Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοο^Ι^ Τΐιίκ 15 3 ίίί§ίΐ3ΐ εοργ οί 3 Ιιοοί; ΙΗ^Ι \ν38 ρΓΕκεΓνεϋ ίοΓ §εηΕΓαΙίοπ5 οη ΙϊΙ)Γ3Γγ κΠεΙνεκ ΙιείοΓε ίΐ \ν35 03Γείυ1Ι)' κοΒπηεί] Ι3γ Οοο§!ε 35 ραΠ οι 3 ρΓθ]εοΙ 
Ιο Γη3ΐίε ΐΗε λνοΓί^'κ Ιίοοίίκ £ΐί5€ονεΓ3ΐ3ΐε οηϋηε. 

Ιΐ Ιΐ35 κυτνίνεϋ !οιι§ εηοιισΗ ΐοτ Ιΐιε αορ^τί^ΙιΙ Ιο εχρίτε ^ηά ΐΗε Ιϊοοίί Ιο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΙ^Ιίε ϋοιη3ίιι. Α ρυΙ^Ιίε ϋθΓη3ίη Ιιοοίί ίκ οηε Ιΐΐ3ΐ ννΗΚ πενεΓ 5υI3^ε^ι 
Ιο εοργπ^Ηΐ ΟΓ \νΗθ5ε Ιε§3ΐ εορ^τί^Ηΐ Ιεγιή [ι35 εχρίΓείΙ. λΥίιείΗεΓ 3 ίίοοίί ίκ ίη ΐΗε ρυΙ^Ιίε ίίοηΊ3ίη ιιιαγ νανγ εουηΐπγ Ιο οουηίΓγ. ΡυΜίε £ΐοιη3ίη Ι^οοΙίκ 
3Γε ουΓ §3ΐε\ν3γ8 Ιο ΐΚε ρ35ΐ, ΓερΓεκεηΐίπ^ 3 ννε3ΐΐΗ οί ΗίκΙοΓγ, ουΙΐϋΓε 3Πίί 1ίηονίΊείΙ§ε ΐΗίΐΙ'κ οίΐεη ιϋίΉευΙΙ Ιο ιϋκοονεΓ. 

Μ3Γΐί5, ιιοΐ3ΐίοη5 3ΐΐ£] οΐίιεΓ ιτΐ3Γ§ίη3ΐί3 ρΓεκεηΙ ίη Ιΐιε οπ^ιπβΙ νοίυηιε \νί1! 3ρρε3Γ ίη Ιΐιίκ ίΐΐε - 3 τεηιίηάεΓ οί ΐΗίκ Ιιοοίι'κ 1οη§ ]θϋΓηεγ ίποηι ΐΗε 
ριιΙιΙίκΗεΓ Ιο 3 1ίΐ5Γ3Γ)' Εΐιά ίϊη3ΐ!γ Ιο )όιι. 

ΙΙδα^ε ^υίάΰΐίηεδ 

Οοο^Ιε ί5 ρΓοιίί] Ιο ρ3ΠηεΓ \νίΐΗ ΙίΙ)Γ3πε5 Ιο ϋί^ίΐϊζε ρυΝϊε £]οηΐ3ίη ηΐ3ΐεπ3ΐ8 ^ηά ηΐ3ΐίε ΐΗεηι ννί^εΐγ 3οεε58ίΙι1ε. Ρυϊιΐίε £]οηΐ3ίη ΙιοοΙεκ Ιιείοπβ Ιο Ιΐιε 
ριι(ιΙίε 3ηϋ ννε 3Γε ηιεπείγ ΐΙιείΓ ειΐ5ΐθ£ϋ3η5. ΝενεπΗεΙεκκ, Ιΐιίκ \νοΓΐί ίκ εχρεηκίνε, κο ίη ΟΓίΙεΓ Ιο Ιίεερ ρΓονί<1ίη§ ΙΙιιβ ΓεκοιίΓοε, \νε Ιι^νε Ι3ΐΐεη δίερβ Ιο 
ρπενεηΙ Β^ιικε Ι3)' €θΐτιιτιεΓεί3ΐ ρ3ΐΐίε5. ίηείιΐίΐίησ ρΐ3€ίησ ΙεεΗηίε3ΐ ΓεκΙπεΙΙοηκ οη 3υ1οηΐ3ΐεί1 ^υει^ίη". 

\νε 3ΐ5θ 3βΙ( ΐΗ3ΐ γοιι: 

+ Μαίίβ ηοη-€θΐηηΐ€ΐτΊαΙ ιΐ5β ο^τΗσ βΙβΞ \νε ίΐεκϊξηειΐ Οοο^ίε Βοο1^ 8ε3ΓεΚ ίοΓ υκε Ιϊγ ίη(1ίνίι]υ3ΐ8, Άηά \νε ΓεςιιεκΙ ΙΗ31 γου υκε Ιΐιεκε ίϊΐεκ ίοΓ 
ρεΓ5οη3ΐ, ηοη-εοιηιτιεΓεί3ΐ ρυτροκεδ. 

+ Κφαίη/ΐΌΐίΐ αοίοιηαΐεά ι^ιιει\Ίη§ Οο ηοΙ κεηίΐ 3υ1οηΐ3ΐε£ΐ ηιιεπεΗ οί 3ηγ κοΠ Ιο Οοο2;1ε'5 κγκίεηι; Ιί γου 3Γε εοηϋυΟίη^ Γε5ε3Γείι οη ηΊ3εΗίηε 
ΐΓ3η5ΐ3ΐίοη, ορΙίε3ΐ €!ΐ3Γ3εΙεΓ Γεεο^ηίΐίοη ογ οίΗεΓ 3Γε35 \νΗεΓε ΒαεεκΒ Ιο 3 ΐΒΓ^ε 3ηιουηΙ οίΐεχΐ ίκ ΗεΙρίυΙ, ρ1ε35ε εοηΐ3εΙ ιικ. \νε εηεουΓ3§ε ΐΗε 
υκε οίρυΒΙίε <1οηΐ3Ϊη πΐ3ΐεπ&ΐ8 ίοΓίΗεκε ρυφοκεκ 3ηίΙ πί3)' ίίε 3ΐ3ΐε Ιο Ηείρ. 

+ ΜαϊηΤαΊη αΤΙιΊΰιιτΊοη ΤΗε Οοο0;!ε "\ν3ΐεπη3Γΐ;" γου κεε οη ε3εΗ ίϊΐε ίκ εκκεηΙΐΒΐ ίοΓ ίηίοπηίη^ ρεορίε 3ΐ5ουΙ ΐΗίκ ρΓθ]εεΙ 3ηι3 1ιε1ρίη§ Ιΐιεηι βηι] 
3(υίΐίοη3ΐ ηΐ3ΐεπ3ΐ5 ιΗγοιι^Η Οοο§1ε ΒοοΙ; δεαΓείι. ΡΙεακε ϋο ηοΐ τεπιονε ίΐ. 

+ Κεερ Ίΐ ίε^αΙ λΥΗδΙενεΓ γοιίΓ ιικε, τεηιεηιί^ετ Ιΐιαΐ 3'ου 3Γε τεκροηκίΐιΐε ΐοτ εηκιΐΓΐη^ 11ί3Ι \νΗ3ΐ γου 3Γε (ίοίηΕ; ίκ Ιε53ΐ. Οο ηοΙ Βκκιιηιε |}ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Ι5εε3υ5ε ννε Ι^εΐίενε α ίίοοίί 18 ίη ΐΗε ρυΜίε (ΙοηΐΒΐη ίοΓ υκεΓΚ ίη Ιΐιε ίΐηίΐεϋ δίαΐεκ, Ιΐΐ3ΐ ΐΗε \νοΓΐί ίκ 3ΐ5θ ίη ΐΗε ριιΙ^Ιίε ιΐοηιαίη ίοΓ ιικεΓΚ ίη οΙήεΓ 
εουηίπεκ. \νΗεΐΗεΓ 3 ΙιοοΙ: ίκ κΐίΐΐ ίη εοργπ§1ιί ν^ιίεκ ίΓοιη εουηΐΓγ Ιο εουηΐΓγ, ^ηά λνε €3ηΊ οίϊεΓ §υί(ΐ3η€ε οη ννΙιείΗει αηγ κρεείίΐε υκε οί 
3ηγ κρεείίΐΰ I70ο^; ί5 αΐίο^νεί!. ΡΙεακε (Ιο ηοΐ 358ΐιηΊε 11ΐ3ΐ 3 Ι^οοίί'κ 3ρρε3Γ3ηεε ίη Οοο^Ιε Βοοί; 5ε3ΓεΙι ηιε3η5 ίΐ εαη 1)ε υκεϋ ίη αηγ ηΊ3ηηεΓ 
3η)'ΐν1ιεΓε ίηΐΐιε ινοΓίίΙ. Οοργπ^Ηΐ ίηίπη^ειηεηΙ Ιί3ΐ3ίΙίΐγ ε3η Βε ί^υίΐε κενεΓε. 

ΑΙϊουΙ Οοο^ΐε Βοοίί 8ε3Γ€ΐι 

Οοο^ΐε'κ ηιίκϊίοη ίκ Ιο θΓ§αηίζε (Ηε λνοΗίΙ'κ ίηίθΓηΊ3ΐίοη άπα Ιο ηΊ3ΐίε ίΐ υηίνεΓ53ΐΙγ 3εεε55ί1ι1ε 3ηίί υκείυΐ. Οοο§1ε ΒοοΚ; 8ε3Γ€Η Ηείρκ τεαιΙεΓδ 
(ΙΙκεονεΓ ΐΗε λνοΓΐίΙ'5 ΙιοοΙίκ ννΐιίΐε Ηείρίη^ 3υΐΗθΓ5 3η£ί ρυΜίκΗεΓΚ Γε3εΐΊ ηε\ν «υίϋεπεεκ. Υου €3η κεΛΓΰΙι ΙΙΐΓου§Η ΐΗε ίυΐΐ ΙεχΙ οϊ Ιΐιίκ Ιιοοίί οη ΐΗε ννεΐϊ 3ΐ |ΐΐίίρ : //ίίοοΙίΞ ■ ^οοΐ^ΐβ . οοτη/ ^^«:τ:ά 
,-Λί/.«ίϊ,•. ^» .-■■ν. *^"ΐ•ι^,-^^- . Μ ■Ί-Λ ΡΑΪΚΟΙΟΟΙτΕ 

^ ΟϋΒδϋδ ΟΟΜΡίΕΤυδ, 

8Κϋ ΒΙΒΜΟΤΗΕϋΑ υΝίνΕΚΧΑΙΙδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ΙΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, (ΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΜίνΐΙΙ 88. ΡΛΤΒΟΧ, 00(]Τ0Κ11 δϋΒΙΡΤΟΒΙΗΟΙΕ Ε(;ϋΙΕ8Ι48ΤΙΰΟΒΙ]Ν, 

ΝίνΚ ΙΛΤΙΧΟΙΙΙίΙ, «ΐνΚ «Λ,ΪΕΟΒΙΙΜ, 

ΰυι ΛΒ Λ^Μΐ ΑΡυΒτουεο απ ^τλτεχ ανίίοεΕίιτιι ιιι (αμι. \±ΐ6) ρηο ιατιχκ, 
Ετ ΑΙ) αοααυι ι••ιοηϊ:?>τινι τεμιόκλ {Αίον. ΐ43») ρηο οκ£α8 ρίοΆοεκυχτ : 

ΚΕ(.:υ;^ΙΟ ϋΗ!ΐΟΝΰΙ.ΟΟ[ΟΑ 

ΟΜΝίυΜ 01.« ΚΧ8ΤΙΐΚΚΙί ΜΟΝυΜΚΝΤΟΗϋΜ ΐ:ΑΤΗ0υϋ.45 ΤΗΑΟΙΤΙΟΜΰ ΡΕΗ ΟϋΙΝϋΚΙΙΙΜ 

ΙΉΙΟΚΑ ΈίΤΑΛΙ^ΧΜ ϊίνΕίΙΙΊ,Α, 

^— _^^xτΛI1^ιτιο^^» ΛΟουκΛΤίβϋΐΗΛβ.ΐΝΤϊ;» κε ι:ι-μοι-*ε νονμ'ι.ι.14 ποπιυιιίΓΗ νΛΝνΗ':ιιιι-ΊΐΗ οοίίΑΤΛ», ΡΕπουΑΜ οιι,ιυΒκτηι 

■ ΙΜΤΙΟΛΤΛ ; ΟΙί<)<ΐ:ΐΙΤΛΤ10ΜΒΓ|1, (ΙΟΧνΚΝΐΛΙΙΙΙϋ νΛΒΙΙΗΟΙΙΕ 1.Κ01 ΙΐιΜΙΙΙ β ΙΙΟΝΤΙ.ΝΕΜΙ.Η Μ.Ι.ΓϋΤ«ΛΤΑ ; 0ΜΜΒΓ3 ΟΡΕΚΙΒΐβ 

Η^η ΑΜΡΙ.Ιβί>Ι!ΙΛί< ΚΟΙΤΙΟΜΐϋ ΟΓ.ΐ τκηΐΙ β ΝΟνίΒβΙΜΜ >ίΜΙΛ:\Μ, ΟΚΙΙΚΝΤΙ,ΊΙ ΛΓΙΗΟΙ.Ι ΤλΗ. ΙΙΙΊΤΙ:!^!^ ΛΙΐΤΑ ; ΙΝΟΙΟΙ- 

ΪΙΤΓΪ, 0ΒΒΙΝΛίΙΙΙ5 νν:ΐ, ΕΤΙΛΗ ΑΝΑυΥΤ1ιΝ(4, βΙνηΓΙ.Ο.-< ■'ΐνΐ: τθΗΟ>^. )«ΐνΕ ΛΙ'ϋΤυΚΙί'ί ΛΙ.Ι•.υΐ'Μ ΜϋΜΚΝΤΙ Ι>Ι'ΗβΕ<)ΙΈΝ- 

τιόι», πολλτλ; ιιαριτι ι,ιϊ (ΝΤίιν ιρβι ν τι,ϊτι;ιι ιιιτ»: οκροκιτιβ, νκονον ετ τιτι ι.ιβ ϋΐΛΓ,υΐ-ΛΗυΗ 

ΡΑνΙΜΑΚυ» ΜΛΙΙΙίΙΝϊΐν ΗΙ ΡΚΚΚΙΙίεΚ 018ΤΙ\<ίΓ ΚΝτίΠΓΚ ί>IIΒ^Ε■:ΤΑΗ■^I. Ί-: ΗΛΤΚΚΙΛΜ ΗΙΙίΜΡΙΕΛ>ΤΙΒΓ:<, 
ΛΗΟΠ^ΜΛ; ΟΙ'ΕϋΙΒΙ.8 πνν ΙιυΗΙΙβ. τυΜ ΑΙΊ)<:ΐ<ΤΡΤ|[ίΙ, ΛΙ.ΙΐΙΙ Λ νΕΗΟ ΑΙ'ΟΤΟΗΙΤΑΤΒ ΙΝ ΟΚηΐΝΕ ΑΟ 
'-. ΤΠΑ^IΤIυ^ΕV ΚϋΟίΚ^^ΙΛΗΤΙΟΛΜ ΡΟ[.Ι.ΕΝτΐ81 β, ΑϋΡΙ-ΐηΟΑΤΑ; 

ι>ι;ι:ί.Ντι^ ΕΤ («τ.Λΐ>[ΐ\ΐίΐΜνΐΜ)ΐ(:ΐΒυ9 βι.'Β'ΐ^Μ ιΐ88ρκι:τι-, !«':ιι.ιεΐΐτ. αι.ριιαβετι•:ο, οιιιιοΝΟίοΐίΐι;!), Α.ΝΑΐ,ττίΰο. *>Αΐ.οαιεο, 
8ΤΛΤ)8τΐυο, 8ν>τιΐΕΓΐοσ," «ο,* ΗΚβ ΕΤ ΛϋΟΤΟΗΒ^^ εχιιίΒΕΝΤίαΐ'Β, ιτα ιτ λο\ ηοίΛΜ βτυϋΐοβα, βκο 

.νΕΒΟΤηβ 1Ι(ΡΙ.Ι<:ΛΤυ, ΕΤ μ ΡΟΚΐν βΙΧΤ, ΡίαΚΙβ ΚΤΙΑΜ ΕΤ ΙΜΡΕΒΙΤΙΒ ΡΛΤΕΛΝΤ ΟΜΛΚί 5β. ΡΑΤΗΕβ, ίΟΓ.ΙΡΙ-ΚΤΑτΛ; 

3Ε0 ΡΒΑΝΕηΤΙΧ ΙΙΓιιΙΚ ^ ΙΗΜκ'ΧΒΙΙ ΒΤ" ΑΒΗΒΙΙΑΙ.ΙΟΙ'Η ΙΝΒΙΟΙΒΙ'β, ΑΙ.Τΐ:ΒΟ ΆΖΟΛΟίΊ ΙΙΕΙΐΤΐΜ, 1)10 ι:ο.Ν8υι.το, 

',ι|ΙΙΙ•(,•υΐΙ) ΝυΝ 0(11. ΓΚ ΤΜ.Ιίί ΤΑΙ 1•!νΕ Ρ.ΓτΛ, νβΒΙ,'Μ ΕΤΙΛΜ υΝΙ>(Ι1Ί8(ίΙΚ ΡΛΤΚυίΙ. ΑΒΟυΙΊ; ΙΜ.Λ ΕΧΟΕΡ-. 

τιΟΝΚ. ι\ υΓοηι,ΐΗΐιτ τιικν.ν !^>:ιιΐΡ9ηιτ(''Ιΐνθ ιντιιττ- ι:ο>!<ριι:γλτγη; αι.ίέιιο ί-ΟΐΙΡΓυΐίιΈ 
ί*ΑϋΙί.ΐ, Βχ :)ΐο ΐ-κατοΒΐ ^ΟΜΡίχιιΓΕ ηΐΓ ΐθΒνιτ:Μ ^1Ί^ΑΜ ρατηεβ ετ ιν «πηι β "Ρκκι,ϊί 

ΚΙΟΒΗΜ Ι.ΟαίΗ ΝΙΝιίΙΊ.ΟΚ βΙΝ'ίΙΊ.ΟΗνΗ [,ΤΙΙΙΙ^Ι'ΙΙ Ηΐ:ΐΙ1ΡΤυΠιΒ νΚΗΒΓβ, Α ΡΗ1Μ0 ΟΕΝΚΑΙ^Οβ 
ΓΗνΙΈ ΑΟ ΝΟνιίίΜΙΐυΐΙ Α ΡυβΑ1.ΥΡ8Ι8, ϋΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ Ι 

ϊΜΤίΟ Α(:•:ΐΗΑτι«ιιινΛ, ι: «ΤΕ II ι -ίου ι: ονΜΒΓϋ γλι;ιι.ε Α.νΓΟοκΝΟ», 8Ι ρεβρεμιαμι;» οηλβαοι εηι:η μτιοιταμ, 

ΒΗΑΗΤιΒ ςΐ ΑΙ.ΙΤΛ^, 1ΝΤΚΓ.111ΤΛΜ ΤΚΧΤί:". ',ΟΙΙ1(ί:ςΤΙΟΜ>^ Μ^μίΤΙΟ, ■ΙΡΚΒΙΉ Ι:Κΐ;υΐίϋΙΐυΐΙ ΤΓΗ νΛΒΙΒΤΑΒ 

ΤΓΗ ΝΓΜΕΙΚ;», ΡΟΙΜΙ Ι νι>1 Ι'ΜΙΜ'Μ ΡΚΜΟΙ'ΛΜ αθΜΜι>[Μ -Ίΐυ'.ι' Κ II ΤΟΙ Ο Ι'ΛΤΙΙΟΙ.ΟιΐΙΛ ΠΕΰΙ Ηβΐ. Ο0Ν»ΤΑ>ΤΕΙΙ 

βΐΗΐΜί•. ριικτιι κτιηι η ο, τ\: ϊ>ιί:ι ινιιΐ ι: ι~ ι ι ' οι 1 1: ι ΐι.' Αμα, ηετηοιιιιϊα ετ ι:ιιιιΟ-\0Ι.<)ΟΙΕΑ, 

[■κ\ι:ι:ντιι|!ι μ Κ[;λ';μ!Α ι οι; ι; μ ΐΡίΊ,ϊΓ.ι μ.ι;\ ιγι,•γκ η ιιιτκμ ϋ ΗΙ'Λ η.1.1•: βΡΛΗΒΟϋΙ Μ, νκι. Ι^ΤΙΑΗ 

1>ΚηΐΓ•ιΒΙ Μ, ΡΙ1ΙΜΓΜ Λυτίϋ ΙΝ \0ί1ΙιΛ ΒΙΒ1-Ι(1 ΓΙΙΚΓ,Λ, Εϋ ιΙΡΒΒίηΐϊ ΐ:Τ )13!1. ΑΡ ΟΗΝΕΪ 

ΛΓΑΤΙ-;.*, 1.α<•Λ1-^, Ι.ΙΝΟΙΛΒ ΡηΚΜΛ&ιίΙ κ Ι'ϋΙ<Τ1Μ-\ΓΙΠΙ Κ,-ηαΑΟΐ:.ΝΛΤ0ΗΙ.'Η, 

ν.Τ Ι.Χ ΙΝΝυΜΕΒΙΚ 0ΡΕΗ1ΒΓ» Τ1<ΛI^IΤIΟ^I-:Μ ι.ΙΑΤΗΟΙ,ΙιΙΛν ι:ϋ\ΡΙ.Λ\ΤΙΟ['!•. ηρυ» 1.4•Μ4;Κ ΜΙΗΑΗΙΙ,ΙΤΕΙΙ ΕΓΡΙΟΙΕΝΤΙΓΜ. 

ΗΕΒΙΕ8 ΟΗ.ΐΓΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ, " 
ι,\ υυΛ ΐ'ΒΟΟΕίΝτ ι>ΛτκΕ8. ιμη;τοκεκ 8θκιΐ'Τ()ΗΕϊίϋΐΈ κα'.^ΕΛυί-'»ΐϊ*<:.Ε -- ..ν, 

ΛΒ -ΕνΟ ΡΗΟτίΛΧΟ ϋ»θυΕ ΑΟ (:0Μ;ΙΙ,ΙΙ ΕΙ,ΟΚΗΝΤΙΝΙ ΤΚΜΡΟΒΛ, ΕΤ Λ»Μΐυ«; -' 

ΑΟΟυΠΑΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙ•1Ν««Μ βΙ«Η ΗΜίνβΓΜΚ, 

ίίΐνΕ ϋϋβίΙ υΜ 00«1•1.ΕΤΟΒυΜ ΙΝ ίΙΝϋΙ'Ι,Οδ 50ΙΕΝΤΙ.Ε ΕΜ(.Β8ΙΑ8Τ1ϋ.Ε ΚΑΜΟί ΕϋΙΤΟΗΕ. ΡΛΤΙΙΟΙ.'"•!^*. ί11 ΐνΒΤΑΚ ΙΡ^ΠΙ^ Ι ΟηΜ^ρ^ί *, ΙΝ ΙιΙ νβ ΓΑΡΙΓΚί ΙΙΐνίΜτυΐι, ΛΙ.Μ« Μ.ΜΙ-Κ Ι,\ΓΙΝΛν, Λ1.1.>)1 <ρηΧ•:0-Ι.ΑΤΙΝΑΙ(. 
α«1!ϊ: ΙΆΗΤΙΙί ΡΕΜ-, ΙΛΜ ΙΝΤΕϋΗΚ ΚΧΑΒΛΤ-Ιΐ ί<υ>Τ. 1.ΛΤ1•>Α. η1■^Ε^ΤI!ί ΐ:Τ νΐι.ΙΝΤΙ |ι! ΊΠυΚ νΟΙ.Ι ΜΙ~ϋΙ1Ι.'« νυΙ-Κ 51)Α 8ΤΑΝ8ι 
ΙιΚιΙΚΜ ΚΤ <:ΐ-ΝΤΙ•»Ι -Ι Ί•1ι ΐ «ΙΕΜ: ΠΙΛΜΙΤ•* νΚΜΤ ; >-ηΧ.Γ.\ ΤιυΐΊ,ΙΟΙ Ι.ΙιΐηΐίΜ. ΤΪΙΊτί 1Ι\ΜιαΤ» Ι^Τ. ΡΙιΙΟΙΙ Γ.ΐυ-ΧΙΓΜ ΤΒΧΤυΝ 
ΓΝΑ ι;ΐ:Κ νΚΙΙ?Ίι•ΝΚ Ι.ΛΜΝΛ Ι.ΙΤΙΊΙΛΜ •:Ο^ΓΙ.Κι:ΤΙΤΙ!η, \ι•νβΜ<ίΙΙι. ΕΙ ι,:ι;μιμ ν.ι[ I νίΝΑ. ΓΤ.Ι1 ΡΚΙΪΚ .-ΚΜΙΕ ΙίΚΛΟΑ, ΝΟΗ 
ΕΧυΚΒΙΤ Γη-ίΤΐ:»!!!!» \ΙΓΕΜ \Κ1!•^Ι0ΜίΜ Ι,ΛΠΝΛν ΤΙΝΓΟΙ ΒΪΙΙΙΠΕΤ. ΙΙιΜ"ίυΐ: ΙΝΤ11Λ ι.ιΙΊΜίΙί. Μ υΙ ΙΝι)ΙΑι;ΐ\ΤΑ νΟίΟΜΙΝΑ 

βετιμ:τι II. •ίΐ:ι-.ι νοΑ -κιιιε-; ι.ι» γ:'>ι-ι. ντίΝΛ ι<κ\ΑβΐΝΤΛ νι.ι.ι;«ΐΝ\ ι'Κιιιιαηιι,ιτι" ^"^ ,*ι.ι•εηαβιτ; ιιιή Μυ^ι ι: νΕΗΗΐο 

ϋΚΗΕ [.\ΙΙ\Α ΓΒίεΐ.ΝΤν νοί.ι ΜΙΜΙΙΓΐ .\Β-•ι>1.ν[ΤΙ II. Ι ΝΙ 11<,•1 "Ιι-.•! 1- ν•ι1 1 ΜΚΝ ϋΙ! Ι ■ Μ-Ι ΜΙΜ Μ <Ι<;Τ<.ι, υΜίΙΙ<1Ιι11ι<1Ι Ε ΜΕΗΚ 
Ι.ΛΤΓΜ *( ο ι; ι Λ 1.11 Ι' ΚΙΙΛΜ.1•^ -III,: Μ ΜΟ|ιι > Κ^ΙΠ II; . ! 1 ΙκιΒΙ•)! Ι. νΓΓ^ΐί. ΓΤ ΙΉΙΠ II ΙΊ •Π -( ίιΙ.Ν ΕΙΊι;)ι| ΡΚυΑΤΙ,ΊΙ ΙίϋΡΤΟΒ, 001.- 

ί.κετιΟΜ-.Μ ίΝΤΕ'.ιι.νκ. *ινκ ι,.\τι>.ι«, Μνι. οιι κ.:αμ ι.:οΐίι-\ΐ:ι:τ μ αΕ^.ΐΐ κιί ι ; -ι. γ;• .- ι:μμ οι.ίΐ.-5ι^ικ νοίΐΚίΜϊ ληρι,ι- 

Τ1 ϋΙΜ.Μ -.ΚΟΟΝ ΕΤ ηΙΙ•Ί•ΙΟΙ 1,Τ.\ΤΕ* \.1ΒΙΑ ΓΙΙΜΊΛ .Ει.Ί *ϋΙ ΝΤ, ^Τ Ι ΑΒΙ Ν, -' ',' 1ϊ ΐ;>1\1 ίνΤΕΠΙΙΕ ΕΤ ίΈΟΒΐΙΜ ΟΟΙ.ΕΚ0ΤΙ0ΝΒΜ 
ηΐΚι Ο-Ι.ΑΠΝΛΜ. νι:1. Ι:αΗΙ>ΚΜ Ι^Χ ',Ι:.Κι:ιι Ι..\ΤΙΜ νΕ1Ι>-.\^, ΤΙ Μ Ο'ΟΙΙ'.' ' ν>ιΙ.ΐ:ΐΙΕ:\ ΓΒΟ Μ>νκ]| νΒΙ. ΡΗΟ βΒλ >ΊIΑ^^Iβ 
ΙΌΙ.υΜ ΙΙΙΙΤ1Μ;ΒΙΤ. 1%τΚ 0ΊΜΙΙΤΙ<1,ΝΕ« ΚΤΤ(,Ι(Ι.•ί ΙΜΤΙΚΙΙ.Οι.Ι.ϊ «ΕΙΙΙΙ-ίΙΙ - 1ΡΙΊ.ΙΟΛ?(ΤΙΚ, ϊ| ΤΚΜΡυΒ ΕΑ!> ΤΪΡΙΒ ΗΑΝΟΑΝΟΙ 
ΝΟ» "ίΟΠΙΧ [ΙΕΚΪΤ. ΡΛΤΗ01Ω6ΙΑ•: αιΐ€ΐ:Α: τοΜ-α αχχνηι. ΚΓΤΠΥΜΙΙ^ ΖΙΟΑΒΚΜ'ίί. 

ΚΧευΐ)ΕΒΑΤΙΒ ΕΤ ΥΈΜΐ νΡΙΊ) ^.-I'. .ΪΠΟΝΈ Κ1)[Τ0ΒΕΜ, 

Ι.Ν νίΛ ΙΪΚΤΑ ϋΑΜΒΟΙίϋ-:. ΟΙΙΜ ΙΉΟΙΜ•: Ι'ΠΚΤΛΜ Ι.ΓΓΕΤί.ί: Ι'ΛΒΙΒΙϋΚΓΜ ΥϋίΟΟ ΰ'ί.ΛΪ'ίΒ 

ΝυΜΙΝΛΤΑΜ. δΚΙ' ΙΈΤΙΤ-ΜΟϋΤαυία:, ΝϋΝΐ; ΥΕΒ» ΙΝΤΚΛ ΜΙΕΜ.1 ΡΑΚΙίϋΝΛ. 

1864 /..-^ 

ΤΒΑΒΙΤΙΟ (^ΑΤΗΟίΙΟΑ. 

8Μ0υΐϋΙΛ XII. ΑΝΝϋ8 1142. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. "-ν ΕΙ^ΤΗΥΜΙΙ 
ΖΙΟΑ ΟΡΕΗΑ Ο υ. Ε ΗΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋ'Β^υΝΤ ΟΜΝΙΑ 

ιυχΎΑ ΥΑΚίΑί; ΕοιΤΓΟΝΚίί τ, 

ΙΙΡ8ίΕΝ5ΕΜ ^ΕΜΡΕ €ΗΗΙ8Τ. ΡΗΠ*. ΜΑΤΤΗ,ΕΙ, ΛλΤΗΙΜΙ ΤΕΛβΟκΥίτΕί^βΐΓ ^"^-^ 
ΑΝΤ. ΒΟ.νΟ/Ον'.ΙΛιν/ ΥΕΝΕΤΑΜ, ΝΙϋΟίΑΙ ΕΟΟΟΙΜ! ΙΙΟΜΛλΑΜ, 

ΤΥΡΙβ ΒΕΡΕΤΙΤΑ, 

ΛϋαυκΛΝτκ ετ ΟΕΝυυ κεοοονο8(:ε.μ έ ^.-μ. μιονκ. 

Β1ΒΙ.ΙΟΤΗΒε« ννΚΛΙ υ\1\ΕΛΗΜ. 

αυα&υυα ϋοκΡί-κτυκυΜ ιν «ΐΝουίο* ηοιεντι.*; Εααι.Ε:ί[Α8τια.κ Γ-ΛΜυρ εοιτοιιε. .••.... . ΤΟΜΙ^δ. Γ.βΙΜί'δ , , νΚΝΕυΜ ΟυΑΤί'ΟΚ νΟΙ^ίΜΙΝΑ ΊΊ ΚΚΑΝΟΙί• ΙΐΛΙ.1.1018. 

ΕΧΓ,υυκΒΑτυκ κι νκΜΤ λριί) ^ -ι», μιονκ κιιιτιικκμ, 

ΙΝ νίΛ ))ΙΓ,ΤΑ ϋ'ΛΜΗΟΙ&Ε, ΟΙ,ΙΜ ΡΒΟΙ'Ε ΙΊΙΗΓΑΜ Ι,Ι'ΐΕΤΙ.Κ ΙΆΚΙΚΙΟΚΙΜ ΜΙ.ιίΟ ΙίΗΜΕΙ'. 
^ΟΜI^ΑΤΑΜ, 8Ευ 1>ΕΤΠ'')ΙΟΧΤΙΙθυΓ.ΐ, .Ν'υΧΟ νΕΚΟ ΙΝΤΒΑ ΜίΐΝΙΛ ΡΑΒΙ5Ι.ΝΑ. 

1θβ4 

Γ" "Η ΐ-^- .Λ/ 


ΤΒΑΟΙΤΪΟ ^ΑΤΗΟϊ.I^Α. 

Β^ΡΧυΐϋΜ XII. ΑΝΝυ8 1144. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΕΈ^ΗΥΜΙΙ 

ΖΙΟΑ 

ΟΡΕΙΙΑ ΠΙΜ-: ΚΕΡΕΗΙΗΙ ΡϋΤυΒΕϋΝΤ ΟΜΝΙΑ 

^υXΤΑ νΑΗΙΑί^ ΕΌ1ΤΙΟΝΚ8 

υΡ81ΕΝ8ΕΜ ΡίΕΜΡΕ 0ΗΗΙ8Τ. ΕΙΙΙΠ ΜΑΤΤΗ.ΕΙ, ΛλΤΗΙΜΙ τΕΗαθΒΫΗΤΕΝίί&/Γ^^'^-'^ 
ΑΝΎ. βΟΛ'βίΟν.ίΛίΥ/ νΕΝΕΤΛΜ. ΝΐαΟΙΑΙ ΕΟΟΟΙΜΙ /ίίλΙ/ΛΛΜί/. 

ΤΥΡΙ» ΒΕΡΕΤΙΤΑ, 

ΛϋΟυΒΛΝΤΚ ΚΤ Ι)ΕΝυθ ΚΚ0ϋΟΝΟ8(:ΕΜΈ ^.-Ρ. μκ^λκ. 

ΒΙΒΙ.ΙΟΤΙΙΒ0Φ ει.ΒΒΐ υκινκΒίί^. 

αυΒδϋυϋ ϋοκΡί-ΕΐϋΐιυΜ ιν 8ΐ.\αυι.υ» ϋΟίΕΝτι.*; ΕΟΟί,κίΐΑβτιαΛ; ιΐΛΐιυί εογγοιιε. 


νΚΝΕϋΝΤ ΟυΑΎΓΟβ νΟΙ,υΜΙΝΑ Ί2 ΚΚΑΝΰΙΜ ΟΑτ.[.ΐεΐ8. 

κχουϋκκΑτυκ κι νοιτ λιίί) ί.-\\ μιονκ κηιΤίίΚΚΜ. 

ΙΝ νίΛ Ι)ΐαΤΑ α•ΛΜΗυΙ$Ε. ΟΙ,ΙΜ 1•Κ(Μ'Ρ, ΙΊ)βΓΑΗ Ι.Ι'ΤΕΤΙ.Κ ΡΛΚΙΒΙΟΚΓΜ \ Ι ΙϋΟ ΙΐΚϋίΕϋ 
^ΟΜI^ΑΤΑΜ, ΚΕΙ- ΙΈΤΙΤ-ΜΟΛΤηΟυοε,^ίΐΧΐ: νΕΗΟ ΙΝΤΒΑ ΙΚΕΝΙΛ ΡΑΒ15Ι.ΝΑ. 

1864 ΤΚΑϋΙΤΙϋ €ΑΤΗΟΙ.ΙΟΑ 8£€υΐΰΜ ΧίΙ. ΑΝΝϋΒ 1122. ΕΙΕΝΟΗυδ 

Αυ« τοηυΐΜ ετ οΐΈηυΜ φυι ιιν ηο€ τφμο €χχνιιι (ΌΝτυνΕΝτι ΕϋΤΗΥΜίυδ ΖΙΟΑΒΕίίυϋ. 


Εάιίοπιηι ΡαΙϊνΙοςϊϋΒ ΜοηίΐΗπι. 

ΝοΙϊΙία €χ ΒΜΐοΙΙκϋα Οτακα ίοβη. Α^. Ι-'αΙτήάί. 

ΝίϋοΙαϊ ίΌρςΐηη Ρτα/ΙΛ). 

Αί^οηϋ Βοηρίσφαηηϊ ΡταΙαΙϊο αά Εν.ΐΗ^ιηη £θΜ)η«η1αΓΗΐ ίη ^«λ 

ρηπόίρϊ Ονοκα-ΐΛϋηΛ ρτωιηκίβ, νεπεΙΟ» 1758-β3^ οαιη "Π^ίφΙι/ξ/ίαεΙί 0ρβή{>Μ3. 
Ραηϋηί ΤιιηΙιη ΕρκίοΙα ηηηαιραίοιϊα αά €Ιεϊηαι^9Γ•<^ί^.ν. Μ., βάιΐίοηί ΙαΙίηΰε 

ϋοΏΐηΐίηΙαΓΪοηαη ίη ΡιαΙηιΟΒ νβΓοηακϊ ΜΜΪ^μΟ ρΓϋΒΐηΪ3$α. 
ϋαϋινιιιϋ Οοηιπιβηΐ3ηιΐ8 ίη Ρββίιηοδ ϋινί^. 41-ΐ;ΐ2•< 'ϊοροι. ίάΐΐΐβηΐ 

■κ 256434 ΡαπΜίι. - Εχ Ττρ» ί-Ρ. ΗΙΟΝΒ. ΜΟΝΙΤϋΜ ΕΒίΤθΕυΐνΐ• ΚυΛίΓΡΐαδ, Η. κοηρΙϋΓ® ϊηΙορρΓΟδ νυΓΟ οχϊηιΐϋ5. ΠοΓυίΙ Ιί-πιροΓβ Α1ίΐιϊΙ•<:£ΐΐΜ1ατ)'Κ ύ1 
ΐικΙαίυΓ ϋΐ) Ληπίΐ ΰοιηποπη ϊη ΙίΙι. χν ΑΙίχίαώίί. 1.αϊ)οΓαι\1 Ιαπιοπ ρΓ'^■^υ^^^^^5 Ογ^οΌκιμΪ) •.*•' ^ 

ηιΐΛ'δΐϊοηβ ιΙ& &[)ίπ1υ5ίβηε1ί ρροϋβδδίοηβ ; ίϊΐ (ιβο βιιΐοηι οοοίΓΟνοΓδίβ ηίΐΊϊί ίΐονί οΐΐυΙϊΙ, ϊρεΓ ' 
ΊιοΙϊΐίΓΐ Γβγε ι.*χ50Π|ΐείΙ, Ει Λ5£ΓΪΐ>ί1υΓ Εη^ΰπι^οα ί« 5. αροίΐοίηϊΛ Ζ/κΓΟίΛίΗΓΛ ι^υοί! ηοπίΐιιιιι 
Ιί|ΐί&ίηΐρΓ055α[0 05ΐ,56ιΙΐη5. ίΟΙΤβΙΙΙΓ ίη ΒίΙίβϊίΙ, ιιΐ ϊβδΙΟΐυρ ΜίΙΐΙΐΦΪ ίη ίνυίίιίΛ {οάά. ΜιΙ- 
<ΐνΐΛη$., ρ. 1Η, η. 31. 5ϊ Οιίςβ ΝίϋϋΙβο Οοπιπϋηο Ρ^ρΑίΙοροΙο, ίη ΡταηοίχοηχΙιαί Μ^ϋα^ο^ι- 
0X1, Ειι1}))Ίΐιίυ5βϋΓίρ«ϊΙ ΙίΙΐΰΙίυιη ΒΐΐΓβυπι Λβ ρπΕα/ρϋι ΑροΠοΙΐ, ^υ^ϋ5 ρίΦϋερΙιιιιι (Ιυοίΐοοϊ- 
ουιοΙβαΊ^Ι. Ιρκϊ κϋβαι β ηοαΐ]ΐιΙΙϊ& Ιπ1)ΐιί(υΓ Μυηίίάϊα ίη οϋιίιιπ) Εηίΐαΐ/ιϋ ΙΆ^καΙοιιΓοίηι» 
ΓαΙ$ο. Πκε ιηοηοιίίιι ρΓυπυηΐίαΐα Γυίΐ αΪ] ΕυΐΙΐ}-ιιιίο, ΓβίΓΑΓυοι ηα&ΐΓθ|ιοΙίΐα, Ευ&ΐαΐϊιϋ 
.100 ο(ϊη]νιηο1Ϊ!>5ΪΔιη. θΐηυε ηυρβΓϊϋίΐΛ ΡίΙ α ΤΙιυορίι. Ιυο. Ρπϋ. ΤβίΌΙ, ίη ϋοΰΐί^ίίηιβ δυιι 
^ϊΓΓίΒίίοηί <ίί α^Γο ΤΗαίαΙοηϊοΐΟίί, ρ. 308. ΒεΓοϋπί 1836. Ι>6 ΕαΐΗϊΐοίό Ζϊββίιεηο δοπίιίΐ 
^ίαια ΛΙΙ&Ιίϋϋ Οι «Όη^ίΐκι* 1. π« ο. ΙΟ. π. 5. Ρογγο ύη ορβπΐιυβ βΐ ρδΓ&οηα ει1Iϊι^')Ώ^^ βϋΐΐηϋΰ 
ρ&άβΜΠί Ι.-Λ. Ρ3ΐ}ηο)υ8 £( ΝϊΰοΙαυβ Ρος^ίηιυε ςαοΓυπι ^0Γηιη^^ια^^9 έιϊο 3υί>3ίείυιιΐ8. 

^.-Β. Μ. ΟΕ ΕϋΤΗΥΜΙΟ ΖΙΟΑβΕΝΟ 

Εχ ΒΪΙϋαΐΗίΐα ΟΓΤία Ιο&ηα'α λ11>ι!Γϋ ΡβΙΐΓίϋίί οά. Η»Ηο$. ΐοηκ. νΐΙΙ, ρ. 328, Ι ΙΐντητνιτιβΖίΕλίβιπίϊ, (ίνβ, ιιΐ ϊηιιιιΐΐιυΐϋαιη Γαιίά. Ζι^αιίοιυι (<ι), πιοηαεΕιυί Οίχιν,Β ίη ιηαη^ίΐβΓΪυ 

~φ3Γχ τΓ|ς Πιριβλίητοί) ΐϊΌΙί. (1αηιι ΐίπιρΑπΙιυλ Αΐκχίί εοιπη^ηί, ιριιι) ςιΐΐπι κΓ^ΐΐαβυ» Μι, α 6\ Α. 
ί. 1*18 <!€ί"ΠΓ|ο ι.)(ιιιε $ιΐ(ΐΓΓίΐ€$, Οο ίο νίιίεπΊί ΟοιηηίΜ Ιΐ)>Γ0 »ν λΐίχί^άοί, ϋ α ίΚαιύοτίϋ>α» 
,ΙΙ*Ιίπι ΙΓ, 10, ^, ϋι ίοηαηιν πΐΓΐΜΐ^κί ΕίΐΙαί^. 

δθΓϊΐ)ΐ3 «ίη* Ιιχι; «ιιηι : 

4. /*αη»ρ|ΐα ΛνφηαίΙςα νΠΗοάοχα (ί</«, ΐ<1νθΓίυ5 οπιηίί ΕϋηβΤΪΕ ΙιΚΓίΙϊοβϊ, ΠβνίηλίΒ δογμιχττχ)] της 
&ρΟο(ΐ)ξΐϋ τιΓατΕΐ.);, ^ϊοι 6ιιλο&ί/ΐ] δογμάΐΐυν, ]ΐι»«ι Α1β<ΐί εοπιηβπί «χ ΓίΐΓϋΐη ΐΐηρίίι εοιχβι» «Ιϊνίίχ- 
[υι: ϊη Ιίΐιιΐοδ ΜΙ VII Ι. Ι,ΒΐΐιΙβίιΐΓ 3ΐ) Λιιηι ΰοιηπι-η» ίη Αίιχχαάΐ Ιίΐι. χ ν, ρ3|{. 4!)0, εΐ, <|ΐ!ί πιιι1ΐ3 μ κη 

)κΙίίΙ, ΝϊΰίΙίΐ ϋΙιοΐιΙ.ιΐΑ Ίπ ΤΗαβΛΓο ^πΗοάοχα: βύα. Ι,Βΐίηΰ ν&Γΐιΐ ΡΐΙηιίι ΡΓΐηο^ουβ Ζιηιιβ, Υΐτοηβη- (α) Ζηγβίηνί^ ίη οοιίιΐ, βΐ)ίβΙ. ΟΐΥ (ν ΜοπιΙαιιο. 
ΒίΜ. ίΌί«1. ρ. 17β). ηιιοιίαπι Μ»5η(ΐι:ιι$ί. (ΐπρΐΐιιη 
ίπ ^(Ιίι. ιΙκχΤ^Γ^οΙιγδίί ϊη ^βΐ^ιαίιί^ )>γοΗΙϊι, Π 
»Γι1)ί5«:ϊί|>1(υΓ, νΙ)*<:ι^ΐι1"<^ ιΙ.ΜΐΐιΙιχί ίιι ρη^ί. ηΊ 
Μιιι. Ι ΕιιΐΙι>ιι>ϋ Οιιπιιιιι^ιιι. ίιι IV Κν^ιη^., ρπιτ, 7 
ίΐ|. Οηηί. μιχίΕίχη ιΐ^:: Ιιοϋ ΕιιΐΗγπιΙυ 11. (ΐα«<: ίΐίίΐ, 
(ία. 85. Ε.. Ι'»«>. II. ρ. 1!Ι8 : Ι.. Κ\. ύα Γί>ι ΐνοιι- 
νβΙΙί και., <ΐ€.^ Ιοιιι. IX, μ:ι(. 197; {.Λα. ΟιιιΙίιι. 
ίΐοη•». ιΐι 88. *^^I. 1»η^. Π, |) »79 . Κ. Οιϋίίτ 
ΟΐΜΐ. 0ί". ύα Λαΐ. Ε. ίηη\. ΧΜ, ρ. &53 - Κ^ΙΐΓΐΐ. 
ηυιΐυτ 1)ί ϋ'ψΐοίϋ, άί, νβτιΐηα ΐΐΙιφϋηΊ» (ΐΑηΊ(ίΐ]η>τ, 
ρ•β• 1^1 \ ϋ»»•1ι<'Γ«βΐ' 2. Ν. ΐυιη. IV, ^ι$. 71* 
»<)ι1- ί 5'<κ. ϋηοη. Π, ρ. 216, γ1 ι^νιιϊ ιΙΙυ Ι»υιΙιιΙ, 
είψικι:^!) ιιιιη«νί ίη /α(γο</. ιη ία»ΐ. ί,. 0. Π. 3, 
ρ. 507 ϊΐΐΊ- ^ί Εϋ(Ι<)Ίΐι. Ζίκηΐ). ιιιαοΓ «51 ΜοιιιιιΙιΐ' 
ηι (ΐΐίΐιιιη 1:ι.ιβΐ3ΐ1ιΐι, ΤΙι»βί•Ι. «ΓΐΙιΙ^ρίί€•ψί (Ι), 
(ν. ίιιΓΐ3 Ι), ΐνΐ ιιιυΠιιΙ ίοιίΕ ροΐΐα. 1191. ηΐτ χΙι>ΐ3 
Ειι•Ι«ΐΙ)>υϊ. Ι•'Γ»*ιι ΚϋκίλΐΙιίιΐΕ, ρϊΐίίαΐΓ.Ιια ΟΡοΙίΚι- 
πυΒΑ. Ινΐ9 [νίϋ. Ραι;)) €ηί. Βα'οη. ι, 100)). ,η- 
Ιβϋίβι:π<Ιι>> &■>• 5αϋΐ)Εΐ6ΐ(>τ, υΙ, ΐ]υυ^ <|ΐ)ί•(^πι Ιηυ<| 
Ι>ιοΙΐ3ΐ»ιΙο νι^ΐΐιΐΓ, ΕιιιΙιχιηΐυΒ ιιο&(ϊγ 3, 1191 3<Ι1ιιΐ£ 05301 1 η νϊνϊ». Αιηιϋ ΒΙίεΙιοϋΙ Οιοη!:)!»,;, ς<ιί ίη 
ϋΐιηκίΐίτι ΕιΐΐΐηΙΙιίυκι Μυηοιίίαηι ϊετϊρίΐϊ^β (ϋίείΐιΐΓ^ 
τϊ\ίΐ6ΐ<;ιιηΙβΜΕ0, XII ει ίΐ)ΐ:ιιιιΙ<! 5»;^. XIII. ||β$ 
ίςιΐΐΐΓ, 53ΐΐ[;ΐ(ΐ ιΐε ΕιιιΐϋΙιΙιι, (|ΐιίιιαιη 8ί1 ίηΐΓΐΙϊ^βα' 
(1>ΐ5> ιιιϊΙΐΕ •Ιι>Ι>ΐ3 ιτκμ: νΙιΙπΊυΓ. ϋοπΓ ςυ^β ίη (|[ΐβ 
ΒΕΐΐίοΐιί» «ΙεΑίίίϊ ΕιιίΙινιιιϋΐ ΐι|ιιιι1.ιΐ.ι βιΐηΐ. ΛΐήΊΐί 
Ιι:ιιιιΙ ιΐΜίΙΐο ροβΐ, ιρι^ίπ ιικμιιι (!|].ιι|;ν [ΐι.ιπϋΐΓ^ίη 
ιΙιι1)ίΐ3ΐίπηβηι. Γ<φι-ΐΓΪ,ΝΜ'»1•Ίυιη (|ΐιι>ΐ|Νβ Ρ•ι^;;ίιιίυιιι 
ίιι ίηηιιπϋηΐ3ΐϊοιΐ6 Οι- ΓιιΐΙιγιιιίυ οίΐΐΐΐ|ΐί€ κειιρίικ οι 
ιΙοΕίΓίηι, βΐι:., |ΐπτΙ)χ) Γη^πιο»!-) ΕαΐΛ. Ζι$αΙΐίαϊ 

αΓυΙο,η κΰΓΈΟ ίιι Ι.ιιΙϊιινιιΐ' I^I)^^1Iυ οοιινι,'Γίο, ΐιι 
ΑκαίΙοΐϊί ίιΐΐΐΓαΓϋι, γ* ηια. αιύύ. οηυιΐϊ («οΙ. 
IV. Ιϊοιιια.• 1 781. Μιι, 8. \ηζ. ί — 46.) 5. V, ρ.»£. 

8 5ΐ|<Ί'. 5ΐιΐΜΐι»ϋίΐιΐ5&ι:, ιιΐηιιιιι ηκϋπΙιιΊΐιΐΛ »ΐι Κιιιΐΐ}-. 
ι»ίϋ ιιΟβίΓΟ ΜυιισΙία ιί>ϊ;ιιι„ ε.ίΙΙϊπι, ηΓ<|ΐι« ι« οιιη 
ίΐΐϋίί .ιΠίηπιΐΓπ, ιιγο »οΙιιιη ΙιιΙίείαΓί .ιιιϋϋΓ^ ρΓοΩΐβ• 
ΙαΓ, •Λ ρυΐΐίΗίιυιιιιι νιτίΑΐΜΓ ίη η^ΐίΐΐΐ! 1::ιι»(3ΐΐιϋ 
(I^Iίη^^π^9. ΙιΙαΐ) ρη^. ϋ £<|ΐ1• π^ίΐιΐΐ; |Ιυ);ο[υιΙϋΓΐιιιι 

ΟΤΟΐϊΙΐΙΙ» ΐί £ΐΙΐ1ΐ)ΊΕΙΐί α^^υι|Μ:I1|IΒ. II Λ κι.. (Ι) νίιΐε Ι1ίΐηϊΐ'•»ι ηοιίηιπ), Μίρη. Εηιτ. Γιτιι. 

Ρατηοι^ ϊ;«. Γ,χχνπι. 


11 ηίΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 13 

Βΐΐ (π) νοιοί, Ιΐ!&£ Γ«1,, Ιυ^ϋ. Ι^β ^, Ρ»Γ>λ 1380. 8, οΐ ΐοηι. ΧΙ& ΰίΙΙίΰΐΙ)«€£ Γιΐίυι» Ι,α^Δ. Ο^Π 
Μ, 1,1*3 <;Γΐκ:β ρΓυϋιιιϊΙ 1•ΐΙ!{νΜ^ Οά^,'-ι^οΙ. ιοίϊΐ. Ι, ρβ. Ιϊ5, ΠΟ, 172, 171, 175, 201, 293, Ζ01, 
3(ι8, 37ΐ, υΐο.. υ.Ιίι. Ι°;υί«:-; ^οΐ^^ιΐ'ηΐικ ποίΐι; α^Ι ίοιιι. Ι ϋοηνηΐίηιοτ. Ι'ΐίίαϊα ϋητΐίΡ, ^^ιιβ4υ^ ιη 
αοα^τϊο ΟταίΟ, ^ί\;.•^ίΛΛ οιιυι Οτχΐ£ ίΐΒ. ίι• Βιι^ΙΙίίίΐιιη, ΓΙΦΓϋΐιΙίηϊ ρ1 ίΐΙϋ5 1ιί1>Ιϊοΐ1)ΐεΪ9, ΙΛ ί•ίιϋ8?«. ^ 
νίηιΙο1;ΐΗΐ(η6Γ•^Ιίΐ|'«»Ίϊέϊ, « ((ΐιίΙιιΐΒ ϋΐκιιιι ^οϋίΓβιιι ίρ&η ΕυιΙιγιηϋ »:1»1« βϋΓίρΙυιιι ρυΐ» 1.3ΐιι Ικοίυ) ν^Η 
,υης.* $1:_κ'^(>. ^1>). ϋο βΐΐεηι, (χοΐτρί^ι ιβιιΙιμι;] οιηΐΕπειιΐο, νίιΐο III, ρ. 1ϋ8 ; ιΐε Ιοπίο εΐ ηυ^ηα ¥> ρι^* ' 
:ΙΪ3, ΐ.ΰΛΜαα Γεκίυηι Γΐΐίϊίειίίειιι 3509 \ααάαΙ Κι<Λι. δίιηοπ. ΙΟπι. Ι ΒΜ. ΐΐΐΐΐία; ρα^. 4'9, βΙ ϊιΐ αιυϋί« 
*> Ζ,Ιιιί νϋπίοηβ ύίΙΓοΓΓΐ Ι(!8ΐ:ιΐιΐΓ, ρΓορίιιβηυβ Ιιΐιΐε ^(^ην<!η^η ΐοάιι-ειιι αΐΐοηιιη ΓεΐΡΠίοΓθΐη ίη ϋοΙΙβςΙο 
^(!£ιι^(αΓιιιιI Ι*3ΓΪ8. £ιιΐ1ιριίιιιη •■> (ι>η^^ι1η3^^^ ΡιηιορΙϊα ι 3ηαιιπβΡιΐΓΐιο 3ίΐΙ]ϋ(ιιιιι ΐΠιΙΚ ^οτίρΙΟΓ β 
ΐφΝίΙ ΜΙιΐίιιιη Οι (οηΐίηιη ιιΐήαιηΜ ΕαΙαία, ρίιξ. 045. ηυί ίΐΐί βΓκευΙ» βιίειη Ιΐ3ΐ^<Μ»ιΐ2ΐη «860 ροΓΟι 
ξΜ. ϊλπλ. — &ιι1)^ϋΓιβ^ηι αΐίοηιια ΐοιίϋ. ηοΐίΐϊαι». Ραποι/Ιια «Ό^ηΐΜΐίία 651 Ρΐ'ίΒ ϊη 1)ίΙ)1- ρυ1>1. ίη ββ- 
|ΐΐί-ιιι ΐ'οϋιΐ. ιηΐ»., Ιη ραιιεϊβ νεΓΟ ίηΙϋ^Γΐ. — Ιη ϋίϋΐ. ΟοίβΙΐπ. εοιί. ΟΧΧν, ηιιΙ ΗαηίΓαιιΐ'οηίο ίη Βι^Ι. 
ί'οίιΐ.. ρ. 20Ο, ίρδίυ* 3ΐΐϋΐθΓΐ« ανο βετίρΐυβ νΚΙΐΐιΐΓ. — Μυπί^υε. ίΐι. ρ. 349 5(|η. ετ ΐο<1. ΟΟίΧΧ ρηιΐυΐι 
1« Ιϋϋεπι ΓΙιιΚιί ιιαΓίοι. ιΐβ ΜοιιίΰΙικΐί. εοΙΙ. ευιη εκί. ΰοΙΙιεΓί. ΟΟΧΙ-ΙΥ, €ΐΐίΐΐ3 πίΛβ"•"! Ρ^ι^εΐ" 1ι»ΐΜΐί 
ίπ Ι'βηυ^ιΙιιίΕυΙΙιιηιϋ ΐΙΊυΙι) XX ίιΐβπΐ οΙΐ^ΛΓν»!. — 4^1 νίΐ» &. Ειιΐΐιγπιϋ ϊη ΕΐιίΙεΐΙϊοηβ (]ΐιΐ[Ι)ΐιι τϋΓΟΠΐ 
ιηϋΓ^ιΙιιιιη. ίη €οιΙ. ΟοίίΙ. ϋΧΐΙ, ει ϊη βϊεείίαβ ν3ΓΓ. €ΐ>ιΙ(Ι. ΟΧ VIII, Ι05ΐε ΜοιιίΓαιιί. Ι. ο., ραβ• 1'8Α Μ 
192. — Ιη 1>111. 1^900Π3Ι. Μ Ροκ«ρ1ίΛί) Ιη ρΓομΗαΐαη ϋβνϋ α (χροιίίϊο ίη Ρ»αΙ*<τ. 3) νατηίηα Ικ^^Μλ 
άΐΒηίΐΛα ίί ιηνΠΐ, Βΐΐ. ΡΙυβΓ. Έη /ιικεγ. ρίτ ϋχίραη.,ραξ. 168. — Ιιι ΙΐΐΙία, ΕΙοΐϋΐιΙία ίη ΙιίΜ. Ι^ΟΓβηΙ. 
ϋΟιΙ. Χ, ρΙοΐ. 6, ΡαπορΙία, κΚ. Ιιιίΐίο ϊιι Ιΐυιίοιιι ηροτίϊ ν^Γ^ι18 ηιιΙιίΑΠ] βΕΐΐΐπί ρΓ^πιίΐΐϋηΐιΐΓ ειιιπ ηΗο- 
Ιϋβ ί(ΐιΐΙ>υ£(Ιιιιτι ίιιτςΓΐΐιι. οο5()ΐ]£ ριώΙϊΕϊ {<;Γίί]•ιτί$ Βαηϋη. ίη 04ΐ- ϋθ(Ι<]- Οι, Ι.Λατ. Ι, ρ, 11$. Ρβ^ιορϋβ 
ΊΐΛΆ ίΐιϊ 051 ίη ^1109 ιΙΙνί&9 ΓιίΓΟΒ, ηυΟΓυηι ρΓίΟΓ XI, ρθΕΐι>ΓίθΓ XIII ςυηιρίέΐΐίΐιιρ ΐϊΐυΙΟΒ, • Βληιΐίη. «α- 
ρίοΜίϋ Γΐΐηΐ»». ΙιίΙΐΓί β&ειιηϋί ΰορ. Ι 8&ΓΓίρΐ(ΐ5 ε^ΐ ρηιιιηιιι ΐίΐιιΐυκ Οΐ.ρ\ ταΰ ΑγΕον ΠνΐΟ|ΐβτο{. Ιαη 
3*<:π ΒθΓίΐιΐ(ιΓί<ιτιοιηΐ'η 30 Ιοουΐ, βχ ηυυ Ιιΐ!]ιι& ρ^^ιιι^ ΐίκιΐί «ιρΊΙΰΐΐίο ΐΐΟΓίΙίΙιΐΓ. ΡΰΒΐ £&ρ, ΧΙΙΙ, (οηιτ» 
$ΰταίεηοί, Ιϋΐ;ιίαΓ ηαρ&τ[τλΐΐ< Φωΐίου,βιο., 5ΐ:ι1 ίη Γηιβ ηιιχιίαιη ιΙβικΙβΓϋΐιΐυ^ — Ιο Εοιί. XVI, η, 91, 
ρ1(ΐι. ΐΙ, ΙοΒηηί 1-Ίιτηο, 3 ηαο βιΐίυΐϋΐη ΙυΪ5ϊε Ειιιΐιρηϊιιηι ίπ οοπΓΪηηιικΙι ΡαιιορΙία, γτοιΆάΗ ■ΓΓίρ|η? 
Ογχϊιι» ίριΐΐΐ Λ1ΐ3ΐίυιι>. 3 Ρ:ι1)Γίοίι> οϋαΚιπι, ΐΓίΙιυίΐιΐΓ ΛροΙο^ίύ έοιιίτοάίίίοτία άί 5. ίίρίήία. V. ΕϊηιΙΐο. 
Ι. τ.. Ι, ρπς. ί15. ϋοηΐ. ρΐΐιΐο ρο<>ΐ ο. II. — ΡβηορΙϊα Ιη ευι). ΑπιΙιγιιϊ. ΜριΗοΙϊιιΙ, 1«ϊ1ιϊ Μαηΐίλΐιο. ία 
Οίατίο Ιΐιιί., ρ. 15. — Ιιι £:^ιι»ί^ιη ΕοιιΐΓ. Βίί/Ι. ϋΐιΐϊϋΐΐι, ηια. ρΐυτρΐ ΡΛηορϋπ οοιίι]. παπιίηαηΐϋΓ. Ιΐοπικ 
ΪΗ ΙιΙΙ. νιΐίοαηη ίηΐΐν ςθ(1(1. Γΐβίηκ ^ΐΐΟΝίίαΜι δυβοίρ, ιι. ΙΚϋΟΙ^ΧΧΧΧΙ!. {ί) Ιιι [)ί1>|. ΕΛτάΐα. Ο\(αίιοηί. 
~ νί;ιιοΐϋ£ ίη ΙιίΙΙ. ϋΓΪιηπιαηα ; ΜϋΗτι» ϊιι Ιιϊΐ)!. ΟιΐΰίΕ.— ]11•>ΐ)ϊε1ιϋ Ία οοιΙ•1. Πιϊβγ. «Ιϊ<ι, ΟΧ «ι ςχ, 
Μ.)ηΐί;ΐΗ0. Βαΐ. ρ"»», όΐ- Ι, ρ»2. 52. 0. — ίί3. Π. " 47:8. ϋ. εΐ ρΙιΐΓίΙιΐϋ ηΐίίβ Iο^^!. —ΤβϋΓΐηϊ Ιβ Μι 
ΐΓ^ίβ €0(Κ ΟΧ'Ι^Ιι Ραηϋρϋα, ίκΛ Ιΐοπ ίιιΐίςπ. — Ίη ύοά. ΟΓ., η. Κ, ΕρΪΛΐ> ίανίπΐνα αίκτίΐα Ατίΐΐ€ΐηο$ 
^ι^ορα^^α1•ύι, βΐ η. 52, ΕρίιίοΙα ύοη(ιιΐαη». /ιαταα Φουνΐιγιαγητών, Β(νβ ΒαβοπιΙΙοηιηι, ηα ποη Αππιβ- 
ιιϊϋΓΐιιιι, βΐΰ. V. €3ΐίΙ. εοιυ. <Ιγ. Τβιιγ. ρ. 2Η5 €1 ΐ9ί. — Ζιιγαβηναϋ (ί\ο} 4τ:).οΟίί3(ΐ| ίογ[(ίτων Ρΐιηι ^(ΐο- 
1)»ΐΑΐιΐ8 ΙίΙυΙίδ ϊιι ΐιηΐ. 1.Χ Νΐηϊαη. νι-ΐΐϋΐ. ΥίιΙ. ^ί^. ΰοιΙιΙ. ϋτ. Ν3η.> ρ3.%. 67. — Αυβίΐίΐη ΎΊΐίάΐ]. βη 
»ν ^(|^ύ.^,τ. ΡαηορΙία αο^ηιαίκα, {Βϋά ΐα]αί ^Ίΐ ϋΜίίοτ'κ,αοα ίάΛΛατ,} (βηΐίηεπ^ εχκιρίι ει βεγΙοιϊα 
Οιΐ'^οΓϋ Ν^ιίίΐιιιριιί ει 4. Ο^ηιαβϋπιΙ (ΙϋΐιιοιίΒίΓηΐϊαηοβ »ι: ιπηίβιιΐίηδ «Ιβ υηο ΰκα ει ιΐίνϊηίΐαΐ» ΥεγΙ^) 
ίϋιΓϊΐϋ ΗϋϊϊΰΓυ ίΐ) Οβι»), ρις. ΐί. — Ουεΐ ^νι1ί(1^ιυΓ& ΰ;ιΙα1, ουιΐιΐ. Αηι;ΐ3Χ, εΐο., εκΙ ΕυΐΙιχιιιίί ΡαηορΙΪΛ 
ίη 1>ϋίΐ. Βίΐ^ΙβΙ. ΜΜΜΜΜΜΜΜΟϋΟΊΙ 3ρθ3Γ;»ρΙ>ιιιπι ίιιΐιτ ι;ι-<υ. ί. Γι-ΙΙί. — ^αιιΙ^ΙΐΓΪβ- η. ^^X^I ίη οοΙ- 
1ι-£ϊα &. ΤήοίΙ. ειιιΐιχπιίυβ Ογ. εειΐ ηοιπϋη ορυβε. ίη ι:ί)ΐ3)η£0 ιιοη α^*1^Iι]Γ. — - ΡϋπΙβΓ Ιοη. II, ρ. 84. 
ΙηιβΓ ο«4υ, Ρΐ,ΓυΙΰ. ίΐ. ΜΗΜΓΟεΟΧΧΧΙΤίΐ ΜΜΜςαΟΧΧΧΥ. Ευΐΐι. ΕϊβίΙκηί φίκ-ΙβΕη. — Οιι1.1Ιηϋιι 
ΙιίΙιΙ. Γοϋϊ^ίί 5. ΤΓίίΐίΐ. η, 41», Ραηορίνι, ϋτ. ηιοιηΙίΓ. Γι»1. — Ε^^^πι Κβίιΐκ ίη Ι»ί1ιΙ. ρΐι1>1, ΙηΐκΓ κούΛ, 
\ηί.ί:Μ\α. V1^^^αI. Π. Ι.εϊ>1, ρης- 401, 4. — Ιιι ρΓΪπιϊΐ ηυ[3π<]Ί 3ΐιηΐ κΐυο ^ο^^. Μοΐΐ^υεπϊεϊ ΡαηορΙία 4^ 
((.ί,Λΐίηι;, ΟΐςυϊΙίΐιδίΟΐβΠεΓ οορ((<ί<^*|ΐ'είΙϊβριιΐϋΐ, ιϋ^ίΓίικεη 3ΐ>«Ιϊΐ. ηΙΐΜΓνίΐ ει ίίκιιιΐΐ βΓ,Ιιβϋα κΙιΙίΐΛ, 
ΑΐΙαίιιβ ρΐυτ» ΑνΛ'Μ ίΐιρρίκιιιβηΐ» 3(1 οΐίιίαυί'ϋΐ ΡαηορΗχ'ίΐψ^οΧί^αίΛαΛία ε&Ι. Μ,ιΐΐΙΐίηί, ρΓοΓ. ^4ΐ(«1)βΓν. 
Ιη ρΓκΓαΐ. «ιΙ ΕιιΐΙΐ}'ΐη. ΕοπιιποιιΙ., εΐε.. Ιυιη. Ι, ρ. ΐΙ »^•\. {ηζ,ού. ββΐυπίο ηπιΐιι οιηίι&ι βυιιΐ ΐ],ιιχ Ιβ- 


(■) Ιιι Οιινι:ί ΙιΐΜ. 1ίτΐ«ηη:ι ρετρβηιη ΐΗϋ4ΐΐ0Γχ- 
ΐαη-ιΐίιίο νβηεί. 1575. π Ρητΐκ. 15X6 Κ. 

(ί) Ι^^' ΐ'*•!• 225, ηιιπΜΐΙ,ιιιιΙΐΐΗ'. V. ρη^, Η5 
Μ|(|.,ίιιιιΐΓυ ΐΊΐίιοΓΐ εοιηιιιι^ικί.ιΐ. ~ Ιΐιίιΐ, ίη (ό*Ι. 
ΪΪ6 ουηΐίηΠϋΓ 1ί1>ιτ ρτϋαη* Ραηο^ϋπ ; — Ιιχΐ 
Βΐιίοιη ίιιΐΡΕΓ3. οηπΐηιιιρίΓΐιηι^η (ΙΙιηι ΐΐ Ιη [ϊΐυΐοί 
κιι ΓϊΐμίΐΛ ία (ΙίτίΒΟ, ίη τοιί. 4;(;ΧΧ\(|Ι. ηιί ηρρηη- 
ιΙίΓίβ Ιοΰπ βιΐιιειι α<ίΐ Ρΐιοΐίί. ρ,ιΐηπΓεΙίΐ ΟΓυΙα. 
»)*ιιη|)$ί^ ΙιϊιΙΟΓίε» ΥΙΙ Γθη€ίΙίι;Γϋ[ΐι οιΐίΐιιΐίΊιίι;. 
(■1 ι•)ιΐ5 ορΐβΐ. 3ΐ! Μί('1ι»Η<Ι•.Ίη, ρΓϊιι<•ίρι-ιιι ηυΙ^ηΓϊΐ! ; 
ΐ)ϋϋΐπ η^)ριΊ1^^ί^1Ίι ι:ιιι|ιγε τικκ^ικ" ϊιι Ι,ιΐίιιι Γι «ηα. 
Ζίιιι ε•|]ΐ. ΡααορΙϊα:, Α^ιιηι»ι ίπηΚι^Ε. Ι. ρ., ρλ;;. 
ί/ΐ^ — /« να). Ιη. ΡΛΚ. 4:^1) ί«4Ί . ί'ορίυίϋ ηι*ιι$ι.•ι Ι,ηιηΙΐΐο. «οιΙ. ίΧΥΠ, ίη (^ιια, ιι. 81, βιιηΐ ποτ< 
(ΐϊΓΛΓρίίΐ βϊ ΡαααρΙια, (^ιΐΛΓϋΐιι ιί^υΐα*, Βΐΐ£[αΓ««ι 
ρΓΐ»ΐ'ϊρί:ι 1.1 ιιιΙι.'<>. ρ. 450 βφ|, ΐυΙι)ΐιη([ίΙ. Ν, 

6ί!ΐ\ιι\ίατ ΡηιΐΰρΙϊο! ηρρίίΐιιΐϊχ κινβ ;ιη,ιΐ(ιεηΐ3ΐ(^ι 

XIV ΌΟΙΙΐΓ» Μ4Ι1«9ΐί94ΙιιΓΙΙΐη Ι.Ί βυ^οιιιίΙύΠΐηΐ ΙιφΤ 

Είιι («ίϋ. ίΐιίΓ3 III), ι:)ΐιι1ιι• 6>ιΙιΐ)«ϊΐιΐιΐΓ ,4π^βηιβ| 
ηαινιίαΐΗ ΐήιΐΜρΙιαΙη, ({ΐι.ΐιιΐ ριιΐιΐϊΐίνϋ ϊιι ον1ΐΒΐ]Ι 
ΜρΙϊεηνίι Ι^ιιιιΙΐι^ε. ΙΙΙ, ρ. 127 ί<ΐι|. ■ΙλΟ),. 

(ί-) ΪΊηΒΗ'ΙΊ'ι^'. Μ"ρι•> ί:ίΙ- ρτ•)ΛΛ ρη^. 5 ΙιΐΙ»„ 

ΥΑϋΐ-ΙΚΙ. ριι^ϊι! ρΙα>6ί Ρα ηορΙ ϊιι- ΐοΛύ. ^ΐΓρΡ'Ίΐ'ΙίΐΓτ; 

ιΐ[ΐΐ:ΐΓΐι Ιηη^ιι ιΐί^ιιιιΐ) ο^β ίηΛ, η. !Κ(.Ο(:0Χ1,νΐϊ 
ϊϊΚίΐΛΐιΐ'" οιιηι |>ί)ι Ικ.ηιϋ ςιι)ιΐ5ι1ΐιη ιηοηβϋΐιϊ 
Ιιΐί. ιΊ ;ιιΙηνΐϋΐιοιπι1ιυκ. :Ιιϊ •€ΐι^Ηϋ 13 ΡηθΙ.ε00Β1ΕΝΑ. 14 

(ΐιηΐυΓ ίο «ιΐίιίοιιο, ιηυΐια ίιίϋ«π) ιϋ•1ΐι>, > ΓιιΐυΓΟ ειΙίΙΟΓβ ΙγμιαικΙα ευπο&ϊυι, Τγο& ίΙΙβ ίΐ3ΐ)εΙ ιίΐυΐοί, ηιιί 
ίο ρΐβπϊςυε (Ι»αηΙ εθ4ΐίΰίΙ)υ3, ιι. 1ίΐ. XIX, XX Ο XXVIII, ςιιΟΓυια αΐΐίιηαι ββΐ χατί Σαραχηνών, Ηρα- 
ηιίπι ]3ΐυ βϋίΐυϊ. Τίΐ. αυίβηι XIX «οπίΓβ ΑςηοξΙαί, οΐ XX ΜΐιΙνα Οτί^ίηίΜ νιιΙ([3νίΐ ΗαΙίΙΐΐβΐ Ι. ο., ρα];. 
20 λ(|ΐι. Α<ΙιΙ. ΙιΙιΙοιι&Ιίυιη Ια ΤΗηαητο «ρί«ΐ. Ι,μτολ. Ι, ρα^. 184 βΐ 195, β1 ΛΥοΙΓ. Ιο Ιοιη. II, ρ. β, 27 
6ΐ 66. ΙΙαμ.. 

ΙΙίϋΙι. Εηβηιιη, δυβουβ, » ΟποιιΙβ τβιΐιιχ, ηβΰ Αίιι ροιΐ »α. 1714 ίη ραίπι, υΐ αυ^ίο. 4]«Γυηηο>, ΐηΐβΓ 
«Ιία Μΐΐιαι αΙΙυΙίΙ βΐ πίΜυιη ΜΐυιηαηΊΜΤΪΐ, ςιιοιΐ • ρ•ΐΓίχΓεΙι« ΗϊεΓΟίοΙ. Οιι^ΗηΐΙιο, (<]«! Οοβίΐΐιοο, υΐ 
1><ΐιίι1ΐ6ΐι• ΝμΟπο βιι»Μϋΐ,) (Ιοηο ΚΜρ«ηι τοίιιηβο, 1]Γρί9 ίπ)ρΓ»3ΐιηι, Ι>οε Ιίΐαίο : Πανοπίΐα 6ονμα• 
Τίχΐ) Άΐιξίου βασιλέως , τοΟ Κομνηνού, ηεριίκουια ίν βυνέψιι -τί τκΐ; μαχαρίοι; χαΐ θιοφέροι; [Ιατράσι 
βΗγγραφέντα, «Ι; τ&ξιν 61 χιί βκσχιμμίνην άρμονίαν καρί ΕΤΑΤΜΙΟΪ* μονάχου τοϋ Ζιγαβηνοϋ (ίία Ββιπ- 
ρβΓ, ηοΗ Ζιγαβ.) τιβίντα, ίκΐ Ανατροπή χαΊ χαταφΟορ^ των βυσηβΕστάτων δογμάτων \ί χα\ βιδαγμίτων 
■εων ΑΟέων αίρίφίαρχών, τών χαν^ χατά ιης ίιρβς αΰχών θεολογίας λυτπιαάνΐων, Αφκ^ΐοΐΕΐια ίπΐ τοΰ 
■ύηβιβτάτου, υψηλοτάτου χαΐ (ηατέιττου κ6θίντου χαΐ ήγιμδνος ι:άβΐ)ς Ο&γγροβλαχίας χυρ:ου , χυρίου 
Ιωάννου Κωνσταντίνου ΜηαββαρΑμιη, Βοι6ό&α τοϋ Μπραγχοΐίνου. Τψ έχλαμπροτάτφ χα\ οοι^ωτΑτφ 
υΐφ αΰτοΰ χυρίψ ΣτκρΑνφ Βθ(β4βφ τ^ Ηπραγχο6άνφ, παρΑ τοΰ κανικρωτάτου χαΐ λογ(ωτίτου 
μητροχολίτον Δρύντρας χυρΐου, χυρίον ΑΘΑΝΑΣΙΟΤ, οϋ χαΥ τοις ΑναλώμαοΓ νϋν νρώτον τιτύιιοηαι 
ιηρί τφ πανιερωτάτφ, λογιωτάτφ χα\ βιοηροβλήτψ μητροπολίττ) Ούγγρο6λαχ(ας χυρίφ, χυρίφ ΆνΟίμφ 
τφ Ιζ Ιβηρία;. Έπιμΐλεΐ^ χαΐ 8ιορΜ>3(ΐ Μητροφί-Λ)ν« , ίιρομονάχου Γρηγορδ τοϋ Ιχ ΔοιΚώνης. Έν «{ 
άγιωτάτη μητροιτίλβι τζ έν τφ της Ούγγροβλαχίας Τεργοβΰστφ , έν ϊτει άιΑ βιογονΐας χιλιοβτψ *πί«- 
χοβτοατψ 8ιχάτφ. Καΐά μήνα Ηάΐον. Ια ΓυΙ. 1710, /Όίϊβ ροι^'. ΡπΕΓλίίο Α(Ι)*η>βϋ 3«] 8ΐβρ1ΐ3ηιιαι ιΐΜΐίΜ- 

ΙΟΗΐ ρΠΒΠΐίΚΪΙΙΙΓ. 

ϋ^ιγηαίΙιυΒ, ριΐΓίακΙιι ΠΐβηκοΙ.,* ηιι. νίεαηβοΒΐ ιυρρΙβνΙΙ, ^υβ ϊη η». ΟΓϊβοϋΙίΙιυ• ^ϋΟείβΙηΒΐ, 
οΙ, Στίχους 'Ιαμβιχοΐις ηρίς βααιλία Άλέξιον, Πρ^λογον μετ* ϊγχωμΐοητ. 

ΟΙ>ΜΓν•τϊΐ ΜΠίη, 1η η•. ΥϊβηηβηβΙ ΙϊΙαΙυιχι β1 εαριιι ΐοΐυιη υγ'. Φωτίου πατριάρ}(ου χατί των της 
παλαιβς 'Ρώμης , «ΙοίάεπΗ, ηικχΙ ίη οηηιΐΜβ εοιΙϊείΙιυΒ ΟΓΪεηΜίίΙιαι βχ&ΐβΐ. 

Μβη ΟΐΓ]τ•9ηΙΙιιΐ) ΑιΗιηΗΪο >ιιο1αγ ίυϊΙ, υΙ Ιιηηο Ραηορ/ίαη ««ΙβΓΐΙ ; οηΐβίΐ ν6π> ρΓ« οιοΐιι ΤϋΓεαπιοι 
ηοη ιηοιίο ϋβρυΐ βοηΐΓ) δίΓαωηοΒ, κά «ι <Ιβ 55. Τγ1»Ι1316 ςιιχ^απι ίη ρπιηίι ιΐιΐίιη ιΐΐιιΐίβ, τ6γΚιι> 
κΐΙίβΒΐ, ηβ 6*ΚΗΙ, ηιιί •ηηαι ίηιΐβ αηΙρβΓβηΙ ΐε€ί•»4ΐΐ(1ί Ογκϊο», αΐ ίη εαυ» ΰ^πΙΙί ίυεαπΒ Γθ(6Γβ. 

Ροιΐ σΐίχους ίαπιΐιίωι ίη ΑΙβχΙηηι ΐοπιηβηιιηι ιβηυίΐυΓ ΡΓΟίοκυΐ, <υί Ηϊ νοΓβυβ ρΓκηιίΐΐιιηΙιΐΓ : 

ΕνβνιιΙον Μότημη χαΐ μοτοτρόχου 
Τον ΖιγαβΊ\τον ίογμάτΟίΤ χανοχΛϊα, 
'ΑΛίζΙφ τΐυχθβΤσα Κομτητών γέτοΐ'ς ΕϋίΙ. \Αύη».. 

\^χ\. Ι.ΙίΙ.1. Τίτλος α' 

χαΐ ιτνεϋμα ι', αυλλογιοτιχΙ) ίκ^ιξις ίίτι ιΓς έβτι 9Λς, χα\ ότι χαΙ λ^γον Εχ•( ίμοούτιον ΐαντΑ 
νεϋμα Αμοίως, &τερ εΐοΐν ύ Τ)^ χαΐ τί Πνεύμα τ& ίγην, ίχ το3 χατηχητιχοΟ λ';! 
γου τοΰ Νύσιη;. 
Τΐ(. ). β'. κερί Πατ^ χαΙ ΤΙοΰ χβΐ Αγίαυ Πνεύματος διαχίχριμίνη &μα χα\ έ-ζωμένη θίοληγίχ 

3. γ*. περί βϊου, χοινώς. Δήλον 6*, οτι ό βίδνϊΐπών. ή θεότητα. Ι) τ6 θείον, απλώς χιΐ άπροσ• 

βιορίφτως , τΑς τριΐς ύιτοιτΐοκς τής μιβς βεδτητος Ινέφηνε τ^ χαθολιχ^ τούτοιν προσ- 
ηγορΕα. 

4. Κ. ιηρΐ ΐου άχατάληικον είναι τήν Οείαν φΰιιν. 
Κ. >'. ΐΕερ\ θϊωνυμίας. 

β. ς*. περί τής Οβίας (ημιουργίας. 

7. ζ. πιρ\ τής Οείβς Ινανθρωκήοεως. 

!(. η'. Κατ! Εβραίων, ίχ τής λεγομίνης εΤναι τοΐ Νύββης βίβλου, τής προβαγορευομίνης θεο- 

γνωβίας. 
9. (Κ. Κατά Σίμωνο; του Σαμαρΐω;, χαΐ Μαρχίιονος τοΰ Ποντιχοΰ, χα\ τοΰ Πΐρσου Μίν'ντο; χαΐ 

(ών Μανιναίων. 

10. ('■ Κατά Σαβελλιανών. τοΰ Αγίου ΚυρΓλλου. 

11. ια'. Κατά Άρειανών, τοϋ μιγάί.οί) Αθανασίου (α). 

ΥηΚ, \. ΙίΙ. 11. (β'. ΚατΑ Πνιυματομάχων. (π ΐ.ηΑ'χία €θΙΙι>£ϋ ΙβκιιϊΐβΓ. Ραη». «Ι ίπ Ι,αίΙηι Ζίι:! τβΓίίοηβ 
Ιιίι: ιϊΐηΐιιι ίηκΓΪΐιίΐυΓ ; ΠιρΊ τοϋ ΑγΕο» Πνεύματο; τοΰ μεγάλου Αθανασίου, |χ τοΰ λόγον 
τοϋ κερί τ]|ς ΙναΑρχου έπίφανίίας τοΰ Χριστού. 
ΛηΜ. ιγ*. Φωτίου πατριάρχου χατΑ τών τής «αλαιίς 'Ρώμης , οτι Ιχ Πατ^Ας μόνου Ιχχορεύΐται τ& 
Ονεΰμα τ& ϊγτον, Αλλ' οΰχΐ χαΐ έχ τοΰ Υιού. Κ»ΐαι βΐίαιη Ιη ναπίί τηη. ΕιίΓορ», υΐ ϋοιί. 
ΒαΓΜΟ. &5 [ία ηυο ιπ&υίΐυΓ ΡΐιοΙΙο,] «1 101 , [ίη ςηο βκτίϋίΐαΓ Ειιιΐινιιιίο ΖίκιΐΜηο,ί 
«ι ϊιι εοιίϊΰβ Γβ^ίι 63ΐΙί« (>) βΐ ΐοΙΙββίί ^ε«ι1^ιι^, Ρμγϊ•. , Ιίεκΐ ϊα ίαιίόα ν^ρβίοηβ Ζ>ήι 
Ιιη€ «ρυΐ ιίΙ οιηϊκιιιπ. ΙιΟϋυηι ϋη^β ρτοϋυείΐ υικπα>, Οβ ιιιηιΜίι, ραα. 25 βι εο- 
ιΐίοβ β ΟΓίκΐί χΐΐαίο ; αΐί» Ρβίανίυι ίη ΰα^ηι. ΐΗιοΙ. IV. «(1 η. II.] 

(α) Ιη ϋοιί. 1 , ηυί ρποηπι Ιοιηυιη εοηΐίηβΐ, ρι^. Η ιη. βπιιΐ χκηρίϊ , «ι αΐίχ ηυΙ»η(υΓ «ιιΐ 

Μο»). Ιβ|[ίΐΗΓ ίη )ϊΙ)η ίηύίϋβ ΚατΑ Άρειανών τε χαΐ (Ιοοίβ •ηίιπ3<ΙτβηΗηΐυΓ. Βαιι.. 

Εύνομιανών. Ροΐΐ ίβιΐίεΐίηι Ιο^υηΙκΓ τβΓβιΐΗ >ηο• (6) ΥΜβ Κίεΐΐ. δϊηιοΐιΙ» ΒΛί. ΗΐαΐβΜ , (οηΐ. Ι, 

ρ^ηιι, ςιιί ίη οΐϊιο «ΙηαηΙ, ιιΐνοηυθ χ ΜϊΙΙΙιχί .φ. 51. 1$ ΤΠΟΙ.Ρ.ΟΟΜΕΝΑ. ΕιΙίΙ. 1.31. ΐϊΐ. 1Λ. IV. ^9.\ί ΑΐΓΐλΐνίΐι«»υ<. 

!7. ΐη'. ΚϋΤί ιών )ΐ£γίνΓ(ιΐν' Έιΐββέν 6 βί^ί Λίγοί ίπ^θώί. 

ΕπΙ Χρι?'ο5 μίίν ΰίληϋΐ» χχΐ ίνίργειι*, οϊ κ«\ Μονιβίλί-ιοι ϋγΰ*ι-ΕΛ!, Γ^&ιι. — Ιη ΐΟιΙίΐΐ 
Εϋεί&ΓβοΊ', II, 8{, ΐϋηΐ ναη» ίχ Ευ11ι>πιίί ΡαηορΙία α^ίΐρ'^, Ε ηιιίΝϊ ίηίςηίνιΐΐ 
ΙϋπΒΪΟΓϊ ίοα ^χζΐτ^ί'Λ 1,9ι»ι^ϊθ, Οοηιιη. 111, ρ. 140 βυη^. δίΟ. Οκί. 1. α^Ινίππι ΑφιοΐΙ/»* 
£1 ΰβίΙΙϊα Μ. ^1 0Γι:ί-αήί Ν;ιχ)ιιιε. οτλι, ιι Οε Ρΐϋβ : (|υΙ ιίκιΙιΐΕ «ΙεκβΙ ίιι ΐΐΐιΐ. ΟγΚϊ^ι 
ΐ£<1 ϋ^ίίιι&«ϊΙ ϊ ΐΙ. Μ3(ι^x^ ; 2, <:9ΐι(>-4 ΐύπαι Οη^^πί^ ίΤτοτΜ ί 2ίιΐ£ίΐ η^ιί^ςυο αϊ) ο]ϊι. 
Ογ, η ΓίΙίΙίΐί « Μ^ηΐιίίί, 1. ίΐιίΊΛ. ΕλΙ, νοιβ Μΰϊ1ιιβη5ί6 $ιΙί6π> 3ΐ) ΪΛιΙϊν ρΙϊκίοΓ «Ι 
ήΙΙίΐιιι νΐηιΙοΙίΦΐΐ-; 3). ΤΚιιΙιΐί 18, ϊαπΙγ:) δϋΓΕ'ιιιπι, Γ^ΓΓίιυη £( ΡίυΙϋηι ; « ήυ» Ιοη^ιηη 
<ΪΓ. Ι,βιιιΐΓΐ. ΰΊίϋίΙ ΙοοΜιΐ. $£ηΐιιΐηΐιΐΓ ιϋΰΐί (9, 20, 21 {ΐαΐνΒ <ΐυοςϋβ ΙοπβίΰΊϋιϋ Ι4ε«ηιΐ 
_ Οτ. Είΐί^ίΐ 1.3[Γΐί€ί.ί 2^, Ϊ4 -ίΙ 'ίτ>. ΙΙλκι,, 

19. χ^ν Κϊτ^ν Είχ«ν^ιρ.<1χι>»•. Ει £υί1. ΜοηΙΙϊ 6(1ίΐϊοπ& Οτχα>•Ι^Λΐ„ Ρ^τ'ΐί. <564, Ιιαι* ϋαρυΐ α»\Μ 
\τι ΒΐιείϊΓΪο ϋνΐΧ^ηα ΙΟί»- 1, ρ. 725, «ι Ιιι Βί1>1- ΓιίΓυΐρ ϊοιπ• XI, Ρ^ήί. Ι&Μ. 

2Ι|, χγ". Κβτί 'Α^ιίΕ^ίων, 

ΐϊ. χί*. Κ«τί -Είυν Αίγομΐνι^ν Πανλικ(ννι)ίν. ΡΙιοΐίί ΙΙ1)γΙ ΐν ζοκίτα ΡβνΗαοηο», 6 ηιιίΐιυβ ΕυΙΙι^Γοίιιΐ 
Ιιυε ϋίριιΐ £ΰηςίι»η3νΊΐ, βΐ4ΐ3ΐι( ιηΐβ, 6γ^ϊ6 ϊη |>ί|>1. ίοΑπηςα Ιιυϊιΐι ιιγΜ;. Ι(ίΐ>ι>1)ι}Γ- 
([«11519. ΡΑ,Βη. — 1η γ<ι(Ι- ΡίΓΐΐ. 770, π. ), Ιιίΐιΐ. ριιΐιΐ. (ΐιπ{ ΙίΙϋΙί ςααΙ,Γΐ ΑτιηβιιΪΜ, 

<ϋ. χί'. ΧΙ^ρΧ το'^ ^^ι^•■^^Λ^^, Κΐ(,\ »ίί Αγίου β3*ηίβ[ΐαΐ6;, χα.1 ιαρλ τί^ς μίτιιλ^,φΐως ^«ίν ΛεπΑβτιΚΐν 

ΐΟίυ^ Ι^ΓΧΓΰ «ι Ι,αΙΙΐιβ ϋ<1ίΙ> ίϋΐΐΐ 8 ϋι>1«ΙϋΓΪ0 ΙΟΠΙ. Ι ίΙΰηΐΛΠΧηΙΰί, ίί(ι:{ΐΙ. &ΓΙΓί., 

ΕΛ\ί. 502—507, βΐ ί Μΰϋ. ίο Ο^'Ρ" Ι'""• Ι ΟρκΊΠ» ^ο^|I|1^! ^^ηιΑ^ι^<ΐη^. μΒρ, 94 Βειι. 
οιιΓίΐΓ ν^ιίΑΗ Ιβοΐίυΐΐύϊ ς•]>(ϋςϊί ΒϊΓφΰυΙοιιϊ ίη ^ο»Μ^. €ΐΐΓί$1ορ1ΐ, ^νΙΙιί !Ι'*Ιϋηα Βο3^>ηι^■ 
ιο^ΡΜ, ρ^Β. 1Χί6(|. 
Ϊ1, χζ'. Κατλ Βογύμίλων. >Ιο6 «ρΐ|ΐ ί«ρ3Γΐτϊ|ΐι ίΐ βροΕνβρΙιβ Βοι31(ϊΔνϊ! ΙίΙιϋοΙΙιβΟΛ ςνοιΐ Ι. 
ΡΐΙΙυΒ, ϋιοιιίεηβη «ρίΒΕορυκ, ίΐ 9ΐιΐίΐ|ΐιίθΓβ <οΊίΕ<3 ιίί5ΐτι()(ίπι]ιιιη ίΐΐΓϊτνπΐ, ^^4^^ι 
ρΓιιϋίΙϊ^ηιιβ ^ιίί^η3^V6Γ$ιύ■1ίί)II4 ίΙΙυΐΙηνίι Ινικίΐΐυί λΥοΙΙΙιΐί ιν ^ίχΓ^η'β Ιίν^βΜΐίοπιηι, 
ΫνίίϋΙ)- 1712, 4 ΡλΒΒ.—ΕβΙ ηιιοΐ|α9 ίηΐ6Γ ϋθι]>1. νοίίίηηοκ V. εαι. Ι>]1>1, ρυΐιΐ. Ι,βυοιιβ . 
ραβ. 303. 11,30- ΛΙ) Ιιοο ιΐίνί^Γϊΐιΐίΐ ΐίΐ Γηςκι, <\υοά α Ρθ|;Είΐιϊο ει(ίΐ(ΐΐιΐ Β5ί£, ϊϋΐιι βυρτα 

ΟίΙΐΟιΙί. Ηαιιι., ΕΊΙΙ. ΙαΙΐηα; ΠβΡΛ-ιιτλίί *ω1Iο■^ πατριάρχου Κων9τϊ«'.νουί;ίΐ£ω(, Ιχ ττα «ρ4ς Μιχαήλ ι*» α,^χνη» 
βθΐιλγ«ρ(ϊ; ίΛυτίλής, «ρΐ -ϊών ίιη4 βί)»ν|ιΐ«νΐχΰνβμνίδΐϋν. ΤίΙ. 25. Γιίϋ/ιΐί ΧΧ¥]1Ι βοηΐΓ9 διηεβαοί ^^Ix^β βχ οαύίζί ΡιΙαίΊιιο. ουηι νβρβίοπΐ ]. Ιιε4|]Ϊ 

ΒρυΓΕΓί, ρΓβΓ. ΡϊΐΙι1ΙΓΒΡ1Ι5ΐ8, »?1 Γ»"ί<1. ΚϊΙίιΙίΓ^ίΐ ηΜίϊ ρΓΟίΙίίΙ ίιι 5ρ;ί•Λ«ΒΓίΙ< δ^ΙΙχίΓξίί, 

Ηβί(Ι&ΙΙΐ6τβ- ορικΙ ΐ^υηιιιιεΙ ηικί' Ι'Όλ 8- Ειβίιΐ βιίαιιι ίιίειπ ΐίΐιι|ιι& ΐίπεοε ει Ι.»ιιιιβ ίη 
Ληααήο ύιύΐ. Ραιπιπι ΰΛανοηο, ΐοιιι. II. ρΛ^.^^ί, Ι'αηΐί. Ιϋίΐ. Ιοί., βΐ ίΐίΚιΙΙ. Ι•:ιΐιυΐΗ, 
Ρ8ΓΙΕ. 1654, Ιοπ). Χ.ΙΙ ι*- 1.ίΐιυ1•£ΐ. Οι>]ΐιιη. III, ρ^ς. 424, βίε. IX. Μ:ιΐΙ.Ιικϊ Ι. Ι. υΓ«ί. 
ρ. XX. 

•■{ΑραιΙ ΡαΙι^'^'"•" ίΒψικί/αΙίίί ΙηάΐΧ ιοηρίοταιη ι ΐ]Η}Ι)α» ΕηίΙι^ηιϋ ΡαηορΙΐ» ΐοιίΒίϋηαΐα αΙ; Μ ί»ΐΗ» 
ν(}αίπΐΊ ρο»! ■>*("» Ραιιαρϋιαι ίοειιπι (ΐ{ρρυηιΐΊΐθ'Γ«πι ο^ΐχηείιχί.) 

II. Κ«ι4 των τη? παίαιό; 'Ρώ^λϊ1ί ί^οι ΤταΙών χιφϋαια ιρ', βηλαϋντα ώς ίχ τοϋ ϊ Ιοΰ ιύχ ΕχηορΕύΕ- 
ται τ6 ϊγίον Ονεϋμα. Αάβ£τ»ια νβπιπι ίΙοηιΐΓ ακβΐ'αι, ϊι'γε ίητ/βΐ, ςαρϊΐα άηοάΐΐΐια. άαηοηαταηιία, ηαη ιχ 
ΡίΙϊο ριοΐβιΐΐΓί 5ρΐΓ)1ιιιη ιοικ^ικη. Μ$5. ίη 111>1. ΓΡ^ίβ Ρ:ΐΓΐβ. Υϊ^ϋ ΑΙίιΙίαπι Οέ ΐοη^ίκιν ρ^κ. 642; Νϊοο- 
Ιίιιπι 5ίνβ ΛτηαΙΟιιιιι ϊη Ρΐτρηιίιαίί /ίιΐιι ΕίίΙα. οαίΙιοίκΐΕ άβ 5. Ενί/ιατίνία, ιοί\*. Ι, ε:ιρ. 12, ρ»^. 167 ; 
«Βΐ] ϋΐ ΚϊεΙι. δΐπιοπειΐ] Ιαιη. III ΒϋΙ. ίηΐίίκ, ρα^. 98 κ-<)., ηυί Ιιοο βΟΓίριυη ΐο €θύ. τν^. ΐΟϋή ηα^ΐΐ 
4]ίθ€ΓΓ6 3ΐ> ϋβ <!"« ίο Ρβηορϋβ! »:οϋΐΰίΙ).ιΐ6€Γίΐ!θϊί ιΐιυΐο 13. ύβ Ιιιιο αΓ^υπιεπιο ΕιιιΑριιίιιβ (ίϊίίοηΐ. Ρλββ. 
ΰοηϊβιιΐϊι ΡοΕ^ίηίΐϋ Ι. <ϊΐ. ρί^. 10 ίς. εΙ «ιρπιογβΙ εοί. Ρίή». η 1251, (οίί 1571. η. ίΙ, βι μ<Ι. ΪΤ8Ϊ, 
η. 5 ; ίΐβΓη νίΙΪΓίπ. 10Τ9. ρΐβ. 189 ; ιοΊ. 1 181>, ρ. -Ιίϋ, ίΐ οο<1. 1217, ρ. 109. Μι^υι ο.-ρϊοκΜβ Γϋΐ (Ιε ηιι. 
Λοί. νίΙϊεβΛί ("αίΛΐίηο 561, ϊη ί|ΐιο εοηΙβιιιΙίΕ Εϋΐ1ι>'πι. €λη*ιΙιι»ι νιπ^ηα /{ΐιιηιη (ίηα ιαια άϊκίρ^ϋι ι»)* 
Ιίααίί ραα/ια α(1*1ιτα»ΐΐ. η 6ΐι$|ΐϊε3ΐυΓ, ΙίΙιεΙΙυπι κχεεΓρΙιιιη ε«56 βχ ΡαηορΙϊα. νΐιΐΐ ηΐιιιΐι 3ιΙ π. Μ,3(>|ΐΐ(; 
ίιΐέικ ορϋΒΰΐιΙιιιη «κβε νί«ΙΐΙΐ)Γ <)*Ό(1 <:»5ΐι<( ϊη ΟΟιί. ^νΐι.{:1ςΓ, ΕιιΐΙι;τιπΊί Οτ. άΐ Ιίταροτί ΡαΐϋΙιαΙα : (1γ. ίη 
^;ι(.ΐ«1- Αη^Ι. Οε., Π. ρ. 358, π. 9135. — Α^^I. &ιιρΓ3 ίιι Μΐϋίεβ [ίΐιιΙοΓίιπι, &ϋ Ιίι. Ι•;. διιηΙ )ο<-β 6κ ί|Ιο 
οριΐΐευΐο ιίι ΝίΕβιχΟΙιοηίκιιβ Βι/ΙΙο^ί ορϊηιοηιιπι «ι ιηίαηυι», ύΐ^κβ /ιϊιΐμπ'β Λοιπϊιιυπι 47111 ίΙΙαι ίηιΓίιιι«- 
ΐΗΝΐ, ΠΕ. ΡΙοΓΐΐα. ίη εοιί. Ι.3ιιγ. £4, μΐιιΐ. θ, V. Βαιιιΐίηί €η. εοιί. Οτ. Ι, ρι^. υ5. — νϋΐιειίίι ίιι ΐυιΙ. 
^03, 1>ϊ1>1. 0. Η2ΚΙ, Ευ!^, Ζί(;βΙ)βιΐιί β« ρηϋΒίίοΜ 5|))ηΊκ« «Ακ^ιί, Ιηΰ, ΚΙ Απλοϊϊν μίν τ& ϋνεύ)!», β(^. V. 
ΰϊΐ, βνιΐ. ΗηΓΟ. ρ3Β. 365. Η*η[.. 

III. Έΐιγχο; χα\ 'θρίαμ^; ΐής βλασφήμαν χιΐ ποΙυκΕίΐβΰ: Λ,'.ρίηω; των Αΰίω-ι Ηνΐναλονίϋν, 
Μ3^κ.ωνΐ9τΰν. νΊνΐυπα ίΐ ΐΓ/κιπ/ιΑιυ ((< ίιηρια «Έ ηικί/ίμΙιΈι' €Λ*βίΓαΙ>ϊΙίνΐΗ ^Ηϋ1I"/ί'Μι^ι-Ηίη *«ΐ(4, ι/") βί Ιί ΡΤΙΟΙ-ΕΠΟΜΕΝΑ. Ίϋ 

ί'ΙίΛΗάαΐΐιτ (α) α ΒΰίοΜϊΙί, η« ιταη ΕΐίΐΗίΐπ. ΕιιΐΙιίΐίίαϋα'. Εηΐητ(ί(Φ«ΐ ϋΛηϊαηιία• αρρΓίΙαιιίατ, ιιη5 αιΐΛ V» 
ληαιΐΐί>»αη*ΐί\ϊ4. (ΐα:η;>ί ϋοΓυιυ ορραβϊϋϊ. Εχ αοΛίίΐ Μαάίΐίοη^ία'χ \ 6Τ, η. 82. ) Ίη <)ΐια νΐΐιιΐ 8ρ(ιρη^11 
ΡαΗορΙϊα: Ιβ^ίΐιΐΓ, ^^^«]^ι ΟηΕΐβ, ν£Γ$;οη«ηιιπ£ 9( ηο'α» 9<υί<|Ιΐ Ιΐΐ-οΙιυβ ΤοΙΓκι* ια ΐηιΐ9πί&)ΐ( ιιίηηΊ* 
/ίβ/ίίί ΤΓί]»;αϊ 0(1 ΒΙιεπΗίιι, Ιβ'ίίί. 4. ρ»\ξ. 106 — !23. ΡΓίιηοβ ΐΓβϊ ϋΐιβιΐιβηηαιί^ηιοίί Ογ^γμ νιιΐβκοτϊΐΐ 
ΐΛπιΙ»Γίιΐ6 III, ρί(. 171 (ρί^. 424. «Ι.ΚοΙΙβγ. ειιπι οηΐί* Ι,αιηΙιοι.. (ΐιιϊ ϊη ιιοι. 4 ϊη ΛηίΐΙΰΐιι, !. ιιη.|ΐι;<ηι 
^Ιη|;ΐ]ΙΐΓβ κίποοΐ, ΡυίΓυιιι »ϊν6 Ι-)-•εο•ΡβΐΓυιιι ρτβ ρηιηο Ιιϊτεεβοβ Μ3ββ3ΐί3ΐΐ0Γ4ΐι<ι ϊΙοϊΙλγλγϊ. ΤΓϊίίΙΙιχ 
αοβίΐιβπκιίκιηοΐ ί3ΐίπ« ν^ηΐι (ΐοι^Ιϋτ. ϋΰπαιη, ι^^(ί^. ΰη». ιοπι. Ι. ρ, 737. ΑιΙιΙ. »ηρΓ3 χ] π. Ι. «Ι» Ιιμ: 
£00. Α<Ι.Ι.β:ιί. ΰ^υ,ςί, Τβιιίίη.. ρ. 397. 8. εοΟ.ΟΟ. Ηλπι., 

Τν. ΕμϊιίοΙα ναηχ, ΐ)ΐι.ι; τα», βιιρβτίΐιοί, ιιΐ οάβδηαι Ρ^>»κ!{α^^αι (»\. Ι^Ιίαηάαφη^ίΙαί) βίνβ βθΒ;π(ΐ>ϋι>&. 
εΡοΙΙ ιηί»» ίι• ροίπιπι 8ιι«ιιι, [.αιοΙκο. V, ρίζ. 38 εί 1»4. Ιικίρ^Ι : Βιύλομ'ΐι ήμ^ί, λ-ΐελφοΐ μου ■ ει α)- 
ίει» ανΛΪΙίΜίΐί», (οηίΓα Ατπίίκιοι ΤΆίο^οΐίΑΐΙκι, !^. V, ρ. 1Ϊ7. ΙιιοίρϊΙ : ΈϊϊΕίβήτκρ Ε&τυχής χλΙ Λιίί- 
χοροί. Ραβί. βοι. ίη «ιί. ΚηΙΙιηϊ V, ρ. 8.ν βο•). α% η. β. ιι61. V. ιι•ιΐ. ΕοΙΙιτ.— Τιιπι ρ. <3^β ίη εηι).ΐ47. 
(ι^ιΐίοοηίίιιεί «γηΐί^αα ιηίβ«Ηΐ3ΑΕΰΓΐ)'η ηριι««4ΐΙ. ιίιί Ηΐί.οΙΐαηπΓΐιιη ίοι ΒηςοηϊίΙοπιη» λΙίΐΐηΐΜ'ΐιι<> «γπ•- 
ΓΪΙιυί), η, 14. — Οβϊπ ρ. 281, η. Ι, εοιΙ. 148; ΐ]ΐιοι1 ν«Γΐι πΐ5. α εο<(. 213 Γηβαιοπιΐο αοη ΐοΐυιη αϋ ιηυΐ- 
Ιΐ« 13ΓΓ. ΙβϋΚ. ναΐιΐβ (ΙΊ5εΓε'ρ•Γ6. κπιπι εΐίιιιι ηιοΚο αιιαίυβ 6&ί& βΐηιιο οορΐαΜίιβ. β,πίηιαιΙνβΓίϊΐ 1.3πιΙΐιίε- 
[)«ηίί|ΐι« ρ^ξ. ^9, II. ΐ8, οοιΙ. 247. — ε^Ι ςυ&ί]ΐιβ ίη £ο<Ι- Τ^αΓΦ- 'ΐΟΟ, (ι. 31 . V. ΟίΙ, ΐΐ>ύ,Λ. (1τ. Ί»ύΐ.. 
ρ.•α9. ΙΙικι,. 

V. ΔΐίΙλιζίΕ βύθυμίαν μαν^χον• χαΐ Σαριιιοινοϋ φιλοαδφου περί πίστίΐι»;, γΕνομίν:^ έν τ|] ηΑει ΜίΧιτηνη . 
ΙΗ*ρν(αΐί9 <νι» 5αηί(η9 ρI^^^<^ιο|^^ι^ άί (ϊάί, Ιια^ϊία ίη Η^'ίβ ΟβρροίίβίίιΕ ΜίΙιϋηί. Ηι, ίιιηΐΜ. IV. [ίοΛ. 
188, 13], ρΐ8- 30^' ίΡ• Α^- βΊ• ΚοΙΙ^γ.] Ιηείρΐι : Πώ; ΑμβλογεΓΐί τιοΐυΟίΤαν. 

ηίεντή;. Οταΐία Ηΐ^αηί α£ άϊίίτία ία οίιίΐιιΐΗ ΕκϋαιΜί, ΤΙιαιαΙοηΐΐίΚίί» αΓίΗίίρϊκορί, ύίΐΙ^γΛηόα αΐι 
κ]αβ οΐιίΐυ ι)ίε1>ιΐ5. ϋχα πα. ειιΐίΙ πιιπ ΗοηοιΙίΐ ΜίΓίποΙΙβ ϋΐιοηίαΐ:^ ιιι ειιπιιΐοη Ειι^ΐιΐΙιίιΐίη ία ίιίΐιΐΐο• 
Ι|(«ΟΙ Β.ο^I^^11ιII, [ν. ρ. 26Ε(, η. 22, ΰίΐ, ΟΟίΙιί. Αη3ΐίΐΒ, Ιικη ΐιΐ ο. ΒηΓο«. 331.1 ΐΜΙΜϋΓ^μί ίη ϋΐΐ Ε«11ιγ- 
πιίιΐ3, Β6 ΙεηβΓβ Γπιιΐιοεϊββοβ! «ρίκΙοΙίΓΐιιη. ηΐίηΐ) Ιί•Λ3(ιιΐ(ιϋ ιοΓΪρίαΐΊΐπ' ρ1β>ΐ3Γνιιΐΐ]η6 ρΗ>ιι.< [>ιιI^Iι^^Γίη1ί^, 
«ι υΊιΙι ΐΐηιιβ βιτοΓεβ οβΙΙςηοΙΙυπι. φαχίλΧον; παλλοΐ^των Έΐΐ;ΐτο\ων Μ?Ιαν τε πολλήν Ιμ-τΐΐ^ρτιτμί• 
ης, χ>1 χαχίαν Ιπαοαν υτηλιτΕνονταΐ, Ρ«βιι. ΤκΙ« ϊιΙ ιηίίικιη Β^ϋίίοηϊβ *)« ποβίπ) 'ειιΐΙΐ}ΐηϊο. 

VII. ϋοίΠΗίΐηΙα'ίΐΗ ιη θη-.ηίΐ Ριαίηοι ΒανϊΛίί. η ίη Χ ιαϋτΐΕ 5ίηρ!»τη• ΐαηΐΐία. (\νχΐΐ ηοηιΐιιιη ιΐΓη«|ίί', 
Ιίθ4ΐ1ΐ(ΐθίΐ^3$ 9ρϋΐΙ ΐΐ3ν£υιΐι,θΓθν3Βΐιιιι ίΐίαειιιε. Μβ. ειιίαΐ ίη υ^Ι. αηΛ\<ι•Λα\ ιιαΛ. β.ΐίο^ΐ. (ΐ2{^),ϊη Γ'ΐκί.ι (6) λπ > ΗννΛα, \{τΧ\3Ρ ηρρίιΐΐ) ? ΙΙκγμ V, *ιιρ'ο 
»<) η. Ι. ΓηιιΐΓ• ΚπΙΙαγ. 3ιΙ ΝηιηΙι. V. ρ»«, 8^. ιιΐιί 
*)■' πΓίκΐηϊΐίηιΐ6 νηΓΓ. βο^ηιηιΐϊ, ΗακαϋηαΙ Η Ρ/ιιιη- 
Ηηψα^ίΐα, β. 'η :ιΙ. μμΙ.. ΡΙιαικΙαίατ ιΐοίίβ Γκίρηιιι; 
(ΙίβΐΕΓίΙ, ηοηΐίΊΐ Ρίια'ΐιΙαϊΐ. ιΐίτϊνηί λ ηΐ^ηκηπ• 
ΙιΐΙ. νΛ,-3ΐ)ΓΐΙη ψ»ιι4α, Γ.πριρ 9^*^ν^^ ϋΓτίρΐή, (\ηαΛ 
•ηοηνΓ'ΐιιη :ι. (ηιοιηιαιη η'>ΐιΐ : ίιΙ(>η νιτο Κ^επΊίΓΐ 
ϊίΐί ί'Ιινιΐ'ίσίΙ'ΐ Η ίίααϋορΙισΓί Βρρίΐ1Ι:ι1ΐίΐπΐιΐΓ, <|ιιιη1 
4ΐΙι πιι^ΐ Γ^ιιιι ρΊΐιρί•πιΐ*!ηι, Ι|ΐΐ3ΐη ρΛΐιιηι |ΐ(ηΠΐ''Η3ιι- 
ΐιΐΓ. ϊιι ϋΛΓί^Ίϋ ΐίΐ ΓΓ«ιιΐΜΐ!»ϊ*ΐίρ•ι» ί.ηΙΙβϊΓΓΐηΙ. Ργ»•! - 
τίι ΰιι)•-Ι^Γ. ϊη ηοΙ. «^ Μοιιαια. ^ταζ. Ι, ρα;. 144. 

(ίΐ' Κικιΐ ηοηηΐΜ! ίη ρι><1. ΙιΙΙιΙ. κγϊτ. (ϋΐ. (ΑιΙιΙ. 
Αι•)(ΙΊίΕ. ριρ-, ίη ΓΠίΙ. ΒίπίΓΓ. η. ΓΧΟΐν. η. Ϊ55, 
ίπΙ'-Γ ιηΐ», Τΐιοηι»^ Β•>ο, ίηΐ^ρ οηΙιΙ. 1ΐ^^I(^ί. η. 
ΜΜΟΜΧΙΙΙ. — ΟιιιηΙκίιΚΝίΙΙ. Μ»Γ. ΜοβίΙανοΐιΙ.νΐ. 
ίίνβ η. ^151. ιιΙ>( ν£Γη ίι> Γβτ.ιΙ. ρηΠ. κ, ρ. 71, 
3(Ι•ΐίΐιΐΓ Ιη^πηοΐ» : Ι(». η. ΕιιΐΙινίηίυΐ ίη ΡίαΙηιοί, 
ιιι:ιΙ<: ϊηΝΰΓίίΓΐ'ΚΓ 3 ΙΙΙΐΓΐΐΓΪη, Γΐιηι ».ίΐ Τ^^οάατπϊ 
(χΐ}ΐι*ί\Μ. — ΙιιϊοΓΓΟιΙιΙ. (ΡΛίίίτΙ, η. ΰ12?ϋίΐιιι. 11, 
ρ. 5ΓΪ&- — Ιιι Ι'ίΙιΙ. ΐΊβίιΙοΐϊί ίΐΗιτ οηιΙιΓ. νο&ιϊηιιηβ. 
οινπιρΙλΓ νηΐιΐΐ! τιΐιΐΐ, ιχ'Ί μιΙγ ίΟΓναίιιιη, η ίη 
βΙΐ3 τ3ΓίιΐΓΐΐιΐιι γαΊγι-ιΙαπ-, Ι'ΐιΐ1ΐ]τιΐ)ίΐ ηΙϊηιιί<] ίιι 
ΡβϊΙηιπΐ. Γγ. V. 0;ιΐιι1 Ιιϋιΐ. Ι.β'Ι.. ρ 3!Ί?ί. η. 73 
Π ρ, 3!)7 <ι. Μϊ, — 1.1 ΙιιΙιΙ Γι>ί>ϋ... η.ιΙ. Χ! ΡΙ Οίν. 
V, ΜπηιΓ.ιιιο βι7•ί, ί.ΊρίίίΐίΤ., ρ. .Μη 178. ΙΙιΐιιιχ ίιι 
ΙιιΙιΙ. νιΐΪΓϊπη ΕιιΐΙι 7. ί-ιΐι ίιι ΙΓ<ΙΙ Ι^υΐιιιιι^. — 1» 
ΙιΙίιΙ. ΟΐΌΐιππ.— ΜοιΐΒΐ;ΙΓιί ίηΐιίΐιΐ. (ΙηνΠΓ. V. ΜιμμΓ 
/ίι«. ίί6Ι. ηΐΜ. Ι. ρ. Ϊ3. ΙΛΙΙ. ϋί^ η 5Λ1>. — ν»-. 
ιΐΓΐίιβ ίη ΙιίΙιΙ. Μ.1ΓΓΪ. ίο-Ι XVIII. — ΤικιΗηί ίη ΙιίΙιι. 
Γ•)! η, €0ΐΙ. ^I^I. ίη ΡίαΙιαιη Ί-ΙΙΙί. ΙΙΙι <•ο•Ι(<•ΐ 3ι»υ- 
ΐίΐιιιΐ'Μ ΐΜΓνιιιιι Ι/'«ι<-ιηι Ι'^ηιιιιΙίΐΓΐιιιι Ιο<|ΐκιΐΐΙι. ίη 
ΙνιΙιιιί^ αςηίΓΓι'ΐιΐίινιιι, (\1\ν,: Ίηιί Ταλμιόν χατΙ 
βΐ•):;/:**)^}. <|ΐιιιι|, ϋητ» ιιιιιιιΐυιιι Γ.Ιϊΐιιιυ, ϊιιΐ^κηιιη 
^1ί^ι^|ι9^[ ηιΐΐΐοτ (:;*Ι»Ι, ιι»ΙιΙ. Α'•τ. Τηιιηο., ρ. 100 ί^^^1|. — ΡΙιίΓΕίιΙίχ ίη οοίΙ. ίαιίΓΡΓί. II, ρ1«ι. ΐ(, 
ί,'ίΐίΛΜ. ίη Ρια/ΐίη* . ρΓπΓ£Γΐίΐ ρΓοοβπιϊιιηι. <|ΐιηιΙ Ι(τ• 
ρϊ-ϊ ΗρϊΓΓίΙιθηιΙιΐίη ίΊίΓΛνΙς ΙΙηηΊίη. ίη ^^^^. ϊοΛΆ. 
(\ΐ, Ι,^ΊΐΓ Ι. ρ, 3ίΐΐΙ. 1ΐι~Γ[ΐιίΐΓΐΓίηΙβΓρΓ(^[8ΐίο Γι.ιΙΐΡΓΪί, 
Γΐ ηιηη» Τβητ.ΐ Γςηίιηηηιπί τίΓβΪΓοΠ. ηκοβ ίΊμΙίοιιϊι 
(νιιΐΐιγιη. τυ^ΓΟ εΙιαγ^ιΕογκ (ΙϊβΙίηβιιιιπιιΐΓ »|) ίπΐ4>Γ- 
ΐ»Γουιΐίι>ηβ : ίιι κΜΓβίιΐΓ'^ Ιτ•• βιιίι ίπηίυηι πιΊίΓϊιι 
βηδίΐιί Μ. « Οΐρ;;ηΓΓ_ί Ν)ΓΗ'ϊβηΓ ίιι <|ΐιχ«ΐ3τη Ρί.»1ηιη = 
ηιιη 1οι?3ΐ ίηΐίΓρΓΠ-ιΙ'ΐι «ίι <Ίΐι|ι•ιη ^ιτίρίοΜΐ γιε(>π« 
ΙίΐΙοπκ αρρηβίΐ.ι ΜΕ. δΓηιιιιηΐιΐΓ ί^ΊΐΙινίΗ'ί ίη ΐ'3ΐι< 
ιΙγ!1 10 βιιβΤΓΐιΐϊιιΠΓδ. ΛΐίΐυΐΛ Ιίΐη ΓηιΚίΓα ϊπ ρΙιτΗ ■ 
ηιιο εα<1(1. τιΐν Ο, ϊμπ^ιιιιΙιιγ Ρηηΐηιίι : ίιπ γιΙκίι 
ηρτΐΐ ΜίΙΙΛκί ίη <-.ιι1(Ι. 196 ει ΙΐΙ7. ΜΛίΐ)ΐΐι-ι»5. V. 
1*1114 ηοιηπι 3<) ρΓη:^. ΙΙ'ήΙβιιϊϊ ρ. 75. ρΓυίι^^ιτ. η•Ι 
1 11)111. ΙΊιιΐΙι^ιιι. 7ιί£, ΟηπιπίΡΐι. ίΐϋ. — νΐηιΐηΐιοηκ 
ίη ΙΙίΙ)!. ΓΛίϊΓΡΛ Εί)ΐ1. \Χ3νΐ. Ε.ιΐ[!ΐ)(ηίί ρΓχίιΐ. 
ίιι (Ίηηιπι. ίη ΡϊΜΐιηπί; πΐ πϊγ ρΐΌΐΐΐ ιιβΓ \\ι\ν^τΆ, 
ίπί 3ΐιοιι;ιη• Εΐιίυ^Ιητη ηιΐιΪΕΓ^ΐυ ίι» γι>ιιιγϊι^[;ι. ιη 
Πίτιΐίϋ '-ίροΙ Ιι^ϋίβΐ, ηι^ηυο ΐΜ!Ίί«;. ΡΙιιηι <),■ ίι|η 
ιτιχΙ- ιιΙΐϋϋΓΥΐινΙΐ ΚηΙΙαΓ, κιιρρίηη. »ι( Ι.υηιΙκ-ΐ'ΐΙ 
('οιιιιυοιιΐ. ρ, Ϊ65 βι-ςΓ]. — Ι)?θ(ΐιΙιΙ. Μ"«ΐ|ΐΐΐΊΐ>^ίΙιιι« 
ΙηΙιιΐΐ ϊιιΚ-ΙϊίκειιΙοΓ Ι^ιι^ηη^ Ίίΐΐ^Γίι <Ί. Ηηΐΐΐΐϊί: ίιι 
ρι-^τΓ. κ^Ίΐϊιΐδ Ιίΐιιιΐϋΐ;) ρ^(~. ?*> κρπη. (Ίίιιιιικ ιίίοπιι» 
ΓΟΐιΐίΐΜΊ ΐ|ΐι»<)ΐΐ(: ρΓπΐΐΓ ΓϋαΙιιιηκ ι.•ΐ τ.ιπίίο ηιιιι 
Ε'ΐΐΙινΓΐιίΐύι^ηιιηΐ'ηΐ, 1 (τζίρΐ τοΰ άκατϋηΤΓτΓιν ί'νίΐι 
ΐΊν θΐΐίν, ϊ) 5)ΐΙΙ(ΐ>;ΰΜ ιΙηβΐιι^ίΪΓηπιηι ^^ΐ»ρ. πίίΓΟΜί- 
Γΐίίπιιιι >τχ νιτίίβ Ρ>1ιί6ί)8 : ϊ ^ηίΙνΓΓ^ιΐΒ νΠεηΐΐ 
η•ιιηχ βΒΜΓίο'! 3ΐΛ &ι>ΐ(, £χ τι5 ΥΙοΟ ίί-τΐορϊύΕται "^ 
4γιον 1\•α\ΐί^) Αΐι\Μΐΐ Γΐΐ. Μ.ίΙΙΙιιΡι ίιι ιιοί» β)ι«ΐ'ΤΤλΙ, 
ΙινΓ ι^ηρ |(:(ί «(ίηηι ιιι ο)<υ. ΠίΙιΐ. ϋ^ηΛΐ). ίκ-β. 
II ΐΧΐ:ΐ>11Ι. ηιιιη ίιικιτίριίιυΐϋ : Ευθυμίου μονιχβΰ 
■«■<■; Ζνγαβήνο,ί χεςιΐϊλϊν ιβ'. ΕΙς -Λ Ικ μίνου νί^ 
Πίΐρδ; ίκπ'>αΐύ€9θα'. τδ Ηντϋμα. λΛΛ. /Ί•5ίί"'• '- ΐ• 
|3. 10 β'Ίΐν • ^ί'ρΐ'- ρυτιριυ <•νηι.Ίΐί>ιιιιΙ)ΐΐΐ Πιγι"• 
ί(ΐ!.ΐοιιιί 3ΐίυΓΐιιιιΐ|ΐιο Ι'ΒίΓϋΐα . ) «Ιι: ιΐί> ίη^ι ΙνινϋρΕκ- 19 ΓΚΟίΕΟΟΜΕΝΑ. 

Γ^Γίΐίειιιΐ ηΙί()ΐΐ(ΐΙίρί ηΐ εοίΐΐϊιιϊαπϋ, ϊιι ΥίΐΙίοιιη ΐ(ΐιθ(ΐΐιο, Ριιίΐ ε{ ίη βϊ^,-οΕίαιίΑ, (Μ ΐη Ι^Μ, Ιειιιεϊ νοϋΐϊ, η 
<Ίΐ]η£ οοιΙΙει: ρΓΐίΓαΐίαηοιιι ίιι Ρβΐΐιηοβ, Ιβΰΐιι 4ΐί£ΐΐ3ΐη, (^γχ» 6ΐ Ι,αιίιΐΕ νυΙ^ανϋ δκ-|νΙι ϊ ιι ιι« [^ Μ^^ϋβ ϊ« 
νηηίί ί3ϋτΙί ρα^. (50'2Ι(Ι; ββιΙ Ιιίιΐΐ ϊιιιΐβ ΝίβιιΙβιιι ΐ3ΐΐιΐίΪ5. ηηαβ ΐ'χ πι^κ. ΐΟιΜΐίίυΒ Ρ^ιΐΓίΰϋ ϋιιιιϋ οΐ 
€ΙιΠ5ΐί3ΐιί η ινίί Νίφρίβνΐΐβΐ; »« οηιιιοί, ιιηίο ϋΐΐΐ'ρϊι, βϋΓΪΐ^ίΐ ρ3ηΙφαπη•;ιιί5 ϋιΙ Πατΐΐιηι 0<ι!ηπΐι.>5Ϊιΐ5. ίΛατη 
βχ ηβ. Τ6£ΐα ΡϊΓϊβ. %41>υ, ίεοΐ58<! χα ιαΐ'Δίατ ΚίοΙι. 8ϊηιβίΐ ΐοιπ. II. ϋίΐιΐ. 5«1β4!ΐ^ ρ. 48. Ι,ηοιιιι Ογϊϊ« α 
ΕυΐΙΐ7πιϋ ίπ ΡβαΙηιοι εοηι ιιι»ιΙ»ηο ρΓΟιΙιιαΙ Ρι-:ΐΓΐοη)ιΐ) 3ΐ] 5]Γΐι>Ι•αΙιιπι ιροίΐοΐίουιιι ρα^. 4ΐ&, ίΐΐίι. 
ίηΙίη-Β. νβΐ'ΐίο ΙϊϋιίΑ Ρΐιϋϊρρί δ ιιΠ, ΙΙιιι^ηιΙίΓΐίϊ €ρίϊοηρΊ, ρο&ΐ αιI^ιαπί «χΐΓίειιιβ ΓβηΙίιιη Τιιη-Ιιτο, 
Πίά. ΡγΦϊΙΙιίιΙιιγιιιιι, V|1^μ4ι3;^^^αϊηι1ί1β ΟΙκιιιβιιίί VII, ροΐ^Ιί^ΐί, ρΓΪΐΐιυίΠ ρτοιίίίΐ νΌΓοηΚ 1550. (α•, ΓιιΙ., 
Γ3ΐΙίΐιΐΓ(|ΐ[Ε 0('5ΐΐίΓΕΐΐ. ηιιί βΟΓίΙιίΙ, Ε[|ΐ1ιι^ηιίυιιι ίοίηιη ΪΕ1 Ε?ρΐβηι ("ίίϊΐιιιιιβ ν^Γηποΐ «κειιβϋΐη ββϊΡ, οοη ίη 
ηιηηι;&ΓΗίιIιιιΌ$^[^»ιι(ϊ^3 1>ΐΙιΙίοηιπι ] ] Ιιιεοη ίΙΙο αηηο ν^τοηχ νΐιΐϋίίι. ηοο)$:ι ϊγκΙε βχρΐιιβ ειΙ ΡητίιίΙβ 
Ιϋίϊ, 1547. Ι3(;0. [«( 15«ί. V. ΙΙ.-ιηιίιίΓϊΟΓ Ι. γ. ρ, 8Ϊ-] 8. νς,,ο, 1508. 8. Ιι*8'.Ι, 1573. [1575. αρ. Ηοιη- 
ΙιοΓς.] ί, ει ίιι ηίΐιΐϊηΐΐιοεα ΡαίΓυη» βιΐίι. ΙίιβιΙ., ΐοη• XIX• 

VIII. ^νιι^Ίι^ηIαη1ι^ ίη <}ΐιαΐηοΓ Εβαη^^Ιία, ε\ 0]Γ;/5'•ΐΐηίΠΐ> εΐ ιΐίϊί ρ'-ίι^Γί; Γ^ίΓΐΙιιΐΐ ηοη ιίηβ ΙιηΙΙγΙι 
(ΙΐΙΐ^Οιίΐ. ΙΙοΓ ηιιηηυκ Βΐίηιϊυιιι ορυκ ιιβοιίιιιη Ογχο! Ιιΐΰβηι νίιΐίι, (Β) ϋε^Ι υ ΐίΟηιιβιιΐ ■ϊγΪ (Ιικίϊ, (Ζ.-ι- ΐΒΪ]τ;ι. Τριΐϊιιβ οο<Ι. Ιι:ι1)ιΐ•ΐ ΙίΓΡϊ-ϊπΓα βιΝοΙίπ. Λΐηιιρ 
ΝΓΐιπΊίΐ 3ά ρΓϊοΓβκ χιιι ΓϋπΙηιηκ ίιΐβιη ΙΙηυΙι:ρί 
ι>ιΙ<4ΐίΙ ίιι Ι.Γοιίηη11ιιιβ ΜπβηυιτίΒ. ίίρΐ. 1773. 8. 
ν4>!. II, ρ. 11. — Λποη^'ΐηί .ιιιΚ'ΐΐ). ^ίνο ίυβηΙ ίΐ ίρΐβ 
Ειιΐΐίγιηΐιιιι, βίνβ μΠιιβ. ιιιί ρσ<;1 ϊΙΙιιπν (■ηρίοτϊοη 
ΜΐΐΛΐίΐ ίη Γππιρ^τΊίΐΜΐι Γϋΐΐΐ'ίητίι, ίπ1βΓρΓεΙ*1ΐοηι>ιη 
(Ιιΐ9Γ<ιιιι Α^^^4ιιη ί>ι Εν:ΐΓ>{;'-1ίπ Ι.ιΐϋΐ3 ίιΐηιι <Ιΐΐ(ϊΙ 
^£ΐ Ρ'τϋΐι^^Ιίιιιη 1,»£;ρ ίπ (^ΗΪΙ. ΕιιΐΙηιιιϋ Ομιιιιι. 
Ιηιη. II, ρ. 080 η> |γ|. ιίιιιι ΙϋΚιι, ΡΙ ρηπιβ ηαΐα. ι 
^ΙίνεΓίί». ίιιηΐ)ϊΐ, ρηιιΐιιίικη ««<■ Γηρίηι.ϊητ ΊιαΓίρτα- 
ίΛΐΊΐί. ΡιιΐΙΐ)Ίΐ>ίί λίι:!>1•'-ιιΙ ηΓ>ιΐ)ίΓ)''. ■«"(ςίΐιΐΓ ίιιΐίιιο 
ίη ΙϋΜίοΙΙιοΐ!» ιναιίπ!» ΡαΙγιιιιι. ϋΐβΐΙ. νο), XIX, 
ρ. 473 Ε*»!!!). 4 |).-4ι 'ΐ^ιις ίκ ρηι>Γ. ρ, (ΐνιι. βιηη., 
«|ΐ«είιΐ)ίηϊβ Ιαεπ 3ιΙ]Ρΰίΐ ίηίτρΓβΐϊΐίαηι-πι Ι'β^Ιιηϊ ειτ^ 
<>ιιπ) ν, 1., ΐΓΐΜΐη ίΙΙοΓίνη «'^ιΜ, )^( Γΐ>ηιρηΐϋνίΐ Ευι» 
ΤΐΗΆρΙι;Ια<Ίϊ οιΐίιίπιιβ νι•η•-;ΐΛ 1703. ΐΛΐη. IV, ηΙ)ί 
€η[ηιπϋΐιΐ3ΐ'ΐιΐ4. ίπ Ρ^αΙιοΑΐ Οτ^Γ'^β ρΓΪιτυιιι ϋΐΐΐιιΐϋ 
«ί.1 : {Γίΐΐιί. (•:η)<•4ΐ> ι(ιΐ'Γΐίΐ|[. ΒίΐΊίηΙΙι. ΐηηι. V. 
ρ. 7Λ8 ) ΓιΚίι^φίιΐί ρ.29λ•1 'ίΗιη 0Α*•^^': !ω: τλ- 
ηών βου ιι/^νο^αΐ :ΐ(| Οοηιπιι<'ηΙϊΓίιι•ι> ΐΐιοπι ίιι Εν9ΐι- 
^εΐίη, ρχ (|Μ^ ΙοΓίι (ΐ{ κΐίϊί' £Ϊιιι!ΙίΙ><ι$ Ιιιαϊ ϋοιηιιι. 
ι•• ΡϋΙιΛοβ,)ίΐ(Γ<ΌθΙΙθΒίΙ γΙ- ΜιιΙΐΙικϊ. Κκϋιν^ΐ'^ΐι» 
«■ΐίΐί 3ΙΙ01ΑΓ6Π1 ΟΐΐιιιΐίΠίΑΓϋ ίπ ενηΐΐ^ϋΙΙΐ ϋ( ΐΜΐΠβ 
ρι-ίιι», 1)113)11 ^βι»Iπ, ίη Ρί;ιΙιιιοβ »1ι «ο ο$<τ βοΊ- 

ρΕΙιιιΙ. Π*ΒΙ.. 

(ϋΙ 1>ε Ιΐ9Ε <'( Γ«1ί(|ΐιί$ οιΜ. ΐΐ ύΐ ΕιιΐΙι^ιιΐίο V. 
Ρη>νΙη|•. αηιΙεΐΊΐ ΊίΙίΓΓ. ρ. ΐ33. η'-ι|1. 1Ι«ΐιί,. 

(^}Τϋΐΐ(1ιιηινρΓο,»ιΙιΙϊι•εΐ)ΐίΙιιΐ!ίΗϊί1ΐ(ΐ-ί,ΐ;ΓΛ-ί-ιιΐι«- 
ΐηδΙυΐ'ϋΐη ;ΐίϊρ£ΐϊι «ιΐΓίΐ 5ΐιΐιΙ«ιηιιε ''«Ι. Ι)Ι»ΐΐ^ικί- Ι»-; 
βι~Γί|)Ιιιηυι>ιιΐΕ:ιιΐι^5ίορΐΐ3 «Ιίιι Λ>-6\•^ρηιίνη : ΕΜΐΙι>ι<ιιη 
Ζϊ'ίαί'•<ιΐ(^<ίΜηΐ4ΐιίαηιι* ϊιι ι/ναίκοτ Κι•αηΐ}<-Ιϊί!.Οην(Β 

η Ι,ηίΓηιι. Τϋϊ Οικϊιιιιι, ιιιιη.|Εΐηιιι ιηΐ^ϊ «ιΐϊ- 

ιιιιιι, .ΊΐΙ ΙίιΙβϋΐ ι^ιιπΓΐϋΐΐί η>Λ<.]• ΐιΐβπιϋΓΚίι. ΙιίΙίΙίαίΙιβ- 
ιΓίΐηιιιι δδ. κνιιοιίί Μοβηιιεηβίί . βιΐίΐηπί :ΐ'1«1« 
ίΓΓίρΐΗΐηΐΊΐ, ιΙΙΙϊ(ΐίΐιί6Γ γρ-ί;!•*"*! ιΊ Μρβίίΐη ντ- 
κΐιιιιε Ι,ιΐίιΐΛ Ινηπΐ)!» ΙΙΐΊΐΙειιϋ, 8ΐ>ϊ•ίΊΐι<; 3^^«•«■I^^ 
ιιιιίαυιΙντίίηιιΙΙιιι-ί ι-ΊίιΙιΙ ϋΐιηΐΐΐηη. Ι'ί'ιόντ. ΗιΙ- 
Ιΐΐίΐ-ϊ, πιΙΙΐΐίυιηΐΜ ίιιιρ^'ΠΐΙ. ΚοηβϊΕογ. »&(:ϊ£Ογ, (■( 
ϋΟΐιιΙηιιί» ΥίΙβιιιΙΐϋΓίΕ. Ογεε. ϋΐΐ.. ρΓοίοϊϊΐίί. Ιοιιι. Ι 
ιίη(Ιιι.ιΙ}. ρ:ΐΓΐ.) υ•ιιιρΐΓεΐ(-η» ριχΓ•Ιίνη<:9 οΐ Εν'Ιι- 
Κΐ-Ιϊιιιιι Μ»ΐΐΙι.ι ι. — Ιϋΐη. Η ΟοηιρΙϋΕ'ΐΜχΐι Εναιι^^^Ιίΐ 
Μ.-ιιεϊ ίΐ ΙιΐΐΜ-. — ΐΛΐιι. III ι;ι>ιιιρΙ''εΙνιΐΐ Ι^ν^η^ΐϊ- 
Ιίιιιιι .1»;ιιιιιΐ!ΐ, Λΐιίιιΐί(Ι*ίΓίί"ΐΚ!> ί. IIι:(ιIι■^ι^^■ •■•ΓΚη 
115 ιΐ ίικίιςϊΐιι. (-ίρ-ίί»:, ΠΒί, 8, ίιιιροϋϊΪΒ ΐνι-ϊ,!- 
ιιικπη. Α(1 μΓχία). ΐΙ• ίΐ-ιϋΐιιιίδ ιΙ•>ΐ'ΐί>ιιι Ιε(:1υιιιΐ6 
ιΙί);ιιΙι>>ίιιι3ΐιι, 113 ΐ)ΐι.ι ιΐβ Ε)ιι11)>ιιιίυ, (οιυ. ϋΐο. |ΐι- 
«Ιϊοίΐ. η1ιΐ)ΐΐυΐϊ<;5 ]κιη ρΓυ*ιΐΓα•ί.— 8ιικ ριπ.ίίΐΙιοΐΜ 
ϋΐΙιι-ΐ'ΐΙ ν'ϋΓίΐ ιΐίι. ιιυΐαίιι ϋΙ^'ΝΊ : ) Ι (-χ ΙΙιιΙμγ^ 
Είίηιοιι Ιϋίΐαϊηί ρτίΙϊιΐΜβ ιΐβ» ρηηαίρααι ιόπιιιιοιΙ»- 
ίοιη άϋ ?ίο•*ΐ£αα Τιβίιΐ'ΐι. τηρ. 28, ρ. 409 β(|ι|. 

ΐ!ΐΙ. ΙΙι.ΙιειιΙ. 10915, 4 ^ι: ΚαίΙ'ίΐιιϊ' (.»' Ιη ιιιμ- 

ΐυοΓ Εΐΐΐι^. ΐ'Ε ιΙιιΐ)Ιΐ4ΐ- οιιυ. Ρ.ΐΓΐί, 2) Ρ'ίΐϋιίιϋ 
ιυιΐΐιίΐπι, Ιι. Ι <Ι ιΐίΐ•ι>, ΐΐιι» ιΐ"(ι$. Ιί) ίι^>γ)ιιιι ρηιιιβ 
»1ικ>Ίτ;ΐί !ιΙ;ιΐΐΙ.4.Ί. ϊ \><ίβΐίι< ιιι Ε3ΐ. ϋΐχ'. γιιι., 
|):ιΚ 7.ΊΙ ιΐϋΐΐίΐϋί ιιιοιιιοιαιί •:ιΙϊ1. Γιιηκ. 1514, Κ 
ί.^»1^ ^.Ν ΙΚΊβη*. ΐΜ-'ΐιιΙΐ• ^;1I<I. ι* ϊΙιΓιΙ, Ειιϊιιι- »*Γβ ΪΙ1Γ Μιηοη νίιΐρΐιιρ Ι,ΟΜηϊΐΉίΐϊ βίϊρ ρΓΪη- 
ρ^ρβ. <>( ρΓο Ι.%41 1.-<βΐ>ηι1ιιπι ριΐϋο 1.147 : (ηΊιΙε ΐ)<ΐ3> 
ίπ 6(1. ι>οΐ3 κυη( »Γ.Γ]ρι.ι). δβηιιιιηιιΐΓ «ΤΓ^τρι* ΡΚ 
ΡΙιΙΙ. [.3ΐϋ1ι& Ιοιηο Ι, Ρϊ«ε. 1ιϊ«1ηΓ. ίιι ΠιΊΙβηιιϊΐΜΐιη, 
— βχ ΕΓΠΡβΙ. ίιικίίΐιιΐΐινπι^ ίηΐΡΓρΓ. Ν. Τ- — Ιπιΐ([ΐΐ3 
η «κΐΈ^ίΐ!» ]πηΐϋ4>ι ριΊ. Ι. Απβ. Νηο«ιιΗΙί ί'αηιικ. 
Οβ ίαϋηκ ΡβΙηιπι Οτβΐοτ. Ηβΐ:»", Πβϊ. ιν. ρ ίΧ 
ίί)ΐ;. [ιιηι ία. Ηιπίι'ΐιϊί ΐ'ρίίΐΐ)Ι:ΐι ιΐι^ιΐίΐϋΐπ' ί.ι. ^ϋπρίβ 
Ι,ηνιη. 1543, ίίτίο Νιι» Αιι^ιΐίΐί ; ρ]4ι«ιΙινιι λΛ- 
ηιο^ίΐίη (1<! ϊυΓΊηΓΡ Ιιογιιιμ οοιιι•ηι>η(9ΓΓ, 'ί <^(Ι>1. 
Ι^ηνβΐ). 1511, ίηί. πιπί ηιιΐΐδ; (Π'''>ΐ''><'ΐιβ ΕιιιΙιγ- 
ηιίϋπι «ΟΕΠΟΊΐΊίηπΙ Ζίβ»Ιιοηιιιη :)«]ιΐΒιΙεΓη ρΐΐΐιΓ.ιΐίη: 
εΐιΐ5(Ι. ρΙιΐΓΐ Ιηιτί, |ηΐ|ΐιί1ι>ι^ ε|ιι$ ι>ΐίπιρΐ3Γ <1ί«εε- 
ιΐίΐ Λ Οηι^η<, (Μΐιιι ιιι1ιη9ιΙν(!ΓϋίοιιίΙιιΐ9, ίη η)ΐ)Ι)ΐ<β 
ΜϊΗίικΙ ', Ο. ιΐί ρΐιιιίΐ'ΐΐί Ν. Τ. ΙογΪϊ νβπϊβικβ 
ΙιϊΟ. ]ιΐίΐ4»Τ, 9ΐι|ΐΐι^ ίη ΟΗςβηΛπν οΐ Ε'ηκιηιΐΜΐ ϊη- 
ΐφΐΊΐυηΊ βΓβνίιεΓ ίην•Ιι>Μκ-, ϋΐί^ηιιβ Ηβιτιβιιϋ γιΙι- 
ί&ίν:ι(. ΡοΓΓΛ 3 ρβί. 1ί2, ι-ρρε(ΐ«<Ι«η» ηΐΓίνΙΐ 
ρίιιι-ίΐιιιβιριε ίΙΙιιβίΓϊΊΐ ηοΐίε ο'ίΐί^.ίδ ίι•. ΜΙΙΙίί ριη- 
πΐϋπ ΐΐνΙίΓί!. ΕιιΐΙι^ιιΓιί ΒαΓΑτϊϋηί (ί ρριβ ρ^ο1ρ|[(^ 
πίίηίί ίη Ν. τ. § 1075 — 107ίΙ, ΡοίΐΙι.ΤΓ ρ. η* — 

20-'ϊ ρα$1ΐί1, 9«ρεΓ9Ϊ! ηΟΙίΐ ΰΓίΐίΓί&, ΙΡΜΙπηΡΕ «ΐΓίΐΙ 

υΐΓίΐΐ5ηΐΐΐ ΟΟΊ- Μιιςηιιριιβίΐ αά ηιιιΙυοΓ >!)ν[ΐΓΐ||υΐ,4, 

3υαΐι>ιη ηιι'ηΐΡΐη ΓοηΐΡΐΙιιιΐ), ηιΐΐίοτβ ηρβΓΪΒ Μ- 
ΰπιρΙΟΓΕ, ηηηίϋίι, βιιιηΐ]ΐιε 1>ΓΕνίΙβΓ Ιβιιΐυιη >ιιΙβ 
κπι^ΐ)!* ΐΕ^οΙΙ» ιιηΐίΐνίί. 1>ειιί()ΐιβ ΗοΙ)«ηϊ ΙΙοΙιηΕΐ 
Ιιη'^νί! ηοΐΐΐίλ ΐΙιιαηΐΦ ΐαιίύ. Ειιΐ)ιιτιιιίί Ιί^ΓΟΡείαηΟ'* 
ΐαπ*. ΰφηί. Ρΐίηιη Ιπτΐ(Γ!>ιη Εϋηϊΐιηιη Ιη : — ΝΐΊΐη 
ιι|1β«ηι. <1«ιιΙί(Ίΐ(> ΟίΙΊϊηΐΙι. λ^Ιιιηΐ Είι^ι Ι ^98. 
υηη^ϋ, Κίίαι^ϋ 1799, ρα^. 471) — 49» οοΙΙ. ΜλΐιΙιπ-ί 
ηιιϊΐιιιίιΐί»^ οΐιίΐ. ίι< ί|ϋίϊιικ ιμιΐϋΕΐιιιη ο«η<ίοΓί£ ιΐιιΐιί- 
ΙαΐίΑΛ^^ ΐΑίΙιιιιΐιΐΓ 3ΐί»^ιιβ »ιΙι»ι[:ιπΙιΐΓ ΐΕΐ Ι.Γρκ. Α. ι.. 
Αηϊ. 1801), η. 115, ρ3|ξ. 1ϋ7. υΐιί ηυΟ'ΐιιβ Ιιη-νί» 
111 Εηιηι>ιεπΐ0Γ3ΐίηΓυιΙιν ιιϋ Οριΐ5«ιιΙΙ ίιΐι-ιΙιΙίιΕύ&υ- 

ί,ιίνβν τ'«ϋ ϋβΐ^'^ζ *χιαρίύα6αν 'Λ Ον'4ϋμΕΕ, ίιι ΐΐ^ϋ. 
Ιθ5(|ΐιϋΐι5ί ΙμεηΙι^ε. ΐιν^. ιιν. Ϊει 4. Ιιΐΐ. εί φιύΐίϋν 
μίν ■(% Πνϊϋμα. — Α(1»Ι. Εη^ικίη. Ι. €., ρϊ(!- Ο, ιιιϊ 
ιιιειιιοΓίΙ (ΌίΙ. Υοΐί»•. ΟΓ,Ι.Χ.ν, ηΐΕΐ ίοηΐιιΐ-, ί»ι 'Κι» 
1:ΐιι|(ΐιη ρΓίοτεί ον3Μ!;ϋΙ[ϊΙηιι, Μ^ΐΐΙιζυιη ει Μ^ο 
#ιιΠ>, €4ΚΐΙ(ηβΐ, βΐ ροιί. ηαΐ.ΧΙΧ, ίη ηιιη βίΐ ι-]ΐι* 
ϋΐρίαηίΐί') <π ΕΑΐίΐΐΓΐιιπ 7,;ι^1ι8^^» ίπ κν3ΐΐ|ΐ[. ϊ.ιΐ€%, 
3ΐΐ|υΰ ί.ο»1 ι>^XXXVI, ςίΕί κει-ναι ΕιιιΙι. εαιιιπ). ίιι 
ΡβιιΙί (τρίϊΐοΐίβ. — Ιη ίυιΐ. ΠΙ ΒϋΓοεο. εϊκοί Κπϊϊ 
Τα&ΙίΐιιεπΙί ρ3Γβ ευιι^ϊίΓ. κείιοΐϋϋ, ιηηΓ^ίηί αβΐτί- 
ριΐίί ιηίηιιΐίεϋ'ιιηο «Ιυι ι-αοτοΓβ. 4 Ιη<:Ιρ>ΐ, αίΐ ΐου- 
ίιΧίοΓ ϋΐΐ9ΐ(ΐκι εοΊιΙ- Αη^Ιί^ν, Ιηπι. Ι,, ρ. Ι , » ε. 11, 
ΛΐΙ, ν, 13, (ΙβΐΐιιϊΙ νεΓΟ ίιι Λροι:. ιι, Ι. διΗοΙία 
ΙΐΑΧ ιΐϋβνηί νίιΙεπίιΐΓ ε Οιιηΐιιιιει>Ι>ηϊ5 ΙΜιειι ιιΐΜΐίί 
«Ί ΕιιΐΙι^ιηΙί, » (ΙΐΒΰ εί» νϊϋβΐίΐΓ II ^η^. »Ι) ΗοΙιιιβ- 
ΒίΟ ■Ι.'δΕΓίρΙιιε). — 1ΐ" ίοιΐ- XXVIII Βιγοοε, Ειιΐΐΐϊ- 
ιηιΙ Ζϊβ^ϊΐΛί είίβηϊ ίη ςυ:ιΐυηΓ Ιίν^ιι^εΙ., β(:ΐΐΓγ• 
ίοΜοιιιΟ, ιιΗ Λίΐ "Ίο» ΐοιιίεοϊΐίί ρ'ΐ' 3 ρΓΛ-ιίριιβ.- 
αιΐηιη ϋχ αΙΪιβ Ριΐί'ίΙιΐ'ΐ , «ΜΠίνΓοιιιε ίιιΐιτ<[υιπ 
^ννιΐιοίηπι &ΙΙ3ΙΙ1 ί|>5ν ΚιιΐΙ,]πιιίο. Ηιε εΐίΜ! «ίϋειιΐΓ 
ίΐΐιΙ, ΐ|ΐινιιι ιιΙ>ϋΐι•ι> 0<.'ΐΐΜ|>^ιΐ ΜίΙΙιιΐί. Ειικιινβιν 81 ΙΉΟΙΕΟΟΜΕΧΛ. 58 

«οΐΒ {>0. Ε1ιΐ5 Λα Ρϊιι, :ιΐΐ|ΐιο ιΐίί. Ι.:ιΐίιΐ£ λ |IΓα:^I^^^ οα.Ιί(-« ΜΜ, να-ιΐΐΛιιϊ Πι^ΐρρ» ΥίΓ^ΐπί^ (ΐιιαιΙ^Ιιιρι,-ιι- 
Βΐΐ οτά. Ι). ΙΙί«Γαιΐ]ίπιί ίη Γε^ηο (ΐικίίΐΐχ, 1γ3»ϊΙ)ιΠ1 Ιϋ. Ι1ϋΐι1ί.-ιιΐιΐ5, •«ιιηΙίοΓ Ζίιιο, ίί;ιιιΙο<ιιΐ(ΐ ίιιΙθΓρΐι:&, 
Γυ|υ& ΥΐΤΒΪα ρηκΙ'ιίΐ ρηηκιιιι Ι,ιινΐΐιίί 1514. (() ίυΙ, Γβοιβ» Ραπ». )ίίΠ, 1500, Ιΰ03, 8, «ι ίη II^I)1^οιIι^^.1 
Γβιηιιη Ιοιη. ΧΙ\. «^<1ί(. ί«ιβ(). ΠυοΕ (-ΟΐΙίίυι Μίΐοΐ Οκ><>α« Ιιιιρι$ Οαιηιικ^ϋΙΐΓΐί, ΕίιηίΙίΙιιΐί, ίοαΙΪα Πΐπΐι;- 
■ιιυ» Ίη βιιο ΓΡρεΓΪι. κΙιοΙϊΪβ 4ηβ(Γΐιε1ο«. Ιη ΠϊΙιΙ. Π'^ϊι Γ3π$ίΕΐι$ί 6«οΙνίίΜ βΰ ΐθ»Ι.ιΐϋί ΚκΙι. δΐιηοη 
ΙίΙι. III. ΠιΜοΓίφ ΓΓΐιίο Νοτί ΤενΙ, καρ. Ϊ9> ίη ηυοπιπ ϋΐΐΐπ), ΗαιατίηΙχτιο, βΗ ΓβονηίΓαηο ιηηιιιιι 
ΐ0Γί:(ίΐιΐΓ9 Ηίββί.'ΐ; ΐΓΪΙιϋίΐιΐΓ ! ΐ]ΐιθ[1 ιιοπ 1119^11 βπ-ιΙίΙιίΐΒ, <)<•ιιη ΜΐπΐΜ Εαιι]ι;θιυ'ΰ, ΐ|υί «ΐΙ ΟΕΐΐιιιιοηίΑ νοί 
λπιιηαηίο. π^β^^ο οιί, τ<ίΙ Τΐιβθ|ΐΙιι)>£ΐα ιΐΐτϊΙιβΓβ ταΙΐ]«Γΐιηι. Ρΐιιη Ιοΐΐ ΰπεβ βι Ιιοο ΟοΊΐκιιοηΐΐπη 
ΡΓμΙμϊι δίιηαηίιΐΐ.ΐυιη Ιιοϋ ΟΑρίΐΕ, Ιιιπ• ϋ1>. ι, ρ. 130, 143. εΙ ΙϊΙι. ιπ, ρβ^. 84, γΙ τπίΐ^ιιί ηιιη ΓαγΙι 
ίηρΓΪηιΪΒ. ϋχοηΐίιιιηιιιβ Κ^Μοπαΐη. ςιιί αι) Η»ΐΐΙι. ι*ιι, 8 ΕυιΙΐ)^!)!»!!! ία νβτίΜΓυιη ρΓ«ρΓί«Μ3ΐί1ιιΐ9 οίιΐΰΓ- 
νβηϋίβ •ΙίΙί;;«οΐί•Εΐηιιιπι βίΒο οΙκβΓτΐΥΪι. ΙιιΜΓ ΐϋΓίρίοτη, β Ι]ΐιί1>ιι> ΛύηΛ ΤΙιοιη» Αςυίχιιΐίί εαίοιη ϊη 
ΚηηχεΙϊ'ΐ εοΙΙ«<.Ί> «ΐΐ, ΕιιΙΙινιηίϊ ΐ)(ΐηι>-ιι ίη Γ«εΐΐΐιΐϊοηΙ>ιΐΐ (|ΐιίΐ)ΐΐϊ<].ιη) 6ιΙί(ϊοηΊΙιιΐ9 βιΙ<1ίΐιιιη. ίιι λμΊ' 
<]<ιίθΓίΙ>ιιι α ίη Κΰηι^ιι4 Αιιιιί ΙΟΤύ, «ΙΐβίιΙϋΓΧΗΓ. νίίΐβ δίηοιιί) [ιί$ΐ. ίίίΐίοηι Νου! Τΰβΐ. ΙιΙ>. ιη, ρ. 100 
Μ 475. 

η. εοαα/ηίαΓίιιιίΜ /μίϋαίοι ΓαοΓί, Ιιίιΐβιη ρι εΐΐΓγϊη»ιοιηη οΐ ιΐϋβ ΡαΐΗΙΐϋβ ΒΐιιιΙίηΐο τηΙΙι^ίίιΐΒ. ' 
ΐ)υοπι Ηοπτχ ιηκ. Οτκαι κτίλτΪ ρπιΐιβιη (ϊί<9ΐιεΓΐ)5 ι^Γίρ^ίΐ. ^Υ, αΰ π. β ] Ιτΐι οηπιπι«η1η<Ία Γ.ικίινιιιϊί ίη 
«ρίϊΐ. ι4 ΤίπιοΙΙίΕΐιπι παηπιιΐΐα λΪΙμι ΑΙΙ.Ίίιιι ρ. Ιηβ, Π^ ίηΚηΐίιϊίι οπϋηνη αρηίΙ Οτα(θί. Ιιι ριμΠιτ ιη3. 
νίιιιΐιΐΐιαηβηίϊ ΙίΙτί ρτίιηί Ριηορίίχ )^ιιΐΙΐ]/Ί)ΐίηη» ιι•>η•ιίιιΐΓ ΙΙ/ροιΙΐίβΐι βρίίΐοΐζ ίΛ Ηοιη.ιηοΒ, ίοηβ ηιίληι 
Ε II (Ι) 7*111 «ι « «ηΐΐ ίη Γ.ιιιίικη ΓΟΐιιιηϋηΙ-ΐ^ί•* ρΓ^χιίϊΐΤΑΙ. 

Χ.. ΙΤ«ΐΝπΐΐη(ηπιιι ιιι ίρϊιΐνίαι ηιίΑοΙκ», ΐ|Μθηι &ηκ6 ιηί. ίη ϋΐιΐ. ΙοληηΗ $!ΐιι>1>υοϊ ^τ<Ιίιίί!Γ. η 8)ιη• 
Ιεγο Οηνβϋί αιΐηοιίινίΐ. Ι>ΑΐΙ••«ΙΙαη&πι ίΙΙβ>η ιηιιΐβ ιΙΪΗ «αΙ^ηβΗ) βΙι ΗίΙΙίο 
Μί'ΐϋηιιο. ^«Ι π><>ιίιι« νιΐΓϋΓί ΚιΚίιγιιΐίϊ ΐΛηααηΙ»• 
ΓΪιΐιιΐ, ()>ιπΐιίΑηι ίιι ΚιΚίι^ιηία, η•>ί ατ ρΙ•ΐΓίΙ)ΐι3 ρΐί- 
Ιίΐτιΐΐ Λρϋί Γι.'(^ίί^<Εΐ ρρΐ'ρτίιικηι . $ϊ| ηι>ιιι<:, πιηιι«| 
«-■, Μ^ΐΐΊ^'! ■!> ^γ^'αι. ρι» 133, ΐιοΙ. $, αΛΛ, Ρίΐ• 
\>ΐ'>ι•, «ι^Γμ Ίιι Ιιογ νηΙ. ρ. 7Κ7, 16 «ρ(. βιΐϊΐ. 1)111 

ΙβΟ(. 47 α|!Ϊ[ 4|ΐ|ΐ>!|ΐι^ «1-6 ΤΙι'^Π>?ΐ Λΐ|ΐΐϊ>ιαΐί!« «αΙβΠΒ 

9ι»ΐΛΛ Ίη ι)ΐΐΑ|ιι<<Γ Ε«>η^6ΐίΒ, Οι^ιη (-.οιΙ. βΛΤ••^, 
ΧλΥΐΙΙ ^ηη':ρ^^η^» νίιΙϋΐιΐΓ η>ιί. Τηυτ. γρ^. 11.111 
>|ΐιΐη(1)ηι (.-ι ίιμ>ί'> κίηρχΙοΓυηι ΕνΑηυβΙϊηηιιη ίηη- 
Ιίί'ΐίί ΙϊΗί ΐ ηηΙΙίΐΗ ι^υιιΐέΐη Α^Ι^ιΐϋΙιιηι β«Ι κιιοΙαγιβ 
ιΐΦΐΗΐΐι ; μΛ ΙΐιιΐΙιγηιΙο ειιιη εοιηηιβιιΐ. «κϊί! β^γι- 
ί>ι:ΙιΙι>π» (Ιοϋβΐ εοηΐι^ΐΙΟΓ €»(. £ο(1ι]. Ογ. Ταιιγ. «)ιιΙ 

Ε^, 140 Β•^. οαρίοβα ίΜϋΐΐΜΐ ΐΙΙυπι εοϋϊεβπι. 

(ίΙ) Ιϋ ί\ΛψΛ 6Λ. ΒαβΙΙ. Ι7Ι.Κ, ΐοπ. », ρ. 190, ιιΙ'ί 
Οανϋΐΐί ι)β Ιίΐιΐΐι^πιϊο, Κ'ίρΙϊΐ, €0ΐ1<1- αΐι^υβ ς•1ΐ(. 
ν1»ΐηιιΒ <)ί5$ύίϊ(, ϊΛ ίΛτηαΜΤΛ ΐτίΐ. ΙΙληΐ.. 

Ι«) Οιιο<1 ΙΙβΐΊ(<>πί<ι!ί ίη 8^Iιι1»<ι^ι^οπκ ΒΕΓίρ^οΜΙ : 
< Οιιπι [ιηβ ^«ιιίΕΐιοιίΐΓΪας ληΐϋ &]ί(}«ΐΑ( ταπίΜβ 
\ϋ. 311. 1543, $£110 >ιΙ. Λκ;., ϋΙ 6χ «ϊιιβ ργί-Γλι. Ιιι- 

1«Ι»ςί(ΙΙΓ.{ ίη ΙΐΙΐΐΙΠ ίιΙΟΓΟΙΙΙΙ^, 11<ΐ€ ΙΐέΓΐΙ ι|υ)ΐΙ•|>1131Η 

ΙίλΙΐϋΓΐπιιΐΐ, ι\ηύά Λς ϋκ^ΐ^Γβ (ίίνίιΐΐΓ«ιηιιιι. ^ΙΐΑίυΪΗ 
ΐιιβΚ'», <)ΐ]ΐτπ ιιΐίΐηΐιιΐ ΜϋΐιΙί ]«ΐ()ί£ί[ΐιη, ρΓχΓ^Εί βυ- 
ηιΐ^, ι)ϋί1>1ιϊϋϊιιι, ν)•1ι;τϊ :ιιΙ0ΙΟΓΐιιν ίϊ$ί4 ΙΪΧυιιιύ• 
ηίοιη, ^ [<]ΐιι>ιΙ Ιίΐιιιϋΐι η<<^.ιΐ Μαιίΐιχΐ >ϋ Ι). Ι. Ιη 
ΡγλΓ. ρ. 74, π«1 (|. — Νυηί ν^'ΓΟ «ηπκΐηιι ηαι-ϋ 
λΐιοΐϋΐνιη 14 Ρ$3ΐιιΐύΐ 1>3νΊ«1ίεθ5 ι;) ίιι ^3I|^^ο — ]Βΐη βΕίηηιΙο Ιγρίκ βιριΐϊΐιιη (■«^ηίϊ'ίιιιιι Γοπίπι ηιιιί 
βιιιηικί ΓκΓΓβ ίκΐιΙίΓίΐΐΓπ, Ιι.ιηιιη ηηηηιιοΓί.βιΐΓίοΓΡπι 
ΰβ» Εαΐΐιγπιίιιιη ΖίΐηΙιοιιιιηι {^ϊα} — ιιΐ3ΐυ|πιυ« ιη 
Ιιίί, ηιιχ ηοιιϋυιιι ιΙί8ΐΓα<~Ι» εΓϋΐιΐ, 6ΐι-ηιρΙατίϋυΕ, 
ΒΙΐΐιΙίοΐιΟ ΙϋΐΙηΓί ϊι] ϊιιι1ίΓ.%Γ•-, ι^^ιβη) ηιηι Ίκιΐίιιβ 
&ιΐ5ρβπκηπι Ιΐπϋτη, — λιιηη 1511, ^υιιίΒ (>1>η>ι- 
Γϋ, * 6ΐ Ιιίί οοΙΙ'^ίΙ ΙΙ.ΐ)ΐ>1)βΓ};•>Γ- 1- ρ. ρα^- ί43, 
ρΐΌΐιαΙιίΚ) «&Εί, )) ΊΐικιΙ»ιιι ^κίΊηρΙχΓίη «β) (ϊιΐϋ 
υΙΐΒ ηοηιίαί« αυΠοΗΒ Ια ΓροηΙϋ Ιίΐιιί δϊ^ιιίηηΐίαηβ. 
νΐ] αίάΙΐΛ ΟΕοιπίΐπ'ιί ηαηιίπβ , ηΙίΙ:ι κ<ι!, ΐί Μηΐΐο 
ίιι ίηβϋΓΪρΐίυπΕ ηηΐ3(3 κίπ ηη. 151$. δ4>ι1 ιΙτ.Ι^ΊΐηΙ 
εΙ. ΜϋΙΙΙι.Τίί, ΪΜ ιιιιΐ. ί αΛ ΗίίπΙίπιί ηϋπιυπίιΐίιηβΐιι 
ρ. 75 3ΓΐιίΐΓ3ΐϊ, νΑ/:3ΐιιι!ιιιη αιπίιί^ιιιιιη , ί^^ιι^ηη', 
3*1 ϋοιπηιβηΐ. ίη Ι'ϊαΙιιιοβ ('&ΐϋ ριιΐιιι* ΓίΓιτίΐιιΙιιιιι ; 
βΐηιιοίΐ ίη ϋΐΙ, €θπ)ΓΠ. ηι ^ιιβΙιτογ ΕνΒτΐ{!. ηη. 1544, 
ίη ίιιιΙϊ£β»ι;Γϊ(>ίΐϋΓ, ι υΐΐΛΓ ΙιΙ(^ ηοί^ϋο Ογ.τι^ι^ ηΐηικν 
Ι-Αΐίηβ 3ιη1ΐ'ΐ ι^ρίιΕ ιιιΐ(ΐιΐ3.πι «ίΐΰΐίΒυ'ΐ «&ι ■ ιΐι|ΐι« ίιι 
Ιίιι« 3ί1ηιηπίιίοηί5, ίηΐιίβ, ηυχ ηοηΟιιιπ (I^ΐι^3^1» 
•τ.ιιΜ, ρικιΐ, Ιιιηο β&ίβ «ΙίΙ. |ΐι-ίη?ίραπι. ιιιιιΐηΐιι 
ΐΑΐΚιιιΐ) ίηιΙί•:<ΐ. — |λ ϋαΙ. ν3ΐίϋ. [Η^ΟΟΧΧ. ρ. 301. 
πΐΕϋΓΓί! ΕιιΐΙι^ιηίί ίγκώμιον (Ι( τ*.ν «ρβονύΜΐιβιν 
Ήί; ύίτεραγΐβί θ£οτίχαι>, κ^Ι εΐί « ίγκβίνΐί της 

4γΐ«ί Λύτίιΐ «αρ'ίϊ τής ίν ΧαλΜΟΚρβΐίοΐΐ, 1<ί*Ι<! 

Ρυΐ^ίηίη Ι. ε. ρ. 7, 5ί|. ιιΙ>ί ηιιΙιοΒ «ί1 •|£ ΟΙΐίΐΙεα- 
ρίΑίιϊλ «ι κΐΑΐΐϊί Εηιίιι, ίριι ιΐΐΐϋί». δίϋ «ηίηι αρ- 
ΙΜΐ'ιιΙιβηΐΊΐΓ Ιιιπι ΐ-.ιρι^ ^ ηικΑ νι^Μί$ «1 •οιΐίΐ'οβ 6ΰ- 
ριιΙ(Ί-ηΙ<-« II Η:ιγϊ;γ ιΊΊ>ιΐΛρ|)3ηιιΐΓ, Ιιιιιι »-•Ιι-!, ιιι 

(|Ιίΐ ιΙ<Ίι»!,Ίΐ;ι; ίί!^; ΓκΙ>Ίΐ1ϊ:ΐ α$ϊΟΓν.ΐΙ)3ιιΙΙιΙ'. ΙΙτΙίΙ.. ^ΟΑΝΝI €ΐίΗΙ$ΤΟΡίίΟίΙΟ ΛΜΛονηο 

ί4(»ίί^οίβίιίίεΤθΓΜί«« ίίί/ιν*6Ν ΡΜΙΜ. Τ•™. IV, Λβη!.», Ι7Μ3.1 1. Εα, ν'ΐΓ Γΐΐτίββϊηιι-, οριιβΐ'υ)ιιπι Ογχϊίπιι (η1. 
αυοιΙ ίηΐ6Γ ΒεΙιβιΙα» ιπι-»! οκ γα•Ι. πιβ. ύ»ΐτίρια», 
0(9Ϊ πΐιιΐίΐιΐηΐ, *ί»<ιιη ^*1 Ι^ιιιβη ΙϊΙιΙ αρίϋΐη ιι( ίη(<;Γ<>[!• 
ητΓΡΗ ΐοιηη IV ληϋΐιΐοΐιτυιπ, ηιιΟΓίιιη εκίίιίοηπη ^^^ριι1ιIΚ'^^ Ιίΐ16Γ;ΐΓίφ Ιιιιιιη ιΙΙΙϊκιπιΙγγ πη.ΐϊ. ΙΙ'πιΙ 
3ηια Ιιη5 ρΙιίΓΟί ηιιιιηΒ ιΙιτΐΐΓΐιηί α ΐΐηΐιχι ΥιΙι- 
*;3πα 8-10, ηη! «ϋι» ΓιιϊΙ Αιιΐυιιϊί Λκ^ιι&ιί»! .-ιηΐιί- 
βρίϊΕαρί ΤΐΓΓ30θΐι«η&ί« ; «ι ηιιί:» ^Ιιιιιι Ιη Ι..ιΐϊιιιι>ιι ι»] 11<κ Ο. (ίΐιιιιιπ €ϋΗΐιη Πυιμιηιϊ/ΐΜ, ςοοη ϊπ ΙΐΒΐ: οΙΙΙίοηο Γΐτν^ίπκια. ϊο-Ραιχ. ι^ίι ^6 1•η(ιΙ.ΕΰΟΜΕ?ίΛ. ΐ; ίιΐ;ηιιΐ3 οοπΛΡΓίΐΐΐΡΐ». Γΐ)ΓΐφΙιΐΓ:ι ηι)ιιοΐ»νί, Ιιιιιι ηυοϋ 
^ιΙιΙπΒΐ αιΙ αιιιΐοΓί^ιιι Οριι&οιΙϊι (ιιιιι ϋΟ οα ηιιτ ιιι 
ϊρκο Οριΐί^ιιΙο ΙαςιιηΐιΐΓ, I^η4 (|ΐιοΐ|ΐΐΡ )ΐι!πί)ΐ3ΐϊοιι«& 
ηιΐ |ρ ιυίΐΙΟ, (|ΐιϊΙιιΐϊ <ι(| (ιπΙργιβ, ιιΙ Ιίΐιί ιιι.'>£ί5 |ΐΙ;ι• 

ΓΙΙϋΤίΙ. 

III ΙΐίΐΓ|ΐΐ6 Κνο ρπηιυηι Βΐ1ιΐ(ΐίΗ.νΒΓ9ΐιι, Ειιΐΐΐ)- 
ηιίαιη Ζν6>ί>οιιυ<ιι Οριι&ιιιΙί ιυη&Γΐΐη κιοιιι^ιίηιίΕΐ 
νίΐλΐη Γ(;ΐ»ϊθ (^οιιβίηιιΐίιιοροΙΙ Ιπ ιιιοιυ»Ιΐ--Γ)η ΙΊ τί- 
ΙιΙεμΙίΕ. ρΙ «ΕακίΓίηκ ΙβυΐΙβ ϊιι«ΐ3Γυί»ίΟ β ΙβιιιικιΓϋ 
ΑΙβχίί 1 <:ί>πιιι«ιιί, οιί &οοβ))1ί£«ίιιιιΐ!; ΓιιίΙ, «Ι ΰΐΐ]ΐΐ5 
^ιΐ5«ιι (ΐ|ΐιΐ!ΐ εαηιροίϋίΐ ϊιιβΟΓίρηιιπ: Ρβηορϋα ιΐο- 
ζηαΐίζιι ύτχΗοΛοχκ ^άΐί αάΜπαι οηικι ΙΐΛ'ΤΐΙϊεοί 
ίτ ΡαίΠίπι ιηϊιΊίι ϊίπΙϊχμ. ΜΐΓ():ΐ3ΐΓΐΙιΐί Ϋίΐ\>'.- 
ιυι (1) 91)1 ΛΐΕ\ίι> II ΕΜίΙι^πιίυιη ΓΒΐιΟμΙϊβηι 
οοηοίηηηΐίβ !ΐί.ί«ΐ'ΐιίΙ ; 5υιΙ βίΓονϊΐ ρΓυΓιΈΐο Ιαΐη 
ΓκΙη, £1 Ιιοε ΐΐ ^ο ΓβάΙβ Ιϊ<|ΐΐβ(, ηιιο*] Λι»ρ> (ΐοιη- 
η'•ηι> ςοΙκΙιιίΓηιηβ ΑΙηϋ Ι £|ίλ [ι>(:ιΐΙ«ιι(3|η |ιυ;ιι$ 
ιΐ|ΐϋΓϊί ιιΐϋηιΐοΐΐί'ΐιι ΐϋΰΐΐΓίΙ (2). ΙΙ;?α ΡβηορΓιο υΐ1ίιΐ6 
Οηΐυιη ^(1Ει^ &:>( νοηκιϋβ 9ΐιηο 1ίί3ίΐί βλ νβΓΐϊοηβ 
ΡβίΓΐ Ρίηηοίίο Ζίιιί νϋΓΟηεηβίϊ ; <|ΐιη> νβΐ'ΒΪο <Ιο- 
πι*ΐ6 Γ^Γϋί* β&( ΡΑΓίΜΐί, 3ε ΐαπΟβηι ίηίΐτΐ* ΐοιιι. 
XIX (ϋΙιΙίοιΙιβΓα' Ρ?. 1.υ||ΐ]ιιπεΒ&ίβ ; 61 ίίΐίύ €&ιη 
ίη νβιιβΙ.Ί β(ΐ3ΐ1ΐ)ηβ Ιι^ιΙυ Ογ3^ο η>υηίΙ«ιπ Μΐβ 3ϊ- 
ϊβηΐ ϋθΓ3ΓιΙυι ^α»ιιι1^1 ΥοΜίυβ (Χ). Τειίαι Οτχ• 
«ιΐί Ρίηορίί» Ε<ιΐΙ•>>η(ί Ι^ρίϊ «ιου^ιυ ($ι ρηπιυι» 
Απηο Πιο, ΤιΤΒΐΐνΊειί ϊιι \νΒΐιΟ>ί3. ΡθΓία'Ζ(ΐ)υΐ 
ίη βΐ]!ΐ ίίΐ11ιι;ι νείβίοιιε, ^υχ ['.ϋΐ1ΐ}Ίΐ)ίιιβ ΰαιιΐΓχ 

1.11ίΐΙ0! ΓΟΠϋ^ϋΓίΐΤ, ΐΐΙίΐΟΓ ν^ΓΟ Ι61ΐ!18 €ΓΧ(ί ίη^ϋ- 

ΚΓΐιηι ιίιιιΙυΓη, λ\ύΐ εηηιτα διίΓαΜίιοϊ εαΐ, Μ (|υεια 
6γχ£ϊ ΐΐιιιι ίηιίπι νςΓ^ίοηΐί ΐοληηϊΐ Ιαΐοΐιί Βΐΐι- 

ΓίΓΙ ]3ΙΛ ΐΐ1ίϋι!Γ3Ι Ε ( Ι»Ι. ΙΠί. Γ3Γ&ΙΪΠ0 Ρίί(}ΕΓίθ4Ι$ 

8ΐΙΙιυΓ^ϊιΐΚ ιπ &3Γ3εΕΐιΪΕί5, ηΓηιηη ηί.Ίΐπ ιιιιιιριΐλΐη 
ίη |ΐΓί<α)β Ιίΐαΐίί, υΙ<ί «Ιέ ΤηπϊΙηΙ' 4ΐΐϊριιΐ3'υΓ, (Ηίΐ 
ΓϋΠ» νβΓΪΐιΐϊ. πβΤϋΓΐηΓίιπιοΙΙίΐι&ίοηΐ)!) ιογιγγιγκι, 
ίΙΙο Ύντο ΓοΗβίί'ΐϊ ηυ ορΡΓΪ «ιΐίΙΟΐΊΐΜίιιι βΐ ρΓ(> 
ιίιιιη ΙηΐΕΐιίηαβΓοι^ ρΓα>ΐΕΓΐηΐί«Γΐιιιΐ. Ιΐ3(]ΐιΐ! ιυιΙΙατυ 
Ιι9ΐ>ειιιυΐ Κκοίρηιιβ ρβΓΓεεΙιιιιι Ρ3ΐιη]ΐΙϊΐΕ ευΐΐινππϊί 
ΰιΐίΐίοηΰΐη ; ι^ιίΑΓηνΜ ΙιοΙϋ ΐ.<ΙθΓη»ΐι>1» |>1ιΐΓ«β ιιοη 
ιΙβΒίιιΙ εοϋία» ίη ΙιίΙιΙΙοίΙΐϋαβ «ιρί-'τβιίΐΰΐ. ΙηΒΪ^ιιΊκ 
ϊιμ{εΓ ουκ«ί)ί ΐΟΊίει ϋτβηΓΟϋΐ νίοιΙ<>Ιιοη<;η$Ι&, ΐ)ϋί>ιη 
ιρί3 ΓυΙΙΐ)!ίηίί χΐηΐβίοηριιιιιι ριι1.ιΙ 1.3ΐιι1>ι?Εί)ΐ£ [4) : 
ιιβΰ πιίιιοίί ίη ρΓ£ΐία Γοη^ςκί υ» ΙΐιΙιειιιΙυΐ ΓΕ^ίιΐί 
1'3η«;ι;ιι$ίΐ, ιυ^ια Ι&υϋϊΙ βίοΐΐ3Γ«Ιυ$ Κϊιηοηιυί '5), 
6ΐ ιιιΐβΐη 3 ΖΙηϊ «Ιίΐϊοηβ μι |ΐΙιΐΓίΙ>ιΐΕ ϋΟϋτη Ι«5ΐ3• 
ιιΐΓ, ΓτχιεΓ(;3 αΐίιιηι ουιΐΐεϋπι ι^Γΐ&ΙΐπΙι^βΙπιαπι ει 
ϋήειίιε «ϋουηι ααυίίΐ ΗϊϋΙιαβΙ Επβιπ>η δυβειιβ, >Ι6 
ί\αα ΐ\ια ΐΛ\ί,*.ΐτ'\ν ]οηηη«ί ΑΙϋεΜιΐί Ριΐιηείϋΐ (11). 
Κιΐϋπι βΊΙιΙίοι|]ΐ:ε3 ΥαΙΚ'ηηίΐ ρΙιίΓΕί. £ΐιρ[ιΕιΙίΐ»Γ<; ρ<ΐ8- 
γΟΙ ϋ(ΐ(1ί(!05, ιιΙίΐ)ΐΐβ ηοη (.ροπίβίκΙοΗ ; ΐ{ΐιιι5 ίηΙβΡ 
Ι10Ι311Ι ϋϊ^ηνι ριχοίμυθ γμ, ηιιί ιιιιιιι. 1447 βϊ• ϋΐαίιΐΓ ; ι^ίοιιίιυ ΡιοΙιοπίίΙ Γΐι1ιι«<ΐ3ηι ηιοιιποΐιί βΗιη- 
Ιίΐϊ ρΐ 3ΐΙπ<ι[ίΐ4ί(>πι-& ίιι ΕΗΐΙΐ)•ι>;ϋ ΓίίΐΛρΙίηηι οιιη- 
[ίΙΰϋΙίΐιΐΓ. Οϋΐιΐΐΐηι &ιιϊιιι»^νοτ<ΕΓΕ ]ιιν:ι( ΓβηηρΙί.ΐΐ 
ιΊκιΙιιπι 1ΙΙ1Ι, ιιΐΐ ϋε βυςηιηίΙΙβ βκϊΜιγ, ϊϋ'ΓίΪΗΐ 
ιΐΐ'οοπρίιιπι, νΐΐιΐΐϊ ίϊιίςιιΙ^Γΐΐη ΙίΜΙιιηι ΤΗρΐΓΊΒ«6 
ίιι οΟιΙΪΕβ Ι1θι(ΙΙβί:ιιιι> ^>^•ΐι. ΟΙΐΓΪίΙορΙιιιΠίιιι ^ναΙΙΪυιιι, 
ι•ι Ιιϊιιϋ ίιι ίΙΙιηη ϋ<1ί(1ί-6ΐτ 0γκ£6 61 1,Λί'ίΐκ ίιι ΙιιεΙιι- 
ιί;ι ϋαςαιιιϊΐαηιηι, «τιι4ϊΙΙκΕίιηΐΒ ηοΐΗ ϋΙιΐ9ΐΓαΐ»ιπ. 

ΙΙΙ. ΡγφΙργ Ραιιορίϊαηι, ΕνΙΙΐϊηιΐιι^ ιηιιΗιι εΐίαιη 
3ΐί8 «Ιί^οΕΐίΐ βρ*;Γ3, ρτ^Β^ίριι^ ίη β3«ΓηΒ Ι,Κΐΐηί. 
ϋοιηιηριιΜτΐυηι ίη οπιπε• ΡμΙπιοϊ. εΙ ίπ »γπβ 
^'αίρΙιΐΓ^ΕϋιιιΙίεΐ Ι.3ΐίιιυιΐι Γ«(ίΙ ΡΙιϊΙίρρικ ξαϋΐιιβ 
ερΗαοριΐΐ ΒΓϋ^ηιιίβηίΐϊ. βι ροβΐ β^υβ οϋΐΐιιπι Ιιαηΐ 
νιτΐίοη^ηι ΡιιιΓιπϋβ ΤιίΓΓίίίιΐΒ οηΐίιιίβ ΡγχιΙιμΙο- 
πιηίτυΙ^βνΗνϋΓΟη» ιηηοΙ5^,(|α»ρΙυΓίΡΒ4ΐΕίιι<ΐΕ, 
ΒΕΐηρβΓ Ιΐΐπβη «ίηβ £γ£00 Ι6κΐιι (η), ηειίΜ ί«Ι. 
δοΙιιπ)ΐιιη<Ιη ρΓίΐ;Γίΐΐϊαηεπι, <|ΐια αυεΙατ ά^ ίϋΙυνΛ, 
■ΐΒΐί, βίπρη, ιηιιΐΐίρΐίεϊ ΡεοΙπιΟΜίιη ρεηίΓΡ. οΙΐδΡίι- 
ιίυΐρ. Υϋπίκςιιε νεΓ$~ιηπίί)ΐΐ9 0γ«ϊΪ8 ιΙϋίεεηΙεΓ βΊ- 
ηιο^ιιηι ιϋ^ρυΐιτ. Ογχϊο βΐ Ι.αΐϊηβ ρυΙΙίΐϊ )ΐΐΓί* 
(βι'Λ &ιερΙυιιιΐϊ Η«}τη1ιΐ5 (7). 3<:πρΒΪΙ βΐίιηι Οαιη- 
ηΐι^ιιΐιιΐιιπι ίη ((υαΙυοΓ Ενιπ^ι-ϋίΐ ει ΟΙιΓ^βΐΐΒίοιιιο, 
υΙίί3 ηυε Ρ3τη6α£εοηείηη;ιιιιιη,ίΐ ηυβ Ιοεβ ςιιχ^ΙαΗΐ 
θΓ£0«ει]ϊι1Ιΐ ϋΙοΙοΓίΙιιβ ^ΐΐΓθηίαΕ(8) : εΐηιιειη ίηΐ«• 
8Γΐ>ιη ΙιιΙΐβπιυκ Ιΐπΐυιιιηιαιίο ίίΐίπηιη «ε τιτβίϋιΐο 
^0ΒIIII^3 Πι;|ιΙβ[ίϋ, (ιιΐϊΐι^τη ί.ον3Ίϋ ΒΠΙΙΟ Ι £11, αβ| 
ιΙ<<ϊηάε Γβειι&ιιηι ίίβηιιη ίΐίΓυηιηιιε <1ί»ο§ί5 ί«ι Ιοπ5. 
Οτκευβ Ιιιιίη» Οαιίιπιεηίαηϊ [βΐ'.υ: κικίηΐ ί<ι (οιΐϊπΐ^ 
ΥηΐΐΓαππ 6£Ι>, πΐλΐΐΓΐΐ9 Ιηπίίη, ηιΓη «Ιιισ» ΐ:ιι>ιιι•η 
ριίηΓ6» ενΐΐιςρΓίίΐΑβ εοιιιρΙβοίιπΓ ΙΙΙ»ΙΙ}ι:γιιιιι μ' 
ΜίΓοιιπι. ΙΪΓρΐ8η:)ίΐη ΐ}ΐιΧί1απι ίιι Οηΐιΐΐΰυκι Ζ;ιοΙι-'>- 
ιϊπ. ηιΐΦ ϊη ΓΟιΙίιιε ν;ιΐίΓ3ΐΐΑ β09 βιιΙ) Ρ^ιιΐ{ΐ]ίηιϋ 
ιιιιηιΊιιε ιΙ^ϋΓίρΐ» ΓεροτίΙιΐΓ, 3η ρλΓί είΐ £ηιηιηρη-| 
ΐαπϊ ίιι Εναη^ϋΗιιιη ί,ιΐι^,τ, βη ροΐίΐϋ βΐίιιιΐ (κΓυ-ί 
1ΪΪΓΡ ίίρυκ'ϋΐιιτιι ηΠιί πυηε ΐβπο ιιοη ^οηΒϋ(. 
Ιιεπ) ϊη ϋρίιΐυΐϋΐ Ρ4ΐι1ί εοιηηεηΐιπυιη αχ ΡΑΐηΙιυβ 
6ΐυιΙϊη«β ΕιιΐΙιριΙιΐΐ οη1Ιο(;ίΐ, (Ίΐϊηβ ϋΓ3>ϋυ& €0ΐΙ«:1 
ίη ειι)οιη Τ^ίίεαιι» ΙιίΙιΙίοιΙιεο ηιιιπ. 636 ηοΐιΐιι^ 
Αί$ύΓ««(ιΐΓ. Ι3 1160 Ο.Μ!Ρί, ης& Ι,ίΙίηϋ ε<ΙΪΙιΐΒ ΐ»[, 
ηίκΓ ρ:ιιΐ03 ςυ:«^3ιη ηΐίρίϋί, ηιιΐΒ ΕΙ €οιπηΐ(!»υΓίη 
ΙΙΙ ΕρΪ5(ι>ΐ2ΐη ίά ΤίηιοιΙιειιιη αΙΤεΓΐ ει «ι>«1τπι ί>0Γΐβ 
εοιί^ει• Ι.ΐ!0 λΐΐβΐίιτιι (9). ΤαηιΙβπι ΕρϊλίοΙαΕ βΐίηιη 
ϋ&ΜιοΙϊιηί ϋΐιο Οκιαηιεηίαπη α^Ιηποτε^»*, Ι««ιβ 
ϋιιϊΐΐιΐΐ'ΐιο Γηνεΐπ (|<>), 5ε<| ΐ'ϊιΐ'ί ιιιΐΙΙιι$ ιηίΐιί Οιη- 
ειι<ι €(ΐιΙει ίπιιοΐι•!θίι. 

IV. ΙΙΐΒΓΰ ΙίΙΐΓίΚ, ΙΙΟ' Εΐΐΐ'ΐνπΐΐ• Ε8ΕΙ>Μ> «Γΐιιΐιϊΐο- 
η^ηι ΐε&[αηΙ(ΐΓ. ρΙυΓβί &Γ:ε6<]ηη[, ει ηυ1Ι>ιΐ3 ρ])•* 
είικεΐ ίπΕειιΐαιη ει εΙσςιΐιΊΐΐίΐ. Είοπΐπι ιΐίβριιΐβΐίο• 
ηΐίηη (^ιιιΐΛΐίΙ.Ίΐη ειΐϊιΐίΐ ι]ρ ΆΛϊ γιιιτι 5ιΐΓΐε«ηα ρΐιίΐη- 
ίορίιιι ίη υΐ'ΐιΐ! ^^ρ|)ίι(|Ω^I3 ΜεΙϊΐ^ηε Ιι^ϊιίυηι, ({υιαι ίίί ΑΙίτιαιΙ. ΙίΙι. ιν, ρπ;. ΙδίΙ. γιΙ'Ι, ϋρσ. 
Ϊ3) /'( ΙΙι^ίοπίΐι Όταηι ΙιΙ>. ιι, ι^ΐ]•. 21. 
(4)Τθίΐ.. V, ρημ Μ. 
{^) αί•)>α••ιΙΐία >.ίΙί€(.. Ιηιι. Ι. ρ;<|ΐ. 40. 
(Ιί) ΟιΙ>ΙίυΐΙι. ϋι,'Ίτα, νυΙ. VII, ρα^. ΙϋΙ. (Τ) ναί. &ί,ΐτ.. ιοηκ Ι ρί^, 130. 
(β) ΙΙΪίΐ. ίτϊιϊκ. Νί)Ρΐ Τηίαηι. Ιίΐ). ι, ρη^. 1ΙΑ. 
14."-; ΙϊΙι. ΙΗ, ρ κ. 84. 
(ί>) Οι ιηΐίτ,ιίιϋ» Οιί'ίΐ, ιιρηΛ ϋτα-ίο». ρ. ΙίΐΛ. 
(10} ί/ρΐΙϋΓ. ίιίίίΐ'. κι'^ρIο^. ίΐί'αιβίΐ., [Οβ. Μ7• (η) ΓΓοϋεηι ΐΛίποη νεηβΐιί» λλπο ΙΤΰί, «ιιη ΤΙ>ΐί'ΊΊι.*Ι«ιί ί^ρο^ΛΜ, βΐ Ιιγε β(:Γ|ΐΗ-Ιι.ιΙ Γοΐί§ΐΒίυί "";!'"'/ ΐΤ^'"^ 
55 ΡΗ01.Ε00ΗΕΝΛ » Ιΐΐΐιρί €τ9β^ΐΐί ν)ΐ|Γ9ηυ3 «Μεχ 9Κί {II) βΐ ι^ιιχ. 
ΙΟιΙΐ 1.ιιιιΙ)αΐϊο [1^1, Ββ^εΓΟΊΐιΐΓ ϋΐίΐιΐιι ίη ΰη:ιπ 
ίίπΙΐΜ ΙιΊΙιΙίοΐΚβεχ νίΑι1θΙ*[>ηΐΐι$)5. ΡγκΚγο» βιιΐι 
<•^(ιβι^^ιη ποιηίην ηκυίτϋ κπ νϋίΊΐΑηη οπιΐϊεβ Κ3ϋ 
(13) θΓ>ΐϊο, οιιίυβ ειίβιιι πουίιιίι ΛΙΙιιίιι» (14; Ήι- 
β>ΓΜρΙι : Έγχώ(ΐ:6ν ίΙ{ *()¥ η^βχΟν>|3)« -ΐ'|< ΰπερ- 
βγίο( β€οτι!χ<ιυ, χαΐ »ίί ιΛ 1γχα(«β της ίτία; 
αύτ^ΐ <η(Λν τη^ Ιν ΧαΧχΐίπρατίοκ• Εηΐοιηϊαιιι άβ 
ίΐιίΐη ^έαϋίίϊηχ 1>ίϊρατα ρτΛίΐαηύΰ, ιι άί (Ιβάϊίϋ- 
Ιΐσηί «αίΓΐΐΑ- ΐ]*ι (βπ, 4*^ **' '" ^IΊ1ι^ορ^α^^^ί. 
&.ηΓΐ3 .<ηΓΐι« νι;1 »•»«<β ιΙ,εο ^ιμρσίΐαΐΐϋΐιιΐ Ιιιιιι 
«ιρβα ίρια , ΐ|υι «ι.-βιΙα (■! Ιικϋοϋβ Μριιΐ€Γ9ΐββ 
Β. ΙΙλίΐ.Ε Υίι^ίιιΪΒ €0ηΙΐηι:Ι)3ΐ>ιυΓ, Ιιιιιι απΙοί, 
ΐΐι ^ηα «Ι«^5Ϊΐ;ι: ΐΙΙχ ηΊίΐ|υί« ΐΗΡΓναΙιβιιΙυΓ. 1>ΐ)£ 
Αΐιΐ^ιη <Τ3ηΐ Ιιχ Ιΐΐΐοΐ, ιΐίρπ ίη χύβ αΐαζΙ>βΓΐίαη\, 
ΊΙιιΐορΙιαιιοηίί Αυ^^ιΐάΐχ ΓεΙίκϊοηβ ϊιΐ(:ΐ2ηα (Ι•"!), ιι1>ί 
ο 1111)1)1)0 π υ ΙΗ, Μΐι νεΙυπι Οΐίριηβ ΐΐιβΐοϋί«ιΙι.•ΙυΓ, 
»ΙΙί-ΐ) ίη 3Μΐϋ |>ε3ΐχ ΥΐΓκίη β ϋ^Ι^σρηιΐοηιηι, 
υΐτί ΐα:1ϋΓ» ν<~κΙο Η Γ3ί€ίχ ΓΕίί^ίοΒη €υ5ΐι>ϋίϋΙίΐη- 
ΙιΐΓ. Ιαπι ι^υϊΕ,ιιυβ ίηΐβΙΙΐ^ίΙ. Ιιιηι ΙΙΙβνΙιεηιαβ. ιιιιιι 
ΰΙ-ιΙοορΜτΙοϊ ιιοιιιίηβ «μι; Ιοεοηιιιι υιΊιΕβ εοιι;(ΐ&η- 
Ιϊιιορηίίοί, ίιι ΐ|ϋί|)ΐΐί ί.•ΐι;υ Ιι«ΰ ΙοηρΙ^ Ρϋίρατχ 
(Ιβϋίΐ'ΐΐΒ ΑΐκιΐΓ^βΙιαηΙ. Οϊϋ^ϋΐιιιΐ «ηιιΐίΐϊ αιι Ιιι 
ΰΙΐ3ΐι:4ΐ|ΐΓ3ΐίί νί(ΐΐ5 ηϋίιίαιη, βεϋ ρίχ» ^υΓτιιιΐ, ίη 
ςιιίΝί ΚΓ3Π» οΠΐβϊη» βίΐίυ 6!5«ΐ)Ι. βη ροΐίηβ Ιε- 
||ΐ-ΐ)[|ιιιιι «Κ ΟΙιίΠορΓΐΙΙί. }1)|[|ΐι« (Ιι»Γΐ9Π3ί5 πΙΠί'ϊηαΒ 
«Ιΐ1ΐ{ΐ»β 3Γΐ)ίΐΓηηιΐΓ. Υιτϋπι ηιιχϊΐίϋΐιειιι ΙιαιίΓ, 
ιιΐροιβ Ιιυίε 1ο^ο πιίηΐϋ ορροηυηιηι, Κΐιβηβ ρπκ- 
Ιβηηίιΐιιη. Νεε άϊιιΐϊιΐΒ ίπιιηοΓίπΕίιιπι <|ΐιο(]ΐιβ ορί• 
ηοΓ ΙΙΙ ρ?^4ι1Ίκη<I4^^^^^ (ιιιϊυϊ εηηιΙίΐοΓί, ύϋ (|υο 
ηαΐι ΙΜΠβ ϊηιβΓ ιβ Γοπνίπϊαπί Β^ζ.ιηΐίπί κκι-ίρίοΜΐ. 
υ υηιιιπ ιηπάο βαιίϊ βίι λ^ποι3ΐΜ, οπιπΡβ ίη «ο 
€ηιι»ρηΪΓβ, Ιρπιρίιιιη Λοΰ 3ΐι1ίΐ4ΐ4ίυ! ΤΙίβοίΐίϊίο 
>ααΊ»η: ηαη Λιίβίε. Ηας ϊΐηβιιι οιιιιιϊηο ρΓκίοΓΪΓβ 
ηοη )ίεοΙ, ΑΙβχίυιπ Ι Οοηιηειιυηι, ευπ>, ,ττίΓΪο η- 
ΙΐΐυϊΙο, ίιιιηιΙηΕη(ϋ)ΐΐ5 ίηιρβΓΪί ι)Ρ4μ.>ϊ»ϊ13ΙϊΙ>ιι$ ιιιϊι- V. υΐηιηι νοΓΟ 2&ΕΓϋ)υηι)3 Ε•ιΐΙΐ)'ΐ»ΐ« ηη<ΐηι ϊίι 
εΐί:ιι>ι ΙΙ•)αο4:α, &>νβ υτιΐίία /ΉιιΗπι ■ ΐΐΙ ΙυηιιιΙοιιι 
&9ΐι€ΐϊί$ίιΐιιί Τίιε^ϊαΐΑΜ>ΐ(ι>βϊί 4^^Iι^ορίί^ορί ιίοιοίιιί 
ΕοκτιιΙΙιίΙ, ρΐιιΐ'Ϊ£ :ιΙι ^^υ9 οίιίΐιι (ΙίβΙιυβ ΓρυίΙιΐ», * 
ηΐΜτ 5ΐιΙ> ΡΪΙΙ3 ιιαηιίΐιο ίη ^0(Iίι^^ Οι>ιΙ1ε•αιιο ιΙοϊγϊ- 
ΙΐΐΐιΐΓ, ιιι><]ΐι<; ηιιιι ηΙίΪ5 β^ιηιιιιΐ' ϊΐιβϊιιι, ηιΈ 3ηΙιι« 
ίιιΐίΰϊ^ιί. 5ί νΐΓβ 3ιΙ ΐΐιηι ριτίίιιεί, η » ίπιΗΙί- 
(Ι'ίΜί ΓΟΐΐίκ 2ιΙιιΐϋ<1ΐιιυ κΐα'ϊ^ Ειιΐιιγιιιίιιπι (ΐϋϋεββ. 
(^ϋΐιι βιιίιΐ) ΑΚ-ιιί Ι )ΐι&ίΐι ΡΐΐιυρΙϊαιιι ίΐηϊΐιιτο κυι- 
^>ρεπτ ίηπο 1118. ΓιγΊΙιϊγβΙ ίίΐιί ρίΤΐΐΐίΐι1ϋΓυίρ:<ιι>ιι 
(ιιιΐί' ίη ρΓίΐ)ΐ(»$Αί1«ιπ ]ιι«(ηιχ ΙΙοΐ'ε ίιιί&β>('. ^υίκ 
ητα ΕυιΙϊϋιϊιιβ αιιηη Η9Ι, ίη (6ιιΐ(>1α 5. Οϋΐκι;- 
ΙγΊΪ ηιατίγπΐ ΜϊηιΙιΙ]η^ κηηΐΐιιηοη ΙιηΙιιιίΐ »Λ μ»- 
ρυΐυιυ, [οαπ^ϋ^Ι^ιιικιί Ιίοϊΐ, ηυοίΐ Ιιν*^ ■ρκ^ι απιιβ 
ιηαΓ(«ΐ)ΐ οΙ»ΓΓτίι. β)ΐι» ίιιιικΙΐΓβηι Ιιιιιίιΐίοίκ'ΐι» ΕιιΐΙιχ 
ιιιίυβ ΐ]Ί3ί ϋΐηΐυτη ΐαίκ Ληηηπ ηχΟΐϊ ϋοηΓιοΐπ- ΙιβιοΙ 
ροΙυίΐ.Οιιίη βΐίαπι €θΐ(ιιιιι ;ιηηΐΗ ρΓπΐοΓ{Π<»α9 
ρτοίβϋΐο ΰηιιΐβηίββί. >ί Ιΐ3!>πΐιΐ3 β£Βΐ?ΐ Οιΐ^β ΛΙϋΐαπ• 
ά'Ο ΓνΙίΐιο (17), ςυί Ιίυ>Οΐ1ιΙι•ιιι ΧιρΙιιΙιιιο ιηη- 
1198 β νίνίι ««ΕΠίρΙιι ΐΐιρΐΓβΐίιβτα ιιαίβΐ, ηιιίϋΐρββ 
ιηβτηαηχΐιΐΓ >|ι^α^ηηι:^.^ιΓ^ ΐρΐίΓπρο ίιΐΓϋ^ρινίιβ'ιοιίΓ, 
ηιιαιη ι1«ι1ΪΙ Οοηΐ'.οαιίηο ΕνΚβ^ίΙτ είτΐ^) ύΓΊϊη^ιη ίΐ) 
β€ϋΙθΐί3ϊΐίϋί£ ΟΠΐοϋΐΐίίτνϋΐιιΙιιιιι, Κκη ειιηι ριοΐιτΐ- 
(ΙΪ0ΙΙ3 ««υ ΐΐΕΐΙετ. ίη €ΓΪιιιίιΐ3ΐί1»ιΐιϊ ΐΒυϊϊ* ίΙΐίΓί^ΟΜίιιι 

ίΐΙΐΡΓ ΐηίΐΐΟΓβ ΟΠίβίΛ ρΗυί ίΛΙιΟΙίηΚΓίΙΟί , βϋ Ι113]ι>- 

ίοιπ £Γ3>Ιυιιι 3ΐ) ^ΟϋΠιι^ ΐίΐρΐιίΐί»•) Γιιίβ^Ι ι;τκεΐιι«, 
ί^^1.ιβ3I^Γ|ι1ηΓυπ1^^ι18IIΓ3ΠI 5ΐΐ5ΐ:ίΐ3ΐ5(^1, ϊιι γ» Κβρί'η- 

ϋΙΟηΚ ίι^βιιΙίΠ Ι^ίΙΓί Ερί$ΐθρΐΗ. (ΠΙ|ΙΙΪΙ, ϋ ορΙΙιιΐϋ 3 

ΧίρΙιίΙϊηοΓιιϊβίενηηΜίιιιΙηη», ηΐιι II ι: 3^63111 ίηηΐ'νίΐίο- 
ηοιι Εΐ]δΐ3(1ιϋ ίΐϋϋίΟΓίΐΑΐϋΐη 9Εε<-«^ίΕ5β, ηυί ία βιιιιι- 
ιιιορΡΓβ ΓΟίηπίϋηιΐΒνιτιΐ. ν«Γΐιπι Μι ιιοη βνϊικϊΐ, 
ιιΐ ΡιιΙίΐυβ οΐηΐιυίΐ, Ιϋιι&ιαιΙιΐιιπι ΧίρΙιΙΙϊαο Γυϊί»ΐ βυ- 
(Μΐίΐίΐβΐι). βΐ ιι$()υ« 3(1 Ιοαηηϊΐ ιΙΙίιΐ! Γρί^Γορί Ι^ιιΐ" 
^Μ» ρ«τνβιιϊ$3ΐ! ; μΛ ροιίυ; ΧίρΙΓιΙίιιο (Ιαιιι ίια 
Γβΐΐΐ'ηύαιχ ι)£ΕΓ€νίΐ;, ίΐιυηι ρΓχΙιιιϊκίΐ »(ΐθ)ΐηηι. 
^ιιαιΐ (|4ΐί<Ι•!πι «ι ίρκίιΐΒ ηυοιιιίΕΐιΐηιιηΙι νοιίιϊκ «γιιι ί^ΐΕΓΕ ινου ροΐΐΐΙ, ΐΓΚ«ιιι«Β!ΐ ¥3ΐνη8. >ϋ ιΐ3ΐ;ηιι- ρβι,κ \ΊϋβΐιΐΓ ; ιΙιιΐΜ ο'πι Βιΐ£ΐϊ11ιίί ηιβπιίιιίΐ, «;ι ρΓΚ- 
ϊυρ«Γ ηοηαυΙΙα «ι Ιιο« 1«ηιρΙο 3ΐΐΒΐιιΙί*5β : ςυο<1 
ριιαι χ^τΐ ΐηΙίβΒίηΙ ίϊϊβ», 3ε ίη ίπιρΐτηίαΓΑΓπ ηιιιΐί- 

Γι'ί Ϊ.Βίηυ«5Ερ3Γ2«Γ€(ΙΙ, ΐρ&ίίοιιτοϋΐϊΐϊί ρΓ0^βΓ^I)ι151|) 

^1(^^ «πιιιϊηβ ρ«Ρί5Λ« κ ϋιοιίιιιΐ. ]υ5ίΙΐ(ΐιι*;, ιιΙ ίη ρο. 

&ΐ£ΓΙ)ΠΙ €1 ϊ^βΓίΟ ΓΐβΐΟ ΒΠΠυϋΠΙ νβϋΙί^^Ι ρΟΓίηΙνΕΓί- 

ΙιΐΓ, νΙ ϋ ιΙ«Γ«ηΙιΐΓ, ηυϊ ίη Ιιβε 0«ιρ»Γ« κιΙεΟίνίπΐ! 
Ι3«ΐ4ΐϋκ ςιιοΐίΐΐιβ εβίβΐιηΐιαηΐ (16). ΑιΙ Ιιΐιϊιΐϊίΐ2<|ΐιβ πίιιϊΐ τβΓΪίΛ τοί ίν 4γί<Μί. ι|μο^ ευιη ΐ^ϋΐ• »ΐΜ!0$$ί<5β 
ΐΐΊιΙί»ηΐ, ηυηΐ)ϊ3ΐιι ρΓΟίιοί $3ηΓΐπςΐ|ΐικ ψ\τό& ΐηρ-ιιβ 

ΟΙΐΓίΜί Ι|υ1θι€ι:η1Ε5 ΪΙ3 £0ΙΙΙ[ΙΕΐ1ίΙΓ0 0ΙΙΙΙ5ΐΙΐΤΰΓΪΙ>Ι. 

VI. Η9Ε16Ι1Ι14 ΕυΐΙι^πιϋ Ι3η'ΐίβΐ ρπ»6οη|ί 5ΐιιι>ιΐ), 
ϊΕΐΙ ΓίΐεηοροΓίβΐ βΓΧαοπιιη ιοΙιίΒΐιΐΗΐί β^Ιιχί-ϊϊβΐΐ ; 
ηιΐΦιΙροιΐΕίίηιιίΓη οοηκΙλίΕΐ ΙϊΙιοΙΙοηιϊΙίΙίΐΙιΐί: Κ«1 ΙΐπιρΙι [Ι^θίΐΜΐίοηβΐη ρ^ΓΐΙηβΐ ρΐπΡ^γΓίεΑ, (Ιΰ <|ΐΐ3 1α• των τής ϊ:αϊαι5ς 'Ρώρηί, Τ|-θί τΛν Ίτβ'^ών. διι <|ΐιίιιιιιτ', Ει1I^7Πιί^ ΟΓ&Ιίο, Ιη ςιΐί, ιιΐ «χ «]ιΐ9 ίπΒίρϊ- 
ριίοιι* εηηιΐηι. ρΙιΐΓ3 βιϊιιη ιΐβ ευΐΐιι ΟείρβΓΧ ρΓΐ.-- 
»ΐιιΐ)Ιυ <ΙίΒρυΐ««ίΙ. Νβο ιιιβίβ ΓογΙχιιϊκ. πίΕΟηιιίιΙβπι 
^.ι^^^^ο, Ρθη]ί«Γ6 ηυΐι ροϊίίΙ. 3^ Λοΰ ϊιΙειιι ΟΐΛΐΰο- 
ρΓΐΙϊοΓυιΐ) 1>ι-ίρ*ΓΧ Ιβηιρίυιη β«$6 Γ«ΓϋΡθη<1ιιιη 31^υ^ 
ΕιιΙΙι^ηιϋ ΐηΐΦΚΐϊκπι Ιη αοηαηι Β.Μαηιη Υίτι/ίαΊι, 
ηιιοϋ ίηο-Γηΐ!. ΒπΐΙΐβίιπΒΐιίϋΓιοΐΙιβοχοοιΙίεΰε ηοι-π- 
ΜΙΗΓ. Ιη €0 ααπιιιιιο ΙΐίπιρΙο, ιιίΒυρεΓϊϋ» ίηηυίπιιικ, 
νϋΜΜ οπιη» 3ε Γΐΐϋίχ |»3ΐχ νίτ^Ιηίί 9«ρ?ιΙ>ιιιΐυΓ, βύχ ίχ ΐοδ ΤΙοϋ ΙΐϊττορϊύϊΤβι τ^ βγιον Ι|νίΰ;ΐΛ. 
Λ<ίΐ'ίηιΐ( Ηοιηχ νί•ΐ(τϊί ήβί», ίη•ί ΙίαΙα, ηιιοχΐ ποκ 
Γχ ΡίΙϊσρτσαιϋι Κρίτί ηλ ιβηΐΐχϊ. ίηο ΛΙΙαιίιΐΐ (Ι))) 
ρΐυτίΐιυβ ΐοηΙθ>•Ι^ΡΓΐιΐ '>Γΐ)ιθ(Ι'>ϊΪ3ηι ΕιιΙΙιριιϋ ι:Αΐη- 
ρ[θΙ>3Γύ. ίΐΐΐ 3I)^ιι1ηηβ ΑυΙ>βηα υιοιιίΐϋΐ. ι^ε Ιιιι]ιΐ5^ 
ηιοιίί ΙίΜΙιιπ) ίη Ιι1ΙιΙίηΐΙιι?ε3 Γ3ΓΪ5ίοη£ί ίηνϋΐιίκ»), 
ΐιοα ΐιβΐβ ΒΐηρΙίυί ιΐίΐβιηΐηΐιί Ιοϋΐιιιι Ιακ^ηκ ειΙ. Ιιι 
ββιπϊβιιΐοηΐίαιη ΛΙΐ3ΐίιιΐ(1ΐ!βΐ'ϋηιί»•Γ3ΐ, ςιιοϋίιι εϋίυ 
Ι'ϊπορίίκ Ζίηί «ϋΓΒΪυηκ ιιίΙιίΓιητοηβΓίΐΙ ηιιοιΐ εαιΙιί• (ΙΙΗΜί. 147. 
ΐΙ1)Τοιι>. V, ρ3β. 306. 

13) Ρηί. 5111. 

Ιϋΐ Οι* ϋιΐ'Μ. ΊΐΗία ατϊμΐ", ΐΜΰ. 108. 

15) Υιϋ. ΤΙι>.υρΙι. ιι>β• 3^:. ΜΟ) νί<|, Ληπαιΐ) ^οηΒ^η.Λι^Iια<ι.\Ίι^.ιν,^. 157. 

((7) Ιν Ι'ιτ[ιιι. αΛ€οιηηίηίΙ ^^Λ^Iαι^ιι^ ίιι ΙΙοιηΐΤ. 
ρ.ΐ}[. Ιδ η Π. 

(ΙΚ) 1>κ αηΐΗία. €αΙα. {οιικμ. Ιίίι. ιι.'ορ. 10, 
!«){. β»2. 27 ΡΛΟΙ-ΕβΟΜΕΧΑ 2» ΓοιΙίΜ ΰι-χΓο. <\ι\ι:α> Βΐιρη ΙαιίίΙανίιιιυι, Μϊΰ1)3ιΐ- 
ΙϊϊΕηβιιιιη, ει»ΙαΙ Ιί1η1υ« ιιιι, ηιιί η Ρΐιοΐίπιΐιΐ- 
τΐΓμΙυι ^ι^'. ΐοΐιΐ3ΐ|ϋϋ ϋοιιίΓΑ ηΊΐη.'>ιΐι<>& |,>Γ<>(ΐ'}>ίϋ- 
ηβΠΙ &ρΪΓί1<Ι« ΪΑΙΙΕΙΪ Λ ΡΐΐΓββΙ Κίΐϊο αβεβΓΕίιίβι οπο- 
ΐΐΓίρ'οί. ΙιΙίρ&υιη ίηνυηίΐιΐΓ ϊη &Ιίο Εΐΐαπι ^ιχΐίοβ 
π». ΡβϋορΜιρ, ΐ|υί <Μ$ι:ιι ίη ΙίΙιΙϊοΐΙιι»'& ηβ);ί3 Ρα 
Γίΐίίηβϊ, ηιιιιι. Ιΐϊΐ ; Μ Ιιίηο εοη$ΐΜΐ, ρΓΚιΙίαιιιιι 11- 
Ι>«ΙΙιΐΓη ιιΜΓιΙ «?< α11ι>0. η»ί ΐίΐυΐυη* »ιιι Ι'.ιηΛ- 
ρΐίτ ΐρρ»Γ»ιί»ι ι1βϊ^πριι1■α, ΐυιη ϊη ιΐυοίκυβ εοιίί- 
«■Ι)ΐιι Γί^ίίι (Ι!Ι), ((ΐιοηιιη ιιηυ» λΛ ιηβιιυβ νεηίί 
ΛκΙιβιΙί, (υιη ϊη Ιιίΐιιιε νοίίείηΐβ (30], ηηί οπιηοβ 
ιηίιο:1Ια3<)υ3$•Ι»πι νίΓίοπιπι αίΓΟΓρίοηκη ϋοιηρίε^ 

ΓΚΙΙΙΙΙΙΙ'. ΙΙ'ΐ•: βί^ΟΙϊιΙιιι οΠίη )ιιίΊΐΐϋΐΊ•ι|ίί1β 1ί- 

«Ι»1[ΐτ ρρίίΐυΐι, ηιηιιι Ιυ ηίΙ>ΙΙ(ΐΐΙΐ6ΐ3 οιίΐίοι (ΐΙ) 
«ιΙίΟΙΐ δηίηβϊοίϊιΐί. ΓΓ!Βΐ«Γβα αΐίιιιη ι^ιιοηιιβ ΕοΙΙι;- 
ιιΓιΙ ΓιΙικΙΙιΐΓΠ Ιιι|)«ηιιικ ίη >ιΐΗ. «ιιΐϊοΰ νβΐίϋαηυ Ρα- 
ΐ4ΐίηο ϊύΙ, ίη ςιιο ίΙΙι• ^'ηιιΐιικίιΐ, ΟΙιγΙεΙιιιιι ηιι^ιιλ 
<|ΐιΐπΐΑ ΙΐΓίη ΟΜΠ) ϋΐ5ΰί|>ιιΙ]3 βιιΐΰ ΙρςιΙε ΡαίοΙιΐΐβ- 
Ιί-Ιιταιββ ; εΙ ΙιίιιείηΙίΙΙίΒίΐιΐΓ, ηιιιι ιιιοιίο ^ι3Γ6Iιί^0' 
ηοπ) ιιιχερΪΒϊπ ι^γγοπιπι ΓΐΐϋΐΙί, μιι) νιίίΐΗΐ ΐΓΓαηιιο 
Ιη ηυ»ι ίιιαΊίΙ Μ1ΐ)ι»β1 ΟϊΓυΙαΓίιΐϊ. Αη Ιιίο ΐ]αοΐ|>ιθ 
ΙΪΙιεΙΙιΐί Ρΐ Γ^ιιομΙίίΐ ΐ'το«Γρ(υ$ ίίΐ. αΠο 3ΙΠγι9Ι3Γ« 
ιιοιι αιιϋεο, γκιιι Ιιιΐί^τιιπι αιΙ ΐΜ-ιηιΐ5ΐιοη Ιι^Ιιεικη 
Οΐ.τοΜη ιβτΐιιιιι Γ>ιιη|ΐ1ί;ί. ΑΐίΑίιιβη ίιι ββββ νεΙιβ- 
ηΐίΏΐ«Γ «ιΐΒΐΜΓΟΓ βΐ βο ί\αηΛ κι;γ1|ιιογ ϋΓχοιίΕ 9 
Ι,ουηΐ ΛΙΙΐΐίο (22) είΐ^ΐο^ί ι«;«γγ3Ι, ΛΙϋχίιιιιι ϋοιιιιιο- 
ηιιιη Ζί^λΐιοιια ^Λ>ηι<^ηιιη ΡυηιΟ ^υκίίβϊβ ίχ κάν• 
τ«ιν των Οΐίων βίβλων λδγονς ίρχνισά|ανϋΐ χατ^ι 
*ΰν λ1ρίΐ4νν ΐήν β'γματιχήνΠινιτλΙαν νννίΐχξζν 

Αγίοΐΐ Σ'^μ^<ΐλο^> καΐ τ^ι ^^'^μι1. η( η οηιηϋιΐί ώί,ηη 
ϋοιηηΐίϋΐατϊίΐ αηΐίΗΐίαΐ ίοΙΙϊ^ίακ* ααΐτα Αιγγ^ι^ι 
ίΙΰ§ιααΐίοιιη Ρααο,ρΙϊαιη ΐαηιροη>ι$ηΐ; η ΐοηΐνα ΐο»- 
4ίη ΙίοΙιΐίρτορίίτ (κίίϋϋοηΐΐηϊη ία<το ζ^^'^ι^Ιν ϋΙ 
Αΐι/πια. (}ιιθΐΙ ϊί (Ιβ ϊΐγ'ΐιίίί ΕυίΙι^ηΓιυ^ ϊη ΡΗΐκιμΙίϊ 
βετίμβίΐ, ΓΓυΒΐΓ3 ί^;ιηο [>60 ΑΙΙβίίιιι (25) ΐΐκηηΐ π. 

ΙΐΟΐΙ,'ΐρίΙϋ ϋΓίΟΙ'ίΐ 3^(111 ΕιιΙΙΐ^ιιιίυίΠ Πνιΐ {)«1ί5<-, 

<]ΐι1λ ιιΗ3ρΙΐ(ΐΓ3ΐπ4)ΐιχ<ϋίοηΕΠ) ρτηΐϋοιίιιυ ^5ΒεI.^ϋIη 
«ηΐιπ Ραηορίίαιιι >ϋ ι:οηΓυΙϊΐιι1ι$Ιΐ9:ίϋΙίΕα8 ηιιΚΒίϊο- 
ιιβί «Χ3ΓΑν«ηΐ, ιη.<ηίΪ€β(ο Είαιίιιι »Γ^ιιί ροΐβ$ι, 1.3- 
τιηοΓτιιιι ίϋΐιΐΐ'ΐιΐί^κι, £1 ηιιιι» ίΐι ομριι^ηιβίιβ. υΐ 
ΪΕΙαη)Ιι•ι.'Γε»609 ίηβίηιιιΙηνΰΓΚ, «Ι Ιιιιιιε ηιαϋυ ιιοη 
ΙΙΙίεΙΙϋΐη, «««1 βΐίΐπι υΐί Ιιιναΐΐιΐϋηι β1 πυΙΙυιιι Γβ)(!- 
Ε€Γΐ( ; ίη ηιιο ρΓπ.■^^ρυ^ ΙΙ1ι:Ιΐ3€ΐ ^α!^υI^ιπυί <τ)ι.ιβ- 
ηιιβ |£ϋΐ3|οΓ«5ί Γϋΐϊ> !ιΛ>ι Λ\κίΤΐ3ΐιί»; οΙ οΐι ηοαπι 
ραΐίβεϊιαυπι ε3υ£3ΐη 605 Ϊλο IX ΓοηΙίΓοι Γβΐυΐ^νϋ- 

VII. 1>ιη «ΕΓΟ» ιιΙ »Λ υριιιςυΐιιιπ, <|ού^ ιηοιίο νιι1• 
^ £ΐηι]ϋπΐι βίΐ/ρΉρι-ϋιβ αεευιίαυι, Ιί:ιιΐ)λ]Γηιίιικΐοηΐη 

^1 (!<)) εο.Τ. ΠΤΙ. η. II. η Γη.1. 2782. ηαπη. 5. 

^Η (Χοί Κοιί. 57ϋ. ρ:ΐβ. Ι8»..€οιΙ. 6δ0.ρ3Ε-*38, 6( 

^Β Οοά. 111, |].•ιι. Ιϋΰ. 

^Η (211 Τόπι. III, ΐ»ρ, 21. ρ>β' ^^• 

^^ (22) />« Ηίπικ^κί Εαίΐ», ίοιαίη*. ΙίΙ), ιι, εαρ. ΙΟ» 

ί |υβ. 615. 

^^^ (25) />«£ι)πιπιι„ρ. 1(ΐ2. 

^^ν (24) ίιηϊ^ηΪΛ ^ι^ιι^τιι^. ΙίαΙίο. ρίζ. 106 ΐί ίΕΐ|(]- 

^^^^ <23;Τυιι>.ΙΙΙ,ρ3|,ν |!(.Βοηιϊ1οβ ίΙΙϋϋ οοποίιιινηνίΐ ήΐιΟΓίΐΜΐ ΙιΤΓβΜΐιι ίΐϋη 
ΐ]ΐιθ(|[]β ϊΐιΐ0ΐίΙΐΓί οριικ<-υΙθ ίΐ]8»ΐ3ΐιιι »1. ηιχιιΙ 
ΕηΐεΒΓίιιη δρποο βΐ ΙλιΪπο ρπιϋΐΙίίηΐΜ η«Ι'ί ■■»'- 
ϊΐυιιι 61 ίΙΙιιϊΐΓίΐίΐιη η ^ο^^^^ νίιιιΙυίΛηοηίΐ ΐιι >ΐ'"ΐι 
νοίυΐ 3ρρ«»ιΙίχ Ριιιορίίζ Ιι>(:ίΐιΐΓ, βιΐυϊΐ ^^^1■ιιΗ> 
ΤοΙΙίϋϊ (21). Ιιιβί-πρίϋπι «Ι: V<ί^1ί^^^ί, ««"ΐ 'ψ'»-• 
ρΗιιι 4ί ίιΐιρία Μύΐ^Λΐ^αΛΟΤίιιη ΐίίΐα, ηιιΪΗ ΐ» βϋ ηοιι 
ΓϊΙίοηυιη ιηο ιιΊ^I1ι^ ίΐ Οο^οπιϋοΓίιτη βΓΓΚΓϋβ ι5ΐ««- 
ΙίιιπίυΓ βε ΓοίυΙίηιυΓ. βΗ βίη«τιΙϊ, ιιΙ' ]»ιη γρΓμΙμιϊ, 
ϊΐΐ3ΐ1ιβηΐ3ΐϊΐ3ίΐΐιΐΓ. ί;<ιιΗθΒΐιι ϋΙυπι Υίιΐ(1«)Ι>ηηί•ιι*(τηι 
]|[Π ιΙβίοΗρβεηιΐ 1.3η»1»Ροηΐϊ (25), ρΙ •ρρείιηίηΊί Ιορ* 
ΡΓΐίΠΟβ ΙΓίί ίΙΙίΙΙΚ'ΟΙΜίδΠΙΟί νοΐΒ«νβΓ3ΐ. ΙιΙΐ'Π» 
1.3ΐιι|}ϋΓίυ5 (26) ηαι )1«ε6[ ίη Ι]11)ΙϊοΐΙι«3 νίη<]οΙ»α- 
ηυιΐΒΪ 3ΐίΊ]ΐί3!! Ρΐϊίΐη ΓΓρίΓΪίϋί ίρίϋοΐΰβ ρηπΙγλ 
ΐΊιυηιΙϊ{ί3β11ΐ9. *Λΐι Βο^η-ιηϋοκ εοη&βΓϊριΐΒ, πιί&Μΐ- 
Ι)ΙΜ ί ηιοηΐΒίΒπο Ι'ΒπΙιΙορΙ» ίη ραίπαπι ιοηηι, ηιι»- 
ΓΐΐΜΐ ι?ρΙ);Γ»ρΙιοιιι ΤοΙΙίιΐί ΰ^χϋτ; ΓίΐΙΙ'Ι 'Μίπι Ι.λΐίη* 
νεΓ5ίοπΗ\ ίιι ηυ» *βΓΐ» της μβνή,; τήΰ Πιριίλί- 
πιαυ ϊϋ'ΐιΐιίι ίχ>ιοΙ>α ίχΐΐηβ ΓβιΜυΐΐ ; αά ΓΡΐΐίιι• 
80ΙΙΕ Γθ1ι1ί(Ιί»ί(^Ι <βΑ«ίιί ΡΐτϋιΙίρυΐ, Ιι&ηε ΕΓηι-βπι 
τυοίΜΐ 1 ιιΐ3α3πι ΐ'βΙίη{|ΐιβη5, ηι>ί3 β&ΙνβΙυΐϊοο^ιιοιιιβη 
ίΙΙΙιΐί εοΒηηΙιϋ, ηιιυ ιιΙεΐ3ΐι1ιΐΓ Ι3η<ιιι»ιη τρίΐΙιβΙΟ 
Υίΐ'ΐ^ίηίί Οοίραην, <!ΐιϊ ο<£ιια1>ίιιηι Ιιοε «ΓβΙ (ΙοΙίβΐ- 
Ιϋΐ», ϋΐ &Ι)ϋ1ΐΪ5 ηιι.τ ΕΓΠηΐ ϋηακίΒηΙίικιρπΙί. («καο- 
1]Ϊ£ αοιεπιρίίΐ «1ιΙ«ιιιΟεΙρ>Γ» ειϊτιε (ΙΙβΐίπ};ιΐ(^Γΐ!ΐΜΓ, 

νηΐ. ΐ[αί ΓυΡΓίηΐΒο^απιίΙοηιηι οΓΓΟΓΒϊ, πι^εοββ•- 

Γίιπη ηοη εϋ ΙιΊο «χροηεΓΕ, ιιιιηπίαηι νεΙ ΰΐ Πβ 

δοΙιιΛι, (}'*;« »>δΰ ΙΙΜΙΟ Λ»ΓΓ31 ϊιιΙϊΐ)ηίΓιι.6, Ιιΐΐβ 

ίηηηΙ^ΕβιιπΙ. Αρρ«1ΕιιΙ)3ηυΓ 3ΐιΙβη) Βί^πιτηΓι βχ 

νοΐΐΐ Βι>0, ι\\ιχ βιιΙ^αΓοηιπι ϋπ^ιτι ιίκιιίΓιΐϋΕ Οηιη, 

«ι νηκ ϋηιϋνΊ, ηιιο νβΓία αρικΙ «οΐιΙ«ιη «^ιρτΙπιίΐιΐΓ 

ηιί%(τβΓί, ψίΛΒΪ ϊΙΙί ε§ι.(•πΐ (]>ιί Οοί πιΙίΕΓΐϋοηΙϊαη 

ίιι»ρ1«τίΙί,ι«ι (2Τ). ΙίιΙοιη Βη^,ΌπιίΙ) ^ίοΐΐ βιιηΐ ι*ΙΪ»ιπ 

ΡΙιιιη(1α|[Ϊ3ΐκ. ναΙ ΡΙιιιη(ΐ9ϊΙΧ «3 βΟ. υΙ (ΌηΙ'ιΐ'ϊΙ 

ΓιιίρΙΰΓίπι (28) „ ηιιο^I ιιΐ3Γ5ηρΪ3 ιι1 ϋπΐΐίςιΐκΐ»» 

ίΐϋοπηϊ^ηκ ΙβΓβΙίΑΠΙ: ι^αΟνία ίηίηι ΐριιΊ ΟΓχεοβ 

ββ4)ΐιίιΐΓΐ& βν' ΐϋτίρίυΓβκ ρΓΟ πΐΑΓϊυρϊα ίπιιΙΐΓβηιΙο 

τ«ρ«πΙιΐΓ. ΓΓ;Εΐ«Γε3 811Ϊ5 εΐίαπι ποηιΐηΐΐιιΐί ιΐίϊΐΐη• 

([ΐιβυαηΙιΐΓ, ηιιιι ρΙ Μ95£3ΐί3η1, εΐ ΕιιεΙιϊΙχ, βΐ Ει» 

ΐΙιυ»ί3&ΕΕ, β( ΕηΓΓίιίΐΐ, εΐ Η3ΤΐίοηίΙχι11εΕ))8ηιι;Γ. 

υΐ ΐΐ βοιΙοΓί Ειιΐΐινιΐΐϊώ ΰΟηδΙίΙ ; ίΐιΐίο ΟΓηηίο Έλ^λ- 

ηιίΐοηιπι ηηηιίηκ ρτοΐίιβ χΐιπηϋιι»• βΐ ρπχΐίΐβ ίη 

3(1ηοΐ«ΐίηιιίΙ>υ6 «ιιΐϊ ΤαΙΕίυβ (29) «ιρο&ιιίΐ. Αΐ ρπΒ 

«ΒίΕπί ηοΐί«ι«ι «ϋ^ηιιιη ««1 ιΐΑΐηβΕΐ , 4]ΐιο<Ι ΕιιΙΙΐ]τ- 

πιΊιΐΐ ίη Ιιοο Λριΐ9Πΐ1ο 35κβΓΐΐ ΒοβοηιϋοβΒίΙιϊ Ιτί- 

ίΐΜΪΗβ. η6ΐη|ΐ& εΛΗϊίοραΙίΐαι, «βυ Οιτίαΐ ο'ιγι ; 

Ι«<Μ «ηΐπη ποηιϊηβ, (]υο βρβηιΐηιη ΒΓρ βοβ Οΐιπϊΐί 

(Ιί1ϋ(ΐϊοιι«πι ι><ίΐβηιβΙ)3ΐιΐ. βρμεΙΙαη Β3ΐ]<1ο1>3η1, υΙ 

Ϊ.ιεί11υι ΒίΓηρΙϊΐίοΓΜ ίη Εοηιιβ βΓΓΟΓβ» ρβηηΐιβ- 

Γ6θΙ (50). λιηαβ καιηιΐβπι Ρΐιηιη οΙ) »ιΐί3ΐη πιαηα- (ϊ6)Τηι«. V. ρ»Β 33, 127. )3*. 
(27) Υιιΐ. €ΐ. ΡΓϊ!8ΐιΙεπι δΐ.ρΐι,ιηιιιτί Π.ιρ^ηιη ιη 
ΕοΜίΜ^ΐί. Λί ^ηι^ί Ι'αΐίί. Γ8ρ. 7, ρ^Κ- 79. 3ιΙιι.(1•) 
[2ί4 Ιιι ιιοΐΐ3 α<1 νΛ$. 1*1. ΐοπ). Ι, ΙΙοιίΗΚίΗί. 

€ιΤΙΕΓ. 

φ\ ίη»ί9ηία ίίίιΚΓ, Ιΐ«1, ρ»|. 1)0. οΐ ΐΖ(\ι\. 
(31)1 ΓιιιΐΐΐιΙ(ΐ3ΐΙιιοι;ιΙι«ιιοηι, <|ΐΐ3ΐ<ι βιΐ Ιι<Κ Ιιοηιβη 
βρμοΐΐιϊΐ ΤυΙΙίιΐΒ, ρ3£. 122, ιιυιιι. 12. Μ ΓΒΟΙ.Β005ΙΕΝΑ. 

ΒΐίΜηι τίΐΒΠΐ ρΓοΓιΐι•Ι)ΐηΙιΐΓ. (ηηΐΐηηιιβ β.ιιιοιίϋιϋβ 
ίρι•Ρΐθ«β11«ΓίθϊϊίιιιΙιΙ;ιΙ:Λ»1, ιιΐ ςιι]${ οιηιιίΐ |)«Γ- 
ΡεηΪΑίιϊι ΓΐιΙΐΌΓΡβ τί■I^^«'η^(IΓ. ΙΙιηο ηαηιιιι νίΐ:ι• ψ». 
|ίν<ι(>η> 4ιΙ ίίτηηι «1 βΐΓ|[ΐι«ΙβΓ ι|^«ΐπ1ιί{ (κιιΙ:ιιβ 
(«ϊΐίβ Αιιΐ)3 Οαιιιηρπι {XI), (ΐιίιιβ ιβπιμι ν^τΐια 
ιηινιΙιιΙιΪ£ ιΙΓΰΓΓβ.ηπη πηι. 

ίΧ.ΊΓΐΐ|ΐιΪΓβιιι5>ιιη «τίΐροΐίιις η.ιπιηηΐπ ΐπιρΊ,ι Βο- 
ΚηιηίΙηηιηι ιίηςιιιιΐι ΡεπΙΐΗρΐ:!• ΜΐηηηοΙίΟ.ι ίϋΤϋπ•- 
ίίηΐ, Κιΐυίιΐϋπι ίη «■ βιιηι ιιβηι•'ΐι)Ϊ3, Βο^ηιιιίΙοΐ ίιι 
ιιπιιιιΐ4|ΐιη(υΐΓη οιΠβ^ϊικη €θ-ιΙΐΓί*ίο, πι •|ΐιο ιοα. 
πηίΐίι-υιιι νίιχ ίιι&ΐΐΐιιΐιιηη ρΓ»Αΐβι ί &ίιιηιιΙ.ΐΓΐ'ηΐ. 
€πιΐΒ3Μΐ οΐΓ ΐΕα ίοηΐίοιιιΐιιιιι βιι-'ρίοπΓ ρΓ^-Ικι ιηϋιί 
ρΓίιηηιιι 0Ιιπ«1βρσΙΙΐ3Γΐΐιιι ιΐ'>ι»4>η, ^α••Λ <Η>τιΐ'η «<>- 
γ\Μλιι ΓμϊπιιιΙ : 3ΐ• •ΙβίπΊΐ! Λιιηχ ΟιιιιιιΐΒΐι» (33) 
ηίΓΓχϋιι, $ςΗΐ>«ηΙϋ βιίΐΐίιριη ιι&νχ Ιιη{ΐΐ4 ί^^^^! 
χηΟΟΓειπ (1ιιηιΙβ(:ϊπ) ι>11ιί <Ιί!(!ΪριιΙοί x•I^ιι1Iΐ^ΐίί> , 
φΐοβΗ 3ΐκτΐ>ΐΑ|[>3, β Ι Μηηειϊι «ιειηρΝιιη. πηιιιΐιιη- 
τιτ^ι. Ει Ιιϊΰ εηίιη ηιιτίΐϊοηΑ ιΐηΐίιΐι ίιιΐιίΐ ορϊ- 
ηϊο, £08 ηηη (οπίΊΚΕΐιβ:» ουπι 3ΐϋι πιαιι^ι Ίιίβ «Ιίαπί 
ίΒ'ί5<Ί 'ί^»! ΪΊΙ^Γ ϊΓ 1»ιιΙιιιΐ) ιηϋβΜ ΐο^^ει:ιI^η) ^ ΐΟ 
ηϋ^ίς ι\»οά ([ΠΛίΛιιη λ\λ»\ ύϊααρ\ί\Λ& ίί: ίυί'ίβ 
ΙιηιηΙιΙΐΒ α]> Ρ9^^ιη Αηη> ^ηΐηπιΐιΐΓ. Αϊ νΡΓο ρ3- 
Ι^ΓιιΊα ^«ηκιιι^ η4;;0π<ΠθΓΐ)Ηΐ Ιικη-βί βτ λγραΟΓίΐίί, 
βΐ Β:ιΐΙ[ΐο, ]υ&!ΐι ΑΙρχΙί ΟοιηιίΒηί, ίιι Ιΐίρρβύτιοιηη 
Γ'-^ϊ;τ ειγΙιϊϊ ΐΐυκίη, {ιηρίι }ιχε ίοεί^ί»» ι]ί$&ηΙυΐ3 
ΜΙ ■« <Ιί«|Μη3, «)υ9ηυβ ΟΓΓΟΓΕί ςΐιιιιηαΐί. λ(ΐχπι<-η 
ίίοϋίϊςιιοίίιΐϊο υΒΐινκηίΓβΕοηίρίοΊιηιΐΒ. «ι ίΐ ηυ^ηϋο 
ΟΓΓίΐΓ αΜιιΐΜΒ ιηβιιΐϊ £ΐι]ιΐΐρί>πι ϊιΐΐΕΐΙεΓίι, ηηη ΓαϋϊΙβ 
ιηιπιιΐϊ ηΐι ι^ο κιγ^ΙιιΙογ. ίΐι άί Βο^οπιίΙίδ αει,ίιΙΗ. 
Νιιη κει α «ί^ίηιί ιηηοβ ρι<Βΐιυιπη «οηιπι Ιιιτγο- 
Βίϊ ΟοΜπαΙ» ίυ£Γ3ΐ, ΝίρΙιο <ι•>*ιΐ9{π πιοιιαςίιιικ ίΙΙ&ιη 
πΐΓβιιβ ΙηηονίΓΐ ΐ»ιη οιβμοηΐ, ηηη ραυείκ ]ιι βυοιη 
»«ηΐ£ηΐϊ;<ιη ρϋΓίΓΑΐΙΙβ. Οιια(Ι γιιιιι (ίΐΐαίιιιη «ηκι αά 
Μϋΐ'ΐϋΐβιιι (:οιιιπ«ηιιΐίΐ , λΙ«ΐϋ Ι β» Πϋη ΐΐ);>ιΐ4ΐ« 
Πϋροίπη, ηιιί (υηε ίιυρΐηΙΐΛΐ, $;^ιιο<1(ΐ[η Οοπϋηη• 
Ιΐηοροΐϊ ΐπζΐ ]<ΐ}5Ίΐ, ηΐ Μρΐιοηϊβ οϊΐΐΜ ^ΙδουΐεΓβ- 
ΙηΓ. €πηρΓ<94ΐ3 β3 «;ιηΓΜ]ιΐ5 (αίι ιηπα ΙΙ4)ι. ρτίιΐίϋ 
υ«ι Οαιοίπι, ίη ΤI1«π^;4ί(^ ΐι<«ι ριΐΓ!.ιπ:Ι]3ΐϊ ΐη- 

ΓΐϊΙΐίΟ, ρΠ'ίΐιΙβΠΐΕ Μί«))1«1β Οΐί(3 ρλΐΓί3ΓΕΐΐ3, ΐ4' 

ΗαηιιΗη Ι^ιιηπβηη ίπιμεΓαΐοΓΕ, ρΙ>ΐΓίΙιιι«ήΐΐ(ΐ ι-ρί- 

Νΐ|ΐΙινη«, ει ι(ι: <■^1ιβ ««ιιίβηΐίϊΒ ρίΓφΐϊκίιο. οϋΐιι 
ιιΐ»Ιβο(ΐιι Ιη Γιιΐβ ίβηΙίΓΕ (ΙβρΓΗιεηΗί^&ίηΙ, ίη ιιια- 
ιι:ΐ£Ι(>ΓΪιιιη ΡίΜΪΙιΙϋρΙίβ ίπΙ«Μιη ΓβΙρ^ιηϋιιιη (βη• 
ϊκίΓΐ', ιτΐΜΐ[-ιιΙίΐ βΙιΙίΑΐϋΐιι, εχΙίπι^ήΐΐΕ ηιαιικίιη», 
»τ (ΐΜ{•ι? Ιρβί Γυπι εα εοΙΙοιοϋίοπίιΐΓ, η((]ιιβ ΟίΊ-^ί 
ι-ιΐη ιιιοπΑϊΐίτίιΐΓπ ϋτ^ιΐηιϊ ^•^ «ιιιιι κϋκι* ρίΐπιιίι- 
ΙβΓΐΐιΐ. ΙΙβΐ Ι^ηΐ!!» ιιηΐ) «μϊιαι ιο|α. ΜρΙκχιιίιπ, 
»ΓΓΡ|>13 οΐΓλκίοΊΐ!, ι^ιιιιι ιιιΙΙ)ΐι$(1ιιη ΡοΓίΙιΙορι.-Β ΙΙΙΟ- 
ιι*ς1ιΐ» ραιιίαΐίιη οπρίΐ ίιΐ5ΐί(υϋΓ« €θΙΙπΐ|ΐΐ)ί3, ιμ Ιιν 
ΐΐΚΜ 811Χ νϊηΐΒ 615 ρΓοριΐιΐΓϋ ; αΐι ι^ιΐ9(ΐι ΐ.Ίΐιυηι 
^ημΙειπ «]ΐιΐ(Ν)ί Ι'ΐΐΓΜ, ηβ |>βι1ΐ6 ίΙ!> πιπιιΚ'Ιιοτυιι,ι 
ΐηβϋΐΜ ιίΓρΒ&ΟϋΐΐΙ, Νί.ρΙιαιιεπι ιπϋΠ3ΐ1ϋΓί<ι νχΐη^ 
ειυιη, )ϋ ι^ιιβ βι ϊι||)> ίηΐίπΐίοιιιη ΙοιίβΙΐΗ βΐ5ΐι1>Γ« 30 

Γπ^ςοπιπί. Ιϊίπιηιςιιβ )])ησιΐ3ΐβ ιΐι^οΐΐιπη. ι\ηη Ιιιπγ 
ΒΐΙΐ €0ΐιιΐ11ι>1ιηϋ« ΓιΐϋΓαιιΙ, {ϊγ.Ε('« (τΐ Ι,ηιϊηε ϋΐΙίίΠι 
ίϋπ λΙΙϋΐίιιβ (52).υΐ]:>ηιοΙ>ΓΕ<π παιι ηιαίι-, πΐ »Γΐ•ί• 
ΐΓαΓ, οηηίίΐΕΓβ ιτιιίβ ροΐίπι, ΐιιιη ρηιιΐϋΐιι (ί ΝίρΐιΟ' 
ηΐί £θη!ΐυ£|»ι)ίι>ί: <|Η(ΐϊ<1>ηι Ρΐ'ΓίΙ)Ι«-ρ1;τ (ΐιοιι»Ί>κ>ι 
ΙΙη|;ηιηίΙηΓΐιτη (■^ΓI>^η.-ί Γίΐΐϊΐΐ' ηιηρίκιηκ. 

Χ. Οηιαπιιιι τβΓΟ Γηιίοηβ ΕιιΐΙιι^ιυίιιβ Ιιηηιπι π.ο- 
ιιαοΙιοΓίηι ρηνίΐιΐβιη ίείρχρΓΪΙ, ΐοηιιικριβ ^^Ιίη- 
Μΐ)^ιιΐ3 (ΙίιΙίεΓΠΐ. ϊρ»β ίη Ιιοΐ ΙίΙιεΙΙο Ι'ΐηίίίικεηΐΓ- 
ΓαικΙιιπι 3βι;Γ6•ΙίΐυΓ. Λΐηιι« Ιιϊο 3<1ιι•>(«3 νιιΤϊι», 
ΕυΐΙΐ]Γ>πϊιιπ>, III πιείίυΐ γριιι ιοίαιη ««^ιιηκβίΉ, 
Ιηιϊΐλΐιιιη ίιιϊ»ε Αΐ«ιϊιιπι ΟυΕπηβηιιπι , η•>ί β;ΐ5ϋίυπι 
ΟοηιϊΙΟΓ ίιι ρϊ^αΙίβ βκβρρίΐ βίπιιιΐΛΐ»* «ηκϋ $.ίΙ•ί ΜΗ 
ρ^■ιί ιΙη^ιΐΊΐΐϊ •Ίΐίΐ'ΐΓο, ιιΙ ίΙ]^ ϊιιιρί<Ί;ιΐίι βιΐΈ νΐ• 
ΐιεηιιΐΜ εαπήιίΕΠίίιιι βνηηιριεί (31). Ρογγο |»ΓΛ•η- 
Ρ«ιμ:ιι Ι3οΒηιιιίΙ'>Γΐΐ(ΐ» 4<^2"'^ Ιοίιιη» «$ Μπη•Ίιλ^Iι1- 
ΐΐπιι3 (ΙεκιιηιρίιΐΓΠ 0Γ»ΐ: ιίικι ειιίΐΗ ρπιΐΓίρίι. ΐ|•ι«- 
ηιηι υιιιηη οίκεΐ Ιοιιυπι, αΐΐβιιιιιι ιιιιΐιι»•, >$ΐηιο- 
Ιιοηΐ. Ρτίοΐ'ίρίιιιιι ιοαίιιη) Ο^ί πηκιϊιιΟ ιΙΐ'ςΊΓπΙι.Ί»!, 
30 ιΐίνίηίι ρετΐοΐείταπί Ι>οααΓίΙιιΐ3. ιιΐ ϊ» ίκΐΓ ΙίΙιεΙΙυ 
ϊιιηυίΙ Ε>ιΐ1ι;<ιιίιι», ις ΙικκΙβιΐΙίυΒ αίΙϊηηΜ Ιο Ρ:ι»ι- 
ρΐίι (35), ιι1*ί ίη<|υΙΙ Οθ|οηιιΙο» ύααηοηίΐα ί•ΊΙίο 
ΥΐΓίο ηαΐ» ικβίοΓΠ" , ρ^(^^I)ιπI^ο^^ι»ηΗί. «ΤΟ" 
Ρ1^πιοι^(η^ιαιη , 0Γ4•ι]ίι1ίι«?. Ιπ'υ•');1ΐ Ιιίϋ Β^«εΓΐ■>ί 
Ε)ΐιΙι;Τΐιιϊιΐιιι Βεβιΐ9θ1)ίΙιιι Ιη «ιια, ηιΐ3ΐιι ιϋβ'Ήΐ 
1Ι>οίΐΙι£θΓΐιιι> ΙιΙίΐΑηα (36), ιιμιιΪ<:<(ιι« ίιηριιϋρηίβΓ 
3ίϊΐτί(. βυηι ιΙοΕο ηηΐη ΐΐηίαηι ϋκβηοιίΐίβ ϊιπρίΐΜ- 
Ιεπι ιήΐΐ'υίϊ&β. Νοηιίηί ειιϊηι, υ( φ>β ίηηΐΜΐ, «τϊΐ 
ρβηιΐ38υιη, ϋΙΐίίβιί3η3ηι ίεϋΐιιη, ΐ|ΐΐ3• εηΐΡ) Ά 
ίηιη^ΐίηΐΐχΐί οπιπεπι ευΐΐιιιιι ρΓΧίΐβΓε ΓπιιιεΙαι, &■- 

ΙΑΙΙ^ιΙΙ νβίΙΐΟ ρΓ3^ί3ΙίΐίθΓ£ιι1 ^Γ^^^^^££«. Αΐ νβΓΟ 

ιηΐιιηι Βε»υ$α1ΐΓίί κιρίιίβιπι εοΓΓίιϊι. 5ί 9ΐΙ«Εη3η>ιΐΒ 
Ηϊπίοΐΐίΐπβ, ηυοηιιη ((εηιΐΐη «γ^ηΙ ΙΙο^οιηίΙϊ, (τικ'* 
[)ΐ'ϊρ3Γ», ΐΙ ϊιιίΑ^ίιιϊΙιιιβ ΕιιΙΙιηη ΐ^β(^ ιΐ^ιιρρϊβ^, 
ΐ)ΐιΐ3 ίΙΙυιη Μιχιυβηι ί(Ιο(ηΐ3ΐΓΪ3ΐιι ίπΐ|ΐϊε πι»ρ[Η-• 

Η»η3 νϊΓκίηε ηκΰ Βΐ|;ιιί. ιΐΰο ηαβοί ρι•ΐιιΙ->&ΰ ιϋπ- 
ιη,ιΙΐ3', ηυΪ3 βΪ νι-ΓκιςβιιΙΐιΐΒ, π3.ΐ>υ•ιΐ)<ΐίιιίβΐΓΐ. Ιι»ιι 
ιι'ιβί ρ^Γΐ^1ι3^ι.Iΐ νίιιευΐΐ €»τα\ ί\\Ί^Μ\ ρουίϊ9«Ί. Ει 
■|ΐιη αα(1οιιι ρτίηοϊρίο Βΐ3(υϋΙ)αιιΙ ιιιιοιιιιϊί 0Ιι?ί:»Ι1 
ιιιηΠΰΡΐι ηυπ νβΓΧίιι, ι«ιΙ ΓαΙΙηεί-'πι, ιΐ ιίι»ιιΙιΐ;ιιη 
ίϋίΐΕ«. ΡΐιΐΓ.Ί ΙιχιΐΕ ίιι ΓΓηι ςυιι^ΐΐίΐΐ ίΟΐιΐΓΐ ΙΙι-.ιιι• 
ΒοΙιηιιηι Ιρβιιι» Ιη ΛΙρΙιοΙίΕΐυ Τίΐχΐ^ιιιι νίι 1ι>ΐ4£>; 
ιΙηοί&ίίίιιιιΐΒ Αιιςιΐΐΐίηυί ΛυΙοιιίιΐΒ Οναι^ίιικ (37). 
Ει Ιιίί 9(ΐΐΕΐη Τιείΐο <|ΐιΐίΐ)ΐιε ΙοίεΙΙίβϊι, ρΒοκΙο- 
€ΐιήίΐί.<πηιηϊ11»ή>Μ:θ3ΐη ιιεΕβΰ'ιρ.ίΓηιιι, πΛεείνιε^ιι^ 
νηικΓηΓΪ ιιΐΐο ηιοιίο ιΙ(!ΐ)ΐΐ)ί$ρ. 4|υί3 ΟΙιΠΒΐιιβ ικ'ς ■»• 
νίΓ^ϊκη Ρ3ΓΙ10ΙΙ1 5ιι^^^ριI^3|, ιι^ο ίιι £ίυΐ')Β Ιί^ιχι 
νβΤΟ ΟΐιίΐΤΑΙ. ΙιΙϊρκίιι» ίριιΐϊοΙι.Ίπΐ {^Ιΐαιιι ιΙε ίαπιΊιβ 
Γΐιιιι ΟΚ.ΓίκΙοίιι εωΙΐΒ ΓΓ£η»ιιΙϊ1ιιΐΒ, ηιιΟΒ ίΐι'.ιη ιαιι• 
ηυ^ιπ ΐιΐυΐοΐ.ιΐηηιιιι ΐιινι-ΐ)(:ν .ΐΐΕΓβηΙ>3ηΙ<ι>. ΟίιιΙιλ 
νντο (|υί« ηοη νίιΐΐΐΐ, ^^4!I> Ι^ηυηι βγ^^ &.Ίΐ3η >ιιι ^ι- 
ΙϋίϊΒΕ Γβνετβπΐίιηι, 4]ΐιη<1 ιβ Ι3ΐΐΐ|03ΐη Οτιιι Ιιαίϊιιχκ 
αριιιΕ ΙΙΙ»£ ΓϋίΤίΙ, Ιηιιϊ^ίΐκο |>ΓΧ'>!ίΐ<ι$ (νοΙΐηΐϊΑ, ιιί 151) λΐηίαιί. ΙίΙ> χν. ρ;. 1Μ. 

(ϋ) ΙΜ., ρηκ, 817. 

(30| Ιίί ΐϋΓίιοή. ΙίιίίΜ. «ηίΛι*. ΙΪΙ). 1ι, ΰίρ. Ι*. 

(5ί) Υιϋ. .λιιΐΜΐιιΟΊηιι. ΛΙι;χ!αί(.ΙΆ. χν, |ια^. 1^7. (ο5ΐΤιίΜΐ. »<ιιι. ί (;. 

(3ι•)//<*/ΐ"ΐ'ί ΟΙκιιιιύί ΚααίίΙι^ί,χΙΐ 1ΐϊι,Ι1ΐ»ι.ΐρ• 

δ. δΐ;ρ.ν ^^^. 

(5<) Ι'ίϊ. 2υ7 ί(ΐ3. Μ ΓΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΧΑ. ί! νίύβι» Ιΐ^υηϋί 1ιι>^«ί Οΐΐ'ΙΐινίΐΐΙΊ, |μβΐΐιίιιίί<]11<: (;ΐΐ»ΐΙθ- 
ιικιη ιΗΙιιχτίαι Τ ΝθΒ»νί( {.τΓΐβ ^αII^^ιι3 ΟβΕνίηϊα- 
ιιιικ, 1]βηϊί]>ί£θ9 <ΐΜ<|ΐΐΐΐιι ρηικΐ|]υιη Ιεη^Ιιτΐηιιιι 
ΙΚ-ί ποιιιίιΐΐ ΕιοηΟΓβΚΛβ, αΐ >ιιι:υιι ϊιιιιιιεΓίΐα ίΟ (ύ- 
«γΕι. I^1I^^ι|υΐ Οι•ιΐ)Γ(;ίιΐί( (5&) 8^1ί§ Γΐίοιυίΐ. 

Χ(. Γίχϋ^Ι ιιιοιΓν ρπΓοίιιιιιηιι Πβαιίϋυϋπί βγ^"- 
ηιρπιιιιπ «ιροηίΓβ, ηιιο πίΐϊΐυΓ ιΙβηιηη&ίΓαιβ, ϋο^Π' 
ΐιιίίακιΐιιιιι δαοιοιιι νυτίιο ιΐϋΐνί ηιαρΓΐ!» ιΙίΐιΊΐιηΐ, 
τυβίκ ίπ ΐυβ βϋΐΐϊΐίϋ-, Ειΐ[Ιι^ιιιϊιιιιΐ()ΐι.|> Ιιιι]ιι> κνη• 
1«ιιΐ(£ ββηκιιπι 61 ίικΙιΐΒΐιίη ρβΓνβηϊ^ςβ , ιιΐ ίIι^β 
Ιαοίηιη οΟνν^βιΐϊ 1:05 ί'αΐυιιιιιίαιιι οοηηιι^ΐκί. [)ιιχ 
>«αΐ, ίιιηιιϋ, »»ΐΰπΐϊ«, ςυβί *1ί<ταί ««Ιβι-ι;» βςπ- 
ρΐατ» €3ΐΙι«Γίεί ι«(:ιι|ί ιυπΙ ; ρπιηη 5€ίΙίι:ι<1 ηιιοϋ 
ιΐίΐιίιιυπ) νΰΓΐιυιΐ) |»}'ρα!.ΐ3κΐιιι ]ΐΓορΓΪ>ιη Ιΐί>1)ΐ)ΐ!Γίί 
ρπιιιιιιη Λ «ιιυιιιϋ (τι^ϋΐιοηβ , αΙΙβΓβ, ηυικί &)ΐΐ3ΐί3$ 
Οΐ 3ΐι;Ηί ρΐιιπίΐϋΐ 3ΐ)ΐΐΐ ιπυιΐ[|ιΐ][] Ιιυηε »ί$ϊΙ)ΐ[|Ίΐι 
ίϋ-οιίι» ϋΐιΐίΐβιϊια. 1ΐΒί(ϋ$ ςιΐ(ΐ(Ι1οϊο>ΐ(ϋιί5ρΙϊουβπ1 
*η{«Ι»Γυιιι ΐΓΊ.ιΐϊ&ηβΐιιυιιβ ιιιαηιΐίΐιη ϋΙζιΕίίςτρ, ϋΐιιη- 
4υβ Vΐ^[)υ^π ιΐίνϊιιιιιη ίη πιιιηιΐί ςτϋβιίοπο Ιΐ)|>ο« 
&1ΐ£ίιιι ρΓορπιιιιι ΙιβΙι^Γβ ΐΆρΰΜι , ϊιιιΐβ ςοιιςίυ^ίΐ , 
ηιιηιΐ βίιιο ΙΐϋΐκΒϊ ϊϊ αΙΙίηιιίΓε ροιαοΓίιηι , δαίηιιαιη 
νοΓΜ Β311Ι ιη3ΐ]ορίηι «ϊΐ^ε. Ηος ΐΗίηςη ΟαΙνϊιιίβιιϊ 
Ιιοιηίιιίι ϋνΙΪΓΐΐιΐϋπΐιιιπ , ηιιοϋ ριίηιι ΓγοιιΙ^ &\π\- 
ρΙίΕΐνηίιιΐ!) Γϋΐΐ93Βι.• |>ομΜ ΓιI^IIιη (λζ£Ι& ^ ϊί ρβιιΐο 
ριτρι-ιι.ΐ3ΐ(ΐιΐ5, πιιΙΙίυ» ρΓΟΓίΙΙί β$1 ΓΟίΛΙ'ΐί. Αΐ(]ϋβ, 
<ιΐ ίΐ]) 0Γ> ειοΓΐΙί3Γ, (^υοιΐ 3ΐίβί|υΒ υΙΐ3 ΓΰΙίξίοηίΐ ϊιι- 
ίιΐΓίί ίΙΙΐηιΐίΐΓί ρολΐΰΐ^ ϊΐΐί^Ιοϊ πβίΐιρερΙυΓίίΐϋϊ ϊιιΙε 
Γπιιηιΐιιιιι Ιιιιιΐΰ νί3ΐ!:.ί],ΐΐη β.τηιΐίβ Μ>^,β οΓ«ηια5, β1 
ΐιΙίΓο ΕΟϋκχ'ίΙίΐιιι. Οααιΐ χαίο 3Ί 3|Ιγγαιμ ίειιΐ€ΐιΐί4.ιιΐ 
3ί[ΙηβΓ, (|υιιη ρτΐ» ε3(1ιοΙ[£3 οοη&ι1βηΐ«Γ οίτΐηκίίΐ , 
ιιο[3ϋ()υιιι ε»Ι ρβΓ ν<>[βΓϋϊ ΪΙΙιιβ ί€Γίρ[0ΓθΕ οαΐΐιυΐί- 
€05 Ταΐίϋΐιιιπι ροΓίΕ^ίιηηπι ε1 ΑιΙιειιιςοΓΐιιι «Ιβ^ϊ• 
βπ3Γο νι)1ιι1ΐϊ6 , ηιιΐ5ί οΑΓίιια ίυεηΐ ορΐΛϊα , ιιΐ 
ϋΓβΐΙί(ΙΪ1«Ιί3ηι ΡιΊ»νϊιΐΐ (ό3), ΥβιΙιιιιη ιΐίνίηιιπι ιιοη 
Ηηΐ£ ηιυιιιΐϊ οΓεβίίαηεΓη ρΓαρηβηι 1ιγρο5ΐ35ίιη 1»3• 
Ιοιϊίίϋ. Αι , ΙίΕεΙ οίτϊοιηιΐϊ νι.-ΐίΓ«< 1ιί Ρ3ΐΓ£3 (Ιι; 
νβΐ'ΐιι Β?αβΡ3ΐΐ(>πβΙ»ϋΐ]Ιί8ίηΐ, ηυ<ΐ4]ΐιαιιι 181116.1 ι^ιιίϋ- 
Γ|ΐΐ3ΐπ ιΐίχΐπιιιι , ηιιοιΙ β])» υϊνίηΙΐΒΙΪ . £ΐ€ΓηΙΐ3ΐί 6ΐ ΐϋ'Ιυι» •£1>»ίΙ , ΤϊγΙηκι» ϊΙΙικΙ, Ι'ιοΊ 3ΐ> α!ΐ4:ηιθ ίη 
Ρ3ΙΓ6 ΑΠΙΙ)Ι> 81Ι«ΐΕ•Ιΐ3ΐ)αΙ , ΙαίΙΙ ΙΐΙ ΓβΓΙΙΠΙ ετο3ΐίο»β 
1•Λ Ρ3|Γ« ρΓ(ΙΐΙΪΗΚ, Ι);ΙΪ3 ΟΙΙΙΙΐίΐ ρ^τίρβΙΙΙΙΙ ί»Γ^3 3ΙΙΙιΙ. 

ΚϋΐΙ"!Ι« ίίΓί ΠΙΙΟίΒ ΑιΙιο"38β'3ϊ .ρίΜίηβ ι!β νι'ϊΐ.ί 
ϋΐνϊηίΐΐΐβ (Ιίί«€πιί1. Οίι-ίΙ επίπι (|ιιο^ βηΐΕ, πιηι 
ίϊι πΐϋΐιι ηΐϋπιβ, Κ»1ιαί( »1 »((^Γΐια ίιι ί£Ϊρ$«« Vι.•^• 
1)ΐιπι, υιρΗίβ ηΐι «Ιειπο ΓαΐίοηιΙίί: βΐ <|*>ο*1 ^*^*^ 
ν•-τΙ)υιη ρΓΟιΙίεΓίΐ, ιιΐ οιηηίιιπι ετΐαιοΓυπι Γ€ηι«η 

ί<1β3, ει 6ρ€Γ3ΐϊα «Ι$)5ΐι?Γ«Ι. Οηπ^Ιβΐ ΒΙΙΙΐΠΙ νοίΐΐίκββ 

ΑιΙιβηη^οΓαιΐ) Ιιίβι» ίη νεΓίιίΒ Ιιοο ϊοΐΐΐη ϋικητε , 
ρεΓ νβΓίυιτι κβ ηηιικΜ 0Γί:3ΐ3β 05*β , ςιοηϊίΐη» 
ΓίΠυ» 3ΐίΐ|υο ΜοΛα ύ'κι ροίι^κΐ Οει ηΐίο , ηιβηβ , 
Ε»ριβη>Ϊ3 , ϋΐ ΰρΐ-'Γ3ΐϊν3 ρηΙβηΓι.Ί , ()Π£ ρπιιπιπι ίη 
ιεπίΐη «Πίϋΐίοηβ Γΐΐ^πιι$ ρΓοιΙίίΙ. Πβιιϊ βκηΐίηΐίβιη 
ρΓηΙιηνίι ητιοηιιβ 5. Λιι^οβιίηιιβ, ιιΙ)ί ίΙΙηιΙ Ιοπηηί» 
/η ρηιΐιίμίο έΐαΐ ΫβΓίταηι ε:ι;ροιιι:ηί : Ηκ ίοΰο , ιη~ 
ς<ιίΙ {ίΟ). ηΐΐί)(ΐι νιτ^πηι ϊη(ίΐττ6ΐα•ηντ , %ιί ΐί^ΗΪ^- 
ίίΐκτ ηοιι ιηίκπι ηά ΡΜηη ■ΐΐΐρίΐΐαι , ιβά βά Η(β 
ηϊανι.ηιΐ(Ρμ£Γ ΥίΓΐιιιη [αίΐαίίΐηι, ορίταΐϊνα ροΙβηΐΪΛ. 
\\λ\ι»Ί{ 9Γ\ΐο νβΓίυπί ρΓορΓίιηι 3ΰ <ΓΐΜϊηεΐ3ΐη Ι^γ• 
ροκίββίιπ 3ΐ χΐβΓπη <1υιη οιηπϊΐ (ΐιιιι Γ3ΐΓ« »ιι- 
8ΐρηΙι!>3ΐ, 5(-ι1 ίπ Γβηιιπ οπΜΐίοοο ρβΐιιίΐ ηΗοιΙαιη- 
ηΐ(Η)η, ΐυϊϋ Λΐηϊΐίη ρβτ νίΡΐιυιιι Γ»ς1η ςιιιιΐ. ΑιΙΙιατΰ, 
υΐ πΊ3§ίί οΐιιεβαΐ ΙιιΓεΙίι Βι-3ΐιιοΙ)πί ν3ΓΓΪΐί<-β, ιιιιΐια- 
«ίνϋΓΐΐΐΓε )υν3{, ηυη•! ϋΐϊαπ) ΐιΐηιίιίίβ \*ηζ βΓΟη. 
νεΓΐ>υπι ν^ορπλίη ΙιαΙιιιίίκθ Ιιγρθ!^Ι;)5Ϊιιι «χ γεγηπι 
ϋΓ6;ιΐίυιι<ΐ, πεϋποπ ίΙΐ3 5&π(€ηΐΊ3 ιπ^είοβ ηηΐε πιιια- 
ιΐυη) 0Γί3!«ΐ <τί4ύ, ηιιΙΙαΙβηυ; 5ίί]ΐΐ6Ρ6ΐιΐΓ3>ιίβΗσΓ«« 
[ιιίΕ{6 Ιιιιίο Ιι^ραΐΒΐΐίϊ 53ΐ3Π3ΐη : Ιιιπο ΕΐιΪΓπνι."Γΐ•ιιηι 
ηοιι ϊη ΓΠΐιηιΙΐϊ 3Ε(Ι ίπ οη^κίοπιιη ΓΓεΐΙίοηβ Ιι>ρο- 
£ΐ3$ίΛ) Ιΐ3ΐ]υ*ί$ΐ1, ςυίβ (ΙΙΙΙΕ«ΙΙΓ31>3ΙΓ6ΙΙ) ρΓοιΙΙΪΒΒ•:!: 
30 ρϊηϊηιΐρ ίβιινρ'ίΓ νβΓΪΐ Ιι^ρθ5ΐ.Ίΐί5 ΐπ^εΙοΓτιιη 
ηνβιίΟ'ΐκ'ηι ρΓ3Βεβ«Μ5ΐΡΐ. 

XII. ε:τ>«>τ3 Βο^η<πίΙί(>£ Εϋϋΐη! ρΐΐϋίΐ.ι ιηβιιιΟΓαΐ 
ϊιι ΐΊηε ΙΊΙΐϋΙΙα Ειιΐΐινπιίιΐΐ, η«ηιιρ. ϋίΐ ηριΐΒ Λΐ »'■»- 
ΙζΐιΙίί (ΙΙβ^εΓΟΜ• Ροη4ι!ΐ«ί* ιΐίϊΐίηρίίιη ϋ!» ΕιιιΙιτηιϊηβ 

Γε(ιΙΐ3ν?Γη<1, Ββί ίη ΟΟιΕίββ Υ^ΐίΕΛϋΓ» Βΐΐιιιη βΙψΟΓ- 

ϋΐιηΐ 3Γ|[ΐιηΐ£ηΐα . ηιιίΐιιιβ ιιτ^βΙ ΙΙη^οηιίΙοϊ ίπ ι•η ρη^»οιΜIί1βι^ ριικίϊι ΰΠΐ(ίΓ6. Λϋ Γβνβη ηιιοιΐ 34 ψιοά ρΐΠίιιβϊ 3ϊΙ πΐϋΠυοηιηι τΓ'Βΐιη-Ε-ιΜίηηΡίη, ΙΙΐ Τιιίΐΐιιιηι ρΕΓίίιιΟ, >ΊΙ Β:•ηα. \ο ρπηείρΐα ν«Γΐιιιπι 
ίιιϊί&υ ίιι Ρ^ΐΓυ , υΐίηιιο υι ΐη ρ«Γ&οιΐ3 ^οη3υιι8I311- 
ΙίιιΙί, ηιηι ηιισ αηιιιϊΒ Βα$ΐ6ΐΐ(3ΐ}3( ; (|ΐιίΙ>ιΐ5; ίπ νι,τΙιίΒ 

ΙΠ3ΙΐΙΓ«8ΙΟ ΓΪΙΙ6(Ιί«ίΐΐίΐ3ΐεΐη 3ΐ()11ΐ: ΧΐβΓηίΙΐΙβίη 0»^(!(|- 

ι1ι{. [)ιιιιι ν^^ο ίι<|<}ί| , /\<ιιτ>ά ν«Γΐ)πηι «χ ΡαΙγα ρτο- 
ίΙίβΓίΐ (|ΐ].ιιιιΙο 3ϋ ΓΐιιηιΙΐ εΓβ»ιίοη«πι ρΓΟβΓΐκβιιιη 
β^ίΐ, ίηίεΙΙίκϊΐ. ηιιαιΐ Οβ<ΐδ ρΒΓ ΡίΙίιιιη ηιηιίϋυϊ ρη• 
Ιβηιίϊ υι:ίβ6ΐ|3:ΙΐΓίΙ)ΐιΙίί ίιιβΙΓϋοΙυΐΜ οηΐιιίβ Ο'ΐϋνΐΓίΙ, »υιβπι 0311) ΐαΐα ΓυΐϋΓϋΓ» ρΓθΙ>ι;( , ορροηίΐ ρΗιηΜίιι 

ΙΐΧΓ£(]θΟ βΐΐοί ΝΐΟΚη» 8>ΙΙΐΙΐΙίΐΙΐΙΐΙΙ ΙΓϋΜΠίΟΠΙΓΛ <1β- 

ίβΐϋ ίΐ ΜΙ» ΡϋΓϋΐη ίΐΐί1.0Γίΐ3ΐβ ΟππβΙΰΠ» ; (Ιβίηιΐβ 
»6Γ0 ΰοιιοίΐιΐίΐιι €Ιΐ3ΐΰει1οποιΐΒβ, οιιίιιβ ηιιείοπίίΐϊ υΙ 

ηΐΒίίϊ ΙΙιΙεπ! ΰΟηίϊϋεΙ . ΒΐΪΓηηιΙιυιι ςυοιί^οιη ι!β. 
ΒΓΓίΙιϊΐ3 Ορορ3ΐι•ηΐιιιη ρετ 5. Ειιρίιρπιίβιη (ταηχρίΜη 
Ί η Ε 11] 111 ΙιηΒΪ1ϊθ3 Ιιυ]ιΐί οοηοϊΐϋ ΡβίΓεϊ ιΙι ϊιηρβΓί 
ΙοΡί ΜίΓΰϊοηο οοπβΓβββΙΪ ίιίΕπιηΙ. ΟοιηρΙυΓεΒ ί<.νϊ Λγ ιιιιβίΐινίβ ίΐΊΐβτ Υιτίϊί ρΓη^ΓΟίκίοΉΡΐΗ Γ«Γπτιΐΐ]υ£ ρΙΟΓβκ ε]<ΐ5<ΐΗπι ιηίΓΒΠιΙΙ ιιικιη1η6Ρ&. δβιΙ »ϋΊ ίρ»»ιι €Γν3ΐί(ΐποη ιΐΕ0ΐ-5!3Γΐ.->ιη ριΐιιιΐ εηιιποχιαιίβΐη, Ι9ηι•ΐη 
^ιιΐΐι ΐ'ΐιπΜΐβιη Τ3ΐί3ηιιιιι ίια ν>Γΐ>ιιιη 3 Γ.ιΐΓβ ίπ 
ëëπι οΓββιϊοηβ ρΓ0^Τ€»ηπη ε«ι, ικ ηϋ εο 3ΐ>βΰίϊ$ιιηι 
<^1 ΐρροΓΑΐΕίπι πνπ ΓυβτίΙ, ηιιίι ϊ' λ1)«<:Γϊ$ΐιη) Γιιϊξί^Ι, 
Ι'λιγτ 4>Λγϋί ίοΡβΙ. Ιίβηιιο Γ»!50 οιιιιιίιιο• 355ργϊΙιιγ, 
ΤπΙί;ΐ(ΐιιιη βι^ΠΒίϋϊε, ιΐϊνίηιΐιΐι νι:Γΐιΐ]ΐιη Ιΐ]'ρ(>ίΙ;ΐ3Ηΐι 
ρΓΟρΓϊιπι Ιι.ι1>ιι1»6 ϊη ιηυη^ΙΙ ΰΓύΑΐίνηβ ; αααι \ά οιιηοίΐϊί ΐΕΠ'ροΓβ, ίΐί' βΙίβοΙκίΌ ιΙίίΠίΐιποοιίΓΊΐίο ΙΙΙι•ίΙ 
ι>νειιϊΐΒ« ΤΙ3ΓΓ3Ι1Κ Ρΐ)ϋ£!Γίι>Γ€ΐιι 5οηΙ(*ηΐϊ»ιη 5«Γυ•ί 
βυιιΐ ΜιοΙιαοΙ(;ΐγ€ηί(-(η3εΖ«ηΐΛΓϊ3 (12) : 5«ΪΙ)". ι 
ΡΙ1ΪΠ1 (]ΐιθί! ίΐιπι Ει»ΐγρ|ιίβ ΟίοΜΟΓΪςιιβ Γ3ΐιΐ«Γ«)ί 
ιΙειΓΟίι ευηοίΐϋ ίυΙ<8ϊιιιι»Γ6ηΐ, ςίΗίΓΐϋββΗΟΐΜίΐϊΐβιιι 
ηυη νεΓίΙβΙ*;, βοιΙ ρπΐΐ'ηιίί ϊιηρΕΓίίοτίϊηϊιί ΛΊοΒηΜ, 
ηΐηιιο Ιΐ3 ρΓ3νίΐ3ΐειη ίΡϋΐβιιΐίιβ 5ϋ.Έ βΐ•1(ίΙΪΓε €θΐ»ϊ- ΐΓν.ΐ) ί)ί ΓΓί.ίΐί. ΓιΙ(. ι, οηρ. 3. 

(ίϋ) ^ΙΙΧΛί. \'Λ. (41) Ληπίΐ/. Ρ;•Γ. IV, ρηβ. Ϊ(ί3. 
(41] λΜίαΙ. ΙίΙί. ΙΟΙ, ς:>ρ. 25. 33 ΡΙΙΟΙ,ΕΓ.ΟΜΚΝΛ. :ΐ4 \ ΓΟΟΙυΤ, λΡΙΐΙΟΙίΐΙί ρ3ΐΠ3ΓεΙΐ3, ΙΙ«ΙνϋΓ83ΐΙί! ϋοητι»»• 

ΐι& , ρΓηριι^Εΐιΐ ιιΐ ιιιΐ3Γ|ΐιχ<|ΐΐϋ ]ΐ3Γκ ρηιρΓία: ΐυιτί 
«]ΊΐιΐΗ)Ιαπι Ιιΐ3ΐ;1|ι) ΐηδΡΓ! Ιιι•τ•Μ , 6ΐ ίη ΙοοιΙο 5- ϋ«ι- 
{(■«ΙΙΙΪ3! ιι1οη)υβ ΗΙΰΙΙιΐΒ ϋρροηοΓΰΙιΐΓ. ιιΙ ΒίοΓίο^^ 
Ιι^ΐΐ ηΐΐΐΓίγΓ 4ε νϋ^^ι34£ Γϋΐΐ^' Πιΐΐί ^υ^^ΐ^ϋιιι ίΐ'ΓΓ<.Ί 
ϋΐ ΙβίΙίιιιηηίηιιι. ΙΙαε 3υ1βπ) ϋΟΜβίΙίιιιη <^υιΐ) (Μ 
Ιι.τΓΕίΙΐϊ» ];1ααιίΐϊίΐ , Γοιιυΐη ΙβμίιΐΓ , ()ΐιί Ιαηιΐιιηι 
Γΐ,ΉΐΙΐΙιηΙ, (]υο Ιίΐτεΐΐί ίΐιρΓα ίΐιιτΚΐ πι3γ(ιγΪ5 ρ6θΙ«ι» 
ρίΜΐιί ϋιιιΐ , ιΊ ιΐοΐιιιΐι: ΙοουΙιικ ποπ πκκίυ ΙΙιϊιίιιιι 
^1^ιι5ιι&, ^Γ^ ειίβιιι ιιΐΓΪιΐϊΐιιιε ριηίΐ $ΙξίΙ]ϊ»ιτιυιιίιιΐ5 
VI 01)^1^1131111. Ρο^ΐ ΐΓίιΙιινιη οιη ΰοη ν^ιιί^ϊβιιΕ , 
Ίιπ[ΐ6Γ>[0Γβ 6ΐί3τη ρΓΧίβηΜ, 3μ«ηο ΙοαιΙα , Ιι»γ«' 
Ιίΐοπιπη 1ίΜΙιΐ3 ηιΐ (ΐβιΐβ: ιη3ΐΐ)τί5 |)]-θ)εαϋ&, βΙιεγ 
\ϋΓ0 ΪΛ ιπιιιυ ϋΐϋΕ ^ίΐίΓΑ ίηνοιίιΐί 6$Ι, ν.!ηιηι ιιο 
Ιϋΐίϋ Ζηη3Γχ (>1^03>{)ΐιβ πατγπιΊοιιΙ ρτοιίηιΐ} ΙΙιΙοιη 
ηηκιηυι μιχβΙεπιιΐΒ ρΓοΙ(ίΙι«; Εν^χπί , ΒΐΐαηιηιηυΕ, 
<|ΐιϊ ιΐβ οκπίίΐίο Οΐ3ΐο«ιΙοιΐ£ηιί £ΐΓίρ&6Γ6. βίΐΗηιίιιηι ; 
ΐΐιιιι ηιίηηβ οϋΠβ ρΓα1)»1^^I^ τίι1«31[ΐΓ ταη »Λ^ο πιίη- 
(ίΐϋΐΐ) , 3ΰ Γζ<0[ΐΐ3ΐίαη& (ίί(;ιιί5Μίπιηι Ιυιη <](:η>Ηΐη 
ΙυΙ α εοηοίΐΐσ (Ί^ρβϊκ ΐΧΓοΙίι ρπηιυιη ίηηοΐυίί&Β. 
λΐ τοΓΟ ιη.^ςί» ρΓΟϋΐιΙ ^υΙ>ϊο 3 τβΓίί9(« αΙιΙιοΓΓθΙ 
ΤIι6σ^0Γ^ ΒλεΙΪ , βι ΐοηβταηΐϊηί Τϋ βρί«ΐορϊ (43) 
ορίιιίο, ηιοιιι Βιιΐίι^ιιιίιΐΒ ςυοςαε βπιρίοχιι» «$(, ηιιί 
ίιύΐ οιίηαυίυιΐΐ ίρίϊυί ϋοαοίΐΐΐ ΙβιηροΓβ ορβΓϊΙυιη 
ίϋϊ&&6 3ΐ1ίΓΐιΐ3ΐιΙ. VI «ηίιιι ί^ΓΡβίβ 3ηίιιΐ3•1ν«ηΐ( 
Ι(.ΐΓ0ΐ>ίιΐ5 (ϋ). 5Ϊ Ιιοε Μνϊ αρΐήαΐΐηΐηχη » οοικίΐϋ 
Ρΐ(ΓΪ1)ΐι« ινΒΐ;ιΐιιηι ίιιίί!>ΐ^ $9ηο 10(3 Ιιιηϋ {ΙίΙϊ^ΐηΐβΓ 
οοπΒΐΓΪρΙϊ Ι3ηιΐ]ΐη Ιιοΐ ιιιΪγϊοιιΊιιιπ ηιιΙΙο ηιοιίο βί- 
ΙιιΪΒΐϋΐιΙ. Αϋϋϋΐΐίι ίΐ)ΐυρ&Γ, •\υού ηίΐΒΐ\\ΐΛαί ΓίΙηί ϊιι 
(ΒΠΐιοεηκΊΐ εαπείΙίίΒ βχ ηίΓανιιΙίι ηιιχβϊστυπί (Ι&' 
^ιιιβΙιίΓΗ ν?τίΙ3[(:ιη, <|υ3πι εχΐΙίνΐηίΒ ^Iηρ^^ιιι^Βδ^Γ^' 
ρΐιΐΓΪΐ, 6( 3ηΓΐι|ΐΐίβ Ε€Ρΐ£;ίβ ΐΓ3•ΙίΕίοιιί1ιυ$.9•ί ύοπυιη 
ει καικίοπιπι ϊ*ιΐΓΐιηι ββίεΓΐίοηιΙ>υ9 <[»χτβΓΒ. ρτο- 
ροηβΓβ, ιΠΙπη^Γϋ , βΙ(]ϋε ΒίαΙΐΙΪΓβ οιπ5υι;νεΓϋηΙ. 

Οϋ3ρΓ<ιρΐΙΤΓ ΟΓυ^ιΙίΐ νίΠΒ ΙίΙιβηΐβΓ «βϊκυΙΪΟΓ, 4)Ιΐί 

ορίπ3;ί 5ΐι>ηΙ 1(00 ιηίηοαΙυΐΕΐ ροβίβΓΪοπίΗΐι βιαιίίί 
Γΐιί5»ι> Λΐηηϊπο οηΐΐοΐιιπ) . ρίιηιςυβ Υαοα ΓίΙτίΙΙϊΐΛ 
ΕΙ ΐρίί& εοπαΐίι 3<:[Ι8 ηοιι Ι)»»» ίπίβΐΐιιαίίϊ ρΓοΠυ^ 
ιί56<-. Ρ»ΐΓ6ί η»ηίΐ\\ΐΐ ^Iι^I^^ι^(]ηΐ]1ϋ^β , αΐβοΐυΐο 
ραιια<1ίο, ιιΐ οιΐιΐηιΙϋΓ'ίηι οηιιιΐί . ηΐ)χ ϊη ΜΐιοίΙίο 
ΓΓΐίάΐΐί κοίΐ3 ίιι«Γ>ιιΐ , |ν3ΐιοείη1η βΐ αιΐϊρίείΐ» 3. 
ΕιιρΙιβιηιχ »ι« κΙίΤ^ηύΛ, Π3 ϊη ΙίΙΙβΗί ιΊ δ. ίΐΦ- 
ιιΐ'ΐιι ροιιΐιη«πι (Ιΐΐίβ Ιη(|ΐιυιι1υΓ (45) : Οιαι ίΐιίηι 
ίταΐ ^Ηΐ ορίταία/ΚΓ , ιΙ ^αα ικο ΐΑαΙαηΐιΐ ίοηεϊΐίηηί 
ΐοτοηαηΐ οτηηΐβ (ίααη ν'αοήΛ ΕίίρΗίηίΟ : ΐ}ίΐΛ 
Ιαιί'ΐααΜ ι» 11(1 ΓΙ α: ΙΗ ίθη{€ίίίοηαη βιΐή άίΠηίΐϊοιικη 
*ΜΙ<ιμίιΜ» α ηιτίιιι•, ΙβΟ »ραηΐ9 ί'ίΤ ρίί«|ί*Ι•»ΠΙ ίπΙ{^«- 
ταίοτίΐη, βΙ αηιιιαίη Οιτίίΐϊ ίΐυ^ιΐίίαηι οίηαΐϊί,οιαπίΐ» 

αΐίΐίίπ ίί>α(αιωιιαη τοϋοταηί, οί αηιϊεαηι . ιΐ πιβιιιι, 
Λζ Ιϊη^ηα αηϊοίποτιιηι ι/ΐ(τηί* μτο άαηοηίίΓαΐϊοηύ 

ρΐϋίοιΟΒ νοΙοΓβ», υΐ Ιιοα ίρίοπι ΕιιρΙΐ4!ΐηί.ΐ! ηιαΠνιτίβ 
ΡΓΚΙ Γοη€ΪΓιιιηι ριιΐηκϊηϊυπι ι:χρηιπβΓ«ιΐ[ , ί3ιιι 
νοΙιΐΜβη ηι>ηΐ)1ι;ιιι.'ηι«ιιι ηιιαηιίαιιυε ϊη (3ΐ3ΐιΙί$ ςί- 
ΙΙιιιϊιι;,ΐ3ηΐ|ΐιιιη Γι*ΐ4!ΐ ρίο(ν&8ϊοπειιι Ρ3ΐΓΐ]ηι ε(ι:9|. ιτιΙοηΐ-'ηβΊϋπι 1)«ο οΙΓκηπίΓΐη : Οϋη'ιηι ρτοΙ»Ιιί1β 
ναίιΐΕ ιΙιΙι-ΙιΐΓ ηιιοιΐ Ιιιιίιΐ5ΐιι»<1ί εΙΙαιιι ρϊϋΙιΐΓΧ βίπιϊι 
Β?ί|«ιίθΓί5 χνϊ ιι<ϊΓ.ΐ(:ιιΙϋΐιι ιΙΙυϋ νθΐιιιιιΐιιί£»α(Ιί ρπε- 
Ιιυεηπΐ 9ΓξΐιιιΐΓΠΐιιιη. 

Μ(Ε. Νϋ£ Γαΐΐΐιιιιι (ΐ»( ηιίπιΐϊ αΙΪικΙ, <{»ο<1 Ζ»ί]^γ- 
ιιιιιΐί £ΐ»1ϊιιι ϊϋΙ]ϋιΙ, 5. ΒίΐίΙϋ ιι■^^>^υIυιι), «Ιιίϋΐιι• 
ηί|)ΐΐ5 ιΐ)3ΐιίΓε8ΐ(ΐπι Βϋετηκ Εΐι:$ ΐΐιηνπιιι Ιιχε £β1. 
Οιιιη λΓΪΜΐιί νϊίβηΐϊί ί πιρι-ΐ';*! ιιγϊϊ ΓιεΙΐ ρηΐνΐΐΐι), (^Χ 

>Ί(';ν[|3 €Γθΐ6»ί3 ΟΐΙΐΟϋουί ΙΙ|Μ>Ι3ΓΪ ΙΓΑΟΙΙ Ρϊ*!ίί»- 

5Ε11Ι, θΓΐΙιθ(1οτ<ι$ ρηριιΐιιβ λΛ δ. ΙΙι^ΙΙίυχπ ΐΓϋΐίΓΓΪΙ 
ιηιιΧο ίΙαιηοΓΰ ίιη]ΐ4:Γ»(0Γίί Ίι)]ιιγΪ!ιπι «ιΐΜκιυΙβη:. 
«Ιι (|υ3πι Μυ»ιη ϊιηρβΓϊΚίτηιι Υΐΐεηίοη ιΙΙε α<1ϋι. 
ί^^ Ι3»13εΐιιη ΓίοιιυςηΙίϊ Ιαηηιιβιιι ιϊοΐαΐί ]<ιτίβ Γ«υιι> 

ΙίΐιβΓβ ίΠ€ί6ρ3»ίΙ, III ί(πρυΓΐΙΟΓ ΓΚί ]ΐΙΐΙί4:ί(ΐηΐ ίρ$ί 

Β, Βακϋΐα ςοιηιιιίίεΓΪΙ. Ιΐΐ'ν«τ3ΐΐ5 ίιβ^ιΐϋ 5, Βϊ&ίΙίιιβ 
ΜίΐίΒΑΐη ρϊϋΐααι οιιηι ΛηΑηίι ΐΐΓπιβνίι, ιιΐ ϋΐ3ν^Ϊ3 
£{ΜΊ£ίί«}>ηυί5, 5ίΕί1>οΐ)ΐιβ οϋίίβηΒΐίι, υΐΓϊ ροριιΐο 
ρο3ΐ ΐΓϊιΙιιιιιΐ] £Χ £ροιιΐ« ρβΐιιί&ϋβηΐ, Ιί βΐεΙε8Ϊ3 ρο- 
ΙΙγΟιιγ. Οιιιιι »υ1ι;(]ΐ Αήαιή ιτΐ^ ά\ί5 ηηΐΐαι\ύβ 
ρΓκΓαηΟο ίη&ιιπι^βίκίΓηΐ, &«(] ίιιιΐβ «υρρίίίεκ 3^ 
«ΐίΐοΐίήΐη ίΐΐθ;>55(ΐιη ργο^γομι β3&βαΐ• (υιιο Βι^ί- 
Ιϊυι ΙϋΐηρΙαιπ 5. ΙΐΙοιιιβιΙίϋ ιιιαη^Γίκ βχΐη βϊνι- 
ϋ(€«1 0Γ«1(1ΓΙ15 ίηΕΤβί5υ$ €51, θΐ βιρΙϋΟ ηο01•, 
ρΡΓνϊκίΙί ροριιΐυπ) 3ιΙ υΓ|ι«πι Γ«ι!ι>ιίΐ ; β{ ϋυηι β4 ' 
β(:ΐ:!»ί3Πΐ 3<!ϋ685ίω«[, ^1^ι^5» υΐΐαί^ηιΐίϋΐιιιβ «^ιΐιΐ 
ΓθΓ65 «Ιαιίπι «ρβΓίχ βυιιΐ Ι3ηΐ|υ3ηι νοίιβιηοηΐϊ 
Λϋτα ρυΐϊί, «Ι 3^ ιη«Γβ•ί ΪIII£3^. (Ι*€ 6ί( ΙιΐδΙΟΓΪ», 
ηιιηπ) ρΓΟ 0ίτΐ3 «ι ίηοαιιειίϊΜ ϊη ιη«ι]ίυΓη ΛΒ^τια 
ηοη •]ιιΐ•ίΐ8ΐ ΕιιΐΙΐ)ηηΙϋ$, α4 <]ΐιχ ρΓοΓροΐο ηίηιίι 
ίπιΙΐθΐίΙΙα ιιίΐίΐυΓ ίυιιϋιιτιοιιΐο. δΐΓΓρίοΓ €Γν»ι«, 
ςιιί μΓίπΜΗ ιηΐΜΕΐιΓι Ιιμ]υ3 «ηβιιιίιιΐΐ, »( αυαίοΓΥιΐχ 
δ. β^ίίΙΙι, ςυϋ! 5»(>(ΐΙο ιιιι, νεΙ ροΜυ; ιι ρ(θΔ<Ίΐ. 
Ριιε^ΓιεηιιυεΓη ιιηηηυΙΙϊ, ηυί Ιιβηι: νκ^ιη 8, Απί' 
ρΙιίΙσϋΙιίοΐΕοηίκηβί ερίίοορα, ίρ&ίηυβ Β»&ίΙία ίιπιί• 
ΙίΐΠίκίπιο (λ6\\κ ΐΗ))ΐΐ6Γ«ηΐ, ςνϊβ ίιι ιη£3. τοιΙκοί- 
1>ιΐ9 ΒυΙι ΑτηρΙήίοοΙιϋ ηοιηΐηβ ηραηιυτ ύαΐτίρΐΛ, 
α ηιιίβ ΐεΠο 8είπιιΐ3 δ. ΑιηρΙιίΙθ€ΐΜΐιπι ερίϊΐορυιιι 
Ιεοηίβπιβπι ςυοιίιΐβτβ βηοοιηϊιιιπ 5. Οοβίΐϋ ρββίβΓϊ* 
Γθ1ίη[ΐί$»ε. ν'ΕΓϋπι ^η^οιη^απι 4ιοο 3Λ ηο8 ιιβηυβ 
ρίΓν^ηϋ, 61 αΙ 1ΐ3ΐ νίΐϊ &ΐ7ΐο άιΐΐΐη, ΐ,Ι τείιυ!. ΟυοΓΟ 
ΓοΐΜπιΐίηίί ΐΓΪΐίοοηιηι 6ΐΐ£«η«£ηΐί3, ΑτηρΙΙΙοϋΙιϊιιπι 

νΐΐΚ &. Β35ί1ίί ΕΰΓίρΙΟΙΓϋΠ) ρΟ^Ι 1£ιΙιροΓ3 ΙοΠ^Ϊ 

9^ κΐαΐβ ΐ3η£ΐ{ (Ιοΐΐηηβ τϊιίίΐβΐ, ρ[ γϊ$ ιιηπ »«α 

νίβ33, βΙ»Ι ίη ΙΟΙ^ϋί 8Ρ3Γ&3Ϊ ΚΐΠΠ ΐΙΗΡΰΙΙΙ (Ιβ$€Τί• 

ρϊϊβίβ, ει ΓθΓΐ9»ΐΡ ΑιηρΙιίΙοΐΙιίΙ η<ιηιΐ!η ιίϋ'ι 35• 
ίΐιη<ρ^ίι$β,ιιΙ υρτί κυο 3υ{ΊπΓίΐ3ΐ«ιιι «^οηηΙΪΑΓνί 
ε( ΙΙιΙΐΠΐ. Οηηιηιιιπί Ιιυίΐ ^ι■^^Γ^ο ηι1νΕΓ«αΐιΐϊ οΐ 
Ι'Γ3ΐιη»οΐ5 ΟοηίΐΗΐΗ5ί<ΐ9, ουί Ιι.ιηε ηιιικιαϋ νϊιιη) δ. 
ΒβίϊΙϋ 5. Αιπρ1ιί1ικ1»ίιι ερίϊοηρο ρΙ^οιίΐ νιιΐιΙΪΓΑΓβ ; 
ειιιιφυΐηΐΐΐ €3| ΙβιιιοπΐΙ ίμ^ϋ ί-ιΙ(Γί Γιίί» ίΙΙηηι α 
ιικιιιηκίιίί. |ΐνΓ ΐ|ΐ]οηιιιι ιιιιιιΐι^ ιΙοοιιγ!>ιι ΐΕΐηροηιη) 
ΐΓβπϊϋι, ^I1[6Γρνί^I3ι11| οι νιιΐβατίΐχι:! ΐί3•)ίΐίοη>Ιιΐ)5, 
»ί ηιαι^Ι» ε(Ι:ιηι κιηΐΐοιίι αΟ οΓπνίνιπ πιΪΓίΓκΙ* 
■ι3IΓ^(Ί1ιιι!^ιι^ εαιιιηιιιίβι», β1 ιιιιΐ.ιιπ. £γλ-οιιιι 
1)<ιί«& νιΐκ ΙυχΙηιη Ιαιίιιΐ' πμΙιΙϊιΙιΙ υΐ'->ιΐϊ, 5. β. Ε. 
«ιιΙ>ιΙίχαηυβ,ΛηαίΙ:ιϊίο ΙΙϊϋΙίοΐΙιΐΐΐ-αΓίο Γφ,ννιΐΐ ; Π (4ΐί) .Η ΙιΗίοηα ϊιιγβηΙϊοπΗ, νΐί. ηΐΐη). Ι<• 

ΐϊΐ) Αι] βΙΙΙΐΚΙΙΙ λ5\, ΠΙΙΙ1Ι. 1ϋ• [15] ΙυΐΓΓ Ε()ΐίί. 5. [.ίι/ηΐί ΙΓα^ικ*, ΐ'ρ. !)8, ΐϋία. Ι. 55 οϋί* ΐΙατΛ ΐΗι'ΜΓΠΐηΐ ^ιιιι1^ τ^ηίοηβ τεί ίηιπιυυια, 

ϋΓΕίΐϊβυΐ ('ΟΊϊΐί^ιΠ ><1 πΐ3ΐινβ Ιιβίιιιβπΐ ριΐΓϊπΓίΐη, 
«(ΐΐ ηιΐ'πΊ .Ύ(ΐ<ιυιη 1ιο»ιιπι<|»Εΐ1υΐ(;Γίΐ ηοη ■«■■κίο ίη- 
ΐΡΓρΓίτΐίΐ ιϊΐιί |»ΓΐεΒ &ιιιη«Γ(:, κιΐ (Ιίαηι ^I1ιιIί^^ΐ. 
Ι'ΟΓΙΟ •]ΐιϊ-ΐ ίι>ΐετ <κηίΑ«α Ιιιιε ιρί^ηιι ε&ΐ ηΐι ΕιιΙΙιγ- 
ηιία ιηι>τποΓλΐιιιιι πιΪγϊγιιΙιιιιι, ιιι«ηϊΓι-»(ο ρβίεΐ, 
Οίααι 3υΐΰ ΕϋΙ1ΐ)ηιϋ χΙ^Ιίπι ί11<ι•1 τΗ ρΓο ρ'ΊΐϊΜβ 
Ι3ΐβ9, νβΐ ΒβΙΙΐΐιι ρτο *;ιΙι1ο Ααϊαα ίιιϊί^β ΙυΙιϊΐιιπι. ΡΒΟΙΕΟΰΜΕΓίΛ. "^^^^β" 86 

XIV. ΙΙχΐ 5υηΐ, νΪΓ €ΐ., «ίΐικ ίη ηιιιΐι &(4ι«1ί« 

3<Ιποΐ3τβΓ>ιιι (Ιϋ ΕυΙΙιγιηίΦ Ζ'β^Ιιβιι», «τ άα ήη* 

ΙΙΙ)Γ0 ίηνβΐΐίνο ειιΠίΓΐ Βο^υπιϊΙο;, Γυ;ιι$ Γη^πιβη- 

{ΐιπι Ιποιίίιιιηι» ■ πιε βκ ΤαΙϊηιιο Γ(Μϋ€Ε οΐίιη ^6- 

β£Γί|>1ΐ1ΙΠ, ηΐΙΙΙΙ! ίΐΙΓίί 11)1 ΙΐΙ>βη3 ΓΐΟίΟ. Γί•)Γ9 3•1ΐϊ- 

βίιιιηι Ιυιιιη ί^ιίεη^ί νςΐϋηιηι βϋτΐρίντοι» ίΐι•-•ιΙοι>, 
εΙιϊΜ παίιίΕΓβιη ριοΐίιιιιη 4β Βν^οΊΐιϊΙοιιιιη ΙιίβΙικϋ 
ΐΓ^<Ί3ΐυπι. ν*1ρ.. ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΙΟΑΒΕΝΙ εΟΜΜΕΝΤΑΒΙΑ ΙΝ Ρ8ΑΙ.Μ08 \ΙΝΤ. ΒΟΝΟΙΟνλΝΝΙ ΡΒ^ΓΑΤΙΟ. 8ϊ ςνΐβ »ίηοιμίΐ ηοΜ ίη ηιιια ηαίιίβ ίυ^Γΐΐ, ηιΐϊΐηοίΗ-ευι ϊ•1οι ϊίριΐ^ιιί Εοηι)η«ηΐιηο<ί ία ΤΙι«α- 
ρΙι^ΙϋΜΪ αρΡΓυιη εϋΜίοπΰ Ιοθ3Γ«ιηοβ (α) ; βϊ ρχιιΐιιιιι ϊ» Χΐ^ιιϋεΓίΙ 3(ί β.ι ΐ|ΐιχ >η ΡιτχΓΐΐίοηβ Ε<ιρρ8 ύίιτ- 
ριιι«. Μ ίρίβ |ΐβΓ 36 Γ»€ΪΙε ίπΐΐΙΙί^ΐΐ. Ουίΐ) εηίπι ιίεϋΕΚοιίΤΙΐϋορΙιχΙιειϊ Οοαιπι^ηίαπ» ϊγ κ-ρίΓΐη ρΓορΙιβίΗ 
ιιΗιιοΓΓΐ ; «91(116 ηυκ ίο «υιΐίββ Β>τ«ηει> ΐοηΐιπίκΐΊΐοΓ, ηου ΤΙιβΐ)ρΙΐ3Ί9(;ιί, ββϋ ΤΙΐΜϋοΓείί «6^6 εοπιρε^Γ- 
ΐικ» Ιΐ3ΐ)ΐι»ιηιυί, ηι-ο^ιιβ ρΓορ'βΓΕί Ιυίι 3ΐ1 αΙίυιΙ αΐίβηαι βΓΤίρΙοτϊι οριιι οηηΓα^ι^ΓΕ. ςυο (^ιι^γΙμβ Ιιϊβ 
ιοιο<ΐ£ £0ΐημΙβτβΐ<ΐΓ. ΗυΙ<9 ροΓΓΟ ηαίι'ΐί 61 ΐΗ3πυίΓΓΪρΐϊ3 ΰΐκίΓΓίΙίϋϊ Ευ^ρεΐ6])8π1 ρΓ;ΐ'ΐ(ΐΐ]ΐί(ΐ[η ϊυειηηιιη 
ηρ«:Γ3, ηοπιΐιιιη νιι|β9ΐ3, Αΐηιιϊβ ι•ηβ ϋϊ^π» *\νΐΕ ϊη Ιυοεπι ρΓοΓϋΓτεοιιΐρ. Ετ Ιιϊβ 13ΐηοη <Ι(:Ι«ς(πι ιι$ ΕιιΐΙιγιηίϊ 
ΙΊζί\>ΰτη ι.οηιηί^ιιΐ:>τ\» ία Ρκαίπιοϋ, ιΐαβίιιικ (!« ΰοϋβίκ : *Ι16γϊ ςιιοιΙ ΤΗϋΟρΙϊ^Ιηϋΐα ρ3Γ Ιπ^ΐπίο «βΙ 1\%»ίϋ~ 
ηιι• ; ιΐίβη, ιιιιοΑ ίιΐ οριιβ «]ιιΐ(1ειπ ρΐαηβ ^βηοΗ» £&[, Ευ]ιΐ) ΤΚααρΙι^Ικίϊ ΕΟπριΐ, ηιικ ίιι ΐΒ€Γί$ 5ΰηρΐι^ 
ηΙ ίηΐ«ΓρΓ€ΐ3η>Ιί» ν»«3Γ«ηΐυΓ. 

νοιίο ηΐιιΐΕ 8•Ι Ι.ιι1ηβιη ίπίβΓρκίιΐΙοηβίη. Εα «βΐ δααΓι, Γρίχι^ηρΐ Βιυ^ηιίειίΒίί, (ιηΪ, υ1 Γ«Γ6 Πι, ρΙιίΓΑ 

ΠΙΜΙΟ, 1110(1» ρΧΙΕΪΟΓΐ ίΠ €0(1)ΰβ Μία Τ«ρ6η(. <]ΙΙ3Π1 Ίιι ΓΟ(]ί(Έ νείΙΡίΟ Γ^ρΕΠϊηΙΙΓΓ. ΙΐΐΙίΓ'Ιυΐη θΐί'ΠΙ Ι|1Ι«- 

Αύη> κί '\ι\%νι'>9 3υο ΰϋίΙΪΙ, εχρίΐηιΐϊοηίι ρΓ3(Ι-ι. ΰ*ΐ3: ίΐίΐηιΐί «ΙιιοΙ^ικβ ιι»4Ϊ5 ίίΐίβ () οΙ^ι^ϋυπίαΓ» ει ϊιι εοϋίοβ 
νιηι'Ιη I|65^^ιΐ^3^(υ^; η<ιχ ιεγο βϊ^πΙβ Ιιίϊ < » ηοίηηΙιΐΓ, ε3 <Ι«βιιιιι ίη «'0<1ίΐ!6, ηυο ιι«(ΐ3 Ρ5Ι 1.3ΐΙηιΐ5 ίιΐς*!) 
ίιιΐ6ΓρΓΕΒ : ^αι^ΜίΡ ο ειιιΙίϋΕ Υΐ-ηθίο βτίΐ:» «ι ίιΐίιΐϋ ρΓΐιιιΐ <ΐ3ΐι>υί. ΙΙχΐ βεπικΙ ίιοο Ιοοο ΐ[ΐοη<ιί556ίαΐηα^ΐ, 
«ΙΕ 63<]6ΐιι 3ίΐ)^(ΐ1ίί {ζΠ ρΐ|)ίηΊϊ, !(1ιιι£ ί;«|ι*υΒ, ίΐϋΓβιιΙεβ, ίΐϊΐίιΐίυιη )εςι:πΙί1)υ5 ηιονβιπιιΐί. 

ί%ιη ^ντο ϋκ ορβπβ ρΓνκΙαηΐίι ΒυρβΓναίαπβαιη ηι ιΐίοκβ. δαίίβ επίπι &ΰ ί])8ΐιιιι Ιει^θΐιΐϊΐιιιβ ΓοιππκηιΙα^ 
Γθΐηιη«ιι>ΐ3τϊΙ(|ΐι«- ΐβηιιιοΓττκΐΓίιο 3ϋθ &ΐ]£ΐοπιη[ΐΕ5ΐιί οκΙΐίΙΐΓΪΐΐΙι: ; ηιιο ιη^ηΐο ηηανο σοίθΐιηιιΐβ Ι'3Εΐ»ιη 
«&1, ιι( ίΐΐ^ρίικ ΓβΓίιιΙεΓΒΐυΓ. ΡΙιΐΓΜ βιιίιη 3ηΐΕΐΊ)ηε ^]ΐικορβη£ οϋΐ((>ιιβ»1.3ΐΐιιιτ ρΓυΊίϋΠΐιιΙ; ίΐΐιτ) ΥϋΓβη», 
οΐΐβη Υι-ηϋΐίίβ, Ρ3Γί«ίί» ιΐίχ, >1ίκ ιΙίίΒ ίο ΙιΐϋΪΒ, Οιιίιΐ Ιιοο 5ί1>ί νυΙιΤ ΙιΙ ορυκ ηίηιΐΓυιιι ε»$Ε Ιαη^ε ορίίηιαηι 
9ΐι]ΐ9ί ρΓϋΐΒΐΛηΙίιι$1.ι<)|ΐ)ΐ ΐ ηϊ 6π)ιπ |3|β Είΐβΐ, ^1ρθι:Γΰ I9υIΰρ^^ΰ η(ΐ(ΐ ροΐυΐΕ&εΙ. ί(1ιιι>ΐΐ ε&γγρ^γ, εΙ οηιηίΐυβ. 
Η ιιΐιίηηβ. ^ιιπι] Βΐ ΐαηίορθΓΕ ρίποιίΐ ϋιΐϊηβ ΐιηυιιι, οιίεη Ιίιΐ|;ιΐ3, ιηοίοτί ϋΐο ρΐαηο ί^ηοΐβ, ηιιιπιο 
ιιΐΜ^ίΒ. ριιΐ35. ίιΙ ρΐ3εΗ>ί( (ίΓκοίκ Ιίιι^ιιι, (\αΛ ΛΜΐίϋΐ ϋΐζΚ^Ιυ» ΐΐΐΊρ^ίΐΙ Ουιη ίιιίπι «κγΙ» Ιΐ'βϊ$• δαιιΐιΐιιι 
•ΗιΙίΒ : <!ΐιιιι 0γ»ϊ3, ΖΙ|;Α|>οηιηι. Τηηΐιιιη ραΓΓΟ ίπιοΓ Ιιοο ίΐηιι^ ίΙΙαιΙ ί^ΐι^πϊ), (|ΐι*ιιΙυ•η ίηΙΐΓ Ιιοηηίΐιεηι 
ίιιΙοΐΒΪΙ. α Γ)ΐΐΒ ίηνη^ιηιΐπι, ηυχ ίη ^ριτιιΐο ΓερΓ3!50Πΐ31ιΐΓ. Ει ορίϊιιιϊκ ριίΓΓΟ ΙσηίίΙιυΒ Ι)3ΐΐ5ίΙ 3υ^ιοΓI)α■ι^^ 
• Ρ'βκίιΐί, ιι( ΓΧ|<Γπ?ιιιί3 ιΐοειί (-ι»ηιρ«ηιιιΐ)' Ιΐίΐ|)ΐ-ίπιι<ι. ΡγςϊΙλτβ ηιιΜεηι ίί ιΙΐΒΒΕΓίι Ιη (ΓΓίίοιιΙϋΐη ρΓίηιιΐι» 
Ρ».^1π)ί ρΓίΡΐιι Βιαία* ϊ/γ^ ΛοΕυΐϋ ρβΓ *ϊΡϋΐη ιιοη ετΐίυίΐί ιικιϋβΓΐΠΐ ; 3| ΙικΟ, υΙ ρ1ι;Γ3(ΐ«ΐ 9ΐί3, 4?μΓ0Π)ΐϋίΙ 

ι«^ Ορρ ΤΙκηρΙΐϊΙίΕΙί, Ύ?ιιοΐ. 175» 13. - ΡιιΙίο^οφα Ιβηι. αίΜΊ-Γ-ΙΧΤΙ. Α Μια 37 ΓηΟίΕΟΟΜΕΙΐΑ. 38 

βλ ΒϊμΙϊο (α). νοΙ ΤΙι«()(ΙοηΊο. &^ίI^ 1>ΐ6ΐη ίυίετρτΠ^ΐιΐΓ *0Γ&κυΙυΠ3 Ιειίίιιηι «1 ηηιιυιη ρ^ιΐιιιΐ Β^^I1η^ί, 
ΙίίίΜΜραΐΜΐίί νϊηίαΐα οτηιπι : τί^ί* ία* ϊη ννΐ{Λ {('Πα, ροΓ 1^η^υι<Iηι ^υ11^^<^^^I1I Ι(^κϋΐη, μιτ νΪΓΐ;ιιη ιπΐΐϋηι 
■Ιΐ1«11ί;ι-ηΐ : Μ Ιιει*, υ1 λ\ιλ Ικηβ ιηιιΐΐβ, ιΙνμΓυιιιμιίΐ ει ιιιαςηβ ΑΐΙΐΜΐιι^ίο (&]. Ε2Γ0;;ίβ ΐ|ΐ(υΐ|ΐιβ (Ιί<>ίΐ•:ΐ'ίΙ 
(Ιβ κρρίϋΐη Μΐτκηιιη ϊΐ^ΓίρίοίΟΠίπι ι-ιι1>ΙίυΐΜΐιυ«. ί|ΐιη ΐ]ηα'4|ΐια Ιι-πιρηιο, οΐ β ηυυ «<:ιίμΙ« Γιιεήπΐ. Υεπιπι 
Ιιπε ιΙθίυιΐ)ρ3ίΐ α αιιςιαη: 5^ιιαρίίοι, ηιια: ιιΐ9£ΐ•ο ΐ'ίιΐϋΐιι ΛΐΙΐΒία^ίυ Ιι ιΙιιιΙιΐΓ. Ομφ «ϊγο ^β ΡίαΙΙεηη, ιΐο 
«Οϊ, (Ιβ ιϋ.'ΐ,ΐδίΙιιΐΒΐΰ. ι1β £Λΐ<•.ή^ εϋίϊϊϊπΐ ΐι» ριίΜ«ιΐιϊο ΖΐβίΙκΜϊυϊ. Μ. ιι( ιιΙΐΛ οιιιΐ|ΐΙιιι», βύΐί,λιίίϊ <1ι:• 
ΙίΓοιιιρκίΙ ΟΙ Ευ»οΙι)ι ΓΐΐιιρΙιϊΙΐ3Γ|^ιιιη«;πΙθ'. ηΊίΐ|ΐιί*ΐ|υβ γ 0(ΐιπιθ)ΐ>Γϋ» ίη Ι'βκΐιυοβ. (Ιοοηηιιι πιιίοιιι ίη Ιιυηο 
Ικιιιιι ίιιΕυϊηιυϊ, ορεπι: μη:ΐίιιιιι ιίιιείιιΐϋβ Ιιίι: οΙιίΙιοΓβ ιΐΓΐ$ιιιιιβιιΐϊ ϊρίίν» ΐιιίΐίιιικ, ι|"«4ΐ ΐπ Γ&ΙβΙ<€ΓΓΪ'η« 

«ΙαΠΒίΐΐΙΐϊ ΙΙυιίτΐΐαιιΟυηίϊ 0<]ιΙΪ0Ιι6 ΐΙι'ίϊιΙϋΓλΙΐΙΓ. \<ί 3Ι1Ι•-υΐ ΐ:ΐ&ίΠρ&ίΐυΐΙ& ίΐ νΡΗΙ«Ιϊί.«<ΙΙΙΟ ΟΟΐΙίΙ'Ο ΒΕΠΟΓίΙί 

ηιιιί..νοπβΐί &ΐ!ΐΐ3ΐοΓΐ*. ιΓυρίΐΓ (ρτοΐι ιΙυΙοΓ Ι ) ΐ3\ο ΓιιηΐΊί. ιΐι^ γο ΙίΐΙπίΐΓ'ια ιιρίίπιε ιιΐΓΠΐί, 1)111 ^|]Εη ηιυΙΐοΑ 
ιιιιι1ί(ΐυ£ οοΟϊεεβ ΰοιίΐΐιιί&ίϋϊΐ, ηραα ^»^■>ίί ΓΓαΕΓϊΕ, ίίΓοιιιί υϊγΪ, ιι.ινίιιι» ρ^Λί<:^^^, «05 ηιΙΙιϊ, Ι^ιι^υαιη τβιιι 
ιιιρηιιι. υιι-ιιιΐοκ ΙιυηιαιιίβίιίΜΚ' οιιιοβϊ&ϊι. Ιίν Ιι^: ΐΐ3ΐ)ΐιβ ^οίΙίΓίΝΕ, ι^υιηιιιηϋΓΟ Χ\ΧΙΙ ιιοΙ^ΙυΓ, α'κ Ειι&ίΊιίΙ 
ΑΓχιιιιιοϋΙιιιιι ιιι ΓβΐΙιαοί υιΐιιΐΐϋΐ : 

«(► Έίραΐχν. «βΐ σΐίνίξίτάία; ού-«ψ χΐι ΈλΧηνικ^ν, ε^ρον. Ετι 5πιμ ΈδραΐίτΙ ιΛλ, 'ΚλλιινιβτΙ Ά ίε\, ^ϊοι 
ιβί^ίτι,. ίσ^νναμνΰν, ϊχ(Ι ο( ϋ', χαΐ θ<ΐ{«ΐίΐιΐν, κα^. Χνμμαχοΐ έταζαν τϊ β((ίψβ>|ΐ». Έγ^αψιν τβίνον τ& ίιί- 
ήΈίλμα Χ. τ. λ. 

11ίΐ>ΐ ιίΐιηΐί (1ϊ6Γοη]ηηΗ8 (<:) Ϊ13 ίπΐίπβ Γ<:*1ΊίιΙϊΐ. 

« 5α-ρ6 ^υχιτΕΟβ ^Ί>ίΐ^«, ςυΓί» Ι|ΐι11*ΐ)<κ1:•η> ρΒλΙιρΐ} ίιΚορΟΜΙΟΓ 4ί4^4αΐΜα, 4)1)ε6Ττ»νί (Ι<Ιϊβ«ΐιΙί«Μ.)ΐ« 
ίιι Ι)«1)Γ»ο, βΐ ϋυιη Ογχγπ εοπίυΐί, >ιι«#ηΐ(|ΐΐ6 ηυία υΐιί Πη^ιια ΙΙκΙιγκβ &ΐιι (μι. 5«ί] Ιι>Ιη*ι, ^Γην^ 
ν•ΊΌ *£ΐΐ'^η-, ΑΐιΙ αΙί()ΐιιιΙ ϊιΐϊιΐίΐηοϋί, ίΐί 8•-ρΙυ3ΒΪΐ'1'> ^^'Τ'^<^<'<""'°• <^' ^ϊ^ιπιΧ^Ι"» 1""3^"1''>ί'"Ι '■'' 
ριιΐίπι•) . • 

1Ι»£ ΕιΐίϋΙιϊυ*. 3ΐι ΟΓΪ^βηβ πιιιΐιοΐιιβ »Α ι>ΓΓΐιιιη). Ιϋ ιιιιβιη ΙΪΙ)βη(ίι&ϊιη(! ϋηπιιΐΒ, «α<|«Β ηηιπ ΙΙΙ>βηιΕιΐ!(. 
(|||ηΙ ειΐϊβΐιϋ ηοιιιίηε ηοα^ιιιη τιιΙ^βΐΜΐπ ΐ5ΐ, ηιινιΐίΐυειίιιιη ΕιινιΊιΐΐ}, Ιιιιιι ΕοΐΙιγηιϊο, Ιιιιπ «(ϊ:ιη• Οιί^ρηί. 
ιιιιιΙ*• ΐϋΐιιρίιιιΐί Γϋ, ίΙΙιιιΐΓ3ΐ>«Ι<ι ρΐυτίιιιιιιιι ΓοοΙί'Π. Εκ Ιιι& ί([ίΙιΐΓ οιιυιϋιιιι Ιιηυ&ΪΙ Ζί^Α|)«'•υ$, ιιι-ΐ η Ιιίϊ 
««Ιιιηι, κύ εΙΐ3ΐΐ) ιτχ >Ιμι. ςυοπιιη ορε^η ^ιιΙ ίηΐΕΓΓΐιΙι:Γΐιιι1, αιιι ίπ ϋί ΙιΙίυΐ Ινοίϊ ιη)ηυίεΓΐριι•ΐΓΐίι>-ιιειΐι:ΐ, 
Ι-Ρβ•"• *' ρΙίΟΐϊ'. ΟηβοΛΐί ΕίΐϊΒύΙίίίΐ ίη Ρ53ΐιηυ!, ρι^Γουηβ (Ι^ίΐΐϋ ϋοηιιιΐϋΚίπΓίο}, «νοΙ»•; ΙΙΐ'κ^Γΐιϋ Ηί(-ί«- 
ι•ίΙ}ΐιιιΙαηι 8<:ΙιπΙ1:ι ; 3<Ιί &. Ιοαιιηοπ ΟΐΓ)'»ο«ΐυιιιιιπι, 3. 0]ΓΓΐηυπ) ΑΙειαηιΙηηιιηι, ^νIβΓ(» ίη αιιτ^ϊβ Εαιβ» 
ιιί$ ιπ;ιηιΐ5ΐ'Γίρΐίϊϊ ΰΓΐΐ!» Ι). Μ3ΓΓί ίιίΐιΐίοΐΐιυϋ•):, πι ηυίΐιιιβ (ΐιιιιιΐ1ίυ& ιηυ^ιιΐί Ζίκ-ι1><:ιιιιιη ιίιιριοιηρκίίΒΓ εηιιι• 
ρεΠΟί. Οιιιΐι IιΑι]»ΐ[1^Κ5I^ηι^3$^IIIΟ ίπςοιίΰβιΐΖΐ^ίΐΗΐιιικ, ηιιιι εχ ορίίιηϊβ ίρϊβ ΐοηΐίΐιιιι 1>»ιΐί(η|, Οο^βιιρ^ 
ΛΐΤι>ιΐ3:!ίο. Β3<ϊί1ί(ΐ. ΟΐΐΓ^ΒΟΕίαηιΟ, ΙΙ»;ίεΙ:ιί<•, ΓΐΒΐ^'τί) : ηεπιη^, ορίποΓ. αηιρίίυβ ππΓβΙι:(ιΐΓ, ψιηά υ>ι> ρ(;Γί• 
£13 ίΐηΙ Ε|υ3 υοιιιαίΐηΐϋπιι ίυ Ρ»αΙ»ιοι, ΐ|ΐιοϋΐ)υι: τίΓΐβ βΓϋιΙϊιΐβ ΙαυίοροΓο ΐϋΐιιρ^Γ ρΐαοικ^πιιΐ. Οιιηιΐ οιιιι 
)ΐαλί1, ρβΓ^Γΐΐυιη, ορϊηοΓ, ρ«Γςαβ ]ιΐΕΐιη>Ιαιΐ] οιΐιη11•ιΐ3 ι-γϊι ί(] ορν*. (|ΐιθίΙ ίρβί ρπΐι>ϊ ΰΐ-χο: ιΐΑ'ηιΐί, κ» 
ιΐΕίπρε ΙΙη^ιια, φη βυΟΟΓ ΙιΙι: ηίιΐ'ίιΐδ ΓοπΒεΓίριϊι. Μψ\« Ίξίΐντ ιη^ιιιο τϊγϊ. ςυ«ΐ(|ΐιοΐ ^Ι\β ίη οΛκ ι••γ. 
τβτοίτι εηΐϊΙΙΙΙ, ίβΐΐιχο ΓΕΓ«βι3 (ιιι» Τ1ι«ορ1ΐ}ΐ30ΐί, ΐυυι Ζί^ιΙ^οιί υρητα, ί\\ίχ ηοιιιΐιιιη ΙυεΕπι νίιΐοηιηΐ, πΗ- 
ρϋΛ. 

νϋπιηι ιηΙΐ'ςυΐΗΐ ρΓίτίΐΓί (ΙίΒΪπι. υηιιιη ικΐΐιιιε πιοη'Ί>. ιηι•ιηρι:€αΐΓΐπΡπΐ:)Γΐυπι ίη Ρ531π^οι, (|τιί ίη &•ι>^ 
Ιυ^ο Ι)ΙΐΓ0Γαι» «( πιαηιι&οπρίοπιιιι 1>ίΙ)ΙίοΐΙ)ϋ&ρ ΙΙΐ(ΐίο•Γ•ΐ'<ΐ9ίΐΐΐ3Ϊ& ΤΙιι:ιιρ)ΐ)Ί30ίο αηβίΓΟ ίηΕΓΓίΙιίΐιΐΓ, Ιιΐιηη^ 
βηπχίεπι (Ββ«. ηιι«ιπ Ιιίΐ ίίΐίιηιικ. ΕυΙΙι^πιϋ Ζϊ|[ΐΙιοιύ, ςυοι^ηϋ*; &:ε|1<! Ι'^ηκϋβ ρΓϋΐηΪΒΒίιιη, •;1 ηηηιίυιη, 
ίΐιιη ιοΓίϊυβ «^^ΙοΓ^ιυτ Ιιιπιιιβ, α ιιοΐιί» ηϋΐΐ-ρΐιιπι Γιιίββο^ ίΐιοριυιΐ ηυί ίπ ίρ^ιιπι ρΓχΓαίιιι ε^ι βίοΙ• ΧΙΐΙ. 5€ίΙϊ- 
(1:1 Μ ΙοΒΐπρίίη ηβι ίη ιρΐΐη «»■).£»(, βχ»ΐ3ί« 4^^ςιι6ιπ ΤΙ»ίορΙΐ}Ιαΐΐί ίη ΡΒΑίιιιοβΟοιηπιοηΐΒΠΐιιιι. ψ\ο 
Μκα βιΐίΐίο ηι>Β[Τ3 ροβί^Ι 1θΐΐΐ]>Ι«Ί.-»Γί Βΐηυΐ! (0ΐπρΙ(!ΓΪ. ^ιι3^ί: ΐιιιΙΙυιιι ηοη ΙαρίιΐΡΐη ηιηνίηιιΐΒ, ιιΐ [ΙΙίιΐ! 
^οιι<ρο[^& ΠιΤΐίπιι». Υριυπι τιιιη. ιιιυΐΐο ϊιΐίΐιικρίο ΚπιροΓΚ 3ΰ Ι^ΙίΟΠ', Ι.κιιΙρπι ίΙΙίιΐί ρτίπια: ρι^ΐιικ »ρο- 
ΐ;ηρΙιιιιη 9*1 ιι^ΐ ρι^ίΐιΐιιιη «(&βι,ΓηΙΙ:ιΐί4>ιι? ί>Γ(ΐ «οηψοΓίπιυ». «ο εοιίϊοι: ηιιιι αΜυιΙ αιηύικη, ιιίίί ΐοΐυην 
Οηποιω. Ευιιιΐ]υε ίιιβιΐιΐυιη, ΟοιιιιηβηΙΐίΙί Ειι11ΐ]ίΐιιί1 Βί^ρϊιιι ί^ιπ ΕβΙίηβ «<1ί1ί. (}ιιίιΙ ι1υ(ΐΪ5χϊ[»ιιηιΐ 3ΐί3& ιΊ, 
ΐοΐεηΐβκίιηυιη ρίπϋεΐί Οβ[3ΐθ|;ί ααεΙοΓοηι ίη «ΓπίΓΟη 1ηιΐ4ΐΐ(Ίίί. υι Ιιαηο ΟοιηπιεηΙΐΓίυηι ΤΙιοορΙι^ΙηιτίΐΒ 
ΐΗΚικΟΓφΙ, η«£ ϋ1τίι>3Γβ ρο9><ιιΐ)υ$. ιι^ΐ]!»; \Λ ϋί•<|ΐιίΓβΓο ιιοκΙγβ ίηΙϋΓΐΒΐ. ΙΙοϊ ΐΑΐηΐ'ΐι ιποηϋΓβ ορΐΓο: |ιΓ«ΐίιιιι» 
ιΐιιιίιηϋί. ηβ (}υΙι ΕΐιιηιΙ<;ιιι 11:ι(3!:ι»^ιιιιι ρντιιιίΓΓίΐΒ, αΐηιιι^ ^ηηιιιιίηοπιηιι ίιι Ι'βιΙβιοϊ ΤΙιεορΙιγΙλΐΙο ία- 
ΒΰΓίρΐυιιι ΕοιιιρύΠΒΠΒ, ειιπ)<)υϋ ίη πιΐίιίοιίβ ηαβίΤΛ ποιι «υ<^ιΐΒ, ε1 Ιηιιο αϊ ίιιιρ«ΓΓθΓΐ»α) πιίοοΓΟ Ιι^Ειβη-ΐ 
ίη ρτιΛχ». Η ι>υβ <-ΐΜΐ ίιι ρβ^ιιιίτνπϋίΐ ι.'*ι|Ιί2οηϋί»ΐ|πο φ^ι]•:!» ΤΙι^ορΙιγΙΐοΐ; ϋροίΐιΐϊ ίΐιΊα\η ηοϊοηίοί ις 
ιΐηίιΐι:! οι 11(1 ε III II η Π! Ι. ία) €•)π>. ίη ΓοΙ. ηϋ ουπι Ιαοιπ. 
ϊ) Οοηιι. ίη [Ηιί 31(1 οιηιιΙ. ΙΟΓυιη. (ΐ) Ερ.Αϋ ΗλΓτβΙ. Τ. Ι οΐίι. νηΐΐιηϋ. ρ. 1^3, 39 ΡηΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 40 ΡΑϋΙ^ΙΝί ΤΙΙΒΟΗίΙ 

ΕΓΙδΤΟΙ,Α ΝϋΝΟΒΡΑΤΟΛΙΑ ΑΟ ΟίΕΜΕΝΤΕΜ ΗΕΡΤΙΜΠΜ Ρ. Η 
ΕάϊΙϊοηϊ ίαΐίνα ρπετΆΐι^α. III) ΊηιρτΊηιϊι, Γαίίτ ΙβαίΙαίοα, οιηηί Ιιοηοτέ ίαηΐ ρη^ί^ιιαιαύΐ, η»ϊ Ηϊνϊιιο ΝπηιΐΗβ σίραΐΐ, £ΐ ρτΰρτϋ ίπ^ί^ϊί 
^ατηίαίΐοκΐ, ιΙϊνη»α ηοΜ» Ιτηύαι ίατανΐτυηΐ : ςκοίίΐ Ι/οι/ιΐΐϊ, Οανίύ, Ιΐαί/ιι, ΡύνΙηι. αο ίαΐίπ ίακύΐιηα- 
ΨΗΉ (ί^ιυΐ'ΐιπι ΐΕΓψΐυκι : α <ιαϊ()νί ηοη Ιοα^ΐ αΗνηΙ αΐϋ [^ιιαηιρίκιιηιί, ^κι' ίούαη ΐίΐΰίΐί ΒρίήίΗ, ^αατ ριτ 
ίΙΙο» Ιταύίΐα αΐ)ί(, ρπ/ Ηοηιϊκίι ^αρIΗ ίΗϋΙΙαίί, «Ι ηΐϋί ςιΐ9ΐ]αΐ Μ«ίΑΐ ρττνϊα, ι«ο ϊη^ιαυ) ΐΐ Ιαίοη{•Η\ ί^ί- 
ίέτβ : ι/ιι ΰτοη^ϋ'ικ, Αίίίβκιαίαί, βαιίΐίιΐϊ. Οητι/ιοίΙΦΠΐιιι, νιαϋκ^αί αΐϋ, ηαΐ νίΐα αι ηιοηιιη ιαπαϊΐαΐι ίη- 
ίίςπίί. η ϊιΐζοιηρΰταίιαί Λοατΐηα ϋοηίρίίαϊ, ίχΐηϋί οίίίοίΐίΐιτχ!^ ίταάίΐίίίϊιαη Ιϋη* α μ ΐαηΐΓπρΙίι ΟιχΗΐϊα- 
ιιιιηι ψ<•η>ρ. ιΙΙιιιιτΰΐνιιΐ. Λ /{«απιπί Ιιαισικ ^(ιιΜ^ι, β( ηιουίιίι ιιαιικίί, ηιιίοτίίΐη οηιηϊιΐΜ ο^^Λ^^ο ηοΗι 
Ιιιίΐ. ΙΙϊιΐί (■ηιηι ίΗηκηΐίη .ίττονη Π ΗαΓπα, Ιιϊηί νϊΐα πΐ</1ιΟιιι, Γοαί/ιαρίνι νϋινίαηι, νϊιϊοτβη (ιΤΓαπηιι, 
ίιιίΐίηπι ρατίΐίΓ κΐ \ΐ)ίΤ€ηΐίηΙ»η ινκρίΐτί^ βκίι £ηίΐΝ Αογηπι Ιίαϊοιιϊ βικηΐίηι 9α€οη», ίπ /ίά« τΐΐΐα αι ρκίαΙ* 
ιΐϋΗ ριοβίϊύΐ, απίπια/η (οίαί, £ίιοτίΐαΐ€τη ρI')ί^^ααίΗΓ, ηίΜΤίϋο^τ^ίΐη, ΙίΙχταϋΐαίίη, ίαίίίΐίαιι ΐαατβί^Μΐ 
Ιτϊηιιίβι 7 Αΐαήιιαη μτο, ϊιινίάϊαίη, ΐΛΧντίαιη, ^Γα^αΛά^ύπι, αΙϊΰΐΐ{ΐη ίιν^ανηοιίί απιηιί Ηΐατίοί έκλΙιο μδ^* 
ηιιηηι ί*τρΐΗΐΐ» I1^πι£)^(^ιιι ^υ^ίαίΙΓ Οησ βι, νΐ ετίΛαια ηίΐιϊί αιϊΐϊκί ΟΜαϊαηα ηίρ. ΰ^«τη ροίίί, ηΐίαικ «ι 
Ί «ΰΐΐίί τΐάίίαηΐΐίτ, ρίΐ <}ΐαί υΐϊηι ΟίΙ I^^ίι^^^α,ΐI^αIΛ ίηΐίτ οΜττίιιιοί οάνίπατΐοι. ρίΐΐαΐί» ΗοίΙηκύ, ΕΪίβ 
ιπίπΐΜ ί( ΗΐυίΐβΓΟ ΐτηίιιβ άϊ^ηαΐίϊΐιιτ. ^»οΛ ιαια αΐϊηβη ηΙίεηιίίτιηΧ π'αΐΐϊ ηοίΐηιΐνπι ΐαηροταπι, ηυϊ Λοβ 
ο^άϋ ίοηιηιοιϋια (αη^ ροικπι : ιηαιι^ηI(]αί Ιιοταη ικτίΐηιΐο αΐιτα$, ραύίίαε κΐαΐίαιϊ €οηΜΐιΙίη. ^καη ρΓΟ- 
ρπα ίΐίπηε (/[ιιιιύίηιΐο, ρπηακτ ^ΙογΪχ Λαίτνϊη Ι Λ ^ιιοτατη γτοΙΐΠϋ αοΐΜχϋο Ιοηςε ϋΐίταί ΡΙιϋίρρνι 6Ί)η{κ•« 
ίρϊιιαγΛΐ ΰπι^παΐ^ηπΐ, νίτ »αηβ ρτΊ»ά» ίΙΙη Ραΐτϋνι, ιι>ηιΙιι»Ί ορηαίιι <( ιαίταηιιιι Ι.ϊιΐίταταπι ρβψΐΐί^ί 
<{ΐιαραΓαηί1οι, ί/ΛΪ ΑϋίΓ ίαΙνΙΐΐΤΓίηιο ϊπίίϊΐαίο ηνατη πιαίϊηΐΐ ϊιϋίΐιΐκι €ταΐ. Λ'απι ίί (^αη$ Ι3ηΐ€ ορίτϊ ίιίοηίύ$^ 
ηα^(ΜI ΐβκΙ, «χ^ίίαΐταΐ, ηιοηβ^αΙ, Γο^αίαΙ, ιΙ ({υΟΐΜί ροαεί ιηοάίι αά Ηοί οίΐηριΙΙίτΒ ηοη οηίΚίΑοΙ. Ιρ» 
«τοίΛΆΐο Ιΐ]ΐ}}ΐι τέϊ ίΐΐίάϊο (ΐΜ^αι^ψ, ιιί άϊη οι ηοϋα ίΜΜίηΛ ϊιμη ίοίπρίαϋ ίη Ηοί ίηίνΜβηΐ, Αί 
ρτο{ίζΙο ομίίιι.ο ιΐτο ρΐιιτα ίΐ ΐ^τίφα ιρεγογϊ ροΐίταπιπι, ηίιϊ άίίϊαα Ρτϋνΐάίΐκΐα ΗΙιιιη α ησΙ>ίι ατο^α»»ί^Λ 
Ι'εΙίίίίαΙειη ϊίΐί ( υ( ακηία ίρααιηαί ) Τίίΐί αηΐία^ΐα: βιΊιγ ρΓίτοιίκοι Ιιοιί^ηβ £οα(ίΐΐΐιι, ηοΐιϊί νντο ροΙεπΜ' 
ίΙι•ηΐΐηΙϊα («Ι ριιΐο) ϊηάκΐ^ΐηι, «€ αίήατα άατΐ ψαηαι ηοιίια ιι^πανί^ ζύ^ίπιαΜΤ, ΐ))ΐί Ιοπίί ί»ή (ίειηρίο <ί 
ιηοιιϊΐή ιπίηιιι ρτϋβαΐΐηιαί. ί^ϊ^ ίΐί^ηπιίηϊηίοί ίοπιηΐΐπίαιίοι ϋαιΙ,ι/ηιίί ηοηηΜΓ, Ραΐηΐ ίΟϋίΐίηίηιϊ ϋ 
ανάιΐΐίΗτηί, ηνρίτ Ι,αίίηΰί {(ίίΤαΐ, ρατο ςΐίϋειιι ας «ίηιρ^ΐϊ ώίαιάϊ ^Γη^τί. ι^ιιοι ίπιηοηΙΚΓα ηιοΠί ρτακη- 
\ιΐΐ, ΪΗ ΙιΚΐΐη (ύιτ£ ηοη ροΐιιίί, Ε^ο τΐίτο, ι/αΊ β/υι άηΠΓΐηα^ αι αιηίύΐαϋι Ιαΐϊί άϊαΐΪΜ (ααταη, ιΐν^ίβηΐηΒ 
οΐπκΊ, (οΗΐιϋοτιιτη εαιιΐΐίυι, ηίπιία ιριίιιι Ηιιιηαιιίΐαΐί «ιιηΐΗία ΪΙΙϊ ηε€αα}1«(ίΊπα1ι•ι^ίη£ΐα.ί : ΙαΙϊι αηίι-ΐ, ΐξνο 
ιηΐϋοΓΐΐΛ Μ (Ιιηάίταη ^κίιίίΐη ϋΐίΐαΐ, (αιη ιαπΕίοι 1α^οι•ί» άίριτυΐ, ηβ« νατα Ιαηίο Ιΐιααΐίτο (τααύατϊ α^ΛΟ 
ύηϊιην {^^^^ αοη ροίιταηι. €υηνίηϊ ηι« ψιατ αά ίύαπΛίηι ΜαίΙΙΐίΤύιη, (ραίοραη Ι'ΐΓοπΐπιηιι. ΗηοτΗΛ 
οιιιηϊναι ι,ιιΐ θ|)(ίηι< ααιΐί\ ηααιιι ηιαχίηΐί κχιϋαι&ηι, ίρ»αιη ίιοτίαΐαί ρατϊΐαγ ίΐ ρτΜΔίΗΐ, «Ι Ιαηΐί 1>ι>ηί ηο6μ 
αΐΐΕΐυί /ίΐΓΐ{ ; ταία» ι^νοί €π(, »< Ιΐθ( ρβζΐο βιιι^ΐϊ ΊίΙυκζΙϊ ίπκηα ηκιηοτίΐΒ, κΐ ΐ'ηΐΜΪί }ααα ηΐΐταάί, «/ 
1-οπιιιΐΝπί (ΐιιιιιίΝΐυ [ιοιιογιιμ ιιΐί/ϊΐιηί ^υαηι ο^ιΐίπι; ΐοικιιίαίιΐΓ. ϋίκΐ^ηί αηηκίΐ νίηίη-ηάνι ροηΐι[βχ, «( <•Ι α^ 
Γ«Ια βιιΐΜία βΐ /ιιμιμΙΟ: ϋηι^ίβ. ςΐΊΐηι ρΓαπΐ||ϋιιΐ(Βΐιι«, «υα^υί (ΐικ:ΐθΓίΐαΓΐ.;υΜΐι «ι ϊοιρίΠίϊι ίήέ€ίί, ΗΙ βι^Γί^ίνΐΜ 
Αο^ ΰρι»* ^ιΐΔιίι ορ)ΐιη« «ΙΙιροιίίΐιίΑ ρτοΰΐηΐ ί» ρυίΊίιιιηι : οριΐϊ, ιπ^ιιιτμ, α μμΙμ ΐύΐίϊ ^γ» «'ι'^ηίίαίί {ακ^αη- 
Λνηι. ίΐ ΜίΛΐϋ ροΐίί ίίίυϊηιιιη ηιιηΐίΐη « ίίΐίίίίίΐίΓηΐίιιπι ιιυρίπα» : ίί ϊαίορηίιιτη βηιιίίίίοιίίπι ίΐβιίαη, » ίοτ- 
τίΐΐστί» ΐΐ απί^ΐΐι ρ<πΐιίαηι ϋ ίΐίΐί^ίηϋαηι αΐΐεηΊαί.^κί ιϊγο αρΙΪΆ* παιίίαρίίατ ηααη ΐϋϊ,Μ ηΙ φβε ΓπρίΐΙκη'χ 
νεΙ ϊΙΙ( ? Τη «ΐ'ΐη ί'λι-ίιΐίοη) (ΐοριιίϊ ΐίριιΐ «ι <Ι ρβΙβΓ ; «ιιϊ ίί άϊ^ηϊιαίί ήαα Ίηί'ψιϊή», εΙ ρηιαΐα(£ <ινί 
ΙιιΙΐ}ει, 6οηα ΓΐιικΊα «Ι ίβιτα ιιΐίηΐο ΜΪηΙ ίΐϊϋαιιάα : ηιηι ρταοίρηι Ιιιιηιαπα: <1 (ΐιιιτπΐί ίιΐΐ«ητ ΐίύη'ιιϊηκρ /Ό*] 
ιπίί'ΐι: 'ιιπτ Ηίΐϋΐΐα-ρίιιΓίιιιΐιΐηιιι'ΐ&ΒαιιΙ, οι/ιυ ρητΐφΐίο ίΐιΐίί'Ό η ορΐπι άίΜηί'ίψηϊι αηίεα ρηαπ Ιίπίύίϊ» «|1 
ηιια.ί ^^ρνί^η-, ήιΙκΛ'Μ ι>"<< τΐΛάίισ•. Ιίί* μγο Λυοιια (νιε αΐιιπι»»» Μ ΐικηΜι^κΐ ('ΐΜβΐϊηηΙ α^ιηυί, »{ •ιβ-| 
»ίαιη ηιπ^'"" *>' ρΐπρίΐΐιιιιι, Ιιια Ιιεηϊ^ηΐΙαΙε ΐριαιη α$α}ΐιοΛ αί : αη ηαϋΐίπι ιίΐκϋυΜ ϊΐίϊ ρτίΐρίταίη.ί »μι 
ριιι^Γ '/*")'" 'ΗπΐΙα ίΙΙίιετβΐίΗ,ΐ! αί ίαίΛίαη ίΐ ^Ιοήαηι ίκαιη ιρεΟαχί νϊ^ίαηΙητ.Ταα^αίΐτ ΡοηΐϊΆη ΙίαΛίιικ 
Φνιπαπι Ι«ιι: ορί'» ίίίίΛΜαι» ίΐ υιίιιίηΐΗΐ, ^νβ ΐΊιο ραίΤΰζϊη'ίύ βί}ιιιίίαο ψηαηίίΛΐη, ΐίί*ιτϊ>ίΐ α Ιίομιιιι <^ΐηι^^^ι^^^ 
Ιί Ιτ^βιιΔιιιη ίΧΐιίίΐΐαΐ. \Ίιί£. 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ 

ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΎ 

ΕΕΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ. 

ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΙΟΑΒΕΝΙ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυκ 

ΙΝ ΡδΑΙΤΕΚΙϋΜ 

(ΙβΙίΓρη^Μ ΡίιΙΙίρρο ΒιιιΙο, βρΐΜ-ηρο Βηι§Π3ΐ(ΐιχί.) Παΐ};ρ ΐβϋ παρΑντο; βιβλίου. τ& μΛ•' όλ»ν ιΐκείν, 
Α βίοϋ ιαΐζ {ΎΜερασιΐιώ, φιιβΊ, Γ>ϊς xύ^ΐ{ιι^: ιαν- 
τηι^, ί('έ/ι4*β3 ί<4 ίοίΐί ΐ^ χα'ιί^ μον), ί θίβΟ 
τατ^ιρ. ΒΙβΛϋς, '^τ^αΧ, γΐΥέσεΜς Ίησοϋ Χρισζοΰ 
νΐΐ-ν άβ€19 ' ν1 £' ίλ1& «ννΐ^ιΐω^ π^ριλαΐίΐν, δ 
(ΜΕ* Άϋρα^μ μ4"<»; τώκ ΙΟοών κητί^ρ, ύ χαβ' ίίμΐί 
'ίΙ^ϊΐ^ς, δ πρώτος ιών 4ρίτών χβ'λιγρβτ^ΐ, ίπρύ- 
"ϊ^ί τών τριών «τΓΟϊτίβϊων τζί (ΐι3( θεδΐΐΐΐο; «ήρυξ, 
ό ποιμ^ν 4μβ χβΐ ίριπ^ίΐ;, χίΐ προφήηΐί χαΐ 
^βιλϊν^, β ΐΌ^ ΊΕριϋτου ^α£ιλ:(ι); »3ρΐΙ«, Χ9>. γϊιώι- 
ϊΒ,χαΙ κάλαμοι,^ τκιρίβΐ'-ϋ μαρτυρηΟιΊς, 6 ιείθΒ{ 
>πη(ΐά{;^νο; ιάς αρ>τ1< , «ιαι -[ίν >&νθ^7ην Οι(ν 
ιη(&ϊ>αι, χαϊίΐιρΐ ^δυ άν(^ριί)ττΟ'^ ά;^ορίνο'νται. Ο'^τος ΡΒοαίϋΐιιυΗ. 

ΰιιϊυ< ηκιίιίβηι Ιί1»π ιιιιγΙμγ (ιιΐ ρΐ^ιιβ ΐ]ΐιο<Ι Ευπι• 
ιηιιιηβ&ΐ Ίίοπι) βΙ Βΐί βΙίιι& Γυίί {Ρτοΐίςαικ γπιμ» 
ίη(|ΐιίΙ Οοιηίηιΐΐ, :κίίαΙ(ΐΜ Ιιηηΐ ρτορία ηα, (Ι ρτ9• 
ρΐίΨ Ούνίά /ΐ/Ί'ιιηι (ΐπΐΐιηι ') ΐΐ ιιοΙγγ Ι^οί. /,ίίίτ «ιιίηι, 
ίη»]ΐιϋ, ^ίηίταΐΊοηΐι ^ί^ιι^^ιήίI^ ρΐΗ ϋανΙΛ •, κκ- 
ΚκτΛ ν«ίο (^ ρΑυοϊι εοιτφΙο£13Γ) ηιιί ρο$ι ΛΙιηΙιΐηι 
ΕοΙυΐΓιιϊίβ^πΕίνιιι ραΙΐΓ.ηΐΜΠΟΗΐεΓΟΓρΙιηιί, ηιιί ρΓί- 
Πΐΐ]ίΐ-ΙβςιηΐΓ.αη$ΓΓΪρΐθΓ νίΠιιΙιιηι, οίριίιπιιβ Ιπιιιπ 
]ΗΓ&οη>Γΐιιη ιιιιίυ&ηιΐβ Οίνίηίιβίίΐ ργ;ϊ€ο : ΐ]ΐιί ρι- 
ιΐΑΓ ιιηΑ, ^1 ^η^^^ι>5Κ^^«ι>ι5 πϋα;^, ρ'ορ!ι«14 εΐ ίΐΐ : 
ηαι εΐ ρπιιιΙ Γτ^ίβ εοΓ, Ιίη^υα Γιιίΐ εΐ «Ιηιηιίί :ίυΙ 
3 Μοο [^ίΜηνηηϊυίη £ί( βϊχί1ί1ιΐ€α ; <|ΐιί(|ΐΐ6 οιηηι'ΐ 
ο» βϊΐιί ρ3Γ3νϊι νίηοΐϋΐΐ, ()υΐ!ρυιΐι|υο ΙιοιιιίηίΜ 
Ια^ίιιιιΙ 1>ηιπ», εΐ ιΐΐβΐηίηί β&εγϊΙιϊ ίηϊίίΐυΐ, ΙΙίΐ άπίριτίοί μίν ίή-ί δψιν, ώρβι^ίΤΛΤβς «1 την ψ(^χτ,ν, Β ^βϊ51' ([ΐιίιίεηι Λΐίιιβ, η Γγ3Ι,Γιιιι> }ΐιηί«>τ,«χιΙι$ ηί^οιΐ Κ3ΐ «άντων τΐρατηγώι, χ>1 πιη^ιίτιυν, χα) ναμαΟι- 
τών, χα\ βυιλίΜν (ϋφορώΐατοΐ• ΧβΙ ?»(χι1ώτ««^ 

ςΐι χαρΕβμχτα, πραόταιοΕ μίν τ& κνΐύμα, καΙ ΐ)]ν 

χα\ τϊ 4ιΐ•μ3 ^μα3ίίώιατο{;, ήρχίχώτατο; ΰμοΰ χαΐ 
»ιν4ιαιοΐ, μιτβΑ67Ρ<»νί3•»τ4ί « «^^ μϊϊριθ7•ρο- 
νίατβταΐ. 4ι:λοί»τ«ΐ9τ χοΐ ΐ!βλνΐ(«Μ*ώΐιιϊδί, ήίΐ; 
ϊ6 ήΐο , ύξί(ί τί)« λ4ϊ''>ν, ϊΜΐιϊις ΐί.ν νουν. Ινθο,»ί τήν 
ΟιΐϋρΕαν τών βντων, ί^ «αΰ &»τχ, αντοδί4αχτο(. ή 
Φι«4[$α»ϊ9ΐ, ί^'ί{ χα\ ΟΛΟ» ϊμα «οϋ ττ^ύματο; * & 
χΔνΐΒ ΐΕίραβραμών, 1^ αυνιλών, 5ύο μήνα βϊμνύΐια• 
γήοω η(ρ\ αύταΰ, οοφίαν χαΈ άνίρίαν. Χρή Κϊ 1Λρ\ 
φή{ νοφίαζ κρώτβν βιαίαβείν. «οΓρητίβ, βιιίιηο Γυτιοο^ίίίΙηιιΐί : οπιηίυιη ρτορΗο• 
ΟΤίΐΐπ, ί(»ρ«Γ9ι[«πΐβ), Ιύςϊίΐίΐαηκιι, ΓΓ^ιιιη Γυΐι 
«ιβϋΙΙβηΐίϊΒϊπιυϊ : βΐ ίπηιιηιεΓΪβ, ρΓχ ο^ει^πι αηιΐϊί- 
Ιιιιΐί, εΐιαιίίηκιΐυιιι όοΐιίβ ΓΓΓιτυι : ιιιιΐί$ϊίιιΐϋ« 
ηιΐΗΐΐΐπ κρίήΐΐ), εΐ ηΒΐυΓ3 ηίιιη πκχίςίΐίΐίίιπιΐί : 
νίΓίΙϊ ρΓΧ(Ιΐ(ΐΐ9 ηϊΐΐΜ, βΐ ϋΐ)ΓρθΓη «ιίαπι η>Ι)υ«ΐίΜί- 
ΙΠΙΙ$ : ρηηΐίρ«ιιϊ ί^π» ίΐηυς χ•)ΐιοΐΕΐη 0ιιιηί1ιιΐ3 «β 
ρ^»!>^I»υι : ηιο^ηιηϊιηΐΕΐί ιΐηιιιΙ η οοΕηίβ : ίϊιηρίί- 
«:ίί&ϊιηΐ)ΐ ρ;ΐΓΐΙ«Γ αζ ρΐυιΙΐηΐί$&ίιιιυ3 : ιιιΟΓίΙιι» 
ϋιιΐοί», «Ι χββτ ϊβΓίηηηβ : ίπίοΙΙοηυ η^ιιΗιυ, ζ\ Λ\- 
νίηο ηαιηίηβ ρΊ•ηε ιΙΟ.ιΐυΒ; ιΐιιαΐ ΐιι ικιηιηι ςυν 
ηιιί, 5ΐΐι ρΦϊίιΐϊ ίη «')αΑ ι)ιιί νβη: οβΙ εοηκιηρία• 
ΙΪΪΙΙ16 *«τε:ιΙι]γ, » ί«|ρ«« £ΐ1(»ΐ(ΐ(, «ι ιΙοΠυο Οΐο ; ηυί Ιοίιικ «ΐϊαπ), αε ΐοΐο ικιηρετ εγαι οιηι Βρίηιυ. Π>ι ιιιηεη οηιπ'ώυ* ρπτίεηηΊΒβίι, Ββιι ρπΐΐιιβ ΚΓβ?ιΐβΓ 

ΪΙΙ υηηιη εοΙΙνοΙίί, 4<ΐ3ί Ι.•ιιΐΊηι ιιυηϋ ϊΐίίιΐί «ί*ΐιι(«( ρβΓΜ<]υ&Γ : ««ρΊίπΙίαηι βΓίΙϊϋβΐ <-( ΓοΓίίΐα- 
<1ίϋ«πι, ει ((β βαρϊβιιΐΐα <|(ΐίιΙβιη ρπιιβ ϋίΐΜΓβιηιι». 

^9( ΐΕβυ ΡΆβύτιρον, ή βιφέ3-:ΐρον- ΛΙ χ^'^ί^^μ^υ ΑίΙ ιιιιικίαιη ίη Ιοοο ρΓθ(ιιιιι1ίιΐί. ηιιιηΐ €ΐ>- 

ΙχοΐΎ^σαν Ιρ^Λνα, £ά*τυΛοΙ μον ν^μοσητ για- ίίιι& : Μαην% αΐίΐτ |Ί-»ηΐ(ΐΐ ύ'^αηιιιη ' <ι ' 

' IV Κ^. ιπ,3Ι. * ΜχΙΙΙι. ι. Ι. 

ι•»τΕο).. ϋιι. αχχνιιι. 'ϊ. 
ευτπνΜΐι ζιολβενι 
1 ικίΐ ηκπΜίΛΚΓΛαΙ ρίαΙίΐτϊκΜ. 53ρΙ«ηιίΒ. ΓηιΐΏ ηίΙιίΙ Α τι'ιρίΰγ. ΪΛψΐΛ γΛρ ο^δίν ίΐίρον, ί| Αρμονία λίγω• 

χαΐ πραγμάτων. Άλλΐϋ( τι χί•ι τιΐς ^ο^ί-καΐ; ίκι- »1ίΐ)<1 ΰίΐ, (|ΐι>Μΐ )ιαηΒ4)ΐιί3 ςιιχ<ΐ3ΐΐιΐ, (( «ΜΚΐηηίΙΙί 
■ΙΐΓΐυηιιιι αϊ: ΓαοιιτκΐΗ. {>ιητη>χ ίιιΐιιτ ηιϊοπιίΕβ 
κίι-ηΐίίΐί. ιιιιΐΐϊίΐ: «ρΐϊηι• εβί, ει βιιπιιιι3 ίίΐρϊηιΐΙ» 
ΐιαπ : ηυο! Μφϋΐπι υιιι, ^ι ιιηιηκΒ ρΙΐίΙνκορΙιΙ» 
|)αίΙι:ι•, ίΐΐ^ιιε υηκιιιιπιία £1 «Ίίί ΐρί, ϋΐ ιΐυί ιιιιιΐιιιη 

|μΤ 1.« ;Ι«(^^ΟΙΗΠΙΙχΙιΙ Ο ΟΟΛμΙίΙ : *ίΗΐ|ιΙιΟΠΪ0ιί|ΙΙβ 01 

υαηΰΐ'πΐιΐί ηυίϋιηι οΐϋΓΪβ οιιιιιιΙιιιβ (.έΙ, εΐ ρτα^τ- 
Ιΐο. Ο»! ίβίΐιΐΓ Νηιιε ιηιΐ5ίι:Ρπ««ηΓ«5ΐΗ ΙααΛ ΓυΙικ 
ίιι 1υ»ϊϋ, νΐιίνυΓΐ»• «ί ΐ:ΐί.)ΐη, ιτίΓϋΐιι οιηη,ίιιηι 

ΗΤίΐ;ΙΐτΊ35 ΙιΓΟ'ϊ ΒΒεΓί!)£ΐ. Οίί«ϊ«3ΙΙ(Ι(Ιΐη ΤϋΓΟ ΗΙ, 

(|ΐια Γΐΐίοηΐ 1«34>ιι 0>νϊ«Ι, οΓκαηιι ()υί(]ι:ιιι ιααηιιβ 
4!| [34.-ΐ6ΐΐ(]ί νίΠΗίοη «ίι»ΐ|ΐΙί«ίΐεΓ αίΕΓίριίι : ρηΙμ- 
ί\υ νβΓΟ ιΙίκίΐηΒ, £θΠΓίιιηίι>Ιειιιΐ|υο Βίςυβ Ι^ιγιιβο- 
τίΐ3ΐ)ΐ. Οιιίΐ Μ'ίϋΕιίΙ ϋΓ^αηυιΐ) ΐΐιπμϋΐίιΐίΙη»ΐΓνιπ«ιι- ^άί^ρΐι^ ΐ«■^ΐ ίακτιίλοιχ καΙ ιήν ά{ΐμονικήν - ΙχιΙι48 

μίν ^Ιητίον ΐήϊ τιραχτιχήν Αρίΐήν Μβηρ 4ργϊνί>ν ί^χτύΐουΐ βϊ, τους βινρητιχντοίταυΐ ϊογιομοίι;, •Γα 
ψαλιήρίΦΎ λρμ/{οντ9ΐ:,. τϊ ν«(ρύν τον Μτ«ν ψοΑτή- 

{(' ΙιΙρον μΐΓζοιο; Δνκκρούιοθαί. Κιχ\ λΧλαχον Μ 
11Τ(« *ύ* ψβλμών * Τά ΰδηΛα χαΐ ιά ίφύρια ιής 
ποιρίας σον £βι)^ω(ΤIί>^ /ιοι. ϋ&κΐ η^ΐ μβγαλ^- 

4λΧ4 χα\ τών Λτ^^ίΐήτβητ ΙμνΙ^ίη αήν οών»σιν. οί•», 
Λήτ σον , ικρ* ι^ΐ «ραχι«^ς φϊσκίιΐν, χαΟ' ΐυΙιΙιιιιίιΐΓϋΐη ιΐίϊϋΐιΐίίΐιιι ρίΠίπι-Ι, Ο »γ(ο ίιιι1ί|α 
■ΙίΙίΒ'Ί-ΙίοΓ!• ^1■1I3 απα^ο^οη : Η;ιηυι ιι^^^ρ^νιι|ϋΓ, 
•ρτο νΪΓΐιιΐϋ ΓλΐΗνα» (|ΐΐ£ νιΐιπι ιε εοηνεΡίαΐίοΜΒη 
ιιΟίιΐΓίίπι, ςιΐίίϊ 9Γ|{λποιιι, ΐίΐιϊ ψίϊϊ ΐοΐϋΟηΐη 10 
6"ΐιβ (ϋβρυΕΚΑπι γγιΙιΙϊι; ιΐιςκί ν^ΓΟ, ε(ΐιΐ5ί4βηΙίο- 
■)(■ Μ ϋοιιΐβιΐφΐιΐίοηει 5ν1ι1ίιιιϊΐ9Γΰ$ ϊπίεΙΙί^βηάχ 
6ιΐιι'1 ί <ΐ(ΐ3ΐ ίηΐϋΙίΕΐΙιΐίΐΙϋ Γαΐίαπί; ^Λ■^1^^ιιπ>, ηοηβΐ 
|ΐΐια1ι«Γίΐ]ΐη (|ιιο^^:ιη> εοηϋίππΒκι ^ ίιβ υΐ ίυρβηιβ 
ίΐΙϊρίΓΐΙϋΓ ρΐΐΐ56111Γ•|ϋβ, ΐΐ ιΐι βΐιυ ΠΜίοΐί ΙΙΙΟνΜΙΙΙΓ. 
ΙίοΠι 3ΐ<1ιί ίπ Ριΐ9ΐπιί$ αίι : Ιηαπαα ΟίέΜίΐΛ αρίψ^• 
ϋα Ι•« ιηαπί/Ίιίαιίί ηιΑι '. Ο ΒΐΙιαίΓΙηιΙνιπ [>βϊ 
>>ριΐ8 Γ ηβ(ΐυ6 (πίιη ΒΟΐΐΐίη «Ι^ίΙιίΙίυΓπ ΐουηϊιίοπηη, ειίΙ βιίαιη ΐΓΟίποπίΕΠ Οϋί κοιεηΐΐιιη «(ΙκιυΕ »( : ςυοι] ΒείΙΐ«Ι ιιοιι» ιϊΐ, βΐ ΙηηΙτιι, ΕΙ ςυνοϋπΐ]! 
Μί λΛ 1>Βί ΙηηηιβίίοιίΕηι ρΐτιίηεηΐ : οΐ Γυηιιι ιΐκ) Ιιι Ιοεο ιΐίιίΐ : 5Μρίτ αικΜΐΐ 4αίΐηΊιί αα ηιβΗΐίαηηι 
ΙΝΗΜ ' : (1« φβ Ιθ4|ΐΐ6Ββ «ηαηϋιΐιι ηυοΊ ιι! κΐίοο» (κπίιιίΐ, ία ηΐιύ νίΓΐιιΐΙΐ ^ΉΚΐν μ>ΐίΐ«Γ ρηιιιαιίίη 
ΗΜίιιυίΙ. 

Λΐΐ)Μ0 ΙιχίΕ ςηίιΐΐΐη ϋβ ΕίριειΚιχ. Οο (οτΐίΐιιϋίηε ς Άλλε ιινια μίν ι»ρΐ τί^ΐ «ν^ίβς- τ& ϊΐ π(ρ\ ■«?,« 
»ΕΓΐ» ιιΐιίίΐι ίρ5& ηϊΓΓλΙ ιΐίΐ^ιιβ ; ί.ΓΐΗοΙιΐ'ΐβί» Ι'/πϋ- 4ν3ρί«ΐ «ίΐ^ί «ϋιν 6ϋ6ιηγϊίτβι• φ»ι»1 γίρ' 'ίίτ-*- 1 1(00. ίΙ ιηαΐίΐΐΐχτι ηι&ί ίη ϊύοΐίί *Μί», *^ οιιΜμ 

ςχ$ΐηο ΐ)α% ^ΙαΛχϋ, άίίοΙΙαρϊ <ιιιη, ιί βίίΐνΐϊ οριιτο 
Ι^ήιιαι α ρΐϊα Ι ίταΐΐ*. Τη τηϋΛσ αοηκϊιΐβη Ιιίο ηοη 
)υιΐϋιΐ](Ιίιη6Βΐ ΐΒοΐυιη, I^^ «ι ηιιιΐιο πιϋ^ιβ ^ηίιηϊ 
πιΐκΙϋΓβΙί&ιιβι». ΰυίρροΰΐιιη πιυΐΐα βΐ ποςηι ΐοιι« 
ΓΕΟΐΠϊϋτβ ρα»ΐΐ : ΙπϊηικαΓυιη ιαΐίεβΐ οορί», ια- 
ίΐιοίιιη. Βτιηι, Ιι^ΙΙίε» χγΙεβ, ^ι κίικίίι : ίρΐίιι• 
ρΐί»ιο {ίβΐηιΐι, 3111 ροΐϊιιβ Βΐ«ρ1ιιηιϊι ίΙΙίυί ιγγιη 

ηιπι ρηΙβΓΐ» ΐίιηοΓ«ηι, 6ϋΠίνΙιυι)ίιι&πΐ', ίριΙυι<|ΐ3€ 
^ΒϋΙ ΐΐ^α ιηλκϋίοι» : Μ ηυυηιοϋο οϋ υιιϊΐΐιιιι 
εΐί>πι ΓϋίΙίΕΙχυιο ογπτιοβ «τ»η( ρεγΙμμΙι : ιΐι^ι, 
ιιιΙΙίΐΕ5, )ιιιβηϋ«, εοκ^β : ι]I1ιιιηι>^ο ίρκβ ϋιτίιΐ ΰΰτ ΐ.Ις σνΐάπηνιτ τφ άΛΛοφύΛφ, χα\ έχέΜαπι^- 
ράΰατο /ιέτ έτ τοϊς ίΙΰίΛΪίο'ς αντίτν' <τ4 ί# 
νκοιτά/ιΐιτσς τ)\^/ιάχαφα^, ΛχβκβράΜσα αύΓύτ, 
καΐ ήρα £η*Οος έζ ν^^ι^ Ίσραι\Λ. Όρ* μ}\ τΐ-,ν 
Ανββίαν μδν»ν, ΑλλΑ κολϋ «ρώτ&ν ι^ιν ϊτηΐίιαιαν 
πνίί,ΐΐ γλρ κιι\ μιγίίι ϋγον αύτίχα, (Ι) των ρίν 
ΚΐλεμίΜ'ν τ1 ηΧίβτ,, τα θρίϊη. ΐ1 ίκΐ9, ΐ1( κ>&1«- 
μικ^ΐ ΐ^;(ν3Ε χα\ μϋέιαί, αύιοϋ τοΰ γί|αντ»ς ^ 
Ιλΐφαντο( Ιχιίνου τήι* ϋαζβνιίαν, ιΐ^'ν |μκ4ΐρΪ3ΐν, 
«>,ν ΙβχΟν, τ& μίγι^ς. «ών Ίουβαίων τ);ν ({«λίαν, 

ηώ; ΚτίίφρίχΜαν πίντι; χαΊ βτριτηγοί, χβί «τ|>«- 
τιώτχί, χαΐ νίο'.» χαΐ τιλαιοί, τίν αλίύψνλιν,, χβ* αιΙοΐΕίεείϋΐΠΙ Εΐ ριΐ5ί1><ιι> ίηϋπιιίΐ, ΙκΙΙί ίβπίΐηιι: Ο κώΐ Μώταιος αίιΐίιΐ ων, χαι ^{^Λχνς^ χύ £»ηλ&;. η ΐαιαεί) ιιΐ5ΐ)6 ιίΐ αιΐ^νι^πυκ ΙΙιτΙιηιιη ίΙΙιιιιι ιΐ•:- 
ϋΐΤίΒΓΐ: : υηϋ); (ΙϋϊίοΐΒ ΐιηΐ» ίΐΐ) Ιιιγγϊ >ε ΙιΙί Γ«γ3, 
(«(ίΐΜπ η§ϊ «ίοΙυΓ'Μΐ» ρ<Γ£ί(Ηίΐ : >|υίρρο ςιιί ίΙΙϊυι 
ηρϊΐβ Β Γβΐί'ΐιιυ 4:0Γρατ6 ατυΐίο, ιΐ({υϋ Ικκ ίρίίυ»- 
ιιιι;! ϊίκΒπΐί) βίλιίίο. ΐίηοΓΐΐπ οπιηοιι «ΙΐΗΦίνίΐ : οία νϊχρψ τφ τοηύΐψ κύρΐψ, χαί ΐΐΐφύΐΐ•! Οηρϊ 
χρ^^!ί2μί■^ν^^ ν>τηγωνΐτΐΐ4 ^^«Ί Χ3^ ^ϊ 1κ*{ν«4 

μα;(αί^^ τΙ^Μ χί^αλί^ν ΐοΟ αώματικ λ:,(ΐΜν, Ι>νβίΜ * 1'»1. 1^ 8. ' ΡιιΙ. Είνιΐΐ, ΰβ. * Ι Κ^κ- ιμι, «3. 

ναηΰΒ ΐ6ε1ίοιιβ5. 
^1^ Ι>ι:&Ί(Ιυΐ'ΒΐιΐΓ ΙξΊν ιγεΙ 2ϋν3μ:ΐο;, ««.-Ι ι:ι:ηο κιιΙ)3ιι•Ιιι;ιγ. 1 ΟΟΜΜΕΝΤ ΙΝ ΡβλΙΜΟ^. 
ιιβτρφβυ;, ια\ τ;|>>, μΪ γονζίς. χιΐ (Γώμί«•/τ* Α Μΐη. ρίΐπβπι. ηΐίϊβηιηι βορυΙοΜ, Ι4<|«9 ρΜηκ, γΐκη, χα\ ηλικία;• 6 δι νιϋταη μΙ» ο6Μν Ιμεγα- 

Ά11''0&τβ( β ηαοΰΐο; ;ηΙ τη1«Μΰτο{, Γνκ μή 

τφΰ ι»τρ({, τ)]νΑ^](1)ν, . . . α«Μμ4ι^ ιτρονίχβνΐΟΐ, 
4κο6&λλιτα( β* ■!$ κκμίνας. χαΐ {"ί) τούτων ταΤς 
Ιν τ•]Ις >α2θΐ4μίναΐί 4ι:νϊ6(ν. Κ»1 4 μΧν ηατήμ 
£)3πΐ(), . . . ίΟ(ΐ. χβΐω'ίιν, λ 21 θιί; λνωθιν ι*(ΐΑ4- 
ηι, χαΟαπιρ ρχοι^ιΐκίν παίδα τ)]ν βαηλικήν, ιΓτ' 

οδν ΚΟίμαντίΚ^^ν ΪΙΚΟΐήμην πρώτον Ιν ΤΒΪ; ίλίρΐί 

χινδϋντύον χτιί καίμντ,ί, πι^χτίττΐίββι πρ^ Οή- ΐΓΐηρΙχ, ρίΓΕπΙεβ ίριο$, ϋ( ηιπηριη (Ιοηίηοβ νΐ3ΐι:ιιι 
Ηττανίΐ ; ΐρίθίΑΐηοπ ίΛ Ιιϊϊ ηίΐιίΐ κ'""»"* ρΜ. 
ΜϋΙ ιίΗ{;ιιΐ9Γβ οεη»πβπ. ι^υοιΙ »ϊ1η ΓιιΙΐ εηηι Ί^ω 
0«ΙίηιΙι, Ιαηίοι» πιη•(^^ι^^5'^πιι! πϊτγ9υΊι. 

ν«Γαιηΐΐ)ηβη Ηιε πμιιϊγ ΐιηΐΐι« «ι ικΐίβ &*ν1<|, 
ιιβ οαιαίη ρβτ ιΐη^ιιΙ» (Μ-ηβηιοι*. πβκΠ^ΤΐιΐΓ λ ρίΐτβ 
(ηυΙ ίπίΐίο ε^ΐΑΓίοτα [>η(.ιιιη ^ρρΠΑΐΐίΟ βΊ λΛ %τ(^^3 
ηιίΙΐίΐιΐΓ Μ ίύ ΛΓίοαιίΜ : ηιιίπίπίο Ιιοτνπ) ϋΓΓϋκι 
Γ<Ε(Ββ ατρΒ ««|(ΐε1)3ΐιΐΓ. Ει ριΚΓ'ηιιϊιΙππ ία ι«γγ.ι 
ίυπι ■1>^^^ί^I»ι , Οΐίκνιτο 4β£υρ«Γ π<]ορΙαΙιη, 
βϋπιηιιβ «βΓπΐΙ Γβ^ίυπι ριΐίΓηπι, ΓΕ^ιϋ, ΙΐΜ ίΜ 
ρΐίΙοΜίί ϊΟιίηϋΛ ρΓίιηΐια) *κ»(0, ΙήΙΐΓ ίη«1ϊβη»• 
Ιΐ3 ρινρ«η«•ΐ : ιί^ίΐΜΐ »:ίΙϊι»ΐ, *'βΠ3ΐ« ρτη (γ^κκ. 

ΙΚΓΪΰυΙίβ 8Ε ΟρρβηβΓΡ, ΓΟΙίΙίΟΐίιΕΓιΙ «(ΙτΕΓΜΓβ ίβΓ8ί, 

ίβί, «ρδς λδτϊΑ;, *^ κϋικ^ί, ιτρέί λ(μ^ν. η^ΐ,ς ^ )*Ιγϊ)ιι«ε, ΓιΐΓβί, (Βΐπβηι, Ιπ^βη, βϊΐηηι»™» ; ρΓΖΪΓ« Μμιϊΐ, η^ βχ^<. εΐί χρήν^'. ΐΐΐ «Φΐβμοίις, 
(3) άναχομΐί^αι, βι^νά^ιτν^ ι^ ^αχτηρί^, τ^ ?«»ν||. 
τ^ ψδί,. τϊ, ούριγγι. τΐριαινι φοβίϊν, δΜίτί*, φβρ- 
μΦΧ£ύΐΐν, ών Αϋά-Φνοί^ ^ίλ'ΐ. μή πιδτχτον μ^νον 
ΑιηΑιΙξ» τ& ποΐμν-Λν, Α'λΐΐ χα\ σω^ρανίΦΐΐρον χαΐ 
■ύΐΗίδΕυτ^αΐον. ΆλλάτίβιΓ μηχ^νιιν; Έρ^ϊται 
(«ι' Λλίγ^ν 4 ](ρίσϊΐ;ί, Ιπιζητίΐτβι ίϊ ί χριοβϊ,νικ 
{ΐΐΐίΐΐιιν' Ιζΐρχηαι £1 ) χιρ^ ^■ϊ><' ^λΙ^ι, Α ηολϋ: 
{■«ί-Μΐ, & κζλ&; καΙ Αβμπρ^, ΐτητ(6«τ«( ΐ4 χί^β(, 
ύιαρηβίτιιί *ίί;• ίΚΊ&ιημλζπ τούτους, ώβτΕ^ρ 
ΐή 6 ΚίΧΐ^,ρ τίν ΐ3βϊ&. ΆΜ;χά{ίτ«ι παραγαγΐΤν 
«ίτ^ β Ι^Φίιθίνών τ&'Ί 1ζ9υθΕ-^ι>μ(»ον* ηιιράγηα.ι, 
χρίΕΤίΐ ΐίΐιΊ <μ^^, βϊίΐλίΐ»» χ<ί ηροφτίϊίΐαν τφ 
γ&ρχέρΐίτι !*>1 τγ ιινιύμλΐΐ. ΣύμΕοΙβ ΐιΐΐ τϊϋτι 
τού Ιΐιτττιροΐ Ί)]νοϋ ;(ρ'.Φ6<ντο( ύατερον ΐ!( {Ιΐαιλ^α 
τ: χαί θίδν. Τι τ^ν 16 μετΑ τ»ντο ; Πόλεμοι ίλλο- 
ι^^'.νΐ'ί ί^ΓΜί,ίΛι Β«*ϋ; κ«Ί 4;^βχβς «α'ι &μή][βνο; ■ 
1ιε\ ^ροΟ ^ ιφ ^βίλΐΐ χαν τφ Εβ^'Μΐ παντί τ& 
■ριίγματα. Οαρίττατ&ι Μ ί ^»ι«ηΐ. ■* πρβφήτης 
ίμού χβΐ βτρβτιώτης ««ν ^ΛϊΑιύί. Έξ'.υβ^νεΐιιι 
κΑλιν, άχΊβά^ίλιτιι πάί.ιν - ύπΕρ6ϋ>χι καίιν τοϋ< 
Αΐιίλφ^, τ|^ χαχροΟυμίΐ' τ6ν Σζ'ΐΰλ, τΙ| ίΛαλΐγία- 
τ'η Γολι^ϊ, «;) Ανδρΐ^' κ&νΧίς λμ3, χι\ το!•; κ^ 
αύταν, χα\ τοις μιτ' α^τ^ν τ^ νηρ^υΕί γιγΑνΐ»• 
μβ)(Ι^- βώζΐΐ ικάΛΛς «Ι; φιν^Ις ύιιΐρ κίντων, χαΐ 
άντΙ κάντ&ιν, χαΐ 6^ρ χάντα^. Κΐτχ τί; Συμ$ααι• 
ίΐνιι, βννικηρατιύΐί, ουτίΜίτορβοΙ - μίλλβν £1, ίΐ1>αι«ΐ ΛΑΐίΚΛΚ Λά ροκιιι, βιΙ ιιπιϊ»Γ4>, »Λ ϊοη- 
Ιΰ*, ι4 Πϋΐηίιΐϊ : Γ«νο^-)τ« ϊίβη. «Ι ία υπ4ΐ>α 3<Ι- 
(1υθ6Γβ, τϋτςι, νο», Γ3»ιυ ε1 ΑιΐιιΙ•, ιΙεΙβοιϊγο 
βιίαιη ΒΕ ρ«ΓΐίΓΓΕΓΕ : «Ιτεηιΐί ιιηΓπν&ιη ρΓνΙκΓβ, βΙ 
ιηβιΙβΓί, ηυοΓυιΐί •ι>ίηηίοιιι ϊ> «1 Ιΐιιΐ!, ιιΐ ποη ρίιι- 
Βϋκπι ηιθ(Ιο, ίβά ηΐ τηούβΓαιίΗΐιηιιπι κΐΊ»τη, βΐ »• 
&ΐ1κ>ιί»ϊιαα[η ΒΓ^κειΐ) ο^ΐΕπιΙβΓΰΐ. 5β«1 <)ΐιι<] ρΐιιπ- 
1)08 ορη« βίΐΤ νεηήι ριπίο ρηιΐ υπΓίορ : ιΐΜ|;βηι1υι 
ρβη]υίΓίΐυΓ. ΡΓΟεηΙίΐ ςορϊηβυί ί\1ι, ριιΙοΙίίΓ, βί 
εΙαηΐΒ ΙΙΓιοΓαπ ϋΐιφηι• ; ίπιρΟηίΙιΐΓ οοη^η, βιιροΓ- 
ροηίΐιιτ Οβιιβ : (1 ΐ)ΐιβιηιι1π>ο<1ιιιπ >ηΐβ* ριΙ*Γ 
ίρ!ΐιιο Οΐνϊ(], «ίοϋΐ ϋΐυί 0>ΐ)ηΕ£ 3ΐίο) ιτρίοΐιανίΐ, 
Οα^ϊΙιιγ ριΙι'Γ ηιιί πϋβΐϋΐϋ»!, η«ςΙ(!θΐ)ΐπ >β{1υ«εκ : 
, χΙιΙυνίΙϋΓ ί1ι<)υε, βι οιικΚυΓ 3ΐΙ υΐτιιιηςιιο : »ύ 
ϊοοηυιη ηίιπίηιηι, εΐ βιΙ ρΓθρ]ι«ΐίιιη :£*>ίηυ ιίΐ|ΐιί- 
|]«ΕΙ1, κι ΙρΪΓΪΙΙΙ. ΚίβΙΙΓ* ϋΠΜ Ηχΐ 5ιΙτιΐ0Γίι ηβ- 
ΒίΓϋειυ ϋΐιπιΐί. ΐ|ΐιί ίη ιτΚΕΐη υ秀ΐιιΙιι:« εη(, μ 
ίπ Ομιπι. Οϋΐ<1 ί^ϋιΐΓ ρο•ΐ Ι>ΧΰΤ Ιΐϋ^Ιιιιη 3«)«51* 
Ρί)ίΙ»ΐζίΐ, ΜΙιιιη, ίιΐ()αΐ[η, (;»η(1β : ΐ|ν1ηίη)ΐ> 1(η- 
πκ'η»υιη «Ι ίιιιιιροΓίϋΙΙί. Οπιηία Οπ) γεκ!3, ςιίΑηι 
ϋηίνοΓϊΒ );βη1ίΒ ο<{οΐίΐ ίη &ϋΐι>πιο «Γαηΐ ύ'*»ΐ,ή- 
πιϊηβ : ϊρββ 3ΐιΙβη> ΙίΙκηΙυΓ βΟνκηίΙ ρΓορΗβΙα, 
ηιί1», ρΑϊίΙΐΓ εΐ ΓΡΙ. Ν«βΙί|ίΙιΐΓ πΐΓΒυ) αΐηυο 
8ΐ)|ίι:ίΙαΓ : ει ηΐΓβιις ίρ&ρ, ριιί^ιιΐίι $\μλ Γγ^Ιπ^^, 
Γβκροηβο διιιΙ. ΓοΓίΗυιΙϊηΐ ΐοΐίΐιΐίι, εΙ οιιιιι€β ίη$ιι. 
ρνίψ ({υί Ιυβί ιβηΐ'ροΓίβ, Λ χιΙ^α 3( ροίΐηιαιίικιι 
ΙιιβΓυηΐ, 111111161)13 Ιιαι; ι^ί^^απίΒΐ ριίΕΐιι (υρβΓ^τίι * 
ηηιΐ5'(]υ& ρτο ασιηΐΐιιιΐι ΐυηΐτβ αικϋΐΑ, κγτβτΙΙ χατορθβΐ τΑ 1(!π«ντι ■ νιχ| τ»>{ μίν Εξν ιη]•(μ(«υ{ [) ςιηιιρϊ. !ί«<1 ηιΓκΙ (ΙβίηΜρι ? δίαΐϋΐ ΓΕϋΜΙ. Ιίιπυΐ τοις δτιΐοΐΐ' τ'^ν ΐνΐΐΝ ϋ, τ& τ;ν£ΰμ3 βηίιαδ}] τοΰ 

χαίιύφημιίται κιρά πάντων, χαΐ ύιΛρ κάιηας• 
ψί{) γίνΐΐαι χα.\ ταΐ; γτ^ναιξίν' 'Βχάζαζε ΣαοϋΛ ίν 
χιΛιίαι, «α^ ^αίίδ η* μνριΛσι. ΜβνςΙ:αι πίλιν, 
δΜΪ>«ΐαι. φιύ]-ΐΐ. χρύκπται. χνχνοΰται, χυχΙΐΜ τίν 

£Αμι «οΰ ιηλίμου Ιύβιν, ούχ λμύνιται τΑν 1)[^ρ4ν , 
Αμύηι α'ιίιιμ, ^ΐΰ^Μν. •ί* μ<ί τι νάΆνΑ μίλλον , 6ΐΓΓ(ίιυιη *1ιιοϊΐ, ίϊπιίΕΐ ΟΪγΙειΙ >ΐ(|ΐιε κΐατίιιίϋτχ ; 
Ιηιο τβΓΟ ηιιχ ΓϋΙίηυ* Ιιιηΐ. ίρ$« Ιιηιιί ΧΜιάίΐΚατ, 
«1 ΜΙ«Γ0Β ηιιί(]βΐη ίιιίιηϊεαι, αταηίί, κιιοι νβηι. ϊι«« 
»Ι ϊρ^ίϋΒ δϊϋΙ ιηηΐίκηοι «ρϊηΐυβ, ηιΗιχΙία ιίπιυΙ, 
16 κρίτϊΙ», ϊτιρβ»1. Ζοιθ\Μ\ΜΤ 113^116 «1 ΙηαϋβΙιιτ 
9ΐ) απιηίΐιιΐ}. μ ^ιιρη οιηηΐί. ία €3ηΐ;ιιπΐ()θβ ίρβϊι 
βΐίιπι ΐ0««ΐ(ΐ6 6ίΐ ιχυΙίΐΓΐΙοί τ Ι'ΐηιιαιΐ $ααΙ πιίίΙ;. 
β{ ίίΐΜά ΛκΐΛ* ηιέΐϋα *. Iτινίι:IβI(ι^ ΓαΓ&ιι», ρβΓίιο- 
€υΐϊ'0ΐΐ€[η ραΐίΐϋΓ, Γυ^Ίΐ. οκαΙίλΙυΓ, €ίκιιιη(1*ι«Γ, * 1 Β^β. χτιιι, 7. νίΠΒ ΐ66ΐίθηβ5. (Χ) ΑιΙιΙβ «ρ4ΐ>ΐακα>, νΐ Λ ι^πίυι ρη»ΐυΙ>ΐ, οΐ 1.>ιίπΐιΐι {««(ίι ίιιΐβΓρηί. 47 ΕϋΤΗΤΜΙΙ Ζ1ΠΛ1ΪΕ>ίΙ 45 η !ρ5ΐ:; αΐίΐΐηιιΐί'ηΐίιΐιΐ ΓϊιΤίιηι.Ι^Ι, πΡζ Ιίΐιΐρπ ΟΟΕΜ- Α 4ί•14 μή τι 2ρ^^0ί νίδούμίνοΐ ιών νντίΐρ ί^φΐεΐτ• ΒίαηιΜΗ ίίΓΓίρΙΙ. ■!<'£ Ι>οΙΙ> ίι^)1^[ΐ^ιη^η1 χίριιιΐίι, ηοη 
ιιΙγΙκι-ϊΙιιγ ΐιιΐιιιιαιιπι : ηοίιιίηιο ίΙΙιιιη 3ΐΙ]ατΗΐ Γυ- 
^Ιβιΐ9 3Ε ιίιι'ΰπϊ, ηαη ιιΐ ίρββ ιηαίβ (]ΐΓιιΙμί,ιιη ρ»ι«- 

εαηιιιι Γλ^^Γι:I. ί|ιιχ »ί1ί ΐί ϊΙΙο ίηΙοΕίΙαΙίιηυΓ. Λ<1ι.-ΰ 
οιιίιη «οηΙΐΐΗΐ Ιιχο ιιιιβ ΐβηιρΰΓίΐνίΐ, ιηϋηΒΐιβίιιϋί-^ 
ιΐΰπι κϊΐίΐίΐ ει ΓοιίίιυιΙίαΐΐΐΊ» ιιΐ ΓοΓ|^ι1I^υ ίιι κο 
ηι»^ο^ (]υ3ΐη ίη ύίΐΐίηί : ΐΐ ιιΐ3ηΐΐι«ΐιιιίο ί|ιΐ3 γΙ!»!» 
ΓοΓίίΐυιΙίιΐΐ αΐ3\ητ εοη5ρΙεαΓ6(»Γ. Ουίϋ Ιιυιι Τ Ιΐ«• 
^ηαΐ : ρΓαρΙιειΙβΕ )>ΓχίίΕίΙ : ΓιΐεΕίΡΓ ΐτΐ)ΐιβ αΐΐοϊΐΐΐυτ 
Ι)«ιιπ], Ε[ ΙΟΕίίίηοαϊιΐιπ ίΙΙί ρΕτΙήΙΐΓΐιΐΓ 3 Οεη. ρτο- 
>ιιί1ιίΙιιη|ΐΐϋ ή . <|ΐιυιΙ χΙεγναιιιι $^^€:[I1 ΙιιΙιιΙιιπιϊ 
»ίΙ, ΐΙ ΙιΧΓΓίΙίΙΰΙβ (οΐιιη) ηΓΐο» ι;(ιιιΐί<«ΙυΐΊΐ5 : 
ίρ«αβςυΐ! κι^ΊΙαι, πιιιΙιϊΐϋΐΙιΠΕ! &(■ ριι1ι'II^^I1ι^^η^ (ϊΐίο• ταΟίϊν. Τουο^'Λ•* ίχ^ραβι τίνχντ'.α, κραύ^ΐι'ΐΛ χβ* 
ιήκ 1ίΐ'•ρΙ%Ί, ώ; εΓϊϊι ιί^ν μίν άΛρΙιιν βύτοδ μι(- 
ζίιν* τώΜ έν ϋ,λοι; • «ύτης δ£ γε τ«ύΐίΐ( αΰ6*{ τ§ιν 
ίικΐίχϋαν. Τί έτι; ΏααΛίύιι, πραφτιτεΰΕΐ. μαρτυριΐ 

η^ΐνον αίώνιαν ίξίΐν, ΐίν χ^βμον χλη^νομήΐϊΐν, 
τούί ίΊ-ί'ριχς ν-Εί'βά}Λί9βαι τψ πϊήΟΐΐ χα\ τφ χίϊ.* 
).:ε ιών τΐχΐ^ΐιΐιν, ΕΙτβ, βιιβα\ τή{ 9ιι;^ι1(^ι^άΐ Ι βα6«1 
τη; μι-:οεο>»ΐί'. ί ϊχλίχτΐς, Λ'^κω μοιχίς' Α προ* 

ΈντεϋΟ^ν ή μΐ-;ι6',ίή ίιιτι ιής γίώμης. χοιΐ -ϊί ιολ- ηιιη ιυ|>βΓΒΐιιΠ]&. Ι)άπϋΕ (ο οΙαπιΊίλΙοιι. ο θ-Ι«- Β βίβυι χαΐ ή τΔν χιχΔν Οάλα^^α- ίντεΰβΐν ο& μΐνον κϋΟεΙκίΓ 3ί1ιι|ι«τ : ^ιιί ρΓομΙίΕΐΐ, ηπιιτ,ι : <]υι Ιΐΐ'ο 
*01>1ϋ• «Γ9ΐ. ίη^Βΐιιιβ : «ιιιϊ νβΓβχ, ιίοΐΌίΐΐϊ ; ιυί 
ραΜΟΓ, ΙιίΓΟ 1 ΐ]ΐιί ΕβΓνβΙοτ, 1ιοιιι1οΙ(ΐ3. ΗΙιιΟΕοη- 
ίίΐιί ιηιιΐκίο ιΊ Ι1Π1 {ΓαηιίΕΐ »ιΐί•ιι : ίΙΙίηε ηιιΐΜΰ(;8 
ϋύίϋΐ'ίΑ, Εϊ ίοιίΐΓϊΐΐΙ» ίρίνίΐΐ'β : Ιηικ εΙ νϊΐΛ Ιπι- 
ηιιιΐ2ΐίο, κΐ ^ιΙυΓΪιιΐ(ΐΓ»πι ικαΐοηιιιι οι;ιΓβ :: ΙιΊιιε ΐ]ΐιί 
ηυπΓιηο γγβι ίη$ΐίιι^IιI$, ηοιι ικοιίο ρΐΊ*3ΐιΐΓ Ιηιίίΐϊ- 
Γϊΐίοηβ 111.1 (ΐιρεΓΠΐ : Ει:(1 εΐ ηηϊ ψΛ'.ύΓ ετβΙ, οιΐιη- 
ΚΐΓ ΙίΙιεΓίΐ. Ει ΙϊΙίοΓίιιιι, »1ίί ςηΙ^Ιοη 8ΰι:1»ιΙ »1 
«οΓΌΓυιιι <.'ΟΓΓΐιμ{οίΐΒ ; »1ϋ !<)£ ύΐϊίΐη (ϋθ1ΰίϋίθΓίΐ$, 
ίΓίΕΓΪιιΐιΐΒ κϋϊεβΙ Λί ρ^ΓππιΙκ ίΐυιιΐ ; €ΐ φΐί Γι.-κ 
ΐί»1, ΕΓΓΐΙιιιιΐιΙϋβ Ωΐ : ψΗ ριΐί[β3ΐ»Γ ορίίιηυί, Τοξ^- 
Ιίτιιι : ({ΐιΐ ρα^ιοΓ, ηιο»Ιίν>|{η&. ΟιηηίΗΐΙΐΐιΙςΟ)! ρΓΧ- ι ΙνΟύυ^, £7ΐν&ι>;, τΙ;4 Ανωθιν λέγω πνΐΰνιν, 1λ1<Ιι 
χαΐ 4 πιττιρ, ΐπαΐί, χλ\ (Λ παϊδΐΐ^ οΐ μί< μ'^ρΆ 
χα\ ϋίΧ'^οψ^ίΐΛ;• ύΐα,χιΛ μιαρώτΐροι; 'ούτΐι'^, χα\ 
Δδηίφοχτίνοι, χ&Ι κατραΧαΓαΐ' χχΐ ^ΐΐ^βϋ^, «Ιανή- 
της - χαΐ^ άρΐ9.ε!>;, ψυγΑ;- χαΐ 6 τπιιμήν, ύρκχώ• 

ίΙ% γην Χ!ΐϊε(!ρϊγμίνβ;. ΈντΕϋΟεν ( Ιιμδ; χαΐ ή 
τϊ,ίΐί χβΙ ύ δϊΐϊύς μΐΐάμΐΐ.ο; των ιυροχΟΐνχοίϊ• I»- 
τεϋβΕν ή χα[ν)] χβ\ τρίίϊΆί) χ&\ κιΟτ,μιρχιίι θι>«ία* 
ιών μϊν ΐφ&βλμών οΙ ι^νχΐερινοί χριυνΛ χιΐ λβν- 
^ρ(ί' τήΐ $ί χνρ-ίίας ή τυντριΕτ) χαΐ οί 7ΐ£ναγμ.βϊ' 
τζί 61 γϊ,ώϊβηί )) βΐ'τινίχί;; ϊύχ4ι χβΐ Ιςομολίγηϊΐς • 
ϊχΐίνχ τί τραιίματα, τιντα τ4 φΑρμαχα» Ι) ο1 χαν 
ίήρϊς, * βΐ «μβ!. είκλ ϊΙΙα ιίοιηΐϋ, η*! 50(!ι:ί, ίη Ιεγγϊιπ εοΙΙαΙιίιιΐΓ. Ιΐίιιε ϋΐίαιια οΐ Γβ^Ν6!, ει Ιιΐκίαειιο, βΐ ^ηνΐβ ρ«€- 
ΟίΐΙοΓυιιι ρ(£ιΐϊ1αιΐί3 : ΙιΙηι; Ιπίρίοκ ίΙΙίκΙ, ι:1 ρΐΓρΕίιπι πι βΚΓΐΙίϋίιιιη : οοπΙοΓαπι τί^ι:I!^^ι ικκίιιηιΐ 
ΙΙιιτιΐΒ 9ϋ Ι3ΐίι.-Ε! : εοπΗβ ΓΟΐιΐηιίο ιΛ ^(>ηιΗυι : Ιίηι;<ι;κ(|ΐιβ η5ϊί^ηΒ ρΓκββ, «ι ςοηίΐ&υβ ΜηΓΐίιίο ί 
111) ηιΓκΙει» νυΐιΐΐη, ίίΐ3 >ιιΐβπΐ πι^^^^^ιιι1ιι^, ιΐ(1ιΐΒΐίοι>ϋ5. ΝιπβίοηΒ». 

δ^^ ιΐιο ΙιιΙοβ» \ίκκ π3ΓΓί)ΐι(εηπ, ρβιιβ ^ιιίιΙ ϊιΐΐϋ- Ο Άλλ' 6 μίν χαΐ μ«ταξΐ> -ΐΕαρίϊραμε, Χ3\ 6 '^Τ^ 
ρΕΓϊπι, ίυ^ίΐ, ΟΓΧϊοκίκ ιίΓΟ^η&ίΐυιιι, (ΙιιΠιΊ ρΐυηΐιυΐ, παρήνΐγκι, ιών χατί ιτδ5α( &(\ Ε;(ΑμΕνβ{, ΈφΙ^τ•- ([ΐυε 8»ι: αϊΤιτΓυιιΐ, ΒοιιρεΓ (Ιι:ΐίηεοΓ. Α-Ιαΐ ιιιγϊιιβ 
ρο»! ρνϊ'ΐ^ΐιιιΐ), ρΓορΙιβΙϊ ^ίορ\)ΐ\Χ, νι:1ϋΐΙ πι«'(1ιι:ιΐ9 
ιΐ!ΐ>ιΙίεη ^'^Γυΐιηΐί ιε 4ΐιιΐ>ίΐηιιΐί : «1 ^αθπιβϋιπο^Ιυιη 
ηιιΐυίΐ ιιιιϋΙοΓ 3ΜΐΙυΓ;ιΙ, ίΐα ϋΐ ηιιιις ηΐ/ΐι Ιποιίο ύ'ι- 
^οΗλΙρλι, 50(1 ΕρίΓΐΙυιιι Εΐίαιιι ηήιΙηΐυΓίι»^ ϊί ίη αΐί- 
ηηο 4ΐΐ'1ίΐ|ΐιίΒκΐ![, ηιιο<Ι «Ι ρΓορΓΪΐΐη Εηηιιίοηβιη 
ραπίπΕπ.-! ; &ί ϊΐιΐιιιΐί ϊβίαίίΐΐ, ϊϊ ι-ι.•γί^ίαα<ίΊ μ- 
£ΐ»ί»ΐ!ΐ. λ&1»1ΐ3ΐ ρηιίιοΓ,ΛΪΠιΙίϋΐχ ^ιιι^ιι$ ιΐ)ϊιΓΐίΙ«τ, 
ϊϊςιιΙ 3ΐι{ε3 €ΐι»ΐο» η »ι])ιιΙ«Γ νβΐίιΐιιι, ίΙ« Εΐ ηηηα 
ν'ηΛα ΙϋΓΓίΜΙίβ ιη^ι.Ίιΐί, β\8«!Γΐη {Ιοιίϊα : εΙ ΙΐΙυιπ 
ιιιΓρτγκ ραΓ*ΐί&ΐίιι>ι», ηΙ:^ί ίΙΙβ εοιιΐΓβ ίβ ίυΙΤηικίιπι 
ΙυΙΗίΐΙ, 36 φΓ0ρτΪ3 ££ΙιΙ<^ηΐί3 ^]ίνΉι3ιI) $ο]νίβΐΐΙ 
■βηΙβηιΐ3ΐα. Ει Ιιίηβ ηιιίιΙΐΊτι βϋΕπηΙ : ίΙΙε Ϊ1ι<II^ί^ ΕΙ ϊΐν μίΐά ιήν τπωιιν ιιί>ι« τφ προφήιτι ιι:(»>φ1}ΐ^«• 
χαθάηρ ίΒτρδ; ίίτρψ νβββννΐί χ3ΐ άτοροϊ/ντι, κ»*» 
ύΐα-Κίρ χρίϊΓΐ]; -τΐι κρύτχραν, οΟΐω νϋν β;β<ρ£ιη; ού 
τοίάξώμχη,- μ^νον, Αλλ& χ«1 αί-τ^ΰ τοί< πνε^μα- 
«ί, ϊ[-:ι χακίινιργί,κι πΐ(\ ιί)ν Ιβτρ:ί3ν, χαΐ Δλ> 
χρύψει τι) τρινμΛ, χβΙ 4ϊΐοδυσπ£τήα•Ε τ^ν ΙΙεγχον. 
ϊυνιφίΛϊίίΐ ££ χβΐ ύκί^ίρτ^; .:ήο& τήί ίχίιχίβί. 
xx6^π-^ρ τίι πριν φύλϊξ χβΐ ρβηΟϊις Ιτ^αρ),^, ο'^ΐ(4 
χβΐνΟν τιμωράς 4γγί1ο;,τ1•ϊ (ίομ^βί»* ΧαΙ χίτικ)-• 
χϊίν Ετοιμο; ί»ν, ϊΐ μη χΑ/.έΙνρς χ^θ' ίαυτςί τ1;ν 
φήφον ΙξΕνίγχών, ϊύσϊΐ ΐΓ,ν άκίφαιιν ίτο^ίβϋ. 
Ένϊε';β(ν ι ίιποχριτής ιης ί-:κης, χβΐ 4 ίχ6ίΧΓ,τ{3ί 
4Πϊ*'Κ• *ΧΕΪθί» 4 άτιροβιυΐΐϋιιττβί ίιχίβιήί, Χ3,ί ΐαα^β; γοοΓιοιογ ΠαίΙιβη) βΐ νίηιΐβχ ιηββίιΐ) : ίΙΙίιιε 1^ ?η6' ίχ'^χαα τήν γνώμην Ι-κι^ίρια-ι, Χ3\ ονιτομώτίίΜ•» *ιιι«ιπ ϊριβ ^υ(1κι Οινκΐ, ρβΓβοιι^Γϋΐιι ηοη αεοη- 
ρ:οΓ, 01 φΐί ιιΙνεΓϊυί ββ ΐυΐίΐ ΐει^ΐΐΐιΐίαιη, ςυα 'ρΐα- 
Ιιιιιι είιίϋί «νϋΙίϊΙ, ηυαπι Βΐικ&ρί»&β1 : εΙ Οΐ'ΐιι 
ρ.-)ΓΐιεΓ : ({αϊ €ίο3(ΗΕβιιι νυΙηβΓί ηιϊη ΐΐΗΐιιιη ίη•1υ- 
ιίΐ, ββϋ Ιρ3(ηπ εΐϊβιη >υΊηιΐ9 ρΓΟΓίνΐ ϋβίοι' : 
ιιε(1ιΐΒ ειιίηι ΐΐίκυιηιιιαιία ρβρ^Γοίι : βοιΐ νΐ ιΐϋΐΐ].• Ιξίλώ« '.ύ ρίλοί, ^περ ΙζίξΛ-ΐ<), χβι ύ Θϊ^,ό! ηια\ι- 
λών μΰνον, άλ\ά χιΐ έξιιλιΐφιωντίι τρβϋμβ, Μήγίρ 
βκγχω^ών μίνίν, «λλΑ χβΐ άφ»ιρών τ6 άμάρτΓ,μ». 
Πβ>ι» τ6 χίρυμα, τιάλιν τ& πν;ϋμ», ΐιάΜν τι χρ^ώ. 
μ»-ϊα, ΠΛλιν τ* χβτΐ πάντων χρΑια;, χβν αΐ ανν. 

β^ΧΛΙ, Χβΐ Τΐίί «ίΑΟΕίΙ»,-, Κί.1 -πίΐ θΐβΤΙΟϊΟρίας. Ιίΐ |ΐι•«ϊΐιιιη. ΛοΓίΐιι ίΐίΐ4ΐιβί1ίϊϊιΐ3βΓΐιΐίη βι ηιπϋ• >|ΐΐπΐιιι : πι^μϊ κ,,,] αο μιι1ιι6 : ηΐί5„5 (ϋρΓ^ 
βι,ιιιΐΓί ροΐβιΐϊϋ π"Γί"5 νΓοιιιίίβ» «ι ρ««ί, Ιήια (1ε ^^ϋ8 ηΟορίίοης, ςυϊπι ((υοιΐ ϋ& ρ^11ϊ βΐίηιη βΐί^ρ« 19 ^^^^" εΟΜΜΕΝΤ. Ι\ Ρ3ΛίΜ05. ΙΙΪ 

0!τοΐ α^ν ί ιχΛ.'*ί μία »ΐ4ώ», ποΐ'Ι Ά χα'.- λ ΙΠο ίςίΐιΐΓ ηιι! ιιιιιΐΐα ρΜκυι τα. ΐΐ |ι1ιιγ» γΤμιιι Ο^'ϊώΜ;, μυρΐα; Λ ^ρο^^ΐ τρβικ'-ί, τΛιαΜ την 
«ββ' Ιιυτ'-ν ϊϊΐΟρ;*». ««V ιΐ; ΐΜρΐϊΤίϊεϊοί ίν τούτΜ 

τΓβρϊόίδΐιΐίΐ τι"ι 3«γγρ3μ;ίβτι. Κβΐ τρώτη μΐι ϊ:ί 
«τϊόβϊΒΐΐ, ιιβ\ (η»)ώ; 1β-ί» «ί ΐΜνή^ιιη; * <««- 

'Εβριϊχήί |ί4-9ΐί, όλΐΐΐ κβΐ. ιης Ιϊΐ ΐΜλαιοτϊρβί 
ίΙ'^ΐί^Κ ■ ίΐίξΐιβι γ»ρ ΐν *β*3βΓ( «ϊς 4«'•Ρ*Ιΐ ΐήν 

τήν μίτβνάίτα?.ν. τίινίί; ΑΙτ^πον ιιΙΜον. τΙ;* 

ίηΛίίχν, τί)-ϊ Εξΐ^ν, τήν νβ;ΐ(Α)5ίΒυ. τίιν ίΧ))νίΐν^ 

■ϊϊ;νΕιρϊτίί»ν. τ',ϊ,.• "Αριδμοϋ;. ϊ6 Διυιερονδμίβν, 
ί*ν 1ΐ)5<»ϋν, τήν Ιίλι;[ί4«'.ίίβν. ΐ'^; Κριτϊς. ϊΐ; 
ΙΙ(ΐ9ΐ1<ΐις, »αΙ ιΓ τι τούιοΐ{ ^Λ£ιι>•^^ι)•ι. Τρ!«ν, ή 
^«βίονΐφ ]αρ\ 9&ρινον κ»ν ΐώ» ΛΛΧ' ονραν^ν, ικρίϊ II 
γίίϊΒΟΪ ιών »«4 γζκ, κτρί 0^». ^ΐ(λ βτβιχίΐων, 
χ»\ &-~Αώΐ «ιρί τηί ίΙ-»( 6ιιμια»ρτΐΐ:. Τίϊίρτον. ή 

ίχΊρλντιχώτιροΐ, 6βα «ρΐ τή;» Παρβέναν, 6οα ηρΐ 
■ϊ1)ν βί^κωτί», ϊ4 »λ1 Λήν 8Ηροφ<ιρΕαν, ιί ι^ς ίΐ; 
ΑΓγνιττβΐί ΛίπΛικιίβί, χα\ ΙιιανβΑ«υ, ΐ(«τ ίν*δίίίί<ί>ί, 
χιΐίίδΐϊίχιιΐ^ς, καϊ 6αυμχτ?ΐΕτ»(9(, τ4 ττ.ς τυναγ»- 
γήί, ϊ4 «5 φφ^ν, χβΐ τής Ικιβονίή;. κϊί ϊ5|ί 
«ροδοβί*;. χαϊ ι^ί ίκαγωγης. χβϊ τώ-ιί μ«*πΐ<των, 
ΐ(4ΐ«ωνΙμχ3.[γμΑ)ν^ τί «οϋ οτκυροϋ ««ΐ τή; ΑρυΤΪΙί 

Ιμαιίιυν ιωΐ τοό χΐήρου. χβΐ ϊ^ς πιχρϊ; γιύοίΜ,•, 
ΐιβΐ ϊή; ΑΐΕ»«ν•<>πι»(, )[&> ταγήΐ. καΙ ίναπϊαιίιΐ, 
3μ\ ιΐΐ φύρ3Μ-ΐ( 4«6£ου. χαλ τήΐ ίχ £({ιών χββ- «υίαβ ιιιί πιοΐ3ΐϊ»η(ϋ οιηρβιη ιΐβ &» Ιί'(ΐιιι4>ιη, 
οιηηβ» ιίϊχ ΐιΐχ τβηιΐΐί». ϊιι Ιιοΰ (:οιΐΕϋΐί[κίι «»- 
ΙκιΐΜπε. Ει [ΐΗηιιιιη ηιιΐιΐι^ηι ρηιροΜίιιιη, βΙ |)Γ{ηΜΐβ 
ηρΟΓίί ιεορυι «Ι. ι3ε ρΓορΓϋί ϊηκηηίδ βϋ 1:ιΙι<ιγΙ- 
Ιιιΐ6 ΐΓϊύΙϊΓί : (Ιβϊιιϋβ Λϋ ΐηΙίηοίΐΐΙΙΙ'ΐΐί ποη Ι)ΐι)ι•ί- 
εί^ί ηιοιίο, Βίΐ) νβιυ^ιίοηΙΐΊΜ. ία ιπυΐιίβ £η!π> μβιΙ• 
ηιίκ θΐ|ίί$τη( ς(τΐΐη(ίοηΐΐΐιι•.Ί Εΐΐΐ* ραϊπαιείιαπιπι, 
ρίίβίΓΪηίϋίηοί, ηΗ^ΜΠΛηρί, «Ιβδκηϊΐιπι ίπ Λ'.%^- 
ρΐιιιιι, £βιιΗυίΐ«ηι, βιίΐιιιη ρχ /Ε.ξ^\Λ0, Ιγεειιι Ιβοπ), 
1^1κ^Γη3€ΐι!υιη. καΐΐπίοιίιιιιι, ΝυηίΓΓΟβ, Οι.-ηΙ'-Γηιιο- 
τηίκηι, ΙείιίΓπ ολτβ, (ΙΐϊΐΓίΙϊϋΐίΰΐιΐί'Γη ρΓΟπιίϊϊϊ' α*τΛ, 
ΙικΙϊοββ, ηο^ί!, ιΊ £ίΐ}ΐ)ϊ)Ι ηΐίυιΐ εβί Ιιίι ο•Ί>λ.«ΐ)π«ι^. 
ΤνΓΐίο. ΐΜΐιιηΙίιιιη ταπιπι κΐϊοιιβηι \ηιίΗ : Λ< 
ριτίη Βΐ 0αΙ»ιΙΙ)ΐ)5 : ά& ΐΐττη οΐ ΐίττΐΜπΙνί, άύ 

Οί'Ι ορίΐϊΐίο. 0<ιΐΓ[β, ρΓαρΙι«Ιί3 ι!β ΐπιεΐί ΐϋ^|Μ-ηΐΐ- 
ιίοοΕ Ιη Ικκ ι>|<εΓ«. οχι^Γίϋ οσ>πϊΙ)υ3 α ηιιιιίΙΉιϊο• 
Γι» ο«1«ιιΟίΙ ; Γΐ ηιι.'ΤΐπΐΟ()υ« 3ι) ρ>Γΐιιΐη νίΓ||ί•ιί$, 
αιΙ ΤηΟΓίιβίίοποιη, ΐιΙ Μιι^οΓυιη ϋοπι. αί ίιΐξ»Μ ίη 
£^ρΐιιιη. εΐ ίΙΙΪπε ΓτβΚίϊ<ιπ).3<1 ϋΙΐΓΐ<>(ί (ΙηΓίπηιτιι. 
»ϋ ιιιΪΓ3(-ιιΐ3, «ι 9<Ι δ\η 'βοςΐπι [■κη'ιηΐηΐ : ηινάΐαι 
ίΐβια 6ΕρΓηι3ίΙΙοιι«. ίΐϋίιΙΐΐ.', οιρίηπ. 0));<:1!ιι, ϊΙΙυ• 
βΙοοΜ, €Γυι. ηλουιιιη «« ^Λώιλ ϋοΐιΓο^&ίοηΰϊ. 
ύίτίβίο ΕΙ βηηίϋο ίηιΙιιπηβΐιίοΜίηι, ηπΐ^Γ» ροΐίο, 
«ιιΙ>ϊηιϊο, ^ριιΐΐιιτ^, ιηυΓΓϋΕΐίρ. ■βκηΒία, κύα 
Λ (Ιβιΐϊΐκ ΡλΧιΊλ : η ΐΐιρη οπιηϊϊ, «ΙΐΊαϊϊι «ι »- 
{ηιιιη,ίΐυοιΐ ίη Ε<£ΐβ 3(ΐ|ΐΐ£ (η Ιαη ίώ'ι Οιη«ΐΐ)ΐ ϋρας, γα\τήςχ«τ} κάνΐΗνχβΙϋτίρΑπίιηι,» νΐιης Ο ρϊ^'νΐΐ, οΙΐΓίίίϊΐηβ Ιιϊΰ ΰΟηβρίΐίιίοΙιΐΓ. ΟυίηΙο , χιΐ Ρααιλιίος. Πίμιηον, ή ίων μίϊ4 «ϊγ ί ΐ!(«φη. 
τ-'ι;, τών Εθνών ήιϋ^βΐί, τών μββητών ί) ί^ξϊ, ΐϊ 
03ύίΐ4Μ, της γη{ ί^ 6ίΜ«ίΐγή, τΨ,ζ Έχχληβίίς ή 
κτ.ίΐ; Χ3ΐ Ιπϋββίΐ. ή ϊύν Τωμαΐωυ «(χη, ϊώιί 
ΤΛνϊ»!«ΐϊ ίί β1ϊμ«λ»ιιίβ, ^ κβτ4 την όίοτέρβν ηΐ 
φρ(χτ*ιν κο'ί Σωΐ^ρο; χ4045»ν, χβΐ δϊι τίρΐ άνβ- 
στά3£ωΐ Χ3\ ]τρ(()Εΐ>);χιι1 4νΐοκοβ4χ!υΐ. Έχτβν, ή 
βεβλ&τΐβ «βρί Πιτρ^;, χ»\ ΠοΟ, χίΐ Αγϋοκ Πνίύμβ- 
τος, Έβδβμον, δσβ ιηρΐ η€ρ£ν χτυρ^των, ^γ^(• 
2ων χαΐ ία^μ^νων, καΐ νι» χιΐ'ίίυ]^^;. χυ» ^κχιχίς 
ίϋνάμϊω; χίΙχινί^ΤϊΜς, •Ογδ«ν, ίοΒ τη- Ιΐβιχϊ,ς 
Κίΐίβγωγίβΐ, ιβρ^ Λρίτης. ι^ρϊ χαχίας, χβΐ »ών 
«ιοΰτων. •Ενβτ*ν, «»ρΙ λβτη^ΐίί», ηΐ ίβιμίνω ρΓπρΙιβίί^ βαηιιπ ΓΟΓαιιι ηιιζ |»ο&ΐ ρικιϋηι οπικΐα 
€»ιιΙίκαπιηΙ ; Ε»>ΐί»ιη ιίϋβΐιηΐ ιι1ηΐΓ•1)θι, ιΙιμ:!- 
ριιΙΟΓυιη Οιιϊίΐί {Ιοτϊι, ηιίΓαι,-ιιΓα, ρτχάχαίιη, ατΧύί 
ΙΟΓΠβ Ε.ιιίιίΕΐΐϊο, Ε€ΐ'Ι»ίχ $α1>ϊΙίΐΐ3 &1«)(Ι6 Ιηοΰ- 
ιηί'ηΐΐ]η>, Αοιοΐ^ητυιυ «ίοοπι, ίυκΙχοπίΓη ορίίτΐ- 
139, «ι (ΐυ3^ιιο']ΐΐ6 «Ιΐιιη >«Ι &Μΐιιιϋυιπ ρΙ ΐΜΤη-α• 
ύυιιι ΰΙιπ$Γι 3ιΝβιιΙιιιι), 3^ Γΐΐυ/ίΕΟΐΙοηι-ιη, 3^ ^ιι- 
ιΐίείιιηι, «Ι χ<] ηηίιΐ8ίυ)νιςιιβ ΓθήΙιιιίίοη«ιΐ] ρινηί- 
η^ηΐ. 3€ΐ{». ΐΙιεοίΑξϊβ Αΐ Ι^3ΐΓβ η ΡίΙίο «ί δρίπΐυ 
κηηΕΙΟ. ε^ρΐίπιΦ, |)ιιΒΐ^Μηΐ]Μ« ΙηιΙιιηΙυΓ (1β ίη!):!]»- 
£ΐυ;ι1ί1>υ£ 0Γε3ΐιΐΓΐ£, ΰα •η£«|ί£, ΰχπιοηϊΐιυκ, ϋβ 
ϊπίεΙΙκίιι ΐΐ βηίιηη, <Μ ιΙ« βιιίιηζ ιηοΐίΐΐΐιβ ι;; ροΐι-π- Ιϋβ. ΟΓΐηνα, (|•ιθ)) τηοηιπκΙΪΕαρ'ΪΜη ει 9(1 ίη- 
ίηιδοΐίλήί. χβ': «ιρίτροτοίν. ):ϊρ\ βιρΛΐ!ίΓ»;ΐ!αβ,ΐν ίΐιΐυΐϊοιιείίΐ. 1)03: λΛ γϊγϊιιιεπι « γίΐίοιιι «'.ίΛηηβ 
χαΐ τ!|ΐ κατ* αυτών κ4>ΐ)ΐ χιι\ ;τρατη-:'9ΐ> Δέχ3- βίπιιΐΐίβ ρι^ίΐίηοπί. >ϋΐιν, ιΐβ ΐο$ϊ;αιίοπί1ΐιι&. εΐ ιΙεπιο- ταν, 6 «ιρϊ τύν 1.ντ»λών*<το;4χριβίηιΤ4; « χιΐ 
αγγιΧικών β.ατ4ξ(«ι)ν. ΟΐίτΜμΚ οίνοι χα9ιί1ον.1ΐγ«« τ^;ύ»Οίβ:(ι»ΐ τύν 
ψαν<"Λ ϊίίδί'ί* ίΐ'ναρι<1μ.ού^νο( Χΐφάΐίΐκι, οΓς ή 

«ρ» ϊϊ χα\ ϋλβ, βΓΐϊϊ ύ &ι|ολ»ΐΓΐ.•£!Χ^;, 6 χύ^αρι• 
βτήρίδί, Α ΐύχΐΐχΐ;, ^ «ροϊί^χτίίΛ;, ί ηβρβμνΟί)- 
τιχίί, * κροτρϊίπιχ^ς, ««1 ί5ΐ\ τιβίΐν Α μιΦοΧιχί;. 
Ού μ*Λν γϊρ -ίΜ,ρβτΓί^νίΐ τίβι τιοΐίΐν, 1^ μί; ιΐΜΐίν, 
4λί4 χαΐ Ην-ΐρΐηον ΰιηιϊβηη )•»ν ιΚ-* /ρΐνον. Κβΐ 
Λλκ ΧΗνίν ίττι ϊ3ςιν ΙβιριΓον ιοΐϊ6ς Γ^Οςυ;. κ- ηυιιι ϊη&ιι1ϋ£ «ι €ΪΓειΐ4>Ιοηΐ1ιιιβ : Λΐ ιαιίΑΐίηιιβ (Μ 
ΰΐίΓΑ ρ3&κϊοηιιιη : ϋβ ριι^πΒ ε1 εΕΓίβπιϊιικ »ιΙιτογϊιι5 
|ιυ^υ$.Iη01I^ ρΒ$$ίΑπεΒ. ϋβτΐιηο, ιιι:ιη<ΐ9ΐ«ηιιιΐ ηϋα 
λΛϊΟ ίιίε (Ιίΐίςηικτ ΐπιΙιΐυΓ, ηΐ ρηηιηι, )ΐ*| ΚίΙιΙΙ 

ΐ() £Τ3Εΐμΐ1κίΐ ρΓΧς«ρΐίΒ 3ΐ»Κ νίΟτ'βΐΗΓ, 

11χ( ίςϊΐιΐΓ βιιηΐ (ΐ(^υιη€πΐ3 ρ^ΐηΐίΐιιιιιι, Γοι^^ίΐι 
Ιπ (Ιγϊειμ ^^Iρ^^3 (4ΐι11)υ6 ΐο» ρ»α|ιΐ)ΐ>πΐ);> ΙυΕυΙυπΙί» 
ίοηϋηίίη', Ίΐιαη^ιΐΐηι «ι >1ί> ιϊμΐ ιηι^ίι ρΓΐ«»ΐ9, 
(|<ΐ3! ίυ εϊί ΙιιΙιεαυίιΐΓ. 8θΕΐΙ ηΐιιιΐιΐΒ ^Ι ρυΐκιί ΐ|ΐιί 
ΙαυιΙεηι ΐ1 βίοηκπι ϋι^ί Γ3ΐινηΙ, ηνί £ηΐί36 3ΐαη1 
ηιιΙ ητ>Ιίοι>» ΓιιπιΙιιιΐ) «1 νυ(ι. £ιιπΐ ^1 ιβηΐοΐαίιν- 
Γίί ει ΐκΙιαΓίαΙοάί. λιί ϋχεοιοπί», ιιιιιΐΐΙ (|ΐιϊ νίαιιι 
Α(Ι «ίΠΐΐΙΐΐΐι I^94^<Αι ; <|ΐιίι|(ΐ« ποιι ΙβιιΤηω >«1ιι>ο ' 
Ι)«ι1 ίσο ϊ«εΓ(, ιυΙ ίΙΙιιιΙ ^*^(1^(^, αά ει πιιχίι* 

Ι ^Α (1 Ευ'ηΐϊΜΙΙΖΙΰΛΒε.Μ 

(Ιοοκηΐ Εΐ ΐΓίΡριιι. Ιη βιιαιη» Ιιίΰ ΙΙΐΛΓ <1ΐΐ»!η(ΐπ6 Α χϊη;ίίΐ"ϊν φβρμίΐιΛν. χλΙ ΐΕ4κ«ί οΐ λίγοι ιιϊ«« »ν- (>&1 4)υϋ'(Ι<ίίΐη πβιΐίοίηκ ρτοηιρΕυΐΓΪτιιη, ει |ΐι$&ίο- 
ιιιιιη οΕπηίιιιτι ϋΰπίίΐίιηιιπ) γειιιοιΙΊιιιπ : ΊΙΙΐΐΐΐηυο 
▼βΓΐι* (ςυΐ*ιΐ€ΐί»η νβΜί 3ΐ1ιηίηπ(1ιΐ[Β ε&ι, Εΐ.1ιυϊ•>« 
ορβΓίβ ρΓορηιιιιι) ΏΓπηίΙιυβ οορ^ΓΐιυιιΙ 3ΐΐ|ΐΐΒ >ρ[*η- 
ιυΓ ΙιοπιίιιίΙ)ϋ3. ΝιιΙΙι (^κι ίςίυΓ Ιαΐίτ ]ίθ'Μίι\α 
ΐΐΐΐη, ηιιΙίΑ Γβΐία, ηιιΙΙ• η(Τϋΐΐ{4, ηιιΙΙ» ωςϊΐΑΐίο, 
€υ]υ5ΐιΐΕΐ1)θίο.ιΐιιι Ιιΐο ίητεηίΓβ ηοη ρο&κίκ :οιιιιΐίΙιΐΐ 
νιιίπΐ β1 •ε6πυΒ 4]ΐ•ΐ«ΐ3ηι ϊΐΓαιη αϋ, οη.πΐ ρΐεηιιι 
ιίΙ» £θ(ΐ«βΓ6ΐιΐίοιι«,ηιηηί ««τιΐ^ιηρίιιίαηβ ■. αε κϋΐιιΐί 
ρβπιι η;(ΐη<Ι(ΙαΓη Λαητΐηχ ρυΙ^Ιίταππ, υοϊοιιίιιιιε αρΟ 
«ι ΐφΐιτΐιιίεηΐί» ιΐίίΐπΐιυιΐ. Ννπι εΙ 3(ΐΙί<|ΐι^ ραΓ^βΙ 
«ιιΐηβη, βΐιιΐιρβΓ ίΙΙαΙίκ μΙ«γριιι ΙίΙιβΓβΙϊοπίίΐιι ρΓ9• 
«ιιΐ. Ιηβυρει ηυοςΐ ίι>[(-|;Γΐιιη ε$[, 5>ηιι»> ^ίηοεπιπι- 
ηυβ €0ΐιΐ6Γ«3ΐ : πιιιΙιΐΐιΐ(Ιίη«»ι νεπι ίροι» ρΓοηιΐί 
«Ιΐκίΐ 3( βυβιίεΐ »υϊνί ςιι:ΐ{(3ΐο αιπι <1ϋΐ€ε[3ΐίοηο ί( 
Ιιοηβ&Ιι νοίιιρίιιβ : χΐευ ι>1 ρετ Ιίαικίαιπ β( ί«ηβιη 
ΊΙΙβπι ταΐβικ, ιι(ίϋΐ>ΐ«ιιι «ι ««ιπιιιοιίιιπι Ι•ΐ6π(«Γ Ε |ΐίβΑπιΐί ϊΒΐΙϊηϊ Είιο1τ«'.ν, Ούχ Ιοτι/ ο>ν *■« Αν9^ώ- 
ΐ»{{, ύν κ^ι^ξις^ ο\ι Λ^ΊΛς, ού πίΟα;, ού ΒίΛνίν,μα, 
οϋ μι) Ή]ν Ιατρχΐαν ιύ{Μΐ τι; ίνταϋΟα ' αι>μ<;^ρςμα 
γάρ ΐβτι 7Εά9ΐ;;ς Ιμπλεον Οινρίαΐ ΧχΊ ικΐ^-κίνΐ, 
β);μίιΐ!6ν τΐ|ΐΕ(ον διίαΐχαλία: παριχίμίΜΟν ίνχιΰβχ 
16 -ρίσφαρο» " τα ιε γ4ρ ιιίΑίιιλ ιρ4ΐί>ίβ-:« χαΦκΙ• 
ριι, χα\ τψ νίβτρώΐψ «ϊ^'^αν εϋωιιν άκαϊλα',-ϊΐν. 
και τΗάνΛρβια•* βυνΐηρεΤ, χα1χ39έλι>υ πΔν κίβο; (Ι) 
Ιξαιρίΐιαι, χα\ τοΰτο μΐτ& Ιΐνος ίμμιλοίκ <^•ίχα^*^- 
7•βϊ ίϊΐιί βώγρ^υος ί,δβν?,ς, Γνα ιψ προβηνΕΐ χ»1 
ίΕ(ΐ;) τί^ίάίΐοης λίληΟίτω; ΰποί^ζώμιΛ» ΐήν ίχ 
λίγων ώφΑκην, χατί -ΐον^ ΐΟφού* ιών (ατρίίν* 
ΐΐΜΐί ΙλΙ ϊών α;>ατηροτι!^ν φαρμάκων. μίΧιτι τΙ 
κύλιχα ταριχρίου ίιν. Οϋτω γοϊν ιψ μϊν {οχ«Γν, μχ- 
ί,Γ^ί*ίμίν • τϋ ί" 4λιιήΐί«, ϊ4,- •\η^Χ^ί Κϋϊίυίμεββ, 
)Γπ\ ίήν μνί^μην ιών Ιίγων Εχομίν άν£ξ<ϋηπΐθι». «ίιπι τκραπίϊΐηυβ. ϊιιιιβ ρηιιίεηΐυιιι αΐ£<1ΙεοΓΐιπι ρΓΚ€6ρι«, ςηί, ίη «ιιιΐΐΓίοΓίΙιιιι ρΐιαηηιοίβ, ρικαΐι 
ίιπιηκϊ ]ιι1ιΐη[ ηιΗΙβ ; ί(3 β ηοβ. ιρρίτβιιΙβΓ η,υί^ι:^, ^υΐΐβ >€ ίυινβπιβΙΦΑ ΐϋπίαιυ» : γ« (ρ«3 
ΐιιίιιΐ3β«πΐ(Ιίιηι>Ε, 61 ύίνίπΟΓίιηι ϋΙυΐ|ΐιίοπιιι> ιιιριιιοπιπι ϊιιϋυΙι^ΙιΙΙβαι οοιιβΐηιηιυκ. ΡηΙιηΐ)! ίΚΓπι» «ι (αηνοΓκ&ϋο (Μ ^υ^η ϋβο. ιη-^ 
(είοπιο >ϋΕ:ι:(ίο, ιΙαΕΟΓαηίηιζ Οτύο Μ ΐ<>1ιιΐί> 
ιΙίιΐΓΐιί 131>(|ι^15 ηυίί'ί, ΐιηοΕυΓπί ιίσιοηβ ρΓοριιΙιιΙίο, 
)ΐινοΐ)οιη εΐ ηυρ&ιτ ίιιΐΓπιΙιιοΙοΓυιπ ιϊκιιΙβι ψτοΛ- 
α€ηΙίιιπι αϋ]ΐιιπεπ1ιιιη , ρ<:ΓΓ«:ΐθΓ<ΐ[ΐη βοϋ^Αΐΐα , 
ι^Ι;ρ<ιιι ίηιιιρβΓ3ΐ)ΙΓιβ, ηΓη3ΐη«ηΐυοι ύΜβηΐίκΒίηιιιπι, 
Γ^^ίΐ)!», ρΓίνβιίί, ρηιιιίριΐιυβ, ρορυΐϊβ, ηιίΙΙΙι^υ» βΐ 
Ι)(•11ί ίςποΗϊ, ΒΐφϊίπΐίΙιυ^ 61 ΓίχΙΙΙυΒ, ηιοπίοΐι» βΐ 

ΐίνϊΐΐϋ*, «3»Γϋθ|ίΙΐΙ]| Η ρ](!ΐί1>11&, Ι|3ΐΐ)ΐ310ΓΐΙΐΙΙΙ $αιμ4ν(ιΐν ίπαγΝγ^. ψνχης Ιλχρί Κ2τ£σι«β«ΐ, τνίντ 
τϊ]; ί]μίρ3{ πύνων ^ν^1^αΐ^9ιΐ, τών ^ζ νυχι^ς ψΑ- 
ίων άίεξητήρίαν, είοαγομένων αΐΟίχιίαιαίΐ, ιτροχ»- 
ιπΐ-ί-ων βίξΓ,βΐί, ιιϊιμιι^μίνΜν ίΐρβίνβ^ς, Ι^νψ 
δίμο-χα-•/, χόαμοζ χάλλιπο;, βαβιλίνοί* , [βιώτβις, 
βρχ-ΐκαιν, ήρ](ημέ^[ΐ, ιηρατιωιαίΐ, άηρΛκύ-ηα, 
βατ&ίΐ, ΑμαθΐΒί, μηναβ'ΐαϊς, κολςτικοΕ;, ΙιρϊΜ•, 
λαϊχοΐΐ, ^.)ηIρι>)Ταίΐ', νηαιώτΒΐρ, γιωριοΐς. ναυτ4• ΰΟΑΙίπύηΐϊϊ »1ι>ΐ6 ίιι-ΐΐΐ1»ηΊϊ, ΐ^ΗΐΟΐϊί, ΚίΙΙΐί», αΠΙ- Ο λοίΐ, τΐχνίιαις, 4ΐέχνοΐΐ, Ανβράαι, γνναιξί, γΐρονη. ΟϋίΙιιιβη ηπίιιιη ϊ^ιιβΓίβ, νίΓΐΕ, πιυΙίϋΓίΙιιιι,ΒβπϊΙιυβ, 
χι1η)οΐΐ«ηιΐ1ιιΐ9 : οιηηΐ ϋεπϊηιιβ ηϋιιιχ. χΐϋΊ, Γογ- 
)ιι|ΐχ. ρίΛρ4£ΐια, «ι Ρ9ΐτιηιιιη4ΐ.ΐΓ βι ρίΐ»ιίιιι «Ι 
■βιηρντ. Ιϋ)» ιίοιηί ΐ|ΐΐ3η] ίη Γογο, ίη κΐίεβίΐΐ, Ιη 
ι^Γ», ίη ΕοΙίΐυιΙϊηϊΙιυΐ, ϊη ίΙίαρΗΙ)ΐΐ3 εΙ οπιιιΐΐιιιβ Ιη 

■ΟΕίβ .- «-ι Α>81 {ΐ6Ηί(|1Ι6 ΒίΐαΙΪ βΕΓΪΐ ίρίΓ^ΙΙΪΟ, ΙΙΐΙ 

Ιυαβ βϊΓιΐϊΙο, »ιιΐ υ^^ηβ ί^πίβ εΐ >ι|ιιιρ, υΐ ((υοιΚυη• 
4}ιι« ίΐίιιιΐ ϋΰηιηι ηΐιχ ι3)ί]β οοπιίπιιηά ΐυηΙ (Ί 
υιίϋι. Οιιοιίηαϋ 9<1ιιιίΓ3(ί(ΐιικ ιπαιϊιηυ ιΐί^τιυπι «βΐ, 
ρ53ΐιιΐθτιιιΐ) (ΐτιΙυΕ ηοπ ίιιΙΟΓτυιηρίΙ ιιρςιιο «ΐίίΐΓβΙιίΙ 
■1} αρ^ΓίΙιιιί : ηαϊηΐιηα ΑρβΓίηΐίΙιιιβ, ίρϋ ΐυιΐ'ίΙ»Ι'β 
χβ ιΐ)εΙθ(Ιί9, !ΐιικΐ€ήΐαΐ6πι ΙβιιίΙ ΙπΙχίΓΐιπι >ηυοΓυηι 
οιπηΐντο ιιιιιιβ εδίΟηϊβ ; ιιΐ βείΐίεεί Ιιιι]υ$ιηούΐ (11- 
»ίρυΙιΐ3 Ιοηυι, ΕΒρί^ηβ «ΠΐΐίαΙυΓ, ο 0«ηΐ. λ^υηιΐϋ 
ϊβίΐαΓίίίκίπιιιβ ΐ|υχη«ιη «ι ηιιοί &ϊη1 Ιιυίη» ορβΓίβ 
ίΑ(βηΐϊνη«-ί, ίΐ ηιιαοΙλ » Ιιϊϊ ϋΑπιιπΟίΐΒ εοικΕηυι- 
ιηιΐΓ, Βΐ ηιιΙι Αιιίι. ββϋλΐ ηυηε υΐ ϋΗίΟΓαιηυι, 
απ ρΓορηίϋ κίι Ιιίΐ Ιί1)«Γ Ι«3ΐϊ ϋανίιΐ, ο βΐι βο κοίο 
οοπΓΜίιιβ [ΐηπίΐιη ιΙ> αΐΐΐβ] : ςυ3ίι> ηρρίΙΙίΙίοπΐπι 
Ιΐ3ΐ)ηΙ. 0'ΐί*' >>1 ρΐϋΐΐ'τίιιιιι, ηιιίιΙ ρβ&Ιΐυκ, ηυίύ 
ρϋΐιηιιι, ι1υΐ^ ρΐ3ΐιπο*1υ>, ηιιΐιΐ ιΙίίΐρ&»ΐ4η2, ηυίιΐ 
«πΐίΕΕίηι, ΐ|ΐ4ί(Ι ]ΐ]Γπιηιιι, ΐ|ΐιίιΙ Ιαοβ^ ι\αα «οηΓοββΙη, 
ηιιίά αΓ3(ιη, ηυίϋ νπΐυπι, ςιιίιΐ οηΐίΓΐιιη ρ83ΐιιιί : 
ήΐιί^ ρΐ9ΐΐΐΐιι$ ^3η1ί^ί : ηιιοί «ίηΐ ρίΐΐιιιί ι;) γι^τβ (οι 
«ίηΐ. βΙ η ()υοιι3ΐη Γιι«Γίηΐ ΓηΊΙκςιϊ ; ΐ|ΐιητ ΕΐιηίοΓβι, νίοις, πάοτ) φϋβιι κ»\ ήΐιχί^, χβ\ ίΐ'ΧΐΙ. «*^ ηροβι• 
ρέΛΐΐ, κα\ Χ'):ν%, χχΐ ΕίΙ^-* χ3^ ιτάνιοτΕ. χα\ ίν οΙ• 
ΧΒίς. χκί ίν Ατ«ρα<ΐ• κζΐ ϊν ίχκλΐ)?Ϊ9»ΐ. χ«\ ϊν 
Αγρι^;, χαΐ ίν ί^ημϊαις, χα-Ι Ιν ΙΛοίς, χαΐ καντβχη, 
χαβά-περ 4έρο( -χνιϋβΐΐ. ή φωτ&ς χνβκ, 11 πυρ^ Ζ^ν 
ύΐζ χαΐ βίαιοι, ή βίαιων παγχοΚτϋν ΐΐ χχ\ ηβγ• 
2ρήβτων. Κα\ ι& ηαρα&οξώτατθ'>, ρηί' ΛφιτιαμΛίΜΊ 
τών Εργων. ΑλΗ χα\ τους χαμάτΐΐυί Μ της μβΐιΐρ- 
{ίας έπικοΐΐ^ίν^βι* ' <ί>4 πάντων τέλβ£ Εν, &γαβ6ν 
γινίαϋαι. τ&ν ιοότων μίχθη'ΐΐ]"^, χαΐ οοφ^'^ , χι\ 
θί^ν,Τίνες μίν^ΰννί αχοποί τή; πα^φύτη; βίβλον, 
χβΐ πί«ι, χβΐ ιίνν τά χρίιβιμ», χοΐ «οΐΌν ιδ ^(λ'>;, 
Ιχανώΐ ΕΪρήχβμβν. Λοιπόν ί" 1ν ίϊη ϋγιιν, ιΐ γνη- 

χλΙ ϊί ίοτι Ψβλτίιριον, χβΧ ιΙ ψβ'τ'ίν, χβΐ ^1 ψαϊ- 
μ^. χα'ι τ( ψαΧμιμ^Ας, χα\ τί βιάψα^μα^ χα\ τ( φΙΙΐι 
ΧΛΐιί 0μνο;,χ3ιΙτ£ίΐϊ«>;,ΜΐΓ[ίξΛμβλ4γιι«ϊ, χχΐγΐ 

προσΐυ;(ΐ],κα>-((ιύ;(ή, χαΙτΕ^ιίΐ] ψαΐμίΐϋ. χχ\ τΓ'ί<αλ- 
μΐ; ώδτϊί , λϊοοι ψβίίμ&ϊ, κβΐ! ΐυτέ τΰίοίτβ», 
χαΐ καρί τίνβ; βιινΕΐίγηοαν, πύβΌΐ ύι^)(Ί[•&οΊ, κύχαι 
-/'.ροί, χα'\ εχ ποΕιυν, χαΐ διατί ταιιοντοι, χαΐ Ιχ τ^ 
Ο^ύτΐΐΐν,*!^ |)βΐίφβρί*ΰϊί•ψ(ΐλτί,ρτ);τΓρν(τίι4•λΪΛ [ι,^ν- 
σιχά&ργανα,τ{:ίιτ4α(ςϊώνψιιλμών,ΐ(ί ή ίν-χολλοΤΐ 
ιών ψαίμϋιν ίίΐιβίΐΐικ, πύααι μβΐαβο/αΐ τής ΎΛρΛ- 
£θ; 8ΐ3>^χτΐ'/υ πρ4; τήν Έ/Ιι^νΚα, καΙ κα^λ τίνων. ΥΛγι γ )€α1ίηΐΐ03. ^1] ΰίΛΚΛ ν6Γΐ(3 1(3 βοιι.ΊπΙ : ϋηο ΚΓ&Ο ρΜΙΉΐη 

»]^€ΐΐΗΜ φΙΜΊΙίΜ (βίΙΚ, ί<1^«« ΙΗΟρΙ Ι/"0^'"" ""Π ΐ/ί- ΙΙΙΕΙΙΙΙΙ ΓΚίι:. Μ ΓΟΜΜΚΝΤ. IX ΡδΛΙ.ΜΟί!. Μ 

ιίΛΐ Ινιην τ% μίν-ι: 1η-ί;ν<ι;τβ), ΐίΐΤί; Ιμ ϊν τΑ βιΤ-ίν Α »«»ι ριιμμιι!» ρΓΐηίϊ|»*| ; ήΟΑΙ «Ιιγγϊ, βΙ ί•χ «ΐι^Ικκ, 
Βνίνμϊ, ™ϊΙμ1νΙνΓ<Γϊβι, τηηϊΜ ΓληήύνΕτιι. Βρό- « ηιΐΐΓβ ιοι >ϊηΙ >Γΐ)θη :«« ΙαΙ. <|ΐΐΜΐ3η» «Ι ι)ΐί• 
κρον Μ πΐρΐ τοϋ «ρντίροΐί ΧΕφβλα^Μ {(χληττΐ^η. ίίΓΜίιϊα ρμΙιβΗΙ »! >1ΐ9 ηιπβΐ» ΐικίηιτηηιΐη : 
ι1«ίΐ ρ^ιΐιηηηιιη οηΐη ; (|ΐι*η>πι ιίι Ιη ιηπίιίι )ΐΜ]ιηΙ• οίηοιηΐΐΐίί ηιία : ηηοΐ ΐΓΐηίΙϊΓίΓηβι ι,ίηΐ >ιΙ•! 
Μ•'Ι>ΓχίΜ (ίηχκ» ίη Ογ^ιαπ) : «ι ι ηιιίΐιυκ ΙιιγγϊιιΙ ΓιϊΙ;» : ι(ιι>γ6 ιιίΐ Ιητεηΐϋΐ «*πΙο( : ηαΐΓβ 'ιηιπ «11- 
νίηιιι δρΐηΐυι >ηιιΐ)$ΐΕ|. ιΙί']η,ιη4>0 8ΪηΕΐιΐ3Γίβ(Γ«τΙιτ ΚΓΐηοικ, β «ΙΙςηλη^α ρΐυηΐί. Εΐ ρΠηιο ηιι1>)«ιιι •ίϊϊ μ,*1 μίνο^ ϊοϋ ΛίϊΛ Λιι ϊβ!,; ψαΐμοΐις, 
&ηά τινβ; και Ίίιβ&Ιιμ, )»\ ιών ν1ώ« Κβ^. κοί 
τ^ν '4βίφ.χαΙ ΑΙβίμ, χβΐ ΑίρΛν «ϋ Ίί^ίΓ^Ιτο-^, 
ϊ>β 81 κβΙΜωβίωί.'Μΐ ΤόΧομϋιντοζ ΆΧονς• ίοΛ 
βΐ,λ^ν *«^ ϊών Ιιτιγροτών, βνίλίγίντβς ίΐ; Εν μιτίΐ 
ί*1» βίϊρβίωΒΕαί. &ιι& τβϋ ΈίίρΛ. Πολλοί (ί χα\ 
μ'Λ«ν Ιΐϊΐγίγρίμμίνοϊ Ιχοοοι* ΆΛΛηΛούΤα, καΙ 
Λϊβι Ικιγραφ^ν μίν ϊΐνα φίροοτιν, ανώνυμοι ίί ■ ΑΙυηΙ «{ΐιυ'απι ρΜΐιηοι οηη βαΠιιι γηε ΟαυΜ. 
κΛ ΐ[ΐια$•ΐ3ηι ΙιΙΊΐΙιιιιιι, «Ιίπι ΙΙΙΙοηιιιι εοτΕ, ϋΜ»» 
ίΐίπΐ Αϊίΐρΐι, ΕΐΙιίπι « Ειιΐϋηι. ΙιπρΙΪιιρ ί ιιιιΐιηι 
Ηο^Βΐ. βΐ 3ΐΐο* 5>ΙοηιοηΪΒ : (]ΐιθ«] ιιιϋΐιίΓΓΒΐιιπι »ίΐι 
■ΜΓΠΐηΐ £χ ίπιο'ϊρΐίοηίίιυβ, «ο«ηιΐ6 ροβΐ (9|ΐΐΐνίΐΊ- 
(«π* ιΐίΐΐΐηΐ 9ΐι Είύη ίιιίβιο ίη υιιιιιπ ΐοΙίΜίηβ. 
ΜειΙΙι βϋιιη ρ$αΙιηΙ ρη> ϊηΜπρίΙοιιβ ΚλίΗ^ηΐ ίαη- 
Ιυιη ΜΙίΐΜΪα, ΐΐ «Ιϋ ίηκπρίϊοηριη ίΐΛβ ηιΐΰΐο'•», 
Ιί,ΐ Εΐίκηι οπιιΐ ρΓοηιι» οϊγ«γ1 ΙηΚΓίρΐίηηο. Οιΐίιιι λΐΚι10τΜ£ β^ΕΙοΐ ψαϊμω•» ώνβμαβίϊΐ. χαΐ χαθώ; £ΰ- * θ(ί »ι«>πι, ΙΟίιιαι Ιιοε ορίϋ, ηοη ριβΙιι:03 0.>νίιΙ. ΑββΙδ μ^ΚΗ» Αναφίρβ^/νη - χΛΤΛ);ρη«,χ<^ί γίρ λί- 

νου ιΐίβί, Λίτίυβ τ;ιιρ1 Έβρα[&ΐ( ί«;ια;(ίμΕνι>ν. Ικ 

τη-ΐϊΟ>| μ\ ΙκΙ τήν βΐίλίτν ή «Ιηβις £).Χ<ν,-. 1χ τβδ 
τΐ)ρ€ΐν τβύ; ψβλμβίίί- Άλλ»ι Η ίΛγΛία-.ν, οΓ; χα\ 
Ιγώ σΜίττίΟεμαι. πίντας τβΟϊ ψαΐμοί;; ϊΙ-,λι ,ο^ 
Λίβίί ■ ώ-πϊΐρ γ4ρ 4 Μ«ιΟοίωί ιΐίΐγίγ^μμ/. 

Εηιτβ Ϊ1Ϊ τήν ίρ;;χι«ιγ')ν(!ΐν Ικΐίΐ'ίχι, )| χβΐ 1ν ιβΤς 

!| μίν ϊν ΐί -Εξ^ψ. #. ίϊ 1ν -Αρ.δμίϊί, ή «: ί« 
Δ£«τϊρο\ομ[φ- οϋτΛίς οΜίί ι" ίΐλο. ϊ* «ΟΜϋνια ψί. κ^ ίηιΙίΠηίΐβ ΙίΙιηιιη ΡίοΙκιοππη »ρρ«!Ι.ιΓΐ βίυηΐ, 
ηΐ Ιη ΑΓίί^ιΐΒβροΒ'.ηΙοΓίιιη Ιβ^Ιιηιιι. 3ΐ(|ΐΐ£ ϊαιΙίΓίτϊ, 
ηυοι] ΐοίΗβ ρβαΙηιοΓυιιι ΙΙΙ]&ΓΜ)Ιί 0>νί«1 3ΐ£ΓίΙ>βϋ^'>& 
υοιι 8ΪΙ. ^3■η ιιυνιΐ Γ$ΐ!ΐεΓί(ΐπΐ 9])ρεΙΙχπ)ΐικ Ιιΐκε 
ρ!4ΐιηθΓυηι οηΐίβεΐίοποιη. Ιιιιρτορπβ !(1 ιΐίείιηοβ : 
ΐ|ΐιίι ΓοΙίΕΓΪυηι ρΓΟρΓίι: ογ^^πΙ ηικΝίϋιιη ββιιυ» 
»Ι : ηιΐΐκΐ αρυ«Ι ΙΙ^Ι^Γχαβ ιΙΙείΙυΓ ΡΙακίΛ, % ρϋί• 
ΙβιιιΙο 6Ϊ€ ιΙί€ΐ)ΐιιι. ηυΰΐΓΐΐΙπιοιΙιΐΓπ οΓβιοηυπι αΐι 
ΟΓΛηΛο : ίκΛ Iι>ιι^ιι^ιηο(^ί ϊρρβίΐιΐϊο 3*1 Ρίΐΐιηαηιι»! 
ΙΙΐΓπιη ρ»:>ΐιι•α*Ιυιη |γ3ιιΜ>13 εβί, <ΐ(ΐί ΐιιιιειι ν«1 1^3 
βΐΊαιη ηΐΕΐΜΐΕ ιΐνηοιιιίιι^ΐϊηηειη (ρπΰ ίοίΐίιυβ γβΙ. 
«ΐυΐϊΐ ρμΙμιιΟΙ «οιιΐϊιιεί. ΛΙίι νίΓΐ>ΐη(ΐϊΙ)ΐ«β ({Α (οη 
1ΐΐ)(ί•<) ι$$«Γυιιτ ρκηΐηιηβ «ιιιη^β 3 03νί•Ι ίιιί»ΐ' 
(οιιιρΊϊ4ΐαι : βΐ ςιινιηΐιΐιιιηιΐιιπι οοΙΟΕϋκίιιιυιη αΠη - ■ ■ - — ■ "/• ----,--- 

(ΛΐΊ άϊλοτρϊχν Ιχιγ/»αφή«. Κα\ γΐ^ Χοίομωνηκ &μ νιιυι ρ&αΐηιιιιπ, (|ΐιι Μη^ϊί ίΐ)3ΰΓί1ιί«ιΓ, (Ιί<;ιιηΐ Μι>γ«ί 
φίβΊ* ιΐνβί ψβ1μοϋ^, βΓϊΐνις, «Ι ίκ(ίν«ι» ί,3«», τε- 
λί»τ»Γ'ίν 3ν ΐϊπέ/βΐίΐ. χαΐ »μΛ ^ κίΐ ίν «Ιί Ββ3ΐ. 

ψίβί Λ£ΤΓακι<Γχ/.Ι)βι. καΐ χαραβΐ'.Ιαϊ τρ'σχίΛ»ηι • 
ψβϊμών Μ 4«?ΐιΟ ΐνίί ϊμνημίνΓ'^βίϊ ή θεία Γριρί. 
ΛλιιΛ»! οδν β[ ίΐΐίγραφα! Ίίιβ<.ϋμ. ν«\ τών ΐί!ώ> 
Κ«ρ1. και Άτΐ-^. χαΐ Αίμίν, χιΐ ΑΙΐΜτμ. πβριιτώ• 
βιν, δη «ότοι,- τβΐ; ί^δί^ίκν ^η'^Ι'Λΐί χίΐ^ιβνη- 
•εϊιι ιών χηρώ-/, ο{*; * Λοβλδ Ιι τΙ1< ιρ^ϊήΐΑϊυΐ 

βι&υϊν τ««< Εια^ραις Αργί^νοΐΐ, ών «Γδη 93$ν, 6 ηοΐ) ΕΒΜ, ηυΪΒ ιί Γ]α5»&0.ο1ι ϊΙΙΐιιΙ 3ηΐ3•|ΐιίΐι1ϋη*• 
ρηηιιιβ ίη «πΜηε Ιι^κ^Γ^ιυτ, βυΐ »Ι1οιιι Ι^Ιιεγοιηγ 
ΊηίΑΐ ΙίΙ>Γο( ΪΙηγιϊ, ιίςυΐί Ιι3ΐ>ίηΙι>Γ «ίιιΐΐ^ΐιΐί», 
ηυοηιηι ιιηαιη ίπ ΕχεηΙο, αΙΙεπιπι ίη Ηιιπΐ£Γίι, ι«γ- 
ΐίυπ) ίη ΟΰοΐεΓΟηοηιίο ΓορεηΙιΐΓ ; ΪΙι ΰΐ^αια ΰκίϊΐι- 
ιιΐΐπιΐιιιη Ρ8ΐ& ΐίβεηιηί «Ι« ί»1ί<9 ρ«3ΐιιιί5, ΐ}ΐιί Λ\\α- 
Π'ΐη ίηβεΗρίΙοιιεβ ρΓ« 8β ΓβΓΓβ ν<(Ι(;ηϊΐ»ΙιΐΓ : [φιο^ 
ΐϋίΙί»ΐ >6 >Ιίο βοπιρΑβίΐί πιΐη κίιιΐ, ιιυ>πι 8 ΙκΜο 
β>νί^.] Ε«Ιεπι Εΐίιιη ιϋ(ιΐΐ)1 ι)β ύιιοίχΐί ρβϊΐηιίκ. 
ηιιϊ διίηιτίϋηίβ ίη&ΐίϊρΐίυηΰηι ΙιιΟβηΙ, ηιιιιΟ Α:;ίΙί(β( 

ιί 05&Ο>4 !>3ΐηΙΙΙ(1ηίχ. 3ΗΙ ηΙΓΟΙιΟ ΐΐΙ ΟΓιΙίΐΐΕ α>\\Λ- 

ΜΓΪ ιΙνΙιιθΓ3π(, ιιιΐ ίη ΙΙΙ)η$ ηρ^ιιιιι, αιιΐ Ι':ΐΓ«Ιί• 
ροκικιιοτι ίυΐΕΓΜΓί : 3111 βιΐΐϋπι χΙίΐΊΐΙιί Αα ηβ ιηη- ΐώνΛ&ίως Ικι^ε^ραμμ^νων ψαίμιΐν οϊτος τΛριΙΙ- Ο ηιΟΓα 1ιϊ1μ:γϊ» ββ Οιοϋο ηνο <β•ΪΕΓοηίΐιι ιιηιιιϊυιιι Β»υ ψϋΐίΐ». ιών ίλίων κοινώ; ύϋ* πάντοιν ψ9λλο> 
μ^νην - 6φ* «ϊ γοΟν Ιιςαηος ίοιχώ; Ιψάΐη. ΐο^ΐ^υ 
Μΐ φ Ιβϊγρβί^ΐΐν 3ι:»;νίγ)(ϊί». ΚΛ τοΰτβ ί1 φβνι- 
ρίιΊ 1ξ £ν φ>ΐ9ΐν <; |!;!£1ο; ιών Ι1αρ3)^ιπομ£νων« δϊΐ 
χ»ν ΊίσίΐΙΐί' ι^ι^I^^^ταύίη^. ϊτ χΒΐρ\ Άσάφ. "Αλ- 
ϋ »«ΐ 4λ^ «ΰ Ικιγρϊμματις «« λη' ^'Ο'^μν^ * 

ΛαΚα • ίΒ6ΐή0τ[ μϊν γίρ τφ Ι^ίΙδ, ίνοίΟη βΐ χι^ 
Ί^ιΟούμ βί; τδψαΛτ,ν». ΚαΙ νύΟ>( 4 μγ' ψ«)μύς 6ΪΙ1» ορβηΐιιι Γ9ΐίο ΙιηΙιΐΙί «Μ '. Εταηΐ ΐηϊιη, ίιι- 
<{Ι)Ι|, Μ*. ^αΜI^€α ηαίηίΐαϊα ηίΐΐί , ρατΛίοίίτ ΐΐτ 
ΜΪ/ίβ ; ρΜΐπίοηιιη νβΡβί]*!*, 5€Γί|»ΙυιΓβ ηοιι ηΐΓ- 
ηιίιιίΐ. ΰινίΓΓίκη ϊηβΐΡριίοηΐί, ΙιΙϊΟΐϋΐη Ιϊΐίοηιπι 
ί1»Γί-. ΑϊΓίρΙι. Εηΐ3η> ίΐΒιΙιΐι», Ιινε Ιβιιΐιιιη νϋΐιιιιΐ 
ίίςηιΙΙϋίΐΓβ : <|ΐιοιΙ Ιιίβ νΪΓίκ, ηιιο» 1ιοαΙιι& Ι)ι*ιι] 
(ΙβςβΓΒΙ «Ι *Γί1)ΐι 1^«ί, ιη (Ιιΐ(!« ιγ ριΐικ-ίρΓβ γΙι»- 
Γ. ηΗΐι,ΐ|υοΜ]ΐι« ίπϋΙίΙιίΕΠίΙ, ιιΐ ΐίίΐίβ Οΐ^ΛΠιΒ ϋΐΐκη 
Ι3ΐιϋαϊ«ηΐ, Π ^ιιβΓυιπ ΟΓρποηιιη ογγιεγι, αρ<>ι> 
|κκΐΓ«ιιιυ8 οιοηίιιπι ρ«9ΐι»υ» €θΐιηιΐ[η<:Γ:ιΐ ; ΐ|ΐ)υ;1 
Ιιί•, )αΐ]ΐιχιΐ)« τΙγΙβ ιιηιΐίηιιίϊ'ΐιιπ ρ53Ϊιιι«ηππ» Ϊ«ι1ι 'ϋΙΚΐς. η. 33. 55 ΕϋΤΙΙΤΜΙΓ Ζ10ΑΒΕΗΙ κίι ΐΓΐιΐίΐιΐ5 : οιιπ) 9ΐη ρ53ΐιιυ &1) ιιηϊνεΓβϊΐ (απΙογΙ- 
Ιιιιι, ΛΙψχα \α ϋοπιητιΐιηβ ΓαπϋΓΠΐΙυτ. ΙΙΙί ί^ϊΙιΐΓ 
ρβαΕηιί, ηυι' ρΓίνβΐΙπι ιΐι 8ΐίΐ|ΐια εοΓυιη ιΐϋ^ηίαιΐ 
βιιηΐ. (.ιηίΟΓΪι 5ΐιί ίηΐΚΓΪριΙοηβιη γβιιιΙογιιπΙ : ηιιοιΐ 

νΙίβΙΠ Ιιυπίί(ΐ<[ίΐ|8 β| ΐΐ \,'α (^ιιχ ί^ι ΙΙΙ,ΓΟ Ρ^γ^ΙΙ- 

ροπιρηαΐ) Ιεςίιηιι&'. Οβΐ^ίι, ίηηυίΐ, ίοηΐϊιαηι Ηοί 

ρββίΐΐΐϊ ΙΙΪΙΊΙΙ, (]Ι136 Ι)υ]»|5ΐηο<1ί 6ϊΙ ', /(Ι ^«0111 Ιά\• 

■Αυπι ΐαηΐίοιηι ι>ιϊ ΏαϋΊά. €οπΊ|)θ8ίΙιιιιι ηιιίρρθ ΓιιϊΙ 
ί(Ι ίΒπΙίΐυπι α ϋοαίο ΡινίιΙ, «^ )|> ^ο Ιίβιΐΐίιιιη 
υϊιΐιντη, »Ι ίΐΐιιιΐ ϋ3ηΕΓ<>ι. ΡεαΙιπΕίβ βιίαιη ιι,ιιι κίς 
ΐηιΟΓίΙιΐΐιΐΓ '" : /η |(ιι;ηι /!ΜΊ €οη, ριαίηιιι ίριϊ 
1>ίτ;>ίι1. ΡΓίβΐίΓΐί ρ53ΐπιϊ 9π>Αίί, ςιιΐ βΓιοΓϋΐη ϊιιιαϊ- 
ρΐ1οι»6ί ΙιαΙ>βπΙ, Ι10Π ρεΓ ^ειιίΐίϊΐιπ) Εβίΐιπι, ββιΐ ρίτ τφ Δα£\β παίΐ]ΟίνΐΕ:ΐ, τοΰταις Ιβιαΐτΐ^ν τιρ&ς τι 
ψΛΙΙϊΐν Ινϊτίίη'*"• Ε' *' *'*** *^ί• 3τ' κλΙ (ΐ)ιν ιω\ 
ψαΐμϊΐ τφ ΔαΐΊΕίπιγίγΐ^αίΕται ιοί; πΧτίοΦίν. ίροΰ• 
|ΐίν, ϊιι χβ\ τΜλλϊΙς ττάλιν, ψΑ^ΐ^ΐ **'* Δβεΐί. δ«*ρ 
ΙκΊ ϊών 4ΧλωΜ β6χ ιίρήσίί;, Ικβ γνώμιν. δτι τοϋ 
Δαυίδ είνι καΐ ττΕποιημΙνοι. νϋ ΰβίομ^νοι χαΐ ίνα- 
χιΐμβνοι- «ϋ« ^^Αρ τίιν 6)»';ορ4ν (Ι^ήγαγεν. Ό β* 
Είς τ^ν Μωϋπιν Α-ία-^ιράίμιης, τοιιιΐττιν Εχ(ΐ τήν 

Ηε&ν. ΐΜΜονουχΙ βι£&3»ιοα>ν, ώς ό ψαλμίς οίίτις 
έρμόΓΐ! τοϊ; β;λ ΐαί/ θ£ίου Οίατο;• Υ.70ΐ τ^ΰ νω^- 
ρΙ'^\Λ ρβτϊτίβμβίος, άνβρώπΐϊΐζ «ϋ β((.ϋ γινβμϊνβι; ' 
Μωϋτης γάρ ^Πίίίίβν ίί ϋίατος ίρμηνιϋΐται. <Ι»1ίνυπι ϊη 5ΐ-,πΙ)[]τιΐιΐΓ : (ιιιηΈ γβι 3ΐ)(ΐηιΙ« Ιη^ϊοΐ, ^ ΛβμεάνοντΛίΒϊ Η 5{*«ς, μιΙ θιοϋ ΐνθΑί.<ιηί ϊρτ,- ρ«3ΐ[ηθ8 <]υϊ(ΐΒπι 3 1>»|η Ο^νίΐΙ Γιιΐϊ$6 ι;αη5(ηρΐ05, 
86^ ϊΙΙΪβ ΐβπΙΟΓίΙιιιι ρτΙνΒΐίιη ΐΓΐ(1ίΐθΒ )1 οηβη- 
ϋιιηι. 0130.1 $) ^αίδ ί-,οιιΐΓ», ίΙΙαιΙ ιΐΐεαΐ : ρΙυΤΕΒ οΙί»ιιι 
ευβ ρί3ΐ[ηα5, ηιιι ϊιν ίηΐϋπρΕίοηβ 1ι>1>6ηι ποπιβη 
ϋΐϊίιί.ίη ΙοΠΪϋ 01311. «ί*ΐΕΐίεΕΐ Ριαίιπυι ΐρΛΟακιά: 
ΓθρΙ;ί»Ι»ίιη ιΐΒ ηιυΙΐ05 ίΐ^ί «ϊί,ιϊι ηυϊ ροΓ ΐΜνηάιιπ) 
€36υιη ϊηβΟΓίρΐί ιιιηΐ : τ^^ρ|^^β^ ΡβαίΛίΒί ϊρίϊια θα. 
νϊΛ ; ψ\ού Ιίπΐίη ϊ» 3ΐϋ& παπνιιϊΙιιιι ηοη ΓβρφπιυΓ : 
ιιΐ κϊαιηιΐί ηιιΐΜΐ 3ΐ> ίμκα ΐ|ΐιυ?ππ Οανίι! ΕοηίεΗρΙΙ 
βιιιιΐ,ιιοη 61 ίΐϋΐί πηΐ (»1>1^ιί : Ιιοϋ Εηϊιη ιΙϊΙΤογειι- 
Ιίιιη ίηΐηχΐυιϊϊ. ΙΙΙέ χπ^γπ ρ$&1ηηΐΐί ι^ϋϊ Ην^&Ι ϊη- 
ΒϋΓίΙιίΐιΐΓ, Ιιυΐιΐϊΐηοιίί ΙιβΙκΙ ίη^οπρίίαηρπι ' ' : Οταίϊα 
'Ρίί ϋοι/ίϊ ΙιοπτΊηΐ Ρίί, ηυ* ΐπ50ΓΪρΙΐα ιίαεβΓΰ τΙ(Ιβ- μ«(ζουσιν, οΐ ^τπιζΐμίνβι. ΤοΙι; δ^ τοϋ ΣοΛομαιν- 
τος Χϊτομίνους (ΐϋ -;(> Χριιτϊν εΐ^ββαΐ φαμιν. 
3ίο>νμών γΐρ βΙριιηίαϊίΓαΐΰς ίρμι^νεύεΐβΐ. δπιρ 
ίαχίι* 4 Χριτ;6ς. κατά φύίΐν τΐιΐιΐ βίρί^νην Ιχω•* " 
Ειρ'ή^τ1^ γΑρ> φΓ,βΙ, ιΐΐ)• ί/ίί|Γ Βίβαιμι ι^κΤγ. ιΙ- 
^ρ1)^η^• τή»- 6μ1\ν ΑιρΙ^ημι νμΤτ. Περΐ !* ιών άνΐΐπ- 
γρίφων, ιιολϋ τών Έβραΐχων άντιτράφων συνημ- 
μένο•/ Ιχ<)νια Τ(^ πρώτφ ιί^ιλμιμ τίν δϊ^Είρον, «6 
προϊχΕίμΐνβυ «Ιί ψβλμοΓί άρΛ^Λ ΐταρ' ούιοίς • 
ύ α (ίίίΤΐρη;, Ανανη^ιίήτωΐ ιού Δηβ^ί, Κα\ τοΰιΟΜ 
μάρυρβ; β1 ά)Εί«ο1βι» Ιΐγβντϊ; ιιρ6ς ΐΙ« βίίν ί« 
ιβίί Πράξίοεν Ό 6ιά στάματος Αααίί του *β»• 
^όζ• ο-σν είχώτ- • 'Ιγ-α ίΐ ί-^ί-ύαζαγ Ιβττ}, κ*\ «λ ΚΙΓ <]ΐιθΐ} ΪΙίη ρ53ΐιηυΐ ϋβ €ηΐι(|;Γΐΐίΐ(, ηιιΙ ρ^Γ (Ιίιτϊηβπ) ^ ί^ηΐ- Σ'^'Μττΐί5Είχνυΐαΐ))ΰνΚ9ΐ < πρι'ηβ^ ψαΐ^ί; ηϋ 
βίτιηιη. Ιιοο £5( ρ€Γ ΒιΙιιΙαΓε Ιατ.Ίείυηι 1)3ρ;ίΐΐπ3- &αΡ.3 ιΐνιι^ ΕΙ ϋ κίΜ ηρω-ιη; καΙΑ ΐίάτιροζ ΐΰν Ι ι>$, ΙιοΓαίηεβ Οΐ'ϊ εΙΓθγΙϊ κυιιι. Ηογ5ϋ& (ΐυίρρο ίη- 
ΐΐΓρΓβΙΐΐΕΐΓ, βΐίΐίηιρίΜί έχ αηνο. Ει βη•ΐ3 νβΓο 
αίβυιΠίΐηΙιΐΓ υιιιιιεΐ ΐ]ΐιί Ιι^ρΙίΐΑΟΙιΐΡ, ϋπΛο βΐίχη 
Ο&ϊ (ιαοιίηαβ πιργϊιο υη^ιιαιιιίπιιηΙιΐΓ. Εοβ »βΓ0 
ρ58![ΐ]03, ςιιί δαίοιηοηΐβ ιΙίευηΐϋΓ. ίπ ΕΙιπβίαιπ 
Τυί6Β« οηπιραβίιο^ ΓβριιΟπαβ. ΒΐϋΑΐηοπ π«ηΐιΐ]ΐιβ 
ίπΙβΓρΓ6ΐ9ΐυΓ ραίί^ίνι. νβπιπι ςυίίΐιβιη ίΐϊυ^ Ιβτπ 
(ιιίΐ ριςίΓκ'ΐΐϊ. ηυϊΐιι ΟΙιτί^Ιυ^Τ <|Ίί η&ΐϋίΐΐ ίρ5ΐι 
ρ3£ΕΠ9 Ιΐ3ΐ>ε1? " ί'αιιηι,ΐΐύηι, ίηηιιίι, «ΐαΐΗ^σνολυ, 
ραΐ(η ηΐίαη Γΐΐιηήΐιη νοίίί. Οε'ρΐαίιηϊΐ ηυΐ ιίηε'ιηϊαΓί- 
ρΐίοηο !ΐΐΐιΐ, ΪΙΙιιιΙ,Ιίη ρΓίιιιΪΕ ΐα(>π<|υιιι Είΐ, ς|1ιο^ 
ΑΐυΙΐι ΙΙ(;ΙΐΓ.τοΓυπι βιβπιρίΑΓίι. ΐοηιυποΐιιηι ^ΐ9ΐ)βηΐ 
ίίθ;υΐ)ΐΙ<ιιιι ρ$;ιΙιπιιπι ΐΐιτη ρηιιιο : (.υπι ϊριιιΙ οηβ άνίτΓίγράφωυ, «5 Δ«61δ, χλ\ οΐ ϊΧΧοι πάντες Ινιιιί- 
γρίφοι, κα9^ ίήπσυ χαΐ β ίνιυηχοττλΐ τέτχρΐο;. ιΐ>^ 
μβρτνρίϊδ Ατίί-τιιλ'.ί ΠίΟλ^ς ένΐΐ) ινρϊί Έίριίίυ^ 
Έ::ιστ&)ι^, φάσίΐωΐί ■ Τιΐ'άάρίζΐί ή/ιέραν σήμκβον 
έκ ΛαδΙδ, Μγ^^^ μΒτά τοίτοϋζοτ χράνοτ, «βΜί^ 
ίίρ^ται • Ιί'ιμβροι• ίάτ τήζ ^ννής αύτον ύΛού- 
σητβ, μ^ σχΧτιρύγί\τί τάς καρδίας {•μωτ. Κλ\ 
?! ίνών-ίμ-ΐκ 81 Δα6ΐ{ ϊίσιν, ώς ίιίίατΧ• Σιΐφ4ν«ί 
ά πρωτομάρτυ; ίν '.ΛΪζ Πράξεϊΐ • ιρητί γαρ τιρ^ 
Ίο^δαίοΜΐ - *£ωΐ τώτ τ^μερωκ Δβ^ΐί. £^ Βί!|>• 
χάρπ' ένώχιοτ »«{> βίον, χοΐ -^ττ^ήσαιο «ύρνίτ 
ρχιίνυ/ία ιψ ββφ 'Ιαχώβ. ΤοΟτο Κ τ4 (ϊΐ)ϊ4ν %ο3 
ρΧα! Ιαλμιΰ, δήλΐν Ιγεγ/. ώς ΐσΐινΑνώννμοί. Άΐλλ ηοη ίίΐιιιιπιεηιβίπ ρβαΐηιΐί : κι^ΐυιιιΐιΐϊ >ιιΙ«ιη,Μΐιβ Ο χβίβΐ ϊη ΆΛΛηΧσύΓα ί-ηιγϊγρβμμένο.ν ϊχοντίί «-Ϊ «οιιΐΓΐιίΐοΐίοπο. ^οιι$^Γ^ριιιβ Γιιί( > Ιιεβια Ο^νϊι). 
Οιι]!!* Γ«ί ΐΐβΚ'β )ιλ|ΐΐΐηιΐ5 ύρη^ΐοΐοΐ, ίη ΑΐΐϊΙιΐι» 
•ΙΪΓβιιΙίϊ χι1 Οΐΐΐιιη : " Τκ ^νι ρβΓ οι Οανχά ψα*ή 
(ιιί ιΥι>(ΐ|ί .' ^ιιητί ίπΐ(ΐΓΓ«;«Γΐιπ1 ^ίηΙ<$, οΙο. Ιίικίο 
Μίατη ϋβπιιιη&ΐταίιΐΓ ρΓίιιιιιηι ρκαίπιυιπ ρίΓϊ ηιοιΙ» 
ΙρίίΙιιβί'Εκ ΙΝινΙιΙ : (|ιιιμΙ βϊ ρηιπυιη εΐ ααζιιηιΐιιπι 
ρϋίκυτη, ΐ(ΐιί£9Γ6Π1 ίηβίΗρΙΙαπ'), ιΙΙΐίπιπι «8ε6 
Π3«ί(), ϋοιιβε'ΐυεηΙΕΓ ιΐίί αιιπϋ:». (]ΐιϊ βίηι: ίπΚΓί- Δαδίδ ιίαιν * βδτΓχΛ γ4ρ 4 πρώτο; ιιύΐών, 4 ρβ* ^ν 
«■Γί Ι1βρϊλ<(ΐτΰμ^νΐ>«ς ϊψΑβίΙδ ϊΕΕϋβιήϊΟβι γίγρβ- 

ίΐΐΛΐ. ΔιχεΙ οΐιν οίτίβ ιοΰ μίν ίΓνιΙ τίνος 4νίΐΜγρβ- 
<^θυς, €ΐΐ ο'ίχ {!( δνιμα ίνϊιΐ Εθνου-ς Ικκΐτ&ς τών 
τοίοΟΐων λέγιται ' τοϋ βί Ανωνύμους, Βτι ιί; τ4ν 
ΚΟριον «ΓρηντΑΐ ' ιού ϋ φ£^«ιν Ά-υι^Ιοι^ία. ϊη ] 
πρί; β:6ν ιίβιν ΐϋχχρίπίκ να^ Ομν&ς. Καΐ ηερί μίν 
'ο'^το» ΐοσ»ϋτα ' χαίρει 6^ λΧκϊΙι χλ\ πιρΊ τώι* 
ίΪΑ' (ον. 
«ικ βαιηυ» ρ,'ϊΒΐιιιιιπι ποηιββιίιηιιηπ ηιι^πιιπι. ιιΐ ιΠιι'βΐϊΐιι γ ΑροκίυΙιΐΐ ϊιι Ερίβιηία βιιι 8<1 Ηϋϊιτβα», 
Ίί^ηβ " : /ΐΰπιπι ί\ηαίαάα»\ άίίακαααΐ οια» ηύΐϋί ία Οανΐά, ύΐεΐπί ροιΐ Ιαηίιιηι («ικρίΗ : Ηοά'α §1 ίΐααη» 
ίΐ^Α α)ί/α(*ί\'α, ϋύΐιΐί οΜνηιη €θΐαα Μίΐ^α. ν^ΛηΛ (\Μαι\ηα ^{ΐιί βί4ΐιΐ $*ηΐ Ώοιηϊιιβ. ^^^ι^^ιη )ΐ€ΓίΙιβη<1ϊ 

' ΡϊλΙ. \Μίν, 15. • 1'ίΛΐ. τιχχϊΐιι, 1. '• ΓβίΙ. ιϊιιιϊ, Ι. ■" Ι'ϋΐ. υιχ&ιχ, !. " ίθ3ΐι. χιυ, 17, 
"ΑςΙ, IV, 25, '* ΗγΙγ. ιη, 8. 57 εΟΜΜΕΝΤ. ΪΝ Ρ5ΑΙΜ05, Η 

»ιιι»(, ιιΐ ϋηΜίΙιοΙϋί δΐηρίιιηιιι ρΓοΐ0Εΐ3τΙ)ττ- ϊη ΑΰΐΙΙίΟβ (ΙίΐβΜΙ•) ΐϋήβοϊ : ■* ΙΤΐήΚί αΛ ύϊί* ΟοιΜ, 
ΐ{ΜΪ ϊανοιίι §ΤΛΐΐαηι ίΜΛ»! Οίβ,ΐί μϋϋι, νΐ ϊηπΜΤίΙ ΙαϋΜτηααιΙίΐηι ϋιο Ιαεοΐι. Ουο•! ιΐίΐΐιιπ] ικαηϊίεΜβ 
•ιιπΐ|)ΐ»τη ι^ίΐ βχ |Μ>Ιιι>ο ειιχΐ, ΐ[ΐιί αιιειοΓίί ΜΓίΐ ηοηιϊηΐ. 8]ιηί11ιιιοΑο ειΐιιη ρβηΐιηί, ηιιΙ ΐο€θ ίηί€Γ>- 
ριίοηίΒ ΙΐίΙίΓηΐ ΑΙίίίχί», ίρλίυι Οατϊίΐ ^ίρι^ι^Λ^^ «υηΐ ; ίί^ίκίίΐίηι βοΓϋπ» ρτίιπϋ» ()υί 6ΐΐ ο«. ιηίηί- 
Γβ^ιβ βΙι μ ΓιιΙΙ τηπιροιίιιιβ, ιιι Ιβ^ϊσιΐϋ ία ΙϊΙιγφ Γ^ΓβΙίραπιεηοη. Βηΐίο 90[«ηι. ηιιΐΓβ ρεαίπιοηιια 
ΐΐΐηυί £ΐΓ«ηΐ ίηβεΓίρΐίοηε, νίΐΙΰΐυΓ «β €ΐ8β, ηοΊι ηοη Ιη υπΗίβ ΐιηΐιιιη {ΐηΐίβ ηαπιίηί, ιιηιιιςιιίβηυο 
ΚΐΓΐιπι ^ϊΐΐυι £81 ; ήΕΐπ•Ι νβηι ϊϊβΙ βϊικ ροηπαβ, ει τίάβΙϋΓ ΐβ&ο ηϋο^ <)ΐι'» ίη ΙρίΒΠ) Οοηίιιιιπι 4!ΐΐί 
(ΐιηΐ : ΐ)ΐισϋ ΕιαίΜία ΑΙΜλϊδ, ηιίο β&ΐ, (|υϊα β''3^'"'<"<' ιβ'ίοΓ^ ^1 Ι^ικΙββ ίη 0<ιιιη ΐοηΐίοβηΐ. Υι-πιπι 

μάΐΜν χαΐ τ& μΐ^οΐ αϋιοϋ ' ψα,λρΐιΐβ^ Κ, δ πνη-Η}; τβΓΟ ροβιηι ρ1 <:^1^Iπ^η ηυοιΙ ιΐβ Μ εβηίΓηυι : τούτων* 4β1ιΐφβί( &1. 6 ψάλλων τούτο χ«ρ<^* τ4 
μέντοι β(Α4^λμα μ<Τ26»1ήν 9ΐ2μα1υ«ι ν^ή^ντ&ς, )) 
μίλου,', ή ίνιίοΐΐ^ν τινχ χρού^ίΛΤας. )] τηνιΐωϋτα 
βΒίβυ Π^ΰματο; Ιλλαμψιν ιΐ; τον( ψάλλοντας ' 
Ακ<γρέφ»ντ» γί^ ταϋΐα κ&νΐ« £«Α τΙ^\( ^χρΙβΕίαν, 
Άλλλ ψαλμ&ς μΙ« «υρίοχ• & μιτί ^ργχνιΐΐοί* ψαλ• 
Τΐ5ρί«^ £μμ«%ώ< ίκιρωνονμίνοΐ' φδΐ] 61, ^ωγή τ^ς 
μΜβκή %ι χαΐ έναρμ^Μΐ, &9^ μόνου «τ4ματο(. 
Κ9τα*/ριιβτιχιΙιτιρ«ν £1 1ίγ(τ3ΐ χ&χιΓμϊ φίή, χα;\ 
ΛΪΙϊη ψολμίί • Α,^ι^νί,-α^•* Ά \ ώδή' »ι9Ϊγ4|* Μν2- 
βήΐ ^ρξι ταύτης. χα\ ίιή^χκατν Ιαι; Δαβΐί. Οίτοΐ 
δ**ρνϊβί ϊι^ξατο τών ψαλμών- ιΐ γΛρ ν«ί «ρίΓ,ν ρΜΐπχκΙκβ. ρο£Ϊ3 ϋ$1 Ίΐιί Ιιχ^: (οπΙΙιΊΐ ΓΐτιπίπΑ ; 
«1 Ρβιΐίοιίικ, £λοηΐ9 ΓΒΠίΐιΐϊΒΐηι ρ«1ιηοϊ : ϋϊι- 
ρίΐΐιηι, ιηιιΐ3ΐίι>η«ιη κρπίρηίίκ, ιιιΙ ΟΒίιηΐδ βί^ιιΐ•- 
Ιίεβι : ιιιΙ ρβυ9>πι,5»ιι ίηΐεπκΐϊΛηβη) ηιΐ3Π>43ΐη ρυΙ- 
ηΐ)οη((, ΐ(\ ΓυΙ^οτοι, ΐ((]ΐιβ ϊΙΙιιηΙηκΊοηοΕη ι1ί« 
*Ιπί 5ρίηΐΐ]$. ηιι» Ιιιηε οιηίηΐίΐιιΐ) βρριΐΓβΙ»! ( 
8Ε'ί1)Γΐ>ιη[υΓ ίηίπι οπΊοΐΐ ΙΐίΐΓ, βΙ> «ϊβ ι];•Ιίβ4'ηΙ«Γ. 
ΡμΙπιι» ρτορΓίβ β(ΐ ίΙΙΐΐιΙ «ατιη«η, <{υοΑ βίΐηιιΙ ΰαη 
Ρΐΐι1(«τϋ ίηι[Γυιπ«ηΐο βυατί τηοε ρΓοΓΐτΙηΓ ; οιΐβ 
Μΐι »η[ί«ϋΐη, νοι {{ΐι«(ΐ3ηι ηι ηΐιΐιιίΐ'9 οοη Ιιιγ- 
ιποηϊ>, ΒΟΐη ΟΓβ ρΓοΙΐΐ3. ηιΐΐίαι^ΐϋΐηι Ιηαρτορηβ 
ίρβυιη είηΐΊοΐίΐη »ρΓΓ(ΐΐη6ηΐ Ρείΐιιΐυδ Αμ»\μ. φαλτήρίον Βργβνβν, ϋλ' $<Εχνβν χαΐ Ι^κ^ιχλν, ιμΙ - ΕϊΙ ιυίβηι οιπίΪΕΐιιη ρβιιίπιΐ αηϋΐ|υίιΐί : Ηο^Ββ* 

— ι. ..*.._ .1 1\\ -.. -Ι ι •.<ιί»ι ■ _. . ■' : ."-1 >.. ϊ..;• ιιΐ'...^....^ ^.... ».....• «Ρ&; μίν» ψίλλιαν τίι τιοίμνικ- Δαβίί έί «οφώτίρον 
τβϋτο χα-ΐϊβκϊύαικν, ή ^^3μ99«ν, χα\ τήν χρηβίν αύ- 
ταΐ κρί>ς *Είν μίτήι«γχ<«. 'Γμνβς ίϊ, ή Ιιηητα. 
μ^νι; βο^λογία' κΐνοΐ &, 4 αύντομοΐ Ιηαινοζ * Ιζ- 
ομαλ6ρ]|ΐη< 2Ϊ, 1| κατ' 1χ[Μ<ην <μολ(γ1α ή χαϊώνΰν 
τκποιήχαμιν. Ι| χχχων £ν {((ράχαμΐν ηρο9<υ]{)) 
ϊΐ, *, !^I19^ί ' ίΐχή &έ, ή ύτ^ίϊχξίΐζ, Πίντβ &1 ϊέγον 
ται πρ^ β<βν. Τί μίν β&ν Ιβτς φιιλμ^, χβΐ τΙ ^«[, 
ΐΓρο!Πΐ*ίντ«ί ιίρηϊαι. Ί^ί^ΐα ψιΐλμώ»&πολιΐ7Γϊίον, 
βτι ΐΕ^τάβίΜ3ΐ μϊν ή ίί' έργά'ίβυ μ^υοιχή, ΐικται 
ϋί ή 5;έ ιττ^μαι«< φων)], ίΐυτΐμαν 1ια μβάνοιιιιιι χά- 
ρβν ψ«λμβΙβΙ ψ£ών, 5τι τβΟνίινϊίονγινηται. Κβτλ 
Μ τοίίί νόμους τής 4ν»γο)γής, ψιχϊμ&ς μίν 4κ «Γη, 
δτΐ τϊ φώμα τεΙνανίΕς, ώς δργανιιών ψαϊτήριαν, ηβίρρβ ηηΐίΐί >ιι^((>Γ \α\ί, ίΙΙίυβηιιβ ακνβ ηηιιβ 
1(1 Ι)«ΐ1ί 0»*ί() Ιβιηροίί ρεΓΜτίΓΐνίΙ : «ι«ιϊ ρΓίιηιιι 
οηηίιΐίη 6(χρίΐ ρ»Ιιηαβ ϊοιιιϊτϊΙμτυ. Νιηι κΙ *■ 
«η(β3 ρ^Ιΐβτϋ ϊηκπιπίβηΐο αΙεΓΕαΙιΐΓ, ίΙΙίηβ ιιΐυί 
Βΐ ιΐηβ >ηβ ιιΜβ βΜΐ, βΐ •ι)ιηΜ]|]πι τυΙ|&Γΐ9 : >Λ 
Βοΐοί. «ηΐιη κΓθ(;?Β πιοΐοβη^πΐ ριιΝιΙίΑίιιΐ'. ΠριιϊιΙ 
ίςίΐοΓ Ιιοπιϊίιϊ ίηΐίΓνπΐΐαΙηιη ε-ΐρίεηΐίι^ί ^^ι9ρ■)νίι, 
61 ϊΙΠο* οϋΐιπι :ϊ4 Οεαπ> ιηιηΐΐιιΐίΐ. Η]Γΐηιπΐΐ υεγο 
ββτ ιΐΐτΐπβ βΙοπ>^ (χΙβίίκίοΓ βΐηηο λπιρΙίηΓ ηακιίαηι 
!>□■. Ναπ «ιιη )3υ^^^ πηπβη $ϊιηρΙΙΪΐ3(£Γ «Ιΐίίιηυιι, 
τιιΙ^ίΐηηΓίΐ Λ^ ΙΐΓίνίοτεί Ιαυιΐββ •ΪΕπί'ίίϊηιΐυί. 
€θηΓ«ιΐο «Ιϊλφ >πιρΙνιΓ> ηιιιχίιίριιη ΐτ5ΐίπιοτ)1ιιηΐ 
«81 «1 Μ&6. ηυ) ΐιιΙ (ΐΛΠΐί ηυ» Γ«ΕβρΙπιη« [αΙι^πιηΓ, 
■ιιΙ ηηίΐα ηηχ ε&πιπιίίίπιιΐί. Ρογγο θΓ3ΐίο ρτρΓΜ χαΐ ίιά τών χαΐών Εργων έκαφύμΐνοι τ^ύπον τινί, £ χϊ^η'ιΙΐίΐΙ, βΐ νοίιιιη ρτοηιίΐβίοπβι», ηπίΓΐηΐΊηρ λΑ χαΐ ψιύοντίΐ κύτον, κρά^^ν λτκιτΐλο5μεν άγχΦήν ΐ( 

ΧαΙ ίνιΙιρμ^ιΑν, <ϊ Χΐ\ μήιΐΐι• θιω^^φς ΐ1[^€τ|μΐν ' 

ψϊή η, δτι γα^ίίζ «οϋ ιιρακτιχΐΰ δίωρου μεν τϊ τήί 
Αληϋιΐβΐ μνηήριβ, γιτνμνκνμίν» Ι^ίη τντχλντν- 
Η(" (ϊ>δί] Εϊ ψβλμβϋ, ίϊβν ΐ[ροαγ«ϋΉ|ς ά^αδήΐ •π(Α- 
&ωΐ, <Ι< θεωρΐαν χατιντήοΐϋμΐν, χατί τίΐ είρημί- 
ν»ν• ΈΛ<Λν/'»)<7βΐ- ν&ρίατ, ίΜτήρησϋΥ ίηοΜίς, 
καΐ Ιίύρίΐΐρχβ/ΊΐΓ^σβισοι «ί-Γ»)»", Τβλμϊ.ς {έ <!>ίϊ,ί, 
(ττ τη; βιωρίχ; ααφιινιζούαηΐ τιν&ΐών χίχρυμμί- 
νων ήβιχών, ι{ς ίργατίβν ΐοΟτυν Ιρ-^6^ίΰα, Κα\ 
τίχα 4ι& το>το -κρωταν ο1 ψαλμοί, εΐτα αΙ ^λ\, δτι 
χρ)) Χ«1 βιίι τήΐ πρχχτ(«τ[; Μντι;, <ί£ Οενρίαν ί1- 
β(Ιν. Έν&Γν τΊΐ καΐ κρ^ΐ τω τίΐ/ι π(•λλα\ ώ*αϊ- \λ\ 
(πΜΐ λνκβαΐΐμ&ΐ, οΰβχμοϋ ψαΐμλ;, Λ-.ε μετ' 1μι:λο- ΐΜυηι ρβΓίίπεηΙ. ^υ^^ ΪΙΐηυε^ιίΐ ριαΙπιυΒ. εΙΐ|ΐιί(Ι 
εβηΐΐβιιιο, Βΐ>ιιηιΐ£ ιΐϊκίπχιί. ε«ηΓ>(^ιιιη αιιΚτη ρί»1ηι4 
Ιιιπΰ ηΐ, ηιιιαιία πιιΐΒϊΐβ ροΓ ΟΓ^ληΙουιη ίηβίπι- 
■πβηΐιιιη ρηιι» άίΒροηϋΐιΐΓ, ΰΐ ιΐκίοιίβ ^ι>ηκ^ΊII1^ιυ^ 
*ύ« ο^ΐ ((ηϊ*Β3, ηη» ΚΜΐιηιΙιιιη ο«ΐΐιρ»ι Ιοοιιη. 
ΡκαΙιηιιΐ νβΓΟ οοΙίΗ (υηε ϋΪΕΪΙιΐΓ, ηιιχίΓΐο «]υι 
(|ΐιθ(Ι αιιοϋ «Ιίχίιηυί οοηίΓαΓΪυπι !)(. 4υιΙβ ιη>(ΐΟ- 
|6η 36 ιηοΓη1<'πι ϊβοΐυπι, ρβαίπιιιιη Ιυη€ Γαηϊιιιιΐ), 
Ι)ΐΐ3τΐ4ΐα (ΠΓριΐ) παϋΓΐιιιι ηνιβί ριαΙίΐΓΪί ϊιΐΐίτυ- 
ιηβηΐιιιη ϊηΚηΟϊιΏΐΐΒ. <Μ ρ^' Ιιοηι ορΒΓλ ηυοιίαπι- 
(υοιία ίρΐΐιπι ριΐρ^ιιΐββ. Ιιοιιΐί 9Ε οοηϋϊηπλβ :ΐΓΐίο• 
η» ρκΓΐΙεΙιηυι. ήΐιααηοβπι »Λ ιΙιϊοΓίβ ςοηίοιιιρί•• 
ΐίορ^ί ηιφΊιΐηι ϊΗίηύβΡίηυι. Οιΐβπ κτο 9υΐ Γβη- 
ΙκιιιηοιίΡΓί; Ιιιιμ: ίΐϊοϊ ροβιιιοιυβ, ηιιβηιΐο »Ι(»ΐ|ΐΐ(ί **,? 'ϊ>*ή-;• ^^ Ι^ί ^=»ί 4νβ5ί«ϊΐν οΕ &γ;οι κρ^; Ο υΙΙίΒ αρϋΓΐΙΊοηϊΙΐΐ'Β τβτίΐιϋβ Ιχηΐϋπι ιπ^ΐίΠΛ ΛΟϋ- 
μ(1ν(|> τψ Οιωριΐν ιίαιν. ΐβΓυρΙιπιυΓ, «νΜΐί ριη ίιι β« η 9ιΙπιοι1ιιιη »6τα- 

(£ΐ1 ; (Ι ΐίηΐίϊΐιηι ρβιΐηιΐ, ηυβηιΐΐ) ρΓΕϋ(ίΐ)«ιΐ11)ΐ)ΐ 1)οηί5 κηΙοηίΙιΟΒ, ϊη η>αΐ«ιηρΙ)(1ππειη ιΙβνΛΐιίπιιΐΒ : 
]ίΐιΐ3 ι|ιι(η1 Λίάΐιιτ : €β»ζ»ιρϊιιί ΐ(ΐρι>ΐ(4ίβπι ; «/μ μαιι^αϊκοι, ίΐ ΰοιηίηαι ιίϋ «πι ικΐιιηιηι^ϊι '•, « Ας[. τιι, Αΰ «• Ε«1ϊ. ι, 53. 
20 ΕϋΤΗΥΜΠ ΖΤΟΑΒΕΝΙ «β 

Γ-,ίΐ|.ιιιιιη βΙΐ3ηι 0ΛηΐΐΕΪΐϋη€.νίΓΐ: (ίηίΐΓΐΐί,ηιιίπΛο ηηηΐρπιρίαΐίηιιι;, ορριιΗβ ςικτΛίπι ηυ» ■(! ιι«»ι« 
(>€η>Η«ιιΐ, ηο^)ίβ ΓΒϊβΙηΐιΙο. ιιοκ ϊα βοΓπιη ορβΜΐίοηβιο ρΓοοβΟϊηιιιι. ΙΙιε ηΐϊοηβ ΙθΓΐ3»ί9 (ι^λΙι-Ι 
)ΐΓίιιιο ΐΛΟο.βΐ ΊοίηιΙβ «η»""•" «■•ο"θ">" "Ρ'^*"™ •**""' ■" ρβ'»''''οπββ *<• οιπίβικρίΜΐΛΠίβ ■€«*- 
ιίαιηϋ!. Μμ!Ι3 βπίιο ίϊΐιϋρ» Ιια^ΛΓίοΓ ε«Κ3 βηβ"« '''>'''• νρπιπι υΐ^ί ΕΓΐ<<Ευι €51, •βϋ «βοιίίΐΐϊ. ίΜί€ 
)ιΐΐ!ΐ1«ίΐιπ βίΐ ρ5.'>1ιηι15,ιιι■η11ββι^^η1^0II^υΒ^1υ> ευπι ΰ3ΐι[ί€0 ; «βηοΐί «ηίαι τϊγΙ Ια βκρηβίοηϋιιΐϊ η>β- 
(οπιρίηΐΐαυί ΐΐΛΐιιιπ Ιηιαητί ίυιιΙ. 

8ιιη1 ηΐ'ί Κί"!""». ίΐ ίΐϋ <|μΙ ΕχίίΙΐϊίω ιΙΐΜηΙ Α 01 μϊκ οδν ιΤιην -Εβδρβν, *.1 β» •Ε;£ΐίίαν σι^βτ»- 
Ρ9«1ιιι<ΐ9 ΐιι ϋηιιπι οοΐΐυβΐιββ, ΐ]ΐιί «ηίβηηπο « γείν «Ιις ψβλμοΐις, ιΐ,• έκα-ιδν κβ\ πινιήκβντ» ανν- ^|ΐιίΐΊι|ΗΑβΕη3τίο ηυηιείο «ϋΐίΙϊο^ιιΙυΓ. Ιπ ({ΐιο πικ- 
ιιιβΓΟ «{ ΐ)ΐιίιΐ(]ΐΐ3Ββπ3τϊιΐ9 ηυα]«Γν$ Ρβηκοοβίβι 
ιΙίΟΐιβ, Αΐιιιιβ >1ι Ιΐ6ΐΚΕΪβ ν<*ηεΓΐιιι», εβπιΚιΐΓ, ρβΓ 
ΙΐΐΙχΙοιηβιΙηκ ΙιοΙιϋοιηχΙπΕΊΐηι ])ΕτΓΰΕΐιΐ5ι ί(1 αΧ ε&- 
ρΚπίΓϊο ιπυΙιΐρΐϊΐ3(ιιβ,ο ΤηηϊΐΐΐΐΒ ρβτίΐβΓ ε&η- 
ΐεηηρίιπ ροίεβι η^Μΐηαπι, ίΛΛίϋ \ίϋϋΙίΐΕΐ υηίΐίιΐε 
ρΜρΐίΓ υιΐ3ΐη ι\νκ ν%1 ίπ ΙτίΙιυκ ρεηοπί» ιιηϊΐα- 
ίβαι. Οιπίπηιηι ηυ^Ιυ^Γ ΕΓ3η[ ρΓίπΓίριββ, (|ΐι»(ιΐ(ΐί 
οΙιΟΓΪΒ ρΓφΓϋΐΙΐ, οΐι ιοιΜβίτ ιηιιηϋϊ οΙΪΓη,-ιΐί, αά ηυ* 
ρεαΙπιοΓίιιη τοεβ! ρ«ΓνβηΐιιπΕ ςηηΐ- 1]η)ΐί<ι•ιΙί•ιιιβ 
*αΐε:ιιι £)ιβΓΐΐ8, 61 ()ιιοΙ>ηβοΐ ίβρίιυβίπιχ (?3ιιΐοπΙυί 
Εθη&ΙιΙ>Μ : \ι( ΐ}ΐί((ΐ3ΐιι τεΙιΗτΓυιιΙ βε ιριιιΙ ϊΚΊιτχηβ 
1ρ|ί8ϊβ, )ΐιχΐ8 ρΓΟροΓΕίοηΡπι αα ηιιπίΕηιιη Ιίτν^ιΐϊπιπι »ριθμοι^μίνβ1^<. Όμβϋ γίρ Α ««ρ' Έβ^Ια<< ΐνβηι• 
ρείται τιμώμενο; «Ιρ-ιΟμ^ΐ τήζ Π^νττ^X09τή^, ίι* 
{β{ομΐ3ος ΙΕ&αμίδων Ο'^μιιιρα,ινίμΐνος, βμαΰ βί κα\ 
ΐ& ΐή{ Τριάβος βυΜΚίΟιωριΙΐχι μυβΎ^ριον, «ής 
μανϋις Ικύ πριηίθεμ^νηΐ. ίι^ τ1]ν μίαν (^ τριβίν 
Λρ^βώΛίΐί Ριίτητί.. ΤΐβββρΕς &Ι οΊ Αρχι^ιΛ, «•- 
βάρΊον {{τοίμίναι χο^ύν, 6ιά τ! τοϋ κΰαμου τΐσβ«ρ* 
χΐίματα, ών Αχρι βιαΒρβμεΓν Εμκίλον β1 ψ•λ|Μ(. 

ΐφίσάν τίΜΐ. άπϊ τοϋ ΤΛραΐχοϋ ΑναλΐξΑμινη, 
νατϊ άναΐαγίαν των συτιτνβιταών, 1] μ1λλιτνβ«βιν^ 
4ΐ(ϊύν Ιν τ^Ι «υργίΐ«ι!^ γλωϊϊΛ'/, {ιϊ τ4 μ<λ1<Μ 
ιεΑ<ι«η γλώνιταν, ί^Είν τους τοίΐύτου; ι^αλμοός. ΚβΙ ςΐΐβ Ιη Β3ΐ)]Ίαηϊθ:Ε (υΓΓίβ κϋΙΓιοαίΙοπε εοιι^]5ΐ-, " οί μίν ίίλι» αάλπιγτι κα\ ιυμπ^'ν(;ΐ χχΐ ύργ^ικ!) ΚΐιροτίαίύινίΐΕ Γυ«ηιηΐ. ΡυΙιίΓυπι $(ιϊπΐ 6γ1Ι, ϋΐ 
οπιηΐΒ Ιίη^ι 1ιιι]πβπιοι1ί ρκβΙπηοΒ (ΐΒ<•>ηΐ!>ΓΗ. Ει 
αΐϊΐ ΊΐιΜοπι οαηίοΓαπ) Ιαίια, ιι^ιηρΒηη, οτ^ηηο» 

Γ^Γη1»«1ϊί, Ι^η, 3111 ΐγΙ(ΐ3Γ3, (ΙΐΐΝ:» ΪΕ 5ΙΙ3«ΪΙΰ^Γ 

ε3ΐκΙ]3η(: ΟβνίιΙ τ£γο Γβχίυπι ρϊ3ΐΐβΓϋ ίΐϋίΓυιπ«η- 
ΐαπι Ιεηβΐίαΐ. Τιι1ι.τ, «^ηηςκ ■« Ιϊ&ΐιιΙν ίιιΟηηΙιΐΓι 
Ι]ΓΓ« «Ι ϋ]ΐ11ΐ3Γ3 (ΠΐΓίκΙυιιΐιΐΓ. εχπι1ΐ3ΐ3 Η (χηηρηιίΑ 
ρυΙ&3πΙιΐΓ. «υΐΐη ηI1X^I1ιι[II1β ιοιιιιπι ροΐίνι Ιια- 
ΙιεηΙ ()ΐΐ3ΐιι τοΐβπι ιρίβΐιβηυπ) τοτο, ΐ)ΐιο<1 «Ιϊίπι 
χΠευΙιί (ιΙπι^γϊπι ι;| ε)Ί!ι>Γ3ΐη π Ι^γιγπ βρρβϋ^πΐ, 
3^ υ (βηυϊ ϊηβίΓυιπΕηΙαΓυπι ρβΓίίηι^Ι, (|υχ ϊπιεπ• 
«ΙηηΐΕίΓ. Εκί ΐ3πΐΒη ΙπϊΕπιπι^ιιΐιιιη (ιοε κείυιη. βΐ 

319ρ6ΓΠΰ 03υ533 ΚΐΙΐΟΐ ΙΙΠίΙβ (Ιπ1ΐΐ3ΐ νθ€Εβ ! £3 ηϊΐΐΐΐ- ^αιν* Αιβνί £& τλ βκτιΐκχ&ν χιτε^ιν βρ^νον. τϊ 
ψιλιήριον. Σάλτιιγγϊί μίν οδν καΐ <ινρ*γγίς, 1ρ- 
ν*ινν^ά• Χιΐρβ α χαΐ αι^άρχ, Ιντιτλ' χ<^μβ«1« 
ΒΙ χην τύμπανα. χ(χιι>3τλ. χαΐ Ιαα μ£>.ην Γ^χαυ^. ή 
φΟίγΐΌν; ίχινβι. ΤαΧτήριον Ά, β •ια\ άλλαχον χ«- 
λοϋνι χηΰραν, χαΐ χΛάραν υΛ \ύρΛν, ιών Ιντβτν• 
μίν ην, Ώλ))ν, ΒρΟιαν, χα\ ϊνΐϋΒεν ι^χΐ τΔν φΦ^ΐΓΜ• 
ΐί< ά<ίύρίΐ.ίζ, Γνα χα\ ήμ^^ΐ ιύΟ<Ιΐ ώμιν, χ^Ι «1 
λνω μελιτώμιν, χαΐ γινώμιΟα φαλτήριαν, 9νμΐ(ν 
νούντων ίν ήμΐν ψνχήΐ καΐ σώματος. χα\ ττλήτην- 
τι>{ ήμ34 οΤ> νί'/νίτου τιν^ΐ το■^ Ιγίΐϋ ΟΊΐκύμα*»;, 
ΔΙχα γίρ χΰΙΐΒίοι ΐίορί ι6ν χηχυν ϊοϋ >}ια1τϊίροΐ Γΐιηι ταίΙοηΑ, ιι| 3ΐ14ί$ί3ιϊΐυϊ «( ηοα, Γβοΐί οοηβί• γ στρ€φ4μΕνθί, ί-ίΜι η χα\ ί^ϋων -τλ; χορβ^. 5ΐι?η!, βυροΓΠΒςυβ βο ϋ<£ΐ€8ΐί3 ιηβ(1ίΐ3Γί, 3ΐ{|υβ ιιΐ 
Ιχκ: Ρ30Ι0 ΐίΙΒάβηπιΐΓ βρίΓΐιαβΙε ρ>3ΐι«πιΐΓη<, οοπϊβπ- 
Ιίβηΐΐ! ίιι[Γ3 τιοβ ίπ ιιηυΓπ ιηίιηι «1 νΟΓίΜΓβ : ίρκ»• 
ηυε ΕαπΰΙα δρΪΓΪΙυ, νκΐυιί ρΕΓίιϊΐ&ίηιο η110^3πι 
βηϊϋΜ, ρυΐίίήΐί ηη* β«ρβΓουϋ6ηΐβ : (Ιίοβηι τετο 
εΐ3*ί ίπ ίρΕϊιι» ρ«3ΐΐβτίί Ι)Τ3ϋΙιίο είίοιιιηνοΐιιΐϊ Ιη- 
{«ηϋθΐιληΐ ϋϊιΟΓΐ]!», «βϊςιΐϋ ΓβηιίΐΐΐΙιΒηΙ α^Ι 
>ρ;ίιΐ8 ιηι>(|ιιΐ3η1ϊι ιτΙιϊΐΗιιπι 3Ε οβηοΐπίοπι. ΕΙ 
άαΐ«Τ!ί ηνίΟειπ ιηαηιιβ [ΐΐΕοίπιιπ ΚικΙαι, Βίηϊβΐη πρΊ; τό' ιοϋ μΕτα;(£ιρI^αμέναυ βιύϊημιι χβΐ τ(ιι 
(ίυβμΑν. Κο\ ή μΙν 6ξζι1 χΐ\ρ κα•α.ΐχί τΐι πληχτρο^ • 
ή Γ Α^ιοτιρΑ, τΰν χολίβων ϊνωθεν Ιπαφοιμίνΐ) κ^Ι 
τ«;.υτρίφουιΐ(ΐ. Ρ^ρϋν, ή όξ',ν, |[ χεκ^αμίνον ψΜγ• 
7ον κΙργί^ΕΈ'ΐ. Δίκχ !1 χβρδ^ άνΓκρί^γγαυΐ Αίλ^- 
ΐω; εΤ](Ε, {(ϋτχων, ξτι 6εΙ χκ\ ^ιμ^ΐ ^ΐ ΑντίφθΑγ• 
γων χορίων ϋχα, τών μϊν τη; ψυχή; ΐϊ^ντι 9ν«Α• 
μεων, ίΐίντΕ $1 Λτών ϊοϋ βώμντχ αίίΟήϊΐο»*, ίνβρ• 
μίνιον μέΧας ϊναχροΰκΕίΟαι τφ βιφ. νίπ) Λανρ<•ΐ ΐΐ>(*ΐι-ΐϊ(ίο$ £( ςίκιιιΐιΓΒΓβηί οίαϊοβ. |[Γί»6ΐη, βιιΙ λοιιιλπι, ΐία ««η» ηιΪβΙμη 
«αβιβ ΓβιίαΕίΐΒΐ. Οκβιη ρΓβΐβΓ« (ΙιοραΛί, νοΐίΐιιιβ βίΐιί ϊιινκβιη ««ηΐΓβίϋι [ιβΙμΙ»!. γχ ι|ι>« 
ι)ΐΚθΐΐ)ΐι.Γ, οροΓίΕΓΕ 00». ίχ ιΐβΐίηι ΒΐΙί πιυΐιιο «(1νοΓί3ΐΐίί1•υι «ΙιοηΙϊι, εχ ηιιίβίΐυβ β&ρρρίϊ κπιμΙιικ 
1ι»Γΐ]ΐοπί»!ΐΒη 61 ίήηΰίιιηοιο οϊηΐιιη Ιη Ιιης νι.ο 0(•ιι ρηΐυϊίετρ. 

Ρβ3ΐίΐΐ0Γΐιιη 01^0 ίΐΐβ αηιρΙίυΒ ιΐήη ρΚ, ψιί β £> •« Η τύν ψαλμών τάξϋ, οίΟ" ^ χατ' ίρχίί 
ρΓΐϋοίρίβ ΓαίΙ, <ια3αΑα ΙυβΓβ οοπίΰΓίρΙϊ : ιι« ιι- ΙττοιήΟηοαν, οί:ι μί]-) &ς Ιηχιν, ϋλά μΑλον οΓ«. ηιβπΜΒίι,βυΐ ΓοΠιιίτο Ιιο]υΐΐηο<9ϊ ΟΓίΤο ϋηΐιιβ »ι. 
3<>4{ΜΐΙιΐ5 βτ (!1ίρρηΐ3ΐϊαιΐ6 «ΙϊνΙηη, ηυ.τ ΐοΊΐ&β- 
ηιιβηΐίιιιη υ^πιροΓυπ) ιιιιΙΙβσι Ιιη[)ΐΐί[Γ3τ^οηεΓΐι.Ν3π 
^)()^ιη^ι!(η{Η1^^η !ιΐ3Γΐί1>ιΐί, (ιη ί8«ΙΙ*Ϊ6 ηιΐΐιη γ3- 
(ϊοηιΓίΙιαβ, 8ΐί3 ίβΐ ίηκίταιηοηιΟΓίιιη «ι (ηηαηυηΐ) 
ΐηνίπΐϊο εΙ οΓϋο, ηΐ(|υ£ ΐΙίιΐΒ εΐίαηι ιτοΓίιηι υϊΕΐΒ, 
ίιιι[9 ϊρ•.3. (4>ηΐ()ΐ)Γ3 ιιίτιΐίηΐιιΐ ιιιΙ «ΛΓϊηβ Γ^πιτη 
ΐΑΐίυοΕί (βΙΙηβ €ΐιίυρ Γ4)ΓΐΐίΒΐί ηιβιΙΐΓ.ιΐΒ ρΓϋιιυπι νομιχ)], μηδίν ιής ](ρονιχης ίΐΕκΓίρϊ^μ^ντι άχολοιι• 
ίίίί' ΧΛΟίτΐίί) γ4ρ ίίϊ\ τών ίίλλων ηρχκτιχίΰΛ 
τ:χνών ή λογικών. Μρι μΙν, ί) των ίρν^ντ•», (1 
τύν χανύνων ιΕρεαίΐ χαΐ τάξι;* ίΐίρα 81, ή ϊρτ,<η 
ΐίΛρΙι νκις χιιραΟΐ, 9^ χί «ραγμβίβ• χ*1 6 μ>ν 
τίμΗίΐ ζνχίι-ί ΐΐρίΝτον. 6 βί φαρμιχε^ιι. (1& χρί^'. 
χ*\ ύ μίν φοβίϊ τ.ζΑ-ίζρον, 4 ο^ κ^^ιαιινί.ίΐ, χαΐ ^ ^ βΐ €ΟΜΜΕΝΤ. ΙΓΤ Ρ5ΑΙ.Μ08. 

κρίηβ' (5) ίύτΐ 4ί«Τ τ1 ΐϊΐτ4 χριΓκν 1^ {ιΐναμιν, ί ^ ίπ€Ϊι1ί(, 3)ίι» ρΙΐ)Γΐη*ι:ΐ)πι ρΓβιΐιι β( (ιπειι ^ «Ιιυ* β&η< νβΐ ΐ$ ^,μιτίρΐ]) τΐ'ρίη], τψ Ατίψ ΠνιΑμαη• 

κρύτι μίν Ιν τφ κρωτ<(ΐ ψλλμώ <^ΐ Ιηβΐΐβ; &μα 
καϊ Αμα^(α< ΐΜ^^ήγνυβΐν ■ Ιν &1 τψ ΙΐΜίέρι^, 

ΐΕροσκθλλΐ}β1νΐΐϋν ΙκιβουΙήν τι χαΐνροβΰαΐήν κρο- 
ϋΤ«( τον Ανηκϋίου. καΐ χαθκζη; -ε^{ Οίρχπείβΐ τω-« κΐηιίΐιΐβν Ιιίΰ ρηκκιη ρί*ΐβΡΓ*1, ΐΙ1« οοηροΙίΐυΓ : 
ιΙιτίρΙΜ ίυιη 3Γ(ϊβη ΟΓϋο ευτν ηαη ιίι, ίβι) ίΐΐιΐιΐ 
ρΗπκιιη ιΙ» εο )υ(ΙΙκΐιΐΓ, ([υαιΐ νί 3^ νίπαΐβ βιιβ 
ηονίΐ εΐίβ ρΓχΐίραυιη, ρι νυ1π6η ^αί αρρΙίηΐιΐΓ 
ιοηΓΐΓΓβ : «1Ι11Π) κπι. αηΐϊοηη «Ιικ^ηβ οτύίηβ »οΙα• 
ιηοΒ Αρρ«ΙΙ>Γρ), ■!( εΐΒΐιιηιιιοΙινίε ηηκίΓΟ αηίβι' 
ΜΗΐΙο ΐϋϊΙίΜΐ δρϊπίαί, ηΐΓ3? Γυϊΐ, ηοη ηκιηύ λΛ 
ΙιίΜΟ'τίΑιη, 86ι| ([ΐιο>Ι »ά \ίξΐη\Ίαπί ιιΐίΐίΐιικιπ ρ«ηί• 
ιι«^I, οίςιιβ •ι| Ιιχϋ αηίιηζ ηοϋΠΕ ίπιΐ{Λ, ιιΐ ίη 
•ϋεαιη, οιιΐβίβΐιιι. λΐΐ πιογο ιοιιΙρβΓείιΐΓ, ιιΙ ριιΙ- 
β)ιιίΙιΐι]ίι>«ιη ιΜρ■>I^^^(υ^, μ ϋηιίεπι ίοπηβΓεϊιΐΓ ϊιι 
Ι1«ιΐ]η. 0'> Ιΐΐηΐ εαυΐΐηι ρΓορΗ^Ιι, ίη ρ^ΐΐηα >ιιι>• 
(Ιΐπι ν"'<>">• ^Ιι Ϊιηρί^ΐ3ΐ« ρήπΐΐιιπ ηοί $ρρΐΗΐ «1 Β ρβΐοιίι : ίη ΐΜΐιικΙο βΝίβιπ &(ΐ6ιϊβιηηηϊΐΓατ «ι|ιικ Ιιβκ^ϊιββ (Ιπιΐϊ, ουί^ηββιΙΙΐΐβΡΐ^Γΐ ί% ΐΐΙ]>ιη£ί 
ΗΟίοροΓίοΙ : ία ΐβηίο. ρηιΐίαΐ ϊηι{>1ϊ•( » ο)ΐ(|ηιΐιιΐ3 ΙπΐνΙ^Έ, 3ιΙτ€ΐ«ιι<; ίυι (|ΐιί Οβο εοη]υη(Ιί 
«ναι : ιΙ«ϊη(Ιβ ιιοΐϊίαηββ βι κοπ» ρ»Μοηιΐ(η, ^ιι,τ ία ΐιαίιίΐ ΚιειικΙ, ϊΙ »)3ΐιιίι»{ιιη), $ΐ)Ι•]!οΐ. 

Έστι ϋ κβϊ 1ίγ« ϊ•;{«ς, δτι ιιοτϊ ιών Ίοίκ Β Ε&Ι η ιιΐΐχ ρτ^κ^τοα Νιι)κϊ οηΐίηιβ Γβιίη. ΙχΗ-τίκ 
Βα((ιιν χατιίφροντιοΑντινν τοϋ Βί'Λ, χβν ιϋι•* αα- βιιίιΐ) «οιπι οΙΙιιι ιΐ(Ί;Ιΐκ«η(ίΙ>υΒ, οαιιΐ'ΐ |ΐΐΐΓΐί ιηη- ίων Γρβφάν τορι^|1νηβαν αϊ ρ(*ϋ>«, χα\ β»φΟά• 
ρησαν. 'ϊιτ;ΐρον Μ ικρΐ ϊ()ν ίΐ»'»γωγίιν αυτών 
βκουΑάαας, ιΓτ< Έτβραΐ, ■!» ΈζιχΙας, χα\ ούχ 
ΑΒριΐΜΐ, Ιλλί χαΟ' ΙνΛ ιοΟ'ην; 4νκλΐ7^μ(^οΐ> π^Λς 
χΐν χρΐ'Μν ^,{ ιΰρΐηως ΙχίιΐΊΐ;. χχΐ τ1]ν ^αινορί- 
νην ΐΐίξιν έτιίθηχΕν ' «ύ Χ3&' £&ΐ ΙΙ^χθηπίαν χρ4- 
νβ-*ί, 41X4 «β* Οδ; ίύρίβ*]ί4ν. "Εικι ϋ ιελΙ Ιΐϊω; 
(ίικίν, &τι μ)) πχρί «οϋ: ](^νύυ;, &1>)>4 ηαρί τΐΐ 
ήμίρχς μ£>ον. Ιν α!ΐ τ^ί πρώτον Ιιηιήβ-ηβαν αΙ 
ψβλμοί, ^ μ<τίΐ «ϋτο ρ^νπ&γιιβκ'*. Γένβιτι>{*)ν 
οΐ>η>φ(ΐνιρώτ(ρον τϋΐκγύμενον* πρώτον θιαϋ ούλ- 
ληψκ• (^•^ Ίτίνν-ηιΐΐ, ('τκ χλήΐΐ; χ«\ πϊριτομ)) χι\ Γ6$ ρΓβΤ9ΐΐ8 ρθίνε οΐιΐίτϊηιιί )1.ιΐί ηηΐ, ιιηιΙ»ςιΐ3ΐη 
ρΙιΐΓϊπΐΐ «ϋΓΓΕ δΰπρίΜΠΕ ΙίΙιιί. οοτυπι ίκη.ινΪ3 ρνΓ- 
ίί-Γΐΐηΐ 0(ΐΐΜή>ι« Ε9^Γϊ3 ίβυ Ε«*οΜ»$, ΐ|ηΙϋ)>υίι 
Εηπιιπ ίιι«ΓΪΙ,(ΐι(ίΊΐ>ιϊι ριιίιΐίΐχ ρ«ιΙθ ϊΙιιιΙϊοϊιιι, Ιιιι• 
ϊυβπιοιίί ρίαίιποι, ηοπ ι>ιηπι ιιπι οηιιι«^'. κΗ ίίη• 
{ΐιίατκ 94 ιΙί$ρ«ιτ(ακ κραΐ'αίήΐ, ΓοΙΙβΓίβι ροιΐ» 
ϋΐ ίη ιιηιιηι εαιηροίίιοβ, ηο οηΐΐιιΐΐ ι)»» Γβρι-ηΐ ίυηΐ. 
ϊϋ Ιη ραΜίΓΐιηι ειΐίιΐίΐ, 1ι>1ίΐ3 (ιπκροπί τ»1ίτ>η«, 
τΐΆΑ ))υο Εοιιίβαΐί ιυηΙ, &;<! (|ΐιη Ιηνοιΐ ί. ΙΙΙικΙ «Ιίιιιη 
ιΙΊε) ροΙ»ι ΐ)ΐ]οι1 ρι^ίπιί ηοη {υιίΑ Ιοπιροη, βιηΙ 
Ιυτί* ιΐϊο, η<?ίΊ*ν* ρπην»!!) οαιιιρηΜίι ΐυηΐ, ίΐ> 
ροίΐ» ίη υηυπι οπΙϊηΑΐϊ Γιικγ<•. Οο<ΜΙ <Ίΐϊϊπιυ( 0)3• 
ηϊίβϊΓιαβ 6^1 «1 Ιιϊι >ηΐΕχ ϊΐιΙΐίΕίηιη. ΟΙιγΙμΪ εηιι• κροΦίγιογ^ κρλ{ ^ν να4ν, χα\ Οτίν'ΐΐ)3ΐΐ, μΐΐιΐ '' »ρι1<> (βιηροΓβ ρΗπιοιη ΓυϊΙ; ρηκίιποιίυηι ιΐΒΐίτίιΐΐ, 

%ριίχονχα χρ^Μ'^ Ι| ρΑκτ>β:ς. ή ψινίρωβίζ, ή Βΐϊ»• 

β««Χί*, τΑ ίβνμΛΤί, τ1 τυπΟήμ*ι* , «Ι «ίνιων 

Ιβ](««ον ή ίνάηββίί • 411" ήρίν γ< τούνοντίον (κΐ 

«ύν ίοριών ϊχίΐ τΛ β(β9τήμ»τβ, κρώτΦν βύίληψίί, 

€ΐι•<6βνί 4\ΐ*τίίΐς, Όρ^ί δβη ιών μΙ« ίβρ-ιών ί| 

ΛκΛαταΰ>ς. ηϋινβΙήμχρΔν Ι) αυνίφκα; ηάϊινΑνί• 

Ιηψις, (κταμδρφίιΐβκ, ίΐβ* ή γίνντιονί, ϊΐιβ ΐζίντ-)•* 

Ιβ](3«ονή ψΛνΙρ«ιαίί. Όρ^ ίπ} ιών κραγμίτων ή, 

Ινβντίωσκ: και Ι; μίν ΐϋη Ιν μηβΐν ήμιρώ'< ΐκνώβη 

ι1ξΐΪ4 ή Α 'τύν πρ«γμ1η)ν αΟτΰν βιιχόκη μάΧιπΊ, ι)«ϊη(ΐΕ ΐιπρΗίΐϊο ποπιίηί& πΗτοαιηΐΓίιΙα : ροΜ Ιιη: 
9ιυΐϊηίο ίη ΙΐΜρΙιιι^ «ι Ιι]τριη1ι;ιίί ]Ιιο•: μι &ίι•ίαίίΰ, 
ηιιιαΐ Ι,χΙίιιί ριΐΓίΑοΐϊοηθίΠ ΥΐΓβίηίΐ ιρρβΙΙίΕΚ] ; ιΐβ- 
ιηιιπι ρο<ίΙ ΐΓί^ϊιιΙα ιηηΐβ ϋΐρΐϊιιΐ'υϊ <■! ΐΓΐηϊΓΐϋΙ*•• 
ΐία Οοηϊηΐ : ιΐΜΐκίε ιΐαείτίπβ, ιηΐΓϊίίΐΙα, ρηείϊβηΐ'β, 
<( ρο»(Γ«ιηο Γ«ίΐΐΓΓ£εΐϊο. Υεπιπι αρυ<1 ηη« Τοιίνί»- 
1«• ίβΐ» «Ιίο ΑΓ^ίηΐ 3ΐ4]υβ ΐΐία ίιιΐ«Γ«&ΙΙο ι^6ΐ«1ιηη- 
Ιιιτ. Ργϊιπο «ηίπι ιη>η<ΐρίίοι>βΐΕΐ. ίο 4βίιιι1« βΐιιίηι 
Γ(ΒυιτΜΐίοιΐ(ΐπι εείΕϋηπιιΐΒ. {ϋ) \ί(1(« ηοιπί» βιΙ 
ΜΠροπ» ί«ε(ίν1ΐιΐιιηι (Ιϊ&ΐιιιΐΓι βι (Ιίεηιπι €ηιι]ιιη- 
ΕΐΙα. βητβυί ίκιιιπρίΐο. (ηπ^ϋ^ηηΟα^ ηΜίνίοΒι £ΐ (ΙεϊπιΙε ροιίΓΐΐηβ οιπηίηπι ιρριΗιϊο αϊ πι»η>ΓΜΐ*ΐ1ο ΐ6ΐ<:)>η1ΐίΓ. Υΐιΐβί <]ΐι•ηΐ3ι ίίΐ γϊγμπι (ΙΪ*βγ• 
λΊ\Μ ΟϊΑλ (]υίρρ« ιΙΊρηκπ Ιη πβιιβί^ι κΓΤβΐυι αΐ, ΓΡΓααα αιιΐβιη «ϊΜβ (Ιίί]ΐ][)νΐυι : βι Ι^οΐυβ ε$ι 
οηΐο ηιιΐιΐιπι, (|ΐι:ιβί λίηε οπ1ίη«. 

*Α1λΑ χαιρ^ΐ βιβάξι» ί.οι:τ4», χβΊτΙς <| ϊν «λΐίΐί β &β>ΐΊβιηριι$ ΜΐοΙ]ηιη <Ι'ίιι«ρϊ ίο«ιιιπΐ5, (ΐπίτ- «ών ^λρών ΑιίψΐΐΛ, χ>1 η6α<ΐ( μϊτχβολαΐ, χα\ -τιι• 
ρ1 ϊ[νω»ιϊ|< 'ΕβρβΛδβί ίιαίίχτον πρ4ί τήν Έλλν 
νίϊβ ΤΓ'-Τ***'^'"' Αί''* *ΐί 43βφ<ίβς *•ί{ ικιλβιάς 
Τραφ\^ , τ4 η νυμφαλιχ&κ τών διχ Χρ<3τ6ν κχΐ ιζ 
χπΛ Χρυτδν, χϋΐ 4»ιϋ*; ϊΙ«Γν, ϊλ τήί νίβΐ χ3ρι- 
«οΐ «ροττύπην, χα\ ^& ί&ιιίιματα «ης'ΕΟραΙδο: β.α• 
>|ιιη» πρίι; ϊίιν '£3ύΐ|νΐβί. 4ιβ?4|ί<ιι; γ4? χίΐρΐ- ηιπη ι•1 ούκιιπιιΙΐΒ ηιΐίο, ιιυα; ίιι ιιιιιΐιίβ ρ•3ΐΐ)ΐΙι 
ΓϋρΚΓΐΙιΐΓ, £[ «|υυ) I^>^■I>ι^ι»'Μ ίΐηι, «1 Ιΐ£ΐ»•3ίΐ'9 
Ιίιι^ιιΐ ίη Ο'χηιη, Π ι ι^I1ΐ|9|]& ΤαΠ». ^ηΛΑ ϊςίιιΐΓ 
ΐιιη ΠΊΐιΙϋ ίη τεΚΓΪ ί{ΐπρΐιΐΓ.ιοΙ)5ηΐΓ3 ϊητβιιϊϋΐκιτ, 
Ιη ο•(ΐ(3 ιαηΐ βρτχ, ηηΛ^ϋαίχΐυ.' ΟίιτίκΙοιη, ίΙΙϊυβ-• 
(|ΐΐ6 ΐΓΐιαηβ•, Ο ηονηηι ζηιίιιη ρΓκ^ίϋη&ϊιαηΐ (οιη« 
ηϊι ηιιίρρο ίιζΰ ςιιχ β(] (ςρηΙίιΐΜ νυίαΐΐΐιΐ^βηι ρβτ- 
ΙιιιΐΐΓβ νίϋι;1(ΐιιΙΐ)Γ, ρι 011|^^ι1^ ιΐβ ίιιο]υβΐΠ3 οίηαιη 
νβη* Ι6€ϊΐι>η«5. 
((Ι)υΓχΐε ρεΓ ίπΙ«ΓΤθβαΙίοηη» <:ΙΙΐΓνηΐ«Γ| «ϊ α ρ»υ1φ ΐ^α ί Ιί^Γο ^Μ..ιιίιι, (Κ. α ευτσΥΜπ ζιοαιϊενϊ ^^^^^ρ «< Ιύάΐΐοιατη ^^α& ΐηΙατΛτη ρηπ•>^ειι]ΐϊ ΙίπεΙϊβ ηιί- 
ιμπι οΙ ςοηΐίαιη ΐιίορίίηιιεπι ΐαςπυνϊϋΰί, £3^Γ09 
ΙιΙιΓοβ, ιι))ί Ιιχΐ ρτχά\ΐ*» »υηΐ, οηιηη Ίριί ΙγχΙογρ, 
ιιΐηυβ (■οΓΐιηι ιπεηκϊΓίαηι ο1ιΙίΐ«Γ3Γβ ΜικΙιτγϊΙ, πβ(|ΐ>β 
νηίιη «ΙΙΐΜΐυίη ■«ίΐϊηυίΒίβηΙ ΐιικα ΜίνβΓΕυβ Ββ 
ίκΓΓΐ ΙκΐΐίιπαιιίΒ. ΙΙικΙβ ηοη πιη^ίοΐΓε ι1»ιηηιιπι ρ<^ 
ΕΐβΓϊΐ ϊΐΐιΐιιπι Γιιί!5ίΐ, ηυαϋ Οΐ-ί ΡνπβίΙίΐΐΑΐ ήυο<ι]44η 
■η Ιαεο υηυβ ρΓορΙιβίϊπιιιι ποΙιΪΒ ίοάίονίΐ, (Ιίεβπβ 
VI ρ6Γ»αηα Οβί ιιϋιιιΙζνΓαιτι ςοιιίεπι " : ΝΐηΗί ΐτβ• ΛηβΙΟειαν χαΐ αχληρύΐητζ, χβ\ ολίγοις τών ΙγίΜν 

χρινίμινα, ΤίλεΐίϊϋΓον £1 ϊΓτιον. *, 4π6 τη; Έβρβί- 
ίϊί Ιτίΐ τήν 'ΕλΧηνΙδα γ1ώιτ»« ΐΰΐΐτωϊ μιηιίΰΐίι* 
κίβΒ γ4ρ γλώ«Β μεηιιι&ίμίνιι ιτρίΐί ίί,ίοτρίαν. ώς 

μην(ΰΟι^9Βν $ί ΙτΐΙ ΙΙι«λϊμα£οι> ΐβίί φ(^.Α^έί^υ, £ι- 
ίκΦντας τηί Αίγώτπου ϊίιν Ρβοιλίίαν, ΈττιΛ 51 ττ,ς Λίάίίΐϊ, η*^α( α ρΓίπΐί|9'> βρ<Γ>ιί ΐι>ί βίτί*. ϋ^νίΨΛπ* ίηίιΆ <^Μθά ίηοΙ>ίάίίη$ ηοη ροτετη). Ργ£|(>ε«3 οίικα- 
η(3<ίβ 8ΐί* Μίιπι £1.1 ηιίο, ίιΐϊοηιι »ϊΙ>Γεΐ Π£ΐΐΓ3ϊι;χ Ιΐη^ιιχ «ΙίνβΓβιιιη 8 ϋτ«ί3 : νιπίβ βηίιη λ( 
π)ΐι1ι(ρΙίοίΙ>α5 Ιαςυεηϋί ιηοιϋΐι ρΓΟρΙιβιχ ϊΓρΕηιιιιιΟΓΟ ιιϊΊ λΐιηΐ, ((]ΐιιΐίΚ|ΐΐ3Πΐ ηηη ϊίε ΐΐΐτιρεη) ιΐ(1ιι«α- 
ΙΐΓΐΜ βΐί>ίη ιηιιΐΐα ύίι«ί«, οΐι ίπεΓείυ1ίΙαΐ«ιη «ι «Ιϋτίΐίεη ΐϋ^ϋΐΟΓοι» : ηιιχ ΐίΐηβη ρίιιείαΓίΙχιβ κ 
Β3ηϋΐί( «ίΓίι Γ<•νβΐ3ΐ3 υη!, ηυτηυβ β εοΙο τ^ηκη βιίΐυ >« Γηβ τβεΐβ ίιΐ()ί»ηΙιιτ. ΓιβίΓοιιο ηΐβιιι 
ίΙ33 3ιΙϋ3ΐιΐΓ Γ3ΙΪΟ, ΐ|ΐιο<| άβ ραΐΓίΐ 3Ζ ρΓορτί» Ιΐ£ΐ)Γ3Ϊ(ΐ ϋη([ΐΐ!ΐ ίη ϋΐίϊΐη, »ιιΐίΐ|ΐι> ηπιπία Ιεςϋηινί 
{ΓληβΙιΙβ. Οιπιιίΐ .ιιιΐΐΐη Ιίηςιια ίη ίΐίιπι οοηνεΓκβ, ιιΐ ρΐυππιυπίι ιΙίΟϊευΙΐΐΙϋΜ ^Ιησϋ &Ι>5£ΐΐΓί(3ιΐ«ιη βο- 
ηβΓίι. ΤΓϊηίΙαίίο 1513 Γκία £31 ιηιΐροΓβ, ηιιο Γί-οΙεπαχιΐΒ ΐ*1ι)ΐ5ί(€ΐρΙΐ[ΐΒ, Γίκηιιιη ^^τριϊ κΙπιίηίϊΐΓκΙιιΙ. 
5«ρ(οπι Επίιη ΐικτκ ΐηπίΐ3ΐΐοη«β ΥβίβΓίΒ Τβΐΐηπκπίί. 

ΡΓίπΐ)>ί\Χ νΪΓίΐ'ΓκοΙϊ,ιιιιί 1Ιι:Ι>ΠΒί ΰΓΐιιΙ βίεΙεΰΐΊ ϊ) ϊίρώτΎ\, ή ιών ΐί&ΐμήχΐντβ. &*τιν<; Έΰρσίοι ϊν- 
ϊιιβΓυηΙ, ](ΐιΐ3 ΐλΐιιηοτιιπι £«ριιΐ9ξϊη1ίΐ β^κίοηιπι, ΐΕ^, Ιξ(]ιΐγηβαν χατί ^ριθμ&ν τών ύπί) Μιοτΐως ηυΟ) βίε^ϊι Μο]Τ5ΐ$^ Ηί ΐ^ιΐιΐΓ, εοιιιιιΐ6ηΐι(>η.ΐί ΐΐςί» 
ΙιθΓΐ3(ιι, ϊΐί Ιι.2ηΕ [ιτόνϊηΐϊαΐη ι1«$ίϊ[ΐι3|ί, ίίι ηιιηιη 
ρβΓ οιηηίι ίηΐβΓρΓοιβιΊοιίϋΐπ εοηνειιβΓε. &εοιπιΐ3 
ληαίΐιΐ! 5ίηορ^η$ί5. 1\ία Οτκϊμ» Γιιϊι, 3ΐ<|υΕ ε Ροπίο^ 
*1 ΗίδΓΟίΜγιηϊϊ ί»»ρΐίζ»ηιιι : «Ιϋίι^ϋΰ ϋυιπ οϊρΊΐίΐΐί 
ΙηΙιιιικΐ]*[)ΐΐ6 εΓΓ^Εΐΐ!» βίβεΐ ςιιί&υΒίΙΐΐη ΰΙιπΐΐΊιαίβ, 
ΒρΓΒ(αΐ3ρΙίίΐη3ΐι;, ^^^x^3ίί6 3ύ]Ηπιίΐ/ε(δεΓΪρΐυΓ3ΐη 
ιηπίΐιιΐίι 8ΐι1> ΛΟτίαιια 4πιρβΓ3(θίβ βο, 4]ιμ Ιΐρταη 
]ΐ3$5υΕ εβί ΰΟΐ: 61 XXX ΐϋπΐϊ ροβΐ ΐΓβηίΙΐΐϊιιη.πι 
ΙΛΧ. Ηίϋ ||ίΐι|ΐιΐε ΐΓοΙιΐί Γ,)ιπΕΐίΐΐ|Ϊ5, ηιιιΐΐα ρι:γτ«γ- 
ΙΪ1. Τβηίηιη ίηϋίΐ 3)ΊηIη9^^ιι^, ρβΐίίϊ 8»πΐ3ΓΗηιιιΐ8: 
ηιιϊ ευΐΓ αρηιΟ 5ΐιο$, ι^ιίΒηιιιιιι ΙιοηοΓίί ορίαίι.-ιι ποιι 
3ίϊ£(]υΕΓείιΐΓ, Ιϋι]αηί λ<]1ίι, εΐ γ^γκιιιιι αΓϋυπιείιιιβ, 
Ιη δϋίπαΓίΕαποΓυιιι οΙΓι^ηββιπ, ϋΐηία ίηΐΕΓρινίΐΐυΐ ' 
£βΐ $ΐ'πρ[ΐΐΓ3Π)| ίΐιΐι δΐνεΓο ίηιρϋΓ3θαΓε. Οκί εΐίηηι 
ιι(^ιι^:«^$ |•ΐ3εεΓ«ΐ, ς«ιχ{: 1111411ε 3ι1 ΟτίίΙυιη ρ«ι[ϊ- 
ηεΙμ3η(, ηαιι ΐ3η« ΐΓΐπ&ΐιιυΐ : βηηίδ &&ε ειηιιίπ- 
<1ιΐ3(ίη[3 ριΐ5ΐ ηΐίΐϊοηϋΐη Αι^Μ^Iχ. ΟιιΐΓΐϋ ίαϊΐΤΙιεο• 
ιΐοΐίοπίβ ΕρΙιείΐί, ηιιί ϋΐιιη «ι Η»Γθί'>ηί5 ΙιχΓ«β• «β- 
ΒΤΙ. 3ΐί(Γΐΐ3η>Ιο οΐΤκηϋΕΐβ &ιιί<ί («Ιιχιειίΐΐΐΐ, ρΓαρπ.ιιη 
ϊϋΐΙΰΓρΓείΐΐίοπΐτη Εΐΐίϋίΐ, ΐΐιΙ) ίηφ«Γ3['>Γ& €αιιιπ]ηι]θ. 
^ιι^ηI3 εεπιίΓη ηοη Ιια1>βΙ ιιιειοη^ιιι; ίανοιυ ^η 3ΐι- 
ΐεπι Ιη ΙΙΪΡΓί(Ιιο« ιΙαΙΙο ορεπ3, 5υ1) ^3^»^3I|3 ίιιιρο- 
Μ10Γ>•, δοΜ ίιΐιβ 3ΐιε1ΰΐ•ί$ ηοπιίήδ Γθρ<^Γΐ3 £βΐ Ρίίορ- 
ροΐϊ, 3ριιιΙ ΑεΙΐιιιιι, ίΐιΐι ΑΙετιηϋΓΟ Μα:ιι:τπ ίιπρο- 
ταΙοΓϋ. &Γρ1Ιιηι ρΓοΟίίΙ η ίυααηο ιοί^ηα •.-ητηιίΐ.ι 
<βΙ ■ηαΠϊ'Γβί : /|ΐ]ί «ιηηίΐιυβ Ιιί> «(ΙίιίιΐιιίϋιΐΒ νϊβϊβ, ΐχΛΕΤΐνΐων ΐβδαμήχοντκ ;<ρΐΐτβυτίρων, χα:Α παρά• 

βιιβν ίρμηνείαν ίξίθΕυΜ. Δίυτίρα. ί; τοΰ Σίυι»πΐυς 
Άχΰλα. ΰϋτβς γ4ρ"Ελ).ιιν£» ίκ τηί ΐΐβντιχήί, έίβ- 
ιττΕίβηΙν Πίοΰββλόμοιί• ίΙτΛίιρύβχροιΙίαί Χ(κβ^\ο- 
νοίς τκτιν, ή,Οίτιιβΐ « ΐδ ράππίμι. κα:\ συνβρβμϋη 
Ίουδα!α({, ίρμηνιίαν ΐηΐ Γραφτ,^ ίξϋαχΐν, ΙτΛ 
Άδρίϊνοί βα3•Λίως τοΟ λϊίΓρω&ίνΐΐ;, ΐήν '"'' ί*•θ- 
μΙ]Χθντ£ΐ, τρ'.ίχο'^τα χι\ ϊΕϊρΒΧΜίΓβι; Ιτισιν ΰττ•• 
ρΐίΰυην. ϋολϋ Ώ παρίφΟειρΕ, X^>ι3τίανΐI; Ιγχο- 
ΐών. Τρί'η. ή τοΐΐ ΣυμμΑ](ου, δ; ών ΣιιμΧ|!:Βίτιΐ{, χαΐ 
Η*)^''ΤΧ'^'""^ όιιης ίβοΰλετί) τιμή,-, πρίοίΐιι* Τοο- 
δαίικι χκΐ ΐεύ-ιερον χΐριτέμνεΐχτ, ΧΒ^ πρ^ Αντι- 
Γίϊειαν ΣΛμορ<ΐΐών, τήνβιΐβν ϊρμηνιΟει Γρϊΐρί]«, 
ϊτ:\ Σίβήρου ^ϋΐιΐιίωί. 'ϋς χκ'. τηϊ; Έβμαίο;; χ*- 
(ϊΐίβμίνοί, ίιβίϊν η=ρΙΧ^ι«6ί τκιρ;ρμ ν*""• Ι^ί'^'* 
£ξ Ετ»! κβΐ ιίΕντήχςινχι της το5 *Α«ύ>3 ίχδίηως. 
Τϊΐίίρτη καΙ Έφκαίου θΕο3φΐ(ωνο;, Ιί τη; ιΐρία^ως 
|μΐ3ρκίω'>4{ ΰν, χαΐ μτ)νίβα( π«ί τ«Ι; νννιιρΓηώ- 
ΤΒΐ-;, ίχβΐ>3(ν Ιδίαν ^ποιήτατο, ββοιίεϋοντο; Κομ- 
μόδον. Ή ίϊ πίμτπη ίρμην^ία, ϊϋτΐ'α μ^ν οίχ£](χι 
γιιώριμον, ί-Ιρίβΐ) ΓοΟν*"* ΊϊριχιΤι. ί;ίίΙν "ϊνρνμμί- 
νη, ΚαρικχΗοΐ} ^Λΐιΐίϋοντοί. Κ»\ ή ίκιη δί. 4»- 
ώννμ^ ^ντ». τίι/ΕδρΕ?νν ίμιίίν ίαχίν Ίν ΝΛί-ΐίλϊΐ, 
ΐ^ χιτά ιδ 'Α«ιο«, ίκΐ 'Λ),[ξί1•ίδροιι τοϋ Μιμαίου. 
Έα&μΓί δέ προίβη ττ>ρά Λονκ',βνβν τοϊ μι^'ίλ'/υ 
4τ)ίΐ)ϊοΟ χβ\ μϊρτυρο;. δ; ηΙ; ιιρθ|4^η6ΐί9ΐι: ίτι- «I ΓΙ1ΙΙ1 ΠβίΓα'ίΓα ιβιίΐΛΐβ ϋίΙίβοηΙί$£ίιιιι>, Ρί ηιΐ^ηα Ο «ίοος ίχΜ^ίοι. χβΐ «*; ΈβροϊχοΓ; φΕίοπ'^νώτερο'* 
ευιη ΐ3|>0Γβ εαϋιιίΒ, ρπιρηί^ιη οιΐι ιΊοπγπιι, ηίΐιίΐ 
ιηαηειχη ϋϊ ηίΐιϋ ΙιιΙΐί'ηίοπ ίυμβΓΠιΐιιη), 0ΙιγΪϊιϊ3- 
ιι'ΐΒίΓαιΙίιΙίΐ : ηκβ βροιΙ ΝΙτηιηκιΙίϋηι, ιιιιιιιι ε]ιιβ 
εοηκήρΐ» Γ<*ρι;η8 εβι ίη Ιαττα ψΛύ»*π, «ρικί ^χ- 
ύηη ^3I^^ ίΙΜίπ, ροβΐ ίμ&Ιυβ 1.υεί3πί ερΠαιιιεη, 
ίΙ ροΐΐΐ ρβΓ4€θΐιίοηειη, ηκα: 3 βίοοΙςΊίοιιο η (7] ίνΐνχάν, χ3ΐ<ίχρι6ω9'ΐμϊνΑ; ΙκΖαβΜ ίξιΑχληρον, κα'- 

ίπαιήβατο. ήτι; είρί&ΐ] Χϊϊλ ΝίΜμήϊίίοιν. ί^ι-ίγρι• 
ί^β; β:;«ϋ, ίκ ν^ρ^ιαΜ^, ιΤΛρίι Ίβΐίϊιίοΐ! ΧΞ;[ριαμΐ•ψ 
χ•>ϊΐίμΛ:[, μίτϋ -ήν άΟΪ,ηιικ βύτο•>, χι\ τ&ν π»ρά 
Α'.οχληΐΐβϊοΰ κ»\ Μι^ί»"*"*" διωγμί,ν, Κωνττ»»- ^ο^. Υι-ιι. Μΐξιμνι^νΛ Ιίαχΐϋ'Ίαηϊ, ατκ\αψ\Λί'πι. « εΟΜΜΕΡίΤ. ΙίΧ Ρ5ΛΙ.ΙΙ05. 06 σννάΐΐΕ τι) ιών ίΙίβομήχοΜία, -τ^ι κΐ|)ΐεφΟχ^μίια τνν 

μνΐοι ηΐ; αΰλξμβπν, οϋτω δι χλ\ 6 πολύς &ν6[>ω• 
κος Δγΐταί χαί χαίΐΐται μϋεαί. ΙΤο)ύ 8ί παρ' ήμίν 
τ4 βήλ« τον Λ^}ίν^, Χ«ΐ ίύκ £!*«« ι4 4ωρβν ιοϋ 
ΧΛ^ιστηκίτο;, ι4 ϋγ^κον τοϋ ί)μ£ρω-ΐ(»υ. τϊΐπβί- 
ίΐννον τον πΕίταιίΐνμ-ΐνου' Κατ ίν >ΰΐφ μίν ι:]> £^ 

ΤίΐΙ βτ,ριώ&ς. ωνπάνΐων ή ^ϊονή χρατίΐ. Δι! γο5ν 
ταν<« κβ'. μίΧ^ί ιών ψβλμϋν, ϊι' οί «νν«ί1«Ιΐ>ι, 
χαΟίτηρ 2(1 ΐΕ((>4νη{, ταΐς ψυχαΓ; 1^ βπ^ τούτων 
•ύ-ψίΧίία, ΐί αΐβηΐρΦν των ΐΐνιυματιχΰν φα(>μάχων, Είαπιΐιιο. Ι|«ΰ ΰΐιι» ί.\\ Iη1^^ρ^^|1ιν ειΐ'ίιίαηβ (Οπ- 
Ββηΐίΐ, 6ΐ ςιικ ι1ι ■Ιίίβ {Ι&ρπιτΜ> Γ[>«ηηΙ, Τΐρηιίΐ,• 

ΙΙΙΐκ] ΐυ1«Ηΐ οιι>ηίΙ»ιι> πιαιιίίηΐηη «ι, ήηο4 
ηιιβα•><]ι»θ(Ιιιιη ν^^β^ Π»(υΙ> , ιίβ βΐΐιπ ηιιΚί 
Ιιοιηίιυιη ■ουηΐυτ Μ πιιι|Γ«ηΐηΓ ηηπιιιίΐιυϊ : ίηιπ 
Ιιοπιϊιΐΐϋ ^ιαίειη ιηιιΐιο ιια^ίϊ ΤοιιιίπΛ <^ιΐϊ•ιΐ νί; ; 
»6€ ιηϊηιιι ηίιπι ίί ςιιί ίιηΗ»»ΙυΓζ β•ΐ 3>ΐιιίι, ςυ^πι 
ςυί κηΐ» εοιιίθτΐυ» ; ίιιΙ ^αί ίετΟΐ'ιοτ £■(, 
ςιιχη ΐ]ΐιί ηιϊΙίΟΓ ; &υΐ 4οϋ[» ίπιΐοΐ'ϋοί ; Μ ϊη 
Ιριο (|ΐιί4βιη ίιηιηίαβ αΠι ειι ηιίοιίίΐί) >ηϊιιι« 
ρχπ «1 ιΙΐ• ίπ-ιΐίοα>Ιϊ» μ ΓβΗηι, ηιι»• οβιηη 
ΐΛοα-ϋ νοΙιιρΊΜ «ίηαΙ αι: ΐΜ|«η[. Βίε <|1ΐιΐΓ ιίβ 
ον»3 ' ρΜΐ(ηοηιιη ΜοΙυι ΙιιΐπκΙυΐΐυ* ηι , ρττ •ΐύντηζ. "η χκρι^οτΕρον τ^Ι* ήδίωί έγτίβτβΐύνϊΐ, 
ΝαΙ μανιμώτι^ν γΐΜΤΚ. Πρώην μίν τΐνιν ηϋ μΐ' 
λοΜς αΓτίον. 'ΕκίΙ ί^ Βιΐ Ή5ϊ άχοτηΐϊκ ί,ίονήί άηΑλ• 
ήυαι ΐ^ν ίνΟ^πον 6 1:;[Φρ^, ηάΐιν ίιί «ήΐ λτέ- 

δ 9ΐ\{ ίκνΐηΐίΕν. Α(χν•ν χ>1 »νΐ» 6ίν^(ριιι τον 
μιΧίυμαια;. Τ4 Ά τρίτον, δΐΐ (9) χαΐ ίγάιτην Ιηινε- 
ν4ι;τκ; χχλ Αμυνόταν, (ϋβιιιρ τίΐ γλώΐοαΐ των Λϋν- 
των, οΟτω χα\ τλ; γνώμας «Ι; ίν συνάγίΐν 6<>νί^•Λ- 
νον, χα\ (Γ^ιηιρμοΑΟΤΕΪν, κάαΐι; χι χαΐ 1κ49τΐ]ν έκΐ- 
<ην| χ»\ ν^ιβι;- -(Ι γίρ οΟτν{ ΐβτϊ <ία1Χ«χτ^ρ(θνι 
ώΐ 4«.μα χοινΰν Ιχΐτήριον, Ιξ Ιχάτην καΐ βκΐηιβν Ιιιιπιαηΐ• αιιϊπιί» τείβιί {ΜΙ (ΐ1)ϋΙ>ιη ^ΒΐηιιΙχιη Λύ• 
ιιβΐΐίΐϋΓ «1 ^αη^υπκ^[ϋ^ : ίρ50 ί€ί<>ίΜΐ ΟΜίυ, ςιΐΗΐ 
ιπβΐΐβ ηυοά&ιη, ιΙιβΓϊηΙβ ιο ιυονίεηαΐβ βρίηίαχίϊι 
(η«ι1ίοίιι« λΐιΜΐΓίΙιίΕΐη, β( τιΐϋία «ΙιιΙεΙΙιιιι εοη• 
ι1)«Βΐβ. Νλΐη ςυο^ ^ηΐυπι «Μ, ί«Ι ]ιΐϋυηϋίυ8 γμι- 
ρ1(ιΐΓ Βΐ Εοη&ΐιπίίηι ΓΜίηβΐιΐΓ. ΙΙχ< β$ΐ ί^αυτ ρΓίιηι 
»η1υ8 ΓαίΙο. 5βειιη<ΐ8 τεπι ί1ΐ3 αϊ ; ςιιία ίιι4ιιϊ Μ 
ΙιΙ«• τοίιφίαΐβ, (Ιχπιοη Ιιοπιίηοιη ρβηΐίιίβηΐ, γο- 
£ΪιιτΚ ββιΐί ρ^ί ^ΛίκΑΐοί, αηΐβεϊοιΜ (Ιί<ίρο*ίηιιι. 
ΐΙΙυιη ΜιΓϊ»$ »>|ν3Μ, ΤίΜία, ϋΐΐιΐυϊ έΛ ηύΙη»η 
αθΛα>τά\%αι «ι (ΙΠ«εΙίθΓ«αι ίπκΐιΐυ* «μ : ιΗροΗ 
4|ΐιί ρο&5ίΐ, III ϋαηβηΐίιιπ) τοΐο, Ιϋ οΙ <^0Γυιη •Βί- 
ιηοβ, ίη ιιαιιπι «οηιροΜΓΕ. ΟυΜ εηίπ> γ«1 ΐ|υο4 Ο» ύηίρίΛΛΤΐν^ χλ\ κάνηιΐν ίναφΐρ^ινον; Καΐ {(υ^ιΐΐρ ΐηίιοίάΐίιη 8εη<ΐ'^>• >^ εαηιυβ βηίςίιίίπι Η ιιιμ» χαΐ3θχινήν, ή 1ηανίρ6ωαιν, μιταίΐ^ΐτΐν χαΐ^υθμί- 
(ον 4««• σςυ^ρονιχά ϊΕ γίρ καρί τοϊς βρχ?ιοτί- 
ρηις ιηΛΐ (10) μ^ί•}• χαΐ τουναντίον Ιραιτιχΐ , χαΐ 
«ιλιμοκοΐΛ, κ>1 ι1{ϊΐ)νικί, χα\ λυττη^Ι, ιυιΐ χαρίεν- 

ΤΧ, ΧΙ! ι^ννϋϋνΐα, ΧαΙ 4μ6λνν<>ντ«. Φαιτίν ίτι χιΐ 

ϋυΟατΑρα;, μιιράχίΰνίχτύηιικ ίρών, μ(τα{ττ(}ίψα: 
τ6ν κνλ^, μετιΒτρΐψΐ χαΐ το'ν Ιρντος- καϊ λλλα 
μ«τ1 ξί?ου{ ίρμών ίςϋυην. Ό 6ί ΤιμΜϊϊιΐ μετάξι• 
τραπ^ΐ•!,- χι\ ί,ίϊνη; ΐΐν ν^μον Ιίΐί τ6» ίρΟιι*. 
Τ4ν (Ιν-ι^ν Τιγορ: Ίβϋ 11ΐχ£^νϋ{ , χ>1 άρπίΐίΧνΐχ 
^^.■» σιΐΐ\>1ι« ϊνι^ίτ^^ίαι ητηοίηκι. ΟΟτω γοΰν Ι^μών 
ή <^Οαι; ύίκιΐω; Ι];|ι ηρλ; τΑ μ<λ<] τύν'^ΐμάΐϋΐν κχ): 
ή^ΐίΐ^, ώ; χαΐ τ;ί ντημ,ίζΐΛ ΐίΐιβίοι κλαυβμυρίζδμί- Γβπι ααηείΐίϊΐ ? ίΙΙβ \'ίι1ί1Ι>εη «ηΐιι», ηυί » κϊιιςιιΐίβ 
3ΐήΐιβ ιΐι οπιιιίΐ)Ηΐ>, ρΓΟ 8Ϊη£υ.Ιί5 «( ρΓο οηαϊΐιιικ 
£»αιη>υηϊ1«Γ οΟΓϊγΙογ Ου». [^ιιΙ ςιιίϊποηι β^Ι» α* 
ίιηιηιΐίβ εΙ ίοΓΟί. <]»! ϊϋυτη ροβ&ΐΐ ίιιίπιίΐΐιιη ϋιι<»Γ«, 
ςιΐϋΐη £0131 Οΐΐιηι ρτο κ ρΐΛαακ"!} Ηηίΐίΰΐ ρπτ• 
ΜΤζΛ «ϊιι> ΙιΐΓίποηίχ Ι)ΐΙ)βι «ι «ιιιΐιιβ, υΐ ρονιίη( 
£Ί ΐΜποβιηοΓββ ρίΓίΓε, ΐΐ Ι3&3ΐιΐει« αυΐ ραάΜοΛ 
(ΙίπΕΕΤΓΰ, βίςυβ ϊη ι»εΙί)ιι £οΑφ«>ιι«η-. Ι^ίιηιΐϊ 
οιίιηι 3ριι<1 3ηΐϊ({υοί >ιιθθΓ£ϊ. ν3ΓΪ> Γυί&Μ οαη• 
Ι411ΙΙΙΙ ξοιβΓϊ, ΪΙ9 υ1 οΐίϊ £33Γΐ ΟΒϊβπΙ ι;) 1«ΙΙ]>«Γ•Ιί. 
ΐΐΐί 3Π,3Ι[>Γίΐ, 3ΐίί ΟΐΙΙΙΒ 1*βΙΙίΰί, ίΪΕ εΐ ρ3€ί&θί Εΐ 

ηηιχίΐί 3£ Ιυ£ΐι1ΐΓ« : βΙη (Ιίοίςυο γ»1)ιιγ, κι >1ϋ 
ΙιΕΐκΙιι4ίΐι«[β ρΓ»ϊΙΐηΙ«ί. ΑπιΠΐ (πΐιη Γϊ'ΐΙιΑβΟΐ'νι^ 
3(1οΊβ&ωηΐΙβ ίοιπιοιίίΐβ αιιΐίηΐίι , πιυΐΜϊί (ΐΐιί» να, τούτ«{ χχ\ μίναις χαταχοίμΙ^ΕβΟΑΐ- χατΐΐΐί- ρ ιηοιίίϊ, ϋΐιιοηειιι «ίιιινΙ ιηιι(Λ&&«, εΐ ιΐίυπι ςίΜΐίο βανοι γ^ρ ίιματι πκι^ιχ^Ι τούΐοις αΙ τίτΟαι, χαΐ {(' 
αυτών χαΐΕΕΟΐμίΐουαι τ^ ρίΐ}2^. Κι\ (Αατίρα: 11, 

ξΛ^νία'ίηαι τ)]ν£χΐή(6{ο(ΐ:ορ£ζς ΐαλαιτ:)^^ άν. ΚαΙ 
2ΐφ»τί)[ναι κά/τίΐ 1ργκζδμιν«ι ^υπιν, ώς τ^^ 
(}η<χή{τψ μϋΐΐ χυχλουμίνη;, χαΐ ^ον ψεραύη^ς τι 
'Ζ'ΙΡ^ ΧΒ.Ι Ικΐιηνα. ΚχΙ τΐ λΐΐ ίέτκν κιρί τών Ιο- 
γιχών ; 6ί»« γ* χαΐ Τπποτ βίλΐΏχι-^ί μΙν άκούον- 
«ΐ, ιφύ( ηϋΜμον ιΰτρτίΕίζονΐίΐι- θρίμμβΐαδλ τβϊς 
βνριγξιν 1κντΕ«, χα\ τδ^ι ηλ1«ν τίρτ^ται^ χα\ ίπϊίΐ Ιεηΐεηι ρβΓΪ πιοΟο ιηοΕΙϋίβΕ χε οοιιιρβίϋυΐκκβ : 
ίΐ Τυιιοΐΐι^υια Ιη εοΐΐΜ. οίηιιε ίιιίΕΓ τ«Ι>ΐ|ΐΙ•ΐο. 
(Ιιιιιι οηΐιιι» ςιιβιυιίαι» ο3πογ<1, (|ΐιί Οηΐιίυϊ (Ιίίβ- 
ΙιΚαΓ, ιηϊπιυπι Γ^τυπί Η^ΓβιΙυηϊί 6τΰΙΙ33βε 3:ΐ]υ6 
£ΐΤΐη55^, (11, ΐΓΓί-ρΙ] ίΓπιΧυη, ρΓοίίιιυί ΐΐβΙΙίΓΟί. 
Αϋ(ΐθ «ηίιη Ιιυπιηη» ηαίιΐΓλ «αιιΙϊΙιιιϊ ίοηιΙΙίΧΓίβ γ&Ι, 
εϊβςηβ ϋνΤκίχΐυΓ, αΐ τΐι^ΐβϋίβι «ιίιιιι ίπΐϋΐιΐ» Ιιίι 
ίοΐΐί <:οηιρΕ5ΐίΐ)ΙιΐΓ. ^^<ι4I)>( ΐ(ηρ[>« ^Ιϋ^ αιιΐΓΪη* 
ριίΕΓίΙΰΐ ηχηίΐΐ, ΐ|υί1ιιιί εοηιιΐ! «χιιΐί κ(•ρίιι»ΐ(ΐΓ. 
νίιΐοΓββ ρΓΒΐ(Γΐ:ι, ΗΕρϊι» ιίβ Μ•*!!)• (Ιΐι: ί>1ίβ3ΐ<• ν'ϊΓίΦ Ιεθΐοα«3. (8) Γρ. Ιν-.«χνον. ν( β) ΐ^ιϊ'Μϋ Ιί^'* ίιιΐ«1>Γ€8. 
[9ί •ν. »η ιίΐ, «ϊρΙ'ΟΜ και. (10) ΙΐΓΐίϋΐΓΠίαΓ, νβΙ «ηβ «υΙ^κιϋΙυΓ τκτίαπι, 
4υν ίϋϋηιΐυ» είνβί γ.-|;>ιιιγ. ■ _ !■ -• — ^^^-^, 
1^ ΕυΤΚΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ Μ 

ΙΐΙηβΓΪβ Ι*Ι>οτβ<π• Μηΐυ κ ΜΓπιίηβ εοοβοΙιηΙιΐΓ. • ηΕα{•>ντα{ * τηλλοί; βΐ χαΐ 4ΐ>γητρ3 «κίικ Οΐ)ρ<'!)ν, 
Οηπβι ΡΐΙϊοι 3ηϊβ«5 ορβιίηϋο «ηΐίΐιΐ, ^Ι'Μίϊ χβΧ Οήρβτρβ• χβ\ δγ* μ»νίΐ(ΐ(>ωί, μίλβκ; χιΐ κάλ- 
ορΕΓχιΐίβ ίπϊηιιΐϊ «ριηίηο ΒΐυΙοΜίΜϊ, βΐ είΜοχίο 1ο«ΐ ϊ-άιρυρο*. 

ΓλΐίΙΙϋδ ■ηοΐ»ΐ)3Β ΟΕΐιηΓ» ρβΐίΐπΐ »ζ ΙαΙιΟΓΟί. δβ^ ίΐΉΪςΙ ορυβ μΙ ΓΒΐίοηιΙε& Ιιοπιϊηεβ ικΓΜίιιβη 
^ιιαπ^ο ΪΓΓ>ιίοη3)ί3 ίρ»», «ίμΙ ιιίιηίΓυιιι, ΙιιΙ» ι6 ρΓχΓιυιιι ρ3»η1υΓ, ΕΙ ον;* ΙΙίΐιιΙιιη «ες•ΐ9ΐιιιΐί, >β 
(υιΐ£ ιΐιΐ*β'8 ||3ΐιιΙ»ιιΐ ^1 ρίτΐΒ"Είΐ*η1ΐ β( ίαα ηιυΐΐίϊ εαηΐιι• «ι οαηοίπι, κηίαΐϊο ϋιιΐ . ηιιιΐΐΐΐ 
(λ ίϊηΐ ρπ> ρΙ^ΐΙι^ ιιΊ ΙΐφίβΪΒ ΐ ίρ3« «ΐηυίιΐβιη αηίΐοηι» ρυΐεΐιτίίικίϊηο »ΐ τηπίυ «ΐίριτιΐυΓ. 

Υβηιηι ϋ φπί ύϊνϊπ* (ΙαοΙίιι& 10 ιυΐιΐίπιϊυβ ΙοϊΕΓ- Άλλ' οΓγ« τί ΟιΙ« χομψι!τΕ|>ον £ρ)ΐηνιν»νΐΕΐ, ιιίΐ3ΐβΠ) ιιιίιιΐΈκίΒηίη(:;<Γί. Λπίιιιν^ αυιεπι ΰοηείιιηΐ' 
Μ3 εβί ϋ«)*ι$οιιιι*ΐί9 ιΐυχ^βιη ΐΐ Ε»η«&ΐιι» ίΙΙ»ηιηι 
ρ*Γΐίιιιιι (Ι ροτβηΐίΐΓΐιιπ <ιυ» ϊη(» αηίπιιιπ βιιιιΐ : 
ιΐϋ (|ΐι> Ι*(ίιΐ9 4]ίΜΕΐιυ8. εοη&φπηιιιΐίι εηίιη »Ι Ηιιγ- 
ι»4ηΐ4 ϊοηιιιι ύίΟβΓ^ιιΐΙ^ιηΐ ςυΐιΐίηι ρβτ Ε«β, &6<] ίη 
ιιιΐΊΐη ροΕίβι ^»ηί^ιιι^»'ηιίιι^π οι εϋην«ιιίϋηΙίυπι ιιιγ- 
ΙοϊΙίαπι ΙΙμ 3ΐιΐ€ηι υϊεΙετρ ΙίοβΙιίΙ, ιιιιαηιΐο ρΓΧείριιβ 
τηιΐΜηβπΓκαηηη ηΐίοιιΜ, ίηίετίοΓίΙιιιβ ηπίιιικ ραΓ- 
ΙίΙιιΐΐ εοπ^ηΐΡΠ»1 : «( ιΐίηιΐ ηυίιΐβιιι ίιι ρηπιο '»ίΙ 
ΟΠίίιικ. νΜβπίΜηιιΚιΟιίΑ ίιηρ«ΓΐίΙ, τι*ιΐ)ίΐιι>ιΐ| «βΓ«ί3( 
(τχΐΐοηιίΕηιρΐΠβιη (Ι.οο), ϋΐίυϋ ΐϋΐβ.ιι (ραη ί«ίΙίιχΐ 
Ιπϋπΐιίΐΐ») ιηρύίιιιπ Ιοοιιιη ]ι>Ι>«)ΐ, « γι;κ>'"'' * 
ρηιηο, ίρίΐιπ) &ιιΐΐπι ροίΐβΓίΟΓΪ ίιηρκΓβΐ : ηυοι) τΐίίβ 
βΐΐΓβιιιυιη ΙοιιβΙ Ιτκιιιιι, ρ>Γ» !-ίΙ Γοιιοηρίκΰϊΐιϊΐίβ. 
ηυ^ ίλΐιΐυιπ ρατβχΐ, ηιΐΝΓ|ΐΐ8ΐη ίιιιρεΓεΙ. Τιιποηϊ- 
I|^^^^ιη 3ΓΪΠΙ» οοηίοιοηΐία ίπν«ηίΓΪ ροΐΐ^Γΐΐ (γ3- 
Ιίοηιϋι (ΙΙεο ριΠίβ λΛ ΊτΛΜίΜειη) , ιιΐ «]υ5 ϊΙιογιΙζ, 
ςί« ΙΙτριΐΈ ^ίΐϊΐϋί, ΑχΙ Μ«Επ. Ηΐικ «αίη ίΐιρΓί- 
ιη«ιη «Ί |;Γΐιιίι»ίιιιχιη νο£οπι >ρρ«11ϊΗΐ, ςιια κεην»! 
€0ηβηιΐ3ηιί 1 πι ιΙίαΐΐ'ΐββΓηιι ; ιίιηϊΙίΐΐΓ ^Ι ίπϊΕΐϋΙΙίβ 
Άύ εαιιοιιρϊϊΐ11)ίΐ6πι, ιιΐ Μβίίί εΙιατίΙ 
4ίείιιΐΓ Ν^ΐϋ : ίιαιίϋ αυιεπι «ΙιΐΜϊηοπι 6 σημαΓνΐίθιι ττ^ς ψυχή;. Μουα^Ηργία Κ ψυϊΐί. ή 
τώ# Ενδον (ΐύτήί μΕρώ» ουμι^ωνί», Λί^\ ζ; Ι^οΰ^ΚΊ* 
ΐτλατύΐίρβν. Σ-μ^ωνία γάρ ίΐϊΐν άρ-ίπνία 6ΐΛψΐ^9- 
μίνωϊ μίν, ίμολβτούντ»» 8£• τίίιΐο !1 ϊίΐϊΐ» Ιίΐϊν, 
ίταν •)( ν.ϋΐιττοί τιϋΜ ^'^μ7ι>ινιών λίγοι ταί; Εν£ ν 
ή; ψυ/τ,ς μ/ρίυιν ίφαρμίιωβ', χαΐ ι6 μϊκΐήν «ρώ- 
ιην Εχτί ΐιίξιν, χκ\ μίνον Ιρχιΐι λ^γυ £& ιϊ λογιντι- 
χίν ■ 1* ϊϊ «♦;"* μίϊην, οΓβν ι5 Ο^μιχίν, &κ& τοϋ ιτρ«*- 
τιυ μίν ά(:ι;(^μ{νον. ίρ^"^ ^^ '^°^ ιιίιυτκίΊυ' ν^ &1 
ΐ1]ν Ϊίχ4ιη«, ώ; τδ ίκιΰ^μιίΓηιΑν, άρχίμϊ»ΐ)ν μιίννις. 
Τ6τϊ γ&ρ ί-' (Γη χαΐ συμφωνία ψυ^ιτίζ ' <θΟ μίν Χο 
γιστιΧοΟ πρ&{ ΐ& Οι;μ«ιΑΐ, ώς υπάτης κρ>κ μίκΓ,ν, 
τούτβ ΐάρ τ^Η ι&νώΐαιΐον κϊΐ βα^ΰτατον χ^.οΰβΐ 
φθίγγ5\', τΐ-,ν διΑ «αοάρων ουμι^ωνί^ν βώζον-Οις- 
τοϋ £ί θι/μοΕ^Βοίΐ πρ^ΐ ι& ίπιθυμητιχύν, ϋ; μΐ^( 
κίΐς νήιην, τ&ϋίο γάρ ι6ν άχρ^τατον χβϊ &ξύταταν 
βν^μά^')υΤ1 τήν δι4 πίΑΐτί πάλιν α&τοΰ £ί τ'•ό Ιβγτ- 
ατιχο^ ιιρ4; -δ 1πιθμμηϊΐκ'<ν, ύις «πλιης πρδί *ί;- 

τιιτον ^ν β^ί πααών. Κί όΐ ίΛ μή τη!; ι^ποις χαΐ 
, ΐ(ί ΐΛίο ςϊφ - τοΙς ί'νβμοη πρ4<τ/χτ(-^, ίλ^ί τλΐς 2νν^μιη χχ\ ι^; 
ι 9ΐ(|ΐι« κυιΊ»- 1νΐργήμα3:ν, (Γΐ] ίν μίιη μίλλον ΐ% λθ'τιν:Ε« •ίηίΑΐπ ννΕΕίπ ιιοιιιίπιιιϊ, ηυ^ε&ι (Ιίηρ^ιιΐθ. Εικίεπι 
ΠΚηΙο βΐϊιπι ίταβΐίΐίίΐίι »ά ΐοπ^υρίϊϋίΐιιΐϋπι , ιιΕ 
€|ιοη1:ι; ίΙΙίΐϋ, ηυιιη ΙΙ)ρ3ΐΕπ ιΐϊιίιηυϊ αιΐ Ν«1βη. 
Ιΐϊπο ίίί)ΐιί<ΐ£Π) *οΐβτη,()υί(ίΐ]« {ί3νίΐίη)3 βτιιΐίϋί- 
ηΐ3(]υο οοιιΑείίιΐΓ, Πίιρ,ι&οη ΐρρεΙΙιικ. Ριια(1 κί ριτ 
«ΐΐ. πηη Ιοΐ3, ιιι( ηοπιίιιβ, ιιΙοπιΙθΓα, κει) τίπι 
Ι^ιΐαβ ίρβηιη ίΡΐ)!)), αι ΓβΓυιη βΟΙηΓΐαοι : Γ»(ίυηα- 
Ιϊ! ρβΓ^ίΐηΐ! ροιίυε ΙΙίίβ (ΐρρεΙΙΐΓκίΑ «μ, βο φιοιΙ 
3ΐΙ ίΓΜΓΪΙιίΙοη, ηυΐίί ?ι] ϊΐιοηΐιιη ΝβΙεη {Ιιέο:ιιϊιιι 
•«■ιΐίϋΐπιι «βι »[ εοηΐϊΐίΐί&ιίπ» )πΙιη;ε ραη) «αη 
(■ιίοπΕΗ) Γθΐι$οΐΒΒπΐίχ Ιΐ3ΐ«Β[ ςιιχ £51 βίαρεπκ ΐ 
«ι >4 £ϋπ<:υρϊκίΙ>•Ι«ΐΑ υΐ ίύ υ^'ρίΐέπ (Ιιϊΐ επΙπι 
Ιβι^οΓ «$ι «ι ιοοΙΗογ) ηιίαηβπι «3πι ΜΓν&Ι ηιιχ 
«ϋΙ ΠιαΙ^Μΐίβη, ίιιΐεπίίοιιειη<|ΐΐΕ ϊΙΙίιιβ, εΙ ΙιιιΐιΐΒ |) πάσα τ^ ίύταμις αϋνάτ• τλ-Λ II πληΟύνετΑ^• λογιΐΓίχδ*• 
πρδί μίν τδ Ονμιχδν, ώί κρίς «ήΐην, τηΰτο γΑρ τλ 
δξίΐίτίν, )(*\ ^ρμηιινώνατον «ήΐ ψνχζς μίρ'•ς ϊί-ν; 
Ί.ίχουί της ίιΛ πίντΕ σίιζοϊ αυμφων!»; • χρΛ; & τΐϊ 
ΙπιβιιμΓ,ΐΐχίιν, ώΐ πρϋς ύιτ&την, τοΰτο -^ϊρ αϋΐηΐ τ& 

ρΐϋν χΑχΕίν^υ μίν ΐί^ν ίπΐΐαι^ν. τούΛβυ δϊ τήν 31ν£- 
βιν ^υΒμΙζονχΐ; χαΐΦΧίρνάιν, χβλλίΐ^ν λρμονΐχν 
ίργάζετιι. ΤοΟιων οΟν προιηοβϊϊβ-μίνιον ^ιμΐν. Εΐΐ 
τΐαριπη^αι βΐύΙεΐαι,ήμΙλΧαν Είπιϊν λίίηιτ», ηώ^ 
ΕνΙντΐ>β:Εθν ΠνΕϋμα, «οΐέ μΙ•/ ίνϊζί^α:• Πννν^ α 
γάρ, ΐί'ιοΐ. ΚνρΙον ί.τ" ί;ίί. &5 ίτεχετ Ιχρ'σί /μ ■ 
χ«(• Γο Πγεϊ'μά ^ου ψύ άγίο^ ρή ύηα^έΛτίζ άΛ* 
ί/ίβϋ ■ κί£' Τψ Πνεύμαη τον σιύματ€ζ αύτνν. τνοϋΐίκιοιιοιη ΐ«3ρΐ3ΐ 3ΐΓ|ΐΐ6 ΐοποιιπϊΐ ; ηιΐ9 ιπίΒΐυη 
ορΐϊ(ΐΐ3ΐη Ιΐ3Γπιυηίιπι ρβΓίΐαΐ. Πι» ίιβηυΐ &ίε ρηχ- 
ιιιΜίι, π>•ΐιΐ 1)1 (ΙίΐΑτηϋΐ, <)ΐιοηΐΜΐο Οϊνϊουϊ 8μΐ- 
Γΐϋιΐί ΐΐιιι» οιιιπ ίΙΙ, >Ιί(|ΐιιη(]ο 5ίη£ΐ{ΐ3?ι ηυηιεΓΟ 
^ϊεαΙιΐΓ : υΐ ΊΙΙιιιΙ " ; $ρϊτανι ϋοίΗΪηί ίκρίτ ^α^ : 
ψίορ/ΐΠύ αιιΐϊΐ ΜΙ ; ίΐ^πι '* ^ 5ρϊηΐηπι $αι>α»]α 
ίναη ηΐ ον\βιαι α πι< ; ίι«ιη " : Ει 5|Ί>ίΐΗΐ οτϊί 
«}ν» οίΗηΜ νίΠΜ» ίΐ/ΓκίΗ ; «1 ηΐίηιιιηιΐο ρ1τιτ3ΐί : 
5ρϊηι»ι, 1π(|ΐιίΐ ", ρτορίκίαηίηι ρΓοψΙΐίΐη ιηί}αΐί 
ΙΜΝΙ : ίΐίπι " ; ί{«]ηΊΐίΐ(ηΐ »^ρΐΓ €\ι\η κρίιηχίρηΊ- 
Ιιΐ4. Μ^ηίΓ«9ΐνιπ «ϊΙ ίυΐεη) $ρίηΐιιιι) ικιιΐΐηι υιικπ) 
Κ$« (|ΐ9θΐ>ΐ{Ιηιθι]ιιιη Η υπυιι: Απίβ^οιπ, ίιιςίΓυ• 
πκίΐϋ αιιΐβιη ρΙυΓ*. ΟΓ^βη* (πιίιιι ΛπιΠι,-ίβ ϊιιαηιηι 

"7ν»λ ίΐίτ, ». '• ΡίίΙ. Ι-. 13. " Γί^Ι. «ΙΙΙΙ, 0. Π^ΐύμαία '(&ρ,^τ^<ι\, προ^ητιΖι^, προ^ψ\ταις *Λί,- 
ΐόσσειαι• χιί' Έηαιταπανσεταί Ιχ^ αύιότ έχτ& 
ΆΥίύμαται. Α^'λ^ν οΰ» ίκ Ά μίν Πνενμα Εμ, %•Λά~ 
ιιβρ χαΐ δ ΓΕχνίτη; εΤ;• βργβνιι ΕΙ. κιϋί - χοϋ-ο 
γίρ οί τιρονΓ,ΐΐ% »α^ (ι^ τοντϋ Μ•ί<Λρί χβ\τ& χρον- 
μβιβ, 9^ ίμπυΕύμ^-τα. Καΐ (ιΙ>χ έπΙ παλΙών μβ\^ον 
ιηλλΑ. ιϊλίΐ χ3\ ίπΐ \'Αΐ χίιοΟ κοϊίλίι χαΊ 4ί:ά^ρ^, 
ΐοϋ Τ!)ΐ:νίτου τ^I μέν Ινιΐν»^, τ^ι Ι* ίηιηΐνοντα;, -ίΐ 
£1 μετΐ.ΐϋλΛ'ΐντοΐ, τΐϊ £1 χαΐ χιρνώντος - ι»ντίΐ μίν 
ο&νούίϊμι*);• τ!ί γλρ ίύϊών αιίμω> ή γνώβις ; ι4 
γενικώτατα ^ (ΐ^'ΧΡ' "^■"ν Ι6ιχΐι>τάΐω\» ώριηαι. 

χατά τ( τ:0'.^':τ,':^ χ^Ί πϋΊύιητχ' πΐ[>αιι]ρα] γΐρ οΰ 

Γ.ρίίΐβ* των Ιη',ί, 

" Ι ΟιΐΓ. 11», 51. " Ικί. ϊΐ*ί. 69 "^^■" ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ5Α1.ΙΓ03. ^^ 70 

ρτορΙιοΜ, ιιπύβ «Ι «>Γίν «υηΐ ΟΓ^βηοτυαι ιοεβι ιο κοηϊ. ηΜ Ιΐηΐιιηι ια νλΗΙι ίιιΜ.<ιιη?ηΐΙϊ ίαπι Ι•»4 
«Βκ ΓΓρεϊΐηηιαΓ, »^ά ία υηο αΐΐ!»*- ίοΟϋΐη πιυΐΐίρΐϊπΐ »α ΛΊηΐηΛ, ΛιΐίΓκι: βιϊΐίο:! Ιϊχε Ιϋΐκπι^ ϋΐ^ ϊο• 
ΙπιιΙβηΐο, >ϋ3 ϊιηιηιιίαιιτε, Ιϋ* «ιί^κο ιπίκΐλΐβ βε ιηιηρΰτΐηΐϋ. <Οιιι»ί• ιεΓη εΙ ιίη^ιιία δρίτϋω 
«ί)9Π9 ϋί-ΙΙιιΪΓί ηοιι ρΜΒαιιΐ, ΰ\ϊΐη ηιιΙΙι ιίΐ ίικΕπ'κΙϋΟτυιη Γϋ^ιιίΐΐα : ρκκίυηΐ Ιιιπΰπ ροτιιια ιϋτεπι 
ΐτικη (ΐ ιιρ«ί<^ «Εΐνηιΐιιπι Ι)ΐΐ3ΐ1ΐ2ΐ£σ) βΐ ΐ|ΐι>ιιΙί;ιΙειη ι1«(1ιιϊπ, »1<1(» {«Ιί» πΟπ ρίοβ; ςυΗΐι ββριβιι 
*ββ6 ιΙίςιιιΊυΓ. 

Λοιπ6ν Λ•* Ιΐβνμιν Μ τοϋ{ τρ^κου; τϊ;: π;»- Α €χΐεηιΐ')«1β ρΓορ)ι«ΐ>χιηο(Ιί»ι1ί(Βΐη(ΐι :«|'ίη*€ηϊαι 
νηιιΐ«{ * Α μίνγ^ΐρ των παριΙΟΑηκιν, ί Ιϊ τών ίν- ρΓχιβΓΪΐΐ η3ΓΓ3(, 3ΐί<ιβρΓ.τϊηιΐί*|ΓΝΐιιΐϊίιιιυηρτί^ μίν, Χ'Λί τι λίγο», 6 β1, τόίΐ ιι πρί-πνν ' καϊ ΰ 
μίν, Ιν^ργν:- Λ ϋ, αί«ιγ)ΚΖΐΜ(ν{. Κ«1 τρ^^τνι πί- 
λιν τηντων ιών τρίιηη Ικρ») ■ Α μλν {ι' ί^άη^ύζ, 

Α;ήΐ, νοίβώ; κάΛ* ■ τοβαϋΐαι γίρ ν<\ νου; αΙα4ή- 
«ις, δ?*ι ΚΛ\ ΐώμιιο: ■ 4ϋ' ύρίβιι; Ιιίγοηβι κί- 
«αι, χαιί ν& γινικώ-τρβν, ^ τιμΜΪηιρβν. Όρ^ )*1ν 

τον ΛαΛονηος χρύς σέ ' ά)ιΊ>ά χαΐ 'ζίύί^αχ • Καϊ 
ίφύμΐίΤ», ψιιΑ, τί)τ Μβ^αΛΐύα ταύτη^, καΐ ε1*» ήϊαΐ: βΐ Ιιίοΐ{ΐιίιΙ«η) 3ΐί(|ΐιί(| ^ίΐβηι, ιΙΙβ νβΓΟΆΐίςνί^ 
ί»ίΕη&, ΒϋΗ! ίΐβιη ηιιιιιΓΐίΐρ. ιΐίυκ υγγ» οΙΐΗΐΐϊν ιι- 
^αβ κηι^πίΐΐίΜ : Ιιοηιιη εΐΙ&π> ηοιίοηιιιι, ηιηυι 
3ΐίί Βυηι)ιιιθ(Ιί. ΙΙί«ρβΓ νϊίίοιιβηι. ί1Ι«()βΓ βιιιΐιΐνη, 
Ιΐίιΐ9 (κτ οιΙοΓβΙυιη, αΐίιι• ροΓ (ΐΐΑΐϋΐιι, α ρΐΐ οαιιια 
υίιΐλ ; οηιηϊι Ιαίιιβιι κΰΐιικίιιιΐι ίηίεΙΙΐουπι. Τοίί- 
ιΐΐΐαειιϊηι ιγοβι!• ί»ι<:ΙΙΐ€ΐυΒ ΙιιΙιεί, ΐ)ΐιοι ^ΟΓρυ^ : 
νΐ'νι» αηιοΐί Ιιί (ποιίϊ νίβίυηι» €ύΛία «ρρεΙΙ^ηιιΐΓ, 
τ«) ςυίι |«ΐ)«Γ3ΐΗΐΓ &ίι τίιϊαηΊι πιικίυ•, «ϋ ςαΐ» 
ϋί(η1θτ. Υίϋίίςυί^οηι ΕΐίοΙιϊ^Ι ; Ε$ ηάί, ίιΐ4|ΐιίΙ, <| 
α*ίΐΜίίΙ)αηΙ ίαπΜΐ, «Ι έχΐΐηιίί»αΐΗί πίΐϊι ". νΕπιιιι 
«Ι >1ΐ11^»υ^^νίι, ΐυπι ιϊι : Τη, /ϋί Ανηίηίι. ύΜύϊ 
^Μ γιτί /«9Ν)ίΗΓ 9ά Ιΐ ". Λ1ϊ1)ί «(ία»• |ΐι»»ν11<1ί- .τμ1<' μ« ■ ϊϋ άτΰ/ίώΛύν, τύ ίΤτόμα σον φάγίτικ, " ^βηκ ; £| <ί&α»ίΙ )»« ιίίβ ισίκκιιιΐί, «ι ύϊίϊι αΗ μ< ; 
καΙ 4 «οί-ί'Λ σον ^I^^I^Λί^"ίτα< Γη^ κί^αΛϋος 
ταύτ*Ις• ΐ4 (ΐίν $χ^ν χβΐ (ρ99ΐΐ»νηρ»ν τςΰ νν4ί 
οττίμα χβΐών, τ4 χαΐ ι:ρώη»ΐ ΑιτογΕυύμινον «ών 

Ρ»Μ, ί,ΐΟΙ Τήνβ^Μίαν, ΧΟάίανίΜμ^ζα^ν, 1|ν 9ί4\ ίί- 

νίΐ-ΠΙΐ],βΟήΕΧΐαιτήΕ κίϊ•(ϊΛΐίο;,ώ; ίχ μιχρϋι^ ο-κι^- 

μάΐΐυν ΤΟΰ Πνεύματα;, Κοίλώ-' )ΐ1τ]ροκ{ΛΪνην ίρχ λο- 

γίίοϊ. Όρ4 81 Μ\ ΛκΛύα χαί 'ΗνΙαϊ- Ίΐς, φϊΐβ\, «β- 

^Τ(ϊι, λύρίΒ. Νϋν δ Αιηύιαν• τί; ΐί ύ {Ιλ^κων; ΚοΙ 
Λώρω»- ΐΜς Οράτνι έτέντμηιν. καί ΠαΛαιύζ ή^ιιβώ^ 
ίΛΛ9ηση•, Αμφι,Ιν ϊοντοικ τον μίν ϊήν Ανίττχνιν, Ι«Γ Αβί ΜΐιιιητΜ^ ; ιυιηιπϊιιι ί]1ιηι ηίιηΪΓυπ) εΙΓι»- 
£ϊ»ίΕΐιχιηΐ|υβ ιε ρπηΐΐρ^ιη ριηβπι ίηΐι^ΙΙβεΐαι, ςηχ 
•1ινία(» αΐκιβ ρτϊιηυιη ^ιΐίΐ&ΐ, ι», βϋοιηΟ»» τ«γο οΙ 
ΕΑριάΟΓβιπ 2(Ιηιυκ1υ»ι, πικικβΜΐ Λ\&ι, ηαΐηαι &ρ- 
ρκΙΙ^ιικ, ()υ3ΐιι ιοίυηιΐπβ ίιηρί)('η63ηι 6•κ •ΐΐιϊι : 
ςυ3ΐι «1 ιιιίηίπιίί ^ρΪΓίΙυβ »ηεΙί «<!η1ίIι^I^(1(, ηι»1ΐί» 
ΊηιρΙίίΐ ϋτίΜτβΐ ιΐϊτίιιϊ* «Ιαΐ|υϋ«. νιι1«( εΐϊαη «■ 
λυκίϊΐ Ι^ΪΝί : (}■», ίη«|ΐιϊΐ. β»^^^I αά λκΑί μ»μβ^ 
Ιιιη ■* * £ι άίχί : Ε/α ι^λ, Οοηίκβ. Ναικ: ίςίιιΐϊ ιιι- 
(Ιϊτίΐ, ΐΙϊΙ^ί ΤΓΓΟ τίιΐίΐ. £ι νϊάί, ίιΐΓ)ΐιίΐ. άοπΐα \:ο%ι>ίΐ 

ΗΗΙ νάΐ», α ^1 Α»Ιί<Ι¥μΐ ίΤ9ί ύΪΓ•ΉΙΝ, ^^Λι^. 

ΙΙφπιιιι ιυΙ(Μΐι ϋιιοηιιιι ρΓαρΙιβΙίΓυτα, υΐ «ΙιΙβι, λΙιογ ήχοΟ<*ν, χα\ βλίικίν, χαΐ γ(ύ:βΟαι ΐϊ ηαρα&ίτμα- Ο 'ΜΐίΓΓΚίίοηΒίΡ.εΙ «Ιΐ«τ ίυιΐίϋίυρι βί1>1 ραιίίΐί βηιιΙ. 
■τα. Τίνα 11 χαΐ τον ΧηΕνΟαί; (13) Ναοίμ ΐ^ βίίον ΗιιΙΙί λ\\λ »^ηI, βυιΐΐΐιι», νίΐ'ϋΐ ρΐ ^ίΙιτι (κπιρ)!. 
«ίίμμα την ΟεαίΓ,ψίαν οΰ-κυ κα^οϋντο:, χαβάπιρ ίιι• ΤιςΙυλ οεοφίυηι ΙιιΙιοϊ 3ριιϋ Νηυιη : ^ιιί ^ι>1|3 
α^ρωμίνου »; «ιγΐμννιχβν «ής <}^χης, καν τυηοίίμιί- (ηί>$ΐ8ΐϊ&ηοπι 1,1\, <|ΐιΐκ| ίΐΐίί ίιιΐΐΓρΓβΙω Οπνι 
νου χαΐτού λγίον ϋνίύμιαιο;. ΑΊπιμ ΓβτΙιΙϊΟΒΠιηΕ, Α»υ)π{ριίβιι«Μ ΛιηίΗ 3ρρ«ΙΙ>- 

τίΐ : Μκυιηροοιίϋπι ηιΐϊηιιΐβαι ϋΐήηιπι, ρπηΐΙρΐίίοΓίϊ ιιιίιηχ ραηίί ίιιίεΐϋ^ιτιΐί, ιιυη ««υ* ίο «ΐ χ 
ΜΠϋΙΟ ί«ρϊΓίιιι, ηιααίΐιιιβ ςαι^υϊΐΐίΐιη ϋοπίΓκεΙαΙι Γΐίί3$«Ι β* ΙαγμαΙλ, 

'λ/ί' ίνα (ίκωμϊν βνν^ημώτζραν, ίλλικν ΐιβτ' ΥοΓυπι ΐιΐ ΙΐΓβιϊΙοτ ίΕΓΠ>')ΐΐ6ΐη Ρΐρ«!ΐ1Ι<ιιιιΐ(, ευπι 

ί^λον Ιη^ρνμίνΝν ναι χ(>4νον χα\ -ιρίιπν^, χβΧ ϊκιεγογιιιιι ρΓΐΐ|ΐΙιι:ιιτυιιι «Ιίί ρεΓ νιπι ιβαι- ϊρΐνοΐίί, ί )[β\ τ^ιην;, ΐΓώ)^ις τρ»!; ' (ΐί«ς ύ 
Ιι<οκΑτο>ρ οϊ.■<^,λίγοιτβ^4ν χ«ϊ ΐ(;Ρ*ίιΐΐί:Μΐιωρ. 3 Α 
-ηίνίΜν ΐιλβι καΐ χρύνυν χαί ζρύηον • »>1 νϋν ρίν 
Ιίτΐ' τ.» ΐΜ^λίίνΐίΐ,νίν Μ »4 ίντι. *0ν δ1 ιί; 
μίϋβντα, κβΐ νϋν μ4ν *ρί • Κα) #Ιί», φη,ίΐ, ^ύτ ηυίρΐΜ! Γυηι ρ(Γ ίΐυο Ι3πιυηι ΐΓηιροΓ;), ιβΙ υιο^Ιοι, 
>^ ιυιιηηιιιιι 1τι:β, Β^ϊ ϋίι ε<>ιιΙϊ^(;ηΙ, βοΐυβ ΙιΙγ ηο• 
ίΐετ, ΟείΐΐμΓορίΐΕΐΐΓαιιιΜϊνη^Ι'ΧΒΓ.οιηηίιρΐΓειιηίΐ 
ΙειηροΓα «Ι ιιιοϋοί : ϋΐ ηυηο ηιιίιίαη ρηκ^ηο 
<1ί<ϊΙ, ιιυυΐ μΓ3ί3ΰη[ρ, ιιιο>)« βΐίιπ Γυιιιη, βΐ ιηα<Ιο Κύρκ.•Τ, ^ ί* »5 1ί.»ρΙ«Μ ■ νίν ΐΐ Λχούιι - £?■«, ^ \\ά^\. νίάϊί, ίιΐ()θίι, /ίοηί ΟοκίηΜοι, βυΐ β» ςιι:6 

γίρ, φΐ]βΙ, Κύρίϋΐ τψ. Ιββ* • νύν « ά;ηιι*•. ■ Ή Ι>οηιιιιί>ιιτιΙ ; πΐΜΐΦβιιϋ<1: £ί»»ίΙ, βηϊιη, Ιΐ]•|ΐιί(. 1>ν• 

χΛώασά μον ΜάΛαμος γραμματείας ύξνγράψον, ιηίιιιιι αΛ ΟβΜ<ί•»:ΝϋΜ ιιιη{ΐ1 : Ιία^Μ ηη, ϊη- 

Τ(1ώίΐβνι.Ο (Ι)«ΐςω λΐγ^ν, *ί)τ|,ν γάρ |ν αύτί;ν(11) ς«ϊΐ. ίαΙβηΐΜί ιαϋα ΧίΐΜΪίη ΚΓίλ<ΊΐΙί• . 1ίιΐ(υιιιι. 

•■ ΕίΜΐι. ιιιηι, 8. •• Ει«1ι. ι. Ι, 5. " Ιμ. ιι. 8. •* Ι'μΙ. νυ», 1. 

Υαπφ Ι«εΐί>οη€8. 

01) Ι^. μιριβαμίνοιν. 

(Ιϊ) <^Γ«ςνιυιι> «(τΐιοπίπΐ κη•υΒ »Ι : Λ'αχη 
ίηϋίΐη ϋίτιπιιιιι Ιΐΐκιιι» ύκίι. «Ιηιηαιιι <ηιαπιι(βη 


ρΓ^Α«ι^ιϊ^ι^(η^. 

(131 Αι1<1«. ν(Ι ίΐι^λυιΐι ί/ρτ,ν, νοΙ ^Ιίυιΐ Ι(υ)υυιιΐΝΐ' ίιΐφίαιη, ηοη Ιιβηο ίΐΚΓίοΜτιι ίη1ι;11ί8ΐ.•ιι$ ; φΐί])^ Α μϊλλ&ν, 4λλ' 1) γρί^ΐΕίν, άλλ* την «■; νηίΐν δηϊον- Εΐΐηΐ Ιπΐ"Ι <!>ΐη Ρ0Ι)<ΙΙ 1ΙΙ>ΠΙ 5ΐΓΪΐ)ΓΤ1! ρ>Γ Γιιί^βυΐ, 
Ιβιΐ ίηΙϋΠΟΓΐΐη ίιιΐϋΙΙςοΙίϋ 1ίΐ]);[ΐ>Εη, γ|ιι;ι: ιιο\ο αΙ- 
ΐ)ΐι« ίυϋΐίαΐ)! 1ι ^υοϋαπι π<ο<1ο, ίρϋΐιιι 5|ΐίηΐιιηι [πιι- 
£«19Ι. ρι1[)3ΐ)3ΐηιιο 00 ιιίπιίιιιιιι ιιιοιΙ'ΐ, φ]0 λβεη- 
μΙπΓΕ ιαηκ'ΙιΐΓ ςπί^ιηυ;^ ; ρ£:Γ ^υεπι, εα ι^υΚ ίΙΙί 
ΓβνοΙ^ια 4-Γ3η(, (>Ι(:^3ΐαιεΓΐ(?ΓίΙ)<!ΐ)3ΐ : υι-^^κϋ \ά ιηιι- 
Ιιιιιι, ϊηΙ £1 «^ΙκίΐοΓ ίιΙ «ε^^'"• Ι^πιΙβ α ηιι>τιΙΓΓ5ΐίΐ- 
ίίίΝΐΐ'ΐΗ [ίΓηρήεΐΙ» »■! ^ί<3ΐ. *ί νίΐΐίίικϋίΐΰΐη «Μϊϋηι, ιι: 
ναΐίιΐηι» 5|ηΓίιυ5 €0ΐΐλ;ίΐ3ΐ)0ΐκ:πι, <1υπι ΐϋίαυίκίϊιιιο 
9^η^^ (ΐιιι οιπιραΓηι. Λ1ί1>ί ςιι&ΐιπιιι &1ϋ1 ϋϋβί&β 
αΙΙνβΙϊΙιΐΓ >ΙΙΐοι» -■ ΰιιη») άΐίΙ•Ίιΐ /ΊινίίΪΗΐ υαϊί ϋΐ•}• 
9«ϊα ^ιιβ ιυΐ'ΐΓ πκί υπ »ι«ο *'. Ι|ΐΐίυί ΕΚηίίΐι ίηΐΒΐ- 
Ι«ίυ« ΟΙ ΐΐ Γβιιι:^8 ^-Ι^ΐΐβΙίΛτιΙιιτ, οκη «ΙίνίΓΑ 
οηοιιΐηηιηι «Ιοι^πίϊ ιΐα^ΙυΐίΓ«ΐ, ίί Γ^ΓΕ.^ϊ κνοει- νχι\^•ί(Λψ'^'^ν•;Λ;, και ίίι ΐαϋτ& |ΐ4νον, Αλλί χαΐ 
ιύιξνγ(ίϊ'ί<ίΟν«; - ^ύιω {ι1 μίν τω» γραμμί-ίω•» ιΐρ» 
ί-ιάρΐϋΛν της προφηΐΐία^ Ιδή}.ω9£ν ■ ϊήν ίξ^ττ^τκ 
ϋ, ί»ϊ τής ^ξ^γρ^';!Iΐ. Νϋν ίί τίινγ!»«(>ίή•> ίίυτφ 
προτμίρτυρΕΓ ίύναΐϊΐν ■ Όρ 7^*"*** Τ^ρ. 9^οΙ, 
Γ<Ρ Λάρνγγί μου τά Λόγ»ά σον, Κβΐ γά^ ιδ νβητίν 
ί,Εύνίτο Βΐίμα, ϊΛ λίγίΛΐών ^(ρI11^(^υI^ν χατ&ηΐνβν, 
υλ\ αϋ Ανκφίρον, πολλή; ή'^νή^ τλ^Λ χι τϊ^ν κατά- 
ποΐτν χαΐ τή•* ύν^ΐ'^βιν αίιΐΰίΐ'νΐί[ιίνοί ' αλλαχον (1 
χλΊ τϊιΐί Χίρ&ιον ί(ΐϊ^γομΐνΐ)•' λίγει τ4 Αγαθόν, τΐιν 
βί(θντάΤ'Τ|ν, ν; ϊν ΕΓπνις, χαΐ νηο^κΐ^χή^ πίντοιν 
τ•]^ νού; δύνκμιν, ώΐ ύιιι,6Ε μ πι πληρωμένων άΧ)]ν κ«:1 ΓβΙ. Ματίπι.ΊΠΐΐΐιίιιι ρΓορΙιΟη, Ιϋπι (ΐιςίιιΐίειιϋο ο, Ο βίων τ(ΐ)ν αγαθών {ΐρωμ^ΐΜν το^ ΠΜΕύμιΐΐο;. Επί- Ιιιπι ίϋ*θΓ><ιΐΙίΑ ρΟΓΕίρΐΐΙ)^! νϋΐιιρίαίβηι. λΙία ^ιίϊΐη 
Ίη Ιοοο βίυηΐ5£6 4]ΙάΙ οογ βυιιιη νβΓΐιχιπΐϊχΜίιιπι " : 
νίπι (|ΐι>[η<ΐΜη ίηΙϋΙΙοΐΐιΐϊ ρπιΐηιχίκκίιιιιηι. Ο ιι( ϊίβ 
«Ιΐΐΐΐη, απιηίυιη ΓίφΗΕίκΐίηιιιπΕίΐ: αρρβΙΙπηΐ, νΐΐϋΐϊ 
ηυχ 0ΐυΐιίΙ)ΐΐ5 ίΐιιοΐϊ δρίηΐιιβ είΐιϊΐ *<Ι ϊυιιιιπιιιη 
μΐπϊίΐ «»β(. Κ&ΓίοΓ ίη «ο Γιιίΐ υι1«τ3ΐιηί Γιι;υπι . 5«1 
οβίΒΓίκ οπκιίίηΐ τηυΐιπ ιηοΙβκιΙοΓ. Νμπ ηνοιΐ Ιβ^ί• 
ηαΐ : Μζττίια ιΐ &ΐαίΐ6 ιί ΐπιιία α τίΓίίΓηκπίϊ* 
ίαί% ■*, '\Λ αΐι Μ) «Ιϊιΐιιπι ΚΙ, ηυηι [ι•^ν£Γ5ΐΐί ριιΙΜ- 
Οϊιΐί») βΐ εοΓπιρΙίοιι^Μ ^^Γ»π^ι^ηι βιιβΓβηι) ΐΜ>[>υαι 
■ς ίυίνεηα €1ΐϊί&1> οΑαΓΰΐη ρΓΧ'$«πίί5ΐ«1. Μ<κ ρ^Οο 
ρ6Γ οιιιηίι ίηΐι-ΙΙϋ£ΐιι& εοπεοϊϊ)., ΕοίοηΙηΒ ϊε νΪΓΐυ- 
Ιβ» οιηιΐΐΐ ίρίπιυαίιοδ χΙ^ριυί ϊ5Ε. ΰοηιΐίιϊοιιβιη 

ίϋΐεΐϊΐ, :ΐ|(111β 1ΐ3ΐΐ(111ίΙ1 ΡίΟρ^^ι5β, ΟΓΛϋοη* 3ΐι]•1ΐ 

ΕβΓίηοηβ 5(10 εΙΐΓΐιιιι ίιοίΐ, ^υι■ι πιΙιίΙ ι)ϊ9£γβΙ αρυιΙ 
€υπι, ρΠΕβειιΐίβι ι1ί€ϋΓβ. 3ΐιΐ Ιιιΐηη. !5ίΐρίΐη•πΐ6Γ0 ηοη 
ιιηΙϊη.ΓΏΐ ίπιιιιηΐ3ΐ, βΐ 3ΐίΐ|!Π(ΐ υΐ 'ΐΛΐη [^οΗπη ιι»γγ&1 νιο; ύ «ηζ 6τ(ρρανιι;ΐήϊ 1ν ϊύτφ ϊύηα{, »α\ πάλν 
ιών 5λλυν δυσφωρατώίΕρα; * Σμι'ψνα, <ρΐ)βν, Μοί 
σιακτη, καΐ καΰσϊα, άχύ τώι* ΙματΙνν αον, τής 
Εϋ(.>£!ας τή^χατά Χρι^ΕΪν ΑντιίΑμεβν'ίμΐνος. Ο&^ΐι» 
δι' όΐΐιΐν ΐοϋτοό; τών αισθήσεων, τών τοϋ Πνίιίμα- 
τ»; &λωι Αντι)^θ£τ», χαΐ γνώηων *Λ βυνίμΕωκ. 
Ληίοΐίίτήν ηροφηι ιχήν Ε^ιν {ιλ ϊυΟ λύγοϋ, χα): 
οΰ&ν αΰτφ διαφίρον ΤΕΪ πηρι/Οόντα (14) ϊ^γτιν.Ι^ 

■τίξιν ■ χα'ι τδ μίν, ώ; ϊ,ίη γίγονίιβ λίγει ίά γ«ν V 
αύμίνα - τϊ βε τ«ύνκντ(ον ' ούτω γ&ρ τβ * 'ίΓα (/ 
μ^ν ί^ρύαί,ατ Ιβη/, κοί ααί'έοηινατ καΐ σντ• 
ιίχιϊησατ, χα\ Ιλλα τ'^ιαϋτα, Αντί τοϋ Φρνάξονΐαι, 

' ^τ'!Γα;ιό>δΐΕ^£ώ7ΐ)ΐτ(ΐΐΛθδι, Αντ\τού, Διϋΐ]ΧύθΕ«αν, 
δ Κ«\τθΟ Οεΐιιν ΠνιιίμκΐΟΐ Είιαΐτιιον, μηίϊ* πα^- 
«ληλυβ6{ ίχείν, ϊ) μίΧλον, 4>λ' ένε«ύϊβ «λκτϊ. ηιιπϋ {ιΚιιπιπι ι^ί^Ι : €οηΐΓ:ι τΐί^ιηι ιιΙίΐ)ΐΐΗΐ(Ιο ΓυΙΠΓβ ρΓ0|:•ηι Ϊ3Μ1Β, €υΐιΐ$ηιο^ί ί\\αι1 <•5Κ: Οιιαπ ιιΐίνΓΐίΧκηιαί 
^ΐΚΐα**,\ίΙ ροραΐι νκύίΐαΐϊ ίαηί ιιιαη•ϊα?\ Ε( αιΙϋβηιηΙ τί^ιι (*γτιγ , ϋ ρΗπη>ίί ΓβιΐϊίΗβΓΚΜΐ »« 
κηυπι, Εΐΐ., ρηι «ο ηΐιοιΙ αΐ, Ιαιατ^ιη!, ικβιΐηαύαηΐυτ, Λ»ΐαΰιι»ΐ, €οιιναιί€Ηΐ, Ιίκηι ΪΝιιΐΙ: Ιη /ΓιιηιΐΜλ 
ριτίΓαιηίίιΐιιιιΐ ψ<Ίΐ ". Ιιοΰ (ΐ^ΐ ρΐΠΓίΐΠϊίί-τιιιιΐ. ΕϊΙ οιίιιι Ιιοΐ (Ιίνίιιί 5ρίτϊια$ ρΐ'ΐ:υ]ηκ. υΐ ιιΐΐιΐΐ ρΓκατ- 
Ηυηι ι]ϋϋ;ιΐ, αιιΐ ΓιιΙυΓυιιι. «ιιιιι ϊΙΕί υηιιιία ρηΕΕί,ΊΐΙία ίΐηΐ. 
Ι1ί»0ιΐ>ιιίΙ<ιΐί «ΌΠϊϊιίΕΓαίΙβ, >Ε(!ε4Λΐιιιΐ9 3(1 ρ^ηί- Ταχχϋτα παραθΐωρή»ντ«(, 4)ι1 ΐ(],ν χ«ιΑ 1^4*^ ΰΐιΐϋτβιιι ΐ]ΐιιιι&ειι]υιιιιιβ ρϊηΐιιιϊ ίηΐβΓρΓΟηΐίαιιειη, 
υιιο Ι.ηιιΐιιιη ι^οτΐίϊίΓΐο κΐ Ε^ηΕΓΐΙί {|^^ιΌ' βιΙΙμιγ. ρη:• 
ηιίϊΒΟ : <ΐϋυ<.1 ιιι»ι υιηηΐ3 ιΙΐΐ[3. ιιπο πιιιιΐυ ϊκιίΕΡρΓι:• 
ΐΐίΗΜίιΐΓ, νίι1<:1ίι.χ'ΐ ϊιχίίπιΐιιιη ίιίϊΐοΓίϋΐη, αυί κ- 
ςιιικίυηι ρΐ'ορίΐΐΐίκπι, ίΐΚ κ^ΰυηϋυιη ΑΐΙεςοπαιιι, ηιιΐ 
κΐΐοιιιιΐυιη ■ηοΓίΙβιη βνηβυιη : κεϋ ιιιιιιιη ηΙηιΐΒ 
ίϋϋίπ (ΙίεΐυΕίΐι, κ^ΐ'ρΐηιιιιιΕΓΟ νβΓϋίβειίΐίΙιυϊ ΒΐιΙ>ϊία6- έρμήιτωμΐν των ψαΐμάιν ίξήγησιν, (χιΐνο χοινάις 
χαΐ &ναγχ3<ι»ί ίποφηνάμτνβι, ώ; οϋχ άπαντα «Α 
|ίΐ]τά χιθ' Ενα τρόπον έξετανθι^αεηΓ, οΤον ΐ^ χα6' 
[σταρίαν μύνον, ^ χατί ■πρίΐψ'τΐ'αιΙαΊ, ΐ[ χα'^ άλλτ)- 
γορίβν, (1 χαΐΐ ■(*]« ί|β(.ΐιί]« ίιίββχβλίαν &>11 -^^ 
αύτλ ιιολΧάχΐΐ ηαλλοΐΐ χαΐ βιαφΐροις τριίτιοις ύκο- 
6ΐΓιΟήαι-ΐ3«, χα\ ύίΐηρ ίν δίν'ροι,, εΙτι χαΐ βπέ^ ΐηυκ. Νίΐιι <\α^η\αάιποάι>ΐΒ ϊη λι [►ι>ΓίΙιΐ)5 εΙ βειιιίαΐ- ρ μβιτι. ηολλαί Τ*«ς οΐ ΕχφϋσΕΐΐ χαΊ Ευ-ΛΪμΕίς - χβ\ ]ί\Μ, ρΐϋϊβ αε ν:ΐΓί3 κυπί ιεηηίηβ οι «ίκ», Εΐηιιϊ- 
Δειη Ιιι ιγΙχιγε 6Ι Γ9.ϋί2 εϊΐ, έΙ Ιηιθϋίι3 ; ίΙβη ηίν\, 
εοΠΜ, ΓυΙί* 61 ηιβιΙυΙΙα : Ο ίι^ ϊβιηίιιίϋυβ. ΙιβΓίιβ. 
»ι|ριι[3, 3Γί«ΐν., !<(]ΐΐϊιπιιιιΐ]1χ 6ΐ ΓΓυΕίυΐ ρΓο υηο 
ίιιιιιιιηειβίίΐΐ» ; ίί« ιτΐίϊίη «ι ΐιηιΐΐο ηΐ3β[1ί ίιι Ιιΐ9 
ηυβ βΕίπΙ κρ^^I11ιι. Νιηυβ 9ΐειΐ5ΐ1ιί9 ΑΐιεΙυΓβπι Λΐ 
ίΓ.τειιΐίκ, ίεϋ ίηηακϋ5 ροΐίιΐίΐ ϊη οπιϊ^βϊκ. (|ιιϊ5 «ηϊιη 
ΐ)υοϋ 8ίΐ1ί ϋί]ιΐ6ΐϋΐη ΐίΐ (ϋ^ηϊ «ΙϊϊβΓίΐΤ Ι" ιιιιίνβΓ- γ&ρ Ιν &£•ιί^ ρίζα, χαί ιτ^Αίχοΐ, χλ\ κλάΛαί, κλϊ 
φλοιίζ, χαΊ 7^)^X3, χα\έντΐριώνη * χα.1 Ιν απέρμηαι 
](Χδη. χχΐ χάϊαμο;, χαΐ ΔνΟιρΙαχαι, χαί λί:»:, χαΐ 6 
χβρπϊΐ άνΟ' ίν^ μνρίοί, ούτω χβΙ Κολλώ ηλΐβν 
ϊκΐ ϊοΰ ΙΙνΕύματα;. ΚιΙ ο-^ μ'μιΐι; τών £&ρί9έντων, 
ά1>ά αυγγνώμη ιών παρ^υρΐΟίντων ' τήΐ γ4^ 
Αξία; Αύ8ίΙ{ 5ν &^ν&ίω{ ΙφΙχοιτο.ΚαΟύλον δΐ ΐΕπτΓν, 
2ίΐνά{)^[Ιίΐ.τούΐψκλμοίΐΐ προααρμΊζϊίν, έ](ϋ{»)0( τοϋ _^ Ρϊ&Ι. εχνιιι, 105. " Ρ»οΙ. ιυϊ, 2. " Ρ»3ΐ. ιι.ιν, 9, »*Γίίΐ!. ιι, Ι. 

ΥβΗοο ΙΐϋΐίοηΜ, ΓιαΙ. Ι.1Τ, β. Ϊ3 εΟΜΜΡΛΤ. |\ Ρ5αΜ0ί Τί Χ^ΐΦ'ς^Άν^ν»; τ«'{ Ι^ρη'ιί ινι Χ^τ><3''ώιι Α »ΐ))ΐι ΪΙΙπιΙ εΐίιη «ίκΐίπηιη, ΐ|!ΐιι«1 |ι«^αιιιαι [ηοΐιιι κα\ ^χηϋα, «ΐη χϊβ' Εχαστ•» ή<ιών• ϋι^τιψ ^ϊρ 
ηϊιίαν ** τών Ιν ν^^α^Λΐ:. 'Οβα £1 ιών (ιτ^των οί 

Ιΐυ/«« ΐκιγρανήϊ 'εσΐΐ ϋ ν^ μίνον ΙιΙίΧ^, ΟίΓιΜϊι ιΙχΕποη» ϋΙΐΓϊκοιιβηιιιι : ίιιίιιιί<ο• ρί« 
&^υΐ€ηΐϋηβΐ ΑΙ>(ΐΙοΐ)(, 3υι »ί <;«ίι ιΙιικγει Ιιυ)»;^ 
ΐ^ηιοώ ι^^Γΐοηοί, 4^ *ιιοϋοη ρ^η ηιΟ'ΙηίοΚΊΙίςρϋΙ» : 
ηιΚϋ οοιπι-β ϊυ 0{ΐιη 5ί((ΐ3ΐθΐ 'Τ$1? ίιιΙ«Ι1ί5>αιαι. 
|ΚΓ ίκΛίΊ Ι)χνί<| ]ι«Γ5βοι1ατιιιη αΐηηη ίηΜιΙί*:οπιη 
ρ^Γ&οηίβ, Ι^ιΐΛ ^^ψ<^ ί|>ιί ΙκαΙ9 Ο^τ»•) 41 νητίο <-Ι 
ΓΓξϊ νοιίΓοηίιιιιΐ, ρ> ιιπΐΓΐιί(|ΐιο ηο&ΐτϋΐΒΐ ϊοεοαιιηο• 
ι]>1ιίιυιι»- ηιιη ΐ]ΐι<Ηΐ3«]Εΐιη>]Ηΐιι ϊΐΐβ ιτ^ϊο οΐϋΐι ίιι 

ι^ίαυη] Γουΐιιηιιιι. υ^βοιαηιιΐ! ΐηίβηι ιηΐΰ ιηιΙηϊ 
η>ιΐ(τ(ΐ«Γί ιιΟη ρ•>55υιι1, ϋβ &ϊιτιρ1ιτϋΓΓ ιιιΐ3»ϊ Μηοϋ 
βρίίϊΐυί ΜΚίϋ οϊίΓΐΜίκΐΐ, Ιιιιϊιΐΐηι»*!! νβτΐιϊί: ■)««- 

ηια>[»05ϊ3ηςΐ)ΙίΓΐηΙ», ΐ|ΐι&1ϊΐ ΐυιιΙ ηιιχ ϊιΐ ΜΐΐιιιιΙ» άλλα χ&ι 4«]-(ΐχτ(χό{ * αΟ μ^νφν καρβινι! π(»3ίχΐΐ•* " ιιιαΙ ρί»Ιι>ιθ Π Ίη αΐϊιί Είΐιιιΐιΐυϊ. ΓιίΐΗυβ )«>'•ΙΓ 
ταΐ; 1>ι{«: «4γοιις, &λλί χα'ί &9ΐ6ών. ιαΐ :ύν ϋΐ»-/ ρ^αίιηυβ ΐ|υΐηΐ3ι1ιηο(1υιιι »ι>αιΙί ΗβΙΐΓχοδ ιίυο ίηΜίί• 
ά;χα^ι»/Μ', «ιρι^/ϊΐ χατηγαρίαν Χ3ΐΐ:μ«ι#ρ1β.«. ρΐΐοηβ ΙιαΙκΙιΐΓ, ίΙι 3ΐι οιηιιίΐιαβ ϊπΐΈΓρη-ΐίΐΗΐι ΐ&( 

(Ιί•ι>ΐΐΜΐ$ ίαΐ «υκπι, ηυη πιαηΐίί Ι3.ι1«η, ιοί άορη»ΐϊί ΐύαα κίνηαα η£ιΐ]ΐ]β ΐηίπι ι^οΐυπι 3(1- 
ιηοηα. 1)1 (Ιϊτΐιιίι ίιΐίίίΐιΟΜΐ^ είοχ^υϋ!, βεϋ ίπιρίοΓίικι, ιΊ «Ιΐοπιιιι ϋίΐϊιι^υβιιΐιηηι ΐΐςιιβιΐίοηνη οιιι- 
Ιίιιοΐη ϋΐ)»ρΙκΐ3. 

νατίκ Ιϋε1ιΰ[ΐ65. 
{151 Ισ. τή». ΑΡΧΗ 

ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ. 

ΙΝΙΤΙϋΜ 

ΕΧΡΟ5ΙΤΙ0ΝΙ5, ΤΑΛΜΟί Α". (; 

Ηαχά{)ίθς άκίιρ &; <τύ» ίχορίύ&η ί^ βου.ίη 

άαίίΜ', κα) ί'τ Μι|> ύ^^αρ^υΛ£ι^ ούχ ί(ττη, καΐ 

4x1 χαΟέίρ^ Λοιμάιτ ονκ έ<«άΰ>)<Γ(τ. ΜβχύρίΟί χυ• 

ίί*»; μίν β 9•Μ, *-*^Μ>1 ίΐΐ*ι» 4 »ανλ«{, Όμακά• 

Ν(4;, ώ; νδ' Τρώ ϊιλιμ, ββοΙ Ιντβ , χχΐ κοίλων 
ΑλλΜΚ ταιβύΐΜν. Τ&γο'ΐν βνομα τ3Ϊ<ο. ιήΐ μ^ χ>τ* 

Α<ιώϊιΟρον, ώ< «9ΐΐ^ΐ][ι.ΪΊΝ>ν ιτάσης χηρ^, ΐβ^ μ 
πίΐβνίϊκγτοΐ- 9ΐ»μηιρϊλΐΐμ6ΑνΜ ϋ χβΐ τί)* γνναΤχα 
ηιντω; Α μαχαρομ&ϊ,ώ{ &π6 μί^ι^ΐ ΐ4 π3>* 
Κε$ηι^η μίν γ^ΐρ τντ^ιΧ^Γ Ί ά'Τ^φ. *Λ.ιί ΐϊι 6Ε*<:ιν 
Άηφη«Χ>Μ ■ νυν^ηΐϊφΐ {1 τξ χ(φαϊ|| ΐ^ μ^Ρ"! ΓΰΛίΜυδ ι. 

ν^Μ. Ι' Β^αίΜί ψιτ ιι^ί ΗίΗ αίϊΐΐ ϊη (9)αίΆ» ΪΜΡ'ο• 
»Μ,<Ί ίιι ναρΐκοίοτΜίΗ ποπ ΐΓΐΐ([,«/ίηΐαιΑι?ιί«αρβ. 
(ίί^οιίίΐΕοοη Μΐίίΐ,1ί(-»ΐιΐΐ ρΓορΓΐοϋβΐϋΕϊί, ϋΐ ίιιΐ)ΐιί[ 
Ρ)ΐιΙυ>. <(« 4ο (ΙίΰίηΕ '* : (*ιη* ίβαίχι «^1 η (βία* 
ροι«Μ;«ΐ43ΐητη3ρ|)€ΐΐ3ΐίοιιοιιι Ιιιιΐΐ ηοΐιϊίίικίιιΐίί', 
<{ΐι<ιιΐί)>}(Π'»1υα) ίΐ ^II^η1 1>ι;ί " ; ΕζΟ «ιιϊι», ίηΐ|υι(, 
Λίχϊ : Οιϊ ίΐΐί) [«1 /ΐ/ϋ Ε^ΐ«1ιί ΐ)ηΐΓ(«<) ; βΐ 4ΐιϋ1ΐ4 
βΐίϊ 1ιιι^ιι5ο■ο^^ ηοιοίη* ηοΙ)ί9 ΙαΓςϊΚιΕ «ι. ΙΙοιν 
βυΐβΐη 1)«»1ίΐΐ)(1ίηίί ηοιηβα, ίιναυι «» ΙΙΙΙΐϋ ρίτία- 
Οίοηϊϊ , ηιΐΕ ν)Γΐυΐ« ΐοηιίαι : αΐ ]ιιιΐι (λιχϊΊ ι)0• 
πιίιιίί «Ι^ηιΟΐΦκίΒηΙ ί40ϊηιαη»Ι<ΐΑ14ιη ΐι^ηϊΟοΛί : 
13ΠΙΙΙΙ3Π) ΐ^ιροιίβιη ιηοΓΐ1« οπιΐιίϋ , Γ(!-Ιυ>ιι(:;ιιιΐ(! 
μ; ιιιιιιιηιιαίΗΕυϋιοΒϊΟΐΙίιιι νηοι:ριορ|ΐΐΐ<ίυ>5οιιιΐϋ 
ρΓΟίιΐυι (II, Γ«ηιίιιιιη Ιιπι«η ^^ηιρ^^|ι<^ρ^^ι, «(Ιιιιϊ «■/ΐ ιώμιτος' χαΐ ων Ι) ύνβρωπΐΐηΐ χοινή^ τοντιον Ο 10111(1) α μ^πκ. Ναια Κΰ4:ααι1ιιιιι Λ|ΐοίΐιιΙιιηι ** 
χ«Ί τχ 1ρ7* *>ί ' μΐΕίΟό;. 11 φ^ΐΐι όίτιΐι* κρ«;- ΧχΙιβτιι ίαρΜί »Ι ιγϊγ : ςι>ιι]υιΐ£υ:ι(υΓ ίΐιι1ι:ιιι ^Λ)>ιIι 
" 1 ΤιΜ. VI. 15. " Ι»β«Ι. (.ι.ιΐί, &. " ΕρΙι«ι. », *3. 
Ρ*τι>αι. Οη. ΟΧΧνίΙΙ. 76 Κ[;ΤΚΥΗ1Ι ΖΙΟΑΟΕΚΙ 7ί! ^«ιιιιΑιιΙ'Ιϊ» . ϋ* ίΐΓ;ι»ι ^ιρϋΓ» πΜΐιηηιπϊϋ βιιηι , »( 
ρΓχιη\3. ββΐ'ΐιηι νβι» ιι^ιΙυΓαιη «βοιίιιβ Ικχΐΐϋ Τ>3• 
νιιΙ , <'•>ιΐίΐ>>ιι>Ν η■)^η11^ιιι>ιΟΓ^^ηιΊη ΚΕτνα^ίΐ ίη ϋι<:(ϊι 
»ιιϊ«. ϋοιιαίϊαια. ^Λία <\\ιού ίη ευΓιΙβ η?βίιΙ«Ι, ΓβιΙίι 
β(ΐ ηρΓΓ3ΐΙαηιι»ι οοΓροΓί» : 4)ΐΐΕπΐΒΐΙιηο<1ηπι (;1 ϊ^ο- 
Ι)ΐ1ιιυ& ϋηαοί , ϊιιΐιι» ('&3« , ϊιιηυίοιιβ , 03 <\»Μ ^0^η- 
ι\ο\»ΛαΙ ΕιθηΓιιι<!ΐη_ υιιιΐβ ρΓίοιο κηηβυΐίηιυι; ιΐιΐίικίϋ 
εαιι>.ΙΙίΐ)ΐη Γιηηιιηιΐΐ, >ε «Ι«ιηιιιιι τι1ι1Ίτιη>ια ΐοηιϊΐϊιι 
ίηιϊϋΐΐπιιΐϊ. Οιιϊπ ϋΐίιίΕΐΐ ίιπρϊυτ ίι ^ίιτ)1π^ , (ΐυί νοΙ 
η«υϋΐ πΓΐιι €ΐιΙί( , νΗ |ΐ1ιιτ(>« «ηΐίΐ : η ψ^ίΐ»\οί ίΙΙβ 
Γ«Ι , ([ϋί ΙιγγΙ Ιίιΐι-Πΐ κίΐ , |>Γ3ν•β Ιΐιιιηι κ ^ΐΑΊΐίί 
βκΙ (ηαηΐχΐϋ ; 01 |>ι:βΐίΐ ΐιιι.τϊΐα ίκ ιΐίΐί ρΊΐΜΐ , ι^ηί 
ΐ)[ΐη ΐ]ΐιβ ΐιτικικι (ιι:γ€''>ι. «βιΙ ιηογ)»» ιιιο >Ιίθ3 ηιΆ- 

('ΪΙ : ίΐΙΐίΪΓΟΟ Ρ>0|ΐ1ΐι.-Ι3 1«η(08 ««$ αρρτΙΙχΙ, (|||ί ΙΗ* {ιά το'ΐ σώμαιοΐ ΙνΕργτ^[ΐ2των. ώ; κιϊί Κΰρι•»;!•- 
ίβν 9#ΐ3ΐ ΐί ν.««νΐτκ. "ΰβίν ^ν^'η^ίμί^Λ μίν κρ4- 
ΈίίΐΐΜ,ϊΤτα ίΐτΔμΐν τδ ρβύλιυμβ' εΙΟ' ΰΟιω ϊβί; 

ύ βθϊβ;, Ι] Μ>,ι;ΐ)ϊί.ς ■ 4|ίαρτω).ύς 51, * >ύ»βή« 
{ΐίν, ιια{9Λνη^βν(1 ΐ(4ΐ ΒιιφΌαρμένον βίον οΐρ^ύμχ- 
νοΐ ' )ία(μ&ςβΙ. 4 μή μϋνον αύτύς άμαρτωΐΐΐ, &4.λ4 

χί\ μήιι ΐ?,: -ίβΐί άΐί€ίι\ βουλή- κχτ^ ιοϋ &ντο{ 
γόρ «'ριι τ()ν πο^χί»•* ίντανΟα οημβίνεικ " μήκ 1ι«ϋ νίΐίι ρΓΒΤΜίϊ τϊΐινιΐΓΪιιΙ : ^ιιϊ νϊΟίΊίεα ϊηιρίίί Β ιη^ βϋ«ορηιγ;Ιιι, μήτ* ΐ',Ις 1οιμαΓ{ ττς Ι» «^ 

101')ύτι1^ πίθϊΐ μον.μίϊηιβς Μ7) ■ ϊοΟτο γΛρ ή/^^α- 

^ϊίβών ΐίι συνίΚρβ^) β&ΐύν ύιπλαμβίνιιν, ώ^ 4 

4μβρϊ(ι)Άών, τίν ΒιβΕαλυκ- ί γίρ μί) ίτλί *ν α£τφ, 
κρ^ί ΚύρΓ&ν ϊ|ξιι, ίΐν ιίτίνια* *£]« ί'^' ') ύύύΐ, 
βι' ?,ΐ βαί-ζ^Φΐν ι(ΐ ίρβτήν ο1 4νθρωιΐΜ - ΜβΛϋροΨ 
Ά, τλ* ΐι6(>9κ9'(#ν ΐιΐιν ιΜντιρών, Έπίΐΐΐ) ϋ «!>* 
άπέ/ρηιίΐ άρίτηί τιλιίοιοιν ή ττ,ς χαχία; ?«7"ή• 
ΈκηΛιτοτ ϊάρ, ιρηολν, Λχύ καχον, »β1 ΛύΙτιζτ:^ 
άριθύτ ■ χα\ ό ΉιιαΙζΕ ■ Παύσασβι άχ& τωτ χτ- 
^]^ριά1^ ύμίατ, μά$*χ« κοΛ&ηιΟ'βίΥ• μΑλα 4ΐ»4««( οοηιϊΐϊί! (γ|ιιχ 3<1νίΓΐιΐϊ ΓΓΐί|[!οπΕΐη ίιι Οι:ιιιπ ιιιιιΐ ) 
ιποιι »ιιιΠ)ιιι»ίΜ<η'ηπ( . πί οΙιίΙΟΓ ιηί<1βιη ίΐ(]ιΐη Ιπ 
[ηιιτί1ιΐ(ί1χ βηΐπι ριιΐπ &ί(ηϊΓιθ3Γβ ιΙί€ΐίηη»ηι. βΜΐ), 
(^ι)^Ίιι^ ειιαι ρεεοίοπίιΐϋ ία ρτατα ιίίηηο α\κίΐ Α\\ι 
ηΐΐη «οιιειίΙΟΓίηΙ : (ΐιηΕίιί ηιο^1^ί>ηι ηιιίιΐ ρτορηα 
Ϊιιϋηιιί1:ι1ϋ αΐίιρυηιία αϋ ί(1 ηριί ι πι : ς[ ρηίΐκηιο, 

(μΐί Ε1ΚΙΙ ρ''ΒΐίΙβΙΐ(ί)»'<>$ ΙΐΟ>Αί>ΐί1><)ί |><>1) ρΟΓΜίΙΐηΐ' 

«ΐηιιΐ : Εΐιιιι Ιιϊ* , ίηηιιιιη ^ ςυί ϊιι βιιιίΓυρϊιΐΐηΐϋι 
η£ «ΙΐίΙϊ &Ι1Ϊ& ΓΟΠ9Ι1»ΙΪ0Ιΐ8 ΒΐΙίιΙ >Ε ΒίαΙίίΙΪΟΓΐβ '. 
η ηιΓι [Μ^ί (Μΐιβϋηηι χ ΡΓορΙιεΙι ϊΐιΙΐΐί^ηαΓί νυο)- 
ΙυΓ. Ύι;! 3ΐίΙι>Γ : ΟιπβΙλίιιιη ίιηρϊΟΓΕίπι (ιγο οοηβίΐία 
«Ι οιιιιτϋΐιΐιι ίιιΐ«ΙΙΪ{^π Ιιιιη (ΐ|ΐιεπ).ιι1[ηο<1ιιηι ΑιυϊΙα 
Μ Ι Ιιΐ'υιΐοΐιοη ιιιΙβΓρη-οΐί βυπί) ; τίαιη ν4>Γ4 ρ^οϋ»• Ιιιπιηι. ιΐΈηιοιίΕΐη. Ν.-)ΐιΐ(|ΐιϊ ίιι ϋχιιοηβ ηοη «ΙβιβΓίΙ, *ύ Οΐί^ΐΙιΐ») νβΗίβΙ, «|λί (Ιϊιίΐ**,£9β ηη «ία: 
Ι)ΙΜ ιιίίΐιιηπΐ) ΙιοιηΪιιγβ ιιΙ ιΪΓΐιιΙβηΐι ρι.τ*6ΐιίυιι(. Ιίοιιν εαιίιοίηιη |^»(•Ι«η1ϊ« ρ» ιΙϊκΙπιια ηοηιΐηΑ; 
Ι£ι1 «|<ιιΜιί9ΐιι ΑιΙ ρ(ίΓ«Εΐί«ηθ'>η νίΓίυΙϊι εαη»ίΐιιι«ηύίΐιη , ΑΟΙΙ; θΜ> «41 Γι(ί^^β 1 )•>•'> , ΟαΙί»» "■ 
ηιί'ΐι, Μΐ<ιι>ίΐ, α ιιιπίυ ιι (ακ ΑοκΗπι ; οΐ Ι]ί3ί3ί " : 6μμι« αϊ Ιμι^ήΛιλΙΛ»» μιΙπι, (Ι ά'αεΙίΛ Ιοκα ίαατ* ζ 

Υγ.»*. ί. 5Γί< ΙΜ \ΐζΐ ϋοιηΪΜ ΨοΙϋΊΐαι ι}ΐέ* ιΐ μ ^ ΆΧΙ ' ί{ ί»" Γφ Υάμψ ΚιφΙου τύ ΟΐΛι\μα ανίον, 
Ιτψί «ιϊΗ). ηικάϋίΐΙϊΐΛΤ άϊι αι ηοαι- βΰΐΙΜ, ϊιΐ[υί1, καΐ ητψ γόμ{» αΟτον μίΛιτί^σει -ίι/ιέρας καί >-ν ΙΙΙί ΐ|ΐιί ιιοιι ιηο<Ιο<»ηιιη«ιιΐ4Γ&1ίί νΐΐϊΐϊ ΗΟΑ (ΦιΑ- 
ιηιΐ[ΐί»νίΙ, »ιΙ Ιϋ;;! «Ιϋιιι ιΐίιίηφ&αιιιι Εοιι]ΐ]ηιΙ1 
%οΙ<•ηΐιιι«ιιι, ΐΐΐ4ΐι:ιιι ναΙ«ιΐ5,ηΗα:]ΐ)Ι)Εΐ Ιβι, Ποουηϋΐη 

Ρ«ΐρ<Ίυτι ιιι«^ί111«1', η.<1(1β IΠβ^^I3(ιι0α6 νίΙΑΙΠ Αϋ 

ηιιιτ6Τ6.ιΐί()ΐι«4ΐι ιπηιΐΐτΐΐιιΐ', ΕΙ ιϋπ^ϊΕ. ΙΙοο βηϊιιι 
ίΙΙα(Ι πϋΙ, ηιιοιΐ ρβΓΜο^ιιΐιιι οΐίπι ηοΐιΐβ Ρβΐϋβ η>ιπ• 
ίίΛτΐΐ ύΐκηι *' ; ί^ΐ ίΓκιιί ψιτΙλ Ιιν]ΐίΐ ίί^ί$ ίπηρβτ 
Ίιι ο>> 1*0, (' ιηΓί/ίιαίΐΓίι εα, » άίο%, «ΜίςΐΉ*, η θί• 
^ακΑ : ίί ΙΐΛ^ίΙίι η) ίιι πιβιΤΗ γνί, γγικΚίπε ίηιπιο- 
ΙιιΙία ηηΐί ΟΟλΙο» Γηοι. Ουίηϋι; ψιΊ ίτιιοΐιΐΐ ίικίβοτία- 
ΙΙΙΓ οιιοιιιΜι. ιιρο(ΐρτ]μίνωΐ ίχοικώντ,βΐν, ά'*^ χαΐ ίν ιψ ν4μφ 
ΚυρΙ-ίνχΙ βίΛΕΪΐνΟΛηίΐ.α. ίνν+^ρμΰιί, ««ΰτλ βέ1^«ν, 
&πΐρ Ικεΐνο: Οΐ!ΐ|«ρΕΐ)ίΐ, χα\ «ιιΟ;β βιΑ ηανγ1{ 

Οϋτίϋ γίρ χαΐ ί θ<ίί £ι4 Ηωιΐΐιπ; 1ν«μ«8ιΙϊ£<, λί- 
γων * Καϊ Ισται ΐά (^ρατα τον τόμαν τούχϋν βιΑ 
χαηύι: ίτ τ<ΐ> στ^μαιΐ συν, καΐ μ^^ιι^σκ^^; 4τ 
σύτφ, καΟή/ΐίτος, καΙ άγιστύμίγος, χαΐ χοιζαζό- 
μίΓος, χαά άΛορτίίτεκς κατά χηςχΐίρύς σοι\ καΙ 
ίΓ'αιάσάΛίυια χρέ^^ναΛμών σον. Είτα βΐίχν\«•( 
Λ^ί ί«ΐ9ίϊ φ.ιίμινο*ϊαρπίι*. 

Και 1στ9ί ύς τί ξύΛοτ 'ύ Λί^ντίνμΙτοτ Λα^ ύαίιίι ϊιι (ί!»ρΌΤΐ («ο. «1 ^η/κιπι «ι'ιιι ιιοη άΐΙΙι*α, η £ώαι έτ χαιρφ αίτοΰ ' «αΙ ιύ ρν.ίΛον αύτον οΙμ 

&<■ ΙίλΙιΚ, υΐΊίιίιπίΜ, ίι ϊιιΐΐ3Τ ΟΓΐιοΓΪί ρΐ3»ΐΐΐΙηί. οίΐΑίϋήαται, Ό γίρ ο^τιυς Ι2ων, οΤον «αριηφιι- 

]υτΐ3 ηηεπΜ εΐοίπΐηηιιη 1>βί*1ΐ|ΐιβ ίΙΙοΓίιιιι <)η()πιΐ4 τιυμένοί ««Γ{ "κιν βιίαιν λαγίν νκύματι, χ•1 ΐιΙ 

"^«>η. ιιτ. <ρ. •• ΡΒαΙ. Μ1ΪΙ, Ϊ7. " Ι», ι. 17. "ΟβίίΙ. μ. 7. 

(10) ΧΛχΙΐί βύΐιϊήν, ιιΐ ϊιι εοιΙ^β »ηο Ι^^ϊΐ ιΊ ^.I|^- (17} Ϊγκ^γ» \β<Ιΐ3ϊΐ2|οΐι3ΐιΐ : ΙιΙ <νϊιιι ιιΜ ν>Ιι»ιΙ ιών «ύναιν νυννΐγύ^ιχνον κνιυίΐα'Μ^ν ΐΐΑΜίτι-'. ηΟΌ*)!!»!!!!:! .: Ιιοϋ 6<ιΙ ΙΐΗΠίίΙααΙβιη ηοη ιΙοροΐΐΕΐ. 
ηυιζ νίιίαιι-ι. οιιιπΓί. ηαη ΐι•:Ευι ας ρΓορτίο» ίτχι- 
ΐΐίϋ ρΓΟΙβξίΙ «Ιΐ]»» ΐΟηΐΐΓνιΙ. ΥιΊ ιΐίΐτ, γ^ν ίη- 
ειιιιπ ϊηΙεΗίκιΐΓί ροτκιιιπυδ ιΐΝΪ«Εί$3» ίΙΙΐ» (|ι\ιΐίι• 

ρ«τ ί«ϋ*, νϊτρκβπιριη ΕρΐπιβιΕιιΐΐί; ()ΐικ(ΐηη ηυη« 
ηυιιη (ΐΓβ<:ί»ι, ηιηηϊιιπι ιίοΙϋΓαπι ίβηκυια ΐαΙΙίΐ, 
ΗϊγΙ|« *»1«ιη 4ΐ*ίη• οΙ(>ι|ηΙ» ηηιιϊκ «οιη^ηονίΙ,αΐίΒ 
αοη πίηνϊ 3πΐπιβ 311•» ιγπ^οΚιιγ βιίτιε ίιηρϊιι- 
^ΐΗΊΐΙιΐΓ. ιααπι Βηιιϊι ρ!•ΐ)ΐν: υη^ΐεεί 01ιπ5ΐ;ιι«(|«' 
Οτϊκβπ» βιι:ιι» 3Γρί1Ι.ιΐ4(. ιΗγοι•*: " &* ^βΗ «(ίί, 
απιίαΐ πό ψπί ίΐ ^^ι>^^: α ^υίτΓίΐ^ίι ίη η», /ΙκΜΪΡία 
κ'μπΙϊι α<ΐΗ(Ε βαηιΐ ι/ί Κί'ΐίτί *)ηκ ; ιΐ <]ΐιΐ Ιιίύίτϊΐ ΐίοιΛία^ αίηαν ■ κβί" 10<- ί" &τ «/ρ ί« «ν ΜαΓος * <** -^ί^. 9""™ «ί» ,Ια^α η. ηβ» ιϊιιΊτ^ ι» «γι^πιμμ. Τ^ ϋ τοοότφ Αν£ρ\ χα\& βί6ς οννι^ίτιΓηρ^ 

)ΐά<^ί ίί^ Φ(ίν χίίντα συηρρΓί ίΐς τί άγοβόν, 

•!( Τ4ϋ«<> νθ&βας, ο^<ι»τ< τι χβχ4ν η^η»! βΐλή• 
9ΐΐ- βιΐ^ χαΐ £ύ')?'>0τ3ΐ 1ν ηανι τιρλ β>οϋ. ΟΟτω 
&ι1 ήΜ έ^ίΛ^ώι χρβτρίψβς (ί; ιϊρ«ι)]ν, ία! βι4 
τών Ινανιίοι* «]«(<;(( «νς ΦΟλητΑ; 1>» τώ ιίκιΤν • 1:1ΐΐ}ΐ11€€ΠΙΟ(1ϊ ί^ίΐΙΙΓ ΐ'ΐίΟ, β^ΙΙΒ ΟΟΑρπ'ϊΙυΓ ίπ ΟίΙ'Ιΐί• 

Ιηϋ : ΛΙΙ^ΛιίιιΟ βχίιιι ςτ^ΐικ» Γ^ιιί ΟίΐΓί{|<:ηΙηΓ, γ{ 
τίιιηβ)υΒ νοΙΟ *)1()«. \^%». Οίιπι λροδίοΊιι : ** Οί- 
ίί^ηιΐί^ΐΜ ΐ>η«ι, ίΐΜίηίΐ. οπτπί• ΐνσρ^τβαίντ ίη^α• 
Ν|ΙΜ. Οί<Ιίθ «ϋ>πι, «Μητ^, Ιιίϋ ΒΑπ «Ιί«Μ ΐΜτΙ* 
Ηκη ι\α\*ά Ιιαηΐ ιιβςπβ νίΠηΐ!» ΐΐιπιυΙ(ΐιη ροηβ- 
Μή(, π)>Ι(ΐιπ •ΒΐΐιΓιυι αΐίηιιΐιΐ Γαγργε γγιιϊίιιιιιι ιιιβ. 
Ιίηβύϊΐ '. ΐ]κ> ηΐίοηβ 1 Ι>Μ ίιιβιηηί&ιΐί ρΓΟϊρεΓ^ 
1)ίΐαΓ : τεηιαι ευπι ρ«Γ Ιιαπι μΙ τίπαίοπι &ιιμ1<Γίο^ΐ- 
ϋίΟΒΟιΙιοΓίιΐΒβ Ηΐ, ιΐβίακρ•, ςοακΐ τΪΓΐυΙΙΐι ιιΐιΐβ- 
■•Βΐ. βίβο ϊουη^'Ί «Ιιό β* ΐοηΐηπίβ οιυιιϋ,, ^. 

Τΐίί. 4. ΑΰΒ «κ ίιηρίι, ποη ίίί. Λοη Ιΐ» Βοτίοι 0&]; ώ, 4 ηρΜίρι^μ^νοΐ ίνΙ;ρ ΪΑλΙβυιι χαΐ χβρτοτ^- ^ ίαιρίϊ, ίηηαίι, μογ ^βπιιίιι:)!!! ηιιΐ Γηΐ€ΐΐ)ΐη ίβηιηΐ. να-. τ«^; ά4ΐ£Λΐ<Λ άντικνίοντι; $2ί]Μνΐΐ. Βρύσω- 
Αη6<ί( καΐ ο( ΊαΛιΙΐΛ, οΙ μή αιβόμηοί ιίν Τ1&», ιΐΜ ϋΗΐί* ίτυκηΙυΓ ίκιηΐι, ιιιιιιιΕίι «ίί ίΙΙο ι^οοη 
1)«31υιη ιΙίιϊπίΜΐ : «ι ιΐυηι π€(ΐι;οη«η> Τ€ρρΐίΐ, ηπαιΙ 
ιιι>Ε3<ΐιΐιη α\ π)>^ί$ ααπΟπιιχ. [^ιιοπιιμΙ» «οΚια ίΐ- 

5ί^ ΐύΆ^ραηι ρνΜ» ^ηο ψη}ίίϊΐ ΜΗιΙίτί α (Λίίβ 
Ιβηα.ϋαΰΐηΛάΐίΐοάααί ίτταίπΐη χίΛΐϊ, ΐ>^^IβραI. 
ν«Γβη) ΐΓαΡίΓςηιιιΐ «( ιΙίΒρεΓ^ιιιιΐ, ίΐ3 ««ΙΐίΓηΗΐ 
ιΙι>ι»οιιβ( ϊιηρίΐΜήηοί^ιΐΒ ίακϋβ (ΙΪΕΐίρΐΙιΐιοι. ρ^ 
Γιει^αι νεπ» Κγγκ^ ^^ιι$ ίυρετΑϋϊβπι ίοιβΙΙίιβ : ςαιηι 
»ΓΓλ: ΙιιΐΓΐΐΓΟ.} «Ιίΐΐιι αρρεΕίαια, «ο ΐ)υθ4ΐ ΐαϋ μ 
κυ«ΐίη»ΐ »Γρ«τ3 (Μηΐ)ί3 ΐ]υχ ίη η ωιιΐ : ιί«(ΐϋ «( 
Ιεγγχ βΐηιιηι «αιη ρβΓίοηΟίειιηΙ, η:ΐΗΕ Ί* 6β ιη3|ί• 
ι^^οίαα^ι». Ιηιρίοΐ τ«γο εβιηιηυηϊΜΐο ηοαίίκΐ Ιιιβ 
οι οηηα ιρμβΠαΐ, ΐ)αΐΜ&αρβΓίυι ΐΓϊρΙκί «πΙϊιμ 
Μ ^^τχ-ί^ΙΛ-^ΊΛ•*. ην κ<-,ρΰτμαΐθ{ «ύν Ιιρών Ο ιϋβΕΐοςυ! > Ρίορ>ι«;ΐι κίοΐΐιϊιηαι. Ροηιιγπικ βιίχη ^ ::οστ4ΐί(Μ πνιύβανιο;. Ό^ τ«!^ ^ΐβυ ΠνΐΊίμβτ4{ ιΐρτ ιί^ρίβοαν - οίζ (Την 
Α«ΙιΙι(, Οί>χ Ατα^ηήΐΤβτΓαι, ΑλΧΑ νκΐ ^, Έτ ηρΐ- 
<ΓΒΐ, κρ^βι^ν. Ά«ιατ<^9>3ΐιτΐ•ι μίν γΐρ ■κλ\ Β&τβΐ. 

χρ(ΐΜ; '0γΛί>μ^ Μίσηί'ίΜ' ίίς έμί, γτ^ϋ\\. ήί^ 

** ^0Αα. *η,ϊ7, 53. *■ Βοη. τιιι, 28. *< ΐοβη. ι», ΙΗ. 

ν^ΐΓίΦ ΙεοΐιοπίΒ, ρί'ί ίηιρίοι. Ιυϋ;Γθΐ ίηΙβΙΙί^ΰΓΐ, ()Βί Ριΐιυπ •οι> 4ιΙ(^ 
Γβηΐ, 01 ιρίΓΐΐϋ ρΓΧ(11αΐϊουί«Ηΐ]€ΐθΓΐΐΒΐ >ρ•ιΐο1ο• 
ηιιη ρ«Γ ΐηΐιιηη «ΓΪΜίΐη ι1ίιρ«Γ«ίιυΒΐ. 

νίιΐο <34|υίιίωιη ηηειί δρΪΓίιιΐ) Ιοςη^ρκϋ ■ηο^υιη: 
ήβη &ίπΐ[3ΐϊΓίΙ«Γ ά>ιΛ, Λβη »*»>^κΙ : »«ϋ «ρρ<»ιι1(, 
ίβ ϊΐί^ίτκ. Ββ)υΓ|«οΙ ηο;ρρ€ «ι ϊικρϋ, ηοη ηΐ Ίαύ*• 
ΐ^ιιΙιΐΓ, Οΐροΐβ Ίϋί ί»ιΐ) εοη^ΐπιΠΑΐί «υιιΙ : " 0»' "0« 
ΐτΐάίΐ ϊη Λίί, \»•ιαι1,)αΛ ίΐΐΐΙίΐΛΐιι$ αϊ : κ*) υΐ ρ^ιρ. ηιιιι Μηϊ».-» ϋο ιΟίΐιΐΓΚΓΐίοιιο ηϊΐιΐΐ ιιοΐιί» κιβιιΙ• Α ίτι, μηδΙ« τ'-5 ΜωβΙω; ίϊ:^» βνΜτΙϊΐωί ιίκΜ^Φτ, ί*>ΐ0 ι■»>^^'πι, |>ιί>ιιΐ(« υηιιΐιιιιι Ι)ινί•Ι εβοι 3|η:€ 

Ιίΐΐΐ ηΐ>$ ϋοΕι'Γί ίΐ)Γ«|>ΪΙ. 

ΤΓί ίίβο ίιι (ΐίΐο α(»|ιΐ:1|:>ΐ ϊΐ>», ΐ|υΕ Ιη•ρ'» ιικίιΐνιιι ιιι^ιι 
ιυιιΐ, ΚιΙ ρΐΓνιτίίϋ ηιΟΓΪΙαϊ »Ε3τΐ6ιιΐ : ΐ|υί ]υϋίι:»- 
Ι'ϋιιΙιΐΓ ιιαίί, «Ι ΓοιίιΙοιιη^ιί, (ΐΓοουΙ 3 \\ιν\ί γ^Ιο^.ί- 
Ιιιιιιΐ>ΐΓ.6'ϋ.ιΐίΓί(,ηι ιιυίειιι ΑιιιιίΙιιΊΤΙικοιΙοΙίοη Ιιίτ» 
/■κοΓίιιιι (οιιυίίςοίϊΰΐιηιι Ί»ΐβτρΐΐίΛ\ί ιυιιΐ : ν«ηιηι 

)Ι(5ΐ(Ι9 δηίΐιΐιΐΓΐί ίΐρ|χΙ|:ΐΓ•ΐ <>α!«1 αΟΙΙ £•ΙΙΙ Ι3111(1ι11), 

ςυϋιι [»Ί•|.η9 »Γ |)ι-ΐί-ιΙΐίΐπ ίιιβιίΐίκ ιίιΐ'ΐΐβ ϊιεγοϊ- 
ΐΝΐι ϋΐιιΙ. »ι;ιΙ οηιιΐϋβ Μίκΐιιι £•ίΐιΐΊ»Ιίΐβ4. ιxιι(^ι1^(ιι 

ΛίΙΐΚΐ ΙΙιΊΙιίΐΙΙΊΙΙ ρΟϊίί ΟίΛΙία ΙίΙΚΙβ. Εΐΰιιίιιι νΐ9ί λονς, τί γι ν>ν Ι/νι, χιινιϊ^ χα/ιΐ τΆς μή άΐΕ6ΐΐ£ 
β:*ΰ. ιμιΗοϋΐ ίιΐϊΐΟΓϋ υΐΊΐ. λΐίΐί οΐίαιιι η'ιΐ •* : Νονιΐ ΰο- ^ ""* ^^"«'ωΐ' β^δ*" " Γιηοσβα γ^ρ, «ίη3\, ΚΟρκ^ ΜίπΜ *(ΐΐ4"'. 'Κ' ΐΗΊΐ-' ηαιΐ) €ΐϋΐι |υ.ι .ηΐίΐιϊ ιΐΐιι ] 

ί|>ΐΐιιη, ί•( ΐίχΐ |»ι>Γ ιη^Ο'ΙηΟ ή»% ΊηΐΐύηηΙ ■ ι>ΐ-Λ'3ΐυ- 
Γ(-» η:η» ι^ιι^ηι^ιιαι» ιιηιι ιηίικιιι ι^οπϊγΙι ηιιιιιι ίη- 
Κΐυΐ,ΙϊΐΠΒΐι τβΙιΚι ΐοκιιίΐίοϋιΐ )ΐΐ3 Ιηιΐίβιιηϊ ί)|ηΐ)- 
Τ3η ΜπιυΙλί. ΙΙΐΟ Γ3(ίηιιΐ! εηιιι ρββοιιχΐ Αι1^»ι, 
ίιιΐ^Γί0Κ:ΐ(ίΐ (ΐΐιί ε»βί " ; ιιι>«0 <]ΐ96Γτι?ίι β:ί;ιυι ίη 
(.■ίιι, 01 Ιιιΐηΐιΐΐίϊ ^Ιιί». 

Κί ίΐΐτ ϊίΐιρκΓΗΐΛ ρίψΜι. ΥίΠιΚβ• ]ιιΜ«ηιπ» ρίΡ- 
ηιιιιηιΐ, Υϋΐιιΐΐΐοηυι (Ικίιίκ «ιιικ^ϊϋΐ αΰ εοΓΟκχ: 

ιΙι-Ιΐ'Ιιιιηΐιιΐ' αΐι^υβ ίιΐίΐηΐΜ κϋιΙ^ιιΐιΐΓ, «οΙϊοιιβΒ βηίιη, 

ΐΊί»ι-Γίϊ ΙΚΙΜΪΙΜΤ. ΪΙΟΓΙΙΐη 6ΐρΓ£»ΐϊ*. Ιίΐΐίε βίΚηΐΙ ΐΐϊ- (; 1'>' ΤΪνΐη«(. Τοώτψ οΐ Κβΐ χ6 ΑτϊβΤΐίΙιχ^ν |θ(Κ(ν γΛ< όίονς κΐι»• Λμώ/ιω»- ■ κιΐ τ.ϋ,νι'Εγηα Κι*• 

Έγώ ί'/ΐ' ι) όϋάζ- χαΐ ύ'βι τ«ϋ( ΙΛ αΰΐοϋ ^α&ί- 
^ονταΐ, Ι*, το ι ιών αύτοΐΐ προπαγμίτων * ιϊ χαχί 
ίΐ (19), ίΐί 4νίξ-ϊ τής ΙχίΙϊΐυ γννι»ω{, 4γν•»Ι» 

πνν6ί4><«•κΐι πιΟ ί^τι. Τ^ϋτοβΙκαΙ ί^Υ Κΐΐν, χαΊ 

λ'αΐ έίΐ^ς άσίΟΙιν ^.ιο^ϊΓγμι. Τά•'< μίν γ4ρ &(• 
χαίαιν αϊ ο^ΐΐζί μίνβνβιν, ιίι; κλ•)»»; «ίτών χα\ ('ΙοίΙΙυ4 λρ»•ίΙιιΙί ΐΐιιιιϊιηίΐΰ »1" : 5ί (»)]μ» ρ^ικ 
η^^^τ^I, άεΐτϊικ€ΗΐιιΐΗ ραΙίΟιίΓ. 

ι-5\[.Ηΐ;δ II, 

5ΙΚ(ΙΙ|Ί«Ι$ βϋϊΐΛ ρ!.»ΙΐΡ«$ ίρ'ΐΊ ηε1.Γ*ο« ίιΐί'ϊϊ- 
ρΙΪΊΐι•• ρηιΤ5υ« γ3ΓρΙ ι?ΐ Ιίιιιΐο : ΐ]^!*! ρΓΧιΙϊΓϊΐ αιιΐϋηι 
«αιιιιη ίιι^ΐϋίύβ ΐ|ΐιϊ [)»ιιιίιιιιιπ ηο-ίιΐοηιιιι : νοι-Λ- 
ϋοιίΐΐΑ ι-ΐΜΠί {βϋΐίιιιη «ι Ιυ(]«οιυιΐ) ρβ^^^ιίο- 
ηοιι. 

νειι». 1,3. βαηκ ίιαντί^ΐίηιηί ^(ηΐίβ,ΐΐροραΐϊ ικί- 
άιΐύίί ΐΝΐιΐ ϊηΛ»ιΐη ; αΐ'ϊΐ^ηιπι τί^β) Ιιηιτ, ίΐ ρηηίίρη 
οιηινΗίΓΝΗΐ ίη κίΓΜΜ ? Ρίον\*ΐΐϊΐ'η αοιιΐίβ ΑίΓυΓοτι 
ππ ϋ•Ι>'<Ίΐι εοηιιη ρι:τ»ρίΕίϋη> ΙΐΕΐνιιβ 1>ϊν'Μΐ| οιηι 
!.ιιιΐΓΐιΙ.ιΓιυ(ΐβ ηιΐ3«1ιιιι 3ϋ ΠιΊιι βθΐ ιηηιιεηι ίιιοΙιοοΙ : 
ΤΙ'ΐι η>6. ίιιηιιϊΐ. ειΐΓ (λΐιΐο οιιιι Γιιγογι: ιιιιιηιΙιιιιιϊ ^ι^τίν ' ΕΙ Γίνος τό (ργον καταχαί^οεται, ζίίμιωβ^- 
β-ΐται. 

ΠΑΛΜΟΣ Β*. 

Ό ΙιΟτι;»; ψι1μ6{ Α\ιΐηίγ(.Λψί; χβΤ 6δϊβ{ ιαρ* 
Έβρα{<ιι: - προαγορΕίίίΐ ο1 τί;ν κατΙ ταΐ Σΐιητιρας 

και Ίβυ23ί<ι)νίι»ίΐ!»-«. 

χετά, ««(,/σηρ/π»- οΐ βασιΜϊζ Γήρ ^^(τ *«»ί «1 
(ϊ/ϊχί'Τϊς σι/»•'ίχίί]σβΓ /λ! γο αύχά; ΤοΓς «ρο<^- 

(Γ^ιτΙιιοτικώς καΐ ίρΓ,νητικώ; ΐΐροιίγΕί τ6ν λ4γ•ν • 
3;<, Φΐΰ! ί«ατ! τοΐβΟΐον ρανΙνΕΐ; ΐΟορύδΓ,αΒν^ ιοί ίΐιιιΐΤ ΓιιΡ ιυΐι•1» ικτίνΓΐίϋΠΐ,ιΙ^ ϋ^' ΙΜΐ) (ΓΛίκϋα ιιάν:* έκ(ντ,3ΐ«, μι Ιιλϊςβνί^ΓΊΐντβ ; Τονίβ γΑ^ ^ΐΓΐιςιιιΐϋΐ |ΐΓ«ι>υιηρϊ6Γΐιιιΐ ϊι^^ι•ΟΓ^Τ Ι<9 βπίπι ιΙ• 
ΚΐιίΛκηΓϋ ιϊυιιΐ νΕίυΐΊη•, ^ΜητητίτηΜ, Π, ηιιϊ οχ 
ΙΙ«Ίΐί9Ϊ€α Ίη ϋΓκΐβι» Ιίιιυ<Γηιπ ΰ<ιην«Γ[οιιιιΐ : ρι^Γ 
ςοιιΐι•» «ΕΓβ. Ηνιιιΐιιι» ιηίΐίκι ΙικίεΙίίξΡ, ιιιιί ςιιιη 
['ίΐιιΐιι βίΒΐιΙ : βΐ ρ«Γ ρθ[ΜΐΙν> ^ϋΐίχοι, (|υί ηΐ'» 
Αιιιια νι ΙΐιίρΙιϊ : ρΐι^Γ Γ«^οί οΙ ρΐΊΚ0ίρ65, ΙΚ-το(<ι.•ιη 
1:1 ΙΊ1;ιΐ(ΐιιι, ιιΙ Αι:(ιΐ5 .ιρ<ι$(<ιΙ•ιΓΐ]υι 4(-ι:I.ΊιΓ^ιιI : ιμυ- 
ηιιη αΙίΐ'Γ κι ιτιΙ, γΙ αΐΐτ ρηικρρι. ^ιιοιΙ ϊί ρΐϋ- 
ηΙΙ ιΐΜΐι.ΐΓηι (ΙίΐΙΙιιιι» 3 ΡΓΟρΙιΗα ρΓθΙ;ιΐ2 ιηιιΙ, 
)•ιιι 1Ιί*1)Γ<ίε•Ε Ι•ΐ));ιικ Μ)ιΐίΐκιιιιΙιη«ιΐ) ίϋ ίηείιιιιι 

" ΡμΙ. ιιινι, !8. " Ι Τΐιη. η. 13. " Οι», ίιι, ίΐΜΐς Αίγονοι*. 'Ε6νΐ] μίν οίν, ι,\ Ιμ^Ι τδν Πι- 
>άτον 'Ρωμαίοι β^^ιτώται- λααΐ !ΐ, Ά Αμ^Ί Ην 
•ΑνίΒΫ κιΐ Κοϊίναν ΊουίοΙοι ■ βασι-^ίΓ; II, Ήρν- 
ΐΓ^ς ' ^?χV'-^^ ίί, Οΐλάτοΐ . Οϋΐω γ.'ρ χ«': 1ν τί) ^Ν 
6λ<;) ιών Πρϊξ!ω¥ Ιΐτΐρηται. Τϊ βασίίβΤζ &1 χα\ 
οι ίί>ζ^^.-ί^ ϊΐλτ,Ουνίΐκύ; ϊΓρΓ,ϊβι, χκϊλ τΐ;» τ?_ς 
'£6ριτ'>κ ?.κΧΙκΐ9•( «ννήΟΐ-.κν, πληί«ϊΐΐχ•,[. 4νϊ\ 
ένιχιΐιν /ρωμίνηΐ ■ ή κα'. Ρϊβντίριν ΐη6«Χ^,ν • μι^ϊ 
μϊ« γαρ τοί ^αιΐίο*; Ήρώίαυ ώιτΚί'ΐτο Χ3\ 6 ^. 9; ι», 9. "Ι ΰοΓ. ΐΜ, (3. 
ΥίΓκυ 1<:€ΐίηιι«$. 
'19ι ννΙ, υΐ ΟτχϋΒ βοηβηΙ : ΙΙβΙα Μτβ, Ιμμ^ιομ ίοι/ηίιΚΛβ ιηα ρ»ηιιι ϊηιΙψίΛ, ίφι*ταη α $>μιηΙλΙ. 81 εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΡδΛΙ,ΛΟβ. 81 

αίλΐνΐ -Ε?.4 Α;ιι^τΪ3{ 2ίϊε«λης- μϋλΐΐ τοΐ Βρχ'η- Α ^β* ' 1"> ρΐιιπιΐϊ ιιιιιιιεΓη3ΐαΊ>τ ΜιιιΐΓ ρτβ $'η(;ιιΐ4Γί• Λβίς άς ή/1»- ή xά^^ι, χ3ΐϊ ΐϋν ΟΐΤαν ΆπίτΐΟΑον. 
*£> δύο γ^ρ φΰβΐΐιτ' &ν->«< τοΰ Χριηοϋ, ^ηρίτν* 

τη•1ιμΪΜν (όΙ ορατών. Λ'ί»•« δι ί/ΐϊ 4/ηι<Γθΐ'. άνι\ ϊοΐ- 
χι-ίί,Τγιιλι. ν4:!]ιιιΐ3 3ΐιϊοκιιι «ιυβηκίαιιι &6η£ΐιιιι, ιΙίαΤ«Γΐ.ι}3ϊι 
Γαίϊοηο, ς<ιΪ3 κίιηιιΙ εοΗΐ ϋκχ'ΐάΰ γρ^^ο, 3ι1νι>Γίυ« 
Γ.ΙΐΓίϊΙυιη, αΙΪΕΐΒ ριτοοιίΊ γ«ι ύιαίοΐ»» αηηηΐϋΐ ο&ι, 
«ι«ΐ)ΐΜ Ρίΐαίο ^ΓίηείρΛ. πιηΐΐϊ ριίηα|ΐ«, ιΙηΊηοηΊΠΐ 
ιιΐιΐίϊτυιη ροΐΐϊΐαΟ» : ύιίκΓΐΐιΐι7ΐιη« (ιιι ιΙαί'ΚΙ Λρο- 
ΙΙΟΐα»"} »«ίι« 1*ιιίιι*α βΙηΠΛΜη, Ν^ιηι «ιιη 6( 
ιϊιιρίίε! «οτΐίΙΐΓβι Γΐιρίιΐιικ ηηΐυη, η«ίΙιί]ί &γΊΙϊ(Μ 
ΓΙ ίητί>ιϊΙιί1ί, ιΐιιρίη κΐίηιιι €£Γΐ4ΐιΐΓη, Ιιιιίβΐΐιί^ίιπιι. 
Ιηηκιιη,ΐΐ *ί4>ΙιίΙΪ>«ι» !»ίηιϊ«0Γ•ι>ιι βιι$Ιη>ΜΪΐ. Μύ^ί- 
[^ΐο9 νβΓο ίη>ηί3 (Ιίΐίι, ρΓο Ρηΐίΐη Γοη:»ΐ ίοηΙ. (Ιιιιη 3τΙιϊΐΓ;ΐΓΓηΐιΐΓ ρο»β κ ΐΙΙυιιι ε ιηοΙΊο ΐπΙΙοΓΰ. <|ΐ<ί Γηιιπϋΐΐΐ 61 νίιΐΐ ίη χΐίπιυηι. Γθ9«ιιηί ΓΐίαΐΜ 
1:ιτΐ >βΗ>ι ;ι<ΙνεΓϊ<ΐ5 ιηίοι •1ϊ£ί ^>«^,τιη1, ηιιί μϊγ.Ε δίΤίρΐπτν ιΙικΙΙίΒ ΙιΐΐΐΜηΙ)βιιΐΡ(, >■ ΟΕβιιαΐ Ο^ιιι 
αιβ 'ιΜΙί Βΐιΐιΐ : «ιι-ιι ηαιι ίιιΐο11οιι?ΓΪιιΐηιΐ2ΐι1.ι ίη (Ί' Οϋ ΟΙιιίβϋΟ ρΓΧίΙίοιπίΗΓ. 
ΆιτΑ τοό Κνρίοι> καΛ χατά Χρίίττον αίτον. ^ιΙκτινι ΟαιηίκικΝ «ΐαιίΜηιιι Ονιι»μ <ν». ΐπ• 

8' αϊ:^; ίχρ^Ίζν ιΐΐ ^βιλί» -πχνΐων ΙΟνϋν, δανς β Ιίΐιη) : Ριΐίυπ), Ιηςαίκι, ιΐυΐηι Ρ^ΙΐΓ ΐη κηιιίοιιι !0• 
βϋτίμ τίϋτι )Ελιΐρβ«[ί.'ιν, Ό γι; χϊτΙ τμΙ Ποϋ {οιη ιιπτβγβΙ; Μ» βηϊιπ Ίη ΙιΐΓ&ιΙίΙίΐΡΐιι ΊΙΙί ι}ρ(|ι.•Γ;κ, ^((τν μίν ύκαΐηβΐίαν τ^ν ΠιτΙρβ ■ Χ^ΐϊτ^ν 21, τ^ 

οίχ(»4μία< Ιόγον. ΕΙ ίί κατΑ τον Χριβτον αίΐίάιτ 
(ΓτίβιμΕν. ύί ικι]ίλ2 τ?)ν Αντιγρίφοιν ϊ^ιι. Ιχττνα-')- 

βιιμένων. Τϋύτψ γΐρ 70)* γότν Μάμψει ίΆον^α- 
νίνν, χαΐ έχι\ΐΙιατ, «αϊ χβΓα^^νι-^&η-. 

ύίο^φήξαιμττ τσϋΐδκσμΰί^ς αύτων, χα} άχρβ- ΚοΙΙκπΐ ηιιίρρη , ηηοιΙ ΗΐΙνίΐΓΐΐι» ΡϊΙιιιιη «1) ίΙΙίι 

ϊ^ίΜΐΓ ΓιΐΓβιη, ίΐ ρΓΐ> Γϊιιϊίΐο ΡΐΙίιΐΜΐ. Ιιοι- Ίΐι 1ιιι-(ΐ 
ίιιΐΗ1ί£ΐιηιιΐ. ΐΐΐηϊιη ΡΛίΐτ ΙμκΓ ιΐί^ϊιιη ιΐίΐ^^πί^,-ι• 
1<»ΐιίί Γ3ΐίοη» Γΐ^ςι^ιη βιιιιι «οιιιΐίΐιιί: <}ιΐηι) 6ΐ, ιιΐ ίη 
πιιιΐΐίΐ Εΐοηρΐ9πΙΐ)ΐ$, ίη ρΙιΐΓϋΙί πιιιηβΓο Ιϊ^πινιι. 
4>«Γμπη< ΟιτηΐηΜ ίοτ^η», ^^Iηι^ο ίΙΙ> «ιΙ^ιιιϊβιιΟΐι 
«ΓΐΙ. 13111 3<] ]υ((χι>8 οπηηρι, ου.-ιιη ηιΙ ^οιιΐ«<ί. Π »•1 
ΙΐΐδΟβ εΙΙοιη ιΐ£ΐΊη9η•.>3, φι^ηιανη ί\\1" Οικηί ^πι» 
ΚίίΙϊΙοτ ιαΙβΒίΪΜΐΛ, («ΓΓίΐΐΓΪΗΐπ, ιΙ ίη!/ηισηαη. 

ΟίορκιΙηα. Οιιϊιΐ 5ίΐ ιΐϊα^ι&αίιιιη αΐυιιιΐ!: ιϋ^ίηκικ 
ία ρτο<Χί«ΐΛ. (ι'^ηαμίτ ά^' ί/ιω»• I^^ ^υ^•Ί1'■ αύτύτ, ΤαΟτι ?, Ο β Ηο6ίι ;Β9>η ϊρ*ατΛη. \ψή)α Ιικε ΛΊλλ (ιμιΙ *Γΐιιιί 4ιΛ ϊοΟ 4γ£'.ι» Πνι^^αΐο; Ιγβίΐίΐυομίνήο ϊγ,Ε; ξβυ- 
^ίίνΑζ Μΐϊοΐί ϋτϊο^τηνΛΐ κιΐ -ιών (!διΐ)>.ολιΤ|>ν;νΐω» 
*Ρω[ΐαΙο•ν, χ3\ ΐύ» άβννέτικν ΊιοίοίιΐΓί ■ κϊκΕΐνων 

{ΐ9μ9'ΐ;-τοντΐιΐνδΙ, 4ΐ[>^(!Γψαι τίν 1πί»Γμΐνβν ταϋ 

& -Λν ϊοϋ Χρι«οΰ. ΐΧβφρ^ν χοι\ ίωογονοίιια. Ή ώ( 
05ϊ^ ιών ^ονιυτΟ'/ «δ Σωτήροΐ^ μον»νβ«κΐ ΐαίτβ 
■ Ι^χότων, και δι' ων Ιιιρ»ιτ«ν, χοΊ 5ι• Ιιν Πί^^ν, 
ν3\ άφτ,ν»βίνη»ν, χα\ των ίία'ίζτ» τ1|( ίιη>3ιι(φς «( ρ«Γ»ϋη3 κηιιειί βρΪΓΐΙϋΐ, |υΤ)ίΐιΐΙκ Ρ'>ί^ηί βΊιτΙί• 
1>ιιιιιΐ9ΐΙ] ΐϋυΙ»Ι-ιΐΓίί ΗοΜίαιιί; 9ΐιιιο !<|[}ίιηρΓΐ^(|ριιιΙ- 
]ιιΐ8 ΙιιΔΛ-Λ'ί άΐϋΐΐΐίίΐΛ : ει ΙΙΙηιιΐιιι ηηίιίετπ (.ΐτνΐκιιί» 
τίπ''ΜΐΛ {ΙίΓυιηρλΜΐ, ηιιίΐιΐ): (ΙβΙίηοΙι^ιηΐυΓ : Ιιοηΐιιιι 
ν«τη)ΐικιΐ)η, ΐ|ΐ)0 ρΓπρι^Γ Ιρςοιη £Γ3(ι()3ιιΙιιτ Οίτη- 
>ϊ»ιιΐ , κΰΐιιΐί οιΐΐΓΟΒΟιη αε πιθ[ΐίί>;ιΐ4)ΐι ; «( ιΊΐΡ, 
ίΙΙίυκ ΐ€Τ« ΛΖ ΐΐνϊΐΊοκιι ΟιΓΪΑΪ ^ϋ£ΐΙΙΙ• βιιιηΐΜΐ. 
ΟϋΧΐ^απιπ <( ΐΐίο ιηηιΙοίηΙΕίΙίκί ρηκβηιιΐ, υΐ (ΕίΠιι 
ιί<1θ3(ΐΙυΓ, «Ι «ΟΓΐιηι ρβΓίΐοιι». ηνί ΟΐΓΪίΐηιιι η^^ί- 
(ΙβπιπΙ : ηιιϊ βίΓβ ϊ|>«3. (ΐ ιοΙιί», Β«ηίΐιιΐί$ ηηηιΙ» 
3Λ ίοΐιίΐΐΐΐοπίι ]ιΐ]ΐ(ΐ(ΐι η'ι;Εΐ$»ηΐη1 ί <\<*''^ί, ϊρ^• 
νΐίηΐΜ|ιΐΓ6 ιιιιυΓ». υιη ΐ>\ΐα φΐαι» Οιίτί ιΐβιπιειί 

νεβΐ. ^.^ιι^ /ΐΛϋίβΙ ίϋ ιαίϊι ϊ)Ή(!(>6ίΙ <ό», «Γ Οο- *α1 ό ΗύρίΟς ίχμνϋττιρίΛΪ αύτβύΐ Αν-ο^ ο! παρί ^ ηιϊκκι ίαΙ)ίααηαΙ>ίΙ η». ΙΙΐ ί^ίΕιίΓ ηιιί 3 ρΓΛ-ιΙίΐΙΐί ΙΙατΓ,ρ, χα> ΤΙδς Ι ΚΟριο; πβΜωι», χβτΛ ΐίν λόγον 
^ΐ ϊιΙτΓ,ιο;, λΐ^ν γιλάιοπαι. χ>« 1 κμ»χΐτ!ρι;ι>ύ»ν 

Ι Τωμα'οτ μίν 1^0. β:οΟ δαίμονας ιηονΐ4> 'Κυ- 

Ρ βαΓοι (1, Αντ\ Ά^ϋίίας σκιάν. ίΊ:ΐ3ρ1ιειη3(•ΙιΐΓ, ΓαΙιϊγ ηϊοιίηιιι» ηΐ)* ίη Οΐκ'ϊΐ Ιιηΐιί- 
ι.ιΙιιίΓιΙίιΐί ςηΙ 1111111113115 Γ3ΐ1οη«αιηηίιιιιι Ι>οιιιΐ»(ΐ! 
•ϋΐίΐηι. (]εΓ>)Ι«1)ΐιιιΐ εΙ ϊΐιΐιβαηηηΐιιιηι (ίικ : ίηίοπΐΙ•- 
)>(^ιι «ηίηι ίπηυίι ρΓΦρα^ίιίιι, ΓθπνϊηΓίΐ>ΐ]ΐιβ ίαϋιηκ; 
*"ί ΓυίΜί, ηίΐϋά ίη^βία αΐ'ΐιιε ίιιιριΐίΐίΐι^ίΐ Γηιι.ιιί 

ΑΐιίΙ, Ι'Εΐρι'ίβνΟηηΙ ίρίϋιη υβΠΐίΐΚΚη, ^•<11ΐϊΐη(>ν<(;ι1)| 

ί|>κ.-«ιιι. ηΐ(>η<! βΙΏοηΓβ : ΐ|ΐ]Π>Ιΐ]ΐιβ Ιΐηηιηιιϊ, ιΙ.ΓΐιιηηηΕ 
ρυιιιΐί ητιιπ) βι,'υπι, υΐ ^ι]^«ϊ, υΐΜΐ)Γ3ΐιι ροΐΐιι» γ)ιι3|ιι 
«ϋΐϊΐ3ΐβιη, βΙβ^ΙΕΓίΠΐ. )* ΓΙιίΙίρρ. ι, 3Φ. 'ΤΙιίΗρρ. II, ΐα. ] η ^ ΕϋΤΠΥΜΙΙ ΖΓΠΛΒΕΝΙ ^^^^" Μ ΙιιΐεΙΙίΚΕ Ιοοηΐυηι 3«Ι εοβ ^^πι^ι1υ^ι1 ΓυΙκίΕ. ηυίηιΐν 
•Ιυιίχοβ ρβίαπ) ΓοϋΒΓ^ιιίΐ, «ι ρ^ΓνίΜΐΐιΐΓΐ ίιι ϋοί' 
ηιαΙ> ρΓΐ;ϋίιίι : ηυ^ικίο ΙηΙϋΓ γιΊργι «ΙϊιίβϊΕ Ιε• 
φηιιΐ! " : ν,ί ι•ο(>ίι, δίΓϋ» ί( ΡΙιβίηαί Ιιι^μο• 
ίπισ, **ηιιϊβ αιι(ίτβ(ατ α υο6Η η^Ηΐκη 0«, βΙε. 

£| ίη (κΓοΓ^ ιιιι; «ο>(ηΐΓίι«6ίΐ «ο>. Οΐι ιυιιΐΗΐίπι 
ΙΙΙοΓυιη ρΠνΐΐ^ΙοΜ ΡΜρΙιοΐι ίιιιΙί|;ηΐ(ΐ]5, ΙηΙνί» 
ηΐ 3ΐιηυηΙΪ3Ι (2ΐ3ΐιιίΐιΐ<'£, |«τΙ(ΐΓΐ)3ΐίηιιυηιΐ|ΐιβ οΙ 
ίυιρίΐίοπεηι είβ ρΙιΐΓΪιιιιιιι ϊιη|Η>πίΙ, [ΓβΊαΓίιίΕΐιΐβ 
ηυίοιη βοβΟαηιίηο'] ([υειιι ρίορίκΐιιιι ΐΓΐ)ίΐΓΒΐ)3ΐιιυΓ, 
Ρ3Γ ΟΑΙ ιπϋΐΐοβ Γιιίίϊί ροηοΓΓΪΐοΐ. ΑΙιί «ΕίΟ ϋίειιηΐ 
ΙΓι» ν«Γΐιί$ ί.ίβ»ι(!<-3τί ι*Ιιΐιι>ίΐ3Μ'5, ()υχ Μ ΓιιΙυτί 
ΚοιιιαηοΓίιηι οϋίίιΐίιιηβ «ϊι ίιιιρ4ΊΐϋβΙ)3η:. ΡοΒίιΐιηΙ 
ϋΐϊιιη ^6 ΙιιΙϋΐο ΙαύΊάα ΙηΐοΙΙί;[ϊ^ ηυιηιΐο ΙαηιΙ βη'αδή φΐϊΐρώ: ^λιγχι ηνς ΊνΛΛίονς, ιΛ\•χί 
%ί.τα.\\^ύ^ΐνΛ το^Γ&ι>; χαλά ηροει^^^τινη . ΐ.έτυν 
£}.Χι ΤΕ Γολλά. χι\ οτι ΟύαΙ ύ|ι'^, Γραμμαί€'ΐ*αί 
Φαρ^νάϊοί ύχοκρ^ταϋ, ίη άρΟ■^^^Δ< ύ^' {τ^*ώ^ ι| 
βασίΛΐίατνν 9ίον, χα\τί1ςήΐ. 

ϋαΐ ίγ τψ 0νμψ ανταν ζαράζίί αύιούς. θνμνύ• 
ί^ίΥΐ» γ!ιρ ίτιΐ τβϊ; πυνΓ,ρίοκ ^Ο'ΐμν, «ι\ βιΐ ΐ»-1το 
ϋγων ΤΜμ^ρϊ; μλλού^βΐ, τίρκχον χαΐ ύια^Ι»Μ 
Ίοιίτοις ίνίτίβει ■ τλΊΧΛ τ4ρ ίιϋΕΪ.ίμββνον αν'^ 
Γρ^φήτην. Οί Η ιρκι ΐΑρα](ον τ4ν έτηγΕνύμινον 
Οττιρον βΰρυδο» ίκ ιτ,ς πορειών Τω;»α(ων ιρϊ- 
λιορκί»;. Νοοίντο {' ίνΐί^χί ^ί (Ιηϊΐ »"1 η<ρ\ ϊΐ,ς βιι1ί]ίοϊβΒΐϋΓ. Ιγ3 βϋίοιη οΐ Γηγογ (^ιιι;ηι, ι:[ ΰΓ.τΓ» βυμίΐΜ μιτίι τίιν χίνησι» ττ,ς 6ργτ,ί, παρί ΐο^ Οι•£ίΤ 

ιΙϊίΙΪ0Γΐ1& βυμ&ΐ τβΓΪοΓ •ί(;ηΙΙίοΓιο ροίΐυΐαΐ, ϊηιΐί- χι\ (ίρμίκ• ^ρ^^,■' 8ϊ» "Λρλ "β5 ^ΡΤν^ χ*^ «τ^ίΐ^ί**»• 

{ΠΒΐίοπΕίιι, »; ϋ ροΐίυ: ΕΐίαίιιΙϋίΐΐΊΐΙΙίΐη ςυίι ϋίιι:- τήν 9ι^4!ρίν χαΐ •ίξίΓιν ζίβιν ΐΙ{ 5^^ι.Μν(ιν. 
Γίι) :ιΙϊςϋαη[1ο ρΓΟ «οιΐβιιι ρι>ιιιιιιτιΐΓ, ί|ϊ<|ΐΐ8ηι1ΐ) ιιι ϋινετίο. ίΐ;ι ιιΐ «ιοιιϋβ&εΐΐιΓια ιηυΐυβ ϊίΐ >ιΙ ίηιη, 

βΙ ϊιιχίβ £ΐ7ΐιιοΙθ£ί3ΐιι , ΐΐΐΗϊΐίοιίϋΐη α ιιιοιιιιιι κϊβηίΓΙςΜ : ίπι \εγο, ]υχ|ίΐ ειιικΙειπ ϋπία ηοη>ίιιί> 

νΕΗΐ. 6. £{0 ϋΐιϋΐη ΐο«ιιίΙιιΐιιι μιμ Ψβχ αϊ βο. 'εγίι βέ κατβστάϋι^*• βασιΛίϋζ ύχ' αύννΐκ Τ«ν 

ϋβΓΠΐιιπβιη ηυπ& ίαείΐ ο Οιγϊ^ιϊ ροτίοιι» ; ρΓορΙιο- 1ΐ):ιπ>ΐ1 προιώτΕψ ιο5 Χρίϊΐβί τΰΐίίΐβι ϊϊν λΐ-ίον Ιηηιη ίηίιη ηκΐί α\ ^ι ηιΧηίαϊ, «Ι ρο'»οι>3ϊ ν«- 
τ\Λη : (ΐίροΐβ (|ϋί νκΐυΐί ογ^ιιιι ηιι^^Ιΐΐη &ΐ4ΐιι& 
ΐιΐ!>1Γΐιιι.ιι;ο|3 βΐ) 3Γ[ϊ1ίΕ£ ίΐιο ιηυιΐ£Γ3ΐ3. Ο Ι(ΐ(|ΐιι:- 
1•3ΓΐυΓ, ςιιΐΒ λαηείυϊ ϊΐΐίί' ^ρίνίΗ!! ^Μι^Iιι^)ιίί.ι^αI)|I. 
Απϋυηίί3ΐ 3(116111 ΟΙΐΓίκΐυβ Γβ^ηιιηι, ΐ[ΐΐ(ΐι] κϊΐιί, αΐ 
ΙιυπιΊι^ί, 3 Ρβ1γ« ΐΓοιΙίΐιιιιι αι. Οβία ια οιίιη, ίι»- 
({ΐιίΐ, »ιι/ΐΕ βπιπίι ροΐΜίβι ίιι ΐΛίο Η ίη Μτα ". 

&ηρίτ &ϊϋη ΜοηΙιη ιαηϋιιηι ;;■■, ρψβά'ΐίαηι ρηε- 
αριιαι ί/Κί. Α ΠΊΟιιΙβ ήνί ύίοίΙιΐΓ διοη ιοίιπι 4ϋ- 
<1:ρ3»ι ΐτ^ηίΙίΜνίΙ, βΐ ίβοκυδ ΙιιΙί« «εΙ : Εςο Γβι 
•:(ΐιΐ5ΐΙ 111105 Ϊ31Ι1 ιιΐ ι]ο»3ΐη ενοηΕβΙίει ιηίΐιιΐΐΐ.ι. 
|>ιχο€(ϋΐιιη βι•η>ιιιί ίρρβΙΙΐηί Ικν ίηΐηΛίΐΆ : υι> 
ΙΙΙΙ1ΙΙ1 3(ί|ΐΐΐ 6υικΙι;η] 6)>»ΐ! ιίΐυί Εΐιηι ^Λτα νοίιιηία- 
Ιίΐυ υ5ΐοιΐ(Ιι:ΓΜ : Λ ηιβ ι>*β βπίιιι, ίηιιυίΐ". ηϊΐάΐ 
Ιθ£αΐΜί ΙΗΗ», κΛ ι>κ>•ηικηιΐ4 αιιΛ^ί^ β ΡαΙη ιη*ύ. Χία&. 7. βοιηίπΒΐ ιΐίχϊΐ αί »ιβ: ^ιΊιΉηΐίΐηΜ ΐη.' 
ΙΙχε νοΓίλ μτορΙοΓ κιθγπιιιι βςιΐΐνίιιαιιι ςοιΡΓβΐίη- 
ΙΙ«11Ι (1ί(.Ί3 £ΐιη[. 

Ε^αΗούκ ^αι^'ι ΐε. Πχο ρΓορΙΕΓΐαπιίβ 4ίχρΕΠί3- 

βιίποΐίοηΕίΗ αΉτίΜΐ^ιΐ)» 5^1 ιΐΐϋΐιιιη , υΐ Ιειηριΐ9 
βίςιίληΐΐ, ΙιοΓ ί-^ΐ, Ιιι ]ιίθ (ϋϋΐιιοΓίίιΐΒ. Οπιαί Λαΐαα 

(>*1Ι1ΐίΐ Ι'ΓΟ ΓΓΜίί, Ρ^(1ι•^ ΙΙίΠΐΙΙ,ΙΙβ ΐΓί3ΐΗΓ3ΓΙΐη| ΟΙΠ- 

ΐϋίυιιι ΟοιίΒ (ΙΙΐίΐιΐΓ ιιΐ οΐΓαιιι ΓοΓίπαιΟΓ βτ ΓικΙογ. 

νκηβ. 8. ΡοίίαΙα α ηιβ η ιίαίΐ} ίΐΐτί ϋ^κιη /ια'ίΐΐί- 
Ιαΐΐΐα ΐιιαηι. ΐιιιιι ΟιγϊϊΙιιε ηυοιΙ ι<1 οϊγπϊιιι Γ]υ$ 
ΙΜίΐίηβΙταΙ βι 1ιιιΙΐθΓυ>η) ωβοι ΓΟϋπαιίοηε. «ι ίιι 
|)Γΐ)ρΓ}χ Ίάζο νεηίί&Εΐ, υΙ οο^ηβΙοϊ «ΙοοεγϊΙ, α ■»■> 

'• 1,116. 11, «. «Η«Μι. 111, Η. " Μ«ΙΙ|.. ιχνιιΐ. Ϊ8. κοτέ δί ύπιρ ΕΚϊ1νουλί|ίΐν »βΙ μΕΐαϊΠ]δ3ν, ώς ίίκβι 
ίτ.'ΐΛν βτι, χαθάττερ Α,^Τ^^^• &^"Ρ ΙνΊχ^νντο ιορί 

ϊήί ββίΐ/είιν, ήν Ε>*εε« ■κβί-ΐ ιού Π(ΐτρ6ί. ώ; 4». 
θρωποΐ' ΈίόΟι\ μα γίρ, <ριΐ9\| χασ• άζαννϊΛ 

'£:«] ΐιώ*- ^/>θ( ιύ άγκητ αύτοϋ ΰίαγγί,υκϋτ• εΛ 
αράσταγμα Κυρίου, Άΐΐύ τοίί βρον: ΐού χαλ«ν|ΐ^• 
νον Σιών την όΐην Ίο-υΈαϊϊν ίΙί|Χ4ι)3£ν. Ό €ί ν4ν{ 
τοΰ ^τ,ιοΰ τοι^ΰτύν ίιτιν, Ιλι Κατίαιην ^ιώΒ»;, 

£ιών, ήΐΐίΐ Ιν ΊΕρουαα/ήμ. Πρόβταγμα δ& Κυ^ΐον 
τϊς έντολά^' τβύτΐί ίχίλΐϊΐ, βΐΐιινίς ίν β<>ι^μα 
1*νΐ(.ν τ( κϊ^ ϊ^" ΙΐΒίρΐί. "Αλ' έμανΐον γά^, φΐ)5ΐ, 
.Ια^ώ ο^■ΰέ^• άΛΧ δσα &^ άχούσω-Μαρά ζού Πα* 
τρός. 

Κύριος κΪΛε χρός μζ ' ΥΙός μον <7 (τΰ. Το^Τ• 
£ιά την τ:ροϊΐών»ν γίϊνΐ)τι». Ρ Τϊ-ώ σιΙ/ίΕρο•• )τγί»-»-ίΐ3ί(1 σί.Τοϋτο 8(1 ι|>ν Ι». 
βί»ρκονβ1χίιν»μΐΒν. Κ«\ ΤΪ μίν αΊμίρο*; άνϊΐ ϊ«Ι 
χρ&νικ£ΐΐ έν τϋΐ; πβ^ΐοΰίΐ >!ίΐιροΙ{- ιϊ 2ί ι-^ι-ίη-ηΜα, 
άντΙ ιΐίΐ εκτιο-α (31) - Πα-Εή^ γί^ ί β•&; λ/γιται , 

ΐίιν -.ών Ιουδαίων, ^,/Οεν ίϊί τ& Γ3ΐ3 διίάβ»βν, οΙ Ιααιί. ιιν, 10, (ΪΟ) ΰίνο Ίΐ3 ία(ΐ:ιπι ; /Ια νΐ ^ιιτοτ ιίΐ ρΰΐΐ ηιο- 
ίαιιι ηα, α μγ6ο βΟειν, ]]ιιο^ ί(ΐιρι:1ιηιι Ιικίπ: ι>ί- [ΐΙ) Λ<1 ηηΐιίΓαπι ^ι-ίΙΪΓ^ΐ Ιιιιπιιη3ΐη,ΐ]<ι»<ΐ3ΐιίιι«(; 
ιΐΐϊΐΐ ριιΐιιι βιιρΓΒ Ε3 νΐΐ'ίι ίιιίςΙΙϊςεηϋι μ$« ζι^[ τήν 
£ν:ιρ»ν/ΐιίχονομί3ν. ι ^0!^ΗΕΝΓ. ΙΝ ['ί^ΑΐΝΟΓΐ. 

Ι9νΓ|, ι:ρν!γΛ];ΐ\ζ τιχρ^ >4ν ΙΙα:^<ΐ αίηΙτΟχι. καΐ Α ΐιηη τθ(^ρ)υ3. ϊ•ιΜ {(-ιιΐίιιιιι ιιαιΙαγχ-ι, ιιι ϊιι;ι^ ίίΐιί 

ίρί^χινιν Τί^; βεοϋ γ^7«)»ω<, ίπωφΐίλίτο χΑήρον. ΙΙΙ Ά1»ί φιΛνηΐ, α ροΙΙίιίΐιιβ Ι«ιιε^«•Ι ιμΊιίιιι μ ιμϊ 

Ιη,ΙίΐιίΓυπι. Ν«ιη ει ηυν ιιΙ Ιιαπιβ «Ιϊλ γΜΪοιιε ΓαΰΙνί ογαΙ ΡϋΊιιβ Οο', ΐΐιη5«ΐ|ΐιοη!«Γ αΙΙ^ιι.ι ίΙΙΙ ιΐιτίκτί 
νϊϋβ!ι:ιΙιΐΓ )ιΧΓΕ(]ίΐ». Κα} τ^ι^ κατάσγισίτ σον ζ& Λ^ρπχα της γής. 
ΚλΙ τίρ* Ιξαυνίαν τή{ ύψ^ρανομίΛς 5<>'> βιήχονΜν 
μ!χρ* %ίίη κιράτων τη; γης. ΕΙς τιϊσιΐί γ4ρ ιήν 

γελίβυ λΐγιχ 1Εΐ;λΟ(ν. ΤηοτΙβίΜΐ δϊ 6 Πϊΐτ,ρ «Ι- 
τίΙϊ^Βΐ, ώΐ ιύ^χιΐιΐι χ«\ β^λϋΐν ^,ν ιών ίνβριΰηΜν 
ΑνΑκΙαβιν. ΑΙηΙτβι ίί ταιίΐην Α 1ΊΊ;, ώς ϋπίρ 
ήμώϊ 1νβν0^ΐ!^ΐϊ«-, ΕαΙ μιι'ΛΤις "(ΐνίμΐν^ βϊοϋ 

γ4ρ ΐκρ»; ιοτον-πιν ϊχτί,σα» ΛΛχίτχΐαι.•» ; ΐΕΐη, ίιιηιιίΐ. Ιι«Γ«•ιΙίυΐΙι Ιϋχ φρχ »Λ ΐίτιχ ηίψκ 
Λλπ ρΐηΊη%α. 1(1 οηηηΕηι ηιίηι ιογγ3ιιιο1 Ιιι ιιιιιιιγιι 
Α]ΐ«ί ΟΓΐιίι 14>ΓΠΒ ίν.ιηςΜΐΓ4ΐ$ ιςι^ιη ρΐΊί^ΐίΐΜΐ. Ει 
ίρκηιιίιΐβιη Γαΐ€Γ 3 ΓΓορΙΚΙ! ιπίΓΌ^ϋΟΐικ, ιαηηι-ιΐΝ 
Γΐ ι(η<ΐΕ ηιεΙιαϊ ιιΐ ΡϊΙίιιβ \»χηΛίίΛΐτίη Ιοικ ιιπιιΐ : 
ηΐ οιΐ^ηιίαΐ ηκλπι «ιιρβΓίΐ Γ)Ι«γ, Ιιυιηϊηί £»■>»]< 
{ηϊΐΑΐΐΓ^ΐίοηΐπι : ΡίΙίϋΐ υεγο ηοη ίίπιΐί^ΓΪΕο πΊοη ρο• 
«Ι9|3Γ« ^^ ι1ι^^)[>^ ί ι^ιιΐηιΐΦ ηιιίϋοπι ς( Ιιιυηαιιϊοΐι^ιιι 

ΜΠΙ[ΙΜΓίΐ,βΙ ββί ]Ιΐ]ΙΙβ )|ΠΙ1.ΪΙΙΙΐηΐΙΙΙ«|Ιίΐ1ιΤΓ «■ΟΟΓΙΙΙΒ 

Β &ίΐ. ΕπιΙ«Μ'3ΐιΐ ΐ(ίιαΓ η ΓοηϊνικΙιηΐυΓ Ιαύχϊ. πε• ιιιίηηιι ΙιαίΜίηιβί γιιϊ νϊΓΐι» Ιιχο ΐεΐηιιιιηηιΙαΓί ροΐΐϊηΐ. Οιιϊβ εηϊηι ιΐίιΐί, ρ^χΐβΓ €Ι)π$ι*ιιιι, 
■ιΐιί ροίκ&ιίοα6ΐΒ ριΙΓΙΤΪΙ ? 
ΠαψαηΤζ αΙίΧϋϋζ ίν ^ε$φ σιΛη^,φ, Τοϋη άκή Ι9ΐι19ιΐί 


\£ΐΐί. 9. Ραιερι (βι ίη η>5Λ (βΓί»- δίιιιϊΐ* «Ι 
ΪΙΙυιΙ ΓτορΙΐιείΑ (ΙίΜπΕίβ : Εο» ηιιί &<-ΤπιοΠΰΐ Ιυιιι 

»ίΚΐιίΙίθΓθ πιίΐιΐ νίιΙβιπΓ ΙιΪΓ ν«Γ[]Ϊ5 Ρηιρίιοί) . Ηο• 
πτ3ηοηιΐΏ ίιτφβΓΪυπι. Εΐϋπίαι ηιηι ΟΐΓίβιί ι^κηιιηι 
ηΐ{|3β5βΐ]ΐ Ιυιΐιτί, βιιΙ» ϊηφοίη ^.τ$η^^!( »β ι^Εβϋ ιΠΙγ- 
τηλπιεβ. Οιι^ίΐτίβ πΐΐΐίΐα ριιΐοηιΐιιιι δΐιιΐίηιίΕτυιιΙ, > 
ΐ(ΐΐ4 ρτ•>ΓΒυί• |)εηβ ρΓΓ^ίΙί ίΐιιιΐ. Ι^ΐΓΓΰΐιιιι ι«γο καηι 
ϋίιίι, νβΐϋΐί «ιΙίι]»4ΐι » ΓοΓίβιιι ; «ιιη ι-ι |>»ηί«1 ία 
τιβίοηίΐιυβ βυί» ί<ατ«Λχα ολΒΐ «ιί.ιυι 0[ΐρ>Ίΐ8Μΐ. 

ΠΙΟιΙη ΐ^ΐρΓ«ί£ί1 ΡΓΟρΙΐΡΐΙ, Ι|Ι1ΙΠ> ίανϊΐυ ^|)<|^Β^, ι;| 

ηιΐΒπι Γιιιι^ΐΙαΒί Κοο ρΓΓίΐΕηιΙϊ ΡίΐΓπι. ΑΙϋ Ιιί^βΓΓ• 9^Όν<|μαια χυντρίψιι; ΐφ εύα?γίλί(;ι, Χ3'. άναπλά- ιούς γηΤνονς λνΟρώιην,', μιΟ^ντίΐ οΐαι βνμφ^^ιΐ ίηΐ|ΙΐίΐΙΜ1, ίο ΤϊΙϊιΙΐ 30 ΓοκΊ ρηίοικ^ι Ιυ» ; Η .^110111- 

ϊιΐιιΐ'ν-ΐιιπ) ίί^υΐιΐδ ιιΐιΐ ΐ'^ρΓυΙκι ΐ^^ο «υηιΐ νι», 
ι^αχ ίυίΓηανίΐ, («ιιίβρϊΐ ίΙΙα, βα πίυιΐηιιυ ΓηΙίαιίΓ υΐ 
ηΐΓ&ιΐί ϊβιιίαιίηηνοαΐ (Ι Γ^ΓαΓιιι^ι : ίιη ι-ι ΐη, |ΐιιιΐ)ϊ> 
ηβ, Ιιΐ)ηΐ)υ ςτ'ΐιΐίικιι ο^ΐΐα; ίοικ-β, Εν;ιιΐ|;(ΐΙίυ Ιιιι» 
(Ιΐ'^ϊΐΓΐι•-^, ιιΐ ο:ΐΒ ροα»ιθ(Ι(ΐιιι ΙατηοΓο ΓΓβΰποηΐϊΑηΐί 
Ι\'ί<>»ιιΐ(::, η ϋίνίιι» ί^ηι-ιΐ δρ'πΜι» ίςικ: ίνιΐίιιιι:» 

νκΐΙ*. ω. Ει νΜΐΚ Γί•^ί« Ιιι/ίΙίί^ί.ν, (■Γίΐ.ΐ;.Μ>ί 

ΡΜ()«* <ιιιΐ )ΜιίκηΐΗΐίτ*βια. Ιΐίιϋιι ιιπκΐ. Ιι.ητ ϊιι Ιοτυ 
τυΙίηΐΜϋΐ) γμΙιΙΪι : Μ (ΐ (1.€ΐυιη «ββ^ι ; Ε, ρπΐ)ΐ(ϋΓΓ3 

»<»•.. ο ΒυΐηηηοΓΙΙΙΙΙ *1 ΐΖΙ6Γ3ΤϋΠΙ βΟΐΙΙΙιία Γί-^ΰί, 

»<"β•|ΐιε, οίτιϋίΐΜί «(ΗΪ Ιιι ιηιιτιιμ ΜΙϊβ ΙςίΧί, «Ι χιτίϊ^β•)* ΙΒΐ'ΐήβΐΜηΐ αντίν. «βΐ. μκ04ντΐ{ &ιι ■({ ίΛ», ο ηιΐϊ ΐϋΓΓΟποβ Ιιβιιιΐηββ ]«ι<|κ«ιί|, ο» ψ,,, ηΟ- 
*1ήρ«ν(ύμά< ΙΕιϋξβΐο, ϊν»ι«1τινίιβ•, ϊ);/ «ρ!» <Ιϊ«:ρΓε ροιοί»!». ιιυιικίι «ΙαηιϊΐαιίΙ)ΐ« «(ΐρρϋ^ίί χαΐ άπ( τών ΦιΙων Γραφών, Διά τών Α,οχδκτίιτ/ £1 Γ'ΐίΗκΙ ϋ, (|ΐιί €ΙιπΒΐιηπ Ιιυηο Ιηϋΐ^Γτ; η-ρΓοΙοηιιιΐ, 
ίΐ γΙΙιιιΙ («.ΐΓίΚίΓ ιιΟΒίίβ «]ΐισ(Ι α [)οο )ιι ΙικΜ-Οίΐαΐϋΐΐ) 
τΐΐ-χΐί £8419 : νο§ ηιηη«ι, ίιιηιΐϊηι. αίΜΐο», ϊαρίϋΐιΐΜ 
Μ»1ί, «ι ιϋί^Μι ρπητϊ ίΙΙί !«»»η<ί>, ΓΓΜίΙίιιιίηί «ιαι ηΐ» ϋϊ, Ιιηιι • δΐΓΪρΙοΓίβ ϋΓιβη» ιίϊϊϊιιίί. ν<ιηιιιι 
ιΐΜΐη ΓΟ];» 10 ριίηο1|Κΐ κΙιιιοικίΧιιγ ι Γιοιιΐΐϋΐ», ίρ»ΐ3 Οίΐΐΐί ρα;>ΐίΙοΐ «ιΐχ 9υί)^^^1ο« ΜΐΙιιιαπϋΓί ηαΚίβΓ ι Λ»ΊΪ;ι;ίΙ)ίντ<ς Ιχ»νώ; ϊ4 1,"^. ώ; Δϋπίτη ν-ϋλιό- ίηηιιίΙ, <|ΐιοιΙ ϋΐκίϊίιιβ, νΐ Ρ«ιιβ βίκ, «ι «ϊιι^,-χ, νΛ 
ΐΐΤΓίΙιϊΙίϊ. ιIηο^ ϊΙΙίιιι ρο8»οίί{) η »ι>γι αρρνΙΙ^ιΐί 
αΐ^»^ *ΙΡΜ;(ί ίΚϊϊ, ίΐα•/Λ ΓεΙί<|(ΐιΐ||ι μΙ, ΐιΐϋΐ?Γ • Β7 ^Η^^^ ΕυτιΐΥΜίι ϊιελβενι ^η^^Ρ ββ 

ροιηρβΜίΕϊηιιβ πιογϊΙιιϊ «οβιγϊβ, ϊεγτϊκ « »η ΐίηι»• Α Μ"ι ιιδτζι ίν 9•Ά|*- οί γϊρ φββο«, ίντοΛών τί}- 
16, ϊίΐκΐί Οηηίίηο. Ιιι ϊίιΠ'ίΓβ ηϋΙβιΗ ϊ<1ρ!) ιϋΰο, ρηΛ;. 
(|(ΙΪ3 ΐιΐί ΐΐ> ΙϊπιΟΓΰεί, ίΙΙίο βΙ ΓϋΐηιΙιιΙϋηυη οΙκεγ- 
νιΐία. 

Ει ^χIνιι9'^ €> ΐη ΙϊίηιβΓί. ΕΙ $ίΓν!βη1Μ. ίηςιιϊι, 
β3ΐηΪΕίΐΐ ΐη ϋο, νβΐυΐί ίη ^ϊΓιϊπβογβ 36 διίνηΐηη: 
Ύν^ιη. ΟοΗάίΐΛ Γΐιϊιιι, ίηΐ]ΐι!( Α|Μ>3ΐ.ο1υ5,ϊη Οογπϊιιο 
^ιηιρ^^, ^ααάίΐί " ; τϊπιιη Ικκ «εβΙγ»™ ρίΐιΛίιιιη 
ΐΓ«πΐ0Γβ «ΐϊ.ίπι Εοπιπιίίΐηιτι ϊίΐ , «ι ποη ΐΐΤΐΙ&ΙΙΙΓ. 

Ρ9ΙΙ1ΙΙΙ. Εκί οπίπΊ ι1ί1ί{ΐ;ηΐί8ΕΪΓΐΐϋ9 οιπηΐυιιι βι^ιιί- 
ϊϊΙΟΓ, ηίητίΐ ίητβίΐϊ^ικίΓ ΐίοιβ, Π ■ι^ιπο ΙαΙίΓΟ οιιη 
ροΐ<5(. 

νεηβ. 1ΐ. ΛμρηΙκηάϊΐΐ ι1ϊ:ηραηΛΐα. )ΐΙ»]ι>Γθη 
ΙιΪΒ κϋΓΐϋϊχ ίιιΐβ^η&ίοηβιη ϊ<Ι]υηΕΪι 34 ΊΛ ί\ν9Α Α'ιμτλΙ, 
κ λϊ ιΙϊΐεΓΜ ; ΕηκΙίιιιϊπί, ίιιηϋοηι, ηοπ ίηβιιΐΗ'Γ- 
Αΐίθ , ΐ«Λ ευιηπίύ &1ιΐ()ίο οηηΙοηΑίΐί.- <ιΐ ριτΓΕ• 
(ιΐΊΐιι νΪΓΐιιίΕπι οοϋϊοηϋΐιηϊηί. ΟιέΙιιπ) εβί αιΚΕ") Ιιοο ?■ ιππΐρΐιοτα εοπιπι ηιιί ρη^πο 

Ιϋβίίίΐ. 

Ν» ηΜαη4ο ηηααΐητ Οθ»ΜΆα$η ρ^ηαΐίι άι ι^'λ 
/«Κα. Ρΐ!Γ νίαπι ίιΐΐΐιιη, ίιΐΐΐοηκη Ικιιηίιιιιπι τ'ιίαπι, 

Ηϊχο; ηιιιΐΐι «.ί^ηίΟοΐΐ; νίΙ εΐί^ΐπ ηι»! ΐ(1 ίρΐ3ΐη 
ρΓ.κΙίιιιιιυΓ. 

ί'.Μηι ααπέτϊΐ ί» Ιιτΐνι ϊ'ΰ ίβϋί. Ιαάίίη άίειπ δί• 
|•ιιϊΙϊειι. ΟυοιΙ «βΓΟ αίΐ νι Ιιτινϊ, νεΙιοπίΐπΙϊηΓΠ άκ- 
ρ«ΐ3ΐ Εΐ ΕίΙίτίΐΒίβη. Ναηι «Ιίϊ ίη ρΓο-ΐίπΙϊλΓίΐιη 
Β.τ^β ίΓΜίϊΐιΐΓ Οειιε, Γ^ηιΐβκίυκ οπινη ίιΐ ΐιοίι, οΐ 
ριρηΙΐΓπΐϊ^ΊοευΜί ιπΐιιπί. Β Λ'αΐ άγοΛΛιάσΟί αϋτφ ϊτ τρ/.μφ. Κβ\ ίο<Λι•^ον~ 
Χαίρει» ■γαρ, φρ,βΐν, έ*• ΗνρΙν» .■^4^τ<?τ^, χβ.>ί«-τ* 
■Αγ4"/.Ϊ£ϊβΕ μ*« γ4ρ, $,,1 •ήν έλτϊίίι- τρίμαη Η, 
χϊΐ 4).40ιΐτ5Γ* -τβίίει/ίτίΓί. ΐβίΐίστι. μ»; ίτ^ττίλαιον, άλλα ΐ^λιον, 
ΕΚ μΐταγίρϊ^ *ϋν 1ν τψ Ερ«χί τι βιβ^Ιω; κατΐχ^ν• 
ίων. 3ΐί(]Ιΐΐ(] (»ΙΙ5ΐ8ΙΙ1ς? Μήχαβ ύργισθ^ Κύριος, χαΐ Λ^ζοΛε'σϋβ ίξ 
ύ(ον δικαίας. 'ϋαίΐΊ ίικιίαν ώ•>ίμα:αζ την ίιατρι- 
6ί•ν νβ\ Τϊξΐϊ των ίικϊίων ξιΑψιρ' γΑρ ΒΤ.μ'ίί'•»* 
τιαρ' 'Ε6ρ«ΐΓ>ις ή 4Μ; ■ || χα\ ίιίτι ηρΐζ αύτΙ^ν 

ιήί Μρίαεω; ήμ£ρϊ\ι ίβή',ω3£Μ, Έι* τάχΐΐ όί, 4ντ\ 
τθί> ϊιρτηρϋϊς ν«1 ίξίω{, Νύν γάρ ι( χα\ 9νμ4'^τχι« 
άλΙά μαλαχιύτΕ|»ν χκ\ τχαΙαιίτΕρον, Χί£«ΐιΐ Χ^Ρ** 
Ε -Τι μϊΐονοΓϊ, ιιίβ Εοηΐβππιιηΐ, <>1 «ρειπ ίη «ο οιτηνιπ αα13οηιι(. 
δυιιΐ ηιιϊ Ιιιιπΰ ρκ»!πιιιιη Γΐιιη ^ϋρεΗοΓΐ ΐηπ^ιιηκβη' 
ιΐυιη (Ιί4^ιηΐ : 3ΐ<)ΐι« ϊΙΙίιιΐ ιηΐλίιηβ ρ'οΐΐΐΐϊπηίκ ιιΪΓβί 
κυπιιιηΐ, ηούΗ 1ιρ:ι1ι]ι ΟΐνϊΗ α ϊικ^ΐΐϊιικίίηβ Είνι^υΒ, 
ίη ϋΰαίιίοιϋ ποη) ιΐι^^ίηαΐ- 

ΡιαΙηΐΗΐ ί^ιί Οαηιΐ είπιι (<ι^ίΤ(ΐ α (αίίί ΛΙΐΐαΙοα 

βία ίϋΐ. 

ΡδΛίΜυδ ΠΙ. 

ΙηκΓίριίη |ΐ«»1πιί ϋΐατα «βΐ, ίίβ ρΓχείρ>3β, ηιιί 
ΠΐΚΐ!») ΙιΐϊΐηΓΪαβ Ιΐ^ΐπηί. Ρβ^ιΙηχιβ Υϋτη ίΐιιίειιϊιιίΓο 
ΪΙΟίΙί ααοαπιιηοΐΐηη ροΐ6ΐΙ, ηΐ)ϊ νΐ&ΐΐιίΐίιιηι, $ι>υ ίη- 
ν^ι^ίΐιίΐίιιηι ίηΐιιιίεοΓυηι ρυ^πιηι «ιιβίΐηεαί. 

νΕΚΐ. 3. Πο^πΊηί.^αϊά ηαίίϊρΐίίύΐί ιιιηΐ ήκί Ιτϋα- |^ 
ΙαιιΙ ιηβ ΐ £ζΤ6 ίοΓΟηί ΡΓορΙιυΟ, Ι•ιι)ιΐίπιΐ)ΐΙπ 5β. εΙ 
ϊυΐχΐίΐηηιπι οΙ «ιπίοοπιαι ίηΒί()ϋ8 3Π1ί|!, 3(1 ΐ<ι1»ιπ 
Π< ιιπι !ι^^ι)1υ^Π1 βυιιπ ίηΙβπ<1θΠ6, ϋ9ΐΐ!9«ι ϊιιΙβΓΓπςηι, 
ΐΊΐΓ ιιιιιΐΐϊϊ ίη Λ\ΐΒ αύ ρϊΓτίΰϊιΙ^ιη ΤΙΙίυη) ιιηιΐΐιιιια 
πΓςΐΐ]Εηΐίίιιΐ3, ιη'υΙ<ίρΙίϋήΓέηΐ»Γ ιπίΓηινΐ 3Ι|]^6 >»^>- 
4ΐί3ΐθΓ(>ί ίοι,ΰυιπίρΕίίιιηβπΜηβιη βΟΓαπι αΐίηυιηιία 
ϊιιΙΐ[υυ• ο.&ΐίΐί556ΐ. Ρθ55υηΐ«ΐΐΐΐιι Ιιχε νβΓΪιι ϊηΐςΐ- 
Ιίξί, υκΐίΰΐΐίίηΐ ρΓορίεΓ ύππίφΐιιιιιι ίπείιΐίακ. 

ϋοΐΐί ιπιίΓΓίιιιπί αιΙ'ετίίΐηι πΐί. Αροΐίϋ.^ (ΐρπΓηίΙ 
ηιΙΟίΙ <)ίΐΟΓ»\ ιηιιΐίίρίΐΐηΐί ιηΐίΐ. 

ν^ηβ. 3. ΜηΙΐϊΛίίχηί αιηικιυΗΤΐκ: ΝοίϋίΙ Ια/ηΐ 
αΐΊ ίη Οίο ί')Λΐ. Ηιιΐΐ! <;0Γ(ΐ[η, ίη^ιιίΙ, ςηϊ ίηίΐΐΓΤβ- 
κΕΓίιηΙ ^«ΙνΐΓ&υιπ π>ϋ, ιηϋΐιιβ ΐΐ βίΙιΟΓίαοίοι, <36 
ΒΐιιΐϋΐΒ ιηβϊ, Ιιοο Ε^Ι ιΐϋ ηΐ6 ίριο, ΙιΐΓΪιίΕΐη&ιΙί «βΓΐ<3 *' ΡΙιιΙίρρ. Ι1Γ, 4. 
των γηΐνω» μίν χιτιι^ρονήαχνΐΕ;. Ιπ' αΟϊΛκ {Ι 

6έμ.ΐνοι τΛβΧΊ τΐιν ΙλπΙϊ*. 0( τ»Ον ϊΐν τη{»4ντ3 

ψΛΐμ.&ν τψ πρώτψ ϊκνάΐΜονΐε;, ίντεϋβίν Ιτχορί- 

ζον-αι, Ιίγοντ^ί. ώ; άιΑ μΒκιιριβμοΐρ Δαίδ αρξά• 

μίνϊί, (1ί μβχαριομίνχαςέλιι,ξίν. 

ΨαΛμΰς ιφ ία&6, διβ άχΒδϋραααΐν ίχύ χρο<τΑ- 

πον ΆίΐοιΧοιμ νΙοΰ αϋταν, 

ΐΑΛΜΟΕΓ. 

Δ^λη μϊν ή έκιγραφή ιοϋ ψ«Χμβϋ τβϊ; βνΕγνωχ^ 

τί^ν Ιατ'ίρΙαι ιών ΙΐΒτΛιιών Αρμόζτι £ϊ ιτ»ντΙ -κβ- 

ϊιμβΰμίν(;ΐ ΐίαρ'ίχΟρών, ΐΐτβ >ΐμΐτών, (Γϊί Αΰρίχων. 

Ι\νριΐ. τί ίΛ^^1(}ν^ΰ1ιΰ'α^ οΐ ΟΛίΕαττέζ μΐ ι 
Δϊΐνοτιιβίιββ; ό Πρι>φή'Τΐις, οιι ταιαύτη; ζηΐΐ^&α^ι^ 
των ύτϊτιχΛον χαΐ φίλων ίπιβουλη;, τιρ^ί μόνον -Λ•* 
θΐόν ΛνατΐΕ^ϋ ψίι;^ϊ;ν, ερωτών τ[ι^α{ ΐ^ι•ΐ(£ν «ί δ^ΐφ^ 

τόν ιιατραΙοίΛν 'ΛβίιίαΙώμ Ιχίροΐ αύτηΟ (τοΟτους 

γ>ρ Ολίδϊνϊϊί 4κίλ£?Ε{ί πληΟίνΐΥΐβί, ΤΪ, πρ^βΟήϊ.ι] 

τιϋνίχάΐϊοτε ΤΓροιχωρούνιων, μτ,δϊνδ; αυτών Αβικη- 
Οίντοί Δτε' αίτβϋ ικίιποτΕ. Ή χκ\ πβρί -ςύν βαιμύναιν 

Πε.Ι.ΙοΙ ^xα^ιστβ^τα^ ία' 1μ^. Τοίίτο αα9Ρΐ|νίθΐ> 

ΙΤο^^οΙ Λί'ΐονοι Γ|ϊ 1Η'χ^ϊ^•'"'■ Ού* ίστι οτμπϊ- 

χϊτεξϊνιατιμίκιβν μβυ παριΟα^^ΰντΕΐ λλλΐ^ΐουΐ, 
λίΤΰνϊΐ ;ι:ρΐ τί.ς ψνχήί μβκ, τβΜΐέίτι τ;;ρΙ ίμοδ, ^^ 89 ΟΟΜΜΕΝΤ. 

■ποΙΧΆ -ών 6ρη'*-.ίι}'* τΐ; έαί; β,ί;ί;?ί)ρΐ;. Τ6 Ι*- τψ 
»£φ αύΐοϋ, 4ντΙ ν>ί) Έν τψ βίψ, έ<(ΐ' ?ν άϊϋ ϊ;ϊ- 
ι»ιΟε». Αιά>^αΛρα. ΕΓρηται 1ν τψ κ^τμίι^ πΐρΐ ταΰ:;βυ, 

'Λ**^ι^|ι!^^Γΐ1φ /ίον ».. ΈχίΓνβ, μ<ν Χϊγΐτω^ΐι». 
ςίηβ1ν^1 ?'-ύ'β'*τϊΐ• οΐι βί των δντίι^ έν πειρισμ^ΐς 
άνϊΐϋΛΐίβίνΐ), χ»\ (ΐϋλήν, ιΓιϋρ μλ )ΜιΙ Λνΐιΐήψίιΰ; 

Αίξ,αμον.χάί ίΓ)τά>ν τΐτ*• ΐιΐ')ΐα4ΐ{ΐ*^ΐ'. Άϋοι 

μίγι 7Ρ&'/ω, Δβ^ά^η: τ&;9 μ£, βοιι&ΐί μν. γινιίμϊ- 
«ς^χα*. ι>{[.ΐί ίήκ κίίρίλίιν μοο, (23) νιχώνΐίΐ Γβί- 
■τιρομ, ταΐ; ου^ρορβί; χα μ.χΐαμ<νην. 

μον έζ ί/•βΐ'ί ί1ϊ*'£>υ αύτσν. Έ6ίηιβ }ΐί•Λν, £'-:ί 
αίοβτ,ΐΐΤκ, εΓτι νοητώς• χαΐ ΐβχίω; ύπήΐΕοοσί ρ^■^^ 
ί[4\ Ιγγνί Κύριοί τιϊαι τοίς 1τΐ(>!»*βνμί*>ι< 4&ϊίν. 
•!)(«< ίϊ βγίβν κιΐ τήυ ϊιών ίκϋιβΕ*. εΙς ιοΟΐο 
γάρ ϊπ'.ϊημίΐν τό θίΐον ΙτιυτΕΐ:τί>, κ^Ι διιλΐγίσΟα» 
ΐοΓί όξ*'θ!ς. Ή τίν βΙρίΐΛν ο&ϊμ νβ^ΐί^Μ, 4ν κίΐ 

λΜίΜ1^μα. ΚτΙ ■πίρ\ τούτου ι:()α4(ρΐ]ται. 

τικ^ βάριι ΐίΐιν Ολΐψιων χατχαπαΐΐβϊΐΐ, κι,Ι ίνινίρ- 
γηΐΰ; μ()1^VI;xα. 

ΙϊμΙ νππΜΗΤΛ. Έτ' 1χ>^ν 'ψ ^^9ί' ηνΐψ ΧΚΐΙ- 

ΑϊσΟύμ^νο; βΪα -προφήτης, δτι ^ΐ]θήβ£ΐΐ ικιΐ, ^9η 
ϊ4 χβτβκίΤΓϊωχής άνίστηβα φρ^νι^μα. Τινϊ; Ιί φββι. 
ί:-ρι\ιτ,ςάΜΐβτί3Ε(ΐ); τα5τκ λίγίΐν, άνϊΐτοΰ, Κοιμη- 
Φήαομαι θανών, ΐία\ ύκνύβ» ΙπΙ μαχρ4ν, ΐΐϊϋ «ΐι- 
μτνα; Ανινιργήη'ΐ μίΛίνΐΟι;• ίξ<γΕρΟίΐ5ομΒΐ δίχρο- 
νοι; ϊντιρον, 1^ ΒτΕ Χρί<ττ^ΐ ει; λΐου χιτΐλΟιΊιν 

τονΐ νιχρανΐ ίν ΐ|] ουντΕΐκ-Ι^. 0«ί ^ϋύιΐύόσομαι άχΑ μιγιάΐωιτ Λαοϋ ίΣιν 

Βη'λαόϊι 4ΐί-(λήψ€ΐ. £ι;κττ[τι6ι μένους &ί χβΧίί το!); 
κα»<:ΐ](<'.ρ''ϋΝπα( κΐ>««ϋ, «4»ΐΐ4ΐι η'^; 4μ?1 τ4ν 
'Λ6Ε7ΐΧ)ί>μ [«τΌ^ινώΐ, ϊ[ άνιγωγιχώ; !&« 8(«!μβΜβς, 
"ΕίΛ μίντ^ι "εων βιιμ/νΐιιν, αΐιω νοίΐιέον ιην χύκλψ 
ί :;ίβικ4. Έτ!ι&η)λίύίν« γάρ χα'ιΑπ^ τών ΐμπρ-/β9(ν. 
*ιϊ•ΐί ίληΐίβΰ ύπ«ι[«ι«ιν ΕύιιρβγΕας• χβΐ έιή ιών 
{Κ'.ϋΟίν. βιιν ττ^ μνήμη ιών ηρ'•λα6<!ντων πββάι> 
την ψ■^3(ί)V μοϊιΐνωβΐ ■ «βλ άχ* ϊών βίξιών, ίτβν 
0Μ«ίγβύν-.βί η^ άρίτήν, ιϊς χι-Λδοξίαν ίκνίΐβ;. IX Ρ5ΑΙΜ05. 90 

\ )ο•;ΐιι«η(υΓ, ^υΟίΙ ίβ, <ιιιί Ι«ιη ΓκΙΙΐ «Ι^ρΕ^ΕΪ ροΙαΗ 
Εΐ ίΐις>Γί , ΠΚίΓίΙΐ) <<ιί8(Μη3ΐ;ιι1ιι« βϋ οΐΐ ρΓΟ^Γία 
|μ;ϊ»13, α Ι)εο ϋθΓΕΐΪΕΐιι&, ίΙΙίιιιιιιυί ί,^αι 3ΐΐ|ΐι« 
•ιιΐίΐϊιιιη ιιηίίίϊΒβ- ΥβΙ η-ιιΐιί ί<] (Ιϊβ«Λΐ, μγβπι βοί- 
Ιίεβΐ, ηηϊ Ε:ιΙ:>ιιΐίΐιη"5 πιται ιϊιΙηιΕ. Ι^υοιΙ «βίο αιτ. 
ί» /^ββ <;«■, ί(1ΐΐη 5ΐϋΙ νι>1( ηιιοΊ : Ιιι ί[!ο 1>ε:0 Ϊιι ςιιο 
ίρΐβ «ρβηνίΐ. 
ΟϊαριαΙιαα. Ιη ρταφίιιϊο 0(ΐΐτί3> ύΐείαιη £«Ι. ιΐιιϊιΐ 

νΕΧκ. Λ. Τίΐ ααΐίΜ, ϋο'ΐιϊιιβ. αΛ}αίοί κμιιι. Ι)Ιι 
^ί^^η1 ςοοϋ 1ίΙ)^ί. Ιΐί νίτο αίΠ.ι-ίοιυιη «κιΐιΐιιιιι 
x^^1ιI6I' «1, εοΓναα ρΓΧΕίρυν, ΐ|ΐιί ορβ 1ιι> ι)ί£,ι>ϊ 
8ηπΙ, 

ΟΙοτ'ια ηκα, βΐ ΟύΙιαηί (αρΜ ιιμιιιη. ΑΙΗ ΕΓηι». 

Β κ1 ρΓβΐΙαηίΓη ριιίαηΐ : ρςυ ιιιίβηι Ιη ;β »ιιΙο εοιιΠιΙο 
ΕΙ £ΐθΓίθΓ. Ναπι 81 Β(1ίιιΙθΓ Γΐ)οη«, ςΙαΓίαιυ Λΐ'υιιι 
ρΓΧ5ΐ3ΐ>Ιι : «1 ΰβ^Ίΐ) 10^1101, ΓΓίΐ)ΐι«ηιίΙιΐ]| οϋπι ιΐβ- 
ρΓβκυιη ΜίαηιίΙιιΊΙιιιβ, εΐ(οΙΙ&& ^ΐ(|ΐιε «ιαΙιβΙίΕ. 

νΕηι. 5. Ι'βΓί νιια ού Βομτκιιιμ ΐίαηιαιί Π μοκ- 
ίΐίήι ηι4ί ηοηΐί ίαηείο ινο. Τ3ΐ>ΐυιιι , ίιιιΐΜ), ιΙ»- 
ηΐίνί (κυ ΟΓΐβ, ίβυ η):ηιϊ3 οΙ>ηιθΓ(ΐη ίηΐΓΐΙΐε'Ίΐΐ) η 
βΐΐΐίηι ΰχηυ<1ίτίΙ ικϋ. ΓΓορβ «ΓΪιπ <ίΙ{ [Ιιιιμϊιιιι$ 
ίηνβτηπίϊΐΐΐιβ βυηι. ΓβΓ τιιοιιίρηι 3<ιΐ[£ΐη ιηηιΐυιιι, 
δίοη ίιιΐΐΙΙΙςίΐ. ιι1>ί Ιιίΐ)Η(»Γ0ΓΓοι1εΙι3ΐυΓ 1>τυΐ, ρΓΦ• 
ίιϊΐ«1ιιβ αα ιϋ^πϊκ Ο^ο Ιι«ιιΓι•ιϊΙ>η3 Ιοηχϊ. ν«Ιϊρ5Ηη) 
ΟίνΙιιιπ, ΐ)ΐκι«1 Οϋϊ ΙιΐΙιίΐΗΐϊοηΐηι ^ιρρ^ΊΙιιηιιβ. 

Οϊ••ριαΙηιο, Οβ 1ΐ0€ ηιιηιιιιε ^υρΓ3^ ιΙίΟιιιιι ΟΜ. 

ν^ηι, Ιτ. £^η ιΐοηιιϊκϊ. Γ^φ. ίιι>]ΐιίΙ, βΓανι ιΠΙΐΐΐΐν 
πυιπ ρηηϋιτυ (ΙίρΓ..-ΐ5ΐΐί, ιΐβιΐιΐί β 111110(111113, ιΐιμκι 
^ ίηιιΓιΙί• εΙΤεΟυ; $υηι. 

Ει ισρταιαι «ιυιι. ΙΙοο ββΐ, ΙΙιι]ιΐϊΐη•Ηΐί ρ5ΒΪοιιβ 
ΐ1>ιι ιΐΗ^ιιΙυχ Γιιί. 

Ει τακιπΐϊ ςικα ΒοιηϊηιΐΛ αι/;ιιραίϋ ιη«. Ρεκκο- 
5Γίΐΐί, υιρΓορ)>εΐ9, Ίΐιοϋ ϋυηιΐηιΐΒορ«ηι ιΐίίΐι >ΙΙχ- 
Ιηπι» ^Γ>1, ροπε πιοΜυαβ υ>ί8 9I^ιι^ χηίπιιιιιτ 
Ιιηεύίιΐυηι βιίΕοίΙα^ί. Λϊίςιιί ιΙίαια Ιιβι ίπΐι-ΙΙΪ^ιιιιΐ 
ϋε ΚίϋΐΓβϋΐϊηιιβ. βΐ Ι•;ιιιριιβ ροοί ρι-α Κιιιριικ : 
Ιιοε 081; Ονπιιίιπι ο^ο. βΐϊΐιιΐ] ιιιοιΐιιιι§ Γκοτη. κη* 
μοΓΕ 3Ε Βοιπϋο (1ο[ΙηϋΙι•'Γ, ΐο^ΓροΓΐ ΐΗΐιιΪΓΐιπι νϊιϊΙ)ΐιβ 
[ΙοΓ&Οο, 9ΐ ΊβΙηϋ•; «βυτς^ιι», νρ| (ι'ίηροΓΕ ίΙ1«, 
ηιιβιιιΐο (]ΐ5εϋΓΐΙΐΊΐ$ 3ΐΐ πιΓεΓΟί Οιπ»ιιι& ΕΗβτΐΐηΙιΊ 
£0•«ιυί ί11ίθ3<ΙΐΓυη(, νϋΙ ίιι ςαιΐίυιιιιιι3ΐί<Μΐο Ηκαϋ» 
ςυυιΐιΐα πιοποϊ οιπη•!ϊ το«ιΐΓβ4>ιιΐ. 
Ι) νεκϊ. 7. Νοη Ιίπαίιο ιιιίΙ/ίκρσιιιιιΙΦΓΗηι, ίη ητνηΚιι 
ϊττνίΗΐίνη ^ύη1^α ηα. Τιιο, ίη(]ΐιίι, ΐΐΐΐαί λΐιιΜίο, 
ηοη ιίΐ[ΐι;ΐΗ>. ΡβΓ ίΓπιβηιεβ 3ΐιΙ«ιτι ΕοιιΙτα $<>. ϊυιίΑ 
Ιιΐ8(»Π3ηι, ΑΙΐΜΐΦιιεαι ίιιΙ«ΙΙίςΚ ε1 ονιιιρίίε&ι, ΐ)ΐιί 
«ιΐτβηυϊ <>ιιπ) «ϋΐηρρΓ ίηΕί(1ϊηΓυιηίι1ί•(υίΟ ηιοΙίίΙ«»η• 
ιιΐΓ : Ύΐί ιΐχπίϋηΰκ ]υτ]3 βαβ^οκι:», ηυί ία οΪΓευίΙιι 
9|];τ(>]ί •ιΙί<ινοπι (ΙΊϋαηΙιιΡι ηϋΟιιίϋη) ει >Ι) κηΐΡΠΟΗ 
ρ3Πβ ΙιιιίιΙΙιιι ροιιυπί, ιρεβ πίιηίηιιιι ρτοΒρειϊ βχί• 
ΐι» «υ^^εκηΐβΒ ; εΐ ■ ΐΐΐ^ο ίιιναοΐυηΐ, ηϋίικίιι «ιι- 
Ιΐΐ[ΐι<}ηΐ(» τϊΐί&Γΐιηι ιιιβπιΟΓϊα Αηίπηηι Μιη.ν''<*^'"ί 
(1 3 «ΙβιΐΓΐί, 4]ΐΐ3ΐΐ(Ιο 34ΐ «ϊΓΐιιΙβπι ηιιΙτίΒ ορεηι (νηιηΙ* (ϋ) Ηοπιοι Βίϋίΐΐϊ (ΙλΓΪΟΓ οι 8ίπ6 ΐΐ,Λο νίχώ-'ΐ^;. αιιιΐιΐ ηιιίϋ^ιη ηοη Ιοείίίΰ τί\Ι•:ΐιΐΓ ίιΙίΜία 

ΙίΤρι-Ή. 
91 ΕυτίΐνΜΙί 2Ι0ΛΒΕΜ 

ΐιΐΐ ΑιΙ ίππηοιι η») ςΙοΓίαιη ίυη)•ΐΙΙαα1 : ΐΙ ι ΒίιιίιΙπΒ, Λ νωη, χαΐ άπ^ -ιών ά^ιβτι^Νν, ίταν Αΐ[β,''αχαλϋΐΓ:ΐι>» 

ι|ΐιιηιΙ{ΐ οηιπϊ 3ΐ)]οςΐο νϋίχιιιίιιο, ιΐιαηϊΓβΜαιιι ιιοΐϊκ <ί; ίΐ}ΐβρΐ['κν ριί^Μνταΐι 

νϊιη ΙπΓιτΓυηΙ. 

Εχιιιτ^, ϋΰΐιιίπί; ία'οαηι ιηί(αΐ, Οα•ί Μπιι. Τιι 
ΠαιμίηΓ, ίπιηιιίΐ. ηιιί Ιοιΐ([ηιιίιιιΙΙ:>ΐβ Ιΐ30ΐ>ηιιι& ι>«ιι« 

01, 1Ι( ΊοΤπΐΊίΒ <]ΙΙ<)ΐ1;ΐΠΙΙΙΙΟΐΙθ «υΟΥΓΪβ. €Ι5ΙΙΓ80, 

βΐ ι;ο(ηπιον(>9Γί9 ηςΙνρΐ8ΐΐ9 ίί>ίΐΏίΓβ« ιικ-οβ. Υίΐ Γϋΐΐρ 
5αΙ«ιοη8 ΟΐίΓίίΐΐΓΟίηίΓεειίοηβηι ρπτιΐίιίΐ, 3ΐ1 Ιιιι- 
ηΐϋΐιί {«πϋΓΪβ ΜΐυΙ«ιιι καη π)(νη(!ΐΗ• : Κι υι Ιιιι,• 
Εΐ»ηβ πΆίατχ ρβηααλπι, ρΓορΙιεΙΐη πι^ιι^Μβ «Ιϊ^α- 
ΐΗυβ. 

ΥειίΒ. 8. Οιιαηίύη Ικ ρΐΫ^ΐΛΪιΐί ονκηα αιΐνίτ- 
■απίΕΐ νιίΐιί ιί«€ ^αιιία. ΓΓη|ΐΙιοΐίοίι 0Γυ!ί$ ίιιϊιιιίι;»- 
τυΐιι ΐϋηΓυιη ρΕΓϋϊΐίοηβιπ ρΓχνίιΐ[«ηι, 1))?βιιΐ4 ΡβνίιΙ 
{Γ'ΐίαι Οι>α 3|ίΙ, «ι ϋοΙΙλίιιηι ϊιι |γ Ιχ-ιΐΐβοϊνιη 
&Βΐΐ05€ϊ(. " 

ΰίηα$ ρΐ^^<^{^^ι^ψη ^9ηIηί■^^I^, ΡίΤ ιΐκηΐβϊ, τίΓΡί 
ίιΚ^Ιϋ^ϊι. ΤΓαηκΙηίιιιπ 6β1 3ΐιΙ?ηι Ιιηε κ ί«<Γί), (]ιιβ 
ίη (ΙβιιΓ)1)ΐΐ9 ιιιηιιιιιιτη Ιι,ιΐιοηΐ γοΙιηγ: ροΕΜίοΓο 
»Ί•Γβ ίιιίηιίςι)5 οιιιίΐρί ίρρίΙΙίΐΐ, ρ^^^ίΓί (Πο5 ϊί^;!"• 
Ιί»ιι«. 111113 οΙ> ΐοίηηι ιιιοηιηι ρυτνεΓϊίΙαίΒΠ), ΙβιηβΓβ 
3(1νιτΓ&ιΐ8 Μΐιιι ριι^ηϊΐτβιιΐ. 

νιιΐϊ. α, ηαιιιϊηί έΐΐ ιαΐνΐ. Λιηιΐί Ιιοΰ •ιΙ ^ηΐϊι- 
ηιπ> ζΓΐίυηοη ρ^ηίικ:!, βΐ: βί9ΐιΐΠΐ:ιΐ ςιιοιΐ &υ1ϋ* 
1><>ιι«, «ι η)ΐ1[ιι« ΐίΙιι^οπΜ βαΙνηΐΊΐ. 

Ει ίΐιρη ψοψκίατα Ιηκηι Ι/ιηαΙηΙίο Ινα. Ιϊί \βη\Λ\ 
Ιι•<|μΙι, Iι^η^1I^^ι^ι) ΐυ;ι βυροΓ ριιρυΐιιιη Ιιιυιπ, ηηΐ 

ΒΐηΓΙΙΠ) ρβΓίΐΓΓ ϊΐΐίΐπίοΛΓΙΐηΐ ϊη^ΙΙΓίαΚ ρ4ίΓρ(ι>»ιι1 ς^ι ; 

«Γ.-Ι οιιιιιπιι ρθ[ΐιι1ϋΐη κΊιηρΙίϋίΙϋΓ, ηιιϊ (υΐι ιιι«ο (ΐ[ 
ίΜ<|ΚΓίο; τ«| ίΐιροΓ ϋιΙιΊίΐϋπ ΰΙιπΕίίαιιΟΓϋΐιι μί^ριι- ύνάστα,άΜ-Λ ΐοΟ, ΚινήΟι^ΐΐ κατά τών έ^ Ορών, β 
{αχών τ7) μαχροΟυμ!^ χαθϊϋθΐΐτ, Ή χα'ι τήν τον 

αύτίν ιί( «Α «ώαβι τους ίνθ^πο'^{, «Ο» κιι\ β«^ &Μ τήΐ άττώλίίαν ιών πβλιμΓιυκ» ίίπχϊριΠϊϊ, 5»1 
ΐξ6μο).ογιϊτβ.ΐ τί]ν χίριν. 

Ιτ/ϋν. ίχ μίΤΒίρορΙ; τ<ίιν βηρίω*. ϊκίρ ίπΊ νΛ^ 
ϋοΰσΐϊ Ιχ£ΐ ιίιν ίΟνβμϊν. ■Αμίρτωλοίΐί β£ λίγιι 
πίντιί «ϋ; ίνβμινίΐ,•, ώζ άμβρϊίνοντβς ίι» τφ 
«ροίτιολιμιΓν. δι4 ιδ μάτ»;«, ΐιϊ μΐντ,ν Λθνηρί«ν. 

Τοδ Κυρίου ή £•ωΓϊίί)ία. Κα\ τ&ϋΐΐ βΐχβρίττή,ρβ• 

ίπιφώνΓ.μβ, δτ,ϊϋϋνΐβί δτι Κίριο; !ίω3ΐν «ΰτ&ν, χ»1 

£■«) ί-τί ΓΐΙν Λαότσουίι βύΛογΙασον. Κ%\ί\ί^ι^ 
ιρηϊΊν, ή (ύλιγ!» βοι» ΙΜ ι6>• )ϋΐν ίον, ^ ι'*» βΪΛ 
Ιμοΐ ΐίίιΐΐίίβύμινβν. ή 4-ΤΓ>.ώί τ'ί« ύ'κίι τί)ν ΰλην μου 
βίΕΐΪΕΐαν. ή τΐΐϊ τίιν ιιιαΐώϊ. ΐ.\ιΧηγία.ν 5ί ύποΙηιπΐΜ Ιιιηι. Γι;γ ΙιοπριΙίΐ'ΐίιιιιοηι νβΓΟ ίοΙβΙΙί^οΓϋ ϋ(Ί)ΐ?πιιΐ9 γ!ϊ; γίγϊνημίνην, Αύΐίς ιι γ3ρ 6 λαδς τ1.ιι βιίί» ΡΜ£ΙΜ η (Ιίνίηι Ι6ΐι«η<;ίϋ^ ιιιικ ΙιβιιβιΙίιΊίοηΙ» βιιηΐ 
€Λ>ΐί3. Οιιΐρρβ ροηι βΐ ρΛρυΙΐΐϊ, ο( (|ΐι{ι:υιιΐ][ΐβ αΐίί 
νΐιΐίτίιιΐ η,ιΐίΐβ ΒιιιίΙϊυιη «οηίϋοχυι «Η ι |>60 
ΐΙαΠαιη 

/» (Ιμμ ϊη Αιτιιιπίι ρτβΙΐΝΜΐ ι>•ί Οανίά. 
Ρ5Λ[.1ΐυ5 (V. 

ΙΐιβΓΓΪΙιίΙιΐΓ ί^ιι )ΐπ«ηι \ηο ρ5α]ιιΐ[ΐχ, ί]ΐιί3 υ( ίιιίι-' 
ιίυ$ (Ιίΐ'νπιιΐί , τβΐυηεειΐοιιίϊ ρ'πρίκΜίιιη οοηΊίηϋϊ) 
»( ιιιι* λΑ ία\υτυηι βχι-αίιιιυ ρ«Γ[ίηβι>ΐ, φίαιΐ ρντ- 
β•Ίΐ(ίί ΟΒΐβ Β^οΙί ίίπεπι ηβπιο βπιΙιί^ίΙ. Ιη Αι/πι- 
ηίι νΐΐη ίιΙί>ο π)φθ;ϊ1ιιιη ΡΙ(, (]ΐιί3 ιιιΙίΑίιιίίίΐ Ι)^ί 
(ΐ])«Γ3 αοΐιΐίιιεΙ : η'ΐίΐιιις ηιΤι'οΙιιιη ον! , ιιΐ Αΐι- 
Βηίοηϊι Ι]Γπιρι>η•Ιειιι 8ιΐ|>0Γ»νβπΙ , ηιιο ΓβγΙο ρΓ.ε- 
(Ρΐιίριη ρταίιιιιιιη ύει-αηΐινϊι. Γηιι;τιιϊΙ Πίαπι 
Ιιϊϋ ιηβΙιηιΐΒ ΟΓίΓυιΐΊΊΕ II ρΐΊκιιΙίι Ιίΐ*ΓΓηΐί). ι, 

Υεΐκ. 5 ϋηη ϊηίΟΓύ^αιι , ίΐοιιίίιΐ!! ιιιο {Χν /»- 
Βΐίΐίιτ ταοϋ. €οιΐι[ι.Ίη|ΐΐ!ΐΓ'ΐ< Γθ[<-ΓίΙ>Ι^ιιι-, ΐΐιιιι χΐΐΐιΐιο 
Ιιι«0Γ>ΐΐΙ ΐχιιΐι1ίΐΐ]5 βλί ; Μ«!ΐιΙ ιΜιί ιΊίιιιΐ αίΐ" : 
ΑιίΙΐΜί !ο/\»ίκΐΓ II ιϋιοιιι, Ε/τΐ ηιΙι,Μίη. Κί•ι\ηϋ κηνπ 
νιτΙχίΓυιη οπρί» ρ«τ^ιΐΊ[Ιβ[ Ουί), «€•Ι ιιιιτη βϊιιιρΙίΕίβ 
«ιιίιιιο: ΒΟϋοΙίο. ϋ"*"! ν^τυ ΐ'ίΐ : Ρί»* ϊιαίίιία• «ίαν, 
«ΐΓίυηιΙοΐΊΐΙιις ε^ι ρΓΟ, Ι^ιιβ ιιιεϊ ΙΙ^νϊιΙ : ηκϊ ϊη- 
«[ΐΐϊΐΗ ηιιϊ Α1ι»1υηί ςοιιιρΜϊ8ΐιι»ϊιΐλΐιΐ9 νίιίοιί μοϋ- α^.ζα,^ζ, χχ\ ο1 35ιίνΐ({, &ΐ«ί &κήλανβ«ν (33) λρ(0- 
Ι>ο.ΐιιι Ό»\\ά, ιΙΚτίΓΐ οιηπβι βίπϊ βυπιπίΑΠί 1)<!θ 

ταλΜος δ•. 

Είς γΛ ΐΐΛος μϊν έπιγίγρβπτβι , (ιΑ ΐ* προφΐ)• 
«ίτϊΐ ΐίΐ('ί ϊϊί; ϊχνιχρών ίνο«ί«Μί, ώζ ιτραΜ«» 
«; Ιτηδιίίομιν, ^ϊΐς τοϋ μΐΠοντ^: Ιφτιν αΙώνος, 

τΐ. »!Γ.|ϊύΐτϊΐν τ4 τοΰ θιβϋ ββί;μ4ιιι, πο(ί,33ντ»ΐ 
βύϊΐι'ί ϋτέρτερην της Άβισαϊώμ τκρβννίί*; , |ίϊ4• 
ίν ή'ί -^ν ϊϊίρίνϊϊ ί'ϊλιιί'ί. Άρμ^ίΐ « 113Ϊ «βνίΐ 

ν> τφ ίχικΛίεΐσ !α! με. εΙσ'ί\*οννί μον όΘ^ίγ 

XΛ^Λ•^μί^Λ'^ ΙπήκουίϊΗ. '£γι γ4ρ. φηβΐ. ^ΛΛΙριτ• 
Γ(ίΓ σοι» . ίρω ■ 7ίρΐί αάρβψι. 0& γάρ ττλϊιΦίϊϊ )Ϊγ,- 
μάυι,ίν τκϊθ^ι τδν βε^ν , «λ* ψυχηί χιΟβρα διϊΟί- 
βΐί-Τ&ίϊ. ^^;^ί!)^Γι«τ))^-)I^>ιον. ίΐιρίϊρβϊίί ί ιτιν, 
άν-Ι τ&ϋ. 'ϋβίΐί έμον ΊοΟ ίικίίίυ, Ϊμ•* "ϊρ^ί τήν 
Αδικία* Άβίβαλώμ Ύ^^■.)^^β^^ν'κΛ^Λρ'>..x^^^ίx^,1Λ. •• 1λ3. (.ϊιιι, 9. ν»ηΦ ΙεαίϊοΊΡκ. (ί.11 Οοϋ. ΙιλΙκ;! άζτ,'.Λ,ιαΛ'; <οιη.•(ΜΐΊ ίί-ιι, ιιΐ ^ιΐ ριιριιΙιΐΒ, υαιι .ιιΙ £).η■^^^1I« ΓοΓΰΓβΙΒΓ. 93 β [χα ι ξαιον, χαΊ τά ηίαϋΐκ χολών ίϊΐ,ιτίν, «ν κιμ^ί^ων. ΰΟΜΗΕΝΤ. ΙΡΓ Ρ^ΑίΜΟΪ. 

Α ιοιη > ()υηι ]ιΐϊ(ΙθΓειη θΐι*»ηι 
ίΙΙιιιη ίβκ, Β^^ ίΙΐ6 ιιιη π<Γ«^^ι ίι>)>ΐΓΐΑ, ('ΐ ίχριαια• 
ηΐΕΓΟ ίιαο ΙοιιιοικΙ^ ρηοιίυ ιιϋΙιΐΓ Γηΐ|ΐΙιθ3 , υτ 
■Μ€ΐυιΐ) ββ αυΐ ι<ΐΒ(>ιιη )|>ρ«1Μι 3<ιΙ 3ΐί•|ΐιί<1 «ϊιικ- 
ηοϋΙ, ποη νβΐιιιί Ιαεί.ιϋιιηιΙιιι, »ά ΐιΙτεΓΜΓΪΟΓυαι 
Μ ΕοσιρίΓβιΐ} ρΓανίιβΐ). 

/η ι^^I>αιΰί^<)η^ άϋαΐαϋΐ ϊη(, Γ.αικΙίυίΑ ιΙίΙϊΐΑΠ! 
•οΐβΐ «ι (I^Π'υι1^6Γβ ϋηΐιηιιιη, >IΠI^ι^•> μηοιι κι^βΓβ 
Βίςικ: αιΐ2ΐι$ΙΐΓ£. νεηιιιι (ιι. ίΐ)()ΐιΊΐ, ϊη ιικτΓΟΓίκλΰ 
ΐΓί*ι1Γιχ 1(ΐΐιρηΓ£, ηλπ ρηκίΙΙϊΐιΙηΐϋπι . (βιΙ ιηϋΐ^ηΐ- 
η^ιιιιιηι ρϋΐΐιΐϋ ηιο ίϋοίιΐί : ίΐι ηΐ ]μ3ί «ΐΊΐιιι ριηϊ- 
εΐιΐ.τ Γιΐίο ρϋΓΐί ιηβηϋ^νΒΓίιι». 

ΜΗίΤίΤΛ ηΗ <ι (χληΛϊ οιαύοηιαι ηβα», Α'Ίΐιηα 
η.'αιη ηπςΐκ βιΐ κιΗεΓίαιηΙ'υπι ιΙΙίάΐ , τοκ•ιΐΐ|ΐιβ 
ρΓΐΐΒβ ίΐι>ί ποπ «Ι^ιρία . ίί <[Ι>ΛΙΙΐ]0 Ίιι Ι«ιι(ιΐΐσιιββ 
° Γίΐιΐΐΐίϊβ η)ΓΕΐιι ίπ€ίιΙ<;ΓΪι. 

νειίί. 3. Γι/ίί Λϋΐκπιιιιη, «Ιι/μί^κί ήτβρί «γΛ ? 
5«ΐ'ΐηηπ6ΐη ι^Ι ηοιοβ ϊίϋ, αΙ{]τιι) αΊ βιιιίοοτ «ΙΙτί^ίΐ . 
ηιιί ίηνλΐϋϊοηίίΐιΐί 03ΐαιΐ)ίΐ3ΐ11)υι ιιΐυ^Ιι-ΙίΑίιΙ φτΛ- 
ίΐΐιΐϋχΐ:} βΡ Ιηιιι{>«ΓΐΙΙΙ>αΐ αιιιίΐϋϊ « ορπ ΙΐΠί, 
3'1<[ΐι? ; υκι^ιΚΑοη ΜΐΙ^Γ ΐΤΠΙιιΙαηΐΐ οηΓ τ(>κ[Γΐιια λΛ 
Ρπιιιι ΙΙ0Ι1 [οΙΙΪΐΐϊΤ (Ι5([ΐΐϋ(|ΐΐ(> ΐΐιΐιιιιιιιι *ο ϋοΓ ν<^ 
ΐΐηιιη ΚιιηίΑίιίι ΗΐίοηϊΙιιΐΒ ([ηνιΙ>ίιί*,Αΐ ν^ηί* Λ\λ- 
ΐΓΜίΐΐηΙτιΙ )η)ΙίΕΪΐιι>ΙίηΙ!ιιι«ΤΟ'<ιΐ'' ''^^^ '''■ ^ί(''^^• 

ΐ)ΐιού€5(. ΙΙυιπιιιΐ^ί:6ίΙ(|ΐιι> ίίΐϊοιιιΐ ΙΙΐΙιΐ3ίο« 1ίιΐ[;ιι.τ. 
0*τ αϋρίίίι ταηϊΐαΐΐΐα ίΐ ηκαττϊΐίί ηιηιιίιΐίίνη } 
ΙΐΜΐΐίΙ» κιιηι ΙιιιπππΙ Γοηιΐιιι : Μ ρηηιο ηιιϊιΐΗΐ 
•«(κπιΐυ, («!ΐΓΓ[ΐΙΐρ ιτιίικπ ιροί νίιΙΐηΙ^Γ ■ρμΙλίμΙίΓΐ;. 
>«ιΙ ρο&ίπιοιίιιιΐ) Γηι»ΐΓ>ιιΐιιΓ, ν«Ι ΓοηΐϊβΙ» νοτΙ» 
Ιικϋ οι1 ΗΙο& ό'κΐί βαίΛ , (ΐιιΊ ρΓη-ΗηΐΓΙιι» ΓβΙιιιι , 
Ιιΐ)(ΐηλΐη ρΓΓρεΙιιΪΒ ικκίοπΐ . ΙΐίιΚίϊί ιΐ»1>ί1η πο» •Ε»• &ΛΙψβι ίχΑάπΎάς μ«. Λιβ^ιϊ μίν γάρ ή 

)[αρ^1 βτίΜΐ βΐ ή βϊίίι^ις ' Ιμΐ 6ΐ, τουναντίον, 1ν τ^ι 
χαιρ^' "ίήΐ λνκιΐΐ μ!ΰλ^ ΐΜ«{ηβ«ί |Μγλί4ψϋιΐΦΗ. 

ΟΙΐίτΒίρηΒύτ μί χαΙ βΙ<τάΜΐη'<τ(ττ ζης χρατ- 
Λνχτΐς μσν. ΈΧ«Τ;Ογ^*»ι χα\ !ΐΐ βίΐοωηιΐ, χι\ τκρι- 
«ίπτονιος 9&9ΐΐ Ι'ίως κΕί^ιμοΐ; μ1> ιηροιρβηναι 
ίήϊ προφ€ρομΐνην ΐΐι»ίΜιΟτβ ^Ιηηιν, 

νβίιζ 9ί>ου{ χαΐ γνω>στβϋ( 4 λ4το(, ι^ΕIρ^ι>μ^νι)ϋ; 
^ιΐβΐΐν έχ ΐϋν ιιαιχίντων, 1» ιά τή; <ημφορι3ς ΙτΕ- 
ΐΜ,^,Λΐΐκ. Α^']'<ι γοϋν ^ιΗέίρΕ ιίνος ού^ ϋψβϋίί ζ\ι 
καρίίοιν έν ιβ^ΐ Ολίψιβιν (1; ΘεΙϊ, ΙΧΙιΙτ βιρύνετί. 
ιανιην. χατααηώντ*; κνίΐ^ΐιίνΏΐ; Χιγίΐμοΐΐ, χαΐ 
ΐίΐΙ{ ρί(>ΐΕΐχχΙ{ φροντίβι; Τί.βΐ. ΧΙοϊ ^^«?ρώ.τοι^. 
βύθΐΐ ««ρίφραοί;. άντΊ τον, η Αν4ρωιν» - νιΐνηθΐς 

'Ινατί άγαΛατΐ μαηκ^ΕΓ)», «αϊ ΐηηΐη ψβνίος; 
'Λν[υ^(1ιϊ;αί άνΟρώηινΐΐ [ΐι;;[βιναΙ, χ>ϊ β«Ενβν?κι μλν 
ιαΪ£ ΙΧΓ.ΙαΕΊ^ &ιι»τ'.^3νφυΐ9ΐι δί.'Π κιΐ ίιά τοίι; ηροε- 

&τηρ ού]( ύφϊστατχι- β^νονντα μίν, <<! ιί φαινίμε- 

νον ' «Οχ 9ντα ΐΐ, δι4 ΐ^ιν μιταβ^λν ■(^^ Ί^Ρ βύι^, 

^9τ>Εϋ( &ν. Κιώτΐυπν, καΐ κβτιίώχΕΐβ. 

»υρβ'Ιϊ'('ίο •ιριιιιΉ. ΓίτΚΓ3 Ιβηκιι οΙ) α»<ιίιι.ιβ [ηϋΐ>ιΙοη<.-8 ιΐβ υΐίβ >I^Iβ^ )11^^^»ηιIIIιη πΦπ ε$Ι . <|ΐΐ3ίη 

«ί ιιοη 6£3«οΙ. Νίιη 61 ί(ίΜ 1)«1ι» ΰΛ\'\Λ Γΐΐ κβΙ, ϋΐ ΐΒΐη&ιι ρΓίηιιιη ιίΐηιη ί^ΐΙ^Ι , βΐ ρ<:ΓΚΐυΐί»π«ιιι 

λυιΐΐιινίιιΐ. ΚαΙ ττώτβ δη έβανίίάίτηισ» Κνρίος χ6τ ΒσΐϋΤ 
αϊ/τον. ϋερι^^^ 4 ΛοΙ ΛυνΛϊβμώς ίν^βίβ*• Χίΐ γί^ 
ΗίΗμα χα'ν τούτο ΐήΐ ΈΒραΐεο; γμιρ<;ς, ώ; ποΗ<- 
χβϋ ιηρ>τηρ«ΰ»&ϊ Εΰρωμχν, ή μάλλον ιίτιιΧν. «0- 
ρή9ΐι>μιν. ΗΑϋ/νι ο^ν, φτ^β\ν, 3«ι Α βί^ ιπ^Λύτ^- 
τον ίκαίι^αΐν Ιμί τ6ν 4ίω«ιΐιΐμί»ον χιιΊ ίνακΐί/ι-ιον 
αν•ώ, χι«1 έη' »ύτψ μίν«;ι τ«ί ίλΐ^ίία; Ε/οντ& ' χι\ 
κώ{ γάρ ον π<ρι&1ΐ|ΐΐΐ; τ'Τ**"*• «αθιλνν γύν 
■«({Ιί^ντα, χαΐ ν^χήβα: 4 φυτ^ν τί)** δίώκοντβ, κα\ ίΐΝΊΐ ιικ». ^ο•ι]•<ηΐΐίο, <', «ιιρ^ΓΠιίλβΒίΙιαΐίη Ειΐϋα, 
(1υβI1ι3^ηιοιIι1η1 μ ιηοΓβ ΗίΙιηίϊϊ ΐ(1ίΐ»«τιιΐ!ι Μτρβ- 
πυιιίΕΓοαΙίΙιί χϋιιιι» ΓβρβΓίίκτΙηΓ ΒΐιρντίΙιΐΒ. Οίι^Κβ 
ί);ίΙιΐΓ, ϊηηυίι, ηιΐΜΐ («ΙεΙικοι ιηβ Ορμι ίϋ Γοιιιρί- 
εαυτή κιΐιΐίιΐίΐ ; ιηε, ίπ<)ΐ)3πι, ηιιί οΐ ι.Ί&τΙΪΙίοΙυι , 
ϋθ€ 9ϊ1 ο1•ΐ9ΐο9 3ϋ [ΙιιΙΐΐ3ΐΗ< Εΐιιη , '^ιιϊιιιβ Ίλ μ 
ιοίο 8ρι>5 ιηβϊί ΓηΐΛ5 ρμρ οοηΗίΐιιί ; ΐίπ; οιιίειτι 
ΓθΙ«:ΙιΪ5 30 οΙηιυΒ Γ«ιϊΐ 1)«1ί8 ^ί*^^, ΐ|νϊ (ϋ) ιΐββίπΐ- μΐΐλ ΐύκριθ^ήΐων Α-Αρϋ•/, ^ν ««(; ^νριίμ% ^ρώ' «ΜΛΓβηι <Ιι.-5ΐΓΐΐ(ίΐ , ι:|ΐιί Ιιι^ίΐινυί ρ«Γ&οΐιι»ιΐ«ιη ηί- μι»βν; 

Κύρ*ος ιΐσακονσίταί μου *»* Γψ Μνραγίναι μβ 
Μρίις αύτάν, Ταχύ^ς βϋτιυ ηχνν \%ζ άρωγτ,ΐ^ χαϊ 

&τι ΙλΕΐΙ μΕ 4 θε^^;, Χ3\ πίιιο:9ι, χβΐ πϋιΐνΕί^• 

«ην. 

ώ{ ίνΟρώτηνί ν^ χωλύΐΐ' μί) Αμ4^ιίν(ΐν (1, τ^ ί'ιΐ : η<ι> ρ>Γν» (ΐιίΐϊινπι ιηαηιι, ηιοΐΐαβ κο'νίΗβ »έ- 

|>«ΓΐΐνίΙ. 

ΰβιΐ'ίηχι βχαηάιϋ ηιβ γκι» <{ααιηίΐο αύ »»•. 
Ρο&ΐ*Ιιΐ3ΐιι Ι>Εί ΰ«ΐ6. Ιαιη εεΙεπίΓΓ η Ιβηΐο ιι«^ί<^»Iο 
ιηβ Ιί1>«Γΐ<ιΐ]ΐιι ρτιιρίχΙ, ιιιιηιηιΐΗ Ιι» ιι»« Ο••! ιβϊ»• 
Γίοιηΐίαιη ΐΐηιίπι χ^ηυοΐ: ίΐι•ιιιη ίιΙ<^ γαιιΓιιΙο, <|(ι«η1 
ηι^Βυ^ηιβΐΐ3ΐη3ΐ>ΐ£πι ιΐ<]ΐιχ: ιιΐ9(Ι1ιοϊοιιί1>ιΐ£ («ιΐΐΐί- 
ΐυΐιιηι ηηυιΐίκ. 

<Ι(Λΐ ϋΐ Ιΐ(>ηι1π6$ η«η ρίοΙκ1>«ι , ιρ*! ηιΐιιιοηρΐ ιιΙ 95 ΕυηΐϊΜΐΤ 2ΌΛΒΚΝΙ £6 Ιι:ι Ι10Ϊ ρρΓίΜΐιί: κγ ίηρτΛ ιιιοιίιιι» ίΓ35ΐ,ΊπιιΐΓ; πίΐι 
Ι^πι^Γδ 4ΐί(ΐιΐ6ΐιι ιιΙοίβεηηΐΜΓ. Οοιιιη νϊΐίιιηΐ «ηίιη 
Ιιικΐΐα β((Ιιοτηίιι•1)ΐΐί Ίηι. Νβιη ΐ]ΐιϊ ΪΓΐΕΓίΐιΐΓ ιιΐ ίΙΙιΐ» 
ί;ί1ιϊ ίηίιΐΓΠί ιι!<:ί5(»ΙιΐΓ , ΐΓβκαΙυΓ , £| ^'-αζί ι ηιιϊ 
10ΓΟ Ιβηΐυιη ίτηβοίκΐΓ, ιιΐ αΐιβηιπι μγγΪ;>ιιΙ, ΪΓΟΕϋί- 
ιιίΓηΊΐϊιΙϋίΐι, »ΕιΙ ηοπ ι>£Γε3ΐ , ηηβηιαιίιηαιίιιιιι ηοε 
{ΐΓ'ΓΒΐ: ραΐΐψ, <|ΐι{ ιίΛη οΜ^πιρ^Γ^ηΐ) ϋ]ίι> ΪΓύβΟΪΙιιι'. 
^Λ•^ Λ ίϊίϊί ίιι ΐΟΓίίίΑιη βΐΐιτϊι. ίιΐ £Η6ϊίι>Ηΐ «Κη'ι 
€θηιι•κ'»<βη'>ιη. ΡΓΓζκ, ίηιιιιίΐ, ΐη Ιιι υ πι οιΐίΐε,ιιΐιί 
ιιιανίιηη Βϋνβΐ: ί•χ:\ηΐΛΛ : ΐΐ ϋΐϊβ ιιηΐ)!^ ηιι» οΐίο 

ΒΓ ΊΙΐίηο (ι-ίρβιΙΠΙ ιΙί^ΙΐΊΐΓΐ : «Ι εοςΙΟΐίοπΓΙ ϋΓ}ΓΙ>1Ι>, 

^<ι»$ Ιΐϊΐ1)υΪ3ΐί Γ>0Γ (Ιίθ)ΐ, πΉ:Ιιΐ ρπΟεΓΟ η1<|ΐΐ£ ΐη 
ηιΙιϊΓί (110 υΐ Λ\ιΊ ιΙ>ιΙρ.->8. ρΐ ρ<ΕΕΐίΐΕΐιΐίαιη ΐ€ειιιπ 
»;•η5 οΐί μι•«ηΐί ηΐϋρ ϊ(ΐΐίτ«1ίΐιι Ϊη ηιιίιπο (ιιο Γεϊοΐκί- 
βΐΙ. Μϋιί ρπϊιιι, ϊη^ίΐίΐ, ΐτΟΑίιΐ; ΟίίϊιΙ , δίε ίΛ<-ϊρηΐϊ , " ο- 
ηΐ Ιε πτοιίΓη , ιίΓηΐρρΓο ηιηΠΐ κιΐΓί-βΊιιοι. 5ιυηβ 
ίΐ;•ΐ|ΐιο «ι Ειι ίχ[ΐ«Γΐη>βΊΐιιπ) , οιιηι γκ π)ο ιΐκίκβπβ 
1ιιι|ΐ)!ΊΐΓ>ιϋ ιιΐίΐίίαιβηι ρ6γ6[μϊΤ6. Πκο ιίιΙιιι (ίΙ)ϊ υ( 
ΓίΓίαι 8ΐΐ3>Ι«ο. υικκΙ κί πι ρΓΐ>ι•Ιΐρη ΙηΙκηΐ . εοι^ϊΐα• 
Ιίιιχιπι [κκηΛΒ ί\»1ατ\ ηυιιιι», ηιιΐ)ΐι1η ιηηςίΐ ηροΓ»- 
Ιί'ΐηιιηι 1 ΟοπβίιΙηΓα βΐίιοι ΐ]ΐιηιιιοϋη Ιηπί 9ιΙ ρΓΧκϋΓ τ^ν μιτ^ίου 0>^μουμ^νου(, ηρ'Λρίπι^χί , Ι\ τίνα 
έινιίν ίχίιχών, ίργίΐΐΐχι, χαΧ ίμιρτ^Ύΐ! - 6 Η ',Ι Λίγβτί ί.τΐ τα'^ κηρβίαΐΐ {•/χΐ*•, /.τ1 τβ<( 
κοίταΐΐ ύμίϊητ ηατβ^ύγτίνβ. 'ΕιεΊ ΐί;» ιιοίιτ,ν ίύντ:<. 
ίν ^ καιρ^ Αΐείαζ ίΐΐΐν, ά«Λκρ£*ϊ« κατ* β^Ε^'^Ί* 
ια\^το'^^ ταρ\ τώ« ήμιρινιΐιν ΙνΟ,)μτ]μ1:ων, χαΐ 3 
ηλιι|«μΐλϋ!(: 1ν ήμ'ρ^ ίικλογίϊεαΟΕ, ΙηΙ τφύτοΐΐ 
μετιμίλΐαΟί, Ιΐΐ\ τ6ν τή^ΐ κοίτη; /ρ^ϊναν. ΟϋΐΜ 
χ&γώ ΐίΐιώΊ, ιΰοδοΟμαι. χαΐ τ^ί^^ (25)τήν Ιντιΰ• 

ν ώ^ΐΕ^ειβγ μρΟών, τομτο ποιιΐν πλρ«1«Μ κ*1 
νμίν. Ει £ϊ τ^ΐ >νΟυμήπ(ς βχΐ χΆάζΐ^ν. κα\>ψ 
μί).Μ•ί τίί πράζΐΐΐ. Όρ> 6ί, ιτώ; Χ3\ πρ-.φυ^- 
κτιχοϊΐ χϊ\ $ταρθ(ι)τι«β!ΐ ί^Βή7ΐΐ& ^ζρμ&χβις• τΑ 
μΪΜ γ4ρ, Όρτι'ίειίΰί,χαΙ/ιΐίΐίί/ίοίΓάι'ΓΓί,προφυΐΛ• 
χτ«χιίν' τ&ϋ, Ά Αέγβτκ^ χα'ί χΟρ^ίαι^ ύμ»τ^ 
ίκϊ ταΐς χοίταις υμών χαΓανύγητβ. ίιορβωτιχύ*. 1 ιαίιϋιιιιι α ρ^είΓΒΐΐβ, ηιιαιη ιϋ ο^ϋί^αηΟιιιη ρίΤΓπίοΓειιι, 8ριί«5ίπιΐ') ?Γορ1ΐίΐ3 υ^υι ίϊΐ ρΙιιγπιβγϊ». {|>ιη 
«ΐιιπιΐ ιίΕ, ΙτίΐαΊπώιί ίΐ ηοΙΊα ρίίίηη, ϋΐΐΕίοιΙίΙ ΰΐ ρΓΧίίτνίΙ > ρ«:ςΛΐο ; εΐ εϊ ΓοΠηκείί ίη ρ«Γλΐ3•]«)ί» ίΐϊοϊ• 
(Ιιτϊΐ, νϊοί$5ίιη ΰ3£[ί£ΐιτ 61 ουΓΓΪ^ίΐ, ^1]Γη ΐίΐ : ^ιιίΓ ιϊϊοΈιΊ ί» ^α^ι|^^κι νηΐτΗ, ιΉ (αΙιΊΙιΙικι καίτί» εοι 
ρκιιιΐηαίΜ. 

νεη9. 6. ϋαϋΓΐ/ΐαιίέ ΐΑΐΗ/ίρϊιυιι ^ιαίΠΐχ, «ι ίρίταΗ 
ίπ βοιιιίιτο. ΐιΐίΐίιίβτη «ββΐτ9ΐιι ηιιικί [ΓυΓίιιηι ηιιυπι- 
ιίαιιι Ρεο, ίηιιιιίΐ, οΙΓογΙε, ηειιιϊιι«ιη ίϋίυιία ίΐΐϊϊιίι-π• 
{^ϊ; ει αιιιϋίιιιη « Οοο ίΐίρ«ΐΐ!ΐ(6 , ηΐιί ορρτβ^&ί^ 
|ΐπΐί$?ϊιηιιηι αιιτίΐϊο α^.&.α εοΐβΐ. ΟοιινίΊδίΗΐίοηρηι . ϊ ρΓκητοη ΠΓ νίιαιη ΓυΐιΐΓίε Ε^1^I^5^!ε ρΓκηυιιΐΊϊΐ. ιιιικ 
νίΐβ βιιΐιιιηΐίιι»), ιρίπΐιι^ίκνίηιαιιιιι 8ΚΓ^Π^ίι1ηΛ ΟεΟ 
νηΐ οΐιΐηΐυτΐ. Ιυ&ιίΐϊιιιπ ίπίιη Ιιίΐ ηοη ρηηϊΓυΙαί'βιη 
τϊιΐΐΐΐϋΐη, «ιΙ ΓΕίΐΐΓβΙίιοΓρΓΟ οπιιιί νίπιιΐο ίηΐβΐ• 

ΜϋΙΐίΐϋαιηΙ : ββίί οΜίηά*1 (τοί/ι ^οηα? Οιιτιι Μΐί 
<Ί(Μ)ΐρΙθ ί()πιοιιιΐι-Γί( 3ΐ(|ΐιβ «(ΙιοΓί^Ιιΐ} »1ΐ ;ιι>$ 
ΓΓΠ|ΐΙΐΓΐα, ιιΐ Ϊη βιιριτϊοιϊΐΜΐΒ νίιΙίπκΐΒ, ιπθΐΐ€ ο\\\α- 
εΐίοικίπ ηιιοηΐίΐΐΐιι β ριΐίΙΙΐ3ΐιιίηϊΙηΐ9 ΓοΓί 5θΙίυπι 
αρροιΗι. βιιϊιΐΐΐη ΐπί•η, Ιιιηιιίΐ, αιπι ϊκ ε»1ηί)ΐϊΐ3ΐΐί 
ηΐΓϊιΙΐπηΐ, ϋ^Γβ ίρΓΰπίΜ. ίΐίΐίπι ΐ1θϊρ6τ.ιηΐ, ηΒΚ 
πΐΐϋιιιιΙ βουιιι ιιτορε ωβι: ίην(1^3ι1ιί|>ιι5 ευιη. Οιιΐη• 
ίιηιι οΐ)ΐηί «ρη ΟρϊΙιιιιΙΪ, ΐιϋη εΐίαπι ϋϋΓϋίπιΙιιηΕ. 
τ<Γΐ9 : Οιιίί ΐΐ(1ίιιΐι>ΓΐΙ«ίιΐΓρρκ ίΐΐΐ ιιοΙ)ί$?(|υπ&ί ιΐϊ Ιιι-ρι«)•. Καρποφορήσατε μόνον δικίΐιο<ιύνηνϊψ#*(^, 
Αδίκιΐντΐί (ΐΐϊΐί'νΪΗ Χ3^ Ατκχβ/χοΒι τ)*,ν τορί τον 
⣫ϋ ^ΰήθΐίαν, Ιζ τοί; ίπη^ΐαζομίνοις μίΧιβτα ηιμ. 

ΙΐΐεΕαν, ΊτνευμιετιχιΓΐς Ούειν μ£λ1ονιαν ΑνιΙ ^ώω« 
τίι< ϋριτί; ■ ϊΓγϊ ί'χβιοιύνη'ί βϋκ 18ιχώ;, Α^^ ΠοΛΜΙ Λ&γΌνσ* • Τις ϋίίξει ^μΊτ τ& άγαΟά ; 
Προϊίγαγών ιί;ν παραίνιην &:;& τοϋ χαΟ'. εαυτόν 
ύΐΐοΐΐίγματος, τίΟιιαιν ΙνιΕΟΕβΙν τίνα τΰ« μιχρ»• 
«^ΰχΐϋν. Τινί; γΐρ, φηβΗ^ Ετβν ΐΐροιομι>ή«ιΐ9τ ικν• 
ρΛίμοΙ;, ^βρ1^9'^μοί^νϊ1ς, 4'τογ(νώ5Χβ•υ3ΐ , χβΐ «ΰ 
πιστίύουβιν ώ; ίγγϋς Κύριος ιοίς Ι πι χόλο »μί ν»! ς 
β^τ^^», άλλ* λΖγίνϊΙ* Τ'ί βοηβ^βίΐ ήμίν; «τιςρ 
ίϊ)[ά-π)ί άπογνώδίωί Βν, δίδωβι νηείΐ, ώς ούβιίς. 
Ή χα'ν πΐρΐ ιών φιλ&ιΐρχων £ λΐγος, ϋ'ΐΐν^ΐ άγ&Ο^ν είΐηΐ, ΝυΙΓιιιι, 0(ΐϊ•\(τΙ)ίΐβιΐΓβ(ΐια;οπιηίηι> ϋβΒμεΓΒΐίο- Ο ήγιύμϊν&ι τήν 4«βιν )ΐ«Ί ϊρΐ)φ1ιν,Μΰτβ μίνα μίϊβ- 
πϊι βιιιιΐ. νβΙ ίΙΪ!(•Γ, <Ι« ϋί ΙιοιιιίιιίΐΜϋ β<•ηη•θ£Βΐ, {ιώχονϋΐι, σ<ρ«ριι μιοοϋκτες ΐ3ις χοχ(>-β9£.ίΛί. αΤ 
ηυϊ εβηΐΐλ ίΓηυιιηηΐΓ «ΙγϊΙιΙρπ.ι : ηιιί €ΐ?πι "ιη οιίο χλϊ' οίχονομίαν ίπΑγονχβί. Τ6 ΐΐ, Γι'ς ίί^ίβι τϊ/ίϊ 
ηΐιΐιιβ ίιι (ίΰ1ί(ίΐ£ ϋιπκηιιπη Ικιηϋιιιι ρ»$ιιθΓίη1, <■:») ψυχή; νοητίκνύριγομίνΐ]; Βιαχαώ;. 
ΙυΙίί «ρΙΙβ Ιη$^ι;ιΐϋ»ΐηΓ ι »ΙΙ1ίαίοη<?5 νοΓΟ ΐ|»3> ιΐινίιυ )1ί5ρβηΐ3ΐΙαηΒ ηυΐιίβ ίπιηιίΚυπιιΐΓ τ^Μβ θ(Ιβ> 
πιπί. ΓβΓ ϊΙΙβ ΐΐΐίΐιη νβΓίι,ΐ, ϋΛϊι οί(£ηά€ί ηοΙ>ίι (>αηβ7 αιιίιηφ 9Γ ϋεπΗί 3ΐΐ|ΐΐΰ Ίιηιιιοι1ί€β ίρρΐΐβιιΐίβ &0€€ΐ« νκιιι. 1. $ΐι/ηαΐΗΐ» α! ι«ρ(τ ιιο$ Ιαιααι ιίεΙ/βι Ιιιί» 
1>οαιΪΜ, ννπιιη τςη, ^ι■I]ιιί^, ϋοιιςβ βΙίΐΒΓ &ΓΐιΙίο. 
1η ΐ)ΐβ ριιίιιι «ί^ιιαίιιιη ΡίΙ Ιιιηινιι ρΓΟΙεεΙίη- 
ηϊ) ΙιιΐΒ : ηοηιη |ιια-πι, ϊΙΙαιη 08$ε ΙιιΙιΙΙϊξΟίΐΐΙιιιη ΕσηίΐαώΟτι ί^ρ' ήμοζ ιό ρω^ τον η'ροσώχον 
σον, Κύρ*^. Άλλ' έγ<ν βύχ βντωϊ ίχω, χ** γίρ Ιν- 

ίττίμάνθη μοι ή ΑνϊΓλΓ,ι^ι; τήΐ αη; ίπιιιΧθτπ;ζ" τβι^ 
ΤΓ^ν γίρφώ: ίποληπτίον, ώΐ ΐιαλύουβαν τι νηίϊίο ΙίοΐϊοιιοΒ. 
(5ΰϊ ΟΓΧΓϋίϋΐη ΛΟΓίοίκιη Ε^η5I18^^! : Λΐ^Κί ΓτρίτΓΪίΐιϋη πιιη ι αηία λιι ηΙϊΓιΙλι άϊΛίαϊϊιη, Ίάοιι κι VI "^^β" ΟυΜΜΕΧΤ. ΙΝ Γ5ΛΙΗ05. 08 

τΓ^: ΑΑ'>μ[χ;, τβ\ ΔϊΤΜρ ίγ-χαρ«/θΕΪιχ, γνώρΐ}ΐί/ Α ΐ^Ι. ιιιΐί); ικΐρηοΓίβ Ι^ηΰΙΐΓ» ιΐίβκιιΐνίΐ : ιηιιι-ΐ|ν.! ιιι ΐ!:β; ϊΧλχ ϊ4 (ί^ιτίκ ι;ίρ\ ιών Α ρΐΰτιοιών, ι^ζ Ϊ5Γ|' 
μΐ'^ίιϊι;, τ.ικίοϊΐ». ΙτίΟη γνιΐιρσμβ 6 Χροτίί . «'η- Ιΐι<: ()<ι«>•Ιαιιι ιιιυ^α ίιΐϊθιΙ|)1^>, ιιοΐυυι ηιβ οαιίΜΐιιι• 
10 Ρυιΐίρίΐ'ΐιιιιιι (υείΙ, Ιιί* (Ιίιηι ΐ)ΐιί {,ηιςιιΙ &ιιιιΐ. 
Οι<ι<]ί>ηι αΙιιιιΙ ΓΟιιΙϊηβΓί Ιιίϊ \Βΐ1>ί^ ]ιγο|.ΙιϊΙ(3ιιι ιΙε 
01ιη{1ϊ3ιιϊ$, ί]ΐιί]ϋΐ5 ροΓ Ιιης ιιυιιιηι, ηυο ΟΙιτιιΐία• 
III .Ίΐ>|χ>Ιΐ3ΐιΐαΓ, κΙβίκυΐ! αΐηιιβ ^ιι<I^ιΊΜIπ <|>ιιθ(^Ί)ΐη 
^^|1|>|1^^ιυιι1 ιΐίΐ, ^|ιΓ^•[1I1 ιιΊκιΊιιιιιι, Γ|ΐιί Ρ^ιΙπι Ικκ ('ίιΐ. [ ίν*Γ £1ΐΓίΐΐυιΐι ΓΠΪιΐ] ΓϋίΓΟίιι ηΒ<'<''*<'"*'* • Ο*" "'^'" *'''''' ""> )ΐ>>|"'^• ''^'' " ΓοΙγι-γπ ηι^ιιηι '* ; «|ΐιί 
^I■^IίI^^ιιί^^.οI) οιςηιΐίοιίΐΐη ΐ|ΐιαιιιι1>ιιι 3ΰ [■■ιιίΙί3Γίΐ3ΐ«ιιι νίηυιυπι. ίιί τ)^ν ί'^τίνηψιν, τΐΐν ίτ,ΐω&ίϊββν, )) Βιί ϊί;» 4ε4 

'Λχύ καρχον σίτον, οίτ-ου χαΧ ΙΧαΙον ^ύιώ*• 
^!ΐΛι\6ν^^&Ύ\ΰατ. ί^ιρ\ ιών φίλοιίίίρίΚϋΗ λ^γιι πιϊλιν, ϋίί/ϊίΐϊ Γΐΐιΐίβιη ίη <•οτάί ηαο. V•-! ρηηρίΡΓ ρι^- 
{ΙίΓΐυιη 3ΐιιίΙιιι»ι, νοΙ ο1> ιΙειιοιηίΕΐΜίοιίίηι &ι|ϋΙιυιιι 
3 ΟΙΐΓίβω. 

ν£Β$. 8. Α [Ίίίίΐΐί [ηιΐΗίΗΐΐηηΐ <ί ο/ίί, ιϊ^ ΚΒίιί' 
ρίΪΓοί) ιΚΜί. Ώβ Ε»ΓΠ3ΐίΙι<ι$ ΙιοΒίίιιίΙιυι ίΐεπιηι κΓΐηο δτι Και ϊά γήΐνχ φρονονβιν αΰϊοΓ; βαιί'^ΐω; π&ντα. ** αχ : ()ΐιί1>ιιι ΐιτΓοηα απιιιπ) εθβίΐ3ηΙιΙ)οβ . χΐιιιιιύβ 

ΙτΓλΐ)1ύνβη7!ΐν,Λο«ιί3ΐΐν ΙϊετιΙήββηοΛϊ,ίιίΑβίή τώ* 
4τϊαρΛ|ΐ»ι<ϋνιων, βι' ϋν 4ναγκΛιΐ«|ϊον κβΐ τ' ί^^Λ ΐ)- ιΐί[ρ^*7} ^*' '^ αΰιύ κοιμηΟήσο^ιαι , ιταΐ 
άτ*ρ&χ<α>^ χΟΐμτ,Οήοομαι , χχΐ ϋύ ΐ0ντ4 μΐνβν, 41ϋ 

χ-Χνάκ^Μ, \τ^; κα.τ»χΧίΛ!ωί ίΐΐ\\ ίκΙΐίΐΤίί. 'ΙΙ ΚΐΙ 

■ηροϊητιύιι ■ϊ:ίρ\ ττ,ς ίιυϊοΰ ϊίνίυττι;. ώ^ ούχ όι»- οιιιιιία Ποιιιη |>γχ ιιΐ3{ηΑ Ιι(ηιϊςιιίι>ΐβ3υ1)ΐηίηΪ5ΐΓ)ιί<ϋ 
«ΐΚϋϋϋΐϋΓ Ρη>{>]ΐ(;ΐ3 - £1 ΐιοηι είβ ϋνΙΐ3ΐ9 «ΟΜίυ- 
αΐϋτιΐ ϋίΐΐηι, ()ΐιυι1 α ίπιείο ΓΓυιηοπιΙ, νίιιί, ^ι ν1ΐ\, 
πινΗΙρίι«3ΐί ιοΜ βΓι; Ιιοΐ (ΙΙ, «ϊ* «οηΐιΐιιιινηΐί• 
ί'οιιίβ ίΐρΐΐΐ], ροΓ <|ΐ]4.- 1)1)1^3 Ιιιιηιιιπι ρβΓ Π|)^Ϊ£ 
ιιι^ΰίίΐΐΐί^, Γ«ΙΙ>ΐ]ΐΐ3 €ΪΙ•<ιηΝΐι β< ιΐζΓίΐ ίηΐεΐίβΐί). 

ΟοροΒΪιο ΐίιηοΓΟ, ηιιο )>4Ί'|I1Γ|^3|)3^, ιΙείιιϋΓρϊ ΐ]υ](Ίϋ 
<Ιι>πηί3ηι ; ηεΐ ιΙύΓηιΙΐΐιι ίίΐΐιμΙ.ι-ΐΐβΓ» αίά αύ Ίρί,ιιιι 
Ιΐίΐιιβ $31ϊΕ1»Ιειιι, Νιιιι ιιιια^ :/ιι, ϊη ί^φΐΗ'», \ά•:ιι> 
βΐΐιί νιιΙι<ιιιΐ)(] ΗΠΔ : ϋΟϋί^ίι-ρΕ, ΙΊΐ2ΐ]ΐιβ Ιιις Γΐνΐιιυ, 
ιΙοΓκκΑπί ΐ1 ραηΚΓ ι^/^ηιΙχ,Γ. βυο Τοι^υίΐιϋι κιοϋο 
)εςυΙ>3ΐίοηϊί β1 ςιιίβΐϊΐ κιιχ ίηΐΐΐι&ίηηροι ειρΓβκιϊι. (Ια»ιίΐ3( βΐΐΐίωΐ, Αλί! χατά ^ύαιν, ίνβα χα\ νοήιο- (^ ΥβΙ Ιιίβ νεΓίίίί ΡΓορΙΐΐΐι ΓοΓίβίΐϊι ρί3>1ί(:ί|, ςυβ ^11 ι^'^χής λέ^ΐΐν. ίτι Κοιμ,ι;Ι>ί)σαμαι Ιν ιΓρ^,η] Αμού, ιιιυπβπι Βΐΐΐΐιι ρι;ηίπ€ΐ?3π( ; ήΐΐΦιΙ 5θΙίθϋΐ ιι«η ιϊο- 
ΙαιΙΐ, κά ιΐ3[υΐ3ϋ «ιυπο (ί ιιιοπιΐκΐιιιΐ) βΓβΙ. Κΐ 
ι)ιι(ιηΙ ^^^^ι μ ΙαΊραιη. Αβ κιιΐιηι ο ΰοτροΓβ ίηΙβΙ• 
]Ι«ΐπ»ιΐ3. ϋΟΓίηίαηι ηιίηι <>βο, ίηιιιιίΐ, ίη ρκε-, βιτ- 
ροΓΌ ηαπίΟΓ οΐ ϊηϊιηι : ιατφοη ηίιιιίΓυιιι λ νίβίΐιί• 
ΙίΙιυ;, «Ι Λη\ν\ΛΛ\> ίηΜ$>Ιιί1ϊΙ»ΐ)» ιιιίιηίΰίί ΙίΙίΕηΙα, 
ΰιΐΰίΐ τβΓΟ >ίΐ, ιοροΓαϋοΓ, Ιοη^υιη Γ«ίυΓ»αί«ο:ι 
Ιειιιριΐί βίςιιΙΙΪΜΓβ «ΪιΙοιιιγ, 

ΙιαϋΐοΓΐ [ίΐίαϊ πίΡ. Τιι ιιιί, ϊιιι(ΐι;ΐ, ΙιβΙίΜΓΒ Γίιί- 
»ΐί 6ΓνΓ3ΐιαι 3 ιιιβ1ί£αίΞ αΙ<|υ<ιΊη »ρε )3ΐυΙΐ9ΌιιίΊ3ΐιι 

ΤΟΓΟ Ι>ΧΟ •!« Γ(ΒΙ]ΓΓ6ϋΙίθΝ£ 9 ΠΙΟΤίΐΐίϊ ρΓβ|>Ιΐβ(ίςβ 

ιΐΐοι Ε»(β :ιίιιηΐ : ^|ιιοι1(|υ^ ί«9ΐιΐλ Οανίι], «κΐϋΐϊ » 
ιυΓρτιηΒ ^υ<ρ^^30I13 β£πιιοΐ)?πι Γαπιι^νίΐ. (ΙίςοηΓις: Ότι. <Γ&, Κΰρ<*, κλγΛ !*όκας έ^' ίΛχΙ&ί και^ί- 
Ούς μί. Σϋ μι Χ*^|^^ΐ '<ών πονηρών οίχιίν Ιποίι^ΦΟις, 
ίΐϊ' ίϋιτίδι ΕΤ(υΐΓ.(>(α;. ΤικΙς 5£ φακν, διι το^το τττρί 
τη^ίκνιχρών Λ*/α«ζά3ΐΐ<>ζ ηρ^ίφήτευ», ύ-χ^τ^μΛ-ζΙ- 
«ϊί ϊ6ν λ<γ«ν ώς &π^^ΐίϋ αώματο;, λέγαντχ, 2ΐΐ 
Σ>, ΚύρΜ, χαΐοιχεΙ-' μι τί>ν τάφΐιν ώριαβΐ μ<μ'>- 
ν^μ^νϋν τή,ΐ β\ιζνγου ■ί-^'Χ'ίΐ' <•ί']ί άκλώ^ ζί, «λλ' " Τ(ΐ, [>Φΐηιοβ, ΙιαΙιίΙΐΐΐ ιιιο Ιοοί^ιί ϊη Ε)^ριιIIυΓΑ ; α( 
ίλπίβι β««αΐ£θ£ω,-. όΐΐ χιΐ τί-,ν ψν)[1]ν άπΐί1ήι{>ομαι. (οη&ιίΐυί&ΐί ϋΐε 8ίιΐ£υΐ8ΐΐηι *ε ίοΙιίαΓίυπι ίΙΙίο η». 
Τί ει, £«> πβρίλχον ΐοχΐΐ' χαΐ ι^ρ ίν πολίοΖ; 3 ρΓΟρηαιιΐίβ αε &οι;Ϊ3 πιίΐιί Βηϊηιλ •]ίΐ]ιιηο1ιιΐΓ. 
ίβίωμα χαΊ «ίΐιβ «ης Πάλαια;- νοΐϊΐχι ϋ χβΐ βί- Υίταπι Ιιοα ηοιι ίίιιφΙίνίΐΡΓ, ίίΰ ϊη ίρε ΓΚΜίΓΓβοΐϊο- 
ββικιΚΊών, &ητ ταΟ^ιτως. ιιϊΐ; ηυιπιΐοηιιίιίΐπι ϊΐΐΐυιιι ιΐίίιιυηι ίηίΐιρίιΐ'ΐιιιι 

I|ΚΓι■^I1. III* ιυΐβιη ιΙις4ίο, ι^ιιοηίααι, 31)νη^1Γε τίιΙο1>ιΐΓ Ι^οε ίιι Ιοί*}, ι)ϋ^):ιν>^ιιιο<]ηιII βΐ δίΕρν αΐι!•), 
^υ»ϋ ία<Γ7 δΐτίρΐυΓΚ 3ίΐ]υβ ΙΙοΙιι-ΐΐΰί υίοιιΐ3ΐΙ« ρΓβρηβι^ιοη : φΐ>η<|ΐΐ3(ΐι κνρειιυπιβΓΟ εΐίϋη Ιιικ 
(1ί^ ίο 3ρυ<| Ιΐ6ΐιΐ3*ο$ Ιιΐΐΐιι ϋ^ιιϊΙΙεαΐ (|ΙιινΙ κγ<, ιΐ ροιιίιιΐΓ ρΓΟ >^«^ι1>ίο οοηΐϊπαιπιΐί. 

Εϊςτύ ιίΛος, ναίρ τής κΛηρΰτομϋύιτης^ ίη βΐίίη ριο ία ^ιια /ιατί^ΐίαΚιη ίΟΛϋηιιίίητ. 

ΎλΚΚΟΪ. Ε'. Ι'δΛίΚυδν, 

Τ( μΐι καρίηηαιν ή ^ιςτύτέΛο^ Ικιγρανή. προ• Ι^ιιοιΐ Μΐιί ν[<ΓιΙ ίηκηρίΐοϊη^ΐηηη. ί<ιρβΓίιΐ!(Γϊ€[υηι 

■ (ρη-ϊ2'Μ Φ«β\ &£ -Ιΐνίς ίνϊβνΟΐ τ4; ί9χ&•,Λζ ^,μίψΛί »1 : ΙιΟ€ αΐΐΙίΠΙ ίΐ) ΙΟΟΟ ηΐΐΙιίΑίιι μιτ ο;ιιιι βιιιικ ιί• 
&ι»^ιΐλΐ*ϋ9θαι, χαΟ' ί; β Κ'-^ρτος Ινηνβρώτπ,σε • ιη• Εηίβοαη ίΙΙο* ιΙΐ«!&, «ιυίΐιυϊ Οιιίίΐι» Ιιναιο Ιαουι '*^β«»ι. ΙΙ?,9. "ΠΛί.ι, 5, 
99 ΕϋΠΙΓΜΙ! ΖΪΠΛΟΕΝΪ !00 Μ!, ηιιΐυίο ιιηιΙιΜ Ιί^'* "'"*"' 3<"•"^ρί'. *''*1>'β ''™ Α νικβίτβ γάρ ιΙλί.,- ίλϊίϊν ή «ιΐ ΐ»; ''^^■.■^ Κ9.\ κί~ ΓΙ ΐϋΙ»Ρ(ΐηΡΐ•ΐίίί«5 ':""'Κ"''"''' *• '* (Μ"0<'> *η Ι" 
ϊιιΙιιΠΕ ΐυ^ίϋΐΊη Κιιΐβίίχ ϊ'ΓορΙιβΐ3 (ϋίΐιιιιιηι Ιιΐιηο 
βοηψοΐΐιίΙ : ηιιΐϋΜηιιατιι βΙ 1[•»ίυίΐ £ΐ>ΐ)ΐι 1ΐϋ»(ι Οανί)} 
ηί-εηΐϋί βΰ ΓϋΙκ'^ ■■■•ιιυΓυίΙ ; Ιιαιιϋ ίκίιΐιι- ΕριΙββίίΐιι, 
Γυιιι Γ-ίΐΐϋ ϊιιΐι-ΐΐίκ•"». ιΐιΐ3»> Ργι>[ιΙι(:1;ι (Ιΐΐίΐ Ιιιτεϋί- 
■3|ι.-ιιι εηη3ΐΊ|ΐιί : «η ιιιΐηϊηιιη Γ»ΙίθΠΓ. ιΐ'ίμα ρνΐ 
ΐΜ)|>ΐΐ»«ιί ΓΡ^ΐΐν'ΓΒΐϊαιιοΗ Μΐ«|)ΐΒΐα «η. εΐ ΐιίοινίία- 
ηΙ> |»ΜνΙΙι^ί3 ΐΐιΐΐ'Ί'ηιι». Ιΐα-ιοϋΐλΐ λϊγ» ηιιχ ει 
<)•ίΙ•«ΐιΐΓ, ίΙΙ;* 0*1 ΊΐΊΐ'" "ίί• ϋπιία» βϊιΐϊΐ, [ Λΐο λκπι 
α»ι^ίηΐ"\ ΐΐΐε. 1)ε Ιι3£ ΐϊΐν-ΐιιι ^^^^ι^1I3 ΐ3ΐιηιΐ3Ηΐ άιΐ 
Β|Η)ΐΐ!>« ΝιιΙυί ιΙί»1ΐ3ΐ : Αριββί νϊιραίη ηιΙβΜ 
('Λή»Ι<ι ίΜΐίΐίίηίτΐ *'; «ι 1η;•ιιιι<ΐΒ, Ονϊ Ιιαί>ί> *ρβιι- 
9.»η. ι^1<^η^ιι^ «ιι'*• εΐ 1ιβιΐι:« Ι)»τϊιΙ ηΙΙΙιί ; ΑίΐΐιϊΙ 
Ηί^ΐΗ» α ίΐίχίτη ιαη **, Ι» ρικκιιιί τηη (•'ΐιιροΓβ ϊΐβ'ϊντβι τί.ν Χίγον ίτιί) •χΐ) ϊιτβγβμίνου• πρ^αιϊιΚΜ 
γ^ρ ττ,; Έχχν<ιαΓ!ΐ; τω^ ΰιτιρον ποτών ΤΜίίϊϊβι τΐ» 
ι|'ίΐλμί>ν ι Π^Μΐήΐτ,;, Κ' χ3ΐ τβ^ΐ κατ' Ι^ϊνβν ^•ί4ί» 
ήττον ά^μΐΐΐί «ράχμ,αίΐ. Κ1ί\^αναμ•ιΰαν* ίΐ %Λύχτ,•' 
ύ}•^^•^α^^■^^ ώΐ βιϊ ττ,: καϋιγγΕνιοίαΐ ΐοϋ ^πτ^-ϊμα- 

σί•χ ΒΪ6ΐ, χο\ ^ά ΐν,ζ- Ηΐ()Ί ται>ΐτ)(, ώς νύμψι^ζ, 
και Παύλα; ϊίϊγεκ' ' II^^μ€Μ^ά|^η^ χαρ0ί*οτ Λ■^^^^^ 

κώ/ίϊΐί»•, γν/ι^ίος έστΙ ' «βΐ ούΐίι; οΰτ-ϋ 6 ΛχύΚ " 
ΪΙάροτιι ή βιιοϊΜιτσα έκ ί^ξίώ»- ρβυ. Κληρ^ινβ- 
μο^βαν£ί, ΐΐΔ\αΟ κίηριονβμήβΛββν, )[ ^Ιι-,^Λνοΐίςκι* ■ΐΊΐιρβΓ ΙΐΒΓΐΐ »1, ιΙΙ ιι•ΐ|Ηβ Ιΐ£Γ«(Ι1θΐ Ιιιιρι» κΙΙιιηι ΙιιΚΪιιιγ9 ηυηηιΐιιη β£ΐ. 

ν>»:ιι«,. ). ΫΓΓύΛ ΜΜ οΗΓίίιιι ρΐτίΐρτ, ΐΜ)ηιϊ»ΐ ; ίι*- Β 7ύ βήματα μσυ Ινώτισαι, Κι!ίρΗ, σιίνν^ >^ ΙίιιιΐΗΐεη ϋκιΐίΐιυι αΐιίι ιιΙι|<ιβ κϋιι «Εί1ιί& Γορ?Ιί( 
ίιίβυι )α|ΐιίΜΐΙοτΐί1)«ι&, η•ΐ€ΐιιχι1[πί*ι1ηιη ιηοι ι^ιι ίίβ 

Κ-ΙΙΐ^β, [3ηηιιιπι £0Γΐι>οΐΗ>Β. ί.ΙαηιοιίΜ νκτο ϊάϋο 
•(1(1ϊιΙίι, ιιΙ ευιη Ιαιιο ϋΐηιιι; ίΐιΐνπίίκηη >ρίΓ.1ιΐ£ γιτ- 
«<< Μ (ιιιΕίβΕϋ ικΚικίβΓεί : «1 εβμιμ γ» γβΙιοπο, ιιΐ 
€!8Γ« Μί{Ηΐ ΐρπΐΰ Μ ΙααιιΚιιη Γι,ϊιμ &ΐ9ΐιϊΓΐ(3ΓβΙ : 
ΐΐιιη ι|ί(ί(|ΐιί|ΐ <;Ι;ιιΐ)0Γ ϊςυΰίαΓη »)!ϋΐ1 νοΰοΐΕΐ ϊΊΙιϊϊγε. 
ΑΙ<ι >ιι(6ΐιι νβΓίΐΒ ι\νΈ \ιι% τοιπιιιΐιία ϊυηι, ϊ» ρτο- 
ρΓία ΒΙ13 Β)ΕΐιίΔ>'3ΐϊ(>αΒ >ηηΙ ροίίΐ». Λαπ^ΐϋ οιίιπ 
ψΜΤίίψί, ϊηςιιίι, 1)4•! ιίιηρ1ί€ί(£ϊ : κιΐ ίη/β/%£, 3ΐ(|ΐιβ 
ί|ΐΒ0 ίιιΐι.Ίΐ6€ΐιι ρβΓεϊρε •[ 111(1 Βϋ)4 τοΙοιιΊ ρππ'β ηιη.-: 
1Ι6Ε ίαηιιίΐα «Μβ [ίίί Γιιί55βοΜ3ΐΜ ριιιι, »λι ΙίΐΙιίΙί «ειι ϊρ<«ο ιϊΐιί γοΗο οΒεηηΕιίΓ. ϊιίβι βιιΐηη 

ϋκή βίιΐνιιχιι. 

ΙΙιΧ ιπι-ϊϋ <^ Οηι» ηι»ι. Το εηίιη ιβΐιιιη, ίηΐ|ΐιΙ1^ Ο '^Ι βασιΛεύι; μον κβΐ <{ βι/ς- >ΐΐητ. ΣΙ γίρ χαΐ μου. ΊΙ τϊ αύΐ4 βι^λοΓ 4ι' ^^.]ίι1^ν χαΐ Δΐϊιυν ϋξινν 
ίαοοννίΐμουαών, ώί ίΟχ ηϊς άπ& χκ^Ια« Ιχνην^ιν 
ίιν ' ή ^^ιμαΐα μίν ^^ϊΐ τϊ;ν ϊίηβιν , ώ; λ*γ«υ4 • 

μίνην- ^ων^\τ Μ , ώς ΐ-Οοτημον ' ΧΗρί(ΐ>( γά^) 4«ΐ)- 
μδ; Ιβ'ΐΐν ή χρβυγ^. Κ&\ ΐίι ύκοχτίμινα ϋ βΙχι.1μ( 
βϊτεδάΟτ,Ββν. Τι•ώησίΜ γίρ•. «ι\ μή άιι3ι«ϋς. 41^4 
γ-ιώΙ)ί ιί ^ΰ1>«'«ται ' χχϊ £τι, μ^ Ιν πβρέρ-τν βή^^^ΐ 

(^ίρΕίΛΐ. ΊΚμ^κ <* χβΐ ϊΐίί Γίϊβτήί. ΧβΙ»4 χαΜί•» 

«Ερ'ϊ ΐούΐωνβιδϊβχκ βνντβγμβ. ΙιηΙϊβΐ) ίη Κΐ'^ηι, νείιιΐϊ ηυϊ ιηΕί ΒΟΐίιιι ρτανκΐ•-!!• 
Ιϊίΐιιι βι ρΓΟΟΗ ιΐίοη^ΐΝ ΙιΐΙ)<*ι : 1« ιοΙϋΐΗ ρ»Γί ιΠ'Μία 

υΙ 1>•'ΓΙΙΙΙ ίθΙ<Ι,ΐ3ΙΙΊΙΙ3Κ1 ΤΪΓΜΙΜ ϋΙΙΜΗΐΐηΐ ΟΓε.ΊίΟΤΕΠΙ. 
ΐΐΙ)ΐΐ!Ι ΓϋίΐΙΙ ΟΠΜΙΙΛ 3ΐιϊβ('ί. 

νΈκ^. ι. 5. ααΒίηαχη αά 14 ογλΙ/ο. Οαη.ΐίκ. Ει- 
*ι1^^ η)ί, ίη(|ΐΗΐ, ΐ|ΐιαιιΐίΐιιι ιΙοίικΛρΐ ηϋ Ια (ηΐιπιι.οΐ 
ηοπ λΛ ■Ιίυιη 0»η υ1 ιηΐΜ ριοα>» υι^αι ΐΌυη- 

1(1*111. 

Μι)» ΠίαΛ^ία ΖΟΐΙΜ ΜΜΜ, ΜΑΗ* βΚίΑβ ΙΐΙΐϊ 

ΚΙιιίΐιΙιι» Ι«ηιιιίιυΙ)ΐι& ηΓΐ^Ιυτ. Ε^ο ΐΙ•:«'η» Ιυκι: «ι 
^ιιι1^')^, »ΐ4|(ΐε « κρηίιΐιυι (:οη{ΐνςϊϋ(}Γ. οϋπνοτ»!» 
Ιΐ'. 3( ΙχιιΟϋπιΙο, ίΐ|ψΓΐιρΙηη>ΐ3ΐίνΜί5 ηΜίνΐΓίΑΙίηιΐΜΐι 


θι^, ώ; πϋ.αι. κρο«ΐύιίομαι. 

Εταν Χρ^ΐτίιί, ό τήΐ βιχαιοσυνη; ΊΙΧι^ΐ. Ανα-τιΟί] ■ 
τΓ,νιχα,ίίτκ η;ίρ ίξ ΐ^ώυ χβΐ Ιουβαΐων βιι«τΐ^α«μαι, 
χαΐ ίκικι^ΐίσομΒΐ φ:, κβΐ βι' Ιγγντηΐΐ; Iν^φ^τ•Μ 
Κ9ρΐ4-:ήβαμ3ί πΜΐτ(ία.{, χ^Ι ύΟτν 4[λη7«Αν<'ν•βν 
»ΐ)υΒ ^ϊύΜνηΙβιι* νίιΙιΊιϊί. 0•κ1ϊ βιιίιιι ΰοηϊΐΜ, ίη• {) βτ|: μι. 'Ο^ϋαΙιιοΙ γΐρ, ψ\β\, Κν^ίον. 4x1 Λί• 
ήΐιΊ, ϋφ^' }ΐΐί\«ί ". ΟυκιΙχπι «γγο βιΐ'ΐη|)Ι«ΓΪ3 1μ- χοΑινς. Τινί ίί των άνΐΐγ^^ν ΐΐ ίχύ^ιομαί ^> 
|»•|ι|, £| η'ι/ΐίβι', Ιιαο ?βΙ, ΜβηίΓ^ίΐιιΐ (Ιαη. Οιιι») |Μϋ3>ν, αντί ιοϋ ίμφχνΐ7βι<)»μαΐ. 1\^ μ^ντΜ Ήρ 
οΙ )<ινυ ΐιίλίοπ-ΐιιι |<β*1ιιιιιν ϋΐροιιαιιιιιβ ιΙι; Ικβ^Ιο ΰπ^βεαιν τηΰ ΔαΐΊδ, ύιτοΙτ,-ΕΐίοΜ τΊ κριυϊ ^ηλΐιϋν ϊλν 
ϋϊΜΐΙ, ιιιιΐΗβ ρΓ(• ιιΐ31ιι:ϊιιο ;ειΐιρι>Γϋ 3ςςΙρίειιϋιΐιιι δρθ^ίΐνίν χρνον. Ορύ {^γ^υ γ&]>, ^^9ΐ, ;»ντ4ς, Ιαιβτ 

»• Ι €ι>Γ. II. Β. *' II ΟοΓ. II, ϊ. •' Ιιΐ3π. III. 39. •• ΡηΙ. ιι.ι», !0. " Ραΐ. ιιχικ, ». 

[20) ΚΓβΠΐιίιιιιι Γιι!I3^9ι: ^ι'«{Ίβ7, ΓΚ [«Γ^ηη• Γ.ιιΙ»ίχ. ιιι ριιιΚι ροΐΐ ει ροΓ«οιΐ3 φίϋηη Ε€£ΙμΙχ 
1ΐ3ΐΗ.Ί τ.'ί.τ,-αϊΙν^Μ'. 101 ΟΟΜΜΚΚΤ. !Ν Ρ3ΑΪ,Μ0& 10» 

{ΐ(ΐ;ΐΐΜρβχ«Ιι!ν«,χι.Ίτ1ΐςη;,6 χχΙ(|μί[; ιηιβϋ- Α «Ι, »< $ϊ ιΐίϊβτβΐ :Ογ»ι|ιιι ηΙΙιϊ μ ]ν«>υη<ίΙιιι ΓβΙιιι• 
μίν, ινΟΐ*; τ^< «Οίτη; ί;ίΐϊΐσΐΛ;ίί»θι • 5(ϊ\ οΊ/ ότι; ηιηιιιΗιΐϋ Γιΐί•ιίΙ ηιοΐιιΐιιιο Ιβιη|•οτβ 9ϋ |«, ηβιιι, 
χατ' Αλλον οι χρίι π^οηνχΐϊΟαι χαι?4ν - £ι\ΙθΓΗσ«ι ιιΓίΙιβκηιι *€ ρΓΰπ,-β γοιμ ρΓοΙιτιβ : (]ΐηιιΙ εΙ ιιπβ 
γΐρ, «ρΓ,ϊϊ, ^^^ Κύριοτ, έτ χαγχ\ καιρψ. ίΛ^«^β ιρίΐΐΐιιι^νίίΜΝβ ΐοιίιΐι ηΐιί β Ιι,•οΐι> ΕνηΐΐίΓΓΟϊ- 

ιιιηβ; η?( υηκιι I>'ι«<I^^ο.I1ιηΒί^ιιοI^ιηρο^^οΓ31ι^1ιηι παιι ιίι : β£ιι«ι<κβη. ϊιιηηίι, ΙΗιιηιηηιη ϊη ομμΙ 
Ιβικρβίβ ". 

"Οη ύίχΐ βί^ί β^^ιΜ^ άνο{ΐίατ σν (Γ. ΤΛ γΑρ 0«θΗίϋπι ηβη ΒίίΚ Γβίίΐι» ϊ»ίι;Ν|;ηΐ/<>ι ιιι ίΐ. 

«Εϊ<ολκ τ^ΐ δνομ<3ΐ Ατ««ώβιν. Άηι^ι/α)- ϋ ΜΑΐΐ 1^οιιΒ^ κηίιη ηΐιη λ\ϊ ίιΝφπιιη («Γ*«Γβ>ΐ:ιΐΐ!. ΐ|(ΐ:« 
πΐνανίμιρτίαν. ίκίηοίΐ^ΐη ι1ίΙϊ(ΐΐηΙ- ΡβΓ ίιηιΐΜίαΐη» νβηι αιι>ηβ 

Ιΐ<><«3ΐί {4>ηιΐϊ ίηΐίΙΙίβΙΐ (ςαηΑ «κΐΓΐ «ςΗϊΐιΙί* •1ΐ πΜπιιιιι ! (βιι. ιιΐ ιί^ηίίΐΐ'αιιιϊυι (}ϊ•Λ(λ «ΙΙειϊο Αν.μίχ 
ηριϊιιιίϊ. ηιιΐΝ) ϋιιΐΗί εϊτοί Ιγ§1« Ι.ιΐϊοιί'ι Άν«;Μ£ 4)ΐιίρμ«τ, ιιικΙν Αννμία, ηιιι^πι 1.»|Ιιιη8 ϊιιΐΓφΓ» •5λί- 
ϋ*ιβ Μ<ΐΜΐίΐΛ >|•ρ«ΙΙιΙ, »Ιίΐι«ΐΗ ροΟαβ. «(ιιηΒ Ιν^^"»"* 1<8ΐι•Αί-&1 : ΚιΙ *0(|ΜΙ ΜιΦρίΐ Ανφίαν ΜΙ• 
^ΒΪΐιΊ'η ΐΐιρβΙΙιηιιΐΛ.} 

0!τ χαροικήσα σοιχσηιρβυόμηηο^.οα μά/οιϋ * νικι. β. Ρίαιαΐ ΑαλίΐαΑίι ;««■ Μ ΐΝβίί^η. 
ιίαιν έμπιΟιίς οΐ Ο»οϊ•ϊών ΙΟνών,ώί βΙ )Μρ\ τβύϊων ϋίηΐίηιη ι!;ίί, ηοη Ι»ηΐιιιιΐ ί;«!Ϊ ΚΓ(τΙΐήΙ>υ9 χ; νίΐϊί) βίβλοι &'.ίί7Χ«νιιν Αλλ^ »«\ τθ'Ιι( ^ν ύμοίων ζΐ]- 
ίΐϋτά; πιΟώνώ; οίχιίου; ηριΪΓΚιυσΕ, κα\ τ«ί>ΐ Ια υ- 
ιών βιβήλβν; νχοΐΐΐβϋπΐί ΰπΒΐοΙτον^ι. ΣφΟ ίί της 
Ιν^Οιηπ)! χβΐ ο1»ιώιΐ£Ει»ΐ. ιοϋτο γάρ ϊί;» «αροικίαν 

'εγγτις γίρ, ^ηβν. Κύριος τοί^ σνντΐΤρψ{ΐέτας 
τίμ' κιιρδίίν. χύϊ τοΐζ ^ιΛοχ'μίτοις αύΐάτ. Λί4 

Ρτνρ\κΐ9, οιπηί Γΐτίιιπι ρΐϋπίσπ-ιο βιιίαίςηιτίΐ. 

Ούδί 6ίαμζτονσ% χιφάτπμο* κα^έ^α^I^ τάτ 
ίφθαΛμ^ σΐτν. Τούτο διί ™'^ί Ίαυΐβίους κροφΐ)- 
«υβηναι ϋγοκιιν, οϊ ;ιίχρι μϊν τ6ν νΐμον ΙςρΟΙσΐ- 
τ&ϊ, Ιϊίΐτκρκήϊ ήίίοίνϊΐ) θίίβϊ • ιη^αίάΐβι & ηνΐΟ^ ΓρρΙοΐΙ ίΐιηΙ, ηιΐ(-ιιΐ34ιιιυι]ιιιη ?ι ρηιίϋΐίι ρονυιιι 
ΙίΙιΓΪΐ ϋοιβιιιυτ : ιαΑ ΙιοιιιίηΐΒ ηιιοιςυς, ίϊιηίΐίαιιι 
νίιίπηιιπ ιηιΜοΓη, νΗιιΐΙ >ιιαϊ ΐΐ ρηφπ•.! ϊυν»τ, 
Β(ΐ3Γ|ΐιβ )!)■■ ρΓοΓβηβ ηρΓΓίιιιιιΙ Γαιια. Τυΐηι τεγο, « 
[Κ-υϋ^ ΓΐΗΐίΙίΑ'ίΙίΙΟΠ. 9μ| ΐυί .ΐ|>ιιτ«ρίη4]ΐιίΐί<>η(:ιη 
(ΙΙΒ (ΉΪΠι ίιιΙίΙΙί^ΠΓβ ιΜιοηχιι ι)>ιι<ηΓ αίΐ : /(Μ/βί 
Ηαϋΐ'ΐϋι }Μ3ία ϋ κιβ^ί^πΝΐ) Ιικιηα ηοΐίαι ιιηΐ(ΐι*ιιι 
οοηίβ^ΐιιοιιι*. Ρ")\ΐΐ βχΐ (πίη ΰΐηιΉιιι κι^κί^»»- ΑτομΙατ. Τΐιϋτβ £ιλ τ& ΐ6^ ϊΑ βκκπ•, ν^μ'.ν (Ηβϋ 
μΙΐ&ξΑμΐνα. Νοιϊηι ίϊ χαΐ Αλλω; • ικαρίνομος μίν, 
ηΐ; 4 μ<|ΐ>θι^«£ίι; τϊν ν^μον , πβραβιΐνων ΐί * (νο- 
μίζ Κ, Α μή μαΐΐΐν ά.να.7χ6μιψ)ζ. Π&ϊ'Ίάκις 'ϋ τϊν 
ΐΗρίν«μ4ν Κϊλ^μν χα\ ί>ΰμ^ν, ώ; μ^ νίμν ΧΡ'ί• 
μίνβν. ΚΙπών δΙ χαβ<λ«ν ηαρί ιών ΔπΧώ^ Αμ9ρ:ω- 
Χύν, ΙχτΙβίτβκ χαΐ χατ:)ι Ι*^^^ ^ έιίΐχβυν ανΐφ Χ£- ιηο*. ΙΙιβ τβτΐϊϊ εοιιΐΐιι»! ιΐίευηΐ ριβρI^4'Iίιιπ <]ε 
ΙυιΙ^Ιβ, (ΐιιί «ΙηηιτΕ ΙΡ£οιι ηΓνινιτιιηΐ ριοΐν€ΐίοηβ 
Φί ηι«ΐοι1ι> ΠΗ (Ιί);ιιί β9)6 ν>»ί ηιαΐ : τεΓϋΐπ ιιΗ 
ϊ1ϋοίΐΓ.ιΐ)ΐςκϋϊ€(Βρβηιηΐιη>η(ΐ3ΐΐι, {ιιιΙθ βο πι«πιο 
Λί 00 Ε1|1ιΐ!ΐϊ 5υιιι. 

ΙΙοε ρΓορίβΓ ίηϋϋΐΐβΐ ^ευΐΐΒ <ΙΐΓΐυιιι«»1, ςοζ Ιΐκηιι 
Μζ\ ηοπ »ΐ£ρεπιιιΐ : [η ηιιο* ίιιιΐΒ ϊπβεΙ ηυιιιΐ• 
ηίβ ΐΐπατίΐη Βί|ΐιϊ0ειι1ιιιιι, αΐ ^ιιίιιιιιι, βιΐβ)^ 
ροΐί ιΐί Λ Κΐ^η |>03ϊυ πιικ. ηυ3 ιπ ΐηΐηιιοβ. βίβρΓί 
Αυι^Π) ι^1Iι^βΓι:£4«^ Ι^^ι ιΐι ΕΐΙΐ^βεΙ, (|ΐιίι >ΐ(», 
Ιβ^Βΐη ηιιίίΐΕΐιι ηηνϊι, ϊβιΙ ηοη εβΓν»! : ιΙΐϋΓ Ηη> ί> 
ιΙ(ΐ:ίΐ(ΐτ ηη! ιιηΙ(ϊ>& οπιπίπο ΐΐαρίί ΐΓ^η; φΐιιηηιιηΜί Υεπιμ €υπι 1» ιιηίκηιιιη ιΙα«ΓΪι (Ιβ ρβτηΐΐΗίΙιιιβ, ρ&ηΙοοίΗίηι ΐΜπϋ ΐη^ίΐ ιηχ •ΐΙιί *ίιι ιιιηΙ |ιγ». 
είριιι ρ«(!&-ιιοϊβηι ηρίΐϊ. 

Τούτο ι:ροτ|γαι>μ£νΐι); μι''Β(&1ο'^ς^οξ^^οντΒς Ιττ^ον καρά \ίν (νη θ(ίν, κβ\ τΐν; αΙρ&τιχ»ιΐ ' ίτημ^νν^ 

Β), χχΙΒιΙ «ί^ί ίιπιΐς βΊκηι ^υίο;ιί•Λϋ;, ώ; τβΰ 
λιβΜλ^υ ΐιακίνονςι κ>τήρ γ^Ρ ^οΰ φ^^Βη^ς 6 ϊατα• 
ν4;, ϊίτι Ιξ Ιον,ΛχΙων ιϊβ\», ίΓ« (ξ ίβ»ών. Δίλ » 
το5 ιΐκιΐν, ΆΧ€Μίς, πβρί•η)« βαρλίτίριν αντών 

Ιϋ Λ ^4"^** 1 «α^δχι μ*ι μΐνο» ία<;τ&» (Ϊ7) ήχριίω - ρΐΙϊΐΒΤ ρΓορ1«Γ ΜΒ «Ιίΐ'ΙΙΙΐη Γ8Ι, Ι)Ηί ποπ «βΓυιιι 
&ι;υπι ϋυΙΐΙ>ιιιΐ : ΐΐ ρηιριβΓ ΙιχΓβτίεαιι : γοιιι.βι|ιιι•ιι- 

ιηΙιιίιΐΓΐΐΒ. ηιιί ρ3ΐαΛ\ά\ντ ιη«ιιΟ^[ΊΙι, β«ιι 6β ΙιιιΙ.ιϊ» 
ιΊοΕ, κυ £1 ΐΓΐπΐΐΙιιΐΒ. Οιιαϋ τι;π) >ί1, Ρ«γΛϊλ. ςη- 

1 ΐ*ΓορΚη3 (ΙίΓΐιιιιι «Ι, ιιΐ «β( ΐ|»ι Γ^>^^I^υι^ (]ΐιΐ>ΐ3Γΐι 
ρΓΐΐηί 30 1>1τί1η ιπιιι »ί πιειίιΐΐϋί», Ιιοο ραειο ιΐβ- 
ίπίΓΐιτίΐ, ηνί ηηη Ι>ηΐη« Ηΐρ(«Ε ίνιΙιΐΒ[, Κ(Ι ηηΐ• ■' ΡηΙ. ιχιιμ, Ϊ. *• Ρί^Ι. «14», 1ί. •• Ρΐ5ΐ, υικν, (β. 

ν»π« Ιεοΐίοηοδ, 

ίϊ710οιΙ. ίβιΐϊίν, ΜΪρίΛΜ; Βρθ ηΐιΊϊιΐί, ορίποΓ, Ιαντβν;, ιΗ Ιβ^ϊι Ι,ΒΐΐηιΐίίηΙΤΓρίΜ. 
(ίΤ ■; ΟιιΙιιϊιΐιο ([ ίίΐϋηυΐ ιηΚ-ΡρΓ» ΜϋαιικρίΕ (Ιιςιΐβιιαιι ρ,ΐίβίιιι ρίΟ ίΗ»ί/Β0 «»|•»ιιιΙ. 103 ^1^« ΕϋΙΙΙϊυΐΙ ΖΙΟΛΒΕΜ Ι0( ϋΐΗΓ /ίθί(ΐίιιΐί.ΐ. V^^^ ηυοιηοΊο ϊιιΐϋΓίΐϋ'ΐηΓί ϋοΐαβικκ 
οβιι^ίΐηιΐΐ. Χι«ι Ί'Μ ιIΒ^^μ^1. ρΐ ίιι ιΐΕΓί»ιιΙϊ ^Ιίιΐ<ιοιι 
£νιιϊί(:ίΐ, Μνίάΐη ίΙΪΗΓη \ΐι]ι;ΙιΐΓ• 

ί!•}0 αϋΐ/ηι ίιι πι αΙΙϊΙϋίΙΊηα χηϊκτίίϋΐιϋχ Ιηλ' ίιΐ- 
Ιι*βί1)<η ίιι ιίΰικΗυι Ιηαιη. Ε^π, ίικιιιίι. ('>ς'1ΐ'$!» οΙ> 
δυιιιιιΐϊΐΐΐ III ίίίΠ'ί«.ο Γΐ)Ϊ3ΐ•) 1•ΐ3ΐη ίΐΙ' ΐΓΓ<ιΓί1•<ι& ΙίΙ;4- 
ηΐλ, ίιι ιΙοιηυΕίι Ιυαηι, ηιΐΒΐη οΐίιιι ϊιιφπΐΐΙεϋίεΓ 
ιΙε9ΐΓΐιο1ΐ3ΐη, ϊηβΓι'ΐΙίίΐΓ. ΥοΙ βΙϊιβγ : Ικίτοϋβ ίιι 
ιΐοηιιιΐΜ Ιϋαπι, ιΝ;ι«λ ηϊιιιίηιΛί οΙΓβΟΐβ ]ιυ]Η5ΐηθι!ί 
ϋιΐιπ'ϊϋ αριιιΙ (β, ιιοη οίι ιιΐΐο." ιΊΠιιΐΐ'ϊ, βειΙ πΙιΕιπηι 
ΙϋιΐιΙιιιιιι ιιιί'ίοί<ιΐΓ.Ιί«ιΐ]. Α1ίΐ|υί (>ϋϊ Οοπκιιη Ουί ΐοιι- 
«οι-»ΜοιΐΜΐι 30 νίοιη ίηΐΐΐΐϊβΐιιιΐ νΪΓΐιιΙβ ρτχΊιυιιι. 
ΙΙιηηιι^ΐΐ ίι (.Ίΐϊπι Ε>4-ιι» ϋΐ^ιι^ ΙιβΜίαΐ ίο ϋι ηκί 
νίηιιίβΑ ΕΐΐΐιηΚίι, [|ι[(!ΐιιαι1ιιιοι1ιιιιι ίη Ρ.ναίι^ι,-Ιιο 
αίΐ : ^(;ι< (Ι ΡιιιβΓ αί ία\η Ρι,Ίΐίΐηιιιι, α ιιιαιιιΐνυίιιι " 1{< 
βρηίΐ ιιΐΜ /!ηι:Ϊ£ΐιι;ιι "^, 

^4ι({ΐτ>ι6ϋ αά ίίΐηρίηιιι ιαηααιη ΐκκικ •η ΠιιιονίΙα». 
Ιιι^Γΐ!ϊΚ3, Μΐΐ)ΐιι1. ιιηιΙΐΛ ΐΐιι» ΓϋνϋΓ^ιιΐϊ^ πιίαπιΐιο ϊιι 
ΙϊιιιΟΓΕ. ΤϋΐηρΙΐΜΐι νκΓο Βυΐ ί&ΓΓΐ:ΐιιιπ) Ιιιιι^ ίηΙεΙΙί|;&• 
91)1 ΐο^ΙϋΕΐϋ ί[ΐ 1)110 3<]αΓ!<ΐυι-α ΟΜ. ΰνιιίεϊ ιυϊ|ΐ]ΐΐ! 
ϋαυταιιι ιυοηιπι ιΙεΙκΙΐΓί» Ιιιΐεηιρ«ηπΐυΓ »1ιιιί>^1ΐ3ΐι- 
ΙιΐΓ. Μιΐυί ϊηΙιοΊΐιίίίβ- €ιΐ(ΐι «υΙ^Μΐ ΙιαΟρηυϊ Εοοί.-ίίιι 
νίΙϊΟΓίιηι ((^ιιοΓΒ, (]ΐιχ πϋ ρπιροΐίΐιιιιι α αΰ ΕΐιυψΙιιιιι 

|ΙΕΓ(ίΐΙ6υ^ΙΐΙ, ΐη3ΓΤαν«ΐίΐ ρ£Γ ϋ3|)Η9, Μ(|11ΐ: ϋίΟ 

Μί6 ΟβΙΐηιΙϋηΐ ίΙοηΐϊηϋΙΪΙίϊ, Πυηο »<! ίΐ'ΐρίίΐιιι Γ4- 
νΰΠίΙϋΓ. 30 ρηΚίεειυΓ ν«τΕ Ββ 3ΐ4)υί ίπ^βπυΓ, οΐ 
ΐιοα |)ί^Γ« ^Ιΐίππ κυΐιυί ίη&ΐ'ΐ\ίιιΐΓ^ιιη ; η^ε ΐαηχ:» 
ϋ ϋίΕίι νϋΐιιιί ΐ|ΐιχ ρβΓ »β>(ΐ33•ιι ίϋΐΐίϋοαία εΙΙ, κίϋ Έ]ύί ει (γ τφ χΛί]ΰεί τοϋ έΛίαυ σον εΙσχΛεν- 
σομύί ίίι τύ^ οΪλοτ σον. Έγώ ϋ διχ τ4 πολύ «ο 
ν.ί'ίί ά7;α)^ι>3γεΙΐΑ τή; ηλανί].-, ι'αϋ,ΐνί'^μΛί εΐ,τή 
β'κον «αν, ίν ιτρ'ιν ίγρ6\ι•*ί Μβτίννιΐΐενν. Ή μ1 
ί'-ίω;• ΕΙνεΙΐύσομαί Γΐς τίν (ΑΛδητου, της Κ3^ 

β'./1 Ε(1 τι ιι4ν μ.4νυν ΐΐιος. Τινί; βΐ λίγουβινοϊ- 
χ&ν θίβϋ Κϊΐ ΐ^^ν Ινϊρίτβν κΐναι πβΐ,ιτΐΐχν, Έκα«α- 
Τία'^ΐΐαι γΑρ καΐ ίΛίκΐ,Ι Η:ύ; τοί{ μΕτ(ΐ•ϋαιν αύΗ;*. 

]>^-:3 τοϋ Πατρίς. χα\ (^βν^ν π4«ή9ϊ0Ϊα* ιε*^ μ£; ΠροσκννήίΧΐιί χρίς^-α^κ χΛυ ζγ<4ν σον «• (ϊί- 
Γ<.Ί σου. ΕϊίΕλΟϋΟΐα {ΐ μιτ^ι πάιη: εύλαβΐΐΐΐ, (τ 
-,ΐδφ «ροϊχυνήβικ. ίίτ* ϊ6ν Ιιείγίΐιίν βον ν«ν», «ΐη 
■χ},^ οΟρίνιοΜ ' ^1 γ^ρ Ιθνι^ άχΐλάτΐω; τοΐ; •τνί^ 
ιών βίάι» ούτών ίνο3;(τΐ}ΐι>νΐ(ΰ<Γ>. Πρ*ς μέιττβι τ^ 
Μ'.ΛΊ ΟπΰΟίϊΐν 4 Πρ^ϊήτΐί τά ίίδη ϊηί ίίίχίβις «•- 
^ιλΛίωίϋΐΓτιρον ίιΛλίώΜ, χηΐ βείξΐί ρδελ■^1ιτ^ βι^. 

γνηϊϊωΐ και Γρ<ϊθύμ»ι>ί, «ίϊ ώ; 34(ί!*Λΐωμίνβ<, βϊϋ 
ώ; ήλιηΐίίνοί. Ει χϊΐ 1ν οΓ; κοτβ'6'>3 ιών 1μτρτ«>• 
ιών, χα\ (αυτίν (Ιιάγκι ^ βιί^' νι^ι το^-ΐα ιιιιηυηιιι ηιίΐιΡΠΓοπΙίιιιι ςοπϊΕΐυίΐ : ΐ]ΐιιιηνϊβ ίηοίηιηιηϋο αιΙνΒΓκιιι μεοΌΗίοτβι, β1 Μΐρχιη ίη 1«η• 
ΐΊιΐΜΐ Οβϊ Ϊ4ΐ(]υ(οΐιΙο, νίιΙοΑίιΐΓ 'ΐ^ιοιίβιιιηιυιΐο ίΙίυιΙ (2ϋ) ίί;;ιιίϋ»Γ<;. ικβ. Ο.ιιηϊηε. |ιεγ ιπΐΐιυηι ΡιΙίι 1υί:(|ΐιί, ιιΐ »ι 
Αρπίΐυί»!. ϊϋ^ΐίΐίίΐ γεΙ, οΙ 5»π€ΐί[Ι<;αΙϊο, βΐ Γβ• 
ιΐϋΐιφίίο ■* : νβΐ ί» 1)-|;ι: ΐυα ^ν<Ε «κι 1ι.αΐ]ΐ3ΐι> ]ιι- 
&ιϊΐίι<. 

ΡτίρίΜΓ ϊηίιιιΊεαΐ πΐίοι άΊτί(}€ ϊα ίοίΐΜρΐαιι Ιαο 
ηαιη ηΐΐηηι. Ι>Γα(:16Γ νίίίΙιίΐΜ ίΐιίιιικοβ ιηβο&, (|ΐιί 
ίιι ^(ΐιιίιί» ιιΐϋίί &ΰ3η^ΐΐ3 Βίπηί»ι>η1> Π Ι34|<ΐ[.-ι>ΐ Ιεη- 
■ΙυιιΙ, 6ΐ|ΐιΙαη>, ΐ|ΐικί«, ϋΰιη'ιΐ'ί, ^ίΐηΐ π)«ίιπ 3.1 (ο ; 
■1» (.-ΐΜΐη 5]|Ιιιιιι3εΙΙιιιβ ΓβιΙ(Ιιι1ϊΙ. Υι-Ι, />ιγ'^ι• »ι«, ιιβ 
(ΙΐϋΙίικΊΐι λΛ ιΙ<:;ιΐΓ3Τΐΐ αυ( >ίηίΗΓαΐ)ΐ ρτορίυΓ ίιιίιιιί- 
£0ϊ ηΐϋΟΒ, *|υί 1>1βΐιΐ«ν ίη Ι^ΐίτίΜβ ΐη« ΦΐίΰΓΤϊιΐΙ €^ΐι- 
^ιυΕ^ΐ'ΐ: Γΐϊϊΐιι μο&^ΜΐιΙ Ιιχϋ ηί\ί3 ίρ^ί Ιΐΐΐο 03«ϋ. 

Υεκϊ. 11Ι. Ονοϋίαιη κοιι €%1 ϊη οη «οί»πι I!^Γ^ια^^ 
ψι,πιιΐΛιΗ ναηιιαί αΐ. Ε[ ιιΐβιιΙίαιιΐιΐΓ αΕ5ί<Ιυ<! ιιΐ ραγώγηιίν με, διϊ τοϋ Τΐοϋ σου. άΐ ίπι δίχαιατιϊνι;, 
««ν λγίΒΐμΙι:, χαΐ ίταίΆύτροιια, «»τ4 τ4ν *Λκ4•ητ 

ύιχίίοαύνγ]. 

'£»-ί«Β Γώι- ίχΰρϊύτ μον, χοΐβύβντοτ ΙτΑμ*Λ^ 
(Γ9ΐ) ϊτ^»* 6Φί>^0ΐι. Δια τΰίι; ύρα-χζις χα\ Αο^^ποο,- 
ί'/βρούΐ μαν. τοΰ: χατιιπιί^ντιι; Ιν τ|) τρ16>|> μοη 
οκΑνίβλα μΙ -ίγβί. ΙΕβμβλιΐϊον ϊί]ν ίίίν μβν »ρ4ί 
^ί ■ οίΐΐο γϊρ• 6 Σύμμ«5(ΰ; τί ίϊβρεύβννο»• *,ρμίΐ- 

χαΐ τψ Δ36(β. 

Όη ούλ ΙοτίΓ ίν τφ σιδματι αύΐ^^ ύΛ^^αβ, 
χαΐ ή καρδία αύιώγ ματαία. ΥΕύόονται γ^ρ, Δ; ιιυΙί(ηί. ΥΐΜΐ. II, 5^ριιΙ((νπ\ ραΐίη» αΐ ^αιΐιιτ ιοτηΜ. 
ΡιορΙεΓ ιιΐοηιΐ3 ίΙΙίΐΓΐιιιι ϋοΗΐιπί) Ιιαι: ϋιεϊΐ, βΐ ιι1> 
1)111^311 Ι>£Γ<:ΙΪ€Γ ηιηι ΜβΐρΙΐϋΐιιί^κ, οΙ ίιιΙ]οιιει>(3 ίιι- 
ΙβιιιρυΓΑπίϊκ νκΓΐ)!. »Ι ίιιιΐι ΙιίβίηΓίίΐιιι. οΐ) ιυΓρϋβ 
οιηΐυιαείίΐϊ, εΐ ρΙι )<ΐΓβί3, ι^ιιχ ίπ Οανίι) (Ιΐι:ΐ3 
Ιϋϋΐ-β ΐ1) ϊηΐιιιΐεϊϊ. [ΐί»0Γΐ]ίΐ( ςιιΐιιΐΓ,ιιοη ΐ«<ΐα: ^ιΐιΐιιο Τά^ο<; άτ6<ι>τμέτος, 4 Λάρνγζ αίσιων. Τοϋ^ο. 
ΐιΙ τ^ ΎίΧ^^ι ΐΐγαατκ καΐ τ<1; ίυΐώίίίς ^λβΐ^ι^μία; 
Ιων αίρΐτιχών, ή :ϊκ\ τά μΐι^^χ ιήΐ ΑχοιλαβίΒ; 
βήματα, ϊ| καΙ «ϊ; χαιά τοϋ ΔχβΙΪ αίαχρΑί βΰρτις, 
υ« γάρ χιχαλυμμ^νη; ίοτίν βΟτ» Υ^Ρ (29) ν^τϊ)* ο(κη9> Εί>ρι:ΙΐΜΓθ ΐΟΓφΐΓίνΐι, £ΐ>ιΙ ΐί\ΐίτΐχ 3€ ριΐβπΐί. ΐ(:ΐηιιπ(|υβ οι1«^^πι οιιίικιιΐι.] Κ«ιΐι $ν αρτϊ^ 
Ιιιια η&βΐ ΕερϋI^Γ^1ιι, ίιηιιιαηιΙίΙία8 οιιιιι» β(ζηι*«ι» ίΙΙυιιΐ ϊ|)ΪΓίΐυΐη ΐίΐΑΓεί, 

•' ]ι»ιι. ιιν. 5:;. "^ 0>τ- », ΰΟ. (ϋί) ΟπΒΰΐ-• ΐΟϋΐΟ, ΑοΓ. Υίΐΐ'ΪΦ 1ΰαίοηθ5. 

(2ί» Αι1«I^α^υηι ρυιο £ν. 115 ^^ΐν ^ΟΜΜΕΝΤ. 

Τάίζ γ.Ιώσσαις αϋιάιτ ρί(ο.ιιοϊ^σα^. ΚΕ ■:({ μΐι 
βΐλΜί, οΐιτβί χα\ ψΐ^'ϊτιι;* 4ύχ εΕ τις Α ψιύβτηΐ, οΐι- 

ΐΒιττέ{>χ. λίγΐΐ τΐιΐνυν ΐκ ΈΐΐΐΐούλΐιΚ Χβχ' 1{ΐοϋ βυν 
ϊρ<>.^τ«ιτ«, χβΙ β\ινϊίκίπ*ίντ9, 

Κρϊτοτ Λυτούς^ ό ΒΕΟς. Τβι»5τα Ιργβζομίνοΐίς 
κατΛχ^κνι, 6 μίβών «Ινιχ; τοτούτου; ύΐζ (50) κ^- 

Κατά νό χΛηβοζ τών Λιτε€ΐΐωι- αυνΛ^ ίζοισοτ 

\ «ύτύνς. Δτ& τήν 1βΐ6<ιβίν βντών ΈξιυΰνΥ ύΗθΐ'•ς' 

ού Ί^ρ τιμώσΕ β( ' κιι\ μ)) ίτ* £μ1, ιΐ χαΐ «^ χ^-^Ρ^ 

βΐΐιν 9£^μΐνα;. τθ9!>Ι>τον ΰπίρ ων ΐΐ; ^^(ι ΐχιοϋαιν. ά^Οί ϋπίρ ιών 

Οίντβ «ύτων ίκηηϊβΰμΛτβ. 'ΑΙλιι^ «• Κ«1 ίμοί 
πολιμοΰντις, τίς σ1; 1»ςολ4ί φνλάτχοντι, ίϊ ϊ'ϊι» 

Κα) ίβρ^ϋτ^ρωΤΐΓ»• χάνψβς ρ| ί^Είζοντεί ί.ιΐ 
Ι<Γ^. Τιϊ•ν οων γΐρ Ιχβρων 4'(ΐ(ιΐμ£νω'', ν (δυϊ&Ες 

γίνονται τών ΐοσο-^των χιΐ ττ)λιχυι>ΐων. 

£/ί αίΐΛΠΐ άγαΛΜάσντται. ΆντΙ τοϋ ίιψι-κ&ς. 
έγγί'5 4*^ ϊήτ 0*1" ηβρίχΐηίΐν Ιχοντις. 

Κοί )«ιΐ«σΐίΐΐΐ'ώ*Γ£ΐϊ ί»- ίΐ&ΓοΓζ•.• Έ«ίνβ:7β\>ί(«ί- 
Μΐ τ|ί ιΐ)ρα[ΐτι;τ( ^ν ψυχών αυτών. !Ε)>οιχή(ΓΜ γΑρ, 

ούτΜ- ββΑς, χα) οί/τοί ίσοτταΐ μοι ΛαΟζ^ 

ΚαΧ κανχήσοττίϋ έτ σοΙ, οίάρίΛώ/Ύτς χό δη^ 
(ΐάοον. Αιάΐΐ μ^νϋΐ ον^^χΑν <&ν Λληβιν^βΐϊν, χαν 
■ ίς ΐοΰτον μάνον τ^ΐ Ιλχίβας ΙνέΟιντο. Κη\ ΧΜΐιΚ 51 
οΐ Χρυΐΐαννΐ τοαοΰτβ' Αγχικϋιι τ))/ 6ιίχν τ&ϋ Χρι- 
στού χλ^βιυ, ώ; Ακϊ μ£νιι;ΐ3ύη)ΐ θϊλΐιν γνω^Ε^ε- 
ςθαι, χαΐ Ιν μύνψ Χ^υτι^ί χκυχώηαι, χατα ιί>ν 

γΑ». ιΐ μ)\ έ>• τφ στανρ^ τοΰ Ηνρϊου ή/(ώ^ Ιη- 
σού Χρίσιοΐι ■ -ΐουιίσΐΐν ίν τψ ατανρνιΊίντχ Χρι- 

'Οτι οτύ «ύ^ογ^^σ^^ΐ Μκοίστ, Κύρίκ. ίΛ μβνον 

κατίΐ τ^' μ^>λον^9, Φταν Ιμ,χί • Αβϋζ» οΐ ΐνΛογιψέ- ΙΝ Ρ5Α1,Μ03. ΙιΙβ 

Α υπ^Λί» •ηί4 άοΐοα α^ΐίΌΗΐ. ϋοΐαίΐ οηιηο» ιιι•-ιι- 
δίΓβίΐηηΐ, ηοη ((υϊικηιυε ηΐ6πΐ1»ι«ΐί^ιη ^αΐνίοι, 
Οοΐϊ βιβηϊιη «ΊιΙιιε» ^ΐηΐχ%α» «»ι. ΛϊΙ ΐςϊΐυΓ, 
ηποιΙ ίη»ίι1ΐ8(β1 (ΙοΙοΑ ηιιΐ 3ΐ1ν»5υ9 αια ΐοιιΐβχβ- 
ΙιιηΕ. 

ίνάϊίΛ ί(Ιοι, Οβϋ. Τι», ίη<)υίι, <|«ί Ιιΐ)|ΐι$ιηο<Ιϊ 

ΙίΟΙΙΐίηβΚ, 3ΐ Ιλ\'\» 0ρ«Γ3ΙΙ»((Κΐϊί1ί, ϋΐ &ιιρΓ3 Μΐ6η- 
«Ιϊΐΐί, ίΌί οΐΐιπι €0η4ΐβαιιΐ3. 

ΟβϋϊάαηΙ α €σ^ΐααοιιίΙ>ν» ηϊι. 11<κ «•Ι ίιιΐϊ(ί«η- 
ΙΐΙΓ ρΓΠρΓΪΪΒ ςϋπ&ίΐίίϊ. 

$ααιΐ(Ια>Λ ηιιιίΐΐΐιΐι^ίπίπι ίκιρκίαιιιΐΛ βαηκι «τ• 
ΡίΙΙβέο». ΡΓορίοΓ ϊΙΙοΓυιη ϊιη)ΐ^ί«ΐ&ΐ«ΐιΐ μ>, ΐηινίΐ. 
Κχ^μΠλ, ίτιϊι Ιβ ηοη νβηεΓβηΐιΐΓ. Νεςαβ βηΐπι ρΓ0> 
ρΐΕΓ [η£Ϊ<) »ρθΗΐιιΙυ ; Ι3ηι«ΐ5ΐ >ΙΙ(Η{ΐιίη, »ογ3 ιίςυβ 
β 1ι»Γ£^ϊΐιι$ Ιΐίίΐ ϋ^ο ιιιηι. ν«| ιΙίΐβΓ : (]ιιΐ()ΐο ίΙΙί ϊιηρίί 
ηι>(|!8 511(11, ΐαιιΐο 3 Ιιια ϋβΠΒνοΙεηΙίΒ Ιοη^ίυβ ιΐ^ίΐ- 
«-ΊαηΙϋΓ. ΙιομίιΐίτεΓΟ ηοη ΙΙΙβ ΐλπίιιιιι ΐ&Ι ηιιΙ ίίααπι 
ηαη »ΙίΙ, Ββϋ βΐ ί« ηνί ηοη αϊ Γθΐΐ£η:ίΐ βιιπ> νοΜ- 

ιηϊΐιΐ ειΐΓΧ ^ϋ»! ηυχ 3(1*£Γ8ΐιιη ηιβ οροπηίνΓ, 
{]υϊΐι(ΐ)ΐη (ϋοΙβαοΙ; 03 ΐ]ΐι« εοπΙγαΙθ 3£ΐ)πΙ. Ε*3ϊ6ϊ- 
ΙτΐΓΟΠΐ βηίηι ΙβΙηίΙιιΊΙίΒ, ιΐςαβίη €οη*εΓΕΐΐίοηϊΙ]ΐΐ8 
βιιίδ, ΐ|)ΐυ &ΐ]ροΓίιικ οοιηπιβιηοΓ3νίΐ)ΐιιι. Υι-Ι βΙίΐβΓ : 
^υί) £33»Γΐΐ3¥&Γυηΐ (& υΰικϊΐΐυΓη ιηβιιιπ, ϋυη 
πιϊΐιΐ ιπαηιίαΐα Ιϋϊ ϋΙικεΓνιηΙί ιηαΐβκΐί βυηΐ. 

νεκΐ. 13. Ει ίααηΐϋΓ οτλ»» ςκί /ρΐταηΐ ΐι* Ιβ 

Οιιοίίίβ ίηϊιηίΐΐ Ονϊ ιη<»Γ0Γβ ΐε ΐΓίϊΐίιϊΑΐΙϋοίϋπΙυΓ, 

{; 1^1-165 ΐϋ ρίί >-|ΐιίευηιιιΐ6 5ΐιη( ΐτ βιίτοηο ^«ικίβηΐ : 

ϊ]ΐιο[Ι ίοΐα Γτβΐί ΟϋΟ, 1:ιοιο9 Ιΰ Ιίΐβϊ κιιρβΓΐηΐ ίηί- 

οΛαη. 

Λι νχΐνίναι (χιαίΐαΗηί, 11<κ αΐ &ΐπιρ«Γ εΐ ρ«τ- 
ριΜιιο, Γΐιηι ρτορο 3Ι()ΐι« ΐ,βϊϊύηβ (ΌΠίοΙαίίοιιβπ 
ΚΐΑΐα (ιιϋΚϋΓΪ ίίηΐ. 

Κι Ηα^ϊ'αϋί ϊη βίι. βειιιιίβίΐΐηί ηϊτηίηιιη ίη 
ριιΙεΙίΓΪΐιικΙίιιβ Ι:ιΙ<|«6 Γΐ€£3η1ί& αηϊιηΐΐηιιη βοηιηι : 
/πΑβίίΐαί'β ΐπίπι αΙϋΊ, ϊπ<]ΐιίΐι ίη <ϊ(, γΙ ΪΓ.βηιίια- 
Ιαύο, ίΙ ΐτο χΙΙοτΗη ΟίΗΐ, έΐ \ρη αχηΐ ηΜ ρορα- 
ίι»". 

Γεοϊ. ίΖ. ει ^ΙοηΛίιαηΙκ' )Μ Κ, φιί ύϋϊβΐΐΗί 
αοηΐΐη (ιικιη. Ουν» ίπϋ»! ίρΐί ίοΐί Ούΐιτα τβτιιιη 
ίΐΐΐιΐΙΙΐχοΓίιηΐ, αΧηνβ ία Ιιοβ βοΐα βραπι κυ-ιιτι εοΜυ- 
ΐΜτιιτιΐ. Ει ιΙίΐϋΓ ΟίιΓΪΐΐίΐηί νίτί 4ίΜηυηΐ ΟΙΐΓίίΐί 
Ο ποιιιεη ίιΙκο ιΐίΐί^υη). αϊ βχ ίΠο »ιι1υιη τβΐίηΐ 
«ο^πφϊτϊ. Ιη &ο1<> ((ςηϊιιι Οιη5ΐιι]υιΟ Λροϋηΐιιιιι 
{ΙοΓΪαηΐιΐΓ, ι1ίεεηΙ«π] : ΜίΜ αιυ/ηι α^ίίΐ «ιΐ ^Ιφ- 
τΐΐί, ηί«ι ίκ Γτιια Οοαίίηϊ ηί^^^^^^^^Η €ΜίΙί " ; Ιιοϋ 
Εΐΐ ιιίίί ίη ΟΙΐΓΪίΐο ίρ$« ΐτοςίϋχο, 

^1^οπ^α1η ΐν ^ίηίΐΐίίη }ια!ο, Οοίκτ^χ. ^οιι ϋηΐιιπ) 
■η ρΓχεεοΕί βνςιιΐο ΐυ εϊβ 1)8ηριΙϊ(0&, ΙίυιΙΐΐ «οπιμ 
«ιιιΐιίΐυβ ιιοιαι Γβΐίβπβ, ιβά «1 ίη ΓυΐιίΓο : ηυιαιία 
ψΜίΙίϊί οοΒ,ιΙίΰίηι : Ι«ιΪΓ/, I^ίη44^^ι^ 1'οίη4 πιλ••. νβπφ ΐ«νΐϊοα«ϊ 107 ΕυΤΠΥΜΙΙ ΖΙΟΛΒΕΝΙ 108 Τιι ίΐίΐΐιιο 1>(;ηι"'ύί''β« «'« (3»η?1ίί ηΐθΐίβηί ΜηΐΓί, Α οΐ «ονηροΐ τβϋιον ΚΜίνΟΜκ. Παρηγ^ρί! δΐ »ν τβύιφ 0Ϊ5 ^1^]ί'^ί^3πI. Οιιίιΐϋίικιιϋ Λΐιΐβια ίοιίιίϊοαβ εοιιβο- 
ΙαίιΐΓ (|ΐιί ρΓηρΙί'Γ \ίΓΐιιΐθΐι Ιΐΐαβρίίεωίί» 3ε ιηβίοϋί- 
ΰΐίοηίΐιυκ ίηιροΐί ιυίπιι. 

Βΐ ίοιίο ύΰΛα νοίαπίαΐίι €θηκιαίΐϊ ηο$. Τιι, θα• 
πιίΐΗΐ, ϊΐΗ|ΐΐ)Ι, πιιιηίϊ»(ί ηοί νιΜο, ει ^ίΓ^(1Iη<I^ιI^ίι^ 
«Γυρβ III*, ηπΕΒ ΐΐΒΐιιπι Ββΐ Ιιοιιχ ?>υ1ιιιιΐ>ιί! ί Ιιος 
ϋϊΐ βϋΐιΐαπ> (ίΐιί (;ι.-ιΐιιιη κ ρΐαεϊΐυιη. ΑηΙηιιιΙνβΓ- 
ϊιΜχΙυνι» 3ΐι[«ιιι οβί Οί^ϋ Ιιυιΐΐ ςιΐϋηιιΐϊηι Ιϋςυβιικίΐ 
ιηοιίχηι .ιριιιΙ 310Γ^ιιι) δει ίριυτίπι, (|ΐιθ ^Ιϊηπ ρα- 
ίαιίϊα: θίοΐτβ *>αΙΐΐ μία ρυΐυιιΐηη ; Γι, υΐταιη ίπη^αΐ- 
ηιιπι ρΓΟ «2)ΐ^ιιίίΐ3Γίιιΐιιι ; ΙιαΜίαπη ϋϊίϊη ρ^^^^1 Ιιοο 
Γ«Ι ιιΐϋΐΙΪΕΐιιΐ) : ίΐ.ι ι:1 Ιιϊΰ, ίίβϋιπι («ιητ νοΙιιπίαΐΗ 
|ΙΓ0 5^ι11^ιι1 ρΐαϋίΐυηι ίΐ Iι^^>^ ^ΓαΙυιιι. ΟγιΙιι εΐί^ιιι 
Ιί>[ 1\αί ιιιοίΐυ : ΜυιιϋϋΙί ηοβ, Οοηιίιιι;, ροΐβιιΐί* Ιιΐ3 ιοΐιζΐιΐ τ}]ν ^ρκτήν βΛαΐνΐ^^^Ι^^ν'^ΐ- Όγ δ:ζΙψ (ύΰοκίαζ ίιττίφάπιχτας ^ιας. \Ιλ•» 
Ικύχλτυτι; υλ\ τΐΐρίΕΤΐΙχιτκζ '^μ^ΐ τφ αταΛίρψ. τφ 
όπλφ ιη{ ι^&χΙα{, ^τοι τη; ί^[ίήτβυ «ιίχονθ|ΐ(α{ ααο, 
Ή κα\ ύχΧοτ «ύίρκίαο, τδ £ΰ54ϊι^1ί^ν βιτλον ύι:^ 
Ιηπΐΐον. Συνήθη: Τ^ρ τϊ) Πκλαι3 καΐ ΟΪή; Α βχτι- 

Χ3\ άνδρα αΐμάτι,η•, ΐίιν φονιχΐιν . χιΐ Λνϋ§>ι•>ΧίΐΤ 
Είρι}η](, τίν «'ρηνιχ^ν. Κχ\ (ηντακτίον οΰτως' Ι1ι• 

(ύδοκίμψ χαΐ βτι^ιίιώ. £τέΐράντ| γΐρ, 4 χιϊχλος * χ»- •<]ΐΐ9Εί ιοκο ηυοιΐ3ΐΐΒ ρΓΟίιΐύ αε ΓοΠί. ^^^01ι3 κιιίιιι ^ίΓ^ι1I31^Β Γογπιε κ1 ; «Ι ακιηίΐίοπίΐ ιϋιιη ρβτ €ίτ> 
«ιιΐυηι αΐηιιε ίη ΐΐΓΐυίΐυ ΙίΐΐΓί ϊοΐϋηΐ. Ρ5ΑΙ.Ηυ5 VI. 
Οιιίι! ίΐί^ηίηΐβΐ ίη βηαη ΑΙΐίχιη. αΐ : |)ΠΓ5&ιι[Ι 
ΤΟΓΟ ρϊαίιιιο ΙβιιιΙϋΙ λο πιιι^ηίΐίεβΐ ϋευιπ ΡΓορΙΐίΐι : 
Γη^αίψιβ «1 ρΓβεει Γυη^Ιίΐ ρη> ο^ΐαν^ι, }ιοο 65( ρτο 
Γιιιιιιο 5Χ£υ1ο. ΡΓΧίβηί επίιιι ^ϋ^^ιι^ιηι ΓβνηΙυΐιιιη 
»ΰ οοιΑρΙεΙυιιΐ, έΐ ι^ιιακί ΙΐϋίιΙοιηιιίχ ύοιηπίΕηίΐΐΓϊ• 

ΙΙΙΐη, 5βρ[^ΙΙ3ΠΟ ϊί£η3ΙΙι1Γ ηΐΙΠΙΕΓα, ίΐ ί£{ιΙϊΐΙΙΙΙΙ|} )1ί- 

(.Ηυτ; ΓιιΙυΓυω τι:Γπ>5ΚΰυΙυιιι οτίανυιιι ιρρι-Π^ΐιΐΓ. 
νοίιιίί (}υο(Ι Εΐριϊιιιυιη ΜηυΚιΐΓ. 1η ρβιβοηα 3υ(ι;ιιι 
ιιοη ίΐια ΐαιιίαιιι ΡΓορΙιειι, ΐΐϋ ει οιιιπίυιη ηαβίΓΐιιιι 
/υηϋίΙ £ιΓςΰβ6 ίιΐ Οβνιη, <)υϊ ίη Γαίοτο ϊΐΐο βχΰυΐο 
01I)ιι<ίϊ^ιι^^^.ιIι1^ι.ι« 6$[. ]Ιιιπ£ 8ΐιΐ0πι ρΐαίιιιιιηι ουιπ- ΐφ άαδέδ, 

νΑΛΜΟί; η: 

Τ( [ίΙνίηΙοΕτδ ΕΙς τδ τίίος, ττροείρΓ,ται. Ύμν&ι 

ίγίδης ηιρΛκαλίΕ, ΐβνιΐβτιν, ΟηΙρ «Ο μ4λΐ4νΐ«; 
αΐωνο;. Έΐίαμο; γίιρ Α πιρων, όσιι; ίΐίδο}ΐΑδ( |μ- 
τρ4ύρίνοΐ„ χχΐ &νλκιιχλ&ύμΕνθΐ, κι\ αυμπληρ9.1μΐ• 
νο;" εγίοοςδί έκιΓνοί, ώς μετ* τ4ν !6&ομ«ν τβϊ>ΐβν. 
Ού ΐΐρΏΐΐίιπΕ)! £έ μύνύν ΙδΕω, ίλλί χαϊ πάντων ήαών 
πύΐβί-γΐΐτφ κρΓνκι ^,νίΐιαΐτα μίλλοντι Κνρΐν -«:_« 
ζίτ,αιν. ΈξέΟΕΤι^ ΐΐ ι6ν ψα:ίμ6ν, πΕίρχκμοΙς ι»ρ<• 

μιτχ. ριΐϋΐίι Ικί-ιυ^ 1ΐ.ινίιΙ ρο91(|^3ιI1 ίπ χιι^υίΐΪΑβ αίιιιιβ ία ιΠΙιοΕίοηει ιΐεϋίιΐίΐ, ηϋχ εί οΙ> ρε«αΐ3 ^ΐυβ οΙ»• 
νοηΕπιιΐ. 

νκιιβ. 2. ΟοΜϊΛί, Μί ίκ ΙΊίΓΟΓβ Πιο βΓ^και ιπ<, η(- (^ Κ[>/ΐί«. μη τίί> 9υμφ σον >Λ£τζηΐ μβ, μ•ηΛέ ν^ ι^ηβί» \τη Ικα ς(ΐι\'μ\αι ικΐ. ύαΐ 4))ΐοιηθ(1θ ΙεβίΐΜΗβ 
.ιρί)•} ΙιΡϋΐιιιη ΙυΙ : ϋΐύΐηι Αβηο ^βπι ΓΕΐ1αΓ^ι>ίΐ 
υοιιιιιιυι ίη ΐΐτα *' ; η (^υοιηοϋο ϊρ3β βιίαιιι Π»- 
-νίιΙ ΜιΙ)ϊ άινί : ΒίΊίια Ιιοιηιι ΐ}Λΐη *ν ίοτή}•«ΐΓίί, 
Βοη^ίΧή "Τ Υιτυυι Ικιϋ Ιη ΙοΓΟ ΡΓη(ΐ]ι«1α ιιοη π,-ρΓϋ- 
Ιΐΰΐιιΐϊ Γοιυίΐ ΐϋΐ ΐ3^ΐΕ|£»η 3 Οϋο, ϋΕΐΙ φιού ρο5εϊΐ 
ίύ ΐΒΐιΙιιιιι ββΐ, 110 ευ»ι ίρΐ^•ςιΐΑΐΪΑιιΐ γϊιΙϊγ^ιγιΙιιγ 
»ιιΙ Γΐιιΐ) Ϊγ;ι. ΙΊιηι ειιιη ΊιΚυΙοπιΙιίΙ^ιη (ΐ^ίβ ιιονβπϊ 
ίιιιΐ) 1>κί, ιίιηβΐ ηβ »1) «α ρΓΟΓίυβ ρεπΙβιογ : πιο^ 

ιΐίϋβ ϋΙΙΙΙΙΜΙ ί-ΟΓΓίρί «ρΐ3ΐ, υ1 ριθΙ)31ίθΓ Ι^ΙΤ(!01ΙΙ>-, 

ΓιΠίιη )ιιι1ίι II ρ€Εη3κ ιιΐ€ΐίιΐί ίΒΓιιβίίΐΙ- €οιΐί4;<|ΐ)<;ηΐ€ϊ 
(ϋϊαηι ρ'>ΐΙ Γ«:43Γ^ΐ}(<οηΐ;ιι, ϋοΓΓΐρΙίοιιειιι Β^ιι^υΑ- 
ΚίΙ : Εΐ (]ΙΙ3Ι1Ι]Ι11Ι1Ι Ο^υΚ ϋ ίΐΙΓΟΓϋ ϋΐ ΊΤ3 βι 3ΐ> οιιιιιί 
ρΓΟΓΚιιβ ρΔβΐΐΐίΐκ ΙίΙ)ΐ:(- βίΐ, ρτορίιι^ιχ Ι3ηΐβΙΙ &«ρ6- όρτ^σΰν πα<δ&ύσχ{ς μα. ΚιΙ μϊ-,ν ίν η) βί€),(|ΐ τή 
Ί'ΐιβ γίγρβηιαι." Μακάριος άνθρ^^χος δι- ή.Λί]^« 
Κύριος έχΐ ΐης ιί/ητΐς• χβΐ οΰΐΐί Ιί φτ^ηιν ^^ β1• 
λβν;" Μαιάριος ά^$ρ•.)Λϋΐ ίτ ί»- Λ•(ίιΛ«νπ(•. ΚΑ- 
ριε. Οίί ((ΐίύ-ίΐ τοϋ') τϊι^ Ιλε^ν, 6ΐ.δ1 τ))ν και{ιΙαν 
ίπΧώί' Αλλ^[ τϋν μΐΐϋ Ο,ιμοϋ, καΙ τϊν μςτ* ^ρ-χτ,ς, 
Ινχ ^^ τι]ϊ Αν^ΐοίατ({» (ΐΐίφΟαρΐίι)- 4λ1ί τψ μετρίηι 
βελτίω/ γίνΰμίνο;. έχφίγ^ τί< ϊντ]) μιλλ^ΰ^η χρ». 
οεν χολίΐΕΐϊ, ■Αxο^ο^ίιω^ 5ΐ τψ ίλ^γχιριήν ■ΚΛί&ίί• 
βίν ώς ίΓ9μίντ|ν (.πίταξι. Τϋ βΐΐον ίί, χα'. ΟυμοΟ, 
χβν ϊΐϊνιϊ^- πίβους ίλΐϋβι,'ϋΐν. Οί προνητβι Βϊ ϊ4ί 
ιοιαΟτ.'ς ΟίβΕΐ; «ροτή.^ν ιύΐψ, β•3>ίλίμί»οι τϊίϊβ,ι 
■οί; άνθρωποι;. δ\ί ηρονιιεϊτιι τοϋ ττανιός β βιλις, 
η.!ΐΜ>ρί, κα\ Αχού», χαΐ ή^ίται, χι'ί λνπεΐτ»^ «αΐ ικιιιΚ'ΓΟ Ιιιι)<ι^ιιι•ΐι) ί ι>(Τ£<.Ηίοιι«ηι » 1η1)ϋ«ηιιιι, ρ^Γ- Ο κρίνει, χαΐ ΟυμοΰτΛΐ, χιΐ ύργΐζεΐβι, χιΐί^α ΐοιαν• κιΐ3ι1ΐ!Γβ £1ιι^1;η1^I Ιι^ι,ϊαπΙυί : ςιιοϋ οπιπίοιιι Ιιο- 
ιηίΐΐΐιιη 1)βιΐ9 ΰυΓί)ΐιι ΙαΙκΙ; ήΐιιχΐ οηιηίϊ ιΜΐ,Χ βι 
βυΟΙϊΐ ; (ΐιιυϋ ΙκΙηΐυΓ, €ΐ ΐΓΪίΙ^ιΙυΓ, ο1 ]ιιι1ί<;αΐ, ΓιΐΓΐΐ, 
«ΙΪγαμιιιιγ; γι ςιιχϋυηηιιε >1ί* Ιιυϊαϊηιοιίί: ευιιι 
ίαεςΓϋΐΙίΐΐιιιτ, ιιΐ βϊΐιβη Ιιοε ρ:ΐΕΐο ΐίπιοΓβ «οΓΓΐρίΕ 
Ικιιηίιιεί ύ(!ϋί&ΐ(^ι-<^ηΐ3 νϋΓι^. £( αΙίίβΓ ; λΙ> Ιιιιπιι> 
ηί• ορεπκίυιιίΐυί ρΓΐιρΙκΙΧ ϋίτϊιιΐ ιΙαςΙ^Γ»! : οί 
ηιιία αυΐ Ιοι(ΐιιιιιΙυρ (:Ι ηυί αϋΐΐίιιηΐ 1ίοηιΙηο5 δυικ^ 

*• ^αιι ν, 17. " ΡμΙ. ιοιί. Ιϊ. ία., ϊν' οϋϊ« φοβΓ,δέϊτες. της χαχίχς Απόϊ^ωνΜΐ. 
Άλλω; ΐΕ (ξ ΙτΛ τ<Ον ΔνθρωηΓνίιηι ίνεργ:ιων |μ--α<• 
νουίΐ τ*ς β:ίθ,% 6ΐΐ κ«'. οίλΐγοντί; χιΐ βΐ Αχ^ύον- 
%»,-, ίϊβρωτΕοι- χβλ ή άΛΰχρ-.ίΐς. 4νίρωττί«τ). ΚαΙ 
ίλλίυς &ύχ *Υχ'>?εΓ ίϋλίγιιίΟικ τιίίς 4ν ίώΐίΛΤί, «Ι 
μή αωμϊ-ίχώί ■ Χϊΐ γΐρ χιΐ Βιρ64ροι; ί\Λ\ιχ^μί. 
ν»ι, τ} τούτων 2ρί^;μΐ')α βιΐΛίχτ<|>* χκ\ πα(((ψ πρ^ι- 10$ εΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ί^Α1,Μ05. Π» ΚαΧ ταΰτί σκ καΟίΙτχή τι: ΐιτίι] πρλ; ταίίΐίΐ ϋΑι- 

(ΐ:ΐΰί τη ύρχ'ι σΐν. άντΙ «ΰ. ΜΙ] ίξίω; χατι^ΊΧΐΐΐ]^ 

με, μή κ|!3ν ίηζίΐΓ9Τ|ί με ίίχην. 

ΙΐιΙΙυΙίιηυκ; ιΐΐ 4)ΐι:ι|)ΐ|•ι;ιιη νιΕιΙ« )3]ΐίοιιΜ!Β 5ίιυιι«, ΐΐηίιπ ρθΐ9Ϊ1>ϊΐ6Εϋ ιιΐ βϋο ηιοιίο 1ο<]η.ιηιυΓ. ηιιί ϊη 
ί0^ρο^(; ίΜΐίΙ φΐΟΓ» β£.ΓροΓ»ϋΐ6Γ. Νίΐη ίΐ ςιιοΐίΜ 
Β4γ1.λγοι ηΙΙθΐ|ΐιίιΐΜΐΓ. ΪΙΙ>>Γϋπι Ιιΐιςοι υΙΙιιιιΐΓ : ι•1 
ΠΙΠΙ ρυβΗ» 3ΐί•νιιί^ ιΙΙςοη; τοίιιηΐϋβ, εητιιπ) ιηαία, 
ΰύ ίΐΐιτυιη ΐιηιβπ ΙιιιιπίΙίΟΚΊη Γηηΰ(-5ΓΕηΊίιηιιι Πχΐ ίξϊΐητ ΙίΙΊ ί\ι ιιοηηι ςιΐ3•ι1ιιυ ιιιιίιτ•<!ΓΐαΙί&. 0»ι»1 ί|ϋιΐΓ ιί[ : Λ'« Μ [αι«τΐ Ιιια ατ^αοΛ ιιι«, ίϋΐπι ΈΛίΐίσύτ $!£, Ηύριβ, δη άσϋβτίΐΐ είμί, ΕΙ μ1) 

ίχ^ρίι, τί•ν φχνβρώΐ χαΐ χρΰΜην ϊτπβαυλΐύοντβ. 
Ί1 καΐ βΕΐ βυντ^6;>ϊ, 1^^3βίνΐ)βα. 'Τπολίγιοβί 
«ΐν τί^ν έμήν άνθίν•ια«, χϋΐ μή χατοΛιχ^ΐΌ; με 
ΐΙΙεον, ώ; ΙχννυΙιηι νενιχημίνον ■ ΐϊ5ί ^ ^ Έ,^^- 
^<ί^ μβ ι^νη;. ηϊντίΐ πίνΐοχ ^Εύμεθα ' κροΐών )•[ΐι ικητ, &ί ίηΐβΐΐκΐΐυβ, ιηιΐιιΐΐ, ηκΊΐί ι!ι:ΙιΙΙί* ΐιηΠ 

Γυί$8«[. ρ»ϊί01ΐεΐ »ΙΙ6 ΪΙΙυΐΙΙ ηηΐΙ ΪΙΙ))ΓΓ31»ΓΙ)Ι. 

νεΙ (ΙΙΙΪ3 ϊιιϋηηιΐϊ Ευιιι ϋϋνϋΓϊκβ ίηνϊ'^ϊυιίσιη ϊηίιιιί- 
ΟΜίη, ί|ΐιΙ ε1 ρίΐΐϊι» €ΐ οΐιιη ϊιιβυίϋβ ^^5|)^ιι1^1 : νβΙ 
(|ηί3 ι&&ίϋυΐϊ ΐιΙΠίεΐϊαιιίΙχίί ιΐΓΐ)ίΙίι^ιΐΐΐ5 ίΐιιιι. Οαιι- γί|>φΐ)9ίν- Έάν ά^ομία^ Λοραζτψήοχίς. Κύρι^ε, υ ρεηίοβ βίιιι. ΙΙβα αυΐι^ηι νιΟΒ . Μήιητβ ηκί. »ί{ ύ«οσιή<τεται : χ*1 , Ότι οό ίικαΐίίΟ'Ίσΐτ'ΐι 
έ^^α^ό^^ου λοι: ίωΓ. Κα\ χάλίν ΐ•ερ^; είρηκ: ' 

:τα^^<ηά<ΓεΐΜ Μαβαρύς εΐγαι άιιύ ^ύχον; ΙΙάκ- 

Ρα ■ ύ γ3ρ 6^!»; Ελεο; τίν Λξιον Ικιζηι:!. ΚαΙ ά>Λ»- 
>ϊΙ; 'ίί πάντΐν Χ»9' ί«υϊβϊ*ς ΐιμ^ν. 'εί^^ γΐρ /•)! 
Κι'•ρΐΰ'^ν1χοΒομ/ι•σ^οΙχοκ, βίζ μίίηι»• ίκοχίασαν 
οί οίκοδοίΐονττε^. 'Κάκ μ^ι Κύριοι: ίρνΛι^^ηx^^, οηηβΐ ηι^ί ΐΜτροΐιιο ίη^Ιί^νικι». Ρ^αιη εΙ 3ΐϊΙ)ϊ λίΐ : 
5ί ϊιιϊιιαϋΐαΐίΐ υΐιιητύΐ-ίΐίί, Οοίκίιΐΐ, ΟοΜΪιη, ςπΐί >η- 
*ΐίιι<&ί{"? Ιίοιι ;»ΙιΙ)ί : ΙΥοη ΙαίΠ/ίίαϋΐαί ϊη ^οα' 
ιμΐ•ζΐ* ΙΛΟ ΟΜηίι νίινηι"*. ϋΐ ηΐΓ&ιΐΒ ρΓΟρΗβΐχ 
αΐίϋβ : 0ΚΪ1 ^ΙαίϊαΙτίΙΐίτ, ίπιμιϋ, αιιιηιίαπι ΐοτ ΙιοΙχττ, 
0*1 ^*Η ΐο-/ίά*ί ηΛίιΛΜ (ΐΐβ α ιοτιϋδκι '* Τ Οιιιΐκβ 
ί(ΐ()ΐ]ε ίηι)Ι^'£ΐιΐ(ΐ5 ιΐινΐηι η>ί$ΕΓίΓ0ΓΐΙ'>» : ΐΐπιαιϊ 
μβπ οιηιΐ(>5 ίΙΙΐΐιι ΐοηΐ<?ΐ]ΐι:ιιηιΐΓ , ^^^^ [)«υΐ ι]ΐ|χηΙ 
(αηΐιιπι ιΙΐ|{ΐΐ03 5β. Οηιιι^ϊ Γΐίιηι ηο5 ίπβηηί βιι- ηιιΐΜΐι ίύϊυΓβηΙ γκί ΟΊΐϊ/ΚοηΙΜηι '*. Εΐ : Μίιΐ ΟοηιίΐΒΐ πΐίΐοάίίΗί (ίίϋΛίβηι. ξηιιίτα νί^ΐΐαΐ //αϊ ί^- 

Τ6 άτ;& των πΕΐραΐ}<.ώ'' ίλγος, χαΐ Χίΐτών χχΟ([ΚΕτιι ηι». ΟοΙογ ηιιί ιιιπιπιιιβ ιηίΗΐ ίιιϋβι ίΐι ικ^ίιΐιιίϊ 
-ών άνβιαϊΐήΐων 4»ΐϊι)ν μ«(* χοι\ έχ]1δνΐ]«ιν «ύτί. |^ αΠΙίϋΐίοΐιίΙιΐΐ. ίΐΐ ιΐϊηικ Οϊιι ίρβΐ Μΐιβιι ΜίβηΙίι 
Αι± τοϋΐα ίί ηαρίΐτηπίέν ΐΐ^ν υπερβολών το^ ιιΐ- ^-Γνβηϊΐ, αίφΐΕ Ο ΐοηευβϊίΐ. ίΙΪ3 ίΐιίβηι νβΓίιίι ^«■^^. Ή κχΐέίπά νοητεον. ιάΐ ν>ϋ νοΟ &υν1μ<ΐ{. 
αΤ; Λης έΐΜ^εΙβίΐαι. 

Β■^μία'ν βίβ^^ν. Τίτί γίρ πνινπν,' κοΧΟ; 4 ίιάβύ- 
Ιοί, ίτίραξεχα) τ4 ιώμα, χαΐ χΐΐν ψυχήν, *ΐι^ &ν<- 
μβ; θιΐλ&37χ;, Ιμπιαών χνχώνται γ^ρίμ^ιτ, και 
χυμκίναν«3{, Χ3Ϊ «& φυλλτηοαι ΐήν ίκυτών ιχ^ιν, 
Λ-Λ χιτάτΐ3τΐΜ. 

Ιηιν, ϋλ' ^ννχι; καΐί(τ(ινθμίΗ6υ. Μ^ιχρί μο^, Ι> ίλΐιΙΪΒ κιηΙ, $ι.ίΙ 1>ηι»ίιι•5 ίιι (ΙοΐΛΐίΙ)ΐι& Μη$1ίΙ(ΐΙί. ρ>5ΐϊθιιί9 «κκ νβΙιΐΜηΐηΐιχιιι θΕΐη»ιΐίΐ[Γΐτ!ΐ. ΥίΙ (ηγ 
ος,ί^ί ίηΕσΙΙί^ρΓϋ ρ(ΐ5βυιπυϊ νίΓΟί » ραΙβιιΐΪΗ, ηιιί. 
Ιιιΐϋ ιιιοιβ ϊρ&> (ΐΐίΐίηειυΓ. 

νκιι$. λ. Κι ΔΝίΐκύ Λ&α ιητΜλ αΐ ψοΙΛτ. Νοη 
ΐΐΐΐΐίιΐίηβ ίθί1ί(0ΐ (Ιιιίοιιιπι νίηι. I>Β)πιο^ίϊ!:^ιηβ 
Λΐιΐΐϋΐ •Ιί€ί(υΓ (ιίο νει&ίειιΐιιβ, ηΗοιίΐΊ ηιη& .κΙ 
ίεχιι ιΙίιιυ.'ίΓη ίΓΓ3ΐ40ΐΐ9ΐιϊΙυιιι, *•ιΙ ρηνίϊ <«η<ιι- 
ρΪ5»ιιΙί» ΓιίΕΤΪΙ Κίιιιυίλΐιΐίί. Τιιηε ΐιηίιη ιΙί^ΙΙ>οΙιιι 
ίιιιιηιι^Ιοβ ιρΪΓαπβ κπίπιιηι βηΙβΙ γ( Γοτριικ ροΠιιτ- 
Ιι.ΐΓβ, ηυιι Ββοιιι ηεναΕίιΙυκ «ιΊΐΐιΐί ίιι ιι»γρ ϊιτυοι:». 
ΜΪ8»ιι1υΓ ϋΐιίιΐ) υη^ χηιΐκι ■'>ΐΐ|ΐΐ(:;ε'ίΐιιιιιΐ, ηι-ε ρΓο- 
ρπιιιιι ι|ϊ']ΐ]6τπ Ιοριιιΐ), 3ΐι| οπϋη^ηι .ιβΓΤλίΚ. Ύ<Λί μέν οΟν κίφίζομέννκ Ιξ ίμιρτΙ*ί, ο&χ εύ'ί>ί 

έΛή*ονυ4 Γου* τοί: (Ι 1ξ 1ι:τ^(<ας νιΰ ιηνηρον. 
Χ3\ μί).* ■ *Ειι γίρ, 71'^• ΛαΛοί'Κΐός σο<•, ^/ώ • 
Ίϋοί' κάρβι/Μ. ΈχΙσίίΛψοτ, ΚνρΐΛ, ίινσα* είι»• ^υχ»!»• /ίου. Οϊιι, ϊηηιιίι, α 1ε ί-^α η^ςΙι^Γΐιΐΐ ίΐιιιι, ευιιι Ιιιιηΐ'η 
ιιιχίΐίυΐίΐο ίιιϋΙ(ΐΓΕΐΗ. [>ϋιιί^^ιί1α ϋΐ ΐ|ΐ>ί ρΓορίι,τ 
{ΐΓηρηα ρ^οΐχϋ 1«ιι1λΙϊοιιγ5 5ΐΐϊΐίη«»ΐ. η»η ιοΙγΙ 
ίΐηΐίιη ιιιιΊΗ3ΓΪ : 3ΐΐ|ΐΐ£ Ιιηε ιηη^ηαουιΐΐ (Ιί>ρ<.-η«.-ι- 
Ιίοΐ)«ακ•Τ, Τ«•ηροί^ οιίιο α^^^ρ/ο, Ϊπ(|ΐιι1, αηικαη 
Ι*. Ιΐ! ϊΐτο ι^ϋί οϊι ιΐ^νοιπιιίτ ΓΐΙϋπιπϊ:!» ίιΐ ρ3ΐίιιη- 
ΙϋΓ, »αΙϊιιι 9•Ιγ3( : ΑΜικ (-ιιίιιι. ΐηΐ|ΐιΐΐ, (οηκίνίβ Ιβ 
ίΐκαιη, ΐ<ίί αίιιιι». " Ι'αΙ. ίϊΐιι, 5 •" Ρι»1. ΜΙ.ΙΙ, ί. " ΙΜ. •» ΡιβΙ. «ι«» Ι. « Ιίιίϋ ιΔ3κ 111 ΕυΤΠΪΜΙΙ ΖΐΟΑΒΒΝΙ II |ΐΓ<:Ε3ία ηιρ3 9Γ0ΓΙ113 ίύοήβ 3 ηβ : Εΐ εγΙ|>« ιηε ϋΐ 
ϋΠϋηΐυιιίΙκιι, 

οίι ΓϊΓίιιΐθί ιπεαι, ίι><ιιιί(, Ιϋ ικίο ; ιιαΙΙβι οοΊειι Ιΐ)- 
1κ:« ςΐιϊΐιιΐί ίιΙ ηιΟΓΐίΤ. 

Υικκ. θ. ύαοπίααι ηον «Ι ιϋ πιοτίί ^ιιί ηκητοτ 
4ϋ Ικί, ΓβΓ ηιοΠΰηι, ΐΜβεαυπι Ιπΐ£ΐΙί|ϊΙ πιογ{:& 
πιϊΐΜΚΙπιπι ; •1ι ΙηϊΙίβ νΗΪιη ρβεοΐνιη ίηίΓΟιΙιιιϊΙ 
ιησπεηι; ιΊΐ ί^ΙκίΓ. ηιιοιΙ ([ΐιί ρΒΕΓϋυιη Γιείι, ηοη 
«1 Ειιπε Οβί ηΐ'πιοΓ. Εκι αα\π> νείιιΐ βΙ^Γ^υι βιιΐ 
οΙ>廀αΐιΐ!, ηΐίί ροοοί. ΥεΙ ιηοη«ιη κρροΐΐιΐ Ι«ιη- 
{ηΐΒ ιηοΓίίϊ, φΐίί υ1>ί ι^υία ΐΐιΟΓίυιιι (υύπΐ» ιΐιΐιίχιη 
βϊ Μΐ, ιιΙ ιιηββΐΐ «ιηρΙϊυΒ θα ΓΕίυίηΐίΕί, ιυΐ Οβυιιι 
4Ό;;>Γβ. ΙιιυιϊΙβϋβηϊαιίυΕίεΐίϊΕΐΚ οιηηο ρτκα. 

Ια ΪΜ^ίΠιά ααΠΜ ((αΐί ία"(ίΙΐΙ>ίΐΜΤ Ιϊϋ 1 Αι|1« 
ΐΗοπϋπι ρ κιιΗΰΓΐιι ()υβπι ροΐεΐί? |>ο>Ι πΐΰτίβσι τβΓΟ 
ΤβίΓίΙιυτίοιιίί ΙηΐιΙιιιυικοΙυ Ι^πιρυβ ΐβ\ (31). 

νκιΐ5. 7. ι±ΛI^α^αΐ^ ^ιι ^«ιηΐΐιι πΐΐο, Ιθ9θύο ριτ 
»ί)ΐ((κ(«ι ηοαα («ιγηιχ Μίνια, ΙιιεΓίιιηΐι (πιμ ιίτα^ 
Ικπ ΐΗ«ιΐΜ Γί^αΙσ. Νυιι >ίιιιρΙί«ίι<ίΓ Ι^ΐΜπνί, ίηηιιΐι, 
ΚιΙ οιιπ {[βιηϊΐίΐιιιβ ; ςυχ τβ• ΙιιΙ«ιΐ3ΐοηβπ) ΑίΐιοΐιΙ 
Ι4ΐ1)ΐιπί. Ν«« ιίιπρίϊΐΗ^Γ β(ΐ9ια (ΙίιίΙ : ΕΙΓυηιΙιηι 
ΙηΐΜ^ιηικ, &ειΙ 1.αναΙ>ο ΙιαΜπι κίΜΜ : ηκηιιβ ϊιΐ &β- 
πιεΙ (ιηΐιιιη Γαοίλΐη, ίηηυίΐ, 2ιι1 ιβειιιχίο, οοιΐ Ρίτ 
•ίΐι^ν^ιΐι ηοΐΐα. Εΐ (]ΐιί9 Ιη ιΐίβ νατίχ ταε ϋοςίΐ91ίο- 
ηι^Β ϋίκΐΓ^ 1)1101. ία€ί!ΐη) ηιιΜΙ) Κπιρπβ ϋΟΐιΓϋβίίο- 
ηΪ3 £5Βΐ;, ηειηίη& εειΓικΙ ΐΏβ 1>ιιι<: ρ&ΓΐιΐΓ|>3ΐ]ΐε ; 
ΕΟΐιιιηοϋίϊ^ίηιιιιιι βιιίιιι Οίΐ 3ι^ |ΐ(χπί[βαΐί3ηι ίιΙ ΐβιη- 
ριι^. Οιιο.Ι νρΓΟ ιίΐ ; ίαΐΓψιηϊι ιπκίι ιΐίαίιιηι ηεκη 
ήι/αίύ, βτροίίΐίνβ ((ί'ΐυια ωΐ ιιΐ ρΓΧΐβιΙαηΐΙα, βΐ 
3ϋ εΙ^ΓίοΓΟ» ΐυΐΐίυιη ΪΙΙοτιιιπ ΎβΓίϊΟΓίιπι : ΙοναΙιο 
^(τ ιτη^ιΊαί ιιοΐΐα ^«£1«Μ ηιαίΜ. Αιι<Ιϊ3ΐιιυ£ τεγο 
ηοΒ ΙιοιηιιηοιΙί ΐι&Γι Γΐςί» ρ<χηίΐεηιί>[π, ωηιςιιο 
ίιιιί(«ιιιυΓ. Ργ«ΙιιΙϊ[ «ϋΙε» ϋ»0 ¥«Γΐΐίΐ Ι^έϋΙιΐ» Οα^ϊϋ, πν - χα.\ Ιξιλον μΛ τών βλ(<|^Μ)ν. 
Σάχτότ μβ ΙτΛκιν τον έΛέον σον. Ού ίΛ ^ίί 

Βρίξινο»• %αιαρχάς γΑρ ή Λμαρ-.ία, "ίδν θάν«»ν 

χΐύν. οϋ μνημονιύϊΐ ιηΛΡίκαϊϊτίΐ βίοΰ, («θΰωγ οντί» 
»β\ ΐΓίπωρωμΐνοί. Ή θάνατον λΐγϋ ϊΐν άπ^ ιτι; 
«λ««τϊ|ς χαίρων ' μβΟ' β γ4ρ ϊΟΛυιήοίί ιΐί, Αψαι• 
ριίται τδ μνημοΐιΡΐύ€[ν, (Ιτοι παρζχαλΕΪν τί» ββί* ■ 
Ανόητα γάρ, 

τον Οανίταυ γΑρ ή μ>τίν«!α γίνΐΐβι ' ι& ΙνΗνβκν 
81, χαιρ6( μιίν^ ίνΧαπο^ΰίΐιίς. 

ΈχοχΙασαΗ^τψ ΟΎεταγμψ μον, Λούσα» 
έκάσηιγ Ηικτα τί\τ χΛΙττ\ν μ<ιυ^ έτ ίάκρνσί 
νί^γ σζρω^ίνϊίγ μου βρίξΐίί. ΟΟχ ΑΐΓ>ώ; Εχα|ΐον, 
ϋΧΑ ιιαΐ ίχοπίαο, βI^»ι^^(1» * τούτο γ>ϊρ ^κ1 
ϊίς' κ*\ ο4]£ 4πλ<μί ίαχρύ'τν, ΐλΐΐ «λΊ ΙοΟβω τΙ|• 
χλίνΐ]ν μου. χοΐβί^χϊκβξ ή 5\ί, 4λΑ1 ιιββ' ίΐΜστη» 
νΟχτα. 'Βιη\ γ3ιρ £ν ήμ^ραις περισηήβιν αϊ ^ρα-ί- 
τ[£ι;, τίν ιΙ|; ^ιναιηύβΕως χαίρων, Ιξαμ&λΐγήχεω; 
χα<ρ&ν 1γ& ποί^βαμαι, μη&ν&ς ίνο^Αοϋντοΰ ' κΰΟι• 
το: Τ<ϊρ ^ καιροί ο'ΐοΐ (ί; μιτάηιβν. Τ»ν £1 
Λι^()ΕΓω, χβΐ ιών ίξής, ϊί•, Έ^ δάχρνσΐ μον, χλ\ 
τά Η'Ιΐι ΐφερμηνεντιχί ΐστιν, ώς υαψέτΐί^α.. Άχο» 
«ωμεν οΙ Ιβιώτχι ριιβιλίί•»^ μίτάνΦίκν, κα\ ^τι' 
σΐι>μιν. ΟροδΑλίΐται 5ί Γαίίΐαϊίς ίίφορμί]ν ΐλί-χις, 
ϊν^ χ»1 μίλλον κβμψι; ϊ&ν ί^ίτύ.Λ^χνν/, μή ηντ€ 
τ6 ΐης τιΐΧαιπωρ[χ; υπερβάλλον χΑταΒάΙλτ] ΐ1]ν ίν 
αύτφ ίΰν»μιν, χα\ ΐχρηστον ίηεργίβηΐΐιι. 
ίαϊϊεΐΐί,ηιίαπι ϊη 8β πιίΐΜϊοοΓίϋϊΐη Οβί, »ι[ΐ|ΐιβ 8(1 βίΓπ ^^ϋ«ι^ ηϋβί$ίί(ίθΓβΐ : ηβ αΐϊίΐιιαιιοΐο ΓοΗ*»1 
^Γϊηϋκ ει!αιηϊΐ3ΐϋ(ο ευηιυΐιιβ τΪΓω βειο! ρΓΟΒίεηΐΐτβΐ, 3ίΐ]ΐ:β βιιιΐ) ίοαίίΐβπι ιο1(]ακτ. Υεκϊ. 8. ΤιιΓύιι^Ει■<β^α [ιιτϋΤ€ «(κ/ιιι ιπίΐιι. 0«υ~ 
Ιιιι Βΐιίιιικ £ΕίΓι«ι, Ιιοϋ «ϊΐ αΐΈπί ιηβΑ. €υη5ϊι1ι>- 
Γ.ιπ»εηΐιιι β£α, Ίπήνίΐ, ΙιίΓοηβηι ϋΐΐνϋΓΒΐιβ ρκεβιο- 
ΓβΒ. ίΐ> Ίιβ ]υιΙϊοϋ, τβΙιβΒίθΐιΙβΓ ρβΓΪςίΓΪιιΐΜΐ &ΐΐΐΐΐ. 
ϋοη^τιιβ νοΓΒ οΐΐΐιίΕΐη Ιρ8>ιη οευΐιιπι αρρβΙΙβνίΐ, 
τι-ΐιιΐϊ ηιιί ίΙίιΐΕΓΪΙ)τι& ΟίηηΊΙΐϋβ <1υι &δΙ• Νίΐη 6( Έΐαράχϋη άχύ ϋνμον ύ ύψβοΛμύς μον. Ό χϊ[\ 
ψοχτίί {τ,λϊύΙ], τ&ΐίτίβτιν ί ν^ίς • ΐνναών γλρ τΐν^ 
Ουμίκ σου, τίν ίνΙ^μΙρ^ «ρΓκως χ»τ1 των «1^»^- 
•τωίων, λίον τεβορΟδηΐαι. Πρκιιρυώς έΐ ΐ6« νουν 
Αφββλμί,Μ ίχάλίΛίν, ώς ίδη^ΰϊνιβ τίν ΙνΟρωίϊον. 
Νο5ς γάρ ίρ^. χβΙ νους ίκβύει. Τινϊ; 5ί ν.ι\ «%ν ηΐϋΐι» -ϊϊιΐΒΐ βΙ οιιάϋ. Αΐίςυί βΐΐαηι (ΙίίυηΙ οΐυΐιιια τοί κώματο,- ί^ΟΛίμΙν αΟιοϋ φβοί τβταράχβαι. βυ- 
ΓΟΓρηΓΪΒ |*ΐλΐ) Οϊ>ΐ(Ι ραΠιΐΓίΑΐυιιι ίυΪΒΜ, €ΐιιη ϊτα- ^ μουμίνου ΧιπΑ τών Ε/Ορών • Βιρ^ν '•™'' ™-" "'— ΐΊ»β«»0ΐ ίιϊνδ^ΙΙΙ» ί(ΐίι»ίΕή9. Ι'ΓΟρΓΪυηΐ βϋΐρίΐ 90 

ρυαυΙίΐΓβ βίΐ ϋ> ηυ) ίηκυηΙιΐΓ, ιιΕ οευϋ βίί ΙιΐΓ- 
ΙΐΐΐιιΐυΓ. 

/ημΚπιΜι ι•η ί)ΐ)(Γ Φηηη ίηίηιίίβι ηκοι. Τβ- 
ΐΜ'ίΚΓΠϊΐϋίυ νεβίίιυκιιιοΓυιη ΙηΜβΓ ΜβΙβεΐαι ιιιιπ 
ΜΎ^ΙΙρ^ηϋΐΒ >!> ίυίιιιίϋί» μηΐίί : ηιιί ϋηίΐι ΐηΐύ 

ταΐΛ* ϊΗΐη, Ιιυο ΟΙ «Ιβίτίϋο^ κΕΤεΟυβ. 5ι:»» ρπίια 
ΐΙβΙΐίΙίΌΓΟΒ νίΓΪΙϋΙϋ κΊίκΊ Μλίοηΐ. 

νκΒβ' 9. Ιϋιαύϊίί α πιε απιιι«ι ^χί ΐΐρ<Γβ)ηίπΙ 5]-αν δργιζομίνιυν. [•«ρ τβντι των 
τών πιτηχλύίωμίνων Ιματίων ήτιμώΟι^ν, χβΐ χβτ*- 
φρ&νήΟην ΰττύ τιΙι> ί](θρ(ϊιν, των φοΰουμΐνων μι ΐΐβλ 
τίΐί άμβρτίϋς. 'Π ί^^α^β1ώ£)η^, Ανΐ\ ιβΰ ΈβΦέν^. 
οα ■ ιΙ ]-ΐ)ριΐιθ\ γίρ, άσβιενιΐΐ. 

Ά Λϊΐστηη (Ιχ' έμον, πάττί^ οΐ ίργα&^ατο§\ 
Μ^Ηΐίαΐηΐί. δβΐιΐί^ηχ ]9ιΐι αα ^οβI10|^£ιιί ιΐίΐίηυιιι «ί^τ άτι^μίαν. ΑΙοίύμίνος ^δΓ,της «βρϊβιοϋ ιυμ 113 εΟΜΙΙΒΝΤ. ΙΝ ΡΪΛΙ.Η05. 114 6ίΓ, χίΐ ?6θγΐιϊ Ιγχίλίύίΐ*!, «Γί» ίρβτβ* •ϊι». <Ιϊ< 
ΑίρΛζικ, 

'όη βΙο-ήκουσΜΤ τίιτ ^«τΛ•* ^θϋ ΜΛανβμνν 

Γ•ΐτ χρσσενχήτ μον προαέϋατο. Τοϊγιλ ■ϊίθηαι* 

*Η γοϋν τΑ «ρΐα ιαΰ^α νηραΐνονβιν ώ; 1ν δ^Ιοΐΐ 
■ίρήχαμκν. Ή 1ικι81>, κλαίο «κ «αΙ ΙκΙ ικνΐ^, >(>1 

ΟμοΟ τή» όμωνι>μ•βν. &ς ϊλΪ βιήηι ^ηΐιίοΐ γίγ»- 
ΐΓίΥ. Ή Μ προβϊυχίι ηίλν» *ιί!ΐη, ϊτΐίΛνββ ιήν *«1- ίκίιιιίΓοι ρ«Γΐ£Γτβυ9 , ΜΟ τΙιιΙηΙμ κυ ίηνΙϊίΙιίΐΜ 
ίΙΙϊ ίΐηΐ, 3υΓιΐ|ΕΓε «»ϊ Ϊ<ι1ιβ1. 

Υεβι. 10. ^9Όη^αΛ (χληοΪϊϊι ΟοιηΐΜΐη τοηι» ^κιι 

<!ΐΜ ό\αΐ ΟϋνεΐίΕ ιιιχ ιίιπΟΓίίςιιβ ρΐΓϊΐοΓ ίο Γιι;•» 
Ιηΐπιίοοπιιιι. ΤγΙο νεΓΟ Ιιχε ίο ρΓΚίΐηϋ τϋίβϊευΐο 
(Ι^ίςΜ, £4πΐ(]«ιιι ΙίλΙ^Ι Μηβυι», Ηΐ »1ί1ιί «Ιϊιιη φιί- 
ιιιυι. ΥβΙ ιΙίΐΐΓ, ΐ>ιϊ> ο^ ριιιρβΠϊΐβιη . αιιΐ 3)Ίλ» 
ςίιίΕΐυιχΙί οιίκΓΪ», (;«ρ«ηυιη6Γ0 ηιιιΐϋ Οι:(Ιογ« •«• 
ΙΐΐιΙ , ίορρΙίοΐίοίΐίΒ ναοΐιιιΐο, ^ριιιιίνοΐαΐϊιΐιιβιιι ^■^- 
III» ϋήΐϊηιίΐ , «ιιιί λΛ ^■α3ά\^ιίαα^^ία ιΐφΐ>Ιιεαιίοιιηη 

(ν^πιη )ΐιΐη•μ«ηηιι ίηιβΓΓιιίΐ .« 3(1 Ιιχτ, οηΐίοηϊ* «Ίβιη η»Βΐ« χΐίιιηιΐΐ , Βΐ ΐΒίΙοκ» ρΓ«ηΐΐι βοιηχι , μχταί»; ίίόνηζ τΑ{ Ιανΐών 12ιε(3ιϊ, ώ; 
Μι: Βρα βιά τάχους. Οϋτιο; 6ί Ε]ί»«ίί, ιΐί »Λ ύχίοι^ 
χΜρήνοιΐΐ4ν * τ& κι ΚαIαίσχν^&ΐ^ψ^απ^^ ^ς λ\τ[^- 

ηϊς (ΰχτιχοΤ: «ίΙπκϊ π5αι αυνταχΐίαν, τοϋ ιύ- 
χτιμ^νου {ητβϋνη; τάχι^ν αυτού; ^ηβιΤν τ1 -οιιϋτα. 
Τιν^ α φασ^ν. (ύξασβ^ι μέϋύίον, &λλϊ μή χιτϊύ- 
(ανΟαινΐν τδνϋγοηβ, >:<ίμΐνον &ιΛρ τών Ιχίρών 

ι^« 9νμμ!(](θϋντα τούτ<|ΐ θείν, κιΐ άτ03ΐρα^ί]«α[ τήν 
μ«/Ίη|>'«ν, χα\ ο&τω βελτίω ΐή να ι, 

1'αί$ιός τ^ Δα61Λ ίτ ι}ΐ7< τφ Κνρίφ ύ»έρ τώτ 

ΤΑΛΜΟΣ ζ: 
ΔοχιΙ 1^ω^ Ινανιίω; Εχΐΐν Ι| ίηγριμρΙ] η(Λς τ\•* 
Ιι τιΐ; Β33ϋ.ι!3>ι;1ηορίιν, [ν4> τ1 Χαΐλ ^ϊ« Λα- 
€Λ άναγ/γραπτιιι. ΚαΙ -ί^ρ, (ικΐ Α Χσι*9\, υΙΑ; 
Άρ^ι\, αα αίχ 1(μιν«Ί, 1ϊτ£ρΐ)τ». Ζ\ιμ^ί^ίζύΐ' 
ΐοι ίϊτχνΐχ τρύκον δν ί^Ομιν, ί{ £γι ίιώνυμο; ^ν ςιι^αι ΕΐΙβτηπιιιΐΓ. ϋιιβιη εοηκ»]ϋ3ΐιΙιιτ. ετυΐιτκΐΐΐα 
αιιΐβΐΒ ί^ιι* ϊηίιηία . ηΓΜΕοΙε» «>η€ίρ1ι• ι Ββ 4)Μ» 
ίπ3ΐι«β Γιιί53β (59]. ΐρεητΜίοΙ ίΐιϊηι ροίκβ 5ε ιΐβ 
Γ9ΐίΙϋη ρτορπα ροΚϊΐηΐι: ΙιαΙκΓΚ ΙϋϋΑίιιιιι Ο^ν^ύ, τιΐ!- 
ιιΐϊ (Ιίτϊιιχ ρΓίνιιΙυιη Ικ'ϋΐκΐΌΐΐηϋ^ ; '4υι>4»ί 6ηιΙ)υ<:- 
Γίιιΐ£ΐ ριιϋοη οοηΓιι»ί Γυβτϊιιΐ, «ιυοιιΚΗΐο ηοη €[ί3ΐη 
Ιίιποΐιυηΐΐ 

^ϋιιί(ψ|αηι)ι^ (Ι ^ο^ι(ιιηάαη^Λ^ ιαΐάί ψί!οηι*τ. \ϊ>\ 
ιίο κκηΙϊβιιΐΗ π-ίΓΟ ιΙη:3ιιΙ. Ζΐ («ιιιοιΐ ίίΐ ) Οοη^κΝ- 
ύίΆΐντ , Βυ^αιεηΙυηι αΐηοβ ΊηΙεηιίουϋπι ■■^αί6Μΐ 
^ικΙοΓίβ. Οί^Ιία 3<ι[»η , V αΐάι νΐ^αηIΐ^ , «ηιιιίΐιικ 
Ιιίι κτ6ί) 3()][ΐαΒβΠιΐ2 β:^!. Ορίβΐ ιιικκιυβ ηι<|ΐΐ[ΐ 
ίπιρηο^ΐντ ϋΐββ (}υ3πι αΐίκκίπιε Ιιείΐ 4>ιιιιϊ> ρ^ιί. 
(}ϋϊ(ίβιιι ν«Γΐ):ι 1ια!0 ιΐίευηΐ ρΓϋΟοιη ραιίιιβ ίίϊιιιϊΐίιιι• 
(Ιίηϋοι ΙΐΐΙ»£Γ«. 'ςα&ιη ίιηρΓβΐΐΙίαηίί , «Λ ρΓΟΜΓΪ 
Ι'ΓΟ'ρΙιβίίΐΐιι ρτο Ιηϊηιίςίι, ιιΐ Μίριϋρ&ΐ ρΓ^νοτυιιι 
ι-οηιιίΙίοτιιΐΗ. ιιΐ Ιίαΐί-ηηι 1>ααΐ)ΐ ΐ|ΐιί ίρ«ί Ρτορίιεικ 
ιΟίυΙοΓ Ε&Ι. υ( 3 ]ΐΓθρπ3 ρτατίυΐυ «I^&^«^3Iιι, 
3τ(|ΐι< Ιιθ( ρ3ΐ:ΐο ηΐΐΙϊοΓΡβ Οοηι. 
Ρ»α\Μΐα ψίί ΟανϊΊ ^κινι ^^^^«^I Οοιηϊηα ρτο νετ^ΐβ 
Οιΐιΐί (ϋϋ Ιΐιηηή. 
Ρ5Α1.Ηΐ;5 VII. 

Ρί7»:η8 ίπΒϋΓΪριίο νίιΙϋΐιΐΓ ίατβ ριίΕΐιηιιΐΐι ^οα^ 
ΙίΐΐΐΓβ ΐΐ5, ηυνΐη ΙιίίΐΟΓίι η<•ριιι Ιια1>ι^ιΐ1ΐ|Γ , υΜ 
ςκΙ> 1>«ΐ1ί Πανί^ ίΐιο οτΕίϊπβ οηιΐΜΓΪρία κιιηΐ. ΙΙΓκ: 
«ιιίηι ΟΙιιιβϊ ηοη ϋειιιειιϊ ϋΐίιιιιι Γιιίί&ο 1^2^ιιιιι!> , «ιπΐ 
Ληΐΐιί- νεΓαηΐ3ΐΐ)ι!ΐι Γβίτκ' ΐηηνυϋί•ιιι\ 1ι«^. πι ιΙί• & πατήρ αύ-ηΰι )) ΙταΙιαρΛ ΧουβΙ τυγ;[ίίνων άρχι... ]) ε«ιη(ΐ• : τβΐ (^ιιίΐ ϋιιρίΐΐ ΓιΐβΓίΙ ιιοιίιοΐι ρΐΐη Οιιΐϋί, αύ:ομο*'!αν, καΐΐάς ΐοϋΐΓ!ρ3^9)γ(χωτι!ίτ(Λΐ ΆχηόψίΧ 

ίή Ρίίλψ ιών βαιίςλκών ({'ρ^ημεν π>βϊύ«(Μν. 
*Αχί ίϊϊί Ανδραγιθ^β; «ϊΐί/ηχϊ ϊτ,ζ προβηγϋρία; 
^■ιΐτηΐ ' ΧαννΙ γ^ρ, ι;Μ<- ιίβξίάς ίρμηνιύιται. ΚαΙ 
γλ^ ΙΟα( τ{ Γ^ιφή ιτ^ΧλΑίη; Ακλ τών 1«ιτ«;Β(υμ1• 
τ&ιν, ^ άιώ τών πατρϊιν ΐο!(( υ[οί»; ίψ>μϊζι•.ν - οΓον, ν«1 ηιι1ΐ[ϊρΐ«ροΜηιο•1ιιιη Ιι•*Ιιι« <;η£ΐιι•ιΐ'ίΐ)>Ιϊιιηι.Ίη 
ίοηίιΐΐί βϋ , ιι[ ]ι^|]ΐΓΐιί ίιΐίι»» ιΙϊιτί'ΓΓίιιι-. ΠΐΓ Γίοιιϊηι 
ϋΙιυ«ί« ΑγιοΙΓι ΒΙΪυβ, εΙ ^1<κ:^(ιί Ικ^ιΐί 1),>νυ , ιιιηιιοΓ 
τβΙίΓΐΐ βτιικίΐίιν, ριιιιι ΑΙιΐ^ΙηΊΐ ΓιΙίιι^ Ιμ'ΛΙϊ 0%\\ΰ , 
αάητίχΐΛ ραΐΓβιη ίοίαΓΓοχίικεΐ ). Ιίικίΐ βο «ΙοΠοογα 
αΐι τεκέ 61 βιΐ λΙι&»Ιοιιΐ!ΐιι ΐΓ8ΐι^ίιι;;εΓΓ, γο ΐΟηβίΙΐΟι 
υΙ ΑεΙιΗορΙιβΙ άαιίι ΛΙ>3η](νΗ (οιΐίίΙίΒ ιΙίί.ϊΟΐνβη'Ί : 
^|υοιη3^ι)I(ΜIυΓη Π |ΐι>ιίθΓίΐ. ΜμτϊιιιΙ» ΐ|ΐιίρρο ει 

(ϋ'ΐαίΙΙΗΐΟ ΛΙ»Ι«Ι<0:ΙΜ ίΟΙ'ΐΓίΙ ΑϋΙ)ί(«ρΙΐ< Ιίί ΟΑΙΙβΐ- 

Νυηι (13 ^βΐίιηιίι. ιιΙ πεοβιίοιίΐΐη οΙ ΙοιιιρΜ ρηκ• 
ΚΙίΐιτίΐ \χα\Λ Ο'ΛχΊύ. Εΐ Ιοιιςία& Γιις<^1ι(I^,^ιιυ^^υΓ^3 ναηβ ΐ6ε1ίοη£5. ηΚ ΕϋΤΗΥΗΠ ΖΠΊΑΒΕΙΗί Πβ" |ι1υηι ΓΓ|ΐ.'ΠΐιΐΓ. Αϋ ΙιιψιβπιαιΙϊ Ι;;! υΓ κΙγγπιμ ορεη;, 

ηΐίιΐίΐΙΙΐβκΙιΐί. 51 /|ΐιϊ(Ιαιιι }οι»(ίη\ άι•ζΙίτα ϊίΛϋΓρΓΠ- 

ιι1ίΐ]<ιΐ!>υ<ι 5£ΐι ϊΐιιιΐίί», Ιλ(>(|)ΐ:ιπι 9 ρ3Γ«ιι(ίΙιΐΐ« α\'\Μ 
ιΙβηοιηΐηΐΓϋ, νΰΐιιΐϊ /ΐίίυη ρηπι , βΙΪΗΐΛ ιαρίίπΐίιτ , 
ύΐ ΙίΙίνη ρίτιΐϊΐίοηΐί ; ίΐι εΐίαιιι εΐ ^Ι'»ι (Ιΐίΐίτα 
ίΙΐΒ ιΐίοίΐχτ, ςιιΙ (Ιβι(ϋΓ Π ΜηιπιΟιΙυ: ητιιίΕΟ ΓιιόγϊΙ 
αι]]ιιΙοΐ',> ΙΙΙιιιΙ ϋΐίβπι ιιιϊηΐΒύνϋηΐ'πϋιιιιι 6^1 . ΐΐαοιΐ 
ΐιΐίΟΓϊρΐϊο ύίοίι ρΓο νβΓίίι €Η»*ί : «ι υιιι^η ίπ ΐοΐο 
ρΐΐΐιηο. ΡΓορΙιβιι ηυΙΙηιη ΟίΗΐ&ί ιικ^ιιιαΓίΐηι ΓηΕΪΐ ; 
υηΟΰ κΙΪ» ΟΜίοΓ <1ΐ)1ί(α1ί<> : ςοηπιοιίτι »£ί|ίΐ4ΐΙ |>εγ- 
ΙίηοαΙ Λά ρΐαΙίΓΐΐϋΐ ϊηβΓπρίΙο. Ναε Ιηιηΐ'ΐι ι^ιιαιΙ γ.ο• 
ςπονΐιπιΐ5 ιιπη είΙαϋίπιΐΒ. Οιιιη ραιηίΐΐΓει ΝαρΙιε- 
(3ΐη, ι\αοΛ 
ΛΑ«3?ι>ιΐϋηι ί]ΐνημ(ΐνΕυ:ίν ό ^τβΙΒ τ<ΐίί Χουα\ καΐ 6οηεΓ ηϋιν 
ίτη^ν. 'Λλλ' ήμΙν{£ τϊ δίΕγνωαμίνον ούχ ί^'ϊκρ•*- 

ίι:\ι• ουνίοίΐ Χοιοΐ. ϋτηΟιμέναυ οΐι-Μϋ x^ ιαρί 
ΐν βκάτηί Άί;3οι*ώι*, Χ3(\ ΐ^ πϊρΐ τον ό^«31"ί^- 

Ίΐ*» θ»)!, <><ΰχ ΰπίρ ιϊη Ετ^ιχε ιιβρΐ τήςΐπΰ Χανβ^ 

ίφέ;ΐ£ΐΡ0{, τιΟάρ|ίΤ|Κί τοί; λόγοι;, οΓ; εΓ^χι* Δ ίρΟιι ίίίηιιαιη ροίΐιίιΜΙ ίη ρηιιΐϋΐιΐίη ϋΙ ΰοΐϊίίΙίΪΒ ΰΐιιΐίί, η<ιί «ί &υ88ι:Γ3ΐ ύβί6ΐ<Γι•ι-||η4 
. οΐ ι1ί£«ΐρ3ΐιιηΐ[η εοηϊίΐΐι Λς|ιίΐορΐι«1 , Ιιυ]ιΐ5(η(ΐ(Ιί ρβηΐηιυτπ εοιηροΒίιίιι ο (^βεϊιΓιΙ ίίβο, ηηη ϊ ρΓΐ> (κ'η^Ιίιείίβ (1ΙΙ.Ί; οοιΐ5β£ΐιΐυ3 Γιΐΐηΐ > ργειιΙεπιϊι «ι εοηΐϊΙίοΟΙια&ί τ λκΛ ηυι'α ίρΒι>. αηιίΝ» ίΙΙη 9ρ?, ΐ|ΐιζ 
μΓ£θϊρυιιϊη Ρομηι ΙΐΑίχΐΐίΙ* &ΐΉ , Π»κί9 ΓπΐΙιΐί εΗ ίη ν^^ι)^& είκίΕΪ , α »& αύ ΑΙικ^Ιοηβη) ηιΐ^β'ι. £«1 
ίΚίΐαΓ Ιιϊε ρίΐΐιηυβ ρΓφρίΐ'ηίοτίϋΒ , ρΐ3Ε:ιι>|υΐί £ΐ ΙιβηονοΕυηι Γϋιΐιΐιι Οϋυηι ο1) οοιηπιίίίΐιιη ογγοιυο) 
ίΙΙαιηηιΐΐΙη ΒΐιιίΙίιιηι ΐΐιυπι ίΐιίταοί^ 

πίβ (λ< €Χ οπΜί&ιιι ρίπέφΐΐηΐίΐιηί »ΐΐ, ΐ1 ΙίΙΐΐτα ηΐί. /^^ πκίιτιυ•* Γωι* ΰίωχίίκιΐϋΐ' μβ, χηΐ Ρΰσα* με. ΕΙ 1.ίΓϋΙ , ΪΝΐ^ϋί! , αϊ» ρηκίοιιΐίαπί ϋίχιβϊ ^ιI^ι^Iιι3 βίιη , 
01 ρΊυΙαΙιιιιι Γη&ρίτΐνεηιη , ΐ6ΐιιριιιΐ|ΐΐΕ ιιοΓ(>ρ«]ίιιι 
»)) ΐοη^Γϋ^αιιΟιιΐΡ ΟΰΓΟίΙΐΜΐ) . πιιη€ Ιαηιι-η ίιι ίΙΙο 
:»ιυρΙίιΐ9 ηοη ΐηηΙίιΙ» : βΐ ουιιι ρΓ^μβ^Ιίεπ) ρυ'^ιιχ 
(ΙίΓΒ ιιιίΐιί ίηδίβΐ , > Ιβ ΐίΐιη ρεηιίεο , ϊ» ι^ιιριιι ιιπυτη 
πηιηβΐ 5Ρ63 τπ'Όβ ΰοΐΐηοϊνϊ. Α1ϊ;ΐ βιιϊιΐ) «ιη•Ίί.ι. βικΙ- 
0Ο9 ηίηιίηιιη, «οΐ:ίιι$ , κ πιίΙίΐΡβ . δκειιικίΰ ϊιι Ιιι«;ο 
ΓΐΤΐυΐη. δοΓφΕιιιιι «βΐ βιιίιη : ΙΙαΙίάιαΛί Ιιοηιο ηαΐ 
ίρίπ ροηίΐ ϊπ ΙιοΐΩηί *>. Ιι^πι : Ιίίαίιιι: Ηοηιο 4111 
ιρ«ΓπΓ ίη (4 ** ; ηΙ (|ΐι«πΐ34ΐιηηϋιιιη ιΙΪιιιη ϊο\(τβ 
φΜΐ» 1>οΐ)ΐ» ηοτι <3«:ϋεπιυ5 , 5Ϊΰ εΙίαιη ίη βΐίΐϊ 
«ρρητβ ηθ5 ηοιι Λμιλ ηιι^ιιι ίιι Ο^ο. ΙΙΙβ αιιΐ,θΐπ 

53ΐ*9ΓΪ<1ίΓ.>1ΐ1Γ (|[ΐϊ ίΠ ΙΐΐΙΙΟ βΙΐΙΕ νΐΐΙπβΓβ Γ0Ι15ΕΓν311ΙΓ. άναπνΐήσα; μιχρ^ν. κα\ λαδών χαίρων Ε,ίς τΐχρί^Λ- 
ξι•/ ■ 4>Λίι νϊν ι-Οχ Ε-' ίκίΐνψ Οβ^^ύν, βντιγηινί- 
ζιτΟβι μίλΧω ■ μΛνης ΕΙ της ιτης έΆτιΕ!»; 1χχ^^|ΐ4- 
μιι, ΐΕΟτΐρατ' ίλλπ πάντα ίοτι^πίμΐνοΐ, χα.\ φίλου;. 
ΧίΐΙ 9»μμάχθϋ!, «βΐ Οίρβΐιώτ*;. Πγ^ιτΕΛί \ίί» • 
Έχιχατάρατος &νβρ•>ΐίΕο;, 6 ί)π•Χ(υν ίπ" ίν'ϋρίΛ- 
κον. Κοίώβπϊρ ο1 2ρή Λλϊο τι (τέδίΐν ιςχρί βί^ν. 
βίτω; υύδί Ιπ' Λ*λον ίΙ-Λίζειν, ή ίκΐ τδ'ί θίίν. Κ»ν 
οώ^ετοΐ μΐν τΐί βίΛϊΐ^ροώμίνβς ίν πι><μ«ες &τρ(κ• 
τος ' {ίύϊτΒί ίΐ πίντ'ΐι, τών ΐτΕίτιΟιμενων ΑπαΐίΧας- 
τΐμ£νος. /ί£^»•^ί^ν ίέ τών διίύχότττατ εΤκι, 8ιΙ το<*ς 
τζ) παιραλοί^ συϊαποστήίΐιντις, φηνώντ^ί χβι* £| ΜΪρϊ \α (|»ιί ιΐ) ίητ3£ϊαπ6 Λΐ(]ΐίί ΙιΐιρίΙιΐ ϊιιϊπιίοο- *^ βΟτβΟ χίΐ διψιΓιντβς -Λν τούτον βάνιτ^ν, "Π κχΥ 

οώζΕται μίν, 6 ύΐΐβί'νών ' {ίύΕΐαΕ Β1 Α' ίν ίΐΙ;(μ(ΐ2[ι>(τΙ^. 
£ωιι4ν μί οΐ^ν, ώί ΑοΟετι/η - (Ιύοαι με, ι!»: αί^μίΑΜ- 
τον, ί««ίν(^ γλρ, βββν 6&πω, ββγη^ΕυΟτ,νβ» τβϊ; 
ΐχΌροϊί. *ίΙ χαΐ, Σ'ϋοδν με, φηαΐν. άπΐ των ΙνταϋΟβ 
χατσΐίωΐιΐίντων μί ηοΐεμίων ■ ρ^ΛΛί μέ £1 κιΤ Ακϊ 
τών ^τιϋ. ΟάνατοΜ εύΟί); ίξΐ^Εΐΐνώντιον τ& ιΐ";!^ματα 
τη; ψ'ύ][ης ά^ρίΐΐιΐν ΐχΟρών, ΙΐΐΊ ^ψ κατα^/ΕΪ», ιΐκ 
ιίνίΐι τήν Είηοιν ίιττλήν, ύπϊρ τή; κβροΟιττίί, ΐίβΐ 
τή; μείιλοιίυης ζίυηί. 

εοπιρΓΒΐι4ηι1βΓ6 : ιυπι ΓιΙι«.'Γ3ΐιΐΓ. Εχ οηιηί6υι βκΐιΐΛ ψίτκηίΐιηίϋα* 
η)(, ιΙίιΊι. ρπιρΙΟΓ ρθ5 ηιιί ρηΓΓί£Ϊ<Ιλΐιι (ΪΙίϋΐη βϋ- 
<|ΐΐ(.•|ΐ4ΐιΕυΓ, ί-Ι «]ιΐθ Ηίοπηηι ΐιρρβΙείιΐίΐιΙ. ν'υΐ βΐίΐΐτ: 
ΙΙΙΐ 83ΐνηΓΊ (ΙΙεΙίιΐΓ ηιιί ίπΕίπικικ «ΐΐ ; βΓΪρί ν<>Γα ίευ 
ΙίΙιβΓίΐΓί ίΙΙι: ηυί ο&Ι «ίρΐϊνυΐ- $αΙν.ι ιιΐ€ ϊ^ιΐυΓ ιιΐ 
ίιιΐΐίπιιιηι ! ε[ ΗΙιεη ιιιβ φΠΕί Εηρϋιιιπι ; ιϊπιεο 
ιηϊιπ ηε «Ιϊ Ι»ίιιιΪ€Ϊ3 <'0ΐπρΓϋΕιντ)ΐ).)Γ. ϊι:!, 5;ιΙ(3 τπο 
!ΐ|» ίΐιίιιιίΐίβ |)Γ,ΐ$ΕηΙί$ *ϊΙ;ΐ! : 61 ΙίΙ>ίϊ3 "Ιί ΐ1> ϊ(ΐ*•- ιίΙιίΠϋυβ ϊηίιιιίςίι, ΐ|ΐιί ροΒί ιηοηεηι ιιΐ(>3πι ιιιίπΐΒ 

ιιΐϋ'ϋ ιπααιίαβ οίΓηι^η ρι;ΐ£εΓΐιΐ;ιΐιΐΓί κιιιιΐ , βϊ ηυο ριοΐα Γοτΐ35&& εαιη ροΐαεπηΐ 

ιΙιιρΙρίΊΐιε ετιΐ ]ιικΕ3)μπιγ' 6ΐ?Π'ίΐΐΓΐιρ6ΐίιίο, ρίο ρπ^β(>ηιϊ ίοίΙίΐΐ>ΐ νϊΐιι, Μρτο Ιιιυτ•. 

νειιΐ ό. ΝΐηΜίιάα ταρίαΐ ιιΐ Ιμ αιιηηαιη ιη^αι». ϋ Μήποίε άρχά(Ττι άΐ( Μίιΐχ τ))Υ Ϋνχή^ μον. Ύΐη 
ΛΙιίΐΙοηϋιη ίιΐϊυιιι Ιβ&ηί οΐΜχραΓ'ϊ, οΙ) ίΐιιηπιαηι Άβεΐαλύμ (ν^μάζει λ^οντ^, {ι4 ΐ^^ν ίγρ(4τΐ)τα ^II^ιιΒ, ΐοιηεηοίειη, ίβΓΟΓΪβιιι, αΐΐ]υε ίπιριιιίΓηΐΡΐ 
9Ι1Β1Ι5. ΥιτΙ ίηη3'5>( ϋε ιΐΐτηιηιιε Βεη»» εϋΐ, (|ΐιΊ 
Ιεοηί ςοιιν'ΐηϊϋπΙ'ΐΓ ϊοπίρηγαΙηγ; <|)ΙΪ3 ίίειιΐϊ |ι;ι*ηϊ 
ιιβ Λ^ (3»ΐΐ:ί πΐΐΐο ηΐϋπΐ, ίΐ3 βιίηιη οβ ιΐτηιππϊι 
ρπΐι-ΐΑΐΐΒ ΙιϋκμΙιΐ'ηιϊαΒ ιιια!» «ΙεΙ. ΐί^ηη α'ακη \\- Ορββύτητβ, κλ\ άναίΐΓ/'^ντίν ίρμ^«. Ή χβ\ 
διάβολίϊ βΙνίττετΛΐ ■ δναώδε; γάρ -Λ αχ6μΛ «οϊϊ* 

μίας ίξερΕΜγίμίνον. ΚοΑ γ4ρ β Κύριο; χοτά τΊν 
χαιρίν τοϋ ΤΕκΟα^ς Ιλΐγβ ■ Λ'νγ ύ ^/ιχ»)* τον μΛ- "" ίηιαη. χνι>. Γί. " ΡβίΙ, ι.ϊνιιιι, !3. 

ναπΦ Ιι;€ΐίοπ£5. 
αν> Ζτκΐϋ : $ϊήΗίάίΒΐ 6'Αιιιί Γι1ί<ΐΒ (ΙεχΙΟΓΚ ίηΐαφηίαίΛτ. 1Τ ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΓΪΛΙ.Μ05. 118 

^ι'^ν τοϊ'ΐον ϊ('ί:#τ«'. «οΙ ίτ ί^•οι Εζεί οΛΛ/*-. Α 0"••ιΚΐί Ιικ νηΐιΐι πϋε γοπιπι, ψι» ο Ποιιιΐιιι» Ι•»• ΈτΓΐ μίιπ'.ΐΐοΟ Άβί^ίΐώ;!, ύτϊθ"ίΐ]τττίο» την ζ•ι>)ι,"ΐ. 

τών αίιίιιΐν όνιΐμαΐΐν, Λαπερ Είρήντιμίυ 6 ΚΰρΕο;, 
χα\ βιχαιβιΟ-νη, Χ2ΐ ΐί τιτάνια ' λμβρτΐχ {: 9«α^ 
ά«(ϋ1ΐ(», 4 ίι4€β1ο(. ΑΓΐ«; γΐρ ί μίν, ίχι1ν€ιΜ •4 
Βι, ιβύτων κίΟίϊτηχε. Καιαχρησ-(χωτίρα 41 ϊή< 

άρτιβγήί ή *ίξϊί. ίνΐϊΟθίΟ ίΓ|>θύ(ΤΤ1ί άφιίρΕίΙΛ 

ΆρμώίΤΕί 91 χαΐ τιβιντλ τψ ίν κιριβτόβιιιιν ι1 παρών 
<1'κλ/&ΐ,Ε{ίκίχοντας |(1ννοή«ι(34) χαύς ΒαΙμ'ΐναΰ ' 
Ιίβντβ ίϊ, ίΐν ίρχινίβ τούτων, 8; ^ρ^Λζίι ϊΙ)/ ψν 
ί(ήν §1; 4;ι.(ΐριίίν, χϋΐ ι1ί 4τΕΪγ•ΛΚΡ.ν, ίϊΟϋϋαα (35) Βΐπηίβ Ιϋΐνρο^β ιΕΙγ(3 ^ι^η1 : ιΥκνϊ ρΐίπ^ηιι 11ιιί>« 
Γηπιι4ί ';ί»ηΗΓ ^«Γϋΐ.η ίη »ιβ ηοη Γιπ&ίϋΙΐ ^^πί• 
7Ηπη• ^^ ΟυοιΙ ίϊ Μΐΐ(-ΙΙί£<π)ιΐ} μι^νΐιοιιιη ιΐο ΑΙιιιι- 
Ιι>η<>, .Ίΐιίιιυιιιι, οιριιπβ, ϊι) ΡΐΙ νίΐ3<ιι,>|ΐ» >Ι• Ιηΐΐτ- 
ΓΐΐΙοτε ηηούαιιιηιοιίη αιιίϋΐπ νίΟνη^Ιιιτ. Ε^Ιι-Ιτρίκι 
ηιιϊιηα νϊΐΐ: ανα ; «ι ί^χριπιιιΐ'ΟΓΟ οηΜβΜΐί Ιρν» 
ειιΐϋπιιη ηοιιιΐιιίΐιιΐί ^ρροΐΐ-ιιηιι» : ηιιηηΐΐΐιιιοιίιιιιι 
Η ΙΗΗΐιίησί ρ:)« ιΙίϋίΐιΐΓ η ϊιΐίΐίιϊ.ι, «ι 3ΐ<3 )ιιι]ιΐ8- 
ιηΐϊΐΐί, ηιιίι ρΓΪβ (Ί]ιΐϊΐίΙϊχ αιΐΐΟΐΓ γ51 Μ^ιγ ϋΐϊΐΐιι 
Γ3ΐίοιι« ιι^^(11οι) ρβτ»ιιιπι «Ι {ΐρπίίΐϊη ίίρρτΙΙβΙυΓ, 
ν€ΐ<ιϋ ίΙΙοηιπι »ιι5Α Ιηΐ|Κβ|>Γΐβ ηιιι<>ηι ριι&Ιΐι ?5Ι 
ιΐίοίιι ΠηρίηΓ, ρπ) ίιιΐιτίκιαί. Γ-οιιςπιΙΙ πΊαπι Ιι'ιο 
ρκηΐιιιυι οιπιιίΐιυϊ 1ιί5 ηηΐ μ) (£πΐ3ΐίιη»ί1ιιιι γΙ ρτιΙ- ιΐκιηιιηιιιο ρτί»ρί;ι«ιιι 5ίιι:ιη3ΐη, ηυϊ Βπίηιιι >(] ρτ^Μί» ιαΙ 3ι1•1ηρ«Γ3(ίοιιο»ι Γ.ιροτϋ κηίοΐ. νεΙ >|ΐιί 
Λ"» Γ3ρ>1 υίίΐΐίτίίΐηΐ β ΓΟΓριτε^ 

Μή διττός Λκτρονμίί'ΰν, μ7\α€ν>ζοηος Οίχίΐα Β Γκη ηιιιι ιΐΐ ^υί ΨίΛχαιηΙ, η»^Ηΐ η*ί ια\'ΐ*ΨΛ{η€ίηί. χ»1 τχΐτϋ-το μι>ισ^^^^ο«0{, ίτρίίς τ^. Γώσον ϊ661 
λτιτρο.νιμ{ν>υ, πρίς τ\ Τμίλι - οοϋ γ4ρ μή Ιπν^ιϋ- 

Κύριβό θεός μον, ίΐ ίχο!ησα Ψΰΰτσ. ίΐίττιν 
άβ,Μίαίίτ χ,ΐρσϊ μϋυ, ιΐ ά>•*"^ίδνκα το'ς άηα- 
.Ίοδίδοϋσί μοί χ.αχ.Η. Λχοχίσοιμι δραάκό τωψίγ- 
Ι'ρώτ μον κη^^ς, Ούχ ιΐπ» τΐτής άμβριίβί είδο;. 
ςιειΜίανο; Ετι ϊοΰ ΤΛΛίς • βϋί γϊρ *«μΛ5;ν «ντ&ν 
Ιίί)5.ωοεν, νπχρα\'7χ\ί•ν6μινος ■ ίΐϋ Εύ^ιιμίΐϊρον Εί 
ίϊΜίιΙβ«Τδίΐο, Ϋΐ^τίν, ίκΐρ ίϊμΙ/ς Ικαίηβΐ ϊμϊ;, 
ίγίνΕτο γϊρ παϊραΧβία;. χ«ν μιβρ4ς• χαΐ ιί ήδί- 
«τ,ϊβ τοίιςντιέως ^ίροΐν, Τ|ϊίιΐ ιτραγμοτίΜΕ;. χιί- 
ϊηι ΐΕ4λΛ( της «ίιτοϋ πονίΊρίί; αΙοβόμΕνςις ■ ή ΐ!οπΐΐηιο Ιινι ϊί ίυο «ηΐίιιο ΕΟΓΓί^ι^ηηιίΕηΐ ρΓκιΙί' 
<ΐί» τ^Ηιϊ», 5β/ι-(ΐ ιπβ Εΐ 1ιί«^« Ηΐ«. Τρ, ίιΐ(]••ίΙ. Ι*0•» 
Αΐΐ4ΐιν9ηΐΡ, ηιιΙΙυ) ί«Ι ΐ)ΐιί ΚΜΐν(!ΐ, »ιι1 <]Ηί τηΙίπΜΐ. 
νκηβ. 4, 5. Ροηΐηι ϋεια «>ηιι, ίϊ (αϊ ιΊίικί. ιί ηΐ 
ίΛ)ΐΐίΙϊΐία ίη Μύκιίΐϋ ηι#ίι, «Ι 'ΐΐη'&ίΐϊ ι-^ΐΓίλικ^ΐιΐϊύοι 
ΜΪ&ί ηαΙα.ΛκϊΛαα μλι αίιιιίηιΙπιιηηΊ ίιιπηίι, Ν•ιη 
*ρ«ΓίΙ ΡΓορΙιοΙι ρβεοαίί Εοιιι^ι ΊΙία ϊ^γκκγ^ιιΙ- 
Ν«ιιιβ ΕΑίιη 9110 Αοιιιίίκ ίΙΙϋΐΙ (1•>^1αΓ»νίΐ, ιϊγρι» 
ϋΐϋ (]ι10^I^Iηιηη^α Γηιίικεηι» ; ϊοΙ κΐ:ΐ1ιΐ'!)λ•!ΐιτ« . 
5ΐ ί(»1 Ιιος , 3Ί(, ηυοιΐ ΟΠιο ικΐΐ» «οιικι^ίί)! 
ιιΙνοΓϊΐιη) πιβ (ίΐοΙι'ϊΚίΒ <|ΐιίρρ<! ίΐ Γιιβηΐ«ι |»Γ- 
ΓίεΐιΙί•). β! ί])^ιιΓίί1ίΜ| αΐ'ηηηικΐο ιιιηηίΐϋΐΐ. \>\Λ βλί 
Γΐίίϊί, ίηΜιΙί, ΟπίΓΐΜ ίΙΙίΐϋ ίϊ'ρίΐ κβΚτ» )»ί»- Κλβψβ τους ιϊ^ν^ιρο^Iΐνο1^ϊ(16ιφ τή; μί^ης, υΓτινες κυηκίπηι ; νκΙ &{ |;ι-ϊί ίο5 1'(1 ΐιΙνίΓ»ιιΐΗ ηκ 
4ν0' Μν Λπρ'ίμοΟ πιηάνθχβτ, χαχί μοι νίν άνϊ«• ^ ΑΙΐίΐΙοΐιί !η ΙκΙΙο ορί'πι ΙηΐΕπη»! {μιί<|ΐιβ ρτο Ιηϊ- 
ΚΐΊιλ&κκ- μήλκώακιμι ΐ9ίΐ{ Ι^Ι^ρύνς. Κ^ΐ πώ^, 
Τ^οΐν, ςύκ Αι»ΐ(ΐωα( ; πρίς οΰς Ισίίν εΪκϊΓ'•, δτι 

ΐί« κολ]>θ'>; ποχΐ]ροΰ( «Ορών, β&« άί:ίβωχ£, Τιινί- 
χαντ» ίέ χινβυνίϋων ιαρΐ ιί]!» (ω(]ν. ήμύνίτο. μ(] 
4«ββϊίμ«νο; («ι κλΐι,ν ίήν κί ρ οίνο μίαν των ηονη- 
ρών, -Ειιτι « ηϋινχβΐ ίτίρως είκΐν, ώς 4τ»ιιί- 
αοιμι Ιηί τών ίχΒρϊόν μαι* κ£ν1< εών έλκΐδοιν- 
β*Λ•ι « ιΙ»ιι/, βύ ϊ-μωρήΛί.τΟ(ς( τ&ύΐβιΐί, βλλ" 
Ικίίντβ; Αηώ33ββαι, ιΐτούζ άκίσ^οιντο χιϋαίυΐιχΐΐν 
Ιΐΐ, χλΙ ζητίΝ Α:Γΐί3-!ρή5Λί μ£ Χ5ΐ\, τη^ ζωήί- "Ορι 
γ4ρ ότι χβ"ι φΕίΐχΐΟχι τοϋ ΐΜΐδ%; τβϊς βτρατΊΐίΜΐ; 
~*ΡήΤ1ΓΕι1ι, χαΐ τ&ν Βάνβτονβΰτοΰ μαθών, πικρώς π6Πΰ>)3 * ιηβ ϊη βοί «ηΙΐΗΐίί πιβία Π)ΪΙι.ί ηηηΕ κ- 
Ιΐίΐκίτιηΐ : &ί ΙιΟΓίιιη ηιιίιΐιιιιηιη, ίι:ΐ(]ΐιίΐ, (ΟηΐπιΐΒί. 
ρΓΕΓΟί 1)1 ηιΙνϋΓΚί» ϊηίιιικηβ πιεοβ ηοιι ρίχνι^ΐρατη, 
ΜΐΙ Γβ ΙιιΓ(!£(η ΐη9Μ3 ιΙθίίιΙ.ιπι. { ν«τυιι> :»Ιίΐ|ηί 
ΙιιιΙιΐΜΕΓππιΙ) ΐ|ΐιΤ5ΐπ>α€σι ιηανεηΐ : 5ϊ ηκη ιΐΓΐίιΙι:- 

ΓΪΙ ίιίΑκΊΐ ίΐανίΐΐ, ΙΙΕΓ Τιΐ ίιΐΓΐΟΙΑ Γϋι'ι^ΐίΙ^Γϋ, 3«! ΗιΙ- 

τβΓΐΐΐ5 ΐηίιιιΐΓΟΒ ρΓ3^^ί31ο^ί^ι. ΡβΓίι; Ιιοε |ΐίΐΐο ϊΐί 
ϊ1Ιθ5 Γ η ΠΙΠΙ 1850 Γ 11 πι 3ΐ«|»ιηπ ρφΐΐ9>ιι ^^ι(^Γ^ι.] Οιιο- 
ιπα«Ιΰ ίβίΙιΐΓ ι]ίπΐ βο ΙΙΗβ ιλ^Λλ ηση ΓβϋιΙοΓΟ ΐ 1>ί- 
ΓβΓ« ροί«ιιιιιιΐΐ, ρηΊοηΙβ ίΐΐιιπι Ιί>ιΐ|ΐθΓΐ &^ΐςι<1ΠΓίΐΐΈ; 

(]1ΐϊ.1 ΐ;ΐ|ΐη ίπ ρΓΧίϋΐίΙΐηη 4>0€8ίιΛη(-ΐη ί;ι,•|1<! 1>β€(115 

ΙημίΓίαπ) ΓοίϋΓΓβ ραιυΗ&ΰΐ, αΙ»ΐίιιιιίΐ Ιπιικ'η : ίιι 
ρΓ.τ5ϋηιί3 3ΐιΐϋΐιι, «'υιιι ρρποιιΐιιηι η *ίΙη ίπιπ^η'- ]»■♦) νιχ^ααντα, μηίΙ χαταιβιύνΒνχιι ΐΰίιοϋς, (ιά ττ.ς 
τώνΑρ€τών 4ντιΐ[Α]ΜΐΛξ««ϋί. Ον μίτ^3ΐ9^^ΐ]μ9νΜν( 
ίΐ, τβΟϊ4 ιρητιν. 4Χν' ιΐς Ανίγκι^ν 1;Λπ£θών. 4νβ' 
ίχ•τηρίας βίϊΐ «ροίάλλίτιι. Έχίαμβιτ'ΐυμϊν ίΐ χα\ 

χρ'ίί άλίβυς ϊβ'Λ\ ϊ& χωρίον, ιί»; βοχ ί,βίκρ,βί τιν». ηιηι Ιϊαπιίηιιιη κγϊΙοπ ηπιρΙΙιΐΐ ηοη βιι«ΙίιΐΓΐΐΐ. Υι-Ι 

ίηιΐίΐΓΐΙΐ!!: ηιηηϊ ϊρι>. ^ρο^ ϋΐιίοιιι ηοιι ιιΙίί^Γϋΐιϋι 
βΓκί, ιβ^ Γΐρ£ΐΙ«ηϋΐ ΐΜταιΙΐηΐΡ5 : *■( κ^Ιιεειι Ιιοη 

■{ΐΐίΊΐι.-ιιΙηιΟιΙιίΓη ιηΐΐίΐϋπΐί Μΐί'- )ΐΐ5!.Ίΐ υΙ Ιΐΐί» ρ^Γ- 
βΰΤΡΠΐ : Γ'Ι 4|ΐι»ηιβ>1ο ίΐϋιΐΐ ιιιοΓίι: ίιιΙβΙΙυςΙ.-•, ίιι " Ιονι-ΐΐ), 31. 

(ΤίΙ) Γιτ. νίήηΐΐ, ιιΙΙβΒ'»ϊβ ΐ'ΊοιιΐΓ^ι Ι.3ΐίηιΐ5ίη- (5(1> Ιιτ, ΐΐ^ϊ*'/>λ. Μ ραιιΐο ΐ'ϋ»! κΛ'α.τκ:•Λ• 

ΐ5Γ>) ία. Ιξίΐ^Οονίίν. ίη Είτπτίίπ ζιοΑΜΝί — ■'■»■ ίΐ« 

(ΐηΐ'ΠΐΒ ΙΙΙΡ3 •τεί•ιιι («ιϊγΙ• ■ ιβ• : ο1 €Γΐμϋ σιο ει ην ' χαΐ Ιξιλον |α «ύ* •1Ι4«»ιι. ΙιηΙΐΓΗΙ«ΐίΙ)«Ι•, 

(]ΐΓ(ΐη»ίοι ιποι, 1ιιι|ΐιΙΙ, Ιϋ ραίο; ιιαίΐ»» ■ηίηι 1ι>- 
Ιΐ'ΐι ΐ|ΐΐίΙ)•ΐλ ί>1 ηιοΓΟίί. 

Υε». 0. 04ΐηηίαΐΝ ηοη «Ι ίιι ηοΠι ΐ|ΐιί ηπποΓ 
«ΙΜκΙ. ΡβΓ ηιοίΐΐπ), ρΜ:λΙυηι ΙηΙιιΙ)ί|ί1 ηιοΠ:• 
■ηΐηΐλίπιπι ; ιΐι ΙαΙΙΙα οιίπι |Μΐ;οιΐυπι ΙαίΓοιΙυιίΙ 
ιηοΠΕίη : βΙι Ι|ΙΐαΓ> ηιιοιΙ ΐ|υΊ ρΐ(Ε•ΐΐ)Γη Γιοίΐ. ηοη 
<!ΐ| Ιιιπ€ Ραί ιη'ίΐιοΓ. Κκ ηη)ιπ τοίυΐ Βΐ>Γΐυι ιιιΐ 
ο1ΐΐα•(:αΙιιι, ιΐυί (μκοΙ. ΥοΙ πιοηβια )ρρ«1ΙΙ)ΐ Ι«ιη- 
^111 (η»Γΐ1», η<ι{» υΙΙ ι]»!• πιοίΐιιιΐΐ Γΐι«Ηΐ, •ΙιΙΐΙ•ιπΐ 
β1 ι•ιΙ, ιιΙ |ΐηηίΙ κιηρίίιιι [ΙοΙ κιιιΐηΐιρί, βιιΐ Οβυια 
«υ^κπι. ΙηιιιΚβΝ Γπίιη Ιυιιϋΐβΐΐπΐ οιηηο ρτκΐΛ. 

Ιη ίη(ίτΜ »*14Μ ηαίί ίΟΗβΙΐϋΐΛΤ Μί ? λιιΐβ " 
ΐικιπιιηι ρηιΙιοΓβ ΐ]ΐι>ιΐιη ραΐΰΐιΤ (μ»( πιαΠεπι τβΓΟ 
.ΚΐΓίΙ)ΐιΜ«ι>Ιλ Ιηΐ4ΐιι<ιιΐικΐιΙΐ) Ιοπιριιΐ ΟΜ (Ϊ1). 

\κιιι. 7. {.αίσΐΆκΙ Ιη ^αηίΐΛ ηκα, Ιβνα^α ρβτ 
■ιιΐΐτκ/«ι ΜΠΐΐΜ ίίαηη ηΐι-ιιηι, (ιΚΓΐ^ηιίι ηΐίϊ» ιΐτα' 
ΙΚΜ <ιι••ιιπ ηραΐβ. Ηοιι ιίιιιρ^ΙΙείΙϊΓ Ι:)1)ηΓ3νΙ, ίπηιιίι» 
Μ)Ι ο•ιιι ({βιιι Ιΐι Ιιυΐι ; ΐ|ΐια Γβ« Ιηίοηιΐοηβπι (1«ιιι>ΐι| 
ΙιιΙ)ΐιΓί*. Ναο )^ιη^Iί^II^^ «ΙΙιια <1ί>11 : ΚΐυικΙαιη 
Ιη(:Γ]Γΐ»η«,(θι] ίανοέο Ικίνκ ικϊμμ : πβηιιβ υ »«- 
Ι11&Ι ΙαοΙιιιιι ΓαβΙιχρ, Ιηηιιΐΐ, ΐιιΐ «βευρ^Ιο, ιι-«Ι Ρβτ 
)(ΐ{ΐ|Ι«{ιΜ ηοΐΐΜ. Κι ηυΐα Ιη ιΐίβ ναι-Ικ ιηβ ΓΟ^ίιαίίσ- 
ηΐ•ΐ ιΙΙι(Γ.;ιΙ)υη(, Γλ^ί3Iιι ςυίκΐίι ΐΓΐηρίΗ οοιιΓϋ»ιίθ- 
ηΐι Γΐ•Γ, ιΐ(ΐη)ηο »ΓίΙκ(1 τηί ΐ>ιΐι« ρβΓΓαΓίιβηΐο : 
«ηιιιηΐΐΐΙΙίτΙιιιιΐιΐΐ οιιΐιη ΙΜ»Ι ι«Ι ρικοΙΚΐΐιΙΙ^ιιι ίιΙ Ινιπ- 
ρ•ιι. Ο'ίβΙ ^"ο *'' • ΐΛίΓψηίί πΐίί» ιΙτλΙμιλ ιη<«ΐΗ 
)>1(|ΐ»Ι>#, οιρολίτίνβ (Ιΐ< ιιιιη «■! βιΙ ρπΕκιΙηιΙΙα, €ΐ 
(ΐιΙ ϊΙ^Γίυηι» ΐι,'ΐιιιιιη ΙΙΙαηιπι τατί^απιπι : Ι,αΰα^ο 
^ΐ ίΐη^βΐι*» ηύ(1** //Πνηι Μηιιη. λιΐΟίαιιιΐΐί νοΓΟ 
ηη• ΙΐΩΠίιιποιΙΙ ιιηΐΙ Γβ^Ι* ρύβαίκηΐΙίΕΠ. οπιΐ|Ία 
1ηιί1«ιιι«Γ. ΓΓβΙαΙΙΙ ΜίςΜ ^9Κ υ«1μ ΐΗ•«4υ9 ΟαιίιΙ, Σώσότ μ» ίτΛχη• ιον ίΛίον σον, Ον 8(ί ι^] 
Ιμ*; 4ρίΐ»ί • ούχ Ι^Μ γίρ. 

σου. βίνχΐαν χαϊιΐ β|ν &[ΐΒ(ΐ\!αν. ώς βανάτοκ 
«ρ4ξ(ην )ΐ(ΐϊ»(»χ4ς γΛρ ή ά^^.1ρϊία, \\η βάϊβΜκ] 

*(ι>ν, ού μνημανιϋΐΐ τι^νιχα^τα θεοΐΐ, μιΟύω* αΙίτ£( 
χ*! κ-.ΤΜμο^ί-ης. "Η δάναϊον λίγίΐ τί^ Αη^ *ίΐί 
Μλιυτήΐ χαίρων μιβ' & γΑρ ϊθΛυτ^«ι ιις. Αψαΐ• ι 
ριίται τ^μνημοΜίύιιν, 1)«« παρ^χαλΕίν τδ» θ<4» " 
Α)4νητα γ^ρ. 

ΊΦν Οανάηυ τ^Ρ ή μΐ'^νοιι γίνιται - τϊ 1>^(ν4(« 
£1^ χ«ιρϊ< μίν4ν Α«τΒ)Μ56ϊί(<ΐ£. 

'£;κ>χ/αΐΓα^Γφ στντα^-μ^ μου, Λούαι ιιαΛ* 
^ίάατ^γ Ηικια τίι»- >^Λι^^}^ μου, ίτ ΐάχρνοί μον 
Γ))ν στ^βνήν /ιαν βρίζω. ΟΟχ ίειιλώ; Εχαμ»ν, 
λλλλ ιιαΐ 1χ»π(αΰ^οι, στ»ν4ίω> ■ τοϋ-ιο γλρ ί«ί•ϊβ- 
9({' χ(ΐ\ ο&χ λπλώς £«χρΰί>ΐι), &λλ& χαΐ λο'ϊνω ^« 
κλίνην μου, χαλαΰχ λπαξ ΐ] 81ς, Αλλ) χαθ' ϊκίπ^» 
νΟκτι. Έι»\ γ5ρ 1ν ίίμίραας περιβπνβι-^ «Ι (ρρο^ί- 
τΙ<ι;, τ&ντΙ[ς Ανχπαύ9Μι>ς χαίρων, Ιξομολαγί^νΕω; 
χαιρ^^ 1•ζύ> ποιήνομαι, μη£ΐν6ΐ ίναχΑοΰντιοζ - ιϋΟκ• 
«ί γ4ρ 4 χηιρ^ΐ Λτος εΙε μΐΐάνβΐίΐν. Τ(«3 $( 
ΑυύΓυ, χαΐ ιών Ιξήιΐ, ΐ6. Έν δάκρνσί μον, Χ2ΐ 
τΑΙξής»ίφ€ρμην(νιιχίί*(Γ(ΐν, ώΐ αν^^ΟΐΕρ». ΆχΦΐί- 
βωμιν 9ΐ 11(ώται βαβιλίως μιτ^νοιχν, χαί ζηΧώ- 
βΐιίμιν. Οροβϋλΐΐαι 01 ηιΰΐα ι!ς ίφορμ^ν ί1£ους, 
Γνί χι\ ρίΐλον χβμΐΐ; ιδν ίεβηλβγχνον, μή ποτι 
τϊ τήΐ τβϊαιπωρία: ύπ^^ΰίλλον χαταΕίΗ^ ι))ν 1« 
«δϊφ 3ύν«μτν, ιςα\ ίχρηιπη ΛίΜργίαηται. 
χΐίκβίΐιοϋαηι Ιϋ Μ πιϊκΗοοηΙίιηι ΟοΙ, υΐ[|<ισ »<1 οΒΓο 1>«υια 111)514 (1έ^ι^Γβ1 : αβ αΐϊςυβηιΐβ ΓνΗ*»!!- 
|ΐηιηι)ί« (ΐΙβκπΗιΐυηι ευηιυΐα» τΙγε3 ι»»» ]ΐΓ>&«ΐ€Γηοηι, ιΐηιι^ βυιη ίηο(ίΙ«η] γο1«1(^γ«1. νηΐ),. Β. ΓμγΪιιΙικιΙ «/χ^οΓ' οοιΙηι ηηι*. Οοιι- 
Ιϋΐ λΐ)ΙηΜ «ε,ίΙίΜΐ, ί(Κ »( ιηβΐ)ΐ ηι«α. ^υIι:ι^ι1<>' 
ηηι «ηΙ» 0«η, Ια^ηίΐ» ίοΓΟίΐηι χΙνβΓίΐι» |νΜ;€βΚι• 
ηΛ, \\\ ^ί« ΙικΙίΓϋ, ν«Ιιβιη«»ΐ0Γ ρύηυ>Ί>ΐ[»ΐί $υια. 
ϋοηςηι• ΚΓο «ι^ηΐ^η ΙρΜίη οοηίαη «ρροΙΙ>τΙΐ, 
«ίΐιιΐΐ <|ΐιί ιΐίηετίΐιιιι «ιιΛηΙΙ>»| ιΙηι ϋβΐ. Νϊηι οΐ ψυ)[ή; δί,λϊϋ). Τοντίίϊνΐί Δ ««ί ■ Ιννοών γ>ρ τ4γ 

Ουμδ* «ο(ί, ^ν {ν||μ£ρ}; χ^ίοτω; κλϊ4 ιών άμα^- 

• ηϋϊών, Ιίαν τεΒορν£ΐ]τ9ΐ.. Πραα^υώ; 2Ϊ Λν νοΕ* 

Νβϋς χ4ρ Αρ^ χαΐ «Ις ύχΟΜί. Τινϊ; « χαΐ τλν »ιο»• «(^*ι Μ ■«ϋιΐ. ΑΙ«(πί •ϋ»η «ΙΙΐΐιηι οεοίαια «δ βώ{υ»τ9; ίνββλμΐ» αίΐβΐ ψαβΧ ΜτβρΑιίβι, βι»- 'ιι Γΐί*«{ ■•(<'«τ*η• Ιη4ΐιΐ(«<)«. Ι'ΓβρΓίιΐΜ «ηΐηι >β 
ΙΝ^νΐ!!» (Μ ίί• ΐ|ΐιΙ ίηκυπΙιΐΓ, ιιΐ ικιιΐί «ί> ΐιΐΓ• 

1«ηκ«αιίΜ» ««ιΐΜίηίΐοηπι ΙβιΜγ η^Ιαγιοχ ινιβ 

τβΤΒ» «Η, ^ «Μ ΜμΜοτ εΒκία». £ν-*ο πιιβ *ίβν 4^4Ϊομίι*ίν. '£«ΑΐαΜΜ|Ρ *Γ κόα τοις Ιχ^ίς ββν. Αίχφ» 
ΤΜν ηχνλα«ιρ<<ηπ Ιματίων 4];τΐ|τώ9ιιν, χ«\ χχ«β- Γ„ ί^Ι) £γκ> *«τ*α μ : ΛΛϋ ν«Γί« ΐΜΐίΟΙΜ•. 113 εΟΜΗΚΝΤ. IX Ρ5Λί3Ι05. 1Η μβΐίβί. *ν*»«^ί»Ι. χιίτνίΐ Ιχ&ρϊύΐ ίνιιΟβ« ψ^ Α •»»' Ρ»*»<ο *«* «"'Ι'"•" ■ Λ'»Μί»ιβ οιΙβηΛΐ: «Ι ΕίΙ, χ»ν τιύγιιν ίγαΐΐύιται, ΜΐηΙραηΧ ιΐιν, ίΐ:ι 

μβυ, ήβουσ* ΚΰρίΛς τή^ ίΓ^σίώ^ ^οτ. Κύριος 
τί^ χίΜΧΓΐυχήτ (ίΟυ χροσίβίζατϋ. Τβΰ-ϊβ -ϊίΟιιβι» 
λΓ;» τον βίΜΪβιι 64ρ*>ν;, ωΐ ϊϊ,ς Ιϊΐί-^ΐΛ Ϋ^γήΐ- 
Ή ]^ϋν ι1 τρία ταΟη αΐ]|ΐα(νον<ην &ς Ιν &λΜΐ 
ιί|>ή»»μ**. •Η 1ι«ι«, χλ>(«* ίΐί «ν »«1 «ϊνίϊ, χ*1 
τβΐ'ϊΰτνι; «ιαΐ, 8ι4τή< βιήηωΐ βιίίτϊίΧίΜΟ χίακ- 
βμθϋτ1]ν 6μωνυμΓαν, Ας ίπί Βι^,οιι ^ηβιΕα; Τ^Τ^' Ιηίηιϊ»)* ρϋΓΐϊΤΤΕΐι» , ΜΟ ΐΊΐίΙ»ί1τ» ΚΗ ίητΙ»ίΙ)ίΙβΒ 

ν»». 10. (2«ΐΜ)4π• ΐτακϋΒΐ! Ομμιηιιι γογϊι» /Ι/Ιηι 
η^Ι , (ΧαΝ^ίηΙ Οβηιίη•! άίρ^ίέααοΗίΜ «ιΐΐα<η. ί)ο- 
«ινια «Γ>1ίβι»η ΜΐβΜ ιβίζφι. ΗβεβηιιιΙϊ «^ιΐΜΐιι 
βϊΜ ιΐίΐΐΐ |^ι|<1^^ζ ιιιτ ιίιηοπΐ([ΐι« ριηΙΟΓ *ε Ινίκ 
ΙαΐπιίΐιοΓίιιη. Τιΐι νεΓΟ ΙιΚί ια ρτϊΐεηΐί ΥϋΓϊϊΜΐΙΟ 
άίΟΛ, «υηΐβη Ιΐΐΐχΐ μοβιιιι), υι ιΐίΐιί £Iί^ιη φιΊ- 
οιιιβ. νοί «ΙϊΐΐΓ, ςιιϊϊ ο1) ριιιρΐΠβίβιιι , αυί λΙΪ» 
ςίιιιιηικίϊ ιΑί•ίΓίϊ4, &βρεηιιηΐ£ΐΗΐ ιπυΐιϊ ιΙτ-Ποη ία- 
ΐ6Ρΐ , ίΐιρρΙϊθ3ΐίοαί&ΐ(κ:ιΙ>υΙο, »«ιυϊνο€3ΐί»ι»ίΐιι Οε- 
ιιιβ ϋί&ΙίηιίΙ ,^υί λ'1^«α(1^ι)ναη(^3ιη ίΐιμρΐιοΐιοιιηιι 

βυιιηη ϊκΐηιΐϊυικΊΐι Ιΐ)1βϊί«ϊϊ.«3ϋ ΙΐΛΓ, ΟΤίίίΟηί» «13» ΜΛ» «'Ί^ΜΗ , βΐ 1ΙΙ«ίθΓβΙΒ ρΓΚΙΙΙΙΙ 

(ΐΕΠίΜιΐΐΙ. 

XI^■χυτ$β^ψ^α^ *αΙ ψα/ΜχβΜίησατ χάτηζ οΐ Β νεβ». |1. ΕηΟαίΜΐΐ ίΐ (βκΙβΓίχίΐίΐΐΓ *ρ*« μι* 
Η^ροΙ μου. ΤΙ γνΗριαΟΙτ βΰιψ ιαραχβλϋΐ «- η^^^ «ίί. Κοβ^Ι υΐ *]υ« ίϊΐιί ΓπβΓυιιΙ ίίβιιιΓίίίΙ» «■I : 6ρα Βιά τύχονς. Οϋκιΐ; &ί ΐχβντΐς, ι!( τλ Δχίσι» 

ν*ις έβτ\ν 1«ίτϊβί€. Ίΐ μίντβι σρόΛρα ΒΛ τάχονζ, 

ηΐΐ (ύχχτχαΐζ ΐφύτοΕς ιτόαι αυνταχΓ^ον, τοΟ ιϋ- 

■Ι'ι^η^ ίητοΟντρί τίχιρν ίύτοίίί •[βθ4ΐν ^ά τοιαντ». » ^η»I^Γί^^ι^ι■ ϋΙ( 

ΤινΙ; 6ί φα«π«. (ϋξκαΟρίί μ£ιΧον, <ϋλϋ μ1] χιτιιί- Οιιίιΐιηι νετίη 

ξανΟαι ννν τ6ν 3ί^γοηα, ίΐ^μενον &κ1ρ τίϋν ΙχΒρών 

τΊν σνμμ3.χβΰντα ιούτψθείν, χ3ΐΛιω3ΐραφϊ]«αι την 

Vβ^μύ^ ηϊι Αα^^ ϊΙγ ι}σν τ^ Κνρίφ ύΛέρ ιϋη• 
ΛίγντΧ^νσϊ νΙοϋ Ίβμχννΐ. 

ΑοχιΤ ηκκ ΙνανιΙ»: Ιχιιν Ι} ^κ^[|^Λψ^\ πρ^ τί|ν 
έν «ιΐ; Ββΐ9ύι!α(;ΙτΕορίΐν, ΙνΟ*. <1 χα<1 τ4• Λλ- 
ΟΛ ίναγέγραττα*. Κχί χίρ, ΙίοΙΑ Χουαϊ^ υΙΑ; 
•Αρ3);1. ί1λ3ι ί&χ Ιϊμ'νιΙ. Ιτϊΐρν»•- ϊνμίιδίϊβν- 
ΐοι 41 τιϋτα τρύπον δν Ιρούμΐν, ί{ ειι βιώνιιμο,- ήν 
&ηατί!Ι»β&η>ν, ή ΙιαΙκΐρΙ Χοι»\ τυγχάνων 4ρχ{... Οεοηιυι : ιβ1 ςνία ιΐιιρίοκ ΓιιογΙΙ ιιοηι»! μιΕπ ΟΙινιιί, ηυ^ιιιι ΜΐΐΓππιιιιη Διιβιη ^οιIκ^(ι11^ηιι1Γ. εηι1κ^€3ΐι4 
αυΐ&ιη (^ϋΐίιιίηΐΐϊ. («Γπΰηίΐϊ ϋΦβ»ρΐ» • μ ΐ|*<ΐ» 
ίηβιιβ• ΓιιίϋΕρϊ). £ρ£ηι»3ηΐ βιιϊηι μοίΜ βε ιΐβ 
ϊχ-ίΐϋιι ρι-ο|)ηαρο16ϋΐ.Ίΐΰ Ιΐ3ΐκ(« 1}4»1ιιιιι 03τίϋ. νι:!- 
ιιΐ» 4ϊν(ΐ>ϊ ρπιιΐϋιηι Ι)•^)»:)*•}!*!!^» : ι^'υ^Μΐ &ι «ηιΐιιΐι:- 
γϊηΙ ει ραιΙοΓβ εαη(ιι«ϊ ίυ«τϊιιΐ, ςηοβαοΐΐο ιιοη ίΐίαια 
Ιίιηοΐιιιηΐϊ 

€ΰΐΐΜτΐαηΙιΐΥ *Ι ίθΜ[ΐίηΛαβι»τ βαΙΛβ κ/ογιΙϊγ. ΙΙιί 
&ίΕ κηΐίβηΐββ κίΓΟ ■Ικΐΐιΐ- ΪΛ \ί\\\<\Α 3ίι ) 6'οπ/'<•η- 
ά49\9τ , «νβ>η«Μυηι 3ΐηυ« 1κΐ(•η9ί«ιΐϋΐη κΐςηϊΓΐϋλΐ 
ρυ4)4^Γΐ9. ΟϊΓΐίο αυΐβΓΠ . ναΐάί χύο(ίΐ{Γ . ΑηιιιϊΙιι» 
ΙιΊβ «ογ{>!> β<Ι]ιιη|θηι!χ βίΐ. Ορίαΐ »ιΐ)ΐ^υ« αΐηοο 
ϋΐοϊ (]ΐιΐΓη Εϊΐίικ'υιΐΕ Ιιχϋ οιι>ιιΐ3 ριΐί. 
ΙΐΦΓ ιυουηΐ ρΓΜΗπι ροΐίιιι »ίιιιί1ί(ιι- 
ύ\ααα Ιΐ3ΐ>βΓ£, ςιιιια ϊπφκι-ΑΙίνπΙβ , Λ ρΓΐ<4Π 
Γτοι)Ιι01:μιι ρηι ΙηίηιίϋϊΒ, ι>ΐ «(ΐκρικΙ^Άΐ ρΓ:ιΐ'θηιιιι 
■.'οηκίΙΙΟΓυηι, ιιΐ Ιϊιιιυηηι Πΐ'ΐιιιι ΐ|ϋΐ ί})«ί ΡΓαιιΙιηβ: 
9ΐ]ΐυί0Γ ΐίΙ, ι>ΐ 3 |>Γ0|Η'ϊ> ρηνίΐιΐι: ι1ί$<:»Ι*ΐιΐ , 
&ΐι1<ιΐ! ΙΐΜ ρ3Γίο ιιιΗΐοηΐΒ βίοι. 
/*ΐ(ΐίικκ(ί;Ίΐ ΰανΗ ^ημι κάαίί ΰοΐΜπα ψτα να^'η 

1'δΑΙ.ΜΒδ VII. 
Ρπτ&ϋη» ϊιΐ5ΰπ|»ΐ!ο νΪ4ΐ«Ιιιτ ί^Γβ ρνβΐι.ιηΐϊΐ Γυιι- 
ΐΙιΐιβΓβ ϋϊ, ςυχίπ ΙιίίΙαΓϊα βοςιιιιι I^^υι■ι111ι^ , ιιΐιϊ 
ςββίι ΐΜΐΐί ΡβνίιΙ ίΐιο οιόΐηε ΐοιικτίρι» κιιηΐ. Ιΐΐϊί; 
βηίαι Οΐ(ΗΪ ηοη ^^ίιν^ιι^ ΙίΙίυΐη ίιιίίίΐ Ιίιςίιιιιιίι , βΰϋ 
ΑΓβΌΐΐί. νβΓΙΙΐηΙΙΙΙΙΟΙ Γ'^Οι* ΓΟηνΉΐίπΜΐ Ιινί! . (ΙΙ ιΙι• {^1ι>9ΐ -ρκ'ο^ί, »λ\ τφ ΐΐατραϊοί^ μίν, Αναβολές 

*ή ΡίΏψ ϊώ» ΠαβιΙΐκΤιν (ΐρ/|β*μ(ν ιτλατύτΐ^, 
'Λη» τήΐ ΙνβραγΐΟία: »τιϊ)(ηχΐ ϊγ,< κροΐηγηρΕα: 
τ«»τηΐ ■ Χηιΐ γ4ρ, υί^ν ίβίίάί 1ρμΐ)ν«ι;ιται. Κα\ 
γ»^ £(Ι*ΐ τί| Γρ3?ί) ιηϋΑχι; &κ& των ΙκιΐΓ,ΒινμΙ- 
ΐων. ή 1κ& τών ϊτοτρ-ΐν ΐον; νΐοΰΐ^νομί'κν ■ »Γον. νεΙ ήΐιΪΑΐίρϊβ ραϋΐίηο^ΐΗηι Ιι«ι]ΐ)ΐ (Πβΐιιιιι>ίιι>ιίιιη(<ιιι 
ίοηίιιιΐ κίΐ, υΐ Μυηιί ΓιΙίΐΐϊ ιΙίΐ'ϋπΐΊΐιι. ΙΙιγ (:ΐ€ΐι!ηι 
ΰΙιΐΓΜ, ΛτιεΙιί ΓιΙϊιΐί. οί ι>ΐΗ:ίιΐϊ Ικ.•ΐ( Ι).•νυ, ιι>ειι»ΐ>Γ 
«ΰΐίΓί• Βίαΐΐΐΐίκ, ηιιιι ΑΙιιΙυιι ΟΙίικ 1ιι.-.ιιί ΟινίΐΙ , 
Λάνοηηβ ριΐΓβπ) ΙηιυΓΓΓίΪΜΜ ], ΟιίλΗ βιϊ άπΟτοΓο 
αΙ) τβϋβ οΐ ί(Ι ΛΙ»μΙοιι<^>Ι) ΐηη^ΠΐϋΕτο, α ϋοηκϋίο, 
υι ΑεΙιίΙορΙιβΙ ι]υ^Ί« Λ1>»1θ4ΐ εοιι&ιΐία Λα-ΜίνϋτνΙ : 
ηυεηΐ3ιΙιιΐ(Μΐιιιιι Π |κ-ιΓθΓίΐ. Ηο^^>1ιIι> ιιιιίρρΰ ο( 
ΐοοαιιικίο ΑΙιίαΙοηαηι Γβΐιΐη Α«ΙιίΐορΙ»Ιίί οοιι». 
Ιΐυηι Ϊ13 ιΐΐΐίπιιίι. υΐ οΕΐΐυΐοιιοηι οΐ Ιοιιιριΐ) ρΓχ- (33) (ΐιΧΐΓ ΐν{ ΊύΚΐη^'Λίοα'-.Μ : (}ϋ>#ΐΗο4^ ίΜΐο» »«« ίηι6ίίί(ΐιΐ! (Κ. ΕυΤΗΥΜΠ ΖΓΠΑΠΕΝΙ [ΐϊιιηι Γΐ-ρίτΐίιΐΓ. ΛΙ> ΙιυίυϊηκΗΤί Ι;;) ιιγ ι{γ(ϊπ<ιο η[κ;Γ0, 
»ρ;ΐίΙΐΒ[ί<ιηΕΠΐ Ιι»ιΐΓΪ!Ιιιι&ίεηη£Ρϋΐ>1>ΐ:ίθΐ(, ιιΐ ^βιιιηηί 

ΑΙίνΙίΐΙίίΕΓ^ΙΙΙΤ. 51 «|Ιΐί(ΐ6Ι1Ι Ι(•|ΙιΡΙΐίΐ/«.τί£ΓαΕΙι(«ΓρΓβ• 

ΐ3ίυ''(33), Μυ«7ίΓ0ίΐΐ δίιΓίρίπΓΛ• 83ϊ(«, δΙιΛϊΡΓηίϋΡ 
ηΙίφΐίΙ>ιΐ!ΐ 5«» 5ΐιΐ(1ίί*, ΐ3Π(]Κ)ΐιη 3 |)3κιι1ί1ΐιΐ4 (ίΐίοβ 
ιΤβΊίαιτΐηίΓΟ» Τι:1ιιΐί ^ίϊκι» ρΛΐϊι , ^!/ϊηιμ ίαΐ'ϊΐηιία , 
«ι /ϋΪΝΐΗ ρηϋΐίύΐιΊί ; ίΐι Μίιιη «Ι ρΐιΐίΐ άαίιτβ 
ιΙΙε ιΙίΐίΐηΓ, ηυί ιΙβιΐϋΓ οΐ ϋθΐ»ιηηι1ιΐ5 ηηιίεη Γιοηι 
4ΐΙ]ιι1θΓ. ϋΐΐΐιΐ 6ΐΙ)ηα 3ι1.ίηι»^τεΓ^'η^ιιII1 β^( . ιααιΙ 
ΐιιβοηριία (Ιίΐίι (νηνοβΓ^Μ 6'Αιιιί : βι ΐίΐιιίΜι ί» Ιηΐο 
ρ«3!ιιιο, ΡΓορΙιείβ ηυίΙ^ιη Γΐιιΐιΐί ηκ^ηιοΓίαπι Γρ.εΙι ; 
ιιη4ι:!•ΙΪ3 οηΐϋΓ «ΙιιΙ'ίΙηιΙπ : ({ΐιηπχκίο ―Ιί<!<^ι \•α- 
\\ηα\ 3ι1 ρκαίιπιιπι Ιπβτϊριίο. Νο& ιαμχό ηικΗΐ <πα- 
^ηονίϋπιΐΒ ιιπη οέΐίΐίπιιιβ. Οιιπι ρφηίΙ^Γβΐ Ρτορίιβ- έμνημπίνϊυΐΐιιΐ ό 1ΐ6Ίί τοΰ ΧΰυαΙ, *>1 δβκίϊ πιίλιν 

αυνίαιως, ίΤΛ' ΰπϊρ ών της η^; θΐίιν ΙΧκ<Ββ{ 
άΐέμΐ',ιος, ϊΐΰιίρίηχι τοίς λίτο•:;. οΓς ίϊρι;»** 1 

"Εϊτι ο5ν ΙΧίΓτήριβς ί) ψδή, τίκ θείν ΐ^ιυμινΕζοι» 
91^ χα\ καραχκλΐΰτα ίίΐ^ήθηαν. Ιίΐη, ςυβ(Ι ίροιη αϋι^ιιαιτι ροΕίιϊΐΐεΙ ΐιι |)η]>(ι:ιιΐίι βΙ «οπίίΐϋί ϋΐιιιιί, <]ΐιΐ ?ί $ϋ3$ϋΤ9( Α6»μ'<ΐ''ΐ>ιη »' 
ΛΙ>«»1οηϋΐη , η ιΐίδδίροΐυηιιη ΐηιΐίίΐίϊ Α«ΙιιΙ»ρΙιο1. Ιιιι/ιΐίΐηοιίϊ ριηΐηιιιιπ ΰοπιροί^ιίΐ «Ι ακοιπί 1>ΐη. ηΛ> 
|>Γη 1>ι>α(Ίΐϋϋ5 <[<]τ οαιίΒβΟΐιΙυ^ Γιβη*! β ρηι^^ιι1^η ϋΐ εοπ^ίΐίο ΰΐιυ&ί : κά ηαία ΐρίΐ*. ΐΐιιϊϋ^α ίΙΙΐ βρ^. 4|•1Ι0 
ρΓίΒοίρυο ίη 1>ΰαπι ΙιαίΜΐιιΙΐ ΕΓΒΐ , ιηακίϊ Ιγι^Ιιικ κίΐ ίη νηΓίιϊβ €ΐιυ&ϊ , λ εβ 3^ ΑΙικηΙοηβπι ηιίίΕ'ι. Ε«1. 
■βίΐυΓ Ιιίϋ ρΜίΓηιι» ρτςιρίιΊιίαπϋκ . ρΐαεαίιΐιιι: βι Ιι«ιΐ6ν»Ιιιηι γοΙιΙιι 1>6ϋΐυ οΙ) ϋοπιπιί&Βϋΐη εττοΓβιι 
ίΙΙ<ιηι<ΐυο ίη 9<ι<ϊΙϊιΐΓπ ϋιϋΠΊ .ι<Ινο«1. 

Τεκ;^. 3. ΟοιηΪΛΐ ΰ^Ήΐ ιικ-υι, ίη ιβ ι^ιβηινί, ιηΓνιΐΜ Β Κυρα: ό θΒΐίζ μον, ίχ\ σοΙ ίιΛκισα ' σωσ^τ μβ 
ηΐΒ (αΰ » βπιηί&πΐ ρι:Γΐβι/ιι»ιΐΓ&η( IΗ^, ΐΐ ϋΐτετα 黣. ίκ. .ΐάηιυΓ ίΖ>Υ ίΜϋάΥτίτίΥ μι, χαΧ φύναι /ΐΐ. Β1 Ι.ίί'£ΐ , ϊηιαίΐ , οΐι |ΐΓΐΐ()<>ιιΐϊ.'ΐιη ΕΙιιικί ιιΙ|ιιΙυβ βϊιτι , 
«ι ρ:>ιιΙυΙϋ>ιι Γε«ρΐΓ3τεπιη , ΙειιιριιβΊΐιΐέ 8εΓΓ[κιϊιιι 
ΐιΙ ^(]ηΒ^ί^:ιι)ι]•ιιπ »6Γ£ίΐιΐί» , ηιιηε Ι3πΐ'>η ΐη ίΙΙ» 
:ιιιΐ[ΐΙί<ΐΒ ηοπ οπηΟιΙο : Εΐ ^ιιι91 ρΓπροΐΙϊί! ιη ριι;;ιιχ 
ιΙίΐ!9 ιηίΐιί ίη^ΙβΙ , 3 Ιβ ιιηη ροκΙβο , ί» ηιΐιριΐΊ ιιπυπ) 
ηιηηοβ ϊρβκ (ηπαΐί ίοΙΙπΐβνϊ. λΙί!ΐ Βΐιϊιιι ΠΓηοϊ.'), οιιη- 
€0β πππίΓΐιιπ, βοείηβ , ηε ηιΐΐίι» , 54^ειιη<1α ίη Ικοα 
Γ«ρυια. δϋΓίρΙ'ΐιη εβί ΟΜίη : Μοίαΐϊανί Ιιοιιν ςϋί 
ι^ι^πι ροηίι ϊ» /ιοίίΐϊηί ^>. Γΐ'^ιη : Βεαίΐα Ησιηο ^ηί 
ι;)βΓΐτΙ Ϊιι (« " ; Π ηυΐΐη&ιΐηαιίιιιιι αϋιιιιΐ ίοΙοΓβ 
•;ιιηιιι Πβικιι ηαπ (]βί]6πιιιβ , βϊο £ΐί3ηι ίη ηΐΐπϊ 
ϋρι?ΓϋΓ6 ηοί ηοη <]ΐ!ε«ΐ ηιιβίπ ίιι Οβο. ΙΙΙβ ηυίβιη 
»3ΐ<Γ>Γί (ϋΓ.ίΙιΐΓ ηυί ίη ίεΙΙο ίΐυβ ναΐηβτΰ τοπίϋΓνίΐυΓ, χα\ ΐΜρ* τήί ιοϋ Χοιιοί, φηιιΐν, ώφέ'.ημαΐ αυνέοΕως, 
Ανατινε-'Όαΐ μίχρ&ν, χαΐ λαβών ^αιρ^ν (ίΐ παράτ» 

ξίν ■ Α'^1^ νΰν ουκ Ιη' ί«££'/ψ ϋβ^^ών, Λ'^ΧΐγΐΜίΛΐΙ- 

ζειΟίΐ μ{1ϊω ■ ιμίνης ίίττι; σης ίΙτΕίδο; ίακρέμΛ- 
μαί, Ιεύ-ΐΐρα,ι' !Χί.Λ π&ντα ΙογιζίμΕνα;, ΜοιΙφίλβυς, 
ΧίΙ ϊνμι*4χβο« "βΐ «ρβΐίώτβ;. Γίγ^βτϊκι γΛρ "' 
Έ-ίικατάρατος ίν^ρνκας, ύ Ιϊ.πΙΐ'ω'ί ίπ' δ.•Λρίι»- 
ι»ν. ΚιΙίΐιίικρ ο5 χρϊ) βίλλο ΐι ιίζίν κβρΛ βι^ν, 
&:ϊω; ύΟϋ Ιίϊ" 4λλ&ν ϋπίζειν, ί) ΙιιΙ ϊ^ν βίίν, ΚβΙ^ 
αώ^ιται μ£ν τι; (ίατηρΐΟμινοΐ Ιν π3>ίμοκ &:ρ(ιΐι 
Ρίς • ^ί'ίΐα.ί δ£ πάντη, -τών ίπιτιβΐμένΐιΐν δπαλλκγ- ' 
τίμχνος. Πάντιαν δέ Γω^ διωχι^γτωτ• ίΤκι, διϊ τΛς κίΕπρί ί$ (|«ιί 3ΐ>ιην35ίνΐ)β «Ιηϋβ ίιιιρ«1ϋ ΐιιΤίΐΜοο-^ αυτοί χβΐ ίίψίινΐβί τίν τούτοιι θίνκο". "Π χλΙ ΐϋΐη Μ<ι;Γ3ΐιΐΓ. Εχ οηυιίίκι βΝίοη ρ^ΐΐ^Χ'ηΐί&κι 
*ιΐί, (ίίχίΙ, ρΓορΙΐΓ ^05 ηυΐ ρΐΓπβϊιΙηιιι ΙϊΙίιιιιΐι 9ε- 
ιριυΙν^ιιιΙιΐΓ, ι-{ (^^ιι^ ηιηΠΓηι ι>ρροΙ)^ϋ3ΐι1. »! αΙίΙΟΓ: 
ΙΙΙι; »3ΐν»Η <ΙίεΙΐιΐΓ ψή ίηΐϊπίΐυ^ Οΐΐ ; ΐπρί \ετο ^ιτιι 
Ιί1ΐΒΓ3Γίί1Ι>; ΐυϊ Ρίΐ ε3ρΙϊνυ9. δΑίν,ι ιιιε Ι^^ιΙιιγ ιιΐ 
ίηΠΓΠΐιιηι : οΙ ΙίΙιοη ιιιβ ηιιηΕΪ ηΊρΐίνιιηι; Γιεπιι» 
ι-ηίπι ιιϋ ρϋι ϊιιίιιιιίαί ηοιηρΓίίΙΐί-η•).))*. ν^Ι, κιΐνΐ γπο 
ηΐι ίΐιίιιιΪΕίβ ρτπ&ΐΐιΐΐί νίΐ:!! : ϋΐ 1ί1ΐ6Γη, ιιιπ 9ΐ) ίπνϊ- 
Μ1ι^^ίι*1ι$ ίπΐιιιΐ^ϊΐ, ηιιϊ ρο»ι ιποπ^ηι ιιι^ηιη ιιιίιηχ σώζεται μίν,ύ άσΟενων ' ^ΰεια.) &1 4 &ν αΙχμαϊ,'ίιιαίφ. 
ϊίίκίίν μί οΟν, ω^ ίΆ^ντ^ • ^ά^αι μ£, ώζ ιιί;(μάΐ.Μ- 
τον. έλπίςω γΐρ, οίον ο&πω . οαγΓ,νιυιίΐΓ,ϊΐιι τοις 
ίχ^ρΰ'ς. ΈΙ καν Σώιιίν με, φηβΐν» &π% τΔν ΙνταΰΟα 
χαταειωκάντ'ιΐν μί πολίμΙυν ■ ρύαΛί με £1 χ«1 Απλ 
των μζτΐί ^άνατο^ εΰΙ}ί>ί ίξερΕ.υν[ϋντων τ^ ατίγμα'α 

τήί μΕΐ^•9ΐ1ιιΤ|ς ζΐιΐή;. ιιΐΜ' ιπκιιΐηΐ ο^ηηβ!1 |ΐϋΐ'5εηη:)1<ΐΓί ευηΐ , ίί <|ΐιο ριοΐο ΓθΓΐ3ΐ5<! «3ΐη ροΐυεηπΐ ΕΑΐπρΓ6ΐιβπ(]βΓΐ ; 
ιΙιιρ<Ι(>ι1ιΐΕ ΕΓΐ[ ΪΙΙ1Ι3 Ιιικκτ ίίηίΐιιη ροΐϊιίο, ρΓο ρΓχβοηιί βοίΐίεεί *ί(3, οΐ ρΓο Γηΐυη. 

Υειίΐ 3. Ν^ηιιαιιάο ταρίαΙ «Ι ΙΐΠ αιιίηιαηι ιη^αι». ύ ΜήΛΟΐΒ άρ,χάστι ως Λέίοί' ^ι^^ {^ν^^ήκ μον. Τίν ΛΙίΕαΙοηειη ΠΙίιιιπ Ιεηηί ρο!ΐ>ρ3Γ;ι[, «)> Εηιηηΐ3ΐιΐ 
ΊΙΙΙιΐΒ. ΐΡΓΠ^ίΐΒΚιη. ΓεΓΜΐιιη, αΐηιιβ ίιηριΐ4ΐ>ρπ1ε$ 
ϋΐιιιΐί. ν^Ι ΓοΠη'ίίί ^ο ιίΕΤΟιπηο ίετηιη ϊΜ, ΐ||]ί 
Ιί'ΐιηί (ταιιν^ηίί'αΐΐΓ οοπιρλΓ3ΐιΐΓ; ηιιίι βϊουΐΐ Ιβοιιί 
Ηΐι ;ΐΓ Γαικϋβ ηιηΐο οΐι-πΐ, Ιΐι οΪ9ΐιι οϊ ιΐπ-ηιηηί• 

('<•||-1ΑΙ>1 ΙΐΙ^!]>Ι|ιΊ1)ί3( Ι»34« ηΙϋΙ, ϊ'ί{1ΙΓ3 0ί3ΐη \ί- Οραοΰτητα, χαΐ Δναίαχ'^ντιΜί 4ρμήν. Ό χα\ τ^^ 
ΙιίΐιΛπυ φΜτΐΐ,τ^ι• >εν4<ϊ•ίίί Υ^ρ τύ ηίμ.Λ τον 
).ίύν%^• &υ<ιιϊιδεΐ £ί χκ\ τ& ΐοϋ ίιαΰδλοιι, βλααφη' 
μΙβ( ϊξερϊυγίμϊνον, Κα\ γ4ρ β Κύριο; κατά τ',κ 
χ«ιρίν{οί>:ιάϋ«^{ Ιλεγί' Λν»" ύ Λρχυΐ' τοΰ λΛ• " ίΐίΓϋηΐ- «•ι'. Τι. " ΡηΙ,ιι'ϊιιιιι, ϊϊ. 

νβπίβ ΙίϊΟΐίοηβδ. ΐη ΟΩΜΗΕΝΤ. IX Γ&ΑΙ,ΜΟδ. 118 

^^/^νI''ύ^ον ΐί•χττ<ί•, κιΛ ίν ί/ιβΐ Ι^κι σίιΛίι'^ Α (ί<•ίΐ(ιΐΓ Ιιεο \τγΙι» Γ55£ γογηιιι. ι|ΙΙϊ ;* ΠοιιιΤιιο Ι*μ• β,^αιρο^μΐνην &π% το'ν άναι^ΰντο; ■ ιίτίκ γαρ ή 
ι^υχή ίωής* χ«ΐ ΐΕολϋκΐί τί βΐτυτΛ νίϊ"»ί;»Εν τβϊ; 
^ών αΐΐΐων ιΐνβμααιν, ίόανιρ Ε(ρήνΐ)μ1ν ύ Κύριο;, 

δϊ. ιοίίΐων χαί'ηηχι. Καταχρ'ηβΐΐιιΐΗΐΕρα βί ϊής 

βρΜγηί ή λΐξι,-. Ιιττίίβίν ίΓ,ΙίΟπιηί Λφ^ίρίίΐν. 

Ά^ΙΜύΐΐΐιβλ χαΐ πακ\ ϊφ {ν ηΐριαταβΐΐιιν 4 παρών 
^αΙ^ιΙς,κ^ίνΙχη-πΛς μίνηήοιι (54) ιοίΐΐ<α(μ'ϊναι( - 
λίβ•/ΤΛ II, ί(Λ( ^^(«νΐα «ίϊΐϊίν. 4ί 4ρη4Γ£1 τήν ψ^>. 

ϊ^5 ϊιίΐμΒΤΟί, ιΐηηίϊ (Ρ)ΐιρηΓβ ιΙϊγΟ κιιηΐ : ϋιιαί ρ^^η^η1Λ &η;ι'« 
ΐΝπη(ίϊ /'^ίπιΕιίΓ^ύΓαΐ,η ΙΛ νιβ ιιαη Ι>οΙ•ΐΙ>ί( γ»ϊιΙ- 
ή}ιαιη ''. ΡυοίΙ ίί ίιι)Γΐ1<!;ιηϋ)9 |ΐί^9ΐιπιΐΓη ιΐϋ ΑΙπια- 

Ι•ΙΙ1>Ρ, .ΊΙΐίίΠΑΙΙΙ. <'Χ|Ι(1Ν(>, ΐιΐ Ρ^Ι ΤίΟΙΙΙι, Ι|1Ι.Έ ίΐΐΐ ΙΙΙΐΡΓ- 

Γνΐ:1θΓβ 11<ιο^3I■■»1αιIη ηπίκιτΐ ■ίιΙι.-ΓΐΙιΐΓ. ΒίΙιΙτπίιιι 
ηιιϊιηχ νίυ: οιειεο : οι ίπρ'πτιιιΐϋΓΟ «αιγ^Μ» ϊ{ιϊ» 
ειυ33τιιιη ηοΜίίιιίΙιιΐί λριιοΐΐ.ΐρηαβ : ((ΐκΊΐιιιιΙιιιοιΙιιηι 
Η Ι^οπιΙηπΕ ρ.ι« (ΙίείίιΐΓ γ( ϊιιβίίιίι, ι:1 αΙΪΊ Ιιχϊιΐί- 
ιη»ίΙϊ, ηυί3 ρηΓ-ίί ΐΜ|υ«.ιϊιίαί ηιιοικί ομ. Πτ οΐί^ι» 
ηΐίαικ [Ι^πιοη |>«Γ»ΐ:ιιηι ΐΐ μρπίίΐίο »ρ(Μ>Ιΐ8ΐιΐΓ. 
τβΐιιιϊ ίΙΙηηιη> Μΐΐϋα 1η)|>Γΐ>(ΐΓΊ< αιΚΛη» |Ηΐ9ίΐη βκΐ 
ιίίΐΊϊΐ) ΚίΐρϊαΙ, ρΓΟ ίιιΙ'Πΐηαΐ. Οιιιιςηιίΐ γιΊιιιι ΙιΊγ. 
ρΐ)χΙπ)υ> οιηιιΙΙιιιβ (ιίΐ ηιιΐ Ιη Ιηΐ[αΐ!(ΐΕΐΊ1>ιι> Κ |)Γΐί- •Ιηιιηηηπι ρΗιιείμβηι 83ΐ3π>[τι, ςυί βπίπ»• ιϋ ρΤΓΟίΙι 3.»1 3ίΙ ιΐο-ίροηιίοιιηιη ΐΊΐρβΓϋ $ηΐ0, ντΙ ΐ)0« 

Μρ ΡίρίΙ Ι1ΐί(>κΙν«ΓΪΐΙΙ ί ΓΟΓροΓΕ. «\ τηΐϊβ • ν& μίνιιώίοντος, ν(Λί ^, Γώτον τ6δέ 
λΜρ*Μμ4νΐυ, Λ|>'#ί τΐ. Ύϊιτίί ■ <ην γίρ μή έτΕίμΟ- 

Ηύρ'ίύ βί<ίί μον, ί1 /:ιο!ιιΐΓα ιοντσ, €Ϊ 1<ττιν 
ΛΒιχΙα ίγ χίΐ^σί μον, εΐ 4*^•/Λίίί^χΛ τρΓρ Λιτα- 
χσδίίονσί μΐΗ χακά. άχοΛέσοι/α ίί^ άχΆ ΐ£^^έγ- 
ί>ί>ώτ μου Μ^'^ς. 0!,κ ϊΐπ* ϊΐϊηί ά,«Βρτ£*;β!ϊβ-. 
φΐΐ&ίμΐΜ; Ιϊΐ τβί ιΟΛϋζ • οίίΐ γ«ρ ^<ημαΊύ τ«ΰ«ν 
Ι^ήΐντΐν, ίιΐκραι.τ][\}ν6 μίνας• ά>λί £ύφΐ]μ4τ(|>ο.«• Ε! 
ίιηΙιΙΜ «βίϊβ. φηβΐν, ίχ•ρ δ £μ6ς ΙηοΕηΛ και:, 
ίτί«« γί(> «ατραΐΝίίβί, χαΐ μιαρύζ- καΧ κΙ ψ. 
χι;ι» «ίΐίκ τίως χίρβ\ϊ, ζϊί,ι προτμβτίΜϊί;. χιΐ- 
■»[ ϋοίβι ιί^ς αύτιιό ι»νηρ!α-; «Μβμ£ν»; - ή 
Ϊ6λαψ« τοίίί τυναιρομί νους αΰιψ τή{ (ΐ^Ι/ΐ)ΐ, οΐτιυι; ΐ!οηκΓ<ΐί Ιΐ3Τΐ 01 &α» οηΐίιιο 4:οΓΓ€«ΐ)πη(Ιβηι ρΓϋΐΙΪ- 

£1)8 νττ1»ίι, $α^α ηΐΐ^ τΐ /ι'ίΐρ'α ν•<. Το. Ίΐιηιιίΐ, Ι<«α 

λΐΐίιινβηΐρ, π'ΐΙΙαι Ιίΐ (|<ιί κ>1νβΙ, 3ΐι( (^ηί ΤίιΙϊη»!. 

νηι«. 1, 5. Γΰπίπί Αγγί πγγβι. ιί /ιτί ίιΐυιί. <■ ^ιΐ 

ιπί/ιί Μοίβ^ιΙΐΐΊΗαιιι Μα/ ούΐΝίητΙοΊ ηηι ΪΜαηΜ-Νηη 
>Ρ'ΐνί( ΡγΟ|ι3η'Ιι ρΐΰοαίϊ (ΐηιΐί, ΠΙίο ίρηοϊΓ'ι»- 
Ν^ΐ'ΐο ϋηίιη ϊΐιη ηπιιιίιΐι! ΪΠιΐιΙ <]<τΙ&ηνίι, *ί<τιη 
ηΐϋ 4]1ιη^3ιηιI1η^Iο οηιΙΐΟΐΕΓηβ : ΐικιΙ »ιι1ιι•Ιι«ι:(ΐΓί » 
δϊ (οκ\ Ιιας , βίΐ. <\αοά ΙΜίιΐΗ ιποιιβ <-->ιιιιιπί&11 
>ίΙνοΓ6ΐιηι ηΐΕ (<.Γθ1ι>§[ιιΐί ηηί|ΐρο ί3 ΓιιβηϊΟ ρλ^• 
ϊϊ«<Ιϋ). κι ίιφίΓΪ^ιιι ηΐίηιιηιιιΐ» ιιιηηίΙ)ΐΐΐ, Ιΐ(ΐ€ Μΐ 
ίϊϋΐίβ* ϊηιιιΐΐ, (ίίϊΐΡΐ'.ί ίΙΓιιΐδ ϋΐρρ<ι *<^<ΊιΎ3 ρπβ- 
ββπίβπιη : ν«| ίΙ Ιίΐ-&ί <•α5 ηηί 3ιΙν«ΐ5(ΐη) ιηΐ 4νΐϊ' ών ιηρΊμ»ϋ ίΐίΐϊίγίίπ, κβκά μοι ν5ν άπΛ- ^ ΑΝ&^ιΙοΐιί ϊη Ικ;ΙΙο οροπι ΙιιΙεηιηΙ ιΐϊΐϊφίο ρη» (κ• Τηο\ν. ο&κ άηοΐίύωνι ; ιτίώς ΰϋς έυτιν ίΐπίΐν. δτι 
«1^1 »ών προλββίνϊψιν 4 ϋγ^ς. Πολλίχις γΛρ δχρς 
ΐίκ κοϋοϋ; ιπ>κΐ)ροΊ»ί (ϋρών„οΰχ ίκίδωχΕ. Τιινι- 
χβίϊΛ ϊέ «ινίυνίϋων ιαρΐ τήν Οωήν, ίιμύΜϊο, ρή 
Λνα^ίίίμΐ'Λ; ΙττΙ Γλίίν ΐί;/ ϋϊρβνομίΒν των ϊ»νη- 
ρών, "Εστί £1 ΐϊίΐκν χβΐ {ΐίρω( ιίΤΕίϊ», ώ; άπαπί- 
βοιμι άκίτώνϊχθρδν μοΜ «ν&ς ϊών ΐϊΐΐΕΕων 
•'λμ, μ ιΙβ»ι», «ύ ΤίμωρήβΛ^Οαί τοΰχονς, ΐλλ" 
Ιΐΐΐ^τα; Αιώιχβ&Λΐ . εΐτΜς άΐϊίι^^οιντο χζταΙιώκΕίν 
ίη, Κ*1 {η-ί:ϊν 4:ΜϊΤΐρΓ^3(»Ε μί «λ ΐΓ,ί ^ο^η^. 'Ορα 
γ4ρ δτι καΊ ψιί-τπ^^Λΐ τοΟ πΐΐβϊ; «Ι; ίτ/Μτιώϊβκ 
"*ΡήτΤ*<*ίί χαΐ Χ^ι^ 6άνιΐΛ-ϊ «&εο5 μαθών, ιπχρ£κ ηβΚϋΙίΐ 9 ιικ ίη βΟ) οοΙίΑΐίβ ΐΓι9ΐ3ι πιίΐιί ηιιηβ Κ- 
1ιί1)(ΐΐίπΐ ; λί ΙιαΓυπι Γ|ΐιίιΙη»ι»ιιι. ίπιιιΐιϊΐ. ΓΟΓηπιΐίΙ, 
ρΓΐΟΟΐ ιιΐ αιΙνοτΒΐιΐ ίιιί'πίΐοι ηΐΕΟί ηνί) ρΓπ:ν£ΐιτ3ηι, 
ββιΙ Γ6 ίι>{ο01.ι Ιη-Ίΐιϊβ ιΙϋ(-ίιΐ3ηι . { Υι^ηιιιι 3ΐίΐ|«ιί 
)ιιι]ιι«ΈΓηπιΙί ηιι^Γκίίηηειπ ιιιονεπΙ : 5ί ηηη ιΙηΐΕΐυ- 

Πΐ ϊιΐηΗίΐ Πηνίΐΐ, ΙΙ«ι' Γϋ ΪΙιΓεΓΙ» Γ0Γ«5ββΤίΙ, κμΙ Ηι1- 
«ΙΪ1Ι5 ίΐ1ΪΙ1ΐί<•0β ρΓίνίΙϋΕΓίΐ. ΓβΠ^ ΙκΧ' ρ»Γΐ« «Π 

(πμΙο ίςϊΙιΐΓ ΛΜί 86 ίΐϋι πιαίι ιιοη γειΙιΙιτγο ? Οί- 
[■?ΓΕρο«!ΐυ(ΐιιι«. ρπι-Ι^τ!ΐ3ίΙ1ιιιηΙ(?'η|ι(>τ» »ΪΕΡ<ϊΙ]<'αΓ«: 
(ΐιιΐη Γΐιηι ίη ρΠΕίβιίΙιιιη ο«Λ*'ί*η(Ίΐι ίΛ-|ΐβ ιιΑΐΙΐϋ 
!η]ιΐΓίΐΐιη ΓοίϋΓΓβ ρπιυί<;«οΐ, αίικίίιιιιϋ Ιηιιιοη : ϊιι 
ρπρίϋΐιΐΐΑ 3)ΐΐοη, ηιιιι ροΓΪοιιΙιι»ι γι τιΊχ !ιηη•)ΐΐί*- ι'Λο•ίύρ€•α>' *Μχ«\ΐλΧΐϋ<. 'Ζχ9ρι^ς άορ£του; ύη»• ΐ) γε;!. »(Ι ■1ίΓ<:ηδ>οπ6ηι <υί >γγ<^ιΙγ)ι3Ι, Ι:ίΐ)ΐα ίηίηιιο- μΙ) ν«χ^α(ΐιηα, μηϊΕ «βιβίβχιίνβντ» τούΐο^;, 8ιά της 
τών Αρετών Ανιικι^ΐΐξίΐ^ί. Ού (ιίίγ αίο^ί^-η μ^νϋν; 
61, ταΟΐί ιρησιν. άϋ,' ιΕς ίν4γχΐ)ν ϊ^ιτίοών. 4ν9* 
>χ«τ*ιρ1ας α&τΛ κροβαΚΗχΛί. Έκλϋμβά-^ωμιν Εΐ χαΙ πιπί ΙιοηιίιιιίΓη $Γ6Ιγγ3 πηιρΙίιι:« ηοη βιΐϋΐίιΐΓΐιβ. Υΐ') 
αΙίΕΐΐ- : Ρ':ς1ιΐ3ΐπ 3ΐι ίη'ιιηϊΐίΕ κ'αί ίΐι^ιιιίι, ί>1 Γβι 
Γηι$ΐΓ3ΐ»κι>πτιΊ !>ρι>. ^ρ(-ί ηιιίοιιι ηοα υΐοί&ΐ'ΐηϋί 
«πι. 5^^ Γίρ^1I^τι^^ ίην3<Ιι;αΐ05 : ηΐ «•ι]ΐΐΐιι 1ιμ( 

ρ;Κΐθ ρι-ϊΐβ<|υί ΟΙΙΜ ίΙ(βΪ5((>Γ«Πΐ. νί.ΐΒΓΓ ι•!)!!!) ΙΪΓ<Ί 

■ΙικΊΐΐΓχΙιυοιΙηΓη ηιίΙίιίΙιιικ_>ϊΐπ>> {ΐΐίϊϊΐ υΙ ΙΙΙΙ» ρ^Γ- 
ΕΚΓ^ηΙ : ΐ'Ι (|ιι'>ηια^ο ίΙΙιι» ικοΓίΰ ίιιΙ«1Ιι:ΐ1.ι, ϊιι ";ο3ΐι.χιι.Μ. 

νηΓΊ»Ιεοΐϊοιι^$ 

(ΚΙ) ΐσ. νβήίίΐς, ιιΐΙφ«ί« νϊΊρΐιίΓΟί Ι-αΐίηοκ ϊι»- (3(1) 

Ι«ΓΙ•'••1. ζ'-ντι. Γ(Τ. ϊΐ(ΐ ϊί'ίΐίϊ, ίίϊ ρηΐίΐϋ Ι^ϋ*! x3-.3I>:'^^" ϋΙ^^ί 119 

ιη3£ηοι (ύβΰϊιΐίι Ιίίαιίί. ΥεΙ 
Ιηίιηίΐοβ ΙιΟΓ Ιοοη ίπι^IΕί((^Γ^ ροϊΐχπιιΐί. β ηιιίΐιιιι 
1ιι»ηϊ} (]ΐιΪΒ (ΙβΐίιΙίΕΕβ (ΙίιτΙιΐΓ «ι τε ϊιιίεϋΐβ, «1 ί|Ιθ} 
ηση βυρβηνβΓίΐ, «Ι νίπυΐιιιη βυ^πιπι 3είβ βοΐ οοιι 
ϋΟοΓιιιΙοΗ), Ηχβ 9ΐι1επι νβΓίΐί ηοιι ]η€(λΙιυπίΙυ5 
{]]Γϋ, ιβύ ροΐίυι ΕΐΙϊί ευηείΙίαίιΐΓϋί η«(ΐιΐ), 4<ιιιη ίη 
«ιΐ|ΐΐ8ΐί» 1ηο1ι)Ι(κΙ. Εΐ, βί βιΐ 8ΐ1»ι ρεΓβοηαΒ τεΓιν 
Τ^ηΐϋΓΐΐΒΐ τθίΐ8: Ηβη ιΙΤεοί ΐ%ο, Ία(\αΜ, (ιοαιί- 
ηιιπι 3ΐΙΐ|α&ιη ^ι>^υΓί»,ηκ διυΐί ηιιί ιιιϊΐιί ρΓΟ Ιϋββ• 
ρΐί3 ΙκίΗτΑεΙΙβ αιακΐΓεΐΐΕ πιοηίΐη ίιιΐ^ηΟίΐΐ. 1η]ιι. 
τί»η>ΐΐ]Π, ΐηηιςίίϋη ροΐΡΒίαΐϋπι ιη«3ηι ιίβνεηςήΐ, 
οι ίη ΙιίϊΐΟΓίϊί 11ρ{[νιιι («ιιιΐίηβΕιίΓ. 5ίτβ ι'Βϊΐυί Αϋ' 
ΐΑίοπΊ Ιΐ3£ βρίανβΗΐ, εΐ ίίι ςυΐ ^ι1πι οο βηηΙ, ιΐνβ ΚυτίΙΥΗΙΙ ΖΙβλΒΕΐνΐ 120 

3ϋΙ£Γ : ΙηνϊϊϋιίΙβί ^ Λιτΐβωκβ, Ανί" 2ί« ί^ηργιτήβη, ΟίνΛϊβν Ιμβϊ κβϊ»- 

αγίίΐίζον^β φβνιρίν, καίτοι λαβών ^Μ^ιΕ^ιον, ώ; 1| 

χατ' αΰτ&ν παρίατηβιν Ιηορίι. Εΐη τοίννν ιψ 

λδγβι». ίίτ: κα\ «ρ4; ίλλον. χοΐ τΐη ΐΛΐΐιΙ,'Λίί•*^ 
^ληβιΙ^ λυμαίνεται, Τδ 51 7:(>η.-ί»ν ΑντιπΕΛίπΐως 
ΰν&μ» χβ!τ»):ρΓ)βτ(ϋώ{, ίνι\ της άιηϋ^ία; ιταριΐ- 
ληπτοι- ϊίβις μ£ν γλρ, ί) χβταρχ)] ιί,; ίύχοιΐ*^ 
1] χαχώαΕωΐ * ΑτΕύίοαι; ϋ, ή τοΰ Γιον ^ν-καίτρηβι.* 
Α'/ΐΐκΐδιχη; δίι, (ιντ^^ τις χιτα6β1)) ΧΛίυΖν, ^ 
Χ3)ϋίν Οηύ τΛν {6ντ(ιΐν ιΐς τοΰ; ίϊκίίνϊΒς. Σ4ι^ 

Δαβίδ. 9ΐΐ&Γί, &ίνΕ Εΐίιιηίρκί 53ΐι|], τ«Η(ΐ5 ηϊΐηΐ 1ϋ;(ΐ6[υη ΐΪ6ΐΓί1•ΐιΐ1θ[ΐ:ί$ νβΓΦ οοιαίκί Ιιϊβ ρηιπο ΙπΐΦ Ιπιρτο- 
ρπ6 ϋϋϋί €11, ρΓυ ΓΕίΙΟίιΙΪ. Νΐΐη ςτιΙ Ιιοουηι αυ( ηιαίαιη ιΐίηιιαϋ ρΓίιηυΐίοΓϊΓτ, ϊ» ύιη «ΙίςίΐιΐΓ, Κιί' 
(Ιίΐ'β '«κΓθ ί» ι^αϊ ^αΐίΐ ρ»ΓΠΐι τκίΐη Ιπΐιιίΐ : πίπΙιιεΓβ βυΐίΐη, τΐ!ΐρη<ίαΐ(ιιι Οπεοα άϊεΐϊο Αντβπο- 
ίονναι βϊίηϋΙοπηίΓιΐί οιρΓίπιϊΐ) οοηΐΤΒ ΓβίΓΐΙιιΐίΓβ ι» ι)ίςίΐΒΤ, ή»" 'Μ"•»^**™ 1)<;ηΐηίϊθΓϋΐη 4Μ1 Ιιι]υΓί&- 
Γαιιι τϊϋΙϊΜΪΙιΐιΙίιΐϋπι η:(1ΐΙίι.Ηιι]ιΐ3 ιηΐϋπι τβΓΐ>ί υ9ΐΐ3 ΓΓβηιιβπβ β&τ βρυι^Ι 8εΓίρΐιιΤ3ΐπ, ρΓχείριιο ϊρ(ΐ«1 
Ικαίιιπι ^•<>ΐ^. 

Υειβ. β. Γηικι^ναΙατ ίπίηίίΐυ απίηαη μ ι β η «Ι Β Καναδιώξαι άρα ό έχϋ^)1ζτί\ν^ ψνχήν μου, ναΙ 
ΓΟίκρηίκηάαΐ, Ροτμϊιιιμιιγ, ίηηυίΐ, Λ1ι»Ιοη αΐιί- καταΛάβοι. ΚαταΒιώ^αΕ. ςηοΐν, & 'ΛβιοαΙ.ώμ ςήν )ΐι•ιη ιη«οιη: ^οο ΐ5ΐ πιείρ&ιιιιι^έίΤΐυαιΙοΜΚίοΰηϊιΐ) 

Ει ^<ιρ{«I^)!ι Ίη ίοηα νϊιαη πιιατη. ΡοΓ «Ιΐίπι Ιιοε 
Ία ΙοΒΟ ΐϊπςυίιιβιη ίηΐθΐΐίβίΐ, ςιιί νίΐπ «αιιίΑ «ι, 
τείυΐι ρΓχοίρικιιη ϊΙοπϊίιιιιιιι ΪιιΙϊγ οεΙογι φΐχ ίη 
«ΟΓΙιΟΓβίυηΐ, «ι ηπΐε ίΐίαιΐ οοίρΐιιιΐ. 

Ει ^(βΓίαηι τπΐαηι ίη ρνίναπηι Ιιαϋΐατ-ΐ [αάαΐ. 
Γεγ βίοϊϊαιη, εΙογϊοϊιιοι ηε «ιοΙΐΙβΓΟΓρυι ιυαιη Ιη• 
Ι>β11ί(;ίΐ ; ηιίΑιΙ Ιιιιη «ϋ νίκ• ε]ιι3 οιβχίπιΐί, Ιιιιη 
πΐ] ιιΐί^ηϊίικίίηειη η βΙοΓίαπι, ηιιχ οι 3ΐ) ΐΕπρβήο 
ηΙϊ»ι•η?ηί( ίρϋίί οιηη^ί ΓοΙβΒΓί ΒΓίιΙ «Ι ηοΕιιηι, .Ιη 
ριι(νι>Γθΐιι ν6Γα1ι.ιΙιίΐαΓ0 ί(ΐΕ)η ΕΙΙ ηοιχΙ ).ΐ('βΓβ, Μ 
ϊη ΐΕΓΓ3ΐη ϋϊί^οΙνί, Ροβϊΐιιηυβ βιίαπι ΉΕπιιοηβιη βυλλήψίίτο, 

Καΐ καϊοχατήίΤοι βίς χηι^ τΐιν ζωι^τ μον. Ζ^\[•» 
Ιντϊϋθα, τ4 βΤμβ λογιβτίοΜ ■ χ»\. ΐβϋτβ γ*ρ {ι^^,ΐ 
αίτιον, ώς (υνξχτιχώϊίρον των ϋϊων τριών ατοί* 
χ({(υν, & τ& {ϋην ουν£χο\)•τ. 

άόζαν λ•γΕΐ, -τ& ίνβοξα/ αίτ^ν αωμ«, ι:«\ ΐΐΐνι πε- 
ριβΑηταν, 8ιί τί ^\ι ^ιΐιμχ^ν, χαΐ ^%ν άπ6 τΐις αρ- 
χής ιιροτγϊγ»νημί'ί5νΒγ>ον, Καταίχηνώιαι δι,4ντ\ 
γοΰ ■κοιήαΐίκι: (ίς γί,ν .κΐΐοθαί, χ«\ ΕΐίλύίβΟνι. 
"Εβτι 5Ϊ χβΐ «ρϊς τ6ν &ίρ>τ«ν ίχ6ρ(ν μ«Ενϊγ«Ι^ 
τ&ν Ιίγον ΧΛτίυχί}μ.•η•* ΑιΐύχβΓιναι ΐίβρ' αύτον, χαΐ Ιίοπε >ι1 ίηνίείΐιϋβηι ίιιίπιΪΕυιπ ιτβπίΓΐΓτβ, ί1ι υΐ ^^ Μΐ-ταλΐ]^Ι1ί{,νιι, μηιιίτι δυνήμεναν 1ι:οι;ΐ"^ϊ*'^ ^^ΐ 

ΙπιΟ^ΟΕΚ οΰτοΰ. χλ\ εΙς γη*, τκϊυτίατινίίς τί ΤΐΤΙΡ^ 
^ρίγμβτβ τήν ξωίιν αύτοϋ χκτϊλυφΟ^^να^ ■ τΐντο γβρ 
χίΐ\ Ι) Ηα^απίτηνι^ ^οϋλετατ, ΧΕίμίνΐ;) λοιπΚν ΐπεμ- 
βα,ίνοντα;, χα\ Λ^ΰ^ρ^άς ίνακ^ομΐνου ' χα\ μή μίνον 
^6 σώμα. τοϋτβ «οβείν, άλλί χαΧ τ1]ν Κ^αν, ^ΐ«« 
έΒμ ν»ΰν, δίξϊ γάρ οϊτο; χ»ι τιμί; ϊτ^ς ψ^ιχ^ίΐ, *'ϊ 
γτίν κβτκνϊχΟτΙνβϊ, χβν ιιρο5Τ]λ>ιι(1ήν?ι ΧΑΪ «δίβν 
το'ί γήινος, μτιχέτι ΐψ πτερφ τής (Ιεωρίαΐ 1ρ01|• 
ναι κΰ&ΐ θτίν 6•^\ίμ.ΐννν. ίΐορΓΓΟϋΐΗΓ ρΰΓ5εαιιΐίοιιοιιι $0 βΙ) £Π &ΙΐΜίθΟΓβ, οΙ 
00111 ρΤ«))«Π*1ί, ϋΐΐ ρθΒ3β >ΙΙ(11Ι ίΐΙΐί(Ιί39 ΐΙίΛί,Τΐ; 

■ΐηίΐΜΐυο ίη ΙοΓΓοιη, Ιιοε ειι ϊη ΙβΓΓοηα πρβοιιι 
τίΐηηι ιιιβιη Ιιηιηοί|;ϊ. ΙΙηε εηΐηι ϊίςηΐΙΙοηΐ ίΐΐα 
νϋΓΐΐϊ : Ει ΐϋΗίΗΐια ΐΛΐη/ύΐ» ΐΊ/αη τηίβΊΐ, 9(]ϋο 
ιιΙ^ηειηΙΊ ίΙΙί Ίιι&υΓζΐΙιίΓΡίιιοη, ΟΕ ΐιίΓρίΙ&ΓΪιιβιιΙΐβΙ. 
ίΐϊΐΐυο Ιιηΰ 1»ηίιιιιι, ϊηιιηΐΐ, οΐΓρ<ΐ9 0θη<ιιΐΜΐ, ϊΐΟ 
εΐ^ΙοΓί^π, ΙιοΕ βθΐϊρκιιηι βΐίιιη Ιηΐ>βΙΙ&£ΐυιιι, (|ΐιί 
«η!ιιι«ΙιαιιθΓ υδΕ «ι βΙοΓί.ι. ίιι ΐ6ΐΓ>ιιι ύΐίαττΊ ίια- ρπτοΙιΐΓ,βΐ ΐΐΐΓταιιΙί ιΐ'1ιυ> 9ΐ>|(1ϊ»π, ίΐΐ υΐ ΐθα|£ΐιιρΙ;<ΙϊοιιΪ3 ιΐίθ *(Ι ΐΈυιη βιηρΗιΗ <1ΙΦΙΙ1 ΟΟΒ 

νεπί. 7. ΕχίΜΓ^ί. ΟοπίίΜ. ίη ϊτβ ιαα. ΕιβιΐΓκβΓβ •Α»-(Ισηιίίί.Ιίιίρα, έπίρτηΓου/Ενιγίρ 4να«ν 

Ιΐιιΐϋϊΐ ΠυιΐΒ, 61 ηοη ίη ΐτ» )«ιΙ« ϊΙΙιιΊ '■ ΕΐίΜΓ^ΐ ν».ι, χβ\ ο&χ έν ■ίργη, 4^ ίι^ν Ηγυ* 'Λ»-<ΙίΜ•£ΐ, Ηύ- 
0#ΐΗΪΐίί, 5ίΐίικ<η ΡΗί/'βί; 3ΐ ιιιιηβ αϋ Ευρ|ΐΙίϋίη βΕ- ^ιβ, σώσότ με, έθεάζ μου. ΝΟνίί «ί,δί ΐίμω^ίβν 
ι|υ« 3ΐΙ ρ(£ίΐ33 ΕΙΙ1Μ 3ιΙνοο3ΐ. ΙηΐΕΐΙΪ9<;ΓΕ βυίοιη Λΐ- η οΐίΐτ6ν1τ'«<ι^'^''^3*- ΚαδίτΕΐρ δίτύ χαδήβΟαι (π\ θ«ο» 

Ι)βηΐΙΙΒ ϋΐ'ΚΙΙΙ ί)11Γ0«Τε ΙΙΟΙ* εοΐροπϋ Ιβ', ΐίΟΙίΧΐ ηβί ^ύ ιτ^ιριτιχώς 4κλαμβίν«μ£ν, βδίΐι); 4ΐίΙ ίδ ίνΙηΛ- ΕΟΓρηταΙι^ίη βεϋυπχ ίηί«ΙΙϊ(;Ίπιιιβ , [|ΐΐ34ΐι1ο ίίΐΙεΓθ 
ΐΠιιπι ΐΓΒΪηιυ» : χΑ τει^ίι,ιιι εΐία ι]ίβηί(.ιιειη &ΐίΐ|ιί~ 
|ιΙ9Ιο<ιΐ(|<ι? ■Άΐ ]ιΐ(ΐίοαηίίϊ αυαΐ0Γίί3ι(£ΐιι ίιι^ΐΐατί 3^I]^- 
ΐΓαηιιιι. Εΐυς ριεΐο «ιίιιη ηιπι «ϋυτΒεΓβ Οουπι 
(ΙΙΐ'ίιΐιιΐΐ, ριιηΪΕηϋί αιιΐιΐβίβιιιίβη^ϊ ίΙΙίυΐ ρΓΟροΐίΙυπ ιιβα.ι• άλλ4 ι6 μίν χαθήαΟαι, δηίοΐ τ6 βαβιλικ^ν, χβΐ 
{ιχαηικ&ν, και Ιίραΐαν' τ&.βΐ ΑνίντιβΟιι, τ6 τιμώ• 
ρητίϊΐν χβΐ άνιιλ«^)ϊτιχίν. Όργήν Ιί Ιιιΐ θίβϋ ηίΧιν, 
ού πί4ο( ο1ΐ]τέον, &λλ1 τιμω^Ιαν τών ή^^ιυν •'' 
ιΙΐ'ΐιηΐ:<ιιιιΐ9. Ιηιη ίη Πβο ρϋΐί ιηικία ηοιι ρβΐίϊοπεια »16 ίαΐβ11ί|;ίιηιΐϊ, »ι1 ε3&υ£αΐϊοπ&ιη βΐ ρυηΗίοη«η 
ίΙΙοπιιη ΐ)[ΐί (ΙΙνίηΐ: ΐΓκϋ^ηί κυηΐ. 
ΒμΙμτβ ία (ϊηίΙΤΗί ϊιιΊια'κΡΤκ'Λ Ικβηοίΐ. €υϋϊ 'Τ^^ψι έτ τοΤ^ χέρασ» ιώρ έχΰίΜΐτ σον. 121 εΟΗΜΕΝΤ. 1Ν ΡδλΙ.Μ03. 19 οίααι τών ίχβρώχ 3ου" ιέίος γάρ τής Ικίϊτου ζί»^ζ, 
ί βϊνατος- ϋίΐϊ Ιμον ίχβ^ν )μΙ «>( ιίη•; »Τβ *<&« 
νλ( Ιντολίις ΐΐΛρα6ΐ6ιΐ'κ&ας. 

Έξΐτ;ίρβηη, Κύριβ 6 Ββός μιυ, ίτ π^-οστά- 
ηιαιι ψ ^^ΒτίιΛω. Μ^ μαχροθυμήφΐΐΐ (η ' Αλλ* 

Μωιέω;, «6 Τίμα τδτχατέρασον, χαΐ τίρτ μτ\Ίέρα 
<Γου^ Νΰ-< η ί Ιμ&ΐ καις. Ιλι}ττΐ]Φ( χατ& τοΰ κατρ'!;. ίπβοίΙ)ΐΐ(, Ιιοε βίΐ ΪΠ πΐΟΓίβ ίηίπιί^αηιιη Ιηκηιηι. 
Ηιιτ» ςυιρρβ υαίυίειιίιΐ9ς(ΐ« Ι1ηίι«8ΐ : ηΕ» >ι:Γα 
ίηίπιίίτοβ, (ϊΙ)ϊ «[ίιπι ϊπίηιΪΕα!^ ειβΐ^ ιιοη ΐιυΐιί^η, 

ΓϋΠΙ 111311(1313 ΙΙΙ3 ΙΓΪΙΙβΒΓβΐΙ ΙΐΠΐΐΙΓ. 

Εαιιψ^ί, Βίηϊηί Ι)ηι% ιπηιι, ίη ρηΐΐερ^ο ψιοΛ 
Νοπιίαιΐ). ΝοΠ βιηρΙίΕΐβ εβΐο Ιηπ^ϋΐίιηΊβ, %ν,& ιιΙιτΙ- 
κεΓθ ρΓορΙβΓ ρΓΕθ>ρΙυΓη ηιιο(Ι πΐίηίΙιιΓι, ί\Λθά 
ν^^9I^^βι ΐ^^^^^^ϊI^ ιμγ Ηο^^^ιη ίιιΙ>«ηϊ, ριτΕτι'&Β 
ΙιοπθΓ3η<1οι «ββ ■ ΑΓιΙ•. Τβηιπι ίη ρτ»ΜηιΙ> Ιίΐίιιβ 
ιηειι* ΓιιτοΓΐΙη ριΐιΐπι ΕΟΓΤβρΙΟ» 051. ΡΟΒΒίιιηηι «{ 
ιΙίΐΐΓΪηίεΙΙίςοΓβ, (]Ηοϋ ΡγοιιΙιβΟ ρΓβα» \ατιΛα ρΓΟ 
τωιίΓΓβϋΐίοηΙβ ιητ&(οΗο. ΟίιίΙ εηίιη Οοηίηι» ιιΐ 
^ιι<1^αι, ιιΙ αρνιΐ (νιηκβΙΙ&Μϊ Ιβ^ίΐιιυι ; 5ο^(!ίΐ< Τβ!) Βίαν. Χ(ά ^ τρι&ίΤΓ ^μέραΐζ οΐΜο^Ιομ^σω αύ- Β ΐβαιρίαια 0*(. ϋ ίη Ιτϋαΐ ϋ<ίκι αάί/ίίαίο ΗΙνά ιΐιη; γόρ" ΑΟσβΓβ, χβ\ λύβου^ι, 

Καΐ σνταχντ^ Λα^τ κνκΧωσΒ^ σε. ΕΙ γίρ ίιη- 
χΐΗιρήβκς μοι, βψονται ιεολλοί, κλϊ φο6τ|9ήφ«ντ4ΐ, 
χχΐ ΙπιηρΙψουιι πρ&ς Κιίριον. Τ& 9ΐ γι ΚνιΜά- 
βΐΙ/ίΤί»•, 4«1 «5, χύχλψ γ£νήαα:πκι τών βών 1ντ«»- 
λώ». μί; 4φ(βϊβμίνοι τοίΐων- ύ γΑρ βί^(, ίιιιίρΒντος. 
ΚαΙ έΐϊ'- ϊής ίναστίοΈως 6ϊ τ1 |1ϊ,τΑν βννάμίΟα έχλα• 
βιΙν•ίό« γ4ρ ί^ των ίθνών αοναγωγή, ίηΐ ι1ν 
ΧρχοΛν ίγίνουτο, χαθίπΕρ ίν χιΐχΐιΐ}•, Αχί) ηάντων 
τύ» πίρίτΜν \ής γής. Ή Λ χνκ4ώ<τε( ιτβ, άηΐ, 
*Αβ!τ«ι χβ\ ύμν^σίΐ βί. Έικιίϊ] γΛρ 1« κο^φ τβΐ){ 
(μνου; Δνιίφιρον^ ι!ίκ& τον σχήματος τοϋ ηρίγμα- βία) βη^^ ταύττις ΒΪς δ]^ϋ( άχόστρβφοτ. *Εμι- 
κι-ί Τ4ι;ι»ι< τήί βυνιίγωνηί', ίνζλΟε ττρϊί ιδν Πατΐρα 

κρ^ ιαν χ^μον γινίνθαι, ■;& άγραατον πλιιρώοαιΐ 

ρΛς χαιαχρίηιν. «ϊ»; α Λγίβοΐις Ιιττάιν Ιχ δίξιών, 

Κρϊ^\^ μι, Κύρι», «ατά γΙ)»* βιx()(ΐ:ΐ^(>η)^ ^ρυ, 
χαΐ χατ& τίιτ καχίαι^ μου ίπ' έμνί. ΈΐΜίδή χρί- ΕιΐϊοΓρΙΦ '•βίΙ•>'. ϊη()•ιίΙ, ΪΙΙΙΙ3 ίΙΙιι^Ι πι.')η^1Iι)IΠ ΐ 
ύηηιϊ «ηίηι 5οΙΐίΐ€, βΐ ίοίνκιιΐ. 

Τειι5. 8. Εί ίϋηρτί^αΐϊιΐ ρνρυΐβηιηι ζίτίΐιΐΗάβ>>ΪΙ (ί- 
$4 αηίιγι σιίΜ *<1]ϋ(0Γ Γιιβπί, νίιίεΐιιιπί ηιιιΐιί ?1 Ιίιηβ- 
1)ΐιηΐ «Ι οοπνβΠίΐιΐιΐΓΐ*! Οοιηϊπιιηι. ΟυοιΙ ν^Γο •ί1 ί'ίτ• 
ΐΐι»ιιία(ΐ( («, ΙΊΐπι εεΙ ηιιοιΐ, ΟΪΓΟβ ιπ&π<1ϊΐ9 Ιιΐ3ΤΐΓ- 
ΐηΙιηηΐιΐΓ, «Ιηιιΐιΐυιπι βΙι ι-1ίΐ η.-ΐί!ΐΙ(•ιιΙ ; πϊηι αΙίοΐ|υϊη 
Κπι» ϊπιιη«]Ηυ« ε*(, ΚΙ ^ΟIηρΓ^Iι^η(]^ ηηη ροΕι^Ι. 

ΡΟϊΐυιιιί» ΟΐΙ^ΑΙ Ιΐβ< ίΐΐΙβΙΙΪ^ΟΓί (Ιϋ Η9ΙΙΓΓ6θίθηΐ9 

Ιοιηρητρ; οοη^ί^βΐία βπίιη ({βίκϊιιιη, ηιοκί οοτηηα 
ηοΐΐΙαίΕΐ ΟΙιτίίΙυιη ΐίπιΐΐ, ΐυπ) 3ΐ> οιιιηίίτυι Ι6Γγ£ 
βηίΐυε {^πίβι βιΙ €)ΐιη ΐΐ£«(Ι«ί«ηι. ν^Ι ακνηάα- 
ϋι ΐί. Ηο£ΐ:3', Οιιιρί ειΐ3ΐιιΐ3})ίιΐ6: ία αΙιΟΓΐ βιΓιιη 
_ ιε ΓίεΙυ, Κγιηποί »^ Ι.ιικΙβί Οηι ειηβΓΟ ΐοΙβηοΒ. 
Α ΓοΓΓπα ί{ίΐιΐΓ »ιι (ί^αη €(Ε\ιη Ιιοιηΐηυηι, Οβαπι 
Ιίΐκΐΐοΐΐυιΐη, I^υ^ϋι^Α|ι<•π>^ρΜηι «ϊξηίΐϊϋβνίΕ. 

£| ριορίΐτ Ααηΐ ίη αΐΐϋΐ» η^τΐάεπ. ΡτορΙβί Ιιιηΰ. 
Ιηηΐΐβπι, Ε&η[^ί{ΐι ΐίοπβαι ^Επίίιιπι, ΐΐβεηιΐβ Ιπ, ο 

ΜΓ«)ί3(0Γ, 1(1 {>1[Γ€Π1. «Ι Γ6£ΓΕ<ΙΐΜΐ; ίο 9ΐΐϊ(1|(1ίη«ηΐ 

{Ιηπ» (υοΊ '(|»απι Ιι&Ι>βΓ<3! ρΓϊιΐϊηυιιη πχιητΙυΒ Εβ 
•βΙ. β1 ϊπε0'Βΐιί!β ιη^λίβΗιιπι ρβτΊΙοβ. 

Τ[Β$. 9. Βύ»ιίηΐ4ί )α4ϊίαΙ>ίΙ νύ^αΙοί. Νοη ηί(ΙΙ• 
{βΐ Οοπιϊπυβ £3 (|ϋχ 3<ΙνοΓ£ΐιι νηα ιηαΐίι! βιιηΐ, μϊΛ 
άκ<ι\χ\ηί<>αιαίί. ν«1, {υιΐίοΐιίΐ |>αριιΐ4)« Γοηι96Γαπ«ηΒ 
ρη«09, ΙιοηαίνβΓο ^ι^ΐυβηκ ι ι!6ΐΐπ5. 

^Μ^{^α ηιΛΙ, Βύ•β>ΪΜ, ιξίχπ,Ιαιη }αιΐίΐίαΜ ηίΐκη. 
ίΐ ι?ϊ(Ιηι/βπι ίηροαπίίοηι ηΐίαΐΗ ι{ΗΧ ίπ πι« ί». 9««ΐΙμ'/ή^η, Γιναϋ, 9)1«Χ. χίμοΰ χρι^^ΐς. Ιξΐτάοας -. Ροβίηυατη πι^ιηϊαϊΙ }ιΐ(|ί£ίί : Ε3ΐη, ίηηνίΙ, β) ιπίΙιΕ ^ ^ιχχιαβύνην μΜί Ι^ν Ιϊήρηββ κρΑς τ» τδν τιβτρβ- 
1η(α->, Χ3\ τον; ί μφ' οίτίν. ίΐΐ γ€ μ|)-^ «Ι χβϊΐ τί,ν 
άκλΐίηΐ» μίν, ϊλ' έμβΐ γίνΐββω. Πώ; ο5ν ΑλλαχΟΜ 
1ίγ•>ν, Μή βίσ^^^^Γ βΙ{- χρίσντ• μττά τοϋ δούΛον 
σοί', Ιτϊβνββ μίλίον ί6χΕτα< χριΟηναι; 'Οτι (χιΐ 
μϊν, Μί| χριβ||.ΐ, φηβΐ, ιτρίς ;** βϊ, μηϋ ϊ*ν ίμδν 
Ρ£ο* ηρ^ς τί( ο3ς πΛριξΐτΛτ^ςίΰΐρ-^ίοΙ^• έυτανθα 
ί|. «ρ^ Ιϊίρονί 15]^ χρίίΐν ^π■.^τ)ΐ^ϊ, »ϊ)ί Δίιχή- 
ί»ντΛ{, τ»ϋ ίΜΐίΙν 1χζιιη-ϊν(β<. 

ΣνττΐΜσ&^τν Οί ηστηρία άμαρτίΛΐώτ; «αϊ "ίβίΐι. υ. 19. "Γβϊΐ. ίιυΐ,ϊ. |ιι<)έΐ, ιΙίΒηυΪΓΕίΐί ]ιΐί1ϊιίαπι πι^ητη, ηιιιτη ΒίΓ«>νί 
3(1«εΓ5ΐΐϊ ρίΓΓίΐϊϋ^Γη Ιΐϋιιπ), η οοιηρϋΐα. ΐτχ- 
{ΐ(ΐΛ ΐΧηοΛ ίϋ ροΙΑ, υΙ ίβΟιιιιΙυηι βίιηρίίϋίΐΐΐΐπ) 
ηειπι, βίο Καΐ ιιιϊΐιΐ. 36<) ηαοπιΐΗΐο αΐίΐιί (ΙίοΗ, 
Εί ηοη ϊηιτα ΐη ίηΛΐήο ϊχιν κττο Ιηο ", οιιηι 

Ιιίϋ ]ΐΙ({ίΓ3ΓΪ ΓΙΐμίΑΐΤ ^)1^2 ίΐίΙίεΠ ίΐΐί ]ΐΙ4ΐί{8Γί 

ΓίΓυ^ΐϊ οιιη Οίο, «Ι *ίΐ3ηΐι ίυιπι ΐΐιια ίΙΙιυβ Ιιβηρβ- 
αϊ3 οοιηροΓϊΓί: ηυηϋ >»ί«ιιι βε [κιιοι Γι1ίφ]ίιι«ΙΙϋ3Γί 
ηαχΓΐΙ βΐ 60111 Ιιίβ ςοΐ «ηίιιΗΗ ώ ϊηίαΙβΓπηΐ, αΐςυ« 
ίηΐεηπίιΕΓε «ιπι οιιρϊίΐιι»!. 

νκκι. 10. €οπιιιηαΐΗΓ η^^νίιίβρκοίοΓΗη. η </>' 
ή^*}ΜΛΐαη. ΝΐΐΠ βϊ αΐΐιιυβικία εοΓυιη ιιιαίίκηΐΐλχ 
113 ■^^'~ ΕϋΐΗΪΛΙΙ ΖΙΓ.ΛΙϊΕΜ ΙΗ ιΙϊιηεπίΑ ίιι κ^ΐι «ΐιΐιιΐΙ• «ίιηηιΐιιιΐηΐιιιιιΐ. 

.•ΪΓπιίΛ»* ίθ(•.ί<ι ίΐ ηηβι Οίΐιΐ ί'ΜΐίΛ Τιι βυιιβ, 
Ιιιιΐιιίι, ^ιι$Iι: ίιιν•?5ΐϊκ3ϊ ΛΊ\ηΛ βι<|ΐ)ΊΓΪι ΓιΐηΓΙ α 
ΟΟΓ, Ιιπο ι-βΙ, (ΐιιιιιία Ιιχ 3ΐηυβ ίηιϋ^^ΐΐΐαηίβ ςοπ- 
ιιιίιια ηιι» ίη ^(ιΓ^ι.! νοΓεαπΙαΓ :: ■•( οηιιι» ϋοοίυρί- 
«ΓΓΐιΐί^κ ίΐΐΐίΐ'», ηιΐΓΐ: ίπ ΓπιΊΙίΐιβ ΙπΡί^ίβ κοΙοηι. 

3ΐΤβοϋ|}υΒ, ρβεεαία ΐΜΐιιιία οΠυιιι ΙιπΙιυβτβ. ΕιιΙϊΚγ: 
ΐν'Η >ΓΓΐιΐ.τιιΐΓ ^0Γ <Ί γειι63. Οίεΐϊαιιι^ιιι βιιιβιο, 

ΓΐκΑΐ ηΐΐϋΐη α Οοιηϊμο. 

νκΜ II. ^ι'^κίοπκιη αιικίΝ α ΰ«τηΐηο φκί ΜαΙνοί «ΐν. 
Ό θϊί-ς βΐΗΒία);, φητι. τκ)λϋπραγ]*βν»ΐ ΐ£»\ «*|» 

<ηί έττ[9ΐ;ρ(ιΐί, 3£α\ βΐιή γΑρ ι»ίρι «ί»; νΕίρρΜ*; * 
ίξ δΎ, ΙχιίνΜν 1• ίτιλβδή 1ίίι\ ι•»ύΐ«ν. ί^^ΛΐτΛΛ 
τεΙμ ϊΐ>γχββίβΐ<ί«ν. ΊΙ *λ1 βϋιι*; - 4 θιΐ•; ΐρβν 

νώνίστι χαΐ κίλΐίΐΐρίγ μονών καΥ ι^" "<?ρ*ίβ> »>1 

9ΐίά μου ηαρύ^ τον Θίύν, σώζν*η>%- τανς *ν- 
&ηζ τ{! καρίΐφ. /■»«! /«ΐίΐ» ίΟΝί^. δίιπρίβι <( ΓβΐΙΐί» ΰδίιΐί ςιιπί Β ιοίι;. Βί$ΐϊς Γ^ Η(φ^1φ, Εί%ί α>•• ίΐΐν κβρίίβν »•1 5ίιη, πμιιιη; »ά ΐΜΐυοΐ «Ιίτΐ^ιπί ιίΠΐιΐί• (ΐΕΙαιι, 
ιηιίΙίϋιΑ εχίρεοΐο ««ιι Ιιΐιαιβηιιηι (ίαιιί'ιΐβ Ι|ηίρρ6 
Μαύ ειΙ), βειΐ λ Οαι ι^υϊ (κιΐϋπι «ι,ι υΐ »1νε1 ιιι«. 

Τη». 13. 0(ΐέΐ ;ίκί« ι'ηιΙη (οψίίι « ΙβΒρίΐηίηιΙι. 

«(«ΙΙΙί:ΐ ροιιβ «03Π<Ια1ίΖ3ΐί ΓίΚΤϋΛΙ, ηΐΐβιΐ ρβΓ[||Ϊ5ί$- 

»β« ϋΐίιιιιι 9ΐ!νΕΓκυβ ;>:ιΙΓ(ίιι ϊτ»ιιγεεγρ. ^ιι)I[|^ ίβϊΐιΐΓ 
ΐ»1 «ϋίυΐί (|ΐιΙ ιηιϊιΐίβΗ|ΐ|»ΐ|<ΐΒ βρί(•ί1ιι« β<)ΐΐΑ9 ϊΐίββ 
Γϋρ^ηιΙϊΐ : /λγιιι νίΓο. »βΙιιι ί« (]ΐιί ιι«ιμι ηυίεοϋη. 
<1<ιβ νιιΐΐ ; β( Ιοη^ιιηϊίΐιίί, »ι φύ ιιοιι ίΐβιΐιη ϊηίΐι^ίΐ 

Ει ι^ηια ποη π/Γβιβηι ]7«γ ΐΜ^ηΌι ιϋα. ΙΓοε 3<Ι Αιχικΰιίνωι» 1μα•η6ν, «ρίβίοχώ ρΐ5']β£ΐιΐ"', β'^* *ν- 
ίρωτιΐνην, ίχρηίτβϊ γ3ρ, αλλ* Γ.βρί θιοΟ, ϊού *β- 

Ό θεές κρίΐί^ΐ ίΐααιος. κηΐ Ισχνρ^ς. «αΙ μα- 
κράΟνμϋζ. ΤβΜΤΟ Τιΐγίΐν Εβι*ί «ρ^ς τ^νί -««ιΛ»- 
λ-.;*)μίνβί)ς Ιην τ|1 ϊΐρονοΐι τοί θιον, δϊι πιρε^^ώ• 

4ντνμετρ<Γ/ν πρΛξιϊν τΑς Αμοιβοί• !βχυρ%< ίΐ, «ΐκ 
δυ^ίμΕ-Λζ ίΜ ΡοΟΙ,ίται• μιχρίθομο; βϊ, ώ; μϊ] ρΓοϋίΐκΙοιιι [ίίί ΙήηΒϋπίηιίΙβίΓΠκΙίοΐιιιη ?βΐ, Εί<*ηίιη γ Τβ^ϊΐτί|: μακροβυμίαΐ Ιίρϊρμηνίυτικ&ϊ έβτι. Ήμ«Ι« 

ρίκς Ισμίν ίξιίι' »^ϊ^ί 9* μβκρ'ίΟκμίΙιΐ', βίβωη 
κίΐρδ» ίϊί μίτ^^«ι3I^ί. 'ΠργΙιν δϊ τί;ν χίίβσιν ΙνταίΟβ 
νοήΜμίν. Άϋ'ίροΟϊΐ ?ί τ^νίς, ώ^ εί δ!)ίΛΐ4ς 1•Τ« 
Α Βίΐ<, Αξίω; «ολΑζωυ. κώς Ιυιι φ ι Ην Ο ρόδιος ; 

«. ώ; μή ίϊδνί ■ΐ(μ(ι>ροΟμ(νίΐ, 4λΓ άκεξιΚΜίΐιη• , 
ΐΜΐ\ τ:αρέχ>ύ•^ ^ιί•^ρΛ^ς Ιπί-προφτίί. ιιβ\ μη ί»« τ*» 
Ιϊβρίι^ δοΒ βοΟλίΐΐι Λοιιΐϊ, χλΙ π4ντ« ϊρίΛον Ιιη- ΟΠίπ ηΐϊ)ί()υι:ι1«!ΐίη(ΐιΐ3ηιιΐ!, ί^Ι ΙιΙηη ιΙι^ίιοϊ (ιπ! «ιιρ- 
ρΙίΓ><9 ΓίϋιΙ^ιιπΕΐ, ίρ$£ (41ΙΙΟΙ Ιαιιριΐλ ρ<τ!ΐιΊΐ>Ί)<]ί, υΙ 
ΐΑ»{{3ηϊΐ)ΐίιι. ΙιίΙιιιίΐ, Ρι-Γ ίι-αιιι Ι^Ιιιιγ ΙιΙε ρηριυβ 
ίπΐ^ϋ'^^. Ηανβπΐ (|ΐι!ιΐ3ηι ίΙϋΙιίίπιίοτιΐΊη : $ί ϊιι^<ΐιΐΐ 
Μΐ Ββιι* 01 ίο<ι<1'8"^* ΙπΙιΐΗΪ ρ<<"ΐιι«, <)ΐΗίΐι•««|ι» 
ροΙι>>1 Αίνί ιαϊντχι-ϋπΤ ΚΛ <]ΐια-Ι ι1Ιΐ'"ηιΙιιιη βχΐ , 
)ΐΐΒΐιιπι <)ηΙΐ)«ιιι Οουηι γκ^ρ. τβΐιιΐί ίιι! ιΐΓΐίΐΊΐί>|>ι«« 
βηηιΐΐ^ο.11 Ρ(>(|.1ίι ρφΓίαβ ; ί-ίιΙ τ)ΐί£«Ί ίΐοηΐβιιι 0556 
Μί3(Π , ηιιί» ηηιι Μ:ιιίιιι ταΜΐ^πΙ, ίΓ^I 8ΐιιΐίπ#1, Π 
^Ι]ί(ρη1'£ βί ΓΐΐΝΐ?•Ρίτίίοηί Ιεπιρη» Ιπίκιϊΐ, ογο Οιβ- 
πηηβιη βΐιιίΐ «πιιιϊη ρ6τβΐ«Γ«, ηιι» ϊΙΙβ ορΟί : η 
ΐ)>ιϊ> οηιηϊ ιΙεπί4|ΐ>ι; «1 ΙαΚιβ ηοΐίΐΓβτιι ΐΐιΐΐ ϊαΐΊιΐιΜη. 
νκηκ. 13. Νηϊ Γοπνιπί (ϋίήιϊί. ^Ιαάϊαπι χνηίι 
νΗΗΐΛϋΐ. αηΜΜ μικιη ΐααιάϊΐ ίΐ ροταηί ΗΙαια^ 


*.Ίΐ!ηί Ιχίίίιί ΟΛνυ ΐι[ ρΓηρΙιίΐ». {|Iιο^ )ΐιιϊ»6ίί ι• Ι* σ^ αίΐό. ΕΙίώ; οΤλ προνήτη; ό Δαί'.β. να βίντ» 

τϊ ϊβνη -ϊους ψβΙμΜ; #ύϊδ1 μίϊ* Γ-ϊρ«ί ί5*"<" • 
ρίγ^υβι. ϊβΤ; *!Μί«ΐί ύίϊοΟίβΜΐ χαΐ !*Μΐχβ1ί«ς. 
•Ρ,ίν γάρ μϊ] άΓββτρϊντ,ΐί. (Λ ϊής ίνΟδίβ; άΜΐιλβ- 
νηΙίντΕς, χ«1 Τ.^*>ί «*)« "Μ^ οτραφί««ς. ιύι ί« 
(ρύγητί ϊίιν νιμω;.ίΛν. 'Ρομφβίι μ1» οδν, * ιιν«ρ4ς 
βίνβτος• ΐΐί'ϊν δΐ, 6 τϊχΟ;. Κ«ν «δΒίί - ΪΓίλβωβις 
μϊν 5ί{ΐ\ Ε'Λβίΐς. #1 ΐίϊρίίχευί) ϊϊ^ί τιμιορίβς . χ»ΐ 
τ,ρίς χαίρ'ϊν μιχροθυμία " έτοιμχβ!» ίϊ, )ΐ ίττύττ,•; 
■«τ|< ΤϊλΓ,ϊϊ,;. διί ΐήί δϊβν οΕιΤϊΐ- ^βλής. Ι) ίξΰτης 
ή β^βίρίτηϊ ϊϊ|ί ΐίμωρίσί• ϊντκιις β*, ή ίγγύτη!* (Ιι^ηΙΐΈ Ρ]ΐ» Ριηίπιοί ίη πγε 3ΐΐ|ΐΐ6 ίιι ηιιιηιΐυϊ ΐΕηι- 
ρΓΓ ΙιαΙιϊΐιίΓΕ »&[■(, (ΙΐβΐΐιιΓιηαηΐ εϊβ ^^ηι1ΗΓ^(; Νϊβ! 
«ηίπι νη», ίπηίιίΙ,ηιΐί Λικηη ρΜϋ άβ€ΐΜ>ΛίΙ\» ϊη «γ- 
ΓηΓί§ νί.Λ•,βΐ ϋΑητΕΓ!Ί('ΒΐίΒ3(1 ιιΐ3ΐΕϊί»Ι(βκΒ. ϊίαυιπ 
«Η ΙιΙί κνβΓίπιηϊιιί 3(1 Οφιιιίι . ])Γϋιΐ3ί ρΓοΓίΟΐΟ ποη 

«ΙΤΐΙ^ίβΙίϊ- ΡβΓ βΙϊΐΐίυΠΙ ΙΟΙΡΊΠ, !1Ε«ΓΐιΙ[η(ηΐΙΙ, 6Ι ρΓΓ 

«Γοιπι. ϋεΙ^Γΐΐιιΐ^πι τιιομΊβ ίπ^ί^3I. ΝίΙϊιΙβΓΡ ηπιοιι 
ρΐ I«η^Iιί^^, ρφπϊπιηι 3|ΐρ.ΐΓηΙυιη κί^ιιιΓιεβηΙ 1ηη|;9- 
ΐ)ίιιΗΐ3ΐ•Ίΐιηιΐι.' ιΙΙνίηαιη ιιηπ ρρΓριΊιιηιιι Γηκ, 4ι«Ι πιΙ 
ι«ιιιρ<ΐ9. Γ3Γ1Γ0 ϊΕΓΟ ύκ'βΓΑ ροΐφϋ Π-π^οΙΠ ρη>ρίη- (37) 1<•ζ* ϊς' ' -ϊί! ΐ«*ΐ ϊκνίψιις βοίϊΐΜ ηΊ «ρΙ».ιιυί τιϊι έξΐ)--. ϊεΙ βΐΐιιιΐ 1ιιι3ιΐ5ηΐ0(1ί. 1« ΟΟΜΗΕΓίΤ. ΙΝΡ3.Μ,Μ03. 1$Α 

ΙΐοιμΛβίί, δϊ, Η κληξατ κί•ηνί, ι1 μ)) μιηβίλ- λ «ιιιΐΐϋΐιηι, οΐι κΐιίΐιιωίοιι ι>Μιιιη. ΪΗ »ΙίΐίΓ. (μτ 

*Γ(ΐί» Ιβηίΐΐοηοιι•, >ρρΓ(ΐρίιΐι)ΐιι[ίυηβηιρα>ιΐληιπι,«4ι1βΐηυιη ρϋτ ϋ^υϋΐβπι ■ρρίΓΒΐυηι, (]αοιιΐ(κΙα μβιοΐι^τ»^ 
*£•• αύτφ ^ιτ<^ί§ισ(^β σ*€ύη ϋύ^άΓοο. Έν ι^ Τκηι, 14. Εΐ ■»<« ραΓαπΊ ί«ΐπιπι<ιιΐη πιβπίι. Ια τϊρϋ, λι^ί «ρβγής. 4ι4 ;^^ρ4ς. ίι" ΰίοτο;. βιΐ «ιομοΟ. 
ί(1 χίβμβϊ&ί^ Χ*\ !υ τών νοΐημ^-ΐων ίΠη γινώοχ-}- 
μίν, ίιπαντϊ χιβεττήχιαιν ί^γιλιΓχ θανάτου, ίι' ών 
&ϋχθ{ Διιο^ελ&Ιται. Χρ^ ϋ γικώοχκιν, ώςεί χαΐ Λν- 

ταριίΐββί ιήν ταχύτητ* ΐών )^4<[ΐιν, ώστε τ1)ς των 
άκροαΐών τβχύΐητο.- κι^ιχίΐθιι:. Λι4 ΐοίτί γλρ χαΐ βα ηίπΐ'Μίτιι κυρ)ΐ1ίαϊ χβπτπ'. ίικμΙ >(ιΙι ιηιιι Ι1^ιιγ3 
ι1βΐ30ΐ3ν||. ΥΐΓία αυΐβιιι βυιιΐ ηιοΓίίί ιανη^ια : (|1ι• 
ύίυΐΐίιΜίοΐΙ, ί|;ιι>ί,«ιΐ<ι»,Ι«ΓΓχ[ΐΐΑΐυ%Ιιί3ΐυ5 [6γγ.τ, 
φβΓΪιικΙϋ ; (|ΗΧ ηηιιιίι ιηυΠίϊ βιιινΙ ίιΐΐίΓυπίΜΐ» ; 
Ιίΐτ (^η ηιίπι ιηοΓ3 ΙΙιίΓηι ίΐιιιαι οηιΐΒτιιυίΙαΓ. ΐυιιιΙ 
Οπιβιι χιιΙιη»•1τ£τΙ'ΐΐ4ΐιιιη ««1, ηοηΟ Ιίο({ ΙιικηβΑΦ 
τιιηΓΓ τ-ι>ιΙη «ίηΐ. ρΓΟΙιΐ», οιιιπία Ιιπιβπ (ΙΊ^Πΐ^ Οεο 
ίηΙ^Πι^'ΜΐιΙϊ 8111)1. ΙΙΐ)]<ι«ηι«ιΗ ΐηίπι (Γ^ι^ίινΓίίιιιΙ |(6μ<ρι(ανιΐ3άγιιτ4νβΕ&νΐ]{τ>ντα, κβ[\ΐβς9ν,«ΒΐθΙλΐ| ,^ νρΓΐ•ίβ ΡΓορΙι^ΙΑ ΜτρΑ υΐί ••>■£<, βιΐιΐϊΐοηιη) ΚϋΙΐΦΐιΐ' ΐΓ«ί* Ιιιιΐ 1*)^ γήν. χλΊ ΐΕβ!ών βΟτήν τρΐμιιν, εί ϊ« τ}) 
)(!Ερΐ Λΐιη τΓίοί]. δ βιπΧύων βρη ίν τ1| χρΐ^ατίτη :ι ιΐίηϊ ι-πιιιΙι-βΓβη4βηε. Ιί»<: Μΐίυηβ ^Ιαίΐίιιιη η«ιιΐΝ Ιΐ3• 
Ιι•'Γ« >ϋαί1, 3Κΐιιηΐ]ΐιΐ' &Ι Βΐβ*'*"'• ^'Ί^'^ β''* [•'ΙΙίο 
Ιη<,{ηιπι«ϋ1α : ηίιίιΙΐΓϋ{|ΐ>ι; ίΐιιιι (!ΐ Ι)!ΐι<ΙβΓ•', ιιΐ ιιΐιΐΐ- 
ΙοτϊΙιιι« (ϊιιίΑΓβπι ιιι^οΓεί, ε1 ρϋτ ηοια ΐΐ^ ηηηιίηα, 
Ιΐ[>ί•Ι<:9ΐιι ΟΟΓυιη ιπε(ιΙ«π) ^ο^)^■ιI^^*-* : νοηιπ; 1><ιίΐ4- 
ιιιοιίΐ 3ΓΠΙΪΙ Ηοη )ηίϋ(ΐβΓ, ηιι) ΐΐρβΠιι 5πΙα ί3ΐ:ίΐ ι^τ• 
Γβηι Ιη-ιηοΓί, ίιι ιιΐίκο Γυ)ιΐδ εβι ηηιηί; »[>ίΓίΙιιβ, 
<|ΐιί ΓΙΪίΗΐ ιηηιιΐΓβ ιίίί^ηΐνίΐ ίιι ΓιιΠίΐιιιΙιπϋ ί•Ίΐ, 3ΐη• 
ηίηηιιβ βΙ'ΐΛ Ϊ3(\1 ηιιοΐΐιιιΐφΐΐ ι1ι:Γΐιικ|ΗΐΙευΐί3 «ΙίγίοΙ 

5αιιίααί ιιιοβ ατάιηΐΊΙια* ({[αΉ, Χ.χ Ιιίο πτίνϊ• 
ΡΓήΙ'οϊ ΚηιιιίΛΐβ κ«»$ΑΐαΙ)ΐΓ. ΐΊΐΐιαί βηΐιπ, ϊη•|ΐιίΙ, 
Τ(^ο;ΐ ΟΐΛΐϊ ρΓορίβί οοΒ ()υί κϋΐηΐί *ιιηΐ αο Ον 
ίηιΙίΒΐιί• ΑΓϋϋΠΐΕ» ηιίΐΗ *Γΐρ«!ΙινϊΙ ΰοι, ΐ]ΐιί οιηηΐ 
ρΓΠΓΐ(ι:$ οητ^ηΐ νίιΐιιΐίΐ ΙιιιιιιπΓο ι ηιιί ΛΛνα %αύ 
£.ιιιιΙ »'\ •>(κ'Γ.>η>Ιιιιη ηίιςιιοίΐ ϊιΐΊΐΜΐη, ιιΙ \λο\κ αΙ» 
ΐ^ηβ ρ<ΐΐΐ]9ηιιιι ίιιΟ'ΐιιΙιιιιΐιΐΓ : ιΐϋί ΐ!ΐί9Π)]3ΐιι αύ«ίΟ 
Λη\ ρθΐ«ιιπΙ. 1*3 Γ3ΐϊι>ιιο. ηιιΐη |^η« ί1ΐ3{3ΐιι μιι 
ιιιαπιττ. Ε( »\\κα, ΛιάέΜίΛνΐ, ί^πβ «ϋΙΙΪΐ&ΐ ρ9»%1υ- 
πιιηι, ΙΓΚ, νη[ιιρ|α(ΐ&, ^ινΒΓΪΜχ. βΐ ίίίΐιίΐίιι.ιιι, ^ιιη 
λΐιΐκηι πιιιΙιΐΓΐ'ΓηΐΐΊΐι Πβί ϊηιιι ιΙείΓΐ'!)ι&ρήί, (Όίυηυα 
|ΐΓϊ«1β Ιιαιηίηι^ιιβ ίιηαίΐιΓΚ ιηιΐϊιΐοηΐ. ΐπιιΐίΐ ρα(ΐ• 
ιυοιίυηι, Π ιίοτνΐ ηοϊ > ρίχκπίίΐΐ'υι η^Ιιιιιτ Α 

Ίί.κ•^. 15. Εΐΐα ρβΓίκΓΜΐ ίη/ΜΐϊΠαηι. Γ^Ιιι» αιπυ^ 
ίη(|ΐιίΙ, Γ9£ΐιΐ£ «)Ι ΐΝίιιβιίΐίχ 2τ^νΐ(1ΐ35, ΐΐιπι ίκ{αίΐ« 
ΐοζίΐανΐπΐ ιιιε ϋϋ οο ΤΓρηο <;ιρ«τΙ1ΰΓ0, ηοοιΙ ηιίΐιΐ ■ 
ΙΚ'ο (Ιϋΐυπι »1. ΓΒΓίιΐΓίΙίβΐίΐΒ ϊΐιΐοη ηοιιιίιιβ ιινίϋ Τν τίύΐψ ΤΛρΒμ^ΟεΤτβι «ί*; 4γα9οΟς• αϊ τιμωρΐχι 
γίρ, φηΛ, ϊοΟ βΐφν, χβιτϊ τώ« Αίβζίωί" Ικθιί,9η5Λν, 
Κ3ημέν«■^ΐ γλρ «άλιη ■?>« μΓ.δίΐιία» άρΕίη; 
Ιχηιτχί ΙχμίίΛ- τοιοϋιον ίΐ ξΓ,ρβνθέντίί ε1; όγ»- *- 
θοβργίβν, ώ; εΐιςίχτ^υϊ Λιχι κ^ϊ; τδ .τϋρ της «ο- 
λίοΕίικ, »*1 ^5η τ^ «ροιδοχί^ )(ΐ5)αί6(ΐ/ιβυί. "Η καΧ 
ϊο'ΐ xαιομ^ν1ί( 9ηι\ χψ ηνρ\ ΐϋν ι:χβ<ύν, βνίΛ'τϊ, 

<!ια(<ϋγραφή4αΐ τίτ' *»«»'Έν ΐΐ&ιχι}.<ΐμορφον 4ρμτ;Ίΐ. 
χαΐ ΙβΙίΤην τοΙς ΐΜνηρ^Ιί Ιπικρΐμά^ίϊ, «ίΐί<0Μ 
λύί τΛν καΐ 4τΑ ϊών τιινιΐίϊίηβ κραγμίχων, ιιβΐ «ρίις 

7ία^ ώβίΓηρο* Λ^ιαΙα*•. Έγ^ίρϋν & 4ι»ΓΓάτηϊ 
οΰτο{ ^ίγ4Μΐ^* Αβ(κ1«{. ϊξώιαΙ μι ^; ηβρϊ βενν 

ν7ΐ(-/Φμ« «ι^ΐ1α:6£ΐ*, Ινβΐίξαίθχΐ βΐ•<)]ιΐμε.η{ ^Γιν άβιχηφίι ϋχιπτόμΐνοΐ' ΐίτ,ρΊνντκι γάρ ί^ϋμοϋ, βικ- 
>•^κ-ιβ>τ«6 ύιΑ ΐργ^ί, ΙυμαΙ'Λτ'Τΐΐ ϊβΐς ϊο^ηβμ'.ϊί, 
£$«»( Ερχαντκι μ^ιρίαΐ, φο^ϋνται. ά-ΐΐυνιώσι, χαΐ 

ϋΐ*υβ(.μΜν'α( τή.; ίπ4 ν^ΰ τνιΐΐΜτα; χαΐαγκώ^ΐϋ);, 

Ιν&ίξααΟαι, τψ τήΐ Μύττις Μμαιι ΐαύτην &ι;ο• 
γρ494ΐ. ν^ι/ηι μίν ηΰν, 1χ του οί£α(«£ΐν, τνντέπιν 
Λ/Έίίΐ^ « γΑρ ?Ρ'Φ^ κΙϊΜκβΙν, ο&βέτι ιρορτ,ΐ!•» 
γίΜΐβι. Καν^ίΑτοΰτο αφ•^ρ<1ς ύίύνας ΐμποκί, ]ΐρ'•ΐ ΙηΐΕΒ Ιί ριιίαηΐϋΓ, ηιιί ρΓοχίιηιχ >υθ8 ίιι]υΓίι ιΙΙΙ- 
ΟΕΓβ ΐΙυΊβηΙ; ίηιρΙοηΐυΓ 6ίς•ιί•Ι^<η ίη>Ιΐ£τΐ9ΐίο<ηί , 
[πΙιΤΓΐιπιρυηΙΐΓν :ιίι ϊγ» , £η)(ϊ(.ιΐϊιιη)1ιιι« (.-«Ιιβ&ηιηΐ, 
ρβΓ ϊιιηυιηνταΐ ΐΜΐΙιυΙιηΙ νίηβ, ΗΐΗ»*β ίΙΙΐοιιηΙιΐΓ, 
ίη ΐΡΐ^ιΐΐΐϋΐ ρεπ»• ιι^ηΐ . Ι1ι>)>ΐίΐιΐ0()ϊ *ιιΙ«μ Π9|{ρ11α 
ίιΐΐίιΐΐηΡΓΚ οίηιιίηο ηρΐ|υι:ιιηΐ,ιΙοιΐ6Γ «η^ίΐ.ιιϊοη^βΐιΐΐΒ» 
ίη οριΐί ηοιη^οΙυι«Γίη1 : ΐ3ΐηΜ&ί ρηβΐχΐ η^ΐι ΙιΙμ-- 
ΓβηιιΐΓ 3 Ββηιοιίίι. αΐι^ιιε ι εοαιΙΐΐΐιηΏΐίοικ ριυριϊ.τ 
ΟΜίλΐ'ίβπΐί.ν. 0>ΐΑ»<1<> Ϊ^ΊοΓ δΐΓίρΙυπ ίιιΐκΐΐ'ίϋίϊ^'ΐη 
ηΐϊΐυβπι (ΙοΙοταιη νυΐΐ ■■ιρΓίηΓΓΕ, ϊΙΙιιιιι &ιιΙι ^ιβΠιι- 
Γίΐίοιιϊΐ ηοπίϊηο ιΐΙ>-9('ΓίΙ•ίΐ ] ι\»η ιιιιιιιΐιιι: ΐίΓ3*<1 
Ρ'Χαριιβ ΓΓβ^ικιιΐΐϋϊ υΙυιιΙυΓ |>γι> 0(»Ιογ«, ρβηκ- ν«Γί<β1θΓΐίι>ΐ]ΰ9. 
(3β) Εγ«μ δξΰιΐ):, 7<τ (ΐΐΐήίακη* . )»η) ηιιο βιιιΐηί Ιγ^ιικ ιΐΊτΐυτ -£ξ«ν, ιτγμνι. ^ ΙίΤ ΕυΤΗΥΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ Μ8 

ΓΪΓϊβικηι ϋύντί" αρρβΠβηΙβϊ] » *βτΙ»ο οίΒαΙνι^ι ίϋοιίι Εμφυτίς Ιβτπί ή χακΙα« ΛΑλΊξωΟιν ίμηβιρομίνη, 

οηι ϊηΓιΐιί ίπ ηιαίΓίβ ιιΐβίο ρβτΓβϋΚΐίί «&1, «Ι «ικΐυβ, αιηρίία) ίίττΐ ιιοπ ροΐ«5ΐ : (ΐηΊβ ιηηιΐηα• 
«{Εΐΐι ι'υΙοΓ». (ΐΐΦ Λά βιίΐυιπ Γβϊΐίιΐίΐ. ΡβΓ Ιιχε 3υιειη αβίΐοιΙΙΐιΐΓ, «ίΐίι Ίιι οοΙιΪΒ ιΐλΐιιηΙίΐΐΓ ιιο• 

^οη^€ρ^ι Ιαύΰπιη (Ι ριρΐήι ϊηί^ιιίϊα»)». λιηυί ϊη Α ΣννίΛαεβ χΛ>•ογ, καί ίηχΐτ άτϋίΐ(ατ. ΚβΙ (εΙ^κ 
ΙιΜΙβ ίβιίΐιιι• ρΓΪιιιυιη εοηεερίϊΰ εβι, «1 ^οΙιιιΙε ρ^τ- ϊπ^ τών Ιμβρίων πρυιταν ιΟΙΪη'Ιι;, ίηιιτχ ώη<. ΙιΐΓΐΙίβ Γθηϊ&([ϋίΙιΐί. ινΐΐο ίϋ ρβΓΓέίΐο ίηΓαηΙβ ; 
τ«Γυιτι ί(Ι ίίείβ ΙιιΜ, ηιιαηιΐο ιΐο τοηϋβριΙοηΕ «1 
ρΑΓίιΐΓίΐϊοηΕ ίϋΐι ΙοΐΐυίιηιΐΓ, ηυχ Ιη ιιηο ΐιΚίυβ νο- 
(Ιβιη Γίΐιι ίοπίίηκίι : πτιηί ΐΐΚοη Λύ (ΙίτςΓβϊι ίοΐίΙ»]• 
£ΐΐ•&Γΐηο. Γτϊιιια Εΐιίιιι ΑΙ)5ΐ1οη6ΐιι ϋίείι ρΐΠιιτίίιββ 
ίπ]ιΐ4ΐίιίϊτο, «Ιι-ίηιΐο ουπι αΙ» λλ πιιΐβ αΙΤβεΐυ; ΐβκΐ, 
ΐιιιη οϋ Γ9ΐίοηθ«]9ΐη ιΐίεΐϊΐ, ΐυπι «ιί^ηι ηιιΐ» ί<ίο- 
η6υιηΐοιιριι$ λΛ ρβίΓΐΐκΙα β»1ι<Γΐ ποη()αιηΙη««ηΙί• 
ΜΙ, «πΰρρϊίίί ίυιη πβΓίίΙ ΙιΙόγεπ). Ηηε »| οογ- 
ροΓί$ ι1οΙοΓ«ιπ; πΑΐη ιί αηΐπιυι (οΙΙί^ιίίικΙίΐ'ίΙιυβ 
Ιο^ναηΙυτ, ίρ5ΧΕΐϊ3πι ΜΓροΓΪκ «ίΓΜΐΐΕΐΙαϋΐιΐ,Νοη 
Ιΐηΐϋΐη \^\ΐατ κ^ιηΓ πκϊγοι^ ΑΙϋίΙοη (ΙκΐϊιΐίϋίΐιΐΓ. 
%ΐΑ ίη οοΓροΓΪί βΐϊϊηι «ΙοΙογμ ΙηοίκΙϋΓοι, «Ιοηβΐ: ϊιιϊ- ΈΟϋ βρίσοιι,* ανξανομίνον ^ι*!* ίκϊΐ ι^ΐν. -κ^-ς ανϊλ 
ΐΐι ϊμβριαν β^λλι^<ί<ι; ίέγϊτιι, »α\ ώ£•'ς- ίνΐαϋΟα βλ, 
■ρΐΐΐ £ίΐ4 χαΐ 5λλο. Όβινήσα; γαρ,τΐΐν άίικΓΑν, καΐ 

μ^να; αΐτίχΐ, «»\ τ* μήτω καιρόν ϊύρίσχίΐν 4γϊι:^- 

ματοΐ χατα6ί>^ίθντ9ΐ βυνίμιι;, Ού μόνον αϋν ΑΑυν^Ι 
ι& xατ^I Ψ^Κ^ν, άλ)ι& χκΐ βωμαιιχ'Ί; άλγήμ^βι 
Χΐριίκΐτηεν, Ιως 0& ιήν 4νομΙβν έγίνηβιν. Άτιμν» 
γάρ &ντα)ς Ατιμίααι -:6ν ηατίρι» ι^αΐ βιίίίξαι, μιίνιιι 

Ιρμηνιίαν Αποβί^μενοι. ώίΐνα μϊν ί'^ι:αΐ4α λί- ΐ]ϋ)ΐ|ΐ€ΐη ρεμΐΓίΙ. Ρκιγγο ίΙΙικΙ Ιπίηιιιιπι ίυίΐ ίηΐιοιιο- Β ^IΛ^!Iι, τΐιν ίννβΐίν- «ϋίληψιν δΐ, τήν ίΐί«ν τής Ε•»- 
ΜΓβ » ρίΓίβ^ιιί ριΐΓβπ, Λ ΪΙΙίο) ρβΙΙϊοΰβ νίοΙίΓΒ. νοίος ιί[( ΐϋρβννίίοζ. Ή κβϊ δτι *ϊυνήββ{, χβ\ ηο3Μ 
ΟυΙϋιιη ϊογο ΙΐΓβνίΟΓβιη βιροβίΐίοπειιι κβοιιΐί, ρϊτ- ιΐϊΟών ΰπδ ιοΟί» Χογιβμοΐ. κι! μί) Ινεγχών. οννί- 
ΙιΐΓίΐίϊβ βχρφτιίΓαΙ ρΓΟ εοβίΐΒΒΒβ. ΡΐϊΓ ίοηετρίίοιίΐΐιι ΙοιΒί ιώΐιν Ιτΐρον (39) «ιρΐ «ύ βΐϊίΰ κράγμ^ϊ*ί, 
νοΓΟ €οηίΐ3ηΐϊ(ΐΓβίη ϊΙΙβι» ι^Γ8ηη^(1^Β ιη<<ίϋΐ!ΐ(ίοη.βιπ Ε; κ»Ί βύϊϊ; γ£γον«« αύιοϋονο;, κα\ ί*υτ<ρα •ϊ)6ί(, 
ϊιιι«11ί|υηι. Υε) ■ΙϊΙιϊγ.- Ουιη ΑΙϋαΙοη {[ΓανίΚΓ ιιιίιηο ιπβΕΓβΙιΐΓ, (Ί πιυΐο ριΐίΐκ ««γΙ ρη>ρΐΐΓ Ιιυ]υ•- 
ΐηοιίϊ ε&ΒϋβιιΟηίί, πΕβ Ιβηιβη «ΟΙιικ ςιιϊί'ίΕΕΓβΐ. «ηκρϊΙ ΓϋΓίυβ ιΐίιιιιι ιΙβΙίΓΒ•»**•""!*™ ο•> ΐβι»»»••, 
ςαί ιΐίιΐϋ βΙ Γιιίι !ιΐ)0Γ, ι>ι αϋικ <)ο1ογ, βΐ £εειιιιϋυ$ ρίηυβ- 

Ιμ ίορίοίΐι ψι.ααι [ίάι. Ρβποιιΐιιιη, ίηί)Γΐίι, πιϋιί ρκε- γεϊγη» ίί^ βΜρντ Ζηίρτ^ατΰ. Κίνϊννΐν μβι χΛτι- 
ΡΒΓΐνίΙ. ^1^^ιι5ιιιο1]^ ρεΓίΐυΙυπι, υΐ αίοα νίι {ιΟΐ&βιη βκτύββΐν, καΙ χίνϊυνον βιααπϋιλαχτον. Έβή|λΜα( '&Ι 
1ΗιβΓ3Γΐ : ηπϋςΐ Ιιΐίυ• ιίηιίΐίΐυιΐϊηβ (ΙβΛΜηιΗ. (ϊιιί ■ϊοΰτον,5ι4ττιίτοΰλέχκβΗ4μο»4τηχοΓ-ώϊτ4ρΕ«ϊ«ί 
βιιΐηΐ Ιπ ΐΛΓιϋΐη ϊιΗί«1ίΙ, ίΙΗηο «[πρίίιιβ «βκ^ΡΓ* ιιοπ -. ιβΐί ίμι^τ^ωκίοΐ" &•γν<χ(^ ϊ«ι, χβΐ μί3.λβν »Γ ^ι; 
ΙΛ1Μ1 -. ρΓ,ΡΕΪμιιβ £Ϊ 15 Ιι^υι ηοιι Γβ5Βΐΐ6 ΙιΐίΐΐΜΐιι βύϊΐν ίνββκάψίΐ. ΐ'.υτίβϊ( Εοαώ; ίρΟξιι πρί^ ι^ 
*•Ι, Β(^Α ΓβίοββαΒ,ο Ιϊιενβουΐΐιιβ, ίΐ3 ιιΐρΓοΓιιηιΙΙΟΓ βιβύϊΐρον, οδ-ιω; ΜΒΐ&χαι' 1μ«ν χβ«3««ύΒβϊΜ & 
■11. ίΙυ]ιΐ5η)θιΙί ίιι|ν«Γ«ΐ]• βιε. ίηηιιίΐ, Ιιικίιΐίΐβ |11ϊιΐ5 ΐΜτρκλοίοί . βάΟο; τιονηριΐΛς Ιχβυβι, «1 χϋ»ον 
ιιιεικ ιιιοΙίΐΐ)5€ίΐ. ςιι» νΐΜπ ίοίβ» ϊιι.!;ΙηΓΐΐ(θί!(!ιιπϊ βαναττιφόρο»• *11' β4ϊ^( ΕμίΓΐβιΕτΛΐ Έφ κινβίνφ , 
ίη Μ νΙΙίοηιιπ ρΓοΓιΐίκΙυηι ΙιαΙκια, οι ηιοηίΓειιιπι «0!\ ά-ίθ* δν Ιμ^ ουλλαβείνΙοτϊίΜΜν. 
«ϊΓΓϋίΐυπϊ. ν'βηΐΓΐ) ϋΐβ Ιη ρίΓϊειιΙοηι Ιρϊυηιι ηιΊΜ 41«ι^ι13^ιιη] όκϊίΐίΐ, βι οοπιρΓ«1ΐΕΐιιΙίΐιΐΓ. ίη ρΓ«- 
ηιΐιιηη Εοτηιη <\αΛ κΙνβΓβιιβ ιηβ πυΙϊΓί πυηςιΐ3τπ Εββκιινΐΐ. 

νΚΜ. (7. €οαν€'1(Ι«τ 1αΙ>0Γ ΐ]ιιι ίη οαριιΙ τ]χιι, Έχιστρίψα 6 χίτος αί'τΟν 9ΐς κίΐροΛίιτ «ψ- 

Ιΐίηςυβ Ιικε Γ«^ίρ$Α ΙΙΙί «ΊΐηιϊκΐτίΜΐι ; ίρίβ ΐηίι» τνν. ΚαΙ Ιμί^ Α)ηβε6ήχασι ■ χιυβύνφ τι τ•ίρ '*(*- ΑΙι»Ιοη ίιι ρΐΓίοιΙιιιη ϊηΐίϋίι , βΐ β][ΐ9 κΐυιΙΙϋΐη 
ΙηΑιΚιπ ϊη ίρ&ίυι ς.-ιρυΐ ΓΰτυΙιιΙιιηι οκι, Ν»ηι οιιγπ γκ 
>θϊ«ιιι πιίΐίΐ» ΙιοτΟΐυηιβ ΤίΒΐίπΒί^ΐ, ίηΐίτ οΐί-Γ^η. 
ιΐιιπ εηυο ρτ^Ι^Γ'^αιίΕ, γικ83πε Γ3ηιπ ιγΙμγΙβ 
ΕοιιιρΙίοΑ» ΒΐΐΐρβπΒυϊ ΓίίΠΒηΒίΐ ; (|ΐιο ρα(ΙαΑ«Γ- 
Ιηιιι ιιιοηβιη κυιιίηυΗ. 

Ει ϊη νΐίίϊαιη ίριίι» ϊο}α$ίϊΐ!α «/κι άικιηάίΐ. Ιιι 
<)•(» «ηϊιιΐ ϊί-πιβΐ ^^^1I5(^|ίϊ, ςιιαη ίιι ιΐίοί («ϋύΐΙιΛί. 
ΑΙ> η 3οΐ«ιη οοΓροΓίκρΐΠο <ιιιχ> 6Κ[ πιπ^ίκ Ιϋΐ1ι;ι|1κ. 
Ιοίυηι ΙιοηιίΠΕπ] ΒίβυίΰιανίΙ, νείιιΐί ϊαίιιπι χ 
ριη«. Ει |9η« ϊι* ί(Ίυπι «51 ; ηιι» «υιη ΜΙΐκη 
Ιπ ρβίΓειη ίηβίΓΐΐΐΓϋΐ,ϊρκο ίΐ) βο Γιι1ΐίιιΐ6Γ«ΐ)φ1ΐ]ΐ. 

Υρηκ. 18. Γ.οηβΐί^οτ Οοιηϊηο ιακιιιΐηιι» ^'ιιΚίΐΜη 
ΐ]νι. Ε);ο, ίηηιιίΙ, ροιΐ Ιιιι]ιΐ8ΐη(Μΐ1 ΙΐϋΙΙϊ ο^ιιιηι, •κίπΐΐύϋΛ. χλ\ χ»τί «ϋροΐής β4»\* κ»ιγώϊ ή βκΛυ*)) 
β&ϊαί ΚΕρκιράιπ]. Σ>ΐί(Α•>» γΑρ Μρβίβ^ίύνϊϊν 
τΐ-ί βϋίίΐον ίν ϊψ κολίμψ λ»&«, κϊάδους «ρυιοί Ειβ- 
βίίιυν ίφίΐΐ'πος, χή» της Χΐφ«1η( ίν»«1Λκΐΐ χίμην, 
χβ\>|ϊ<μβ»&ΐ\ί *ιΛ ΚΛύτης 4ηΐρΐΟη κιχρά^ς. 

** Καί /λ) «ίϊΐυ^ή»• βίτ*« ή αδικία αύτον κοτα- 

εήίΤεΓαι. Ή 4βιχία ής χβτήρξβτο, Ιπ' βύτ4» χβϊβ- 
σχήψει- ΛιΛ γίρ «ΰ ««ιριοκΐάΐον μΐρθο{ νΛ ίώ- 
μ»τνΐ, 1«ιΓνον;έ5ήλωβιν. Κβϊ μίΛ»ι χβίβίίωγί- 
γβνΐ' »Λίμ<Λΐ γίΐρ β^ΐ'^ροτήοίς χχτ& τοϋ '«ηρ&ς 
αύτΐΐϋ, Δνο^ίΟΐ) μΐλλον αυτέ;, 

•ην αίΐΓβΰ. Έϊώίί, ιοιοϋτον τϋοςλαβοϋβηί ι^ς μ^ 
χηί,Ε&χαριττήβωτψβιφέΛιϊΙ δικαΐ» ϊ»ρίίίΐ β&ι*5. ναπΕΒ 1(;ο1ίοο65. (391 δυίβυϋ πίν&ν. }1)) Β^— ΓΟΗΜΕΡίΤ. 1Ν Γ5ΑΟ!05. 131» 

Κα} φαΛν ίφ ^^^ι}μα^^ ΚνρΙον τον ύγ!σΎθν. Ει ριαΙΙβΛ ηβίΝίΒί Ο^Μΐ'ιιΐ αΐιΐιιίηί. ϋαιιαηι 
'^9ω τψ ύνόμαη α^τοΰ ^& νικητΓ,ρια, δτι Ιύλχλ- \ τη<|υϊΐ. ιιοηηηϊ β^ιιι ρτο νΐοΐοηι : ηυίι β^ιιι ηοιη«η Ελήταν, Ι]| κλ\ ιο3 *ιιβνρι»ίο«. χαβά τϊρϊνβδίντϊ; 
(Γιτ«ι*ι«. Ταΰ» Μ ού ιαΐμητ^ς Ιηιν άνβρώ*η»ν 
βφαι«[(.ΐΕ« (ΐ-ϋϋβτα καιί^ς αίματί' πύ; γ^ρ &ΐ 
χαϊ ηένβιμφν Ιικίη» Ηι* ΐιμίρβν ϊής «ίκη;; άΙΧ' 
αη'.><)[θμι1νοΐ( νήν ιην θ»ί) 4ή<ρβ^ι 6ι)μι!ϊο; τ&ϋ; 
ο^ίχοας χαιχΙαμΕάνουβι». ΤινΙΐ βΐ «& Αά»Μ^ 
ΐΐίίνζ; *α\ τλίξήΐ. 4χρι τι>ΰ ΆΒιΐιΙα αύΐύϋ ιταΐΛ- 
βι)ΐΓ»α', βυντομώη ρον Ιρμηνιύοντίζ. τοΰτο λί- 
γουβι^ιΐλοϋν μιτιφοριχώ;, όαα χατ' ϊμον Ιμηχκ• 
νήϋαπ, ανι^ΐ ΐΗίβκαι. Τκδτβ η ιιατινχ^μιΟα καΙ 

ΤλΛΜΟΧ Η'. 
ΤΙ (ΐλν βονλϊτβι £ί(• τί ϊ4-ίί>ί. *ν τβΐ; «ρολα- 

βοΰβι «ρβείρι^ΐΛί. Λΐ)Γθύ(61 χλΙιΙ τοίις ίι:βιηα]π 
τ\ς οίχο'ίμΐ-νηί Μβύΐ. Άμπιλβ; τ^ρ. Δ Κύριβί" 
κλΐ,μβϊβ ί1, βί άκ6τη)Λί• βίτροςβ ή κίοτις, ^«ί 
ΐΜαηοΟΙιδαμίντι ταΐς Έκκλη^ίαι;, τή» ^βασχαλία*. 

νοΐΐβαν. Πρΰαύ^α^ οΐν ιούτων ιών «ηκυματιχ^ «η- 
Μών, Α ψαΐμ^; οϊτος ίχπίΐρώνηται χφ προφήη). 
Π«Ααι μίν γ^ρ ιΙ{ ναύ; ψχ(.£όμ<)τ4, χα\ 1ν 1ν1 τ^ι^ 
ΐ^ΐ '](ρ«υβ3ΐήμ, ϋ^τι χα\ Μ ΙΟν•ι άταχιχλήρωτΐ, 
πιρί α^ φτιαιν Ήβαΐκς* ^{^Λοίόμησα Λϋργοτ, χαΐ ΙΑΠ(» ΙΐλΐΜ «ΐΓΡ» . <|υί! ηαη ίρ&ϋΐη ΟφηιίηιΐΗΐ ίοψ- 
ιιΐί«1)ίιίΐ ? ΑΐΐίΗίΐΛϊ Λϋΐ*•.ια, ΊΛ αΐ, ϋΐίυβ. ηιιί εκί ιυ- 
ρΓΑ ΟΕΐιηίΐ, ηυί ίη«υρΕΓαΙί1ίβ »ι, νβΙ Μίϋΐιι Βυρι-Γ• 
«&ΐ£βΐί». ιιίβυρίίΐυι (ΙίζίαιίΗ. Ημ «ιιΙειιι ικγΙ» ιιηη 
ΚΐΜιίΓηΓυ ίΐιηι βΙίυΓυιπ Εχοΐβ. π« ΗΙϊΙ ρο[ί»ϊίπι«ΐ)ΐι, 
ουιη Ιίΐξΐιϋκιη ΐ£«ΗΙ ΪΙΙυιιι νίςΙοΓΪχ •]ίΕπι(40): 
βΓ(1 5ΐΐΒ<:ίρίΕΐιΐϊι.ιεηΐβιιιΙ>ιη Οβί, ψιχ ϊπίυβίπι ϊΙΙοβ 
(ΐΚΓΐυιΙ. λΙίί|ΐι1 νβΓΟ, ΊβΓίιβ ίΙΙχ 1^αίΛ$η [οάΐι, ΐΐ 
4)11* »θ(|ΐιυηΐιΐΓ, ιιιιιυβ »ά Ί\1», Ιη]Μ»ΐίιίΔ. ί^Μ Λί• 

νετΙ);) ρ«τ π)εΙ»[>ΙιθΓΐΐ3ΐ ^ίςηί&εΒΓβ, <ιιιο<1 ΑΙ)β'Ιοιι 
ίρκβι ρΐίβυηΐλ ΒΓαΙ.η,υ» &ι1ν6η(ΐ8 ρκικι» ιηο1ί«- 
Ι>ΐΐΐΐΓ. Ι]ιι]υίΐιιο(1:ί ^(ϊιιη τεγΙϊΙ» ροββυιουκ «Ι ηο» 
" ΐιΙνϋΓ^ιιι ()ίΕΐηοη«ιη ηηρτβϋΒτΙ. 

/μ /ίηίηι ρη> ιοΓΐκίαηΪΜΐ ριαίιηνί ίρά Οαη4. 

Ρ5Α1.Ηυ5 VIII. 
ΟιιίιΙ Βί1)ϊ τβΐίηΐ νβΓΐ)ΐ ίΙΙα ϊη /ϊικη, ίη «υρίΓίοβ• 
ΙιΐΗ (Ιίΐΐυιιι ΐΗ. Τοτ^*^ατ^α ΐιρρβΙΙαι &:(1βϊί», ηιιχ 
ιιΙιΊΐνβ ΙΐΓΓβΓυΐΗ &νηΙ. ΟΙΐΓίΜΜ ειήπι τίιί« εβί. «ι 
»ρο&[οΙί ρχΐιηίΐ» '* ; νη λΐιΐίοι βΙ πΐΕ«ιητι$ ϋιΐβιιι 
ιί^ίβ»οΙ, ηιιχ ]η ΕκΙβιϋί οοιηρΓβκΜ , ι(Ιί»οίρ1ίιΐ3Β 
ΟΙΐΓΪβΙίιοκ «ίηιιιη ΙπΙιιιίΐ ; ηυο ΙΙιΙεΙίοιιι εογιΙα Ιχϋ- 
ΟαιηιιΐΓ. Εχ ρ«»απ>ίΕ[ί(ιΐΓ ίρΪΓϊιυιΙίιιπι Ιιαηιπι {ατ• 
ειιΐιτϊιιιη, Ιιοα ρ$1 Εΐΐ;Ι«3)3ηιιη , ϊι'χ ρβηΐιπικ λ 
ΓΓΟρΙκΙΑ ΟοκΓΪρΙιΐ!! «[. ΟΙίιιι ηυίρρο υιιίονιη Ιίπ• 
Ιιιαι 1«ιηρΙυπΐϋοηΐΐΓΐ]οΙιιια £γ>ι, ίΰ ιιιι» (ηηΐιιηι οί- 
νίίαιβ ^επΐ5>1ειη : ηηϊ^ ιιηϊ ι>ηΐ:ιιπ) επί ςβιιΐί ΛραΛ-ήχίΟ^ ζ>ρνξ-α ίτ αύ^φ, Λϋργοτ μίν χ^λών τίν (} ()ηΐιιπι ; (!ί <]ΐΐι> Ιί:<\)ΐ(, ιίΐ ; ^^ι/ίίβίί Ιαηΐιιι, ί( νυιΐν, ΠροΛήτιοτ 51 ϊδ Ουσιαοτ^ριον. "Επϊ τίίϊΐίΐ 
των αΙώνων, (41) Ιτι χχΐ Ιν τφ «έλει τ!|« νομικής 
1ϊτ{»ίαί, ΚΛβή(»ΐ)Μΐ. μίν οδ»; • Ανΐίστηββν β χ*0' 
'^1^ϊή^ Τ^; ϊχκϋτ,βίί! ««μ^ΐτ,ϋιΐ;, Οΐ( χαΊ πάντ» 

Κιφιβ άΚύρι^ ή^ώτ, ώς θαυμαστά τί 6τομά 
σοο έτ• Λίίί'ϊ) ("Η τν ■ '^'^ 1*^* 4πΕβϊ«ν. ΙΛ τρίκ^ 

πιοτών, δνιών, ιφ τή( πλάΐεω;. χ«\ ϊφ της Ιΐίίγνώ- 
οΕίος* {ι& χαΐ Αναδΐπΐΐιΐΐΐΐ ίνιαΟβα. Α^τουΐΐΐ. γάρ αΙ 
ιών ιειίΐών ΐχκνηβΐαι* Κύρκ βημην^ργί, 4 Κύριοι 
ί|μΟΐΜ δ,ρ^ι γϊγΟνώ; !ι4 ϊτ,ς Ιτηγνώοίως, Λία^ έστΙ 
ΰανιιασ^{^^ ιύ ίτομά σου 6τ Χάσ-α τ^ γο- Μΐνον ΙοτίκΙατ ^ΰΐΐϊ ι'β ία"; ίαη'χη \ΧΒ\\Λα\η ηρρΓίίαπβ, 
«ι Ιοτοίΐατ 3ΐΐ3ΕΕ. Ιη Εηκ ΛοΙαη ΕΧι:υΙαηιιι«ι Ιιοε 
?&Ι Ίιι Ωηβ Ιβ^ιΙίβ «η1ΐ(ΐ&, ίΙΙ> ηΐΓτίβ (Ιρίΐηιεία ρκ:, 
ςΐ Ιυευ (■]υΒ ροτ ιιηΙ««πιιιιπ ογΙμι» εγϊοΙκ ΐιιηΐ ίπ• 
ιιΐΐιηΰΓϊΙιίΙββ.εΟοΙνΜίΕ : ςυύηίβπι οιιιηο {βηίβι 1π 
0«ϊ εουυ'ιΐίοηίοι τ6η«ηιη|. 

Υεκι. 2. Οβπιιηβ. Βοαιΐηη* ηο%ΐ€Τ ςιιαιιι αάηιϊτα• 

(ΐϊΐέ ΙίΙ ΙιΦΓΤΐΐΝ ΙΗηπι ίπ Ιίη'χννία ΙίΤΤΛ ! Ι)ΐΟ(ΐΐΙίΐΙ(Π 

ςιιϊιΐοηι Ουηιϊηιΐϊ ΟΙιπ&ιιικ (1^^^[ιιΓ, ε?ι] ϋΐΐΑ Ιιηιιιιη 

ΒΓίΙίΕβΐ βΐ ««{[τιϊϋοΑΪβ. ^Η9^α ο1) οακαιη ιΐΜηοη Ε>φ- 

ιηϊαί Ιιοε ίπ Ιοοο ιΊίιπι ύιιρΙίεαιιΐΓ. Οί»ιιΐ ίΐαηιιβ 

ΟΐΜπΐ* ί(ΐΕΐΐΰΐπ Ε^^^I^ίίί£ : Οακιΐηβ £γε31«γ ιΊ ηρϊ• 

. . Γει, ςυι ικιρ^Γ ?Γι>ιη ρ^Γ ΐο^ηίιίοηοη ποίΐιί ϋο- βνίΐϊηίΐ, νίιονί ίιαΧαύνιι, μηκβίλλιι στοιχείΒ, 

κ*1 ικίντα δΟναιβι, ϋ ο" βύτό χαΐ φη^ερ^ν άΐΐαχον 

χα^ιί. θΒ«μαΐΓ:&'' μίν »ΰν, δ<ϊ ΐί; ϋηι^φοίΐς 'ίνΐγ- 

γείαΐ ■ φο(ΐρ6ν βϊ. διΛ τή,ν ί,ρρΎ^τοη βύνχμιν. Όρ3 

21 -χως Ιινιύν ήμίν βννίια&ν 6 ΔαβΊΐ, προϊόν τ4 

μυηήρον, ιμΙ τί|•/ Λίβ-ίΐν ιίς ϊ4 τοί χ^μβυ βι». 

φοιτ^,ααβαν ιτί^ΐΐΐα.. Τί & κιρΧ ταϋΐου φ^,ικυβι» ο1 

Ί^ν^ΐΐαι , Τ^ γ3{> ΐ«ϋ πανηκρΑτο^; Βνομα π«ρ^ 

«ϊΐΐ κ1ι{μι τών ίΟνών «ύχαταφρένι^τον ^ν φΐ]ΐΐΙ 

" ^«•η.:1Τ 5 •'ίΗ. ν, ϊ. 

νβΗ® ΙβοΙΙόπ65. 

(Ι4>) Η«ϋ ίπ ΟΓνιυ ιηιιι ρβΓ ίιιΐ6ΓΓθ{ΐΜθ[)βηι : βκι βηίικ Α<ν ]!«; ? (κηι (ιι9«4γ«ι•,«ι«. 
(41 ) (β, ^ΐ4[, «ι Ι«{ϊ!ΐΐ ηιΙείηΓ &»ιιΙυι. «^ ■η οΐιΐΐΐϊ /ΐΤ/Α,<ιι)νΒ ϊοΙβ Ιηνύοΐϊο <1χΓη«ο» ίυ^ηΙ. 
ριΟΓίυο• ιυΐαοΐ. χ(;Γίΐυ(ΙίηΜ ρ«Ι<•ΐ . οΐΐΐηθίιία 
εοιαιιιυΐ--)!, ει οηιιηΐα μοΐι-51. λΙϊί>ί «εγο ΐβΓπΙιιΙι: 
βιίιηι 9ρρβΙΐ3ΐυΓ ιευ ΐίιιΐίπιίυιη. ΑιΙπιίΓαίίΙΐ ί-•( 
ί^ϊΐιίΓοΙι πιαίΐκ,'ηυχ «πρια π«[ΐΐΓ3ΐη ορΐητηΓ» βΐ 
(ίιϋϋηιΐϋιπ οιι^υ^α'^ι^^1βη) (^ιιΐ ρνίειιΐΐιπι. &ϋ<1 <ϊύ«^ΐ 
ηυοιιιοιίο 1)«.ι1υ& Ο^νί*! ββ ιιοΐιίί «οΐιιβήΐ ι-υπηιιιιΐι;- 
ΠΓΐ, ('οιηιιιυ'ΠΪ ιιοιηίιιε ΟηιιιΙιιιιπ) ποίΐηιιη αρίΗ'Γ 
1*1)1, ρίΧΎΐιΙΐβΙ αΙηιίΓυιιι πΐ)ΐΙίτίιιιιι ε( Οι1ι:υι, ιι*ιλ ϋ 131 ΕυΤΙΙΥΜΙΙ ΖΚΪΑΒΕΝΙ 112 

Β,ιΙ ιρί05 ϋΐηηιΐί Ιϊιιίΐ 6ΜΙ ρΟΓ'οηΙιΐΓί, (}ιιϊι1 ϊι;ίΙ»ΐΓ Α Τ^Ρ * ΉμΪλ;, ίτι Τ^^ι^νμά ι<ονίί. ύμνιψ-β^Ίνί^ΐί- 
λΛ Ιιορ ιΕί(.-Μ)Ι ^ϋιI»^Τ:ιηI^^ ηυϊρρβ: ϋαί θΐιιιιί])αΐϋη• μβ'Γαι ^^ τοΤς Ιιίιτρσίί•. Όττι περί Έοΰ Χρ.Φΐού 

Νηηι, ιιΐ ίικ^ιι!! Ιί3ΐ:ι*: Ρτορίίτ νοί »σ»αη ί}»* ρΙα»ρΗίΜί)ΐΐιΐ• ϊνΜγ ^<Ν)βϊ **. Ι1η<1ΰ ΒΪηβ ιΙυΙ»ϊθ άο 
ΟΙΐΓϊϊΐα Ιιχε ϋϊοΐυ ΰ^ββ ΐοηνίιιυιιηΙιΐΓ. Οιιοηίαηι €ΐ(κπΐα μι ηαίίΐηβκτιΐία Ικα ίκρίτ ΓαΙοι. 
Μι^ϋίΙίΓβηΜ»*» Ιιηο ϊιι Ιλιγρ ΓΊ:ί ΐΜΐιταιίϊΙϊοΊΐΐη ?ρ- 
|μΙ1μ : (]ΐι.ι< Εΐ πιι^η,Ί ρ$ι, η οπιηηιιι βίΕυρΰπηκ ίη• 
ΙϋΙίΜΙιιηι. ϋ|ιΐ:ν:ιΐ3 οηίιιι (-:ίΐ, οι [ΓΑίι^ΓΟηκϋΐ ϋΐη» 
βΐίιιη ροΐβ^ΐηΐί-ι (|ΐι» !νρΓ:ι οα:1υ6 ϊΐιιιΐ : ίΟ <;ϋίκ! 
β1) η$ υ:ϊ*πι Γθπΐ|]ΓθΙιβη<1ί ηη» ρυΐϋβι. ϋικίο ηιαχί- 
ηΐί ίίδίίΐ >(1ιιιίΓ;ιΙί[|ιιί ί ικηυο ρηίιιι Ιίθηιίηι;5 ΐηη- 
Ιιιιπ, βηΙ ϊ|ΐ«ί (>[ί3ΐιι ηκ^Ηΐ 5^ Ιιοε ΐ<υ]>«ιιΙ ηιγιΙ^- 
ΓΪΙΜ1Ι. ν*;! ΰΚΐβΓ : 5ί^:ηίΓΐ'ΐΓΡ ιιο))ί5 νηΐίΐϋ ΓΓορΙιείΑ («αιιΟρώτττιβιν ύ•Λμάζν,- μεγάλη τ^Ρ βν^^ί• *•^ 

ΧΒΐ βύτα!; τιϋ'^ βύρινών ίίνάμιοίν ωαΐί*ρ ΰΐΕ£ρ<ϊ(ΐν- 
μαβτοΐ, χ&Ι 1χατανύη:αΐ. ΚαΙ οΰ μίνον Ανθρωηνι, 

ατήριοκ. "II χαΐ άλ)»ι*ς• ίμνήναι ρ^υΧίμειο; τί ττ,ς Ιιηιιΐίη53ΐτι <1ί«ίηί6 ηβΙιΐΓΐΰ ρυΐΕΠίίβιπ : ΕιαΙίηι» ι-ίΐ, " μιγβλβηρΙπΕί* βου ύπιρίνω τών «ύ^ανών, μη χω- 
ίπΐ)<ιίΙ, ιη3ζη^η^ριιι^3 ΐυΛ ΕΐιρυΓ γικ905, (υιιι ιριγι 
οαπι ηοϋ •'•ρι'η-1. υιια(1 ;ι1ίιΐ5 ρΓορΙιε;! (1ΪΓίΐ : Ορο 
ηιίί ριρ/οϊ ΐΡΐ>ίιιι ί;ΐί(, « /βίτίοΐΐοίΐί) ί^μ» ρί^ηΰ ΐΐί 

ΓΡΓΓΛ "*. 

νειίί. ό. Εΐ απ ϊη^ηηΐίιιπι <Ι /^ΙΐκϋκΐΗ ρΐτ/ίΐη'ίΐί 
Τ')ΐιιί«π.Ι.3ΐ)ΐ|[|ΐίοιΐΐπι ριι«Γ0Γυιη |>(ΐΕΐΙΐΕίι [Γηοΐϊΐη 
ίη Ιβιηρίο]. Ει οιιιηίΐιυι αυιοιπ ΰίτί^ιί πιίηοιιΐϊβ;, 
Ιιιι]ιΐΐ ταιιιυηι ιπ^ιιιίιιίι Ργα^Ιι^ι», ιαπηυ^Ί» ύΟιιιίη- 
Ιί»η<• ιΐιΐζΐβ (Ιι^πί. Νΐΐιι οί »ηΐΐ ΠΙΐΓϊΒΐυιη ΙίρΓοιί 
$ιι>α1^ ίυ<;ηιη|ι, «Ι ϋπιιιοπΐβ «ιριιΐδί, οΙ ιηοΓίκί 
«ιΐβϋίΐΐΐί; ίι>Γιιιιΐ65 νεηι 1οΓπ1ο3 «£»>, Ιαηβ ρΗ- 
ιηιιιιι Ιο^ίιΐίϋΒ. Νι-(|ΐΐ(^ «ιιίιιι ϋίΓπρΙϊοίΐεΓ ρυετί Ιιιϊϋβ 
ϋί«ιιιι|ιιτ, $β(1 ίΐιΙλίιΐΜ ΰ( Ι^ΐίςπίβί ; (|(ΐυι1 ιπΐΐίιιΐΒ ρ(ιύαΐ)Ε αυτή* τί,ς γ1);. "Ο ιι»\ κροφήτ^ς {ΐβροΐ 
Ιλεγιν- ΈκάΛν^ΐτ ονιοτύϋς ή άρη)\ αύτοϋ καΙ 
της αί^ίβ-ίίιΐς αϋτον 3I|^ήρ^|ς ή ]η. 

Έμ ΰΤό/ίατυς ΠίΛίίΜ' καΙ θηΛαζ-άγτατ xα^ψ)ρ- 
ιίσΐιΐ α1^ο^. ' Γμνολαγίαν ιΐ{]οαναφΐι)νεΐ. Έχ ιηλ* 
).ύν 21 Οανμάτΐιΐτ κιΑ αι^μείων ών ίποίηνεν ί Χρ«- 
ίΐ^ί, τίβ:ι« {ΐίΜΟν τϊ Οαύμοι των «βίίωί», ώ{ 
ίκηληχτΕχώτ£[>>αν. Πρ* «ΰτοι» μίν γΐρχαΐ «Ixρ^^ 
Ιΐγ^ρΟη, χ»Ί λί-πρΐς ΙχαΟΐ^Οη, χ*\ ί*!μω» +;λάα<ιι• 
;(^ρΐ; Μ παίδων δηομίζίων, -ίότι ηρύτβν ιρανΰ; 
Ιφ'ιίγζαϊο. Ο'ϋ* γ4ρ Απλής ^υβν τηίΐε.', λλλίΐ 
βηλάίονΐΕς- β ΧΜΪ «βρΛίοξώϊϊχβν. Α"ΛΓηρΓΐ}ί•ω Μ, αιΙιυΪΓαΙίοηβ ιΐίβηιιπ) βιΙ. Ρίτ(ΐΐΗίί Βΐιΐβιιι, 1.1 «!4 » αύι& «ΰιο ΐ41ιιον είργάφω, (ξ Αγγίλα» αιήμ••• 

ΙκΐΓΐη-ίαιη ΓετΊΜϊ Ιβυ^ΙεπΊ ΙΙΙβιη οι αη^βΙ! «γο [ΐυιη τα;. αΙϊΐ]ι;ιιί ϊΙΙοΓίιιιι Ιϊη^ιιβ ΐίΜιυβ βββίΐ (ιπρί^ΓΓςίΐΐ]. 

Ι'τορϋτ ίηίιηΐίοι ίκοι, υΐ ύαΐτηαί ίηίιιιίπιηι ΐιΙ 
κΙΐοΓ^ηι. £ι^ίί$£ΓΪι £ΐί3ΐπ οαυΒΑίιι πιίΓ3ΰ(ΐΙί. ΓαπυπΊ 
ρ)1. ίπηκίΐ, ίιΐ ρτορΙβΓ ΒΰϋΙϋϊΙΟΒ ίη^1ιι^^α5 ίϋοκ Ιιι- 
«|£0Β. Ιη ΐ1!ί3 ςηϊηι ηιΙΐΒοιιΙί» ■ιικρϊοαίί βιιηΐ Γογ- 
1>$3ΐί ^υ<^«^ ^υοιΐ ιΙςϋΐρβΓίίΙ 01)ΓίβΐΗΐ βΐ ΓίΙΙβΓηΙ 
εοΓϋΐιι υευΐυί; ϊη ίιιίαπίίυιιι νιτο )^υ^^ιίοη^. ηιιΐ 
8ρη>1 «05 νεΓΒ3ΐ>ιι>Ι<ΐΓ, ίιηο ((υϊ «οηιιιι βΓβηΐϋΙίΙ, 
οιιΐίΐίϊ 3ΐ>«ηιΙ Βΐι^ρΙΐιΟ. ίΐΐϋΐ ιυΐϋ-η ίΐι (ϋΐρεηίΐια 
Ειΐϋΐ 3 ϋοο 3ιΙ ϋιτίίΓυεΕίοπΕίη, 1>οο «^ι 8([ ΰοπίιι- 
ΐκιπίΐιι 1<[<|3Ϊ(:Ί ρορνίί, ιιυϊ Ιηίπιϊτυιβ ΒΐιηιιΙ εΙ ιιΙΐοΓ 
ΙΙιίί Ο'αΐ : ίηίιΐιϊΓνβ, (|υί»«ίιι> Ριΐίο 3(1νϋΓβ3ΐ)3|ιΐΓ• 
ε( υΙΐοΓ, ϊεΙιιΙ ίι ί]ΐιί ρΓο 1>οι> ββ ί(1 Γ^^(•^6 βχίκΐϊ- Έηχα ΐω^ ίχβρώτ άϋυ τοϋ χαταΛνσαι έχ• 
Ορίιγ,καϊ ί«ίι«ηϊΐ|κ. ΔιίϊγίΗβι χβΐ ■ϊ)ΐν «ν Ίβώ- 
μβτο; λΙτΪοι», ίτι βιΐ τβϋ; τηνηροΐ»* Ίουβαίόν^ 
ϊΟΰΐ; ΙχΟρού•; ιιοι> γέγονΐν έπΙ μϊν γέρ «ϊί £ίλαι.£ 

αυτών Ισως • ίκ\ ίϊ τψ Ομνψ τών νηπίων, & παρ' 
α&ΐών ϊιιαν ΐκγον3, χ>ν παρ' αύ-ΕβΙς Ιιρί^οντ•, 
ηΑαηΐ Ανη^ογίας ΑπεχλεΙαθηβΑν. '9κονο;α^,0ΐ) Μ 
«ϋτβ, πρ&ί τΐ ΧΛϊϊλιιβίινΛΐ, τουιΐττιν ιΐΙα;(^ν(ΐή«αι 
τΐ^ν 7αυΕα!κ&ν βημο>ι τ^ν έχΟρΐιν &μϊ, χα\ Ιχδιχη- 
τ))ν τοΟ θΐοϋ, ϊχθρί; μίιι γΑρ 1ντ<ν, ώ; ιηλκμΑν 
ΐφ Υΐψ' έκδιχητής |δ1, ώ; νκίρ ιοϋ ΠαΐρΙ)» τον;• 
■πηΓίΜΐ. Ι'«8ίΐΐΓΐιιΐ9 «Ιϊ&ιιι ιΙχηιοη'^Ετι ίηΐιηίϋυιπ εΐ Β ττα-.ίίν δοχών. Οίητεον βί χοΐ ^'^ν διί$•ο1ον έχϊρ^ν 
1ί& 3(Ι)>Ι.Τί3ΐΐΙ.Γ, Εΐ •Ι1ΙΪ3 ΒίΐπίρΓΓ ΙηίιΊΐΐΐιβ ε»( βπιΙοΐΒ 
ϋΐ'ί; υΙιιΐΓΘΠί νβΓΟ ηιιία ϊΐί (|ΐ)ϊ ι ϋβα ρΓ&ΪΜΐί ιυηΐ, 
ΙιιιρΓορϋΐΐΓε »ιιΙ<:Ι.ΐ|ΐιι>ι]ΐ!οηΐΕΐιιριοΐΓε8 0••ϊ (υβΓΪιιΙ: 
»|{|ΐΐΕ! ιΟβο 3(1 ρβΕΠΑίτι «04 ΐΓ3)>ίι, ηνοϋ ΐΐίτίηι πιλη- 
ιΐαυ ΐΓ3ΐΐϊ(;Γ0ΐΒί &υητ. Ει ϊ.ά ιιιιίρρ'ε ίιιίβηΐΐυιη 1>ιι- 
ιΙίΐΐίΐ'Πΐ, ίρ^ε βίίϊΐη 4ΐι;ιιι»ιι ΐΌΐιΓιιπιϋ «ϊϊΐιβ »ι «Ι 
«ΙΐΕΐηιί. Ι'ΊιΙιίΓΗ 1016111 ΓτηρΙΐβίΑ ιιβιύμ (]( ί3«Ι>, 
νι:ίιιΐί (|ΐιί ρΓορΙιοΐίεΙί υοιίίι » νίι1ί>Γ3ΐ ; νβΙ «ι 
ρΐΓΒ0ΐ93 ΕΕεΙβίϊϋΠίΐη, ιιΐ ιΐίχίηιιιβ. Ιιχϋ |>Γη]>ιι 
βιιηΙ : ν«1υιί ςιιχ Λ είι ηιηπιίοιιιιο ίΐ3 β&ΒΟΐιΙ 
ρΐ'οΓι-'Γϋΐιϋι, 
νςηί, 1, ΐ/κβηίαικ ιιίι1β6β (ίεΐα ύ^ίτ» ϋαϊΐοΐαιη 

•■ 1». ΜΙ, 5. '" Ιίϊϋΐι:, III, ϊ. χβΙ ί)ΐίικΐ)τήν ' ίχΟ/'ίιν μίν, ύχ, (νανIι1ύμΕνον^Β«I£ 
ίνηιΐ3Ϊ;τ(ΐ5 #;ο3, «κιΐϊοίς ιούιου φίλοι; Γοϊϊμιϊντο * 
έκ5ι«Τ|τήν Ιϊ, ώζ ρ«τ4 τ6 (ΜψΛΐ χινί^, 1ι;χα1«ϋνν« 
ΐοΰτοΐΐ τί^ν νΒύΗϊοϋ χατιφρύνι^βιν, χα\ πρ^ί τιμ«ι>• 
ρίαν Ιλχονΐ«6ιΑ-[}]ν τών θεΐκίν ΙντώΔν ΐηράβββιν - 
ήιχύνΟγι γ4ρ τί« χ»Ί ο&τ*ί, χι\ χβίϊλύΟιι. 'Ος γιγ»- 
νίτβ 6ί τλ γινησομίν* -(ίι^τιν, οΤον ίωραχώς 
αίτ^ ταΐς πρΐφτ^τιχοϊ; ίμμαιιτ. 'Β χ>\ ιιροϊώηρ, 
Χΐ&& βΐίήΐΐιΐ-ιαι, των Έχχΐηηών, ώ; ΐίτι >(γ4• 
μι να. 'Ου β^μαι Γούς ούβανοίτς, ξρη» εώτ ίαχη^ 133 ^^^^^ αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ5ΑΙ.Μ05. |Π1 

Λύτκ σον, Π^ΐ|ν μίν γ>ρ ν& ΐΟνη, ιβΰ »ί3^ν^ Α Γνοινιιι. Ο'ίιη ([ΐΜΐΙϋβ η^ιιηύιιηι β ί>Ιιΐ3 (-οπιπι ιΐίι^ » ί'ώ»" βακζύΑύαν. Ονρονοίς 5έ ϊί-[(ΐ, -(.* !■» δρ/ξ "6 

■■ιην ίντί Ινκο», χατί ιί]ν Έβραΐβι δ.ίΐΕχτβΜ. 
Δί& μίντΜ τον ούρα-ίο^, ώ: ιπρτειηΐϊ&ΰ, χα\ ΐ))4 
1ν μίΛί^ χΐίβιν Ιν^ι^νϊ. ΛίγηυβΙ >ϋ <(νί{ ίακζύ- 
Ιων (ΐ!ΐίϊ», τΓίρβοΐτ,ίβι ρο.ί*ίμϊνο«, ώ; Ιργβ τί,ς 

ϋλαχοΐ φησ;, Καΐ ί^ΓΟ ιωτ χείί'ύτ σον ε1σ\ν ΐ.Ι 
σβζ. Οΰ^νοΟ μνΐ]39ε1{. νβΐ τ^« τιί ουρανού χί- ΓηΓίυιιι υ^ιβ :ΐΓΐιίιυΙιιιΐι[|ΐ/ (12); ;(>(| μΐι} τΙίΓυΐΙ 
νο'ίΐαί, Κ{-ι;Ι«-Β>.ι ΐυι-Ιίιιιιι ε^ιίιιΗ : νίιΐΐΐιο ΐαΓ-ΐΑ».'ί|ΐιί 

ύ>]ΓΪ[>ιΓΙΐηι ίΙΙιΙΚΙΠΜφ'Κ 8111)1. ΓΛ-ΙΟίβιΠκηι, κκίζΐίΐι |||» 

»υιη 3|)|ΐι.-ΙΙ;ι«ίΐ.<]ΐιυι1 ίιηΐίυ Γ^ειιιιιι «ϊΙ,ιΙ Ιίπιιιιιιηι- 
ΐιιιη. ΥοΙ |ΐ|ιΐΓ3ΐί ηιιιηεΓίτ ])τ« ίίΐι^υΙαΓί ||ι-Ιγκι>ι υιιι 
ηιΠΓΟ (ΐίΐΐί ο&ι. Ει ιΤιιπι ΓνΙιιιιι (Ιίϋίΐ ({ηο οιιιιιί* 
^•^[|ιρI^^(ιιIι1ηΓ, £χΐΕΓα$ ΓΓΟ^ιιπαί ηπΐ ϊιι ηιιιπιΐο 
ίΐιηΙ (οηΐ|ΐΤίΙι<*ιΐίΐΓΓβ βΐΐαΐϋ νϊιΙΐΐυΓ. ΡκυιιΙ ι^υί- 
ιΙβπι »Ι«ο ιΐϊνίϋΐ• Ορ/Γα ίΙί3Ϊΐοτ»ιι* Τμιπιμ, ιι| 
(31)19 9« ΙΐΙίβ •;ΐΕΐιιηιΐ3 α ιΐιίιιίιΐιΐ ιΐινίιικ |Μΐΐι-η- 
(ΙίΤ ρλΠίΓυΙη Ιια» Ιιιΐβίϋ ιΙ^ηίϋΐ.ΐΓβΙ. Κ^ο ν«>ν 
Ρι-<1|ιΙιγΊ3ιιι ρυΐιι ΐηιϋ1ΓΓΓηιΙ«Γ ιΐϋίπι Ιιοε ΙοήΐΐϋηιΙί 
ιιιυιΐο, ΟΜίκ αΐίίιϊ ΰΐίλίπ ιΙί€ΐ[ : Ει οριτα ηαηΒΐιηι α,Λ•> ιιρ<ί3^0Γ,ιυν , δΐί β) Ιηιγνιίιαομαι ιιοιη-^ν /Ήηι/αιίϊ. ϋιιιη οσ-,Ιί ηιβιηίηβιίΐ, ίΙΙιιιι ηϊ>ηι αιΐϋίΐ \τΛ ^^ί ήλϊβ^• βλλϊΐ ίι' βΟϊϊ;; 1ίίί)ω!ΐι χ\ιαΐΛΐ, 
Έπηδή χίρ \ικ' ίχιίνου αυτή φω^ί^ίται, χιΐ πινη^»- 

ίυ&: γιϊρ τών μιγάλιαν ίφτί φΕυΐτή^ίιηΐ' χαΐ 6ατ£- 
ρου ΐΐς μνηαΟΐϊ:, χα\ Ο&τί^ι αννάγκι, Άλϊαχοϋ βΙ 
|ΐ4νον ϊίΟΐϊ! τίιν ήλ'βν• Εϋ γάρ, φηϊΐ, χαιηρτίαω 
<ραναγ καϊ ^(4ιο^, ώ; κχ\ Αμ^ωβΐ' άϊϊήλων νοοϋ- 
μίνινν. Ά δ*, ΐίϋτΐίτι τλ ίίίρβ, ή χϊ ίργα. ΈΛ- 
(ΟΜοίΤας δϊ. ΑνιΙ^οΐί Ε;;Γ|ξβς, ήε^σα;, ώ: μτ^Β^- 
ιηΊ< ΐΔν /Ι-^Μριιμίιιαι τΑιζίιΐν Ιχιιίΐϊτην, χαίτοί 
^1^ιxρΐμ^μIο«. οη)»ιιι«ηΐ3 ? Τ«•, ίηι|ΐιίΐ, (ΐ>^»0»ΐ'8ηι Γΐι ΐοτβαι^ΙίΙ- 
ΙΐΓΐιηι. 5ο1β[ΐι «ντο ρπΕΐίΤ)ηΙ«ί«5β ΐιοη νΐιΙΐΐιΐΓ, 
ιΐυηι Ιιιιιαιιι ςοιο(ηειικ>Γαι : ηιιίιιίιιιο βΐ ^οΐίβ ιιΐΐΐηΙ 
ιΓι$3« ^|Ν•^Ριι>Iυ■ιι ΐ'Κ, Ιυηχ ιηοι»ιΐΓΪ> ([ιιε ιϊ) ίριο 
«νΐη ίΙΙυηιίιιιΐιιτ : €ΐΐ(η ι>[«γ«)ιιε οι^πίΐΐοηϊ Ιιοαί• 
ηι]^π^4}ιιίI^^^^^^ιη ίι>1ιχΓοΐ. Οιιο (|ΐΐφ]>η ί^ιιιιΐ ιηβ^ιιβ 
Ιυηιίπιπι, ςιιητιιιη <ιιιί ΐΚ^ιίυκ ιιΐίΐηίιιίΐ, ιΐΕπιιιιι 
ϊίπιΐιΐ ίιιΐΓίκΙιΐΰίΐ. ίΙοΟβ «ΙίΙη ίοΐϊί ιιιιΐιιι» πι^ηιϊ- 
ηίΙ, ςχιηηιΐβ 1\1 : Τ* (ϋίήίβΐΐΐ α βκΓΟΓβΜΐ ϋ ι»- 
'<»**, ςΗ3&ί ρίτ ΐΙΐβΓίιπι ΐ)ΐΓΐιιπ(|ϋί ϊηΐι•[Ιί|ΐιΐυΓ. 
διςΗίΙιΐΓ : ΟκΐΓ ι» Ιιαιάαιίί : ηαχ «μγιι ιιΐιιιίιυηι. 
τΗ ΐφ^η ΐυ Γ;ίΐΐ(ΐ3ΐΐί ; Μ «τ, βιιιίϊΐΙ; «ΐΐίϋί^ιϊ ίΐΐ υΐ ιΙνείίΐΕΓκ ηοη ταΐκ^ιιΐ, αυΐ ιΙΐιιιπ*£ΐϊ β Ιοςο, ιιΐί ρ<Γ Ιο €τιΙΙθ£ΐΐ3 >[ΐιιΐ, ΐ3αιι;ΐ£ί «ι :ιρρ«ιιΐ3 ςιιο- 
•Ιί)ΐηαιαιΙ(ΐ «β^ε νίιΙβαιιιαΓ. * νΐύ^ Λνβί^ώχου, ίχι έχισκίχΐχ) αντέν : Κ«1 τοΰτο 
«ΐΐ τ^νίνχνΟρώηι;9ΐν ΐΤρτ,χίν, η|»«7νΜκιϊιΐ τί ταύ- 
της μυττ^ίριον Τ/ γίρ, φηβΐ, «Μίτίν Ϊγϊ^» 4 
βνβρωπο;. ^τι Ιφηνίί^αντο;, χα\ τήν βήν δΐβηα- 

μ:^1<9Τ9ι 4 *6γ*ς 4« ρεί3γ<ιρί{ ιών ίπΐί.βνΰι- 
νομίνωντινίς, κίτα μνΐίαν «ϋταΰ βιΔ βυιι.ηαΟ<ΐΐΐ 
«ΦΤί Ιιμβανύνΐων - χβ\ ίΛ τβϋΐο μένον. Αΐϋ Χ3^ 
α•ντ1)^ ιΐί ΑντΟ.Γ,ψι* ΒίραγΙνεΐΦν τοϋϊο γ4ρ Ικί- 
βχίψι;. ΐΛϊί γΐρ 1]ΠΓβλ»;, ΐ)> «^αβυΐ, **«.' «ΛΪί; 
ύ Κύριος {>9ών, ίιναεν ^,μί;. Τ( τ^ϋν τοσούτον 
(οιι* Α/Φρυιτο;, Ιν« ταϊιτχ βί' βΐη^ν γίνηται; κΑ 
νί9',•τίΐ>ιι |ΐ2ν 4γγ(λι-Λί, β:<1ίν ΐβιβϋταν, 1ιηίΐ)Μ;' /ΙΙίκι ΙιαιηϊηΙι ηαοηίαι» ΐΊίίιαι ίαι»! Ηx^^I^:1ιη 
ρΓορίβΓ ΙιΐΜΓίαΐΐοιίϋΐιι <)ίΰΐη 5υη1. Ρι^ηΟιεηιβ 
εηίιη Ινπρ1ιβΐ3 ίΙΙΙΐϊΐ ιιι)τϊΐ£πυιιι : (}ιιίιΙ, ίπηυϋ, 
Ιιιιΐΐ »Ι Ιιοηιο, ιιΐ αιηι ιβΙκΙΠι ■ ιβ Γκίιιβιίΐ, (-[ 
ίιιΐ|Μ;Γίνπι Ικιιιιι ^ίΐΓΰΓΐινΐΓίΐ, Ιυ Ιβηΐίη ίΙΙιΐΐί ιι>ί- 
&Βί«ΐηΒ? >■%( αυΐηιιΐιίο ϊ€Γιηι>IIIΡ|]^»Iιο^^^ιι$, 3ΐι|υϋ 
»|) ροηιηι ρ^Γϊοηα ΐΓ3α5ΐ3ΐυ5, ΐ|ΐιί »ι1ο ίΐαψαη 
ΰυ|ιΐϊ(ΐ!3ΐιι αΐιΐιιι 9ΐιη(, ^ΐιΐχϊ'ΐιΐΰ Γηιηρ3ΐςϊοηβ η>οΐί, 
ο]ιι» τρη'\ηΗΐ\ιηΐντ : πγε Ι3ΐι[ιιιιι ιειιιίπίλΐυιιΙιΐΓ, 
ί6<1 ϊη ίΙΙί'» αητίΙΐΊΐη εΙ >Ιί-Γοΐ5ίοποιιι γιιβηι ι>ιο- 
νι-ΊΐΙυΓ. Ει ΙιΧΕΐΐΊ νΐβίοΐιοηιυπ) <Ιιιίι. !1?;|(ΐι- «ιιίιπ 
χπΒβΙιΐίλΙίηΗ]•, 3111 ΐΓρΙυβ, Λϋύ ^ρ3^ιιI^[ βοιιιΐηυδ 
ρΛτ ββ τ«ιιι«η« ΒΐΗινίΐ 1104 **. Ο'ΐϊιΙ ί^ϊΐιτΓ Μιιτϊ 
ηΐ Ιιηιηΐ}, υ1 ρίορίΐτ ίΠηπι Ιικο ίι^^Γϊ ϋΕΐ>(ΒΐιΙ? Εΐ Ιάχα-ιι^ί•. 'Λνϊρο^πΦΐ ίΐΐ, Χΐ^ κί^ ^οΦριΙιπο-^, Η " οιιι> ΒΐίςϋΙί 'ηιιίΟΐΐιι Μ«ίιΐ}ί5»θι1, (II ιιίΐϋ ^^ιιΜπη4^ βι^ΐΟΐ ΐΐβρί τή ΒβΧαιΛ ■ ^ηο-ΐ τί|> ηϊρίφρααΐ{ ι6 ΒΛάηασοζ αΐιτότ βραχύ ζι χαρ' ΔγγίΛ νς. 
Μίμνηται χαΐ τών 1ξ ά^/ή; ίΰΕρητιβ-.ών, τών •!{ 
ιΐν ίνΕίρωκαν. ϋ^ικβύιΧς γ^^ι, Ρ^^χύ ΐι ιών ΑγγΟων Γ«€ϊλΐί> Ιιι ΙιΏπιϊηΙϊ &ϋ^ει^ι Γΐιίη3 ?[ ϊλοι, λΛ ΐν.η- 
ιηΐηι Iι3Π^ ιΙ'-ϊΐΐΐίσιιο'ΐπ ιΐτΐΐ-οικίίκιί. ΙΙυπα 3υΐΐΊΐι 
βΙ ΙΊΙίιΐί ΙιοιίΓίίΓΐϊ ίιΐι^ιιι ίηΐ|ηκ βίβιΊΐΓίπΙ : Γίί€4ΐΓη-' 
ΐ€Μ(«ί [ιηιι>η ^»ρβ ϊ.ί€ βαΐΜ ί>»ίρΐυπ, ιιΐ ρτο Ιιοκιίΐκ 
ϋΐϊυιη ΙιοπιίιιίΒ ΛΊαΐ. 

ΛΐΗΪ•|νι>Γΐιπι ϋριΐί'ίι• ϊοΓυιη ιιικπίίιιιΐ ςιικ Ιη Ιιοηιι- 
11*111 ΓΛίΙΰΐι ϋιιιΐ. Οτί-Λ^ϋί ΐηίιιι Ιΐΰοιο ηιοιίίι-ιιπ• 
<)υϊι1 ;ιΐ) 3Π{•-ΙΙ5 πιϊουηΐι»ΐ «Ι, ρπ,ρίοΓ νοι»ρΙί«.*- ■• ΡοΙ. α, Κ. •* ΡμΓ. ιιιη), Ιβ. " Ι*», ΐ-ΐΐίΐ. 9. ^ ^ ιΙΜΙΐΜ 135 ΕυΤΗΥΜΙΙ ΖΓΟΑηΕΝΙ 134 

ΐΙ«ο«ιη οοΓ|ΐΟπβ, «Ι 3ΐ>Α η'ΐΐΕ ^ιΐ ΐΟτρ^ϊ ρΐΠίΕίβΐιΐ. α ^^ ^'^ ^'^'^ ούματα^ • κα\ ΌΛη ϋ, *ατ' οίχονημίαν, 

ΑΚιιΐ£ ]ι*ε 8»ηβ ιηιΐ8ηη εική ιΙίϊρβπΒΐΙίοηβ : αΐ Γνα, δτίν ίπΛΓρτίΜΐ 8ι4 ών ι.Γ»ϋν, βυοτΐλλιΐΜί <«Α 

(|ΐιοιί«ΐ ρΓΟρίίΓ ίηΙϋΙΙοοηπι «ιΙοΙΙγγϊΙιιϊ , ΙβΙίβί ϊ4ν χουν. ΕΙ γ4ρ χβνούΐΐί-ί&ς Ρριβί(ΐί*Λί^ 4λ»ζβ- 

ΐΙβρΓί'ΐΐϋΓΕίυΓ 911)116 ΙιιιαιίΙϊαΓβίατ ρΓορίβΓ ΐ«ΓΓ3ηι. ν£ύ<ται τοβοϋτον, τίς &ν ^ν «αλαικόμινος Μρ 

η^ιηβί ίη ρπΕΚίιΐΐι ευιιι ιοτροκ {Γ8νιιυυΓ„ ίύ^ο σώματος; 

πίοΙΙΐηιυΓ βΐ ^'ο^ΐ*"!*"• Ί'*"^ αχίβΙίηίΒη'ΐΙυΐΐΙ «91 ίλΐΐυπκι Γνίίββ,λϊ «Ιϋ^ι^αβ ΜΓροΓβ ΒΟΐΙΐ νίνφοββη ΟΙαιίαϋ ΑοηοΓΐ ΐβηΐΗαιίί εκιη. ΕΙοΗβ, (|αϊι >Ί 
ϊιηικίηβιη εΐΐϊιαϊΐίΐυιΐϊπϋΐη Οβϊ ί&οΐιικεβΐ : Ιιοηοτΐ, 

ΥκΒΒ. 7. Ει ^οη1^ι'^^^ΊIΪ<ΝIη ικρι;Γ ορ^τα ηαηΜνη 
ίΜΓΐι»ι. ΙίΙβκίίΐί οιι» ία Ψθ%ίτη ΙυΙ^υ) ςηϊΙιΐΓΐί : 
^^«»ι« «ηίιΐ), ίηιιιιίΐ, Π. νίνΜρΙκαηϊηΊ, «Ι ηρΐίΐκ 

ν^κΐ. 8. Οιηηία ηΰ)ΐάΜΐΐ ηί ραΐϋιιι ΐβκί, Β 
«κι ί( ύον» νηΓνβηαι, ΐΒίκρίτ βΐ ρίζύτα ταιηρί : 
«ΑΐΚίΜΙ Γφΐί, «Ι ρίι»ι ΐϋβτίι, ^Ιίβ ρ»ηιίΗ• 
Γαπί κπιίιαι νιβΓΪι. Πο^βΐϊιηΐΐχ Οεπειί κυιηρίΐιιιΐ 
βΜ. ΡοΗΐι'η'Οΐίηί, ίιΐ(|']ίΙ, ρΓϋ^ί^υ* Μιΐη^, «Ι «ΰίκ- 
Επ'ϊυι εαίί, «( {ΐηι»ϊ^»ι ρίΐοπϋιυ, «Ι οηιηί ιβΓ- 
Γ« *'. ΰτιιιιηκο ΡιορΙιεία Ιιίβ απιπίβ ιΙίχΓηΙ, 
ρθ8[ιη«(Ιιιιη (Ιίβΐΐιιςιιίΐ. Εΐ ρΓίηφ ΐ]ΐιίιΙο[» ϋΐϊΐίοΓίί 
0ΤΕ5 εοηηιιπιοΓΐνίΙ ' ρβΓ [»«ςοη 31ικεπ ΐ3>ιιρί ι^ιυ- 
(ΐΓυρτιΙία οιηιΓίλ ΈοιιψΓκΙιειίΓΐίι, <)ΐι« ίιι «αιηρίβ 
^μΙ)ϊ13ιιΙ : «ι )ηχΐ3 ΟγλοΪ ηοιηΐηΐϊ «ΐ^ιιιοΙΰΒϊαπι 
Βηϊιηΐΐίι οπιηίβ ίηικΙΙί^υηΐτΐΓ, ηοΐε ρΓ0Π3 ίιι ΐβΓΓϊΐη 
χίρίΰίυιιΙ. ΡβΓ ρροοτΐ) ί^ίΙιΐΓ, ΙΐττυΐΙτϊα οπιηϊβ βιιϊ- 
ιιΐΐΐίι βίβπ.ίηο»νίΐ, £ευ βίΙΐ'δκΐΓία, εΙ Ιντ», Οιηπίβ ίιί τι• χα-ί' •1χίνιϊ θΐ«ν γ.:ν£ββαι - νιμΒ (1, β*Α «ή« 
πρϊ; αύι6ν ΰηοΐαγην τών ζιΐκυν &ιιάνΐ(ι». 

ΚοΓ^σιηΓΗς <ιδΓ(ϊ>' ίχϊ τά Ιργα Γ»»• χ'ΐ/'ώτ 
ί^οι». 'Ε;(ί ιροτίνηοβ; βί•Γ6ν βασιλιά της χτίφβως, ήι* 

ΗΐΙΐΊα ύχίταζας νΛθχάτν> τϋιγ χοΧών αύτιη.» 
ίΐρύβατα, καΐ βόας ά»ά<τα^» ΐπ ί^ ι^αΐ τά ΧΓφ-η 
»ν ηκϋον, γΔ χ(Γ<ιη) τον οι^ν-οΰ, «ι1 
τΰίτο ίχβύαΓ ιήο ί.τΛίσίηις, τά ίιαχίφ(υΟμΐΤΛ 
τρϋννς Οο-ΐφιτά'ώ»*. Κ&\ τΰΟΐα άπ& τή{ Μ(»«ιιΕχί^£ 
Πνέβΐΐοΐ ιΛϊΐΐίτβΐ' φηβΐ Τ'Ρ' Κ**' Λ/>χΐΤΕ τώ•• 

ιηο τ^ς. Ειπών βί πάντα, βιεΓλιν βΰΐΛ, χ*1 «ρώ- 
τον Απϊ νΐιν ήμϊρωτ^ριυν !|]ρζ3το κροβίιων. Κτήν-ΐ) 
2ί λίγίΐ ιαϋ πιΐίαα, ιιάντα ΐά τοϊ{ «βΐαι^ Ιννε^ιβ- 
μινα τΐΐρίποίι ■ χτϊ)νικ γίρ, ιι3ν τδ κίτυι νιϋαν 
ΤΕτράκο^ον. Δ;λ μίννκ τών κτηνών, ιπιΐν ζώβν 
]((ρΐΓαΙον «ΐρίΕ',λυΐΕν, εΓτι ήμερον, εΓτι βγ^ιβν > (|ΐ)ίρρε ίη 1>ϋΐι•ίιιίί ιιιίι>ί$ΙεΓίιιηι ^Ιίΐΐα βιιιΚ : <[(ΐίΙ)ΐΐ3 _ π^νιχ γ^ρ (ίς ύπϊ\ρισ(Λν -τοΰ ΑνΟρώ7Ε:ον καρήχβΐ)• 
ΦιιιηιΙιυί ίΙΙβ «Ιίαιιι ϋ'>[ηα >ιΙΙιυε (1<ιπιίιΐ9ίΙϋίΐιΐΓ, ηκί βιν ■ χ^\ πάνηι)ν Ιρχει, ύ ίιαοώζων τ& πρώτον τΐ); ρηΧϊη&ιη βιιίιηχ κυη ^ίΓνχννχϋ ιΗι^ιιίΙαίοη, ΟιχΙί 
»ιιΙ£ηι τοΙυΐΓΐβ ύίιίΙ,ρΓο 3εΓί5. Οικίυιη ειιίιυ 8χρβ 

ρνκίΚΙΓ ρΓα ΙΕΓβ, ηΐΐί ΐ(£ΐϊ ίίΐΒΙΑΓ Οβρίΐί ΠΟ^ίΓΟ 

«ϊκυιιιΓιι&ιΐί ΐϋΐ. Ρί£€ίιιιιι βΐΐ9ηι, ευπι ϊιιηυπΊβπυϊ- 
|]> ιίηΐ, β'^ηίΓΒ, υηο ερπηοιιε ογγιΓιβ ΰοηιρίΐΐιιβ 
ΐ$| ιΙίι:οη8 : ϋηχ ρίτύίπΐιαίαηι μικϊιδι κδΗ». Ει λ 
ηΐΑΕΐυΙίιιο ^«ηϋίΕ 3^ ικΐΐΚΓϋπι ΙΓ3ΐι&ίί(, νοίβηί 
Ιιεη: ρ.ιοο νίΓίϊ ρίοείιιιΐ) {«ϋΐτα ιΐΕηοΐβΓβ. ΥβΓυιη 
Ι«χε <1ί ρυίο ας $ίηιρΙίι;ί Ιιοιηίηΐ ίηιβϋθκίαιιιβ- 4οζ- 
13 3η:ΐ20{βΠΊ τϋΓΟ ού Ιιιιηιιηίΐβίεηι ΐΙΐΓίκϋ ροηϊ• 
ιΐΕΐιΙ, ηοβηηαιίηιοιίυιπ Αροιίοΐυβ α4 ΗεΙιταιο» ι1«• 
Γΐιηΐ : Οιιυ 6η.ί)ΐ], ίηηιιίΐ, Ιαηΐί εβΙ 1ιυιι>βτιϊΐ3£ ϊΙΙη 
ΐΜΐιιηρίι > 0(-ο ν«Γΐιο, ηυο() ΙΙΙίυκ ιοΐΐηοΓ «, 

Αΐιΐνιη ΙιοηιΙηίΒ <1ίιίι , ιιΐ «οι ^Αΐινίιιεβίθΐ ηυί 
£ΙιΠΒΐί Γ»Γ9ΐΕΐη ίυ}ΐ«ΓΓ« <1θ5α£Π(1ίί£ε ΑβΜΓϋηϊ : 
ςν9 ηΐίοηβ ϊρβΒ Βΐί3ΐιι ϋουιίηυβ αρυιΐ «τ^η^βΙΐί>139 
ιχ|•οιιυπΐ£ΓθΗΙίιιιηΙιοιιιϊηίΐ5θ3ρΐΗ]ΐ3( :Βί{ηίβ€βιΐ5 
1)υο^ Ρΐ. νίΓβΪΊϊΙϊ ϋΐϋτ», 3(ίι)6«ι ρϋίίίίϊπιίί ϋΐίυϊ 
ΜηςυίηϊΙίϋί ίρ3ϋ ιίϋί ιβπιρίιιιη ςοπΕΕίιιιβται. ΡϊΙίυβ 
«ΐίίιπ (ιοιηίηίι ίκ απ <1ί<ϊιυΓ. ΐ)υί ιπυΙίΕΠί ε$ι ϋ- 
]ϊι»λ. ^.•Π1 ΐΐ ηινΙίΦΓ «ί'ί Ιιϋΐιιο ΜΙ. Υίίϊΐιτίι ααίειπ 
ίίΐυιη 1)ηΐί,1ιιι19 1)190(1 3ΐίΙ)ί Ιε(;ϊ[πΐιιι> : Γτοΐϊάί^αιη 
νοηηηΛΜ ίη ιααιρΐζία π'Ο/ Μηιρίί, ^νοιιίβη λ άβχ- ψιιχϊ|ΐ 4ΐ(ωρ.α. ΠετΕΐνλ λ1 ην φύ^βν«ϋ, ΐοντ£β«(, 
τοϋ ίέροΐ" τούτον γ-άρ νΰν οΐρανίΐν χαταχρι^ατιχώ^ 

χιχνμίνον. Άποβλίψβς δϊ ιτρΐς ^ΐ παμπλιιβί^ταΐα 
τών ϊχΟϋΐιΐν, {43) & δι' έν^ λύγου πίντα παρίιττηβκν, 
είκών, Τά διαχϋρενόμίγα τρίβυνζ ΟαΛασσ-εη^ • 
ίτΛ γίρ τοϋ Ιρ^ίνιΐΐοΰ γίνους ίΐτΐ τ& οΟβίιερον 
μΐταβέβτ,χΐν, βουλεμένοι ίμφήν'^' "^ Οήφοραν των 
ΐν ("(θύβιν ιΐβύν. '&Πίι «αΰτα μίν περ) τοΰ &πλϋ; 
δνδρώποί) νοοΰμϊν. Ανάγονται ίϊ χαΐ ίΐςΐ&ν Κυρια- 
χ&ν ϋνΟρωπιν, ώ( 4 'Απ^βτολα; Ιξεβέζατο, γράφων 
«ρίις "Ε6ρβίβι>; • Τ( γ4ρ, φηίΐ, τοββϋιήν Ιβτίν 
δνθρωποΐ, 6 προοίη'^βίΐΐς τψ Οίί((ΐ λάχί^, $τι μιμνή- 

ί) (1ϊ«Λΐ(Γ(ίρ. Γΐύν δι άνβρώκβο ΤΊΰτβν Ιχάλεοεν. 
Γνχ ηαιία^ τοϋ; δαγμκτίςονταζ Ανωθιν ΰΐ^νιπαγβ- 
γέβθαί τήν «Αρχα. &ιί χβΐ βύτ^ ίν -ηΐ; Εύαγγ^λΐΜ. 
ηολλβ^ζΟϋ τοΟτο εαυτόν Α^ομ^ίίΐ, Β^ΐών, ώ; 1χ τω» 
ηαρϋΐνιχων χαΐ ά);ράντ•>ίν αΙμΑτων έιτήξχΐανα^ 
έβϋτψ. Τϋς ίΐ άνΰ^ΛΟϋ χ*\ ά ίχ γννβιχί; ' ΧβΙ ή 
γϊ*ν)] γ4ρ, 5νβρωκθΐ, ΈκιβχΙίΓΓη ί1 αύτ&ν, δ-ι Ορο- 
"^ώ/'Π*". ?1<Ί•ι Γ<>»* Κύριοτ έτώπίώ' μον 9ιά ααι- 
Γίί, δη Μ ίεξίώκ /ίβυ ίστΙ»-. ~ *ΗΛάίτωσας Μ 
οώΐίΐν βραχύ τι τιαρ" άγγέΧονζ, 6ι4 τΐ -κιν^γ χβΐ "ϋ<η, ι 2». *' ]ίιί4. *'Μ3Κΐι. 111 17. 

νβτίίβ ΙΰϋΙίοηβΐ 
(«31 Κϋ4ιιη^•η ι\Λ•ααχ 'Λ Ι. 1Λ ΒΑ 13Τ ΰΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Γ8ΑίΜ03. 134 

ίΐψ^/, χλ\ ηΐς άϊιββλί,ϊοι; τίν ίώμαι*; ώποχείίβΐ! Α "■■< 'ί' λιΆ» « ίοΐΝίΐιβίίβί •» . ^»ύά γβίο αιΐ : 
πίΟΐ^ιν. Έστί^άνωσα^ α αύι&τ, χοηιίατίΊ ίκ&• ΜίηηίΙϊ «ειπι ?ηι.(1ίΐα»ι ^ΛΪύ αΐτ αιι^ίΐίΐ, βι η- 
0|ΐησ>ς * '^ΐΐ^η μϊν, Τ}! Οΐΐίτηη' τφή ^ίτ^ παράτων ΐΐοαε (Ιίΐΐυιη ι-^ΐ . ςιιί> «Ι ίλΐιΐΒΐιι ρχίοΙ^λΐιΐΓ 
ίΤϊΐλιυν- ιιο1λ«χι;ιϋ γ1^ ϊί&^ιιφί^&υν βί:4^. Ή χαΐ ΰΙ)Γί5[υί, (<1 ίΐΐϊηι, εΐ ΓεΙϊΐ|υ{$ ΟΓηηίΙ'υ^ ΟοΓροηι 
Αμ^έτερι Ίκιρί τών ΑΛρύιαυι • Ηιΐν τι γάρ (ι( ρΐΚϊίοηίΙιιΐϊ,ϋςυε 3ΐΙε£ΐ)Ι]ΐι» κυΐιίηεείιΐι, ηα) κρΓΒ- 
πΐΐ-ΐϊύοντβ; £Ϊ«-Τ'°ν, χι\π3'<ΐυΑ3<ώ£ ίτίμων. Πάντα ΙΐϋηίώίΙεβ Γιοα (>ιιιιΙ. ΐ.νΐη:»ιί αυΐΰΐη (ι^ιΓη,ιι^κ:^«ϊ 
&ϊ ύΛίίοζας, ώς νΐφ Άΐ^μ, ^^ χαέ" είχΰνα 9"^^' οπιββΙΪ, ζίοτία ηιαΜαα, ι]ίνϊιιίΙ>ΐί3 : Ηύηύη Αΐιΐβικ, 
ξαιηι.Κητύίίίϊ τ&'/τήΐίναγωϊηΐ*ίγον, π(]δ6ατα μίν, ηιιβιη ιη^βϋ εΙ ρΓΧ5ΐ2ΐ3ΐι1. δζρβ βπίιη ιηίηΐκίΓΐ- 
Οί ίξ ΙΟνων ιΐίΐ:ιατκυχί(ες, οΟ; ϊπΐ τ1 βρί) χαι -ίούί ίββΙ βί. Υϋΐ εΐί^ηι ήΐιία υ(ηιπι<|υβ αΙι ΙιοπιϊηΙΙιιιϊ 
β&υνύί; ιΐ£κ1ανη[λίνοι>{ίύ^ν, «ίς τήν έοι\9τ&ΰ ι.ν- ΐί ρΓ;τ)ι1»1)»(υΓ , ΐ|ΐιί!ΐ ϊΓβϋειιΙΐ'ί Ιιι οιιιιι, ϋυυιιι 
ήγαγε ]ΐίν£ριν' ^£κ( &ί, οί Ίαυδαΐοι, τίν ^αρίν ιρροΙίΒίΐΐηΙ, εΙ ΓΚίί^ίοίΐβίίιιΐΕ τειιοΓαΙίΐηυΓ. Οιιιιιΐι 
ΐΑχο-/τΕί τοΰ «'ίμοι» ζυγύν * κτήνη ϊϊτσν ηΐΐΙο^> «ί ρΓΧίβΓϋΐ ^ιιι)^^^^( Πΐ(ΐ5 ευΐ ρεΟίΙίΐΐΐ ε]ιι5, νοίιιιί 
μήτι τοϊϊ Μοιίΐιΐ: νΰμον βίξίμΐνοι, μήτε «ϊν ή{ ηοτο Αιΐ3πι, Ι\ιιϊ ίιιι»ι;ίη(Μυ ίΐ ιϊιιιϊΐιΐυιΐίηβηι 1>ϋί 
χάριτοί, ό/λ' ιΙδωϊ<;λα«ροϋνΐίί, έν τϋ τκίιάίι Χ9εΙ ικκ 8€Γ«»Ϊ1, ΙυΐΟ βη^^ο^εη!, ονβί ίί ι1<ι:ι-η(ΙΪ 
χβαμβίίότηιι τνν ήδον^^ν τοϋ β(ο» ^{ίζαν:ΐ{, τ^ βυη! ή»! εκ β£ϋ(ΊΙ}υ8 ΐΓΐ»ΙίΐΙ(Γ<ιιιΙ : ςυοβ ία ϋοΙΙί^•ι$( 
μί; ίιΐνβββαι ΛνβΟίεινιΙς δι(βς θεωρία;, βετεινά μίυ Β βΐ πΐοηΐίΐυΐ δΓΓϋΐΙίϊ ΟΙιΠΒυβϊην^ηϊΙ. βΐ Λύ <υιιΐι» 
ούρανοΟ, ο( άγγελοί ■ ΙχΟύες &ί ββλάβϊη;, οΐ 5»1μ»- οϊϊΕβ εοπ^Γν^ανί!. Βο*ε8 *ειο. ^ιι^£^ ίΐιιιΐ, ^ηινο 
νΐΐ, τ'<ίς χΟμίΐβιν ί«ιϊΛΐ{>τώΐ.Κί ΐοϋ βίου, χα\ ΔκΦ• νΐ|&π9 Ιβ^ίβ )(ΐΕΐιιη ΐΓΐ.!ΐ6ηΐ6ί. Κΐ ρςςοίί ϋβιιιρί ϊί, 
ίώντες 1^... (44) ιών ηοι«ΐ)ρών ημών πράξεων ηυΐ πεγ Ηαν^ί ηΐο );γ31)3Β Ιγ^ριπ ίΐΐίΟΐρΰΠΐιιΐ, ιβΛ 
•οΑνας γύρ δ»ΐΕρβν ύικίΜν^Μηιιι τφ ΧρΐΓ;φ, 5τι ί^οΐβ ϊοΐεηΐβί ία ^^ηιρ^8ι^^ 1ιυιιιΐϋ1ι.ΐ«. ιο ιογι«ιι:ι 
Λώϊψ ϋβν γίνυ χίμψει, ίϊΡ&υρανΐων, χβΐ Ιηιγείων, ιΙί]δΕΐίθ[ΐβ Μ)1ιΐ|'(»ΐυιι) ρΓϋΕΐιΙΐί ϊϊϋε ΐιΐίβ μΛμ- 
χαΊ καταχθόνιων. Οίχ Ιχα^'^νδέ χκΐ γλαφυράντινα Ι3ΐι1. ηυϊβ εοοΐϋΐιιρίιΐίοαϊί &ιιΙ)1ίιιιιΙ»ΐβιη βϋκΐ- 
πλροΟεΓϊιιι ίξί.ιτίΛν- 6τι τ1 ΉΛάτΐι^ας, οΟ ϊΜρά ρ<•Γβ πε(|ΐιεΐ]ηΙ, δει] |αιΐα ειιηηυιπι ιΐίιϊιιιΐ}» Οπεοϊ 
τοϋί ίγγΛβΟί λέγιτ&ι, άλλί ηρϋί τήν Ζύξαν τβΰ ιιαπιϊιιϊβ βΙΡιιιυΙοβϋΐηι, (|ΐια$ί ρΐοοη ρΓοηί ϊιι !«- 
Οατρύς, Οΰΐω γ4{) 4ι«.τνωστέον - XΓ.I<^Iτωο-α^αν• ϊϊι», ϊηφίΰϊυι.ΐ . ϊοΙυεΓβδ ίΐϋιη ΐβΐί ρτο ιη^βΐίβ 
Γ*»-^ρ(«χι) II» ιον ΰίί ϊτιλί.!*! άξιώμ»ΐ4ί, διί -ίήν βίεΐρ! μοδίαιι! : εΐ ρίΒΜί ιιιΐΓΐβ ρΐΌ ϋχηκηι Ιιιΐί : 
τήί βαρχ^ ψύβνί' εΤιβιδί^ί, καρ'ά^γ<^οί'ϊδί^ξρ (|πί ΐκΚι ΠυΕίΒΐ ρΓΈΚϋτκίι νίιχ$ϋί$ίϋυϋΐ, η1<ΐ(ΐβ ία 
xαιτιμ^^αταί>ά^νσαςα■ύτύ^, ήγονν Ιιώ κλεΐαν. Οί- 3ΐιιΐΓ3 ρίανΐΓυιπ ^ϋΐίοηυηιτίνϋτιΐ β^ιΙβιι^Μΐ». Οιιιπη 
ϊΐΐς Τ&ρ ίγ^ΐί^ιΐν ή τϊ ΟΐΐονΊλαβίνΒνΦμ», ή(4ρφΟ- . «ηΐυι Γ.Ιιη£(ο (αηιίοιιι 5ΐιΙ)]ίΐ:ίΕΐιΙαΓ, ηιιοηίιιηι ϊΙΙΐ 
ρί>{ τοιαύτΐ)ς τίΕί](Γ,ΧΕ. . . , .« ουιοβ βΰηιι ΠβοΜιΐί, εΓΕίοίΐίιιιη, ΐι?Γη!9ΐηιΐίη βι 

■ >■••••• ΐαΓεΓηοηιηι. Γοΐίΐιιιιυβ ο[ί:ιπι παπ ίιΐξΓβυιιι ηιιο- 

.«....•. Γϋΐα<Ι;χιι• «)ρ<'<ί)ΐίβηΐΐη ^ΐ^^(ιί4^« : ςαοκΙ βαΐίορί 

........ Μ» \ΐτί}3 : Μίηαίίίί ίαηι ηακϋηιιη ι/αϊα, ηηη 3ά ία- 

«••....* ξθίοϊ ΓκΓΐΐΐΐκΙι ϊίκΙ, κά »ά %ΙοηΛΐα Οεϊ Ρβίρίβ . 

,,..... (ιΐ(|ΐΐ6 Ι)ι>ΰ ρικίο 1θ[.■ρι1^υι^^, Μίηυίΐΐί ίϋή), ο |'3ΐ6Ε, 

........ ηιηιΐίευιη (ΐυίιΙ 3 Ιυι ηίιηΐηιιη ι^^^π^ι^ι^ ρΓοριοΓ 

.■..•.., ΟΑΓπί» ιιηΙϋΓΑίιι ; €ΐ ηιιχ 90ι|ΐιιιιιιυΓρ6Γ ϋΕ ΙοραηΐιΐΓ. 
........ 5ΐϋ ί]ΐιοιιί3Πΐ «ιικκΐ 1.31ίπ& Ιθ^Ίιηιιβ αί αη/^ίϋι, \α 

•....... (ΐΓχεο ίΐ^ΐΐητ ν.ι,ρ' Αγγέΐο^ς, ι\\ίκ ναί>» αΐΐηββη&υηι 

■ • • ■ . ... ;ίΐ:ιι Γ6ΐυϊΙ>•π>τ ϊάζη\ «1ΐ>ϊη «ΙςιιίΙϊΟΐΓ»!, «]υο<Ι βιιρη 
. • . , .... ΒΟ^βΐΜ : ίιιιιΊΙί£θ (]ΐιθ(Ι ςΙοπ3 ϋΐ ΙιαηπΓβ εαπι βΐΐΐΐ! 
• ■•ι.,•. &ϋρΓ> ιη^βΙοί εοΓοηβνίι : Ιιοο £91 ρΐϋβιιιιαπι βπ^ε- 
. • . . . • , . ΙοΓυηι ίϋ-ικεπΐ. ΝιιΙΙϋβ (]Ηίρρί ίΠκίΙοϊυιΛ, ίΐιΐ (ιη- 
]ΐΐ8ΐιιαιΙί Οβί ηοιιιβπ ε&ιΐί.6ΰαΐιΐ9 «Ι, αυΐ ΐιΐο μγιϊΙιιϊ ιηϊηίίΐβΓίιιπι. νεηκηι^ιηβιι «Ιίϋοιιι ποίιί& ^4I(I.■'Γ, 
^ιιαιιϋο ίπίαηΐ» β1 ΙΐϋΙΕίιΙΕϊ ριιι:η Ι2ΐΐ(1«ιη Ιιιοο (]1ιειίηΙ. •1ε ηιι.Ί ηυηε 1οΐ]ιιίΐιΐΓ ΡΓθρΙ>ϊ:(3;, ει «^ϋΕπι. 
113111 ϊιιΙοιίΕαηι Ιΐ)ΐ]ι»ιι1<χ1ί !««> «ΙύβΐτιΙΐΐΓίΙ : ςυο εΐίπιιΐ ιΐιΐίτ 1)οιν! ΟινϊιΙ : νϊΛ^ΙιοαΐΙοί ΰρ^τα Ηίρ- 
ΐΦΓΗΐιιΐιιαπιπι, ευιο ^9I^ Ηθ}'56Β(1β Ια άαιυίηΗ : Ιη ρτ}ηαρίθίη\Μ,\Λι\ν'Λ, (ιαιΟοίΐ €α:1ΐί'>ι α ΐ€τταηι. 

Κι'φιβ ά ΚΌρίσς ήμϋιτ.ώι ύανμαστ^ τύ 6γϋμά ρ νκΗ*. 10. Οο\ηίη^ ϋοηϊηα» ποΚϊγ. ψιαιη ο^μιγκ- 
βνν '** Α<1<7Ί| Γ^ ΓΠ ' 'Βιη\ Τ^Ρ β ψαλμοί «Ιπβς τι ΗΙκ «ιΙ «οιηίη ΙννίΆ ίη κηίτνηα ΐίττα. Οιιυηΐβηι Ιιίο 
Ματ! Χριβτ6ν «ρ«λίγιι μυα-.ήριβν, 6 £1 Χριβτ^ΐ ίξ ρϊΐΙιηιΐΕ '(:ΐΐΓίίΐί ρΓχϋΐείΙ ιιι;5ΐ?Η')ΐη, <|19Ϊ β εββίο 
Ο-^ραιαϋικαΐΒβίβιΙχι, χα'ια&Οΐΐπρύςηύ'ΐ&νΑναδίΰΓ,κΕν ιΙΐ&ι:«ιιι1ϊΐ, η τυΓ8ΐΐ3 ίη ΕΐκΙ)ΐηι ΐιΙ ί'αΙοΓηηηι {Ιοπαιη 
ζ•ατ\ρ \μ χ&κΧ^ι (45) «^[ήματι ηρ^ΐτ^ινΟατριχήν ί«£Γ»ιίίΙ, «Ι »ί£υΐβη ηιι•ι^Τ>Μηε>|ΐι ίΐΐίπϋ υηιΐΐΐ νβ. 
&ί.=>ι άΊΐΊχαταβιίΐ,ίίί ΐ>ϋτ!«](α1έι|'α>μί< χίιχλικώ^ ■>('''■( Γ(^νβτ9ΐι$ «υ, αιοϊίΐο βιϊΐιη Κίε Γί3|ιηΐ)3 ({«υβ 

•' Γ-οΙ. χ». Λ, 

(II) 5ιιρρΙε 4λμυρίτη-!ΐ. III ΙοβίΐίΟ ιΙίβΙιΐΓ 1.3ΐί. (Ι5)ίσ.ίγΐ'«χνΐΜ.ιιΐΙρ«»Μ« νϊ^ίΐυτ ί1ϊ»ιη ΙΐίίϋΐΜ, 

Ρατλοι.. Οκ. εχχνικ. % 135 ΕϋΤΗΤΙίΠ ΖΙΟΑΒΕΝΙ ΠΤ 

ΐΙαπΕΟί ΟΟΓροπί. ίΐ 3ΐΪ4 Ι1'<β ><Ι («Γ^ΙΙ! ρεπϊηβηΐ. Α ** *^* ^^'* αώμηος ■ χβ\ τ&Οιβ », ιιβι' β1ιιβνο(Αΐβ*, 
Αΐήΐι* Ι"ί>ο 8>πβ ΟΒΒ^η» ευη» (ΙίϊρβηδϊΙϊοηβ : υΐ Γνί, δταν Ιπαίρηιοί ίιί ι&ΐ( νοϋ>ι, συατΐΙΆηϊα» ίβΑ 
(|ΐιοΐΕ« ρΓορίΕΓ ϊηΙΕίΙβΕΐιι ιη ςιΙοΙίΓΓΐΙϋΤ . ΐαΐίββ τύχουν. £1 γ&ρ χα\ βώματος βρι64>ι.τνο(, 4λα{«• 
ιΙ«ρΓΪΊΐΕΐ'4(νΓ α«1)>ΐΙιθ[ηίΙί:ϊΓβΙαΓ ρΓΟ^Ε^ρ 1«ΓΓ3πι. νίύιταΐ ΐΜοΰιαν, «ί{ ίν ^ν πολιτίϋίμηος 9έ{* 

ηίοΙΓιιηιΐΓ ο (Ιοπϊιιιιιγ, <ιιιί<1 οιί3ΐϊιη«η<)ιιιη βίΐ ίαοαΓΟϊ Γιιίβββ, ΙΪ ιίικιιαβ οοΓροΓβ ιιοV^β νίνβικίηη ϊ ΙΙ19ΚΪ06Ι» ι^ΐ&ίιαίΗιικίίηβηι Οϋί ΓΐϋϋίλβίΙ : ΙιηηοΓΠ, 
ήΜί&0ι»ηΊ9 κι βϋ1>]εΕ|3 91101 3ΐι1ιτ>ιηΐί>, 

ΤκΒ&. 7. Ει ΐοπιΐιΐηϊιΐι «ιιπι ιιιρίΓ ορΐτα ιπαηιιιιπι 
ΐΗΜΠιηι. ΕΙϋκίίΙϊ Βΐ>ηι ία Γεςηη ΙοΙίιΐ) εγοΙιιγκ : 
€τί»ήΙβ ίηίπΐ, ίηςιιίΙ,«1 τιιιιΙΓιρΙϊιοηιϊη, » τί^ϋί 
ΙβΓΠΐη•. «Ι ίοίκίηατηάιϊ ί\ ". 

οκι «Ι ^ΟIι<ι νηΪΜΓίβι, ΐπικρ^Γ Ο ψΐζΟΓα ιαιηρϊ : 
(ΜΪΙΙΓΤΜ /«ϋ, «Ι ρίΐΗΐ ηαη'ι, ^ΐ" ρ<η[(η&>- 
ΐακί ϋΐαίΐαι ιηοπι. ΙΐοΓ «ΐϊιιιι 6ΐ 6βη«Βί ΝΐιιηρίΗΕ» 
ΕΕΐ. &ο)ηϊηι*ιη\ιη, ίιιηυίΐ, ρί;ΐί6»« ηιηπ«, <ΐ νκίο- 
<η>μι ηκΐϊ, «ι οηηϊΐΐ'.ιι ψίΐοτϋΛχ, Π οιηπί ΐ£Γ- 
Γΐτ *'. 0ιιιιΐ(]ΐΐ6 ΡΓορΊιβίΒ 1»ϊϋ οηιηίι ιΙίίΓΓίΙ» 
ροβίοΐΐίΐΊιη ■ΙΪΒΐΙϋ^υίΙ• Εΐ ρΓΪιη« 9"'<'βΐ'' ΐηίΙϊοΓ» 
0*05 ϋοηικιοΐΕΓΐτίΙ : [<ΐτ μβεοΓΐ 9ΐιΐ«ιη ^αιιρ^ϊ ψα- 
ΐΐηιροΐία οπιτιΊΏ εακφΓεΙίΐΐκΙϊι, φιχ \β αιηρη 
|ΐΜΐιιΐ3ΐιΐ : θϊ ]ιιιΐ9 £τχζΊ ηοπιίηίΕ βΐιτιϋοΙοίϊΑηι 
Βηϊιηΐΐϊι οιηηί:ι ϊιιΐϋΙΙίςιιιιΊυΓ. ηκχ |>γρι>ι ϊιι ΐβΓΓίιη 
ββρίείιιηΐ. ΡεΓ ρεΰΟΓλ <9*1'^"Ί ΙεΓϊκϊΙίίίΐ αηιηίϊ 3ηϊ- 

ΙΙΙίΙί» ΚίβΠΐηΕΒΤίΙ, 3ΕΙΙ 5ίίν«51Γί3, Εΐ ΓϋΓ3. Οπίπίβ ί«ά τ& χατ' βίκίνχ θεον γ^νίβΟαν τιμζ Κ, £)&«!)« 
ΐΐρΙ{ αίνΐν ύτηταγήΜ των ζύΜα•* &ΐϊΑντωκ. 

Καιίστησαζ αύχότ ϊλΙ ζά Ιρτα τώκ ζη/χατ 
σον, Έχίΐ^οτ^νηβαί αύτ^ν ^ανιλίαπ^ς χτίνιωΐ, ήν 
ΙτΓοίησβ;* Αύξάνετί γάρ, καΐ :ι^τιθύ^εσββ, ικηΐ 
χΛτίρώσαΐΒ ^ή^ ^ήτ, χαΐ κατοΜίνρΐίΐίιταΓβ αύ" 

Πάττα (>ζίΓαξα( ύχοχάί<Λ τύιτ χοΧΙμψ αΙίτοϊ., 
αρόδατα, καΐ βόας Λχάσας, ίη ίέ χαΙ τά »>«[η| 
τσν ικί/οι;, τά χβηινά <βϋ ονρατον^ «πΐ 
'οΐ•ί 'ί^ύοί ι^Γ ίΛ-ΙάσΐΠίς» τά 6Μ:τορεΜίμ€τα 
τρίδονζ ϋαΛιοσϋιτ. Κ»ν τοΰτο άπ4 ΐης Μιι><;ιιΙχξς 

Ι;ΐ;ΰι^ηΐΓ της βαΛάσ(π\ς, χα\ τά» ακτεΐΥΛύν τον 
οϋρανον ι χΐΐ ■τβΓΤοΜ' ^^1^ κΐτι^ύν, «α< ηίιηιο 
ίί)ί -ή^. Εΐηών 8£ κίνΜ, βιεΙλΕν ούιά, χαΐ πρώ- 
τον 6,ιΑ των ^ί^μ,^ρωιέρων ήρζατο προβάτων. Κ^ήνΐ) 
5έ λίγί( τον ιιιίι'ΐίΐί, τϊίντΒ ΐά χοίς ιηϊίοιί Ι7«ϊμ4- 
[ίί\υ «ίρΑιηΛϊ- κτϊ)ΐ»ς γάρ. «άν τδ κάτω ν^ΰαν 
ΐΐτράχολον. Διί μΐηοι τιόν χπινων, ηΐν ζάίον 
)({^ίοΙόν τΕορι^ήλίοίίν, ΕΪτ* Ρ|με^ν, εΓκ Αγριων* ηπΐρικ ΐη ΙιυιΐιϊιιϊΒ ιιιϊιιΐϊΐϋπιιπι (1μΙ3 βϋΐιΙ : <|ΐιϋ)ΐΐ5 „ πίντχ γΐρ ιΐς ύτπιρίίΐίαν -ΐοί} ΑνΟρώποιι παρή]{<Η|- οιηηιίχιι ίΙΙβ «ιίιιιι Ιιοιηα αιΙΙιυε ιΙιιραίιιαΙιίΐυΓ, ^ιιί 
ρΓίαίη»ιβ αιιίοιχ Εΐιπ ΕιΕΓνβνίπι ι1ίςηΐΐ9(£πι. ΟέΙϊ 
3υΐπηι ΐοΙίΕΟΓοβ ιΙίιίΐ.ρΓο ΐΐΓί^. ΟιχΙυπι βιιίηι κχ^ 

ρΟΙιϊΙΐΙΓ Ρ^Ο λΟΓΐ, ([ϋί ΐ<£ΐί ίΐΐίΐϊί- ΟρΙΙί ΠΟΒ(Γ0 

ϋΐιτΗ»ιίυίΐΐ5 ££1. Ρί^είιιπι εΓιικη, ειιω ϊιιηυπιβΓαϋί- 
1ί> ιίιιΐ. (ΕΠΐτα, υηο ΒΡπιιοπβ οιπιΓια οηηιρίϋΐιιι 
631 •]ίνϋη& :Οιιχ γ(τι\ν\>κιΐΛηΙ ΚΜιΐΛί ηαή$, Ε( λ 

ΙΐΜ ρϊίΟΙΟ Τ3ΓΪ3 ρϊβΐίΐΐΐη ^ΕΙΙΕΓβ ^εΠ(>13Γ6. ΥεΓίΓΐη 

Ιιχϋ (Ιΐ^ιΐΓύ ίΰ ιϊηιρίία Ιιοιπίαβ ίηΐίΙΙβιίνιιΐΒ. \ηχ- 
19 ιηΐΐ^πςΒπι νοϊο λΛ ΐΜίΓη^ηϋ^ΐεαι εΐΐΓίΐΐ] ρεηί• 
ιισηΐ, ςιΐϋπίΒΟηιοϋιιπι ΑροκοΙϋβ »Α Η^ΙΐΓχαβ ιΐε• 
<Ιιτ3ΐ : Ου^ιΐ «ιιϊιη, ίιιηυίΐ, Ι&ηΐί ϋβΐ 1ιιιηΐ3ηϊΐ35 ϊΙΙα 
ΐΜΐιπιρο β Ι>«ο ΥίΓΐιο» ηυηι] ίΙΚυβ ηη6ΐηοΓ μ. σ>ν * χ.<ι\ πάντων 5ρχ(«, δ ίιαβώ^ων -ιίι πρϋίταν τΙ}( 
ψυχή; Αςίωμα. ϋίΤΐΐΜΐ βί κϋ ούρανοΟ, «οτηία», 
τοί αέρος- τοίτον γϋρ «ΰν ο^ρακ^ν χ<<τα;(ρτ|ΐΓ:τχώΐ 
ώνίμοκτΕν, ώς ύπΐρ χΐ^αλής υμών 61χην ουρανοί 
«χυμίνβν. Άκο6>ίψβ( 5ί 'τρίί Τ* τΓβμτιλΐ)βίβτΛΐ!α 
τώ« ϊχθύϋτν, (43)4 8(' ίνΐί λίγ&υ πάντα πορίηιΐ|9β», 
ίΙ«ών, Γ4 ίΐΛ.-ϊρρίι/<ί/<ίΤΛ ψρίδί/νς θαΑασσωτ• • 
άπ6 γέιρ τοΟ άρΐΐνι^οϋ γίνου; έπΙ τϋ ύύδέιβρ«ν 
μΕ-;α6ίβηχΕν, βαυΜμΕνος ίμίρηναι χ% {ιάφοραν των 
ίν Ιχθίίβιν <[ΐών. '&λλά Ίαΐίτη μίν ΑερΙ τ^ϋ &πλ£^ΐ 
άνβρώποΜ νοοΰμεν. Ά'^^ίγονται δί χαΐ ΐΐςτύν Κυρια- 
χδν ΚνΟρωπην. ώς 4 Ά-ΐστοΙο; Ιξίβίξατη, γρ<!ίφ<υν 
κρίς Έ6ρΛ!οι>ί • Τί γίρ, <ριΐ5ΐ, «5ς«ίν *5τιν 
&ν6ρω)Εο<, ί π^ίοπληφΒίϊΐ τφθίίφ Λβ^φ, Β« μιμνή- (■'ΐϋβηβ : Ηίί ίβ/ /■^^ίι<# »««* ιίι7η((υ " Τ Ρίϋ-^αΐ Ι) >η(^ αύτοϋ; Ιίγει γιίρ^βτιΟντΐίς' έοτι^ Α )7ιΐΐ-;ιθν. Βιιΐΐΐη Ιιοηιίηίβ (Ιίχίι, ιιΐ ίο» ι:ηονίηϋβΓ6ΐ ηιιί 
€1ιη»ΐΐ ϋηηΐΕΐη Αΐΐ|»βηΐΒ ()ί5<:4;η(1ίί<50 αβκΓυηΙ : 
<)(ΐ3 Γϊΐϊοηΰ ϊρΐ6 ειίαΐΊ ϋΐ>ι»ίιιιΐ9 βρικΙ βνΐη^βΐΐΐιίαί 
βΦ1κϊηιιηΐ6Γ0 1'ϊΙΙιιπι Ιιοιηϊηίι βΐί 3ρρ«ΙΙι( : κίκηίβΜηΒ 
ηιιοιΐ ΟΙ τίΓβίιιιΙϊ ιιΙϋΓΟ, ιΙ'|ΐιεει μιΐΓΪίίϊϋΐίΕ ίΙΙίυι 
ΜηΒοίηίϋίΐΒ ίρ!« »ΐΙ>χ ιβιηρίιιιη (ΟΠΕίΙΐυβ»):. ΡίΙϊιΐί 
βιιίιη ^οιιιίιιίϊ ϊι τργ6 ιΙίϋίιιΐΓ, ςυί αιυΙίΕΠβ 051 &- 
ΙΪΙΙ3, η^ιη 6ΐ ηιυΙΙΐτ υεγε Ιιυιηο ςί(. νίίίΐ3>ίι αι^Κπι 
ίΙΙιιΐΜ υϊ»5, ^ιιx13 ι\ηού 3ΐϊϋί Ιρ^ϊιηιικ : ΓτιαιϊΛίΛα}η 
ϋοταίΗϋο* ι'η ίύΠίρίζΐΛ ηΐί« κ^ηρίΐ, ^ιιοαΐωα α ύίχ- ύ ύγαχητιίς^ Τί&ν Ά Ανθρώπου τοΟτΦν ίκίΙίΦΐν, 
Γνα παιία^ τοΰ; δογματΕζονιιΐί ίνωθεν ίυνιπΛγβ- 
γέοθοίί τί]ν σάρκα. Αιϊ χα\ αύτ^ ίν τ9Ϊΐ Εϋαττί'^ικΐ 
πολλα;(θΰ τοΟτο ίαυτ^ν όν-όμά^Εΐ, ί)]λών, ώ; <χ «ών 
πορβίνιχών χλΙ ά^ριίντίιΐν αίιτάΐων Ιπήζιτο νβ&» 
έβντφ. ϊϋ( δι άνβρώηον ««Ι ί ίκγννβιχί;- μΙ ή 
γυνί) γάρ, άνβρωπο;, 'Εηΐ9χΙιη|; *ί βΟιΛν, 6-ι Πρσ- 
ΐίΐίΐώιιην, φηβΐ, τύτ Κνριοτ ίτώπίΛ* ρσυ Λιά »Β>— 

αύιύν βραχύ τι ηαρ' ΛγχέΛονς, 6ι4 τί πιιν^ν χαΐ "Είΐι. ι 28. •' ΙΙιίί. "ΜβΐΐΙι. ιίι 17. 

ΥαπΦ Ιΰοΐίοηβί 
(43) ΚοιΙιιπ^ικ νί^ϋΙοΓ τί ά. 137 ΰΟΜΜΕΝΓ. ΙΝ Ρ^ΑΙ,Μ03. ^^ 138 βμηαιις • βίίίυ μΛν, τί) βϊίτΐ]ΐι- ιιμτί *^ 'ή "^ρΛ ιών 
αγγέλων ΤΕολλβχοΟ γ4ρ ϋορνφ^ρονν βΟιν• Ή καΐ 
Αμφότερι παρί ιών Ανβ^ιώηων ■ Ηιίνττγάρ οΙ 
Ίΐιπτϊϋο'Λϊ; Ιλιγον, χα\ κινίκλιβώς Ιτίμων. Ωά^Γα 
α νΛίΓαία^, ώί νίψ Άϋμ, τ^κίε* ίΙχί'Λ ¥"λίί- 
ξανΐΐ, Κατάΐϊ ■ίϊνί^ί 4»Λγυγή(λΐγον, πρΐ6»τα ρϊν, 

β^υνβΐΐί ΠΕίϊλβνημΐνουίϊΙ^ν, ΐϊς Η^ν έαοΐοϋ β•.»- 
ήγβγϊ μ^νδρίν• ^ίες βϊ, οΙ Ίίυίαϊοι, ϊ6ν ^οιρΰν 
ΕλκοΑΕς τοΰ ν^|Μ>υ ^υγΑν ' χτήνΐ] Βΐ τβίι π»Είιιι«, οι 
μήτί τοΟ Μωβίως νόμαν δίξάμιν&ι, μήτε τ6« τη; 
^άριτοί, άλλ' (Ε&ΜΧαλατροϋΊ; τίί. έν τ^ πε^ιά&ι χαΐ 
](0αμα1ίτι1ΐΐ ίων ή{«νώγ τβύ βίου {Ια3ί{οντι;» τψ ΝίηκίιΗ €ΐΐψη ιηι,άΊίΐιηί ηκϊά αί αη^ί^ΐί*, βα η- 
Ιϊοηε «Ιί€ΐιιπι Ρ91 . ςιιϊβ «Ε 1>ιηϋΐιι ρ3|]ι;1)ΐ(ητ 
ΰΕιιίίΙνί, £ΐ δϊΐίηι, Ε( Γ«1ίΐ|ΐιίδ ϋΐΐ)ηίΙιυ& ^α^ρυΓ^^ 

Ι]0ΠΐίΙ»ίΙε& Γιοα ΐΐιιιΐ. ϋοτοπαίΐί αιιΐε^ «κιη,ΐιοΰοίΐ 
απια&ιί, ^/ΰπ'α ςιΟΊαπι, ιΐίνίηιΐιΐκ : Α9)>ο^«βυI^Μ^ 
(ΐιΐθΐη 3η{;«Ιί ε< ρΓΧΕίΐίιιιΙ. δχρε εηίιη ιηίιιίεΐΓΐ- 
1)8θΙ ϋί. ΥεΙ ϋΐί^πι (][ΐίΒ ιιίΓυπιηυβ 8ΐι ΙιιιηιϊιιίΙιΐϋ 

>ρρο1ΙίΙ)3ηΐ,η ΓβΙί^ίοΒϋ&Ίιιιε νοίϋΓΐΙιαηιπΓ. Οιηιιίιι 
ρΓίΕίΕΓεα ίϊυΙ}|βοίΐ βςιιβ ίΐιΐ ρειίίΐιιΐϊ ε][ΐ3« νϋΐυΐί 
ηοτο Λ<]3Γη, η^^ ίπιι^ίπΕηι Π Βΐηι)ΙίΐυιΙϊη«ιη Ιΐοϊ 
νΕΓβ βΒΓτινίι. ΐυιΐχ 2η:>ξυ$Βαι, ον6& ϋ ιΐίαΐϋκΐί 
&ιιηΙ ηιιίοι βΐΐιΐί5ιΐ3 ΓΓΜίϊιΙϋΓυπί: ^ιι«» ΐη οοΙΙίΙιιΐί, μΙ; βύναοθαι λναΟΐΐΐνιΙ; &ψ«{ Οεωρίβΐ. ΠεΐονΑ μΚν Β βι ηιοητίΐιιΐ! ΐϊΤΛίΛΐίΒ Οιί>$ΐυ} ίπΐΐΐίϊΐ. «Ι α4 ιιιυιιι ούρανοΟ, οί Αγγελαι ' Ιχθύ&ζ ίί Οαλάβαη;, αΐ (αίμο- 
νε;, -ΐνϊς κύμβοιν Ινοχ^ρτώντίς -ίον ^ίου, χβ\ ΛιΛ»- 
(ών^{( τ^... (Μ) τϋϋν νοΊχ^ρώι ημών τ.ράξιων• 
ΐΐ^νττζ γέρ 2βΐΐβον ύηοται^ή^ονιαι τ^ Χρίβ^φ. {ιι 
4ΐ1-!ψ ίϊβν γΐνυ χ4μψΕ<, ίττουρανίω», Χ4\ Ιιτιγείων, 
κο"ι>ιατβχ9ίΐνΙων, 0£ιχ 5^xα.\ρ^1^^ χαΐγία^ριιρίνιιναι 
καραΟίΙναι ίξήγηνιν δτιτϊ '^IΛάII^^ί^α^, ού ιεαρίι 
«αίΐζ ΑγγΑους λίγϊται, ίίλ^Ι πρ&; τ{)ν ΙύξΛν «οΰ 
Πατρ^. ΟΟϊΜ γάρ Αναγνοιοτίον - ϊίυιΐΓΓωΓ•£ίΓ βΟ- 
%ύν βραχύ ΐί, τοϋ εοΰ 3Γ|λα!); άξιώμα-ος, ΐτά τήν 
«)( β«ρκ1ίς ιρύβιν ■ ιΐτ» ΐϋξης. χαρ' άγγ^Λονς Βΰξφ 
«ταΐ ιψ•^ έστΐ!)!άηυσας αϋτύτ, ήγουν ίπ': κΐΛϊον. 01- 
ίΛς ΐάρ άγγ0.ΐιΐν Ι| %ίι ^έΐαι ΆΐΛί* 6ναμα, ή βορν^α- 
^ί3ς ΐοιαύτηΐ τίτνίΕτ,χι. . . . . ονίΐε €οη£ΓΡ)|3νϊι. Βαι» νκΓΟ, ΐΜίχΊ Βϋΐιϊ, ([■'•ΐ''Β 
νείΐπ» Ιβ^ίβ ]ιΐ|ίΐιιη ΐΓ3)ι«ιιΙε5. Ει ρουοο Γΐηιρί ϋ, 
ηιιί ηβκ Ηθ]τΐί πίο |;^3I^x Ι«(;ΐΐη κυΕΟΐ'ρϋΐυιιΕ. ^ο) 
ίιΐοΐα ι.ό1ειιΙε$ ίιι ταπιρΐκίΓί ΐιυιιιίΗΐΧβ. αβ ΐβΓΐ«ιι:ι 
()ε)«ϋΐΙθΐι& ΗυΓιιμίΗΐΗΠΐ ρΓΑ'ΐοιίΐ» ν'Λχ ϊ«1ρο ϊπιΙ)ΐι- 
ΙμιιΙ, ιιιιίι οοιιτ<ιιιιρ1:ι1ιοηΐΒ ειι1>1ίιΐ9ίι&ιβιη &ιΐ5οί- 
[Η>Γβ ηβηιΐΕΐ]πΙ, κΗ ]υι13 Μΐη ι^υΐπι (Ιιχίιιιιιβ ϋτχαι 
ιιαιιιϊιιίβ είνιιιοΐΰ^ίαι», ςυίϋΐ ραοτΛ ρΓοηί ΐιι Ιεγ- 
ιιιη, ϊθ!ρϊΐ!ίιιΐι.ΐ . ναΙ(ΐΓΓ6β εΐίαιη οαΐϊ ρΓυ 3ΐΐ{βΐ;$ 
χεαίρΐ ρα»υηΙ : θΐ ρΐβΐεβ ηΐ3Γίϊ ρΓΟ ^Ι^πιυηίΐιυς: 
(|αί ϊΐιΙύΓ ΟιΐΰΙιι& ρΓ«»ηΙίι νίΐ3Κ6ϋΙιΒϊΙϊιιιιΐ, ίΐΙ()υβ ΐη 
ΐηΐΐτη ρΓ3*αΓΐιιη αείτοηναι νϊνιιιχ β^Ι^ιι^ϊη». Οιιιπίκ 
εηΐιιι ΟΙΐΓΪΒία Ιαηϋοιι ίΐι)>}ΐ€ί£ΐιΐϋΓ, ΐ|ΐΕαπΙχηι ίΙΙί 
Ρ ΦΊ'Πΐ (ϋΐιΐι Πβϋ1•Ί<ΐΓ, «ικΐί&ιίιιΐϊΐ, ΐεπ-ΐΐΐΓίιππ ΐ( 

■ *•••■•• ϊηΓΐΓποΓίιιιι. ΓαΐΕΐιιιιΟΕ ΡΕίηιο παη ίιι^Γβίαηι Γ|υο- 

■ ••«•<>• Γΐιηιιΐηιιι 4:χρυ5ΪΙίοηειΐι Γεεβπ&ΕΓβ ; ι^ιιυιΙ δεϊΙϊΐίΙ 
.,,,.... Μ\3 νΐ!τ\}Λ : ΜίηκϊιΙϊίνια πι•}4ί(νηΐ)ΐνϊΛ, ηηη ίάίίΐ' 
•.«..•.. (ΐΙθ8 τεΓβΓεηιΙι »ίιι1. κΐκ) »Λ ξΙοΓίαιπ 1>ΐΊ ΡιιΙγϊβ . 
.•.••■•• >1(|1ΙΕ Ιΐ0£ ρ3ΐΙ(ΐ 1«ι;οι<)υιη, Ηιιιιιϊβΐϊ Εϋΐΐί,ο Γ«ΐ6Γ, 

■ •...... ηιαιίίίΐιιιι ηυΐϋ > ΐιι> ηϊπιίηιηι «Ιί^ηίιιΐβ ρτβρίβΓ 

■ •,... .1 »ΓΐιίΒ ιιηΐιΐΓβιπ ; ΰ( ιυ£ ίοριυηΚίΓ ρΕΓ Βο ΓΰβΐηΐηΓ. 

•,,.,,,, $«η] ηαοηίαηι «ιυο*! Ι.!ΐιίηε Ιβι'ιιιιυβ αί απ^ιΐϊι, \η 
........ Ογκρο 1ρ5' ••""'^ιρ' ΛίΓΥίΈυς, ΐ(ΐκ νΜΐ>ϊ αΚιαΐΒηκυπι 

•>.•...* ^α:ιι Γΐΐΐίϋϊιιιιι, ί<]6ΐη οΐίαπι βίβηΙΓίΰϋΐιΙ, ΐ)υοι) βιιρπι 

...,.,. α8;βΙο$ : ιικίΓ.Ι^β ηυο*] ςίοπη βι Ιιαποτβ «ηπι βειιβ 
. • . . ... ΑυρΓ3 ΐΐι^(ΐΙθ5 ϋΟΓοηϊτίΐ : Ιιοα πι ρΐυίηιιιιη ιπ^^' 

. . . . . ... ΙοΓΰΠ) βΐίιΐιιοπι. ΝιιΙΙιΐί ΐ|ΐιίρρβ 3ΐΐ{Εΐοη>ππ, ιηΐ ίιιι- 

^<1^ι1ια<1ί Οεί ιιοι»βη εφίΐίβοιιΐΐ}) ΐ$ΐ, ίΐιΙ ηΐβ ΜΓΐίΐιΐί πι1ηΪ5ΐβ'ϊ»πι. νοΓυτηΐ3ΐη«η ύϊεαηι ηαίιίβ ίαά.νϊ, 
ΐ|ΐ9.ιηϋθ ϊηίιαΐ» βΐ ΙκίβηΙΐΐ ριιντί Ιιαιίεπι Ιιιιιο (Ιί*βιίηΙ. «Ιβ <ιιι.ι "ΐιηε Ιοηιιίΐατ Ι'Γορίιοτβ!, ει ς<ΐ6ΐιι> 
η»ηι ϊηΙιπίΕυη Ιΐ(ΐ)αΒΐηο<)ί Ιλυβ θ6&1ηιι«τί( : <]ΐισ οϊ^ιπ <ΙίιίΙ Ι>ΐΑ(υτ ΟανΐΟΙ ; νμ{<(ιο ίχίοί ορίΓΛ Ηϊ^ϊ- 
Iΰη^^αI^^ΰ^»πι, ομι» ρπη ΙΙο]'£«£ άΐ \ά3 ^οοΐίίιΟ : ίπ ρππίίριΌ^ηϊπι,ίηςυίι, [^ήι Βίοι ίαίυη η ΐίττΛηι. 

Κνριι δ Κχφιος ή|ΐώ»*, ύς βανρίΜτύν τό (ττομά ρ νιιΐϊ, 10. Οοηιϊ»* ΛοιηιηΗϊ ηοιίϋτ, «/πα/η αάΜίΓο• 
σου ίτ «άσχί νρ τν ■ Έικν γίρ 4 ψαλμοί οίτο; ΐ& ίίΐκ αΐ ιι^ιηΐίπ Ιιιιιιη ίπ *πΐν<τια ι«ΓΓβ. ϋννπίβπι 1^^^ χΐιτϊ Χριβτ6ν κραλίγΐΐ μυίτή^ΐΐίν, 4 61 Χρα-ί^ς ίξ 
ώβΓ»ρ Ιν χύχλιμ (45) χ^ήμβι» Κ4^ι)]ν Πα-ι.ιικήν ρ5:ιΙιηιΐί ^ϋΐΓΐ&ιί ρΓΧ(Ιί€ϊΐ ικγΐΐβπιιηι, ηυϊ 6 ι«β1ο 

«βα'Π^ΪI, Ο ΐ'ίιςυΐϊπ ηιι-'ΐΐβιηπιοΐϋ ίΙΙΙηο ϋπΟϋ τα- 
ΐιΟΓίιΐ Γβ*αΓ9ΐΐ5 <;5ΐ, οΐϋΓίΙα 61ΪΧΙΙ1 ΙηϊΓ Γκΐΐιηιΐί ηιιϊ Δϋ "ΚίΙ. 1». β. ΤίΠΕ ΐΕΐΙΪΟΟΐϊ. (ΙΙ|ί 5ιΐ)ΐρ!β άνμυρίτηΐΐ. (Κ Ιφκβ νίύΐΙυΓ ίβΐί- 

Ραταοι.. αιι.03χνιιι. {(5) Γΰ*. ίγν(^ΗΛ(ι_^, ιιίΕρ^ίίίβνί^βΐΐτ βΐΐκκΐ 
1Μ ΕυΤΗΥΜΠ 

ΙΙΙιτίζίΐη ρι•ΓΐΓ3Γΐ3ΐ, πΓηιΙ! ίΐϋΐβτ ίΐιί Γιΐϊρκι η.τίιιίι 
ιιπ^Ο ίηίΐίκιιι ϊυπφϋϊΙ : πιΟΐριοΐί ήΐιίιΐϋΐι» ιΊ ιΐυίί- 
ιι•-[ΐ« ραί :ιιΙηιΙυΐί»ιΐβ ]ΐΙοιιυΐ ηΐ, ιΐϊϋυΐιβ ' ΟυΜίη* 
Οβιιηαιι» ιιοίΐΐί,Οϋ. 

Ια Ρμμ ψ»9 Μΐκίιίι βϋ Λια/Ήΐ» ί^ ΟβΒΪιΙ. 

ΡδΑΙΗΤΙδ ΓΧ. 

ΡαίιΙ ΐϊςιιΤΙιοβΙ ίη^η^ηι. ϊο ρΓ«€»1ϋΐιιίΙιιιι ι1^^ι1I1η 
Γϊΐ : (-ι 3ΐιΐβΓ ΙΚ07Ε ρΐίΓ οπιοΰΜΐ οοη^πιβ ιΐίίί ρο- 
■«-βΙ ΐΐτβν βυϊί νίΐκ ΓιΙϋ : νί"> ίαηιΐίΐη, Ιιυιι<9Γ:ΐ!, 
Γ^ίιιβ πΐϋηβπι Ρίορίιοΐα, οροιΙιβ ΡιΙίί αρρεΙΙΐτΚ : 
ιΐηρηιιι1ιιιο«1ιι<ΐΝ \φ%ί «ιίιιιι ΗεΙ>ι>ίΓ3 ΐΓΟϊκβρβΠίχΙ 
(ΧμΙίςΒΐ »1ί«ιΐί : /"γρ (ΜογΚ* ¥\ΐα : βΙ βϋΐιί χη^- 
^τ6Γίιιιι> Γ-ΐιο Ιΐ'βίπιυι αΐιβΐοηιΐϊιιιη» 3 ίχηιίαι 
ίμβί» (Ίιαηι ^ιι£^^ί1 ί(ηοΙιιιιι. Εΐ Ρΐι)*<ΐ9 ϊΐιΐοοη- 
«Ιίιιιπι ίιιί$<β ιΐίιίΐ ρΓίηοίρΙϋιιβ Ιιι^ιιβ β-^εαίί. 
Λ'λίπ ίί ΐο^ιιοΐϊΐΜκΐ, »ΐΜ\^«,αη /}οιιιίη)ΐπι ζΙ<}τΪ9 
ηΐίΐϊ^χαΚΗί ". Ρκιΐίιινί ίβίΐιΐΓ Ιιϊε )ΐίΐΙιηϋ« ί<1 
ιιΐΦΠειη Ι>οηιϊΐ]ϊ, ρβΓ ηυβιη ϊιιίιηία ροΐϋπΐίΐ οιη- 
ιιίϊ (1«ΐΓϋςΐ3 Γ&Ι. ίοη^ίοΓ *£Π> »Ε, ίΐΑ ιΐίβ- 
ΙΛη»;ιι[<! Ηΐ)Εΐί 8ρΪΓ'1ΐι# ίΛρϊξΐιΙίί, ηιι* ηεΐ- Ι)ΐΐ- 
νβκ ε&Εϋ οιυιιβϊ )ΐΒχΐΕΐια» «οΐιιίΐ , τνβιιυε οπιη» 
ίιι Ιοηκιιιη οιΐΐπϋίΐ, ιεύ ορυβ ηιιοιυαο τ*τϊ<ιηί 
^Μ^^ί^I^{, 1οΐΐ|ίΐιι<Είιΐϋ ρίυΓΪιίκη Βΐπίαιίί, εΐ: ΙιΓβ- 
τϊΐαΐβΙιΙιΟΓβιη ιιΐΐΐί^ιηβ^ ΥΐΓΐια αιιΐΐΐιι Γ^είΐ Ργο- 
(ΐΐιοία «εΠ>ιιι)Ι1]ιιι ίοιεΓιεϋβ αίΤαΟΐΐ!, τΐΙ ϊΙϊ>ί< 
υηςϋΐυι «Ι βΟΓίιπι ρ^Γ!Φιι:^, )]ΐιί ΐΜΐιεΙϊοίίβ >ΙΓ<'(ΐί 
ΐΊΐΐ5$ειιτ. ΙίΐΜΓΟίί 3ΐι ίιιίιυϊά 1]τγ3ππιιΙε. Βυίΐηιίαί» 
»ιι(ϋΐιι οίΙ. ^ιι.ΐιΐβ'ϋ ίη ββίτί• Ι<ίΐΐ«Γΐ) »οι;ίρΐ «ΙεΙιΐΐΓβ 
6βΐΐιιΐ(]ϋη> Ιιίί.Ιοη.ιηι , «ι ίί: /ιι ρτ>Μ£Ϊρ\ο ίτιανίί 
Ιίίΐίί ΐαΙιΐΜ ιί Ιίττβια ; (\ηΛά»η\ ΐεςυΐιιΐιΐηι 9«ιΐ3ΐιηι 
ίΐηϊΚβίίιϋΐηι ιηΙιιιιι, υΐ ίΙΙιιιΙ : Γ("ΐι αιώνιε Ιΐιιιι ΐϊΑί 
*ίΐ ϋηί. Νί£ΐ βηίαι ΙιΟΓυηι βοιιϊίιιπ εκίΝίταΐ, 811111111% 
)<ιΙιιιιιαοιΐ3(ίΒ εΐκβΐ, β£ΐηίηί η« »ΐΊ»η ηιιί<1ςιη ςοιη- 
ιιΐΗΐ»ίι:9Τ«!. Ρι;Γ&ρίΰΐιυιιι ε&ΐ ίςΙΐιΐΓ α> Iα^^ ^β ιιιαΓΰ 
■•■{ίΐιιη9 5ΐ;Γΐ]ΐοι•6ΐιιΙι>ϋι.'ΓΪ, ιιοίΐ'Γ'^ (|ΐ>-£ ιιαΙίίΓα $ιΐ3- 
νι& 511. ΐ1 ριΚΆ (ίπιυΙ, ΐ^^^1ιτ «.-«πιηιϊβΐιοιιϊϊ ΰΐρβΓΒ : 
ΐ|αίνϋηηΐ (Ιΐ'ΐΐίςυκ κο:ίηιΙυΓ]ΐ ΙιΙϋυίΙιιιι «'ιιηιιΙ βΐ 
;)ΐι3^ΐ)^ίΓαηι ^ικίωκ, ιιΙ Μ ΐ|υχ ώ: ιΕκου £ΐΓμοιΙ<!^ 
({τίΓ.ιι• ΐΐϋΐιΐυ<>^»£ϊ, ΐΓ;)ΐ]αηιιιΐ'. Νϋΐ» ϋΐ τ^νρια^αϋ- 
ιι^ΓΓίιηΙ. Ο ίΐ<1 ϋΙΐΓίϊΙυιπ •]1ι3ιιιεΙμιιι ρ^γΓι^ιιγώιιι γ«- 
ίιτυιιΐιΐΓ. &« ίη Ρ&»1)ΐιί$ ρΙνΓαΐ]ΐΐ6 νίΓΐ» ίβιίβ ηκ>- 
(Ιί£, ιιιιυ ιιηο ίοΐυιιι, ΐΐρϊειιιΐι «υικ. 

ν^ΙΙ. 2- ΟαβΡ'»ΗηΛΐ, Οοψααΐί,ίΐι ιοίο ιατάίαΐί^. 
ϋβυΙΐΜΊοπί» κοΗΗΐΐα ιΐυο ■ί{αίΑι:Μί| |)ε(:εαΐι>Γΐιιιι 
^Η Γονι^ϊΐ^υιιαιι, ίΐοαι «Ι $Γ4ΐι»ιυΐιι 3ϊΙιοιι«(βι, τιΐ Ιιϊς : 

^^Ρ Λ|;ϊιι), ίιΐ(|ΐιϊ<, ΐιΐιί £Γ31η> ρτο ΐίομίί» ίιι,-αοΙίΕϋί ι-ΐ 

Ψ ^Γΐι ϋ& ςαχ αείίρϊιιιι^ (ΐ^ο ηίιιιρΙκίΐΕΓ, ιΐΐΐΐ ΰΐ (υΙο 

Ι ΛΜϊΐλβ βΜκια ηιίΓαΙ'ϊΊ'ι Ιυν. &ι-ιιεΙϊα3 αρρβΙΙϋΐ 

^^_ ιηιηιι«ΐΒ. 

^^Ρ ν^Μ. 3. ίαΐΛύύΤ §1 λχλλΙιλΗ ^κ ϋ. \λ{λ\μτ, ίη- 

Ψ ηκϊΐ, υιιΐ(ΐι.ιιιι ϊ» ηυι οιρεηιιιοιιΐυηΐ Ιυεορί αιιΐΜϊί 

^^^^^_ νΙ |•0[<:ιι1ι.ι:1ιιχ. ϋηανχ χ.%»%μ, Λ\\\>\ μιΐ|ΐιίΐ, |«ί ϋϋί Β ΖΙΟΑΠΕΝΙ 1Μ £)(τύ ΐίΛος 0*ίί>ΐύτ κρνφΐιν νσϋνίοΐ ^οΛ/ι^» 

ΊΆΛΜΟΣ β•. 

Τ! μ^ν δηΧοί <!<- ί& ίίΛοζ, Ιν ΐ^ πριύαβα-ϋκιν €?- 
ρη^βι - χ«1 &λ2«^ $1 τί1«{ της χκΐί ιήν ΙνανΦρύ- 
ΐΕΐ)τιν το! ΪΙοϋ «α}.ιτ</9{ 6 ί;4 ίϊϊυρβΟ θί•βτος * 
ΙιηΙ κι\ κρύψα {^η«^βα «&ν τον Τίοΰ όιημάζειίΜ- 
νοΓΐ^ν, ώ{ τΰ Ίίβ^αίχ&ν ^ιναητύ^νΐΐ. Μυηήρικν 

μ4ν«ν ήν »?; ϊ^^αυτι το^ϊ βΐώνο; τούτου* ΕΊ γώ/* 
ΙγιΠιΧΤαγ, νΙ'Κ&τ τίτ Κ{<ρ•ο^ Της £όξης έστού- 

{ννα^Μΐ. Μνχρ^^ΐοΰτοβΑφ&ίμ^ΐ'χαΙ ην;• κης α•. 

ίποίηοιν, ο&τι -κίντις Ι^^τειμε ' Αλλ' ΙκΕΐίχιλβ τή» 
β1β«ον, τ^ μήκ(ΐ ριΙ>ι '^ ^^Ο'^μίαν 2»^ΐΙρ(Μν, ^ 
&1 ^ρατ^ΤΤ^Λ &'.ανΒηα.ύ^ν τ^ν χίματον. Ποιιΐΐαι Κ 

γ(Τ«νμΐνθ(, ^ κχΐ ■μηΐκιφ τί^ν Εν(ρτ«τ«νμέ*Μτ, 
χαΙ ϊγ,; γω Ιχθρο-ΐ τιιραν,ιίΑίς λ1;3λλ>ττομ^ν(1/«. 
Τ»ίκο Η )(^ΐ] χιΙ)<ί1.9Η γινώ»(ιν, (Ικ ήε %ύ%ιί Τ^λ• 
φ^ΐ -{ί μ1^ ΧλΟ' 1«β^ΐ«ν μΐνην λρμηνιύίται, ΧαΜ- 
Π£ρ τί- ■£»• Αρχΐχ ίχοίησΐτ 6 βρί^ ιόι- ϋύρανύτ 

7/ -Ί^Τή ^'^ν *^ν ν^ΟΓΟς, ?ρΙ ί^ΓΪ.) ^4νψ. ΕΙ γίρ 
μ)] ζιιιίΙβΞίςΐιτταΰΟα ΐ^ νέτ)ρα, ιηΑΪήΐάκζνΟρ•»*!*; 
τι χιλΐύβιν, μτ,61 ν^κτά; τινι χ'ΛνιυνΕίν, Δήΐον «&ν 
ίτι πιρ\ ή,ί Ιννΐμαυ γυνβίχϊ; & ΙίίΎ'Κ ί«τ'(Ν>, ώς 
'ΐίίίας μίν, ΰι& τηνφϋσι», χα6αρ^ &ί, ίςϊτ& Α«- 
ΐχίμιχτον - ι& ΕΙ, χκΐ χαβ ' Ιβιαρίαν, κ>\ κκ•1 άν• 

λίοτϊιΐίΐ. ΈγίνίΊο γΐρ, χ»1 ■[( τϋπαντι>3 Χ^(ατ»ϊ 

^ι^τώ', ΐοιαϋτι^ χη β& κΐιττα χαΟ ' Ι» μίνα» «Κ•; 
Ιρμηκι/ΐται. "^ μον. ΔιΧΑηΚ ή ΐ4,(ίμθΛί)•ι1?Κ ΙχΒΙ ϊημϋίΐβν, Ανακ^ι- 

Ι^ίντε ιών ήμαρτημίνιον, χ«\ (ίχαριιτΐαν (ΰτρ- 
ΟΛΐ}{ χιιρεΐ»^ ϋλΐρ ων κΐ-«νβα, χ&ΙΙτι κιίιβμαι, 

*Εμη\ΐ'ΰϊ{^•ίϊρ ΐ€ ν ββϋ(>, καΐ εύ/^ά*-0ΐ(Γ, «τι |ΐ^ι•« • ΐε«Λ π. ι. •'Γ«1. Μΐίΐ, ί. '141 ^^ εΟΜΜΒΝΤ. 1Ν 1ΉΛΙ.Μ03. Ι** 

Ζ «ΐ ΐή» «ρδΐ.^ ΰ«ϊ. ϊήί ίνα» ΐλλιββίΐ -.μ;- "* ΐ""' '"""'"" ^ '""■ ^^"'''»^'"' *'^™ ""ΐ'"" ΐ"*-* 

ΡίυΙΙαιη ηοίηϊιηιασ. ΑΙΐΐαϊΐΗί. Μοβ ιτβΐ >ί* ιΐτιΐ 

ίΙΙΙίΙΟΓΪβ ΙΛ βΙίΐΙΙΙΙΒΙ "5•»»" ΟωΟίΊ. Ι3"ΐΓΐΙ13 

εΐ Οιιΐυί ϊι» «ΐϊΒΐ ιοιιιμίϊΐιεΓο. »ΐΐ|θ(: Ιιυο |>ί- ΨαΛω τψ ύτάμαχϊ σί-ν. 'Τψ.σιβ. ΈΟβ! ϊ)« ίοίς 
Ιρμηίκώί τΛρΙ τινι ίιβx^ίμ<ν'^ι; ^ ιμαΐβ ποιιΐ» ;1ί β&- 

ψομς ο11»ι<Λ ««νι-ϊν 61*^1 νχΙώ,Ην ΙϊΚϊίταρί- (ΐνιπίΜΐ ΛείϊιΙ^ΓΪιιπι ΙοιΓιγ* : Ι.υϊυϊη.ΟίΙΪ ΐΐΗΐηρΙΐΜΐ 
(1«βΐ6ν Ερωτα ηβρίβϊίβΕ*• 1|»9«[«( Λ μϊ |»ηιρ1ιβ1ι ιι>»ι•, ίηΐ(•ι.βίηηβιη αιιιοΗϊ ΐίΐϊί« (ιενιη 


ι'β^Ίητΐν'ΐΙ, ιΐϊοβιι»: ΙΊιΊΙ'ί» ««τηίηι' Ιβο: ^υκιΓι^ΐί» 
ιιιιΐίίΕ(ΐπι ΐΐ Γοοείιηηιιη οΐϋΐυιη (ΙιΐιοΟΙ- €»«»>» 
^Β^1Μ^, ϊιι<)Μίίι >>ο•ι "ι^ϊ^γ* Ι'•κ. (Ιιι»ηϋο (|υί»1ί•ιιι ιΐΐ» 
μΐ'ΓΓϊρί ιιοη ροΐβΜ, 8>«1 ιιοιιιίΒΐ Ιιιο» ϋ«;«ιιΙ<;» ΊΙ' Ά«/σ«, άαβεν>ι«τσυσι, καϊ ιΐ.ΐύ^ούιτα* Λχΐι Λί-οσ- κ ^ηιι,, ίπ/ίηηαΐιιηΐιτΓ η μ«ϊ6ΐίΐιίβ (ικκ 1μ(«Λ:«Ιιιιιι..ι*- ώΛβίί σ©ν. 'Αρχ«βι ««β^ΐϊ*»* χ* ί[''1 ^> «'^ίρ- 
γίίίΒί, &«ίρώ« 1^ ϊξο|ΐηλίΐιΙβΐί- ί-.Λρη« τ4ρ * 

&챕/ου, ΛοΧμίτ' «ιιIχύ^Μι^ θΜ.χώριι»γ• βκοϊ^ί*- 
γέντβ;ίΙ χ«1 ΐρβ-Ίίνι«ί βΰτοϋ, βΐ Οκ' βύ:!ι» ίυιιά- 

4ϊ5ρίΐμνβι τίινΈνρβννΚι. ΤοΰΊίΐϊΛϋ γΑρβνβιιαρ- 
ϊ^το'ί μίϊΡ' ββν*ΐ•» μ£Ϊιιβ*η<<, χ»\ ιί-ν βιάβολβν 

φυλΐχήν τώ< θ£ί(υ« λιγίων, Χ3(%> τϊ]» Ιβ^τοϊ τ»- ^ΤΛΙ\Λ% α^ίΐ. Λι».ΐϋ»1 αΐίςιιΐηιΐη Ι^ίβοΐίυι <1;«<ι«•<> 
ίρβκπι εΐίίΐη δ>Ι»ΐ:<ίΓ6ίΐ>. "ίΐοΐϊ •1ιι^"ηη ΙιβιιιϊίΐΡΐΗ 
ΐιι«^4»6 : £«<! βίΐΜΐΙ .ΙΕ ύϊϋ> χιιϋίνίΙ : ΥαιΙ* ρυιΐ ιιτ. 
5α!αΊΛ ". £ΐ ϊπίχροβηΐΐιίΐβιΐ' ϊ11ϊυ»•Εΐΐ9ίι ροΐιΊΐΐϊ'ηι, 
1119^113 &1ιΐίυι «υιΐ) ί|[ΐ>θΐι>ΊΐΐίΑ κΐΓη«*ιίΙ: ΐ}*"* '^"' 
ΐϋ^Μ) 9ε ρτϋΰι^Λία, οιιιηββ ριτΙΙβΓροΐΐΐΐιίτί ιΐ'ΐ'^ 
ιυΐ* ϊρΜ ΕΓΒΐιΙ, ()«:1>ί1ίτ^1χ ΐίαιΙ. οι ρττϊεπιηι, ηπιίκη 
ί!ΐ4 ι^κιιίΓΐιιιι Ι}ϊ:ιηιιΐ(1ΐ, νιΊυΐί ηιοιίϊΐη εοΐϋΐΗ >ι|{- 
π3. ϋιιπ) «ιιϊι» νϊκει ίι 1ι»υ5 &^11(.'ρ^^^11ο, υηιΐε εΐ 
ι)χπιοηεηι<9βϊ:ι-«ιϊΙ,εΙΐ)(»ρ•Γϋ«Γ ΐΑΐίιιίΐ >Γΐηΐ(»Ια- 
Γΐ5: οιηι οίπηίίχϊυιιι Ιι. ^ιΪΒυιι, ιοίιτϊηοπιηι ιηϊιι- 
«ΊίΐΙΟΓίνπ) ιηο«Ιίΐ3ΐί>οιΐ£ΐιι οι ουιίοιίίΐΐιι, ρΓορπλίιιιιιιο 
νϊΐ3πι ^^ €<>ιινΰΓΐι(ΐοΐ)<:ηι, ρΓΰ νίΐΐ π-οίίΐ Γ&Ιί<|<ιθΓ>1,6ΐ β^ρτήΒιισβ* «ϋνΐΐτιοισινΐΐίιιίμονί;» κβ.\ ού- € ιοηίΐη, ςυχ ΑιΒ €Φ|4ΐιιι ϋιιςϊι.εοη96ςιι«ιΐΕΓ«ΐ€3ί>(βπ οαν, ■* 

^ίίίϋ βο■^. ♦ββίρ^νγάρ*νΐ»λίμ9ΐ;, ϊώ» άριβτίΜν 
^ί Γ.ρέ;ωΐ'<ν, άκιηοη68 ϊΙΙίπΰ αιίεο ιΙ^Ι^ιί βυηΐ, ιιΐ ηιιΓιπι ϊη ιι<η 
9ΐιιρΙίυ«Ιΐ3|«£3ΐι( ρτ>ΐΐ&ΐ3Μπι, ιιϊίΙ ηο$ ΐ2υ^νί3(ΐ>κΐΓϊ 
ΓοΓυκβϊΐ ίΐ3 ν'ΐΐΐ'πΐϋβ. ηοβίβοιίκ ιΐί'νΐηίί ηχιϋιιιι. ϊιΙ 
ηυ«ηιιΊΐρϊθ* ΐ«$ ίΐϋτιιιιι ΙγαιεΠ'ΜΙι'^.ΟιιοιΙ ητα »Λ'- 
λ (ΛΐϊίΐΗα, \ύνιη αΐ, ι\αού, Κ ΙίιυθΓβ Ιιιο. ϋΐτϋ- 
ιΐΜοηκη οιϊηι 9^ρι)I6ηιυπ1 νίτοΓυια ί;>6<;ι« Ιιογγϊ- 

|)ιΙίί ίκϊηΐίιιί} νίι1«τί $ΐΙ«1 ϋϋ (ίιιι«ιΐιΐ9. 

Υεκι. 5. ^αι^η•■οη ΐαι/Ίκϊιΐί^ικΙίπΒηηηιΐΝ βΐ(«Β• 
«οΜ ηι^βιη. ^ι1ιIίι:33Iί Εΐιίηι ιιΐί (Γβιίοιικηι ίη Ιΐ, ηυί 

πΪΕ ί{ΐιθί3ΐιΙΐ3 ηιΜ ιΐβΐϊ ιΐίΙιΐΓ. Νιοι «αιη ρ6?>ιρβΐΓ- 
ΓΪΙ ΐι1«ια<1 η'Βΐί£ηΐΡ& ίΙΙβ ηιβ €η?»|«ΐΓ3ηι Ιυΐιιι ίιινίιΐι; 
ίη Μητίιυΐβιη ^^^β|6^^ί, «ι ϊΙΙίιΐΒ ιιιαηίίιιικ ιυΐι- 
χχΐ ^; πϋνΐ)ΐ ϋιυΟιρώαα;- ΐίχΐ]» γάρ ιΐ;* ΐι- |^ ιΙιίΕΐιιη χκιυβ >1ι ίττοη ΙϊΐΜΠίιιηι ϊιι«ΐίΗΰ3•ιΙ. Όη ίΛΐ4^ας ΓI|^ *ρΙσιτ μου, «αϊ ε(|ι• β'χη*- 

κχταΚίΐναηιν^μΐνον ΰκ6 τοϋ βιαεΑοτ» πρ^ιρον, χαΐ 
«{χρώς τυραννοιίμχνον Ιξ αγνοίας* χιΐ Ιίων οΐΐ 
ρβνκρωΐ Α πονη(Λ( τί> αϊν κλάαμα χατίΐΐυΐώβχτα, )ΐαιθ9ύνηι« Ιχ&λτττν Ινταϋβα, 

Τοΰτο βιά τήνιΐς ουρανοί; άνάϊηψιν τ&ΰ Σΐιηηρος. 

«»ν Αιηχιτίττΐ}, ϊίνβιχββιιών. Ι)τοι τΙ]κ ίξ'ϊϋίίαν 
τή; 9*Λ-:9ί•ης, ϊν μή ) :ιιών, Α/ί|ϊήτω; ϊΐρ4ί (ΐμ3ί ί κ- 
ΐ&ήμΐ]3Εν. Άναλη^Οι^^ γ^ρ, χβ\ χιΟΙβοΐίν &ξι^ »> 
Πΐ-τρ^ΐ, μ; λαβιίν τΐάΐον 1ξουαί«ν Ιν οίρκνψ χα\ 

(~\ γϊ^ΐ. 166ήβ(|Μ<« «φ Ιβίφ Ιΐλάβματί, ΐκίρ οΰ ΚΧΐ 

«4ΐν Ιχρκνΐον ΙθηχΒ ψ^Χή*- ^^^Ρ'ΐ^ &^ ταύτα 
νΊΐ]τίοι- καΐΙιΒρύααι γίν ιΙ; -τίν ύρύνον, 1ιι\ τ•)!! &<ϋ•η' ίνρίτ ΙΙιτοΛΛίη ΐ{ΐΐί)ηιΙί{θί /νιΐίΐίαιιι. Γιηρ• 
1«Γ &ι1ν3(οηί Α^αΓη&ίοηοηι Ιιοε ()ίο(ιιιη «&(. ιιιι• 
))Ιέΐΐ βιιίιη ΜΓΑΐ* ι1ίίρθ)ΐΑΙίφΐιο &<Ι ίιιΊϊείαΙβ Ιΐιι«- 
ηιιπι (υιιιη ΓβιΕϋι, \ύ ηΐ, ο«Ι ροΐ**κι;ι]ειη Ι)ινίηΙ(ηΐί«. 
Οιΐΐΐη ιΙιΓουυπι τβπιηι ηοη Γ(;Ιίΐ|υ<ΤΓ-ιΙ, ΐ]υΐΠ(Ιο ηΓ• 
(ΙΙ4ΪΒ >Κ|υε ίΐ)ο{ΓιΙ>ίΙιΙ>ιΐΕ ηιο^^> αύ αοί άαινίιύιΐ. 
Αΐίΐιιπρίυβ βηΐπι υβι ίιι εαβίϋΐυ. ΐΐ ςοϋυΐ 9ιΙ ιΐβκΐΐ'- 
ηηι ΡβΙγΪι, νείυΐί ηοί ροίΓβίΑίοιι οιηυΕ«ιι 3€ιι:- 
ρβΓίι ΐπ οοβΙο βΐ Ίιι 1<?Γη, 6Ι ρΓ«ιρΓϊιΐ> επ'ΐΐυηκ 
ορειη ΙυΐΕΓΪι ρτο ηχβ ίιιιιιΐ3Γ.υ1αΐ3ΐη ίΙΙιιιι 8ΐιίι»3ΐιι 
ραβιΚΓϊΙ. )Ικΐ βϋΐϋηι ηοη Ιιιιιπ3η6, ιιΗ 4ίΒ»« Ρμ •« ιΐίΐΐίΗ. ι», 10. 1« •"■■•■ ΕϋΙΗϊΜΙΙ ΖίΟΛΒΕΝί 

ΐΙΐΓϋΐιιΐιη, III ϋβιΐ, <^1 ><> νι,τΐιο Ουϊ, ΐΐθϊ)ΐι»ΐιΐί ρτυ νθ[λίαν, Γνα ιιάο^ πληρωΟΐΙ. Πγονϊ; οΕΙν ίν ΐξηυσΐ^ 
ϊΐΐώακίί ροΐΐ'5ΐΐ1ι: ^ ([οιιη βΙ^ί αηΚΆ ΙυΙιβίβΙ, οΐι {ιχαηιιιΐΐ, χα\ αχτιμα ίικά^βντοί Ανίλ^ββΐ, 4 μένος 
ε^ιηιίϊ Ι-ιηιεη ι1ί£ρ)-η$3ΐίβηοιι γϊΙκΙ)»! , ιιΐ Ιοίβ ΐίναίο; χρΐΐί)ΐ, χϋιί ύπί ^γ,$ι[ι.^^Ι; αγνοία; ή ί:Φθϊ' 
ίιιιρΙιΤι-ΐ(ΐί. Τιΐ ίυίΐΐί, ίπ<|ΐιί1, 1η ^ιι.ι>^^^;ι[Ί ρπιε ϋίοκ ΐμηο&ί>•ίμ£νο: ΐΐς ιύΟύτΓ,τ«. 
»ιιΐΕ. Εΐ ΐικΙίΐΒιίΐΐ&ΐΜΐ'ΑΟΐΐΊΐιι 5ΐιιιιρΐίδΐϊ. ΐ|υί 5«1ιι» Ιυ&(ιΐί £β]ιιι16ι, ςιιΐιιυι: ιιιιΙΙχ ί^ηΟΓααΐίΐ »ιι1 λΠό- 
ΐΐη ίιιιρ«(Ι)τί», ι)υΡΐιιίΑυ5 ίοη)|>» ϊο κ^ηιιΐϋΐέ ρ«ΐΐβν«Γθ. 

{Ιΐϊΐί. ίηηιιίι. ΕοιιΐΓ», ΊιΐφΓοροΓίϊΜ εΪ$ εγγογϊπι ΐα• ίισας. φιιο\, τοΐ; ίΟνίαι τήν πλίΐντιν, χαΥΕφυτιν άκ' ΓΙΙΙ1Ι, εΐ Ιυ^ίΙ ϊΐ) «ίδ &ίΙίηί&, νΐΓΪΐΒίεηι πι^ιι ίΐΐίΐί- 
ιιβπΕ. Α|ΐιικΐυ1ί αΐίηιιιηϋβ ιεΕΓΐ>Ε ^εηΙίΐΕΕ Γυ|ΐΓ«1ΐι'π• 
■Ιε1ΐ3ΐ>1, ν^Ιυιί ΡαιιΙυβιι^' ίΐ'3^ι>3ηΐηΐ ΰ^Ιϋβ) αρ- 
|)β||))Ιιαΐ: ()ι1»^ ίΙΙϊ ϊιίιΙϊιμιΙϊ^, αΐι ί<1ο1θΓυπι ηιΐυ 
ΐ'βθ(ΐ(ΙοΙ)»ιη. Οβΐΐΐ'οςίο αυΐΕΐιι )^^>11>^■11[ι ηιΐΐυ, %ϊ• 
πΐΊΐ) ειίαιηίΐίίΐΐΐ βαη^πι ρΓκηιΙ Οί&αιοΐι : λϋβν «€ΐ 

Μ^3 |)•Ι(βΓ3ΐ&αΐΙΓΐΟΠΙΙΙ) 1ΐΙ«Γ«ρ.11ίΐ>. 

/ν(>η<«π ί}Κί άΐΐΐίΐϊ ΪΛ μϊλΙηπι ΐΐ ίπ κτ^ηίαπι ιιγ- Β 
οίΐϊ, Οαπι Ιιοη&Γβ») ι]£ΐιΐ((ΐίπ |{1?ί ιΐχηΐοηβ} Ρ3ριιί&- 
λβιιΐ, Ιιθ(αί]ΐ€ί ίη εοηιιιι !.ΐ:ΓΜΐιιΐΰπα τβιΐϊαί ηοιιιίηΐ 
ϋίί ιΙαΙοΓυηΙ : (ΐυίπιΒιΙιηίκΙιιιιι ΜεΜΟιΙυβ ϊπ ιιυ^ϋςί 
ϋΐ!» 0()<:η> 0< ηαίινϊΐ^ΐί ιίίιΐηιη ^^ΐ1I^ι. Αΐ^ιιΐί^ (υίΐο:- 

Ι41Γ3 ίΐΙ^;ΐ 011111131(1) βίείΠΓιϋ ξΓ.ΊΙίϊ 13111111» Οί€3ΙΙ>, ^α. 

νίί, ΜίΐΓΐΙδ,ΛροΙΙίηΐΒ,ΜΕΤΰΐιηί,ΒίΒΒΚ,Τκηβι-ΪΒ,βΐΐΌ- 
ΙΜΟΒΧ ιΙ|*<ι$(1(.-0ΓιΐίΠΐι>υΙίϊίιιιΙΙηί5Π0ΐηϊπ!ΐ,&ΙιπυΙ 3θΙΙ- 
(!βί τυΓίιιιιιι ϋ>$&ΰΐιιίιΐ3ΐιιιΐ) £51> 5ΐ3[1ιη 6ν3ΐιιιϊ$5β. ηοη 

ίοΙίΗΙΙ ί•Ι Ι>0<: ρΓΚΰΓΠΐΊ 5ΧΕΙΐ]θ, £61] βΓιΙΕΙΙ 3γΙ ίϋΙΐΙΓΟ, 

<)ΐΐΐΐιΙ ££0<ι1)><ιι 5.ι:<;υΙΐ ΐίί£ ίηιοΙΙί^ΡίκΙυκι κΐΐ , εΙ 
ί|υ»ιΙ μΓ0{ΐτϊΰ ΐχοιιΐιιηι (ΙίοίΐιΐΓ, ςιιί* [ίιιιία ΕΓΧ-ΰχ 
ιΐίΐΐίοκίί νϊιιιΐ «Ιών $ϋ(ηρί(ΐΓΐιίϋΐίπι (]£ηοΐϋΐ. ΖίΙ 
αυίοιι ιηοβ βϊΟΓ» ^ΕΓΐιιυΓ^• ρ(<Γ Ικι^υ^ηιο^ί Ιο- 
ΐ|υΰπ«Ιίΐηθ[Ιυιη, Ιιοιιογ»! Ιογ» &«ιηρ6Γ ΕίςηίβεαΓο: υΐ 

1)31Α Μΐ<1>ιΐθΓυιη, «1 9ΐί9 Ιιιιϊυίΐηοιίί. νϋΙαΠίι,τιϋ- 
ΰΰΐΕροΐ65 : (ΐιιοιΐ εα νίτίί ίη ιΐΐΐηΐιινι ιοτν'ι ίιιΐιη- άηίαζιΛ^ί ζαΙηικρύτΕ^ Εβΐΐν οΐ> χηΟηητοντο τ»* 
ίΐΐνϊϋν, <!)( δ Πιϋλο« ' Ό άτόητοί ΓαΛάιαι^ φΐ)«(ν 

βίβΟανέμΐνοι γί^, άπ)λλ&κονιβ τί|; Εί£ωλο|Λανίας~ 
ιαύηις ίΐ Απολωλυίας, χαΐ Α ;ΐ(Λστιίτ»]ί ϊΐιτήί αν/- 
η^ν1ζ<-ηι ΒιιΙβαλβς. Τ«σονΐΦν ή 4ΐΐνχ{μιι>;κ μΛ"τνψ 
ΙαχύαΛτα, 

Τ6 δνομα αύτον ίξήΛεν^ς £ΐς τότ αίωτα χαΐ 
ΐίς τότ οϋύτα τον αίωτοζ. ΤΙ]» τον βΐον ι>μ^ν 
ά.ρτ.άηαβι^ιης >ίαίμοβι χαΐ ΙνίμΛίΛ ίκΐθηχαν ο1 χχ- 
ΐα^ουλωύέντΕΐαίΐτοΙ:, ώ; -^ φΐίύαρο; Ήαιιίΐατι Αβχν 
■ίΰτία ίΕϊρ(βτηίΐν χαΙΙνα \&\\λκλ^, ι^ς γοϋ* 
Δία, χβΐ Άρΐϊ, χα "Κτίάϋαινα, γ.χ\ Έρμήν. κβΐ 
Άρημιν. κϋΐ Άνροίϊτιιν, ιΐϋΐ\ «ιοϋτον ί ιμ'/ν. »πϊρ 

αίώνβί, ΙλλΑ χχ\ τηλλφ μ.&\^ιιΐΛ τον μέΐλϋντο;. 
Τ&ϋτον γάρ «ΙώΜββΙϋινοί οΪΓ,τίον, 9ς κυρ.'ω: κΙώνβιΑ 
ι6 ί\'Λΐ άιΕ. Σύνηθες 41 ι!| Γρζφ) «& ιιμκΙηΕρα. 
ίηΐοίν, ό(& τοί τοιοί^ ϊχ^ιμ^ΐΐύϊ '6Ϊ»ν, Άγια Αγίων, 
*ψίΐ:(ΛΒΧ£ΐ ^«(ΐάτυν, ΧάεδΛτβ αι&β&τιυν. χλ\ »4 
-τοιαίΐτβ.Ή τίι β!ς τύγ αΙώνα ΐύϋ α Ιαιτος, ΙτΑταν^ς» 
άντΐ ιον. μΐχρι τιαννΐί ' ήϊνοίιΟιιΰίν χίρ τοΟ λβι- 
ποίϊ ΐΐαντάποαίν αΙ ίίϊίμιινιώβΑΐ; ΐελίταΐ, ^ΐΐΟΐν• 
ίων »&ΐί^ΐ{ χα\ ιών Ανομ&των. ιΙΐΛπιιιι ίι.!5ΐι, 30 »Ιι:Ι>Γίΐ2ΐε> : ευτυηκίυο ησίϋίηΐ (ΙρΙεία ΐ)ΐιοιΙ:ιιτ)ΐηοϋθ ϊϋΐιΐ, 61 εΐίΓιιΐ€ΐ9. \ίΚί.Ί. ία^ιηΗ^ιίφ^^^ι^ηι [ταιπία νιφιν ίιι^ιΐ£»ι 

ηηιια "ιηϊιιιίοί, ^IIί^II^£^η^I 5ΐιιιΙ, ίςοοιπΊιιίοίιΧ ίΐΐ* 
Ι*!ΐ»Ι«ιΐΐ5 Μχιιΐί ίΙΤϋϋΐιΐΐ, ^ο'^*"^ Ιιυηιηηι αηίπΐϊ 
ηοη ίϋίΐΐϊ 10 ζΙλΛ\ι> ρΕτηι») , «Ι ρεηίΐυβ β•) 

νίΓΐΙΙΙείΙΙ ΙΠΟηΐΙΒ |8ί€ΐ)ίΙ Οϋΐΐΐ 5ΐΙ ΓΟΡρΟΓΟ (Ιϋ.Ίδί ϊιι 

Βΐ'ρηΙαη. ^^5[Γιι^14 3υΐύ»ι ^ΐιιΐίιι^α ίιΐφίβΐ^ΐο^ » 

]Ε•1ίΠΓ3ΐ» ρΪ619Ι0, 4ΐΕΐΙΓη£(Χ ϊϋΐΐΐ ί'ίνίΐΙΐΓΐ ΥγΙ 

υΙνΙΐΒΐί'ϊ ίρίΌ» ΙιαηΓιπΕβ ϊηίοΙΙίκβ- '"> ^βΜηιε ιυιίβα Τον έχθροΰ έζέΛ':ΐΰτ αΐ ί/ομ^αίαι εΐ^ τέΧος, 
χιΔ αόΛεις χαϋέϊΛ^ζ. 'Ρωμφβίβς βύτοΟ νΰηΐίον 
τά πάΟίΐ τήϊ 4τ'.μ(αΐ. β:" 2ιν ί) ψυχί) ιιληπομίνη^ 
ν€χρ^! τιρ^ΐ άρΐτήν ϊντέΟαιπο τ$ οτώματι, ύατιμ 
βήμβτι, ΚβΰιυΜΰντβ δ" αΙπίΙιΕίΐ, χαταλναμένι^τής 
ίβεβΕΪις αίιών, χαΐ τής ι.ίυι(ίιΙ:ι; Ανΐφχςίομτ^μί- 

νης. Ή «*■( ΐΓϋί•!ί ΰτϊοληΐπίίν τούί ίνθρώκΜί;, οΓς 

ηΐΐ^ίμονίΐ ΙνΐΑΐύονιια (46). Ούχ ΐχαιραν καΙ η4 . 
Χεις ίίπΕΪν χα\ Εο!<ς ίνα^ιΐ; νοούς ϊών ί ίδώΐΛον. ΙυΙιϊΙ-ιΙϋΐιΐ βΐ 1»ί•!»εΙ>3ΐιΙ (Ιη^πιυηει. ^ιι:1Πι|ι^αιη βχΐΓ3»εαιιι εΐίαιη ηαη ΓικΐΠΙ ]κγ ανίί»ΐΐ5, Φΐ£«^Φο« 
ίιΐ'ΐίοτιιιιι (ΙϋΙιιΙΐΓ* ίηΙβΙΙί^ι^Γΐ'. 

Ρίίϋΐ ηιβηιοιία ί)αι ΐΗΐη «οιιΐΐα. Νιβιβο οιιΐιη Ο 'ΑΛώΛετο τ& μγτ\μ4σντ£Υ αύτύ*• μ^τ' ήχ'^ν- 3,ΐ(ΐ]ΐ1ϊϋϊ (ί ΕΔΐΓΪΑεϊϋΐη οΓίϋΓΓβ ηονϊΐ, 3υ{ οπιηίηο 
βιιηι ίιι«0€3ΐβ. ΟιιαιΙ «ϊγο 3ϊ(, ιήτη ιοηχία, ϊ*1ι;ιη 
ΜΙ, ηιιο^ ηιιιι ΐΙϊπιΟΓβ. ΟΙΐπίΒηΐίϊ «ηΐιιι (ΙχπιοιιίΑ 
3 ΙΙοιιιίιιο Γ[ΐ;ίΐϊ1ιι«ι[. ΥυΙ ίανι %οπίια, \ύ ειΐ οιπι 
]3ΐ|3ΐΐί]3 ίΙΙι, 30 βιιροΐιίβ : 3111 011111 οΙαΕπαπ1ιιΐ5 
ίΙΙΐ* «ι (-Μΐΐ•1)»& ΕΐΐΐΓίΙΙείοτυ)!). $ίιΐ£υΐ3Γΐ' βηΐβιη 
(ιτιικιην ίιι ιίχιηοιίΐΐη ΊηνΗιΙΐκΓ, ίιιιρίιιιιι ευηι ΐίςιΐΐ 
ίηϊιιΗοιπιι ΜΐιρεΙΙηιιβ . ί|ΐ5ΐιιιι Ιιού ρβη» βϋοπιπι Οί'ίΛς γ&ραύτψ6ΐι9ΐβν «ροαφΐ^ειν αΐύΐ, 1) ϋλω; (ηι- 
χαλεϊΐϊδΒΐ. Τ& Κ, /«γ' ήχου, ά«1, μιτά ^^ί ■ βοών• 
Ια γ^)ρ ΐΐρΐνγον τϊ ΐαιμόνια. Ή χα\ μεΐ' ήιχον, 

ιής χραυγί]ΐ τών έπιβωμίων {κτμάτων. Ένιχώς {) 
κα.Ο'ίπΤΕΐίϋ τον ϊαίμονο;, Δβ«€ή ϊοντον )η\ (χΟρ^ν 
ι£ναμίΐ(ι)ν, τδν προΐΐίτην ιών ΐναντΐων (υνι1μ€(ϋν 
μ3λ/^ΐν ϋδρίνω/, ώ; χβ\ ιοί; &λ\Βί; αΓτι«ν άπβιηα- ι νβΓΪΐΒ ΙϋςΙΐοιιεΒ [ϋ>; Γι7, ίηα'Μτηνον». Η3 ^^^Ρ ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν Γ5ΛΙ.Μ()5. 145 

ιιΕαΐ' γινίμΐνβν ' {ί* «ντου 91, ]υι\ τβΟτων αίχ ή:ΐ04 Α (Ιαιηοπικη |»Γη>&ίιΙ•>ηι ιΐΆ((ί* »^]ιιηιιιι«, ^γΙιιΙϊ ηιιϊ χατατρίχη. 

Κα) ύ Κύρΐίΐζ βϊς τ6ν βΐίύτα μίτη. Ό Κύρκοΐ 
νιΐς Ιθνεχιν ιΐναι πινηιι^μίνβΐ Α^ρι ανντιΐΐΐΐαΐ - -Λ 
αμΛ-ίϋηον γίρ «^; Ε&νίβεΐας των 3ίξα[ΐ4ν(ι)ν «0- Έτοίμασ»τ έΓ κρΙσΒΐ χΑτ βρύτοτ αύτοΰ. Πί^Ι 
τη; κβτλ τ&ν «αρίντκ ^Γ«ν ΰκΐ;» ημών &«χλ))ψϋω( 
νοϋ Σωττ)ρος μηρΰ^ Ινωδ» ιίπιϊ», νύν χαΐ τί)ν 
μ>{1^9υ97ν αΐνίτΐΐΐαι, -ιή'ν χα&ολα'υ χα\ τ(ΐί(νταίαν 
χι\ φο&ρΑι» βδίιϊϋ ΐΓ^Ιίυβιν, &τ5ν Ιχάίττψ Ακ^ί- 
&ι)9( χα:1 τΔ Ιργα αΰτοΐ. Τϊ ϋ 'Βταίμασιτ, Αν• 

βτίηΐ• xρ1^βI^<»^^'^^^ βύϋύηιτι. θ!χο5>μίνΐ)« μίν 
τϋν&χφνΐ>χβϋ ναών 1>αθϋ{&1, «ΰί ίλλου^ 4νβρώ- 

χαΐ &Χλα)ΐ τοϋΐοος χρινίί. βυ•Λΐϊώί δυνβτοίις ίτ^τ^^ι^ιν, 
Χ3Ϊ -κρΛί «ί^ν πΐοην, χβΐ τήν ΛτΐΐηΙαν α6τών. Ή 
χβ\ τ& Λαοϋζ (πάγων, τ& *ή( *Ι«ου;ΛΪνης}ίβφήνι- 
οεννΐημβ, άιΛ ϊοΰ κ%ρίΙχο>ηύΐ τβϋς ιτί|ΐ{(;(ομίνον{ 

χλΐΐη. ■ΊΤίζ •(ίρβίςΐίιοίδεαν χβΐ λρΕτ)]ν ΐ 1ξ ίΟνών ν*δ;, 
φ-πικιτηυχύτί ΐίοτπ(ρ«τΙ| γίγονεν ί βίος• ίγ4ρϊν 
χρίμβοί Λ-οΰτος, 1ι:ι«»ί χ«1 Λίίδαιοί. "Η καΐ 
«νη, 9οιΐΧ£ται βηίοϋν , ύς οΟχ (τη ϊϊορΑ τψ 9ίφ 
«ροπνποληψία • χαΐ ϊΐν πτω](&ν γίρ χαιαφΐύγοντα ΓθΐΗΐΙΙί<)ΐιί3 ι>ιιΐ£3 ΊΙΙίϊ μμΙΙιι, ιοιιιοϊΙ ρεγ ^υιπ 
ΓΖΐ«Γ«β Πίΐ9ϊΐ0ΐηίηιι& «Ιίηηι ΓβηιαΙ. 

ν&Μ. 8. Ει ^οικίιιιιι IX ΛβτίϋΙιιιη ρίτ»ηα»η. 
Οοπιίηιιηΐ τϊγο, ίυΐ|ΐιίΐ, Οϋκίοίΐ ΐΐ κ<ίΐιΙιίι>ιβ ιι&ηι^ιβ 
>ί εοηϊαπιπίΒΐίϋηίΐη ρβηιιιπ&υπιιιι ι^Γ'Ίίπηι. ΙΓΐΐ 
ίηΐιη νΕΓ6Ιι, βίπιεί ΓΜίτρί» ΛάεΊ ίΐΜ\'\ΐΛ%. Μ- 

ΐυΓ. 

Ρατανϊι ία ίαάίάο ιΑΓοηχΗ) ιιιιιηι. Οιιπί ρ>»Ιο 
Αϋρβί-ϊΐ)! «Ιί 5.^1ν;ι10ίΙ| ιΙϊιϊγΗ β-ιικίφΐϊαιιε. ι\αχ 
\α ρΓΚίίπΐί νίυ Γ]ϋΐ3 β£ΐ, ηυηο (Ιε ίιιΐιΐΓΐ (ηιΐίΐ : 
ιΐ6 υΙΙϊιΐιΐο ηίίΐΗίΓυια βΐ ΙβΓπΙιίΙί «ϊηβ ίΐ<]ν«ιΐ[<ι, 
()ΐ)9η(1ο ιιηίαυΊ(|ΐιβ ]ιιιΐ) ρΓορΓίι ορβη ΓνίπΙυβι. 
ΟιιοίΎίΓΟ 3ίΐ ΡβταιιΚ, Ιιυπίΐηιιπι ίη ιιιοηιη ΐθη• 

}νάΊιααι ροραίοι ϊκ τίηΐΐΗϋια. Ρεγ οτΐιαη Ιητ» 
[κ-1 ροΐΐκί III ίη Οίβϊΐα Ιίΐ1»2ίϋΓ, ρβΓ Αβ*ίίβί. /««(]. 
ϋιΙϋΙΐίϊίηΓΰΙΙί^ίΐ, αρυϋ ί|υθΑ ΙιηΙιίΐΐΓβ ΤΈϋκ ΰΓπιΙΚιΐΓ 
ΐη απιιιίΐιιΐΐ ΕοείΒ^ϋι. Ι'οριιΙο» *6Γη οχιεγι>5 1>ι>ιιιί- 
η» αρρ^ΙΙϊΙ, 9ρυ<1 ηιιΟϊ ιΙΐΡί;^: εκιιΙ ϊΙΙεεΜιιι» :ι(: 
ρΐί&ίοιιυαι ίίΐνχ, ίη ηυοΓυιη ΙιιγΙιγϊβ ιΙχιι.οιι«5. 
ΓίΓϊπιηι ΙιυΙατ οιιιιιιοΓβηΐυΓ. λ1ίΐ6Γ νιιϊηι ιΙΙυβ 
Οοηιΐηιΐϊ, 3(ιιιβ 9ϋΐ«Γ ίΐΐοβ ]υ4ίΓ3ΐ)ΐΙ, ρηίοιίοβ 
ηϊιηΐτιιιη ρηΐΐηΐιΐΓ ϋΐιιυίπΜΐϊ, |ϋΐΐι ίΐΐηίΐιηι ΰιΐϋΐιι• 
3ΐ<|υβ ίηΠιΙΐΙίΙιΙϋΐο. Ψεί (ΙηιιΙ ρνριίΐ44 ά\α\ΐ, »ΛζΙ» 
ιΙγγΙιγ31 ηιιοΐ ιΤίιο»! ΟΓΐιειιι ΙβΓΓ», ροηκηβ ηυοιΙ 
ϋηηιίιΐϋΐ ρΓουη ηιιο €οιιΐεη(ιιηι ρκι. ^I1<^^^^Ί βιιΙγπ• 
ς ]υι>ΐί(ί3ΐη 61 Γαςίΐΐκκίίιΐΐΐιι {«ηιρίϊοηί, ^ιιιΐίΐΐιιιίι 
ί»ΐ;«ΚΓίΙιιοη ρΓϊΗϋύαΙ. 

ΤεΚ5. 10. Ει (βαα* ηί Οσιηίπαα Γί/ΊΐίίϊιΐίΗ ρ«χ- 
ρ«^ί. ΡαιιρΐΓ αΐϊιιι βηΐ ρηρυΐιιι 2εΓ>ιϊΙί&, νίΠιιΐη 
ηίΕΏΪΓΐιαι Εΐ Γ^ΙΪ^ίοηβ : ι:ιιϊ ροίΐ 3ι:(<-ρΐ(>ιη Β»)γο» 
^οιηϊηιιβ Γιοΐυί βίΙτεΓυ^ίιιιη : ιΐίνίιίχΰηϊιηιιιιχ' ίη 

9(11)1. ιΐίτΐιία; ν6Γ£ ϋοη^βΓΐ ηοη ιΐι-ϋΰυΐ. ΥοΙ Ι^οο 
ιιοΐι'ιβ ΓοτΙε νοΙ»ί( ρΓ«ρΙιΐί13 ΐίβΐιίϋΟΓ•: ΐ|ΐ<ηιΙ *ρΜ•Ι Ιϊϋυιιι ιιυΙίΑ ^βΐ 3ς»ριίο ρΓΓ&οαβΓίιηι, ςυοιΙ^υο ]ΐ9ΐιρεί6η) ΐΒί^υβ ίο ιΐίνίίρηι .ΐ(1 <^ Γίι^ϊειιΐβιιι ι»»* 
€>ρ•Ι. ΒοΊϋύς ί»• ΐΰκινρΐίίΐζ, *»• ί^/^ίΐ^. ϊ(«ϊ(ρ£ύ- 
γβντι βοιιβιί, χλ\ ίν Εΐχιιιρίίΐ;ς. τσυτίηιν ίν ιύημι- 
ρ!»ις, χοΐ έν βϋψίϊΐ.• χαβ' ίαντΐ γβρ ίχβΒϊον άη»- 
ϊύτως Ανιρτωστίον. Ού μόνοΜ γ4ρ »Ι ίν ννμφη/,αΐΐ, 
&λλ1 χαΐ «Ι ίν ΐΰιτραγίανι:, βοτιΟοΰ μάΐιατα χρ4^'>ο- 
»ιν, Γ« βιβιίαν ΐί)ν ϊΰβίιιμονί*ν ^υϊ^ζΜ^ι, χβΐ μή 
Ιμπίιιηιβιν «1ς ^^Ουμίαν, την μητΐρσ των συμφβ- 
ρών. Τίνίΐ ϋ ιΙ», έτ Βύικαφίιιις.. ίκιχΛίρως ιίρήχα- 
βι», ί^μιγηύηΐί^, δϊΐ ϊγΐνΐϊβ Κύριος ^0^ ϊν 
Θλ(ψΐ94ν 1«(χα(ρως, Ι|γονν (Ι{ χαιρϋν Βΐΐμινον ^οι^- Μ}αΙ<ιι ΧΗ ριοίρίτϊίαΐ'χΗί, \» Ιτ'Μϋ'ϊοιίί• ΓαΐΓ 
ιΓ(ΐ8<«!ΐιι<^β 3θ ίβ Ορυϊ .Ί(1)υ,νιΐ. ιίίε ίη ρΓο*ρ<Γίΐ9ΐϊ ■ 
ίυι, Ηοΰ εϋ ίεΙίοίΐ3ΐί& ΕεπιρΟΓΐ, Γηυίιι^ϊβιιΐ, κίνο 
ία (ΓΪΙιιιΙίΐίοηβ. υηπΐΐΐ(ΐ«θ(Ι.ΐ"ϊ <ιιίϊθρΓΓ!<»ΐ'δΐ.1«)ΐ»ί 
Ιϋ^βιιιΙιιιη ββΙ. Νβ(|ΐιβ ΒπΈιη ϋ μΙοεα βιιιίΐία ΙιιιΙί- 
£€ηΐ (]Ίΐί ΐη ϋϊΐατη'ιΐιιΐίΐχκ ίΐιπί, ιεϋ ίΙΜ ηϊιηι ηοΐ 
ΐη ρΐ'ΟίρΐίΐΐϊΙίΙ)»^, "ϊ Μίίίΐϊίριη βηλπ" οηΒ«;Γ*Γ"1. 
βΐ 110 ίιι ίςπινίΐΐπ, €33:ιΐ)ΐίΐ3ΐιιι>ι ιικιΐΓϋηι, ήοι,-Ηΐιιιΐ. 
Λΐίηιιί «(ίιιη ΙρβκιιΙ Ι» ί>ρρΰτΙη»ΪΙύΐαΐί(, [ΐνη 
(ΪΓΧ» ιΐιείίη (ίκχ'.^Ια ηοο ρηβρ^ιϊιιιΐοη ι.-ιπΐΗηι, <1ιιοιΙ βοιηϊηυ• πρροπιιηθ ίιι ΙΗΙϋΐΒΐίοηίΙ)ΐΐ5 ηο& &4ίιινίΐ. ΙΙμ «α ίΙΙοΐΒΐηροίΐ <|ιΐα ο]ΐΐι& αιιτϋί» ν«ιβ 
Ϊ4ΐ<|ί''εΙιχ<ιιιιι. δτομά σαν, δτι βνχ ίγκατΦΛ'Μΐς τβΐ-ί- ίχζηιονί'- 
τΛΐ σ£. Κυρα. ΚαΙ λαιηύν ΙΧκ-Λναιν Ιπ'ι σοΙ. ώ; 
μ^^φ βιι/^μ^νψ ϊώ{!<ιν, αΙ τινώ9χοντΐ{ τ&0νομ<1 βον, 
Ιοϋΐΐηιν βϊ, χχτί ιηρί^ριβιν, )]γβυν ο1 «ιντινονιε; 
«1( αί. Τι-Ίς γλρ ΛιΑ τοΰ ΈΟρβΐχοίι τ& 'Ε.ΐΛΐοά- νκηβ. II• Ει ιρίπιιΐ ϊπ ίΐ η^ϊ γτι^πτγχηϊ η•'»•«ι 

ΙνίΗΟρρι, ίηηυΐΐ : 5ρίταΗ>ιί ί» ΐΐ, νοίυιί ί» «ιι •|ΐη 
»<1ιιβ ρτιίοΙ ίϋΐΐνχίΰ; ΙΙΙΐ, ϊηΐ|υ•ιιΐ| &μο>ιίιιΐιΐΙ, Ίοί 
ικιπ)!*!! Ιυυιιι, Ιιυϋ ριΐ ΐρίρΐΐιι» η»•(Τ•ιιιΐ. Απ κί 
ιΐίΐΐΐ : Ιί ην! ικϋιιιιΐ ί» ιο. ϋιιιΟ^ιιι ιΙιαιιι ν*^ 141 ΕυτΠΥΜΙΙ 7Ι0ΑΒΕΝΙ "^^■" >** 

Υΐτΐιΐβ ίΙ1Ϊ9 5ρ*τ€ηΐ ί« «■. λι 1Ι«-1ΐΓζα ϊ ηΙβΓρΓβΐ:ι Ιί Λ ^•ο^α^, άντίτοΰ ΙΙτηοΰίΐ μ•βηρμιινίίχ»νβί'». "Ι Γιμρι-.ηκίνυ. δΐ'Ί Ρηΐ|ίΙιι;Ια ίοΠΑίκιβ ίιιιρβΓΐΐ^νο 

ΙΙΐυβ β»! ρΠΓΓΐρίΟΠΪ >ΰ 4)θΤ£ηΙΪ5 ΙΙΙΙΙΓΕ Μ ίΊ«η 

ηίιιιι ΜΐΐΕ (Ιιιίι, ϋΐίί ηονίΤΗΠ ηΜίβη ικιιηι. Ν3ΐιι- 
ΙΙΕΠ «ηίιιι Οι-ί ιιιιΙΙιΐΒ ηατίΐ. Ει «Ιβπιιιιη οιΐίαηι 
κρροϊυϊι κρβϊ ϊυβ Λίί^ι\ί : ΐ^κσηβπ) ηοη 4ίτβαηΛηιί 
ΐχςαηηΐίί (<•, ϋοίηνκ. Νβε ιΙΙιΊι ΟικτΓβπΙββ, ΒβιΙ 
Εΐ((ΐιΐϊτίηΐ€ΐ, ϋ1 ίηνηΐίκιιίηιΐϋπι ηυιιηιίαπη α Ιυΐ» 
Ηΐίηιι /ΐΕΐκιιιΙηπι ι>5•6 <Ιι;η(>ΐ*Γ«ΐ. 

Υεη. 1ΐ. ΐίαΗίΙβ Ουαιϊιΐίΐ ηαί λβΑίΙαΐ (Η 5ίοιι. 
ΤΐιΙί) ίΐ3(]ΐ,ιβ οιπ* »1 [^οιηίηιιι υΐ ίυρεΓί(ΐ3 ΐίειποιι- 
ΗπτΙηΐϋϊ, ΡιοΗίΐί, Ιιοΐ, ββΐ, ϋιηί(« βί. ΙΙύϋιαπίί 
νβΓΠ ΪΛ ϋΐοΗ •1ίιίι, ηοη ηιιί] 1>«υ« Ιογο ςαιΐ€ΐυϋ3- »ΤτϊΕ Γΰ ίί-σ/ΐίΐ β-ου-ΐΐιν γλρ βύτοί ν»»" βύ^*-ί 
ίγνώριαεν. ηα'>ϊίΟιΐ«νΛ χί\ τ)ΐν βίτίβν ι\ς 11«Ι• 

Γ^Γ*^ίί^^■«. Κ«^(ε. Όρ» ϋ πώς ονχ «ϊ'ϊί Ζη«Λ>»- ΓιριχλΓίΐΐΒΐ τόπψβεδς, 4λ).± ίΛταν ίίκϊΓν «(ηβ;. ΙΜΓ. 5ΕιΙ η[<ιυαΐΐ)»Ι.ιιη 1)εϊ 1«»(τι>ΙβηΙίβιη γγε3 ίΙΙιιη ^ τ^ιν τϊίΑςι&ν τ-ί-ιον ένίφηνΞί» ϋίχίιΐτκιτβ • ΙίΜίΐΜΓ γ*^ ΙΟΕίιτη «ΙϋΐυοπΧΓΧΓΕί. ΙΙιΙιίιΐΓβ οιΐβπι ιΙίίΙΐιιΓ Πβιικ 
ίη βιΙϋΙίΙΐΗϊ. ιιοη ί\νοΛ »ίι ίΐΗβ ΕθΐηρΙ«ιιΐ[ΐΓ, κεϋ 
«ίΐιιΐί ΙκηβκΛίίηϋΛ «ΐ ίίϋύΙϊίΓΛίΙί ηυηίΐίπι ΪΙΙίϊ 
•οηϊυπΰΐυβ. ΕιΙιοηιΐυ* ί([ίιυΓ ΡηρΙίΕΐβ αύ »ηβιι- 
«!>£ 1>€ϊ Ιιιιιΐΐΐ ν<:1 Ηο1ιγ«ο9, ηυί ιηιιε ^Γ3ηΙ, νεΙ 
ύύΐΐη <|ΐιΐϊ ηυιχ $υηΙ » ς^ηιίΐιιΐ!^, ΐ)ΐ)«Γΐιιη «ΓηΙ 
ίυΙιΐΓΐΐϊ &ΪΙΙΙ. Ρϋϊ Ιια^υαί ίη $ίβπ, Ιιπε β«ι, Ουί 
τβίρπη» ϊΐηυο οΓ^οϋΙη Λμ \η δϊιιπ, υΐιί νίτα; «θ ιΙϊ^ηοΒ )ΙΙθ(|υίΐ(ΐΓ. ΥβΙ Ιίνων* <ιί»τ6< γ4ρ ίσΈβι τούτων Βεδί,.Αίν 2ί-.αι« 
χρηματικών, χ»ΐ ν;ΐ; ίξίοΐί {ίαΐΕγδμ«ν^:. Ή ΐϊ»\ 

5ϊαπ Ε»1β9ίχιη Ίσ βίαίιΐ ΛαΐΐΕΐιιΐίηΚ ίιιίτΓ ^ιηΐ^ι ίΐβάϊα γ^ιι, ΙΙ:ρο 3ιΙ ΐρπ- 
Μαΐοη (Ιίτΐβ ιΐΗΐι, ςυί ΓίΓ€'Η]ΐι<>>ιπΙ(:9 ιιηίνΐΓ53« ςι^η- 
!*>■ ιΐαοιβηιηι. φη»ι1 *εγλ Ι.ΧΧ )>ίο «(«^ια Α«α 
ε^ρ^ΓοΊία ιΙίΐΡΓυηΐ. %(τιπιχ£ΐιυΐ κγΙμ ηρ'βιιϊι, €ΐ 
ΑηυϊΙ» ιιηιπιιίηίίοιι^ι. ΕκκΊΐία ί|;ίΐ<ΐΓ, «1 «Ιπίΐϊ» (κύΓον. Τί,ϋΐο πίΑ: τοίιί Ιποα^Λονί. οΐ ηορίΐίθίΐί«ς, 
ίΐΛίθήτευ^ϊν πιίνϊίΐ τί ΙΟνη, Ά«ΐ Εϊ τβδ γΛ ίχΐ- 
Γΐ}^£ΐ*'/(ΛΓα, 6 μϊϊ Σύμμαχο; /I^)χ(1^ά(■ ("ρηχεκ- β 
δί "ΑΛύλβ,-, έ^(ι^^α^(ί^. 'ΰ; μίν ο!ν ϋμβ^ΐί. ϊιπ- <-)ιΐ9αιιηιιιιιίαΐΓ, Ιιπο«ΐ1ϊρ3ίυβ βθκΙ3, νϊ:Ι«}Ίς ίΠΜ, ^ ττβίύ•^Λ•ΐΛ• ώς£1 ίβφβϊ. μηχβναί • ώς δί 4«' δλλίύν. Ικν: »( Βΐ1πιίΓ3ηι1ι» ε]ιιι βιρ'ΓΗΐϊαιη, νοΙ (]ιι$ ίιη- 
ιοϋΐιιίοιιΜ : <ΐϋχ ηίιηίηΐιιι «Ιϊοηιΐη Ιβεο ΒΜ««•οβ- 
ΓΐΐΜΐ. Νϊΐιι ηυί <1β Ιοη^β ίτΛΟί. ΐκΐ'% ιιιηΐ ρηρε : 6ΐ 
ηιι! ϊπ ΐι-ηΕΐ)Γίι ογγογι». τ^π^ΓIIΕ1| «<Ι Ιιιπίΐη νΡΓίΐι- 
Ιί«;(|ΐιίίηοΙ•ίίνϊοιι«ίΓ>ι>1, Ιι^ΙΐΙιί ΚΗηι η ιηειιιοΓίβ : οΙ Ιν-ψ ΊχΜιι τής -κϋνης, Ινιψ φωΐΐ τής 4λι;- «ϊ ΐ|(ΐί ϊλία ιΙ)]60ΐί ίιι«Γ9ηι. Ιΐιιιΐβιη ΐί^ιιηρτί &υιιΐ : Ο^ιιίηκ^ Ιιοπιο, οΐ Ιιοηιο 1>βυ$ Γ^ 
«Ι. 

Τκΐΐϊ. 13. Οϋοπίαιπ ((αϊ ύΧ)}ντί[ ιαη^νΐίίη , ΐοτκια 
κίοΫΐΙαίΜι αί. ίΐχΐ Οϋΐι& ίΟ <1ΐ£|;)«ηίΐηί ΟΓΐΐίηανϊΙ, 
{ΐηβΐφΐιηι μιγιιπι ιηβπιίπϊΙ ΑηΙθ3&ηί(Π ηοη ηιβιηϊ- 
η«Γ:ιΐ ο1> επτιιιη ιη(1ι^^I^13(^π>. ΙΙβιιιίπίΐ;ιυΙϋηι ηΟη 
Ιηί*<Ί>& Απιρίίιιί «ϋπιιιι Μΐι^αϊηοιι είΤιιπϋίί ϊη ίηΐΓΐ- 
(ϊπίΐ [κ:>ΡΓίΙίε3ΐι>ηΐ Γ|ΐιίρ()β ρΓΟρΓϊον ίιΐίοβ. ο[ ΓιΙΙμ 
■Ι^τιηοιιϋί] : ςιιϊηίπιο ιΙε κΙΚιηιΙβτιΐϊυιη ιπιπΪΙιιιε β,ιιι- 
^■ίιίΕηι ίΐΐιιιπ πι^ιιίβϊνίι, ΐ)υ«ιη ίρκϊ ηοη Ιιηροβυβ' 

ηηΐ. ν«| υΙΙίοη^ιη ίπιΙΙΐ»! ιιιιιΐιΐίπιιη Γ3-ιϋιιιπ, Ι) γίρ ίν τ^ ^ίβλφ -της Γενέαΐω; - Τύ βΐ/^α ύ|Μΐτ 
ΐ|ΐι>ί }ιΐ!5ΐ4 Οκπιοηιιΐ)) Γ>ά€ΐ)3πΙ, υΐ ιηϊηϊΓςΐΐΐιηΐ ζτ\ιήβ<^. 

ηιΐ, ηιιοίΐ ηιηηίβ Ιΐφπιϊίϊίΐα Ιιΐΐΐ ρφΠ95; ιιΐ ιΜϊιιη ίη Οβηΐβί Ι^κϊηιυβ : $αα^αΪΜη ΐνϊη ηιΙγιιμ, ίιι<)ηΐ1ι 
υί^ΙΐΐΓΙΙΙΒ '•. Όγ» δ ^*ΓηΓώ»• γΑ αίματα, «νιώ»- ί/ίπίσι 
Ίιϋτκ βέ (ϋχονώμΓ,σιν. ΕΓ.ειίΙ] ίμνί,τβιι οίττών, ίπι- 
λίνητμΐνων ιτρίν 4ι± τΊιν Ατ^οτίαν. δ μη ΐτβρορων 
τί ιΙ{ θνιίαν Ιχ^^ίίμΐ^Ττ 5Ϊ[Μΐτί, (ι)ΐών ««τβ ίχ τώκ 
](!ΐριΙιν τών ίκ][(έντων, &. «ν» ίνΙ^ιΧο^. ΑΙμα^ι χχΐ 
τ(]ν 1χ8'χτ](ΐ[ν {ιδάΐ'^ει τώι ίλλΓ,Ιοφονιων, 3^1$ ύ-κλ 

Κψ^>ν, ότν π3( φονΕίις ίίχβ; εΙβίϊί»χ(1*ΐ5£ται. Φ^βΙ ΙΥοπ ίΐι σΙ>Ιϊικι ^Iαίαο^^ιη ραηρ^ηΐίη. Άαιηίη» 
«Ίϋπίιιι ιΐϊΙιΐΓΐ ίιιΐι ίιινΪ3Ϊ|>ί)ίιΐ(η ιίΐΐηιαηιιπ) (]ΙγΑι)- 
η10Γ ■1οΐ£πΐ3. ςΙαιηίΓΕ ηιιθ4ΐ3ΐηηιηϋο νϊϋεΙιηιυΓ 9ι1 
€γεαΙογειιι, οΙΐ(3ϋί3ΐτ) (911(1 εαΙϋηιίΐΒΐϊι οΐ πιί&«η«. 
ΥϋΙ ΙΙΙικΙ ίοΠαϋίι .-.ϊ^ΑϊΙΐϋίπΙ \^^ί^ \ίΐ\α, ΐ[\ίηΛ 
ρτηρίιβίη οΐιιη. ιΐίνΐη.ΐ' ΙηιηΓπηιίοηίΐ ρΓΟΐρκϊϋΐιίε^ί 
ΐ»;^Ι«-ιΊ(ΐΓη, οίηπίΐΐΐηΐ, ϊηε^τηιιιθιιιπ Εϋΐιιη ίη 1>ιι- 

Μςεη.ιι,β. Οΰκ έχίΛάδβτο Γης κρανγής <μτ3«τ4γμτ. 
ρ«ννΐΐι\>μΐνΐ) γϋρ ή φιϋβΐί τών άνβρώιηυ»* ύβδ τών 

Ί1 ναΙ τούτο βΐύλιται Άίγΐ'.ν ■ ώ( οΐ η^«φτ|ΐ9) κΑΙ*» 
τ4 ΐϊ-ί Ιΐίΐας ΙνανΟρωκήοίω; χίτ^δοντεί μι>3-::^βν» 
ΐχραζον, χαϊ.ϋϋντΕΐ ι!τν ϊαρχι>;Οηΐέμ[νον ΐίς λντΐίς- 1 
ι 

149 εΟΜΜΕΝΤ ΙΓΓ Ρ5λΐ.1β03. 1^( κρανιάς ΐιίχ ΐκίλίΦΐτο. *ΕΙίψτότ (ΐΛ, Κύριβ. ίδβ τϊ\ν ταχβΙ*'(ύσΙτ μον 

νιν παντός- '!?!. φ\»1, Ηιν !χ "ών ίν-ίπι^νν, ^τμ 

ν"»» δ ορά- 11)7 χαΐ Αρζτων ΐ;(9ρων, ΐΊγΕ'.τ,μίίτ^κ μι» 
ταιη(νιιΜ«ν. Έαπατίβχΐο-^ γίρ ίζόί^αι ϋπαν "ΐΐτ ιών 

3«( <ο^ Οανίΐου τΐζ ποίυΐΐβίΐ: ΐιίγιι ^ιμΐύ^'.σς ιών 
«■^1 ?»> Ι»ιΐττ)ρίϊ • Λ4 |3ο ιων βΓκιών ίϊαάγίΐΐΐ ρπιιιΐΐίΐΐ;!^ |)3Ι1ΙΙ•:Ι•'Ε οοκνι^ιιίΐΊΐΐΙίβίιιΐΐ «ΙίηιηΙυΓ. 
ρΓυρίΕΓ οηηιηιιαηι ειιΙι;Ιι:ιιιΙ ΓΓΐι^ίΐ]1ΐιή•«ϊιΙιιΐ€Μΐ ; 
ϊΐ>ΐ)ΐΐί ίιΙ(.-ο ϋΐΐΐιιοπί <'οηι*ιι αΐιΐκΐϋ ιιοη «ϊΐ. 

ΥϋΗ!*. 14. ϋ'ΐίίΓΐκ >αη. ϋαιιήηε.νϊιΐί ΙικνιίΙΙίαΐίΜ 
ηκιΐηι ηί ϊπΐΐίΐίόι ιν«Ί. Ιίχο ««γΙια «χ ϋΐ>ίΜΐΐ]ιΐβ 
ΟιγΜΪ:ιιιϊ ρβΐ'καιι:! (ΙΙΐΐι «ιιηι . Υί>1«. ϊιιηιιίΐ. ιΐβ- 
ρΓβ&ιϊηηεηι ιΊ ιΙι-]«4^ίίαηΕΐιι α νίϊΐΙ>•Ι)1>ιι• π•!!!!! ιΐ^οι^ 
λ\> ίιινΪΒΪΙιίΙϊΙκι» ίηίιιιίΐ'ΐί ίηΠίοΙιΐιΐ). &ΐυι!ο1ιαηΐ 
οπϊηι ιιιιϊνβΐΐϋΐιι ΟΙιΠϊΐϊ^ιιιυηιι» β*"ι»«• ρΓΟΓίΐι* ΐοΐ- 

ΪΕΤίί. 15. β«ί ίΐΛΓίΛί ιιΐί >1ί ροτίη «βΓίίι. Ρογ- 
Ιι« ιιιοΓίίς νίΓΪΒ ιιΐ3Γΐ)ηΐ[ΐι Μ<ρν'<*^'' ηρ(κ:!!ι«ί[. 
Οιΐΐκ ρπΓία» (|ΐ>ί ίΐιρ«Γ3ΐΐΐΐι(, £ΐ3ΐ-ίαΓ05 αΐι^υ^ ΜΙν- 

61ΓΪ0ΓΜ3 5ϊΙν-1(1Γΐ•-Π"κί νίΟίί'^ΐϊΐΙΜΓ, Ι'βΓ 51ΐρ|ιΙϊι ίϊ ης ίΙ{ ΟΑμμ*, Λΐ-κπίί ?ί κί\ κΐρ\ ιαΖ ΛιίΊί χηϋ- Β εοίκι ίιιίΓαιΙιΐΐίΐυΓ ηιιίδ ΰ^ ιιιυΠο.πΐ. ΓοβΒίιηΐ οΐΊιιιι 4η*ιτ)Ι»οτ<ρον γττβνίΐ'ϊς, ^ιΑ τΙ;ν καρί βιοϊ ρ<ΐ' 
*ιήν, 

*0.τωί Β* ίξαγγίΙΛΜ Λάνας ΐΛζ αΙί•ίσκις σου 
έτ ταΤζ αύΛαι^ ΐης βυγατρός £ιών. Τ(.5το. αίτΙί, 

βηνίΐ' '/γο. ^ιΐβ^ν. ΛξαγγέΛΛίι) πιίσας τάς αΐχί- 
Ρβι^σΛ/, τνΐί *τΐμίβ"ρτ.'ας, ϊ^ ^^ «ρηνοίιι;, 
'Ί* *ή< «■?!«{, τ(;ϋ ΐίίΐ <ικα»τ.«νης , τ()ν τηί £»»■?- 
ίρω-ήηω; , βπίρ ίχίττης ι^* ''*''■'"'' ^'*• ^^Υχ'- 
νϊΐί βΙττΓυβιι. Ζιών μίν οδν ϊνταΟΟι, ΐ1;ν ένι ούρβ• 
ν,Ις Έκκίησίαιν ϊώνΑτίωνίνομίζίΐ- ^ιΙΑλ^Η α1•«ΐί. Ιι•η ίηΐ6ΐ1ϊ£ί ύΐ Ιιεαίιι 1>ϊνί(1, κ|(ΐί ΕΧ|Η:ηιιιιιβΗ> αΐι 
ϊιιίηιί(ϋ9 ιΐϋρη^κϊΐΐΐ. ηιίηαιίιιιπ ίη τπβιΐιιιη 9 ιηβΓίε 
ΙϊΐκΓΐΐοί ("ΐΐ. )[> υΐ ρ£Γορ&αι ιχνχ «ΐ ρΓ^ϋαΙαυΓ 
3 Οεο, ρταΜτ'ΐΓίοΓ εΐίίιιι ενΐιΙΐΓΐΙ. 

Γι οηιΐΜπίίίΐιι οηκ^ίΐ Ιοαύαΐίααίί Οιβί ίη ροηί* 
{ΙΙΊαι 5(θπ. ηχα. γ%ι γηιι^^ ηιιαίϋ Γιιιηι ΙιΙιϊγηΙιιϊ ι 
ΟίΟΓίί, νρΙ ιιυϋΓΰ ιηίϊί'ΐίιΟΓιΙϊΰηι 1>ί1 ροηΐΗΪϊϊνρΓίΙ : 
ΐη οητίΗΐίίίίΐΜ, ϊι»ί|ΐι>1, οη<πί< ίυιιιί*/ίθΐ•ΐ'• ΐιιβΐ Γ 
^^^^^ίοη'>5 ηΐιΐιίειιιιι. |ΐτονίι1ι:ΐιΐίχ. 5:ιρΐ£η>ϊ'-. ]ΐϋ1ί- 
ΓΐΕ, ^ΐυβ (ηθ3Γη3ΐΊοπίΕ : ΡΓ» <)υΐΓυπι &ίΓ^υΙί« Ι:•υ- 
άΛτΙ ΐΒ^ΓΰΓίκ. ΡοΓ δϊοη νεΓ» Ιιοΐ' Ίη Ιοεο βιηηοπιιιι 
ϊ:οΊ«<>Β»ιη ΐπίΕΐΙίξΙΙ:, ςιι^τ ί» εα-ΙίκεκΙ ;ο1ρ£Γ ΪΙΙαβ 
Ρι)Γΐ93 ΐί(ΐ];'<ιΐ3Γ¥ϊ Εϋ<ΐ£&>3ϊ. <)υΦ ία ογΙχ: μικΙ : *1ς ιΐΛ-4 τΐπον ΈκχΧησίαι-, 8ς' ίτν τις ίι;ϊ ^αϋτι^ν ^ ρβτ ηιίΑβ ςηΐ ί瀕;ι1ΐΙ, ίΐ) εοΊΐϋΐίΐπ Κ^^1ί8^^^«ι 5ϊοη |>«$(^(αν λ->ΐΐ4(. ΤρϊίτΛρ Έχχλτιιίαι; Ιπίίτ>μοΟντ£ΐ 
ο! διά Χα-1-Λν πάβχϊΛηί;, ίνήντειλον τ4 Οιϊ« τιρά- 
βτιι. 5ΤΓρ£'•)ντίςτονί πί3τοιί;. ΚαΥΛ Διι6\β 01. διί 
ϊήί ρίί1β■^ τΰν Τα)μ'Τιν, χ^ϊί τιΐιίϊν 'Ε«κΧιιβ(βν 
ΙξαγΓίΧΙ-ει τλ; ιΐνίοει; «ϋ βϊοΟ. βνγβτίρβ βί τ:1;> 
ί*ω £(ώτ ϊ»;άΛί3Εν, Δ; ίιγΒπτιμίνην ηΐ Ετυυτίιαιν 

6ΐτί βΐ&ϊ;. 

Λ•^ΧΧιασόμεβη ίζί ιψσυτη/ρ/φ σαν. Εω^ήριον 
καλεί τ*]ν ίνη-νΟρώπηΐίν, χαϊ ιϊ« ηϋ Σωτήρο^ Οίνκ- 
«ν. ώ; «Γτιβ βωτίΐ^ίβί των ίνΟριύκ^ν γίγίνημίϊβ • 

μΙΙιΙ «ν Ι'^ϊών ίΊ-ιρο-τ-αΐΰον, ίψΓ,, οΙό^ϋαΛμοί 

ΈΐΈ,τΛινίσίΓ»• Ιομι έν &ιαρ:7ορή\ ^ ίχί.Ιηΰ'ατ. 
ΈΙνη ιιΐ; Ίν^Αΐ'ί^ς ένταΰβα νΟΓ,ιΐον, ώί ιοί; άν6- αονηΛΛ. Ν^οι ϋ ΐ|ΐι> ρτ«{>1ντ Οιπβίιιηι ρχί^ϊ ίυηΐ. 
ρβΓ 1ιιι]υ!$ηιη(1ί ί^ΙιτΙι'&ίΐΐ ίιιο.'ΐΐρΐι.ιηΐ. «Ιϊνίηί ιιιπυιΐ' 
ΙΪ3Πΐΰί ■πίΐ3Γΐι1:ι,β1 Γιι!γ1«5 αΐϊοΐ (οιιϋπιΐΐοΐ». Ι|«0 
6ΐί.•*ηι ΒϋΐτίιΙ Ιιοΰ ρκαίιιιοηιιιι ΙίΙιίΰ ['ΊΙιπΡ^] ΙίΐκΙί- 
ϋοπ» ί)εί ιηικιηιί» : ίΐιριτπίΐιι ^ΐκΙ«η» ϋίοη, 
Αίΐιια 3ρ]ΐϋϋιτϊ[, <]ΐΐ3ϊϊ όίΐβςίαυι ι;ΐ εαιιΐιΐίΐιιΐλΐη 3 

νεκ. 16. &κι/ιο^^IIIIIϊ ϊιι ίαίιιΐοή ΐω. Γβτ 
ί3ΐιιΐ3Γε ΙιιΐΐηιίΐίοιίϋΐΒ Οηηϊυί ίηΐΒΐΙϊςίΐ. *Ιι;ι»ο 

ϋικίϋ οι 1<«3ΐυ(ί $3'η'^'''^ ροαια £0ϋίιιί1 : ϊ/χίβ >γ'<^- 
ΓκηΙ οί«α Ηΐίί ΐαίιιίατε ιαναι **. δίντις- 6ιβφΐΐορ3[ν ». άτιν^; ιΐν ΟλναΤΦν ■ σΚ^υβί- 

«ΐΝώίβρΓ^ι δ(ε?91^.]9Λν 4ιΛ ιών 'ΡωμΛίων. καΐ 
ΜνατοΗ ϊχείΐΜΐ xατα1xΐυ^)^«1I^. Οανάτΐ)! βυνε»5[ΐ- 
ΟηΜν ίρβι^ν. 11 χβΐ κ/ρΐ \ύν χοΐιμονντων χοΐ; 

κΟτο χι\ ίΐίί,\ τω* ϊβι>ΐν«ι>ν ίΐΜλαειΐν, οΙ αχιι}^- 
μϊκο( (ι> ίϊνλ«ΐί ϊήν ϊβΐι Χριτηΰ 90ναμιν έκι- 
βχ€Ϊν. βΟιιΙ 4:1 το5 «4βϋϊβιι Ο&νίτον ι^ν Ι^νΐών 
Βϋναμιν Ιπυ;ί(Η;ιιν. (>1 ρϋΓ ί■ιI);^1>ιι1ιι ίρΜ ιιιαγϊ. δ(ιΐί1•'Πΐ*!9 Επί•ίΐ ^(1•Iλ.■^ 
νίΐχ ρΓίηίίρβιη ηιοηί 1ι•ιΙ«ΐΐ, ίρβί α [ϊοιημμι 
ρΓαιϊ^ι^ ρΰπϋίΐϊ ίυιιΐ ; ιΐ (ΐιιιι ΟΕιήίΙο ιιινΠίΐη 
ρ>Γαΐ((Ίΐΐ. ΐρβΙ οοηΐΓΐ 9ΐι Ι1Ιι ιΐείριιΐϊ Γιμγιιιιι. 
ΡοΓίΐϊϋϊκ οϊΐιπι νοΓίΜ Ιΐλ-ε •]ίι.'ΐι $υπΐ οΐι (ΌΒ ηιιί 
Γ.Ιιη5ϋ••ΐ)05 ρϋΓϊΕίΐΜκΙΐΐηΙιίΓηιιί ροΐί^ΐί ιΙςΜι ϊΐιιιΐ, 
ι:υιη 3ΐίιι$ ΓΐΜΐϊιΐ||ΐιεί« Ιι•ιι1ιιπη(. Νυε «Ιι τ« ΓιπίγΙ 
\ιχ( (Ιι: ιΐχηιοιιίΐιιιΐ ΙιιΚίΙί^ τ'^, ΐ|ΐιί ί'Ιιιϊβΐί \ια• 
Ιΐπΐϊηπ» ΐοΙιίΙινΓΕ 10 (•'>ΐ"ρ•τί,•'•<τΐ! ^ι<ι•Ι*ι(Ί<ιι•1 : 
ηυη Ιβηΐίπ οιιιιΐΐε ίρίΟηιιιι ριιΐΐιιτ ο;ίίΙι»ΐ'ΐ;ρ ίΐιιιΐ "Ιιιε. 11,10. 151 ΕυΤΠΥΜΙΙ ΖΙΟΛΒΕΙ<!Ι ^^^ρ Ι&ί 

ίΐί ρα ΜΓΐίίΐι. Αΐίΐ βίπιίΐίΐιΐιΐίηο Μηηϋύΐη ΓΐΐΓ5υβ ΐΐ- Α χοϊιςαΐΐΐων. Τ4 αϊ/Λ πΆη ϊΤια, 4ι' Ιιίρι; ίί»ϊη<.ς 
ρβΐίΐ 3βπ1βη[ί3ΐιι, ηϋαιηίΙΐΟ) ^{(ΐαιΙιιηηιΟίίιι ροιηριη ΐμτκμπΗΰων ^ϊ) καΐνατρ^ίφ^ των ίχ^ρωι. Βαγΐβα £λ 
■ΐ|;θηβ ΒΐιΙΙΓίυπιρΙΐϋηι «Ιβ ϊηίηιίοιηιιη ιΐβίίτυαίοηβ. Ιίγει τήν μείΐ-,η';, ^ν ίηιβουλήν τιίΦΐ γίρ «α- 
ν^ΐ ΐΛίΐααΐίη τϋ^ΰ ϊιΐίίιΙΙίίυιη ύοςϊΐΐίΐΐΐιΐΐ! ίηΐκΐΐί- γΐΐ, ΐν χ^ΐυιρ)), χαΟιίτςΐρ χαΐ κύτΐ] ■ λα&(Μ{<ι»ς γίρ 
^ίΐ Ιιι 0ΐευ1ΐ0βΐ«ηίπι Ιοΐο Ιειίιΐί ίοΐβΐιΐ ίιιϊϊι1Ϊ£, Ιπιΰ«υ1,(ϋονΐ£ί, ιΐΐ φν'ίΐ ΙξήτΌντύν φίνον. 
(]ΐΐ£Πΐ3(Ιιηοι1υηα ΰΐ Ιιςυβί : (ιπηβΕβί €ΐ3αι ΒίπιβηΐΗ ϊιιαίιΐία•, ηβΓΙΐΐιι ροϊΐιιιοιίυιη Ιη Ιιΐϋβη Ηιι- 

Ι'ΙΙΐί. εΙμι. Ιΐ9(1ΐα> ΙΐΜ ίη Ιοεο υΐΐίοηββ 3[»(ΜΙΙ3Ι. Αβ- 
ΙγιΙιηΊΙ βηίιη ΟαΐΑϊίιυβ ΰοπϋΐ^πι υπϊειιϊιηιιβ ρτο ιαβ" 
Ηΐΐ(. 

Ιη ορίπΪΜΐ ΝΐΔχκυιη ιιιαΓκι•! ιοηρηίκηινι αΐ 
ρκίαίοι. ΙΙβΐ οϊητη ιιιρεΓίοΓϊΙιυι ε^Ι κίιηίΐβ. ΡοοΊ- 
ΐιΐΓ «ιιίιο »ιι$> <ιΐΐ4Γ6 ΐβι^ηΦΜΐΐϋΓ Οοτηίηαβ Ιυι<ίε>ΐ 
Ϊ«€(Γ£ : ^ίΐ^Α ίϋίΐϊεεο βχ Ιιοί ροΐίβίίπιυπι ^υβίιιΐ ΓιιτώίτκΒηιι Κύριος "ιρίμαζα κΰ*ύ>τ, ΚρίμΛ*Λ 

Έν τοις Ιργοίο τώι• χίίρωτ αΰτον, σνηΛήρ^ 

ύ ύμαρΧίιΐΛός. Κ&\ ΐΒΰτα τβΐ; προλλβηϋνιν βμοιβν* 

τίΟΐΐτκι γΊρ αΕτΙα τοΰ γινώιχΐϊΟκι χρΐμαιι ηβιβϋν- 

τα ΐύν Κΰριον οδχ ήχκτΓΐ δί άπΐ» τούτων φαίκΕΐαι 

" ϋΕκιΐΐο: χριτί^ΐ, οΓ( ΐΐΑρχιχΐυί^ΐΐ ταί»; ενεδρεύοντας Γ3ΙΙΕ, ϊρ9\ πιαιίιηο ίη «9• ϊηΕί«ΐ3(ι1 : «Ι ηιιοιΐ ΊοΙί ίη 
»ιΐ0Β ροΐίβ&ίηιιιπι ιυΐΐοκι (ΟπτβΠιπίαΓ. Ρβεε•- 
Ι«Γ«ιη βΐίιηι Ιιίο ίηΙβΙΙΙ^ι;, υηα η ΙπΙιυι πιοιίΐι 
^3ίη ρΓ»<)ί«ιί4, ΟΒίη νοββιη ^ίηϋί ίηΐβΓρΓΐΐί- 
τΰπιαΓ, Ίϋΐ (οπβηΙϊΐΐΓ »£ίρ« ρΓο ηιιοευπςϋ€ (1ο• 
ΙΟΜ. 

ΟΐαρίαΙηα. Οί I^06 (Ιίϋΐυπ) β5ΐ. 

Υειιϊ. 18. £σιιν«ηαπΐκΓ ρέί€αΙοτ€ί ίη ίπ/ϊτπιιηι. 
ΡΰΓ ρκοϊίορ&κ Ιιοί ίη Ιοοο ίηϋίΐρίεί ίπίοϋί^ίΐ, «( 
ρστ Ίη^εΓΠΐΐΓπ «ιιρρίϊοα. ^οι)νβΓι3I1ιιιΓ ϋίκ^υθ » 
ΡΓϊίβΐΐΊι ηίιηΪΓυιπ νΙΐ3, εΐ ίΙΙιιο βιιΐι 1βιτ»ιη ιΙεΓϋ- 
ηηΐιΐΓ. ιιΙ)ϊ «ϋαιιΚυτ β&5« ρ«ιι3πΐ;ΐι Ιοςι, ¥«1 ηΙίΙΐΓ, 
ϋ ηϋ! ^ι; ΐΡΓΓθ ιιιΐί βϋΐιΐ ίιι οηίΐεηι νεΓίϋΐιίϋΓ. ηϊ- 
ΙιίΙ Λ^^ι1^ νίΐΙβηΚί Οη^ΙΙ^τε ηιιιιιι ΐΐΓΓβΐιο. Εΐ ςιιΟΒ- _ 
ΐ);ιιη ΙηίρΙΙΙβΐτ \ίϊγ ρεο^^ΐοΓΟβ, «χ Ιιίι φιχ 5ίΐ\αηη - 
ΙΐΐΓΐΙβϋΙηηιΙ ϋι:ι;ηι : 

Οιαηα §ίηΙί$ φια οί/ΙΊνΊΗαηΉί Οί»»ί, ΟίΙίνί- 
ΕΕΟηΙιΐΓ, νοΙιιπΙ.Ίΐία ^οϊΙίϋΓΐ ηΙιΙίνΐθΐι<>. 

ν^ηκ. 10. ΰι/οηίαηι «οα ιΉ ΐ/ίιΐίη οΙ/ΙϊνίοΜ βπΙ 
ρο'φίν. Ηχί, ιηίΐΐίίι, !ιιι]ιΐ8ιιηο0ί ^ΐηΐϊΐιιΐδ ΟϊΠΐΪΓΐιί : 
ΐ(ΐΗ3 ίΐιΐρΐίβ ΐΪΓ ίιι "Ιιϋιτίοιιβίΐι ο;:;ηίηο παη «Γίΐ. 
Ρϊΐ>ρ.;ΐ0ΐ»ι η!ΐ*ί) Οιΐη» ^Ιςϋ, ηιιϊ ΙΐΐηροΓβΙίΙιιιβ 1II1^ιΓ^^ί1 
•^^ν^ι^ίΐίκι ρηυροΓ, βοΙ νίηυΐιιιιι ορϊΙιυΒ είι Γΐϊν(*3, 
ΥεΙ ραορϋΓΐΐη Λϊλ:\ι ρηρ'ΐΐυπι κι βοηΐίϋιικ, γοΐιιιί 
ιΐιιΐ 2ηϊιιι.τ; ιΙΐςιιΙΐΒΐΰΐιι απίϊΐΐ-λΙ, ρί£ΐι(ί5(}ηβ νίρΐυ- 
Ιιιιη ρι-ΕυΙτα ίιιορΐΐ,'ηι. 

ΕΛΛ(ΐΜ'Λίίη ρααρίταπι νον ρετϊίιΐΐ ίη /ΐιΐίπι. Γαυ• 
|Μ'Γΐ.-ι Ιιϊι; ςϋηΙ.Ι<$ ϋίΰϊΙ, (ϊιιαηιιο Ε£&ρι:ς1ίΐΙίο ιι^ςιιβ Τδν δϊ Λμαρχωίΐιν ίλχίϊΕίς ϊΐί\ τού; τρϊΓ; τρίποος 
τηςΑτ»{•}0{Ιβι;;ϊξηϊή4ΐω{τών (θ^ν* <! Χλΐ &κλ^ 

Α|.ιαρΐΐι>λ^ν Ιέγιι ΐίίνιι ΙόΧιον. άίά^οΛμα. Π^ρ^ τούτου ΐίρηιαι. 
'λx<X!'9^1αρ^^τ^ύ(ία^ οΐ όμαί/τωΛΰΐ£ίς τ&τ ά^ι^κ. 
ΆμβρτΜίοϋί ΙνταΰΟα ιούς άιτίττοοί δνομίζΐί ' 
Ι^ζτι,ναΐ,τ^\•*χ6')ί'3.ΐ3ΐν. Άχοστρα^ήιωσατ 51, άντΙ 
Τ5ν, Α«1 τήί Έβρούβης ίω!]» χβτβϊΟήτωβαν ■ ύιτλ 
γην γ4ρ Ιέγοντίΐι ΐ4 xολ!ιοτί]ρ^« ίΓνα:. ΊΙ χα\ οΙ 
Εχ ΐήΐ γεγαν^ΐΐ, ιΙ$ αύΐ^ν ηραφ^τωβαν, μηδίν 
ύπϊρ τλ Υ^,'^* νδΐ-ιί-ίΐ δκν4μΕ?6ΐ. Γίνβς 2Ϊ λΙ- 

ν&γχών ■ 
Πάν^α τά Ε9*^ ίά έΛιΛαΐ'βα^όμΒτα τον θβοΰ. 

άί' ίχιύανχν &'(ψ>•Λ'*. 

Όη ονχ ίΐς ϊ^^ΐί έχ:ϊι\ιτΘήιτίται 6 χτΐύχ6ζ. 
ΤβίτοδΙ, «ί",»!, τκΐιο^τβι τΑ ϊοΐΒϋτα ίθνϊ]. δϊ[ <.Φ 
|ΐί/ρ> τ^ινιδς ίπι/ηοΐήσεται £ ίΐυτ^ί, Ό ιττβίχ^ς 
μϊν, τ^'ί άϊΐϊ ^ρ-ί|}χβτΐιΐν πλί,ίτον • πλοιΐβι&ΐ 61, Τ&ν 
ίξ Λρϊΐών. Ή χα:\ πτωχ&ν λίγιτ τ>•ν ίξ ϊΟνώνλχ^ν, 
ώ; άτ:ολΊ>νίχίι» Ά ιτκ ψυχηί ίξίωμα, χλΙ πτι-ι- 
3(ί^3»ντί ιή-' «ϊρι&οίίιν κί^ί εύοίβΕίβς κχΐ 

Γί,Ιφ{. υΐνηταί ϊνΐίϋΒίν τοιις ίζ εθνών φηαιν, &ν ί ίη βηβίη ϊιριιϊ9 ηηη ηΐΐ. ΚχϊρϋίίΑΐία ν«Γ0 |) ή ΐϊροαίοχία ού μάτην £ηιι μίχρι «λους. Πραιιδο- Κί^ηΙϊιιιιι ΰΙΐΓΪίΐυβ 'ίΐ Ι>ο ί|Ίπ ηΙίΙΙ ϊΟΓίριιιιη ι•ιι : 
Ιρ»Λ ΐτΊΐ (ΐιίαααΐϊο ί^αϊΐίαηχ^*. ΥΛ αϊ] ςιιΐϊ ,ιΙϋ>ί 
ρ^Γ βΐίικη ρΓορΙκ-τιιπ ('ΙηΐΒΐ:^! (Ιίΐϋΐιι : Εζΐ{|ΐτεΐαΐ< 

Χτ.ΠΒ.ίΟ. Εαατ^Ρ, ϋοηιϊηί; αοηρταυαίίαΐ Ιαοισ, 
ΑΙίιιι Ιπ(*>ΓρΓ«β ΓϋίΕιΙίιΙίΐ, ΛΌη ι«ιριη< α^αΐ Ηοηο. 
ΙΙ(ΐθ(ΐΐ«ηι ^^^^( ρτορΙκί! α|> ιηυΙυΒ3 ϊηϊβΓ ββ^Β 
Ιιοπιίηϋΐη ίηϋΐτΓβοΙίοιιβϊ αΙιρι« ίηκοίοιίίιι. ν£Γί& 

ηΐΐίρρΐ 01'53.Ιΐίί Ε3Γ0ηΙΕ:« ρΓβ'ΕίρΙΟνίΙΐϋΒ, 31(|υβ ίΐΐΕΟ 
ΙύΓΓί•!) «43 3( ΙίπΙΛίηΐ Γ£&ί ίκηθΓ3Ι)<ίΕ, ίΙΙρ'ϊ ρΓΟ• 

ρπ^ιη ΜΑΚίΓαιη ιββε «ΚοΙΙβικι*» ίϋΐπβΓβ πιιι1ΐ.ι 
«Κ>-Ί>'ΐΊ = £1 <)■»»>» 'ΐιιίοιίο. ("Ιίΐ* Λ(0% ει'ιαιη >& 

*£«ιι ιυι, 10. ίί-Γ/ΐί προσδοκία έθνω^, '!:(Λΐ βΟ; χ«.1 ίι' 4ΐίρο« 
προ'ίΐιτοιι βοί* 'ϊ'ΛίΓμΓίΐ-ίΓ ^«βίς χαιρΐτ ί»-βστ<ί- 
σεως/ιου. 

^Α^άσI>ι9ι, Κυρα. μΗ κραιοίούσθω άτθρΐύ3θς 
ΆΪΛοΐ, μ\\ 9ρασνΗσβω, είρηχεν * ΐίίΐο ϊϊ ^ίγ*», 
ίί* ϊίί χαϊ' αλλήλων ΙΐΓΛνβσχά«ΐί τών ίθϊών. ΟΕ 
γ*ρ ίνβρίϋΐιοι, καρ4τδ μ*ι ΙχΕ-.ν άλη^εΓί ίΛχβϋά- 
Ιον;, άγνο^βιντις δτι γή ιίαιν, ύκίρ ΐΐΐν έΛυιών 
ΙΟρ^τίνα^Ο γύβιν • χαΐ κΑνϊκ «Ιμώντις. ϊτι χϋ» 
ίΐί θεοίΐί Ιαυιοο; ένίγρβϊον, Έττΐξελβι οδ», φ«]β\!, 
«οι Μτίοιιιλοϊ τ4 «ιβ««ν ϊρύίϊμίΐ. Έίϊ» Λ «*1 
1^3 ΟΟΜΜΕνΤ. 1Ν Ρ5ΑΙΜ05. 1&( πρ^ μίν τϊ χατ' ιΐχδνβ, Α ^βΐΓίΙκΙιαπί. ΕιΙ ίΙ9ΐιι< Ια. Οίΐιιι, [ηη'ΐΐι. ρΙ Μιινοι βρωΐηΐ. Τούτων <ΐν ΙπνκριΤΟ'ϋν^οιν Ιν ίνΟ^ώιοι,ς, 

&1£χηα{(λ ιών ίτΕοατΐλαιν, μ}] χακκλΙ^βΟαι ΐιΐ 
ττάΟΐ) ί^ς ΐ^χί)*• μηίΐ «δ* χβνν ΐοϋ νβίς, Κιι\ 
Αλλιυς δ1 ' μίτ4 ιή» άνΑηαηντΜ χηρύγμβτοί 
ΑκλωΟίντο; εΙ,' «ήν αίχουμένην, αϊ χαι* αλλήλων 
ΙίΜνββτάβΕίς ϊών κίΐίων ϊί^αύβηβαν ΐοτιιπ) βΙϋταΐίοπΒπι εοιηρπϊΐΰ. ΙϋικΙ ηΐίιιιι ιΐίΐΐ ρη- 

Ιυιΐίηειη ΰά Ιιοιηο ΓαεΙι» «&1. Ιΐ«ιΐϊ <>ί<ίΐ<ΐ'Γ : ο 
νβΓΟ ηυ» (ΕΓΓβηΐι αΙΤι-ΕΐίΙιιΐί βγ ρι^«ίοιιίΙι<ΐ9 ι](-ιίη«- 
ΐιΐΓ, Ιιβιηβ ΙΠ6ΓΪΙ0 ηρρΐΙίιΐιΐΓ. €)ΐηι ίΐιηιΐϋ Ιιπ ρ»• 
ΒΪοπΜ ία }ιοΠΊίηΊ1>π» ρτ£?αΙΐΓ£ηΐ« Ι»ογ(βΙι]Γ Γϊμιιι ΒΒ€ΐΐο1ΐ6τβ ηηη ιΐβίκηΐ, ηβςηβ ρυΐνΐι ίΐιρη ϊηΐ6ΐΐ6£ΐΐ]πι. ΥεΙ ιΙΪΙεγ ραϋ ΓΕΕίίΓΓϋεΐίοιιεπι ϋαηιίιιί ά\• 
τιιΐκηΐο Ε*3ΐΐ{6ΐϊφ ία υιιίτεηυιη ογΙκι». ιηυτυχ ΙίΐΕ ςβηΐΐυΐη ίπΐΐίΓΓΚίίοπ» βί^ηβ ΊιϋθΙίηΙί« Ίβίν- 
νβηιηΐ. 

Κριδήζίύ^ατ ίβν^ ένώχιάτ σον. Άνί\ τοϋ, Τ^ί ίνάΉβηίντ ςαιίΐΐ ίη ΓΦΠίρίΐΊϋ Ιϋβ. Ηλ€ 6ί( |ΐπ>- 
βί[ί ίπτακοπής 4ςΐ(.ιβ/ΐϊΐ•ΐΐΐιν. Ό χρίνων γΐρ 6(4 ί^ηίοΐΜ ϋΙΟΜίούϊα ίαί ά'\%ΒΧ ΐ:{ηο\»η{αι.ΐ*»ίη<\ΗΊ 
τ4ν χ^ι^ί^νη. Κρίβιν £1 -Ηιν χαΐΑ «5 βιβ^Λοκ (ΐΐ(ϋ"ΐ λιΙ ειιιμ ΐ)ΐιϊ ]υι)ίθ3[ιΐΓ ηίρίοβΜ ίοΐιΐ. ^ιι- 
νΑτ^τζΜ. πϊρΐ^ς 5(3ΐ 8ςλ "ΗιβΤβυ φηβΐν δ θιί; • ΊΒού „ Λϊΰί'ΐηι 'ΟΓΟ ϊΐΐυιΐ ίηΐβΐΐίεε (ίυο4 μηΙγ» ιΙτοιοιιμιι 
ά «φς μϋν ι^ ίιοέτισα. α ^«^«Γ<ί^ μον. ίΐς Ατ ' -■ ' ' ' -* "" •■"'"" ''*"' """ * Ί^-' Χ<}κ•ηίΤ(Ύ- ιϊ ψνχή μον β;(σ» τύ Ωτίνμά μον 
έχ' αΐιίφ, χιιΐ κ^σιν ρβϊ< ίΟνεαιν έζΐ>1σβι. 

•Ε»ΐοΰ9(ΐ τ^ν Χρι^^ν αΐνίττιται. ««α τύ' Έγύι 
>τατεστάθι\ν βασ*Λ£νς ύ^' αίιτοϊι • νΐβ» γ4ρ Οιλ• 
XI» νΐίμον, ΐίιν ιοϋ Εύ»γγ*Χί«(. 

«βϊΐ μιΟίτωσκν, ώ< ΛνΟρωτκκ ί^ν, χαΐ ώς μϊ) 

ρΐϊΙιίΙΐΒ ιιιιιΐ, ηυοϋηιιβ Ιοαςβ ειιιιΙ α (Ιϋ) : ςσχ ρτορπι βαί βΙοπιΙΪο αα 5ΐΐ|>βΓΐ>ϊ> (Ικ &ϋί|>ιίβ ιυιιΐι;! 
κΟΒίΐ-ίΓη.] ^.Γ^^ι1^11Iη 6γΜ ; ίίςυο Ι»6Γ Ιοίβηι (Ιϊπΐ Οβιιβ: 
£(« ψνι-τ ΒΐίΒΐ ςίΐίΐΊΐ ίίβίίί, ίίΐΓίιι» η'ίΐι% ίη 9•«ο 
«οίΗΐ-ίοΕίιίΐ ηηίηιατηία, ροηηιη ΚρίΓΪΙκπι τη«ιιπι ικρίΓ 

νκΒϊ. 51. ΟβηιιίΙΒί, ΟοιηίΒί, Ι<^ίιΙα(οη»Λ ί»^^^ 
€θί. Ρ«Γ ΙΐξίβίΒίοΓίΓΤπ Ιιϊε ΟίΐΓΪβΙυηι ίιιΙεΙΙίιςιΙ. ί<»1'> 
ίΙΙικΙ : £}9 ανίΟΛ {οιΐΜΐϊιιιΐβ» ιηη Βίτ ο6 «ο. ηπί 
Ιΐ|[ΐίΐ3ΐυΓ ηοτ39π «ϊβ Ιη^ιο ίκΐϊι : Μπαιιηι 5€ϊΙίι.'θΙ 
Εν&ηκβίίιιιη. 

Οο^ηοΐίΛηΙ ^(πΐη ^κο^ί Αοηίηίι ιιιιιί. $6Γ0 Κ3ΐ1ρηΐ 
ιΐϊιΐιΐΐηιϋο Α<1ι)Ϊ5ΐΐηΙ νΐνϋΓΕ ιιΐ 1ΐΜηϊπ63^ εΙ ηοη ϊΐΐ 
Γ?πϊ, [Υίΐ ιϋΙίΓ ; Οο<ρλλΙιιγ, ϊηςιιϊι, (5ΐιθ4 Γβτίΐιΐ' βίν ϊΐ; τους χερΐ τ:ροναΙας ΐί^άλλ^ι Ιι^ουΐ, ιών 
πννηρΐν μίνιύημιρ^ύνΐων, βυαηραγαΟηΐιΐν & ίων 
βγαβών * χαΐ ηροβώκ^ τών 01(6ομ1νων κβιεΤΐβι τί^ν 
βιχαι»λογ[αν. Διατί.φηβΐν, άφ^χα; τοΰΐ άνΟρ(ΰ-τ[ου{ 

Ισταμένων, χαΐ δ}ΐι1οι1ντων. />οηιίηβ. ταίϋήιϊ Ιβη^β ? ΙικίρϊΊ ΐΓβεΐαΓβ (Ικ <Ιί*Ίιια 
ΡΓΟΥΐϋεηΙί) : αϋνεΐαΐί ρΓΐνυηιιιι ΙίΟΐιιίΐιΐιι» Γ«5 Ιθπ<! 
30 ΓβΙΙείιβΓ&ιΐϋ'εοιΙοΓϋηι,οοηΐΓ» 9ΐιΙ(>ιη, ίΐκΐί ηϋΐιοιιϊ 
ΛΪΗ ϊαΓκΙίςίΙβΓ ιΐι-ςεΐΐΐιΐ, βι ρεΐ'5(ΐ»3 ^'ΐ^ίηιιιιιι ΐη 
>ΐηΐ{:1ϊαηί1>ιΐΐ ϋΐ5ίί«1βιιιίϋΐπ κΐτηιοπίίΐιι ί.ιείΙ : ι-1 
ΓΑΐϊοηιΐΐιι ςιιοι]3ΐτιιιιο<Ιο ΓχιιιιίΓΪΐ α 0οι, ιΐίηοηί : ΟιΐϊΓο ρ6ΓΐπίΙ(ΐ5 ΙίΐοιηίθΕ3 (ίηιβκ »ϋ οηεϋ ίοΓτΙ <ιυΟ $0Γ& ^ιιI'^I, πΐΐ ΐιΐΐ'ΐιη βοηιιη «ϋϊ^ηι |ι;«|^» Τ μηού η 
ηοίηρΙιαΓί ίΙΙο'υη βιιιηρίυπι «8ΐ, ςιιί |νΓ«ΰνΙ ιΙ)ίβπιπΙ, €Ι ΓϋΙΐΰΙοϊηοι πυΙΙβιηΓυΓαπι ΙιαΙβοΐ. βρ^ν ϊ"•", 1^ πρβυηοκΜβ» μ)]; ύγά>, 4Χλά ιΛί 
ίφήΒΐ^ιοίΐί αίρίΐν ύΐΐΙ;>τ& Αρώμενον.. Ίνα %£τοίνι;ν, 
ΤΐΙβΙ, παρών, ί-^ιβ^άναι 2οχ<Γ{ Βιΐ «ΐιν μαχραΟυ- 
ρίίν , χοΐ ^λίιηον 4τ!Β«ιο, η^οιίιιοιΙ^ μή βΧΐιΐϊΐν, 
λ(Α τίι )ΐ^ Ιπαμύνΐΐν τ^Ϊη ΤίρΑ^μα-αχ, καΧ ταύτα Ιν β(λρϊαΐ ^αρ^ο»ρ^^Ίιαι^Iιν» ϊιι ΙήΙινΙαίίϋηί ^ΙΙθβρΙ• 
ατΐ είΐ (Ιίβΐϊιιιυΐβτο. Οοιη «ίι|«Γβ, βΐ η:ι.Ί$ί «Ιι-ΟΓΒΐιιη 
!<5ρίε£Τ0, €ΐ ηοη αύ γοπι ίΙΐ9ΐη> ^αχ ααΐΐ η>Γΐιΐοβ 
ροβίΐϊ ΐήΐ. ΟιαίιΙ ίκϋοΓ. ΙηηυϊΙ. ϊιι ηυϊ οηιιιίΐιυβ 
ρικ'ίΜΐϊ 6$ Ι3πΐ3 ΐυ» Ιοη(;.ιιΓιηι11»Ιο *ίί ραίίι^ηΐία 
8ΐκ5$ε «ίιΐΐΐϊκ, ει αιιη οιιιηίη νϊ0ΐ35, 8ίιιιιιΙ.ι& 
ηηη νίΟ'ίΓΐ, ι4ϊ«Ι<)ΐ$ ηοίΐΓΪί ίυχιΐίυη» ιινιι Γ«Γ31 , • ^ , ' ' '•• •• η — — 

ψ<ίΐι των ζαχώς ηαιτχβνΐων ; Ταύτα ίί λίγει ιιαρα• αΐιιιιβ Ιιου εο ι^οιίί&ίπιιιιιι ΙϋπιρπΓ^, ηιιαηιΐο ρηιίΑ- 

«>λών, «ΰν ίγχιλών. ΕΙβ' 3ν ύ θί^ΐ ηρ4ς ταντα τ4 ΓΐϊηΓβ ιυα ροΐίκ^ίιιιυπι ίηιΐΐςΐιιιιΐί, ιιιιπε ΕείΙίίΓΐ 

γιγραμ^ιίνον - ΑΙ αμαρτία» ύμώτ Βησιώαζ /ιααξϋ ΰΐιιιι Ϊπ4π6ιιΐ3ΐ[ι»ιιϊ1)υί εοπίίίΐιιΐί ϊΐιοιιιβΤ Ιΐ.ροιιιβηι 

έβίον ΜαΙ ύρύτ. ηοη λΓΟίΜΐΐί »ιιΐ €ίΐΙριπ5 ϋευπι ΡτορΙιοΐι, μΛ 

ΓΟ^ΙΒΙ ιIί^^ι^ι^I^οτι»η£. Ν^ηα Αΐίοήΐιίπ ΓΕί^η^ΙβίΑ «ϊ β«υβ ροΐνίβκΐ, Ί(Ι ήυβ)) λΙϋ>ί *€ηρ(ιιιιι «ιΐ : 

Ρίααία τίίΐτα ιΙϊοί4αηΐ ίαίίτ •Π4 βι (•ϋ<. '£)* Γφ (»ερτ);<η-£[!Γθ'0α4 τύτ άσΐ6ή, έμχ\ψ1' 
(μτμ ι ητωχίΙί.ΤΛΰ ^αεβοϋ;, ^ι;ί1ν, ϊτΐβιρομ^νον, 
βιϊ 1% εύοοοϋοβαι πρδς ίτίχντα. βλίηων κϊι» 
*^β3ΐ4«των «ύτ4$^ΐ, ηυριηλείτα.! 7ψ ίζλίρ της 
«ΰδοχιμήβΓ'ϋζ. οΤίν τΐΐπ χΒΐινΐν τ4ν βτ^να^μίν %:λ νΕΗ5. ΐ. ΰυιη ιίΕρϊτύιΊ ίικρώι, ϊιΐΐίΐΐιίίΐΐιΐΓ ρακρ;Γ. 
Ουαπίΐο, ιηηιιιΐ, :ϊΙί4|<ιί$ &ιιφΙΙι1μγ. •[ιι3Γ.^)^ Ιιϊίιι: ίΙΙί 
ΟίηοΙα &(ΐΓθΐ-ϋπηΙ, ΐιιιΐϋ βΊ ηυίι Ιίιΐι-ΐίαιη «ϊι, ι|ιιι 
ΓηΗ]υΓΐιτί1>υ5 ιιγ^οιΙιιγ £3ΐ3ηπ1>ι11ιιΐ5, ϊι ΐι-Ίο ηυο- 
Οϋιιι 9ΐΊΐ|<}9;αιυ1»ίί«υΰ ομίιιίοιιϊΐ 3ΐ ΐΜιιί Ρ **1ω. \ι.ιιι, 10. 151 ΕυΤΙΙΥΜΙΙ ΖΙΟΑβΕΚΓ ^3 

»( |ΜΙ (0Γ»η. ΛΙία «ΐΓπϊΙίΙυιΙϊηα εβιηιΐύΐη πιηυΒ Γβ-Λ ηοΰΐούπΐ*-. Τ& κίτί πάλιν ϊΤπ;ι, όι' Ιΐίρα.'ΐίιιίνΐις 
ρβΙίΙ Βεπ[βη[Ϊ9πι, ΐ]ϋ3ηι<Ιιιιι (]ΐΐ9ιΙιιηη]θΐ!ο ροιηριπ ίμπομΐΐΐνωντί) χαταΊ-ι^ι^φ) τών ίχθρών, Ηαγ'δχ ΐΐ 
ηΐ^ΒΟβ ιυίΐΓίιιαιρΙιυιη ()β ίηίιηίΐυ'Γΐιηη <]ε$[Γ4ΐΓΐΊοπβ. \(•ίΐ* τ^ν μΐΧΙ:ψ, ιήν ίπι'5ο^>#,ν' ■πϊβ'β γ4ρ ί»- 
Ρίί 1ί()Μευ(ΐι «γο ϊηίίιΙΐΛΓίιη» ίΟβΐΟΙΪαιίιίΐ ίπΙβΙΓί- γΐί. ίν χρϋφΐ), χββέτϊερ κβί βΐιη ■ λββρβΓως γαρ 
^ίΐ. Γιι οοευΐιο βΐΐηίιη Ιο«> ι6Iι^ί βοΐΐΐιΐ ίιι&υίι:^ ΙκιββυλιύοντΕζ, ιΕς οοΊς έςτ^γΜί&ν φδναν. 
ΐ}(ΐΕηιαιΙαιοιΙαιο ο Ι3ςϋ« : ΟιηβΙβΙ ΐΐ3ΐη βίΓυΕίιΐ» ΪιιβιιΙϊη, πιοηβιπ ροαιηοιίυια )ιι Ιυΐειη «^υ- 
< >ι>Ε. Υειι». 17. ε^3Ηίκ€ΐ*τ Οοαΐηαι ;ιιιΓί«ία (α- 
ιγΙμι. Ιικίίαα Ιιοΐ ίη Ιοοα υΐΐίοηΐΐ βρρβΙΙαΙ. Βε- 
ΐΓί1ινΗ«ιιίιη Οοπνϊηυι «οηϋΐΕΑΚ υαϊε<ιίήιΐ£ (^γ4 ηιβ• 
ηΐϊ•. 

!■ νρΐτϋβΜ Μβιικυπι ηατ9ΐκ ίοιαρτίΐκηίηι ιιί 
|>«»αΐΡΓ. 11ή« βΐίηιη ■ιιρεΓίοπ1)ϋ9 »1 ΒΐιηίίΙΐ. Ροηί- 
(ΗΓ «ιιίιη εΐυκ* ηιΐίΓβ οο{ηα3«3ΐυΓ Οοιπϊηιιι ^^ι1;^ίΜ 
ί•ΟΤΓ« ; (|υΐα (^!Ν^^^ «χ Ιιοε ροιίβΕϊηηυπι ΐιΐίΐιιβ Γ>ι-ώσκ£ται Κύριος νρίματα χ^ιων. Κ^ιί^ΐΑΐβ 

τέΟίΐται γΑρ αΙτία τον γΐΛίώτχΐϊθαι χρίμ«τα ηοιοϋν- 
τιχ τ^ν Κιΐριον ~ οΰχ ήχιπχ 6ϊ ίπ^ τούΐων φαΐνετα* «ίιΙίΓί ροίβα, 4ιιηι ΐίΕΐΙ, υΐ ςυ! αΙϋΒ ϊπΐίιΐίιβ ρα- ° ((χαιοί «ρι^ι^ΐΐ. »Γ< 1Ηρα9xευ&^«ί ΐοίιΐ ΐνιβρίύβντας ηηΙ, ϊρβί ιη,ιιίιηϋ ί» κλλ ίηείιΙ^ιιΐ : «ι ηυοά (ΙοΙί ία 
ιυοΒ ροιί8»ίιιιππι >ιΐ€ΐοκ) εοητβπαπίυΓ. Ρβα:»- 
ΙΟΓΐηι 6ΐί«πι ΙιΙΐ ΙιιίεΙΙίκβ. υηο «χ Ιϊίΐιυβ Λιοιίϊΐ 
]3τη ρΓχΟΐΕς'ΐϊ, ΓΙ1Π1 νοεβιπ ^ίηιει ίηΐ6ΓρΓ'6ΐ9- 
τίαιυΓ, ιεΙ κ6ηβη,]ίΐ£Γ λοοίρΰ ρΓο ςιιοευηςιιε άυ- 
Ιοίο. 

ΰίαριαίιτα. Οβ Ι]0Ε ι)ί£ΐιιιιι«ςΙ. 

"ν^ϊΐ!, ΙΚ, ϋοΉίίτΙαηΐΜΓ ρίπαίοπΛ ΐη (γ/ι-πγιιιιι. 
ΡίΓ ρβοείίοΓβί Ιιοο ίη Ιβοο ϊι\Μ«Ιι;ΐ63 ίπίοίη^ίΐ, ΐΙ 
ρΰτ ϊηΓβΓΠΰΓπ ΜίρρΙίαϊΐ. ϋοΐϊνεηηηΐιΐΓ ίΐΐηιιβ λ 
ρπίβηίϊ ηϊιΛ'ίΓΗιη νί», εΐ ίΙΙιιο 5υΙ> ΙβΓΓ»ιη ιΙοίβ- 
ΓΙΠΕΙΙΓ. 1ΐ1)( «ΙίΰΙΙΙΙΙϋΡ β85β ρΐΒίΙίΠΙΙΙΙ ΙθΕ3. ΥεΙ ηϋΐίτ, 
ίί ηνΐ Οι.- ΐΓΓΓΐ ηηιϊ 3ΐιηΐ ϊιι εη^εη) νετΐειιΐυΓ. ηϊ- 
ΙρΗ ίΐΐίιιϋ-νΰΐίπΐίί ίη^ίΟΓί (ιΐι.ΐι« ΐέίΓοη^. Εΐ ηιιοβ- 
ιΐ3ΐη ιιιΐΓΐΙίΕηΐ ΐ)εΓ ρ<>(:;ιΐοΓβ!, βι Ιιίι ηιΐΈ Ε(ΐ<|υηη- 
ΐυΓ(Ι«<Ι»Γ3ΐ (ΙίΐΐΠί : 

ΜΗΐΐΐιΐΓ, νο!ιιηΐ.Ίτί3 ^ςίΙϊοΓΐ ηΜίνιαιΐ(>. 

'^πη^, {<), ΡκοΜΪαηι ηοπ ϊα /ί««ιι νίΐίνϊοαί (πΙ 
ρηΐφπ'. Πιο, ίη4)ΐιΙι, ΙιιΟι'βκιοιΙϊ £4^«ιϊΙιη$ κτοιιϊΐηΐ ; 
((Μία ΰιΐϋϋβ «ΪΓ ίιι 41 1) Ι! «Ιο υ 6111 οκιηίπο ηοη επί. 
Ρ^1Iρι:τοη1ΤΓι■Λ^I1<η^1^^ι, ηι^ί 1οιΐΐ(κ)Γ8ΐίΙιη5 (ΐ-ι^αιι 
•Ιιν'ιιϋΐ ί&ΐ ρ^ιυριτΓ, «ε() νίπυΐϋοι ορϊ1}ΐι& κίι ιϋνβΒ. 
ΥεΙ ραυρϋΓΕίη 4κίΐ ρηρΊΐτιπι ρχ Εοιιίίΐιιυ, νοίυΐϊ 
ί|ΐιί 3ηί<ιι,υ <)ίι^[ΐϊΐ3ΐ<;ιιι ιιηιίίοιηΐ, ρίΟίΓϋ^ιις ϊίπιι- 
ΐιιιπ ριχιιΐϊιΐ ίιιορ« ϋπι. 

Ε*»]'(ζΐαΐ{ο ρανγααιη ηορ ρίτϊ^ιΊ ίη /ίπ£πι. Γίυ- 
(Μ'Γΐ-* 1ΐί£ ^«ηΐ.Ινίί ϋίοίι. ηιιαηιιιι 6Χ9ρι>θύ(ίο ιϋηοβ {).λ<ΐίΐ, τ^ αφύί^ίνίβρ;; ηιρτπίητΕίν, Ικικριτροπήΰ. 
Αμαρτωλών λέγβιπάντχ ϋόλιον. ά*ά^αΛ[Μ, Πΐρ\ τούτου (Γρηιαι. 

'Λ μαρτιοΐοϋς ΙνταΰΟιι τοΟς άπίπου; ί«ομ(^^ίΕ* 

ΐύ'ί, ίηΐ τή{ τιρβ^βη; ίωής κιιτίχΟήτωϊαν ' ύιΛ 
γην γάρ νέγοντΒΐ τΑ κολΒαιήρια εΓναι, Ή χα\ οΐ 
£χ γΓ,ί γεγον4«ί, ίΐς βύ^ί)ν βτρϊφήχωβΛν, μηβΐν 

γ£ί ίμιρτωλο!•;, &ιιϊ των έςής ίβήλ«ι:εν| 1π(- 
νίγχών* 
Πάπα τά ί3τ^ τά έαιΛατ9ανόμετα τοΰ %εαν, 

Δ(' ίχοι;3:ιιν 4γνθίΛν. 

Ότι ούκ ιΐς τέΛΰζ ίΛίΛησθήσυαι ό αζωί^ός, 
ΤοϋΐβδΙ. φι;3ΐ, Μίιονταιιίι τοίΛύτα ϊβνη. Ετι ρύ 

ρίν. ϊίιν άκΐ χρτιμάτΐϋνΛλςϊτ&ν• «λοιίβιβί Κ, ^6ν 
Ιξ άριχάιν. Ή χο-\ κ-Ούχί-ί /ί'γίΐ τίν έξ έΟνώνλχΐν, 

χΕ'^3ΛVΤ5 ιήν ίϊίρισυοίαν τί^ς ΕύιτίίΕίις χβΐ 
τίΛϋζ. υ/νητβς ένΐίϋβεν τοϊις ίξ ίβνών φι;<ιιν, ω« Ι ■η Ιϊιΐϋΐπ ΪΕΐηηιβ ηοη ηίΐ. Κΐίρβοΐαΐίο ««γο |) ή πρ«<ι^χ{α οι μίτην ΐττκι μέχρί τέλου:. Πραββο- Ι^ηΙίΝΐΐ) ^Iιη^|ι13 •έ1, 1*0 (ΐ'ΐη ,ιΐιΐί ιΟΓΪριυιη ιΊΐ 
/ρΜ (τίΐ ηιρί(1αΐία ιιηιΐηιηι >*. ΐΐ αι| ^ιικ 3ΐί|>ί 
{ΐΐτ ίΐΐίυπι ρΓορΙιι-ΐιιη ι Ιί)ΐιι.Ίΐ Ίίε^ηι ; Εχιρβααίβ 

νκκ9, 30. Ειιαψ^ρ, 1>ΰΜϊηβ: ηοη ρτβίΐαΐίαί Αοηκ». 
ΑΙίΐΐΒ 1π(κΓρΓ«8 Γΐ:ιυί(1ΐΐ, Νοη Ιιηιιΐί αραί Αορπσ. 
ΙΙΐ)£ λιιΐίπι ^ί^^I ρίθρΙι«1) αϊ• ιτΊΕΐΙιιίβ ίΐιίΟΓ &&«( 
Ιιοηιίηνη ίπϊηττ6(ΐ1ηι>» βΙ<|ιι« ίπίοΐΐΐιΐί». ν'εΓίϊ 
ηιιϊρρτ βΐΒΒπίι εαπ^ηΐΕΒ ρη^^ρίοπίιυβ. αΐηυβ ϊιΙεο 
10»η>η Η ι« Ιίιηιιπι ΐ££β ίςηοΓ&ιιίβι, Βΐιρη (ντο- 
ρΓίηιη ΙΙΒΙΙΙΓ3ΠΙ ΒΟβ ΕΒίοΙΙβηιη («πκ^Γβ ιοιιΙιβ 
ι^ί^Ιι^ΜΐΙ : Είοιιιιιΐα •μι1ειιΙ», ϊιιΙβΓ ιΙΐΟ* ςΐίβιη >« χϊβ ιών ίβ'Μν, 4 ΧρΕίΐίς • ΚαΙ αύτί^, «ρηβΐν, 
ίετηι προσ^αΐίΐα έΟνώτ, τ.(Ας οδ; χα! δι" Ιι^ρου 
■κροψί}τα\» βοί• ΎΆ^μειΥ^Υ μβίΐς καιρίν ύγαντά- 
αώςμαν. 

'Α*•ίΙιΓΓ?|θι, Κν(ιίΒ.μίι χρατβιβνσβω διτ$ριύΆας 
"Αλίοί. Μή θρα^\Ύίϋ9<α, (Ιρι^ϋίν • τβνϊο ίί λίγίΐ, 
ίιΙ ΐ^ΐ χατ'άλΐήλων ΐιταναστάβΐΐΐ τών ϊθνων. 01 
γάρ Ινθρωποι, ϊίορίτδ μή ΙχΕίν 4ληβϊΓ; ίΛχίΚά- 
>ον;, 4γν(ΐήσΐ¥τ«< «« γή ίΐβιν, «κΐρ ίήν Ιβυτών 
Ιθρ^ιΰνβντΦ ιρ^βιν ■ χοΐ «άνϊβ ίολμώνης. ϊ« χαί 
ιΐς &!θί»ί έιοιοί»; Ινέγρβφον. '£ί:ΐί<λθί ονκ. ψ^β', 
χβ\ χστάοτιιλον -ϊ^ ««νκν ί^ύβγμβ. Χη* Μ κ»ν νβιιι ιυχ. 10. 153 

4«ίβίϊ1νβ[ »ϋ Β^νάτον π^ρνκαλιΐ τίν ΧριΐΓ*ί<ν, ίι- 
πάβΐ) -ϊης φΐΐχΐΐΐι μηϋ ν^ν χονν ίνα νοίς^ Και\ ίΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ5ΑΙΜ05. 1Κ4 

ΐοηιιη βίβτΐΐίοπβηι €οηρ6&(:β, ΙίΙικΙ (.•ιι>ιη ιΐίιί ρ<ι- 
Ιϋϊΐ (]ΐιο<1ε3 ηΐίοηΐ.ιιιιι 9«] ίηιβ^ϊηι-πι η ίΙηιίΗ'• 

ΐΕκΙΐΐΙΪΠΙ Οε! ΙΐίΓΠΟ ίίίΐϋ» *4ΐ, Ι»*"!"• ΛϊίίΙ"Γ Ι (Β 

(ϋΓ, Ιιοιηο ιπΕΓίιοϊριχίΙίΑίιΐΓ. Οιικη ίΐ^η^ιο Ιιχ ρ»»- 
βίβηΜ ΪΒ ΙιοιηΙηίΙιι& ρΓχνιΙΰΓΐηΐ, ΙιΠΓίαΐυι ββΜΠί 
Ϊ^ΓΟρΙΐΒία ΙΙΙΐΙίϋΓβαΙ ΙΠΊΟΓΙ*. ίΐ ϋΙ ρΐ-Γ »ΙΚ10β 
3)κ>3ΐύΙο> ύθΐ£3ΐ <]αοιπούσρ3$ίίαα»(•ιρη αηίιιιιιη 
»ειΐα1Ι«Γ« ηοη <]«1»ΑΙ, οβι]!]* ρϋ1*ίί ΐυρη ίηΐΐΙΙβεΙιιπι. νεί ΛΐΛα ρ^οεΙ Γε:αΓΓ6Εΐίοπβπΐι ΡαιιιίιΓι Αί• 
τιιΙ(ΐΐο ΕηηςβΙϊο ία υηίτβηυιη οτΙ>βιο, ιηιΐίιιχ ιΙΙχ {βπΐίιιιπ ίη«υΓΓ6ΕΐΙοη«3 ιίςιιβ ΐη)θ)€ηΐΐ^Ε ήυΐ»- 

Κρ,$ήι<ϋύ•ίτ ί9τη ένώΛ-ιΑ• σον. '&ν%\ «5, Τήβ /«ί^ίίίκΠίΓ 5<ηΚι ίη «ιηρίίίΒ Ιιιο. ΙΙ.ιγ Ρβΐ ρπχ 

β^ς ίϊϊίοΜΤΕήί 4ξΐΜ9ήϊ(*»3βν, Ό χ(»(ν«ώ^ γΐρ 4ρ^ ΐβηίοηβ βΐ ειυΐοϋίϊ ΐυι ΰίίηκ <ϊΛ5ι:!«ηΙιΐΓ. Νλοι ςιιϊ 
ι^ν χρίϊίμινον. Κρίαικ ϋ τήν χλχΛ τοΰ διαίόίοι* )ΐι<]ίεΐΙ 3(1 ε""» 1"ΐ ίι^ίΟΚιΓ ϊϊρ^ίβΓί Εοΐίί. ^ιι• 
νί^ϊον, τιερίζί χϊ\ 6\^ Ήίβΐου ιρηΑν ί θίί; - Ίϋού η Ί'εί'ΐ•" '"0 'Ι!"") ϊηΐϋΐϋββ ηυοιΐ <0ΐιΐΓ» (Ιτιηοϋβη» 
ό ΛοΤί; μον ίν ^ρ4ησα^ α ίχΛίχνί^ μου, ί1( 6τ Γ.ΐΓϊϊΐιίαπ» ΟΓίΐ : (1β <ιυο ρβΓ ΙμΙιπι ()ιαΙ ΡειίΒ: 
η'"ί(ίΜΙ<Γί»• )ΐ ^]ζή μου • βι^σν τύ Πηνβά $ιου Καΐύβτησοτ, Κνρΐβ, νομοΟέΐ*\ν έπ' α^ιIού^, 
Ένταϋθα τϊν Χρΐ4ΐ4ν «Ενίττιται, χβιά ιί• Έ)•« 
)^ατεσI{^ύ^ιν■ βασίΛίΰζ ύϋ" αύτοΰ • *<βν γλρ Κ«ι»• 


ΕίΠ ριΐίΓ Μί"» ηηι•Λ ίίί^ί, ίί«Ίι« ηΐίΜΐ ι>τ ιΐ«0 
<»πΐ'>(αΐαίι ιιηίηα πι^α, ροπηιη 5ρϊπΐ»πι πΐιτιιπι •<ι|ΚΓ 
ΑΙ4Η £ί /ϋΐ/ινΐυη ιΐ|}>Γβ< 9"ΐ''''<'' **• 

Υκηί. 31. ΟοηιΙϊΙϋί, Οοπάπι, ίΐ^ίιΙαίοαίΛ ιιιρβΓ 
ίΜ. Àà 1ί£ΪΕΐ3ΐθΓεπι I)^^ ΟΙιπίϊαιη ίιιΙεΙΙίβίΙ, ΐαιΐ» 
ϊΙΙιιεΙ : Ε^ο ααΐα» <«μΙ)(ιιΙιιι ιηιπ Βιχ ^^ (ο. •Γ<ϊ 
ΙίΒ'ΐΙ^ΐοΐ' οονίιπ 613 1«{6η Ιιιΐϊΐ : κιηουπι ίαϋεί! 
Ε>9ΐΐ{βΙίιιπι. 

■1ίΐιΐ9ηι1ο ί(Ι(1ί5ΐΐη1 νίτϋΓβ υΙ Ιιοηηϊπβ5, «Ι ηοη υΐ 
ϊϋΓ&. [ΥοΙ ιΙίΐΕΓ : ΟοΓΓχηΐυΓ, ίιιηαίΐ, ςυοΟ ^Φ)'^•1- ΐΕΟνηρων μΙ«*6η[ίΐρ»ΰντων, Ευ άπραγα ύντων Λ των 
ώΐ {τνχ: φί^ισ^Λί ; ίκ μεταφορ3{ ιών πύ^^ΐιΐίίν ΡΓ«ιΙί1?ηΙί* : κνεΐαΐΐ ρπινοΓΜΐιιΙιαπιΐΐ)ΐιιΐ))ΐ5 1>οηα 
1€ ΓεΙίεϋίΓ 6*ΐΓΜθίΓ6η(, οηΐΜ ϋΚίπι, ]ϋΛ!> !ΐϋ))ηΐΐΐ 
\ίΗ ϊιιΓΐΙίϋΙβΓ ιΙΐ'^ΡΓΐΐιΙ, ει ρίτκηιυ 3ΐι»1ηιιιιιι ίη 
βΠΙιεΙΐαηΊΐΗΐϊ βι&ΊϊΙβηΙΙυιη 5«γιιι»ιιι:<ιιι ίαοϊΙ : νΙ 
ηΐΐαη•>ιιι ςιιοιΙιιΐΊΐιιαιΙα ρχΐ|>ιϊΓίΐ » Οκη, {1ί<!(Μΐ& : Οιι»Γβ ρβΓίηΐΐιίδ Ιιοπτίαΐί (ΐΐηβκ 3€ α$υ ΓειτΙ (}ΐιο 50ΓΕ ^υIι^I, ιι^ΐ ϋΙΙίΐηι βοπιπι ςυΓ>η) Ιιαίκ» ! ςιΐΜΐ βι 
ηοΐΜρΙιθΓ3 ΐΙΙοηιιπ βΐίπιρΙιίΓη οβϊ, (|ΐι) ρΓ«ιι1 ίΙΊοΓίιοΙ, €1 Γβίκίοηιια τιυΙΙαιίΊΐυΓοηι ΙιαΙιβηΐ, μίαν ι χαΊ βλίποον άπαντα, *[^9ΐ>»ι|ί μ)| βλίκΕίν, 
2(1 τλ- |ΐί) Ιηαμύνίΐν ΐθϊ{ ν^Λ-ζ^αα^, χβΐ ναΟτα έν Βίΐψΐαι ϊη ργοιρηηαιΛκι ϊη Ιπίνίβη'οιιβ Τ 1>β5ρΙ- 
εεΓΕ ΐΒΐ άϊ&6ίιηιιΐΑΓ0ι ηοη τίιΐΕΓ«ιΒ€ ητι,-ΐίΙ Ο^ΐΐΓ&ιιηι 
βιρίΐεκ, £1 οοη 3^ Γοτη ϊΙΙαπι, ^νχ αηΐβ λ^ιιΙοβ 
ροβίΐ3 ηΐ. Οίΐίϋ ίί[!ΐ»Γ, Ιιι<|ΐιίΙ, (II ηιιί αηιιιίΐιυβ 
ρι»ΐί^9ΐ} 65 13»13 103 Ιοη]{αιιίιιιίΙ»Ιβ Βϋ ραΐίΐΐιΐϊι 
9ΐ)6β3β νίιΐβτϊΐ, «1 (1101 οιτιηϊη νίιΙθ9, •ίιηιιΙλς 
ηοη νϊ(?ϋΓ6, ιιΐκΐιυκ ηαβίΓΪϊ ϊΐιχίΐϊιιιη ιιοιι Γεηβ , ψίβι των κακώς ΐΜίπτ^ίντων ; Ταΰΐ<ι (Λ λέγ^ι ηαρ^ι- " αΙ(|ΐιβ ήαα κο ροΐί$!>ίηιιιη) Ιοη^ρΗπ•, ι)ΐιαΐΜ)ι> ρΓοίι•- 
χαΧών, ύύ* ίγχαλών. Ε,ΙΑ' 1ν ό θί^ΐ τ^ ταύτα τΙ) ειϊηπβ ΐυβ ροΐί»ίιηιιιη ίηιΙΙ^οιιυί, ικιπς βεϊΐκοι 
γ(7Ρ«μμίν4ν Λί ύ^ταρνία^ ύμίητ ϋΐΑσιώα* /ΐΐταξ!/ ςνια ίη<ιίΙι<ιιΙϊΐΜ)ΐ>ί1>ιι» ΰοηίΐϊΐυΐί βΐιιιιιΐδΤ Ιΐι-οιιίειη 
ίμον χα) υμών. ηο» «οοιβαηβ λΐιΙ ΐιιίριηβ Οίϋΐη ΡίθρΙΐι.-ΐ3, «Λ 

Γοςαπϊ (ΙίεϊΙΰΐ ^x^0Γ1»η9. Ν*ιη βΐίοηυίπ ΓθϊροηιΙζΓΟ £ϊ Οειιι {ΜΙιιϊβκΙ. 'ιΛ ςυο•) 3]ίΙ»ί βςΓϊρΙυπι β(ΐ ; 


ν£ΐΐ3. %. Ονη ΐνρ^τϋΐ ϊαιρϊαι, ΐηιιηιίϊίνΓ ραηρΐτ. 
ΟίίΛηΛο, ίιΐ(|ΐιίΙ, 3ΐί(|η!ϊ ειιαΙΙίΐιΐΓ. ΐ|ΐΐ3ηιΙα Ιιοηβ ίΙΙί 
ΟιπίζΙ^ 5ϋη«(Ιϋπΐ. τυπΐ ίί <ιυίι Οχΐνΐίκιιι «ίΐ. <)ΐιί 
ίίΐΗΐυΕίιτΙΙιιιβ ιΐΓ^οιΙυΓ »1απ)ΐιαΐίϋιΐ5. Ιβ Κί-Ιο (\»ο- 
^>ιη αΐι^υο οϊαιυΐαΐ'βην ορίιιϊνιιί< 3ε ΙμμιΪ ηοιιιίιιίβ ■* 1μ. «ίΐιι, 10. 155 ευΤΙΙΥΜΙΙ ΖΐαΑΒΕΝί 1^6 

ιΙ)ΐο&<ί»ιη ΓιιιηΙ ιιιβΟγ £Ε(ΐίΐΐί«, •Ιτ'ρΙοΓΐΠβ, ηοοιΙ γιιιιι ί\ιρΊ(,1. Ίί χι\ τον 6ιί)ίΐϊνθϊ ίπ[ΐιι>α[ΐ,ίν>>«> χατί Υο-^ 
ΐ|κ« «ΙΐΗΓπηιΙί !ίι, ι>1ΐ5<.'υηΐ5 Ι.ιιη«η εβί, ηΚιυε ϊ^ηο- ^νθιχυ-ηίν^υ γΐ^ΌΐΚ• ^ ιπ(•>χ&( ΐ)]ν ΑρΕτ*;ν φϋ^•*» 
ιιιβΓ*7). ν^Ι αΙίΐϋΓ «Ιίιιη Ιιιΐ<:!ΙίΕ«. η1ίη^ ηΐοΐίοιιΐϋ ιτ,ο&ΐ τίι πΐθη. 
ιβ ϊπ>ρί« (ΐχιηοηβ α(1νεΓ5υΗ ΙιυηιαηιΐΗΐ ΕΕΐιηβ» ΠΙβ ηι^ί ^ίΠϋΙίΐΗΐί ββι ραυρϋΓ. ϋίπιΐϊ ΜΟίιηϋΐΙιΐΓ ρχι- 

1ΪΟΙ1Γ. ί'ααιΙ/ιιΐ'αιιίιΐΓ ιη ΐοπιϊΐίίι ήα/α ΐο^ΐιανί. Ποΐ ιΐυ 
ίηρίίί «Ιϊαηι ^κΐυι» «βΐ. €ο.ιι1]ιιν»ιιΙίΐΓ, ίηιιιιίΐ, ίιι 
Ιιίβ τμιχ <^ηη5ΐι1ΐιηΙ. θ3ιΙ)ιι[<)Γίιιιη \αο Ιιοϋ ρ'ΓΟ- 
βρΐΓΪΐιΐοηι ίιιΐνΙ1ί|^?. ν'οΙ Γ4ΐ3>ιΙ]Εΐν»ιιΐιΐϊ β βιιίΗ χίιιιί• 
ΙίΙιιΐΒ. ΟΙιβΕΓναηιΙϋΐη εκί 3υίοιι ηυοϋ [ΐπ'ρΐιϋΐα β^ΐ- 
Ι«)ϊΐιιιηιβτο Ιαπι ύβ ρΓ3νΙ$, ι^υαπϊ άϋ ρ^ο!^^ί ΙιοιηΙιιί- 
1•ΙΙ5 Ιθ(ΐι•επ8, 5ίΓ);;Γΐ|3Γί βΙίηιυικΕο, οΐ ίΐίηιΐϊΐιιΐο 
ρΐΐίιΐΐί ιιΐίΐιιτ »ΕΓΐιιπη< : >](ΐίβ ιιιιπιοτ>> η)1^^^ιη 
ιιιιιΐΐί βυιιΐ, Μ'ΐΙ ^ΙπιιΙε βιιΐ νίιί» ιιηιιπι. ν<:1 λΙΙ- 
ΙβΓ :Ουϊ* Οιχα» ιΙί•[ία τΛ>β;«β4νοντχι ηοιι Ιβιι ΐικΙΛαμίάτοτται ίτ ίια&ονίΐΰΐς, οΓς ϋΐΛίαγΙζοτ. 
ια(.Κα\ τρίτο τϋρΐ Των 1«*ώ», &τι•£ρ4»κ«««1 »ι»ν- 

ϊρνοϋ'Λϋΐίί ^ί?^υ1Iΰ30■^τ«^. ϊίΐνιρϊίΐνΛ νομιτϊίον 
ιή'ν Ενι^ιχν. Ή χαΐ βυνεργοννΐαι παρλιώνίμοΕίιΐν. 
Πίρϊΐηρ'Λ^'^^ '* ίτοΐλίχίί, 2τ'- ϊτΐ τών 4γ»βών. χαΐ 
ΙιιΊ ϊΐΐιν πονηρών, τοΰτομίν ΐϊΐηίιιντιχώς. ϊοϋτο δ^ 
ίνιχίις ίκφίριι χ^νίδγΐί• βϊ «γίρ 4γ»ίΙο\ΐψ άρι9|Λν 
μίν ■ίϊοΤ.λβί ιϋίΐ, τ5 21 4γα6ίτΐ]ϊ(, €'^ «βϊ «Ι 
ΒΟντ,ιΛί δε, τιμ μίν αριθμώ, -ΤΜίλοΊ , 'ί 41 ι黥ΐ]- Ιιιιιι ^^8ΓίΓ^Γ^ι^5ο</;^ιι>βιιί1^Γ, Ε'^:•! «Ιίβιιι «κιρΓρΑίΐι - " ί>ί1<.γ£ίίνΐΛΐ ΐΗρ.ΪΓών 4«6ών τίς ιύι;μΕ{ΐΙβί, β»ι>.- 
άαιιΐΛί, ^^^(.•^1■ [ΐοβνιιιιιιΐΐ, ΓΓορΙιΰΕ^ιη Ιιϊ^ Ιο^ιυϊ λαμβίνονΐβι* ΐουτίσΐΕ, πίριττίπτοκοιν ίν μιΧί<ν}.Μ- 
<Ιι: ίΙΙίβ ΙίιΙι:[ίΙι»5, ι^υί ίη ρπΐ(ΐ)Ίί5 Γη^ίΐ3ΐίο»ιΙΐ4ϋ χΕικ, ού χιιτ>3ΐθ)(ΐζ!!μεν6ΐ τ<ί''« χ^ιμ^'ο^ν ν.Ο θ•6ν. 
ΓοιιιρΜ!!ι«(ΐ4ιιι,;ιΐΓ, (1(135 ιΐβίιιιρϋί, ίΐ Λα ϋΐοίϋηι ρΓ0ίρίίπΐ3ΐ6 «οβίΟπΐ; ϊΟ ΙΪ ιΙΪΕϊΚΐ, η•"»•• 0ΐ> ρΐ»• 
1ΙΜ3ΙΙΙ ίίΐΐίτιιιϊΐιίππι ΙιΙιιιηΐιΐΓ, ιιο>ι νιίαηΐββ [ιβί^ίρ^Γβ 3>ιΐ ^<1ΠΒ^ιIι!^^^«^ιιιIίΐ^α ΰρ\• 

Υεβ^. 5. Οιιθ)υ'η>ιι Ιιίαάιιΐυτ ρΐααίοΓ ίη ιίΜϋίηΊΊ "Οη /;ια(»-β'ι>αι Λ όμαρτι^ΛιΊς έν τα'ς έπι&ο' γΐϊταί. ΚαΙ ιοΰτο τιβρβ^ηρτ,ιέον. ώς τ6 βη «αρϊ 
Ίοΐί Εβραίοι:, αίκ 1ε\ αΐΐΐι>λο-(ΐχ&ν παραλ^μβίνΕ- 

ιίδίται ΧΛτά τίνα συνήΒϊΐαν. ΟΕτως οΰ«, ιρ^υΐν. 
ΐχράτηίκν ή χιχία, ώΐ το(>ΐ ίμαρτάνονταί ϊη«ιν«Ι- 
βΒιι μάλλον ίν ΐ&Ις «Ιτ^μμελήμανιν ων ίπιβνμοΟ- 
βιν, ώς ΙμτταΰεΓϊ, χαΧ ταΐι; ϋιχηϋντα; Εΰφτ^μιταθατ ΐ'Λΐ ι^υιΐιΐ Οίΐΐϊυ, ι^ιιαίΜία, {,κχϊ ι;ηιι.α, ΐρυιΐ ΙΙΐΙΐΓΐΒΟί 
ΙΙβΙΙ ϊΕΙΙΐρβΓ ΓαΐΙί3Π1 Γβΐΐΐΐίΐ, 86(1 3ΐίΐ|ΐιαηΊο ΑΐΙΤΕΓ- 
Μικη εκί οοηίΐΓΠΐΐηϋι : αΐϊ'ΐιυικίΐ} £ΙΙ3Μ) 1«I|)1η^ίιι 
Ϊιιι1.ι ίι1ίϋΐ<ιιΐί& υβυιη. Λιίεο, 3η(]υϊΐΓΓορ)ιΜα, 1ηΐ£Γ 
ι:υιι «ίΐίϋΐη ρΓκναΙιιίΐ, ΐιΐϊ ΐΐ ρεεΓΐΐοΓβΒ ι]& ϋύΐϊΐΐίί 
Ι;ιιιιΙ«ηΙυΓ, ηυχ γ3Γιιϊ 3ε ρΓορτϊ» ΙϊΙ)ί(ϋηί οΙΐϋΐηρΗ- 

Γ3ΐιΐ£β (οιηΐΜίιΙιιηΐ, εΐ ίί ρΐίίίοΓ ηιιΐ ίπΐοΓίβ (]ΐιειιι• ..., _, .^_ ,, .__. . _., ^, 

ρίιπι βΟιεμικι, » ΐιιί ΒίιιιίΙίΙιυί πυ^^οΓβηι ίηΟν κ^- παρί τών Αμσΐυιν, ΐν «ΐ{ ^ηαία^ς ηρίττονβι, 
ΙΰΓΪι ΕΐοΓίΐΐη Γοη58>^υ3ΐ>ΐυΓ. 

Υεβ». 1. Ιιπίαήΐ Οβιηίιιιιηι ρίΓίαίοτ. λ,Λ ιιΐΐϊο- 
ιιΐϊΐιι Οϋΐιιη «υΐηιηοτίΐ, $ιιίϊ ο^π1 υΓ£6ΐΐί ίίςυΐ ίιι- 

είΐ3ΙΙ5 ϋ6ΐί£ΐίί. 

8ίηιπιίιιιη ηικίΐίΐκι^ίικη) {γιε ιηιτ ηοη ΐζ^αίπΐ. 
Νβιι 6ΐί8<«ι, 1[ΐφΐί(, Οϋυί ρΐΕΐι» ιγκ ίΐυε ϋοικίί- 
ξϋΛ», ϊιιιΐί ίΙΙικΙ : 5ι 1111711 ίΐ(ΐ(β( νΙαεπιαζίτή, Οο• 
ΐΗΪηβ, Οοπιϊιΐί^ ήκί• *ΐ[4ΐίιι«ύιΙ*'? Ιγ3ιιΙ βιιπη Οϋϊ, 
ίικίαηι ρφΠ3(ΐι βΐ ιοιιιΐίβοιιιη &ιιρρ1κϊιιιιι Αρρ«|1ΐ|, 
Μί»Γ!ΐ'θΓ5, ίηΐ|ΐιίΐ, 0^1115 »! : βιιοΐΕη.ΐί 3€ ιιιοΓίΐαβ 
ρϋίΠϋϊΐιυη ίιιΠίκΓ.Ι. ΑΙίί [Ιβςιιιιΐ^: ΐΓπίανίίϋοπιίηυιη 
ρβεοαιαΓ βεευικίυιη ηιιιΐιίΐιΐιΐίιιβιη Ϊγχ $υ:ΐ, Ιιοΰ χηοιν ίίρΚν^ΐ, τϊβρ' ϊβυΐΰΰ ίξΰνΐΐ; χΑ ΐβχύϊβς 
βύτίΐϊ. 5ι' υν ΙργίΓετοι. 

Κατά τί) ηΛήθος της όργης βύτρϋ οί'Κ ΙχΙ^ιτ^ 
^9ι. Ούκ άξίΐιΐς της νΠιΐ ο^^οί' ΑκαιτήβΕΐ <(χα( Α 
βΕ4(. '£ά»• γ4ρ ανομίας χορατι^ήσ^ς, ^ί^ *5γο- 
σΓ>}9Εταί; ΌργΙ; δϊ Ηκ»ν, ή| ίικοί» τιμωρίκ. 'Ε^εή• 
μΐίΐν,φηίΐν,ών, οϋχ ίιιάγΕί χίλβσιν άχρϊτον. 'Εοτι βΐ 
χαΐ ίτ^ρω; χατά τίνα:, ότι Παρώξιτνί τ&ν Κύριον δ 
άμαρτωλΐί κβιλ τ1ι πλήθος της ίρΤΤϊί *ύ«ν. το«- 
ίΐϊΐν 4ςίωί τίίί ΐΕβρ' βϋτβϋ !()ΐιβι> τοδ Αμβρτωλο-ί 
4«ατηομίνης τψ θ£ζ> ΐργήρ " όναιηο^ι^νη; Κ, δ»1 
Ιρίϋ ΐ'ιίΐ^ΐοΓί ρΓΟρί-ίϊί 6Γρΐ6πΙΐϋ9 ίη&τΐβαΐι ΓϋΟΓίΙ Ο τί,ν ίΐβνί]ρών τιράξίων, ϊΤτβ ■(*. ϋί/Κ έχζ^ΐ'ίαί. ΙΙΪΙ 3€Ι<'Π«3, βΐ ςϋΟ^ »ΕΙ|Ιΐί[1]Γ, ΠΟΙΙ ίΧΙ/ΙΙΪΓίΙ, Ιί,'βία 
ιΐυηι (I^^υηι ροΓ ίηΐΚΓΓο^ηιϊοικΊΐι , νεΙ κΐίΒπι βϋΐφ- 
ΙηΙΟ , Ρΐ ΙΙΜΙΟ ίίΙ βϋΙΙίΙΙί, <]ιιν4ΐ 1>£υ3 ρ£Γ ρΐϋΐιί- 
Ιοιίίβιη ϊΙΙυπι ιτοη «ιΐ(ϋίΓβι, (|ΐιί ίΐϊ βιιιη ΐΓΓ^ΐανϋ. 
\ΐΜ. 5. ΝοΛ ι$ΐ Βία* ϊα ΐΟΝίρϋιτίβ οιιι. Ρυτιΐ 
ρβίοαίΛΓ ί]ΐιηι] ϋΐΐιιΐ [)(Ι|5 ρε«ΐα13 βοιπιηίΐίοιίοπι 
ιιοη κίιΙεΒΐ, Υι] αΙίΙίΓ ; Ιίριυ ηιιϊ ιιΐιίιΐιιβ ρΐί^κιηιβ 
υΒΐ. 3 ρ(-οοιΐηΓί3 οειιΐίι ηαιι ρεΓϋϊρίιιΐΓ. 
Ιηιίαίιιαίιε ιιαιΐ νΪΛ ϊΙΙίΜ* ίπ ΟΗίΗΐ Ιιιηρντε. Οιιια ϋϊΐ' Ιρώτηβιν άνβγνωβτίοιι • (^ χλ\ οδΟις Χιΐϊά 4;^ 
φαοιν (48), οΤ&ν Ούτω πΒ,ρϊζύνβί ίίν θιί.ν, οΰχ ΐκ- 
ζΓ,τ1ιθ€ΐα!τΛν 4ι4 μίτι>^ί*ί. 

ού ρΧΐκΕί βύϊ(ιν οΟτω τρ4ΐΐβνια 6 θίΰ;• ί) ου 1λ(»- 
ΐϊίνότιΐι ΐΐρΑ ύφΟα«μων IIίιτα^, ώ; παρών. 

ΒίίηΛοννταί αΐ 61!ο\ αύτον ^^ χαττϊ χαφ^ ** ΡίΑΐ. «ΐίΐ.3. 

ν'βΓΜΒ ΙοϋΙΐοπβκ. 
{4•-π18} (>Γ»09 ίΐΑ ίυ»3ΐιΙ : ηποά ίαΐα ίαιιαίι (ίπιρίυ5νί ι]ΐίί€€ΐ) ρτοιρικί. 5&7 "^^™" ΟΜΜΕΝΤ. 

ΜΙ) &«][ηίίνΐις ρλΐπινΟαι, μΛ'.^Λ\ ]-ίν9ντιι >Ι «(^άξ^ι; 
«οϋ λμαρτωΧοΰ χαΐ μεμολυαμίναί. 

Άι-τατβι^4ΪΕαι χά κρίμανά σον άαύ' ίΐρα^όίΛον 

«ύταΟ * νους χ^ρ ίρ^ * ινιυτ^α-ιιν {χ6άλ1ονΐαι, μ)] 
1νΟνμ«υμ<ν«<^ τακτοί, μι-,ΐί *βΤ'ί'>ί*ί•'*'Λ 5" «ί"ήί 
«Ι Ι-χαιο;. χαΐ Ιβχυρΐζ, χα\ μαχ(>49υμ<>ΐ. Παρίλ• 
χοΐιοα ΑΙ ή 4^ΓΙ κρΐΟΐοι; . χα\ Χ!ΐια](ρηο:ιχώΐί^ν, 

γάρ ιΐκιίν, Άνοί/ΜΪτϊΐ.ΙΪ χαΙβλ1ωΐ'Α-ϊθίρ£αι;μί•< 
ΐήΐ Αμαρτίαΐι αϊ τομ ϋΐ^ν χρΕβιι;, &« 6 άμνρ'ίνι^ν 
ΙνΒυμϋΟμίΜς ΚίΰίΜϊ• &ντ«νιΓριβ({ Ιϊ ίβΐιιον Πϊντα; 4μίΐν•!'ί><' -(βϊι£ &*Βΐϊτα.μΐν&υ{ αύτψ, 6(4 «ήν 
«οϋ βκοίΐ μΑκροΟυμΙαι «« |Μ)τ^ροΰμΓΜ: πνλΜχις 
*ιχ2ν χα\ 1ν τ«Ιΐ ιηλίμ•»;. 

Π3{>άμον!>ν ίν«1μιο! τήν ιύημερίαν ααλευβήναι 6Ϊ. 

ι& με ίκτρηιιηναι τ^ β-^νΑμκιχ• 

Ιτιαι «ικώαβ(•κ> Αι*^ γϊνεί( «Ι; γϊνϊ4ν. ϊΜιτίΜΐ. 

Οί άρά^ »ί> στίμα αί/τοΰ γίμΐ', »α1 πιχρ/ας, 
»αϊ ίύΛΰν. 0^τίνο< αύιον ιό στόμα- αύνιιΟβ; ^ 
μ\ «ν» τ6 «^ήμα ϊ^ ιών Έβ^Φίων (ι«^/χτ•^, χ»ν 
ττβΙΧα-^ον χι^μινον. Ιΐγω δ)] ΐ6 συζινγνύκιν ΐί 
ββϊΐρχ τα'ί Ινηονυμίακ , ώ( ^ * υα«4ρΜ>ο «-2 ^ 
ββίί Υακώΰ βοηθός αντον• χβΐ τί• Ιβοχάριης 
άνΐιρ, φ ίφΤ'ν (1ντΓ^η]ίΊ( αύτ^ χη^ παν. Β«• 
κΐίηβμΐνον β; ίΐ-τιιν ίρί«, χ«ταρ«»μένΐν ιβΐη ' καΐ 
ΐπχρίν:, ύρη^Πιωγ φβ•γγ•;μί«Γ!υ • χβΐ Μλαυ, μί], χί-υ- 

ϋγοντϋί, ΐ«ρβ &1 χ^ύπΐονΗς. 

'ΤμΟ τίικ χΛίΜΤσατ αϊικιν Λύ»^ χαΐ Λάτος. 
Έχ<Ιν« φθίγγίται, & χΑηβν καΐ )(ίν«ντ»Ι( ΐιΐ(6«ν- 
Ικυομέχκ-; πα|]^;(ουαιν. *Ι1 ΜΐΊ ϊν τ^ &ι£3^ηολί^ αϋ- 
1»» χάματ^Η μ1 'ί^Μνη, Δν μΐΦΐζονην ο1 αύΐΐ^πιι- 
Οΰμινοι, μΙ) «ύ^Ιιηβνΐΐ; ιήν ίνιιιν. ΊΓ καΐ κάμ^ 
χαΐ ΑίυνιιβΙ^ηΗ* ή ^^«««α «ύτοΜ, τΑ χαιά ιών 

ταύττ,ς τήν Iνν1^[1ιαν ιών λάγυν ίβήΧωιεν. •Μ'ίλΙ.Εΐιν. 5. **Ρ:ΐΙ.ι.ΧΗΐιι, Ε. ^^^ 1Ν ΡΛΛΙΗ05. 158 

Α ρι>(ΤΓ>ι<ΐΓ 5ΐιη νΐιΐβη ηαη ;ηι(41 ϋΗίοΙι, ρΓΓνβΓίίατη 

ϊΟΙίρΐΙ 3ΐΙ|ΙΙ4: ίΐΐηιΐΙΐιΐΙϊοΓβ'Ι ΠΐΐηΙ Ρ]ΐ14 ΙΡϋνβ£. 

Αίΐ{ίΓ*ηΙ\>' ϊικΙϊίΐΛ (να α ίιΐίίί ΐ}αί. ^<1^1^^^α■ Ιη- 
ηαίΐ, «11 ΐΐι 4>]<ΐ9 ΊιιΐεΙΙι-ε1ι> ηιιί'ΤΐιπίκΓ. Ι[»ί κϊ•ιηί• 
Λ••Μί \ηΙκί\«α'1»& ϋΓΊΐΙοΒ Εΐίηη) κηαΐ ΙιηΙχΙ, \>ηιηι 
)ιΐ)]ιΐ5,πιθιΙί 0<;1ίη|ΐι•-ηΐ Ι4ι•1ν ι-β(-1ΐ>ιΐ£ «'ίΐ, υΐΐηΛί- 
Γΐί, (|ΐΐ3Β 1 Ιβ ρ^οΐίηιπ^ϋΓ. ηβη νϊιΐοί. ηηη γοιιηΊ- 
ιΙϋΓΐΙ, ηηιι αηϊιιιαιίτ^π»!. 16 ίΐ'ΐΐυηι. ΓυτΙοι» (Ί Ιοη- 
(•ΐη^η1I!Μ^υ^1^οριη βνβο. ΙΐοΙυοίΙΐΙ ηιιίοιι ρτχρ'αι- 
ϋο ίντ\, ιΊ ^^ιι]βίνη ιΐϊΐΐΓρ:>ΙιΐΓ, ιιΙ ιιι νοΓβ άη3- 
τιοβίϊΕκ.; ίοίΕτρΓηΙιΙϊ ιυιηιι». ^ϊΜ <'η<ιη ίίβΐ •ΙΪΜΓβ 
ίνβιριϊϊβ». ΥίΙ »\ΙΛ ΡΛΐΐϋΜ : Ρμ«ιΙ ηιιϊιΐί•» οΙιΤΗ- 
(«τιΐίο ϋΐιιΐ Πεϊ ]ιΐιΙιεϊι, ηιιΪΓ<(Η> ηιιχ ΓεΓη^Ιΐιιιΐΐ 'α 
ηιιΐ ι>ΐθ>Γ3ΐ, 1 ρ('ϊ»Ιο ι)«ί5ΐϊι. Οί*ίη«Γυηι νίϋΐκβίιιι 
— ι>1ιΙ1ΐΙΤΓ3ΐίΐ) )<ΐ(ΙίΐίθΓΐιιιι Βϊΐ βαηιιη οΙ)Ιΐνίο. 

Οηη/ιιιπ ιΊιίηικοΓοιιι μιογημ ^οίΗΪιια^ϊΐΜΐ. νΐή- 
■τΦΐιιΓ «ϋπΐιΐϊβ ηιιί Α<1ν«ί&»& «κηι ΙπΐΐίΓΓΜβηιηΐ, 
ΠβΟ, Ι{Νΐΐ2>ηϊ»ιίΐίΐΐ« »ιι, ρϋπηίΐιοπίβ ΙΜιιπι ιχρϊιι! 
Ιη Μ!ο ίιμίηιίοΐΝ βηηδ ίΐιρβΓΛίτ. 

νκΒί. 0. !>'χΗ «ιμΊί >π ΐΛτΛίηο: Νηη Μοκί^τ. 
ΡιιΐΛΐ ϊίΙίείΐΑΐ^η» βυαη <1ΐη «*« ρτηηυιβιΐΓκιη. 
Μοτ^τ'ι εηίιη ΙιΙγ. ΐιιΐεΤΙ«8Ρ Ρ'Λ πινίαη, > ρΗοΓΪ 
ιι)ι^I^1ιιη ρΜι^ιΚί» αίΓΐιιβ 3 ρΓηρηϊκ «ίΓϊΙκιβ. 

Λ υβπΐΓα Ιίηηβ ίχ 9'""'*'''"''''< ""^ ΜοΌ• διιιΐι- 
ΙπίοΠίκε ττρΓίιιιιη ιό, «Ι ^ρίΓβϋΐίΑί- : 'ηί'ΐ!»*»! 

(τ^ηβΓίιΐίοηκιη, Ιιοι- ΡίΙ ιιβτ ΙυΙίΐιι νϊΐ-ΐηι, Γϋΐιιηιιη 
β((8ιί)ΐιβ ίΗΙϊειΐοηε 3ΐΐί|ΐΐϊ. €ίΛιτ>ΐί»ΐ'θ* •"Ί'"• ''ί5 
ρη<.ιιίΙ ρτα νίιι : ηυηί Λ'κάΙ, βΙι ^ίιι« νίυ »Λ ϊλοι 

€ 4ΐ«* ρπΐ ρΐ)»ι 'ίιΐϊ ΐϊΐΛΓίειη. 

νεΒΐ.7* €ν)'ί> τηβΐίύϊαίοηί μ φι ρΐίηηη, « 
αιηΛΗΐΗΐϋΜ Π ΛοΙο. Υβτΐιι ίΙΙι Οι <;ΐ)ΐ, "ΐπ*^ Η«-• 
ΙιπηΪ ίιΙίηιηΒΐϊ» (ΚΐβΙια Μΐη(. <|ΐΐ6πι»ι1ιη(>ιΙιιπΐ αιηΐ- 
(ΐ9 ϊη 1ο€ΐ• ΓρρΐτϊΙιι••. &Λΐίΐιι *ηϊιη ΠβΙιηίί ρΓοηο^ 
ηιϊπ• »Γΐί(•ηΓΐ5 ΓΟΐιίιιπβ'ΐΓΡ; ηιϊιΐίίποιΓίίΙ ίΐΐυιΐ ριΙ: 
Λ*α(%ι εχ/ΐί Βηυ Ιαα>*' αά]ίΐΙοτ φ*". Ιΐβ"»• ϊΐίικί ϊ 
ΒταΙκί νϊτ £ΐίϊ ΜΙ Μΐ.τϊίίϋΐη « η** (« *'. Κ»ι χιιειη 
ηιαί^ιΐίχ'ΐίοπι: ρΐίηαιη 05. οιιιη βηιηίΛϋϊ πιιΐΐΐΐκιΐ: 
η ηππΐΓί1υι1Ίπ6, πιηι Ιηοιιηιίϋ 3ίΙ Λίκηίε ΙηηυιΜιΐΝ 
Ι»βΙ<ι (^ΙίΛΐΠ ρΙίΊΐβιη ^I^^II]Ρ, οιιιη ϋοιι Μ ΓΡΓϋί- ϋ•ϊ- 
ηιοη*ιη ρτοΓ-ίτίΐ, κιΐ >ΙΙ* •ΙΪμΙ , « »1ϊ» ϊη ί«•-*:Ι» 
«ιιίιιιί ΙιϊΙηΊΙ- 

^κ^ Ιϊη^αα φί Ιαΐτύΐ ΛΟοΙοτ. ΪΛ. ϊπιιιιίΐ• 1η ■ 

η ςυΙιιΐΓ. -ιμκ ΙλΙιογ^πι « (ΙυΙοοίη» ϋ^ ρΛΐίιιηΙ, ςιιϊ- 
1>ι« ίηϊϊ<1ί»ϊ Ι"*η<1ίι : ΐοΙ ηιιί.ι 1η <■)«■* »1οεΐΓί«ι:ι 1»- 
Ιμγ 6&( Μ (ΙοΙοτ, ιΐηοηιιη ΐπΜΐΙ ριΐΓΐίΐίμϋϊ •|ΐιί ϋί 
οίΗιΜηρβΓίΒΐ. ^Η"■ >ι»ΙΙ»ι "Ι φ! ιΙηΠΓΪηκ Ρ6<1ΙΙΙβΙ1Ι 
ίιινηίβηΐ ; νβΙ ιπ ΙλΙμιγη Μ ιΙβΙογ* μ-πΓ ϋη^Μ» φ», 
ΙϋΙιηήί ηίιηίΓοηι βΐ Ληίηη» Τ('Γ^^ αιΐνι,τιιι» «Μ 
ρηι{«.τηι» ηικίί ίι«(ι«ι;ίΐ*1»;ιΊ. IIιί^υ^<11η^ί ίΐιΐί!»• Ι"• 
ΐ|ΗΡ»ιΙί [πιμΙο Ιίνι^ιΐΜίΙηΙι^ιη ίΙΙίιΐ) 3ϋ ιΐΓ3ΐ€ΐ)1(.ηιΐίπ<η 

νκΐί. 8. &<ίί1 ^Κ ιΜΪ^ί'Ι ίΚΙΒ ίϊ»ιΐι*ιιΐ. Ρ-τ ιιι»ϊ•' 
Αί•ΐ α«(ΐΙΐιιιιι ϊπβί^Ιίητοη• Ιιμ^ιιπ ΐτιΐΐΙΙίκΐ'. «ηΛ^ 
ίϋΐϋίΐΙΟΓϋΐ ΙΐΙειιΙΟΓ βοίηηΐ ίχιρΐυκη Γκρη• Ι^γ.γ.- 
ηιιΐ4ΐ««'3ΐ ηιιΐοηι Ρι ημΙιβίΑ Ιιισ, ιην -•ηιιιι 

ΐΜΐιιίυιιιη νίΐ4), ΟυΙοβ νίϋϊΐκοί, 
159 ΕϋΤΠΤΜίΙ ΖΙΟΛΠϋΝΙ 1ηΐ|ΐιΙτ. 5« ίη ϊπ&ίιΐϋβ, ΐίιηιιΙ οιιιη ϊϊβ, «{κϊ ιίιΐί$ ι||- 
1ι«Γ» ίηηΙ; \ιοζ Μ( ΐ]ΐιϊ ρΓ!«;«ΙαποΓΒ3 «Ι τβΊνΙιπο- 
η•ι 9(ΐηΐ ίη ίβΙΙοΐϊβ : ί|ΐι.ιε ν«1ιιΐί ραιΙεπι «"ίΐιηι 
βϋη(ίΐ!ΐι[Ρί βοείηβ «ΐΐιϊ ΙΐΐΙκΙιίΐ, 0«ίπιίβ ίπϊίτΐία» «Ιβ- 
(ΙβΓβηι, ίηίίιΐΜηΐΜ Οίχο εααβιπι αιΐιΐίΐ: 

Ια ύεαιίιή »: ϊΛ(ίτ{ίοαί ϊηηοΐίηίαη, Οΐ ιΒΛΠΐ» 
ίικίιιίΐ,. βίηε ε&ιικ» «υπι ΙγκΙκ. ηιιϊ ηιιΙΙι 4>ιιιη ικΙΤί• 
εϊι ίη)ϋΗι. Ι1ίτ>ϋ )ΐιι;ηι ρβΓΐΪΓυΐ3η -ϊοΰ. ^ηχ: οϊπ- 
ΐ3ΐη 9ϊ{πϋ1ε3ΐ, ΐΐΐΐιίΐιεΓβ »θΐ6Γβ) ^οη^υ£'«^^I1^ιι. 

Υεκβ. 5. (?«ιίϊ ί/κί ίκ |ΐηιιρ«ι«ιιι τίΐρίιίηηΐ. Αΐΐΐ- 
ιΙΐί»ΓΤ> ίο ρ<>Γ|>£(ϋ3Γη Ινυ]ιΐ3 ίη5ίΗίαΐοΓΪ9 ιιίβηΐίηηοπι 
ηΜΤ3( : ςιιί ριιπι ρΡΓΐΓ>η«ι•»ηΐ«πη ΐΙίι2ΐι<ί(η νΐΟιτΗ 
&υπηηηι >η!ιηί καΐΐίϋίίικίίηβ οοπβίιΙΟΓίΐ, ^ιαοιποΊα 
βΒΠΙΜΙπρΓ6|)6ηί1«. 

ίη%ίάίαΐΆτ ίη αΐ,ΐΐαηϋΐο ^υβ» Ϊ4ύ ϊη ιρΐίχηίη ίΐΐιΐ. 
Τβη^ίΐη ΓβρΕίΐΕ 56ΐ.[#ηιί3ΐη, νίπο ςιιοιίΒΐηηιοίη, 

ρΓ0ρΐΐ3ΙΙ5, ΐ1 ίη ριιΐιϋΰυπί ΐΓ3ι1ΐΙΕίιΐ5 ΓΟΓΓίηΐ κοβ- 

ΙεΐΒ ίΰΐιι 30 πΐϊΐϊιϊχ ιιηιΐβοϋιφίΰ ρΐβη» : ίΊ;Γ3ί<ιαβ 
^οοιΙ&πίΓηοιίπ ίΙΙΙοί (Ιεγϊ ΛοπιηηείΓηΐ. Νππι (]ΐιοπι- 
ίΐΛπιηϋιιπι Ιβο, ίϊ ρτίγρπί ^3ϊ^Γί1ί β,,ι ΙηιβΙΐΓϊ ϊη- 
ΓίΓπιίοΓΪΙιυβ 3ηίιιΐ9ΐϋ>ιΐΒ ίιιβϊ,ΙϊΒΐ,,Γ, η„3( ηϋ,ι| ι^ι^ 

ΪΪΠΙίηΙϊβ 5θθυΓ3 ρΕΓίΓηπίΡΜΠί τ 113 51(3^ ϊ^,^ (-^^ίς 

ΟΜίιΙΙίβ Ηΐΐρί ΙαίεΙίΓΛΓκτη ίπίϊ,ΐ;:». 

ΛνηιαΚια/ιϊΐ ιαπι. ίιιπι Ιροηϊ βιΐΓΠ αΐι ^η3^^^35 , εί 

ΡΛύΐΜϊα (ΙΐρϊΟίΕΒίοηΐ ΟΟηίρίΓίΤΟΓίΐ . ρρΓΗΙίΙ αάΐίΐιι• 

Ιη ίησιρ^ηϋοικ•. «Ιοοβιυ ΕΟΐΐβΓϋβίΓϋβϊ Ιεοηΐί ηρείβ. 
Ιπ-υΗ, ίπψιΐι, ιΛ Ιεο, υΐ ργ:ϊ.|3πι Μρί3ΐ. ηΐ β*! Ιβ15- Β νΐαΐί^ν βύ-ΐψ* τοΟτουϊγΑρ ώς ίμΛίιας Ιχβνκς 
κριικτχιρΙζίΐΛΐ' (Ττα σαφηνίζΕϋν ^ήν ίνιίραν, α^α 
ίϊ «αΙ ΐ1)ν οϊϊίβν οίτήζ προίτιβιΐς, έπήγαγι»• 

Έν άχοχρύφοίζ τον άιΐΰΐίτεΐναι ύΟώον. Ότη 
θανατΔσαι ΑνΟρωπαν 4ναίτιαν, μηΚν ϋιχήβαντβ. 
Τ& τον γ&^ «[ΐ(ολογιιι%ν πολλάχις ηαρα3.αμ€ά^ί 
τϋ» παλαιών ή (ιάλΐχτος. 

01 ό^βαΧμοΙ αύϊον εΙς τί>ν χίκηχα άΜ«6Λ4- 
κονα, Τ\* Εμμονοι αύΐβΐ) χα.ΐα9χοπ)}ν Ιν^αΐϊΟα 
{(ηγιΐται, βλέποντος Αΐενώ;, πέτι τ^αριΰνΐα τοντο» 

αΟτοϋ, Τ1> αΰ^ χιιΐ νϋν {ηλοΤ, τ^ν πανονργΕαν 
ΙχΕ<νο\ι παιχΐλνιν ίχπαμκεϋων, ;ΐ3,\ 0Γ[ρΙον α&τ6ν 
5.ντ(κρυ{ γϊγενημίνον ίίίΐίΜυβιν. 'ββιιιρ £ >ί«ίν 
τφ οίχείψ φωΐΐΕφ ί^ηρ\ι■κ•Α^ι■Μιζ * τοϋιο γΊρ 1^ 

€ουλ<ΰ(ΐ , παρερΐ(ομίνοΐ{ &7;»υηριοΐ - οΟτω χα\ ο&τοε 
παιιϊ, -ΐψ ΑποΧ|θύφ(|ΐ τιίπφ φΐκίίΐ^ί χρώμΐνο;. 

'£>-ε3ρ6ΐ5ει τίΐί άρχύσαι Λτωχίν , ^^.τΗσΌΐ 
ΛΓω;ίύκίτΓ<ίι ί^»^^/I1 αΰτόΐ'. Λΐονιι γΐρ αίτ&ν 
&πΐίΧ2σχ,', χατΑ « τήν Ιπιΰουλήν. «1 τήν άΐϊ- 
ήνίΐβν, χο.\ ϊδ φονικϊν, ΙπίμείΜ ι^ τρ*ιτ^. ιτρο•- &Γβ8 [Γ»^3I. Νβιΐυί«ηίπιίη$ϊιΙί.-ιΐυΓΐιΐ{'ΰΓ.-ΐ[[ΐΐ[ϊΓ|ΐΐ3πι ΰ έπιπεβών αΙφνΕΕιον 4 Ιέων. χαΐ Ηχύί» π(Λς ^* ρίΓπϊοίοβίπϊ 3υΙ ϊΐίίίπίοϋΐπ ΗρίιΙ,ίβ^ υΙ ρίυρϊΓεπ», 
ρίυρβΓ6ιιι ίιιςυίίη, οΐ Ιιοηϊί 6ΐ νίπΙ>ιΐ6 ΙΐϋπιιηιίΒ. Ει 
Λυτή 3ΐ[Γ»1ιβΓβ βυηι 4\ύΙ , πιββΪϊ (ΙεοΙΰΓβς ηρίη» 
πι«^^^η. Πορ&ικίοηβ ΐβτο ΊΚ», νΐ ταρίίΐί, ΐυπιπιβηι 
Μιί'ΐί Ιοηιΐηϊ» ϊηιρϊεΙηΙβΓη ΛοηοιβΙ. ΥοΙ ίιίβο ΓηΠίΒ- 
•ίϊϊίπηηπβπι ϊηββπίίιΐίτΚ, ϋΐΡ!(αρΒθΓ4ΐ1οιΐ€(|ΐιαί3ιιι 
Οοιιη ιιι»{ίι 6ΐίίΐ3Γβΐ αύ ίΐΐϊιΐίπιιη. 

ΥϊΜ. 10. /η/οίΐΐίβ ι«βΛΒίίκνίβ6)ΐίΐιηι. ΗοοίίΙ, 
ΛοΙο εΐ03!Ιί(ϋΐ3ΐο βιΐϊ βϊ(Ιοηιίη3ΐ>ίΐιΐΓ : ΐβΙ οοοίίΐΐπ» 
ϊιι [?ΓΓϊΐη ρΓθ]ί£ίΒ(. ΗϋΐπϊΙίί εηίιο βιΐ ιιυί Ιιυιιιΐ 

ρΓηΐ(Γ31ΙΙ« ίβΓΕΙ. 

ΙπΐΙίηαΙίίΐαΓ ,ίϋηάίί ^Ηπι ύοηιίηαΐαι [αηϊί ραα- 
ρίπιηι. Ι'ΐιί ρβΐίηιϊ ί^ι^ ρ3ι^ρβ^υηι ι!οιη^ι^Λιιιί ίιιβηΐ. Ιανιοϋ μίνΕ^ίαν. 'Ζ<ίΐ&ρεύκ {43) δϊ, φηβΐν, ο&χ Ι(β 

ϊπίδουΐον, ή ιτολίμιβν, 1) Οηρίον Ι»τ). 4λλά ιΐΐωχ&»»τ1ι• 
ίϊ χρήμιιβΐ πΐρι-ιναί»» χΛ χβτβΐΗποντ>ρ.ίΜν ■ϊη, 
άνδρωτίνην Ιβχύν. Έξηγεΐτ»! ίϊ χα\ ιήν 4ρπβγί;τι, 

6νΐμ*«ί ά(>-κΐ£Ί-ης, Ιμφαίνίΐ βχετλίΛβμίν. "Η χα« 
ίιί της (ΐυν[;(ΐΐΒς τών τιαΰηιιχών (1τιμ4%οιν, δίεγβΐ• 
ρ&( τ&ν Ο&ίν εΐί Ιμυναν. 

"£*■ Γ5 [ΛΌ^-Ζί! αδΓοϋ ΓΟΛίίκώσίί αύτ^^. "Β» 
ιψ ΕδίψίίλφχυριιΟίΕίοδτοϋ • 1) χο\ ίΐς την ^{ψ«ι 
χτεΐνας ' ταπεινίς γ4ρ, Δ η^βγίίο;. 

Κϋ{ί-£ΐ χαΐ χχσεΤται έτ ϊψ αυτιών . καταχνρίεν- 
σαιτι^^^ Χΐτήτων, '0« χβτοχτίριιϋβιιτιΐικ πΐνήινν ΙΗΠε ΒΙ ίρββ ΙιυιυΠϊΒΐιΐΒ ϊηεΙΐπϊΙίίΙοΓ , η ρβπ1>Κ. ^ 6 ϊννάίτηί, τίτ» χο\ «Οϊ^ϊ χλιβή«τβι μτϊιι«(^ 
Νβιη (|ΐιϊ Μΐΐιιηΐ ρπκΒ ϊυοΙίηίίιΚϋΓ. Ηιο 3ϋ1ίπι 
οιηηϊϊ Πίΐιΐ, !)( οΙίπΐίηϋΐϋΜΐιίΙβ £]ιυ τίιΐυτη ρϊΐβπΐ. 
ίΐ Οο) ρ3ηΐ«Γ Ιαη^ιηίιηίΐιι, αΐ ριιιρβηιπ) ορρΓω• 
•Οϊιίη» ρ^(Iϊ(;ηι^8,^ιεο^■υ1η^βη1 ^οπίϋΕη νϊικίίοΐί. νεκ. ) Ι . Οΐιί) ίίί/ηι η ΐϋτάε )«β ; ΟίιΙιίαι «Γ ί)<Βΐ, 
«•■ίΐ-ιίΐ Ια(κιη ίϋαη Μ κιύΐαΐ ίη /ϊπίτπ. Ιι οιιί) ρεΓ- 
ιηίβιιιηι «β« ιυιίιιιιΐΒ »α!£αχ ί υβ ϋ&ηοιιρίβΓ^ηΙίββ 
κιρΙρΓΕ ίπ ν3Μ6 3ΐ)£υΓΐ1ηί ι)6Ε(ΐΙί1 ορίπίοηβ» : Οίΐιη 
ϊηΐΓ3 κίρ^υητι Γΐ'ριιΐΜί (|ΐιοιΙ Ογιιϊ ρτΰρΓίχ ρΓονί- 
(ΐ6ηΐΕχ οΙ}Ιίυ• βί(, Ι])!» ιιιιιηιΐυηι ςαι^^ι'ηί>^ ςιιαϋ- μί«ί ΧΛΐ 4ηβ>ιΙτοι. ΟΙ γάρ πίΐίτΐίνΐε; πρώϊον 
ΧϋπτουβΕ. Τοϋιο (ϊ ΐΐνίτβι» [να χαΐ ιί άνίατον »&• 
τοΟ φβνί), κβΙ «6 μαχρίθυμον ΐο» βιοΰ, χαΐ ή ΐώ« 
ιτΕκονΟδτωΗ ϋπημον!], χα\ <) {χβΕκηβΐΐ τιΓη» άίίκου- 
μίνων. 

βίύζ, άχέατρεψβγ τό χρόσωκο*• αύτοΰ. τον μίι 
β,Ιέχητ ίΐς τέΛζ>ς, Ϊ1»ρίχι«ρι>ν;ί*νβί γ4ρ ιΐιιρβϊν 
τίς ίΐΈΐΟυμίβϊΐήί ψΰχίζίύ-τοί, κρΐ»; Ιτΐπου; ύκβ- 
λήιίΐί; ίχ-πΙητΕί, Ιατι^όμενος ί* Εαυ-Εψ ΐκίλΐλήνήνι 
τίη> 9ι&ν ΐή£ τβϋ χίαμου πρ«ν4ία(, 4π<]3τρέ'4'^ντ& (49) ϋΓΚ« »ϊϋ : ΝνΗ μΊμ ίηϊίι/ίαίιιΐ', κΐ ιιιιίύταΐοηπι «Ιϊ^ααη Γΰ^ιίαΙ, »/ ιΉτιηινιιιη, »ί /ίΐΓαπι. 161 εΟΜΜΟΤ* 

γινί(ϋΜ • Λ 7»ρ ίΐζ τέΛος, «η |λΐ!ν, ϊ6 1^(ρι κβ*- 

γινώσχειν. «τι τίΐ π^ο^^ι^θίνια νοοϋνναι ΐίΟ,Ι ιίζ ΐ>Λ 
Ίουδβϊχ&ν Βήμον χχΐ ι^ν Χρίβτΐιν, προσαρ^ΐί^Ί- 

^» ίρχύντιυν χαϋ λαοί Έ&ν &Οψ«ν Ατώ Δμιΐ|ντίαΐ, 

κίντβ έ^ΐο^Μ, «βΐ τίλος μι ούτόν Απέχηινι, κλΙ 

ΆπίστηΛ, £ι/ρι« ά ϋεδι: μου, ϋ^•.ύ&^τω ή 
χΐίραον. Κ«νή9ΐ]τι, 7ΐι«1ν, ϊΐ; ίχίίχηαίν • ΐ4 81, 
Ύ-^ΤίΜί^τια ή χκίρ σον, ν,ατά ιαταφορίν. Εϊαι9αιι 

<ί;ρ«ΐίί3νΐ1]ν μίιτιγβ. "Η χαϊ ί^ηλΐ}, φηβΐν, ιιίί«, 
μ\ ύικρφίίΐής ί) δώιαμί; βου. νΰν μάΑίιηα ϊ6 αύτ6 Μί) ί^ιιΛάΰ^ τώ^ χεη^,ταιτ σον *1ς ι(Λος. Τ6 

ε,Λρα ίϋνοπαβί^οαί ίκΐϊβίί τοιβύτοΐί ϊών κβνη- 
ρύν «Χμήμβοιν, ιΐξ ίρύηιιαη χρι^μαιίζα τίν λ^ 
γον ■ ϊΐτβ Λϋει τήν ΙκορΕαν, Ιηαγαγών* 

Γβδ «αρα^ιΐτνται ο&γΑτ βίς- ^:βίρΐI^ σον. 14 Β^*• 
Λ6'ί, ΑνίγνικΛίον χ«Ι1' έ«νϊ4, στίξονΐ»; ^βλείαν, 
ίνα η ΐύ νΰτιμα τοιοίϊον • ώ; ιΐ κοί τ^ϋτο μυριάχι^ 
6 ΐΕονηρ^ΐ οΓι~αι, $ι3ι τ)]ν τ}]« μιχραΟυμΐανεΙς Ατ^ 
νβΐ&ν Ιχΐβαχηλι^^μινος, 4λλβ Λ βλίκτις ΐΐίντικ, 
{(ήχων άπαντβχη, δΆι σϋ ίρϊϊ Αχρι€ό; τίν « πί- 
νΦν ιΰν άδτχουμίνων. χβΐ ι%ν Ουμϊν -των ι^διχοιίν- 
«*ν, ΚίίΜνίη^τς γλρ, ή λίττημίρΐ]; δι^τ^ωη;. 
'Αχριβϋΐ (1 4ρ4<. ίνα πα^ίψ^ βίΐ4ν &τϊΐρτν εΐΐ 
ΐ4ΰ «μΑίρίβς 5«ν • τ»Μ γάρ αϊ 3[ΐΤρ«< ΙνταΞΟα 
«αονντΜ • φί,βερύτ ίί έμΛ^σε^^ ίΐς χβ^ροζ θεαν ■θ/ί;;α»ν σΐτ ^Λί βοηθός- 'βξ ΠΙάστης α^ίοίΐ 

ιαρί γοϋ 1ξ Ιόνων λαού, ιι^νι^τος μ^ν ΐηος. (ηά ιΑ{ 

«{««•ρημίν^ ιίί*ί«ί, <ρφ«-«ί5 Λ, ((4ι& μή γνωρί- 

Σύττρτ^ντ τύτ βραχίβτα τ«ν άμίφ^νΧίτν χαί 

«Βτη/«ί). Ι)^;(Ιανα «!]» <νιι«μη ϋγιι * καΐ γίρ Ιν ΙΝ Ι»5Α1,Μ03. )61 

& ηιι« οΐϊΐΐΗΐίαΐη, «Ι ρτοΐϋΐΐίοηΐη βιιιαιία «««τΐίπΐ. 
υ( ρΓοικιιτ ηοιι τί<Ιο[ ςυχ ΰιηΐ. ΟυοιΙ «εγο ιιίΙ 
■η ^Ί^'"• 9'>1'> ρΓΟκΐ4κ;ι;ιια4Ββ αεηρίιιΐΓ; :)1ί1)ί ϊβΓΟ 
ρΓΟ οιιιιιίιιο. υΐΓυιηι]ΐιο ιιιιτ^ιι α«1 ίιΐβιιΐ (ι-η^ϊΙ η^Ιβ 
£οιΐΐίι]ΕΓ3ΐιΐϊ : τΐΓΐιηι μΓ^^ί^I9 οπιπία έηΐνΙΙί|ί ροι- 
βυηΐ (Ι(^ ροριιΐο ^ι1)]ίΒοη1ιιι , ο ιΐι: Οιπ»ιο. 0'>ΦΡ<1 
ευπι ραρυΕυβ ίΐιιιυΐ ουιη ρτίϋβίρίΙιιΐΒ ίιιηοΐ^ιιιβηι 
€Ιιπ5ϊυιη, «Μ ρ«€»ΐα οηιηί ρΓΟΓίΐΐί μγβιΚϊιιι , κΐ 
ρβυρεκιη ρΓαρΐ«Γ ηο; «ΙΓ«ΐΐμιη , ίιι^ϊιΐίοκ βίββι• 
τ3ΓΪιιΙ υΙ ο^ιρβΓίηΙ , οιηπί;>ΐ|ΐι<: >1ί> ί(-£(!ΓΪηΐ , ηιι^Λ 
£υρ«πυ! ϋίοι βυαΐ : εΙ 13ιμΙ6ι1) ρθΒΐη(ΐ>ιιι €νΐΜ κ- 
είιΙΐΐΓΐιιιΙ , ■ροιίοΐΐ)• βΐΐιπι ρ«Γ$βΰ(ΐ1ί ΒΪηΙ : ίρφίιι*• 

ρΟίΙΓίΐηΟ 3 Ποηΐΐπίΐ (ΐΙΙΗΐί1ΙΙ$ ίΐΙΟΐίΐιΙ ιΐιΐΐΐί. 

ηαπιιι [»Α. ΟαιυιηονθϋΠ! , ία|υίΙ, αιΙ ιίιιιΙκι»η. 

" (}υο(Ι ητο βίι : ΕΛαΙΐΐΐ»τ πκτηαι ι»α, ρι>τ υΐ8ΐ3μ)ι»' 
Γβιη ιΐίοΐιιιη 63ΐ. δϋΐηιΐ «ηίηΐ 4]ΐιϊ ιΐΊ{ιια>ι (.-αβίϊίίβιιΙ. 
0ΐ>ηΐ]ΐη «ιΐ^εΓβ. ιιι μΐ^^ϋ κ νεΓίκτι ίιιίκη.,ι. ϊϋΙ 
Β1ΪΙ6Γ ί Οϋΐα ροίειιΐία ι^λ εχπΊμ κιιιριτ &ιι, εΐ »ιι- 
ΙϋιηΙι, ηυη6 ριβίίρυο ^υβϊο, πιΐιιιίΙ , 11» «ιηιιϊΙ>ιιι 
3ρΓ3Γε3|. ΡϋΓ ηιβηυΐΜ εαΐκι ϋη , ^^ιιI ροί••ιιΐι»ιη 
ίαΐεΙ1ί{«Γβ (ΙβΙιΐΊΐΐϋί. 

Ν€ οϋϊνηαΐΐ» ρααμετατη ηι&ΓΗηι ίπ (ίικαι. /« /!- 
ήβη, 1ι••ε ββί, ίη ]ΜΓρθιιιιιη. 

νεκ5. 15. Ρτορίΐτ ^μϋ ίηϊίβνϋ ίαιρϊα» 1>(ίίη Τ 
£$α ίνκίη ΡΓορϊιοιιιηη ΕΓΐηϋβϊ ρΓ3Υ0Γυ« ίο• 
ιηίηνη 3υ5ν«, ρΐί πιοϋυιιι ίΐ)ΐ&ΓΓας>ΐίυιιί& λογκιο^ 
ηϋΐη Γ^Γΐη^ΐ : «ΐιΐβίποερβ (ΙιιΙ>ίΐ3ΐίοϋίΐιι τ«ροιιΊ(^ιιϋφ 
ΒοΚίΙ, (Ιϊςεηί; 

^ Άϊχϊΐ ηίικ ίη ^οτΛ^ ιαα, Πόα ίχι^ηΊηΐ. Ε«. ίηιιιιιΐ, 
ΐαιιΚιπιπι κιΐΐΓΐιιη ΐ3ΐιΐ3. ι^κοι] ειίϊΐϊιιοϋΐ Οηκη 
ββ^ϊΐϊα βοΓίιιη ηοη «Ιίΐΐιυί γϊγο. 

€θανάιΤΛ». ΚΙ Ιγα(!αιηιιη\η ηαηιιι Ι»αχ. ΡιιπιΙ αιι, 
νϊ4α, ρ^Γ &£ Iΐ{^α^ν^η £$[, ιε κΙΧίιιι ρ'ΐ•!» ϊίΐίει» 
ιΐΐιπι, υΐ ί.ΐΐ κηςτικ ; Ι,ίοβΐ η)ΐΙΙ•Μ ρητυι )Ι> 
Ε3ΐ»(ΐηΐ£(, ο(> ΐιιιιη ηίπι'ίΓυιη ρΑΐίριιΐί^ιη ϊι> ίκ μ- 
ΐο^Αίιΐίίΐη |>ρ&ΐ;ι ; ΐυ («ιροπ.ο 0«ιι«, τίιΐη οπιπια, 
ΐ]ΐιοουη(|ΐιε ρβηβΐηηι,βΐ ίη οπ)!!•*» ρβη«ι ρι<ηβ- 
ιιΐεοΒ.. Ιιίεοςυε Ιιι κιιιητηΐ ιΙϊΠςαιίϊι Ιιοπιίπιιιη οιι» 
Ι>(ΐ•>η ίη^ι^Γ^> αΙΤ)?Γΐ(ΐ<Γΐιη) ΙϊΙιΌγ^αι ρΜ'βρΙοϊΐι ίΓ3ιι>ΐ]ΐι6 
€\ ΓυΓΟΓΐΐι• Εοηιιηηιιΐ ^η^υ^13πι ίηΓβπηιι. ΟοηΒ ιΐκ» 
ηη ιαί«ιη. ηΐ •ιι!ΙιιΐΙίΙβΓ ϋΙιβΐπκΕη. Ηι^ηβ, ίη(|ΐιί|. 
ϋιιΐη ίΐιπιίιιβ Ιιι ρβηρίείι νΐ Ιη ΓυΙυΓυηι ίΐΐυί (.α-ηί« 
Ο ιπΐΙ». Ιιι εηϊηι Ιιοε ίη ΙβΓο ηοΜίτι ιΐκη Ιϊί-*«ιιΐ 
|ΐιιΐ> ίΙΙνΙ >ρΐ»ΙθΙί : //«γΗ^ϊ'^ <•« ν»'4« ΊρΜτη^ιιπι 
β(/ΐηιί(1(*(ϊιι ϊηακαι θα ητιηιΗ *. 

ΤΜΊΐϋΟΛ* «1 |ΐβΒρ«', Οιιιιιη ■ ρ»υρ(Γΐ ιιγτ•! 
101)1, ηηιίβ 1^9 Ιβιιΐυι» ιιιιίΐίο ^^Iί^Iυ«4^1, 

ΟιρΙιαηο ίκ ιιι* αύΐΛίοι . ΤΑΐΐ([ΐυηι (-)ιη £ιβ;ιΊηΓ. 
β1 βτΊΐΐίηιιιι. Ι'ΐΕΐ Ιβπιγιι η<>π 1«ιι1ι••τ• Α( ριιΐ|Ί;η1ι»• 
«1 ηιτρΙΐΒΐιί• ΙηίνΚί^ιιηΐιιτ, κ«ϋ ϋί |ΐ-ηΐίιι«ι ρηρ(1^ο 
ηιιί ιΐίο^ηι οΐι οαΜίκ ^Ηριτ «γ•Ι ; α «ΓρΙιιιιιιι•, 
ςυϊΒ ρ•ικη• -ί Ι>ο1(ΐΓ(νι *ηιΐΜΐ ηοιι ιιΟΜηΐ. 

νΕΗ. 15. ΐοιΚΛϋ ^^Λ^)^»ι» ^ίίβΐ*ή$ α ■• 
Ρ«Γ ΙίΓΜίιΙυιη ρυΐηιίαιιι ίο «»γμ Ιη * \\^τ, 1, 71. 163 ΕϋτιΐϊΜΐι/.ιανοΐίΝΐ ΙΜ. Ιιι ΙιηιΙιΙϋ ΟΐπΐΐΗ Γΐ>1ιιιι Ιινιιιΐιιΐ> ίΐ>ιι$Ι•ΐίΐ. ΡιΐΟ- Λ τβύΐ';• ή τού λνΦρώπβν {ύνα>ΐΐ ' &;ίο^:ω),^ »•, & 

1{ τυριννούιαι; ί'πι(1υ;α!ϊΐΐ ίιβα/λΐϋ^ιίνο; χβ> >1)ΙΓΠ1 «ι. ιΐί ϊίΟρηίΙα; «ΙηιιιίιΐΒΐιΙί ϊαΗΓ*ί[[>»ι1ίΚΠ<3Ίβινίί<|ΐ(> (ΐτθ|>οιΙιοιον(ΐΙιιηΐ3ΐϋ 

(•ΙΪ3ΙΙΙ ΐ1 ιΠ3ΐϊ);ηο ίρριιιΐ' ραι« ύχΗηιιιΐιρηι ϊιιΙβΙΙίμβΓβ.], 
ϋΜΛΤίίΗΤ ρτΐίαίιΐίΛ ϊΙϋΛί «ι ηον Ιημιιηίιιτ. |]ιιίι 

βτ^ΐι «υιιι 0011 ΓιιβιΊΐ, ίϋιΐίΐΗ μΐτίΙιΊΐ |ιιι1ί€3ΐΐΗ βιοηβ 
ιΙί|ΐπ>Ε. Ιιιΐεΐνΐ|ί ΐίΐίβαι |•<ΐΜυιι1 Ικκ νβτΐ»• ιΐι; 

(ΙίΐΙιΐΓΐιι, 4|ΐιΐίΐΐ(1θ ίιίι ■ Νηϋα/Λ. εαικαΐΝ ίΜΤίΐίο ίη 
ί>οΛΪ»*' ; ίΐβιιι £ΐ ηυοιΙ ίρΜϋΙ^ήβΙκ* ^ίιίΐ: Νημ 
ρηΛίίρι Ιια}ιι ηαΗΛϊ ίίίΐίβίιτ ιΓοτβι, #1 ίκ «« Λοη 
ίκκΗΚΙ φιίιίΐ)Ηοιιι *. Νβ<)ΐιο ιπίΗΐ Ι'ίΙϊΙυι ρ«οιιιΐΗ 
ιΙίηικκΙ ίιικιΊΐίΐ μιπμΙϋΓ <ιιι»ιΙ οοαΟί Ι6&ιι»ι1«1«τβ1, 
ηβ^ϋβϊρβο ΐΐίΐΐΐ) (ΙίΒΐιιυη. ΐΐίπροΓο (|ϋθ ϊιιιιηΐ(:υίι.ΐι 
ΜΙ* ΟΐΓίιΐί βηΊπ» αΐι ρ}»• ΕοτρΟΓβ ίβμηω οΐ, νοί 
ΙιαΙίΙΙυαι ΐκιΐιιΐΐ ίιι^β■ι^^β ρ«(λΙιιιιι, ίιπίΐΐΐί ■■ Ιι«< 

ΙΙΐαΙΐ1Ι1ΙΐίΐΙ0ΙΐΙ)1]6Γ>1. 

νκΒί. 16. Οοαιϊιιια ϋίχ ΐϋ ίχ ίοτηΙαΜ, €Ι ΙΜ <«- 
ηΐνη ίκςνίϊ, \'α\ΐΛ Iιx^ 3<1 ύ")* ιΙί<?1^ βυηΐ , 4|;>η 
&ϋ3η']α1ΐιιπΙιΐΓ , ιμιαιΐ ρΓ9«ί Ιηιμμμμ ηοη βΙΜίΗΐ 
ρυηϊΐΐιΙϋΓ. βρ^πιιιη, ίοηηίΐ, ο (ΐκίκϊιιια [VI , βιιμ 
ΐ'ίΙ 9^ Κπιριΐί , >«ι1 {Μτρ^ίικιικ. υιι4« ΙϊγΜ 
ηαΙίΜ ηπηε άαΛ ρι^η», ιΐίςυιπιΐο ιιηΜη ηβ ιΐι• 
ΙμπΙ. ν<;1 ΰΐιτίιΐί ιτ^τιιιιιι ρπΐουπίίηΐ , <|Ηα4 οΐί» 
ηνΐί(Ι«ηι Β«πιρ«Γ ΙιιΙιιιίι ■[ Οϋΐιβ, ίοΙ ροαι ΓοηΓΓΐ' 
οΐίοοϋπ) «ϋαιπ (Ι«ηυ» Λοχρίΐ αΐ Ιιηπιπ : Λ»ιλ η* 
εηίπι πιϊΑί, ίιιΐ|)ΐϊΐ, 9σιιιϊ*ρϋΐβ§ΐιιι ίη ^νΐ^ίΐ ϊη 4ΐτ'**; 
ίτι III ηοη ί» [ΐΓΕίβιιΐί υι»ιιιιη<βοιιΙ«, ί«ι1 ίη Γηΐυτυ £ μ^λίονιι. 
Βΐίιπ) Γε|η3ΐ(ΐΓΐι« ίίι. 

Ρίηαϋι ζεηία «ι Ι*ηα ίιΙ'ίΗ. Ρΐϊ |«πΙ«β ««4 
ίηΐϋίΐί^ίΐ Ιιοο 111 Ιι>'«) ΐ)ΐιί «τΐϋ^^ΐίοιιι ((•^^η «οιι 
(α•οΓ|Η'Γΐιηι. ΟιίιΙμ Μ'|Ηί(Ι<'-πι ι1ηη 1<γ« (ηηι. Ι'^τ 
ΐι-τΓηη> 3υΐ«ιη ίΙΙίοι. ΐοΐιοη 0Γ(>ΐΐη ϊΐ)ΐ«^ΐΙ'{*ι [ ί»>ΐι 
(ΙΙγΙιιπι ιΙΙ : ϋοηιϊκΐ αι ΐΛΤΓη <ι ρΙΐΗΪΐΜώ» ΐ'/Κί * ; ι 
ΐ]ΐι> ΙιΐΓ» «ιίβπιιΐιιαη-Ιυί^βΜ ρΓ;τ*Ι)θΙ] (ΙιΙο πμιιϊγμιη 
ιίίτυίςηία. Υοΐ ρβΓ Ιεγγαιμ ΙΚιοιιΐπί , ?ΕΒΐΗΐιη ρ.ιιι 
ίηΙιΊΙίκίΐ. η ΐ[τιο αηιιινί ιΐ^εήΐοηΐ. η»! ηαΐβ τίΐ'^Γίιχ. 

νΕΚ•". 17. ΙΊηύβηνΗ ρ<ι*βί»ιιη ίχιΐΜΐίβΙΐ, Ρ •ηιϊικ, 
ΫΤίτραηαϊοη/^αΐίαηΙϊι ΜΓΛαι αιύίΐιη βκη'ι ι««- |)ι^ 
>ϊιΜ>ίυηι , (ΐιηηίΐ , |»ιΐ|κπιιΐ) , ρΐ ρΓΚ4ατ9ΐί'0ΊΗ:β 

ν•ιΓιΓΐ8 ΜΓβΙΙ) , ΐΙ#Η)*Ι*ΐΐ3 1)1>»(1:<1|1ΐη(>0θ μ4 Ιΐ , ο) 

ίιιίιίΕίοτιΐίίΐ ^ΐ'ίIΓυη^υιι6ιι1 ηρ(;ιιι1ί:ΐ , 1υ θΧίΐΐΗΐϊβΙί. ^^^Π- Ει ίξΐτ«9Τ}ΐ -χί^ ΐήν 4|;ΐ9^ΐβΝ «>τ»^( χαΐ 
μ^ μ9ΐιρ«βυμήν))(, ανΐΐΜΐ Είποΐιϊται «ϋΐ^, Αξια; 

λίγο;, ΐΐρο« γβρ Ι !««»«, «πχ{> ϋ»ι^> 4 Ιΐιΐίιοί «^ίΠ" 

ίιίσμον τϋίΐίτν έρχεται, χαΐ έν Φμοί (ύρ^ση β6- 
£έτ• ούτι ^Λρ ί Ιΐιΐάτο; Λ(λ•* ΑμιρτΙαν, 8Γ ^« 
ΙμίϊΛε βχνίΐν ί Χριατ^, «Ει» ύ «ιΐϊοίο; Ιν ςψ χ^- Κι'ψιρς βασιΜύζ βίρ ε<ϊτ αΐΰτα, «αϊ *!< ην 

η^ι^>^α ιοϋ αίώτος. Τον^β πρϊΐί «ον; ί)ιί.«<αλιζθ|4ί- 
νου;, Ιπΐ τ& μή; &ι6ύνιΐί βίκι^ν ίύθίΐΕ ΐ6ν «ΟΜηρύ*. 
Ούκ Ιηι •(Λρ, ψτιΛ. πρ^βχαιμς ή βζηΐϊία να! ή 

Βώιΐ) «ηί. *Η >λΙ ί^.* τού Χριη«ν «ροΐΜίριύνβτ 
^ασΊΪΐί&ν, ήν ^ βν^ΐ {χΜν. Ι1•ββ να\ ώΐ λνλρ••- 

ίζονσίαίν βίγΛτψ>ιαΙ έκΐ γήζ,β^'η* |1ββι>χ«1ίΐΐι μ(η-γ1 γΑρ Ιβνΐ|, Ανομα. Γο& Κνί•ίον Ά ή χι** 
(νβ«6•ίας 1ΐαι«βνμίνΐι(, Ή %*\ ^%•^ Κν^ίο^^ ιΜΐλ*! τύ οίς σον. Τρ^ικν ιννλ /Εχριγ^ιων ίμφίιΐ «ρΧ Εγ»ιιι ΐΐιίιιι Ιιί ρ>ιιρΓΓ<^ϊ |ΐΓΐί|ΐαΐ'3(ΐ εΐ ΓίεΙί ιοΐ)]«: " ί^-πο6ιζ•ίνΐίτ\ζ, *Η κα: οΐΐ ίΐΕΐΟύμουν ΐΙ]ν ίνανΟ^χΐι• 
30 βϋΙΙα νΐΐί4 ίϋίριΐιΐηί. Υβΐ ΓοΓί^ιιίι μ ρ«ηίΐ|((ΐΐ 
(ιχ-ϋ ιιιϋι, 111 ρΓ0|)1ι<•ι>ηιιπ ιιιιί,«ι.-ιιΐ ιΙ<!ΐί•ΙοΓίυιο , 
ςκϊ ΐΊ>ΐίΐΓΐι•(ίηΐ)ϋ«» Ουιιιίηί ν^ι1«^αι«I , οΐ ρτβαιρίί 
Γίαιιΐ 3(1 «υ^>Ε>'ρ1ί(ΐιΐι.-ιιΐ Πιΐο) '. ιί ιιΙβιΪΓυιο ηυί |η»&1ι^3 

Γ4ΙΙ1 ίΙΙΜ'•'|Ι«ηΐΠΐ. 

νΓ.ΙΙ5. 18. ϋι }ΐιύΪ4•ίι ιΐι^ιιΙΙο (Ι ΙιαΜίίϋ, ΕΐΐιιιΙϊιΙί, 
ίηΐυιΐ . η κΐΐίΐΗΐΐΒΐΙ υι ίιι4«ι Ιϊι^π'ί ιίΓρΙιαιιο «ι 
ίιηιΓιΙί, ΐΙ «ΐΊΐϋοΐαηι ΐΌΓΐιη Γΐ(ΐΓι-β. 

ΙΊ ηαη αμροηαΐ Λΐΐτα «ια^αιβίαη Μ Ηαίιΐϋ ίκρέτ 
Ιίτηιαι. ίϊαιηιιίίί ΐιοηιο ο|<ρΓΓ65ΐιηιιιι («τίκίικ (ίιι. 
<1ί<ΐ>η> , *ιι4η<-ϊ9Μ »( ιβηιεΓίΙΑίοιιι «Ιι-|-οηιΙ , ηΜ 
,ΙυίίΐΐηΓ (|ΐιίβ Λΐιΐ|ΐΙϊιιβ ιιιΐ γιΙοΙΙ;ιΙιιγ ιιιρβΓ ίπΓΐ- ει; ίποΛοχ^ρ» τΐ|{ τΛιι\ιι»ς νί ταύτΤ|Η ΰη«βΕξά- κ3ΐπριαβί[Γ)(ΐΐ. ώηι χρκ)[( γΕι«<ϊΟαι ^'ρ^κνι^ χαΐ 
ταπΐΐνφ. χβ\ Ιχβιχήιαι β&τ^ν. 

'ίνα μη Λρσ^θύ ίπ Π-ϊι μΙγΛΛανχεΙτ 4ι^/Μ- 
Λϋζ ί,τΐ Γή(' )•ί\ς. "Ινβ ιι3ς ίνθί-ωϊϊο,', βΧέηων τί)^ 
Ιχ^ίκηϋΐντών ϋιχονμίνων, μι] -ιβλμήπι Ιτι μ*γχ• » Ιιηιι. 111, 0. ' ^<ι3η. μι, 51. ' ΜίΐΐΙι. χινιιι, !$. • Γί;ι|. (ιιη, Ι. )65 ί^ΟΜΜΕ^Τ. 1Ν Ρ5Λ1.Μ05. 166 κιτϊ γύν ύκβ^ίΐι-.ί^ων. τι ϋ. ϊχί ιίΐζ της, ^ί Λ 
χαΟόλου χ^ν ιαρΐ£Χτιχίν των ίΛρύτια•* ν'Οΐη• 

Βί( τΑ τΙΧος ^αΛμίς τν ^€1έ. 
ΥΣλΛΜΟ£ 1•. 

Τ«ϊίτον ^η τ4* ψβΐμ^ν ίκμχίμίνής 4»ώ Ιαβιίλ, 

ΈλΙ (5 ΚΊ'ρ/φ χίχοιΟα • χίάς έρεϊχ» πϊ γ\ιιϋ 
μη/, Ιίεταταστεύου ίχΐ τ& δρι^, ώς στι:ον91^• ; 

■ύν^ΐχώτΐροι μ:τ3να ΐττ,ν«ι μΰύΑν λι;\τ1 Β^, ΖιΑ 031 ςιιοιΙ ϊΕΐΙίΓ 1ιοιηϊιΐ(-5. 

/μ )ϊ)ΐπη Ριαίιιιιιι ί/ΊΪ ΟιηίιΙ. 
Ρ5ΑΙ-Μί•3 Χ. 

ΡβαΙιιιυιπ ΙιιιηΕ Γ»ίηίΙ ΐΗ-!ΐ<υ< Πανΐιΐ ηιιτι [»ι'γ«ι>- 
ηυίΓΕίιΐΓ οιιη διιιΙ: εΐ ίη βηίΐη ίικειϊΜΐιΐΓ , φη» 
ευηΐϊιιεί ρΓορ^εΐίιιιι νίπ^ί^ιx•1(ι^ιη1>^1ι■ ο])I^ ^γκ- 
Ιΐ» ϊη διιιΐΐηι ϋΙΚυτυ; ρηι. 

Τεικ.Ι. 1*1 ΟοηιΙιιο ΐοηΐίίο : ι)«^ι)I^<^α•4^^Μι*ηιιίιΗι^ 
ηκΐΓ, ΤτοΜίηϊ^τΛ ίιΐ ΐΒΟηΙί) ί'^Β'ΐΜϊΐίΓ» Οιιιιι Γϋ^.- 
η'[ Ιμ.-ιιιι8 ϋ3νϊ<ΐ ίη <Ι«ΐβίΐυηι, ιιιηι1«-ΐΜΐιΐ κι 1*«ιι^νι•I( 
ίρ&ΐιΐ5 ϋΐ »ι1 αιοπΐ» ρηΐίιι^ ριΠπηβΐ^εΐ . ιιιΐίοιη» 
ίΙΙίΰ (υπη ΓιιΐυΓίιτη «*» ηίβΕνβταιιΐη. Πι]]ιι>ίιιο ί^ 
ί(ί(ιΐΓ 3ΐηΊ€0& Ι3η(|υιιη ποη κακ ίϋΐιίοιίη , κτυ- «( πραυΙΧον δ(ιπιν ίπΐ τί $(>ΐ], χαΐ χαθάτΐΐρ Ιπτοί)- 

ρητίον 9*. Ετι ΐΓβλϋχΐξ 4β6 ϊη; ψ'^ίζί ίβ"!^ ί»' 
μ4ΐιι χ«τΑ πίρίφ|ΐΒ9ΐϊ, ώί Ινιφ, ΠβΧΙαΙ ϋ^νιν^ ίο•^, χ(ΐ\ τί|;£τ9:μΑ9(3; τω^Ι* τ|| φβρίτρ^ ^ΐΜύν, 

χι\ ϊτιιδξβΐ'ΐίπΐ ηϋ; φΐύγο-ντας (/^ντο. Ταυ-ΐΐέΐ 
ϊϊ ί'.ϊ* ϊΕβτ,βηι αϊιίαν της ιτΕκοίΟΐ^οιως. Τίβίβ- βΐ ΑΠΜΐβ 9ΐίιΐιΙ ΐίΐκϋίυιη ΓΕΐρυί. Οϋ3Γϋ ϊ^ιιμγ ιΐίιιΐη 
>ηίιη» ΙΗΟ , Ιιοϋ εϋ πιΗιΊ Ιρϊ! , ικ ρΐίκη» ίιΐϊΐίΐι- 
ρϋΓίΓϋικϊιιΐ »Λ (ηοηΙ(^<Τ κΙ νβΐυΐί ιϊιι*><Ια »νίι ίΙΙίη 
ρΕΓΓηχηε3ΐη Τ ΙΙΙυ<1 ο1>ί«Γ\»π«]υη) βίΐ ςιι<Μ ΓιτιρΙιευ 
>Χ[Μ?ηυιιΐ(ΓΟ ϋίΓ€υπιΙοιιιι«ΐΐ4ΐθ ρ«Γ ΐπίιιΐϊπι ιιιαηι 
^«^Ρ^ιι<ιι ίηΐίϋί^ϊι, ιιΐ ίη ιβηϊο ρΐίιηί ΡκιΙηιο ιΐίιί- 
ιηι», ίΐιϊ ; Μ*1ιί ΛΙΐϋΛί ιηίιηα •η««. 

ϊι^ηΚιιη >Γ^ιιIη, «Ι ρβΓ &3Είΐΐ3&ρΓ>:ρ4Γ3ΐ3ϊ<|ΐικτΓ:ΐ|>ι 
ίη ρΙιχπΜη , ΙηΙιιιη Ι>«Πί »ρΐ'>Γ:«|)ΐιιι ιϊ^ιιϊΐΐΑητίι. 
Τ«) ψιίι Ιιίβ Ι6ΐί5 αοη1ηΐτ(υ|!«ηΙβ• υιβΙιαιιΐιΐΓ. Ηκι- 
«ιιΐηιι τ«τ|)3 ΑιIυ^ίΐ^ρΒίι15^3Iί<1 ηιηΐίΐπ αιΐηιιίοιπ. ^κα ΤΪ^, φηβΐν, 3τι κβλΐ^ηϊ^βί μ» οι αμαρτωΧοΙ. „ \\\(. <^ηίηι, ίηι^ιιίΐ, <!<' ηιιβι β||« οιπίΐ.ΐο, <|ΐιί3 ρ«[-- Καΐι γΑρ ΙμαρτΑνουβι, χιταίιώχονΤΕ; τίν βνιίτίον, 

χηχλίώζιΐίΐ «6 &πιην{|*>* Έ^ν ϊαοΐίί ίαιρ4ν(ο«. 
Τοά »αΊατοζίν«Μ Η- σΐίοτομ^νρ τοΙς βίίβτΓρ 

λι^ ί χοηκ- Καΐ3τ(τ£τν3Βΐ δ), λ•Φ|Μΐ/•ι< ί{ ίπβο^- 
ϊρΜβι τίνα το£ιΟ(ΐν ίκιΐτ*νΐΗ * Ην βΑιρ^ίτην γάρ ηκίΓιίϊΒΐιηΐ ςιιί ρη^ηαπι ιϋκΓίαιπ η>ι*. Ι'νΓΟΜ 
είειιίιη «Ιυπ• ΙππβΓβ ιηκ ΙιΐΒτηυυιιΐΗΓ, εΙ ιιιογΙγ ■■•« 
χΙΚτίκ ναΐιιιιΐ, ηιιί οι ϊΐΙυιίΕ οαι> Γυί, <|ΐιιη(1αι>τ- 
€•(Ιί βυΐίιΐΐι , 61 4}α*πιΙθ • δαυΙε ιυϋβοηιηη ι-ίΐΐΐ 

ϋΐ *αρΐΐίαί (η οΛιηέΤ9 ηΠϋΐ ητίί. ΡΓχρ>Γ>ΐί 
8)ΐηΐ , η ιΐι»« ίη«οηι« ρετύ»πΐ , ηιι! ία {ητά( ηίΙόΙ 

(]1)(μΙ ΙΐπΒΟ (ΙΙΐίηη», βκητομί,νη Βί|ΐιίΙϊ(Ί»ΐ](ΐΐ ΐ%* 
ρΗιιιίΐηΓ (ηιΐ7 ηοΐΐβπι ιΐ^πίΓΐ)-»! (|ΐι>πΐ1θ Ιυη) οΙη 
ΗΗΓ311 βίΙ, £1 φαη Ι^Χϊιιβ ιιηίΰο «μϊΗιιΙ» •1ϊ»η> 
ροβίΒΐιιιΐΕ οΐΜοιΗΙιιπϊηηι }. Ηϊΐη ϊί ηυϊ& «α ιεηΐ|ΐιιτ<• 
ρτΓΐυ$5υ£ ΓιιβΓίι, ίοΐυΗΰΐιπι υι^ϊγγ ηοιι ικιίεΗ•. Τι-Ι 
3ΐίΐ«τ, ιυΙιίηΐΕΐϋςβ Ιιίε ηιΙνίΓΐΐ'ίιιηι ^κμ, ιιΙ κΙ 
Ο ΐίηιτιι, ηυοι] ία'αικίΐϋΐηιιια ίη>ϊιΙι3. (ΐιι>>ί «Ιικ(ΐ• 

Ηΐιιυϊο (|ΐι«»1ιιπ) οΙιΚηεΙιηϋ, ηοη Μ^^ηΜηηΐ, ηΜ τ}ιΙ«η|, ςοϊεηβπι Ί$ ιΐτ 4)η6ηι Μ(ίΐι»Γ« «ηηΚη^νιιΙ , 

|ηνι1ιιιυ .)ΊτίΓ«ΐ)ΐ ιιιΰΓΐιιιι ιΐ Ι>ηιΚ>ΐΐυΓαιιι 4ίΓί^ηΙ 1•Ι•. «0 τϊ|; κ:ηοι0^βΐ(ιΐΐ ιΐΐίβ. ΤεΟά^ιίηχα γίρίτι, δη 
2κ 9ν Εχρι;α; ■!; βαβίλίβ, χχΟείλτιν ο1 ί,ΐ'ψΧ τί» 
ΪΦβνΙ. ΙΓΛίΐ|ρΓ/<?« γ*^, 1^γ<ι, Λ (59) χοΐήν^' 

ΐρΐη>)}ΐΐ*Μν 4ίχ9δαμημάΐΐιΐν. ΤαύΉ δΐ ΐ«1μ^ιΐ3ντ((, ▼(11.1. 0«βΗία(Π ιρι«ρη/τί)«ΐϋιιΐΐΓ«τ<ηιιιΓ. ΤΙκϋ 
«( «ιίιη 9ΐία ΠΊοίΐβ £:>α».ι. ΟαιιβιΙο. ί<ι•).ιϊΐ, «« 
Οίαιη «]« »ιικ3, ηιιυυίϋΐιι ί Ιϊ «υιη ^ί'<>ΐηιτΓΐιιιιι 
<|ΐΐ£ΐιι Ιυ ίπ Κΐ'{(;ηι ιιηιίβΐϊ. Ι*ιΐ^ίίίί >εμι ΙιΪ£ (νη- 
&ιιί( ρηι [αΐίτβ, κΐ αβίΐηατί ρτα άΐί'κία : ι|ιι•<η1 
ιηκίαρΚστϊεη αβ<:[ιιιη οΙ *1ι Κ(1ί1ί(]ί», ΐ|υ« τνη Ιιΐιι• 
Χντ. Οικη^ι» ΙΐΙίϊ »υι1»»1. Ιβ ΐΑϊιιι'κνπι Ι•••ΙκΊα ; 
ηιΐίΐη Ιΐΐιιιτπ ΐιαη «ΐίΐίιιείιΐιπί, ^ιιίι Ιι.•^(ϊ πϊ 
^τ^Γΐ^ΓIιι1I ηιΐ3ί Ιυ ρο&ιιί»)ι. ^1'1η^^ιι^ ΕΐιίΐΗ }ΐιΐ4:)'α ά£ιχ<ίν, ^ηβΐ^Β ίΐίιχτιΐ'νΐίν ΑΟμ^τ 

ι»η•ι ιιι]ιΐΜΒ ίΜΒ βΠϊΓΪιΐΗΐΙιιη ! ιιΐ3η4ΐ'«ϊ «ΙΪ3ΙΠ ΐηιιι>ο>Μ|ι:9 ο«)4ί ηι^α ι1ϋΙκ-ΙΓ« [ ηιιχ ρΓΚΐ^ρΙλ' 1(11 ΕυΤΠϊΜΠ ΖΙΟΛΒΚΝΙ ΙΜ ίΐυβ, 111 Iι(1^ι^ϊΡη(^^^ ρΐ!ΓΡε<•ιιΐίοιιθΐιι ευδίίκΐκ ιίβΙ)β- 
Γ«Ι ϊ 11110(1 άΰ ιβίρβο ^'Γ0I^!1^ιϊ ΰίάΐ, νείιιΐϊ πιιί ίιι- 
Ιιιτ'ΐΛ Ε09 ηιίηΪΊπβ αΠεΐΕΠί, <ιυί ίϊΜ ούκΟ ίιΐϋΓΐΐιΠί 
ϊηΙιιιίΕϊ. νβΙ ιΙρ. ΒϋρβΓίιβ ΟβΙ ευείικίίι (Ι ρΓΟίειίίοιιβ 
ΙηηυΙ ίιιίεη^ίΐ, ιΙΙοοηβ : 1>«^ιΐ5 ηυϊ ρΓορπίΐ 3ε τεγκ 
Ϊυ;1ιΐ5 (ΙίϋίΙυΓ, <|ϋί Αΐηηβιη ϊϋΐιι^ΐΐΓ οι1Ιιίΐ)][ΐ&1<ιίαιη, χαΐΐ•;, ίνα οϋτως δίώχηται ; Πίρ\ ίαυτοΟ βΐ ηίϋτί 
νοί χρίνωνέρΟώς, τοΰτΐιιν οΟιω γινομίνων, τί ίΒοίη• ίαΓΐ339ίί (ίΕΒριοϊη ιυί ηοη ιϊϋεΐίΐ ! Μ!ηΐηΐΐ> θρόνος αύΐΐιν. Έν τφ χβτ4 τ})ν Ί-ρουσΛίήμ νβψ 

ϊΐΐΐ, χα\ 11^ ούρανφ χάΕΙηται, τβντΐτΐΐν, Ιπαντχχβν 

ιών ίξήί ϊπή-α-βν * Υεκβ. ε. Οοηιϊηαι ϊπ 1(0ΐρΐ9 ιβηΟο ιησ, ϋαιηϊ- 
Νκι 111 ΐαίο ΐίΐΐίί «/ι». ΕβΙ, ίπςιιίΐ , ΰοϋΐϊιιιΐϊ ίη 
ΐοηρίο ^^Γι[^ί1Iϋια; ΐ'Βΐ βΐίιπι Οο'πΊιιυ» 3&(1ε;η5 ίη 
οαείο. (}<ΐΰίί ιϋ^ηΐ ; Ιϋιίιυϋ 9'[ι;5ΐ Οοπί, οΐ οιηηββ 
ΡΓΟκρϊεΙίηιιί ίιι][ΐΓί3 ϊΠΙοίιιηιιΐΓ : <]υοι1 » Εβί^ιιειι• 
Ι\ίαα Ιϋ'^ϊί ϋΐίηιη ϋιΒςΙητβΙ (Ιί'ΐΑ^: 

Οίνα δ}αί ΐη ραιιρίνέΐη ρΓ£^ί^ιίίίκ^ιί, ρΛίρί&ιΊρ „ 01 ύρβαΛμνΙ αύτον κΐς χόν ηίτητα ίχι^Λέ• 
/«ι«χ4"'''<"" βΐϊο» Ηιταιν'αια. Νοη [Ιίιϋ ΛψϊΐΐαηΙ, Λονσΐ' τά βΛίφαρα αΐιιον ίζειάζεί τους νίσϊ?ς 

τών άν9ρύηωγ. Οϋχ βΤΐΗ ΒλίϊΜΟίΓΐν, 4λλ' έκι&Λί- 
ίΐονσι, ιίιν ίζ Οψους δηϊών ίιτίΕηοπήν, 'ΟφΟαλμβΙ 8^^ ΡΓΟίρϊίίαηΙ, ρΓΟίεϋΐϊοηεπ) ίΙΙ^πι ίΐήιιίηιιη 8!- 
ςηίΐκιιΐΐ, ηυιιη αχ. αΐιο ΙιαΙκιτ. Ουυΐί αιιτεηι Οβί 
ϊΐ)ΐ«ΠίίΕευ(1ί βυηΐ,ϋχηυίΐίΐΐ ϊ\\α «^^^Ηι^» η εοςιιϊιίο 
ΐΐΡυιη ηιηηίυιιι ηιιπϊ ΙΙιιιιΐ : ρβΙροΙίΓ^ νίΓ^ Ιιοίυϊ, 
6]υ8 εο^ηΐΐϊΒίΟι νβΐ3ΐΠ6Π. Ρ31ρ^I^^x&^ι)ιι^^(•ιη Ιρ^. 
ιιιίηαιίΐυΙοΓυιη ΑυιιΙ.ΡεΓ ρκΙρϋΙΐΓβ^ ίς![ιΐΓ βί^ιιίίί- 
?3Γ« νοίιιίΐ, ΐ]ΐιθ(Ι $ί ^|ι■3Iι^ο νίιΙΐΙιΐΓ βΐΐι$ ηοπ 
ηβρίεβΓΒ, 3ΐ^ι1 ίι> 3ΐ5Γοη(1ίΐΐ5 >ηίιιιϊ >ς πι>εηΐΪ8 ιιιο• 
Γ8Τΐ, Ιιιηο Οιι)«π ηίΐιϊΐύ πιίπυβ νίϋεΐ ; ν«1 (|ΐ]0(1 
οηηηίΒ ρΓΟϊρίίίΐ, νκίοΐΐ <]ηΐ ηοη ο^(ι1^ϊ 1ιηΐυη>, 
ίΕ(Ι ί|)5ΐΕ ηΐιιιη ρ3ΐ[ΐ6ί)η'5 ϊιιΙιιεοιιιγ, βΐ 6ΐ Οίΐιηί 
ραΠϋ οπ)ΐιΐ* ο(!ηη£εΐΐ. Εϊ<(ΐιΐΓςΓβ δΐίβιιι ^^Επι εεΕ 
ηιιοιΙ «οβΛοκκΓε. Ρίΐιΐϋ ιιυΐ«!ΐη 1)»ιηίηιιιη ρρο (ιο- Τάρ, χαλύτιτρα(ΐών^φβα1[ΐΐΤιν. ΔιΑ μΐντοι τών ^λτ• 

Ιν «ϊς 4«οιιρΰ;ρθ(ί ιήί ψϊΐ^χήϊ. ηνχ Ιλβ-τΐο" *ρ^. *Β 
καν τίί τΓΐινιΐφορον αΟΐοί δείκν^βιν ίντ<ΟΘ(ν, ο1 
μίνιων 4<^θαλμοΐ;, -^ίΧΑ: ις«> ^'ηψάρο'.ζ ϊρύντοΐ, κιΐ 
κΒν:π;(ίθΕν πίνι» γινώσχοηο ;. Έξετάίειν 51, τ4 
διιγιναΐΕΓΚίιν. ΪΈοϋΐ Βί ανθρώπων, πάνΐας τους Α^ 
δρώιιουί. Άκλω; ίΐϊτί< χαΐ ύ «ίν*!;, χατ-ί τ• *1)ν 
ί'ίχρήμ^βι ιηριουσίαν, χαΙτΙ]ν 1ν άρίχαΐς. Σα^λ^Ο 
ιηΐηίΐίΐΐϊ ϊϊηιρΙϊιιϊΙοΓ ροίΐιίΙ. ΡκιρρΓ τβΓΛ (ΙιτρυοίΐΕΓ Ο &5ιωί• Τ6ν μίν ο'ν χατ& τίιν έν χρήμαβι περΜίυβ^αν (ΙϊϋϊΙιΐΓ, ραίπηιοηϋ Βϋί1ί«£ΐ ρο$$«!ίίί':>ηο, οΐ ϊϊγΙιι- 
Ιιιιιι. ΤϋΓΐΗΠ ίΐΐιι•! ΐ]>3ηίΓο$ΐιιιπ ο&ΐ ςυού ρβςυιιϋι 
ρϊΐιρίΡίίπ, ^ιιϊ νίΠυΐβ^ΐ,βΒ βΚ. «ίρΐαίί Ιίοπιί- 
ηνι : ςΜαιΙςι:^ οοπΙγ^. νΙΠιιιϊϋυβ ριυρβΓθπι ηΙ^ο- 
ίπίιΐΐΙιΐΓ, ΐ|ΐι:ι^ςυ8πι ρο^ι1ιιί^9 &ίι ϋίνεί. ΡΓίιιιυοι κίντ^-ΐα ίπιβλέκει, ηΧουΐοΰντχ τήν Αρερήν ^ν η 
χατί τ}]ν Ιν άριταΐς ^ποατρ£<^■τα^, πλαιίΐο^ντ* (ν 
χρήμβΐΐ. Τ6ν μΙν ϋΐιν πρώτον βρ^, πλουΐοϋντ^ αίς 
6 ΐεύτιρος ηίνΐται 'τίν ίΐ Ειύτΐρην ύ.ηοντρί'^ΧΛί, 
πΐνΰμενονοΤζ ύ πρώτο; πλουτιΐ, χι>«' ίναλλα^Ιί*, ■ϊίΙιΐΓ Ρ^υρυβ-ρπι ϋυηιίηυ! Γ65μί^^I, ηιιί ΓΒΐ)υ5 ϋ^^ϋιιηιίαΐ, ςυίΙϋΐΐΒ βο[:υιιι1ιΐ5 ίιιύίββϊ : α ίίΐιιηιΐο «αίοαι νκκ5. 6. ϋοιηϊιιΐίΐ βχςαίηΐ }ΐιιίυηι η ίπιριΉηι. 
ΡβτΙιοε ^β^IαΓ3Iι^Ρ41I[^^ ΒίβηίΓιςίηΐ ϊΙΐΒτβίΙα. ^ϊίιο» 
λοΗΐίηικιη : {ιιΐΐΐοϋ ιιϊιηΪΓυιη βΙϊη]ιΐίΓθϊ, ^υοβ ίιπρία; 
«Ιϋτι» 3|>ριΙΙίΙ, «11113 Οουαα ιιρ^ΐί^ιιηΐ, ιΐιιιη ίΙΙίιΐϊ 
ρΓτιτρίΛ οΙι&?ΓνΐΓ« εαιηετηηιιιιΐ. 

Οΐίί αν/ίαι άϊΐί^ϊί Ί]ΐ]ιΐ3ΐϊΐίαιιι , οιίΊι αηίιηαια ίααηι. 
ΙΙλχ είΐ Βΐιίοτπ <^<ΐί3 ίιιίΡΰ «ιιΐΐιΐβΐ ΡΓορΙι«3, Α'ιίρίβ^ έξετάζ^ί τόν Οι'καιον, χαΐ τύν• άσΐ€ψ 
Τοΰ» ί^αχρίΈΐχ^ν της ιών «ν0^ίι-<:ων σημανία^, 
ίτι ΧΛΐϊοΰί ίιχϋΐους λίγει, νβΐ «ν; άίίχβυς, 4^- 
εούντίΐ ίν τψ ΑτφΐίζΕίν θε&ν, ΐια τΐ;ς ιών !/ταλώ« 
«^Εοϋ χκταφρονΙ^ΐΕΐκ^. 

Ό ίί (1]•ΛΛ(ϊι»• Γι;** άδικίαιτ, μκτβΐ Γήιν ^ντβΐ 
^ΐ';^ήν-. Κα\Έαίτο ^άρ^πυς Λί-ίΐιν, χα\ ίιβααχαίιχ^. Ι)ηοΐ!(ηίηΙ«ηι ρΡΜΚτΜ εοιιΐιηβπΐ Ιικο νβΓΐ>3, ςυ&ί Ο ώς Μοίος ιήί ίΑϋΐοϊ ν^ηί ϊ^" θάνατον χ««ργί- 
ίη]ιι$Ιυ9 ')ιιΙμ|«ι; τϊΐκ ρΓο.ρΓίβ [ποΠκιη ορ€ιΓ3(αΓ, ζ>ιι:αι, ϊχΟρΐΐί ιήΐ οΐχϊίοί ψυχής γ-ινίμενος. Λι4 ^ά^ 
ϊηίιηκ βαχ ίιιίπίΐΐιβ ϋΙΓβαυι. Ργιτϊβ υΐεπίπι ιών άνοβίων ι:ρ*ξί<.>ν ηαρίξιΐν!* χατ' βύι^ς V.» 
110 ϊμΓομιι 3ςίϊ«Γΐ11)ΐιβ βυϊί, ϋεπιπ βθΐηρδΡ ηι»^Ϊ3 βε4ν. 
ΐΓΐ'ίυί 10 ρΓθνο£ίΐι ίι^ν^Γίΐΐί «ηίηιαηι ίηϊίτ. 

Υεβη. 7. Ρίιΐΐΐ ιαρίτ ραίαίοηι /«ηιΐίοί. Α^ίΐυ- 
£ι;Ι, ίιιςίίϊΐ, Οοΐίΐϊιΐϋδ 8ϋρρΙϊοί3 5υροΓ ρίΓΟίοΓβκ, 
<Ι(ΐί[)υ5 ιΐίίρπίϊ 9 ρρϊϊΐίηο ίπρβίιι ςοιηρρδορηίιΐΓ, 
Μλϊ ΒοϋΐίηρΙϋτίκ ηΕΜί^ΙίΦη, ίΐιιηπίΐηι δίφρϋτίο. 
Γΐιιιι βΐιιιιιιΐΐηΐίΐπι βΐ ρεΓ{)«[ϋίΐ3[€ιιι (ΙϋΐιοΙβνκ. 

Ι^ηϊίΐί ίΐιΙρΙιατ £ΐ ίρίήο,* ρνοαΙΙα ραη ίη/ΐΓΐ• 
β^Μ^. \^πα ςυκίβπι ΐ!ΐΙίϋ3ΐϊβ$ίηιιΐ5 «5( ; βιιΙρΙιαΓ τογο 
ρίη^νΐβ Η ^πι3» ίI^ί•^5 650. ΙΙοο (ΐιίπ) Γυπιϊιίβ 
βηιΐΐκ, ί{^ιιί9 ναΐιΐΐ ιιαίΓΐΙνΓ. ι>^>^ιΗυβ «ιΪμι 5«ιι 6ρΐζ:[, τηυτίιπιν &νωθ:ν έπ&ξει. τοις &μ3^τωλ«Τ{ 
παγίδΐΐ, ^τβί τιμωρίας, δι' ών Οηρευιϊμενοτ , ^ής 
ίρμή; Είρί-ονΐΐΐ. Τ}) μΐνιβι (Ιοίχ^ τήν {αψϋιιαν 

χαΐ σ(^νίχε1αν ιών τιμωριών τ;νίςκτΐ). 

ϊοϋ Ηίΐί»ΐρίθΐ' αί'Εβϋ. Λρϊτιήριβν μΙν ιί• κΟρ ■ 
λ«ιτ7ρί Ζϊ τροφοί π^ιρίΐ, ΐ6 Οςΐον ϊ'&ϊϊ γΐρ κί^το 
λίίν ΟρίτίΤίχίτ Λορδς• 4νί^ιίυϊςαϊΐχ(.ν δΐ ϊϊΐί φλίγΐςβ ^^Λ ΐ4 ■χνκνμα, ΤήΜ «1 τ^ είβο; τη{ τ(μι>ι{)(<ς, κοΧλ: Α νίηΐιικ ρ»η παιίη Ηιιιιηιβιη ηηΙιΙ. Κμ »ιι1ίιιι'' ς^ «ίτηρίί'ί, τουτέϊνι τη; 1κ θϊοϋ τιμωρίας. πΟρ 
κ«ν Οΐίον «Ι! πν;ν|ΐιΐ ανινρίγίΐ £στ!ν. Εϊ ϋ ~>> 

Λ/ϊων της -τ){ΐ•ιΐιρ!φ( μίρ^ιν, τΟυϊίτιο «ί^ν; Π•*»- 

(>^ν όνβμιζομ^νην Ε&ρίαχομ4ν, ώ; χαΐ ίν Ή'χΧλ ' 
'εξεγΐΐρΰν 7ίρουσαί^, έξίγί?ρβυ, ι) χιονσα τό 

Όϊΐ β/κπίος Κύριος, *αϊ Βικαιοσΰταί: Γ|)*1• 

βύΐΐΐι ■ Ιϋύτΐί τ4ρ συμπίρ^σΐ!» ίτ;; 4ν άρ/1| «•.;; 
ψίΐΐμβν πρ^ε'^είίηί κίΤΜίΟί,τίΜ;. Τ% ^^ £^9έη}- 
Γα( έΙΒι τ^ί χρόα^ΛΰΥ αύτον, ΐ9υτ4ν (ύ>>«τ«[ ^4, 
ΔιχαιοσΊνηΐΓ ι^Τ^Λησ*»" δ» γίρ τ»; .ίγΒΡϊ, τηντ'ί» 

Π^ΦΟίην δί νοβϋμϊν ^ν Εβικτιχήν ίΟνβμ;ν -κ-ΰ 
βίο^. Άλλ' α^ΐη) μέ' ΐή' κβΐχ ^^ν άα^Μ α^μβαΝ 
ϊ«νααν ί9ν)ρΐ«ν4 ψνμΐ>ς ήρμήνίΆκι. Ά^μ^ζει ^ 
χβ,Ι κβνιί Αΐ-χουμέ-Μ^. χ*1 πβϊείΕουμίνΐμ, ε'τί \>τ:', 
ύρχΐών έ^Ορών. εΓΐΐ 6η6 &•)ρ«';ι>ιν. ΊΙκίκι χχϊ τι, 
ϋώζ έρΒΪη τ^ Ϋ^χ^ /«ΊΊ ί'.βίίη Β*" ΐϊρ4ϊ « τβίι; 
Ιο'^ιβμϋ^: ταίκ ΐιι:»ΐίΟεμΐνου; μΐτχβαίικιν ϊΙ^ •ν Β κίφρίϊ^ίί ςοηϋΓΟ δπΟυιπΛίη οΐίιιι (*6ΐ-•.3ΐη Γιιίκςβ Ιβ- 
Κ'ιπηιΐΐ, 5ι:ιΐ8ΐΐ3 ίΐκ^ιι^ ^ϊ*^ η•<ο<) ρίΓϊ «Ιιγϊϊ, Ιιπγ 
βΜ ρ»η ϋυρρίίοιϊ * Πβ» ίκΐΐί^οηιΐί. ί^ιιΐ! λϊε «ι 
ϊυΓρΙιιΐΓ η »ρίΓίΐιπ, Ι>οε ^^ι ιτρΛίυϊ, Γπιινιίΐεηί. 
0(ΐΟιΙ ΒΪ νοΙ «ϊοΐί Ιιι»]ιΐ!ΐ <:*1ϊι•-Ί5 ρ-^γ5 ίιΐο ικιοΙγμ- 
ΙιίΙΪΒ ι»ΐ, η)ΐί<1 <)ί6ίΐ]<1ιιιη ο«ΐ Λο ΓΒΥιψικ ΒηγρΙ'ιαο' 
Γΐιη» ριηίΐυϋ. (ιοΐ «5ΐ, Λι; .ιΐϋϊ ^ΐφρΙκΙοΓκιη |ε- 
ΓθπΙιΐΐϊ^5.¥ρ''ηιιιιΐ''ί'* εΛϊιη ϊριΐί $ΓηρΐιΐΓ3π; ρί>• 
Γΐιίιικι ηΐ Ε.ΊΐίιΐΊΐι ρτη ρ<£η9 ρηκίΐιι»! ϊητρηίίβ 1ί<νι . 
III ίΙΙιιιΙ Ι»ηί.ι; : Ε^^Λ^9^ γιΐιΕ Μη ροαΟύΐη Γχίιιιτ, 
ίΙ ίΐιΐϊίίηι (ΐίι'οτϊ»*, Ο ΐ'ΐχ «(Ί|ΐ|ΐιηΙϋΓ. 

Υεκι. λ. ΟποΒίαικ ΐ«ίΐίίΐ Πηηι'ηινί ΐΐ Ιιΐΐΐΐΐίια 4ί - 
Ι••χα. ηιαϋαΐί»! ίϊιϋΙ ΐ'π'ΐηι ΐ)ια. ΟιιοιπβιΙιιΐ'Όιιιιι 
Ονυί >>9Πΐΐυ)• «ΐΐ <<( τηι^ιιίβ&ΐΜΐ ί(ΐ βαιιπϊβ. αϊ ΐΐί>ηι 

ίΐΐνΙΙΙβ Γ5ί Οί ίΐΙ5ΐ>|ί35 ΐΐίΐΐ^ΐΐ ; ΙΐηιΙί ίΐ»]ΐΙ!ίΙΟΐ »ΙΗ- 

ηυ)), «1 Μ!. •ιιιί ί■>^>ι^ί1 9ΐις<ι«ιη βΙΓιαιιηΙ, ρηκϋτι: 

β'ΐΙιΊ. 0''Α Λκ ηιΐΐΐ Ιιβπΐιις Π.ινίιΙ ΐίΐιί ιιυ^ϊί «τιιιΓι- 

(ΐΓΠΐΙιΙΐη ίβ^β ΐΙϊΐ-ί1. \\Χΐ «ΙΐΆίπΐ Γβΐί'ΐ ΡϊΙ 01 ΟΙΙ • 

<Ίιι»)•> ί[ηΛΐί Ιί<)ΗΓί»ιΐΑ (ι»|ι«.ι|, ιΙ« ΐ]η» Ιπ ιτϊικίριο 
ΓίΐΙιχιί ίΐκΐιιηι ου. ΟαοιΙ νβτο >ϊι : Λζΐ}αΐιαιαΗ 
ΓΓΐ/ίί ΐαίιΐί* (■]»*, ΗΊΐ (ιιΐ ίίΐ ^ΓΧΓη ν^Γίνΐ Ιι.<Ι)£ΐιιι) 
Γ»ΐα»ιίΐ>ΐ£ί : ίιΙ<ί[η κί^^ιϊΠοιΙ, (|•ΐ(>ι|, ίΗχίίίία ίΙιί(- 
ΐΐί. ^)Π1 ηοΐΊ!! ιριίί .ιιηΐΐ. κιιιηιΐΐπι ΐΐίιιη ΙϊΙκηΐ^ 
ΐιιΙηβΙιΐΓ : ηιΐϋΐιΐΜΐιποιΙΐΜΐι οοιιΙγΙ. ί)1ι ϋΐα <|τιοιπ ΐ|ΐπ« 
πιΙΙΙκΚίΙπι ινί^ηίίητ. Ρ•?γ νυΙιιιηινϋΓη βεν Γ-ιηβπη* 
1)Ίΐιιϊιιί. Ϊ(»ι>!1ϊ^ϊιηιΐ5 μιιΐθΐι1ί:ιπΐ \ίάΐ•ηύϊ ψνχ (^Μ 
ίιι Ορο. Ιί^Ι Ιι3χ ςκυ^ηι ί:ιΐ&Γ{ίΓβΐ4ΐϊη άιτ\Λ «&1 ρΓΟίιΙ 
■■ηπςηι^ΐ Ιιί'ίΐΐΊη.'β Ικ'αΐϊ Πβιιϋ. Οηιινβηιΐ Μϊιιιπ Ιιί<: 
ν«{«ί ίχα-Αύίΐίί, Χΐ\ χρτ]μνώ{!^, χαΐ α^ΐΐιν; Ο ί>.:ι1ιΐ)ΐΐί ςιιιΐιΐκΐ ορρ^Γϊ^ο ΐίςιιε ορρυ^ΐ'^ΐβ > «■*>- {&!) Νβΐ μήν χα'ι ι:ρί.ϊ "Λ^/ς ΐαίμ<}'9<, «^«ρίίΓϊμί- 
ν«ίϊ ίκΐ ίί τβΛίΐβ ϊώ-ί ϊ>ί»οι;μ1ΐΐ«ν χωρεΓι. *Λμαρ- ΙιιΜν'ΐΐ ΚΑ» ζΐΜία )ητι«ΙΙιίΙί:.υϊ ίιΐΜΓί^ί*. Ι:)! ΐχιιΰ «« 
ι-ι<ιΙι3 : {^ΗΐηΐΕΗΐσ 4^^^ι^I ιιηίηιΐΕ μγοτΪ ιΐΐΐΐα β&«β 
ίιιΙϋΙΙίχβιιΙιΐΓ 9>Ιν€Π9ΐΐ8 ο>ςίΙπ[ίι>ηεί <|ΐιχ ίυαιΙΐΏΐ 
Ι'αηϊτιιικίιιαι ηκ^β ι4 £•ιίπ<ι» ^ιιοϋηιηηΐΊΐ^ο α ρτ.ι:- 

ΜΐιιΙ «< ηοη ΙιιΙλ : οιΐ)ΐι»ιι'ΐο>1ί ΪΙΙ» '^ιιοί, ΐ))ΐ'»<] Γογ- 
Ιυιιαοηιοίι Α'; «3£υ η•^3»ιιΐΓ, ιι^ιο•! ηαιι ίΚϋι-ιικ 
ψ» βτεΐνη υΙαΚΒίΟΓ» ΐ( ςιιαευιιΐ|(ΐβ αΙία Ιιυ^ιΐΐ- ίιιΐβΐΐι^ι |ΐ«ί$•ιιΐΐ, ςΐΐί «ιηιπίυΓ ιιι Ιιυ]•ϋ(ΐιο•ίΙ ιιοΐ Κι;ιιΙι>ιιΐΪ9$ .Ί[ΐ|υ<.' ΙυΝΐ»ι:& 'η•]υΐΊ;Πΐ : ρΡ¥ (ΜϋΧΜαπ! 
οιίη ϊιιίεΐΐί^ί ρπ^ΗΐιΚ Ιιιυ ίιιϊιιιΐί Ιιοίΐιϊυ^'ΐ >|ΐιαηι ρηνϊ ιΙ^ιπκιιΐΓβ. Ει ριΐΓ α^^υιιι <;( 6α;;ΐΙΐ3& νεΙ Ιιχη-. 
(ίΕΟΓίιπι ιηβίΓυΐΗβιιΙΐ ϊΐΗΐΙΙίςβ . ^«1 .^Φ^ίυΐίΪΗ^ιυι; ^ι^^^^1I.ιΜιιυ ϊηιρπ|ιι& , αί ίμχ ι-Αΐ^ιιιιιιιυΓ ίιι Γ>«->Ιι•ιυ 
{11112 Ιιΐ]{ΐι&πιο«Ιί 3 ιιαίο^ίππι ίηιοΙΙί^ι•. 

ΚΙς τύ τΐλζΐζ ν^ίρ Γ'ΐί• ■'γίώις ^^^^ώς τφ Λαίίΐ. β Τα (Ίμικ Ρ'ο λτΙλι-λ Ι'ιαΙ•ιιαι )ρ*ί Οαι-ιύ, 

ΗΆΛΜΟΙ )Α'. Ρ8ΑΙ.Μυ» XI, 

ΤοΊβύΐΐιν χκ\ α^τοΐ -τχϊν 1ιητ{>α9ήν• 'ι'λμ ίαίί ΗΪΕ Ι'μΙιηιιϊ Οβίηύυι» ΙιαΙιιΊ ιιΐΐηίριίυιΐιοΐϋ ^ιι^ιι 

ΑΙΜ4Ϊ, χαΐ ΐΛΛίί^ 1-ν ΐχΐίνφ ίι.)}^μήν(Μΐ3{, Καν ίΐΧίΟ. οΐ^ι α:"" ι^υοϋ^- ειιιιιηκ ιη1(^Γ)>Γ'Ίη1ι : ν1 ΐΐϋει, ΐϋΐ\ ιήΐ έχΒ'.χήβτε^υς ιών ίίιχοίΐμ^νων ηιπίΰν. 
Κβ\ ίϋωςγίρ* τίΧβί τΐ)? Ιν χ^«μφ (ω?,ί δι4 
(Ιανάΐου ^ί^γτη^. άνέβτη Χ3τ1 τήν ύ^ί&τγ/ ^μίριν, 
'ίήν Κνριβκην ■ ήτις «Ιις «Ιν ίρ^ή τύν \ψΐγΓί,-ί, 
β^τη ί,ίγΐΐϋ • ίι4 ίΙ Λ «ϋιν ίκιίνβιι μίτ4 ττ,ι» 
16ό£μι;*, 7,τ;( έοτ11 τ& Χ4β6απν, «^μί^ιτ» Χ3ΐ ριη|ΐ)ΐβΐΙ;ΐηι ρΗI!^<-Γ(-α«ιI^η<_-( Ιλιμ ιΐΐί ϋΙΐΓΪιΙί Γ(-5ιιγ> 
ΓΕίΙίαικ^ ΙΙΙΙ3ΠΙ ιΐυ (ιυ^ΙκίΓυ «ιρρττ^βοηιιη νΐΐ)ΐ1•(.[«. 
Ει ϋΐίΐο' : ΟΐΓί>Ιι Ι^ιι»!}»!!!•., Πικιηι ρι:ΐ'!.ι-ιιΐί> 
τΐΐ« «ΐϊΓΐ'ρίί ρβί ιιιΟΓίίηι : ριοίΐΛν», Κηε εμ Πο- 

»ίΐΐίι(•α ^I« Γ0}.11ΓΓ(ΐί( : 1)111! |ίί«, «*1 ρΠΙΒί βίκίΚΙΓ, 

Ι9ΐιΐ)υ.απι ιΙίαΊΐι» οπιιιίυιιι ρηπΐίρίυιιι : •τ( οοαια, 
ςηί* ΓΐΐΓΐυ;» |μϊΙ Μ-ρΙιικΐηι ιΐίϋΐη, Ιιος «1 ρη^ι * ' Ιιχ. ι,ι. \1. ΥαΠίΒ Ιϋ«1ίυαε£. ητ»οι..ε.\ XVIII. ΠΙ ^^^Ρ ΕυΤΗΥΜΙΙ ΖΙϋΑΕΕΚΙ ^^^^^ )ΐ3 

'ϊ'Λίρ ΐής ι']-ί(Λ)ζ• - ηύ γάρ Μίοχίΐ . ^ί ΙττίΜ ■ΙΙ'ΙΙν» ί4»$ΓΓί|ΐΙΐΙΙΙΙ «ϊΙ. Μίΐ'ΐ*^'ΐ''"' <''^<'' Γβ-^ΙΐΚΙ)», 
ί\Αί\ό λΛ μΙλϊ», ί^Λ ίο^ιΙ ιΐϊκιιι ΙΙΙιιιιι τΙία ιΟιηι- 
ΐλΓΐ-, υΐ ΙιβηιΪΗβΕ ηίηιίηιΐΗΐ, ΐ|ΐ•ί ΜΐΙι «;•'\3 ιΐχΐϋΐι- 
ηιιπι «ρρΓϊπιυιιΐιΐΓ ΐ]ταιιιιΗ«, πΐΓ|ΐΐΓ ίιΙηΙί.Ί ꀕ 
νΐυηΐ, 1>ηΙο οΙϊιιβ ΚΓνιΐΗΐίϊ ίυ^'• ΙϊΙκΓαιΙϋΓ ; «( 
(ΙαΐΗβηΐ'Κ <?0(ΐίη)ϊΒ¥θΠΐπι ίιι ϋηυιη «πιιιϊπιιιιι (Μΐιηικ 
[ιι;ιιιΐ ιη3]νΓ<», 

•ύΗΐΙ'ΜΙ- ΙυίΙΟί ίΐ •Ιίι(ίΐΐ)Γ 4)ι>ί ΙΐιΙιιι;ιΙιΙ& ίιι ικ'^ηΐϋί, 
ηΙ> ρο ηυνιΙ 1ιι>ιιι-«.ι»ιη οι, ιιικιι ιΐνιΐιιι:!! : Μΐιιιπιΐί 

*βΓΟ [ΕΙΙΚΙ 3ρΐ><1 <>Γ1-103 <1ιΐ|•1ϊ< ί ιIί^^III^ ΙΐΠΐΙΐίΐΙΓ, 

δβι»; Ιιΐπήιυιιι ηΐ Ιιίκ:, νΐ «για^ (Ηΐίΐι|«ΐ£ ιίιϊιιι ιΐϊρΐίιι 
^ίπαυπ) (ί£ηίβ€3ΐ) ι-ηιΐΜ;(]υι.ΊΐΚΓ εΙ ίιι ϋυρίίΐί ΜίΜί 
|)ν4ΐΐΙ ΐί£>ιίΙκ:>Ιίϋΐΐ''] ; ίΙΙε :ΐ>ι|£ΙΙΙ |ι^^|)•■^ 6α(<ι^ ι)(γϊ- 'ίΛχριΙψ. μίν Ιητν, 4ι1«|>λ; »•Λρώιη•^; Α^^ηή< ηΰ χλ1<μ> - 
'ίΊΜίϋ.ύ τ4 ηρ'ίί βιϊνιύβιβή;• &γι«ϊ Αϊ, Α <ιά 
τ*»» ιίλο»; ιών Αρ^'ύ•/ Οί(ν?[ΐι>{ μ'^xτβ^(ών, ΚαΙ 
Ι,οίχαβι ιβϋτι χλίμακι, η^ <&ν Ηίίν Αναγ^βΐ]; 

μίν ΛίγβνΛιι β• ΓρίφβΙ Ιίίι,ν ότι καΐ ■«%* τ^Μίν* ΐιΐΓ, ηαί ρϊϋΐ3ΐ(.-ιιι ει ΓβΙϊ^ίυηι-πι €»1ί1, ^ιυ^ αϋ υ«<ιιυ Π τήν άρειήν ' &λλ' ού ηιρί ίχι1νοι> οϋνΑ ^^χ^ 'ίΐ^*• ΙβΠίηΓΐ, &τ(ο; τοΓΑ ίΙΙε ή"* Ι^*" ι^κ'ίΐηηι «ίΓΟίιαπι, 
Οίνίαίίαιίβ εΟίΐίΐι^ι* |•3πϊ«ρ9. Ηΐτ κιΙΟμ νίΓΐΗΟι^» 
ηοηιϊΐίΐ, «ο^Ιχ ι|υυ^:ιιϋιιι(>1I^ ΰππιραΓϊΓί ραΐΐΐιιιΐ. 
(«ί <|ΙΙ3Ι)Ι <!"' βΓ3ΐ1<>Ι>Ι(Ι1Γ. ρ(Γ*•'πϊιιπΐ ^ιιΙ Π«ιιιιι. ΑΐϊΝ 
(Ι'ΟΠΙ ίΐίΐίηΐιΐβ η«ι«] >ριΙι) ίηΓίμΙιΐΓΐιιι, ίιιΐΚιι Μ- 
|»»ιΐπΐ6Γα ■& >I■^^Iιι^, ΙΝί ηοΗ Μ)1ιιιιι ΐυίϊίΐίί, ΜιΙ 
«ιιιιαί νίΠιιΐιΐιιι ςΓηντκ οίηβΐΐϋ €5ΐ : $€4 άε Κιι]υι- 
Ηίαιίί ϊυβίο ιιΐιηΐ ιχιιι (£1 α<^γιιι4, ΙίιϊςιΙ ΐρ*ϋ' 
ΓΓορ1ίο4χ Μΐΐνίϊί κΐ! > ηυ1ί|ΐιιί£ Ιιαι•ιϊιιίΙ*ικ ηιιϊ ΐινν ' τών μΐ», ΐώ ΟαΜΪν * ιών ϋ >{^} , χ{^ ίΛΛν- 
νΐοΊΐαι ηα^ά τίϋν ιένΑΐΐω•* - [(ι^(ΐτ<ι συ^νβι (1x4 

&1 «ων μιλλίντΜν νιη<Ι;•α9« ^( χήρυγ|«β «»» 
Εΰαγγ^λίοΐ), -τΐ»ιιίτ«ι τ1ι« Ινιιυξιν 4 προβ^,τς;. 

5ιϊ 3α{.*^-ί ή{ΐΐν 6 Κύριος 1ι:ιβ*ιμηΒ:ν. ρΓχνιΙυυηηΐ. ειι•» ί3ΐ>ΐΜ ΐΓαΐΓίηΓβ ηΗΪ ηΙΙιιι ΓιιεγαιιΙ ντρα 1>«4ΐιιι, |ΐ9Πίιιι ηΊΠ•ι«. |>*ιΐί4η Ηίχηι Λγτ»ι»Λθ• 
ΪΗΙ1Ι ρβΓΚϋοιΙίοιιίΙ»!•! ριΌΓ^Ίί ϋϋ[ΐ'«ϊβ)«ΐ)ΐ : ΙβηιβΙϊί ΙοτίιΜί* •Ιί4|[ΐ) «ιΗ^υο «««ίΐιΙ. ((ιιϊ Ιι«ΐΗ»ηι Ιμ 
ΙιΐΐΙαίι Κ•)!»^ «ιιΐ Ιιι ιΙί<:3ΐΐ)) *ι ρ^ηα ίιιϋί Μίβ «υΜΐ^Μυτ. δ«Γΐπση«ιη ■υΐηιι ιιιαπι ΡιορΗΠβ «ι 
Γοπιιιι ΙιϊΙνμ [κτιοηα. ΐ]ΐιί εναηχείίυιιι εγϊιιΙ ΗΐίεορίιΐΓΪ. Τιιικ «ηϊιη ιη»ίηικ οικιί ιΙϊΓγγοππι, ιιυιηΐ• 
ΟΙΐίίίΚ» ίη €2Γηΰ χΙ ηύί*ϋν«Λί1- |ΜυΕΐ• !«Ιιηο(Ιιιιιι γρΙϊεΙχ «ιηΐ : ΚΓυηιΙα* οπίιη 
■ ηβυβ Ιιίι; ρΓΟ Ι<τΙϊο 5Μΐηί4ΐιΐτ, ({ιι'ηιΙ'χ^ιιυηΑ Ιη 
η•|)ΐΐ5 ιιι»ΐι>ι'ί£ ποιηΡΜίί, ιιιϊιιΙιγϊ επΙφικ, ςα* ίη 
|ΐηΓ*ί9 Γυεταπί ϊΐ:ηα!:§. 

Υεκβ. 3- ναηα (ιιϊκΙηι ηΙ «ηηι^Μίι^'" «^ ρη- 
βϊιηνηι ίΐίϋηι. Ραηα, ΙκκήΙ ϋβ€τρΙθΓίι. ΗΜ^ϋΜΜ 
ηιιΕιίΜΐ ιΙ>ΐΐίρί«1)ΐιιι. ί»1 Γαηιίΐίιτε^ οΙμπι Μ ι)»ηΐΓ- 

Μί€Αΐ. ΓΓΟίίΐΙΐυΐΙΙ ΕΟίΐ" ΙΌΗ Ιοί*, »^^^ Ι*»ΪΙίΛΓίΙ*Ιί, 

&ι•44β λίΜκίΙίλ, »υ1 ιΐίο 'οηίιιηείίαιιϊί νίηοιίο, 
ρΓθ]ΐίοηιιιιιη «υ€ΐΙ. 

Ι,αίκΛ ιΐϋΐοία ϊ» ΐστάΐ. €ΐ ίϋΐΛί Γο4ΊιΙμι μι ηαΐΑ. 

1>ι•Γ ιΙοΙοΜ ΙίΙϊι, ιΐαΐοΐ ίρκυηι ΐη1βΙΙί|1( (τΐΐιιϊί κ 

ΙΜΠε Ιο(υηι), ήΐιί Ιο ϋΗρΙίΓίΐΛίεΜΤίΙίι, βι ηιιίιιϊϊ . . _ , . ... 

511», ιιι:ι]3 >α ιιοιία 1ο^I1Iυ) ο»1. ιΐϊηιιι ίιιΐη >ηϊ• '' γνώμη Ιλάΐηοίν χικΑ κβ\ %\α£ίγά • Ιιω μίν •1• Όη ώΙιχτίιΑτιυΜτ α/ ΛΧτ\ϋΐΐαί ά*ύ ^<^»^ ιΐϋβτ 
τι•>γ ά^θρίίΛι^γ. Οί μίν 2β(οι, ΐανταίιανιν Ιηιΐι• 
Ιοίΐΐαβιν * &'«ήθιιχι£ϊ, λλίγκι ιιυΐ; ύιιιΐίείφβηα•* 
έν Ανθρώπης. ΓΐνιχΙ] γΑρ. Αντ\ δοτικής ΙντΛΐβ* * 

ΐΐατοΐΐ κράγμβΕκν, ήλήβευον. 

Μάταια ΙΛάΛί\σ€τ ίκαστιη^ *ρ^< τ&ν αΛψ^σΙϋβ- 
ηί•ίσν. Τβυτ^οην ίτΐβΐηΐά ■ ού μίνον γί^ 4;κΦτ*τ* 
νιϋς λλΐΐΐΐρίους, Αλλ! κιι\ τοίις αίχιίι»; αύτοΙ;. 
Π'Λη,ίίαν γϊρ χ3ΐ4Ϊ •(*» Ιττ»», οΟ ιίι*^, 4λΑ" ο!- 
χκΐτητι, 

ΧίίΛιι ί^Λια ίν χαρϋφ, χαΧ έτ ηξίρϋφ ί.ΙάΛηΐ•ι 
καχά. Χιίλη α>.•Λ Ηγα τ6ν Μλιον, ώ; ΛιΛ μίρΜς ιιιυιιι κηκτηΐϊβπι >εΓν»Μ9, «Ι ηΐίβα τογΙιΪϊ «ιρη- 

Υε». 4. Ι/ΊιρΐπΙΊ ϋ«ιΜ»ι» »»ίΜηα Ιαϋα ίΐοίοια, 
«1 Ιίιι^Βοηι ιηο)ηιΙο<ι»αιη. ΑρυιΙ βοιϊρΐιιηαη ι^ΐοπηι 
Μίρι-ηυΜίϋΓΟ ι)ρΐ3ΐϊ<ηιπι ηκκίΐιΐιιι ίοηιιιιη Γορεππιιιι 
ίη ΙιιιιΐΓΐιιπ ίιιι1ί«41ϊνί. «>:1'»Ι• «ι>η<• ΟρίιιΕ Επίη) 
ΡΓθρ1ιοι& ιιΐ ιΐοΐοβΐ ρβηίιιΐϊ ροΓιΙϋΐιΕιίΓ, εΙ ίί ραπΚΓ 
1)111 3ΐ1ν£τ•υ3 ΪηΙΙγιιιϊοϊεϊ ΐ|ΐ)θΐ<ιυ6 Βΐ'>Γ>9Γί αο 'μ- 
θ3Κ 10 >ι>ΐ•.'ηΐ, οΐ <1ϋ Βείι»ϊι ιηα^η• ρρχιΙίΟΓβι. <ίχΐιχ6ν ([( μίλλςντι χρ^ν^ν βχΐϋίΛΤΚΐι. χαβκιαρ 

φΟήκαι τοΐΐΐ δΑιυΐ. Ιτι Μ χαΐ χα'}ζ ίλαΕον(υ')ρ<ν«'>{ 
χατί τών ίαΟΐνβντί.^ΐιΐν, καΐ μιγάίι ιηρί ίχ-^τν* 
x'^μ1ϊ^;ονΤί^,^ "ϋ χϊ\ πρβίητίύίΐ ■φ ίβύτυν «ι»• νίΓΙΦ ΙδΟϊοηεδ. (5Ϊ) γρ. τΛ. 4ϋ ηδ ΪΤιΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ5ΛΙ.ΜΠ5 Ι7ί 

ΜΛΐ^ρίαν ■ ίΜαχιαν 61 ζϊιις λΐγ:; (ΐί•(αλί^;*;^ιι> Α ^ι:! ΐ'οπιιιι ίιιίΜυιη ηΐιτ ιιιΗ»•1ίβιΐ€ΐι» ρΓα-ΗίιΙΙ : »Ι Γ&ί'^ ιΛχό^τας • Γ^(^ γΛωσσα*- ή/ίύ^ ^ε}η.1»'• 

«:3^-ι:Ευί3ομ:ν την γ>ωιβι> ήμύν. 

Γΰ Ζη'^ΐ) ι\μώ>- χορ' ή|ίί»• ίο-ϊί, η'^ ήμώ^ |ί<ί- 
ρΐίίς ίοτI^ ; Είκίνιι: ίϊΐ, ι!»ς ΊΙμίϊί Ιξοΐί5'-ϊ;',μ£ν 

τοιαϋΐΑ λίγκΜ ; Ιί»ν ■:»,■ ή•ιιΤυ κι.ιϊντί;; τώντβιβ'ίτι.»» 
λίγΐιηι; 

ί6•^κρ•ίίΡν«η χαίρων, ϊν' ί, ΐ«ι^«ν,ώς Τν,νιζανΐα, 
οτ,σϊ* 6 ΧριτΛς. ΛίΛ^ητ^ιημα ιοϋ χΛγίν, Ινικίν 

)£θβ' ί)ν άΓοβε^χιμίν ΜήΤΊ"*. *?[*»;« '^οινΐί,• τ*. 
Ο^κΪΊΐιΛάΙ^ΐΐΛίΓ^ςκραιιτ^ζ ΐάτ χΐτήτντ.Άχ^ΑΟΛ 

ΧϊΤΪ τί ■ ίΙΛύοσαα ίΛτΛχίτσατ τ^ν^τβ βί. τ*,•» 
δ!ΐ ι:<ιΛϋ ϊώί Φ!χΐί6.ν ](ΐ--ρνν ΐ^.^^ ^-ναγιβΐ^ν ι|ιμ:'-ι»ι <|ΐιίιΐ9ιΐι« ϊι αίιι(, ςιιί β<ι:ΐΕΗ ιιΐϋ^ιιίΓιΐ'^ιιΐ Ιίΐ]• 
({πκιιι κιιΙιίΐΊΊί : 

Υι,β^, α. ΟαίιΙϊχηιικι : υηιικΛία ιιηιίΓαη μλοπΙ,ί• 
<«Αΐ(ΐιιιι. Ιί«ί, ίηΐ|<ιΗ, <|υι ιιιΙγ.ί 5<- Γοςίΐ3ΓΐιηΙ ιΙι• 
<«η(ι-& : ΜιιρνίρΐαΙιηιιιΐΜ Ιιη^αανι «οιίΓαΐΛ, ίιοΐ γιι, 
Μϋζΐ» ν1 ]4ΐ«βΙιιιιιιΙΐ ΐ[ΐυ-ιΐ3ΐιι {ΐινρίΓΐΙιϊηιιιι, '^υ» 
ιιιηη.ι Ιο(|υηΐιΐΓ 1ίιΐ£Μ3. 

ί,αίιϊα ηοίΐτααραιί ιιοι $ακΙ. ηΐίΐί ηοιΗτ Οσικίΐ'ίΐ• 
ηΐ7 Οιιί Γ( ίΐίικί ιΐίχυιυιιΐ : Νοί ΐ3ΐ>ίθΓυιη πηί.)*"- 
*ηιη ροΐρ&ιιΐϋτη ΙιαΙ)θη)ΐι>:, «Ι ηιΐι-ιηιαιη •Ιι;ί•ΐΓΐΊ)ΐ 

1Ιι)ι€ΜηΐΙΙ1 : 11) ΪΜ> Ιΐηπ ι)ιιΓ3ΐηΐ1<ϊ * ΐΐ ηΐΙΪΙ ΪΤΙΙ ί^Μί 

Μ'ΤΐηοπΓΐ ιιΟϊίΓηβ ΐθΐιιρ(ΑΓ&ΐ ' 

ν*Μ. 6. Ρΐύρΐΐΐ υιίΐΓΤΐυιΙΙ (ΛΟ/ιΙΙίΐΙ ϋΐ ^ίηΐίΐΒΜ 

ρακρ«ηυιι »Μι^^ ίχιιΐ']*!••• ΛϊάΙ Οσιιιϊηιιι. ϋίηϊο 
ΜΗ«£ |ΐτο Μκΐ ^ΓηρκηιΙι ««ι, Ιιαε γ>ι, ηιηι «ρ^ι^'τ- 
ΐ»η«ιιι Ιοηριιι \ΐ(τΛ, %Λ %Λ Μ' »ϋ$ : Τακ. ίιιιιιιΐ 
Ι^Ιιπίιΐιι*. ^^βυ^|αιη β ν|>ιιΙΐιιι> (ΐτοριη οοτιιιιι 
ΐΗί««Γΐ3ΐι^ί)ΐιί ί{ηη»αΐΓΓ ίη ΓΓηιΐΓΐΐ9θ^ιί»ΐί ιυιιΐ. 
Ι1)Εβπ9 ϊ(ΐ(θη Λ\% τΙ^πίΑΐί» \α(Λ μ% (μι) «ι |Οιιιι;- 
Ιιι• : ]•ιιια ^ι ί|(υ> ΐΐΐ[χηη> ιΐιοιιιυχ ϊα Ριιΐιπι ιτ, 
'»ϊλ : Λοη €ίΙ οίίϊιικ ((α•ηιιΐ€ιη ρΛίρίΤΜβι• Ι^ίιι νπο 
ΙιΧ« 3 Ποιι:ϊηΑ χιΐιΙι,Ι,ιι ΙιτΜμο Ι)Β«ΙίΐΙ ρη)ρΙ.ν1|£ίιι 
αιΐΓΐΙιΐιι ιαίι. Τιιπρ*.ί»Εΐ« ίίιπί ηφκιιυιχ ιΊ^πιπΙο• 
|ί«ιιι, ί( ύΛΛαί, ςιιι α «ΐαΐΗ λίκ» ι|ι-(ΐ•Γιΐ, 4|<ισιιι «{ 
■Μ ΑβΙηιιι» (|ΐΐ3κί ίΪΗΐ βρΛη», ίιιιΐ.-* ι(Iη^ : 1β/φίί 
ξικίί ηΜί άϊΜίί. Ι'3ΐΐ|)ΐ'Γ •η-« ί«Μ.ι ολιι>ι1γκι Οιι-'Ι 

!*&•>• •βΒΟΜΓΐηιυ «ΙΜ ικΐυηι ριηι. ι:ΐ);ΐΕίΐιιοιί| Μται (Ι αοΧλίη: 'λΊ ί^Λψί^;, 4νΐΐ ΐχΐί'Μ* (; (κη οηιβΦΐ <|>ι^ ρΗπιί ιί«ΐΓ•ι (ιιλγ«ίι|ιιπ ^πιηΐ ; 
βάκ^/, Έηι II χαΐ Ο•^ εΙχιΖ>• Φτ,^.* 4 β:^ ■ Ί^ΦΡ Ι»• **^** 0ιι•αίΐΜ« ρΓ>»ΐί. ρτορτίκ ηοιιϊΐηιι 
ΔϋΙ τήν ταΧΛί-Β^ρίττ χ^ «^Μη^γι^ν) ι>ί*Μ':«- ■ΜΜΜγϊι «ί<ι• χηιιιΐι ριίλνβηιΐϊΐ : τιηκ-Ι^ί &χρ«- 
ι»νου]ΐ/νντ, 1^ χ. \§ ^ \ ψψ Μΐ, τ^-^ι/ηι•. ο^τίχ•, ΐηηκίΐΐ ρηιαιίκηιε αΙκτυτί) ρηι ιΙιϊγο ααιρί^ΐιΐϊ. 

ηντλ 'ΛμντΜ, ε1 κx^^•4^»ΜΕΜΕμκ<τΐΕρ9/^Γ^(;ΐ«^. {«ίΐΗίΙΐι• Π πΐΙ&ΟΓίιηι, ιΐίτϊΐ : ΚιιηΕ αίονΐΙιΑΤ, ΐΡΐι 
«ΙΐίΚϊΓ. ίκ (Μ, α(« κ «ΗΪΒ ϊ(| ίίΓΜιη. ΟβεβηΐΰΓΜπίΐΐι κ άίςηΰ Οοο ίηΙΐΙΙί^π ν<τ)ι« ΐ1Ι;> : ν«Ν*ο*, 
Α : ΤμΑμβμμ•*. ΕΜΗΐϋ Ιμ•>Μ ήτιοΟίΐιι ιηοΚ (>ίΟ• <■!»(■ 

Ιίττ,μιτκίίχ ιΙ^ *«»τ<π»^ ^ν^^ΛΗ-Μ χ*Χ τήί (Ιε Γ£ΒΐιΤΓβ€ΐίοιιο πχΊηίπΐ'ΐίι . ηιηιιίαίΐ «Ί •ι•ριιΐ. «Τ»Α *«Μ«Τ<φ«Τ«* ΐ«|•Μ (^ «4ν ΐα τηυ^ν 
λ^3ΐ«*. Τβ ^.γφΟ^Μϋ 9Μ9» 1ί>ιι 4 Κύριχ, ΙΗΗΒ ιιτηΟΜϋΐ Γιρϊίΐιβ ,Ιΐ^ ιιιηπο (|ΐι.->ιη ίη γπιγβ 
(ΐιιΐΐιΐϋΐΐ : ϋΐ εΐιι4ι(ι ιίιΙιιι ρρΓ!^»»» Ιια-ϋ ο|»ιμ 
ϋίοΐα ιυηι. Γοιιιγ, ί)ΐ<)ΐΜΐ, Ι>ογ ϊιΙ ίηϋ^ΐΓ, Ιη γπιε^. 
(|ΐΐλΐιΐ «ηΙιιΙΐΓΐ ίΙΙιΐΐ) ("£«4 γΜϊΙϊιικιι, ιΐβ ςιίΑ ηκικ: 
Ιιι<|ΐιΙΐιΐΓ, ηιιϊρρ)! €ΐιηι ΙΐΜ εηιιίί ^«^ιιIη. (:|ιγΙιι:ι« 
ΐ>?αηη<ιιη (ίτιηοηοΑι ΐΓΑηβΠιςΓΪΐ ; ημ(|ι> «ί «ιΙτκτιϊ 
η«|, Ο ΙίΐΜ'(Ι>1οη ιιηΐιί» ΡΓηΐΓΐΙ•(ΐϊΙίΙ]Γηηι μ (;ιΙι^ κηΑ %1λ $Λρύβν» • χ^Ι^ψηΛ^οροί ΑΙ έτ αί'ΐψ. " \Λίαη ιΐιιηβνΐι ; Μ €ΐιιιι Λΐιΐοα ϊιιιΓγπιΙ ι'ϊκμιιιιι, (ι,τ» 


|«« €0ΐι1ιχ (Ι,τιηηιι» Τϊ^υιίιΐίι. ΟυοιΙ τΓπη ιίΐ : 
Ιϋιη αφοΉΐ ί» η. ίιΙ^ιη ϊίΐιί νιιΐΐ 3^ £ι ιΙ^ιτρηΊ, 
ϊ|ΐιπιΙ ίιι ίρ5α (ΠΚΓ ριιΙιΙΪΓ^Ιιιΐ μ ΙϋνΐΓ μΓίρΙ.ιΙιίΐ 
ο«(ΐι1ΐ,*ιη »ηΐί3, :ιΐ.ιιι« ί^ηοοιΐ) ικΊοιίίηηι βιι.ιπι. 
Ν:«ιιι (( «οΚιηι («ιηρΙΙ (ιιηε ίτίίΐυηι »ι, <μ «ι( ι>|ι((. 

Ι1«Ι)Γ3|ΙΙ5| 1-1 ΙίΓΤΟ ίΟΐυΐΙΙΟΙα, «ι ριΐΓΧ ΐΙίϊΓΪτΟ', η (■ΓΥΟίπι τ<#ϊΐΜΐι ϋιπ',ιίαι, ηΐΐιιίατιιπι ιη€ιΙίΐ)πι. ΐ3ΐη ηαινικι )|Η3ιιι ρ3«»ινηιιι ϊίρηϋΓΑΐίο^ιρη ϊ.<|ι«Ι. 
Ιι.'(«(β |Η)ΐη αίίο ιΐΜ-Ιη ; ΙΌηαια ία »αΙ»Ίαη. Ιιηε γ»ι^, Ι'αηΐΐ» γοι ίη β^ΐιιΐϋΐιι : Ιιαΰ ο&ι Γ^ι:3ΐιι γο« μ 
Ινι« «1>|ιΜ»; ΙΑ |ι»]»•ηΐΜΐί «Ιιΐηι μΙοΙο ΙίΙ•βη >ριη : Ιιμ «$ι ΜΝ^^ιϊ Ιο']ιι•γ, «ι |>3ΐ!ΐιιι βηιΐίί. 
ιίβεΐνιΐιο <<(Μ ιηι-αι. 

Τα Λογία Κν-ρΙαν, Λύγια ά^τά. Έ,Ϊ^μ•* Ιτι ιάβΐ '^'ΐΜ. 7. ΕΐΛ<ιιιϊα ΟνηΪΗί Ηο^λϊλ Κιλ'λ. Ομ,^* 1Τ5 ΕυΤΗΪΜΠ ΖίΟΛΒΕΝΤ π« ΐιιίηιιιη ηβτΓίνοπΐ Ιι»α 3ΐι)ΐΐ(! ίΙΐ3 ιΙΐΜίβε. ποιιγ ιΐε Α ν^ΐ τ&Βί α^^ιι Κ.ι>ριο,', Βια6ί6ίΕ:«ϋΐαι χχΐ ιτερΐ τηΐ 
νΐ'ΐίΙ:ιΐι; ϊΓΠΐιοιιυηι ^ϊιι& (<!ί>|ϊιιιη(ΐί>ιι>ι Γ«ιΙ<ΙιΙ. ιΐί- 
ΓΓΐι«. (]ΐΐ4ιϋ ιιιιιιιιΐΐ 30 |)ΐΐΓα $ιιη( ϋΙ) οιηιιί ΐιι<.Ίΐ- 

Α^ί*^ιIκ^\^ ίι^'ΐαχηηήΐιαιαιη μτνύιιΐνιη Ιίτττ. ΛιΙμι 
ιιιιιιιϋ» 30 ΐιίιϊ<ΐ3 Εΐιηί •:Ιη<|ΐι]3 ϋ«ι, αΐι Αΐιιιιί (ΙυΙο 
Εΐ λΐΐηιιιηϊ ιΙϋι'βΐιΐιοπΓ, ιιΙ ητ^ΕπΙπ ΓοιιΠηίη, ΐ]ΐιθιΙ 
νΙΙίοΗ 01ΙΙΙΙΪ ΓΟΓΕΓϋ &αΙι-ι ιιΐΒΐιΤΓίι, |ΐιιιΙΐαΐΓ 3Γ ιιιυη- 
■Ι'ίΐΐα $ϋ:ι ρο^κίιιΐ ιοπιρηηη. Γιο^ίαΐαι» ν^ΓΟ Iί^τία 
■Ιιιίι. ρι-ιι. ίιι [(!ΓΓ3 Ρ:ιΙιΓϊ ('Ινηιιη ι-ηιιη.ιΐιιιιι ΒΓ^βη- 
Ιιιιιι ίπΐΗΐ•ΐ|ΐ1 ίιι (ι-ιηιι*. ΥοΙ ΡχηΙιαίΛΐη. κιτβ•, Ιιοο 
ΜΙ, η (ΤΓΠ. Πβίπιΐι,' 1)9110 οΙοηιιίαηιΐΗ 0«ί ηιυικί;. 
Ιΐλπι 3^I11I^ ηια£ί& Γΐΐπί|4ΊΐΗ«. 3ι|•1ΐι : 

Ρνί^αΙνρί )ΐ;^/^^'''<ιII.!^^|ιιιιρ|1I||I,IιΜΊ>ΐI,ΐ3■{>ίιι!). 

Κιιΐι'πϊ ίΐιίιη ΙΙίΙΐΓΧ'ί βι-|ΐΙϊ<>& ραιιι-Γΐ! ρΓΛ ρΐιιπ,ί. 
Αγ^γοΙι)!!! ιΐίΐΐΐιι ηιιΐ)() ΐ^κ'ρίίΐϊ ι:ο»|];ιΙιιιιι υκΐ. ιιιηιΐ' 
ιΐιιΐδ ηιιιΐίίηο 3ί ρυΓίιι» .-ηϊ βκΙο, ί^ικ,ι ί^ίκιρ νΐι•- 
•))ΐί3 1)«ϊ \£νΛ ^\ ηϊιίΐΐα, ηε «.ίιιιίΙίιΗ λ^^πΛά ΐπρΐη» 
Γΐ)ηΟ;ιΙο. ΛύγίλνοΓηΊίΓίίΐ, ησιιϋίιιιίΐ)ΐιιϊνιΜΐΐΓηι, >Ρ»Ι 
({νια ηΓ^ΐΐιΙη #1θιι»>Ϊ3. μΓορίοτ ^αΓι1ιιι ίΓβιιΙ^Ιεηι, 
ΒρικΙΙυπ! Γπιι«ηϋΤΓΓ9ΐιΙ. Γ'3ηοίι μιιιιι Ιίΐιβπ* πιηιί- 
■ιιηιη οο^ίοΐίηηϊι ιΐιιι ΐοιιιιιΐϋοκιΐιοκκιι 

νηΐϊ. 8, Τί , 0\•Μΐ«ί, ίϋΚί,ίΙϊα ποι, ίί {οκϋτνα^'ΐ* 
»θί α ^ηΐ(Γα4>οηί Ιιοι ίιι 14Γ£ν1«μ. Τιι ιιοϊ, 1>ι>ιιιίιΐ€, 
ηι&ΐΓΗ]ϊι-& 9ΐι ι;ιΐΕΓίοι-ϊϋιιβ Γηϊιιιίοίί, οι ΐοιΐί>4:ΓΤ:ι1>ί5 
:ι|) ίιι ηιιί ίΐιΐιΉιΐΐ ΊιιϊϊιΙϊαϊ |)3ι;)ιι|, ν\Ί οιΜΐκΙ^ί 
(]υί(Ιι:ιη .1 [>ΓΧί>ΐ'ΐιιί ^οιογιιϊοιιρ, Π £ίΤ«3ΐ>ϊ£ ίΐΙ> ϊίί 
ι^ιιί ριαίΐΛ ϊη «ΐΐϋυΐιιπι Γιιΐιιπ βιιιιΐ, Ιιητ α,ι, ϋοιηρτΓ 
η ρβΓρίΙιιορΓΟΙΡβίϊΡ ι>Λί. Νίΐιη οι ΠιΙϊβ «;»η«ιΐΜ|ΐΜ ΐΐ'ΐν Κυρίου Χίγϋΐν ά^ηΟιΙα:, ώς χαΟαρΙι ψ«ϋ£ου; 
Άργύριον ιΐΐΐΐυρύιμένστ, 6οκίμι^^ τρ ϊ•π. ί!Λ• 

γίρ εΙ; γην ί•^εον οι ΐί^νίταΐ ιϊ χωνει^ίμΐν^ν. Ή 
χα\ ^σιίμίΛΥ τ^ γ^, αντί του, Μχιμον ίχ της γτ|(* 
ίητίΐνιυν τίίρ τ}]ν καθαρότητα τών τοϋ Κ»ρΙ»» λ^ 
γων, Ιβήγβγϊν • 

ΚίκαΟαρίσμέτοτ ίχταχΛασΙιας. Τ& Ιιτταιύα- 
»ίω;, βνϊΐ τοϋ ϊεο^λομϊ ' ιϊ γΑρ ίίΐτάκΐί, Αντί ιμϊ 
πολχάκι; ή τιϊιν Εβραίων παραϊιμβάνΐΐ ^ι^1Iκ^ο^. 

χϊβιρίν. 0^>τι)ς^ε'^ είσιν Λληθίίί, Γ^< οργ;>ρτα« βί- 
;(ΐι)ν:ϋμί-Λ)ν πολλάχις. Λ'-γι» οί ϊλιιι'* . οΰ κβί" 
ύτηχορίαμύν (ύτ«ίι:ΐαΐ, &λλ'δτιτοΐ);)(ρη9μ-.νς λ4τ(« 
ίχ3>.οι>ν διΛ τί;Μ ρριχνλογΓαν αυτών. 'Ρ.ι* Λλίγαι; 
γ&ρ λίζ{.αι, μΕγϋίην βύ^αμιν ίνν/ίβ.; ίμ'ΐρΐϊΐ/αν. 

Σν, ϋνρα , φί•.1άζε(ς 1^/ιή^,ίί«1 ίίαΓ«|ρ»^»ε»<■ 
ή^Λί- ώ-ΐΛ τής γεχκάς ναύτης «αϊ εϊγ η•*" αίώτα. 
ΛΊ> μ1^ *ΐ'^Ηίί(<. Α"* •■"■* ίξι-ίβεν χιΐίμβύνιων- 
τ& Ά Αιηπιρήοίο:, 4«* ίί'« !»<ιΛίν ίΐ:ι6ίυ)ϊ«ί'ϊΐ*ι». 
"Η Χϊντ6 μϊ\ί #11 ΙίίίΠί,άκν τήί ιυρ^ύτιι: γί«Λ;• 
τ'.ίϊ άιατηρήιτεις. όπ4 τώ* ίούστίρον. ΪΛ=ρ Ιϊτ^ιι 
ίί-ί ΐϊι» ίίίινβ, ίη•*«ίΐΐ, μΐχρι «αντί-. ΚαΙ μ<νΐ»« Κν^ιηΐΐΐ^Ιϊιιπί βιΐίορριτιιιιΐ, βΙ» ίΙΙη βρηείίΐϊιιιιε 5ΐ3ΐ>ί- ^ 1] τ:ίίΓτΐ( των Βίζιμΐνων ιοϋ Κύβγγελίου τό χήρν- Ιίί ρΐ::ηιΐ3ΐ»Ίΐ : Λ ί» 5X^<)1ιιιιιπιIη>η^:«ηΓI^^ιίη?ί^1^, 
«Ι ηεηικ: ροιίίΐΰί, ιμιϊ ;ιρι.-ι1β €»ιιι ορρυΕίιηιιΙ, πβ- 
■ΐαΐ! ΙΐΐΓοιίί'ί, ΐ]υϊ ίιιΐη ιιΐ)5 κΐιηι ('Λ)ηΐΓ3 ι-ηιιι ίη^^ί- 
«Ιί^ι ιΙίΒροηιιιιΙ, ρΓχναΙιτΓο ροίίϊηΙ. 

Υεκε. ΐ. Ιη ΐίΓΓΗΐΙιι ίΐΝ^ιίι οίΗΜυηί. ΙΙιιιΙ ί4]ΐι«, 
Ιηηιιίΐ, ΙΙ1Ι1 <ΪΤΓΐΐΊΐΐιΙ.Ί•ι{. ηΙΐίί(ΙβΓ«ΐ ΓΡΓίίΐιχεβ ΓκΙοιη 
ιι^ι>1Γ9ΐιι. Κΐΐιιΐΐ κϊ ίίρ ^['ΐιΐΐΐίΐιιβ ίΐιΐνΙΙΙς,ι^, (}ιι«(| $ι 
Ιοΐ|ΐιϊ Ι'ΓΑρΙΐ(Π3)ΐι ίηΚ'ίΙϊ^'^ν ιΐο Ιι^ΤΓοιΐιί^, ιΐίϋ.κιιι : 
ΛπιΙ)μΙπιιΙ ίιι ήκαίΐιι, ^ιιι^ γεΙ, ηοιι τσοίΐ, %α\ ιι\ι\ί- 

ψΙ% : ηΐΚΙ $9ΓΪ3ΐη ΟΙΙΚΙι,ΊΙΙ 8«Ι φΙΙΙ Γ31ΙΊ ίΜίΠΐϊββ 

ϊιιίβηιηΊρηΙυΓ. 

βίηιαιΙιιΐΗ 9ΐιϊΐΗ(ΙΙβΐΐΗ ιΐίβηι ηιβ^πϊ ]ι^|>ηιιιηι^ 
[ιΙιο% ΑοηίΗΗΐΜ. Τιι, ίικ^ιιίί, ίπ εηΐίβ ΡίαΙίηΙΐιβ 5ΐιιιι- γρα, χβΐ έ:Λ τ',ί τΐ]νιχο«τ8 γεν6.4ν βχβΤίτώνιιΐΓ»^ 
'μ^ινι, Κ3( ζΐς τ&ν Λίαινα μΐνιΐ, χχΐ 'ϊ^τε α\ ^ι«- 
ρϋις ΐΜΐ£μί,ο«ντίί 'ΚλλιινΕζ, ο66" βΕ ίν ήμίν 1β- 
ΟραίΜΐ Ιπν^ουνΐύβντΐί αίρ^ΐίΐίοΐ, χατία^;ν9ΐ« αύτη;, 

Κΐ''.Ιψ ο' ησε^ϊΓς- :τΐ^ι;ιαΓαϋ*7ΐ. ΠάντοΟΕν γΛρ, 
φηαΐν, ίΐ]ΐίΙί ίτ^ριχ^χλίΰαι, ιηλιορ«Γι33ΐ τήν ιϊϊϊτι» 
αΓΐύδανΐί;, Κοί τ•.ϋτ5• μίν ΐκΐ τ<ϊ™ 'Ρ.λλήνΐι»» • Ι«Ί 
6! τών αΙρίτικών. ιιϊ> Κι/ΧνΙι;ΐ .ΤΡ/ίΓΛΗίοίσιν. ΑνιΙ 

τ«{>, οϋχ ίπ' ΕνΟίία;, ίιλλλ πί^ΟΰΐρΑμιΐ-ίνΙ^ί ' Κ«^ 

ίρμηνιύουσι γλρ τά; βίίι; Γ^λ^λζ. Λΐιι ϋΐ' Ιιθΐιιίιιί1ιιι& οιομι Ιι3)>«γρ •]ι^"•ιΐιι« γ8 : πολλή; φροντϋος ΐ'ίΐ;; άνΟρ(!I3τ^^^ΐ ήξΙΐΜ^α;, 5τι ϊι' •]ΐι»ιΐ) οΙ) (ίΐυϊ^ΐΗ ιιΐΦΓΐΐΐιι «Ιίΐιΐιι βιιΐιίίίΐί. Εΐ ι[II(>^ 
»:1 αηφιϊρΐρρβιϋιΐΊ, €ΐχα ΙμαϋΜΗΓ Ιττολυ '.ρηβας ; 
η ΐ)ΐιπιΐ3ιΙι»0ι1ιιιη ιιιιιιΙ Οτ;ε€θϊ ίλιγκιρία οι7•μ(ηυ'σ 

«ΙΙϋίΚίί £| Λΐ^Ιίι^'ϊν, ίΐΑ π9Ϊυ(ι>|>[α ι<ΪΙΙ5>ς'0ηΐΓ9ΓΗ1Ι1Ι. 

ΥϋΙ »Ιί(«Γ Ιιιιιι ι;1 ειχΓο» αίΐ\αα »3ΐΐΐΐα5, 3ϊμιιιι- 
ρΐϊοηίβ ηίιιιίίυιη ΐιΐί>! ΐοιιιροΓΟ, ιιιιι^ιΐΐ. ίη Ιιιιπι.-ιηπ'ΐιιι 

ηϊΚίΓ,ΊΓ) (ΙιηΐΙΐΙΙ^Ιί ΙΐεηΓ(ίι Ιί, ΙΙΐΗ$3 βϋ (-3111 δ|ΐίιίΐιι 

Ρβίΐΐΐΐΐιι, ΐ]ΐιί ηροϊΙιΊιΐϊ ίΙίυπιίη3*ιΐ,αι<|<ιο ίη Εν;ιιι- 
{ΐΊιί |ΐΐΜ.-ιΙίοι(ίιιιιι-ιιι ιΙιη-λί«. ΡυΐΒβΙ Εΐίιηι Ιιίΰ Ρ»>>1- 
Ιοιι^ ]»%ΙΛ )ιί&1ηίί:ι- ΚΕηβιιιιι .ιοοηιιιιιιηιΙ.ΐΓΪ Ι6:ιΐ<ι 
ϋλτίιΙ, ιΙΙο ριιιίϊ^ίιιιιιιη ΐΓΐηροπ' ([ΐιιηιΙύΐΊΐηι Γϋ^ίΐΊΐ• 
1ς[ΐι Λ [αϋΪΓ δ^υ', '[ιμ(^ιιι) &1 ο ^ικιίΓΦί Αη^βηΐΐί, 
ΐ<Λΐΐ»νθΓΐιη1, υΐ )η ρίΓ-^οΐκίοπ ϊ ιιηιιιι» «ιιιιι Ιιηϋκ- 
ηαί. ^υοΓιιIπ ίιι]ί<ΜίΙ:>Ιοιιι, $ιιιιυΙίΐ(ίΐιηΕΐιι. (Ιυΐυι αύτβϋς πέποΛϊ,-. ΙΙολι>ωρία γίρ, ή πολλή φρίντί,•, 
ώΦπιρ χαΐ Ι| ύλιγωρίζ. τοΰνανΐΐον. Ίί (ΐΐ*. ϋ'|Α>0(\{ 
Ιν τψ Μαιρ-;> ιϊ,ϊ άνβλήψίΜί, ίύηρι ίτησα.; τ^ίις 
ί'•θρώιηυ;, ίξαηοιτίΐίλϊ; ΐϊ>/ Πα,ΐίΑι^Ι^^τΌν. φωΐί- 
^ν»ταχα\ (ίτιγοΰν-ια τοϊΐί Ανϋρώπουΐ ιί{ ϊί. χήρυγμα. 
Δίνβτϊίϋ «ϊΐ ίιτ',ριχώί ιΐϊ.ΐ(ις 4 ψίλι^Ι; λρ^ιίιαι 
τώ ΑαΒϊδ' ι^βΟγην;ιι γάρ τοϋ'ον ά~& ~ι•ι•ΜίΜτηυ 
ϊλ'ι'Λ, τινίΐ ΰηΦχρ'.νΐμενχ φ(λΒνΒρΐϋ''ίΐ'<, ί^ϊχιΐ- 
ρκ,ο^ν «ροεοή.•^•• τφ Ειώχινϊΐ. Όι* ίΐ550ρίΐ τί;« 1=:- 
οΐίιν, «α'ι την χ^,Ιαιν, χα\ τϊίϊίΊλον, χι\ τήν :;4»» 
(ιυργϊαν, καΥ μ&.ΟΊ ίπ.κιλϊίΐβι ΐυτΓ,ρβ τ'.ν βι'*ν, 
ΐΤι ιών ι^ίλων ;:ρ97Βί μένων :&ΐ; έ](Ορ^ϊ{ αυτοί, )(αΙ 
ΐ;ρ'Λ/γΐ( ν.ύΐϋίν ττ,ν ΑπώλΕΐαν/ΑλλΑ χι\ ττι» μκγβ' Γ7 ^^^ εΟΜΜΕΛΤ. ΙΝ Ρ5ΑΙ.Μ0ίί. ^^^ Π» 9ί^ ^ανϋτΛ^Βίττήσα^/ίΐ. κιίτϋ'^ΐξτ,ΐ.ΐϊ^ΐναϊΐί- 
σ£ΐ μϊλλ'ίν ΐοϋ ΪΛΐιιτ;(»{λρμ4ζιντα, ΚΙ γ4ρ κβΐ ϊ«ϋ^ 

ΐ[ής ΙχιΛϊ,ίλη; ίΐς ίκίίκηοιν αϊτοί, χιΐ Οιΐιαι -λΙι; 
βαβθαι, τοντΐοτΕ φαν^ν3< Ιβ/υρ4ί χϊΐ ϊ'χα-.ιΐΐ βΐϊ 

ίήί ΐγΜη;. Ίττί»• 5Ϊ, «ι τ^ σοίτ^,^ι** «^^τίρν;, *) 

σΐι>τι;ρ>ίιι. ρΓΪαιιι !3ΐ•ιιοιι Ι)«υιη Ιιινοουϊ : ΐ)υ3«ί ΐιυΙίΑ ]ΐιιι 
3ΐ»ρΙϊιι$ VI !ρρι ίυμβΐ65&βΙ ιη »ι>κιΙίο χηιΐΓΐιτυιη, 
ηιιί ΜΜ ΙιοϋίΙΐίΐλ'χιΙϊιιιιχΊΐΜ:»!, «1 ςιιοιιιηι μικ-τϊ- 
Ιιιιη Ιιίο |•ΓχιΙί(^ίΙ : ίρ&ίι» ριϊιπ• 8>ιι) » (ηρίβνυιιι 
ίιΠ^ιηΐίΐΐιι ι;νεΓΐβιΐ4ΐ3ΐπ γ»& ι>Γ«ηιιηΐ<ιηβ. Ι'το μΙλ• 
να \ϋη> ίηίίπρίιΐϊ «Ι (ΐΐ-ηρΙίΓ ίΙΙι ν^ίΐιύ , Λ'ιοΐί 

ίοη^ιιιειε ιιΐ3)|ίϊ νίιίειιΐιιτ. Νίΐιυ ^ ΐ]νίβ ΙιαΙίΓ'β 
«βΐίΐ ΐοιίϊΐιιιι «ογ(*οριιπ ΐι| Ίη'^Ιιιηι 0>\«ιΙ. Ι3ΐΐιμι:ΐ)>ι 
1ρ«6 »ιΐ[|ίν(τίι Οοιιιη ρη)ηιίιΐεπΐβηΐ6<!Εί, ιιι&ΐιΙίΐΓ*»!• ΐ£υΐ|)βΓ» ίιι >υιι1ιι>πι 3«Ι<τΕηιιιηιιι>, Μ ιιΐ ήα* νίιιιΐίοΐίΐηΐ ; η (πΐίΐκιηιιιι ΊηοιρΐΓ ραυρεΓΕ^ αιΐΊκβ 3ΐΐ|"β 
ΪΗΟρΐί Ιη ΒαΙιτΙΐ, ιΐυιιιιιιη ΙιϋϋΓβ χ« αιΐυηιιβ, Ιιοο ΟΐΙ, ΓοΗ^ιιι αι:3ιι$(ιΐΓη ίβ ΓΟιιίρίίϊβΟίΙιιιι^ Οΐΐ^. |)ΐ«- 
ΡΙ»Γ ϊΙΙοηιΐϋ &ι1ιιΐ«ιιι ^ &ϊ •|ΐ)ΐ5. ϊη'ΐΐΐ^ην, ^οιιιιιλ Ρϊ3Γιιι) ϊΙΙιιο ηιιΙκϋΓ* νΰΙυ«;'ί(, τιο" ιϊιΙαΙιιιιιΐπΓ νίΐΙ>• 
Ι'6αΙηιί ίιΐ5(:Γΐ|>ΐίαΐ4Ϊ, Ριο οααια, ουιιιεηΪΓΕ. δαιίιιΐιιι» «Ι «ΐΐιιιιι. ιΐΗθ(Ι ΜΐιιΙηπ: Ιιίε ιΐίΐιΐηιιιι ιινηη'» 
ιυ)ΐ5ΐιιιΐϊτυ•» 6»Ι, εΐ |ιο»ι1>ιγ μι» ■;)1ιιΐ6. 

ΤΑΛΜ01 Ι». ΡΗΑΜίυϋ ϋΙ. 

Μ•χί τί)!• μΜχίίβν Βηοβιίίι. χαΐ "Λν ϊίνβν τοί Ρ«ϊΙ «Οιιΐκπηιη Βογϊ»!»* βΐ ρου ΓίΒ.Ι.'ΐιι Ιμ.ι'. 

4ν4ρ*ς οΐιΐί Ούρ.(ου, ίβγ<ρ«(ί ι«ρ<ΐΗ<ών Κίκ^. α""ΐ ί" «^γ'»* ΙιΐΰΐϋΙίίίϊ ΓΐΙβιηίΐίΙο* Ι«^1ιι» 0»ιΙιΙ : Ι αΟΐηΐ 'Λμνών- χαΐ τ^ Άμνων 4 βΜΐ.φίς αΰΐ'ΐΐ 
Ά$ιναΧώμ ίντίΐΕ, χχ\ τών βαοιλικΊιν οίκων ύίιχ 
Ιλβ]((στη γίνονε αύγχυιτκ' ΙπΐΙ ■κίΕυιιΐον κι\ τ■^- 
φινν'ΛΛ μΐΛΐΐήτα{β καΙ; οίτο; ΆβκααλΜμ, άπήλα- 

■Μυτου ι%» Ου;ι4ν,Α1ί1 τί; ^^^ιάμΐί^ τούτου οννεχρί- 

χιΐ Ινΐαΐν. 'ΛναΛθΐ;ι^<};ιινο(ύ ΐαβ'-β τι πλήθος χα\ 
μίγεΟοΐ τών βυμφορών, ψκτο τί^^ (τίλωθΐΓιαν μοι- 
χίΙανχιΙ^Μι ^ίνον τ1 ΐαιαϋτα πρ&^ενήβαι χ^χϊ, ^ 
£]'χΐ'ΐχ)ιιΐ(^/η>ς 3θι4« έοΟ θίοΰ. ε( χαϊ ΐηνιχαϋτι 
αννίχίωρ^ϋτ^. ΛΛ χαΐ Λικλ^χ» αυνεΟτιΚΐ ψ3λ;«&ν, 

1¥^ν'λχηάφύί, ώς τρΜίρήχβμιν, ίμήνυ^εν αΙΐΐμϊήΜ 
μΐλτίην τήαχν 'Λΰΐβχλώμι χ»1 χ^-Λ^Λχτίο* ίηίΐε- 

ι:ρδ|ϊ^τ|ην της ΤοΟ καΧΐμοϋντας Ι^τνι^ς, είς τ4 τέ>'<ί 
ιx'[^{I;x'^(ι1,'. Άγ'βλλιιίΜΊαι γ^ί^ > ρηβνν, ή καρδία 
μου ίηΐ ΐ(^ βΜττ,ρίΐ)» βου. 

μΐιι Ιοην Αιηεοΐΐ] μνήμηΐ ' «ψ θΐ^> Κ πάντα έν 
ώκΐΐΐι χαΐ Ο'Χ αΙ ηρ^ξει; μΐνον, ϋΙιΑ χ«\ ι1 τ^ύ 
νο« ζινήμιτα. ΑίΙ•)',ν*«ν εγΙ θίο5, ι(ιν ΐγχατάλΐΐ- 
ι)^ν τώκ τ;ίτ;λα»τιΐίίτΐιΐ¥ οίητίο^. ιιβρβ/ω{«Λντχ πει• 

άντΙ τοΰ, μέ/ρι ιηλίοΰ ιταρεί1ΐ||ΐ?Μ[. 

ί{*ον; Πρ^Φωηον μίν οΐν ίατι θιοϋ ή Ικοκτνκί) χαΐ 
ΐύιρτετιχή αύται δΰνβμις' ά7:οθΐριιφή 8Ϊ. ή ^ρίΐ 
τοΐ>ν«νΐίον αύττι; »ν<ργιΐ3,ώ< άτ-οβΐ^^ί^^μίνη ΐώ; 
άνα^^(^^^ ΐτ;; ίκΐ)ΧΑ?;^ς αύιοϋ, Β■^ *( ββιΙϋΐΤΕοΟαι 
τ^ΐίΕρίξτι; αΜΐίϊη. Άπ& «ών ανΟρκηί ννιν ϋ. χ«• 
ραχτ«ΐ(»1ΐπ χ?1 ί4 βεΐ», Κιΐ γ4(ϊ β1 ΙγχβιβλιμηΛ- 
•οντί; τΐ'ί». »ι\ ιΐιν μνί,μην (ΐτ>τοί> σνναποΐιμτ:*- 
ν.^ιΐι, χ3\ο( αποατριφ^ΊίενΜ ούχ ύ(>ώιιν, οϊ; «κο- (|<ιίρρ« ι:υιιι εΐ ΚΙί» είΐίϊ ΤΙικμβγ ;ιΙ> Α <■« ίιηΐτβ 

||)Ϊ:.&«1 <ΤΙ)ΓΜΐρΙ1, €ΐ Αιιιιιοιι 3 Γι3|Ι0 ΑΙΐ)>ΐΙηΙ» 111- 

10Γίΐιΐ|ΐΙιΐ! ; ιιιιΟβ ποιι ιιιυΟϊιιηί: εαηΓ*!^"" ίιι η ^ί» 
ίΙΙϊ ^Απιο <»1ι ΐίΙ : ρΓΧ'•|>ϋΐ ϊιιηι •ρ«ΰ ΑΙμιΙ κι 
ρθλΐΓ«ιιια Ι^Γ^ΐΕΐηίιΙυιη ίΓΐ3ΐιι .ιΙΓϋΐ'ΐΐνΡΓϊΐ. 1 1 |μιγ(ιιι 
Τΐ'^η» εΐ|ΐ<ι|.τίΐ. ΐΐ ι1ι^^^^1ιI^ ίιι ΐιιιιιινιΐίΐΐΗΐ ûÕιιβ, 
««^ΙΪ6•^Ι«>ΙΙΙ ΜΐΙίϋίίίΙ *1 μ'Γ5*«ιΙΙ:Ιί ^.'Ι ρ3ΐΓ»ΊΙι, *Ι 
ϊιιΐι^ΓΐιιΐϋΓ'^ ι-ϋαιιι «ϋΐιιι Γθΐι:ι1υ» ϊΐΐ : ΐΐιυι ι^ίΐΜΐ ίιι 
Ιιζι οαιιεκ είΐΐιιιιίΐβΐΐ'κ ίιιΐ'ί<)ι»ΐ{ Ικΐαΐυΐί Ι^^η^χΙ, ^ιΐ- 

ςΐΐβ 31ΐΙηΐΟ«13 ΗΠίρ^Γ Γ*(4ΐΙ>6ΪΡΐ, ^ΛΙίΙΪΙΙΙΐνϊΙ Μ) 
θΙ> 00(1)111 ίΐΐϋιπ 3ι1ι:ΙΚτίί, ιΊ Γΐ-ςΐί'ί ιϋΙιίΐΓΠ ΐαΐΐΐί» 
ϊίρρΓΪιιιι πι:ιΙΐΐ : γ1 (]ΐηηΊΐι3ιιι •ι1ίιιιι »ιΙ*> Γι.'ΐιι•Μ>ηηι 
ίιικϊΐΊ ροιτιιΐυιιι, τΐ'πΐιιι. ιιιιικιι »ί » Ιί)οι Ιιιϊ«τ» 
ι}€Γΐ:Ιί('ΐιιηι, [ιυηο Ρ»3ΐιιιιιιιι Γοιυειιμ&ιΐ, ριι&ί ίΐΓ- 
ΐίιΐηι, ΐ(ΐι»ιιιΙ<ι 0[)υ*ί Γγγ^ιΙ βοιίκιίίιηιι ΛιΜίΟρΙιΗ, ηΐ 
'γΛη ]ΐΓϊΓ{1ΙιίΜΐιι^. ΙΙιιγ 3ι^(<'<ιι Ρβ,ιΙιι-η. ιΐ λΐιτηίοιι'ϋ 
ΙΙΙίι ΓΟ^ίΙ^ΐίυικ.'β θρΙΐΓ;ινΐΙ, γϊ <ιιιχ ι:«η](υη• ΐ'ΐηιΚ 
|ιΓ.^<ΙϊτϊΙ : Μηιιΐΐ ί(Ινο ίιι (ίιιΚΛ \\ακύ[>Ί\Μ ΐκΐ ; •)ΐΐι1 
|ΐΓθ1Ιΐ{;.Ίΐίΐ)ΐιι;ιιι ΑΙ^ΐΙι^πι» ιΐΓΐΊΐΐΓίΐ,ηιιη^νίΊΊΐιιι ίιιι•>ιιι 

£ΤΑ| 0(ΙΙ5€Γ1ΙΙΙΙΓ^. !'.3ίυΙ\αΙ'\ΐ, ίΐ11|||]ΐ. ίΟΤ ΙΙΙΐΙιΙΗ ΙΗ 

ιαΙιιΙαίΊ ΐκο. 

\ί9.%. 1. ννίΛί^Ηο , ΟύΐΜΆί . οΐϋΐηαη* ηή ΐη 
βΗίΐιι* ΟΙιΙίνϊιι ΜΙ ιιιβιιιοηα; «Ιιρ,^ηϋιίο. Ρ,-β τΠΌ 
ΟΗΐιιία ιι^ΈεΐΊΐΐία ιιιηΐ : η«ι Ι^ιιΙιιιιι 3ειίηηι.-$ ιια»1τπ, 
κιΐ ίρίίιικ (1ί3ηι ιιίΕΠίίϊ Γΐ>ςί(3ΐίοπι>ιι 31* ιιιαΙιι<>. 

[> Ουίΐϊίκΐ ννϊΟ «ΙίοίΐΙΐυί ΡΐΓΜΙΙ 3ΐί01ΐ]||ί, 4|||λ1|ΐ1<| οΐι 

ίΓΙ)ΐι$ ιΐνΐί' [3 Ευυι [>ίϋ5 (Ιί-κΙίιιηυίΐ , ΐ&ΐ(Ι.ΐΓ»]ηΐ! 
ρεηιιίΐΐίΐ ΑΙιιιΐΒ ηΐΟίκί, <ιΙ Π,ιι^ϋΐΐσ επιιΙιϊΙιιγ. ία >ιιπ)ΐ 

ΑΐΙΙβΑΙ ρΐ'ίΐΐίΐ ρΓ^ ι/ΐΗ. 

ί'ΐϊΐι.-φΐια αΐ'ίΐΐίί {αα^ιη ΐιιαη α ιιι«.' Ρϋΐ-ϊι-ς Ιϋί 
ρι>1νιιΐί3 ιΙΙβ ίιι Οΐο »|, (|ΐΐ3 ΐΐρίε'ϊΐ ηοΐ. αε ϊιιβΙιιιΙΚ 
«Ι Ιιοηοϋΐίίβ (ΙβηαΙ, Αν•'Γβί« νι-Γο Ιΐι•ί €θΐι|τ^π,ι 
ΰρι«ί3ΐια«5ΐ : ηιΐ3η>Ιο ηίιιιίτυΐΜ ίικ'ι^ιιηί ΐ|ΐιΐ)^|ΐι« α 
^ιιΜο^'I» η ρτοΐεςίίοπβ β*Μ ΐνΓΓίϊι, γιιιι|ιιιι)> ρ;ι 
(φ^ΓΟίιΙιΐΓ ΐ|υ;Ε ιη ίρλίυί (:υ?ΐϋ|"'€ΐ(ΐ 9ΐ>οιι>Ιΐ)Ηΐ<ϊΙία 
«ί(1ι:ιί |Μ)Μί(ΐ( : τΐπιιιι ΙιυιηβιιίΒ Ιη«|υι^ιιιΙί ιηοιΙι« 
Ι*ΓορΙιεΐΐιΐΙ(νίΐΜ& ι>υΊ>ίε ί>Μιηη('$ πιρΓίηιϊΙ. Κιηκιυ! 
ιΙίΐ|ΐιθΐιι ι1βη:1ιιιΐ|ΐιιιυ(, ίΚηιιι ξί-ΛψιΐΐΤ ιιιι.ιιιτκιικη 
ραηΐυιιΐ, ιΊ ιιυί αΐϊιιυοΐ ηνιτΠηιιΐ, ιιιι^τΐϊιι• ην Β9Ι1 
>ϊιΚ-ιιΐ, 1 αιιίΙ^ιιι 3νοί»ί «υιιΙ. 17» ^'. ΕυΤΜΤΗΙΙΪΙΟΛΒΕΧΙ Ι» ΐ|η|ι, :ιι: ι(I|{<^η1•ιιι^^ιι3. ΐ|ΐιι> |>3ι Ιΐ) ν^Ινϋΐιι ■ κχΙϊ- 
ιιΐ'Ι•1ϊ1*ιΐ« Ιι(;•>Γ3Τί, ί-Ι ΐΜΗ» ϋΐιΙΙίΐιιι ίίη(•'ΐ.ίη«Β., Μ,ν- 
άα\ί ϋυΙοΓϊΙΐΗίΐρΓβιιιοΓ. 

ΙΤι'ί πτ<! .* Ι>4Γηιί>Ι:ι. ίΐιηιιίι, ΙΙΙϊυβ λίιΐιίοιι, ι|ιμ |ϊ<•η 
ιΐί» ίϋοιΊΐ €ηηΐΓ> ΐΜ« (^τ «υ ι:μι« ι>-Ηΐρι<ΐΓ« ΐ{ΐιΐ) 
Λιηαι>υ ΓΓ^Ιιςιν ίιΚοΓηκα), ιΐΜ|υ(.ΐ)νν '(.'ΐ;•^ΐ»1ιίηΐΓ ^ 

"^νεΓλυπι πιε Τ ϋΐίικΙΙϋΓε οϋίιιι »« »<ί|•'ΐιΐ ιΐι^κ• 
^Η|μ:[« ΐβμιιΐ, οιμπι-^ ι|ιιι ]ζιί 5υΐ)4. Ο <|»ι1ιιι< κχ 
αιιϊιηϊ νυΐυ ΐϋΐιιιΊι γοιιΙϊμ^-οιιι : ('οι»τ:ι ίιτο Ιιΐιιικ- 
1^3 κιίαιιίι^ΐ, ηυί ιικεμΙ ι,αιιΐ 3^ (τ»1αι>. ΙΌ^ιπικι» τίίίιΛ »»1 μΓΐρ-.1<νών ιτιΐις 4ΐΓβϋΒΤίί»;ν ιώ» η.^- 
Έ><ις Χ•Ίί ί-ί-ωβιίίτκϊβί <) 4χΛ¥ΐ'ΐ< μακ ^λ' έΐ*^ ΐ 

τήν «φβλτ,ΐ'- «*■ ^Μμΐ'.«,-, ^γκ^κί^φτ, τ3ϊΛιΐί•.ι1- £( ΪΒιΐΐιϊΰιιιΐι ύίθΐ)«4ΐι;ιιι ίιιΙιιΙΙίιΕΓο ιμιι [>;ιιΐ>|ιιιι>ιιι•ι ηοΙιϊη ιι: ΐχΙΐΗΐίΐίΐίικι» οι ο*», «ΙνίΝ ιβϊϋΐίβ Μ• 
λΐ»Ι(3ί ; ι^υίηίιυιι ΐ!( ΚΓΐνΙιι& «'υ« ι-ΐί^ιΐι αίπι^ϊΐ, •[ΐιΙ •Ιινίΐιη ί'ΐιίΐιο ϋν»ΙιΙ>ι1ί »ιιι•ΐ. νκΓϋο αΜΠί» κιιινριιΐι-πΗΓ ιρρΜίιιΐ ν^•ι^■1ιι■ ^^^ 
ρΪΜ : ΐα^ηαια Η*•• ΐΒιαίΐί, ιιι<|>ιιί, Ι•«ι•''.>ι>|ΐ'ΐιΐι« : η-ί^. 
ρίΜ ιυ« ΚΓ4»ίΐθί ι4ΙΙκ-1ι•ιιΐ : ΕΐΐΗίβΡΠιιι, «μι μιιμΙι. 
«Ιϋϊ 16 ι4ν9»ϊ ΜΙ αΐί2«1ίυιιι. 

!»»'[£. Ε<.( εΐ(,-ΐ)ίιιι Μίμι-Γ ιιιβ « Ϊ^ομη) (ιιμ 1'(«ΐι« 
(■ιΐίπιϊΐίΐΐιιιη ιιυι, ιΙ^ΙεΝίΜμιυ ϊηηι υ^'*ιΙί νκί ;ι 
ηΗΚΓΟΓΪι ιομοιν. β4>^βιι( ιηίιηι^ιί ηια^ϋ χιπί Γι^^ίΙ* 


^^ι Μίοιιικη ιΙ^ίαπί. ΟυΙ»•.: Μ'ί'ΐΓ«Ι ϋοτιΐϊκ ^ίΐ'ΐΐηΐί- Α(ΐΟηι, Έί,ς ύ^ύνηΐ της χ<ΐ|>((*ΐ ακύταν ιαΐ ^^Η 

Ιϋί(ΐ£ΐι(ε. Τυ ί|;ίΐ(ΐΓ 4'υν ιΙΙιιιιιιιια: Η(ΐ£ ΜΙ βΗ«4^^«ιΙί(ι> τΜΐ^Ο^^ "^^^'ΐ 4ρ4ν &;, />^ϊ* 1ντ»3>ά4'χ: ιΑ 

ΐιΐ ΓΚΕϋΐ Μ μιΐΓβ νίι^1:ί^ι^I^ 1ί( ιιαικίίιιιιι ΙμιΕίΙ!» €ηΓ(]ί -Μ^ίψ ψ.ΐΜ. ^^' ^ί 3^τη οχιρτω^». Λί ν*-'^' Αη* 

ηο 9ΐί4|ΐι.3ηιΐΜ ΓύΓ«ΐϊ9ί< Ιιιι}υκιιμ<ι.1ί »«ηιιιΐΗ.4>Ι> ((ϋΙο- (Γ-[> ,^ζν. μί^ι»» Είίϊνος «Λΐος !ϊ; ΟάνβΛΦ*]»•* 

118 ιιι«ΐ «^ΜίίιΚ'ΐ»; (Ιυϊίιοί ίιι ιικίΐΐιΒί. \<ιΙ οι:ιι- χιτζ>ήξ•{&(' ϋνί^ίβ; Ο-ερβίίλίΐΐί , μήΛί-^ "' •.«Ο Ιη ((^ΙΙνΟαιη . ΙΙΙυιιιίιΐ3. ίιΐι^ιιίΐ, ίιιΐ«:ΙΙ''ΐΐΗ*Η ηΐΕΐιιη 
ρ•-<:»1ί ηΛ''%\η^ αΐΐϊοιτΐ^ννπ) , ι^Ι ΙιΙι«ιγ» ιιη^ 'λ\> 
ΙκϋΙνιοίΓκϋ τ>Ίΐ<Ί>'>ι, <•« ιιΐίιμυιιιΐο ιηατί ηιβ ϋαιιΐ.η- 
£■[ ΐηνην ρνυτιιΕί, ι^αχ Ιινικίιιοιι «ίΠιιΐϊΊιυ» \ηΜ• 

•ΊΜίηΓϋ 10 ιιιιπυ^ι οιηηί ϊρϋ ΐ)ΐι>•ιι ίο (υ Ι«>1η' 
ΙίΑΙΙΙ. 

Υεμ. η, Νί!}»ηηάο άπαΐ ίηιπί""» ικί"•, ■Ρι'ίΕΓβ/Νί 
«Αμηηι «Ίίαι. Ηιιη ^ί )|ΐιϊ<1 ΙχιίιιιιυικΙι ντί^Ι^ηι. 
ΗΐΜΐη ίΐΝΐΐίίΐυιιιιοΓ^ιιι τυκ >&οΓίΐΜΐ ριιίαηΐΐα: ; ΐΙ 
«(ΐι^ηιιιΐιιιοιίιΐ'" ^1• Ιιι^ιίο ίΙΙχ η•ί1>Ί <.ι1:)ΐΜίΐ3ΐΙ«ιπι 
4>ηιη>«ιιιι (:3ΐΐΐ> ΐυΐΊ. ίΙ^ ι-1 ίπΐ-ιίκιβ ιι^υε ίυιΐϊκ 
ΚΐιιιΙοΙ^κ. ΙΐΜΐιιΊαυπι νιτο ϋΐ νίλί1τίΙι;ιιι «1 )ΐι«ϊιί1)ίΙ«ιη Ο 
ραΐϋΐ ϊιιΙι:Ι>ίβ•:Γΐ. 

Υειι). 6. (^ΗΪ ΐτϋΐΗΐωιΐ η» «χυιΜβϋιυιΐ ιι μοΙιη 
Γκιτο, 5ί Πυ^ΙιΐίΐνΰΓΟ, ίι>(|)ΐίι. ίΐι ί1ΐ3 ΗουιίίΜα 
(]ΐι»ΐ)ΐ ίη (ε ΙϋΙ>Μ, ίιΐ'Μΐίίί ΒΒϊ I«I^1>11«ι*^^. ί[»- 
ίαηΐνΐ πιβ <]«ίιιι;ΐ!))6 Γ^αΙΙιπκ ίη ρ€«ΓΓρι <)κΙαΙμι•ι 
ϊγΙ, «εΐυΐΐ (|ΐιί ηιιΙΙβιιι ΙηΜπι 3υΙ ίνηά>•η«ηΙ«ιηι Ιιϊ- 
ΙιιΐϊΙ» ΟΐιΙΙίβ. 

£ΐ}0 ααΐίΐη ίη πιιίίτκοτάΐα («α ι>μτ•η. ΙΌιΚίΗαιιι, 
Ιιιΐ|ΐιιΐ, (ΐΐι ϊκΐιτί ηυχ ΰοηιικίιί. 6«|ιΐ(:ί*ιιι οηιπεηι 
Μ|ι)ΐ.'ί-ί {[α,ιία αηΐΡΐ ι1β νΪΓΐυΐ« ΙιϊΙκΙλπι. «{υοιΐ Γ^]ί' 
ηιιυιιι '-^Ι, πχιιΐο ϊιιΐιια ιιηΐιιιιι ΐ|ΐθν ιιιίϊντκοηΐίο: 
ΙιιΐκΙίϊ 3ΐκ)(4ύϋΐιΙίίίίιΙιι1ιη Ιιοπ ιιιϊΐϊ Γΐ!ΐιιβ.1ιιι»ι «Μί 
Βονϋτίιιι οίηιιο ΪΙΙ•!ΐΙΐ31ΙΒΙΙΙΠΙ. 

^βρήίβϊτβι, ΐίίΐτβχρΐ)μ>»3βήΐί«Ι μι χ*1 1.οίΛβϊ •4#- ΤΛξ,ρτι,αΐΛ-ί 4Λθ1«ο*ίχώΐ, ειιπίττραχ» ίαιιΑ. ϊιι\ τψ 
ϊϋ•ι σο^ μί*ω ϊ.λκιοβ- δβψιϋί γϊρ ϊ»«ΐ«, ΧίΙ 

4ϊΐ6άη1ν^''• Η 181 εΟΜΜΕΡίΤ. ΙΝ Ρ5ΑΙΜ05, "^^"" 1Μ '^ιτω ΓφΙ ΚνρΙΐΛ χί^ βοΐ§ι^τι\σαηΙ μι, καΐ '^'α 
.1ώ Γφ άη}[ΐατι ΚνρΙον χνν )*^/<Γγοί>> 'Αβω 8ΐ& 

ΤΑΑΜΟΪ 1Γ. 
Και Λτλ; 4 ψβΐμδς «1ρα{ϋ]ηΐ](νι(τ« -τΑιι Ιλλκ^ 

(ίβυιβΧ^μ. και τον κΆιορχ^ϋντ^ΐ αύιί]» 'Λ7«νρ^ο■^ 

>3(ι' οΟ; 4 Κύρ'.ο.' (νΐ]νβρ'ίιιπ)«ν. '11^ί{ 4ϊ. Α]ΐφω 

ΕΧάιψ Λ-^ρΐιη' ί^ κηρίίφ αίττοϊ•. Ο»*» ίβτι β<ίί^. 
Ό Κφ^ν Σινα,χημΐΐμ έν τ1| βύτ-ίϊ κβιρβίβ 4κίφή- 
ν»:β (ΐή ί1*αι βίδν τ4ν βι^ν ιΛν Ιιυ^αίων. Εί τ4ρ 

β* ΤΛρ' ίίκίψ 1«γΐ33μ(νβ:, λ»\ βι4 τ:ρ9φ'>ρ»«ν Ιί- 1>ηιρ))«^ΐί<•ΐ> (ΚηΙ•« ΐιΐίΐΗ'κΙ ρΓι•Π'|ΐΙίοΐ)(->ιι 1η:Αΐ•ιβ 
ϋ.Ί*ΐιΐ : 1.;ι-ι.ιΙ}αΓ ϊ%λ, ίηΐ)υί1. ύ* μΙιι•); ιιιιΙιϊ .ι ία 

ηοιιιϊΜΪ 4ΙΐΜ*ίιηΓ ΟιιηΐηΙχΛ ηΓΐ*. |>ί^ΙΙιπι νη» Ρκα1• 
Ι«η» ί ΐβΙ. <>1>1γγΙ;>1>ο {«ί. ίιιςιιίΐ, τ•>ιιΐΐΊΐΐ)ΐΐΛΐϊι>ηι« 
&ΙιΐιΙί•ιΐ <■! τίΐχ πινχ αΓίϊοιΛΙιιιί. ΑΛ•ηιηιιιο(1ηη 
βίοιιι ρη|«κ^ Ιιίς ΓμΙιιίιϊ οριιικΜΐ* «ηιιιϊΙ)ΐι> Π ίιι- 
ϊιιηι »Οιχΐΐί. 

ΡδλΙ1Ι(15 XIII. 

Ριηοιπ Γβηιπσ ρο11ϊ€«Ι»Γ Ιιίο Γμ1»ιιιι <|ιιζ ίη «η 
ρΓ«οιιιιΐί>ιι1ιιτ. Α',ϋ ύίϋ«ΐ)( ρηβύίπ ΙιΐΓ, ο ηικβ 
Εκι'■•^-^ ι^ίϊ Ιοηρητβ «νΜΐΐιιη «Γκηι Ιιι Ιϋπι^α- 
ΙιΕ•ΐ), ιηυϊΠίΙο ιίιι(3} οΙιμ-ϊΙ• πι > δΐ'ΐιηβιΊιιϋίΙι 
8ΐΓτ>ι «'ϋ «ΓΓοη ηιι.κ ΐΟ ΐΡΊΐΐ|^Γ3 Ιιΐϊ^ιηυΙίοιιι^ 
ΟΙιηιιΐι ρΐίΠϊιΐ);»). Να< ιιΐηιηιιιιβ «κίΜΐίΙΙοηβιη γε- 

Γ«ΓΟΙ•ΙΙί. 

ΒέΜί. Ιιιιί|ΐί«ιΐ5 5«:πιΐ3ίΙΐΓτιΙι, (]ί\ΙΙ ί» (οηΐβ »■>■» 
Οβυιιι η»η Μΐο; Οιΐιιιι, ϊη«|ΐΐ3ΐ», 1υι1^:οπιιιι. ϋ»ύΛ 
»ι καρίβαι ίΐιΐΒί«-(^ ^ηIιιιί<ι^Μι'^^ ίΤίοταηί η&η ιτλί^Ι 

ρΓυΙίΙ|>ΐΙΙ1. μΓΙΐί'ϊριΙί ΕΊΚΗ 3•Ιΐ1ιΓε1 3ϊί>ϋΐΙ>^ Ι|ΙΙ3Ι|Ι1 

ϋτυτ Ιϊται^) 3«Ι«εΓ»ιΐϊ ε4>ι η|>ΤΓ3ΐιι» ίΐΐ. Ίΐιιί ^1I^xβ- 
ηΐιυ βοιίει» νρριιςιιΐΓϋ ΐΊ>ιΐίϋ {«μλιΛ. Οιιιι 3*ι.οιη 
Ιΐϋί ρ3Μι> ϊη ΓΟΓιΙε 9ΐΐιι Οβυιη ί3πι ηβ|(««ΝκΙ, 
3(I^ί^I| ΕΙ :ιΙίιι<1 ί3€ίΐ]υϊ : ιιΐ νβτΐι» ρΓορηο Μβ <)«ίΐ3*ί> ^3 ))0|ΐιι1α ιιιιιιιιΐΐϊανίι , ηοατ ΙιΪϊιοτϊχίι 

4Μ<Τ•*; Ο! ΐμ^Ί ϊ',τ Σί,3^Γ»)ρ2;.μ 1\ιψΊύ.ρτ^αΛν μϊ», 

ϊ•1 βίφ, ία χίς ίνηιιίοοί ιΐ(»ίξ!ΐ; «.^ϊών. "Γ6((;ζβί 
γίρ *1« βε^ΐΓ, κβΐ ώ; μή 8«ι βίΐΐι άβθ^νιια* ώ•(!δ> 

«νηο{ ϋα^ννΐν^μειηι. μίΟαίΐ κα'. Αβ:}γιΪΒΐ{, ϊιι•. 
λ«β«ώ«4 )ί«.1 «ϊεμολίνοιιτο. Ν»•.Ιϊ« δ" ϊν κϊΐ χαί" 

Ιή£ ν£Γ&Ϊ£ΐιΐΜ< μ«τ Γικιιηπι ^^ικΗταΙοι•, Ιΐοο ιη••Ι<' 
>υιιΐ. 

ΟΐΐΜ Ιση χοιώτ χ{ηβΐίτψα. Ού8ι':{ Κ β&τι>Ιΐ ΡίνίΗΐχκ κιιί Γιΐρ&ηοΊΐι ηιιμΟ, ΐ]ΐιί η<1 ιικρηι• 
ίΙΙ«ι•ι Ιγ^πιιιΙι» 111 Ιι1υι& Πνϋ^κκ Ιίς•-) >ιΐΐ(>ΐ- 

(.Ότηιρ') ΙΝΝ( ιΐ α^αιηϊηαίιϊΐα (νίΐϊ αι-ΐ >'■) •(■(Γιϊι 
ικίι.ΐκπιιιι^ΙίΕΐίΙι ϋίιιί'υΐ" Ο >|»> <:"0' ^» <'3ΐιΐ, 
ΐΦΓΓυρίί »ιιηΙ, ςιΐ3ΐι•Ι« 3 ΐΛ(1» «ι>ίΐ)ίιιι>β ^^^^<1^^ι1ιιι: 
ίιιΐιιρβΓ ΕΙ 3ΐιιιηιίιΐ3ΐ>ίΐΓ5 ίαοΐί οΙ> ιΐ(ΐ3ΐΐ(ΐ3* βιιπϋη 
;ι«ιί<>ιι«ι. 1υΓ|[ϋ& Ίΐΐί|»ρ« Ι•*υει ΐ>•ιικΐί1ΰ«ι. ^ι>I4^- 
Ιιιί1.ι16ΐιι 01 αΐ•()ΐβ Ϊιιιρο(οι1ί3ΐΐ) ιιηρΓηρβΓ^ηΙκ, 
ι^υα&ί Οτυ» κίΜΐ ϊιμΙ' \'η.1αη:» «ι ριιρυΐα Οιϊ «ι- 
ΐεΓηοτϊοηειιι η<ίιι1ΐ4ΐ)ί»ι••ί "- £«ιιιι<ιι»β ΛΛ*α ]3»Ι»- 
(ΜίικΙί «1ΜΗ(, «1ίΐίΐ3ΐί1ιυ» ίι^ίΐΐ{ΜΤ κ ΙώίιΙϊηίΙιιιι 
ϊιηηιβΓϊί ίοιιΐ η πάικ^ϋίοαίί. ϋαπ^Ιιιιί Μίηιιι ρ<'(νΜ 
Πορπιριέ «Μία ίιι Μιι«1ίί>. «Ι »1«ι••ΐ|ΐ3ΐ>>1ϋ> Γ»)* 

ϋα* »ι 9Μ* (»ίίβΙ )«ιι•«. ΚυΙ1(ΐ•. ίηςιιίΐ, Ίοίττ ΐΐί, ώ« »Ιρί,χβμ«'/. Έκ 'ΚΓΪ ούρανοΰ 6ϊ, ύψ' «& χαπ- 
βιχΓν ύ)η1ίαμ<^άνΐΐ9[, χαΐί χΐ• ■() ]τ<τΓοι«ώκ έτ 

ΒντΑν,^ουτίβτινίιτιιιαϊηύμεΊΑΐ, ώ; ϊί • 'ί'ξί Οί'ΐί'•• «(«■ν. «Ι κΜιτίΙ, ύαΐ «ιιί ϊακίΐί^ι, «*1 4*^ 'ν' 
<}«?^βI £>«««. Α^ ΑΙίιιΐ )ι«»ιϊΐ(ΐιηί. Ι*μγ•Ι, 3(1 ΪΙΙιμ 
ΙΐΕΜίιϊΐΗ'ί, 4|υί 113 4ΐΐιρ(ΐ3ΐ(ι ίοΐιΐ. υΐ ιΐίιίιΐιΐΐϊ. ι/^ 
€αΙο τΐίί> ίΛνο ιίϋΛ, ΐ|ΐιι<ι βρίκϊη ■(■ικτίβηι οϋβ* 
«ί<Ιθι>Γ, Ρ«ιιη ίΙΙί« Ιιΐΐιιΐ^ιβ, }»ιι« ΐ|ΐΐ4ΐ<1 >Ιι1>ί >Ι|- 
ϊΐϋΐη »1 : ΰηϊ ΗΜιλΙ ι» ι-χ'ίι ηπΛίΙ)» ιβ* *. ί*ηΗ- 
ρΐΐίΐ ιυΐνιιι ιτΐ ΐΐίΙ•-ΓΠ. »> •[■ιί» ίιιΐΐΐί ι^• ''•κΙ, <■■•• 
ι'ΐ ΐΒΪΓ^ΓΐιΙίβ 4^Ί ρκχΙϊςΜ» υ<'ΐιιιι ιιιΙ(>Ι[ι^'••ηΐ , ΒυΙ 
ΜΐΙεηι ηαί «■ΐ<|ηίιοο ■ιυιι. Ιιογ οΐ ηοί ϊαχαΐΐτ• ' *ΤίΛ.ΜΙΜ, Ιλ ΐ«^ ΕυπίΥΜίι 7.:α\ηε.τι ^^^^^^Τ ιυ Κι ΙΙΐΊ'Ι ΐιι 9ΐϊΐ|ΐιί1ιι& ηιιίιΐ,οιι Γΐιιιι ϊπΙοΙΝ-ιιτίΐιΐ, |Μ> 

]ι.ι.ι !:(η4ί-ιι 8ϊ'Ιϋΐι[•ΐΓ. ΙΙιΐιιιηιχι ϊ(Κιιι. ικοπ' ι ι 

ΐ<Γθΐ\ίΐ Γ>«υιιι ΡγιιίιΙιεΙα, (|ΐιι&ί κχ ιιΐΐα τκιυοιιΐιι 

ΙιιΓΟίυιιιΙκΓϋ «;( ί^ιοΠϋΓΐ; : (;(ΐιιι (»ιιι<!Π ΐΐ ιιΐιίηιιε >ιϊΐ 

Ι'ΐΐΓβ, Η αιιιιια ■■χ:ίϋΐί&ί,ίιι<6 ιΐ(ΐνι;η|. ΟΙΐ£•:ΓνίΐηιΙιιπ) 

•ΐί:ιιιι ΐ|υΊ<Ι 1ΐ:υ]ιΐ8ΐιιΐιϋί Ιικ[ΐΐ4!4ΐιΙί ιικιιΐιι.ΐ &:ΐ'ρΐ' 3(ΐιυ] 

•νίίρΐιίΓαχι Μ'ΐκΓίΐυΓ. Κΐ αΙΚιΓ Ιιΐι ι<!ΐΙ>ί<ί λϊ^ιΐιβ- 

ΐ'ΑΓβ «ΙιΐΊιΐΓ «{ΐιοιηοιίιι ΰία» «ιιιιιίλ νίιΐ' Ι ι-ι ι^ικεΙ•!. ί|ΐιχ&ί ςκΙ εχ ϊιβΙο (ΐΓΠβρίΐΐχΙ ίη Ιιτπ-ηιη. 

(■■Κΐΐ(ΐ5ϋ31 οίΗπίΐι, (Ί ΙιηΙΙο ίί ίι»ρβιΙί4ΐιηιιΙα ί»η1ιιιη Ιϊΐ ίιιΙ^ΓνηΙΐΜΐιΐ, 

νΓΚ-ΐ. 3. Οιιιηη ύίΓίνιανίΓΜηΙ. ίϊιΠΜΐ ίιιιιΐι(4ί Ιααί I^άη»^:^ΐ,^ιιΛινα^. &μα ή^^βιώβι^ΐταν. β,Ί* Ρ^τ» 

ιΐίΐιΐ, ιΐ'ί» (ΐΐ φή {αάαΐ ^οιγκπι, ηοη ηΐ «*ηΜβ λ^ χο-ύτ χίίησιόιηια,οίΛ ίση»• ϊμο έηίζ:. 'Εϊ^*λ;. 
ΜΜΙ1ΙΜ. Ι>•!4.Ιϊΐ)»Ηί•ΓυηΙ 4)ΐιί•Ι<Μΐι ίπ |αη) ΰηιιιΐΗΐιικΓϊΙι ν^Ί μίν εΙ; τϊ τ.ρ^{,ίΐ^1ίΛ(ΐ έπιτηδειίμβτα ■ ηχβ«ιι^ 
ΒΙυιΙία >1ηυ« βχβκιιίϋ ; ίιιυιΊΙυ^ >ι:γο ΓϊΓΙΪ βυΐιΙ. βηηβν ίϊ ρβιλί'ριΐ γϊ/ονίτ:;, «ιΐ ο^ϋ «ν γοϋν (!{ 

ι|ϋ6 1111115 (-ι):!!]! Γ<.•|*υτίΓ(;(1ΙΓ, 4]ιΐί ϋίΜΙΗί. ^|ι^ι:|ΐ9ΐί «ίίτίΕ ϊΓ,ς Γραφής, Άλ)^»; 8Ϊ, «β\ ϊΙ ίΐΐίίέ'^βρ•.-» 

τβ5 τβοούιον ΐιαττήμαΐο;. 

(Α μοίίκ ι. 

ίπιι/ιιίΜ^<ιιι.'Ρΐ'ΓίιιΐϋΓΐιι»3(ϊ•ΐιΐ('ΐη Ιΐϋϊ Ιι:;;ΒΐΐιΙϋοιι «•ιΙ. 
•ιΙ Ιιυίιΐ5πιν•1ί ιϊΠΠ<'ΪηΙι>γ <ί)ηΐΐΐΐ5 : Ιί ()ΐιϊ Οίιτι) ΙίΓ;ιι-Ι 
ιΐίνβηιιιΐ νί'Μίπι Τ>'^ιιιιι ιιηιι ε£5ΐ:,ΐ)ΐιΙ βι Ιίηςιι» Μία 
Γΐ ι>ιηιΐ9|ιΐΐ9 3ΐϋ8 «οΙυρΐ3ιΐίΙιΐιΐ& 34]«« ίΐιΐβιιιμτηιιΐ&ί 

κϋηΙ,ηοιιηκ »1ί•|ΐΐ3ΐιι1» <'η|Ε')'"^^^ι<' «ΐνοΊ ^<ι<Iί1'οηιιιι 
ΙΙβυϋ , νίίπιβ 0«ιΐ3 είΙ ? Οιΐε^ 3ΐιΐ]ΐΐΐΐιΙ<ι ίιΙ ο- 
^ιιθ£0Γηι, <]υ:ιη(Ιο ιιίιιιίηιιιι οοιίυπι αίΙυ){ϊιιΐι ΐ|)ΐίιι- 
ΐ|ίΐκ ιηΙΙΙία οοτυιιι ϊηΐ''ΜΊηρί3 οτυπί ,ιΙ« ηη^ι-Ιν [> ■■ 
1|)!ς«ΐϊιιη ΐίϋΐιιι.ΐΐΙιΡΓίΙ) ηίΓρίικΓ )ιΐ|;ίοΐ9 Κιιιι: κο- 
ΚΐιΟβΓΟί, (]ϋί5ΐι:«Γη (■■«τϊΐ ιμιί ίιι Ιιοΐ ρΐι{ΐιιΙι> Ιιϊκιιιι- 
ρΐιιιηι «Γΐ^ιίΙ. Νεε Ιαιιΐιιιιι, ιιιηιιίΐ, Αΐΐ^ΓΪί, κ'^ιΙ 
ιιιιιιιιι>» ρΐίνιη ιΐΓίΚβΒ, ιιΙ•ί ΙηηΙιηι ίΙΙαηιιη ϋπ^ΐπι Ο χ>:-'ύ; 
■ΙίιΙίϋΐΐ'ΐια, ΐο^ιιοΜοηΙ ^ ιιιΐιτοηιι» [ϊϋΐιιιι, φΐί Ιΐβ <-»• 

ι>^^^^>ι^ί, 

Λ'εκι. !). ^ιιΊ ιοιηαΐαίΐΐ ρΐιριιίαια ηΐΐΐιπι ίιι ΐί'ιυ 
ραιίί», ΟοιιιΐιΐΗΐΗ ηοΗ ίηχοΓίΐΓ'Γκπί. 1I^^ ΥΕΓΐίΓυΙιΐϋ 
ΐ'Χ ΙιεΓίΐ)»» ΐνί ριΓΐιΓ«Γβιι<Ιιΐ4 ίίΐ, ΙΙΙί, ίη<ιΐ(ίΙ, Ι]«ι1 
ϊπϊΙΐΓ οΝ ιιιηίι. ρο|)ΐΜιιιΐ) ιιιβιιιιι <.Ί»η<ίΐιιιιιιιιΙ, <>π^ 
ιιϊιιιίηιηι <ιΙι8ίιΙίυιιϊϊ. Γίΐηιΐϋΐ^Ι ιιιϊπηηιπι, ίί, ίιιιμιαιιι, 
ιιια οιιιΐιϊιιιη ΙΙΐΐιιιι ηιιπ ίιινοΟΰνρΓυιιΐ : (ιυο εβ[ 
ΙΐΕΐιηι ιιοη αρρΕίΙινεηΜίΙ. Γοι&υιιΙ (.Ί ρ<ιρ>ιΙί οπιηει 
^ιι)Iΐ^η^ιιιη, ηιιί, (>υ>:ϊι|ηιΙ« ^πη^κΙιβηΙ•, ^η^Λ ίΠ 
ΙϋΓυΐβΙοιι, ιΐίΐί ρορυΐιιΐ Ι)ΐ':ιΐϊ Οανϊι). νβΐιιΐί ΐ)ΐιί ϋΐι άιτομία>- ; Τ.ΰτα χμ' (ρ'^ιπιβιν όΝϊγτιΜίτίον, ίν 
ίμ^ήϊη, τοιοϋΜν νοίν, ώ;, ]1: κ»Ί ιΐτΐον μί) ιΐϊ*» ^.ϋ 
ί^ί^,ίμ' αϊ γνώα4νται τ;ίντΐ; &ϋτ&ι (.1 ΑκΰΧαντ^* 
»ϊ\ κβτά γ*ί«ισον ΐια\ πίιΐϊϊ ϋΐην ή1ον);ν, 9ΐί βκ4ΐ 
ίπί -πίιν ΊανΙαΙνιν ΐ θεί; ; ΝΛ γνώιονιβι, ΐτβν 
ΐίϊΤϊ ;ίΐ; ίγίβήχβν^ϊ χβί ίϋΐι4νί'ία(()ί6ήββνιβ» χι- 
λιάδες Δκ& έογ} ΑγγΛοΜ τοί θει^. Κα'ιαύτ&ΐβΐ 9'^~ 
γώϊ ίϊιιιρύς 6 -ίν^χτ,ρι'μ. ίϊίίΤΜΐ ϊΪ '^ρΐκ^ιον. 
*Η μϊ] μι^Μν αύτοϋ;, ά-λΐά χαΐ πάντα τ' Αλλα βνομι 
εβνιι , μεμαβηχ ίΐα Ιίγειν ^ ΐηΐκκΒΰΐΓ,ν *Αβ3υρΪΜν Οϊ ίσϋΐονττ.ζ τύτ Ααόν μϋν ^ βράσει Λ^νον, 
ί>\ν Κύριΐΰν ούκ Ιχΐκαΐίαατΐο. Τβίιο τ(> (ίΐιΐϊ^ν, Ηί 
ϊΐροοώϊΐίυ -η'ι βι«3 λίΧιχτα: * 6ϊΐ 01 ^πανωνίις. 
καΐ ύ[ναϋιχ9-/τ(ΐ ίίχην βριόιτω; ΧρτοΜ τϊν λαίν μου, 

τΐΐί Κύρίΐιν τ ιόντων βϋ χ Ιηίκανίίχντο. τοιιτΐίΠίν οΰχ 
ώνΐμαααν ϋ'.4ν. Λίγοιντο 5' Ιιν χαΐ λαΐ; τοΟ Ατβ\9 
οϊ ποΙιαοχιύμενΜ ιδΐί, ώ; ΐχ ΐή; αίταύ κιταγβμ•• ϊρΕίϋΐ ΓΓ4ΐρΚ6ΐΛ:ρ«ΓΐΓΐη9 ν6ΐ>|)Α νίΐΐϊκυίί (Κ<Αΐΐ) ροΙίΓΐιπί ρτηΓβΓΓΪ ; βΐ Οοιιιΐαιιιη, ((ΐικ*, ιιοιι ΐβ Ιρβαοι 
ΐνορΙΐίΊ3, ΚΕίΙ ϋβιιιη ϊιιΙβΙΙί;;!!. Κΐ(ΐϋ1ιί3β Ι»ιΐ(! ρΐ ηυϊ (ϋΐη «ο βηπΐ ίιι ^^ηιι»ι«ιιι 
ιίιιιιίΕΓαηΙ ραι«ηΐί3ΐα 5^ηη3^Iι6ΓIIι, (|υί Ιίπιι>η<)ιΐ8 

Νιιηο ΓιηιΟΓΐηΐ. (|ΐιί «ιιγπ Οβϋηι ιίΐιί 9(]νϋΓ5απ[€Πΐ 
ΙιμΙιοτρΙ. ]ιιγι' ΕΟί ρΡΓίίΓΓΐίε ηοη ροΐεηΐ, ηιιοά εχ Ίι^υσιιλί]μτΰ« ίδ€ΐϋσιαν οΐ ίιμιμ\ τ^ν Έ^ιχΐβν, 
Ιν ιρί6([ΐ ϊοϋ ϊενίϊηρί'μ, ιΙ οΊτί ^»ι^6ο<, τβυνί- 

Ει! •ε6 ϊχειν 4ντ£ΐΓβλο« τ4ν Β(1*ί•Μ5:ΐϊ γ^ρ Ι$ήλ««- 

οιν &ίά ιών ίξη;, εΐιιώγ• ι ιι]υ£ 1(;αίΐ)ηίΐ ύίνκΓβίΙββ ει νϊ«Εηί(3ΐβ ρΓΟνβιιϊΐΟΓΧΕίηιιιι >οειιπι.] ϊεβΐ. β. Οιΐύπίαηι Οοηιίηυι γπ 9"'"'ο'ί<»ι</Ηΐ[ο- 
ι^Ίΐυ ίιΐ. Κ'Γ ίιΐϊΐηβ |^ί^ ΠιΙεΙεϊ ίηΐ6ΐΙί^ί[ ιβ ρΐαι ίιι 
0'-ιιιιι Τιΐϊί (ΤΛΐ Ετ^^I1^^ϊ Γϋΐ. ηιιί πια^ηα οηη 
|)1«Οΐ'ΐ 3( («Ιίςίοηε ϊη υΰΐΐ(η„ Βυΐ>^ε^ί<»>ίIιί ροριι- Μ'^ςίύΜβεΓ;• «ιονΐψι γΛρ βΐ ι«ρΐ ϊδν ΈζοΓίΐί, 
Οϊΐ>ρι>ώ; ΐΟνΐ ΰπηκΊονς ποιμαίνονΗ,-. Γιη4ν ίβί ίΓ• 
ριΐχ«ν, ότι π4ϊΐί; (5ί]ΐ•3ί ^ίίης β! Ίϊρϊηλίτβι. "Ι| 
χα\ Λδι; - *ε«Τ ίίιιλίαβον ηί ΙμφΙ -Λν ϊβννχηι Γιμ 'Γϊ^Ι. Ηΐι», 5. «3 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ.Ι'ίΑΙΜΟΗ. "^^β" 181ι 

ν«Ι 31ΪΙΕΓ ^ Ι1!ί£ ΙηρΊίΙαίΨΓαιιΐ, &ρ»ιΐ)(:Ιΐ(.'ΓίΙι ηίιιιϊ- λι»ρxΟ'^|x£να>ν 'Γου&ιίοΐΐ, ύ::ίρ αϋΐώ• μα^^ίμΐνο:. ΊΙ 

βος, μίλλαν ΰπαπΐήαιιονιο;, χα\ τήν ιιΐριον πρτ•)• 
δίΧ<ίί''>ϊοί μεΐά ιών σ^ν ΐίίτΐ}» πάντος άναιρΐΟήνχι • 
καΐηο^ατΐ^μΐνοι ^^ρ οι 'Λνσΰριβι, ί(4κουνΑΐΐ% τοίϊ 
βασιίίω; Ίιι>ΐαΙτιΐν άντ^ρί^σθαι. χα\ Βτε θειί; ίιττιν 6 
θ«^ 'Κ^ρχ'ΐιΐν, ^ηβ'ίϋν αύτβΐ;, ίνκνβιν Ιμάντα• 
Μ) ν. ηιπ). Εΐηυίΐΐιιπ εο ΕΓ.ιηΐ, ιΪμιογο ^εί, οι]»} Οιί, 
>ΓΐΙ£ΐ|ΐιβιιι εχρϋτΐιιΐϋπΐυια Ι^αα 5ΐισΐιΐΓειιΙ, ιιιιΙΙιιβ 
ιριΐιΐβοι Τιι^Γΐΐ ΐίΓηοΓ. Ει ΟΊΐΐϋ ^ϋηΓΟ ρι>9ΐ ηιο<Ιιι-ΐ) 
ΙΐικυβΓΪιιΐ. Ιιο<: τ«Γΐΐ<!ΐιΙο ^^^I3Γ3ι ί'ΓI>μ^^Iι : ΐ|ΐιΐί) 
ΐΐΐΙϊΜΐ 1>6υ9 ίη ^II ^«^^ι1ιη ύΙ>ί«β$ο«Ίΐιη £«ηι;Γ»ιίοιιο 

νβΓϋηΙ Α85>Ηί, ιΙιηοΓβ ΕζοΐΙιίίΒ η^ί», £υ]ιι• ηοη 
εταίιϊιηοΓ; Ιιας ίϋ 4]υ| ι^ηιι'^I ηοη ιΙ«Ιΐ(-1»ΐ, ηιπι ίρ$ί ροΐΐιι» ΐΐι είι ιιΐ3ΐίιιΐ€ ΓίνηηίϋαΓνΙ. «ΐ8ρ^Γ[3ΚΙ<)ΐικ «β υπ» οϋΐι ιιηϊνβΓίΟ ροριιΐο. «η)ΐι<.η1ί ιΐϊΰ ίη• 
Ιοπιηβηιΐιιιη ειββ. Ν;ΐΓη ϋΐιιη οοϋί•ΐ£Γ<ΐπΙυΓ Α:ΐ]Γίί, κνίϋϊιηιηιιιΐ μ α ^υ(1xοΓα^ι Γί^ϋ αεϋϊ<Ιΐ. Εχ Ι•μ 

Ι«Γίΐ. 

ΒονΛίίΥ πτνχον 1<αι^σχύ^αίΐ, ό δί Κίφιος νοηίΐΐίααι ίαορι» ηη{η»1ηιή, />ι:;τ'ϊπιμ ααΐίΐη ΐρι* 

έΛχίς αύτόϋ ίση. Ίοίι•ΐ'ίΙί'{ίΐ π(Λ; ϊβϊ-ς Άϊτυ |ΐ «^'μ «ιΙ. λ(1 Αϊϊ](γϊοκ ββηΐιοινο» ιΙΪΓί^ϊΙ. νο3, Ϊβ- «οϊίμου ηα(Λβχΐ•<ι^. ΈδοολινσΛΐβ ϋ, τών ί;λ).ων 
άπάντωΐ ά^οτ«ϋί, έν αάνχ^ιΐ χά\ αηιίί^ κατκφΜ- 
γΐΐν Εις 9ΐ4ν. Ό μ ε μα6 τ, )('>«( «.1 ^«0 ΙΐνβχΓ,ρενμ, 
ίιικωμώίηίοΜ, ώί Αν<υφΕ)ίΐ. 'Τμεΐί μϊν *ίν, 91^^» 
Κιιττ]α2'^νατ£ ϊ))»" βου)ι))ν οϋτηϋ • αίτ';ς ϋ τΚν Κιί- 
ρΐ9ν ΐλπ($;ι Ιχ^Η, π^βίοκών αύτϊν μύν^ν ί^τϊΐν. 

3Υί ίώσβί ί» Γίώ»• ηϊ ^ύ-ΐήριον τον Ίσί^αήΛ ; 
Τίς τών χατοιχούν-των ίν Χιών^ 6ώο:% ιήν σωτηρΓαν 
τϋν 'ΐ9ρ9τ)λιτών, Αγαν Ι^αβενΓ^χότΐιΐν ; χο\ ΐί^ς αι^• 
^^ΐ |ϊύϊ£ται τών χορών τβϋ Σϊν&/ί)]ίεΐμ ; Οίίίΐς 
άνβρώιιων, ε! μ)) ύ β£6<, ίρ'βν Ϊ,λιιΐ3βν. ΚαΙ οίιος 

ϋήσβται ΊσραήΛ. ΑΙχμΛλχοαίαν μίν Ιέγΐΐ, Δ'> γενο- 
μένην, ί1).ά δοϊοϊίαν πύτοίς ύιΛ τοϋ ^:^ρτI^μ^νοο 
φΐβνυ ΐη; ΐβον «ίπν &λώβ£ΐιΐί * ΧΕχυκ),(ι>μ^νΊ( τ^ρι 
χιιΧ αΕβxγηνΐυμ^υ^ι τ*Γ^ αΙχμαΤ;, τρίπο•; τινί χοτ- 
ιΓχίϊνιο* Ίίχώΐ δ£ κβΐ '[σρι!)λ. αύτοϋΐ δ!] ϊ&ύτου;, 
ώς χατ«τιμένοο; Ιχ ιής ^ίζης Ίβχίιβ. «ό χα\ 
Ίβρβήν. Ό 51 λίγιι, «ιβΰϊίν 1β««, 6τ( ΐοϋ Κν- 
^ίου ΙλίϋΟίρώιιινϊΟίβύτοϊ»;. οΤοναίχμαΙωτκιΟΝτίΐ, 
άγΊλλιίπνιιι ο(Π,ΐνθΕρ{υΟίνι«<,χα\ είφρβιΐΟήοην- 
τβι • Χ3ΐ&γ(ΐ1λ(Α3[>νται μίν. βωματικώβ ■ ί'!.9ρβΜ- Γατιι ϊηο|>ΐΐ εοιίΐίΐίιιιιι ηεκΙειϊΐΙίΒ ^ϋ νίΐίρπίίϋιιίκ, 
ηιι^η^ο οιηηί πΓ8 ρΓΟτβιιβ ίΐΐιιΐβ <ίι-ίρίΓ3(ΐ. ίΐι $ΐ€θ) 
α Γίητο ΓΟΓίιι^'ΪΙ ;ΐ{1 ϋιιπιΐιΐϋΐ». Μ «'ΐιίηι ΜΐΙϋΙΙΙ- 
(θπ» &£ηηαηκ'ΓΪΐ)«<ΐ|)>Ι Ιιυ]ιΐ!η)θιΙί ουιιβίΐΐιηη ψί- 
Ιιιΐί ΪΙΙ3ΙΙ& ΐΐηιΐΒ ίοιιΐΙ'β >ΙίΐίιΙηΓβ 1 τ<-ηιπι ΕΕβςΙιίηβ 
ίη (>Γ<ΐ τοείε ί|νίτπ «ί'^ηκι εοΙΙοΓΒνοΐ,αΙκΌ (πηΐηιη 
ΑΐιΐίΙίιιιιι ροί^ΐιιΐηιι^, η•ιί \ΐί& ί11υ<1 ροΐΕΓίΙ ρ'χ*- 

Οι.Γΐ5ΐιαιιι ΓΟΠί'ΐι, ιιΐηυϊΙ, ^ιιί (ίη!)!!»!)! ίιι 5ίηη. ίΐ!• 
ΙίΓηΐθ ηϋ [ΙιΊιίΙίιηΐΟ ρημιιΐο ΙϊΓ:»θΙ βίΐΐιιίοιι ιΙηΐΜΐ ! 
Ι)ιιΙβ οιηι επρίΓΐ ε« ιιιαιιη ΙυΐΙί& 56ίιιβ€|ι«π1ι ? 
ΝνΙΙιιΒ Ιιοιιιϊιιιιιιι ρΓθΓ«ΐΐη, ίβιίβηΐιικ Οι ι», ίιι<|ΐΐΜ 
^ &ρι<>Γ.-ι«βΓΐιιιΐ, ει ΐ|ΐιϊ ϊιι Ιϋιιιρίο δίηη, ΙηΐΓ ϋΐΐ ίη 

ϋΜΐ)ΐ ίύπιι^ηοη'ΐ ΟοΐίΐϊιΐΜΐίπρίίΐ'ίίοΓίυι (^Iί6Μ »ιΐίΓ, 
(ζινίΐαίιϊι ίαΐοΙ» Ο ία-ιβίιΐΜΓ /ίΓ0(1. €ΛρΐίνίΙ-»1<ίι" 
«ΙίςιΐΒΐιι ηοιι ιΓκίΙ ςιι* ί"•»• Ρ>$ι<ιίί«ι, »ΐ'Λ Μ"" 
ί]ΐΐ3ΐιι Ιιιιιο ο1) ίιηιηβιιβυιη (ίιιΐ0Γ«ιιι οηιηβί ίοηιιιι- 
ΙΐβΓβ ΛίΙιίΐΓϊΙιΒΙΐΙΙΙΓ, ιΊ »|ηίΙϊϊ ηιιιιιΐΰΛΐ" ιιιιΙγϊ ί•"- 
πιϊιΐΐΓΰ »ϊίί ΓμρμΙ ; ίΪΓείΗΐκΙϊΐί β"»"" ίικί*• ι« ι''γ- 
ΓΐιιιιναΙΙΧί ϊιιϊιιικοηιιιι ΧΓΠιίβ. ιΙιΊΐιιϋΓΐ α|] «Ϊ9» »α 
ιαρΓινί ιιιιοϋ.ΐ]Μΐιη«Ια εϊ5« νίΟι;1>ίΐπΙϋΓ, ΓίΓ Ι.κβΐ» 
τέΤϋ ΑΙ ρκΓ ΙίΐΛκΙ ίρβΜΐιι ^ι]1|£αΓI1Γη ρ4)ρυΙιιιιι ίιι• 
ΙβΙΙΙζίΙ ρκίΙΙοΓϋΐη Γπιΐίίε «ΙβκεΐΜΐίηΐβιιι. Εΐ 8'-ι•5>ιβ 
βιΙ, 1)110(1 ΟΙ11) ΟοιηΊιιυΐ βθ9 «< Ιί*ΐ. ψ'^ηι ι'ίιί- 
ιηυ& (|ϋθΐ]3πιηιοι)θ Μρ1ϊιϊΐ;ιΐε 1ίΐ«Γ3»εΓΗΐ. ο\ΐ"1ΐ»• Οήιηηοι βί Χ3ΐ\ ψνχιΧΓΪκ ■ τοΰϊο μϊν. τί) εΟβυμΙα ρ Ιίΐΐίιΐ Ιυΐ)€ εΐ Ι*?ΐϊ1»ιιΐίΙιΐΓ : ϊΟΓροΓΰ ηιιι•1νιιι €»ίΐιΙΐ:ι- ^ήί ^ρβψϊί • τοϊίτ* ίί, "(^ μΐ'ί'^ΐι ϊών Βίίωνϊΐγων, 
ί!ιν ίν ταΐίτψ [ίργοντο πολιορχούμινοι. Άλϋ )ιμ4 
μίν Έζιχίαν χα\ £Εναιηρ{\μ, οΐτύΐΐ ίποι>)ΐ;άμιΟα 

έπι ϊών /ρίνων χαί' οϋς ύ Κύριο; ίνηνβρΜ-πησΐν. 
Εΐΐϊ», ϊϊΐΰϊν» 4 ΑνδηΐΒΐ Ίουββίικν ΐήμα;, β μ)] σ«•;- 
ιΊ; ϊά< ιηρΐ Χριβτοΰ κραφητΕΐ^ΐ, 2η οΟχ Ιβτι 
Αε^:, & 1^ θεοβημΕΐα; Ιν αίηοΐ; Ιρ^Λζ6μΐνί>ί Χρι• 
βϊ4;. υϋΐω ί> κβρ' ίβυιφ κρϋίαν ϊογιβιίμίνΟί, χα! 
φονϊρώί ιΰτψ τήν ιοΰ *ιον κΙΙ^'ΐιν ^νίχάΐβο. Τί ίΐ 
Ιίήΐ• χατίι ιϊ]ν άνΐιΐϊίρν {ίητίον Ιξήγηηιν. Ούκ IV 
β* χοιιΓη• χρηρΕίΤίηίίΐΐ-»- αντοϊς, {τ]λΑΐί] «Ι; μή 
{ιξιμίνοΐΐ -ΐήν {ί59;7χκλ1ιιν αύηΰ, ϋΐφκις ιέ ί* 
€ού οΙχ-η-ον ίίίΜ,/γε, τονΐίτ;ι», φ νΐ•,; ί% -/ύρ »/•,; 1)ΗΐιΙ, Λπϊωο νβρο ϊΓ ρ;μΊΓίΐιι Ι,ιιηΙμκιΙιιγ; εΐ υίκτΐ"• 
ηυίιΐοηι ο1ι 3.1ϊιηοιιΙοτιιηι (ορίαΓΠ,ηΐΕΐΠΐιιι νοπ> ο1ι 
&ΐιιιΙί» Λί ιιιβ•ΙιΐΛΐϊοΛ«Γ* ίΐίκΐιΐΐοηιιη Ουί ; ςυίΐιιιβ 
ηιιϋΐίΙ)ΊΚ£ €ατβΙ>3η1 ςιΐΐηιΐη ϋίνίΐπί θΙ)&««ΐΐΐ «ΓϋΙ* 
ϊ^( ΐ9Χΐ ΐ|ϋϊ<1ι;ιη ΙιιΙίτρΓευιία ε^Ι ]ιιιιΐ3 ί^ιΐΐΐιιιι, 
«|ΐιθ ΓίΐΙ'ΐΐΜΠί ίπΐ^ΙΙί^ίιιιυβ ιΐιι ϊ^/βΐΐιί» ϋΐ (Ιο ^»ι- 
ΚΐϋΙΐίΓΪϋ. ΑΙίΐ ι^ΐίιιη ιΙαϋΟΓ οιρηίιΐΐίο, ιιΐ ρΓορΙιιΐϊη 
ίΐ) τα ϊΗ ΐΓϋΐΙίΐι. ι]<ι;ε ι-οιιΐΐιι^»! ίΙΙιίΓνηι Ικιιιροπιι» 
^»13, ηιιϊΙΐΜϊ ΟοιιιίιΐΗ!. ίη»Γΐΐΐΐυ} ο•ΐ. 1ι>ίί|<ΐι?ιιβ 
^•ι>ιϋ-ιιηιιιι ροριιΐιΐΐ, <'1 ρΓορΙΐ€ΐιΐ)) «Ιε €Ιιμ!•Ιο ηοιΐ 
ίιιΙ&ΙΙί)!επΐι (ΙηιΙ• ϋ<ι»•ίηιΐιιι ^ι-'»ιιι, ^ιιί ιηοβκΐ 
3ΐί(ΐ.|ΐιϊιι ίΐιΙΟΓ (;ι>& οί (Ιϊνίιι» πιΙιίεΐιΙ» αε μει" 
Ιΐ1»ι.•τ;ιΐιΐ3 (υΐ'Γ.ιΙ. Οοιιΐ) ηοιι ΐ^&ι;; ΐ(ΐι<ιΐ|'>ι: ρΓΪπιιιη 
Ιιμ: ι)ιχί»»Ι α£ (ϋΐΐίΜΙΐΙ ίΐιΐΜ »< ρ•ΐϊ4<ιΐι><1ιιιιι 187 κυτιΐϊΜΐι /ιολβενι ΙΚΒ |)λΙ»ι»ι «Ιιΐ'«.« <•<ί"ίί<.'ΐ»ο «ιιιΐ"ΙΐΊΐΙ «««ιηΜϊ^Ι. '(•ιΙ Α δΐ'χν'ψ^. «=•ή^^<" ^'; Τή" *"* ^•**ί ΛΆρί'ο^ην^ 

κ•»» 6<1 5οιρχ%( ώμίλησϊ» τούϊο»; ■ Λί■Λτε^^ γΐρ, τΙ 

άΜβτΙρω ίςή-ριβιν. Τ4 Μ. (>ύΛ ίση»- ίι.ιο ίΡ^Ο, 4•«4 
τού. ϊ! ρ.*ι εΓς. ήγον»* ΧρίΚ^ί μίνας ίγΛΦ«ρτ*« 
ϊν βύτοίί ΛΐΕΟίτρΊφίμίν»;. Τί », ΟύχΙ χτώσοττα* 

γνώ>α« οΙ ίίϋην ΑνΑμων ίβνίιν φίΛνβΟιΛΕί. » 
νι^ρίυόμΐν&ι. Τ* δΐ. 01 έσI^I^^τει.' Γ•ν Λιιότ /*«»,■ 
λίκτίτν Ε« πρ^οώττοΗ ΐοίΧρςΤΐβϋ, «(.Λίτον; #}(ρή• 
θ!β\ις 'ίβμίοίον;, ίβίίονΐαί Ιν υτβΐιβτι ί«χ«ίρ 
κβ». «άίηί χαχώ-ΐΕωΐ «ίι; μββη-τΛ; αΰτβί. βί» 
βρώΐΐωΐβρταυ. ο! 'τ^ν Κύριον αΰ'&ν. -[«υιίττ* 
Ί'ίΐν ΐ«ί β£6ΰ, ύίπ ύνί(»β«ηι βιΐν, Έκί! δϊ ίίΐι-" 
Ιίιιιν ι;ί6ω. ΐΐΜυ οΰχ ^β ψόθοζ • ηΟϋβίοϋντο γ4^ 
ΛμολογηΒβί ι?ν Χρ(9τΛν θίϋν, μήτιβϊί παραΐωβι ϊΐ 

ν6;Μν β:βτ:ΓζοΐΓΕΐ, οΐι ΟΛ» ΛτίΛι <ΤΛ( βίί^ ίίΙ 

Κ*1 αίβι; τίτ« ίΕιιΚ^σκί), &ϊε ούχ ^ιι ς/δος * 
7ΐρ 4»αρτή3«νΐίς βύΐίιν ΙηΥ στβνρσΟ, Ίβοξ•ν 
ΑπηλΙίχΟκ ονίδϋ,!;!*) τϊΙΝΓ,ϋΑΐβ; ' ίδίΕΐ^βΜΙθΓ,ί 

χβϋτα «ημεΐα ' και πάΐιν ίειΤίΓίιανϊΐΐ, μήτΐ»; ϊλ- 
ΐΙ^ίντις *1 μββ^ΐτβΐ «^«ί Vΐ^«τδί, χ)ίψω«(ν 1ΰτ4ν. 

ΙϋίΙ !!(ΐ\[β,α-ιν έ•^ γΛί(|). ο5 οΰχ ί,ν φιΐίος - ο£ 
γ4ρ ίί; νβϋ« &Ι μοΟητοΙ ΐ% «ιοΟτον ίβίλον, 1.χ$Γν 
τμοιιτίντο; αΐτίξοβσίΐιΐΐ άνικπήνβι μι»4 τρ.(ΐ^^Ί 
^,μί(;11ν. Ό Κ Κι'^τΐίς έ^ ττττίί Λ*η/ιΛ•, άττϊΐ τνν_ ]«ιΐ> ιΐΓΪηκιιι ηροιίικΜϊΓΐΐι ίΛ11.■ΕIι^ρη^|] »ΐ]ΐι1. Α'ηιι 
»Ι ^11^ (ααΛί (όηκμ ίΜ(£Γ ίοι, βιίΙιίΕΐ, ηιή ΟΙιΐ'ΐ- 
»|ί (1>•ΐ1ίίπιιιι ιιοιι 9ΐΐ9τ'|κηιηΐ, ΟιτΜίηηιιϊρ ΓΠ*ί« 
Ι>Γσ>ρίΧ(<. ΙΙ(Κ ^51 ΡίΙΙηιι. ιΐυ ι:(κΙη ΗΐΜπίιιηΐιι ιίιΐβο- 
ιϊ "ΐη ρ»'>ίρ«ί••ηί >ιΙ ■τιη (ιι (ϊΤΓ^ίτ) ι!ιΜ<ί1ιι]>ι, ι-Ι 
ΙΜ'Γ Ρ^ίτπειιι οιηι ί^ϊί ^ηητοΓίιι(ΙΙβΛ<Λ ; ί)ιιί 5?π«η4 
Μ (ίητΓα ιι•ί\τΛ 9ιίιι•^^ί ι/ηιηΟιίΙΐιΓ ΓϋίΙιΙίΐιιτ : 

ΐυιπ ΊιιιΙιιίΑΐϊηη» «ι^ιΐΐΐΐηιιι ^Ι ιΙΐ-ΙΙηίΑΠί. Εΐ η«;ί 
^^ηυιιι(IιιΓ. )πτ|9 |ιυ'4ΐκΊ;)ηί ^ΑI^^|ι^νI3^ί»ι>Γτη 
«ιμοπιηοίΓ. ^ιιη<1 νΛΡΟ φιΙ, Vκ{>^( Λύ αανπ», ΊηΧ>\- 
\\ξκ. Ιιοε (■&!. ηι&ί ιιιιιΐΐ ΟΙΐΓί^ΐιι*- ΙίιικΊΐ•ί ΐ|ΐιΐ|ΐ()β 
ι-Γ)( ίιιΐ^Γ «ΐ)ΐΐ|ΐ]ΐ |>υ[)ητη Γ.ι«ι•ΐβΙ. Ει ηιΐΐπ Ογχμ 

βιΙΗιΪΜΐΓ, ΚηηΐΗ, Ϊ«'•Τ ηίιΐ:ΐΐΤν•' >Ιίι1ΐΜΙ)•Ιθ ΐΙνΓβΓΜι»• 

ιΐΑΐ, ίΤ3 ιιΙ Ιιοΐ' Ιιι Iο^ο |£{;ι>ιβ ι-ιί«ηι |ΐι>ΐΐ<>ίιιιΠΒ : 

ΛιΙΗ ΓίΐιίΝηΊίίίΙ/ ΜΙΙΙί.Ί ^Ιΐί ΟΙ^ιΎΟΐΙΙΙΐΨ ί/ιίήίΐϊΙιΙΙΐ'η''' ; 

ι(ί^. ΊμοιΝιμΙ^'Ϊ ιη>Ι<ΐ£Γΐ>ηΙ ϋΙτίίΐΗΐιι οιιρηοίΓίτΡ. 
^Ι ηιΜΝί ιφ ΟΛπιηι ίιιϊ'ΐιιϊΐϊΐϋΐι^ ■>ΐ'-ιι1η ίΐΐϊ'Ιιΐ'» 3Ε•ι 
ροΐιιΐϊ |ΊιΙ νιτίιιϊ ΓίίΤΐί ηοίΗΠΐ^ βί^ηϊηΐ'ηηη ρο5)ν- 
Κ»Ι) {!ΐΙβ):6<4 3μΓ>(^1ΙηηΙιΐΓ ; (ο ηΐίΐΐ:ίίχΙ.•(;Βΐη ς»ιηΐ(ΐΛΒ 
ίιικίηΓ, Μ ΙηνίιΙϊα ιλΙια«ι-οΜιιι, ΐΐ >ιιι;Γ|ί|^ΐ3 (ΐ|<^η- 
Ιι^ΜΐυΓ. ΐΐ ίμιοιΙ 311 : (^αίΓοηιπΊχιΐ ρομαίιιηί ιιι^Χιη, 
« ΟΙΐΓΐΐΐί (ΐβΓβυηο οίνίΤϊΐι-* πι^τϊΙλϊ Ιΐ'Λχίί^ 1ι•- 
|;ι'ηιΙιτπι ί•ϋΐ. ηιιί ΟΙγΜι (ΙίΐΓΐριιΙοί, ίπ^Ιητ ΐϊΐιϊ 
ριπίϊ ϊιι ητΐ ζ\-ΛΑ'ύ Μ \η•τ&ΐ!ΐ'ηΊηη\% ι)^.■νιι^:>ιι:ι^ιι : 
'ΐυΐ «();>») ΙϊΛηιϊ κπτη ΐχκιπ Πμ ΓΙΙιΜη, Ι*ι•ιΐ(η ϊΐ"« «ρρτΙΙαιτηιΜ. Μ η κι ύ\'κ ΙΓ'ιιΙΊΗτγΠιιιΙ Ιί«ηοτρ. £ {γ τιΤι αυβτ^ματι τών ΙξΙΟνών ΐΕ(ΐΐι3τΐυχ4««ν, (ΐΐιί ηηιι ίΓ« ιίιΐιοΓ. Τιιιι(>^ηιι[ ριιίΐιΐ ί*ΐ#ίΙ γ\μο.\ 

(^ΙΐΠ•.ΙιιΙ ΙΙΐΊΐϋ (■>.».ι•|, ,1Ι•|||(! ||ίΗ• ιι.» ΙοζΓΙίί Ιι βϊΐΐρΓΡ- 

υεΐΕΐ4ΐ>ιρ. <1ϊιτιηι.-ιη : /ν<ίΐι ?ΐίΐ ϋΐιΐ ,ίίΛΜ ίΐίκι ; ιΊ 
Πίηιΐί Ι-ιιηο Ιΐιιιιιοηΐιιΐ ηι»ιι•1η ιιοΐι (Γϋΐΐ Ιτηητ. 
8ιΐί,|Ηη9β ρπϊιη ίΙΙίΐΊϊΐΛ ίιι οτ»«ι>, 3^^^ιτπI) 90Η Μ 
ηκ ΙίΙκ-Γ3ΐιΐ(ΐ. νΐ'ΙιιΐΓβιι ΐ!νϊ(ιιιι-τ«. >τικηι ν?ΓιΊ>»π- 
ΙιΐΓ : νιΤΓυιιιηΙιιιηι ίκί^ πυΐϊιΐ'ΐ' 'Ιιπιιγγπιιι. Γηπι 

Ιι!ΓΓΒΙΙ)ι«(ΜΛ ιμΙίΙ'ί'Κΐ (!1 »ΙΪΤΤ 1^11,^ ί-ηΗ-^βΙ (Κϊ 1ι>ιι| 

Β'δ'». ΡγΛΊιτγ* ■'(ί:ιΐ(ΐ ΐϊιηι-πΓ'Νίκ• (ΐοτΐ• «ΚΊι^^^ιι| 
(ΙίΑ^ί^ιιΙΙ, αίίίψΐ» νι>|ΐ4^ιηΐ ίίΐι^ρ 'ί'Γβ. Λΐίίττιιηί 
ΐιιίΙιΐι-5 Ιη ^*ΐ>ιι|ρη Γΐ)•ί(Α(<ι:ίηι, ίΗι^ ί>•ιΐιιι ιιιικιιτυπί 
Ιίιπ'ΐτο. ιιΐιί ηοη ίτ;ιι Μηΐ'•ί. Νν(ΐι*ρ (-(Γίιιι <Ιΐ!^ίρι>• ρ:ύΟ'ϊ?9.ν. Ύύιν γ?ρ Ίον^αίονν μή {{(α^ι^νων ανχ^. 
χατ\ισχύ*•ατε, ϊοήβΐιΐμεν ΐΓρησβαι ιί(Α; ("ΐυϋβίοϋ;, 

ΐ■^^^^Ει^- ^9Ίΐρ<η ίϊ, χλ\ ιήν ίν ^{.Ι^μοαι ηΐρ•Λΐια(χ{ 
ο( Ίιυ'ίαΐοι, ιί^ν βΐΐχιι)μώ£>ιναν. ώΐ μαΐαΓαν. II«^^ι1 

'ίΓρηΙι Ι. 4ν(ΐ -μΟ, Τ(; όοβίί ιΓς τ^ χυκίουν τϊ|ν ρι>Ια•.[',)ΐΓ Γ<^ιΐΓΓ4-'ΐηιηιΜ. ΟηπιΙ *γΛϊ ίΗ : ΛιΜιγΛτμ Λ>» ^-^ Λμΐββι; ώρ.τμίΜϊ•; τοΟιβ :{ΐιΐίΙν. Τοΰτι £λ ϊη ί}*η'Ί'•ιη.αι* /Ί»Ιιιηι•η ηί, ί(!.•»ί) ίΜ Ίί^ίΙ, *»' «"«- 
Ι•Γ^[;ιΐ•ιιηϋ ΙΙΊιΊίιιιιι. ιμι: ■■< |.'ρη(Ί6Π) ΓΚΐΙιΗι•ηιΜ, 
ηιιί μΜΐΓ0Βΐιί1Ιηιιι-πι ν^^^π-ι.^ ^^γIIπ ί^^Ιλ ίπιπΐτιν, 
Ιΐηιιιι-ν <|ΐιιν ϋικίχί ίιΐΙιΙ ιι•ιπ ('.•ι•ί|\'•ηι+ιΐ. 3<1 ^ηιΐΓβ 
Γ0ΐΐ4ΓΐΜΐ« ΐ'«ΐ. ΙΐΙιιΊ ι•I^^ι)ι >]Π<μΙ ηιΙ : Γνιη^ΐΜΐΐη 
ΐαορίι η•ιι(κιΐΗΐί», \ηί•-\\<\^ ιΙϋΗι-ΐ, ιιι ιΙΐ'Ιιιιιι !;ϊ1 
9ΐ) ΐικίχην. (ΐπ'ρΐΐι-ιτ |τιιΐ|ΐιι1 II Αν ί'« 'ίϊΊΐιίΙχκ, φΐί ιιΐϊτιϊ 
ΡΛΏ-ρκτ Γιιϊΐ'. ίιιΙΐ'.ΐηιΚίΐ ηΐηιίηΐιιι ιτγ|ΙΙι! ιΐ|ΙίΗιιβ 
ΐ<>ι;Αϊΐΐ"ΐΗ» Ι^ϊΐ : ί( η Ί<υ Γθ•ίηΛΜΊ(ΐτ «|γγ1(Ι<:γ.ι1, 
Ι)ΐΐ34ΐι1η Β(Ι ίι]ηΙηι>ιιη ηκ^Ίτ ηιΐιΐίηι («ϊοΙ^ιΓιΐ, ΐ|ΐιϊ 
ιΊ»η• ριιΜίΓιιιΙιιιιι (ιπι^Ιγγ ^^ιΊ!ί^1•ιη Ιοιιιμιιιαίϊΐιιΐϊ 
6Λΐη!> (ι-"ΐ|ΐ-Ύ ι1Γ.•.•ΙΐΗ 0!I^. ΙΙίπιΐη Ι^ΜηΓ ^'ι,ΉΐιιιΙιΙ 
^ημΗ'ιηιι ιιβι;ΐΓλΐ:ΐΊΐιιΐ ;κ; ιΙο'ΙΐϋιΓίιιιΙ ^|)ιI.ι'^, ι.ίιι• ή>»^^ ^μΐρβι; ιϋρ.τμί' 

λίγ'ίι τΜ^*^ίί<•ηι. ώί τήί Ίεροΐίββλίιμ ύπΛ Τι 

μβπίτν «β)ιβρ»ιι*ίίβηί. τίΰ Ενίγγβλίου ϊ1 ΐίίρχ^ 

ΓΪ|; γ^: -τΓτρίϊοί'ίνίο;. βύχ Ειι τηίτοτίΜήσιται,'ΙίΙ 

Ιίίίιϊ αί<Τί•ί• • — ΛίίττΜ ι"ΐυ νίρ. ςιηβ'ί. ί1»η 'Ίζ. 

φρ3•ΐΟ*:ΐϊη[ 'ίΐ|Τΐιΐ!λ. ΚΐυΓίοτιν -ιΙ ίχ τη; ρΐΐ^ 
*ίϊΐΐ('"6 φϋνκί ιτίΜϊ^τ-,τίι, οι τΖτί τΐρικβϊήγΐϊι>«ι| 
"ΛναΙλίΜηντίΐ δϊ. «ίΐ εύιρρίνΟήΐίΜβΙ, ^ΙϋΒί 1 
τιΓιν τρι^Ί'ί"*^ αϊϊΐϊ)•/ τ4ι ί:Λίίίίί. Ή Ίβιιΐϋβ . 

-ώ; 'ΚυΕιίιου, ΐι!; τ,ν π(-Λ|ονι>; 'ΐΛ/ιί'Λ, Έτιη^'-Η ύβι ΐ9, «5 Α'ΜηρΙφκι *ί; τ4 »«!?ι. ':« ϊή- ;^ ιιιΐΊΐΜ ίΐ!!!!!*. ΓΐίΙ ιιιίοιι ί>1 Μ>ιι•>ίΙίιΐ(η ϊΐΐ 0Γιπ»ί1 
ϊίΛη'κ ϋ!*•-•!) ΐ<ΐϊΐ'ί|ΐΓΓηι{. δνηηίΐιι^: Ο^'Ί ιΊιύίΐ <^ Αι>η 

)«|κ|Α*-^ />Γ•ί/ * ^•η ϋϋ, )η>|ΐΐϊ(, ςίΓΐ ηιΑΐ)ΐνΊη 3ητ|>|Μΐ« ίΙΙοιιι 3»ιΐΐιι1ι-ΐ, ΐ)ΐιι ιΙίΓίΙιίΓ !^Ί<^ιΙ. «1 («1 ίιι 
«ΊΓηιϊΐυ ^^ι■ιιϊ9ι■■ηι ? Γι 1)11(5 <^<ίΙ ηιιί Ι#(Ρ1 ι>η]•()1π «:-Ι()ΐ9Γί ? Ιιοΐ (ΊίΙ 1γ;5<•5 : ι|ιι^ιι■»ι1ι■ιΑ^Η|η ί'Μΐ»» 
ιρι.ί1)ΐιχ<|^[η 3<: «ΐ^ΐιιΐί* ^^'-IιII1 (ΐΐίΓβ ιι•ικ ιτβΐ. ^ιιτ νιτΤιι ρΓορΙΐΓΪΙιιιι νίιΙοιΙιΐΓ ΓοηΙιηοΐ •ΙγκιιιιΟϊ•>ιιΙ« 
•ίκηΐίΒίνιη : ηιι.Ίίι ίιιιΐϊ ΰΐ |ιγ••||1ι«(3 •|η-»| «-ι ιιιΐη: α ΚοιπϊΠρϊ ι)ι'Ι<ί), Γ( Ι:ΐΑΐΐ{;->Ιϊα ίη Ιϊπίΐιιΐί (>τπβ 
ρΓ.«ι1ϊοΜΐ>, πκ>Λ ίΙΙί ΐίΐιρίίιΐϊ »Γ«αιιι1ιιι ηοπ ΐ'ΐ5•'(. ϊϊ.Ί]ΐιίΐιΐΓ ; €ιηΐι «κΓΚπί ί^βικίν1^ ΐΛρήνΐΐαΐίΜ 
ρΙίΛϊι ιηα {όηίσϋΏΐΐΊ, ϊηίαη. πα ^Ηΐ*ι ΜιττηΛίαΐίτη ΐΛαΐη. ηιιιιιι ιΐΐΐιιυη 3ΐι1ι;;3 ΓΓΓυΗί )χΓΐιΙη ε*. 
|)(!νκνΓ9ΐ^ η«ηΐΐ;τΙ.ί( ^.Ί•'>Iι βΐ Ι^ιΙιίΐιΐΓ (ίΠΗ. Ι'ΓνρΙΐΐΙ^ ηΙι>ιίΓΐιηι <|υί ιΐο 1ΐ<-«1 3ΐ(|ιμ: Ι»τ9ϋ| 
8ΐ>Γ|ΐ'> ιι,Ίΐϊ ίΐΜΐΙ, ■{υϊ(|ΐι- Ικχε 3η«>ι |ΐτΐ>ιιΐΜί.ΐγΡτιιηΙ, ΕικιιΙυιΙιιιηΐ οίνΐίϊη), (\ ΙπιαΙιυιιΙιΐΓ «'πΙιίιΙϊϊ 
«.Ιηιρίυΐΐ ρ^ΐΐο. ΐ|ϋίτ ρΓ^τιϋιπίΐΐηΐ. \>| ρκΓ ^Β^ν>I)^( ΙβπΗ Γιι1(^Ιι^& ΙηΐΐΙϋςι: ; (|ΐ>:>ϊ! ^υιI«^η1ηι 1««0 !η 
ΐρ-^ι)ιΐίΐνϊΓΙ•ιηπΐιηρΓ^]:<'η]ΐπΓΓΊΪ[ ΙίκΌ)!. ηίοιίηϊΐιη, ΐκιη Εΐ*»ηΎ(/η(, ίϋ«ιι< ιΊΙ^ί νυίΐ κ Η ^ίιϊΐίίΐ : 

Ιΐΐΐηΐ 3Ι< ρτηρΓ^Μ ιΙθΐΙ•η«ηΐ9 Γ(-«βΤΙ| (ι/ΰΟΐί |ίΐιΙ«1|1^'η.ΙθΓ*ρΐ1νίΐ3[βηΐ, 1ΐ»0 ρΜ, ϊρϊΟΪ Μΐιΐί^οβί. 

ί,'ίί- Γί ΓΙ*.!! ς ]1ηίίμύς τ«(ΐΐ Ααίί'ί. Β Ιιι (ΪΗΐη Ρίοΐϋΐΐίί ϊρ*/ ϋανϊίΙ. 

ψΛΜ^ι η: ν%Λΐιαι^ χιν, 

«ΐ«β! /ρί) τΙ» κοϊ' βρΕ:+]ί τΓ«ΐΐαν ύκογράτει. ί•Ί-ιίιι*Ιη)Ε »(• ΐυιι&ιιιιιιιυΐίϊϊϊηιβ ιΙγ5€Ι>ΙιιΙ 4|η)Ι< μι 

βνΐ πρητΊΐ'ΐ' νίπηι* νίηηΐ^ίρτΑιΚίΐηιι. [ΟτλΜ ίΐΛ\„ «Ικ-η« -ίίι,ϋζ ιι•Μ» ηΐι(ΐΐηι /(««, »«>' κ'Γ'*"*"*•* 
ιΐΉ»! 4ί^πι<<ηιΐ>ΐ.] 'ί'ίΐιίΐίΐί 4ίι>1(Η< ΐίΐΓτνω^ο (*το3, «Λ^ 6ριτ ί'ΐΐνι ηιιΙ ι|ΐΕ'>τ/ι;η9«<ηΐ Γη ιΑϋΐιΐ/ ιηηΓίΡ Ιιΐο .' ΐ)Γι; ^ιΐιΐίΐ 
1(ΐι)ίη$ ΐ;ιΙ>βηΐ3ΓυΙ(ΐιιι πιίκιιοκίΐι-ιπ «ιηΓίυπι. ιιιίιΐΜΐ 
βι.ιΐίι» αιΙ (ηιιρίιιιιι |ΐϋΐ>'υίτ)ΐ •|ηοιΙ £ιίχ ϊιι ]ι.-(>ΐ{^ 
Ιΐΐη 01 3^1 ΐ'ί(ίπιιιι> ΙΙΙΪ ηιηιιΐ•Ίΐι ΐ^ίι>ιι: ιόίΐιιΐιιιπ β-Ι 
ΐιιιΐ'Ίΐ ιμιπΊ [ι-ιιιροΓΐ Ιιΐίΐΐι Πη«ί)), ΐιΊΐφΓηηι κιιΐιιΐιιιη 
.-ι<Ιιη4-.Ί|ιιι» «»!. η« Γί1Λ•'ΐ ί*Λ.^η 3(ΙΙκΐϋ ίϊη.ηΟϋ- 
Ιιΐΐ. Η;•>ΐΐ ιηϊοι απιηίΐ ρο&Τ<Ι1ϊιΐΐ ιιιοτίιΐΐι ίκ-Μ &ιιιιΐ. 
Ιΐΰίΐ») ί^ιίίιΐτ III ρκτ αηιιΐίΑ^Γη ΙηκΙΙίίίακίιΐί Ιιλ-ο > 1- 
ηη. ψ{>ίι\^Λ ΚΐφΐΕ Ι-τ'ΧΐΛ (>1<Ι<1 ΐ<^|[ι<ιι)••ιιι ϊΐιιιηι 
ρτ ^ι(I^^Ττ^ρι1^οι1^ιη. ιΙιινΓΡίιΚ. >ηιιΐϊΐι.ιΊπ Ιιιμ .-ιμι 4ΐΒ-:ρι6ή ■ οκήνω^^ϊ 21 -^ν^τ,,- ■;'< βιΤ/}*», ιΤι ίγββτ- ί11(ΐι| Γι. (ιιηΐ)< ϊίΐ. 1>«ιιιπιι-, ίιΐι|ΐιιΙ. «[ΐκί Ι.ιΙμιιιλ τ*ρθ!ΐΕίο*ιτρ'ίβ«5ΐρο«*.γήβΕτΛ(ΐ<)»ίν Ιώματ•. ζ'Μ^,'^. 
Ϋρβ•>ΐίίΜ'ί. ΤΙ]7σοϋ5ί: α'(ΐ^1V■^;^^1■^ τ.ρί,αϊατιχιν τί^ 

ίΛΙ, ***: ΙΜίρ* *ύ-ί•Λϋ ΐ1) ψϋ/ί ώΧδϊομήΟι^ ■ Ι) ϊπ 

χϊΐ ιΐόΐΐΐ: πιόΐί) τνιΐ'κΐι.ΐίΐ 1Γ«Ϊ ίι' ϊ,μΐί Τϊ'ίίμίνο; 
Α-Λροιηϊ. *ΙΓ τίζ καΓιΐσ*ΐ{τ£ισΕι ίτ δ/ιβι άγίιρ σον ; 

«(«νών χβΐ ίγκΛί^ίων ύ^,ιτ,(ΐμ£νθί ,ΦηνΙ γίρ ί 'Απί- 
ζϋηττος 'ίίροχΌΛιιμ Ιχανρανίιμ. Κι\ ιί;, ϊΐ^ίν». ^»ιΐ( ιιιί 1ΐιίβ!3 Γιιΐιππι^ ι•*** ίικηΐΛ ηιΐΐιΐ" ιΐΊΐ 1^- 
Γί'^ι'ίΐίΠίί« ιΙιι-ίΐιΐΓ. ΐ[ΐιί 3ΐΙ«π3 ϊη ιΤοιΙια .<α1 ΤΓϋΐηηβ 
!ΐ(ί Ιι-ιυρ"* ιηίίΓϊΙκΓ ; ίηϊΛκο ί«ιτ«•ι• ΐΛΐι.•«ΐΛ/<ι«ιιη 
«Ό'Ρ'ΐϊ βϋ, ίΐΐϊΙιΐΐΛ ΚίΙ•ί1;ιΐ. ΐΜΐιΤΓηρϊ ίι,ΊΙιιι Γγο- 
ρϊΐΰΐη βΛυη•ι•ϊ ουρϊαιϊ. «ιιιίϊΜ»ήι ίΐ•, ΐ|"' "ΐ'^'" 
1ί3ΐ(ρ ίη ΙιιυκΛπο τοιροΓΟ, ίΛΰ"1ιι1"ΐη ιιιι ρ^'ΐ-ι-ρ^' 
ιυιΐΛΠΡΠΐ ϋίϊΡ ριιΐίΐ ΙΜΐιρστΛίίΤη: ηιιίιΐιιτ Ιι•* ΐ"Γ- 
|ι(1ΓΡ ί|1|«ί βΙΪΡΠ» Γβ ΟΜΙΚΓ. ΐ-Ί ιη»ι<1ϊ.•.πιιι ιΐΐ'ΐΐϊ Η*- 
Ιίίηΐ Ϊ1ΙΓ31Ι1. Ταα ιιιΐοΐ" Ηίϊίι ΐιΐί.'νπίί^ΐ''π". »Ί Γ>οιιιιι 
&ρηηοικ-π> ΕΊ.ϋίΐΓΐ, ]ιιιϋΓί«ϋ λΛ πι ΊΙΙιιί γγ»•-!!!•!!! 
(ϋΜ'.υΐ α^3Iι^η>τ ΙΙίΙ>ΙιηΙίϋΓ•*><ίκ»)<•^ΐιηιι : "Ί Τ""! 
■ιϊπιίηηιιΙι•^ιιΐ') 3ΐϊΐυ9>>ι(ο 0<ίι( ί|ΐ£β ΙΙΕ>γ<Ι Γ3!>ίν^1ιι- 

Πΐΐ ΡΓ31 . ί-ΙΓίΙΙί ριορίΐτ ΗΠί. .\ιιΙ φΟί ΤΤ^<ι>*'<^^» 4™!) «5 ΐιρΐνϊΟί ρί',υ, δ; Ϊ!Τί βτΜί'^ν, «ύΟυβρ^• β ιη ιηοηΚ ΐιιιΐΓΐη 'νι>? 8-•.ΐιιίΓϊΓ'η• .ι ιΙΙηΐιΐΓ ι|Λί *•« 
μ-ήσα;, χατχηιινώυε» ϊϊΓ; Ιιηηρανίβΐς α](ΐ;ναΙ{ Ιοιι^ο ΙΙϊιιργιϊ ί••βιιβ τ«•ι<ιϊΰΐιι ίΐ-ρίι. Ι'γγ ιιιηηΊΊΐι 
τϊΐς αΐωνκ^ο^β'ζΐ'ΐ : βηικίικη ^ιρ^τϊΦΙγϊΚίκ Ιιιοπιτί (Λ'βΐΐι^^οιτ >!ιΙι«•ηηι* 

(ΐιρΓί Ιιιιιιιίΐίΐ 30 η>υπι)3ιιΑβ Κοηιίιι» βΐΐταίιιηι ; Λκη«ί*ΐΜ (Ι»Ίιι>, ίΐ'φΐϊΐ ΑρυίΙίΐΙιι». ηιΙ οκηηπί Χκ»). <■ 
ιαΐΐαΐακ Β*ί β'ι-κηΐ'α }ιηιια\ιαι ίαΙΐϋαη'.Εί 4|ΐιίίη9ΐΏ ΙςίΙιΐΓ. ίηηιιίΐ ΡΓορΙιβΙι, ϊ ιΐιΓπηιΙϋ μΓιΐ-νι-»ιί> 
νίΐΐΒ ΚΐΗι ίΒί«ιι τοηία, Η Γ£ηιιι»α;ΐ ίιι οα:ΐ£&αΐ»ι« 3ΐΐ{ΐΐ£ ίιι 3:ΐι;ηιϊ& ΐί'π(οτίίλ? νΐ(τ:αροιχή3!ΐ, χ>\ χα'.αιχΓινώιιι. 6 ΚΕΧτιιμίΜ;ΐ3 
ττΐχ, κβΐ ίργίνή,ΐ3> ΕιχΒπβΜνην . Κα\ 9μωμον μίν. 
•ΗϋϊΐΓ. 111,32, ΪΗΐΙιΐίβπ). 1Ι;ΐΐ ίίΙ ειίΕΐιι ίπΕΟΓΠΐ^αΙίοιιί^ {λϊ\χ ι\• 
βρηιι^'ιη. ΙΓκ, Ίιι"]!»!, ΐικυΐ••! ι•ι Γο.|ΐιί' μλΙ, ηκ* ('ί 
ΡΑ$•ϊίΐ1>.'Ιΐ'<, Ι(1>:1! ιΙίι'ΐΊΐιΙ^ <ιιι•>- Ιΐ»£<'>1ι>1 -Ηΐτΐ'ΐιΐ ΛΚ 
ίατί ρΐηςΐΐ Ιιΐ3 νηΊιΪ3 Ικιιιιϊηιιιι ίΐιιιιιιιι νΙιΐιιΐ«ρΓ£- 
ίΐίΐιΐιΐη. ΠΙο. ίιΐφΐΐΐ, «ι^ί ίϊιΐϋ ιη3Ρΐ•Ι.-ι, %νη ριικιΐί 
ΙιιΙ (ΪΓΧΤ3 <)1εΐίν τ*τίιι• «'^ιιϊΙΙοοΐ } ηηί ϊΓΓ(-ρη.Ί>θΐ- ΜΜΙ 1^ Α 101 ΕυΤΙΙΥΗΙΙΖΙίίΑίΝΕΧΙ 194 ΒΪΙ>ίΙίί 3ΐηΙ)ΐιΐ3Τ(ηΐ, α ]ιΐϊΐίΐίηιη Γ(>ι.'«ηΐ. ΐΓτβρΓΐ- Λ ϊ^β ί^*'<' ^ρ^ ουρανί•* 6.•Μ>ς• £[χβι» όί, «&ν ΙικιΐΐϊΙ>ί:Ιί$ εΐίαηι \ιο^ Ίη Ιηοα ιΙίΓΪ ρηΐτ'ΐΐ, ίΙΙε (|ΐιί 
εοιιΐοιπρΊιΐ)>Ι«, ρρΓΓίοΐίοηειιι ίΐ»^εοι)ιι<: .βΐ. Οιιη- 
Ι(!πιρΐ9ΐί<ιπβ <]Μί|ΐ|ΐβ ιικϊΐικ ίιι ΓπΊιπιι η&Γ•>ιΐ(Ιι.Ίΐδ ϊιι- 
(^γειΙιΙιιγ: €■ ΐιι&Ιιικ, 5ΐΐι ]ιΐ5ΐΐΐϊηιιι η-ρΗταιίϊ ίΙΙο ΐ|ΐιί 
ρ>*ι• ΐΐΐίηπΐΐ ιιιοΓϊΙίΐιι νίτΐιι|.«ιΐ), ρι'π^ι^<ηι^()^ ι>Μϊί». 
0|>6Γ3ΐίο ηιιίρρβ ϋΛ !\α\ηηΐ'ί. («ηίιιβι. ΡΜ'ίοιιιΙ 
Ιθΐΐΐ(ΐηΓΕ ΡΓηρΙΐΐΙα ίιι υΐΓπηιΐϋ ιυιΐί γβι γ ιιιιϊϊι 
ιιιιπ(|ΐι>π) οροπΐ-ηι αΐι Ιιιιίιιβιποι]! {&ΐί1•'ηρ'Αΐίοιΐθ. 
3ΐιΙ ϊΐκιιιίι ϊΕΐίαηίΙ)ΐιβ ιΙθίίΐΐβΓΟ. Είοιιηι *ίιιι »ι(ίι;ι ;(ρϊ^'^3^κ^τI Ιή^Είν ΐ(ν «ιϋτω^ Ε)[(ινι<ι, Πολυμερούς 

σιίνη ϋίιιι^ Ιι:ο/ϊΪΓΛΐ χ*ϊ; άρΐτιΐ: • ίιχηιοούνη γάρ 
• οτιν, () ίκάίϊτ.ΐδικαιοϊίριγία. Καθόλου Βί ιήν βι-^ 
χβίΛϊΐΙντ,Μ βίίς, ίΐϊΛ )!*1 τ4 ΧΜ* )»-ίρθΐ βύϊί;» 6» ιπιιΐιϊρίει 5ί(, οι ίη ρΐυτβ» ριιΐρβ Λ\ι\ϊλ μ>Ιιι ^ιιιΙίΐϊαΒ ιιπηιιικ οιη •ιρρΓΐΙανΊΐ, οο 41101) «ΐΓίνκ >»ρΓ• 
(ηΐΕΓΒΕ οιιιη(-5 νΐΐΙιϊΐυΓ. νι^η δϋΐικ Ιιιηβ ^Ίιι>ι■ίί^ ιΙίοΐιΟΓ, ήΐιιιϋο ιιηιιβι)ΐιίΒΐΐιιο ίκ^ίΐ ιινοιΙ &ϋΐιΐΗ «&ι, «Ι 
ΐ|ΐιαι1 ιι] &ε ροΓίίπΕΕ. ^IIIIIιι11I<^ ίη ΐίηίννηυη ΐαΐιΐίΐί.ι<ι• ρυίΚΐΐΓϊΙ, κϊιι^ιιΙ^β ρ3Γΐβ& ι1(;ίιιο6ρ*»ί]{ίΙΐ3ΐϊ( 

ρΓ«ϊ6Ι|<>><"Γ• 

ϋ>ύ νκΓ3 πϊιηϊπιιπ Αο^πιιια ίιι αιιϊιιιο κηιίΐ ΰΙΟΓε γμα:ίζων, καΐ Ιογιζ&μΐνη;. 

|ΙΓθΐι?η. 

έϊΰίΐΓΐ ηοπ [|η1η£:ι: Ιμο κ.α ΐ|ΐιί νςΓ3 ίιι ϋΐ:ϊ|ΐςΓ) ιο- 
κΗηΙ Εΐ αΐιίΐ ιΙΪγϊι. Νίπι <|ΐιοϋ αΐι, ΐπί/'ηίί ί»ο, &»- 
ΛΗΚί »ΐ ΓΕΟυτη 3ΐ(]ΐιβ ίηΐυκ |ιβιι& ιΙϊίροΕίΐιιιπ &γγ- 
ηιοιΐϋηιιΙ•'ηοΐ3ΐ: ιίιιιίΙίιβΓ ΕΙ £ΐιηι<|ΐιί ι•Γβ: ρΓοΓΐΠυΓ, 
ύιιιιιιΐίΐϊΐ, Ιη ΙίιΐΒκα βΐΊΐ. 

/ν« (ΐΐϊΐ ρτοιϊιηο ίνο ηιαίαίη. Γτοιίηιί {(ΐιίιΐΐη) 
οιηηο3 η•υΐιια »^II)IIβ.ν^I ΓπηηιιιιιηΪ£3ΐίοιΐβ Ιιυιηιηί• 
Ι;ιΕΐ5, «Ι.-1 Γι>1ΐ'ΐ ιιηιΐΐΐί, τι:Ι πΓιοηβ ΐΊΐβΐι3|Ί»ιιΪ5. Ι'ιτ 
ιηαίιιπι νβΓη Ιιίε ΙχΕίΐΜΐ&ηι ίιιΐβΐΐϊ^ίι ; Γηη«Βφ»?ιιΐΐ!Γ 
ϋΐιίριη ρΓΪπιο ΓΟϊϋϊΐ ιπριηιηΐι,οΐ ρηκίιιιοιΐ υ ιιι Ιίιΐβΐιιτ, 
βΐ ρο&ίΓΕίιιο 3ΐΐίοΐι«ιπι. Ργϊο'ιϊ επΊιιι η-ΐίί ΟΦςίΙ;ι(, 
4ΐ(>ίπ(Ιβ ΙοηιιίΙΟΓ £0^1(418, β1 ιΐϋΐηυιιι ηρι;Γ4ΐιΐΓ ηιιχι » πηκί. 
3ΐιΙΐ4ΐ ΙπϋΐιΙιΐί αΐ. 

Ει ορρτοίτίιιιη ηϋ» 0{Τΐΐ>ίΙ αϋτηίννκϊιιοί αιοκ, 
Ι«Ιι>[η Ιιοι^ ίιι ]οΐα «ίΐιί νιιΐΐνϊεϊιιί ηηιιιρπ «ιιιιιιΙ ριη- 
κΐιηί. Βι ηιιί, ίιιΐ)ΐιίΐ, αρρΓκΙΐΓίιιιιι ΐ|ΐιιι«1 ΙιΙιιιιι ηΐί- 
ΐ)ΐιΐ)ΐΙ :ιθη ίεΰ^ιι!!, «οιιΐΓΐΐ ρΓηΐιϊηΐΛ*, ΐ!0<• βίΐ (|ΐΐί 
<1<:ΙίηΐΊΐΡ0ΐι<?πι ρτοιιίιηιιιιι, »ιιι ιιιριιιΐιιυ ιηυΐιΙ.ιίτκη 
ίΐυΐ 3ΐΙυΐ)ΐιηνίΐ ηιΓαΠιιιιίη ηι>ρΓΐ'ί3>ιιιιι. ιιηιι οριίΓΟ- 
ΙιΗο αίΟΐ'α >ιιΙ Εΐ-ριΙιι.ιΐΐΙίΐ. ΟρρΓπΙΐΓϊιιαι ιι•1 ιΙιμΪ- 
χϊηηΐΊΐ) Ιειιιΐΐι: Γΐ>ρΓΐ!ΐΐΕΐι$ί•) ν^Γ» αϊ! εηίΓηΟαίίιιιΐΛΐιι 
ΐΙ«ΐΙί«Ιί, 1]ιιι]ϋ τερΓϋΙΐϋπίΐοη^Γη. ίιι Ιιοη.ιιιι ^μιΙΟιιι 
8€θίρίιιιιικ, ΐ)ρ|)Γ<ιΙ)ΓΪιΐΜΐ ν^Γϋ ιιιιβηυ»ιη : «|ιμιιϊιιια 
ιιΙ Γϋρτ•.Ίΐ6ΐι»ϊοιιί Ι)!)!•! ναυβ ΓοηΙιαπυιιι. 

ειιίφΐβ ΓΟΗΐΙίρΜ. ϋΐ ί)εη;ΐ. .Ιία<Ι1>ι>ι[. Νϊμι .1 μ"« γΛί ί*•""*!"* «ί*; οξίβν. -ιδν μίν ΐΜνη^ν, 

χαΐ ούΰϊν^ΐ Αξίον ήγΐϊται φ2υλ[^>ίμ!Vΐΐ, χϊν ΐΐλοΟτιιι. 
χΙ/Εύγίνεί* >:*μ3, κ:*ν ϋλ^ «(ΐιφιινίίϊ λαμιτρ^- 
τβτός ίϊϊΐ' τους ίϋ φοθοϋμίνου; ίδ« βιδν, μΐτβ- Ό{ οί<χ έΒόΛίύπεν Ιν ^Λύσσ^ αΟτον. Κ>> αιΐι 
θίΐ όΐηδή χβΐ ΐΜ>%α λίγων, τοντίατιν, άλτ^δη μΙ 

λω>7£ - β:^ ίΐ τή>:γλώττιΐΐ. ιΐιν κροφοριχ^ν» 
Καΐ Γΰχ Ε30ί(|σ8 τό> χΛ*ισΐ€ν ηί'τ»ϋ χακόψ^ 

νϊυΐ. Κχχ&ν &1 λίγιι τΓ,ν βλ^βΐ]*. ΆχολονΟως 61 

ιιριΰτω,' ίμνημΊνίυΐε χαρ^ΐα;, ΐΐτα γλώΐ'Της. β'τβ 
ΐΐβιήοΐω;* ένΟι>μ£ΐΐχι γίρ τί{, ί'ΐϊ λίγει, ιΐι Καϊύτΐίΐισμοϋς οΐ« ΙΛαβετ 4*1 ΓβΓ{ ίγγατη 
αί^τον. Τβίτ^ν ίγτυϊ» χβΐ τΕΪΐίϊίΊν καΙ β; οΰκ 
{).α6ΕΜ ί>/Εΐειΐ|ί&ν, καθάπτρ βηλαν, έπΙ τώ'ν ΙγγίΊτ*. 
αί'οΰ,ΐύΐίΐΐΐΐ'.ν, δ; ούχ ώνΐίίισ-ν αΰηΐι; πλτιμμχ- 
λή3Λν-ϊί, ή ΤΓηρω(ϊέντ«ϊ, ή ίλλως ίτυΐΓ<^Οντης. Ό 
μϊϊ ^^ρ έ«(δ'.9μ'»ί, ιίλο; Ε;(£( »ωμΐ|ΐίίθίΐ ' δ $1 
ϊΐ.εγχο;, ϊιίρΘωοΐν πϊβίίμβτο;, "Οδεν ι&νΐλιγ](θ« 
μϊν, ίπΐ χΛί-ψ ).*μ63νομ:ν• ■ϊνίΐτϊοτϊ βϊ ϊδν Φνί^^ 
ίΐΐμϊν, ώ( ίναντιώτατον. Ι ΐιι;ιΙΙ([ηυΐίΐ ΠϊΙιίΙί ;^5I^^ηΛιι^ιιιη ριιΙΑί. Ιϊιιινί'•! ίΙΙΐ 
ιΙϊϊίΐϋ« Ι(ΐηιβ«β 3ΐιί ηυίίΐίΐ.ιίι; μΙοΓΪιΊηΓ, ηιιΐ ηΐίο 
•ιρΙΐπιΙηΓε <Ί9ΓΗΕ τίιΐΓ3ΐ<ΐΓ: οΙ ΐίι>ΐι-ηΙ(-Β Ι*ι*ιιηιιιι•ιι 
ΐηίίςηϊρΐΊΐΗΙι, ΙιοίΙ 9<Ιν<ΐ:&» ιΙιΜίιιοίΐηΙιο' ίοΜίΜΐι: 
Βα•ιϊ ΐΐπίιιΐ υηηα ηαί ΙίοΐίΐιΙ ΰοηιι'κΗΠΐ '*. 

νεκ! ϋ, ^ϋ^ ^ηγοΓ ]ΐΓΐιχίηιο ιιιη π ΐίΰπ ιγηηϊΐ. 
ΑιιΓιιιιιί Γοιιηηιιαιίιιιαιι βοΓηι/^ηι» ]ιιγ^(ιιοιιΙιιειι ηρ- 
ροΙΙ^ΙιαιιΙ. ^ιι^αI|ι^ιιI■ι[η ηιί!» ΐιίΙιίΙ αΙϊυΟ 4'£ΐ4|ΐΐ3ΐιι 
(ΙίΐΙυΓίιηι (:υιιη4ΊΐιιΙίο, ϊη ηιι» Ιΐ'ΐ1<:ηι ΐϊκίιιιιιιιιιΐιι 
1>ι;υηι. Ε( ΙΐΕνηιιϊιΙηη ^ιιΐιηιΐίΐ ίιίΓαιιιυηΚιιιι ^<)|1^ι»' 

ΐαίΙΙ υΐαΐ, ΐΐΙ (|ΙΙ() υ^ί Ι1»1ιι1.>||, ΟΐΙ €0η(ίΓ»υΜ>1^)ι|Ι )ύ«ίΐ. χΐν ί^ το"; Ε«»τίθ-.ς ά■ιυ^(ήμίϊιϊ (ύρίικων• 
τβι • Μαχάρίοι γάρ ηα*•τίς ρί αοεόύ(ΐΐ*•α ην 

'ϋι}/ι»-)/ΐι^>*<ιϊ>Α^ηΐ7ΐοναύΓαΐ>, χαΐ ονκάΰίτά» 
Τί- ^μνιΐι.(ν, άνϊΊτΟ'ΰ {ιαβΕβαοΑϋνΟΒ.! καρ1λ9μ6^ν^ι| 
β;•ί *1 ίτολοιίτιροι. Όρχος γ5ρ ο^δέ» ίτιρίν ίοιι " 
η βζβιίωΐΐ; λ^γο■^■ μάρ-τνρι τιβριλαμδάνουία ι4ν 
Ηιίν. "II «31 •| ιίΛλβιϊ νομοθΕ9ίΐ ΟϋγχΕ/ωρημίνοί 
τν ^ χ3-:ά βίοϋ γίνίμίνος ίλτιΟής όρκο;, ίνα "ΊνιΙ. ι;»ϊΜΐ, Ι. 193 εΟΜΜίΆΤ. ΙΝ ΡΧΑΙ.ΜΟδ. ^^^Γ |Η αντϊΐ. Λή ΓΪί»- ντβίατ ♦αρβώ, φη^Ι- κιΐ πρ(ι; 

Γίκ ■ ΤύΐΕο* ίί ΧριτϊίΛνοϊί όρκων ύ Οίταέΐίΐ^ χβχ- 
ΙΧ(;;ε Πζνΐ^ - Μάβτνς ί»ν ίσνγ ό θ»ί>ς, {ι λ*- 
Τί>ΐύα έν τφ Λνΐύ/ιατί μον. Κ*1 τ[4λι«• ίίάί•ινρα 

Τύ άί>γι'φιοτ α!>τοϋ οίτχ ίδιακΐγ ίχΐ τύκφ. ΤοΙς 
ΑρχαΙοχί λίβν ΕΤΓβνϊίϊιβϊον ή« ή τανι-^Ιν^ία, κιΐ 
βΐιχρ^ν, χ«1 χατ&πτυιπον ■ 6 γΛρ ίΧιή;*ΐιΐ«, ίν και- τίΐηΐι-ι £ΐ.Ίΐιιΐ'(τσιιΐιΐΓ: «γγιιμ) Κνιιις.Ίϋ Γ^ι, ςη^ι 
ρεΓ(ι-'-ι>ΐΐΓίΙ>ιΐ3 |ΧΊ[•οιΊοιη ιιιπικίηνίΐ, ]ιΐΓηιιιοιιΐιιιιι 
μ«•ηίΐ4ΐΐί:ιΙΐ!>6ι1>ΐ ; Ι.ιιιιείκί 1ο•ριΐΜΐ<Ιίιιιη(|ί(|ΐιυ,ιιιΐ))υηι, 
ί^ιΐ! ^ιιτ^ιιι)■ι1I^ Γοηηιιιι ρΓχ-νΓβΓΓ•: νίιΙι>αΐΗιιτ. 4•ι ίιι . 
Γίΐη)«η*9 ϊίΓΐίιΟΐι 811 1)1 .κ^ ίιι ΓτνιΤΕΐι1ι«ιιΐ3ΐιΐυ!>Η^ 
(|υίιιιιι ηιΐΐΙίι•ηΐίιιπ)&ίΐ'))ίθ]3ΐί,ιιΐϊΙΙυ<1 ; Ρ^^ ΐΛίΐίΐαΐίιΐι 
^'^ιβ^αβη^». ΙΐΜΐι ίίΙικΙ 1*»ΐ)1Ι ηιΙ ΓοΓίιιΐΙιίοί : Ρεγ ^Ιο• 
^^ΔI^ι^ι^ίι^ι {&^) ι•<!ΐΐΓαιη". Ροηηηιιι νΐΓθ]ΐ)Γ«π)«ΐ)ΐί•Ιϊ- 
ι»ς Γ31ιIIIί^*^π^I^3η^1 Γ«1ΐ(|ΐιΐ{<||»ιι$: Τίαΐΐαϋ ιιιϊ(.ϊ 
Ι'ι•κα]ΐαηι (οίο** : κι τηηαΛ : Ταΐίπι ϋααηίηΒΟΓΟ. ". 
λΐςίΐ>Ι•ιη ΙΙ1ΗΜ ησπ Ηί4ιΐ οΛ ναταυι. Λρυϋ >ιιΙί- 
(]υο»ΐ)ϋΐΓ3 8υιιιιιιοίη ^ίϋΐ'αοκ «91 ιΐι^ϋο ΐ'ΐρΓοΙϊπι- 
ΙίηηΓ. Νηιιι ΐ|ΐιΙ ιηίίβπΓβη ηΐ, η αρροΠιιιιο ιηπ- 
ρηη: ιπιρίυιιιη ρπβΐιιΐ, •1>|η(ΐη( «Ιυ^ίΐ, ίι| ΙμιιΙιιηι ίέϊωχί. ΝόώΓΐβ δ' 1ν )Μΐ1 βΕϊωί, 9ϊι ι4ν «£ρ\ ίύβι- Λ Γί•«.•ί(ΚΓί ^ιιιικΙ ιΐβιΐίι. Ει μΙιιιτ μιΙ<ΊΙΙ|ιϊ ρβΙ<•&1, άο βί(α; λίγον, δς Ιοτιν 4ρι-ύρΐ(ΐν Μχιμον •(% ^%. οΰ 
Κη, άλϊά προΓχα χαΐ άμια^Ι ηάντβς Ιϋδαξΐ. ΐο •)ΐ)ί ίινίη» ι:Ι<ιΐ);ΐιΪ4, ΐ)ΐιχ χγ^ρπΙμπι χ^ηΐ βιαιοϊ- 

ηκΙΙΤίη 10 ΙΡΓΓ» ρΓηΙ)ηΙΙΙΙΙΙ 9|μρίΙΙ:ιηΙΐ•Γ, ΐΟ ρΓχ. 

Ιειία >|ΐαιΙ ^ιΙκ^ιιειπ ^ιυιι ιΙιροΒίιιΐ, ιιΙ ίΙΙίπΰ Ιηιιιιιιπ 
βΕιηαυιΙ (Ίΐι-πκιπν Γ^ροΠηΓΜ ; (|ηϊηίηιθ κηΐίΐ Λ^ 
»\α>•- η»Γ€βι)ϋ ηιιιΐ)(!ί ι]ο^■^ί^ 

Ρι ηκιΐΐπι ΐΗρ€Τ ί»η(ΐΓίΐι(πιι ««Ν αΐίίρίι, ^ιιί 

ρΓ0ρΙ«Γ ίπΐιΟΓΐΙΐΙΟί» ΗΐιΙΙΐΙΠ) ΓΠΙΙΙιυΐ ΓΚρρίΐ ί 1ι| ΕΟΙ 

νΙ(ΙβΙίι:βι Ιχάΐτΐίΐ 1)111 ίιΐίνιιι^^ Εΐιηί. 

Οαι (αΐ'α Λιτέ, Ηηη ι-νη3*ιΐ(τΓ«ύίΐΗΓ ιπ ΐφ»ίιιη. 
Οιιιη ιΙιτΜιίρίίΙ ΡΓ-ιμΙΐΓΐ3 νίηιιιι ξΐηιΐίπι νίτ[ιιζβ 
ρινιίίΐιιιιι, κιτηιοιιί κιιο οιη(1Ι(•ιιι>ιιι Παηιιιρριΐιιιίΐ; 
Ο»! ί«ϋ. ϊιη:ιιϊΙ. <•Β(|Γυ; «Ιί€(» •,ϋΐιΐ. ϊεΙιιιΙ ϊ\ ομιιιι 
ρίΓΐβ ροιΓι^ιΙ-ιϊ, ηιιΐΜ|ηΒΐμ ϊ ίυΙιιΙίίιΐΕ ^||^ οι;|. 
ΐίΐονΐΙίίΐιΐΕ-, πιιΐ ϋΐηΐιϊΐίυΐν, ηΐΜΐΐ) ίιι Οε» ΙιιΜ. 
^ Ει ιΐΜΟιΙ 1ΪΙ, /,) ι,(ίΐι/ί„„. ί(1 ί4βΐιϊΓΐ(:»ι ηιιοιΐ ηιιιι- Δια^ιυγΜ^ήβίΐ ϊβν εΙ; 4ρ£ΓΪ•,νΐ τίίκΐν, ειϊεΟτ,κ; 

«ϊ» ϊΛγΐ|ΐ τέλος *:;4ξιον .Ό ιηκών γ4ρ» φτΐίΐΐ, ιά προ- 

ε-.ρημΐν*, ίίίΛπς ώκ, οϋ τ:βρ»5(ι#τ^(^ΐ^βίτίι -ΐ,ς ϊν 

*ΐ:ιΤ. βίί!»!.;. Τ^ Ε, ΕΙς ιΰ>• «ίώνα, βνϊ\ τοΟ. ίι!ι 

τακτίς"*) χαϊϊ τ^ν 7ΐιιρ(1«Β βίον. ΕΙ £1 χ ι-: ά ίο ν 

κιρ^ντα, πολλψ μίλλΐν χογϊ ΐΐν μΐλίβντβ. 

4|ΐι*ιη. »Ι «ΐΜΐιι ιιαη ηιιηιηονεΙίίΙιΐΓ ίιι ρηκ&αίιΐί (Χ>ι-ιιΙο, Ιιιη- ι^μ ιιι ρ^^:ϊϋ^ι1ι νϊια : <)ΐιβι| $ί ]|, ρΓ^., 

Ηηΐί βΛΐΗΐυ ηηπ οΐ)ηιπιι>νεΙ»ίΐιΐΓ, πιιιΐΐο π>ίιιυ» ίιι Ιιι(Εΐη>. ΦΑΛΜΟε ΙΕ'. 
ΐΐ^ίιαι. κι! ίΐκύνίς. κλ\ άιίρίΛ*τΐζ ^οΐς ίρι^τίϊϋ• 
β•.ν εΐί ^/«ζάλοπιον κλίοί άτΜνέϊΙμηντΒ». χ\ρύ•ϊ- 
τ'ί«5«ι ιίιν ίχείνωνίνδραγαϊΐίαν. "ΟΟί"* 4»ϊ\ ϊοϋιω•., 
ό παρώ* ι^χιΆι^^; Ικί-ΐήη ϊψ νςκι^ιΐ^ ΧρϊΤΐψ, κι6- 
^λ{νϊ^ τήι ΐίΐν ιηβυρϊιν δίρ^-ϊι !»1 ϊΐΐν βΑναϊον, χίΛ 
ι4τι *4 κρΑτο; Ε^^οντα ΐοΰ βινάτο-ο ίιάβςλον. "Αν- 
αμαρτ^τουγίρ μεΐναντο;, αΖτε ή ψν^ή αΟ-«ΐι ιψ Τ(ΐη/ι ίιΐίΐή)ΐΐϊο ίρ$ί βανΊΛ. 
Ι'&νίΜΙ'& XV. 

Ι ΑριιιΙ ϋτητοϊ, ρΓο ιίΐιιϋ ίιΐϊΓΓί))ΐϊοπϋ βη;)^τρϊ- 

ϊί*» 1<«|!ΐ4ΐιιΐ9 : 4|ΐι<ε ιΐϊκίίιι βΐ^ΐΐϋΐ: βοιι αύ ιι^β 

|ΐιιΐίιι& ίιΐϊοΠρίϊοηι-ιιι &1);ιιϊ^)1;«ι ΐ|υΐιιι Ιι|ιι1ι|. Ηυ» 
αιιΐί-ΐΗ ατΛΐ ιηΐϊιιιιίβ, ιιΐ («ΙυοκιίΑί, ίιιΐϋ^*ιιι•&. αικ 
ίΐ3ΐΐΐι•, {ΐΓιΊΐιιο ιΐΜ|ίΐαιιΐίΙ)υκ Λίιίί ίη ρορβίιιαιιι 
μ•>|]ϋΐι:υΐ ιι:?ιΐ(θΐϊιιιι. Ι,οι» Ιςίΐυΐ' Ιιυ]ΐΐ6ΐιιαι]ϊ £Α- 
ΙυΐΜΐιχΒΐιΐίΐίΐΐιΐΛ^ ρΐΐίί:»^ Γ»ίΐ1ιι>ιΐ|ΐ «ϊΟοΓιϊ ΟΙιιϊιΐο 
(οηίπψα» &ίΐ : ήΐι[ ιιΐί βίΓβηιηιι πιΙΙββ εΓυιίι οΟτι ή σίρΐ. ίΤβΐ δια<ρθορ\ν, ΐβίήμερίΐς Ανισΐ^ΐσ, ]3ηι1ϋ, ιτΙ ιιιΟΓΚ:!!• Ιρ$,ιιη, 61 ιιιοηιι ριΐΓίΐΐτ ϊη^μκ- 
Κίρίοΐί κιΜΜ'ρος 4 Άΐ^^βιοκοί ίν ΐϊ{ βίβΑψ ΐ'ΐιν ■<■■■■> αΜιιΐΐπίεπι ΟαΙιιιΙ»)!» (]ι'»ΐιυ»ίι, ιΐιιιη €ΐ γο 
11(•ί\ΐΐΛ'ί 5ι>1αβΕ4, ίφ»ρμΑ;ω« τ6ν «Λρίνΐϊψβλμίν. <)ιιιί1 {Μϋΐ^ιΐιιιιι ιυη Ιγ(;ϊι, ^ϋΐίηι:) ρ^ιι8 ίιι ϊιιΓιηίΑ 
ΈκΙ τοί{ αίιιίοις ίΛν χαΐύρΟώμιυι τί]ν (τ:^.λτιν':αι3- ΓιΙϊι,'ΐΒ ιιυιι «&Ι ; ΐ|ΐιίυίιιια ίιιΙ«Γΐιυιΐιι μοιίιι» %^ι\ϊλ• 
ίηϊΑνίϊττ^β» ί(* γλώΐίης τ»ί 4β61ί 4 ΙωίήίΡ. τ»ϋ ίΚ, Ιιβο οΙιηι» εΐυβ νι>ΓΟ ϊίΟίΙ €0ΓΓΐρρΐϊβΡΕΠί, πιιη 
Κϊνβγίου ΠνΕύμκτ«{ ίμΐϊνεύαΐ'/ΐ*; χιΊ ικν^ιβντ•,; Ι•'ΐΐϊι ηιαπίβιΙΙβ Γ'Κΐι^ΠΜβιίΐ : ιΐι- ΐ|ΐιι ΟΐΓΐι^Ιί γΟϊιιγ. 
■%>!•/ προίήϊην, ΆνίτΡ'ίϊεί όϊ τίι ίΙΙας τήί νί/ΐ),-, κ'ΐίΐίιιιιη Ινίηΐϋ ιρΐ)•ΐυΙυ3. κπ I^ι^^ί> Αείϊοηιιιιι ιΐϊϊ,• 
χ»\ 04« Λρ4 ΐν^ τΐλ^^ί αύτδν ίγΐνΕΐο. ^^^ί4>^, ριχ^ι^οΐι Ιιηι: Ρ&αΙιιιο αιιςιοΓΪΐαΐίηι »ς γοΙιιιρ 

ιΙΪΕΐίβ ίαίί αιΐ)!!-!» 8ΐ1ιιΐηΕιικο$ΐ. Ιιι Γβ1ιιΐ5 ίΐ3ΐ|ΐιΐ! > ΐΰ ρη<ι3αΓΐ! μρ^ιΐ^ 8;ιΙν3ΐιΐΓ, ίΐ^ιΐυιι» κγιι •,οΙιιιιι-. 
ηαιη Ιιηπε ροΓ Ιϊιιςιιβπι ΙμαΙι βανίϋ 3ί1•ϊ ϋΓ'ΐίΐί ΒΑίιαη ιιίηιϊηιιη ^ρϊιΐια |>Γα|ΐΐιι;υίυ ίιΐΐρ γαιιΙϊ ι( 
Ι«1>ί.Ί ρΙιιϊ 3ρςΓΪΓΐι1«. 1)«9€ΓΐΙ>ί1 3υΐ€ΐΐ), ΐιοη ΙϋιιΙιιη» τί«(ύΠΒ- £«-ηιΐ9, βοιΐ ο ηιι;ι:ευιιΐ|ΐΐϋ ιηΐ€ τϊγΙόιΪϊε 
ΓΐΜΠίι £«[3 τιιπι. 

»' ΠΟλγ, 1,40. "ΙΙΟΛί. ι, 0. " II ^οΓ. Ι. Ϊ3. 

νοιίΕΒ ΙεοΙιοπεδ. 

(ίί) ΰΐΛΕΒ Ίμίτίρίν, ΠίΙίΓβΙΚ, ρίβ ΙϊΜΐί Ι.ίΙΙίΐ111β Ιΐ1ΐ6ΓρΓ« Ιί'ΒΪΙ ϊμίΐίρΛν. ^ ΤκΗ. 3, ί'οΜβΓίκι Μ*", Οοηίη^, ^ιΐιχιίϋΐιι ίρΐταίϊ ϊη α Φύ.Ιαξότ μι. Κιφιι. £τί ίχΐ ΓβΙ ί^^Λισα. ΐΐ. Ηιι](ΐϊΡ£>[ι»ι νΰτία Ιιιιιιι:ιιι» οηιιιιιιυ ιιι<ιΐΐΐΙιοΙ:ι 
6ΜΙΙΙ ί'ΐΐ Γοιιιιηϊ ΐηαςϊΐ <|ΐΐ:ιιιι Οϋ» νιι1(ΐιΐιΐΓ ι-υηνι;- 
ΐΛΤΐ]. Ν«τςΗ« πιϊιιι υΐ ϋηιι, βειΐ ιιΐ Ιιοπια ιίχιιιο- 
ηι^ιι ιϋνΐΐίΐ, ιΐΐΊΐΟίιΐιΐί ιΐ'ΐβ ΐ|ΐ>«<| 4ΐ ΓχίϊΙΙΙιιιΐ^ (Ιί^ιιΐο» 
Λ ρηΐιίαπίίΐιυί ίΐΐ|>ο»Γί ρυΐϋκΐ : υΙ ϋΓΐΐΐΐιι ρ-ίγΙει^γ 
ΐΓ>ιΐ€η« ηιΐ3 ϊρ5ΐ: €ΐΐίη ιΐνΐιοΐΐανίΐ, 3^(^110 ππΐιίί, ιιΐ 
(υ«|ΐ5>ίΐιΐ)ΐι ΐΗ 3ΤΐΙΐΐΙ;(μΐιιι>, ίικίοιιϋιιηι |ιγιι|»ιμιιΙ. 
Τ^ιιιιιΙΚ ϊβΐΙιΐΓ νι^ΐιιΐ Γιιιιιιι> ρητο-ί 3>ιΙ Ογ^ιπ : ηιιαιΙ 
Γ|ί:ιιιι ίρίΓΐΙ θ*ίΐΐ6>:1ίίΐ*« ίΠ'ρρπιιιιιΚΓΟ ίι;ιί*«: «ιιη 
Ιί^ϊπιιιβ : 0Γΐΐ(ΐυ<^ ϊ^τνΐτί ^ρ »Ι} ηιηπϊΐιιΐί Ιηιτ> ιι»- 
(ΐίΓι'^ϋί ηιιιιιι οΐοιΗίί ϊιικίλΐ•». Τιι. Οοπιίιιϊ:. ίιι- 
ηιιίΐ, ΒΕΓνί κΐΐ, ηιιοπίαι» ίιι Ιο &οΙο 5ρϋΓ»<ί. Νβ'ΐαί 
Γΐιιιιι Ηΐίί Ιη Π: Γθΐι<ϊ-ιΐί ϋΐ:ιι, ΐ|ΐιυπηιιι 14^ ΐΐΙνίΓβ 
οηιιι» ιισνΙ. ηυΐ ίη Ιο »ρΐΐ3πΐ. 

ίίίχί Οβηιιιιο ; Βίκ* ηι^ίϋ <* («. Πίιϊ ίτ^ο Ριΐή Β Ϊ,Ιλο τφ Κνρ'ν ΚύίτκΙΐ μον ίΐιηί. Εΐηβ τή» Π«- 
Ρΐ ιιιιιιιίιιιιι Οηιηίηο : Τ», Ι'ιΙΐ'ί, «Ι «ιί3ιιι ιηπίί τρ\ τί^ Κυρ!ψ ^άκιαν. Ιχι }ίύριας ιΐ κά^οϋ, ύς ύ!ΐολιμ.κάν(4ΐν ή^ιΓν ^χριβώ{ 4ρχ<ϊυΤΜ»!!( μΕμι;«ν. 
κίν τοΐ,- ΕύβγγίϊΐΟ,ΐ βιαφ^^ω; ιίξαβΟαι μνΐ){ιιθ- 

ίιι Ιΐΐί ΟΐιΙ μάνίι ^).Τΐι]3, ρηοΐνΐ 'ϊΰν £•λ(υν τΐ- βι*Η)ίπιι». βΐηιΐΒ Μκη ιΐιοΐ €ΐΐ8ΚιιΙίΑΐιι ΙιαΙιεΙα [υΐ αΙ> 
ΙιΑίηϊηι• ειιίιιι ^ΙιΙηιιιβ ιΐίΐϊ (ινε τεΓΐΐ9, ιιιιιι υΙ α 
ϋβ(ι]: ηηηιιιΐ ίιοιιιο <1ϊ*ΐιι3 βιίρβο ίιηΐίΕ>τϊ»τειι«ΐο- 
ιΐίι. 5«ιίίιΐη«( «ηίιη. ιΐ)<)ΐιιΙ, (»* ΖΙοικίηο Λ βΠΐΗ 

#1(1)1. 

^^^ιιΛ ίβκοΓΜίΠ ηΐΐΟΓίιπι ποη <{ΤΜ. ΛιΙ Ιι^Γ, ίΐΐιιιΐ 
ΠίΛΐιι ^ιπφΐιιΐΐ ιΙίΛΐ, ΐ|ΐιθ'Ι Ιιι ϋοιιιι π<είί, (|ΐιχ >η 
ί3<τι ίΐίίιι III ιιίίη-ϊ ίοΐι-ηΐ, ηηη ϊκΉ^εβ. ΤΊΓί^ϋβ ιτηηι 
9ζΐ% ιιΐ ιίΐιί ΒΊοΙβιτοιη, λΐηιιε Ιιοε ριοο 16 ρΙ^•-»- 
ΐυιιι (ΝίΜ ίιΙίιιΙΟΓϋΐπ γειΜ-ίικ. 1.ί€«Ι βιιίιιι ^Γ.ιΙβ 
τΐΐίρΐΐΐ 0βιΐ8 «^υ-τ «ί ρ\α αν π-Ιϊ^ΐοΐϋ λ ποίΐκ οΓ- 
ίίΠΐιιΐιΐΓ, νοΓυιπ ηηη ιιΙ ίβ ηυϊ ίη(1ί;;ί3ΐ, χεΟ υΙ Α'Όρώτπυ κιι\ ο!>χ ιϊι: βιοΰ, Χ3ΐ βιΐ^ νΛτ6 μι ιζιρι-• 

καΐ Ικέτίνσα αύι^Γ. 

"ϋΓί ΓίΓιν <IIΐ<βώ^ ^(ου ©■> γ^ιίαν (χΐΐς, ΕΤιην 
ει π^ΐτΐιι,οτιτών $ώ^.ν («ν τή^ θϋ3ίι»ο5 /,££ΐ]> 
Ε/Εΐ;, ίνα χβ\ Ούβω β^ι, χκΐ «?τω ^ηθ^ Εξ», £1 
γΐ^ Υ.ί\ πραβίΐ-ΐατ 9ε.6ϊ ^^ <ύιΐΐ6(Ι:ς ϊ:ρα<ηγ4μ(να, 
&>«' Ονχ ώ; ίιτβΐήΐ αϋτϋν, ϊλλ' ώστί ^αϋΐα χρίνην 
ϊ>γ.ΐι-ιμοίύ'Λΐ< Αβ^βειξιν. «ΐ ^ο:εΐν(Ιαι )ΐ^φ««[ν 

{ΙΙλ, βηΐίΐιιιΐϊηίΐ β(1)βηττο1ίΐ)Ι>ΐ ι1ΑΐI^Ε (γ^ι «νπ>, ((««ϋΐίιιιη ΙιΐΙιβϊΐ : Ι1ΐ]ΐκ ίη ρπείειίιιΐΒ μ οοοβκϊφ. 
■Ι4ΙΙΙ ιι-ΐπΐιιιΐίοιιίβ ηι:ι)»τυιη ι)θ[ΐθΓυηι. 

ν^κϊ. 3. Βηηαύ γ\«\ ιυηΐ ίη Ιΐττα ι]κί η\τώ4ία Ο Τ«7^ άι-Ιοις χοϊς ίτ τή γη αύτονίβαιψάστΛίσβψ 
ίίςϋ ΰοι-ϊηνι. Βΰη!κ.Ί>\φ%\ΐ,ίη.ΐ0ί,^>••ί,%όΐηαι»»4 6 Κύρ'^ς-. Ε!ίι>ΐ:-:ς ιίμι. φηι'ίν, <:&ω;, ίιι τοΙς 
Ραιηίιιυϊ ςυοΐΐΐηιιι ΓεοΐΙ ιηΪΓίΙιϋίί, ^^ ρΓΚίκΓ οιιι- &τΙοιΐ^. '.οΐζ ίι τ^ ϊ5 ιιύκί Οιι^μισι^ χοΐ πιρίβοξχ 
ηίικιι ορϊιιίοηειη, ίαηείΪΒ ΙιηιηίηϊΙιιι^ ^ι» ίιι Ιι;τγ3 ίποίηβεν ή Κτίριοϊ. '^γιο; ϊϊ. ί τδν βί6ν είΐςχρ-νώς 
<)ΐΐ9 ϊνηΐ, δϋΐιίΐιΐί ιιιίβηι ίΙΙ•• γεΙ. ι^ιιί 0<ίΐιιιι ιίηηθΓβ ΑγβπΛυ, «\ ίη' βύιψ «ίρΰιβώί, «ίς; ην 4 τβίτβ 
91(131, £1 ϊη ρο (πηΙΙιΙίΐ : ηιιιΐίβ ργ3( ηιιΐ ρΓϋ^οιιΐΐΒ >ίγων. ΐΛ^ν 8' λ•* οΰ; ϋγ:-., κάντΕϊ οΐ τ:*^ τίς 
ρκΙΐΒΐ ν(;Γΐ):ι ρηιΐιιΐίΐ, Ει Β^ιιιΟοι, <1β <ΐϋί1ιιΐί ηιιιιο Χριντοϋ παβΜΐίκΐ εϋαρΕπή^αντίΐ ιψ Θε^. Γΐ;ν 1οι]ιιϊ(υΓ, οκιηββ ίηΐΕΐΙί];^, Ίΐιϊουηιιΐΰ 3ηΐβ ΓΙιπίΐί 
9<Ι(0ΐιΙιιιι< 1)00 ρΐαοιιβηιιιΐ. ΙΊτ Ιογγϊιϊι νεΓο 3ΐι1 
Ιιΐιιο ϊιιΙεΙΙ)^):) Οι: <ΐιΐ3 ϋΙίΜ ίβπ^ιιιιο ΐΓΓί[)Ιιιιιι ΡϊΙ: 
ΰαιηΜ ίΐί Ιιττιΐ '* ιιιιΐ «Ηρι^-ιιαιη ϋϋΠΐι.ιΓ-ιιι, ίΐ) 
ηιια οοηνβΓί.ιΙιίηΐιΐΓ, Ιαιηι:(^Ι 3ι11ΐϋς: ϊιιΐβτΓα βϊ^ΕΐιΙ. 
η ίη <^ιΐ3 ρα&ι ιηοπΐπι Ιια1ίϊΐ3Γο οϊΐΒΐϊΐΜ»ηΐιΐΓ. ν,-Ι 
|ΚΓ ϊίΐιΰΐο» ίπίοΙΙ^ι^τε ρΟΕϋΐιιιιΐΐ βροςίηΙοΒ βι ΐίιΐο- 
)6ΐ(|ΐιί ρβΓ ίΙΙοιεπΜΐίιΙεηιηι : ηιιί ■ ιιιυ1ΐί|ΐΙί(ϊ ιιιυΠϋ ιενίντο, χϊΐ ίνϊι οί ί,ίν?ά«ϊϊίς πολιΐίϋονϊβι. Ή 
Κ3\ άγ-ους μίν ύικώιιΐϊτέβν -οΐζ ΛΜττίλους, κβ*. 
ϊΰϊίς ίζ αύ-:ών τιιιιτϊύβαντβΐ, πι>λΐ);;δών ρν^Ηντ»; Εΐ 3 ΚΓΐνΊΙιι» [ΐΟΓίιιιΙίϊ ΙΙΙκτϋΙϊ Γιιεηιιιΐ 9 Πηιιιίηο. α Ρ'^ΐ' ("ΐ-^αΛ, 1ν«ςΙρίί»ιι> Ιιι ΐ|υ3 ν(π<><ιΙυτ. Ι>ι:ΪΗ)5ϋ 
^9^13Iιι ροιιιΙ. ρΓ•φ(<.τ ΐ|ΐΐ3πι ΓνΕίΙ βίκ 1)ηΐ5 Ιι^νι: ηηίλΙιίΙΊΐ. νοίυιιυι. ίΙΙΐΐΟι,'νί ίοιιιρκΓ ηΐ3ΐ)ίΐ| ιΙίιϊ|{<:ιιι Μ οιιιι- 

νειια. 4. ΚνΙΙίρΗπιΐ^ ικ»! •π/ϊηΜιΊυ«* ύι•ΐΜιΗ, 

ρβιΚτα ααίΙΐΓβΐΐϊκηΐ. Ρατ ιυΓιπηίιαιο, ΙκΙκ)γ•->> -ι1- 

«(110 ;ιΐηίθίυιι>^3 οίΓυηι ΙηΐίΙΙί);ίι, ςιιπ^ βΐΐ' Οικμιειι- 

«3ΐιΙϋ 3^ ροΓίιιίΐΐΐΐΐιΙΐ Οϋο ΕΓαηΐ ηικΙΐίρΙϊΕϋΐφ : «Ιϋ^ΙΐΧ 

^ ρο&ιιποΟηιιι (■α;1ι!ΐιι βηιιυεηΐβ είΐο μοΓίΓβπίίϋΓυιιΐ ; νων. 

ΐαίια έτάγνναν. 'ΛίΟίνίϊΒ; /ίγ:« ΐΐίίί -ίνο•>; χαΐ ■■ ΡΐβΙ. 1X111,1, 157 ίΟΜΜΕΜΤ. ΙΝ ΡδΑΪ.ΗΟί. νϊΜ αύτύτ ί•ύεΐΜ αΰιοί^ς 6 Κ&ριοΐ. "Μ κβΐ ί»ικ; ■ Α •ί"<ί^"■ <Ίΐί»•. ιη•|ΐι«ΐ. »τίίιιίΛΐ*Μ»Μ Ι"••»•»•- „ ^^, 


VI ι1 ιτΙΙ,Οη Φ(ΐνΑγ«γ<ί<ν Αιιίισφύγ^ΐ ανΑνε^ει, έιβ- ΚηηΙΐηΙ.Ίί, )•Ι οΙ («•γγ;ιιιι •^"■«μλ. «*,ι,,^ . 
ΓΙιιίΒΐιιΐ» ίπΊΐιιΙίτκιιΐ. ιιιίυ» ιιιυΐιΐιιΐί^.,^ ^^ 

Κη^ΙΙ ΙΐΙΐϊ 9η•ΙΗ» ίΐιΙ'ΓΙΙ'ϊ Ι-Ι, ^10»ι•»ΐΜΙΙ. ΛΓίι,,, |.,, 

ιΙϊι-ΐΐ(•• «ιτΓ |Η»<ίΐιΐΗ)Ίιιιιι Κ«>η);ΓΐΜΐ, ηνιΠιταιποικ 
III ί«Ηί|:ίυιιβΗΐ 10 ρίΐΐηίΓΗ). Ο^'^' *•'<)|)ι)ι•Ιιιγ ιμιη ιιΐ 
»Ι| Ιιυιιιίη*, *•ίΙ Ιιη•|ΐ|••» α (>•■(> |ιγι>(ι'Ν-•ιι1» •ιιιιΙ, 

ηίΙ•»». Π•»: ιΐϋ ^ιιιI.τ^'^ ιΙίΓΐιιιη γϊΙ) ηιιί 1>ιιιιιίπιιι» •>ι'' 
<ίιΙ«ηΐΜΐ,(Ί τ|«ιαιιιιιι ιιι.ιΐι•ι»ιιηι |ΐίΐηι>ΐΗ Κοιι)»ι><)Μιπι 
ιιι.-•Η)Ι<ιΐ(. ρ('η1«π<*)η•, η^•ξΜ κ ϋνη» <■« «■'« ιΚΐΕ^ 

ΓΙΙΙΐεΐΊ<|^Μΐ|«ΓΙΙΜ, 

Αμ|Ν-|1ι.Ιι.ϋιΐΓ •ιιΐΐ'<ιι |ΐιΐ|>ιιΙιι« ιΙΙγ, μ<•ριιΙιΐ4 Τνί γ4 4Ερ4τ(^ν ά~•λΑΐ<κν• μΐϋμτ,τ^, νβΐ γίνΐ^ν 9κο>ιΑν. 
«Τ η τοίΜΐ-ΐν. II χαΐ ■ζι^\ ΐΐνν έ£ ίβιώ* &μν*> ι^ 

■οΓβ; «ύιών. Ιί Ινα^μων 0>τΐΗΐν ■ έλΧ" εξ ίΙλιΐΓρι.ν)ϋ» 
πίττΜϋ,', χαΐ -πΜκμαΐΐΜΪΊΐΟι^οίνΐ'οΗί μνΐ(99ήΗμα« 
ιών I^^η^ίνύ•», οΤ; αιΪΕονΐ ών^μβζα* πέΧιι 6ιΑ ηιν 

4ν:1 ί7ΐ(ιτΜ¥, τκϊτ&ν;, «βΐ βββ τ«ύ;ΐιΐν αχί'«ονΟι. 
ΧίΐΛΐ) £1 9ίΑ'ϋ νοτ-Γν:* άν οί λ4γβι ' και τχ&τα βι ΙιικκυΙνβ Ι^οηΐΜί, αΐι^ι•)• »1ί3 }ΐ(ΐ)<ικηΐ(χ1ί. Κηη 
ί<ιι•Ι>ΙιιΐΑ, ίΗ'ΐΐΜΐ, Ιιιι]•ΐΜΐΐ'>>Ι« πικηίιιιΐκι», ηΐ ΐηίΟΐ. 
«<.>& ;ι|>|ιι'ΙΙ.ίΙκι : <|ΜΪιιΐιηη |)|ι»•ί Γ>?)ΐΐΛΐι<•ΐι9ΐ(ιιΙΐ'λ. βρ- 
)ιΐ'(.)Ιιι>ιιΐ'ηι |ΐΓ*«>ιιιι 1Γ |ΐΓΓΤΓΓ!-3<ιι. ^οιΐΡΓ.ιΐίηηνιιι 
ιΐ|νη«•η<•<, »*>«ιη> ιιιαΙ•ι'«. ;ι•ι1 ΐ|ΐ•ίιΙ ;•)ϊυι| ίϊηινΚ'. 
%■! ιιιηΜίκι^ικι ιΙιΠιιιιι ιηΙιΊ<)),'αμιι> Λ»• ϋ* Ι|(Ι* «■& 
μηιΙιΙ^ΐϊ (η'ΐΙίιΙΐ'Γιιιιΐ. Κ•ηι .-τιΙιιΓί'Τ.Ίΐιη. ίικηιιίΐ, !"'(' 

(.Ιίϋίΐβ η>ίΗΐι> ("Λ »ίΐΐ(;ιιιιι.•)1ι. ι.ΙΐΒ ϊΗΓΙϊΑ^ΐίϊβ, ίίΊΐ ι•1 

&ΙΙΙΓΡΓ» ΙίιΙί*. VI «ριηΐιΐΜΐί ΙκΐΒΐ^α : ιι«ι;ή« η>«ιπηΓ 
>-ιο ΗηιιιιηιΐΗΐ, ΐ|ΜΐΙ»ι> «ΙίΐΜ |ΐιιτ ρηΐ|ΐΙΐΓΐ» ('«» αρ- 
^''Μ.>Ιι.>ιιι, »ηΙ <|•><ι$ ■•ΙίοΜίηίιχιι «β >Ιι<ι>Ι.»•η, »πιϊίΛ> 
«ιι•ϋΙ•ιι : ι:Ι •|<ι<» ίιιηκΙρΙ•^. ΗιΚΙι'ϊ, «Ι ηιιΤΓΐιΐ)ί|ΐιι* 
•Ιία ίΗ5 ι:»ιι@η)(•ι•ιιβ αιιηι. (<•4τ)ί• ^>ι(£ηι [>ΐΙ ίιιίεΐ- ^ρ*ύ^φα^, ώκ^μαζι χα\ ^Ι<κ4βΙον;, καΙ ι^ΐ 1ξ ^ Ιί^Ί ρ•ΜΑΐΜ•ΐ ί\ΐΜ• ν«τίι9, μιμι ΙηΙιΗ ν^ιΐιαπιπι Ιίιιΐ Κύριος ί'ί/Λς τΐ^ς νΛμρο•Μψ•σζ μου, »α) ΌΪ• 

ΜοηιρΙου μον. (^ Ί:3ί{Λ ^νώμην, φηιΐ, ιοϋ ϋφτ^ 
4γ4ν^μην ίν^ρατϋ-ί-;• «α\ αί^ίι; ^^|3 τ1^ κϋβΊΛίι μπ- 
ηχύς ϊβΐΐ ιού λβοίί, ^βϋ τϋΐ^^ι-βΛνϊρς ϊξ (&'.ώ^• 
■ηΖ-η 19Ρ χαίιΐ χλ^ηραίΜμίαν, ώ; Ιν α> ίΕυτί^.ΐ;) 
■{■«λμψ προεΐ^τιι' Ικ 4 »α\ ϊ*ύ βΐίΐν4;«< • ΐΛ-τ- 
(,ον γϊρ Κ3ρ4 ϊί;; Γ^φΨ^ί β Οάκβτ ς {{-.μςνιύΓΜ; ■ ΜΐιΙ(ΐ»ι•ι«η«•. Κΐ>ΙΙΐ«ν : βλΙνιΊητ η•>«^ΓΓ ΐιιιΐΐτ-ιιιι Π 
λιΐοΐν• •ι ι;<-(•ιί{•ιι«, ι^1||ι1^Μ^ιί!ι ηΐΜΧΜίίΙι-ΐΒ βρμτΙ- 
1»<ι, ΐ)»[Μΐι ιιιιΐη •ρ|>»1|9^βιιιν^, ΗΙ ]1ΗΙ 4ι>€ΐ»9- 

νΜΪ. ^ι^|| ΜΙΐΗΐ ίίί^Μΐΐ Ιιιιιΐιο, ί|ιι|ΙιίΙ. (ΙΓπίΡΓ ΡϋΙΜ• 

Μ)«ί ΐ'ΊΐΐΡπιίι^η. Ιρ»- οιίιιιΡ^ιΙΐ'Γ Γΐεπιρηΐί»3ΰ1«>η;ι 
ν«•ΙιιιιΙ»ΐΕ «υη, ρ^ΐΓΐϊΐερι ίηιΊιιι γ«1 |ΐηριιΙί, ςιιϊ ιχ 
ρρηΙιΙϋΐιβΡΓβιΙιιΙίΙ. Ηιιικ' οηίιιΐι ^κοριιΐιιιπ ΙΐΓΤΓΡίΙίι ιΐρηι 
^«ρ^ιοΙΙι', ηιΐΜΐΐΗΐΙιΐιοιΙιιιιι ίιι ^πΊίικΙη ΡμΙ^ικι ιΙιγΙιιιιι 
1.Ή : (|ΐιΐιΐ)ΐι•ι•> νΐ ρηΓΐίνι-ρ5 4^1 Ιί* ρ»( ηκιιΐί», 1!»1ί- 
ΓΟΐΗ «ιιίηι ιτΐ ροοιίιιπ^ (υΐ ηΐιΐιϊ •ΙΙι>ιιιιΐ!.) ιηχΐϋ* ίιι 
ΙιΗίϊη ιιριιιΙ ^ΓΐρΐιίΓηιη ρΐ'η ηκιπη ^ι «ίιιιιη |«|;ίιιιη«. 
ΙΙιι.Ιβ ΙΜ Ενιιΐ[;4ΊιΪ!ΐ : ί'αΐνίηι 4«"" 'Φ" ^'^ι, το* έμούτΑ χστι'ΐί'ίοτ τβίτα. Κύ4<χττ:/ ύ Ι1»-ίιρ γ*ί5 1> ,ί..Η μοκιΐί* Μΐπ ". Κι ηιΐϋΐιιιι : Ρηίη μι, ιίρο»- ν^ιψ ιού υίΜ. 14 «λΙ μι^ίβα, ι4ν «ϊ.βν-•),ν νίιήΐ:•;. 

9ύ<]μν«μί>ΐ μα^' Κι Ιί χαΐ τήΐ {ι&α9ΚΒΪίβ( μϋ.• 

γΐΚο», »;^1 -(«Ο η«<|34; ί{ίί;ι*ι•'. Άΐϋ »!•&■;%- 
μΙ»ι. 4 μ«ρϊ;. ώς τ< ' ιαίρί^ μου ιΐ έτ γη Οαι-η^. 
Κ»\ Τϊρ ΙιΙ τ'"ν μϊριζίηωιι τ+,ν βίοίαν «ηΰ χβ- 
*Ρ*ί• ή (*-ρν Ικίϊϊβΐί «ϊοΰί^ί ΐ3««ν, 'ϋϊτ» σ«μ- 

)ΐα\ΐ(Αη)Μν ιϊ μ4ν, ώΐ μι^\ζ^μνηι• χΗ ίϊ ιΐ>ς •Ι'ΐΐρρρ Ι*ΜηΓ Ι:ιιι« ίιι |:ι-ιιΙΐΗ)ΐι ιοι-ϋΐιιιιιηιι ηιιαη* ίιι 
ΚίΙη ιηοπίΊ». Υνΐ ηιιιιιΙ ιϋ Ρηη λατΓΐίίιβίϊι μγρ. 
■ΙίνίΙϊλΐ ροκ-ο ιιιΙι,-ΙΙ-ΐΐΓΐ, 1)1 ^Ί £<Ίΐϊΐΐϊ : 1^1» 

Ρ^Ιι-Γ, ΐίΐΡ^ΪΙΐηΐΐ Ι'Βΐ ι-Ι ιΙίνϊΙΙ::Γ, Ιι;Ι'ΙΜ|ΐΐ3Ιϊβ ΠΚ'» 

ΓΙ Β''<ι>>^•>^• ■■ι^ιΐ|Χ'''. β< ιΙΐΐ'ϊαιίΓΐΐΐ ιΐιχ-ΐπΐϋτ ΠΗ^κ : 
υηιΐΐ) ίπ Κϋϊη^Γΐιο ΟΙΐΓίϋΜι ιιΙ)ΪΊ•ιι•ΐνιΐη>ιΐι εμιηποο- 
ιιιΟΓηΙ. ΙΙγη! ί|.ΐΓ|ΐΐ(> ρ;ιτΐϊί <ιριι μηΠιυπϊί, ιιι»ηι«ιι. ρΓΑ 
ϋι\ί1ίι« £ΐιπιίΙιΐΓ ί•ιιΙη ίΙΙιΐιΙ : ΡιτΙιο, ίΐ-ιι ροΓΐ ιιΐζα 
Ουιιηι/»* ΐπ ΐ/ττα ΓίηΊΐίΐιι>Ν ". ί'ιιιΐβ ίπ Πΐϋί ρηίρρ- 
ιιαιη (Ιίνί()ΓηιίΙ>ιιι 9υΙΐ5ΐΗπΐ>βιιι. ■ϊιι^υΐα ριιιΐίοη•-•, 
ι■1«ιιιίΓ||)^«^ί^Γ||^■^ιιI,Iο^Α(I^^ίI^^^ιιηι βυπΙ. ^ιιο^ί^^1 " ΗαΐΐΙι. », ?ΐ. ■* ΜΜΙΙ». ΐιΐνι, ν'λ ■' ΓνϊΙ. £11.), ϋ. ( 'ίΑ ^■ί η» ΕυΤΙΙΥΜΙΓΖΙΟΛΠΕΝΊ 

ΓΤΓΙβ'ΓΟηιοιιίΐ. Ηΐ ίλΐΐΰΐ» το, η ροΓΐϊο ιΙΪΓϋιΐΓ, Εΐ Λ "ΐ^;- Λι4χ5κ«<.1« ίϊ, ϊ& ϊΜτήριβν , δ:ι χαϊ *ΐ^*ί 
ΐΐΐνϊΐίίν . (Χ ΙΐίΒ•ΜίΙ•ϋϊ • 6» ηϊιΐΜΓΐιιη ΓΚίοΐιί, ι^ιΓίΐ αΟτί). ί'ϊ ΐ1 ■ύφραίιίίΐν. ϋΐΐ άμττεί»; ί Κρίϊΐίί. 
Γ( ϋίνί<ΙίιυΓ, Ο η«ιία ^^νI^θιιι ιιχίιΐίι, ει ({ΐιϊη ΓνΙίηι^ιιίΜΓ 9 ΡΐΐΓβ. 03ΐίι ειίαιιι ρΓο ιΙοΐΐΗηβ ιτΜ^ίΐΗ )μιι<?μ, 
ΐ(ΐιχ νίιιο ιποπίη €0ΐηρΐΓ4ΐ(υΓ. ΡΙ ηπία ΙοΊιΑοΐ, «Ι ηυίΑ ^Ντ^^Iυιί νίιιΐΉ ίίρρεΙίΒΐιι» Ββί. 

Τη ΐΐ ηιιϊ τίί/ίΐΗΐ'ί ΙιιτΓΐΐΙϊίαΐηιι η•&απΐ ίπιΑϊ, Σϋ ίΐ ό Λαοκαβιατών τήν κ,ΐψφβνομίιι*• μη* 

Οί'ΐιΊϋβ [|ΐι;ι- «Ιίιιι 8 ΪΛ\τΐ ηΙΐ|ΐΐ6 3 ΡίΙίο (^Γ^αΐχ ίιιβ- ΤίγίρίΟνη πίάομα τοΟ Τϊοΰ χαΐ βίου τυγχίν&ντα. ΓήηΙ, Λΐ Ρΐίί β^ηΐΕΐιΙιιπι ιΙΪϊόΙϊ,-ιιιΙιιγ, (Ι»εΕ55ΡΓ»ηΙ 
)1) «ο, βΐ €οη««Γ8ν 3ι| ϊιΙοΙοΙαίΓίηβ, ρ»ιιΐηΊΐιο)^ί [^^γ 
ιΙΙιΙβιη ίΐγπιιη ΓβιΚίιιΟ; ιυηΐ : Ιΐϋπο ηιιιβπι ΓνβίΚυ• 
Ιΐηιιΐί ιΐΓΐιι^π) ΡϊϋπΒ, ίη ΡιΙίΐ^ιιι ΐϋτιΐ|ΐί<ιιιι ίη ρτΐη- 
«ίρϊυπι π'ΓοΓί. Αριϊκίίιηρ νε™ Ιιίΰ νβΓεϊ«»1ιι$ .■«^ 
ρΓΧ-οΕόηιΐΐΐιι ίηΐβΓ|>ΓΕΐ3ΐίηπΓΐιι ϋητίΜςιιίΐυΓ. ΙΙ^ρ, 
ίιιηιιίι, ίΐα ^3ιιΐ3 Ιιι «$ [οτ(ί»|)5 ϋΐϊΧΓΕίΙΐΐΒΐΗ π^ιβ 
«1 οαϋι'ϊε ιΐι6ί. «ιηαηίαπι Ιιι ιιιϊΐιϊ Ρ9ΐιι ΓΕ3ΐίΐιιί^ΐί. Κι 
ΙιβΓΕίΙίΐ.ιίείη [ΐοϊυίΐ ρΓΐιΐίί|ΐι;ιιιι Γΐ,ΙίΓ^πι, ΐ|ΐι«ηΐ3ΐπ 
Ιΐ3•(ΐ(ϋ|53 ηιοίΐίδ ι1Ι(ΐ;ίιι•!α ίιιίΐ. ΓΓηρΙεΓίρ^απ ^ηίιη 
πιΟΓίιιιΐΒ ϋίΐ. Ν« Ιΐ»τιι1ι ηοίτίβ 691 (|<ιχ(ΐ9ΐη ηυη 
ΐπ£ΐι:βαιΐ5 όύ [»κά\(ΐΗ βρρΐυΐηιΐο. Ποιηίηη]ΐ ΐίά 
ϊιιΐ3|;ϊιιι:α] νΐ Βίη)ί]ΐ1υ<1ίπ6ΐιι βϋί ίαΟϋΐη ε| ρΙβ^ιπΛ- 
Ιιιπι, 3ΐ(|υ6 ίιΐίίΐί Ιιπτεϋίΐιιειη ϋΓ«3ΐθΓϊ5 Οίοΐιιιιι, βιιΐ) 
]ΐΓυρη3ΐιι ΓΡίϊρββηι ακ,ηβιι ΐγιΊηηίιΙΐΐη,ίϊ αΙϊείΛίτπ 
ηΐΐοαρΊυπι ίί|>ί ιι&ιΐΓρ»νβΓ»ΐ : 3ά <;ιι«ιπ, 1)6ί ΡιΙίυΐ 
<ϊ ||ΚΓ«9> ^^ιί^Γ^Β ΠΐίίίΙ, &επίι«Π9 θϊ ρβΓ ρΓορΙιΜοβ, 
ΙΠΕΓΒΰίϊβΙι^ιπ ίΙ1ιΐ)ΐ Γβρεκηϊ, ςΐια Γιι«Γ8| Γγϊιι<Ι:ιΙιι5. 
Ει ηπίβ ιΐτιπιιη ςοηιίπιιβ να^ΐί ι«ίΪ5ΐεΙι;ιΐ, α ιλ- 
ρίπίιΐη ηϋΐκ πρ^ϊΙ):•!, ΙιχΓβΒ ΑΜ•:ρ4ο ΡβίΓίί βιιΐ 
ιε5ΐ4ΐιι<•ηΐο^:ΐ(Ι ταρίοΓ^ηι ιΙβίΕΟκϋΐ, Ιηί^ΓβΟί αιιΐ^ΐΐη Πα-ρ\ τί;ν χάριν, ώί οίΐία. Και ΙβϋτουτΙ -Λ ρτ^-Λ* 

οηβ\, χΓΛνΐιΐν&ς [Ι ΐΓ,: «ΊηρονομΙα; μου. χβϊ νή 
ηοτηρίον μο», Β(δ:ι σύ μΉ τζιΐττ,ν Α;:οχαχ£9ΐτ.αα(. 
Τ\}Α «ϋ ιτβϊτ,^ίβϋ βΐ, ΐήν χϊηρβνομίβι» τίΟϊίχιν, 
Ζζί αϋτΐ] γέγονιν α!τ(α χον βα^άτου α^ταϋ ' Κΐ' αν- 
τήνγίρ άιπβΆνϊν-. Τητ^^ν 5ί τι κχΐ γλαςρνρ^ν θεώ- 
ρημα τκρΐ ϊών τ:ρ«:ι μίνιων ί« ιΐν «βτ* ιίιι^νι 

τιϋ ΐΐλβί3ο<ντ«ΐ Ι'τ», Μίίΐΐΐς 4 (υ9μ(ν})ς, κ«1 νν- 
ραννήοΐΓ, ίπΐσπάΐατι, χαΐ τ&ν ΑλλΑιριον ^9τρ«τιρί- 
(Γ1Ϊ0. πίτιομίρ; ίε π/Λς β£(τ4ν 4 3ΐϊΐ]ρ<}ν{ίμ&; ΤΡ^Ι'* 
ματί διά πρτ^Γ,τών, Απιιτοϋνΐβ τ'.ν ά^αί:ρι(ιέΛ» 
κλτ|ρον. Ός 4ί μδλίον άντιίχετο. λαβών αύ:^ 6 

κ«τίϊδ1X^ιIΒ^ τ^ν Ριαστϊιν, ίπαχ.ιιΗ•.<ι-!ά τςί Υίψ τή» 
χΐηρονβμίαν, Οζ:](4ριν, χΐί χαιν4ι>ν&ν αίΐίίν ι«ν χ«τ- 
ορΒιόματος ό ϊϋς ί«άλΕΐΐ5ν. ϊιιιίβι Γυίΐ ΓίΐβΓ ; ηαί οιιχΙεπίΓίΐΐ'Ο Γ?ρΐοτΕ, ΡίΙίο Ιι:ι ΓηΙίΐ3ΐ«ιη Γΐίΐίΐυϊΐ. Πυ^α5 ιοί β''>ΐ''• ί^^ϊιΐί 
ηιιηι: ρίΓΐίΰίρςπι ίΙΕυιπ ϊ>πι ρΓοτςΙβη ορ^τίβ βρρεΙΙανίΐ. 

νΕκϊ. ΰ. ΡΗηα ΐκϊάίπιηΐ οιίΗΐ '.η ορίίιΛΪΛ ηέ'α. Σχοιν/η έπέχΐτί {ίΟί ίν νοϊ^ κραιίσίοις μον. 

\ι ΐ|)ΐί (ιτΓαπι «ΙίτίιΙιιηΐ, ΓυπΙΙιυί οπι ιηβΐίεηίΐυ «Ι^έΊ- 01 κίηρο^οτοΰντες ι)ιν "{τ,ι, β^;αινI^•ιΐ Έαύ-ηιν 8{ΐ- 
|Γ9ΐι1ύΙ ιίΐΐοΓπιίηιηΙ. Ει 8^|15^5 βδΐ : ΙΪΡδίϊυΐ» ^ μ:ΐρθ1ν;6ί, τχγ\'>ρ'.^νΛΐ{\, Βι^ΐί^:»!. γούν «Ιγιτν, «( 
πιιΐιΐ ΙιΧΓΕιΙίιιιβ ηι«), ίιιη»ί αιιιΐιί ηιίΐιί αβΐίιΙϋΓυηΙ, Άποχαΐίβ'πσί; μοι τήΐ χληρονομία; μου, ίιτ^χιβϊ Ιιοϋ ΰΚΐ, ο1(νϋΐι•;Γυΐ)1^ ΰΐ ΐΟΓίϋ ηιΐϊΐϊ ιπίΐιϊ οοιιιΪ{;β- 
ηιηΐ. ΡεΓ ίυπΕβ ιιιΐβπι ΕΓ«<1οηΐϊιΐ)η ηιυΐΐίϊιιύϊπίΐη 
ϊηΙ«1[)|[ίΐ. ηΟΓ εΐίΐπι ΙοηιιειχΙΐ ηιοιίο, ιΙϊ:ποΙ3Γ6 νίιΐε• 

ΙΙΙί ηΐΙΟΟ [|ΧΓΒ<ΙΐΙΐ15ΐιφΟ &[|3, (1^51^11313 ΕΙΐ^εΙ 3ΰ 

ϋεΕϋπιιϊιιηι». «;1 ι\νηΑ οιηπϊΐιυ^ ποΐί£5ίιη.ι &!•&« ι1(;|>β- 
Ιι.Ίΐ. Βίιΐΐ ^(I^^I1 Ιιχέ ηριτϋ ίιιηιουΐϊ βιιτιΐ, ιιΐ (Ιϊιΐ' 
Ι1ΙΙ1&. ΟαοίΙ νίΓ« ρ&Γ ορίϊΐΡΟΒ, &ιιαιη 1>!ΐτε(1ίι«ΐ6ΐιι 
είβΐπΓεβΙ, ίη ί.ι•ΐ|ΐμΐϊηΙίΙ)ΐϋ ηνακϊιι (Ι(>αΐ3Γηΐ, <ϋΕεΐ)ί, ; 
Εΐηίπι Ιια^ηάίΐα» ^η€α ορίηιΐΰ »( ψπΜ. ύ\ιρ\Λ 

ρΙΐΙΓΛίί ΙΐυΐΓ)€ΓΟ (ίρΙίΐηΟί ΐΐίλϊς ρΓΟρΙΟΓ ^ιΐοΐεϊ |||ΐί 

«ΐΓίΪ5 ϊΐιηΐ ίιι Ιοοίί. πιιπε νβΓΟ ιίιιςιιΙαΓίιβΓ ορίί- 
ηΐϊΐη ΐρρρϊΙ^ΐΛίι : ΐ)ϋΐα ΙίΟΐϋιηπ «ιιιιιίιιπι. ηυΙ ϊιι 
(ΙκΕΓίϊι ϊΐιιιΐ ιι1ιιι1ι^^ ρβιΐιΐιαί, ιιιυ ««ι <-αιι^Γ<-^ϊΐίο η 
|ιιιι» Ι^ΰεΙϋβίι]. υιια ιιρίιιίο ηΰ ΓιιΙι:5. ΟρΙίιιΐΐΐιι νιτο 
!>ρρ.ΊΙ»ι, ΐ)ΐι>$ί ρΓ!Τί1ριΐΛ«ιι Λί (ΙίΙΰϊΐίΐηι. \γ! [ίυιΐβ 
ηΐΐΐΐιιι (ίΓΧΓΐβ ιΙΙαίιχιι» χρα:(ϊΐΐ] «ίςΐιΙΙΐΐ^ιΐιηηβιιι, 
110ΙΙ ορΐίιιι»Γΐι Ι3ΝΙΙΙ4ΙΙ. •>ο•Ι | ΓοΠϊβ^ίπίΒπι Ά\: ρυΐΐΊΐ- 
Ιιϋΐϊχιιηιΐι 3|νρΐ!ΐΙ:ι[. (λΐΕΐι :ΐιΙν(^Γ^3Γίι«ιιι 31; ροΙ{-ιιΙΐηι 
(ΙκιιιηπΓ^ιιι ίΐιρτΓϊνι-Γίι. Γ(ΐηι-> οΐίπιι» ίιιΐι-ΙΙί^ί ροί^ιιι.ι 
ριν νϊΜΐϋΙϊί (|)ΐίΐ;ΟΙΐΓΪ&ΐιι• ΓνϋίιΙι-ηιιιΐ, Ιιιιο»! οΐΐί- 
Κΐ'ΜΠίΙ ; α ^ιι(I.1■^!; ιιϊιιιίιιιι», (|ΐΐ9ηιΙη αιΙ ΓίΙϊΚίιιι 
ι1ιιοιι& Γ-ΐΐ. ΟΙιΐί^ΓΠΐιιΐ ιιυΐϋΐ)ΐ ■;), ριιιρίιτ υρΐίιιιιι», 
Ιιηι: οίΐ, ριΐιρίίΤ ΓκΙιΊΐΐί, ριη ηιιΐί>υ3 ροιί ««Ιιιΐι, 
ΙΜιιιι ^■<ι1Iί-{)^υ1>ι ριιιιιιΐιι» 1ια;η'ΐ1ίυ§ ϋοϊ ιΙίοεΙιαίιΐΓ : μοι, τουτίστιν ίπΐβαλον, χ^^ ίλα^ον 1μβ\ β^τοινίχ 
πολλά, χ4νην5ίν ΰ{£μΕτρήθη « βϊτη χβΐ κΐρ.'.>»- 
^ίίθη, χϋΐ ΙγίνΕΐο γΜώριμος ' ί;ά γ4ρ ϊών σ-^ο-,-Μ- 
σμϊϊωΐ . -ΐύ τί τ.λήϋοΐ τών 7ΐΐίτί-Μίν-«ν ήνίξ^το. 
χβΐ τήν γΜωριμΐτητβ. Δύο γίρ Εργα ϊβϋιβ «« 
σχοινί 3 ματοί, ώ; Ι-^τ,μί•». ΚίΜϊίοτουί ϋ λίτει. την 
χ>»1ί«νομί»ν βύτον, χιΐ ϊοΰϊο »ΜρΪ£η»ι3(ν <ιί ^ν* 

ΚμΙ τΛρ ι> x^■1^ρα^αμια μου, Λρατίοτη μοί 
έσΐίτ. "Ακίϋ μϊν «ληΟ,ίντΗΕώ; κρβτίστβϋ; κ!•πΐτ, 
β(ίΐί•ιΐΐΐ ΧΛΐ4 ΜΡ^ί ΐϊΐτΓοιΙς• κάϊω ϋ ίνιχώς, κρι• 
τίβτη, 2ϊ4 τ^' ^«ϊ*^ ""^ μΐρ»! μ'^'* (•ΐ'νβιογί)ν, χ*\ 
'.μί-,βοξίι». Κρ»ι!»τΐ]ν 6έ λέγει, τίτ,υ ΐξοίρϋο». χα\ 
(■,γο3ΐημίϊΐ;ν. 'Ιϊ χοΐ τήν γΕνναΐαν,ώΐχαΐβηαλαίΟΜ- 

& ΙνχΊ'/ν τφ Χρίίτΐψ, ?;αρ3 τών Ιουδαίων αγομένη 
τ.ρ^α Πιλΐϊον. Έτϊΐτΐίϊον δί αί-ψ ϊ^ί ιδί^ς χρ^ΐί- 
9I0■^Γ, Ϊ-ΤΊΙ ϊο-ιί ίϊιβτίιίι^, ύπίρ. ων Ιτιτχι.. 1ΐ3[>α: 
μΙ« <ιίν οι Ίουδβίοι ήϊΐν θεΐίϋ κληρονΓίμΐβ' Έτο^Ί^'ί 
γΐρ, φηον, ί^ρίί Κ••/»/»", -ϊβός α&ΓβΟ Ίοιτ&ι^, 
υγαίησμα κΛιφονομΙαι: αύιοϋ Ίιτραή.Ι. Άης- 
6>ήτ(ΐν &^ι&ι*!ων γίνομένον. ίΐέρϊν 4ιιτίλ»5ί κλί)- 
ρθν&[ΐίΛν, τή« ρ35ΐ>Ε!αν τώνεξ ίΰνών, 4^νχ^τία'ΐη> " ΟϋΐιΙ. ΙΙΙΙΙ, 1 ΚΕ. ι,λχ. ^^ £01 ΓΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ3Λ1,Μΰ3. ^^^Β" ?03 

ιϊνη, αιιιηι «( ορίίιοιιη ϊρρβΠαΐ β( ΓιΐΓΐίίίίηΐίΐιπ* ΤΕΐυΐί(|ΐιΧ' αιιΐίιιυΐ ίΙΙη 3<: Γοριιιΐί*!• 1.&π!ι]>»ΐβ βι- 
€ϋΓΐΓΙ1ΐί()Γ ιΐΐ. 

Εύ.Ιι^ήΰΐύ Iδ^ Κύριοτ, τύτ σνηίΐα'α^ίά Ι'Β Α νκΒβ. ϊ. β«ι«/ί£ΐΓΐιι ΟβΜίπιΐΜ ην! ΙηίΐΜΐ μΪΜ 
Τι ϊτΐίΟΟίν/ ^ηβινώ; ίνβρωποί ' λίγιι γϊρ 6 ίύ- ««^ί-'/ίίίιιηι. ΙΙ.ι-);, εΙ ΐ|ΐΐ3: ίειιυ.ιηΐιΐΓ. ηΐ Ιιυιιιο Ιο- 


έν ΐοίί κ{Λΐ\τ^'(Τ^ίΐ9\Μ {(ρημιν* νύχτβ μ, !*■' Λϊ- 
ίίΐΛ;ιών γτ,ίνων ίρββ(ΐ£ΐ»Β, μδνων (Ι τώ« βΕΓω» η,ιιίΐοτ, Ρβ Ιιιιιιι)ιιίΐη1«; 4:(ί4>ιι ^Iι^^ί1^ 1•ι)ΐιΐ' Ι>Μι)Γ 
ΐΐναιι^βΐίϊΐα. <1ιι3α^ι^ ^οηκοη3 Ιιίιι νοίι^ 11)3 ιΙΙϋΟ' 
Ιι.ΐ( : Γν/τ ααίαη τΓίΚΐΙιαΐ, ϋ ιριπ'υι ί\ηοΙίκ<^αΐ, 
ίΐ ϊΗ'ρΙίίύΐϋΐ ίΛρίιαΙία \α /^ταΙίΛ αρ-πΛ ϋίίιιη εΐ Ηβ- 
ιπΐΗίΐ "]. (ϊηΐί^'ί 3(ΪΙ Ίξΐΐίΐτ άβ ϊηρϊοιιΐί^^ ΐΙιβίβιιΓΟ 

).ίΙί .1 ΟΟΊ ρΓ£5ΐίΙθ. 

Ι*ιΤ ΓΓηε» ριΠςιη ίΙΙίΠΐ βηίηΐ^ ίηΐΐΙΙΙ^β, (]ΐΐ3ΐ)ΐ 
ΓοιιοιμίιάΙιίΙειη ιΐϊοίιηυβ. ΰαπΓΐιρίίϋϋηΐϊι βιιίιιι ϊη 
ΓϋΐιιΙυΐ ίΐοοΐ : ίΐ ρβΓ πηΠΕίη. ϊρϋΐηι η.ιιιιίι.ϊ ιιιογ- 
Ιβτπ. ^απ^ιφ^ϊ■'^ιι1^3 ηΐΓ3, ίιι<]νΐι, ηιιΙΙ^ πίιΐ)ίηΐ]ΐι 
3ρρ^|«0• («γγ^ιιΑ, ϊίιΙ •1ί<•πίί ΙιηΟιιπ ε)ηηιιϋ$, .ίο 
ρίί* ορβηΐίοηίΐνιΐί ίηίβηΐη, «ηιιΐίνϊι πιο, ι>ΐ 3^ ΙμΕίρομΐνη. Ί1 Χ5\ νίκτι οίητίο* ϊ^ άττΐκρ^φβ Β ϊρκιηι (ΐ5ΐ|ΐιβ ιηΟΓΕβπι τίΐίΐιι ιοεαιπ ^ΪγοΗ. ΥοΙ. 
μνττήρια, Ν' ^ ΐθΐβΰτ«ν, διι Μίχρι κ*^ αντών -ΐύ« 
αγνώηίι» νοΐ; Λίλοι; ανΟρώιηι;, ί-κ3ίδα7(ί«Υ';α^>' 
μκ ^ ίπιβυμία μύν- Προι^ώμην τίψ Κνριον ^η^:ικι^ μου δια 
καηός. Π.'Λ Βανϊΐί ϋ*'ίυ Ιβλίττ.κ ιδι* Θί4ν τ«ϊ; 
(φΟφΐ-μοΐί <η; ψ'-']ΐ^|> Ι^^ ι ί^ιη^ν μου 7»νδ- 
μΐκν. 

Όχί έχ δεζιώί' μαύ ίσην, Ίτα ^ιί) σοΛενθν, 
'Ε6>Επον ίΐ κϋΐίνίνώιτιΑν μιυ, {ιδ~[ (η ταΐί βΐξίΐΐ: 

ζΐΐαι γ4{) 6 «ίί^ί »οΓ; ϊγγίίΰΐϋτιν. Έκ ίίξί(Γ.ν μου ρβΓ πηΓίβιη, Ο'-ϊΐιΙΐϊ ιηγΜίηίΐ ίπΐΰΐϋβε. ϋΐ •ί( κιι- 
5111 : Οοπευρί5Γθΐΐί3 ιιιγ3 (ΤιιιΙΪηΙ ιε ρι^Γτΐΐίι 
ιΐιΐβ ιΐ3{ΐυ« 3ϋ 0€ςιι1ΐ3 ίρ» ιηιΚβτίί, » ρΙϊή)ΐ|ΐιβ 
Ιιοηιίηιιιιι )|;ιιη(3. 

νΕΒ5. β. ΐιαήάείαχΛ ΰαηίπΗΜί ίη εοηιραΐΐΛ ιτμο 
αίΛρίΐ. λπΐΒ Αηιηε• β1ία« β^ο βειοροτ τΜβΙκιπι 
Οβυπι : ηυϊ ιπϊΙΓι ία οευΙΐΒ ηηίπιχ ιιιαΒ,ι«3|[ ϊιι 
^οη»ρ^^ιΗ ίριοαρρΐκίιιι. 

βϋοηΐύηα <ί«[π» «ί ηκήί η< «ιηι»ιοι«ΐΓ. Τ^ο- 
1)3(11 ΒΗΕβηι βυιη ίιι «ιηιροβίυ ηηεο, ΐ]ΐιοπί3ΐιι ϊα 
Ακ%\τ\» »ΐ4ίοηϊΙ>υ> ιηοϊι κοιηρ^Γ οιΐβϊ:, ίη εΐι Γβ- 
ςυϊΟΜΐΐΐϊ. ΛρρΓΟρίίκιιιηΐ &ιηπΐ ΟευδοιηηίΙιιιβ ϋ> 
<|ΐιί ρ«Γ 'νίΠιιΐκιτι *ί 3ρρΓορίπηιΐ3ηΙ. Α ιίειίπϊ ϊβτο Οώ τή^ «ύβΐίβζ ϊΛαν πρ^ :ήν ίναντίαν ' ΦνΛ^ακι η ιηΕΪκ 3 ^^51 υ[ ;ιι<^ϋ«^I ιιΐΰ, πκ 3 Γβ€ΐ3 ιιιιςιιαηι νίχ 

«ΐΒΐηοιτθ3Γ λΑ ρΛίΐ Γ&ρίδπι. ίκίίίίίί βηϊι» ^οα 

νΕΠΒ. 9. ΡτορΙίΐ Ιικ Ιίτΐΰαιη «κ γογ ιικνμ, #1 

«ΙΝ//0ΒΙ1 ίί«3(ίβ ΙΙΙίβ, Γ,ΟΓΠΙΪΙΜΟ ΙίΕΐίΐίη ίΐ1φΙ«1(|ΐη 

Μΐ, ηιιΐβ Ιιι ΓεςΙϊ) 31011» ΐΐο*ρί, ηιιϊι ϊπϊηΐίουιη ύαΥκ'ι, 
ηιιΐ3 Ιιΐίιίΐ ιικΐοιιηι ιΊ^ιιΙοΓβιη ΙιβΙΐϋί ; ιιηΟΐ! (ίηταβ 
ΐ(ΐβ3 ρηΐΓΐ3 αΐ^ΜΕ ο1(ΙίσΐΛΐ3 ΐβηίο |3ΐ]ι1ΐο, Ιι^ιπηιιιιι 
01 Ε.Ί^^6^ νϊαοπχ εαιιίΐ, «η ιιιι;π3ΐΐ3 Οαι οηιηπίΕ- 

ΙΙ10Γ3Ι. 

ίΐΜΐιρετ «Ι ΜΓιϊ ηΐα τιη^ίηπΐ ϊη ΐ)ΐί. ίίοα ίς 
ί^ηΗαί^ Οοοιίιιίςί εοΓροπι (Ικΐιιπι οίΐ, ηιιοιί ίη 
ίίρυΙΙιΐΓί ΪΛίίΙΐίί : ίη βρε ΐαπιείι ίτΙίΓΪϊ γοϊκγγο- 
Γΐιοηίι. 3ι:ίοη5 ΐΐιίπι ίϋ Οοιηίπιιβ ρΓΧ<Ιίΐ6Γ3ΐ «κρυ 
.ΙϊϊίίριιΙΙί ίί ρβΐΐ ΐΓίιΓιιυπ) π;ίϋΓΠ!ίΐιΐΓπη. 

νΕΒ8. 10. ΟκύΗΪαΐΒ «οπ (Ι£η1ιηιινη ηκίΜβΜ γάρ Κύριος τοίζ ά^βΛάίτταζ αύΐι^, 

Δ•Λ Γίϊ>Γ<> ΐ'•^ρύ*ϋ'ί Ϋιχαρίία μύν, χαΐ ^γοΛ• 
2•.ασατο ή γΛώσαά ^ιον. Τηί χίρδίαί μο■^ γίρ 
πίιΙρίιίΟιίΐΓ,ς ιϋφρονύντ,ζ, ώς άτηίαβ^νΐοΐ -ήν χ^η- 
^α.βμίαν, κι! ΛβτβγωνυΒμίνου ϊόν έ^^Π^ι'-ν, χαΐ 
τοιοϋΐοκ ί^^>■ϊ^ο; Ιτ:ίχίιυρον, τιβραι^ήΐαυοΐν χιΐ ή 
γλί)ϊΐο τϊϊίβγβν χβρβΐ, βΐβ ΐδν 1τ;ι\ι!χΐ9ν ν^ν^ν 
^δουια, και {& ςοϋ ^ίοϋ μιγαλεΐν διτιγουμίνΓ,. 

'£γι ίέ καϊ ή σ4ρ£ ^^^^ καΓαπχηχώσει Μ* έ.1- 
λ/Λ. ΤβΟτβ ίκρί τί,ς τβ-^ίί '^-'^ ΔΐβΐΓοΐ(«β5 βώ}*β- 

ΐνΐίΐ^τιως ' ίϋώ( γίρ «ρ(^«ρί;5ίίΐ «ολϋιΐίί ϊϊι!; 
μηΟηΐαΙ;, δτι Μΐϊά ν'^ί ί μ^Ρ*• ίγιίρομο». 

νί^I^. ΤίΟΓ,βι χβΐ τϊ,; ΐνκίΐβί ΐ*ιν βΐιίβν ■ ΚβΙ γλρ 
*ύκ ίγχβΐΐΙιΕψείΐ ιί;ι/ ψ^ϊ^,ν μου έίζ &ίην. ίτΜΚ 
ϊώ• κλίΐιιώκτων αΐ ψυχβνχϊτίϊοντβι. ΊΙτης γάρ 
ί ^η< νκύ γη« απΐχίχ1ί;ρω]ΐίν64 »>; «ύν |&τεοΟιι- 
»ί«ων ψυχαΐ;. Πβΰ ^οίν>ν ^ λή^ρο; ΆϊΜΪΜίριιι;, 6 
τ)ινι;ροο).τΐ)0ιϊβ3ν βκίρχα (ογματΕ^οιν ΚΊ^χον χβν ηααΒΛ ϊη ίη/ίτηο. ΙΙιιίΐϋ ρΐίιιιι ίρρί Γηΐϋηη .τρρο- 
11)1. Τη «πίιη, ίικμίίι. ηηη <!βΓ«Ιίη<|Γΐβ$ ,ΐηίιιιΐιιι 
ιιιε3(η ίη ίηΐβπιο, υΙ>ί οιΐβΓοηιπι ιιιπΠιιοηιιη βηί- 
ιιΐίιΐ (ΙΚΪϋνιιΐιΐΓ, ΙΐΐΓΐΓηυβ ς*ιίρρε Ιοιυβ γ&ι 5ΐιΙ> 
ΙΟΓΓ» ηηϊιιι.')|)ΐι& πιΟΓίιιοηιιη ιΐϋείςιηΐιΐί. |;|>ί ί^ίΐιΐΓ 
8111)1 Αμ«ΙΙίπ3Γίβ πιι*»;, {|)ΐί ΒβίΐιιτρΙατπϋΙΐΓίϋΐϊοίΓ. 
ικ-κι 8ϊηο &Ι1Γ111», ίίι>ϋ ίιιίΕϋνι^Ιιι οΐ %\ηε ιιιοιιΙϊομι 
ίΙΪΓΕ'Ιιιι ? 5ιίΙ γ> ήιιηιη ίρι? ροιίιΐΒ ηπο ιιιβηΐι: ΙυΗ» 

ΙΦΙΐνϊΙΚίΐΗΓ ! Ρλτιιοι.. ϋη. (:ΧΧνΐΙ1. Ϊ03 ΕυΤΗΥΜΜ ΖΙΟΛΒΕΝΙ »ϊ ΙΙοβ^β ΓΑΓροΓΐ 1>οιηίΐ)ί ί[πιί1ίι«η1Ιοΐιιιη εβί, Τν, 
ΐιι1ιιίΜ'<ιί οΐι ρίΓίακ ιίηιι|ι-ί, οΙιΙηκικ, ΟβιΙίοαίικ, 
ι-ίΒηηΟίβοΐϋΐϋ ΐΐιιιι, ηοπ πιο ρΕΓπιΐίικΐ ΓΟΓΓυριίο• 

ΙΙϋΐη ΕΟΤρΑΓΪΕ βΙΙ&Ι'ΠϋΓβ : (|Ι|ΙΐιΙΐΙ1Π )ΙΙΐΙ<) |3ιι^|1[!1ιη 

(|ΐι»ιΙ Οιηοί ΐΐΓΐιίΐ ρΒ(!03(0, 1η ιυϋ |ΐ»ΓΐίΙιιις ίιιιιΙίΒ' 
»ΐΗΐυιιι (4ηΐ«τν3ΐ)ϊ$, υ( βηίιιιι ιη ΐιίΕΟΓΓίιριιιπι 
ϊΟΓριΐϋ ΓΒΠ)<ϊ[ΐιι1«, είΐο ΓηίΐΐΓ^ιπι. I]Iιι^ οΐίίΐη άΛλ»- 
ιαικίιιιπ οϊΐ, ςυΐΗΐ ϊιιίνΓίΐιΐ} ίη πχιΠοίι υίϊ]ιιο(;ιίο 
η1 •ϋ »ι>ρι.Γΐΐϊη3αίιη:ϋ α ^I>^[Μ]|^ ; ^ΦΓ^Μ^(^4 τίΓΟ 
■■■«Ι πιι,ΊΐιΐίΓυηιΐΓι 3ΐ•]ηΕ ΐΐΐ^ηιιη ριπίυιη Ια ΐβΓΓίιη 
ν( ίη ρυ1««τϋΐη ΓβίοΙίΗΪιι, 

Υειι•;. II. ^Vοιαι ιιιιΑί [^ηαί ψΙιη νϊια•. Ι)ο«•ιίΕΐ1 
ιιΐί, ϊιΐ[]υΙ(, νϊΓΐϋΐΕΚ ΐ)(ΐχ ΐιΐ ϊιιιπιαΓίαΙοπι νϊΐ3ΐιι 
Ι•ηιι•|η«ιιι ιίΐΓί^ι|ιΐ( [ρβΓ ΐ|ΐι^>6 «1 ίιιτβιΙςΓβιιι ιρι« ϋΙ ιβν 4ν τ(.[ί 6{Μ^ί«(ί μ.{ρ•ίίΐν^ Εν» ϊής ψυ^χί^ς 1γιιαγ«- 
χιαθίίιπ;; οντί]!, πανιι/ίι; Αρτί);).. βϊτίΜ άνανχύ 
ΦΟοβΔ ρίνΐΐν, ίιτΐ'ί -ιών θανόντων, ή ΐιιζινξι^ τ^ 

ιών ^ΰ αώγΛτι^ μιρών χα\ μτλών ιΐί χονν. § 


ιΙίΕΕϊριιΙίβ Επβϊβ ^β^^^Γη^υιι] ««ίι; ιγ3ι!οκιι)]. ν<>1 Β ακύ^ χλ\ ηβΐιννωία;. (51) &: ανΐ^ΐ β^ιβΙβΑς, τίμ^ 

"ΙίΙβτ 1 ΚβνβΐΜΐί (II ΗΐίΙιί, ίι•ι|υί(. «■>« «ϊϋΒ, ίισε ιοί; μαΟηταΙ;, 

(>$(, ΓΜαΓΓ«€(ίθΐΓΐ3 ΜΐΚ >1ηβ« ίΐ6Τ3Ιφ νΐΐν ΙΠΙίιΙο• ; ρβΓ ι^ηϊ• γΐίΐ (Ιμ^π• (Ιΐκίρυΐοΐ ί••{Τ«Η«1 

»απι. Αιϋιιιρίί^α αΐ4 ΙβιΐΊύ» (κη ϊμΙιλ ίηο. ΓίΙίιΐ) ηιΙ• 
(113 «ίΐ βΐ ί>«ΐΜ ΓαΙτίΐ. ^Μ <'ηίιη, ίιιηυΐΐ, υίάιΙ 
ια€, ηΛίΐ $1 ΡαΐΓ€ΐΗ ιπηιιι". Νιιη *.-! ΐϊ*Άτηοΐα 
υΐΐλΐιΐ €]<:( ΐΙίςΐ(ΐΐΓ β( ϊπΐ!ΐ([ο". ΙΌε( ΐΐκιίΓΓβΡίίο- 
ιΐΒΐη, ίιΐφΐίΙ, ΙχΓιΓίϋΐϋίι η\ΐ, πιο. ίιι<|υιιιι, ϊίβιιηι- 
ρΐιιηι Ιιοιιιίπίπΐ) β( Ιί$ιιπ)ίη1ί οοπίυπΐίΐιπι (ϋνιπί- 
ΐ3ΐί. ΑηΐΒ ^£ΒιιτΓI!^1^ι>ιι^ι1ι «ιιίπι η)(Ε«ΐιΐΒ βΓ3ΐ μ 
\τι&\'λ, ΐ3αΓ]Ίΐΐ3ΐι:ιυΓ(|ΐΐι:, «ΐ »οΙ1ί€ίΐυ(ΙϊιιίΙ)ΐΐ5 εΓ3ΐ 
*»Ιβιιΐΐη, 1«β£ ηΐιυΐι-ϋίΐί Ιιΐιιηαιι» πιιυΓΦ. νβ) βΙϊκγ: 
(.ΊΐΜ ναΐΐκιαο. είΓουιηΙοηιίΕηϋο ιΐίιΐΐ ; ϊιΙ 6ΐι, Μ• 
(ΐιιιι. 1|ΐΒΐιιιι βιιίαι ΟΙιΗιΙί £0Γρ»ί Ρϊίίο ιιηΐΐιιιη 
ιιγ:)1 ΕΐΙ^ιΙϊΐϋ ΡαΐΓί : (ΐη4ΐ« £θΐιιι»υ»ίΐ βηΐ ϋΟΠίιιι 
1:ϋΐΙϊΙϊ3 ρΓορίατ ΙιιιυΜίιβιη ΜΐυΐΡΐιι, ηιιιιπ α)τ>Γί ρΐ¥ 

ϋΐΐΐίΐαήυ ΙΜ ύίχιηα ΐΛα νι<ι»ΐ ίι /ίυβηι. ΟυΚβη (^ 
ΓίΐΐΓΐΐ» ΓίΙιιΐί <]ιεί)ΐΐΓ, ι|ιιοιιιια(Ιι>ι(ι{Ιιιιιι βΐ Ι>ηοΙιιιιιη 
ι:^(IΒ, £| [>0(6ΐι1ί3 6ΐιΙι;1ι:Εΐ.ιϋα. ΛίΙ ί^κυΓ >]μ()•) ρ6Γ- 
ροΐιι• ΕΐιιιΙηΐϊο επί 1'ίΙιο 1>ι.'ί. ι^υί» $βιυιιι βοβ 
ίυιΐΓΒΕΓο ΓεωΙ, (|ΐιΐ φΙιιμ «Ι]ρϋΐ:ΰ•ιΐ<ιιιι ϋεύιϋΐΓϊΐιΙ : 
«1 ΐ|υα ΙΐΐίΓΐΐΙίΙαίΕΐη βκιαιιι ΓΟΐνρ^ι. 
ΟιαίΊα ίΐ'ιί ϋαιΐά. 
Ρ&ΛΙ.Μ15 ΧΜ. 

Ι'ι^Γϊΐΐΐιτίοηβιιι ιυΜίιΐΰΐι» 3 5ΐηΙι- 1)ε3(ιιβ Οιτίιΐ, 
«ι ιηιιΐΐίί ϊιιιροΗι» ίιιϊιΐ'ϊΐ£,ρί3ΐιιιιιιιι 1^<Iη^ ευιΐΒοη- 
ρβίΐί, ^11 > Οιίΐιαι Ίυ ιυιίΐίιιπι ηϋνοΐβΐ. ^ιιί (απιβιι 
ιιηίϋυϊηυΒ ιίπι νίιΐιιΐΐΐ μΓκαιΙο ηΐφΐβ υρρΓΐΐβυ αΐι 
ιΐιίοιίείϊβεΕοιιιιιιοΟ^Γ) ρηι«Β<. 

Υεβ!. Ι.'ι'χοΗΐϋ, Ιίο>ΜΜ,}ΐ>ιΜ\Μ» κιβαπί. Εκυ^ί, 
ιηηυίϊ, ]ΐΐϊΐ>ιί3Π) ιιιεϊιιι : 1)0£ οι »11Ί:ΐΐυιιι χ1ΐ|υβ ΤΤΧηρώσίπ: μι ίϊρροσύηις μίτΔ τ«ν χρατΛ ι Κϋ 

φηοΐκ, ίμέ, ίώ^^κΐΐηι'* ΙΙοτίρα μον ■ 1=«1 μΙ 
χαρ3κτ)]ρ αύτυ» Η•(ΐτΛΐ κα.\ ΐίΐΗνν. ΕΟφρλ^Ι; Ον* 

ιτροαλαβ4<τας βιοΰ, μιιΐ τΐιν Ινάντβην - κρ& νχλ• 

νέμΐ)) ψύβίΐ»•ς. *Ι1 χαΐ μ*ιΑ τοΰ χροσώχον σοβ, 

&ντ\ μΒτΑ θ(ιν, ηιρι^ραιτιχύΐ - Α μίν τ^ρ ή''*'»^ 
ν»; ήν νφ ΧΙοι, & α ΎΆς, *^ Παΐρ\, χβ\ Μ(ν^< 
Ϊ3;(ον ιήϊ (ϋ<ρρθ!ΐνν<}ν ΕπΙτΙ^ ΟΜΠίρί^ τώ« &«4ρΜ• μι;, Τίρψ•,-, ?ηοϊ. χβΐ ΛΤ^ΑλϊΙβϊΐ* Ιβτβι «γ Π^ ψαλμός Κ• 

Τ-λΙ ιού Σιβϊ,Ι β^ιΐιΐκ^;!!»;. «ιι ««(κΠίΜΐ *«»- 

πανχΐ ίναριίτω ΐΓ'.6θϋ).£.>ομ1ν«ρ- 
ΕΙσάΛΟνβΌτ, Κύριτ, ΐιχαι»σύ*τ\^ μου. Ττ,( «ρΐ ιιυοΓΟί» οιβιΐΐΑ ϋί^Λ ]ιΐίΐίΐίηιιι, ΐ]ϋΐ !ΐΐ!ΐϊοιιίΙυ&9ΐ4|υ6 ο γΐιώη*^;. ^• βιΐ^δ^,Μϊ γίρ ύννάμιυ»; άν<1(1ν ς'.ν υΐ|ΚΓΐΐίΰ»ίΙ>ιι» ϋΐ>ϊβ• <)ΐΐ3ΐϋίη3<ΐίΐ •|υΐιΐ3Γα 3•] ιε ϊΙβ- 
ΙΙ13Ι. ϋ^ιιιι ΐυηι ροΙυβΓίιη ίίτρί:ιυΐι:«;Γ9 ιιιίηίνίΜί- 
ιηυιιι ιιιίΐιί δΐΐιίι:!!! ιΐΓΐίϋι^Γβ, αΙ'ίΐίηυΙ ΐ3πιειι]αΒΐί- 
1ί« Ιιυίιΐδ ιιιΐϋΓϋ \ ΐ|υία Α 16 ςυμ^ίΐαΐυΒ εβΙ Γει. 
^ΙυπιϊιιιΟ ιι«ς νεIι^ιί ϊΙΙιιιιι οΙιϊυΓ^ΐΓβ 9υίΐ•( κυιη, 
1,11111 Βΐι ρυριιΐί ι-^ρ'ΐΙ, εΐ 3ΐι ϊΙΙιιΐί ίιι;ιιΐΜ 3ΐι»1•ηι.Ίβ παλιμιχώιχΐ^ν μαι Ιαοϊιΐ,. ϊ^ί-.αά,^τ^-ι, ώ; Ικϊ βι•ϊ 

χϊΐΦΐϋντ,ν ίνΐαίβΛ λΐγιι ΐή^ έιχαινογίι• αίΐνύ, 
>[ΐϋ' ήν β:χιιο>τΐΐ, ^κ χχί -κρονών ΐίϋΓ,αιν. υΟΐΜ( ■Μο»«-Μν,9. " ΠϊΙι. 1,5. ναιία) ΙβςΙϊοοκ». 205 ΓΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ Ρ£ΛίΗ05. (Η 

οίν «>»ϋντΐι>ν 1|μών. (ιϋ δ'^ξιι κομΓ.ίΤιιν 6 Οροφή- Α 9<:πιρΐΓ «ηυυπι βίι. ( δίηρίιιιη γΜ ^πίιΐ) : Ρίίηζίρ'» 
πι;. βλ1> *4τψ τ; »?■»»»>*". ί»οΡ"'' 'ΐ"" «"« ΜαΙίάίία ".] ν«1 |κ/ ϊιι^ΐίΐίβιιι \,ί,^. 

ί» ΙΐΚϋ }ΙΙ$ΙΪ(1ο!ιΙΪΙΙΙ1ϋΙΙΙ ΪΙΙ^ΙΙΙ ΙΜ )1ΙΓΪΒ &1ΐί Τ3ΐί«η«£ ίΐΐΕεΙΙί^ίΐ. 1]>ΐί1ΐ11 ΜΙΙ» »ΙΙ3 ^*I■1ί|^^31ΗΓ. Μ Ι][Ι31 ίιι 

ρΓοςΓ«ΐ5ΐι )κ>ΐιίΙ. Α1ΐ(ΐ]« Ιιοΐ Ι)Κ10 3 ]»€υιιΐ1« 5ΐΐίμΐ€Ϊ<ιιιι: ΓΤορΙΐϋΙαιιι νίκϋϊ»Ιιίι^ιΐΕΐ, ΐ|υιΐΜίαιιι ιπ&Εΐΐί 
νιιπι 01ΙΙ ΓϋΙίοηι; ϊΪΓ ρεΙοΓϋ ρι^ίΒρίϋΙιΐΓΐ $ίιΐ)ΐ>ϊ. β;(η,,β τΐ,ί παραιι*^ι3ίΐ»ς' ίΐίΐκΐϊ ιίρ. ώ; μιβιΐν 

ϋοΛΙοις. ΤοϋΐΟ χαΟ' ύι;(ρ&ιτ(Λ> άνβΐνωατΐον, Γν* ί^, 

ίλ1(4)ΐΓΐ(χώ<' Ένώτ!3ΐι τήν κ^βί^^ή» μα,ν, οΟχ έν 
χκ?λΐ9ΐ £«ΪΙοΐΐ γι>ο(ΐί»ην. ή τ.γύΐιιχϋ]ΐ.ίνΐ\ι• χαίαρί ΙηΐίΐιΗί άΐρπΎαιίοΗΐ ιιιι-ιτ. Ο^ρΓΓε.ιι ίοιιηιι :ι«'ϊ)ΐίι 

βΓ3ΐ. πιΟίΓΟΠ! ιιϊιπίηιηι ι Ιιι» :><: τ'οιιΐιίιίοπο ι-ι Ιιυ- 
■ιιϊΐίΐιΐι: : ιιυχιιιΐϋ τε] ιοίυ ίιιΐιιίΐυ €υηεί1ί3ΐ£ ϊιΙ)* 
ροΙ«Γ3ΐ Οειιηι. 

ΛϋΓϋιυι ρίτηρ» οταΐϊοηαη κιμμι, πον ίη ία^ηι 
ΛοΙοίίι. Ιΐαο ρεΓ ϋ^οηπι Ιι^ροΙι-ιιαιι Ιγ^γπ^Ιιιιιι 6$|, 
αΐ •Η »ι»υι : δυκίρο ο»ιί4ΐίβιιι πβιιη, οΙΙαΜιη 
ΙίΙιΙ αοη (ΙοΙοβί* Ει1>ίΗ. ίΐιιιιιΐι ηιιίρρβ ιιιηΐ Ι^2ιίι α»! 
αΐι οηιηί ηιεικ^ΜΊυ οι ιΙοΙο, Ρίΐί|ΐιο εηίιη οιίΐιί οηι* γίβ ψΐ';ε»υΐ τ^ χιΐλΐ] μ^ν, χα'ινύ πνΜίβα λαλήι^ΐ ** ΕοίιΐΒ Βΐιρι, ΐ]»04ΐ !δ4ϋΙί ιΐοΐοκα αΙί,)υπ).|1ο Ιίΐ^υΐηβ 

>ϊιιι ; ({υϊπϊΐηο ίΐηοΓβιιι ΐΐ <1ίΙβ€ΐίΰηοιη ηΐΓΐΐιι Ιιι μμ 
ρβ Ιιια «όιιΙεμκκ, ϊαΐΐβΓίιη^ιϋΙιιιε ϋοηΓΐΜίοπίπι ςοα• 
ΚΓνο : υηιβίΐί ίβ ραα» ιπΓεϋΐ» ίιιιΐύ ΐοη^Γε^ςηΐ 
ί( ιιιςπϊίΐυι ιίΐ. Τίίι ν•:Γ0 ίη ιιιιίΐϊικη ιιιιιαι ρτα- 
ραιιϊΐ ; ίιΐ3ΐίΐίιαι, ϊΐιρρΕϊιβΙίοοίΐ Γυηιιαιη ΐΐ ΟΓΑΐία• 
ηοπι 3 ποη •Ιυ]ο$Ιι1η1ιϋ£ΐΐΓβνπιϊοιΐ(Μΐι, ιιΐ ρ^ί |ι«>ο 
ΙίΪΛ ηίπιΪΓΐιιιι ίιι 3ΐϋί(ίιιιη «αυπι ΟνιιΐΒΐ υη^ίϊ οοιιι- 

ΙΙϋηαη), ίη^Μίι. ΐιι ηοίί» ίυύβι *ί». ΐ|υί ηοΜη οτη* 
ηΐ» «ιιοιί&ιίηι<^ ιιοι,ιί ; ε,ϊ ΐΑΐυ.-< ΙυϊΙιι* Ί^Λη «•, ε( 
ροίβι», ςιιί ;ι<| «ϊΐιιηι ριτυρτί^ιη 4]ι•ϋ|ΐι-3ί ςοπίβα- 
Ιϊ»ιι, Ι}( νΐίΐια ικβ, θΓΐυπιΙυΐ|υΕΐι<Ια ^^νίι : Ιιοε ββΐ. «οτ^βέλιο; ΐψ £«αί>λ, άλϊ' δμο1θ7ήββ{ τήν (1; αίτ&ν 
&γά7Π]«, φνλάιτων χαθιρϊν τΙ]ν ^μολογΐαν, ιΐ χι\ 
»ύ,ϊί τ4ί ττρ4; ί;Λί ψιιίί;τβί ?ννβήχί--. Τρία ϋ 
ι;ρο£άλΙ<Τ3( ι;ρ&; &ν'ϋιΐ]ψιν, τήν {«ΜβιοΐύνΓ,ν ζϋτΐϋ, 
τ^ β^^ημα τήϊ ίιήηνκ. Χ^ν την ί£ ϋύ'ιων χιιλίων ΐχ αροοώχνυ σον τύ χρΐμα μον ίξέΛβα. £ίι 
6(ΐΜατ]]ΐ ήμίν, 4 -ΐά ήμέτιρχ π^ ^χρίΰϊίαν τίβώ,', 
ναΧ μίνβί ά^^ΐική; ίιχΒσϊ*,ς. "Ο ί*ι4ς γάρ, χρι<ή; 
&(χιιΐ'Κ. Χ3'ί ί^'-'ΐ^'; τιρβΐώβαι τή* οίχΕί^ν ί^>- 
νατιν. Έκ ΛροσύΜίΟϋ ϋ, ίνιίτΐν, ίχ ν^ν, >;ιρι- <ίρ«9^ιχώ,', <) Ινώηδν οου. Τύ κρίμα μον βϊ. χ ι•: ίρια,νεΙ (ογϊιιι ιο : ^^ιι^ί^ΐυπι βϋΐΰηι (υ(Ίΐιιι,{ι«< 

^ ί \ 1..» ί-' -11 _Λ, Α Γ._ " __. ._ . ._ . ,__..., μαι ί'.χα^τίν έμαυίνι )^1 Κΐ^ΐ^βΊΤ ^^ν ΑναιριΐΜ 01 ύ^βαΛιιαί μον Ιίέτι^σατ ΐύϋύη\ταΐ. Ί(βιμτ 
^<|{βυ: ίφ* ύμΙ« (56} ίξίνηνιγ^ένκι. 

ΕΛοΛΪμασας ιί|Γ κα$Λϊα^ μου' έχεσχίψ^ νυ• 
Μί^οΟύμΊνον ^Ικου ττράξεως άπεσχΰμι^ν. ϋ1& χα\ 
«ηνι^ρΛί Ι,νΟυμϊ^βΐως * ^,ρι ιίνητας γίρ , 6 ναρ- 
•ιοΤ*Λ»βτηΐ, Χ3ΐ οΟ^ Ε&ρίί ΐΐνα μίλΐΤΓ,ν χατί ιοΰ 

καΐ ϊν τ{| νυχτι \ζ>/ ι^ϊΐραβμών κα\ θλίψεων, & Ο (ΐυίΐίι 1ιι:^ ίιι ^οεϋπΟι ίιΐΐ Ιβηΐιιιιι ΐΊιΠίιηΒ, ϋΐιΙ «ι ίη Ο&Ι 8ηι1?η|ί3. ηιικ ιΐϋΐιιβ (κκΛάΛ ΜΙ. 1]ο(.ϊιιΐ]ϋαιιι, 
ία«|ί»(ΐιη, ορ<υ ι>11 ΓγγχΙιιγ > Ιβ : ίιι]•ΐϊ(ιιιιι ηιΐιπ Γβ- 
ριιΐο, υΐ Ίπ ρΓα|ΐΓί:ι Ιπϊΐιϊ εαιι» ^υ1]οI βίηι, ι-( > ιιιφ 
ίρ>ο ριιιιίι-β ίΙΙιΐΗΐ ^ι ΐΜταηι. ΐ|ΐιϊ >ι^1 ηιβιιιιι Γιτϊΐίιικί 
ίι><•;ιίΙϋι•ι. 

Οΐϋϋ ιιΐίί ήΛίΟϋΐ α^ηΐΐΛίη. υιίι»ιιι β|;α, ίη• 
)|υ•(, ΜΐΠΊββΙ» νί<)Γ3[η βι 3-ΐ|ΐΐ34 Ογ ι*•<\μ% ρΓυίΐηΉ• 
ΙΪ3» > (« ϊϋΐιΐΐηΐΐίΐ. 

¥»<. ϊ. ΡΐΌ^ΰΐ^ί (οτηηη* η νίΐίίαιιι ηβίϋ. Κοη 
Ι;)ΐ>Ιυιη,ίιΐήυϊΐ, λ\> ιιιϊυΒίΙι ^ο ΐΰΐΪΛΠΪΙιιΐϊ χΙ&ιίιιυΙ. 

ίί6>1 3 ρίανίί Οί»Π) ηΐ^ΐυΙίΟΙιίΙΐΙΙί. Τ<1 ΙΊιίΐιΙ η|Ι|ϊ 
ΗΟΓϋΙΑΙΟΓ «& €0Γΐ1ίΐΙ(ΙΙ ίΐινι^ΙΙί^ΐαί ΙΙΙ«, Ι9ϋβ •|1|9ΠΙ ίη 

ίοτιίι: Αιςυ ίηΪ!|ΐι»ι*ι 4<ΙτΓΓΐυ$ ί•ΒΐιΙ 10^1 ^^ι ίηιιοιιι 

ίανΟΙΗ&ΐΐ. Τ» (ΙΙ4.•ΐα«ΊΙΙ ΙΙΙΊ'ΐηΐ Γ»'ΙΒηί ΜΐηριΤ (ιΐΐϊΜ ιιΒρ3VX!υο^4.ι^(I1. Κιτί γ4ρ ^6»* Ίώδ (Ιπΐϊν, '£^ 
1^ ^ΜΓΐ' νου έαορΐνίμη^ ^^ σκόΐν, ΐιι Μιχτος 
ν>' τύΤζ Μασί μον ο ν^μοζ ίτου, χαΐ ^ϋίς (οϊς 
• ^1€οΐί μον. *Η χιΐ νύκτα !ιίγιι, χα&' Ι)ν λν 'ΐφ 
«πιΐΜίφ Μ6ι1η ύπβχεΙ'ριβν, β'ίκ Ανιΐλΐν. >ρ$α «ΐίιπι Ιΐρΐ^ΐίιΗΧΐΐιΐ αΚ;υ€ ρΠΙκΙίνιιΐιικ ιι«(Ιο : 
Ι|ΐιχ ιιιεη1«< Ιιαιιιίιιυι» «ΙιΙι-ικΊιτχκ %α\ε\, Π αε»- 

■ ίοπ» ρΠΜΙίΙΓΚ, III νιτίυΐί ΓΓηΙ)ΙΙΙίί|[Ιί Α τκίο «ΙΙβ 

ΐ|ΐιΐ( ιΙ«:τ>«ΐ. Ν^ηι, «ιΐ νοΛίιίι βΐ »ιιι (Ιΐΐϊ \ια»ύ ΙγΙι . 
Ιπ 'χμϊνι Ιιιο ΟΊΝίιιΤα&ιιι» III ((ΐΐίύτΗ : ^χοημμ Ιΐΐ 
Ικα ίκΕίΓπα ίίβΐ ρ«ΐι^Η« πιι:ι*, £{ ίΜηηι Μηι»ί> ίΙϊοίΙ, 1)111 ίη ρνΙ«>ι.><* κιι> ^μΙμι• ΗϋΙιυίι ίιι ΐ[Η-Ιηη€3, ■:{ Ιαιιινι. ΝΜ••**, *ΐΙ (ΜΧΙ«ηΐ Ιι>Γΐ314Ϊ« ίΐΐχ» 

9ΡζϊΛη6 βιιιΐ) ιιοΙυιΕ. 

ΐ.τι)ρ>ι»σ(1( /ιβ. χμΙ ΰδζ Μνρ^^ ^^ ίβ'οΐ αδικία, 
'Κκύρωΐκ; μ< ηυ^ι τ£ιν «ιιρίΐμών, ύ; Ά ΐΕ'^ινίΐΐ• 
ιψ ιη^ρ^ τ^.ν χ^υφϊν. ^κίΜζ γνοΐιν, ιί ίατι καθαρή- 

•» Ριο.Ι. 11 1, 18. •' ^ιιι> ιν\ι 3. 

νοιϊα- ΐΓΐ'ΙΚΊΐΐβ. ξΙΜίΐ•ιι, ΐ.\:ιΐΆΛ«3ίύ ιιιι;; ϊιιηιιϊι, ίςικ; ΐεπίϊΐϊποιιηι, 
ιιοί) »τμϊ 91! 111111 3ΐΐίΙϊε€ί Ί^ιιοηιιιιιοι οηιιιιηαιιΐ, ηίι <ύρ>ί<1η Ιν ίμοί Αβκία κατά ϊαοϋΧ, ούΜ μι» 
πονηρών. ΕυΤΠΥΜΙΙ ΖΪΟΛΙΪΕΝΙ 

ιΚ ριιηηοκιηΐ *η ιιιιιιι^ιιιη \ύ »ΐ( οΙ ρυηιιη. Ε( ειιιη Α >"^ ^[I^ιν!■^Ο^ντο; ρβυ τ'/νΐΜ; «α.1 βανανοΟίντος, 

ιιΐΓΪ ϊαίΐΛΤ ίι>$υβ ιίπι ει ρΓοΙβΙιιι. ηιιΙΙι ΐοηκη ίη 

ιιΐ€ ίιιτοι» Είΐ ίπ]ιΐΒΐίΙί>, Ίΐιβιη ριίΓαϊεηιη 3^ν«- 

ιτιι 5ιιιΙ. Κ«|υΕ ίπϊαι ίοΐϋΓ ιπςυΗίί* πΐίΐυηι ϊΙΙ- 

ΐυο^ 3<ΐνϋΓ$υΒθΐιη, υΐ ΓϋΒίΙΙηπίιν», •νΐ ς<ΗΗΐι1(ιν1 

ιιηΐ]υ9πι 3ΐιΙ ίίβεΐΐΐνί. 

Υεκ». 4. ν* κοκ ΙιΐίΐούΐΜτ ο* κιβιη σρΐΐα ΗοΛίί• 
πιηα. ΙΙίϋ «οη,ίί-υΐιιβ «οη!«4)ΐΐίαιίι ηοη μγοι λΛ 
|ΐι»!Γ<κ1ιι<ιιΐή, υΐ λΐίηιιί ΓΐίίΙίιηιτυηΙ, (|ΐιίιιίπιι><οοι• 
ιιΐ(»(]ί»)ηιε βίι ι<I^ι1ηΒ^IαΓ, «( εαηβιιη) εοοιίηη, ηη•^ 
Τύ οταιηίηαΐυ* ΓιιεΗι Κ ιΗΙϊΜυι ΙχΜιιι Οινίϋ. Η», 
ίιΐι]ΐ4ί(, ύβ ου» Ια ιηβ ΐΕηΟΐίοπίΙχιι εκιιηίηαιΙ 
|)ΐ:Γ•»ί*»(.ί, η< Λ ιη>]0Γ Γηίικη ή'βλίη ηυοϋ ΐπΗίη Γ(ϋτ άτύρΑχντ. Οϋχ Ιτΐΐ -ίλ ηαρύν {Ιι^τ^ Δ^«χ^ 

λύνβΑν, ί^ ««ν(£ ψ^Ώηβαν * Αΐίλ' Ο^'ΛίΛ ΙίκλΙ -τής 

ύπιραίρωμαι, χ>\ βιαβΑλίΜ «οΐι; ΑμφΊ «Ιν Σβαΐιλ, 
Οριομ6(Μ«ν λ ΐΐρΑττουσιν β&χα^ Ή χ<ι\ Ινα -πρ&ς >1 
ίκντ&μνς 1βιβ«ρ£^ι.υνο( (Ιν θλί^^ι "^ίίρ (μνήΐβ'^- 
μίν ην), «λ τ1 Ι^γκ λαλώ, «ώς ίηβντα ιφ^ «4 ((ΐβ^Γίοΐι δοιιΙ, 41)1 ίΐΐίυι ^ίιι^ι1{1^ϋ■• κυρεΓίη ιίοιί- 

ΐ'>3ΐηίη'3ΐΐί, υΐ (^α εαπνοΓκακ ΐ(Ι Ιβ, ηνη Ιιπηιαΐ)» ορβ», μ«Ι Ιαι €οηιη«ιποΡΒΓ«ιη ΙΐΡπ«<ΐΕί>, Η ηι 
■ΑυιΙο Ιιι Οϋπηί* ϊ)τ πΐϋΙΪΗΐ (ϋιηρΐΓ ύΐΓϊΐ'ιβ. δοΐεηιιιι ΐηίηι ίβ κΟΙίΟίοηϊΙϋΐ)!! Ι»1 κοιρβΓ κο^ίκ ομιβϊ- βκΓίκ. Ρ('Ι νϋίΊ > ΐΑίιιΰΐΊΐΐΗ Οτί^ ΗΐβιιϋλΙι 1ί(•^\% ίη- 
Ιίΐΐΐί;;!!, ς•ιχ ρ«Γ Ηο]ίΗια <1ι1ι ιηπί. ίβΐιίοπιιη 
ιιυιεη Οεί,ίιιΐ|νΓορΐ'ΐο (ΙίιΙΐ,ηρ3Μ 9 ί>ΐο ρΓοΙαία «ϊηΐ 
«4 ιηιιηιΙλΟ. ΡΓορΚΓ Ιιχε )ΐ9(]υ& ηιιηι^.ιΐ3 ε»Α, 
■ ΜηιιίΙ, €0ΐΙθ(Ιίΐϊ , ΙιοΕ «ιΐ, ΐ^ο «ηΐ^ιιίαΐί νϊ» ιΐυ- 
ΓΙ5 : τΪΓΐιιΙυιη ικΙπίπικι τΙ•9 ηβκ ι^ρβΓβιιι»! ει 
Ι•1ιπΓίιΐ!χ, «ι οιιιπί «ΟΤρΟΓίί (1«|«ΐ|9ΐί«ηβ ρτΟίΕϋ» 
(Ήΐ'ρπίι^ΐ. ΟηϋΦΐΙίΓΕ (ΜίΐίΠ Αρ1ι^ δεηίρΐιιηιιη ΐίχ|>ίί• 
κιΓΑι; μοϊίΐυΐιι ΓτρΐΓίΐΟΐιΐ, ρτΰ η'ρΐπτί, υΐ ίίΙιι•Ι : 
€\αΐι,άίνϊ ηίηάαΐα Ιιια '*, Ιιο« «ι 9:1ϊιιιρΙβν1. 

Υεα». 5. Ρίτ(ία 9γη«ιιι ηι<οι ίη κηιιιϊι Ιηιι, ηΙ Ο 
ηοΝ ίαΜίηοΟίαηίΗΓ ^τηηι ηιί. Βίβ ςτεβοκιη «><;- 
ιηΐιιιΐ, £ΐ ρβΓϋοι ρΓίοη Ιοεη πΐΐοΐίι ιΐΜ>[[ΐί ίπιοΙΙί- 

^ΪΙ, ΙΐΟΙΙΙΐΙΟ ΐ»0 ΙΠ(||ΙΙ5 €9ΓρβΓΪΒ. ΔΪΙ \%\ΚΧΙΤ, ΤιΙ, 

Ρϋιΐηΐηα, ρΰΚεϋΐαι 9( ιτιτοβ Γι^ίΐα (ο^ϊιιιϊιιιιβ• 

πΐ€»ι. ίη ιιι>ηιΙλΐίβ Ιηΐι, ί\α9 ΕΓαιΙίΓηΕϋ» ρΐΓ α Ιιο• 

■ιιίηϋϊ Ιί'πιηΙ αϋ Κ. ΝιιιΙ βί Ιιχ ηιεηΐίί ςο|ΪΙαΐίνΐ]» 

ρβιΓεείίοΤΗ τεϋϋβηιιΐΓ, εχΐΐτχ οϊασι οικηΐίοηββ 

ΐ'ΟΓροΓίί ηαιι 1>1ιι1)α1)ΐιηΐ, ηιιίιιίιηο ΙιιΐίοΓβι «πιηΐ. 

νοί ρίΓΟεβ βτίίίΐΐ! ιη<οί, Ιιοβ «ϊΙ» οπιπΐΐ 94 Ιίνπ» 

■ηε», (Ιιιιη 3ΐιιΙ)ΐιΙο \κτ νίΐΕ 1ιΐ3ι. γ|ιι3β ίπ ιιι>ιιιΐ3- 

ΙΪ3 1υ|$ 6^&β$ΐ3ΐ•ιί5ΐί ϋβ ηιιί Γΐίΐϊυαηΐ νΓηίίΐβϋ Ιη : 

(ΙΟ α Γαΐ'Ιΐ! ΐαιηιηεΕΙιΟΓίΐιί ΒΓβίίϋΐ ιπεί ιιιι3ΐ3ΐπ α Ιβ 

|κ>γ(ι»Ι ϊοηβιη ιεαερεΗηΙ» Αο'ιβιΛ ιΑιφααΛο αΙι ΙιβΟΕίΐο, «1 ίοαυ^ηίοΓ ςι» 

«β ΐαί ιΐοοΰί Ιιι>ιη>η''ηι ϊείΐΕΠίίαπι, 

Υεκ&. 6. Ει^ο ίίαιηαιιϊ ΐ{νπΗΪαηι ί.τ-Λ%ιΙϊιίί η;, ΰ<κι. 
Νοη ΓηιβίΓΰ, ίιιιιιιίΐ, Γ1ιη^ο ρπΐοει αιΐ Ιβ« ϋαι» €ΐ 

Ιϋίίίαα ΛϋΓίΗΐ ΐ«αΐΛ ηιϋιί α βιαικϋ τ^ΓI>α ιαια. 
Λ(ΐ|ΊΪ αιΐΓβ& Ιπ ι^οI^1&■ιι^I■η3π ιιο» |ΐο&6ϋηί : Ι6^ 
»ηιη ΐϋϋΐίΐίίΐυ υ.ΐ]>ιΙ0 ΐ^ζΛ ϋΙϋΠΐ ΐ]ΐιβπι ηικΙίΙαΓί 
•υηιυκ, ^0'[1^ι-(^^ιιιIί^[ιυ9, νίιΙοπΙιΐΓ ΐΐίαιιι 3*γκ8 ϊη 
ηοΙτί» ΙικΓΐΙυαιί, Ιιι -ιιρείί«Γί1>υη]9ΐα (Ιϊιίηιυ} (|•ΐ4<η- 
ΜίΑίΟιΙιιηι Γι>ΐ)ΐΙΐ4!ΐ;ι («ρβηυηκΐΓΟ &Ι> ΙΐΗΐιΐηηίϊ ορ^- 
ηΐΐαηϋιαι «ΙΙτίπ»» «ιρπιπίΐ, ιιΗ|Μ^ίΠ^ι■ι^ ας εγ«- ίιά τοΟΐ Λόγους τωτ χαΛέαν σου ^^ν» έ^ 
Λα^α ύίιΛΐ σκΛτίράς. Λόγουί χκΐίαιν ιηλαΐ τ^ϊ; 
ίντοΧΑ; ΐοϋ 6ίλ Ηωαίιβς: βίβίνΐο; νύμον {ΐιΚν* && 
βίοΐ, χ3^α]ι[ρΐΐΦΤΐχω;, αΐα παρ&^ίού 4φητΐβιΙ«Β<. 
Μίι ϊβΟϊβ; βΐν. Τ*!*"•» *1^ Ιφιϋβξι, τιυτίηι.» 164• 
{[οα Μοίις πιληρίΐ, τϊς ιών Αριτών* τραχίΐατ γ^ 
αϊ;α>, χαΐ έηίπννοι, πίνη; ννματιχ:)^; ή^ντ|< 1ι 

ώς ιό- Έ^ύλΊΚα (Λς ίτίοΛάς σΰυ, ί^υτ^ 
πρίξα: Ικλήρωσα. 

Ηαΐάρτισαι ΐά ϋιαίήΐίατά μΛν ^^ ΓοΤς (ΐρ^βηρ 
ίτου, ΤΐΊΐ μΐ^ σαΜνϋώΐΊ τά Βιαΐήματά μου. 'Άι»» 
μίν ώνβμιιΐί ίιαβήμιτα τ& τον >οϋ κινήμιτα' χ&τη 

τΛ: νοήματα μου ίν τοΐς προατ&γμαοί σον, ^οΐ; φΙ- 
ρουιιν ιΐΐ βί τβ'κΐ βι' αύτΰν Μιύονταί' τκϋτΜν ^λ) 
τΐλλίΜ^^ντι^νι οί•Εϊ *ΙΒι1 βώμαιοΐ πράξειΐ 1ΐΕ«αφ«- 
ΐα••» 4ν. *Η χαϊάρτιιίαι τά ίιιΒ^μΛΐί μικ). ΐουτ^οΐΐ», 
ίνΙρ7(ΐ&ν μον πΙοαν έν τψ Κινιιν τά; τρίβον^ σου. 
λΐ βιΑ ιών ίνη^ιίν Ετιμι; τοί; ^ηιύΐουιιν ϋΟιΙν 
έιιΊ βΐ, Ενα μτι κιραχίντιβώβι ϊβ5 ϊ:ροβί;ΐΜ»το.-, μ.1* 
πιρί βοϋ )ΐα.ταρτΐ{ύμ<να- σϋ γΐρ ιΐ β (ιέάΐκίον βν- 
&ρ(•):ην γνώβιν. 

<1«ί«ΓίαΓΐ ιυαί. Τα «ιιΐη 

01 μάϊτ,-ν ηβιοΰμαι ϊν"Ρ**^1•''** *" «αΐ ιϋ, 
ηβρακαλέβαντ^ΐ μϊν 1ίχβυ9α{. 

ΚΛϊτοντΙιο^ζσου ίμο\, χαΐ είσάκουαντ τώτ 
/ιημάτιατ μου. ΚαΙ μίιν Ικλιτΐν ίίτιν ίν *μοΙ (Ϊ7) 
ΐ4 οΟί' άλλ' διι )ΰ.!νομίνΐ]ν ϊήί χί^αΧής ίτλ ■!&■* 
ΐ^γοντα. {οχεΙ τνϋΐο χλΓνεοΟαι. ΠροίίρηίΒΐ βϊ. 6τι 
ίτΑ ^ώνΔν0^ίοΐ^<ί•ιΐ ϊνιργίίών τϊ Ο^Τι χηραχτηρί• 
ίι;. ί'^^ΐαΐ16»τι«ώτϊρον, 8.& ιήν τίιν άχροωμ^νκιν 
ΑϊΟί/ΐϊαν. ϋί γ3ρ Ρβνλίμινβί ϊΐι*,- 4*ρίβ4βτ€ •• ΡαΙ. ΜΤ1ΙΙ, 169. 

Υϊγϊ.τ Ι«:(ίοη«»- 
Ι'Π} \^. ^μΓν, ιιΐ |€|>ΒΜ νι^Είντ Ι.ΗΓιηυ» ιηΐιΐρΓ». 
*» ' σϊΜΜΕΝΤ, ΙΝ Ρ$ΛΙ.Μ03. ΪΙΟ τΐ(ται, και τΙ νηαίττχ. €ί; Ι;ι^ηι ΤΓ,ς «(>6{ τ)]ν (1ίΙί{βπΐΙ(ϋ Γυμϊαιιι : βαιΙ^ υ( ι-υη «αριΜ αυκ» 

ρβΓίΐΚΤ ίΐ|ΐ1ϊ»η τυΟΒίΙΙΓ. Ιη^ϋικί ί{|ΙΙ1Γ «1 III, 
Οΐ-ΙΙ*, «αί^ΙΗ Ιαΐ», ϋ)ΐΐ|ΐ:ϊ||| Γΐτ«1»||&«ι] ΙΐΜΐιιίΚηι, 

ιιη<|ΐΐ3ΐπ ιηριΙίΓΗΐ ΐι1 ίηΙΙηιιυιικ Ει *ίί.υιιι (|υ^^^1ιι 
ϊη Οοοβϋ ϊϊυιμΙίαοΓ ί|ΐ*.ι:ιΙ:ΐιη τυτοιη εο§πίπο, :ιιι• 

ΐΙίΚΐΙ Τ6Γβ ΚΙλΟίΟΓβτ Ι'Ο'Γι'βΐίτΜ' ΙΛΜΙιΐί^. ΝίΙΗ /|Μν 

τίίϊΐιίΐία ιυαί. ρκ^ρΐϋτ ιιΐ3ΐΓΓΐ3ηι ΐ)ΐιχ ιί•ϊ1ιί1ί1)υί Γβΐιιιι ΐ•ι«»ι. «Πϊΐϊοη (ΐιι4, ι,ΐΜη ηη* ΛαΛΜ ςυνυΐιΙ, διροΓΪιιί ϊρίΙιΐΓ ίϊΐιικ: ΙιιΓϋπυβ βιιρρ[ί«ιΐί 
Ι)*ΐ)(ιΐί ΟινϊιΙ. Ιιιτ]υ^ιαΐΝΐί «νΓΐιίι ιιΐΗΐ «Ι, ηΛχ ΐΜΐ]ητειη Οτι ι>θ|ΐιίΐΐΐ)αη«ι ίο ι»•«]οϊεοι 9ΐΐΐΐιϋΦΐ>εΊΐι 
ύΐΜύ&ταηΙ. Ε»υ^^ μΪ>ιι, ΙηηιιιΙ. ΙιΧβΐΗΪτ, αιιπΙηιι. ρβΓορο. <οΐ ιΙία Iιιι^ιιι,πι•ι<|^. ψιχ τ«γΙιι «ιϋπι ιτ|ΐίικ 
Γ^ρΐίνίτίΐ ία ιη^^α^<Μ ηίΐΐΐϊτυιιι ίΟηρΙ^ιίιη, *ΰ ιηαϊιιπ:» ■•ΒηίβοΙίοοηιι ίυιηιο» αΙΓοηίίΜιίι ιΐ!χ. 
ίΧ Ιυ(χ »ρίι>ιι1ί| ιηϊηΐΐ ρΐΐίΐ ΐοοοιη > $« ΐ)1>1α(9•η ίιιψΙϋΓΪ. 
θανμά^ρί,ισοΓ τά^Λίΐί σον, ό <Γώζ>^κ τνύ( ΙΛ- Ο 'ί•»». 7, Ιϋπ/ο ΜΪαίίαοηΙΙα» /και ηκί ιοίΓβ'ί 


Ιιι» ^^ι1ι^^3ι^^η« (1ί)[ΐΐ3 «ίιΐΒ;ιΐιΙυΓ. Ηϊβι;π€οηΙϊα» 
■νΚπι 1>ϋί ΙιΙε ιΐίιϊηιιιυ αυιίΐΐιιιΐι ημρβίΐϋΐ. Οιιιιιι-ι 
Μΐΐιιι ηιΐϊ [Μΐΐϊυπι ^^■ί(I 8<']ιι[ιιιιι ι Οεο, α %ΐΐν%- 
ΙηΐΗ 1 Ιΐηΐΐι *^^^Γι•ιιι ρϋΐίειιΐίι, 3ι1ιιιίΜΐ> ίΐιιιΐ ΐαιιι »ΙβΓ6 Κ κΐίίΐιιιη >ηχίΙίΗΐα : 4|υ1ιιΙα« «ΙιΙΙιιΑ. ηη^Ηίαοη Ιιυΐ(ΐιιι ^ιΐ£ΐί> ϋςυβ, ιι{^ ι|,ιιο«1 ροττΟ,ίΦΤί• 
Ιμ• βΐίβιπ βρΕίπ ρη-ιιιΐ. μβ Λς ηι^ρηί' όρΟα-Ιίΐοΰ. *ύ•ϊνΙίν |Μ, ΚΟρκ, ^Μ 
χ!ΐίΛΐβν!^_Λ«. Δι4 γ4ρ τήί Χ•*Ρ^ί. «ίτι,ϊ 1ίή1«)ϊ. 

οί ν.ΛτΛϋζχίμΛ'Λί. θαυ]ίαηή 21 Κν:ΐιΐ; ή ιαρί τ^<( 
χδρΓ[ν Χ9ν δφβαΐρή τ^'ϊΛνν χΐ'^ων γΐρ ίπ\ χιτώνι. Οοηιίη^, ν{ ^ΜρϊΙΙηΜ Λ€ηΙϊ. Ο'ιιβΙοϋϊ ια^, ϋοιιιίιιο. ιϊι 
ϊιιιίιΐϋϊ δβιιΙ (Ι εσιιιρΙΙευϋΐ: <*ίιιι, ιΐυί ν1ι.-ί:ΙΙ(*ιιί ρ(Γ 
Ι« Γκί» κ»'•ιιιηΐ. ΓβΓ «ιαιιαικι οίο. 1>'ΐ<β ιΙ^κιΗ- 
<&«1Ι. Τα εηίιη ρατ ρΓορΙιαιηι, 3 ι^υυ ίιιιιιιοπίϋ 
»υιη, ιηβ Ιπ τι^ηη ϋΚ^ιίίΙΙ : ΐβΐί ιϊγο υοιι ίΐιιο- 
ρίεηΐ» 1)110^ Γι:ΐί<ί1ί, ιιιΠιϊ ιιβοβιιι ριηιιΕ. ΛϋιηΪΓ3ΐΐ(1> 
€*1 3ΐιΐΕΐα ηυηιη ηιιιίυΐΰ οΐϊίοιίΐη ίΙΐ3» ιτιιααα (κ:•ιίιι5 
Ι^ρίΙΙΧ ρΓ.τΙΜΙ, δί<ι«•ί(Ι<'ΙΑ ΙΟβΙο ((ΐρΟΓ 1|ΐηΚ3<•ι. α'. μίν ίιιηοΐ χ^Ι βτι^ανιΐ:, Γνα μ1) τραχΟνωιιν " «Ι ΐ|ΐιχιΐ3η] Ι&^ααιί'ηΟ οιιπ ιαυΒΪυηΙ : ηιιΟΓαπι :ιΙ•Κ 
Αίρίν «ύβαν χαΐ ΙιυίΙήν- Ι^μΟεμ Λ, ΜαχΙΐζ 6 τώ« 
Ρ>ΐ94ρΜν. ίυΛν Ι|μιχ^ίχλΙ&(; Ιικρημίν^ί. ίτ* μ', 

τ^* Ιγγΰ; (β^Λτϊ χι^αρ^ΙνιτΛ χ(ι>1ύΐ|- ίρ[]{ϋ; γΐρ 
ΙϊΓΐ ««ν λυπηρί;, Έπί•ω ϋ τα1^ι^0-^. φάρκγξ 4φρύ&;. 

ΐΗΐιΰ»βιΐ3ΐ £1 χιΐ β(ι«; θρ'.ρ.ν, Ινχ μΙ| 4 φΕρ6μι««; 
μιηχιτιιίιηι. ΐ£η)ΐ!> )€ ΐτ3α8ρ3Γε»ΐΙο βυαΐ, πβ ρυρίΙΙχ <]»» »>■■> 
ρΐΐ ηΧυπ ΙυιηίιίΑ εκί <( ιηαΙΙΙϊ, β9|ΐ«ΓίΙ91£ΐη (ΐι- 
Απιιΐ,αΙίΐ «£Γθ «ιΐ• Ηιιι ΐηββίοη, υι ριΐραΐυ- 
ιυηι (ιιηίεα, ηιΐ9Β [ΙιιυΙιιΐ9 ββίβοιηίοίΓουΙΐι ιΐίβϊίΐΐίΐίΐ, 
βΐ ριιΙνι-ΓΪΒ Η 3*!ΓΪΙ Ικβίΰηβη, βΙ ριηιιία ΐ|ΐΐ2^ΐ|ΐι>' 
3ηΐιιι ιιιΐΐ3, ΓΕρβΙΙιΐ : η ρίΐιίιι «Ιϊ^ι» ςυϊΙιιΐΒΐΙ.ΐΜΐ 
τιΙΙιΙα, υΙ ΒυΟοίΈΐι• ρΓορϋ Οιιοιίϋΐ» ρπι|ιϊ^ϊ3ΐ, 
λιαίυ^ «ηίη ιηιΙοΓ ^Ι 3(:]υβ >(1ιιιο(Ιπυι ■ιιοΐκίΐυ'ϊ. 
&ιιρι:πιιι ρΓΧΙΐΓΓ» &ιιρ«ηί1ϊ1 ναΙΙΙι ΓοπυαΙβ οι. 
ΐρ•υ>ιι αιιίΕΐιι ϊΐιρΐΓϊίΙίη ΐϋ , «υΐαΐΐ Ιΐίΐυ«η •|•ιθ<]0.» ι 
Αηιιιιηι αο ι>ΐυΐιιΐΐ) {χα:! : ({υυιΐ ρίΐϊι ει>»ιι ιιιυΐΐ.-ί ΙΓ €θηιΙεη»ϊ» ογπΧηιμ μ ιηηιιίΐιιιη «β. ηβ ιυιίατ ιΙηιιριτΓ ΠίΓηι ϊιι ρ(1ρϊ[|^ΐ ΙιαίΜίκνΙνι» ίρτωΙ. ΙΙΙϊικ 
ι-Α<Μ Γ•>ρπΙ$ι•ι, ίη !ρ<Α ιΙΐ^νΦίτίΙσ' ι«ηιρθϊ>. [Οαηι Ιαιιΐη ίςίΐκϊ ρι-χΐ•!! βειιΐιιιι ριιρίΙΙίϋ «-ιι<>ΐυι1)3ΐιι, 
ιιΟη ιυίηιιιΙυΒί κϊ ρητεπι ΒίΙιί 3 Οοβ ΡτορΙινΙ» ρΓϋΒΒίιτϊ ηρίΑΐ | 

Έν ιτκέ*α χίητ χτβρύγντ αον σκίχάοΜίς μ* νκκΐ. 9. Ιη ρΓοίίηΙαηβ βίκηΐΜ Ιμ*ύ*»•ι ρτοΐ*^ι.Λ (1^(4 4^9ρώ3Μ»' 4νΐ€*^, τώΐ" τύ.ΙαιΛ»ύ{ι7^ιτάηΐύν 
ρΜ. Έτίραν ιΙχΑνα φυ1ιακ7|( ιύριϊιν, ΑξκιΙ Μοττοϋ 
ιρ4κον 11;1ΐι[^1η(«0β1, ιηέρνγοΐ «ιλών τι; ανν»- 

ιοντίι^υν^μον κρΊνοΙβ;» 1» μΐ-[α7«ρ2ΐ τΔν ΐαΐ; 

Τλ τών ΣΜΛάσης, 1^ Λ*Λ εύκτιχοΟ Μ^αομίν' 
τϊβίλαχβϋ τ4ρ της Γρ»}ήΐ Λ ΐίκού-ον ίίίβ; ■ II «"^ 
κ(Μ>^τ!ύΐ« την ιηρί βιιϋ ρβήβϊΐβν. [Ιρύοωκ^ν £1 
Ααι(£ι*. α&ιοίκ λ'τιι ηΐ; ΑοεβιΕΐ. Καιαχρι^βηχύ; 
Λ νΰν ί,Ιπί•* άΐΐ6(ί> τοις Αμ^^ Ην ϊνΐ'Χ, (^ ^Ιικίν Μβ Λ (αηί ίηρΊοηηι, ^κ' ιίϊ ο^ΐιιτκΛί. ΛΟιιιΐϋΐιΐ.ι 
ιΓία οαιιοιΙΊίε $ίιηΙΙΐΐΝ()ίπβ, ρηΙΙί ίο ιΐϋαη-ΐίΐ νυ^ίΐ! 
ΡΓορΚβΙι » ρΓΦίβ^Ί. Ρ«Γ ϊΐηβ 3ιιΙ«ιη 4<^ί<» ΡηινΙ- 
ϋΐηίΐχ «ί»} ίοΐΐΐΐι^ίΐ : ΐ|<ιϊΙιοβ ϋοηίίιΐϋΤϋ γοημιγ• 
νΐΓβι('ΙΙ£ οιιιιιίι [ΗΐΙΙβ (1•Ιη:1 ϋΙ ίι*ν«Γβ. (ίΗοϋ ΐ« »■"- 
ΐΒρΙιυη ΐνίΗΜ ΒΐιινρΚιιη «ΐ-ΐ, ηιι.ε ρΓαρποβ ριιΙΙιι» 
αΐί» ΙιίειιίαΓ ακρΓοΐι-ί;υιιΐ.. Ο"*») νι-ΓΟ, χϊΐ ΡταίΓΐ}*!. 
ίυΐΗΠίιη ρΓϋ ρρ(3ΐί«•) ροϊΐΐιιιη )(ΐΐ•-ΙΙίυυ, ιιΐ &:ι-ρρ 
Η|ΐιι>| ^ΓΓίριυηκι ιμι-^ϊΙειιιι η,'ρίΒΓΪιιΐϋΐ. ν*:! ΐ|ΐιιι 
ρηκιΐί'ίΐ ^-αία• Ο^νϊΊ. ιιΙ ΡΓνρΙιεΟ, 3υιϊΙίιιιιι«|ΐι>'4 
&ιϊιί α Ον•ι ρπΕΐΐ3ΐ]ι1ιιιη (•ναΐ. Γηι,'ίοιιι οΐίΐΐιι ίιιιρίιι 
ηιιιι |«ϋ (ρΐΐϊ ΐΛίρϋϊ ίιιΐίΙΓι;;):. ΐΜίρτ^ρΓί•* »«1βι*ι 111 ΕυΤΙΐν»!! ΖΙ0ΛΤ1ΕΝΙ !ΐ1 

δΐΐιΐβιη ίΐ ΐοιίοί. ΙηιρΐΟΒ [ϋιΐι ροΐΐιιι, ιιΐ ^ίχρ^' αΙίΙ>ί Λ ~«'*ί ^ν^ου;. χ>\ ώ; μι] οίΧιιμίιη^; τ}]« Ζψ.ΐιΛΛαα* 
(1ϊκ1ΐιιΙΐ3, ϊιιιΐβ Ογ.ι:^ (ΙίΐΐίοιιΊ) άνίμ,',νς νοΓίιίΓΓίιι Ιπ' βίτώ ΐ43 θ:α'ΐ χη^τονΐιν' ύΐ ι^αΐ ΙΐίΧίΤ'.χώ. 
ΒΪΟΠΪϋ»ΐ!ι»<«<ιι. ΕΐΙβ^οϊ] &ρριΐΙΐ3«ί( : οο ({ΐιοιΙ |οιι- ρηπαν αύτϊν, ηιρί τήν φ^γ^ιν κάβιν χαχαβΜιιβν 

ίυΐίοοοηίβηι ««^ΊιΙίΓΐ £ΐΐΜΐί1>α»ΐ ; ΠΜ «Ι<^«)οηέΐη ίΙΙ«•>ι νϋΓ<βΙ>4πΙιΐΓ, ηαιαι <Ιι ϋβοι •ί(υυΐ«3νΡΓ)Ι ^Η 
Γβ«ν$β ιΐϋ Π3¥^^, ιΐυιιι ΙσιιηοιΙίΐβ οιιιη 3Πΐί£€Γβηΐ, βΐ Ιρ »υϊΐ »κηΐ ιιι «ι&ιιΙ 3« ρΓθΓΐΐ)[υ( οηην ι-χ|χιηΙ. ' 
[αΐηιη (τηιιιιιΐΐΐίιιοκι 

Οί έχθρύΐ /ίΛί (ί}^ ^ί^χήιτ μου χΐρίίσχι,κ. 

Γώ στίαρ αϊιιώΐ' σννέχΛτισίΐτ. ΔιΑτβΐ βτί. 
ίί( καρΐίι; Χ3ΐ οτϊΧ4γχνων αΗίάι ίΐιον, 1ξ Δν ^ίΓΚΜί. ΡβΓ 311111)1111 βΙΙΑίη ΒΗΪρΐυΐίΙ Εη1βΙΙί|[ίΙ, ιοίιιιιι 

«>ρΓίιΐ)«ηΒ3 ^^[Ιΐ. (^ΐΓίΐιηι<Ε<;ΐ1ΐηιηΙ>ιι[«ηι, ίηβίιίπι 
ηίηιΐηιηΐ ιιηΊίιιΐϋ •Ι«ρο«ϊι*8. 

λάίμτη* ιικαηι ιοιαΙηίΐίαβΙ. ΡβΓ 3ϋί|•βηι ϊΑγ ]η- 
ΙεΙΙΙςίΐ ι-ϊ νίβΓίΓα : ιιυοηΐιπι ΐίτεκπι Ιιχο ιιιυΐιι §0- 
ΙεΙ ;ι»<>.ιο ρϊιι^ιιοΐΐ•. Λίΐ ί^ίΐΜΓ, Αΐηιιβιη «οι ι <!4ΡΐΙ« 
Β1ΐ|ΐι& 3 νίκ(η)>ιΐ3 ηιΙίβΓίοοτιϋϊπι ίιιΐια {«ίρίοκ «'1αιΐϊί»«. ΗίίοΓΪΐοτύΙα ^ηΐτη 3 ϋοηΐΐ >ΐ<ιηϋ 9 νϊ^οβ- |^ το; πρ^ιαιν, 'ΜΙα 61 φβιιν ίριιη'ΜΰοντΕς η|ΐΜ8 'Γίΐϊ(»Γ ιΙ<:$ο-ιιιΙ«Γΐ, ΛΙίί αιΙίρΓ.ιιι «ιρπίΜίηΐ 
[>ΓΠ 1)0113 Iι31^^ιι^ιI^ιιβ ιε ΓβΙίεϊΙβίΕ. (|ΐιιιΐΐ ϊΙΙθ5 ^1ιιι- 
ιίβΐίο ιΐϊΐΐΐ ΡΓϋρΙιεΐ3, ατΐ|ΐΐ6 ϊιι »ίριί« εοιιΐίπιιίκν, 
ν«Ι|ΐΐί ιιιιη<)ΐΐ3ΐη ΐαιρίίιιι Γ•!ΐ«!5υΓ3ηι, αά οιιιπ«ϊ• 
ρβιΙΜΊιιη ΓιιιιΐΜηι. 

Ο» «οιιιιη /οΓκΉιη ηΐ ικινΓ^ύη, ]3ΐΐ3ΐ;&ηΙ ίΐιίπι 
ΐΙΗ νίιο Ββ Εηηιρπ.-1ΐΕΐιβυΓ09 Ιε3(ιιιιι βυνΐιΙ, ιιοε 
ΙΜΐιείΙΙυιη αΙι εογιηιι ιιιαηίΐιιιβ «νιιΙεΓΕ : ηιιΒΗ ει 
ηαΙΙο Ι^ΐΐ'Γβ ^I9ρ^^ι3η^»η) ϊΙΙί 3ηιρίίιΐ3»8Μ αιΐΐΙ- 
Ιίιιιη. 

Υεβδ, II. ΕρίίίΛΐίί Μ« ηηηί (Ίτ£ΐιηίΐΙίά(ηΐΛΐ ηβ. 
ΕχρηΙΐΐΐ'υιΐιΙ ιι>€, ίη<|*ιϊΙ, αχ οιιιιιτίιιικ Ιοηίβ ιηΗβ : 
ιΐ££»(ί$ Ιιαοΐίβ ΓυίΕ, βεϋ Γυτβιιβ εΐϊΒΐη ατειιυιϋιν 
ΐ)6ηιΐϊΙ« ιιΐύΠί ιιιβ ϋ3•Ι«Γ« ίϋίΐΐηαηΐββ. 

Οαι(οι ίκοί ίΐαΐί»ίΐα»ι ύΐΐϋηαη ίη Ηττλμ, θ£-{2 
εΓ£«ΕΓυιιΐι ίηΐ]ΐιϊΐ, άί-οϋιπΓε οηιΐυϊ βιιαϊ. α ιε ιιϊιιιϊ- 
ηιη)«ΐ|ΐι1 ίη £<>)<■ 1ιβ1ί|3< : 9ΐΐ|νύ ί ιιιαΐιιΙ:ΐ|.ίί Ιυίι, 
ηιιΙΙιιιβ (1αιι^3:.(^ ηβ ίιι&αιι(οιιι (|ΐιί& Ι»!«|;ιΐ: 3(ΐ|ΐιο 
Ιιαε ιιΐ ίΙΙβΗ ΪΙΙ ιεγνιιι γοπιχΚοϊπΙ, Ιιυι:; £51 λΑ 
ΐβΤΓ&ο3ϊ εοηΓΐιρίϊ4:4'Γΐϊ:>&. ΟιιλΟ ιιΙΕιΊΙ αΐίιιιΐ (ίΐ, 
ςιιιιη α1ι»]ΐιν υΙΙη Γ3ΐίυιιθ ■||ι^^^|<ι^ι| ΙίΙΓιιΙο ρο&ΐιιΙΐΙ 
ΜρΙοΓ•;. Υε] λ\Λϊτ ΝκειΟΕίι \ΐ$,*ί : Οοιιίοι 5ΐιο8 
Βΐ3ΐιΐ<;ΓΐηιΙ ιιι <Ι(Ί'Ηιι6ιι1 ϊιι ΐκι ταυι ; ι^ι Ιιιαε «ιρηιιΒ 

£(3ΐιιι-τΐ]|ιΙ, Ιιοε γ(1 &1;ιίϊΙϊνΐηιιιΐ «Ι ΙίΐϋΐΒνϋηιιιΙ. ι•Ί)ΐΕΓΥ3ΐιΐΓβ ιιίηηηιιη ιιΐ Ιΐΐιπί) ίηεΙίπ<:ι•1 εΕ ιΐϋΐιιίΐΐΐΐήΐ 
'οΓΓβιΐ), <|ϋει<ι νΙΙιιι ηιοιίί (Γηϋεη: τοιιΐίΐιιΐυιιΐ. ΟΜίίκρηΐπι Οπίεβ μΐηιιιιιιιιίίΐ,ηίιιηι Γ«ΰΙ|ΐϊι. 

ρτίτΊαπι. ΐί ηιιαΜ αιΐιιΐιιι Ι/οιιη ΙιαΙ>ίΙαηί ϊα ηύιΙϊΐΪΛ. ώσιΐ ίτκί^μ^0ς οΐχώ^ ^^ άαοΐίρύραΐζ. Όσον 
^Ίιιηΐυιιι ο^ ιορκΐ! 3|Ηΐΐιι 3ΐΐΙιιοΙ, ίρίΙ ΐϋϋ Ιΐα Βΐι»- τβίς ίϊκ-'ΐ>' ΕΆιιίϊΐν, ΰ-ίλΛβιί« μί, ϊοΐίϊίϊΐΐν δπ- 
η-ρΐΉΐιιΐ; <]ΐΐΊ•.ί (Ιίηαΐ : ΙΙΙι ιρ«Γ3|>»ιιΐ .-κεοιΙΟΓο ηϋ (λΰιίντε:, μΐτιώριβαν της γη; ΛιΛρνιΤίαν φίραντι; 
1110, ε1 ΒΐΐΒεί|κ:Γΰ ιηε : Ιιικ ■:£> ίΐιι•!!)•! ΑΓΐΐρ^Γε» •> Αιαφορίν 21 ΐΐι<ϊ Ιί^ι^^ος κκΐ τον αχαμνού τοιαμι 
ηΙηιΐΕ β^ΙοΙΙϋΓυ β Ιατΐα, ρΙ ϋ<£ε«ΓρΙυπι «ΙΓε/γο. τινίΐ άποδΐΐωχχαιν, ώς δ μ^νάλκϊ} πιΤΆθώ^, 4ι* δλον έ»ομίνι;ν «&τβΐ;. &αμδΟΐν ΐχοντα Ροή;4ί«αν. ναντέ; μι ΐϋν ΙμιΓί'ιΐ Αΐΐίν~ων, οΰκ ^.ρIί^30τ)4X1^• 
Αλλίΐ χ«1 νυν ικριιχνκλι-ισάν μϊ. Οα'Βΐύσαι ν; 

ίΌί)0 ό^Οα ΙβΟνι: αύτώτ Ιθίττο ίχκΐϊγαι έτ •. 
γ^. 'ΒΟ:νΐο. ϊοκίψβντβ ίχχ^ϊναι «ν; δ^Οαλμο^ί^ 
«ύΐνΐιν Ακ'. 3οίί, ΐβΰ ϊν αύριχν^Τ; οίχνΰν^οΐ, χαΐ ηΖν 
βων προντιιγμχΐων, & χκΐιιίουιι μ!| &5ιΐ{«{ν «)« 
Λνβίτΐίίν, (ϊίγϊ,ν, τϋνιίίχιΐ' ιΙ{ ^ιηρΑς ίπίΟνμΐας- 
βΓτινίς είοιν 41ίγΐι»;βηι;οΛλί,ίίΐι τι3ν τδ ιιαΟ" ί|εΐ,νήΐ. 
Κβΐ τούςί^ίαΐμοτί^ α^τϋ^ν ίιτϊήριςβν, ΙκΐϊΓ,ροϋντί; 
1χχλΓν«ι χαΐ κητϊβίλίΐν ρΐ) «Ι; γήν, νη' ανι 
4ΛβΒφ5ττ<5μΕΐον. β^ΙοΙΙϋΐ-υ 

ΙΙι]Γ<Ίνιιΐί;(ΐιι ίιιΕει ΙΐΌΐιειιι «Ι Ι«ΑηΪ8 ΐ3ΐιιΙυπι. ηιιϊ• 
ιΙ•<ιι |ιιι^ιΐΜΐιΐ•<)ι ΐηΐιΐυ«Γνπι ιΙί.ο:»ΐε5 ; <|ϋ«4ΐ Ι«ο 
ρΓοριϊο ΓιΟυβ ΓοΙιαΓε ιιΐ3ΐιίΓϋ9ΐΐ! •Λα ρ3ΐ3ΐιι ΐ»γ\\, εΐ 
ηιιοιΙ Γβΐιιΐιΐί Ι3ΐιΐ3 £3ΐειι& εαοΙΙΟβηιίλ* ΐΐΐΐη αΐιιιιο 

η4-<(ΐΙΙβ«4- :>«(:ιΙι-ίΙ 3-1 ρΓΦιΙβΚΙ, ϋΙΙιΙϋ ηΙ»ι)ίΙιι•> <'<ιιΙ• 

κιιΙιΤΓ ιΙίΐ'ίΐιΐΓ, Ιΐιΐί' ρ.ιιΐΐ) 0113111 ϊηϊΐ)Μ•οίιιιιι Ιι^-^ΐί 
1>ϊνίι1, •λ\\\ «ριΠο ΜίΐΓΐυ !>υΐϊ Ιη-ΐί νίιίΐΐϋβ ίιι ιμ.ίι 

ΪΓΠΙθ1ι3ΓΙΙ, »1ί! 3ΙΙΙ«ΙΙ1 νιΊΐΙΙΪ ΙίΐΙιϊιΙίΜΓΓί Μϋί ίρ^ίβ 

|).ιιιι ιιιΙγ ι ΙίιΙιΜίί'ΐ. ιΊπ:ιι ΐιι>ϊΐιΙΪ9$ ».ΐηι«1ι^ιι1 ; Ιίΐΐ]ΐ>:ΐ5ί 

ΙνΙ>:Ι ΙιΙ'ρΟ^ιΙ 1)11111 ΙΙΙΜΜΙιΙ'Κ ίΐΙι,ΊΙΙ 3ΐ1•Ι νοΙΙΙ :>ΙΓ] ''•■ νερίί Ιοτιν ίτ:\ τψ ΐιιΐΜΰίΐν ύ 6ί σκύμνο;, 
Οκ^^ν Ιχ το» Γ(3Βφανοϋ: λρπίΐιιν, «ίβι^τν: χ{ 
πτόμενΐ-;. Κα\ τιΰν ΙχΟρών αύταΰ ^οίνυ'^ αϊ μίν 
ίΰιί^|ί»υν προςιανωΐ αίΐ^ν άρπάβαι * τινί; £• 
Ορ>ί«ίΐ , Ι^ντοΓ* ού τ4ΒΑ^^Γ,χύτΐ{. υί&ΐν ^ί ΧΙκλΐ 
ΐΐιϊτ^ χαΐ Ιΐμφω βηλοϋν ([(υΟΐ ΐ[1ρ κολΗμι; ίν 
κχΊτιτιχαΙΐ λίγοίί ύ Π;ϊ«ίί|ΐηί ταντΛογί'" . ϊν 
εΛβγβϊ; λέΐΐΐιΐν, Ινα (^) β'^ξ^ΐΓ, ιί κίΟ»;, νΗίίοΊυι-ΐίυ: ϋί. ( .:») 7.•;. ϊύςί,ία; *οΙ ιοίϋι- κϊ'. ΛΐιΚ- ;ί;. «3 * Γ.ΟΜΜΕΤΓ. 1Ν ΡδΑΙΜΟίϊ. «4 

Ιι> Ιιιΐ]νϊίηοιΙϊ Τυυΐ&αΙΓιχΙυ ρΐκιιί*. Οϋΐκικ |θιΙ&ιιΙί9» )';ιγΙ:ι ϋΓΜίϊυπΰ Κ•ρί\ι:ί«, ιιΙ ΑικΙι• ηΙίι.'ίΙιι «1 

'λι^στηΟι, Κύρη. Λοχμί χχΟΈϋ^ιιν Ει3ι τ}-^ν μα χ νΕηβ. 1". Εχί»ΐ3€^ Οοαιϊηί. 0">Ρ1>< ε*)*" <>1ΐ Ι•3- μ*μ.ιΙιχι\μ1νι, μλι0λ6ι αϊτούς. 

και κΟτω; ιί^ΐρ>ϋ{ χ«ΐιι6ίλλο»βι. 

σον, άΛύ ^χθρώ^ της χί'Ρί'ί' ιτου. Έ*»ϊί ^μφαΐα β;>ιιίι•ιίΐβ1θΐιι ϋνηηίη: ιριιχίιικιιιοιίν *ί4«.-»|). Κ>- 
ίαΐζί! ί|ίΙιΐΓ η πιηνΓ^Γίι 3ι1 «ίχιϋιτιαιιι. 

Ι'η•τί»ί α». 1>ι, ίηΐ|ΐιϊΙ, βηβ |>Γα-ο(^ρυρη ρΗυ»- 
ηιιιιη «3 ΐ)ΐΐ3ΐ ιη«1ίι•0 βιιπί ΓΐΓοΙιιιη 3|ίΐ|ΐι<Ίΐι $φγ• 

Εί ί»ρρΙαηία γφι. Ιΐνκ^ ΗΜι ϊιιιρι-ιΙΙιικ'ηιη ιΐιιι» 
ΰυΓΓίΐηΙίΙ ΓΐίΙιιΙηπΙ κΚ^γβιι-π ιιιί'. ΟικιιΙ «ι οιιηιικ 
πΐίΗρΙιοη ιΐίΐΐιιηι αΐ, ί\»\ Ηικη ηΐΡΓΡίιΐυιη 1ι>ιρ(!• 
ιΙΪΓΕ ιο1ιιιιΙ. Ιίΐιηιη κιΙ ρι-ιΐΐτιι ΐΓΐΐηϋΟΐιιΐί βιιΙ»]•- 
ΕΪιΚιΐ, υ( Ιιιΐ]>ιιιηυιΙϊ 6ΐΤΊ>ηι|ι«υ|ο <ιΐ'>ι ίη ΐΐΓΓϊη 
ρτοβΐ6Γη3Πΐ. 

ί^ήρί αη'κΗύοι >ιΐΦύ»ι αΙ> ϊιιιρια (ηιηαα Ικα, Λ 
ίΗίχυίπι ηυηηιιι Ιλιρ-. Τυ3, ίιιηιιίΐ, ΓΓ3ΐηθ3, Ιιαο ^βί ίου ρΖαη ΐ^•» ψ<>ϊή« μ'>'^ 4ϊΑ «ϋ λβιβούΐ ϊ^ι^Ι, ρ ΐυο ι,ΐο, |ί1)βΓίΐ ι«πίη«:ιιιι πχ'αι» ιΙ> ί«>ρ<ο ί^β"! ιΐιιι•* Χίΐ\ 4ιώ των ύπηκ^ν «ύΐοϊ, τών Ι^ίΟρϋνίνΐωχ ΐ]^ 
^ϋ^ΐΟνΙ^ Λςιι, ϊθ*»ιί^(^ ΙιμΙ* 1. ιών τρΛϊ(Γ'>•1ν• 

γίρ οι μ£ν Ιμηϊ πολΐμοΟβ'ν, ΙγώΐΙ. <Ηΐ> ο{ ηολε- 
μαΰνΐΐΐ ίίρ ΐω. «β\ }ρλ κΐΐίμβίίι. Τί'«< χίριν 
Αοίβή-τηντον Ιι'γΕί, ΐ^οίΐρΐ^χαμΐν. Καί' ΐιυτί η 

Οί ίχ9ρο( μα\> γίο, ιΤπ», γ^ 1!^3:')'' ί•*!* «βρι- 
^^^τον. "λκΦρΦνΐΐ (ί ^νες, πνς4 φι:<Γάμϊνο( ΐαοΐιλ 
Ϊ1Ι ιιΐι 9ιπ]Ϊιβ(>|Ι. νΰ^ 6ναιριΗ|νοιι ίίΟτβν ίδ/ί•*•, 
^μ^αί^ θιβϋ" κβΐ λίγομι/ ώί α&ι4ς μ1« βύτΛχιιρ 
βχ3ΐλΐ«τ; ούχ ήϊίί-^ΐΐ γϊνίΛίΐ , )£ΛΘ(ϋ; Ιν νρ•ιι- 
μίοΐΐ Ιξηγηοα^ιτία τοϋ ^Χμοό ' τ6« θι^ν Ά ηαρ• β]ιιβ (Οΐίίί, φιί βίοιιϊοιιΐ ΐιιχ (Ι« ηιο 'ακίκ ιιηηιιχιιι 
ίηΐιιιϊαϊ ΑΐΙνεηαιιΐυτ. Υι^Ι, ΕΓίρο ι> η :ιΙ> Ηε <|ΐιΐ ΐ•ιϊ- 
■ιίϋϊ &ιιπΙ ιπκιν» ^0 ρηι• ηιίίΐ! Ιιιν, Ιιηο <ϋ αϋ ίηί- 
ηιίΐίί Ιαίι: η3πιΐ)ΐιί ι»«ηρ|>ιΐ|;α>ηΐ, ηΐΜ * ιο«Ι«:£ΐιι* 
&(ΐιη, 1Κ011Ι1* εΐίαιπ ριιςηίΓΒ νΐιΐϋκΐιιτ. >>ηΐιΙ«ι•ι ν(Γ» 
«ιΐ' ΙηιρΐιιΠί 3ρ|ΐ«ΙΙίΊ, βιιρ(τπιι& ιΐιοσιιι οϊΐ- ΓυΓ &β 
ΥϋΓΟ Ιι-ςΐΐΐιιΙίΐ ΒΐιηΙ ν£Γΐΐ3 ϋΐ'^οΐιιΐι;. ΙΙΙι »α{Μη 
ν«τ1ΐ3 : ίϋΐ^α ααϊιηιιηί βπα-ίκ, ροπ^'"" ΊίΟ» ϊΐηιΐ, 
»1 ρηοΓΪΙιαχ τΐΓΐ)Ιί Γ6»ΐ)οιιΟ?3ΐα, ιΐιιπι ι]ίι.ίι : /»>- 
*Ηκί ΐΗΐί αηϊΐΗαι» νιϊπη* ΐ'ίΓ.υιπΐΙί'ν'Ήΐ'. Ι>ιιΙ>ίΙ:ιιιΙ 
ηηίιΐ3•ιι ηιιηιηοιίη Ιιι'ΐ.ΐιις Οηνιιΐ, ιιιί ίη ΐρυΐυηη 
Ιηϊιιιϊεα δαιιΐί ιιιθ|ΐεΓΓ.ΐι, ιιιιιιε ρΓοαίοΓ ηεείιΐί 6ΐιιιι 
|;ΐ9ι!ιη ϋΰ). Ι^( (ΙίΐΰοιΙικΗ, η(|0<1 ίρ96 ή<>ί(](μ> Γ«{;ί8 
»ιι) ιιπίπΐΐ οοΐϊίαΓ ν%6ΰ, πΐ είτϋα ρηποίρΐιιπι ρκιΐιιιί (κΐΧί{ ^ρ^ς Ινδίχι^τιν. τ«λ3ΐιΤΜ.'»ΰμ<νθΐ ■ χ»\ € ιΐίιϊιηιΐί, ι:Ι Ιΐπΐϋπ Οειιΐη λΑ τίηιΐΗΐιπι λΐΐναεβί. Ηιχον . βόΐω Είναιον τ4 0Εύτΐ|Μ». Ή ιια\ ίν 

γάρ ά Οίλων ί&1Μ6αι τ4ν ύ^ύ τκιλιμίων χβτεχί- 
ΚαΙ ίτι ο-^χ άνοιριΟήνοι τους 4μ(?\ τΐν Σαιΐιλ, «ΐ'Ιιιΐί ηιιί οηιιιΙ βηΙ €βΙ&ιη1ϊ:«|ΐιι ιη {«Πίτϋ ιΠΙίϋΐΜ:*. 
Να|ΐιπ ρπίιη ε1 οΐ^^ιI^Γ^ γοεγι», ίιιΐα$ΐιιηι <)1<ΐπιιι», 
ίΙ.-) τϋχΐΜ ίι>](ΐ5ΐιιιη (1>£ΐ)ΐ)ΐΐ8, ΑιΙνηϋ^Γβ Ονιιιη <.) 
\ίιιιΙ(Εΐ3ΐη. Υβΐ ηΙίΐβΓ : ίίΐι^η ιι>ο, 'Γηΐ]υΙΐ, Γγ»ι<γ:ι 
ΐυΑ, ηιιιι υΙ οκίϋιι, κπΐ υΐ «α ΐπΐιΓιιιη ΐιιϊΐΗί>Γϋ« 
|Μτη<τϊΓ{:ϊ$ ϊΐ ^ίρΐΐΙΙλ». Πυΰ «ΐΊΐιιι ΙιιιιΑβηο πιο»: 
ιΙίειιίΕπ αΐ-, ΙΙ3ΠΙ οιιη ηιιίί εη^ιηπι 3ΐ9 ίηίριΪΓϊ" 
(ΐΓΐϋΜιιπι οπρ£Γ£ νηΙιΐίΓΪΐ, (τβ^ίηΑΐη ^Ιηιΐία ϊη €η% ηιΐι. Ουη-Ι ■Βΐίΐη ιΐΛκ ΐΐθίΒΙ ΐΜΟΐββ Β3»ιϋ δίοΓΜβ « ϊΟΕίηρ ΐηΜί^ηΐί, βθ4 ίίίΙηηΒ» Ι.ιι;1(ΐιΐ» »ΐ ϋϊ*ΜΐΜ, έν Γ0 ^'^ϊί α'ΤίϋΓ.Ί^ιι ζώντας αύτοΐις Αψύ^Λΐ•» 1π& 
ίων άγαϋιί>ν -Ανθρώπων, χιΊ μ)] ί.7ΐω3βιν αΰΐΜΐ 1ν- 
αρΐΟμίΊΐ' β «βΐ ΐλ1»](θ5 ρΓ^βι* Μειίι ίοία'υν /ιί^ ιτίΐα ιοΐ''Ν)η. Α<ΙΙιιιο νίνρΐιΐ•!^ ι^οβ. 1ηη>ιΊι, ιΙΚυβηι: 
ιΓοίΐπκιιι: 3 ρΓοΜ) ΐιοιηίιιϋαΐί. πΐ ειιιη α$ ΐοηνοΓ- 
ϊοηΐιΐΓ : ηιιηιΐ :ι|μ« νΐίΐιΐ^ αΐίΐιΐ (ϋ^Η: Εΐ ΐΐΐΜ^ηκιι ϊ!3ονι*ί ΐΜτι ίΐχτ,*. ΠιλλΑχϋ Μ ή Γρβφή <*ί•{ονί " !»Ι»ςϋ3ΐι4ιν ρίΜΐι;.* ιΐΛΐΐϋΐιΐ. διιΐί-ΐ υΐϊίΐη βα'ρβιιιιιιιηο 
«Αι! »■.; ίγ*β&ΰ;. Οί γ4ρ ηλιΐουί, 4£ΐ Μ«ί. χβΊ δΓΗρίιΐίϋ ριτ |«λιιο<ι•.. ρτοΐοϊ Ιίοιιιίιι» ΐϊίΐιίΐΐΰΐπ' : 

ΑιΙ τΛ Γίρίίονβ νικί- όϊίγοί γΐρ. νησ-ν, οί βι^ί-ϊ- ΊΚ'» <;1 ΙιΓ'»ϊ Ι ""(■* ρΙ'ΐηβ ίυηΐ, ϊ1 μ«.•]ι>Γ3 ηι»- 

μ;>«ι, χαί ίλΐγ« <ίΙ 4>ιϊίκΐίί. '0Λ'γ<4Υ ΐΐ »ίΐ3ΐ>ν, "ί'ιό ».αηρ.> νϊιιτ'υιιΐ. Ι'Λυαί ειΐϊιΐι ϊίικί. ίιιςιυΐ. 
ΙιτήγιγΕν ώ-ΐΛ τ^ϊ. ΪΕΐΧ¥!>ς. 3ΐΐ χ»ΐ ο^-ίΐ'χ. 4λ'< τ^ί α"' *8ΐτ.>ι«πΐΓ. οΐ ρα.ιεί Ρΐίαιη <ιΐ)ϊ (.Ίι-Πϊ. Εΐ ρ'*ΐ- 
■1:ι ■ χα": δμω; οΟίίν ϊ^τΜ^νι «^το γίγ^ϊν» αύιιΐί «ιυΒίιι ιΐιίϊ « γοΐαΗ, αιΐϋϋίΐ <ίί Ιί^'*. (Ιοιιοΐ4ΐ»ι Ρ.ίΙ. Ι.1Ϊ11Ι, 19. 
ν»π«! ΙϋοΐΐοηΜ. {:•ϊ))ΓιηΙγ^ >1»ί<1ΐΜΠ ΙιιΙιτΙ (νιπραγτ,ααι - βΐ 1.>Γιιιιΐ) ΐηΐΐίρτεβ Ι>'ΒΪ;μ νίιΙείηΓ 1\3^ι^\:Λχ,•η\ 115 ΕϋΤΠΪΜΙΙ ΖΙΟΑΒΕΝΙ ΪΙ6 

([ικη! ρίΐΐΓΐ ΠΙΙ ί]ΐι| ΙκχιΙ ϋΐιιΙ^ Οο («γμ ιειιιιΙ, ηιιαϋ- \ ι!.- ίρείί,ν. 'Π βϊ τύντιξί;. αΰτΐ]• ^αιμίρι^οτ αΰ• 
ςυ« )10< £ίί ιιίΐιίΐ ίΑιβΐ<]ϊιη«ιι(4 Γ<>|| ΐιί «ίιΐκΐυιιι. τςνςΛx(ιτω^ό^υγ^Μ^τI^>^άΛό^^^ς, 
Εΐΐοη&ΐηιοία κίο ββ ΙιιΙηΐ : ΰί»ιίβ «οι ο ραιι«ίι 

Ι'«Γ αΙ>ΐΕα»<1ίΐ3 ηυίΟΐιη ιιι^υπι 3[ΐ|ΐιο βΓ^ΐΐπΐιιιιι ίη- αϊτώ*". ΚΐχρυμμΝι τινΙ; ί^ραβαν ^ρυιΊν ν9\ 4ρ- 
(«ΙΙ'ΒΊηΐ.ΐΙ βΙία 1)υ)ΐΐ9πιθιΙί ιιιΕΙιΙΙβ, (|ΐιχ οι-οιίΐίι Τ'^^ι», 4 τβϊςλΒγίΐίν'γχίχρνμμένβ τή; γ^ς. ίν* (ι^ΓΓ9> Ιιιτβτίΐιιιι 9ίΐί£()η(]•ΐι, ΓηΙίιιιιΐϋΓ :ι|ι ίί» ι^αΐι 
ίΙΙίΐ ί-3 ρίΓ(|ΐιίΓΐιιιΐ : (][ΐί1)υ» Ιχιηϊ* ίΙΙοηιπι «βηίτβπι 
ίιιιρίεΐυιιι «»ο ϋΙ, * ραΠβ Ιοίιιηι 6Ϊ|;ηίΙίϋ3ΐΐ5. Ιγοϊ 
ΟΙ, ηυίΐιιΐϊ Γορίίΐί κιιιιΐ; ({πίρραΐΐιοι οοΓίιπ ^{>||£ 
ΪΙΙ11Ι6 ΙιγροΐϋΰϋΒ, ^υϊα^πιοΟί ϋοηίϊ, ίιιιΐηΓ ¥ΐΐιΐΓίι. 
|ίΙοι« >ΰ ΓΐίΐΓΐχ ίΐηΐ. ν^Ι «ΟΓΐιιιι νβΐιΐη-ϊ ίκιρΙείο» 
Ε8ϊΕ ουβηπϋβ ίπίεΙΝ^κ, ηυίΐΗΐβ ιΐιυηιΐΐ «οκα^πΙτΊ 
ϋΐΒΟΙιιηιϊ Εΐιηΐ. Ηυΐΐί πΐϊβιη (Ιϊγιιιιι, ρι;Γ αΐΐϊαβιιιΐίΐα λ^&»(ν. ΙΤολ^ίΐιΙ &1 λίγο:<3( ία; παρά θΐον τιθΓ.βχ'4- 

ρί-νομί!!! τκρλ ποιχίλων τιμιορίΜν έ« π^οτώτΜν τοϋ 
βί.ϋ1 ίιεζών, ίΐΗΐϊΒγιν ■ Οϋκ Ιδον ταϋτα μΛ* ια ρίΒΟ»» 'ιηΙιιία^^ηΛκ ΐ9Βϋ , 4]ΐικ βριι^Ι υ{'ΐι»ι νΐΐυΐΐ ^ <τ-ι>τηΛί«ι Λαρ' έμύΐ. χαί ίσ^ρόχίσται ίν τοϊς ίιι ιΙΐίβΐΐΐΓί Ιοΐο ^β^αιιιΟ^I^: ίαπί, ηιυι ε[ Μιΐ}ϋ>ϊ ίη 
Ι'«υΙΰΓθ»οιιιίο ιΐΐ τβΓίπ ΕίφρΙίΐίοΓυηι ίικ|αι;π5 £6- 
ιίΓΓβ, βι ρϋτ$«η3 Οβί ίΙϊιοΓΊι : ίνβΐιΐίί ή<Γδ ^βι^^^ί- 
^Βία ικηΐ σριιιί η», <Ι ΐϊφ\ΙιΚα ίη Ι/»>ακΗι πιηι " Τ 
Ιΐφϋ Ι|ίιιΐΓ τβίΐ» ρηφίιβίϊιπ) ςοΐ9ΐίη«η( «Ι ρΓκϋί- 
ΓΐΐηΙ : ΙηίηιίΕΟΓίίΐιι ϊΐΐυπιιιι ΐβοΙΓοιη, Ιιοο «3ΐ ίιιϊ- το■^ϊίβϊιν »θΜΪ, όιή γΐρ μίρί>ΐΐί ι1 κβν. ΟρΚς γίρ 
ΤίτΙς μίλ>ουΐΐ (Ι, ώ; Ινίΐίΰσιν Ιχρ^,βΒΤβ, τρ-ίτπν ιιιίΰοι ΙρίΟί, ΐΐκΐίίίι ι^ηκ ο^^υί1^$ βρικί 1>ειιιιι 8ιιρρΙ!ειί& ίιιΐ|)ΐΕη•1θ'9 εβ» : ιιικίε «ι »Ιν&Γ8ΐΐ5 Ι4α* 
Ιβιπρητκ ρΓΟ ρΓΧ3ΐ-ιιΐί ΐϋϋβ «51, ιιιι)3 ρΓορΙιεΙΪΕίε οοιιΗε ρΓΟίρίεϊβΐϋ, ιιΐ ρΓ»ίβηιί3 βϋβ 1ηϋίε•«ίΐ. 3ίΐίαταα (ϋΐιΐ ραΓΓ». βιιοιπ ΠοΙίΓΧί ιι( ΐιιιΠίΕΐιι• 
ϋηυι 1ι>1ι«1>3ΐι(, εο ηιιοιΐ ίιιΙεΓ ^xI[;Γ3 ΐηίιηβΐί» ηιικ 
ιιιΐ];ϋΐ3[η 8^I^I^υηI ηιιη Γϋπιίη^ι. Ργχιβγο^ «ιίιιιι 
ηιιία ϊη Ιιιιο Μΐ^αβ ϊη ίηΐιηιιπιΐΐΐίί» «ογϊιΙκγ. Ρεγ 
>ιιοιι> Ι^ΗυΓί-Μϊιι 1<κο ΐοπιπι ττΐΙυίΙ ίηΐιηαπιΐίΐϊ&ιη 
ΒπΙιιιι^ΐΐΓβ. 33[υΓ.ηί ρπίαι βυυΐ, Ιη•]υϊ(, ίΐΕίαιυη^ί• 
1)18. φοπΐΐιιιιριο η'ιιυίτιιπι ριΐΓΪιιιοπίο. βε Ιιαιιϊβ 
οιηιιίΐιω, ίη νϊΓΪηβ Τ(ΐΙ«ιρΙ:ΐΐ. ι. ΜιιΙιί Μΐαιη βΐ <)α- 
ϊΐίίίίιηϊ ίηΐβΓρΓΐ:ΐΒ9 χΙιΙΟΓ «ιροιίίπίββ Ιθ^ιιηι : 5α- 
ίαταΐΐ »ιιΐ ^Ιϋι,ηοΛ βυιβπ) ρ«ΐ'«ΐ», ιΐίϋεπίΐ» Ίη ΙΙβ• 
ΙΐΓχΐ) ΙιιΙίΕΓΐ (Ιίαίοηίπι ίαπίύΐ', '[ΐιπ Γιΐϊοι, ηοη κιιβι 
βί^ηϊΛοιΐ; ϋΐ εΓΓΟΓοπι |ιιι]ιι& *ΐ)|£ Ιΐΐΐίοιιίι οκιιιη 
(ϊΐβ &ςΓίρ(ηΓΐΐιι> >ίι1θ : ηιΐιι ΟγϊΤΚ ιΐϊύΐίοηίϊ. 
ροΓΐϊΒ οΐ ΠΙίϊϊ, πιΐϊΐιηιιιι ΙιιΙΐι'ΐΐιΐ ΙίίΙκΓϊΠΕΠί κΐιηΐ• Έ-^αρτάσΰψταγ ύα>τ. Τδ* ο5ν ίχάΐαρτβν ί'χοιι «( 
Έβριΐαι, Ιίιί τε τ:ί μ^ άνίγτιν μηρυχινμίίν Ιν τ%Γ< 

■ιού ύ6ΐ ϊντοΟΟι τήχ άχοΟαροίβν ίΐ'ίέξατο. Έχ•ϊρτά• 

' ίξηγ^Έων, νϊώτ νων τίχνιν* 9>'-- Ι1αν>ύν Τ^ρ (^ 
ΐψΈβριΐϊτφ ΧΐΤιαι, ΜϋτίΒΤίτίχνων,ϊν' ή ϊοιονκ.*, 
5τ( χαθάτΐίρ χρημάτων, ο5τω χλϊ -ιΐκκων ΐ^ορττχ• 

Ιξήγη,βϋ';, Ι;ί'-ρτΐ3θΐ]βιιν ΐύ« ϊΓτϊ /ρ^Ι'^^'"*• •^"- 
τιμωριών, μΕτά των υΐΰν, ΙλΪΕίπούΐΓΓ,ς της ηροβϋ• 
»ν( * βύχ αύτοΙ γίρ μίνβν, Ιλλϊ χβΐ «Ι ίμΕΪ*; α-ί- 

τών (ΐΊμωρήθΐ]9αν. I^Ίυ^^η^)ιι. ^βιιιιιιιι ί|ίΐθΓ 6ί8ο <1ϊουιι, ηυοιΙ ΐΙΙί ίηίΓηίεΐ ίΐ.ι ιηΐιίΓΜί ιιιηΐ ΓιΙίίβ, τϊΐΐιΐ Γΐ >Ιί*ΪΜί•, 
ηιιιΙΐΟΓαιη νίιΙ^ΙίΜΐ ΑΙϊηηιιη ((Τι;ι:ΐί ριίΓΜ. Υ&Ι ]ϋτ|Α ιΙιιρΙϊοΜη ρΓϋιΙπιβ ρΓ%ΐΐΐ1βηΐ)< νβΓβϊΕΜίί Ϊα- 
ΐ£ΓρΓΐ>1.Ίΐ!ηιι<>πι, Β.ιΐυτΚίιιΐϋΙ ρΐ'οιιιιΐίί, κου ροβηϊι, κηηιι] ϋΜΐη ρη>ρΓίί« ΙϊΙίίι, ϊΐα υΐ 8ΐιΙΐ9(ΐ(Ιϊ3ίιΐΓ ρΓ«- 
νο&ίΐΐ» ΐΗΜ, οΐ ϋίΐκ'^ιΐί'ΐΓ: : ΐϊιιοιΙ ηοιι ΒΟίηιη ίρ5Ϊ ιη^κοί, βεϋ ηυιιι] ί{κί οΐϊίΐα οαηιιη Β1(> ιΐίιίΐϋι &χ• 
Ιί.ιΐϊ ί\\Μ, 8ίΐι ιιιρρίίΐ'ϋί. 

Ει ιϋιιΊκΓαΛί τΐΐϊηαϊαι ραηια'ΐί ΟΓΐιηι. Ε^ η110^ Ο 
1^ιιΐ3ΐ ΙιΐϋηιιιΙ τβΙϊ^ιΓυ', υΐ ρβιΐϋπί ΠΙίιιτιιηι ιιιΙΙϊεβ' ινϋΐΙ. Νλιιι ηιιηιΙ αίι ρΛ>ΒαΙη «οιήπι , ειροιιο , ρβΓ- 
νιιΐίϊ ηΐίοΓηπι : 8ΐΐ60 ιιΐ ίΙΙΐεΟίνίΐΙπ' , κυ ριτιιχ ίπ 
οιιιιίΕηι ςοπβΓαΐϊοηΜίι ΐβ «ιίοπιΙεΓίαΐ. Ει ει ρηηαϊ 
Ιηΐ«Ι1ί;ίϊ, ρΓορΙ)βιιι εγιΙ ΐΐιαΙοΓαιη , (|ΐι:ΐ! ίπίιιιίΕϊι 
ΙιεαΙί ΡβνϊΟ εν«>ίΐα>4 «Τ3ΐιι(. $1 νϊΐ'ο (ΙΐνίιίΑι, ετ- 
■βξβηιΐίο Ιιχε (|ΐιχ>ΐ3πι βΓΪΙ ίιι ϋΐατυπι ΐΕΕϋκιιιίσηοιιι, 
(ΐιιοιΐ Ιαιιΐίί ίΡρΙείί Ι)οηί5, ρτανϋ Ι^ηιεπ ιΐι|ΐΐ6 ίηί- 
η;:6 νϊτΗ'τίιιΐ , 1οιι^»ηίίΐιί(ΐιείη Οϋί &ιιΐ)ΐΐϋ3ΐιι «οη ■ 
ΐαιιηοιίΓκ. Βίβι; γίρ α^των, %νΐΐΙατ\ ^ώ» υΙών, τοίίχίοτιι» €ΐ; 
όΐητ* τ1ι» γινίλν πιρ<ΐΐΐν<ν, ί^ιι 4 τιλίΟ-ιοί, *ϊτϊ 
ϊίμωμϋβ. Κβϊ ϊΐ μίν ΐκρί ττιινή; τ»ίϊα ■νοήΜρ^ι. 
-ρο^ητϊί» ίστί τω« ά!ϊηνϊ»ι«4τΐιτν τοΐς ίχΟρβϊ» αύϊ .» 
χΛχών. ΕΙ 21 ιιΞρΙ !θί-)ΐ;ι<ινίϊί, ΒΟξη»•; χιτην•». 
ρΐκ;, £ΐΐ τΦίβΐτΐιΐν Αγαθών Λτ.'ίΪΛ'^'^α^'αζ, >χρχ• 
νύμωΐ Εΐιυν, «ής 1•^ βιοΐ κκτκφρονφϋντι: £ί&χ(- (60) Τσ. ιϋβαΕμονίας. Ι^ΐίηυι ίηΐΕΓρκϊ ΙφϊΜ ΐίΊοΙ>υΓ μαχροΟυμίαι;. ,817 €ΟΜΜΒ\Τ. ΙΝ Ρ8ΛΙ.Μ08. 91» μώ λίΐιχτιι. ϊςι-ίν }ΐα παιήιτί) τη^ σί); Ιπ^τχαπης, 

»{3\ίίΐ.?*νΐβΰί|ΐθ:Αίί 5ίΐ ΧΜ* τ^,ν Χΐ'ρ4ν Λ^ ■«**'»»- 

μαι τη; ίπιΐΐυμίχΐ , ^τΐ( ΙίΐΙ, ΐ^ 6?9ί','ίΐί ι-ϊι, κ«'- 
Ιίϊΐν τϊ]ν ίίξϊν τίϋ" 6( γ4ρ 4μβρ-ω""ΐιΙ **εοϊ πρβι- 
Μίαν (βΙ) ' καΐ Α Κύριας βΙ φ^αιν Ιν ΐοΐ: Βίι3ΤΤ'~ 
λίοις- Μακάριοι οΐ xει^<ύ^^^ζ χάΐ ^ι^Πε': (ην 
ΛΛΟίικ/ίΙκ»)*-, ίί» οί^ίΐ χ(ψτασΟήσοττιΐ[, ίΓ,λϊϊί) 
ιών ίηιβυμπϋμίνω'νβΰτοί; αιωνίων άταΟΔν. '\μ•^ί- 

β; μή άγαιιών όΰΧου;, ίητήσ^ι χριδΓ,νβι ;-ε,ϊ4 Ϊ^- 
βρ^ν* Σαούλ γΐρ τΙ•* 1;(0ε4'^ νΟί βύτ&Ο Χ4ι"-«ΐβι, 
ϊΓτί αΐνΟητίιν ίοή»;, ι.Ε-< νοι^τί». 'ϋ (Γ βύι',( χ»1 λ^ 
γους χιλίων τοίί Χρια^ον νοήβΐΐ ιάς εΐαγγΕίικίς 
Ιντιΐίί. "Ανβίβϊηχίϊβς Μ τ5 δ!ίι|Μ5 βΕοϋ, 50!*; 
βι{μο^•ας. ιϊκ ι1ντιχ<4μίν•3υς χα) &ηοιΐτ&τχΐ. Τοίι; >ίι• 
τους β<, χϋΐ 4ΐΐβ«Ιΐ, χλΙ έχΟιΜύί ■ οί 1^ΐβ3''0>' «ν- 
ϊϊν 4«4 ιϊ,ι( σχΐπηΐ τβ> βι•;ϋ,11 «κδ τοϋ παρα$ΐί3ο•^. 
χα\ τί Ιξη; Ιχιλοιϊβω: ίκΐήψτται. Εύχΐται &ϊ &ιχ- 
βχορπιϊθήναί χαΙ Βιαμΐ()-.α9ήναι ηΐ»; βαίμ&ιΐΛ; Αη*» 
■:(ϊίν ύγιιΟΰν Ανβρών. Εως ϊν οΐίι<η οι ήγ^'^ο^ ζα>αι• 
μί\ί γάρ θαΜβιαν 6^ ΖίΙηίκΛτ:. ΚαΙ τ1 ηρΐ τον 
ηλΰύϊβ'ί ϋ, ή Κϊ'ι. ί^ΐ τι;)ΐϋρ£»;, χαϊ ΐά Ιβιπί ηροί- 
Ιΐρμ4σΐ( τοίϊ βαΐμοβιν, ώς ^((Μμοχρίταραιν. (ΐ»ν καΐ ^^>^^(ι>^ Γκί». Ι'ίΐιιιΙϋΓίιιβίΙΙίιιη Γηβ9πι. ίπηιιίΐ, >1έ ήΐΟ 
ίη μηηΐί|ΐία Ρΐ3ΐ<)ΐί ιίΙιίιιιιΐΒ , Γχγ ιιιβ «Ιί^ηαπι Ιη» 
ρηιίεπϊοικ, εΐ 8ρρ3ΓΐΐΗ> ςαηια Ιβ ϊιι ιιΐιίηιΐ ΙικΙίΕΪΊ 
ΙβΠίρΟΓβ , (111311^4 υι1<01ιί<1Ι1ΰ ρΓβ ίΐίΐί» «Μιϋ^ηχ 

5αΐΊα6ατ ίαιη αρραηιίήΐ ΛΐίΊί 9^οηα Ιηϊ. ϋη» 
ϊΜεγΟ, ίιΐΊ'ΐίΙ, ^ΙοΓίαΐ)) ΐιιατη, ΐυιΐΕ ι(θίΐά<^ΓΪιιη) ιιΐΜΐη 
ΙηιρΙβΙιΙΙιΐΓ, ιι( νίι1«;αΓ α ΐΐ . \Λ(\αΰ ^1οίι»ίιιι Ιιοιιι 
Ε|0 Μηίρίάϊίΐι βίοπίπΐ. Ρμ031«γ« ρηήΐ" Ι»ι•ί«•«»» 
0«ί ηοα νυβίιοηΐ, €ΐ ϋοιηίηυβ ίη Εν3θ(|βΙϊο : Βΐαιϊ 
7«ί ϊΐΐίΓίχκί ίί ίίιίβκΐ /ιιιΐϊΐίηΜ , φιαιάατΗ ί^ιί *4ΐιι- 
Γ4ϊ»ηΐΗΓ " , »ΐ6Γηϊί ηίιηϊηιπ) θΐ ηρΐίΐίβ Ιιοηίί. 
Οοη^πΜΐ Μιιαι Ιη£ ΡιαΙιπιιβ ΐΐιΙΙϋ)«1 τίιο νίπαΐ): 
ρΓβ^ϊιο, ςηί ΐηΐ^^^^5 ε1 |»6ΓΐΓ<:ιιΙϊ»ΐ)ίΙ>ιι» 'Ι» ίιιϊΒίΪΓίί 
ίηιροηΐΗΓ, (|ΐιΙ ιΐηίοβ ιιυπ ΔϊΙίβ3>( εΙ ρΑβιυΙβΙ ίΐι»ι 
ίηϊιηίΐ'ϊΐ ]ιιιΙΐε3Γί : (ιΐ£ ί^βυίειιν ϊπίιιικιιριι ϊμιιι» 
^ϋύ ηρϋΐΛ'Λ, ιί8ίυίΙ?<ιι ΓοιΙϊ^ίβ, βθ» ίιινΐβϊϋίΐβπι. 
Ηΐο οϋϊίη ?0Γΐιι ΙΐΙιϊοΓίιιη Οΐίί. ηιηιιιΙίΐΛ ΜϊβΕΜίι- 
βρϋί* Ιιιΐβ1Ιί(ίΙ. ίΐ 6ί>ϊ ςιιί ι)<ι10Γί£ Ονί "ί'ϊΐιιηΐ . 
«Ιίτηοιε; μιιυΙιίΙ , ηιΐΜί ηιΙϊΡΓίοΓϊοε .Ίρηϊΐϊιυΐϊ « 
ΓβϊιβΙΙΟ!, ί]•'«5 οΙίΒΓΠ ίπιρΊυκ ΛΚχακ ΐηίιιιί£θ! ιρι»!• 
ΙαΙιίιΙ : (1Ι1Ϊ 3 ρΓΛίβαΙίοηβ υεϊ. Λΐιιιΐί! 1 ρ3Γ3^^&(> βκΜ 

ίϊίΓό'Οι'ί. ίΐ ίΙ'ΙΤ 5β(111Μ•ΐΐΊΓ ίΛΒΙβΤΙΙΟΙΙΙβΓ Ιΐί& ΟΧ- 

ρ&ηρί. Βυ^3ΐιίΐ ρπεΙίΓΜ, ιΐίκρβηΐϊ κ<1ί«ίϋί 0*ιηΟ- 
ιΐΕ« ;ι ρΓο1)ί3 *ϋπί, (Ιοη*^ε •η |>γ=ρ»«ιιΙϊ «Η» ϊ""•- 
ΡοΜ ιιιηΓίιιιιι οηϊπι αΐι βίβ ιιίΙιίΙ •ηιμΙ«ι« τι;Γοηι1ΐί<ΐί 
«Ι. Ι^ΓΧίΕΓβα β* ΐ|Η» ι)β ύίνί1ίίι« •ο« ίΐίϊιο ροίηί• 
«Ι 5υρι>Ι1«Η« (Ιίηχ βυηΐ , άνιηοπΙΝι 3ρ|ιΙίη1>Ίΐ) \ι'Λ\ις -κΛ ί••)ίί•Λΐα »ή«ι τβΐί; μαΒΐ)τλ;, »»\ ίηνίρ- ^ ι^η^ιιαιη ιι•ιΐίκ1ϊ ρΗπείρϊΙϊυϊ. ηιιοιιιηι Πϋοδ 3ί ρο- γβϋς βίιΐών ϊΜίτη,ρβίίί άνΰρώεο'^ς' ίών ^άρ τοιούτων 

Εΐζ γΙ^ τί.Ιος τφ καιδί Κυί^οιι ιψ &α€1δ, άέΛάΑϊΐ' 

^^ έ^ ■/ίΐίίρ^ ή έ^^ύσαίο αύτύ^ ή ΚΑρΜς ίκ χ^'ρίις 

^^ ΣαοϋΛ, ΜάΙ «Ιλ»»- Άγοχ^σα σ^, Κίρΐΐ. τ) 
ί ΐΛτχύς ι*ου. 1ο« ΙΕ ηιίιιΪ5ίΓ0ΐ 9ρρβ!1ιιιηι• : ρηνοί &ϊηιίΓυιη Ιιο- 

ηιϊηη, ΐ|ΐιηηιιιι αηυιϊυι» άίιινοίΗΒ ριΐ6Γ <^ί1> 

/η [ίίΐ<:ιη ραίτο ϋΛΜΪηΐ Οαΐ'ίι^ , /{αα Ιθί»ίΐί$ αΐ ϋ»- 

τηήιο ΡίΓ&α Γαιιΐία Ιιη}\ι». ίιι (ίίί 5" ίϊ&ίΓΛίΐί »Μ 

ΰοπιί»»• άΐίΛΛ'ίκ βίΓΐιιίιΐΓΐ ίΐίίιιιίΐ-Ρ'ίΐι" ή**, << Λί 

Ιίΐά« ηιια. • ΤΑΛΜΟΣ ΙΓ. 

ί^εΐΊ* ΐΐς τΐλ*; ίχβηοομίναΐ• τ.<ρ\ Χρπτ'Ό γΛρ ικιΐ 
χλή»»ς (Ονων ίν μ^(κι ΐιαλΐγιτα^' ^ 3ι,4τι ίη\τί] 
ηντκλιί^ ϊώκ Ι^^ροιν βύτβϋ τ4* ΰμΜ•) ϊ6>Μν & ΥίΙ ς,ΙΙΪ» ΡΌρΙιίΙιϊι: (ίΐ>ΐΐί.ιιιηιη3ΐίοη« >Ε (ΙϊΜοΙιιΐίοηβ Ρ&ΛΙ,Η11ΐ> Χνΐΐ. 

/«/ΐΜ^ΜίηκΓΐι^ΐιΐί «8ΐ Ιιίϋ Ρ»Ιιηυ$ , ηιιΐ» ρΓπ- 

(ΐΙιΚϊιβ ςοαίίηεΐ ηιι» ^^ <1ϋ«ιιι βγ>Ι)Ι ροΓ\η)Ιυι«. 1πϊ[ΐιΐ€θπιπι κυοΓΜία ειιηι Πεο οΙ>ΐυ)ίΐ ϊη ^ηΐίΐπιιη 

ρ«ΓΐΙ. νβΐ ηυίι ίη Γιπε νίιχ ίαχ «ιη Γήΐι>ρη*ίΐΐΙ, 
ΡιΚΓΌ αιι|ΐ<η ΐ^αριιίκί 0α»υ , ε( Ι40η Γΐ-{> . *υΙ Ρ'Φ- 
ρΙί«ΐχ. ιΐίΐΐΐ : ηιιίϊ «{ΐιο;) Γ