ΤηβοάοΓί ΟΓ&ϋοηββ 
ρ. 228. Ιλο ΟΓΕηαπιβΙ. ρ. 483. δογϋΐζββ ρ. 002, βίο. ίϋςαοί, ςοίχιαβ ΟοηβίΕηϋπϋπι βί Ζοβη πα*ίΓβπι οβ- 

(2) Αη£α8ΐβάί£ηίΐ88 ίρβίίαπο ρπηουπα ίϋορβΓϋΙβ, 1βΙ)Γ&νίΙ. Ιαηηοβο. ΟοοααιβηΙλΗοΓ. ΙίΙ). ιν, ρ. 11. 
υη&ςυβ ηορϋ&ΐίβ οοΓθη& ίπιρο8ϋ& ββΐ. Ζοπεγεθ, (4) 6βοι*£. Μοη. ίη Νοτίβ Ιπαρ. ρ. 561 ; ΖοηβΓαβ 

Ι. II. ρ. 178: Ούχ εύ61>ς μέντοι αύτ^ της βασιλείας - ' ΟΛ ^-^^-'• --' ».**.*—>—*-. -. 

μετέοωχεν αξιώματος, άλλ' έφ' Ιχανον αύτφ συμ- ρ. 180. Όβ ποδχΐήήτηο βί Νο6ίΙύ$ίηια(Η, η% ββςοίοη 
«νο βα άΐ£ηΙΙ&8 τοοα^αΙαΓ, «£ϋ Οβη^ίϋΒ ίη ΟΙοβιβί•. βιουσα ήν άταινίωτος, μ»χφι< οδ -παι$(ον έξ αυτής Ογ»0. 

έτέχθη τψ βασιλεΤ. Εατη ηοηίΐαΐίτη ίιοηοη ίτηρβταίο- (5) νίχ βηίηι δβρίβπι βπηοβ ΟοηβΙληΐίηηΒ ηλίηβ 

Ηο βύ (ϋρηαΐη*, $βά άίη *\ηε άίαάβτηαΐβ ΚαΗιΐ,άοηβο θγεΙ, ο π πι ρβΙβΓ ΓβΙο Γοη^βΓβΙαΓ. Ηίηο β υ πι Ογθ- 

βΐίοίητη ρ*ρβΗ$$€ΐ. δίηαβοο Ι,ο^οίηβΙβ ίη Αηη&1ίΙ>. £ογ. ίο νίΐβ. Β&βίΐϋ (αά ά. 26 ΜβγΙ.), ρ. 670 : Κο 

ρ. 466 : Εύλογήθη Αέων χχΐ Ζωή — και άνηγόρευσβ μιδ^ νέον χαΐ παϊδα, ΙυϋρΓβηίΙ. Ηίβΐ. ι. ιιι, ο. 7, 

τήν εαυτού γαμετήν Ζωήν Αύγούσταν. Ββηβάί&ίοηβιη ραηηιΐντη βί αλαλον, ίά ββΐ, τηνίητη α ίη(αηί€ΐη $ 

ηηρίίαΐί ήίη ωηιεονϋ *ηηΙ Ιβο βί Ζοβ — χχχοτβηχ νοο&Ι. δυοοβΒβϋ βαΐβπα ΑΙβχ&ηάβΓ αηηο 911. Αρυά 

ςηοηηβ Ζοβη Ιβο ΑηριαΙαηι ρνοοίατηανίΐ. Αάάβ δίπιβοηβηι 1•θ£θΙηβΙ&ηι 9 βηηυαι 907 ροηβηΐβπι, ηα- 

ΟβάΓβη. ρ. 600. παβπ οοΓΓυρΙί βυηΐ. 

(3) Ηίο ίΐΐβ ΤΗβοάοπίΒ ββΐ,ςαί ροβίβ* ρ»οβπι ουιη ((;) Οοηϋη. Τηβοροαη. ρ. 233, έτος {ν ήμέ- 

δίπιβοηβ, ΒυΙμ&ΓΟΓυχη Γβ£β, οοοαροδυίΐ,βΐ ΟοηβΙαη- ρας χβ\ αηηιυη ηηιιψη, άίβ* $2. Βίαιβοη 1•θ£θΙηβΙα 

Ιΐηο,υΙ Βοπα&ηυπι οο11β£&ιη &ο άβΓβηβΟΓβπι ίπιρβηί βί 1*βο ΟΓ&ιηπι&ΙίοαΒ άίββ, ρΓ«ΙβΓ βηηϋπι ίηΙβ£Γαιη, 

βββϋπιβΓθΙ, ρβΓβυ&Βϋ *. ροβΐ ΟΓϋθ ο α πι Τηβορο^ίβοΙο 29 αηπιβΓ&ηΙ, ςαοΓππι ΒβηΙβηϋλπι ρΐΌχίπι&ηι υθγο 

ρ&ΐηοίο, ςποά οοπΙγε Ηοπι&ηυιη ηον&β Γββ ιηοΐιτί ββδβ, Ρ&£ίιΐ8 ίη ΟγΗ. Βλγοπ. &η. 912, ρ&£. 804, 

&Γ£α6ΓβΙαΓ, ρηΙβοΒ, ίη Ορβίοίιηβ, πιΐηοπβ Αβίβ γθ- οβίβοάίΐ. 

£ίοηβ, δΒίαΙβω β£ίΙ. ΟοηΙιη. Τηβορηαη. XI, ρρ. 241 (7) Ογθ^ογ. ίη νίΐΑ 8. Β&&ί1ίί ]υη. ρ. 670, η. 10 : 

β!245; Ι^βο ΟγλεοπιλΙ. ρ. 492. Ιη ΙηϋΙίοΙΙιβΟΛ Α\ι- 'Κ^νΑ^ ^^(«λ»^ •«. *«*λ ^νη»»^ ^ν^χ-^- Ι. Η. ΙΕΙΟΗΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤ10 *ί VI ι— .-» . — -ϋ ι ζ~:. ζ&π~ε* \ύΑ* %ζι\μτλ. ΟοηβΙ&ηϋη Α βΙ*βίο, ιη Τηηώιηα βΐ ΙΙ^πεαπι ΙηηιίβΓ•,ρη|η. 

ν«ηΙβ Ιιιγοε ρΕίπΒΐη βζοηβηΓβ ΓαρίβηΙβ• (11). ΑΗι 
ιηοΐικίβ ιηιηυβ, νβ&ΐι^ΐΑ ρποΓαιη ΒβοαίΕ,εηιη Χ* 
βίβοι οοουρίΓβ τεΙΙβΙ, «Ι) ΗυαηοΓααι γ*£«, ςαίιιβ 
ηΑΐΐοοίβ εορίΕβ ευπι ΟΓβεΐβ ]υηχ6Γ*1,Ιο&6ηΙί εΙκ)« 
εΙΙΗΙε 6*1. ΒοΙ> (2οη«ΐΕθΐίηο νβΓΟ, ςαεπι Ρθ£οΐι- 
Ιατη νοοΕη!. &η. 678 ΙδίΓΟ Ιι^βεΙο, ίη Ββπχί• ι| 
οησι ΡοηΙί εοηβεάεπιηΐ, ςαίοαβ, Γβ ηοα ηΐίι ί«1ί• 
οϊίΟΓ βεβίΑ, ίωρβΓίΙοΓ ΙηοαΙυιη «ηηααιη ρ*ρβο- 
άίΐ (12), ου πα ϊη ΙΙαΗεπι βουβή ΓβΓβ Ιβοοροκιο!- 
νειιΐε«, β«?π Β'ηρτβηΐΕηί ρ&Γΐβπα οσοορββββηΐ Ί3 . 
ΡοαΙθε & Ι-βοηβ Απηβηο «υρβΓΕίί, Ιβ^βΙοβ ε4 Τή«- 
άοΓ&πι ΑυρυΜΑπο, ΜίεηΕεΙίβ ιη&ΐΓβιη βΙ ίη ίιηρβηο 
βοοίΗΠΊ, ΐ|υί ηοναβ ββάββ εοιιιμΙειιΙϊ πιηΐΐίΐυάϊηί ρβ• 
ΙβτβηΙ, ΓηΪΜΓϋπΙ : ίΛίίαι €γμο$ λα6τ* αρΓβι,Αίιαη 
η €θΙ*Γι\ <]ΐιοηίηι ραή&η $ί χτηγΗτατεηΙ^ ία ηιιιαμ^ 
ρηίητη ύτ&ϋο$ *1 ΗνΙψατο* οοαΙϋΐΑΤΟ*, ρααηι ρ(τμ> 
Ιιιαιη, ηχιΙΙο αηηοηαη ιηίΐυ, [οτ€. ΑηηυϊΙ ρείβηΐ&αι 
Λυ^υβίΕ, βΙ <]υί<!ςυί<1 & ΡβΓΓβ* ροι*1* ΟβΒίΚαη α*• 
ςυβ ϊηΙΰΓ^ϋοβΐ (άεβθΐΐΕ Ιυιη 6& Ιοε» βΓαηΐ, Ζι• 
ροπχιη ροβΙΟΑ νοεΕηιηΐ), βοαεβΒβϋ (14) *η. 8ϊ3. 
Νοη (ΙίυΙϋΓηα Ια πι ρ η ρΕΧ εαηα Βιι|£εγϊβ ΓοίΙ,Ιΐοβί&ά 

ΟΓβυυΓϋίΏ 9Ε0ΓΕ ΙΙΐΪΓΒΟΐΙο, ϋΐ ΓβΓίΟΓ, ρβΐΊΓΕΰΙί Η- 

βοηΐ. Ου γπ βηίπι β& ρο ΙβηιροΓβ ρβππυίΒηάΆπιε 
ζηβπήυιη οαυβΕ ΙτβςιιοηΙββ Β^ιβαΙίαιη ικΙίΓβηΙ, ογ- 
1Ϊ8 ίηΙβΓ ΓηβιΧΛίοΓββ εοηΙβηϋοηίΐΗΐ•, β4 «πηι ίΐβ- 
πιπί εοηουΓβυπι (15), βΐ 3ίπΐ6οη, Βαΐ£ΐΓσηιαι κι, 

ΝΟΤ,Ε. 

Κ ..τ-.2*-:•.#ο>Γ.0Λΐ^; άβΗοηβίΙ,ιηιιΙίΙϋ ίη ΓοάΊοίΙιυβ η&ΒβηΙιΐΓ, ηοο τηοάο: 

"Εκ: των χιόνων Κωντ:2ντίνο•,> τοΟ ι!ς τήν ι',τλ 
(<9ΐιρρ|ρΙ ΓιόΙιπίΗ ηοΐ. ροβΙβΓ. ββσιλιύσβντο; {ΒνΛ- 
γίρων εβνοΓ έττ/,λθεν τ ή Ηρφκτι. ΤίΗΐροη&*$ €οη• 
$(*ηΐΜΐ, 7 ΜΙ ΐη ϋεαάεηΐβ ΓβφιαύχΙ, ΒηΙρατϋηΐΉ μηι 
ίη ΤΚηιείαιη ΐΓΓυρι7.1<οςυϋυΓ άβ Οοηβΐ4ηΙβ ΗίΓβο/ΐί 
πβροΐ«, ςυί βΐΐλπι ΟοηκΙ&ηΙίηυβ «ρρβΙΙλίαΓ.υΙ Οολ* 
Γυβ οΙ)βθΓ?βΙ. ΟηηΓ. 4ο Βϋ1ρ«π§ Οοηβίιηί. υ* αάπιί- 
ηί*1τ. ίτηρ , ο, 32, ρ. 100. Γ.Εηροι ΙηΓαον/. ΰαί- 
ιηαΗο., ρ. 303. 

(VI) ΤηεορΗαηββ, ρρ. 302, 577, Ο^Μΐιτιβ, 440, 
487. ηποϋ ΓβΙίεΐιιηι (ϊΓϋΌΪθ ϊη Τ^ΓβεΪΑ ΤνΙ,β^Μκη 
ΐΡΠίροΓΪ^ ΙΗογώα Γ&ηυπ), βί στρβττ,^οΰ ϊιηρ«τ\ο 
βυ^ΡΓίυιπ β*1. ΟοηβΙβηΙιη. 0* ΊΊιίτηαΙ. ρ. Λ) : Το 
νοίνυν = μ2 τ τ,; Ηι^/',ί »/"■ τ τ, ν ^έσιν χ»•, -τ < ο••ί• 
ιιισίχν 1λ2/ε ί)έ;Αζτο; ν 2•τ' ου το των Βο/ζγχιΐΜν 

(13; Ραυίυβ Οίλουηυ^, ϋίχΛτ. Ι,ΛηροΗατά. 1:1». ν. ■* .ϊ —.-- >-τ ::■"- μ* Ζ"Λ ^.ιΛςτ. τ:ή!ίι ιηίπιΙ ίβ- 

- -ι — »τ : >■ **■— .ι:ΐ. ι•"-^.!.». « γ^ ; • βχρβΙΗ. 

ν-. - Τ"" \•τχ**Λ .ι . *ϊ ΟαείΓϋαι Γε- 

γ. ι_ - — ^τ *■ %τη.ι :ι.:ικιτ".ι•. τϊΐΐ; βο•ρίοίο εΙ- 

* -ζ -■=*:-. :-μ τ»: -•. ιΐϊ«υ!τ?ΓβΙ, ϋΐιπι ε 

- ■•*: η: ?■■ *-~'. *:!'1•. Β\-Ζ9η1ΐυπι 

•_-^-«?^ — τπ:*-.: ^^κ. α ρ.αΓ.πι:».. αϊ επί- 

.-:: γ. :.".•■»: ϋ.ι γλ: », :^^?Γ3ΐϋΓ€Γ5ΐ 8Εΐυ- 
.-..■-- ΐιΐ ίτ-ηι *^ί• -ΐ.., ϋίηι »« ρ α.• η β 

'.".-■&;.- **: ΐ-ΐ ϋ:τί * ίια.:^» ιερρϋείοπι 

λ-ιγ:^-"-^ ^ - . :*- ^.ι:•ϊ-ιιι - Α.-: *ι-ο:ογ€» 
τ- /^. . -τ:..- Ι-^»^ι ι ;-ϋ"-4*• : ία, .ί-ΑΡ> »β ίη- 
*? ..--ι,.• .. .:-•>» ι•ι *;:,. ϋ. ^ *-.*πι Εχε.Ιυιη 

ί-%: - . -•.- ;-«. ι : - ιι *-. Γ ^ ρ '- ΐ'. ί! ^ . . υ αϊ ί ηοο- \'ΖΖ:',7'4 * >10 * 11; :• γα - .— •.( 

_ '- ■•.: ρ. 235. «ιηβοη Ι/ΐΕΌΐαεί•^, ^ 

ί *"*ϊ «-Ϊ *.**ϋ•» 50^%?11 : ΓΜΪ'.ιΟΑ, 01 ρθ1θ. Νοη 

:ο*3ΐ~;.ζ. 'Λ^.•^ ΕαΙαγ,ι.• :;0<α«α β υ Ι, ρτβίβοΐί 
»^*η;. λ*. «-. -*. '--- 'Ϊ.ΟόΟΑ'.ϋΓ, ίΐοηαββίιοι 8εηο• 
α.*-:~ :- &^η«τ. % γΙ-^ώεπο, ΐΓηρβΓΕίοΓ Ε(1αιο'υβ 
*».- **". Ιλ" Οηζτη. ρ. 488.; /.*: «το'^ί Λν χύτοΐς 
Ίί-^ώ ηοίηΐΓϊΑ Ιβο γγιροιογεΙ 1. γ. ρ. +80) τήν Βα- 
•ζ.ΦίΛ» »!'//.' "'ν ^αιο: ΤΛ'Γ,ροΰντβ;, μή τΐζ 23- 
^27^ 2^τ^,λ Ργ»1€γ Ηοα αιυΗϋοι ίη πυΐα ροΙ«Γ&1 
0>η8:ΑΓ)Ιίηυβ θυηϋοηυβ, 7:2^2x0 ιμ'όαενο;, ββυ ευοί- 
βυΐΕΠίΗ, ουί ρβΐιΐϋ βΐ ΓβΓϋΓη ρηνΆΐΑΓϋΠΐ οιιγα Ιγε- 
ίΙϊίΕ βγεΙ. ίιιϋρΓΕηά. 1. ϊη, ο. 7. ΟβΙβΓυπι απ. 913 
(^>08ΐΕηΙίηυ& ΐΓηρβΓ&ΙϋΓ βρμοΐΐ&ΐϋβ ββΐ. ί,υρυβ Ργο- 
Ιο&ρ&Ιη& &<2 η. ε. λ. ^13. Ιηά. ι οοΓοηαΙια ε$1 0οη• 
ιΙαηΙΐηιι$ ίτηρ. ί€οηΐ$ βΐιια. Α4άβ Τηβοίΐοβ. Κίονίβη- 
βοΓπ ϊη Οητοη. 
των Τ2 $ζσ'.λΐ',ι. ^υλωττόντων. οίον έπ' τώ κοιιχένι 
των λογικών προβάτων, τω 'Πττιλάψ αΐλλον, Ι) Νι- 
κολάω ΚιΆο βϋΓ« εαμίΙί/ίΜβεναΜΙϋδίΙΙί βΜβτη ιί- 
ΙαιβηιηΙ, ]θΜ6ηιηΙ ηαβ ίη/ιχιιπι εοηίο ρβτ Ιοίαηι χινίειη 
οίταΐΗΐβττΐ {ρβοΐαηιίατη — αο άβηίςιΐδ ίη γηατί <ΐ€- 
υοΐνί ΰηιη Γΰίΐηηο ΰΟΓροτβ. — βχίεηιυι ηοη (αιη ίί$ 
Ηόΰ εητηβη ϊτηρχιίαηάηιη /ιιίί, ςη'ι ΰΐαΐοάίβΰαηί ραΐα- 
Ιίιΐϊη, ηαωη ονίητη ναίϊοηαΙίΗτη ρα^ίοη, ΗβΙΙίΙαο ρο- 
υ α* άίχβηιη, ς κατή ΝίοοΙαο. 

(10) ΖοηβΓΕβ, ρ. 1*5. 

(11) ΖοηίΐΓϋ8, 1. II, ρ. 55, υΙ)ί ΒυΙίζβΓοβ ε'Ονο; 
μ/,πω ττρίν γιν(οσ/.όμινον, μβηΐβιη αηίβα ίρηοΐααι νο• 
οαΐ. 0β(]Γ6ηιι», ρ. 355, αΐϋ. Ου πι ςυΐΙ>ϋ8 ηοη εοη- 
νοηίΐ Τηβορπίΐηί, Οπτοηο^Γ. ρ. 290. νβΓΐ)Ε, ({υίοϋβ 
ριίίη&ΐη ΒυΙ^&ΓΟΓαιη ίη ίιηβα Κυπιαποιί ίΓΓυρΙϊυηβιη ) £'>ηαΓ&5, ηπ. χνι, ρ. 
Ιίί). ΐν, ο. 15, ρ. \{)\! : *11 ξ\ οίσΐϊο-.νοί εύμεχυς τ/ονι- 
ΡΛΓΟΓυιη,ΓοηΗΟΓί* ΗΗΐϊΓΟΓυιιι ϋηΓΐίΙίβηοΓυιη ί>ιο(ϋ*,ό 
7Γ/ευ;χχτ.<ό; ίγγονο; τοΰ Βασ-.λέω; «χων Βουλ•*>- 
ρ ! .2ζ ΗίοΙυβ θ9ΐ.ί:οη?ίΙαηΙΐιι.ίπ ΟΓΪηιοη. Αϋ1« (^ίίΡ. 
ρ. 31Μ. 

(15^ ΟοηΙίη. Τηβορη. ίη Ι,οοηβ ρ. 221.1,βο Ογαπι- 
ιηαΙ. ρ. 177. Αηηαΐοδ ΚιιΜβηβ. ε<1 επ. 81>5 ι Αρ. 
Αα»5Γ. ΟυβΓοβ βη. Ι. 11. ΛίΓ. Ρηιηϋ. ρ. 582) : Ρααιη 
βτςο Ογκοι ϋοάετη αηηο ηιιη Αναήι (ηηί (ίΐαιηινΓ 
1/ςη) Γοοέηιιι Ι ,ςιιοίΐ γοτμιπ. ςυηϋχ'νβλ >&»Λ^ατ\ να ντοχ^ν^ 53 ΌΕ ΥΙΤΑ ΕΤ ΛΕΒΌ8 6Ε8ΤΙ8 00Ν8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟ. 84 ίηΜΕΟβάοηία ουαι Ογκοιβ ιη&ηαβ οοπιπιίΒίΙ, αοο- Α ΤηΓΕβΙ» ΟΕδΙβΠοπι (19), Ε££τθββυβ, β1&<1β ΐηοΓβ<ϋ1>ί1ι πιπί ρ&Γβ πΐΒχίιηα ο»8Ε, Γβΐίςαί ίη ία£Εΐη οοη^οΐί 
βαηΐ, άυοββ, Εοβοίββίθ ηΒπ'ηυβ, ίηηοηββίΕ νυΙηβΓβ 
ά ο πι υ πι ΓβΙυΙβΓθ. Ηίηο Ιλο, βαο οαΐΐίΐί ηοη β&Ιίβ 
οοηπβιΐδ, Τπγοο8 (βίο Ιυιη ϋη£Εη νοο&β&ηΙιΐΓ), ίη 
608 οοηοίΐ&νϋ, αυί, ΙβΙγο βαρβΓΕίο, Βυΐ£ΕΓΐΕπι ΟΓβ- 
1)Π8 ίηουΓθίοηίοηβ νβΧΕΓυηΙ (16). Ι^βοηο βχβΐίηοΐο, 
οιιαι δίπιβοη ίαιρβπαιη α ΟοηβίΕηϋηίΙυΙοπουδ ηβ- 
£Γΐ£βηΙίιΐ8 £βΗ, βΐ βχΙβπΐΕ βίηβ ο υ τα ηβ&βπ, νίάβ- 
ΓβΙ, ΓϋΓβϋβ Β^ζ&ηϋο ο υ πι γο&ογθ βχβΓοίΙυβ ίη&αιί- 
ηυίΐ, ο&δΙΗβςυθ αά υιΊ)βπι ροβίΐίβ, 1&1β οπιηία ΙβΓ- 
γογθ οοηιρίβτίΐ. ΡπΒοίρηβ Γβ£βιη ΗΙ&Ιε ΕοΑίβχΒηάΐΌ 
1ηιρ.1η]υηΒ, βρΓβΙβςυβ Βΐτθ£Βηΐ6Γ, οοεβ οΜυΐθΓ&Ι, 
ρ&οίβ οοηάίΙίοηβΒ &<1 νίηάίοΐΒΠ) 8θ1ϋοϊΙ«1>&η1 (17). Α 
ςαο ΐΒΠίβη οοηβίΐίο ωαεηίυπι «ιγοιβ ΒΐΙϋηάο, βΐ ρπ>- ρΓΟβίΓΛνίΙ ; βοά ουιη βηοίίηβ Ιθγγογ ΓογΙθ οορϋβ οΚ>- 
}βοΙυβ ββββΐ, ίηοϋη&Ια Εοίβ, Γυ£8 οΓάίηββ ΙπΓΟ&ΓαηΙ. 
Οϋίβιΐδ άίβρθΓβίβ δίπιβοη ουιη ΓβΠςαο βχβΓοΚυ 
βυρβΓνβηίΙ, ΙαηΐΒπισυθ 61γβ£6Π) βάίάίΐ, αΐνίχ οαη- 
Ιίαβ β^β Β^ζβηίΙαπι ΓβάίΓβΙ. ΤβηΙβ ΟΕίαιπϋλϋβ οαΐ- 
ρ&ιη ρΐαηιηί ίη Βοωβηαιη Ι,θβΒρβοατη, οΐβ^βί βΐ 
ΟΓ» πι&ηϋπιβθ ρΓβΓβοίαιη, ΓβΓβΓβοβηΙ• ααοά ΠΗογλ 
οαπι ΐΓΪΓθΐηί&αβ 1β£βΓβ ]αβ9α9, Ρ&ίζίη&οΐΙ&ηιαι (20) 
ΒυχίΙίΒ ηοη ΐΓβ]θοβΓβί, αυί ίυ£ίβηΐ6πι ιηίΗΐβιη βχ- 
οβρβΓ&Ι. νυΙ^&ϋοΓ Γβπιβ ββΐ, Ι•βοηβιη, οοί Βοπιβ- 
ηοπι, ΒγζειηϋαιηρΓοΓθοΙαΓη, οππίΝιοοΙβο ρΜπ&ΓοηΒ 
οοηδίΠα άβ Γβ£ηο Β£ϋΒΓβ οο£οο?θγεΙ, οππ8$ε 1>β11ί 
αΐββ, ίρβοπι ρΓβνβΓίβΓθ νοίυίββθ (21). Βαΐ£ΒΠ>8 γθ- 
£ηυπι ηοη οαοΐίο ροβΐ Ηβπιιη αάοΓίοβ (22), Ογββοο- ρυ^ηΒουΙβ, ίρβυιη ΕΟβΙβίΎϋβηιηΙ, αϊ, οηβίάίοηο 80- , γιιπι οορίβδ αά ΟεΙββυγΙβθ ρΓοπί£Β88β, Γβπιβ βΒάβιη 
ΙιιΐΕ, ρ&οθπι ΟΓβοίβ, ςυ&πο Γθγθ άββροΓ&νβΓ&ηΙ, " Ιυΐίΐ. 

III. ΕΙαΙί Ιοί νίοΙοΗιβ Β&γο&π αά ιίΓΟθαι ςαοσαβ βροηΐβ οοηοβάθΓβΙ, βηΐ ροΐίαβ νβηάβΓβ! (18). Ιη 
ίΙίηβΓβ ΤθΓ&εΙααι,β«ρβ βγπηβ ροΓοηΙθ&οα, ν4δί&νίΙ, 
βΐ ΑάηαηοροΙίΓη οαπι βχβΓοϋυ πιονίΐ, ςα&πι η&1»Γ& 
8ο&, βΐ ορβΓβ, πΐϋηίΙίοΓθπι, ςυ&ηι υΐ ο&ρι ροβββΐ, 
ρΓοάϋίοηο οβρΐΐ, ηοη άΐιι Ι&οιβη ΙβηαίΙ. Αα^υβΙα 
βηίπι, & ΟοηβΙ&ηϋηο, ςαί αι&ΐΗβάοβίάθηυπιάίυϋα• 
ΓβΓΓβ ηοη ροΙβπ&Ι, ίηαρβΓίο ϋβΓυαι αάπιοΐβ, άο- 
ηΐ8 [Ι. XVI] ο^Ι&Ιίβ, ιιγοθπι Γβοίρϋ, ηιοχ ΐοΐο οααι 
δ&Γ&οβηίβ ΓοεάβΓβ, ςαί βΐ οα&ηϋηΐΕ8 ΙΙβΗ© ογ&8 βΐ 
ΟΓίθηΙβαι η&οίβηυβ ΙαΓοανοΓ&ηΙ, οηιηί οχβΓοϋη οοη- 
ΙγεοΙο, ΓοΓίυηαπο 5ο11ί ίη ΒιιΙ^ΗΓΟβ θχρβηη, £θη- 
(βιηςυβ ίβΓΟΟβπι θΐ Λπαηί^αΛπι &πηίβ βχβοίηάβΓβ, 
βΐ&ΐηίΐ. Εά ρΓονίηοίΕ Ι^βοηΐ Ρηοο83 9 ΙβΓΓββΙΗηαι οο ΙβΓΓΟΓθΐη ρβΓίυΙθΓ&ηΙ, ϋΙ)ί οϋποΐβ. άίβοοΓάϋβ οίνϋίΙ)υβ 
Γ688&, ρορηίαηι ββάϋίο ίηοββββΓΛί. Ηοαιαηϋβ, ςαοά 
ηοη τηϊββΓϋ ίΠΓβηιββ, ςαβίΓυπι βηοβίάίο βυχίΗα Ιγε- 
^^^6ΓβηιϋΓ, ίη ]ηβ νοοαίηβ ββΐ : ά&οαηαΐαηι ββηίβηϋβ 
^ηάίουηι, Γ&νοΓ Αυ^υβΙδΒ βΟΓν&νϋ (23). ΑΙ Ιιβο, ίβ 
ςαί ηυρβΓβηηιηο οαη ίπαρβηο Γοθγ&Ι, ΟοηβΙβηϋηί 
ουηυοηί, πι αϊ Ι υ αϊ ορίοαβ βΙ^ΓβΙία ν&ΐοηϋβ, ορβΓβ, 
αάηοο ΙοηΙαϋβ ηιίΐίΐηίη ιηΐπιίΒ, ΙηιροηιΐοΓβαι βοΐίο 
άθΙαΓΟ&ΓΟ&υβαβ. ΚοπιβηϋηβίάϋδΒίΓοαπινθηΙαβ, οοη- 
ΗδΟΓόβΙϋΓ, ρπάθπι βϋδρβοΐϋδ, ςυΛδί ρΐαβ ςυ»πι οίνί^ίΑ 
β^ίΙ&Γβ! (24). Ηοαιαηα» θηίπι, & ΤηοοάοΐΌ, ΟοηβΐΜΐ- 
ϋηί ΓίββίβίΓΟ, Ιη ααΐααι βνοοαίαβ, ηΐ ρβοβπι οΙΙΙοογ- ρίαΓϋπι άαοί βνεηίΐ, ςαί ηοβίθβ Εά Αοαβίοϋπι, Ο ΐΕίβηα, Λ άοιηΐύη Αη^αβίΕαι 8α*«η^ΕΓβΙ, ήοΐΐο ββ 

ΝΟΤΛέ. ογηηβτη ν$$χοη$ιη ϋΙοηιτη 9 ι^^ι*β αά ροτίωΑ Οσηϋαη- 
ΙίηοροΙϋαηαηι άευαιίαηάο χηιβςιννηΐΗΚ ΕΙ ρβυοίβ ίη- 
Ιθ^θοϋθ : (}αίί οέηΟΙίατη Αυαη>τνΐΛ Ηταρα ΙαηΟ* 
ύθη$η$ήοπί$Η$ €ηηΜ€ταηάο ρο$$ίΐ εχροηεη ? ηηο- 
ηίοΜ Μ^ατοπίτη, αά ςηο$ νιΟοηα €οη€63$\1, ηητηβ- 
γο χχ τηίΙΙία βςηϋιιιη οαε&α ιηυβηχηηΙιΐΓ. 

(16) ΟοηΙίη. Τηβορη. ρ. 234. 1.βο ΟγεώπιεΙ. 
ρ. 488. δίηίθοη ΙιΟ^οΙη. ρ. 472. 

(17) ΟίΙαίί, Ι,υίΐρΓΕαά. 1. πι, ο. 7. Τηοοάοβ Κίο\ν. 
ίη ΟπΓοη. ρ. 19, Εά Εη. 914. ΕΙπαβοίηυ» Ηχ$1. 
8αταΰ. ρ. 198 : θί>ϋΙ ΑΙβχαηάβτ, αιχ $χια:β$$ϋ Οοη- 
ίΐαηϋηη*, ΙβοηχΊ /\1χη$, 13 αηηοηιηχ ρηβτ. Μχ$Η 
ΒχιΙραΓοηιτη ν$χ αά €οη$ΙαηΗηηηι ίτηρβταίοτβτη, VI 
8ΟΓ0Γ6ΤΠ $χιατη άαροηάβΓ€ί «/αϊ βϋο : ςχιοά εητη γβ- 
€ηιαν{$Μΐ, ρτ&Ιχα ηναΐΐα ΰοηνηίαα $χιηί α Ηοηχαηύ ΤαΓΟΟΓϋΠΙ Ε£1Ό8 ΕΓΟίίΒ 8θ1)β£βΓαη1. ΕγεΙ ΕΟίθΠΙ 

ΟοηβίΕηϋηί κΙεΙο ΡεΙζιπεοιε οαιηί• ίη οοΐο ρίΐΚββ 

άίνίβ8,ςαΕΓϋΠ1δίΠ£ϋΐ83ρΓίΒίθθ1θ8, ςϋΟΓΟΠΛ ροΙβιίΕβ 

ηοη Εά πΐίοβ ββά ρ&ίΓυβΙθβ, ΐΓΕηβίόβΙ, ηΕΟβΟΕηΙ. 
ΡΓβ^αοηϋΕ βΐ8 ρΓΟΒίΐΕουπα Τατοί•, ΜογετΙεοι οοίβη- 
Ιΐ6υ8 ν ΓαβΓΟ. Οονθταντ. 0* αάηχίη. χτηρβτ. ο. 37, 38. 
Βϋ8808, οοαΙθΓΟοϊηβιη ^βηΐβπι Εηηο 915 ρΗιηαηι 
Ε^Γβββί, ρεοθ οοπιροβΐΐΗ, Βοάββ Εά ϋΕουοιαοο ρο- 
βαβΓβ. ΤΗΒοοοβ. Κιον. αά λ. α. Τβηαίβδβ βοβ ρίβηί- 
ϋβπο, ε ΒοΓνιΙηοηβ Οανίο Εά Ρβηηοηί»πι υβςυο 
ροιτβοΐΕΐη, ϋΒί ΜοΙάΕνίΕ ηοάίο βΐ Ροάοΐία βί(Ε 681, 
άοπαοδ η&οοί8•8 ηαΙίΕβ, ίη ρΐΕαβίΗβ υΚεπι άβ^ίβββ, 
ΕαοΙΟΓΟβΙ ΟβάΓβααβ ρ. 775. 

(21) Ι^ίΙρΓΕηάυ•, 1. ιιι, ο. 8. Οηηχ ΒηΙααΗ* ρτκ- 
Ιβτβα ρηαηαηίί ΡΗοεα άοΐΜΐίιχο χ αχιχ $1 %ρ$β Ραίβτ βί ΒιιΙααήί. Υΐάβηχ Ηοο ΝϊοοΙαη$, αννίοτ ίηίί, ηΐ Ηο- β Βα$ιίεο$ ατάβηΐβτ (ίεΗ οαρήδαΐ, ίη ίρ$ο ΙκΙΙ* ]αιη άβ τηαηχι$ χτηνεταΐοτ ββτεί, ςχιχ ΒχιΙρατοηίτη τεαχ βίχαηιιη 
αΙΙατχιηχ αβάϋ χιχορ&η. ΟϋδΒ άβ ΟΕηβΕ οβίΐί ΐΓβάϋ, 
& νβΓο ΕΐίβηΕ •αηΙ : θγγε! ργμΙθγθθ, άυπι 1)830 Εηηο 
Ηβ£. 309, 83Γ» ναΙ^ΕΗβ 932, Εοοίάίβββ, βοηοίΐ. 

(18) ΟοηΙίη. Τηβορη. ρ. 475. Τηβοάοι. Κίο*. Εά 

επ. 915. 

(19) ΟβάΓβαυβ, ρ. 613, δίπιβοη Ιχ>£θϋΐθΐΛ, ρ. 476 
βί ϊ<60 βΓ&παΐΏβΙ, ρ. 492 ίΐϋπιβη νοοβηΐ. νβΓΟΕ β]υβ 
ηββο 8ϋηΙ : Ό πόλεμος μβτά των Βουλγάρων χβΐ 
'Ρωμχίων πρδς τψ Άχελώψ συγκεκρόττ,το ποταμφ, 
χαι — τρέπονται ' Ρωμαίο ι πανστρατ(. ΗοπαΕηοβ βχ 

ί11θ ρΓβΙΐΟ νίοΙΟΓββ άί80688ί886 } ΟΓβάβΠϋβ (Γ&άί1 
ρΓΟρΙβΓΘΕ Ε ΟΟΕΓΟ, ΠΟίίβ Εά Γ,ΘΟΠΘΠ), ΟΕβϋβδΙίΙβ. 

δβά ίβΖοηΕΓΕΠι ββηυίΙαΓ, ςυί ρΕ£. 185, ηοη ίηβίΓβ- 
ηαβ γθπι £6381886 Ογ3Β008, ηβο ιηοΓαοηΐΕΟί ΒυΙρβΗβ 

ΥίοΙΟΓΙΕΠΙ ίϋ188β, Π36Π10ΓΕΙ. 

(20) Ρ&ΙζίηβοίΙ© ρηηοίρίο β&8 Γ6£ΐοη68,συΕ8 ϋϋ 
ροβΙθΕ βί ΟΙιεζεγι οεοαρΕίαηΙ, ΙβηΐΜΓΟ, ίηαβ ηαΙ%\ Ηο$Η(ηα ίτχχΐίηρΗχιηι ί€ηεηϋ 9 αηίά α Βοτηαηο αοίηηι 
ήΙ % ηχιηίχαιητ ; οχιί ηχοχ αηίηχο ΰθη$ί$τηαΙα$ 9 ηίτηΐο 
άοίοτβ ΰοηχρχιΐίχι*, νίΰΐοήχ $χαηχιιη 9 Λ %ο Κθ$ί€* χη$ε- 
ςίΐόδαίαΓ, ρτήβάΐ, Ιβταα νβΗχΙ, ΙΊιααηχ $χιο$ ίηχτβ [β- 
ΰϋ, βίο. θίοβΙίΕΓΏ ΟθάΓβπαβ ρ. 613. 

(22) Οοηϋη. Τηβορη. ρ. 241, ΟβθΓ£. ΙΙοηΕοπ. 

ρ. 570, δίαιβοη. ίθ£οΙοβΙ. ρ. 477. ΟβΙβή άίνβΓβΕ 
ΐΓΕάηηΙ, ιιΐ ΖοηΕΓΕβ βί ΟβάΓβηυβ, ςαΐ Βυΐ£ΕΓθβίη- 
£βηϋ οΐβάβ ρΓοβίΓΕίοβ άίουηΐ. 

(23) δίπιβοη 1χ)«οΐη. ρ. 476, 1.βο ΟγεπιπιεΙ. 
ρ. 492, Ζοπεγ. ρ. 186, Τηβορη. ΟοηΙ. ρ. 242 βς. 

(24) Ργ3βΙθγ οίΐΕίοβ, 1.υίΙρΓΕηά. ιπ,8: Οηχηί αιηχ 
(ΜϋηαΙχοηβ ΡΗοοα$ άοηχωϋαΜ Οοη$ΙαηΙχηοροΙχη ηάχί, 
ραΐηΐχηιη ίηςτβάχ αιρχί, βί αηβ βεη ραίβτ Βα»χΙβο» 
ΒαίααίΙ. — 8βά α Βοτηαηο άοτηβιΙχεούΙββαρχίΗΓ, αΙαΌβ 
νίτοαχχβ Ιηχηίηβ ρηναΐατ. ΑΙϊΙθγ 1.βο ΟγεπιπιεΙ. β( 
Τηβορη. Οοηϋη. ρ. 245, ίηββίο βί ίηνίΐο ΗοηΐΕηο κ Ι. Η. ΙΚΙΟΗΙΙ ΟΟΜΜΕΧΤΑΤΙΟ *, αυιοηΐΗΗΒ ςι^ατ-π τ+γζ~ ζ.ςΙί-% γοιΙαεΙα •»ογ* χ Ιυβ ευοίουΐιπαβ, ΟβχηβΙπαβ >€ηΙ>» «τιτν, α 25 ί'ικβ οη β •■: &κ*:••.β ;π:« Ξ»>-» &::, Β«;χ»ηϊ 
Γ.ΐϊΐ. π.**.•μμ•ι :• _~ ;-*γι*:γ. *ί;3ΐ:ί*. ςυο ίβπιροΓβ 

Τ.-3Λ— »-ϋί •«*.!.: *-*. κ; ι: '-:ο•. ΑηρΙίΒΐϊπη 
Βιΐιΐΐϋ-'ϋ. εε :ϊπ. ;γ~ι•* .« »ίπ>:•.ι:5 ΙηΊίΙυΓ (26,. 
τ• ι::.•* ί-Μ . ι* ιιΐ:* τ*-τ. * • ΐςχρβήο. Νιπα βΐ 
Μ&ρ ΐιΐ Τι •ο: :*.:* Αγϊ*ι ::=. '^7 , βΐ Ι-λο, Οοη- 
β.*ι::χ ν*\ ■::■• Ζ*ι ζ*ι ? ? λ.!α^ογπ, ου]υβ ίίΙίΑτη» 
!>«_ ιι,ιλτι.: 1'• . ζλ'.τ+πϊ ίχρβΚ! «ο ΙυΐοΓΡίη 
•:ι>ϊ1.ΐ" - ίλτ-τλ λ *4±*αι ϊ.ο^;γ:3 ΟΓΠΑΐηβηΐΛ 
τ. : α. 1. 1 ΐι ::.*.=, 1 1 1: ".γ.ι-ιι £> . Ηυ;ι•β πιο γ: β ϊ^ηο- 
γ«.•.ι: τ .*% :*τν. :ι .ι *γπγ«χϊ άζχίι. »:♦., ΪΙοιυαηυπα 
1>**ι έ.υτι*.--ι~ ιι. ι,:- ■ ,ϋζχίβδ*, η υ 11ο οθγΙο -*■-.»»- _» — ^-- — 

Γ ^•η,ι-Μτ * ^ι: : » # *:.:, Ν.'ο1*ααι ρ•ίπ*Γοη•!η, 
Τ^ίίί/ΐ-.'Ί- *τ. τ.*;ι»ι•..αι. η•£.'*!Γ'-ι ρ ίο βχβιΐίυιη 
ε:.» . '*->*. :: ...'. ;^:0*ι*γ «: Αυ^'.βΙυβ £*1υΙιΙυ8 
«τ. ΊΓ^^Χ'-τ* μι # -ζ «: Οι^β*ορ1)θΓϋ3 ίϊϋυβ, ρβι•- 
π^.ι ^/η/.,-ι. τ-. ΓΠΓΓΐ:Γιυ**Γη 8^»: ροΐββίβΐθϊη 
π^- Λ- β» ί 'γ.ι'.λ, ί-*τ*1**\}γ. οοΓοπβίΙοηΑΐΐ 31). 
Ιι-ν.• ^*τ» ίτ.ι\\ι*α &>£-»Ιυβ. ΑΓ^ηίυβ, Τηβοάοπβ- '1£ ΊΛϋ,ζ. Ίζ.&.ρ\χ. ρ• 24"ί, βίο. Ιά «ηαο 

ΐ- *τ, ιι ίο. ςυο ί«β1υηι Β Μάπα ΐη ΓβΠΛΠΊ 
νι -.•-»=. :3τ:ί»ι%•, :η ιυ!*πη νοΓβΙυπι, Ιβ&Ι&Ιυτ, ν.Ί '5Α. £*Μ ££***ιι/*Ινο«Β*ηΙ'!ηΙίαβ( : 1, ρ. 300: Τόν 

"ί****•*•. Ι^ΟΙΙ, ί. 2 )Γ3>?',£θ >>./&,/ φΟ/.ακα ίαυίοΰ 

τν.ι', 3ϋτ* ν^ : . κντπζ έχκ?-/ν# εχυτώ κα^ίστησ:, 

--'-:»:* τ # ; *: ΊτΐΐΊ.* τοί^'υ τ•.;ΐ7θί#-ο; 7;ί'ύ|ΐ2τι. /'ί»Γ 

αιίΓΜΜ ύνίίοτη ίίοτηαηητη ηιιΐ'χΐίΐη χιαιτη (ηϋ ραΙη*~ 

9«« /^γο /ί^ι ΰοηΗιίηιΙ : ?α άΐ</ηι(α(ϋ ΐιβοίαηι ααίία 

ηπάγυατη οκηαίια ΙηετοΙ. Ουβίβ &υΐ6πι ππιηυβ ή Ηχ- 

5•./ιο^α-ον!α ΓυίτίΙ, οσιηίυπι ορίιπιβ βχ Οοηβΐ^ηΐΐπί 

«4 Νοχηάηυηι ΙίΙΙβπβ &ρραΓ6ΓΠ »γΙ>ϊΙγογ : 'ϋ; έγω 

^>/ζά« ιτ,ζ ίμής Δεϊττοτειβς κβ: βισιλ'ίαΓ έγρτ-γο. 

ροιτβτον, κα: ιύνούττχτον, χχ: ίτιττότατον, ούοένβ τών 

υπό / £ ϊ?*ι ί Ί'ωμβνόν, ευρ^χώ^, τούτψ ττ,ν έμήν 

ουλακτ,ν μ«α βεον ίπίττίνσ», και άντ 5 . ττιτ^ός ϊΰ- 

τον εκν.να, στ:λίγ*/να Γατρικα και ο•.αΛ£7•.ν γονικτ,ν 

προς έ•ιλ ένο-.ΐ;άαενον. Οϋηι αΐΐητη ηΐτηΐτιβη. άοιηι- 

ηαίΐοηΐ» τηβκ αν. τηαίβχίαΐίί νΐρίΐαηϋοηίΐη, πιααιχφα 

Ι&ΜυοΙηνη αο βάίΐίοτβτη ηι$ίοίΐ<!τη ίηΙ^Γ οιηηα, ηηΐ 

ψη€Χ άίιχοηί» ιαηΐ, αο χτηρβηο *ι<6*ιιη/, Κονηαηο ιηνε- 

ηεητη : Ηηίύ χ?ειιη(ίιιτη Οαιιη τηεΐ ο\ι$ΐο<ϋαηι Γοτητηίχί, 

ίρ$ητηςη6 ίοΓΟ ρα/π'.ί Ιιαύβο, ηηί ραΐβτηα *τρα τηβ ιηβρηίΐϋίΐϊηθίοπιιηδ ΓογΙοπλ ηϋιΜ, ρηβΙβΓ οοχ^ 
βοηίίβηΐίηο ρυρ€Γ€88β, β« ρ6Γ]υηι «β ρ€ΓΓι<1 * ς. 
ΙΟΓββΓυΓβ, βροηάβηΐββ : «Ι ήί 1)Γβνί ΐη οπ3ιηί:η:?- 
(Ιαοΐί βυηΐ Χ. XVII]. ΟΐβΓυκη Βοαα»ηυβ, κΐϋ;» 
]υΓ&π)€ηΐί πι β Ι υ, ρ π πια» ίη η ρα^Ηο* Ιβηπϊΐ, χι. 
ϊθΒΐϋΙίβ ϊηβίβηίβ βοΐυβ υ*ϋΓρ*νϋ, *Λβο αϊ ίη η- 
ΙθιειιΙ ροαιρλ, (1 ύ€0Γ6ΐίβ ρυϊ>1ίοϊ8 ν ίηίβποΓβιη Οοβ 
«Ιαηϋηο. βϊοί αο Γιΐϋβ ρηοχίρβοη Ιοουαα Λ^ϊ^αι- 
ΓβΙ '.:52), γΙ ΤαβοάοΓλ οοη]α^β οοογΙιιβ, Ο&ΓίβΙύραο:; 
Γιΐϋ υχοΓβπι Λυ^υβΙαπι βρρβΙίΑΓβΙ <33). Ηοο Γ*ειηο Γ . 
(ΙοΓηιη&Ιίοηοσι »ρΙ»νϋ. 

IV. Νεε ΙίτΙίοΓ Ηίβ ΐ6παροπΙ>υ• Γαοι>8 οήί^ 

βΓ&Ι : Ιλγπ (ίίνΓΓ3Μ ίη ρΛΓίββ ρορυΐοβ 61 β•ο«η1οΐΐΐ 

ΐΓ&Ιΐ(.•ο&ηΙυΓ. 6υ]υβ ηβ^οΐϋ ίοϊΐίυιη, ΟΓ^ίο^αι ν. 

^ιή ΐϋΐΐ ΓβΙιυ$ ρΑΓΟίη η Παΐ'Πΐ ουτοΐΐιυβιϋίϊβθΓαπϊ, υΐ, ςυ&ηϋ •βρβ ηαοΐυϊ, *; 

■ ^ι^αϊ ία βυαρΐείοαβπα &1> &ο!ιςϋ& εοηβυβίυίΐίηβ άίβοβββίο Ω*1, οπιπΙβγ. 

ρ1»ηβ βρρβΓββΙ. Ιλο Ροί1ο5ορουν ν οοαι β Ιτι^ω 
υχοΓΪ^υβ, ίο ρρβπι ρυοοβββίοοϊί, ιηλοουίΑΠί ρΓοΙβο 
ηυΐίαπι ευΒοβρϊδβ^Ι, Ιοαςβ ρΓΟβρίείβηβ ίοΐυιχι α. 
βυρ, οΐ ρτοοβΓοιη άβ γθ^πο οοη1βοΐίοα€&, Ζο«α 
θ4Γ^ίηοι»9ΪηαΓη, ηοα α (ί πι ο (ϊ υ πι ΐΐΐαβίη Ιοοο ο«. 
Ιαπι (31), ίη ΓΠβίΓΐηιοηίϋηΊ άοχίΐ. Ουβ οαηι ιοοβίΐ* 
ηυρίίααρυά Ογκοοβ ηΕοβΓβηΙατ, ΧΏβΙαβςοβ ίβ><: 

νοτ.*:. 

ίΜίί Τοεορη.ρ. 2«Τ. 

(Γ{0) Ιη ΟηΓοηίε. ρ. 114 : Λρπά ΟτΧ€θ$ Βοτησην 
Ραΐ€τ ΒαηΙϋο* [αείια, \ιΙ $^ιιηηι αρ€Μ, τηαΐτ.*η 
ΟοηχίαηΙΐηί χιηρΡΓαΙοτί* \ιxο^^ηι άιιχιΐ, $ιιατη κτο 
βΐιηίη ή>$ι €οη*1αη1ΐηο ΛβιροηάϋΙ. Νϊβί ΓογΙθ ΐ& γβ- 
πιογ ίηίΐο οΚϋδ ββΐ, <]υυά βιηοΓΪ6υ• Ζοββ Αυρυβί* 
(] ΚοΓΠΗηυβίπΊρΙίοιΙυ» ναΙρο ΟΓβίΙβΓβΙϋΓ. V. ίυίΙρΓβηύ. 
1. πι, ο. 7. 

(31) (ΙοηΙίη.ΤΗθορ. ρ. 2ί7,8ίπΐ6θη. ίΟΒΟΐοβί. 
Ρ, 480, Ρίο. 

ι.Ιί) ^ίπι. Ι-ο^οίΗ. ρ. 4?<1, Β>Ζ4πΙίηί ακη, 
ϋιιΙρΓαη<1. 1. ιπ, ο. ( .ι. ^υο(1 ϊ^βιη οοιηρΓοοιΐ ηυζ- 
αιυβ β Γηηρϊο ρ. 13Γ> «-(ϋΐυβ, ίη ςυο βομα\ι$ οβχι- 

8ΤΜΡΙ|ηΗΐ'8 ΚΤ ΠΠΝ^ΤΑΜΙΝυβ, ΗΟΓίρΙυΠ) 6»1. ύκφίΑΛΠΙ 

οαυβα β•1, ευτ ΟίϋοΙβ, ι^υ» νιιίμο Νυνβί.'ν Οοομη 
υΐϊοηοβ βρρβΙ1;ιηΙυρ, ϋοηβΐηηΐίηο ΐίηρβηΐΛΑ,ΝΜ. 
ρ;»1β, ίη Γοαίοίπυβ ραβνϊπι Κοιηαηο ΐΓϊ5ϋ•οΙιιτ.\. 
ΐίβυηοΐ&ν. Ι«η$ ΟηΐΥοΉηηιαηί Ι. Η, ρ. 142. Ιη 
ΙΐΙΙοΓίβ ίηοηαβΙβΓΪο ΥηΙΙιίΓηοΐϋΐί όάί\» »ηηο 'Χ'λκ 
Ηοπίληυ» οΐ ίιΐΐί, (:οηΗ(αη(ΐηυ« ν (<ητΪ9ΐορΙι••Γυ!, 
81ορηαηυ9, ιιΐΐίπιο Ιοοο ^οηβίβηΐϊηυβ ΡθΓρο}*Γθ£?ιι- 
ηοΐϋ8, πιοηαοΓαηΙυΓ. Οητοπίοοη ΥυΙΙυΓηβηββ &ρ. 
Μιιγ&Ι. 1 Ι, ρ. π, ρ. 4-7. 

(33) Ιλο Ογλπιπι&Ι. ρ. 41*8. Επί ΟηΗίΙορηοη 
εοη]υχ ΒορΗΐο, ςιι& ρ ο* Ι ηι&ηΐί οΐιίΐυπτι β ρ&ΐιιίο νίΒεβτα αο $6ηίΙθΓ\$ ρνορβηχητη ηηΐτηιαη ο$(€ηάβήΙ. {) βχρυΐββ, ΗοΙ<»ηβ, οοι^ιιχ ΡυΓρΗνΓο^ηηβΐϊ, Αυρυ?ΐι 
β(ΐ60βρ1βη(3ί(1α βΐ πιβ^οΐΩοΑ ίυίβββ. ηβο υΙΙ&ίοιρβΓίί 
οπγ& ίό ΑΓΡβηίϋπι ρβΓίίηυίδββ νί(1β(υΓ. 

(28) ΟοηΙίη. Τηβορη. ίη Ι.βοηβ ρ. 21*0 ; Λέίυν 2Έ ό 
βασιλεύς Βασ•.λεοτ:άτ'»ρα τον Ζαούζαν τίμα, αυτό; και- 
ν ουργή σα; τό όνομα, ί,βο αηίηη ίηιρβΓαΐΟΓ ΖαπΙζατη 
ΪψηρβΓαΙοηί ριιΐνοτη, ηονο αΰ$ $ε ιΐΐ^ηιίαΐία ΙίΙηΙο λγ- 
οοαΐΐαίο, αρρνΙΙαί. ΟοηβίΛηΙ, ίη Οροηβ (1ρ Οπηηοη. 
ΑυΙβΒ Β^ζαηΙ. ρ. •413:ΊΙ τοϋ Βισιλεοττάτοιο; τ:α:α 
Λέοντο; τοΰ φιλοχ^ίστου ημών βατ-.λίιυ; έκοωνη- 
ΟεΤσα αξ(α, ςιΐίβ νβΓϋ& ηθ3ΐΓ&αι ίίβ Οβάτβηί Ιοοο 
86ηΙβη(ί&ηι οοπΠγπι&πΙ. 

(29) 8υί(1&3 ν. Πατρίκιο;. 8ίο ρΓβεΓβοΙυβ υιΊ)ί 
έπαρχο; και ?:αιήρ ττόλεω; »ρρθ1Ι*Ιΐ18. Οοηΐίη. Αβϊύαντο; Μ^/ϊγ.α ^/»-,;ιϊ^^ κα: άστεπτο; ^-., 
6;χ«υ; 3αϊ•.λ'.κτ, ?τ',/τ, 7^* Ιποο/ματ• κοκκίν•:; εκα) - 
ί/.Ι. >'/λ τ-/:^τι 53*το;. καττ,νε^^τ τ»; Χ::ττο^:-.^ 
^27'./ε:2;. 

3 ί ί. Ε:ιίρ!)«ηϋ Μιρ::ί Λιτγϊ βΐι^βϋβ 5«:.γογ<•γτι 
Ολη^ίυβ θχ ΟύΠΡίαοΙ. /ν αΊΐΗΐη. ίηιρ^τΐο νοηΐ ι η 
ΡιΐιηιΙ.Β%ιζ•ιηί. ρ. 141. ?6ί1 ογγμ. ΟοαβΙ^ηϋηϋ* βηίαι 57 ΌΕ ΥΙΤΑ ΕΤ ΚΕΒϋδ ΟΕ8ΤΙ8 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΒΟΟ. 58 οβ ρηηοίρίβ βχβπιρίϋπι ρΙαΗοπ βρςαβΓβηΙϋΓ : Νίοο- Α βΐ&οΐίαοροΐία ίαάΊχίΙ, αΙοοοβιιΙβΓβαΙ ρ&ΙβΓηβ βχίβΐί- Ιβαβ ρβΛπαΓοαα Τοοαιααι β&οβπίοΐβαι, ςυί βοβ πΐα 
βηΐίςυο αά αγλπι (ΙβάυχβΓβΙ, Ιοεο ιηονίΐ ; ίαιρθΓ&ΐο- 
Γβπι Μ0ΓΪ3 ρΓοαίοαίΙ, Ζοβη πίπαίβ ΛβρβΓβ, Ιβοςα&αα 
ρβΙΗοοαα, Ιτ&οΙ&τίΙ (35). Ιά Ιιβο £Γ&νί8&ίαιβ ΓβΓβηβ, 
ο α πα ηβο αποίβ, ηβο Μ&αάΙΙίίβ, αϊ ίηΐβπϋοΐααι άΜβ- 

ΒϋΙνβΓβΙϋΓ, ΙΠίρβίΓΑΓβΙ, ΝίΟΟί&ΟΟ) ΙΏϋΠβΓβ ία ρβΓρβ- 

Ιαααι ρήν&νίΐ (36) ; βαίΓβοΙο ΕαΙηγπιίο,ςυί αΐΐβαίβ 
βΐ Γ&οίϊίβ ίπάοΙββΓ*!, ίαιρβΓ&ΙΟΓβιη βά 8αογ& &άαιί3ϋ 
ςακίβπα, ββά 1β£ί, ςυ&σι άβ ςα&Γΐίβ ηυρϋίβ Ι&Ιογοβ 
6Γ&1, ίηΙβΓΟβββίΙ (37). ΙαΙβΓ πβο & ροηΙίΟοβ Βοαι&- 
οο 9 δβΓ^ίο, 16&&11 νβηβΓβ : ςυί Ιο^ϋίιηαιη Γ&ίαπα- 
ςαβ εο^υ^ίϋπι οβαβαβΓοαΙ, Νίοοί&υαι, υΐ ΡοοΙίο 
ίβνβπίβπα, αοΓίΙβΓ ίηββείβϋ, α ς α β. βαβρίοίοοθ βρϊ- 
βίοΐα, ςυβ οοάίβ βυρβΓββΙ, 8β ριΐΓ^&νϋ (38). Νβο ί(& οι&Ιίοοί, ςυ&Γΐ&&ςυβ ααρίί&β 1β£β Λ&οΙβΓβηΙ ; ββα 
Γβί ίθ€ϋ^ηίΙ&Ιβ > ββυ, ςαο ιη&^ίβ ίηοΐίοβΐ Λοίπιυβ, 
ρ&ΙπβΓοα© &Γϋ£)08 οοπιπιοΐϋβ (42). Εχ*ΙαΙ βάίοίοπι, 
οοηαχηυηϋβΓ εοπιροβίΐυαι,ία α&οο ΓβΓβ ββοΐβοΐί&πι : 
ϋιη$1ηη\ ς&ιβηί Ηχιτηαηχ $βτυαΐοτ€ΐη, ΰοηαοΓάχαηι Η 
ςηίείετη ρχιοίχοαηχ ρταΰίρΙύ βΐ βχότηρίο ΰοτηηχβηάααβ, 
βαηι νΐϋο ηχοΗαΙχητη ΙχΐΓίαΙαηι, ηαίαιςηε υβΐ άδ τηα- 
Ιήπιοηχο οαιίδ ?/ ΙβςΠίηιβ χηβηηάο αοΓβ$ φΓανβιςίιί 
ΰοηίβηίχοηα. 0υα* αϊ εοτηροηβΓβηΙ, ραΰβηχςχιβ ιαοτο 
ϋωΐιιΐ τβάάβΓβηί, άαίχιβη $6, ςηατίαε ηηρίχαζ οηχηχηο 
ρτοΗΟΜπάοί, ΙβτΙίαι ΰβηίί οοηάίίχοηχδαζ οβίβοταηάα* 
$$$€. Αά αηηητη κϋιοβΐ χίαΐίι ςηαάναςβήτηχιτη ρτο- 
νεοΐί* ηοηάητη $χαοβρΙα $οοοΙε ρεηηίΐΐχ, ιχΐ€τ\ί % ςηχ 
ίαιη ρα,τίηΐΒΐ (αοίχ ειιβηί, ηοη Ινχτβ. Τήςχηία αηηοι Ι&οαβη ααίπιί ία ρΓίβϋη&πι εοαεοκΗ&αι ΓβάυοΙί : ρ ηαΟ$, μχοτβ αΧΙετα ιίηβ Ιχοβη* εχ$Ηη€ΐα 9 ςηαάηεη- ςαίη ροϋαβ &1ϋ βχ 8&ογο ΟΓάίαβ Εαΐη^ωίο, &1ϋ 
ΝίοοΙ&ο αάίϋοϋ, πιβ£;α& οάί& οαπι οηιάβϋ88ίπιο (ϋβ- 
βίάίο οοηοβάβΓβ (39). ΕχβϋαοΙο ρ&αίο ρο&1 1.βοαβ, 
ΛίβχΛηάβΓ, ρυίδο ΕϋΙη/αιίο, βΐ ί^αοιηίαϋβ οοιηίόυβ 
αρροΙϋο,ΝίοοΙ&υαι ρπβΐίη» άί^ηϋ&Ιί, αηάβ άβ]ββ1α8 
βΓΛΐ, ΓββΙίΙαίΙ (40). ΕοΙογαιίυβ αιοχ ία(ο ία βχβϋίο 
ίααοΐοβ ββΐ. 1$ Ιαπι ρα^α&είββίαιο βαβαη ΒβηΙβαϋ&ιη 
άβΓβηάβΓβ, Ιιβοηβαι τθΓΟΟΓααι οοηΙαπίθΙίΑ, βϋ&σι 
ωοΓίαυιη, ίαββςαί, αίαίΐ άβαίςαβ, ςαο ρΓβίΓ&οϋ 
&ο ρβΓϋηαοίβ όοαιίαιβ ββ! οωϋΙβΓβ (41). ΙΙβςαβ 
Οοαβ(&αΙίηο8&α.920 οοηνβηίαπι β&οβπίοΐίοαβ Οοα- ηιχίτη [Ι». XVIII] α ιαετα ΰκηα αΙ&Ηη6ηάι*τη, χιΐ */- 
(η$αγη %η Ιαηίατη ίηίβηιρίταηΐίαιη Ιίύΐάίηβτη βχρίαηηΐ : 
η ηηίί ιαεενάοίχιτη αάτηίεβτίΐ, τηαηβνβ ρήναηάιιτη* 
ΟχΙβηιτη, ςηί αά ηιαίήηιοηίηηι οοςχίαΐίοηβ* εοηνβτ- 
ίατεηί, η* ςηίά βαρ%Ίΐο$β βί ιτηρητβ οοτητηίΐΙίηΐιΐΓ, 
αιτατδ άέύβη. Ηβο Ιβΐ© Ιαπι Ιβ^ίβ 8βα1βα1ί& ΓαίΙ, 
ςα&οα, αϊ Γ&1& Ωηη&ςαβ ββββΐ, ία οοαοίοαθ ροραΐί 
ηαοΐ&ααίβ Γβοϋ&Ι&ηι (43), βαωςαβ ιηοΓβοο α Β&βίΐίο 
β! ΟοοβίΛηΙίοο, Οφβ&Γίοαβ, βοαβί&αΐίαί αοροϋοαβ 
ββΓν&ΙϋΠΙ 6886 (44), Λοοβρΐ. 8ΐορϋΙ)]ιοβ ΐΓβηςϋίΙΙίΐΛβ 
Ι&αάβω ΓβδϋΙυΙα, ηΪ9ΐ ςαοά ΕυΙ^αιϋ ηοπιεη, ΝΟΤΛ. 

ΓατηοΓάΊηβ άί^ββίΕ βχβίλΐ μητρίθεονβαααιαρρβίΐαΐ. 1β£&Ιθ3 & δβΓ^ίο &ο. 906, <{υο Ζοβ Αα^υβΙα αραβί- 
Οααι νβΓοίβ, Ιΐβοηθ Αγπιθοο ίωρβΓΛαΙϋ, άίβαι βααπα Ιβ,Ι», ββςαβ οοηίβηΐίο ιπεχιπιθ ΓβΓνβΓβΙ, νβαίβββ. 
ο*)ίβπΙ,νοχ μητρόΟεος ρβΓ τηαςηητη ανίηαιίιιιη, «βα η Ο^αβ Γβί νββίί^ΐα βΙΪΕΠ) &ριΐ(1 Ευί^οα. ίη Ληηα- 
ηααΐΓΐ* ανηηοΗίητη τβάάβηάα ββΐ. V. ΒιηάυΗ Ααί• Ηδια ρ. 484 οοοαιτυαί. ιηθάν. αά ΟοηβΙ. ρ. 58. ΟβάΓβηυβ 6&πι Καρ6ινωψ(ναν. 
βοαβίααΐ. της Καρβινωψίνας άίοϋ. 8β(1 Μ^κπιοβ 
ΕυΙγοαίυαι, Ιβρίά&αι αο^ίβ Γ^οΑπαι ά4 ςα^Πίδ 
αυρίίιβ Ι,βοοίθ ώβγγλώΙθοι : Ρογγο €%τη 1&οη% % ίτηρ. 
Βοιηαηο, τηοΗηα β$$6ΐ νζοτ, ηχιΙΙα τβΐί&α ρτο\Β Λ αίίατη 
χΙΙβ αχοΓ6ΐα άηοβτβ νοίχιϋ : αϊ ρτνΜδχιχΙ ίρ$ητη Νχϋο- 
Ιαια ραύΓχατοΙια ϋοηιίαηΐχηοροίχίαηχι*, άίθ€η$ : Νοη 
ε$ί Ιχοί Ιισϋιιηχ, ηχοτετη άκβΓβ, ίίςχιχάβτη ΑηαρηοΜα 
β$ 9 βί ρτβϋίΐχι* ζαοετάοίΜτη οοηΜΰταΙη* ; ςηοά $χ ιιχο- 
τβη άιιχ€Τί$, ηοη ΙϊοβΙ Ιίδίαά αΐΐανβ α€€6ά&6.Αιιη&- 
1β8 ΑΙβχ&αό. Ι. II, ρ. 454. Ε&άβιη ΓβΓβ α&5βΙ Είαια- 
εϊααβ ΗΜ. 8αΓαο. ρ. 150. 

(35) Οοπϋο. Ταβορα. ία Ιβοοο ρ. 225, Ώ. 8ί- 
πΐ60α Ι^ο^οΙο. ρ. 466, Ο. 1•βο Ογλπιπι. ρ. 483. 

(36) ΑαοΙοΓ ΛΓραποβηΙί ΙοπιοΙΙηίοηίβ ρπΒ6χ! αραά 
ΙΛαηοΙΛν. ^τ. Οτχοο-Ηοτη. ί. Ι, ρ. 104 : Ο δε βα- 
σιλεύς συνετός ών, και #θεν ανεφύη το ά σύμφωνο ν 

των αρχιερέων ούχ Α " Δ ' "" Α ~ 

χην Νικόλαο ν Χ3^ 
στην, και πολλάχ 

ύποσχ^μενον, δούναι τψ Β*σιλεΤ την τ&ΰ έπιτιμίου 
συαπάΒειαν, τοσ«υτάχις δε μεταμελάμενον χα! άνα- 
βαλλόμενον επίτηδες. Ρβ^ίαβ, 6θο]βο1απι άαοΐυβ, 
ΝίοοΙαααι ^&^1 & Ιβοαβ, πιΟΓϋ ρΓοχίπιο, αοα ββ 
ΑΙβχβοίίΓΟ ΓγλΙγθ, ςαοά Β^ζ&πΙίηί ααο ογθ ΐΓαάαηΙ, 
ρη'βΐίοη άί^ηίΐ&ϋ β*8β ΓββΙΗαίυω, ΕΓ^ίίΓαΙϋΓ, &<1 
&αοαοα 911. IV. Ιάβαι άίββΠβ ΒΙαιαοίοαβ ία ΗίΗ. 
5ακα€. ρ. 199 ΙβδΙβΙϋΓ. 

(37) Ι.ΘΟ ΟΓΛΠίπιβΙ. ρ. 454, βίο. Να^&β Οθ(3Γβααβ 
ι^ϋ, άαπι ίπιρβΓΛίοΓβιη Ιβ^β &&αοίΓ6 νοίαίβββ ο&ιταΙ, 
οι ?ιγο ΐΓββ ςα&ΐαοητβ υχοΓβδ αα& ία οα&ΐΓΐπιοαίο 
0806Γ61 ΗοίίΓβΙ, ρ. 602. Νίβί ΓοΓίβ οοιτυρίδ αρυ<1 
6αο) Τ6γΙ)8 βαηΐ, βί ρΓΟ κατά ταύτον, ήτηιιΐ, ]6£βα- 
(1α πι : κατ* αυτόν, *ιω 3Βΐαίβ. 

(38) ΒβΓοαίοβ &ά &π. 912 βρίβίοΐ&πι Νίοοί&ί αά 
ροηΙίΟοβιη Βοηι&ηυα) β4ΐ(ϋΙ, βο^αβ ίαίΐίο βρρβχβΐ, 
(39) Τβη^ίΙ η©ο άίββ'κΐίβ βϋοίΟΓ Ργ©Γ. Ι. ΙΙαίοο. : 
Ήσαν πολλοί των αρχιερέων οΐ μη συνελθόντες τ^ 
του πατριάρχου οίκονομια, και μάλλον ο\ του μέρους 
του έκβληθέντος Νικολάου. 

(40) ΟοηΙ. Ταβορα. ρ. 233, &Ιϋ. ΟκΙβΓϋαι 1»βο 
ΑΙίθΙϊυδ Ευΐπγαιίαα), &οαυβη1β ροαίίΐίοβ, ρ&ΙπβΓ- 
οα&αι άίοΐααι, ίίΐςϋβ Ογ«οο5 Εοπααη© 8β(ίΐ8 άί^οί- 
ΙαΙΊ Ιηαιιίβββ, βΟΓΐαϋ. Οβ Εο'Ιβδ. ΟΓ,βίΟαήά ρβτρβί. 
€0Ά3. 9 ρ. 604. 8β(3 \ά ααΐΐο οθγΙο βαεΙΟΓβ ρΓοοϋΙυτ; 
ςαία ροΐΐαβ Νίοοί&ιιβ βρίβίοΙ» βίΙ&1&, β Ιβ^βΙίβ Πο- 
ιηβηίδ δϋ&πι ροΐββίβίβω ίαιπιίαυί&πι 6886 ςυβηΙοΓ. 

(41) ΡγοΓ«1. Ιοαοί ϋαίοο. 

(42) ΙηάίοΙ. νιπ, πιβη9β ^α1^ο. δίο οοίπι Ταβορα. 
Οοοίίο. ρ. 746 : 'Π της Εκκλησίας πάρα 'Ρωαανοΰ 
γέγονεν ενωσις, απάντων Ινωθέντων μητροπολιτών 
τε και κληρικών, τών από Νικολάου του πατριάρχου 
καΐ Ευθυμίου διεσχισμένων. 8θΗρ8ΘΓβΙ ΝίοοΙ&αβ 8(1 

ι, ΠΊίΙΙβΓβΙ 1β£Λΐοβ, ςαί οαρΙίΛβ 
ηβο Ι^βοαίβ βχβπιρίο οοοΩγπι&(&8 
αοΓϋΐΏ ΙίοβΙ ααΐΐα ηβο ειρυϋ &υ- 
οΙΟΓββ Β^ζβηΐίη&ΓυΐΏ ΓβΓυηα, ηβο ία Ιοοιο ϋηίοοίβ 
ηιβοΐίο Ω&Ι, οβΓίαιη Ι&ιηβα ββΐ, Τοβορογΐ8θ1υρ βί 
Ο&Γυαι ροηΙίΩοίβ ηοηαΐηβ ΟοπβΙ&ηΙΐηοροΙΐη νβαίβδθ, 
ίοάβ ίο Βαΐ^&ηαπι αά* 8ΐηαβοηβπι (ΙίδοββδϋΓΟβ. V. 
Νίοοίαί βρίδίοΐ» «ροά Β&γοο. &ά &α. 917, IV. 

(43) Μ^ΙΙαβΒαβ Μοααοααβ ία Οαββί. Μ&ΐΓίαιοα. 
}\ιΗ$ Ογχοο-Κοτά. Ι. Ι, 1. νιη. ρ. 497 : Ός και τόμος 
κατά τόν Ίούλιον μήνα ετησίως έπ' άμβωνος ανα- 
γινώσκεται. 1$ Ιοτηη$ ηχβη$β ίηίχο ςιιοίαηηχ* ίη $νρ- 
ρβ$ίη ίβρχίχιτ. Εο ΙβπιροΓβ ροπιρα δοΐβαιοΐβ βί ρτο- 
οβββίο ίο ηάβνα ΐΓβπββ βί 8&ηοΙ© δοροίβ ίπβΐϋυβ- 
ο&Ιογ. όοαβίΑο! ία Οππα. Λαΐ® Βγζ• ρ. 109. 

(44)8οοο1ίοο Ιοοιο ϋαίοπίβ &άάϋϋθ) αραά Ι,βαο- 
Οίαν. ρ. 108 : Νυν δε... πρό έννενήκοντα χρόνων 
Ενεκεν της προδηλωθείσης αίτιας και άφοομής άπο^- 
^αγέντας Ιερείς και μονάζοντας, ή παγγάληνος Βα- 59 λ Η. ΙΛΟΗΙΙ (ΏΜΜ&ΝΤλΤΙΟ 60 & Ροίγβυοίο ρ&Ιη*τοο&, ηοη παοΐΐο ροβΙ, βαοηβ Α πιβηΐβπι εβΓηβΓβΙ, οι ςαί Ιβοί» άΊβηίΙ&Ιβπι ιη^ββία- άίρίγεηίβ βάβοηρίϋπι 6886, ρΐατίαιΐ ίηάί£η&Γβη- 
Ιογ (45). 

V. ΡοβΙ &οοο8 αάπιοάαπι ψιίηάβείπι, ςο&πι ρΗ- 
ηιοπιίιηρβηοαι&άοΐ'Ιί βηοΐ, Βυΐ^αη ηιηοβ ριοοπι 
6Χ06Γ6, 5βυ βββϋθΐυάίηβ £6η!ί8, ςυ© βοοοοοΆ βά• 
ΤβΓ8ϋ8 θί ΓΟΟ Οθ) 60(83 η&Ιίοηββ 1)β11& η&οΐβοοβ 6Χ6Γ- 
εοβΓ&Ι, ββυ ςυοά εΙ&υβΙΐΆ ιη&Ηβ &ο Ιβιτβ Ιβνί 
ρΓββίάΊο ΛοΙνβΓβαθ ν&ΗάίββίΐΏοβ 6Χ6ΓθίΙα$ ββρί* 
ββββοΐ. Αη. 929. Ταπί ρΓ&Ιοη&ο» οοΙιογΙθβ 8ιίώ8 
βαιήΐο εβρβηιηΐ, ίηΓαοβΙο βνβηΐϋ, ου πι θχπυβ 
ςα&ιη οοοβί&ηΐίυβ, ρΓωΠυαι ίηίΓβηΙ. Οΐ&βββ βΐί&πι 
νίηάίο&ΐΌ αα&ΓΪβ, νίβοπι, σοβ, άυουιη ίπιρθπΙί&, αοΐ 
(ΙίβρβΓβα ββΐ, &αΙ ίη Γο£&πι οοη)βοΙ*. ΑηχβΓΟοΙ ΙβΓ- 

Γ0Γ6ΙΏ Λ£Γββΐ68, 00X11 ρΟΓίίβ ΙΙΓΟίβ ίοοίάθΟίββ, Ρβ£8- 1(8, γ&γο βα ΙβαιρββΙ&Ιβ, βΐ βχ νβΙβΓβ ποθοιοπλ 
βχβηηρίο, ογθ ίοίοσοο η&οϋυ ρπχΙβΓβΙ; ]βπι Ιυπι 
ρΓ©8β£ίβηβ &ηίπιο, ΓοΓβ αϊ ραχ &ΓΩηί1&ϋ5υ8 οοοαο- 
οιογοπι ηπη&ΐΌΐαι*. ΔΐίσαοΙ ποοίβ ροβΙ, δίπιβοη 
ΒϋΙ^αΓϋβ, πιογοο βχβΐίηοΐυ», ΡβΙΐΌ ΩΗο Γβ£ηυπι 
ΙββΙβπιβηΙο ΓβΗηςυϋ (47), ςαί, ΙίοβΙ ]&αι βχβΓείιυχη 
ίη Ογ©οο§ &γπι&886(, ου αϊ ΤογοΙ, δβπηί, (ϋηΐΌΟΒίί, 
ναϋά© ο&ΐΐοοββ, βίοί ίπιιηίοβΓβοΙ, βυπιηιβςυβ ρΓβ- 
ΙβΓβΛ ε&ήΐ&Β &ηηοηβ ίηοίάθΓβΙ, 1ο£&Ιοβ (1β ρβ,εβ 
ίηβΙιιαΓαηάβ, &ά Βοπι&ηππι πιίβίΐ, ηΐςαο Μιτία., 
ΟηπβΙορηοΗ 0©8ΑΠ8 0Η«, ίη ιη&ηαβ βίοί οοηνβηί- 
ΓβΙ, ΐΌ£&νί(• Αη. 942. Τόπι βρββ οΐ^βοΐα ββΐ ΟπηβΙο- 
ρηοχΌ βοεοηάΊ & ρ&ΐΓβ Ιοοί, ΡθΓρηγΓθ£βηηβτο ςαίά- 
ςυίά βχ *νίΙ& πιβ)68ΐβΙβ 8υρβΓβΓ&1 «άθηρίαπι (48). γόοι θΐ ΤαβοάοΓ® ραΐαΐία, δίβηοιηοοβ, ποβΙΗΙ ΐ£ηβ -. Η&ο άοπιΐ Γθγθ β& «Ι&Λβ £ββίίΐ βαηΐ. Ρ&αίο &οΙβ« 
αοοβηββ, ρι-οεοί ΓαπίΕΓβ ηοηΙί&ΓβηΙ. Ρβηοοΐ* οΐΐί- " *' — Α ί,, ' --»*■---■- 

πια αοάβΓβ βΐ βχρβηπ ί&ηάοιη ,ίϋββυβ ββΐ 8&εϋΙίιιβ, 
'ςοβπι ρ&Ι&υΙββ ουρίββ ηοη ίηβίΓβηυβ &££Γβ88οαι, 
αηο ναΙηβΓβ Β&γο&γι ίη ιηοΓίβπι &{Γθοθγ6. Ο^αβ 
^ββία παιιΐΐί οηπι 8ΐ1ί§;6ηη1, ίη βο οοηββηΐίαηΐ, ιώ&- 
^ηα ίη ίρβο νίΓΐιιϋβ, πι&β;η& οβΙΗ (Ιθοογα Γοΐββθ, 
ςιήβαβ Γβπι ρυ51ίοαηι ίη ρ&αοίβ βυδίΐηυίβββί. ΙηΙβΓ 

ΙίβΟ Γ6Ζ ΒϋΙ^βΓΟΓΟΠΙ, β! (Ιαοίβ βΐ ^Γ6^«Ηί ηίΐϋίβ 

οίΒείδΐ οηίβηβ, Αηάηαηοροίίη οοηι βχβΓοίΙα ιηονϋ, 
οοΓοηβ οίΓοαηκί&Ι&ιη, ροβίςα&πι &ηηοη& (ΙβΓβοβΓβΙ, 
οβρίΐ, οβρίίνο άυοί, ςαίάςηίά ΙοπηβηΙοΓαηι ΓβρβΗΓΐ 
ροίηίΐ, &(1ηίθ6Γί ^ϋββίΐ. Ιηάβ νίοΐοήα η&η<1 ββ^οίΙβΓ 
αΜίβ, Τογλοιε βΐ ΜαοβάοηίΑ Γθγγο Ι^ηβςυβ νΕβίΕίβ, 
εθάβιη ΐηορβηί βΐ εαρυΐ, ΒγζΑηΙίηαι ρβΐϋΐ ; βΐ οβ- 

βΙΠ8 ροβίΐίβ, Τ6Γ8& 8(1 ρ«66ΠΙ ΟΟ^ΐΙβΙίοηβ, »1 8101 ΜβϋΙβηβ, νβΐυβ 86 ηοοίΐίβ &ά ΕυρηΓΕίβιη ογοβ, Αγ- 
ηιβηίβ ββοοηάο & ^ϋ8^^η^8ηο 88•ι^η8ΐβ, Γβεβρί* 
ββΐ (49). Ό Ι ιι 3υ^βεΐ8πι δ&Γ&οβηίβ ΟοηβΙΛηΙίηαβ 
ΟορΓοηγηιαβ οΐίοα οοοηρανβΓαΙ, ίη ο&ββςαίο ΙβηβΓβ 
ηοη ροΙυβΓΛΐ (50). ^08ηηβ8 βαΓου&β, ρΓΦίβοΙαβ πιί• 
Ηίαπι, ςυί ρβΓ δ^ηβπι βΙιΙίνΑ η«ηβ1)&η1, οι>8ί(ϋοηθ 
1οη^& βΐ άΙΓ&οίΙί οίηοΐ&πι, ίη (ΙίΙίοηβιη Γβάβ^ίΐ, 61 
ροβΙβΛ οίνίϋπι βυχϋίο βηίΐίπιίβ ^βηΐίόυβ &ΙΙΗΙΪ&, 
ρΓβάΛΠΐ ίηβί^ηβαα, οβρίίνοβ, ΙιβΙΙίςαθ οοηΓβοΙί Γβ- 
ηι&οα άοπιοαι ΓβροΓίΑνϋ. ΌγΙμπι θ( ςηί(1ςοί<1 Ωηί- 
Ιίζηί β£π θθΙ, ίη ρΓονίηοίβσι, ςα&ηι ΟηΓαΙοηστη 
νοε&ΓοηΙ, ίπιρβΓΛίοΓ (ΙββοπρβΐΙ (51). 

VI. 8ηο ίάβηι ΓβΓβ Ιβαιροβ ηο1Ι& ρΐαηααβ ζΐηββ 
ίπιρβΓϋ ΙβΓΓαβΓαηΙ. Ναηι βΐ δογίη», δΐιγοαοηβ βυ- 
ρ€Γ8ΐο, Νίοοροΐίη, ν&ϋά&πι υΓΟβπα, Αυ^υβΙί ?ίοΙοΓΐ8 ο υ αϊ Κοηι&ηο οοΐίοςυί ΗεβΓβΙ, ογ&τιΙ (46). Αάιηίη- & ηοοίίοπι, οοοαρ&ΓοηΙ, βΐ Ταιχί, ςηί βΐ ϋ^τΐ (52), α 
Ιίο βϋΜίΐ ηΐήαβςαο βχθΓοϋαβ πιΙΙΙΙβπι, οααι ηίηο •βρίβηΐ«οηθ ΤηΓβοίΛπι,ΒγχβηΙίϋηι υβςυβ, ίηοαΓβΛ- 
ΓβΓθθί»πι ΒυΙβΑΠ, ίηάβ ηοη ίηΓΓΛΟΙβπι ίπιρθηίοΓίβ πιπί : ηοί ΤαβορηΑηοβ ρ&ΐΓίοίαβ ρΐΌβρβΓίβ ρΓ«1ϋβ 

ΝΟΤΛ. 
Ιυβ. σιλεία των θεοστεφών Βασιλέων ημών Βασιλείου και 
Κωνσταντίνου συνήψε και συνήνωσε. Ε ςυίουβ νβΓΟίβ 
βΙί&αι οοο οοΙΙίβΚαι*, 1ογΙ)88 ίπΙθΓ ΕοΙ^πιί&ηοβ βΐ 
ΝίοοίΗΐΐ&β ηοηάοπιη&ο βίβίβ οοηιροβϋαβ,&οίηον&β 
ροΐίϋδ (1θ ςϋΕΓϋβ ηυρίϋβ ΟΓΐββββββ. Οϋοά ρΓβθΙβΓβΛ 
ΟβίΐΓβηα^ ΙθθΙ&Ιογ, παββΟΛΟΐςαβ Νίοοί&ί ΟηΓ^βορβΓ- 
ρϋ ίη 8ΐΑ5ί1ίβηά& οοηεοΓ(ίί& οαΓ&αι Γοίβββ, ρΓοάΐΙ 
ρ. 702 Β. ΟοΙβΓαηι ίη πίΛίπαιοηϋβ ίηβαηίϋβ ηυ11& 

δβηβ Ογ©08 ΓβΙί^ίοβίοΓ Γαϋ, οΐ βχ Μ&ΐιοβί Μοη&οηί 
ϋ«9ΐ. ηιαίΗπιοη. ΛμραΓθΙ, 61 ΗΙοβΙγΙ βχβαιρίο ρπ>- 
081 ΟβάΓβηοβ ρ. 649. 

(45) Α Υίΐα 8. Ροίγβαοΐί 6 ϋΓβοίβ Β0Γίρΐ0ΓΪ008 
οοΙΙβοΐΛ ΑοΙ. 88. ΡβΟΓ. Ι. Ι, ρ. 707. 

(46) 1.60 ΟΓ&ηιηι&Ι. ρ. 498. Οοηϋη. Τηβορηαη. 
ρ. 248. δίπιβοη 1•ομτο(η. ρ. 483, οβίοη. Μβπιίηίΐ 
βΐίβαι ΤοβοάοΒ. Κίονίβηβ. &ά αη. 929, 3ί^65βΓΐ. &ά 
αο. 926. 

(47) ΟϋβΠΙ 6Χ βΙΙθΓ8 οχογθ βαβοβρβΓΛΐ, ΜΙθ086ΐβ, 

Ε ποιο Ιοεο η&Ιο, ηΐο ηιοη&εηοΓυηι Ιοη»ο. δίπιβοη 
ο^ο Ιη. ρ. 46. 

(48) ΒοΙ^αΗ βοίΐίοβΐ ίά Γβςο ^βηΐβςοβ βοα ίηαί- 
^ηυηι ^οάΊο&ηΙβ9, ςυοά ίη ίοίβηιηίηιιβ ροροΐί βο- 
6ΐ&πΐ8ΐιοηΙηο8, Οοηβίβηΐίηο ρηιηαπι, άβίηαβ ΟηΗ• 
βΙορηοΓο ηοηοβ ηαοβΓΟίοΓ, ΓδοίΙβ α Βοΐο αηο, αϊ 
πιοΐ&ϋο ρπβοί πιοπδ ΩβΓβΙ, ίσιρβίΓβΓοηΙ. 

(49) Έπίσημον και έξακουστον, και πάνυ δχυρόν 
και ουνατδν κάστρον τής Συρίας νσοαΐ Τηβορη. 
ΟοηΙίη. ρ. 257. ΟοηΓ. ΡββίϋδΗά βη. 927. VIII. Νο- 
Ιυβ ββΐ ΑοΗβίυβ ΜοΙβΙΐπθηβί» βρίβοορυβ, Νββίο- 
παηίβ οοηίβηϋοηϊοοβ ςοίηΐο ββοιιΐο ΙπιρΗοΙ- (50) ΖοηβΓ. ΑηηιΙ. 1. Π, ρ. 108. (Μηποβ ρ. 
463. 

(51) Ιβο 0Γ8Πΐπι&1. ρ. 504. βοηϋη. Τηβορη. ρ. 
258. ϋίοΐα 081 Οηταΐοηα & ΟηταΙοτε, ςοί ιΗοοΙα, 
ρβΓ β&πι ρΓονίηοίΑπι οοΐΐβοί», «Γ8Γΐο ρπηοίρίβ, 
ςυοίΐ βΐ ίρδϋπι Κουρατωρία νοοβΙυΓ, ΙηΓβΓβο&Ι. Ηοο 
βχ δίπίθοηβ Ιο^οΙηβΙβ ρ. 487 οοΙΙί^ο : Μελιτηνήν 
Κουρατωρείαν έποίησε ό βασιλεύς, χαΐ πολλά; χιλιά- 
δας χρυσού καΐ αργυρίου έκ*Ιθεν λαμβάνει ετησίως. 
Οβη^ιυβ ίη 010884Γ. η. ν. Αηη» Οοαιοθηβ Ιοουηι 
ΑΙβχιαά. Ι. νιι, ρ. 205, οογΗ^ιΙ, βΐ ρτο Μιτυλίνης 

β Μελιτήνης ΓββΟΓίϋίΐ, ίη ςυο ίρβιιπι Γ&Ιίο Γο^ίΙ. Ββ- 
ΓβΠ Αθ£ο&ΐ8, Τχ&οη&πα, οΐ&ββί ρΓβίβοΙοπι, οοοορ«- 
Ιΐβ βίΒΖοηιβηίβ, ίη Ροοοβοββηι α^γοοι βοΐνίβββ, 
βαοιςυβ άίο ίο ο^βίάίοοβ ΜβίητπιηβΒ ηΛδίβββΙ, ΜΪ- 
ίτίβηβηββοι γθ^ϊοοθπι ίη άίΐίοηβπι Γθάβ^ίβββ.ΙΙηιΙβ, 
ςοί Ιοοογοοι βίΐυαι βΐ οίΓουαιβοηρΙίοαβαι ηοΓυηΙ, 
Γ&οΙΙβ ίηΙθΙΗ^θηΙ, β&ηι άβ ΜιΙγ1βηβ, νβΙβΓβ &ο ηο51Ιί 

0Γ06, ΙοςΟΪ, 0^08 00Π160 ΟθίνθΓ8« ίθ8θ1» ρΟβΙβΑ 

ΙηουΙοοα τίάβΐυι». 

(52) ΙηάίοΙ. VII, πι. ΑρπΙί, ββα Α. 0.934. Τογοοβ 
Γθγθ νοο&ηΐ βοπρΙοΓβδ, αυί οοάίβ Ηαπ^π βαηΐ. 
ΖοηβΓ. ρ. 476. Τούρκοι οι περί τον "Ιστρον, οΐ και 
Οΰγγαροι καλούνται. 1(1βηι ρ. 255 άβ ΤοΓοίβ, Γβ£;ηί 
88Γ&θ6ηίοί βν6Γ80Γίι>υ8, 80Γΐ5ϋ, 608 ββρΙβοίΓίοηβ- 
Ιβηι ρΐ&ς&πι &ά 08θ0Α8υπι πιοπίβαι ίηοοίυίβθβ. 
ΜυΐΙα άβ ίίβ βοηβΐ&οϋηοβ ΙίϋΐΌ Ώβ αάηιίηίϋΓαηάο 
ίτηρ. ν&ηίβ Ιοείβ οοββΓν&Ι. 63 1. Η. Ι,ΒΙΟΗΙΙ βΟΜΜΒΝΤΑΤΙΟ 64 6βΙ, ρροεεάεηϋοαβ 1οη£ο οπίίηβ 8ΐ1ιβρΙι&ηο β! Οοη- Α νίάβΓβΙ. ηβ 1*πι ρΓβεΙλΓΑ ίηδοΐβ•, Ιοί οηιιηβοΐι βΙβοΙϊοο, Κοιηαηϊ ηΊϋβ, ΡοΓροτΓΟ^εηηεΙο, βΐ ββη&Ια, 
ευοα εβΓβίβ, εΐ ΚνβηββΙίοΓϋίη νοίυζηίηβ, υΐ ιυηε 
εοοβυβΙυαΌ βΓ*1 ίο ροΐιΐίείβ βυρρίϊε&ιίοοίηυβ. Ια- 
εεβδίΐ άείηάε Γβ1ί^ίυ,ςϋοη&πιΐοΐ€ΐηρ1θ8δΐεΓ*βίΓι^ίβ8 
6θ11οε*οάΑ ΓθΓβΙ?ροβΐΓβααο ίη δβηείβ Βορηίβ ίΐΐβΐβ, 
ηΊϋ<|ϋ6 Βοΐεοαηί εοΐΐβ ΓυίΙ (65). Εχ&ΙαΙ ΟοηβΙ&ηΙίηί 
ΡθΓρονΓθ£<:ηηεΐί ^β ΕΊεβββου βαάαΓΪο, 6ΐβ£&ιΐ5 0Γ8- 
Ιίο, ιοοο ρΐΌχίααο, υ( νίάεΐυι», ία ροραΐί εοηείοηβ 
ολίιϊΐλ, ςα*:η ^οίοη& ΟοηδΙβηΙίοί εβ&ε, Αίογβίυι 

ϋρρΟϋΙΑΒΟΙ» 61 0&8&Γ Β&ΓΟηίϋβ 6886 ΒΓοίΐΓ&οΙυι* ; 

βο ρΓβοίρπβ *Γ£οπΊβηΙο ζηοϋ, ςαοά βιΐίυϋ άΊεβηάί 
£εηιΐ8 ίο ΙΐΙπβ 0* αάπιίηύΐταηάο ίηχρεήο, ΥίΙα Ββ- 
ιϋϋ, ε«1βπ«, αρρ&ΓβιΙ (ύβι. ϋ&ηΐϋβ οοο Οβ&τί Β&- 
Γοα:•:•, εβΓπιοηβΓη ίοορεΓΑΛοπ* ουπαίΐεαι ίο ί!1ί$ βί ν'ΐΓίαΙυπι,ίηεΓίί&οοβευΓβτβηΙιΐΓ. Αο^οΙΟΓβιη Ροτροι 
Γθ£6ηο6ΐοηι Γογ6, οοί ηίοίΐ ΑοϋςαίοΒ *ί1, ςυλαβαφ 
Γ6£0&ι>6, ςυί 3(1 η&ηο βρβαα £βηΚα8 ββββΐ (68). Η* 
ςυβ Κοηααοαβ εοαιρκίιβηβι», Ιη ΡτοΙβη ίηβαίιιηη. 
Ιβββίϋτ εΐ ιηοο&εοοΓοιη ηΐα ΙοηάβίΟΓ : βοηιηι 
ίπαρθπί 4(1 Γιΐίοβ βΐ ΡθΓρογι»θ£6ηηβΙαιη άβίΛίβ,ιΙιΐϊκ 
βρρβΓϋίι, βπΙυααι,εοάβΟΊ Ιοοο ροίβηΐΐηπι «ΙοοηεοΝ 
(ϋαπι 6886, ειιαι ίά 8£βΓβΙ βίβρηιηαβ, υΐ μΙοι η 
όΊ£ηίΙα1β ροΙίΓβΙϋΓ. ΙηΙετβ* €οηβΙ*ηϋηυπι Ηβΐηι 
ΑυβϋβΙβ, υΐ Ι&α: ηβΓβποβ αοβυβ οοπιρηιηβκΐ, εχα. 
ΙαΙ,αοί βοβ, βρεείβ &αιίοίΙίβ3, βρυΐίη ΑάηιηίΙοε,ρΐβ 
ςυ&ΊΓ8£ίηΙ& άίβΓαιη ίιηρβΓίαιη, ίη βχβίΐίυιη ρβΐίίι. 
1(3 δίβρο&οαβ χιχ αηηοβ οα&£ηο ιηίιηο ίη ΙέβΙοώ. 
βυ1& ΙυΗι.(ώηβΙ&ηΙίοο8, άυοϋυβ αηηία ροβΐ, &ά* πα- ρΐ6Γοα>ΐυ6 νοΙ^&Γβιη β&ββ ; βε<1 βοοίίοοίοη βΐ^ΐο „ ^ Γ *> β * π>β£ίβ ρΓβείρίΙίλ οοητβηαη, εαιη Β^η*. 

ΓθΠ£*ηά8 6Γ81 ΟΓΐΙΐΟ, <|0« ί&ΠΙ 686Γ18 Γ6ΐί(]ϋΪ88 ΙίϋΠΙ Γ6ρβΙβΓ•1, Α 608ΐθ<ΚΚ>ΙΙ8 6*1 ίηΙβΓβΠίρΙΟβ (65), ΟΊ£06 06ι6ΐιΓΑΓ6ΐ. 

VIII. 5βιΙο§ μοα βί νίεεβίααυβ 8£ββ&ΙϋΓ βηηυβ, 
βχ ςαο ΚοιοΑουβ ί ω ρε Η ϋ πι ρπ> &ΓοίΙηο Ιβηε1>*1, 
8,460 ΙχηιίοϋΙ&ΡοΓρογΓΟ^βοοεΙί ροΙεβΙ&Ιθ,ιιίεχρεΓίί 
ρυΐ/ΐίε* ουτβ βί εοηβϋϋ, ρΓβΙβΓ Αυ^ιιβΙί ηοωεη, 
ηιϋΐ οααοϊηο Γείίεΐυιη 68861. Οοί &ά υΐιίηιυιη ρεΓ- 
Ικεο& Ιυο^Ίοπβ οϋι, ς αο(3 βίοάίλ άοεΙηοβΒ, ςυί- 
1^8 'ί. XX ■ Αοίιηιιαι ίπαοοβΓ&Ι, ααείβοοβ οαίοβ 1ε- 
ηίν«Γ«ηΐ ; 0Τ), (3ε Γβοορεηοάο Γβ^ποεοοΒίΙί&νοΙνϋ. 
Ο α 0(3 ευοα νβΓίίβ «ιϋουβ ΙεηΙωββΙ, ΙοΙί&βίπιυΏ νί- 
«οιη ββΐ, 5ΐ6ρη&ηοαι 61 ϋοηβίΛηΙίουπι, Ηοωβηί 
βϋθ8, ευρίάΐΐΛίε Γ6£οαη()ί &εο6η(]<•Γ6. Όυάοηι ίΐΐί 
ρ»1«τηο 0(3 ίο βΓάεοβηΙ, ςυοά ΙΙοπι&ουβ, 1•ίβΙδΐηιβηΙο 
βεπρίο, ρη'οείρεπΊ Ιοευιη ΡοΓρΗγίΌ^βηοβίο Ιπ5υε- δίε Ιβηάεπι βοΐοβ τεΓυοα ροΐίΐαβ ββΐ ΡθΓρο7Τθ£6ΐιηβ- 
Ιυβ, ευί ΐοβίάΐβ 8 ρΐυηαπβ ραγαΙοβ κυηΐ• Νιπο η 
Ταεορο&οββ, ρΓΐηεερβ ευοίευ1*ΓίθΓυπ), Βοζηλαοα, 
βί (ιΓ6£0Γίιΐ8 Μβεβ<1ο, αΙΙθοΙιβ ίη ιοεΊβΙιΙβαι εΐιήι 
61 ί1Ιο8ΐηϋο8 τίπΒ, 3ΐβρο&ηυπι Ιχηρβηο ί(6ηα 
βάοιονεΓε βαβί βοαΐ : ίο ο(Γθΐηςα^ 9 άβίβοΐλ ρβΓηΜίι, 
£Γ&νίΐ6Γ ε»1 &ηίπι&(1ν6ΓΒυοα. ΡοβΙ οακο ΟοηβίΑοΐίηη 
ΚοαίΛαυπΊ Πΐϊαπι, οογοολ ίηροβΐΐη, ίη ρυΐεπι εο- 
γ&γοοι νοε&νίΐ, υ( ευιη Ιβηιροηυβ βί βίοι 61 ρο«ΐβ- 
ηΐΑΐϊ εοηΓοΓΟί&ΓθΙ (70). 

IX. υη& ίϋΓη ίοαρεπΙοΗ οογλ βΓ»1, υί Γβίπιυπι ι 
χη8]θΓίου8 ΓβϋοΙϋΓη, ανίΐίβ ρλίπίβςυε νι"Γΐοΐϊ5οδ 
Γβ£6Γ6ΐ, ηβε εχΐΓβιη& & Βλγολπβ άβηοηββίΒΓβηίοΓ. 
ΟΑρρβάοείΕΐΏ εαϊπΊ εΐ οοοί1ί0«1ιη& αηηοπ& Αβίβ Γ8ΐ : 5(6ρη&οοι ρΓβεΙρυβ, «ιυβπι β&ιίβ ^8^η ρΓοεϋ- £ ορρίϋ& θβΓΑοεηί, Τα»υπι ίοοοίβηΐββ, ν•8(8ΓΒ0ΐ, νεω ίι&είΐβ Βββίΐίοβ, ρ&Γΐίεερβ εοηβίΐίί, ρεηηονίΐ. 
Ιβ οΐίιη ηοο6$Ιυχη οτάίοειι άυχβΓ&ΐ, υιγ ε&ΙΙίάυβ, 
61 ία αοίπιο δίβρηΒηί νΛΐίάυδ, ςοεπι, ορροηυηίΐαΐβ 
ύβΐβ, 8(3αιοουιΊ : ίπιρεπϋοι 3*£Γβ 8 άβΟΓβρϋο βοηβ 
βυβίίοεπ, νίπΐίϋίβηϊπιίβηϋεορυδ εβββ, ηε ϋ£Γί, ηβ 
Ηυΐ£8Γί, οε δΛΓ&οεηί &Ηΐ]οί<1 ηον&Γυοα ΓβΓυπι ηοΗ- 
ΓεηΙυτ, βοίοχη δίερη&ουπι 1&η(« ζηοϋ ρ&Γβιη 6886 : ρΓβεάβ ι ω πι β η 8& εΐ ο&ρϋνΐβ ρΙοηαιΐΒ «Ικίαεϋβ, ςοο$ 
ραοΐί* ΐηάυοϋβ ίιηρβΓ&ΙΟΓ τεοβρϋ (71). ΙοΙεπ/εεΙο 
ΙοηιροΓβ, εαηι, ηον& εΐαββε ίο8ΐπιο(&, όινοα Ιϋΐοη 
οΙ)βίι3βΓεηΙ, Βββίϋυβ ββοιιηοΌ ρΓ*Ηο Νβ ρηβίηνϋ, 
άο άυεϊουβε&ρΐίνίβ ϋοιιβί&ηΐίηυβ ΙποαιρΙιαιηρΓίιεο 
ιιιογο Γ£ϋ (72). Νεε αιίηοΓα 1>ε11ί ϋβοοτ% ΙλοοΙι «1 
Χιεβρηοη, Ροοεα* ΒβτϋθΡ, βυρΓβααΐ (Ιαείβ 6ΐ8κ\1νιι, ΝΟΤ.€. 
ρυε Ιβίο ίη ενβΓβοΓβδ ΡίΓηοΙβεΓΟΓϋπι, Ι,εοηΐβ Απηβ- πι{8πι^06 ίο ίΐϋοβ ββνβΓίΙβΙβιη εχίΐίο Γαίββε Κοα>&• 
ηι η?ΐ8ΐε ΙογΙ>88 εοαιπιονθηίοβ, υΙίΙϋΓ. ϋ ηο, ΐεπίαίοτ. 

'60;_ V. ΟοηιοεΠβίο ηοΐαί» ρ. 100 ΜαηίρνΙί Οη'ρϊ- 

ίΐιπιηΐΒ (ΙΐρηίίΗΐε ρΓΪν»ΓεηΙ : βι? Τηβορη. ΟοοΙίη. 

). 271, ΖυΠϋΙΜβ ρ. ίΐ'5, &1ίί 1•υί(ρΓ8Π(1ΐΙ8 εοοίη 

& 
Λζμπρω; έορχαζοντα, όν τη ποοουσ-2 σου έ;:• τον 
7τχ-7Τίρον χι: τατρωον 0?<ίνο> ανύψωσα;, Α(3(1θ 
Ι^αιηοβο. ΟοηοηΊεοί' ίΐβ ΒϊΐϋΙ. ΥίηίίοΙ). Ι. νπι,'ρ. ί<.)β, 
βί Ρβ£ίυηίϊ &ι1 απ. 944, ο. V. 

(67) €οη$ΐαηϋηη$ ιΐαςηβ Ρο^Η^ΓορεητιεΙια ΐητη 
οναϋοηί, ίιιτη Ιβ€ΐίοη\1)Η$ναοαη$, ΙοίΗίηΐίϋοτηίηοΰοιη• 
τηεηάαϋαί, ορβτβ τηαηηηιη νίείητα ηΐίφΗΐαη$: ιαηε τήν 
ζωγραοίαν, %ά β$ί ρΐτίητατη, ρβτρηίΓΗτβ βχεηβΰαί. 
Ι-υίΙρΓ8θά. Ι. ίη, ε. 9. Ηβε βο* ?βΗ)ϋπι ίη βυο 
ίΛροηίεο τερβϋΐ δΪ£εοεΓΐα3, ρ. 255. Ι ιεηη εχ (ίΓδρείβ 
ΤοβοροΒοίβ ΟθϋΙΐηϋ8ΐ. ρ. 280, βί Ζοα&τ8β ρ. 19δ 
ΙββΙβοΙαΓ. 

(68) ΟβϋΓβηιιβ, ρβ£. 633. νβΙαβΙιοΓββ Ιβπιεη, ηο (<>9' Ιη πιοηβδίΡΓίυπΊ Ηυπι&ηί ΠΙϋ άβίπιβί βαηΐ, 
ςυοιΐ Ιίπιεηίΐυηι (ιΟίιβίΗηΙίηο 6Γ&( Ρ ηβ ββ βΐίςυαηάο 
βΐιπιπι& οϋρηίίΗΐε ρτϊνΛΓεηΙ : «ί? Τηβορί 
ρ. 271, ΖυηϋΓΗβ ρ. 195, &1π 1.υί(ρΓ8η(1ι 
αυεΙοΓ θ^Ι, ϋοη*1&ηϋηυιη, ευπι οβτΐίβ ίη(1ίείχ& εο• 

£0θνΐ89?(, 5*ϊ Ι »ί ηΙ> ίμ513 ΐηβίΐΐϊθβ Ρ&Γ8ΓΪ, εοΓυπι οοο- 

είΐία ρΓ«?θΓΐίίίΗΡ, υΐηιιε ρήϋο^ορο&Ιυπι πιΐΚβΓεη- 
Ιογ, ^υ8319^^6. ΡΗίΙοΛορΗίβϊ ι»ηίιη ηοηΊΐηβ 88>επι ι&ο- 
ηοοΗοΓϋΠΊ 8ΐυ(1ι8 ρ.ϋ>8ΪΓη αί> ε]αβ ίτίβϋβ, βί νεία- 
δΙίοΓίηυ» 8επρΙοπΙ>υ3 ιηεπίΟΓαηΙϋΓ. V. ΟοΙβΙεπί 
ΝοιιιιιηρηΙα, Ι. Ι, ρ. 181, 187. 

(70) Μί9εΓθ ηίε οηιηι» 1υτΙ*&1 ει οοηΓυηάϋ Ε1- 
πΐίΐείηυ» ίη Ηϊ$ίθΓ. $αηι•Ύη, ραρ. 218. 

;71) ΟοηΙίη. Τηεορηβη. ραρ. 275. 

(72) Μεηι, ρη^. 282. Ε/ορ Ιπυιυρηί βρΙεαάοΓεαι 
ίπΊροΓβΙΟΓ ίη ορεΓε Οε ΟΆτίιηοηϋχ Βΐ}'«αηΐ. άββοπ- 
ρβϊΙ, ρ. 351. ϋΒ Υ1ΤΑ ΕΤ ΚΒΒϋδ 0Ε81Ί8 00Ν8ΤΑΝΉΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟβ. 66 απο, Γοθγθ. Οαΐ, οαιη ρβίβι•, βηηΐβ ακΜ-Μιςυβ Α. ϊη Ογβοοβ βΐ ΟθΓοαβηοβ βαβοβρίβββΐ, η|> ΟΐΙοηβ ϊιηο. 13, ΙιοβΙί Ι&αι ΓβΓοεί, ί*αι ο&111άο, ίοαρ&Γ θββθΐ, 
άίβοΓίιηβη βαοίβΓβ, βΐ άοαιίΐο Οίι&Ιβόι ρΓβ- 
ι, υΓοβηι ΙπυηαρηβηΙθβ ίηΐΓβηιηΙ (73). Υίοΐοπ® 
υ» υτ!)8 δ&πιο$&1& ΓαίΙ, & Βαβίΐίο ία άίΐίοαθπι 
οΙ&. Εοάβηι ΙβπιροΓβ, γθ ΓβΙίοίίβΓ ία ΑΓηοα £β&1&, 
3£ΥρΙο βΐ ΡβΓδί?ι 1β£&1ί, ΓβηονβΓβ άβχΐΓ&β, υΐ 
ΓοβάβΓα οοπιροηβΓβ ουρίβηΐββ, τβηβΓβ, ςυοά 
α>α£αίηοααι, αϊ βΓβΙ, ίπιρβΓ&ΙΟΓ άυχϋ (74). 
>α ΙυΓΐ>ΒΓβ ίοΓίϋΠΛ οοβρίΐ. Ε ΟγοΙλ βηίηι ίηβυΐ*, 
ία 8βΓ8θθηοπιπι Ιογ1>& βπιπιρβηβ, η&νί£ί&, ςα» 
•.ι ναϋάίββίιηα ία ηοΒΓβ άβάυχβΓ&ηΙ, αιιΐ οιβηίΐ, 
ΟΓθαι&νϋ : 0&Ό8& ο&ΙβπιίΐΑΐίβ άυουπι ηθ£ΐί£βη- 
31 ίοαρβηϋα ΓυίΙ. Νβο αωίββλ ΟοηβΙαηΙίηυβ 
ρτΐ&β Γβρ&Γ&νίΙ, ςαίη ροϋυβ ίη 8 υ πι πι υ πα άίβοπ- οβρίιιβ, ραΒηΒω ο&ρϋβ ρβΓβοΙνϋ (78). ΟβΙβΓαπ, β&- 
(Ιβπι Γβ1ί£ίο Βαββοβ ίηοββββΓαΙ ; ςαίοαβ οΐΐπι & Β*8ί- 
Ιίο Μβοβάοηβ, βτο [Ι. XXI] ΟοηβΙαηΙίηί, ίοΐο Γα>- 
άβΓβ αάίΐαβ &ά 8&0Γ08 ίοηΐββ, ρΓ«βυ1 &6 ΐ£η&Ιίο 
ρ8ΐτΐΛΓοη%, α&Ιυβ Γαβηΐ (79). Εΐ£&, αυ*™ Οι-βοί 
οοηηαΐΐί ΗβΙβη&πι νοο*ηί, Ιη£οπβ, ηοβΗβ ςαοηά&αι 
ίπιρβΓΕίοπβ, ροβΐ &αιίο1 βΐ βοοίί, νίάαβ, βΐίριΐι 
ρΜοοίρΐοαβ £βοΙίβ, Βγζβοϋηπι, αϊ ίο οοοβοΚΙαπι 
βαοΐΌπιπι ΡβοίρβΓβΙϋΓ, αοοβββίΐ. δρίθηάίάθ & Οοη- 
βΐ&ηΐίηο βχοβρίβ, βί πιηηβπουβ &αοΙ& ββΙ(80) ; &<1<1ίΙ 
Τηβοάοβίυβ Κίονίβηβίβ, ιπιρβΓβΙοΓβιη Γβαιίη© Γοπηα 
βζοοίίβηΐί ζηαΐηιηοηίο ]οη£ί τοίαίβββ, 8β4 ΙαΙίβββ 
Γβϊροηβϋπι : ηοη ροβββ &β πχογθπι β,]υ8 ββββ, ςαί ββ 
ίηΙθΓ ΙϋβίΓΕϋβ 8&ογ& ίο ηΊίααα βάορίιβββΐ (81). Ιβ Γβπι ΟΓβεοηιιη Ιγ&χιΙ (75) ΡοβίΓβπιο Νίοβρηο- β γοπιογ βοπιπι Ιβαιροι-υαι ίαΐι, εαί ήάβπι ΛάΊηιίΙ 

ΙΚλλοο η/\»Α«τ\ «Ιααααιη *ν«/ν1ιΦ•«α Ι ν* ΡβαΙβιο «λ1_ /ιη/%/1 ίη νινί α ΑββΑ^ ΙΙα.1.αβ%•& Α ..*-.__!.— .α »_ • >ηοο&8, ηοτ&πι οΐ&βββπι πιοΐϋαβ, Ιη ΟγοΙεπι ιοί 
Γαβίβ ηοβϋοαβ, ΑΓΟβδ ηααηίϋββίπιββ, ία ηίβ 
ιάαοβαι, 1ιι1ΐ88ίαιυαι ^βηϋβ ρπΒ8ί(1ίααι 9 βχοίάϋ, 
β, ρΓβίβοΙίβ &αΙ) ]α^υαι ααίββίβ, Γβοβρϋ, α Ι ηιβ- 
άυπι 68861, ηβ, Ι&αΙο βυοοβββϋ ΓβΓαπι βΐ&ίυβ, 
οαΐ κίΓθοΙ&ΓβΙ (76) : ςαοά Ιβπιβη, βίο νοίβηΐί- 
Γβϋβ, &Γβνί εοηββουΐϋβ ββΐ. Ηβεο, ςαβηςα&αι 
)β ρβΓ αηηοβ 8 β8 ^> οο^αηχί, ηβ άίτί8& Ιβάίο 
ΙθοΙογθπι ιίβεβΓβηΙ. 

ΑΙ ία ΤηΓΑοία άίβρ&η βτβηία ρα£αα1υαι β»1, 
ίβ, ςυί βί ϋη£8τί, ρΓΟχίπιο» ρβΓ οαπιροδ βίΤαβίβ, 
ΐοίβηΐίυβ, ς υ 0(1, άίβΐΓ&βΙΪ3 Ιιιπι οορϋβ, άυοβαι 
ιϋΐιπι βίοι ο5νί&ηι ίίαπιπι, ηοη Γββ&ηΙυΓ. Μΐδβυβ 
08 ΡοΙηαβ Αγ^γοθ, ρβίποΐαβ, οηαδίοβ ρΓβ^Α. 
ίο ίηαρβάΐΙίοΓθ β^αιίηβ βιιηΐββ, βαυϋο ίηναβϋ, ςαοά ίη νίνίβ βββθΐ Ηβίβηα Αυκαβία, βί ΕηηοΓΓβΓβαΙ 
α ρβΓβ£Γίηίβ οοηααοίίβ ίηιρθΓΑΐοΓββ, οΙ ίρ&6 Οοη- 
βίαηΐίηυβ, ίηΙβΓ οβίβη. άβ ββΓν&η(!& πι^ββίΛΐβ ρΓβΒ- 
εβρίβ, ϋΐίηπι, ηβ 111α υηςυααι βχρβΙβΓβΙ, ικίαιοηαβ- 
ΗΙ (82). Μίβδί οιιαι Εΐ£& 8ΜβΓ<1οΙθ8, ςαί άβίοΓΠΐίΛ 
βίηααΙ&ΟΜ βυΗυαιςοβ ρβηϋιιβ οοοίβρβηΐ. Αη άία 
£βηβ ρΓοωίβδίβ βίβίβπΐ, ίηοβΓίυπι. ΤριάίΙϋΓ Γλοιε, 
νβαίβββ ίηΐ6Γ)βοΙο Ιβηιρορβ βά ΟΐΙοηβπι ίπιρ. & Βα- 
£18, 8βο Βϋβδίβ, 0Γ&10Γ63, ςαί άοοίΓίηβϊ ΟήΗβΙίαηβϊ 
ίηΙβΓρρβΙββ ρορυΐο βχρβΙβΓβηΙ : ίβιοϋβ βηηηίβδβ 01- 
Ιοαβαα. βί Αάβ15βΓΐοηι αϋοβςαβ &61β^αβ3β, εβά 

001068 & ρβρβίβ; £6θΙθ 8ϋΙ 083808; ΕϋΙ ΟΟίηί ΟΟΟίΟ- 

ποθΗλ αίΓβοΙοβ 6886, βοΐοαι ΑάβΙοβΓίαηι θν&3ΐ88β. 
Ουβ, ΙΐοβΙ & Κβ£ίοοοθ, &οοΐοΓθ ηοη 1ηά11ί£βηϋ, 
παβαΜ>«4α (83), αΗβηα & υογο, αυΐ οοηΓαΒββ ββββ .«. .> Μ1 . ν «•.•. ν Α ν » »Α.» ν νΜΜ . νν , ~_~.. ν .». ..«,.., -«^,^-«, χνν/ , »•««»» « ιοιυ, αυι νυιιιυββΒ 6886 

ΐνοβ βί ρΓβάβΒ ρ^Γίοαι Γβοβρϋ (77). Ρ&ηΐο αηΐβ ν ηΑβοηββ άΐββίΐ&β &ο άίνβη&β &Γΐ>ϋΐΌΓ. Ου ρ βηΐπι 6χ ρηπιοΗοοβ £βηΙΐ8, ο^υί οαιη Ιιιγο& οοβνβηι- 
, βυΐ ίη ΟΓβοίβ, ααΐ ιδ Βα^αΗβ, ΓοΓίβ οοαββ- 
ηΐ, ρ&οβ ία ρβΓρβΙααιη οαηι ίαιρβΓβΙοΓβ Ογ- 
ι, ββοΓα,ΟήΠβΙίΛη», υΐςαβ )υ3ΐΓ&Η &ςα& βχρία- 
ιι% ροβίυίαπιηΐ. Ογίαβ. ΗίβΓΟίοβί, ςαβαι ρα- 
οηα δ&ΟΓΟΓααι ρβΓ ΤαΓοίαπι ΑοϋβΙίΙβαι άίχβπιΐ, 
βρϋβ ίηβϋΐηΐυβ, ία &ά*β ρβΓΟί&ηβϋ. ρίβΙ&(β βί 
•ίβ νίιΊαΙαηι ΟΓηαηίθηΙί» ίηβί£ηί8 : βΚβΓ πιοχ &ά 
κη 8υρβΓ8ΐίϋοο6θΐ Γβΐ&ρβαδ, ου πι βχρβάίΐίοηβαι οοο α ΟΓβϊοίβ ροΐίυβ ςοΛπι & Ι,Λϋοίβ, Βυββί ββοβΓ- 
άοΐββ ρο8ΐυ1&88βαΙ ? κχχί ςυίβ νβίβΓϋπι βυοΙοΓϋπι 
ίΙΙοβ Βο£08 βρρβίΐβνϋ ? Ηοβ Ιοοβ ίηΙβΓ νίβάΓαπι βί 
νίβΙαίΛπι Ουνίοβ, &ά βίηϋπι ΟοάΕπαπο ροΓτβοΙβ, οο- 
Ιαίβδβ &οοορίηια8 : &(1 οοβ Αάα16βΓίαβ, ίβ ςυί ροβίβα 
ΜΛ£άβοιΐΓ£ίοα8 ρΓΦβυΙ ΛιίΙ, υ! δαρβΓβΙίϋοηβπι Γοβ- 
άβοι βί ίοίααιβοι βχ8ϋθ£οβΓβΙ, &οο68βίΙ. Νβςαβ ιηβ 
βοπρίοροαι, ςηί ββοοίί Κβ£ίοοβπι βαηΐ (84), ηβο 
^β,ηηίβ Μ&5ί11οηίί, οα&£ηί νίη ίπιρππιίβ, Ηυεβοβ 
ΝΟΤ^Ε. 

Β) Ατ&πΐίβπι Β&Γά® ΡηοοδΡ, •αρΓθπιί βχοΓοίΙυδ ρ&£. 636, αΐιί ργο «Το*ηηβ ΡΓ&ηοοΓυηι Γβ£β 1β£βη- 

3, ίη οΐΐίηι&ηι ρβΓηίοίβηι γοπι θΓ3Β0θΓυπι _ άααα : ΟΜοη*. Αάάθ ΙηοοοΓοη ΗκΙογ. ΕοοΙβ*. Ηαη- 

886, Οβατβηυβ αίΐ, ρ. 637 ; άβ ςαο βϋβηΙΟοηΙίη. ^ ρατ. &η. 958. 

.«ι...:- ι — «ι.—- — *.-: -«.• ν; — κ — {79) ΟοηβΙαηϋη. ΡθΓρηγΓθ£βη. ίη νίΙ& Β&βίΗί 

Μλοβά. 211. Ζοπλγ. ρβ£. 173. ΡΓ^αιβοίαπι άβ Ηαβ- 
80Γ001 οοονβΓβίοαβ, α Β&οάυπο ία Αηίηι&άν. βίΐ 
ΟοηβΙβαΙίη. ϋβ αά/ηίη. ίτηρ. ρ. 112 οάίίαπι. Ειίαιη 
Μίοη&θΐο ίαιηβΓ&ηΙθ, βαοηβ ΟήπδΙίαηοΓυιη ίηϋί&ΐί 
βαηΐ ηοηηαΐΐί. ΟοηΙίη. Οοηβίβηΐ. Ιίο. ιτ, ρ. 120, 
ςαο Ρηοίίυβ ΓββρίοίΙ Ιη βρίβίοΐλ βηογοίίοβ, ρ. 16. 

80) Οαοά ίρβο οαβπιοπα ρΓοάίάϋ 1. π. υ* οχη- 
τηοη. αηΐω ΒυζαηΙ. ρ. 343. 

(81) Αη. 955, ρ. 96. ΟοίΙβΓ ηοΐαηάαβ ββΐ ΟΛί- 
ηοβ Αβ£08»υβ, ςαί ίη ρβ£ηο δίβνοι•. ρ. 92 βς., 
Εΐ£βπι, αααοι βί 0ΐ£8ηι, Κβ£ίηο Ηβίβηβηι, νοο*1, 
^&ηηβ Ζΐπιί80β Γβ^ηαηΙβ Βγζ&ηΙίί αά 8&ογ& Οηή- 

8ϋ8ΠΑ 8006381886 801ΊθίΙ. 

(82) Ό* αάηιίηηΐΓ. ί/ηρ. οβρ. 13, ρ. 65, βάίΐ. 
Β&ηά. 

(83) Αά &η 959, ρ. 54, βάίΐ. δοη&πΐ. 

(84) ΟοοιρίΙ&ΙΟΓ Οογοο. Μ8£ά65. ίοσο, νηινιινυΜβ αι»| ρ. ν«< , νιο υνιν βιι«ι«»^νυ»ιιι. 

>ρηβηί8, Ιο£0ΐηβΐ68, ΟΦίβπ, ςυί ΝίοβρηοΓΟ 
ιιρη&1ί8> 0ΓΠ8Πΐβηΐ8 & ΟοοβΙαηΙίηο άβοΓβΙα 6886 
ίάβΓαηΙ. ΟβάΓβαιυδ, ίρδϋπι ίαιρ6Γ&ΙθΓ6πι άβ 
)(1βηο βί ο&ρΐΐνίβ β&Γ&οοηίβ Ιηυπιρηυηι β£ίδββ 
•Ι, σαοά νβΓααα, βί ίη ορβΓθ Ώε οαΗιηοη. % αΐιί 
*& ρΓοάΐΙυπι 631 πιβπιοπ». ΟοηΓ. Τηβορη. Οοη- 
ρ. 288. 

4) ΟοηΙίη. Τηβορη. ρ. 284. Εΐί&αι Οαΐΐοδ αά 
3ΐ«ηϋηυηι 1θ£&Ιοβ β! οο&1ίΐ68 πιίβίδβθ, Ιάβπι ρπ>• 
ρ. 183. Αη ΙΙαΙιο Γ6&Θ, ΒθΓβθ£&Γίο, 1>αίΙρΓ&α- 
Τΐοίηβηοίβ, ογλΙογ, ΟοηβίΕηΙΙηοροΐίη ρΓΟίβοΙαβ 
V. ΙίΙ). νι, ο. 1. 

5) Ζοη8Γ83, ρ. 195. ΟβαΓβηαβ, ρ. 640. ΟοηΙίη. 
οηη. ρ. 297. 

6) ΟοηΙίη. Τηβορηβη. ίη Βοπι&ηο ^αηIο^θ, ρβ£. 
Ιορυβ ΡΓθΙο&ρ&Ιη& ίη Ογοπ. αη. Οή 961 . 7) δίηιβοη 1»ο£οΙοθΙ& ρ. 496, οφΙθγι. 

Μ - ...... 8) Ζοηατ. ρ. 104. ΒοΙοοαάβη νοο»1. ΟβάΓβη. 61 ι. η. υαοΗΐι οομμβντατιο 61 Ι&οΙΙ ββείβτίβ εο*Γ£θβαΙί8, αηοΙοηΐΜ ιηονθί (85). \ οβΓ«> *ο οίου ΙαΙυπι Γ*1ί, ία •11νί• οΐ ηαοηϋααι αϋ. δϋβηΐ βηίιη Ογ»οι οπιαβι, Ρββ ιηαΚο ΙβνίοΓββ ροιίβ- 
πΙεΙι ΙηάβΓβ Μβοβϋ ; βίίοι ΤοβοαΌιίοβ, βΐ 8αβα- 
Ιο»1α*:πι• Εΐ£« ηΊίυαι, 61 ΙίΓοροΙβαπι, οβροίβω, α 
ΟηηβΙίιοο ειιΐΐα ιοοοιτβαΐββ, &4 ββεπι αι^οηιηι 
ΙτΕΟβϋβιβ, ιηβαιοηΐ (86). νΐοάΊαιίηιβ ίρββ, ςαο 
ηαΐίοιη ίοΙβΓ Βαββοβ ίΙΙαβΙτίαβ αοαιβα β•1, εαπα & 
ροαίίβοο Ιβ£*1ί, Γβΐί^ίοηίβ ε•08«, νβηίββεοί, Ογ«οο- 
γοεπ εβππιοηίββ ΓβοίρβΓβ αιιιίαϋ, ]ααεί08 Αοοβ, 
ΒοαίΑοί ,ΙοηίοΗ• ΩΙίβ. ΟΐΙοαί ίαιρβηΙοΗ βαΐβ* 
άββροαβΛία, οοαοοοίο. 

XI. ΙηΐβΓ οαε ΐΑθ£θΚ>*ιύοιιιαι, ςαί 8θΙί οιοΐβααβ 
ία ΟεείάβηΙβ βάβαι βΐ οοβεςαίααι ΜΓνβηαΙ, Ιτί- 
1>αΙ& ίααρβηΙΟΓί ςαοΐιαοίι βοΐνβηαΐ (87), άβλοΐίο 
ααοΙί&ο&Ιαι». Οαάυαι βχιηβηαΐ ίοΐββίίαίβ οάΊίβ, 61 ϋβ, ρΓβΒβίάίαιη ςαβιίνβΓαηΙ. Βμ βοηιπα ρΙ&06ΐΙ• 
ΙηΙ*8 οοιαβ βζ ΑΓηοα βχβΓοΚαβ ΓββϋΙοϋ, ςαί ρο*ί• 
ςυιαι Β ο πι β οία ίαιπιίααβΓίΙ, ιγοοοι ία Οαγ£»οο, 
Αραΐίβ ααοοίβ, οαυοίΓβ εοερΚ, αηάβ νΐείπο ιςτο 
ναβίαίο, ΒεηβνβηΙϋπα, οοβίαΊοαβ 1οη£* Γ«1ί£*1*ιζ>, 
ίοοβηάίο άβίβνϋ. ΙηΐβΓββ ΛραΙία οιηηί• β! ΟαΙ&βπι, 
ία β6άίΐίοηβπι νβη*, Ογλοογοπι 1ο§οιη (ϊβ^εβηΐ, 
ςαοά ρΓοΓβΓβηάο άοαιία&Ιαί ορροιΐαααιη ηΐαβί^η• 
άαΐρουβ, ία ΟΓβεο* άυχϋ : ββά αυχίΐίβ, α βΛηοεαίι 
βεεβΓβίΙ*, ΓβΜΙθ» &4 οβββςαίαω Γβ<1ΐΓβ οο*£*- 
γοο! (90). Αααα ρΓΟχίαιο ία β£π• Αβοα1•ηία ιηεαιο- 
πιαϋβ ρΓβϋααι ίοΐ6Γ ΐΑοάυΙροαιη βΐ ϋΓβΠβαπι, 
Ογ•οι βχθΓοΐΙα» (Ιιιοβαι, εοπιπιίιβααι β»1, ύοοίο 
ρΗαιααι βνβαΐα, ροβΐ νίεΐί Ογ*ο», ΑραΚ* βΐ ΟιΙι- άίνίβα ίαΙβΓ ρΙαΓββ ροΙβαΐί&, Γβ• ία βυ ω πια πι άίβοπ- « οπα Γβεβρία ββΐ, σοικη ίοΐο ο α πα Ολίαιαπο Γοβάεκ, ιηβα αοα5ί1ίοοθ ρηαοίρυαι βηΙρβΗαοΙ•. ΡΓβοίραβ 
3&ηοβοί, &1> βο ΙβπιροΓβ, ςπο ρηαιααι βαίβ βθάίΒυβ 
βχοίΐί, ο1β•ββ ίο Ι1*1ίιαι νοοοΓ&αΐ, ογοοΗβ ίηοοΓ- 
βίοοίοαβ πΐΑΓίΙίπίΕω ογαπι τβχβο&αΐ. Ηογοοο αϊ Γβ- 
Γοοίαοα οοπιρθ$οβΓβΙ (ο«1>6θβα1 βοίαι ίο ΟιΗΙίιηο 
αιοοίο ΛΓοββ, ςαΜ π)&^α& τίβ αγπι•Ια βΐ ίαοοοάίΐλ 
Ιοοο&Ιογ), ΑΙβηιιΙρηαβ, 0»ρυβ ο! ΒβοβτβοΙί ρηο- 
οορ• 9 ΐΑαάαΙροααι ΟΙίαα), αϊ τ&1ίά& α Ιιβοοβ ίαιρβΓ. 
*αχΗί& ρβΙβΓβΙ, Β^ηοΙίαπι αιίβίΐ (88). Ο• βχθΓοϋα 
ία Ιΐιΐίβαι άαοοαάο ίιοίΐβ ίαιρ^ηΙΟΓ αβββαβίΐ, β! 
Ι«&α(1αΙρουοι, ΟηβοΜαπι ΝβιροΙίΙ*ηυαι, βΐ ίο•α- 
ηβπι, 0*ίβ1β (Ιαοβπι, ρ&ΙΗοίλ (Ι^πϋΑΐβ ογολτιΙ. 
βοά άααι ία γθ ΐΓβρίάα ιβ^αΐαβ οορίλ• οΙ«Μ6αιςαο 
ΙοιΙταϋ, ΑΙααΙίαβ οιοπΙογ, ρηαείρΑΐαβ ίλαάαΐραο 
β! ΑΙ•αα1ραο 9 Οίπι, άβίβΗοΓ. Μοχ «4 ί•ηα<1βπι ΐΑαάαΙροαβ ββρίοηι αοαίι 1«οαίΙ (91). Ιηάβ οοοϋηοι 
οαπι θΓ©οίβ οοΓΐ«οαίοβ, ςαο§ οαηηβιη Οαιηρληιβ 
ρλΓίβαι, ς«ιβ νυΚοίοο •ά]Ε0«1, •αο ίοαρβπαοα κ 
άθ£ίΜ6, ΒΒΓοαίαι ρΓοάίΙ : &( β« ΒβοβνβοΙβηί* ρβτ- 
ρβίαο βϋ^βοίΕ Γϋΐΐ, 06ο Ιααι βΓΟίίβ ΙοπΙαΙα νίάβ- 
ΙϋΓ (92). ϋοοβί^ηΐίααβ, ευ πα Νβιροΐίΐβαί ηιηαβ 
Οάβπι βχοίββοοΐ, [Ι. XXII] Μ• Ηλο α αϊ ραΙΗοίααι, 
αϊ, οοαάυοίο ρβΓ Τοηοίβπι 61 Μλοοάοηίααα ηιϋϋβ, 
ρβΓΩάί&αι αΙοίβοβΓβΙϋΓ, ^α^8ί^ : ίι οιραΐ {βηΐίβ ι^- 
ί^ρβββϋβ, είτο•, αϊ ρ&εβαι «ο ίαιροΓ&ΙοΓθ ρ«ΙθΓβηΙ, 
οο•*ϋ. Ηογοό βχβαιρίααι ΐΑαβο1>απ1ί 9 ΟαΙαοπ, 
Αραΐί, βιηοβηί, ςαί Ιααι ίαΓβηοΓβπι ΙΙ*1ί• οπαη 
ΙβαθοααΙ, β«οαΙί ΓβΓαηΙαΓ (93). Αο βο ΙοααροΓβ Οοη- 
Βίλαϋααβ 61 ΝίοβροοΓϋ•, οαβ Φ&χίαιί ίααρβηί Γβΐί- 
ςοίλ• Ιοβπ, ΓγπβΙγα Εηηίβί ιαοί, ςυίρρβ ςοΜ Νογ- ορβπα θΓ»εί Ε(3τ•η6Γ6, ουη ςαίαα• ^οβοα6^ ροηΐί- Ο αιβααίβ νίΚαβ ιαα 6( ΓογΙοοα ΚμΙΗ γομιύλγ•!. 
&χ, ΟΑίπιιΗϋ•, 8«ΐ6ΓαίΙλου8 ρπηοβρβ, Αρυΐί 61 XII. Ηΐβ βάίΐίβ οροηοαβ, ίαιρβηΙοΗ τβηοααπι ι 
ΟιΙαοΓΐ, βαααι ιηίϋΐβπ), βά 6χ»εία(ΐ6οάΑ ΟΜίβΙΙοΓϋπι Κοπαιαο «ϋο ρ•Γ«1•Γ (94), ευ]αι «Ιτοχ ίο^βαίυπ}, 
»τάυβ 9 βάϋΐθΓυηΙ (89). β&ηεεαί, οααι ΓΑααβ, εοη- §αρ6Γ οαρίάίοβαι ροίβαΙίβ, Ββΐ6«& αι»ΐ6Γ ίοοβοιίβ- 
αιβαΐα ιηΙβΓΟβρΙο, ρΓβπιβΓβηΙυΓ, ί^ηβπι αγο! βυ^β- 5λΙ ; βναβϋ Ιαπαβη, ΓογΙο (ΐυοα* *φ»*ρο ίβωρβΓΛ- 

ΠΟΎΜ. (85) V. Αεία 83. ά\β 20 ^α., ρ. 32, ©Ι ΡβίΗαβ βο. 
959. ι- ο 

(86) Αά «α. 955 61 987. 

(87) ΟοηβΙ&αΙ. Οε αάιηίη. ίτηρη. ε. •:7, ρ. 82 βά. 
Β&ηάυτ. : Μετά τ& άνελβιΐν τλ βασίλειον έν Κων- 
ϋαΙαΜατη ΑρΜϋατηςΗ* άιηχΗ, ^ιιμι|μ Ιμμ γ«^ο- 
ηβ* ίηρ6ταίοτί$ άοτηίηαΐηϊ ροΐ€ηΙύ$\*βΛ φΜίάύ. 

(91) Ιυρυβ ΡΓοΙοβρβίοα &ο. ^21 : ΙηΙετύΙ Όηχϊεο 
ιίΓαΙιςο ίη ρταϋο άβ ΑιαιΙο, ηχεηιβ ΑρηΙί$, ϋ αρρη- 
Κεηάχι ΡαηάηΙρΗητη ΑρπΙβο (1β^. Ιαηά%1ρϊ%$ Αρπ- 
Ματη). Μβαιίοϋ εχρεάιϋοαίβ ΚοαΊΐιαί ίη 1•«οαοο«Μθ8 
Οοηβΐ&αΐία. Ι,. θ€ οαητηοη. απίατ Βχζ. ρ. 381. 

(92) Οοηί. ΡβΓβ^ηηαβ 0β*1ί^•1. &<] €«ηοοίοίί 
δημοσίψ. Οεεαρ&1& ΐΑη^ο1)λΓ(1οΓυαι &πυίβ αίΓβςυβ 
ρΐΌνίηοίΕ, ββάβπι ίβοϊββ ίιηρθΓϋ, 1ηουΙ& βλ(1βαι 
πίΛπββΓβ. Ηίαε Νίοβροοπιβ ίαιρ. Οπραβηο• βΐ Ββυβ• 
νβπίΛηοβ μτόοι *ιιο* 9 β^Γοβ βΟΓϋπι ιιια ΐΗαηαία, 
ςα» βίοι παΙΙο ]οΓβ βΓΓΟ^βββθηΙ ίρβί, βρρβίΐβΐ. V. 
Ι,αΗρΓΛοά. ΙβςαΙ. ρ. 144, 147. 

(86) Μβαι Ηί$1. Ιιο. π, ο. 12. Τ&βορο. Οοαϋα. ρ. 
219, 6χρ6άΊΙίοο6αι Ιβοηιβ ίο 1•βηίο6•Γάο• Φ6π*ο- 
ηΐ, εοΓαπιςοβ (3ποβπι Ε^ίοοβηι (/". Ηα^οοεαι) τοειί. 

(89) Ι,ορυβ ΡΓοΙοβρ. ία Οαροοίοο 8(1 &α . 916 : 
ΕχΐανηΙ Αρατΰηί ά* ΟοηΙχαηο Λ — {χρίαιίητ 40 
αηηί, €Χ ςνο Αρατ€η\ χηΐτοίύτηηί ίη ΙΙαΙχατη. Οοαί. 
Οίωιοοοβ, 81οήα ά*1 ηαηο άί ΝαροΙ* 1. 1, 1. ιπ. ε. 4. 

(90) ίΑϋΐρΓ&αάυι : «λτ Αίχκαη**, Ιβραϋοη^ ιβι- 
ΎύΙοτα αοήίχα, ιηηηγηπαοιίβχ ταίίΐηι* οορχα* ίη 942, βάΊ Ιο, β^π Οβρυαη* Εοείρβί» βα^βεϋ «> 
οτηηι άίίίοηε, αηραηα ριώΐίοα βι ΙΗ&ηΙι$, συ» ρ•ΙΗ- 

εΠ8 βΐ 8ίΓ&Ιθ^ί8 ΟΓβΡΟΟΓϋΠΙ 8θΙνβΟ(ίλ6Γ&α1 9 ΗΚ>βΓαθ- 

Ιυτ. Ιίΐεαι βχρίυηαιίβ ΗΐΙβηβ, ίο Οοτοοίοο ΥαΙΙαΓ- 
οβοβί, ρ. 417, 418, 425, 431, 449, »α > άαοί&, αρμι- 

ΓβΙ. 

(93) Ι.υρα5 Ργο(08ρ&(08 &(1 &ο. 955 : ϋ&ΰτηάίΐ 
Μαήαηη* ραΙηαη$ ίη ΑρνΙίατη. Οοαί. Τοβορο. ρ. 
283. 

(94) Ζοο&γμ ρ. 195, ΟοάΓβηυβ ρ. 641. Ογοαβ ρ. 
303, ^υοά δι πι οο η Ι,οβοΙ&βΐΛ βίΟβΟΓ^ίαβ ααοηαεοαβ 
βίΐβοΐιο ρΓ«ΐ6Γ6υαΙ,Τθ6ορο&ηί§ εοηΙιηοΛίοΓβηα, ουί 
οκε, 6ΐί&αΐ5ί νβη ββββηΐ, ΐΓΐάβΓβ ρβΓίεαΙοιοιη επί, 
ββεα ϋ. 69 ΌΕ ΥΙΤΑ ΕΤ ΒΒΒϋΒ 0Β8ΤΙ8 00Ν8ΤΑΪΪΤΙ1Ν ΡΟΚΡΚΥΗΟΟ. 7ή πιβοίααα ϊαβΓ&Ι, ηβ βίβΐίπι ββνίΓβί. Μοχ &ά τηοη&- Α νβοΐυπι, ία Οιγοο ροβαίΙ, ηα&ηβηΐςαβ β]θ8 Γβί πιο- οηοβ ρΓοΓθοΙυβ ββΐ, α,υί ία Οίγαιρο πιοηΐβ ρΐΌβαΙ 
ηβ^οΐϋβ νϋααι β£βΙ>αηΙ, ΙαοΙ& οαιαββ ρίβίαΐί* βΐ Γβ- 
Η#ίοαί8 Γαπια, υΐ Κοπιαπαβ Ιιβοαρβηαβ αοουαίρβίβ 
βΐΐρβηάίβ, ρβΓδοΙνβηΙ (95). ΡβΓΟΓβϋαβΓ&Ι γοηιογ, ιιώ- 
ρβΓαίοΓβπι ου πι ΤοβοάοΐΌ Ογζίοβηο, ςαο ρΓβΙβχία 
Ροίτβυοίαβ ρ&Ιπ&ι•οηβ, άυάυαι οοίθ£βαΙααΐ6ΐ ιαο- 
Γ68 ίανίβαβ, ίοΐίβηάυβ βδββΐ, άβϋοβΓΑβββ (96). Ιηάβ 
Βγζ&οΙίααα ΓβνβΓβαβ, πιοΓί&ΙίΙ&Ιβαι βχρίβνίΐ, ββα 
οοΓροηβίο&ποίΙ&Ιβ, ββα, ςυοά ρΐυπηοί βυβρίο&οαη- 
Ιογ, νβαβηο ίΙβΓοαι ρβΙΚοβ. Ϋίχϋ αοοοβ υν, βχ 
ςαίοαβ χχνι ου πι βοοθγο Ηοαα&αο, ζν βοΐαβ, Γβ- 
βηανίΐ (97). δβη&Ιαβ ία ΓυοβΓβ οΐΌ&αάο, οΐ ίο πιο- 
πιοπα ηοηοτβαέα, πια^αυαι βΙαάΊοιιι ΓοίΙ ; ίΙΙ&Ιοβ 
β,υΐβπι 681 πιβίοπιπι ββροΙοΓΟ ία Ιβπαρίο δαηοΐίβ Αρο- ηαπαβηΐΛ, βουΐρΐ* βαχίβ, βΐ «Γβ ρηβοο (2). ΜαΓοβΝί- 
ε«οο8 ? &3&Γ&οβηί8 βνβΓβοβ, οοΐΐαΐα βχ ©Γβπο ρβοα- 
αί&, ΓβΓβοίί (3). ΡΓβοίραα β^β οογε ΓοίΙ, οβ ρΓονία- 
οί» οονίβ ρηθποαβ ΙοΓοατορΙΟΓ, ΙααΙ& ^βΙΗία, οΐ 
άθΙ&ΙΟΓββ, ροοίίοο βχίΐίο ΓβρβΝοβ, ογοθ ρβΠβΓβΙ, 
ΙαοΙα Ιβαϋαβ, αϊ ηονίββίπια βχ6οαρ1& Π)βη1ί3 ραΐΌβ- 
γθΙ (4). 0®ΐ8Γ08 ρπρβαιίαβαΐββ ρβηΙί& 1β£ααι βρίβα- 
άΊάίββίαιΙβιηυηβηουβ βάπιονίΐ, λγΙθβ πιϋίΐΕΓββ, Γβπι 
η&ν&ίβηα, βο ΙπΓβτιίααι ί&οήολπι, ρβΓ οΐίοπι ί£αο- 
Ιαπι, Γβνοο&νϋ, ΜήρΙ&ςοθ β]08 6£Γβ£ίβαι ηοηιπι 
ααβαιοηβπι ΐΓαάοηΙ, ςοίουβ βχροβαίΐ, ςο&ηίοπα πιί- 
ΙΚαπι ία &χαιί8, ςααηΐ© βοοίοΓοαι νίΓββ, ς α ίου β 
&τΙίοο8 οΙβαβίΓβ ίπιροπί 1οθαά& ββββοί (5). ΌοοΙο- 
γοπι αοπήαοαι ίθ£βα8 «βΙ&Ιο ίΐΐα ρΐΌνβηΙαβ Γυϋ, ο βίοΐίβ άίοαίο (98). ΡαβΓαηΙ ία βο ργ8βο1&γ& νίηαΐίβ βΐ Λ ςοίοοδ δίτηβοη ΜβίΑροΓΛβΙββ, ^ββο ΟοηβΙ&αΙίηί, ρΐθίΑΙίβ οΓΟ&πιβαΐΑ, Όβί βΐ βαοΓΟΓαπι ΓβνβΓβηΐϊα 
βαπιω&(99). ΜοΙΙα ρυοΙίοθορβΓα βίΓυχίΙ, ίηςαίοαβ 
ΑροβΙοΙοΓοπι ©οΙβ3αίϋαά8πιβηϋΒίαοαο»ΐΑ, βΐ β&ηοΐα 
βοροίβ &ο^θ8ΐί88ίαιαπι Ιβπιρίαπι αα&^οίβοβ ίαβίΑΟ- 
γ&Ιοπι, πίθπαοΓβηΙαΓ. Ββΐηβοπι ία Μαηαβ βχΐίοαβ, 
ία^θ03 οραβ, αοο ίηΓβπυβ Ηοαα&οίβ, ΓβηονανίΙ : 8β- 
ηβοΐαΐβ πιοΓοίβςοβ οοαΓβοϋβ (Ιοαιοβ βηιρϋββιπι&β, 
οΙ)ί ροοΗοο δαπιρίο δΐΙβΓθηΙιΐΓ, οοοοβββϋ : ρ&Ι&ϋαιη 
βΐΏρΗΗεβτίί (1) : οββϋβουια νβΙβΓθπχ, βχ ^Ε^ρΙο&ά- β&αοΙΟΓοαι νϋ&β άθ&οΗρβϋ (3), Ιιβοαϋυβ Βγζ&οϋ- 
οαβ (7), βΐ Οβηβδίϋβ (8), βΐ ΤοβοάοΓϋβ ϋβρηηορα- 
Ιθβ (9) βοοΓϋπι ΙβπιροΓϋπι οίβΙοΗ&πι, βοΗρϋβ ΙΐηΗΒ, 
ςαί ρ&Γΐίηι «ίβίβηι ΙαΙβΓβ, ρ&ηίοα ααιίββί βυηΐ,οοπα- 
ροβϋθΓαηΙ. βφΙθΓοαι ^Γατββ ςιιίά&πι βΐ άοοϋ βοή- 
ρΙοΓββ ΟοαβΙ&αΙίαυαι •ΦνίΙίω, βοηβΙ&Ιίβ βΐ οίΓοα 

ΓΘ3 ρθΙ)1ίθ&8 8000Γάί® ΕΓ^ϋΟΟΐ (40) ι ςϋ?θ 81 ^οβία 
ΓβρΓβαβοβΐο θβΙ, νίάθοΙαΓ 6& νί1ί& 8ϋΙ Γ&ΓΟ ρΓΟΓυ- 
ρίββθ, 8ϋί π\84ογι5ο8 νίΓίαϋβυβ βββο οοαιρθΠ8&1α. 
ΝΟΤ^Ε. (95) Οοηϋη. Ταβορα. ία Κοπιβαο, 

(96) Ζοοκγ&β ρ. 196, ΟοάΓβααβ 641, Οίγο&β ρ. 
303. 80ΓΐρΙθΓ βχ οοάίοθ άυοίβ 8&ο&πάία ία ΑοΙ. 83. βά 

ά. 9 Μ&ϋ βόίΐοβ ρ. 448 βςς. 8. βΐί&αι ^βαοίβ πιλ- 

ααβ ία ρ&Ι&ϋαιη γΗο βοΐβπιηΐ ϊΙΙλΙλ ββΐ. Αοΐα 88. &α* 

(97) 8ίο Τοβορο. Οοηϋη. ρ. 292. Οοίϋ οιβαβί* η ά. 29 Αο^αβϋ. 

ΝονβααοΓίβ άίβ 15, ίοάίοΐ. πι, ααοο & αα. ο. 6469. ^ (1) Ταθορα.-ΟοηΙία. ρρ. 280, 284. 
δίηαβοη Ι^ΟΒοΙηβΙ* Εηηοβ β^β βοάβηι αιοόο αοπιβ γ&Ι, Ββά ίαάίοΐ. νι, &ο. 6456, άβοβββίβββ βοποίΐ ; 
άίβ 9 Νονβηαοπβ, ίηάίοΐ. ηι, &α. 6468, ΟβάΓβριΐθ; 
ίοροβ ΡΓθΙθ3ραΙα α :Αηη. 960, ΙηάχοΙ. πι, οδηΐϋοη- 
*1αηϋη\ι* ίτηρβτ. ςηί τδ^ηανϋ αη. 47, €% $ηΐΎ*χϋ 
Βοτηαηιιε βΐίη* β}*τ. Βίο βϋ&αι Αηοηγηαυβ Β&Γβο- 
813, &ά ςυβαι οβο άίββθπΐ Οαπιίΐΐυβ ΡβΓβ^Γίηοβ : 
ΝοΜβΓ ΰβάτβηη/η Ββςιιϋιιν, ςηί ϋΟΓοηαϋοηβηι €οη-> 
ϋαηΗπχ χίαίε ίβρΐεηηίε [αοΐατη ρετΜΜ ροιΐ ραίηιΐ 
ΑΙεχαηάΗ, ηβάητη ρο$1 ραΐΗ$ Ιβοηύ οΜητη, €ατη αά 
αηηητη ΓβίιιΙΐΙ 913, χιΗφκ* ηηηο οοη$ΐαη$ τηοΠηητη 
ίΙΙητη άίϋΐΐ 960, ίηοΚοαίο α 86ρΙβτηδΗ οοπιτηηη%$ 
αηηί 959 ($ίϋ Ηϊατη άίεεηάητη α€ εονοηαΐίοηβ φ$ 
αηηο 913). Οηίρρβ οΗΗ ϋοηϋαηϋηΐΜ, νΐ ίρ$β ηοΐαί, 
χηάία. πι, 61 ιι( ηοΐαί ϋβάτ&ιη*, άίβ 9 Νοοβτηύηι, 
&ϋ%€€ΐ άβίχηβηΐβ }ατη ά,χΊΛο ΰοτητηηηχ αηηο 959, ςιιο 
ρίαηβ οαίαιίο ηίχ Ηχο Νο$ί€Γ $οίεΙ. Οβάτεηχα νβτο, 
61 ρο$ί χίίιιηι Ζοηαται, Χταάετ* νχάβηΐκτ, Οοη$1αηΐί- (2) βτφβαπί οβΓΠΪθη οοΐοββο ίηβοΓίρΙαπι Β&οάα- 
Ηυβ ΑηιΗςΗϋαΙχιηχ ϋ8Ρ. ρ. 18! βάιάϋ, αοί νθΓβυαα 
86θοο(1οαι βί ββςοβοΐβπι ίία &άάαχί1 : 

Κωςταντΐνος νυν δεσπότης 

Οδ 'Ρω^ανός παις δόξα της σχηπτου^ίας 
ΚρβΤττον νεουργεΤ της πάλαι θεωρίας. 
Ι1& Β&ηόοηυθ. ΑΙ ΟνΙΗυβ, ςυί άβ βοά β ω ιηΤορο- 
αταρΜα ητοί$ 9 1. ιι, ο. 12, πιαίιίβ &^ί1, ϋ& οχηίοβΐ : 

Κωνσταντίνος δεσπότης ό Τω μανό Ο παις, αϊ (1 α βίαιη 
8ίΙ Αοοοη οϋθΗβοοβ α ΟοηθΙαηϋηο ροΐίοβ, Ηοηι&αί 
]ααίθΓΐ8 ϋΐίο ΡοΓρανίΌ^θαοβΙί ηοροΐβ, ία Οιγοο βίΐ 
Γβροβϋϋβ. 

(3) Οϋοά 0βη^ίυ9 βχ ίηθοπρίίοηβ πιοηβ Νίοβοίβ 
ΓβΓβοΙίβ ίΐάάΙΙβ. οοΐϋ^ίΐ, ηοΐίβ &4 Ζοοαγ, 97 ; βνθΓ- 
βίοπβαι Ιαπιβη ο&ηο πιογογοπι ϊ.βοοί8 ΑΓπαβαί 

»1&1β ί&ΠΙ 800ί(1ί88β, ΛΓϋΐίΓΛίϋΓ. 

(4) Τήβορο λοίβ βοαϋαα&Ι. ρ. 278. 

(5) Υίάβ&αΙυΓ Ταοίίοα, Η6βΓ Οβ χηχρβήο αάνχΜ- ηχχηι ίη\ρ$ται$6 €χχτη ράίη,ραΐηιο ΗηχαΙκ αηηο* 13, Ό ίίταηάο, βάίοΐ* τ&η&, άβ ςυίοοβ αϋο Ιοοο βχρο- 

Νχτηχηιτη ίαςχιβ αά 919, αηοηίατη νχχχωβ ϋΐατη α$$β- ο&πι. 

τν,ηΐ αηηο$ 54, αηηο$ ζούι&Ι νχία βί ίηχρβτϋ οοη(ιχτχ- 

άβηΙβ$. Οοβ) (ίοοίίβθίπιί νίή ββοΐβαΐία πι*κί8 πιίοί 

ρΓΟϋαΙυΓ, ςαιπι ί1Ι& Ρ&.&η, ςοί υΐϋαιααι ΟοαβΙβα- 

Ιίοί &ααοπι «3Γ&νυΐ£;&η8θοηβθθ1β8ίαιοπι ςαιηςαΛ- 

βββίπΐϋπι οοΐ&νυαι, ίοάΊοΙίοηβαι ρπαιβαι, ββββ οοα- 

Ιθηο!ϋ. 8ί βαίαι οα(α& ίρββ ββΐ &ηοο 905, ςαΐαςαα- 

§;θ8Ϊααα8 ςηβΓίυβ βΐ&ΐίβ οθγΙθ ία αοοοπι 959, &οΙ 

ροϋυβ 960, ΙηβαηΙβπι, ββοαοάοπι βπΒΟοηιαι οοαι- 

ρυΐϋηα, ίοοίάίΐ, ου πα Νονβπιοιί πιβηββ άβοβΒββΗΙ. 

ΟφΙογοπι βοηρΙοΓθβ, (ώπδΐ&αΐίουαι ΐΓβάβοΙηα ααηοβ 

οαπι Ιιβοηβ Γβ^οαβββ, οοαίβοάβαΐββ, ΙβηιροΓΑ ηοα 

οοοΓυάίβββ, ββα βο βο &οοο, ςαο 8.6 ΕϋΙηγηιίο ρ&- 

ΙΠΑΓοηβ οοΓοο&Ιοβ ΓαίΙ, ηοηιβΓ&ββο νίάβοΙοΓ. 

(98) Οοοίίαυαΐ, Τηβορη. ρ. 292. Ββο^ον Ιτηρε- 
Ηχχηχ Οηβηϋ$, %. Ι, ρ. 421. 

(99) Ε]αβ βαίαι ©ΙλΙθ 8. 0γ6£0ΓΠ Γβϋααί© Να- 
ζί&οζο Οοο•1&α1ίαορο1ίαι ΙηάαοΙβ βοαί. V . Οϋβοαβ (6) V. ΑΗ&ϋί ϋχαΙΗΙβ άβ 8χτη€θηίΙ>χι$, ρ. 25 βςς. 
Ρ&^ίοβ ία ΟήΙ. Β&γοο. αη. 913, Ο&νβοβ Ια Εχ$1. 1x1- 
Ιβτατ.ι βίο. 

(7) 0υρ3 βοΓοοοβΓ&ροί&αι 1ίΙ)Γ» ι? Οοαιηβίΐβίυβ 
ίηΙβΓ 5βτχρίοτβι ρο*1 ΤΚβορΚαηβηι, οπιίβΗΟ αοηαίηβ 
οοοίοπβ, θάίΊίΙ. 

(8) υηίοοπα, ςο&οΐααι οοοβΙ&Ι, βοηρίοπβ οο]θ3 
βχβηαρίαπι οί61ίοΐηβοα ΛΟ&άβπιί© ίίρβιβηβίβ, νβίο- 

βΐίβ ΟΟηίβςΟΘ ΙΐΩΓΙβ ΓβΓβΓίβ, 8ΘΓΤ81. ΝΟΟ 881 18 80- 

ουτ&ΐβ οΐίπι άθβοηρίοηι ββΐ & ^ο. ΑηαΊ». Βοβίο, ηβ• 
^ΙΊ^βηΙίϋθ αρυά νβαβίοβ βχοοβυαι, αϊ ίη 005βΓ?&- 
Ιίοηίοιιβ 8(1 ΟοηδΙβηϋαυπι &1ίςυ&θ(1ο οβίβηάαηι. 

(9) V. ββνβ, ρ. 551. δοΓίρβίΙ ρΓ»ΙβΓ ο©ΙβΓ8 νί- 
Ιβηα Τοβοάοή 8(αάίΙ©, ςα&αι ίαΙβΓ Ααβοάοΐα Ογκ- 
ο* βϋβΓβ ρΓοαιίθίΙ Μβ^ηαβ Ουβίαβ, ίο ϋίδββΓίΛΐ. 
βρίβΙοϋοΛ, ρ&£. 28. 

(10\ Ζλ^%χ. ^« 1^ > 0*Αχ«^χλ^.^^, 1ί Κ% ΑυνΚΚΑΑΗΙΙ* ΙΜΟΙΙΑΧ& η Εχα&ΒΡτυΜ 

*ΙΙ£ΐ0Γ6 0θΟΓ. 2 £*4<ιΙ «<ρΓα βοΐ. 29. #* ΑΰΥΕΜΑΜίΗ ΙΕ 10 Η Ι ΑΝ 18. ΠΚ *0ΐ1ΠΊ• ΟΝΙΤΑΝΤΙΙΠ ρομρηυβοοβννβτι. ΟιΙΙκκΙμ* μιιΗίν ΙΙΙιΠι• »1 ΙηΛο ι»χοβι•ρΙ* ΠβΗ Α 
ηομμα ίΙΙηΙΐκί• ρηηί«|, •ι! ΚχοβΓρΙα 1*«αΙ. 6(1. 
Η'»»*!ι«Ι. (ίοιιί, |•ι•»Γ. «4 ϋυηΙΙη. Τηβορη. ρ. 2. 
Νιη ΙμΙ- ΐιΐϋΐ 'ΝιηορΙι«η• 

<;οιι»η•μΙΙιηι ΡιίΓρΙιγίΌΐτβη. ΗβιΙϊοβνΙΙ 1Η•ΙοΗ•ιη 
«ιινπι (ΙριιμΙμ» (Ιο νΙΐΛ 1)•»11ΙΙ «ΗυΓυηκιαο Ιπιροι*»- 

Ιιιμιιιι. 

ΙιλΙαρΙιι» Ινκιιιιι (ΐοιιψι<η(ΙΙ«ιΊιι• οχ ΙηβΙϋ. Οίρβ- 
«!)•, ι•Ιμ. # ι•ιιΐι•|»ιικ!1ιιη §Ι> Ιιιιρ. Ι.οοηο ρΗΙΙοβορ&ο βο 
Γ•ιιη»ΙνιιΙ. Ι'ππιΙ^γ. ΙιΝΗιΙιαο. 1. ν, γ. Η. 

ΙιιιμηΙ. Ι, XIV. ΙΙΙΙιΙ• ΥιμηιΙιι• ουιηρηιχίΐυπι βχείβΐ 
Ιμμιηπ Ι««οιιΙ» »1 (ΙηηιιίιηΙΙηΙ, ιοΗρΙυπι ιη. 1175. 

ΤΐΐΗίψΙιιηΙιι ΚγιιηιιιιΙ» γοιιι})ΓΠ(Η&γ1& •γΙΙ• χπβ• 

ίΙΙΐ'ΐΜ μιμιι Ιιιιρ. (1οη•1•ηΙΙηΙ Ι'Γορη^Γ. οχ ΟΗ- 
ΙΜΙΙ |ιιιΙΙμΙιιμιιιι κοιΊρΙΙιι οοΐΐοοΐ* οΐ Ιη οορίοπι 
ΙΙιΓΜΝ ιΙΐνίΜ. ΙιΝίηΙΐΜ. Ϊ4. ι»*οιι•. ΙιιγΙιΙ. οοηΓ. 
νη, *| νν#Κ•ΜιιΙ Μ»»*κ •Ι Ρ•Μο. Μ ΑΙ1%1. 4ο 

ινιιΐϋ. 

Ι•*••!!! Ργιιιψ»Ιιι *γΙΙμ νιιμΙΙνρ *4 ΟοηιΙ&ηΙΙηυηι. Ιο ΕβεαΗ&Ιβηβί. ΜοηΙΓιαο. Ια ΒίοΙ. πι&β. ρ. 623. 

ΜϋΓΕίοπυβ, 1. Η. ΑηΙ. 11*1. άί&β. 26. ΓβοοηΜί&α• 
οΙογθι Τ&οΙίοοβ ΒίοΗοιοβο» Αηο&Γοβΐ&η» ίϋβάίΐο*, 
ΙηΙβΓ ς υ 08 οοουΓΓΟηΙ Ναυμαχιχα Λέοντος, ίοοάίΐΑ. 
Ναυμαχικά παρά Βασιλείου πατρικίου χαΐ παρι- 
χοιμωμϊνου. Ια βΐίο οοάίοο 1 ΤαίΙκί ά% ϋοηϋαηΐιηο 
ΡονβηφεηβΙα. Ε^ υ β (3 β ΠΙ Ηερί ναυμαχίας στρατη- 
γημάτων και πειρατικής, βίο. 

Τβοϋοα βίηβ ηοπιίηβ, αυβ ίο οοάίοβ ΐΛΐΐΓβηΐίηο 
οοουιταηΐ (ΜοοίΓ&αο. 1. 1, ρ. 344) ιαηί ΟοηβΙβηϋηί 
1οι ρ. 

υΐ ΟοηβΙ&ηΙίηοο ηοηηυΐΐ* 4ο Γβ ιηίΙίΙ&Η Εοπρβίι, 
ίΐΕ Ιπαρ. Μ»χίαη1ί&ηί ΙίϋΗ ρίοηςαο &ά νβη&Ιΐοηβιη 
βΐ Γόη ιηιϋΙ&Γβιιι ρβΓϋηβηΙ. Ι*ιη1>6€. ρ. 183. 

Αηοηνπιί κΙίϋΐϋΐηβηΙοΐΒ «4 ΟοηβΙαηίίο. άβ ίω&- 
^ιηο Εάβ&βοοΑ ββΐ ία οο4. 14. Ι*. VIII ΙλιώΙ>οο. 

Κοπιβηί οΙ ΟοηβίβηΙΙβί ΟοηιΙ'ιΙηΙίοηββ βοο/ββίβ- 
»1ίε« »η ΒίοΙ. ΑοαοΓο•!•»• V. ΜοηΙίλΐιο. ΒΜ. Μα- 
ΑΟ60Γ. ρ. 625. ΙΙΧ ΗΙΦΚΜ ΑΙ>νΚΜ»4ΜΙΐΜ Π» \ΊΤΑ ΟΟΝ«ΤΑΧΠΜ ΚΤ ΗΟΟ £001«Λ ΟΟΙΙΜΟΝΙΑΟ »»ι ΐϋΐηι>\ μ^ι^ϋ^μ, V. «ιλι\Ι κ^μιΗ. ι!« »ι^η\η^(« 

ΐ|»ΐ«»Ι Ι4»Λ•ν»• \^ν%Μ«Μ« »^•^υ. Ρ*ν)*β *%ϊ Ν Τ % 1> ϋ«ηοαοιιι» ιη «Μη ▼. Μαβ. Ιΐλΐίο. Ι. II. 
ρ. 584• 

Μ«ιιι* ιη Οε>$^ιτιΙ. μ! Ν. Τ. ςοβά&ιη Ιι&ηβΙ βχ 
0<>η*ι*εΐ. ίιτ.ρ. ΟττίηοΒηΙί. ΥΜ. Βι1>1. υβοηολοο. 
ρ. Κ^« ^1 3» ς)*:$ Μΐΐϋοηβ Ηι•Ιοιγο Οίϋςαο άβ Ιβ 
τ*ρΒΜ; 4β$ Ι^ίΐΓ» Ι. XI. ρ. 333, ι. XIII. ρ. 345. 
0*χί« ι^ιι51*]ι:ϊβι ΡοτρΙι. ΙαρΜ^η•» «ίαήΐΐδ β•* 
>Ρ^»!Πϊγϊ ΜτουΗ χ. ψ»<1 ϊο 0*1^1. 118. Οτλο. 
ΙέΜ* \>χ^:« ρ. 5 ΟΜ^ριοΐΐΟΓ. 

ι>γ$4*&1:ώοΡοΚι«βοπιβι ϊπ)ρβηΙοπιιη ιηοηβ βΐ 
ι^1;;ιι>ο **** ιη Ιμ^. Αηιοπ». ρ. 485. ΙΙοηΙίλΜ. ># • ϋΕ 0ΕΒΙΜΟΝΙΙ8 ΑϋΙΛΒ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 74 [ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΞΕΩΣ*.] 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΟΓ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΓ (1) ΚΑΙ ΕΝ ΑϊΤΩ Τ9 ΧΡΙΣΤ^ (2) ΤΩ ΑΙΩΝίφ ΒΑΣΙΑΒΙ ΒΛΣΙΛΕΟΣ, 

ΠΟΓ ΑΒΟΝΤΟΣ (3) 

ΤΟΓ ΣΟΦΩΤΑΤΟΓ ΚΑΙ ΑΕΙΜΝ1ΙΣΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. 

ΣΤΝΤΑΓΜΑΤΓ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΓ ΣΒΟΓΛΠΣ ΟΝΤΩΣ Α2ΙΟΝ ΠΟΙΠΜΑ. 

[ϋΕ ΟΕΚΙΜΟΝΙΙδ Α.ΌΙ.Μ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ.] 

0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ 

ΟΗΒΙδΤϋΜ ΑΜΑΝΤΙ8 ΕΤ ΙΝ ΕΟΌΕΜ ΟΗΒΙδΤΟ ΛΠΈΙΙΝΟ ΕΕ6Ε ΙΜΡΕΒΑΤΟΒΙ8, 

ΡΙΙΛΙ ΕΕΟΝΙ8, 

8ΑΡΙΕΝΤΙ88ΙΜΙ ΕΤ ΡΕΒΡΕΤϋΑ ΜΕΜΟΒΙΑ ΟΕί,ΕΒΒΑΝΟΙ ΙΜΡΕΒΑΤΟΒΙβ, 

δΥΝΤΑΟΜΑ 

ΕΤ ΙΜΡΒΚΑΤΟΚΙΑ ΙΝΟϋβΤΚΙΑ ΥΒΒΒ ΌΙΟΝϋΜ ΟΡϋ8. "Αλλοις μέν τισιν "σως Ιδοξεν αν τουτί το έγχε(- Χ ^1•%*. Αΐίΐβ ΓοΓίβ ηοηηαίΙΙβ, ςοί ηοο ΐΛηΙααι Γβ- 
ρημα πβριττόν, οΤς ου τοσαύτη των αναγκαίων, φρβν^' ΓΟΠ1 ηθΟβββΛΠβΓϋΐη ουηαΐ Λ£υηΙ, Ιΐοο οραβ 8ΐΐρβΓ- 
%\ς, ήμΤν δε και λ (αν ^ίλο^-ββρισπούδΛστον και Πύα Μ νίβΙΙΟΙ ΓϋίΙ : ηοϋίβ αυίβαι οαΐΗββίΐηαα), άία 

νΑΚΙΛΕ ί,ΕΟΤΙΟΝΕδ. 
1 Τίΐυΐυιη ΕΚβΕΣίΣ ΤΗΣ ΒΛΣ, ΤΑΞ. ΓββΜϋί βχ ρι•»ΓαΙίοηβ Ν. * ΤΙ οη Μ. 

^^ ΜΑΝ. ^0. ΒΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

Νοίχ ΪΑχοΜαηχ ηΐίςηβ Ηοο ήρηο *[ ]* \ηοΙη$χ *ηηΙ. 

(1) Τϋοΐϋδ ΌειροίΧ ΡΚύοΰΚτύϋ^ άατηίηί ΟΛη- ν. Έξ άρχοι οίΐαΐ, ιιιάΊΐ ΙΙ&Η& φιλδχριστος χώρα. 

$Ιηυπ ανηαηίά, θΓβί ίωρβΓ&ΙοπΙ>ϋ3 ΟΡί&ηίβ ρΐΌ- Ρ&ΙΙ&α*© ίη ΑηΙηο1θ£ί&, ρ. 357, &α<ϋΙ (ϋοπΒίαηΙίηο- 

§Πϋ8, ρΓβθβΓίίπι ϋΐίβ, ςυϊ Μίεηαβίβ, νιιΙ&ο ΕογΙοβο ροϋβ ή <ριλ<5χριστος πέλις. ΒβοΙβ θηίαα Η>ί βχηίϋβΐ 

ίοΐο, ρο8ΐβΓΐθΓβ3, β&άβπιςυβ ΓαΙίοηβ ίΙΙί ηαηο Ιίΐυ- οοα'βχ πιβπιΟΓ&η&οβυβ Αηίηοίθ£ί» & οβίβϋθίτ. Ββί- 

Ιααι «ηβοΐ&^αηΐ βΐ £6Γβο&ηΙ, ςαα Γβ£ββ ΡΓ&ηοί© β( γό&γο 1>6ηί£ηθ οαβοαιη οοιηιηααίο&Ιιιβ, ©ιλοχρίστώ 

Ηίβρ&ηί© Ιίΐυίαπι Γβ^ί» βηπβΐί&ηίββιιηί βΐ ϋ&Ιηο- ρΓΟ γιλοχρήστφ, ςαοά Η. δίβρηβηαβ αβάίΐ. ΡβΙΙ 

1ίοί£βηιηΙ. Αηΐβ ίΐΐααι βαίιη Μίοη&βίβηα Γοθρθ πιυΐΐί βηίιη Ρ&ιιαά&Β βΐ ΟΡΗ οοηάίΐα ηοοηϋοΓ βΐ Οπή- 

ΟΓβοΟΓϋΐη ίπιρβΓδίΙΟΓϋω, ςαί, ςαοά Ιηι&£ίηθ8 βαη- βΐί&ηυβ *[ό φιλό* χριστός λαός της θεοφύλακτου ταύ- 

οίοπιπι βΐ ΟίΐΓΪ&ϋ βχΙβπηίη&Ι&β νβΐίβηί, ρΓορΙβπββ. της πόλεως θθΙ αραά Τηβορη&ο. ρ. 322]* άβ β&άβαι 

ΙιοηοΓβ ΗΗιιβ ΙίΙυΗ βζοΙαβί ΓυβπιηΙ. ΙΛοηί βηίχη ΟΡΗ. Ιη ίιΐΓβ Ογ©οο Βοαι&ηο ρ. 242, ββΐ ο\ φιλά* 
ΙβαυίΌ, ΟοηβΙ&ηΙίηο ΟορΓοηγσιο, 1.βοηί Απηβηο, ^ χριστοί προσγενεΤς αυτού, θΐ αρυά ΝοβίΓϋΐη ρ. 375, 
ΜίοΙι&θΙί Βα11>ο, βΐ β]αβ Ωΐίο Τ&βορ&ϋο, ηβ^θΙαΓ ° 6 Φΐλόχριστος ςτρατός. 

οοηβίΑΟΐβΓ α ΟγλοΊβ ηοβάϋ ©νί §οηρΐοηΙ>ιΐ8, ςυαιη- (2) ΡόπηαΙα ιη ΟΗτύΙο ααΐ ρβτ ΟΚΗιΙηιη χίετ- 

νίβ βωοιιΐο ]επι ιν ία ηβυ οβββΐ οίο <ριλοχρ(στου ΙίΙϋ- ηητη τβςβτη νβχ θγε! ςαοςαβ ραΓϋεαΙα ϋΐυΐί ίιηρβ- 

Ιαβ, υ Ι οοηβΙ&Ι βχ Αροΐοίία Αη&βΙαβϋ βά ΟοηβΙαη- ΓΕίοΓυπι ΟΡΙβηοΓααι, ςαβ. ]>Γθ0ΐ6θ&η1θΓ ββ Γ6£ααιη 

ϋοπι :Ό λαός πάνυ πολύς και τοσούτος ήν 6'σον βϋαπι ΕαοΙοπΙαΙί βΐ πιαηβη βαβΓηι^ίοςοβ βι^αό^^^ο 

δν εΰξαιντο κατά πόλιν είναι Χριστιανών φ ιλό* χριστοί ΟηηβΙί άβ&βΓβ, β]ϋδςοβ ίη ββ &£ηοβθβΓ& ίηΐρβΓίϋΠΙ. 

βασιλείς. Ια οοηοίϋο νί αρρβΙΙ&ΙϋΓ ΟοηβΙ&ηϋααβ Αϋίβ ιηίοοη^υβ ρΓίοοίρΐ^αβ Ο&πβϋ&ηίδ, ςαοι 

Ρο^οα&Ιυβ ό ευσεβέστατος και ^ιλοχριστος μέγας ^πιάα βαο ίηΓβηοΓββ Γβρ\ι(&5&η1 9 ίϋαϊυπι έκ θεοΰ 

βασιλεύς. Νβςυβ βοΙίβ ίπιρθΓ&Ιοηουβ, ββά βΐΐ&σι νβΐ έν βεψ ΙηϋηβϋαιιΙ : αβ ςηο ΙίΙοΙο &ά Ι. π, ο. 47, 

ρην&1ί8 ηοαιίηί1>α8 υΓ^ίόαβ^υβ β! ^βηΐίουβ ίηΐβ- ρΐιιτα άίε&η). Ροηηαΐ&ηι έν Χριστψ — &οοΙογ ΥίΙβθ 

ΒΓΪ8 ΐΓΪΙ>αβ6&ΙυΓ ηοο 6ΐθ£ίααα. Ιη ΑοΙίβ εοηοίΐίί Β&βίΐίί Μαεβάοηίβ ρ. 149, Γβάάίΐ ψήφω καΐ κρίσει 

Κρηββΐαί οοπΙγλ Ονηΐΐιιπι θδΐ ό μεγαλόπρεπε- Χρίστου αεί βασιλεύοντος. V. Μιιγ&Ιογ. ΤηββαΟΓ. 

στατος και σιλ(5χρ ιστός κουβικουλάριος Σχολαστί- ΙηβοπρΙ. ρ. 268. 

χιος. Ιη Ιοοο οοηοίΐϋ, ςυβπι Όα Οαηςβ βίοββ. Ογ. (3) Ογαοι βεπρΙοΓββ &ο οηιηί ΙβηαροΓβ Βοηιβιαοβ 

(*) Ρβ#ίΐΜΒ βάίΐίοηί» Ι,ίρβίβα•!». Ε© »αηΙ «4 φΐ*β Κβ\«1^1\λ% \ϋ νιο £ο\ικ&*τΑΜά& ^^^^ Ρατβοι. Θη. ΟΧΙΙ, ΟΟΝδΤΑΝΠίΙΙ ΡΟΒΡΗΥΒΟΟΕΝΓΠ 71 «4 η•β» οηηίοαβ *1ϋ8, ςαίρρβ Α των £λλων απάντων οίκειότερον, £τ* δι* τής ένα• 2«τ2λ»&λχ»ϊ1«ιιι οηϋοβοα <Ιί£ηίΙΐ8 ίοαρβηΙοΗΑΒρΙβη- 
££κ«- ο⣫χ1ϊΙοΓ, «ά ηυ^η* οτη&ΠΜηΙαπι ίο άβοαβ 
«χίοΙΙι^Γ βΐ ρΓορΙβτΜ Ιιιη βχΐβπ• Ιοιη ηοΒίτί• 
κτΰχκ ι4:ηίΓ*ϋο&ί ββΐ. ΜαΙΙ* βηίπι οοββτνΑί* •ϋ- 
ςΒλΐάο, Ιοηςο ΙβιηροΓβ ι1μ>ΗΙα, άββοβτο βοΐοηΐ, 
Γηιεςη* £ί* ζη*£ηαηα βΐ νβηβπιηάοιη οροβ, ίιηρβ- 
ηΙοήΛταιη οβιιηοηίιπιιη άβκΗρϋο βΐ Γβ§αΙ& : νετης τάξεως της βασιλείου άρχξς ίβικνυμένης 
χοσμιωτέρας χαί προς τό εύσχημονάστερον ανατρ•• 
χούνης και δια τοΰτο θαυμαστής οΰσης Εβν**( τ* β! 
ήμετέροις. Ηολλά γαρ οΤ3ε• (4) τψ μαχρφ χρ4»* 
συναπολήγειν, ως εν αύτφ πραχθέντα και 6«* αύτ»5 
δαπανώμενα, μεθ' ων χαι τό μέγα χρήμα χαι ^1"** 
ή της βασιλείου τάξεως (5) ΙχΑεσ(ς τ« χβί 6χοτ> »ο!5ιβά. ΥΑΒΙΛ ΙΕ0ΤΙ0ΝΒ8 αοΑΝ. Μα κείδκιι οοΜΜΕΝΤΑΒίυβ. ίιηρβΓ*ΙθΓ«5 βασιλείς &ρρ€ΐ1βχααΙ, αϊ Ββπχΐΐβηυβ, ΤαΙίί 6*1 ατηοτ ι****. Εηρίίηϋα ρ€τ$6φΛ 

ΙΜοε*8•ΐαΒ. ΡΙοΙατοοοβ βΐ αΐίί βοπιπι «ςαιίββ. Ιρβι ΝονίΙ (\ά ββΐ ίο/Λ), αϊ μ μαΚο ροηΐβ ψτ&ντη- 

Ι&Π16Ι1 ΪΠ)ρ*Γ•ΛθΓ€8 ρΐΊΠ)ΟΙΊ1ΐη άοαΕΟ 80)00 1θΓ Ο Π) Τφ- [Ιοί. 

αααε ηοηαίηβ &ίΙ>ΐ ΒϋΒϋηβοαηΙ, οΐ βχοβο βΐ βαρβΑο, ΑηΙηοΙοβ;. €γ. II. δίβροιηί ρ. 11. 

β* τείαΐ ηοπιϋϊοΓβοο ϋΐοΐοαι ΪΜρ4ταΙοηηη% βπβοΐα- _ πόνος άσπετον εύχος 

ΙμοΙ. ΟοηΐΓ* ΐηβάίο βτο ϋΐοΐαβ βασιλέως οΐ άΊφηίοΓ Η 'Λνδράσιν οίδεν άγειν μιτ• άηίροντα χύχλη 

εΙϋΙαιίποΓ ύιαίο τφϋ ομ£ο« 6γα1 οοηίθηΐιοηί• -..-* 

»τ£ηιη€ηΙαιη ίηίβι• Βνζαηιίηοβ βΐ Οβπη&ηίοοΒ ίοαρβ- 

ηΐοκβ, ηίβ Β*8ί1βί Ιιίαίαιη βίοι &ΓΓ0£*η1ίοα8, ίίΐίβ 

ηβ^•ηΙΐ6αβ, 61 βοΐαηοιηοάο τερα ΛρρβΠβηΙίοοβ, 1*η- 

ςα&αι τϋί ηοοαίοβ. Οοα άβ εοηίΓονβηία Ιοοο βαο &ά 

1. ιι, ο. 47, αΊοβΙοι». &βρ. Βαιΐη. αα* ΡβαΙίηί ΡοΙγο- 

οοπί νίΐααι 8. Μ&Γΐίηί ι, 468, άβηαοηβίΓ&Ι 1&&βηΙβ 

Ι&ΙΐηίΙαίβ Ιίΐαΐυιη τ^ύ ίπιρβΓβΙοπ1)ϋδ Ηοιη&ηίβ 

ςαοςαβ ιήοαίοαι Γοίβββ. 

(4; ΙΙβαιϋΓΑη» (•ίο βϊιηρΗοϋβΓ αρρ*11*1>ίιηοΒ άβϊα- 
οβρβ ΟΙμ, ςα«β ϋραίβοββ• οοβΙγ&β ββββ οοηβίβΐ, 
φίλαάοςαίάβπι &υ)υ3 1ϋ>π βΐίβ ηαΙΙβ βαρβΓΕηΙ, 
Γ«€ΐ6 Ιι&Κ>€ηΙ οΤε* (βϋβίΛΐϋΓ οΤδα). δοΐβηΐ ΟΓβοί, 
ΓβοβηΙίοΓββ πίΕχίιηβ, νβΓΐ)υπι οΤ^ι, ηουϋ ρΓΟ ιΓωΟε, 
&ηβΜ€νϋ 9 &<11)ίΙ>6Γ6. Αίΐβοςυβ ποΙεΙ (ϋοΐίο οίοε πολλά 
τψ μαχρφ χρ^ψ αυναπολι^γειν, ηοηιηί ηχηΙΙα ανη 
Ιοηςο %4*φότ€ ιιπιηΐ ά&νηΛτ* ίό«ω •1ςυβ ιοίεηΐ 

τηαίΐα, $ίτηηί αίςΜ ν*ί€Γα*αΐ7ΐΙ, οΙ>Η>ΐ€$€£Τί.ΟοουπιΙ Ογοοιβ «ββυαιρββΓΰηΙ, οτάΐηαΐβ* β! οτύίΛβ$\ ΑρρβΙ- 
βϋ βί^ηιΟοιιΐιοηβ λΙίςαοΐιβΒ ααϋά (.βιΐπΐηυηι, υΐ ρ. Ι&ηΐιΐΓ βΐ ρΓο ΓΕίίοηβ «ι^υαιβοϋ ύίτθηί βυηΐ. Μο<1ο 
508, ρνηιιΐι, προσιλοόντις τφΙ-ιντών αρχοντι Απα- βηίπι ΤνΊΐαΐϊη ίηιΐΐοβΐ ΙιΒΓυιη, ςοί ρΓβοίρϊι .;υο 
χάψ («νΙ ι*. ΑΓΛΰιιιη Α&υ Ηα^/ άμερμουμνήν ο•οε οπϋιι•• ηυΊ&υ«ααβ Γΐ(11)υ8 «ϋνΐηιιαι οίϋοϊοαι ρεποα- [ά!6λ 
Ι5ΐάβιη ρ. 114 ίη ολπηίηβ 1•αο{•^ί : 

Ού μαλάχτ.ν άνεμος ποτ», τάς 8« μβγιατας 
Έ δρύας Ι; πλατάνους οίδι χαμαΐ χατάγβιν. 
ΟΙιβΒΓβιηο βραά δίοϋβοιη ίη ΕχοβΓρϋβ ΟΐΌΐίί ρ. 
105• 

'Ος οΤδ' Ιν 6ργξ πάντα γίνισβαι χαχβί. 

ν, Ρ&Ι&ίκΙ. ΟόβθΓν. β(1 Νου. Τββίβιη. ρ. 28 &ά ί11ο<1 
ΜλΙΙΙΐβί VII, 11, ούχ οΐδατι δίδομαι. 

(5) Εχροίϋχο Γβςϋ οτάΐηι*. ΙοάίβλΙαΓ Ιιίβ τβΗ>ίί 
ΑΓΚΌοαβηιυιη 1ίΙ)π, βοϋίσβίβαπα <1β οπϋηβ Γββίο ?β1 
ρβίβΐίηο βχροοβΓβ, ςυίύυβ ιιιοάΐ•, β! ρ«Γ ςυοβ, ςοο 
ΙβααροΓβ βΐ ςα« & βυαιηο ριΊοοίρβ ίρβο, «υ! α ί&- 
ΓηίΙίΑΓίΙιοβ βΐ οΓΩοΙ&Ιίϋυβ 6^υβ, οιγο• ιρβαιη, ίη αο|«, 
ίη ϋΓΐ)β β! ίη ο&ιηρο Ω«ηΐ. Τ^β• Π1>π Ταχτιχά βΐ 
Τάξεις, ρΐβοθ ηΐ &ραά ίαΐίηο• παβιΐϋ •?νί, ςυί &. το•>τον ή εγ-/ωρ•ο; γλώσσα χαλειν, «Ιο., αΰϋίάβηία 
αά ρήηεϊρβηι ιηηιη Αΰα Ηα[•\ιαη, ηναη ραΙΗ<ι Ιίηρηα 
ηουιί (ία β»1 ιοίβΐ) ατηβηηΜτηηιιη νοαιτε. Ιΐβιη ρ. 
54 1, ΙΙανιχαίους, ους δη χαι ΙΙαυλιχιανους από των 
αίρεσιαρχών ή χοινολεξία οΓδε χαλεΐν. ίρββ ηο&ΙθΓ 
ϋοηβίβηΐιηυβ Ιι&ο άίεΐίοηβ υΙίΙυΓ ίο νίΐβ &νί, Βα&!1ϋ 
Μαββ(1οηί8, ο. 12, υ Μ ηαι*Γ&1 &νυπι οοηβυβνίβββ ευ πα 
ίιηρ. ΜίοΙίΑβΙβ Βλίύο νβοβίαιη βχίτβ ςβηηατη εΐα- 
νατη ίτηρετΐαΐ&η α %οηα ά6ρ€ηά€ηΐ£τη, φέροντα το 
ούπαλον τό βασιλιχόν ΙπΙ της ζώνης αύτου, δ βαρ- 
οούχαν οιοε χαλεΐν ή συνήθεια,, ανατη €θη$νβΐΜάο 
ηονΐί (\ά 681 »οΐ€ΐ) αηρβΙΙαη Βαταιώ. Οίοη&ιηοβ 1. 
Η, ρ. 43, ή του πλήθους ©ορά άλόγως, ίνβα ϊτυχ», 
φερομένη αύτοματ(ζειν οΤοε ταυτί. ΙιηρβΙια πιηΙΙ\• 
ίηάχηχί εχω ίτηρβίη, ςνο {οτΐι χηάίηαΐ, ηΐ6ηϋ$ Ηχΰ 

ΙαΙΐα, ηοη]Ηαη*,ΗΐΐΓ0 ρα&αΓβιοΙε 1. 1 Ιβοι ρ. 44, στρά- β __ ? _ β „„„_,.,..„ 

τευμα ό' μή των στρατηγούντων έπαΐοι, κινδύνοις Ρ βηΙίςυίοΓ Γϋίΐ ηοβίρο ώηβίΛηϊίηό^ρϊώίίβηΙβίη'ίη ΙυΓ. Ιΐβ ηρυίί Υβπίθπυιη Βί6)ίοιο. ΟΡΙλβλ ρ. βδ 8 
ηιβιηοΜίϋΓ 7αα\ϋοη, ϋΰπ ά* οτέέηαϋύΛ&Μΐ, ρη>- 
εαΙ (3α6ίο ΡοοΙββίββίίΓυβ. Νοίηβ 681 Ιβΐβτ^ β οοόί$ 
ίη ηίβ ηοϋβ ρβββϊιη «Ιΐββ&ηύυβ Οτέδ ΛιιΐΒϋυ, 
Μοάο ίο(ϋοβ! νοχ ΤοαίοΜίη, τβΐ ΙμΚλ», ΙΛπιω, 
ςυί άβ οβΓβηοοαίίβ αυΐίοίβ *^ίΙ, ςαιίΐβ η\ο «Ι. \1* 
ρΓβΓβΙίο 8ά Ιίο. π : Συλλογήν Ή5ς ταχτιχής με%- 
όδου, οοΐΐκίχοηοη ρτχΰβρίσηιιη άύοίρΙέη*Ιοαΐαζΐγ- 
ρβΙΙβί. ΕχβΙίΐίβδθ Ιλίββ ΒοΓοβ ήΙιιαΐ4$ % <χΗμο*χμΙ€$, 
«αϊ οτάίηαΐα ίη &υ1& ΟοηβΙιοΙιηοροΗίβηΑ ίο 6η1ί- 
ηυίβ ΙβαιροΗβαβ, ηοη Ι&ηΙοηι βχ η&ο ίρη ρηίλ- 
1ιοη6, ρ&υΐο ϊπΓγα, οίιχ& Ποβπι ριρηβ &ρρ8Τ6ΐ, ηΜ 
ηυ]υβ ορβπβ ΕαοΙοΓ βίΐ 6 νβίαβίιβ οβηιηοηΙ^ίοοΒ 
υΐίΐία οπΊηίβ ίη ηοο νοίυηιεη 86 οοπ3ροΓ(•886, •βά 
βΙΪΕΓηβχιηβίβηϊΙοοοΟοοΙΙηυ&ΙοπεΤήβοροΛηίβρ.ββ, 
ηΙ>ι αϊ Ι ΤΗβοροϋοαι Β&11>ί ΩΙίαπι, ςαί ρβηβ «εϋοΐο περιβάλ^ειν ώς έπίπαν οιοε τους άρχοντας, θΐ ρ. 164, 
αύθάδεια χατορθουν δ^ασα εις άπ^νοιαν (ροδϋίί 
0Γ«0ϋ1ϋ9 ρΓΟ άνοιαν, ύπερηαάνειαν) έχφέρεσθαι 
οίδεν. ΟοηβΙ&ηϋη. Μ&η&89. ρ. 1/4 βά. ΜβϋΓβ. : 
τ Ην δε τατ; Φράγγων «ρύλαρχος ό Κάρουλος έχεΤ- 

[νος. 
'Ρήγας τους σφών χατάρχονταις οΓδασι (ρΓΟ 

[ειώθασι) 
Φράγγοι λέγειν. 
Νίοβίδΐβ Ηθγ&οΙθοΙα ίη Κβ9ροηθίβ (&ρϋ(1 ϋα Ολπ^θυ. 
Στεφανούν) ή μίν ακρίβεια τους διγάμους ούχ οίδε 
στέφανου ν. Νβςαβ Ι&ηΙαπα βίο ΓβεβηΙίοΓβδ ΟΓβΒοί, βθ<1 
βϋ&πι ορίίηιί ςαίηςυβ νβΙβΓϋΐΌ ; ςυοβ ίηΙθΓ οοοιιιτϋ 
ηυηο ίίΐυά 0&11ίηι&οοί, 

θύμος έρως τοιίσδε. Τα μεν φεύγοντα δι 

[ώχειν 

ΟΙ$$, τά 8' ίν μίστψ χείμετα παρπέταται. οι γοο, ίη ΐοΓοηο βυΓβο βρβοΐββββ 1α<Ιο• 61 ρνττηί- 
60&8 είΓοβηδβρ, ηβςηβ ρηαβ, ςυια Βηίϋβ, βογ- 
Γ6Χ1886, θ1 \ά ςυίάβηι Γβοιβββ ββοοηάοαι οάίΰΐοηι 
ΙίοΓΟΓυπι ονάίηαΗχιτη Η τβςαΐϊιιτη, 86α έκτια/ιιαη. 
νβΓΟΛ βοηΐ : Τούτων έφορος ήν απάντων 6 βασιλεύς 
— ί ν χ? υ »Φ θρόνω καθήμενος, και αιη πρίτερον έξαν- 
ισταμενος (ώ; και τά Τακτικά βιβλία κα? Βασι- 
λικά διαγορεύουσιν), ή τ ών σκιρτημάτων Ι«α«ο• 
λαυσαι — . ΙηΙθΙΙί^ίίυΓ ηυοςαο οοο 6 1θ6θ Βα$\1ί€€ 
Γυί886 αρρβΙΙλίοβ ΙίοΓοβ Ηΐα&ΐ68, σα! ίη βρβοίβ ίπιρβ- 
Γ&Ιοη ρΓ®οίρβΓβηΙ, ςυοωοάο 86 ίη ρΓ06688ίοηί1>06 
βά βΰοίββίΕβ, &<1 οίΓουπι, ίη οοηβίβΙοΗίβ, βίο., μ• 
Γ6Γ6 (ΙβΚ^&ΐ. Νοη βοίοι ίϋί Ιοοί ΒαΗΗΰα ίΙΙι ίηΐβΐΐίρ, 

δ 083 ηοοίι 60 ηοπαίηβ νοΙ^ο οίΙ&Η βοϊβηΐ, ^απ8 
τ©εί νοίυηαίηβ, θχ εο οοοβίβΐ, ςαοά ί11• οοηβϋία- 
ϋοηοπα οοΙΙ^^νο ^^\λ Τ^ον^^ ^ ΦμΑατΙογ. Οο- 77 ΌΕ 0ΕΗΙΜ0ΝΠ8 ΑϋΙΛΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. 1. 78 «ωσις, ης παρορβθείσης χα ι, οίον ειπείν, άπονεκρω- Α <ΐαβ αβ£ΐββΙ& ιΐςαβ, αϊ ϋα άίοααι, πιογΙθ θχβϋηοΐα 0είσης, άκαλλώπιστον τψ δντι και δυσειδή την 
βασιλείαν ήν καθορ?ν. "Ωσπερ γαρ σώματος μή 
εύσχημόνως διαπεπλασμένου, άλλα φύρδην και 
ούκ εύαρμόστως των μελών αυτψ συγκειμένων 
αταξία ν αν τις το τοιούτον προσείποι * οβτω και 
του βασιλικού πολιτεύματος μή τάξει αγομένου 
και κυβερνωμένου, κατ' ούδεν διοίσει της Ιδιωτικής 
και ανελεύθερου διαγωγής. "Ιν' ουν μή τοΰτο γενηται 
και δόξωμεν ατάκτως φερόμενοι, την βασιλικήν καθ- 
υδρίζειν μ3γαλειότητα, δεΐν ψήθημιν, δ'σα τε παρά 
των παλαιοτέρων έφευρέθη και παρά των έωρ ακά- 
των διηγγέλθη και παρ' ημών αυτών εθεάθη και έν 
ήμΐν ένηργήΟη, ταΰτα φιλοπόνω μελέτη έκ πολλών 
έρανίσασθαι και προς εύσύνοπτον κατάληψιν τψ παρ- ίααρβηααι άβΓοπηβ οαιαίαο βΐίηάβοοηιπι βφρβΓαίΙ. 
ϋί βηίιη εοΓροΓβ ηοα β1β£&ηΙβΓ ίοπη&Ιο, Ββά ιηβαι- 
ηπβ ΙϋΓρίΙβΓ *ο ΗίδΙοΓίβ ία βο οοΙΙοεβΛίβ, ίά ]0Γβ 
αΐίςοίδ οο η Γα βίο η β ιη άΐχβπΐ,ίΐβ ςυοςαβ ίωρβΓβΙΟΓίθ 
ααΐβ. ίηοΓάίηιιΙβ βάπιίηίβίΓ&,ίβ βί £α!>6Γ0&Ια, ίοηο- 
ηββίβ ίΐΐα βί ραχαπι 1ί1>βΓ&Ιί ίηβΐϋαΐίοηβ ίη ηίηίΐυιη 
Γβ(ϋ^θίϋΓ. Νβ ηοο ί^ϋϋΓ οοηΙίη£&1 βί ηοβ ΟΓάίηβιη 
ηβ£ΐΐ£βηίββ, ΪΓηρβΓ&ΙΟΓίαιη άβάβοοΓ&χβ ηι^ββί&Ιβηι 
νίάβ&αιυΓ, ηβοβδβ&πυπι ραΙ&νίαιυβ,Ιυα) βρυά βοίί- 
ςυίοΓββ ΓβρβΓίβ, Ια πι βί) ίίβ, ςυί οβο νίάβΓααί, Γβ- 
1&1&, Ι υ πι ααοοίβ ίρβίβ οοηβρβοΐα ίηαυβ &υ1α ηοβίΓβ 
βχβΓοίίβ, β αιαίίίβ &8βίάυ& οογ& οοορβΓβΓβ βί οχη- 
ηίυπα οουΐίβ ρΓ«8βαίί ορβΓβ βχροηβΓθ, ρ&ίη&β οοα- 
βαβίαάίαβ* ηαοο ηββίβοίαβ ΐΓβάβΓβ θΙ βοαιηιβηάβΓβ όντι έκθέσθαι φιλότεχνη ματ ι, και πατρίων έΟών ^ ροδίβηί&Ιί,βΙ ςυ&βί ΟοΓββ ηοηπαΐΐοβ 6 ρΓ&Ιίβ άβοβΓ- 
παρεωραμένων παράδοσιν τοις μεθ' ημάς ένσημήνα- Α — -* : ^ #1 - -■ ? * * — ■-- 

σθαί, και ώσπερ τινά άνθη έκ λειμώνων δρεψαμένους 
βις άσύγκριτον εύπρέπειαν τ§ βασιλική παραθέσθαι 
λαμπρότητι, και οίον τι κάτοπτρον διαυγές κα? νεό- 
σμηκτον έν μέσοις τοις άνακτόροις ίδρύσασΟαι, έν ψ 
και τά τ^ βασικέ (φ άρχη πρέποντα (6) και τά τψ 
συγκλητικψ συστήματα 5ξια κατοπτευόμενα, έν τά- 
ξει και κόσμφ α\ του κράτους ήνίαι διεξάγοιντο. Ός 
αν δε σαφή καΐ «ύδιάγνωστα εΐεν τά γεγραμμένα, 
καϊ καθωμιλημέν^ (7) και απλουστέρα φράσει κε- 
χρήμ&1Ια καί λέξεσι ταΐς αύταΤς και δνόμασι τοΤς έο' 
ϊκάστω πράγματι πάλαι προσαρμοσθείσι καϊ λεγομέ- ρβαίββ, &ά ίηοοηιρβΓ8θίΐ6 άββυβ ίπφβΓ&ίοΗο βρΙοη- 
άοπ οοιαιηίϋθΓο ; Ηΐυά άβηίςαβ οροβ, ίβαααβηι 
Ιαοίάυπι &ο Γβοβηβ ροΗΐυιη βρβευΐυπι, ίη αιοάΐο 
λΙγιο οοΙΙοολγθ, 9 υΐ ία βο Ιαχή ίαιροηλίοηβ οοη- 
νβηίβηϋ» άί^αίΐΛΐί, ςυ&πι ιηίηίβίΓοηιιη βγβ1βπΐΕΐί 
οοη^Γυα οπιαίαιη οοαίΐβ βχροπαηΙυΓ,βΐ βίο ία οπίίπβ 
&ο ραΐοαηίαάίηβ Γγθπε ροίββίαϋβ Γβ^ηΙϋΓ.ϋι τθιό 
ςυ« οίο ρθΓβοπρΙα βυηΐ ο1&γ& θΙ ίηΐβΐΐβοΐα Γ&οίΐί* 
βν&άθΓβηΙ, Ό8ΐ βυπίϋθ ναΐ^βη βί βίαιρϋοίοΗ ^βηοΓβ 
άίοβηάί ηοιηίοίοϋβςαβ βί νοο&1>ιι1ί3 οαίνίβ Γθί ςαοη- 
ά&ϋο βρίβ ίαιροβίϋβ βί άβ β& αβυτριϋβ, ςαίοαβ άαιη 
ίπιρβΓβΙοπΛ ροΐββίββ οοαοίηηίΐ&ίβ βί οπϋηβ οοηϋ- νοις, 6φ' ων του βασιλείου κράτους ρυθμψ και τάξει ρ ηθΙυΓ, ΟγθεΙορΪ^,ΟΙΓΟ* οοο αηίνβΓβυπχ ηΕΓΠ10ηΪΕΠ1 
φερομένου, είκονίζοιμεν (8) του Δημιουργού την περί θΙ ΤΟΟίπΛ έάαπίΟΓβαΐΐη, νίβϋΠΙ ςϋοςαβ ϋβ, ςαβθ 
τ6δε * τό παν άρμονίαν καϊ σίνησιν, καφορψτο ι δε ίυϋ πΐαηίοαβ ο&ϋβαιυβ, οοηνβηίβηϋϋδ,βΐ ρΐΌρΙβΓβΕ 

νΑΗΙΪΕ Ι.Β0ΤΙ0ΝΕ8. 
4 τ4, τε βά. * κίνησιν, κα8. βα• 

αΟΑΚ. ^Α^. ΚΕΙδΚΙΙ 0ΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋ8. 
ηί&Ηααι αοΐίαιη &ά ποβΙγε ΙβπιροΓΑ ρβΓνβηΐβββ ; ρβΓαΙοιτηηι οοηϋηβηΗΙηα ρβηοηρίητη β$1 ; ηοα βαΐίβ ςυβίθ Γαϋ ίΐΐυά ΡβΙιί ΜβρίβΙή περί τής πολιτικής 
καταστάσεως, άβ ςαο άίιι ία ^ΓβΓ&Ιίοαβ. ΡοΙβΓ&- 
πααβ βχ ϋβ βοΗα πιαίΐ* άβ οοαβϋίαϋοηβ νβίβπβ ίπι- 
ρβπί Ηοηα&αί βί Βγζ*ηϋηί, ίΐβαι άβ βϋη βί ί&οίβ 
ΟΡΙίβ ειηιίςα© ηοβββ, ςο» ηοοίβ ηαηο ΙαΙβπί. 1•ί- 
ςυβί βχ βΚΓββίο ΟΙβΙοΓοΙο^ίο Ραίΐοΐαβί, ςυοά οοάβχ 
ηοβΙβΓ ηοϊ)Ϊ8 οοα%βΓν&νϋ. Ιρββ αοβΙβΓ οοάβχ τακτι- 
κών ηοο Ββηβα αλϋβΐ. Ν&πι βά νβΓοα Ίστέον, β Ιο., 
ρ. 95, ββοπρίαω βΓ&Ι ία ηι&Γβίηβ ββάβπι αηΐίςυα 
αιααα έξ έτερου παλαιού τακτικού, €Χ αϋο υβίφΗ 6X8X16 &ά νΟΓΟΟΙ θΙ ΓβΟΐϋΠ). Αά ΙίΟΓΟβ Τααίΰοι ρβΓ- 

ϋαβηΐ ςυοςυβ 01θΙθΓθ1οβί&, ββα άβ οβΓίοαοηίίβ βα- 
ΟΓ&Γυπι βραΙ&Γΐιπι βχροβίΐίοηββ, ςιιαίββ 1ίΙ)Γ0β οΐίπι 
ία ααΐα Β7ζ&α1ίαα οοαιρίυβοαίοβ βχβΐίΐίδββ, αο Αγ- 
ίοοίίοίβ, αϊ νϊάβΙΠΓ, ίάβηΐίάβαι ία ρΗν&Ιοβ αβαβ βί 
πι θ πι ο π 8Β βυ» βο 081 ά ίΐ) πι οοαβοπρίοβ, ρ&ίβΐ βχ 
ρ&υΐο ααΐβ Ιααά&ΐο ΟΙθΙοΓοΙο^ίο ΡαιΙοΙαβί ; ςυοά, 
ςυβηΐϋπι β^ο ςαίάοπι αιβοαίηί βοΐυπι άβ ηυηΐθΓο 
νβΙβΓυπι ΠϋΓΟΓαπι οβήαιοηί&Ιίααι ποβΙγο ααΐίηυίο• 
γππι Βά 008 ρβΓνβηίΙ. Τααΐίΰο, 8βυ ^πτηοη ία /ι, βοϋίο β Ι άββααιρίααι β»1 ί6) δοηβαίΕ ηοο βδΐ ΝοβίΓΟ ν^Ιάβ ίΓβςαβηβ βί βία- 
ηοο ρΓβΒΟβρΙϋπι. δβά οηιί&βΓυαί Ιγρο£Γ&ρηί βααι κοΗβ ρβηβ ρβ^ίαίβ Γβουιτβηβ, ηοαιίη&Ιίνααα Λϋβο- 
αοΐβαι. Τ&ηάβιη βΓβ,ηΙ ΤαΰΚεα ΕοϋίΙ&πβ, ηοη Ιαη- υ ΓαΙυαι ρΓΟ ^βηίΐίνο οοηββςπθηΐί© ροηβΓβ. Οβοαίβ- Ιοαι όβ ίθ8(ΓΏβαάίβ αοίβηυβ, βοά βί (3 θ ΙοΙα άυοίβ 
ία οβίΐίβ οοαάαοΐίοαβ βχροηβηΐίβ. ;ςοβ1ί& ουηι βοαι- 
ρΐαβοαία 1γρίβ βάίΐβ. ίαβηηΐ, υΐ Ιιβοαίβ, ΟοηβΙ&ηΙίηι, 
^ΕΙί&ηί, ΟηοδΛηάπ, βίο., ΓαοΙοπι ββΐ, αϊ οβΙβΓβΒ βί- 
^ηίΩο&ΐίοαββ νοώηΤαεΙίαιτη ρβηβ &ά ί^ηοΓ&Ιίοηβαα 
αρυά ηοβ νβηβπηΐ, βίβοηπβ νοείβ βά βΟΓββ ηοβίΓ&β 
βϊΐΛΟβηδ ρΓοΙίηαβ βοηοβρίυαι 1ί5Η πηΐίΐβπβ βηίαιο 
ίαιρΓ688βηΙ. Εο ββοβα οϋ&Ι τακτικά συγγράμ- 
ματα ΟοαβΙβαϋη. νίΐ. Β&*ί1. ρ. 165. ΝίοβρηοΓ. Ρ&Ιγ. 
ΟΡίβηαβ ΒΓβνίβΓ. ηίβΙοΓ., ρ. 160, 5, ή τών λόγων 
ήφανίζετο παίδευσις, και τά τακτικά διελύετο, ΙϊΙΙί- 
ταηιτη $1αάία Γ6*1ίηριιί υίςηβ χηίβηχάβτβ ΰνρεηιηΐ, 
η€€ ηχϊηη* άίίΰΐρΐίηα τηϋϋαΗι ίυαηβιατβ, Ρΐιΐίβ 
β χβ παρία ςυί άββίάβΓ&Ι, αάβ&Ι Όα Οβη^. βίοββ. 
υίΓοςαθ ν. Τακτικά βί Τάξις, βί οτάο, οτάχηαΐβ. 
Ιαιροβαϋ ηοο βΓυάίΙίββίαιο υιγο Οοηιηβββίο, υ! 1ο- 
οοαι Οοαίίαα&ίοηβ Τηβορη&ηίβ, πιοάο β\ΐ6^βΛατΐλ Υ 
βίο νβΓίβΓβΙ : αί ΙίΜ* Μιί€ά %ρ$α<ιη6 (ΙοτηβιΙκα ίιη- ββ! βηίαι ρΓορΓίβ άίχίβββ — τών — πρεπόντων καϊ 
— αξίων κατοπτευομένων. ΡΓβςυβαΙ&ΙϋΓ ΓβΟθηϋοΓΐ 
θΓ83θίβθ ςυοςυβ. 8βά ηβςαβ νβΐυβίίβ βί ορϋααίβ 
βοηρίοπουβ ί^ηοΓΕίϋΓ : βί Εοηρΐάί, 8βά αι&χίιηβ 
ΡηϋοβίΓΕίο ία άβΐίοίίβ ββί. 

(7) Ε&άβπι βχεαβ&Ιίοηβ υΙίΙυΓ Αυ^ηδίίηυβ Ρ&ίη- 
οίηβ ίηίΐίο Οβηπιοηί&Ηβ Κοαι&ηί. *[νίά\ ΟοπδΙβ.η- 
Ιία. ίη νί(& Β&βίΐ. ΑΙΙα!. άβ ββΟΓί. ρβ?• 362, βά. 
ΡαοΓίε.]Όθ8Ϊ^ηβΙ ίοΓίβ ν.Ό.Ιοουπι ίη δ^πιπιίοΐίβ Α1- 
1&1ϋ ρ. 135, βί ςυ83(οαιο Χ,ΒίοΗοΙοβο» Ογκο» Ρ&- 
1)Γίεί&η© ρ. 700 ϋοβ Ιθ^ππΙογ. Μαΐίοβ αοβίΓΟ βίπή- 
Ιβδ Ιοοοβ θ-αοΙοΓϋπι, νυΐ^βπϋπι βί ίηαυίη&Ι&πιιη 
άίοϋοηυηι υβυπι βχοαββηίίαπι, άβάϋ Ό. β. ρηβΓ. 
βά ΟΙοβΒ., Ογφο, ρ. ιν, ίΐβαι ία βάάβαάίβ β]υβάβηι 
ρ. 1. Ι.ί όβΓ ηοβΙβΓ ίΐΐο ββΓπιοηίβ §;βηβΓβ βοηοβρίηβ 
ββΐ, ηιβάίο ιπΙλγ ν\λΙ%%χ^& *λ. ^\^^^\^^^χ^?χ>^Λ 79 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΗΟβΕΝΓΠ 80 ^οηηάίαβ αο ιηίΓαοϋίυβ θβΐ, άο Βίη£θϋ§ οΓηοηβ Α *** τοκ δ«° Χ ε Φ α ( 9 ) «μνοπρεπέστερον, χαί δια 

τοΰτο ήδύτερόν τε και 6β">μΛ*τότερον, λεκτέον • 
περί εκάστης τάξεως, δπως τε χαί καθ 1 ον οφείλει 
τρόπον έκτελεΐσθαι κιί συμπεραίνεσβαι. 

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΠΡΩΤΟΝ. 

"Όσα δει παρχφυλάττειν, προκένσου (10) γινομέ- 
νου εν τ^ Μεγάλη Εκκλησία (11), ήτοι τάξις 
χαί ακολουθία των ευσήμων και περιφανών 
προελεύσεων, έν αΐς οι βασιλείς άπιασιν έν 
ττί Μεγάλη Εκκλησία. 

Α'• ΙΙρδ μιας ημέρας της ο?ας ουν ένιτταμένης ςαοααοάο βί ςαα ηϋοηβ ρβΓηοί βί αάπιΙηίβίΓΕΜ 
άβηβαηΐ εοπιαιβηΐΛΠ. 

4 ΟΑΡϋΤ ΡΗΙΜϋΜ. 
Ού$β?υαηάα, ςχιαηάο ρτοοοαίο ίη Μαρηατη οοοίο- 
$ίατη \η*1ϋιιίι%ιτ, ηυβ οτάο αο ζοΗβ* ιοίαηηχηηι 
βί ίΙΙαϋήητη ρτοεαχίοηητη, ιτηρβταίοτχοχΛΖ αά Μα- 
ρηαιη βοοίοήατη βιιηίώχα. Ι. ΡΗάίθ ς]ιιβ <ϋβι, ίη ςοβπι β^υβοαοάί βρίβοάί- 

υαβιλξ ι,εοτιονε8. 

• θαυμαστότερον. Αεχτέον οδν οοη,|. Η. 

ίΟΑΝ. 3Κ0,. ΒΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

ηί& ιηγβΙίοβ βχροηβηοΜ. Ργ• Γβπιιη βείΐυ άΐβηβπιπι ΡιοΗβίυι Βίηΐ. Ογ«ο. 1. VI, ρ. 806. Υίχϋ ίΐΐβ 
ίηβεϋία ηοη ροΙβΓ&ηΙ αηίπιιιιη ηίβί ηϋ£ΐβ οεευρ&τβ. ^οαΜίεουβ ΙβποροΓβ Μ. ΑηΙοηίηί, βί ΕΐΌΐίοι Ηΐίαβ 
ΤβηβΙ αάηυο ιΐΐβ πιγ8ΐίοοΓυηι »πίογ βραά ΟΓβρεοβ. ρχ&γ&Ιιιπι ιη&ηα εοάίοβοο β οίη1ίοΙθ6ε& ςυοηά&ιη 
ΚχβπιρΙο βιΐ 8γπ)βοη?8 Τοβ&ββΙοηίεβηβίβ οροβ ϋ€ β Ματεί Μβΐοοπηί αά 01. Οηπη&αηηιη ^ηίοΓβπι ρβΓ- 
Λάο, νίϋδια ϋΐ ψη$$ΐ€τϋ* ΕοοΙοήχ Ογχοχ βηηο 1683 νβηίβββ β υ πα ς α β ίρβίυβ βάϋίοηβοα αηίπιο 8£ίΐαη, ίη ΜοΙάανίαβίΙίΙυιη, οιι|υ8 ρ&ιΊίευΙαα) Ρβ ίβτηρίο €ί 
ηχχ$*α }βχίϊ βηίβα Οοβπιβ ίη Εαεηο1ο£ίο άβάβΓΛΐ, 1ο- 
Ιίυβ υβηοα βχ ϊηαυίββηΐίβ ο). Εβίιη«η Ιιιικ>υί ; ίΐβπι 
Οηπβίορηοπίδ Αη^βίοβ ίη 1ιΙ>γο ϋβ $1α1η ΕοοΙοίίχ 
Ογχοχ ηοάίοτηο. Αρυά Ι&Ιίηοβ ςυ&ηι ηαίηβ ηιοάΊβ 
β&ογοβ ΓίΙυβ θχρίίεαΐ υηΓβηάυβ ίη ΒαΙίοηαΙχ άχνίηο- 
ηιτη ο(βάοηίτη ! Ουαηι ηίηιΐ ββΐ ηοη αιίηιιΐυιη ίη 
νββίΗυ ββοβηίοΐυπο, ίη τιιίβ βί ΒΐηιεΙιίΓα βοεΙββίΒ- 
πιζη, ίη ΗΐίΙηιβ β&οήβ, ίη ςυο ιηγβΙθπυιη ίΐΐβ ηοη 
ΓβρβΓβπΐ! νίάβββ, ίη£βηίυιη ίΐΐίβ ηοπιίηί^υβ ίω- 
βαηαΊΗη ηοη άβΓυίβββ, ββά άβΓαβΓβ ββπιίηα νβΓβ 
άοοίηηο. Οιιο ίαοίαπι, οΐ β& ΙβποροΓβ, νβΐυί β§6Γ 
ΓβΗΙΙίΒ, ββά ηθ^ΙοοΙηβ, οβΓόυοβ βί ββηΐίοβία ΙηΙβ- 
πηΐ. ΑυοΙρΓ ηοιΙβΓ *ΐΙ, »αΙαιη ββββ ιίοοβΓβ ϊ πι Εφ- 
ηβοι ΙοΙίοβ αηίνθΓβί, βί οΓ^ίηίβ ΓβΓυπι η&ΙυΕΑΗ«ιη, 
ςοκ ρβΓ νίοβδ βίοί βαεοβάαηΐ, υΐ ηοχ θΐ άίββ, βοΙ «( 

88ΐΓ8, ηγ6Π)8 βί *8ΐ88. III ΪΙ1Ϊ8 Οΐη§6η(1ί8 ρΓδΒδί- Γ&Π1& ηορβΓ &ά ηοβ Αϋυΐίΐ. ΎΌεβ προέλευσις ααί 
πρσελθεΤν αΐίΙϋΓ Όιο ΟηΓνβοδΙΟΓηυβ. ΤΓ^&ηο βςη&- 
Ιίβ. ΙιΟΟΟδ ββΐ ρ. 370 : Ουκ Γστε, 6τι, ώσπερ ήγεμών 
χαί βασιλεύς, όταν προέλθη, τότε σαφέστατα όραται, 
χαί οεΐ μηδέν αγεννες μηδέ αίσχρόν ποιεϊν πάρα- 
πλησίως και δήμος, δ'ταν είς ταυτό (ίΐβ 1β£.) προ- 
έλθω χαί άβρ^ως γένηται, ίαηοΓαΙ%3η€ 9 ςκ&ηαάτηο• 
άητη άηχ (ρΓ*ί'βοιυ8, ρΓορΓΦίοΓ, ρΐΌΟΟΟΒοΙ), βί 
ίτηρβταίΟΓ ρτοοεάβηζ €ΐαη*$νηβ €οηιρΐαΙ\ΐΓ, *1 οΰιετ- 
υαϊαν, αάεο^ηε Ιηηο ί&ηροΗ* άβδβί $Μ αϋ ίηά&οτο 
Βί ιΙΙιδβΓαΙί οτηηχ (αάηοτβ οαυετβ : χία φιοφι» ροριι- 
Ιντη (ιίδύδΓή, ςιιαηάο ρτοσεάαί βί ΰοηβτΐίτη ακαί,βίο. 
ΜοηβίΓβΙ Η ιο ίοευβ νβΙβΓββ Αυ^υβίοβ Οββ&Γββ Εο- 
πο© ρΓΟΟΟββίοηββ οβΙοοΓ&ββθ,βΙ &η ηίβ ρΐΌϋββδίοηηαι 
Βγζ&ηΐίη&Γυπι οηςίηβηι ροΐίαβ ΓβρβΙβηάααι οβιβ, 
ςοαιη, ςυοά ΓβοβΓαοΙ νϊπ άοείί, & ββρίβηι ϋϋβ Οοη- 
8α1ΐίΠ) δίΛΐΐβ ρβΓ βηηυπι βοίβηιηίουβ ίη ΟϊΓευαι ργο- άββΐ βυηαπιυπ) Νυωβη, βίε &ιι1β? ςαοςαβ ίηιρβΓ&Ιο- ^ οβββΐοηίΙ>ιΐ8. δυηΐ βηίπι, ηί ΓβΙΙογ, ήβε ββρίβπι Οοη- Γβοι. 8&ηβ ρβΓ8ϋ88βΓ8ηΐ6Ϊΐ)ΐ ίπιρθΓ&ΙοΓβθ,βο Οβυηι, 
βί ΟηπθΙυΐΌ ίη βροείβ, ΓβρΓ«ββηΐ8Γβ : βί ρΓορίβΓββ, 
ςα&ηάο βρυΙ&ΓβηΙϋΓ, οοηνίναβ 1β^β5&η( άαοάβείηι, 
ςαβπ)8(1ηιοάυπι ^β808^η^ί8^υ8 ε α πι άυοάβεΐπι όίβεί- 
ρυΐίβ &εεα1>οϋ. Ιη Γββίο Ρ&βεααΐίβ α£βο&1 ίοαρβΓ&ΙΟΓ 
ροΓβοη&ηι ΟοπδΙί Γββυβοίΐαΐί, βί β,]υ8 ρΓοεβΓββ 
ρβΓβοηιπι άίβείρυΙοΓυαι, βί ίηάυβοαηΐ Ιογοβ, ςηο 
ΟηηβΙυηι Ιοάίοίοαβ 8βρα1θΓ&Ιίηυ8 ίηνοΐυΐυαι ΓβίβΓ- 
ΓβηΙ.ΕΙβχ ήοο ε&ρίΐβ ΙοΓΟββαοβ όίοβηβη! ββββ β ν πι • 
1>ο1αεη ΓββϋΓΓβοΙίοηίβ. δβά η«ε άβ γο &ά 1. π, ε&ρ. 
40, άίεβίηι*. ΙηΙβΓβα ΙβηΙυπι οοο ηοΐβώο, ίηβρΙΐίΒ 
η^υβ νβ8ΐί(ζί& ΓθρβπΗ ίη άοηαΐίοηβ ρΓΦίβηβΑ Οοη- 
βίβηΐίηί Μ. (Ιοευαα ιπΓγλ Ι. ο. &Ι1β£&οο.) Ουο δοΐο 
εΐΓ^ϋαιβηΙο εοοβΙ&Γβ ροΐβΓ&Λ, ίΙΙβΓη άοη&ϋοηβπι Γω- 
Ιαοα Βθποπιπι ΙβπιροΓυηΊ ββββ. ΟοηβΙ&ηϋηί Μ.βοίηι 
83νο ηοοόυπι ϋ& ηυ^&ο&ηΙυΓ,ςυ&πινίβ ϋΐίυβ άβΜή'χ 
ρΒΓΟχνβπιί ββΐΐβ εοηβρίοηί 8β8θ]&ηι ο* υ πι ρΓοοΙβ- 
ΓβηΙ. δυΐυιη ρΓοεβ8«ίοηββ πι αϊ Ιο κεεηΙιοΓββ ρππιοΓυπι 
08?8&Γυπι 83ΐ8ΐβ. Βνζαηϋηί αοΐβαι ίπιρβΓ&ΙοΓοβ, ηοη 
Ι8πι Οοηβαίββ, ςυβπ) ίπιρβΓβΙοΓθβ Ηα«4ηο8 ίπιίΙ&Γΐ 
8(υάβ5&ηΙ,&υΙ ροϋαβ&οαοοΓυπι ρβΓ8οηΛ!η©Ι οαυπίβ 
βϋδίίηβ^ΛηΙ. Οαίβ. τθγο ίη (κΐίοηβ ρΓθεβ8βίοηίΒϋ8 
ίηιρβΓ&ΙΟΓββ βί ηΐΒ^ίδίΓ&ιηβ πΐΒ^ηυοα ηυοαβηισι εο- 
ηιίΐυπι, δήρβίΟΓϋπι, &ρρ&ΓίΙοΓηηι ββεηηι η&οοηαηΐ, 
ίηάβ ΓεοΙοπο, υΐ οΓΟοίυοα, ίά ββΐ εοπιίΐΒΐίν&, ΙοΙβ 
οοπογβ &Ηου]υ8 πι&^ίβίΓΛίυβ (ϋβροδίΐίοοί βϋΐχΐϋβ,, 
προέλευσις, πρόοδος, προελευσιμαΐοι, άίεβΓβηΙαΓ. ΙΐΒ 
ΝίεβρηοΓυβ ρ&ΐΓίαΓοηα ΟΡΙβηυβ ρ. 236. ΒΓβνίβΓίί, 
των προόδων οΓχους, οδς Ρωμαίοι σεκρέτα καλοΰσι, 
παβπιΟΓδίΙ. ϋϋί πρόοδοι ηίηϋ βΐίϋά βοηΐ ςυλπι ΐΓίϋα- 
η&Η&, 08ΓΏβΓ83 ]ϋάΐο]8ΐβ8. βχροάίΙίοηββ,οΓΩείλ,άίνβ- 
8& (ΠνβΓβΟΓυΐΏ ρΓβΐΓεεΙοΓΟοα (ϋβροΒίΙίοηί ΛΐΙηουΙα. 
νΒπβϊ βΓβηΙ νβΙβΓυπι ίπιρβΓ&ΙΟΓυπι Εοπι. ρΓοεββ- 
βίοηββ ίη ΟβρϋοΙίυπι, &ά Ιίζηίηα. ^νίβ Ο&ριΙοΙίπί, ςυ&ηόο αυί Γβεβηβ αύίΓβηΙ ίηορβηυπι, 8ϋΙ νίείΟΓβ• 

(9) Ιά ββΐ τοίς δπηχόοις, ιχιύάϊΐχχ ηο$ΙΗ$. Εο ^ β εΗβΙπβ ΓβάίΓβηΙ : ίΐβπι &ά εΗογοπι άβοι-υπι 830*68, 

ηβα &ρηά ΝίεβρηοΓυπι ΡηΙγ. ΟΡ(. ββ^ρίββίοαβ βί Ό βί ςυοά δίβίαπι δοΐβηοηβ β&εηίίείυσι άβήβΓβΙ εβίε- 

ίι *" Λ '~'*~ "-* •-•-—•— 5γ8γϊ; ροιτο ίο ε&βίΓα, &<1 οογγθα ρυοίίεβ, αςαβ- 

άυείυβ, Αΐίβςαβ ορβπι βρβοίβηάβ. 0υβ3 ο πα η ία δβΠ8ϋ βϋοβ ςυοςοθ οοοϋΓΓΪΙ β& (Ιίεϋο. 6'μ6 τηαηη αίχαι^χα 
6*$6, ηοΐβΐ ίη β)ϋβ ροΐββίβΐθ ββββ, οοβάίΓβ ίχηρβ- 
Γ&ηϋ. 

(10) ^ϋV8^ ηίο Ιοεί ρ&ηΐο βηιρίίηβ ϋ€ ρτοοβϊήο- 
ηιύχΐί, ςυ&Γαπι ΙοΙίββ ίη ορβΓβ ποθΙγο ηιεηίίο ηί, 
αίβδβΓβΓθ, ηβ (ΙίδΟθΓρβΓβ 8ΐη£υ1& ορηβ ηοοβΕπιυβ. 
νοχ πρόχενσος βί πρόκενσα, ο Ι ρ&ϊεΐ, ΙαΐίηβΒ 681 
εΗ^ίηίβ. Η&ηβηΙ Ογ860ϊ &1Ϊ&8 άη&8, ςιιβ3 ίίίβπ) βίςηί- 
ηοαηΐ, πρόοδος βί προέλευσις. ί11& Γ&ηυβ, η«ο 
Π)υ11ο ΓΓβσϋβηΙίοβ υΙηηΙυΓ. Ηερι προόδου του Βα- 
βυλωνίων βαςιλέως, άβ ρΓοςΓβαχι (αϊ νβΓίίΙ ΑΙΙ&Ιίηβ, 
νβ! ΓβοΙίηβ, άβ ρτοοβαίσηβ) γ^ομ ΒαδνΙοηίοηιιη βχ- 
βΙ&Ι /ΓΒ£Π)βη\Ώτη βεπρίοηβ ΕΐΌΐίεί ϋβωόΐίεοί, οχ 
β/'αβ Βάί>γΙοΩίοΐ3 άβρΓΟίηρΙυτη ίη ΕχοβΓρί'ΐΒ νβΓίίβ 
θΓβΜΟΓυιη βορύίβίαΓϋπι λο γωθΙογογώ Ιιβοηίβ Αΐΐλΐϋ 
Ρ'^Οββσς. ββά ςαοά ΑΐΙαϋαΒ πα&ΐβ ΑοΉβηο 80- 
ρηιβίω ΐηϊυιΐ, αά ςαβω ηοη ρβΓίίηβί, ηί ο!>§βΓνΛνίΙ Βγζ&ηΙϊηίβ ίοαρβΓ&Ιοηουβ βχβεΐβ ΓθρΓ838βη1&1&, ηί 

ΕβΓ ΙοΙϋΐπ ορυβ ΟοηβΙ&ηΙίηί βρρβΓθΐ, ίη ρΓοεβββα 
ΟΓαπι ηοβίΓΟΓϋΠ) Οοααηιεηΐ. ηοΐαοΐκηβ. [ΟΓί^ίοβηι 
ρΓΟοβββίοηυπα βοίβηιηίαηα ηοη 8(1 ββηΐίΐββ ββά βά 
Οηηβΐί&ηοβ ΓβίβΓεηα&αι β5δβ αίΐ Μ&Γ&κοοηί άϋΙΙβ 
0056 ροηϋΙοιοΙιο,ηοπϊΐΒ 1746, ε*ρ. 31.] Ε*ο νβρο 
Ββοαβ βιΪ8ΐίπ)βαι. Όίοηγ8ίαβ Η&Ηε&τη. &ί( Ν υ πι άπα 
ΙλΙθβ ρΐΌΟβββίοηββ ί&ηι ίηβϋΐυίδββ. [Μυββαπι Ούο- 
βεαίεηί. 1. II, η. 86, ρΓοεβββίοηβπι βχηίββΐ, υοΐ 
υηυβ ροΓίλί Ιδίαβπα, βίε.] ΕΙ Ιβίββ Ιβί&εοΓαοα, Ο&Κ- 
Ιοπιπι, Α^ΓίΛΓυπι &1ίθΓηηιςυβ β&οβΓοΌΙυπι ΗοσίΑ- 
Ό3θ βί ρβΓθ^πηβΒ βϋρβΓβΙίΙίοηίβ οησι Ιοηβί* άοοΓοαι, 
εγιηοιι1ί8 βί Χ^ιηρϊιτι'ν^, φτοΏ&«&\Όαββ ραοΐίεβ αά 

(11) Η* »>ρρ*\\ώ*Λλη ^τη^αολ^. ^ο^\^. 81 ΒΙ 0ΕΕΙΜ0ΝΙΙ8 ΑϋΙΛΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΒ. Ι. 6* περιφανέστατης εορτής (12) εισέρχονται οΓ πραιπ^• Α. άίβιίπιαπι ΓββΙαιη ίηοίάϋ, ρηβροβίϋ ΑΟΓβαιη ΙγϊοΠ- 

αΟΑΝ. ^0. ΗΕΙΚ8ΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. Αίοαοηβη Ιαναηάί ηηηιίηιβ ο&ομ, αΐίοβςυο, Ιαηι 
Γτβςαβηΐββ βοηΐ ία τβΙβΓααι πιοηαηαβηϋβ, ο( ρπ>- 
οεββίοηοβ οηΓίβΙίαηΒβα £6ηίί1ίοο6 πι&ο&βββ, ηαίίαιη 
8ΐ Ι άαϋίαοα. Ι)ί&8ΓαηΙί8ΐη βίαΐοίΐ Οοβπιβ αά Οοάΐη, 
ρ. 115, η. 4, ίηΙβΓ προέλευσιν βί πρόκενσον. ΙΙΙαα), 
αίΐ, Γα 1836 ΙαηΙηαι ριοΙαΙίΒ οαοαα ίη8ΐίΙαΙ&πι ρΓΟ- 
068810000), ου πι βαρρϋοαϋοοβ : α&ηο τβΐΌ Ιαηΐηηι 
ροπαρβ βΐ Ιαχαβ οαΐοηίαηάί £γβΙΪ8. δβά βΐΐαΐβ ^ω 
βιοιηρία νίη άοοίί ββηίβηΐίααι βαίίβ βνβιΊοηΙ, β! 
ίρβα έαΐοβ οαρίΐίβ ίηβοηρίίο, ίη ςαα ρΐΌοβββίο ίιη- 
ρβΓΛίοηβ αά Μα£ηαα) βοοίββίαιη ηαοάο πρόκενσος, 
οαοάο προέλευσις αρρβίΐαΐατ. ΕπιηΙ αοΐβαι οηιηίηο 
άίνβηί ββηβΓίβ ρΐΌΟΟβ&ίοηββ, &οογ« β! ρΓοΓβαβ. 
Μβϋοπβ οπϋηίβ £ΓαΙία άβ βίη£α1ί& ββΟΓβίαι 8£&πι, 
β! (1β ϊΙΙϊβ ςαίάβαι ρπηιο Ιοοο. ΟοηχβίΙχεχίδ, βρύίοΐαηχ α ΟΚΗιίο αά Απάτητη τηί*- 
$αη%, ΙεΗχχι* άίηίφιβ ΡτοΙοναΙίαΗηι, ιαοτα Οητχιϊχ 
(α$βία$. Βί ρβάχίβ» ΌΓοςτεαί β τηαςηο ραΐαίίο χιιαη β 
αά ϋείρατατη Βΐαύηβτηαη%η\ ρτοεβάβοαηί. δεοηχηχ 

?χιοςιιβ ρΓοββαίοηβτη αιτη Οβτο (αβίβΰαί ραΙτίατεΚα. 
η1β1Ιΐ£ΐΙυΓ ηίηο βαοΓαβ Γβΐίφΐίαβ ίη ρΐΌοββδίοηί&υβ 
οίΐΌϋΐηΙ&Ια» Γοίβββ, βΐ άαο» ρΙβΓοηιςϋβ οηοι*ο& ρι•ο• 
εοάθηϋϋΐΏ, ςαοΓϋπι υ η α αϊ ιπφβΓαΙοι», αηΐ 1β£αΙυ8 
β^'ϋβ, ΑΐΙβΓαπι ραΙηαΐΌηα άυοβτβΐ. Ηί οηοπ ίη νία 
βίοι οοοϋΓΓβηΙββ οοίοαηΐ, βΐ πΐΓβυβ άίβ66α*βΙ>&ηΙ, 
αυα άβ Γβ βϋαβ άίι•οβηάί οβοαβίο βπΐ ίη ηί» ηοΐίβ. 
ΜοΓβηι ηαηο ρυοϋοίβ ρΓοσβββίοηίβιιβ ρίοτί&ηι αόβο 
ΐΌ£αηάί Μαη&ιηπιοά&ηί β&Ιίβ ηι&ΙυΓβ & Οτβοίβ, αυΐ 
ΟηΓίβΙίαηίβ οηβηΐβΐίουβ, οΐ ηιαίΐοβ αΚοβ πΐαβ Γβ- 
11010808, «οοβρβΓοηΙ. Ιία ηαιταΐ ΑοαΙΓβάα βυο ίαι- δ&ΟΓΒ ρΓΟΟβββίοηββ οηηΐ ηιηοβ άαρίίβίβ £βηβ• ρ ρβπο Οχηαη &ά &η. 18, ββα Οητ. 639 : ϋΓςβηΙί 
Γίβ. Υβΐ βηίαι ογαπΙ Ηίβηίο», λιται, βαρρϋοβίοη©, ° ήεοϋαΐβ, ^Γβάχβ^αΐΜΤ Οτηατ [βζ βΐ Μ&αΊηα] αιτη αυ&ηάο βοιηιηί ρΗηοίρβ» οαηι οΙβΓΟ β! ρορυΐο ηα- 
άίρούββ, *αΙ οβΓίβ ρβαίΐββ, &ν6ΐταηο&ηάί £τ&ηάί$ 
η&ΐί, ΑαΙοΜίηβηάί αββίϋβηΙίΜίοαί οοηί, αϊ ρΐυν'ι®, 
0Γ&ΙΪ&, ρβΓ ΟΓΟβαι •1 Ιβηρία ροΒηίΙβηϋαπι πιοη- 
βίΓαηΙββ ηαηιϋί 08ϋϋα οοίοαηΐ : &α! θγεπΙ ρΓΟΟββ- 
•ίοηββ ίοορβΓΛίοΓοηι β ρ&Ι&ϋίβ βαΐβίη Ιβπιρίβ. Ιηαβ- 
^ίηββ Ι&ΐίυαι ρΓοοβββίοηαπι ίη Μβηοΐο^ίο ΒββίΗβηο, 
Ι. Ι, ΐΓΪοαβ Ιοοίβ οοηβρίοίαηΙϋΓ, ρ. 67 βΐ 210. Οο- 
ΒθΓΥΑίϋΓ ίη ϋΐίβ ρ*ΐΓΐΛΓοη* οαπι ίπιρβηΙΟΓβ βΐ&ηβ, 
άίαοοηαβ ΙίοΓαπι Ιβηβηβ, β! Γαιηαηβ Ιηαη6ϋ1υηι 
ςαΑΐίβηβ, αΐίηβ όίαοοηαβ, *υΙ ρβρββ, ΟΓυοοσι ρπ>- 
οβββίοη&ΐβαι ρΓβίβΓβηβ ροηβ ίβίοιη τ6ν θυμιατοφ^- 
ρον, ο! ρΓΟΟβββίοηιΙββ ωαΐΐί οηπι οβΓβίβ ΛΓ(3βη- 
1ίοθ8. ΗίοίβΓΟίθ &ρρ&Γ&Ιθ8 βΓβϋ&Ιίαιη ραοΙίο&Γυηι 
«αρρϋοΑίίοηηιη ο νβΐυβϋβ ^βηΐίΐίοηβ οβΓίαιοηϋβ 
άβΓίν&ΐηβ, ρβηββ ςαο8 ίη ρΐΌ€β8βίοηίοθ5 ίηυηαρηλ- 
1ίηο8 ΙαοΓβ&Ιοβ οοιη Γαηβΐίουβ &Γάβη1Η>η8 βΐ Ιηυη- αϊ Αύύαίο ίη οατηρνιη, γηαςηαηηβ οοαάα ρΓΟΰίάεη- 
Ιίίΐτη Ιιιτδα ιηρρίεχ οΐΐαΐα^αΐητ ϋβητη, νβΐϋ, Ιιαύύα 
ταίχοηβ τηβΗίοηιτη βί ιαηΰΐίγηοηνζ Ηχι]η$ ν\Η [Αοη&βί 
ρηία], Ιαηο* %τηΙ)Γ6* ββαηάβτβ : βί $αηβ Ιαηΐηνη να- 

6$*βΙ, ωη(6τϊ\ ηηύΐΐΗη Μβιβςηβ ΙηιάβηΐΜ §Ιοΰί άίνί- 
ίβηι β ηιο $ίηη ρΐιινίατη ΒχαιΙβτβηΙ. Οηο ηχίΓαοχιίο 
Ιαηίατη α*€ΐοτίΙαΐ€τη α ρΜβ τβνβτβηύατηηΐΜ αάερίια 
/Ίιϋ Α&όα*, ηί Αιηύηα* ραίίϋ ήιι$ ν&ιεταδηηάα τηαηη 
€0ηΙτβαατ6ηΙ> ίηάβςηύ ανηΐια ςιια$ί $αη€ίί¥ηοηνβ 1>β- 
ΤΜάίοϋοηβ {τοηΐΒΐ ύΗ ρεΓ{Ηεατ$ηΙ. [Οβ ρΓοοβδβίοηβ 
&ηΙίςα& ΗοΙηοιηιΐ£θηβί οο ΓγοοΙοβΙογγ» νιά.ΜοΙβοο, 
νοχαρβ, ρ. 307. ΡΐΌΟβββίο οαηα ρβΑίΙβηϋο ββα ρβ&- 
ηιΐβ βραα Αη&βΙ&β. νϋ. ΡοηΙίΓ. ρ. 120, 1οο& β8Γ6£ί& 
άβ οπιοθ ίη ΙίΐΑηίΐβ ργο1&1&.] Ργο ίπιρβίΓβηίΐι. νί- 
οΙοπε ρβΓηίοβ! δογΗίζββρ. 816, ίπιρ. ΟοπδΙβηϋηααι 
Όϋοβπι λιτανείαν εκτενή ίχιρρίΐεαίηηάαπι ρτο<χ$$ίθ• οα1ΐ8 ίαηι&ηΐίηηβ ρΐΌοβββιβββ οοη»1&1 8 ϋίοηβ 0&3- ηβτη ναΐάβ Ιοτφκη βί ρτοάϋΟατη ίηϋίΐΗΐα$ε. Νηστείαν 
βίο ρ. 4041, 33, βά. Η&ηιοαΓβ. Ρήπια άίοΙ&Γααι £ παραγγείλας τψ τε πλήθει χαί εαυτψ, λιτανεία^ έκ- 

ΜβηοΙο^ίί ίτη&£ίαιιιη «χητοβΐ, ςαβιιηνί» ραάί βΙγ1ο, — - 2 — •* - Α " 1 - ^ Κ1 " Λ - ---* 

αϊ ΓβΓβ οαιηββ Μ6ηο\ο£ί\ ϋΓιαβ ίηι^Ιηββ, ρΓοοβ*- 
βίοαβιη ίιηρβτ&ΙοΗβ Τηβοάοβϋ ίαηιοΓΐ» «Ι ΡγοοΗ 
ρβΙπΛΓοπβ §ά Ηβ6(ίοχηαιη> οο χμτβ αιοΐυαι ατΙ>ί Γ6^ιβ ίηίββίοπι, 4» φαο νΐάβ Οβάηη. ρ&^. 342. 8β- 
ουηο!* ρΓοο^βίοηβω ΏβοηΐΒ Ιβ&ηη βί ΑααβΙββϋ 

ρ&ΙΠ*ΤΟΜ ΟΪ) 680ΐά6Π1 0805801 : νίά. Οβϋτβη. 

ρΥ 457. ΤβΓϋβ άβηίςοβ ρΓΟΟβββίοηβηι Βά βχοιρίβη- 
ά&β ΓβΗςαίβΛ ΟΙβαιβοϋ» Ι, ροηϋϋοίβ ΗοπίΒηί. Τ&ΐβαι 

ΕΓΟΟβββίοηβπι, ςιιβ Εοιη&ηυβ ΙΛοβρβηαδ ίαι&^ίηθαι 
ηπβΐί Εάβ986η8αι βοά&Ηο βιρΓβΒβαηι οχοβρΗ, άβ- 
οΗοιβ Αοοηγηιαβ ίη δοπρΙΟΓίΒαβ ροδί Τηβορη&η. 
ρ. 268. ΡΓΟοβββίοηβιη Εάβ8&8 οϋ ΙβΓΓίηοα ροΓίοηία 
ιη&ΙίΙαίΑσι άββοηοϋ ΑβββηίΒηηαβ ίη ΒΗΙ. Ογ•, 1. Ι, 
ρ. 270, 6, β ^βα* 81γ1ίΐ89 ΟηΓοηίοο δνη&οο βίο ; 
Ηοϋ βαρεΙΙο τηοηίίχ Εαεκεηί, ΡΛτο ερχιοορο ίηάί- 
ο$ηί€ 9 ίΗρρΙίΰαϋοηε* ρβτ Ιοίατη ητύετη (βοεηιηΐ. Οση- 
$\ίχετ6 οτηηε* ιηη, τηχιίχίτα, ρχιβΗ Βί άετχοχ εηΐΜτη 
ρτ&(ετ€ηΐ6ΐ η ρ$αΙτηο$ οαηεηία αίταϋ$ νβ$Ηδχι$ Ό τών λ' τυόάννων, 0000 ιερίετη αηηχ$ αηΐβ XXX Λ/- τ<νη έποιήσατο, αύτδς πεζός 9υμιτορευό[χενος μετά 
Βαχρύων, ίηάχοΐο ;>;αηιο ρομπίοςχιβ βί ήΗ \η$ίχΐχΐ6- 
ύαΐ ϊχιρρίιεαίίοη&η ρτοοεαχοηαίβηχ εχίβη$αηχ [\ά ββΐ 
Ιοη^&ηι ; ίηΐβΓρΓββ ηίοηοη ΓβοΙβ ρβΓΟβρϋ Γβάάβηβ 
α$$χάχια* ιχιρρίχΰαίχοηβ*] %ρ$* ρβάε$ χιηα αιτη ίχίΓδα 
ρτοΰβάβηίΐη Ιθ€η/ηχί$, βίο. Νοη ηιβοαίαί αΙΐΙβΓ ςυ&ηι 
8 ρβ(ϋΙβ ΙΠίρβΓΒίΟΓΘ ρ6Γ80ΐ&ηΐ Ιαΐβοι ρΓοοβββϊοηβΓΠ. 
Αηϋςαίδ 1&αιβη ΙβΓηροήουβ οροΓίβΙ ηιοηβ Γαίβββ, 
υ! ίιηρθΓΛίοΓ Ιβοϋοα ΓθγγθΙογ. ΡαΙθΙ θ νβΓ^ίβ Τίιβο- 

ρη&ηίβ 
(12) Ιά ββΐ, ήμέρ? |χι^ πρδ τ/) ς εορτής, χιηο άχβ 
αηίβ /ειίητη. δοΐβπιηίβ ιΐΐβ ηοβ Ιοςοβηάί Ογφοογοπι 
ηονοΓοαι ββΐ. δίο Βΐίοί &ροά ΝοβίΓϋαι προ ήμερων 
6?ων &ν κελεύσωσι, Ιοί άχβ\)\ι$ αηίβ οαοί )\ι$*εήηΙ, 
Μ&1&188, Ι. II, ρ. 10, 01Γ08 6η. : πρό ολίγου δια- 
στήματος τής πόλεως, ίά ββΐ 6λ(γψ οιαστήματι προ 
της πόλεως. ΡηοΙίαβ ίη Ιβχίοο ίηβθίΐο &ρο(ί ϋοά- 
ννθίΐυιη οΐ τετρακόσιοι πρό επτά ετών κατέστησαν αηαιηρίχβ. 8βά βί τηοηαβΜ ηχοηΐαΐβιςηβ οηιηβ$ νβ- 
ςχοηύ ΟΓαίίοηχ ίη$ίΙίβτηηί. ΡΓΟοοε&ίοηβαι βοίθπιηβιη 
ρΐΌ ίαιρ6ΐΓ&ηάα ρίονία βυί) ίαιρ. Μίοη&βίο ΡαρηίΒ- 
£;οαο ίηβΙίΙαίΒΠΐ νβΓ^ίβ ναΐάο πι βιηοΓΛ&ίΗβυβ άβ• 
βοηοίΐ ΟβάΓβη. ρ. 739: Αυχαου δε γενομένου ως 
έπί μήνας δλους εξ μή καταΰ(3αγήναι υετόν, λιτα- 
νείαν βποιήσαντο ο\ του βασιλέως αδελφοί, ό μεν 
Ιωάννης βαστάζων το άγιον μσνδύλιον, ο μέγας δε 
δομέστικος τήν προς Αΰγαρον έπιστολήν τοΰ Χρί- 
στου, χαΐ 6 πρωτοβεστιαριος τα άγια σπάογανα. 
Καϊϊ πεζ^ όδεύσαντες άπο του μεγάλου παλατιού 
άω(κοντο άχρι του ναοΰ της όπεραγίας Θεοτόκου 
των Βλαχερνών. Έπο ί η σε 81 καΐ ετέραν λιτή ν ό 
πατριάρχης συν τψ κλήρψ. Ταηία αχιίβηχ αιύηαία 
ιεαίαίβ, χιί ίοΙί$ ιβχ ηιβη*ίΙ>χι$ ηοη ρΐιιεηΐ, ιπίίί/ασ- 
δαηί ίηρρίχεαδιιηάατη ρτοεεαχοηετη ίιηρβταίοή* (τα- 
ίτβ* ; ςχιοηιτη χιηχιι Βαεηιηχ ηχαηΐχΐε (ββυ βυάΛπαπι 
Μβββοηοπι) ροιϊαύαί; αΐΐετ ααίβτη, νηαςηιι$ ηβτηρβ ταηηοι οδίχηεύαηΐ. ^ηι νβΙβΓββ ςυοςοβ βίο Ιοσαο- 
1)&ηΙαΓ ΟΓβοί βί 1.&11ηί. 01νοαρίθ(ίθΓθ8 8ρα<1 Ρηο- 
Ιίαηι Βί51. ρ. 106. εά. Ηοε$εη. ρβηηΗ.,προ τριάκον. 
τα τής 'Ραοέννης μιλίων παρά τους δρκους προσ- 
τάττει τούτους άναιρεθήναι. ΌίοάΟΓυβ δίουΐα» ρ. 
160, ε ά. Φβ$*βΙ. προ ήμερων είκοσι, νχςχηίί άχβύχι* 
αηίβ* ΑραάΟλρίΙοΗη.ίηΜ. Αηίοη. θβΐ αηίβ ύίάιιιιπι{\ά 
οβ! βΙΙθγο Βηΐβ (Ιίβ) ηχιαηι βχβρίτανβί. ν. 1. 1. Βογ. Ηίβί• 
Αιΐ£. ρ. 567, 61 ΟοΓβίηί Αρρβηά. 8(1 ΝοΙ&β Ογ830ογ, 
διηιίΐί τηοο*ο από οβΟΓρΒηί. ΝονβΙΙβ. Ζβηοηίβ : Φωτ- 
αγωγούς ποιήσει άπό έ*ξ ποδών του πάτου εις τό 
Οψος, ίά 681 αά άύίαηίίαηι $βχ ρεάιιτη άπό τοΰ πάτου, 
α $οΙο. ΑΓίβΙίάοβ, Ι. II, ρ. 123. Άπό πολλού του 
δουλεύειν είναι, ρΓΟ είναι πολύ άπό του δουλεύειν, 
πολύ άπβιναι νβΐ άφεστάναι τοΰ δουλεύειν, ηχχιΐίχιηχ 
α $εη)\ίχιΙβ αΙ>β$$β. Νοη ιηιιΐΐϋαι λΜικίίΙ 111& Τηβο- 
ρηαηίβ άΐοϋο ρ. 125, μετά τήν τριήμιρον τής 
προδοσίας Υ ίά ©αΐ,τοΐτ^ *\\ώφα< ^λχ\^* «λ^\^^\λη, 
83 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΛΟΟΕΝΓΠ ί| 

ηίαχη ΙηΙηαΙ, άίαηι* βοϋίοβΐ ρΓοεβββίοηε ίηβίβηΐβ, Α "ΐοι (*3) έν τψ χρυνψ τριχλίνψ (14), τ?ς 

^ΑΝ. 2ΑΟ. ΗΕΙΚ8ΙΙ 00 Μ Μ ΕΝ ΤΑ III ϋ 3. 

8051», υΐ 83ερβ βΓαηΙ, Ιοί βηηΐ β&ηιιη ρηρο^^ 
Γ&πιίΐία ευϋιευΙ&ηοηιιη. ςαοί, ίρβ». Τ«ηβ€ΐ| 
οθΙ>βΛ ηυοςοο ρβΛπ»Γεη* βιιυηα ρΓ*ρο*ϊΙυπ 
ηοη βεοαρεΓ. ΟβΓίβ ιηβηαοηΐ άο ίΐΐο ΝοβΙβΓ 
υΐ Ηβ Γβ οηΒοΙβΙα ; βΐ οασ <ΐ6ηίο;υο ηοη ρ 
Ηίηο ΐηΙβΠΐραΙυΓ, π, υ β. γ© Ι. II, ο. 2, ρ. 304, -ΐ 
ττ^σι-ι; ηοηΊΐαεΙυΐ', βεα ρκοίορηχροαΙχίΛ. Οβ 
ρΓκροδίϋ ρβ,υοβ βίπείίηα ηυηο άιεαιη : ρίοπι 
η&ε άβ η* ϊη ρΐΌεοββυ ορβηβ οοεαιτβηΐ. Εηΐιι 
ίοαρεΓ&Ιοπβ εοι-ροΓβ άοαιί ΓοΗιςαβ, ϊη βοείβα., 
βεηιΐυ, ευΜευΐο, υηίςιιβ, ρΓΟχίοααι ϊη•β| 
οο πι ρηηείρε ΙοςυθηαΙυΓ, ΓβίβΓβ4>Λΐ *4 ίρη•ι 
Γβϋυβ ΟΟΟϋΓΓΡηΙΐΙΐϋβ, ΒΟοίρΙθΟΛί «Λ ίρ»ο κιμ 

ηυβ ρ ογγο αϋί* ρΐΌΟβήοαβ, »α ς η ο* ςαοάςιι 
ΐιηβΓεΙ, ϊιηρεΓίίεο&ΐ. Ηίο β. ε. νίίβπ:α§ ρπρ^β 
ρπάϊε ιη&βηί Γββίί <1β ίηβΐιηΐβ Γβ1Ϊ£ίοπ6 άοΒΒΐ] 
ρπροιρυο ρτχροζχίχ ιογγι ραΐαΐϋ, 61 ΓΗδίι-ίιΚ, βι β ΛίίΓηοηϋϊβΜ, βΐ »5 βο πι•η<ΐΛΐοιη »οε«ρίΜρ. 

ψηΐΐϊίηηι. Οϋί αυΐβιη Ιιοο ΙίηΐΌ ηαειηοΓ&ηΙυΓ ρΓβρο- : ''- ΛΖ 1: ** — *•-^— — =■ 

§Ηί, ηοη βυοι ηίβί ρτχροήίί γηΛιγμ/ϊ. ΑηΙβ εβΓίβ εηηΐ 
β πι 1)0 ίΐΐα ηοοαβΓΑ ρΓ«ρο$ίΙί ρβΐ&ίϋεΐ ευοίευΐί Ιυηο 
Ιβ πηρό π ι Ηβ οοη]υηεΙ», υΐ βερβπ ηβςιπΓβηΙ, βοά 
βίο'επα ηοιηίηί ίηη«Γ€Γβηι. ΑηΙίςαίοΓίουβ αυΐεαι 
Ιβπροπουβ αΊνεκί ΟΓ&ηΙ ρπεροβίΐι ββχπ ρ&Ι&ΐίί, εΙ 
ρΓβρο»ίΐί ευηίευΐί. Ου&ηινϊβ οηίηα ΓθρβπβηΐιΐΓ βχο. 
ιν βί ν, ρΓκροβΐΙϊ 8&0ΓΪ ρ&Ι&Ιϋ, (|θί Ευηυεηί ίϋβΓβ, 

ηοη Ι&πιβη βχ οο ββςυίΙιΐΓ, ρΓθΒροβΐΙο» ραΐβΐϋ βΐ 

εαοίευϋ βθδ(1θίη ΐΙΙο ΙεηαροΓβ, ου Ι ο πι η «β ρ&Ι&Ιίί 

ρΓβροβΐΙοβ βυηυεηοβ Γυίδΐβ, ςυβπΊβϋπΊοάΊΐίη οπιηβδ 

ρΓβροΐΐΓι οιιηυοηί ογ&πΙ βΐ εβββ άεο•ε1>&ηΙ. Κβρβ- 

ΗαηΙαΓοηίοα νίπ ιηΐββπ ία ρΓβροβίϋ* ροΐ&ΐίί εοπιζη 

ΙβζηροΓυηι, υΐ ΒοεΙηίυ» οΐ ϋ&ΒβίοάοΓυβ; ηρςυβ θγλΙ 

βιαβα οϊ) ςυ&ηι V. ϋΐ. Η&κβηουεηίυΒ ίη ΟοπιΠΊβο- 

1•>πο βϋ ΟΐρΙγεοοη Βήχί&ηηιη ρ. 28 ; βυΐ άυοϊΙαΓβΙ 

4ο ηάβ &ΐςυβ ρβπΐίΑ ϋίοτυαι ςυΐ ΙίΙαΙυσι 0»5βίο- 

άοή βχ Β)\ι» εοάίεο ηαβηυβΟΓΪρΙο, ο^υΐ ίη 1>ίΜίο(ηβο θ£ομενο*.ς ιυττο'.ων. ΟΟ^ν τούτον ο;ο;ν ο πα*:ρ•α:•/τ ί ς 
Ά ν ατό λ •. ο ς Χ2•. αύτος ούκέτι φο:ε>!φ ^ερόμ•νο; χζτζ 
το ε6ο; έλ'.τάνευεν, αλλ ι τ.ζ^';. Μαηιαηηί ροηο 
ναΐάε ρΐαι ΓϊΙΐρίοχο ϋχηοτ€ Οηιχη ΰοΐϊύαί, Η ίη ;>γο- 
ε&ίΐοηιύια αά Οαιηρχιτη ΜΐεϋναΙί* ρεάα νιεβάίύαΐ, 
€ί τηνΙΐΐΛ 6ιη;/ίηϊ* α/βάβύαί βςεηία. <)ααΓ6, Μ$ οοη- 
ιρ€ύή % ηοη αιηρίΐιι* ίη Ιεοιχοα, ηΐ ήχοι Ιπηο /Ήίΰαί, 
$€ά ρ€άώχι$ χΐ€τ αρεη$ ΑηοΙοΙιιιλ ραίτϊαηηα ρτοαι- 
ίίοηητη ηιρρίΐαιίίοηίΐ οΰίόαΐ. Μ&ηή&ηί οι^ο Ιβπι- 

ροΓβ 

(13; ν&Γί'ι ηαοηιΟΓ&ηΙοΓ &ηΙίςυίοηοα8 γθ8(γο •&εη- 
Ηβ, αυ&ιη πυίαβ ΟβΠΓηοηϊΗβ β'.ββ ββΐ, ρΓ^ροβίΙϊ ; η&ηι ρΓοεοββίοηβαι ίηάίεεηάί. ΟοηαίΐΑΟ&ΐαΓ ϊβμ 
ΙοΓοοα ίη οεείββί&πι,αά ίριαιηηβο;υβ8•χη£αΐοτ ι Ε 
ροΓπρβΙ>8ΐΙ ίρβί εΟΓοοβ, ιικ>ΐ οριιβ ΟΓ»ί, ίΐώ: 
τίεΐΒβίπ) Γβάίΐιΐοβ ΓεείρίοοΑΐ» ηο ί ο ίιΐηηΑΐ ι^ν.| 
εοιηοί», ββϋ ο61&Ιΐοηβ• 9 ςτι•>* ίηαροΓ&ΙΟΓ >ηα«| 
ίββίίβ βοΐβΐιβΐ ίη αΙΙβγϊ ϋοροηβΓβ ; ΐηο!ΐΜηι(β:α»| 
η&Ι ίρβί ίηΙυΐΒΠΊ, ρπ> Γβ οχί^βοΐβ» <Ι•ηιΙ •4ιι*Ι 
ίηιρβΓ&Ιοπι ιί^ηυοα Οβηηαοηί&πο, ςοληάο \&Δ 
Ιουιηι&όΒΓΡ, \Λ ι»βΙ ρΓοοβΓββ εοη(ΓΓβ^&Ιθ9 ιά ρη»| 
άβπΓΐϋΓη ηοΓίβΓΪ (Ιθο^ΓβΙ ; Γ6θίρίβί>λΙ βο ίηριηα 
ΐΓβίΙίΙοβ ιΐϋ Ιίοείΐοβ £Γ&1ιι1*ΐοηο• ίιεαοοο».^ 
Ιπ)()υεβΙ»Ιρ&Ιπ&Γεη•ηι &ά ίιηρβΓ«ΐθΓ6ηιρο«&κζ| 
βΛΟΓϋπι οίϋείυηι, «Ι γογ80« «ααοβΟΒΐ; οβίβρνκ 

Βοευαι εχ ρεείρβί&ίη ριΐΒΐίοιη ιΙβΓβΓβηιΐ. Μι5:α| 
!>•• ρΓίτροίΐΐίβ εοηίβΓΠ ροββυηΐ Οϋ (Ληριηκ- 
ςυε (ιΙορρ&γιο ή. ν.; ΡβΙιγοΙΙιιβ ίη 01ο«5ΐπο ι:^ 
(ΪΓΡηυπη, ΗΛΓοΙιιηυβ ιιΐ Ακ<*βΙ1υπι ρ- 70. β1: ζι Απιρί. δβηβίυβ ίιρδίβηρίΒ Βΐ8βΓ?ΒΐυΓ, εχεβΓρβΰηιηΙ, ρ Ιπΐ|»ΓθΙ)»1»ιΙιίθΓΡχΐΒΐιπι»1. ρΓβρροϋίΐυπίΜίπΓΕ^ηΐ 
ΒυΙ βεπ5&ιιι ί11ία§ οοάΐοίβ ί^ηοΓ&ηΙϊΐρ ΒεεηβΒΓεΙ, &1) Αμηείΐο ιη^ηπ^πι ευΐιίευΐϊ «ρρβΙίΒΐϋζίΐ^Ν.^ 

πιϋιΐΒΓίηοΒ. τυ, Υι«ι ρτορΙβΓίίβ. ι^αοά ΟηβίίυόοΓυχη ρπΓρο&ιΐΗΐη ρηΐιΐΐη 

Βρρ^Ιι&νβΓΪΙ. Ρυΐ&ι V. υ. βυί ηοη Γβϋΐε εχβΓΓΪρΝΪ^β 

εοιιιρεηο'ίυηΊ βοπρΙυτΛ* ίΙΙοβ, ΐ(υί εοιϋεΐβ ιΙΙιυβ ηο• 

ΙιΙιβπί ύ^ΊΡΓε, &υ• βογιοηγώ ίρΗίιπι ηοη γοοΙη γο<1- 

οΊοΊβηο εοΓηρθπ^ιυπη, ^υοίΐ γογαιπ κβ ίη βηιίςυο 

εοάιεο, β ςυο βηυπι άεηναίιαΐ, ΓβρβΓΡΓΪΙ. ^Η ϊρββ 

ηιείΒ οευΐιβ νϊάΊ ΒεηρΙυπι ϋιί ββϋβ 6χφια^<•Γ\ί α 

$αετί ραΐαίίι ρν&ροηΚ βί ραίηηί Ηοτηαηοηιιη : η ες υ ο 

▼10*60 εμο ςυκίειη, (]υ&Γβ ΒυυΙοπΙ&ιί ΙίήΓί ηιβηυ 

βίΒΓΒΐί άεΓΟ^Βηα'υηΊ, ει Ιοεο νοείβ ρν,τροιίΐι \ο\ 

ρτκ(ίαί βυΙιΒίίιυεηάΒ. βίΐ, ευηι βί ηοιηιηα (Ιίκηίΐα- 

Ιηπα β Ι πι υ η ίβ Βυεεεββη ΙβηΊρυππη νιΐΓίΗ\τ.Γίηΐ. Ι η 

ΜβηοΙο^ΐο ΒΒβίΙΪΒηο 1. Ι, ρ. 'ϋ), τρα^όΐ'.τοΗ τοϋ 

^Μ'./έως βρρβΠβΙυτ βχ ίΙΙοΓυπι Ιπηρππη ιιβυ, «ευ 

ρΓχρο$ίΐια ραΐίΐΐη, δ. Ηοπιιιΐυβ, ({υί. ρΓο Ιεηι- 

ροηηυκ ίΐϋβ, ςυίϋυβ νίχίβ^β ροΓίιίόεΙυΓ, νίχ ροΐυϊΐ 

βΙιοβ, ηυβπι ρΓβείβοΙυβ ρΓχΙοπυ Γυι«86, εΐ α!) β>ϊϊβ 

τριιτόι•.-:*; ττ ( ; «ύλτ,ς ηοπιίπ&ΙϋΓ. Κι Ββηι» ςυ» π 

(0γη', ε& βυϋ ΤΗβοοΌβϋδ εΙ βεευΐί* βΓ&ΐ ρητροχϋννα 
ραΐαίύ. Ουί βυΐβαιβ ΟΓβείβηιε^ϋ «νί ηικϊε ρητροαίί 
ΒρρβΙΙβηΙϋΓ, ίΐΐί ΒυηΙ «επιροΓ ουηυοΗΐ,οΙ ηυΜοιη ου- 
ηηεΗοΓοιη ρπηοίρββ. ΟυοΙ ΓυεπηΙ ηυιΐίΟΓο,ιηϊηί ηοη 
εοηΒΐβΙ:πιθ(1ο (3βυπο βογπιοΠΙ, ιηοάο (ΙβρΙϋΓίουβιιΐ 
ηίε Ιοεί. βαηα ΛεβΙβ Τηβορηγίβείο Βίπιυε&ιία Κυηκι- 
ηί εορβυβτεπηΐ ρηκροίίίιιηι «ρρβΙΐΗΓΡ τον ιύνού/ον 
τδ#ν ιΐς τήν βχσιλιχήν δορυφορίβν τεταγμένων χορυοι:- 
6τοηοΊ,6ΐίηιιοΗθΓΐέίηαάΓωηΐΙαΙιιιηΓίριη\ηάνιιη(ύ(οηιυι 

Ϊηηάρετη, εΙ β,ΐϋβ 6 άρ^ιευνοΰχο; ίι.ι άίοΛίυΓ; νί.ί. 
Ι•1ιΙβ, Ι. Ν, ρ. 31, βί ιϋίΟπίΙηϊρ&ά. ; εΓί-ϋίοϋβ οβ(. 
ηοη ΓοίβΒε, ηίβί ηηυπι. Βεά ευηι ροΓβκρρ ιηιιΐιΐ 
ΟΒΒβηΙ ίιηρβΓαΙΟΓββ εοΙΙε^β,ίηΙεπΙυηιίΓΟβ νι•1 ςυα• 
ΙυοΓ, ΓβΓΟΒθπιρβΓίΙϋο, ΟΓεϋίοίΙεοΒΐ, υηυηιηυοηιηυε 
ροευΙΪΒΓο κίηί ευϋίΙαΓίΟΓϋηι »ρυ *ρ3άΌηυηι ηιι6ιιί9«ο 
οοββςυίυπι, &υΙ ί&αοίϋ&ηι ; εΙΙοΙΓυΐβββ ρηρροβΐΐοβ. 
ςυοΐ ΓαπιιΙϊββ βρΒάοηυηι. ΡΓβΙβΓββ. αληοηλΐ Αη^%^ 
ςυοςαο βυασι ρΓβΒροβίΙυπι, εΐ ρΙιίΓΟδ β\ ο>5θϋΐ \\ι• Ι ρΓβροΜίιπ ΓοηοΓίίυηι, β, υ Ι 
&ι! Αγπγπ. ΜηγγιΊΙ. ρ. 6ϋ0. 

(1Ί ΐΜϋίΐϋΓ ηίε ρητροβίΐυβ βΐ&ηΐε. ^«λ»:» 
ϊη ΓΐιηΗΐ9ΐϋΠ(ΐ ρΓθΓ(•»»ιοηη ςυοϋόιι-ι. ι». ατ3ν? 

ρΓΟΟΓΓΟΙΜ, «| 111 Ι'Χ οΙΙίΓΙο <| υ « 1 1 1 Ίΐ«• ιΐΜΪιτ,νίν. 
ΠιΓΟ <1θΙιίΙι&1ΐΙ, 'ΠΚΓ^Βυβ ΪΙΙ <Ι1Γ\^>^ίΛ»βΤ^ 

»ιυι»«β ΐπΐ]«τ&ΐ()Γ>πι ίΐβ ίηκίΜίΛο -ϊ•}ακ» 
(βπι ίη ϋιίΓΥΗΐιΙπεΙιηυπι ? 8γϊΙιορι ϊΙ-.γ%.^ι|λ. 

ρΠΛ ΪΠίρβΓβΐΜΠΗ Ρβ<1ΐ'β. Λϊάν* Η», λ£!^1<»> 

ηιυπι άίείβρ, θγηπΙ οηΙίηιΐΓΪ• ρπ πηροί ν^ϊ.Λν 
τυπι ΗηΙ«ϊΐα!:ο. ραγβ (ηηΐυπι ηοη ρΓτειμ%ι«Ώ 
ΡηΙαιιϊ. ^ιπρ 1.υιΐρΓ&ηί1υ0 βυτευαι Ιτΐείικίΐ ι^ 
όίΐΐαΐ ρηηίαηΙΐΡΓηη }«1α1ιι ραΠηη, Η Κηιχ& 
ίεειιροηυπ!. <]υο ΐοιιιροΓβ 9 υ πι πι α ρια^&ιιν^ 
ε(η(ρ. ίη εο &ιΐ Ιί«« Ιιϊΐίίχτβο, υΐ βυοαινυπι ίηιρ^ηι^π.. 
εβ*(εη'« ο•ΊΙι•ι:ΐ> Ιίι.ίν <*1 ιτρπογο, βοΙο ηοα:»ΕίΛ« 
ίπιρβΓαίιΙιοιι^, ι<Κ-••ςηο ίη η1ι&« ρβίλΐϋ, ρ*Λ«.ίη 
νϋΐυΓΡί», αι.1ρι:α:ΐ>. Υιτίιβ ρυηΐ ίτςαΐ. Ο. ν?:Ιιν* 
νρίιιτ Ιΐιηη •ι:ηι» ιιιιγϊο ΙηζΙιηιο. ηιατ ρηηίαηΐΐ'** 
ραη, ι>υΙ?ηΙ}*Μ>,ιΓ ά*(^ν<$ % ι'&Ι^γολ ραΠίΐ ράκιγ. 
κ€το €οηίί.ιηΐίη>\ ιΊ'.ιι^ιιβ μιϊλ ΒίΡΓ&αηο €1 Ορ*κρ 
ΐίηο ι/Μ/πΑκνα/. Κ ρΐιρ. 5, ηοδίπ Οβρϊπι. ιρρι-Τ- 
ϋιί Ιυΐβ^ τ-,/ 'Λ- Τ •,* κο:τϊΜν» %α€Γ*η\ €9ΐοηη%. ρ 
άοηηιΐιψιιαη ίηιρρΓαΙοπβ. οΐ ηαϊο «4{υηεΙυο ?«"ί 
Ιυπι. ίη <^υο ρνίρθΓβ ί&ΐυίβηΐεβ ρποεεΓε* 5«>μ: 
Ι η ϊΐΐο ίΡίτεΐ.» γγλΙ εοηεηα, βευ αγχτο», βεζι ίκ« 
ρΙγο, 8ΐ:1•<}υο ατού 8ΐβΙ>αΙ ίπ3&βθ βϋΓβα ^εϊ0^3Γ.? 
ίη ιΙιγοίο *ρι!ιτ.1:*. ο.^αηι ςυ« ΐΓηρεΓβΙΟΓ άετ•.-::ί-: 
Ευ» <1οΓιι:.^Γ^α:•.Γ πϊ.ιηβ &υΓ^εηβ, ΑηΙεςαιπι ιί - 
ίΐαίιΐ »μΐ.'Γο1οΓί:ΐυΓ. ϊϊοιχι οογ&πι ίΙΙ* ίηιβεϊηβ ?»«« 
ΡΓ60Ρ5• χοοεΙ•'^ίαΐηρ&Ια1ίυιη ΓβτβΓΒυ•;εΙιίεΊΕΖΕ 
§ε ϊη ουΙ)ΐοϋ1υπι Νϋυηι ρ η να Ι υ πι ΓβεϊρίεΙ>«ΐ. *Α&γ> 
ΐΓΐοΙίπ'.ϊ ροηίΓ βΓροΐιίεβρ, ιηεη&Αςηο βΓ^εηΙε*. «Ζο:• 
βίαηΐιηί ΐΊίΓρηχηυεπίΐιορυβ. Οα&Ιο<1ϊ& ρ υ ρρ ο :<-*:: 
νβ^ΐϊί.υΐοοα^ιοαίν ϊιιιν^Γ^οΓϊβ. ^οΗρίοΓ. ρο*ΐΤ^; ΒΕ 0ΕΚ1ΜΟΝΙΙ8 ΑϋΙΛΒ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 1,1 Β. Ι. Ιβ ηλονύτι Ιστάμενης προελεύσεως (15), και δπο- Α βί άοαιίαοβ άβ ίββίο αάαιοηβαΐ, ςαί ^1>βηΙ ίρβοβ, αϊ ΙΟΑΝ. 1Κ0. ΗΕΙ3ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. νβΐχχί $ναίβηίβτη βοήόχα βί ίχιαυχίβτ (ΓαςΓαηίβτη Κοτ- 
Ιχιτη Γο$αΓΗτη, υαΗοοΙοήΙχα βί αάτηοέαιη $ηΜΙΐδιι$ 
ίβ$$χιϋ$ βοίοτβ* άιυβηοτητη βοηιτη νβίχιίί τβββηΗιΐίη 
χτηίίαηίχοχα ; ςπα ίβαχιΐω ηχβάίσ*. χηίβτσβρίοβ βί οοη- 
οΐιαω α ήηχιοήβ ρΐβχΐοχι* Γατηοηιτη βί ίηηχιτηβταηιηχ 
ραΗχχιτη αΠΐ/χοχοΜα ΰοτηροίίίχοηβ αά χγηχίαίχοηοη 
βοηιτη ΰοηίοττηαίω οηχηετη οοηχραταίιοηβτη βζΰβάιιηΐ, 
Ηοΰ [ηοη ΟοτγβοΙηοϋαϋοι, βοά τδ έργον, ορυβ 
ηααβίναηι,] βοτοηανχί αΓςβηίο, Η υβΐχύ (ήτοχίΐο οοηι- 
ρΐ€χ\ι$ % βχαιοχιίί ιρβοίαηΐίοχα ζρβοίαοχιίχιηχ χη$αΐχαΗΙχ$ 
νοίχιρίαΐΐί. βοηοΐυάο βζ Ιίίβ νβΓοίβ, ρβ,τίαϊβηίαιη 

ΟϋΓγβΟίΓΪοΙίηί ίϋ138β ΟρβΓΘ ΟΟΟβίνΟ §βϋ 1βββθΙ*Ιθ 

Γ&οΙααι, ία ςαο ταπί οοίοπβ βί αι&£αίΙαάίηίβ ΙαρίΙΗ 
νβτίβ οοωροβιΐί ίΙοΓββ ΓβΓβιτβηΙ, ςυί άίββτβϋ ίη- 
ΙβΓοαιτβηΙίουβ Γ&αιίβ βΓοοΓαοα βί ίη αιαίΐιβ &γθο1μ 
άίβΐίαοΐί Ι&ηάβπι &Γ£βηΙβοβίι > βυ1οοοοΊρι , βηοοάβΓβα- ιαπιππ τίπ ΙβοΙίοίβ βαοΐβνβΐί ρβΤΑ£β1>&η1 Γβΐί- 
\ ηββ ρΓοοββδίοηββ. ΡβαΙο ροβΐ αραά βααιάβαι 
>ο&αβπι ρ. 104, η&οβπιυβ βχβοαρίααι ρβΙη&Γ- 
ι1βχβ.ηάπηί, ααί ΟΡΙί α£βαβ οαπι ρορυΐβτίουβ 
Ικ του παλατιού λιτανεύων ήλθεν είς τήν έκ- 
χν δχούμενος ονψ, β ραΐαΐίο ηιρρ&βαίίοηβ άχιοΐα 

νβαχα αά εοοίειχαηχ ρτοοβαϋ. Οιιοά ΓβοΙυαι 
ι νβίαΐ ίαιρυάβαβ ίααρίΌΟ&ΙαΓ. ΜβιαορβΙ δίβο- 
ΐαοςαβί. π, άβ Γβ£αο ΙΙ&Η» ρ. 48 (39) ϊβ- 
βρίβοοροΓαπι ιά οοηοΐΐίαιη ίη Τπιΐΐο οβοί- 
ηίββοβ αά ιααταηι ροηχρατη 8ρίΗίχι$ 5. ίηνο- 
ρΓαΟα ρβτ χιτοετη άχιββηάατη τηί$$χ$ βηχιχι ιίταΐύ 

δβηχρηχίαίβ ρτχηάρχι [ΟοηβΙβηΙίηί Ρθ£οη&Ιί 
ίηυϋαΐϋί (χιί$$β. Ργ©8ΘγΙιπι, βί βοοίββίβ ςαβ- 
ηβιΐ£απιηάΕ, βί β&ηοίοπιπι Γβΐίςαί» ία ββ άβ- 
ια» ββββηΐ, ηβ&βο&ΙϋΓ ρ&ίΓίβτοαίβ ίίίβ ηοηοι», 

ιρβΓ&ΙΟΓβ ςαβαινίβ ίρβο ρβάίοαβ βααι ρΐΌΟββ- Ιιιγ. Αάηαβ ίά αοΐο, Ιποϋαίιιιη ία Ιιοο' 1ϊ1)ιό βί Β?- 
1«ΙαΓΐ>αΜη1>α1&αΙθ,ιρΒί ΙβιαθαίααρβΓί&Ιί οαΓΓίι Β ζβηΐίηίδ βοηρίοη^ϋδ αοη ίά ςαοά Ιι&Ιίαίβ, ηοη οοη- 
βαΙαΓ, ΙβηβηΙββ βαρβΓ ςβαυ^αβ νβαβΓ&ΙηΙββ οΐβνβ, εωηΕΟϋΙαπι, άίβΐ&αι, ββά ΙοΙυπι «άίββίυαι 

{>1πγε οοαοΐ&τία οοπιρίβοΐβαβ Μβρι&ο&Γθ, υθγ5ο ρα- 
Λΐίαπι, αϊ ρ&ΙβΙ β δοπρί. ροβΐ Τηβορη. ρ. 89 βςς. 
β! 91, βί αΐιίβ ηαϋΐΐίθ Ιοοίβ. Λη Ιβηχρ» άβ *αίηΙ Ιοχιί* 
$1 (Μαοΰοηρ άεναηΐ \λ ηχοί άβ 8&1β Ηρηί/χοΐΙ ραΐαί*, 
νη€ ρΓαηάε τηαήοη, αίΐ άα Ολπ^θ &(1 ϋοίηνιΐΐβ, ρ. 
240. ΟοηΓ. ϊάβαι 61. ΙλΙ. ν. 8αΙα. ^αι Αωαηαοί 
Μ&ΓΟθΙΙίηί ββίαΐβ οοηβϋβνίδββ Ιποΐίηίϋηι ρι*ο 1π1)ϋ- 
ηαΐί, νβΐ ραΙεΙιο άίοί, οοοβίιιΐ βχ β] α» 1. χν, αϋί ηχχ• 
ηί$1ηιτη ΙήοΚηη ταΐίοηαίύ ηαοιηοΓαΙ. Ι πι ο άαάαπα 
αηΐβ ίΐΐαηα, θ 8ογ. Η. Αα^. ρα£. 648, 5, ρ&ΐβΐ. 
Αριιά ΝοθΙγοπι αϋίςαβ 6 τρίκλινος, ηοη τό τρίκλι- 
νον, ηβ^ϋβτρικλίνιον ίητβοι. νίάθΙϋΓ κλίνη ίη Ιι&ο 
οοαιροβιΐίοαβ ΊάβΐΏ αίςαβ στέγη βί^ηίΩο&Γβ, τρίκλι- 
νο ν, τρίστεγον, ΐΗχιηχ €θηΙχρηαΙχοηχιτη οεάίβοίχνη, 
βΐίβιηβί ρβηείοΓϋΐη &αί ρΐυπαπα β38βΙ. 

(15) Ώβ ςχχο&άχαηα ρτοοβηίαηβ ββα οοατβαΐα ογο- 

οΟΓααι ίη «αίαπι (ϋοοοάί α5βήθΓ βπΐ Ιοοαβ αά Ποη 

Ο^βοπηάΐ ρπαιαιη ο&ρυ!, υΜ τίΐυβ βί Ιβ^ββ 6^υ8 βχ- 

αΓ^βηΙο εστ*φάνωσε. Ιϋίά. ρ. 284.]* Οί^αί βρηΐ ροηαηΙϋΓ. Ηίβ βϋβΓβοβπΊ βηηοΙ*Γβ, βαηι ΓβρθΙβη- 

ααπι ββββ & νβίβηιπι Ηοηα&η. ρίΐα, ςηο ηοπιρβ 
οΐίβοίθβ ρλίΓοηοΓαπι Ιίαιιαβ. ιη&ηβ ίτβςοθηΙ&Γβ βο- 
Ιβο&ηΙ, ςαβαι ρπηαί ίπιρθΓβΙΟΓθβ ΕοπίΑηί ςυοααβ 
βχ νβΙβΗ πιογθ νβΐυΐ ΛΠΐίοίΙΐβθ βί^ηίίΐο&ΐίοηβηι γθ- 
ϋααβΓααΙ, βί ββουΐί ρΓΟΟβββα ΙβαιροΗβ ία 1β£ββ βί 
οβΓίαιοαί&β Γβ1ί^ίθ8&8 βυΐ© ΓβοβρβΓαηΙ, ςααβ οπιίΐ- 
ΙβΓβ ηβαιο 8&ίνο ουίΐυ ρήαοίρίβ ροβΒοΙ. δ&Ιίβ ηοίυβ 
ίίίβ αΐ08 ρβίΓοηοβ, ββπΛίοΓββ, ιπιρβΓβΙοΓββ 8&1α(κηάί, 
αΐάβίΐΐο άίοβΓβ οίο Ιοβί βαρβΓνβοβηβαπι βίΐ. νίά. 
8ογ. Ηί*1. Αα^. 1. 1, ρ. 29. Τ&αΐαω ίά άίο&αι, υΐ 
νβίβπιιη ίσιρβΓΛίοΓαπι πιβ^οΓ ροίθβίββ, πιίηαβ ίη- 
νίάίοβαβ βί ΓβπιίββίοΓ βτ&ί οηΐΐιιβ, ΐΐα ροβΙβΓίοΓααι, 
ββα Βγζ&αΙίαοΓαα:, ία αιίοοΓβ ροΐββίβΐβ &πι5ϋίθ8ίοΓ 
βί ηι&βίβ ροηαρβίΐοα αίςαβ φορτική θγ&Ι νοοβΓ&Ιίο ; 
β! ρβπηάβ ςαοςαβ βαΐαΐ&ϋοηββ ρΓΟΟβΓυηι, ηοη ^απ1 
νβίυΐ ΕΐηιοοΓϋπι ρ&υΐο ίαΓβηοΓααι, ββά ιιΐ ουίΐαβ α 
βθΓνίβ άθ6ϋυ8 βί ήχιάβ βχββίαβ. Ιη ίΐΐίβ ςαοΐίάίβηίβ 
ΌΐΟΓβ ροΓρηγτβΙίοο βίΓΐιχίΙ ΟοηβΙ&ηϋηυβ οο- β ρΓΟοβββίοηίηυβ οο&ΐοΐίηίβ &ο ηοΓα άίβί ρΗπιβ (νβΐ 
>©Ιοηβ βαο. ΟοαΟραα&αΙ ίά ββςυβηϋα : Αετό ν ββρϋααι αοοίβ) αβςαβ ΙβΓϋβοα (ββα άββίαα&αι ΐβτβ) 
γύρου τζ του ύδατος έφίστησιν αύλψ, βίο. β! ροηαβπάί&ηιβ ρβίβοβΐ ραΐ&ΐΐαηα, ΓβΙίςοο ΙβιηροΓβ 

οίααδαηι βΓβί; αϊ β ποβΙγο Οβηαιοηί&ΐί /. ΰ. βί β 
ΙαήΙρΓβ,ηάί Ιβ^αϋοηβ άίβοίΙαΓ. Εγ&πΙ ίΙΙ© ριτοοβββίο- 
ηββ α Ι οοηνβηίαβ ποβΙγογοοι ρΓοοβΓοπι ίη &α& Ιγϊ- 
οαηβίίβ,, ααί &ά ίηΐίηαα οοηβίΐια οαπι άοαιίηο &^ΐ- 
Ιααάα. Νβα> ρβΓ ίΐΐββ ρΓοοββδίοηββ βάηιίηίβίΓ&ο&ηΙαΓ 
ίααρβΓίί αβ^οΐίβ. ΡαΙβΙ βχ αοβΙΐΌ Οβηηαοηίβΐί, βί 
βχ ΟοηΙίηοβΙοΓβ ΟοηβΙ&ηΙ. ία δοηρί. ροβί Τηβο- 
ρΐιβα., ρ. 88 Β, υΜ ίηΙβΓρΓββ ηαβηΐβπα βαοίοπβ βί 
άίοΐίοηίβ ή καθ' ήμέραν ιτροέλευσις ηοη ρβΓββρίΙ. 
ΥβΓ&α βαηί : Τάς συνήθεις των πραγμάτων αντιλή- 
ψεις υλ\ καβ' ήμέραν [ϋβ ίί)ί 1β£.] προελεύσεις έν 
αύτψ δή τψ τρικόγχψ έξετέλει. ΡβΓβοίβΰαί ΟίΓαΙΐοηβ* 
νβηιτη βί ςηοϋάίατια* ρτοοβ$$χοηβ$ ίη χρ$ο ΤτιοοηβΚο. 
ΙΙλ άβοβ5&1 Γβάάί. ΝοΙαΙ ηοο ΓαοΙαπι ηίβίοποϋ», υΐ οαιυΓ, ιβαΒηνββ βυρβΓ κβαυυηβ νοιιοΓα.υιιι 

ιΐββ. (Υίά. Τοβορίι&α. ρ. 184, 192, 193. 202.) 
Ιβααιαι αααο ηαΓαπι ροοβββίοαααι ααΐίςυίΐα- 
νβίβαϋαίααί ^α^^ ΙβοαροΓβ άββ ροααραβ ία Βο- 
β ϋβΐίβίβ Γαίβββ υβίΐΑΐββ οοαβίαΐβ Ιοβο Α^αβΗί, 
βοβί. ίο ΥίΙα ΕχβαρβΓ&αΙίί 1. II, βοηρί. ΓβΓ. 
., ρ. 03, αά ςϋβω ίοοααι οοηίβΓη ηαβΓβηίαΓ, 
ιΚαίϋ Ββοβάιβί. Β&οοηίαίαβ. Ου σι Κβςυβ Ιΐα- 
Ιββίββίο, β νίη άοοίί ββαίβαΐίβ, ηΐααι οααο α 

ΛβββρβηαΙ, ηββββββ β§1 βαηι ρΓοϋηαβ ουαι 
β Οηηδϋαηίβ ίαιρ. ία Εβοΐββίααι ίηιηιίκΓββΡθ. 
. πιίηί όαο οβοββίοαβ ιηβαπι άβ ρβΓΟΟββϋΓο 
Ιί Ιοοο ββοίβοΐίασι ρΓοροηβΓβ. ΥβΓόα βαοί 

ΙΙΙίηί (ΕιβαρβΓ&οίί) ΙβτηροΗΙχι* βββίβίία. Β. 
ί* α ΟβηιβΙΙο ίχχύάίαωηο χ$ίχχχ$ $αηοΙ<Β Βαυβη- 
βίβήω βί τβοίοτβ 8\άΙχ<ζ βοηΜηκία β*ί % βί τηχιΐ- 
ατη άϋανχΐ ίη αχχτο ατββηίο^χιβ βί ραΙίή$ $ασΗ$ 

βί άνίΐαίβηχ οή βοαβίάβπιϋοοβ αίααο Ιοοί, ςυοβ V. Οι. βχοΐίβ- 
οα ςαίάβοι ^α* άό βι^βηΐβίβ ροηίβ β( βΓ^βηΙβα 
λ άίβ&αι, άββοίοαβ οοωπαοάΐοΓ &Ιί5ί θγϊι β^βη- 
(ββίο. ββα νίαβηάαιη, ςαδεηλπι ίΐΐα ΒϋρητριΐΓβα 
•β^ββίβ&ηβ ίη Ογ&οο β?ςαβ αίςυβ Ιι&ϋηίβ Οοπι- 
ΐ πορφυρά φυλακή ρηηριχτβα ααΐοάχα. ΥβΓαπι, 
ββα ΐηβρίοίβιωαβ βΐίβηΐίαβ, η&ηά άίΓΩβίΙβ ββί 
λγτι άθΙβ^βΓβ αίςυβ βπιβαάαΓβ. ΥβΓοα βαα! : Καϊ 
• ρ αν φυλακή ν έμπροσθεν του κοιτώ νος αύτου 
;το, δοχεΐον των υδάτων δημιουργήσας, ήν στύ- 
μαρμιρέοις περιεκύκλωσεν, λειύτητος αύτοις 
υγαζούσης. ΑρρβΓβΙ οοηΐίηβοάίβ βςαίβ άββίί- 
α ίΐΐαά οριιβ ίαΐδδβ. Εγ^ο αοα φυλακή ν, εχαίο- 
βοπρβίΐ αυοΙοΓ, 8βά φιάλην, ρΑίαΙαηχ. Αρρβί• 
βπαρβ ρπίβίΑΠί, οοοάϋοπαοα αςυβπιαι, τ&βίααι 
ι αςαβαι ββΓν&αίβαι, ρΓββοΚίιη οαπι βαρβηηι- 
β ββίαΐίβ &αα&αι β]&ου1&η1ίουβ. Ταΐβπα ΓοηΙβπι ιιη αηιβηίβαηι αςχια ήρΗοηχ $χιρβτίιηρο$Ηχί 
Ιοοαβ βί ηιβηουβ, βί βίΓβοΐΑΐίοηβ Οοηάί $1γ1ί 
ταΐαβ ββί. Ε η ίίΐυαι : Χρή ούν καΐ περί του 
τρικλίνου διηγήσασθαι. "Ο Γ1β«. δ'ν 6] μηχανι- 
ος έίναξ πολυανθή τίνα και ευοδμον ροδωνιάν 
,σεν] είναι, των πολυχρύων και λεπτότατων 
ων, διαφόρων ανθέων άρτιφυών χροιάς μι μου - 
. ΔΓ μέσαι των ελικοειδών συμπλοκών περί• 
ιεναι και τη συνθέσει διαμορφούμεναι το άσυγ• 
άποφέρονται. *Αρ*(^ρω τούτο έστεφα ν ω σε 
κην αντυγος τούτο περιλαβών τοΤς όρώσιν άκ<5• 
ι έπεχορήγει τήν τέρψιν, δίο β&Ηίιη &ά ^γαιώ- 
β 1β£β8 βί αϊ ββηβαβ ίηΙβ£βΓ βωοΓ^αί, εοη- 
αάααι ββββ Ιοουαι βχίβΐίηιο, β]υβς[αβ ηοαβ ββββ 
πα. ΟροΗά ηηηβ άβ ΟΗι^ιοΙήίΙχηο «χροηβτβ, 
άοτηίηη* (α\>ηοαηά\ άβώΑτήτΜΑ β%6€& βιιβ 


87 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 88 Ιη οηβϋηαΐη ροοαραΐη ββα ρΓΟΟβββίοηβιη ρβτβηΐ βΐ Α μιμνιξσκουσι (16) χους δισπότας π*ρί τί|ς Ιορτής, 

αοΑΝ. Μα κΕίδκιι αοΜΜΕΝΤΑΚίυβ. εί εχνχίαΐεηι αταεηίεαηχ ίη ρτοεεαα εοη$ΙτΜχίΐ ηαίαΐχ* 
ίρ*ίιιι ηιαΠνη*, χιιαχιε ηοάΗ$ ΐετηροηύΗΐ ρίτάιίΓο- 
νϋ. Οαίά βΐ&ί τυΙΙ είνχίαί ατςεηΐεα χη ρτοεεηχι ηα- 
Ιαίύ ηχαη^τύ ? Ε&ο ςυίάβιη ρυΐο ίυί$ββ ηιαββαιη 
&τ£βηΙβ«!η ιά Γοπηβηι αΓοίβ οοηΩοίΛΠ), Ιυπιπι 
ηβιηρο αηιηι βΛςυβ αΙΐβΓαΐη, ηοη πΐΒζίιηβ ηιοΐίβ, 
ςοβ ίη η*1*Κ ηιατΙ^πβ, ίά ββΐ άΊβ πα β πιο η» πΐατ- 
ήτπί Β. ΑςηβΙί& βιοΓΟ, οίπ;ηιη£β8ΐ&1* ίη ροιη- 
ρ& ρΐΌθββ•ιοηα1ί ΓϋβπΙ, αϊ ΙηάΊοαΓβΙαΓ οίνί- 
ΙβΙβα* βάλω ίΐΐίαβ ηβ&Ιβ ρ&ΙΐΌοίηίο άβάίοαίΑΐη ββββ, 
ΥίάβηΙαΓ ίΐΐοά πιίηί 8ί£ηίΩο»τθ ίιηιβίηββ ρίοηιιη 
ηοπήηυηα ραββίιη οοοοΓτβηΙββ, ςοί πΐαηίοαβ φββΙβΓβ 
αάβ» «αϊ ΐυΓΓββ οοηβρίοίυηΙιΐΓ. Ργ»86γΙιπι βίο ρίη- 
£υηΙαΓ βρίβοορί, βοοίββί&β βυβ ουΓβ οοαιιηίββαβ 
αυ*•ί πίλοι &υ3 £ββΙ&ηΐ6β. 8ί οβηβ οαβηιίηί, νί<3ί ίη 
Αΐβαοαηηί Ρ&Γίβΐίηΐβ Ι,ιΙβΓαηβηβίοιιβ ίαιβ^ίοβιη 
Ιιθοηίβ III Ιβίβιη. 01. ΜιΐΓ&ίοιϊυβ Ι. II, βοηρί. ΓβΓ. 
11*1. ρ. 73 οίβ^ίοιη 8. Εοοίββίί βούβη ίη η&οΚη 
άβ«1ίΙ. ΚβοβηΙίββίιηυιηβχβιηρΙααι ηκοβοοαβ ίη άβάί- 
οαΐίοηο ραοηβιτίππ Ωίοηίβ β*8•ίί Ηβίω&ηβηί αά" 
ΚιηίηβηΙ. ΟαΓάΊη&Ιθίη Ουίηηααι, οηί ρΓβΩχ* ββΐ 
ίιη&£0 ίη α,αβ, ίηΙβΓ αΐία, Ρίβ(*8 οοη•ρίοιΙαΓ, άβχΐηι 
οηιοβαι, ΒΐηίβίΓΑ βοείββίαΐη Βηχί&ηαΐη £ββΙβπ8. Ρη- 
ΓίΙβΓ βΐίαιη οοηάΊΙοΓββ ΟΓοίαοα ρϊη£<ιηΙιΐΓ ιΐΓϋββ 
80Μ ιηαηα £β8ΐ*ηΙββ. Υίάί, ηοη βαοοοΓτΗ οηί, ΟβχοΙί 
Μ. ίαι«£ίηβηι α α» Αςηίβ£ηηαιη ηΐαηα £β8ΐ&1. 8βά" 
ρΓββ οβίβπβ ριβηαβ ββΐ ΙαΙίυιη ίααα£ίηυιη Ιοοαυβ 
•βοαηάυβ ΜοηααιβηΙοΓοιη νβΙαβΙοΓυηα Ώαιη• 
ρίηί. τίά. Τ&ηοΐ. 16, 19, 27. 29, 31, 37, 42, 47, 
52, βΐ ααβ ίηΓπι άΊοο άβ ίετηρίύ ββη βίβιηιη*- 
ϋουβ »α ναϊδίων Γοπη&πι Γ&οιίβ, βΐ ίηΐη Ιποη- 
η&ιη βαβρβηαϊ βοΐίΐίβ. ΟοΙΙ. Ώ. α τ. χέαπλον. 
Νοη ιοίααι άοηιπ* αάίηβίΛΓ ΙυΓηαηι, ΙβηορΙοΓυηα, 

ΟΓΟίΐΙΟΙ Γ&01&, 960 βΙίλΠΙ ΟΛΥβΒ &0ΓβΑ8 ά>άιο«1>&ηΐ, 

βΐ ΒηβρβηάβΟΑηΐ ίη οοοίββίίβ. (νίά. ΟαΐΌηίο. βιιβίη. 
III, 570 

Υβηίο ηοηο αά ιΙΙβΓοπι ρΐΌοβ&βίοηηπι μοπιγοπι 
^βηαβ, ίΐΐοά ηβπιρβ, ουοα ΙιηρβπιΙοΓββ άίβοηβ Ώο- 
πιίοίοί• βΐ ΓββΙίβ παλίυϋηίι βίςυβ νββρβΓίΙηίβ ηοπβ 
&ά Γ•οίβηάϋΐη άίνίηυηι οίΟοίοηι ίη βοοίθβί&β. ρΓΟ 
ηΐίοηβ ΙβαιροΓϋΠΐ άίνβΓβιιβ, β ραΐ&ΐίο ρΐΌεβάβολοΙ, 
β! λ ί&οΐίοηιοοΒ ρβΓ τί&8, αυ&8 ΐΓ&ηΜυηάαπι θγ&Ι, 
υΐτΐηςαβ άίβροβηίβ ΒΐΙαίΑϋΐηΙϋΓ, βΐ ρβΓ άίνβΓβι 
ΙοοοΓυιη βρΛίί» (ΙίνθΓβίβ ΑοοΙλπίΑϋοηίηοβ βχοί- 
ρίβο&ηΙοΓ. Ιη ηί§ δοχαΐς, ββυ €ΧύβρΙίοηίΙηα 9 α( 

ίΐοΐαϋοηίδια άββοποβη^ίβ β(1ιηο(1ϋπι «ϋΗ^βοβ ββΐ 
λοοίοΓ ηοβΙβΓ. Ργ«ο1λγθ ςιιοςαθ ί11&8 αββΟΓίρβίΐ 
ΙιαΗητιηάυβ, ΟΓβοαοηοηΒίβ βρίβοορυβ, ςηί τϋαί ίη- 
ΙβΓίηιί. ΟροΓβ ρκΐίαηι β«1 β]α*[τοΓΐ>α ΜϋΗοβΓβ, 
ςυο ΓβϋοΙίββ ρβΓ ηοηο Ηοηιηι ηιβηιοΓ&Ιο ρβΓβρί- 
ουαηι βΐ ρίβη&ηι ίάβ*πι βΙ&Ιίαι ίη ρπηοίρϊο η&ηοί- 
•οβπιαΓ. ΑίΙ αυίβηι βίο (ρ. 913 βά. Μ.) : 5β€ηηάα 9 ιη- 
ηνϋ ΝίεβρΗοΓΜ, Ηονα }αιη ίταηιίχΐ (β& ββΐ, $βοαη- 
αΌπιηοβίΓαιιιοοιηρϋΐΛϋίϋ ααοΓΟίη,οοΙ&νΑ ποβίαϋη•), 
προέλιασις, χά βΗ ρΓΟΟβαίο, ηούί* 6*1 <%ΐ€ΐ>Γαηάα $ 
Ονοά ηνηε ίηιίαί αρα*ηη$ Οοηίνα Κοκ, αιτη ορρον- 
Ιιιηατη [υ,ετϋ, τειροηάδΗιηια. Νοη ρίρβαΐ ιηβ προ- 
έλιυσιν ίρ$ατη άαΰΗύβη βί άοτηίηο$ τηβο$ αηάιτε. 
ΝϋςοΙΙοΙοτηιη τηηΙΟίηάο οορχοια ίρηοΗίΐιιτη^ηβ ρβΓ- 
ιοηαηιτηαι ιοίβτηηϋαίε ΰοΙΙβΟα αά οαΜρΙιΟΜτη αί 
Ιαηάεηχ ΝίαβρΗοΗ α ραίαΐϊο ναηπβ αά ΒαηοΙαιη 5ο- 

ί)Κίαηχ αηαιί ρτο τηηή* νια ηιαΓριηβ* ΙβηηίΙ, άχ/ρβο- 
\$ ΙβηηίδΗ* $αΗ$ βΐ ίρίοηΐίί νίΐίύιι* άεάεεοταΐα. Αε- 
€6*$\1 €ί αά άβάβεοή$ Αιζ/αι αηςτηεηίητη, ^ηοά νηΐςί 
{ρ$ίη* ρΰίχοτ ραη ηηάχι ρνοοΜεταΙ %#άίΙ>ιι$. Οηάο, 
$ΐ€ €01 ρηίααε $αηαΙαιη ιρ$ατη ροΐίΐίΐ βχοτηαη προ- 
έλιυσιν. $εά βΐ ορίχηχαία ιιιι, ςχιι αιτη ίρ$ο ρ€τ ρΐί- 
ύείατη €ΐ άί$οαΙΰβαίατη ηιυ,ΙΙχΙχίάχηβτη ϊρ$ατη (ταη$- 
ΐϊτηηΐ, ηιααηί* βί ηίτηχα νβίη$1α1β τχτηαΐίι ίιιηίαΊ βταηΐ 
ϋ. 8αϋ$ άίΰβηίίιΐΒ ςηοΐίάίαηα νε$1β ίηάχιΐι ρτο- 
\ηΙ. ΝηΙΙη* &1, αι/ια αίανα$ Ηαηο 4 <ηοναιη :;Αα- 
Ν&ηο Μ οηγο, ηβτηο §ετηη\η οτηαίια (ίταί, 
^ *οίΐί* ΝκίρΗοηιι, ί/Η&η ί'ηφβηαιΊα οπια- τηεηία αά τηαρηιτη ρβηοηαΛ ηιιηρία Η αηΛροήΙα 
{<ζάίθΓ€τη τϋάάίάάβταηΐ. Ρετ $αΙαΙ*ιη Ό€*ίταιη 9 αηα 
ιηίλι τηβα ϋΚαηοτ ίΧΜίαΧ, χιηα ν&Ιτοηνη ρΓβΙίβΜ 
νβ$1ί$ ρηκβτηνη εεηίητη Ηοηιιη εΐ αηρίί** ριτ6ίίο*ίοτ 
βΛ. ϋχιείια ετρο αά ποοέλιυνιν ίρ$ατη ίη νιηίηβηΐίοΗ 
Ιοεο {ηχία ρ$αΙΐα*, χά ε$ί εαηίοτε*, ιπτη εοηιΙιΜΦα. 
Οπτηςπε αχια$χ ηρίαη$ ηιοηίίηαη ίΙΙηά ρτο&άετεί, 
εΐαηιαδαηΐ αάαΙαΙοτε$ ρ*αΙί<ζ ; Ειιρε-, νεηίΐ *1*11α «μ- 
ΙχιΙχηα, ίχίΓρίί Εοη$, τευετ^εταί οδίχιΐη *οΚ* ταάια»: 
ραΙΙΐάα 8αΓαεεηοηι*Λ ηοη, ΝίεερΗοηΜ μέδων, ιέ 
ε$1 ρτχηεερί. Όηάε εί εαηΐαδαΐατ μέ^οντι, %ά εύ 
ρηηείρχ, ΗίεερΚοτο πολλά £τη, ίά ε$1 ρΐηη* αηηί 
ηιηίο. &εη(ει, Ηηηε αάοταίε, Ηχιηε εο\ϋβ % Ηηίε ΙβηΙ* 
εοΙΙ(\$νί>άίίε... Ιαχίχιτ (αΙήάιΊΛ$ \11ί* ίηβαΐη* ηαηάίε, 
8. ΞορΜαηχ χηςτεάχίιιτ, άοηιίηύ $%ιχι ίη\ρβηΙθτΐοη$ α 
α Ιοηςε *εηιιεηΐίΙ>Ηΐ εί ίη ραεχ$ οιεηΐο αά ΙΛττατη «ι• 
η ςαε αάοΓαηΙχοχν. Ατηχχαετ Ηχηχα $ααϋΐα εαΐαηχο ιιη- 
α τηχ$*α (Βτατη ίη ε<χΙε$χα ροηύ, α%α ρτοκαχιϋΜΓ, αηο 
ηνηχτητη ίετηροτε χνηρετατε εαφεηί, Η *ίο εεταΜ, 
αχιί χά ηοη ν\άετ*ηΐ % χηίεΙΙχρνηΙ. Βαε οαάάψη άχε <νη- 
νίναηχ τηε $ϋή εηε }χχηϋ. Νοη ταΐη» αν$€ΐ* μ* ϋ 
αηχιτη ε*$ε εχιίρχαηκ ιηοηοη ρτοεετΗηχ ρκεροηχ. φη*• 
Ιη* άεείτηχα α6 εο αΙ>$αχιε ααιααρε $εάχ, χη*οτηη* οοηχί- 
ίχνη ηοηο. ΑρρλΓβΙ ϋιΐίηυιη ρηΒ»υ1οαι 9 β( ΟΓάΙηίβ •ηί 
ιρυ(1 ίαϋηοβ •υο(οπ1&ΐ6, (Ιοααίηίσυβ &αί ΟΐΙοηί• 1 
ίηιρβΓΑΐοηβ 8»ζοηίοί Γ&νοΓβ Ιυηιίααηι ηιαΙίΑΐη ίη- 
▼ιάίλΐη Ονβοιθ, βΐ ΝίοβροοΓο Ρηοο« πίλχίαιβ, •»- 
ρβΓβίδββ, & ςαο ηοη ΙιηΙυηι Γβροίβλαι ΙοΙβηΙ, βο^ 
οΐίλσι ηυΐΐίβ σιοάίβ οη"βοβηω ββ ΓαΙβββ ογθιΜιι. 
8βά ηοο ■(! Γοηι ηοη Γ&οΙΙ. Νοβ ρΓοββςοΑίοΓ ίη•1ί- 
Ιηΐυαι. Ρπαίβ ί^ίΐυΓ ΛηΙβςυιηι Ιϋΐίβ ρΓΟΟβββίο οβίβ- 
ηηίΓΟίαΓ, ίη(1ίοοΙ>&1υΓ ρΓβοοηί» τοοβ, α! ηβαιρο 
ρΐΛίββ βΐ *η£ίρθΓΐυθ, ρβΓ ςηοβ ΐΓ«η•ϋοηι β•8β( 
ρΐΌββββίο, πιααάί ββββηΐ, βΐ οι βοΓαιη ίηεοΐβ οοηο 
άοηιΐου• βοΐβ ρ«11ί& ββηοβΑ, ν&β&ςαβ •αΓβ« βΐ λτ• 
ρ ^βηΐβλ, ρΓβΙίοΜοαςυβ οηιηβσι βα&αα ΜρβΙΙβοΐιΊβαι 
^ •αβρβη<1βΓ6η1, «τουβουίλβ οάοΓ&Ιαβ βΐ λβρβοία βγ*- 
ϊλλ ρ1«η1&ΓβηΙ, ιόβαβ, ΐΌΐαίληηοαι, «1ί« ρβτ βοΓαπι 
§ρ*Γ^θΓβηΐ. ΡΓβοοηίβ νοοβ ίηάίοΐΜ Γαίκβ Ιλίββ ρΐΌ- 
ΟλοίΙβ ββΐ, Γβί η»1αη ί(1 βζί^βηΐβ βΐ, σα&αινί• ηϋ• 
ηί ηοΐβΐυαι ηοη Γβρβπ*πι νίιΙβΟΓ ηιίηί ίιηιβη ίη 
ηίβ ΟβίΐΓβηί νβΓοίβ ΓβρβΗΓβ ρ. 750 : Τ$ Κ*μ**ϊί μεχβ 
τό 5γιον Πάσχα προέλιυσιν δήμο 7 ία ν *τ 4 ρ•%*ζίψχφ 
των Αγίων Αποστόλων ναψ... ά7τήλ|η Ιβτ»φβ- 
νωμένος μβτβ τής συγκλήτου, πά?7,ς τϊλ χ*\ν»; 
άθροισΟιίσης «Ις τήν οέζν, σχιύη χροοίι «α\ λρ- 
γυρέα των τήν λιωφ^ρον κατοικούνται* άκοχριμβν•» 
νυντων και πέπλου; και άλλα υφάσματα χρυσαυγή, 
καν ταϊ; (ύ«ρημ(αις προτεήυμτ,μένων χαι αύτας, κί 
οίον τι, τάς ψυχάς έκκινώται. Αά άίοηχ, ΟΗΧ α Ρ«• 
εΗαΙε ρτοχχηχχα ε*1 Οοτηίηίειιε, ρορχύο ρνΛΙχααη 
ρτοοεηηηχ ίη ακίεηχ 8. 3. ΑροιίοΙοΓχαη ρνατ€οηί%αί,... 
ΥεηίΙ βτοο εοΓοηαίχα αιτη ιεηαίιι, οιηηχ&χα χνύαηχ* 
αά ίρεείαενίχιτη αεεηττεηΐχδια εί &, οηχοά νιάτα 
ξ\ τεοχΏβη 

(16) ΟοηβαΙίΛπΙ, ίηΙβΓΓο^&η(, 8είβοίΙ»ηΐΌΓ β^η• 
Αββοηβοπι (Ιίββθηβϋπινβ, βΐ ίη υΐΓίπιςυο ραΓΙβιη νο- 
1υηΙ&(βηι. ίΐβ αβϋΓρ&ι ΟοηβΙαηΐ. ν>1. Βλ&ίΙ. ρ. 144. 
ΑΗίςυβ Β5ζ«ηΐίηί Μβρίυβ, βΐ ίρ&β ^πι Μ. Αηίοηίοαβ 
ρηίΐοίοραυβ IV. 16. ρ 81. υΙΙ. *ά Μετ. €α$αη9>οηχ, 
ιπίο ίρββ ^&ηι Οβιηοβίηβηββ ρ. 47. 38. εά. ϋανηδίηί. 
Ιηάβ υπομνήματα •ρρβ11&ηΙυΓ, ββα οοηβυΐΐηΐίοηββ 
ρ&Ιπ&Γεη&Γϋΐη, ΐΠβε 1ΐ11βΓ«, ρβΓ ςυ»5 »6η(6η1ί«πι 
άβ Ολβίουβ άυΙ)ϋ• Γο^ηΙοτ βΐ ςυϊουβ το δοκούν 
βυοβΟΓίοαηΙ. Υίιΐ. ϋυ Οβη^β ΟΙοββ. Ογ. η. ν. βΐ 
ςαβΒ (Ιοοϋ Ββηβάίοΐΐ «υοΙΟΓββ ηονβ ΑγΙϊ• άίρίο- 
ΠΊ&ϋθ3Β Ι. Ι, ββοΐ. 2, οαρ. Ι. λγΙιο. 3. (οίο άε ΐηάΐ- 
εαΙί$ άίβρυΐαηΐ. ΙοΙβΓίΙϋπι ςυοςυβ ροΐββίιβοίρί ρπ) 
είίαΐ, ενοεαί, ΕΙ βο πίοοο υβυΓρ&Ιυπι Γυίβββ αάτηο* 
ηετε &ρυά 1.«ιΙίηο8 πιβάϋ «νί εοηβίαΐ θχ ϋα Ο•θ£β 
01. 1.81. ν. αάηχοηιίχο (Ιβοϋοήβ^ ιοπιπιαίίοη, α/οΗΓ- 
ηεχηεηΐ. δηηςβΓ^β <\\μη\\ιι «\. χχι^^^ίχο ^λνοχ.Νν^. 89 ΏΕ 0ΕΚΙΒΙΟΝΙΙ8 ΑΌΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΪΛΒ. Ι. 90 κΤτα κελεύουσιν τούτνυς ' οΐ δεσπόται άγεσθαι έπϊ Α ίηβΐίΐααηΐ. Ε£ΓβάίβηΙββ ίΐΐί ηοβ οοαηίουβ ου βίο ϋ 1α- 

ΥΑΚΙΛΕ Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ. 
7 τούτοις βά. 

ΜΑΝ. ΜΟ. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. Γβρίατη ΗαδϋαΙ>αηΙ, αντβαψη Η ατρβηΐβατη ίΐιρρβίΐίοΐί- 
Ιβτη βχ χάΐύη* ώερβηάόηΙίόΐΜ, &1 ρβρίοι [ββηοβοβ 
ηβοαρβ] 61 αιίΓο ίηΐίχία* ναΐβι, εΐ ίη (αηΐί* αοοία- 
τηαϋοηϊδη$ υβΐ ΐριητη $χιητη ρτο βο εαηρηίηβτη (νη- 
άβτβ ρτοτηρίβ $ροηάβνΙίδη$, Μογθπι ηαηο άοηιοβ βΐ 
?ίββ οπιαηάί αοοβρβηιηΐ, αϊ αΐία ιηυΐΐα, Μυηαιη- 
οοβάβηί & Ογ»οΙ8. Ι Ια βαρίαβ ΐη ΑοοΙΓβάα ΙβξίίϋΓ, 
ΜίβΓΑΠί τβΐ αϊ ΟαηίΓαηι ίυίβββ οηιαίαηχ, βί β. ο. 
ηαηΐίυβ νίοΐοηβ αο οχβΓβίΙιι ΓβροΓίβίΦ αρρβΗβΓβΙ, 
νβΐ ίρββ βοΐΐηαηυβ ίη οΓοβηι νίοΙΟΓ ΓβσίΓβΙ, αυΐ αϊ ία 
ςαβάαηι ρυϋΐίο» Ι&ΙίΙία οαπ&α βοηΙίη£βΓβηΙ. Ιη 
ρΓοοβββίοηίουβίΗβ Ιβΐιβ&αΙυτ ΟΓάο, αϊ πιΐΙΗββ ρηβ- 
οβάβΓβηί, ββςϋβΓβηΙϋΓ ρποοβΓβδ, ίπιρβΓαΙΟΓθΐη βίβα- 
άβΓβηΙ βϊ βθςαβΓβοΙατ βυηυοηί : ς α α άβ γθ βυίβ 
Ιοοίβ οΙαΓίυβ. Ρία νοία, ςυβ α ίαοΐίοηίΙ>ιΐ8 Ιηηβ- 
βυηΐί ίπιρβΓαΙοπ αοοΙααιαηαηΙυΓ, αρρβΙΙαβαηΙαΓ βύ- 
φημίαι, βϊ αβία. ΕΙ <1β ηίβ, ιιϋ άβ ίαοΐίοηίοαβ, πιοχ 
Ιοοο βυο οοπιπιοάίυβ άίβαιη. ΟοηΓ. ρ. 287. ΑΙΙίη- 
£απα ηίο Ιαηίαιηπιοάο, άίνβηίβ άίβ&αβ ίββίίβ ίη άί- 
τβΓβαβ βα ο Γα β «άββ ρ γο 068811 πι ίυίβββ, αϊ ίββίο ΝβΙί- 
νΐΐαΐίβ βϊ ΡαβοηαΙίβ αά Μ&£ηαπι βοοίββίαπι, ββα 8. 
βορηίαιη, άίβ Όοπιίηίοα ροβί Ραββηα αά 88. Αρο- 
βίοΐοβ, άίβ ΑδβααιρΙίοηίβ νβΐ Αβοβηβίοηίβ ΟοπβΙί 
ιη βοβίυιη αά Ηβ£αβ ββυ ΡοηΙββ, ΓββΙοΡβηΙβοοβΙββαά 
8. Μοοίυαι, ίββίο 8. ΟβοΓζϋ αά Μ&κηβυΓβπι, βίο. 
Η» ρΓοοβββίοηββ βΓαηΙ Ιγρίοα, ββα βχβ βϊ βχ ρΓβ- 
βοηρίβ ίοπηυΐα οβπιηοηίαΐίβ οβΓίίβ βοίβ άίβοαβ 
&11ί£αΙ», αϊ ηοη ροβββΐ ίοαρβηΙοΓ οοιηπιοάβ άοπιί 
ιηαηθΓβ, αυΐ αΐίυ ίΓβ, ςααπι ρΓββοηρΙαιη ββββί. 
ΑΗίβ βηίπι άίβοαβ Οοπιίηίοίδ πιαηββαηΐ ίαφβΓαΐο- 
Γββ ίηΐΓβ ραΐαϋιια), βϊ ίΓβςυβηΐβοαη! αυΐίοαβ βυαβ 
βοβίββία^, ςααβ ίηΙθΓ ρΓΚβίρυβ θΓαηΙ ή του Κυρ (ου 
βϊ ή της Θεοτόκου του Φάρου. ΗίηοίηΙβΠί^ίΙΟΓ, ςυΐΓβ 
τάς τυπικά ς προελεύσεις άίχβπΐ ΟβάΓβηυβ ρ. 633, 
μηδέποτ* έν ταίς τυπιχαις προς θέαν των θείων ναών 
προελεύσεσι κενός χαΐ άκαρπος ώφθη. Μαηανϋ οΐβ 
ηΐυβ β παοΓβ νβίβηιπι ίιορβΓβίοηισι Ηοοα&ηοΓοαι 
οβΓίίβ άίθ^υβ αά ^νβιη Οβρϋοϋηοπι, αΐϋβ αά βράββ 
ΥίοΙοη® ίη οαβίηβ βοοαΓ^αηίβ, αΐίΐβ αϋο ρΓοοβάβηάί 
βϊ βαοΓίΩοαικϋ, άβ ςυο βχ ΗβΓοάίαηο βϊ 8ΐηιί1ίοα8 
βοηρΙοΗοοβ οοηβίαΐ. 

Κυβδί, ςυί ρβοβ οααηββ οίνίΐβδ βαοΓοβςυβ βϊ αηΐί- 
οοβ πΐυβ α ΟΓβεοίβ αδβυηιρβΟΓαηΙ, βυααάβιη ρβηβ 
ΟΓάίηβπι ΙοηβηΙ ίη βυίβ βαοη• ρΐΌεββδΙοηίου• ; ςυα- 
Γϋΐη αηυοα βρββίπιβη β Ιιογό Αη^Ηββ βοπρίο β! ίη 
νβΓδίοηβ Ββΐ^ιοα, ςαα ιιΙογ, 8ΐααΙ ναη ΟγοόΙ ΗπαΙαηά 
ίηβοπρίο άβρΓοηοβαι, ςυο Ιοοο ηοη ροΐββί ίηνβηίΓΐ 
αΐίαβ, ςαί Γβπι ρΓβββηΙβαι ιηα^ίβ ίΙΙαβίΓβΙ. Οοιηιηβη- 
Ιβπί νίοβπα ρΓββΙαΓβ ροΐββΐ αά ηοο ε«ριι1 ΝοβΙΗ, βί 
0Π3ηίαβ]α8 ιΐΐα, ία ςαίύηβ ρΓΟΟββΐίοηββ βαοΓβ άβ- 
βοηουηΐυΓ. Οοηι ραυοΐ βίηΐ, ςαί ΒβΙ^οβ οαΙΙβαηΙ, 
ηβεββββ ββΐ, ΙβοΙοηβ ίη ^ΓαΙίαπι, Ιοβηοα ρΓοΙίχοπι 
ςαίάβηι, αϊ βχίητϊίϋπι 1»αϋηβ νβιΊί. Ιιβ^ίίϋΓ άίοΐί Η- 
£γϊ ρ. 355-361. Νβηο Αη^Ηβηηι ρπηαί^βηίαπι βχβιη- 
ρΐηπα, α ςυο Ββίρίοαβ Ιαοίηβ Γαϋ ϋΐβ 1ί6βΓ ααοΙΟΓβ 
Α. ΜουΙ>αβη, αά ηιαηηηι ηοη ββΐ. νβΓοα ί^ίΙϋΓ β] υ 5 
ηβρο βηηΐ : <« Οηαηάοςαίάβπι άβ $αηαίβ€αΙίοη£ αγχια- 
ηίϊη [ΓθβΙο των Φώτων, άβ α.αο τίά. οαρυΐ Νοβίπ 26, 
1. ι.] ίη βοροΓίοΗοηβ οαβηϋοηβηι Γβοί, ςη« ρβΓβ^ί 
ιηυΐΐίβοηπι οβπΓτοηίίβ βοΐβΐ, ηοη Ι^υουηάυηι βηΐ 
ιηβο Ιβοΐοη βαβ βηαΓΓαΙαβ 1β£βΓβ. ΡίβοαΙ ο«βο αςαα- 
Γηαα βαηοΐίββαΐίο βχΐΓβ αΓηβηι, Μοβοονίαιη, βυρβΓ 
ϋαπιίηβ οο^ηοηοίηβ ; ίη ςηο §;1αοΐο βχοίβα παα^ηα 61 
ΓβηββίΓβ ςυαάΓαΙα, οαηββΗίβ ρΓβηααηίΙα... Οίτοα 
ηοδ §;Γαάαβ Ιηόυηαΐ βη^ΙΟΓ, ραηηίβ Γηοηβ ίηβίΓα- 
Ιηηι, ίηίΓα ηυοά βηΐ πιβίαΐοηυπι, ίη ςαο ίοαρβΓβ- 
Ιογ ϋϋπο ρΓ8Βθίρυία οΙβΗοοΓϋΠΐ πιαηβ&αΐ. ΜβΙαΙοΓίυπι 
ηοο ηαϋβοαΐ ςααΐαοΓ ροιΊαβ αά ιηοάηπι αΓΟουπι 
αρβίάαΐαβ ου πι ρπρβπηοροβίϋβ πιαίία αυΓβίβ. (Υίά. 
ςαβ ίηίΓα ρ. 242, άβ ροηιίβ αιΐΓβίβ οαπΌοαίΒ \τη- 
ρβπΑΐίδ άίοίπιυΒ) ΟβηοβΙΙί Ιαοαη» ιη βΙεοιοΧο &μ- οαίηβ ίαοΙβΒ ρΓβΙβηϋ βββςαίρβάβηι αΐϋ βί ραηηο γο• 
ογο ραπΙβΓ ίηδίΓαΐί βΓαηΙ. Αά θογππι ςηαΙυοΓ αη^α- 
Ιοδ 8ΐαΙ>αηΙ οοΐαηαηββ... αρβίάαΙ«, αϊ ίοΓπααΓβηΙ 
ΙηΓοηασι βυί ΐΓίοαηαϊ, ίηίΓα ςυοά οοΐο νίΐΓββ Ιαω- 
ραάββ αΓάβηΐββ ρβηάβϋαηΐ. Αο υηο βΟΓααι ΙαίβΓβ 
σββοβηάί ροΙβΓαΙ ία αςυαω άηοουβ ^Γαάίηαβ, γο• 
ΟΓββ ραηηο ίηβίΓαΙίδ... 8ο Ια πι ίηβίΓαΐοηι βΓαΙ 
ΙαρθΙίϋϋΒ ΤοΓοίοίβ ; ΙηΓοηηβ ίπιρθΓίαΙίβ αΐΐτα βοΐυπι 
Ιηοηβ ςααΙϋΟΓνβ £Γαάιοιΐ8 βπιίηβοαΐ, ίπαυτα- 
Ιυβ, ραηηο αΓ£βηΙβο ΙβοΙϋβ ίη 8θ1υηι αΐίςυαηΐίβ- 
ρβΓ βχοπΓΓβηΙβ, ίηδίΓΟοΙυδ ΙαΓΠοαΙίβ, ςοίουβ ογπ- 
οθβ ίηαυΓαΙβ ίηβίβίβοαηΐ. Τητοηυβ ραΙπαΓοηβε, 1111 
αά άβχίΓααι ροβίΐυβ ?Γαάη υηο βΓβΙ αΙΐίοΓ, πιίηυβ 
ίαιηβη βρίβηάίάυβ- [ΜβηιοΓαοΐΙίΒ οίο Ιοοηβ άβ Γαβία 
οΙθγι Β,ϋββίοί, Γαβϋ^ίυπι πΙΙγα ίοαρβΓίαΙβ αρρβίβηίίβ, 

Β ςυοά Ογοθοι Ιαοαβη αυ$ί ηοη ίυβΓβ.] Ργοοθ88ιο αά 
ηαηο Ιοβηοα ίΐα ΟβοαΙ. Ρήιηηβ ρΓΟββάβϋαΙ ΟαρίΙα- 
ηβυβ, ςαβπι ρΓΟΙοοΙοΓθβ ίωρβΓαΙΟΓίβ ββςυβοαηΙαΓ. 
ΡοβΙ βοββοάβπι ΟΓάίηβ ρΓΟββάβοαί βαΙβΓ?α Υβηβία, 
Ιαπι ΡΓαβίηα, ροβίΓβααο Ιοοο Καβββα, ββΓβηΙββ ήα- 
βίαβ αηίΗοίοββ ΙΟΓηαΙαβ; ροβίΓβπιί νβηίβοαηΐ βοΐο- 
ρθΙβΓϋ.ΡΓΟίβοΙοΓββ ηίοπιηββ βΓαηΙ ααη§;αίηβ ηοοίΐί, 
οοΐΐοοαίί ίη ογοθπι βίΓοα Ιοβηοα βθΗηιοηίοΒ άίοαίυιη. 
8αοββάβοα1 ίη^βηβ ηηοαβΓαβ οΙβποοΓηηα, οογεπι ςαί- 
ηαβ ίηαα^ίηββ βαηοΙοΓϋαι άβρβηάβΙ>αηΙ ; ροβί βοβνβ- 
ηίβοαηΐ ραρββαηιΙαΙθΓηίβ βϊ ίηοΐαβίβ οβΓβίβ αΓάβηΙί- 
οαβ, Ιαπι αΐϋ ρίοΐοβ βαηβίοβ ^βΓβηΙββ. Ιηάβ ρΓοάίοαΙ 
ιηα^ηα βϊ ροηάβΓοβα ογοχ, βίΓβα ςηαοα ^08ΐαοαη1αΓ 
8βΓβρηίηί [πτυχία νβΐ εύτυχεΤα] άβαπΓβΙί, βυρβΓ Ιοη- 
βίβοοηΐίβ. ΚϋΓβυβ αΐίί ρΐΌάιοαηΙ ροηΙίΠοθβ^ββΙαηΙββ 
άίββοβ βϊ ραΙβΓαβ αΓ£βηΙβαβ, βϊ βαΐίοββ ρβΐΐίοχιβ 
Γυοπβ ΙββΙα», ίη ςηαΓηαι ρβΙβΓβΓυπι ηηα οαηαβ- 
Ιαυβίηηι ραΐΗαΓβη» βταΐ. ΕχβίρίβοαηΙ βαεβτάοΐββ 
οηϋηίβναηί, ίηάηΐί νββίίουβ «ογο Ηςίάίβ βΓ£βη!ο- 

-'σαβ, Ιηπη βρίβοορί ςυίάβπι βϊ αΓβηίβρίββορί αρίβη- 
αίάβ νββίίίί. ΑΓοηίβρίβοοροΓϋπι ηιίΐΓβ βρίβηάβοαηΐ 
αυτό βϊ αΓ^βηΙο, βϊ οη8 ρβΗίαηι απηβΗηαΓαπι : 
ςυαβ βρίβοορί συίάαπι ηααηίουβ £68ΐαΙ>αη1. Ροβί 
αΓοηίβριβοοροδ ίοαηΐ ρυβη βαηίαηΐββ βρίβηάίάβ 
νββϋίί, Ιαπι ηιοοαβηί ΐΓββαη! ςηαΙυοΓ ουηι Ιηυπ- 
ουίίβ ίυηιαηΐίουβ, ςυβ α^ίΐαοαηΐ οοΓβηα ραΙηαΓβοα, 
ςυβπιάυοβ5αηΙ[παρακρατούμενον](1ϋθ αΐιί ηιοηαοόί, 
ηαοβη Ιβπι ίη πιαηί οηβ αυΓβαοι ΟΓυοβο) βαρβΓ ρηΐνίηαη 
ΓηοΐΌ. Ρα Ι η β γο η α ίηάαΐηβ βΓαΙ ραηηο αΓ^βηίβο, οηί 
ίηβυΐβ βΓβηΙ αη(β βϊ γοΙγο Ιαηίβ [ποταμοί] ραηηί 
βαϋηί οαηι ίηβυΐίβ Οίο αοΓβο ΟΓηοίουβ. Αά *}ν* 
άβχίΓυοα £βηυ άβρβηάβοα! β Ιογο ρηΓγ&ίαΙο οααηυ- 
οίυηο [έπιγονάτειον] ςυαάΓαΙοη ρηΓ^βιαίηοι ρβτί- 
ΙβΓΟϋΠ) αυΓβίβ άβρβηάβηϋουβ ουίοίβ νίΙΙοβίβ [ςηα*- 
ίβη]. ΡαΙηαΓοηβ βαοββάβοαηΐ Βοίαη βρίβηάίάίββίπΐθ 
νββΙΗί, βϊ Ιηαι ΟζαΓϋβ ίρββ ηΙίΓα ϋάβσι βρίβηάίάο 
αυτβο ραηηο απιίοΐαβ, βββίαηβ ίη βαρίΐβ αυΓβαηι 
οοΓοηαηο, ΟΓηαΙααι ^βπαοαίβ βϊ ηιαΓκαΓίΙίβ, ρΓβ- 

λ ηβηδο ϋΓαοπίο άυοίυβ α άυοουβ ρπηοίρίουβ, ββςαβη- 
Ιίοαβ αΐίίβ ρΓοοβηουβ υβςυβ αά Ιοοο πι οβπηαοηίδΒ. 
ϋοί βχαβία αΐίαηαΐί πιοΓα, βαρίβοαΐ ραΙηαΓβηα Ιηυ- 
ηουΐυοα, ςυοά αςηβ αάσιονβοαΐ, άβίη αοββάβοα! 
αά ΟζαΓϋπα αά άίδίαηΐίαηι Ιηυηι νβΐ ηυαΙαοΓ ρβάυηι, 
βϊ οοΓβπι βο ΙηυπουΙϋΓη α^ίΐαοαί. ΟζαΓαβ άββοβη- 
άβοα( άβ ΐήΓοηο, ίηοΐίηαοαΐ δβ εοΓαοα ραΙηαΓοηα, 
ίηΙβΓβα άηηι οίο Ιηππουΐυηο αΐίςυοϋββ βυρβΓ ίπιρβ- 
ΓαΙοΓίδ βαρυΐ α^ίΐαΓβΙ ; βϊ αηιηο ββββ ίηνίββαι ίηοΐί- 
ηαίο οοΓροΓθ αάοραΓβηΙ. Οαο ίαοΐο, ΟζβΓαβ αά 
ΙΠΓοηυπο ΓβνβΓβϋβ βχβρβοΐαοαΐ, άοηβο ραΙηαΓοηα 
ρΐΌββΓββ ρΓβββηΙββ βϊ ροραίαπι ΙηηΓβ δαβίΌ ίηϋίαδ- 
βθΙ. ΡοβΙ :ηΙβΓ]βοίαθ αΐίαβ οβππιοηίαβ ρΓοοβάβοαηί 
αΐίςυοΐ βαοβΓάοΙβδοαιηβοάίοβ&αοΓοαάηιοάυηη βρίβη- 
άίάβ οοηιραοΐο, ήβχβηιίΐο γοργό ίηνο1αΙοβηπιΙ)αββη- 
Ιίβ αυΓβίβ βϊ £βηιηί« ίηςβηϋβ ρΓβΙϋ. Εχ βο οοάίοβ Μ 0ΟΝ8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟβΕΝΙΤΙ Γϋβ, ο&ρΙΐΛΟβο ίίβπι βί άοπιββίίοο ίπιρβΓΑΐΟΓίοΓαιη, Α ^ ν αδριον πρόκενσον ^χοι «ροέλ*ο*ιν. 01 Λ 1{•ρ. 
άΌοοαβρΓΦίβΓβΑάβπίΑΓΟΟίβ, θάίουοΐ : παίΐΐαοί βΐίααι χόμινοι δρίζουσι πασιν τοϊς του κουβουκλίου (17), 
ΐηβηάβία Ιαπι άοπιββίίοο ηυπιβΓΟΓαπι, Ιοπι οοπιίΐί δμοίως καΙ τψ κατιπάνω (18) κβΐ τψ οομ•στίχψ τδν 

ΙΟΑΝ. ΜΟ. ΚΕ18ΚΗ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. ρβΓΑΐΟΓβ ΟΑρίΙβ οαάο. Ι^οΙίοοβ ΟοίΐΑ, βοοβάβββΐ 
ΡαΙγιαγοοα αά ίπιρβΓΑΐΟΓβπι οαπι οοάίοβ, βίςοβ 
ιΐίαπι οβοαίΑηάααι οίΤβΓββαΙ. Ουβχη ίαιρβΓβΙοΓ 
οοιοαβ ραΙηβΓοο© πα «η υ πι οβοοΙαΙιαΙογ. Ουο 
ΓαοΙο απιίχ) αά Ιογοοοοι αοίβαοο βααπι γθ- 
άίοαηΐ. Ιηάβ βΑββΓάοΙββ άοο οοάίοβ οι β&ΟΓυιη 
ΓϋΓ8α$ αοΓβΓβο&οΙ. ΙααρβΓ&ΙοΓ βί ραΙπαΓοηα άβ- 
βοβηάβοαηί άβ Ιοιόοο αοίβαοο βυο βί ρΐΌοβάβο&ηΙ 
νβΓβυβ αοοαπι αρβΓίαπι. ΡαΙπαγοπα άββοβηάβ&αΐ 
αά ς] ΐ2θ 8υρβΓθείβιη ρβΓ £πιάυ8 Γαοΐοβ, ίπαρβΓαΙοΓβ 
ίοΐβππι ηοη ΙβοΙο οοταπι οβηοβΙΗβ αβίιοΐβ, αυΑΟ- 
άίυ οοοββΟΓ&Ιίοοίβ 8βΙαβ άοΓΑΓβΙ, ςαα ηιυΐίββ ρο&Ι 
οβηπιοηία* ορβ οηιοίβ αυΓββ, οαί ίηββΓία βηΐ ρα- 
16Γ& ΑΓ£θοίβα, ββοαί. Εα ρβΓΑοΙα πΐΓβιΐδ ίαιροηβ- 
οαΐ ΟζδίΓϋβ βυο οβρίΐί οοΓοααπι, βί ραΙγι&γοοα 6Ϊ6ί 
ιηίΐΓ&ιη βρίβοοραΐβπι, βί αά ΙηΓοηυιη αυίβςαβ βυυπι Β 
ΓβάίοΑοΙ. Όβίοάβ ΑίΤβΓβοΑίΟΓ βά ραΙγιαγοοαπι οοη- 
ββΟΓβΙβ Αίςυβ [του αγιάσματος] οοααίαίΐ ία ραΙβΓΑ 
βχ&θοίββ, ίίβπι οπιχ ΑΐΐΓβΑ, βί Α8ρβΓ£ί11υαι, 810- 
£θΐ* ίη βίορυΐίβ βουΐοΐίβ αίφβοΐβίβ. Ου πι οοο 
βρρβτΑΐυ ϋάίοαΐ Γυηυβ ραίπαΓΟΟΑ Οζαγοοι, ςαί 
οαραΐ οοάβο&Ι, οηιοβαι αογ6απι & ραΙπαΓοη» άβχίΓΑ 
οοΙαΙαπι οβουΙαβαΙυΓ βί βίο Ιαηάβπι βςαΑ οοοββ- 
ογαΙα ΓββρβΓ^β6βΙιΐΓ ; αυοά ίάβαι οογοοοβ ίηαρθΠΑΐί 
βί νβχίΪΗ• ρΓΚββηίίοαβ οθοαΙ. Εο ίβοΐο αά ΙΟΓοουαι- 
ςυΐβςυβ βυυπι ΓβάίοβΙ. ΥθοίβοαοΙ άβίαάβ ΑΓβοίβρί- 
βοορί βί ρΓοεβΓββ Αά οίοαίΑηάαπι, σοαπι άβχΐη βαβ 

ί>αΙηαΓοηα (βηβο&Ι, αογθαοι οτυοβπι, ββοβΓάοΙββ 
ηΓβΓΪΟΓββ Γβ8ρβΓ^βΙ)8ΐ ΐΓοοίβρίβοορυβ 8>1ίςυί8 αραά 
ρΛίΓίΛΓοηβπι 81&08. 8βχβΓ(1οΙβ8 &1ίι β ββϋΐυΐίβ &ςα& 
0ΟΒ860Γ&1& ρίθοίβ ροραίιιπι ΓββρθΓ^β1)*ηΙ ΟΙΓΟϋΠΙ• 
•Ιιιϋβπη. ϋοάβουοςυβ οοηΟαβΙ)8ΐ ΙϋΓΟΑ &ά ηαυ- 
ηοοά&ηι βςοΑπι αιτη •ίΐυ1ΐ8 6(ιΐΓ0«ΐ8• Ηΐβ οπιηίβιιβ 
ρ€Γ8θ(ί8, μο6(Ι1ο66α4 ρΑΐΗίΓΟΟΑ οα&οίΒοβ (1βϋ088&- 
ίίβ Ιθγ, ρππιυπι ΟζίΓυηα, άβιο οίβηιαι βί ρΓΟΟθΓββ, (][ 
θΐ ΙβΓίίο ρΐβοβπι ; ςυο ΧαοΙο υΐΐίοαο Ιλοάβαι ρτοίβ- 

ΟίΟΓΟΒ Γ11Γ81Ι8 Αθίθ8θ1 9 βί Ιοίβ ρ Γ 0068810 ΓβρβΙθ&αΙ 

νββΙίβΐΛ βοόθπι ΟΓάίοβ ςαο νβοβΓΛΐ, οι οίββ ϋΐβ οι- 
ΙαπΙθγ οοηβοπιβοβΙυΓ. » 

ΗΛοΙβουβ Αο^ΐαβ ίΐΐβ ΜοοοΑοη. ^«αι Γβάίπιυβ &ά 
βΐυπι ποβΙγοπι βί νβΓοοΙαπι <1θ ρΐΌοβιβίοοίοοβ οί- 
νίϋοα8β(ί(1ίπιυβ, ςυβ νβΐ ααοΐίάί&οβ, νβΙ βοΐεπαηββ; 
νβΐ ρβηιΐίεβ βηοΐ. Ουο1ίαί*ο« ρΐΌΟβββίο βηΐ 8βο&- 
ΙΟΓυπα, 8θϋ ρΓοοβΓϋπα ίο &οΙβοι&<1 βΑΐυΐΕηάυιη ρπη- 
οίρβπι βί 8ά ίυηοΐίοηβπι βαΐ πιυηβπβ θχββςυβηόΛπι 
οοηνβηίβηΐϊυπι. Ηβο ιΐ&ΙαβηΙ, βίαοα ίοάίθ6ο&ΙοΓ ν 
Οβθ8ΐ(]α6 οίβ ρβΓ άίβοα, οιιοβ βί νββρβΓβ, ββυ ροδί 

Π36ΓΪάΐβΠ1. 06 086 &£ΪΙ ΟΛΟΟΐ ρήπΙΠΠΙ ΠθΠ ΜΟΟΟάί 

ηοδΙποβππιοηίΛΐίβ βχ ρΓΟίβββο, οίο &α1βαι ία Ιγαοβ- 
οοηυ Ιαοίαπι ποβηϋο 01 ίη ?6γοΪ5 της καθημερινής 
Ιστάμενης προιλιύσιως, ςηοΐίάίαηα *1αη(* 9 ία β$1 
ίηάρχεηΙε,ρτοαΗίοηβ. δοΐβπαοββ ρπάΐβ ίοάίοβο&οΙΟΓ, 
βί (Ιβοβο&οΐ ΙυοορΓοοβΓββίο ραΐαΐίυπι ρΓοοβάβΓβήλ- 
λαγμένοι τηηίαΐί, οοο ββΐ ίη ησνύ τούίί, βη ο α Ια, τ\ 
νββίίουβ βρίβηοΐίοΐίβ βί &ά ροαιραοι οοαιροβίΗβ Ργο- 

068810068 ββΟΛίΟΓΟΠΙ 10 001*1801 βοϊβΟΙΟββ. άίθόϋβ 

βοίθφηίοαβ &(1 £Γ8ΐυ1βηάϋΠ) βί &οοΐ8αι&οαοπι ρπη- 
οίρί έν έσΟήτι Ίιρ^, ίά ββΐ οαηάίάα Γ*4ι, οΐ Ρβΐ&νίυβ 
ίηΙθΓρΓβΙαΙυΓ, ηιβπιοηΐ ΤοβοιίβΙίυβ ρ. 55 Μι. Τα- 
1β8 ρΓΟΟβββίοηβδ 6Γ&01 αά (Τίτου πα, ςυο*Ληηίβ οΐίαι 
βθρίβη®, άβίηείβ σοίοβ ; ίίβπι αά οογγθλ ροοίίοβ, 
ΙοβίΓβοάί ΓγοοοθοΙϊ ί6ί σβροβίΐί £Γ8ΐί& ; ίίβπι αά 
ο&ΐοβοπι. Ουβηάο οβοαρβίοιρβηιΙοΓ, αυΐ ίηορβΓβίηχ 
Ιοίαω ΐΓβηΙ, Ωβο&Ι ρΐΌΟβββίο ; οΐί βΐί&αι ςυ&οάο 
Ιβ^Αΐί βχΐβη βχοίρβΓβοΙοΓ; βί &1ί& Ιαΐίβ, ςυβΒ οίο 
ρβΓθίΓΐηχίβββ βυΟβοβηΙ. Αά ρΓοοβββίοηββ ρβΓΑΐίοΑβ 
ΓβΓβΓΟ, ςοΑοάο ίπιρβΓΑΐοΓβΒ, ΓβΙίοΙο ρ&ΐΑϋο, ίη 

ρΓβάΪΑ 860 ΟΓΟΑΟΑ, 860 ΒΟΟϋΓΟΑΠΑ, 10 ΡβΓ Α, υΙίΓΑ 

βίουαι ΟβΓβΙίηυπι, αυΐ βί ίο ΑβίΑ βίϋι, οοοοοάβΓβοΙ; 

ςαο ίβωροΓβ οίίίοία πιόΙΙα απΙιοα θΙ ρΓΟΟβββΊοηββ 

ςυοάίάίΒΏω ΓβηΛ&αηίαΓ. Ταΐίβ &58βηϋ& ο ρ^ΐΑΐΐο βί ΓΟίΙίΟΑίίΟ ρΤ0€6Ι$Η$ ΑρρβΙίΑΐϋΓ, ςΟΙΑ ΙΠΐρβΓ•>ΙθΓ 6Χ 

α^^οβΙα 8ϋΑ 8βάβ ρΓοοβάβοα! αΙϊο. ΚβΓβΓΟ ηοο ςοο- 
ςυβ νίηάβπιίαΙίΒ ; ςαΑοάο ίηαρβηΙΟΓ §>οιίοο•, ςαοβ 

νβϊΐβΐ, Αά 86 10 νίηβΑ5 8088 ίοτϋλΟλΙ. 

(17) 01 του κοβουκλίίου βοηΐ αι&ίοίΐατϋ, ςοο- 

Γ0Π1 ΓΓ610Θ08 000 10 ΟρβΓΘ ΠΙΘΟίίΟ βί. ΕΓβνΠΐ 003061 

60000οί, 61 800 άίβροβιΐίοοβ ρΓβροβίΙί, άβ ςοο ια- 

^6Γ108 6£Ϊηΐ08. ΥίάβΟ 8 ΡβΟΓΟίΙΟ βί ΟΟ 0•0£ΐθ€0• 
ίευίΑποβ 6ΐοο9ΐοαίΐΑ8 ρΓοϋβάβπι οβώβη, •>οοΙοπ- 

ΐΑΐίθ08 000 0Ο0ΐθΟΐαΐ60άί8. 010888) 06Γ1• βί Αϋί Τ6- 

ΙβΓββ 00801 νοοβαι ρβΓ αΙΙθγαπι οζροοοηΐ. 8«ί €Χ 
ηοβίΓΟ ββΗπιοοίΑΗ ραΐβΐ άίνβηοβ ποβ αο ϋΐβ 
Γϋίβββ. ΟοΙοαίΐ» Ιαοίοσι εαβίοηίβ Ββα άοπηϋοηί 

0ΟΓΑΠ1 0Α060801, βί ΟΟθΙθΓ088 εθΓΑ.Ι)Αθ1 8*0Π 60Τ- 

ροΓΪβ οβεοββϋΑΐββ : εοοίοαίΑπί ιαΐβζη άίοπίΑ•. 
ΕγαΙ ΑϋΙβπι οογοοι οίοοίοπα ρΓΑ3θίρθ6, ΰΐ ▼β•ϋΑ- 
ΠΑβ 8Γ0Α8 άβρΓοπιβΓβηΙ, βί ςοο οροβ, «ρροΓίΑΓβηΙ, 

ΓβρΟΟβΓβηΙ Γ0Γ808 βί Αβ86ΓΥ&ΓΘ0ΐ. 1ρ•ί ΙλΟΜΟ 0011 

ίπιρβΓΑΐοΓβπι ίοάθ6θ8θ! : ρ6Γϋη6θ*1 βηίοα ίά οίΒ- 
οίοαι αά νβ$ΙίίθΓβ8, άβ ςοιου• πιοχ. Οαί οοοϊοοΙα- 
ηοΓυπΊ οαο βοΗίοίΙαάίηβ ΓυοκβΓβοΙΟΓ, •>αάίοο( ίο 
ΟΟβίΓΟ ΟβΓΪπίοηίΑΐί οΐ των άλλαξίμων του κουβου- 
κλίου, ρτχ&αί ψηνίαίοτίοηιψη ϋ*6ΐ€*1ί. Αΐίί οοη- 
οαοΙ, υΐ ου οίοα Ια πι Αο^οβίΐ ηίΐίάοοι βι•6ΐ, βί 
οί 6Γ801 νβΙβΓυηι στρώται. Υίά. Αΐηβηβ). ρ. 48. 
ΑυΙ οί έπί τχΐς παστάσιν Ιστώτκ, αϊ Αηίοοίο^ίι 
ρ. 32 : αΙπ ροΐοοι ίοίθΓβο&οΙ »ά μογα^ιι πιθοβαο), 

Αΐίί ρΓ83ΐθ£ΘΟΑηΙ, ςθβ ΐθΐρ6Γ8Γ6ΐ ίαροΓΕίΟΓ •'ιοί άβ 
ΙίΟΙΌ 80ΓίρΙθΓ6θίΐΑΓί ; Αΐίί 06Γ608 8Γ<ΐ6ηΐ68 ΙθΟβΟΑηΙ, 

ς 008 ίπιρβΓΑΐοΓ ίο βοοΙββίΑβ άβτοίίοηοπι βαααι Γα- 

01608 & ρΓ8ΒρθβίΙθ ρθΓΓ6θΐΑ• ίο ΠΙΑΟΟ• 8Ο0160Α1, 
ΑΟΐ Αροά 8Α0ΓΑΙ ίθ1&£ΐθ6β ά6ρΑΟ£60«1. Αϋί 0Α06- 

οβηΐ 61 πιοβίοΑπα βχβΓΟβϋΑηΙ οοηαη ίοορβηΙοΓΑ; 

Αΐίί ΟθΐΑΐίθ068, ςθΑ8 ίπίρβΓΑΐΟΓ ΙΟ «ΙΐΑΤί άβρΟΑίΙΐ- 
Γ08 88861, ΓθΓ60Α0(, βί άοΠΠΠΟ ρβΓ ΠΙ ΟΟΟ 8 ρίΜΟ- 

ΑίΙί βοί ΐΓΑάβΟΑη* ; αΙΙΙ Ιβχίβοαοί ογΙμοι «ιγοα ιαι- 

ρβΓΑΐΟΓβΠΙ, ςΟΑΟάο ίη 60θΐ6•ί•) τβιϋοιίο ΑΟΐ 08]- 
0606 ΑΟΐ ΥββΙββ ΓΠυΙ&ΓβΙ, ΑΟΐ Ο&ρΐΐΙ ΟΟάΑΓβΙ ίθ^060- 

ά» ίαίοΐβ 08088, οβ βοίΐιοβΐ α Ι•Α§1ο σϋοά&αα 

ΟίΐρίΙβ ΟΟάΟΑ 00Ο9ρίθ6Γ6ΐθΓ, Μυ]ΐ&8ϋ8 8Πθ/θΑΙέΓ2Α 

ουοίοοίΑηοΓοοι, ΗαοθοαΙ ςυοςυβ ααμΙα αομ 
οοοϊοοΙαγιαβ, *[ϋβ οια£οο οοοίουΙλΗο Γηρ**. \\α. 
ΥίΙΙοοΑΓά. ρΑ£. 301, οοσι ηοΐ. Οο Ο•ορί, V ««Α 
ΓοβΓϋηΙοβ ίιάβπ) $ίΙβηϋατϋ βί ο*Ι>ισ*1*τη1 ΑαΙ βαΙ- 
Ιίπι, ΓαβπιηΙηθ βίΙβηΙίΑπί ροοαΙίΑΓβ ςοοάάΑΟ £βοο8 
οο5ίοοΐΑΓίθΓοοι ? Θαοθ ϋίΑπι ρπκΐΐάϋ ορίοιοηβοι 
ΑΙβτη&αοΑ ίο ηοΐίβ Αά ΡΓοεορϋ οίβΙοΠΑΟΟ αγοαοαπι. 
ΡαΙΙίΙϋΓ Ααΐβπι ρΐΌοοΙ άοοίο νίΓ άοοΙί•8ίιηο•. Νοο 
ΐΑοΙοαιι βηίω ΟβππιοηίΑΐθ ηοβίΓοοι οοοίοοίΑτίο» α 
βίΙοαϋ&Γίίβ ρβΓβρίοϋβ άίβϋθ£θίΙ, 864! βΙΙ&ΟΕΙ ηοο Η• 
ςυίάο Γβίβΐΐϋ βοαι ςυοο* ρ. 41 βί Αΐίοί ηοβίΗορβΗββι- 
λεντιάρισσαι, ιιχοη* ήΐ&ιΐΐαηοηι/η οοοαπιβπιΟΓΑΟ- 
Ιογ. Νοο βΓΑηΙ 6Γ£0 βϋθοΙίΑπί βρΑχΙοοββ, ςοΑοάο• 
ςυίάβπι ώαπΙαΙι θγδο(. Αίςοί οαοίοο1•>ι1ί άβοοοΑϋΙ 

001068 ΟΑβίΓΑΐί 6886. 

(18) ΡβοοΙίΑΓίβ άίβοίΐΑβ ββΐ ό κατητάνω, οηάβ 
άβρΓΑνΑΐυαι ίίοχίΐ ΟαΙαραηί οοσιβο ίη ηΙβΙοιίΑ 
Αραΐλ, θΙ ροΐΑοΙ ςοίάΑΠί ΟΑρίΐΑηβί οοοοβο ίοάβ 
άβάοοίοοα. Οϋίΐίβΐηιο ΑραΙοίο Γοουβ ΝοπηΑηηοπιιη 
Αροά ϋα Οαο£θ Αά ΑΐβχίΑά. ρ. 229, ββΐ ΟαΙαρα*. 
()ηί βαίαραη {*6ταί Οτχοοηηη τηύ$\α <ώ *τδ€. ϋοηί. 
Ιάβπι ρ. 275, ο6ί Αϋ, ςυβωνίβ ρηθίοοίοαι ρπ>νίη- 

0183 άθ8ί£0ΑΓ€. % [Α 0Γ3Β0Ι8 ΟγΙ^ΙΟΘΟΙ άϋΟίΙ 03•£Ϊ8ίΤ•- 

Ιοβ ΑρυΤίβ βί ΝθΑροΙίβ ΞίΓαϋϋί Λ ΰαρίίαηί αροά 
αάουο οοάίβ αοσιοο βυρβΓββΙ. ΙΜ^οίΐΑΐβ• βώί α 
βοίΗίβ ΙΐΑουβΓβ, Οοοί. Ργοοοια άβ 8αοί. β! Οιαο- 
ηοη. ρ. 243 βςς.]* νβηιπι ό κχτκκάνω νβΐ έ*ρί• 

180608, άβ ςοο 010 &6Γ010, 000 6Χ06<ΐ6Ο«1 βΑβΓΟ 93 ϋΕ 0ΕΜΒΙ0ΝΠ8 ΑϋΙ,Λ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ Ι1Β. Ι. 94 βασιλικών (19), συν τούτοις δε καΐ τοις δυσί δημάρ- Α. 
χοις (20)* άποστέλλουσι 81 καΐ μανδάτα τψ τε δο- 

ΜΑΝ. ΜΟ. ΕΕΙ3ΚΙΙ 

βΐίουπι ΒββίΗοοΓαπ^ βί ίηίΓοάυοοοΛί ρΗηείρββ ρβ- 
Ν£Γίοο§, ίσιρβΓβΙοηβ νβββΙΙοβ, βά οοΐίοσυίυαι ηβΜ, 
αϊ βχ ρ. 81. Ω. αΚ. ρβίβΐ. ία βρίβίοΐβ. Αΐβχϋ βά 
Ηβοηοαηι V, ίο Αΐβχίβάβ ρ. 94. 1. οοηαιηβαιΟΓ&ΙΟΓ 
&1ΐςαΪ9 «ρωτοπροεδρος και κατεπάνω των αξιω- 
μάτων. 3βά βί ίΐΐβ άίνβΓβυβ ββΐ α ηοβίΓΟ, ίάβπισϋθ 
νΐάβΙοΓ οααι Μαςί$ίΓ0 $αατοηιη\ ο//ίϋίοηιηχ. 

(19) ΥβΓϋ ρβββίπι Βα$ίΙ%€θΐ, ΓβΙβηΙβ Ογκοα νοοβ, 
ςοοά ίη Ι&ΐίβϋβ ΙυΙίββτπιυιη ββΐ, ρβββίπι ϋ&εατία- 
ηο$, 8ά ΑΐίοΓΟίη βχβπιρίυαι. ΟοβΓϋβ βά Οοά\ ρ. 23. 
η. 8. τβρίο» άοτηε$Ηοο$ νβιΊίί, (ηβ&Η&ββηΙ ρΓοίβοΙο 
ΐη ρ&ΐβΐίο,) ΟοιηΙίβββ. ίη βεπρί. ροβΐ Τηβορη&η. 
ρ. 197. €οπιίΙαΐ€η*6$. Βββίΐίοί αιβάιο βνο βαιίηάϋ 
ΒρρβΠβ&βηΙΟΓ, ι Οβπη*ηίο& ?οοβ Οαίηάβ, ααββί 
άίε&8 (ατηχίχατα, βά Γβπιϋίβπι ρβΓίίηβηΙββ : οοΗί* 
ρίαιιί, ηοηχίηί άεϋα /αηιίρΐία, αϊ ίηΙβΓρι*6ΐβΐοΓ Μο- 
γ&Ι. 1. Ι. ΑηΙ. ΙΙ&1. ρ. 124. ΑρρβΙΙαο&ηΙ ααοςυβ 3 
Υααο$ ββα Ι>α$ο$ 9 ία ββΐ ιοάαία ; ΐΐβιη ώίΓαϊιφο*, 
* ιοατϊβη, Α\ι\Μχχτί€τ. ΥίάβηΙοΓ ειιπι οπίΐηβ ππηί- 
βΙΐΌΓαζη οοηνβηίβββ, σοί ηοάίβ ίη βαΐβ Ταιχίεβ βυΐ) 
ηοηαίηβ (Τ/αΐΜέλοηιιη οοΐίηβΐ. ΜΗΙβοβηΙαΓ βηίιη, 
υΐ ηί βοίβηί, ίη ρΐΌνίηοίββ, ε υ πι ιη&ηάβΐίβ Γ6£ίίβ, 
βά βχρβάίβηάβ ηβ£0ΐΐ8 ιηίηοπδ πιοοαβοΐί. Ρ&ΙβΙ β 
ΟοοβΙιηΙίηί ηοβίη ΥίΐΒ ΒββΠϋ ΜβοβάΌηίβ 1. ο., 
Βύτνρϊοτ. ροιΐ ΤΗεορΗαη., υοί άΊοίΙοΓ άίνββ ίΐΐβ ηοα- 
ΐΓοηα, ααβ Βββϋίυπι ίηνίββϋβΐ, βί αο βο τηαίετ τβοχ* 
βρρβΙΙβοβΙιΐΓ, υηίεί βχβπορίί Ιίΐυΐο, ΓΟβββββ Βασιλι- 
χον άποσταληναι τον άπογράψασθαι και παραλαβεΐν- 
άφείλοντα τήν περιουσίαν αύτη ς, ηχίΙΙί €οιηΜαΐ€η$βηί 
αίΐςνβτη, ςπί β;ια {ααύίαΐβ* ίη αάα τβάαανηι*, (Ι 
ίη βάβτη τηαηη$ςηβ ααβρίιιηι* β$$€ΐ. Οοηί. Ωο Οβη^β 
ΟΙοββ. ΙλΙ. ν. Βαίϋίαι*. Ρυβηηΐηβ Γοβααίηβ ςυοςυβ 
Βα$ίΙΐε3Ζ, ηοη (ϋχβπηο. ΡβΓβ εοΙΙί^ΛΐϋΓ Γυίβββ βζ 
Ιοοο 8τηρι. ροιί ΤΚεορΗ. ρ. 244 υΗ., υί)ί Βασι- 
λική αΐίςυ* οαβοαοΓ&ΙαΓ, ηίβί οχογ &Ηοα)υβ ΒββίΗοί ρ 
ίυβΓΪΙ. Όβ άοιηββίίοίδ ηηπίθΓΟ ρΐυηουβ βΐ §βηβΓβ " 
ναπίβ ρ&88ΐιχι λ^οηάί βΗΙ οοο&βίο. Ιη ^βηβΓβ Ιβηβο- 
άυοα, Όοηχαϋοντη ΓβοβηϋοΗ βΐβοί» <ϋο&«ιη Γυίβββ 
οιηηοιη ρΓβΓβοΐυιη αι^σΓβιη, ρηηιυιη βοί ^βηβηβ. 
νίό. ΟοβΓ. βΐ Ογ#*•θγ. •ά Οοά\Ώ. ΟυΙοοΓ. ρ. 423. 
Υβίββ. Λ(1 Αιηιη. ΜβΓΟβΠ. ρ. 52, βΐ 94. ΟοιηββΙίοο- 
ταη οΗβό ηιίηί νίάβΙυΓ ηβο ββββ. Ιηίϋο βΓβηΙ 
άοπ3β&Ιίοι 9 ίά ςυοά βρρβίΐβΐίο βΐ^ηίΟοΛί, οίκιια- 
κοΙ.ΓβηιίΙί&Γββ, ηιίηίβΐπ ρβηίΐίοπθ κΐηιίββίοοίβ, άο- 
ιηίοοΓυιη οιηηίυιη, βί ίη βρβοίβ ]υ(ϋοοοι, ρΓβΙοΓυπι, 
πιιι^ίβίΓ&ΐΌυοα ; ίί<1βαι ςηι &1ίο ηοηιΐηβ βρρ&ΓϋοΓββ, 
ςυΐ ρΓδΡβΙο ββββηΐ ίαιρβΓ&ηΙι, βί αιβηάλία βχββςοβ- 
ΓβηΙϋΓ, βί άοηιίηααι ΙαβΓβηΙυΓ. ΟΓβνίΙ ηίοο οπίο 
(ΙοπιββϋοοΓυιη ρβίΑΐίηοπιηι, ςαί ίηίΐίο ηίοίΐ &1ίαά 
ςυβπι ΛρρίΓϋοΓβδ βπιηΐ, βΙίιηρβΓΕίοΓβπι ΙαηΙυηι ίη 
υΓύθ οοαιϋβ^ΕηΙϋΓ, ρΓοΙβοΐοηοαβ βοιη ίη βοίβ βΐί- 
ρβηϋ&αβ. Τληάβηι ρΓΟϋβββα Ιβοαροηβ οοΙΗςακϋ 
ΓαβΓυηΙ ίη αηυαι οοΓρυβ Ιβπι ΌΓΟβηί ςο&ιη εββίΓβη- 
βββ εοΓροΓΐ* οαβίοάββ, βί ά\οϋ άοηοθθΐίοί ρΓοίβοΙο- 
Γββ. 8βα ηβςηβ ηοο ββπιρβΓ ηι&ηβΗ. Αοίϋ βηίηι ββη- ** 
Βίοα ίη (Ιθβηθίαόίοβηι ηοηιβη άοοαββϋοοηιηι, βί 
ηοαηηβ ΒοηοΙ&ηοΓηαι ιηυΙ&Ιυπι ΓυΗ; Βίο Ιβιηβη, 
αϊ ρήηοβρβ βοΓυπι ρβΓ βζοβίίβηΐί&ιη &άηηο ϋοιηβ• 
βϋουβ βρρβΙΙβΓβΙαΓ, Ι&ηςυΒίη ίηιηβαιοηΒαι νβίβΓυπι 
άοΣηβΒίίοοΓαηι ; ςυί Ιβπι ηοη βιηρίίηβ άοαιββϋοί, 
ββά ρ&Γϋηι οίκβιακοί νοί βασιλικοί, υΓΟ&ηί ηβοορβ 
ιοί ρ&Ι&ΐίηί, ρ&τΐίπι τβΓΟ βοηοΐβπί, ο*βΐΓβη»ββ 
•οίΐίοβΐ, βαάΊθο&ηΙ. Α5 ίΐΐο όοποββϋοο δοποΙβΓϋΐη, 
ίά ββΐ ρηηοίρβ βε ρΓ»38ί(1β Βοηοΐ&ταηι, (ΙίοΙί άβίη- 
οβρ• ΓυβΓαηΙ άοπιββϋοί, ςυοίςυοΐ ίη μοοΙβ, δοπηίο, 
ιηϋηβΓθ βιιο ββββηΐ ρηιηί ; υ Ι άοποββϋεηβ Ηίοληβ- 
Ιογοπι, άοπΊββϋουβ εββΙτοΓυηα, (ΙοιηβδΙίεαβΟβηεβΙΐΛ- 
ΓίοΓαιη, βίο. Οιηηίηπι ηοΗχίπιηβ θγβΙ άοηιοβίίοαβ τής 
Έψας, ΟήβηΙύ, βί ηοο *Ιίςα&ηαΌ ηαίηοΓ της Δύ- 
σεως, 0<χΐάεηΐύ. ΙΗυπι οηβηΐ&ΐβπι ίηίβΐΐί^υηΐ, βί 
βίπαρϋείΙβΓ άοπλθβΐίοοαι βρρβίίβηΐ. ΑαϋίΙ ςαοςαβ 

Π3θ£8άθΠ16Βϋ€ΌΒ, Ββά ρθβ! Ι8ΒΑθί ΟθΠ11λ«η\ \ΑΠΐρθΤΒ. 

άβΐΏυπι. ΥΙά. ΒογΙϋζ. ρ. 807. # [Οοιη«ν\ο\ γ^χχήχ πιυΓΟΓαιη, βί, αϊ οΓβνίΙΟΓ άίο&ιη, οΓΩοϋβ &ο ββοΓβϋβ 

οαιηίουβ ηυ)υιηιο<1ί ρΓοεβββίοηθίη ίηάίο&ηΐ, υΐ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

ΡπηοοΓΟοα ΙβπιροΓθ Ογθ^ογ. ΤϋΓοη. Μβ^&άοωβ&Ιί- 
003 βί πιβ^ηϋδ ββηβΒΟ&Νυβ ίάβηι δυηΐ. Εγ&Ι δβοαη- 
άυβ αο ίωρθΓβΙΟΓβ. Ρ&υοοβΐ, ρ. 483.]* 

(20) βαιη ιΐυο ρΓβείραί ββββηί &ρυ<1 Βνζ&ηϋυχη 
δήμοι, 08(βτν83 8βο Γ&οϋοηβΒ, νβπβΐβ βί ΡΓΑβίηα, 
ςα&Γοηι ί11& ίΐΐόβπι, ηβεε Γϋββαπι οβοθοβΙ αρρβηάί- 
οβαι, θγαπΙ ςοοςοβ άυο άβαι&ΓΟοί, ββα άβευποηββ, 
νβΐ ω&^ΪΒίΓ&ΙοΒ ρβηβ βυρΓβπιί, άίνβΓβί Ιαοαβη & άθ- 

Π100Γ8118 ίΐθΠΙ (1Ο0008, βί θΙΐΓ8 (1θΟ18Γ0ηθ8 ίρβΟβ 

οπιίηοηΐίύαβ. ΥβηβΙ» ηβοαρβ ίβεΐίοηϊβ (ΙβπιοοΓαΙββ 

6Γ81 66 ΠΙ ρ θ Γ, ςθ18(]θί8 (ΙοΠΙββίίουδ δεηοΐΛΓΙΙΠΙ 68361, 

βί ρΓΒβίηβΒ, ςυίβςυΐβ (Ιοηιββϋευβ βχουοίΐοΓυαι 
63ββΙ, ο! πιαίΐίβ ΝοβΙη Ιοοίβ οοοβίΑΐ. ϋβ οίΟοίο άβ- 
οαβΓοηοΓαηι άίεβΙοΓ ραοΐο ροβΐ : ηοηο άίεβηάϋΐη, 
αοίηβπι ΓοβΓίηΙ οΐ οήμοι. Υίάβο βοίαι 608 & οίνΐοοβ 
αίβΐίη^ϋί, 61 αο ίηςοίϋηίβ &Ιςοβ ΒβΗοΙ&Γϋβ, βί α 
ιηίϋΐίοοβ, οι βιίπιοάοαι οοβοοΓοηι βίΐ ςα&ΐβ ^βηαβ 
ηοαιίοοηι οί Γοβηηΐ, βί ευί οοηο ίηβϋΐυΐί, ςοοβ Ιοί 

10Γ088 6(1ίάί8Β6, 61 ΙθΙΪ68 8 ϋ ΠΙ ΠΙ Ο Ο Ο ΠΙ ϊρβΐϋβ ΙΠίρβ- 

ήί άίβοηπιίηθ Γβρπηΐθη(ίθ8 Γυίβββ ΙοςαοηΙοΓ οίβίο- 
ΓΪ3Β. ΟβάΓβηαβ ρ. 765, τους πολίτας καΐ τδν δή- 
μον ίαη£ϋ. ΥίάβΙΟΓ ίά ςαοςυβ άίοΐίο δ€γ1ί1ζβ3 
ρ. 813, α'παν το δημοτικό ν τε τής πόλεως και το 
κοινόν βυ&άβΓθ. Νβπι βί το κοινόν ββΐ εοοιαιοηίο οΐ- 
νίοηι, ςυί & ιη&§;ίΒΐΓ&1ο ορρίάβηο Γβ^πηίϋΓ, ηβ- 
06886 681 το δημοτικό ν τη; πόλεως, ςυοά 80 60 
ββ^Γθ^ΒίοΓ, & παι^ίβίΓαΙα ορρίάβηο ηοη ρβρβη- 
<1ί986, ίάβοςυβ αά εοοααιαηϋ&Ιβαι, οι Ιοςυβο&ηΙοΓ 
παβαίο βνο, ηοη ρβΓίίηυίιββ. ΑρβΓίβ ςαοςυβ Νο- 
ΒίβΓ ρ. 132 άίβΐιη^υίΐ τά μέρη & τοΤς τής πό- 
λεως, βί ρ. 356. 10 Γι Π β τά μέρη & τοις ποτ 
λίταις. ΝίεβρηοΓϋβ ρβΙηΒΓΟΟΒ ΟΡί&ηοβ ρ. 136 άί- 
βίίη^υίΐ ΟΓάίηββ 810 : ' Αριθμόν ανδρών έκ τών στρα- 
τιωτικών καταλόγων, έτι δε και του γεωργικού, 
καΐ των βαναυσικων τεχνών, τών τε έκ τ$ς συγκλή- 
του βουλής, και του της πόλεως ί ή μου, Ηβοββ ηίε 
πιίΐϋββ, ΓΟίΙΐεοβ, ββΐΐυίβηοβ ορίΟεοβ, ββη&ίοπι βί 

δορυΐοω υΓοίβ. ΡογΙθ ίηΐβΐΐί^ίΐ ρβΓ ρορυΐατη ΟΓδίβ 
ιεβροοΓϋβ τους κτήτορας, ροα&ίοτβι άίοΐοβ, ίά 
681; ηοοαίηββ βΙβ^βηΙΐοΓββ, οραΐοηίοβ, ορΙίπα&Ιθβ, 
ςυί6ϋβ ίη υτοβ άοηιοβ ρΐΌρπβ βί ίη β^γιβ ρΓβίΙία 
688601, ήοπιίηββ ρρουΙίβΙΟΒ. ΟοηβΙ&ΙΙβπιβη&Ηυηάβ, 
61 6Χ ίίβ, ςοβ3 ρβυΐο ροβΐ άίοβοίΟΓ, οοοβίΒ^ίΙ, τους 
δημότας, ςοοβ ρ^αΐβί βυΐ [ααίοηαίβε &ρρβ)1&Μ- 
ηιαβ, ρΓΟ νίΐί ίπάοΐΑία ρΐβοβ ρΙεΓϋΠΊςοβ Ιπιάυεί, 
βί βο ίΙΗβ ρομ6μοΗ6μ$ αίοΙίΒ άίβϋο^αί. 1•αεο1βη- 
Ιίυβ ί^ίΙϋΓ ίάβπ) ΝίοβρηοΓϋβ ρ. 215. ο. Οη. ΓβοΙίο- 
η»1ββ & οίνίοοβ αΜβΙίη£θίΙ : Ους έκηγάγετο τών 
έζωγρη μένων τοις τε «ολίταις και τοις έκ τών λε- 
γομένων χρωμάτων δημόταις παραδ(δωσιν. Οπγο- 
ηίοοη ΑΐεχΕηάηη. &ηηο 11 ΗβΓβεΙϋ : μετά τίνων 
αρχόντων και τίνων ού μόνον κτητόρων %%\ κλη- 
ρικών, άλλα γαρ καί εργαστηριακών και δημοτών 
εξ έκχτέρου μέρους. Η&ί)βπΐΠ8 ηίο τους άρχοντας, 
ηοοίΐββ βί ρΐΌΟβΓββ αοΐίοοβ, άβίηάβ τους κτήτο- 
ρας, είνββ ΐΒυΙίοΓββ, ίΙΙοβ, αοί οΐίηι ίη Ιίόβπβ 
Γ6008 ρα&Ηείβ Ογκοϊβ βί Αβι&Ιίοίβ έγειτούργουν, 
οηβΓβ ραοΗολ βαβοίρίβ5αηΙ ρβΓβηάα, υΐ βίβοάί 
βςυϊΐβΐϋβ, ίηβίΓΟθηαβ οΐ&ββιβ πι&ηη», βί βίο 
ροΓΓΟ ; Ιο 03 εΐβήεοβ, ροβίβα τους εργαστηρια- 
κούς, ςαο ηοοαΐηο οοηΙίηοηΙυΓ οοαηββ, ςυί ίη 
ΐ8ΐ>6Γηί8 βθάβηΐ ρηοΐίοίβ, νβηάυηίςυβ &υΙ βΐίβηβδ, 
βΐίυηάβ βάνβείββ, οοπαρΒΓ&ΐΒβνθ ηαοΐΌββ, ββυ β'ΐίβ 
ηι&ηίοοβ θπβοΐβδ, βάβοςυβ ουπι ηιβΓΟ&ΙΟΓββ, Ιυοα 
δβΐΐυΐβπί, &1Ϊ88 βάναυσοι βί έπιδιφρ(διοι* βί Ι&ηάβΠ) 
βτρ^αΐββ υΐηυβςυβ ^Γβ^ίβ, ηβπιρθ νβηβΐί βΙρΓ&βίηί. 
Τοβορηβηββ ρ. 62. ΤηβββΒίοηίεβ δήμους και 
λαοός οο^υηςΗ ρηραΐ^ $1 ορρΐάαηα ββυ είνββ. 
Ε ςυίβαβ οπιηίουβ ίίβςυβ, 9 Ώ ® .ί 8ΐη οοοίίηυ&ΐυπι 
60, εοηηείο, ^Γβ^ββ οοο ίυίβββ ουπι οίνίοοβ ηοη 
θοδύβπι, ηβςαβ ίβωβη άίνβΓβοβ, εοηβϋΐίβββ ^Γβ^ββ 

^ ^\Ν\\«Λ νβΚϋΛ. ^\Λ *\$Μ» % ^&«ΰί!Λ >«ΜΛν ^?λ. 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ Ρ0ΚΡΗΥΚ06ΕΝΙΤΙ 95 

Βΐη^ιίΕοίΒοίαβΙδβοΓβίΛΒβοαοάαιη οηΐίηβιηβααιη Αμ«" ι «!* τών νούμερων (21) και %ψ χΛμητι ι» 

ΜΑΝ. ΜΟ. ΒΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋβ. 

άίβ βΐ Γβςβηάίβ ^Γβ^ί^α» οοηβϋΐαΐί, Ιιαιβη βοοβτ&οι 
άβπιοοΓΑΐίβ, ςαοΓυοα νβηβίαβ ςοΙάβακ Μβη βηΐ 
ίάβηΐίάβπα ε α ω άοαιββίίβο ββηοΐβχααι, ρηΛίοοβ ιβ* 01&Γ!ϋ8 βιροπΑΠί ιηββαι ββηίβηΐίβιη. θοοΐ Αραά ΏΟΒ 
οο11β£ΪΑ ςυβάΑπα οοηβίΑηΙίΑ ηοηβΐΌ οίνίοιη ου πι 
ΙαυΙίοπιηι Ια πι βΐίβπι ηααήΠοΓοηι, βο ίηβΐίΐηΐβ, οΐ, 
ςοί Ϊ11& βοπφοηοηΐ, Αά οβΓίααι κηοοπιοα ηυηαβΓΟπι 
ΙτβοΙβηάίβ ΑΓΠΐίβ ββββ βχβΓββΑηΙ, βΐ νβΐ βΑ^Ιϋβ βαβ- 
ρβηδυπι βζ αΙΙα ρβΓίίοΑ ρβίΑηΙ ανίβ Ιίαηβηηι βΐαια- 
Γαογοπι, νβΐ ποβίΑΠί βοίορβίο ΓογιαπΙ. Ταϋβ οοΐΐββίβ 
οίνί&ϋβ ς υ ΐά β πι οοηβίβηΐ, ίΑβίαηΙ ΐΑποβη ρβοοΙίβΓβ 
βΐίςυοά οοΓρυδ β ΓβΙίςοΑ οοαιιηηηίοηβ ςοοάβαι- 
οαοάο άίνβηααι, 1β£ίοη$ςοβ βΐ ^Ηουβ βαίβ £αο- 
άβηβ. ΤαΙια οοΐΐθ^ία Γαίβββ χους δήμους ραίο, ίη 
ςοβ ΓβοίρβΓβηίοΓ οιηηββ βίνίηαι ΟΓάίηββ, ςυβ 1α- 
πιβη, ςυΐΑ νίΐίβ ίηορβ !ογΙ>α ηοίςαβ ΙβιτΑΓαπι ηα- 
πιβΓΟ βυρβΓΑΐ, ρβηβ βοϋ ί^ηοΙ>ΐΠθΓ68 οοηίιβίβοΑηΙ. 
Υβΐ ροΐίοβ ββάβιη βΓβηΙ οβΙβΓν» ίΙΙβ οααι ηοβίιϊβ 
βζοαοίίβ οίνίοίβ, σα&9 βίνββ Αά οβιΐηαι ΑηηοΓοηι 
ηπηαβπιπ) οοίΓβ βζ Ιβρβ ιβηβοΙαΓ ; ςυί βΙίΑΐηεη θα 
Γββ αο βχβΐΌβηάίβ ορίηοπβ βΐ ςοΜίιοοβ ςυβοαςαβ 
βαίβ ΑνοοΑΓβΙ, νΐοΑήιβ άβηίΑηάβηΙ, ροοΙίοΑ αιβίΌβάβ 
Αίβηάίβ, αιίΐίΐίουβ ορρίάβηίβ. Η» βίνίοΑ» βζβαοίβ 
ίηίβηΐυαα βοΐβπιηβδ βά αοΙοβ οοηνβηίοηΐ ίη βπηίβ, 
βΐ βαο άοοίοπίκιβ βυίβ αγπια βχβΓΟοηΙ. ΛΙίο ςηοςοβ 
ΓββρβοΙο βίιηίΐββ βηηΐ ίΙΙί δήμοι ιηίΐίΐί» ίΙΙί £βηβΚ, 
ςοοά • ^νβηίοΐβ οίνίοβ βΐ ΓΟβΙίβΑΟΑ ίη ηβοβββίΐΑ- 
Ιβπι οβίβπδ βορρίβοαβηΐί νβπβ πηΐίΐί» οοηβοποΚυΓ, 
βΐ ίη Απηΐβ βζβΐΐβίοι*, ηβςηβ ΐΑπιβη νββίβπι ητιΐΐϋβ- 
τ€οα, ηβςαβ βΙίρβηάίΑ, ηβςαβ άοοΙΟΓββ ιοΙΗΙαιόβ 
Αοοίρίΐ, οβςαβ ββάίοαβ βαίβ βχοίΐΑΐοΓ, ββά ηοΑηβΙ 
Βοο ςαίβςοβ Ιοοο βοςοβ ίη νί!« βΐ ςααβίαβ £βηθΓβ, 
ςοοά &ιηρΙθζυ8 ΓοθπΙ, 8!&Ιυ1Ϊ8 ίβοροηοαβ &ά 
6ζβΓ0βη<1& 8ΓΠ18 οοβοηΐββ ; σοιίββ ηοβ 8ρρβ1ΐ8Γβ 
9*ίΙίΐ6$ ρτοΌίηΰϊαΙβί βοΐβιηυβ. ΡοΙβΓβηΙ ίη ηίβ ε*ΙβΓ- 

Τ14 6856 ΟροΙθΠϋ, βΐ ρ8αρβΓ68, ΦβΓ08ΐθΓβ8 9 θρίϋθβ#, 

08]ό1ϊ, οπιηβι οίνββ, νβΓϋπι Ιυιη Ιβοαροη• β οίνίου• 
άίβΐίηοΐί, βΐ α π)ΑΚΪ8ΐΓαΙυ8 ογοαπι ^αηβοΐίοΐίοηθ 
βζβιηρίί, βηιη Γοοοίιοηββ ^τββίιπι θΐβΓΟβΓβηΙ. 0««- (βαι ίάβΒίι ουοα οίοπιβ&ΐίοο βζοοόίΙΟΓΟΠΐ, β^ηοοοβι 
ηιαηβΓίοαβ ϊ!α οο^αηοϋβ, αϊ άίτβΐΐί ηοη ροβκιΐ 
Ηίηο 681, ςυοά δίάοηίυβ ΑροΙΙίηβχΙβ Ιη ρβηο^τήβ• 
οίνΐΐΑΐίβ ΝΑΓΟοηβηβίβ ΓιοΙίοηβ• ο«8 ;κμημ <λΚ* 

ΑρρβΙΙβΙ. 

Τηη€, αϊ Ι, €<εΙν* ίηναιχιιη, $βά απΝϋΟΤ*** 
ΕΙαί ινηηίαετα ίοτνα ΰαηίρί, 
Εχβκβί $ραΙίαηϋΙ>Η$ ηιιαάήρί*. 

ΟοηνβηίβΟΑηΙ ι^ϋοΓ ο υ αϊ ίΙΙίβ α Νβπηβ ίηβϋΐοΐίι 
Αο^οβΙ&οίβ νβΐ Αιΐ£υ$ΙίΑηί8 πιϋίΐΐοο•, α! ηοη ίη• 
ιηβΗίο 0Γβ<ΐΑη1υΓ αο ϋ8άθΐη πιαομβο. βχ θςιβϋη 
βΐ ρ1βΙ)θίΑ ]ανβη1υ1β ΙοοΙίβ αοιααυο οαϋΗκιαβ Μ •]. 
η Ιγα, ςυί άινίβί ίη ΓΑοϋοηββ οαηίΑίιΙΙ ΝογοοΙ ομγαβ 
β άΑΓβηΙ, άοοϋςϋβ ρΐΑϋ^αυαι ταγΙα β°ηβΓ8λ Μβτβι^ 

άβ ςαίηηβ ββ Γβ 8 ία ^ ί<1ίι οι - Κβίααιηι• ^ ΧίρηϋίΒΐ 
ρ. 1000, η. 38, ΠΙα υθγ5α : ήν τι χβΐ Γ8ισν βοή 

σύστημα *ϊς ιτενταχισχιλίους στρατιώτβ< «β^- 

εσχιυασμένον. Αύγούστκιοι ίέ ώνομάζοντο χιΐ Ιξήρ* 

(21] Νϋπιβπ αΙιαθ βυηΐ στηΐρβι οοΙιοΚββ ιηίΰΐΑ• 
Γβι. νίά. νΑΐβδ Αά ΑιηωίΑΠ. ΜΑΓΟβΗ. ρ. 42 «ι 
ρ. 255. 6οαγ. Αά ΤοβορηΑη. ρ. 43 βΐ 8*. *[Ραα- 
οηβΐ. ρ. 479.1* Ογκοι ρβΓ αριθμόν ρΑΜίπι Γθθ!(1αοΙ 
Οοοά ΤοβορηΑη. ρ. 185, παοαΙ νοομβριοι άριθιιοί 
βοηΐ ίάοω ςυοά νούμερο ι ή άριΒμοί. Οογγι^αΙογ οα£ 
οοοΑΡίοηβ ΙαΙϊπα 6)08 ιηΐθΓρρβίΑΐίο ρ. 43, τριβοννος 
τότι ών τάγματος χωρωνάτων λ(γομέν«ιν νούμε- 
ρου, ΙηΙηιηιΐί Ιβρΐσηύ <χτοηαΙοτ%Η* 9 ςΜέύη* »κΐΝ#ηι 
ηοτη&ι. Κα νβΓίϋϋΓ. ΟαοβοαΙ ροϋυ• : £η'6**«* α- 
Κοηύ, α»ί ηοηκη ιταΐ ηιαίΜπιι ΰΟΓοηαίΟΓΜΜ ήο 
άκίοηιτη. ΟιίΑηάο ΑυΙβηι ηχηι*τη* ρβοαΙίΑΓ• ^8ηα• βαπι νβΐΌ ϋΐ3Β? 1β πίΑΚοίβ ρΓοοβΑβΙοπίοαι μογΙβ ϋ πιίΐίΐίβ άββί^ΠΑΐ, αϊ ίη ηοβίΓΟ ι Ιοβο β4 ρΑΒΑΙΟΒ, ΟΓβ<Ιθ 

8X1 60θ1β8ΪΑ8 ΟΟηΟΓίθβ ίΙΙΟΓΠΠΙ ^ΓΘ^ΟΠΙ (ϋνβΡ515 βίβ- 

Ιΐ8ί|υβ ίη Ιοοίβ βΑΓυοα ρΐΑΐβΑΓαπι, ρβΓ ςυ»β ρροοββ- 
810 ΐΓΑηβίΓβί, 8ΐΑΐ>ΑηΙ Αά οίΓηπασυβ ΙαΙυβ ρΐΑΐβ» οοΐ- 
ΙοοΑίί ίη ββΓίβπι, ρΓββίοΙΑηΙβ• [οιχ^μκνοι νβΐ έχδι- 
χό*μ«νοι] ΑοϊνβοΙαοα ίπιρβΓβΙοΓίβ,'θϋπιςϋβ οογαπι 
ΑάνβηίβηΙβαι ΑΟοίΑΠίΑΐίοηίουβ Ιβΐίβ ^Αααίοπι βίβηί- 
ΟοΑηΙϊοοβ οι υοΙα ρΓοβρβΓϋΑΐίβ οπιπίβ ρπκίοηΐίουβ 
βζοίρίβηΐ68. ΟυαρίΌρΙβΓ ηίο ΑοΙυβ δοχι{, ίά ββί βίνβ 

ΪΓβίΙοΙβίίο, βίνβ βζοβρϋο, βΑΐαΐΑΐίο, οβηβνβηίΑΐίο 
ΙοβϋΑΐαΓ. 8ί Ιοη^ίυβ βοββββΐ α ραΙαΙιο βοοίββίβ 
ίΙΙβ, α4 ςαΑπι ί(1βη1ίάβηι ρΓοοβάβΓβΙυΓ, Αά οθγΙα ίη- 
ΙβΓΥΑίΐΑ οοηβΐϋϋΐβ ^Γβ^ίβ ου)υβςϋβ παίηαΐβ ρΛΓίί- 
οα1β3 οίΩοίηπι βΑΐαΐΑηάί ρΓββΙβΟΑηΙ; αηάβ Ιβ^ϋατ 
ίπιρβΓΑΐοΓ ίηΙβΓάυοα οοΐιββ Γυίβββ ΑΟοΙιαίΑΐυβ νβΐ 
ΒΑΐυΐΑΐηβ, ΑηΙβςηΑπι ίη βϋοίθβί&αι, Αά ςυβω Ιβη- 
άβΓβΙ, ρβΓνβηίΓβΙ. ΕΑάβηι ΓογφοΙα ίΙβΓΑΟΑίηΓ ίη 
Γβάίίυ β 8Α0ΓΪ8 Αά ρΑΐΑΐίαοο. Ιη ρ π πια ςαΑςυβ ου- 
^βοϋβ ΓΑΟΐίοηίβ βζοβρϋοηβ ροΓπςβΟΑΐ άβΦΑΓοηαβ •ο• πιϋίΐβδ άββί^ηΑπ, ςυί ΟΡΗ αιοβαί*, •! ΟίΓουαι, 
βΐ ΟΑΓββΓββ, βΐ ρυηϋβΑ αυανίβ βιάιβοΐΑ οοβίοάίβ- 
οβηΐ, βΐ νί^ϋΐΑβ οοΙοαπΙ, ΥίάβΟΓ βηίηι ηίο! βζ Ιοοο 
βραά 3οηρΐ. ροβΐ Τηβορηβη. ρ. 2β7, οοΗί£βΡβ ρο§ββ 
τα Νούμερα αίΓατβιη Γυίβββ, ςαΑΠίΜ'βΙα ϋιβλίσβ 
Αά Αΐβζ. ρ. 423, βΐ ΟΡΗ ΟππβΙίαη, ρ. &5 ίη2*1, 
Γοίβββ ροΓίίουβ, ίη ςυίουβ πιιΐίΐββ ρηΑοΗβηί βζοσ- 
ΟΑΟΑηΙ. ΟοπΠγπιαΙ οαβ ίη ββηίβηΙίΑ αΜ*, ί\«ο4 Ιβ^ο 
ρ. 416. ΟοηΐθβΙίοο ηηηβΐΌΓαηι 8006888 «81101001, 
ςυί βΑηβ Αΐίί ββββ ςαΑαα }αηϋοη$ € β ταη $Μ ηβ• 
ηυβοηΐ : ίΐβαι βζ βο, ςυοά 'Αριφμο'ς, ςοβη βαπι 
ηοηβηβ ίάβαι ραίο, πιίηί νίάββίαΓ ίάβπη ςαοςαβ 
ββββ οα πι τ$ βίγλρ νίς\1\ύ % ΰχαιδίύ, ιηίΗϋοαβ βχ- 
οοοίΑΐίοοβ. όοηοίοάο ίά βζ βο, ςαοά Αοοίοίηαι, 
ρπηοβρ» ΗΑΓΑη^οΓυπι, οαοάο άίοϋατ Ογοο^αγιο νί- 
βί1ί83 8οοβ8ββ, οαοάο Ογοο^αγΙο ΑπΙπαιί. Οοηβίβοϋ- 
ηαβ συοαυβ ΡοΓρηγΓ. Ηογο άβ ΑάααίηΙβίΓ. ίοαρβήο 
ρ. 140, αϊ Ι Ιιβοηβπι, ρΑΐΓβαα βυυηα, βί ίη ρΓοοβββΙο- ίπιρβΓΑΐοπ Ιίοβίΐυοα, βοηΐίηβηΐβπι οαγοοθπ, ςυο «γα- ϋ οββ ογοι νίοΐοΑβ ίΓβΙ, οοηβοβνίβββ τήν μών ούσίαν, ΙυίΑΓβΙυΓ ςυβΒςυβ ΓβοΙίο ίφρβΓΑΐοπ ΓβδΙϋπι ίάβη- 
ϋάβηα άϊβοα, βΐ βαρίυβ βυιηίρβί ΙβΙαπι ΓβάΐΓβορίΑ- 
οα(. Οϋίουβ ΟΑΓπαίηίοαβ ρΔη^βηάίβ ήΑΟβΟΑΐ ςυβ3ςαβ 
ΓαοΗο βαοβ βίοι ρβουΙίΑΓββ ααβίΌβάβ οοηάυοίοβ 
ροβίΑβ : ηοη ρβΓββ ςαίάβηα αγΙθ ροβίίοβ ΡίηάΑΓο, 
πιβΓΟβηβΓΪοβ Ιβπιβη βαυβ Αίςυβ ίΙΙβ ΓυίΙ, βοάβηαςαβ 
υίβηΐββ ςυββίϋ. Όε ςυιοοβ ροβίίβ γθοογγοΙ άβίηοβρβ 
άίοβηάί Ιοευβ. Ιάβπι ββΐυίβηάί βΐ ΑβοίΑΠίΑηάί οίΩ- 
οίυηι ^Γβί?θβ ίηαρβΓΑΐοΗ ρΓββίΑΟΑηΙ ίη Οιγοο, 
ρΓβκβοηΐίουβ ΓογοοοΙαοο τοις χράχταις, δβα οΙαπιαΙογϊ- 
οαβ, ίά θβΐ ρΓ8?οοηίοπ8, ρΓκοβηίοηοαβ. δο&ΙβΙ οοάβζ 
ηοβίβΓ ΐΑΐίϋυβ ίοΓΠίοΙίδ. ΕγαπΙ βΓ£0 ηί ^Γβ^Αΐββ βΑΐβ- 
ηαβρβΓββίιί ίπιρβπβίββ Ιβ£β οοηβΐίΐοΐί, β! βΐίρβηάίίβ 
Αυΐίοίβ βοηάυοϋ Αά ΟΑηβηάΑβ Κυάββ ίηιρβΓΑΐοηβ 
νβΐιιΐ ρυοΙίοΑ νοοβ. Οοο ΩβοβΙ, οΐ £Γ6£α1Ϊ8 ςοίβςοβ, 
ια ΙαΙίβ, ηοη Αά ]οάίοίυηι οίνίου πι, ββά βοΐίοοηι 
βοΐΑΓβΙ. Ναπι άβπι&ΤϋΜ, ςοιβυζηιηί βΓΑηΐ£Γβ£απι 
ιρίβίΓαΐαΒ, οΛϋβΐΒ 61 τ'ιχϊλ £Γβ£Αΐίοιη οοποροηβπ- ηηχιτη άτοηιοηΐητη άβ ανομία, ςαβ βίοί ββΗ οοπινβ- 
ΓΑΐ χαταλιμπανειν εις τον Ιππόδρομον ΤίΙίηφΛίτε ίη 
Οχταο (βΓ^ο ΟΪΓοοβ Αά πΐΑΓβ πβςυβ ρΓθΙβηάβο«.Ια^ 
προς φύλαξιν του ι»Αατ(ου, αϊ βΙίΑΠί α ρβΓΐβ ΟΙβΗβ 
οοίΓβ ρβίΑΐίοΦ βΐ ΙοβίΓΑΓβ ροβββηΐ οοηβΐίίοΐί νί^ίΐββ 
άβ ΑηΙηπίο, δια το τάγμα του Άρι0μοΟ χατά τον 
{ι;ιχρατι{σαντα ιταλαιον τύπον μετά του δομββτίχοο 
τοΰ σχολών ταξειδεύειν, ςηία Ιαςτηα % οοηοη, ΑΗιΚμχ 
ΚΓΛίηάιιτη (οηηατη, <\\ιχ }αιη α Ιοηρο ί&ηροτ* υΐς€ΐ\ 
ρΓΧΒϊάΐΜτη αρϋ <ν^ ίη*ρ€αίοηβ άοπιβ$ϋΗ 3€ΗύΙα• Γκτη, χχΊ εναπομένοντες ε!ς τον Ιππάδροιχον ου συν- 
εξιοΰσι κατά τύπον τοις Βασιλευσιν εις τά πρ<5- 
χενσα (ϋβ Ιβ^βηάαβ ββΐ ίΙΙβ Ιοουβ),βΙ, ςΗαηάοσϋίώηη 
τίίτο νηαηδί ίη Οίκο, ιχ ρτχ$οΗρΐα (οττηχαα αιη% 
ί/ηρ€ταΙοηΙ>η» ίη ρηκεαίοηα (ββυ Γα&ΙίοΑίΙοηββ) 
ηοη €χίι. ΝοΙαΙ ίη ηοο Ιοοο νοζ ουσία άΐΌοηοοΙοαι 
νβνιβηάο %α^το οοτνοχΚ Κ\λ%^«λ &«ε&&»Χηχχ^ ^λλ. 
ο\ιπλ τΟνΤ^ώ^ν, χϊλ* \ον&» % Ν\λ. %ί! ^.^β>Κ. 97 ΏΕ 0ΕΜΜΟΝΙΙ8 ΑϋΙ^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 98 

τειχεων (22), και απλώς είπεΐν, πάσαις ταΐς τά- Α. βΐ ρΐΌρη&ιη ββΟΓβΙο ίοπη&αΐ ςυββ ίρβίβ οοητοηίαηί 

ΜΛΝ. Μα ΒΕΙ3ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙϋδ. χον των επαίνων, ήναγκάζοντο δέ σβισι καί οΐ άλλοι 
πάντες καί άκοντες έπεκοο?ν (ίΐ* 16£.). Α ΝθΓοηβ- 
ί£ΪΙιΐΓ ΐηάβ ηί Αυ^αβΙβοί αοΐ ΓβΙβηίι α ββοϋΐίδ ίιη- 
ρβΓ&ίΟΓίουβ, »υΙ ροδίΐίπηηίο νβΐυΐί Γβνοοβά η Βγζ&α- 
Ιίηίβ ίαβΓυοΙ, ηιαίαΐα ηοηηίΐιΐΐ Γοιτηα : ηί ηυΙΙαβ 
άαοίίοιη, η 08 δήλους ρβηηάβ βίςυβ νβπ>8 πήΐιΐβ», 
βΐίρθηάία βχ &υ1&ιηιρ6Γί&Ιί ιοοβρίββο. ΑύηίϋβοαηΙυΓ 
ροΓΓΟ £Γ6£&1β8 ορβιίοοβ ρυοίίοίβ οοηοΌηαΊβ, αϊ β 
Οοΰίηο ρ&ΐβΐ, ςυί βοηοίΐ, Τηβοάοβίυπι ^ηίοΓβαι 
οοΙΙ&ριοβ υΓΐ)ί8 ωαΓ08 ίη&ΐ&αΓ&ββθ ίηουααοβηΐίηυ» 
Ιη ίά οραβ άα&ηαβ ΓβοΙίοηίοαβ, νβηβία βΐ ρΓ&βίη*, 
ίΙίΑΓυπιςυβ β&πι Γυίβββ ΐη ιη&ΐυηιηάο βΐ αΓ£βηάο 
ορβΓβ ββάυΐίΐβίοηι, αϊ ίηΐη 86χ&£68ίαιαιη άΊοαι 
οοηΓοοΙααι 68861, ρΓ&βίηίβ &ο Αυι-β* ροΓία, βΐ τβηβ- 
ϋβ & ΒΙ&οηβΓηίβ ΟΓ8Ϊ8 &ά ΡοΙγαηάπυΓη εοητβοίβη- 
Ιίοαβ. ν. θα 08η£6 €ΡΙ. ΟηπβΙ. Ι. 15. η. 10 Ογθ- 
<1ΐΕ>ϋβ ββΐ, £Γ6£8ΐίαπι πι•£ί8ΐΓ&Ιυ8 ίηνί£ί1*886* οοη- τά μεν {ς τδν καρπον ξυν^ει σφίσιν έν στενφ μάλιστα 
δή, τά δ' ένθεν δε μέχρις ές ωμον έκάτερον ές άφα- 
τόν τι εύρους διεκέχυτο χρήμα* οσάκις τε ή χειρ 
αύτοΐς σείοιτο, άναοΌώσιν έν τοις θεάτροις τε καί 
Ιπποδρομίοις, ή έγκελευομένοις, ί^περ εΐώθει, έττηρ- 
το είς^ΰψος αύτοΤς — α\ έπωμίδες δε καί άναξυρίδες 
και των υποδημάτων τά πλείστα ές των Ούννων τότε 
όνομα καί τον τρόπον άπεκέκριτό σφισιν. 'Εσιδη- 
ροφόοουν δέ, νύκτωρ μεν τά πρώτα έκ του εμφανούς 
σχεδόν άπαντες, έν δέ γε ήμερα ξιφίδια περί τός 
μηρό ν δ ί στο μα 5πό τψ Ι ματ (ψ άποκρυψαμενοι, 
ξυνιστάμενοί τε κατά ξυμμορίας έλωποδυτουν, βΙ<3, 
Ρθ8ΐ άββοπρίυπι οοΓίιαι νββϋΐυπι, βοθΙθγε, Γαρί- 
π&8, βροϋ&Ιίοηββ οοουΓΓβηϋυπι, οαάββςαβ, ρβΓδθ- 
ςυϋϋΓ ΡΐΌβορίαβ,ςα» ηίοοπήΚο θΓ6νίΙ*Ιίβ βΐιιάίο. 
8βά αΙΙβΓϋΐη Ιοοαιη ρΓ&ΙβηΓβ ηοη ροβ&ααι. ΗβοβΙ 
βυΐβπι βίο ρ. 39 βα. Αα£. : 01 οζμοι έν πόλει άβηάίβ οαοβοίηαβ, θΐ οραβ ηηί&ββ, £Γθ£β1βΒ ίρβοβ Β έκαστη ές βένετους έκ παλαιού καί πράσινους δι- ορβΓ&αι 8ΐΓ0βηάΐ8 ρΓββΙίΙίβββ. Οαβίοάιβο&ηΐ ςαοςυβ 
αΓΟβω βΐ 0Γ0Ϊ8 οαοβαί* ρβΓ β1>8θηϋ&ηι ιηίΐιΐηκη, &ά 
φΐοβ &1ί&8 β& οατβ βρβοΐιη&ΐ. Μ&οηοίαβ 8ρϋ(1 Τηβο- 
ρηγί&οίηηι δίαιοοαίίβπι VIII. 8 : Περιφρουρεΐν 
τοΤς δημόταις τά Θεοδοσίου τείχη προτάττει. 
Τθ60ρο&068 ρ. 235,οΙ δΐ δήμοι την πάλιν διεφύ- 
λαττον βίΐ, βΐ β ΝοβΙγϊ ρ. 259, ίάβοι οοηοΐυάο, υοί 
ρβΓ βΐ^ββηΐίβπι ίηαρβΓ&Ιοηβ ίη οαβΙρΙβ Α^οηΙίβ άΐ- 
οϋατ αΓοβ Λυ^πβΐΛ οοβίοάϋλ Γαίβββ Ιλία 8 οαΊΙΐϋοηβ 

ΟρρίάΛΠίβ ρΓ«8ί(1ί8Γϋ8, φΐίοα» Πϋΐΐΐ Γ68 ο α πι ρ&- 

Ι&Ιίαίβ 6Γ&1, ςυ8ΐη αο ϋβ, ςαί βαοββββη^ ρΓβίβοΙο 
υΓΐ)ί8. Οαίά 31 ηί ίαβηηΐ ^τβ^βίεβ, βο ΙβοοροΓβ 
ρΓβίβοΙο αΓοίβ άβαιαπάλϋ, ςαο άοαιββϋοΐ βοοοίβ- 
Γυπι βΐ βχοαοί&Γυηι ίη οββίπβ &^βΓβηί ? Τ&αάθαι 
ςυοςαβ, α!>ΐ οραβ βββθΐ, ηβςυβ βυίΟοβΓβη! ηοίΐϋβδ 
ΟΓόίη&ΓΠ, ιηίΙΙβύ&ηΙυΓ ^ΓβζβΙβ* ίη εββίΓβ. ΙΙ& Οβ- 
^Γβηυβ ρ. 386. 8ίΙ ^α8ι^η1&ηηη1 οαυίΐοβ δημοτευ- ίρηντο, ού πολύς δΐ χρόνος έξ οδ τούτων τε τών ονο- 
μάτων καί τών βαφών Ενεκα — τά τε χρήματα δα- 
πανώσι και τά σώματα αΐκισμοις πικροτάτοις 
προΐενται, καί θνήσκειν ουκ άπαξιοΰσι Οανάτω αΐ- 
σχίστψ. Μάχονται δε προς τους άντικαθισταμενους, 
ούτε έΐδότες 6'του αύτοις ένεκα 6 κίνδυνος έττιν, 
έξεπιστάμενοί τε ως, ή ν και περιέσονται τών δυσμε- 
νών τ^ μάχ^, λελείψεται αύτοΐς άπαχΟηναι μίν αύ- 
τίκα είς το δεσμωτήριον, αΐκιζομένοις δέ τά έσχατα 
είτα άπολωλέναι. Φύεται μεν ούν αύτοΤς τό ές τους 
πέλας έ'χθος αΐτίαν ούκ έχον, μένει δ' άτελεύτητον 
είς τόν πάντα αιώνα, ούδε συγγενεία, ούδε φιλίας 
δεσμφ εΤκον. ^ν καί αδελφός, ή άλλο τι τοιούτο γε οΐ 
είς τά νρωαατα ταύτα φιλοστοργούντες διάφοροι 
εΐεν. Μέλει δε αύτοΤς ούτε θείων, ούτε αντρωπειων 
πραγμάτων παρά. τέ έν τούτοις νικδρ* — καί τών 
επιτηδείων* σπανίζοντες ΐνως — ού προσποιούνται, σαι, ίη £Γ6£68, 860 ΐηΐΐΐΐί&ΐη ρΓΟΤίηοί&ΙβΠΙ, βάβΟΓί- ί ν ,Υ ε αύτοΐς κεΤσθαι τό μΐρος τούτο έν καλφ μέλλ^• 

Ο». Νοη €! Ούτω γάρ τους στασιώτας καλούσι. Μεταλαγνάνουσι δβίβββ, βοβςαβ Ηυηηίβ ίη^ΓηβηΙίοαβ οΙ^βοίβββ 
Ρΐί Ι&ηΙυαι βΓ&ηΙ £Γβ£68 ηί, **ά βΙίΑοα ίη αηηίο'ιρίίβ. 
ΡΓοοορίυδ ρ. 129, ΔαβεάυΙβΒ ηίδίοτίβ, βά. Ι^υ^αη. 
Υ&ΜίΟ* ΤαΓ8€Π$β5 ΙΒβΠΙΟΓΛί. # [Τηβ88&1οηίθ£ δήμους 
καί λαούς ίη ΟίΓουπι βάάυείοβ βοοΓοάίβηάοβ ιηίΐί- 
ϋβυβ ϋΆαΙάϋ ίηαρ. Τηβοάοβίαδ, βΐ οεοίάβΓυη! 
2^000. Τηοορηβηβδ ρ, 62.]* Ει δ*ηβ οηαι ίη πιββηίβ 
ςυίοοβςυβ αΓοίοηβ ββββηΐ Οιγοι, ηβοβββ&Γίο ςυοςαβ 
οΐΓΟβηββδ ^Γθ^&ΐββ βηιηΐ. Ώβ ΙαΐΌίβ βΐ Ω&^ίΙίίβ οβάί- 
ουβςαβ, ςα&Γοηι ηί ^Γβίβιΐββ βηοΐΟΓβ» βΓ&ηΙ, άυο 
ίηβί^ηββ Ιοοί βυηΐ &ραά ΡΐΌΟορίαιη, υηηβ Αηβοάο- 
Ιογ. ρ. 31 βαα., ηηόβ ϋΐα Ιβηάαπι, ςα» &(1 ηλοίΐυηι 
βΑΓηπι ρβΓίιηβύΙ, β£ΓβΓΛαι, αϋβΓ ίη ηίβίοη'β ΡβΓβί- 
οβ 1. Ι. Ιΐϋηβ βαρβηοήβ ήβο βι^ο βυηί ρβΓίίουΙα : 
Τοις στασιώταις τά ές την κόμην ές ν*ώτερόν τίνα 
αετεβέβλητο τρόπον. Άπεκείροντο γάρ αυτοί ούδΐν 
ομοίως τοις άλλοις 'Ρωμαίοις. Του μεν γάρ μύστα- 
κος καί τού γενείου ούδαμή ήπτοντο, άλΑ' αύτοϊς δέ του άγους τούτου καί γυναίκες αύτοΐς," ού τοις 
άνδράσιν επόμενα ι μόνον, άλλα καί τούτοις, αν ού- 
τω τύχοι, άντιστατούσαι, καίπερ ουδέ Ις τά θέατρα 
τό παράπαν ίούσαι, ούτε τψ αλλ ψ αΐτίφ ήγμέναι* 
ώστε ούκ 2χω έγωγε άλλο τι είπεΐν ή ψυχής νέ- 
σημα. ΜίΙΙο, πθ ηίοαίυβ βίοι, ΓβΗςυ& ίη&ί^ηίβ Ιοοί, 
β ήιιο ίηβ&ηία ΓβοΙίοηυπι ςυβηία ίυβΓϋ ρβίβΐ. Οαβηι 
&ί οοηΓθΓβπαυδ ο υ πι ΙΙβϋβ ςυίοοβά&αι οαβάϋ ®νί 
«ΟΓίρΙοηουβ, βρρ*Γβ! βυπίίΐβπι Γογογθπι &(1 ΙΙ&Ιοβ 
συοςηβ ΐΓαηβίί&ββ, βΐ Ι&ηάβηι ίηάβ η&Ιοβ Γϋίβδβ 1η- 
αοβ ίΐΐοβ βςυββίΓβδ ΙΟΓοβ&ιηβηίβ άίοΐοβ, ηίβΐ ροΐίαβ 
θοβ 8 8&Γ&οβηί8 ΑηΊ&ΙηβίΦ &ά ηοβίΓβΙβδ ρΓορ&^Ιοβ 
(1ίο&8. Ώβ Γ&οΙίοηίοοδ ββΐ ίηβί^ηίΒ Ιοουβ αραά 
Α^ηβΐΐυπι Ι. Η. δοήρΐ. ΗβΓ. Ιι&Τ, ρ. 154, ίη Οαβ : 
ϋιβ οτηηϊ ϋοτηίηίΰο, νεί αροιίοΐοηιτη άχβ Βανεηηβη$6$ 
ο\Ό6$ ηοη $οΙηη% %ίΙ\ι%ίτβ$ % $βά βΐίαηι άχνβηκ χΜ\$ 
— ρο$ί τ6[6€ίίοη6ηι ρατ ά\ν€τ$α$ ροΠα$ αρρηςαίΐτη κατακομ^ν έπί πλείστον, ώσπεο οΐ Ηέρσαι, εισαεί 60Γβά%€ηΐ6$ αά ρχιοηαηχ ρτοοεάιιηΐ, άεΐίη εί ίη$αηί, 
ήθελον. Τών δέ έν τ^ κεφαλή το Ιμπροσθεν άχρι ές Ό ςηαηάο ίΐηβ εαχαα τηοτίχ $€ εηψϋίηηί — βΐ ςυ» Γβ- 
τούς χροτάφους άποτεμνόμενοι τά όπισθεν άποκρέ- Ιίςυα ά& ΓαΓΟΓβ οίνίΐί ΠΟΓΓβηαΛ η&ΓΓ8ΐ. ΟοηοίηηηΙ μασθαί σφισι λόγω ουδενί ε^ων, ώσπερ οΐ Μασσα- 

ίέται. Διό δή και Ούννικόν τούτο το είδος έκά 
ουν. θοίΐίοβΐ Κοοα&ηί Βγζ&ηΐίηί. ββυ Οηβοί, Γ&άο- 
η&ηΐ 08Γ08Π1 βΐ ΙοηθβοιιηΙ οβρίΐΐυπι, υ! υΙίΓα οβΓ- 
▼ίοββ ηοη ρΐΌωίηβΓβΙ, βΐ ραΓίβπι &1ίςα&πι ΓΓοηΙίβ 
Ιβ^βΓβΙ, ρβχίβ (ΙθΟΓβϋπι η&8αηι νβΓβυβ οηηίουβ, 
ηοη ΓβίΓΟΓβυπι, υ Ι ηοβ Γ&οίσιαβ. Αηο'ίνί ποοΓβπι 
ίΐΐαηι Ιοηάβηάί Ηηββίβ αάηαο ίη ηβη 6886. ΟΓβραΙββ 
υθγο ίΗί Ιοηβο βίηοίρϋο αβςηβ&ά νβΓίίοβπι, ΓβΙίςυ&ηι 
οοηι&πι ίηίοηβ&πι βίηβο&ηΐ γθΙγο ρθηόθΓβ, υΐ οΐίαι, 
αυοΙΟΓθ Ηοπιθγο, Αο&ηίοβ, ΜββββΛβΙβ ΙβπιροΓβ 
ΡΐΌΟορϋ, ΤϋΓϋβΒ βΐ Τ&ΙαγΙ ποβΙγο. Οοηϋηυ&Ι Ργο- 
οορίαβ : Έπειτα δέ τά ές τά Ιμάτια εύπάρυφόι 
ήξίουν άπαντες εΤναι, κομπωδεστέραν, ή κατά την 
έκαστου αξία ν, ένδιδυσκόμενοι τήν έσθητα. Κτάσ^αι 
γάρ αύτοΐς τά τοιαύτα έκ τών ού προσηκόντων πα- 
ρην. Του <?έ χιτώνος τό άμφί τώ χειρ» μ^ρος αν»•ςο"0 ςυβΒ Ααΐίουδ Τίοίηβηβίβ, βοπρΙΟΓ βκευΐί χιν, άβ 
βυίβ ^βηΐίΐίουβ η&ηβΐ : Όΐ αηΐβτη α ρνβτϋια τηεΙίΜΜ 
αά ΜΙαηχ άοοβαηΐητ, $ίηαηΙί$ άΐβόια ϋοτηχηχοί$ αίςχιβ 
(ε*1χ& αχιχάατη ζρβεΐααιϊα (αοχχιηΐ^ αχιχ ύαΐΐαΐίοίχ, 
$βά ΙαΙχηβ οοηυβηχβηΐιχα ΜΗοχχΙα ηιιηοηραηίχιτ. Οχ- 
νχάχιηί $ηνη ανχίαίετη ίη ρατίε$ άαα$ 9 ηπαπιτη ηηα- 
ςχχχηΐΜ ηχηΙία$ ιοοίεΐαΐα $ίνβ ιοΚοτΙει ΙχαδΗ. Ρα^ηαΙ 
αχχίβτη αά ίηνίεβτη Ιχρηεχ* αττη\$> βίο. ΙιίςυβΙ βαοοβδ- 
8Ϊ886 ηΐ8 Ιυάίβ βδερβ ΟΓϋθηΐίβ ηοβίΓ&δ βοοίβΐιιΐββ 
61 βχβΓοίΐίβ 88£ίΙΐ8τίοηαη (δζΗϋίΚΛ-Οοτηραηχεη), 

61 ηοβίΓ&β 

(22) Οοχμ* ηχητοτητη νβΐ ηκβηχχιηχ βΓβΙ ςαί Γβρ»- 
ΓΕηάίβ οαθ3ηίΙ>η8, ίΐβπι ηαίΐίϋοηβ οβϋ πι<Βα\^ «χ&α- 99 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΤΒΟΟΒΝΙΤΙ 100 ρΓΟΟΟΡβηΙ. ΡρβΓβοΙο βϋ&ιη ιιΛίβ ίά ηοίαπο ίΒβίαηΙ, Α ξ•« (23) *** * 5σι το * «χρ*»κ (&*) κβταμηνυουσι 

,ΙΟΑΝ. ΜΟ. ΕΕΙδΚΙΙ 00ΜΜΕΝΤΑΗΙϋ8 βί ηοβίΓ&β βγθββ, ίο σαΐοαβ βοίορβίο βί βγοο ίανβ- 
ηββ οίτίοί βχβΓοβηΙΟΓ {ββ)ιίε$αταοβη, ναΙΙβ* ίααιία- 
Ιοτχιηι βρρβίΐαηιυβ), Ηΐίβ ρταίί$ άε οαΐίαΐία βΐ οιγ^ιι- 
ί*5 3Βνο πιβάίο ϋβίΐΛΐίβ, βί βίτϋή Ηχρροάτοπιχ, υΐ 
βρρβίΐβΐ Οα&ΙνΑαβυβ άβ 1& Ρ Ι β αο πι β &ρυά Μογ&Ιογ. 
1. Η ΑηΙίςαίΙ. 11*1. ρ. 833, οϋί β^Γβ^ίΒ άβ Ιιΐβ Ια- 
άίβ ΐΓ&άίΙ, βί Ιοοαπι Αα£α8ΐίηί αυοςυβ βχηίϋβΐ, ςαί 
ίΐίϋδίΓβηάο ΡΓΟεορίβηο βορβηυβ βΙΙβΙο βςΓ6£ίβ Γβ- 
οίΐ : Οηατη αρχιά ϋωχατβαη Μαητίίαηίχ, β\1, ρορχύο 
άύ$ααάετειη ρναηατη άνΐΐβτη, νβΐ ροίίιι* ρίη$ ςπαηι 
οίνίίβηι, άπατη ΟβΙογυαπι υοοαοαηί, ηβςιιε εηίτη οχυβι 
ίαηίχιτητηοάο, $εά βίχατη ρτοριηαχιί, [ταίτβί, ρο$ίτετηο 
ρατεηίβί αβ (χίίί Ιαρίάίοη» ίηίβτ $β ίη άαα% ραΜει 
ά\νί$ί ρετ αΐίαιιοί άίε$ εοηίχηχιο$ οετίο αηηϊ ίβηχροτβ 
$θΙετηηϋετ άνηίοαΰαηί. ΑρρβΠ&Ι οίο Αα^υβΙίηα• ρ«Γ- Ιβπι άβίηοβρδ ο&ηάίάΒβ, βοοΙογβ ΡηίΙοβίΓΒίο, ου]αβ 
ηββο βαηί νβΓϋα ΥίΙ. δορηιβί. ρ. 550 εά. Ιχρ$ίεη$%$ : 
Μετεκόσμησε χαΐ τους Αθηναίους έφηβους ές το 
νυν σχήμα χλαμύδας πρώτον άμφίίσας λιυκάς. 
Τέως γαρ δή μέλαινας βνημμενοι τάς εκκλησία; 
περιεκάθηντο και τάς πομπάς έπεμπον. ϋΐ )ιί ία- 
νβοββ οαπι »Γπιΐβ οίΐΌααιβίΑΟβοΙ ρορυΐϋΐη ίη οοη- 
οίοηβοοΒΟΙααι, βίο £Γβ£8ΐβ8 οίο£βο&ηΐίη οιγοο ρΐβ- 
1)6πι, βίΒηΙββ νβ! ββάθηΐβ* ίη £ΓΒάίουβ Οιγοο ρΓοχί- 
πιΐ8 βί ίοΏοαίβ, Γβ1ίςυ& ρίβηβ ο βΓ&άίουβ Γβπιοΐίο- 
ηουβ βί αΚίοηοοΒ βρβοΐ&ηΐβ. Ου» οααηί& οοηβίάβ- 
Γ&ηβ ηίΐιίΐ ίηνβηίο ηοβίπβ ία ίηβΐίΐυΐίβ, ςυοά βρίίοε 
ο&ΙβΓνίβ ίΙΗβ οοοαρ&Γ&η ςυβ&ΐ, ςα»ηι οοπογΙθβ 
οίνίο&β [ΒτΰρβηναβΙιβ], α,οί σα&αιτίβ οίνο» βίηΐ, βί 
πίλ^ίβίΓ&Ιηί οίνίοο ραΓββηΙ, βΐί&πι ίη ίΐΐίβ υροίοαβ, Ιββ ίΐΐ&β ρη^η&ηΐββ οαΐβτυα** Ουί(1 οοο &1ίαά, ςυβπι αΙ>ΐ αιίΐίΐθβ ορριάβυί, άίνβΓβί & ο&βίΓοηβίουβ, βχου- 
δήμους &ρρβ11&Γ6?βΓΦθί8β8ΐ δήμος ορνίθων ρορυΐαβ Β |)8>η1, ηίπίΐοηιίηυβ Ι&πιοη Ιοοϋπι, βί 8ϋ08 Ο&ρίΐλ- 
βνΐυπι οαΙβΓΥΛ Βνίϋίτι. ΟοηνβηίαηΙ Ιΐβΐίοί πιΟΓβδ οϋαι ηβοβ η&1>βηΙ, βί ΟΓ830Ι8 ίη βΐϋίΐίο ρβΓίίαπι βί βχαοβΓΟΒίίοηθ βηίιηο- 
γππι υοίυβ ρβτΐίβ βΓ^& βΙΐβπβίΕη : ίη ρβηβΓβ ρυ^ηββ 
ο^1£ΓβΓ6ΐ>8ηΙ. Αροά ΙΙ&1θ3 Ιοί® ρβηβ οίνίΐιΐββ, ρυβη 
βθηοβςηβ, οοηιηιίΙΙβο&ηΙυΓ, ο! Γϋίΐίϋυβ, ββυ οαουΐίβ, 
βά βρβοίοηι Ιυάίοη, ββά δβερβ ηοη βίηβ οβάίουβ, 
ρυ^ηιιο&ηΐ. Αρυά Ογ«βοο8 οβΓίβο&η! βςαίβ ροΐίββί- 
81 πι υ πι οοαιηιίββΦ ςυΛάπ^©, ίηΙθΓάϋΐΏ ςυοςυβ 
οϋΓβϋ ρβαββίιί ευΓβΟΓββ ουίςυβ ^Γθ^ί ρΐΌρηι , £γθ- 
£&ΙίΙ)η8 Γβΐίςυίβ βρβοΐαηΐίουβ β βΓ&άΊουβ οίΓοί, βί 
ηοΓίαηϋοαβ, ρ1αυα6ηΙίοα8, οΙ&πιογθ ίηβ&ηο Γ&νοΓβαι 
8αΙ οοηΐυοιβίί&οι βί^οίβοαηίίουβ, ίΐβαι ρΓβοίϋπ• β& 
8ϋ ίπιρβΓ&ΙΟΓθ, ςυη βίοί ίηάυΙ^βΓΐ ουρβΓβηΙ, Οα^ί- 
ΐΑηϋοαβ, βαπι^ϋβ αυΐ Ι&υά&ηΙίοαβ, &υΙ 80θγΚϊ8 
8»ρβ οοηνίοϋβ ιαιρυάβηΙβΓ ρΓοβοίηάβηΙίοηβ. Αρυά 
ΙΐΑΐοβ ςαοςαβ ΟΓβάΌ ρ&Γΐββ 8βα οβΙβΓνββ άίνβΓβο 
8686 νββίίΐυ άΐ8ϋηχίβ86 > ίάςυο ίηί*11ί£ίΙηΓ β Εοΐ&ο- 
αίηί ΡβίΑνίπΙ Οοτοοίοο Ι. Ι. ο. 10, ααοά 1 Ινάηηι /α- 
ΰίητη, αίΐ, ίη ρταίο υαΙΙχί, Γ&Η&β ρταίο βοτητηηηχΜ Ο συΜίτυθηΙοαι ίη βΐ&ίϋο ΙυΓίίίπα βοαίίοιβ 61 ίαβϋυαβ αοβςαθ βΐίροηάίο βχ οίηοίο, ρβρ 
οβΓίυηα βηηοΓυαι ηυηοβΓϋαι αιίΐίιίαπι οίνίίοπι ίη- 
οπιοοίβοι βί ηβαιίηί οιβίαβοάκαι ηιίΐίΐβιηΐ. '[0θ Γα• 
οίίοηίουβ ν. ΒαηάαΓ. ρ. 501. άβ οογοοι οοΐοηουβ 
ρ. 644]* Η«ο ρΓ83Π)ίΙΐ6ηάΑ οιίηί Γυίβββ άβ δήμοις 
άαχί, ςιιοά βίη^υΐίβ ρβηβ ρα^ίηίβ ηοβίπ οοάίοί» 
βΟΓϋπι αιβηϋο Η&1. ϋβ Ιαάίϋ οίΓΟβηβίϋϋβ, βί ρ&Γΐί- 
008 ο&ΙβΓΤ&Γααι ίη ίΐΐίβ, άίοβηάί ααιρΙίοΓ βηΐ Ιο- 
ουβ, ςυιηΐο &ά Ιίΐ). Ι, εβρ. 65 ρβΓνβηβππιαβ, & 
ςυο πΐϋϋπι οίΓΟθηβίοαι βχροβϋίο ΟΓάίΙιΐΓ. Οβ Ι)β- 
ηι&Γβηίβ ίά αηοαι &άηυο ηβοβο ςαοά ηίοηβαπι, οΐίαι 
608 Γυίβδβ αΙγίατοΗαζ βρρβίΐαΐοβ, οΐ 6 νβχαίο ίΙΙο 
Τηβοάοβί&ηί οοάΐοίβ Ιίο. π, άβ βαηίβ οϋραΐίοπβ Ιοοο 
οοηβΐ&ΐ. 0υ]υ8 αρρβίΐ&ϋοηίβ Γ•οϋβ ρ&ΙβΙ ηϋο. 
Αΐ^ΐΛΓοηββοΙίπι ιρυά ΕΙβοβ ίη Ιυάίβ Οίγωρίοίβ βηιη! 
ρΓβΓθϋΐί των ραοδογάρων και των μαστιγοφόρων, 
αυοβ άλυτοι οοπαραΙδΟΓββ, αο άλύιιν, αολλύ«ιν, βί 
άλίζιιν οοηιρβίίβηαο, οοη^Γβ^βηάο αρρβ11&080ΐ, αϊ άΐοΐο,] βί οτηηβί οοπίταΐα [οημοι, οβΙβΓνδε] άβ Ρα- 
άηα, $ιηςιιΙχ νίάβίκβί αά ιιηητη βί ίάβτη ιΐρηηηι νβ- 
ίϋτηβηίοΓΗΐη [& υ η* βίθββΛ άίνίβα βχροηιΐ ΜϋΓβΙο- 
παβ! ίά βδΐ υη& ο&ΙβΓνα &11>&, &Ηα γοογα, &1ί& ρΓ8- 
βίηβ, &Η& νβηβΐβ] *β ηονι$ νβ5ΐίδια ίηηοναταηί. Ει 
ίιιηΰ ίη ρτχάιοΐο ίοβο άβ ρταίο, άοτηΐηκ εητη τηχίϋχ- 
6χΐ5, ['ά βδΐ πιβίΓοηθθ βοαιαιί Ιοοί ου αϊ βςυίΐι^αβ] 
ϋχιηι ηοΜΙίύη* ρορηίατβί, $$ηβ$ αιτη ]ΐιηίοή6χι$, (η 
τηαςηύ $οΙαίύ* [ίά ββΐ ^ααάϋβ] βχιχιίβηΐβ* ίη (β$Ιο 
ΡβηίβοοζΙβι βί αηΐβ ει ροιί ρβτ ρίχιτα άίβ$ εαηίαηίβι 
βί ρ$αΙΙβηΙβ$ ΙαηΙατη ο$ίβηάβδαηί ΙχΙίΙχατη. ΟοιίηβΙ 
ίΐΐβ 0108 ίη ρΓ&Ιβ οοαιαιυηίυαι ροβΐ ίββίυηι ΡβηΙβ- 
οοβΐ68 οοανοηίβηάί, βί βαΐίβηαο, ροΐ&ηάο, ]&βα- 
ΐΛηάίβ 8&£ί1ίί8, βχρίοάβηάίβ βοίορβίίβ 8686 βχβΓΟβη- 
άί, ηοβίπ 8 ίη ΟΓόίουβ βί ρ&βίβ. οίαιίΐβ ςυίά ο&ΐβΓ- 
νίβ ηίβ οΐίαι βΓ&ηΙ αρυά Αΐηοηίβηβββ οΐ έφηβοι. 
Ν&οι αϊ οαΙβΓνβΒ οβ ίη οωηίουβ πομπαΤς, ρΓοοοββίο- 
οίοαβ βοΐβαιοίουβ, ουαι ββοπδ &ά βοοίββίββ, Ιυπι ΓβρΗαίθΓθηΙ βί οοπΊρβΠβΓβηΙ, ΙίϋβΓαπιςαβ Γ&οβΓβηΙ 
ο&πιροαι βυΓΓβηϋ5θΒ ιυΐ &Ηο οβΓ^βααίηίί ^βηβΓβ 
άβίυηςβηΐίουβ. ΡΓΟΓβυβ ίάβπι ρΓβϊβΙ^ΟΛηΙ Ιο Οιγοο 
βί ία βειο π 8 ρΓΟΟβββίοηίδαβ οΐ δημόται. ΟοαρΓορΙΟΓ 

ΘΟΓϋΠΟ άβΠΙΑΓΟΟί ΓβϋΙθ ροΙΟΘΓΟηΙ ΛΙ)ΤΐαΓ0089 Γα 1 886 

83νο Τοβοάοβί&ηο αρρβίΐβΐί. βοηνβηίυηΙ, 01 β §αρβ- 
ΗοηΙ)θ8 ρβίβΐ, οοαι ηοβίΓΑΐίααι ητοίαπι ΟΑρίίβηβΙβ 
οίνίοίβ. 

(23) νοχ τάξι; βί τάγμα ίΙΙο 83Τ0 ίθΓβ ΙαπΙοπι άβ 
ηιίΙϋΐΔ οβυΓρ&ΟΑίοΓ, ϋΐ σέκρετον άβ οίηοίο οίνίΐί. 

Τάξις 681 00Π0Γ8 8ρβ0Ϊ086 &Γ01ΑΙ& Οϋδίοάίβϊ βί 00- 

αιίΙ&ίαί θΙροπιρθΒ αιβ^αοΓυαι νίΐΌΓααι, οΐ οοηβυΐίβ, 

ρΓβΙΟΠδ, ρΓβίβΟΐΐ ΟΓΟί, βί ρΓΟΤίηοί» ΟΟΓΓβΟΐΟΓΙβ, 

ίβά ρΓβοίρυβ ίπιρβΓ8ΐοπ8, αάάίΐΑ. Οθογ£. ΑΙ οχ. 
ίη νίΐΔ Β. ΟηΓγδοβΙοαιί &ρυά ΡλογοΙΙ. ΟΙοββ. ββά., 
νοοβ ΟιιύίβιιΙαηχι* : Παρέστη και ή βασίλισσα πρό 
των θυρών της εκκλησίας μετά πάσης αυτής φαντα- 
σίας και τών κουβουκλαρίων και τήςτά£εως Μίΐη ΡγοΓαοι» ίη ΟίΓΟηπι, &άβ98θ άβοβϋΔηΙ, βί ςυοά&σι- ϋ οτηηί $ιια ροτηρα. βί αιόΐϋαΐαηίί, βί οτάίηβ, ίά ββΐ χηοάο ββοοΓίΙ&ίβαι ρΓβθβΙβΓθ ρΐΌοβάβηΙίοηβ βάνβΓ- 
808 οοηοοΓΓβηϋβ ρΙβ&βουΙβΒ νίπι βί ίηδοίβηϋβπι : ηβπι 
βοαίίβ ΒΓΠίβΙδβ βΓαηΙ βί ηβδϋβ, υΐ βχ ΙυίΙρΓΑηάί ο&• 
ρίίΑΐί Ιοοο οοηβΐ&ΐ , ου]υΜ ηβο βυηΐ νβΓΟΑ : Νβρο- 
ΙίαΙοτητη ηχχιΐΐίίχιάο βαρίο$α ίρηοδίΐίίΐτηηηβ ρβηοηα- 
ηιτη βα ιοίβιηηίΐαίε βοΙΙβΰία [άβδοη&ίΐ Νίοβρηοη 
Ρηοε® ρΓθθ688ίοηβοι β ρ&ΐαΐίο βά 8. δορηί&αι] αά 
ινιββρίιοηβτη [δοχήν] βί Ιαχιάβτη [εύφημίαν] Νίοβ- 
ρΗοτί α ραΐαίίο ιιβςαβ αά 5. 8ορηίαιη ςχια$ΐ ρτο τηχι- 
Ηι νίχ τηαναίηβ$ Ιβηνίί βΐ^ρβοΐή Ιβηχιΐύχι* $αϋ$ βί 
ίρίαιίχ* νίΐίδια άβάββοταΐα ; ίία ο'ι ίφηβοι βραά 
Αίοβηίβηδββ & άβοίαιο βί οεΐιινο δΒίΑΐίβ αηηο υβςηβ 
Αά νί^ββίαιηπι άβϋβοβηΐ, άυηι ρορυΐυβ ίη οοηοίοηβ 
βδββΐ, οίΓοααιββάβΓβ, βί ΟΓΟβοι οοίΓβ &ίςαβ νΐ£ΐ- 
ΐΑΓβ οοαι βο α Ιο βί ΟΑβίΑ, ροοίίοβ ργο οοηοίοηβ 
οβΪιβ ; ΟΒΟβΟΑηΙαηβ ηί ^υνβηθ8 περίπολοι νβΐ οιγ- 
οίίοΓββ βααπα βώί νβΒίϋαω, βί οΐίω ςυίάβπι οί£τ&• 
ού/αιηχάβθ, β άοηο βί ίηΒίϋηίο ΗβΓοάϊ* Αϋίοί &ο- ηιίΙίΙί& ροοιρ&ϋο& οοΓροπδ ΑυβυεΙί ρΐΌΐβ^βοάί. 
Εχβιηρίει ρΙυΓΔ η&οβΐ ϋο 0&η£β ΟΙοββ. Ογ&ο. ο. 
νοοβ. ΕγλπΙ βυΐβπι ρΐυτββ Ι&ΐββ ΟΓάίηββ : υ Ι ββςαβη- 
Ιία βΐ&ΐίηι άοοβηΐ εκάστη τάξις νηχΗςχιΐιςχιβ οτάο 
Εγ&πΙ δοΗοΙ&Γίί, βΓβηΙ ΠίοΒηΒΐί, Νυοαβη, βίο. 

(24) δββτβίνηι 61 αιτία ίάβπι εβί. Ξββτβίατη 9$ί 
Ιοαα, ίη ςηο $βάβηί ίιιάίββι ρτο ΙτίδιιηαΙί, &ϋ ΥβΙββ. 
Βά Απιπιίβη. Μ&γοθΙΙ. ρ. 97, υ6ί Γαββ άβ Ηοτβίχι 
Βκίΐ. 8ββτβΙα νοοαοαηί Ιοβα, αίΐ ΟββΒΟΟοη. Βά Υβ- 
ρίβοϋΐη, χιΜ άβ ηβρίίίί ρτο ταίχοηβ τηηηβτί* ςχιχιοιιβ 
$χιχ ΙταβΙαίχιτί βοηνβηίβοαί. ΟοηΓ. Οοδγ. βά Οοάιη. 
ρ. 74, βί ΟγθΙβθγ. ρ. 167. *[ϋβ δβοΓβΙαπίβ Όυ Ο&η- 
£β βά ΑΙεχ. ρ. 269, άβ βθΟΓβΙ&ηο βρίβοορί, υοί βο 
οηίνβΓβο οΙβΓΟ 8&1οΐΑθ&ΙυΓ. Ιάβπι ΟΡΙίδ ΟοηβΙί&η. 
ρ. 255, βί &ά Ζοο&γ. ββΟΓβίΒΓίοπι ββΐ ςοοά Ογ&3ο1 
οιακονικάν αρρβίίβηΐ. ΑΗοδβΓΓ. Βά ΑηβδΙαβ. ρ. 58.]* 
ΟοηΓ. ϋ\ι ΟΒοςβ ΟΙοββ, αίΓΟ^αβ. 101 ΟΕ 0ΒΗΙΜΟΝΠ8 ΑϋΙΛΒ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ϋΒ. Ι. 102 περί τής τοιαύτης προελεύσεως, Να εκάστη τάξις Α. α* ν*Μη ίαιρθΓΑΐοή&ιη, ς α β άοζηΐηΐ ρΓΟΟβββυη χαί εκαστον σέκρετον κατά τήν Ιδίαν τάξιν καΐ κατά 
τόν ίδιον του σεκρέτου τύπον (25) τα αύτοις αρμόζον- 
τα προευτρεπίσωσι (26). Και μήν και τψ υπάρχω 
της πόλεως (27) γνωρίζουσι του εύτρεπίσαι καί άνα- 
καφαραι τήν βασιλικήν ΐξοδον, έν $ μέλλουσιν οΐ &αηΙ, θΙ ρυοΗοω οοαηββ «ά β Μη, ς** ίρβί ΐποβϋαΜ 
βαηΙ,άαοβηίββρΓΦρΛΓθί, ραι^βΐ βΐ ρηβαιβίβ βηχβο 
ηβάβΓαςηβ, ΙβυΓΟ, ηγητη*, ϋιατο βί βΐηβ, ςαο• 
Ιαηο Ιβωρυβ ίθΗ, οάοτ\* αο ναηββδ.ΙΪ3 Οοποιιβ 
βχοΓηβΙ. δεσποται προελθεϊν, καί πάσας τάς έκεισε εϊσφερούσας λεωφόρους οδούς, έν αΤς μελλουσι διέρχεσ0αι οΐ 
δεσποται διά του πυξίνου πρίσματος και τής έκ κισσού και δάφνης μυ^ρίνης τε καΐ δενδρολιβάνου (28) 
ταύτην κατακοσμεΐν και άλλοις, όσα • ό τ•5τε φέρει καιρός, εύώδεσί τε καΐ ποικίλοις £νφεσι. Β*. Τ$ δε επαύριον, ήγουν τή ήμερα τήΓ αυτής 
εορτής (29), ίωθεν πρωίας εΙσέρχονται οΐ πραιπόσι- 
τοι μετά πάσης τής τάξεως του κουβουκλείου είς τον 
καβαλλάριον (30), καΐ * καθέζονται έκεΐσε. Του δε 

ΥΑΚΙΛ) Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ. 
8 δ'σα οογγ. Ιθίεη., δσοις θθ\ 6Χ 00(1. • και άβββΐ ία ο ο ά. 

,ΙΟΑΝ. ΜΟ. ΕΕΙδΚΙΙ 00ΜΜΕΝΤΑΕΙ03. II. ΡοβΙβΓΟ Ββα ίρβο ΓββΙο άίβ ρππιο Ώ&ηβ ρηβ- 
ροβίΐί, οαχη οαιηίΚ>α9 ςαί &ά οηοίοαίί ΟΓάίηβπι ρβΓ- 
ΙίηβηΙ, 0&1>α11&ηαηα ίηΐΓ&ηΐ, βΐ ίΜ οοηβίάβηί. Μα- 
$ηο ααίθπι βί άοπίθβΐίοο ρ&ρα ρ&Ι&Ιίυιη αρβπβ ηΐβ, (25) ϋαυιη βηίπι ββοτθίηπι ιΐίο ηβώίΐα Ιοοοςυβ Β Ρ"* **ΐ *1τ*ρα»ίβ» μυύρίνης αηκηβταί Λ. ίη ίεχίχι). οοηνβηίβη&Ι ςυ&,πι αΐΐβπιιη. 

(26) ΟοοϊταυηΙ ηαο νβιΊ>* ΝίεβΙβ Οηοηί&Ι» ρ. 
252, βά. Υβη. : Της γενεθλίου έπιστάσης ημέρας 
Χρίστου, αύτύς τε τήν διάλιθον στολήν ήμφιάσατο, 
και τοις λοιποις πασιν έπετετάχει τάς χρυσοϋφεΐς 
περιφέσθαι καί πλατυσήμους έσβήτας. ίΛτα» άθ- 

•ί&ηβΛ. 

(27) ΕβΙ θζ αηϋςαβ, Κοω*. ΡΓβΓβοΙίβ ϋΓοίβ ιηοάο 

ΰπαρχος, ιηοάο έπαρχος αρρβΙΙ&ΙιΐΓ. Η&τάηίηαβ αά 

ΤηβοαίβΙ. ρ. 480 αϋ ρΓβρίββΙοβ ιίΓοίβ βΡί&η» 359. 

Ριίιηυιη ίηβιΗυΙοβ βΐ ρηηοίρββ ββη&Ιαβ Γαίβββ. 

Οαοά ίηΙβΙΗκβηάαιη βίποΐβ άβ ββο&Ιυ υΓ^βηο, ςαι 

το πολίτευμα ΛρρβΗβΙϋΓ. Εγ&1 ηαο 4ί£ηϋ&8 πιαζϊώ» 

8ι\10ΐ0Γ\ΐΛΐίθ. ΑΒθβηΙβ ίηρβηιΙΟΓβ Γ6£θ1>8Λ αρΙ>βπι 

ηη& οιιιη τφ έναπομονει, υΐ θχ Τ&οΙίοο πιϋϋ&Η ηο~ 

βΙρο ρ. 2δθ ρλίβΐ. Εχ ρΓβΒββηΙβ Ιοοο οοηβίβΐ ϋίαπι Δενδρολίοανος ββί τν$τηαΗηη$, ΓγόΙοχ, βίςυίάβιη 
νυΐ£&Γθ9 θχρο3ίϋοηβ8 Ιιβχΐοο^Γ&ρηοΓυιη ββςυίωυΓ, 
ςαοά ραββίαι Γβοί, ^οί&ηίοββ ραπιπι ^η&Γυβ. Αιςυί 
δενδρολίοανον ίη Οίοββίβ ΙαίΓΪοίβ βρυά Όα 0&η26 
ΟΙοδβ. ρ. 362 Οοβ ΓβάάΗϋΓ 'Βκκίλελ μέλεκ ρ. 
Έκλιλ έλμέλικ] ΑΓβΙ)ίοβ ΰΟΓΟηα ης\$. ΙΙ& &ρροΠ&ηΙ 
Αγ&Ι>63 τηβΐίΐοίητη. Τβχοίτβ 1. Ι, άβ Ια ΚβΙαοίοη άβ 
Ια» Ββ$β» άβ Ρέηία, ρ»£. 193 : ΜβΙβΗ υαΐβ Ββυ, — 
ι/ ροΓ β$1β ηοηιϊ)Γβ τηβ αοβαττβ Ια βΐίηιοίορία άβ Ια 
γβτυα αηβ Ιο$ τηβάίοο» ΙΙατηαη ΜβΚΙαΙα, ί/ ηο$ νηΐ- 
ααηηβηΐβ ϋοΓαηα άβ Ηβχι ; ρατβαβ άβάηοΐάο άβΐ Ατα- 
ύίαα. α\ιβ Ια άιεβ ΕαηβΙιίαΙ ΜαΙβΚ, αηβ β» Ια τηί$αια. 
Οοηί. Ώ. 0. ν. Έλίλεκ μόλικ, μελήλοτον. 8βά Έλί- 
γελ βΐ χαΛίλεγ ςυοοΙ βοάβπι ΓβΐυϋΙ ϋα Οβη^β, ϋΐαο 
ηοη ρβΓίίαβΙ, ΕοΙΐί αΐτηαΐβΐι, οοτοηα Γβρίι, ββΐ Αγ&- 
1)11)08 αιείίΐοΐαβ. ΑΚΗΙ(§ &υΙ ΕΗΗΙβς βΐ οοΓηιρίίοΓβ πραιτώριον. Υιά. 8ογΜ• ροβΐ Τύβορ&βπ. ρ. 294. 1)ίϋπι ηοη ββΐ ΙχΙοηαϋη βΙάβηάΓαΙίδαηαη ίάβιη 6886. Αά ΐρβυοα ρβΓίΐηβύβί, ρωααβ ίη βοηϋύυβ βΧ8βςυί, 
ηυο(1 ίη Οϊγοο ^β6βί. Οο;αβ Γβί ρ&ββίαι βχβπιρίβ 
ρτοΒίΛηΙ αρυά Τήβορηβηβηι βΐ Οβότβη. ΌβββοβΙ. 
ρνρηίο ιηΑη(Ια1& ΙαιρβΓ&Ιοηβ, ίη ίοΓο βοηβίβηΐίηί 
ρρβΙθ{ζθΓ6. ΟβάΓβη. ρ. 750 : Άναφοράν Ύράψας καϊ 
τψ τής πόλεως έπάρχφ δους άναγνώναι εν τψ τόυ 
μεγάλου Κωνσταντίνου φύρψ τοΤς πολίταις έκέλευ- 
σεν. Τίΐυΐυβ βΓΛΪ ρτα&ΰΐιι» βί ραΙβΓ χιγΜ» ^[Έπαρ- 
χος καΐ πατήρ πόλεως ββΐ »ρυά 8θΓΐρΙ. Τήβορη. 
ρ. 287, β! Α^αΐηίιαι ίη Ερ'ΐ£Γ&ιηηΐ8ΐ6 βρυά Ββη- 
αηΓ. ΑηΙ. Ιτηρ. ΟηηιΙ. ρ. 148.]* ΥίάβΙυΓ Ιίΐυΐίβ 
Ραίηι ΌτΗ» οπιη Ιίΐιιΐο Ρτο&(εα% ϋν(>ΐ$ ββοαρβΓ 
ϊαηοΙθ8 Γϋίβββ. \ϊά. αά ρ. 304 άίοβηάΗ. ΕΙ ουαα 
ραΐτίΰΐίΐ» ΐάβω ν&ΙθΓβί βίςυβρα/^τ (ηβαιρα/Γ^ιίοπι- 
ηββ ίιηρβπβίββ ρηοιβ ΐηβϋΐυϋοηίβ ΙβιηροΓβ ςυοςυβ 
γαίτβ» νηψβταίοτχ» βρρβΙΙβ^ηΙϋΓ) ρβίβΐ βχ βο ςυίά 06?1βΓϋπι όβπαοΓβ νίββ, ρβΓ ςα&8 ροιηρα ρΓοεβ(1θΓβΙ, 
0θΓΐΙ)υ8 βρΒΓ^βηάί βί ορβΓβ Ιορίαπο ρΓΦίβηάβηάί 
ΟΓβάο β βϋρβηοΓίόυδ οοηβΙβΓβ ϋοββο, βί β Ιοοο 
Ρβυΐί Εα&πιηυβϋ ΗΙ). III άβ 1>β1Ιο ΟΡΙβοοβ ίηΙβΓ 
βί νβηβίοβ ίηίΐΐο ββευΐί χιη £68(ο ρ. 140, υΜ 
ροπιρβίΏ εοΓοη&ϋοηίβ ΒβΜϋΐυί ΡΙ&ηαη ίη ίοαρ. 
ΟΡί&ηυπ) άθ80ΓΪΙ>ϋ. Ραττνρα αΌραταΙη», β\ϊ, $ίΰ τηα- 
ρηί/ιαιι, αϊ Οτωά, ςηί ίη ντοβ βταηί, $ητηρίυο$ιο- 
τβιη ηοη ψηβηιΐηβηηί ~~ ηΐ νβίβτναη ΙηητηρΚοηιηι 
*ρΙβη(ίατβη\ (αηΐβ βχαεςααΓβΙ — (}Ηίη βΐΐατη ςνα α 
ΒΙαοΗβτηχ» ραΐαίχο αά 4ναΗ$Ιβοηβτη αίαηβ χηάβ αά 
8ορΜ(Β αάβτη βί αά ΒαοοΙβοηΙβηι ροτηρω &αη»ΐΙιι» 
βταΐ, (β*ΐ\* (Γοηάχύιι» Ιορχατία ορβτβ χηςβηίβ* αται» 
»ηοΙαΙοχ, χη νια» ηηάίαηβ βί τβρίοηητηβοηφϋα /ϊοηιιη 
οάοτχιψηοιιβ ηχπιύο» βηχιηάί νίάβτβΒ. Νίοβίαβ, (ίβδΟΓί- 
Ι^θηβ, ίηίΓοίΐϋπι Μ&ηυβϋβ Οοπιηοηί ίη ηγοοιζι Αη- 
βίοί νβΐίΐ Ιίΐαΐαβ Ραίηάχι» χιη^χ» Βοηχαηα 9 , ς υ βοά Ι) ϋοοηίσ;, άβΙι&ΙΙηίβ Αηϋοεηβηίβ, η®ο ηαΓΓαί ρ. 57: 
ροηΙίβοβ8 Βοσιΐηί ίπιρβΓ&Ιοηουβ £βοϋβ Ρπιηείοα» Τήν εΓσοδον αύτψ είς τό πομπικώτερον διεσκεύασαν, 

βίΑΐϋβ ΙηοοβίΜίηΙ. ΙΙοϊ&Ι εη\πι ραίνβτη ητΜ» Βατηα. - λ - — 2 — 1 - — ! ζ — **— 2 -'-^- -- — 5 ->- 

*ΓΑ1οβΗο. &ά πηη. 1084. Ηβηηουβ ι-βχ ρΕίΗοίυβ 
ΚοιηαηοΓηπι οοηβιίΙιιίΙϋΓ, βί & ΟΙβαίθηΙβ ρ&ρα ία 
ΐΓηρβΓΕίοΓβπι οβηβάίοίΙηΓ, ρ. 188.]* ΝοΙα Γββ άβ 
Οατοΐο Μ. ρηβΓβοΙαβ Όγοϊβ ροιτο 3ΐι«1ϊβαΙ>Αΐ αηβ 
επηι ιηο^ίβίΓΟ β&οτοπκρ οίίΙοίοΓυαι εβηβ&β ρ&Ιγι&γ- 
οηβ. Υίά. Τηβορηαη. ρ. 433, ηιβί ΟΜϋβίΙΙβ ρεοα- 
Ηβπβ ίηβπΐ. ΡΓβΒ0β(1β6ίΙ ρορυΐααι ίη ββοπδ ρΓΟ- 
οββδίοηίοαβ, ςηίοϋβ ίηαρβΓ&ΙΟΓίηΙβΓβΓ&Ι, πιβίυ ββάί- 
ϋοηίβ 8ηΙ)ίΙβ ; υΐ β τηβορη&ηβ ρ. 128, βί Ιοοο 
ΤηβοάοΓΐ ϊ,βοΙΟΓΚ & Οο&ιό ίη ηοΐίβ βά ίΗηπι Ιοουηι 
οίΙ&Ιο εοηβίβηΐ. ΕΓβηΙ &(1ηαο αΐίί βρ&Γοηί, βοίΗοβΙ 
ίηΙ«£ΓΕΓααι βρ&Γοηί&Γαπι ρΓβΙβοϋ ; ϋβπι έπαρχοι 
του στρατοπέδου, ςΗΚΒίοτβί, άβ ςαίουβ αΙί5ί άίοο. 
(28) Ι^β£. 6 ΙΟβΠίΟΓβηίβ καΐ τής έκ κισσού, καΐ 
δ«ρν?<> μυ^Ινηζ τ$ χαι $$ν$ρολι6άνου, βίο. (της τό άστυ με'σον διακηπεύοντες. ΟοηΓ. οΐ. \Υβΐ8ΐ6η. λά 
Νον. ΤββΙ. Ι. Ι. ρ. 460. 

(29) ΕβΙ οιογθ θΓ«οοΓυαι Γβοβηΐίυηα όίοΐυπα ρτο 
τή ήμερα αυτή τής εορτής, βϋΐ ρπο τή ήμερα ταύ- 
της τής εορτής. 8«ρβ &άηί!)βηΙ αυτός ρΓΟ ούτος, 
ρ.^ 82, Ωηβ ο&ρίΐίβ 24, αυτή ^ρΓΟ ταυτ^) τή ήμερα 
μή συνεστιώμενοι τοΤς βασιλευσι. 8ίθ βΙίΛΠΐ αυτήν 
ρΐΌ ταύτην ροβυίΐ Μ&οβάοηίηβ ίη Αηΐηοΐο^ία ρ. 
34, 181, ρβηηΚ. ίΐ. ρ. 294. ρβηυΐΐ. αυτόν Ίωάννην 
ρΓΟ τούτον. Ροΐν&ηυβ έν αυτή (ρΓΟ ταύτ^ τή φυγί^ 
ρβε. 216. Ν&Ι&ηΙ βχβπιρίβ. οοίςυβ ΗοΓΟΓυηα. 

(οΟ] Ιη ΠΛβπΐυΓβΛή* ^βΙ ν,ιδ^α\^\^. Ν\^\χλ τλ• 
ιηβη ΙοοΙ «βίο, \η φΐο ι\\λ\ ^χη^χν «Χ νλχνλ «ιλχ- «Β 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΕΟΟΕΝΙΤΙ 104 ΪΒΐηηΙ ββόβηίαυβ Ιηνβίο ρ*ηΙηβί : άβίηάβ νββίίΐο- χ μιγάλου χαΐ οΙχ*ιαχου παππίου άνοίγοντος (31), βισ- 
ι•• ϊηΐηηΐβ•, ΥΪΓ£Αΐη ΜοβΑΐβΑΐΧ! βχ ογαΙογιο 3. έρχονται, χα Ι χαθέζονται έν τφ βέλφ (32) του κκ• 
ΤηβοάοΗ, ααοά ίο αογθο Ιτίοΐίηίο ββΐ, άββααααηΐ : θ*ου (33), χαί ιΤΘ' ούτως Εισέρχονται ο\ βιστ^το- 
πιαίΑΐΟΓϋβ οαΉβαΗ ρπβΓβοϋ εαπι άίβίΑτίίβ, ςαί βά ρις (34), χαί αΓρουσι τήν ΜωσαΥχήν ράβδον (35) βκο 

νΑΒΙΛ ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8. 

να. ΟβΗοί ρ&ΙαΙϊοΙ οϋοα βχίΓΑρΑίαΙΙααι ΙιαΜΙαοαβΙ, 
άβίηάβ ροβΐ Ιβχηροη Ι,βοηίβ ΑπηβοΙ Γβοβρίί ιοπι 
ίηΐΓβ ρλΐ&ιίοαι. Οαοά βΙίΑΐη ίο εαΗΑ ΡΓοηοίεβ Γηίΐ «η βοΐβτβηΐ, εβίΛάΐΌπιαβ βςυββίτίβ £γπαη8βΙίευβ. 
Α*ιΙ4ολμ, Ρηαείβ *•α«4ρέ, βΐ βηοίηΐβιΐίςΐ δρόμος. 
Λρόμος χαοδαλάριος 61 δρόμος Ιππικός ίάβπΐ 681. 
6οαγ. αά Οοάίη ρ. 70 : χαδαλλαρΐχιον νβιΊίΙ οαΙ&- 
άηηΛη$ 9 άοιηϋηΓα *σια, αΓβιια, πιαηέμ βΐ βίπιίΙίΙβΓ 
Οο 0*η£β 61. 1*1. ν. ΟζώαίΙατίητη. Καβαλλάριοι 
βαηΐ βςαοηιιη άοπήΙΟΓββ £γιηηΑΒΐα, ρί<ι*Μΐη. 11α- 
ηβΐηο ΑροΙβΙββηα&Ι, οαβίαβ Αρ. Όα 0Αη£β ν. Βεριδα- 
ριος,]ηη£Η τους χαβαλλαρίους τοΤς Ιπποχ4μοις οΐ 
Αΐη& βί πι ιΐ Ϊ8 ηοπηηίοαβ. 

(31) Νβαρβ το παλάτιον. ΗΑΟβΟΑΐ βηίπι ραρίΑβ 
εΐβνββ ρβίΑΐη, β^βααβ ροΓίΑβ ΓβββΓΑΟΑΐ Αίαηβ 
βΐΑαάβ1>Αΐ ίάβιη, πιβηβ οοπι ΒβρΙίπίΑ εΐ άβείπίΑ, βχ 
βοηοραίο ηοβίΓο, βΐ ροβΐ ηοοπαίβπο πογα βββαηάΑ 
Αίαυβ ςοίηίΑ ; ροβΐ ςαοά Ιβαιρυβ ιοΙγαγα ηβοαίηί ίο οΙ)8βΓΤ8ίϋπι, υΐεοηβίβΐ βχ Βα Οαη£β ν. ΕΙ&νιοηι- 
ηαπΐ κράτη Ψταηοίχ, υ Μ οιΙαΙ τβΙβΓβ* οπαγΙα•, ιβ 
ςαίβαβ ρΐΌοβΓββ ,ίυοβηΐϋΓ βχίτβ ρΑΐΑΐίαπ» ΙΐΑΐΜίΑη, 
βχββρίίβ ουβίοάβ βίκίΙΗ, ιη^ΟΓβ άοαιαβ, ΟΑΠίΑΛάι 
ηΑποπιπα, ββυ οίηβίο ΐηββΑατί, οαρβΙίΑίιΙβ, εοη- 

Γβ880ΓΪ0υ8, βΐ 6ΐ66Π108γΐ1*Γϋ8. Ηοταιη ρΙβΗσιιβ άβ» 

ρΓβηβηάαηΐυΓ βΐίβαι ηοεία άίαςηβ ΙηραΐΑϋο ΟΡΙιηο 
ηαΑηβίβιβ. ΟβΓίβ άβ ΙιαΙοηίΙίβ, βοά α<1 ε&ιριτιιη 
νβ! ΙοβΒβυΓΑπ&πι ρβΓίίηβηΙίοη*, βΐ άβ βίβποί• ρ§• 
Ι&ϋηΐβ, ββυ ΟΛρβΙΙβοίβ οοοβίβΐ. ϋβ δβχβΙΙίο, κα, οί 
ΓαΙΙοΓ, θΙββπαοβγη&Ηο ηοη (Ια^ίΙβαι.Μβ^ΙβΙβΓ Ιαιμ 
ΜΟΓΟΓυπι οΓηοίοΓϋπι ββο ηα^οΜοιηοΒ, βχΐη ρι• ριϊ•ϋοπι ΙίοβύβΙ. ν. 1.6ο ΟΓαιηαίθΐί. ρ. 469. Οοβχ, Β 1&Ηυηι πιβηβΐ)»! ββο ρβΓηοοΐ85*1. &ά Οοιϋη. ρ. 26 Όα Οαη£β &<1 ΟίηηΛπαυπι ρ. 479 
&ηβ. Οοπιπιίββί θ^υ8 οαβίοάία βΓβηΙ ίο ΟΛΓΟβΓβπι 
ρβίΑΐίηααι «ΙχΙΗί, υΐ βχ ηΐβίοη* ΜίοηΑβΙίβ Ββίοί 
εοηβίλΐ, β! Οίηηβιηο ρ. 135 ηηβ. # [Ρβρί88 ΙιΙβΓΠΑΐη 
1η ρη•Λ Ιοη&ΓΪ αεββηάβΓβ βοΙβΙ)βΙ. ΟοηΙίη. Οοοβί. 
ρ. 123]* Ε ηοιηίηβ 1ιο]υ8 οίηβίί, ςυοά ευ αϊ ρ&ρ•, 
ββυ βιββπίοΐβ, οοη^πιΗ, βοαεΙυββΓυαΙ αΐίςυί ΓυίβΒβ 
ραριαπι Μββπίοΐβιη ; ρΓθ5&5ϋί ςυίάβπι ββηίβηΐίλ, 
•τβαιηβαίο Ααΐβαι ίβίο ΑάιηοάαΐΏ άββίΠ, ιυΐ ροΐίοβ 
ηυΐΐο. Ν•πι ρβρί» ηοπιβη ηοη α ρβρβ, ΒαεβΓάΌΙβ, 
άβηναΓί άβοβΐ, οη^ίηβπινβ Ιγ&χϊΙ, ββά ίο Αγβοιοα 
τοεβ Βα6, ροΗα 9 βΐ ίοάβ ρΓοάυεΙο κβηϋϋ, Βαύΐ ;α- 
ηϋΟΓ. Εγ•1 βηίπι ρβρίλβ ^Βη^ιο^ ρ&Ι&ϋΐ , βΐ β&Γεβηβ 
ρ«1«ϋηί. Νβ^ΐΓβ ΐΒΠίβη ηοΐιαι βυηι Γϋίδββ άβ είβη- 
εί8 ρβίβΐίηίβ; ςυίη ΓογΙο οΛρβΙβοηιη ΓυβΓϋ. 0ϋθ<1 
8ΐ ηβ^ββ, ηοη ν'ιάβο ςυα Γ&ϋοηβ ροΐοβηΐ ρορίΜ, 
ςυοά α ηοβίΓο Ηο. Π, ο. 11, ρ. 317, άίείΙυΓ, 8. επι- 
εβαι βχ «άβ ρ&ΐβΐίηβ όβρΓοηιβΓβ, οίΓβυιη^ββΙβΓβ, (32) Υοχ βήλον Ιπρίίεί ηοΐίοοβ ((ΑοάβΙ ιροά 
θΓ»εοβ ΓβββηΐίοΓββ, βΐίη ηοο ηοβίΓο οοαίοβ. 1) Μβη 
ηοΙ&Ι Βίςυβ 1.&ϋηυαι νίΐντη, παραπέτασμα, ςοοά 
ρΓβΙβηάίΙυΓ Γοηου• ιαΐβαιη. 2) Ρογθβ συίΙ>θ8 νβΐιη 
ρΓβΙβηάΊΙηΓ βΐ ιρρβηάβΐ. 3) ΟοΓραα «Ιιςαοά ργοοβ- 
πιω νβΐ εοΐΐβ^ίυπι, ςυοά ρβΓ ▼βι* βαϋΐαΐα βΐ ίοκι 
ρβίυΐββ ίηίΓοηιίΙΙίΙυΓ. 8βουηά& ΒίηίΟοαΙίο οίεο1>- 
ϋηβΐ. νίά. 8ά. ρ. 107. ϋβ ιβΗβΙοάίοίοΓααι ήά. 
νΒίββ. *ά Ααααιί&η. Μβτε. ρ. 203. Οο Οαη^β Οίο». 
ΙβΙ. ν. νείνηχ. # [Αά ρππιαπι βΐ βθοοηάαιη ▼βίαιη, 
ίά ββΐ 8x1 ρηοαΜ βΐ ββουηάββ Γογμ. τίά. Αΐΐβββπ. 
8x1 ΑηββΙβΛ. ρ. 54, άβ άίβΐίοηβ : Οτ*ηΙ αάρΗην*, 
αά *€σηηάηηι ν*1\ιτη ; νίά. Οίοπίαΐβ άβί ίβΙΙβηϋ 
XXIII, 333.]• 

(33) Ρ&ηΙήβααι νίάβΙαΓ &η( ΐΓίεΗηΙαιη Ιο νίείηίι 
ΟηΓγΒΟίηβΙίηί ΓυίβΒβ, βαΐ β^αβ ρ«η 9 βίοοαρβηηβ• 
1)υί886 ΒϋΙ α ηουΐΐίΐοάίηβ ίποβ^ΐηοιη ρΐΌ βιοπβ η§- 
οΗιηιαι βΐ ίοί βρββίβΐυσι &1αοβ νβηβΓαΙαοα βχροΒΐ• ΒάοΓ&Ιυιη βχροηβΓβ, ΓϋΓβοβ ΓβροηβΓβ, ββεΙυάβΓβ βΐ ς ΐβΓυη, *αΙ βχ βο, ςαοιΐ Β. ΥΐΓ^ίηί βΐ ηαιη^η'οαβ ΓβββΓ&Γβ, ςϋΛΠΊ ΐΓ&βίΒΓΘ 1 81 00 ΠΟΠ 1ίββΙ>&1. Ρθ85βΙ 

β ρ. 143 βΐ 148, βοηείυάί ρ&ρί&οα ΒβββΓάοΙβαι 
ίηίβββ, ςαί» ίοί άίεϋοΓ ίη βοΐβοαηί ρΓοεβΓΟπι εοη- 
νβηΐυ, ιηβίβηΐβ βϋο^αβ βά ρ&ΙπβίβΙυπι ργοπιο- 
ϋυηβ, Ιήυηουΐυηι ρβΓ εοοβίβίοπυαι είΓΟϋπιΓβΓΓβ β( 
ίηοβηββΓβ; ηίβί βχ λάάίΐο ίρβί πιβηβϋΓΑΐοΓβ, ςυί 
οθγΙο οβΓίίυΒ εΐβπευβ ηοη ΓαίΙ, εοοβίΕΓβΙ ηοη Γβ- 
Ιί^ίοβαπι,βθά ρΓοΓ&ηβαι, ροπαρβίίββηαςυβ βυΟηπιί- 
^αΐίοηβπι ίοίάββί^ηΑΓί. Νοη άυοίΐο ςυοςυο ομΙγλ- 
108 βοΐοβ ίυίβββ ηαίο ηιοοβΗ βάητοΐοβ, εβΗβ Οοη- 
Βΐ&ηΙίηί ηοβίή ΙβπαροΓβ. ΜαΙβΙοβ βηίπι παοΓββ ευπι 
Ιβηαροηουβ ΓυίβΒβ ηβοββββ ββί, βΐ νβΓυηι βίΐ ςυοά 
ρβΓοίοβηΙ,ίΙΙυπι ^βηηβα) Ο&ηΐ&βαζβηυηι, ςυί άβίη- 
οβρβ ίιτιρ. ΟΡίβηυβ Γυϋ, ρββί&β'ΐυβ & 8β βυοςυβ 
ΙβοηροΓβ Γβ8 ΙίΙΙβηβ βχβΓ&νιΙ, ίηίΐίο ΓβΓυπι βυΒΓυσι 
Γαΐ88β ρ&ρί&πι βΐ ρΓβΓβεΙυπι εοοίευΐί. ςο» β πι 5 ο 
πιαηβΓΑ οΐίπι ρΓθρη& βρ&άοηίηαβ ΓυβΓβ, ΓυίΙ εβΚβ 
υηαπι βοπιπι ; ηβςυβ υηςυ&αι εοηίυηβΐβ ίη υηο βίςυβ 8»ηε1ΐ8 οηαηίοαβ άβάίβΑΐηιη ββββΙ αά αχβηι- 
ρΙυπι Ρ&ηΐΗβί Βοπα&ηί, ςυοά ιΙΙί« Ιρβίβ Ιβχηροη'οα* 
ιη&2η& ίη Γ&πια βΓ&1. Αη&βΙ&βίηβ ΙϋΒΐΛέίΒοίο IV: 
Εοάίτη Ι&ηροτβ ρβΐϋί α ΡΗοεα ψτήαρέ ώβφ&Μ 
αχιοά αρρίΐΐαΐητ ΡαηΙΗβοη, ίη ςνο ίκύ β^ΙαύΜ 
Β. Μάτια ίβηιρετ Υίτςΐηί*, α οψηηηα* ηνΧγτν*. 
ΒβίβηΙυηη βΓ&ο ηοιηβη βχ ρβ^&ηα οΒΐιςη\\8>Ιβ, βΐ 
ςυοά οΐίω άίιβ άββουΒςυβ οπιηίΒολ Μβηιιη βπιΐ, 
ίη ηονίβ ηυοαίηίουΒ, οαβΓίγποαβ άίεΐί• βΙηΐΒΤ^ήΐ; 
Β&ϋαβ, ΜεΓβΙοπι. ΜβπαοΓβΙυΓ β 3ογϋΙχβ τρχ^τοΖ 
πανθέου, βΐ Μϋ βηοηγπιο ΤιεΙίεο, ςαβαι βιΐβΐ Ώα 
Ολη^β ν. πάνθεον, ρβηυβ πιίΐϊΐυπι ραΐΒΐίηοΓαπι, 
ςυίηυβ ηοπιβη οι πανθιώται. νίάβηΐυτ ίΐΐί ηοοαβο 
βχ βο ηιϋυίβββ, συοά ίη Ρ&ηΐηβο, ββυ ρβίβΐίο, ββο 
ρ&Γΐβ ρβΐ&ΐίί ΟοΓγβοΙπεΙΐηί, βχβαοαΓβηΙ, βα6 άα- 
εβίυ του άρχοντος του πανθέου, ΐΗοαηί 8θί. 

(34) νββϋίοΓββ βυη! ίΐΐί ςυί ίπιρβΓαΙοη τββίβιη 
βΓΟΓΛίη & νρΒίίαΓίΙίβ βΙΙβΙβοι οίΓοααιροηβοβηΙ. ηοπιίηβ βοάβπι ΙβπιροΓβ ΓυβΓυηΙ. ΤποοίΙαΓ ηοβίΓο ι* ΟίβρυΐβηΙ ΟοβΓ. βά Οοάΐη. ρ. 25. ο. "19, βΐ Ββ 
Ιοοο ραριβ3 Ιιΐυΐαβ ^βπιίηαβ, τηαρηια βΐ άοηβίϋαϋ. υ Οβη^β βά Αΐβχ. ρ. 285, άβ άίββΓβηΙίΑ νοοαουΙοΓπη Μ&^ηυβ ςυίάβπι ΑρρβΙΙβΙυΓ βίνβ ΓβδρβεΙα &ά ?ίοβ 
Γιαπί &υΐ86βυηάίοβΓίαηι ^ΌΒ,ϋβιΚεηιτηάϊοίιιιη, βίνβ 
βχ ίηη&1& 0Γ£βίβ τ&ηίΐβΐβ νβΐ πιίηίπιίβ ςυίουβςυβ 
άίρηίΐΛΐίΙ)ϋ8 πενιχραλάζον δουηι μέγας βΐ πρώτος 
ρΓΦροηβηάί,συ&ηι πββΓϋηΙ τηβηΙοβοβΓ. βΐ ΟτβΙδβΓ 
&ά όοάίηαηι, βΐϋςυβ. Οοηβίβηΐίηί ποβΙγι «ΙβΙβ 1β- 
πιβη ίΙΙβ Γ&βΙυβ ηοοάυπι (βπι ίηΙβηιρβΓ&ηΙθΓ, βΐηυβ 
ρθ8ΐββ, ^Γ&δΒ&ϋ&ΙυΓ. ΟΙχειαχός &υ(βπι βρρθΠ&ΙιΐΓ, 
ςυοά ηοη ρυΙ>1ίε83 ηοίηίδΙβΓ τβί, ββά ρηνβίβ ίπιρβ* 
Γ&Ιοηβ ΓηπιϊΙι© ββεΓίρΙυβ ββββΐ ίηίΓβρ^υβ ρ&ΐϋϋοηι 
ηη& βυηι οβρΙβΓίβ οίβηοίβ ρβΙ&Ιίηίβ π&οιΙαγθΙ. Οοαηβ• 
βηίπι ίηίΓα ρβΙ&Ιίυηι ηαοίΐ&ηΐββ,βΐ βββΓβΙο &1ίβυί8βο 

0&Π16Γ83 ηΟΟ ΑάΒΟΓίρίί, ββά βθΙ ΟΟΓρΟΠβ *»ββΓ1, Α&1 

ρβ/αί/7 οαΒίοάία ηβοβββίΐΑϋουβςυβ ουΓΑηάίβ άβρα- 

Λϋ, ΙΙ//01ΏΏ68 6ΓΛΏί ΟΪΧΜίαχοΙ, άΟίΆ^ΙίΐΟΧ Υβΐ (αίϋίΙίΟτ νβ$ΙίίθΓ 9 ν€$1ϊαηχι$ βΐ ναΐίαηία. Ρα ί 88β άΐβεππιβη 
ίηΐβΓ νββϋίοΓββ βΐ νββΙί&Γίοβ οοΒβΓνβΙοιη άοοίαηι 
ηοη ββΐ. Αϊ νοβΙίβΓίοβ βΐ νββΙί&ηίΑβ ββρβ οοηίαοάβ- 

ο«ηΙ. 
(35) ΡυίΙ Υίτρα Μοιαχοα ίηΙβΓ είπιβίί» ρι•«?είραι 
ίπιρβΓίί εΡί&ηΐ, υΐ ρβίβΐ β εβρίΐβ Η6η βββοηάί 
ςααΓίΓβρββίιτιο, ςυοειηιβΙίΑ ^Απίβ ίη βάίουβ βοηάίΐι 
Γβεβηέβηΐυι*. Νοη ρυΐο, 6γ83γοβ Ιαπι ΓαΙυοβ ΓυίβΜ, 
υΐ ΟΓβϋβΓβηΙ, ίρβ&πι υιγ^απι Μοβίβ ηαίΓβουΙοβΑΠί Μ 
η&οβΓβ. δβά, υΐ υαίηί ςυίάβοα νίάβΐυτ, ΓαοβπιηΙ βχ 
ΑΓ^βηΙο ΑυΓονβ ευπι ββπιηιΐβ ίηιίΐΒΐηβοΙοιη ίΙΗοι 
▼ίΓββ, ςυοά νίτ^αω Μοββίεβπι α βίποίΐϋοάίαβ άίχβ- 
τυηΐ. Ηλ^^Ι ^^μ^ν\γ^%^ Ηο«\% Εοπιβι^ ΡΙοΓβηϋβ, 105 ΌΕ 0ΕΚ1Μ0Ν1Ι5 ΑϋΙ,Λ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 106 του εύκτηρ£ου (36) του Αγίου Θεοδώρου του οντος Α. βοπιιη 0Γ(ϋηβπΐ ρβΓίίηβηΙ, ΙβουΙ&πΐ, ίη ςυα νβδίίβ έν τώ χρυσοτρικλινω, και οΐ των άλλαξίμων (37) του 
κουδουκλείου, μετά και των τζ τάζει αυτών διαιτα- 
ρίων (38), αιρουσι το ταβλίον 10 (39), έν ψ απόκει- 
ται ή βασιλέως έσΟής, και τα κορνίκλια (40), άπερ 

\ΑΚ\Μ Ι,ΕΟΤίΟΝΕδ. 
10 ταολήν οοά\ 

αΟΑΝ.ΜΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. 
1)»ηΙ. ΡΓορπβ νβδίίδπί βπιηΐ οΐ ραγέϊς, 88ΓΪ3Γ69 

νβδΙίΗΠί, νβ9ΐΪΛΓΪΐ3Β ΗϋΙΰΠΙ Οϋ9ΐθ(1β9 880Ρ8Π1ΓΏ νβ- 

ΒΐίϋΓΏ βί οβ γ υ πι ρτοπιί εοη<ϋ. ΟοΗβ ΙιαΙ>β1 ϋυ Οβη£β 
ΟΙθ88. Ογ. ρ8#. 1285, ί8ΓΠϋ03 είς του; ραφεΐς ήτοι 
βεστίαρίους. Οιηηββ ίΙΙο* υηο ηοηαίηβ 0θΓηρΙ**0ΐΐΙϋΓ 
οΊοιίο οΐ έπί των άλλας(μων, νβΐ άλλαςιμάτων. Υβ- 
δΙίΐΟΓββ, βί οΓΠοϊιι:η βρβοιυβ, άβοβΓβηΙ ςυίάβπι βρ*- 
άΌηβ* Γυίβββ : ίά οβΓίβ άβ ηοπιίηί&ϋβ βχβρεοί&Γββ, 
ςυί 8&0Γυηη οοΓραβ Ιαιτι ρΓορβ οοηΙίηββΓβηΙ. Ρυίδβθ 
Ιαηηβη 1>αιΊ)&Ιθ3, ββα ίπΙε^Γοβ νΪΓΟδ, θχ θο ραΐβί 
ςοοά ρ8£. 41 ηοδίπ οοάΐοίβ βεστιτορίσσας οοπιιηβ- ίηιρβΓαΙΟΓία ί^οβΐ, βΐ &γο8*, υΙ)ί ΐΓΏρβΓ&Ιοπθθ οο- 
Γοη© &3ββΓναηΙυΓ ; δρϋίηϋπί ίηιροτ&Ιοπί βπηβ, 
βουΐΗ η&βίβδςυβ ίπιρβΓ&Ιοηβ ; οΓΟοίοπι άβηίςυο 
ιηυΐ&ΐοηί βίοΐ&πι β)ϋ8 ειιιηίΐ, βί ία οοΐαη^υΐο ουηί- πιυηάΊβ βρΙβηοΊάίδ νββίίουβ ίηά'ϋΐίβ αΐίςυβηα ηονυπι 
ΓαεβΓβ, ΓβρϋΓϋΓβ, βί νβΐϋΐ «Ιίυω α ρπορβ ηοΓη'ιηΡπι 
ΓαοβΓβ, βραοί ΐ£οη. ΟπιοκιιβΙ. ρ. 460. ϋίοβοΛηΙ 
ςυοςοβ 1•»1ϊηί ββςυίοΓΡβ αίΐεηχνε ρΓο χηάιιετβ. \Ίΐ3, 
8. ΝόοΙίΑυοδΙίβ βρϋ(1 ϋυ Οβη^β ΟΙοββ. ΙλΙ. ν. ΑΐΙβ- 
τατε. Νοηηηηηηαηι ρβ^ρήηοηιιη αΙΐβναΐη$ ιηάηυιί» 
χη βοείαχα ρεηιοε/αΰαΐ. ίΐβπα ραταιβ, υηάβ νβΓϋΐιηι 
Οβπηαηίουπι οοβοΐββοβοβ ρατάεη^ βΐ ροταύε : νεβίββ 
ΒρΙβηάΊά® ρατατηεηία ςυί» ί)Ιΐδ ?β3β ρβΓβΟΗηΙ, ΐά ββΐ 
βχοΓθ»6»ηΙ, βΐ ραναίχεα. Ηίηο ραταΐοτ, &υΙ θεγΙογ, 
&υί ίηάυΐοΓ, βάοΓΠΛίοΓ. Οοη$ηΙβ5 ραταίχεοηιγη ίαβ- 
ώοΓΛΓΐ ▼ίά'βο, ΗΧΟΓ65 νβίΐχΐόηιτη, βί ρ. 413, νβδίί- λ γιιιιΙ οηβάίο ©νο οοηβυΐββ, ββα ρΓ®ΓβοΙί, ΓηβΓοβΙο- ΙΟΓββ 8.γηοΙβΙίοίδ ρΐΌΟθπουβ βηηαπιβΓβιιΙυΓ, ροη 
1)88ίΙίοί9. Εγ*!0 ηθςυι^βηίευηυοίιι 698β. Ρ&ΙβΙ βΐίβηα 
θχ βο, ςυοά ρα%. 173 αΐΐ., άιουηΙιΐΓ νβδϋΙοΓββ 
ροβίςυαπι ιηιρβΓαΙοη οΗΙβπιγ(ίβττΊ <ήΓουπ)ρο8ϋί$3βηΙ 
βχ θ^υ8 οοηβρβοΐυ βΙϊίΓΡ, ςυο ίιηρ. ροδδίΐ ίηίυΙ&η, 
ςυι& ΠΊ09 αηίίςυηβ §Η ΐπιρβΓ&ΙΟΓβπα οογηγπ ϋαΓ^αΙο 
ηυη ίηΓυΙαπ' ; ίά ββίοβρυΐ ηυάβΓβ, ςυοά (ϊβΓΪ άβ6βΙ, 
81 ίΐβιτιρίο ΓαΐΏΐ?1»υοιο βΙογώιώ» 3βπ ίηίυΐα ίπιρο- 
ηβηάδΐ ββΐ Ηο8 νβ9ΐίΙυΓ69 &ρρ(»11&1 Οίηη&ππυδ ρ. 23, 
τους επί της του βασιλέως άλουργίδος υπηρέτας* 
πηγώ ΐρβΟΓαπι οΓ6οίυπι ϊ(1 υηυπι ρβαβ βγλΙ, αϊ ρϋΓ- 
ρυΓβαπα οΗΙ&ιτιγί1βπη ίίηρβΓ»1οπ ί^ίοβΓβηΙ. Νηπι 
6Γ3ΠΙ »1ϋ, ςυί οη1ο<ό8 βί βπΐ£ίζ&9 ίρβί πιίαίθίΓ&ΓβηΙ, 
χοσοαΐται (ΙίεΙί, &1ϋ ςυί ίηΓϋΙαπι ίπιροηβΓβηΙ, ρπε- 
ρο9ΪΙΐ ηβίηρβ. 

(56) Εηείβνία οταΐοηα, βΓ&ηΐ β&οβΠα, Ιηπι ίη 
&1π9 βοοίβδϋί», ςϋδΐΐΏ ίη ρΓίνΛΐίβ 9?άίΙ)υ3 οοηπίΓυοΙβ, 
ίΐ6 βρΐβοορο οοηδΡΟΓ&Ιβ, ίηι&£ΐηιΙ>υ8 βί »γ» ίπβίΓυ&ΐ^ 
ίη ςιίΑ ΡΛΟΓα ϋοθϋ»! ρβΓβ^βΓβ, βχοβρίίβ ήΐβ&πβ Γβ- ρ 

βί 0τα<:α1ιιγη. 8ί ίη Ιβαιρίίβ βίϋβ οβββηΐ Ι&Ηβ ευκτή- 
ρια, βραηΐ ίπίτα ΒβΐΏ&, ββιι (η'ϋυη&α), βί βΓΐιηΙ «Ιϋ 
βαηοΐο ίΐοίΐΐββίβ, ςυαηα οηί ΓθΙίςυυπα ΙθΠίρΙυπΊ. 
Εχβτηρίϋπι ογβΙογιι ρΓίν&Ιίβ φάίουδ, »υΙ βυοίοηΐο 
8κ3}υηοΐί, η»οβηιιΐ9, ρτχΙβΓ ηυηο ρΓ£$βηΙβηι Ιοουηη, 
&ρυ(1 δοΓΪρ». ρο$1 Τηβορο. ρ. 8\ υϋί υηυηα ίΙΙυά 
ρΓίν&Ιυσι ευκτήριον <1ηο βήματα, 8θϋ 1ηηυη&8 οαηι 
8ΓυΓΐ8 άίεΐΙυΓ η&Ιιυι&ββ, υηαω ρΓΟ Β. V., αΙΙβΓυιη 
ρΓο 8. ΜιοπηθΙρ βΓοηαηρβΙο ^αι ϋαβίίηίαηϊ Ιβπι- 
ροτβ ΙηΙϊλ οΓαΙοήα ρην&1& ίη υ&α βπιηΐ. Ιηηοοβη- 
1ίυ9 Μ&ΓοηίβΒ ρΓΦδυΙ, ςυί βιιηι οογλιτι αυάϊνίΐ, ίη 
βρίβίοίει &(1 ΤηοπιβΙβηι ηαΓΓαΙ θ,ι'υβ ογθ η«ο : 1ηρι-βχ- 
8Η5 $ητη ίηοΓαΙοηΊιτη οΙογιοη ΜίεΗαεΙΪΒ ατοΗαη^βΗ, 
ηχιοά β$ί ίη ΟοοΙιύο, βί νο§αυί ΰυιηίηηιη άϊΰβη3 ψ βίο. 
ί,οοηπη άβ6θθ ηοΐί* ΑΙβηα&ηηί &(1 ΡΓΟΟορίυιη ρ. 72. 
ϋοοΗίΙηίπ ΛυΙβΓη ςυίά βίΐ ηοη βχρυΐο ; αη ΰΓΗυ$οΙ>ίΙο, 
αχιτβο νβίο. *[ϋβ εύκτηρίψ ρ&ΐΗίίί, Οϋί ςυοΙ«ηηΪ8 
Γβτίει ηπΐπΐβ ηΊ&]0ΓΪ9 ηβΙ)<1οηΐ8(1ί$ ρ&βοη&ΐίδ 8. ΜαΙ- τυπι. νίά\ Όα ϋ8Πββ ν. ΡαταΟϋί, βί ΜϋΓ&Ιοι•. Ι. II 
ΑηΙ. ΙΙ&1. ρ. 876, ςυΐ ηοηιρβ ρεγληολ βί ρβΓαπιεηΙ», 
ηονοβ ρβηηοίϊ, νβηίΐβΐιβηΐ. Ιη ΟτοΙίηβ Κοπιβηο βδΐ : 
Ροηΐφχ ραταΐ 86 *οΙβ*ηη\Ιετ αιτη τηίηί$ΐη$... ρατα- 
ιη€ηΐί$ ΙβτηροΓϊ οοηυεηίβηΐ^ηχ.,. Ιηΐβτίτη τβχ υεΜί- 
δαχ τηΐΐίΐαηύιιε ΐηάηΐηχ οιιυπ χηί* ρπείαΐΐ* άοτηβιΐϊ- 
Γί*5 ηοη ρίίΓαΙίί, \(\ ΡδΙ ουκ ήλλαγμένοις. ^ϋ^ οοβίΓΟ 
ίη Ιοοο οΐ των άλλαξιμάτων άίουηΙυΓ, βηηΐ ρ. 81, 
οΐ έπί των αλλαξιμάτων ίηΐβ^Γ» άίοΐίοηβ. ΟοΠφΒΓΗΠ 
ροββιηΐ ου γώ τοις α ρβηάΐεβ €β(1η, τοις έπί του 
πήγματος, $ί ΓθοΙβ ΗβοΚ βχροβίΐϊο δπΐηιββϋ, βχίδϋ- 
ηιβηϋβ ΐ(1 οΓΠοίυηα (Ιοηιυβ Αυ^ϋΗΐβΒ Γιιΐ88β, ουί βι^ 

ΟϋΙβΠίΠΙ βί &ΙΪΑΓϋΓΤ» ΓβΓϋΠΊ θ Οβ«ΐΓΟ ΓΛΟίΗΓαΟΙ ΟϋΠΛ 

βΓ«1. Νηπι νββίβ» ίη ταβλ(οις, αϊ 8ΐα1ίπι ββςυίΙυΓ, 
οβ(1 γι η 19 888βΓν»όίΐηΙϋΓ, ηυοά ϊά Ιί^ηαπι νβηχιβθ 

.(38) Ουβίββ ΓϋΡπ'ηΙ ίϋ«1βπί,ηοη β&Ιίβ 1)βηβ ηονί. 
ΑηΗ8ΐβδίϋ8 ρ. 108, νβηίΐ αηΐΐοί ραΐαΐη : δβϋ ρ. 39, 
ΓβϋηυίΙ νοοβηι άχχίαΗηχ. ΡίίϋΓοίίυδ ΟΙοββ. Οβάτ. 
αΙτίβη&6$ ΓβοΜίΙ. νΐίΙβηιυΓ β(1(1ίΐί ουίςϋβ οίΩοίο ,ίϋ- 
νβηββ, ρΓ8?96Γΐιηι ηοϋϋββ, Γυΐ^δβ, ςυί ρβΓ 8βρΙίπΐ8- 
Π85 βίΙ,ΐϋνβΓβηΐ β08, ςαίοϋβ βίΐίΐΐΐί βκ^βϋΐ ; βί ςα&ηάο 
βάοΙθνΐβΒθηΙ, β ρ&Ι&Ιίο ΒπιονβοβηΙυρ, βί οίβοίίβ 
ρΓ8ΕΠοί?1)8ηΙϋΓ. ϋα 08ηί?θ 01ο**. Ιλι. ?. Οϊβίαηια 
ιηοηβΐ, ίΐ8 (ΙίοΙοδ ίϋίβββ, ςυί ίη άΊβΒίββ ββη ε&?π&ευ1ο 
ιηίηίβίΓΒΓβηΙ, ηαβη9&8 ίηβίΓϋβΓοηΙ, όΐοΒίβδ αιηπά»» 
5βΓν8ΓβηΙ. •[ΗοΓυηι οΓΠοίυπι βπιΐ, βχουηίαβ ρ8ΐβ- 
ΙίοΓυηι ηοοία βί ίηΙβΓάίυ α^βΓβ, ϋΐ βχ ΟοηβΙ&ηΙ. 
ΡθΓρΗ.γΓο(?. ΟοηΙίηυβίΟΓβ 1. ιν, ρ, 123, 8ρ Ρ 8ΓβΙ, 
υ οί, οΐ έν τφ μεγάλψ παλατίψ κατά τό ήλιακον του 
φάρου διαιτάριοι ηΊβηΊΟΓβηΙϋΓ. Μβηοΐυ^. 38 ΜΠ, 
Ιη!Γ8 8ριΐ(1 ΝοδΙπιιη ρ. 135, οι διαιτάριοι των δ'λων 
διαίτων οοουπΊΐηΙ.]' 

(39) Ιιι Γη<•ηΊ0Γ8ηΐ8 ββΐ ταβλήν, ςυοά βοάβπι Γβ(1ίΙ. 
Ναηι ββρρίββίιηβ Ογλβοι ΓβοβηΙββ ης ρΓο ιος. βί ην ν^ί 
ιν ργο ιον 80Γί1)ϋηΙ. II» στομήν ββΐ 8ρϋ(1 Τοθορηβη. 
ρ. 312, ρΙ ΙίϋΓΒπυβ πονεκ Ογ.έοΪ83 Ηοηιο, β οσ)ϋ8 
οο(1ίοβ ΡΙυίΗΓοηί ΚΓοΙιοϋβ α<1 ηο» ηβΓνρ.ηϊί. β»οΪ8- Γβη&ηηίηΙα ΐϊΐ8]οπ9 ηβΙ)<1οηΐ8(1ΐδ ρββοηδΜβ 8. Μ»1- οοαιοβ ΡΙυίΗΓοηί ΚΓοΙιοϋβ &4 ηοβ ρβΓνβηϊΙ, β» ι 
1Η6ΒΪ ΕνΛηρβΙίυπί ρΓδεΙβ^βοαΙϋΓ, ν. Ρα ΚΓθβηβ Ηά βίηΊβ Πε^πτίδης, τίδην, τίδη, ρΓο Πεμπτίδιος', τίδ Ζοπ&γ. ρ. 51.]* 

(57) *[ΙΠ βυηί ιηίηίδΐπ, ςυί πΐϋΐ8ΐοπ89 νρβίβδ 
ίηΊρθΓΕίοπ ροΓΠ^βο&ηΙ, ςιιο δβηβυ αϊ άλλαγαι τά 
άλλαγματα, &ρυί1 βοπρΙΟΓββ, πυοΓϋίη Ιοοαϋΐ) 0&η^β 
ϋίΓοςυβ ΟΙ038&ΓΪΟ οοΐΐβμίΐ.]• Ϋβδίβδ ρΓβϋοδαβ, ςυϋβ 
ροδΙβΓΪΟΓ 82189 άλλάξιμα, βί άλλαξίματα αρρβΙΐ8- 
ί)8πΙ. Θ89 ρΓίΟΓ άίο^ο&Ι κατάκλειστα, ηϋθ(1 8Γ018 
ΟοηοΙυάβΓβηΙυΓ ; αηάβ 8<1 Απ40β9 ΐΓΕηβϋΙ πιοβ, 
ο η] υ 9 ίη Μσοταηο βχδΐ&ηΐ νβ3ΐί^ΐ&, νββίββ ρΓβίίθ389 
βρρρίίπηίΐί, νβ$1β$ Γΰΰοη(Ηΐα$. Όθ νββίίΐΐϋβ κατά- 
κλειστους βρίί δδίηι. &Ί ΤργΙ. ρ. 128. 1,8ίίηί αά 
ρχθπιρΙυΓη ΟΓ830Ϊ83 ηΐΗΐ<ιΙοήα (1ίοβθ8ηΙ, οηίΐθ ΟβΓ- 
πΐ8ηίοο βΡΓπιοηί πιπηδίί νοΰ8ΐ)υ1υπι Οειβαηά ρΓΟ 
νβδίο, ςυια ηοηιρβ ανβηΗυι*, 8θ3ίοίΙυΓ, πιαίαίατ 
&)Ίο, ΓβροαΊΐύΓ ίη βΓΟβ. 'Αλλάσειν τίνα ββΐ ηον\* 

Ρατηοι. 6η. ΟΧΙΙ. ιον, τίδιε δοηρ9ΪΙ. 8βά ίη ροβίβΓϋπι Ηφο ΙβΙια ηιίηυία 
ηοη π)βίποΓ8θο. Νοη πϋ»1β ΓβοιΙ 8ηΙβββ3βοΓ 
ηϊβϋβ ταολίον ρΓο ταβλήν Γβροηβηάο. Νρςυβ ηιβίβ 
β^ο Γβοί, ίη βα ρ8Γΐβ ςυ8πι ουΓ8νί, βίποΐβ πιρηι- 
1)Γ8η8ΓϋΓη βχοαιρίϋηι ίη Ιβϋοηβ δβςαρηίο. Τα- 
βλήν ηοο Ιοσο ηοίβΐ ηγο&πί ΙβΙβπι ρίβηβπι, ςυΗίβηι 
ηοδΐΓ8ίβ8 5€ΗχιΙ)Ιαάαη βυΐ ΖεΙιχιΜααεη βρρβΙΙδηί, 
ΡΓ8ηοί χιηβ Ιαχ/βίίβ, χιη Ιιτοιτ. 

(40)8υηΙ 08ρρ83 Γοίυηάβκ, ςυδίββ ίΙΙβί βυηί, ςυί- 
1)αβ ρβ1Γιββ83 ίΙΐΗβ βΓδηο'βΗοΗίΓοΙηθοβί», ηοοίβ Μ\φ 
άίοΐββ (ν. ϋα Οβηκβ 01. ί,βΐ. ν. Μη^ηΙ^) οοηάΊιη- 
ΙϋΓ. Νοηιβη ΠΒΟβηΐ 8 οοτηχι, ςοο ηοπιίηβ 1•?ιίΐηί 
ββςυίοΓθβ οιηηβηι 08ρ98ηι ογΙίη(ΐΓίοαηΛ οαίςιι^ο^^. ^^ν^ 107 εΟΝδΤΑΝΤΙΝί ΡΟΚΡΗΥΚϋΟΕΝίΤΙ 108 οοΐο, ςαοά ίη ρ&Ι&Ιίο Ο&ρηηβδ 5 ββα &η(β Ιβηιρίυηι Α 

,τοαν. Μα ΚΕίδκπ 

οοΓΟβυιη, βίνβ βϋϋΓηοηω, βίνβ ΙίοΙίΙβ, βινβ ιηβίαΐ- 
Ιϊουπι ββδβΐ, V. Βη Οαη$β ΟΙοββ. Ι.α1. ν. Οοτηη, 
12Ϊ31 βχ Ηυ£οηί3 ΡΙανίηΙϋΟεηβίβ ΟηΐΌηίεο ε'ιίαΐ 
οαρχατη αιΐίβαηι ϊηήρηίίαιη ΓβΙιςιιϋ* XI Ι αρο$ΙθΙθ~ 
ηαη, βΐ εοιηιια άηο εϋιιηιβα {(Ιβηϋάβηι Γ€ΐίςιιϋ$ οοη- 
/ετία. Οντηνα εαηάεΙαύΓοηιτη βρυά Αη&Βΐ&β. ίη Βε- 
ηβάΐοΐ. III, ίιιβπηίηβ ηιαπυοπ», ηη άίβεί ίΙΙί, ςυί 
βυΐί,Ηδ (ΙββΙίΙΙβηΙββ, βΗ&βςυθ βοτάθδ βχοίρίϋηΐ, Ια 
άυηίο Γβϋηςϋ&ΐη. ΡλγΙ ηιοάυ ί&Ιίηί βοςαΐϋΡβδ ηαβ 
οβρβαβ νεθΙί&ΠΒβ, ίηίυΐίβ οϋηάβηάίβ ρβοηΙί&πΙβΓ 
άββΙίηβΙΑβ ύαΐατηαήύ &ρρβ11&1)&ηΙ, ςυοα β8?εηΙ βί- 
χηίϊββ ϊΙΙϊβ Ιαϋυΐίβ βηβίβ ΙϊπιεΙθβΙίδνε, φΐίϋϋβ ηοδ 
βοηάβΓβ 61 βοβΙαΓβ οηίαηιοβ βοτίρΙοΓίοβ βοίειηιιβ. 
ΚοΓίββββ βΓϋηΙ ςυίϋϋβ ρΓΟ^^^ίϋοΓ νίάβΛίϋΓ άεπνα- 
Ιίο & νοτηϋδα» ββυ ΐαΐυΐίβ. 8*00 Ιο εβπβ χπι ΙηΓυΙαβ 
όβα Ιβ^υιηβηΙα οαρίΐίβ ε&νιι, ουευΓιΐδ, (βο βηιηι ββηβϋ 
νοοβίη ιη/ηΐιΐ υϋίήιιο ροηο) νοτίχηα βΐ οοηιβία &ρ- 
ρβΐΐϋϋαηΐ. Υίά. Βα (^ηββ ΟΙοββ. Ι&Ι. η. ν. 8εά β 
ηββείο εΙΙίιίβηβ ίάβαΐ Γαοίαιιι, βΐ ηαΠί Ογ«(51 ςιιοςυβ " 
ίπίυΐαβ κέρατα αρρβΙΙ&νβηηΙ, νβΐ χορνία. 8ι ίβεβ- 
γΙιιΙ, ς υ οιΐ 1η άυηίο ΓβΙίηιυο, οοτηίοίχα ίυεηηΐ 
οαρ*», ίη ςηίοηβ οοτηηα ββα ίη1υ1« 301-ναΓβηΙϋΓ. 

(41) Κβάάϊάί ηίΐηο νοοβπι υηίο,υβ νοεβ Ι,&Ιίοα 
ι η [η Ια, ςυο ϊηίβΙΗβο ευουΐΒ,πι οπιαιηβηΐίβ ναπίβ 
οβΓίυ ςυοάβιη ηιοάο οοηΓοπη&Ι&ιη, ει^αβ Ινμί Ια 
ηατπΓηιβ, β,ραά βοβχϋτη ίη Πηβ Ευεποΐοβίί, αρυά 
Κη&!ηηυ*1υιη άβ ϋβΐΐο νβηβίο εηπι ΟΡηοιβ, βρυά 
Β&η1υπυπι, Όυ Οαηςίυηι Ιη Ραατίηβ Βνζαηΐΐηίθ, ίη 
ΒίβββΚΑΐ. &ά ^ίηνίΐΐβ XXIV, ίη ΒΙβδβιΊ. άβ ηϋΐηιηίβ 
«νί Γηβάίί, βΙ&ΙΙηί, υη! ίιηρβΓβΙοΓυηι ΒνζαηΙίηοππη 
1ίη&£ίηβ8 εοηδρίοίϋηΙυΓ, βχβΐ&ηΐ. 8υηΙ βοίιη ()α! 
τοοθ νίΙΙα βΙ ίηίυΐα αΓιΙϋΓ, αΐ(]υβ ηοβ, υΐαηΐυτ. λ'ο- 
Οβ1)θ1αιη νβηίΐ άττο του σΐέφε».ν α5 Ηίηί^ίβίκίο, ςαία 
ΙοΙηηι 0ΗρυΙ?βΙϋΙί•α95ίββηίΐρΙεβίβΙ)αΙαΓ.υϊΙΓιϊΓΐβστε- 
φάνψ εοτοηα. Στέφανος 'Ρωμαιο; Οητοηίοο ΑΙ»ΧΛίΐ- 
(Ιτίηο βρυά 8α1ηΐΛβ. Ι. II, ρ. 851, ββΐ οίι-ουΐυβ βα• 
Γβϋβ ο υ πι βχΐΗΐιϋϋυβ Γ&(1ίΐ8 ϋϋυΐίβ, νβΐυΐ (ΙεηΙΐ^υβ ρ 

μα νβΓο, α ^αίβα οιΊαιη, βταΐ οοουΐα, ε υ πι οίτουΐιβ 
αιίΓοίβ υιια Γοΐαηίΐο ΙοΙαιτι οαρυΐ ΙιοΓίζυπΙϋΙίΙοΓ 
ίηείυάβηΐθ, βΙ (Ιυοουβ β<?86 &ά πόΙο9 βηρυΐοβ βο• 
οηηΐίϋυβ ί»6ΓΏίεΪΓ0ϋΙαΓίυυ9, οΐ βυρθπιυροδΚδΐ νβΓίίοί 
ρ1ΡΓυη)(]υβ οηιοβ, οοείετα ραηηο ευΠ3ΐ;ΐπ8 ρΓθΙίοβυ, 
^ΒΠΊΓηιβ βΙ πΊαΓ^βΓίΙίβ οΙ)8ΐΙο. Αηη& ΟοίπηβΠΑ πιυη- 
Λύΐ\\ ίηηρβΓί&Ιειη βηβΓΓβηδ βίο (ΙβθΟΓίρίΙ το στέαμα. 

113 
ηρτημένοι;. ϋΐβΙιηοΙιοηΒπι Λ(1<]ίΙ ίηΓυΙαΓϋπο ιιηριτια• 
Ιίυιη αϊ) ίηΐυΐίβ 0«Β3βΓαπι βΙ ΓηΙηοΓυηι ; ρηιηαηι, 
ς α 0(1 Η» ηοη ΗαϋβΓβηΙ οαίβηυΐαβ, ββΰΐαχ, υί ηιβ<1ίο 
3βνο ΙοςυβοαηΙυΓ, β πι»ΓμβΓϋΐθ βΙ £βπ>ηιΐ8 ρΐβζαβ, 
αρυά ΒϋΓβηι ϋΐΓβητ|ϋθ (Ιορβηίίβηΐβ» ; &ΗθΓαηι, ςαοά 
η® ηοη ΦςυβαεΟυΓβΙβ ΓοΙυηά<β ΓιιβΗηΐ,αΙςαβίηΓυΙπβ 
ίπιρρΓβΙοΓαιη ; Ι&ηάβπι ςυοά ΐΓηρβη&Ιββ εΓοοΓίοΓίϋιΐδ 
η38Γ£βηΙΪ3 ΓβΒρθΓίδΡ ηίΐοΓθηΙ, ςιΐΛΐη ΛΐίβΒ. Έχατέ- 
ρωθεν γαρ των χροτάφων όρμαθοί τίνες αίωροονται ** 
οία μαργάοων χαί λίθων, χαΐ τάς παρειά; έπιξέουτι. 
Και εττι τοΰτα έξφρημένον τι χρτίμα τοι; βααιλευσι 
στολής. Ο'. δέ των ϋεοΐίτοκρατορων χα! τών Καισά- 
ρων στέφανοι σπορίάτρ εττιν &που των μαργαρων 
κβί λ(τ 4 ων άνευ του έπισφα'.ρώματος. Οβ 0«ϊ8ΛΓίθΜί«, 
ββυ ίηΓυΙίβ ΟβΒβ&Γυηι,&^βπΐϋδ Ιοεοβυο. Ου&ικίο ιιειι 
ΓβεβρίβΒ Γυβηηί Ι&Ιββ ίηίΰΙθΒ ηιΙΙιί ηοη Πςιιβί. δβΒοαΙο 
ςυΐθβηα ββρίίπαο &(1ηαο ίη υβυ βΓ«ηί πιοάο ο\ στέφα- 
νοι ΰΐΓΰΐιϋχ ταάίαϋ, πιοοΌ τά διαδήματα, 8βυ, ςϋοά 
ίάθπι 681, αϊ τα ιν (α ι νίΙΙχ, βοα Ιβηηίδοί Ιαίί ρηκριικβί 
ςηΐ ίη οεοίρίΐίο ΓβΙί^ΒΟΗηΙυΓ; &ί ηυίάβω Ιΐαβπι ιπθ- 
ΓβΙΟΓ Νίοβρηη^αβ ρβι^^β^^ηΛ ΟΡί., ϊΐΕΓΓαηδ ρ. 39, 
ΠβΓβοΙΙιιΜ, η,αο ΐυΐίϋβ ΙβΙβηΜ οίΒυΓϋ^βΓβΙβ δυοπιπι 
είλϊΐβ, ο^χτρίν τε καΐ «ενίρ/ον, ως Λν ιδιώτης τοΤς 
&τ$υ(ομ£νοίν φαίνοίτο, Λεριβαλόμενος ένδυμα, Τ(5ν 
Τζ,**^** * */ ν β*ν&ειον [άββί^ηαί άί&άβπι&] τγ\ 
»λέν# περιβψχμενος - - εις φυγην έτράπετο. ίηνβηίο τα βασίλεια έ'νδοΟεν τ:ερ»οέρουσι στέμματα (41), 

ΟΟΜΜΙΟΝΤΑΚίυδ. 

ςυίϋβιη βΐθΐηιηα ]λπί ίη ηυπίΓΏΟ Εϋίΐοείβε Αϋ^ϋβΙοΒ, 
υχοπδ Τηοϋίΐϋβιί ^ϋη^υΓ^δ, βρύα ϋυ ϋαη^β Καηιϋ. 
Β} ζ. ρ. 67. δοά* ^υία εα ίεπιιηα ββΐ, ίά θχβπιρίυπι 
Ποίΐ *11β*ία6ο. Ιην^ηΐο μυΓΓΟ ςυο^αβ Π^ϋΓβίη βΐθΓη- 
Π3Η118 ίη π υ πι πι ί 3 1.60 η Ϊ3 βΙ Ζ^ηοηίβ, εΐ Αηΐηβηαϋ 
ΐϋίά. ρ. 77. ψυι& νετο ορρυηί ροδ^ίΐ εα^ Π^υΓ.ιβ ^α< 
Ιβ&Γυπι β£8(*, ηοη βΙεηΐίηΗΐυ'η, ηβςηβ ΐΐΐοβ ηυπιωοβ 
υΓ£βϋυ. ΥβΓΐΐηα Ια ηηπιιηίΒ ^υδ > .^η^βηί αι&£η1 ρ. 88 οΐ 
93, Ι&ηι ΙυευΙβηΙβΓ βχρΓβδδυιη ββΐ βίε παπί», αϊ ίΐΐο 
αοβο,υε ουη!Γον6Γδί& ρηιηυβ εο υβυδ νίϋβΓί ςυβαΐ. 
ΡυβδβΙ ςυοςηο ηιοηυιηοηΐυηι ΒανβηηλΙθ, ήϋοά ΑΙο• 
ηααυηυδ βά ΡΓοεορίυηι ρΓΪααϋβ άβάιί, βί βχ εο Γερβ- 
ΙϋΙ Ώα 08ΠΕβ 1. ο. ρ. 97, ίη βΓβυιηεηΙϋπι αΙΙεςαΗ 
(η&πι ίη βο ϋϋδΐίηίιιηυβ ουηβρϊοίΙυΓ ίηΓυΙ&Ιυβ) 91 άβ 
ίΙ1ΐϋ3 ρίοιυΓβθ ηιυδίν® δηΐίςυίΐΰΐΐο οθγΙο οοΐ)8ΐ&ΓβΙ ; 
ςυαπι ςυί χςυαίυπι ]υδΙίπϊϋηο νυΐ^ο ΓαεΐυηΙ, ιηιΜ 
πυίϋεπι Ιιαυιΐ ρετδϋαάεηΐ υί βεευηα ββηΐί&πι. Ιη 
ιιυΐΏηιίδδβςιίθηΓίϋΐηίηιρβΓαΙοΓϋηι ΤϊοοΓίί.ΜαυΓίοϋ, 
Ρήοεδε, Ηβταοΐιί ΐρβίυβ, εοηβριεΙίϋΓ Βίβπαπι». 5α- 
βρβεΐα ίρίΙιΐΓ ϋΐα ΝίοερηοΓΐ ι.αΓΓαϋο οβί, βΙ &ά Αΐε- 
χαηάτί Μ. αιιΐ νοίυδίί βΜε^υβ Γε^ίβ βχοπιρίαηι 
οοηΐίεΐα. Ν α πι βχ α,αο βΐθίηιηβίοπΐ υβυβ ίηνβΐυίΐ, 
άίϋαεπααΐυπι βίΓΪεΙβ βίο άΊεΙοΓυπι υβϋβ (Ιβ&ϋΙ; ηβςυβ 
αΓ^αιηεηίαπι ρταϊβίαΐ ΛάνΕΓΚβηΐϊοιίΒ Οιηηαιχιυδ ίη 
ηίβ νβΡϋίβ ρ. 15 Πη. άβ Μαηυβίβ Οοηηηβηο ; περι^ 
δυΟε:ς [βίο ηονβ βΙ βοΙοΒΟβ ίΙΙβ ηοοΙογ ογο χηάηΐο, 
ρυβυίΐ, η;ιπ) αροΐίαίχυη αηϋςυίβ ηοΙ&Ι] την χλαμύδα 
κα? ταινιωΟε•ς τφ διαδήματι βασιλεύς υπο παντός 
άνηγορεύετο του στρατού. ΑυοΙΟΓ θηίΐη ΙηαρΓορηβ θΐ 
«(Γβοΐαΐβ νοΟΑϋαΙυίη διάδημα αβυτραί, υί &1ιί ιηυΗί 
ΙβεβΓυηΙ. ΕγδΙ ί^ϊΐαΓ 8ΐβιηυα& ηίηΐΐ Λΐίυά, ςυαηι ευ- 
οηΓα νβΐ 1)ίΓ<?Ιϋΐη οαηι βυΓοηα αυτθβ ίη υηα ηοαβδα. 
8οΙεηβηΙ «νί πιβάϋ ρβ^ι•8 οεείίίβηΐβίρδ οοΓοηΛβ 
αυτθββ 8ϋρβΓ 1)ΪΓεΙο βχοπιΐίΐβί βί 1ίηβΓ&& ρθγθγθ, 
βίο αϊ ρο^βοηΐ άεηιί, ΙίίτβΙο ε«ρί1ί ίηΚ«ΓβηΙβ. ΑΙ 
πηρΒπιΙοΓΟδ 01 3 1αηΐ οοτοπαβ βυαδ ηοη βυρβπηιρο- 
ηβηπηΐ ϋίΓβΙί^ βυί*>, ββά βίιηυΐ βυηι ηίβ ίΐΐ&β ίηπαρ- 
ηαηΐ, υί ρ*β ιΐυββ ία υηα πι&3«>& βοηβίΓβηΙβδ. ΟοηΓ. 
Ι)υ Οαη^'β ν. ΛΙΐΗΗΐίηιη, 01>ι οΙΙ«1 ηυηο Ιοβυαι : 99 
ςταη•1β$ ρβτΐί* νοηώ$ ροηϊ ηιείΐνύ 6η Ι'αητηαΰβ ^ηχ 
5<ηιΙίηΙ Ια οοκοηηβ άη γο# ά Ια (β$1* & ΓαΙοιίϊ. Η« 
οΐιπυΐΐσ) [νοοϋΙ)υΙυιη (ίεπηβοίουπι ουπι ρηΒρνζίΐο 
Αγ&1)Ϊοο ϋΠίευΙο α/. Μίϋζβ 8(1 η η ε άίείπΐϋβ ρΓο Μ- 
τείο νβΐ ειΐΡϋΓ«.] ίηιρβΓβΙοΓίΙ)!!» εοηνβηίεοβηΐ υί 
ΙαίείββΙ ηιίΙΐΙΗΓίδ οΓάίηίβ ηοπιΐηίϋΐΐδ εααιτο φιάλιν, 
νβΐ ουευΐΐυβ βηΐ εαρρα, εΙοΗεοΓυιη ββββΐ; βΙ νυΐε- 
Ιιιγ Η«έο ίη ?Ρ8ΐίΙυ εηρίΐίβ πίδΐίηβΐΐο ]ηπι Ληϋςηίβ 
ΙεηιροΓίΙ)υ3 ουΙίηυί*3ε ΤηβοοΌΓθΙοδ ιν ΗίβΙ. Εο- 
', σ-ρατιωτιχον άμπί/ίμενο 
καλύπτων την κεφαλήν, την Συρίαν 'περι^ει πρεσβυ- 
τέρους /ειροτονών και διακόνυς. ϋοθΐ&τυηΐ ίείΙυΓ 
ίηιρβΓηίοΓΟδ βίβιηηια υί ηιίΐίιββ, βΙ βυηιπιί πιίΐιΐυιη 
ίηβρίβίΓί, ρτο ρβίεβ. ςυίευπι Ιαπι ριορβ οοηνοηίι, υ( 
ςυυά ραυίο αηΐβ άΊοβοιιΐΏ,ίη ηυαιιηίβ ροδίΓβηαοΓυπι 
ίιηρβΓΑΐοΓυηι,ςυοΓυηιίηίΑ^ίηβδηυηιηιίβίηευβ'Βάίοί 
ρ<)83υηΙ ^αΐβ&ιιι ^βδΙ&Γβ, άυοίιιηι 9ΐ*1 β;α1βαπαηβ ΠΙ* 
Ιί^ϋΓαΗΠδΙθπιπιαβί^ηιίιυβΙ.δβίΓίβηυθ εΐίβηα ρΐεπιηι- 
ςιΐθ ραΐία* η®ο ΒίβπκηΛία βρρβίΐϋί ίη ΙϊΟγο άβ ΙΐΙυΙίδ 
ηοηοΓυπι. \\ά. Μβηοΐο^τ. ΒΗβίΙ. 1. II, ρ. 112, υηί 
δΙβΠΊΠΊΑ ρΙ ηΗοίΙυδ ΟοηβΙίηΙίηί Μ. βγηοάο ΝϊΟβΒη© 
ρΓοΐθίάΘηΙίδ οχηίόΡΐυΓ. Όβ άί&άεπίΗΐε ρπυτυπι ίπιρβ- 
γηΙογοπι, εαι άβίηεβρβ βίβαιπια βηοοβδβϋ, ε^ϋ ν&ΐβ- 
βίϋδ αα ΑηΊΓηίαη. ΜίγοθΙΙ. ρ. 286 α, άβ οοΓοηίβ 
ίηιρρ. ρΙ ΓΡρυπι βηΐΐςιιϊδ ηονίδςυβ εορίοδβ άίχίΐ θα 
Οηηέο άίδβ. XXIV αά ϋοίηνίΠβ. [ν. Αηηβ Οοπιηθηα 
Ι. ιιι, βρηά θα Οπηρ;β αά ^υ^ην^1Iβ ρ. 297. Όβ εοτοηβ, 
ίαιρβΓΛίοΡϋπι, βηςυβ ρΓ*είρυβ, ςη« η^υβ ΓυίΙ 0»γο- 
Ιυβ Μ., ν. Αίβηηβη. αά ΡβπεΙ. Ι,ίΐΙβΓΛη. ρ. 49., άβ 
εοΓοηα ευπι ϋηϋηηαουΐίβ ΑΙΙεδΟΓΓ. »ά Αη&δΙ*3. ρ. 
146. ΟοΓΟηβπι Ηηηβ&Γίε&ηα Β ε Γι υ. β άΐείΐ ορυβ αΓίίίΙ- 109 ΌΕ ΟΕΒΙΜΟΝΙΙ9 Α131ΛΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 110 χαί οΙ βασιλικοί σπαθάριοι (42) τ» βαισιΑιχά αΐρου- ^ 
»ιν άρματα τε και σκουτάρια κχί τα δόρατα (43), 
και ή μεν των άλλαξίμων τάξις φέρει τήν βασίλειον 
στολήν, καΐ άποτίΟησιν έν τψ όκταγώνω κουβου- 
κλείψ (44) τψ οντι έν τψ παλατίψ της Δάφνης (45), 

,ΙΟΑΝ. Μα ΒΕΙδΚΠ 

(42) Εγ»πΙ οοΓροπβ ββορί ουβίοάββ, ^βπβΓθ ηοΐιί- 
Ιβ§, ςυί οογαιιι ίωρβΓ&ΐΟΓβ ρΐΌΟθιΙβηΐβ βηηβ. β,) α*, 
ίά θβΐ βοιιΐυιη βΐ ηβείαιη, ΟϋΓθο&ηΙ, υί θχ ηοο Ιοοο 
ρ&ΛβΙ. *ΥΉ. θα 0*η$β αά Αΐβχ. ρ. 259,]* ΙΙαυο,Γηυβ 
ιη ηίδίοπ» ΒνζαιιΙίηα ΓΓβ«|ϋβιιΙθβ ρΓοΙοβρβΛπβποί, 
βρ&Ιη&Γίοβ ρΛ βρϋΙ&βτοοβηοΊάαΙοβ. ΡοδίΓβιηοβ ηυβ 
ΙηΙθΓρΓθΙπΙυΓ ΝίοβρηυΓϋθ Ορρ^ορ. Ασπιδοφόρους 
ΒβοΙβ ςυίάβοα ββ βπηιβ βΐ ιηυηρΓβ ίΙΙα βρβί&ηάί. 
8βά 61 βρΛίηαπ! αίςαβ ρΓΟίοβραΙήιιπί θβίίβΓΏ £β- 
βΙ&ΙηιηΙ. Οο*πΐ8 αά Οοάίη. ρ. 25, οπιαββ βρ&.Ιη»πο8 
ρΐΌΐο^ρβΛο&Γίοβ Γϋίβθβ ηοποϊΙ» ίπ (}υο Γ&1ΙίΙυι\ Νβςυβ 

Βθ1ϋβ ΙΙΙΐμθΓ&ΙΟΓ 8ρ&Ιϋ»Π08 Ο&Οθβ&Ι, ΥβΓΙΙΐη βΙΐΛΓΠ 

Σηβ§ίβΐΓαΙϋβ8υρβποΓί»β,υΐ β Τηβορηπηβ ρ&ΙοΙρ. 368, Β 
υ 1)1 ό κατά Βησέρ θί δ κατά Ί μερί ου πατρικίου σπαΟά- 
ριος β8ΐ ΙΙηχη ιΐ Ηίτηβηί $ραιηαη*$. ϋ&ί ηοη ΓβοΙβ 
υργΙιΙ Οοαηιβ. Αρρβίΐαΐί ΓϋΡΠίηΙ α σπάθη, βρβΛπβ, 
1οιΐ£ο υί ΙαΙο μίαάίο, ςιιΟηι πααηυ ΒβΓβυβ,ηΙ. 

(43) Ϋηπο βίκηίίίοαίϋ ΑΐΙηΐυβίυΓ & ΟπΒοίβ νοοβ- 
ουίυηα δ'πλα, άρμα βΐ άρματα, α,ηοά ροβίΓΟίηοπι, 
άρμα ρυΐβ, & ΐΐαΐίηί» ΐΓβιΙυοίυπι βΐ ΥίάββΙϋΓ, βΐ 

ΥΘΓβ ΓΐΐίΙ, Ιΐά ΟΓβΒΟΟβ, ρβΓΥΟϋΟΓ&Ι Ι&ιηβη βϋ Ιΐΐβ βά 

ΙΠοί», βΐ ίη ΟΓΐ^ίπβ ϋβηβ Ορβαυπι ββΐ, &ο άρω, αρίο, 
ίη$ΙηΑ0, ΐη5ΐηιιηβηΙηιη, ζο^νβ υΐί ηοη άυοίΐανιΐ Γ&- 
βΐίιίΐοβυβ αϋ&8 «( ρτο βυα ©ΙβΙθ βΐθβπηβ, >βά ηοΐήβ 
ηοιίίβ ΓίιϋευΙυβ, νβΓΒΌΓΐιπι νβΙΟΓϋπι βΟβοΙβΛοΓ Νί- 
061*8 ρβ<ί. 35, έπιτάττει δειπνοποιήσχντες πάντας 
Ιπποκορυστάς γενέσθαι, και των αρμάτων [ία βΒΐ 
6πλων] αυτών έπιμεληθήναι, ώς είς νεωτα τοις 
Τούρκοις πολεμήσοντας πρωϊαίτβρον. ΑγποΪ£0 ίμϋοτ 
άίοαιιιηο άρματα Ηίο ΙοοΙ «Ιεγ1ϊο8 Ι&ηΙυιη, βιιΐ ΙοΗ- 
0&3 (1β9ίκη»Γβ, »η, ςυο^ πια^ίβ νβΓ£0, ροβίΓβηιβ, τα 
τε σκουτάρια και τα δόρατα (βίο βιιίω Ιβχ.) ββ$β ^ 
6ρθχβ£68ΐη βϋζΟΓίΟΓίβ τα βασιλικά άομοτ. Νοη πι 6- 
ιιιίαί νοοβπι άρμα ρρο (^ΐ8.«ϋίβ ρΟβιΙβπι Γβρρπβίθ. 
Ργο ΙοΗείβ ςαι^ιπ ροηυηΐ Ιιούΐβΐ'ηί Ογ.ηοϊ, υΐί 
βΐίηπι δπλον. Ϋιά. οΐ. ΙΙβπιβΙβΓηυβ. β(1 ΑτίβΙορπαπ. 
^.ΡίβίϋΓΠ Υ9. 450. ΑΙ ιπϋΙΙο ΓΓβςυοηΐΙβΗΐιηβ βΐ 1ί»ι1ίηί 
^βΐ ΟΓίΕοί, ουαι ηονί, Ιυιη νβΐ ν^ΙυβϋϋβΐΓηί ςυΐφΐβ, 
δπλον υί δπλα, ΙΙβηι ιΐΓ//ια, ςαοά ΐ 1 1 ί τοβροηοίθΐ, ρτο 
ίαιΐο ροηυηΐ. ν. δηΐηιαβ. »<1 ΙΙιηΙ. Αυ^. ι. Ι, ρ. 212, 
βΐ II, ρ. 354. Ιηάβ ββΐ ςυοά $ύ\ιΙ*ιη Ιταοΐαη βΐ αηηα 
τοίωβ \άαη\ βίΐ. 0υο<1 ρΐυήϋυβ βχβπαρίίβ βνΐοιΐ θα 
Ολπ^ο ν. Αιτηα. ΟΙοβΡίΡ νβΙβΓβΗ Πέλται, μικρά δ'πλα 
[ϋοαΐ»] ε/οντα κύμβαλα προσπεπηγότα, απερ λέ- 
γουσιν οΐ ? ΡωμαΤοι άραατώρια. Οαο ΙοΟΟ βαηΐ κύμ- 
έαλα ίιΙϋΓΠ βΙΐ|υο κόμυοι, ϋυΙοί, ηοάί, υπιόυΐΐΡβ Υβΐ 
ϋαιΙ)ϋίο! βΒπβί ΓβΓΓβίνβ, οαοουΙ», ηαβίΐϋβ β οίτρβίβ 
6τηίηθηΐ68,&ά βχοίρίβηιίΑηι θί ^ρ^υη^θη(1απ[) ίοΐυιιπι 
ίΙΙιΙοΓϋΠΐ νΐπο. Κύμβαλον θί κόμβος 68( οπίηθ χυον, 
1ϋΐτι«ηκ ίη Γοππηγώ 8ρη«ΓΪοαπι. Ιρβθ Νοβιθγ ρ. 176, 
χδ δε άρμα ήγουν σκουτάριον ίΐίχίΐ. Ηίηο ^β^η ίηΐβΐ- ρ 
Ηκ&Ιπγ ΓΕίίοοίηίοπι Όίο(1οΗ δίουΐί Ι. χν, 44, ρ. 3Θ, 
Υ9. 88, οοηπίθίςαβ ίΙΙί Ιοοο Ίθ ΐηΙβρπίΒΐβ βυβ. 01 
άπδ των ασπίδων πρότερον δπλιται καλούμενοι, τότε 
άπδ τί;ς πέλτης πελτασται μετωνομάσΟησαν. ΑΓ^υ* 
ιηβηία,^ϋίηιΐδ Ιοουηι ΐΙΙυπι ίηιρυ^ηαΐ Η.Ηίβρηαηυ*, 
8ρροΐθ94 ςυίάβΓη βυηΐ, ΓβοΙβ Ιηπιβη βυπΊ ΙιιβίϋΓ οΙ. 
ννρ89β1ΐη!Τ. ΙΐΛ ςυοςηβ ί^βπα ϋιοίϊοΓϋβ XVII, 18, 
ρ. 173, 07. το μεν Ίδιον δπλον άνέθηκε τη θε^ [Μί- 
ηΡΓΥφ], των δ' εν τ ψ νεψ κειμένοιν 6πλων τδ 
κράτιστον άναλαβών καί τούτψ καθοπλισθείς έχρή- 
σατο. Ονρβυιη ίΙ)ί ίί^πίΠοΗΠ υΙίΓΟ ρηΐβΐ βΐ θ 
ρ. 175. Αρϋ(1 βϋηιΗβΓΠ XVIII, 27, ρ. 278, βϋηί ο\ 
οπλοφόροι ΛΓ«/απϊ, «οϋϋ* βΐ ηΗ9ΐίβ, η α© ηυίιψιαπί 
8ί*ραΓηΙ>βηΙυΓ, βΓΟίβΙ), οοςπβ ΓββρβοΙη ορροηυηΐϋί• 
11)ί τοις μηλοφόροι;, ϋβ ί|ΐιί σπαθοβάκλια 8Ρϋ Γοηίοβ 
ΌΓωΐοπΒίοδ Οϋίπ ροηιίβ ίη 11 η β ^βΓΟΓβηΙ. "Οτ:\ον 
Γ Αθηναίτ;ζ)π οβΓΉΐ/ίιβ ίϋοϋΐϋ 1(1 Αηΐηοΐο^ ρ. \51, 8&ιιοΙί ρΓοΙοπίΗΓίγηβ ΘΙβρΗ&ηί ββΐ, Γβροηϋ. δρα- 

Ιη&Γϋ βγιιιλ ροτίβιιΐβ», ου τη ίρβίβ ίη οηοροάίο ΒίπηΙ, 

61 ροκίςυαπα άοηαίηί, βε&ηιπηΑη^ϋβ ϊηίΐι-ΐί, θ βαοτο 

ευοίευΐυ ρτοοβββθΓϋηΙ βο1ίι&>ςυβ ρτβοββ ίιι οοηοπα 

αυΓβΐ ΐΓΪοΙίηϋ, υΙ>ί άοοαίαί α Όβί ηοβίΓί άινίιια εΐ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. 

υΐΐ. ο). Η. δίπρη. ββΐ αρή ραΙίαάί$, βΐ ρ. 204. 

"Αρεσενι δ' 'ΟΟρυάδο'ο φόνω κεκαλυμμένον δ*πλον 
Καρύσσει θυρέα, ΖεΟ, -Λακεδαιμονίων. 

Ιρ«?β ]&Λΐ ΑπβΙορη&ηβδ δ'πλα ργο χγμΙο ροβυίΐ ίη 
νββρίΛ ν». 819, γοΙΙηΙο νβΓβυ 590. Οαϊ βηιηι ίρί*β 
ββΐ άνευ δ'πλων ΟβοηνΓηυ^, ηίο ββΐ ό α^πιδόολης. 
ΒβεΙβ ςυοςιιβ «θηΙβηΐΐΗΠΐ Οοπιΐοί ΓβΊ<ϋ•1ίΐ οΙ. Ηβίη- 
ΛίβρΗϋβιηβ ιη Α\ΙΙ)ϋ3 ?8. 390. Ρίηά&Γο ςυοςαβοπλα 
άπ' "Δργεος βυηΐ Ατρίνα ίαιίη, βο Ιοοο ςυβιτι Αΐηβ- 
ηβυβ Ι, ο. 22, ϊηίΐιο οίΐ&ΐ, βυ ίηΙβΓμΓβΙθ ηοη γροΙο 
βοοορίυηα. Ρηγι πι ο ο! ο ΙβΙίηΐ $β ίη ω-ηια εοΙΙίφβΓβ 
άιοβέ)»ηΐ Ργο $β βηΰ ίοαίητη τβείμβΓβ, νϊΓ^ίΙίϋβ ; 

8ιώχΙιΙϋ Μηβα$ βί χββυΙΙβρ ί ίη αΤηχα 
ΡορΚίβ αιδ&ίάβηί. 

Μθάίο βΐίβιη φυο αηηα ρΓΟ βουΐο ο*ίοβ5βηΙ. Α. Οα- 
Ιηβίβ άβ ^Θ9ΐίβ ΒροΙβίίηοΓϋίη βρυ(1 |)υ Οαημβ 
υ. ΟηιτηρΚα. Αηΐβοβάνδαηΐ βιιηι »ηί Ι'α>ιιιΙιαΓ68 (ιγ• 
ίηαίί αιηι ΙαόαΙαηύ βί οίγρβα (ΙβρΐΓΐίζαιιη ρηιηΐ).•1ια % 
ίά 651 εΐ&να, βρυ οβδίϋ] ίρχίη$ αντηα, \\ά ββΐ $οηίο] 
61 βηήύαδ βΙίραΙΗίχ ηηιϋχΛη*ίβ ηίΛηβνιΙ Ρηιαειουαι 
Ιβ$ αΓτηβ*, ρΓο ίηΛί^ηιουβ ^βηΐϋΐΐϋβ. Νγιπι ουηο ?β- 
ΙβΓβδ βςυίΐββ ίηβί^ιιίει βυοΒ ςϋίθςυβ μβη1ί> ίη ηγγγπβ, 
ηοο ββΐ θοαϋβ, ^βΓβΓβηΙ, ιηΊβ Γ&οΙυιη θ>1, υί κΐ 
ςαοίΐ ίη «πηίβ ρίοΐυιη ρβββΐ, βΓωοηιιη ίρ^ο ηοπιίηβ 
αιβίοηνίπΐοθ οϋϋθΓβΙυτ. δευΐί Ιβΐϊβ ιυτη ΐηβιμηι^υβ. 
βί ΒραΙη&Γϋ ?β1 οβηοϋά^Ιι Γβ^ιί ουητι Η .«8 Ια βοαίυπι 
Ι^ηβηΙΐρ νίίΙβίΊβββΙ ίοΐΛριηθίη ίη ί!1& ΙΪ&υιηιοαΙθ ϋυ- 
δϋηίβηί Μ., (Ιθ ςαα ρηυΐο βηΐβ ουχί, βραίΐ Αίβηιβη- 
ηυοι βί ϋυ Οιιηι?ρ Ραηι. Βρζ, ίΐβιη βρικί ϋίΗηιρίη. 
Ι. !Ι Μοηινη. ΥνΙηή. 1βί>• *22. 0«ί ίηιρρΓϋΐοΓΐουβ 
ΟΡίβηίβ βΗΐβΓβηΙ βρ,ιΐηβιπί, «υά οβηίϋί1»ίί, ηοΙ ρΓο- 
1θοΙογ68, οπηαΐί ΟΓβηΙ εουΐο βί ηβ^Λ ; θγηπΙ »γπη- 
Ββή βΟΓϋΠΊ ; ίΐαοηίΗπι ίρβο^ ίιτιρ. βηη» ^ρηΙλρι* ηοη 
ύβυοΙ)αΙ. Ιπάπ κηίατϋ οϋηΐ (ΙίοΙί τά άμφι τον βα- 
σιλέα τάγματα, βϋϋΙοΓβ Ζοβίιηο II, ρ. 188. ΟυηΓ. 
νπΙβδ. Η(1 Απιπί. ΒΙ&γιϊρΗ. ρ. 352. υηπ> ραΐοΐ (\[- 
οΐίοηρηι ΝοθίΓί ρ. 237, τδ άρμα /ρατεΐται ΓβοΙβ 
Γβ(Ιο!ίΙ«ηΊ & ιιοοΪ8 Γυίβββ αηηα, κί β.<1 βοαίιι ρ| οαβί®, 
ίβηβηΐη^ βί βιρυίΐ ΟβοΓ§. ηιοηαοΗ. ρ. 544, μετά 
αρμάτων ΥθΓΐβη(1ϋηι βα^εατη χΐϊμαΐΗθΓίΙ)Η$ 8('ΐι αΐίχ, 
ΥβΙ αηηίρ?Γίί. Ναηι, ηβ άΐεαιηϋ* άίοΐιοηβπι ρ»πι ιοί 
βί^ηίΓιοΕΓβ ϋηιη τηαςηο πητηβΓη αινηιητη, νβΐ ρΓο- 
ΟθΓϋΓη ίη ουΓΓΪΓ3υ3 ρΓοεβίΙβηΙίυπι, ΓβοΐΙ ηιοβ »υΙ«) 
0Ρΐ»η», ςυο ηοη Ιίοβο&Ι αΐϋ εηίςυβηι οαΓΓϋ νβΗί 
ίη ρΓοοβ88ΐοηθ ρϋϋΐίοα, βί ίιηρρΓβΙοΓ ουΓΓϋ νβηβ- 

ΓβΙϋΓ, 88(1 ΟΠΊΠββ ρΓ006Γ68 ΟΟΐ ρΡ(1ΐΙβ8 0^8β<|ϋβ• 

1>αηΐϋΓ, βυΐ, ιηα^ηο ποπογθ βίΓβοϋ, «ςϋίίββ. Κχ βο 
ΐΛηάβηι ςυοςυβ ΓβοΙηπι, ιιΐ "Αρμα ηοπιβη Ρ88βΙ Ιοοο 
ίη Οϊγοο, ϋϋΐ βΓπιΐ^βΓί ίη &πιιΐ8, Ηοο ββΐ, βοαίβΐί βί 
ηαβίκΐι βΐηο&ηΐ, άβ ςυο ίηΓβΓίυβ. 

(44) ΡηΙ&πα ίΒβΙίν.ι νβΐ ροΓίίουβ οοΐ&η£υ1βΓΡ8 
«άιΙίοΗηίΙί ηιοβαιίηϋο ίηΟΗβηΙθ οηΐίηβΐ, υί β ΟβΙΙα 
νβιΙΙθ ΙιίηβΓ. 1. ιν, 14, οοιιβΙηΙ, ηυί Ι&Ιια 8Β»1ίΓιοία 
ΓοΙϋΠίΐΗ,βϋΙ ΓτιυΚκηρυΙβ, όββηιουΐ&ΐίοηίοϋδ άββϋ- 
ηβΐβ, ίη ςυοτυπη ρΙ&ηίβ ΐβοιίβ, ςυ» 1«π)βη ρο^ία- 
πιβηΐίδ β β ιι ρβοΙοΓβΠουβ ολγθπΙ, α*β%ιηΙΐϋΐ8Γί, ΙυοΊ 
ςυο«|ϋβ ρίΐα, ηοη βίηβ Ιβηιβπΐ8ΐβ, β*ρρβ οηπι νίΐββ 

ίβΟΐϋΓβ βοίθΐ, ρβΓΠί^Ρΐ & ΡβΓ81*Β βί ΤϋΓΟΙβ ϋΐΐΗβϊ 

ΛρρρΙΙβπ. Οοττιάοτβ, βί ορηβ ηιρπιίηί, !»1ρ8 ρβΙβΓίβ 
ίη οΐΓουΙυπι, ββυ ΓοΙυηΓίυπι, 8βη βηρπΙηΓβηι, ίη- 
Ιπι Ρβββ ΓθνοΙαΙ«βΐΓβοΌϋηΐΡ8 βρρθΙΙβηΐυΓ αίο ΙΙ&Ιίβ 

61 Κ ΓΑΜΟΙ*. 

( (45) Ιη οιηηίουβ ίπιρΡΓϋ ΗοΓηβηί Γηβίοποηβ αΓ- 111 0ΟΝ5ΤΑΝΤ1Ν1 ΡΟΒΡΗΥΗΟίίΕΝΙΤΙ 112 880ΓΛ ΪΓηβ£0 ίη ΛΐΌηο εοΐΐοοΐ* ββΐ, ρ6Γ6£6ΓυηΙ, Α. ίγουν πρ4 τοΰ νίοΰ τοΰ Αγίου ι:ρωτομά;τυ;ο; Στι- ρΓ»ροβίΙΐ α νβίο μ&οίηβΐ ΐαΐΓβηΙββ, άοηαίηοβ β(1ο- 
γ«ο( : ςυί βΙ&Ιίοα νββίββ 8 α 48 •ιιγο μπΒίβχϋιβ ίη- 
άααηΐ, ΰΐ ρβΓ βχουοίαβ β^ΓβάίαηΙαΓ. Ια βί^ω&ΐβ 
οικίοάία οοΓροπδ, ς υ® Εηαηοΐβνίυηι βΐ αβΙ»η& νο- 
οαΐυτ, βΐ Ιο^οίΗοΙθβ οαιη ρΓβίβυΙο οβηίοΐβΐ, ρροΐο- 

8(ΪΟΓθΐΗΠΟ 80 ρΓΟίΟΠΟΐβΠΟ 608 βχοίρΐυηΐ, θΐ ΓεοΙλ 

β&Ιυΐ&Ιίοηβ, ου πι ίρβίβ ρΐΌΟβύυηΙ. ςρανου (40). 01 δι τά αρμιτα φέροντες σπαΟάριο: 
ΐστανται μεχ 1 αυτών έν τψ όνοποδίίρ, και δή τΊ* δεσποτών άπο σκχραμαγγίων ^47) έςιόντων τοΰ :ε εν τ$ ροΰ κοιτώνο; (48;, και τ γ, ν συν^Οτ, εύ/ήν 
**ΥΧϋ του χ^υσοτρικλίνου, έν *> ιστορτ,τβ'. ή του Κυ 
ρ(ου ημών και θεοΰ Οεοείκελος αγία ιικών (49) έζ'. 
θρόνου κατεζομένη, τώ θεφ αποδιδόντων, εισέρ/ον- ται ο\ πραιπόσιτοι άπδ τοΰ β^λου τοΰ τανθέου, και προσκυνοΰσι τους δέσποτα; (50), και εΤΟ' οΰτω; 

ΜΑΝ. ΜΟ. ΕΕ18ΚΙΙ 00 .VI ΜΕΝΤΑ ΠΙ ϋδ. ςυίβυβ Ι&υτβ© νίοίορ'ιβαδ ίαιροηβΓβηΙϋΓ. Οαί πίοη νι- 
οίοπουβ οοΓοηαβ ίη ΙαΙίϋυβ ΐΓΪϋυη&Ιίόυ» ϋαρηηίβ »ϋ- 
οΐίδ ΐΓΪΙ)ϋβη(ϋ ηοη & ϋίυείβΐιαηο οοοριΐ, ι^υοί] οοημοί Ι ι ιοαιιυι ιιιιι• ^κιόιιι ιιιηιαιπ ν. ιι, ^». ν/», 

Ααφντ ( τικΓ,ν ΑηΙιοοοιαρ ηοΐΏΐηαΙ, ηιι^ιιιΙμΙΙϊ^ο Βα$ί- 
Ιϊαιιη, αιίςαό (1υ&9ΐί,)υ3 ρυτίΛβ <ι ΤηϋοΊοπίο Ιηπιιηίβ 
&υΓ?!8 Ι'υι^ι 1 ΙποΙίδ.) Νιίη ϋ.ιρηηοη ΑΙβχβηίΙπηΜίπ 
ι»υιηίη»ΐ ϋΙίΓοηίοοιι ΑΙ«;χ. βιιηο^η.] ΙοΝίοϋοπιπχχϋ. 
Ρο$88υηΙ ΐΗίηβη, υΐ νβπιιη ΙιιΙρ,βγ, η» Ο.ιρΙιη» 
Βΐΐϋϋάθ (]ϋϋί]»ιβ ηοπαβη Ιιβ&υίβϋβ; δίνβςυοίΐ ιυι Ιαυ- 

ΓβΙ» 6880111. 8ϋΙ> ςυΐ6ϋ8 ά«ΛΠΐΙ>ΙΐΙ*ΡβΙυΓ, βίνβ φΙΟίΙ, 

αικίοη» Οοάίηο, ηββοίο π,υαηΐ» ίίάβ άί#ηο, οοη»υΐΡ8 
Κα'.οιιά'δ ίΗηα&ΓΠβ & ροραίο οοΓοη&8 1&ϋΓΡ&3 ΐη 
ίΙΙίβ ϋαρηη'β ηοοιροΓοηΙ. Νϋ£&οίΐΑ$ βΐ ίη*οίΙία, ηο 

70ΓϋΠ1 ΟΓίΒϋΟΠΙΠΙ (ΜΓ08, ΥβΙΡΓΙ» ΠΟΠΙΪΒ ΓΪΙΐΙβ ΠΐίΙπ 

1)θηβ ρβΓβμεοΙ;ι ('βοίΐ, υΐ 3υ«ρββ1ηιτι η&ηο 1πι•1ί(ίο- 

ηβπα ϋϋΐΙ)β&[η τ ςυ&αι &1ιΙ»» Ιβ^Ϊ99θ ηοη ιηβηιίηί.^οη- 

ίΐοίο βχ ηΪ8, ϋαρηηβηι ΟΡί&η&ητι ρτίπιβ βχ ΐηδίιΐϋ- 

Ιίοηβ Γυίί*8θ ΙπΓΐίηΐυΐΏ 8 ο η Η^δίΙΐο&Γη ίΙΙβηα,ίη ψιι 

ΙβϋΓΟ νβΐ ρηΙιηίΝ οοΓοηχΓβηΙητ νιυίΟΓΡβ οίΓπι*η8θ8 

(ηαπι ρΓοςηΙα Οιγοο ηοη α^βΛί); ρ! ίιι ^υα γογοπηβ 

ρπΓηηιη 8θ1«? ΙβΟΓΡα», (Ιϋίη βΐ Η»8, ρΙ 8!ΐηυ1βυΓΡΐΐ3 

ςυοςυβ, βοΙθΙ>ΛηΙ βΐ) ιιγοθ «ιυι η»μίίΐ πϊίΐρπηίββ β 

οαβίπβ ουιη Ιι-ίαιηρήο ίιηροΓαΐοΓΡβ, &αΙ ηΙίΛβ, ηοοί- 

ρβΓβ. ΕΙ (]υΪ8 ρο?1(5ΠθπΙϊυ8 δηεουΐΐβ ΐη ΙηυΓβίίΓηιη 

Ιοουιη βϋοοβάβίιβηΐ βϋΓΡ«3 (;ογοπ3Β Ρβυ ΓΐΓουΙί,ςιιο» 

ϋΓαοηηβ ίη3θΓβϋ;ιηΙ ΐίβ^ΙαηΙοΗ,Ηΐηο 1).•«ρηηίΒ ηοϋΓβνίΙ 

ςυοιμβ ηοιηοη τοΰ Στεφάνου υίί βΐίβπι βχ γο, (]ϋθ(1 

ΐίΐιρβΓβΙΟΓββ ίΐίί ΒϋΙυΠΜΐΙ στεφανοΰσΟαί , 0θΓοη."»πι 

ηυρίίβίβπι ίηάυβΓβ,βΙ ΙιΐΜΐβιϋοΙϊοηο ρβΙΠΗΓΟηαϋ οπη 

βροηβίβ βυίβ οορυΙβΓί. 8ο<1 υΙ ΓϋίΙ Ογβολ ρΐβϋίβ 

ίηοΓΟίΙΐοίΗϋ ηυ^»οίΙα3 βθηυίοποαβ 8ίυουϋβ βΐ ί^ηο- 

ΓβηΙΐα, ίΐϋΐί ηοη ροΐοηι», ςυίη ροριιΐυβ τηβΓΟβ ρ,ιη- 

οίοβ ΗΟΓηηίβηβ, ο ηοπιιηο ««ΠΗοπ δίο,ρΗΗηί, ^. 8ΐβ- 

ρΗαηυιη (ϊΓΗοπόΙ, ευΐ οίιβιιι Ιοηιρίϋΐη ιοί οοηιΐιΐιιιιι 

ΓυίΙ, ίη ςυο εΙ ί:Γ:ροπιΙθΓΡ9 ϋοηί οηιίηίΗ ργαΙϊη 

Γοηιη&(ΐι ηυρΙίΜΐβαι αοείρίβίκιηΐ, οΐ οΜαΙαβ βϊΙ»ί βη 

ιιτίιβ γθ^ϊλ οοΓοηββ βυΓβΗ9 ΙπηΓΟΛδίριβ π>ροηβΙπηΙ 

088ΡΓναιΐί1α9. ΕγηΙ βαΐβίη ϋαρίιηο, ουηι «Τίίβ 8. 81ρ- 

ρηΐϋίΐ, ηυαπι ιΙΙα ΓοηΙίηοοΛί, ρ»Γ3 ΑπρϋβΙ-ϊ, «;•α 

ρηίαϋι ίπιρΡΓΗΐπΓΐδ ΑυχιΐΗΐίΒ. <\α (]ΐιο <1ϋΐηΓθρ8. 

(4) * ίΟρΛίοΓΐιιηι ήοο α ΙΊιΙγ" βχΐρποβ, ίη ςιιο ρβΓ (ϋριη βκίΐ, ςυιιη^ο βοΐυβ βδΐ. 
Οθ2ΐοη βΓΛΐ ϊγ.Ιγα ουΙ)ΐΌυΙιιπι, Ιιοο οογ«πι ι'ΙΙο. Ιη ου• 
1>ίουΙο ϋοπηίΡϋ&Ι ό παρακοιμώμενο;, βΐ βχουο.^^ΐ 
6 παρακαΟϊίρνο;, τοΰ κοιτώνο;. 0» η Γ. ΟοβΓ η<\ Οο- 
άίη. ρ. 33• \Ή1ο>. &ά ΑίηιηΪΗη. ΜβγορΙΙ. ρ. 32*, υ6ί 
ιηβΐΏυπιΙυΓ β.Ιί(]υίβ, επί ΟοηχίααΙιηίαηί ΐΗαΙαηιΐ αιπι 
α>τηηή.\*α, ΐα\ προεστώ; τοΰ βασ:λ:κοΰ κοιτώνο;, υΙ 
8οογ»Ιρ8 βρροΙΙαΙ. ΕγειιΙ ήΐ οαΊοηιΙ.»• ϋι?οΓ«ί ι 
ουήίευΐΗΓΠϋ, οΐ ίΐΐίβ ηο6ιΙίοΡββ, ςϋΑ άβ τβ ί&ίη 
α'ίΓβηίΙυιη βπΐ &•] ρ. 13. ϋίείΙϋΓ ίιιο ίιτιρΡΓβΙιΐρ « 
οοδίοηβ ίιι πΐΗκηβπι ϊΜηπι θϋΐΗΓπ <;ΐιι ν^απείίηι 
ΡβΓβ-ίί, υηί 11ιπ»ηυβ βΙιιο«ι(, βΐ ίρ,-β ρ'Γ<ι.^ί•1βη&( 
οοιι^ΓβίξΗΐο ρΓοοβπιπα οοηβιβιοΓίο, ιόϊ^πβ βυΐ) εΓ•η- 
οηβ, Ηοσ β^ΐ &ρδίϋο νβΙ Ιαοιιηίΐπ λγπιλΙο, Λ^νβΓδαδ 

ίΐηΗβΐηθΓΏ 0ΠΓΪ8ΐί ΟΓΙΙΟΐΓίχΐ Λί1ΐ»Γ.ι8ίΜ\1ϋηΐ8β ρ»Γβ8?β 

νΡ8ΐίΙ)ϋ8, αηΐ€ί|ϋαπι ρΐΌέΐτΐ'β βαίυίΛΐυηι «ιΙηήΙΙβΓβΙ. 
ΗΛΟϋοπίηβ ρ»*η«?3 8Ρ. ίπιροΓΛίοΓ, ρΙηΙιπ) α1(]πβ Ιβεΐό 
ΗΗΓκοινΙ, ρυι»11.•ι« η.»υίΐΓ3 βΐ Γογπιο>«3, ςυ® βα•««αι 
ροΓπμΐϊΓβιιΙ ητιηυβ 1ην«ηιΐ, οι ρβοϋηβπι οοιγ^πι 
οΜιηΗΐϋΓο, ηοη άιχρΓίηι. Ουίιϋο Ι^ηιοιι ν«Ιί3€.ηυπι 
η»6υβηΙ, οαπι ηραιΐ Νο^Ιτυπι ({υί^Γηι ηοη ί«ηΐοηι 
<\)υ* Γβί ηυΙΙηΙ ϋ<α πιοηΐίο, 8««Ι οΙιμγιι πΐίΜηοΓβηΙϋΓ 
8ρΛ<1οηβ8 νιψ/,στιάριοι νβ] ιιιαΙΙυνίιΐΓϋ, ι 5 Α Γΐ•3ΐη 
0.08ΛΠβπιςϋθ ρβοΙ(?η<ϋ οίΠοΐηπι ρΓοοιι! ίΐηοίο β ί1 
608•!€Π) Ηΐιοβνβ «ρικΙοηΜ ουΙποπΙίίποΗ ρο.ΓΐΐηαβΓϊι 
Ο Αϋ ςυίοίοιη ΟΓώτίουβ νιΐ Λ |ί^ |. νπ, ηαΓΓβηπ ϋβ 
οβρϋβϋΐ» ΑΙοχίοϋιιπιηβηοϋΐοίΟρΠη ΐΓ««η?»1ίΐΐί Ν βΐίΐυβ 
ίη ργη»ροοϋΐη Αϋ^βί« βηΜιϋβ ϋΐί;ΐϋυ 8 [ίοΙ^Πι ΙγΗθγϊη. Α» ρΙΐΗπο ϋίοίίΙαπΓϊ ίη Μ;ιρηπβ ρΙϊηπί ΤηρορΗΛπρβ 
ρ. 37-4, βίίίίϋΐΙ. Εΰκτ/ριον, ίικίϋίΐ, τοΰ Αγίου Στ•- 
οάνου έν ττί Λά^ντ^. (Λ«•ΐΛ Βί>. 11 Λυ^.) V. ί'αίιρίπΗ 
ϋΡΙ. (;ηΓΪβί. Ι. νι,' ρ. 137.1• 

(?7) ΙΊ €81 με-; σκάρα μαγγίων. 8.Τ; Ο ηρίκΐ γο 
ΟβιιΙΐί» Ογ^Ο'.θ Ί•1 ίη Ηοο ΙιΙ^ΓΟ άπο ρηι μετά ρο^ίΐυπι 
οοουΓΓΪΙ, ρία?8 τΐίπι βί (Ιο ηηιίηΐυ βΡΓΠιο β9ΐ. ϋ^υβ 

ίΙΐΟ ρΗΠίοΐΐΙίΒ νβ1υ?1ΐ19 βΐ ρΓθΙ)ϋ8 Θ8ί, Γ.1ΠΜΡ ία ϋυίΜΜΡάί, *ΐβτίη?η εαηιιη (παχϋ γηαηβ, άιιτη />/?. 
ρεηιΐυΓ €Ρΐ«ην* άβ ΜγοΙο ιηπτεχΐχΜ ψηαηηχυηβ 
Λ/>Λ«?/νί, ιηαρρηίαηι α ρεηίη^η €ΗίΓηηαη ////,'/γ. 
€ΐ ύαΓΰαηι νηρνηιιοηχ ρ?Γ.ΐ€η>. *<>& «οί ραΗίϋη1*η< 
ϋΐβ ΟΑ^υβ ίιιΐΐ, β! ϊηβΐίΐυΐυηι ΛΙβχΗ,ςιΐ0(1 οαπι ίρβο 
6χβ\•\γλ\\{ % ςυο νοΙ«ϋΗΐ ρχο^ίπίίίπιηιη •Ηή ηοηΊίρ.βηι 
ϋΓβΓβ θΐ (]ι»ρΓϊπΐΡΓη, βυΐ ΟΜίτίυυβ (&\»1γ»^λ\\, 
ςιιοίΐ ροΙίϋ8 νΐιΙιΊυΓ; υί ηηιιΐΐβ Γ&ΐίηί άο Ογ3»ο\^, 
βΐ νίοΐββίπη ηί ίΐο ίΙΙίβ, ίβηυρ.ιη1ία ΓβοΙί, ο«\ϊο, ογϊΙ 
ιηίιι;ιηι1ί βΐ ίΙ<Μίί(|ΐιβ ηιΐμ&ικϋ Ιϊοίίΐίιιρ, ςαΛ 191λ 
βίΡοιιΙ.ι ΐ8ηοΓ.«6:ιιιΙ, αΙ»8ϋΓ(ΐΛ οΐ ΓϊϋίοϋΙα εοιηηκηΐί 
βπηί. Οοοίΐ ηυΙ)Ϊ8 Ηΐο ο»,1 6>/λ, ί«Ι οιηηηαΐαηι <Ιογ- 
ηιϋοΓίατη βρριΊΙ&ΐ ΜοηΛΓΗυβ 8•η^αΙΙ<»πρί8 % Ι. ν, άβ 
ΟλγοΙο Μ. ι»»ρραη». ΗηίΙί$ Ιαχκίώιια υ\αΙ*Ιιηί$ οητη 
η\τ ;'ρχ βοοΙρίΜΗ] α<1 ραΐαίίητη νιΐ ηιτηΐηαίαηι άθΓ- 
τηιίοηαηι αιίφηνηάι *β ΰί οτηαηάϊ [\ά 081 νβ3ΐίί»α8 
ι«?ιΐί?ίΗ £. 8ίο- [) ρ.ιπιηιΙι) ηταίια γλ///υ7. 
Τηρορηίΐίΐρβ (41») '■ Ε«1ρ88ρ.π.•ι νί<1«»1ΐΓΡΐ, <]ΐι?ιπι Ποιηαηιΐ8 ί.εοα- 

ρβπιΐϊ» ϊιηρίταίΟΓ (Ιίυ η)υ11ιπιι«|ϋί!θχρβΙίΐ8ΠΊ Ι&η•1ρπι 
ίΐΙ3ηρ|)ΗΓΪ8 ίπΊροΙπινοΓηΙ, ρΐ ςυ;.™ ΐη εοΐβιτιηίηυβ 
ίΡδΙορϋΐιι ΐη ίιιιροΓΑΐοηβ Ι^ροηο οοΜοοαίΑϋΐ ΙυίΡίβ 
οχ ήοο Ιοοο 8ρρΗΓ6(.υηΐεβ ηίΐο οοηίίΓηΐΛΐ ϋοηβΐ&η- 
Ιΐηαβ ηοπίΡΓ ίη ΟΓαΙίοηβ (Ιο ίϋΐη^ιηβ Ε<1Ρί:ϋβηΗ κα- 
τά τών βασιλειών, ρ!ο.]• Ν,,1ι ίη νίτο άοοΙί^ΪΓηο 
ηρδοηΐίρρ. Ιηι;»βο (1β ςη& ηίο βογπ)ο οβί, άΐνβρββ Εϋ 

ΟΓ0. 

ο&- 

1.18 

πα 
ρΙ'ΊΗΙ. ( 

ρ. 254. 

(48) Οδοίοη (ςυ&πι νοοβηι ΓβΙίηοηίίίίπι ίη ηιβΗ 
ΊΐβΓρΓβΙβΙίοηβ ρυΙβνΠ ββί ουοίουίαπι ίπΊρβΓΒίοπβ 

ι *ηα$, ία ςαο άοΓωιΐ, υΙ θϋ5ίουΙυηι ββίεοηοΐανε ία* β βί;ο νίΐίϋηι ΗΓουβο, ήιΐΓηβηα? ηιιΙυΓ.« ΐηίρχίϋηι βΐ 
&Γ(β ηηΙΙ& ρχρηρη&η^υηι ? 
(50) Νοεβδβθ ρ.β(, αϊ άΐοΐιοιν'ν 1\θΓνι\ϊν Ιςπ^οΓααι 113 ΌΚ ϋΕΒΙΜΟΝΠδ ΑϋΙΛΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΛ ΙΛΒ. Ι. 114 4άλλουσιν (51) οι δεσπόται τα εαυτών χρυσοπερίκλειστα (52) σαγία (53), καΐ έξίασι διά του φύλακος (54), 
Έν δε τώ σίγματι (55) έκδέχεται αυτούς τό τε μαγλάβιον (56) και ή εταιρεία (57) και ό λογοθέτης (58), 

ΙΟΑΝ. ΜΟ. ΚΕΙδΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυδ. 
αυοΓβιιΙυΓ, Ιβιώοπ ίη ρΐυταΐί είΓβΓβηβηΙ : Όοιηχηχ χ βοβ ιαηοΓ&δδθ αυΐά ΓαβιΐΙ. ϋίευπί πιοάο 5α'βδο/ αυ< [ααιιηί Η,Οΰ νβΐ ι7/μ(/, οι δεσπόται βάλλουσιν τα \μά 
τια οι δεσπόται εξέρχονται όγο : ΰοηιΐηηε χηάιιΗ 
ναίβί, άοιηΐηιι* εςτβαϋιιτ. ϋοπβ6ίπιυ9 ί 1 1 Γγο. νβΙ 
ίρδίδ Αο^υβΙί 0αϊ38Π8 ΙβπιροπΙ)ϋ8 βΐ ηιυΐΐο «ηΐί- 
ςυίοπ&υβ ^αι ίυίβδβ ίη υ$ϋ ροβίΙυαι,ηοΓηΐηρπι βία- 
£υ1&Γβπι ίη ρΐυηιϋ οοιηρεΙΙαΓβ, βυΐ άβ θο νοίυΐ άθ 
ρΐυπβυ* Ιοι^υί, ςυί ιηυβ ηηάίβ βρυά οιηηββ 
ροΙίΙίοΓββ ββηΐβδ ο^ΙΐηοΙ . Τίΐυΐυβ Ηυίβπι Ι)β- 
βροίθβ β 1)80 1 υ Ιθ ρο3ΐΙϋ3 ίηηρΘΓ.ιΙοΓΟίη Α π ρ: υ 9 Ιυ πι 
ηοίΗΐ, αϊ β ηυηιιηί$, ν&πίίΐ<ιυβ ηιι]υ8 Ουάίοΐβ Ιοοίβ 
ραίθΐ. ΑμρβΙΙαίίοηββ οεσπότης δέσποινα ρΛ δοΟλοι 
ίηΐι-υάυοίω $υηΙ α ϋυβίίηίαηο ρ.1 ΤηβοάοΓβ. νια. 
ΡΓΟΟορ. ΑηββάοΙ. ρ. 134. ΤιΙυ1υ3, ςυί άΐ,ίηίΙκΙβΓη 
0««8&Γ6 ίηΓβποΓβιη 3ρβοία1ϋβΓ ηοΐ»1, ΓβεοηΙΐοΓ ββΐ, 
ηοη (αΐΏβα Ιβιη Γβεβηβ αίςυβ ρυΐβΐ Πα Οαηβίυβ 
αββθΓεηβαά Οίηη&ηιυιη ρ. 468, <1ίβηίι»1βιη Οθϊ»μυΐ3Β 
β Μίοη«ιβΙθ Ο&Ιβρηϋίβ άεωυηΊ Ιαΐ^ββ ίη^ίΜυΐαιη. 
Νίκη βρυά ΝοβίΓυπι 1. π, ο. 27, ρ. 362. ΗβπιεΙιί 
Μα&ηί ίίΐίΐ άυο, ΟοηβΙβηΙίηυβ βΐ Ό»νίά, παοιηοΓΛη- 

, ι . . •■■• • ι • » • χ ' Ι- *» ίΐί . βακτηρίαν ίυίβββ, ίάα,υβ ΓβεΙβ άίευηΐ, πι υ (Ιο λώ- 
ρον, Ιοηιηι αυΐ μάστιγα κηϋΰατη, ςυ» ηοη εοηβί- 
βΐυηΐ. Οοάίηυβ Οίίίο. : κρέμανταε έπι ζώνης εκάστου 
τούτων λώροι, ους καλοΰσι μαγλάβια, ήώς βακτηρίας 
ή ράβδους μαστίζειν τους άξιους μαστίζεσθαι, φέ- 
ροντες αεί οικανίκια. "Οτε δε δ βασιλεύς καβαλλι- 
κεύση, προηγούνται, και φέροντες αΰτα όρθια εύτα- 
κτουσι τον λαόν, Νοη ρο83αηι ηίΒΟ εοηοίΙΐΗΠ, 
ηίβί άίεαιηυβ νοαβηι λώρον, ηοηβο Ββηπυ, ςυο δοΐβΐ 
οΐ άοϋβΐ αεείρί, & Οοάιηο ίυίβββ ΗβεβρΙαιη, βοά ρτο 
ο«ο»1ο, ίυβίβ, ίϋδο, νβΙ ΓββΙυοβ. 8β(1 ςαίίΐ ηο8 πιο- 
ΓβΙυτ ύοπιο ηβ )υβ δβΓηιοηίβ βυί, ηεςυο Γβπιιη β:οί 
{Βςυ&ΐίυαι επϊΐοηδ ? ΚυθΙβ3 Γιιίβββ ΐΏ^οΙ&νία, ηοη 
9ουΙϊοβ3, ρ«1«1 οηπι οχ πίογθ ΤϋΓοαΓυω, ςυοΓυηι 
ΟβηιΙζ»Γΐ ουπι ΓυβΜυβ οϋθυηΐ, πίογο α Ογφοιθ 
Ιπκΐυοίο, Ιυιη βϋθηι βχ βο, ςυοιΐ Ογ«οι πιαοίΛνίυηι 
νοοβ άλλακτον βχροηυηΐ. Οαα άβ νοοβ ηοοίδ ουτα- 
Ιίϋβ €χμυηϋΐ»όιιιη 6&1. 8αηΙ ίβίΐυτ ά'λλακτα ΓαβΙβδ 
αυΐ 8θΗ(ϋ, βυί ίΐα βείβδί, υΐ πιιιΙΙαί αβ&υΐχ υηο β Ιογ (1β«ροΐΦ ; βΐ ϋΐί ςυί(1θπα Δυ^υπΙί ΙηουίΙυΓ ΙίΙυ- ρ ί^οβρο βχβιιηΐββ,βΐ ]υχ!& ββββ ρ&ΓΗΐΙβΙ» οΙβουΓΓβηΙοθ 
Ιυβ : βοηίίαηϋηβ Αη^αεΙβ, ίη νίηοα$ ; ηίβ βυίβηι α ° αΐΐςυαηΐυηα τηονβή ςυβ&ηΐ, βΐ ΐπιρυΙδΦ οοηοΓβρί- 
ρβίΓβ ϋΐοΐΐατ β (ϋ^ηϋ&ΐθ άθϋ{ΐοΙ® βά άί^ηίίΛίβπι 0*^8ΓΪ8 Γαίϊβο ρΓοητιΟΐυβ. 

(5\) ΙηάηηηΙ. νβροοπι βάλλειν ρΓΟ ίηάη*Γ6 ηοϋίδ 
Οτθβοιβ 051 αάηιοάυηι ΓαιιΐΙίαΓβ. Βάλλειν τινί σαγίον 
ββΐ »ρϋά Τηβορήαη. ρ. 238, ίΐβπι έμβάλλειν βροά 
βυηΊάβηΐ ρ. 246, την κόμην ελόμενος Ιερωσύνης 
αξίαν ένέβαλλεν, ρα$$η$ ϋοτηαιη $0)% άβιηί, χηάχιβύαΐ 
ΗαΗίηγη είβηοαίβηι. ΡΓβςιιβηβ Ογ3βοΪ8 άίοΐΐο βάλλειν 
μετάνοιαν, ίηάηβΓβ ραηίίβηίίαιη, άβ ςυα (ϋοαηι &ά 
ρ. 300. 8βίπΐΗβ. βά ΗιβΙ. Αϋ{?. Ι. Ιί, ρ. 437, οοπι- 
ρβΓΛίοϋηι ΙιΒίιηοτηιΊΐβΓβ,ναΐαη, βΐ ΚΓϋηοίοο ιηΟίΓβ 
$οη ΗαΙϋ. 

(52) Ου® αυΓβαιη ρβηοΐίβίη δβιι ΟΓβητι ρΓ«Ιβχ1&Γη 
ήαϋβηΐ ; ν. Όυ Ο&ημβΟΙ. υΐτοςυβ. Ηίηο βπιβηά πκίφ 
μ!θ85(Β, ίη ςυίηυβ Α11< ραϋο, ραΓ(ΐί/Ϊ5ί$. Ι.. ρβτί€ΐί*%$ % 
περίκλεισις, Ν β πι &1(ο^&1ίο ββΐ ία, ςυοιΙ Ιο^ο «ρρο- 
ηϊΙυΓ. ΟοβίΙ&νί ςυοςοβ αττορη ίίο % ραταΓίίαί». παρά- 

κλησις. Μβ<1ίο βενο νοοβαι ρνηοΙι/Η* («>ίο βοπΜ βο- ]ιΐ3 ίπιοίοπίαβα. υίϋηΊρβΓΛίοΓβηαηΊβχίηιβ. Ιυηο θγλΙ, 
ΙθΙ) β^ϊοβοβηΐ βΙίΗΓη Ιιβίίηΐ, ν. ϋυ 0»η^β ΟΙοββ. ** υΐροΐβ ςυί ηβ υοίςυβίϋΓΓΗΓυπι ρβΓ ΙοΙυοιϊοιρβπυΓη ΙβηΙ, ςυ&Ιββ ηοβ ΡηΙ&οΙιεη αρροΙΙίκηυβ. ϋΐ ροβίβ- 
Γί»)8 ΟΓβά&πι Γυίβββ τα ά'λλακτα β! ρΓΟΟβάβηΐίουβ 
ροιηρίβ ρΓ£βηιί3303 νίίη Γ&οίβηάϋε οαυ5&νΪΓθ3 Ι&ΐίουβ 
θΓρρϋαοα1Ϊ3 αππαΐοβ, ΓαοίΙ ηιοββΗΗυο &ραά ηοβίΓα- 
Ιβ9 ημ:γΓΐ»8 υοΐίηβηβ, ηιβάΐο&δίΓοβ ίΙΙοβ ρυΐα οιγ- 
ουΓηίθΓ»ηβο5, ςυο οοηοίβηάίΒ ΙιιγΙ)3β ^γ^Ιιη. πιοπο- 
ηβπι θβουπΊ ΐΓαηυηΙ οϋηίοηίουβ (ϋνβΓ3ίοο1θΓΐου:> βΐ 
η&ΰίΐυ νβίβηβ ογ6Ϊ3 &παίοΙυυα, ηαοβηΐϋΐη ίη πι&ηα 

εΓβρΐΙ&ουΙυοι 

(57) ΕγηΙ ΗβίΦΓΪα ππΓιΙίδΒ νβΐ ρΓ£8Ϊάίι ρβηυ^ βά 
βίΐοΓΐ οοΓροΓίβ βΐ ραΐ&ΐίί ουβΙοΊΐΗΠ), βχ βυϋβ αΐίθ- 
ηίμβηίβ, υΐ ΡβΓ^ίβ, ΟΙιαβίΐπ 8 * ΡΓαηυίβ, Αη^Ιϊβ οοη- 
βΟΓίρΙυηι. ΟΙίσι ς^ηΐϋα, χοΐιοΐα ςιεηΐχΐίιιγη, αηχίΐία 

ραΐαΐϊηα 

(58) Οαβηάο ηυ(1β ροηίΐυτ ό λυγοθέτης, ίηΐβΐΐίβί- 
Ιυτ ΙοηοΙΙιΗα ώ'οτηί, ταΐίοηαΐ'α αιτ$χι$ ριώΐίοϊ, οα- Ιι3ί., βκΐίοβίϊ&ηΐ ςυοςυβ άβ αηνβχ&1χ$ϋ&. Ου® νυχ 

681 ^βΓΠΊΗηϊΟα. ΐ6Ϊ$ίβ ΠΟί&Ι 0Γ&Π1 Γβί. 

(53) δυηΐ &»£&, ηββοίο &η νείβή^υβ ο)υ§(1βηι 
Γογπι®, Ιοιι^η Ι&ηιοη &(1 ρεηυα ρβηβ άβΟαβηϋα, 
&π)ρΙ», ίάβιη ΓβΓθ, ςυοά οη1.ΐ!ηγά*63 ;ςιΐ0ΓυπΊ ιπίη- 
βΐηεπι εοηβρίοβΓβ ΙιοοΙ ίη ίΐΐίκ ρΓοοβηουβ, ςαΐ ^υ- 
βΐίηίαηο Μ. ίη πιοηιιπιβηΐο Ηανβηη&ίβ 8θΙ«ηΐ, αρυά 
ϋυ ϋαη^β Ρβηιίΐ. Βγζ• ρ. 97. 8εά ηαο άο τβ &ηα- 
ρΐίιΐθ (Ιίοο αγΙ ρ. 355. 

(5 7 ι) Ρ/ιψΙαχ »ρρβ11&1)&ΙυΓ8ίο ηυάβ, ςυί ίηΙο^Γβό φύ- 
λα; τών βασιλικών θησαυρών η!ία3 αυάίεο&Ι, 
(δυοίπίβΐΐ. οίκος), άοτηηδ οη*Ιο$, \Λ Θ3ΐ ουβίοάί^ηβ, 
η^ββΓν&ηβ 1ηθ3»υΓ08 ΓΡ^ίο9, βαζορηγ1&οίυηι ; νί(1. 
ΟοηβΙαηί. Ροτρη. ίη νΐΐα Βαβίίίί Μαεβάοη. ρ. 157 
βί 159. Ουοηί&ηι ΡηγΙαχ βΐ νβδΓιαΓΪυπι οοηΐί^υο βΐ 
ευβ υηο ΙοεΙο εΓ&ηΙ, ήίηε Γ&εΙυαι ΓιήΙ, ιιΐ υηυπιρΓΟ 
ηΙΙογο ροηβΓβΙυτ. Ε Νοβίτί ρ. 71, οοηβΐ&Ι, ΡΙι^Ιβ- 
εβηι ϊηΐθΓ ΟοΓ^βοίπεΠηίαπι βί Οβίρ&Γ&αι Ρηαή 
δίίαπι Γυίβββ. 

(55) 8*9 πια άίοβΗαΙυΓ ροΓίίευ» ηυφύ&πι β Γθ^ίοηβ 
Τπεοηεηίϊ, ίη ηιβ^πο ραίπΐίο, Τηεορηίΐί ίηιρβΓϋΙο- 
Γΐ8 ορυβ, ηυοά βίραια, 0Γ3Βευαι, ηοεββίΟ ίΗΐίηυηι, 
8βυ είΓουΙυω (Ιίηοίάίυπι, ΓβΓβΓΓβΙ. ΟοηΓ. 1»οο ΟΓηαι- 
ηα&Ι. ρ. 435. Οοηϋη. Τηθορηαηίβρ. 87, υοί βίβ^αη- 
Ιθγ άβ8οη1>ΊΐυΓ, βί ϋυ 0&η# 0Ρ1. ΟητίδΙ. ρ. 112. 

(56) Τοίητη οοτρ\ι.& ΜαςϊαΗίαηιτη. 8υηΙ αυίοπτ 
ΜββΙίΟίΙ» ΙίεΙΟΓββ, βρρβπΙΟΓββ, οΐ ραβδοφ'»ροι, ςυί 
ίπΊρβΓαΙΟΓβπι ουπι πκιοΐίΐνϋβ, 8.ιι ( ΐΏΒηεΙ&νϋβ, η οο 
681 εΐανΐβ πΐΗηυ&Ιΐου^, ρΓΰοεά^ΟΒηΙ, &•1 ρβγ&πγΙ&πι 
νίβηα ρΓοεβάβηΙί, βί βϋϊ^βηάϋπι ΙυΓϋΗΠί. νκπβ άβ 
Σοαοΐ&νίο ΐΓαάυαίααοίοΓββ, νβΐ ίρβί Οτςεοϊ, \ιΙ ^\ιτ:^ ρίίβίβδ εΙ εοηΐΐη^εηίοβ βιΐ ίρβυπι ΓβίβΓΓβ, οΐ ουπι 
)ρ»ο (ΙβεΡτηεΓβ (ΙεΙ^οαΐ, Ιβ£βΙο8 ίηίΓοάυεβΓβ, βί ιρ>Ϊ3 
ηοηΐ'ηβ ίτηρεπιίοπβ Γβ^ροιίίΙεΓβ. ΟοηΓ. 1. π, ο«ρ. 
47. ΟβάΓβη. ρ. 555 βί Νίεβρηοι*. Ρα<π»Γεη. 0Ρ1. ρ. 
228, ίίηβ, υϋί βΐί : Ό τών δημοσίων πραγμάτων 
τάς ύποίχνήσεις ίίςηίβοαίχοηβδ, ηοΐιβ,εαϋοη€$, τψ- 
βασιλεΐ οιακομίζων Λογοθέτην δε του δρ<5μου την 
αξίαν οΐ περί τα βασίλεια καλουσι 8υηΙ αυΙβίΏ 
πράγματα δημόσια, ςυ&ηόο ηοβίίβ ίη ρΓονίηεί&β ιγ- 
Γυηιρί(, βθόίϋο ιιίίευοί, ρββιίβ, &ηηοη& ρβηυΓία, 
ίηεεη(1ί&, &1ί;ινο πιπία οοηϋημ:υηΙ, βίε. ΟοηΓ. άβ 
ίρβίυβ ηιυηβΓε Ου Οαη^β αά ΑΙβχΐπά. ρ. 262. Εγ&πΙ 
ρΓδΒίβΓβίΐ ηΙϊϊ ναίϊοηαΐβί, υΐ τών σεκρέτων, Οβηίεί 
ηβυψθ, ββυ ^βηβΓ&Ιίδ, βί Ιάίεί, βευ ρΓΪν&ιί «ΒΓαπί, 
ίίβηι του στρατιωτικού χνατή ιηΐΙίίαΓίδ, ηοε ηοη 
ρΓ3ΒΙοτϋ, βί τών αγελών φτοφηίη 8βυ αΓΓηβηΙοΓυσι 
ίηιρβη&ΐίυηι, άβ ςυίουβδυο Ιοεο. Ι^οΙΙίθΙ&β άτοπαί 
ε υ πι ουΓίο^ίδ βί Βΐ&ΙίοηαΓηβ εοηίυηα'ίΐ 0<ΐ8απί>οη. 
Β αά 8εηρΙ. Ηίβί. Αϋ.«. Ι, ρ. 15. Ι,οη^β Ι&πιβη ωίηοΓ 
ΘΓ&1 βο γ υ πι (υηι ροΙθ^Ιηθ βί άί^ηίΐ&β, ςυαηι ά^ίη- 
εβρ3. Ου&ηάο &ί( Ε) α Οαηρβ 1. ε. 1>ο£οΙηεΙ(£ 1'υι^δβ 
6υ)1&3 *.υο>εποθΓβ, νβΓυπι ίά ηοη β»1, ηίδϊ α,υπηάο 
ΙιΟ^οΙηβΙα δίπιυΐ ςυο<]υβ βϋηίείβυδ βδδβΐ, &ά ςυβΠ3 
ίβΙ& θυοδεηοεη^ί ευτα. ρβΓίίηεο&Ι. Εχβπιρίυπι ΐαΐβ 
βΧδίΗΐ ίη δϋΓίρί. ρο^Ι Τηβορη. ρ. 92, βί 1.εοιιβ 
ΟΓΛΠΊηΐίΐΙ. ρ. 457. ΡΓορπβ 1»Γηβη άίνεΓ3«Β βΓαηΙ 
ί'υηοΙίθ!«θ8, βί ηοη ΒβΐΉρρχ ^υηει®, υΐ νεί ρχ ηοο 
ΝονΙγι ρτφ^βηΐβ Ιοεο ρβίβΐ. ΟοηΓ. Οοηγ. Ηά ΟβΊτρη. 
ρ. 24, βί 8ί1 Οοάίη. ρ. 27. η. 27. ϋηάβ εοΓΓί^βη<1υ3 115 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΗΟβΕΝΙΤΙ 116 μιχά του κανικλείου (59) και τον> πρωτοασΓ,κρήτις ίι και του πρωτονοτάριου, και έπευχόμενοι τοις δεσπόταις, 
τούτοις συμπορεύονται. 

νΑΚίΛ ^ΕΟΤΙΟΝΕδ. 

11 πρωτοασηκρίτ/;ς βρ|). βύ. 

,ΙΟΑΝ. 3λΟ, ΕΕίδΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυβ. 

ΟΓβρΙΙβΟϋΙυηι Ιβΐβ, βΐ Γβπ'βηίβηι ηβίββ οοουΓΓβηΙιυαι Α ΜβκΙβΙιίΙβ βί του ο'ι Ικποστασίου άρχοντες. ΟοηβΙβηΙ 
ουηι ϊηαβηΐί Ηβη βΐ ρρΙϋΙκηΙίΑ. Ιηνβηίο εβΚβ ία ηο• VII. ΒββΠ. Μβοβά., 0. Η. Ιη βεπμίοι•. ροβΐ Τηβο- 

• ■Ι ι ι 1 • 1 1_•» ΜΜ -1 * 1 |_ Λ^Λ 1 Ι • * ΓΡ V ' —.— — -. — 1ιβ 8ηχπ η(1 ΙαικΙιιΙρηί .ΙυηίοΓίβ εΐίβΙΟΓ. Μβάίοίβη. 
ρ. 489, βχ ΟΓΐΙίαβ ΜβιϋοΙ&πβηβιβ βοείθβί&ϊ νιερ.οοπη- 

ΙβΗΊ ΪΟ ρΓΟΟβββίΟϋϋΐυβρΓβΒίΗΐΙ&ίβΓυΐΑ ρΓβΒΰβββίβββ βΐ 

νΐαηη ρ&γηθρθ βΓεηίβρίβεορο, βΙίρ&Ιυπι ββΓνρηιπι 
εαΐΡΓν& οηϊπ βαρ?1ϋ$ Ιίμηεύ βί $α»$ϊ$. Ερ&οΙ ββ 
ίθΓϋΙ» ΟΓβρΐΙϋηίββ βυπι ίη Π η β πι ρατβΐ», ιιΐ ηοωί• 
ηββ οεβυΐΎβηΐβ* ρΐΌΟββΜοηί, &υηΊοη(β< β Ιοη^ίηςυο 
βοηίΐιιαι βΑΓϋΓη. πι η Ι υ γ β άβ νια άοεβάβΓβηΙ. Οαβ- 
ρτορΙβΓ βϋβιη 1βρΓ0»ί ρβηβιη ιηβηάιεβηΐββοΐίπ} κβ- 
βίαύβηΐ ΙΪ£η«Α ΙαΙια βίβίΓΑ, ιιΐ Κα άίεαπι, ςυΐβυβ 
αάπαοηθΓΡηΙ οεοιίΓΓβυΙββ, ββ ΙβρίΌβοβ ββββ, ηβηιιβ 
βά 8θ ρΓορίυβ αεεβαΊ ομοΓίβΓθ, βπηιιίςυβ ροπΊ£β- 
1>&η1 βυο§ (α$ί€$ νβΐ /ΐϋθί (βο βηίπι ρτορπο νυεα- 
ϋυΐο ίΙΙβ ίηβΐηιηίθοίβ Ιυηο ΑρρθΙΙβϋβηι) ςυο βχΐΓβ- 
ηαίΐηΐί βΟΓυπο βοΙ&Ιίυπι θβυ βίββπιοβγααιιι ιπιροηβ- 
ΓβηΙ. Ιρββ βρο 8 «ρ θ 1»ρ)ί1«< ΙηΙθγτι ΙβρΓοβυηι ουηι 
βΓβρίΙ&ευΙο οί)βηηΙβπι βί πιβηάίεΑηΙβιη νίάί. Ιη ρη&η. ρ. 250. ιηβιιΐΟΓ&ΙυΓ κΐίηυίβ, Τατζακτ,ς , ττί του 
μαγλαοίτου α{(* τιμηθείς. ΟοηΓ. Οϋπβίβηΐίη. άβ 
βάπιίη. ίαιρβΓ. ρ. 120.]* Εχ ηίβάυοϋϋ• Ιοοίβ ίηΙβΝ 
ΙΐμΙΙϋΓ ηοη αϋβο νϊΐεβ ηοπαΐηββ Ιυιβββ Μα*ιΙαΙ»ίΙ&8. 
Νβηα ίηΐβπΐυπθ ςυπςυβ βιηιυΐ ρΓΟΙοβρ&ΙηαχϋβΓ&ηΙ, 
βί αξία του μαγλαβίτου αΊοΐΙιΐΓ. ΡυΙο Ιαπιθιι, ίη πΐι 
Ιοοιβ ηοη οπιηβπι ΜβμΙηβϊΙαπι, ββά Ι&ηΐυπα ρΓβΓβ- 
εΐυπι θϋΓυηι του μαγλαβίτου ηυπιΐηβ άβίίβηαη. 0ί• 
οιΙυΓ βηίιη ιοί φίΜαιη ρΓύΙοβριΐηαΓίυβ βίπιυΐ βί 
ΜαηΰΐΗηϋα αύ ρηηοιρβΓη Ιηβηα ηιίββυβ ίυίβββ, υΐ 
βί νββίβπι ιη&ΐζίβΐη ρρτΓθΓΓεΙ, ο! βα (1ι^ηΐ(«1β ίρβυσι 
ίηνββΙίΓβ!. Ι^υ» Γββ ηοη ηοηιΐηί ^Γβ^βπο οοιιιαη*8Α 
ίυίβκβ νίίΐβΐυρ. Μϋΐοϋαηΐυτ ςπο^υβ ουηι βΐβάίο λά 
ρΙβιΊβηιΙοβ εβρϊΐο βοηΐββ : υΐ β ίβοηβ ΟαπιιηβΙίεο 
ρ. 466, ραΐβΐ. ΡυβηηΙηο θηηυοηι, ηοη ΙίςυβΙ. ΡβΓβ 
νίόβηΙιΐΓ βχ βο βυηυεηΐ Γυίββο, ςυοίΐ αΙί<|υοΙΐϋΒ ίη• 
νοηίο ΑΓίΐοϋηίίΓη ηιβπιΟΓβΓί υΐ Μκ^Ι&ϋιΐΗΓυίη ρ γ» νυΙαβίΑ ββΐ Ι. π, Ηβ^υηι ο. 3, Ιβμτο^χι* ί€ηεη$ (\αηηι. η Γβεΐυιη. Νοη Ι&ηιβη ν&ΐβΐ οοηββςυβηΐίβ, βϋηυεηαβ ΙΙ6Ϊ βυοΙΟΓ ΜϋηιοίΓββΙί : Ρα$ια αϊ ΐη$ΐηίη%0ηΐΜΐη 

βίαηάί. Ρ\αηη\ ηηϊάαιη άτονη ι \η Ιοαο ί»ΐο όηυ$ 

νβηΐίΐαΰηίτη άβ /οΐϋχ ραΙηιανΗΐη, ηαοά νοίνχίητ ίπίβΓ 

άϊςίίοΒ ίηζΙαΓ /ικι, νβΐ ιτμΙ ηιιηβηίχιτη Ιι^ηβατη, αιηι 

άααΰιι» ίήί>\ι$υβ ίηόβΐϋί, ηηα$ όοηηιΐύ Ιβρτο&\ι$ 

αηαΒΓβηάο ρ α ηοη. νβΓυπι βΐι&σι β&ουΐυβ βυΐΐάοβ άλ- 

λακτα ΗρρρΙΙπ^ΗΠΐ ; υΐ οοηβίαΐ β Ιοοο Τηοαια πια- 

βίβίτί, ςυί οοοΊβΓηίβ βτβοίβ άλλακτον ίιίβηι βίββ &ίΙ, 

ς βοά νβΐυβίΐβ ανάοορον. Ε&1 βυίβηι άνάφορον ίΙΙυά 

νβοΐίβ ^βηυβ, ςυο Ιί^υΙί βςυίμβηιΐί Ηγ<ΙηΑ8 βςυπ 

ρίβηββ ^βτυηΐ, βυΐ ίη ΒβΙρίο, ςυΐ ρίβεββ νβηβίβθ ίη 

δροΓίί•, πυΐ ίη οΌΙίοΙϋ Ιβο ν«η«Ιβ αΓοηιηίβπιηΙ : 

οβνυω ίη ΓΡ^Ιοηβ οβΓνίοίβ, υΐ βρίβ ηαιτ&Ι ίη πΟγ 

σιβη'β. 1.οου9 *>81 ίη βΓ^αιηρηίο Κ&ηιίΓυιη ΑγΊηΙο- 

ρη^ηΐΒ : μετά Ξανθίοο του οικέτου ονω εποχουμένου 

τυΐς ώμοις δι άνίφορον φέροντος 6' ό'λλακτον δημω- 

δεστέρως καλείσαι. Οπ^ο νοοαΙ>υ)ί ϋΓβοα ηοη 68(, 

ββ(1 ΟβΓΠΐιιηιοβ, αυΐ Ιυη^οο&Γάίεα. ΟυοΙ ηοΙ)ίβ 81 ΓυίΙ ρΓβΓοεΙαβ, Ιοίυπι ςυηςυο ροπηϊυηη ΙβΙββ 
Γϋί&ββ. '[ Ιη »υ1& Βοπ)»η& ϋίοβΙ)ΗΠΐιΐΓ ιηαΐοΓεηίβ* νεί 
ΗυηηαΙΙί,ηηΐ Γοιηονίηί ρορχιΐκιηί'β νια ΟγγΙ. Ηοπι•η. 
ρ. 198.] ΙιαουιτίηΙηβ οΜγπ γρ^Ίπ© (βιηίη»8 ρχβ- 
οούχους, ςπβκΐίο β§1 ηαο ηοη ρβΓίιηβηρ, ηι^ι^υβ 
ΓΌΜ^ηί ηιοΓηβηΐϊ. ΟοΙΜ^ο 1&η>εη β&β η»1)υί»9β βχ 
ΡοΙ^ϋίο ρ. 716, οϋ. λνεοήοΐ. 

ραΐαΐίηα (χάβναΐί., »ρρβ1Ι«1>ΑηΙυΓ. νίιΐ. ν&ΐββ. &(1 
Αηισιί«ιη. Μ&ΓΟβΙΙ, ρ. 352. *[11α1>&ηί ΜηγΙυγοΙο^. 
Ι. VI. Οηηϊβΐί ρ. 742, ή του Κβίσαρο; ετακρίαι α>- 
Ιιογχ Ιχάβηιΐηηηη Γ.χζαηχ πιοιπυΓΗΐιΐΓ Οοπίιη. Τηβο• 
ρη&ηΐ8 ρ. 228 ]' ΡοβπβΙ ΐιΐ ηοε Ιοε(», ί?ι βα ϋοηιοβ- 
Η^ίΐ τβΓβίο ΗΐίπιίΗβΓβΙυΓ, οοηοΙυ<1ί, ΟβΒβαΓβπι, βί 
βββοί βϋςυίβ, «αϊ ΓηίηοΓβιη ΐηιρρηι(0Γθπι, νβ! ίπι- 
ρβίϋ ΓϋΙυηιβΒ ηίΒΡβθβΐη, ^ββυΙί&ΓεΓη βϊϋί Η&ουίβββ 
εοηοΚβηι ιτίΐϋΐΐβ ρβΓβμπηβ. Νβςυβ ί<1 ίπιρηώβηίΐβ 
β^Ι; νιάβηΙϋΓ ροΐίυβ ΙβΙβϊ ρχ βΐϋβ Ηΐυΐΐι'ι βΓ^υπιβη- ηοάίβοβΐ Ι,αΙίβ) ρβΓίίεβ νβΐ ββββρ Ιοπ^οη, ββ<1 βη- ρ ϋβ ρρο(>Γΐβ« βιΙ)ί βυΐβ» Ηβυυίβββ, ββέΐ αοπιογο βί 

ίίβ, ΐ|υ&1ϋ>υβ *ΙβΓηυηΙιΐΓ ΙβεΙαβϋυαι, ^ βρΙβηΗοΓβ υ Ι ϋβ ΙαΙβΓββ οοείί ίηη;βΓβ&ηΙ, \Α νβΙβΓββ ΟβΓΠίβηί 
θίΤβη^ίίηΙ ρΓοηιίδευβ α ΙαΙΐβ % βί α ΙαοΗίε, υηύβ 
βίΐηιιε ίη υβυ θυρβΓββΐ ΙαοΗΐετ^ ρρο ρβΗίϋα άεαηΐ' 
^α.ΙΙ1υάαρΓ®ροηβοαηΙνοεϋ)ϋ3υ( ηο^ηοΊίβ βχηβ; 
ηηβ ; βί ρΐβοβ ηοβίΓΑ αίφΐβ Αημίί ΓβΙΐηηβπιηΙ. Α 
ΙαιΊΛ, *ίη« ίηΙΙβ, η>ιε ΙαίΙβ, νηα ρβΓ/ι/ία, ο«»ηΐΓβ• 
ηβοηηΐ ΟΓββί ηονί ίη υηϋαι νοεΗουΙιιπι ίλλβκ- 
τον. V. 00. ν. Ιμ19 % ηϊ}\ β Ρπρίβ Ηοο οιΙ^Ι : ομ$€Γ€$ 

ίπιΐί νβΐ ριιχίΙΙί, νηίςο ΙαβΙχ άίηιηΙχίΓ. Η&β Ι&Μββ νβΐ 
*οΙ&8 8ΐΐ9ΐίη6Πίϋ5βϋ>η]υ1αιΐί1ί8 οηβΓίύυ^, ηοπηίη&ηΐ 
Ογκοι αΜο ςυοςυβ ηοΓηίηθ καλάμια, (6&1ιιαι%, β(1 
ίηβ(ΑΓ Ι.Αΐίηϋηιπι, ^υί Ιίμί1Ι& ψι%'|ϋβ Ιοη^ίιιβευΙβ 

61 βΓΑΟΪΐίΑ !09ΐΠ0ΗΘ Αρρ<?ΙΙ»ηΙ. 01θ6ββ3 Ά\)\\ά Οϋ 

Ο'ΐη^β ν. ΆμΦορίχ Άμφορκχφίίρους τους μι- 
σΟ'ους του; τι καλάμ'.α [ί(1 ββΐ τά «νάφορβ] ©έ- 
οντας 8βά ρΓηνίίΙβο ίοΓβ ςυοβιίΑίη, ςαί άλ• 
ακτα Ιυ8ΐρ<> ρΓορίΡΓβα ηηβΙίηΙ οΊεΙο* ΓαΪΗ»β, ςυοίΐ 
Ρ»[)ϊϋ5 ϋΐηίηρβηΙυΓ. ΚβιιβΝίεβίΑΗ ρ. 17411η. βίΐ έπαί• 
δευτεν αυτούς δι' άλλάκτων δώδεκα, α,αΑβί άίεβ» 
οΌοίΙβεΐηι νίτ^ίβ βυΐ ν ιγ^ α πιπί (β8θίευΙί§ ίΊβηΙΐιΙρπι 
πιυΐΑΐίβ. ΕΙ ηοΐυβ ίΙΙβ Τβοίΐί είίηΐυπο, Οβάο αΙΐ€- 
ηιτη. 1,ϋ)ΡΓυΓη ίρΐΐϋΓ β^Ιο οιιΐηυβ παο άβ ρβ ρρο 
3ϋάϊείο βυο «οηΐίρο. 8βί1 8η1ι'« <1θ νοεβ ϊλλα- 
κτον, ςπΑ, ηί ίΐιχί, ρχροηυηΐ ΟΓΜηιηΊΑΐίει Οτηρεί 
νοεβπΊ μαγκλάβ'.ον, ςιι»•ιι ρίβρί^υο α ιπαπη* οίηνα 
(ΙβΓίνΑηΙ : ν. Οοαγ Αίΐ Οοίΐίη. ρ. 75, υΙΙ. βι η(1 1'.β- 
άρ«η. ρ. 022, πΙ)ί ΓΐανϊαιΙαηοχ ρ Ι εαΓηΐηιΙαηοί ο\'\π\ 
όίείοβ Ιυίρβρ Ηΐί, εΐ ϋυ Οιημβ 0Ιολ8. Ορ. Η. ν. 
•[ΟοηΙίηυΑίορί ΟοηβίΑίιΙίιιίΑηο ίίρρβΙίΑηίυρ ράβδου- 
*οι βχσιλιχοί. νβηαΐϋαι οιΐϋΐ ίωρθΓΑίοΡβ βχίοΑηΙ ί β ΐηηρβΓΪΛΐί ΓπίηοΓβι». Υβρυπι ίο οι'Ιαίο ςοί 
ο"βιη Ιοοο ΟοηΙίηυΗίοΓίβ β.)οη>πιί Ιτβιρία βίηιρΗ• 
είΐρρ ι βη Ιυηο ηοΐβΐ (αΰΐίοηειη. ΟλΙαπιπι άβ &. ν. 
▼ί(1. ϋα Οαο^« 01ο•8. Ογ»ο. Η. ν. βί βά λΙβχ'\ΑΛ. 
ρ. 227, ςυί ΙηπΊβη ίη βο ΓΗΐϋΙυρ, ΗλΙλπαγο^ιε 
ηΐΑ^ηί Γηυηυβ Γυΐβββ, ιιΐ Ιθ^αΙοη ίηίΓοάαεβΓεΙ, βχ 
Ιοοο ΡΑεΗγηιβρίβ, ςοίά Μ οιηηΐηο νί^βίαρ (ΙίεβΡβ. 
8β(1 ρΓΟρηβ ίρβΟΓΟίη βΓβί φυλαττειν τον ίνακτα άπο 
των υπόπτων προσώπων, υ Ι εβί ίη 8θρίρΙ. ρο•1 
ΤηβορηΑΠ. ρ. 294, α άοηάηο *%ιιρ€Χο* ατΜΓβ. Ε γα η Ι 
Αϋίριη 1ρρ8, ηΐ ΓαΙΙορ, ΗβΙβΒΓίβ, ίβυ θογΙηΠΙαΙθ», 
πιββηΑ, ηΐ β (1 ία θΙρητνΑ. Μη^ηηρρ.ΓΓοοΙυβ (ΙιεοοαΙοτ 
ΓΓιΑβηιιβ ΙΙρΙηρίΑΡΓΗΑ. ϋ^χΐρρηβ ίη ΕχεβΓρΙ. Ι.ΡβαΙ. 
ΗθΒ»θΗβΙ. ρ. 7, τον ηγεμόνα τών ξενικών στρατοπέ- 
δων ΑρρβΙΙΑί. ρΙ ίοϊ'1. Ιΐη. υΐΐ. τήν έταιρικήν τάξιν 
καΐ όση δορυ^ορία του άρχοντος ]ιι ιμίί. ΙΙβΐΑ?ΓΪΑΡΓίΐβ 
άβίηοβρβ ΕΐηηΑΡ»;η«: ά\?Μ ; ▼. ϋα Οαηο^β ν. εθνάρ- 
χης. Εγαπι ςυυ(]ϋβ ρβάί(οβ ςυί(1»πι έταΤροι, &1ϋ 

βςυίΙΐ!8 

(59) Ό Κανίκλειος €αηίϋΙοε\ ρτχΙκίΜ, ββΙ βηάβτη 
(Ιί^ηίΙιβ,ςυβΒ οΐίηα ίη Γοριιαι ΜΑεβάοηυηι αυΐα 6 έπί 
το•υ γραμματείου άίεβοηΙϋΓ. Ρβ1γ6. ρ. 48Β, 20, Οι!. 
Οτοηον. ΟΑπίεϋυπι ΡβΙνΑβευΙηηι ΙιςυοΓθΓη πι^Γϋπι 
νρΐ βΑεπίΓη βηεΑυ^Ιυιη,ςυοίιηρβΓΑΐοΓββ ηυΙίΑβ βυο- 
ρίρηΗΐ)«ηΙ, ΑΝ8βΓνΑη< ; «Ι ςυΐ ί«1 ρβηοβ ββ ΙβηρτβΙ,θΙ 
ίιηρρρ«ΙθΓί πβυβ Ιβιηρορβ ρογπ£8γρΙ, ί? ρραΙ 6 Κι- 
νίκλειος. *[0β ρΓ.ΌΓβεΙο ΟιηίοΙβί ν. Μ εθίΐρ| Ι,αζαγι 
ΟοηΓυΙβϋο (1ι^9βΓΐαΙ. ΜλΙΓεί <1β ίαίιυΐη οηί. Οοη- 
βίΑηΙίηίαηί ρβ^• 24.]* ϋβ βΐγΓηοΙο^ί& ν. ϊπΓγα βά ρ. 
4Π. Μ7 ΌΕ ΟΕΚΙΜΟΝΠδ ΑϋΙ,^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 118 Γ. ΚαΙ απερχόμενοι δεσπόται έν τω πρωτοκτί- Α 
στω (60) ναψ της υπεραγίας Θεοτόκου, λαμβάνουσι 
κόρους παρά των τραιποσίτων, δηλονότι ότιό κου- 
β•.κουλαρίου διδομένων (01) τους πραιποσίτους, και 
δ»ά τη; τρισσης (62) μετά των κηρών προσκυ- 
νήσΕω; (63) άπευχαριστουσιν τψ θεψ. Κ«1 εΤΟ' ούτως 
έν τω κατεκείνω ήτοι μετεκείνω εύκτηρίω της 'Λγ'α; 
Τριάδος, κάκεΐσε" διά της τρισσης μετά των κηώφν 
προσκυνήσεως άπευχαριστοΰσι (64) τψ θεψ, και εΤΘ' 

,ΙΟΛΝ. ΜΟ. ΗΕ18ΚΙΙ 

βςυίΐθΐ, ςιυοά οοΙΗρο βχ άΊοΙίοηβ ΤηβοάοΓβΙί ΗϊδΙοΓ. 
ΕοοΙβδ, II ί, 44, πεζεταιοοι. 8υίαΆ9 ία Βαίίηο : 
ό των περί τον βασιλέα πεζεταίρων ιάσπιοαοό- 
ρών καΐ δορυφόρων την ήγεμονίαν πεπιστευ μέ- 
νος. Ουθη^ο^υΐαβΓΏ (&ηΙυαι βχ «Ιΐβηϊ^βηίβ οοηβΐι- 
οηηΐΐΐθΐφή», 0οηΐρ»άϊ8ΐίπ8ϋϋηΙυΡίΐ|ϋδΐΕ§ηΐϋϋΙ)»]β, 
βπυ β*ηβηΙ>υ9 ΥβΙδοηο1ί9 ρΓβΒβίάίαΓϋβ ϋΐ ΒοηοίΑπίϋ, 
ΗίοΑηΑΐίδ, β Ιο., ςυΊ ροΙβΓ&αΙ ίηίΐΐςοη» β9»ο. Νίηβ 
ίηΙβΙϋ^ΒΐυΓ Ιοειιβ 8οπρΙ. ροβΐ Τηβυρη. ρ. 248, εκ Β 
τε των βασιλικών χαΐ τής εταιρείας καΐ των ταγμα- 
τ•.κ•υν.. ϋϋί 0οπ)Ι>βίί8ίυθ ηεςυβ νοοθπι βασιλ•κών 
Γοοίβ νβΓίΗ ρτ&ΐοήαηίδ, ήβη υ β ταγματικών αίϋ$ οο- 
ΗθΓΐιΊ?ιΐ3. 0\ βασιλικοί ηοη δυηΐ τηιΐίΐη, 8βά (αηιηΗ 
αηίιεΐ, βΐ οΐ ταγματικοί 8ϋηΙ ρΓ«8ΐ<ϋ& υτοϊδ νβΐ 
η η Ι 8β αυ^υβί», «χ ίηιϋ^βηίβ. Ναγγαι ίυίΙρΓβηΊπι 
Ι.ρρ;α1. ρ. 485, Νίορρηοππη ΡΗοοαπί Ηνιςατο* ξΗβ* 
άκαβίηία ρτ€ΐ%ο$η$ΐγηί$ νβ*1ίδη$ οηιαίο$ ραποηοε 
&Μ (>Ιά6[?η*ο™$ ραηι$»β. Ουοά 1<1βΓΠ βδΐ, αο δί αΊ- 
οετβΐ, β υ πα ίΐΐο* ΗβΙβΗ** βυ» Αθοπρβίβββ. ΡαΙτοηί 
ίρδί βηηΐ ίΐ^ηίθΓβ$ % αιιχίΐία, υΐ ΑγαΙ)69 πίϊΙϊΙθη ρΓοε- 
ΙΟΓΪβηυβ ρπδΓοοΙί βϋουμιβ ΟΓβίβ νβΐ ορρΐ<ϋ αά)\ιΐο- 
νβ5 αρρβίΐίΐηΐ, βΐ ρΓ©Ιοπυιη άογηητη αηχίΐϋ, ςυία 
ηβπιρβ Αοχίΐίυπι, ή βοήθεια ηονίδ βΓ&είβ, βριι παίΙί- 
Ιία ρΓίΒίοηαη», ίοί βχουοΑί. Εΐγπ\ο1ορίΑΓη ηοπΓιηΐδ 
ά η Ι ϋοάίη. (1β ΟΙΠο., ρ. 65, ηοη ργοοαπι ςυίάι?ίη, 
ηοη Ιιπιβη οιηηίηο ΒρβΓηβηΊβιη : ό εταιριάρχης δ 
τους εταίρους ήτοι φίλους δεχόμενος. ΟβΓίο (|Γ$Βθί 
ηονί ρβΓββΗηοΒ ββηΐίβ ηοη 9 υ β ΟΡΙίη Υβοίβηΐββ £ 
ηοη ζένους, υΐ νοΙβΓβδ θΓ8?θί βο1ρ|>»οΙ, 8βά φί- 
λου; βρρβίΐαοβηΐ, ςιιοε! ηΐίο Ιοοο άβητοηδίΓΟ. ΡυΙβνί 
αϋςυΗηάο, βυΐ * ΒοΐΏηηΑ άΐοΐίοηο εοιητηίΙίΙοηα 
πβΙηγτι 5θ4αΙίη$η ί των εταίρων βρρβίΐβΐίοηοηα, αυΐ η 
νβ!υ9ΐ»β Μβοράοοί© Γβ^ΐουβ ΐΓβάυοίΑΓη, ςυί βΙϊ»Γϋ 
έτιίρους ίη βιίΑ ηρίΐίΐΐα η&οβϋ&ηΐ, ΙβΒίβ ΡοΙ^οΐο ρ. 
534, βά. ϋτοηον. Ώβΐηίΐθ νίάβοαΙυΓ ηιΐηί ΒίαιρΗ- 
είυβ βδββ, ΒγζαηΙίηο8 ηυΐΐα ίιηίΙ&Ιίοηθ ϋ& φίλο- 
φοονηματικώς βρρβΙΙαδβο ρβΓΟ^πηοβ βά β υ α οββΙγβ 
ΐΓαηββυηΙββ. νβΓϋΓΠ οαιηία ίβΙ& &1ίβηα βυηΐ, βΐ βρ- 
ρβΙΐΗϋοηίβ ηα.ΐ'υΒ Γαϋο (Ιβ^βΙ αϊ) ίρβίβ ηοβίπβ πιβίο- 
ποιίδ, δαχοηίΒυβ ΐΐΐιβ βΐ ΚΓβηοίβ νβΐυβϋβ, τρρβίί. 
δοΐεοαηΐ 1111, βΐ ηοβ Αίΐηυο ρβίΓοηι βχβιηρίο βοΐε- 
π.υβ, βΐ βοΐί^ηΐ ΒβΙ&νί ςιιο^υβ, νβ(6Γηαι όβΓπαβηο- 

Π1ΓΤ1 δΟϋθ1β8, 1Ϊ06Γ08 ηΟΓΠΙΠΘδ ρΓΟ Π3βΓΟΟ(1θ 66Γ- 

νίρηίβδ, ΓηίΠΙεβ, ορίίιοβ9, «Ιιο9, θ€56ΐΙβη % ΜαΙεη, 
ΡοΙρβΓ, \ά €&1, βού&Ιθβ, ββουΙοΓββ όίβϋΓβ. Υία". ςυοβ 
ίηί'Γϋ (]β Αοοίυΐηο ΛΥ&Γ&η^οΓυαι όίο&τη. Ογφοϊ, Γ6- 
ρυϋ&Ια νοοβ ΟβΓΓΠβηΐοα, ϊΙΙοβ, ςυοβ ίη ογ^θθ βΙϊ- [) 
ρΐ'ηίϋλ'ΐ^β 8ΐ]& ΓΡΟΐρβΓβηΐ, α1ίθηίμβη&9, Ογ^οβ. νοοο 
ηρρβίΐϋο&πΐ, ίιΙοπΊ βί^ηΐΠοβηΙθ &(ςυβ ΟβΓΠΊβηΐοΗ. 
Έιαίρου; η^ητιρβ βΐ ακολούθου;, ςυοτυπι ίΐΐηίΐ Μα- 
(ηι νβΐ ΟήΙΙοη (υηϋβ ΥιαηΙΗ ηβΐί, η&πι Υα$αΙΙ ρθΙ 
ϋοηι 8ΐ<ϊϋο 6η*$βΙΙ) ηοο ΡοΙρΙιετ βχρΓίπαβοβΙ. νοχ 
ΜαΙ 80(1»1ί8, βάηυο ηοάΐϋ Β&Ιανίβ ίη υβυ β8ΐ. Ηίηο 
ίηΐθ11ίς%8, ς υ ί(3 δΐηΐ Ρταηςο*ηαΙε$ ίη Αββιθιβ Ηϊογο* 
ροΙ^ιό. βριιό Ου Οαημβ ν. ΡναηοΜτο. ϋβ €βηχ η αϊ 
χ'αυονβηΐ ροητ ΡίαηαοιηαΙβί οη 6$οΙανβ$ (ναηοίιεε. 
Οοπιροβίίει ββΐ νοχ 6 ΡΓαηΰ θΙ ιηαΐ, βοάπΗβ, βΟΓνυβ 
ΙίηβΓ, ηυΐ ίη Ιΐ^θΓΐηΙβηι ό&Ιυβ. ΙΗ &υ1βηι ροΒίβΓίο* 
τίουβ ΙβηιροΓίουδ Ργ&ποι ηί πΊθΓηβηΒΓϋ ιηϋίΐββ 86 
ΜαίΟΒ θΙ ΡοΙηίιβΐ'05, εταίρους, ακολούθους ηρροΐΐα- 
1)8ΐηΙ ίΙ& νϋΐυδίΐβ Ιβηαροπου» Οθΐΐω ρΓ83ΒηΐΑ0&η( 
0ίΕ$ΐ6, ξένοι, Ηο$ρΗβχ βρροΐΐβπ. Ρο1.γΙ)ίυ5 Ι. π, 2'4, 
3)1: ΟβίΙαβ Βιχ το μισθού στρατεύειν Γαισάτους ιιροι- 
αγορεύΒσΟζι Π •γζρ 'λέξις αϋτη τοΰτο στ,^α^ιι •*:>. III. Οοπιίηί βυίβηα βά νβΙθΓβηι 3&ηοΙ?8ίπι,τ3 

ΌβίρβΓθΒ «06 ΠΙ &06υη(68. 06Γ608 8,ρΓ83ρθδίΐί8, βΟίΙίΟθΙ 

α ευοίουΙ&Γΐο ρΓ£ρο9ίϋβ ΐΓ&άίίοδ, &οοίρίυη(, βΐ 
ΐΓίρΙίοί &άοΓ8Λίοηβ ουηα οβΓβίβ Όβυπι νβηβΓβηΙϋΓ. 
Ρθ9(βα ίη δβουη(3ο 2βυ ρτοχΐπιο ΒβεβΙΙο Ιθγ βθηί^υβ 
Ποχΐ9 ουιη οβΓβίβ, Πβυπι ρΓΡοαηΙϋΓ : (ίβίηο'β αά 
Γοροδίΐαδ 1 Κ3ΐ ίη αη^ίροΓίη Γθ1ίςϋίβ9 βοοβάυηΐ, βΐ 
Ιιίο ςυοςυβ Ιργ ^βηα Οβχο ουιη οογθΪ9 ϋβυηα α(1ο- 
Γ&ηΙ. Ρογγο 8(3 ο&ρΙίΒίεηυΐΕ, ίη ςυο ΐΓβ8 πι β ^η 33 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

ρίω^. ΗβοΙα υθγο Ιγ8κ3ϊΙ ΡοΙγΙ)ίυβ. ΟιβααΗ ηί βυηΐ 
ΙιοηηΙα, £<ε*{*. Οαύ 6βΙ ΏΓορηβ ρβΓο^πηυδ, ςιιί 

6ΧΐΓ& ρ&ΐΓί&ΠΙ &^ίί. 1 9ί ί ΟβίίδΒ 08Β9&1Ϊ, Υβΐ 0*811 (ΙΐΟΐί 

(3οπιί ηοη ηι&η60»ηΙ, Ββά β ρ&Ιηα €τη»^Γ,ιΙ)»ηϊ, βΐ 
ίη ρβΓβ^Ηηο βοΙο ΑΓ/ηίβ ΓογΙηπαπι ΙβηΙ»^»»ηΙ, ςυοά 
ΝοΓΓΏ&ηηί ΓβοθηΙίοΓΪΟϋΒ 1οραροηου§ ΒββουΙο χι Γα- 
οίβΟΒηΙ. Ουοο! ρ&ϋΐο αηΐβ όίεεο&ηι, νοοβηι ΥαχαΙΙ 
ηοΙαΓβ ίοάητη, βοάβίοπι, εταϊρον,βρρβΓβΙβ ΜίΓΛοαΙίβ 
δ. Ι,υάρβΓΐ αριιά 1)υ Οιιη^β ν. ΡΗα$αΙΙη$ ϋβι αίίςιιίί 
τηοηαχΙίβδΒ μ\ϊ<β ρΙιη8αΙν8, ηοο β»1 ΑΓΑΐ>υηΊ πιοΓβ, 
θοάάϋβ νιΐβθ ιηοηΗΝίιε», β3υβςηβ οιιΙΙογ ίΐίοΐΐυρ. Μοβ 
&υΙβπι &Ιίβηί8«η»9 ίη &ιιΙ& ρπηοίρ,ιΐί αά ευβΙο<1ΐ&ηι 

880ΓΪ ΟΟΓρΟΓΪβ β1ΡΠ(3ΐ & ΒθΠ)8ΓΠ8 ΟΟΒρϊΙ ίπΐρ< ΓαίΟΠ- 

1)08, ςυί ου πι Οβίΐίβ (Ί Οβπηαηΐδ οβίΐο ίηιρίίοϋί οϋ 
ΠΊβπα ρΓΟϋ&ΐΑηΊ (*09 βΐΙ)ί ουβίοάββ &ρροη«'θ&ηΙ. 1(1 β πι 
άβίηοβρβ ΒνζΗηΙίηί ςυοςυβ ίροβπιηΐ ουπι Οΐθζ&π'δ, 
61 αΐϋδ δονίΗίοίβ ^βηΐίουδ, ΡβΓβίδ, δηΓ&εβηίβ, Ηυη- 
^ίΐΓίδ, Αη^Ιΐδ, αΐίΐδ. ΗβΙνβΙΗ ρΓθΒοΐρηβ ήοοίίο ηυίο 
ϋ8υί ίη &υΙΐ9 Γβ^υηα ίηθθΓνίυηί. ΛΙυηΙ αάηυοηυαΊβ 
Τιιγοϊ ίη ΓηϋίΙία βυα δίο (3 1 ο Ιο 3 ΟαηΙ>ο$, \ά ββΐ ξέ- 
νους ρβΓΡ^ΓΪηοδ ; ν. Όυ Ο&η^β ν. καρίπιδες. Ι^&ΙίιΐΒ 
άθ ί11ί8 αιΐ ΑΙυυΓβύ&ιη 0£ΐ. 

(60) Αιηοίβο, ηυοτηοΓίο ΓβοΙο νοτίαΐυτ η «ε μ νοχ. 
Αη ηνρΰΓ άβιηιιηι ϊοηάΐΐιιτη ΙβτηρΙητη, & ΒαβίΓιο Μα- 
08(1006, ηοη Εηϋηυυηι ? 

^61) V. ο*6 Η »ο οοηβΙΓυοΙίοηο άίεβηάα *ά ρβρ. 7, 
Τους πραιποσίτους ρΓΟ τοϊς πραιποσίτοις βδΐ βίβ- 
8&ηΙία ηονί (τΓηοίβπιί, ο υ] υ 8 αιΐηιοιίυοα κρίιίΑ ίη 
πυο Ιιογο βχβηιρία ; ν. ραβ. 7, 

(62) ϋοίςυβ ιργοφ πιβιηοΓΑηΐυΓ ΑαοΓΒΐίοηβΒ, ηοη 
ίαιη ίη ιηθΓηοΓίβΐΜ δ. Τηηί'ΑΐίΒ, ςυ&πι βχ γπογθ, 
ρπςαηοΓυηα νθΐβπιπι, οοΙογθ Οηηδίί&ηίβπιί οοΐίΐο. 
ΟθηΙίΙΙΐϋυβ βπΐηι ηηγ*Ιίουβ θγαΙ ηυηαβηΐδ ΙβΓΠΒΓίυΒ. 
ς υ οά ηοΐυπι βδΐ ; νίά. Ο^δ&υΗοη, ηγ! Αΐηβη. «ά 
ϋΙυΊ τρις δ' άπομαξαμένοισι θεοί διδοασιν αμιε- 
νον. 

(62) ΚΓβηυεηΙίΒβΐηίΑ ΝοδίΓο ίίΐ ηιβηΐίρ οβΓβΟΓυηα 

&ηΙθ 8Α0Γ8Β ί Π) 3^ Π 68 ΑΟΟΟηΒΟΓΟΠ) 61 (ίβρΑΰΙοΓυπι ; 

ΓΓ6(]υβηϋ88ίηΐΑ οβΓβοΓυπι βΐ ΙαηηραάϋΓη ίη ΔΐΐΑΓίουβ, 
βΐ ροΙγοηάθΙί9 ρβΓ ΙοΙαβ βοοΙββίΔβ 8Γ(3βηΐίυηι. 
ΙπαπίΑηίΒ οορΐα οβΓβοΓυηι ςηοΐΑηηίβ οοηβυπιίΙυΓ ίη 
ίβΓπρΙίβ Ογφοϊ8, υΐ, ςιπ8 ίπΊροηβ® ίη βαβ ευηί 
πΊΑχίπ)» οηηηίυπι, ςυΑδ Εοοίββια Γαοϋ, ίιτιρβηΒ© ίη 
ΕοοΙθβίβηα οαιηββ ου]ιΐ8οηηηςυθ (ζβηβήδ υηο ηο- 
Πΐίηθ των ε!ς φωταψίας δεδαπανη μένων αά Ιητηί- 
ηατία ά(ψεη$οηιτη νΐίηΐΗηΙ. Ρογοπί ρβουΙίαΓβ θγαϊ 
ΟΡΗ τάκηρούλια άΐείιιπι, ίη ςυο ΙβηΙυηίΓηοάο οθγθι 
νρηίοϋηΐ. Εχ ΟπΙΐηβ Ηοπι απο ρ. 218 οορθίηΐ τοίυΐοβ άβ 
ΟΡΓβίδ 6γχοϊ$ οεΙβΟΓβΒ »νο γπογΙϊο ίη Ευτορα ΓαίΒββ 
ο; οιμ^πα οορίΑ ίη Οοο:(3βπΙβπΊ ΑάνβοΙοδ. δοΐβπιηββ 
ρΓοοθβθίοοβδ ηοη ροΐΡΓΑΠί Ηυβςυβ οβΓβίβ βΒ8β •, 
ςυοΓΟίΓΟΒ βΐίαηι φωταψίαι ΔρρβΙίΑηΙυΓ. Νονβΐΐα Βα^ 
Β|Ιίί ΡθΓρηγΓθβθηιΙΐ (1θ ρΓΑΒβοηρΙίοηβ χ^ππηοπιπΊ : 131 
δε εΓς τίνα των αυτών ευκτήριων σολέμνια [εαΐβΐη*• 
ηβ$ ρΓθΰ6$*\οη($\ παρχ βασιλέως Ι) φωταψίαι γίγνον* 
ται. ΚυΒβίοΑ Κοοίββία γπογθ πα Ιηήΐ&τη οθγ» νίπι 
ρβΓ(ίβπ(ϋ α Ογφοα ββδυηιίι, υΐ Ογφοα ο ραραηίβΓηο 
ΓοΙίηιιίΙ. V. βΑίιηββ. βο! Η. Αυ^. 1• π. ρΗβ. 203 
θΙ ΥαΙρβ. Βά Αηυη. ΜΑΓΟβΙΙ. ρ. 357. "[ϋβ ρΓΟΟθβ- 
δίοηο ουηα Ιαυοίίουβ βΐ βΙοπΑ, ηοο οβί ουπι οβ- 
Γβίβ βΐ ΟΓυοίΟϋδ, νί<1, Α0.Α81Α9. ^. 49. Ολ^νί. 99 119 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟίΙΡΗΥΕΟΟΕΝΠΊ 120 &0 ρθρρυΙοηΓδθ ΟΓυοββ δίαηΐ, βχβυηΐ ίϋίςυβ βίβηο α \ ούτω; εισέρχονται εν τοΤ; έκεΤσε άποκειμένοις έν τψ ρΓθΒρο9ΐΙο (Ιπίο, οϋοίουίΛπί ςυοβ ίβηβηΐ οβΓβΟθ 
ΓβροηυηΙ. Ιηάβ άοΓηίηί ρβΓ Ιηοΐΐηίιιιη αυ^υβΙ&Ιίθ 
ΐΓβηδβυηΙ, ία ςυο ΛϋΓβί Ιποΐίηϋ ΓηίηίθίΓΐ θΐ Γ» ιτι υ 1 ί 
ίωρβΓαΙοΓϋ βοβ βχβρβοΐαηΐ : ηβηι ίϋί ηυοςιιβ οιιπι 
ηα&ηοΐανίΐίβ βΐ ου8ΐοάίΙ>υ8 ραΐαΐϋ 86 α πβίδεπα 
(Ιοαιίηοδ ββΐυΐαη!. 6 Ιρ?ί νβΓΟ ουηα οαοίουΐ&ηίβ βΐ 
οοείοηίΐίδ &(] οοΐαηβυΐϋπι ουβίουΐυπι αηΐβ δηηοΐί 
δίρρηαηί «Λβηι, ίπ ςυο 8 Ιοί β ίαιρ6Γ&Ιοη& ^οβί, 
ρΓοοβάαηΙ : υοί βΐ ουοίουΙ&ΓΠ, άοηαίηοβ β&ΐιιΐ&ιιΐββ, 
βά»υηΙ. Ιηάο ιυπι ρΓΦροβΗίβ »ά β&ποΐί ρΓοΙοπι&Γ- 
Ιγπκ δίβρη&ηί ΙβηηρΙιίΓη βώθυηΐβ», Ιβτ ββηυ Πβχο 
ευηι οοτοίβ ΏουΓη νβοοΓαηΙυτ, βΐ αηΐβ ηι&£η&ιη 
ίΐΐααι, ρυΐοηβιτίιηιιαι βΙ ειπυτηθ νβηβΓ&αά&ηα β&ηοϋ 
ΟοηβΙαηΙίηί ΟΓυοβπα 86 ρτο^ΙβΓηυηΙ. στενακίψ λν.ψάνοις, κάκεΐσε δια Χ7 4 ς τρισσής μετά 
των κ^ρών προσκυν^σεως άπευχαριστοΰσι τω θεώ. 
Είτα εξέρχονται εις τον βαπτιστηρα, έν φ Έστανται 
οΐ τρεΤς ευμεγέθεις και ττερικαλλεϊς σταυροί, και όια ιι νεύματος του ιιραιποσιτου ■- ττηγνυουσιν εκεισε οι 
κουβικουλάριοι ους κατέχουσι κόρους ,3 * οι δέσποτα•, 
από των έκεϊσε διέρχονται δια του τρίκλινου του Λύ- 
γουστέως (6'), έν ψ έκδέχονται οί τε του χρυσοτρικλί- 
νου και οι βασιλικοί άνθρωποι* κάκεΐσε γαρ ίτ.ιΐ- 
χονται συν τοις μαγλαβίταις και τοις εταιρειώτα•.; 
τους δέσποτας. Ο 1 , δε δεσπόται μετά του κουοου- 
κλείου μόνου και των κοιτων.τών εΙσέρχονται εως 
του οκταγώνου 1% κουβουκλείου του όντος προ του 
αγίου Στεφάνου, έν ψ και ή βασίλειος απόκειται στο- λή, και έκεΤσε Ίστανται ο\ του κουβουκλείου έπευχόμενοι τους δέσποτας. 'Από δε τών έκε"ίσε εΙσέρχονται 
οΐ δεσπόται συν τοις πραιποσίτοις έν τψ ναψ του άγιου πρωτομάρτυρος Στεφάνου, και δι* ττ,ς τρώ- 
σης μετά τών κηρών προσκυν^ιεως άπευχαριστοΰσι τψ θϊψ, και εΐο' οΰτως προσκυνοϋσι τον μέγαν κζ• 
π*ρικαλλη και πολυτίμητον του αγίου Κωνσταντίνου σταυρόν. 

IV. Ηϊβ ρβΓϋϋΙίδ, οαοίουΐιιηΐ ϋκρηηΐ'3 ίη^Γβ- β Δ'. Και μετά το τελέοαι ταΰτα εισέρχονται έν τψ 
αΊιιηΙιΐΓ, οΐ Ιβιηραββου ΓβΓίΤβηιΙαπϋΠ), η ρ&ΙηαΓοηα κοιτώνι τζς Λάφννης, έκοεχόμενοι τον καιρόν, ήγουν 
ωαοάαΐϋοα (1β θοοίθδί&δΐίοίβ ο©πιηοηΠ8 ΓβΓοαΙβπα, τον ρεφερενδάριον (07), φέροντα τό μανδάτον (68) 

ΥΑΗΙΛ: 1-Ε0Τ10ΝΕ8. 
λύχνων ΐδουται ή καλούμενη επτακανδτ,λος, και κάτωθεν του έκεΤσε Ιδρυμένου σταυρού κρεμαται ή Περσινό; 
γραμμή, ' 4 όκταγόνου βμο., ϋΐ ίιιΐΓΛ ρ. 0, 7. 

ϋϋΑΝ. 3\0. ΠΕΙ8ΚΙΙ ϋΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

ηβηΐίυιτ), ηηπιβπ, οοηοτΊββ. ΑΙ) ί1Π§ βοΗηΙίβ $γΛ<?- 
Ιαηΐ βυηΐ αρρβΙΙαΙϊ ιηίΐίΐβδ ϊη ρρποτί^ (]υι<1ρπι οηη- 
ηβ8, βΐίβιη ^Γ»'μ»Γϋ εΐ ρΓο»ιηοΐ;ι1<58. *[8ρρΐί•ία 
ΒΟ&οΙαποππη ηυιηιτο^, ςυί ία ΗΐιΗγιιία Γββκίβηί, 
Ιιβ^οΙ ΤϋοορΗαηοβ, ρ, 20•*.]• 1η βρβοιβ νβΓο πιιΙιΊοβ υηΐνοΓβϋΓΩ ηοΙ&Ι, Ωβητη οταηΐ : 1ι&1)θΐ ςηοςυβ νβΓ- 
βυαι Ηοο &Ιίο8 δίρηίΐίΰαΐυί», αϊ ρηίΙιιΙ(υιΙιΐΓ % νβΐ 
χιΐιιίαηΐ, υ Ι νβΓίΐΙ ίθΐοΐ). ρ. 6, υόί β&Ι Ιε$1ητη $ηι• 
Ιηίαη ; νίά. &(1 ρ. 356. 

(65) Αύγουστεύς βΐ αΰγουστεών β^Ι ηοπίβπ ρηΐβ- 
Ιϋ, Αυ^υ8ΐ&6υ3 ΒγζΕηΐιηϊβ ρτορτϋ, βΐ ((ΐιίάβηι &(1 ευ«Ιο<1ί&ηΐ ^ϋΐαΐπ, ()β «ιυιίΗΐβ ββΓΡ^ίυπι Ιοευιη 

ΓΟΗβΙοβιι ρτορβ ϋηΓγ3θΙποΙΐηιιηι β ΙΐΗί)βΙ ΡΓΟοημίι &ηοο»1οΐ8ΐ ηιβίοηα, ρ. <06, υηίίβ ^βπιίαΐ ; ϋηίιΐί ΐαΐΓΛ 

βίΐί, ςυο(1 Αυρυρίθοη ΌβρΙιηββ, νοί αυ^υβίαΙβ ϋα- 
ρΙιηβΒ, βρρβ1Ιϋ6βΙπΓ ; βΐΐβπϋί*, 0|ΐιοι1 βίπηρΙίοίΙβΓ 
Αυ^υβΙ&Ιθ βυίΐιο^&ΐ, βΐ (ϊχΙγα ΟηαΙοβη ίηΐΓ.ι Ηαηο 
βΙθΜποίΗΠΐ δορΗίηιη βίΐυπι βΓ«1 ; νίιΙ. ρβ^. 43, ϋρί 
ΑυμυβΙ&Ιβ ΠβρΗηβ» 6 έκε 7 σε αΰγουστεών ίΐιοιίυτ, υΐ 
(ϋβϋηρυβΙυΓ &1) Απ^υβίβοηβ δίο ρτορπο (ϋοΐο, βΐ 
ρβ^. 75, Ε ΟΙιπΙοβ ιιυΐβιη ίη Αυ^υπΙ^οιιβπΊ, βΐ 
βχιη4ΐβίη8»ηοΙ«8ορΙιΪ8ΒΗθΓθ1υ^ίϋ!ΐΐ8»ίϋΗΐπ»ίηϊΙυΓη 
ίϋΐ9ββ, Λρρ»ΡβΙ βχ Βοο Ιοοο βΐ βχ ρ. 9. Όθ Αΐ]^ϋ9- 
ίβοηβ, Γογο ΑυβϋΒίβο, ^Ιαΐυα ϋϋ^Ιιηίαηί ΑιιςιιβΙοα 
(ΙιοΙβ, βΐ οΪΓουητίΒΪΙί'* πιαΙΙ» ηηϋβΐ ϋα Οηη^β &(ί 8ί- 
ΙβηΙίβηυηι ρ. 540, θΐ ίη ΟΡΙί ΟΗγ. ΑυβϋβΙ&βυδ 
βϋίθηι ρΓορΓΪυηι \ά 3Β(1ίΙΊοίυΓη Γυί*8β, ρχ βο οοΙΗ^ο, 
ςυο(1 ίΙΙβί οογοπλ ϊαιμβΓϋ ίιι βο οοΓοη&ΓβηΙϋΓ ; νίίΐ. 
ρ. 119, ρ. 120 ; θΐ ςαοά ουπι ϋοππηο, ίη ΕοοΙβ- 
βίβηι ρτοοβίίεηΐβ, ηαΙΙί ρΓΟΟΡΓϋίη, ρΓ.ι-ΙβΓ βυηα- 
εηο8, ίη Ααμα^ΙβΙβ ίηΙίΊΐΓβ Ιϊο^^λΙ ; νίά. ρ. 13. νί- 
(ΙβΙυτ ργ^ο (μιββί δβΓαιίΙΐϋΐη ίιηρθΓ&ΙΟΓυΐΌ ϋΙΗ&ηο- (ΙίβοΐΙυΓ βΟΓυηο οη^ο, ηυπαοΓυ», βΙ &1ΐ& ιϊίυσ ?ρ^• 
οίΒηΙί». ΕχουΟι&β Ιιί βοηοΐατϋ α_'β6ιοΙ ίαίχβ Ούαΐ- 
οβη, §β υ εΙγιογώ βΙ πΐ£ΓβΗ8ΐΐΓη ρ&ΐλΐίί ; ύ&Ιίϋ&ύαηί 
βυΐβπι ίη ρτορνίκο «άίβ 88. ΑροβΙοΙοΓαιη, υ Ι β 
ν&ηί* !οοΐ5 ηη]υβ ΟφΠΓηοηίΗΠβ εοαβίαΐ. Οβιηΐηι 
βΓ^ηΐ ρβ(1ίΐ08 βΙ Ρί|υί1ββ. 8β(1 ηυΐο ίο ηοο »γ•^ιι- 
ηιβηΐο ρτοϋχαβ β8§β. Οοηί. ΟυΙηβΓ. ρ. 39 1 .) ο ν - 
599 ν*Ι<?3. ί»ί 1•ίη<1βηΙ)Γ0^. η<1 Ααιπι. ΜατοοΙΙ. 
ρ. 38,88 βΙ 479, ίΐβιη ϋα Οαη§;θ Οίοδβ. υΐιο- 

(67) ΕβΓβΓβηάβΓίυβ βδΐ ροΐίιίοϋ, βΙ β»1 ςυοηυο 
8&ογ& άί£ηίΐ&8. ϋο ρο9ΐ(ϊποΓΪ δο γ αϊ ο ηίο ίϋ. ΕδΙ 
& υ Ι ρ Γη ΓοίνρβηΊβηυβ βηοργ ηιίηί*ΐ6Γ ραΙΠΑΓΟΠίΡ, ςηί 
ηυ)η8 πιβικίαΐα, ί<1 ββΐ 8Ϊ^ηιΓΐΓθΐιοηβ9, ηον», ςυ«•Β 

ίθ(ίίθΗΓ6 νϋΐΐ, ρβΓΓβΓΐ Η'ί ίπίρί'ΓϋΙΟΓΟηΐ ?β1 ρΓΟΟΟΓββ ; 

υΐ ηίο Ιοει ΓβίντΙ η»ΓβΓβηίΐΗΓίυ8 &ά ίηΊρρΓβϊΟΓΟΓπ 
ηοπιίπο ρδίΓίϋΓοΗηε ΐοπιρυ« ρρ;*β &ά ρΓθϋβ?8ίυποπι 
νι*ηίβη<ϋ. Υι<1. Οοϊιγ αά Ουίΐιη. ρ. 13, η. 22. 1)η ΓϋΓη Ι'υίβΗΡ. *[Ώβ Αυρυ^ΐαΐΐ, υΙ>ί οοΓοηαοαΙυΓ ίηιρίϊ- η 0»η^β ΟΙοδϋ&Γ. ϋΐΓ0]ϋβ πηο νυο«. ΟαΙηβΓ. «Ιο 

ΓΛίΓΐχ, νίΐ. υΡϋθ ΟΗτίβΙ. ρ. 37. βΙ ηοΐ. β(1 Ζοη/ιι\ ΟΓϋτ. 

ρ. 155, ηβο ,ίιιχία βΙΙαΓβ, υΐ Οηβτ νβΓίίΙ, Μίά ίη 

Ι3ΐ)ϋ1βι αϋ ηυηο πΐυιη ρηγλΙη ; ν. Ρ»οη>ΓηβΓί8 έκ- 

ορασις του αύγουστέοις. ΙίΓΡροΓββ ρ. 7(>4 βςς.]* 

£χ8ΐ(ΐΐ πυοςυθ ϋΐβ Ρβεηγπιβπ8 ΕορΗΓΑδίβ ουπι 

Ι,Λΐίη» ΒαηάϋΓϋ ίηΙεΓρΓβίΕΐΐοηβ ίηι^ϋβ Ι ιιί ρ - Ογ. Ι•. νι. ρ 114. # 

(66) Ρηηια ηίο ηαβπιΟΓβΙϋΓ 8€ΐιοΙα, δβρίβπι εηιιη 
βΓϋηΙ ; ηηοΐ οϋπι βηιιιΐ νβχϋΐαΐίοηβι νοιηίΙαΐ€η*(>$ % 
νίά, Ραηοίπ)ΙΙ. ΝηΙίΙ. ρ. 22 1>, ο«ρ. 34. ΟυηρτορίβΓ 
ΟΐιβπΊ ρ. 238, σχολαι ρΡΓ νβχύΙαίίοϊΗ* οοιηιίαΐ&ΐΜΈ 
τε(\ά\ά'\. δυιιΐ απίεηι κΗοΙχ ίίΐβπι »1ςυβ εοιιΐΗΐ*^- 
ηία, ίΐβιη 0Γ(1ιηβ8 αιίΐΐΐυπι, »(1 υηυπι έίίβηυιη ρβΓίΐ- (68) ΜαηθαΙυαι ββΐ οηιηίβ ϋίρηίΠοαίίο Γβί ο^'υβ- 
ουηςυβ, βίνβ ουηι ίίηρβΓίο Παΐ, υΐ ςυίίΐ β^ίΐΙυΓ, βυΐ 
αΊ αΐίυπι ΓβΓβΓβΙϋΓ, βυΐ ηί^Ιοποβ βίπαρίι-χ ηαΓπιΙίυ, 
ηηηΐιια. Εο ββηβα β(1ϋ(1 ΤηβορΙΐίΐη. 370 υοΐίηβΐ. 
νίά. Ρο Οαηρβ ΟΙοββ. υίΓοςυβ. ΡοΙβδΙ ήίο ββηδυβ 
βΙ ηίο Ιοοί οηΙίηβΓβ, ροΐββΐ βΙ βΗβρ ίΙΙρ, ςυο ηοίηΐ 
βίρηίΠοβ,Ιίοηβίη »ί! βΐΐβπιπι Π'ΓβΓΓΪ ίπιροΓβίηηα. 
Μαηάακ ρι*υ βί^ηίΠΰΗΓβ Ηοίϋβ ίη βρτΓηοηβ Οαΐϋοο 
οηΐίηβΐ, βΙ οϋΐίηυίΐ οΐίιη «ρικί |,ηΙΐπο->, υΐ ρηίοΐ 
βχ ΜαΓίίϋΠ^ θρί^ΓΗπίΓηϋΙθ βρυϋ Ι,απιρπιΐ. ΊηδοπρΙ. 
11Ϊ8(. Αυ§. Ι. ι, ρ. 954. 121 ΌΕ ΟΕΒΙΜΟΝΙΙδ ΑυΐΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ϋΒ. Ι. 122 άπο του πατριάρχου περί της εκκλησιαστικής κατά- \ βΧδρεοίαηί, (]ϋ3ΓϋΓη ηοΐίΐίβπι ίηΐΓβηΙββ ρΓκροβίΙί στάσεως (09), και δή εισέρχονται οΐ πραιπόσιτοι, και 
τήν ε*δησιν τούτων διδυϋσι τοΤς δίσπο'ταις. 'Κξιόντες 
δέ ο\ δεσπόται έν τψ δκταγώνω κουβουκλείω. κρά- 
ζει φωνίΐ μεγάλη 6 πραιπόσιτος, λέγων Βεστήτο• 
ρες ! και δή εισέρχονται οΐ βεστήτορες καΐ περιτι- 
θεασι τοις δεσπόταις τάς τούτων λαμπράς χλανίδας, 
κα- ευθέως εξέρχονται" ο\ δε πραιπόσιτοι στέφαυσιν 
τους δέσποτας, δηλονότι του κουβουκλείου παντός 
παρισταμένου κάκεΐσε, δ'τε ταΰτα τελούνται, και 
μΐχά το στεφθήναι τους δέσποτας εξέρχονται δια του 
τρίκλινου του αύγουστέως• έκεΐσε γαρ 'ίσταται 6 λο- 
γοθέτης του δρόμου και 6 του κανικλείου και ό κατ- 
επάνω των βασιλικών και το μαγλάβιον και ή εται- 
ρεία 1β . "Ενδοθεν γαρ της μεγάλης πύλης του αύ- άοαιίηίδ βϋρρθάϊΐΛΠί. Ηϊ ουηα οοΐ&η^υΐυηι ουϋίοα- 
Ιυηι ίηΐΓϋΓϋπΐ, ρΓκροβίΙϋβ αΐΐα νοοθ βχοίαπι&ηδ 
άΊοίΙ : « νββΙΐΙοΓθβ ! » Τυηο νββΙίΙοΓββ αοοβάαηΐ, 
άοΐΏίηίδ βρίβηάίά&β βυ&β Ιαηίοαβ οίιχυιηίπϊροηϋηΐ 
βίαΐίπιςυθ βββυηΐ: ρΓΦροβίΙτ υθγο ίηαρβΓαΙοΓοαι 
οοΓοηαηΙ, ββίαηΐβ ίοί, όυσι η«ο ρβΓβ^υηΙυτ, υηί- 
νβΓΒΟ οηοίοιιΐΐ ίηίηίβίβπο, βΐ οοΓοηαΙί άοηαίηί ρβΓ 
ΐΓίοΙϊηΐυηα βα^υδί&ΐίβ βυηΐ, υηί 1ο£ο11ιρΙ& ουτβυδ 
ρυοίίοί, οβ,ηίοίβο ρΓφίβοΙϋ*, οβρΗποουβ ίπαμβΓ&- 
Ιοπυαι, ητΐΗηοΙανιυηα βΐ ηβίκτία δβα οοτροπδ οα- 
βίοάβδ βάδυηΐ. ΙηΙτα ροιΊ&πι βυ^υβίαΐίβ γω8]ογοπι 
1&ν&(0Γ63 9 βυΓβΒ. βί 1ϋρί(1ΐΙ)ϋ3 ρΓβϋοδίβ ογπ&Ια ιη&1- 

Ιυνία ροιΊαηΙββ, άοπιίηί βί ΛϋΓββηη ιώ&πιιιώ ββυ ία 
ροΓίίου &υςα$1&1Ϊ8 βχΐΓΒ π)&£ηβηι ροΓίαηα δίβηΐ, γουστέως Ίστανται οΐ νιψηστιάριοι (70), βαστάζοντες β υΙ)ί βΐ οηΓγ3θΐΓίθΙίη»πί &άδΐΐηΙ. Τυηο βά ηυΙϋΓΏ 

άοππηί ρΓβροδϋϋδ,ίηοΙίηαΙο νβΓβυδάοπιίηοβ οβρίίβ, 
ρΓορηα νββίε 031ιηπο βϋΓβ&ω νΐΓ£&αι Ιβηβηίΐ βί- 
£ηυηι άβΐ : ςυ&ΙιιοΓ βηίιη οδΐίβπί &ΛΐΓβ&8 βί £βιη• 
πι 13 ρΓβΙίοβίδ ίηβίΓυεΙαβ νΐΓ£&8 ροτίαηΐ. ΰβίηάθ 
β^ΓβάίΙυτ, βΐ ΓΏββίβίΓΟΒ, ρΓοοοηβυΙβδ, ραΐήοίοβ, 
βΐΓ&Ιβ£08, οΓΟοί&Ιββ βΐ οΙαυθαΓατυπι ρτββίβοΐοβ &ά- τα χρ'^σα και έκ λ (6ων τιμίων κατεσκευασμένα 
χερνιβόξεστα (71), και ΐστανται οι δεσπόται είς τήν 
χρυσην χείρα, ήγουν είς τον πόρττ^α του αύγουστέως 
έξωθεν της μεγάλης πύλης• κάκεΐσε γάρ και οΐ του 
χρυσοτρικλίνου παρίστανται. Και δή δια νεύμα- 
τος (72) του δεσπότου ό πραιπόσιτος τήν κεφαλήν νΑΒΙ^ ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. 

'* ΣΧΟΛ.. Ίστέον, δ'τι δια τοιούτου σχίσματος . . . εΐ έν πάσαις ταις δοχαΤς διά νεύματος του δεσπό- 
του ό πραιπόσιτος νεύει τοις δφείλουσιν είσάξαι, ε*ίτε τα κατά τύπον εισαγόμενα βήλα, έν ταΤς δοχαΐς, ?τε εθνικών είσοδος οφείλει γενέσθ**, ε^ε ξεναλίων έξ αλλοεθνών μελλόντων εισιέναι. ΙαΙθ^Γυαΐ Ιΐοο 8οαο- 
Ιίοη, ίη βά. οπαίδδΐιΖΏ, ρΓ^οβΙ Κ. ίη βηηοΐ. 

ΜΑΝ. ϋΑΟ. ΒΕΙδΚΙΪ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. ΟΓΩο. ρ. 421, 573. ΑΙ) ηίδ ε&οήδ άϊνβΓ&ί βυηΐ ΓβΓβ- 
Γβηά&ηί νβΐ ΓβββΓβηά&Γϋ ίοαρβΓ&ΙοΓυΐΏ, ςυί ΓβΓβ- 
Γβύ&αΙ άβ ΓβΙ)ϋδ δοίΐυ ηβοβββ&Γϋδ &<1 ίιηρβΓαΙοΓβπ). 
[*Β.θΓβΓβα(1αΓίϋδ ββΐ εβηοβΙΙ&Γΐυβ Γ6$ιυ$. ΑΐΙβδβΓΓ. 
&(1 Αη&8ΐΑβ. ρ. 114]* νίιΐ. Νονβΐΐ. ϋυβίΐη. ρ. 54. 
ΡΐΌΟορ. Αηβοά. ρ. 65, 5, υ5ϊ (ϋουηΐυτ ΓβΙβΓβη- 
άδίπί Ιί&βΙΙοδ δυρρίΐοθβ 8(1 Ια ρ. ΓβΙοτΓβ. νίάβηΙυΓ 
ίθΓβ ΒΡουΙίδ ΙβπιροΓΪΙαιβ Γβί'θΓβηά&Γϋ Γβμϋ άβθϋβββ, « 
βΐ ΐρ^οΓυπι ΓβίβΓβαίϋ ηαυηυδ &ά 1.ο^οΐύβΙ&8 άτοπη ^ 
βΐ &ά ρτ^ίνοΐοβ Ο&ηίοΙϋ ΐΓ&ηβϋβδβ. \ίά. ΟθοΙγομ. 
ρ. 543. Αβρηώβηάίΐ ί^ί Ιοοΐ βοΒΓϋβ Χ^ΐίΐηάπ ίη- 
ΙβΓρΓβΙ&ϋοηβπι, ηοα ςυιάβπι &1)3ςϋβ οαιηΐ ίυτθ 
(η&ιη ΓθΓθΓθηάβΓΪυδ &υΙ Ο&ηίεϋυβ οοη Ι&ηΙυαι 
αοΐα ίη ββηβΐυ, ββά βϋ&αι όβ (ϋυ^ϋβ, β^βικϋ», ρο- 
8ΐυ1&1ΐ3, βίο... ΓθΓθΓβ5ϋΙ), ίρββ Ικοαβη ιηιβΓρτβΙα- 
Ιίοηβιη αιυΐΐο ηβςυίοΓβη βυί)δΙίΙυιί, ρ γ© ςυα 5ο η λ 
βΐ ρΓθ5& ΧγΙ&η(ΐΓ6&ο& ΟΛϋβϋΙϋΓ. Έ τών αναφορών 
διοίκησις ββΐ ανϋο, [αηΰΐίο, Γβ/βΓεηάί, άβ Γ6ϋϋ8 &ά 
ΐίΏρβΓώΙΟΓθπι πθπιρβ. Νοπ γθοο^ϊΙ&ολΙ Υ. Ό. υβυοι 
νβΓΐ)ί άναφέρειν ηοίίΐίατη α/ίέΐι/ϋ* τεί αίιεηί άω>6, 
βΐ β)\ι& ϊβηίίηΐίαιη ςιιίά αφβηάνηκ $ϋ εχρίονατβ. 
0ϋ88 ηοΐίο οα&η&νιΐ βχ νβΐθτβ ΓογεοοΙλ Γβιχιίΐί 
Οοη&χιΙ βοίΙ. &ά ΡαΐΓββ ΟοηβοΓίρΙοβ, ςυοβ ββηίβη- 
Ιΐ&ιη Γο^πνΐΙ. νίά. δοτΐρΐ. ΗιηΙ. Αϋ^υβΙ. 1. π. 
ρπ^. 42 Γιηβ. ν&Ι^β. &(1 Αοιιηίαη. Μ&γοθΙΙ. ρ. 39. Ανα- 
φορά βίο (ΙίοίιυΓ δοηρΙυΐΏ, ςυο Γβί βϋου^ϋδ βΙηΙιιθ 
πηρβΓΗίΟΓί εχροηϋυτ, υΐ &ρυά Τοβοροαο. ρ. 78, 
βΐ ίρβ& ίπιρβΓΗίοηβ &ά ρορυΐυοα ογ&Ιϊο, η»π•»Ιίο, Ώ 
ιηβηοΉΙυπι, βί^οίΐίο&ΐίο άθ ηοίαριϋ ςυ&ά&ηι ίο 
Γβ6υ8 Γθ^ηΐ ίαοΐΛ ιηυΙ&Λίοηβ (ϋοίΐυτ αναφο- 
ρά, νίά. ΟβίΐΓβη. ρ. 750 βςς. 754, βί ΙοουΐΏ Ογ- 
ΓΪΙ1ί8ογΐΗορο1ίΙ&ηι βρυά Αΐβαι&ηηυσι &ά Ρτοοορΐυπι 
ρ. 101, υοΐ αναφορά ββΐ ϋοη Ι&ηΙυοα τβίαϋο, 89(1 
θΐί&πι νβτηοη&ίΓαϋο βί ΜρρΙΐΰαΙΐο, υΐ ΐ6ί &ά ββαδυαι 
ϋβηβ νθΓΐΐΙϋΓ. 

(60) δί^ηίΓιοΗΐίοηβπι (3 β βΐ&ΐυ νβΐ Γβείβ ^&^η Γ&οίοι 
οοηβΐΐΐυΐιοηβ ΓβΓυαι &<1 (ΙίδοίρΜηβηηθοοΙβδίαδΙίοβπι, 
βοςυβ 8(1 ρ&ΙηαΓοη&Ιβιη ΐηβρβοΐίοηβιη βί οηΐίη&ΐίο• 
Π6πα ρβΓΐίηβη(ίυο). Ώβ νοοβ κατάστασις βί τψ της 
καταστάσεως ίϊ'ΐλϊ ϋά ρ, 418. (70) 8ϋηΙ ςυΐ χηαΐΐυνίαοι, τό νιψίστιον, ίηαρβΓίϊ- 
Ιογϊ (βηβηΐ ; νΐ(3. &ά ρ. 418. 

(71 ) δυηΐ ηηβΙΙυνΜ, 8%υ ρ&ΙβΓ», ρβίνββ, ίη ς α Λ υ β αϊ 
χείρες νίπτονται, πιβηυβ ΙβινειηΙυΓ, οποα Αύ^υηοϋβ 
τοις ξέστοις, δβϋ ββχΐΗπίδ, 1(1 β£ΐ ηγ(1Ηί$, βυΙΙυτ- 
ηϋδ, β ςυί6ϋ3 αςυ&ίη βυρροδίΐ&ηι ρβίνίπ• (ίβΐυηάι- 
ΙϋΓ. V. Ηα1)6Γΐ. ΡοηΙιΩο. ρ. 50. Ώθ οοβ ναοάο 
ηονοπια) ΟΓθΒΟΟΓϋπα &ρρβ1Ι&ϋοπβ3 άϋ8ΓϋΓη (ΙίνθΓ- 
ββΓυπι ΓβΓϋΐη, ΕΐΐΗΓΏβη εοΐΏΓΤιυοίοηβ ςυβίΐβαι ιηΙβΓ 
ββ 3υηοΐ8Γυηι, ίη υη&πι νοοβπα εοΙΗηυαηάΐ, ςυ&ΐίβ 
6δΙ ίη ?οοβ δισκοπότηρων, άι$αΐ5 αιτη $ηρβήτηρο$ίΙο 
οαίι/εβ, άίοαοι &<1 ρ. 43. Ουοιΐ ηονί ξεστον $?χίιιτη 9 
$€Χΐαήιιτη^ βρρβίΐβϋβηΐ, δβη ςυϋυΓηίυηα βι'Χΐ&ηυηι 
&ςυ» οοηίιηβηβ, \Λ ΥβίβΓΟβ πρόχοον βρρβ11&5&ηΙ. 
ΗοπαοΓϋδ : 

Χέρνιβον άμφίπολος πρό^οόν θ' ά'μα Υερσιν 

[έχουσα. 
Ε ςυο Ιοοο βίηιυΐ ρ&1β(, χέρνιβον, ςυού ίη ρηώ&Ιίβ 
νβΐυβίίδ 8υοΙθΓΪΙ)ϋ8 ηοη ΓβρβπΐυΓ (ίΐΐί βηίιη χέρ- 
νιψ(1ίουηΙ)^8Γη Ιυηι ίη υ«υ ίυίβββ,υΐ ωηΙΐΛ ΓυβπιηΙ 
βοΓυιη, ςυ® ίη ηοο ηοβίΓΟ οοοΊοθ βίηιίΐίουβςιιβ 
ηον» νί(1β5υηΙυΓ νίπβ (Ιοοϋδ, &υΙ νβΙβΓαηι ηονο- 
Γυπιςυθ δίιηυΐ ηοη δηΐίβ ίαιυίίίβΓίουδ, &υΙ ηοη δ&Ιίδ 
ΠπΐΊίβ ΓηβιηοΓΪδβ. ΗβουίΙ οπιοία, ςυ& ηι&ηίΓββΙο 
ηονα βί 1)βγο&γ8 ηοη &υη1, βεά βΟΓάίάα ΐΗηΙυπι 
βυηΐ, νβΙυβϋβδίηΊΒ θΓα?08 3Βΐαβ; νβπιιη ϋδ αυοΙΟΓββ 
πι>ιηάί1ίαΓΐηηι βΐυόίοβΐ ΗΟβίίηυβΓυηΙ. 

(72) Πιο η&ϋ^ΙυΓ βοΗοΙίοη ίη ηοβϋηΐΓ&ηίδ, ςυοά 
ςαια ίη βχΐΓβπιο ρΓβββοΙο πιβρβίηβ δοπρίαπι βί 
ηίυΐουιη θγ&Ι, (αϊ ρ&δβίοα βυηΐ βίπίβιιι άβ οβυβΕ 
βοηοΐία η^υβ οοάίοίβ,) οηιίβδυπα Γυίι. υ η ίου πι 
Ιοουηα βυρρΙβΓβ βχ ίη^βηίο ηοη ροΐϋί, υϋί ρυηεία 
ροβυί. ΕβΙ αυΐεηι ηοο: Ίστέον, βίο. Υιάε νατ, ΙβΰΙ. 
Αά ΓβΐΏ ίρδ&αι ςυοά αΐΐίηβΐ νεύειν ηονί» 0γ«0Ϊ8 
θ»1 ηυΐυ δίχηυπι όαΓθ ορροΓίυηί ΙβαιροΓίβ ρβΓβρβη- 
ύ« αΙίου)υ3 ίπιρβΓβΙ© Γβί,ρΓΟ ςυο βϋ&οα άΊοιιηΙ και- 
ρόν διδόναι, υί οοοιγα ςυί βί^ηο (1»Ιο 0ϋΐ6ηιρ6Γ8ΐ, 
καιρόν λαμβάνειν άίοίΙυΓ, ΓογλιοΙλ ίΓβςϋβηΙί ίη 
ΡοηΙίΠεαΙί ΗϋϋβΓίί. Ργο δια νεύματος κελεύειν, 
άίυίηα αηηηίαΐίοηβ χηάίοατβ. ]αΙ)βΓβ ηβηαρβ, ήίο 123 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΙΙΡΗΥΚΟΟΕΝΊΤΙ 124 άυοίΐ : ςιιίβυβ ρΓΟ πιοΓβ β&ΙϋΐΑηΙίοαβ άοηιΐηθ9, βί Α 
Μοαηάοηι δυο$ οπϋηββ οοηβΐίΐυΐίβ, α<1 ηαΐυπι 

,ΙΟΑΝ. ΜΟ ΠΕΙ8ΚΙΙ 

ίηίΓΟΓηίΙίβηιΙοΒ θβδβ, Λυηβ Οοπιηβηα ΑΙβχίβάίβ ρ. 
203, (ΙΡίΙίΙ το δούναι τοις έξωθεν τήν ε*ίσοδον δια του 
βλέμματος έμφαίνειν. ϋίρηυθ β?1, ςυί ΙοΙυβ βρρο- 
η&ΐυι*, ίΙΙβ Ιυευδ ; βΐ ηυηο ρηΒβοηΙβπι ηοβίπιπι, βί 
»Ιΐοβ ΝοβΙπ ιΐιίηεβρβ ρ1υΓ6&ί11ϋ»ΐΓαΙυΓΐ)8, ίο ςυιϋυβ 
άβ βοηΗΐυ^ ΐιι εοηβ^Ιοπιπη ρΐΌΟΡββίοΐιβ ββα οοα* 
νοηΐυ 61 8ι)6πιιΐ9 «£ΐ(υΓ, υΐ ςυί εΐβχβ ιΐοεββΛ, ςυο- 
ιηοΛο ρΓ3Βί*βΊβΗΐ ίιημβΓΗίυΓ, ςυυπιοάο ριοιβεΙΟΓββ 
οοΓροΓΪ» 8Ε(ΤΪ β.«]βΙιΙοπηΙ, ςυβιιι Ιοοϋΐπ οΰϋηυβπηΐ 
Γθμιί βέΐη^υιηΐβ νίπ , ψιβηι ιεηαΐΟΓββ, ηαιά ίη βί- 
ΙβηΙϋβ βεΐιιηα, ςυοπΐϋ«1ο ρΓοεβϋδυιρ Γιικπΐ ΟΙ πά- 
λαι των βασιλικών σωμάτων τεταγμένοι φύλακες 
πρώτοι προς τήν βασιλικήν έχώρουν σκηνήν, οΐ μεν 
ξίφη περιεζωσμένοι, [βαηΐ βραΐηκηΐ θΐ ΟΠΊΠΡΗ (1β 
ρραΐΐιίβ ηυπιΐηαΐΐ] οΐ οι δόρατα φέροντες, [ βυηί τα 
άρματα βΓΠΠ^βπ], οΐ δε τας ραρυσιδήρους £ομ- β 
φαίας έπι των ώμων έχοντες. [ ΡεΓ τας ρομφαίας 
ίηΐβΐΐίβΐΐ ΑΐιηβηυΙτασπαΟοβ-ζκλια,ιιυΙβΡΟπινβ Β.ιπιη- 
βοπιπι,ςιιβΓηνίΒ νοοΗΐιυΙι ηοη ρπιρπΗ Μίμηιϋοηΐΐπηβ 
υΡΛ.] Έκ διαστήματος τίνος του βασιλικού θρόνου 
βασιλικού θρόνου εφ' έκατε:α ισταντο. Δεζ 
δε και έ£ ευωνύμων έτεροι καθίσταν~ο ύπασπ-σταί. 
Ό δε βασιλεύς φοβερός επί θώκου προΰκάΟ^το, ου 
Βασιλικώς έσταλμένος μάλλον ή στρατιωτικώς, 
ι Οι*Γ«ίΙι« ιιΙιιγ βηΪΓΓ) πφο ίη ε»*ΙΐΊ8.] - φωνή δε τις 
παρ' ούδίνός έξηκούετο, αλλ* άτενες προς τόν έφεστη- 
χότα ττί π^λτ) τής σκηνής Γη*ιί•ΐΝΐιιη, κυΐ ρίΐίίηΐΐϋ- 
Γίϋπι] άπονεύοντες έπτοημίνοι είστήκεσαν. - - τούτω 
& βασιλεύς ένατενίσας. δούναι τοις έξωθεν τήν ε*σο- 
ίον δι* τ'<ύ βλέμματος ένέφη¥εν. '() δε παραχρήμα 
τής είτόδου τούτοις παραχωρεί. ΟΙ δε καίπιρ όιδιό- Γ, 
τες, άλλ' 6'μως είημσαν, χάτω τετραμμενοι τε τ «ς 
όψεις, και βραδεΐ πόδι στείχοντες. Κατά στίχους δε 
την στάσ•.ν λαχόντες έκα-.αίόκουν το μέλλον, έκα- 
στος δεδιώς, ώς τον περί ψυχής λοίσθιον δράμον δρα- 
μούμενος. ΡίηΐΙα ΟΓκΙίυηβ ίηιρρΓΑίοπβ, έπι τούτου 
θρούς ήρτο πσλυς, των μεν έπαινούντων τον βασι- 
λέα και θαυμαζόντων τήί ανεξικακίας και πραότη- 
τας, ε Ι Γβΐιςυβ. Αίΐ Αηη& ρ Ηπιοι 8(1 ρΓαΙοΗυπι «ο- 
008β?880 ηαιιηβ αηΐίςυο* ευ»1οονβ «Ι ρΓοίβοΙΟΓββ 
δαΟΓΟΓυιιι εοΓροππιι, ςυοπιπι αΐϋ βπ*Ρΐι β ιοηί• 
ρπηίίοηίορ, αΐϋ πιηηίου» 088189, »)ϋ £Γ&νβι Γθγγο 
βΐ ΙαΙοββηβΡβ, βοα βθοιιγαβ βυροτ Ιιαπιβηκ μρβίΗνβ- 
τίηΐ ; οοβςυο ίη βΡ.τηίΙυηιΐΓβιη ΙΌητιηηι ιΐΗϋΜΒ*β. 
Ρτορο ΙηΓοηιπη Γβ^ίηπι ιΙοίίϊΒβ ββηρηίηθ βΐ βίΠηί- 
ΙίΐΙβ (Ιοητΐηυ ^υη^ιη8 ; ροηβ ίπιρβΓ&ΙοΓβιΐ), «μ^ρ 
οαρϊίβ 6)ΐι», υΐ ΑΓϋϋββ ΙοςυηηΙυτ, ΗβΙίΙΐΒδβ ΗρχΙγα 
βιηίβίΓΛςιΐθ Ατηιί^κΓοβ, ρΓοουΙ Ίυϋίο «ρ&Ηοηοβ. 
Οογηιπ νβίο Βίηηΐβί ηοη ΗΠβοβ ΓυΪΒβο ηίβϋίτβ, θβ(1 
ΓββρΓχίρ^ο οηπηοΗ &γ! οβίΐβπηπι, ΐηρΓΡββυΐ ρπείοτϋ [) 
βρροΒίΙυπι. ΙΙυηϋ βοοβρί» βηηοΐΛΐίοηβ ίΓηρ«ίΓ«ΙθΓΪβ, 
ηυα ίηίρΐΐρχίβίίβΐ ρτοοοΓοβ ίηίΓοιπΐΗβηΓίοβ β8*(\ ροβ 

ϊπίΓΟΠΙΙβίΗΡβ. Ηθ8 1.1 Γ. 1 £Γ&άΐ1 ίημΓβίβυβ Η(1^1|ΐίΡββ 

^ ιι λ (<ι ΡΡΓίρς, ρι ηπΓϋΐΛ ΑΙρχϋ ογηΙιοπρ αορΙβίΤ)η>ββ 
ΠΊυΙ'οΐΊπη »ΐΓορϊΙυ θΐ ΙβυΓΐιΐϊ>8β. 

(73) Οιιία οογηπι ΪΓηρβΓ»!θΓβ οηηηΐ» ίΙοΓοηΙβΓ, 
ΐΓ&ηηυίΙΙβ, οπγπ νβηβΓ&ΐίοηΐδ ςπηΓίαπι βίρηίΠοοΙιοηθ 
βΐ ΐΏ8]06(αΙβ (1ρ!)Ρΐ)Ηηι »ρί, βϋβηΙοΓ βί ίρ«ο ηπ(υ 
8ίί?ηίΙΐΓ.<ηηΙ ςηίίΐ 8<(υιη νιι11β! 9 ρΙ ρΓ«*ρρο»»ϊ»ί «ϋίςυβ 
ρίοπιπηςυβ ηυΐυ εΐ ιη&ηυ» ρβί»1ίου1η1ίοηρ, ρ! ίη η1π§ 
Γ|ποςυβΙυηΐϋ33 οοηοιίΒθίοηβ ίιηρβΓΗΐ» βυοϊηηυβΙι»ηΙ 
*[ΤομΛ 9ΐρηυίη γΙηΗαπΙ νβίΡΓΡ» ; νΐη\ ΠπιΙίβηύηΓ^. 
0(1 υνΐηπι Ιοηι. III. ρ. 900. ]* Αίΐ νβπβ, βίρηίΠ- 
οβηίίΛ, νιιπΊ»ςπβ ΐοηη ροπ^ιι» οΙ Ιοείβ εοηπϋΐίοηαηΐ, 
]βν;ιο»ηΙνβ νί'ΙοΓΡΒ νβ>(βιη. οϋιη ςυιΗοηι ίη ΙΗρη- 
Ιπ'9, ΝίρηϊΠοβη^ί Γβν«Γίβ βτρο, (1ϋίη«1β ίη &υΙ& Βγ• 
ζαη(ΐηα ρΓβΒροβΐΙί ρ&Ι&Ιϋ αυΐ 8ηογϊ ευΙ>ίου1ί, δι ς υ β. 
άβ Γβ ΐπαρβΓαίοΓβιη ΛάηαοηΐΙνιη νβΐΐοηΐ, ςυία ίρβί ύποκλίνας τοΤς δεσπόταις, δια τξς οικε(ας χλανίδο; 
νεύκι (73) τφ όστιαρίψ (74) τφ τήν χρυσην βέργαν 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΙίϋβ. 

νοοβ ίπιροΓαΓθ ρΓϋ ίπίΐβοβηΐϊ βί Γϊΐα]β8ΐ*ΙβΓΤ4 Ι«<1θοΙβ 
ίιαβκβιΙυΓ ; ίη βοοΙοδίΕ (Ιίαοοηί, ςυαηίΐο είαπι νοοο 
αυΐ μΓβ$»1)> Γ ΙοΓί8 ρΓ60Ρ9 Γΐτίΐ&η*ίΙ)ΐΐ8, βυΐ ρκβίΐίβ ίη 
βίηοοιιρ, ΗυΙρορυΙί ίΙ<1(Ίί υίρικίυιτι β3?ι*1 «Ιςυβ &ο 
ς1&ηΐ8ΐΐ(1υαι. 1ρ&β ίιηρβΓΗίοΓ ίη Οιγοο 8υ61&1& ρατ- 
ρυτα δΐια, ίη οϋΓίαηι ρ1ΐ08Γυηι ίϋΓπι&τη εοαιρο*ίΐ8, 
(}ϋβπι ρωσΟϊλιον βρροΙΙβηίΐηΙ, ρυρυΐυπα «ιίθΓβ1>&1 
ν«Ί βΗΐϋΐΗΐ)»!, ςυι ΓΐΙϋΗ νρΐυβίη» πιίϊ'δϊοϊ,ί 
πΐΗρρ83 εοηβυΐΗΓΪβ βυεε699ΐΙ, υΐ βυο Ιοοο νΐ(1«Ί)ί- 
ιιιυ». ϋι«εα (Ιο βίιι^υΐίβ ρ&υοα ςυβοίΐαηη αάύβιηυ*. 
Οο ιροΓθ οοηοιι§8Ϊ9 οΐίηι φΐηΐΐ'ΐη Ιυπίοίπ, ύβΐηίΐβ 
νβΓο ΟΓΕΓίίβ, ίβνοΓίβ ΟίΓοοϋΒΐΗ βι^ηίΙίοΕηίΙί ρπιΐία, 
0Ηβ^υοϋηϋ9βΙ 8ϋ1π)&9ίιΐ9 ορβΓυηΐ ϋΐ^υηίΊ*. β<1 \"ο- 
ρίβοί ΑϋΓβΙίαηυΓη οβρ. 49, ί]•. ο ββΐ ροπί ίπιρβΓαΙί»- 
Γβιιι ρηίηηηι (Ιβάιαβ οηιτία ρομπί* ΙΙοιηαηο, ηηϋ>η% 
ίχ αά [ανοΓ€*η ιι(ι?γ«/νγ. Ε*πΙ (}υο(]ϋβ Ρ«ΐΗνΐοβ *ύ 
ΤΙιοιηΐ8ΐίυιη ρ. 500. υΐιί Ιαιβη ΗΪηι^ΐΓϋ ίηΐβΓρΓΡίβ- 
Ιυ9 ΓυίΙ 1θ(*υηι ΙΜιιΙοδίΓΗΐΐ \ΊΙ. ΛρυΙΙοη. Τναη.Ι.δ. 
βί ίΐιοίΐυηοηι όοόντ^ διδόναι ϋβ πιογρ, •]ΐιί ΡΗιΙοβίΓϋΙο, 
ηοίΐυπι ΑροΙΙοηίυ ΙιπΙ γροθγιΙϊογ. ΗίοΙίΐί» ιηΙβΓρΓβ- 
Ι&Ιυπ ρυηι ΓιιίΙ Οΐββηυβ. Νυρ^Γπηκι ιΐβ ηυθ γπογ« 
ΗίΗρυΐΑνίΙ οΙ ΗΐΜπίΗΓυ» βιΐ ι11υ(1 ΧιρΙ'ΐιΙίηΐ ρ. 100»), 
άβ δΐίηοεα βί ΗυΓΓίιο, ηοί ΓβηΙηηΙο πι ίΟΓη.ι Νρ- 
Γοηβ τάς τε χβϊρας κα• τα Ιμάτια, οπότε φΟέγξαιτό 
έι, άνέσειον κάι τους άλλους προσεσπώντο. Ιη^ί^ηίθ 
ββΐ ίη Ιιαηο γριπ 1οοπ« ϋβυτβϋ Λΐ^χίππίτίπί ίη νίΐιι 
^ο. ϋΙίΓΥΝΩδΙΟΓηί Ιοχυβ, ε. 40 : Έκρ^τουν αυτόν 
Οψονντες είς τον αέρα, οι μίν τάς χλανίδας εαυτών, 
οι δε τα πτερύνια τών κουτζούλων, ετ?ροι δε τι 
εγχειρίδια, και άλλοι τα φακιώλια. ΑΐΙ ΗΐιεΙοΓ ςυο>• 
(Ιμπι εοΐΗίΐΐιΙ«5 6βυ 1ιιηίϋ&* Νυπ» ίη αΐΐιιιη ϊ-υΐ.ΐον,ίί-δβ 
Ιρβί&ηόι Γ&νοηβ οβυββ. «1ίο« ογηβ ρχΙιττιηη. ευ»ρΙ• 
άθβ νβΙ ΛρρυΙοβ, βυΐ &1&β, ΓΗβυΐΕΓυιιι μιηπιπί, •)ίο§ 
ηηβρρ&ιΐ Π)*ηυΗΐ«Ρ, αΐΐοβ (Ιοπΐ^πρ Ιιηγ;>8 πυ»», αιιΐ 
εαριΐυπι ΐηνοίικτ», Γ» <.* ί β 1 1 «. ίΐιοΐιι. 1)6 μ>ογθ, ςυο 
ρΓβρροβίΙυϊ βυΙ»ηιι^ρυ ηοηηίηίΐ ο.ρίΐι*, ^1 Ιπναΐκ Ιιιη- 
ΐΠ)υ(ϋ Ιιιηίεα ίηιρεΓΑΐΟΓΡίη ιιιοηυΐι.ιΐ, ΙβπιρυΜ 1*886 
ειίΓρριιΗί Μίπηβ ρΓοεβ?4«η(1ί, Ιριι(»Ιιιγ αϊ 1ι ϊ<? ηοβίβτ 
Ιοοιιβ. βί «Ιίί ϋοβίΓΪ εηίΐίεΐ», βί ίΙΙθ ιη ρτϋπίβ ]. π, 
0. 10, ρ. 315 : Κίσίρχεται 5 πραυτόσιτος κβ! προσ- 
κυνεί σχηματοειδώς πώς τήν κιψαλ^ν αποκλίνον, 
*α\ ταίς χκρσι μετρίως κουφίζα* τό 1*ντ*ν σ*- 
γίον. Ργο *α<]0. νβΙ >αρίο, ηοπ)Γη8ΐαΓ<η Ιοοο ηο*(ι*ο 
ρ( αΗοι ή ν/ανίς. Επίηβ ίμίΙιΐΓ ίθοπχ •βριιηΛ <»1 /)Λ- 
ν(ς? Εςπίαβηι, υΐ νβΓυηι ΓβΙβαΓ, ηβιοίο. Τ»π\ \η- 
εοηΒΐΗηΐθΓ οΛ οίιρουτβ ΙοςυυηΙυτ, υΐ άβ οηιηί γ« 
νβ^ΙιβΓΪΛ, ίι& (Ιο Β,^ο α,υοψιβ βί εηίβηίίΐβ εοτίρίο- 
ρββ, υΐ (ΙίνβΓΡυηιηο & εηΙαηη^Ηβ ΓυβΗΐ, βη ΙΗ^γπ, 
βΗίΑηίβ Ιίςαίίΐο ηοη οοη^ίρΐ. 8υηΙ 1ογ&. ο <}υίΙ>υβ 
•ρ;»»Γ6»1 βκίίβπι ρ•κθ «η^υπι βί οΗΙηηί(ΙβΐΓ, 8υηΙ 
ΓΟΓβυβ »1ΐ8, ο ςυιΒυκ εοιιίΓαηυηΊ ΓοΙΗρβΡ ; ηιιηΓβ 
νβΐίιη ηοε βχοη9»(θ8 η»1>ΡΑΐ. &ί ςυί» ΙορΙο οτβ^αΐ 
ηοβ ρ«*εεββΗβ νοεβτη χλανίς ί,βΐίιιβ Ιιιηίαι ΓΡηΜβη^Ιο. 
δβμιπιι οΙ ο&Ιιιηι.νάβιη «ηΐ ήίβηι αηΐ ρΓορβΠΗκΙυπι 
ίάοηι β8ΐ»β ηοη άυΐίίΐυΐυτ. (}υι*η(1ο ίρίΐυρ βαΊρηι 

ίη Γ6 υηο 
(74) ΟβίΙ&ηΊιη ββΐ (Ιιιρίίείβ ϋβηβτί}*, ρβΐΗΐίηυβ βί 
ΟΡίΊρβίαβΙίεϋΒ. Ώβ ρποτο Ηΐε ί-βπιιο. Κ πι Ι ςηί ίη 
νβϋβ β!ηοη(, βί νοοβ!ο«ί ίηΐΓθί!υο«'!».ιΙ πγΙ ίηιρβΓβΙο- 
ΓΡίη. νίίΐ. ϋυ Οαπ^ρ (ίΙο«%<< υΐΓυ«|υβ. •[ΑΓΐβχΐΓ»!πΓΡβ 
βί οβ'ΐΛπί ηϋί Ιυοιίηΐ, νί'1. οΓίΙ. Ηοπι. ρ. 109, (1β 
ΓοΓΠ!ϋΙβ, ευητι οδΐίΑΓΪυ• ΕεοΙρ.^ίίΡ οΙίί?ϊ1ιΐΓ, Ι)υΓΑπϋ. 
ΒιιΙίοηΒΐ. ρ. 54]' ΥΊτρΑΠί ηπτοαπτ), (Μιηπί β^πιΐιο- 
Ιηηι, η^βιηοΓίΐΙ Α^(ΡΓίυ<, 0?•η1. ίη ΟΕοοηοηιιιιιι ίηί- 
ςϋίΐΑ«ί8, «ριΜ Ου Κβημ'β ΟΙορ3. Ι/ιί. ν. £υηι, κα- 
λαμίδα '/ρ-πΐ,Ί ημρρ.1!:»ηρ. ΛΊγ^.ίϊ ΙαΙΐβ βιιπ»« ίηΠΗβί- 
ηβιπ νί.ΐιτο Ιί.Όΐ ηριπί ΗαπιΙιιγ. ί. π. ρ. ί*>33, ίη ΐ Ι Ια 
ΐηΐιιιΐ;), η 1 1 η» 8. Οπιοίβ ίηνοηϋοηριη μηΙιΙ ί»ου1ί-. 
Αϊ*ΙαπΙ ίί)ί ίίηρΡΓΒΐηοί ίη Πιγορο &Γ-Γί€•τ»1 1 ίίιιο Ρβυ 
ρίΙβη«ίαΓίί, ρλπ ΟβίίιΐΓίί, Ιιιηίοαίι ρΙ ηυηΐΡΓηΓιβιιβ 
Ιηάυϋ, Ιβηβηίββ ίη ΗρχΙγα φΐί&ψιο νίτρηπι ΗϋΓββηη 1)5 ΌΕ 0ΕΒΙΜ0ΝΠ3 ΑΚΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 126 κατέχοντι• τέσσαρα γαρ όστιάριοι τάς χρυσας έκ Α. ΗημβΓαΙοΠ3 ρΓ9ΒροδίΙϋ8 οΙαγθ βΐ ηαπηοηίοβ άίςΗ ; 
λίθων τιμίων ήμφιεσμένας βαστάζουσι βέργας. Και « ΙυΙχϊΙβ. » ΕΙ ροβίςυαπι ουπι άοπίίηίβ βά υπορο- 
εξέρχεται, κιί εισάγει τους τε μαγίστρομς (75; άνθ- ιΐίυιη βχίβΓυη!, υηί άΓϋη^Απί νίβϋκβ βΐ Γβί ηαναΐίβ 

ϋΟΑΝ. Μϋ. ΙΙΕΙόΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. ΐη γθ αηο Ιοεο (ώίρηίβ, εΙΙθγο ββ^υτη βμρβίΐβΐιιτ, 
ηοη ϊπορΓθΙ)α6ίΙίΙβΓ οοη^ίοίλβ ίβία οίηηί& ίάβηι ββββ. 
Ιά βάηυο Π)8£ΐ8 8ΐηο(ζϋ, ςαοά άβ χλανίδι πΊ(!8ΐυΓ, 
θηγϊί περιβάλλεσθαι, ηΓΟίιιημβί, ςυοά Ω Ι ρ. 175 υ 1 1., 
βΐ 175, άπλούσθαι βχραηάΐ, άί*ΐ€ηάί, ςυοά ίη οπΙα- 
Γηγ(1ριη ηυιάβιη, αϊ ηοη ίη Ιυπίοβαι ςυΑάΓαΙ, ίΐβπα 
ςιιο«1 Νίΐυ* βϋ 1. π, Ερ. 245 : 01 μοναχοί στολιζό*- 
μενοι έπί του αριστερού αναβάλλονται ώμου, γυ- 
μνούντες όλον το εύωνυμον μέρος. 01 δε φο^ούντες 
κοσμικοί τΑς χλανίδας το δεξιον μέρος του σώματος 
τοις πάσι φανερόν καθιστώσι. Οαι Ιοου* ττί χλάνίδι 
ΐΓίϋυϊΙ, ςυοιΐ *Ιϋ βοπρίοτββ οηαηββ τω χλαμυδι (γη 
ϋυυηΐ, ^υ&πινίρ άηοίίβηι, |βϋ( ροΐίυβ δοίβπι, οπιηΐ 
ΙΰΐηροΓθ ο6ββΓνα1υιη ηοη ίυίβββ πιοΓβηα, ςιιβηι άβ 
8ΐιο θΒνο ρβΓηίοβΙ ΝίΙυβ, υΐ Ιβίοί Ηουΐ&ίη οηίβηίάΊβ 
ααΐ οηίαηι^ίϋι ίη άβχίΓο η α πιο.γο ίβΓΓβηΙ, οίβρίΰί 
ίη βίηίβίΓο. βοά βπΐ ΓογΙθ ηΐίοί ΑπιμΙίοΓ άΌ ηίβ 
&ρ;βη<ϋ Ιοουβ. ΙΙΙαιτι Β&ΐβιιιτιοηίβ άίοίίοοβηι <!β εοη» 
ουβδίοηο ογαγη ίη βαορΙθ, & Οαβ&υοοηο ^ηο αΙΙα- 
Ιαοί, ΓβρθΙθΓβ ηοΐο. βοηβΐ&ΐ θχ βΑ, ββίαηΐββ βαορα 
Γ&οίβηΙιουβ βΑοβράοϋουβ αΊΑοοηόβ οο86Ρ?»Γβ Ιβπη- 
ροΓα ρρβουΐΏ ΙβοϋβΓϋηι βΐ βχοΙαηΊΜϋοηυηι, βίβηυπι* 
ςυβ ογαιΊο πιοΐο άβτβ βΐΗηΙί&υβ ίη υηιοοηβ, υ( 
οΙαγα νοοβ, ςη.*» ορυβ ίπθηϋάβΓη βίΐ, ΓβοίΙβηΙ. Ιάβαι 
ίιπρβΓΑΐ ςυοο,ηβ ΡοηΙΐΙίο&Ιβ ΗαοογΙϊ ρ. 53. Λέγει ό 
δευτερεύων. Των Κυρίου δεηθώμεν, τ6 'ϋράρ ιον κρα- 
τών. ΚαΙ λέγει ό πατριάρχης καΐ ο\ λοιποί τήν εύνήν 
της εΙσόδου μυντιχώς. Αυτής δε τελεσθείσης λέγει 
ό διάκονος προς τον πατριαρχών. Εύλόγησον, δέσποτα, 
τήν άγίαν ε?σοδον, δεικνύσων ά'μα κατ προς ανατολάς 
μετά του ωραρίου ούτως κρατών αύτό\ ΙγΙθγγ), ρ. 112* 
Ο δευτερεύων των διακόνων μικρόν ύποκλίνας τήν 
κεφαλήν καΐ δεικνύων συν τφ ώραρίω τον άγιο ν 
δίσκο ν, λέγει, εύλογη σον, δέσποτα, τόν βγιον αρτον. 
Ουο(ί ίη ΒυρβπυιΊ Ιοοο οΟτως άΐχβΓ&Ι, νίνα (ίοοβηΐΐθ 
νοοβ &ό]ιιν&η(1υαι, (Ιοββικίο οογλοί πιοηβίΓβηΙΐβ^θ•- 
ίΐουΐΗΐίοηθΓη, ία ΐίίρηι ΡοηΙιβββΙβ ρ. 28, αίλΐ^υβ τοϊς 
τρισι δακτύλοις της διζιας χειρός βηοηΐίΐί. ίη ϊΙΙϊη : 
είτα στοέφιται [Ίίρέοηιιβ] προς τδν πατριάρχην, καί 
ύποκλίνας τήν κεφαλήν εαυτού. κρατών κα! το ώράριον 
τοις τρ.νΐ Ιακτύλοις τής δεξι$ς χειρός και ύφοδεικνύς 
αυτό [ηοπηίηίΐ βυοίβΐυιη \ά \η οοηβρροΐυαι ρηΐρίηΓβΗβθ 
ίη^βΓβηβ] λέγει* Καιρός του ποίησα ι τψ κυρίψ- 
Δέσποτα, εύλ4γησον, ΙετηρηΒ %η*ΙαΙ, ςιιο άοη\ίη\ι$ 
[ρ&ΐΗ&Γοηβ] νκϋβΐ : ϋοιηίηβ, ύεηβάίο. δεΠίϋθΙ ρρο 
ιπ(1ι % οθηϋ ηαοβυ&ΙυΓ ηυ(1& ιη&ηυ βυρβΓίοΓβηι αΐίςυο 
άίΗ^βΓβ ι*1 βροβΙλΓβ ]υ^( ι Γθ. Εγ#ο βυ^βοί» ορβρίο 
νββίίνβ ηι&ηυ πιοιιβίΡΗΟ&ηΙ ; ςυθπαβάηιο(1υαι βΐίβΐΏ 
ςυί βοοίββίβ, ββηοΐίβ, ρβ^Ιοιιβνβ οοροη«β «υτθβι 
ββΓί&νβ βυΐ ΓηυηβΓΛ &1ί& οίΓβΓΓθηί, άβίΓ&ηβιβ άβ 
ριβίίο (Ιοηί, 61 ηι&οαΙηΓβ ραηΐ&ΐβπι ^'υ» ΕοοΙβ- 
βίθβςϋβ, βΐ Π38]β8ΐ&1βΓη θοτυπη, ςοίου» άββϋηΗΐβ β& 
θδδβηΐ, νίοΙ&Γβ βίοι νίάβΙχιηΙυΓ, βί β& ηαοϋβ ηι&ηι« 
1)ϋ3 οοηϋη^βρβηΐ : ςυ&ρΓορΙβΓ ίη &η1ίςαίβ ΠΊοηυ- 
ηιβηΐίδ Ηρϋίί Οί&ηΊρίηηηι (υΐ 1. π, Ιηω. 26, 27, 46, 
47, 49, βΐ &1ϋ*) αυΐ απιοιηυβ &υΙ 8ηΙΙθπί υηα ηιπηα 
8υο οΗ1&Γη.γ(1^πι ηιίββΑ οοηβρίοίϋηΐυρ οΐΓβΓβηΙββ 
άοη&ή& βυ&ηι οοΐλϋοηβιη «υβΐίηθρβ βΐ βχηίϋθΓβ. 
βοΐβοαηΐ Ογ©οϊ ςαοςυβ ιπβάΊο «β ν ο οοοοϋπβα νββίβ 
8β8β &ά άϋθΙΙυπ) ρΓονοο&Γβ, α Ι ΙβΙίηί θοπιπι Ιθπι- 
ροτυΓΏ ρΓθ{6οΙ& οίιΐροίηβοα ; ηΐ οοηδίπίβχ Αηοηγηιί 
5θ ΑΓηοπ&υβ ΙνοίβίΓΐ βΐ Εηοά&ηΐθβ &ρυ() θα 
08ηρ*β ν. 'Ρένται. [ΕίΙ βηΐβπα (5έντα «Ρβη» 1)βΙΙίο8, 
▼βΐ £ΐβάί&ΙθΓί&, Ιοάμβ οοηίίίοΐυβ, συο (ίυβίίβηΐββ βχ 
οηύίείο εοηνβηίυηΐ «ά (ίίΓΪιηθηααπι π χάπι βυ^ΓΏ, 
Ιβ Γβηά^ζ νοηί, \}ϊ\ά6 πΐΑηΗνίΙ.| 
Μέσον της έέντας *ίσταμαι, ζητώ *ίνα τον δώσω, 
Κα• το οαριν μου εκίνησα, κατίβιν είς έκεΤνον, 
ΈκεΤνος πάλιν μετ' εμού. Γίνεται κτύπος μέγας. 
ΌίοΙίο Ίνα τον δώσω βί^ηίΗοαΙ ίη Ορ»οοοηρο8γο 
ΒβπηοπΘ ΙάβΐΌ αΐηυβ 'ίνα αυτόν πατάξω. Βθ &βηΐν0Τλ^ ρβρ βί^ηα, ςυί πιβάίο β?νο ίη Γηοη^δΙβρϋβ νί^βοαΙ, 
(Ιβηηηϋΐο 1ίηρυβ? υβυ, Ιοη^&ιτι ΐΓ&οΙηΙίοηβηπ ίηΐβιυίί 
Όο Οβη^θ 01. 1»Ι. ν. 8ίρηηηι βχ 0Γ(1ίη&1ί 8. νίοΐο- 
Γΐϋ ΡϋΠϋίηί. 

(75) Εθοβηβίο βΙίςυειίΓβ ηβο ββΐ ραΐαϋοοτυπι οΓΠ- 
οίυΓυηι, ςυβιυ Ια πι β η αΐϋβ Ιοοιβ ρΙβηίοΓθηι όαϋί(. 
*[Ι)β ητιβρίβίροπιπι (Ιί^ηϋδίβ ΐη &ο1& Βνι&η1ία& νιά. 
ϋα (Ιαπ^ο »ίί ΑΙρχίοΛ. ρ. 245.^• βίβρβ οοουρρβηΐ ίη 
ηοο ΙίϋΓΟ οΐ μάγιστροι ρΙ ό μαγιστρος. 8ι ίη βίη^ϋ- 
1&Γ1 βΐ &Ι>ΜθΙυ1β Μη^Ϊ81^ρ βμρβΙΙαΙυΓ, ίηΐϋΙΙίμίΙυΓ ό 
των βασιλικών όφφικίων, ιαοΥΟΤΜίη οΐβοίοηΐ/η, ίίοιη 
του παλατίου θΐ των έν αυλή τάξεων (ς υ /β οπιηίΑ 
βοίΐβπι Γβ(1βυηΙ,) Μηςήίβτ, Αΐίςυοίίϋβ βιί&πα οΐ δύο 
μαγιστροι οοευρροηΐ, υΐ ο&ρ. 47, 1. π, ίη ΙοτπιυΙα 
β11οουϋοηΪ8 Ιβ^πΙορυπι ΒυΙ^ΑΓΟΓυαι, ίΐβαι ίη ΟβΙο- 

Β Ροίοςίο ρ.χοίΐΑΐυρ ό μάγιστροΓ, βΐ ίίβρυηι ό μί'γι- 
στρος. Ερ&ηΙ βηίπι, υΐ βςυίηβιη βχίβΐίπιο, Ιοί ιηπ*• 
ΒΪηιγϊ, ςυοΐ θρ&πΙ ίιηρθΡ&ίορθβ ; βί (ίυο ίπαρβΓΑίοΓββ 
θβββηΐ, βΓΑηΙ Ιοϋάβηι πΐΒ^ίβίρί. Κ. ο. Οοηβΐ&ηΙίηυβ 
ηοβίβρ ρτο 8β ηΑΟβϋΑΐ ηΐΑ^ιβίΓυπι υηηιη, βΐ Πΐϊαβ 
6^υ8 ΕοηίΑηυβ βΐίβρϋπι. Πα ςυοςηβ 1.βο δΑρΐβηβ ο! 
Αΐβχ^ηίΐβρ, θ(υ8 ίΓβΙβΓ. 8«(1 πι ο γα η «β ο θβΙ 6οιΐ)β•* 
οΙϋΓβ, ουΐ νβΗβηιβηΙθΓ κΙνερββΓί νΐ<1βΙυρ 1οου§ 
ΙιΐιίΙρΓΑηαΜ Ι,β^&Ι. ρ. 481 ίηίΐίο, υϋί Νϊοβρηορο, ββ 
Ιθ^Αΐυω ρρίπαα νίοβ βαπιίιίβηΐί, βιΐβΐίΐΐββθ αίΐ Βα• 
δίΐϊυπι ρ»Ρ8ΐιγπιοπ)βηυΓη, ρΓοΙοΗβορβίΑηι, ρτοΐονβ- 
βϋΑΓίυαι βΐ άυο ΠΊΑ^ίβίΓΟβ. ΝίοβρηοΓυϋ ροΐβιΐ 
Ιυηο άΐοί αοΙ βοΐυβ ρβ^ηΑβββ, αοΙ ουηι οοΐίομίβ 
ΟοηβίΑηΙίπο ]υηίθΓβ Η Β&βίΙίο, ΗυηίΑηί ΠΙίίβ, ςιιοτ 
Γυπι 86 ΙοΙογθπι ^βΓβη&Ι. 8ί βοΐυβ, ςυβτβ όυο Π)&- 
ρίβίροβ ρβηββ 86 ηβόυιΐ, βι ςυίιίβηι οοη)οοΐυΓ& οο* 
βΙγα γθοΙο ΙηΙο 8(αΙ? 8ί Αυίβηι εοΐΐβ^β, ςυαΓβ ηοη 
Ιρβ<*, ςυΑηάοςυίΓίοΐιΐ 1^8 ίηιρθΓΑΐΟΓβθ Ιυηο θ•8βηΙ. 
8βά ΒίΑίιίΑΐ β& ίΐβ οοη|ββί«Γ8 ςιιβοΐυσι ςπίβ^υβ 

(] νβΐίΐ. ΑΙΪ88 ηιυΙΙί βΓΑηΙ πια^Ιρϊ ίη αυΐ» ΒνίΑηϋηη, 
«Ι 1•υίΙρΓΑϋ(1α8 βυο, \ά ββΐ βΒ^υπΙ! ηοβίή ΟοηβίΑη- 
Ιίηί ΐθσιροΓβ, νΐμίηΐί ςυβίυορ βοραπι ηυηΐ6Ρ»(. 
ΒοίΙίοβΙ ςυβθνίδ ηοοίΙίοΓ όί^ηίΐΑβ, Ιαοι ρΑΐΑίιηΑ, 
(ΐυβπι πιίΙιΐΛρίβ, ρΓΟΒΠχυπι ηκοβΟΑΐ ΙίΙυΙυηι πιβ^ί- 
βΙγϊ, υΐ ρπυΐο ρο?1 ΙίΙυΙυ* ρτοηβαρί βο)βΙ>8ΐ ρΓφίι^ί. 
Ουαπινίβ Ηυ]υβ ρβί νββίί^ίυπη ίη ηοο οοάΊοβ ρβηο 
ηοη βχ•(βΙ, βρυά αΐίοβ Ιβηηβη βΟΓίρΙορββ ηίιΐοΓίη 
Βγζ8η1»ηβΒ 8»ρβ οοουΡΓυηΙ Αχϊοπιβίίοί ουπι ρ γ* Π χ ο 
ΓΏ&βίβίΓΙ ΙϊΐιιΙο. ΙΐΑ 1.60 Ογ8Π)πιηΙ. ρ. 453, 401, 
475, ηηβ^ίβίΓυπΊ βΐ (ίοπιββίίβυπ^ βοηοίΗΡίιιη ηιοπιο* 
γαΙ, θΐ ρ. 494. μάγιστρον καί μέγαν έταιρειάρχην, 
0βα*Γ6ηυ• ρ. 503, ηπΙ)θΙ μάγιστρον και στρστηλάτην 
βΐ μάγιστρον και λογοθέτην του δρόμου ; ίΐβίη ρ. 
604, πΐΑ^ίβίΓυπι βΐ όΓυη^ΑΓίυπα νί§;ί1ί» ρ. 613, πια» 
ρρβίρυπι βΐ βίΑΐβ^υπι Αρπαβηορυπι, βΐ ηΐΑ^ί8(Γυηι 
Αίςυβ ρΓ83ΓβοΙυπι βχουοίΙοΓυη. 'ΓΜάγιστρος και 
δομέστικος της Δύσεως 681 Αρυιΐ βΟΓίρΙ. ρο*ϊ ΤηβΟ-τ- 
ρηαη. ρ. 295.]* 8ογ1ί(ζβ8 ρ. 82^, ηβί)β1 ηΐΑ^ίιίρυαι 

•λ 61 ρΓο(οΑ860ΓϋΙίι. Ιη υηίνβρβυπι ηδοθο&ηΐ βϊηραΐΑ 
οΓίίοΐΗ ραΙαΙϊπα 8υη8 πι&^ίβΐΓ08, ςϋί β( ρρίηοίρβι 
αρρβ!ΐΑθ»ηΐυΓ, υΐ 8ΑΐπΐΑ8ΐυ& αό «οηρί. ΗίβΙ. Α υ». 
Ι. π, ρ. 239, οϋββΓνΑνίΙ, ο,υί ρ. 220 λΗάϋ, ηίΑκΐ- 
βίΓυπι οΙΠο.ϊογπιμ οηιηίυηι βΐ ρπηοιρβπι οΓΓιοϋ ρΑ- 
ΐΑΐίηί, 8ΐηιρ)ίοίΐ6Γ ηΐΑ^ίβίΓηηι ?οεαρι οοηβυβνίββο. 
ΟοηΓ. Α^ΑΐηίΑ8 ρ. 116, οά. νυΙοΑη. βΐ Ρροοορ. 
ΑηβοάοΙ. ρ. 109 υΐΐ., ςυβπι Ιοοαηι ΑΙβπίΑηηυβ ηβηβ 
Ρθβΐϋυίΐ. *[ϋβ ηΐΑ^ίβίρίβ ρηίΑΐϋ «οπιΠΊο,ιιβ οπ'^ίηβ 
βχ βυΐΑ ΒγζαηΙίηΑ ν. Ιβχ ΠΐρηίΙβχ, άβ Ια Ρη*η€6 9 ρ. 
227.]* Ώβ οίΠοίο βΐ ρΑΓίίουβ ηΊΑ£ΐ&ΐΓί οΙΏοίοΓυηι 
(ΙοοΙθ Αίςπθ ίυβθ άίβϋβηιΗ ναΐββ. πά Απιπαίβη. 
ΜΑΓΰβΙΙ. ρ. 296. ΜβΊίο ββνο ηο« πιβ^ίβίΓΟβ αποςυβ 
ρτ#{.6\)Ιοτε% ραΐαΐϋ ΑρρβΙΙΑΟΗηΙ, ςυοΓυπι β γη Ι ΓίΙατη 
ίηιρβτίαίϊΜ αηΐχ βί ιηα)οηι ηβροίία *ηψ άί$(Ύ(1\οηίί 
ατΜίΓΐο άββηΐΓβ, ηί ι\\ί νίΐΑ 8. Αίθριοι βρίβΰορί 
8θηοηβηβί• Αρυά ϋο 0«η^6 ▼. ΡΓΚϋβγΙοΓ. ΑαΙ οαηι 
τη•4%\%\τ^ \*λ^τ^τ>λττλ •Λ^λμλ^»^ ν^'^^κ^'^κ^^ 5 ^ Η7 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 128 

οαπί βρΑΛη&πίδ ίαιρβΓΑΐοηίβ, αγπια ίπιρβΓΑίοπΒ Α υπάτους (76) τε κα! πατρικίου; (77), στρατηγού* (78 

ΜΑΝ. αΑΟ. ΚΕ18ΚΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ. 

ιΐηιι Η αηκιηΐΐίχηηί, βοά* βΐίκηι ραίτε* ; ν. ΟυίΗβΓ. 
ϋβ ΟίΤ. ϋοιη. Αο£. μ. 314, 465, βΐ Νβ8«Ηη ίη άί&β. 
άβ άΊρΙνχηο Νοπιηί>βΓΚβπ8ί. ΑΙ ςυίίΐ άβ Οβάπβηο 
βίαΐυβηϋυιη, ςοΐ ρ. 595, (1β ίβοηβ θβρίβηΐβ Οοη εοηνο.ηιΐ 8ϊηί$αύοη$ % ά* ςιιο νίίΐ. ΜογαΙ. Ι. Ι Αη- 
Ιίψ Ιΐαΐ. ρ. 119. ΌιβρυΙ-ιΙιιπι Ηα»ο «ΙβΙβ ΓυίΙ άβ 
οΐίίοίο βΐ βΙγιηοΙθ£ί;ι δαιαοαίοϊ, αηΐ άιηαοαίΰΐ. 
Μιηί νΐάοΐοτ & νοεβ ΑηΙίςυΑ ήηά€ εΐ *εαΙί % νβηίτβ. 
ΝοΙαΙ βυΐΡΐΏ Χίηάβ ϊΗργγι βίςαβ βυρβΓβΙββ αοΉοο νοχ 
ευ αϊ ρπΐϊροδίΐίοηβ ΑφβεΐΑ Οαΐηάβ, \ά 681 υπουρ- 
γία ((ΐνιιΐια, (αιηηΐιΐϊιιιη, οΟΜανίχινη. ΑΊι/ηΉο*. τους 
συντρόφους, «ρρβΙίΑί Ογ6$ογιιι8 ΤϋΓοηβη*. VI, ιι. 
ι\αΙτϊΐιο$, ςηί αΊ ίΧϋηνηιίιηη πι\ηί$1*.ηΐίτη τεαηΐβ 
€ηιηί ηκ€&$ατη. ΟβήηόβΙίηεεηί* ίβηιυΐυβ, ςυί ε«- 
ΙεΓοηιπι Γ&ιηυΙοΓυιη ίηβρθεΐίοοβιη βί ρΐΌεοΓΑΐίο- 

Π6ΙΠ 81&1 ηΑϋβΠΕί 10)01101801. 

(70) Αηΐηνρ&ιί 8βυ ρΓοοοηΒοΙββ ρορΙβηοΓΟΠΐ Ιοιη- 
ροΓυιη Ιοηρβ βοηΐ &1ϋ α ρΓοοοββ. ΠΙίβ νβίαβίίβ Ωο- 
ΓβηΙίδ Ηοω&η« Γβί. ΜβΓοβ Ιοπί θγ&Ι ΙίΙοΙυβ αυοίο- 
ΓΐΙ&Ιθ 683909, ηίβί (|ϋί ανθύπατοι των θεμάτων βΐηηϋηί ηοοίη ρΑΐΓβ ηαιταΐ βυπι ρηοαυπι ΙίΙυΙυπι 
του βασιλεοπάτορος ίηδίίΐυϊ^β, ρυτηςυβ Τζβηΐζβ 
βοοθγο βοο Ιηουίβββ ; εοιη ΐΑΐηβη ί$ ίρβο ρ. 3^7, 
άΊχβηΙ Τοβοάοδίοοι Μ. ΙίΙϋβ 8θί9 Ηοηοιίο ο! Αγγα- 
οΊο ρΓβΓβείδδί» ΑΓδεηΐοπΊ, ΟΓΠΑΐυηι Ιίΐυΐο του βασι- 
λεοπάτορος* νί(1. Όΐβ^ΟΓί. εΐ. Ι.βιεηϋ ά« Οοη>ΐ»ηΐί- 
ηο, ηαίε ορβπ ρΓβΒπιΐ^&ηι ο. 3. £οίΙίε*•1 αηιίοίρΑνιΐ 
ΟβάΓβηυβ ίβηιροΓΑ. ΡυίΙ ο,υΐάβπι Αίνο ΤΙιβυϋοΗΪ ίη 
080 πιυβ οιηηβ$ ρ»1πεϊυ8 βυο ουηβιΐίαηυβ Ηϋΐιοοί 
ραΐτβ* ίη\ρ6ΓαΙονύ Ι,Αΐίηβ β Ι Οτβεβ πατέρας του 
βασιλέως Αρροΐΐϋΐκΐι ; αϊ ηοηιρη ίΐΐυά οοοοροβίΐϋΐη 
βασιλεοπάτωρ, βί ΙοίΑ ί11ίθ3 όΊρηίΐΑΐίβ ΓβΙίο βοΐιυί Γβΐιο 
ρΓοεοβΒ. ρΓονΐηεί&Ιββ ββββηΐ. ΡοΓίβ βίο άιοϋ ίυοΓβ, ** ίβοηίθ ίϋνθηΐϋίτι, βί ιχη['\>\\ιιοτ\[)\ΐ8 ΙβΓηροηϋυ» 
ηοη ^υοΊ Ιοο.ο εοηοιίατη, ρη> η>ιι&ιιΙιΙ>ιιι ββββηΐ, 86(1 ί^ηοΐα Γββ Γυί(, υΐ ρ»ΙβΙ)ΐΐ οχ η*, ςυ« β<1 ρ ΡΓΟ 

ς υ ο(1 αηίβ Ηι$υαΙο$ βίββηι, βί ίΐΐοβ ρΓ&εβ^ΙβΓβιιΙ. 
ΫίίΙβηΐυΓ ίη των Ίλλουστρίων Ιηοϋπι 8υεεβ$8]486. 
Ναπι υΐ Ι11α$ΐη$ ιϋυΐυβ ηυΙΙί οίΟεΐο &ο1ί ηΐΐίβ&ΐυβ 
βΓ&Ι, 86(1 Ι&ηΐυηι εοπηϋΒ^δΙυΓ βυπιηιαβ (ϋ^αΗϋΙββ, 
\\α (Ιβίηεβρί ικΙβΓη ΑηΐΗφραΙί άίεβΙι&ηΙυΓ, ΐ|ΐιί οΐίοα 
\ΙΙιαΐΓ6$, ηοε Ιίΐυΐο βναηββορηίβ. Η&ϋβ5βηΐη6 &ίη- 
ΚαΙφ ρΓονίηείίβ ρυοβ ρΓοεοο8υ1β8? δπηβ Αηΐίοείιυδ 
Ανθύπατος της Ελλάδος ββΐ αριι<) Ζυθίπιυπι ν, 5, 
84, βί β ηο8ΐΓΐ ΟΙιΊΟΓοΙορίο οοηβΐϋΐ Iη8^ο^υ^^ ςυβ- 
Γϋίηςαβ ρΓονιηείβΓϋητ» βίΓΕίβμοβ Γυίβββ δίπαυΐ Αιι- 
ΙηγρΗΐο8', ηοη Ηοε (ίΐοΐο, 8βά ί 1 Ιο, &υο1οηΊ&(βπι 
ίΐΐίβ Ιηϋυβηΐβ. ϋυηοΐυβ ηυοςυβ $ο1ηΙ)&1 ρ?86 ΙίΙυΙυβ 
ΑηΐΗγρΗίί ευπα ΙιΙυΙο ραίΓίειί ; ββά υ(βΓ(]υβ πιβΓυβ 
©γ&1 Ιίΐιιΐυβ, ηυΙΙΐυβ ροΐε^ΐβΐίβ βυΐ ίηάβχ, &υ( βϋ- 
οΙογ. *[νί(1. ΟοηΙίη. ΟοηβίΛΐιί. III, ρ. 67, αί>ϊ Αΐβχίο 
Μοβ^ΙΙί ραΐτίοϋ ρΓίσιυπι βί ρΓοεοβ. εοΙΙ»!» & 
Τΐιβορηϋο (1ί£αϋ&8, Ι υ αϊ νβΓΟ Πΐΰ^ίβΙβΓ ςυοςυβ &ο 

0«83Γ •6 ίρβΟ ΟΓΟ&Ιυβ 68ί.]° 

(77) Εγ&Ι ηϊο ςυοςυβ οαβταβ ΙΐίυΙυ^, ηοηοΓβηα οΐ 
όί^ηίΐβΐίτη οοηΓβΓθηβ, &1 βυοΙοΓίΐΕίΡτη ηυΙΙ»ηα. 
ΑυεΙΟΓβαι η&ουίΐ 0οη8ΐ:ιη1ίηυιη Μ. ΙββΙβ Ζοθϊγππ ιι, 
40, υ&ι ηαβιυοΓίΐΙ &Ηςυβιη 0. ΙαΙυιη, ό'ς παρά Κων- 
σταντίνου τετυ*/ηκει της αξίας του πατρικίου, 
τκύτην τήν τιμήν και προκαθή^θΛΐ τοί>ς ταύτης 
ήξιωμένους των της αυλής υπάρχων νομοθέτη σαντος. 
8ΐ£ηϊ1ιεα1 ρ&Ιποίυβ ί<1βπι 8\ΐ]ϋβ ραίητη. ΕΙγιτιοΙο^. 
Μ. πατρίκιος οιονεί πατήρ τοϋ κοινού. ΡλΙγϊοιϊ βηίαΐ 
υτόΐαω. Γβ^ίοηοπι, ίαιρβΓβΙοΓυπα θγβπΙ ιΗθιτι βίςυβ 
Ρ&ΙΓ68 υΓ^ίυπα, Γβρίοηαιη, &1ςυβ ίαιρϋΓ&ΙοΓυηι ; 
ςυί β08 βί 6&3 ευΓΜΓβαί, άΐϋ^βΓβηΙ, ΓονβΓβηΙ, υί 
ριΙβΓ ΙίϋβΓΟβ βυοβ. ΟΙίπι &«οϋΙο ΟοηβίΛηΙΐηί Μ. βί 
ΤηβοάοβίοΓυηι ςυοίςποί ρ&ΐΓίεϋ ββββηΐ, ϋϋβηι 
ςυοςυβ ρ&ΐτββ ίπιρβΓί&Ιοηβ βρρβΙΙβόΗηΙυΓ, υί εοη- 
βίΙί&Γϋ βί άΐΓ6θΙοΓβ8 β]ϋ3, οωηίϋΐτιςυβ οοηβΗϊοΓυσι 
β)ϋ8 εοη^εϋ βί &(1ηιίηί8ΐΝ. Αρικί Μβη&ηάΓυηι ίη 
Εχε. Ι.β^&(. ΗοΒβεηβΙ, ρ. 102. ηιβηιοΓ&ΙυΓ Λΐϊςυίδ 
Παμοόριος όνομα, αξίωμα βασιλέως πατήρ, βί ρβ£. 413 
υίι. ιΙίεβηΙϋΓ. ()ιια Οο&Γϋο &(1 Οοίΐϊη. ά* ΟίΓιε. ρ. 
29, η. 36, άβ Τβί» 8βυ ραΐΓβ ηπΙφ, ρο?1*ηοΓυιη 
ίΡίβΙϋΓΏ ίΐί^ηίΐ&ΐε, βΐΐυΐιΐ, ηοη βχ$ι•ηΙ>&πί. *[Ρ<ιυΙυ3 

ρβΙβΓ ίθΐρ6Γ«(0Γ\8 # ΡΓΘΟ'ββΛΓ. ρ. 206. — Μ&ΓΙβ ΜϋΛΓί 

βηνογ& βη Εεοβββ ρουτ ηέβοοΐβΓ βοη Γβΐβί>Π$δβ- 
ηιβηΐ ^&^ςυ6β Η&πιΗίοη, οηβΓ (3 β 98. πι&ΐβοη. Ια 
ρΐυβ ίΙΙυβίΓβ ϋΈϋοβββ. ΕΙΙο 1υγ <1οηη& 1θ ίίΐτβ (3 6 
ροη ΗβυΙβη&ηΙ %έη£τα\ άβηβ 1β Γογ&υπιβ, βί Γ&^ορΙλ 
ρουΓ βοη ρ6π\ ΙϊΙγθ ηοϋνβ^ϋ, βχοβρίό εΐϋπβ Γαα• 
είβη 1βαιρ8. Ρϋ&ναΙ, Οαη$$^$ ι//μχΙγ^λ, Ι. IX, ρ. 
179. δνΓ&οιΐ8&Γ.8Β ιΐΓ&ίβ ρΓθβΓβοΙυβ αηίβ δ&Γαεοηοβ 
ΡαΙηήη$ νοε&5&1υΓ.]* \Λ β>1 ρΓοευΓκΙοΓ, ΓβεΙΟΓ 
νίϋ&πυβ ; νιό. &(1 ρ. 154 όΐοβη.Ιβ. II» πατρίκιο; 
Αφρικής αρυΊ ΤηβορΟΗΠ. ρ. 235, πατρίκιος τη; 
Λαζικής και Βαρνουκίου ρβ£. 309. \ίη Ιιύτο (ϋυτοο 
6Χ81αΙ 8(1 ΡϋΙποιυπι ρΓονίπείδΒ βμΐ^ΐοΐ», ί^υ& 0&Γ- 
ηβΓίυβ άΐοίΐ ίηΐβΙΙί^ί &υΙ ρΓ^ΙοεΙυιη ρτονίπείβ 
Α ΟΡίαηο ίπφίΤΗίοΓθ ίη ΟοοίΊί-ηίοιη Γη ί 550 πι, &υΙ 
οιιιη, ςυί α (ιαΙΙίββ ΓΡρβ βΐι &1)1(^ϋΙυ8. ρ. 107. Ια 
ΟΙίΓΟείεο νοίΐατη. βρυίΐ Μογαιογ, ί. Ι 8ογ. Ιΐβΐ. 
ρ. 425, βίέΟβΙϋΓ !ι*0 ίοΓηηιΙ» : Ι η ηοτηίηβ ϋε\ ηοιίη 
5. €. αηηο ίτηρίήί ϋη. ηο&Ιή (Ίοηύαηΐίηί Γ//, α 
Κ. αηηο ραΙΗείαίια ύυτηίηί ηο$ίΗ Ιαη4*1β, ηεο ηοη 
€ί V αηηο άοηιίηί ηοιίτί ΑΐηβηηΙρΗί ρηηαμι* - - νί 
ρ. 417, ηιβηιοΓΑΐυΓ Αά?ηηΙρΗη$ ΐΜη^αΓίοηΛίη 
οβηΙΐΜ ΑηΐΗ\}ΐ>αΙ\ι$ βί ραΐηείϋχ.γ Κβςυΐι ίοη^ζο^ΆΓάι 
0Γ«είθΒ ηι^οηβ, ςυί ηϊε πιβαιοΓΑΟίηΓ, οαπί ρτο- 
νίηείΑβ 8088 &ο ΐπιρρ ΟΡίΑίιίβ υί νΑβ*Α\Ί Ιβηιτ^ηΙ, 
ρ&Ιηεϋ βΓβηΙ αοΙφ ΟΡΙβοφ, βί αηηο> «οι ρ.Λη- 
είβίαβ, \ά 6βΙ ρΓΪηοψίΐΙυβ δυί αο ηυΐα ΟΡΙαπα όο- 
ρβηάνηϋβ, ηοπιβΓΗΟΑηΙ, υί ίπιρβΓΑΐοΓβ^ ίπιρεπί 
βυί. ΟαχιηβΓΐχα ρηηΓβρ» ΒεηϊνίηΙαηοηιηχ ραΙτΐΓΐη* 
/ΌϋΙιι&, ροχίακαιη ΟΡΙίη νεηύίβί. Αοοηγω. δϋίετη. 

1. II, ρ. π, 

(78) δίΓβΙορί ροβΙβηοηοΐΗ »νί> βταηΐ ίΐίΐβπι, ςυί 
οΐίτη ρΓορΓ«ΙθΓβϋ βί ρΐΌΟοηίίϋΙθβ ίη ρΓονίηεϋβ θγεπΙ, 110, 'βπρβΠΑΐΟΓ ίίΐβπι έν τοις βασιλέως πατράσι τε- ϋ ρΓφΓβοΙΐ ηβπιρβ ρΓονίηείΑΓυηι βί ]υπβ οϋε1&ΙθΓ63 λών. Εγ^Ο ρ)ϋΓ63 ΘΓ3ΠΙ Ρ&ΙΓ68 ίπίρβΓβΙΟΠβ, βί 

οπιηΡ8 ρ3Γϋεί[ΐ86»η1, ςοί βΑεηβ εοηβυΐΐαΐίοηίουβ 
ΑάηίηβΓβηΙϋΓ. Μβπι ρ. 132 : Στέλλεται κατά τήν 
Περσών χώ^αν πρεσβευτής Τραϊανός έν τοΤ; βασι- 
λείοις πιτοάσι τελών και τήν λεγομένην τοϋ κουαί- 
στωρος οιέπων αρχήν. ΟΙνηιρίοάορυβ βρο^Ι Ρηο!ίοηι 
ίη ΒίοΗοΙηοεπ ρ. 106. Ίοοινιανός πρεσβεύσας πολ- 
λάκις — καταμένει προς "Λτταλον [ιά βδΐ παρ' Άτ- 
τάλω] πατρίκιος Άτταλου ονομασθείς, \ύ β8ΐ γολ- 
*ίΙίαηη$. ΚβεΙβ ρτοίηίΐβ ΟυεΑβ ΡΑΐηοϋβ ννβζίτοδ 
ΤϋΓΟΑΓοπι εοηΓβΗ, Ηί*1. ε. 22 : ϋροσκαλεϊται τόν 
πρώτον των μεγιστάνων αύτου, δν βεζύρην κατά 
τήν αυτών καλοΰσι γλώσσαν 6ν οΐ 'Ρωμαΐοι πατρίκιον 
και μεσάζοντα λέγουσι. ΟοηΓ. ΑηΙηοΙορ. Η. 8»βρΗ. 
ίη εατΓηιηί* ούτος ό κόσμησα; ρ. 299. Ιη Ουο\ Τηβο- 
οΌδίβηο ρΓ2Βί>εΙί ρΓ8?ΐοπο βί ϊΙΙο^Ιγρβ βΐϋ ρΓοεβτββ 
όοώ ΐΒΏΐυω /ΓαΙη$ ποηι'ιηβ βο ίιορρ. οοπΊρεΙΙαπΙοΓ 
(υηάβ ίΙΙα 5/#/α Ρ. Α. ^αΐετ αυέ) ιΐβιη {ταίτι* εΚαΓΜ- ΒάΓη ίη Γβϋυδ είνίϋουβ, ςοαπι ίη ηΉΐίΙ&ηΙιυ*, η)&%\• 
8ΐΓΐ ηαϋίΐυιη δ-ίηιυΐ βί ροοβΓηβΙοΓββ υτοίοπι. Μίΐίΐ*- 
Γΐ8 οΓάίηίβ 6γαπΙ βίΓΗίρμί, εοιιίΓα <]υϋπι οΙΐπι. ου [II 
οϊνίΙθΗ ηιη^ίδίΓΑΐυδ Θ38βη1. Οηοά ηΑΐυηα οχ ίϋνϋΓ*& 
υβΟΓραΐίοηβ νοεΐϊ* στρατό;, ν^Ι μυΙίιΐΝ βχ όίν•6Γ80 
ππίΐιΐι* ρβηοΓο. ΙηίΙίο ςυί'ίοιη οίνβ^ 0ΓϋΪ9 ηΠο^οη 
οοηίΓΑ ηοΝίβδ 6009 ίρβί ίη Αϊτηα ϊΙ)ηπΙ. ΡιορΙβΓβΑ 
στρατό; άιοβϋβηΙυΓ ; βί ό δήμο; αΙο.06 ό στρατό; 

ίανπΐ 6ΓΑΙ, βί 838 ρβ ΡίοάΐΓϋθ ρΟ^βΓΙΟδ ρθ9θϋ, ϋ!)ί 

&1ϋ ρπυβ ροηΡΓβ ΠΊΑΐοΐΒββηΙ; βί ηιορί>ΐΓΪ οογοπι, όΛ 
δημηγοί νβΐ ρΓ«ΙθΓ68, στρατηγοί νβΐ στρατάρχα» Εϋ- 
άκ^βπΐ. Γ)ρίη(3θ νβΓΟ ΓηαηπίΙ ςοίΗεπι θΐρπϊΟοΗΐϊο 
?οοΐ8 στρατός, ίΐ9(]οο ιϋεΐί ςοί 8•ΙνοΓ8θ8 ποβίβπι 
ΑΓΠίΑ ρβΓβΓβπΙ, 8Ρ«1 0[»ρΪ€ΐαηί ΐρρί ηοη &ιηρ1ίο5 ίη 
εηοπροΓη ϋι&ηΐ, ββά ηιίϋΐββ ηη«τεβ<!β ϊ-ρο ,ί ι Ιβιηηοβ, 
86α πά ρθΓρρίυηπι οοοοΊιοΙϊ ρτο ίρ^ΐδ ^^Νυοπηί. Ουο 

ρ\β\Α ϋΟϋ \αι^Γ«ΜΐΛ ν β^^τ^ν. ήΛΛ^τ^ΥΛΛτ . 129 ΏΕ 0ΕΒΙΜ0ΝΙΙ8 ΑϋΙιΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 130 τβ και δφφικιαλίους (79) και κλεισουρά'ρχας (80), ^ 

και τούτων κατά τό εΙωΟος προσκυνούντων του; 8ε- 

ϋΟΑΝ. 1\0. ΚΕΙ3ΚΙΙ 

Ι. II, ρ. ιι, 8ογ. ΙΙ&1. ρβ£. 272. *[Αά3ΐ£Ϊ8ϋ8 1)β8ί- 
άβηί Ιιοη^οοΛΓάοΓίιπι γθ^ϊβ Ω1ϊυ$ α ΟοηβΙβηΙίηο 
Ογοβο. ίπιρ. οοηδίίΐυιΐυτ ραΐηοίτϋ•. ΒεηπιίηεΙί, &(1 
ΕΒΪηοΛΓά, ρ. 40. ΟίΗαιβΓ ΥνίΐηάαΙυΓϋπι Γβι ηοη 
ΓαεΙϋδ ββΐ ρ&Ιποίυβ & ^δΐίηίίΐηο, ςποά ΑπΉη&ιη 
ηΦΓΡβίη β]ϋΓ&Γβ ηοΝβί. ΡΐΌοορ. βΐ Τηβορη&η. ρ. 
170.]* Ββ£β3 ΐβΐΙυΓ βΐ ρηηοΐρβθ οεείάβηΐ&Ιεβ βΟΓυπι 
ΙθΓηροΓϋΓΩ βυβοίρίβηάο ραΐΓίείίΐΙϋΠΊ αΟΡίαηίδίηιρρ., 
ου)υ9 Γθί θχβηαρία Ιοη^β ρΙυτίπια άβάΐΐ ϋα Οβη^β 
Οίοββ. 1•αΙ. ν. ΡαΙΗϋΐΗΒ, »8ηο80βοβηΙ, ββ ν»88ΐ1θ3 

60ΓϋΠ1 β88β, ρ»ΐΓΪθίθδ θ]ϋ8, Μ 681 ρΓΟΟϋΓβΙΟΓββ, 

Ιοουηα Ιβηβηΐββ, νίε&πΌδ. ΡαΐΓίεπ νοεβπι ββ βϊΐαίο 
ίά ηοΐβδδβ ρ&ΐβΐ βχ Ιοεο Ββηζοηίβ ρ. 1062. '[Ρο- 
$1ετα άίε εοηρτεραίο εοηηίχο χη ενεϊεήα ρηηάρί$ 
αροϊΐοίοηιτη, $εάιΙ τεχ Ηεηήεχι$ ίη τηεΊχο ερχ$εορο• 
τηκη — ίιιηχ τεχ αχί : 8εηίοτε$, &οΙίιο ιηοΓβ ήί χη β 
εΐεείίοηε ηο$ΐτα. Αεεχρχίβ φιεκη νχιΐίχι άείοίαρτχ- 
δεηΐχ εοηρΓεραίίοηβ. βιιί τε$ροηάετηηΙ : ϋοχ αάε&Ι 
ρτηδεηίχα νερχχ ιηαμ&ίαΙί$, ηοη β*1 εΙ('εϋοηχ$ εοη- 
$εη$η* χη ατΰϋτχο ηο$ίτ3Β νοίηηίαΐίί. ϊΛ&ί [οτίε α/ι- 
ςαοΙ>εη$ αΰ$εη* βχΙί$, Ιατηβη ρετ ο[(\€ΐαηι ραίτχεϋ, 
ςιιχ 6*1 νειιετ νχεατίη$, $εχηρετ αρο$ΙοΙιεχ ρτοηχοιχοηχ 
ίηΙετε.Ηχα. Νεςιιε βηιηχ ραΐΗοίη* εύ ραρχ ραΐτχεΐαί, 
νεταηχ αά ρτχραταηάα τείρηοΐίεχ ηεροίία εΗ ίηχρε- 
ταίοτχ$ ραιτίεϊη*. — ϋβετείηηι β$1, ηΐ τεχ Ηεητίεη$ 
οηχη χιηίνβτ$ί$ χη ηχοηατεΚίχι χηχρβτϋ $ϊοί αιεεεάεηϋ' 
ΰη$ (ίντεί ραΐτίεΐα*, $\αιΙ άε ΟατοΙο Μ. [αείιιηι 
(εριηχιιε. — 1ηάαεΐχι$ χρχίητ τεχ νίτχάί$$νηα Ματηφάβ 
άεχροη$αίιιτ ραϋχάαΐί αηηιιΐο, ω^οη^Ιητ είιιχαειη 
ρτω/εείχινχ αιιτεο εΐτειιΐο.]* ϋαοίΐ ηοβ ηϊο Ιοουβ »ά 
οοΙθ^γηΙηγπ ϋΐ&σι άβ ρ&ΙηοΪΗΐυ Κοιη&ηοΓϋηα, ςυβηα 
^;β3?βΓυηΙ ίπηρΡΓαΙοΓΟδ οοοίάβηΐβίβδ, ςυδΒβϋοηβπι, 
ο^αδ οηρορηηηα Η*ο πιίΗί νίάβΐυρ Γυϊδββ. Ιαιρβ- 
ΓαΙοΓββ ΟΡίαηί Κοπιβιη οϋαι πιΗΐεόαηΙ, αϊ «Ιίο, 
ραίπο'ιοβ, Γββ Κοπι»ηΛ3 βιιο ηοπιίηθ οϋΡβίατοβ : (] 
ουπι Γΐβίηεβρβ βρϊ^εορίβ Κοίηβηίβ ηοη 1)βηβ οοηνβ• 
ηΪΓ*»1 οαιη ίΐΐίβ Ογ«οΪ9 ραΐΗοηβ^. β! (ΙβΠοβΓβ β£) ίιη- 
ρβΓίο 0ΓίβηΙ?ιϋ ΓηβιϋΙβΓβαΙιΐΓ, "ΐΗνϋηοβηΙ τρρβδ 
ΚΓΒηοοβαίΙ 8ϋ8θίρίβΜ<ΐ8ηι ΡβΓϋίτι βροίΐ ίΙοηι«ηα οίνί- 
Ηϋίτι ρΓΟουΓαΐίπΐϊβηι, βου ραΐηοίηΐυπι. 'ΐνίίί. Μη- 
γβΙοπ' ΑηηαΙίχΙ'ΙίβΗο,Ι. Π,ρπ^. 397, .405, ααί ΟΓβίϋΙ 
ρβΙπ'οί^ίυΓη οοηδίΐΐι^δβ ίη (ίβΓβηρίοηβ Εοοίββίββ Βο- 
Γη»π8Β. ΟοηΓ. Ι,ηΙβΓ. ρβποί. ρ. 32, ϋϋί <1θ ΟβΓϋϋ 
Μ. ρ&ΐΓΪοί»Ιυ. Όβ (ϋ^ηίΐθΐβ ραίποίοΓυηι, βΐ 
ςυοά ρΓονίηεϋβ ρρβεΓθοϋ ίϋβπηΐ, ροβίοα υθγο 
οαπι ϋΐυΐυιη ΓβϋςϋβπηΙ ν. ρ. 34. ΡΒίτίοΐαβ 
ίιΐβίτι, ςυί ρο3ΐβ& άυγ νοο&ΐυβ ρ. 35, βχ Ηβηηοο 
Μοη;ιοΗο. ΡϋΙποί.Ίΐυβ 0«γο1ι Μ. πιβχίηαβ ίη άβΓβη- 
βίοηβ ΕοοΙρ8!8β εοηβΐβίβοπί. Ιίΐβιη ρΓορΙβΓββ ςηοςυβ 
άεβη&οΓ βρρβίΐιηιυδ. ΟοηΓ. ρ. 58. ΟΙανββ δβρυΐοπ 
8. ΡβΙπ &ά ρΗΐίίοίοθ ππΗΜ βοΐβόβηΐ. Τββϋβ ΟλγοΙοθ 
ΜΗΓ«ρΙ1υ3, Ι. IV, ρ 282 [ογροΌ Μυταίοπί Δηη&Ι. 
ά'ΙΙαϋη] οοηΓ. ρ. 407, ΡαΐΓίοίαΙηπι άβροβιπί 0&γο- 
Ιοβ Μ. οιιηι ίπιρβΓΑίοπδ ΙίίυΙυηι βΝβϋίηβΓβΙ, Οχηηι. ^ 
ΟαΙΙ. ρ. 94, ίπιρβΓβΙΟΓβΓη οοδ, βΐ ραίποπ ίϋ§ηϋ»1β 
υά 8ΐιΙί«υιη βρρβΓβΙ βχ 1. Ηαάηαηιι* βΐ ββςη. 
ΌίβΙ. Ι.ΧΙΙΙ, οοηΓ. ηοΐ. ηά ΟοηβΙίΐηΙ. ϋοηβΐ. ρ. 64. 
Αηα$1α$ϋ 61 ίβοηίί χίαίβ τβάϋ Βο>ηχ Ηαάηαηη: 
ραρα, α ηηο ΓαΓοΙιι* Ρταηοοηιηχ τβχ Ηηηιαηοηιπι ρα• 
ίτΐΰίιΐΒ ΓοηίΙϊΙηΐια (ιιεταΐ, τβ^ηηηχι^ιιβ ΙΙιύία βιιχΰΐρβ- 
ταΐ. Μ»8βϋ?η ΙιηΙ. ρ. 41. ΡβίΓίοίυΐ) δβάίοΐΙϋβΓΟ- 
1ϋ8 Μ. ίη 1ίΙΐβΠ9 αά Αΐπχίϋΐη αρυά ΒβΓοηίοιη ρΙ 
ΑοΙ. 88. ιηβη«». ^υη. Ι. ι, ρ. 714. Ηβηηουβ IV, 
»ραΗ ϋΐΐοηβιη ΡΓίβίη^οηδβπι άβ Γβ6. κββί. ΡπάρΓίοί 
ΒαΓ0ΗΓ083?« 1. ι, ο. 1, ραΐΓκΐν,τη ρηιηιιη%8β βρρί-1- 
1&1. Αριιά ΒοχοηήίΡ ηυίΐαίετη Βτχχχηοηιη — ηιηαηι 
τηαρηατη οείβίπαυϋ, ιιδί νιμιηαχ χίΐή α Ηοτηαηα Κε- 
αΐβήα ίΓΓοραΙαα αββι-.ίχιοίβ εοηφιβτχΐιιτ^ ςηοά υί(ΐ6Η- 
εεί ιρχο ίηεοη*υ.Ιιο % ηνί Ιαηςηατη τβχ εί ραΙήενι$^ 
ρητηιιχ $ηχ \ιτΙ)χ$ ερηεορχ ε&ζε άε\>ατεΙ^ Ποηιαηχ $Μ 
ροηΐχβεετη ρτχ\εεΐ&ΜηΙ. Ηι•ηΓίθϋ3 ίπιρβΓαΙοΓ, υΐ άο- ΓθΓβηϋουβ, βΐ&ηΐ, ρΓοβυπιουηΙ ΐ5ί ΐΏβ^ίβίΓΐ αο ΓβΠ- 

(]αί, βΐ άοπιίηοδ 3&ΙϋΙβηΙ, βοίΐίοβΐ παβ^ίβίΓΟ οβΒΠηιο- 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

ΓπίηίϋΓη υτόίβ Βογπθβ &386ΓβΓβΙ, αηηυοβ οοηβυΐββ 
Ι)ίηοΒ οτβ&νίΐ, ββ ρηηιυηι ρβίΓΪοίυΐΏ άϊο\ νοίυίΐ, 
Ιπϋηιρηϋΐη ίηβΐίΐυίΐ, ίη ςαο &0Γΐαπα&Ιυηι : Ηβηποο 
Αϋ^υ8ΐο α Οβο οοΓοη&Ιο — Εοο1β8ί« άβίβηροπ νϋ» 
βΐ νιοίοπβ. ΟοΙάβδΙ. βά Ε^ίοηϋΓά. ρ. 170.]* ^πι 
βηΐίςηυβ βΓ»1 ΙΐΐυΙυβ ρτχηχί ραίήεϋ, ιάβηι τβίβηβ 
&1ςυβ ρηηεβρχ, $εηαΙχχ$ ; οϋ]ϋβ Γβΐ θχβαιρίιι άβάιί 
Ώα Οπη^β ?. πατρίκιος, οι^ϋβ ϋίΓυηιςϋβ ΟΙοβββ- 
Γίαπι, ββά ΙιΑίίαυπι ρΓβΒοΐριΐθ, ρΓΦοΙαΓέΐ ηιαίΐ* άβ 
ρβίποϋβ νοίβπβ ^υxια βΐ Γβεβηϋοπ8 «νί άοοβί. 
*[αεηχεη$ Π εοτοηανχί ΗβηΗειιτη 11 εί \ιχοτεη\ 
ΑρηεΙβηι, ψια οεεα$χοηβ ]ΗΓαηιηί ϋοηιαηί ηοΙΙο $β 
χιηαχιωη ροηΐχβεετη αύεςχιε χπιρεταίοήΒ νοίηηίαΐβ 
εΙχρβΓε. 1ρ$χ ρτ&Ιετεα άβ ηηο εοηεεχ*εηιηί ραΐνίεχα- 
Ιαιη, χιίςιιε ρτ&Ιετ χηχρεΓαίοη$ αοΓΟηατη αχιτειοη η>- 
ειιίητη (επεί ίηχ$ετε. ίβο ΟβΙ. 1. π, ο. 69. ΜίδβπιηΙ 
ΗυπΊαηί ροδί Νίοοί&ί ο5ίΙϋΏ Ηβηηοο IV οογοπηγώ, 
Γο^αηΙβδ βίιηυΙ, ιιΐ ηονυηι ίρδίβ ροηϋΩοβπι ά^ΓβΙ. 
Ιδ οοηνοοβίίδ Β&ΒΐΙβ&πι ρτΐηοίρΐουβ οοΓοηαπι ε&ρίΐί 
ΐΓηροδυϊΙ, βΐ ρΓορΙθΓβ* ραΐΓίοίαβ ίίοπιαηυβ Γυίι άι- 
οΐυβ. ΒθγΙπ. ΟοηβΙ. αά & 1061. ΟοηΓ. Ηβπη&ηηί 
ΟοηίΓΛεΙί πά ρηηΐίΙβπαΗηηυπι.ΟΐΙο Ρπβ. 1. νι, ο. 34, 
ΡβίΓ. Όίαο. ιιι, 21, Ι,αΓηο. ΡοηβίΤηβϋ, 1063, 64. 
υ^ηβΙΙί Ι. II. ίη VII» 0«άοΗ• ρ. 211. ΙηΐΡΐΙί^ίΙϋΡβχ 
πιοίΐο 1<ιυά&Ιο Ι,εοηίδ Οδϋθηβΐβ Ιοοο, ςυί(1 δίΙα'Γ- 
εηίχιχραΐηεϊαίχί, ου)ϋδ παβηαΐηΐΐ Ββηζο ϊη Ραηρ^Γ. 
Ηβηποί III, ρ. 1(ϋδ4 : Ηοτηαηχ χη ηχεΙιη$ τεεοτάαϋ 
εοηυεηίεηΙε$ ίη αηητη ρτοπιχίίχιηΐ βηχεηίατε ψιχάηιιίιΐ 
ρεεοανετηηί ίη νερεηι ριιεηιηχ. ΙΙαςυε ηχίϊίχιηΐ εί 
εηΙατηυ<ίείη, ηχίΐηιτη, αηηχιΐηηι εί ραΐηείαΐεηχοίκεχι• 
Ιιιηι ρεΓ ερί$εορο$, ρετ εατάίηαίε* αΐηιιε ζεηαΐονεχ. — 
Υί$ηητ ε&ί ετ$ο νηρεταΐήεί 5ηί$ςΐίε ύΐεηίχανϋχ ηοη 
ε*χε τρείρίεηάα εαρϋοίη άοηα, ηχ$ί ειιηχ τερηοτχιιη 
ραΐηοϋι, ΤοιηροΓΑΐβδ άοηιΐηί ϋ'ιη.ηΐο Ραηή$η (ύε$ 
ΡΦ$) ίηδϊ^ηίΐί. Ο&Ηηχ. Εηχηο. ρ. 158. Ρ&Γβ8 ουρί» 

β Ρ31ΓΙ0Π3 ί^βΒϋβηίΙβΓΘ Πβ^ΛίΠΡ ρ. 195 άΐ886Γΐ. 1)α 

Οβη^ϋ βά ^οϊην^IIβ. Ρηγοβ ΡγηποΙ» ρβδβυπι »η!β 
οιτιηβ3 βΐίββ Γβ^ηϊ ιϋ^ηίΐίΐΐοδ βί6ί βΓΓο^ΜπΙ. ΡαηεΚβί 
ρ. 401.]* ΡπΙποϋ βρίδοοροδ ρΓ«οβ<1οί>&η1 βρυά Ογββ- 
οοδ, ΐΡδΙθ Ι,ηίΙρΓαηιΙο Ι.β^αΙ. ρ. 481 «, ίηΐΐ., ςηί 
βϋβηη ρ. 471 ΗίβΙοΓ. Ι. νι, ο, 5, γο^ηπι βηηυαηι 
ρδίποίοπιιη ρβΓηίϋιΙΓυΐβδο όϋοάβείπιαυπ ΙίοΓΕβ βΐ 
ηηαηο δεαΓαπιαηρίϋπι. Ε ηοβίΓο ηοο οοΟίοβ ρ. 141, 
ρβ,ΙβΙ ραΙποίοΒ ήι ΕοοΙβδία ρβουΐίατβ βίοι 8ε&ηιηυηι 
ηαουίκδβ, ίη ςαο ββάβΓΡίιΙ ; βΐ β ρ. 142, άίνβΓβοβ 
Γυίδδβ ραΐΓίοϊοΒ β^γηεΙβΙίεοΜ, βΐ ρΓθ(θ3ρη(η&Γίθ8, 
ΐ11ο8 οίνίΐθδ, ηοβ ηΊΐΙίΙβΓβΒ. ΟοηΓ. ρ. 138, Ωηβ. 

(79) ΟΓΠοί&Ιβ*, ςυί ίη οΓΠοίο βρυ ο5δ&ςυίο, ίά βδΐ 
ίη εοηιϋ&Ιϋ ίηιρβΓαΙοηβ δυηΐ. δίερβ ηαβαιΟΓ&ηΙυρίη 
ηοο εοάίεβ ροβΐ ρΑΐΓίοίοβ <Ίςι8]ογο3 είνίΐβδ ηιίΙί1&- 
Γβδςυρ &χίοαιβΙίεο8, αϊ δίηΐ ητιίηοΓίβ, ηβςπβ Ιβπαβη 
ΐΏΐηίαιί ^Γβάυδ, ςυ&ΐββ δυη( β. ε. ηοίοπί, οηντία- 
ΙαΓίί, ΒβηβΙοΓο^, πιαη(ΐ8ΐθΓβ8, ηγρ?ι1ί, ίϋ^ηγρβϋ, 
εοοαίΐ63, βϋβηΙίαΓίί,βΙε. Οΐϋοίυηα β>ΐ Ηρρ&ηϋο, βρ- 
ραηΙοΓβδ, οοβΙϋΒ βοτοιη ςοί πι.Ί^ΐδίΓΗΐυΐ ίηδερ- 
νίυηΐ. ΟυίΗβΓ. ΟίΤ. ϋ. Α. ρ. 626. ν&ΐΡ8. εκί Αιηπα. 
Μ&γο. ρ. 93. 483. ϋο 0&η£. ΟΙοβθλγ. υίΓοςαβ. 

(80) *[01ϋδβ3, εΙπβϋΓ®, «ηρυΒίίθΒ Ιοοογοπι, Πα 
Οαηρβ βά ίοίηνϋΙ. ρ. 179, μέχρι των κλεισουρών 
Συρίας. 8εη'ρΙ. ροδί ΤΙιβορη. ρ. 5ΐ9. ΓορΙθ εοηνβηίΐ 
ουπι Οαρίΐ&ηρο Αά Πηββ Ιυβηάοβ ΟΗΓίΝΐί&ηοΓυπι 
&ρυά Ι,ρίϋηίΙ. Ι. II. ρ. 245. ΟοηΓ Ιοευβ Οϋίΐ. Αρυϋ 
Ι. Ι, ρ. 380.]* ΟοηΓ. ϋα 0»η£. ΟΙοββ. Η. ν. βΐ βά 
Αΐεχίπά. ρ. 300, υηάβ ρ&ΐβΐ. βοβ, (]ϋί ε&9ΐρΙ1ϊδ ρβΓ 
ε1αδ&<, ίά 081 1οε& &η^υ&(α, ηΊβαίυ» άίΓΙιοΐΙββ, ηο- 
βΐίεο νίοίηοβ, νι»1 βΐ πιράίο ίη ΙβΓΓίΙορίο βΙΙοβ, άίβ- 
ροδίΐίδ ρΓβΒβΡΒπί, ε1ί*υΓ8φοηη§ Γυίδ^θ βρρβΙΙαΙοδ. 
Κλείσουρα ρΓΟ άίθίΓίοΙα Γηίηορβ, ςυβητι θέμα β»1, 
ρα<8ΐ'ηι οεεϋΓΓίΙ αρυά ΟοπΗίΗηϋη. άβ ΤηβπιβΙ. «Ι 
ρ. 23. Ρθ98»8 εαηι νβΐϋδΐίβ ΜακΙίρΓανΐη βΐ ϋοηχϋίχ- 
Όχι$ ΙίτηίίΐΑτη οαο2η&Γ8χ*« ι» 

Ι V. Ιη<ϊβ ευηι άοτηΐηιβ π>&£ΐβΙη βί Γβΐίςαί \ 
υ*ςα# »<1 πίλ^ηυιη εοηβίΝίοτίιιηΊ, ίη ςυο επιχ 
8. Οΰη*1*ηΙ»ηί βί νίη?«ι Μοδίβ βίΕηί, ηη* βκΓβάΊυη- 
ΙιΐΓ;εΙΐηί ρηαιυβ ε ββεΓβΙίβ βί ρη)Ιυ8θ0Γβί8πυ3 
ευπι ίρβίι β*εΓ«ΐί$, ηοΐΛπίδ ίπιρβΓ&Ιοπίβ εβίβπβςυβ 
8«εΓ*ΐίεί5 Λίςυο ηοΐ&ηίβ βΐ εηαΓίυΙαηίβ βΐ οπιηί- 
ουβ ίη θιιπί Ιοευαι οοη^Γβ^βΙί» δάβδί : βΐ&ηϋουβςυθ 
άοππηίβ 8υρΓ& ρυΐρΐΐυπι &ηΙβ ε&ΏβΙ&ηείυζΏ,ρΓββρο- 
βίΐοβ ΐΙοΓυιη αά ηυΐυηι ίηΊρβΓ&Ιοη* βίρηυπι υϋ ιώοβ 
θβί βίίρηίίβπο (Ιαΐ, (ίη τηβάίο βηίηι εοηβίβΙοΗο βί- 
ΙβηΙί&Γΐί ρΓ£5(ο δυηΐ,) ε11& νοεβ βχεΙ&τηβηΒ : « ^• 
1)βΙβ. » Ιηάβ άοιηίηί αά Ιηείίηίυχη εβηάίιΙ&ΙοΓυιιι 
ρΓοεβάυηΙ, υϋί 8&εβΓ Οοαιίηο οΙθγιιβ αάββ', βί 
ΟΓαεβιη α Ιηββ&υΓ&πο β|ιΐ3 βεείββίβ ίρβίβ »11β1βιη 
οβεοΙαπΙυΓ. Ρογγο αά οεΐ&η^υΐαω Ιοοίαω ββιι 
ρπ πίλοι βεηοΙ&ΠΊ, ςυβαι Ιοειιηο νβίέΓβχη ιηονβ- Β γάρ ΟΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΙΙΡΗΥΙΙΟΟΕΝΙΤΙ 136 

Ε'. Και άπο των έκεΐσε συνεξίασι τοΤς ©εσπόται; 
ο" τ* μάγιστροι και οΐ λοιποί Εως του μεγάλου κον- 
σιστωρίου (Κ6), έν φ ΐστανται δ* τι του άγιου Κων- 
σταντίνου σταυρός και ή του Μωσέως (5άβδος• κι• 
μήν δ' τ» πρωτοασηκρήτις καΐ 6 πρωτονοτάριο;, 
μετά των άσηκρτ{των καΐ βασιλικών νοταρ^ων κι• 
λοιπών σεκρετικών νοταρ(ων ,7 τε και χαρτουλαρίων 
καϊ δή πάντων έκεΐσε αθροιζόμενων, και τών δεσπο- 
τών Ισταμένων άνωθεν του πουλπίτου (87) Εμπροσθεν 
του κα;χελαυκίου, πάλιν δια νεύματος του βασιλέω; 
κατά τό εΐωθος νεύει ό πραιποσιτος τψ σιλεντ.α• 
ρ(ω (88) (έκεΐσε γαρ έν τφ μέσω του κονσιστωρίο^ 
ΐστανται ο\ σιλεντιάριοι), και λέγει μεγάλως" * Κε- 
λεύσατε. » Και άπο τών έκεΐσε διέρχονται ο\ δεσπό- 
ται εως του τρίκλινου τών κανδιδάτων (89) (έκεϊσί 
ό του Κυρίου "σταται κλήρος), και άσπαζον- νΛΚΙΛ: Ι.ΕΟΤΙΟΝΕ8. 
11 νβΓ6α βασ. νοτ. κ. λοιπ, σεκρ. νοτ. βΐ ιηοχ και οοα. Η. ίη ΙβχΙα, ΓββΙίΙυίΙ ίη ηοΐίβ βχ οοό. 

αΟΑΝ. 3Α0. ΚΕΙ8Κ1Ι ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. στασίαι, τβι Ιχιτύίάχ, ρ. 73. Ιίΐβαι ρ. 243, μάθε τήν 
κατάστασιν η«6βΙ, ά\*ββ τηοάϊ$ΐ€, οηϋηβ,$βάαΙβ αρ?Γβ. 
Ιη οΓΩοίΗΐιΙ>υ8 ρ8ΐη»Γεη« λγεΙ ό της Ιεράς καταστά- 
σεως, άβ ςυο Οο&γ. ρβρ. 13 «(1 ΟοάΊη.βΙ ΟΓβΙδβι•., 
ρ. 167. ΡβίΓϋβ ΜββίδίβΓ 80ΓΪρρίΙ ΙίΙ)Γθβ περ: της 
πολιτικής καταστάσεως, άβ ςυίί>υ» άΊχΐ ίη ργ8βΓλΙϊο- 
ηβ; ν.ϋυθΗη^β01οθ8.θΓ.θ8ΒΓΪη)οηίβπί βΓβΙοΓίϋηΒΓβ 
ρΓοεβΓββ βρουηάυπι ρτ&ονάβηόΐ βΐ Ββηηβη^ί ^υ^8, 
ιηοίρβΓβ ΐΓορ&ηυηι,βνοοαΓβ μΓοεβΓββ ββοηηάυπΓ) βιιοδ 
0Γ(1ίηι.8 &<1 δβΟΓ&πα εοηιηιυηίοηβπι, ίη ηιβ^ηίβ ρτο- 
εβββίηηίυαδ ίη Μ&£πα βεεΙβ8ί&, οβευΐυπι ρβοίβ &ο 
2οαρβΓ&ΙθΓ6 αεε^ρΐυτοβ ηΐΑηυ »<ί βυηι άυοθτβ, νβΐβ, 
βρα εΙα^8β8 ρΓοεβΓυπι, βΐ 1ρ^λΙο3 ίηίΓΟΓίϋΟΡΓβ, βίε.. 
Ερ. 14. ΝοηΙπ ΓβΓθ εοηοΐιηΐββ «βιη ΓαΐβΡβ ε&ρυΐ 
βίΙβηΙίβΓίοηιοι. βοΓϋπα εο(ίίεί11θ8. ν»1β8. &ά Αωπι. Μ&γοθΙΙ. ρ. 323, 
ΟΓΐ^ΐηρίΏ βοΓϋπι ά(*(1ϋεϋ & νβίβηουβ ρΓΰΒεοηί6θ9, 
ςιιί ροδίςυ&ηι ]υ(ϋεεβ ίη 1η6υη&1ί εοαββάβΜηΙ, 
βϋβηΙίϋΠΊ Γ&είβοηηΙ. 

(89, Ο&ηίϋίΐΛΐί βυηί ηαϋίΐοβ ροηιρβίίοί,βϋΐ οβίβη- 
βίοη&Ιββ, &(1 ΑυκυβΙΐ ουβίοόίηπι οΐ εοιηΐΐ&ΐυαι άείβ- 
εΐΐ, βρβείβ βί ΓοϋοΓβ ρΓ*ε$ΐ8η(68, & γηγκΙκΙο, ςα«η 
^6Γβο&η1 νββίίΐϋ βίε (ίίεΐί. ΟΗτοπΐοοη Α)ρχΗη(ΐΓιοοαι 
βίΐ ΟοΓόίθηυΠΊ τον άρ'.θμόν τών λεγο μένΐυν κανδι- 
δάτων, ηοοαίηββ τελείους καϊ εύσΟε^εϊς και μεγάλη; 
οντάς θέας ΡϊΟβΓρΜ&ββ κατ' έκλογτ,ν άπο τοο τί• 

ίματος τών λεγομένων σχολαρίων. Ηί σαηάΐάα ΙηγΙηι 
υηρρο βρρβΙΙηηΙυΓ. 

Οηηι ραΐαϋηί* *ίαη$ ϋαηάΐάα Ι\ιν}>α ΐ>ίΙ>Ηηί$. 
0&σ)ί8ί& βηίπι, ροιι ιπΙργοΙηθ ηΙ^,ι^ μβτβϋαηΐ βπ« (86) ΟοηβίβΙοπϋΠΟ ββΐ Ιοουβ, άΐβεΐΒ, ίη ςυα ρηη β ρβΓ οπιηί Γβΐίςυο νρβίίΐα, αυοηι&ΠΓηο<1υΕη Υει-οί εβρβ ευπι βυί» οοηβίβΙοΓίβιηΐε *1β Γβουβ ρυίβ ρυβΗ- 
είβ ρΓΐν&Ιί>ηυβ εοηβυΐΐαΐ βί (ΙβεβΓηϊί, ϋυρρίίεββ βί 
Ιρρβίοβ &ιι•ΙίΙ, βίο. V. Όυ Οβημβ ΟΙο^β. Ι,&Ι. η. ν. 
ΟυίηβΓ. ΟίΤ. Ο. Α. ρ. 69 κςς. νβίβθ. βά Απίπί. 
ΜβΓεβΙΙ. ρ. 87 βί 330. 8β(ί(1ρη. άβ ΤίΙ. ηοηορ., 
Ι. π, ρβ^. 29. Ηβτάαίη. βά ΤηρηιίβΙ., ρβ^. 475, 
σηί Ι&ηιβη ςιι» η&οβΐ Ηβ ςπβΙιιοΓ εοπχ'ϋπυβ οοη- 
θίβίοη&ηίδ,ββ &•1 (βιηροΓβΤΗβοίΙοβΐθοβ ρβΓίίηβηΙ.Ρο- 
1γϋίϋ8 ρβρ. 717, 7, 6<ϋΙ. λνβεη. Χρηματιστικον πυ- 
λώνα τών βασιλέων, &ρρθΙΙ&1 Ι&Ιρπί Ιοουηι, νεχίχύη- 
Ιητη, ίη ςηο Τ6ρβ$ άβ ηοροΐίή εοηνίηΐΓΐ, εί τβ$])οη$α 
άαη ίοίεηί. 

(87) Ρυΐρίΐυηπ β«1 βυ^ββίαβ, βήμ«, απηοο. νί<1. 
Ου Οαη^θ ΟΙοθβ. 1>&(ίη. ν&πβ θΓ&ηί ρυΐρίΐη ; βηίθ 
ΟβΙηίβπΐ8 Οιτεί, νί<1. Τηβορήιιη. ρ. 157, βί βηΐβ 
ρβίβΐίυπι. (>(ΐΓβη. ριιμτ. 369, υοί νί<1. Οολγ. βί «(1 
ΝοβΙγι ρ. 292 Όβ β»ίηβΐ8ϋοίο (Ιίεο 8(1 ρ. 331, 13. 

(^8) ΡΙβΓϋπιςυβ ίη πιριηοριηίβ 1•ίρ«. σελίντιον βί (Ιίνίηί ιηίηΐβΐη ρβββίηι ΙοεοΓυηα βρύα ηοβ ίη Γβοι- 
ΙδΙιοηβ 8Λβι•ψΓϋΠΒ ΟΓ&ΐίοηηπι εΐ &(1ηιίηί8(Γ8ΐίοη« 
ΒβΟΓΪ οΓΩείί &<Ιηυε ρβηιηΐ,ΐίβα) ςυίου^βπα ίη 1οεΐ8 
ΓβηΊΪη» ΙυϋβηΙβ*. 8ΐηεΙ« θΓβηΙ &• ]ίηρβ? (ιαπι 8ΐ'η- 
άοηβ ίΙεοΛηί) νββίΡ, βί Ηβ ίρβίβ ίαΐ)*τρ**,υΓ ιΙΙυιη 
λΥιηβΙπιί ΒΓΪΙοηίβ Ιοευηι &ρυ(1Ρο Ολό^θ ν. £/*<*«. 
Ιίηβα (ϋΜΜίΐΓ Γαπι;ήα, ηη<τ (οίνιη ϋθτριι$ ορεηί, €ί 
ϋα $ΐηαί$ ηαηϊηχ αύΗ&κδαί αοτροτί, \ιΙ ηηΐία ε$- 
μΙ γιι^π, βί άβζοεηάιύαΐ η*ηυβ αά ρ€άβ* ; ηηάβ ρο- 
ά€τ\$ βΓ«Γβ, Η<>ο εχί ΙαΙαη*. νιάβΙΟΓ ν^β^ΐυβ κά 
Απιιηίβη.ΜΗΓοβΙΙ.ρ.δδ, βχ ΗίοΓοηγιηο ρΙϊοθγθ ?θ\1β, 
η<»? ε>ιη<ΐί(1»1ο8 ήβ ο&ηάοΓβ ευΐίβ ποπορπ &εερρί^δβ. 
8ί βοΐί Γυί8*6ηΙ ΟβΓΠΊ&ηί Η&ηε ίη ΟΊΐΙίΙίληι &98υπι- 
ρΐί, ρο88Ρΐ ε?ι ορίηίο ςυοίΙβπΊηηοάο ΐοΙβΓ&Γί. ΥβΓυίη 
οαηάίάί ροίίυβ ίΙΙί, ςιιβπι οαηάίάαϋ Ιϋίβββηΐ. 8βί1 υΐ 
ρυΙΙηϋ βυηί, ςυί ρυιΐβπι ρθτυηΐ, Η& (;βη(1ί(1&(ί, ςυί 
εαηΓίίίΙ&ιτι. ΟοηΓ. ιάοηι 8(1 ρ. 275, 523. ηϋί ρχροη;!, 
ςϋίίΐ βίΐ ηιηάίάαιη άητΐΜ^τη ϋηαΥηοΓΟί!. κΛ Απίπί. σλεντιάριοι βεπρίϋηι ίηνβηί. ϋβ βϋβηΐϋβ, 8βϋ ηοη £) ρ. 424, 457 ; ΡοΙβν. &•) ΤΗρπίϊηΙ. ρ. 377 ; ϋη Ο^ηρβ νβηΙιΙ)ϋ3 βί εοηββΡβίϋυβ ρτοοΡΓϋΠΊ (1β1ίί)βΓ8ηΊί 
ε&ϋ88, 8ουη(1β βρβΓϋηΙ Ου 0«ηρβ ΟΙοββ. ϋ1π>ςιι?, 
8(1 ΟΐηηβπΊ., ρ. 492; ΟοβΡ. 8(1 Τηβορηβη. ρ. 202, 
βί 8(1 Οβίΐτβη,, ρ. 354 ; ΑΙβηιβηηυβ 8(1 ΡΓοεορ. 
ρ. 103. 8ίΙβηΙΪΗΓΪ08 Ιυίβδβ αίΐ ευοίεη1»ΓΐοΒ. Νοη 
5&1ΐ8 Γβοΐο. 8β(1 &Ιί(]υαη(1ο Ιαΐίυβ ΡϋΓΤίρρίΙ νο- 
εβηΊ εη^ίευΐί βί ουβίουΐβπί. Οηοίευΐυπη ίρδί ρβΙ 
εοη^ίβΙοΓίυτη, βί ευΙ)ίουΙ&ηί ίρβί ^υηΐ ίΙΙί, ςυί 
ευΓ&ηι &ρ;β08η(, υΐ ίη εοηβίδίοτίο ςυίβΐβ &1^υβ 

άβΟΟΓΘ ρΓΟ ΠΊ8]68ΐ8ΐβ ρ Γ ί Π ί ρ ί 3 ρΓ«8βη1Ϊ8 8^6- 

ΓβηΙιΐΓ. ϋβ βίΐοηΐίο, ίη ςυο ρβΓΟΓβο&ΐ ίηηρβΓΛ- 
Ιογ, &1ίύ Ιοοο άΊεαπι. ϋβ βίΙβηΙί&Γίίβ ηίε Ι&ηΙυηΊ 
ηοΐο, ίη1βΓηυηΙίθ8 βοβ βί εϋΓβοΓββ Γρρβ ϊπίρργλ- 
Ιοηβ Γυί88β ίη ρυΙ»1ίοίβ ρΓθοβ8ί*ίοηίηϋ8,ίη βϋβηΐϋβ, 
Ιβ^ΗίοΓοπι ίηίΓηίΙυίΊίοηρ,ίίρηΊ Ρβηβίοππη οπίπϊοπί, 
^ η 08 ήΓβεηίο ρΓβημηβοβ 8(1 ίοιρ. ίηΐΓ0(1ϋερ0ΛηΙ. 
ηαπι άβάηοβ^&ηΐ τβεβηΒ ηοοοΓ&Ιοδ, ροΓΪΑηΙεβ ιιίΓοςυβ ΟίηβδβΓίο.ΟοΙοΓ ηβπιρβ βυΐίευβ ργ»1 «Η>ηβ, 
βί ίη εηηιίβϋ* &Ι1)ίβ ΗοΗβηβηΙ ργογργρβ φΐοΙί<1ΐΛη8* 
ίη βυΐβπ) ρΓοεε-βίοηΡί» οΙογθ. Ηίηε ίη εοπτί» νβιβΓβ 
βρη(1 Πη Οηηρβ ν. Πυηηα, εοΙοΓ ηΙβϋ8 βί ΓηηβΓ 
βυηί (•οΙθΓΡ8 Γβρϋ. Οχιτη ΰιηητηβΓαΜΙΐ γηηΙΙΐΙιιάϊηβ 
βηΗίΙατη άβ ηνίίριιχ, ι^λ/ι/ι'ι ίη ϋοΐοηΐιη* νβρη*, νΐάβ- 
ΙΐΓβΙ ίη Γο/οπΛίιΛ [ί(1 ββΐ νΡ8ΐΐϋΐΐ8 εοΙοΓβΐίβ] αΙΐ>ί 
οοΙοή$ βί τ\ι\)η. Ββηζο ίη Ρ8ηρργπεο ΗβητίΓΐ III : 
ΑΗαΙκ ιιιηί Βι/ζαηΙίο Γ?ραΐ€$ ΙίΐιβηΒ ; ροΗχΙοτβι 
Καηιτη (χιβτνηΐ Ιγγζ τηχ**ί ρχίΓρητα ν-ώ/ΐί, οχιχη βαη- 
άοτβ ΰν»Η. ΜιΙαηχχιΛβ* ηίτηχχ νιήάχίαΐι* τβίχινβύαηΐ 
αχίΓβίχ $χρηί», ρΐε. Ηίηε €ωκϋάαηχ ρΓΟ πΊΪΐίΙίΛ βου 
ρΓΗ^Ιυ ρδίβίΐηο ροβυίι ΗίθΓοηγπΊυ9 Ερ. 9, ρηΐίαίη 
Ιχιηίοαηχ ηίρτοίηιιρ €αΙα>ο$ Γαηιϋήχ νβ*1ι* βί αυταΐχ 
$οβη ' Λβροήίχοηβ χχιτηρχήΐϊ. Είυ>*άνπ} υργΗλ (1β Νβ- 
ροϋαηο ίη ραΐαΐη νηχΐχίχα $ηΰ Ματηχ^άβ βί εαηάβπΐί 
ϊίηβο ωηριι$ β]χι$ εχΐιάο ΙτϋχΑΧχχ (%ιί^ ^οβ^αηΐ β?(^υο 137 ΌΕ 0ΒΒΙΜ0ΝΙΙ8 ΑΌΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 138 ται (90) οΐ δεσπόται τον σταυρόν του Κυρίου, δηλον• χ Ιαγη νοοβηΙ, υ!>ί βχ λγ^θπΙο &£Γ&1>γθ θ1αΙ>0Γ&1& οΐ ότι δπδ του σκευοφύλαχος (91) της αυτής εκκλη- 
σίας προσφερομένου 1§ τοΤς δεσπόταις. Και άπδ των 
έκεισε διέρχονται οι δεσπόται απερχόμενοι Ιν τψ 
οκτακώνφ θάλψ, -ξγουν εις την πρώτην σχολήν, δνπερ 
την πάλαιαν καλοΰσι χαραγήν, Ιν ψ ΐδρυται ό 19 έξ 
αργύρου κατεσκευασμε'νος περικαλλής σταυρός, καΐ 
δια της τρισσής μετά των κηρών προσκυνήσεως 
άπευχαριστοΰσι τψ θεψ. Και πάλιν από των έκεισε 
διέρχονται διά του τρικλίνου των έκσκουβίτων* έκει- ραΐοαβιτίαιβ, ογοχ ροβΚα ββΐ, ΙπαββααΙ, βΐ Ιθγ ^βηα 
Ωοζο οααι οβΓβίβ Οβοχη νβοβπιαΙυΓ; ίαάβ ΓΟΓδυβ 
ρβΓ ΙηοΙίαίαπι βχοαοίΙΟΓοαι ρβι^αα!, αοί &ά άβχ- 
ΐΓυχη βί βίηίβίΓϋΐη ΙαΙαβ βοοααάαπι οΓάίοββ βαοβ 
Ιυται® Ηοαι&α», νβία άΊοΙβ, ρΓ&ΙοηααΙ βί γοΚ- 

ηΐΙΦ 00001*163, ΠΐίΠΐ&Γββ. ρΟΓΓΟ βί£0& ρΓΟίβΟΐΟΓϋΙΌ, 

8βη&ίθΓαιη θί άΓβοοηαποπιπο, 1&5&Γ& βΐ ο&οαρίάα- 
οΙογιλ ουιη ο&αάίβ βΐ&αΐ άοαιίαο5φΐθ ι υΐ βοβ οοτηΐ- 
ΙθΐιΙαΓ, θχείρίυηΐ. σε γάρ Ιστανται στιχηδδν δέκι$ και αριστερά κατά τις οικείας τάξεις, τους δέσποτας έκδεχόμενα, τα τε 

νΑΚΙΛ: ΙΕ0ΤΙΟΝΕ8. 
11 προσφερόμενο ν 1.6100. *• δ οω 6(3. 

ΜΑΝ. ^0. ΗΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΙΗϋδ. άβ ηιίΚιίβ αήϋΐαπ, ββα ο&αάίά&Ιο δίποΐβ βίο άΊοΙο, Β 
ςυ&π) άθ παίΐίϋβ. Ιοκ&Ια &οοίρί. Ναοί πιίΗΙ&ηΙίυπ) 
ΟΓηηΙαπι νββϋβθΓα! αϊοα. νίά^αΓβΙ. &ά Ρ&αΐίαί ΡθΙγο- 
οοηί νίΐ&αι 8. Μ&Γϋηί 4 , νβ. 108. 0<ιβαινΐ8 ί£ΪΙιΐΓ Ι&αι 
χηίΙίΙββρΓορηββίοάίοΙί,ςα&αι ία&αΐβ πιίΐίΐ&αΐοβ, ββα 
Γαηαβαίββ οΓ&Όϋβ Ιοκα,ββΓβΓβαΙ λΙοββ νββΙββ,Ιαπίθα 
ο&ααίά&Ιί ία βρβοίβ βίο άίοϋ ΐΐΐί ρΐΌΐβοΙοΓββ βαοπ οογ- 
ροηβ, ςυί βοΐ&β β&β, βί ββηαρβΓ £6Γβο&αΙ, ουπαΓβΙίςυί 
οΓΒοί&Ιββ βί αοαοΓ&Ιί, ίηίβΓάϋω αΐίαβ οοΙοΓ&ίαβ ρΐΌ 
ΙβααροΓυπι Γ&Ιίοηβ ΒυααβΓβοΙ, νίάβΙαΓ ηαοςυο ία 
οοαιοηη&ϋοηθ ο&αάΊ<1& Γυίββο άίνβΓβίΙ&β, αυ& αιίΐί- 
ίββ θί ρΓΟΟβΓβθ αυϋοί άίβΙίηβαβΓβηΙυΓ. ΟθγΙθ ία 
ΧΏ&Γΐγηο 8. Αο&οίί, η. 15, ηΐθΐηοΓ&ηΙυΓ σχήματι 
στρατιωτικφ λαμπροφοροΰντες . ΟυοΙίΐβ ίΐΐβ Ο108 
ο&αάίύ&β ^θΓβηίΙί βυί & Κοαιααίβ, βυί & ΟΐΉοίβ, βίνβ 
ηΐ ρηαιί β^β ίηνβαΙοΓββ βίνβ ία βο ίπιΗβΙοΓββ Κο- 
πιβηοΓυπι ΓαβηηΙ. Ογοϊοο8 τβΙβΓββ οβΓίβ ία Γογοοι 

ΡΓΟ0Ο&81886 0&0(1ί(1&1θ8, &ρρ&ΓβΙ 6Χ ΑΓίβΟΐίάΟΓΟ, 

ρ. 83. 13. βά. Ι1ίκ&11. ΤΓ&άαοΙαβ ίάβπι &ά ροβΙεποΓΕ 
ΙβαιροΓα Γαϋ, υΐ &(3αυο βυο ^&1ία. Μ. &ά οβ1βΙ)Γ&η- £, 
άηιη ηίΙλΓίΙβΓ βρίβαάίάβααβ άΐβαι ΓβδΙααι ία ο&αάΐ- 
άΐβ ρορυΙϋΒ οοηνβηΐΓβΙ. Οα&ρΓορίθΓ Ρ&αΐαδ δίΐβα- 
ϋαπυβ ία ΕορΗρ&8ί ρΓονοο&αβ &ά ββΙβΟΓ&αιί&αι 80- 
Ιβοοηί βΐ ΙφΙο πΙα άοοίίο&ϋοαβαι 8&αοΙα 8ορηί« 
βίο &ίΙ : 

Δευρό μοι άχΑυ^εσσαν άπο^ρίψαντες &νίην, 
Χιονέους εσσασΟ* γεγηθ^τες άψεσι πέπλους. 

β&α(ΙίοΐΑΐθΓυπι θίποίθ βίο άίοΙοΓααι ΟΓίςΐαβαι Γβρβ- 
ΙααΙ & ΟοΓίΙί&αίβ; ν. &υοΙθΓβ& βαρΓ& οίΚ. βΐ δαίαιαβ. 
&(1 8ογ. Η. Αα^. Ι. II, ρ. 75. 8βύ ίααι ίαβϋΐυίΐ, αυΐ 
οογΙο ΓβηονανιΙ (ΙββίΙοβ, ΑΙβχαηαβΓ δβνοΓυβ, υ! β 
1•απιρΓί(1ίο Ι. Ι, 8ογ. Η. Α. ρ. 939, οοηβίαΐ, αϊ>ί αίΐ : 
ΜΐΙίΐβδ, ς ιιο$ ο$ΐ€η*ίοηαΐ6ί υοεαηΐ, ηοη ρΓδΙ\οή$, 3βά 
$ρεείοή$ εΙαή$ηηβ υαΐίύηί ονηαΐαΐ. 8ίςαίΓιε&1 Ιχηβαί 
ναηάίάα$, ςυ© βχί^αο ρΓβϋο οοωρ&ΓααΙαΓ, βΐ Ιαπιβα 
οευΐο ρΐαοβηΐ αίςυβ ηϊίβηΐ. ΟΙατχ νββίββ βυαΐ ο&α- 
άίάφ. ΟίΕΟί ςαοςαβ λαμπρών βΐ καθαρών ρτο λευκφ 
ροαυοΐ, 0( λαμπροφορεΤν ρΓΟ λευχειμονειν. Ι Ια &ο- β 
οίρίο ίΐΐυιΐ Όίοάοη 8ίου1: χχ, 7, ρ. 410. προελοών 
εν Ιματίφ λομπρψ, χη νβ$ΐ€ οαηάίάα. Ι Ια λαμπρ4της 
ρΓΟ λευκίτης ροεαίΐ ^&ιΐ8 αιοα&οααθ αρυά Ρηο- 
ίίυαι ΒίοΙ. ρ. 308, βί λαμπροφορεΤν ρρο ΰαηάιάαηι 
ςβΓβΤβ ία Η1ΐ8 το μέντοι λαμπροφορεΤν τους βαπτιζο- 
μένους της των αγγέλων συμ&ολ6ν έστι λαμπρ^τη- 
τος, τό καΟαρόν έκείνοις του νου διατυπούσης. Ηίαο 
(Η 6 8 Ρ&800&ΙΪ8 ή λαμπροφόρος Ιορττ) (ΙίοΙθ, Γϋίΐ, ϋί 
πιαίΐϊδ θχβαιρίίβ ρπ>1>&1 ί)υ Ο&η^β ν. Λαμπρά βί 
Κυριακή ρ. 769, αοα ςυοά ία βρίοαάίάίβ, ρΓβΙίοβίβ 
Υ68ΐί5α8, £θά ΰ[υοά ία ο&αάίάίβ ρΓΟΟβάβΓβΙϋΓ. 111ο 
εηίπι άίβ βί &1ίι βί Γβοβαβ 1>αρ1ϊζ&ϋ χη αΙΜ$ ργοο«- 
άβοααΐ- ΡΙϋΓΛ οχβαιρία υβυβ ηυ]ϋ8 ν. λαμπρός ρΓΟ 
αΐϊια ααοβΐ Όα Οαα^β 61οβ3. Ογ. ρ. 787. ΟβΓβ^ααΙ 
οί 03η(3ί(3αΙί ΙοΓςαβαι αϋΓβϋηι, αϊ β ιηυΙΙίβ οοδίή 
οοάίοίβ οοαδί&ΐ Ιοοίβ ; βί απηβ. ίαιρβΓ&ΙοΓίβ, ίά 6βΙ 
δουίαπι βί αα$1&0), βυπι ρΓοοβάβαΙβηι οοπιίΐ&αΐββ. 
ΡΓΟρΙβΓοα συνεμπ^ρους ασπιδιώτας βοβ &ρρβ1Ι&1 

Ρατκοι. 6β. ΟΧΙΙ. Ρααΐαδ 3ΠβηΙίαΓίϋ3 ΕοραΓ&β. 8&αοΙ» 8οροί« ν. 124. 
αοί ρΓοοοββίοα&ΙβαιίαιροΓ&ΙοηβΙαΓΟ&αι 8ίοϋ6βθΓίοίΙ: 

Ουκ άνέμιμνβ συνέμπορον άσπιδιώτην, 
Χρύσεον άγνάμπτοιο κατ* αύχένος δρμον ϊχοντα. 
Ου χρυιουν τίνα ράβδον αεί προκέλευθον άνά- 

[χτων, 
Ου στρατόν ήνορέ^σι κεκασμένον ευποδος ήβης, 
Σύνδρομον εύ^πλοιο μεγα/ρηπΐδα κελεύΟου, 

Ρ π ιη ο Ιοεο πιβαιΟΓαΙ οβηάίάαΐοβ ; ίααι οβίί&ηοβ, 
βυί 8ί1βηΙΐ8Π08, Ι&αάβπι βρ&Ια&ποβ, &υΙ Μβ^ΐαοϊΐαβ, 
οθ8οαηΰβ βαίαι δί^αίΟο&νϋ. ΟοαιαίθαιοπαΙαΓ ςυο- 
ςυβ βρ&Ια&ΓοοααάΊίΐΕΐΙ, ςαί θγ&πΙ βρ&Ιό&ηΊ βί ο&α- 
(ίίά&ϋ 9 άίνβΓβααι παίΐϋιο ^βηαβ, ςαι ρΓβεΙβΓ βοαίαπι 
βί αΓΓηβ, ο&αάίάβΙοΓααι ρβοαίίαηι, βΐίβπι βρ&Ιηαβ, 
ββυ αιβαα άβχΐΓβ, ββα β οίαζαίο £6Γβο&αί, ςυβίβί 
χηίΗι άββοηοβΓο ςυοά&αιαιοαο νίάβΙΠΓ αιοα&οαυβ 
8&αοΙί ΟαΙΙοαβΐβ άβ Γθβυβ ββδϋβ ΟεγοΠ Μ. 1. 37 : ΑηΟ- 
αηοηιτη ΒΓαηεοηιιη ραταίχινα εταηί οαΐοίατηεηία — 
αάηάδ όατηΙ$χα ςΐιζάΐηα (ία* βδΐ οβιηάίάα, αίΐβαϋα βί 
Γΐ^ίίίβ α οοΐϋαβ βίΐί^ίηίβ] ροιίΚχ ύαΙίΗβχα ίραΙΗχ ωΐ- 
ΗραΙιι$. ^αχ$ραίΚα ναςίηα (αρία, ίβοηηάο οοηο αχια- 
Ιίαιηηηβ, ΙβΜχο ΗηΙβαηιχηβ ΰαηάχάχαιτηο α τα Ιιιαάίί- 
9ίΐηα τοδοΓαΙο, ίΐα άηρβδαΙιΐΓ, χιί ρβτ τηβάίηιη πνΰίαιϋί 
οηίηεηΜιΐί αά ρβτβτηρίίοηβιη ρβηΐιΐίηιη αιίΓανβίιΐΓ. 
V. αά ρ. 334, άβ 8αροηίΗΐ$ άίσβηάβ. ΡΓΟΟβάβο&Ιυτ 
& ο&οάΊάβΙο 8(1 δίΓΛίΟΓβαι, ίΐΐίαο &ά βρ&ΐο&ηααι, αα 
οοο Αά βρ&Ιο&ΓΟΟ&αάίά&Ιαηι. Ο&αάίά&ΐί ιαι&^ίοβιη 
νίάβΓβ 6&1 ία αιοαααιβοΐο Εανοαα&Ιθ αρυιΐ Ε) α Ο&α- 
ββ ΡαπιΠ. Βνζβηΐ. ρ. 97, οί ΑΙβαιβαο. βά ΡΓοοορ. 
ρ. 77, Ιβαβοΐίβ, ρβΓνβΓβο οΓάίηο, άβτΙτ& ηιιβί&αϊ, οί 
αηΐβ άθχίΓυπι ^βαα βοαίαοα Οοη^Ιί παοηο^ΓδίηπιαΙβ 
ρίοίαπι οο1ο5ίο β<1 αιβάίααι ήυπαθπιπι ^θβοβαύβαΐβ, 
οααιβίβαοίο ία ε&ρίΐβ ρΓβββο βίΓοίαοάο. Οααάίά&Ιυβ 
&Γ0ΐαΙιΐ3, &αΙ οθγΙθ ρΓΦίοη&αυβ αΐίςυίβ πιίΐββ, ίΐΏρβ • 
ΓδΙοΓΐ &$1&αβ εοηδρίοίΙϋΓ ία Μβαοΐο^ίο Βαβίϋαπο 
Ι. Ι, ρ. 64, 176. ΤϋΓΟΦ, αϊ αΐία πι αϊ Ια ίαβίϋαΐα 
Β^ζαηΙίηίΒ &αΙ®, ΐΐα οΐίαπι ο&οάίϋαΐοθ ία βυααι Ιγα• 
άϋχβΓϋηΙ. Ι,βααοΐανίαδ οηίηο αραά* Ου Ο&α^β ν. Σο- 
λχκίδες 003 βίΐ 6886 8&Ιο11ίΙϋθΊ £61)113, Τυπήβ 8οΙα- 
ΰΐ€Γ άίοΐοβ, ςαί οίΓΟ&δοΙΙααααι βηυίΐ&αΐβπι ία &11>ίβ 
οιΐΓβίΙεηί βοουοαίίβ. ΡβΓποΙβηδΟδ Ιαουΐβ Ιβαιοη 
ο. 16 61 17, αοα οοαβοαίίυαί. 

(οΟ) 0$αιΙαηΐΗΓ, Ασπάζεσαι θεΙ ρΓορπβ αά μ 
ΙταΗβΓβ, ςυοά Γ&οίυηΙ ςυί Γβπα αυΐ ηοΓηίηβοι οβοα- 
ΐ8Γί οαρίϋηΐ. Ηαπββίαιο, 8βά ρηπιί^βαίο ίΗρ βί^ηί• 
ΠοαΙα &()οίουϋ ΡΐΌοορίαβ ΑαβεάοΙ. ρ. 49, 0(3. Αίο- 
οα&α. : *0 δΐ δήθεν ουκ έπαισΟανίμενος τών πρατ- 
τό μένων σύμπασαν αυτών ούσίαν κτίσει άναισχυντω 
ήσπάζετο, αά $β ταρκδαί. Ογιιοοιώ Οδοαίααά&αι 
ο£Γθγγθ ία^Γβάίβαϋ ία βοοίβδί&ω ίαιρβΓ&Ιοπ πα ο 9 
ία θ ο ΓυίΙ & οΙθΓίοϊβ ίαίΓοάυοΙαβ, υΐ βροοίβ τοαβΓ&αά») 
ΟΓϋοίβ &ο ίπιρβΓ&Ιοηοαβ οοαοΓββ ιπηρβίΓαΓβηΙ βίοί 
αοα άβοίΐοβ, αβςαβ αρρθΙβη(1θ3 οααιίΗΐ&Ιβαι ρτο- 

Γ688Ϊ8. 

(91) ϋβ ουβίοάβ Ιηββααπ β&οη, υθΙ ρΓβΙίοβαΒ &α- 
ρβΐΐοοίϋίβ βοο1β8ΐ© νίά. θα 0&η£6 ΟΙοββ. Ογ. ο« ν. 139 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ Ρ0ΒΡΗΥΚ00ΒΝΙΤ1 140 'ΡωμαΤκά σκήπτρα (92) τα λεγύμενα βήλα, ομοίως χαΐ τα έτερα εύτύχια (93) χαΐ τα ίτ*ρα σκήπτρα, προς 
τούτοις τα σκεύη των προτικτύρων (94) και σινατύρων (95), και τα σκεύη των δρακοναρίων, λάβουρά τι 
και καμπηδηκτέρια, μετάκαί των βάνδων (96), του συμπορεύεσθαι τοις δεσπ4ταις• 

Κ)ΑΝ. ΜΟ. ΗΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. 
βί ιπΓγε Βά ρ. 21. Εοαβοάαΐίο αΐ8Γ£ίηί ββοτίρίΕ Α Ιβ£ίοηυιη βυΐ βοηοιίίυαι π^οηουβ «οι*!* ΗΐΙβΗι άί^πΑ ββΐ ρυτβ ΟπΒοϋ&Ιβ. ΙιβεΙίο Ι&αιβη ιηεπιοΓΕ- 
η&Γαηι ίη ΙβχΙυ νυΐ£βΙβ, ρρορΙβΓβΕ ηοη βοΙΗείΐΕηάΈ, 
8ϋθ 5«ο υ Ιο ββΐ άΊ#ηΒ, προσφερομένου, ςηαηάο ιά- 
ΙίαΙ %$ ρτο[6Ηνν. ΜυΐΐΕ ΙεΚε ίη Ιιοο εοάίεβ. 8ίο 
βυρη ρ. 5, ΛάβΓαΙ διδομένων, ίηί€Τ€α άαη\ άαηΐιΐΓ, 
υοί ρΙβηίοΒ ΓυίβδβΙ διδομένους, εοιφβοΙιίΓΕ ίη πιεγ- 
£ίηβ οοΙεΙε, οο κηρουσ ρΓ©εβ(3βηβ. 

(92) Κοηι&η& οίο βυηΐ θΓ&ε*;ηονί βηίαι Ογ»οι &θ 
ΗοπίΕηοβ ΓβΓβο&ηΙ, ηΐ ηοΐυπι ββΐ. δεβρίη νβπ> βυηΐ 
£θηυ8βϋςυοά νβχίΙΙίΙοηκίεοηϋΐΒΐηίηιβ βίεΐ&νίβ βυ- 
Γβίβ νβΐ βΓ^βηΙβίβ εοηΠχι, βί, υΐ πιίηί ςυΐάβπι ?ί<Ιβ- 
Ιυι\ βά ΟΓυοίβ ίοπη&ιη εοηιρ&ΓΑΐί, ροπ 8βυ Είκαυβ 
ΓβΓΓΟ νβΐ πιικΓοηβ, ββά άβρβηα'βηΙίουΒ νβΐίβ,υΐ εο11ί£ί 
ροΐββΐ βχ ιυείοηβ νβΓοίβ. Ρθ8»ίΙ Ιβπιβη ίπαρβΗΐυβ 
ΐΑΐίηί ββπηοηίβ Ηητβηυβ βήλα, ίά ββΐ νβία, ρΓΟ 
πίλα, ρϋα, βΧΕΓΑβββ. νκΐβίατ εβΓίβ αάάίΐα νοχ 
'Ρωμαϊχά νβχίΐΐυπ) Βΐίςυίά αυΐ ίηβίπιηιοηΐυηι ιηί- 
Ιίί&Γβ βρυά Ηοιηβηοβ ηοΐυπ) βΐ ϋβ υβίΐβΐυαι ίηηυβΓβ βχΕΓΕίηιη ηιοηβίΓ&ηΙίοαβ. ΑαεΙοΓ η^υ• εοοίβεΐακ 
ηιίοί ΓυΙΙ Οβχίρρηβ ίη Εχεβρϋβ Ι*β£*(. Ηοεβεη. ρ. 3; 
Κατόπιν του βασιλέως ή ν τα σήματα της έπιλεχτοο 
στρατιάς ^βυηΐ ΝοβΙγο ρπΛ€€ΐοτ€$ ααί €α$Μϋάαίί}, τι 
δε είσιν αετοί χρυσοί και εικόνες βασίλειο ι [ΝοβΙτο 
σίγνα βΐ σημείαιΐ και στρατοπέδων κατάλογοι, 
γράμμασι χρυσοις δηλούμενοι, α δή ξ ύ μπάντα πρού• 
φαίνετο έπι ξυστών ήργυρωμενων. 

(93) υΐ $αρ(τα, ηοο ββί νβχίΙΐΕ, ρπ> 80βρΙη£εηι 
8βυ νβχίΙΗΓβηβ, ίΐΕ ςαοςαβ ΡοταιηπΙ*, ββυ νίά*. 
ΗοΙχ, ρΓΟ ίΐΐίβ, ςηί ΕηΙβ βουιη εο1ΐ6£ίυαι, Ι*£ίο• 
ηβπα, ΓοηοΓίβηανβ βυβιη Γοιΐυηβ ιοί νίοίοπυΐ* 
βί£ηυπι ίη ρίΐο ρΓκΓβηιηΙ. Ουί* νίε(0Γΐββ ιαΐ νί- 
οίοήοΐα ίη υΓβΙοπο βοΐβοιη! λβββΓναπ, νίάβΐυτ βο 
ηιοΐυβ οΐ. ίβίοηβ, η! ιύτύχια, νβΐ ροΐΐαβ κΰτ•> 

ίε!α, ϊά ββΐ $\ςηαίοΗνη& \>οηχ, ιαΐ νί&οτχχ Γβο*. 
βΓβ! ρτζίοηαηί. ΰββίβηΐ βηο ΟΡίΕηίβ ίιηρρ. ηο• 
παβη ρΓβΙοπαηοΓϋπι, βΐ β ΝοβΙτί ρ. 415, οοη5ΐ« ΡΛτβΙ ύ\\ ςαοςυβ νοχ πιλατ(κια βρυιΐ βοάίηααι, τ» νίοΐοηοΐαβ ίΐ βϋβρίηι 8οηοΐΕΠθΠ3Πΐ, άηεοηβι 
ςυ&χη ίϋβηι «Ιςηβ νοοβπα σκήπτρον βΐ^ηίΩε&ΐΌ οοη- ιυΐβπα βχοαοίΙοΓυοα βΐ£ηα Γυίβββ. ϋΐοο ρίοη^οι Ιβηάϋ Οολγ. &ά Οοάίη. ρ. 87, η. 39. ΥίάβηΙυΓ ιηίηί 
Ιλαιβη Οηβεί ρίΐο Ηοηιαηο λΠλιώ ίηάυίβββ Γογοεμπ, 
ρΓΟ πΐϋΟΓοηβ βεϋ. 8άάίϋί88β Ιΐςηυηι ΙΓδίηβνβΓβυηι 
ίη βηωοαο. αϊ εηαχ βν&όβΓβΙ, νβΐ βίπιρίβχ, ογ(11- 
η&τί», ςηλίβαη οποηβί ηοτίπιυβ, θΐ ςυ•1βαι ρΙβΓϋπα• 
ςυθ ίπαρβΓ&ΙΟΓββ ΟΡί&ηί ρΐΌ βεβρΙΐΌ Γβ^ίο ^ββίΛΓβ 
εοηδρίοιυηΙυΓίη ηυιηιηΐβ, νβΐ εοηιρο&ίΐα. ΕβΙβαΙβοο 
εοοαηοβίΐΑ, ςιι® υθΙ άηοοηβ ΐΓβηβνβΓβίβ Ιί^ηΐβ, ΐη«• 
ςοΕίΐ» πιβ^ηϋυίΐίοίβ, νβΐ άυοουβ εοηΐίβ πιΐηαιίβ βΐ 
πι^οή εοηΐο ρ&γ&ΙΙθΗβ *ά Ιίβηί ΐΓ&ηβνβκί υίΓηαι- 
ςοβ ηι&Γ£ίηβζη ΒρροβίΙίβ εοηΒΐ&Ι, ςαβίίβ ίη ηιιηι- 
χηο Βοοι&ηί 1>ιο&ρβηί Εραά 0η υ&η£ΐΊιαι Ραοαίΐ. 
Βγζ• ρ. 136 61 ρ. 123, ίη ηυωπιίβ ΪλοπΙβ Ιββα- 
η, εΓ. ρ. 127. ίη ηηπιιηο Νίεβρηοη 1•θ£θΙηβ• 
1β οβΓηιΙυΓ. Ουίβ εΓυχ βεβρίΓυιη ίηιρβηίοΓυηι 
ΟΡΙβηοΓϋπι ρΙβΓηαιςυβ βΓβΙ, βΐ ηίε Ιοεί βεερίηι υΐ η*ο άβ νοοβ »ά ρ. 332, βΐ <3β ν. σκεύη «α ρ, 332, 
«ηίβρ. βΐ 415. 

(94) ΡΐΌίβεΙοΓββ βηηΐ £βηο» λΐίςαοά ιηίΐΐΐίβ ρε- 
ΙιΙιη» ροποριΐίε© ρΓοΙβ^βηάο ρπηείρίβ εοΓροπ 
<1βΒϋηειίυιη, ςοειίία Ιοί βΓεηΙ, ηΐ, ςυοηαοάο <3ίίθ«• 
ρβηΐ, ηοη εοηβίβΐ. ^&Π1 ΓυβΓαηΙ ΙβπιροΓίΒο• ΑηΙο- 
ηίηοΓυπι : ν. 8ρ&Γΐιβη, ίη 0*ΓΛοα1Ι* ι. Ι, ρ. 718. 
ΟηΙηβΓ. Ο. Ό. Α. ρ. 423, 617. ν&ΐββ, ίηίΐΐο ρηρίιΐίο- 
ηίβ ιάρπποΕίη Απιηιί&ηί εάΊΐίοηειη, υηϊ «ίΐ οΌουπι, 
εοπιίίοιη βί ηιιςίβίτοΓυηι ΩΙίοβ ίη βεήο1& ρΐΌΐβοίο• 
ΓϋΠΐ ιηίΗΐΜββ, 61 ρ. 38, *ά Αοαηι. Μβιγο., ϋ. ρ. 53. 
υ1)ί ρΐΌίβεΙΟΓββ βίπιρΗϋίΙβΓ βίε άίείοβ α ρΓοΙβεΙο* 
Γίηαβ άοοΊβΡίίοίβ, ςιιί βί ύΌαίθβΙίεί ηαο!ο &ρρ€ΐΙε• 
ΐΜηΙυΓ, (ΙΐνβΓβοβ Γυίβββ βίί. ΜθΐηοΓ•οίϋβ 681 αβοίι 
ρΓθ!β€(οΓίοη3 βί <1οαΐ68ΐίεί8 Ιοεαβ «ροο* ΡΓοεορ. 
ληβεά. ρ. 108. ΡΐΌΐβοΙοΓββ χηβάίο βνο ίηοΗη&η* 
€οη*€τναίθΓβ$, λρρθίΐ&οβηΐ, ς υ» νοχ ίη ΟβηαιοΔ. (ϋβΐίηοΐυπι βί ρβευΙι&Γβ αΐίςυοά νβχίΙΙί ^βηυβ ααο- 

χηοΓ&ηΙηΓ, βχ βο οοηοίυάο Γυίβββ δοβρίΓ* η&βΐ&β ρ Ποπ). Εεείββ. ββρβ οεουιτίΐ. ' 

ϊά ΟΓϋοίβ Γογιώβοί Γ&οΙββ ; ν. Ώυ β&ηκβ ηαο νοεβ ^ (95) Οα&ΐθβ ίηβηηΐ 8**αίθΓ*$ 9 αηΐιί ηοα οοη&ί&Ι. 

βί Οοηγ. 8(1 Οοάίη ρ. 88, η. 39. Νοη αβΓυίβδβ ρα- ΟβΓίβ 8*ηαΙν$ ψηαηύτα ηίε ηοη ηοίβί, &*ά νίάβίατ ηϋείβ ρΓοεβββίοηίηυβ εΓυεεβ, βί ΟΓκοοΓυπι βΓ£& 
ΟΓαείβ βί^ηηαι βχΐπαίβ ρίβίαβ βί πι ο 8 1>αΐίηοΓυπι 
ΒυιάβΙ, ςυί ΟΓυεββ ςυοςυβρΓ&ΓεΓβο&ηΙ. ΟΙυΐαιη €ί 
[Ηβητίοο V] νηιιι/ροη/ι/ΓχίΡαβεοΕίίβΙΙ; νβΓΟίβυηΙ 
ΟηΓοηίεί Οβδβίηβηβίβ ιν, 37 ;) ύαίηΐο* ΰ€Γεο$ΙαΙαηο$ 
[\ά 681 οβΓβοδΙαΙ&ΓίοΓϋΓη], $Ια\ΐΓ\[6ΐαηχ>$, αηηίΐφ- 
νο$, ΐ6θηί[€το$, Ιηρΐ/ίΓΟί, άταοοηατιο* [ίά 6$1 ί)α]υίοβ 
νβχίΙΙοΓϋΐη, ίη ςοιΙ>υ8βηυίΐ8Γυιη, Ιβοηοπι, Ιυροπιιη, 
όΓβοοηαπι εοηβρίεβΓβηΙυΓ ίηοβ^ίηβδ], ΰαηαίάαίο*, 
ά€[βη$οτ6$ % *ΐΓαΐοη$, *1 ηιαχίτηωη ρορνίί τηχιΐίίΐνί- 
άΐηβτη οχιτη (ΙοΗΙη* βί ραΐτηΐί. Νοη η&πυίδββ βοβρίΓΛ 
ίβΓΓυπι, αυο εΦάβΓβηΙ ααΐ ΓεπΓεηΙ, νιόβοΓ ηιίηί οχ 
Ιοεο ΡβεΙΙί βρικί Ου Ο&ο^ίυηι 61. Ογ. ρ. 1389 ίηίΐ. 
εοΙΠ^θΓβ, βί τηοάο ΙίεβΙ άβ Ιοεο βχΐΓβ εοηηβχίοηοιη 
ροβίΐο ίυάίο&Γε : "Οπλοις έπιχρύσοις άστράπτων καΐ 
ηίβ. Ναηι βΙρΙγεΙιί&. άβ ςυίΙ»υ3 Ι&ΐίαι (Ιίεβίυτ, ίη 86 
εοηιρΙεεΙίΐυΓ ((^υείΓΟ εηίπι &Η&8 (ΙίεεΓβΙ και τα λοιπά 
νρυσά σκήπτρα); βί Ιεοβγα 8υοΙ βεβρίη βρβείββ. 
ΟβΓίβ δοζοπιβηυβ ΗίβΙ. IX, 4:θάτερον των σκήπτρων, 
δ λάοαουν "Ρωμαίοι καλουσι... Υβηί ΐΕΓΟβη ίη 68ΠΙ 
ςυοςαε ορίηίοηβιη, ςυ»ΐΏ ϋοεΙίοΓυπι ,ίυοΊαο βυο- 
πιίΐίο, Γυίδδβ ΓϋΓίβ βεβρΐΓ& Ηοαιαηα νβχίΐΐα βχ ίη- 
βΐϋυΐίβ ηιί1ίΐ8Γίου8 νβίβΓυηο ^βηΐΠΐυηι ΗοωααοΓϋΐη 
*886ΓναΙα, υ Ι θ. ε. αηηΐΐχ ; βί η&ι &ςυϋ&8 ρεευ- 
ΙιηπΙθγ βεβρίΓΟΓϋπι ΗοωααοΓϋίη ηοοαίηβ άββί^ο&η ; 
ροίηβΓαηΙ ςηοςυβ βο ηοηίηο νβηίβββ εοηΐι εατη 
ίΪΜΟ* ίη ΒΌΙΏΏηο ΥΰΓΐΙοθ ΰχΐΒ ηοιοβΓυπι ηοιηβηνβ £βηυβ &1ίςυοά ηαϋϋί» ρβ1«11ι» οβίβηβοι/ίι ηοίΐΓβ, 
βί ςυίάβηα ηοη νβΐάβ ηοηββίί ΜάίηΙι, ΗίβΓοαγαιυΒ 
86ηαΙθΓΘ* ΓβεβηβοΙ ίηΙβΓ ηβ^ιΐηίαι π>\\\Ιεγ68 % 
βρίβΐ. 8(1 Ραιηιηαεη. : Ρο*ί (ηοηηκηι ρητηίεβηια, 
άΗηά€ ιβηαΐοτ* άηαηαΗηχ. όίαΓ^λΐΜ, ογπΙογ, β^ιεβ*. 
ΟΓ&εοη&ηί βυηΐ βί^ηίίβΗ. ΜοάβεΙίηοβ Βρύα* Ιάηάβη- 
1)γο£. β(1 Απιηιί&η. ΜεγοοΙΙ. ρ. 264 : 5^ιι/^η, ςυο* 
ηχιηο άταοοηαήο* αρρβίίαηΐ. θΓαα>η$$ ςηχι* α ιίη- 
ςιιΐί* ΰοΗοτΙίΙηα /βηιηΐΗΓ ίη ρτχΙΐΗΐη. \\ά. ΟαΐηβΓ. 
ρ. 409. Υ&ΐ€8. 8ά Απιοί. Μιχοβΐ), ρ. 142 Οολγ. βά 
Οοάίη. ρ. 86, η. 31. Η&Γάίη. »(Ι ΤηβπιίβΙ. ρ. 371, 
βί ΡεΙβν. β(1 ευπκΐθπι ρ. 482, βί ρΓβείρυβ Όη Οαη^ 
Οθ88. ΙλΙ. ν. ΏΜΟ βί ΟΓΟΰοηαηΜί. ΏΜεοπεβ 
βάηυε 5«εη1ο χιι ρΐΌ βίξηίβ Γυίβββ £β8!«1οβ 8\ρρ8ΓβΙ 
β ΝίεβΙβ ρ. 209. ϋβ Ιαίατί* εοηΓ. ίάβιη 61. ΙαΙ. 
η. ν. ΟαπιρχάηαΙοήα νίάβηΐυρ βί^ο« €ανηρίάΗ€ΐοτηι* 

λ- - ΛΠ ιρίάαεΙθΓί6υ8 βί ε&πιρίβΚοεΙοηοαβ,βίηΙοο 

άίβρυΙ&Ι ν&1β8. 8(1 Αοαηι. Μεγο. ρ. 236. 
ΟοηΓ. ϋυ Οιη^β 01. Ι,, ή. ν. 

(96) ΙπΓγε ρ. 416, ρβη. οεεοΓΓυηΙ βανδοοο'ροι, 
λαβουρήσιοι βί σημειοφόροι. 8υη1 1>αηϋ{€Η Η1ι # αοί 
οεπ(1ο8 ?β1 &&ηηο8 ρβΓυηΙ, νβχΙΗΕ ηοϋίβ ηιοαίβ 
\>αηάδτοΙβ$ άίείΕ. Σημειοφόροι βυοΐ, ςαί τα σίγνα 
ίβΓυηΙ, νβχϋΐΕ ευηι ρ&ηηίβ, ςυίουβ ροΓρυΓββ ρπη• 
είρυπο ίηι&£ίηβ8 ίηβυΐβ ββββηΐ, αυΐεοηΐι, ίηςυοΓΟίη 
νβΓίίββ Ωχ3δβΓ8ηΙ 1ί£πβ33 άβΕϋΓΕίίβ ρπηοίρυοι ίπιβ• 

?;ίύβ8. Ιεοεγε &υηΐ ρβηηί ςυ»(ΐΓβΙί, επΙ ο61οη£ΐ 6 
ί£ηο ΐΓΕηβνβηο εοηΐί άβρβηόβηΐββ, ΟΓΟββηι βοί 
ηυιηβΓυΐΏ Ιι&Ιίηυιη (ΙεεαΓίβϊ Ιηάίεβηι ιηοηβΐηηΐββ, 
^Οβ 6αη(ίθΓα «λφκ* ιη\\\\.%ι\ %.^ 0\χ Οεα^ε «Ι Ιοιη• 141 ΌΕ ΟΕΜΜΟΝΙΙδ ΑϋΙ-Α ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 142 ς . 'Κν δε τφ αύτφ τριχλ(νφ των έχσχοΰβιτων έν Α VI. Ια ς]αβάβαι οχοοοίΙΟΓΟΟΐ Ιτίοΐίηϋ βίηίεΐΓ* τφ εύωνύμφ μέρει Γστανται έπι μαχρφ σχάμνφ 
πρώτη τάξις, οΐ του χοιαίστωρος χαγχελλάριοι *° (97), 
μετά χαι του αυτών δο μ» στίχου (98) 'ΡωμαΙζον- 
τες (99) τά ηί έορτ$ αρμόζοντα• δευτέρα τάξις, 
ΐστανται χα Ι αυτοί επί μαχροσχάμνψ ** (1) οΐ λε- 
γόμενοι διπανίται, χαι αυτοί τά είωΟοτα εύφημουν- 
τες (2). Και τρίτη τάξις, ιστανται ΙπΙ μαχροσχάμνφ 
οΐ νομιχοί (3), χαί αυτοί τά εΐωθότα έπευχύμενοι 
τους δεσπύτας. Και άπό των έχεΐσε απέρχονται εις 
τους λύχνους, έν ψ (4) ΐδρυται ό έξ αργύρου έτερος 
χατεσχευασμένος σταυρός, χσί δια της τρισσης μετά 
των χηρών προσχυνήσεως απευχαριστοΰσι τφ θεφ, 
χαι γίνιται έχεΐσε έν τφ τριβουναλίφ (5) πρώτη 
δοχή (β)• ήνουν είς τους λύχνους Μ , δηλονότι είς τήν ρ&ιΐβ, ία βοΕΠιηο 1οο£θ, ρηαιαβ ογ(1ο βΐιΐ, οβο- 
οβΙΙ&Γϋ ςηββΙοΜβ οαιη βυο άοαιββίίοο, Βοηι&οο 
ββπηοηβ οοηνβηίβηΐββ ΓββΙο αοοΙ&αα&ΙίοοΜ άΊοβο~ 
Ιββ. δβοαηάαβ ογ(Ιο : βίαηΐ βΐίαΐη ίο ιοαίηοο 
1οο£θ, ςυί αΊραηίΐχ οΊοοοΙογ, βΐ ρπ> ΐΉΟΓβ «οοΐ*- 
ιηαηΐ. ΤβΓίίϋδ οτάο : βίαη! ίιίάοαι ίη 1οο&ο 
βΟΑίηηο οοαήοί, ίβΐίοί» άοαιίηίβ, αϊ πιοβ οβί, αρρΓβ* 
ο&ηΐββ. Ηί βπίβιη ίηάβ *ά Ι^οοοοβ αοβαοί, ιοί 
ογοι βΐΐ* βχ «Γ£θθΙο Γ&οΙλ οοΐΐοβ&ΐα ββΐ, βί ΙΗρΙίοί 
&ά*θΓ&ΐίοοθ, οβΓβοε ηι*οα ΙβηβηΙββ, Ώβαπι τβοβηη- 
ΙϋΓ ; ίοίςοβ ίη ΐΗ1>αο»1ί ΡΗοοα βιορίίο 01. 8ΐ»ο- 
ίβ* βοίΠοβΙ &ά Ι^οοοοβ ββα Ιη εαπιβη. ίΏροηίοΓβ• 
βχοίρϋ ϋ>£ ρηηοβρβ ΥοοθΙογοοι ββα άοηοοβϋοοΒ 
βοαοΐαηιοι οαω ΐΓαηβίΙοΗ* [βα« ΥοηβΙα ΙϋΓ&β, ο( ΥΑΗΙΛ ΙΛ0ΤΙ0ΝΕ3 
10 χαγχελλάριοι οηβού. 1«ίοο., χελλάριοι βά• βχ 60θ\ •* μαχροσχάμμψ οοάά• ** ΣΧΟΑ. Ίστέον, δτι 
των δεσποτών διερχομένων είς τους λύχνους, άνάπτουσι τους λύχνους χατάτόν τύπον. 

ΜΑΝ. 1Α& ΕΕΙ3ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕ108. νίΐΐβ ρ. 116; ά*1>αηάο ΟοΙαίο* ?οοβ βΐ ώαβ β 8. Π. Α. ρ. 566: /Μ ιη ΰνηα ΗοηοΗβαηίΜηΗΜ 
Βί&οίΟοβΙίοοβ ν. Οίοπιαίβ άβί ΙιβΙΙβΓ&Ιί Η, 374.1* [ρΙοΗπαοπα ηοηοηι ββη*1ιη ΙΗοαβοιΙ] νΐ ιαιαΑβ»• 
~"~ ~ ~' " * ~ " ίανΰηίιιη [βίοι ίεαβί* «οο1αΐη»ηΙβαι1 αάοτατΰΐ. ΏΊο 

έπαινείν αΊχίΙ αρυά ΧΙρηίΙίο. ρ. 1258, 95: Μηδένα ΕΙ ϋα Οβη^β 01, ν. Βαηάηηι οΐ Βαηπηηι. Οοαβ 
ΒβΙ^ίΓαιη Βοη 9 ΒβηΑΐφ*, β! ηοβίβλίβ Βαηηετ, Ρα- 
ηί€Γ, ΒαΐΗΚτΚύΤΓ, ρΓΟ Βαηά*ταηη$, ίΐβαι Ρ(<ζη%6Τ> 
η&Ι». 

(97) Εα ββΐ οοι^βοΐαηι 61. ΙιβίοΙιϋ, ςο&ιη ρ. 42 
οοηβπηβΐ, βΐ ρ. 217, α!>ΐ ίι«ο ίρίΕ Ιιιο άββίκηαΐ* 
αοΐα Ιβ^αηΙϋΓ. Κοιαίστωρ βΐ ίηΐβπΐυαι χυαιστωρ 
βοΗΜίοΓ ίη οοο οοάίεο Ι&Ιίηα τοχ ςπαχίοτ. Νβαιρό 
ΙίοηιΗο ί 1 11 ίάβπι ν«1βο«1 οι οΐ υ, ς α© ΓΓβςαβηϋβ- 
βίιηβ ρβπηυΐανϋ. ϋβ αυββίοπβ πιυηθΓβ, ΠΗβΓββ 
Αϋ^αβίί ΓβοίΙααάί, αΐίο ΐοοο α^αΐη. Εγ&Ι οα&χίααα 
άί§;ηϋΕβ. ΟαββΙοΓ πάρεδρο», ιβββββοΓ, οοηβίΐίαηϋβ 
ίηϋοιαβ β! άΐΓβοΙοΓ ίπαρθΓειΙοπ• ΛρρβίίαΙυΓ β Ργο- 
οορίο Αηοοάοι. ρ. 28, οΙγο. Οη. 8βά ηιοΐΐυοι άο* 
ΓββιΙ ρΐΌ068βα ΙβπιροΓίβ. Οϋ«•ΙθΓβοο & ^υ8^^^^&^ο 

ί>ηαιιιηιΙη•ΙϋαΙαΓη ρβτΜοβΙ ΡΐΌϋορ. Αηβοά., ρ.» 89, 
οΗ•, βίςϋίάβηαραηίβηίϋβ ραϋβΓαβΙίι, βοοΓίαΙοηοαβ το παράπαν έπαινέσαντες. ηαίίϊ €α$αηαη, ηοααβ 
ΛΙοίηο, ηοςαβ 3ονβΓθ, άί^αηί Ιαχιάω ίη Οτοο. 
ΙΙ« βηίοι «οοίρίοηάαβ ββΐ ίΐΐο Ιοοα*. Α Οηκο εύφη• 
μειν Γογο)&1»*οι ΐΑϋηί ηβάϋ βνί β//1ηήηατΰ 9 * 
οοιτυρίίαι άβίηάθ (ΗΤΛίΙατε ; (ιιτηίΐατφ χτηρεηΟοΓβΜ 
ρΓΟ ρΓοβΙαπιβΓο, β! ηοηοαραΐαοαρϋβ νοϋβ ρΓοββςαί, 
νίά. ρα Οαηςβ ο. ν. Ιη ηηίνοηυηι φήμη ββΐ ηονίβ 
Ογ«οΪ8 οοιηΐΏβιηοΓλΙίο &1ίοα]α• οαηα Ιααάβ. βΐ αρ- 
ρΓβοαϋοηβ Ι^οαοΓυΛ, «Ι ίη ΡοηΙίΟο. ΗαοβιΊι ρ. 70 : 
Γίνεται ή φήμη τών βασιλέων χαΐ τ•ΰ πατριάρ- 
χου, βΙ α,ιι» ί6ί βοςυαοΙΟΓ. 

(3) 3υηΙ ςυί ποιώοβ αιυβίοοβ ίη ρα&Ιίοίβ ο€Βϋοοβ 
οα&ηα βΙ ηυΐυ &άηιίηί8ΐπι6«η1, ρΓβοβηΙοΓθβ, άΐΓβ- 
οΙοΓθβ ηΐϋβίοί, •ϋ! ηυί άοοίί ΓίΙυβ οβοΙββίΜΐίοοβ, 
ςυίά ςϋοΐΐάίϋ ίη βοο1β$ΪΒ ρΓΒΐβ£βη<1υαι Λ^βοίίαιηνο ο! ήβΓβΙιείβ. Υία. Αΐβαιαηη., ρ. 95. 8ο<1 οοηΐηίΐίοίΐ (; βϋ, ηοΓυηΙ. Νοη ΓβοΙβ ίηΙβΓρΓβε δναΐοοηίβ ΜοΙ&ρογ 
βΐόί ΡΓΟβορίαβ ΗηβΑ αΐϋηοα. V. ΟαΙηβΓ. ρ. 454. ίη δοπρί. ροβΐ Τηβορη&η. ρ. 403, Γβ<1(1ΐ(ίϋ 111ε νομι• 
ΟαηΰβΙΙαήι οίο ηιοαιοΓ&ϋ βαηΐ &1ϋ α ηοβίΓ&ϋβαβ κ6ς είς τά Σοοραχίου, αϊ ηβςυο Οο&Γαε ίη Αηοηνηιο 
εαηοβΙίΕΓίίβ, ηΐΑβη® άί§;ηί(&1ί8 νίΗβ. ΗΗ ΟΓβηΙ ςοί Τηβορη&ηί αά^οηοΐο ρ. 436. (Αιηοο Ιοοα ίη βιίοίβ 08Όθβ11οβ νβΗβ «ρροβίΐοβ οϋβΙοάίΓβηΙ, βΙΙαΓΟ&ηι 
«άϋυ ρΓοηίοβΓβηΙ. νίά.ΑηΙηίλβρ. 26,23. ΟυΙηβΓ. 
ρ. 370, 613, βι ϋη Ο&η^ο 01οβ«. ΐ!*1. η. ν. 

(98) Οοηιββϋουβ βο βνο ρΐΌ οοΓροπβ αιιΐ οοΐΐβ^ίί 
βΠοϋ]υβ ρήηιίοθπο αβΟΓραοαΙορ, υΐ βαρΓβ ]&αι 
(ϋχίπιηβ. 

(99) Ιά βιΐ ΐΛΐίηβ ΓβοίΐΑηίββ. <2α» 1•Εΐίη» ΟΓβοί 
ΓβοίΙανβηηΙ, οα 1β£αοΐαΓ ρ. 217. ϋβ οβο Ιίη^α» 
ί»1ίη« αροά Οπβοο• ροβΙβιίοΓββ οοΗοαοηίαΙί, βΙ 
ίηΐβπίαηι ςαοςυο Ηάίοαίλΐίο, &£0 &ά ρ. 431. 

(1) Μ. μαχροσχάμνων ηίο 01 ρ&οΐο ροβί. Οοίηΐΐη 
βΐηΐ ΟίραηίΙαί, ίαΙοοΓ πιο ί^ηοηΓβ. ΥίαβηΙΟΓ λά Οιγ- 
οαηι ρβΓίίηβΓβ. 

(2) ΙλΙΙ οβο (αβ βΙ ^τβίαΐβϋοηββ νοίαςαβ Ιοο^ί 
βΙ ρΓ0«ρβΓϋ ίοαρβΗί, ςιπίοα» ρΓοοβΓοβ βΙ ρ1βχ>8 ίηι- οοΓΓορΙβ. 8(1 ρΓβ$οηρ1ϋπι βχβαιρίοαι οπαβηά&ηάλ 
βοηΐ.) ΟοΙΚαβ βι^ο Γοβηιΐ νίΓ άοοίαβ θογοοι. σο» 
βά Οοάίηιιχη βοηρβίΐ ρ. 15, ο. 51. Οοοί. ϋυ Ολπιγο 
61088. Ογ. ο. ν. 

(4) Έν ψ. δυοίοΐ. τόπφ. ΙηΙοΓάαηι ααοαυβ χαι• 
ρφ βυοίηΙβΙΗφΙαΓ. 

(5) ΤΗΙ»αη&1 β»1 οπαηβ ©(ΙίΟοίαιη βχοβίβοαι, ίΙΙα- 
βΙγθ, οοη Ιαηΐυαι βήμα, ίο ςυο οααβα αα;οοΙογ, β( 
ΟΓ&ϋθΟβ8 ΓβΟίΐΑΟΐΟΓ. Ηοο ΙΗοοοοΙ «ρρβΙΙαολΙΟΓ οΐ 
λύχνοι, ΓογΙθ ςα!& ίοί ίο ρΓθθθ88ίοοΙ5α8 ΙπιοβοαοΙ• 
ΙηαρβΓΑΐΟΓβ 1γοοοί αοοβοαβΟλοΐοΓ. 

(6) Εχαρίίο, *άαΗ8βίο «ά βείοΐ&ηάααι. Δέχε- 
σΒαι Ι,αίίαί αάιηϋίετΰ (ΙίοοοΙ. 8ρ&Κίαο. ίη Ιυΐί&ηο : 
&ηαΙητη 61 ίφκιιϋ-ηη οτάιη6τη %η ΡαΙαϋίΐτη υβηχαι- 
Ιαηαάτηΐίϋ, *ΙαβαΙΐΗΜΐ>Ιαηά($$ιηΗ. ΗβΓοάίιη. ΥΠ. 
&ραά Αΐβπι&ηη., άβ Ρ&ΗβΙ., ρ. 10. Λαοαίββ ΒβΓίίη. 
Αοοο 812: ΙάςαΙί ΜίΰΗΙαεύ'αά ΟατοΙηιη Μαςηητη 
τηίίη Α$\ιί$ςΓαηί κΗρίντη ραάί αύ €0 ίη βΰζΐδίία ιιμ- 
αρί*ηΐ6$ χηοτ6 ιιιο, \ά ε$1 Οτχΰα Οηοπα, Ιαχιάα βί 
άιχότηηί, ρ. 509, θά. ΜογλΙ. Οοη Γ. ϋα Ο&ο^β αά 
Αΐβχίβά. ρ. 252]" βΙ ΟΙοββ. ί&Ι. ν. Ιαηάα, υβί 
πιαίΐα β! β^Γβ^ί» βχβπιρίβ ρΓοΙαϋΙ. Εαυ€Γ$ αίχαιί 
άίοθ5«οΙ νβΙθΓ»», II* ΟαρίΙοΙιοαβάβ ΡβΗίο&οο, Ι, Ι• η*€6ρΙι, άίΰ ΰοηχίηΐα) αάνοοαίί $ηηί ίη ρτΜ&ήοηεηχ 
αά ίαηααη ΟΗ ΰιηίΐηεαη αά ΒΙαεΚετηαί, ίη Ιαηίο 
Κοηοτβ, *1 βϋατη άΰ ραΐαίίο οαδαΙΙοχ $ίη&ο* βί* άιΗ- 
ςβτβί οητη οΙ>$€ςχι%ο ρΜα$ %η$ρ&ηαΙί$ 9 ηί $Ϊ€ €0$ 
*ιι*άρβΓ6ΐ. Ι(βηι τ&ιρΰΓΒ αά τΰυβτΰηίχατη, οβοορο 
ρτα$1αηάαηι. Οβππιοη. ΡβΙποϋ ρ. 185: ΡοηΚ/εχ 
ι'6ι τεοχρίιΐ αά τβυετβηΐίαιη οιηηβ* ρταΐαίο* ψκταίοι 143 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΊ ΡΟΠΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 444 

ϋοπίίηο 1ίΙ)β1ΙϋΠΐ οΙΙογΙ, 8 ηίαιίτυπί ρβΓΟΟΓβιηοηίδι- Α. χιμάραν (7), Ισταμένων των βασιλέα»*/, δέχεται 

ΓΪ11Π1 ηά ίιηρβΓ&ΙΟΓβαΐ αάό'ϋεΐυβ, ςυι β ϋ πι ρΓΟΒρο- έκεΐσε 6 δημοκράτη; των βένετων, ήγουν 6 διμέ- 

*11θ ΙγεοΊΙ, 01 ΓΕθΙίοη63 8βυ ρορυΐυβ άοπαίηίβ, υΐ στίχος (8) των σχολών, μετά και του περατ•.κο5 

οοηβαβΙαίΙοθβΙ,ΕΟοΙβΓηαηΙ, άαπιίηΙβΓίπι|(1οιηβ8ί1θϋ• δι5 μου (9) των Βένετων, και εττιδίδωσιν 6 δημοκρί- 

ρΓΟ ΧΏΟΓβ ββΟΙίηάαπί Γβ08(Ε8 ρορυΐί ρΓβΟΕίίοηββ της (10), ήγουν δ δομέϊτικας, το λιοελλβφιον τον 

ίρβΟΒ επιεβ δίςπΕί. ΤπουηΕΐ ίρβιιηι νββίίβηΐ β! Γε- δεσπότην «, άφικάμενος δηλονότι 6πο του της κι- 

ητί ΛΓ^βηίΑΓίϊ ϋΙ&ΙΙθίδ βΐϋδςϋβ ρΓβΙίοβίδ αυΐαβίβ βΐ ταστάσιως τ. ροζ τον βασιλέα, 6 δε βασιλεύς έτι&(. 

ρβρ1Ϊ3 ογπεπΙ, αυΓβίβςυβ οίοπιηίβ ^βηβπβ ΒΓβθηΙβίβ δωσι τοΰτο τφ πραιποσίτω, και άχτολογουσιν (11) 

νΑΚΙΛ ΙΛΟΤΙΟΝΕδ 

*' τψ δεσπότη Ιιβίεη. 

ΜΛΝ. ΜΟ. ΠΕΙ8ΚΗ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. 

άίευηΙηΓ δέχεσΟαι, Ιΰηευαιίατβ, ίΐιζζίρβη. Ι,υίΐ- ΟΙΐΓγβορο1ί, Εβυ βουΐ&η, οεοιΙεοεΙ, θΐ ςυ« ιηλ]α- 
ΌΓ&ηάιΐ9 ΐά ιχιανρΐΐοηβηι αρρβίΐβΐ ρ. 480, 1>. ίηίΐ. : πουβ ΓΒεΙΐοηίουβ ΟΡί&ηίβ ΒβεΓίρΙβ ογεοΙ, νβηβίε 
ΝεςοΙΙχαΙοηιιη τηηΙΗΐηάο ΰορχοζα χρηοΜΙίητηηιΐύ ρβτ- ρβΓΒΐίοΒ νβηβΐκ ΟΡΙβη», βΙρΓαβίηΒρβΓλΙίϋ&ρπίΒίηβ 
ίοηαηιτηβα ιοίαηηΐΐαΐβ οοΐίίΰΐα αά $*ιαρΙίοηαη (δο- ρ ϋΡΐ&ηφ. νίά.ΟοΒΓ. &ά Οοαίη. ρ. 10 υβί πε^ατιχά 
χήν) €ί Ιαχιάετη (εύφημίαν, άκτολογίαν) Νΐωρηοη α " ΓβάάίΙ, ηιΐ(Β Ιταη$ ψοηΐιιτη [ΟβΓ&Ιίηυπι δοίΐίεβΐ] ίη 8^ 
ραΐαίίο η$ςχιβ αά 8αηοΙατη 3ορηίαηι ςιια&ίρτο τηχιτί» νια αηα ηη βαΐαΐ&αι νερΐοηβ $αη(. ΚβοΙβ ςυί ϋβπι, ββϋ βί 
πιατ-ςίηεε ίβηχιχί. ΙΗ ηίο Ιοοί ρίοϋβ (ϋοίΐυτ ίπιροΓΕίο- Αδίβ ΟΡΗ νίείηΒ ηοε ρβΗτηβΙ. Ή περαΐα νΙίΓατηαηηα 

"~ Λ "*" """" % " "501, ββΐ Λ*ία, οοΙΙλΙ. €. νβ. 

ρατΙβ$ ΑηαΗεχ, πρβ. Ηβϊ- 

Α Τηβορηαη., ρ. 264. Τ&- 

ορροβίΐΕ, πέραν κόλιω; 

„ — νόμων, 0*1>6ΐαΓ ίη Αο- 

Ιηο1θ£. 1. ιι, ρ. 404, ρΓο ρτοεβΜίοηί ού ΙοΗ & Ιη- 
ύνηαίχητη (βηα* ίη ίναη$ροηίαηα *υΙ>αΓϋαηα νααχη. 
Νοη ρβΓοβρίΐ οι•£ο Οοηιοβββ. δεπρΙ. ροβΐ Τηβορη. 
μναιον άποκαλοΰντες, βίο. ΙΙβ ςυοςαβ αϋί Γβάβαηΐθΐ ρ. 88, ςαίά βίηΐτά πιρατιχά τάγματα. 8υοΙ ρ»5Ϊ• 
θ β&εΐΌ ίοηΐθ 5&1ϋΙ&1)Εη(, πΐυ νβΙβπΒ Εοοίββία;, (1ί- άίβ ρβΓ Ρθγεπι, βυώυι-Ιηυπ) ΟΡίλουπα, θΙ ίη «Ιιβη 
0θΙ)&η1θΓ 608 δέχεσθαι. Υί(1. ΤΙιβορΙιαο. ρ. 149, δίβηΐ ρβΓίβ, Α&ΙαΙίοα ηοπαρβ, ρβΓ υΓΟββ νίοίηυ 
σΟαι, 86 ρΓβΕββηΙβπι βίβΙβΓβ, συί εορί&αα νίάβηάί β! 
Αΐ1οςυ6θ(ϋ &1ίοοΙ ΓαοβΓβ, β! οεχΟήναι, ρη&$βη$ βεή, 
ςα&πινΊβ άθίηοβρβ ρ&ΓτυΙοβ αΐΐοίβηΐββ β β&ογο 1αν&- (ϋ^ροβιΐβ. V. Όη Οβηρβ β1ο&8. Ο. ν. πέρα. Ρ«γχι 

ογο ανάδοχοι Γαβηηΐ Ερρβίΐβΐί. Ιη £βηθΓθ ββΐ δέχε- ββίοπιηίβ Γβ^ίο βΙΙβπ ορροδίΐα βΐ ορβ ΓγοΙΙ ίηΐο 

_*^. «—. Λ ^4 — .:-. — ^..: ^^: — ...^^^: ^ ^^ ^ ΐΙ1«ι άίβΟΓβΙβ. 8ίθ περαίαν τής Λογγιδα:- 

ο(ας βρρβΙΙ&Ι Αηηα Αίοχί&ά., ρ. 132, ΙηιοΙασι Βηιή- 
(Ιϋβϋ, ΓββρβοΙϋ ΕρίΓΪ. Περαία των ΙΙικ^ιδίου Νί- 
0€ΐ8β ρ. 34, πιΟΓηοΓβΙ, β ςαο ρ&ΙβΙ, «^βιη ιΐΐ&τη, 
8βυ νιιΐ&ηι Ρίοηάϋ ίη πρ& Λβίαΐίοα Γυίβββ. Οβ Ρβ- 

δογαί, ραΓίίπι ρην&Ι», ίηΐΓ& εοηβίβίοηυηι, ρΕϋοίβ ΓβΕ ΠηοάίοΓηπι νίά. Μααβνίο. αά ΡοΙ^ββη. ρ. 

&π>ιΐΓί8, ρ&Γϋιη βϋΒΐη ρυΙ)Πθ3Β ίη Γογο, νϋβ ϋΓοίβ, 424. 

Ιβπαρίίβ, βίο., ηίηο ΝίοερΗοΓϋδ ρΓοεο33ΐοηβηι βο- (10) ΕβΙ βοηαοαυβ ιτιηβίδίΓΕίυβ ίαοϋοηι/ΐβ. Ουα* 

ΙβΓηηβπι δοχήν προπ(5μπιον 5Η$ΜρΙχοη€ΐη, ίη ςηα ίιη• ςυβ Γίιοΐίο βαυπι δ^μαρχον βΐ βοηηι έηαοκρ^την 

ρεΓαΙοτ α ρορηίο άβάχιάΐνν, βρρβίΐβί;. ΑΙίαβ δέχετΟαι ηβ06ϋ&(, (ΙοσιοβΙίουπι βοΕοΙαγοπι τεοβία, βί βχοά- 

ηονίβ ΟΓδίοΐί ίίΐβπι 6&1 ηίςηβ έχδέχεσθαι, €χ*ρ€οΐατ€ % οίΙΟΓυπα (ΙοηιββΙίοϋηίΐ ρΓΑβίηι. Ηαίο Βυϊβηΐ, βί ϋιυ- 

ηχαηβτβ αΐίςαβπχ. Ηίηο δοχι( &Ηου)υ8 εχϊρϋείαΐίο. ]αβ νβΐυΐί Ιβ^ηΙυβ βΓ&Ι ό δήμαρχος, τηαρίΜΓ /α- 

Ρπβεαβ ΓΠ61. ίη βχοβΓρΙ. Ι^^αΐ. ΗοββοΙι. ρ. 25 : Ους €ΐίοηι$, ΓαοΙίοηοπι Ιη οΓάίηβ οοηΙ»η«ηβ. Ουβ,Ιβ ΕϋΙοπι 

ι\ έχπ&μιτειν εολαβτθείεν, αυτόν δε^άμενον σφάς ίυΟΓίΙ το λιβελλάριν (ι(ε ηίϋ Ιοοί 681 Ιη πιβιηοτΕηΊ*) 

εις την Σαρδιχήν διαόησεσθαι. ΟοηνβηΐΙ θγ^ο δίχε- ΙχΜΙατίχιπι % ββϋ ΙΐΙ*εΙΙ\ι$, ηοη βεΙ'ιβ ΙΊ^νιοΙ. ΡαΙο 

σΟαι ου πι ΟβΓΠίαηίοο αχι(ιναΗ&ι, (\\ιοΑ ρΓορΓίβ έβΐ ΓαίβΒβ ηιβηιΟΓΕηΒΐη, οοηΐίηοηίβηι ΪΕηιΙ>θ8 εόΙ οεγ- 

ρτχίΐοΐαή Εΐίςυβηι, Ιιοάΐβ Ι α ω θ η βρυά βΙβ^αηΙίοΓβ» ιηβη ίη 1&ϋ(3βπι ίπαρβΓΕίοπβ οοηάίΐασ), βί §ΓΕΐαΙαηάί 

ρΓο ΓβνβΓβηΙίαπι βϋΕπι βΐίοϋί οογεγτι νβηίοηάο βί οΓΠ- οεοβε οη ΓββΙυπι άίβηι ίβΙίειΙβΓ οηίΐηπι» ίρβί ΐΓ&άί- 

οία βυΕ οΓΓοΓοηάο ΙεβΙαΓί, βί δοχή οαοη Αη/ΊναΓίχιτις Ιυπι, νβΓΟο βΓβαυίΕΐίοαβπι ροβϋοΕΠί, ςυβίβω Ιγεπβ- 

δέχεσθαι $βίηβ Α\ι[\ναΠχιη$ ηιαεΗεη. βυηΐί ίηιρβΓΕίοη άίβοηβ Γ68ΐίβ οηβςαβαηο ΓεοΙιο 

(7) Αά ΙφΰΗηο*, Εϋ, ρκ/α, ηοη ΕΓ(1οη1β8, βεά οε- ρβΓ ΟβιηοεΓΕΙβη βαυπι Ιγε(360ιΙ. ΟίοΙίο έηδιδόναι 

πιβΓΕΠί, 86ϋ αΓουπι ε Ιγοηηί3 ίοί δΓάβΓβ βοΐίΐίβ δίο τό λιβελλάριν τον δ*σπότην ββΙ ηονΕ Ογ830ϊε (ϋ^ηΕ, 

άΐεϊυπι. Καμάρα ΟΓΦοίβ οηιηίβ ατηίί, αρ$ί$ % νοίιιία ]) βί ρβΓΓΓβςιίβοβ ίο ηοο Ιιογο. 

ββΐ. νοοΕουΙυηι Ισταμένων βίβηίΩεβΙ ίηιρβΓΕίΟΓβηι (11) Αοία άίοχιηΐ, ααΐατηαηΐ ύοηα νοία. Τβίβι 

ίί)ί §;ΓΕάηαι Ο^βΓβ, β( αυάΊτο δίβηΐβπι Ιαικίββ βί1?ί ΕοοίΕΠίΕϋοποβ, εύφημιαι, οΙΙγπ νοία (ΙίοβοαηΙϋΓ. 

άίοίΕΒ. Πεγο οοηΐίηββοδί, υ Ι ίπψβΓΕίοΓ ΒίβΓβΙ. ΟβΓίνβία νοχ ίη ηοναηι (,γ&οΊ&ϊώ ΓυίΙ, β( ΓβΙβηΐΕ, 

ΡαΙαύΕηΙ βηίπι βυπι οοΓροηβ £65ΐυπι ηβιυά άβοβΓβ βί ρβΓΓΓβςυβηδ οβί ίη ηοο εοάίοο ίΙΙο εβηβα. Αρηά 

πι^βδίΕίβιη ίπιρβΓϋ, ββάϋίοςυο εανβΙ)Εη( 9 υΐ ίη ρ α- Ταεορηαηοιη ρ. 154, εοΙε ηοη ΐΕηΙυηι ΓεοβΙεβ εο- 

οϊίοο ΒβΐΙβΓβΙ. Εχ Ιβββ ΕϋΙβπι βί εεήηιοηίΕ ίη ΙβΚβυβ εΙααΐΕΐίοηβί, εβά βίίαηι αυβΓβΙαβ ΓΕΟΐίοηίβ ίη Οίκο 

ροραΐί ΒΕΐηΙαΙίοηίουβ, ίΐεηι Ε(ί ΙβοΙίοηβπι Ενβηρείϋ θΙ βχβροδίυΐαΐίοπββ ου πα ιπιρβΓβΙοΓβ, οΐ οοαηΪΕ, ςοβ 

οΙ ΙβχΙαβ βρίδΙοΐΕΓίβ ίη βοεΙββίΕ, ίη Εΐΐοουΐίοηΐουβ ίυηο (ΙίεΙα βί ΕείΕ ΓυβΓυηΐ, &ίκηίΩεΒ(. III εοΙε ίη 

•ά ΒβηΕίυηα, νβΐ ϊϋβηΐϋβ ςυΕάΓΕ^οβίηΐΕΐίουδ, ίη ίυάίοίίβ βυηΐ, ς υ© ε ρ&Γΐίουβ ΙιΙίββηΙίϋυβ υίηηςοβ 

ηΙΙοςοίίΒ βά ιηΗϋββ ίη ΟΕαιρο ΟΡί&ηο, βί ηά ρορα- (ΙίδρυΙβηΙυΓ οογειπ ΐΓΪουηβϋ, βί ίη εο(ε, ββυ εοη> 

]ρι«η 1^ ΟίΓεο, ΒίΒηάΌιη ίρβί βΓβοΙο θγε(. πιεηΐΕΓίοβ, ε ηοίαπΐδ ΓβΓβΓυηΙυτ; ι!ε ςυοςαβ εοΙε 

τ νβηβίοπιπι (ΙβπαβΓοηυβ ρΐΌρβ άοπαββίίουπι δυηΐ, ςη» «λ Γβοιίοηίουβ ορροβϋίβ εοΓαοη ίπαρρη- 

1ΜΑ ^(ΕηιΙ, ΡΓΕβίηβ ]υχΐΕ (Ιοπιβδίίευηι βχ- Ιοπβ, επΙ ίΐΐυβίη πΐΒ^ίβίΓΕία, (ΙίουηΙυΓ, βί ίη ηεΐΒ, 

Ηρΐ. ροβΐ ΤηβορηΕπ., ρ. 88.] ββυ εοπιπιβηίΒηοΒ, ΓβΓβηιηΙηΓ. δεηοβϋΐηΐ ηβπιρβ 

ηα, τβΙ, βί ςυίβ νοοβπι ίρβΕπι Γβϋ- ποΙεπι ςυίοΐ ςυ«ςυβ ΓεοΙϊο, βί ςυοϋββ ςοΜ <ϋχβ- 

Ηεα ΓΕοΙίο, ςυβ ίη ΟεΙαΙε, (€ε ηο- τίηΐ. Ηίηο ββερβ νϊάβββ ίη ηοο εοάίεβ ΕηηοίΕίαπ., 

) βί Ιη Αβίη οΙΙγε ΡΐΌροηΙίάβαι βί ηοο νβΐ ίΐΐαο" Ιθγ, ΕυΙ ίηΙοΓάηοα ββρίυβ ΓβοίΙιη. 

ΓϋβίοΌβ 0Ρ1βθ8, ΟαΕίοβίοηβ «Ι ΝνχΙΙνοί ΓΓ^(\α^η11νλ* 1%1^« %Α«1«.ιη».ΙΙοαβ• ςαιχη ίο 145 ΌΕ 0ΕΒΙΜΟΝΙΙ8 ΔΌΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΉΒ. Ι. 146 έχει οΐ τοδ μέρους (12), Ι[γουν 6 δήμος, κατά το ^ ναβίβ βρίβαάίάααι ΓβάάαηΙ. Ια βοάβαι βαίαι ΙιΊοα- 
είωθός τους δέσποτας, έν δε τψ άχτολογεϊν τον δήμο ν οβίί, αά άβχίτααι βΐ βίαίβίτααι ρΓορβΙνοααοβί&εΙίο- 
ό δομέστιχος χατασφραγίζει (13) τους δέσποτας ηββ βί ροβΐ ίΐΐαβ ςαί ΟΌΟ ΙθωροΓβ ία ηγοθ νβΓ&ααΙϋΓ 

α Ο ΑΝ. ϋΑΟ. ΒΕΙΙ3Κ1Ι ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. 8οηρ1οηΙ>ιΐ8 ηίβίοπ» Αυ^υβΙο 1β£αβ, υΐ β. ο. αεία 
δβαβίυβ αά Μ. ΑηΙοηίαυαι ρηίΐοβορηαιη βααΐ αραά 
ναΐεαί. Ο&ΐϋβη. Ιη νίία Ανίάίί Οαββίί Ι. Ι, ρ. 467, 
αάςυβηα Ιοοααι ΟΒβαιιοοηαβ εοαβαοΐο βαο πιογθ 
άοοίβ βΐ ίαιβ άβ πΙα αβοΐβπι&αάί βΐ άβ β1γαιοΙο£ία 
νοοίβ αοΐα άίβροΐαΐ. Ρβ£. 524, βααΐ αεία αά ΡβΓίΙηα- 
οβπι ροβΐ ηβοβαι Οοαιαιοάί, ρ. 772, αεία αά Μαεη• 
η υ πι βΐ ϋίαάϋΐΏβηυπι, ρ. 890, αά Λίβχαηάηιπι δβ- 
νβΓυιη, β ςαο Ιοεο 6(γααο1ο^ί& νοοίβ βαΐίβ οΙβγο 
ραιβί. Αάάατη, αίΐ 1.αα)ρπάίϋΒ, αιχίατηαΐΐοηεί 3βηα• 
Ιηι, ςηίΰια ίά άεοτ€ΐιιχη Μ. Βχ αοΐί$ ιιτδί* αά (νβΐ 
ροΐΐαβ αηΐό άίβοι, αϊ Ο&βαυβοηυβ ναΐ Ο ρΗάί$ ηοηα* 
ΜαΓίίαΣ, βίο. ΗδΒϋ βί ΙαΙία ρίαπι αεία ί. II, δεπρίο- 
Γαοα ηίδίοπ® Ααςαβϋβ ΓβρβΓίααά» εοαβίάβΓβαδ ιηα- 
βα&αι βΟΓαπι βίαηϋΐαάίαβπι άβρΓβηβηάβΙ οαχη βεΓιβ 
ιη ηοβίΓΟ Οοάίοο ΓΓβααβαΙβΓ ΓβείΙαΙίβ. ΟοηΓ. ν δίβοο. Β 
άβ Γβζηο ΙΙβΙίβ ρ. 28, αΚ. ΡΙβΓϋηκμιβ αεία άχτα ία 
ρΙϋΓβΙί άίοίΙαΓ. ΗβρθΓΐο Ιβπαβα ίη αοε οοάίεβ βία- 
ΚϋΙαΓβιη αυοςυβ ρ. 31 : Έν δε τψ τελευταίω 
αχτφ, ιη ηΙΙίηια αοείαπιαίχοηβ^ ίη ηΐίίτηα ρατίίοαία 
αοίοηιηι. V. ρααίο ροβΐ άβ ΟαεΙίβ ββα ρΓβοοηίοαβ 
άίεβαάβ. ΜαΙία οοηρβΒβϋ άβ πιογθ βΐ ίοηηυΐίβ βο• 
οίαπιααάί 01. Ιβίοηία* ία βάνβΓββηίβ αά οοάιεβαι 
ηυοε, ααάβ εαραΐ ίΐΐαά ΙοΙυαι, εαί ΙΚαΙααι Α<χΙα~ 
τηαΙιοηΜ ίηβεηρββΓαι, οαε ΐΓααβΓβΓααα, ςααΐβ ίονβοί 
Οοΐΐβοίβη. ρα£. 39,40, 41. 

" [Α€ϋΙαηίαΐίοηβ$. 

ΟοηβϋβΙα ίπιρβΓΒίοποϋβ αοοΙααΐΑΐίο. ΟοηβΙ. VII. 
Β&8. ο. IX, Ββηηο ία νίΐα Ηί1(1βΙ)Γ&η<1ί Ραρ© : Ηβη- 
Γίοαβ Ιαιρ. 8θ1ο οοηίόαΐϋβ ΐΓΪαοαροο ΓαίΙ, ηυοπι 
Κοαιβ η&ϋαϋ. Τηυαιροαβ οβί βρρί&αβυβ ίΐΐβ ίααα- 
^αΓΑίο «οοΙ&ιη&Ιαβ : Ηβαηοο Αυ^αβΙο α Ώβο οογο- 
η&Ιο, αιβ^αο βΐ ρΑοιΑεο, ίαιρ. Ηοαι&αοΓααι — νίΐα 
βΐ νίοΙοπΛ. Αρ. Οοΐίΐαβί. αά Ε^ίηή., ρ. 170. 

ΡΠϋ Β&8ίΗί ΜβχβάοαίβίανοοααίΠηνβΙβΓβ ρίοΐατα 
ϋθϋΓΟ, υΐ οοΓοηβΙπίΛπαβαΛΟϋΓη^θηβίΓίοθ ρ&ΐΓβαι, 
άί^αυαι ΐρβυοα Γβχίβαβ Γ6§^αο οωΐββίί. νίΐα β3»8 ρ. 
155. 

Ραχ Αααηιίχ θα Οβη^θ &ά ΑΙοχ. ρ. 267. 

ΟοαΓ. Ν(χϊ, υβί ίη νΐηοα* βχρΓββδί, ςαοά ίάβαι 
ββΐ &1αυβ τουμβηχας &ρυά βαίάααι. 8ίο όμφίκιον 
ρΓΟ ο(μάηηι αραά Ταβορα. 316. Ιαάβ &ρρ&Γθί μ ίη- 
86Γΐ αηΐβ 1&1)ί&1β8. Ιη ηοβίΓΟ αυΐβπα τφεμφέχτωρ ρΓΟ 
ρτχ/κίο. 

βα5 Αη&βίβδίο ουπι ρΓοεβάβΓβη! ι&οη&οηΐ ο&αϋ- 
ουαι ρβαΐΐβαΐββ, θχοίαιηβΐΰαΐ ροραΐϋβ : καλώς ήλΟον 
οΐ ορθόδοξοι. Ρα^. 136. Ταβορα. 

Όν ΡΓββηβ αά Ζοα&τ., ρ. 106 : Κύριε, βοήθ". νίά. 
βαιαά. ία ΟίβββΓί. άβ ηαιοπιίΒ ίηΓβΓ. βνι §28, 30. 

Ιη β^ηοάο εοηΐΓΒ ίηαβ^ίηβδ βαΐ) ΟορΓοη^ιηο ρ&- 
ΙγΙβγοΙιφ ΒΟΟίΒΠίΒΐϋΐη : Κωνσταντίνου οικουμενικού 
πατριάρχου πολλά τά έτη. ΖοαίΓ. ρ. 188. 

ΑοοΙαοααϋοΟ&ΓοΙο Μβ£αο ΓαοΙβ. ραβ.93, 94. Οβηιη. ϋ 
ΡΓβαο. 1. Ι. Οααβ 1& ιαββββ άβ ΙΐβΓοβδ βρι-άβ ΓοΓ&ίβοα 
Οοηοβάβ άβυχ ^ΓΒηάβ Οη&ηοίηββ Ργ^Ιγ68 βα&ηίΑΐβαϊ 
βΐ βαβαΐβαΐ οηοοΓβ Ιββ Ιουαηββδ οα Ιθδ βοοΙ&οιβ- 
Ιίοαβ : ΟΚΗ*1\μ νίηαί, ΟΚτύίια κ§ηαΙ, 0ΚΗ$Ιη$ ιτη- 
ρ^τα/., Μοίοα. ρ. 17. 

Ιββ ΙοϋΒη^ββ, οα Ιθδ Βοοί&αιβίίοηβ : Ηυαο άίβαι, 
πιαίΐοβ ιααοβ ίβίΒΠΐ ββάβηι Ώβαβ οοοΑγοιθΙ, βίο. 
ρ. 18. 

ΑϋΓβϋ&ηί, ΟΗήίΙη* νίηΰίΐ, βίε. Ερίβοορο ΑαΓβΓίΒ- 
ηβηβί βχ οαιαί οΙθγο : Ραχ, νίία, βίε. ϋοηχχηβ, Ια 
ίΙΙιιτη άφηνα, βίο. ρ. 189, εοαΓ, 205. 

Οαπδίυβ νίηοϋ, β(ο. 1•αάο?ίοο Γβςί ΡΓ&αεοΓααι 
ρ&χ, βίε., ρ. 323. 

ΟρίΛΠίαβ (β ρβΓ ηιυΐΐοδ Βηηοβ οβαβ ν«ΙβΓβ, Οοαιίηβ 
1>β&1ί89ίιηβ Ραρ&. 1>ίΙ)6Γ ϋίϋΓηιΐδ ρ. 57, Ια άβΟΓβΙο 
βυΙ)8θπρΙϋΓη ρΓΟ βίβείο ροαΙί6εβ. 

ΑΓοίιίάίαοοηυΒ ιηοίρϋ Ιαυάβαι &11& τοεβ : Βοιη\ι\ο αοβίΓο Ρϋρ® νϋα. δοΓίαί&ΓΠ ΓββροαάβηΙ : Τα ίΐΐααι 
Βά^ϋVΛ. ρ. 168. εοηΓ. ρ. 227, 257, 266. 
Αεεί&ίηαΐΐοηββ εοτοπαίο ΙοαρβΓ&Ιοη ίαοΙβΒ βίαιί- 

1β8 ΟΓΦ018, ρ. 403. 
Αίίγουστα του βήχας. Τηβορο. 211. 
Φιλάνθρωπου οετπό'του πολλά τά έτη. ρ. 247. . 

ϋΐνίοϋβθ ?08 ΟΟΠββΓΥβΙ ρβΓ ΓΠϋΙΙΟβ 8ηΠ03, 88Π- 

οΐίββίπιί 61 1)6Βϋδ8ίπιί ΡβΙγθθ, Οοα&Ι. ΟοηδΙ. ρ. 20. 

Αεεί&πι&ΐυπι Ια βγαοάί8 ββοΓίβ, ίπαρρ. ΩΠιβεΙρα- 
ΙΠΒΓΟηίβ : πολλά τά ετη. δίο ίη ρββαάοδνηοάο Ρηοίίί 
ρ. 226, 1. VI ΗΒΓάαΙηί. 

Ι&ίά., ρ. 231 : Βασίλειος, Αέων χί\ Αλέξανδρος 
νιχηταϊ τροπαιοίΐχοί βασιλείς κα? αΙώνιοι Αυ'γουστοι. 

Τοις θεοπροβλητοις βασιλευσι. ρ. 259. 

ΑΓί© ευφημίαι 213. 

ΙιΟ^'ι νβίβήβ Κοηιβ3, &χεΙααι&ηΙ ιαιρ. βΙροηϋΟεί 
βυο Ιοαηηί ρ. 278. 

ϋβ &11οευΐιοοίου8 ίπορρ. άβςαβ &εε1απι&ΙίοηίΙ)α$ 
ίρδίβίη ΙαθΒίΓο Γ&εϋβ, ήΐαςαβ ΐΐΐο βά Τηβοάοηοί 
ΟοίηοΓϋπι Γβ^ίβ ΙβαιροΓα άϋΓ&ηΙβ άίδββη&Ιίοηββ ία 
βεαάβααίιι ΓβρΐΛ ίαβΟΓίρΐίοηυιη ΙβεΙβ. ΜόοαοίΓββ άβ 
Τγουοοχ Α. 1705. ρ . 1230. 

ΒασιλεΤ υπό της άνωθεν θείας προμηθείας έστεμ- 
μένψ, όδηγουμένψ χα! διαχυβερνωμένφ δεσπ^τ^ 
αγαθοποιψ, είρηνιχψ, νιχοποιφ, θεοσυμμάχψ, βίο., 
ρ. 289. 

Αηα&ΐββ ΒβΓίίηί&ηί αηαο 812: Ι-β^αΙί Μίεηββίίβ 
&ά Ο&ΓοΙαω Μα^αυπι ηιίββί Αςαίε^ΓΒηί βεηρίααι 
ρ&εΐί &1> βο ία βεείββίβ βϋδείρίθαίββ, πιογθ βαο, ίά 
ββΐ Ογ©οβ Πη^ϋΒ, 1ααάβ3 βί άίχβΓααΙ. ρ. 509, βά• 

ΜϋΓΒίΟΓ. 

Ιιβαάββ Γ&εβΓβ (εύ^ημεΤν) ; βίε ΒϋοΙοΓ ΙαοοοβηΙίο 
III. Βίςυβίίβ βραά Αίβαι. άβ ρβΓ. ρ. 10, οίο. βί Αη- 
οβί. ΡΓβηε. ΟβγοΙο Μβ^οο &οβ1&αι&ίααι ββΐ : Ο&γοΙο 
ρϊίββίιηο Αυ^ϋδΙο & ϋεο εοΓοηβΙο πι&ξαο ρβεϊΟεο 
ιαιρ. Ηοαι&ηοΓαπι νϋα βί νίοίοπβ, ρ. 30. 

8. Βαβίϋαβ &ά Ηβίβαααι ίαιρβΓαΐΓίεβηι : ΟαβΙο- 
άίαΐ Ώβϋβ βοηοβθβί ΙίΜ εοβίίΐαβ ίπαρβΓϋ τοουΓ ία- 
νίοΐβίαπι ία αοηοδ πιυΗοβ, βο άβίαάβ εοβΙοΓααι Γβ- 
κηα ϋοί ΐιηραΓίίζιίϋΓ 1)οαοΓυηι άαΙοΓ βί 1αι*£ίΙθΓ. 
νϋ. 8. Βαβίΐίί ^ααίοΓ^8 ρ&£. 673. 

ΟοαΙ. ΟοηβΙβηΙία. ία ηοοιβαο Ιιβεαρβαο : Οΰτος 6 

Ιωάννης ε?ς λύτρωσιν χαι άνεσιν 'Ρωμαίων γε• 
ν^σεται. ρ. 264. 

Μβζ6Γαγ ΑπΓόςό ρ. 325. 1•β Ρ&ρο ΕΙίβαηβ νβηααΐ 
βα ΡΓβαεβ ββΐ αΙΙβαάυ α Ηαβίαιβ. 1.6 γοι Ι^οαιβ 1 1β 
ΓβςυΙ ά Ια άβδεβηΐβ άα εαβναί, βί ββ ρΓοβΙΟΓηα άβ- 
να η Ι Ιαί. ΕαβυίΙοίΙ ΓαοεοπιρββηΒ αΓό^Ιίδβ άβ ΓΑ5- 
1)Βνβ άβ δαίαΐ Η ο ω γ, θΐ οα ν βηίΓαηΙ ιί Ια! ρΓβΙ& Ια 
Πλαίη ροιίΓ 1β βουΙβηΐΓ. 1•β ειβΓβ;ό άβ ΡΓ&ηοβ οα&ηία 
Ιο Τβ ϋδΐιτη, βί εβίαί άβ Ποια β ίίΐ άββ αεοΐααιαίίοαθ, 
άββ Ιοααοςββ α ΓΕααρβΓβαΓ. Ι.β ρ&ρβ βί Ιαί ρπΓοηΙ 
θηββαιϋΐβ άυ ραία β( άα νία 1>όηϋβ. 

ΝίεβρηοΓυαι ^ΒοάβΓβ ραείβ — ΠΙαπα βί ραοβραο* 
τα ω οΐ&αιαϋβηΐ. Ιιβ^αΐ. ί*αΗρΓ. 145. 

Αεεί&αααΐϋΐη ΝΐββραοΓΟ : Εαςβ νβαίΐ βΙβΗα αια- 
ϋΐααα, βίε., ρα§. 138. 

ΟΙθΓϋβ — ΐΑϋάίοαδ αί ρΐααάααΐ, ροΓβυΙϋιαΙ ρΐα- 
η1)αβ ίΐϋ. ΒΙ εοαιααυηο άβεαβ ραηΐί ρίβίαΐβ ββία- 
ΙααΙ, ρ. 58, ο. νίία δ. ΟβΓαιααί αο Ηβηοο βεήρία.]" 
ΗαεΙβααβ ΑάνβΓβαΓία ίβίεαίααα. 

(12) (Ιαί αά (αοίχοηδτη ρπίχηεηΐ, ί&Ιίαί ααοςαβ 
ραη ρΓο [αείίο άίχβΓαηΙ. Υίά. δαίηαβ. αά. 8ογ. 
ΗίβΙ. Αα£. 1. Ι. ρ. 534. 

(13) ΡαΰΙοτηαηιι ίίρηοοηΐΰίί ϋβαβάχοϋ. '\0\ιτ σφρα- 
ίς άίεΐα ίυοπΐ €τιιχ νίά. Ραα(ίη. ία 1. ι, ϋβ νηα 
. Ταβείδθ α. XIX. βί "νΥ&βαβΓβεΙι, ία νίία δ. Οοβ- 

πι© ρβ^. 38.]* βί Ι)α ϋΒΠβθ ΟΙοβ. Ογ. ν. σ?ρα- 
γ£ς. ϋί βχ βάάίΐο βεαοΐίο βί αΐϋβ ηυ1α& οοάίοίδία- ί 147 (Σ0Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 1« ρ6Γ6£Γΐηί, Οθ11β£ΐ& ίΐβπΐ αΐΊηβ, οΓΠοί&Ιοβ ρΓβΓοοΙί Α. **** *ήν εύφημίαν του δήμου 14 * αύτδ γάρ το τρι- 
οαπα Μ86ΜΟΓΟ βΐ 1θ£θΙηβΙ* ρΓβΙοΗί οώβαηΐ. βουνάλιον χαταχοσμουσιν οϊ τ* Μ β•στιο*ράται (11) 

χαί άργυροπράται διά τ• βλατίων (15) χαί λοιπών εντίμων απλωμάτων τι και πέπλω (16), *αί μτ ( > 
διά τε χρυσών και αργυρών παντοίων σκευών τούτο καταγλαΐζουσιν, έν γάρ τψ αύτψ τρι6ουν»λ(ω δε£ΐφ 
και αριστερά Ιστανται πλησίον τών λύχνων άπδ των δήμων (17), και έπέχεινα οϊ κατά τον τάτ* καιρό» 

ΥΑΗΙ/Ε ΙΕΟΤΙ0ΝΕ8 

14 ΣΧΟΑ. Ίστέον, δτι του δήμου αχτολογοΰντος κατά την άκουλουθίαν της άχτολογίας, ήγουν του λάου άχο- 
χρινομένου τοις κράχταις κατασφραγίζει ό δομέστιχος τών σχολών κατ' άκρον της αύτοα χΑανίδος προς τον 
βασιλέα τρίτον, και τών χρακτων λεγόντων έχει διδιμένην ταϊς Χ'Ρ*(• πάλιν του λάου λέγοντος, χατα- 
σφ ραγίζει μέχρις & πληρωθώ πάσα ή άχτολογίχ. 'Π δε ή τάξις και η άκτολογί* και έν ταΐς λόιχαις δοχχί; 
ιι τών Βένετων και Πράσινων. β τε οηι. οά. τελείται ΜΑΝ. ΜΟ. ΗΕΙδΚΙΪ ΟΟΜΜ&ΝΤΑΚΙϋδ Ιογ φηβηοΌ Ια ΟαΙηίβιη&Ιο 8ΐίοί ροροίαιη βίκη» τας ιαΐβπι ίη ίρβ* άΊνίηί ουίΐαβ ρβΓ Ιι/ααηοι οαογμ 
ΟΓΟοιβ βί^πΛΓβ νβΐΐβΐ, Γιοίοη&Ι ρΓβροβιΙοβ βχ β)υ8 βάπΗηΙβίΓΛίίοηβ. Οαίάςυίά θ)αβ κι βίί, οβΓίαη «Ι 
Ιιοίηί* νββίίβ ρωσ0έλιον, ρβουϋΐΓβαα ρϋοαιη &1ίςυιιη ηο8 χράχτας ροραίο, ηοη οιηηί ρυΐο, ββ<1 ΓβοΙίοηί- 
ςααιη ίρβί Ια ηΐαηιιβ άαο&ΐ,υίβο ροηο1ϋΐηβί£η8Γ6ΐ. η ηαβαά Ι&αάοβ ιαιροΓαΙοΓαιη ύΊεβηόαβ εοηάυοίΐβ οϊ 
ΜΕΠΕνίΐ ϋΐβ πιοβ ίπορβΓΛίοΓϋΐη βχ ίπο νβίβη Αα£υ- Β άοοίίβ, ρΓβίνίιββ Γοπηαΐββ Ιΐϋάυπο, ςααΐίίχιβ οοάβχ 

ηο3ΐθΓ 8θ8ΐοΙ. ΡΐΌρΙβΓβα Δηη* Οοαιηοο» βοβ το*ς 
τής ευφημίας προεξάρχοντας αρρβίΐαΐ ρ. 167 : Κων- 
σταντΤνον χαί "Ανναν έν ταυτφ έξιφωνουν έν τοΐ; 
«ύφη μίας χαιροΐς οϊ τής ευφημίας προιξ άρχοντες• 
V. ηυα (Ιβίηοβρδ άίοαιη άο ριβίΐίβ. ΚΙ β*ηβ ηβ- 
00886 6Γ»1, οϊ οϊ ίΙΗ, ςυί ο&ηοΓΟ Ιαηάβ• ΙζηροηΙο- 
πιιη άοοοΓβηΙ, β•8 ριΐοι άοοοΓβηιοΓ βΐ ηοβιηοΗι 
οοιηρκηοηάοΓοηΙ, οϊ αϊ ηιηοΓοηΙ παοάΟΓ&ΙΟΓββ, ςηί 
(οιηροη οαΐυβςοο ΓοπηυΙα άκρθηββΓθηΙ, βΐ ςαε 
ίάοηΙΙάοαι ίοπηυΐ» ΓβοΚο,ηά* βββοί, βαιη ρποΐηοΐ 
•Ιςοο άο θα ιηοηθΓβηΙ, ίάοο ηχοηύοτα * ΤβΗαΙΙίιηο 
εϋοίο» ίη Αρο1ο§6ΐίοο, Γββρίοίβηίβ %6 ιοοηί1θΓθ$ ρ»• 
^ιοογόπι, ΓοΓΠΐϋΙαβ βοΐβιηηββ ίη ββοΓίβ ϋΐίβ, ςηί 
880Γ8 ΓαοογοοΙ, ρΓββοηΙββ. Ι,&Ιίηί Εηβ(1Ιο βνο ηοι 
ηοπιίηββ ΑηΚίϋονο* ρβΓ&ρ(ο νοοβουΐο αρρο1!8ΐΜοΙ. 
8. ΕυΙο^ίυβ ίη (ΙοοαηοηΙο ηαΕΓΐγηί βρύα θα Οοη^β 
ν. Ρ#αιΊιι»ιΙα, νίίΙβίϋΓ άίοοΗααβη ΙηίβΓ ρβαΐαήιΐ&αι βΙοΓαπι Αοχη&ηοηΐΦ, ςαί ρορυΙαω ΏΐΌοηβοΐΏ ρυτ- 
ρηΓΛ βα• τβη6Γ8θ&ηΐ0Γ. ΟΙ»ιΐ(Ιί*η. ΟοηβοΙ&Ι. Ηοηο- 
Γϋ VI : 

τ€§ια Οιτά. 
Οοηηίχατη ρΓαάίύη* νύη€ταΙιιτ ρητρητα νηΐρπί. 

ΡοββίΙ ςοοςοβ ιηοβτββίβ ογοοΪ8 βίςηιιιη οχρηηίθηάί 
ηλίυβ 6ο ίαίβββ ΟΓβάί, ςηοά ηβηιιηί, ρΓβΙβΓ β&- 
οβπίοίββ, ΙίοοοαΙ ΠΜηυ ηυάλ ογοοϊβ βί^ηο εΗογοπι 
βί^ο^Γβ. Βοηοϋοη ΕηΙβπι ϋΐυά ηιιο ρβΓίίηβηβ, αυίβ 
ίη βχΐΓβπαο ιηΕΓ^ίηβ ΓυΗ βχβΓβΙαηι, ςυβαι ουίΐβΐΐϋβ 
οίοΗορββι (Ιβίηοορβ ρΓβοίάίΐ, οϊ ΙίΙΙβπβ ζηίηυΐίβ βΐ- 
ςηβ ροΓ οοηαρβηάΜ βχ&ηΐηαι ββΐ, υΐ ρ&ββίηι βαηΐ 
•οηοΐία ηο^αβ Οοίϋοΐβ, ίάοοςαο ΙβεΙα άΊΓϋοϋβ ΓυίΙ, 
Ιηάβ ΓεοΙοπι, οϊ Ινρί§ ηοη ΜΐΙίβ βοοογαΙο β<1 Π(1βπ3 
Β6ΠΐΙ)Γ8η8Πΐπι οαίΐϋπι ρΐΌιΙίΐΌΐ. δίο »ο(οηι άβ\*1 
ΓββίίΙΐΐί : Ίστέον, δτι — χατασφραγίζει ό δομέ στί- χος των σχολών «ατά το ίκρον της αύτοΰ χλανίδος βΐ ε&η1θΓ6πι Γ«06γο, ηίβ νβΓϋίβ : Νοη ρΓΟτηϊί ααηίον 
ιν βασιλέα τρίτον. Και πάλιν, τών κρακτών Ο άίνίηαι* ϋύη προς τον 

λεγόντων, ΐσταται δΛεμίναις ταΤς χερσί. Κα! πάλιν 
του λαοϋ λέγοντος, βίο. Οοτηβίϋαα ιεΗοΙαηιτη Ιαοι- 
ηία ΙνηίοΒ $νω χτηρβταΐοητη ίβτ $ϊρηαί ; εί γηγιικ 
[αεία $%α] άίεαιϋύΗ*, \ά ββΐ νίοοβ 8υ&8 οοουηΐίηυβ, 
ρΓ<εα>ηίΙ>Η$ αυΐ εαηίοτίΐηι*, ΟαΙ πιαηΜ>Η$ Ιί^α/ιι, ιά 
061 άίαιααϋτη ρ&ΙοΗ ίηιροήΙ\$ % ςυ&Ιί ηαοίΐα οοηηι 

Γ6ΚΙ008 ΡβΓβΙβ 61 ΑΓΠΙβηί», (Ιβίη 00Γ8Ο1 ΙΠίρθΓβΙΟ- 

Ηϋαβ ΟΡΙαηίβ ργοοογοβ βΙΐΓβ, οΐίπι πιο» βΓβΙ, ηοάίο 
&<1ηυο πιοβ οβί ίη εοΙ& Τυκιο», συβ οηιη ο Ογβολ 
οαω πααίιίβ οΐϋβ ΙηηββυηιρβΙΙ. νιά. &ά. ρ. 303, άί- 
οοηάα. ΡίΙ βϋςαοΐίββ Ιη ηοο βοηοΐίο παβηίίο τών 
κραχτών, εΐαηιαίοηίτη, ηοο 681 ρΓβοοηηηι, τοΐ ε&η• 
Ιογοπι. ΟοηνβηίαηΙ (}αο<1βπιιηο(3ο οΙβπι&ΙοΓββ ηί 
οοηα ρβλίϋβ» «υ! ροΐιαβ οηηι ΟΑοοη&Γοηίβ, β <}υί- 
ηυβ ΐΛπαβη άίνοηί βηηΐ. ΡββΙΙ» βηιηα 6Γ&ηΙ 0Γ(3ιη1β 
οΙογΙοογοο, βΐ ροραίο Ιαηίαιη ίη βοοίβδϋδ ηνηιηοβ 
880Γ08 ρΓβίοληΙ ; οηοΐβ ηοη βηηΐ οΓάΐη&Ιι» 8θά 
Ιαΐοί, οϊ ροροΐο αοΐλ ρΓ»ίο«ηΙ, 8βα Ιαυάββ, ςυαβαηΐ ΰαηηερ ίη ραΜία), ηοη νοχ ρ%αΙτη\$ΐΛ Ινκιά 
ίη ολόγο, βίο. Νοη Ι&ιηβη οβηο ηονί Γ&Ιίοηβιη ά'\9- 
οηοαίηίβ. ΡογΙθ εβηΙΟΓ βχΐηι οοοΙοβΙαπι ρΓβίΙ»! ρο- 
ραίο «υΐ οηοΐΌ ιαοπιηι (ϋβοίρηίοπιαι η^αιηοβ βα- 
ΟΓΟβ, ααοά ίάβαι ρβ&ΐηιίβΐι 8αο ίρβο μοπ οίΗοίί 
βχβΓοΙΙίο ίη οοοίοβίλ ΓλοθγοΙ. 

(14) Μ. ο η ι τε βιστιοπράται, 8οηΙ οϊ ^«στισ- 
πράται η%€Τ€αΙοτ*$ νβύίαηί, α! έργυπροπραται «μγ• 
ΰαίοτβί ατςβηΐί, Ίά ββΐ Λ>%Μ•1β, 1ηΐ8η<1«, ίαηεηι- 
Ιογ€$ % ά% ςυ* 8ίβηίβο«ϋοη6 τ• 1>η &η&6 ΟΙοββ. 
Ογ. Ιι. ν. βΐ 8(1 ρ. 11. ΑημηΙατϋ ιηοάίο ««ο ΐΑ\\η\ι 
8η(ϋοΙ>&ηΐ. 

(15) νοχ \>\μΙΙ& Ι* σι άίτοηο οβηβι λοοίρίΙηΓ, 
η! άο Ιρδίϋβ βί^πίΠοβϋοηο οοιΊαοι ςαί<1 88ηοίτί ηβ- 
ςηολί, βοά άοηολί, βχ οοηηβχίοηο ο^αβςοβ Ιοοί ο^ί 
οοουιτΙΙ, ββΙίΐΏΕΓί, ιεΗοΜπιηε, *η ρ*τρηταη% άββί- 
^08Γβ νβΐίΐ. Ε. ο. ίη νοοο $6η&ΜαΙΙα, ηοΐ«1 Ιίηοΐα- 
Γοοα, οοΙοΓβπι, ςυο ΙίηοΙ* βαηΐ. Οα!η 8ΐ*1αίΙ 8&Ι• 
Π}88ίυ8 &ά δϋΓ. ΙΙίβΙ. Αϋϊ. Ι. II, ρ. 516, Βλαττιν ροραΐαβ ΓβάάβΓΟί ίαΙβ^Γββ, &υ( οοΓυηι ΙαηΙυπι ϋ ίάβτη ββββ βίςυβ βίπιρΙίοίΙβΓ Ιμάτιον, ΜίΙετη. ΟοηΓ βχίτβααβ, βηΐ ςοΐοαβ άβηίςυο οοηνβηίβηΐββ βϋαβ 
ίθΓοααΐ88 (ΙοοΙοβ βϋ^ίοβΓβΙ; αϊ οϊ χανονάρχαι, 
ςηί προέλεγον τους θείους μνους τοιςΰ ιΐάλλου- 
«ιν, αϊ &!ΐ 8νηΐθο ΤήβββΛίοηίοβηβΙβ. ΕχοαΜΠ ί£ΐΙοΓ 
ηοΐοβΐ ^»ηηο8 08ηΐ80υχβηαβ ρ. 123, ίη βη&ιτ*- 
ΙΙοηο οοΓΚαιοηίΑηιαι βαβ οοΓοηλίΙοηίβ ογεοΙλ» βΐ 
ΒΜΐΙΐλ (ΓΟ ΙίκΙοαΐ 1180608 : Έξ εκατέρων των του 
ν«οδ μιρων επί (υλίνων άναβάθρων είς αύτδ τοϋτο 
ι^μινων οϊ πρωτοψάλται [βΐΐαβ χανονάρχαιΐ 
βμι. οϊ χαί δομέστικοι Γηβαιρο ΡβΕΐΙίΓαηι] 
νβί Ιτιροι τής εκκλησιαστικής τάξεων 
€ έίτΐ τΧς τοιαύτης τελετής χράχτας 
**τζ μύλη τίνα |δουσιν. ΟοΙΗ^Μ 
ιφαχτας β! τους ψάλτας οομΙοοι 

ι ΒΟΠίΙΟ• ρΓΟ <ϋνβΓ8• ΓϋΠΟΐίΟ• 

«ς ςαίάβοα •ρρο11&ΐο• Ιη οβη- 
έη οοηηΑϋοηιοηβ Ιιηροηίοηιιη, 

8Μβ40&ΙΙΜΙ• «4ΐ 000108188, ψάλ* ίάβπι ίύίά. ρ. 540. ϋυ Οαηςβ 8(1 ΑΙβχΐ8(1. ρ. 275 βΐ 
οίΓοςαβ ΟΙοΗββπο. Ηιο ςυίαβιη Ιοοί ρβίβΐ βλαττία 
Μ8β βοηοοβ ρβαποδ. Ου8η(1ο «οΙοηι διβλάττιν, τρι- 
βλάττιν οοοϋΓΠΐ, οΙβΓυπι 68ΐ 9 βοοηηάΑΠί &υΙ ΙβΓίίαπι 
ϋηοίηηηι ρυΓριΐΓθΐιη ίηΙβΙΗ^ί. 

(16) 8ί ςυΛ ββΐ (ϋ(Ϊ6Γ6ΐιϋ& ηοΓοηι νοοο,ηιιΙοΓαπι 
ίηςυοΓυπι υβυ βίοι ηοηηίηίΐ βεηρΙΟΓβο ρβΓίηϋΙηηΙ, 
8θη( τα απλώματα 8(Γ8£ΐι1α, ρ&ηηί, ςηί αΐΐαηαιη 
Εοβηβίβ ο. ο. 8ϋΙ Γ6ί ρίβηβ ρΓοηβ ^8^βη1^ ίηβΙοΓ- 
ηηηΙοΓ, πέπλοι &α(οαι άβοηοαι άβροηάβηΐ. 

(17) Οβηαίηο ηαοάο ροΐο»! ηίο Ιοοαβ βχρΗϋΕπ, 
βίνβ α (αίΙίοη&Ηί μο>, νβΙ τΛτο /αϋίίοηβ* : §ΐνο α 
φταάίδΜί χηά$. Δήμοι (ϋοβοβηΙαΓ ρταάπ» άτ€€η$€$, 
ίο ςηίοηβ £Γβ£08 βΐ808η( οϊ βρβοΐΑοαηΙ ; « οο 6β- 
η ροΐυϋ, υΐ οπιηββ ^Γ&άοβ δήμοι «ρροΙΙατβηΙυΓ, 
ρΓβββΓίίιη ίη ^αΐ1>υ8 £Γβ£68 Γ&οΙίοηοΊοβ βΙαΓβηΙ, 

0ΐί8Ο18ί βΧΐΓΛ ΟίΓΟΟΟ). 149 ΌΕ 0ΕΚΙΜ0ΝΙΙ8 ΑϋΙ,Λ ΒΥΖΑΝΤΪΝΛ ΙΛΒ. Ι. 150 Ιντυγχάνοντες ενταύθα (18), καΐ μήν και τά συστήματα (19) της πόλεως και οΐ περί τον υπάρχον δφφ»κιάλιοι 
μετά και του συμπύ*ου και του λογοθέτου του πραιτωρίου. 
Ζ'. Και εΐθ' ούτως άπδ των έκεΐσε διέρχονται οΐ Α. VII. Ιηάβ άοπιιηί ϋδςυβ αά ίποϋηίυιη δοηοίαπιηΐ δεσπύται εως του τρικλίνου τών σχολών, και έν τψ 
προπυλαίω τών Αγίων Αποστόλων διά της τρισσής 
μετά τών κηρών προσκυνήσεις άπευχαρ ιστοϋσι τψ 
βεφ* καΐ γίνεται έκεΐσε δευτέρα δοχή, και δέχεται 
ο δημοκράτης τών Πρασίνων, ήγουν έκσκούβιτος 
μετά και του περατικοΰ αυτού δήμου τών Πρασίνων, 
και τά εξξς Ιπιτελειται, καθώς προείρηται έν τη 
πρώτη δοχ}. Και εΤΟ' οΰτως γίνεται τρίτη δοχή εν- 
ίοθεν της χαλκής (20), ήγουν εις την πύλην τών 
σχολών τήν εΐσφέρουσαν εις τον θύλον της Χάλκης, 
και .δέχεται κακεΤσε 6 δημοκράτης τών Βένετων, 
ήγουν ό δομέστικος τών σχολών, μετά και του πε- 
ρατικοΰ δήμου τών Βενετών, καΐ τά εξής επιτελεί- 
ται, καθώς προείρηται* και τά ,β ϊν δοθέν της χαλκής ρΓοοβάιπιΙ, βΐ ίηαίπο δ&ηοίοραω ΑροβίοΙοΓυοα, ΙβΓ 
£βηυ &6χο ο υ πι ββΓβίβ Οβυαι νβηβΓαηΙυΓ : αίςυβ ιοί 
θβουηάα βχοβρϋο ββΐ, βΐ Ιπϋυηαβ ΡΓαβίηοπιιη 5βυ 
βχοαοίΐοΓ οογο ΓαοΙίοηβ βαα ΐΓΛηβΗοη» ΡΓαβΐηα βοβ 
βχοίρίΐ, οβίβΓααυβ, ϋΐ βαρΓα άβ ρπωα ΓαοΙίοηβ άί- 
οΐυπι, ρβΓβ£ΐΙ. Ι Ια βΐ ΤβΓίίβ ίηίΓα οη&Ιοβη 8βα ίη 
ροΓίβ Βοηοίαπιπι, ου» αά 1 γι οία πι οηαΐοββ άηοίί, 
βίαί, βΐ βχοίρϋ ίοί Ιηουηυβ νβηβΙοπΗη ββυ άοπιβ- 
δϋοϋβ βοηοίαπιπι ου πι ΐΓαηβίΙοηα Ιογοα νβηβία, 
οβΙβΓαςυβ, π Ι βάρη οοδβΓν&Ιυηι ββΐ, ρβΓηοίΙ. ΙηίΓβ 
Έηβααι ροιΊαιη ίη π)8£οο Ιοοίο αά άβχίΓαπι πιβάί- 
οοπιπι οίαοίυιη, άοιηίηίβ Γ&αβία αρρΓβοαηβ, άάββΐ; 
»ά βίηΐβΐηπι ααΐβπι απί βχ ρα1»8ΐΓ& βαηΐ, ίρβίςυβ 
άοιηίηίβ αοοίβπιβηΐ : « Ιη πιαίΐα χ>οη&<|αθ ΙβηιροΓα πύλης είς τον μέγαν θύλον δεξι? " μίν Ισταται τ6 Β Οβυ3 ίηάυοαΐ, • βίο. 
Ιατρείο ν έπευχύμενον τοΤς δεσπύταις, αριστερά δε οι τής παλαίστρας, και αυτοί εύφη μουντές τους δέ- 
σποτας. « Είς πολλούς (21) χρόνους και αγαθούς θεός άγάγοι ί§ , • και τά έξης. Η'. ΚαΙ έξιύντων τών δεσποτών είς τήν χαλκήν 
πύλην έκεισε γάρ Ίστανται δεξιφ καΐ αριστερά οΐ 
ύργανάριοι (22), εύφη μουντές κατά τύπον τους δέ- 
σποτας ". Και εΓΘ' ούτως γίνεται δοχή τετάρτη ϊξω 
του καγκέλλου της χαλκής, και δέχεται έκεΐσε ο δήμ- 
αρχος τών Βένετων μετά του δήμου του λευκού, 
δηλονότι όπισθεν του δημάρχου Ισταμένου και του 
δευτερεύοντος αυτού, καί τά εξής επιτελείται, καθώς 
προείρηται. Και άπδ τών έκεισε γίνεται πέμητη 
δοχή προ τής μεγάλης πύλης τής ε^σφερούσης είς VIII. ΕχβαοΙίου» άοιηίηίβ ίη βηαΐοοη ββυ /Εηβαηι 
ροΓίβΓη, αά άβχίΓαπι Ι ©να ως υ β 0Γ£&ηαΗί βίαηΐ,άο- 
οαίηίβ, 9 ϋΐ πιοβ ββΐ, ία α βία αοοί&ιηαηΐββ. 3ίο 
ΟυαιΊα Γβοβρϋο βχΐΓΛ οαηοβίΐοβ οηβίοββ Ω ι, βΐ νβ- 
ηβΙΟΓοσι ΙΗουηα8 ο υ πι ΓαοΙίοηβ &Ιοα, δίαηΐβ εοϋί- 
οβί α ΙβΓ£θ Ιη&αηί, οααιςαβ βο, ςυί ββουηάϋπι αο 
ίρδο Ιοοιιπι ίβηβΐ, άοπιίηοβ βχοίρϋ, οβΙβΓαςοβ, υ Ι 
βάρη βχροβϋυπι ββΐ, ρ€Γβ£ίΙ. Ιηάβ ΟϋίηΙα ΓβοβρΙίο 
βΐ αηΐβ ροΚαπι Μα£α«φ αα^ιΐδίβΐίβ, ιιΜ ρώιοβρβ 
ΡΓ&Βίηοηιαι οιιιη ίαοΙίοαβΓυββα,βπϋίοθ* ροηβ Ιρβαπι τον αύγουστεώνα, καί δέχεται κάκεΧσε 6 δήμαρχος (1 βάβίαηΐβ, εααοςυο βο, ςαί 8βοιιη<1αδ ΙβηβΙ, βχοίρϋ, 

ΥΑΒΜ5 Ι.ΕΟΤΙΟΝΕ8. 
Μ τάοιη. βά. ** δεξι${μεν οιη. βά. "άγάγει εοοΙ. » ΣΧΟΛ. Ευτυχώς είς πολλάς εορτάς οω. ίη β(1. 

Είΐίΐ. Κ. 

αΟΑΝ. αΑΟ. ΗΕΙδΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. (18) 8αΙίβ ϋβηβ οοηρταίΐ ίαίΙρΓ&ηάί Γβίαΐίο, 
ςοί 8β ία ρΓΟΟββδίοηβ Νίοβρηοη ΰοΙΙοΰαΐΜτη βοή• 
οϋ ]ΜΧΙα ρ$αΙία$ μ* οαηΑοη* ίη βτηχηβηύοτ* 
Ιοοο. 

(10) ΟοΙΙίαία, οτάίηβ* ιιτύύ; οΐ οοΙ1β£ί« πιβΓοαΙο- 
Γαπα οΐ οριβοαπι. ϋβ 8γΐΌροηίβ νβΐ &$8β88οηοα8 
ρΓβίβοίοΓϋΠϊ υΓοίδ, συί ^^8 άίββηϋοαβ αββιάοΐιαπί 
β! οοηβϋίο αάβΓαηΙ, νιά. ΟυΙήθΓ. ρ. 330. Ιη ίηβοΗ- 
ρϋοηβ ϋΐϋΐί ο οο(1 ίοβ ^υ8^^ηί&η. βρυά θυπκίβηι 
ρ&£. 270. αρρβΙΙαηΙϋΓ αάιηίηύίΓαηΙα υεΐ ο*κ»ογ6*, 
ία β3ΐ οοη$\1χαή\. Ε βοπρΙοΓίβαβ ροβΐ ΤΗβοροΕηοπι 
ρα^. 294, ΓθΓβ οοΐΐ^αβ, 8γπιροηοθ ρΓ•«Γβοϋ Ογοιβ 
αΙ> ίπιρθΓβΙοΓβ ίρβοαί1(ϋΙθ8 Γοιβββ, ίηΙβΓάαηι Ιαπιβα ϋ 

ρΓβΓβΟΐί ίρδί 608 Ιβ£βΟ&θ1. 

(20) ^(ΙίΟοίαιη ϊά βτ*1 ©ηβίδ Ιβ£υΙί8 ΙβοΙαιη, ρβΓ 

3υοά ίη σι&ξηυχη ραΐαϋαηι αάϋϋδ ρβίβο&Ι. V. Ου 
&η£θ ΟΡΙί €Ηη$Ιίαηα ρ. 113 βςσ. 01>8βΓνο ΙαηΙαχη 
ηίο, χηοΓβοι Ιαηο Ιβηιροηβ Γαίββθ ιώ^ογι ςαβςυβ 
βΐ βρΙβηοΊάίοΓΑ «<ΙίΟοί& 1β£υ1ίβ βηβίβ ορβΗβηάί, 
οο^αβ βΙΙαπι ιηοουιηβηία αάηαο ποάίβ βαρβΓβαηΙ. 
Αηββίαδίαδ Ιη νϋαϋαηο : ΕΰϋΙβήανη Β. Μαήχ αά 
πιαΗΐ)Τ6$ 9 ςηχ άβ ίεςιιΐίι 3εηεί* €ταί οοορπία, ά\$ω- 
ορεηιϋ. V. αά ρ. 42. Α. 5. 

(21) ΡοΓΠίοΙα η«ο, ςαα ηοτί ΟΓβουΙί υβαυβ αά 
1«<ϋαπι υΙυηΙΟΓ πολυχρύνιον αρρβΙΙαΙοΓ. Υίο*. Ου 
βαηββ ΟΙοββ. υίΓοςυβ η. ν. βΐ όοαι\ αά Οοάίη., 
ρ. 84. η. 13, ααοβ ηοη βχδΟΓίοο. Τ&ηΙυπι ίη<1ίοαΙ)θ, 
ςυίά 8ίΜ νβΐιηΐ νβΓΐ)β βρυά Οοάίηοπι βΦρίηβ Γβ- 
οΟΓΓβηϋα : ορίζει εις πολλά έτη. δοίΐίεβΐ ;νΜ ιιιι- 
ρεταίοτ, ηί νούί* αά ναίηιτη πολυχρύνιον ιηο ηοιηί- ηβ Γ6$ροηά€αιη είς πολλά ετη. 1(3 ςυοά Γββαΐαΐαΐίο 
βοίβωοίβ ιοορβΓ&ΙΟΓίβ αϊ) βυίχϋΙΟΓαπι πολυχρύνιον 
νίάβΙυΓ Γυίβββ. ΟοΓΓί^απι ςυοςυβ ήαο οοοαβίοηο 
Ιοουαι ΙιυΗρηιηάί οβίβορβηι, Οαη£ίο ηοη ρπβΙθγ- 
ϋυηι ρ. 483. : ί.αικίι6ιιι, χτηο οοηνχΰϋ* [ηοη χηνβη- 
Ιχ$] $ηί$ Οβηβ αηηο8 αϊ πιυΐΐίρΐίοβΐ εοηϋΐατηαηΐ, 
ΚβοΙβ 8υΙ)]υη$κίΙ &Γ£υ1αηΐθηίυπι βοςαβαβ. (^ηα \η 
τ€ ηιιατη ιχηί Οτχοχ ιίχύίχ, ςχιατη ναηχ [ηοη ςηατηϋβ] 
Ηη}χα ςΐοήχ αηχαίοΓα^ηατηνβ αάχιΙαΐοΓ6$Μηο οοΐϋ- 
ςβτέ ρο3$νηχΐΗ. ΟρΙαηΙ $βηί ηοη $οΙιιτη [βίο Ιβ£.], $βά 
$χΗθ€τηίο 9 ηχιοά ηαίηταηι χριαηι ηοη ραίχ οίτίο κήηηΐ. 
Οαηάβί Η ήίχεβτηχχιηχ εα $ίδχ ορίαή φιχ ηβε Οβηηι 
\αοΒΤ€ ηβο $ίδί ρτοά€*Μ % $βά ούβ$$6 % ίίχατηιχ (αΰβτβΙ % 
ηονϋ. υβυΓραοαΙυΓ ηεβο ίο γ πι υΐ α ίαΐίηίβ ςυοςυβ, 
Αυ£υ8ΐίηυ8 ΡαΙηοίυβ Οβππι. Εοοίββί© Βοαι., Ιί(. 
π, § 4 : ΟηϋηαίΟΓ %χηβ ηχϋτα αΰϋβάβηΜ υϋην* ΕΙβ- 
ΰΐηηχ Ιδτίιο [\ά ββΐ ΙβΓ, έκ τρίτου] ρβην βέέί&ι$ οατη 
άΐύαηίια οοηνεηίβηΐχ ί$τ άιΊχΙ : Αά πιυΗοβ αηηοε 
— Ε( Μΰ τηοάια άβ δετίίάίΰΐίοηβ & Αά πι υ Ι Ιοβ αηηοβ 
ιετυαίχιτ βίχαηχ, $ι οτάχηα αοεχρβτεί ίη ρΐηηδχα άίβ- 
Ιηι$ $χρχΙΙαΙίτη. 

(22) (?κί ΟΓραηύ ΰαηνηΐ, ΟΓραηα ρ*1$αηΙ. δοΐβοαηί 
βηιπα 0Γ£αηα βοηαΓβ, αυαηάο ΓαοΙίοηββ άοαιίηυη 
βχοίρίβοαηΐ βί βαΐυΐβοαηΐ. νίά. ρ. 20. Οβ θΓ£&οίβ 
ΐρβίβ ίηίΓα αά βαηι ραιΊβιη Η Ι) π ΝοβΙπ, ςυ» άβ 1υ- 
άίβ οίΓοβηβίουβ &£ϋ, άίοαηι. Αά νοββηι τύπον αάάίΐ 
ηιαΓ£ο Π)βπι1>ΓαηαΓυπι ηαηο ηοίαπι εύτυνώς είς πολ- 
λάς εορτάς, ροβΐ νοοοηι Ισταμένου Ιιη. 5, 10, 
Ιοίίβηάυαι οοωηια βχ Οάβ αιβαιαΓ^ηΑκ^ολ. ^<^.- 151 00Ν8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΗ011ΡΗΥΚ00ΕΝ1ΤΙ 152 ΟίτΙοΓ&ςυβ, υΐ άίεΐυπι θβΙ, ροΓββίιηΙϋΓ. ΡοβΙ ίρβαηι Α 
8γχΙ& Γβοβρϋο ίη 1ιοΐΌΐο£ίο δαηοία δορηία Ω1, βΐ 
ρπηοβρβ νβηοΐΟΓυπι ευ πι ΓαοΙίοηβ βΐ^β. ρΓββΙο 
ββΐ, ε»ΙβΓ&ςαβ, αϊ βαρΓβ. βχροδαιπιιιβ, ρβΓΟείυη- 

ΙϋΓ. IX. ΗίηορεΓροΓίβπα δρβείοβ&ιη άοηιίηί ΐΓΛηεβυηΙ, 
ςυίΐκο α ρΓαφο&ίΙίβ ίηΐΓβ νβΐηπι ίη ο&ΓηβΓβ. εβα Ιη 

,τοαν. Μα ηΕίδκπ 

(23) ϋβ οοΓοΙοςϋβ 6& βΒίαΙθ ηοΐίβ β( υβίΐαΐίβ β£0 
&<1 ρ. 272, ρβηυΐι. 

(24) Οβίβ&βΓππια ηβεο βοείββία βυρβηοπίΓη Ιβπα- 
ροΓϋΐη βΐ ηυ]ιΐ8 αάηυο ιηίΓβευΙϋπι, ηβηιίηί ΓβοίΙβ 
νοΙοΓυιη βοηρίοηιιη ΓβοβηΙίοΓυηανο ίΙίηθΓΕίΟΓυαι των Πρασίνων μετά και του δήμου του ^ουσΌ:*, 
δηλονότι όπισθεν £τοΰ δημάρχου Ισταμένου και το5 
δευτερεύοντος αύτοΰ, και τά έξης επιτελείται, καθώ; 
ιΓρηται. Και μετέ ταύτη ν γίνεται έκτη δο'χή εί; ν* 
ώρολόγιον (23) της 'Αγία; Σος>•ας (24), κα* δέ/ετί: 
κάκεΤσε ό δήμαρχος των Βένετων μετά του δήμου το5 
λευ?ου, και τα εξής επιτελείται, καθώς προείρηται. 

θ'. Και από των εκιΐσε εισέρχονται οΐ δεσπότι: 
δια της ωραίας πύλης (25), και αποστίφονται (26 , 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. ηοιι ΕοβιηοΓαία ΓυίΙ. Οορίοββ βΙγοοΙογαπι βΐ πΐΑ£ηί- 
Ώοβηΐί&ιη β]ιΐ8 βχββουΐι ΓυβΓυηΙ Ρ&υΐυβ δίίβηΐία- 
Ηαβ ίη ΕερηΓ&βί, βΐ ίη ηοΐίβ αά β&ιη Όυ Ο&η^ρ, 
ίίοπι 1. ΐ)ΐ, ΟΡΗ* έΛπ*ίιαιΐΛ?.8ιιηοΙβ δορηία ηοιηιηο 
ηοη βαηοΙ& ηυφάαιη χη&Γίγη88&» δορηία άίεΐβ, 8β<1 
^βυβ ΟηΓίβΙυβ, ϋβί δαρίβηΐία ΟΓβεείθ άββίζηβΐ,α- 
Ιογ, υΐ ίρβί νοίαηΐ, αυΐ βοεβρίΐ θα βεείβδία \ά ηο- 
πιεη, ςιιοά β&ηεία Όβί δαρίβηΙί&, Ηοε βδΐ ΥβΓουηι 
Ώύ ίη β* άοεβΓβΙιΐΓ ; βΐ αηΐβςυαιη οαο» ίην&ΐββεβ- 
ΓβΙ οοοίοβί&β πΐ8Γΐγπου8 αίςυβ οα&ΓίνΓίβδίβ άεά'ι- 
εηηάΊ, οιηηββ, εβΓίθ Γηβ]0Γ08, υοίςυβ Ιοοοτυπι βυ- 
άίεββηΐ δ&ηεΐ®, αυΐ βΐίαπι δ&ηοΐΐ, δορηία. Πα 
ΜαΛΙηίαβ άΌ ΜίοηονΙα 1. π. άο δαπη&Ιία ο. 3, ιηβ- 
ιηοΓβΙ ίη ιΐΓ&β Νονο^Γοά ίυΐβ&θ ρήηείραίειη εκίε- 
*ίαηχ Βαηαί 8ορΗίχ 9 ϋ ειί 5αΙναίοη* 9 ίεάαηχ αχιηί* 
ίιιηιίηί* *ρΐ€ηάε*εεηϋ\)\ι$. (}\ιοά ίάβηι Ιοίπρίυπι Ρ&υ- 
Ιυβ ,Ιονί38 Η1>β11ο άο ΙβρβΙίοηβ Μοβοονίε» νείχι*ίί*- 
ήτηχιτη αο νεηεΓαδϋε αρροΐΐαΐ^νοά αηίβ ηηαάηηρεη- 
Ιο* αιιηο* [«Ι&Ιβ ^ον^^] ΒυχΛΛϋοπΛίη €χ*αηιη% χτηη- 
ΙαΙΐοηβ, Βαηαχ 8ορΜχ, θ€% ¥ίΙ\ο % άκαίιιτη [\ι\1. Ββ• 
ηβνβηΐί ςαοςηβ ΓυίιβθΛϋςυ&ηάο βεοίεβίβαι δ&ηθίαο 
δορηίβ εοηβίΛΐ ο Οητοηίεο Ο&βίηβηβί 1. 9 : Ηίΰ ίη- 
ίτα τηχηία ΒεηευβηΙί ΙαηρΙιιηι ΰοτηνιο ορ\ιΙ&ιίίι*{- 
ηχιαη αό άκνηΐύίίγηΐίΐη ΰοηάίάϋ, ςιιοά Ογχμ 'Αγίαν 
Σοφίαν, χά 6$1 ΒαηοΙαπι ΒαρίβηΙίατη νοαινίΐ. *[Εΐιαπι 
ΤΗθββ&Ιοηίοα ΙβΓηρΙϋΐη δαηοΐκ δορίιίβ Γυϋ ; ρ.:)2β. 
δει», ροβΐ Ταβορη.ρ ϋβηι ΝίεβΒ© ; Τ)ιοορη&ο. &ηηο 
ΙββΙβ ΝίεβΙβ. 
(25) Ροτία 8ρ€€%ο*α ΓαίΙ, όΙ βχ &οε Ιοεο βΐ ρ. 45, 

Ϊ»«ΙοΙ, βχΐίπι* βεε1β5ΐβ3, ρβΓ ςυ&πι β ΡΐΌη&ο Αάϋυβ 
η Ν&Γΐηβεβηι ραΐβϋαΐ, υΐ ροΚβ Κβ?ΐ8, βα ς υ 83 β 
Ν&Γίοβεβ ίη Ν&υοα, βΐ ροΚα δβηείβ, ςυβθ 6 Ν&ο ίη 
8&οΗΩθΑΐοΗιΐΣη άοοβολί. Υίά. Ου 0&η£β ν. τν'Λτ η 
Ηοίηβοο. άβ 81βΙ. βοείββ. θΓβ;ε. ρ. 99, βΐ ΟοβΓ. &ά 
Οοάία. ρ. 133, η. 27, βΐ 134. η. 39. δβά ηοη εοη- 
βοηΐίυηΐ ευοα ΝοβΙγο. ΡογΙθ βΐία ίυίΐ &ρρ6]1α1ίοηυπι 
Γβΐίο ΙβπιροΓθ Οοηβίβηϋηί ηοβίΗ, βΐ «Ιία Οοίϋηί. 
ΟοηββηΙίΙ ΝοβΙγο ΝΐεβΙαβ Οηοηί&1& ρ. 241, άβ 
ΑΙ β χ ο ΟοπιηθηοεοΓοηβηίΙο &ί<; ηαιταηβ : ΕΤτα ταΤς 
ώραίαις λεγομέναις του νεώ πύλαις έγγισας Ικανό ν 
έκιΐσε χρ^νον διίτριψε, ποοσδεχ6μενος π4τε αν έπι- 
ταχθείή τήν ίΐσοδον πάρα των άκριβούντων το της 
δρας καίριον των Ιερών κατηχουμενείων 5νω- 
0ιν. ϋηάβ ρβίοί, ιηΐεσυ&ιη ίη(Γθϋυ& ίη βεείεβίηπι 
ΔβηΙ, «βρβοΐβίαπι «α δρβοίοβαπι ροΓίΑΐη Γυί8$β, 
άοη^Ο ιί^ηο & ΟΕίβοηυπιβαϋβ άα(ο Ιβοαρυβ ίαίΓΟβ- 

*βθ ^η (βιηροΓβ ίην&ΐυϋ ίΙΙβ παεβ, 

*» ^ηβρβοΐιι ηοηοΓ&ΗοΗβ βά Ιββίαη- 

•ηβ ηηαιίΙίΐΑίβηι βυαη^υθ γθτθ- 

ίπιηι ρΓΟβθςυιΙΟΓ, εαρηΐ άβηυάΑΐ. 

ιοοΓλΙιοηουβ ρΓοεβπ1>Ό8 Ιίοβ^&Ι 

ι<η ΙηρβΓ&ΙοΓβ ΟΡΙλπο βΙλγθ ]αηίο- 

νΗ• ηοοίίββ ρΓΟββρί», τά αρχοντό- 

ννύΛΠΐ άσχιτ:ζ~ς ηαΰο οβρίΐο ρΓΟες- άθΓβ, υΐ εαο Ιοεο νίάβ^ίιηηβ. Ηίηε ά• οβρίίβ άυοί- 
ηυβ δίου1ίβ,Β&1(ίυίηο βΐ ΠιοΙι&Γάο,βΙ Ιη οοηβρβείοπι 
Ιδ&&εϋ ΑηςβΙί &(1(1υοΙί8, πλγγβΙ Νΐεβ(&8,ρ. 192 :Τόττ; 
κεφαλτς αποθεμένοι κάλυμμα και δαυλικωτέρζ* 
Ι» προσκυνησιν άπονείμαντες η ρωτήθηκαν — Ι^ίΐΟΓ 
" 5&ηοίΙυηι οΐίχη θ γα Ι, υΐ ίη εεείββίβΰ ίη^Γβββυ ίηίοΐ* 
βΐ ρίΐβ! ροηβΓβηΙϋΓ. ΤΗβο<1ο&ίη8 ^υηίο^ βΐ ν&1βη11- 
ηίΛηυβ ίη εοηδίίΐυίίοηβ ροηβ εοηείϋυπι Ερηββί- 
ηυπι, ΰέΐ Ιβτηρίΐίΐη %η^τ€**ητΐ % βιυιιΐ, /οηι αηηα 
τβΐίηηνίηιιι* βί ίρ*ητη εΐϊατη άίαάετηα άεροηϊτηια. 
^ηι ΙβιηροΓβ Αα^υδΙίηί οαοβ ίΐΐο οϋΐίηβΐ)»!, υΐ ίιη- 
Ρ6γ&Ιογ Ιβηιρίυπι ίηΐΓ&ηβ, &υΙ γώοπιοπεπι &«ηεϋ 
νβηβηιηβ (1ί&(ΐ6αα& άβροηβΓβΙ. ΑΗ^υβΙίηυβ ρβαίπι. 
65 : ΜεΙίη* β*1 νΐ, Κοηχαηχ πιιη νηαήί χτηρ€τα\Λτ % 
άδρϋίίΐο άίαάΰΐηαίδ ρίοηΐ αά τηαηοηαιη ρίκαίοτί*, 
αηαιη αϊ ρίκαΐοτ ρίοτίί αά τηβηιοήατη ίτηρβΓαΙοήί. 
δ«1ί& 6ρί«εορ&ΗΐθΓ. ΑηΙβ ίη(ζΓ688υηι Ναι ίη Νιτ- 
Ιοβεβ άβροηβοαηΐ ίηιρρ. ΟΡίβηί ευββ ίηίυΐ&β. Οο•- 

δΓορΙβΓ Ι&ηςυΑΟ) γόοι ίηβοίβηίβηι οαγγ&Ι \λ& 
τ«αιιη&ϋεη8 ίη Μίεη&θΐβ, ςυοά μέχρι τών βασιλι- 
κών πυλών έλθών ουκ άπέθετο ιό "στέφος, κα0ώ; 
έθος εστί τοΤς βασιλεΰσιν, άλλα μετ' αύτου εΙστ,λΟί 
αέχρι των αγίων Ουρών. 'ΓΟοΓοηοπι άοροηοΓβ 80- 
ρ ίοηλΐ ίΐΤίρΟΓΑΐΟΓ «ηΐθ τάς αγία; πύλας. ΟβΟΓ^. Μο- 
^ ηβεη. ρ»ξ. 539. ^υ8ιίη^Αηυ8 βίειηπια οαρίΐί ρβΓ 40 
(Ηββ ηοη ιπαροθϋίΐ, δβά αϋβςυβ εοΓοηα β&εηβ ΟηΗ• 
βΐί η&Ι&Κιίίβ &(1 εεεΙεβΪΑΐη ΑεεββδίΙ. Τοοορη&η. ρ. 
196.] Γδοϊοο&Ι ηοο ^υβΙίηίΑηυβ, ΙυεΙαβ βί οοοίπ- 
Ιίοηιβ (ΙβιΈοηβίΓβηά© ο«ιΐ8& οη ΙηβΙβιη εαβοαι, 1«γ• 
ΓβΒ πιοίαπι ηοΓΓβηάυπι, ςηί ΟΡΙίη ι/ΟίχβΓβ*. Ββ• 
νβΓβηϋβΒ αυΐβπι ογ^ο ΩθοαΙ, αϊ ίωρρ. βηίβ ροΗαιη 
Ββφί&ιη ίηΓοίΑΒ ^θΐηβΓεηΙ ; ςαβιηιαιηοοίοαι βί/βπι 
Γβειε1>βηΙ βηΐο ΙβεΙίοηβηι Εηηββίπ. ΟοηΓ. Υ&Ιββ. 
ηά Ατηιη. ΜΑΓεεΙΙ. ρ. 319. 3β(1 Ιοϊοηο ΙειηροΓθ β&επ' 
οΓΗεϋ ηυ<1υηι ηΑΟβο&ηΙ ο&ρηΐ Τ Υίάβ%1ΰτ Γογ« «χ βο, 
ςυοά ρΑΐΗηΓοηαΐ (ΙίεβηΙυΓ ίΙΙίβ βχ βεοΐββίβ. άοτηυπι 
ΓβάβυηΙί5υδ βί υαΙθ ϋίεβηΐίοαβ ίη ρΓορ\1«ο ίηίαΐΛ» 
ΓϋΓβυβ ΓθροηοΓβ,ίη βί^ηαπι ΟηίΙΙ οΓΟειι (ΙίνΊηΐ.Οοη- 
ΐΓΑπαπα Ιβτηβη εοΙΙί^ίΙϋΓ βχ βο, ςαοά ρΑβδϊπι όί- 
οηηΙυΓ ίααροΓ&ΐΟΓββ α(1 ϊβεΐίοηβηι ΕνΑη^βΙϋ ο 
ΜβΙβΙοτίο ρΓοάουηΙββ ΙηΓυΙ&οα (ϊεηιεΓβ, βί ςυοά 
ηο(ίίβ Ογκοι βαετίβ ορβΓίο οβρίίβ ίηίβηίηΐ, ΙββΙβ Ια 
Ογοιχιο, Ι&ηΙαπιηιο^ο κρυ<1 ΐΓΑΠδίΙαπι ΒβΟΓΟΓϋΐη 
Ώ ίηΓυΙαβ άοιηεηΐβδ, αιιοά βΙίαΓΠ οΐίπι Γ&οίβΟΑηΙ ίη 
βεείοβία Ι,αΙΐηβ, υΐ ρΐυτί^υβ άβηιοη3ΐΓ&1 ΟίΑΓηρίηοβ 
Ιοπι. Ι,Μοηυπι. νοίοβί. ρ. 117, 118. ()Γ(1ο Εοπι&η. : 
Ροχίηιιαιη ρβτ άίαοοηηιη άίαΐηπι [ηω-ίί : δβςυοηΙίΑ 
δ. ΕναηρεΊπ ββευηάυπι Ι.υε&η), ΙαειιΙχ οτηηχχιιη άε- 
ροηηηίχιτ άε τηαηίΐιχι*, εΐ ίη ίρ*α Ηοτα ηε<\\ΐ6 γοτοάλ 
ηβηηΰ αΙίχιΊ ορεηιηεηίχιτη $χιρετ εαρίία εοηιτη λα^β- 
Ιηγ. Οαοά ρπεροδίΐυβ ΪΓΤΐρβΓ»ίοπ ΟΡΙαηο ρΓ&βΙαο&Ι 
οΓΩοΐηπι ίη (ΙβΓηβηύα,Ιβηβηάα βί Γθροηβηπα ίηΓυ1&, 
ιά οοείάοηΙ&Η ρΓΦ3ΐβΒ&1 εοΓηββ ρ&Ι&ίϋ 1.3>ΐ6Γ&ηβη- 
818. ΙΙα Ι,υάονιεϋδ IV, ίη &ϋ11», ςυ& Ο&είΓαεοίυηι, 
εοηιίίοπι ίϋεβηυΓη, εοηιίίθαι ρ&Ι&ΐϋ Ι&ΙβΓΑηβηβΐβ 
βΓββΙ, ΐΓίόυί ίρβί )χα Ιεναηάχ βί Ιεηεηάί ίτηρεηαίε 
άίαάετηα άε ηοϋτο [νβΓ&α ουίΐβί βηηΐ] εί αικεΐίο- 
τντη ηοΦοΓχιιη Βοτηαηοηί/η ρηηαρχιτη εαρίίε,ίεηροΓε, 
αηο ίτηρετίαΙΐ$ εοτοηαΗοηί* ζοΐβτηηία εεΙεύΓαηΙχιτ, εί 
είχατη ςχιοαιηςιιε αΐίο Ιοηχροτε, ςηοΙίε$ ρνΙΙχοε ίριχιτη 
ιΐίαάειηα εχρεάΐνεηΐ εΙεναΗ άε οαρχίε ηοιίτο Η α%ε• 
εε**οτχΐΏ\ Βοτηαηοηιτη ρΗηαίψιίψη εί τεροηί. Ιρβοβ 153 ΌΕ 0ΕΗΙΜΟΝΙ18 ΑϋΙ,Λ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 154 υπό των πραιποσίτων εοδον του βήλου του κρέμα- χ αίπο Ν&Γΐπβοίδ βαβρθοβυαι ϋΟΓοηα αάίαπΙϋΓ. Ρα- 
μένου εις τήν χαμάραν, ήγουν εις το προπύλαιον ΙηβΓοηα νβΓΟ ία ροΗα ΝαιΊηβοίβ ουπα οοαβυβίο 8ϋθ 
του Νάρβηκος. Ό 81 πατριάρχης έκδέχεται εις τήν πιίηίΒίβπο βΐ υηϋηο 609 βχοίρϋ, αά ςυβπ), οοΓΟηα 

,ΙΟΑΝ. ΜΟ. ΚΕΙ3ΚΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ πίθίαυοια άβροηβη οοηβαβνίΒββ οοηοΐυάο β Ιοοο 
Ι*ααοί, Ιηνβοϋνα δβουηάα ίη Απηβηίοβ, βί βαίίβ 
ΙυΙο ΙίοβΙ β Ιοοο βχίτα οοηηβχίοηβηι βνυίςο βία- 
ΙιιβΓβ. ΟαιορηοΓία ςαοςυβ βυβ, υ Ι βί^ηοπ) ερίβοο- 
ραΐηβ, (ριβαιαάΊχΜχΙααι ιηίυΐα ίπιρβΓϋ 8Ϊ£ηυαι ββΐ, 
αά ΙβοΙΐοηβπΐ ΕναηφβΗί άβροηοϋαηΐ, υΐ βχ ΙβίάοΐΌ 
Ρβΐιΐδίοΐα 1. ι, βριβί. 136 εοηδΙ&Ι, αοί ηΐΥβΙιοβ 
βχρίίο&ηβ ίηάοίθΐη οπιορηοηί, ΓβΙίοηβπα βΐΐβ^αΐ, 
ςυβίΓθ βρίβεορυβ ίΙΙϋά Ιυηο άβροηαΐ : Ήνίχα αυτός 
6 αληθινός ποιμήν παραγίνεται δια της των προσκυ- 
νητών Ευαγγελίων αναπτύξεως, άποτίθεται τό 
σχήμα τής μιμήσεως 6 επίσκοπος, αυτόν παρεΤνιι ρατηχχ ίβητ βίβτρέ άηταηί ίβ τβ»ίβ άβ Γο(β,ββ. Ιβ» (βη% - 
ηχβ» ηβ »β ηχέίβηί ροχηί ανββ ίβ» Ηοηχηχβ» 9 βίίβ» »β 
τβίχτιηί άαη» ίβ» ραΐβτχβ» αηίοητ άβ ί'έρίχ»β, οη ά ηηβ 
ίτχυηηβ (βτηχέβ άβ χαίοη$χβ» ί ού οη ηβ ίβ» νοϊί ροχηί, 
α(χη ά'βηχρέοηβτ Ια άήίταβίχοη, Ιβ »βαηάαίβ βί Ιβ ηχαη• 
ναχ$ η&αρβ, οηβ Γοη (αχί (τέαηβτηιηβηί άβ ηο$ έρΐίίβ», 
αηχ ηβ »β τβηβοηίτβ ροχηί νίιβχ, ίβ» 6τββ» 9 ίβ»^ηβί$ 
$οηί ίτέ»αίίβηίί($ ά ίο(βββ 9 ηηχ »β βΐιαηίβ ρτββαηβ 
ίοηί εη ρτββ νηίααίτβ. II η'βχΐροίηΐ γβτηχύ αηχ ίαϊαηϋ» 
ά'βηίτβτ άαη» Ιβ $αηοίηαχτβ 9 άοηΐ ία ροτίβ »'οηντβ 
ίτοί» (οχ» Ιβ* ;οιιπ άβ (έΐβ» »οίβηηβίίβ» ; ία ρτβηχχέτβ ^ ..... _ αναηΐ Ια οοηεέβταίχοη, βί $β τβ(βτηχβ βη τκέηχβ Ιβτηρ$ 9 

δηλών τον Κύριον τον τής ποιμαντικής ή γι μόνα και Ια »ββοηάβ α ία ύοηχηχηηχοη* βί Ια ίτοχ»χέηχβ α\ι βοτη- 
θβύν. ΟοηΓ. 1)ιι ββη£β, ν. Οβτυβίίβτίηηχ βί ΑΙηχη- Β ηχβηββ/ηβηΐ άβ» νέρτβ» ; βί ίβ» )θ\ιη οτάίηαχτβ* οη ηβ αα. 

Ουοηίειιη ίηείρίΐ βιιοίοΓ ηοβΙβΓ ίΐΐοβ ηΐυβ θπ*γ- 
ΓΛΓβ, φαο8 1η 8θ1βπιηίΙ)ϋ8 ρΐΌ0€6&ΙοηίΙ)α9 ίπιρεΓα- 
ΙοΉβ ίη οβίεοπιΐίοηβ (ίίνίηί ειιΐΐυβ οΙ>&6Γναιι> αβοβ- 
1)&ηΙ, ηβςαβ θα Ηβ ίηΐβΐΐίεί ροδβίΐ &οβςοβ οο^ηίΐίοηθ 
ηΐουηι ΒβοΓΟΓϋπι, ςυί ουίίυαι άίνίηυαα ρβηββ Ογ©- 
οοβ οοηβΐίΐαοηΐ: ϋβΟΓβνί ηίο ίη ίη^Γβββη ίδΐίυβ 
ΙηοΙ&Ιίοηί• άβ βαοπδ Γοουβ ^βηθΓ&Ιβιη ςοΒοαύααι 
βρβοίβπι ΙίΙϋΓ^ί® Ογθβο» βί βοοίββίΑΓϋΐη (χηοατυαι 
8υ6]ίθθΐΌ, ο ςυα άβίηοβρβ άΐοβηά* παβΙία» ροΙβΓυηΙ 
ρβΓΟίρί. ΡβΓββςα&Γ ί£ΪΐυΓ Ιοίααι οπϋοβπα ΙίΙοΓ^ΐ® 
ϋΓβο» ^αχί* Γθίαΐίοηβπι 1.& ΟΓοίχϋ βί ΒΙβρη^ηί 
ΟβΓίΛοηι, ς ιιί β&οηβ ΟΓβεοΓοαι ίηΙβΚϋίΙ ηοη ββοαβί, 
βί ςο» βρβοίΕνίΙ ΛυάΐνίΙςαβ, άϊϋ^βηΙβΓ ίη ίΙίηβΓη- 
Ηο βυυ οοηβΐ^ηΑνϋ. Επί άβίηοβρβ άίβρυΐβηάί 1ο- 
οαβ 7 Ιλ% Ε§ίχ$α νέριιΗένβ* *β άχνύβηί βη ίτοχ$ ραΜχβ$, 
αρρβίέβί νάρθηζ, νββίίόυΐβ, οιι πρόναο ν, &ν&ηί- 
ηβί, ναός, Ια ηοί, βί βήμα, ίθ βαηοΙϋα'ΐΓβ. Ιβ νβ$1ι- ί'οηννβ αηβ άβχιχ }οχ$ ροχιν ίβ ιαΰη/κχ. Ι'οη αΙΙηηιβ 
άηναηί ίο/βββ αχιαηίχιέ άβ οίβτρβι βί άβ Ιατηρα άαη$ 
Ι'χηίέΓίβχΐΓ, βί άβναηί ίβ$ Ιγοχ* ροτίβ» άα ιαηαηαχτβ, 
ηχαχ$ Γοη η'βη ηχβί ροχηί ιμγ Ιβ$ ανίβίΊ. ΡοβΙ η«ο 
αΐΐαΐα, ς υ© ραιίββ βοεΙββΊαΓυηι θΓβ»οαΓυπι οΐ αΐί- 
ςοαίβοα ΙίΙϋΓ^ίω ΟΓάίηβπι οοηΐίηβηΐ, ηβοβδβαΓίααι 
^άίοο οαρυΐ 6^υ8ά6πι ΙίηβΗί 15 ΙοΙυιη οδοήοβΓβ, 
ααο α^ΊΐυΓ άβ αχιβίίβ ιηυηίέτβ οη βέίέοτβ ία (έΐβ άβ* 
Ράςιιβδ βη ναίαβίιχβ βί βη ΜοΙάανίβ. Ε£Γβ£ίβ βηίαι 
Ιοουπι ηυηο ηο9ΐΓυαι ΐΐΐυβίη&ΐ. Ια (έΐβ άβ» ΡΑςχιαβ 
»β βέΙέΟΓβ Ηίβη ρίη$ $οΙβηηβίί&ηβηΙ βη ΥαίαβΗχβ βί βη 
ΗοΙάανίβ) ού χί η\) α αηβ άβ$ Οτβα, ^ηβ άαηι (οη» 
ίβ$ αηΐΓ€$ Ιΐβηχ, α βαχαβ άβ ία ΙίοβνΙέ. Ιβ ρτχηοβ βί 
ία άοτηηα ρηηββ»»β υοηί βη ηαοίί άβ βόΓέηοηίβ, βί 
$ιιχνχ» ά'ηηβ βοχιτ (οτίβ ίβ»1β, ίτοίε ΗβχΐΓβ$ αυαηί Ιβ 
)οατ α ΓΕρΙίεβ, άαηι Ιβ ρατνχ$ άβ Ιαηχιβίίβ ϊί ι/ α άβηχ 
ίτόηβ») ί'χιη ροχίΓ ίιιχ βί »οη έροχιεβ, βί ί'αχιίτβ ρΟΗΓ Ιβ 
ηχέίΓοροίχίβ, ηχιί Ιβ$ τβροχί βη ηαΰχΐ» ροηίίβ,βαΜΧ ιιιϊυί οχιίβ... *βτί α ρτέ»βηί ά οαρίχ&βτ ίβ$ βη/αηί» βί βχρο- η ά* »οη βίβτρέ. ίβ» ο(ββχβτ» άβ ία βοχιτ άχι ρηηοβ »οηί 
»βτ ίβ» βοτμ»τηθΓί» άβ» ίαίαχιβ» ρβηάαηίίβ» οο»έαχιβ»... άβττχίτβ ίαχ ; ιανοχτ, Ιβ» ρΗηάραχιχ $βίρηειιη βί ία ηοοίβ»*β ά ία άτοχίβ ; βί ίβ» ο(/χβχ€Γ» άβ )χι»ίχββ* βί 
βοτρ» άβ» ιηατβΚαηά») ά »α ςαχιοΗβ ; βί ία τηχίχββ {αχί 
αηβ βηοβίηίβ ροχιτ βηχρέυηβΓ Ιβ ρβυρίβ, ςιιχ υίβηί βη 
/ΌηΙβ νοχτ ία βέτέηχοηιβ, ά'χηβοηχτηοάβτ ίβ» α»»χ»ΙαηΙ». 
11 1/ α άαη» ίβ ηχχΊχβχι άβ οβίίβ ρίαββ «η αχιίβί 9 »χιτ Ιβ- 
αχιβί οη βέΙέΟΓβ ία Μβ5»β; βί αρτέ$ ί'Εναηαίίβ, ίβ 
ρΗηββ βί ίβ τηέίτοροίχίβ ρατίβηί βη ηιέιηβ Ιβηιρ» άβ 
ίβχιη ίτόηβ», βί ίβ τεηοοηίνβηί ά ΓαχιΙβΙ, ού Η* ϊβη- 
ίτβ'ίαίχιβηί αη νχ»αρβ 9 »β άοηηβηί ά οαίζβτ ηχχιίηβΐίβ- 
ιηβηί αηβ ρβίχίβ βτοχχ οτηέβ άβ ρχβττβτχβ» ςχι'χί» Ιίβη- 
ηβηί ά ία τηαχη ) βη άχ»αηί ΟαηβΙοβ βηββίί, βί ηίοχιτ- 
ηβηί ά ίβχιη ρίαββ». Εη»χιχίβ ίοχι» Ιβ» α»*χ»ίαηί» 
τέρχιίχβτ» βί ί&χιΐχβη, νοηί ά ίβχΐΓ ταηα οαχ»&τ ία 
ηιαχη άχι ηχέίΓοροίχίβ βί άβ ία ρΗηεβ»»β αη »οη άβ 
ίαηχοοΗΓ», ίτοηχΏβΙΙβ», Ηηχύαίβ» βί Ηαηίΰοί», αη οηιχί 
άβ ρίχιιίβχίτ» άέβηαταβ» άβ οαηοηί, βί άβ τηοχχαηβίβΓίβ, 
βί άβ» αβοίαηχαίχοη» άη ρβηρίβ, αηχ (αχί τβίβηίχτ 

, βη ίβηιοτα»- δβΓνίΙ αυοςηβ οοη^Γβ^αΙίοηί βάβΐίαηι, ςυΐ αηΐβ 
ραΐΓίαΓοη», *ϋΙ β&οβπίοΐί*, βί ίπιρβΓαίοπβ, αυΐ 
ρΓβΒΟΐρυί ίη αιιαςαβ οοπιπιαηίοηβ νιη, αάνβηΐυαι, 
βί αηίβ τήν εισοδον ίη Ν&αηι ηοη ίηΐΓ&ηΙ. Ια ηβ( 
»βτί ά ηββνοΐΓ ίβ» ΟάβΙβ») αηχ ϊαηβτηοίβηί ροην 
βηαηΐβΓ Ιβ» Ιοηαηαβ» άβ Οχβη βί »β ρίαββηί »ηχυαηί 
Ιβητ ταηα »αη» οοη(η$ίοη. Ιβ$ ηχχηίιίτβ» άβ ΐέοΐάβ 
βί ίβ» ρβηοηηβ» άχ»ίχηαηέβ» οββηρβηί Ια ρατίχβ ία 
ρίχι» αναηβέβ αχιρτέ» άη »αηβίηαχΓβ, ίααχιβίίβ β»ί βη- 
Ιοητέβ άβ» βηαχτβ» % βοηχηχβ άαη» ηο» ίΛατκη, βί η'β»ί 
ροχηί ιέγατέβ άβ Ραχιίτβ οη ίβ ρβηρίβ »β ταηαβ. Ιβ 
ιαηείηαχΓβ β»ί αη {οηά άβ ί'έαίίιβ, ιέραΗ άβ Ια ηβ( 
ρατ ηη ςταηά βηίαύίβηιβηχβηί ρβίηί, ανββ άβ» ίαυίβαηχ 
άβ 1έ»η»-αιΗ»ΐ, άβ ία ΥχβΓαβ, άη Ραίτοη. Οη βηίτβ 
αη ίαηοίηαχτβ ρατ ίτοχ» ροτίβ» % άβηχ ρβίχίβ» βί ηηβ 
ρταηάβ ηοηχηχέβ ρατ βχββίίβηββ πύλη άγίσ και βα- 
σιλική, Ια ροΓίβ 8&ίηΐ6 βί τογαΐβ. [Οβάο ςυίάβαι. 

οαηι ίΐα αρρβίΐαπ ηονο παοΓβ ; ββά ΟοηβΙ&ηϋηί ηο- *ν ί'αίτ άβ ββ» ρατοίβ» άβ ία Μιηττββίίοη 
βΙγϊ ΙβιυροΓβ ροΓία ίΐΐα ΙαηΙηηι α\ άγίαι θύραι άί- υ »αηί. 
οβηαηΙαΓ, βί α\ βασιλιχαι βΓβ! ίίΐα ροΗα, ρβΓ 
ςυαπι β Ν&Ηηβεβ ίη Νααιη ίηίΓαΒ&ίϋΓ.] 1ί υ α ίνοί» 
βηβίο» άαη» Γχηίέηβητ άη »αηβίηαχτβ άβ»1χηέ» ά άβ» 
η»αρβ» άχβ&βηί» ; ββίηχ άη ηχχίχβη, ηηχ β»ί άηηβ »βηίβ 
ρχβΓΓβ ηχατοηέβ άβ ογοϊχ, β'αρρβίίβ ία ίαοΐβ $αοτέβ, 
άχχήηβ βί ηχυ»ίχηηβ, ά βαη»β άη ηχ\ι»ίέτβ % βί η'βύ 
οτηέβ ηηβ ά'ηηβ βτοχχ βί άη Ιχυτβ άβ» Εναηυχίβ». Ι'αη* 
ίβί ά ία άτοχίβ β»έ άβιίχηέ & τβββνοχτ ίβ» υτέ$βη(» άβ» 
βάέίβ» βί άέρο»βτ Ιβ» βιρέββ» άη »αβτφββ. Οβίηχ ά 
οαηβηβ »βτί ά ηιβίΐτβ ίβ» οτηβηχβηί» βί ίβ» υα»β» $α• 
οτέ%, βί ίβ» άίαβτβ», »οη»-άχαοτβ» βί ο^χβχβτ» ηιχηβητ» 
»'$ ταηρβηί άηταηί ίβ »αατχ/ίοβ ροητ αίίητηβτ Ιβ» βίβτ- 
ρβ» βί (αχτβ βηαη/Ιβτ ί'βαη άη βαίχββ. Οαη» ίβ» έρίχ- 
$β» ραίτχατβαίβ» βί ηχόίτοροίβ», χί υ α αη (οηά άη 
»αηβίηαχτβ ηη ίτόηβ ά βόίέ άη ρταηά αηίβί νοητ ίβ 
ραίήατβηβ οη ίβ ηχβίτοροίχΐβ % ρβηάαηί Ια βόί&ταίχοη, 
αηχ %β ηοηχηιβ άγιον σύνθρονον, Ιβ βαίηΐ Ιγ6π6 ; ροπτ 
ι* άΐιήηρΗ€τ ά* Ια οΗαχτβ οτάχηαιτβ, ςχΐίΐ» οοοηγβηϊ €βίίβ βέτέηχοηχβ β*ί $ηχνχβ άηη (β»ίχη ρηοίχο άη 
ρτχηοβ άαη» ιοη ραίαχ», αηχ ρηηβχραηχ άη βίβτρέ βί 
άβ Ιαηοοίβ»»β\ οη»βτί Ιβ βίβτρέ βη ρομίόηΐ βοηχηχβ 
βαίουβτ», τβίχρχβηχ 9 βί ίοηίβ» »οτίβ»άβ"νχαηάβ» αηχ 
αηίτβ». Η υ α ίτοί» ίαοίβ» ; ηηβ ρβίχίβ »ητ ηήβ βίίταάβ 
»οη» ηη άαχ» ροητ ίβ ρτιηββ, ίβ^ηβί 'τκαηρβ »βηί, βί 
άβηχ (οτί ίοηρηβ» ά άτοχίβ βί ά ραηοΗβ άβ ββίίβ-ίά, 
ί'ηηβ ροητ ίβ ηχέίτοροίχΐβ βί Ιβ βίβτρέ ; βί V αηίτβ ροητ 
ία» οί/ίβχβτ» άβ ία ηοδΙβ»»β, βί ίβ» ηοοίβ». Ιβ χηβίτο• 
ροίχίβ (αχί ία οέτχέάχβίχοη άβ ία ίαοίβ; άηταηί ίβ τβ- 
ρα» ίβ ρτχηοβ βηυοίβ άβ» α$»χβίίβ$ οΗατρέβ» άβ» ηχβχί- 
ίβητ» ηχβί» ά ββηχ ςη'ίΐ νβηί (ανοτί»βτ, βί οοχί ία 
»αηίέ άβ ία άοτηηα ά τοηρβ οοτά 9 ά ρβηοηχ βί ηη 
Ιέίβ. Οβ ηχέηχβ τβρα» »β τέίΐέτβ άβηχ αηίτβ» (οχ» άαη» 
ίβ βοητ» άβ ί'αηηέβ, αηχ (Ηβ» άβ ΜοέΙ βί άβ ΓΕρχ- 
ρΗαηχβ ; ηχαχ» ββίηχ άβ» Ράαηβ» β»ί αβοοχηραρηέ ά» 
ρτέιβηΐι ά*\)*\νβ%, αα* ^«α λνΑχ^Μ ^».0λ^, ^.^ 155 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΛΟΟΕΝΙΤΙ 156 άβροβϋα, άοιηίηί ΙηίΓ*ηΙ, ρΗιηυπίςυθ Πβχο ββηπ, Α «όλτ,ν τον Νάρθηχος μ*τ& τής σ^βους βύτου 4*. 
ββηοΐϋπι Εν&η£6ΐ!υοα »1> &ι*οΙη(Ηαο&ηο ροΗβΙυηο νβ- ηρ*σ(«ς υλ\ τάξιως, και μ»τ* το άποατβφθήναι τον»; 

,ΤΟΑΝ. ΜΟ. ΕΕΙ3ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ α» ηχέίτοροίχίε, εί ανχ .ΊιιΜ ρτίηειναηχ ηοδ(ε* 9 εί 
άεχιχ άε *αίχη εί άταρ ά εΚαεηη αε* αηίτε* 9 ανεε 
ίε*αχιείίε* ϋ* $β τείχτεηί ρΐεχη* άε ίχδέταίχΐε* άβ ίεητ 
ρήηεε 9 ςτϋΐ τεηίτε άαη* $οη ραίαχ* ροητ *ε άίνετίχτ 
ανεε ία ρτίηοε*$ε 9 *α (αηχχίΐε εί *ε* ρτχηοχραηχ 
ο(βείετ* 9 οη'χί τέααίε άε νε$ίε* άε δτοοατά ά 9 οτ. 

Αάάβηάα ίβηάβιη βχοβρία ςυβά&ιη βχ β^υβάθπι 
ο&ρίΐθ 19, ςαοά υΐιΐΓ£ία ιρβαπι ΟΓάΊηβαι αΐιςιιβηΐο 
υβθηαβ βχροηΚ. Ιε εέίέδταηί εί ίε άχαετε *ε ίανεηί 
ρηδίχςηεηιεηί Ιε$ ηχαχη* 9 ροητ $ε ρτέρατετ ά Ια τέ- 
εερίιοη άε* ράχη* άε ρτοροήίχοη αυε ρτε*εηίε Ιε 
ρεηρίε } εί Ιχιχ (αίνε εοηηαΐίτε ανεε αηείΐε ρητείέ 
άΤάηχε εί άε εοτρ* ίί {αηί €έ\έδτετ Ιε *αετίβεε εί υ 
α**ί*ίετ. Εηιηϋε ϊέίαηί αρρτοεηέ άε Γαιιίεί άε ρτο~ 
ρο*ϋχοη, Ιε εέίέδταηί ρτεηά Ιε ραίη άε*ίχηέ αη *αετί- Β 
βεε % *έρατε Ια ρατίιε εατέε εί εηχρτείηίε ανεε Ια 
ραίέηε, εί δέηχί Ιε τε*ίε 9 αηε ί'οη άύίτίδηε αιι ρεηρίε 
ά Ια βη άε Ια Με**ε. Αρτε* εείίε οταχ*οη οη (αχί ηηε 
ρτοεε**ίοη αηίοητ άε Ια ηε( αη ιοη άε» ίί τηχτεί, 
ανεε ί'εηεεη* ; οη *οτί ρατ Ια ρείίίε ροτίε άη *αη• 
είηαίτε, εί Γοη τεηίτε ρατ Ια αταηάε 9 εί Ιε άχαετε ροτίε 
Ιε Ηνιε άε$ ΕναηαχΙε* εηίτε *ε* άεηχ ηχαχη* 9 (οτί 
έίενέ ροχιτ Ιε (άντε νοχτ αη ρεηρίε, εί Ιε τεροεε αη 
ηχχίχεη άη αταηά αηίεΐ. Οη εηαηίε ηη Ηυηχηε <Γαάο- 
ταίχοη 9 ΙεαηεΙ βηχί ρατ εε» ρατοίε* 9 άγιος ο θ^ός, 
Οίεη *αίηί 9 «γιος Ισχυρά γ, *αχηί (οτί 9 άγιος αθά- 
νατος έλέησον ήμϊς ? ιάχηΐ χτηηχοΓίεΙ, αι/εζ ρχίίέ άε 
ηοηι, ανεε Ιε Οίοπβ Ρβίπ, εί εη$ηϋε ΓΕρΗνε εί 
ΓΕναηαχΙε άα ;οιιγ. ΙΈναηρϋε έίαηί βηχ, οη Με ίε$ 
ραίη* άε ρτέιεηί άε Γανίεί άε ρτορο$ϋχοη* εί Γοη [αχί 
ηηε ζεεοηάε ρτοεειιχοη άει ειρεεε* ; Ιβ$ αεοΐι/ίε* ροτ- 
ίεηί Ια ετοχχ, Ιε» εηαηάείχεη, Ιβ» ίίηώτε$, εί Γεηεεη- 
ιοιγ $χιίνί$ άη $οη*-άίαΰτε χ αχιί ίχεηί Ια ραίέηε ηαηίε 9 
άη άίαετε ροηαηί χιηε Ιοΐίε, οη ε%ί εη(ετηχέ Ιε ραίη η 
άη Μεηβεε, εοηνεΗ ά?ηη νοχίε, έίενέεεί αρρηυεε *ητ 
$οη [Γοηί, εί ίε εέίεΊ>ναηί τηατεΚε Ιε άετηχετ, αχίαηί 
ίε εαίιεε εοηυετί εηίτε *ε% τηαίτχι. Οείίε εέτέήίοηχε $ε 
(αχί ανεε αηίαηί άε τηοάειίχε αχιε άε άένοίχοη ά ρα» 
(οτί ΙεηΙι, ροητ άοηηετ Ιε Ιεηχρ$ αηχ εΗαηίτε» άε 
τέείίετ Οίοπ* ίο βχοβίβίβ, εί αη ρεηρίε ρτο$ίετηέ α 
ίεττε άε οαχΊετ Ιβ» ύοχιί* άβ Ι'έΙοίε ά Ι'οϊβααηί, εη 
άίεαηί Ιε* ρατοίε* άη οοη ίαττοη. δβί^ηβϋΓ, βουνό- 
ηβζ-νοαι οβ οουβ (Ιβηι τοΙγο Γονβαπιβ, αηε ίε εέ- 
Ιέοταηί εί *ε* α$*χ*ίαηί* τέρέίεηί Αε ίετηρ* εη ίετηρ* 
ά νοχχ οα**ε 9 εί ία ρτοεαιίωι τεηίτε ρατ Ια ροτίε 
*αίηίε, αηί *ε (ετηχε α ΙΊη&ίαηί, εί Γοη ιηε\ Ιε εαίιεε 
εί ίε* ε*ρέεε* αη πιχίχεχι άε Ι'αηίεί. Οη εηαηίε ρ/«- 
εϊεητ* ηνηχηει, εαηίίαηε* % αηίχεηηε*, νετ*εί* εί 
τάροη*, εί Γοη (αχί αηαηίϋέ άε αεηηβεχίοη*, αάοτα- 
ϋηη* % οάηέαΊεϋοη* εί εηεεη*εηχεηί* ταρροτίέ* αη 
τιίηεΐ ατεε % αρτέ* Ιεεαηείίε* ίε εέίέύταηί οβτε $οη 
εαετίβεε ανεε εε* ψηοί*. — Τοηίε* εε* εέτέηχοηχε* άε 
ία εοη*έεταίίοη *ε (οηί ά ηχιί* είο* άαη* ίε *αηε- ** 
ίηαχτε αηζαχχείίε* ίε ρεηρίε ΐοχηί *οη ίηίεηίίοη, εί υ 
α**ί*ί*άε* υεηχ άε ία (οι α εε ψηυείέτε *εετεί 9 άηταηί 
Ιεαηεί οη εηαηίε ίε *υτηδοί* εί άε* εαηίχςηε*. Ια 
εοηεάεταίίοη ε*$ ηιχνχε άε ΓέΙέναίχοη αη *οη άε* 
ιίη%οτε* % ροητ αυετίχτ ίε ρεηρίε άε τεάοηδίετ 
*οη αίίεηάοη, εί *α άέυοίιοη^ εί ά* ία (ταε- 
ίίύη εη* ραίη εη αηαίτε ρατίχε*, αχη*χ ςη'χΐ ε*ί άχ• 
ψ%$έ; άείαχιεΙΙε* π εη ηχέΐε ηηε άαη* Ιε εαΗεε, 
ΰχηηχηηηίε α"ηηε αηίτε 9 εί αατάε ίε* άεηχ αηίτε* 
ροητ εοηχηχηηχετ ίε* α**ί*ίαηί*. Ιε εεΊέοταηί αγαηί 
ύΦΜ χηηη ίε', Ιε άχαετε οηντε Ια ροτίε *αίηίε, εί χηνχίε 
Ι* ροηρίε άία εοτηηχηηίοη, εηάίεαηί: ΛρρΓοσΙιβι 
•▼βο 1ι οηίαΐβ άβ Ρίβο ν Ιβ Γοΐ βΐ 1& ο1)&ηΙό, εί ίί ίε 
εοη**ηηη%ε *οη* ίε* άεηχ ε*ρεεε* 9 εη Ηταηί άη εαίιεε 
ανεοηηε ρείίίε εηίΐίχέτε, ηηε ρατίχε άη εοτρ$ άε Ιό- 
•ο•-ΟΙΐΓί•( εί ηη ρεη άβ *αηα ηχέΐέ εη*ειηδΙε ; ηχαί* 
1$$ €€ΰΙέ*ία*ίχοηε* τεεοίνεηί *ερατεΊηεηί ίε* ε*ρέεε*. 
Ια &*9*ι**ίθΛ *Μ Μ*ήή* άε ία άίείτίοηΐίοη άη ραίη 
Μτ&/ΝΤ#Μ λ*Μτ€ *ί*αΰτ*\ ΐ€$ Οτφβ ηε ίε ηχαηφηΐ ρα* *ητ•Ιε-εΚατηρ 9 εί ίε εοηεετνεηί άαη* άε* δοηηα 
ρτορη-ε* % αη'ΐί* ρεηάεηί αη εοί % Ιοηαη'χΙ* (οηί νουαςε. 
ροητ * % εη *ετνίτ % εί ίε ηχαηρετ έίαηί αίΐαανά* άε 
τηαΐαάίε» ηχοτίεΙΙε* άαη* άε* ίίεηχ άέροητνχιε ά % έοίι*ε 9 
εί άε ρτέίτε* ροατ ίεητ αάτηίηηίτετ Ιε νίαίχαηε, 
ρτάίεηάαηί, αηε ίε ράχη δέηχί ίε* (οτίίβε οοηίτε Ια 
ίεηίαίιοη* άη άώηοη, εί Ιε* αχάε ά δύη τηοητίτ αη 
άέ/αχιί άη νχαίχ^ηε. 

ϋυπι Ιιίβ βΐ οαω οθΗπιοηίαΗ ηοβ(Γθ αϊ οοπιρ*Γ»Η 
ςαβ«1 Ιοοοβ ΟθγΙλοΜ, Ι&ϋοβ οοηνβΓββ. Ιιίο ροολίη 
ςαβ ίη ίΐϋυβ ϋίηβΓΛΠο ΟθΓίοβηίοο ρ. 62. •ς<(. Ιβ- 
βαηίϋΓ: Βίε 19 $ερίετηΙ>η$ Α. 1574, ϊηίταριηΐΜ* 
εεείεήαηχ βτχεαηι %η ιμ6ιιγ6ιο Οαίαίχ* Χρυσοτπίγη 
α Ονχεχ* άχείαηι, ηύχ ίοίατη εοτηηχ ΙΠητςΐατη *ρε- 
είαοχηχη*. $ίαοαί ΟαρεΙΙαηη* εοταηχ εΗοτο άοτ*ο αά 
ρορχιΐηηι εοηνετ*ο 9 τεείίαη* ρτεεε* 9 αηχδχι* ρορηίη* 
ετεοτε Κύριε έλέησον αεείαηχαί. Ρο*ί ρτεεα ΜΓίρίτ- 
δαί *αεετάο* ηηα εηηχ (ήδη* αίίί* 9 εί ηηο τηοηαεαο 
εαηίατε 9 ηχιχδη* εαηοηατεΗα εητη ρηετί* ρ*αίίί* 9 *αη• 

?)ηαη\ αίίετ εηοτη*, τε*ροηάεδαί. Εταηί εταο άηο μ- 
ηί εΚοτχ 9 *αεετάοίί$ χηίτα εηοτηηχ 9 εί εαηοηαιχΚζ 
εχίτα εηηχ 9 ίηνίεεηχ αΐίετηαηίε*. Ρο*ί εα ρηετ ρηείε- 
αχί ίεχίηηχ εχ Βρχείοία Λρο*ίοίχ αά ϋοτίηίΚίο*. Ολο 
(αείο ρτε*δχβίετι οηηε* ηαδχίη *αεετάοίαίΐ ρτοεεέε- 
δαηί εχίτα ύΗοτηηχ % [χά ε*ί ίτίδηηαηι,] αηοτητη ηηη* 
εοάίεεηι Νονχ 1ε*ίαη\εηίί [νεί ροίίχι* εϋαηςείύίαηαη] 
οτηαίηηι αε*ίαδαί 9 εί *ηρετ αχηδοηε, τηεάχα ίη εεείε• 
*ία $χίο 9 εί ετηεε ίχαηεα οτηαίο 9 άεροηεδαί. Κερείε- 
δαηΐ άείηοερ* εΚοτηηχ 9 χη ϋη}η* ίαδηίαϋ* 9 νεί *ερχ 
ίίαηεα 9 αδ εα ρατίε αηχ αά Νανίηι τειρίεχΐ, ρχεία 
εοη*ρχοϋητ ίηιαρο €Ηη*ίι 9 αιηχ χηκτίρίχοηε ό «αντο- 
χρ&τωρ, οοτατη αηα *ε*ε ιηείίηαδαηί. Ηεάάχίί εηοτο 
εαεετάοίε* *οί% χηίτα εηηχ εαηεδαηί. ύαηίχεα χίΐα 
ίεείχοηε Εναηαείϋ ιηίετ*1χηεία εοη(χηηαδαηί 9 εί Κ- 
ίχιται*3 *η*Β τχίιδη* νατχχ* ρεταείί* 9 αρετχεδαηί νητεη* 
εΚοτητη 9 ίετ νεί αηαΐετ αρΐίαδαηί ΐΗηηδι/Ιχνη, Η ρτο- 
εεάεδαηί οηιηε* Κοε οτάχηε. ΡΗηχχ ρτοάίδαηί άηο 
ρηετί εηηχ οετε'ι* ατάεηίϊδη* 9 ίητη αηο αίη ααη 
εοηίί* ίαχχτο είηείι*. Εχείρχεδαί εοε εαεετάο* ραηειη 
Ηηάοηε ίεείηηχ αετεη* *ηρετ εαρΟε. $εςηείαηίΜτ 
*αύετάοίε*άηο ήηαηίί *χηαηίο* εαιψοε* οετεηίει, $*α%% 
ίαηοηαηχ ίοί ορη* ε**εί 9 *εά *ρεεΙαεηίχ εί ρση*ρεε 
αταίία. 8(ίραδαηΙ εοτητη ίαίη* άηο ρ«<η, ζχηςηίχ 
εηηι *χηοηίχ* εοηίχ* ίαητο αη<ϋ* 9 νηοτηχη ινηιτηα 
ρατ* ετηεεηχ τε/ετεδαί. ηχίεηΐίδη* αα ήκίατ *γε€\ιΙ\. 
Ρο*ίαηαη αϋ Λαο ρτοεε**ιοηε τεάϋ**εηί ίη εΚοτηπι, 
είαη>ίεδαηί εητη 9 ηί ηεηχο νίάετε ρο**εί αηχ ίηίη* 
αετετεηίητ ; εί ρτχηχατίη* *αεετάοίη%η είαηχαδαί είατα 
νοεε: λάβιτι, οάγιτκ, ο£τ4ς έστιν άρτος — τούτο 
έστιν αίμα. — 5εατ*χη% χηάε %ρ*ι εοχηηιηηχεαδαηί χη- 
ίτα εηοτηηχ ; άείηάε ηχοηύταδαίητ ρορηίο εαίυχ 9 αηχ 
εηηχ *χιηχηια νεηεταίχοηε ρτοεεαηεϊαίητ, εί νείηί αάο- 
ταδαί. Ταηάεηι ρετααεδαηί ρτεεε* ρτο ραίτίαεηα 
ΟΡίαηο. Αίεχαηάήηο 9 Ηχετο*οίυηχίίαηο 9 ΑηΗοεηεηο, 
εί οηχηίδη* τείχοχιί* ερχ*εορι*. Ρεταείχ* οηχηίδη* ρτε• 
οίδη* 9 εαηίίεί* εί εοηχηχηηίοηε, ρτχίοαεδαΐ ηχοηα- 
εΗη* αίίοηχ*, ίεραίχι* ραίτχατεΗ** Αηίίοεηεηχ 9 εχΗείΟ' 
Ιαχή, ηηα ιχΗ άατχ είεεηχο*υηαηχ τοοαδαί. ύίίίηχο 
ίαηάεηχ ίοίη* εα3ίη* 9 ηηη* ρο*ί αΗηηχ ρτοεβάεδαηί 
νετεχί* εΗοτηηχ, ηδί ήηαηίί (τη*ίηη\ ραηύ αεείρχε- 
δαηί, άγάπ/) άίείηηχ 9 αχχοά ηαείχ νείηί ίη ρτο€$**ίσηε 
αάχδαηί εί νεηεταδαηΐητ χηείίηαίίοηε εοτροτΐ* αίςηε 
ο*εηίαδαηίητ χηχαρίηε*. ΙηΙβ^βοϋβ «Ιίίβ εοοίίηααΐ 
Ίάεπι ΟθγΙλοΙι Ιη Ιιαηο κηοάυπι ; Οηαηάο τηχηί*ίτί 
εεείε*χψ χηίταηΐ εηοταηχ, ίηείχηαηί *ε*ε νετ*η* στη" 
εεηχ ίχςηεαηχ αηχδοηχ χτηροηΊαηχ τηεάχα ίη εεείε*χα % 
άείηάε νηΐίη αά νηαρίηεψη ΟΗτύίχ εοηνετ*ο *ε *ίαηο 
ετηοί* ήοηαηί. Ιάεηχ /αείχιηί αιωίαηοί ίη εεείε*χοΜ 
εοηνεηίηηί — άεχηάε εοη*\άεηί Ιοεο αηχεαηε *ηο. 
εχρεείαηίε* νοεε* αίχαηα* ίη ρτεεχδη* εί ακϋιά, αϊ 

€€Πί€Ι : &>0Λλ, νΚί^^ιν*, ΜΛ\ ^Λ^να ^ίχ^*^ %>λ 157 ΏΕ ΟΕΚΙΜΟΝΙΒ ΑϋΙ^Β ΒΥΖΑΝΤΙΝΛ ΙΛΒ. Ι. 158 δέσποτας εισέρχονται προς τον πατριάρχη ν, και έν Α 
πρώτοις μεν προσκυνουσι το άγιον Εύαγγέλιον (27) 
βαστάζο μενο ν δπο του άρχιδιακάνου, καΐ κΤθ' ούτως 
χαιρετίζουσι (28) τον πατριάρχη ν, και ασπάζονται 
αύτσν, καΐ απέρχονται ϊως των Βασιλικών πυ- 
λών (29), χάκεισε δια της τρισσης μετά τών χηρών 
προσκυνήσεις άπευχαριστοϋσιν τψ θεψ, και της 
ευχής 6πο του πατριάρχου τελούμενης, γίνεται ή 
είσοδος (90). Τά (Ι σκήπτρα και πάντα τα προγε- 
γραμμένα σκεύη αίσίρχονται, και ΐστανται εις τήν 
έχκλησίαν (31) οεξιφ και αριστερά (32) εις τους 

ΜΑΝ. ^0. ΚΕΙδΚΙΙ ηβΓΕΏΐϋΓ; άβίηάβ ρβΙπβτοηΒΐη β»ΙυΙ&ηΙ βΐ οβουίβη- 

ΙϋΓ, «0 ρΐΌ£Γβ8βί &ά 1ΠΐρβΓ8ΐθΓίΒβ ρΟΓίΕβ, ίθί ςϋΟ- 

ψιβ ΙβΓ £βηα Πθζο βΐ αοββηβΐβ οβΓβίι, ϋβτκη 
ειάοΓβπΙ, ρβΓ&οΙ&ςαβ & ρ&Ιπ&Γοηα δηρρίίοιιΐίοηβ, 
ίηίΓοϋϋβ Γα. Ταπη» νβΓΟ αιίΗΐυαι βΐ οοηοιΊββ οαι- 
ηβδ βυρΓ» ιηβΐΏΟΓαΙβ ίη£ΓβάΊυηΙιΐΓ, βΐ ία βοοίβδία 
»ά άβχίΓαηι βΐηί&ίΓααιαϋβ Ι&Ιυβ ϊη Ιοοίδ ρΓορηίβ 
Λάβα η Ι. Βοιηβηα &υ(βιη νβίβ. β( οοηοΓίββ ιιίππιςϋβ 
ίη βοΐββ δ&ηοίβ, ΟοηβΙαηΙίηί ΟΓϋχ ίη άβχΐΓ& ββω&ίίβ 
ρβΓίβ βίβΐ. Μ&£ΐ$1η, ρΐΌεοηβυΙββ βαΐβή^υβ ββηα- 
Ιογθβ βΐ ίπιρβΓΛίοΓϋ ϋΐιοϊβίΓΪ ία άβχίΓο βοβίββία 1α- 
00ΜΜΕΝΤΑΗΙϋ8. (27) Οίβηβί, βί ςααηάο ηοηοΓ&Ιίοπ οονί&πι 

ΐΓίηΐ/βαηιααθ βχοίςβΓβηΙ βΐ ηβηβνβηΙβΓβηΙ, βοάί- 

οβιη Βτ»η£β)1οηΐ!η ίρβϊ οονί&πι ΓβΓβ&αηΙ, βΐ οβοα- 

1&ηάαιη ροΓΗ£6οαηΙ. ΝίοβΙ. βηοη. ρ. 319 : Μηδένα 

Εχ«ν εϊς χείρας Ισντα, άλλα εδ ρίσκων πάντα ς μετά 

σταυρικών σημείων καϊ τών 0ε(ων λογίων δεξιουμέ- 

νους αυτόν. Ε&βη&Γάαβ ι'όπΙογ άβ 0*811)118 δ. 0&1Η 

ο. 1. : Ραταί χΐΐίΰο δαηιχοαίη Η ατατη, ραταί Ιαρείε$, 

βί ραΙΗο άοτήΐχ εατηχηαίατη; ΕναηρεΙχο ερχ$οορχιηχ 

Λϋανοί, αχΗ αάεταηΐ, ρτ&Ι>\}%ετο% τεάρβτ* )μΜ. 

Ββοβο Ιοουιη Αΐίβββιτ® &ά Αη&βΙ&β. ρ. 90, ςαί ρίαπι 

<Ιβ ηοο ιηοΓβ η&οβί. Αάά&ιη &Ιίαιη βχ νβίβπ οη&ιΊα 

ΙαοαΙιΗί Αο<Ιβ£&νβη8ΐ8 β Όυ 0&η£ίο ν. Γαιι. Ιη β* 

•ΙυηΙ Ο&ηοηίοί βαρίΐοΐί δαηβΐϊ Ι.&«άί Αηάβ£&ν., 8β 

(βηβΗ αά βχοίρίβηάιιπι βοιηίΐβιη Αηά6£&ν6η&βιη, 

οχοΓβπι βΐ ΚηβΐΌβ, ααοΐίββ &ά αΊοΙ&οα βββίβ&ί&ιη 

τβηβηηΐ, αχτη Ιίχΐπ \ιά ββΐ οοάίοβ Ετβη^βΐϋ], Μα- 

ΗΙηΙο €ί αηνα Ικτκακία, Ιναάεπάο άίοΐο οοτηϋί ίί- 

τηχΐίΐβτ νη ύκία τβ&ρΐίοηδ Τα* είνιννηι, χά αϊ <τη- 

οσιη ιύητηβατη. Ιηβι^ηβσι ηαηο Ιοοαιη βζροη&πι &ά 

ρ. 216. ΌΐΛΟοηοδ ςοοςαβ, ςαΐ ΕτΛηββϋαπι Ιβςϋ, 

Γβάί^ηβ βχ «ιη1>οηβ ίη ΐΗΙ>αη&ιη ραΐΗβΓβηβΒ δίδωσι 

άσπάσασθαι το Εύαγγέλιον, ηΐ «11 ΡοηίίΠο. ΗβΙ)βΓί, 

ρ. 731; τ. Βα Οη^ο ν. Ιϋ>*τ Ροή». ΙαρβίΆΐοή, 

ςυοιη αΗ)θΓβ€ίρβΓ«η1, οοοαΓΓβηΙββ Ιη ροηϋΩο&Ηβυβ 

βαοοπΙοΐΜ Εν&η£6ϋιιηι οΒ*ΜλώΪ* Οίηη&ιη. ρ. 128. 

Κυββί ίά βάοοο /βόίοοΐ ΡοηϋβοΙ ίβχΐιΐδ βρβΓίυβ, 

οβίβη• ο/ααβοι βο οβοπ/βηίοηι ο£ΓβΓβ!)βΙϋΓ ΙββΙθ 

ΗΗ(1θ56ΐ4α<3βοοιΐ}αη. Ερ. 15. 

(28) ΪΚοαοΙ : χαίρε, Κύριε πατριάρχα, βΐ άβια 
οβουΙ&ηΙοΓ. Μοβ βηίιη βΓ&1, αϊ βοοίββί&ιη ίηΐΓβη- 
Ιββ 8680 ιηοΐαο οβοηΙ&ΓβηΙοΓ. V. Η&ϋβΗ. ΡοηΙ. 
ρ. 63. 

(29) ΡΟΓίβ Γβίία ββΐ 68, (}0© 6 Ν&Γ10606 ίη 

Ν&ααι άηοίΐ. Βοαίβ ΟπΒβί ροΓίβπι Γβ^ίαπα βρρρί- 
Ιιηΐ ΗΙαιη. ςα® ΝοβΙγο 5&ηο(& θβΐ, βΐ β Ν&ο ίη 8«- 
ΟΓΑπαιη άαοιί. ϋβ ηρϋ*, νβΐ ροτία τεςχατητη, ίΐβπι 
ηιρι«, ν. Ώα Ο&ηςβ ν. Βερίχ; Μ&5ί1Ι. αά Οβηιηοη. 
Κοιη&η. ρ. οχχχνιι, βΐ ΟοΓδίηί (Ιίββ. 8βοαη(1& 
ρηιηίβ σωλε'α, (ΙοεβΙ Τοοηι. 8ωίΙο. άβ ΕοεΙββίβ 
ΟΓβϊοβ, ρ. 47.]• 

(30) Ροβίσπλίη ΓβοΙκ ΓυίβββηΙ ρτβοβε, ηβιηρθ τη* 
είσύδου της θείας λειτουργίας, ς υ® βοίβηϊ ίηίΓοϋαπι 
ιβοπ οίΒοϋ ρΓβοβάβΓθ, 01 ίηίΓοϋϋβ νβΐ \ηφνβ$$α, αϊ 
®νο ηαβάίο ΐοςηβηΑηίαΓ. Ναοί βηίβςαβοα ιΙΙ® Γβοί® 
ίηβηηΐ, β! βηΐ ρ&Ιπ«Γοη8, βηΐ ίιηρβΓ&ΙΟΓ, ςιιο Ιβπι- 
ροΓβ ίιηρβηιιιη ΟΓβουπι βάηαο ββ&βΐ, βαΐ ηοάίο β&- 
66Γ<Ιθ8, 61 ςπι οαίςυβ εοΒίυί ρΓίπίΛπυβ νίρ «άβδί, 
οοηνβηίΓβηΙ, ηι&ηβΙ>&ηΙ θ! αιαηβηΐ οοηβΓββΒίί ίη 
Ν&Γίηβοο, νβΐ Αηΐβίβπιρίο. Ριοϋβ ααΐβιη ρΓβοίοηβ 
ίηίΓοϋαβ 61, ββυ ιη^ΓβββΛ. Οαοίΐ νΙάβοΓ πηηί οοΙ- 
1ί£6Γ6 βΐ βχ νβίβπ πΙα $αΙιιίαΙοΗΐ, θΐ 6 νβΓοίβ 
Μ&χΙπαί, («ΙΙιΙΙβ & Όα Οηπ^Θ ν. ΕΓσοδος,) τήν του 
λάου συν τψ Ιεράρχη γενομένην είς τήν έκκλησίαν 
εΓσοδον. ΙηαΓβ$$α άυρίβχ β8ΐ ; νηίηοτ, & ς υ 8 ίηίϋυηι 
άίνίηί οηΐΐαβ βΐ, ηγχηηί& ^υίου8ά&ηι ο&ηΐ&ϋβ, αϊ 
•ρυό ηοβ &ο ηνιηηο Κντ\6, ιΐβπα ΑΙΙβχη ΟοίΙ ίη άβτ 
ΗδΗ ι*ν Ε ** τ > ι & ***> 6ΐθήα ίη βχκΙ$ύ Ώβο ; οοηΓ. Όιι Οαηββ ν. ΙηΙτοχΙη* ; βΐ τηα}0Γ, ςυαηάο βΒΟΓίίί- 
08Π8 εαπα £Γ6£β βυο β ΐΗοαηα ρΐΌοβοΙβ^Αΐ εοηδβ- 
ΟΓ&ηάα πιγδΙβΓί8 ρορυΐο «άοΓ&Ιαηι ιηοηβίΓαηβ βΐ 
Ρ οίΓουηιΓβΓβηβ. Ώβ ρποΓβ ίηίΓοίΙιι η®ο ηα6β( ϋοΓ&η- 
άιιβ ιν» 5 § 4. Η γ γώ η υ πι αίΐ ΓϋΐΒ9β ίηίΓοϋυπι άί- 
οίαπι, Οιιία, άητη ίΙΙβ ϋαηίΙιΐΓ, εαοδτάο$ τηίη\*ΐ™ΐη• 
ηι$ αά αΙΙατβ ιηΐταί, μη ςηία ψπ ίίΐατη αηΐίρϋοηατη 
αά ο//ιάηηι ίη&αίχιτ. Οαί» ί^ΐΐατ ίηίΓοϋϋβ &ά ιλογ* 
ββα ιηϋίααι 880γογοιτι β5 ηνωηο Οβο&Ι, αυί ηνπι- 
ηαβ ρΓορίβΓβΛ ίηίΓοϋϋβ ίρββ ςυοςαβ βρρβΙΙβΙϋΓ, βχ 
60 Γ&οΙαοα, ϋΐ οβηΙοΓ, Ηγπαηοβ 880γοβ ίη βοείββϋδ 
ίηβίρίβηβ, αοάίαήια, νβΐ εχοάίαΗχα, ςαοά ίάβαι θβΐ 
βίςυβ 63$οάίαηη5, £βιηία&Ιο ι, (ΙίοβΓβΙϋΓ, V. θα 
0&η£β ν. ΒχοαΊντη, αΜ ποο οίΙ&Ι ^ο&ηη^8(^β ^&ηο&: 
Εζοάίιιτη, ϊηίΗκτη οαηίχϊβνχ. Ηίηο εχοϋαήχω ρτχ- 
ηηίοτ, αηχ οαηίχιηχ ίησχρχΐ αηΐε αίίο$. Ουί Ιλπαβη 
οαβίίΐ ο Β Ιζφδειν ΓβρβΙβΓβ, βΙ&Ιυ&Ιςυβ έξ ίη η&β 
βοπαροδϋίοηβ ίάεπι ΐϋςηο ίη έπαρχος ν&ΙβΓβ, βΐ ηε« 
Ιηγθ ηιτηρβνβ νοοαη αη(ε αϋοι, ιηβ ηοη ηαηβοϋ 
πι υΐ Ι υ πα Γορυ^ηαηΙβπι. ΙηίΓοίίυβ ί£ίΐυΓ ρητηια, τβϊ 
τηίηοΓ, Εναιι^/ιϊςηοςυβ άίβΙαβ,βοηιρΙββϋΙυΓ οίπηία 
ς υ© παίβδαπι ρτβββάυηΐ; 8υηΐ αυΐβπι €& Ιβοϋο τοΰ 
Γ προκειμένου, ββυ ρΓοροβϋί, \ά ββΐ ΙθχΙαβ 6 Ρβαΐ- 
(* Πΐίβ, άβίη βρίδίοΐ®, Ιυηι Εν8Π£βΙη, άίά&βε&Ηλ ββυ 
ΐΓ&εΙ&Ιίο, ία β&1 ββΓοαο 8&ββΓάοΙΪ3 ηά ροραΐυηο. 
ΑΙί&ιη ϊίίθαπ) ίηίΓοίΙυβ ρππιί ββα ρ»Γνί άβάίΐ ϋα 
0&η£β 01ο98. Ογ. ν. ΕΓσοδος, ιβά ςυ&πι ραίο & 
ηοβίΓΟ Ιοοο &1ίβη&πι βεβο. ^απ1 ίηΙβΠί^βΓβ Γ&οίΐθ βδΐ 
νβΓΐ)& 1.βοηί8 ΟτβπιπίΛΐίοί ίη ΜίοηββΙθ ΕοΗοδο ρ. 
465 : Της εΙσ«5δου γενομένης, καΐ του Ευαγγελίου 
τελεσΟέντας. 

(31) Νβ£&1 ϋυ 0&η£β ίη Ν&ο ΒίβΙίβδβ ίΐάείββ, ββά 

80108 νυΓΐ ί5ί β£Ϊ886 8&06Γ(1θΐ68 61 ρ8&11&8. ΑΙ 

σαοΓθϋπι Ι&πι ν&βίοπι δρείίυπο ρΓΟ 1&ηι ρααβί8? 
Ρβυΐα• δϋβηΙί&Γίαβ ςυοςυβ Ρ. II. νβ. 270 ; αίΐ οαη~ 
ΟβΙΙοβ ϋβπίβΐίβ (ίίδΙίθ£ηβΓ6 τον μύστην άνδρα τοΰ 
πολυγλώσσου ομίλου. Ηοβ ίρβο ηοδίΓΟ Ιοοο άοοβίΌϋΓ 
ηοη ρΓΟΟβΓββ Ι&ηίηπι ίη Ν&ηπι ίηΐΓ&βββ, νβΓοηι 
Ιρβοβ ςηοςηβ πιίΗΐβδ ροηιρβίίεοβ, ςαί ίπορβΓΛίοΓβπι 
πβςυβ βά 8θ1β&πι οοαιίΙ&ΟΑηΙαΓ. Οίβοβββϋΐη ίςίίαΓ 
ΓυίΙ & ιηοΓθ, ςυβπι οόϋηαίδδο δβββυΐο ν, ρ&ΙβΙ β 
βοηείΐΐηΐίοηβ Τηβοάοβϋ ίυηίοπβ βυρβηαβ οίΐαΐα : 
Ο ϋ€% ΙίτηρΙητη χηρτ€$$χ (οτΐ* αηηα τεϋηαιιίτηηι, α 
ίρ$\ιτη είχατη άίαά&ηα άεροηχτη**. Μθ9 ίίΐβ ηιΗίΙββ 
ροπαρΛίίεοβ ο υ πι βΓΠΐίβ ίη βοοίβδίαπι ίηίΓοάηββηάί 
β! ρβΓ ο&ηι άίβροηβηάί 8(1 η υο ηοάίβ οβϋηθΐ ίη \¥α!- 
Ιβοοί», ηβ άβ ρΗηοίραπι Ιι&Ιΐηί ηΐυβ ηβε ίη Γβ 
ίηδίίΐαίίβ άίο&ηι. ϋβ ΟββροΙα \ν&1ΐ6βηί® ΓοβΙαηι 
ΡαβοηΛίίβ οοΙβοΓ&ηΙβ ο«ε ηβΓΓαΙ 1•& Ογοιχ Ιοοο 
βαρβπαβ βΙΙαΙο : Ιε$ ο/βοΐβη άβ Ια οοχιτ άχι ρήηοβ 
$οηΙ άατχέτβ /ιιί, — Ια τηίίχοβ (αχί χιηβ αιεβίηΐβ ροχιν 
εηχρέεΗεΓ (β ρεχιρίε, ςχιχ νίεηί βη (οηΐε νοχτ Ια εέτέ• 
ηχοηχε, ά'χηεοτητηοάεΓ Χει α$$ί$ΙαηΙ$. 

(32) Ου&ηάο άβ βεείθβίίβ βθγπιο ββΐ, 8ΐ£ηίΩο&1 
(ΙβχΐΓΛ ρ1&£& ίΗ&ηι, ςυο ίηίπιηΐί «ά (ΙβχΙταπι ββΐ, 
8ίηίβΐΓ8 Υ6Γ0 680), σα® ίρδί ίηΐΓ8ηΙί &4 βίηίβίΓβπι 
βδΐ. Ρ8(βΙ βχ ΠΙο δΐηοηκΐ®, ςυοά ίη ΑηΙηο1θ£ί• 
Η. 8ΐβρη&ηί ρ. 361 1β£ίίαΓ. βηπι ΐ£ί!υΓ βοοίββί® 
Ογ®ο® αϊ ηοβίΓ» 8(1 ΟπβηΙβηι νβΓβ® ββββηΐ, βί 
ίηΐΓ&ηΙββ &<1 ΟΓίβηίθηι ρΐΌβρίββΓβηΙ, οοηββααίΙιΐΓ 

βΧ 60 808ΐΓβ1βΠ1 ρ1&£8ΐη 6886 άβΧΐΓ&ΠΙ, ΟΟΓΟαΙοΟΙ 150 00Ν5ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝ1Τ1 160 ΙΟΓΟ ίη Ιοοίβ βυίβ ΑΐΙβΙααΙ, ςϋΛβΙΐΛΠΐ άοηαίηί Ιταηβ- \ ίδίους τόπους- τα δε 'ΡωμαΤα βήλα χ»ί τ* πτυ- 
βαηΐ. χία " ϊστανται Ενθεν κάκεΤθεν της σωλέας (33), ό οι 

του αγίου Κωνσταντίνου σταυρό; εις το δφδν μέρος του βήματος (34). 0\ δε μάγιστροι κ»: άνθύπατιι 10 *ισ. εύτυχεΤα, Ι,οίεη. ΥΑΚΙΛ: Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ ΜΛΝ. ΜΟ. ΠΕΙ8ΚΙΙ νοΓΟ βίηΐΒίΓΟΓη. Ε εοηΐΓβηο ΛΐιΙοιη Οο Οβηββ αά 
8ί1οηΙίβΓ. ρ. 571>, οογγαΙοπι ρΐβββπα άβχίΓ&ιη Γβοϋ, 
βΐ ορροδίιοΓη βίηίβίΓΑΐη. νβπιπι 8ουηάο γθΓοΙΙιΙογ 
61 & ηοβίΓΟ οο<1ίοο ν βΐ &1> ίϋο βοΐο 1•ίΙαΓ£ΪΒ? ^Οπγ}'- 
ΒΟβΙοπή άίεΐβ Ιοοο, 6 διάκονος εύχρεττίζε•. τα Ιερά, 
τον μεν άγιο ν δίσκον εν τψ άριστερφ μέρει, το δε 
κοτήριον έν τψ δεξιψ. 8βηβ ηοβίΓΪδ ίη εεείθβπβ 
β&εβΓαοΒ ρ&ηοπι ΩϋβΗΙ>υβ αΊβΙηουοηβ, νβΓ&υβ Ι>ο- 
Γβ&πι βΙ&1, αίΐβΓ ΟΑΐίεοηα, νβΓδυβ βυβίΓυιυ. 

(33) Οβ βοΐβ* Ι&αι οαυΙΙυιη ίυίΐ άίιρυΐβΐυπι, υΐ 
Ι,βο ΑΙΙβΙίϋβ ίηΙββΓϋΐη ΙίΙ^Ηυπι άβ βοΐεα νβίβπβ βε- 
εΐεδία* ίη 1. Ι δγοαχηίο(θΓυαι βάίάβπΐ. ΟοηΓβΓβηάί 
συοςυβ θα Οαηρ;. ν. Σωλέας βΐ ίη ΟΙοββ. 1.8ΐίη• η. Β 
νοεο, ίΐβπι αά Ρβυΐααι ΒίΙβηΓίΑηαπι ρ. 584 ββα,α. 
• [Τηοηα&β 8αιίΐη. ρ. 47, άβ Εοείββί* ΟπΕοα. 
8οίόα } ίάβηι βθΐ, ςυοά ρβήδοίχιηι, αϊΙ ΜοΙβοη. ρ⣕ 
427. ΡβήΰοΙνηι αυίβηι, οΙ>ί ίυίΐ οΠηι χεηοΐα εαηίο• 
Γα/τι. Ιάοπι ρ. 200.]• ία ΛΥ*Λ » ίι ί»» Οοίχ άβ ΙΈ- 
βΐίβο Οτβοςαβ, ρ. 22, ΐίτί α η&νοίτ Ια βάϋα ; 1*$ 
ιηίηί&Ιτα *1 Ια ρβηοηη€$ Ια ρίχα άηϋη^χιέα οο- 
αιρεηΐ Ια ραΠχβ Ια ρίχι* αναηϋΐδ αχιντα άχι $αηΰ- 
ίααίτβ, ΙαααβΙΙβ €$( ίηίοχίΓέβ άα οΚαΐτα, εοηιηχβ 
άαη$ ηο$ ααειίΓί, $1 ηαΐ ροχηί α'ρατέβ Λε Γαα/π, 
οη ίβ ραιρίβ εεταηαε. Οϋπι «υΐβοα οοαηίηο 8βρ&ΓΑΐα 
βΐΐΐ βοΐεβ ο&ηοβίΐίβ, αυΐ πιάτο, &4 ρβείοπβ αΐΐίΐη- 
άΊηβπι εΐβναίο, & Ν&ο •, υηάβ βΙί&Γη ηοαιβη η&οβί. 
Να Γη ιοΙοαΓ, βΐ $οΙεα! } (υΐ Ηοηοτ βΐ Ηοηο$, ατύοΓ βΐ 
ογΙμβ) δί^ηίίίοϊΐδρύφαχτονββρβπι 1ί^ηβ»ποθΙ βρ&Ιίυπι 
ΙβΠ ββρί ίηΙβΓΟβρίααι. ΟΙοββ® τβίοΓββ $οΙβατ } δρύ- 
ςρας, ηοη δίφραξ, υΐ βάίΙϋΓ. ϋθ(|ία. ίη Οπβ. ΟΡΙα- 
ηίβ. ώ)Λ άβ Ηίμρο(ΐΓοη3θ : Μετά των έν ν^κνδ^ναις 
στηθείων ή συστρεμμίτων, και σκαλ(ων και σωλεών. η 
ϋ 1)1 στηφβΐον θΐ συστρεμαα βΐ σωλία 63 1 *£/>«, οατ- 
€€γ. ΙηΙθ^βοΙυπι θγλΙ βοΙο&γ ίηΙβΓ αιηοοηβπι β Ι Ιπ- 
Βυη&πι, βΐ ογ&( ρΓορπβ βίλΐίο οΐβτί οΐ βΟΓυιη ηαί 
8<1 οΐβπιπι βρβοΐΑΓβηΙ, υΐ ρβΑίΙ&Γυπι, ΙοοΙογοπι ; ό&- 
5υιΙ ίβπαβη ιηιρβΓ&ΙοΓ ,|υβ ίη βοΙββΓη ίηΐΓ&ηάί, οΐ 
ί6ί, κί νείΐβΐ, Γββίάβηϋί, ίη ςυ&ΐίΐαίο ΙβοΙοΗδ β! 
βαέίϋβοοηί, ςαα β α πι ^ανίβυοα Γυίβββ, άβίηεβρβ άβ- 
πιοη8ΐΓΑΐ)ίηιυ$. Η&ϋβϋ&Ι οΐβταβ ββΓηίοΑίη οιΐΐιο- 
(Ιγβπι, υηβπι τήν ά'*ω καθίοραν, &υ! τό σύνθρο• 
νον, (ϋοΐΛπα, ίη βυπιαιο οβοα&^θ ρβηβ «ΙΙ&γθ : ιΙΙΟΓααι 
6χ1γ« ΙΠϋαηλπι ίη η&ο ίρββ. βοίβλ. Ρυϋ ί£ίΙιΐΓ βοΐββ, 
βρ&Ιίαπι ίηΙθΓ &ηιΙ)οηθπι βΐ οιιηοοΙΙοβ 6βηι&ΐΐ8 πιβ- 
ίιυπι, ςυοά ηεςαθ ίΐΐυσι, ηβηυβ ηοβ &ΙΙίη£6Γ6ΐ, ββά 
υπάβοϋηςαβ ΙίοβΓυηι, ΒβρΙυηι α ρ1&£* ΟΓίβηΙαίί βΐ 
οοοί(1βηΐΒΐΐ βλιΙ οβηοβΙΠ» Ιί^οβίβ, ιυΐ πιογο, νβΐ ρο- 
(Ιί&οίθηΙο οβοηαβηΐίΐίο σιβηιιΟΓθονβ, 8 ρΐ&ορ αυΐβπι 
•βρΙβηΙηοη&Η β! λιιθΙγ&ΙΙ ρΓ«Ιβηβ8 ΠΑϋβηβ 80&:ηη&, 
ίη ςυί1)α& οίοήοί, ςα&ηάτο ίηίΓα Ιηουη&ιη ηοη η&- 
οβΓβηΙ, ςυοά ι^βΓβηΙ, ίΐβιη ΙεοΙΟΓββ, εβαΙοΓββ βΐ *% 
ίαψβΓ&ΙΟΓ, 8θ<1βΒαηΙ. δβρίυπι ηοο 1ΐ8θβο&1 οβϋυπι υ 
ίη ρ*Γΐβ οοοίάβηΐ&ΐί, βΐ «Ηηά ίη οπβοΙ&Π ; υΐ β 
Ιοείβ ϋΐίβ ΝοβΙη ΛϋοΓυωςυθ εοηβίβΐ, ίη (]υίΙ)ϋβ ιγπ- 
ρβΓ&ΙΟΓ Αΐϋαϋθ άιευηΙϋΓ βοΙοαοι ε*ισέρχεσΟαι και 
οιΐρχεσθαι. Ραίδββ η&ηο ββάβηι εΐοπ, ρΓθ5&1)ί1ο 
ΓβχιΓθΙ ΓογιοιιΙα ή άνω καθέδρα, ςιιο ΓββρίείΙ 8.(1 
Βΐίβπι, ςο® ηβεββδβ,πο ΓοίΙ ή κάτω, βΐ, ευ πι δυρβ- 
Ηογ ίιιβΗΐ ίηΐΓβ. ΙΗοηηΑαι, βχΐΓ& β&πι ΓοβπΙ ηα- 
00886 681, βΐ (Μηοη 18 Οοηείΐίί Τοίβίβηί IV : κι&γ- 
άο* €ί ΐΑνίΙα [ϊά ββΐ ρΓ685γΐ6Γ βΐ (ϋ&εοηαΒ] αηΐβ 
ΛΐΙατβ αηηιηιιηΗχηΙ, ϊη οΗογο οίβηι*, \\ά ββΐ ίη βοΐεα 
ΒϋΙχϋΒΧοηί βΐ ΓοΙίςηί ΙηΓοηοΓβι, ηΐ ΙοοΙογθβ, εβη- 
1οτ88, βχοιχίβΐβ, 6ΐο.] $χΙτα ελονητη ρορχιΐια. ΡαοϊΙ 
^αοςα• ρΐΌοαοίΙβ ιηοβ ηοάίβΓηϋΒ ΟΓβεοΓυπα, ςιιο- 
πιιη οΐβποί 888ί£η8ΐ8ΐη 8ΐ6ί βίΕΐϊοηβπι ββάβκηνβ 
μΙγι ΙΗοοπΑΐη οαιη οοηοηϋοΗοοβ Π8ΐ)βηΙ ; βΐάο- 

η*9•6 Π208 606Ι68ΜΒ 1*ΙίΐΙ0, ςβΑΟΙ Μ ίη Ρβ & ΟΓ8ΒΟΪ3 

< Η Ην*ί**6 ηιύΪΛ ηϋο §0Λάΰί, ηηϋα• βαεΙοΓ ρβΛί- ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. 

1>6(. Ιηδίβηί» 681 Ιοοοβ ϋϋΓβηάί, βΐ ΟηΓοηίοί Οωί. 
ηβηβίδ βΙίϋ9, ο ςυίοαΒ βίΓυεΙΟΓβιη βεεΙεβίβΓΟπι 
ΐΛΐίηβΓαπι ευηι βΓβείβ εοη^ΓηεηΙβαι ίηΐβΐΐί^δδ. ΤΗ- 
ρΐ€χ νβϋ ςύηχα % «ίΐ ϋυΓΑηϋϋβ Ι. 1, Β&ϋο. <1ίνίο. 
οίίίε. ο. 3. ρ. 17. $α$ρ€ηάί(ϋΓ ίη βκίαια, νϊάεΐίαΐ 
ςνοά $α€τα αρ?ηΙ, ςαοά ίαϋΓαηητη α ϋ'ετο άχν%άύ } 
βΐ ςιιοά εΙϊΓντη α ρορχιΐο ι;&ι»ηί/. ΡοβΙ βχροβίΐΕ άαο 
ρποπ), ί€ΓίιχίΥη % *άά'ύ, νιάε ΗαΰηίΙ οηριηαη, ηνία 
χη ρητηϋίνα ΕοοΙαία ρίήΰοίϋ*, ίάαΐραηα, ο/«ι π>- 
οηιΐ ε/ιοηιηι, ηοη εΙεναΙχιΙχίΓ ηηχ ιαςιιε αά αοροάΐΜ- 
Ηοη&η ; αηαά αάΙαιε ίη ςιιίύιαάαηι βεοΐαϋ* οο$^να- 
Ιηγ. 0*οα ιά€0 /ιοΰαΐ, αϊ ροραίια νιάεη$ εΙετΜΜ 
ριαίΐεηΐεηι ίηά* ίοηιαη εχ&ημίιηη *ιιιη€Γ€ΐ. Υ€ηΐΜ- 
Ιαηχεη Ηοο Ιετηροη ςιια$ί εοτητηιιηίίϊΓ *Ηίμ€ηάίίΜτ 
5ΐν6 χηΐίτροηιΐιιτ νείιιτη αηί ιηιιηι$ \ηΙ(τ εί€ηΜ Λ 
ροριιΐηηι, ηβ τηιιίχω μ €θη*}\ζ€Γ6 ροαίηί, ςηαχί ίριο 
(ανίο άίεαΙιΐΓ : ΑνεΠβ οεηίοί Ιαο$, ηβ νχάιαηΐ ναηΐ- 
ίαίαη. ΙαΙβΙΠ^βηΙ Ιοοοοα ηυηε, ςιιί ίβεοΐυπι Βοίΐ&νίί 
ελΓααβη 16 ίνΐηη ΙεςεπηΙ. ϋίβείιτιπβ Ιιίηο 1)6018 
ηοο ΙβεΙΟΓυοα, (ίΐ&οηίαα ΑδγιιιβοηθΤήβ8β8ΐΙοηίε6ηβί 
ΛρρβΠβΙαΓ,) Γϋίβββ α βΙ&Ιίοηβ ρΐεϋίδ 8ϋΙ νβίο βιιι- 
ρβηΒΟ, βαΐ ίηΐ6Γρθ8ΐΙο πιογο αά αρροάίαίί&*£Λ 
αΙΙύ 8ερ*Γ8ΐϋΓη, 1(1 681 μέχρι χού έπακουμβ:- 
ζειν, υΐ οοσιαιοοίο σαι• αρροάίαη ββ, ηοο ββΐ Γαΐ- 
61ΓΘ 6&, ίηηίΐί ΟΓΑεηϋβ ροιβοΐ. V. ϋα Οβ,η^ο ν. Ρο- 
άίητη. Ιοουβ ΟηΓοηϊεί ΟΪβίηβηιίβ ρ&ηΐο βιηΐβ ηοοίι 
ΐΑυά8ΐυβ οίε 6*1 1* ιιι, 29, ρ. 447 : (ΓοηΙ&η. εΚοή % 
φΜΐιη (βτΰ ίη νηβάχο 1>αή1ΐ€& *ΙαΐιιίΙ, ^ηοΙχιογ ηιαα*α 
ψηαηηοηιηι ΙαύηΙίι $βρηί. Εγ^ο είΛυβυπι βηΐ 8οΙ6ατ 
υηάοουηςαβ. Νοί&Ι ΑηββΙϋΒ 8 Ναοβ αιΐ ίΐΐυιη Ιοεαοα, 
&υεΐ0Γ6ΐη «ά νβΗβΓβιη βίΓυοΙυΓϋπι ΓβχρίεβΓβ, ηηηε 
&ηΙίςο«(8Πΐ. Ιυχ(& ΓβεβπΙίοΓβπι βηίπι ΑΓοΙιίιβεΙοηί- 
οοη οείβηοα βίτϋί ροβΐ πι^αβ &11&Γ6, υοί οϋπι Γυβ- 
Γϋ βΙ)βίάα ιβα ΙτίουοΑ. Ιη 1>8βίίίε8 οαΙοο^γαΙϊ 
ίΛτηβη ΜοηΙί» ΕβββΗβ ίη 31ο11ΐ8 εοηβρίοί Λάήυο ίη- 
ΙβΓ &1Ϊ8 νοίοιίβ ίηβΐίΐαΐί ]οάβαπι 86α εηοΓαπι βηΐί- 
ςα& ΓοΓΓηα ΓβΓβ ίη πιβάίο οοοΙοβι•. ϋί ίωρβΓαΐοΓ 
βίΕίίοηβπι ίη βοΙοα Π8ΐ)6Γ6ΐ, ^8xη «ο Ασιάπρ*// βί 
ΤηβοοΌβϋ Μ. ΙβηιροΓϊουβ ίηάβ οοΐίηαίι. Νβω 
ςυβηι ρπαι ίπιρβΓ8ΐοηοη& ΙϊοοΙβμΙ Ια Ιήηιχη&ηι 
ίοβΓβάί, ΛηΊ0ΓΌΒΪυ8 ΤοβοάοβίϋΠι «χαΙχιΑοοαΙ βε• 
οηηί ΟΑηοβΠίβ, βΐ τόττον είναι του 3ασιλΙω; Ιν ττ λ 
έχκλησ(α τέτα/ε τον προ των ορυφάχτων του 
ιερατείου, ώστε του μεν λαοΰ τόν κρατούντα ττ,ν 
προεορίαν εχειν, αύτου δΐ τους Ιερέας προκαθ- 
ήσθαι. ΕρηΙ ΐβίΙαΓ βοΐβ* ίάβπι ευηι 'κηαίοτχο^ ββα 
Ιοοο ρηηάριαη, υΐ ββΐ ίη ΟΓάίηο Βοαίληο. ν'ιά. Ώα 
08ΐΐββ 8(1 ΡαοΙ. 5ϋβηΙί8ΐ\ ρ, 560. Νοηιο Ι8χηβη ω&- 
κη&Ιυηι ρΓΦίβΓ ίπαρβΓ&ΙοΓβηι ίη βοΐο* ββάβ^αΐ βΙα- 
ΒβΙνβ, αϊ β ρΓΟχίηιίβ ΝοβΙγι νβΓ^ίβ η&ε ρα£ίη& 9, 
ρ&ΐβΐ : Οι μ άγ ίστροι και ανθύπατοι - - Ίστανται &ϋ 
τ6 δεξιον μέρος ττ,ς εκκλησίας. 

(34) Ββποα 631 οπιπίβ Ιοεαβ βοΐο •ϋθ1ίσιίοΓ> %ά 
ςαβηι βιίματι, βΓαάα βυοίλίο, θηίΐεπάϋπι βδΐ. Ια 
880ΓΪ8 681 ΠΙβ ραη βεοΐββίβ ΑΐίςηοΙ^Γλάίοοβ βΙονΑ- 
1ίθΓ, ςηβιη ββΐ αγοα βεεΙββίβ3 ; ηοβ ηοάίβ οΗοηαη 
άίοίπιϋβ, (βϋαά βνο πιβάίο νοοΑοαΙοηι ϋΐαεί βίβηί• 
υο&1)8ΐ,) ΙΙ&Ιί Ιηύινιαιη, Ογ©οι ςαοςυβ θυσιασςήριον 
β! ΊβρατεΤον βρρβΙίΑ^βηΙ ; ααοηί&ηι ίη 60 Ιερατεύε- 
σθαι, $ατ.τα ρπαςβη, βΐ ίαεΗβοίχιη νΐ€Γ\ΐ€ηΙ%ιη% ά\- 
εΐυιη ίΙ)ί οίΓβΓΓθ ϋβο βο1β58ηΙ ; οηάο σαο^αβ 
1.&ΐίηί εαΰηβΰαίοήχιηι ηοππη&ηΐ. ΐΑΐίηι'8 αιεαϋ βνί 
ςυοςυβ ββΐ ρταΙνίεΗΜτη, βου βίΑϋο, Γη*ηβίο ρΓββ- 
ονΙβΓΟΓϋΠΐ, βΐ οαρίΐΐχιιη. V. άϋ 0&η£β Οίοββ. οΙγ. 
ηίβ οαιηί&υβ ίη νοο8θϋ1ίβ, β( ΟΡΠβ ΟηπβΙ. Αίςοβ 
ηοΙβ3 8ά Ρβ.οϋ ΕερηΓββίη. Αΐίαβ ^ν # ματα βαηΐ 88- 
εοΙίΑ ηιίηοΓ&, ίη Μββηίδ Εοείββϋβ ιπΙγα αιβ^α• ο«ηΐ8 
ά%4λ<Λΐλ φ%Ιτοτι\% ^\Ν«τ«\« % ^\λ^\λ «^\κνΛ« \ν1* 
ρ. "Ο, \ν^πι "Λ, «λ Λ\Υλ. 161 ΌΕ 0ΕΚΙΜ0ΝΙ18 ΑϋΙΛΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΒ. Ι. 162 καΐ οΐ λοιποί συγκλητικοί, μετά καΐ των βασιλικών ανθρώπων, Ίστανται καΐ αυτοί είς το δεξιδν μέρος 
της Ικκλησίας είς τους Ιδίους τόπους, Ινθα κ»•, οΐ δεσπάται διέρνονται. 

Γ• Και δτε φΟάσουσιν οί δεσπ<5ται είς τά άγια Α Χ. <^αίΙ>υ9 αά 8βηοΙβ3 ^ηυββ βί ραΓρϋΓβϋΠ) υπι- 0ύρια (3δ) εις τό πορφυρούν δμφχλιον (36), εισέρ- 
χεται μόνος ό πατριάρχης |ενδοΟεν των κιγκλίδων, 
κρατών τδ εύώνυμον (37) άγιον θυρίον. Και δια της 
τρισσης μετά τών κηρών προσκυνή σεως άπευχαρι- 
στήσαντες τψ θεψ οΐ δεσπ^ται, εΙσέρχονται (38) βΠίουϊΏ ρΓ0£ΓΘ88ί$, ρ&ΙΠΒΓθη& 8θ1ϋ8 ίπίΓβ Ο&ΠΟβΠοβ 

ίπ^ΓβάίΙυΓ, βίοϊβίΓ&πι β&ηοΐααι ίαπυααι οοουραηβ. 
ΡοβΙςα&αι νβπ> άοπιίηί ΙβΓ ου πι οβΓβίβ ϋβυηι βάο- 
Γ&πιηΙ, οοοαρβίαπι α ρβΐπβΓοΙιβ ίβηαβπι νβηβΓβηΙββ 
ίηΐΓ&ηΙ, 8Λ0Γ36ςαβ αδίααΐββ πίθηβ», 10 β&ηοίαπι αϊ• ,ΤΟΑΝ. ^Α^. ΒΕΙ8ΚΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυδ. (35) Αΐίββ φίοςυβ βημόθυρα. 8ίο ΐ6£6ηάυα), 
υηιααο ββπηο άο ιίΐίβ Γοποαβ ββΐ, ροΓ ςυ&β ία 
ββοηηο&Ιοπυπι ίηΐΓβίοτ. Ρ&ββϊιη οηίιη ρΓβνβ βηλ<5- 
θυρα 1β£ίΙηι\ Οαοά βρβοίβ ψιίάβηι ηοη ο&γθΙ, ηβαι 
νβΐβ ηίβ ςυοςυβ ββηοΐίβ Γοηουβ ρΓβΙβηββ βΓ&ηί, βί 

Ι&ηυββ, 91116 ϋβ νβΐβ βυηΐ ρΓβΙβηββ, ηονί Ογφοϊ Βη- 
Λθυρα εφρβίΐβπΐ. Όΐβϋαοΐίοηίβ Ι&πιβη £ΓβΙίβ ριιΐο τηίηοΓβ τευετεηϋ» ίχρτχχβ,εαίχοηβ, ςαζ ηοηχχηβ προσ- 
κυνήσεως ηοη $βη\βΙ ίη ηοε ηεροίχο ίηάίοαίχιτ, ην- 
ία ΙαηΙηιη % ίηοΐίηαΐίοηββί τευετεηά,ύιίηχα εαΐηίαϋοηε. 
ΗεώβΓίαβ ΡοηΙίΟο., ρ. 62. 

(38) ΙΙ&οοο&ηΙ οΐίιη ίοαρβΓαΙοΓββ ΓαουΚαΙβοι ίη 
ίηουη& δοάβηάί β( πι&ηβηάί ρβΓ Ιοίβπι ΙΐΙιΐΓβίαπι. 
8βά ροδί ΑπαηΓΟβϋ βΐ ΤηβοάοθιίαΙΙβΓοαϋοηθβ βχβοΐί οπιηιηο, υηί άο ββηοϋβ Γοηοαβ β£ίΙαΓ, ββιηρβΓ βη- 3 Γαθπιηΐ, υΐ Ι&ίοί, ίπιρβΓβΙΟΓβδ (?. ίηίΓ& βά 1ίΙ>. π, μό&υρα 1β£θηάηιη βββθ. Εχβιηρία υΐπβςαβ νο- 
Ο&ουΐί άυ 0&η£& ίο Βηλόθυρον θΐ Βημέθυρον. 

(36) Ηαοβο&ηΙ οΐίηα ίη βοοίθίίίβ βΐ ΐΓίοηη&Ηηαβ 
ροβίΐοβ ρβΓ ίηΙβΓνβΠβ ιη&£ηο8 Ι&ρίάββ Γοίηηάοβ, Ίη 
ςαίοαβ δίβίββ βοΐβαιηββ βίαΐίοηββ βηΐ αοΐίοηββ ροΓ- 
8^βΙ)βηΙ, ςαοβ 1•&1ίηί τοία* βΐ ύί11α>$ (ίά ββΐ, οογγο- 
ρ!β1& νοοίβ χιηιΗΗΰχαΛ οίΓαηιςαβ α ΓΟΐαηάίΙ&Ιβ, 
Ογ«οι 6μφ(λια &ρρ6Ηαο«ηΙ; υηάβ φίοςυβ ΐρββ. Ιπ- 
ίϊϋηβϋβ, ίη ςϋίΙ)ϋ9 Ιαΐββ πίΛΓίηοΓβ» γοΙ® ^αοβΓβηΙ» 
τοΙα$ άίοβο&ηΐ. ΟβΙβ^Γβ βΐ ηβπιίηΐ ηοη ηοΐυαι Κοααο 
ίυάίοίυπι Βοία (1 ίο Ια αϊ ; ν. ϋα Οβη^β ν. Βοία βΐ 
ΒϋΙίαι*. ΑβηβΙΙυβ ΡοηΙίΩο. ρ. 68 ϋ : ΰηίάαηι άί- 
οηηί) ςηοά ιρ$α ΟαΙΙα ΡΙαοίάια Ληρη$1α $ηρ€Γ ςηα- 
Ιχιογ τοΙα$ ηιδεα* τηαΓηιοηα*, ςηχ $πηΙ αηΐδ ηοτηϊ- 
ηαΐαι τερία*, ίιιΜαί γοηβτβ οβηοεΙαίΜ οητη τηαηηα- 
Ηα. Εΐί&ηι άηηΙο$ Αρρβίΐοοαηΐ ηοβ Ιαρίάββ. ^υν&^ 
ηίο &8οηΙ)6Γθ υθγοα Ιοββρπί ΟαΙλΙ^ηί ο ηοΙί9 β{αβ 
&ά ΑϋίζϋβΙίηί ΡιιΙποϋ ΟβΒΓβπιοηίαΙβ ϋΐ. II, § ϋ &ά ο&ρ. 26. 61 άυ Ο&η^β αά Ζοη&Γ, ρ. 104) βΐ ρηβ- 
ΙβηίΑ νβ1& ΐΓίουηα α ο1βΓΪ9, οηρίβηΐίουβ αϋβηυβ 
αγοΗγο &8 ΘΓβ » *ί οΙ>1&Ιίοηβδ ίίάβΐίαιη ΙοΙί οοοίαί άι»- 
ΐΓίουβη<1&8 ίΐα ρηγΙϊγι, υΐ ίη^απαιη ίΐΐΐβ ΓαοβΓβΙ, 
ςυί άίοοΓβΙ βοβ ρΑΓίβηι (ίβΙβΓΓίαιαπι βίοί ββΓταββθ. 
βοΐίβ ίχίΙοΓ άίβουβ Γβ9ΐΐ8 τβηίβπι ίαιρθΓΑΐΟΓίουβ 
ά&1>αηΙ ίη ΐΓίουη&αι ίηΐΓ&ηάί άοηοΓοαι οίΤθΓβηάο- 
Γϋαι βΐ ίη 8λογε βο(ίγι& άβροηθηάοΓυοι £Γ&ΐί&, υΐ 
β χηυΙΙίβ Ιοοίβ ηοβίη οοάίοίβ οοηβίβΐ : βΐ β άβ- 
ΟΓβΙο Τηβο<ίθ5ϋ ^υη^ο^^8 βΐ ναΐβηΐίηί&ηί ροβΐ οοη- 
οίΐίυηι Εραββίηυηι : Λά $αοτα αΐίαηα τη\ιηετηη\ Ιαη- 
ίηιη οβ€Γ6ηάθΓΗΐη ρταίχα αεοβάϊίηη*, εί ααη άπατη• 
κρίηιη $α€Γοηιτη αάυΙΟΓαηι ίηρτΜί *ητηα*, $1αϋτη 
ερΓεάίηΐΗΓ, η€ ςιιίάςααηι εχ υτορίηηαα άίυϊηίΐαΐ* 
ηοΜ& αη-ορετηΜ. ΥβΓοα Τηβοαοβίο ]υηίοΓβ (Ιίςηα. 
Ει ςυ&αινί8 β&οβΓάοΙββ Ογ&οι ΓβνβΓΛ νβηίΑΠί ιΠαπι 
Ργο άβοβαι, ίαΙβΓ(3ϋΐη ςυοςυβ οβηίυαι, ίΐϋβ ΙΗΐί* 
ΑϋΓΐ, αΐϋβςαβ άοηΐβ, ςη» ίαιρβΓ&ΙΟΓ ίόβηΐίάβιη οί- ίβίΑ : Ρτορτα*α* ηιςαε αά $εοαηάναη άπαίητη ροτ- η Γθγγθ άεηβολί, νοηάβΓβηΙ, ηβ 1&ηΐ£η νίάβΓβηΙϋΓ ρΚ'ατΒίχοαηι. ΟΪΓοαΙϋβ ηίο ροΓρηνΓβΙίοϋβ 1&ρί9 παα- 
^ηυβ ηιαΓαιΟΓβυδ οΓηίεηΙ&Γίβ ββΐ, ίη ρ&νίπαβηΐο Βλ- 
βίΙίοδΒ Υ&ϋο&ηο ροβίΐυβ, άββί^ηΑηδΙαϋβοίΙπιΙοοαιιι, 
ίη (]ΐιο Γαηοϋοηββ ςαβάλοι & ροηΐίηοβ ρβΓβ^βηαη- 
ΙϋΓ. ΟΪΓΟοΙαβ ίβΐβ ροΓρη^ΓβΙίοϋβ βΐίειπι αρρβίΐ&οαίηρ 
ΓοΙβ ροΓρη^ΓβΙίολ ίη ήοο βοά β πα ηοβίΓΟ Οβγοπιο• 
ηίβΐί, β4 ίοοκβ αηΐβ Οβηοίο ΟαπιογεγΙο ίη ΟΓάιηβ 
Βοαιαηο XII. οαρ. 39, η. 64. ΕχβΙ&ηΙ ηοάΊβςηβ 
η^υβηιοάί Ιαρίάββ ροΓρηγΓβΙίβί ηοη πιοάο ίη ίρβα 
οαβίΐίοα ΥαΙίο&ηα, βοά βΐίααι ίη αΐϋβ ηοβίΗβ βοοίβ- 
βϋβ, άβ βίβςηο νίάβΗ ίηΙβΓ &1ίοβ ροίθβΐ βΓηάίΙαβ 
ΤυΓΓί^ΐυβ άο οΓγρίίβ Υ&Ιίο&ηίβ ο^ρ. 8. ΗαοΙεηυβ 
Οϋΐαΐαηυβ. Ηαοθο&ηΙ ροπΌ αϋο» Ιβρίάθβ ίη βοοίο- 
ΒΠ8 οί ίη ΐΓίουη&Ιίυηβ ςηλίΐΓ&Ιοβ, ίη ςυίοαβ βίβη- 
άυπι 6Γ&(, «ρίνας, βηε$, άίοΐο», ςυοά ΙβΓΟίίηί 683βηΙ, 
υ1ΐΓ& ςυοά ρΓΟΟβϋβΓβ ηοη ΗοθγθΙ. ϋβ ςηίουβ &υρΓ& 
πιβηιίηί (ΙίοεΓβ. ΙΙβηι &1ίθ9 ποταμούς άίοΐοβ, βανίοΜ, 
τβΐ & Υθη&πιπι υηάυΐαίο άβουΓβυ η&ΙϋΓ&Ιί, ?β! «ο Ιβββιη ίρβί ευ&οι άβ Ι&ίοο ίηΐΓ& 8βογοβ θ8ηοβ1Ιθ8 
ηοη αάηιίΙΙβηάο νΐοΙ&Γβ Ιπ6ϋβ6αηΙ ίοιρβΓΑΐΟΓί, βί 
Ι&ίοίβ Ηΐίβ οοαηίϋυβ, ςυί βοοίββί© αΐίοι^αβ άβΓβη- 
βΟΓββ Θ58βηΐ, ςυ&ΐββ η&ΐί οαιηββ ίπαρβΓ&ΙΟΓββ 6Γ&ηΙ, 
ροΓβοη&πι ΙβεΙοΓίβ &η( βαοάΐΑεοηί, βοςηβ )υβ ίη 
Ιηουη&ηι ίηΐΓ&ηϋί. 111α ρΓοΓβοΙο ββηίοηΐίβ. οϋΐίηβ- 
ο&Ι ίη Εοοίβδΐα Ι^ιϋη& ; Ογ«οαοι ίάβπα οβηευίβββ. 
ς υ α πι ν 18 οΙαγιβ νβΓ5ίβ ηβπιο άίο&ΐ ΑϋοΐοΓϋπι, οοΙΙί• 
ίζϋιΐΓ Ι&ηιβη ηβυά οϋβουήδ ίηάίοϋβ. Βαββοβ ίηβϋ- 
ΙαΙ& 8ϋ& ο α πα 8&ογλ Ιυπι ρΓοΓαηα α ΟΓΦοίβ αοοο- 
ρίβββ ίη οοηΓβββο ββΐ. Ο υ ω ίζίΙυΓ ίηιρβπιΙοΓ Καβ- 
βίφ ηο(ίίθ(1υηι βάουο θχ νβίβπ πιογθ ίη ΓββΙο ηοτί 
αηηί ηγηιηηπι ίρββ ίη(οη&Γβ αϊ βρίβίοίαπι ρΓβΙβ- 
ρογθ δοΐεαΐ, ίά ο&1 ΙβηΙίδρβΓ Ο&ηοηϋΓοη&ηι βί 
ϋβοΙοΓβω &^&1, νίά. ΥύΓΧηάετΙ ΒααΙαηάΙ ρ. 59 
δΟΓίρΙοΓββςυβ ΒνζαηΙίηί ηιεπιοΓβηΙ ίιηρθΓ&ΙοΓββ 
ςυοδάΑΠΊ, υΐ 1•βοηβοα ΑΓηιβηυηι βί Τοβορηίΐυπι, 
ίρβοβ ογο ευο ηνηιηοβ ίαΐοηββδθ ρηΙ)1ίεο ίη οοβίυ : ιιΐβ ΓαοΓιβ ίηοίβίοηίοηβ, ο&η&ΐίοηΐίβ ηοη ίη Ιίηβίβ π ΟΓβάίοίΙβ ββΐ, θΓ«οααι ςυοςυβ οΙβΓυπι βίΩοβΓβ βαίβ 

ι- υ ΒΓΐίουβ ν&ϊηίββθ, ιιΐ 61 ρ1βΙ)9 βί ίρδί ίπιρβΓαΙοΓββ ΓβοΙΐ9, 86(1 ηηάληΐβ αιοΐυ ρΐΌΟβάβηΙίοιίθ. ΕΙ υΐ βη 
Ιβα ίπιρβΓβΙοΓβαι &η( βαογα ίηοηηο &άθΓ&ΙυΓϋ8 Ιογ 
άβηβο&Ι, δβπιβΐ ηβηαρβ ίη βίη^οΐίβ αηιοίΐίοίι ρβΓ 
οθγΙ& ίη(6Γν&11& άίδροΒίΙίδ, ρΓοοίάβΓβ: ί!& (Ιβίηοβρβ 
(ίβοβοΐηΐ αά 8βογα λοοβάβηίββ κατά ποταμόν προσ- 
κυνεΐν, ίη υηοςυοςηβ Ουνίο ββηιβΐ, ίά ββΐ ίη υηί- 
τβΓδίιπαΙβΓ (ηβΓΩ ΙβΓηί Οανϋ βΓ&ηΙ ίη Ιηοαηα) ρΓΟ- 
οίάβΓθ. νί<3. ΡοηϋΩοαΙο Η&1>€Γΐί, ρ. 27, ο. 7, υοί 
ηοη ΓβοΙβ ΓβάάϋυΓ )\ιχία βανίαιη αάοτατβ. ΟοηΓ. 
ρ. 2 Β, ο]θ8(ίθΠΐ ΡοηΙίΩο&Ιίβ. 

(37) Ίτε% ίαηνω $α€ταηΐ εατη υεΐίι ορραταί* *αηΙ 
ίη ΐετηρΙΐ$ Οτΰκοτατη. Μα)θτ τηεάία, ςαω αύ$οΙηΙε 
ίαηηζ, νεί )αηηχ τερχχ ηοτηίη* άοηοίητ, 61 άαχ 
τηχηοη* Μηε εί ίηάε αύ ίΙΙίαί Ιαίετε. Ιτηαςίηε* χηΐετ 
ίαηαα* ίΙΙαι ετεαχ νύνηΐητ, ηηα ΟΚΗίΙί, ?εαα 
αιιατη αραά ηοι, χηρτεάίεηΐΐΐ)** αά ιηαηιιιη άεχίηιτη 
χρίοτητη ; αΙΙενα Β. ΥχΓρχηιΊ αά ίίηχιίταηχ οοαιηεηί. ΟΓβάβΓβηΙ ρβΓΗηαάβηΙίοηβ, ΐΏ&£ηυιη βοβ βίΒί 1αΓ£ίΗ 9 
βί ρβΠΏΐΙΙβηΙ αά βχί^υυπι Ιβπιρυβ, ηβςυβ βΓβΙίβ, 
ηαίαιυηι οαηοηαΓοη» &η! ΙβοΙοΓίβ &£6Γ6, &υΙ βΐίαηι 
βηοάί&οοηί. Ν&πι αά βυηάί&οοηοβ 8ρ&οΙ&ο«1 Αρο- 
8ΐο1ί ΙοοΙίο. Ιη ΕεοΙβθίΑ Ιι&Ιίηα βηοάί&οοηί £Γ&άυηι 
Ιβηυίδββ ίαιρ6Γ&ΙθΓ68 ραΐβΐ 6 θα Οαη£β ν. Ευαηςβ- 
Ιχηηχ, 61 Όυπιηάο ρ. 56. ΟΓά. Ε ο πα. ρ. 398, 4ϋΟ, 
δί£οηίο άβ Γβ£ηο ΙΙαΓκβ ρ. 176 βί 177, οά. ΝΥβοποΙ. 
ΌίαοοηοΓϋπι ροιτο 6Γ&1, αΙΙ&Γί πιαρρ&ηι βυΐ οοΓρο- 
Γβΐβ ίαβΙβΓηβΓβ, ίηοβηβ&Γβ, ηαηδϋ&δ 0&1>β11ο βοί£6Γβ. 
ΗίΕΟ ιρβαςαοςυβ ίηιρθΓ&ΙοΓΟβΟΡίΑηί ΙββίιηΙυΓ ν&• 
πίδίη Ιοοίβ ηοβίπ οοάίοίβ ίη^ροΐβαιηίηυβ ρΓΟΟβδδίο- 
ηίουβ ηαοάο &ά ηβηο, οαοάο αά ίίίαπι βοοίββίβπι Γβ- 
οίβββ. ΝεγγαΙ ςυοςηβ Είαιαοίηυβ ρβ£. 180, Νϊοοίαυπι 
ρβίΓί&Γοη&αι ΟΡΙ&ηαηι ίηΙβΓΟβάβΓβ ββοηηάίβ ηυ- 
ρΐϋβ Ι^οηίβ, δαρίβηΐίβ άίοΐί, ροβΐ 8. Τήβορη&ηοηίβ αοοεάεη* ρτορχαι αά χΙΙαί ραίηαηΗα προσκυνεί, οΙΑ\αηιι ^τ^\λ^^ ^^«ΣνικΛ» ^^^?^^>^5£^ 
αάοναί, ηοη ϊί/α αάοΓΟίχοηε, ςηα $οΙχιη\ 6αιία(ατ , ιβά τϋ\χλΒλ\λτη^\λ^ Ιοϋνη» «Λ»»μ*κ^ ^^χ^^κ^^^ 25 ^ 88 ^ 163 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΙΙΥΙΙΟΟΕΝΙΤΙ 1«4 μένην χχι το επί της αγίας τραπέζης 
ταβλίον της βγίχς ένδ». σ* Ιαπβ ίηβίΓαΙϋπι, β ραΙπεγοπα βοίΐίοβΐ βηΌΐΑΐυΐη, βΐ ^ προακυνοΰντες (39) τήν ύπδ του πατριάρχου κράτος 

ίρβίβ, αϊ οθοαΙοαΙϋΓ, Αάιηοίυιη, οδουΙαηΙιΐΓ, άβίηαΌ 

άυοβ, αϊ ηαοβ ββΐ, βΙΤοοβ ΑβΓββ 8αογκ πκηβκ ίοορο- 

ηαηΐ, βΐ ροπτβοΐΑ & ραΙπαγοπα, άαοβ "βΑΟΓΟβ οβϋοββ 

άαοβςαβ βαοΓοβ άίβοοβ βΐ Γ&8θί&9 Πβχο £βηυ νβηβ- 

Γ&ηΙαΓ. Οθίηάβ ουηι ρΑΐΓί&Γοηβ ρβΓ άβχΐΓ&αι ρβΓ- 

Ιβπι ββηοΐί οβηιαίίβ οοηοηβαι αΙΙαπβ, ηηί ίη&ΟΓ&ΐΛ 

Β&ηοΐΑ οπιοίΓιχίο οχβίβΐ, ίηΐΓβοΙ, αίςαβ Ιήο Ιΐβπιιη άγίαν φύραν, 
γινόμενοι, ασπάζονται 

της (40), δηλονότι όπό του πατριάρχου τούτο „ Γ| - 
κούμενον, και τοις δεσπόταις πρδς ασπασμών προ*, 
αγόμενον, και (76* ούτως άπλοΰαιν έπανω της άγιας 
τραπέζης τους δύο χατα το εΐωφός λευκοΰς αέ- 
ρας (41), χαί |προσκυεουσι δια νειρός του πατριάρ- ΉΑΝ. ΜΟ. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ. ηκ, 8Ϊ ΓϋΓβϋ• ΐΏ&Ιηιηοηίυαι οοηΐΓβχβηΐ. νβΓΟΑ ηο• 
ηιίηίβ Λ^Υρϋ βυηΐ : ΜοΗχια (χιεταΐ αηηο Κηρχ 281, 
χιχστ Ιεοηχι τ€§ί* Ηοτηαηχ. ΥοΙβύαΙύ ίρϋχιταΐϊατη άχι- 
ο$τ$. 8βά νείαύαΐ ΝίΰοΙαχίΒ ραΙήατοΗα ΟΡίαηχα, άχ- 
€βη$ : Γα α άχαοοηχι*. 8ί ί€€€τίί 9 ηιηιν ηοη χηίΓαδί* 
ζαηέίηαήχιηχ. Ργο άχαεοηο ροβαίΐ ΕϋΙγοηίηβ ΡεΙπ- 
οίάββ, Γβηα βα αα άβ πα η&ΓΓ&ηβ, ΙβεΙοτ, ηοη ηΐ8£ηο 
άίβοηααίηβ. Νβηι θΐ άΐβοοπί Ιβ^βο&ηΙ ία βοοΙββϊΒ, 
ββά βνβηββίίβίβπι, υΐ βυοάίαεοοι Αροβίοΐυπι. 1«βρί- ο 
ά&τη η&ηο ΓαοβΙΙ&οα ιιοίήβ ηοβ Αγ&1>68 ΟηπβΙίβηοβ 
ηίΓΓ&Γβ νυΐΐ οΐ. Ιιοίοηβ. Ε$ο ςαίάβηι ηυΐΐο Ιυηάα- 
ζηοηΐο ηίχΑπι ηΑΠΆΐίοηβπι αΊοβΓβ ηοΐίιη. ΡαΙθΙ 8*1 • 
Ιίαι βχ β&, ΜβϊοηίΐΑβ Γαίδββ οαχη ΑΓηο&αιι ΕοοΙββίΕ 
ία β& ορίηίοηβ, ϊπορβΓΑΐοΓθΐη βββθ νί άΊ£ηίΙ•Ιί* 5083 
ίπιρβπβΐίι η&Ιυηο, ςαοά βίυηΐ, αοΙ άΊΕΟοηυοα αοΙ 
ΙβοΙΟΓβπο. 8βηΙβηΙίκ η α] υ β βοοίββίκ ΑΓηοΕηα νβ«Ιΐ- 
β'ιυιη νίάοοΓ πιίηί ςοοςηβ βρυά Ριρίιαι ΓβροπΓβ ίη 
ν. Ιχοίοτ, ΙλοΙοτ6% % αΐΐ, ίΰοΐαίκ ααεΠοτα. Ηΐ Ιαίά 
$ηηί εΐ ίη οΚογο ίηΐίτ οϊβΗοο* ίη τηί$$α ΑροιίοΙηηι 
ΙεριιηΙ, νβΐ, ςηοά $\ιΜχαοοηο$ (αοίηηΙ % δί Ηί /ατίιιη/. 
Ηο$ Α/ηοα ν*1 [ ίά β9ΐ α \ ηΐίςιιζ Γβρίοηα ΗαδβηΙ, 
Εγ£0 βΐιβίϊΐ ΟΓΚΟ», βΐΐαπα 1.&1ία& Βοοίοβίβ. Ουβπι 
Ιιίο ΓιοΙΟΓοαι αρροΐΐαΐ Ρ&ρί&β, ουίΏ Ογκοι Ι&Ιίηίβ 
ΓΟΐοηΙΐβ νοο&1)η1ΐ8 διπουτατον οί δεοένσωαα άίευηΐ. 
ΙοαρβΓΑΐοηβ οΐΐεο βταΐ, υΐ άοίβηβοΓίβ Εοοίββίο η&ΐ!, 
αΐΐςαβω βυο ηοηιίηο νίεββςαβ 8ϋ&8, βββίϋΓυηι ά• 
ηήηίβίβηυ βυο ίη ΕοοΙθβι'&οι «ΙβρυίΕΓβ, ηοο ββΐ ιηϋ• νβΙυΙΙοηβυηιβΙίΑΐυπι ΙοΓυαι ρβΓΠΐβάίϋΐη ίαβίΓ&Ιαα, 
ΛϋΙ άοηίςυβ ίη οηιηίοαβ ςη&ΐαοΓ αη^αΐίβ ίΐ* βηΐ 
«ου ρ'ιοΐυηι, ιιΐ οηαηββ ςυ&ΙηοΓ εοηαροβίΐί οηηηι 
ίηΙβ^ΓυοαΙ&ο1ίηηΐ6Γ0θ6Γ6ηΙ,ο:ί8ρ«Γ&ΙΙ «αΐβοα βιη^νΐί 
η«1)θΓθηΙ &η£ϋ1ί ςιιβχΐΓ8ηΐ6ΓηΙβώ1η βοΐααιιηοιίο. 

Εηάχ/Ια β•1 Ιβρββ λΙΙλγϊ ΙηβίΓ&Ιυβ : ίΗεεατη $νρα• 
αΐΐαη βρρβΠβΛ Αβηβΐΐαβ ρ. 108, βΐ ίρβ* Οπβοβ νοϋβ 
ΓβΙοηΙα ΕηάοΙΗΐηι ρ8$3ίπα, υΐ ρ. 103, σαί Ιοουί πιβ• 

ΠΙΟΓϋΟίΙίβ 691, βΐ ΠΙΘΓβΙυΓ ΙΟίϋδ &80ΓΪΟΪ. Ρ€€\ί *Μ&- 

ΐΚίτη $ηρ£Γ 8. ιοοίαχχ €Χ αατο ρητό ηιτη $ΙαΜΐηί- 
Ηη$ ίβΗΰύ ροηάβΓθ$ωη ηΐτηχι, τηβάΐαη* ΛαΙκη$ ακ- 
ΰατη, βΐ χηΐντ ςιιίηηηβ χτηαςίηα ίΐιαηχ χΗάβψη εετηχ- 
τηχι$, €ί $χιύΙχα (ίςηταΐοί ρβάε» δαίναίοτί*. ρηιβα [ \ά 
681 ΜΗρΙιιτα ] οοηΚχία β$1 ρχιτριιταία : ΫιοΙογ, βρί- 
βοοραβ, θ Ιο. Ιη ηαβάίο ΓβΗηςυίΙ Βιοοηίηίυβ *ά ίΐίαιη 
Ιοουαι, ςηίιΐ βίΐ ηχίάχα οοηα. ΥίάβΙαΓ αιίηί μεσό- 
χοχχος 688β, ςαβ ίη ηιβάίο οοοοίηβυπι ραηηαχη 
η«οβΙ, ηηάβουηςαβ «ηΓ6&αι ρΓχΙβχΙ&ππ, υΐ μισοχάρ- 
ουρος, μισόλευκος, βΐ 1*1 ί*. ϋβ αιυΐαΐίοιιβ βηύγΐι• 
γόοι &ηηυ&, αηΐ ίη ηαι^ηίί άίβΙ)ϋ$ ΙββΙί* ΓλοΙλ, <3ί• 
οβπα βΐίο Ιοοο. 

(41) 'Λήρ ο$1 οοΓροΓ8ΐβ, νοί Βΐη(1οη 81*οε 9 ςαι Ιβρ- 
Ιυτ β&οΗηείαπι οοη86θΓ«η(1υηι. V. ϋα ΟΕπέβ ΟΙοη. 
Ογ. η. ν. Ηίηο Ιυοβαι «οοίρίΐ 1οου$ Ρ&υϋ βιίβηΐίιηϊ, 

11*01 ΥΑΓίλ ΠΙβΓΠΙΟΓίΒ ^βΠβΓΛ Γ606Π861 ' Τον μεν Ιδίΐν 

ροδόεντα μεμιγαένον ήέρι λιυκψ, Τον δ' α*μχ πορ- 

φυρέοιαι χβι αργυφεοισιν αώτοις Άβρον άχαν- 

(6ΓΘ, ςαί οογαοί ρ&(Η&Γθη& ρΓΟΟβίΙβΓβΙ, Γθγο!& Ιογ- £ τράπτοντα. ϋπητη ρεην*, αχιοά α$ρβϋΐΗ το&ντη η- 
1)Α03 &Γ06Γ61, 61 οΙβΓυπι ουοι β&ογϊβ ίη Ιπ&υη&πι (6ΜΰοΙοητη,*ραηί9ρα*ηη% ΙαΙχ$ τηααιίί* αΙδί$ *(τηϋ\- 1ηΐΓθάυοθΓ6ΐ. ϋηάβ Γ&οΙαηι, ιιΐ, ςυί ίάβίτι ΓαοίαηΙ, 
ηοάίβάυπι & ΟΓβεοίβ άβριιίαΐί (ΙίΟΑηΙυΓ. ΟοηΓ. 8α- 
χίιιι αά ίΛηάϋΙρήί ]ηηιοΗβ ΙΙϊβΙογ. Μοάίοίλη. ρ. 
489, β(1. ΜυΓΑΐοΓ. δγα)60 ΤηβΒΒαΙοηίοεηβίΒ ρΓΟ- 

ΓβΟΐΟ Οΐ&ΠΒ Υ6Γ018 ΑΐΙ, ίΠίρβΓΑΐΟΓί 6Χ Ιΐΐϋΐο 0600• 

ΪαΙΙ βΐ οΙβΓβηδοπβ ΕοοΙββίβ ^υ5 αοο688Ϊ886 ίη (Γίοη- 
παπι ίηίΓΑηίΙί βΐ β&ηοΐιιαα ρ&ηβηι ι'5ί ο*β ιηαηυ ρΑ- 
Ιη&Γοηβ) Αοοίρίβηάί βΐ νίνίΟοιιιη ββη^οίηβαι θ οα- 
Ηοβ η&υηβαάι. Και τούτο ήν νενομισαίνον 5νω6εν, 
χ»? ταύτην βιληφε τήν τιμήν δια το χρί*μ« της 

?ανιλκ(ας. ώς χαί διπουτάτου τζς Εκκλησίας τόπον 
αβών και ώς δεφίνσωρ αύτη ς κληθείς. 
(39) Νοηιρβ ΒΑηοϋΑοΑίΑΟί αΙΙαοΙο ρΑΐη&Γοηβ ]α- 
ηυΑΠι οβοαίο α(1ογαοΙ, αο( ΐΑϋϋβ ίρβίβ ίπιρΓβββο, 
ΑαΙβ ηΐΑηα οΗ βο^πιοΙα ]αοΙ&1ο, αόΙ βΑΐίβαι οοΓροπβ 
61 ΟΑρίΙίβ ίηοΙίηΑΐίοηβ. Ρ&οίβηΑΐ ηοο ίΓηρβΓΑΐοΓ βΓ^α 
Ιηηοη® ΓοΓββ, ςυοά Αΐϋ 6Γ£« ρΓοηλί ββυ αΙγϊϊ βοείβ- 

βίβ ΙηίΐΌίΙηηα ΓβοίβϋΑηΙ, ΙθβΙβ βηΓνβοβΙοπαο ηοοαίΐ. Ο Ϊθγγθ, ποβηβνϋ βχ ίΐΐο νβίβηβ Εοοίβδί® ίηβΐϋυΐο, 
30 ίο βρίβΐ. 2 αο* ΟοΗηΙηίοδ : Ναός έσμεν του Χρι• ς ηο βοΙβΟΑηΙ Ωάοΐθ• ίη βοοίββίβηι νβηίβηΐββ οβίβ- 
στυυ• τά το (νυν ιζρΜ&ρα φιλουαεν τοΰναου, χαί τήν 1>ΓΑηάβ οοπαηιυηίοηίΒ «γαΙια βναΐϋοΐΑΒ &ά οοηνί- 
* ,% ' % " " — -'" χ -=— Α '— - — ! τίηηι οπαπΙαΓιβ οβΙβΟΓβηάυηίΑίΓβΓΓββϋηοοπιαιηηί 

ροηβΓβ, ςυΔίίΑ οοηνίνίΑ οοΙΙαΙΚια νβΙβΓββ ρη^Αηί 
ςυοςαβ ίη Ιβιηρίίβ ΑςβϋΑηΙ. Ιη οαγοο β^πιοοίΑΓυα: 
Ιοουηι 8ηοοβ8?ιΙ ύθίποερβ, υΐ ίοαρβΓΑΐοΓ αΠα <1οπα 
βοοίββί® οΐίΐία, υΐ οβΓβοβ, ηυηιηιοβ, βηάνίΑβ, οοΓρο- 

ΓΑΐΐΑ, 013008 ΑΙ1Γ608, ρΟΟϋΙα ΑϋΓβΑ οίίθΓΓβΙ θΐ ίη 

αΙΙαγϊ (ΙβροηβΓβΙ ΑηΙο οοηΒβοΓΑΐίοηβηι δΑΟΓΟΓΟπι άο- 
ηοΓηπι. ΡπορίβΓβΑ οοηοεββηβ ίρβί ίηβΓβββαβ Ιο ΙΗ- 
ηπηΑη:, ββά ηοη ρβπηίβ^ϋΐη !5ί πιαηβΓβ, νβΓαιη 
(1βί)β5Αΐ ίη ηαβίαίοπϋπι βηοηι ββ ΓθοίρβΓβ. 8γηο(1. 
ΤΓϋΙΙαη. οβη. 6 : Μή έξέστω τιν• των απάντων 2 - 6«« χΙΙί ήηάοηχ, φικ α€τ αρρεΙΙαΙχιτ : αΙΙίηιηι αιύαη 
ρβην$ βο$αιΙΐί ρητρίΐτβί» 61 οαηάχάύ άίΙ&αίΜψη ςπίέ 
ταρΙεχνΐ€η&. ΟοοιοηεαιΟΓΑΐ οοβΙγοοι οβπηιοηίΑ/β τους 
λευκο'χ: αέρας. ΕγαπΙ βηίηι ρΙϋΓββ, 6( ςυί^βια πο- 
ηαβίΌ ΙΓ68 βίηάοηββ, ςυβ βΑΟΡίΠοίο Ιη^πιβύαηΙυΓ, 
ςϋΑβ οηαηββ ΝοβΙβΓ αέρας ΑρρβΙΙβϊ; Μ βηίω πο- 
πίθη α^ρ οοπαιηυηβ οηιηί 8ίηάοηΙ Ιβηηί βΐ ρβΓ•ρι- 
ου», |υ&1β8 ΙιΑίίηί ηβδηίαι ΑρρβΙίΑηΙ, ηηάβ Ογκοι 

ΕΓΟΠίίβουβ νεφέλας βΐ αέρας άίχβπιη^ τοοαΥ)ο\α 
αο ρΐΌ 83ηοίρο11βηΙίου$ ηΑοβηΙββ. Ιη Βηβάβ ίΑσιβη 
ΒοΙβΙ άήρ βΐ νεφέλη βίηάοη βχϋαΐΑ άίοι, ςα•» ο%Η- 
οβπι βΐ (ϋβοαπο βΐ ΟΓορπυη θΟΓυπι οοίςοβ ΐ6β;αιβη 
ίονοΐνβο&ΐ. Ουβ αβ πα7βΙίθΑ οοπιιη ίηνοΙαοΓο- 
Γϋηι βίκηίΠοΑϋοηβ οοπιπιίηΙβΟϋηΙηΓ Ογκοι, ρί£βΙ 
ΐΓΑηβοηοβΓβ, ροβδϋηΐςαθ Αραά ϋυ Οιη^β ν. Δισκο- 
χάλυμμα ]ββ;ί. Μοβ ίΐΐο, ςυο ΙοαρβΓΑΐΟΓ ίη βοΐβαιηί 
ρΓοοβββίοηβ ίη βοοίββίΑΠί νβηίβηβ (Ιοπα άβΓοβοιΙ οί- χαι εΖσοδον, αλλήλους φιλούντες. 'Η ούχ όρατε 6'σοι κ: 
τά πρόθυρα του ναού τούτου φιλοΰαιν, οΐ μεν χύψαν- 
%9ζ 9 ο\ δΐ τϊ χειρί κατέχοντες, χαί τψ βτόματι τήν 
χεΤρα προσάγοντες. ΕΙβΙίςαίκ ηκ δπηΐ ^βηΐίΐίβηιί. 

(40)Νοη ΙΙοβΌΑΐ αΗιβ ΙαΙοιβ Ιηοπηβοα βΐ ββΟΓυηι 

8ϋ*Γΐ•Ιη9ΐΓΑΐοπι οΒουΙ&Η ; ςηοά ροβΙβΗηβ ηβ Ιρβίβ 

Τμπ ηνροάίβοοηίβ 1ίοβ*οΑΐ. Οιβοοηΐ οογοοα §βα 

•(οβ 1•η1ηηι οββαΙ&ΟΑηΙοΓ, ρΓββ!ογΙβπ β! 

ιτηβ ηβάΐηπι. ΙοηρβΓΑΐοη θγ^ο, ηΐ ρπ> 

■ΙλΙΟρΙηοηβΙίΑΐαΓ,νβΙυΙηίΑ^ηυηι <\\ιίά, 

ΙΠΐη βη<Ι^Ιηι οβοαίβηάί• ηοη ί&πιβη 

■βηιΙΚ ΠΑπϋοηβ, ββά β&ηοΐίβ ρβΙηΑΓοηκ 

^£Γ«ΐ8ΐιη 61 ο5πιοΙαπ). ΑάοΓΑΐηηι αΚαγΙα 

«Β ΙιηροΓΑΐΟΓβ &ϋ οκπιηοηίβΐβ ηοβίηιηι 

νίίηΛχη 6γϊο ροβΚααι θγαΙ ΐΑ&Ιίυιη ίη 

ΑηϊΙη αιόΐο, λόΙ ρτοίαΐΒΏνα 6Γ*1 ίΑΜιαπι 
δώρα τψ πλάααντι χατά τήν αρχαιότατη ν παράδοσιν. 105 ϋΕ 0ΒΙ11ΜΟΝΙΙ8 ΑϋΙ,Λδ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 166 χου τά επιδιδόμενα αύτοις δύο άγια ποτήρια κ«1 Α ΙβΓ £βηα Οβχο οαπι οβΓβίβ, ϋΐ πΐοβ ββΐ, Οβυπι νβ- τους δύο άγιους δίσκους και τα άγια σπάργανα (42). 
Και ιΐφ' οβτως διά του δεξιού μέρους του αυτού 
άγ£ου βήματος εΙσέρχονται οΐ δισπύται μετά του 
πατριάρχου είς το χυχλίν (43), έν φ "ίδρυται ή 
διάχρυσος άγ(α σταύρωσις, και πάλιν έκεΐσε κατά το 
είω0ός διά της τρισσης μετά των χηρών προσκυνή- 
σεως άπευχαριστούσι τφ θεφ, και επιδίδωσιν 6 πα- 
τριάρχης τφ με^άλω βασιλεΤ τον θυμιατόν (44), και ηθΓβηΙϋΓ ; ροβΐ ζηα£ηο ίαιρβΓβΙοπ ραΙπαγοΙια Ιηα- 
ηοαίυαι Ιτ&άΊΙ, ςυί β&αοίΑΠί οπιοίΓιχί ίηι&£ίη6ΐη 
ίαοβαβ&ΐ : άβίαάβ ρΑΐηαΓΟ^&πι οιοοίααΐββ, ν&ΐβ 
ίρβί άίοααΐ, βΐ ςαοά ιηΐβ ηαβίΑίοπυηα ββΐ ΟΓΑΐυπυπι 
ίη^Γβββί, ρβΓ Ιηρίίοβοα £βαυΟβχίοαβαι οαιη οβΓβίβ 
Οβυπι ΥβαβηαΙΟΓ, &ο ΓβνβΓβαάΑΠί ΟΓαοβιη, ςυα οπι- 
αί& ραβδίο υ ίβ ϋβί ίο ϋοππηί οοβίιί βΥΐηϋοί* οοη- 
ΙίαβαΙηΓ, οδοαίΛΐί, ιηβΙαίοΓίααι ίαίΓΑηΙ. θυμίφ τήν αυτήν άγ(αν σταύρωσιν, καί άσπαζόμενοι, τον πατριάρχη ν άποχαιρετίζουσιν αύτδν, καί 
εισέρχονται έν τψ προ του μητατωρίου (45) δντι εύκτηρίω, χάκεΐσε διά της τρισσης μιτά των κηρών 

α Ο ΑΝ. 1Α& ΚΕ13ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ. (42) δαϋΓβ ΟηπβΙί Γαβοία ΟΡΗ άίοβΙκοΙαΓ ΑβββΓ- 
ν απ, βΐ ςαίάβαι £βππαί £βοβηβ, υΐ ρυΐο ; ριιβπίββ, 
ςαα ίη ΒαόοΙα 8οροίΑ]Αθβ1>&ηΙ, βΐ οίο πιβπιοΓααΙΟΓ ; 
βίββρηΙοΓΑΐββ, ςυα •ά ϋβίρΑΓΑΐη ΒΙαοηβπιβηββιη ουηα 
βΐϋδ Γβίίςαίίβ 3*οβΚ>ΑηΙ, άβ ςυίουβ ν. ϋα Οαπ^θ βά ρ 
Αίβχ. ρ. 329, βί αά Οίααπαι, ρ. 442. 8οΙβΙ>ΑαΙ 
ΟηπδΙι Γαβοϊ© ία ρΓΟββββίοαίϋαβ Αά οΚ>ΐίαβαά&αι 
ρΐηνί&ιη οίΓοαπιΓβΓΠ. ΟβάΓβη. ρ. 739 ϋ. 

(43) 81 οοηίβΓΑΐηαβ Ιοοααα ηοοο οαιη ρ. 326 Ο δ, 
ηρρβτβΐ, ρβΓ οοιηρβηάίυιη άίοΐααι Γαίβββ ηοβίΓΟ ίη 
Ιοοο, ααοά ίη αΙΙογο Ιιϋαβ ββΐ βηηηίΑΐίηιη, βΐ *1ς 
τό κυχλϊν, έν φ ΐδρυται, βίο. Μοαΐ ΥΑΐβΓβ ,*^* *1« 
τό χυχλιν χαϊ το έν αύτψ βύκτήριον, Ιν φ ιορυται 
— Ν»αι ίΚ)ί αϋΐ βίαααιη ΟηΗβΙί βίΑϋΑΐ, θγηΙ ογαΙο- 
παιη •υο ΟυοΗο. 8βά ςαίά ββΐ Ονοϋαπι ? ΕβΙ ίάβιη, 
ςβοό οαπιαγα. δοίΐίοβΐ ΤΓίϋηηΑ, τβΐ Ββαια, ΥβΙ 
Αρβίβ, νβΐ ΕχβάΓΑ (ηαπυ ίάβηι οπιηί» ίβΐλ ν*ΙβηΙ), 
1ιιιΙ)βΙ)ΐΙ Ιτββ οοοοίιω, νβΐ ογο1ί&, ηιβάίυπι, βαΙ> ςυο 
εΙΙβγθ, ίάςοβ οβίβίΐβ βχοβίβίϋβ; οι άαο έ1ί& Ι&Ιβ- 
γα1ι& &1ίςυ&ηΙο 1ιαιηί1ίθΓ&, οοΐαηαηίβ, αϊ νίάβΙϋΓ, & 
ιη^οή εγοϋο (ϋβΙίηοίΕ, ρβΓ ςυβ ΙβΙθγεΙϊε ο?οΐί• 
ίηΐΓ&τί ροΙβΓλΙ ίη ροΓίίοιι» Ν*ί ίαΙβΓ&Ιββ, ίκ>Γοαΐ6ηι 
βΐ «αβίταΐβαι, αάβοςαβ ίη ιηβΙ&Ιοηαπι. 8η5 ϋβάβπι 
ΟγοΙϋ• β! ςυίάβηι βαΙ> βΐηίβίτο, ββη ίκ>Γ6&Η, βΓβΙ λ 
βΙίΛπι άί&οοηίοαιη, 8βα βοβηορίιγίιοίαπι, νοί εαογΙ^ 1- 
βϋη. V. £>η Οη^β 01θ89. Ο γ. υ. Διακονιχύν. ΟοτήοΑ 
ρΓοίηάβ νβΐΐιη ιηβααι ίηΙβτρΓβΙαϋοαβιη ρ•κ. 310, 
ιιβί α^ΰϋίΐηι τβτΐΐ ΰΦΰΚΙβατη. 8β<ί «ΙΙβΓααι ίβΐϋϋ π/" 
οΐίατη Γβροηί άβίκϊ; ςυβηίαάακκίαπι ρ. 328 Ιι&5β• 

Ι υ γ. Ονοίϋ ηοαιβη άβχΐΓ» ΟΛΠϊβΓβ Ι&ΙβΓ&Η ΐΓίΚ>αο« 
ρτοριΊυχη, ηοη ίΐοοα βίοίβίΓβ οοηιαιαηβ ίοίβββ ριιΐο, 
υΐ οοηοΐιο ηοπιβηιηβ(ϋβοαπΐΛΓβ,8ϋΙ)αυβοίΙ)θΓίαιιι 
81&6&1, ριορΗυπι βηΐ ; ν. Όα Οαηκο ΟΡΗ ΟΗτ. III, 
ο. 50, βΐ *α 8ϋβαΙ. ρ. 565, βΐ ρ. 579, αϊ» άβρΓΟίΗαί 
αςίΐ, ςυβ ββΐ εοηο!ι& βίηίβίΓα, οηοα «Γα, ία ςυα 8&- 
οβΓάοβ 61 ηιίηίβίΓ&ηΙθβ «ηΐβ Μίββιαι Γββ μογ*π(1μ, 
ρ&αβοα, τίααπι βΐ *1ί& ρΓοροηαηΙ, αϊ ίη ρροπιρία 
ηαύθΑηΙ. £>6χ1γ& βοηοηα ϋ&ηίαηητη ςυοςαβ βΐ 
Ραταίοήηη ΛρρβΙΙβίΛΐιΐΓ, ςυίβ ϋ>ί *αΙβρρ•Γβ6*η1ϋΓ 
ΙϋαΓκίο ίβοίβηίΐβ ηβοβββΛΓίι τ«8& βΐ αϋ• ; αη( 
ςαοα βαοβΓάοΙοβ ίΙ>ί ρ&Γ&ΓβηΙαΓ, ίά ββΐ ίηάυβΓβηΙ 
νβ•1θβ ροηϋβοαίββ, βΐ ςαίάβπι κ&βίο, ηβοοίηβ νί• 
άβηΐβ. Αίΐ ίάβηι ίΐπύβιη, ιηβΙαΙοΗηιη, τβΐ ροΐίυβ οία- η 
Ι&Ιοηααι, 8θβαορ1)γ1αοίηηι, ρ&ΓαΐοΗαπ) β( ββορβίβ- 
Ηιιαι υααηι ίάβαιςαβ Γαίβββ. Υίά. άβ ηιβΙλΙοΗο ρβυΐο 
ροβί. 

(44) Νοα Γβρβήο ίη Ιιοο οοάίοβ Ηίαπι σταυροει- 
δώς ίηοβηΜηαί, ςαί Ιιο<1ίβ ΟΓβοίβ αβίΐΛίαβ θβΐ. ] ϋβ 
Γί(α ίαοβηβΑηίϋ ίπιβ^ίηββ ία λΙΙλγΙ εοαβϋΐυΐαβ 
υ. Οπί. Ηοαίαη. ρ. 240. Οαο οαηοηίοί ίοοβαιβηΐ πο»• 
^ηααι βϋλΓβ ίηίπι ο&ηοβίΐοβ βΐ οχΙγλ. Μοίβοη. 
ρ. 88. ]* ΜβηοοΓΛΐ ΝοβΙογ, ββά ηαηο ηοη βαοουΓπΙ 
ηαο Ιοοο, Ιηοβηβαϋ ίαιροΓαΙοηβ : ςαί ιηοβ α £βα1ί- 
Ιιβπιο &88θΓΥ&Ιυβ ΓϋίΙ. ΥβΙβΓββ βηίηι, βί ςαβιη ίιο- 
ηοΓβΓβ νβΐίβηΐ, ίαΙβΓ «Ηα ςαοςαβ ΙϋαΓ*ιΙ)υ1υαι ία- 
ιη&ο» ίρβί ο£ΓβΓβΙ)*ηΙ. Ια ιηοααααβαίο ΡβΓ^&ααβηο 
λραά θ£ιΪ8ΐιαΙ1. ρ. 147, Ιβ^αηΙϋΓ Ιιβο : Ένδοξε ν Ιπ- 
αινέσαι τε αυτόν και στεφάνωσα ι χροσφ στεφάνψ, 
είναι δε αύτψ χαϊ σίτησιν έν πρυτανείψ, προσφέρε- 
σθαι δΐ χαϊ θυμιβτόν. 1>β Ιΐιαηβ ία νβΐ. ΟΙΐΓίβΙίαηο- 

ΓϋΠ3 ΒΛΰήΒ 050 ά'ΐΒΒβΓί&Ι ΙΟηβΠΙ βαρβΓίΟΓΟ ΜλΙλΟ ίη 1)αο βαώβπΗα βάίιΐιΐ Μ. Οβοτσ, Ηβηηο. ΙίΐΓ- 
ίίηί. 

(45) Ιη χηΙ&τίοτϋ ροτϋαι ιηβτίάίοηαΗ [8&ηο1ο 8ο- 
ρίιΐ83] εχ*1\ίϋ αάίαιία νύΐ αηία, ιη ςηα χηχγβταίΟΓ οητη 
ίαοτοηιτη ΙχΰΓοηιτη Ιβαΐοηοη αιιάίιη εχαμβηΙ, ωηή- 
$ΐ€τβ $0ΐδΙ>αΙ. Αιΐ ίηχτη 8ϊί^ηΙίαηη$ ιίαηαά, τηβηάίαη 
ροηίαιτη τηαηηοηαηι ΜρίύηΙηοηαΙί οιηηίηο ίίτηϊΐόηι, 
*ίά χϋαηχ ςηίάάαηι ΗαδβΓβ ατηρίΐια, τπιιγο βηχτη $β- 
ΰΙχι*χιηι Ιοάιηι^ χιΗ ϊιηρίΓαίΟΓβ* ιαΰΓΟτχιτη Ιχύηηιτη 
ΐ€€ΐίοη€$ αχιάχίχι βζοίρίαηΐ. 8ϊ€ αιίιη χΙΙί ραΗ. 2. 
Ό*. 164 .' 

Τε(χει γάρ τινι χώρον άπσκριθε'ντα φυλάσσει 
Αύσονίων Βασίλη ι θ^οστέπτοις Ιν εορταΐς. 
ΈνΟάδ' έαοί σλτππτοϋχος έφή μένος ήΟάδι θώκφ 
Μυστιπύλοις βίολοισιν εήν Ιπέτασσεν άκουήν. 

ΥβΓ5& βααΐ Ώ. 0. &ά 8ί1βα(. ρ. 55. Ιύβαι ρ. 580, 
Ιιβο &&Κ>61, αΜ ΙοςυίΙατ άβ οοοοΙια : Οηχ αά *χηχ• 
ίΐταηχ ιοί τηβήάί&ηχ αίΙαΗί ββΐ ραταΐοήηηχ βΐίαβ 
(ΙΙοΙαιη, βί Ογο1ίυηι (νίάβ ρααίο ααΐβ). Ρβταοίο #α- 
ΰτϊβΰίο 60 ιβοβάδδαηΐ $αοίτάοΐ€% 61 αίαοοηι, €ί *α- 
ΟΓοηιηι Ιχύτοηιηι 1$οΗοηί ορετατη άαύαηΐ. Οαί* χη 
βα εοηύΐΗΐΙα βΗα$ ήχηνιοάί ΙκΙχοτχβί, ά$ο$ί $αΙί$ 
$αρβτ([ίίε Οοάίηια Ο/Γ- 0. Χι,*. 4, άχνη αϋ: Ιηχ• 
ψ€ταΙοτ€τη ίη οεάβτη 8ορΗχαηαηχ ίβεβάβτΛ^ Ηχςχκ Μ. 
ΒαιΐΙϋ ρτκαίίοηβ* α ραίήατοΚα ρι-ωΙ&Ια* αχκίχτό πλη- 
σίον του Διακονικού, Ηθ€ 6$1 ίιιχία οοηοηχιίαιη, ςχκΒ 
Λιακονικύν νοΰαίχιτ. Ναηι Καχιά ρτοαύ $χ&ΐΗ$$$ 
*6άβηχ ΙηχρβταΙσΗίι αιιη $α(τοηιηχ Ιχϊτοτχιτη Ιβοίχοηα 
αχιάίΐχι 6χάρχ6ΐ>αΙ, ιηρτα ρΓούανχτηχα βχ 8χΐ6ηΙχατίο. 
Οίαωηίαιτη χςϋχιτ αρρβίΐαΐα Ηωο ΰοηοΚαία ι ηχιοά 
βιιβΐ ςχιοάατηπχοάο αρρεηάΐχ τηα]οη$ άιαωηχεί $*χι 

ίετχα α**6ΓναοαηΙχιτ. — 8α6ηορΗχ)ίαοίχιη\ ίηΙβΓάχιτη 
νοοαίχιτ. ΜΗαίοΗί άβηχοηβ αρρβΙΙαίχοηεηχ ΗαδχιχΙ εα- 
άβηχ οοηοΗχιία, ςχι&ηααηχοάχιτη τηα}Μ$ άχαεοηχοχιτη. 
ΟυηΓ. ρ. 593 βςς., αβί άίαοοαΐουη ββΟΓβίΑΓίοπα, 
ΜΟΓίβΙι&αι,βΙΜβΙ&ΙοΗαπιίάβαι ίαΐ88β ρΐΌΐ)&1 ηιαίΐίβ. 
ΡοΚβ πιαίΒίοπυαι βίααρϋοΙΙΟΓ βίο άιοΐοαι ογ•1 ία 
Ογοίίο ββα ιηίηοΓβοοαοααΑρβίύίδοΙβαβΙπιΙί, βιίςαβ 
ίά β&οβπ1οΐίΚ)αβ ρΐΌρπυω ; λϋοά ηβΙ&Ιοηοαι βα- 
Ιβπι ίαφβΓ&ΙΟΓί, βαΐ βί ρΓοοβη^αβ ρΓορΗοαι βαρΓβ 
ΝαΚΙιοοοηα. Ουα άο Γβ νΐάβΓΐηΙ &1ϋ. Οβί>αίΙ ΜβΙειΙο- 
ηααι άορίίοβαι αάίίαιη !ι&5αίβ86; αηααι οπβηΐβΐθΐη, 
ο Ονοΐίο, ρβΓ ςαοπι νβηίβηβ ο Τηοαηβ. ίπορβΓ&ΙοΓ 
ΐΓΑΠβωΙβδο ΟνοΗο ίαΐΓ&ϋαΙ ; αΙΙθΓααο οοοίάβαΐαΐβαι, 
ρβΓ ςαβπι β ΝβΓίΙίθοβ βί Ναο νβηίβηβ ιπΙγηοαΙ. ΡΑΐβΙ 
βχ Οβ(ΐΓβηο ία Ιιβοαβ Ρηϊίοδορηο : Λιά ταύτην οΰν 
τήν αιτίχν ά πατριάρχς είς τήν έκχλησίαν εισέρ- 
χεσθαι έκώλυε τον βασιλέα. 4 0θεν διά του δεξιού μέ- 
ρους διήρχετο εις τό Μητατώριον, άθνίΐΑΐα Τήοαηι, 
β&ςαβ ηοη οαΙοαΙα. Ια ΜβίΑΐοήο οβ1βΙ)ΓΑΐΑ Γυίβββ 
&1> ίηαρ. οοηνίνΐΕ οαηι ρΓΟοβη^αβ, β Οοάίηο ρβίβΐ 
<|αί παβΙειΙοΓίϋπι & ^υ8^ΐη^&αο βχοϋ&Ιαπι ββηΐηΐ, ινα 
έκεισε πάρα μένη μετά των αρχόντων αύτοΰ καϊ πολ- 
λάκις έσθίτι. Υΐάβ ςα» άίο&αι Αά Οταηχα ρ. ιι, βίΑά 
ρ. 40, υοί' ωοηβίΓΑΟΟ Ιηα Γαίβββ ία ΕοοΙββ'ΐΑ οαΙ>ί- 
οαΐα, ιΐδίουβ ίηαρβΓ&ΙοΓί* άίΟΑίΔ, οοηΙίζϋΑ, βί ρΐΌ- 
ρΙβΓβΑ 8®ρβ ίηΙβΓ ββ οοηΓαβα : ι) Ιηοΐίαιαοο, ία ααο 

ΐΠίρβΓΑΐΟΓ ΟΠΟΙ φβΐΐΓί8.Γ0ΐλ8.β1^να0Α^^Α <5,<^Κ\5ΐΙν%Λ%.- 167 εΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚΟ0ΕΝ1ΤΙ 168 
πάντα τ ά σύμβολι ποοσκυνήσεω; άπϊυχαριστούσιν τψ θεψ, και ασπαζόμενοι τον τίμιον σταυρόν, Ιν ώ ΤΓί 
του πάθους του Κυρίου ημών και θεοΰ 3Ι , έμφέρονται και εισέρχονται (46) εν τω μητατωρίφ. 
XI. ΛΙ 8Β0Γα άοη» ευπι β»ηεΙο αΚαπ ίπιροηβη^Η Α ΙΑ*. *Ότε δε μέλλουσι τα άγια δώοα (47) ττί αγία $αηΙ, ίηίΓαηΙββ ρΓΦροβίΙί άοαιίηοβ βάηοοηβηΙ, ςαί 
βαίβ οη1•οαγάίΙ>υ3 &1> ίρ3Ϊ3 ίαιίυΐί, 6£Γ6(ϋαηΙθΓ, 
ρβΓςηβ (ΙβχίΓυηα βοοίββίβ ΙαΙαβ ευπι εαοίεαί&ηίβ βΐ 
ββηαΐα, α Ιυπηίβ &ο ΓβΠςυίβ ιηίηίβΐηβ βΙίρ&Ιί, ΐΓβηβ- 
ειιηΐ, βΐ γθΙγο «ηοηοηβαι, α1>ΐ β&ογε ν&η ρπεβίο 
3υηΙ ΙαεοΓαβεςαβ άοιηίηοΓυιη αεεβηβΦ, &1>βυηΙ. Ουο 
ροδίςαβπι ρβΓνβηβΓθ, ρΓβροείΙί ΙυεβΓΠ&β βααιυηΐ, 
βΛβςιΐθ άοηιίαίβ ίη ηι&ηυβ ΙηάααΙ, ςαί εαιη ίρβίβ 
8&0Γ», &βη&ια βΐ εαοίεαίιιπίβ εοπηΙ&ηΙίοη•, ββηυυη- 
ΙϋΓ. ΒοβρίΓ* βΐ Γβϋςυ© Ιυπη» βαο οπίίηβ αάβίαηΐ, 
άοηιίηί υθγο ροΓ ΒοΙβαια αββυηΐββ, βΐ οχΙγλ βοογμ 
ροτίαβ, ρπηιαβ ςαίάβιη &ά ιΙβχΐΓβιη, ββειιηάυβ αά 
βίηίβίΓ&ιη, εοη*ΓιΙυΙί, Ιικεπιαβ δυβιίη ρβοΙοΓ&ϋουβ 
Β&εΓ&Γυπι ]&ηυαπιπι ι•οροηυηΙ. 8αοΓβ ίη βοΐβ&πι τράπεζα προσαχθήναι, εισέρχονται οΐ ττρβίπό σίτοι, 
χαι ΰπομ•. μίσχου σι τοΰ; δέσποτα;, και περιτιθέι- 
σιν αύτου; τα; εαυτών χλαμμύδα;, καΐ εξέρχν/τΐ! 
οΐ δεσπόται μετά των χλαμύδων αυτών άποσκεπι- 
στοι (45), και διέρχονται διά του δεξιού μέρου; τη; 
αυτή; ε/.κλησία; μετά του κουυΌυκλε(ου και τη; 
συγκλήτου, οψικευόμενϋι υπδ των σκήπτρων και των 
λο•.πών σκευών, κα 5 . απέρχονται 6*πισ()εν του αμβω- 
νο; (49)• έκεΐσε γαρ τα άγια σκεύη "ίστανται (50, 
έκδεχόμενα, και αϊ των δεσποτών λαμπάδε; έχεισε 
οΰτω; Ίστανται άπτουσαι. Κα? δή παοαγενομίνηη 
εκεί των δεσποτών, αΐρουσιν οΐ πρα•.πόσιτο•. τέ; 
λαμπάδα;, και έπιδιδοΰσιν £ν τχΤ; χεοσϊ των δε- 
σποτών, και όψικεύουσιν οι δέσποτα•, μετά των λιμ- ό II Π) ίθ|5Γβι1ιυηΙιΐΓ, δϋββίβΐυηΐ, βΐ νοηίΐ αΓεηίάΊα- « πάδων τα άγια. μετά και τή; συγκλήτου υλ\ το^ 
εοηαβ, άοπηηοβ, ραΙηοτεηΛίη, ροβίΓβηιο βΛΟΓαπί χουβουκλείου. Και τα σκήπτρα και τά λοιπά σκι^τ, 

Γστανται έν ταΐ; οίκείαι; τάξεσι, κα: ΙεώιιίΑΠί ΙαοΓβ ίηεβη8*ηβ. Ηοο πηκΙο ροβίοα 5&<τα 
οπιοία ίαΐΓ&ηΙ ; ς υ ο Γβείο, άοπιίηί, ναΐβ ρΛίπβτεηβ 

άΊεΙΟ, ρβΓ <1θΧΐΓ3Π1 136ΙΏ&1Ϊ3 ρ&ΓΐθΠ1 ϋΐδΟβΛϋΠΐ, Πΐβ- 

ΙαΙοηαιη ρεΙυη(, ΓϋΓβυβςυβ 11 βοάβπι ηιοάο αε 
ηΐα *ά βββρβη ββα οβευΐυαι ρβείβ ρΓοάβυηί : ία « 
ο*. δεσποτι: 


απερχόμενοι διά τή; σωλέα;, ΐστανται Ι;ω 
αγίων 0'<>ρών, & μεν πρώτο; δεσπότης ό*εξ•.7» δ δι 
διύτερο; αριστερά, τιθίντε; τά; τούτων λαμπίδχ; 
έν τοΤς στήΟεσι (51) τών αγίων 0'->ρών. Τά οε αγ:α ΥΑΗΙΛ Γ.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 31 θεοΰ έμοερονται, εισέρχονται αά. 

αΟΛΝ. .ΤΛα ΕΚΙδΚΙΙ 

ιηθΙαΙοΓίϋΐϊΐ, υ5Ί ιιτιροΓαΙοτοβ ναεαΙ)αηΙ &ο! ιπβϋΐΐβ- 
ϋοηί βοΠίαπβ, βυΐ βϋάίβΐ&ηΐ (ϋϋ&βεβίίαβ ρ α 5 1 ίο α 5 
θι &πι1>οηβ ΓβοίΙηίαβ, &αΙ Ιβοΐίοηί δαοΓΟΓυΐΏ ΙίϋΓΟ- 
Γυπι βϋΓββ (ΙαΒαηΙ. Εχ ϋοεόβηίςυβ υΐΐβπυβ νβΓβυβ 
ΟΓίβηΙβπι ρΓοεβϋβη(1ο ϋι•!θΓ ίη (3) ΟοΒίοηβητι, υΙ>ί Γι 
ρΓθ5&βιϊβ 6βΙ ίπιρθΓΛίοΓθΐη νεβίίΐυηι αυΐ ρ&Γ&Ιυιη 
ίαίββο, βυΐ οΐίαιη ου^αβββ, βϊ (ΐυ&ηϋο ία βοοίρβίβι 
ρθΓηοοΙαΓβΙ. Εχ ηοο ΟβΙοηο ραΐ60«1 βχίΐυβ θχΙγ& 
βοοίθβίβιη, θ! &1ίαβ ςυοςαο ία Ονοϋυπι, ββυ εοη- 
οΐι&ιη &υβΐΓϋ1βπι 3υο ςυα ογ&Ι β Ι ία αϊ β&ΟΓίβιία νο.1 
όί&οοηίουπ), ροηβςυαηι άβουΓΓθΙ)Λΐ ΟαοΙοη. ΜοΙ&- 
Ιογϊϊ βυΐβπι ηοαιίαβ ίηΙΟΓόυηι βΐίαηι ΟαοΙοηΐ^, οοηι- 
ρΓοηεηύοοαΙυΓίοΙαπι ϋΐαά ευοίουΙυΓυπι ΐηιρεηαΐίυαι 
8/&(βπΐΑ εοηβΓβα». Ι Ια Αηοηγηιυ8 Οοηιηοϋνίαηυβ 
ΟοίΙοηθπι ρυΙοΙίΓϋηι 8 ^βΐιηίααο ίη 8αηε(α 8υρηία 
εοηάίΐυπι, υΐ ίΙ)ί οογπιιγοΙ, αϋ^ΜοΙα(οΓίυπ) αΙ> ίρβο 
Γαίββο αρρβΠαΙυπι : Έκάλισι δε και Μ^τατώριον, 
ο'περ έκεΤσε ανήγειρε, κοιτώνα ώραΐον ο-.άχρυσον, 
Ινα ιισπορευομένου αύτοϋ έν τψ ναψ εκεΐσε καΟεύδη. 
(46) Μ. θεοΰ, έμφέρονται και εΙσέρχονται. ία 
θεού βαοίηΙθΗίβίΙϋΓ : ενεστι* ίη ηηα ίτηαριηβ ίη$ηηί 
ικρογωροΰσι # ρεηινηΐ Η ίηΐταηί. 

(47) 8ίο βρρβίΐΑΐϋΓ βηϋίιατύΐΐα, ραηίβ οΐ νίηυηι 
αβηθαίείαπι. δίηιρΙιείΙβΓ ςαοςυβ δώρα (ϋευοΙυΓ, α( 
ρ. 37, ίΐβαι το τίμιον δώρον, ρ. 53, ιηίΐ. Υίό. Όα 
ΟλΟ^β Οίοιβ. Ογ. η. ν., βΐ 1•αΙιοί ν. ΰοηιαη βΐ Μα- ΟΟΜΜΕΝΤΑΠΙϋδ 

(50) υΐ ηοε ιηΙεΙΙί^αΙυΓ, αρροηβηάυβ Ιοου• η 
ΙΙ&οβΓίί ΡοηΙϊίΙοαΙί, ρ. 105 : ΑιΙνύΓΐίηάαψη «/, βίΐ, 
ροιί ίηςΓβααιη ΕυαηρίΙη €1 ί/?χτϊΐ5 [τοηίαΐΐοηαη κΙ$• 
ΰταΗ ηια)0Γ€ίη ίηρηχ%αιη, τήν μεγάλη ν ε'ίσοδον, μ 
ηιια ΗΚϊΓάοΐα, αωνηψία βχ ατα τηίηοΗ ρΓοΜναι 
ύκία $αη€ΐα άοηα, ραηετη εαΐίαΐ βΐ νΐηντη, 1>6ηΜ\• 
οία ςηίιΐ6*ι οταίιοηίΐηιι, $αί ηοηάηηχ νπδί* ϋΗη<ΐί 
οοη*ύ€ΓαΙα % αά αΙΙ*η ιηα/ιιι, $6η ιαηείαψη τηεη$ατι 
/Γαπί/α/ΜΠ, ρΓοάεηιΜ (χίτα ΜαηΟΗαηπΜ ρβΓ )αηαηη 
ΙαΙβταΙαη ίη $β€\ιηάατη ε&Ιαία ρατίΜ, ς αϊ νίΓοηαη 
Ιοαα?*( 9 ϊάηχΐΰ ιοίαηηϊ ηυαόαίη ροβφα $αηοΙα ηιιι- 
η*τα ΰαρίΐί ϊίηροιϋα ΙεηεηΙα, αηί$ μ (ΗπτίδηΙέΜ 
ρηχκάύηΐϋιίΒι άίαϋοηο Οιη* §έο1ίηΐ0 % Η^τηηο ίη- 
Μητη Οιβηιδίΐο ρβηοηαηίϊ. Ρορ*1\η ώ Κ<κ ίη βο- 
ιΊαΐι* ΟταάίΒ ρτοίπηάα ίηΰΙίααΗση* μμ άβνηίι• 
ΙιΙ. 

(51) ΟΓΦεί ηονί βρρβίίβηΐ στήθη ίά 9 ςυοά \ίΐΓα- 
νϊ 03 ρΙνίβοΜ (ΙίχίΙ, ηοόίο άίείπια• Ια1ν$1τα & ραίο, 
νθΐ ναΙΙο, οπααββ ίΐΐββ βορββ, *υΙ ΙΙ^αρ&β, τιΐΐΐ» ββα 
8ϋ(ϋΙ)ϋδ ΟΓάίηΑΐίοι βίΛηΙι^αβ, &υΙ εοΙαοηεΙΓιβ γπεγ- 
Π30ΓΘΪ3 «ηβίβνβ, ς υ © δυάββ ΐωϊΙβηίϋΓ, εοηιρο$ίΙα3, 
βΐ ρρίβίβΐίο βυρβΓηο ^υη^ιβ3, β]υ8 α.ΐΐίίικϋηίβ, υΐ &<ί 
ηοπιίηίβ βΓβοΙΐ ρβεΐυβ ρθΓΐίη§αηΙ. ΟυβρΓορΙβΓ στήθη 
61 Οωρακε; νίάβαΙυΓ Γϋΐβεβ βρρβίΐβΐ». ΕΙβρΛηΙθΓ 
άεβοπίίίΐ Τηβορηααββ ΟοΓαηιουβ ια Ηοοιίΐ. 55, (ηρικί 
οε 
ών (48) Νηάύ €αρϋ$ 9 άβίβείο νβΐ άβίΓβεΙο βίβπι- 

(46) Απιοο, αϊ ηοΐααι, ββΐ βαββθβΐυ», β ςοο ία 

«εΙββίΛ 1?χ1υ& ΕνΛΟββΙα, βρίίΙοίΛΓββ, ρβΛίπιί, ββ- 

β οηΐίοηββ ΓβοίΙ&αΙοΓ. *[ ϋβ βιηαοαβ βεοΐββίβ, 

Μβοΐϋ βΐ βρίβίοΐβ ▼. ΟίοΓη. (Ιοί ίβΙΙΟΓ. XXIII, 

β έί 347. ^ Ρϊ&αηιη ληιαοαίβ οχηιοβΐ ρΓβΙβΓ 

^11 Ολη^ίαιη ίη ΟΡΙί Ολήιϋαηα Μβηοΐο^ίυπι Βμϊ- 

ΙΐΑηίαηι, 1. 1, ρ. 37, β! 135. Υοχ ββΐ οεηβ ότβοει. "Αμ- 

6ων ΟΟηίΓΕΟΐΟΠ» ίΧ άμβαών, αο άναβαίνειν, ΙοΟϋί, 

Ιη ςυβηι αβεβηάϋυΓ. εστάναι >αι τέρπειν ττ 4 θέα την όψιν. Κώλυμα δ 
τοΰτο τών, ε•. τι; προπετής και ανίερο; είσω τώ 
άδυτων υπεροήναι οιλονεικει. 8εηο1. ΑΗδΙορη. δρυ- 
φάκτο ι, Οώρακε; ςύλινοι, τά διαφράγματα, ή'τά 
περιτειχίσματα. ΟίευηΙυΓ ςυοςϋβ οιάστολα (ν. ϋυ 
Οβη^θ Β. ν.), ςαία διαστέλλουσι ηβαιη & Ιηϋοπα* Ευ- 
Ββϋίυβ ΗίιΙ. βοεΙ. Χ, 4, ΕρρβΙΙβΙ τα από ξύλου δίκτυα. 
Ι,Βΐίηί ιαβιΐϋ οενί ρορία ρτο ροάια (υίΓυηιαυβ βοάβηι 
πιοάο ρΓοηυο(ίϋ()&α() βΐ ραίοπιϋα, ϋβπι ΙοΗΰα% βρ• 
ρβΐΐβββηΐ, βί ιο&α*, νβΐ $οΙβαΗα. ΜβΙ)ί11οη. Ιηΐπκΐ. 
&(1 Οβηιηοο. Ποαι. : Οηί ρτέώιιίετχηιη α οΚοτο οαη- 
Ιονντη άϊητηβδαηΐ ϋαηκΙΙί ροςϊηιη €1 ρ^αοταίία </χ- 
ΟδΙαηΙχίΓ. V. Ου Οαηββ ν. ΡΰαοταΙί. ' [θωράκιιον ΌΕ 0ΒΕΙΜΟΝΠ8 ΑΌΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 170 ιενα (52) εις την σωλέαν ΐστανται, και έρχεται Α. άβχΐπ) ϋθπααΙίΒ ΙαΙθΓΟ αά πιβίαίοπαπι ραΙηαΓβΙια οίκο ν ος, και θυμιατού; δέσποτας, και εΤΒ' ούτως 
>ιάρχην, και μετά τούτων (53) τήν άγ(αν τρίπε• 
εΤΟ' οΰτως εισέρχονται πάντα τά άγια, και 
είσελθ&ΐν πάντα άποχαιρετίζουσι οΐ δεσπ<5ται 
κάρχην, καΐ διέρχονται δια του δεξιού με'- 
3 βήματος έξωθεν, και εισέρχονται έν τφ 
ρ {ψ, και μετά τούτο εξέρχονται πάλιν οί 
: έν τψ αύτψ σχήματι εΐ; τήν άγάπην (54), 
ψ δεξιψ μέρει του βήματος προς τό μητα- 
ΐσταται ό πατριάρχης ένδον των κιγκλίδων, ίηΐτα οαηοβίΐοβ βίαΐ, ηυβαι ϋοιηΐηί βχίΓα οαηοβϋοβ 
ρΓΟ^Γβββαπι αηίβ οπαηββ, άβίηάβ βνηϋβΙΙιιπι, ηιβίΓΟ- 
ροΐίΐθβ, αΓοηίβρίβοοροβ, ρΐΌίοραρ&πι Μα^ηβΒ βεείε- 
βί» βΐ οΓηείαΙββ ραίπακη» οβοαΙαηΙιΐΓ. Ηί οηοηοβ 
βά (Ιοαιίηοβ οβευΙαηάΌβ πι&ηα ΓθΓβΓβηάβπί αάάιι- 
οαηΙϋΓ, 61 ροβίβα ΓϋΓδυβ ραΙηαΓβηαπι οβοηίαηΐυτ, 
ραυίοςυβ ίηΐτα εαηεοΠοβοοηθΙίΙυΙί, βυααάβιη ηοηο- 
ΓβΓΏ 8βη&ΙοηΙ)ϋ3 οπηηίβϋθ, ςηί ροΓ εβππιοηί8πυιη 
αάάυευηΙαΓ, βχϋίΐ3βηΙ : άοπιίηί, ναΐο ρβίΓΪ&Γοϊιαο 
άίοΐο, αιβίαΐοηυιη ίη£ΓβάίυηΙυΓ. 
πρώτο" ις οΐ δεσπόται ασπάζονται τον πατριαρχών ίστάμενον 3Ι (55) εξω των κιγκλίδων, και 
,Τνον τον τε σύγκελον (56) και τους μητροπολίτας και αρχιεπισκόπους και τόν πρωτοπαπ- 
τής Μεγάλης Εκκλησίας και τους άρχοντας του πατριάρχου• εΙσάγονται δε ούτοι πάντες οΐ τους 

νΑΕΙΛ Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ. 

ιμένου οοά. 

,ΙΟΑΝ. 1Α0. ΚΕ13Κ1Ι ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ. 

τηαοίτία, α θώραζ ρεείια ; ν. ΟοχηπιβηΙ. Ρα- Β >Ρ*ί οοιηιηαηίοαίαπ άβ οοΒηα Οοηαίπί βιΙ>ι ίηνίοβιη 
ΐΓβ8 ΐηβεηρίιοηββ Ογ«οα8 δωντηα αάνβ- ίη βεοΙθδΪΛ άλοαηΐ ηοηιίαπι ίηοβρία εοπιιηυηίοηο,. 

Οαοά οβοηΐυιη ααΐ ^ηεΐίδ Ια&ίίβ, »ηΙ ρβΓίΓαάυοβπι 
Ωββ&Ι, ορβ ροΓΓβοΙββ 0Γϋϋΐ8, αυΐ Ιαουΐα, ίη ςυα ρίοΐυ > 
ββββΐ ΟηπβΙυβ επιοίΠχιιβ, ρΓΟ άίνβΓβΗαΙβ ρβΓβοηα- 
Γϋοι βί Ιβηαροηιοα : ςαα άθ Γβ ίιίο 8£θγθ ορροιΊαηυαι 
ηοη β8ΐ. Άγάπην ρΓΟ άσπασαψ ροβυίΐ βΙίαΐΒ Ραοηγ- 
ΧΏ6Γ69 αραα ϋα Οαη£β ν. Ασπασμύς αβί ίπίβΓ βϋα 
οίΙβΙϋΓ Ιοοιιβ β ίγρίβο δ. 3&&«, β ςυο ΙοΙυβ πΐυβ 
Ο9θϋϋ ραεϊβ άίβοίΙαΓ. ΡίάεΙει, αϋ ίάβπι ίη ν. Ειρήνη, 
(ϋεεύαηίχιτ δίδί χηνκετη είρήνην άατβ, οηηχ χηΐετ 

ρο$1 Κο$1\χ εοηΙ'ηιαίοηβηΛ Ηχο νετία ρτο[εΗ : Ραχ 
ΰοτηΐηι $ΐί ιετηρετ νιώί$€ΐιηι. V. ίάβπι ν. 0$αι1ιιγη 
ραΰΐ* Ιη&ί£ηί8 Θ3ΐ Ιοοα» ΟΙΐΓγ8θ5ΐοπ)ί, ςυο ρΓβοί- 
ρυ&β %λλΛ οίβοϋ ρ&Γΐββ βο ςυο εβββ θχρίρίβ^βηΐ, 
ογ(1μιθ, βθΓΟίοηθ ςυοςυβ ρΓΟββσηίΙαΓ. "Οταν εισ• 
έλβ|| ° τι ίί εκκλησίας προεστως, ευθέως λέγει 
Εο'ρήνη πάσιν (οΓ. ΑηΙΙιοΙο^. Η. βίβρίιβη. ρ. 130, 

ιηφϋΐ ηητηετο Ι&6ΐ€*[\ά ββΐ ΐΌΐαη<]&&|, Ινβ- ρ Ωη., υϋί &εβιΊ>υπι βοορηπιβ ίη βρίβοορυιη ευ πι βο- 

6το ςηαάηιία* ίτηαρίηί* ραΗ» ηιεη$ητχ αε γογθ ίΓβηθ άίοΐβ. οοοαίΗίαηΙβπ) «ά Ηηηβ πιοΓεαι 

ί άβιιφεΓ ύαΜΙ, νοΙηηάα$ νβτο οτηηβχ λγ- ρβοβηι βρρΓβοβηάί αΠυάίΙ)* 6ταν όμιλτ»• ΕΙρ/νη πα- 

οίητη *ηια [ίά ββΐ άμπυκι, Π09ΐΓΛΐβ8 ΠαΗτηβη «>"• ^'τλμ γΛ1 λ ^:. κ•? λ ^.^ -χ-... •λ_^.. ±_Λ~ . 

ΓίτΜίπιάαηί, βίο. Ββηβ ου πι ηίβ οοη^ΓυυηΙ, 
οοΙΙοε&ΐΊδ βυρβΓ οίδ ουηοβίϋβ εβΓβίβ, άβ 

ίπΐ8£ίηίΙ)υ8 ) άθ 1ηΙ)υ8 ΓοηΙ>υ3 880Π8, όοη- 

§ ηοβΙθΓ ρΗθβΐαι π&γγ&Ι. θα πι βηΐπι ο&ηοβΐ• 

,υοΓ ηυΦβΓβΙ ΟπΓοηίοοη Οαβίηβηβθ, ηοη 

ηοη 1γθ8 Γογοθ Γυίββθ. Τταη$εηηατη &ρρβ1- 

ο στήθεα ΑηαβίΑβίυβ ίη δβχίο III : οτηανίΐ 

ατη βΐ αΙΙατδ οοη(ε$$ίοη€τη $αηο(χ Ιαινβη- ΙβρβΓίΙπΓ ςαοςηβ οαΐαηάτα &ριίά 3&οοΙ). άβ 
(ν. ϋα Οβη^β βα νοββ) : Μαμή* ΰοηςνρρα- 
αά εαίαηάΓαιή ΙετηρΙί, φιίά Γαοετβηί, άβΐί- 
. Ε& τοχ ββΐ ΟθΓίΏβηίοβ, ΟβΙάηάβτ ΙηΙια 
οίπιυβ. Ιηβίβηίβ εβί Ιοουβ ΟοΓοαίοί Οββίηβη- 
33 : ΡεάΙ ΰαηοείΐο! ςηαΙιιΟΓ ?χ αετέ (α$\1ε$, 
ίη, [\ά ββ Ι «ηίβ Ιή^υηβπι βθϋ ββπίΑ ; ηβαι 
Ι β πι θδΐ νί νοϋ&5υϋ &1ςυβ βήμα, ο πι η β &1- 
I ςυοο* ^Γ&άίϋαβ ββοβηάίΐϋΓ,] ιάΐϊΰεΐ Ηχηο 

ΪΧίΓΗ 61 8ίηί9ΐΓ& ΐΓβΟβνβΓβίπΐ ρβΡ ΙΟίλΠΙ 1ΐ- 

πα ββοΙθβίβΒ] ΐηΐβΓ οΗογηχπ βί αάφίΗτη [ία β•1 
Ιβ&αι βί αάγΐυπα] $ΙαΙηβηάο$ ΐΓαύετη ηηοςιιε 
πια [\ά ββΐ ρ&ΓΪ παοάο] (Ή$ίΙβηι εχ αετέ αιτη 
Η* ηηηιεΓΟ ςηίηηηαριηία, %η ςηίΙ>η$ ιιΐϊςιιε 
οετεχ όβγ ΙβίΙινίΐαίε* ρτχοίρχια» ροηβτεηιιΐΓ, 
6ια [οίβο ηυΐπϋβΐ $ηόίβΓ ιη 3εηεί$ ιιηοΐ* εα 
'αδε ΙΗςίηΙα εί $εχ άερεηάεηϋύιι*. 5*6 ςτιια Ηίο ί(1βπι β8ί βίςαβ μέλλοντα εισέρχε- 
πα ίη βοΐ βυηΐ, ηί ίοίΓβηΙ ίη β&ΟΓ&Γίηπ), βυΐ 
ΙθΟΓ&ηΙ ίηίΓΟΪΙυω, Π18^0^βα1 η β πι ρ β, βυϋ- 
η βοΐβα. ΟβΒίβΓυπι ί1Ι& ββΟΓΟΓϋπα άοηοΓυαι 
ρβίβπι είΓουαι^θδΙαΙίο βί οβίβηίαΐίο πι&η&- 
ιΟΓβ νβΙβΓππι κβηΐίϋαπι βχία ηι&ηίοαβ οιγ- άίβοϋβ Οοπιίηίοίβ, βί ΓββΙίβ ςυδΒ ίη αϊοβ Βοπιίηίθ88 
ίηοίάβΓβηΙ, ρΓ3Ρθίρυβ η^8^0Γ^ι)ϋ8 ΡαεοηΛίίδ βί Ν8ΐί- 
νίί&Ιίβ βοπβΐΐ Ε Ι,υίΙρΓ&ηοΌ οοηβΙ&Ι, ροβΐ αοΌγα- 
Ιίοηβπι ββα ίηοΐίη&ΐίοηβηι οοτροηδ ρΓοΓυη(1αηι ρι-ο- 
0βΓβ8 8ά οβουΐηαι ίπαρθΓ&Ιοηβ βΓΐπιί8803 Γπίβδθ. ίο- 
εαβ ίΙΙβ, ηΜ αίΐ, Νίοορηοπιπα, (α ΙιΐάιΊή* ηχηη* (ίΙ& 
ρορυΐί Λρρβ1ΐ8ΐ ΛΟοίΛπαβϋοηββ) ίηβαίητη χηατβάι 8. 
8ορΗχαίη % άοτηίηί* $ηχ» ιιηρεΓαΙοή&ηι (ίηΐβΐΐιρί Βε- 
βίΐίϋπι βί ΟοηδΙαηΐίηυπι, Κοπαβηί Πΐίοβ, ςηοΓϋπι 
νίΐηοαδ βί ΙιιΙογ βΓ&1 ΝιοβρηοΓϋβ) $β α Ιοηρε $ε- 
ςΐιιεηΐίύιΐί εί ίη ραάι ομχιΙο αά Ιεττατη η*ςηε αάο- 
ταηϋύιι*. Όθ οβουΙο ραοίβ βί (Ιο οικφ άσπαστικψ ν. 
8η<1ί, βί 88οηΩοβηΙΐου8 &υΙ βαοηΩοίο ββ- *> Υαΐββ., αά Απιιηίαη. Μβιτβΐΐ. ρ. 97. [ΑΗβδβΓΓΛ 8γ1 
ιΐ8 οβίβηίαηάί, άβ ςαο νια. ΡοΙγ»η, ρ. 334, υ Αη&βΙ&β. ρ. 87. ϋβ οβουΙο ρ&οίβ Γθβ(ο Ρ&βοοΕίίβ 
" : — Λ ι βάιΐίΐίβ νβΓΟίβ : Βε$ιΐΓτεχίΙ ϋοτηχηχιι, Μοίβοη, ρ. 27. 

Ιάβπι ρ. 420, ηοΐβΐ Α^ρβη ηυρίαηβ οΐίιη (ΙηΙηπι 
Γπίβββ. Όθ πίπ βρίβεοροΓϋπι βοβ οβοηΙ&ηάί, ςαί νο- 
1β1)βη1 οοπιΠ3ΐιηίθ8Γβ, ν. ρ. νη. ϋοπασιβηΐ. ίη ΟΓάίη. 

Β0Π38Π.]* 

(55) Μ. Ισταμένου. V. βηρΓα αά η. 5. 

(5β| Οβ δγηοβίΐο 6£Ϊ 8(3 ρ. 306. 

(57) Ρήτηχιτη ραρατη, 8βη βαοβΓίΙοίοιιι ρπηοίρβπι 
Μαςηχ ΕοεΙεχιχ, ββα δ. δορηί®. νίο\ Οοβγ. απ 
Οοάίη. ρ. 14, η. 42, βί Γ βΐ8βΓ. ρ. 172. Νοη ΓβοΙβ 
ίηΐβΐΐβοίηβ Οοάΐηί Ιοοαβ ρβΓβυαβιΙ ΓαϋΓοΙΙο, υ! ίη 
Οίοδβηπο Οβάτβηί ΙρβάβΓθΙ, β83β ρητηντη ρο$1 ρα- 
ΐΗατεΗαηχ «αεβΓίίοΙςχχχ. • \Κ^\ι\ ^λ\^\5λ^5λ ^ί^. 9τίο. η. 14. 

3ν» ΟΓβοίβε Π10ΓΘ ρΓΟ μετά τούτους. 8οβΙβΙ 
1ίεΙΐοηι'5υ8 6]υβαΐ0(1ί. νί<1. ρα^. 106, 130. 
6 &8»ρίδ νβΙβΓϋπι ββα οοηνίνϋβ ίη πιβπαοητβ 
πι, ίίβηι άβ οοιηοαυηίοηβ ββηείη, α^αρβ 
ϋεΐβ, πιυΙΙα βοήρΙοΓββ αηϋςοϋαΐυπι βεείβ- 
υπι. Α^αρθ ςαοςηβ ηοβίΓΟ ββΐ εοηνίιίυηη 
:8, ίη Βρβο'ΐθ ϋΐυα, ςαοά ίπιρθΓβΙοΓ ΓβΓΐα 
ιοβΐ Ραβεηα ρδΙπβΓεο® β! οίβηοίβ ίη ΟΗγ^- 
ίο ϋαύαΐ ; νίά. ρ. 55, βί Ου Οαη^θ ν. Άγά- 
αήία$, ηβοηοη ΜυΓβΙΟΓ, ίη Αηβίβεΐίβ Οπβ- 
241, βςς. Υβηιπι ηίε ςαίάθπι Ιοεί Α^&ρβ 
αά ββΐ ςαβαι Οδευΐαηο ραοίβ, ςαοά βρίβεο- 
,ςαίββοιιπι οοάίη υηίεαΙυΓΐ ββββηΐ,βΐηάβίββ Ρλτβοι. 6η. 0X11 171 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ Ρ0ΚΡΗΥΚΟ0ΕΝΙΤ1 172 δέσποτας άσπαζύμενο'ι διά χεφος το,ί ρεφερενδαρίου (58), και εΙΟ' ούτως ασπάζονται πάλιν τον πα- 
τριάρχην, και Γστανται ύποκάτω ολίγον των κιγκλ(δων, και ασπάζονται τους της συγκλήτου (59)• πάν- 
τες γαρ οΰτοι διά χειρός του της καταστάσεως εΙσάγονται• και άποχαιρετίζοντες οΐ δεσπύται τον πα- 
τριάρχην, εισέρχονται έν τψ μητατωρ(ω. 

XII. ΡοβΙςοΛΠΐ οοηαπίϋϋίο αάνβαίΐ, άοιηίοί οο Α. 1Β'• "^ τε & φθάσει ή κοινωνία (60), πάλιν έξέρ- 
Πΐυ, ςαβπι βαρΓΛ βχρίίοανίωαβ, ίη άβχΐΓϋΠΐ ϋβ- χονται οΐ δεσπύται έν τψ προειρημένψ σχήματι, και ηα&Ιίβ 1&1ϋ9 8β οοηίβΓαηΙ, θ&ογ&οι ιοί οοωηΐϋηίοηθίη 

6Χθίρίβη108, θΐ ρδΐΙΠΛΓΟυ&ΠΙ ρΓΟ ΠΙΟΓβ ΟΒΟϋΙ&ΐί, ηαβ- 

ί&Ιοποηα ίη^ΓβάΐυηΙϋΓ, ιοίςυβ οοπι ορΙίηι&Ιίουβ βΐ 
ςυίοοβ Γ&πιίΗαπΙβΓ ηΐυηίοτ δβη&ίοπβυβ οοηΓ&ου- 
Ι&πΙογ ; ααο ί&οίο ρΓδΒροβίΙί οααι ϋβ, ςαί πιυΙαΙοΓϋβ 
ρΓ&βυηΙ, ίηΐΓ&ηΙ, βοίβςυβ Ιυηίοίδ άοιηίηοβ ίηάυυηί, 
άβίοάθ ϋάθπι ραΙπαΓοη&ηι βάάοουηί, ςυί βοβ οβου- 
1αΙϋ3, αά ρβτν&πι ^ηυ&αι υβςαββ&ΟΓαιη &ά ρυίβυιη 
οοιη ΐρ^ίδ ββΓβάίΐϋΓ. ΙηίΓα ηο]ϋ* βηίαι ]&ηυ» Ιίαιβη 
άοηαίηυβ βΐ ρ&ΙπβΓΟηβ, ρΓ«ροβίΙοβ νβΓΟ βΐ αΓ^βηΙο 
ρΓ*ΓθθΙυ3 οχΐΓβ. ίΐΐαά, βαοβίβΐυηΐ. Ταηο ρΓβροβίΙυβ 

ΟΧ &Γ^γΓ1 86α 8Χ£θηΙθ ρΠΒίβΟΐί ΧΏβηΐΙ Π3ΕΓ8ϋρΐ& απέρχονται έν τψ δεξιψ μέρει του βήματος, και 
δέχονται κάκεΐσε την άγίαν κοινών ίαν, και άσπαζό- 
μενοι κατά το εΐωβός τον πατριάρχην, εΙσέρχονται 
έν τψ μητατωρίω, και κραματίζυυσιν (01) έκεΐσε 
μετά των μεγιστάνων και οίκειοτέρων ανθρώπων της 
συγκλήτου* και μετά το κραματίσαι τους δέσποτας 
εΙσέρχονται οΐ πραιπο'σιτοι μετά και των επί των 
άλλαξίμων, και έπιτιθέασι τοΤς δεσπόταις τάς εαυ- 
τών χλανίδας, κα: εΤΘ' ούτως είσάγουσιν οΐ αυτοί 
πραιπόσιτοι τον πατριάρχην, και ασπάζεται τους 
δέσποτας, και συνέςεισιν αύτοΤς ϊως της μικράς 
θύρα; της είσφερούσης προς τ6 άγιο ν φρέαρ (62). &υτο ρίβηα. βοηιίΐ, ΐΓ&άΊΙηυβ ίηαρβΓβΙοπ, ηίοίίβ, ςοι « Έν γαρ τζ φλι$ της αύτη ς θύρας ϊστανται οΐ τε δε- 
ββ. βοοίρθΓθ άβοβηΐ, οΐΛΠίβηΙβ &Γ^γΓ0 : «γ Ν. Ν. άο- σπύται και 6 πατριάρχης, ό δε πραιπόσιτος και ό 
πιίηΐ 1>οη1 1 » Ηοο &υ1βαι υοηβίΐοίυ &ΓοηίάΊ&οοηϋ8, άργυρος (63) ιστανται Εξω της αύτη ς θύρας* και δή 

ΜΑΝ. ΜΟ. ΒΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋβ. τοπαπας του παλατιού, ςυοά ΓβιΙάΚιΐΓ ΟοταΙαηΙίηη* 
ραΐαΐϊηί οίεή 5αο€Γ(ΙοΙηη% ρήτηη5.]* \'\άβΙ\ιν ίαοιηαί 
οβΓίβ πιη]οπ ({ΐιαςυβ Εοοίββί* Ιαίβδβ ΡΓΟίοραραβ, 
θ,]υβ Ιοοί, ςα&Ιιβ &ραύ ηο* ραβΙΟΓ. 

(58) Ηίο ΓβΓβΓβηα&Γΐϋβ ίπορβΓ&ΙΟΓίιηβ απ ρ&Ιιί&τ- 
οΙιβΒ ΐηΙβΙΙί^ΑΐυΓ, άυΙ)ίυιη ββΐ. ΡαΙβιη Ιβαιβη, ί II α πι 
ροϋυβ ςααοα Ηυηο, άθύθΓβ ίηΐβΐΐί^ί, οοαι ρβηβ οω• 

ίπιρβΓί&Ιίβ Ω1 οαβηΐίο, οοϋί^ί σοβ&Ι, βί βοΐυπιιηοάο 
ο υ πι ρ&ΙΗ&ιόΙι* βί «1)08 βοοίθβίωΐϊοίβ ηβ^οϋαιη 
Γαίβββ. 5&06Γ ρυΙβϋΗ &βγ1απι ίΐΐαο οοηΓϋ«ίβηΙίΙ)ϋ8, υΐ ιοΙγα 
βθρία Κοοίββί» οοηβΐϋιιΐϋβ. V. ΡΓΟΟορ. ΑηβοάοΙ. 
ρ. 75. 

(63) ΕδΙ ΑΓ^θηΐΒΓίυβ, «βα ηϋΐααιαίΑΓίυβ, ΐΓβρβ- 
ζίΐββ, ο&πιΙ>ί&ΐοΓ αυΐίοιι*, ςυί ρβουοίιπ), ςυ& ορυβ 
ββΐ, οοιηρβίΓβιΙ, βί ΓΟ^ββ Λίςαβ άοη*Γΐ* ίααρβΓί&Ιία, 
8Β0008 1&Γ^ιΙίοα&1β8 &1) ίοαρβΓΑΐοΓβ άΪ5ΐΝ6ϋβη(1θ8, 

ί»Γ©ροδίΙο ΐΓαάίΐ. ^)υβ<1οαι βίοαυΐ βτ»Ι, βοβ, ςαΐ 
ΛΓ^ιΙΐοηβπι ΑοοίρβΓβ άβϋβΓβαΙ, ηοαι•αοΙ&Γ6, ββα 
ηοιηίη&ΐΐιη ενοοαΓβ, υ Ι βχ άοο Ιοοο ρ*1β1• Οί. ρ. 41, 
οί ΜυταΙ. ΑαΙ. ΙΙλΙ. 1. Ι, ρ. 884. Αραά βΰοκίβω 1. (59) 8υηΙ οοπιίΐαίθηβββ οπιοθβ νβΐ ρΓΟοβΓββ βα- II, ρ. 812. ββΐ οηαη», οαΐ ιηιιΐΐί οίΏοί-έΙββ άοιηίαί 
11οι. Οβ βίΓίοΙίοτί βίβρίβοΛία νοοΛ&υπ συγκλητι- ^ ραρβ ΑυΙ β&ηοΐα €-ιω€Γ© «υύβοπριβΓαοΙ» βί ίηΙβΓ κο(, άίοο &ά ρ. 37, βί &ά ρ. 38. 

(60) έοιηιιιιιηώ, ββα ραΓίίοίραΙίο ΙοΙίαβ οοβΙοθ 
βάθΐίϋπι άβ βαηοΐΑ ΕαοαβΓΪ8ΐί&, βί οίο Ιοοί, Ι&ιηρυβ 
β]υβ ρβΓοίρΐβηάβΒ. Υίά. Όυ Οαη^β 01θ3δ. Ογ. α. ν. 

βί ίηΓΓβ, ρ. 79. 
(6) Ογ&πι& 8βο ιηίχΐυιη 0β1βΙ)ΓαηΙ, ηοο ββΐ άβ- 

{θ]αη&ηΐ ουοα Η&υβΙα νίηί βί Ιιιηΐίΐΐο Ηοογοπι αυΐ 
)β11αποΓαπι. Κράμα πονίβ Ογοβοιβ ϊίΐβπι οβββ α Ι ς υ β 
άριστον, ]βηΙ&ου1υπι, ραΐβΐ β Νοβίη ρ. 216, αοί 
άίοααΙϋΓ οαπΙοΓββ 1•&1ιηί είς το κοάμα χηίετ οταηχα 
άΐοθΓβ Π2Β0 ν6Γϋ& '. ι» ςαιιάίο ρταηάβΐ*, άοιηΐηί. 
ΕοοΙβ ίκίΙαΓ ΐηΙβΓρΓββ ηοβΙβΓ ρ. 40, ΓβάάίΙ οοηυχ- 
νίητη οεΙβίΓαΙ. Οοηι. ρ. 47, 53, ο8, 62, 65 ; ςαίοαβ β 
Ιοοίβ ραΐβΐ ίπιροΓ&ΐΟΓΟΠΐ ευηδίιβνίβδθ οϋοι ρτοοβΓαιη 
Ββίβοΐίβ. ίηΙβΓάυηα βί οαπι ραΐΓί&ΓΟΟβ, ίη ΙποΙΐηΐο 
ίΙΗυβ ΕοοΙββΐ®, ία ςυ&πι ίάβηΐίάθπι ρΓοοββδίβδβΙ, 
ροδί ρβΓΛϋΙυιη β&ΟΓπηι οΓΩοίυπι 8036 ΜΐζΙο, Ιιοο ββΐ 
α , β]θ3υα&ϋοοβ ΓββοβΓβ, αηΐβςυαηι ία ρ&Ι&ΐίααι &ά οο8 οΐί&ηα αΐίςυίβ Ρα*ΰΚαΙ\$ οαπιΗίΐοΓ. Όυοίαιη ηοα 
βθΐ,θϋαι ςυοςυβ &ά βροβίοΐίοαιη ιηίηίβίβηυπι ρβΓίΐ- 
ηυίββθ. ^υί ίοίάβπι ρΓ»οβ(3υηΙ υί$*τϋ 9 νίάθη(ατ β3ββ 
ρίτκχηιχ, υΐ ςυοΓυπι ββββΙ άοΙί& νιηβπ* νίββΓβ^ μΙ 
βδΐΐ^βοΐβ ϋοΐίάθ οχρ1οΓ&Γ6|<|ΐιαηΙιιπι Ίηβίί νιοι, βί 
οι^υβ ηοΐ®. Ιη 1•βυάο νβίβη αρηά ϋα Οαη^β 61. 
1. ν, ΑηαςΙΐ$$Μτη, ηβ5οηΙυΓ 0αηιρ$οτ6ΐ Οοτηίηί ατ- 
οΚχερύοορΐ ΟοΙοηιεηή*. Αρροη&αι Ιοοιιπι, ςυίΛβίιηυΙ 
άοοβΐ, αο&Γβ ίΐΐί ηοωίηββ άργυροπράται ίυβΓΪηΙ »ρ- 
ροΐΐ&ΐί. ϋϊενηια, ςνοά εαχβρίύ οατηριοηδη* Ο. 
αηΗχερύοορί ηβιηο άίύβαΐ βηιετβ ατ^επίχιχη^ ηύί αέ 
η*η$ ρ€Τ6$ήηαηϋΗΥη νβΐ αά αηαρίίβ $ρκί€τη οοιηρ* 
τβΐΗΓ. ΟρροαίΙϋΓ ηίο ατςίπίντη, ββα βοΐίάβ οΐ ^ηη- 
όββ αιοΐββ ϋΓ^βηΙββ τψ κέρματι, παίηυΐ® ρβοα- 
ηΐ89, ηυ&ϊίθ ίη νί!& οοηιηιυηΐ αβϋ νβηίΐ, άργυροπρά- 
ται ίΐΐβ.8 θπιυηΐ, ίι&ηο νβηόυηΐ, ίΐΐ&β ηίβ οοηιρ•>ηιηΙ• 
Ηίο άϊευηΙαΓ 8γηιηα«οηο Χ. 49, οβηέβτβ *οΙίάο$. 
νβηάβηάίδ $οϋάϊ* [κΐ ββΐ ηαπιπιαίίβ, τώ κέρματι], .»■* βρυΐαβ ηβηιΐίθη&β ΓβνοΓίβΓΟίυΓ. ί)β ιώογθ ίη ΕοοΙβ- Ο ανο$ ρΙβηΛίηςνβ η$η$ ρνΜίαα βχρο$ά1 9 οοΐΐβΰΐαη&τηηι 8ΐΐ3 θρυΐ&ηάί, ΐΓ&άαοΙο βά ΟοηδΙίαποβ α^βηΐΐΐίϋυβ 
θΓ»οί3,ααοΓυηι ίη Ιβιηρίίδ ροουΙί&Γΐδ ρατ ογ^Ι έστι• 
ατήριον άίοΐβ, (ν. ΡηίΙοδίΓβΙ. ρ. 605, β«1. ΟΙβαΓ.), 
ΙββΙ&ΙυΓϋοοΊηυβΑηΙίς.ΟΡΙι.,ρθΓαίοοηβπιβΙ&Ιοηυυι 
ίη 8. 8ορ&ίαα.Ιυ8ΐίηί&αϋ ίοΌο βλοϋ&ΐυηι Γυίδθθ, Ίνα 
έκεΤσε 'παραμέντ^ μετά των άρχ<5ντων αυτοΰ και πολ- 
λάκις έσθ^. 3βα ηοο άθ τίΐυ ρΐιιηηυβ ίηίΓ& (Ιίχί 8(1 
ρ. 324. 

(62) ΟίβΙβΓηβ, νβΐ Ιαουβ Ηίβ ίη νββίίουΐο βοοίββίβθ, 
ίη ςυο ςαί νοίοοαί ββ ΙβναΙ)»1, αηΐβςϋ&πα ίη ΝπΓΐηβ- 
οβηα ίηΐΓβΓβΙ. Ουαίβδ Ιαουβ Μυηαηιπιβάαηί βηΐβ 

Μβ9^ϊ(1&3 51188 ?Λδΐ08 ΠΊ&ΓΠΙ0Γ608 ΠΑΟΟη!, ΘΧβΠίρΙο 

α Ογ©οΪ8 ρΓοουΙ άυΜο Ιγ&ΊμοΙο. ΟίβΙίη^υβηοΙυθ οίο 
8800(08 ραίβυβ από του λουτήρος, α ίοαίβ 0&ρϋ8• 
πιαίί, ςαι ογ&Ι ίηίΓα ΠΑΓίηβοθπι ; νίά. ρ. 45. Εγλ* [ίίάβπι βοηΐ ου γώ ΑΓ^ΥΓορΓβιΙίβ] οοΓρη* οΰηοχίηΜ 
6$1. Ηίηο γηοπείατϋ βί ηαηυηηίαηι ρβήηάβ Ααάΐααΐ. 
Τ&οοΙ&γ. Εοοί. βρ. ΌΟ. ν. ΝιιτητηΗίαηη*, ςοί ίη η• 
ΟοΙΙβοΓαηΐ θΐ ΑΓρβηίαηϊ οοοΓογγι ροΐββΐ, οοί β 
8α1ηι&8ίο βΧ αΐίίβ αΟΌγΙ, ηοβ ηοαιίηθβ οϋ&πα οοαύΟ' 
τβα ίοίβδβ βρρβίΐαΐοβ, βί ίηάβ βηιοηά&ηάλβ ββ$ο §Ιοβ• 
888 νβίβτβδ, ςαβ? ηβί)θηΙ κομάτωρ, ατρδηίαηΜί, βοί- 
ΙίοβΙ Ιβ^βηάοηι ββββ κοάκτωρ. ΗβοΙβ νβΓΟ, βί Αη- 
%6ηά& βαοί ϊΙΙφ ^Ιο8883 αά Ι,βΙίηίβπΐϋΐη αηηιαιβϋ* 
ο υ πι. ΑΙ €[ιΗο\ βί νυΐ^ϋδ βίο ρΓοηαηοβ,νβπΙ, π* 
ςοΗβί ιν ίηΙβΓ α βί ο ίηΙβΓδβΓβΓβΙ, βί 60ογγθ( £0«β- 
αοΓ, ηηάο άοίηοβρβ ηβΐυηι ΰοτηαάοτ ? δβηο εΙοΐΝΜ* 
ρΓΟ οίοαεα (Ιίοβο&ηΙ, θΐ απο^ροφή ογο απορροή, νίά. 
ϋα Ολη^β ν. άπο^ροφή, άδβηχΐο. Ηοΐίςαίο ηβ βοη^ 
οϋ^&ιηιη&ϋβ Λοίιοί. Ηί οατηρ$οη$ ηοη ΙβΑΐοη 173 ΌΕ 0ΕΜΜΟΝΙΙ8 ΑΌΙΜ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 1ΛΒ. Ι. 174 δια χειρός του αργύρου λαμβάνει ό πραιπόσιτος τα Α 
χρυσ* βαλάντια και έπιδίδωσι τψ βασιλεί, και ό βα- 
σιλεύς δίδωσι τοΤς μέλλουσι ταύτα λαμβάνειν, κρά- 
ζοντας δηλονότι του αργύρου. Τψ δ δείνα δεσπόται 
αγαθοί (64)* είσί δε οΐ λαμβάνοντες ταύτην την 
εύεργεσίαν δια χειρός του δεσπότου δ' τε άρχιδιάκο- 
νος και οΐ δστιάριοι (65) και οΐ ψάλται (66) και οΐ 
πένητες και ο\ προσμονάριοι (67). Και μετά ταύτα 
εξέρχονται έν τψ βήλψ τψ κρεμαμένψ ε!ς το ά'γιον 
φρέαρ, και στέφε; αύτοΰς δ πατριάρχης (68). Και 

ϋΟΛΝ. ϋΑΟ. ΗΕΙ8ΚΙ1 ΟδΙίβΓίί, ρδαΙίθΒ, ρβυρβΓβδ 61 ΟΰοΙΰδίίΠ ' ΓΟβΙοάβδ Η 

Ίοπιίηο θ,ΓίίείυηΙυΓ. ϋείηάβ άοηαΐηί ευηι ρ&Ιη&ΓΟοα 
βχουηί, βί νβΐυκι ίη θβογο ρυίβο βυβρβοβυηι ίηΐΓ»ηΙ, 

ΘΟδ^ΟΟ ρ&ΐΓί&ΓΟηΛ βΟΓΟΟ&Ι. ($00 Γβ,βίο δαΟΓΒβ β ρΒ• 

ΙγιλγοΙι32 ιηβηυ υοΐ&ΐββ ββυ ραοβοα οβηθάίεΐυηι »ο- 
είρίυηΐ, βαβςυβ ρπΒροβίΙίΒ ΓβάάυηΙ ; άείηάβ ρβΐπ- 
αΓοηβ, υη£υβηΙ& ίρβίβ ο£ΓθγΙ, θ! &ροβοπιοί& αϊ) βίβ 
Γβοίρϋ, 12 βαηαςυβ οβευΐ&ΐί άοηιίηί, β ββχΐΌ ρυίβο 
Γβεεάυοί. Ει Πι ρππιβ, ΓβεβρΙίο βχίΓ» ββοπιπι ρυΐβαχη. 
μετά το στεφθήναι αυτούς λαμβάνουσιν έκ χειρός 

00ΜΜΕΝΤΑΚΙϋ8. απιοάββ βυ πιπί α8 αι•£βη(ί ρΓοειίΓ&ο&ηΙ, βΐ ηυαιβΓ&• (65) ΙηΙβΙΠ^αηΙϋΓ ηίο οιΐίαηχ ββϋίβείχ, ηοη ρβ- 
ΒβοΙ η ρηηβίρίοαβ, βΐ οοπιπιυηίοϋβ, αά ςαο9 ρβΓ- Ιβΐίοί. ΟΓΩοίυυα βοΓυπι βπιΐ οοε, ηί ρβτΙιΗ>6ΐ Ιβίάο- 
ΙίοβοαοΙ, 3υβ8ΐ ν νβΓϋΐη βΐίαπι ΐρβϊ ευτ&ο&ηΐ ηυηιπιοβ γοβ ϋαηίοΓ αραά Όυ 6&ο£β ΟΙοββ. 1*βΛ. η. ν : Αά 
ευάΊ, 61 βΓΗπΙ ίίάβπι &1•{υβ οΐίιη ρΓ«Γβοϋ Α, Α, Α, ο$ίιατχχιτη βοβί&χχ οίανβί ρβτίΐηβηί, %Λ βίαχιάαί βί 
Ι', Κ, 8ϋΓ0, ο,Γ&βηΙο, «π, ίΐ&ηάίβ, Γβηοηάίβ, βί α „ αρβΗαί ίβηχρίχιηι ΰοΐ βί οηνιία, ςηχ$ηηί ίηίχι$ βχείχι- 
ΓηοηβΙ&πίε ευβ&α) ρβουηί&ιη ασοίρΐθίοαηΐ βί 80γυ&- ** ^, ααΐοάίαΐ, βάβίβ$ τβάρίαί, ίηβάβίβ* βί βχβοηχ- 
ϋ»ηΙ. ΡβΛβΙ βχ ρηνΠβκίο ί,υαονίεί Μ&Γοηίοηίβ πιχιηχηαίοΜ τβϊΐααί ΒΓαηάβηΙ)υπ?ίοί Α, 1343, ίηάιιΐΐί, & 3. Ρ. άβ Ι,αάβ- 
\νί£, Ι. VII. Κβ1ία;.Μ81θΓ. ρ. 89, βάίΐο, ιιΙ>ι Ιε^υπίΟΓ 
}ΐ8Ρ0 : 5ί άβηατχχ$ άίβίοηιηχ ηχοηβίατίοηιιη νατατη 
ά€€Γ€υίηΐΗ9 αάΜύβτβ* Ηοΰ ηιαςχιαηχ, ςχιαηι ίη βοηιηχ 
Ιαύΐ'ίοα υβΐ ίη δοηιιηάίτη οαπίΌδΟττητη α$$€Γβ [6&ηοο] 
Ι'ααβτηη*. Ροππαΐ» νανατη αάηΐΙ>6τβ % ϊά βδΐ ρτοΰατη^ 
βχρΙοΓ&Ιίοηβπ), 1)οηίηβ βίοΙ ηαπιπαί βοπιιη&ϋβ, &(!• 
ηί&οΓβ, νβηϋ & ββΓΠΐ&ηίο» νοοβ Η^αΚνβ, ο&ββΓνβΙίο, 
οοηδίάβΓΛϋο, υηιΐβ ΗΊβΓίί, Οηατάβ βί ίναίιτηβΗιηβη, 
οχρΙοΓβΓβ, θΙ δβινάίιτεη, ρΓοββΓθ, ΙβηΙ&Γβ, ρΓοϋυαιυβ 
ςϋί(1 βϋ. Ιη 1ββίΙ)ϋ8 \νίβΙβθ11ιθΓυηι 1. ιι. ΤίΙ. 4, § 4. 
ΑτρβηίαΗί ςαοσυβ ίηΙβΓ ηοηββϋοΓΑ οΓΟοία ρβ,Ι&ϋηβ. 
ηαπίθΓβηΙυΓ : VI ηοη χηχηιεΗίο ραΙαϋηί$ οξβΰϋί Κ- 
1>βΓαΙίΐ€τ Ηοηοτβηίητ^ χά 6$1 5/α6ι»/απ*0Γ«»η, ΟΐΙΙοηα- 
τιοηιτη, [ϊά ββΐ ρίηοβΓηΕΓϋπι, α ρίΗο, άρύταινα, 
υηάβ ηοβίηιιη Ο^ΙΙα, ] ΑΓαεηίαΗϋηι, Οοςηοηίτη ςηο- (66) ΟαηΙοΓβδ, χηυβίοί νοε&ΐββ βοοίββίαβϋοί. Μα- 
&ίοα βοίιη ίαδίΓυπιβηΙαΙίβ, υΐ Γββ ρΓοΓ&αα, ία βε- 
οίεβϋβ Οτωοίβ Ιοουπι ηυΐΐϋηη ^&6βΙ. ΡβΗΐίοβ ηοβ 
0Γ(1ίη&ΐ08 Γυίβββ βί 8,(1 εΙβΓυχη ρβΓίίηυίββθ, άβαιοη- 
δίΓ&νίΐ Η&ϋβΓίυβ ροηϋβο&1. ρ. 44. Νυοςυβπι ί^ϋοΓ 
ν&οαΓβ ροΙβΓαηΙ παυβίοββ, ρΓοί•.η®, Ιηγπΐθϋθ83. Γαβ- 
πηΐηβ ίιιΐβπ: οαιη ΟγλοΙι», ^&□^ ίη βαρβηοη^υβ ά\χϊ 9 
άυΙ)ίυηα ββββ. Βί ίυβΓυηΙ, (ΙίοΙί ΓϋβΓυηΙ ίη βοοίθβϋβ 
ςαίιίβηι ρβ&ΙΐΦ θχΙγα β&β βυΐβπα ΟγλοΙφ. ΟβΓίυηα ία 
οβί, ρ»π11&8 ρορυΙο ίηβοοΙθβϋβρΓβΒίνίΒββΙβυ^ββϊπηρβ- 

Γ&ΙΟΓϋΙΏ, υΐ ΟΓβΧΐφ 6ΧΙΓ& 60θ1ϋ8ί&8 Γ&βίβ5&111. Η&Βθ- 

1)&ηΐ ηί ρβΛίΙ© ΟΑηοηβΓοήβηα, ββυ άΐΓβοΙοΓθΐη οπογ! 
πιυβίοί, ςυί αυαβ νοοββ ηιοάυΐοβςυβ ίΙΗ βοςοί άο- 
ΒβΓβηΙ, ρΓ3Βΐί)Βΐ, 8γίΠβο Τηβθ&αΐοηίο. : τους θείους ; 
ύμνους προλέγει τοις ψάλλουσιν, ήτοι κανοναρχεΤ. . Λ - Λ δίβϋββ» ΐΐΐοβ ίο επί 1)0 η β, ρβΛβΙ β ναηϊβ ΝοβΙη Ιοείβ 

9ΐι« ρτωροήΐί. Αάηίηίΐοβ Γυίβββ &ΓξβηΙαηο8 αά ρΓ«- βί β ο&ηοηο 15 βοηβίΐίί Ι,&ο^ΐοβηί : μή δεΤ πλέον 
βΐ&ηά&ηι ρΓΟίίηυδ ρβουηί&ηι ρτο αί^ηίΐβΐθ &άΐίο& Ο των κανονικών ψαλτών, τών έπί τον άμβωνα άνα- 
νβΐ ΓηίΙϊΙιΐΗ, βί ααΪ3 6&πι βαιβΓθί, άΐδοίπιαβ β Ζο- βαινόντων και από διφθέρας ψαλλόντων, έτερους βίαιο IV, 28, ρ. 412. αά. ΟβΙΙβΓ. 

(64) βοΗίοβΙ διδόασι τοΰτο, ΙαΙΙ νεί /α/ι άαηίδοηί 
άοτηίηί Ηαηο ΙαΓρίΟοη^η, Ηοο εαΜβΙΙιιιη. Τψ δ δείνα 
ββΐ ΟΓ83βί5»ιηϋ3 πονοβ. νβΙβΓββ θίΐΏρΙίοίΙβΓ (ίίββηβηΐ 
τψ διΤνα. ΜτηβΙ ΙΗυά δ ϋα &11ί@&1υηι νοοί δείνα, υ Ι 
ηοη ναΓίβΙϋΓ, ςαίοηηκϊυθ ίδηίΙβπΊ αΐίυβ οαδϋββοηυίνο 
αρροη&ΙϋΓ, τόν δ δεΤνα, τ^ δ δείνα, τους δ δείνα, βίο. 
Εχβπιρί» πιίΓ3Β ύίβϋοηίδ η&Ι&η! ίη ηοβ βοάίββ. 3ί- 
πιίΙίΙθΓ οοΙίηβοβ.* ίη εοΙε νβίβπιιη ΡΓαηοίβϊ τθευηο, 
ιιΐ ίη ραβϋοί& οοηνίνηβ Γβςϋβ ίη πι&ΐοηοαβ ΓβδΓιβ 
ρΓ85βο οΙ&γβ. νοοβ δυο ΙυΙ>8β βί^ηο ρΓΟβΙαπιιΐΓβΙ Ι,ατ- 
ςβ3$£, βί ηοιηίηαΐίηι αυβηιςυβ, οιιί άοηυαι άβδϋηθ.- 
ΐαηι βΓαΙ, βνοοαΓβΙ, Υίά. Πα Ο&ηββ &ά ΙοίηνίΙ. ρ. 
88, α 1)ί β νβΐϋδΐίβ ΓβΙ^οη&πίδ οίΙο,Ι, ίβηΐυηα βί 1<ιη- 
Ιυπι ά&Ιιιιη Γυίβββ ίΐΐί βί ίΐΐί, ΜταιιΙδ ροηηηίναηΙ$ 9 τινάς ψάλλειν έν εκκλησία. Ουίά οοο ίο Ιοεο βί^οι- 
ΠΟθΙάπό διφθέρας ψάλλειν, ίβΙβΟΓ ΠΊβ ί§[00Γβ,Γβ, 0)81 
διφθέρα βϋ οο(1 βχ οαβπιΟΓ&ο&ββυβ βββίββί&βΐίβυβ, 
ίη ςυο ρβΓΒΟπρΙ» βββθηΐ ογηιοοΓυπι ο&οΙβηάοΓηηα 
ίοΓπαυΙβΒ οοαι οοΐίβ αιοδίοΐβ. Νβςυβ ρΓΟΓβυβ ίηΐβΐΐί^ο 
ίΐΐυπι Νίβοηίδ ηιοηαοηί Ιοοαοι (&ρυ<ί Όυ Ο&η^β ν. 
Βηματίκια), ςοο ρββΙΙβΓϋοι άεοΐΛΓβΙϋΓ οίΠϋίυπι Δια 
τοΰτο ή εκκλησιαστική τάξις προχειρίζεται ψάλτας, 
αναγνώστας καί υποδιακόνους και πρεσβυτέρους. 
Ψάλτας μεν, διά το ψάλλειν και $δειν μετά μέλους 
*°" ί X ου χ *' <}ίσματος, και προκαθηγεισθαι του 
λαοΰ εις το, "Αγιος δ θεός, καί είς τά προκείμενα, 
και προψάλματα, και τά βηματίκια, και εις τήν 
προέλευσιν. Ο&ηΙίουπα "Αγιος δ θεός νβΐ Τρισάγιον 
εαηΐ&ηΐ ίη βεοΐβδί® ΐηκΓβϋβυ. V. 8υρβηυβ βϋ&ΐο Ιοεο [βοοί βοΐ πιαηάΛίΟΓββ βαΐ διατοέχοντες ηθ8ΐή οο- 1& ΟΓοίχη ρ. 31. Τά προκείμενα βυηΐ ΙβχΙυβ β 
(ϋοίβ 1 τηέηβζΐηΐ* [ηίδίηοηίουβ, ΙηγοαεΙίώβ, οαίοοί- Ρβαίοιίβ αυΐ νϋίβηβ Τβδί&αιβοϋ αΐίο ςυοά&πι Ιϊογο, 
1)05. ] ΕΙ ΙτοηχρβΙία ροητ ανοίτ αιι ;ο«γ άβ ΡβηΙοοδίβ Ο άίβί ρΓχββοΙι βριί. Προψάλματα βοη( ρΓβοββ, ςιι» 
ΰτΐέ αη άΙη?Γ άη τοχ : ΙαΓ06$$6 άεναηΐ $α ρεηοηηβ. &η1ϋ Ιροΐίοηβηι ΡόαΙΙβΓϋ άίουηΐυρ. Βηματίκια βυηΐ, Μοάυπι, ςυο ροηΙίΓβχ Βοηι&ηυβ οΐίαι Ο&Γάία&Ιίουβ 
οΐ βΐίίβ δβάίβ Ηοηι&ηθΒ ρΓθοβποϋβρρβ9θγΐοΓΪυπί ρου 
πιυηυβ αροβΙοΗουοα άβχβ βοΙβο&Ι, άββοΓίοίΙ ροηΐί• 
Πο»1β βίε : ΡοηΙίΓβχ $βά^η$ άαί ρΓ€$Ιι/ί€ήηηι Ηοο 
τηοάο : ϋατάίηαΐίύια άηο$ αχιτβοζ ΰ( άιω$ ςΓθ$$ο$ ατ- 
ραιίβΰί. ΥβηίαηΙ ΟανάΐηαΙα βί γτο(νηάβ οαριιί ίη- 
ΰΐίηαηΐ αηΐβ ροηϋβκηχ, ροΓηςηηΙςηβ βί τηχίταιη 
αρβτίαηχ,ίη ηχιαηχ ροηΐφχ ίηιτηίΐίχί ρβοηηιαηχ. ΙΙΙί 
αχιΐβτη αβοβρία ρβεχιηχα ροηίίβεί τηαηχιηι ο$αιΙαηΐχΐΓ. 
Ρεονηχα* οαρίΐ ροηΐίβχ β τηαηη αιηιβναη. ΑΙίί ρτχ- 
ΙαΙί οεηχι βββίχιηί αηΐβ ροηΐχβεβηχ, βί αοάρίιιηΐ ίη 
ιηίΐτα αχιήχιπι χιηιιτη βί χιηιιηχρτοΜίιιη, βί ο$βχιΙαηίιΐΓ 
άβχίηιτη ρβηιι ροηΗββί*. ΑΙίί νβΓΟ ρΓίβΙβϋ βί οΓΩοία- 
Ιβθ αεβίρίυηΐ ίη ηα&ηιι Ι&ηΐυπιάβηι, βί οβουίαπίοτ 
ρβάβηα. ΙηαρβΓΒίοΓ πιιιηβΓ& άί$1ηουβο&( βυίδ ηα&ηί- 
Οϋβ. τ^ χειρί κοσαών τδ διδομενον, αυτουργών, ου 
χ$λεύων, ηί Λΐί Ιίοβηίϋθ ίη ΕχεβΓρΙ. ΛβΙοΓ. ρ. 12&. ηί ΓβΙΙοΓ, ογηιοί &αί ρΓβεββ βυοίη^Γβββυηα ΙηπιιηβΒ, 
δβυ ΐηίΓοίΙαοα παίηοΓθΐη, άίοΙ« αυΐ ε&ηίαΐδβ. Η προ- 
έλευσις νίάβΙοΓ ί11& οίο ιίεβίροβη, ςαβ3 &Ιίοβ ίηίΓοί- 
Ιυβ ηαβ,ίοΓ άίοίΙυΓ. Αρρ&ΓβΙ Κΐηο, ρβ&ΙΙ&Γυω Γυίβββ, 
ηοη ΙαοΙοπι ο^οαηοβ ε&ηΐ&ηϋοβ, ββά βΐϊ&ηι ρΓβεββ 
ΓβοίΙ&ηά&β η&ταιοηίε& νοοβ ββυ ιοθίοάιοο ίηοίρβΓβ 
εΙ ρορυΙο ρΓΦίΓβ. 

(67) ΟίεαοΙυΓ ςυοςυβ παραμονάριοι, ςυΐΑ προσ- 
μένουσι τψ ναψ, βχίδίοάβί ίβηιρίί, ηχαηήοηατη, ςυί 
ββηαρβΓ ίη βο ηιβηβηΐ, βί ο α γ» πι ^υβ ρβΓυηΙ. 8υηΙ 
(]08ΐ1β3 βρυά ΤθΓε&8 βυηΐ Μχιάχβηί, ςυί ίη μη&πβ 
βοοΙβδΐ&Γυπα Η&οίΙαιιΙ, βί ρΓβουοι Ιβηαρυβ εΙαοιοΓβ 
ίηάίε&ηΐ, &υΙ υΐ ββοτίβίβοί ηοβίη, ςυί ίη «ϋΐ^υβ 
εοοίββί® νίοίηίδ η&οϋ&ηΐ, βίνβ, υΐ άίεϋοηβ οιβάίί 

(^ \βΛ* ^^\> \Λ\\χ^^%\«λ %^^»δ«»«^ , « Ββ • 1•* «• 
13 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡ11ΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 170 του πατριάρχου τα; ευλογία; ^00), ήτοι π:οι^οοχ;, κα• άντ:δ!δουϊ: Μ (70) ταύτα; το".; π>α•.ποτίτο:;, /.ι• 
μετά ταύτα δίδωτι τοί; δεσπόται; ό πατριάρχης τα άλε:πτα (71), και άντ ι λαμβάνε*, πάρα των δε7;:ο- 

υαιιιλ: ΙΕσίΊΟΝΕΚ. 

" άντιδιοοΟσι βά\ 

^ΑΝ. ΜΟ. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟλΙΜΚΝΤΛΪΙΙϋδ. 

αηΐβ ίηβΓΟδβυΐΏ ίη ΐιαυιη ϋορυηβΓβΙ ίηΓυΙαιη «ου ^ οι υοΙΙο^!3 α^ηοηοΓΓβ, ίρβοηιπκιυϋ ρ.ΐΓι»εηί.Ε ;ι?γγϊ- 
εοτοη&π), (]ΐιαπι &υΙ ηοη ΓύροηευαΙ Ιυΐο βαεΓΟ <1υ- ρίοβ ριο ιιιΐΐΐηϋΓίβ Κεοΐοίϊί/Β βυ» ; <\ιιο ουπι λΓιϊπ^γ- 
ταηΐθ οίΓκιίο, βυΐ θλΙΙϊγι), δι ΓβροβυίΙ οαρίΐί, (ΙειηοΓο ΐιυιΐ ρο-ίοποΓΐ εοίοΐ3βΙ «(1 ΙοιΊϊυηβτη ΚνηηβοΙϋ, α«1 ρΓοεοδ^ίοηοπι 
ΒΛΟΓΟΓϋΐη, *ι?ϋ ΐηίΓοίΙαπι ηι&£ηυαι, &(1 βίξβρβη οΐ 
οοιηιηιιηίύηριη ; <1οηο(; ΙαηΛοπι ίΐηίΐίδ βαεπβπΐϊϋϋβ 
οπιηίΙ)ΐι*, ο'ΐιπι ρ,χΪΓβ ίηιροι\ιΙυΓ βΐ •!υηιυιη ΓοπιοϊΓβ 
τοΙΙοΙ, ραίπαπ:ηα εΐ γογοπ^ιπ βαί•* τηα:ιίΙη)8 ΓΡρο- 
ηοΓβΐ, ηοη ΙηηιΐιΐΒΐη ίβ, 0ϋ]ϋ8 ίη λγΙ>ϊΙγϊο €83ρΙ σο- 
ΓϋηδΕηΐπαροΓαΐϋΠΗυΙίηίΙυΙβθΓβ, βϋΐ ηθρίΓβ, φΐθπι- 
ιιάΊηοαΊπη η.οΓίηι ηυηο ίίίυο ΐΓηχοτυηΙ ςυκίαιη, 
8θ(1 ίη &ί£ηίίιεϊΐΙί>ηβπι ΠαίΙοβ οβ9β πΐυ* οΓηιηρ.*, 
ψιοηκη ΓβνβΓκηΙί•! ίτηρί'ΧΒίΟΓ ο&ρηΐ ηιιύινοπί. 

(69) ΚΙ ε«1 1>θ!ΐοΊίπΙίοηο8 % νοί ρειτϋοαίαβ άο Ϊ1ΙΪ3 
οβηοπίοΙΪ8 ρΒηίΙ)ϋ?, ^οοβ Π -ΙοΚ*-* ««ήιηιι ίηοεείββίηπι 
αΙΓηπ'οαηΙ, βΐ βΗΓΟΓάοίί ηβποΊίοβιιιΙοί οΙϊογοοβϊιΙ. 
δυΐοηαηΐυΐιπι βϋροΓβΙιΐΐυηΐβ ρ»^αιι/Β η\οιηοιν$, ηιιΙ 
ρ.ιηοί ειϋοβνβ ίη Ιβιηρίππι βΙΓι»π•ο, γ. Ι ΜΐεοΓαΌΐϊΐΙί 1)0- 
ηβίΐίοΙίοηβπΐίίοΙοβΓϋΓϋυίίίΙοηιυπίΓβΙΟΓΓ^,ρΛΓίΰ'ΜίΓυη) 

βΑΟβπΐοΙΐ ΐηΟρΡΓΗΪ ΙΙΗϊΓΟΛίΙοΐΙΙ Π'ΙΐοΐΒ, Ηϋΐοΐίαΐη |ΙΑΙ169 λ 

βΐίίΐίΐυο ίη οοππηηηίοιιβιη αίΤιΤΓβ β ι ίη οοιιιιηυηϊ 
(Ιβροηρτο, ίηάοηυο οο11&1ιΐ!α8 ορυΐϋβ ίβυοΓΟ, α,υαβ 
ίη ίρβα ΚοοΙεβία αβϋυτηβηβηΐ Οιιί πιοβ βλίρηιΐδ ΙηίΙ 
πιυΐαΐυϋ, υΐ βαεβΗοΙοβ οΐιίαΐοβ α ΙιοΌΓιΙνιιι ραηοδ 
αΐίοβ^υβ οίΐιοβ ίηΓβιτβηΙ ίη Ιποιιη*ιη, βοπιιη ρβΓ~ 
Ιβηι οοηβοοΓαΓβηΙ, (Ιβ α,ιια βΐ ίρβί εοιηηιυηίΐ'αΓοηΙ, 
β! Ιίίΐρΐίιιηι ηυοίηυοΐ νοΙΙοηΙ, Γοΐίφΐίβ (Ιοηιυιη 
βίκυηΐίΐιΐΐθ ροΓίίοηοηι »<ΜβΓΓηΙ, εύλογ(αν πΊο!,ϊγτ, 
Γΰΐίηυα οηηηί.ι 8Ϊ6ί κβΓναΓρηΙ, Ίί5ΐΓίΙ•αϋοιιβ ?χ ίρ*ο- 
ΓυηίΑΓοίΙηο Γ«Γΐη. ΟβηΙϋρβ ςαοψιβ ροβΐ ηγ'υηοβ 
οβηΙ&Ιοβ οί οοηΓβοΙυπ) βίίοπίΐοίυπι οοηϋϋΐηβϋηηΐ ϊη 
Ιβιηρίίβ ρβΓίβηα νίοϋΓΠβρ, ΓΑΐί^ηα βοουιη 8ΝΐηβΙ)»ηΙ 
όοηαυηι, αυΙίΙ)ί αηρυιηοηιΐη,αιιΐ ίη ιηηοοίΐυ νινί» υ πι 
θχροηβηάα. ΟΗΓίβΐίΛηί ρΛήΙϋΓ&»1 ΊρβίυΛ γοπ8ι*ογη1ϊ 
ρβηίβ συββ ίη εοηιπηυηίοηβ βοοΰρϊβ^οη 1 ρ&ηίοιιΐηβ 
νΐη ςηΐ(]βπα ηυ^ίβ ηι»ηίυιΐ!«, Ιρπιίικη απί^πι Ιιιιιγο 
βχοορΙβ8 όοπιιιηι ίϊβί"οΓΡΐ)ΛηΙ, οΐ ΐ]ΐιοιι?ιιυβ νοίΐοηΐ 
ββ80ΓναΙ)αηΙ ; αυΐ ρ«ηΐ3, οοηοΊίοΙί (ΐυίιίοιη, αϊ η<η 
ΟΟηββΟΓΗΐ), ρΗΓίίοιιΐΜί, άντίδωρον οΐ ευλογία (ϋοΐη% 

ΓβίβΓΟΟΗΙ 
νβΙθΓϋΓΠ 

$αΙηΙΰ$ 

Ιίοιι. 0Γυ8ΐαΙ&Β, ςα«8 ϊηΙβΓ 9»ΓΓίΩο&η(1ιιπι οοηιηιιι- 
ηίοαηΐϊοηβ (ΙΊβΙπ^υβ^αηΙ, βΐ ηυιβ ν ρ. Ι ίη (οτηρίίβ 
οοπΒαηιβΓβ, νβΐ χβουηι Ηοιηυιτι βαΓοΓΓβ ΙίοοΙι.ιΙ, 
ϋγιιίας, ίαηϋαία βρρβ1ΙβΙ)Βηί, ηοαηο ηοπιιη• 1 , 
ηρςυβ Γβ πιηΙΙιιπι α ϋΗτίδΙΐκηοπιπι (ύλογ(α'.ς η1>1π- 
Λθηΐβ. V. Αΐπβηβεί 1. πι, ο. 30, ρ. 115, ρΙ ίηί ηοΐ. 
β&βιυοοηί. Αο ηίβ 6ηΙοςη$ βου δ€»€ΛΜίοηί^Ηχ % ί<\ 
β8ΐ ΜΓΐΙουΙίβ ρΒηίβ ί)βηβΓΐί?ΐί, ςϋίΒ αίΐ εοιηρΊρηίΙυηι 
Ωάβ1ί6υ8 (ΐΛοαηΙϋΓ, ΓϋΟΐαηι θβΐ, υΐ νοχ βπΐ^ία ρ! 
βοηνίνίηιη 61 άοηνιη βί^ηίΗο&ΓΡΐ, ν. ϋα Οαηρβ, ν. 
ΑΙορία, ςυο<1 ΐΑΐίηί βχ ευλογία ^ίΓβοοΓυηΙ, ΙογΙο 
<1β€βρϋ άυείυ Β0ΓΪ5αηιηι ΟΓβϊοοΓϋΓη, ςηί ευ βίο 
••ρ© βΧΕΓαηΙ, α( β1> α (ΙίβΙίηρυί ηβίΐυβ&Ι. Οπίβπ- 
"« ΥίΙ&ϋβ (βρυά Ώη Οαηρβ, ν. ΒβηεαιΧίο) βαίορία* 
νΛίοηύ άίχίΙ,ρΐΌ ηυο ΡβίΓυβ 1)&ιηί(ΐηυ3 <Ιοηη»ι 
ΊΙοηι>. Ηίηο ίηΙβ11ί£&ΙυΓ Ιοοαβ ΟΓβροΓϋ Μ. ΙοιτιροΓα οριηίοηοιη, ρβτ ίαίοιιι αϊ* 
ρρίβοορο Γηί^ιιη ριιΙυ^'ίϋΓη οοη^ΡΟΓΗΐίΐιη οοηΐίυ'ΐοΐ- 
ο.ιπ νιιη β.ιαείίΐαΐΐβ ρ^ηίϋυβ η ρΓβ!*1>}•ΙθΓΪ« ριπ-*- 
0Μΐκ1ΐ5, ααί[)»ίππιΙ ίιΐ [ύΓτη**ηΙιηη &μρβΙΐΛΓβ. νϊΊ. \)\ι 
Οιη^β, ν. Ρίηηίηΐιιηι. ΚιιΙη^ία \ογγο, «Ιο ς•:α Ιιΐ: 
8μγ:ιι•> ο<1, οτηΐ ρ;ΐΓΐίιΜΐ!α Ο'ηιν.ϊΰΐί ^«ικίοιη. αϊ ιι^ζ 
οοη5βθΓαΙΐ ραπίβ, (]ααιη ραΐΓίατοοα ίαιρΐΐΓ8.1ο~; ►■.': 
βΟΓίββία άοηιυπι ΓΡοΙβυηΙί, ίη ^ίμαιη οΗ&πΐ&ΐΚ υ: 
ραΐβτ ΜΙϊο επι^Ιπιαηι, υηα οαη οηιΐίοηβ 8βυ 1^ ::?• 
(ϋοΐίοηβ, α(1ι1(ίΙ)Ηΐ, νιΊϋΙ Γηυηιι^οαΙϋηι, (^υο ι;?ΐ 
Ιο?Ιί (Ιίοί ΙπΙαπίίΐΙείΏ £Γ&Ιυ1αΓ<?ΙιΐΓ οΐ αυρβΓ^:, ο'. 
πι υ τι 1 1 1 1 «αΙί^ΓαοοΓϋΙ, ^υο &.ι•ΐεί (Ιίβ5υ3 ΙΉρΙίβ ?;<υΓ- 
1υΙ&3 ου;η ρ'ΐηίΚΜίβ, οαΓηίΙ)ϋ?, &1ίΐ9<]υβ β5ου1βιιΙΪ5 -: 
ρηΙυΙβηΙ:8, ΓθΙ»υΒ*ιυ»ϊ αΐίίβ ίπειιηίϋβ πιίδβίΐαηΐ. -^> 
&:οα; ευρταττιχα;, ηιιΐ ίΐιηρΙιοιΙΟΓεο^ταττικα αι Ίίΐ3. 
V. θα Ι!:ιη:.'»?, ν. Ρ&ΙιΙι* κΛ Ήη'α/κϊΐ. Ιίίοιη ί^ ::ιρ υΐ]θί1αΊΗΐιϋ(1ο οβί ου1ομι& υ( άντίδιορον. ^υ <• 5 ι 
ί1ί\νι•βίΐΛ8 ίιιΐΡΓ0θ(1ί1, ιμ η.τϋ οπί, υι αντίδ'• ρον Ι.η- 
Ιιιιη ί11Ϊ8 (Ιηγ^Ιιιγ, «ξυϊ ηοη ε^πηιηυηϊοβδδοη Ι : -ί- 
1ϋ§ί& νβΓΟ βΐί&ιη ιΐΐιβ, «{υΐ ^:ιιη ουιηηιυηίοΛ^βοιιί ϋ? 
ρ»ιιο εοηβοεΓΑΐο. Ν&ιη 9ϋρΓ& ΊίαΙιΐΓ ίπρ^ΓΑίο: 
οοηιηιυηίοΛβββ, **αί ραΐΓ αΓοηα Ιιίο «ΙΐοϊΙυ π βυΙο^ΐ&ΐΏ 
(1&ΓΡ. Μογθπι Ηυηο 6υ1οςί&3 <ϋ»ΐΓίΙ>υοηιϋ ΡΛοβΓίοΙβ^ 
Ηυ**0!Ίΐηι β. ϋτηοίδ ΒΡ^υπηρ^ΡΓϋπΙ. Ιη ίρ*ο ηηίαΐί 
ά\€ ^οαηη^$ ϋαρϋ$1ίτ Ιήιιιηφιβ ιηα(ΐοηιιη % &ίΙ Ρϋΐ;- 
Ιυ? «Ιονίυβ 1ϊΙ)ΐΊ1υ (Ιβ Ιο^Ηίι'οηβ ΜυβουνϊεΑ. Η νι 
1*α5€ΗαΙί ρΓί•ι/»///ίη" *ιΐ(ταίο$ ρỀ ραη*ο$ ί'*ϋ ;•γ- 
ρηΐο /απ/ίκη/ΜΓ, ηιιοηιηι αα Ι'νύήύιΐΜ €οηβΐ€ΐ+ίο$ 
αΙΙβνιΐη ϊ.ηχΐΐιηαηΐ. Ιρ^ο8 ΐ|υοι]υβ ΐπιροταΙοΓοβ •.<:: 
ΙϋίτίΜΓΐιπι ϋ (ΐιιιη ΙιίΙαΓίΙηΐΓΠΊ ραηηβ ίη οιγορΙΠ ηιο- 
(Ιυπι ηίβίο^ ΐη'.ΓΓ αιηίπ'β (ΙΪΜίΓίηυίΜβ ϋαίίβ (*οη3ΐ:ι' 
ρ Οοιίίηί ^ ϋΠίοϋβ ρ. 04, υί>ί αίΐ ίηιροΓ.ΊΐοΓο:; 
Ι'.Ι'ΐ&ηιιιι: ΡοΙι^ΙαΙο 1 ιηυβιιβί •ΐ(1 8β ίο .-ίο πι όιπη 
μΓαΙυΙαΙιιηι \νηίοη(ί ι η πιιηυβ (Ιλγο χολί'χ'.ον, Ι.η- 
οΰΙΙιιη Ητηιίαοη ΙοτΙαιη. V. ϋιι ϋιηχο, ν. 01<>ιιηι 
ύί'<!Γ<ΙΪΓΐιΐ7η. ϋιηα ριι!•ι :ί.η βοΐούααΐ αϋβϋηΐ;7>υ£ οο'.του ;χετα ευχτ 4 ;, εττω αχοίνωντ,το;. λη\οι\η.ιιη 
ηΐ) ποο ΗΓμηπιΟπίο (1ρε<^Βηι, χηοηούο ίά υηοπι ηΊ- 
Ηπο, ηιοΓοηι ίΙΙιιηι ρ;ιι•.ο:π βΐ τϊηυη βοουηα Ίη Εο- 
οίεβίαιη ΐιίΤρτοΓκΙί αιΙΙιυο οηΙίηοΓβ ίη Εοείο&ί.ι Μ«- 
ί1ίοΐΑηθΐΐ3ί νοίοηιτη ηΐυιιηι Γ6ΐίηοη(ί88Ϊπι&, υΐ ρρτ- 
Ηίϋΰΐ αηροΐυ^ α Νυο& αά ΓΛγοπϊο. ΟαΒΪηοηί. ρ. 
373, βάΊΐ. ΜιιταΙ. , ο ιι] υ 3 Η .τ ο βυηΐ νοΓΐ)& Ιιυο ο-η- 
ρπια : Ιη ;»«/>/ΐια ηιΐαα βνΗαί οΐίτη α ρορηίο ρηηα 
ΰΐ νίηί οΜαΐίο ρΓΟ ίααήβηο αά ακύίΐήχιηι οοηβτ»,- 
ΐϊηιη. Νοη ι'ΐιίιη εο^ΙηΐηΐΜΓ. Ε ηιιΐύιιχ οΜαΐίοηώητ 
*ααν(Ιο$ ρα^ι*V1 ω/ν/ίήμ $ϋΙίροΰα( Γοη5?€ηιηΊ<υη. 
ΓΡίίγιιηχ α <αΓ?Γ•Ι.ιΐ( ΙβΐηνάίζΙα* €ΐ ρτορίετα €\ιΙο$'\α< 
αρρέΙΙαΐαχ, Γ/ίπ>ί ιηίιτ ,ό <•/ βίνία άιη'ίΐϊΐίαηί, ν-Ί 
νΐΓΟ ΰαΙνΗιιιηιοηοχ. υ<ηιι? α<ίι•ο απίαπ «τγρι/ ο// ι!> 
Τ€η1ίηιη αιηΐηίίο^ \ιΙ αΧςιιαη<Ιο ηοηιίηα εοηιηι, γηι 
οΐιίηΐιταηΐ, ριώΙίι % β ηαΙαηηΐΜΓ. Ια νοη ίο ηυοφίι 1 Ιρί&Ι. 33: Ιταη$τηήϊτηχα Β. ΡείΗ Αρο$ΙοΙί ά&1&& ίη (1:β Ρϋ&εηαΙί* & ρυοίΐΠοϋ ΠϋοΙίί^αδ ργχΙργ Ηοη**)», οη*€6ΐη ρατνηίατη. €πί άβ ααίβηΐχ φα 

α $ηπΙ χηχετία, \Λ ΡβΙ ΓίΙΐηηΐω Γ.αΙβηατνιη 

• αΗΙθγ Οοηβά. Ιβοίΐΐοβη. ο&ηοη. 14, ίΗίορΐα 

«ηίβ, ρΓββΛΓίίπι Ιβΐί, αυ«1β βπαίοί άίβ ΓββΙο ίη- 

*«»β ηιββϋ&Γβ ίοίβηΐ, ΓββίΙαΓ : ΙΙεοι τοΰ τα άγια 

■ *1ς λ<5γον Ευλογιών χβτά τήν εορττ,ν του Πάτχα 

-< ετέρας ιταροιχία; διαπέαπεσΒαι. 8(ί(ϋοβΙ πιο 3 

"**■«! βο (βηιροΓβ• οΐ βρίβοοραβ άβ ρβηβ λ ββ οηη- 

••©Γβίο ραιίιΟύΐΗβ ίη Εοοίββια* 8ϋ© ί πβρροΐίοπίρ ΡΙ 

*? ΡΓβ&νΙβΓΟβ 6ΒΓ0ΙΒ /Π/ίίβΓβΙ, ίη Βί^ηίβΟλΙΙοηβΙΏ, 

°*β» ////§ 4*οπΜηαηίη**ι ίρβοβςαβ ρπ> ΓΓβΛπβιιβ οβουΐυπι ρ&είδ ρΙ ϋοποίΐίεΐίοηεβ βοπ οηεβΙΙα^ 1>ρηο- 
(ΙίεΙα», τρικέφαλα βοπ ηηηΊΠΊΟδ Ιτίαπι ίπιηΘΓΛίοΓυηι 
νϋΙΙΐΙ»ιιβ δίςηαΐυ». ΥκΙ. Παΐδαπιοη. Ι.οοπ3 & θα 
('αη^ο, ν. Άσζατμός είί»1ϋ8. Κ.ι ΓιΙιΟγηΜΙ;•Ιο ορυβ 
ηοη ηΑϋβοίΐηΙ ραίπ&ιτηίρ αρϋίΐ ί:ιιρ6Γ»ΙοΓεηι, ςπί- 
ευηι ϋΐηηεί ρβΓαιυΙαΙίυη^πι Γ&οίβίηπΙ, αυτροβ ηυπν 
ιηοβ ίρδί αροίρίβηΐεβ, οΐ εοπιιη ί;ι νίο-ιιι ^υερΙΙϋ^ 
ραηίβ ΓΡά1<•ηΙβΡ, οΐ ηαϊπυΐβ Ιηυτ.ι, ρΙ ρνχί•]03 &ιό• 
ιπηϋοαδ 61 εβΓβΟί,βΙ &Ιί&8 β]ιι^Γυο•1ί Γβ'ΓϋΙβ». 177 ΌΕ 0ΕΚΙΜΟΝΙΙ8 Αϋί,^Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 178 τών τα άποκόμβια (72)* και ασπάζονται ο\ δεσπο"τάι τούτον, και έξίασι του άγιου φρέατος 34 (73). Και γίνεται 
πρώτη δοχή εξω του αγίου φρέατος 3β . 

1Γ. Και δέχεται κάκεΤσε τό μέρος τών Β3νέτων Α 
μετά καΐ του εαυτών δημάρχου, και άκτολογουσι τους δέσποτας κατά τδ εΐωθός• λιβελλάρια γαρ ου 
δίδονται έν τη υποστροφή τών δεσποτών καθώς και 
έν τ^ άφίξει αυτών τά δε λοιπά της δοχής επιτελεί- 
ται καθώς προείρηται. Και πάλιν γίνεται δευτέρα 
δοχή είς τήν εξω του χυτοΰ (74) της χαλκης του 
έκεΐσε φορνικοΰ καμάραν ε?ς τήν σιδηραν πύλην, 
και δέχεται κάκεΐσε 6 δήμαρχος τών Πρασίνων μετά 
και του δήμου του ρουσίου* τά δε λοιπά της δοχής XIII. ΙΙ)ί ςυοςηβ νβηβΙϋΓυπι ΓαοΙίο ουιη Ιποαηο 
βυο 608 βχοίρίΐ βί υΐ πιοθ βδΐ ϋοιηίηίβ &οο1αιη&1 : 
ΙίοβΙΙί βηίαι ίη ΓβάΚυ άοπιίηοΓυιη αΐί άιιπι βχβυηΐ 
ηοη άαηΙυΓ : οβίβΓα βαίβω, ςπ» βά ηυηο πίυπι 
ρβΓίίηβηΙ αϊ βυρΓ& Γθίαΐυπι Γαΐΐ ρβΓ&£ΐιη1ιΐΓ. ΚιΐΓβϋΒ 
θΕουΝϋΑ ΓβοβρΙίο ΠΙ βχΐΓΒ ίοτηίοβπ) οηαΐοββ ίη οα- 
ΧΏ6Γ& η(1 ΓθΓΓεαιη ροΓίβπι, βΐ βχοίρίΐ ίοί άοπηηοδ 
ΐΓίπαηιιβ ΡΓΒδίηοπιπι ε α αϊ ΙπιηβίΙοπα βυα ΓαοΙίοηβ 
Γϋ83α : ο«1βΓα υογο, ςυ« ίη ΓβοβρΙίοηίουβ οοββΓνα- 
Γβ οοηνβηίΐ, υΐ βυρτα ηοΙ&ΙυΐΌ ββΐ ρβΓηοίαηΐυΓ.δίο \ΑΚΙΜ ϋΞΟΤΙΟΝΕδ. 

34 ΣΧΟΛ. Ίστέον, δτι οφείλει εχειν τδ α [πο] κομβίον χρυσού λίτ. ι' (75) και ε [Ί μεν] εστίν εις βασιλεύς, 

δίδωσι] τάς ι' λίτ., εΐ δε'δύ [ο] είσΐν, εΓτε και γ' είσίν, . . ονται αϊ δέκα λίτραι, ε . . εΐ και γ' πλην του . . . 

ασιλέως, οφείλει είναι τ [οΰτο] το ποσδν του δε . . . όπερ τών άλλων τών Δ. . . έξίσης ώς συρο . . . ρουσθ... 

ιά τών άμφοτερ. . . τάς δέκα λίτρας, δαρρίβΐυιη βΐ βωβηά. βχ οοά., ιιΐ ηίο βχηί&βΙιΐΓ, & ΙΙβίβΙίίο. * νβΓ- 

0& καΐ γίνεται — φρέατος οπι. βά. 

μαν. ^α κΕίβκπ οομμεντακιόβ. 

Γ&τη διδούσι νβΐ διδέασι ηοη ιηβαιίηί Ιοί νίάβΓβ. Β ροΐββΐ η ©ο οοΐ&ίίο ίυίδββ δί^ουπ), αυο ίηορβΓΕίοΓ 
(71) ϋηρηβηία νβΐ ρχ/χϋβ* υηρηβηίαήαε, οάοτα- £Γ&Ιηιη «ιπίαιπιπ βΓ^α Όβησι άβπιοηβίΓΛΓβΙ, ςυί βίοι ία$. Μοβ ββί Οπβηΐβίίυπι ίη ΓβΓβεΙίοηβηι β πα ιοί β 
β^βυηΐί&υβ αάάβΓβ βΐ νβηίβηΐΐουβ οίΓβιτβ οάοπι- 
ΐΏβη(& θΐ υη^υβηία. Κοίβηΐ ςυοςηβ ββουηι βββίβτβ 
ρνχίάβδ βιηοΓίι βί πΐϋδοο ρίβη&β. ΙΙ& .Γοβυα δίνΐίΐββ 
ίη ΟπΓοηίεο δνηαοο βρυά Αββειη&η. 1. Ι, ΒίοΙ. Ο γ, 
ρ. 268 : Οίνβι ρβτ ΜρΙβτη άί€$ Ιοίατη ηοείβτη ρβτ «γ- 
\)€τη άί$αΐΓηιηΙ } {ηηαΐία ύί οάοταία* ρ^χίάεί ίηαιιη 
ςετβηΐβί, βί οατψηίηα ηκ)άηΙαηΐβ$. νίά. &ά ρ. 270, β! 
382, υΙΙ. Ου&ηι δΐυάίοβί νοΙβΓββ η&η'υιη Γυβηηΐ, βΐ 
ςη^ηίοβ ΓβοβΓΐηΐ βαπιρίυβ ίη γοθεβ ίη οοηνίνϋβ, 
ίίβηα ίη Ιηυβ, ο! βϋβ. βυΓΩηαβηΙα ίη εβοπΩοϋβ βηίβ, 
βχ ΑΐηβηδΒο βΐ αΐϋβ εοηβίβΐ. 

(72) Ουίά ϋίηΐ βροοοηΐϋί& βΐ ηηόβ όίοί&, ρΐϋτί^υβ 
άίοο 8(1 ρ. 261. Ηίο ιηοηβοο ΙαηΙυπι υθγοο, 6&8Θ 
8&οευ1οβ βΟΓίοβοδ βοΐ ρβηηβοβ ουπι ΐηβυΐίβ η»ηιιηί5. 

(73) Ηβεο ίρ&& νβΓΟΑ ίη οοηϋηβηϋ ΓβεϋΐτβηΙΪΛ ίη 
ηιβηιοΓ&ηίβ θΕΓοεβΓοαΙ, υί ςηΦοΙβιο βχ εοΊΐίοηβ ηο- 
βΙγβ ρχοίάβηηΐ 

δοχή έξω του 

ίιιίΐΐυπι § 13, ίη86Γ6ηά& : ςυβπι ίη ρ&Γ8£Γ&ρΙ)03 ββα 
βββίίοηββ ο&ρίΐυπ) οοηίΓαηο&Ιίοηβπι ίη ηιβιηοΓληίβ 
α ηοθΐια (ϋνβΓίβηι β8*θ &1ίΙ)ί ^&ηα ηαοϋϋίηιυ8. 

(74) Αΐίοί χυτού βεηοϋυΓ, υΐ ί^ηοΓβθ, βίΐηβ α 
χύτης ποΓηίηαΙΐνο, βη & χυτός. Νβςυβ οοηβΐ&ΐ, 
ςυίιί 9Ϊ£ηϊΓιοβΙ. ΌοεΙυβ ίπΙβΓρΓββ ηίο ρΓβίΙβπϋ, ρ. 
58 ; νοτίΐΐ ϋοηεαηΐΐταΐίο, ρ. 94 ; Ιοοχιτη βάΐΐατη, ρ. 
107, 135, βΐ αΐώί ίρβαηι νοοβηι ΓβΙίηυϋ ΟΗ^Ιητη 
Γβάϋβηβ. Εβο ςυί(1βηα οθγ1ϊογ& ηοη ηονί. Νβςυβ Ιο- 
ρο^Γ&ρηίεοΓυηι, ςυκ ηίο ρ]υβευ1& οοουΓΓυηΙ, α πιβ 
ςυΐδ βχρΙ&η&Ιίοηβπι βχβρβοΐβΐ. Ιαοογ ίδ βββοί ρα- 
Γυηι υΐίΐίθ, βΐ υΐουηςυβ ββάυΐυπι βϋ ίη γθ Ιο ρΓ«- 
1)089, ββηιρβΓ Ιβπιβη ίπιρβΓΓβοΙυβ ίυΙϋΓϋδ. 

(75) δοηοΐ. 2. λίτραι ι'. ΤβΓ ρβΓ ιιηηυιη, ίββίο 
βοίΐίοβΐ ΝαϋνίΙ&ϋβ Οηηβϋ, Ρ8βοη&ΙΪ8 βΐ ΡβηΙβοοκΙββ 
οίΓβΓβοαΙ ΐΓηρρΓαΙοΓ ίη Μ&^η& Κοοίβδίβ, Ββυ δ. δο- 
ρΗΐφ, ί•1 ςηί^οιη ΓοβΙο Ραβοη&ΓΐΒ οουΙβηαΓίυηι, ϋυΐ νίΐβ υβυηι αά ηυηο ηβςαβ ίββίαηα ηίΙ&Γβπιααβ άίβαι 
ίηάυΐβίβββί. Νοη α 1 β ηίβ, ςυβ ίβδίίβίΐίβοιιβ Εοοίββί® 
»ϋ ίπαρβΓ&ΙοΓβ οίΓβΓπ βοΐβο&ηΐ, «ροοοπιοϋβ, ββυ 
βΑΟουΙίβ &ογο ρίβηίβ, ββά άβ βΐίβ ςυβάαηι αηηυ& 
^Γ&ΙίΩοαΙίοηβ νβΐ βϋρθηάίο Ιοςυί νία*β1υΓ ΝίοοΙαβ 
ιηίΐίο νϋ« Μ&ηαβίίβ Οοηιηβηί, ρ. 27, βά. νβιιβίω 
ςυ&ηινίθ άιιοβηίβηαε ίηίηα* βί ίαΐ^ηία ηοσ^η&ηάο 
θβΓβοβΓΪΙ, υΐ ςα&ηϋΐΑίβηι β υ πι πι βε πιίηα& ίηΐβΐΐί^α• 
Π308, ςϋΑπι βί πιίδδβ πάίουΐα οΙ οοβουτα βαα νβ- 
ΙυβΙ&ϋβ βίΓβοΙβΙίοηβ ηοπαίηίοαδ ίβία «Ι&Ιβ ϋδίΐαΐίβ 
Γβ8 ςυ&δο,υε αρρβΗ&βββΐ, ΙίΐΓ&β βί ηυηιίβπιβία. Ιλοοβ 
ηίο 681 : Γράμμα 1^>6ροσήμαντον σφραγίδι τ3 ΥΡ^- 
σεία και σηρ•.κψ ν ή μάτι εμπεδον, κόγχης άναδεοευ- 
μένψ ν?ματι, τψ κλήρψ του Μ&γάλου Νεώ έπιδίδωσι, 
τυπουν αυτοϊς άργνρία κέρματα ετήσια, είς δις έκα- 
τδν μνάς κορυφούμενα. Έλέγετο δΐ και έτέραν 
ήρυθροδανωμένην βασίλειον γραφήν έπιφέρεσθφι τδν ίηΐ, ηβπιρβ ηβ?ο : Και γίνεται πρώτη γ» Άξοΰχον [β8ΐ ηοηιβη ΤοΓοίουηι ας$οηκ] δύο χρυ- 
ΰ αγίου φρέατος, ίηΙβΓ πηβηι § 42, βί σέων τάλαντα βραβεύουσαν. ΙΙβ Ιβ^βΠίίυπί 688Θ βχί- Βΐίπαο, ΟΓβάοςυβ, βί ααίά ίη ηοο Ιοοο νίαβο, μνάν 
6886 ΝίοβΙ» ία, ςαοά ΝοθΙγο ββί λίτρα, βί τάλαντον 
ίά, ςυοά Νο^Ιγο κεντηνάριον. ΙίΙτα αιιή, πυ&οα 
Ρ&υΐυβ λνβΓηθίνίά 1. ιπ, 13, πιβΠΊΟΓ&Ι, εβί Ργ»π- 
οίο& νβΐ Ιοοςοο&Γάίοα, βί ηιαίΐαω άΊΓΓβιΊ Ο Ρίβηβ. 
Ραυίυβ βηίηι ίοί αητβο$ $ίηφιΙατητη ΙίΙ)Γαηιιη Ηίΐ- 
ρβηοο, ΡΓβηοοΓυηι Γβ^ί, α Τίόβπο Αυ^υβΙο ΐπαρ. 
ΟΡίβηο πιί8808 ΓηβηιοΓ&Ι, ςυο8 οοηβΙ&Ι βοθάθπα βββθ 
ουηι Νο&Ιγο άΐεϋβ ηυπαΐΒΓηβΙΐουδ νοί δοΐίάίβ αιΐΓβίβ, 
ςυοΓϋΟΊ 72 ίη ΙίοΓβηι νβ! ΙιΙγ&π) ΟΡί&ηβηι νβηίβ- 
η&ηί. ΙΙΙυβίΓβηοΙΐδ ηοβίπβ &ροοοοαΙ)ίί8 β^Γβ^ίβ Γ&οϋ 
Ιοουβ ίοΑπηΐβ ΡβυΙΐ Μυο&ηΙιί ίη ΟβΓβΓη. ΟοΓοηβΙίο- 
ηίδ ΟΙβπιεηΙίδ VIII: Ροηί%(€χ αά αΐίατβ αϋΰ6$$ίί 9 
*ο<]Η6, άερο$ίΙα τηίΐτα, ίη τηβάίο ο$αιΙαΙο % $ηρβΓ ίΙΙηά 
αητβα ΒεηΙα Ι. οδίνΐϋ, ςνχ ίηοΐιιχα ίη ηώτα ΰτητηβηα 
χεηαα Λ. Ρ. Ό. ΒαΗΗοΙογηο>η$ 6&$ία*, 5. 5. Οβ- 
ηβταϋδ ΙϊΐόϊίΐηηΐΓίια, ροηΐΐβά ιηϊηΐΛίηιυίΙ. Ουο ίη οβηΐυπΊ αυτί Ηογαθ (ς υπ όβ Γβ νίά. αά ρ. 20, (1ΐ- .. Ιοοο ηοίηηάυηι ρτΐπαυπι ή άπο'στεψις νβΙ δ άποσκε- 
οβΓιΛ.ι), ΓβΙίςυίβ ϋβηαβ. ΟΓΪρίηβηι ηυ]ϋ8 εοηβαβίυ- υ οϋηίδ ϊ*ί πίθου πι ΓβρηΙο, ΟΓβαυ οβπι Γοίβδβ, ρΓίΒΐιτ 
ηβοβΗδίΙ&ίβηι βΐιςυίίΐ ίη 8ΐΐί»ΙβηΙ&Ιίοοβπι 8ΐΓυο1υΓ&- 
γππι βοοΙοΒΐ© βί πιΐηϊβίΓΟΓυπι β)ϋ9 οοηΓβΓβηάί, βΐί&ηι 
αΐίςυδίβ Βΐιιάίυπι ροβηίίβηϋβπι οοηαπιοη8ΐΓ&ηο'ί. 
Ναιπ ειπη ίηορβΓΜίοΓΟδ βοΙβΓοηΐ ηια^ηΐΝ ΐ)1ίβ Ιτίουβ 
Γο δ Ι ϊ 3 |>ιιο1ίοας ρΓοεβββίοηββ βά Μ&(?ηίΐπι Εεοΐβδίοηι 
ί&Οιτβ, βί ΐ6ί ρυοΙίοβ εοαιίΏυυίο&Γβ, ύβ^βοαπί 
ρΓΐϋί> ρ>Όε&Ια Βυα &ρυά ρ&ΙηΕΓοηβηι ρΓοίίΙθΓί, βί 
ροβηίΐεηΐί&ηι ιγγο^οΙεπι ρΓ«8(&Γβ. δυηιπια νβτο 
ηουΐεΐϋ (τ&ί (Ιεοβηι αυτί ΙίοΓ&Γυηι (νίά. ΥαΙεβ. αά 
ΑηΊΓπί.η. Μ;»γοο1Ι. ρ. 330). Νοη ίβίΙϋΓ ίιηρΓΟοα- 
οΐΐβ, ϊηιρβΓβΙοΓθπι άβοβπι βαπ ΗΙγλθ ίη ηι&^ηο βΐ- 
Ιηγι ίάβηίίάθΐΏ νβίαΐ ροΒηίΙβηΙίβπη άβροβυίβββ. \^\ πασμάς, άοροδίΐίο ηιίΐΓ», ΓβνβΓβηΙΐφ οιιαβα Γ&οΙ& 
αο &οοβάθθΐ6 &ά βΙΙεγθ, ββουηάυηι δ ασπασμός της 
ένδυτής, οδουΐυσι θαογ« βηάγΐ® νβΐ ΐηθίτ&ΐο &11&- 
Γίδ, βί ςαίάβπι πιβάίο, ίαιρΓοβ^υπ], ηί &1) ορίβοορο. 
Ν&σι άιηοοηί βί παίηοΓββ οοΓπα& Ι&ηΐυηι βηάγΐκ 
ΟδουΙ&Ι^&ηΙυΓ. ΤβΓίίυηι άβροδίΐίο 50 αυτεοΓυπι 80ϋ- 
ΙΟΓϋπι νβΐ δουΙβΙοΓϋπι δΐιρ*τ βηά^ΐα ίη β&οοο δβηοο. 
'ΓΟβ οίΓΓ&οάει Γβ^ηπα ΡΓβιηοοΓϋπι νίά. ΟεΓβΥηοηΐβΙ άβ 
Ρναηοέ, 1. Ι. ρ. 24 Οοηβίδίβο&ΐ Ίη ρ&ηβ, νίηο βί 
XIII βϋΠΜβ.]* ΟβΙιβο αϋηυο βοηοΐίοη ηυϊε Ιοοο ίη 
πΐΒΓ^ίηί» ηιβπιΙ)Γ8ηιΐΓυιη δοηρίαπι, βθά & ηίΗΗορε^ο 
πιίθΡΓβ Ιιυηε&Ιυηι βχΗίοβΓβ, ο^ϋδ οάίΐα 1&ηΙυ»η 
ρΛΓβ ΓαίΙ > οααν <ν«<Λ**. \λ^ \\^^ ^^\κνΝ. ν^Ά. ν^- 
ΙβοΙ.γ 179 00Ν5ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 180 τεητια ίηΐΓβ οηβίοβη Αά ρθΓΐ•αι, ςυκ ίη βοηοΐαβ Α επιτελείται καθώς προείρηται. ΚαΙ εΤβ* οδτως γίνε- άυοίΐ, Γβοβρϋο ΠΙ, θί βχοίρίΐ ιοί Ιπβυηυδ ΥβηβΙο- 
Γϋΐη 8βα οΌαιββΙίουβ βοηοΙίΓυιη ουαι Γαοιίοηβ βυα 
ΐΓ&η3Ϊ1θΓί& αϊ 5α, βΐ Γβΐίςυα υΐ βαρΓ& άΊχίηΐϋβ βχββ- 
ςαίΙϋΓ. Οβίαάθ οιμετα Γβοβρϋο 61 ίη βΛπο δ. 3. 
ειροδΙοΙοΓϋΠΐ βίνβ ίη βοηοΐίβ, βΐ ίΜςυοηυβ ΙπΙ)υηιΐ8 
ΡΓΑΒίηοΓϋΓη 8βϋ βχοαοίΙΟΓ ουαι ΓβοΙίοηβ βυα ΐΓ&ηβί- 

ΙΟΠβ ΓϋββΑ *άθβΙ : ΟβΙθΓΒ ϋθΓΟ ΙΐΙ 8ϋρΓ8 ΘΧρΟΒίΙϋΠΙ 

ίαίΐ ιι ί&οίίοηβ ρβΓβοίυηΙυτ. ϋιτίΜΛ ίΗ ίη ΐΗοοη&Κ 
8βυ αηΐο Ινοηηοβ, α!>ί ΥβηοΙοπιαι ρπηοβρβ 8βιι άο- 
οαββίίουβ οαπι ΐΓ&ηβίΙοήα βοα. ΓβοΙίοηβ &16& βχβρβ- 
οΐβΐ : οαΙβΓβςυβ υΐ βηρΓ* οβίβοάΐηουβ ο&ββΓνβηΙυτ. ται τρίτη δοχή Ινδοθεν της χαλκής πρδς τήν πυλην 
τήν εισφέρουσαν είς τάς σχολάς, και δέχεται κάκεΤσε 
ό δημοκράτης των Βένετων, ήγουν 6 δομέστικος τών 
σχολών, μετά και τοΰ περατικοΰ αύτοΰ δήμου τοΰ 
λευκού* τα δε λοιπά της δοχής επιτελείται καθώς 
προείρηται. Και μετά ταύτην γίνεται τετάρτη δοχή 
είς το προπύλαιον τών Αγίων Αποστόλων, 
ήγουν εις τάς σχολάς, και δέχεται κάκεΤσε 6 δημο- 
κράτης τών Πρασίνων, ήγουν 6 έκσκούβιτος, μετά 
τοΰ περατικοΰ αυτού δήμου του ^ουσίου' τά δε 
λοιπά της δοχής επιτελείται καθώς προείρηται. Και τελευταία δοχή γίνεται είς τδ τριβουνάλιον, ήγουν ιΐρδ τών λύχνων, και δέχεται κάκεΤ ό δημοκράτης 
τών Βένετων, ήγουν ό δομέστικος, μετά και τοΰ περατικοΰ αύτοΰ δήμου τοΰ Λευκοΰ• τά δε λοιπά της 
δοχής επιτελείται καθώς προείρηται. 

XIV. ΡοβΙ η&ηο Γβοβριίοηβπι άοππηί ρβΓ 1γοηηοβ Β 
βΐ ΙποΙίηίυΐΏ θχουβΗοηιηη όΊ£ΓβόΊυηΙιΐΓ, υΐή πΐΓ8ΐΐδ ΙΔ\ Και δ ή μετά ταύτην τήν δοχήν διέρχονται οΐ 
δεσπόται διά τε τών λύχνων καΐ τοΰ τρικλίνου τών 
έκσκουβίτων, έν οε τοις αύτοΤς έκσκουβίτοις πάλιν 
εύφημοΰσι τάς ευφημίας ο*ί τε νομικοί και οΐ διπα- 
νΤται και οΐ τοΰ κοιαίστωρος καγκελλάριοι καθώς 
και προείρηται, δηλονότι έν τοΤς οίκείοις τόποι; 
Ιστάμενοι. Τών δε δεσποτών διερχομένων διά τοΰ 
τρι/λίνου τών κανδιδάτων έν τ^ θύρα τοΰ αύτοΰ τρι- 
κλίνου η[ έξαγούσ^ έπί το έζάερον (76) τών δεκαεν- 
νέα άκκουβίτων (77), ΐστανται δύο βουχάλιοι, τά 
συνήθη της εορτής λέγοντες τοΤς δεσπόταις* και από 
τών έκεΤσε εισέρχονται έν τφ κονσιστωρίφ, κακεΐσε 
δηλονότι εναπομενόντων και έπευχο μένων τοις δε- 
σπόταις, δ' τε πρωχοασηκρήτης και δ πρωτονοτάριος 
μετά τών άσηκρητών και λοιπών όφφϊκίων, τους τε Ι&πι ηοπαίοί, ςα&ηι άίρ&ηίΐ» βΐ ςυββίοπβ οβηοβΙΙα- 

ΓΪί, βοίβηαηββ βρρΓβοαΙίοπββ ιιΐ &υρΓ& οΊοΙοχη ββΐ ίη 

Ιοοίδ 8αΐ8 οοηβΐίΐυΐί, ΓβοϋαηΙ. ΡβΓ ε&ηάίά&ΙοΓυαι 

νβΓΟ ΐΗοΙίηίυηι ΐΓαηββυηΙίουβ άοαήηίβ, ίο ροιΐ& 

ίρβίαβ ΙήοΠηϋ, ςυβΒΪη λΙπογπ ηονβπκΙβοίΓΤι β,οοαοί- 

Ιογοπο άαχίΐ, νοο&ΐββ τηηιίοί άιιο δΐ&οΐ, άοπαίηίβ ςυ© 

Γβ•Ιο ηοο άίθ ηαοδ ββΐ αρρΓβοιηΙββ. Ιηάβ οοηβίβίο- 

ποπι αάβυηΐ, αοί ςυοςηβ βχοβρίυπ άοοαίηο Γ&ιΐ8ΐ&• 

ςαβ ίρβίβ ρΓβΟΛίϋΓΐ «άβααΐ ρΓΟΙοββΟΓβΙαΗυβ βΐ 

ΟΓοΙοηοΐΒπυβ οηηο α ββΟΓβΙίβοββΙβηθςιιβ οΓΟοίίβ, 13 

ΑοΙ&τϋβ, οο&ΓΐυΙ&Γίίβ οι Γβΐίςυί». Ιη οηοροάίο βΐ&ηΐ 

ΙχηρβΓ&Ιοήβ ί&αια1ίοοπ)6&ρΐΙ&η6θβ(ο*οιη68ΐίοο βπο: 

πα^ίβΐη, ρΓοοοηβυΙββ, ρ&Ιρ&ΙΙ οΙ οίΠοίαΙββ ε ο πι 

οβΗΐηοηί&Γΐο &η£ίροΓΐααι •ϋΓβ® ηΐλοιι• ίηΐΓβηΙ, βΐ ρ νοταρίους και χαρτουλαρίους και Λοιπούς* έν δε τφ 

ίρβι ςαίαΌαι &ά άοχίπιχη, βά βίηίβίΓ&ιη νβΐΌ οαίηίβΐή όνοποδίψ πάλιν ^στανται οι βασιλικοί άνθρωποι, μετά 

ΛΟΓβί Ιποΐίηη &$1&η1. και τοΰ δομεστίκου αυτών* οΐ δε μάγιστροι και άνΟ- 

άπατοι και πατρίκιοι καΐ όφφικιάλιοι &μα τοΰ τής καταστάσεως εισέρχονται 1ν τφ στενακίψ της χρυσής 

χειρός, και ίστανται δεξι$ μίν οΰτοι, αριστερή δε οΐ τοΰ χρυσοτρικλίνου. 

XV. Οί^ΓθάίβηΙίου8 νβΓΟ άοηιίηίδ οαηι οΙαν& &γ- ΙΕ. Και δή τών δεσποτών διερχομένων μετά τε 

οα*Ιίβ βΐ ΐΏ&^ηίβ εχουοίίβ, ιοβί&ιηαηΐ οπιηββ, Ιυηα τοΰ μαγλαβίου και της μεγάλης εταιρείας, έπεύ- 
ίοί οοηβΐίΐαΐί, Ιογώ ςαί άοπαίηοβ οοπήι&ηΐυι*. Ιρβί 
νβΓΟ βοΐί Ιηοΐίηίαιη Αο^υβΙ&Τίβ ίηΐΓ&ηΙ (η&ηι βο 
ηαοςυο ειιοίουΐΑΓϋ οαηι ρΓβΒροβίΙίβ ρΓβοβάοοΙ), θί 
οπίίηβ ίη αοοϋοίϋβ β,βΐ&ηΐ, άοπιίοίβςυθ ουαι βοΐίβ 
οηοίουίαπίβ ίη^Γβββίθ, ]&ηυιβ λα^αβί&ΐίβ & ουοίου1&- 
Ηίβ ο!»α(1υηΙϋΓ : ρΓαροιίίαβ Ηοπιαη&πι νοοβπι : Ρϋ, 
ρΓοηυηΙίαΙ. ΡΓβοοηΙοΓοοοίοαΙί βοβ βχοίριΐ, (ΙίοίΙςϋβ 
βοηοΓβ βΐ η&Γαιοηιοθ : • ΡβϋοϋβΓ : » ουοίοο1«Γϋ δε. χονται πάντες οΐ κάκεΤσε ιστάμενοι και οΐ τοΤς 
σπόταις συνιόντες. Τών δΐ δεσποτών μόνων εισερχο- 
μένων έν τφ τρικλίνφ τοΰ αύγουστε'ως (κάκεΤσε γαρ 
οΐ τοΰ κουβουκλίου προπορευόμενοι μετά τών πραι- 
ποσίτων)^ και αυτοί κάκεΤσε στιχηδόν έπί άκκουβίτων 
Ίίστανται, και δή τών δεσποτών μετά τών κοιτωνιτών 
και μόνον (78) είσιόντων, κλείονται μεν αϊ τοΰ αύ- 
γουστέως θύραι διά τών κουβικουλαρίων, 6 δι πραι- αΟΑΝ. ^Λ^. ΚΕΙβΚΙΙ α0ΜΜΕΝΤΑΗΙϋ8. (76) Έξάερον. Ι,οοαβ αρηουβ, βαοάί&ΐίβ, αίποοι, 
(ΙββΓηουΙηοΓϋΐΏ, ςαοά ίαχίβ ροΓίίουπι ΡδβοΙ, οΐίπι 
παοαδρομίς, άβ ςυΛ ν, δβίαιββ. »ά ΤβΠυίΙ. ρ. 230. 

(77) ΑοοίίΜΐιιζ νζ\ αϋαιίήία βυηΐ ΟΓβοίββΙ ίλϋηίβ 
ΓΏβάϋ βΒνί ηιβηββ, ααίοιι» &οευοιΙ)6θ&η( οοηνΐν®. 
ΟίοΙυφ ίηάο Γϋϋ οβΙβΟΓβ ίηοΐίηίηηι, νβΐ ΙηύηηαΙ 
(η&αι ίάβαι ββΐ β! ρβπηίΐβ βρρθίΐα^&ΐυτ) Νουβηιάβ- 
€\τη αεαιύϋοηιτη, ίη ς υ ο ίηαρθΓβΙΟΓβθ άίβουβ ΓββΙίβ 
ηι^οΓίουβ βχοΐρβΓθ βοΐβοαηΐ βοοβ ρΓοεβΓββ, ο υ] υ 9 
Ιοίίββ τηβηϋο ΠΙ ίη ΟΐβΙοΓοβΐο, β! άβ ςοο Γουΐΐί 
άΊχβΓοη*, οΙ ϋα 0»ηρβ ΟΡΙί ΟηπβΙ. ρ. 135, οβςυβ αά 
140. ΟοβΓ. 8.(1 ΤΚθορΗΛη. ρ. 333, βΐ 342, ίίβπι &ά 
Οβάτβπ. ρ. 385. ν&1β8. βά Αηαηί»03. ΜβΓΟ., ρ. 490; 
εοηΓ. Οαβηυοοη. &ά βοπρί. ηίβΐ. Αυρ. Ι. ρ. 832, 
οΙ)ί ιηυΙΐΛ άβ αεαιΜίΐι, Β&οβοίη. Ιοω. II, Μογ&Ιογ. Ι) δοηρί. ΙΙ&Ι. ρ. 61. ΙαΐίρΓ&ηάί Ιοειιαι βχ ΗίβΙ. VI, 
3, ρ. 470, εϋαΐυσι ]βπι &1π§, ςυααινίβ β^Γβ^ίϋπα, 
ηοη βΧ8θπΐ38ΐιη. Ιη ηοο ΙπΌΗηίο βχροηί βρβϋΐ&ΐυιη 
βοΙβΟΕηΙ ΐΓπρβΓβΙοΓυΓη ίυηβΓβ, αϊ &ά Οβρ. 60 1ΐ- 

0Γ1 1 (1ίθ8ΓΠ. 

(78) ναΐβΐ ίίβπι βίςυβ μόνον νβΐ μόνων. 8«ρβ και 
βηΐβ ηυηηβΓΟβ βρύα νβΙβΓΡδ βουηάαΐ. Ιη ηοο £β- 
ηβΓβ ΓΓβηυβπθ &ά η&υδΡ&ηι ββΐ /Ε!ίαηυ3 ίη ηΐ8ΐοη& 
ΒηίηΊαΙίυπΊ. ΟοηΓ. ΝίοβΙββ ρ. 32, ρβη. 68. Και πας 
ρΓΟ βΐηιρΙΙοί πας 031 ίη Αηΐηοίομ. Η. δίβρήαηί 
ρ. 480. (η. 2587,2.) ΑουηοίΛΐ ο,ϋοςϋβ αΐΐαβ ίη πεγ- 
ΓβΙίοηβ ηίβίοηβα, υΐ ραυίο ροβΙ οοε ίρβο Ιοοο, βΐ 
ρ. 218, και λαμβανουσι, ίίβιτι ιη οοηιροΒίΙίοηίοϋβ ηο- 
ηαίηιιηι α^βοΐίνοΓϋηι, υ Ι καπιός ρΓΟ και ποιος αϋ- 
ςηαΐίί; ν. Ου βαη^β η. ν. 181 ΌΕ ΟΕΒΙΜΟΝΙΙΒ ΑϋΙΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΙΒ. Ι. 182 πόσιτος λέγει ταύτην 'Ρωμαϊκήν λέξιν Βίτ. (79). Α οπίηββ Γββροηάβηί : • ΓβΙίοϋθΓ νβηίδΐίβ : πι υ Ι Ιο 3 
Και δέχεται 6 του κουβουκλβίου φωνοβάλος (80), καΐ &ηηο& ! » Ια β&ηοΐα νβΓΟ 61 ιη&£η& ϋοαιίηίοα 8βα 
λέγει εύήχως πως και έναρμονίως• Καλώς. ΚαΙ βαηοϋΡ&δοη&Ιίβη&βΙ&ηΙυηι ΗοΐΏ&η&βνοοββ&άά'ηηΐ: 
αποκρίνονται ο Ι του κουβουκλβίου πάντες και λέγου- « Αηηο& ΓθΗοίβδίαΐΟδ ! » 

σιν Καλώς ήλθετε (81) αϊ μουλτούσανοι (82)• έν δε τή αγία καΐ μεγάλη Κυριακή (83), ήγουν του άγ(όυ 
Πάσχα, και μόνον προστιθέασι καί ταύτην τήν Τω μαία ν λέξιν *Ανω, φιλλικήσιμε Μ (84). 

ϊζ\ Και μετά ταύτα εΙσέρχονται οΐ δέσποτα! μετά XVI. ΡοδίβΑ άοηαίηί ΟΠίη οαοίθυΐΛΓΐΪ8 ΟΟΐ&ηβαΙααΐ του κουβουκλείου έν τ ψ όκταγώνω (85) κουβουκλείω 
τψ προ του Άγιου Στεφάνου, και έκεΤσε άποστέφονται, 
έκβάλλοντες καΐ τάς εαυτών χλαμύδας, και εΙσέρχονται 
έκ τφ κοιτών ι τη ; Δάφνης άπό διβητησίων ** (86), κά- 
κεΤσε σκεπαζάμενοι και τα χρυσοπερ (κλειστά άμφιεν- 
νύμενοι σαγία, εΙσέρχονται ε?ς τό Ιερόν παλάτιον, δη- 
λονότι προπορευόμενων των πραιποσιτων μετά του 
κουβουκλείου. Και δή έν τψ χρυσοτρικλίνψ εισιόντος οαΜουΙυαι, ςαοίΐ θβί αη!θ8. δίβρηΛηΙβάβαι, ίη^τβ- 
άίαηΐυι•, βΐ ιί)ί Ιαηίο&β 61 οοΓοη&δ άβροηηηΐ. ΟαΜ- 
οιιίαπι ϋ&ρηηββ ίη^Γβδβί, άίο6ΐ69ίυηι ίηάηυηΐ, βΐ 

ΛΟΓΟ ρΓ3ΒίβΧΐίβ 8&$!8 ΟΓΠ&Ιί, 8ΑΟΓϋΠ1 ρ&Ι&ίΙΐΙΠΙ 1Π- 

ίΓ&ηΙ, ρΓ8βρύβίϋ8 βοίϋοβΐ ου αϊ ουΜουΙο ρηΒοηηΙίουβ, 
0αο(1 ροβίςη&πι οηβ. ο υ πι ρΓδεροδίΙίβ βέβαιη Ιπ- 
οϋηίιιαι ίηϊτβνϋ, ΟΓάΜηβ &ά οπθηΐ&ΐβπι β]α8 ρ1&£βηι 
οοη$ΙϋαΙυπ), άοπιΐηίδ ΙππίδβιιηΙί&αβ Αοοίαιη&ΐ: 1η του κουβουκλείου μετά τών πραιποσιτων, Ιστανται Β τηιιΙΙα ύοηαςηβ Ιβτηρονα Όαι$ τηα]β$ίαΐ€τη νβίΐταιη 
στιχηδόν έπ' εύρος (87) του αύτου χρυσοτριλίνου, και ίηάηοαΐ ! » Ε£Γ68»ί8 &υΐ6θΐ ου1>ίου1&ΐΊί8 οοπι ρ γ» ρό- 
των δεσποτών διερχομένων, έπεύχονται Μ (88) τό, ΕΙς βίΐίβ, άοαιίηΐ ΡβτβΓβι, &ί ϋβαπι ρΓβο&ηΙατ ίη 00 ηοη β 

νΑΕΙΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8. 
36 Άνωφιλλικήσιμε βά\ η διβητησίων. 8ίθ Κ. ρΓΟ διβητήσίω ςαοά 00(1. 6Χηί1)6ΐ, διβητησ(ου βά\ 8β έπεύ- 
χανται Η. 6Χ δοπρίυτβ οοά\ έπευ βυρθΓδοηρΙο χ, έπεύχεται βά\ 

ΜΑΝ. ^0. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙϋδ 

(79) 1\λ ο&1 ίη ιηβιηϋΓ&ηίβ. ΟιιβΓβ βυίβΓΠ ΒΊτ. νβΐ 
/ϋ, γΙιχθππΙ ίβϋ £Γ&Ιυ1αηΐ68, ηοη αβεβφίΟΓ. ΓογΙθ 
νο1βΙ)&η1 άίοβΓβ, μαί, ηβηηρβ ύβηβ, ββά ρΓ« ΙηβοίΙία 
Ιίη&υ® 1αΙίη»/ίί <ϋοβό&η1. Αη τοίοοληΐ $ϋ άίοβΓβ, 
$11 ο$ηβ ργο ςηοά (β Οχ βη*1νιηςηε ήΐ. Αη θβΐ ρΓΟ νιυαί, βίδατ. ΡοβίΓβσιυιη ηοοοοαηίυιη οαίοί οι&χίοαο 
ρΐ&οβί' Ν&αι καλώς ηοη νίάβΙυΓ αά ηοο βίτ ΐΓ&ηβη- 

(]αΠ1 6886, 860 6886 θΐ8δ8ίθϋΠ1 νβΐ (Γ^νθεμα, 8Πίί- Ευξηται [ίά ββΐ ευξιτε, βίο ΙοςυβββΙυΓ Ιυαι νυΐ^υβ 
ΟΓΚΟϋβ, ρΓΟ ευξασθε], υπέρ ήμου, ίά ββΐ έμου, ΑίΙ 
οίρρο ίηΙθΓρΓθΙβ Βιζζυβ ΡβΓάυβ, 86 6βηβ ίηιηιί^Γ&886, 
ιιβιηρο ίη ηυηο ιηυηίΐυιη, ίβΐίοί βίάθΓβ βΐ ρ&Γβηϋ- 
1)ϋβ ηοη ί η Γι αϊ ίβ η&ΐυιη Γαιβδβ; ίά θηίαι βί^ηΐίϊοδίΐ έπι- 
δημειν ; 86 νίΐα βΐ ίοΓίυηα υβοπι Γϋίδββ οοαιαιοά&. 
8θ οβηβ ρθΓνθηίβββ, ηθοαρβ &(1 νοΙοΓυαι, &υΙ, 81 
ηι&ΐίβ, &ά τϋ» ηηβηα : 86 Ι&ηάβαι οβηβ ΙαοθΓβ ηοοβ- ρηοηβΒ καλώς ήλθες & ουοίουΙβΓηβ ο&ηί&ηά». \\ά. β βΙιβ βχββςυϋβ βί ίυαίϋΐο ^Γ&τίβυιη *[8υ1> Αη&8ΐα§1ο, &ά ρ. 42, (Ιίοθηάβ. 

(81) ΡΓΧΰβηΙΟΓ, δ βάλλων τήν ςρωνήν, ό έξάρχων, 
ςυί ρηοη&πι ίηοίρίΐ, ουί &1Η &ηΙιρηοη&ηι οοοίηιιηί. 

(81) 8οΐ6ηηηΐ8 βδΐ ίοΓαιυΙα ΟΓβΒΟΟΓυπι «Ιίςηβιη 
β&ΐυΐαηθί. 8ροη. ΙϋηβΡ. 1. II, ρ. 1^, 6<3ίΙ. ΟβΓΠΐ&η. 
Καλώς ήλθετε, άρχοντες ίάβηι βϋ ναΙθΓθ βίσϋθ 6οη- 
;ΌιΐΓ, Μ6$$ίβιιτ$. ΡΓορη'β ββΐ \>βηβ νβηΰτϋϊε. Νβπι ίπο- 
ρΓορπβίωρβΓίβοΙυαι ίη ββ ρηΓ&δί ου πι βυ^'υηοΐίνο 
ιηυ(&ίυαι βδΐ. ϋβοεοαΐ θηίαι ελθτις βΐ ^λΟητε <3ίοΐ. 
Ββηβ νβηβη$, Ηυο αά ηοβ βοίΐίοβΐ ; νίάβΑπαΰβ Ιβ β&1- 
νυαι β! Γβϋοβαι, οοηίβ ίη οαιηίουβ. νβΐ, βϊ ββ. Γογ- 
παυία ηονυηα &Ηβυί αιυηυδ ^Γ&ΙυΙβΓβηΙϋΓ, δί^ΐη- 
ολΙ ύβηε νβηβΗ$, ί&υβίο ρβάβ &άβ&8 &ά ιΙΙηπ) άί^ηί- 
Ιαΐβπι. 8ίο ηονο ρβίΓίοίο άίοβίίΐιΐ υθΙργθ», ^ηπι 
οοΐΐβ^βθ : Ββηε υβηχαΐΗ, άονηχηβ Ραίηείβ, βίο. V. ϋα 
Ο&η^β ΟΙθ83. 1.&1. ΙοΓγο. ίη Τβοΐίοο ηοβίΓΟ ηιίΐίΐ&η 
&εο1&Γη&ηΙ ηαίΙΗββ ίπαρβΓβιΙοΓί ίη ο&81γ& νβηΐβηΐί : 
Καλώς ήλθετε, θΐ & Ιίοι ρ&88ίιιι ίη Οϊγοο οΐ ίη Εοοίβ- οηπι ρΓοοβϋθΓβηΙ αιοηβοηί ο&ηΐΐουαι ρββϋβηΐββ, 
6χο1&χη&ο&1 ρορηίυβ: Καλώς ήλθον οΐ ορθόδοξοι.]" 
Βαηβ ρβτνβηίαηί νβΐ ύβηβ Ηοο ΙοΗ υ&ΐίαηΐ, νβΐ νβηβ• 
ηηί. 

(82) νοε&ουΐυηι &<3]βοΙΐνυηΊ μουλτούσαννος τηα- 
οίαηάχα τηηΐΐϊί αηηί$ 9 βιιΐ ηιηΐΐο* αηηο$ βτηεηίΐα, 
ΓοΓΓΡ&ΐοηα & ΟΓΦουΗβ β 1•&ίίηο πιηΙΙοζ αηηοε, ηεοαρβ 
νο!)ί8 ορί&ηιυβ, ρι*ο ςυο ρ1βΙ>8 1.&ϋηα άίεβΙ>αΙ τηηΐ- 
(Η3 αηηη$. V. &ά ρ. 235, βΐ ς υ 86 βυρτα &ά ρ. 8 
ρ&Ώ\ι\ί.\ά&ροΙ^€Ηταηίο άίχίπιηΒ. 

(83) Ββηβ αάάίΐ η&ηο ίηΐβΓρΓθΐΗΐίοηβπι, ήγουν 
του αγίου Πάσχα. ΡθδΙυπί βηίπι Ρ&ββη&Ηθ οαιηί 
ΙβποροΓβ η&ηϋυπι α Ογ&οϊρ ρτο 3 ιι αϊ πι ο ΓββΙοΓυηι 
οηηηΐυπι ΓυΐΙ, Ιββίβ ΡΓοοορίο 1. ι. οβίΐί \ν&ηά&1ίοί. 
V. ϋυ 0&η#θ ν. Κυριακή, β! η&ο ίρβα ρ&^ίη& ίη 6ηβ, 
61 ρ. 14. 

(84) δίο Μ. άυαουβ νοοίΐιυβ. Όβ ςυίοαβ ςυίό &1&• 
ΙυβΓΪΙ άοοί. ίηΙβΓρΓ68, ρ&ΐβίβχ 6308 ίηΙθΓρΓβΙ&Ιίοηβ. θίίδ ρορηίαβ : Καλώς ήλθες, ή προβολή της Τριάδος, η Οαία δί α-^ω ΐάβπι ηίο ν&Ιβ&Ι &1ςυβ ηοβίΓαΙίουβ ηο- 
ΡοΙθβΙ ςαοςαβ Γβάάΐ ύβηβ ρΓονβηίαχ, νβΐ ρβτυεηίΜ. Ιυπα ίΐΐυθ ΗοβΗ, ίη &οο1»αι&Ιΐοηθ βΐ ,)α5ί1ο : ΥίναΙ Ρτοννηίτβ βΐ ρ6ΤΌ€η%τβ Ιι&Ιίηί §6ςαίθΓ68 άίοβο&ηί ρτο 
ΙίΕίο βυβΓυπι ΓβΓϋπι βαοοοδδυ ^αυάβΓβ, &ά ΙαυΙ&αι 
ίοΓίυη&αι ρβΓνβηίΓβ (ν. δρΕΓίίβη. ίη Πηβοαρ. 1. Ρο- 
δοβηηϋ Νί^η, βΐ ςυ^ ίη Μΐβοβίΐ. Ιάρβ. &ά ίΐΐυά 
ΤΓίαιαΙοίοηίβ ΡβίΓοηί&ηί : 5αίι'5 υίυχι* ρ€τυβηβτο ηο- 
Ιβνί.) Ισιο ίρββ ί&πι ΥίΓ§;ί1ίυ8 Εο1ο&. IX, 2: 

Ο Ι^άάα, νινί ρβη6ηίτηη$ [βο ργ©ο1»γ« ίοΓίηη» 

ΒΟΐίίοθί], αάνβηα ηο$Ιή, 
Οηοά ηηναηατη νβήΐί $ιιτηιι$, ιιί ρο*8β$$οτ αρεΙΗ 
Όίΰβνβί : ηχο τηβα $ηηΙ % ν€ί€Γ€$ γπίρταίφ ΰοίοηί. 

ϋηάβ ΡΓαηοί ΓβΙίηηβπιηΙ βυοπι ;αη;ίηι>, ουί Γβ- 
βροηάθΐ ΝοβίΓϋπι (ΟΓΐΙίΟίητηεη, ίΐα ςοοςυβ β γ© οι 
νη1?&Γ68 ερχεσ0αι άίοβο&ηΐ ρτο νίί* βΐ ΓοΓίυηα, 
ρΓ»86Γΐίηι 1>οη&, Γγοι, ηΐ οοηβίβΐ βι ΐηδοπρϋοηβ 
Ογφοθ. ΙουίΙαίΛ Όα ϋαηρίο 01. Ογ. ν. έπιδημειν βΐ 
ΟΡΙί ϋηΓίβΙ. ο. 175: Β(ζζος Πάρδο έπιδήμησα κα- 
λώς, ήλθα καλώς, και κιμ [ίό 681 κεΐμαι] καλώς. ΗοεΗ ? ϋΐ Ιίβ/ί ίη ορροΗΪΙβ ϋΐί 8θο1ααι»ϋοηβ : ρβτβαΐ 
1X6(1, ηοΐ&ΐ (Ιβ)βοΙίοηβΓη η Γ&8ΐί$ίο ^Ιογϊοϊ, κατάπτω- 
σιν, υί ΝοδΙβΓ ΙοςυίΙαΓ, ι(α άνω, λοοΚ, βίκηίβο&Ι 
ΰψωσιν, άνύψωσιν, βίβν&ΐίοηβπι ίη βαοΐίιηβπι ηοηοΓίδ 
θΐ ΓοΓίυηβθ ^Γβάυηι. ϋΙ άνω φιλλικήσιμε &ά ηυηο 
πι ο (Ιυαι βΐ^ηΐΓιοβΙ: 8υ1)1ίαιβηι'ΐβ ροη&1 Οβπ3, βυΓ- 
βυπι 6&θ, βαιίηβαβ βυρβΓ ηοβίββ Ιυοβ βΐ οαιηίυηι 
βρβδ &1ςυβ νο!&, ο Γθΐίοίββίαιβ. Εγ&1 &υ!βηι ΡεΙΐείΒ- 
$νηβ οοπιρβΝ&ΐίο Οθθθεγι ρΓορπα, αϊ αά ρ. 256. 

(85) Μ., ηόΐςυβ ηβεο νοχ οοουιτοΓβΙ, οχηίοθοαηΐ 

ρΓΟ 86Χ1& ΙΐΙΙθΓΛ ω. 

(86) ϋβ άίύβΐίβίο ρΓοΓβΓΟ οοη]θθίυι\ΐ8 ςυββάαπι 
&ά ρ. 240. 

(87) Νοη ίη Ιοη^ίΙυάίηβοα, έπι μήκος ; δβΊ ίη 
Ιαΐίίηάίηβτη. ΒβοηιτίΙ η«ο αίοΐΐο »ρυά ΝοδίΓαηι 
αΐίςυοϋββ. 

(88) ΜβηιοΓ&η» έπευ δυρΓΛβοηρΙο χ υηάθ θίΩοίο 
έπεύχονται. 183 0ΟΝ8ΤΑΝΤ1ΝΙ Ρ0ΚΡΗΥΚΟ6ΕΝΙΤΙ 484 

ΛϋΓβί Ιήοΐίαίί, υβί ϋοιηίηί αο ϋβί ηοδίή άίνίη& βαη- Α πολλού; καί αγαθούς χρόνους ό θεός άγάγοι την 
οίας υ θ ίαι&£0 αυαι&η& δρβοίβ ία ΙαΓοαο οο11θϋ&Ια βασίλευαν υμών. Των δε του κουβουκλείου μετά 
0€ΓηιΙιΐΓ, ΟΓ&Ιίοηβ ΓλοΙ* : ροδί ηβΒΟ &ά βαοΓαπί βυυαι των πραιποσίτων έξιέντων, όποστρέφουσιν οΐ δεσπο'- 
οαυίοηΐυπι άί&06(1αηί. δοίεηάυιη ?θγο βδΐ, δβουηάυηα ται, και τψ θεψ άπευχαριστούσιν, ευχήν αποδίδοντες 
αυαοοΓάΊαθΠΐ βΐ Ηΐοαι δ&οοίυαι ια&£ηαηιςα6 άοπιί- έν τ?ί κόγχη του αυτού χρυσοτρικλίνου, έν ψ ίστ<$- 
ηίο&αι Ρ&δοη&Ιίδ, 14 β&ηοί&αι ΡθηΙβοοβΙθΟ, άΊνίηο ρητά ι ή του Κυρίου ημών και θεοΰ θεαν3ρίκελος 
βρΙβηάοΓβ οοΓυβο&ηΙβαι ΐΓ&αβΠ^υΓ&ϋοηβαι, β&ηοΐααι αγία εικών έπΐ θρόνου καθεζομένη, και εΤΘ' ούτως 
αε η&Ι&Ιθ Οοαιίηί ϋβίςυβ ηοβίπ ΓββΙυαι βί β&ΟΓ&ιη εισέρχονται έν τψ Ιερψ αυτών κοιτώνι. Χρή δε είδέ- 
ΒρΙβαάΜά&αιςυβ άΊβηι Ιιιηπηυηα οβΙβΟΓ&Γί. ναι δτι κατά την τάξιν ταύτην και τον τύπον επιτε- 
λείται ή τε αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα και ή αγία Πεντηκοστή και ή Θεολαμπής Μεταμόρ- 
γωσις ή τβ άγια και γενέθλιος του Κυρίου ημών και θεού εορτή και ή αγία 3 • υπέρλαμπρος τών 
Φώτων ήμερα. 

XVII. Ρογγο ηοΐ&αάυπι ββΐ, ςαοά,ουπι ία 8&ηοΙ& ΙΖ'. Χρή γινώσκειν, δτι τξ αγία και μεγάλη Κυ- 

Π3&$α&ςυ6 Όοππηίοα πΙα θχ αιοΓβ βαρΓα βχροβίΐο ριακή έξιόντων τών δεσποτών κατά τον προειρημέ- 

ρΐΌΟθάυαΙ, βυ&ςυα (ϋοοίβδία ία οαοίουΐο ϋ&ρηηβδ νον τύπον και άλλασσόντων (89) τα εαυτών διβητησια 

πιαΙίίαΙ,ροβΙίΐϋΒίαιββηβΙοΓββοπιη^βίη ροΓίίοα παα^αί ο έν τψ κοιτώνι τής Δάφνης, δ'τε άποσυναχθώσι (90), 

Ιποΐίηίί XIX &οουοί1υαα)βΙ οηοροάίο οοηνβηβπΐηΐ, πάντες οΐ τής συγκλήτου έν τώ πόρτηκι του μεγάλου 

ρΓβροδίΙί άοηαίηοβ ΕΟΟαίΙαΓϋοίΓβαΙ.Ηί $αα ΙζίΙζαοί& τρικλίνου τών ιθ' άκκουβίτων και έν τψ ονοποδίω, 

ίηάυυηΐ ρβΓςυο αΊ&^ηυηα &εουΙ)ί(υαι XIX βοοαοΐΐο- εισέρχονται οι πραιπόσιτοι, και ύπομιμνήσκουσι 

Ιο γ υ πι ίηΙθΓΟΟδβςυίβ εοίηοαίί, ηιααοΐ&νϋ&πιπι βί τους δέσποτας, και βάλλουσιν οΐ δεσπόται τα εαυτών 

ΟΟΓροπδ οαβίοάυπ), ςυί & άβχίΓυπο βί βίαίβίΓυη τζιτζάκια *° (91), καΐ εξέρχονται δια του μεγάλου 

Ιηοΐίαίί ΙηΙαβ κΐαηί, θχβυηΐ, βί ία άβχίΓΑ Ιηοΐίαίί άκκουβίτου (92) τών ι0' άκκουβίτων, όψικευόμενοι 

ρ&Γΐθ ίη (ίβ&αΓ&Ιΐδ ^ΟΓΠΠί&Ιίβςυθ δβΐΐίβ οοηβίάβαί. δπδ του χουβουκλείου και τών μαγλαβιτών και τής 

Ταηο ΓβοΙΟΓ, ρΓ&ροδίϋ, Οϋβίουίαπί ίηίΓβηΙ, βί εταιρείας, Ισταμένων δεξιοί και αριστερή του τοιού- 

άοαηηοβ Οδουΐ&ηίαΐ". ροδίβα νοΓΟ &(1 ηιιίαηι άοηαίηί του τρικλίνου, έν δε τψ δεξιψ μέρει του αύτοΰ τρι- 

ρΓ©ροδίΙιΐ3 βυ& νββίβ οβίί&ηο νΐΓ£&ηι &υΓβααι £β- κλίνου καθέζονται έν τοις χρυσοΐς και διαλίθοις 

βίβαΐί δίβηιιπι ά*(, ςυί (φΓβάίΙυΓ, οία άβχΙΐΌ ΙβΙβΓθ «ελλίοις. Και εΤθ' ούτως εισέρχεται δ' τε ραίκτωρ (93) 

Ο&ρίΙ&αβααι ίοηρβΓΑΐΟΓίΟΓυηα ουαι (ΙοιηβδΙίοο βί και οΐ πραιπόσιτοι και οΐ του κουβουκλείου, και 

&1Γ61 Ιηοΐίαίί ρΓδείβοΙο, οοπίηοπί&πο, βίΙθοΙί&ΓηββΙ ασπάζονται τους δέσποτας, και μετά τούτο δια νεύ- 

&άαιΐ£&ίοη βΐί ΟΓάίαβ β(ίάυο&1. ΙαίΓα νβΐυηα &υ1βαι ματ ο ς του δεσπότου νεύει δια τής εαυτού χλανίδος τψ 

ροβΙςαΛϋϋΓΩ οβΙίβΓίϋθνβαΐΙ,βϋοβίβϋΐηυΙαιη^ϋβρΓ»- βστιαρίψ τψ τήν 44 χρυσήν ^ίρ^ χβτέχοντι, και 

ροβίΐυβ & άοϊϋϊηο αοαρλί, βί ευα νβ8ΐβ 08ΐί&Ηθ βί- ^ εξέρχεται του είσάξαι άπό του δεξιοί ** μέρους στι- 

£ηιιπα <1α(, ςαί »ά ρεάβδ άοπιίιιΟΓυπι άβοβηΙβΓ ρΓο- χηδδν*τον τε κατεπάνω ^ τών βασιλικών, μετά και ι ουαιοβη&, (ΙβχΐΓΛ πιβηο ΓβΙΐΌ νβΐιιπι ρυίδαΐ, ρβΡ του δομιστίκον κβι τδ*ν Ιπϊ του χρυσοτρικλίνου (94) 

φΐοά Λ βίΙβηϋΛΓϋβ Γβάυοίυαι, βυρΓβ αιβοαοΓ&ϋ του τε τής καταστάσεως και τών σιλεντιαρίων καί 

&4(ΙαουοΙυΓ,(ΐυί βί ίρβί ίίοπιίηοβ οβουΙαηΙιΐΓ,πίΓβαβ- του άδμηνσουναλίου (95). Και εισερχόμενος ό όστιά- 

νΑΚΙΛΙ Ι.Ε0Τ1ΟΝΕ8 
8 • ημών θεού — και αγία βά\ 4ο ΣΧΟΛ. 'Ιστέον, δ'τι τα τζιτζάκια έκ τής χαζάρικος φορέουσι, άτινα άπδ 
τής χαζάρικος τής αύγούστης ύπεδείχθησαν έν ταύηι τη βασιλίδι θεοφυλάκτψ πόλει. 4Ι καΐ τήν θ(1. 41 άπδ 
δεξ. β(1. 4 * κατ' επάνω βά\, καπετάνω οοο], ί.θίοα. 

^ΑΝ. αΑΟ. ΚΕΙ8ΚΙΙ ΟΟΜΜΕΝΤΔΕΙϋβ. 

(89) Νοιι 8ΐηβ ΙίΕ(1ίο Ιθ^οηδ ΐο'ίβδ ΓηοΙ&ιώ οογπ- ΖΛΓΟΓϋαι 8θάβ άίοΕΠί &(] ρ. 333. Νλπι & ςυίύυβάβπι 
ΒοΐίπιυΓβΙιοαβπι νθβΙϊϋΓη πιαΙβΙαΓυπι, πιίΓβπ οοβρί ίη ΟηβΓβοοβδο Οιπιοπολ, &ο »1π9 &(] ηιβΓβ Οββρίυπι, 
οβυβΗΐη ηιοπβ Ιβιτι (βάίοδί «ι ίηοοπιπίΐθ(1ί ; νίδυδΓ]ΐιβ ίίΐςαβ Γβοΐίαβ, οοΙΙοοβηΙαΓ. 

πιίη/ι 8ηπι βιιηίΐ ία αοβϋΓάιΙβΙβθΐ βυρβΓθΙίίίοηβ ειβ- (92) νοοβόυίαπι ΑηηΜΙια οοο Ιοοί ηοη χη€η$αηι, 

άϋΐι ιΙΙιπθ βφςϋΐι ηφβπβδβ, οαί ΓαοιΙβ ρβΓβϋβίίβΓί ςοοά αϋαβ ποΙεγθ 8οΙβΙ, 8βά Ιποΐίηίυηι, βυί ββίβοι, 

ροΙθΓΗΐ, ηιιι^»» ] »^Γβ ΓηγδΙθΓΐΗ ία Ιιλγη, ρ»ΙΙανβ ΙπόοηΒίνβ βυΐ ρβίΛΐϊυπι (οπιοία ί!1& ίίΐβπι βοηΐ) βί- 

ηοο ία Ιοοο ρο*ιϋι, ίη »1ιο (ίβροδϋπ, ίη αΐιι* ΐΛΐΐουβ β ςπίΠοαΙ, ίη ςιιο οοΠοοβΙβ βααΐ βοοϋ5ϊΙβ. \Ίά. ρ. 15 

πυπιίβ. Αοοβα'βΟΛί, ςυοά ηιοΓβαι ίΙΙυαι άία αίοΐΐ, βί 16. 

αβφΐβ οιΐο ϋβροαβΓβ ^ϋ88^ι ςυοά νβδίββ ΙαπΙαοι (93) νΐάβ φΐα? άε ΓβοίΟΓβ &ά ρβ^. 413 αΊοο. 

βχΙβποΓββ ιηάυβΓβηΙ βί βχαβΓβηΙ, απιρίαβ ϋΐ&β βί (94) Ιά ββί, οιιγτι άοιηβδίίοο Γ&ωηΙοΓυπι, βυ! 1)8- 

ΓβοιΙι ηβ^οΐιο ηιυΙβΜΙϋβ; ^υο(1 ηβςιπί ίη βίποΐίβ 8ίΙίοοΓϋπι,οήΓγ8θΙπο1ίηί, βί οααι βΓβ^β ίρβίυβ. Νυΐ- 

ηυβίρΐδ νβ8ΐιί)ϋ9 βΒ^αβ οοπιηΊοάβ «βπ. Ιαβ βηΐαι βΐΐαβ ηϊε Ιοοί (ΙοπιββΙιουβ βΐβοίίίοβίϋΓ, 

(90) ΚηπΗί εοηρπρβηίιιτ, ηβηιρβ β(1 ρΓοοββδίο- ςυ&ιη βΟΓϋΐη, ςϋ03 άίχΐ. ΗΒϋβοαΙ υηϋηιςυοίίαιιβ 
ηβίη ροΓηβΓκίίβιΐΛαι, ςαί ^8α1 &ηΐ6& βίυ&άβαι άίβί ρ&Ι&ιίιιαι βαοβ ίαηΐϋΐοβ, ββυ 1)β8ίϋοο8 ήοηιίηθβ, υ! 
πΐ8ηβ εοη^Γβ^Ιι ΓαβΓβπί. V. άβηοο υβυ ρ&Γϋβυ!» ραΐυΐίυιη Ι.ΛϋβΪ80ϋηι, ρϋΐαϋυηι XIX βοου6ίΙθΓυαι, 
άπο ιη οοηαροβιΐιβ, ςυβ» &ά ρ;ι^. 301, άίχίπιαβ. ραίπϋαη) Αυ^ιΐδΙβοηίβ, βί βίο ρογγο ; βί αηαηι- 

(91) ΟηβΙβ ΓικπΙ νβ^ιωβαίπηι ΤζίΙζαοίηηα, ηοη ςυοάςαβ θοπιπα εοΙΙβ^ίϋΓη Ιιΐβ ήβηβηαΐ άηπιββίί- 
ηι&ρρβ ηονΐ,ςυαηι ςυίά άίίιβίββϊϋπι Γαβπί. ΡβΓβ£Γί- ουιη 8βϋ ρπηοίρ«αι βαυηι. ΟΊ έπΐ του νρυσοτρι- 
ηυοι 688β βοουβ ιρ»β ρΐΌΐΐίΐ, βί βοηοΐϊοη ήίο Ιοοί κλίνου γτ^οϋ, οηταΐοη* εΗκυζοίηΓίχηι Ίΐα ^αηΐ 
βάίΐίΐυπι ίηάίοαΐ βδ^β ΟήβΖ8Πουηι. Ιη βοηοϋο ίρβο άίοΐί, υΐ ο\ έπΐ τής τραπέζης, ρπε^Η ίηεηαχ. 

ρΓΟ φορεουσι ργ&Ι φορεσι ίη αιβηηοΓ&ηίδ, φΐοά ςαίά (95) Αώηή$\οηηΗ$, ψ\\ ΗάππΙΙβηίΙοδ &γ) ίίηρβΓα- 

8ΐΙ ηοη ρχρβίίιο. ΡαυΙο ροδί ΓΡ^ΙίΙυβίυΓ βχ ϋβοΐβαι Ιογθπι ίηίΓΟϊηίΙϋΙ. νίη\ ΟυΐΗ«Γ. ρβι». 611. νβίββ, 

Βασιλιοι και θεοφυλάκτ. ΑυβαβΙ* ΟηΕΖΛΓίοβ, ςαβ βΐ(1 Απιιηίβα. Μ&ΓΟβΙΙ. ρΕβ. 89, βί ϋϋ Οαπεβ ΟΙοβδ. 

ι6ι πιβηιοΓ8ΐϋΓ, βδΐ αΐΕίθΓ Ι,βοηίδ ΟόΛζαπ, οχογ Ι,εΙ. η. ν. 
Οοηδίαηΐίηί ΟορΓοηγηιί. ϋβ ΟβαζαΓΟΓϋΐη νβί Οηο- 185 ΏΕ 0ΕΗΙΜ0Ν1Ι8 ΑΌΙ^Μ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΛΒ. Ι. 186 ριος έ'νδοθεν του βήλου, ΐσταται, και λαμβάνει ν εΰ μα Α. ςϋβοηιιβ ροβΐ αΙΙβΓϋΠΐ ςυβ νβαβΓ&η! νί&6£Γ6άίυη- 
ό πραιπόσιπος παρά του δεσπότου, χαί δια της οΐ- Ιιιγ. 

χείας χλανίδος νεύει τψ όστιαρίψ, χαι δή ό όστιάριος σχηματοειδώς πώς προσχυνών τους δέσποτας, 
μετά της δεξιάς χειρός όπισθίως (96) κρούει τό βήλον, χαί δια τοΰ βήλου υπό των σιλεντιαρίων συρο- 
μένου (97) εισάγονται οΐ προειρημένοι, χαί ασπάζονται χαί αυτοί, και πάλιν έξ(ασιν εις καθ* είς (98) δι' 
ής ήλΟον όδοΰ. II Γ. Και μετχ ταυ τ α άνίστανται οΐ δέσποτα ι, χαι 
αίρουσιν οΐ χουβιχουλάριοι τα σελλία, χαί Ιστώσιν 
αυτά είς την έχ κισσού χαι μυρρίνης χαι δενδρολι- 
βάνου χατεσχευασμένην έν εΓδει του ταυ στοιχείου 
φΤναν (99) έν τψ μέσψ του αύτοϋ τρίκλινου. ΚαΙ 
ειθ' ούτως λαμβάνει πάλιν νεύμα 6 πραιπόσιτος 
πάρα τοΰ δ&σπο'του, χαί είσέρχεται μέσον της αυτής 
φίνας, χαι προσκυνεί σχηματοειδώς πώς, χαί εξέρ- 
χεται του είσαγαγεϊν τα βζλα. Και συνεξίασιν αύτψ χαι οΐ δύο όστιάριοι, χαί Ίστανται ενδοθεν τοΰ βήλου, 
χαί ό εις έξ αυτών, ήγουν ό δεξιός, προσχυνών χαί 
αυτός σχηματοειδώς πως τους δέσποτας, χαί ούτως 
μετά της δεξιάς χειρός όπισθίως χρούει τά δύο 
βήλα. ΟΙ δε σιλεντιάριοι σύρουσι διχώς τά βήλα, 
οίον δεξι^ χαί αριστερά, χαί είσερχεται ό πραιπό- 
σιτος, προπορεό μένος τη τάξει τών τε 4 * μαγίστρων 
χαί ανθυπάτων, ήγουν τών φορούντων τους δώδεχα 
χρυσοϋφάντους λώρους (1). Καί ό μεν πραιπόσιτος 
Ισταται είς τον Γδιον τόπον, όποίως και οΐ όστιάριοι :β XVIII. ΡοδΙβά βυτ^υαί άοπιίηί,8β11α8αϋ6 8ΐιΙ)1&ΐΛ§ 
ουοίουίαπί ίο ρβΓίίου, θχ ηβύβπλ, «β^γγο», 1ί£ηο 
Ιηυπβ, β& ίθΓΠΐ&, ςυ&αι ΙΚΙθγ&Τ Ιι&οβΙ, οοηθίπιοΐα 
ίη ιηβάίο β,) α β Ιποΐίηϋ, οοΐΐοοαηΐ. ΒυΓβυβ ηυΐυιη & 
άοπήηο ρΓ&ροβίίηβ «χοίρΗ, ηιβάί&ηιςυθ ροιΊ'ιουιη 
άθοβηΙβΓβθ ρΓ05ΐβΓπβη8 ίηίΓαΙ, ροβί&άάυοβηιίοπιπι 
νείοπιπι οΕϋβ&θ^ΓθίΙϋϋΓ. ϋηβ ο υ πι ίρδοάοοοδίί&πί 
θίθαηΐ, ίηΐΓ&ςυθ νβΐυπι βιιοθίβΐυηΐ, 15 ςυοπιπι 
υηυβ &ά άβχΐΓβιη εοηδίίΐυΐυδ, άβοβηΐβΓ εοΓ&σι (1 ο- 
ποί αϊ 8 ρΐΌοαπιοίΙ, άαοψιβ νβία άβχίτα ηι&ηα γοΙγο 
ραΐβα.1. 8ί1θηΙΐ&πί βαίβιη αίπιπιςυβ, άβχίΓΟΓβυιη 
βοϋίοίΐ βΐ βίηίβίΓΟΓδϋω, νβ1& ΓβαυουηΙ, βΐ ίηίηύ 
ρΓΦροβϋυβ, ρΐΌ παυηθήβ βυϊ άί^ηΐΙ&Ιβ ι&&£Ϊ8ΐΓ08 β( 
ρΓΟΟοαβυΙββ 5βιι άιιοάβοίαι Ιογ» &υτο ίηΙεχΙα£β9ΐ&η- 
1β8 ρΓβοβόβηβ. Ει 18 ςυΐάβπι «σαε αε οβίίβτπ Ιοοο 
βυο βΙ&Ι, ηα&^ίβΐη υθγο &ο Γβΐίςυί άοαηηοβ ϋΐ πιο» 
681 οβουίΛηΙϋΓ : ρ π πι α πι ςαίάβπι £βηα& οοπκη, 
άβίηάβ ηα&ηυβ, ρο&Ιβ& 08, άβχΐΓ&ςυθβΙ 8Ϊηί8ΐΓ& ββ- 
ουαάαχη ΟΓάίηβηι βιιαιη αβίαηΐ. Ίσταται είς τους ιδίους τόπους, οΐ δε μάγιστροι χαί ο\ λοιποί ασπάζονται κατά τύπον τοις δέσποτα ις* 
πρώτον μίν τοΤς αυτών γόνασι, έπειτα χαί ταΐς χερσίν, χαί ειθ' οΰτως τφ στόματι (2), χαί Γσταντσι δεξι^ και 
αριστερά χατά τάς ο'ικείας τάξεις. 

Ιθ\ Και πάλιν εξέρχεται ό πραιπόσιτος έν τψ XIX. Εοάβοα ηαοάο ρΓ«ρο»ίΙυ8 ουπι οβΙί&ΓΠβ ίρβίδ 

αύτφ σχήματι μετά τών αυτών όστιαρίων, και εισ- ίΙβΓϋΠΐ θ£Γ6(1ϋυΓ, 8.0 (Ιβηυο άϋΟ ΟδΙί&Γϋ Ιίΐ6ϋρΓα 
έρχονται πάλιν οΐ δύο όστιάριοι καθώς προείρηται, άίοίοπΐ ββΐ ίηΐΓ&οΙ, βΐ οβίίβτΐϋβ &(1 1»ν&οα οοηβΐίΐυ- 
κα• ενεργεί ό αριστερά Ιστάμενος όστιάριος καθώς β ία5, οοαπία, α]υ£ ά& αΗβΓΟ ΟϋββΓνανίηαϋθ, ρβΓββϋ. 
και ό εις τά δεξιά, ήγουν ως προγέγραιτται. Καί Εοάβπι ςυο ρΓίζηυπι τΐΐυ ββουπάιιαι νβΐυπι ία^αοί- 

ΥΑΒΙΛ; Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 44 τών δε μ. βί. αΟΑΝ. αΑΟ. ΒΕΙ5Κ1Ι 00ΜΜΕΝΤΑΒΙϋ8 (96) Μαηη τβίτο αοΐα ραΙβ&Ι νβίαπι, νυΐΐα ιγγο- 

ΙογΙο, βΐ δβπιρθΓ &α ίΠίρΟΓ&ΙΟΓβΠ) ΟΟΠνβΓΒΟ. 

(97) ϋθ τβΙοΓυτη νβπίβ ςβΏβη&αβ ν. ςυ® (ϋοο 
βά ρ. 303. ΡοΙοβΙ συρόμενο ν βήλον πιο 6886 αυΐ 
ςιιοά Γυηΐουβ βΛΙπίοπβ ίη αΐΐυπι ΙοΙΗΙπγ, &υ! ςυοϋ 
ίη (ΙϊνβΓδβ. άιβίΓ&ηϋυΓ. Οοηί. ρ. 15. 

(98) νίήΐίτη, ηοη ρο$1 αΐΐεηιτη. 11α ΙοςυυηΙυΓ 
ηονί Ογ«οϊ, ργο καθ* Ινα. Τηβορηβηββ ςοοςυβ η&οβΐ 
καθ* εις. ρβ^. 105, οηαίβδο ρηπαο εις. 

(99) Ι,οουπι ηυηο βχροηο &α ρ. 272, υόί άΐεο 
ίαΐδδθ ρβΓ^υΙ&ηι αϋ ίηβί&Γ 1ϋ(βΓ«Τ ίοΓΠίαΙίίπι, βίο 
υΐ ΒΟβ ρυ 8 6] υβ 658βΙ δίνβ ΙβΓββ βίςυβ ογΐίηίίπουβ, 
βίτο βίί&πι ςυβθΓαΙυδ, ίηίυβ οηνυβ, ίη ςαο δϋάπΓΐ 

Ε08δβΙ, β ςυο βοβρο βχίτβηΐ ίη άίνβΓβυηι αυο νβΐυΐ 
Γαεπΐβ οηίοη^ιι, 8ϋΙ) ςηίΙ>αε άβ&οαοαί&η ροβββί. 
(1) ΌΙίη ΓβδΙο Ρ&8οη&ϋ8 άυοάβείπ) ραΐηοίί Ιογοθ 
^βδ(&η&η(, βά ΓβίθΓθηάαπι ίπ)8βίηοιη άυοάβοίπι αί- 
δοίρυΙοΓυηι ΟηΓίβΙί, ο^υβ ρβΓβοηπιη ίπιρβΓαΙορ 
δΐΐδΐϊηβϋβΐ, ςυβπι&άπιοάυπ) 6 ΝοδίΓΪ 1. π. ο&ρ. 40, 
οοΐί8ΐ;»1 : ίΐα βχ ηοο Ιοοο άίβι'ίπιυδ, ίβδίο ΝΗΐίνίΙ&Ιίβ 
Οητίδΐί ίιι αηία Βγζ&ηΙΐηβ βχηί6ίΐοπι Γυί?8θ βαπιάβπι 
παίπτυπι. Μυΐΐυηα Ιη^ηιβΐ» ϋάηιίδΐυπι βΓ&Ι Ιυηο 
ΙθΓπροΓΪδ ουίΐυί άίνίηο, β! νϊάβηΙϋΓ ίρβί ϋΐί βαοβΓ- 
άοΐβδ, ο,αί ηοήίβ 1γητΐ6ΐίοο8 οοποπίϋηιοηθ ΟηπβΙίΗ- 
ηοηιπι νίνοβ ηιοΓίυοβςυβ βγορπΙ, θο ΙβιηροΓβ ίη 
ίρ&ίδ &Ί.γΙίδ βυββ ΓβΙί^ιοηίδϋΓΒΠΐΗΐβ β^ίβδβ, ι^ηοΓυπι 
ηοβηοίϋβ ροαβί. Ββεο^ίίβηιυδ αιοάο ίβ^Ιηπι ηΐυΐΐο- 
τυΐΓ, Γϋβίαπι ρ&ίπιβπιιη, ΓββΙυπι «8'Πογππι, πθ ςαί- 1)08 Όυ Οβη^θ ΟΙοβε. Ι,&Ι. τ. ΡβίΙηηι. 

(2) ΗαΓίβδίπιβ &1ί&8 οοηοβ88υηι, υ! ρΓοοβΓοβ ίπι- 
ρβΓβΙοΓίβ 1»ϋίυπι οβοπΙ&ΓβηΙυΓ, οο 8&ηοΙϊπιοηϊβπι 
ΓβδΙΐ, οΐ) ςααπι ίοαρβΓ&ΙοΓ 2686 ηυπΗίί&οαΙ, βΐ ρΓΟ- 
0ΘΓ68 βυοδ βίοι «ςυβίιαΐ βΐ ρΓο ΓΓ&ΐΓί^υβ α^ηοδοβ- 
ώηΙ, οοηοβάθύ&ΙαΓ. νβΙβΓβδ ςυίάβηι ίηιρβΓ&ΙΟΓβθ 
Κοπίϋηί δοΐβοβηΐ, ςααπινίβ ηοη οηιηββ, &βη&1υηι, 
βΐ &η1β οηιηββ ρπεΓεοΙυιη ργ83(ογιο ο«%ου1&η, υΐ β 
8οπρΙ. ΙΙίβΙ. Αη^. 1• Ιι ρ• 297 εοηβίβΐ. ΡΓοεβάβηΙθ 
βϋΐβπι ΙεπιροΓθ ηοη Ηεβη&Ι, ηίβί &ά εαπιπιυϊη αβχ- 
ΐΓβπα χη&πιίΐΐ&πι οδουΐ&η, βυΐ ^εηαπι, βί ςυίβ 
ηα&χίπι» άί^ηίΐ&ίίβ ββββί. ΡαΐΓί&Γοηα Ιβπιβη βί 
ίσιροΓ&ίοΓ βίοι ΐηνΐοβπα Ι&ϋϋβ οβεοί» Ο^εϋ&ηΙ, ςυοά 
ηίε ίΐΐυπα ργο ρ&ΐΓβ βρίηίο&ΐί, βί ίΐΐβ ηυηο ογο πΐΐο 
ηρηοθε^ΓβΙ. ΤηΙθ Οδευΐυηι ΙαδταΙαηι &ρρ6ΐ1αη&1υΓ. 
01θ88β : Ια^Γαίιιηι, φίλημα βασιλ'.χον,, άσπαστιχόν 
βασιλέως. 5&1αι&8ίυ8 ΙϋΠΊβη &ά 8ογ. Η. Α. Ι. II, ρ. 
686 οΙίΙβΓ βχροηΐΐ. νίά. 8εΙάβη. ΤιΙ Ηοη. Ι, ρ. 53 
βηα., (ιοί τηυΐϋβ άθ οβευΙο ίπιρβΓΗίΟΓΐύϋδ ά&ΐο β( 
Βϋ ίρβίδ βοοορίο β^ίΙ. *[1βδ ΡαΪΓ$ δαϊϊβηΐ ίε τοί. Ον- 
Γβηαοη. άβ Ρτβηοβ, Ι. Ι, ρ. 28.]• Νεπιρβ Γβεβηβ 
ΟΟΓοηβΙυπι. Αταοΐάυδ ίυΒθοοβπδΐβ Η, 15: Ε*1ηηχ- 
άατη ύβΙβααΜΪΒ (θη$ηβΐηάο τ€(/ϊ Ονχΰοηιτη, χιΐ ο$- 
αιίατη $αΙηΐα(ΐοηΐ$ ηηΙΙί οφται^ &βά ςηΐηίηηηβ [α- 
ΰΐ€*η ί»|!*5 \ήά€Τ€ ιηίΓ^ιΐΓ, ίηο\ιτυιιΙιι$ ύαινα βίιι* 
οκιιίαίητ. Ομογ/ ΟοηνταάΜ τβχ οΰ λο?<ο*€ηι ίιηρίηί 
οτηηϊηο ώ>Ιβ*ΙαΙ>(ΐΙνΓ. ϋβ νβΓίίβ ίηιρθΓαΙοΓβηι οβεϋ- 
Ι&ηίΐί ιτιηάί» β^ί (ΐαυο,υβ βϋ ρβ^. 240. 187 00Ν8ΤΑΝΊΊΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ ι» 
8 υ Ι) ϋβ, ςυί αιΐΓθβ, Ιογθ, ΓργοιιΙ, αβί&ηΐ. ΚυΓβυβ βο- 
υβοί ς υ ο βαρηι οδΙβηάΊηιυβ πΙο ρΓίβροΜίϋβ βχϊΐ 
ΙβΓίίυιη νείυηι, ρΓοΙοβρ&ΙηΗΠΟβ οι οΓΩοι&Ιοβ, αόΜιι- 
οΐυτϋδ, ςαί βΐ ίρβί ϋοπήηοβ οβοαΙαηΐυΓ, ίηςυβ άβχ- 
Ιγο βΐ βίηΐβίΓΟ ΙαΙβΓβ βυΙ> βοουηοΌ νβίο ββίβηΐ. Ρο»ί- 
ηβχ βοάβιη πΐυ 80 (Ηχίηιοβ ίΙβΓϋπι ρΓδΒροβΗυδβχΐΙ, 
βΐ ςυΑΓίυπι νβίαπι, & ΒβΟΓβΙίβ βΐ ηοίαποβ βοογοΙο- 
γοπί, αβίΐυοϊί, ςυί βΙΪΗΐη άοαιΐηυβ, αά άβχίΓΗΐη οΐ 
βίηί&ΐΓ&πι βιΐϋ νβϋ ΙβΓίϋ ογοΊοθ βίβαΐββ, οβοαΙαηΐιΐΓ. και άσΓάζονται καί αυτοί τους οεσποτας, χ»•. •τ:γι. 
ται δεξ•.? κα• αριστερά ύποκάτω των φορούντων το,; 
νουσούς λώ?ους. Καί πάλιν εξέρχεται ό ττραΕττίτ•-^ 
έν τφ αύτω σ//)ματι καθώς και τΓ^οείρτ,τβι, καί ι•. 
άγει γ' βτ,λον, τους πρωτοσπαβαρίονς (4) χα: οτς•. 
κιχλίους, καί ασπάζονται καί αύτοϊ τους οεσπότι;. 
και ΐστανται και αυτοί δε£ι$ και αύτοι τους οεσπίτι;. 
του δευτέρου βήλου, καί πάλιν μετά τούτο Εζίΐχ?η 
έν τψ αοτψ σχ^αατ: ό πραιπόσιτος καθώς κα•. τ.;> γέγραπται, καί εισάγει δ' βήλον, τους άστ,κρήτας και νοταρίους 4β των σεκρέτων, καί ασπάζονται ν 
αύτοι τους δέσποτας, καί ΐστανται καί αυτοί δεξι? καί αριστερά ύποκάτω της τάξεως του τρίτου 3;- λου. 

XX. βίο οπιαίϋϋβ ία Ιοοίδ βυίβ οοηβΐίΐυΐίβ, ρπβρο- Α 
βΐΐϋδ 0&Ώ0Γ6 οΐ ηοχαιοηίοβ (ΙίοίΙ :« «ίυοβίβ. »Οπιηθ» 
(Ιθίηάθ αοοΙ&ΐΏ&ηΙ : • Ιο 1οη£β βΐ Γβΐίοία (βοαροΓΑ 
ϋβϋβ .{υβίααι οιβ^ββίαίθηι νββίΓβαι ΐηάυο&Ι 1 » ουη- 
οϋβςαβ β^Γθδβίβ, βυπςοηί άοιηίηί, βΐ αι&£ηυοι &ο- 
οοοίΐιιηι ουαι ρΓίρμοβϊΙΪΒβΙ ουοίουΙ&ΓπβΒοΙίβίοίΓαοΙ. 
Ιο &Γ£βηΙθίβ βίοδ ΙποΙίηη οοΐυπιηίβ νβ1& βυβρβη- 
άυηΙΟΓ,ηβ,ίΙυαι ΙοΓ&ίηάυαπΙ^ΟΓηίηί,οοηβρίοίέίπΙυΓ: 
ίΜ θΐιΐπη ιτΐϋΙαΙοΓββ ουίήουΐί βΐ νββΙϊΙοΓβΒουηι ρΓβ?- 
ροβΗίβ, δβουηίϊίοβπο βΐ ουβίουΙβΓηβ άοππηϊβ 1ογ& 
ίηάυιιηΐ. 16 Ουο ΓαοΙο οοΓοηαΙί & ρΓδρροβιΙιβ 
άοπιίηί άβχίΓα αε&οίαιη, 3ίηΪ6ΐΓ& οηιοββ αοι-οα* ςβ- 
πιίβ βΐ ηΐΕΓ^ΗΓΪΓίβ ΟΓπαΙαδ ΒυιηυαΙ, ουΐΏ(|υβ ρβΓ 
^Γ&άυβ &οου5ίΙυυΐΏ άββοβηάοπιηΐ, πι&αοΐ&νϋα: βΐ 

ΥΑΗΙ.Ϊ Ι,ΕΟΤΙΟΝΈδ 

45 χλανιδίων Η. βχ 80Γ. οοά. χλανι βυρβΓβοπρΙο δ., χλανίδων βά. ^ άσηκριξτους νοταρ. βά. 
δια β(1• 

ΉΑΝ. ϋΑΟ. ΚΕΙδΚΠ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ Κ'. Καί πάντων στάντων είς τους Ιδίους Άτλ-α. 
λέγει δια 4Τ νεύματος του δεσπότοο ό πρβιποτ.τί; 
εύήχως πως καί Ιναραονίως• « Κελεύσατε. »> Κι. 
μετά τούτο έπεύχονται πάντεΓ' « Ε Τ ς -πολλούς νά- 
νους καί αγαθούς ό θεός άγίγοι τήν δ:χαίαν Ιμν.; 
βασιλείαν ! » Καί μετά τό ϊκβτ;ναι πά•/τας άν(στι>:ι 
οι δέσποτα»., καί ανέρχονται έν τψ μεγάλψ ακχ^ν- 
6ίτψ μετά των πραιποσίτων καί των κο:των.τ£ι 
καί μ^νων' έν τοΤς γαρ άργυροΐς κίοσι του αύτ^ 
άκκουβίτου κρέμανται [ίτ,λα προς το μή οζϊ'ήτ. 
τους δέσποτας, ο'τε ένδιδύσκονται τους λώρου;• £> 
γαρ τω αύτψ άκκουβίτίμ ένδύουσι τους οεστιτι; 
τους λώρους ο'• τε άών άλλαξίμων του κουβουκ/.ε!^ 
καί οι ^εστ^(;τορ8^, μετέ τών πραιποσίτων καί τοΰ 47 βγει 0£ ιια 3) ϋβ ΙαύΙϋί, 8βυ ρΓ/ΒΐθχΙιι θμί &γ! ρ. 255. 0Η1&- Ο βΙαοοίρίοΐΜΐΙ 1ιΙ>Γαιτι ηηλίη ; 11>ΐ(1. ρ. 138. Ρ γ οίο 9 ρ&- 

ΐΗβηί ί1ίμηίΙ•ΐ'5ΐ»Γ8ΐΙ α^βςυβίυηοΐίοοβ, υίρ&ΐΓία&ΙυΒ. 
βοά ιηίηοΓ. διτίρΐ. |>υβΐΤΚιβορ2ι. ρ ££?. ύαο.]° Λ'β- 
ιιοίο, ροΡβ'Ιηο Ηηο ιβίοβίοίο, βνιηοί. Ρυηοίιοηβιη 
8&ηβ 6Χ0Γθο1>ηηΙ οιηηββ, ςαί ίη «πηίβ, οογ&τώ ίτη- 
ρβΓΛίοΓβ οοσιραπώληΐ, 8βλϊγ4 οοΓροήε Ιαβηάί ο&υβ«. 
8ί (]ΐιίϋ&αι ίιηρβίΓ&Ια ηιίβδίοηβ ΙίΙ^οπι ρΓθΙοβ\>α- 
ΐΗ&ηοΓϋΐη ΓοΓιιιΐϋτυηΙ, εχ βο ηοη ββ^ο'ινατ, άϊ^ιή- 
ΙαΙβπι Ιιβηο γπογο (Ιΐ^ηϋΗΐΡΠΐ, βοα ΙίΙϋ1»Γβτη, Γιι'\3>.θ. 
Λρ«ϋ Αί»8•?πιηηηαίτι ι. 1 Βί1>1. ΟηβαΙ. ρ. 149, τβ- 
ροηο ρΓθΐο»ρ&1Η&ηυηι αΐίςυβαι ίο &α)& ΜεγώΙοοο- 
π:πι .£/}'ρΙιβοοΓϋϊη ; ςϋοά νβ>Ιι1β οιϊγογ, ηοςαο 
ίηΐβΐΐιρο, ({υοπηοάο 01ιη8ΐ1&ηαΒ βΐίςυί• 0&1β1>, βοα 
800Γ6ΐ&Γίυ8, βρροΐΐρΐυτ βΐιΐίϋΐ ρΓΟίοβρΑΐ&πυ», ου:η 
ΙίΙηΙιικ Ηίο ίη ΟΓίοηΙβϋ ρπι Μ»Η&ιτ:τη6ά&ηο Ιυΐο ίιη- 
|)«γιο ηυηςυ&ιη αυϋιίαβ ίιιβηΐ. ΛβίβΓΐ ί!>ί Αβεβ- 
ιη;ιηηΐ]8 βυϋβοηρίίοηοπι ΑΓβϋίεί αΐίου,ι'υβ οοιϋοίι 
ςααιη Ι.ίΐΙίηο (1 λ πι υ β : €οην€τΙϋ Ηηηο Ιι