Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 


\ \. ι ΡΑΤΚΟίΟΟΜ; ΟϋΚδϋδ αΟΜΡΙΕΤϋδ 

8Ευ ΒΙΒυΟΤΉΕΟΑ ϋΜΥΕΒδΑυδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, υΝΙΡΟΒΜΙδ, ΟΟΗΜΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΟΜίελ, 

ΜΠΟΟΝ $8. ΡΑΤΒϋΙΙΙ, ΟΟΟΓΟΚΙΙΜ δϋΙΡΤΟΚΙΙΜΡ ΕϋΰΙΕδΜδΤΙΰθΒΙΙΜ, 

8ΙΥΒ υΐΤΙΝΟΚυΜ, 8ΙΥΒ οιυΒοοηυΗ, 

ΟϋΙ ΛΒ ^ΕVΟ ΑΡ08Τ01Ι€0 ΑΏ ^ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΤΗ III {ΑΝΝΟ 1216) ΡΆΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
ΕΤΑΌ αΟΝΟΙΙΙΙ ΡΙΟΕΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΕΑ (ΑΝΝΟ 1489) ΡΗΟ 0Ε^ω8 ΡΙΟΗϋΕΗϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙ,ΟβίαΑ 

(ΜΙΝίυΜ ^υ^ε ΕΧδΤΠΈΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΙ,ΐε^ ΤΚΑ0ΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΑ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΚΛ 

Εααι,Εδί^Ε δΛ:αϋΐ.Α ετ ΑΜΡΠϋδ, 

«υΖΤΑ ΒΟΓΓΙΟΝΕβ ΑβΟυΗΑΤΙββΙΙΙΑΒ, ΙΝΤΕΒ 8Β ΟυΜΟυΕ ΝΟΝΝυΐ.1.18 σθΟΐαΐθυ8 ΗΑΝυ8αΒΙΡΤΙΘ 00Ι<Ι.ΑΤΑ8, ΡΒΗΟυΑΜ 

ΟΠ^ΙβΒΝΤΕΒ βΑ8ΤΙ0ΑΤΑ; ΟΙ88ΕΐΠΆΤΙΟΝΙΒυ8, 00ΜΜΕΝΤΑΒΙΙ8, ΥΑΒΙΙδΟυΕ Ι.ΕαΤΙ0ΝΙΒυ8 αΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΙΙ.Ι.υ8ΤηΑΤΑ ; 

0ΜΝΙΒυ8 ΟΡΕΒΙΟυδ ΡΟβΤ ΑΜΡΙ.Ιβ8ΙΜΑ8 Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 Ου^Β ΤΒΙΒΟβ ΝΟΥΙββΙΜΙΡ Θ^Εϋυΐ,Ιβ ΒΚΗΕΝΤυΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8 

ΟΒΤΕ0ΤΙ8 ΑυβΤΑ; ΐΝθΐοΐΒυ8 ΡΑΒτιουι,ΑΒίΒυβ ΑΝΑΐ.γτιαΐ8,8ΐΝουι.ο3 βινκ Τ0Μ08 8ΐνΕ ΑυοτοΗΕ8 Αΐ^ιευ^υβ 

ΜΟΜΒΝΤΙ 8υΒ8Ε0υΕΝΤΐΒυ8, ΒΟΝΑΤΑ; αΑΡΙΤυΐ.18 1ΝΤΒΑ ΙΡ8υΜ ΤΕΧΤυΜ Β1ΤΕ ΟΙ8Ρ08ΙΤΙ9, ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ 

τιτυι.18 8ΐΝαυυΐΒυΜ ραοιναβόμ μαβοινεμ 8υΡΕΒΐοΒΕΜ οιβτίΝουκΝτίΒυδ 8υΒ^κ^τΛΜ^υΕ ιιατε- 

ΒΧΑΜ 8Ι0ΝΙΡΐαΑΝΤΙΒυ8, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒυδ αυΜ θυΒΙΙ8, ΤυΜ ΑΡΟβΒΥΡΗΙΒ, Αΐ.Ι0υΑ ΥΕΒΟ 

ΑυσΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΕ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ ΕαθΙ.Ε8ΙΑ8ΤΐαΑ1Ι Ρ0Ι.Ι.ΕΝΤΙΒυ8, ΑΜΡΙ.ΙΡΙΟΑΤΑ ; 

ΟΌΟΒΝΤΙΒ ΕΤ ΑΙίΡΐ^υ8 1.00υΡΙ.ΕΤΑΤΑ ΙΝΌΙ0ΙΒυ8; ΑυΟΤΟΒυΜ 810υΤ ΕΤ ΟΡΒΒυΜ, Αΐ,ΡΗΑΒΚΤίαΐΒ, 0ΗΒ0Ν0Ι.00ΧαΧ8« 

8ΤΑΤΙ8ΤΙ0Ι8, 8ΤΝΤΙΙΕΤΙ0Ι8, ΑΝΑΧ.ΤΤ10Ι8, ΑΝΑΙ.0βΙ0Ι8, ΙΝ ΟυουςυΕ ΗΕΙ^ΙΟΙΟΝΙδ ΡυΝΟΤυΜ, ΏΟΟΜΑΤΙΰυΜ, ΙΙΟΒΑΙ^Β, 

ι^χτυΒοιαυΜ, οανονιοόμ, οι80ιρι.ιναβε, Ηΐ8τοΒΐαυΜ, ετ οόνοτα αι,ια βινε υι.ι.Α εχοιιρτιονε ; βεο ρβ^β- 

8ΒΒΤΙΜ θυ0Βυ8 ΙΝΟΙβΙΒυ8 ΙΜΜΒΝ8Ι8 ΒΤ ΟΒΝΕΒΑΙ^ΙΒΟΒ, ΑΙ^ΤΕΒΟ ΒΟΙΙ^ΙΟΕΤ ΚΕΚϋΜ, ΟυΟ εθΝ\<υΐ.ΤΟ, 

ουιοουιο νον 80ΐ.υιι ται.ι8 ται.ι8υε ρατεβ, ΥΕΒυπ ετιαμ υΝυδουιβουΕ ΡΑΤΒυΜ, νκ όνο ουιπι•:Μ 

0ΜΙ880, ΙΝ ΟυΟΟΟΒΕΤ ΤΗΕΜΑ 8σΒΙΡ8ΕΒΙΤ, υΝΟ ΙΝΤυίΤϋ ΟΟΝβΡΙϋΙΑΤϋΒ; ΑΙ.ΤΕΗΟ δΟΚΙΡΤΙΙΚ^'Ε 
δΑΟΒ^Έ, ΕΧ ΟυΟ Ι,ΕΟΤΟΒΙ ΟυΜΡΕΒΙΒΕ 8ΙΤ ΟΒΥΐυΚ ςυΐΝΑΙΙ ΡΑΤΒΕ8 ετ ι ν ΟυίΒϋδ ΟΡΚΒυΜ 

βυοΒυΜ Ι.00Ι8 8ΐΝαυι.08 8ΐΝαυι.0Βυιι ι,ιοΒΟΒυΐί 8. 80ΒΐΡτυΒ/Β ΥΚΒδυβ, α ρβιιιο 

0ΒΝΒΒΒ08 Ό80υΒ ΑΟ Ν0ΥΙ88ΙΜυΜ ΑΡ00ΑΙ<ΥΡ8Ι8, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΒΟπΧΟ Α00υΒΑΤΙ88ΙΜΑ, ΟΑΤΕΒΙδΟυΒ 0ΜΝΙΒυ8 ΡΑΟΙΙ.Β ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ ΟΗΑΒΑΟΤΕΒυΗ ΝΙΤΙΟΙΤΑ* 

ΟΗΑΒΤ^Β 0υΑΙ«ΙΤΑ8, ΙΝΤΕΟΒΙΤΑΕ ΤΕΧΤυ8, ΡΕΒΡΕΟΤΙΟ ΟΟΒΒΕΟΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒΌΜ ΒΕθυ80ΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, ΎΌΜ 

ΝυΜΒΒυ8, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^υΜΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΜΜΟΟΑ ΕΙΒΙΟϋΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙ^Β ΟΕβυΒβυ €0Ν8ΤΑΝΤΕΗ 

8Ι1ΙΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΒΧΐαυΐΤΑ8, ΡΒ^ΒβΕΒΤΙΜΟυΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙ^Ι.ΕβΤΙΟ, υΝΑ, ΜΕΤΗΟϋΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟβΙΟΑ 

8ΕΧ0ΕΝΤ0ΒυΐΙ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒυΜ 0Ρυ80υΐ.0ΒυΜ0υΒ ΗΑ0ΤΕΝυ8 ΗΙΟ ΙΙ.Ι.ΙΟ 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΕΜ 

ΙΝ ΝΟΘΤΒΑ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΒΟΑ, ΕΧ 0ΡΕΒΙΒυ8 ΕΤ Μ88. ΑΟ 0Ι1ΝΕ« ^ΒΤΑΤΒΒ, 1.0008, Ι,ΙΝΟυΑΒ ΡΟΒΜΑ80υΒ 

ΡΒΒΤΙΝΕΝΤΙΒυ8 ΟΟΑΒυΝΑΊΟΒΟΜ. 

δΕΚΙΕδ 6Β7ΰ€Α 

ΙΝ Ουλ ΡΗΟΟΕΙΙΝΤ ΡΑΤΒΕδ, 00αΤ0ΚΒ8 δΟΒΙΡΤΟΚΕδΟυΒ ΕΟαίΒδΙ^Ε ^Β^Ε^^ε 
Α δ. ΒΑΒΝΑΒλ ΑΟ ΟΟΝΟΙΙΙΙ ΡΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΒΜΡΟΒΑ; 

ΑοαυκΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ΒΙΙ^ηοΙΙιββκ €!Ι«γΙ ιηΙνβΓΜΒ, 

8ΐνΕ ουκβυυΗ εοΗΡίΕτοΗυιι ιμ 8ΐΝαυι.ο8 βαΕΝτι^ Εεα[.Β8ΐΑ8ΤΐαΒ καμοβ εοιτοβε ΡΑτηοωβίΕ οκ^εα^Ε τοΜϋε αχχχιχ. ΝΐεΕΓΑδ ΟΗΟΝΙΑΤΑ. ^ΟΕI. ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗυδ. ΑϋΙ. ΡΑΚΙδΠδ 

ΑΡΙΠ) ΟΑΒΝΙΕΗ ΡΗΑΤΗΕδ, ΕΟΓΓΟΗΕδ ΕΤ ^.•Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υ00Β880ΒΕ8, 

ΙΝ νΐΑ 1Η0ΤΑ: ΛΥΚΝΟΒ Οϋ Μ ΑΙΝΕ, 108. 1894 εΐίΐΐι^ — & Ι^ηρί• Μη. ΜΡ01ΙΤ, α, «ι* ^ΙμΙ* ΒΜ^ΙΆΜϋη•. ΜΘ.Μ.Μ. 


ΤΚλΟΙΤΙΟ ΟΑΤΒΟίΙΟΙ. 

ΤΟΤ ΧΩΝΙΑΤΟΥ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ., ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 

ΟΡΚΙΙΑ ΟΜΜΙΑ. ικηπηπιπη Ι0ΕΙΙ8 ΒΥΖΑΝΤΙΝΙ ϋΗηΟΝΟβΙΙΑΡΗΙ, 

Ι8ΙΟ0ΗΙ ΤΗΕ88Α10ΝΐαΕΝ8Ι8, 

ΝΙΟΕΤΜ ΜΑΆ0Ν1ΕΝ8Ι8, ^0ΑΝΝι8 ΟΙΤΆΙ, ΜΑΛΟΙ ΑΙΒΧΑΝΟΒΠΠ, 

βΟϋΡΤΑ αοΑ «ιπκη8οητ« τον βοιτα, τυιι ινεοπλ ; βτΒ 00X8001 αηΐρίΒτοΒΟΗ ■ βαηνχ» βοεντιλ «ηχαυαικΛ ΒΑΐοβ ηααη. ΤΟΜϋδ ΡΚΙΟΚ.. ΡΑΗΙδΙΙδ 

ΑΡυϋ ΟΑΒΝΙΕΚ ΡΒΑΤΗΕ8, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υ00Β880ΗΕ8, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΑνΕΝϋΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 308. 

1894 ΤΚΑϋΙΤΙΟ ϋΑ.*.. 

δΜΟϋΙΛ ΧΙΙ-ΧΙΙΙ ΑΝΝΙ 1200-1Ϊ05. ΕΙΕΝΟΗϋδ ΑυΟΤΟΒΟΜ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΧΧΧΙΧ ΟΟΝΤΙΝΒ/ Ι8Π)ΟΚϋδΤΗΕδ8ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝδΙδΜΕΤΚΟΡΟΙ.ΙΤΑ 

Εχ Ρτϋε/ΌΗοηβ Β, Ρ. Αηί, ΒαΙΙβήηί, 5. ^, 9 

Ιδίάοπ δοΓΓΠοηββ. 11 

ΝΙΟΕΤΑδ ΜΑΕΟΝΕ^Ε ΤΗΕδί^ΑίΟΝΙΟΕΝδΙδ 

ΜΕΤΚΟΡΟυΤΑ. 

ΜοηϋηιηΒ. Ι. ΗβτρβΏΤΟβίΚβτ,ΨίΓοβΰατρβηΒίΛ 
ϋίβοίορί. 

Νίθ6ΐ9Β Μ&Γοηίβπδίδ 8βπηοιΐθ3 γαπί, ία (1ίοΙο§;ί 
ίθΓΐτ)& οοηδβπρίί, άθ ρΓΟΟβδδίοηβ δρίηίαβ 
8ΑηοΙί. ΡΓ&^ιηβηΙα οοΐΐβοΐλ βΐ αυηβ ρπιηαηι 
βάίΐα οαΓΪδ 3&1Ώ άίοΐί ^. ϋβΓ^βπΓΟβίΗϋΓ, ίη 
"^ίΓϋθ^ϋΓ^βηδί ϋηίνοΓδίΙβΙο δ. Λβοΐ. ρΐΌ- 
ίβδδοήδ. 169 

αΟΑΝΝΕδ αΤΚί ΕΡΙδΟΟΡϋδ. 
ΚοδροηδΑ ο&ηοηίο&. 221 

ΜΑΚΟϋδ ΑΙ,ΕΧΑΝΒΚΙΝϋδ ΡΑΤίΟΑΚαΠΑ 
ΟυβββΙίοηββ 6ΐ Γ6δροηδ& οαηοηίοα. 221 

αΟΕΙ. ΟΗΚΟΝΟαΚΑΡΗϋδ ΒΥΖΑΝΤΙΝϋδ. 

01ΐΓθηοηο1θ|^& οοιηρ6ηάίαΓί&. 223 

ΝΙΟΕΤΑδ ΟΗΟΝΙΑΤΑ. 

ΝοϋΙία βχ Ιβοηβ ΑΙΙαίίο άβ Νίΰ6α$. 237 

ΑηηίΙραΙύ ΓαΙη-οΗ ΕρίίίοΙα ηνηοΐίραίονία 301 
ΕΙετοηψηϊ ΨοΙβΙ ΡτωβΗο, 303 

Νίοβΐ» ΟΙιοηίαΙ» Ηίδίοπα Βγζ&ηΐίηα, ίηάβ &ά 
ίπιρβηο ^ο&ηη^δ Οοιηηβηί ηβςαβ αά ιΐΓΐ>βιη 
&ιιηο 1204 & ΐΛΐίηίβ ο&ρίαιη. 309 

ΡτοοΒίηίιιιη. Ηί5ΐοη» Ιλοβ β( Νίοοίο ία 1ι«β 
οοηΙθζβηάΑ οοηδϋίιιιη. 309 Οθ ^οαηηβ Οοιηηβηο. 

Οο ^βδΐίδ Μ&ααβίΐδ Οοηαηβηί 1ίΙ)Γί VII. 

Ιπιρβηυιτ) ΑΙβχϋ Οοπιοβαί ΡοηρΙιγτο^^βηίΐ^ 

Ιιηρθηαηι Αα<!Γθηίοί Οοιηηβηί 

ΙπαροΓίαΐΏ Ιβα&οϋ Αι^βΐί, ^^ 

Όβ Αΐβχΐο Οοιηηβηο, ΓγλΙγο Ιδϋ&οϋ Αη^^βϋ. ίΤ;^^^ 

Ιδοαοϋ Αη^βϋ αηα οαιη Αΐβχίο 61ίο ίΙθΓ&Ιαιη 
ίιηρβηαιη. 92 

ΙιηρβΓίαιη ΑΙβχϋ Οϋ08β, οΑ^οιηβηΙο Ματζιιβίί. 94 

Οθ Γβ1)ΐΐδ ροδΙ οαρΙαίΏ ιιγ1)ιιιώ ^ββϋδ. 9&^ , 

Ι)β δίβίαίδ αηΐίςαΐδ ςυ&δ Ρπιηοί ρο8( ο&ρΐ&ιη 
Οροΐία άβδίΓοχβΓαηΙ, βχ β(ϋΙίοηθ ΡηάβΓίβί 
\νί11ίθη. 1037 

ΟΗνοηοΙορία Νίΰβίοί αίίΰίΟΓβ ί(ώτοίο, 1057 

Ραδνοϋ ρΙοααΗίΜη. 1068 

Νί66ΐ8β Οϋοηΐ&ΐ® βχ 1ί1>ή3 ΊΙιβδ&υΗ ΟΓΐΙιο- 
άοχ» 6άθί. ΡΓΦπιίΙΙυηΙατ Ρ. ΜογθΙΗ Ερίβ- 
Ιο1& βΐ Αη£[β1ί Μαϋ ΡηΒΓ&Ιίιιοοα1&. 1087 

Ιαάβχ ΙίϋΓοηιιη XIV ςΰίΙ)ΐΐ8 οοηβΙ&Ι ΝίοβΙβΒ 
ΟΙιοαίαΙββ Τ1ιβ8&ιιηΐ8. 1093 

υΐ)βΓ ρηιηυβ. ϋύ ρΗίΙασρίιοτηηί βίΚηίϋοτητη 
βΧ ρΛάοΜτυΛη βττοΗΙήί». 1101 

Ι^ί1}βΓ 8θθαη<1ιΐ8. Ι>0 ίαίίοία Τνίηϋαίβ^ αηρβίίε βί 
Ιιοηιίηϋήϋ. 1125 

υΐ>βΓ (βΓ(ίιΐ8. Οβ ΥβτΗ άίνίηί {ηΰανηαϋοηβ. 1199 

Ιά1)βΓ ςα&ηη8• Λον6ηη$ ΛηΙεαήαηοΜ Ηο!- 
τβ*β$. 1241 

Ιϋ)6Γ φΐίηΐι». Αάνβηίϋ ΛΗαηα^ Ενηαηΐία" ηοί^ βΧβ. 1361 

• • • • • • •• 


••• • • .•• •• 
•• •, Φ • • 

• ν • • • • 

• • • • • • • • • 
ο ΑΝΝΟ ΟΟΜΙΝΙ ΜΟΟ. Ι8ΙΒ0ΚΙΙ8 η$8ΜΜ(; 
ΝΟΤΙΤΙΑ 

(Εχ ΡΓ8θΓαϋοηβ Κ. Ρ. ΑηΙ. Βαΐΐβπηί, 8. ^.^^τί5^/ιιο^βΜοηηηιβη{ο^η^ηαά^ηί^$^6^^η^η €οη€€ρίίθηί$ ΙπιτηοοΛίαίχ 

νΐνρίπΐΒ Ώβίρατχ %11η6ΐταηάηηι, Ηοιη» 1851.) ΚιιβπιηΙ ςηί (ΙιιύίΙαΓβηΙ αη Ιδίάοηΐδ ηοβΙβΓ ίάβιη οαιη βο 1ια1)βη(1α5 δΐΐ, ςχιί ιηβάίο 8Φ61ιΙο χιυ €οη- 
5ΐΕηΙίηοροΙίΙ&ηαιη δβοΐβιη οΙ)(ίηυϋ (α) ; Τΐιβδδ&ΐοηίοβηδίδ αηΐβπι άίοΐυδ ίάβο ίαβπΐ, ςηοά 1ια3α3 Εοοίβδίβθ 
βρίδοοραΐυιη ρποδ ςβδδβπΐ. ΑΙ 1<^ οοηβίαΐ, Ιβίάοπιιη, ςαί ίιηρβΓαηΙβ Ιοαηηβ ΟαηΙαουζβηο αά Βγζαηϋηαιη 
δβάβιη ρο9ΐ 6]βοΙυιη Ιοαηηβιη Οαΐβο&ιη βνβοΐιΐδ 68ΐ (δ), ηοη φΐίάβιη ΤΙιβδδαΙοηίοίΒ ορίδοορηιη, 56ά Μο- 
ηβιη1)α3ίίΒ ιηβίΓοροΙίΙ&ιη ρηπ8 βίβοΐιιιη ίαίδδβ ; 2<^ νίχ Γβάάί γ&Ιιο ροδδβΐ, οαπ 6)ΐΐ3 δοπρία ίη οοάίοί1)α8 
οοη8ΐ&ηί6Γ Ιδίάοηιιη ΤΙΐ688&Ιοηί6βη86[η, ηηηςυαιη Ιδίάοπιιη ΟοπδΙαηΙίηοροΗίαηαιη ρΓίβΩχυιη ΙιαΙ)6αη(, 
Ηίηο 6Γυάίϋ ρΓθ1)α1}ί1ίοΓ6ΐη νυΐςοάυοαηΐ οο]ΐ)βοΙυΓαιη 1.6οηίδ ΑΠαΙϋ, ςυί Ιιαπιιη ΙιοιηίΙίαΓαιη αυοΙοΓβιη 
ηοη αΐίαπι βδδβ ορίηαΙτίΓ αϊ) βο, ςηί Τΐιβδδαΐοηίοβηδβπι δβάβπι (βηηίΐ ίπιρβΓοηΙβ Μαπιιβίβ Ραΐβθοίοςο : άβ 
\ίθο αυΐβοι ίάβπι ΑΠαϋυδ ίδΙα ΓβίβΓΐ βχ 8γηο(1ίοο 6^ΰδ ΕΓ.εΙβδί® αϊ) Εα^βηίο Νοηιορίιγίαοβ δοπρίο (ο) : 
ΗϋοΗ Ιβαίχ ΓβοονάαϋοηχΒ $αηοΙ%88%ηιί ΛνοΜβρίΒοορι ΤΚβα8αΙοηί€βη8ί$^ ^ηί ίη8(αΓ ερίβηάίάί ^ά€η$ ςνβρβηι 
βιιιιηι Ηηηο ίΙΙηΒίναυϋ $κι$ ^ηοϋάίαπίΒ άοΰίήηίε βί αάτηοηίΗοηίδηε, βΐ α(ΐηχ αίςηβ Ιοπηβ βί ρητηχΐΒ ρα$(στ 
€Κτί$ίΐί$ τηοάίε οτηη%Ιη$ ονίΙί$ οηταιη ρβ$8ίί βΐ Ιοηρα$ ρβνβρνίηαίίοηβΒ $ϋ$<ίηκιϊ, βΐ ^^^^^^^^^ άίνίηητη βΐ ^αΐηϋ 
οοηάαοΐΗΙβ νίάβίαίητ^ βί ΒβΓτηοηχΙηε βάοοηϋ βί ορβτί1^η8 άβΐηοη8ίνανίί^ βί νβτβ 0$, ςιηί αηίβ βήτα βί νίνΐηίβ 
βί άοοίήηα οοηερίοηϊ βίβτβ^ Γβ6(ΐ$ ο?ηηί6ιΐ5 βχχςΐΗαΙη» β$1 ρβτρβίηα τηβτηοτία, 

Οβ βοάβιη δ6π1)ϋ βοΐΐϋβΐ) €Ιιη8ΐορΙιοηΐδ Ηατίβδ {ά) : 1$ίάοτη$ ΤΗβ$ΒαΙοηίοβη8ί$ πιβίνοροίχία οίΓοα αη» 
1401 οΙαηΐΒ, ςνί οβίβίναίην χη Ττχοάίο Οτχοοτηγη Όοτηχηίοα ΟτίΗοάοχχχ βίυβ ρητηα ΟηαάΓαρβΒχτηχ^ βί ΐη 
8ι^ηοάί€θ ΤΗ€88αΙοηίο€η$% αρηά ΛΙΙαίίηηι, βίο. ΑΙ ραίαπι βδΐ, αΐίυιη ρΓΟΓδυδ βδδβ βδδβ ΙδίάοΓοπι ΤΙιβδδαΙοηί- 
οβηββιη, αΐίυιη ςυί ίη 6Γϋθ00Γυηι πιβπιοΓ&ΙυΓ Τποάίο. Ηίο βηίπι ρππιοςαίάβπι ίη ίρδο Τποάίο {β) αρρβί• 
Ι&ΙιΐΓ $αη€ΐχ$8Χϊηιΐ8 βί οβΙβΙβη'ΧΐηηΒ ραίνίανοΗα; ςαί Ιίΐαΐαδ αά ραΙπαΓοΙιαπι Βγζ&ηΙίηαπι, ηοη &(1 βρίδοορυοι 
Τΐιβδδόΐΐοηίοοδ ρβΓίίηβΙ. Οβίηάβ νβΓΟ ηοηιίηαότβΓοβιτηί, /$αΐ3?, ΐ8χάθΓΊ, ϋαΙΙχΒίχ, ΡΜΙοίΗβχ.,,, ςαοπιπι ιηβ 
πιοηα ί1)ί 66ΐ6])Γα(αΓ, δβπβηι ιηαηίίβδίβ ρΓΟΐΓβηιηΙ βρίβοοροΓαιη ΒγζαηΙίηοΓυπι, ηοη ααΐβπι Τΐιβδδ&ΐοηί- 
οβηδίηπι (/). 

6υπι6Γ»οο ΙβχΙυ, ςηί ηηηο ρηπιαπι βάίΙαΓ βχ οοάίοβ Οτββο, Υειίίο. η. 651, Ιαϋη&πι Ιδίάοη ΟΓαΙίοηηιη 
νβΓδίοηβηι, α Ιο. Μα111ΐ83ο Οαήορίιγίο; αΓοΙιίβρίδοορο Ιοοηίβηδί, 6ΐαεπ1)Γ&1&ηι, βΐ &1) ΗίρροΙγΙο Μ&τ&οοίο 
νυΐ^&ΐαπ), ά&Γβ ηιαίαΐβδβπι. ΑΙ 6απι β&πι ίηΐβιχίαηι ραυίο ο1)δοηΓίθΓ6πι, 1ηΐ6Γ(1ααι 111)βηοΓβπι, ίηίβΓάαιη 
βΐίαπι αϊ) Ιδίάοη δβηίβηϋα αΐίβηαηι αάνβΓίβηπι, αϊ) βο οοηδϋίο άίδοβάβηάααι ραΐανί. (α) Υίά. ΗίρροΙγΙΙ ΜαΓΓαοοϋ πιοηϋηπι αά Ι,βοΙο- 
Γβπι ΜανχαΙχ Ιδίάοπ ρΓβθΟχαπι. 

(5^ 6οηΓ. ΜίοΙιαβΙ Ιιβςαίβη, Οηβηί, ΟΗνίΒί, νοί. 
Ι, οοΐ. 301. νοΙ. Χ, ραβ- 498. (β) Οβ Βχτηβοηητη Βοτίρίχ» Οχαίηδα, ρ&ι;. 
(φ Ιη ΑάάίΙ. αά Οτχΰ. ΒΜχοίΗ. Ιο. ΑΙ1). 187. 
Ρα1)Π6ϋ. 
γενομένου άγι, 
ν(« ή μνήμτ). 

(/) Οοηί. ΜίοΙίΕβΙ Ιιβςηίβη, 1. ο. Ρ4τηοι. Οβ. ΟΧΧΧΙΧ. 11 Ι8Ι00ΚΙ ΤΗΕδ3ΑΙ.ϋΝΙ0£ΝδΙ8 12 • • »• • - • ΙδΙϋΟΚΙ •• . • .• • •• 

• • • . • • ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝΙΟΕΝδΙδ ΑβΟΠΙΕΡΙδΟΟΡΙ 

0ΚΑΤΙ0ΝΕ8 δΕΗΜΟ Ι. 

Ιη ιιαίίνίίαίβηι ρνχΐβτ ηιοάητη οιηηβτη ρηή8$ίΐη8Β Ώβί 
θ€ηίίνί€ί86ΐ Όοηώιχ ηο8ΐΓ3Β 86ηιρβτ νίνρίηΐΒ Ματίχ. 

Ββηβάίβ) ΡαίβΓ. 

Ι. Μογδβδ ίΠβ, οαί βΐ ιηαΓβ οβδδίΐ *, θΙ ΙβΓΓα 
ίοηΐβδ ηιίΓ8ΐ)ί1ίΙβΓ ρΓδθΒυίΙ ', ίιηο βΐ οοβΙιιιιι ββοαιη 
ρΓΟΓδίΐδ ηοναιη άβιηίΙΙβηδ ραΓυίΐ ^, ρηιηοΓ^ία υηί- 
νβΓδί βηαΓΓδίηδ αίΐ : Ιη ρΗποίρίο (βίτα βναί ίηνί8ίΙ)ίΙί8 βΐ 
ίηοοτηροΒίία, β( ίβηβίτχ εναπί εαρβι- αΙιΐ88ητη *, ςηοαά 
ιΐ3(][υ6 Ιυοίδ ΟΓβαϋο Ιβηβ1)Γαδ άΐνίδϋ. ΕβονθΓΟβΙίαιη 
ροδΙ ηαΐοδ Ιιοιηίοβδ, βΐ πιηΙΙοΓυιη αηηοΓυιη Ιαρδυιη 
αΐίαά Ιβηβ1)ΓαΓηιη §βηαδ οίΤαβαιη ϋηίνβΓδο άίχοππι, 
άοηββ ριιπδδίιη» αο 1)βαΐ2θ νίΓ^ίηΐδ δρίεηάίιία 
ηαΐίνίΐαδ ίβΓΓαΓΠΐη οΛβιη ΐΓΓαάίανίΙ. Οιι]ϋδ (ίαίάβιη 
Ιαχ ({ΐιαηςααιη 6χ ίηΓιιηα Ιιαο ΓΟ^ίοηβ οίΤυΙδβπί, 
ΟΓβαΙαΓ&δ Ιαιηβιι υηίνθΓδβδ ηοη ίβΓΓβδίΓβδ ιηοάο, 
δβά βΐί&ιη οϋϊΐβδίθδ δαο Ιπιηίηο Γβρίβνίΐ. Νβςυβ 
βηίιη αιιΐ δοΐ, αυΐ ςιΐ8Ωρίαιη αΐία β δρΐ6ηά6ηϋΙ)υδ 
IΏο1^1)υδ^υ^υη(1^ο^6δ, δβαοορίοδίοΓβδ, δβα υΙϋίοΓβδ 
υηςααιη ταιίιοδ 6^α^ι1ι^ιν^^, ςιιαιη οραδ ίιηιηαειιία* 
ϋδδίιηα βιηίδίΐ Υιγ^ο. Οαίη ίιηο Ιαηΐυιη £ΐ1)βδΙ, 
ηΐ βΐ δοΐ βΐ ςυοίφίοΐ αΙίίΒ οΓβαΙιίΓδΒ ρΓΟϊοβΙΙβΓβ 
νί(ΐ6ΐ)αηΙπΓ, αηΐβςααιη ηαδοβΓβΙαρ Υιγ^ο, Ιαοίδ 
&1ί(]υίά ροδδβηΐ αηίιηα) αίΤβΓΓβ, υΐ ροΐίιΐδ βδδβηΐ,ςυί 
ίη ΙβΙβΓΓΪιηαιη οα3εΐΙα(βιη ίρβα ΟΓβαΙυΓ&ηιιη ΠΙαΓυιη 
οοηΐβιηρίαΐίοπβ ιηουΓΓβΓβηΙ,υίροΙβ ςαοδ ρΓφροδΙβΓβ 
άβοβ ρυΙαΓβηΙ, νϋαιηςυβ νίνβΓβηΙ, ςυ®, ιιΙ ίη 
νβΓΕπι νβΙβΓβΙαΓ νίίαιη, ιηοΓίβ ίηάί§6]}αΙ, ςαβιηαά- 
ιηοάαιη οβ1θ1)βΓηπια ςηοςυβ Ρ&υΐί αά Οοίοδδβηδβδ 
νοχ άβοΙαΓαΙ : δι βνρο ηιοΗχιχ β8ΐ\& οητη ΟΗγιβΙο 
α& βίετηβηΐχ» Ηη^ιλβ ηχηηάί^ (ΐηιά αάΗπο ίαη(}ίΐαηι 
Όΐν€ηί€8 χη τηηηάο €ίβοβπίΐία$ ^ ? Ρογγο ΐ6ηβ1)Γα8 ϋΐαβ 
βΐ δβραΙοΓΛίβιη, υ1 ίΐΕ άίοαιη, ΛΐΙβπι β πιβάίο ΥίΓβο 
αρραΓβηδ δαδίυΐϊΐ. Ιρδα ίβίΙυΓ ηιιΙ)ί1ί1)υδ (ΐυοςιαβ, 
δρίβικίίοΐίδςαβ ΟΓθίΐΙππδ Ιαοβιη υΐίςυβ οίΤυάίΙ, υΐ 
ςαί οαδ οοηίοηιρΙβηΙυΓ, νβΓυιη ιΐβ ίΐΐίδ Γθγγθ 
ροδδίηΐ ^υ(^^^^α^η, ηβ(ϊυβ αιηρίίυδ 6γγοπ5 ηοοίβιη 
ίηουΓΓίΐηΙ. 

II. ΑΙςαί (ίηςυίβΐ ίοΓίαδδβ ςυίδρίαιη) ουιη Ιιορο 
ΟΓβαΙϋΓα αά ιβδ ίη οΓάίηο οοηΐίηβηάβδ οοηίβΓΓβ 
ρΐυππιιιπι ροδδβΐ, οροΓΐο1}αΙ ιιΐίςιιβ, αίςυίο ίαηΐυηι 
βπιοίηπιοηΐί αΐΐαΐηρα ίοΓοΙ, ουπι ρηπια ΓβΓυπι 
ΟΓβοΐΙίοηο δίηιυΐ ίΙΙυοθΓβΙ ; ςαί υθγο ίη ίρδο γογοπι Α ΛΟΓΟΣ Α' 

Ε'-'ς τήν γέννησιν της ττανυπεράγνου κοΕί θεο- 
μήτορος χαΐ ΔεστΓοίνης ημών άειπαρθένου 
Μαρίας. 

Εύλ^γηαον, ΙΙάτερ. 

Α'. Μωίίης ΙκεΤνος, φ θάλασσα μίν υπεχώρει, γή 
81 παραδόξους έλειτούργει πηγάς, αλλά και ουρανός 
ξένην εΤχε δίαιταν χαταπέμιτων, τήν του παντός 
αφηγούμενος γένε^ιν, Άκρατος Ψ^^ ή γη, φησίν, 
Ιν άρχ^ χλΙ άκατασχεύαστος, ΥαΙ σκότος Ιπάνω 
της αβύσσου, 2ως ή του φωτός τό σκότος άπέκρινε 
γένεσις, Έγώ δΐ, χαΐ των ανθρώπων είς βίον έλη- 
λακόΐων, καΐ τ^ πολί) των Ιτών δεδαπανηχότων, 
άορασίαν 5[λλην φαίην δν του παντός χαταχεΤσθαι, 

Β μέχρις ου της πανάγνου καΐ μακαρίας Παρθένου ή 
φωταυγής εΙς γήν έξέλαμψε πρόοδος• ής ή φαυτις 
άνέτβιλε μίν έχ των χ,άχω, δνω δΐ υα\ κάτω φωτός 
πεπλήρωκεν δπάίαν κτ(σιν• καΐ οίίθ* τίλιος ουτ' 
δλλο 'Εων ωραίων ούδΐν, άκτΤνας ήδ(60< ή πλείους, 
•ξ διαυγεστέρας, ή το ώφέλιμον πλεΤον έχουσας, 
άφήκε της Πανάχραντου* μάλλον δΐ καΐ ήλιος, και 
των δημιουργημάτων 6'σα των &λλων προέχειν έδό- 
χει, πριν φυναι τήν πάνα•ρ;ον, τοσούτον ουκ εΤχον 
ψυχζ τι διαλάμπειν φαιδρόν, ώστε εισιν, ο1 και βα- 
ρυτάτην δπέΛησαν ίύφλωσιν, προσβαλόντες έκε(- 
νοις, άτε δη κακώς εκείνα θεούς ο'ηθέντες, καΐ ζωτ» 
συνήσαν θανά'νου δεομέν^, *ίν* αληθώς ζήσωσιν, ώς 
χα! ή μεγαλόκροτος Παύλου Κολασσαευσι δηλοΤ 

(][ φωνή, Ει ούν άπεθάνετε συν Χριστ({), φάσχουσα, 
άπδ ιών στοιχείων του κόσμου, τί ώς ζώντες έν 
κόσμψ δογματίζεσθε ; Το δε σκότος έκεΤνο, και τήν 
ταφόζωον ώς ειπείν υπαρξιν έκ μέσου πεποίηκεν ή 
Παρθένος φανεΐσα. Ούκουν α(^τη και τοις σεμνοΤς 
δήπουΟεν τών κτισμάτων και φωτεινοΤς ^ώς έπέ- 
χεεν, Ν* οΐ προσέχοντες -ίάληθίς όρ^ν ?χοιεν περί 
αυτών, και μηκέτι ττΐ της πλάνης νυκτι περιπί- πτύίεν. Β'. Έδει δε αρι τοΰτ' αν τις ζητήσειεν ίσως, τδ 

λυσιτελέστατον ποίημα ττΐ πρώτ^ τών γενομένων 

συνδιαλάμψαι ποιήσει, άτε δή τα μέγιστα έχον 

Ι) κοσμε"ιν• και τί συνέπεσον ο\ παθόντες νόσψ, τούτους 

μηδ' έγγυς γενέσθαι τήν πρωτην έ^ν. * Εχοά. ^^ιν, 21. 2 ε^^^ ^^,1, 1 δβίΐς. ^ Εχοά. χνι, 1 δοςιΐ. * Οβη. ι, 2, δοο. ΙΑΧ. ^ Οοίοδδ. π, 20. 13 8ΕΚΜ0 ίΝ ΓίΑ'ΠνίΤΑΪΕΜ Β. V. ΜΑΕΙ^Ε. 14 βχοΓίΙίο ίηίβοΐΐ ιηοΓΐ)ο οοΓΠίβΓαηΙ, ηβάαιη ίϋ 1ιΐ ρηιηί οοΰάβΓβηίίΐΓ, ήβ οοπΐηίίΙΙβηάαιη ςυίάβιη βραΐ, 
υΐ ίΐΐΐδ ίηίΐϋβ νίοίηί ηαδοβΓβηΙιΐΓ (1). 
Άλλ* οΐμαι, καθαπερ τοί; άτελέσιν έτι χαΊ νη- Α ΥβΓυιίΐΙαιηβη δίοιιΐ ίιηρβΓΓβοΙί8 αάΐιυοοίηοηάαιη πιωδεστέροις ου πρότερον τοΤς υψηλοΤς προσιέναι 
συγχωροϊ3μ£ν των έργων, 2ω< άν έξ^ καΐ πάρα της 
ήλΐχ(ας μειζόνων ατϋτεσθαι, ει βούλει δΐ, ώσπερ 
τοΤς τήν 8ψιν ασθενέστερο ις ου ταΐς ήλιαχαΤς προσ- 
βάλλειν αύγαΤς, ιίρίν άν Ιχανή ίτροσγένηται ρώσίς, 
ώς φίλψ τψ φωστήρι προσομιλεΤν τον 'ισον δη τρό- 
πον και των απάντων ό Κτίστης τ6 Χαινότατον δη- 
μιούργημα τοΰτο, το ύψηλότατον θέαμα, τόν φωτοει- 
δίστβτον δ(σχον, τήν πολυύμνητον λέγω ΙίαρΟένόν, 
τοΤς αίλλοις συνυποστήναι πρώτον ουκ φετο δεΐν. 
Έπείπερ, ώς άρτι τότε βρείδουργηθέντων, ούοείς 
δν των πάλαι το με^αλοπρεπέστατον τοΰτο κάλλος, 
τ& φα&ινότατον και ιίερίδοξον ^ξαλμα, 9^ προσηκεν, 
είχε κατανοεΤν, και τήν εκείθεν «ρέρειν άκτΤνα. δθίαΐβ ΟΓΐηειϋδ ηοη ρβηηίΚίιηαδ, ιιΐ ορβΓα δΐιύΐίιηία 
ρπιηο α^§;Γ6(1ίαηΙηΓ, άοπβο αηηίδ ρΓονβοΙί ϋδ 
ΐΓαοΙαηάίδ ραΓ68 βναδβηηΐ ; ααΐ, βί ιη&νίδ, ςυβιη- 
αάιηοάιιαι ϋδ, ςαί οοιιΐίδ υΙαηΙτίΓ ίηΩΓΐηίοη1)ΰ8, 
νβηίαιη ηοη ίαοίηιπδ υΐ, αηΐβςααπι νΐάβηάί ίαοαίΐ&δ 
ίάοηβαδ γΐΓβδ αοςυίδίβπΐ, Γαάίοδ δοΐαρβδ αδρίοίαηΐ, 
υί άβίη ουπι νοίυρίαίβ ροδδίηΐ απιίεαηι Ιαοβπι 
ίηΙαβΓί ; βυπκίβηι ίη ηιοάηπι, αΐ ςυίάοπι &Γΐ)ί(Γ0Γ, 
ΓθΓυπι οηιηίαηι οΓβαΙοΓ, ηονίβδίηιαπι Ιιοο ορυδ (2), 
δρβεΐαοαίυπι δυ1)1ίηιίδδ]*ηιυπι, αδίΓυηι ίυΐ^άίδδί- 
ηιαπι (3), νίΓ^ίηβπι, ίηςααπι, οπιηί Ιααάβ άί^ηίδδί- 
ηιαηι ϋαηάςυαςααπι αΐ) ίηίΐίο ουηι αΐϋδ ΟΓβαΙυπδ 
ρΓοάυοβηάβπι βδδο οβηδίιίΐ. Ουπι οηίπι ροΓ ίά 
ίβπιροπδ ίηςυαάαηιίηίαηΐίαζίιοηιίηβδ) νβΓδδ,ΓοηΙαΓ, ηβπιο αηΐίςυοπιπι πιαξηίΓιοβηϋδδίηιαηι Ιιαηο ρτιΐοΐιπίυάίηβηι, ηβπιο δρίβηάίάίδδίαιυπι Ιιοο αίςΰθ 
§1θΓίθδίδδίηΐΰπι 3αΙ)αΓ, ρΓουΙί ραρ βδΐ, οοηίβωρίαπ, βΐ ΓυΙ^οΓβπι ίη(1ο βηιίοαηίβηι Γθγγθ ροΐαίδδβΐ. 

ΕΙ δέ τις κα? ύλης λόγον έπέχειν προτείττοι και β ΟοηίΓα έ.! ςαίδ οοηΙβηίΙβΓβΙ, βΐ οοείαπι, βΙίβΓΓαιη, ούρανον, και γην, και θάλασσαν, και 6'σα της Παρ- 
θένου προήλθε, δια τοΰτο προϋποστάντα, Ίν* εΙς 
συντέλειαν τφ πλάστη προτεθ^, της είδοποιηθείσης 
καινής τε και απαράμιλλου στήλης, φημι δε τήν 
πάναγνον, μή πό^ρω βάλλαιν της αληθείας έμοί δο- 
χεΤ* ή δένδρεσι πάντα άναλογεΤν έχεΤνα, ει και τοΰτο 
δοίη τις, τδν ώραιότατον δή τοΰτον και παραδοξον 
ώδίνουσι καρπόν, ούχ άμαρτήσειν ήγοΰμαι του 
δέοντος. Τοΰτο δέ μοι δοκώ και το ΟεΤον «Ινίττεσθαι λό- 
γιον, Γη ίδωκε, φάσκον, τ^ν καρπον αυτής* γην 
μίν ώσανει τά γεγονότα διασημαΐνον, καρπον δε βΐ πιαΓβ, αίςαβ οπιηία ςηοβοηηςιιβ αηΐβ νίΓρίηβπι 
ρρίΒοβδδβΓπηΙ, ηιαίβπδθ νίοβπι οΜίηυΐδδβ, αο ρρο- 
ρΙβΓβα ρπϋδ ίοίδδβ ρΓοάυοΙβ, ηΐ ρΓ»δΙο βδδβηΐ 
Ρ'&οΙοΓί α(1 βΙαΙιοΓαηθαηι ηοναηι Ιιαηο ρυΙοΙιβΓππιαπι 
βΐ ϊηεοπιραΓαΒίΙβηι ΓοΓΠίαπι,ίηηοοβηϋδδίπιαίΏ ηβωρβ 
νίΓβίηβπι ; θςηίάβπι ίδ ηοη ρροοαΐ α υθγο 3.1)6ΓΓαΓβ 
πιίΐιί νίάβΓβΙαΓ. δι ςαίδ βΐίαηι οηιηία ίΠα αΓΐ)0Γΐ1)ΐΐ8 
οοηιραραηάα βδδβ άίοβΓβΙ, ςυ» Ιιαηο δοηβ ρτιΙοΙιβΓ- 
ηπιαπι βί αάηιίΓαηάιπη ΓΓυοΙηηι άβάβηηΐ ; Ιιααά- 
ςιιαςηαπι, οΓβάίοΙβηπι, <ώ βο, φιοά δβηϋβηάαιη 
βδΐ, ίδΐβ άβίΙβοΙβΓθΙ. 

ίά απίβπι δυ1)ο1)δθΰΓ6 ίηηυβΓβ πιίΐιί νίάβΙαΓ βΐ 
άίνίηηηι ϋΐαά ΟΓαουΙηπι, ςηοά αίΐ : Τβιτα άβάΗ 
/ηιοίητη εηητη ^, Ιθγγο) ηβηιρβ ηοπιίηβ άβδί^ηαηβ τήν )Ιάντιμον• ου γαρ δύο των ποιημάτων ή τριών, β βΕ φΐ(β ρΓοάυοΙα ΓαβΓαηΙ, ίΓαοΙαηι νβΓΟ αρρβίΐαηδ 4) δεκάκις τοσούτων συνδρομής, άλλα κα^ σφόδρα 
πλειόνων πρ6ς τελεσιουργίαν, τδ καλλιπρεπέστατον 
τοΰτο καΐ θ^ιον έδεΐτο χειμήλιον. ΥίΓ^ίηβηι οηιηί ΙιοηοΓβ άί^ηίδδίηιαπι. Νβςηβ βηίιη 
άυδώυδ αυΐ 1η1)αδ ααΐ βΐίαπι άβοίββ ιηυΙϋρΗοαϋβ 
οΓβαΙατίδ, δβά Ιοηςβ ρΐαηηηι οοηοαΓδίι ορα8 βραΐ 
αά δρίβηάίάίδδίηιαπι Ιιοο άίνίηαπκιαβ οίπιβίίαπι 
ρβΓβοίβηάυπι. 

III. Οααηςιιαπι οιιγ ίά αίΟρπιο ? ΡγοΓθοΙο Γβπι 
ρβηίΐίυδ ρβΓρβηάβηΙί ραΐαηι βεΐ, ηαΐΐα ρΓΟΓβαδ ο 
ΟΓβαΙυΓίδ Ι)6α1απι ϋΐ&ηι, ηΐ οηη ροδδβΐ,ίηάί^ίδδβ ; 
η&ιη οοηίΓα ηηίνβΓδ» ίηιο ΟΓβαΙαΓοβ Ιαπι υΐ οοη- 
άθΓβηίΠΓ, Ιυπι υΐ άβίηάβ ΟΓηαΙη ρβρϋοβΓβηΙυΓ, 6& 
ίηάί^ιιβΓαηΙ. ΕΙ δ&ηβ Υιγ^ο οπιηίϋΰδ ρροοαΐ άα1)ίο 
οαυδα βχδΐίΐϋ ΓβδϋΙηΙίοηίδ ίη πιβίίαδ. Νίβί νβΓΟ Γα* 
μιουργψ της απλής εκείνης δημιουργίας, ώστε τά Ο ίηπιηι ίά ίηίδδβΐ, ηβί^υβ άβ ηηίνβΓδίδ Ιιίδοβ ΟΓβαη• Γ. *Αλλά τί τοΰτο λέγω ; Ούδεν^ς τών γενητών 
δεϊσθαι τήν μακαρίαν προς γένεσιν Ιαυτης, εις βάθος 
φανεΤται σχοποΰντι* μάλιστχ γαρ πάσα ή ποίησις 
ταύτης έδεΤτο προς τε παραγωγήν και τήν μετά 
τοΰτο διακόσμησιν. Της γαρ προς τ6 κρεΤττον αλ- 
λοιώσεως ή Παρθένος σαφώς πάσιν αΙτία κατέστη* 
χαΙ εί μή τοΰτο Εμελλεν, ούδ* &ν έμέλησι τφ Δη- • Ρδαί. ι,χνι, 6. ΑηΙ. Β&Πβηηί ηοΐ£Β. (Ι) Μβπάίαηα Ιποβ πιαηίίβδίίυδ βδΐ, νίΓ^ίηβπι 
Οβίρ&Γαπι Ιιίο βηρροηί α νίΐίο ίΐΐο βχβπιρίαπι, ςηο 
οοϊΙβΓί ίηΓβοΙί άίουηΙυΓ. Οιι»ΓίΙαΓ βηίΐΛ, οπγ ηοη ίη 
ίρδίδ πιαηάί ρρίπιοΓάϋδ ΟΓοαΙα ίΠ&ίϋβηΙ,ςα» ΙβΙβΓ- 
Γίπιηπι Ιιοπιιηηπι Ιαρδηπι ίπιρβάίΙυΓα ίηίββοΐ. 

(2) Ραο αάνβΓίίΐδ, ηονϋαίβτη άβ ίρβΛ νίΓ^ίηίβ ρΐα- 
8ίηαΗοηβ ρΓ^άίοαιί. 

(ο) ΜβΙ&ρΙιοΓα α οοΓροΓβ οοΒίοδΙί δβα αδίιο δρίβη- 
άβηΐίδδίπιο, οα]υ8πιοαί βχ. ^γ. βοΐ βδΐ, άβδίιπιρία 
&ά ΥίΓ^ίηβπι άβδίςηαηά&ηι αβαΓραΙα ίηίΐ αϊ) ίηδί^ηί ςαοςηβ ΟΙίΓγδΟδΙοπιί άίδοίραίο αο δΠοοβδδΟΓβ ίη 
δβάβ βοηβίαηΐίηοροΐίΐαηα ΡγοοΙο (ογαΙ. 6 ίη §. Οβί 
ββηΙΐΓίοβπι, η. 17, (ιαΐΐαηά. Ιοαι. IX, ρα^. 646). 
ΑΙΙβηάβ ροΓΓβ δβάυΐο, Ιιίο άίδραΙ&Γί, ουΓ, ροΐίηβ- 
ςυαπι αΙ> ίηίΐίο ηιαηάί ουιη αΐιίβ οΓβαΙυηδ, Γϋρπια- 
Ιαπι ροδίβρίιΐδ Ιαοίάίδδίπιηπι Ιιοο δίάυδ ίηβπΐ Ερμο 
ηοη ιηίηαβ αΙ)8υΓάϋπι βδΐ βχίδΙίηΐΒΓβ. Οβίραραπι 
Αάαπι ρβοοαίυηι οοηΐΓβχίδδβ, ηααπι αΙ)5οηηπι βίΐ 
ΓβραΐαΓβ βοάθπι ρβοοαίο ίοΩοί βαιη &η1β ίρδηηι Λάο 
Ιαρδαπι ροΐαίδδο. 15 ΙδΙΒΟΚΙ ΤΗΕδ8ΑΙ.ΟΝΙΟΕΝ8Ι8 16 άί8 ΟοηάίΙΟΓ ρΐαηβ οο^ίΐαδδβΐ. Οαββοπηςαβ ί^ίΙυΓ Α ιτροϋπάρξαντα διά ταύτης υπέστη* χαΐ ^ν άρα τα 
αηΐβ βαπι ΓαβΓαηΙ, ίρδίιΐδ ^ΓαΙία δαϊίδΐίίβηιηΐ ; οΐ γεγονότα παραδόξως της γενησομένης πρ6ς το γενέ- 
ίάοίΓΟΟ ίςαοά δΕΠβ δίαρβηάαπι βδΐ) (ΐα3Β3αιη ΟΓβαΙα σθαι δεόμενα, χαΐ μ<5νη καινώς τους πατέρας προ- 
βΓαηΙ, ίρδα, ςαηο αάΗυο βΓαΙ ΟΓβαηάα, υΐ οοηάβΓβη- έτεκε• τοσούτον ή Παρθένος των τον βίον προειλη- 
ΙαΓ, ίη(ϋ§6ΐ)αηΙ ; άο ηονα ρΓΟΓδαδ ταϋοηβ ίρδα δοΐα φότων ούδενος έδεήθη• 
81108 ίη αηΐ€06δδαιιι ρβρβπΐ ραΓβηΙβδ. Αάβο ηβιηίιΐθ βοπιιη, ςαί1)α5 οοηΐί^ίΐ αηΐβ ίρδαια νίνερβ, Υιγ^ο ίικίί^υϋ ! 

IV. δβά ρΓδΒίβΓβα άίνβΓδα (ΐυο(|αβ α οβοίβηδ 
ςαίΙ)ΐΐ8οαη(ΐα6 ρβηίΐαδ ίρδα 6δΙ. Οαίά βδΐ βηίιη 
ίηΙοΓ οΓοαΙαδ Γβδ οιηηβδ, (ΐαοά ρΓορβ αά £ΐ(1ιηΪΓαη• 
άυπι Ιιοο αΓίίδ οριΐδ αοοβάαΐ, ου]α3 ραΙοΙίΓΐΙαάίηβ 
νεί ίρδβ οαρίυδ ΓυίΙ ΟοικΙίΙοΓ, υηάβ βΐ ίΙΙαά δί1)ί 
ϋΐηηίυιη αΓοΙίδδίιηα οο§ιιαίίοηβ (1βνίηχίΙ? ΕΙβηίιη, 
ο Γοιη οπιιιί αάιηίΓαΙίοηβ ιηα30Γ6ΐη ! υΐ ίΐΐα δί1)ί 
ιηαίΟΓ βδδοί, ΐρδο οοπδΐίΐυίΐ, νβΐιιΐί ταΐυδ, Ιιαιιά 
&Ιϋ6Γ ίηηοεβηΐίδδίιη&θ ίΠίαδ ιηα^ιιίΓιοεηΙίαηι δαϋδ 
ΟδΙοηάί ροδδβ, ηίδί δυΐΊΐιηα οαιηίιιιη ηβοθδδίΐυάο, 
ιηαΙβΓηθ. δοϋίοεί, ςυα ηίΐιίΐ αΓοϋοδ ίηΙβΓ Ιιοιηίηβδ 
αιιΐ ΙιοποΓ&Ι^ΐΙίαδ βδδβ ηονίιηυδι δίΜιηβΙ οηιη βα 
ίηΙβΓοβάβΓΟί. 

Ουοά νβΓΟ ηοδίΓδθ ςιιοςυβ ΓθΓΐηα3 ίΐΐα ίαοία δίΐ 
ρδίΓϋοβρδ, ίά δαηβ ηιιΐΐα αΐία άβ οαιίδα ΓαοΙαιη Γαίδδβ 
(Ιΐχβπιη, οίααιη υΐ ϋδ, ςυί1)αδουιη οοιηιηυηβΓη 1ια- 
1)υίΙ ηαΙϋΓαηι, Γοηηα οιυο(ΐυβ δαηοΐίΐαΐίδ αίςυβ 
ΙιοηβδΙαΙίδ ΓιβΓΟί : υΐ δίοιιΐ οοΐΏρΙβηΙαΙί ΓαοΙί δυιηαδ 
δίΐΏίΙϋαάίηί "^ 1)6α1αί ϊΐΐίιΐδ άίνίοδΒςιιβ ίπιει^ίηίδ 
(ΙίεβαΙ βιιίηι πιίΐιί 1)οηα ειιιη βχίιηϋ Ραυίί νεηία ίη 
Ιιαο Γβ νεΓΐ)α β]αδ υδυρραΓε), ίΐα βΐ βΓαΙίαιαιη 
ίρδίτΐδ ραΓίίοίρεδ βδδειηυδ (4). Οιιοά ίΐαςαε βχίπιίαιη 
Ιιοο δυρΓΕ ΟΓίΙίηειη ηαΙαΓίΒ ορπδ, (ΐιιο(1 δίπι\ι1&οπιιη Δ*. Έτι δι και προς πάντα παρήλλακται* τ( γαρ 
των γενομένων πώποτε γένοιτ* αν παραπλήσιον τψ 
ξένψ τούτψ τεχντιίματι, ου του κάλλους και ό πλά- 
στης έάλω^ και εις μεγίστην έαυτψ συνέδησε τοΰτο 
συγγένειαν ; Μητέρα γαρ το παραδοξο'τατον γενέ- 
σθαι παρεσκεύασεν Ιαυτοΰ, ώσπερ ουκ άποχρην 
άλλως ηγούμενος ένδείξασΟαι τήν της πανάγνου 
μεγαλεΐ(5τητα, εΐ μή τ^ξ πρώττ[^ των εκ συγγενείας 
η ο'κειώσει χρήσαιτο προς αυτήν, λέγω δε τζ της 
μητρός, ής ούδεν οΰτ* οικεΐ(5τερον κατ' ανθρώπους 
'ίσ[^εν οΰτε σεβασμιώτερον. Ε! δι και της ούτης ήμΤν μετέσχε μορφής καΐ 
ή πάναγνος, δι' ούδΐν, ε'ιποιμι δν, έτερον άλλ* -ζ 
πάντως "ιν* αγιασμός και σεμνότης, οΓς κεκοινώ- 
νηκε, μορφωθτ^' 'ίν*, ώσπερ σύμφυσοι γεγόναμεν 
τψ όμοιώματι της μακαρίσς και θείας έκείν/^ς ε!- 
κόνος (συγχωρήσέιε δ' αν μοι και Παύλος ό λάμπρος 
6πΙρ τούτου τοΤς εκείνου χρι{σασθαι ρήμασιν), ούτω 
και των χαρίτων κοινωντ^σωμεν ταύτης. Και γοΰν 
το ύπερφυΐς τουτι μεγαλούργημα, το καινοπρεπες 
άγαλμα, ή εις τοΰτο έφθακυΤα δύξης, ώ; καί οίκη- 
Ιιοο ηονο άβοοΓβ Γηίρεηδ, ςυίΒ εο υδςαβ βΙοΓίδθ τήριον θεψ χρυσουργηθήναι προσήκον, 6'τι γεγέν- 
ρΓοοβδδίΙ, ηΐ ααΓβυπι οοηδίπιεΓβΙαΓ Όβο άί^ηοιη ^ νηται πανηγυρίζομεν σήμερον, και των ταύτης γε- 1ια1)ίΙ&ουΙιιιη, ςαοίΐ ΥίΓ^ο, ίηςυ&ιη, ρΓΟββηίΙα Ιιο• 
άίβΓηα (Ιίβ ίαεηί, Ιιοο εδί, ςαοά βαΐβιηηί οοηνβηΐιι 
0β1ε1)ΓαΓηα3, ΓεδΙαιη αςίιηιΐδ Ναΐαΐίδ βίχΐδ άίειη, 
ρΓβθοβΙδατη αΐίΐυε αυςιΐδΐυτη ιη^δίεπιιιη, ΥίΓ^ίπΐδ 
παΐίνϋαΐεηι, Ω(1ε1ίΙ)αδ οιηηίΐ^υδ αηηυηΐίαηΐβδ. 

V. Ιαιηςυε βά Ιιοο ιηγδίειίυιη αηίιηυπι ΗάνεπΙ»- 
ιηυδ. Ουπι ιιηίνβΓδα Οευδ ορεαδδεί, ρΓοηυηΙίανίΙ 
βαναΐάε 1)οηα εδδε (5). Ηοπιίηειη ροιτο τεπιοι 
1ΐ£ΐΓΰΐη οιηηίιιιη δρεείαΐ^ίΐίυιη εΐ δρεείοδίδδίηααΓυιη 
ρΓίηοίρειη οοπδΐίΐυίΐ ; ηε€[ΐιε Ιιοο δοΐατη, δεά ρΓΦ- 
Ιερεα ιηοΓίε εΐ οοΓΓυρΙίοηε δΐιρεποΓειη είΤεοίΙ, 
^ΙοΓίαπι ςιιοςυε, ε ςυα δεάτιοΐυδ (ΠίαΙ)ο1ί) ίηνίάία 
θχοίάίΐ, εθςυαίϋαίεπι ηειηρε οιιπι Οεο, ςυαπίυιη 
ο&ρ&χ 63αδ εδδεί, ςυί ε Ιίιηο εάαοΐαδ ίυεΓαΙ, εοη- νεθλίων τήν τελετή ν Ιορτάζομεν, μυστήριον υψηλδν 
και σεβάσμιον, το της Παρθένου γενέθλιον πασι 
πιστοΤς καταγγέλλοντες. Ε'. Σκοπώμεν δε ήδη• τα σύμπαντα παραγάγω ν 
6 θεός, δ'τι καλά μεθ' 6π3ρβολής ψηφίζεται περί 
αυτών των δΐ δρωμένων τούτων και καλλίστων 
απάντων τόν άνθρωπον άρχοντα καθιστή• και ού 
τοΰτο μ(5νον, αλλά και θανάτου κρείττω και φθοράς, 
και δόξης, ής άπέτυχεν φθονηθείς, άπολαύσοντα (6), 
φησι δε τήν Ιαοθείαν, δ'ση ^^οϊκψ προσηκεν, ει μή 
της δοθείσηΰ άποπηδήσειεν εντολής. Άλλα του 
πλαστού μεν οΰτος άποσκιρτήσας, τψ δε πλάνψ δεςιιαΙιίΓυπι, δίςαίάειη ίπαροδίΐηιη δί1)ί ηααηάαίαιη Β τήν ύποταγήν Ιγχειρίσας, γυμνός, ελεεινός, αΙΧμά- 
Λοη ρΓωΙεΓβΓεάεΓεΙΠΓ. ΥεΓυιη ςαηιη ίΠε ΟπεαΙΟΓειπ λωτός, οΐμοι ί προυκειτο, της προτέρας ευγενείας 
δΐιυιη άεΓβΙίηςαεηδ, δεάαοΐοη δε 8υ1}]εοίδδεΙ ; ηα- πάσης άφτ[ϊρη μένος• και τά χαλά πάντα έκεΤνα και 

' Κοιη. VI, 5. 

ΑαΙ. Βαΐΐβΐίηί ηοΐδε. (4) Οιιοά ρΙαΓα άίοίΕ άβ Πείραρα ΓερεηαηΙαΓ, 
ςαβΒ ρροΓδυδ δοΐί ΟΙιπδΙο Οοιηίπο οοηνεηΪΓε νίάεη- 
ΙϋΓ ηίΙιΙΙ ίΐΐε πιίΓα1)ίΙαΓ, ςιιί υηίνεΓδίδ ΕοοΙεδίβΒ 
Ρα1π1)υδΙιαηο ηονεπί οοπδΙαηΙεΓ ίαίδδε δεηΐεηΐίαιη, 
ΓεάειηρΙίοηίδ οριΐδ ευπι ορερε ορεαίίοηίδ ίΐα οοηι- 
ραραρί,ιιΐ ςυειη&ίΙιηοάυΓη ηΙ) Αάαιηο εΐ Εναιιηίνερδα 
ποπιίηιιιη ^εηερ&Ιίο ίαΐυρα ερ&Ι, δίο α Οΐιρίδίο 
Ποιηίηο εΐ υείραΓ&, ςαί ρρορίερεα βί πονί Αάαιηΐ ε1 πονοΒ Ενα ηοιηίηί1)ΐΐδ οοπιρεΠαηΙαρ, ηονα Ιιοπιί-- 
ηυιη ^εηεραϋο ρερείεηάα δίΐ. Ουα άβ ρε ίη Οοηι- 
πιεηίαρίο. 

(5) Οεη. Ι, 31. νΐάίίςιηβ Ώεη$ οηηοΐα (ΐηχ (οοβ' 
ταί, €( βναηΐ ναΐάβ δοηα, 

(6) Οοά. ίηνερδο οράΐηε άπολαύσοντα α-Οονη- 
θείς. 17 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΝΑΤίνίΤΑΤΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 18 λίαν καλά κατά την σπταιστον του Δημιουργού ψή- Α άαβ, ιηΪ8βΓα1)ί1ίί5, οαρίίνιΐδ (οΐιου) ! ρηβΐίααοιηβ φον εις κατήφειαν ώσανει μετεποιήθη, τον οΙκεΤον 
δε7π<:5την, τον άνΟρωπον λέγω, περιηγκωνισμένον 
καθάπερ Ιωρακότα τψ ιτολεμίψ* γη γάρ, και θά- 
λασσα, και αστέρων κύκλος, καΐ βουνοι και δ'σα 
του Κτίττου προς αΤνον ό προφήτης καλεί, σιγήν 
έπτίίνΐΐ, μή τον ΰμνον αναβαλλόμενα, ως του πλή- 
κτρου, φημι δΐ την γλώτταν, την του άλλοτρίου 
κιθάραν κρούειν βιαζομε'νου• αλλά και οι της του 
θίΟ'3 δόξης κήρυκες ουρανοί σ/ολήν ήγον, κάι του 
κροτεΤν καΐ διηγεισθαι τά λαμπρά προς λήθην 
ήκον και απλώς άπαν 6' τι καλόν τήν Ιδίαν ώραν 
άπέΟϊτο, μη έχοντα δ τι φαντ,ναι καλά, του διερ- 
μηνέως, δι' δ'ν ν^είνης •ζκουσαν της φωνζς, έτέροις 
προτεσχηκότος ήΟ^σιν. ρΓΟΓδΠδ βχαΐαδ ηο1)ί1ΐ1α1ο ]αΰο1)αΙ ; αίοιαβ οιηηία 
ίΐΐα 1)οηα αο ναΜβ 1)οη£ΐ, ο^υαιη δΐιαιη ίρδΟΓαιη άο- 
ΐΏΐηυΐΏ, Ιιοιηίηβπι, ίικίπαπι, νίηοΐίδ νβίαΐί ροδΙ Ιογ- 
βαπι ιηβηί1)ΐΐδ, αΐ) ίηίιηίοο δΐιΐ3]υ§α1αιη οβΓΠθΓβηΙ, 
δβευηοΐυιη ίαΐϋ ηβδοίαηι Οοιηίηί δβπίβηΐίαιη, Ια^α- 
1)Γβιη ηαοάαπιιηοίΐο Ιιαίίίΐυπι αδδΐιπιρδβΓαηΙ. Ναιη 
ΙβΓΓα, θΐ Π1&ΓΘ, αο δΙβΙΙαΓυηη οοΓοηα, βΐ οοΐΐβδ, βΐ 
ςαθΒοηπίϊαβ αΐίίΐ ΡΓορΙιβΙα αά Ιαυάαηιΐυπι ΟΓβαΙο- 
Γ(ϊπι ίηνΐΐαΐ ^, ]αΓΩ δί1οΙ)αηΙ, ηθί|υο ΓβΓβΓ6ΐ)αηΙ 1ιγ- 
πιηοδ, δίοαίί ρΙβοίΓαηι,Ιίηβνΐδίπι (Ιίοο,ςαοά βχίΓαηοί 
οίΙΙιαΓαιη ρυίδαρβ ροΓ νίιη οο^ίΐΙϋΓ. δβά βΐ οοβΗ, 
ρΓΟίΟοηβδ ίΠί βΙοπίΒ ϋοί •, 1αηβΐΐ6ΐ)αηΙ οΐίο, βΐ άί- 
νίηα πια^ηΕίία οβ1β1)ΓαΓ6 αΙ(|αο οπίΐηαΓΟ οΐίΐίνίδοβ- 
1)αηΙιΐΓ. Αο άβηίίΐυβ νβηυδίαίοιη δΐιαιη 1)οηα οιτιηία βχιιοΓαηΙ, (χαυπι οαυδα, οπγ δβ νβΐιΐδία βχΙιίΙίθΓοηΙ, 3&ιη ηυΐΐα ϋδ βδδβΐ, ροδίςαακι ίηΙβΓρΓΟδ ίΙΙβ, ρΓορΙβΓ 
ίμίθΐη {Όο'ή νοοοιη δβ 1)οηα ρΓοοΙαιηαηΙβπι αυάίβΓαηΙ (7), αΐϋδ αΠ'βοΙίΐ3υδ άθδβΓνίο1)αΙ. 
ζ'. 'Εκειτο τοίνυν πάσα ή τερπνή ποίησις Β ^ί- Οπιηβδ ΐΐαίΐαβ 0Γ6αΙυΓα3, ([υα3 αίΐ ]ΠουηάίΙα- έκείνη δίοωνος, άκαλλής, καΐ οίον νεκρά. Έπε^ 
δ' ό παράσχων έαυτψ τε και κτίσει ττί λοιπ^ της 
συμφοράς τήν αιτίαν, τό μέγα τοΰτο πλάσμα, ό άν- 
θρωπος ήν, έδει δ' ελέους ύπερβολτί του αγαθού 
θεού τούτον έπανελΟεϊν τί γίνεται ; και τί τερα- 
τουργεΐται θ«υμάσιον ; Γήν α'ιρεΤται πατήσαι θεός• 
και ό τούτον υποδεξάμενος άνθρωπος ερευνάται, 7να 
και τΤίς δουλείας λύσΐ[ΐ το γένος, και τήν καλλονήν 
άναζωγραφήστ^ τ-ζ κτίσει* άλλοτε άλλων πολλών 
και μεγάλων έπιφανέντων, οίος ήν ό παραδόξων 
αυτουργός Μωϋσης θεαμάτων, και ό του ουρανού 
θυρωρός, ως είπεϊν, Ηλίας, και ό πολύς άλλος 
τών σεμνών εκείνων ανδρών και προφητών κύκλος, 
αντίρροπος ήν ουδείς του ζητουμένου. Ιβτη 0Γ02ΐΐ33 ΓυοΓαηΙ, βϋηραοδ, δοιααΐίίΐα), αο νβίαΐί 
ηιΟΓίιΐδθ ]αοθ1)ίΐηΙ. ΑΙ ςυοηίαπι Ιιοηιο, ςαί βΐ δί1)ί βΐ 
Γβϋςυίδ οιιιηί1)αδ οαΐίΐιηΐΐαΐίδ ααοΙοΓ βχδΐίίβραΐ, 
Ιίΐιη ίπδί^ηβ βΓαΙ Οβί οραδ, βΐ οοηνβηίοηδ ©ΓαΙ, υΐ 
βχοβδδα ηιίδβηοοΓάία) β^ι1δ(^^Π1 Βοηί^ηΐδδίιτιί Οβί 
ΓβνοοΕΓβΙπΓ ; ςαίοΐιιαηι ΩΙ? βΐ (ΐυαίβ ρΓΟΓδίΐδ αοΐιηί- 
Γαηάυιη ραίΓαΙπΓ ρΓοάί^ΐυπι ? Οβιΐδ ίρδβ ίη ΙβΓΓαιη 
ρβάβδ ίηίβΓΓβ άβοβΓίιίΙ : αίςυβ ίηΙβΓ Ιιοιηίηβδ (ΐαίδ- 
ρίαΐΒ ΓΟίΐυίπΙπΓ, ςιιί ΐΙΙϋΐη εχοίρίαΐ, υΐ §οηιΐδ οιηηβ 
α δβΓνίΙαΙβ 1ί1)βΓβΙ, βΐ ΟΓοαΙπΓαδ υηίνβΓδβδ αά ρπ- 
δΐίηαιη ραΐοΐιπίυάίηβπι ΓβΓοηηβΙ. Ναπι οιιιη αΐίαδ 
αΐϋ αο ρΙϋΓΟδ ίΐΐί ςαΐάβπι βχίιηϋςαβ αρραΓαΐδδβηΙ 
νίπ, ου]υ5ΐηο(ϋ ίαβΓαηΙ ιιιίΓα1)ί1ίιιιη ρΓοάί^ίοΓαηι 
ρβίΓαΙοΓ ίΐΐο Μο)Γδβδ, οορΠςυβ ίΐΐβ, υΐ ίΐα (Ιίοαπι, 3αηίΙθΓ ΕΠαβ, αο Γ6ΐί(|αα ίη8ί§;ηίιΐίη ϋίοπιιη νίΓΟΓαιη αο ρΓορΙιβΙαΓαπι ίηββηδ οοΓοηα ; ηβιηο Ιαιτιβη 
ίρδΟΓυηι αά ίά, ηαοά ορυβ βΓαΙ, ϊάοηβυδ ΓβρβΓίαδ βδΐ. 
ΌψΙ δι και μετά πολλήν ηλίου περίοδον και 6 β δβΓΟ (αικίβιη, οΐ ροδΙ πιαίΐοδ δοΐίδ Γοοαιτβηΐίβ καινός άνθρωπος, τό μέγα κα? ζωογόνον αληθώς 
στοιχεΤον, ή ουράνιος δρόσος, τό θεοδόγον σκεύος, 
ή καλλίπαις έπιλάμπει τφ βίφ Παρθένος* καί λύε- 
ται μεν διά ταύτης της συμφοράς άνθρωπος, και 
τό πρώτον αναιρείται αξίωμα, και βασιλιχώς έπι- 
κάθηται διαπαίζων τόν πλάνον, και ά'περ, ως ίΐν- 
δράποδον, πρΙν εΤλκε δεσμά, αυτόν δή τούτοις τόν 
θηράσαντα περιβάλλει* ή δε ποίησις πάσα τήν εαυ- 
τής έπιδείκνυται αύθις εύπρέπειαν, και τήν του 
Κτίστου ήητορεύει μεγαλουργίαν δ'τι τόν ΰμνοπλό- 
κον εΰρε, τόν σοφόν καταγγελέα της έν αύτί\ επι- 
στήμης, και νυν άτεχνώς τοις προφητικοΤς 6πείκε( 
λογοις, προς αΓνον του Κυρίου διανισταμενη. Και 

Ρδαΐ. αχι-νιιι, 1 δβίΐς. • Ρδαΐ. χνπι, 1. 

ΑηΙ. Βαΐΐβπηί ηοΐββ. §γΓ0δ ηονυδ ίΠβ Ιιοιηο (8), ιηα^ηητη αο νβΓβ νίνίίΐ- 
οαπδ βΙβπιβηΙιίΓη, ΓΟδ οα?1ϋδΙίδ, ναδ Οβο οχοίρίβηάο 
ραΓ, γβηαδϋδδίιηα ηβπαρο ριιβίΐα, Υϊγ^ο ίη νίίαιη 
αίΤαΙδίΙ; ρβΓ ς[υαιη Ιιοπιο ({αίάβιη βΐ α οαίαπιίΐαΐβ 
ίΐΐα 1ί1)βΓαΙιΐΓ, βΐ ρπδϋηαιη ΓβδίιπιίΙ (ϋςηίΐαΐοηι, βΐ 
(ΙβοβρΙοΓβιη δΐιυιη ίιτίίίβηδ Γβ^'ίο Ιοοο οοηδΙίΙαίΙϋΓ, 
6ΐ ϋδάβιη νίηοιιΗδ, Γ[πίΙ)υδ υΐί ηιαηοίρίαιη αηίοα 
οοηδίποΐαδ ΓαβΓαΙ,ηαηο ουιικίοιη ρΓα?άαΙθΓβπι δαιιηα 
ίρδβ οοηδίπη^ίΐ. ΟρβαΙαΓ® αυίοπι δυαιη ίρδαΓυιη 
άβοοΓβιη ίΙβΓυιη οδίβηίαπί οιηηβδ, βΐ ΟβαΙοπδ δϋί 
βΙοΓίηβηίβΓ ρΓΓΘΓΐίΓαηΙ Γηδε^ηίΠορηΙΙαιη. Ιαηι οηίηη 
ΙιγιηηοΙο^αΐΏ,δαρίβηΙβίΏςυβ ίηνοηβΓϋΐιΙ ίΠίυδδοίοη- 
Ιίθ9 ίηΙβΓρΓβΙβιη (^αω βχ ίρδίδ βπιίοαΐ, β1 ηαηο υΐί- (7) Εχίιηία ρΐαηβ δβηίβηΐία, οΓβαΙαραδ οιηηβδ β ΓαίδδβΙ?Νοηηβ ρροίπάβ οΐ ίρδα βχδρβοΐαδδβΐ ηοναιη ηυδδβ ςαοάαπιηιοείο, ρρορΙβΓβα δβ 1)οηαδ α Οβο ίρδο 
ρΓθο1αηιαΙ<ΐί^δο Γαίδδβ, ςαοά αά βηαρΓαηάαπι Ιιοπιίηί 
^ΙοΓίαηι ΟΓβαΙοιίδ ΐάοηβοϊ ίοτβηΐ ; ςιιί Πηίδ δίπιαΐ 
αο άβΠοίαΙ, ίηαΐίΐβδ βναάαηΐ αο δςααίβρβ νίάβαη- 

ΙΐΙΓ. 

(8) ΟαοπιοοΙο ηονη8 Κοτηο βχοΓία Υϊγ^ο, δί Αάα- 
ιηίϋοα; νβΐυδίαΐίδ βΐ ίρβα ραρίίοβρδ ίαίδδβΐ ? Νοηηβ 
βηίπι ίη βαάβηι, αο Γβΐίςαι,οοηάιΐίοηβίρδαςηοίΐηβ ίΠυπι Ιιοηιίηβηι, ηύναπκ^αβ οΓβαΙαραιη, (ΐαα; (υΐί 
οοηΐβχίαδ οίαπιαΐ) ίη Ιαρδίδ Αάο) Γιΐιίδ ηβο ίηνβ- 
ηίβ1)αΙαρ, ηβο ίηνβηίπ ροίβραΐ, άί§ηα δοίΐίοβΐ ςα® 
άβδοβηίίβηίοπι β οοΰΐίδ Οοαπι βχοίροΓθΙ? λβχυ3 
ίΐαςαο δοηΙβηΙίαΓυΓη ηοοβδδαπο ροδίηίαΐ, υΐ Π. 
ΥίΓβο αϊ) ίηίααδία ρρίαιί ραΓβηΙίδ ΙκοπίάΐΙαΙβ, ριο- 
ρΙβΓ ςααπι ηβπιο βχοίρίβηίΐο Οβο νοηΐοηΐί ραι• βδδβ 
ροΐβπαΐ, ίπιπιαηίδ ρΓοηαηΙίβΙαΓ. 19 ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΕ8δΑΙ/)ΝΐαΕΝ8Ι3 20 ςυβ ίηνϋαηϋ ρρορίιβίδθ ο1)56(|τιιιη1ιΐΓ αά Ιαικίβπι ^^ *1ν(χ (τυνελών ε\π(4, ή τής άειπαρθένου χαι θεοκ^χου Μαρ^νς γέννησις αναγεννήσεως πααι χαΐ αναπλά- 
σεως χαΐ ώραΤσμου /αΐ άναχαινίσεως πέφηνε πρό- 
ξενος. Τοσούτων ή της Παρθένου πρόοδος γέμει 
χαρίτων ! Οϋτως ή των γενεθλίων αυτής ήμερα χαρ- 
μόσυνα και νιχητιχά διεσάλπισε πήσι ! Τοσούτον ή 
παρούσα πανήγυοις μυστικής θεωρίας προτίθησιν 
ΰψος Ι Ζ'. Άλλα τις &ν ισχύσειεν ή νατ άξίαν έν- 
νοήσαι, Ι) γλώττης έργον οιχονομήσαι, ή ττ^ν σε- 
μνότητα, ήν πάσα ή ποίησις δια ταύτης δή τής 
παμβασιλίδος έχει λαμπρώς περιβαλλόμενη, ή τήν 
ταύτης μεγαλειότητα, δι* ήν και θεον ενοικον αύττί 

τα ϋοιηίηί α85υΓ§6ηΐ63. ΑΙςαβ, ιιΐ υηο νοΓΐ)ο άίοαιη, 
οΓΐιιβ Μαπθθ, δβιηρβΓ νίΓ^ίηί» αο ϋβί Οβηϋποίδ, 
ιιηίνοΓδδΐΙίδ οιηηίαιη ΓβββηβΓ&ϋοηίδ, ΓβίοηηαΙίοηίδ, 
ίη ρπδΐίηαιη νβηιΐδίαΐβιη ΓβδΙϋαϋοηίδ, αο Γβηονα- 
ϋοηίδ οΓίςο αρραπιϋ. Ταηίαιη ηβιηρβ ^ΓαΙίαπιαι 
οορίαιη ΟΓίαβ ΥίΓ^ίηίδ δβοιιιη αϋιιΐϊΐ 1 Αάθο ηαΐαΐίδ 
6]υδ (Ιΐβδ ςααάίαιη νί6ΐοηαιης[ΐιβ οιηηίΙ)ΐΐ9 δοΐβιηηί•- 
16Γ αηηυηϋανίΐ ! Αάβο δυ1)Ηιη6 ιη;/δ(;ίθ8θ οοηίβιηρία- 
ϋοηίδ εΐΓ^υιηβηΙαπι ρΓ^θδβηδίβδΙίνίΙαΒ ηο1)ί8 οΙ)3ίοϋ Ι 

VII. νβπιιη ςαίδηαιη ρΓΟ άί^ϋα^β γ&ΐβαΐ αιιΐ 
ιηβηΐβ οοηοίρβΓβ, ααΐ Ηη^αα βηαΓΓαΓβ βίνβ άβοιίδ 
ςυο οΓβαίυΓΦ οιηηβδ ρβΓ Ιιαηο οπιπϊτιιώ Γβςίηαπι 
οίΓοιιπινβδΙίΐΒΒ δρίβπίΐβδουιιΐ, δίνβ Γββΐαω ίρδίαδ 
πΐίίβηίΓιοβηΙίαπι, ρπορΙοΓ φιο,ιη βί (ΙαΙαιη βδΐ, αΐ βΐ 

ίρβα Οβαιη ίη δβ βχοίρβΓβΙ 1ια1)ίΙαΙθΓβϊη, βΐ οιηηία η σχεϊν έξεγένετο, και πάντα εκείνα προαγαγεΤν 
ίϊΐα δρίεηάίάα αβ ιηίΓα]:)ίΙια Ιαηι δίΙ)ί ίααι ΟΓβαΙαπδ τε αύττ^ και τ^ κτίσει λαμπρά κβ(ΐ περίδοξα ; 
οοπιροΓατθΙ ? 

Ουοι 6ηίιη, ςυο ιηοςίδ δβδβ ςαίδ βχροϋΐ ηΐ Οβο 
δίιηίΐίδ βναάαΐ, βο ]ιι&]ογ6ιιι οααι Ββο ίρδο ^ο^^αα-• 
οΐίοηοιη, βΐ οοηδβηίαηβα (Ιοηα ίη(1θ ηαποΐδοαίαΓ ; 
6^0 νοΓΟ αΓΐ)ί(Γ0Γ, ΟΓβαίοΓβπι, υΐ 1ιοΐΒίηί1)ΐΐδ ραίαια 
ίαοβΓθΙ φίαιη δίιηίΐίδ Όβο βδδβΐ ΥίΓ§;ο, ρΓορΙβΓβα 
^ΐΐ^^\ δβ, ιι( ηονα ρΓΟΓδΠΒ βαηα ίιιΙβΓ αο δβηοβΐ 
οοη]αηοΙίοηί3 ταΐίο ΓβίαΙββΓβΙ, βΐ ΟΓβαΙιΐΓΦ μηίνβΓ•^ 
δδθ βχίιηία ρβΓ ίρδαιμ ^Ιοπα οίΓοαιηνβδϋΓθηΙαΓ. 

Ρτοΐβοίο (Ιβ ίρδα νίάβΙαΓ ιηίΐιΐ ρΓΦηιιηϋαδδβ 
ρΓορΙιβΙα Οανίά, αΙ)ί οαιη αάιηίΓαϋοηβ οίαιηαΐ: 
0ηί8 ίη ηηΙ)χΙ>η8 χςηαΜηΓ ϋοτηιηο^ 8ίηΐίΙί$ βήί Ώβο 
%η βα$ Όβί (9) ? ΝηΙΙα βηίιη οΓβαΙαΓ&πιιη 1)6&1α 
ΥίΓ^ίηβ &αρβΓίοΓ 68(, ηαΐΐα δΐιρΓα ηιι1)ίιιπ) αΐΐϋυάί- 'βπει γαρ, καθόσον αν τις Ιαυτον άποξέ^ προς 
γε τ^ έοικέναι θεφ, κατά τοσούτον και συμπλοκής 
και δώρων καταλλήλων έκεΤΟεν τυγχάνει, V ό'τον 
ή Παρθένος θβψ προσωμοίωται, τουτ*, οϊμαι, δείξη 
τοΤς άνθρωποι; 6 Πλάστης, διά τοΰτο και ή ξένη 
μετ* αυτής αύτοΰ διέλαμψεν Ινωσις, και ή δημιουρ- 
γία πάσα τήν Ιστουργίαν δι' αυτής περιβέβληται 
τήν σεμνοπρεπή. 

Περί ταύτης, εμοιγβ δοκεΐ, χαΐ ό προφήτης Δαβίδ 
συν θοιύματι προδιεχωδώνισε, Τίς έν νε^ρέλαις 
Ισωθήσεται, ιράσκίαν, τφ Κυρίφ, όμοιωθήσεται τφ 
Κυρίφ έν υΙοΤς βεου ; θύδΐ γάρ έστιν ό των γενομέ- 
νων τήν μαχαρίαν δπερ, και 6π1ρ τ6 των νεφελών 
ηβιη αά (Ιίνίηαιη δίιηίΐΐΐαάίηβιπ ρΓορίμβ αβοεπάϋ, ^ Οψος πρδς όμοίωσιν άναβέβηκε θείον* άλλ" ούδ' £^ν είν 

των έσομεν<«>ν εσται, των απάντων ούδεις, τοσούτο < 
δψωθ^σό μένος* αΰτη γάρ Ιστι τ6 μβτεωρότατον ορός, 
δ εύδόκησεν 6 θεός κατοικεΐν έν αύτφ. 'Ένθεν και 
τουτό τις άξίως, οΤμαι, προσιρεΐ τζ βασιλίδι, δ προς 
τόν Δεσπότη ν ό θβσττέσιος 'Αββακούμ* Έκάλυψεν 
ουρανούς ή αρετή αυτής, χαΐ τή< συνίσεως αυ- 
τής πλήρης ή γή. ΕΙ δΐ, καθάπερ έν Εύαγγελίοις 6 
θεΤος έκήρυξβ Αουχας, τυ έν ο^νθρώποις υψηλον, 
βδέλυγμα ενώπιον του θεού πόσον £ρα τ6 υπέρ 
πάντας ανθρώπους, φαίην δ* &ν ϊγωγε, και αγγέ- 
λους, 6ψηλ6ν παρ' αυτής, δ καΐ θεόν εΙς γήν κα- 
τήγαγε, λογίζεσθαι χρή ; Δια ταύτα και μάλα σώ- 
ζων έίν τις τ6 δέον επάνω πάντων, θεού πλην, το 
ύψηλότατον τούτο καλέσειε γέννημα* εΐ δέ τοΰτο, 86(1 ηβςαβ ίη ροδίβηιπι ρροΓδοβ 6χ οιηηίϋιΐδ 6π( 
ηΙΙαδ, ςυί αά δΰΜίπιβιιι αάβο οβίδίΐαάίηβιη ρροτβ- 
ΚαΙαΓ. Ιρδα βηίιη αΐΐίδδίηιαδ ηιοηδ ίϋβ ββΐ, χη ςηο 
ΙβηβρΙαοίίητη 6$ί Όβο ΗαΜίανβ %η βο ^^. Ηίηο βΐ ίΐΐυά 
ηιβΓϋο, ηιβα ςαίάβηι ββηίβηϋα, άβ Ηβ^ίηα ηοδίΓα 
ςηίδρίαιη άίχβπΐ, ςαοά (Ιβ Ποη)ίηο ρΓΦοΙ&τΰδ ρΓ0• 
ηυηϋανίΐ Η^ώ&οηο : Ορβτηίί οαΙο$ νίτίιΐΒ β^\Λ&^ $1 
ίαρίβηϋχ β^νΛ ρίβηα β$ί Ι&ητα (10). Ο,χιοά βί, ςπβαι-* 
αάπιοάιυη άίνίηαδ ρΓοοΙαηιαγίΙ ίαοαβ, φΛοά Ηοτηχ- 
η\1η& αΐίυ,ίη β${, αΙ)θϊηίηαίίο β$$ αηΐβ ΰβητη '* ; ςυαπι 
8ΐι1)1ίηΐ6ηι ί^ίΙαΓ ηοη δοΐηηι ρρο ]ιοηιίηί1)α8 ηηίνβΓ* 
818, γβΓαηι βΐίαηι, ιι( β^ο ςαίάβηι (ϋχβηπι, ρνα 
αη^βΐίβ βχίδΙίπι&Γβ οροΓίβΙ αΗίίαάίηβηι ίΠίηβ, ςα» 
Οβηπι ίη ΙβΓταδ &ΗΓατί1? ΟαοοίΓοα ^11Γ6 ηιβήΐο ςρΐίδρίαπί βιιΜίηιίδδίοι&πΐ Ιιαηο ΟΓβαΙηπίη} οοιηί1)ΐΐ8 Ο καΐ ήκειν έξ ούρανοΰ* έπε^ και ή θεολογικωτάτη 
φΐίΙ)υ50ΐιηςιΐ6, Οβο βοίηπι βχοβρίο, δηρβΓίοΓβπι καΐ πάντα περιηχοΰσα φάσκει φωνή* Ό έξ ούρα- 
αΓίίΓηιανβΓίΙ. Αίςηί βίιηιιΐ αο ίά βΙαΙυαΙαΓ, 32ΐπι βΐ α νου ερχόμενος επάνω πάντων εστίν. 
οοβΙο βαπι αάνβηίδδβ ά666πΐ6η(1αηι βδΐ. ΟυαςυανβΓδαβ βηίπι ΓβδοηαΙ πιαχίπιί ίΐΐίυδ ΙΙιβοΙο^ί νοχ, ίηςαίβπδ: 
Οηί άβ βΰ^Ιο νβη^^^ 8ΐιρβτ οιηηβ$ β$ί ". 
^^ Ρδ&Ι. ι,νιι, 17. ** 1.υο. χνι, 15. " Ιοαη. ιπ, 31. 

ΑηΙ. Β&ΙΙθπηΙ ηοίθβ. (9) ΡδΛΐ ι.χχχνιιι, 7. ΙδίάοΓΠβ Ιιίο τηα^δ οαπι 
Υηΐρ:»!» ϊ.αϋηα φίαιη ουπι ΓιΓίβοα Ι.ΧΧ βάίΐίοηβ 
οοηδβηϋΐ ; ^ίκο βηίπι ίΐα 1)ί8 ΓβρβΙίΙ τλ τίς• Τίς έν 
νε^ίέλαις Ισωθήσεται τψ Κυρί^ρ ; καΐ τίς όμοιωθή- 
σεται τψ Κυρίψ έν υΙοΤς θεού ; Οπίο ίαπιοη Γορβ- 
ΙίΙίο α1)β8ΐ βΐίαπι αϊ) Οοπιρίαίβηδί αο ΑΜίηα, βΐ αϊ) 
ΑΙοχ£ΐη(ΐΓίηο οοάίοβ. (10) ΗαΙ)αο. πι, 3. ΙδίάοΓαβ Ιιίο ηβο ρΐαηβ ουπι 
Υαΐβαΐδ ηοδίΓα οοηββηΐίΐ, ςαβΒ 1ια1)β1 : ΟρβηιΗ 
€(βΙο$ ςΙοΓία β]η$ : βί Ιαηάίδ β^Ί^8 ρΙβηα β$1 ΐβιτα : 
ηβαυβ ουπι ίΧΧ, ςυί Ιβ^υηΙ : Έκάλυψεν ουρανούς 
ή άζετή (Οοηΐρίαΐ. δυναμις) αύτου, και αίνίσεως 
αύτου πλήρης (ΐίοπίρΐΐϊΐ. έπλησθη) ή γή. 21 8ΕΗΜ0 ΙΝ ΝΑΤίνίΤΑΤΒΜ Β. V, ΜΑΚΤ.Ε. η ΙΓ. Έγωγβ μήν, ϊπει πάλαι κακώς εΤχεν ή γη, Α VIII. δαηβ οαηι ΙβΓΓα οΗαι ιη&ΐβ ρΓΟΓδμβ 1ια1)βΓβΙ, χαι ήν ά'ττασα σάλου και μανίας έμπιιελαμέν/), Η«1 
ώσπερεί σειομένη τ^ αμαρτία, καΐ παρ' Ιαυτης 
6'πως τι βλαστήσειεν απορούσα φάρμακον, Τν' έκεΤνο 
τ6 δεινλν κατακλύη^ καΐ &ι:ο%αΗρ^ τήν νόσον, 
6 ούρανλς 8Γποΐ[ΐ' 8τι περ έλείπετο, καΐ χε^* 
δρέξαι, καΐ παρ' Ιαυτο^ τι χορϊ^γησιιι τ?ί καμνούηι 
σωτήριον Αστ* εί τις τδν κλ(5νον έκεϊνον Εστησε 
και τ6 της <5σμης άπήλασεν όίχαρι του οεινοΰ, ούτος 
δε ίζν ό λαμπρός ιατρός ή Παρθένος, και ουράνιος 
δίν είκ<5τως κληθείη. 

ΈμοΙ γαρ και προς τοδτο φίρε'ίν έχεΤνο δοκεϊ τοί3 
θείου Δαβίδ• Γή έσείσθη, καΐ γάρ οΐ ουρανοί 
Ι'ττβξάν οΤμαι δ^, κα? της έσταξαν λέξεως δια βΐ ΙοΙ» ΙαιηιχΗίΙ)α5 ίηδαηοςιΐβ ΓαΓΟΓβ ίοδΙα&ΓβΙ, αο 
ρβοεαίο νβίαΐΐ Γ[αα5ϋα(α βδδβΐ ; ίη δβ ααΐβιη υιιώ 
ηοη 1ιαΙ)6Γ6ΐ αΐιςαοά ρΓΟ^ί^ηοπάί ρΐιαηηαεαιιι,ςαο 
ιηαίιιπ) ϋίαιΐ βίαβρβί, ξίο πΐ0Γΐ)αιη άορβΙΙβΓβΙ ; β^ο 
9^00 άίχβπιη, Ιιοο ιιηαιη τβΙίίΐααΐΏ ίαίδββ, υ( οω^ 
ΙΰΠ) ιηααιιιη ρΓοΙβαάβΓβί, αβ Ιθγγφ 1α1)0ΓαηΙί δαία•^ 
ί^νβτίΐ ιηβίϋοίιιαιη ίρδ&ιη β ρβηα δαο δυρρβάΐΐα^ 
Γ6(. (ϋ), Βί ςιιίδ ΐβϋιΐΓ οοιηπιοΐίοηβιιι ίΐίαιη δβάανΐΐ, 
6( ίηβΓ^ΙιιΠ) άΐπ ιηοΓΐ)ί ΓωΙοΓβιη άβριιΐίΐ;, ρΐαηβ 
β^Γβ^ϊαδ ΗΙο ίαϋ πίθάΐεαδι ίρδα δοίϋοβΐ Υιγ^ο, αο 
οοβίβδϋδ ρΓορΙβΓβα ^μΓβ γοοαηάα. 

Ν&ιη ϋΐα ςαοςαθ (Ιίνίιιΐ Ρ^νίάίδ Ι^αο δρθεΙ;&Γθ πιίΐιί 
γί(1βη(υΓ 4 ΓβΓτα ηιο^α β^ί ; ^ίβηιτη οοβίί άμίίΙΙανβ• 
ηιηί *'. Εχίβϋιηο Λμ^βιη, ρρορίιρίιιπι ρΓορΙβΓβΛ τουτ' εδέησε τφ προφϊ{ττ[\, 'ίν' όποφήντι^ ώς ού Οανα- η ιιβμαΐ ββδβ ββ. νοοθ, άίίίίΙΙανβηΐηΙ, υΐ Ο&ίβηάβτβί^ 
σίμους αφειδώς άνοιγνύμενοι, οΤα πάλαι κατέ^(5αξαν οοθίοβ οοΐ δετούς ουρανοί, ώς δν και κιβωτού μικρά ιο9 γένους 
σπέρματα διασωζούσης Λνθρωποι δεηθεϊεν, Ι) μετά 
τήν σωτηρίαν σάλον άλλον είς γην άπέθετο τόν άπό 
της παροινίας, άλλ* εύλαβώς πως δν εί'ποις, καθά- 
περ ο\ ουρανοί διηθούμενοι το εύωδέστατον ^θος, 
το περπνόν δή τούτο, τήν Πάναγνον, τοις άνθρωπο ις 
ένέσταξαν μόρον. Ει δ* ουκ αδηλον ευμενώς δι' αύτη ς προς ή μας 
έπιβλέψαι θεδν, εξ^δηλον δρ' ώς κάκεΤνο περί 
αύτης* Έξ ουρανού έπέβλεψεν ό Κύριος• οΤδε 
πάντας τοί)ς υΙους τών ανθρώπων έξ Ιτοίμου κβτ- 
οικητηρίου αύτοΰ. Ε? δ' δ'τι ναός θεού και θρ<5νος ηοη ςαί(}ορα αρβΓίοδ ιιΐ οϋιη ιΐ)0Γ(ίί6Γ8,8 
οϋυβθ ρίμνί^δ άβιηίδίδδβ, αάοο ηΐ βΐ αροα, ({πω ^β* 
ηβπδ ραιιεα δβπί^ίηα δβΓναΓβΙ, Ιιοπιίηβδ ίηάίββΓβη^ 
(φχΒβ Ιαιμβη αΓοα ροδΙ αΐΐαίαπι δαίυΐβιη αΐίαιη ΐΙβΓαο) 
Ιυρϋειηιπι δοπβιη, (ιιιθθ οχ ούποΐαΐβ (ΙιιχίΙ ίηίΐίυπίι 
ία ΙβΓΓαϊ» (^β^β^^^) ; Ββ4 ΙοηΐΙβΓ (ΐυοάαιηΐϊΐοάο αο 
ρΓορβ (ϋχβπρι, ςυαβί 8υαγ6οΐ6ηΙίδδίιηαιη ίΙοΓβιη 
ΪΓΓ0Γαη(69, ^α^αI1ά^8δ^IμυI^ Ιιοο υη^αβηΐυαι, ίηηο- 
εβηΐίδβίιηαηα ηοιηρο ΥίΓ^ίηθίη, 1ιοιιιίηί1)ΐΐ8 ίηδίϋ^ 
Ι&δδβ (42). 

ΡΓΦίβΓβα ειιιη βαΐίδ ιηαηίΓβδΙιιο) δίΐ, Όβιιαι ϋβ- 
ηί^ηο ηο8 γαΐΐιι ρβΓ ίρδαπι Γββρθχίδδβ, ρροίεείο άβ 
ίρδα βΐ ί11τΐ(| άίείαιη ίαίΐ ; Ββ οοβΙο τβ$ρβχΗ Ώοτηχ^ 
ηχΐΒ νχάϋ οιηηβΒ 111x0$ Ηοτηίηητη άβ ρτχραταίο ΗαΙί' 
ΙαοηΙο 8ηο ^*. Ον^ιη αμίβιη 1ιαπ(1 απι^ί^αιιιη ββββ ή Πάναγνος, άναμφισβήτητον πάντη καί τούτο *^ ροδδϋ, ίηηοεβηϋδδίιηαηι ϋίαιη Ιθΐηρίυπι ςυο^αβ αο πάντως δι* αυτήν Κύριος έν ναψ άγίψ αύτοϋ* 
Κύριος έν ουρο'^φ 6 θρ<^νος αύτοΰ* δν' α δήπου• 
θεν καΐ οδρανόν καί ουρανών κύημα ουκ αν τις 
άμάρτοι, κατά γε τον έμόν λ($γον, τήν Παρθένον 
προσονομάζων. 

Εί δε του πηλοΰ καΐ της Άδαμιαίας εκείνης 
μοίρας οΐ της Ηαρθένου γαννήτορες, ουδέν τι δέος 
τφ λέγφ, οδρανόν κάξ οδρανοΰ τήν μακαρίαν άνα^ 
κηρύττοντι. ΈπεΙ καΐ γη μίν άνίησι φιηά, της 
ανω δΐ τό παν δρύσου, 7νβ καΐ τέκη, καΐ χρήσιμον 
έκθρέ•|η[^ καρπύν καΐ ανδριάντα μΙν έκ )^ρυσοο ΙΙίΓοριιιη Ββί βδδβ^ ίαιη β( ί)1μ(1 ρηίαη^ΐιιπι βδΐ άβ 
ίρδα (ΙίεΙαιη ίυίδδβ : Ώοτηίηιΐ8 ίη ίβΐηρίο $αηοίο 5ΐ40| 
υοτηίηιι» ίη οοεία 8βάβ8 €^η8 *^ ρα^ρΓορΙβΓ δί (^μίδ 
ΥίΓβίηβϊη αρρβΠβΙ εωΐυιρ, ααΐ εωίοηιπι ίΐΐίαιρ,ίδΐβ 
ρΓοίββ^ο, Π16& ηαίάβιη δβρίβηϋα, ηβ ριίηίπιηιη ςυί• 
(Ιθΐη α νβΓί^αΙθ α1)βΓΓαί. 

Νβςιιβ γβΓο ςιιοαιίϊΐιΐδ 1)ρα1αϊη ίΠαιμ νίΓ^ίηβιη 
βΐ οφίαιη βδδβ, βΐ α εφίο ρΓθ4ίίδδθ αΓβΓαιβαιμδ,ιΙβτ 
ΐ6ΓΓβΓ6 ροΒ ι1β1)6ΐ,(ΐαο4 ραΓβηΙβδ 6]μ8 6 Ιηΐο ΓμβπηΙ, 
βΐ θχ Αάαιηίϋεα ρΓορα^ίπβ (οπ^ίηβιη (1αχ6ηηΙ),Ναπ) 
ΙθΓΓα ςαοςμβ ρΐαμίαδ αΐίςμβ δμΓδαιη 6πιίΙΙίΙ;α^ 
άββυρβΓ ε&άβηϋδ Γοπβ ρΓΟΓδΟδ βδΐ, ςαοά 1)οημαι έ'στιν δ'ς συνεσττ^σατό, ού παρ* Ιαυτοΰ 81 κβΐ τόν Β αΐίςιιβιη ίπιοΐαΐη βΐ ^(θΓΐΏίηβΙ βΐ αά πιαΙηΓϋαΙθΟ) 
*3 Ρδοΐ. ιχνιι, 10. " Ρβαΐ. χχχιι, 43, 14. *» ρ^^^ι, χ^ 5. 

ΑηΙ. Βαΐίβηηί ηοί&Β. (11) ΡθΓρβηάο, ί[ΐΐ2Βδθ, γίιη αΓααιηβηΙί ςυο Ιδί- 
(ΙοΓίΐδ βνίηείΐ ΜαΓίαπι βδδβ β εοΒίο. ΤβΓΓα, ίηςυϋ; 
αυεΙΟΓ, ροοοαίο ίηίβεΐα 1&η^αθ1)αΙ, αίςιιβ αάβο 
ρΐιαηηαοιιπι ιώογΙ^ο Ιιαίε άορβίΐβικίο ίοΐοηβιιιη §ί- 
βηοηίΐί ίΐΏροδ βραΐ. Εγ^^ο ηβεβδδβ ίυίΐ, υΐ εοβίυιη 
ΙβΓΓΟ) οροπι ροΓπ^βΓβΙ. Εγ^ο 6 εοοίο Μαηα άαΐα οδΐ. 
ΙΙα (^αΐαβπι Ιδίάοιυδ. ΑΙ νβρο ραΙίΙιΐΓπο Ιιοίε αρρα- 
ιηβηίαϋο, υΐ Μαηα αυο(]υβ ίηΓβοΙα ρβοεαίο άίεα- 
ΙαΓ? δαηβ δί ΙβΓΡα ρηαηηαευπι πιαίίδ δΐιίβ ίάείΓεο 
ραΐ'αΓβ ηοη ροΙβΓαΙ, Γ[αία ββΓπιίηα ςπδη ίη βα ηαδ- 
εβ1}αηΙυΓ, εηηεία ρβεοαίο 1α1)0Γαΐ3αηΙ, ίηθρίυιη 
βηίπι νβΓΟ βΓαΙ β ε£Βΐο αιΐββδίγίδδθ Γβηιβάίαηι, βί 
ςοΓπιβη, ({αοά Ιιίηε άαηαυιη βδδβΐ, βοάβιη ρΐαηβ νίΐίο 1α1)0Γα88β1. 

(12) Εη ςυαΙίΒ β εωΐίδ άβδεβηάβπΐ ϋοίραΓα, ςυα- 
Ιίδ ηθίπρβ εοηάίΐα ΓυβΓίΙ, βθ8 8ηανβοΙβηίί$8ίιηΗ8^ 
^η^ηη*^^ι^$8^^ηη^η ιιηοηβηίητη^ νίνςο {ηηο€€ηα<>$\ιηα. 
Οαο) ςυίάβπι αρρππιβ εοηδοηαηΐ εαπι ίίβ, ίχαβΰ ίη 
ρΓΟϊπιίδδίδ άο νίΓ(?ίηίδ ΟοηεορΙίοηο δθΓηιοηίί)αδ 
]αηι 1θ8ίΙ)ΐΐδ, ιι1)ί ρπηια Μαποϊ οοηοΙίΙΙο δοσαΐραρα- 
ΙυΓ ηιοάο δοΐί, ςυί οχογιΙιιγ ρ^ΓαΙία» ία1§0Γί1)υ8 
βρίοηοΐίίΐίδδίπιυβ, πιθ(1ο οουΐο, ςυοά ρπαΐία ηίίοδεβπδ 
εοπδΐιιιίΐαρ, πιοιίο ΓΟδΰθ, Γία» ρθΓπιίηη!, ΓΓπρΓαηΙίδ- 
δίπΐίΐ, πιοΛο ΙβιηρΙο, ςυοά νίνίίΐοο δαηοΐο 8ρίπ1ιι 
εοορβραηΐθ ΰθάίΓιεαΙαρ, 6ΐε. 23 ΙδΙϋϋΕΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ 24 θ'. *Οτι δ', ^περ Ιφημεν, πάντων τε ή Παρθένος 
επάνω χαι γηθεν ούχ ίστιν ε6ρεΤν έμφερη προς 
ταύτη ν είχ^να, γνο£η τις αν ένθεν δε* απασι μεν &(1(1ΰε&1. Νβςυβ αΙίΙβΓ 5β Γβ8 1ι&1)6ΐ, δί ςαΐβ Ιιοιηίηίδ χ χρυ^όν συνεισήνεγκε, τήν δΐ της τέχνης έπιτηδει- 
8(&1α&ηι 6χ ααΓΟ βίίΐηχβπΐ ; ηβςαβ βηίιη ααταιη, ^τητα μ6νην. 
ςιι&8ί Ιιοο βχ δβιηβϋρδο Ιιααηβηδ, ρΓ£θ1)6ΐ, 3βά ιηβ- 
Γ&ιη αΓίίδ ίηάιΐ8ΐΓίαιη ίρ86 οοηίβΓί. 

IX. Οαοά νβΓΟ ηηίνβΓ8ί8 ςυί1>υ80ΐιηςυ6, αΐί 
<ϋχίιηυ3, Υιγ^ο Ιοη^β ρΓΦΟβΙΙαΙ, ηβςυβ ίιηα§ο υΐΐα 
Ιρδί 8ίαιί1ί8 ΓβρβπΓί ίη ΐ6ΓΓ68(π1)η8 ρο88ί(, Ιιϊηο 
1ίο6( (1ί§ηο8οαηια8. Οιηηία βηίιη ςαβθουηςυβ ηα- 
8οαη(υΓ, ς6η6Γαη(ίΚ)ΰ8 ορα8 Ιιαϋβηΐ ; βΐ δίη ηιίηιΐ8 
&ά αΐίυά ςυίάρίαπι, οβτίβ ϋβ ορυ8 1ι&1)6ηΙ αά ίρδαπι 
^βηβΓ&Ιίοηβπι, ςυβπιαάηιοάυπι βΐ ρΐαηΐβ) βΐ αηί- 
ιηαηΐία οπιηία ηιαηίίβδίβ βνίηουηΐ. 

ΟοηίΓα νβΓΟ Αηηα, πιαΙβΓ νβηβΓ&ηάα, οηπι ^βηβ- 
Γ&ΓβΙ, 01ί& 8α& ίη(1ί^β1)&1, υΐ τβ^βηβΓ&ΓβΙαΓ ; βΐ βυπι 
ίη υΙβίΌ ^β8(&ΓβΙ, ίρ8α ηονα ςηαάαιη ταΐίοηβ ε? γαρ τοΤς γεννωμένοις ανάγκη των γεννώντων, 
χαι μή προς ούδεν ίσως Ιτερον, άλλα δι* αυτήν 
δ^Ιπουθεν δεΤσθαι τήν γέννησιν, ώς αρα φυτά τε και 
ζώα πάντα τρανήν κηρύττει μαρτυρίαν. 

"Αννα δε ή σεβάσμιος μήτηρ άναγεννηθηναι της 
παιδός έδεΐτο γεννώσα, και ήν, δτ' έχύει, καιν(5ν 
τίνα κυοφορούμενη τρ<^πον. ΚαΙ ούχ ή προσευχής ίη υΙβΓΟ ^β8ΐΛΐ)αΙαΓ. Νβςιιβ ίρβα 8θ1αιη, ςυ» ρβΓ ρ ««τη μήτηρ μ(5νον, άλλα καΐ τψ προπάτορι ταύτης ρΓβ068 πιαΙβΓ βί ίηίΐ, 5βά β]ΰ8(1βπι βΐίαπι ρΓΟ^βηϋοΓ 
ορη8 1ι&1)τιίΙ, υΐ 1ρ8&πι τβΐυϋ ηι&ΐΓβπι ηαηοίδοβΓβΙοΓ, 
&ά 8θ1ίά&πι 8θί1ίοβΙ ίΐΓΠΐ&ηιςαβ ίοπηαΐίοηβηι &88β- 
(ΐυβηάαπι, ςηοηίαιη ρπηια ίΐΐα πι&(βΓ (13),6αιη (βιτα 
68δβΙ αβ ραΙνίδ,Ωαχ» βΓαΙ οοηάίΐίοηίδ,αο νβηίορυπι 
ίπιρβία οίΓοαπια^βϋαΙηΓ. Νβςαβ ΓυΓ8ΐΐ8 Αάαιη 1&η• 
1υηιπιο(1ο, δβά ηαΙοΓαπι &1) βα ίη^βηδ αιαίϋΐαάο 
τιβφΐβ αά ρηβΐίαπι Ιιαηο άίνίηαπι 8α&8 ςαίδςαβ ηια- 
ΐΓβδ, αίροΐθ ίηιρβΓίβοΙαπι &β νβίαΐί οοβοαπι ρΓοΙβηι 
βηίχ&δ (14), ουηι ΓβραάίαδδβηΙ, βοπιηιυηβπι Ιιαηβ 
ιη&ΐΓβηι ςα8θΓβ1)&ηΙ,ςα» αά ρβρίβοίαπι ίοΓηΐΕπι ρΓοΗ 
Ιη1)αβηά&πι, β( αά ίηοβηι ίηιρβΓίίβηάαπι πιαχίιηβ 
ρ&Γ ίοτβί. Μ&ΙβίΏο ίΐαςαβ υΙβίΌ ^βδΙαύ&ηΙαΓ αο έδέησεν, δ'σαπερ οΙονει μητρί χρήσασΟαι, προς στε^δ- 
ράν τε διάπλασιν χαΐ άμετάπτωτον, ώς της πρώτης 
έχε{νης μητρός έρε(ψιμον έχούσης τήν σύστίσιν, 
Ιπε(περ ήν χους, χαι βολαΐς ήττωμ-νην ττ/ευμά- 
των καΐ ού Αδάμ μ(5νον, άλλα και ό πολύς των 
έξ εκείνου σόλλογος της θείας ά'χρι παιδος ταύτης, 
χαθάπερ οίχείας Εκαστος έξωβελικότες μητέρας, 
ώς ατελή τιχτούσας, και οΤον πηρά, τήν καινήν δή 
ταύτη ν έζήτουν και τελεσιουργικωτάτην κα? φωτο- 
δύτιδα μητέρα* δ'θεν ώδι'νοντύ τε χαι διεμορφοΰντο• 
χαΐ τότ' αληθώς προήλθον εΙς φως, 6ν εις γήν αΰτη 
προελθεΤν έξ αυτής χαι τον έμόν έχαινούργησε Σω- 
τήρα. ίοπη&1)&ηΙαΓ ; Ιυιηςυβ ΓβνβΓδ ίη Ιαοβηι βάίϋ δαηΐ, ςυαηάο Ιρδα ηονο Γβηιπι οίάίηβ ιηβιιηι (ΐαοςυβ 
δαΙν&ΙΟΓβηι βχ δβδβ ηιηηάο ρΓΟίαΙίΙ. 
Ηίη6 βΐίαηι αυ8ί(]αηΐ(]υί8ρί&πιβχίπιίαπιί11α(1άβ Ο Ένθεν τοι χαί κατά τήν βροντύφωνον γλώττα' β& ρΓοηηηΙίατβ, φΐοά Ιίη^αα ΙοηίΙπι ίΓ&^ΟΓβ Γβδο- 
ηαηδ άίχίΐ : νίάίτην$ ρίοτίατη β^η» φΑοή ρίοτίατη 
ηηίςβηίΐ» Οβί Μ&Ιπβ ; ρΐ^ηα ρναΐίχ βί νβτίίαίίε (15). 

Νοη ίί αυΐβπι δοΐαπι, ςαί οΐίπι β( αηΐβ ίρ8&ιη βχ- 
δΐίίβηιηΐ,ΐιοο 1)βηβί)οίυιη δΟΓίίΙί βαηΐ, ηΐ β& Γ&Ιίοηβ, 
ςηααι άίχίπιηδ, αΐ) βαάβπι ίη 1α6βπι βάβΓβηίΰΡ ; δβά 
ηηίνβΓδο ςαοςαβ, ςαί ρο8( ίρδ&πι ίαϋ, βΙβοΙΟΓαηι 
ρορηίο Γβ^βηβΓ&Ιίο βΐ νβΓα νί(&, λο βρΙβηάοΓ Ιαοίδ 
ρβΓ ίρ8&ιη 1η!)α1α ίυβπιηΐ. δβά βΙίηβηρβΓ β3α8Πΐοάί 
1)θηββοί& βίίιιηάβΓβ ]&αά&ίί88ίπι& Υιγ^ο οβ88&1)ϋ 
ηηηςα&ηι, ςαοαβςυβ πια^ηαδ ίΐΐβ βΐ ηονίδδίπιιΐδ,βΐ 
ίη&06β88ί1)ί1ί8 δρΙβηάοΓ βΕΓαΙδβρίΙ, ίδ νίάβΐίοβΐ, €[υί 
ίβοαηάίδδίπιβθ 1ιυ]ιΐδ βΐ βΐίβθ βΐ ιηαίπδ βΐ νίΓ^ί- 
ηίδ ίρδβ (^ηοςυβ ία6ΐαδ βδΐ βΐίΰδ. 

Οα&ηιο1)Γβηι ί&δ βδ!, ν6Γΐ)ί8 ρααΐυΐυπι ίπιηιαίαΐίδ, |. *Οθεν εΙπεΐν ^ζεστι περί αυτής μικρόν παρφδ 
άβ ίρδΛ ρΓοηυηΙίαΓβ, ςηοά 1)6α1αδ Ρααΐοδ άβ δαί- σαντας, δ περί του Σωτήρος 6 μακάριος εφη Θ«(^(5ι5σειεν αν τις λαμπρόν φθέγξασθαι χαι τοΰτο 
περί αυτής* Έθεασάμκθ» τήν δύξαν αυτής, 
δ<5ξαν ώς μονογενούς Μητρός θεοΰ• πλήρης Χάρι- 
τος χαι άληθκίβς• 

Ού τοις πάλαι δΐ μύνον και προ αυτής ή εις το 
φώς παρ* αυτής ίίν ε?ρηται τρόπον δεδώρηται πρό- 
οδος, άλλα και παντι τψ άπ* εκείνης Ιερψ συστή- 
ματι άναγέννησις και ζωή αληθής, χλι φωτός ελ• 
λβμψις* ίτι δέ χαι έσαει διατελέσει βλύζουσα τα 
τοιαύτα ή πολυύμνητος, Ιως δν τό μέγα και τελευ- 
ταϊον &δυτον έπιλάμψΐ[ί φέγγος, δ δή τής πολύτοκου 
ταύτης χαι τούτο, χαι παιδός, χαί μητρός, και 
παρθένου πέφυκε κύημα• 

ρψδή- ναΙΟΓβ ίηςυίΐ: Υϋα ηο8ΐνα αΐβΰοπάϋα βναί βαπι ίρδ& ; 
βΙ φιαηάο ίρδα αρραηιϋ Υϋα ηο$Ινα^ ίηηο β( ηοδ 
(ψρατηίνΜΛ ΰητη \ρ$α χη ρΙοτ^Λ ^*. ΡΓβθΙβΓβα ηβςυβ 

*• €ο1θ88. 111, 3, 4. κε 

ΙΙαύλος* δ'τι Ή ζωή ημών έκέκρυπτο συν αύττί, 
χαι "Οτε αυτή πεφανέρωται ή ζωή ημών, τότε 
χαι ήμεΐς συν αυτή έφανερώθημεν έν δόζΐ[^ χάν. ΑηΙ. Β&Πβηπί ηοΐ8β. (13) ΤβΓΓαπι ίηΐβΐΐί^β, β ςαα Αάαηι Γορηι&ΐαδ 

β8ΐ. 

(14) Υίάβδίδ Μαηαπι ηοη οοπιρυΐαιί ίη ρροίβ ϋΐα 
ίιηρβΓίβοΙα βΐ εφοα, ςαίο ηοναϊ αΰ πιβίίοπδ ηιαίπδ 
ίηαί^βύ&Ι. (15) ίοαη. ι, 14. ΑάνβΓίβ Ιιίο ςυοςαβ ςπαπκΐίΐιη 
οτίρίηί8 ρΓΦΓΟ^αΙίναπι οβ1θ1)ΓαΓί, οιυηϊ ηοΓηίηί ριοί- 
ΙβΓ Μαπαπ) οοπιπιαηίδ δίΐ, αε ρρορΙβΓβα ηηίί^οηιΐια 
αρρβίΐαΐίοηβπι ίρδί Ιπ1)α6Γί(. 25 δΕΚΜΟ ΙΝ ΝΑΤίνίΤΑΤΕΜ Β. V. ΜΑΚΙΛ. Μ 

ίαυθα και τ^ τυυ σεμνού Άββαχουμ ουκ άπειχ(5τως, Α ϊπιπιβΓίΙο ςαίδρίαιη,ιιΐ ωίΐιί (^τιίάβιη νίιΙΰΙαΓ, ρΓΟϊ- 
έμο? δοχώ, μεθαρμ<5σειεν ά'ν τις• Εξήλθες εΙς δβηΐί Γθί ίΙΙαάαρίΕΓβΙ νβηβΓαικΙί Η3ΐ1)αουο: £^Γί?«ία 
(τωτηρίαν λάου σου, του σώσαι τους γριστούς β$ ίη $α1ηίβηι ροραΐί ίηί;αά $α1ναηάηιη €ΐιή&ίο& ΙΗ0$ 
σου έλή)υθας. νβηίεΐι (16). 

Άλλα δή χα'. ό ΖαΧαρ{ας εφησεν ό θε<5πνευστος* δβά βΐ Ζαοΐιαηαδ α Ββο ίηδρΪΓαΙυδ ίηςαί6ΐ)α( : 

Έπεσκέψατο ήμας ανατολή έξ ΰψους, έπιφαναι νύίΐανίΐ ηθ8 ΟΓώπί 6Χ αΐΐο, ιΙΙηιηίηατβ ιϊί, ^Μΐ χη 
τοΤς Ιν σκ6τει και σκι^ θανάτου καθημένοις. ίβη€ΐ)ή$ 6ΐ ηΛηΙ)ταίηοηύ ί€ά6ηί^'^Λ1ϊη\ίΤ^^ηνα\\ΑΒΧίβ 
Σκιά γαρ άτεχνώς εκείνα τα πάλαι, και σκότου βΓΛηΙ αοϋο^υα ίΐΐα, βΐ ηίΐιίΐ & 1οηβΐ3Πδ ίϋδΙα1)αηΙ. 
μηδίν άποδέοντα• δπερ άπαντα καΐ Αδινε τταρα- ΟυίΒ ςυίάοιη οιηηία ιιιίΓαΙ)Πί ςυαάαηι ΓΛίίοηβ, αϊ 
δόξως ή μακαρία προ του φανήναι, χαΟά προέφη- ρΓωίαΙί δυιηαδ,Ι^θαΙα Υιγ^ο §βδΙαΙ)αΙ ίη ιιΙθΓΟ,ρπυδ 
μεν, καΐ γεννηβεϊσα, προς αληθή γέννησιν ήγαγε βΐί&ιη ςυαιη ίη Ιαοβιη ίρδδΐ ρΓΟίΙΐΓβΙ.ΡοδΙςυαιη νβΓΟ 
και φως ώσπερ ουκ άνασχο μένη, μή καΐ ^λοις ών ββηίΐα θδΐ, νβΓαιη ϋδ ηαΙίνίΐΛίβιη νβΓαηκιαβ ίιηροΓ- 
έπλούτησε μεταδο53ναι, λέγω δε τήν φωτεινήν ίίπαρ- ΙίνίΙ Ιαοβιη, ςυο(1 Γβιτβ ηβιηρε ίρδ& ηοη ροδδβΐ, υΐ 
ξιν, οΤ<5ν τι κάλλιστον μύρον, οΤς αν κοινωνήσειε, οβθίεπ ςαοςυβ οηιηβδ ίη ραΓίβπι ηοη νοοαΓβηΙϋΓ 
τήν παρ* έαυτου χορηγούν άρετήν. Εντεύθεν τοίνυν, βοπιπι 1)οηθΓαπι, ςυοΓυπα ίρδα άίνβδ αρρππιβ θγ&Ι, 
μυστικόν τίνα λόγον, ου χαλλίπαις μόνον, άλλα και -ν α1)υη(ΐ8.ηΙίίΒ δοίΐίοβΐ ίΐΐίυδ Ιυοίδ (17),ςυίΒ ίηδΙαΓ ορ- 
πολύπαις γέγονεν ή Παρθένος, 'Αχαο εκείνου και ΐίπιί υη^αβηΐί δααηι βίδ, ςαί1)υδ ΓαβπΙ ίηιροΓίίΙα, 
Γεδεών κρείττων τχί πολυτεκνί^ί γνωριζομένη- νίρίαίοπι ραΓίίοίραΙ. Ηίηο νβΓΟ ρΐαηβ οοηββςαίΙιΐΓ, 
θαυμαστδν δε ούδεν, εΐ τόκους οίίτω καινούς, οδτω δρίπΐυαίί ({ααάαπι ταΐίοηβ ΥίΓβίηβηι δθ1)θ1ίδ ηοη 
πολλούς καινοτοκεΐν ό λόγος δείκνυσι τήν Παρθέ- ηιοάο ρΓδΒδΙαηΙία,δβά οΐίαηι οορία ίηδίμηοπι οχδΐί- 
νον, δ'τι καΐ, τ6 καινότατον, τον των απάντων ετεκε ϋδδβ,αεηιαίΐο ΩΗοΓαπλ ηυηιβΓΟ ΑοΙια1)απι ίΐΐαηι αο 
δημιουργον και τοκέα. ββάβοηβπι πιαηίΓβδΙθ νίοίδδβ. Νβϋ πιίΓϋηι νίάβη 

ά6ΐ)6ΐ, ςαοά ρΓοΙβπι αάβο ηοναΐΏ, αάβοςηβ ηιιιΐΐίρΐίοβηι β ΥίΓ^ίηβ ρΓΟ^βηίΙαηι ηονα ϋΐα ταΐίοηβ άίεα- 
πιιΐδ, ροδ((ΐααπι (ςηοά πιαχίηιβ ηονηιη βδΐ) Γβηιοι οπιηίιιηι οοηάίΙοΓβηι αο ραΓβηΙβπι ίρδα ^βηβιανίΐ;. 

Γ. Άξιον δι κάκ τίνων, και όπως ^φυ διαλαβεϊν Χ. Ρογγο ορβΓβδ ρΓβΙίαπι ΓυβπΙ ίΐΐυά ίηδίιροΓ 

το πάσης ηλικίας νουνεχέστερον βρέφος, το γης ρβΓρβηάβΓβ, β ςυίΙ)ΐΐδ βΐ ςηο ραοΐο ηαΐα δίΐ 1ι(εο 
άπάσης και ουρανού πλατύτερον γέννημα, ή υπέρ- ίηί&ηδ οηιηί ΰθίαΐβ δ&ρίεηΙίοΓ, Ιιοίο δθ1)θ1βδ ΙΟΓΓα 
φυήςκαι απόρρητος Μητρόπαις. υηίνβΓδα &6 οοβΙο αηιρΙίοΓ,δαρΓα ηαίυιαπι εΙίηβίΤα- 

ί)ίΙίΙβΓ νίΐ'βο ΜαΙβΓ. 

Ιωακείμ καί Άννα δυάς έτύγχανον πάλαι τψ ^οα^^1ίπ1 βΐ Αηηα^οη^υββδ βΓαηΙ ςηί,ρβΓΟΠίηβηι 

βίφ δικαιότατη* νόμου τε φύλακες ακριβείς και δοηβ άίαΙαΓηαηι γ^ι&η1^αδιίδδ^Π1ί,^υδιο(^ί6η(1α^]6^^δ 
φιλοσοφίαν φιλοΰντες, 6'ση τβ ήθος ευ ζωγραφεΤ, και δΐϋάίοδί,ίΐΐαηι (1ί1ί^βΙ)&ηΙ δαρίβηΐίαηι, ςα») 6ΐ Π10Γ68 
οΤκον εΙρηναΤον τίθησι και άστασίαστον σφόδρα τε ρ β^Γβΐξίβ θΓΓιη^ίΙ, αο άοηιυηι ραοίΠοαηι αίςηβ άίδδί- 
περίβλεπτοι δια ταΰτα, και το περιόν εις μετάδοσιν, άϋδ ίηβοοβδδ&πι δβΓναί, ΥαΜβ ααίβηι οοηδρίοαί 
οίς έδέησεν, ών έκέκτηντο* ήσαν γαρ και πλούτου οΓοηΙ ίαπι ΙιίδΟβ αο οαυδίδ,Ιηαι βΐίαπιςϋοίΐ δθπιρβΓ 
μετειληφότες βαθέος• "Οθεν των μεν άλλων έκαστος ρροϊδίο ίΙΙίδ βδδθΐ, ςηοά ίίδ άίδΙη1)υ6ΓίηΙ, ςυί Γαοηΐ- 
6πΙρ Ιαυτοί3 μόνον τα δώρα τψ Κυρ'ψ προσήγον ΐαίαπι δπαΓυηι ορβ ίηάίββΓβηΙ ; ηαηι οΐ ίη§βη1ί1)αδ 
ούτοι δ* άφθονί? βίου, μάλλον δΐ γνώμης έλευθερίί^, αίί1αβ1)&ηΙ άίνίΐίίδ. ΙΙηάβ ουηι ρΓΟ δβ ΙαηΙυπιπιοάο 
και προς το γένος φίλτρψ, εαυτών τε ένεκα και του πιιιηβΓα Οοηιίηο οβΒίβπ ςιιίςαβ οίΤβΓΓβηΙ, Ιιί ρΓβο 
λαοΰ παντός διπλήν έποιοΰντο τήν προσένεξιν διό (ΙίνίΐίαΓυπι οορία,ίπιο ροΐίαδ ρΓίΒ βηίπχί 1ί1)βΓαΙίΙαΙο 
καΐ εΙς πρώτους έτέλουν της Ιουδαϊκής εκείνης και βΐ οΐιαπίαΐβ ίη ββηΐίΐβδ δαοδ,Ιαηι ρΓΟ δο ({ϋαιη ρΓΟ 
βασιλικωτάτης φυλής. αηίν6Γ3θροριι1θ(1αρ1ίο&Ιαηΐ6χ1ιί1)6ΐ)αηΙοΙ)1αΙίοη6ΐη. 

ΟυοοΪΓοα ίηΙβΓ ρπηιΟΓβδ ρΓδ0δΐ£ΐηΙίδδίαια? ίΙΗυδΙπ- 
Ι)αδ ^11(^βθ ίοδί^ηβδ εβηδ6ΐ)&ηΙυΓ. 

Τούτοις οΰν γάμου μεν ήν έπιπολυ κοινωνία, Ηί ίΐ&ςυβ,ίία&ηςααπι οοηηα1)ίί ίπΓβ 3ίΐπΊ(1ΐυ οοη- 

παιδός δ' εύκληρία προσην ούδαμοΰ' τοΰτο δΐ λίαν 3ηηοΙί,ρΓθ1ίδ Ι&ηιβη δοΐαΐίο ρΓΟΓδυδ άβδΙίΙαβΙιιαηΙυΓ, 
άνιάρόν έδόκει, και πλήττον ου μικρά τήν καρδίαν• ςαοά ςαίάβπι ν£ΐ1<1β §Γδΐνβ νί(1β1)αΙαΓ, 60Γυπΐ(|υβ 
και ποτέ γουν, της μεγίστης τία^' έκείνοις Ιορτής οοΓάα Ιιαιιά πιοάίοα ΙπδΙίΙία αΓβοίβ1)αΙ. Α1(ίυβ ίηάβ 
έπιστάσης, τάς έν Ιερψ κατά τό εΐωθός έκόμιζον Ο ^ιί^ιπι αΐίςυαηάο οοηΐίβίΐ,πΐ οϋπι 0β1β1)βιτίπΐ8ΐ ίβδίί- 
προσφοράς• ό δΐ της Ιερατείας τότε 'Ρουβιμ προς νίΐβδ αρυά ίΐΐοδ &^θΓθΙαΓ,αΙ<ϊηβ οΜαΙίοηβδ άβ πιΟΓβ 
λειτουργίαν τελών οΰτε λαμβάνει τα δώρα, και όνεί- α(ΐ Ιβπιρίαπι αίΤβΓΓβηΙιΐΓ, ΚιιΙ)ίπι ςυίάαπι (18), ςυί 

»' 1-110. Ι, 18, 19. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβηηί ηοΐ». 

(16) Η&1>2ΐο, 111, 13. υίΓαιη Ιδίάοπίδ τ6 έλήλυ- Ιαρδίιιη αο ΟβίραΓαπι αηίίΐΐιβδίηι, υΐ 1ι«ο οβη νίΐα 
θας ({ΐιοά α Ι.ΧΧ α1)6δ1, ίάβο αάάίάβπΐ, ςηοά ϋα βΐ Ιαχ αΐίίδ βΐίαπι (Ιβίη οοιηηιυηίοαηάα βχΙιϋιβαΙΰΓ, 
ίη Οοάίοβ Ιβ^βΓβΙ, ίηοβΓίαηι ; φΐοά νβΓΟ δοπρδβηΐ ίΙΙηά νβΓΟ ίη Ιβηβ1}Πδ βΐ ίη υπιΙ)Γα ηιΟΓίίδ δβάβηβ 
χριστούς σου, οοη]ίοί ροΐβδί ίΐα βηπι Ιββίδδβ, οαπι οβπιαΙιΐΓ. 

βΐ ΑΐβχαηΛηηαδ οοάβχ ίΐα ΙιαΙ)6αΙ. (18) ΙδίάοΓηδ, υΐ νίάβΙαΓ, Κιώχηι δβη Κηΰβη βχί- 

(17) Υίάβ οοπδίδηΐβχη ίαΙβΓ ςβηιιβ Ιιαιηαηυηι δϋιηανίΐ ηοηιβη ρΓορηαιη βαοβΓάοΙίδ , άυιη αΐϋ 2Τ ίδΙΌΟΕΙ ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 38 Ιιιηο βαοβΓίΙοΙδίΗ τηυηβΓβ ίαη§β1)&ΙιΐΓ, ηοη ταοάο Α. δεσι βάλλει πικροΤς τήν λαμπράν ξυνωρίία, Ούχ ρΓίοοΙαπδδίιηοΓυπι οοη]υ§υπι άοηα ηοη αοοίρβΓοΙ, 
50(1 ρΓίβΙθΓβααοοΓΐ)ί5θθδ οοηνίοϋδ ίπιρβΙβΓοΙ. νοΜ$ 
ίηςαίΐ, /α* ηοη β$1 πιηηβτα ϋβο οββτΓβ^ ςηοηιαηι 
εβιηεη ίη ΗναβΙ ηοη (€ΰηΙ{$, 

ΡαριΐβίΙ Ιιοο άίοίβηυπι δ&ηοΐοδ ίΙΙϋδ οοη]υββ8, 
ιηα§ηυπΐ(ΐυβ ίηρβδδίΐ ΙποΙαπι, αάβο υ1 θΓΐ)ίΙαΙοπι 
δΐιαηι, πιοΡδΙα θχ ίπιο οοΓίΙβ δυδρίπα ΐΓ&ΚβηΙβδ, 
αοβΛβ ρΙοΓαΓβηί. 

XI. ΟίΒίβΓίιηι,οιυοά ΙαηΙα βχοΓηαΙίδ δαηοΙίιηοηίΛ 
ρΓοηυπι βΓαΙ,αά Όβυπι (|ΐιΙ ροΙβηΒ αΐ /ϊΗοε άβ Ιαρί- 
άίδΗ8 $η$€Ηανβ *", (αιη1)ο) οοηίη§ΐυη1,αηίηιο δβοηπι 
ίρίίί Γθΰοίβηΐβδ, φίοπιοίΐο 8&Γα ίΐΐα βΐ Κβ1)6θοα, βΐ 
Μαηιιβ υχοΓ,αο ρΐυρβδ αΐίο) ροδΙ άίηίαΓηαηι δίβηΐί• 
ΙαΙοιη ρΓοΙοιη ιΐοίπ ροΓ ρΓβοοδ ο1)ΙίηηοπηΙ;. Οοηι- Ιξεστι, λέγων, όμΤν δώρα θεψ προσενεγκεΤν, χα- 
6(5τι εν τψ ^σραήλ σπέρμα ουκ έποιν^σατε. Δάχνει τοΰτο το ρ^μι τήν διχαίαν συζυλίαν έκεί- 
νην, και δδυρμοΰ τίθη^ι ιτλτίρεις, χαι στεναγμόν έκ 
βάθους βαρυν παρεσκεύασεν άφιέναι, τήν άπαιξίαν 
γοβρώς δλθ(ρυρομένους. 

ΙΑ'* *Αλλ* δ' τικα{οις και τηλικούτοις προσηκε, 
πρ^ς τον δυνάμενον έκ λίθων έγειραι τέκνα κατα- 
φεύγουτι θεον^ Σά^(δα; εκείνης, και 'Ρεβέκκα, και 
της του Μανωε γυναικός, καΐ πολλών άλλων επι- 
μνησΟέντες, δ'πα>ς γονής δι' ευχής ετυχον έξ άκαρ- 
που γαστρός. Ιίαρ' άλλ7]λων τοίνυν ή καγή ξυνωρις ηιπηί ί^ίΙυΓΥΟίο ρΓΟΡοΙαη οοηίυ^βδ,ίηνίοβπι οοηδί- τ^ άλλήλοις βουλήν παράσχοντες, πείθει μεν ή γυνή 
Ιίυηι δίΙ)ί ρΓίοΐ36η1θδ,υχοΓ υϊγο δυαάβΐ ηοη ςυίάοπι τον ά'νδρα μή παρά γνώμην τι καινοτομήσαι αά αΐίςαίά ρΓΟϊΙβΓ Οβΐ νοίυηίαίοιη πιο1ίβη(1υρ,(|ΐιοπι- 
αάπιοάαπι Ενα οοη3υρβπι δυαπι δίπιηΐ αο ραΓοη- 
ίβιιι (19), αηΐ δίουΐ ^βζα1)β1 αύ δαοΓίίΙοαηάαπι Αδ- 
ΙαΓίίΒ ίιηρπίϋ ΑοΙιαζ, δβά υΐ ΓορυΙοί, υηυπι Οβυπι 
ίρδίιιη οδδβ, ςυί α οαίαπιίΐαίο ροδδίΐ βπρβΓβ, αίςυο 
ίπίΐθ δρβηι Γονοαί, οαιη δί1)1 ρΓοΙοπι οοηοοάοηάαιη, 
φΐοϊ §αυ(1ίιιπι ηοη ίρδίδ πιθ(1ο,δθ(1 βΐ ρΐυπηίδ αΐϋδ 
αίΤοιαΙ. Εαύοπι αηίοπι ΌΙ υϊγο ίηνίοοπι δυαάβηΐί 
ρΓοπιρΙο ο1)ΒθΙ)η1<'ΐ βδΐ Αηηα, ηοη δβουδ αο β άοιτ^ο 
δοοοη αί)ουηΙοηι 1α€θΙ)υηι Παοΐιβΐ ίΐΐα οΐ ΙΑο. δβ- 
ουΙίΒ δπηί. ΑΙ(ΐυο ίΐα οοηιπιυηί δοηίβηΐία (20), 
δροηδίοηβ ίπδυρβΓ 2ΐ(1]βοΙα,δβ πιυηυδ Όθο άβάίοαίυ- 
ΓΟδ ρΓοΙοπι ςιιαηι δηδοβρίδδβηΐ, ίηνίοβπι άίβΓβδδί, 
ουπι ςιια(ΐΓα§ίηΙαδοΙί(1οδ(ϋβ8 ίη1αοΓ^ηιί8,β1^ο]αηίο, θεοΰ, 

καθάπερ Κΰα τον συνευνον όμου παΐ πατέρα εκείνον, 
ή ώς 'Ιεζάβελ θ'^ειν ττΐ *Αστέρτρ τον Άχάβ, άλλα 
θεον μόνον του πάΟο'^ς ρύστην νομίσαι, κακεΐθ^ν 
έλπίσαι χαράς αιτίαν γονήν, ουκ αύτοΤς μδνον, άλλα 
και άλλοις πλείστοις δοΟήναι* τα δ' αυτά συνεισε- 
νεγχ.όντι και τψ άνδρι ήκολού()ησε προθύμως ή 
^\ννα, καθάπερ τψ «Ιακώβ 'Ραχήλ εκείνη καί Λεία, 
της οΙκίας άπαίροντι κθδεστοΰ* ούτω τοίνυν συμ- 
ψηφισάμενοι, καΐ τδ τεχθησ(5μενον δοτδν θεψ ποι- 
ήσειν έπαγγειλάμενοι, άποστάντες αλλήλων, και 
τεσσαράκοντα δ'λας ημέρας διηνυκ^τες έν δάκρυσι 
καί νηστ£ί(]ΐ^ και συντόνφ δεήσει, έκάνερος Ιδίςι 
παρά θείου αγγέλου τήν της θεογράφου πλακός 
δέχονται άγγελίαν, πλακός εκείνης μακρφ τών Μω- βΐ ^υ|5^1)ηδ ρΓβοίΙιιΐδ ΐΓαηδββίδδβηί, υΙβΓίΐΗβ δβΟΓδίηι ^ σάως υψηλοτέρας πλακών ας δη κάκείνας *ίσος 

έλάξευσεν ήμερων αριθμός, ετι δε και ^ρος, ώς 
αρα κάνταΰΟα και τον Ιωακείμ δρος εΤχεν εύχ(5- 
μενον. Άλλα δή και δ τ<5πος δ'ς "Αννης εΤδεν εύ- 
χάς, τψ της προμήτορος παραπλήσιον ήν παρά- 
δεισος γάρ και ώδε, ε\ καί μή κατε'λληλος έτρυγήθη 
καρπο'ς• ΙκεΙ μεν γάρ κατάρα, χαράν δε ό 
της "Αννής ανήκε λειμών. ροΓ ϋοί απββίιιπι ηηηΐίαπι αοοίρίΐ 1α1)α1ίβ α ϋβο 
δοπ1)οη(1(Β (21), ΙαΙ)υ1α) ίΐϋυδ δοίΠοβΙ, (ΐυβθ 1οη§β 
ηο1)ί1ίθΓΓιιίΙΜοδ&ίοίδ 1α1)υ1ίδ ; (ΐααβ ιιΐίςαβ βΐ ίρβαδ 
δοηΐρδίΐ ίΕςυαΙίδ (ΙίβΓαπι ηαιηβΓυδ αο δίηιυΐ πιοηδ, 
οίαβιηαάπιοίίαπι Ιιίο (ΐαοί^ηβ Ιοαοΐιίπι οΓαηΙβιη 
πιοηδ ΓβοοηάίΙ, δβΛ βΐ Ιοοπδ, ςυί Απη» ρΓβουπι 
ΙοδΙίδ ΓαίΙ, δβ(ϋ, ίη ςυα νβΓδα1)£ΐΙϋΓ ρππια ραΓβηδ, νέος Γβδροηάβ1)Εΐ ; βιαΐ βηίπιΐιίο (ΐηοςιιβ 1ΐ0Γΐΰ3,ς[υ&η€[υαπι Ιιααά δίηιίΐίδ άβοβΓρΙπδ ίΓυοΙπδ ίαβΓίΙ. ΙΠίο βηίπι 
βπαία πιαίβάίοΐίο ; ηονυπι ααίβρι Αηη» νίπάαπιιπι ΙβθΙίΙίαπι ρΓοΙαΗΐ. 

XII. Ουηι ϋαοιαο ^ι1δι^ ^οη^ιιββδ ίδΐίδ ο1)3β0Γ8ΐΙίο- ΙΒ'. Τη ούν τοιαύττ^ τής ευχής καταστάσει ένοδια- 

η'ώυδ, υΐ (ΙίοΙααι βδΐ, ρβΓδβνβΓαηΙβΓ ίηδίδΙβΓβηΙ, τριβόντων, ώς εφηται, τών δικαίων, ΕισηκούσΟη 

" 1.υο. ΠΙ, 8. 

Λη(. Β^ΙΙβΗηί ηοΐ». 
(19) Αάαπι ραΓβηδ Ευ® άίοΙΙΠΓ, ςαΐα Ιιθβο β οοδία 
ίΙΙιυδ ίΒάίΠοαίΑ (η'ύ. 

(20) Αΐϋ οοηίΓα, ιι1 θχ ^ο&πηί8 ΕυΙ)Γ£βη8ί3 ογ&.- 
Ιίοπβ ραΙβΙ,ρυΙανβΓηηΙ,ΙοαοΙιίπιυπι δβ 3(1 ΟΓαηάηπι 
Γβϋβρίδδβ, Αηη.Ί ρροΓδυδ ίπδοία ; υηάβ βΐ Ιιαηο ίπ- 
άυοιιηΐ; άβ δοΓιΙαάιηβ δυα οΐ €οη]υ^'ΐδ δΟΓίβ αηχίαπ). 
8θ(1]απι αΐίαδ πιοηυίιηυδ,ηίΐ ΓΓβοιιιβηΙίπδΠ'ίυνοηίΓβ, 
ηιΐΛπι αΐ (Ιαπι α(1]υηοΙα, άβ ηαί1)ΐΐ3 δΐΐβΐ Ιυ»ΙοπΕ, 
υππίίΓίαίδςαβ 9ί1)ί βΓΠπμίΙ.ρΓοηΙί νβπρίπιίΐια νιάθη- 
ΙπΓ,ναπί ίπ ναπαδ αΙ)βαπΙ ορίηίοηββ. 

(21) ΕΓβ(ΐιιβηΙί58ίπιηπι ΡαΐΓίΙ)υδ (ίτίΕοίδΓαίΙ, Υιγ- 
βίηβπι Ββίρ»Γΐιηι 1&1)υ1ί» α ϋβο θχαΓαΙω οοπιραΓΛΓβ; 
ςαοά βΐ ίη οΓΠοϋβ βοραπι βοοΙβδίΕβΙίοίδ 8©ρβ ΓβουΓ• 

Γ/Ί, ΟαοΐΏΒάΐΏοάχχίΏ αυΐβπι Ιιίο Ιοαοΐιίπιυπι Μογδί ηΙβΓςιιβ χη ηιοηΐβ ουπι ϋβο νβΓδαίπδ βδΐ : δίο βΐ β 
ηιοηίβ άβδοβηάβηΐί Μογβί οιιπι 1β§;ίδ Ιαΐίυΐίδ δυίΐδ 
ίΐίάοπι 1α1)υ1α8 ο πιοηΐβ ΓβίβΓβηβ ^οα^11^π1υ8 οοπι- 
ραΓαΙιΐΓίπΕοοΙβδίο) 0Γα30ίϊ3 οΓΓιοϋδ.δίο βηίπι ΜβηίΡίΐ 
ίη ΓβδΙο ΟοηοορΙίϋ ϋβίρίΐΓα?(9 ϋβο.θ(1β ν): ΒϋΒνϋηάϋ 
β ίποηΐβ Ιοαοΐώη ηοη Ιβ^ίβ (^ηίάετη (αίαΐαβ ν€/'6ΐ'€η^^ 
86ά βατη^ ^ηωη Ιοχ ρΓΰΒΒίοηανϋ, (ΐηαιηφιβ ρΓορΗΗα - 
νηηι ναίίηυιία αηηοία ίηάίοανβηίηΐ^ χηηοοωιίβηι ϋοί 
ΜαΙνβηι ; Η οαιιάίο €α'ϋΐ1ί0η$ €ΐαηια()αΙ : ΕχαΙΙαΙηιη 
ρ/.σεις, θεοΰ αγνην μητέρα, 
βοα Έμεγαλύνθη ή "^^οίρΐίχ μου). χα; σκφτων ανε- 29 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΝΑΤίνίΤλΤΒΜ Β. ▼, ΜΑΆΙΜ. 80 σου ή δέηβις, φησίν 6 ίγγελος Ικβτέρφ, καΐ τε- \ υΐπςαβ Λ^ΒβΙαβ αάδίαηβ : Εχαηάϋα β8ί, Ίηοιηα,άβ' χΟήσεται δμΤν παιδίον, ου ή 86ξα έν δ'λ^ διαδρα- 
μεΤται τ^ οικουμ^νΐ[^. Έκβαίνει μίν ο5ν εΙς ηίραζ 
τ6 του αγγέλου μήνυμα* κ»1 ή θε^^παις τ6 καινών 
πλάσμα, τ6 νεοφανΐς ύπέρλαμπρον βέαμβ, το νιοΟαλες 
ώραι^τατον βλάστη μα, το άειθαλίς ψυχαγωγικώτα^ον 
σκίασμα, τ6 παγκόσμιον περιήΧημα τ6 Ιαματικώτατον 
Ιτέχθη φυτ(5ν. Έξεστι δε δρα βαρί^ούντως τοΙς δικαίοις έκείνοις 
το του θείου φάναι περί αυτών Ήσα(ου• Δια τλν 
φόβον σου, Κύριε, έν γαστρί έλάβομεν και ώδι- 
νήσαμεν και έτέκομεν πνεύμα σωτηρίας σου, δ* 
έκυήσαμεν έπι τής γής* γέννημα γαρ ^ν αληθώς ευχής ρτβοαίίο ίηα : βί ηα$€βίητ υοΙ}ί$ ραβΙΙα, ^ί^^η^ ξ^Ιοτια 
ρβτ ηη%ν6τ$χιγη οτίβιη άίήΉηάβίην, ΕΙ Γθίρβα 8υ1)8β- 
ςηϋιΐΓ, ςηοά αη^θίαβ ηαηϋανβρ&Ι ; αβ η&βείΙαΓ Οβί 
ΩΙία (22), ηονα ϋΐα ΟΓβαΙυΓα, ηονυιη &(1 βαιη άίβιη 
θρββίαοΰΐυιη βρΙβηάίάΐβΒίιηαιη, ηονο ΑοΓβηβ βρβ- 
οίοβίΒΒίιηυιη ^βπηβη,ΒβιηρβΓ νίΓβηβ (23),&ηίιηοςηθ 
]ΐΐ6αη(ϋ88ίιηυπι αιηΙϊΓαοαΙυιη , ηοιηβη ρθΓναάβηβ 
υηίνβΓδαιη 0Γΐ)θΐη, ρΐαηία βαΐυΐθΐη οιηηΐ1)υ5 οοη- 

ίβΓβΠΒ. 

Έ,ί βαηβ Ηεβΐ ίυΒίΐΒ ίΙΙΐΒ άβ ββ ίρΒίβ οοηΠάοηίβΓ 
υβϋΓραΓβ ίΐΐαά Ιβαί» (24) : Ρνορίβτ ίιηιοτΘηι ίηηηι, 
Οοτηίηβ^ %η ηίΒΤο οοηοβρν?ιυ8, βΐ ραΓίητ%ν)τηχΐ8 6ί ρβ- 
ρβήτηιΐΒ ΒρίτϋΗτη 8αΙηίί» Ι,ηχ^ ςηοιΐ ηίβτο οΰ8$ίϊηη8 
8ηρβΓ Ιβιψατη. ΥβΓθ θηίιη ρΓβοιιιη βΐ ΙίιηοΓίδ Ββί κα• φ6βου θεοΰ τδ σωτήριον τοΰτο κύημα, 6' θεοϋ ρ ίπίοΙαΒ ίαίΐ Ιΐίο ίοθΙϋΒ, ςιιί (Ιί^ίΙο ϋβί ίηοΓΓίΐ1)ί1ί 

» '^ . . .: ' .^ ,.^Μ.1^..... ..Ι'ί'ί^^. 5^.»^...^ΜΜ.^^^ί^^ η««α(ίηηιΐΓη νΔη•ια*ο«Α α/«ιιΙ*ν>ιια Αοί α« *» •ι 1 1 : ^1 .* .:« >ν^ δακτύλφ σνεκφράστοις -^αρίτω^^ κάλλεσι διεζωγραφήΟη 
τε και κατεποικίλθη. 

ΙΓ'. Κυηθείσης δέ της φαεινότατης και θείας ταύτης 
εΙκ($νος, ?στη και "Αννα του κύειν οΰτε γαρ Ιδεί τι5 
μητρι ταύττ) προσθήκης Ιτέρου παιδδς, λειτουργήσον- 
τος οΙονει το το^3 πρωτοτόκου υστέρημα, &'τε δή τδ 
πα^ δυναμένου τόΰ γεννηθέντος, οΰτ' εΤχε τίκτειν πα• 
ραπλήσιον τ^ Πανάγνψ. Εΐ οδν και δεύτερον Ιτικτεν, 
έδόχει μήτηρ όποτέρου αν ε'ίη παιδός δμφιβαλλομένη• 
ούδε γαρ ο ιόν τε της Παρθένου την άρετήν Ιγγιόν που 
φαν Γ^ ναι των έν γεννητοΤς ίετερον έκ δε τούτου μέγα αν 
άφτ,ρεΤτο της προσούσης νΰν αύτ^ δόξης παρά της 
μονογενούς. "Αλλως τ» οΟτε &νθρω^οΐ| οδ^« δγγελοι, οΟτε τις ^ 
έτερα κτίσις της οΰτω καλλιτόκου μητρδς καΐ δεύ- 
τερον έξαγαγεϊν έδεΤτο καρπό ν γέγονε γαρ αυτάρ- 
κης ή μεγαλοδύναμος καΐ 6περφυής μόνη παϊς πρδς 
καλλονήν άπάσης ποιήσεως• Έν αύτη γάρ είσι, 
κατά τδν θ^υμάσι^ν Παυλον εΙπεΤν, πάντες ο\ θησαυροί 
της σοφίας καΐ της γνώσεως απόκρυφοι* διά ταΰτα 
καλώς "Αννα ποιούσα ούδένα τοϋ τίκτειν έξης πεποίηται 
λόγον. 

Άλλ' ^πχ^ιι μοι και τοί3το θ<χυμάσα!, δτ^ως ν,ΖΧ* 
Ιξογήν ή του δικαίου επωνυμία τοις θεοπάτορσι 
προσνενέμηται, ώς εν ταΤς Ιερείς δείκνυχαι τελετςιΤς, 
ενΟςι του καταλόγου μεμνημένοι τών αγίων, παρά 

*• ΟοΙοΒβ. II, 3. 

Αηΐ. ΒλΠβήηΙ ηοΐββ. 

(%Ζ) Υϊάβ ρΓ89θοηίιιτη, €[υο Ματία ηί Ώβ% βΐία [) ϋοαίχιύ 86ϊηρ6τ νίτΰτα, ^Γ&Ιίαπιπι νβηαΒίαΙο βοαίρΐυβ θβΙ βΐ ιηυΙΙίρΙίοϋβΓ 
εχοΓηαΙϋΒ (25). 

XIII. ΡΓ0§βηϋ& ροΓΓο ία1βιάί5Β{ιιι& ίβία αο ίΐίνίηα 
ίπια^ίιιβ, 3&Π1 α ^ί^ηβικϋβ 1ί})θή8 Αηηα οβδΒ&νίΙ. 
Νβηυβ βηίιη ορυβ βΓαΙ Ιιαίο ιηαΐπ, υΐ αΐία βίΙ)ί αά• 
άβΓβΙπΓ ρΓοΙοΒ, ςαοο, ηαοίΐ (ΙβθΒΒβΙ ρπηιο^βηίΐ»! 
(ΐαίΐδί ΒυρρΙβΓβΙ. Νδυιι (ΐαβΘ ηαΐα ίαβΓαΙ, οαηβΐίβ 
α;ςιιίρο11β1)βΙ : αΐίαπι νβΓΟ ^ί^ηοΓβ (ΐαοί αά Ιιοηο υΐ- 
οαπΓίαβ ΕοοβάβΓβΙ, 3βιη ηοη ροΙβΓδίΙ. Ιΐ8ΐΓ[αο βί βΐ 
αΙΙβΓ&ιη §βηαί33βΙ,άα1)ίΙ&η ιηβηΐο ροΙυΪΒδβΙ,ηΙπαΒ 
ιηαΙβΓ 68361 8θ1)οΗ3. Νβςπβ βηίιη (ίβή ρσΙβΓαΙ, ιι( 
αΐία ρΓοάΐΓβΙ ρΓοΙβΒ,ί^αβθ αά ηο1)ίΙί38ίιηατη ΥίΓςίηίιΐ 
ρΓ8Β3ΐ&ηϋ&πι &1ί(|αο ιηοάο &006(1βΓβΙ ; αο ρΓορΙβΓβα 
ιηα^ιιτη ραββα 65861 άβΐηπίθηίιιιη ^Ιοπβθ ί1Ιίιΐ8, 
ςυβΕ; ιηοάο ίη ίρβαπι βχ υη1^6η& ίΐΐα Γβ(1ηπ(1&1)&(• 

ΡΓΦ86Γϋιη νβΓΟ βυιη ηβςυβ ΙιοηιίηβΒ, ηβο^ιιβ &η« 
ςβίί, ηβφΐβ υΐΐα οΓβ&ΙιίΓα αΐία ορΙαΓβί, υΐ & τηαΐΓβ 
ΐΒπι 6χΐπιί89 ρΓοΙίδ αΙΙθΓ ^απι ΓΓυοΙυ8 βάβΓβΙηΓ. Αά 
υηίνβΓδαπιπι βπίπι οΓβ&ΙπΓ&Γπιη άβουδ ηι&^ηίρο- 
ίβπΒ ίΐΐα, &ο η&(υΓ2Β δυρβΓβσιίηβηβ ραβΠα, 5οΙα ρβΓ 
86 δυίΟοίβϋαΙ. Ιη ίρ8α βηίτη 5κηί,υΙ οαπι αάιηίΓαηάο 
ΡααΙο Ιοςη&Γ ^^, οιηηβ8 ^^β8αη^^ εαρίβηϋχ βί βοιβη- 
ϋχ αΙ>8ϋοηάχΗΛάοΪΓθο βαρίβηΙβΓ β§ϋ Αηηα, άυιη άβ 
£ΐ1ία ρΓοΙβ (Ιβίηοβρδ ςί^βηάα ηίΙιί1ρΓθΓ8Τΐ8οηρβνίΙ. 

ββά 6ΐ ίΐΐυά πιίΐιί δβ οίΓβΓΐ αάιηίΓαΙΐοηβ άί^ηυπι, 
ςμο πιοάοΟβίραΓΰθ^βηίΙΟΓίϋμδ ]ΐ6?6 αΙΙπύυΙαίαβΓϋ 
αρρβΠα^ίο, υ( ςιιβιηαάηιοάαηι ρ&ΙβΙ βχ βαοΓίβ Η- 
ΙιΐΓ§ί&θ ρΓβοίΙ)αβ (26), ρβΓ βχοβίίβηϋαπί^ιΐθίίοο^ο» (θιόπαις) οβ1βΙ)Γ8.1ηΓ, οο^^αη^(;υι^ οαπι ίρβίμ» 
ρΐαβπιαίίοηβ, οιι]ιΐδ ςραϋα άίοίΙυΓ ηονα ενββίηνα 
(κα'νδν πλάσμα) ; ιιΐ δοϋίοβΐ ραΐβαΐ, βρβοίαΐβπ) Ιιαοο 
ρΓ8θΓ0§αΙίν&ηι, ςυα Οβΐραρα Οβί βΐία (θεόπαις) ηο- 
ιηίηαΙιΐΓ, αά ιρβαπι ϋϋαδ ρΙαΒσιαΙίοηβιη ΓβίβΓβη- 
άαηι, ηοη αιιαδί ηαΙυΓΟ δίΐ πΐία ΑΙΙίδδίηιί, &οά ςυία 
ΓιΙίαΙίοηίδ άίνίη89, ςιιαηίαηι ριιρα ΟΓβαΙηΓα εαραχ 
θδδθ ροΐβδί αΙ> ίρβα δυα οη§ΐπβ ραΓίίοβρβ ΓαίΙ. 

(23; Ιαιη αΐΐαβ ίηάίεανίπιτίδ, ηιΐιίΐ αά ρΓΦάίοαη* 
άιιπι ίαιιηαειιίαίαπι ίρδυιη (^ιιοϊΐυβ οοηοβρίυπι Οβίι 
ραΓ(Β Ιαοϋίβηΐίαδ άίοι ροδ&β, αηαπι ηΐ ιρβα ηαΐΐο 
ηοη ΙβπιροΓβ Οβο αηιίοα ρΓΦάίεβΙΰΓ. Ηοο αυΐβπι 
βηεοπιίηιη βΐ Ιιίε 1ιαΙ)68, υοί Ιδίάοηχ^ οηιη Μαπαηι 
αρρβΠαδδβΙ ^βΓΠίβη δρβείοδδίηιυηίΐ ηονα ταΐΐοηβ 
ΟοΓβηβ, ςπαβί ίά δαϋδηοη βδδβΐ, ίάβιη^βηηοη ρΓα3- (24) Ι3, )ΐχχνι, 18, ββοηηά, Ι.ΧΧ. ΥπΙβαΙη» αηίοιη 
νβΓϋαΐί Η6ΐ)Γαίοα3 εοη^ηιοηΐίαδ ; 8χΰ (αοϋ «ιιηΐϋβ α 
(αοίβ Ιχια^ Όοηήηβ, €οηοβρχΊη\ι$ $1 ςιια$ίραΓίχιΐΊνίηιχι$, 
6ί ρ€ρβιήτηη8 Βρίήίηπι : $αΙηΐ€ΐη ηοη (βτϊιηη^ χη Ι^ττα* 

ί2ο) δαηοΐϊδδίοια ΥίΓ^δο ίουΐα» άίεϋαρ ^ταϋοο 
δρίοηάοπίίαδ ϋβΐ ίρδίυδ άί^ϋο βίΤοΓίηαΙιΐΒ. Η^βο 
ί^αΐβιη αά ααίπιαιη ΥΐΓ^ίαίδ βχ ΙίίάοΓο τβΓβΓβηάα 
6836, ραίαπι ββίβι^ ϋ3,(|α&Β δαρβπαδ (οαρ. 8) ρνοθ•* 
ηιίδβΓαΙ. Ιάβηι βΓ^ο ίαίΐ Μάπα» αηίπια) οοηάί βΐ ί^α•» 
ΙίοΒ 3αΙ)αΓβ βχοΓηαπ.ΜοΓΟ&ί» αηΐβιη ρροάβΓϋ ααηο- 
Ιαδδβ, Ιιβοο 3υ1)3ίοϊ ρβΓ πιοάιιιη §;1οδ8α3 αά βυιη §§. 
ΙιίΙΙβΓαΓαιη 1οουπι•ίη ({\χο άίδδβΓίβ Ω( πιβηΐίο Οοη- 
ΰ6ρΗοηί$ ; Ρνορί&τ ΙίηιΟΓβιη ίιικί», Οοηήηβ^ χη χιίΰτο 
€οηΰ€ρχίηη8ι 

(26) Ιη Μβηβθίδ αά άίβιη Ο δβρίβπιύηδ ίη ί^δο 31 Ι8Ι00ΒΙ ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝδΙδ 32 πιίηβηίιΐΓ. Ναπι ρι-ίο ΓοΙίίΐυίδ οπιηΐΙ)ηδ, ςυί ίηοαία- Α "^ο'^ί λοιμούς μ6νους τούτους άγ(ους όμοΰ καΙ δι Ιο^^ο δαηείοηιιη πκίΐηοΓαΓοηΙαΓ, Ηοδ ΙαηΙηπιηιούο 

δαηοΐοδ δίιηιιΐ βΐ ^η8ίο$ αρρβΙΙαΓβ οοηδίιβνίιηαδ. 

Ναηι ίξϋιΐΓ ίάβο, ςιιοά ροδίςααιη δί1)ί εΓβ&Ιιιπδςυβ 

υηίνβΓδίδ ηβοβδδ&πηιη 8αΐ3ΐηίιιίδΐΓ&ΓυηΙ,αΙί€ΐιη ρΓο- 

Ιβιη αιηρίίαδ ηοη ββηυεραηΐ, ίρδί δοΠ οο^ηοιηίηβ 

^ιι$ί^ ιηγδίίοβ αρρβίΐαΐί δαηΐ ? Υβΐ ιι1ί(ΐιιβ ρΓορΙβΓ 

ίδίαηι οαυδαιη, νβΐ βΐίαιη ΓοΓίαβδβ ρρορΙβΓ Ιιβηο 

αΐίαηι (ιηβπίο ςυίδρίαπι (1ίχβΓί1;),ςυίαβΙ Ιιοοοοβηο- 

ηιίηαΐί δαηΐ, (ΐυοιΐ νβπδδίπιο βΓαηΙ, οηηί δοίΗοβΙ 

νίΐ'ΙιιΙβ, ςαοηιαιίιηοίΐιιιη οχ ίρδοηιηι ίιαοΐϋ οοΠί^ά 

ροίθδΐ, ρΓ8Βδ1αη(ίδδίιηί ; νβΐ άβηίςιιβ ςαια Γιΐία δρβ- 

οίθδίδδίηΐ3ΐ, ςπδΒ δοΙ& ίηΙβΓ Ιιοιηίηβδ ΟΓία βδίνβνα ^ιι8ί^^^α (21)^ νίοβπι ρ&ΓβηΙί1)ΐΐδ ΓβΛάβΓβ ρΓΟ ρβηβΓαΙίοηίδ 

1)βαθβοίο νοίοηδ, ίΐΐοδ αρρβίΐαΐίοηΐδ Ιια^αδ ραΓίίοίρβδ βίΤβοίΙ. 

XIV. Ηοο ΐΙ&Γ]υβηιοάο βΐ βχ 1ιυ3υδΐηο(1ί, υΐ (Ιίχί- β ΙΔ'. Άλλ' ούτως ί[δη και έκ τοιούτων, ως ό λόγος καίους καλεΐν ειώθαμεν. Μή ποτέ γουν, ως το δέον 
ΙαυτοΤς τε και τϊί κτίσει διανενεμηκότες, τ ψ μή 
Ίταιδα λέγω τεκεΤν έτερον, μόνοι δίκαιοι μυστικώς 
προσηγορεύβησαν ; "Η τούτου τοίνυν ένεκεν, η και 
δια ταΰτ', αν 'ίσως εΐπόι τις, ως ■?[ τούτο προσωνο- 
μάσβησαν, ό' και έτύγΧανον έναργώς, δια πάσης 
αρετής ευ τ,κοντες δηλαδή, δήλον δ* έκ του καρπούς 
"ζ δ'τι τους γεννήτορας ή καλλίστη Ουγάτηρ της 
εύτεκνίας αμειβομένη, ή μόνη διέκυψΐν αληθής έν 
άνθρώποις δικαιοσύνη, της τοιαύτης μετέδωκε 
προσηγορίας. ιηυδ, §βηίΙοπ1)ϋδ νβηαδίίδδίπιυιη βχοΓίυπι βδΐ ^βΓ- 
ιηβη, ςαοίΐ δυανί οάοΓβ δυο υηίνβΓδίιιη βχΙιϋαΓ&νίΙ 
ΙβΓΓαΓαιηοΓΐ)βα),αΙ(ΐαβ£Β8ΐαιη ΓβδΙίηχίΙ ουρίίΐίΐαΐαφ, 
βΐ αΙίΓηβηΙαιη δυρΓαοιηηβιη ίηΙβΙΗ^βηάί αο (Ιίοθηάί 
νίιη δΐιανίδδίιηιιηι ρΓ8θ1)αϋ ; Ιιυιηαηα δοϋίοβΐ (ρΓ0• 
άϋΐ) ρΓοΙβδ, ηονίΐαΐβ δαα ρβΓοβΙΙβπδ, αο δΐυρβηάα 
ρΓΟΓβιΐδ : ςαω βοΙε ίίοπιίηβδ α Ώαο πιίδβΓα1)ί1ίΙβΓ 
βχίοιτβδ (28), ςυοδςυβ ηβςηβ οορίαιη, ηβςυβ δοΐ, 
ηβςυβ αΐία τβδ ιιΠα νίδί1)ί1ί8, ίιηο ηβςαβ οιηηβδ 
δίιηαΐ οΓβαΙυΓΟί ίη Ιιοο οοηδρίΓβηΙβδ, (αά Όβυιη) 
ΛαΙ ΓβάαοβΓβ αιιΐ δαίΐβιη ραυίυΐυιη οΙΐΓ&ΙιβΓβ ροΐυίβ- εδει^ε, τζατίρω^ ή καλλίστη -^εγεννηται βλάστη, ή 
τήν οικουμένην εύωδιάσασα, και του καύσωνος 
κατασκιάσασα των παθών, και τροφήν ήδίστην 6περ 
νουν θρέψασα και απόρρητον, ό καινοπρεπης καΐ 
εξαίσιος άνθρωπος, ό'ς δή μόνος τον ανθρωπον 
^λεεινώς θεού χωρισθέντα, δ'ν οΰτε ουρανός, οΰτε 
■ί^λιος, οΰτε τι των δρωμένων, οΰτ* ε•' γε πάσα ή 
κτίσις συνήρχετο, ή συναγαγεϊν, ή μικρόν τι ψυχα- 
γωγήσαι δεδύνηνται, τούτον υπέρ λόγον εΙς μέλη 
θεού μετέπλασε* των γαρ αύτοΰ μελών κεφαλήν 
έτιεκάθισε τον Δεσπότην. δβηΐ, ίρδίΐ ίηβίΤ&ΜΗ ιηοάο ΐΓαηδίοηηανίΙ ίη Όβί ιηβηαί1)Γα, ουιη δοίΠοβΙ άίνιηο Ιιαίε αο ιηγβϋοο οορροη βχ 
1ιοιηίηϋ)αδ Ιαηςααιιι ΐΏβιηϋπδ οοπιρίπ^βικίο ίρδα Οοηιίηιιιη Ιαηςυαπι ο&ρυΐ ίιηροδίιίΐ. 
1(1 νβΓΟ Ιιοο ραοίο ΙίοβΙ ρβΓδρίοβΓβ.ΑΙ) ίηίΐίο Οβυδ Ο *0 δή συνιδεϊν ούτως ^νεστι. Ιΐλάττει μεν έκ γή^ Αάαιηααιβ ΙβΓΓα ίοπη&νϋ, αίςιιβ Ιιιΐ3αδ οοδία Αά- 
^Ηίοτη (Εν») ιηαΙβΓ (29) ίαοΐα βδΐ. ΡθδΙ(ΐιιαιη νβΓΟ 
Ιαρδί ϋ δαηΐ, Οβιΐδ, τιΐ ηονυιη οοηάβΓβΙ Ιιοιηίηβιιι, 
ηβςυβ ΙβΓΓαιη ϋβΓαιη αδδυιηρδίΐ, ηαπι οοηίρα ΙβΓ- 
ΓαΐΏ ιιΐ ηίιηίδ 1&1)ϋ6ΐη δίαΐ)»! ρπΒδοηρΙίο, ηβςυβ 
ιηοιη1)Γυιη αΐίφίοά Ιιοιηίηίδ (30), νβΐ υηίνβΓδίιη 
αΐίςιιίά 1ιυ3υδΐηοάί ; ηαιη (υϋ ςυίάβιη νΐάβΙοΓ) 
ίρββ ςαοςιιβ νίΓ, αίροΐβ οοδΙα ίιηπ]ίηιι1υ8, ρΓβΒίβι*- 
ιηίΙΙίΙαΓ. Υβηιια βηίιηνβΓΟ ςυίάρίαιη αΐίςαίά, ςαοά 
ηβςαβ 6 ΙβΓτα ρπιηο οοιηραοΐιιιη ββδβί, ηβςηβ ό θεός έν άρχ^ τον Αδάμ, της δε βοηθού μιίτηρ 
ή τούτου κατεβλήθη πλευρά. Έπεί δ' έκπεπτώκασιν, 
οΰτε γης αύθις έδεήθη θεός, Ίνα νέον άπεργάσηται 
ανθρωπον ώς γαρ βΰπτωτον οΙονει τόν χουν παρε- 
γράψβτο, οΰτε μέλους ανδρός, ή δ'λου τοιούτου• ώς 
Ιοικε γαρ, ατε δή τήν πλευράν ελλιττής ό άνήρ, παρ- 
οραται και ούτος. Άλλ' δ' μήτ' έκ γης πρώτον 
συνέστη, μήτε τι των μελών άφήρηται, εΓη δ* ούδ' 
αν εν, ούχ εν τι τών απάντων προς ταύτ' οικειότερον 
^ ή ΙΙαρθένος* οΰτε γαρ έκ γης, ώς ειπείν, δι* δ'ν ιηβιιι1)η3 άβΟοβΓβί, ηίΐιίΐ βχ οαιηί1)υδ αά ίά ιηα^ίδ Ι'οημεν τρόπον, και υπέρ άπασαν κτίσιν τελειότατη, 

ΑηΙ. Β&ΠβΓίηί ηοΙ(Β. ϋΐαίο ίβδίί ρβΓαββικϋ 1β§;ΐ1υΓ : Τών αγίων και δι- β 
καίων θ-οπατόρων Ιωακεια καΐ "Αννην : ^αποίΟΉΛΐη 
Βΐίη&ίσταιη ΙοαοΗίτηί βί ληηχ Ώοϊηίηίρτορ&ίίχίοηΐίη, 
ΈΧ ίη ΤΓορ&Γίο αά Γιηβπι ΥβδρβΓαι•. : Τών δικαίων 
σου, Κύριε, ττ,ν μνήμην Ιορτάζοντες, δι* αυτών 
σε δυσωπούμεν, σώσον τάς ψυχάς ημών. ΙηεΙο- 
Τίοη ίηοτηηι τηβτηοήαηι €6ΐβΙ)Γαηί€8, ροτ χρ$ο8 Ιβ 
ΙιηγϊΐίΙΗβΓ βχοτατηηε, $αΙνα αηίτηα8 ηο8ίΓα8, Ιάβτα 
ραδδίπι ΓβοαιτίΙ ίη (ίίηιίδδοηίδ ΗΐυΓ^ί&Γαπι β( οίίί• 
οίοπιπι, α1)ί ^ο&^(1ίπ1απ1 βΐ Αηηαηι αηίοηοπι&δΐίεο 
^η8^08 Ερρβίΐαΐοδ νίάβΓβ βδΐ. 

(27) νί^ίίαηΐίδδίηιο νβΓΐ)ο διέκυψεν υδαδ βδΐ Ιδί- 
άοΓαδ,ςαοά δοίΐίεβΐ αά Γβί,ςαα άβ ο^ίΙυΓ, οη^ίηβπι 
αίςιιβ βχοΓίΙίαπι ΓβίβΓίιΐΓ. ΕΙ δαηβ ηίδί αά οη^ίηβηι 
ΜαΓίο) ίά ΓβίβΓαδ, ςηί ίαοϋβ αάπιίββηΐ, υ1 ίρδί 8θΗ 
3υδ(ίΙία Ιπ1)αα1αΓ ? νβπιπι ηβο ίΐΐαά οοηδίάβΓαΙίοηβ 
ναοαΐ, ςηοάΜαπα ηοη ^η8ια 8βά^Ίί8ί^^^α ίρδα αρρβί- 
ΙαΙαΓ, €[αο ηβηιρβ ΙηηαϋαΓ^ ^αδι^ι^απ1 ίΐα ΟβίραΓδΒ 
ίηΐΐφδίδδβ δβπιρβΓ,ιιΙ ηυηςααηι Μαηαπ) ηίδί 3αδ(ίίία 
6χοΓηα(απαΓβρ6Γίαδ,αηΙεο§ίΙαΓ6ροδδίδ.θ6πί(]υ6ΐίε6( 
Ιιίο πίΓδαδ ρβΓρβηάβΓβ ςαοά αΐίαδ ηιοηιιί,ςυαηι ναηβ ίί ίηΙβΓρΓβΙβηΙΰΓ ΡαΐΓΰηι δβηίβηΐίαδ, (ΐυί ρροροδί' 
ϋοηβδ βχ€ΐιΐ8ίνα8 ηςίάίδδίηιβ δίο αοοίρίπηΐ, αΐ βαδ 
αά οοιηηιιιηβηι Ωάβΐίαηι, ςυοΓυπι ααΓίϋυδ Ιηδοηα- 
1)αηΙ,δβηδυπι βχίίξβΓβ ηβ^Ιίί^αηΙ. Νοηηβ βηίπι ρΐαηβ 
Μαδρίιβηια άίοβηάα βδδβΐ 1ί3βο Ιδίάοπ ρΓοροδίΙίο, 
ςυα άβ δοΐ-Α Μαπ^ άίοίΙϋΓ, βχοΓίαπι νβτατη )νί8ΐίΙίαιη 
ίαίδδβ ? Α ραΗ ίςίΙΠΓ ηοη αά ΜαΓίοβ ί^ηοηιίηίαπι 
ρβΓίΓαΙιβηαα δυρ Ι ςηοβ βχβΐπδίνβ άβ ΟΙιηδΙο Οοπιίηο 
βϋαπι ίη δαοπδ Ι,ίΚβΓίδ άίοαηΙΠΓ (Ι ΡβΙτ, η, 22) : 
Οηχ ρβοοαίητη ηοη /ί^οιί, ηβο %ην6ηίη8 €8ΐ άοΙη8 χη οτβ 
β; 115. 

(28) Εη 1ί1>ί ΓυΓδυβ νίΓβίήβπι Οβίραραπι ρΐαηβ αϊ) 
ϋδ δβ3αηοΙαπι, ςυί α Όβο βχΙοΓΓβδ υΐί^υβ ο1) ρπ- 
πιαηι οΓί^ίηαΙβπι ΙαύβπιάβδβηΙ^υηΙηΓ. 

(29) δίοαΐ δυρβηυδ (οαρ. 9) ΙβΓΓαπι αυοΙοΓ άίχβραΐ 
ραΓβηΙβπι Αάβθ, ςυία Ηίο β ΙβΓρα ρΐαδηιαίιΐδ ΓυίΙ, 
βυπιάβπι ίη ιηοάυιη Ιιίο οοδίαπι Αάαηιί, β( ςυα Γογ- 
πιαία θδΐ Ενα, ίρδίπδ ΕνοΒ (αά)υΙθΓίί «οίΐίοβΐ α Πβο 
ΑάδΒ ρΓονίδί) πιαίΓβπι αρρβίΐαΐ. 

(30)ΝβπιρβρίοαΙ οοηάΙΙαΓυίίΕνα βηιβπιΙίΓοΑάίΒ. 33 δΒΚΜΟ ΙΝ ΝΑΤίνίΤΑΤΕΜ Β. V. ΜΑΚΙΛ. 34 

τούτο της νέας λαμβάνει δημιουργίας όργανον, "ινα Α αοοοιηιηοάαίιιιη ρΓβθδΙο βδδβ ροΙθΓ&Ι, ςα&ιη Υιγ^ο, 
και μετά λαμπρας της προσθήκης τδ δάνειον άπο- ηβςηβ βηίιη, αϊ ίΐα άίοαιη, β Ιβιτα Ιιβθο ΓαίΙ, ςαβιη- 
δψ, λέγω δέ την ιτλευράν και δια τοΰτο γεννάται αάιηοάαιη ρΓβθίαΙΊ δϋπιαβ, βΐ ρΓβθ οιηηί1)υδ ΟΓβα- 
6 νέος Αδάμ, ό έμος Χρίστος, ού τέλειος μόνον^ Ιαπδ ρβΓΓβοΙίδδίπία ΓϋίΙ. Ηοο βΓ^Ο ΒβΙΙδ ηονδΒ ΟΡβα* 
άλλα δη και ύπερτελής, παρά της άρτι γεννηΟείσης ϋοηίδ ίηδίΓϋΐηβηΙαιη αδδυπιίΐ, ςυο ίΐίικί βΐίαπι, 
τελείας, ;,δ'σα φημι κατ' ανθρώπους, θ6<5παιδος και ςαοοΐ ίρδβ ΕΟΟβρβΓαΙ, οοβίΕΐη νίάβϋοβΐ, ιηαχίιηβ 
μητρός, ίίπερ έντεΰβεν μέλη θεού ήμας άπειργά- οιπη ΓοΒΠΟΓβ Γβ(1(1βΓβΙ(31).Αίςυβ Ιιίιιο ηοναδ Αάαιη, 
αατο. ΟΙιπδΙαδ ιηβυδ ηαβοίΙιΐΓ ΐιοη βοΐυιη ρβΓίβοΙαδ, δβά 

ορρίάο βΐ δαρβΓ ρβΓΓβοΙαδ βχ βδΐ, ςαβδ ρβΓίβοΙα (32) (ςαοαοί δοίΐίοβί ρΓο 1ιαιη&η& οοηάίΐίοηβ ϋοβΐ) Γβοβηδ 
ηαΐα βδΐ, ςαυ 0οί βϋα βδΐ βΐ ιηαΙβΓ, (ΐαβΒςϋβ βχίπκΐβ ηοδ Ββί ιη6ΐη1)Γα οίΤβοϋ. 

ΙΚ*. ΕΤεν. Άπασι μεν ουν τοΤς γενομάνοις και τό XV. Ηωο ΙιαοΙβηαδ άίοΐα δίηΐ. ^αIη νβΓΟ οΐϋΐήα 

λεϊπον άκολουθεΤν ανάγκη, ή φθ^ρά δηλαδή, άνευ ηιιβΒοαικιυβ οοηάίΐα δαηΐ, άβίβοΐίοηί δβυ οοΓΓίΐρ- 
μέντοιγε των ασωμάτων, οις 6 Πλάστης ύποστήσας ϋοηί ηοοβδδαπο δΐιΐ)] ιοίυηΙαΓ, δϋηοοΓροΓβα Ιαπιβη 
και ταύτα, μή προς τέλος όρ^ν έχαρίσατο, "ιν' ή βχοίρίαδ, (ΐαί1)υδ ΟΓβαΙΟΓ ίη ίρδα βΟΓυιη οοηάϋίοηβ 
πολυποίκιλος αύτου σοφία κάντευθεν, οΤμαι, φάνε- Β ΙαΓ^ϋαδ βδί,υΐ ηυΐίαιη ιιηςα&πι Πηβιη αΙΙίηςβΓβαΙ ; 
ρωθ^, 6τι των υπό γένεσιν ενια μεν φθοράν έπι- ςυοά ίάβο ίαοΐιιιη ρυΐο,ηΐ Ιιίηο ςυοςαοιηιιΚίΓοΓΠΐΐδ 
σπεύδειν, των δ' αυτών ^τερα διαμένειν έδημιούρ- ίρδίιΐδ βΙαββδΟθΓβΙ δαρίβηΐία, άαιη βοπιιη, ςυ» 
γησεν άφθαρτα. ΟΓίαιη 1ια1)ΐΐ6Γηη1, ςυφάαιη &(1 οοΓΓαρϋοηβιη ρΓ0« 

ρβΓ&ΓβηΙ, ςιΐδθάαιη νβΓΟ ιιΙ ρβρρβίαο οοηδίδΙβΓβηΙ 
ίηοοΓΠΐρΙί1)ί1ί3. οοπάίάίΐ. 

Την πάναγνυν δΐ, ει και μηδέν ι των γενητών την Υβιαιη βϋαιηδί ηιιΐΐα β 0Γ6&Ιίδ Γβ1)αδ Ιΐυίο δβ ηβ- 

τοιαύτην ανάγκην διαφυγεΤν ένζν, πόθεν αν τις ΟβδδίΙ&Ιί δαΙχΙαοβΓβ ροδδβΐ ; ςΐ10ΠΙ0(}ο ()Όί&ρί&ΐη 
τούτψ γε ύποπίπτειν τφ πάθει δοίη δικαίων, ή^ς εοηοβδδβπΐ, Ιιπίο ιηαίο ίηηοοβηΐίδδίιηαιη ί|αο<)αβ 
γενομένης, αληθής πάσιν άνάπλασις έπήνθησε ο1)ηοχί&ΓΏ βχδΐίΐίδδθ νίΓ^ίηβιπ (33), ςαα βχοπβηΐο, 
και ζωή, ^)περ ό λόγος Ιδειξε φθάσα ; Ώς γάρ ού• ςιιβιηαάιηοάαιη 3απι οδίβπδαπι 6δ(, ^νβΓα ΟΓβαΙίοηίβ 
δενός των ουκ έπαινουμένο^ν άνθρώποις δέδεικται Γβάΐη^Γ&Ιίο, αο νβρα νίΐα οιηηί1)ΐΐδ βίΠοηιίΙ ? Ναοί 
κοινωνός, άλλα και αγγέλων άγιωτέρα μόνη, και φΐβιηαάιηοάιιιη ρΓθΓδυδ6ΧδθΓδ6οηιιηοπιηίαΐΏ,(ΐυα 
μόνην έχρήν μή τοΤς άλλοις της κοινής κοινωνειν ίη 1ιοΐΏίιιί1)υδ ηοη οβηδβηΙυΓ Ιαικίβ άί^ηα (34), αΐ- 
δυσκληρίας' άλλ' εοει γ', έπει τηλικαύτη γεγέν- ςυβ ίηδυρβΓ δοΐα ίρδίδ αιι^βΐίδ δαηεΙίοΓ &ρραΓαί(;δίο 
νηται μήτηρ ο\ονει γενέσεως και πηγή^ δι* δν εΓρη- ρ 6ΐίαιη ορθΓ(6ΐ)&1,αΙ δοΐα οοιηιηαηίδ Γ6ϋ(][υίδ οιηιιί- 
ται λόγον, γένεσιν μόνον άει το κατ' αυτήν και 1)ΐΐδ πιίδβΓί&Β βχρβΓδ βδδβΐ (35) ; αίςυο Ιιοο δαίΐβιη 
είναι και όνομάζεσθαι* καθά και άγγελοι, ων ύπερ- 61 (ΐ6ΐ)6ΐ)ϋΙυΓ,τι( ςυοηίαιη δίη^ιιίαη 6& οοικίίΐίοηθ 
τέρα καθίσταται, γέγονότες, αθάνατοι μένουσι και ρΓοςβηίΙα βδΐ, ιι1 τβΐυΐί ιηαΐ6Γ αο ίοηδ (ςυα δυρε- 
φθοράς ανώτεροι. ηυδ άίχίιηιΐδ ΓαΙίοηβ) βχδίδίβηΐίδο οιηηίαιη βδδβΐ,δίο 

ρδα ία ρβΓρβΙααιη,ςαααινίδ ΟΓβαΙα, βχδίδίβηϋαβί βδδβΐ βΙρρφάίεαΓβΙαΓ ; ηοη δβουδ εο ίρδί ςαοςαβ Εοςβϋ, 
ίςαοδ ίρδα δαρβΓβχοβάίΙ, ροδίςηαιη δβπίθΐ ίαοϋ βαηΐ, ίιηωοΓί&Ιβδ ρβηηαηβηΐ, βΐ οοΓΠίρΙίοηίδ ίιηιηαηββ. 

Ιζ'. Άλλ' ό λόγος, δ'τι ούχ οΰτως, V ηλίου δια- XVI. ΑΙ ΓαΙίο, ςιίΕΓβ Ιιβθο ηοη ίΐα δβ 1ια1)βΓβηΙ, 

δειχΟ^ τηλαυγέστερον ή της Παρθένου μελαλειότης* β]αδΠΐο<1ί βδΐ, υ( δοΐβ Ιαοίάίαδ δβ ρΓοάαΙ ΥΐΓ^ζίηίδ 
δ'τι, της ένύλου λαχοΰσα μοίρας, δήλον δ' ϊζ ων τόν πια^ηίί1β6ηΙί&.ΝΕΠΐ οοπροΓβ&ηι ηΕίαραπι δΟΓίίΙα [ιά 

ΑϋΙ ΒαΙΙβηηί ηοΐ». 

(31)Ρ1υ9 δβπιβΐ αρυά ΡαΐΓβδ Ιαπι βΓβΒοοδ Ιαπι αΐ^^ηβ ρβοοαίο. 

Ι.ΕϋηοδΙΐ2Βθ δβηίβηΐία ΓβουΓήΙ, ηβπιρβ ρΓΟ οοδία, (35) §υπιηΐΕ ι1τ1^α9 ΕΓ^απιβηΐΕϋοηίδ οδΐ ; Νίΐιίΐ 

Αάω δη1)ΐΓ&ο(Ε, β ςαα ηιυΠβΓ βδΐ φάίΩοΕίΕ, ίρδί οπιηίηο βοραπι, ςα» ίη Γβϋ(ΐαίδ 1ιοπιίηί1)αδ δοηί 

ΑάΡθ ιιΙ)βΓβπι ΓγοΙεοι Γαίδδβ ΓβδϋΙυΙίοηβπι, οαιη νί- νίΙυρβΓΕΐ)ίΙίΕ, ίη ΜεΗε ΛβρΓβΙιβηδυΓηΙ β§1 ; βΓβο 

οίδδίπι βχ δοΐΕ δΐι1)δΙαηΙίΕ πιαΙίβΗδ, Μεγιοβ νίάβΐίοβ, ρ. ΜεγΙε ίηίΕυδΙίΒ Ιιοπιίηηπι δΟΓίίδ ρΕΓίϋβρβ οδδβ 

ηοναδ ΑάΕΟί βοάίϋοΕίτιβ βδΐ. *^ ηοη ά6ΐ)αίΙ, βοίΐίοβΐ οοττηρϋοπίΒ^ άβ ςυα Ιιίο δβπηο 

(32) Εοοβ 1ί1)ί Μεπθπι, ηαΐΕΠί ρβΓ/βοία/η, ουπι βδΐ. Ιάβπι ΕΓ§;απιβηΐΕη(1ί ββηαδ ιίδυΓρΕίαηι νίάίωυδ 
ΓβΠςαοδ οπιηβδ δηρβπιΐδ (οΕρ. ιχ) ααοΙοΓ ΐΓΕάαοβ- α ΡΕδοΙίΕδίο ΒΕΐ1)βΓΐ;ο(νί(1.Αίοηί^ αά ΟΚανίατη άοπα^ 
ΓβΙ ΐΕηςηαηι ρροΐβιη ίπιρβΓίβοΐΕπι. αοη%$ ϋροπίε άβδητητηο^η.^, δαρ.ρα^. 10] ίΐΕΕΓ^- 

(33) ββηΐίβδ Εο πιίΠίβδ βραά ΡαΙπβδ Ιιοο ρπηοί- βηΐβ : Μαήα ίηιηιηηί$ /αίί α ρβοοαίο οΗρχηΐ8 ; βτρο 
ρίηπιίΕηςυατηίηοοηοαδδβπίΓβρβπβδ,βχίδΙίπίΕηάαα) €( α ρΰεπίβ β^η^άβΐΆ ρβοοαϋ^ ρατΙ\Λ$ $οχΙχοβί άοΙοηδν$ 
ηοηβδδβ,ΥίΓ^ίηβαιΌβίρΕΠίπιίΐδΐΏΕΐίδοΙ^ηοχίΕατβδδθ %ιηιηηηί8 (ηϋ, 

ροΙαίδδβ,Ε(1ς[Ώδθ(ΐ6ρ6ΐΓβη(ΐΕάίνίηίΙηδΐΕησαΕηι Ρίΐίί ΟπΕηςπΕΠί νβΓΟ Ιδίάοπίδ ηοη ίΐα άίδρυΐβΐ, αΐ 

δπί οοορβΓΕΐΓίχρΓ8Β(1βδ1ίηΕΐΕΓαβΓΕΐ.0ποαςυΕηΙαηι άβπιυπι οοηοΙαάΕΐ, ΒβίρΕΓΕΠι τβίρδΕ πιοπ ηοη άβ- 

ίη Γβηι ρρβΒδβηΙβπι ίΕοίΕΐ, ίΕοίΙβ ςαΐδςιιβ ίηΐβΐΐί^ίΐ. 1)υίδδ6,υ(ί βχ δβςαβηΐί ρΕΓαρίΓαρηο αρρΕΓβΙ; ηοη 

(33) ΑαΙ <1β1)βδ ΕίβΓΜΕΓβ ρβοοΕίυπι ΟΓΐβίηΕίβ ηοη Ιβπιβη ίΙΙυάίηΠοίδΙαΓ, (ΐποά Ιιίο Ιοοο ρπηείρίί ηο- 

βδδβ Γβοβηδβηάαπι ίηΐβτ βα, Γ[ΐΐίβ ίη Ιιοπιίηίΐ^ιΐδ δυίΙ,Εΐ) οα δθϋίοβΐΕΐ)Γαίδ5θ οιηηίΕφΐ«ϊουη(][ΐιβ ίη ηο- 

ΐΕΐιάβ ΟΕΓβηΙ, ααΐ οβπΐβ ΓαΙβ1)οπδ, Ιιίο ίΙίδβΓίίδδΙπιβ πιΙηί^υδ1ααάΕΐ)ί1ίΕηοηοβηδβηΙαΓ.ϊπιοΓαΙιοηβδΙυπι 

ΕίβρπίΕΠ, 1)βΕΐαπι ΟβΙρΕΓΕπι ρθοοαίο ορίρίπαΐί ο1)- αΐ) ΙδίάοΓο,Ιυπι αϊ) αΐϋδ Ρα!.π1)αδ Ιιαο οοοΕδίοηβ βχ- 

ηοχίΕπι ηοη ίαίδδβ. Πιο αυίβηι αίΐ Μαηαιη αρβΓίβ οο^ίΐαΐίρ,ηΐ οΕυ^αιη ηιοΓίΙδ Ι^βαΙ,-η ΥΐΓβίηίδ α]ίς[ααπι 

ΐΓΕηδίΕΐυπι ίΠυά οβΓηίπιαδ,ςαοά (ΙβΟΗπδΙο 1)θΓηίηο αδδί^ηβηΙ,βνίάβηΙΟΓ οδίβηάαηΐ, ίπιπιυηίΐαίβηι β^υδ• 

δοπρδίΐ ΑροδΙοΙαδ [Ηο*)ΐ\ ι ν, 15) : Νοη επίτη Ηα^β- άβπίΕΐ) οπιηί ρΐΕηβρβοοΕίο ίίδάβπι ρίβηίδδίωβ ροΓ- 

τηίίΒροηίίφοβηι,^ηί ηοη ρο8ΒΗ οοηραϋ ίη(ΐΓηιααΗΙιι$ δΐιαδαηι ΓαΙδδο. 
ηο$Ιή$, ίβηΐαίηηι αηίβτη ρβτ ογηηία ρτο $ΐτηχΗίηάΐηβ 38 ΙβΙϋΟΗΙ ΤΗβδβΑΙΟΝίΟδίΝβΐί 3β τβΓΟ ΐηαηΙΓίΐδΙαίη β^ βο β9ΐ, ήαοά οοίητιΐΐΐΐΐβίιΐ Ιιο»* Α -ϋών «νθρώ^ίον Λδιάβλί)•ί6ν ού δΐέ({>υγβ νόμογ, τής ίηΐηηηι οοηάΚΙόηβίΐι ίη ϋβ^ ({\1» α ί'βρΓβΙιβηίΙοηθ 
£ΐΙ)$ΐιη(,ηοη &ΐΐίυ^1) δΙώΙΙιηΙΟΓα 4ά!ηβη ({Πατύ ρΐΐί'α 
ίΐΐα αο ρΐ'οΒόβΙβα η&ΐαηι, ϊΐΐίςβίίοό βϋϋίοβίι ίρ^α 
ρΓ8Β8ΐϋβΗΙ. δ1 βηίιη όΟΓπιρΙΙοηΙ ηηΐΐο Ιίΐοάο ο1)- 
ϋοχία ίαί586ΐ, ίαηι (ϋνβΐ'βθθ αϊ) 1ιιιιηαΰ&^ αβ ίΐηαΐίϋβ'• 
ΓΐαΗδ 65^6 ίΐέΐΐΰλ'ίβ γΙάβΗ ροΙαίδ8βΙ(3θ); ΰβςΐι^ \Λη{Α 
αάαιίΓαϋοηθ άί^ξϋά Γοι-βηΐ δΐιΒΗϋϋβδίιιία ί11&; (ιι1(β 
ΙηηοοβηΙΙβδίιηϊι νΐ1*β(ί 8^9^11» 

Οαοά 51 Ιιυιηυδ ίηηοοβηϋδδΐΐηύθ ΙΙΗΐίδ 00!*ρι19 δα•* 
οΓαϋδδΐηιαιη βχοβρίΐ) ηοη ίρβυϋΐ Ιαΐηβη) βίοαΐ 
ύοΓροία ηοβίΓα, α1)Βΐΐιηρδϋ ; γβΜΐιη βχοβρίΐ ϋΐαά 
(|αί(1οίΐι, ίΐΐροΐβ βχ ββ \ρ%Α οοιηρβοίηπι ♦ Ββά ιιΐ 
δίιηυΐ ραίαιη ΓαοβΓβΙ, ίηΙ^Γ ίιαϋίβηα οοίροΓα ρβοα- 
ϋαη ΠΙαά βχοβΙΙβηΙίΕΐ ρΓέεάίΐαίίι, θΐ ({Ιΐατη ΒίηΐϋΙΙ- άμίγοΰζ κάΙ ύψί)λή<, λέγω δε -ίών αγγέλων, δψηλό- 
•ίβρΑ δίεπράξατο ίρύ^είος• έ! γάρ υ.λ\ φβορ5< 
έδε()6νυτσ ^ίρείΐτων, έτέροίς άν Ιΐνοίΐ ιτβρά τδιτ ίν-« 
βρωπον Λυλου δημιουργίας έδίχβι• και ούκ δ^ ήν 
οδίω θΛυμΒίΓτ4ν, τδ 6ψ:ίιλΛ τή^ -Λίΐνβμώμου διβφ- 
γ4(ίμένι^ς έκεΤνά. ΕΙ δι ΐδ ίΤόίναγέ*τ6ΐΐ6ν ύ^ίοδεξάμένΐ] γ^ τηζ ιίβίν^ 
άγνου σώμ» ο^ϋ. άνήλωχεν, ώς τά καβ' ήμ3ς, άλλ' 
Βτι μίν ιίαρ' άύτ^ς, δια τουτ* έδέ^ατο* δτι δ* Γνα 
δε(ξ^ κρεΤττον ή κατέ τά άνβρώπινα σώματα, χαΐ 
οίον κατατεολν) ΐψ δίσπότίΧψ έοικέναι σώματι, ο3 
ΐΓβραΚατέχίιν έσΧεν έιίιπόλυ, ώς διεξοδικώτερον 

ΐηαπι Βοπίίΰίοο οοΓροΓΐ Γαΐβββ^ ηοη άία αριΐά 9β ^ έν τψ περί τής κοιμήσεως ίτή^ μακβίρίζς δείκνυμίν 

ίβΙίηοΓΟ ΗΙτίάροΙιιίΙ,ίϊυβπΐίΐιΙηιοάηπι ΐΛΐιαδ ίη ββι^ λ6γψ. 

ΐηοηβ άβ ΙιβαΙβ) ΟοηηίΙίοΐιβ ]&βΐ οβίβηάίιηίΐδ (37). 
8ί ςαΐδ ροΓίΌ Ιϋο οοηίβηάίΐΐ, όοϊτϋρΐίοη^ιη ρίο- 

ρΙΟΓβα νίΓβίηί ιΓ^I)υβη^αIη Μση ββββ^ η^ίΐία ϋβίπρβ 

οΟΓρυ» ΙΙΙίαβ, 3βου9 ίΐο άο ηοδίΗδ (ίοΓροηΜί βαΐ, 

οοΓπιρΙίοηΙ ίβίρβίΐ ο1)ηοχίΐΐιη ηοη ίύίΙ< ηο9 ηΐίηιΐθ 

οοηΐΓα(ϋοβηίβ9 ηοη 1ιβ1)β1)ίΙ (38). 
XVII. εδβίβηιπι ηοπιβη οοίτηρίΐοηίβηοη ίΙΗ Ιβη- 

Ιυίηπιοάο ΐΓίΒυίΙΐΙι•, ςίΐ» οοΓροτα άίδδοΐνίΐ, δβά 

ιιΙΙθΓί ηαοοίαβ, ςηα αηίπιαδ ίηίΐοίΐ. ΕΙ οοΓροτίδ 

ςαίάβπι οοΓΓίιρίίο άίοί θβ1)βΙ οΓΛίηίδ, (|αο ίρδοηι 

οοηΙίηβΙαΓ, άίδΓϋρΙίσ, βΐ Ιη βα (βίβηιβηΐΰ)^ β ηαΐ- 

1)113 οοηδίάΐ, ΓΟδοίηΙίο. ΟοΓηιρΗο νβΓο αηΐπΐίβ Γαβ•• 

πΙ αΙ)αΗβη2ΐΙίο & Ββο,βΙ αίΤβοΗο οοηίΓα ηΛίΰΓαπι Ιίδ 

αάΗΰΒΓβηδ, (ιαί1)ΐΐδ ρβΓΓπιβηάίδ η&ία ηοη βδΐ ; οΐ Ει τοίνυν δια ταΟτα μή συγχωρεΤν τις ένταΰθα 
βούλεταιτήν φθοοάν, λέγω δε, τψ μή καθάπερ τά 
ημέτερα διεφθορέναι ιίάκεΤνό, ούκ αντιλέγοντας ^ξει 
)ΐαΙ ή μας. 

ΙΖ'. *Άλλως δΐ ϊίΛι ή τή^ φθοράς προσωννμία ούχ 
ϊη\ σωμάτων μόνον, άλλΑ και έπΙ ψ^χής κατηγο- 
ρείται; Και σώματος μίν ή τήΐί ίύνεχούσης τάξεως 
διάλυσίς, και πρΛή έκίΤνίι, δ^εν συνέστηκεν, άνα- 
χώρησις' ψ^Χ^ δΐ τβυτ' ϋν εΓιΐ) φθορ^, ή θεοδ 
άλλοτρ(ωσις, και πρ^ς Λ μή πέφυκε παρά φύσιν 
οίκι(ωσις• και οΤον εΙπεΤν, τοΰΟ' Ικατέρφ θάνατος, 
ή της καταλλ^ιλου διάζευξις αρμονίας, εΐ ΧΑ) πρλς Ιιοο, ηΐ ίΙ& άίοαηι, αίΙ-ίςαβ πιΟΓβ βδΐ^ οοηΐραβίηΐδ Ο άίλληλα τρόπον Ιτβρον^ ώς ϋν φα(η τις ί'^οκ, ακατ- άλληλος ϊϋόίχίρψ συμβέβηκεν ή τβλευτι^' έπεί^ερ, 
ώς εφημεν, σώματι μίν φθορά ή προς τήν στοι- 
χειώδη }(βιΙ πρώτην οΐύτοΰ ίρχήν άνίλυσις, ψυχή δΐ 
θάνατος Ίούναντίόν ή *15ς πρώτης βντως 3ίρχ^ιζ 
άκόστασις. δίΜ οοηδβηίαηβίο (ϋδδοίηϋο. Οααΐκιΐΐδΐίη δ1 ίηνίοβίη 
βΗο πιοάο οοηίβΓαηίΰί, Ηαϋά ίηιίοηοϋιϋβ (ΐ^ίβρίαπι 
ίοίΐβ (ίίχβΗΙ, οοηίΓαΗα Γ&ΙΙοηβ πΐοΓίβπι ^ιΐΓίςηβ 
οΙιϋηςβΓβ. Οααηάοςϋίάβηΐ) ηϋ (ϋχΐηιυβ^ οοΓροΗ 
πιοΓδ βδΐ ΓβδΟΐύΙίο ίη β1βϋιβηΙ&ι*β &α ρΗηιηπι δηί 
ρηηοιρίαπι { β ^οητβ^80 &ϋ!€;ιη ίηοΐ*9 αϋίπιβί βδΐ ίΛ 
βο, ηιιΐ νβΓβ ββΐ ρΗηοΙρίΙιηι ρηΐϋααι, Γβϋβδδίίί; 

ΡοΓΓΟ, ταϋοηβ ΙιαύίΙα 1ια3υδ οοΓΓυρΙίοηίβ ςυιβ 
ίη αηίηια οοηδίάβΓαΙυΓ, δί ο^αίδ αΐίυδ, οθγΙθ ίηηο- 
06ηΙΐ3δίηι& ϋ1& οοιταρΙΊοηθηι ηϋΐίαπι αάπιίδϋ. ΕΙ 
δαηβ ηβπιο ίιοηιίηιΐιίΐ βχδϋϋΐ, φΐί &1) οηϋιΐ ρβοοαίο 
ρΓΟΓδΠδ ίη(6£;6Γ ίαβΓΪΙ, ρΓβΒίβΓ ίΐΐυπι ηοναηι, ίη- 
φΐ&ηι, 1ΐΰ)ιΐ8 Ββ&ΐ6θ Ρίϋαιη, ςηί βοΐαδ (39) ^ ηΐροΐθ " 6'ς μόνος οία θεάνθρωπο^ ά(*αρτ(αν ο6χ έποίηνιν^ 

Αιι( Β&ΙΙβηηι ηοΐββ• Ολήν χατά γί τδν είρημένον τ^ς φθοράς, 6'ς έν- 
θβωρεΤται τ^ ψ^χ^» λόγον, ζΧιηρ τις^ ή πάναγνος 
φθορδς ανεπίδεκτος. ΙΙάντη μίν γάρ τών ανθρώπων 
ο&δείς αμαρτίας ή^ινοίοΰν άψαυστος γέγονεν, 
έκ&ίνουν δ (χα, τον καινόν φημι της μαχαρίας τόκον^ (36) Εη ϋΙ)1 ηιί'δτΐηι ίηοαίοαίυπι, όπιίίία ςυ» 
ηαΙυΓΦ ΙηιηιάηΦ δαηΐ ρΓορπα, ίη Μαη& ίϊιίδδβ, 
βχοβρίο Ιαπιβη ρβοοαΙο, βάβο ϋΐ, δβίνέιία ρΓΟροΓ- 
ϋοηβ (16 ΟβίραΓα ϋΐαά ναΐβαΐ, ςαοά άβ (Ιϊιτϊ&ίο 
δοΐβηιηβ ΓηίΙί 06ΐ6ΐ)ΓαΓ6, Ιιπηιάηαηι βυϊη ηαΙυΓαηι 
αδδυπιρδίδδβ, ηοη ευΐραηι. 

(37) Εχ Μδ ραΐβΐ, Ιιυηο δβΓπιοηβπι &1) ΙδίάοΓο, 
ροδίςυαπι αΐίαπι ίη ΒβίραΓβΒ ΟοΓΠΐίΙίοηβηι (ςηβπι 
ιηΓβΓίυδ άα1)ίηΐϋδ) 3αιη οοηδοπρδβΓαΙ, 1ια1)ί1υηι 
Γϋίδδο 1(1 νβΓΟ δβάυΐο ηοΐαηάυηι βδΐ ; ηαπι, υΐ δυο 
Ιοϋο νίάο1)ίηιυδ, ηονηηι ίη(1β ηο1)ίδ ρΓί)β1ιβ1)ίΙυΓ ίη- 
(Ιίοίυηι, ςυο ρΓθ1)βΙϋΓ, πιοπιοΓαΙαπι Ιιοπιίΐίαπι ίη 
ΥίΓ^ΊΐΗδΟοΓΠΐιΙίοηοηι ΓοοοηΙίοιίδ α1ίου3υδ ΟρφουΗ 
οροΓα ίηβρίίδδίηιο ίηΙοΓροΙαΙαπι Γαίδδβ, 

(3έ^^ αΊιΌ3 Γορβήίο 06ί 'ηύον ΡαΙί'βδ, 4^ί ^^^^ *^ πιΟΓίβ Οβίραραπι βχβίηρίαίη ηοη ίηίδββ &ΓβΓΠΐ&ηί, 
ηβ ρΙιαηΙαδίΕδϋδ οοεαδίο η6^αη(1ί ίηοαΓηαΐίοηίβ ϋο- 
(ηίηίοδθ νβηίαίβηι οΓββύβΓβΙυΓ. Ηφο ροιτο βΐ αϊ ία 
1ιΐ]^υδίηοε1] (άβ ςΐιίοαδ ίη ΟοΗΐηιβηίατΙο) ο|η» Ρα- 
ΐΓβδ (ΙίδριιίαΓΘ δοΐβηΐ άβ ΰβίραί*» ηιΟΓίβ βΐ οοηάί- 
ίίοηβ οοΓρορίδ 6^υδ ίη ββρυΙοΓο» πιαηίίβδίο οδίβη- 
άυηί, ίάβο Ι'^ίΓβδ αΐίαδ αίαυβ αΐίαδ 0Αΐ|δΒ8, ρρορΙβΓ 
ςυβδ Οβίρ&Γα πιΟΓίβπ) ^δΙαΓβί, βχοο^ίΐαδδβ, ςιιία 
α οοπιηιυηίδ οηιηίηηι ηιοΓϋδ εαυδα, ρπηι^ενα δεί- 
ΙίοεΙ ευίρα, βαπι αΐίβηαηι εχίδΐίηιαέαηΐ. 

(39) Ι ΡθίΓ. II, 22. Εη νβϋίϋδδίηιυπι ίΙΙυοΙ, υΐ 
ρυΐαηΐ, αρβυπιβηΐυπι αάνθΓδυβ ίπιηιιιηίΐαΐοηι Οβί- 
ραΓίΒ α ΐΕΐ)β οΓίρίηαΙίδ ρβεεαίί : ηεςυε αάνβΓίυηΙ, 
βοίίβηι ]υΓβ οα νβΓΐ}α υΓ^βπ ροδδβ ςαο εοηΟείΕΐυΓ, 
ΟβίρβΓ&πι ρ6€€αΙηΐη (€θχ$$6 βΐ άοίηίη {ηνβηίητη β^β 87 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΝΑΤίνίΤΑΤΕΜ Β. V. ΜΑΕΙ^Ε 98 ούδβ Ευρέθη δ^λος έν τψ στόματι κύτοι>' κατ» δ^ τ^ Β Οβιΐβ Ιιοιηο, ρβΰοαίηηι ηοη (βϋϋ^ ηβ^ϋβ άοΐίΐί» ίηνβη< μηδίν άμαρχΕίν ούδβις τη( πχνάίγνου μάλλον τήν προς 
Χριατόν έμφίίρειαν φέρει* Ιδεί γαρ μείζον ^ τίνα 
των απάντων τήν τεχοΰσαν άφομοιουσθαι τφ έ{ 
αυτής* ουκοΰν ανθρώπων μεν πάντων ή πάναγνος, 
καί ούδ* 6'(τον λογίσασΟαι, άνωμολ6γηται καθαρω- 
τέρα, και δια τοΰτο μόνη προς τούτους άφθαρτος 
πάντως. 

^Άγγελοι δΐ ΐϊάλα» μίν 6'τι πβριπίτττειν ^Ιχον τζ 
κατά ψυχήν προαποδοβείηϊ φθορά, δ πάντων των 
της εκείνου μανίας έξ εκείνου καΐ δι" έ#(είνου μετ^ 
ειληφότων έπέκεινα θεου χωρισθείς διίκνυσιν ΪΊαρ- 
γώς ασώματος, 6'ς έκ της ανω και φωτεινής αξίας, 
τήν κάτω καΐ ζοφεράν εΓληφε τάξιν δ'τι δ' ατρε- 
πτοι 
νου τόκον ε6ρ Ιιι« β^ί %η ονβ €]ίΛ8, Ουοά τβΓΟ ρβΓίίηβΙ αά Ιιαηβ 
Βΐ)οπιηί ρβοοαίο ίιηιηιιίιϋαίΘΐιι, ηβιηο ιηα§ί5,({υαπι 
ίηηοοβηϋδβΐπια ίΠα^ βίιηίΐΐΐιιάΐηβιη οηιη ΟΙιπβΙο 
^68811 ; οροΓιθ1)α^ θοίπι, υ1 ρΙιΐΒ ςααΐη αΐίιΐθ ςυϋί• 
ϋβΐ, Οβηϋο ββπίΐηχ &88ίιιΐϋαΓβΙιΐΓ. Μβιίΐο ί^ϊίητ 
βαάβαι ίΠα ΐηηοοβηϋδδίπια ςυίΙ)υ5ΐί1)βΙ ΙιοιηίΩί1)α8| 
(Ιϋ&ηΙΰΐπ πθο ίαή 1ίοθΙ| ριιήοΓ ρΓοάίεαΙιΐΓ ; αο 
ρΓοίηάθ βσία ϊηΐβν Ιιοιηίηββ ίαϋ ρΐα&θ ίηοοΓΠίρΙα. 
Οϋοά Αΰΐεαι ρβΓϋιιβί αά αη^βίοβ, 3&ιη υθγο ίη 
θΑΐη, (|!ΐαιη βαρβΓίαβ ίηηηίιηαΒ, απίοαίΒ οοΓΡυρϋο* 
ηβιη ρΓοΙαΙ)! οΗιη θοβ ροΐαίβδβ» ΙιιουΙθηΐθΓ βαηβ ο- 
βίβηάίΐ αΐίβηαίιιβ α Οβο ΒρίπΙαβ ίΐΐβ ((Ιίεώοΐιιβ), 
οιιηοΐίβ ίιΐ82ΐηί(Β ίρβίιιβ 3θθϋ8 οΐ 6χ ΠΙο αο ροΓ ίΠαιη ιηαΐί εση90Γ(ί1)υ5 δτιρβΓβιηίιίθηβ, (|ΐιί β δΐιρβΓπα &ο 
μένουαι νυν, μετά τον απόρρητον τής Παρθεί ^ βρίβηάίάα άΐ^ηΐΐαΐβ 1αρ8ΐΐ8 αά ι'ηίβΓαιη αο Ι6η6])η• 
έκον ε6ρηκέναι πκττεύεται. ΕΙ δ* ψ και άγγ?.λοι οοβαιη Ββάθΐη άβίΓαδΰβ ββΐ. συνέπεσον, τούτου κρείττων ή πολυύμνητος πεφα- 
νέρωται, έτι δε κα^ άτρεψίαν παρέσχεν έκείνοις, 
ταυτό δ* εΙπεΤν άφθαρσίαν, καθ' δ'ν φαμεν έπι ψυ- 
χής τής φθοράς λόγον* κάκείνων &ρα μακρφ μέτρφ 
βελτίων ή πάναγνυς. καί τούτψ γε άφΟαροτέρα τφ 
μέρει. Οιιοά νβΐΌ ηαηο αη^βϋ 
ίιηιητιΙαΜΙθβ ροΓΒβνβΓβηΙ, ίά ρβΓ ίηβίΓα1)ίΐ6ΐη Υϊγ^ι- 
ηίβ ραΓίαιη αδδβοαϋ ρυΐαηΐί (40)^ 5ί 6γ@ο Υιγ^ο 
οιηηί Ιατιοίθ <1ί§^ηί83ίΐΏα ρΓ(Β9ΐαηΙίοΓ ίΐΐο αρραραϋ, 
^ΐηοοιιιη αημβίί Ιαρβί δαηί, ίηβυρβΓ υογο Γ6ΐίς[αί8 
οοηίαΐίΐ; ίΐΏΐητιΙα1)ί1ΐΙαΐ6πι (ιιΐ εοιηρβ 3υχ1α 6α, ςικη 
άβ αηίΓη® οοΓΠίρΙίοηβ ρΓΐΒΐηί98ίιηιΐ9, βίο βαιηίηοοΓ- 

ΓαρΙΐΙ)ίΙίΙαΐ6ΐη αρρβΠβιη), ρροίβοΐο βΐίαηι ίδΐίδ Ιοη^β βχοβΠβηΙίοΓ ίαίΐ ίηηοοβηΙίδΒίηια, βί οχ Ιιαο δοΐΐβιη 

ραΓίβ ίαϋ ίηοοΓΓαρΙίύϋίοΓ (41). 

ΑηΙ. Βαΐΐοήηί ηοΙβΒ. 

χη οτβ χρή\ί$, ΑΙ ηοη ίΐα ΡαίΓυιη ηοδίΓοπιπι δα- Οηία ίη ΙβαΙα νίτρνιβ (ηιΐ άβρηναΐίο αδ οτηηχρβοβαίύ^ 

ρίβηΐία, ηοη ίΐα δβηδΠδ πιαίΓΐδ Εοοίβδί». Εοοβ ίάβο ρβτνβηίί αά Βΐιτητηητη ρηηίαα$ ; βίο ΐδί(1οΓα9 

ΙίΙ)ί άαο ίΐΐα ίηνΐοβπι ουη]υηοΙα : €/ιη8ΐη8 8θΙιΐ8 αδ ρΓοηηηΙίανίΙ (8αρΓ.^>: 8οΙα (Οβίρανα) ίηΐβτ Ηοηιχηβ$ 

ητηηί ρβοοαίο ρνοΓ8ίΛ8 ίηίβρβν (ηϋ : βΐ ρααίο ίηΓρα : η (ηχΐ ρΐαηβ ίηοοτηιρΜίΙχΒ, Ρογιό δί 8ΐιιηηιη7η ρηχή- 

8οΙα \ΐνρο Ώβίρανα ^χιχί ρΐαηβ %ηεονηιρΗδίΙχ8^ δοί/ί- ίαΐίε, ρΐαηβ ίηοοίΎηρίίΙήίβ οοηδΙίΙυίΙυΓ ίη οιΐ3αδνί8 

ΰβί ίηίβρχ^α α ρβοοαίο : αβ Ιιαο βηίπι οοΓΓυρΙίοηβ 

8ΘΓηιο Θ8ΐ. Ιηιο βχ βο ςαοά βοι^υδ Ο^πδΙιΐδ ρΓΟΓδίΐδ 

ίηΙβ^θΓ ίαβιϋ α ρβοοαίο, οθπιίβ αιιοΙοΓβιη οοηοΐα- 

άβτβ, ΟβίραΓαπι ςυοςαο δοι,ΑΜ ρβοοαίο ουίνίβ ίηαο- 

οβδδαιηβΧ8ΐδΙβΓθ2[β1)αίδδβ. €υΓηαπι?ΡΓορΙβΓθα, ίη- 

(|αί(, ςπία πιαχίη)α,(^υβθ 1ια1)6Γί ρροΐιιϋ, οΰπιΟΙίΓίδΙο 

δίπιίΐίΐυάο Οβίραρ» ιηββδο άβ1)τιϋ, ρΓοίηάβςΰθ ΙχίΒΟ 

ΟΙΐΓΪδΙί Οοηιίηι ρΓββΓο^αΙίνα ροΐίιΐδ (^ααπι α δυί οοη- 

δΟΓϋο ΟβίραΓαπι δαηοίαπι Γβρβίΐαί, ίπιο ροδίυΐαΐ 

ηΐ ίρδί (ς[ΰαη1αίη βοηΐιιι, ςυββ Οβί δίιηαΐβί ηοιηίηίΒ ρΓορηα βιιηΐ, ραΓίίοβρδ ββδβ ροΐβδί ραηΐδ Ιιοιηο] 
ίυβηΐ οοιηιηυηίδ, αο $οΙί Οβίραρ» ίηΙβΓ ρπΓΟδ 1ιο- 
πιίηβδ ΐΓί1)ΐιΙιιπι ίά ΓαβηΙ, ςαοά 8θΙ\ ΟΙιπδΙο, (ΐυα 
Όβΰδ Ιιοιηο βδΐ, ΓβδβΓναΙυΓ. 

(40) Οαοά αποΐοί (ϋοϋ μετά τδν απόρρητον 
τής Παρθένου τύκον, νθΓίβηάιιιη, ραΐα^ί, ρεν \ηβ(- 
(αΗΙβΥΐϊ ρανίχΛτη νίνρχηχε ; Ιιιπι ςαία ρΓββροδϋίο μετά ρβοοαίί α1)δβη1ία, 3απι «ί ρΙπΓθδ δίηΐ ςαί οπιηί ρβο- 
οαίο οαΓαβπηΙ, ρΓοίβοΙο βχ Ηαο ραΗβ ηοη ροΙβ3( 
6886 αΚβΓ αΙΙβΓΟ ρυηοΓ αυΐ ίηοοΓΓυρΙίοίΠοΓ, 
ουπι α1)δαΓ(1β Πη^αΙυΓ δυηιπιυπι δυηιπιο Π)α)ηδ. 
ΑΙςιιί δαηοΐί αη^βΐί ηηΐΐο υηςυαηι ρβοοαίο ίηςιιί- 
ηαΐί δπηΐ; 6γ^ο, δίοιιιίάβηι ταΐία δοιαοι ΙιαϋβαΙαΓ 
αοΐυαίίδ α ρβοοαίο ίηιηιυηίΐαΐίδ, οαιη αη^βΐί ^αο• 
ςαβ δαπιπιιιπι ρηπίαΐίδ αΙΙίροπηΙ, οοηοίρι υΐκϊυβ 
ηοη ροΐβδί ςαίδρίατη ρϋΗοΓ αη^βίΐδ, δίοιιΐ ηοο αη• 
|;(β1ιΐ9 αίιβθΐο ρχΐΓίοΓι ΕδΙ Ιαπιοη αΐία ταΐίο, ρΓορΙβΓ 
ςυαπί νβι ίηΙβΓ 608, αιιί ηυΐΐο ηηι^ιιαπι ρβοοΑίί 
ηδθΥΟ ίηίβοΐί ίαβΓίηΙ, αΐίτιβ αΐίο ρηηοΓ βδδβ βΐ άίοί 
ροδδίΐ. δρβοΐαπ βηίπι ροΐβδί ΓβοοδδΠδ α ρβοοαίο 
ηοη πιοάσ ςαοαά αο^ητη, δβά βΙΙαπί ςυοαά ροίβη- 
Ηαπι, ΕΙ 8ίο ραηοΓ βτϊί^ φιϊ α ρβοοαηάσ Γβπιοϋοΐ*, 
αίςαβ ίη ϋοηο ΓίΓπιίοΓ βίδΐίίβηΐ. ΡΓοίηάβ §. ΤΙιο- 
ωαδ (1. ο.) : ΑχΛρτηεηίιιηι ρχιήίαΙί8 €$1 8β€ίίηάητη δαίΐβπι ροβϋοβ ρΓο βο υδΐίΓραΙυΓ ςαοά βδΐ ίαΐίηβ η νβ€€$8ητη α οοηΐνα,ηο ; βί ^ηια ίη 1)€αΙα ΥίΓρΙπε (ηϋ ρΓο/ίίβτ ; ίαπι ςαία, βΐίαπίδί νβϋδ νβΓίβΓβ ρο8ί, Γβ 
ίβΓΓί ίά ηοη ίηοοπιηιοάο ροΐββΐ αά ΟΓάίηβιη ηοη 
ςυίάβπι ίβηψοτχΒ, δβά οαη8αΐΗαίί8. ΙΙοο ραοΐο ρρο- 
ροηίΙαΓ Ιιίο ηο1)ίδ δβηΐ6η(ία,ίη(]υίΙ)υδάαπι βΐίαπι οα- 
ΙίιοΙΙοίδ δοΐιοΐίδ ΓβοβρΙα, άβ ^ΓαΙία αη^βΐίδ ίηΐιιίΐα 
ιηβΓίΙοηιπι ΟΙιπδΙί οοΐΐαΐα, ηοηνβΓοορΐηίο ηΰδρΐαηι 
ααάίΐα άβ αη^βΐίδ αηΐβ Ο^ΗδΙί δαίναίοπδ αάγβηίαιη 
ηοηάτιιη ίη ςραΐΐα βΓΠίαΙίβ* 

(41) ΟϋΓ, ιηςιιίβδ, Ιβΐάοπιβ, νβΐιιΐί δβηίβηΐίαπι 
8ΐιααι οοαΓοΙαπδ, άίοίΐ Οβίραναηι βαι^τεμ εχ ηαο 
ΡΑΗΤΒ ίη€θΐΊαρΗΙ)ίΐ€ηι ιηαρχ3 ςπαπι αηρβίοε /αΐδδβ? 
Ββδροηδίο ρβίβηάα βδΐ β οοηΐβχΐιι, ίη ςαο νίάβΓβ 
ΙίοβΙ άοοίπηαπι οαΐΐιοΐίοΐδδοΐιυϋδ οοπιπιηηίδδίηιαηι. 
δαηβ ({ΐΐθπιαάπιοάιιηι δοΐιαΐ» ρηνίίαΐβτη αΙΙβηάαηΙ 
ρβΓ Γβοββδαηι α ρβοοαίο ; ίΐα Ιδίάοηΐδ ουπι αηίπια) 
ιηοΓίβπι αο οοΓπιρΙΙοηβιη ίη ρβοοαίο οοΐΐοοαβββΐ, 
ίηϋονπΛρίχοηβηι ΛβΙϊιύί ρβι• Γβοοδδΐιπι ίη ρβοοαίο. Ηίηο 
δίοιιΐί δαηοΐιΐδ Τΐιοηιαδ (1, άίδΐ. χγιι, ς. 2. αΓί. 4, 
Ρ08ΐ Γβδρ. αά 3) βχ βο ρήποΐρίο οοηοΙιΐδβΓαΙ : άβρηταίίο αΐ) οιηηι ρβοοαίο, χάβο ρβι^βηίί αά 8ητηηίίΐίη 
ρχίήίαίί» : βχλΙ) Όβο Ιατηβη^ χη ςχΑο ηοη βΒί αΐχί^χια ρο- 
ίβηίία άββοίβηάχ^ ςχιχ €8ί ίη (]ηαΙχΙ)βί ονβαΐηνα^ (ΐηαη- 
ίχιηι χη αβ β8ί. Οαοάίάβιη βίο άβίηάο ΓβροΙίΙ ^1 άίδΐ. 
44, ς. 1, αΓί. 3 αά 3) : ϋχινίίαΒ ίηίβηαϋΐίΓ ρβν Γβ- 
οβ88ΐίίη α οοηίναήο : βΐ χάβο ροίβΒΐ αΐχςηχά ονβαίηηι 
ίηυβηίη, ^χίο ηΜΙ ρχιΗιΐ8 β88β ρο88χί ίη ΓβΙ)ΧΛ$ ονβαίίε 
$% ηχίΙΙα οοηίαρχοηβ ρβοοαίί ίηρηίηαΐηηι 8χί : βί ίαΙΙ$ 
(χάί ρ\Αηία8 1}βαΙίβ Ρ^χτρίηχΒ, €[χι3β α ρβοοαίο οηρχηάίχ 
βί αοίηαΐί χιηιηηηχ8 /χιίί. Ραϋ Ιαηχβη 8χλΙ) Οβο, χη 
ρχίοηίΐίηχ βναί χη βα ροίβηίίά αά ρβοοαηάηηι. Εγ^ο 
δίαιιίάβπι ρΓοΑίβηάυπι βίΐ, α^ηοά βχρΙοΓαΙίδδίπιιιπι 
ΙιαηβΓί άβ1)βΙ, ΟβίραΓΟΒ ίΐΓπϊιΟΓβπι, φίαπι αηροΐί», 
ίη 1)οηο δ(α1)ί1ί(αΐ6ηι α ϋβο οοΐΐαίαπι ; αο ρροίηάβ 
ΓβπιοΙίοΓβηι ίρ$αηι, ςυαπι αη^βίοδ, α οοηΐραίιοηάα 
1αΙ>β ίΐβΓναΙαιη ίιιΐδδο ; βο ίρδο 1ια1)οηιαδ, ΓαιραποΓ 
ίρδίϋ αιιμβίίδ ίϋΓο οβΙοΒι-αη ροδδίΐ. ΑΙςαί ίιοο ηίπιί- 
πιηι βδΐ,ςηοα Ιδίάοιαδ οοηίβηάίί, αίςιιβ αά ίά οοη- 
Οοί6η(1απι βο τιϋΙαΓ αχ^τοι^\ι^(^^\τή.\ιν\λ\.<)!(^^^^ 39 ΒΐηΟΒΙ ΤΗΕ88ΑΙ.0ΝΙ0ΕΝ818 40 Οιηηί1)η3 ί^ίΐαρ Γ&ϋοηί1)α8 ρβΓρβηδίΒ, Ι&ιιάαϋΒ- 
5ίπια ίΐΐα ηοη ιηοάο ίηοοΓΓαρΙί1)ΐ1ί8, ςιιο άίχίιηυβ 
ιηοάο, ρΓβθ(1ίοαη(1& βδΐ, δβά ίηβυρβΓ ^^βΐίοίδ ςπο- 
ςιιβ 0Γάίιιΐ1)υ3 1ιυ]υ3, ςααιη ιηβιηίηίιηαδ, ίηβΟΓΓΰ- 
ρΙίΙ)ί1ί(α(ί8 ίαίΐ αυοίηζ, ςαβπι&άιηοάαιη ρΓ&θΙβΓ6£ΐ βΐ 
Γ6ΐ)α3 οπιηί1)α5, άβ ςιιί1)ΐΐ8 άίοΐιιιη ββΐ, βχίβίβηΐίβθ 
ο&α3α βχ3ϋ1ϋ. 

XVIII. Υβπιιη ςαο Ιαηάβιη ςιιίβρίαιη ηοιηίηβ,ηβ 
ςιιίά ηίπιί3 ίηίΓα άί^ηϋαίβιη ίαη νΐάβαΙοΓ, βαοΓα- 
ϋ53ίιιιιιιη Ιιοο αο ρΐ&ηβ άί^ί33ίαιαπι, ςαοά Οβυβ 
6ίίθΓΠΐ&τ6ηΙ,^6Γπιβηοοιηρ6ΐ1&Γ6 ρο38ί(? ΑυΙ ςιιΐ1)ΐΐ8 
βαιη 1αυάίΙ)α8 ηηάίςηβ βχορηβιηιιβ, α ςαα Ιαηϋβ 
1)6ηββ6ϋ3 οιιιηυΐαϋ βυιηυβ ? 8ί ι'Ια τούίβ, ίΓα(Γ68, 
ςαβιηαάιηοάαιη οβΓίβ βΐ ιηίΐιί, νίάβΙιΐΓ, ρΓο αοοβ- 
ρϋ» αϊ) βα 1)6η6Ω6ϋ8 8ίιηαΙ ουιη αη^6]ί3 (η&ιη 6( 
&η^6ΐθ8]ιχιηηί8 ραπ53ίιηαιη ίΠαιη ε6ΐβ1)ΓαΓβιηί1ιί 06Γ- 
(υιη βδΐ] άίνίηιιιη ΐΠαιη ηιιηΐίυιη Οβίρ&Γ» Γβρβίαιηυδ 
Αυβ, ρναϋα ρίβηα ^^, ρβρ ςτιαιη οιηηί8 εΓ6&(υΓ&§;&ιι- 
άβί; ΒοτηίηίΐΒ ίβοιιιη, ςιιί ϋ1)ί αάίαίΐ βΐ αηΐβ νίίαιη, 
6ΐ ουιη ^βηίΐα 63, βί αηΐβ 3&1α(&Ιίοη6ΐη, βΐ ίη ίΠα 
βΐ αΐίο ιηοάο ροδΙ ίΐΐ&ιη (42). Ργο 1)6η6Ω6ϋ3 αυΐβιη, 
ςιιί1)υ3 αϊ) βα (ϋΐαΐί βηιηιΐδ, ηο8ΐΏ6ΐίρ8θ8 ίη βα 5βΓ- 
ν6Πΐυ3 ηονίΐαΐβ, ςυαιη ρβΓ Γβ^βηβΓ&Ιίοηβιη αάβρίί 
8υιιιιΐδ ; ηβοιαβ βηΐιη Ηΐία γ6 ιηα^ίβ ΐηηοοβηΐίβδίιηα 
ίΙΙα (ΙβΙβεΙαΙαΓ. Οαοά υΐίηαιη αδδβςυί πίθΓθαπιυΓ, 
ρΓβοί1)α3 ίηίβπιΟΓ&ΙίδδίπΐίΒ &1({ΐΐ6 ίιηπιαου1&Ιβ3 Οβί 
ΓίΗοί, αά §Ιοπαιη οιηιιίροΐοηΐίδ βΐ βαηοΐβθ ΤηηίΙαϋδ 
εαί^ΙοπαάβύβΙυΓ ίη δβπιρίΙβΓηα δ^ουΙοΓυπι δδβουΐα. 
Απιβη. 

δΕΠΜΟ Π. Α. Πάσβις τοίνυν ψήφοις άφθαρτος ή πανύμνητος, 
&'ν είριίκαμεν τρόπον καΐ συ τούτο μόνον, άλλα καΐ 
αφθαρσίας, ήν 6 λόγος Ιδειξεν, α1τ(α τψ νοητφ φαί- 
νεται διαχόαμφ, ώς χαΐ γενέσεως, οΓς 6περ τοίίτο 
δέδεικται πασιν. ΙΙΓ. Άλλα τί αν τις το θεουργιχώτατον τούτο 
προσειπών και πλαστουργιχώτατον, ώς εΐπεΤν, γέν- 
νημα, μή τιό^^ω του προς άξίαν δόξειε φράζειν ; "Ε 
τίνα ί?ν τδν σιχότα πλέξαντες άποδοίημεν ^παινον. 
6'βεν τοσαΰτα εύηργετήθημεν ; Άλλ' ει καΐ ύμΤν, 
αδελφοί, ώς γε χαμοί συνδοκεΤ, 6π^ρ μεν των ταύτης 
χαρίτων χοιν^ μετ* αγγέλων πείθομαι γαρ κάκεί• 
νους τήν πάναγνον συνυμνεΤν τ6 θεΤον εκείνο μή- 
η νυμα ττΐ θεοτόκφ προσείπωμεν ΧαΤρε κεχαριτω- 
μένη, δι' -^ς χαίρει πάσα ή κτίσις* ό Κύριος μετά 
σου, δ'ς σοι παρήν καΐ προ του βίου, καΐ γεν- 
νηθείσ^, και πρύ γε του ασπασμού, και κατ' εκεί- 
νον δή, και μετ' εκείνον τρόπον Ιτερον. Άνθ' ων δ' 
άπελαύσαμεν δωρεών έκεΤΟεν, ή μας αυτούς διασώσων 
μεν, οίους δια της αναγεννήσεως ένεούρησεν οδ 
μάλλον ούδενι των απάντων ή πάναγνος χαίρει• ου 
και τυχεΤν άξιωΟείημεν λιταΐς της πανάχραντου κα? 
άμωμήτου θεόπαιδος εΙς δόξαν της πανσβενοΰς καί 
αγίας Τριάδος, 9) πρέπει δόξα εΙς απέραντους αγώνας 
των αΙώνων. Αμήν, ΑΟΓΟΣ Β'. Ιη \ηρν688ηιη ίτηηια€ηΙαα$$ϋηχ Όοτηίηχ ηο8ίτ3β Οβ% ^ ΕΊς χήν βίς τα Άγια ταν αγίων είσοδον της 
(ι€ηΊΙν%οί$ βί Ββιηρβτ νίτρίπίδ Μαήχ αά δαηοία πανάχραντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου χαΐ 

Βαηοίοτητη. άειπαρθένου Μαρίας. Ι. Ουβηιαάπιοάυηι δί δ&ΟΓ&ιη πιβηδαπι ίηηε δοΐυπι 
αάβηηάατη (^ιιίδ αΓΐ)ίΐΓαΓ6ΐιΐΓ, ουπι βα οπιηία, ςυββ 
Ιαιη δοΜίπιί πιγδίβπο οοηδβηίαηβα δυηΐ, αοευΓαΙβ 
δβρναΓβ δί1)ί νίάβΓβΙαΓ, ηιιηί^ααπι, υ( ορίηοΓ, αά 
οοΒηαηι (Ιίνίηαπι αοοβάθΓβΙ : (φίοπιοάο βηίπι Ιιοιηο, 
ςηί ηβςυβ δί υηαπι Ιαη(απ) άΐβαι νίχβηΐ *\ ηΐί 
δαοΓα οΓαοιιΙαΙοςυιιηίαΓ, δίηβ πιαουΐα 683β ΟΓβάίΙτίΓ, 
ιηιιηάί35ίπιυπι ί11α<1ΐ6ΓΓ6ηί8(|υβ οιηηί1)υ3δΐιΜίηιίαδ 
οοηθί^ηβ αΙΙίη^βΓβ οηςααιη νίάβαηΙυΓ ?) ίΐα ςιιίδ- 
ςυίδδ6Γπιοη6πΐ8ί1)ί ρΓβΒδΙίΙιια( βίίβιτβ,ςαί ρυπδδίπια 
(43) ίΐΐα 6( Οβί ν6Γΐ)ί ββηίίποβ εοηάί^ηιΐδ δίΐ, 
ϋίΐΐιΐ βηίπινοΓΟ α πιηΐίδ ρί56ίΙ)υ3 άίβΙαΓβ νίά6!)ίΙυΓ. Ο Α'. ΚαΟοίπερ τζ 1ερ$ τραπέζι εΐ τότε μόνον δεϊν 
τις φετο προσιέναι, ήνίκα αν προς έκεΤνο το ΰψος 
Ιαυτ^ν ακριβώς συνορφη τά δέοντα σώζειν^ ούδέ- 
ποτ* &ν Ιγγιον, οΤμαι, του θείου γένοιτο δείπνου• 
που γαρ ^θρωπος, δ'ς, ούδ' ει μίαν βεβιωκώς ήμέ- 
ραν ε?η, ώς τά ^έΐά φησι λόγια, ρύπου μένειν ^;ω 
πεπίστευται, προσομιλεϊν ά'ν τότε προς άξίαν φα- 
νείη τψ παναχράντψ έκείνψ και περιπεζίου παντός 
άνωτέρφ ; οΰτως ό τήν άζίαν άποδοΰναι φωνή ν τ^ 
ποεναμώμφ ζητών καΐ μητρι του θεόΰ Λόγου τών 
άλαλων Ιχθύων ούδΐν ά'ρα διοίσεΐ' άλλ' ώσπερ τψ 
γαληνψ του Σωτήρος τεθα^ρηκότες, της άπο|δρι5του •® 1.110. τ, 28. •> Ιοί) XIV, 4, 8βο. Ι.ΧΧ. ΑηΙ. Βαΐίβηηί ηοΐ®. ιηοοττίΐρϋΐίΐΐοτβηι αηρβΙί$ βαιη €$$€ βχχ&Ιίίηαηάατη, 
ςΐηχ αηρβίοπίτη ίηοοπΊίρίίΙίΙίίαΗΒ αίρηβ βπηϋαίΐΒ 
αηοίνίχ βχ$ΐΗ€τα, Νοη βταο Ιδίάοραδ βυαπι δβηίβη- 
Ιίαηι ίΐα οοαΓεΙαΙ, υΐ ίη αΐίςαο αηξβΐίδ εοββίδδβ Μα- 
ηαιη δί^ηίΠοβΙ. ΙηΙβππι ουπι βχ αίοΐίδ ρΐαηβ α1)- 
δυΓίΙυπι δίΐ, αηςβίίδ ρυπίαΐίδ δαπιπιιιιιι αι^βρίίδ 
ροδδο βυπι ρυηοΓβτη ρρίΒάίοαΓί, (ΐαί ηβ βαπι (}υί- 
άβπι δππιπιίΐαΐβπι αΙΙίββπΙ, ςυ» ίη ίτητηηηίίαίβ 
αοίχιαίί α ρβοοαίο οοπδΐίΐίΐ ; οαπιςϋβ Οβίραρα Υιγ^ο 
ηοη αηίαδ ςυΐίίοπι αυΐ αΙΙβηυδ, δβά οηιηίιπη Ρα- 
Ιπιπι οοηδβηδυ Ιαηςααπι ουηοΐίδ νίΓΐυΙί1}υδ ραπ- 
ΐΛίβ ΒΏίβββ\\Βϊί% 06]6ΐ)Γ6ΐαΓ *, 60 ίρδ6 υηίγβΓδαπι Εοοίβδίφ ΐΓαάίϋοηβπι οπιηίπιοάδθ ΥΐΓ^ίηΙδ ίπιιηηηί- 
(αΐί α ςαονί3 ρβοοαΙο δτιίΓΓΟ^αηΙβιη 1ια1)6ΐηιΐ8. 

(42) Ραίαπι βδΐ, αηοΙοΓβπι δίςηίΠοαΓβ νοίυίδδβ, 
Οβηηι ηυηςυαπι ουπι Μάπα ηοη ίαίδββ : ςυοά βχ- 
ρΓβδδΐιπι ρυΐαΐ ίη ίΐΐο Εναη^βΐί, Οοτηίηη8 ίβαιτη. 
ΑΙ ΗίΕο ςποςυβ δβηίβηΐία, ηΐ αΐίαδ νίάίπιυδ, ηβοβδ- 
8απο ροδίαΐαΐ, ηβ ίρδαπι νίΙοΒ ίηίΐίυπι ίη Μάπα. 
αΐίβηυπι α Οβο βχίδΙιιηβΙτίΓ. Αάβο δβ υΙ)ί(|η6 δροηΐβ 
ρΓοάίί (ΐΦοΡαίΓυπι πΐ6ηΙίΙ)αδ αΙΙβ ίηΩχα ΟοοΙπηα ! 

(43) Υίάβ πιΟΓβπι ίη Εοοίβδία ΓβοβρΙαπι, ϋΐ Μάπα, 
αηΙοη6ΠΐαδΙίοβ τής παναμώμου, οτηηί τηαεηία οα- 
^€ηί^$^ ηοπιίηβ ίηάί^ίΙαΓβΙυΓ. 41 8ΙΒΜ0 ΙΝ ΡΒΛδΒΝΤΑΤΙΟΝΕΜ Β. ▼. ΜΑΜΛ. ϋ γ•υ<5μί6β διβ(τϊ)ς έχιίνης, καΐ 8ιέ τούτο (λάλιστα, Α. νβπιιη βίοαΐ &£ΓαΙ)ίΗ δαίναίοπδ Ββαί^ηίΙαΙβ οοηΟβί, Ιν' δτι ^ύπος εΙδ<$τι< ήμβΤζ τ^ χοινων{(|( χαθα- 
γνισθώμεν^ τ&ν 'ίσον δή τρόπον χάπι της μαχαρ(ας 
λογιστέον Παρθένου* χαΐ διά τούτο ταιύτΐ(^ προσ- 
λαλητέον εϊς $ύναμιν, ως δν δι' ών αυτήν προσ- 
υμνοΰμεν, ών κΓργασται παραδόξων μβμνημένοι 
πραγμάτων, Αγιασμών χα ι χηλίδος άποφερώμεθα 
Ιχπλυνιν. ίηβη&ΓΓ&1)ίΐ6ΐη ίΐΐτιιη οίΙ)αχη (Ιβ^δίαιηυβ, ίάςυβ 6& 
ιηαχίιηβ άβ 6&ιΐ8ΐι, υΐ α ιη&οαίίβ, ςτι&Γαιη οοη8θϋ 
ηοΙ)ί8 8ΐιιηιΐ8,ρ6Γ οοιηιηιιπίοηβιη βιηαηάβιηαΓ ; βαιη- 
άβιη ίη ιηοάυιη βΐ άβ 1)6&1α ΥΐΓ^ηβ βχίβΐίιη&ικίαπι 
6δΙ ; αο ρΓορΙβΓββ 86ηηο ρΓΟ νίΓί1)α8 ίηβΙϋαβΗάιΐΒ 
άβ ίρδα βδΐ, ιι( οτιιη ηαίΓ&1)ί1ί&, ςηβθ ^βδδϋ, οοιηιηβ- 
ιηοΓανβΓίιηιΐδ,ρβΓ }ι8βο β&άβιη, ρΓορΙβΓ ςηβθ Ιααάββ 
6^Π8 ^61βI)Γ8^η118, ίρδί δαηοΐίβο&ϋοαβχη 6( ιηαοα1&- 
Γαιη &Ι)1ηϋοηβιη ΰοηδβφΐ&ιητίΓ. 

II. ββθΐβπιιη οαιη βοπιιη,ςηθθ αά ίρβ&ιη βρβοΐαηΐ; 
ηίΐιίΐ οιηηίηο δϋ, ςαοά, δί ΐϋβηΐβ άίϋ^βηΙβΓ νο1τ&• 
ΙιΐΓ, ίοΓίηαιη βαηοΙίΟοαΙηοβιη οοηΐβιηρίαηΐί ηοη 
ίηςβΓαΙ (44) : ίτιιη νβΓΟ ηίΙιΠοιηίηιΐδ ίά ΐρβιπη 
ρΓ8ΒδΙαΙ βΐ ίη^βδδΏδ β^ι18 ίη δαηοΐα βαηοΙοΓαιη. 
Ρ Ηοο δίςυίάβιη ιηγδίβηητη αΒίιηο ο1)ν6Γδ&ηδ, οοηϋ* 
ηιιοίά,φίοά ηοιηίηθρΓβθββίθΓΐ,Ι&Γ^ϋαΓϋδ οιηηίΐιαβ, 
ςιιί ϋΐαά ίάβιη ρβηίΐίΰδ ίηίΓΟδρίοίβηάί ίαβπηΐ 8ΐα- 
άίοδί. Οβ ςιιο ουιη ίιηρΓβθδβηΙίαπιηι ςιιοςηβ άίοβρο 
α^^βάίαιητίΓ, αΐίηαιη ηούίδ οοηϋη§α(,υ1 ιηβηΐβ βί• 
ιηιιΐ 8&ηο(ίβοβπιυΓ β( Ιίη^ηα, βΐ αΐίςαίά. ςαοά 63113- Β\ 'βστι μίν ο^^^ ούδ' Λν ϊν των χατ' αυτήν, ού- 

δίν, δ' μή μόρφωσιν έντίθησιν άγιαστιχήν, φ λόγος 

ταΰτα λογίζε^θαι, ούδεν^ς δ' ήττον χαΐ ή εΙς τά των 

αγίων "Αγια είσοδος• 8 τψ νψ παραστάν, έχ τούτου 

γ' εύθυς, 6' χαλεΤται χαρίζεται, φ προδργου περιε- 

λίττειν Ινδον αυτό• περί ου χαΐ νυν ήμϊν εΙπεΤν 

εΐη χεχινημένοις χαι νόΰ; ίίμα χαι γλώτταν άγια- 

σθήναι, χαί τι χατάλληλον φθέγξασΟαι τ^ τούτου 

προσωνυμία, άλλα μή τφ ΰψει παντάπασιν άπ^δον 

της πανάχραντου, εΐ χαΐ του πρδς άξίαν, δ πάντως 

Ισται^ άποδεΤν συμβαίη τίϊρ λόγψ. 

άβοα ιηγδίβιϋ ηοιηβηοΙαΙτίΓ» τβδροηάβαΐ, αιιΐ βαΐΐβιη ςυοά &1) ίιηιη&ουΐ&ΐίδδίιη&θ ίΐΐίυδ (45) οβίδίΐαάΐηβ 

ηίιηίδ ηοη &1)Ιιογγ6&1, β£Γαη ροδδίπιυδ ; ςη&πιγίδ, ςηοά οβΓίίδδίπιβ ββΐ, αϊ) βο ςιιοά άί^ηίΐ&δ Γβί ρο8ΐη1&1, 

ίαΙτίΓυοι 8ϋ, τι1 δβΓηιο Ιοη^ίδδίπιβ α1)806άα1 ! 

III. 8αη€Η ϋ&ςαβ $αηοίοΐΊΛγη ηοπιίηβ ρηαβ φΐί- 
άβιη πιβηΐο β&οΓ&Γίαπι ίΠυά 0β1β1)Γ&1>&1αΓ, ςιιοά βΙ 
&Γ0&Π1 βΐ (Ιβ^ίδ) 1&1>ΐ]1α8, βΙ οιηηία ί11& γβηβΓ&ηάλ 
Μογδίδ ΐΓοραα αο Ιβ8ϋηιοηία(46)6οηϋηβ1)&1:ίη ςαο βΙ 
βιηυηάαΐίο ρ&Γαϋ&ΙΠΓ &0β6ά6ηϋ1)υ8, &β νβίαϋ ο1) 
οοηίοδ ροη6ΐ)&η1υΓ βΙ,ρΓορβ άίχβηπι,6η&ΓΓα1>&η(ιΐΓ 
αάπιίΓ&ηάα ίΐΐα ρΓοάί§;ί&, ςαΐΒ οΐίηι ρβΓρ6ΐΓ&1& ίαβ- Γ'. "Αγια τοίνυν Αγίων πριν μίν δ νεώς διχαίως 
έχεΤνος δμνεΤιο, δ'ς χα! χιβωτδν έφερε χαι πλάχας, 
χαι τά σεμνά πάντα ΙχεΤνα Μωσέως τρόπαια χαΐ 
μαρτύρια, έν φ χαι τοΤς προσιουσιν ή χάθαρσις, 
χαι των πάλαι θαν>μαρτουγιών παραδόξων ίχθεσίς 
τε χα! διασάγησις έτελεΤτο' χαΐ ήν οόδΐν αληθώς 
Ιτερον, ών γης περιείχε χύχλος, του θείου μάλλον εχείνου τεμένους άγιαστιχήν Ιξιν ή χλήσιν αυχουν. Ο ταηΙ.^ΈΙ ρΓοίβοΥο, βχ οπιηίΒυδ φίδθ <βΓΓ8Β &πιΙ)Ηα 
οοηΙίη6ΐ)&ηΙυΓ, ηϋ αΐίηά τβρβΠΓβ βΓαΙ ςηοά ρΓβθ άίνίηο ϋΐο δ&ΟΓ&ηο δ&ηοϋ&οαηάί τί, ιιιιΐ Βοηοϋ &ρρβ1«' 
ΙαΙίοηβ ^Ιοηαη ροβδβΐ. *Οσπερ δΐ λυχνιαΤον μίν φως, σφόδρα φωτεινδν 
χαΐ χρηστδν,Ιως &^ τδ λειτουργιχδν δ μου χαι £ρ- 
χον της ημέρας χαλύπτεται σχευος, του δΐ μεγάλου 
προκύψαντος φωστήρος περιττή τε ή φωτοποιδς 
έχείνη δαπάνη χα! μιχρου λόγου πάντως αξία τψ 
δπερπλήρει της ήλιανης άκτΤνος• οΰτως "Αγια 
αγίων δ χώρος, δ'ς τουτ* Ιϊχουεν, έχεΤνος νυν έχρύβη 
τ» χα! χρή^ιν ούδενι παρέχων άπέσβη, δτιπερ "Αγια 
αγίων έτερος έχείνου μαχρψ παναγέστερος οΤχος 
άνηγέρθη τε χα! άπήστραψεν, ή πάναγνος, φημ!, χα! 
φωτοειδεστάτη θεού νύμφη. ΥβΓυπι ςαβηι&άιηοάαιη Ιαπιβη Ιαββπιβθ ν&Ιάβ ίο1• 
^άυπι ςαίάβπι &!ςηβ υΐϋβ βχίδϋπιαΙαΓ, φΐοαβςιιβ 
ναδ ίΠαά άθΐϋβδοίΐ, ςυοά άίβπι ρτοβδίβΐ δίπιαΐ βΙ 
ίηοΐιοαΐ ; πι&^ηο αυΐβπι Ιηιηίη&Γί βχοηβηΐβ, 38ΐη 
ρΓορΙθΓ Γ&άϋ δοΐ&ηβ βχυ1)βΓ&ηϋ&ιη δυρβΓναο&ηβλ 
ρΓΟΓδυδ ηβε άί^ηα, ου3ΐΐ8 τβΐ πιίηίιηα 1ι&1)β&1ιΐΓ 
Γ&Ιίο,68ΐ Ιαπιραάίδ ίιηρβη8& : ίΙ& δ&ηοΐ&δ&ηοίοπιιιι, 
Ιο 0118 δοϋίοβΐ φΐί Ιιοο ηοπιίηθ &ρρ6ΐ1&1>ΑΐυΓ, ηαηϋ 
6( βώ οοαϋδ βαΒΙαΙαδ βδΐ αο άβίβΐηβ,ηίροΐβ ηηΐΐηιη 
ουίρίαπι οοπιπιοάααι αιηρίίιΐδ οοηΓβΓβηδ, ροδίςυ&πι 
αΐία άοιηυδ, ςυ» τβΓβ 8αηοΙα εαηοίοηαη άίοβηάλ, ρήοΓΐ ΐΐΐα Ιοη^θ β&ηοϋοΓ βχοίΐαΐα ββΐ βΐ Γβίηΐδίΐ, ρπΓί38ίιη& βοίΐίοβΐ &ο Ιαοίάίβδίπια Ώ^ί 
βροηδα. 
Δ\ Άλλα δή χαι τά ποώην "Αγια αγίων,* έγώ ΙΥ. Οαίηίηιο ρηοΓ& ίΠα 8αηοία Μηΰίοτητη Ιιαηβ 

ΑηΙ. Β&ΙΙβηηί ηο(8Β. (44) ΕΙ 1ΐ(Β0 ρΓοροδίΙίο ροδίυΐαΐ ηΐ Υιγ^ο &1) β 
ΟΓί^ίηαΗ 1&()β ίαιαιιιηίδ ρΓβθάίοβΙυΓ.Ουοπιοάο βηίηι 
Μαηα οοηοβρίίοηβπι Γβοο^ίΙαηϋ αηίπιο δ&ηοίαπι 
ςιιίάρίαηι 0ΐ)ΥβΓ8&Γβ(υΓ, βί ίη ρβοοαίο οοηοβρία Ωη- 
βϋπΓ ? 

(45) Εη ΜΜ ηίΓδαδ Μ&ηαπι αηίοηοπι&δΐίοβ τής 
πανάχραντου, χΐΛΐηα€Ηΐαα$$\τη3Β , αρρβΠαΙίοηβ ίη- 
άίοαί&πι. Ηίηο βνίηοίΙαΓ, οοηιαιηηβ ίά ίηΙβΓ ϋάβίβδ 

ίΐΐίδδβ. 

(46) Τβ8ΐίηιοηί& δοϋίοβΐ, ψχα ίη πιβηΐβπι Γβνο- 
6ΐϋ)&ηΙ, Αο νβίαΐί οοηΐίβ ο^^1^^β])αηι ηιίΓαοαΙα οΐίπι 

Ρατβοι.. αι. ΟΧΧΧΙΧ. α Οθο ρ&Ιγ&Ια, οα]η8Πΐοάί βπιηΐ υα$ΰηΙηηί ηιαηηΛ^ 
ίαΙ)ηί« Ιβ^ί$, νχνρα Λανοη^ %ρ8α ατοα^ ίη ςηα Ιιββο 
οοηΙίηβ1)αη(υΓ. Οαα άβ Γβ Εχοά. χυι, 32 : Ιτηρ/β 
^οίηο^ βχ βο {τηαηηα)^ βί α^ίοάίαίην ίη /ύΙηνα$ Γβ• 
ίνο ρβηβταίίοηβΒ : ηί ηονβΗηΙ ραηβτη^ ^χιο αίχιί νσ% 
%η 8θΐαηάίηβ, ^ηαηάο βάηοίί β$α$ άβ Ιβττα Μρί/ρΗ. 
ΕΙ ΟβαΙ. XXXI, 26 : ΎοΙΙχΙβ, ΗΙηιτη ί$ίηϊη βΐ ροηϋβ 
βητη ίη ΙαΙβτβ ατβχ ((Βάβή$ Οοτηχηι Οβχ νβ$ίΗ, ηί $α 
ι6ί ΓοηΙτα ίβ χη ίβίίχτηοηχηηι. Εί Νηπι. χυιι, 40 : 
Κβ/βτ υιν^αηχ Αανοη χη ίαΐβνηαοηίητη (βΒϋτηοηη^ ιιΙ 
ΒβτνεΐΗΓ χΜ ίη $ίρηηηι νβίβΐΐίηηι ρίχοτητη Ι^ταβΙ. 13 18100111 ΤΗΕ88Λ1.0ΝΤαΕΝ8Ι8 44 Λρρβίΐαϋοηβιη, αΐβ^ο ςαίάβιη αΛίίΓΟΓ, ίάβο Γβοβ- Α. ^ομ^ζω, θιδ[ τουτ* Ισχβ τήν πρόσρησιν ταύτην. ρβΓαηΙ, φΐοά δβάβιη ρο8ΐβΓίθΓίΙ)ΐΐ3 Μδοβ 5αηοΙί3 
8αηο(θΓαιη ρΓφ][>ϋηΓ& βΓ&ηΙ, ςιι» δίη ιηίηυδ Ιβιη- 
ροΓβ αΙ οβΓίβ ΓαΙίοηβ δοηοΐίΐαϋδ β1 (Ιί^ηίΐαΐίβ ίΠΐβ, 
ςιι&ηίαιη ηθο ιηθη(6 Εϋδβςαί ΙίοβΙ,αηΙβοβΠιιηΙ : ηοη 
8€οα8 Ώ6ΐηρ6 &ο 81 ς\ιί9 8θ1ί9 ηοιηίηβ ηοη ίηοοη- 
£ηιβ §Ιο1)απι νοοβΐ ρΓορΙβΓ Ιαοβπι δοΙατβπιίαΙΰΓαπι, 
▼βΐ&ί άοιηιΐδ ςυββρί&ιη ρΓ0][ί6Γ Γβ^βιη, ςπί ίη 6& 
ΙιαΙ)ί(&(απΐ9 βδί, βΐίαπι ρηα9 ςυαπι ίά οοηϋη^αΐ, 
Γβρία αρρβΙΙβΙαΓ. ΕΙ ςαβπι&άιηοίΐααι 1αιηίηί9, ^ηοά- 
ατίθ οοπιραΓ&ΙιΐΓ, βχί^ηα ςτκβάαηι ουαι πια^ο ίΠο 
6( ίηβχΙι&υ9ΐο Ιηιηίηβ δίπιίΐίΐαάο βίΤβοϋ, ηΐ Ιιηίο 
φίοςαβ βαάβοι ΙηϋαβΓβΙαΓ (Ιιιιηίηίδ) άβηοιηίη&ϋο, 
αίςαβ ίρ9ΐιιη Ιιοο ηοπιίηβ ίάβο νοοαγίιηιΐ9, ςυία δτι τα δεύτερα δή ταύτα *Αγια αγίων, & καΐ εΐ 
τούτο (47) τψ χρ<5νψ, άλλ* εΙς άγιότητος και λ<5γον 
άξ(ας, ούδ' ϊστι λογίσασθαι τ6 πρεσβεΤον, είσοικί- 
σεσθαι ^μελλεν* ώσπερ &ν ΐι τις τδν δίσκον διά τδ 
μέλλον φως ήλιον ουκ άπιιχ,ότως προσεΤπεν, Ι) βασί- 
λεια δια τον οΙκουργι{9οντα βασιλέα, καΐ πριν τοΰτο 
γενέσθαι* και καθάπερ, οΤμαι, τψ τεχνητφ τούτ€|> 
φωτί ή μικρά προς τό μέγα και άδάπανον όμοι^της, 
της, τοΰθ' β νυν προσαγορεύεσθαι δέδωκε, κάκεΤνο 
πρ(5τερον Ιγνωκότες, εΙς τοιαύτην καί τούτο κεκλήι 
καμεν έπωνυμ(αν* τλν Γσον Είρα τρίπον τά νέα "Αγια 
άγ(ων, ή νυν ήμας άγι^σασα λέγω κόρη, τά π^λχί 
*Αγια άγ(ων ούτω φωνεΤσθαι πεπο(ηκε. ρήΰδ ί11ιΐ(1 οοβηονίιηπ9 ; βαάβπι ρροΓδυδ ταϋοηβ ιι( γβΙβΓα ίΐΐα δαηοία Βαποίω^ίτη δίο αρρβΠαΓβηίαΓ, ηονα 
ϊιοθο ρΓ8θ9ΐϋ6ηιη1 Βαπΰία ΒοηοΙονητη, ίδΙα, ίηςααιη, ρυβΙΙα, ςα» ηιιηο ηοδίτβθ δοηοϋβοαϋοηίδ ββΐ 
αυοίτίχ. 

V. ΕΙ δαηβ ΓβοβηΙιΟΓα Υιαο δαηοΐα δ&ηοΐοηιιη Β 
ηον& ςααά&πι ταϋοηβ ν6ΐθπ1)ΐΐ9 ί11ί9 9αη( ειηϋ- ςιιίοΓα.Νβςηβ βηίιη ί11& 90ΓϋΙ& ίιιί896η(, ηΐ Ιιοο ηο- 
ιηίηβ νοοατβηΙυΓ, ηί9ί 19, ({ηί α Ιοηςβ γ69 ίαΙΠΓαδ 
ρΓθ9ρίοί6ΐ)&(, οία οοΰ1θ9 ροδΙβποΓα Ιιφο 1ια1)υίδδ6ΐ, 
ρΓορΙβΓ ςτίΦ 11119 ςυοςαβ βΐ βχδίπιί, βΐ δαηοϋΩ- 
οαηάί γί ροΙΙβΓβ, βΐ ςη» ίηάβ οιία βδΐ αρρβίΐαϋο 
οοηϋ^Ι, ηοη δβοαδ &ο δί υΓΐ)δ ςηβθοί&ιη α οοηάίΙοΓβ 
8Ώ0 ηοπΐ6η ΓβροΓίβΙ. ΙάοΪΓΟΟ βηίιη,δίουΐ άίοΐααι βδΐ, 
6ΐ βΧδίΓαεΙα ί11& ίαβπιηΐ;, βΐ αρρβΠαΙα 9υη1 δαηοία 
ίοηοίσηι/η, ψιοά αά βειπι βχοίρίβηάαηι, ςηββ 3αΓ6 
ιηβΓίΙο Ιιοο ηοιηίηβ βδδβηί βχοΓηαηάα (48), ρΓ®(ΐ69• 

11η&1& ΓυβΓαηΙ. 
VI. δβά ίη9ηρ6Γ,ςα6πι&(1πιοάαηι Οβηβ, αηΐβςυαηι 

Ιιοπιίηβπι οοηάβΓβΙ, ρρορΙβΓ Ιιοπιίηβηι ίβοίΐ οοβΙιιπι 

βΐ ΙβΓΓαπι, βΐ ςαοίςηοΐ δΐιηΐ Γβδ γίδίΙ)ίΙβδ : αά βηπι• ο ίνθρωπον πεποίηκεν 6 θεός• τον αύτ^ν Κει τρόπον Ε*. Και ^ν δήπουθεν τά πρόσφατα *Άγια άγ(ων 
καινόν τίνα τρόπον των πρεσβυτέρων αρχαιότερα* 
έπει ούδεποτ' ίν τοΰτ' εΐχον κληθήναι έκεΤνα, &! 
μή τοΤς τά τζό^^ω βλέπουσιν όφθαλμοΤς τά υστέρα 
ταΰτα προύτέθη πρδ οφθαλμών, δι* ά και το φβ- 
νηναι χλ\ άγιάζ^ιν έκείνοις, και ή εντεύθεν προση- 
γορία, καθάπερ πόλις τήν έπωνυμίαν άπδ του κτί- 
σαντος ειληφυΐα* διά τοΰτο γάρ, ήπερ εΓρηται, καΙ 
κατεσκεύαστο καΐ •ίϊκουσεν "Άγια αγίων εκείνα, 
^τι διαναπαύσειν προώριστο τδν τουτ' άξίως 
άκούσοντα. ζ'. "Αλλως τε δΐ καθάπερ ούρανδν κι\ γ ην καΐ 
δ'σα των δρωμένων, πριν ανθρωπον είναι, διά τον άβπι πιοάηπι οροΓΐβΙ)&(, η( ρρορΙβΓ ηογαπι Ιιαηο 
ΟΓβαΙΰΓ&πι (49), ρΓορΙβΓ Ιιυηο Ιιοπιίηβπι αη^βΐίδ 
ρπΒοβΙΙβηΙβπι (δο. ΜαΓίαπι) άοπιίοίΐίυπι ςηοάά&πι 
ρηοΓίύαδ ηοΙ>ΐ1ίιΐ9 οοηάβΓβΙαρ. Εχ9(Γυί1ηΓ ίΐαςηβ, 
6ΐ αρρβΠαΙίοηβπιίΙΙ&πι, α 9αηοΙίΙ&Ιβη6Πΐρβ άαοίαπι, 
ςυ&πι ηυ11αΓβ9 αΐία βχ ίί9,(ΐα8θ Γαοΐοθ ρηηδ ΓυβΓαηί, 
&ά6ρΙ& βΓ&(, ρΓορΙβΓβα ςιιοά ηαΐΐα ίηΙβΓ «Βάβδ (50), 
φΐο οοηάίΙβΒ οΐίπι Γαβραπί, δ&ηοΙίΩο&ϋοηίδ οίίΐοί- 
η&πι (2(1) ίη δβ ΓβοίρβΓβ πιβΓηβΓ&Ι, Ιιαηο, ίηςη&πι, 
αρρβΠαΙί οηβπι ρΓορΙβΓ Ιιοιηίηβιη Ιιυηο 9αηοΙί 95ίωαη} , χα\ διά τό καινόν δημιούργημα τοΰτο, τον δπίρ 
νόας £νθρωπον, κρεΐττόν τι των προτέρων οίκητή- 
ριον δημιουργηθηναι* Γίνεται τοίνυν και ^ς ουδέν 
τι των προγεγονότων τετύχηκε προσηγορίας, τήν έξ 
άγιωσύνης λ^γω, έπει ουδείς Ικανώς βΤχε των πάλαι 
Ιργαστήριον άγιωσύνης κεκληρωκέναι, ταύτης δ 
Ιερός εκείνος τυγχάνει σηκός διά τόν άγιώτατον αν- 
θρωπον, τό πανάχραντον σκεΰος, τό παναμώμητον 
δγγος, τό μέγα και άκηλίδωτϋν κειμήλιον, τήν πανυ- 
πέραγνον τοΰ θεοΰ Αόγου μητέρα. ρρορΙβΓ γα9 ίΐΐαά ρΓ0Γ9ΐΐ9 ίπιπιαοαίαίαιη, υρπαοι ραΓί9δίπ)απι, άίΐίβδίπιυπι αο πιηηάίδδίπιυαι οίπιβ- 
Ιίαπι, υηάβςη&ςπβ ίηηοεβηΐίδδίπι&πι (52) Οβί ΥβρΗ πιαίΓβπι, βαοΓυηι ϋΐηά Ιβοιρίυηι δΟΓίίΙιιπι βδΐ. 

Αη(. ΒαΙΙβΓίαί ηο(8β. (47) Ιία οοάβχ ! βπιβηάαΐίοηβπι ςηα Ιοοπδ ίδΐβ 
ίηαί^βΓβ γϊάβΙυΓ, δ&ρίβηΙίοΓΰπι ^υάί^^ο ρβηηίΗβΓβ 
πιαίαί. 8α8ρίοίο δΐιοίΓβ ροδδβΐ, βχοίάίδδβ ραΓίίοιι- 
Ιαιη ιιή. 

(48) όα&ηΐο πια^ίδ 1ι»ε, βΐ αΐία 63ΐΐ9πιοάί ρβΓ 
θΓ&Ιίοηί9 (1βοιΐΓ9τιπι, ΟβίραΓΦ 9&ηοΙί(αΐ6πι βχαΐΐαηΐ, 
&(1βο ηΐ ηί^ίΐ 9&ηοΙίυ9 ίη 0Γβ&Ιί9 βχοο^Ιαη ροδ9β 
9υ&ά6&ηΙ ; βο 1οη§ίη9 9Π9ρίοίοη6Πΐ 1α1)ί9, ςηαηίΐιίΐ 
6δΐ9&ηοΙίΙαΙί ίηΓβπδίΰδ, αϊ) βαάβπι Οβίραρα 9&ηοΙί9• 
δίπια ΓβιηογβΓβ ά6]}6ηΙ. 

(49) Οαοά νίΓ§ο ΌβίραΓα αρρβΠβΙαΓ ηονα οΓβα- 

ίΜΓα, ρ1αη69 ίά αρυά ΡαΐΓβ9 οοουΓήΙ. θΓα11οηί9 

&ιι(6Πΐ οοπδβςαβηΐία Ιιίο ρΐαηβ ροδίυΐαΐ, υΐ οοη• 

άίΐίο οτβαίητχ ηοη αΙίΙβΓ αβ Μαηα, αο ρααίο αηΐβ 

άβρηιηο ϊϊοπιιώβ, ^οοίρίαΙΠΓ. Οβ ρηπια βΓ^ο Μαηβθ Ι) ΟΓβαΙίοηβ ίηΙβΠί^βηάα ΙιβΘΟ δυηΐ. Α ρηπια ί^ίΙΠΓ 
8ηί ΟΓβαΙίοηβ Μάπα ρΓ^άίοαΙηΓ η(ί οριΐδ ρΐαηο 
βχίπιίυηι, αίςιιβ αη§β1ίοίδ ίρδίδ δρίπΐιΐϊυδ ρΓββ- 
οβίίβηδ. 

(50) ΙΙΙυά ηβπιρβ ουδείς Γβΐηΐί αά δβςηβηβ 
σηκός. 

(51 ) ΝοΙαπι βδί, Μαηαιη δβθρβ α ΡαΙηΒυβ αρρβί- 
Ιαπ ίργαστιίριον (ρ/βοίηατη)^ ρΓορΙβΓβα ςαοα ίη 
9ίηα βίαδάβπι ρυπδδίπιο Όβπδ ίηοαΓηαΙίοηίδ πι^β- 
ΙβΓίυπι, τιηάβ οπιηίδ δαηοΙίΠοαΙίο βδΐ βΐ β&ΐπδ, ορβ- 

ΓΑΐΐΙδ βδΐ. 

(52) νίάβ δίικίίυπι ρΐαηβ βίη^ΙαΓβ οβ1β1)Γαηάί 
Ό€χραν3β ρηηίαίβτη ; Υΐάβ 1)Γβνίδβίπι& ΥβΓΒοηιπι ρβ- 
ΓΪοάο Ββίραροπι ρΓβθΐΙίοαΙαιη αΐί πανάχραντον, πανα- 
μώμητον, άκηλίδωτον, πανυπέραγνον. Εΐ ί&οίΐίδ ςαί- 45 δΕΚΜΟ ΙΝ ΡΒ^Ε8ΕΝΤΑΤI0ΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 4β Ζ'. Ό πάλαι μίν γάρ ^6ρωπος, Βτι, προφητιχώς Α ΥΠ. ΕΙ Γβ 8αηβ νβΓ&, ςποηίαιη νβίαβ Ιιοίηο, ηΐ εΙπΕΐν, παρασυνεβλήθη τοις χτήνεσι τοις άνοή- 
τοις, χα ι ώμοιώθη αύτοΤς, δια τούτο χα ι χοινήν τοις 
βλόγοις Ιλαχεν οικησιν εΤχον γάρ δ' τε άνθρωπος χα( 
τά ^λογα κοινόν οΙχ(ας Ιδαφος την γην χαι ήν ούδε'ν 
τι των ο^χημάτων, 6'περ άκάγχτ[ϊ μ(5νψ μίν προσηχεν 
δνθρώπφ, τά δΐ λοιπά των ζώων άπεΤργεν είς κοι- 
νών (αν* εΐ γάρ χαΐ εΙς ανθρώπους |πιδιδ($ντας ήδη 
νους εΐα^ει, νέμέιν τι χαι θεφ των χοινων υψηλ^τε- 
ρυον ενδιαιτημάτων, άλλα δια τον μέγιστον τουτ^ 
νεών θεδς τά τοιαύτα προμελετών παρεσχεύαζε* 
τοΰτο γάρ θεοΰ ν6μος, άπδ των ελαχίστων τοΤς 
ύ^ηλοΤς έντυγχάνειν ανθρώπους οιχονομεΤν' χαΐ 
τούτου σαφής άπέδειξις ό παλαιός ν((μος οίος ήν πά* 
λαι, χαΐ οΤα τά χαινά του Σωτήρος παραγγέλματα* οπιη ΡΓορΙιβΙα ΙοοιιιαΓ, οοηιραναίχα β$ί ίητηβηΟε 
ίη8ίρ\€ηΗΙ>η8 βΐ δίτηίΐίε ^αείηε €8ί ίΙΙΐΒ ^ ; ρΓθρ(6Γβ& 
ΙΐδώίΙαϋοηβιη ςυοςυβ οοιηιηΌΐιβιη οαιη 1}πι1ί8 αοοβ• 
ρϋ. ΟοΐΏΐηυηβιη βηίιη α<1 1ι&1)ϋ&ηάαιη Ιοοηιη βΐ 1ιο• 
ιηο βΐ 1)Γα1& ΙβΓΓαιη ΙΐδώυβπιηΙ, ηβςυβ τιΐίαιη άο- 
ιηίοίϋυιη ίιιίΐ, ςαοά η66688&ηο δοΐίβ 1ιοαιίηί1>α8 
56ΓναΓ6ΐυΓ, αο Γβΐίςυα αηίιηαηϋα & οο1ι&Ι)ί(αϋοηβ 
βζοΙικΙβΓβΙ.Είδί 6πίιη Ιιοιηίηΐϋιΐδ 3Εΐη χηηΚίρΙίο&ϋβ 
ίη ιηβηΐβιη νβηβΓαί,ιηβΓϋο Ιοουιη αΐίςηβιη οοιηιηιι• 
ηίϋιΐδ άοιηίοίΐϋδ ηο1)ίΗθΓ6ΐη Οβο ίπϋυβηείαηι 638θ; 
αΐ 1ΐ2Β0 ίη οοηβίΐϋδ (Ιίνίηίδ ρΓΟΓδϋδ Ιαηςυαιη ρΓ»- 
1υ(ϋα ςΰβθ^αιη βΐ £ΐ(1αιη1)ΓΕΐίοη68 Ιβιηρίί 1ιη]υ8 
οιηηίυιη ιηαχίιηί ρ8Γ&1)αηίυΓ. Ηαηο βηίιη 06η3 56γ- 
να( Ιε^θπι, υΐ Ιιοπιίηβδ α πιίηίηιΐβ αά δΐι1)1ίιηί& έπεί δΐ ούχ 6 βραχύ τι παρ* αγγέλους ί[ττων γεγ4- Β άαοαηΙαΓ;ου3α8(Εθοηοπιί8θ1αου1βηΙιιπιαΓβΐυιιβηΙαίη νηται άνθρωπος, άλλ* δ γε χα^ βασιλιχφ τφ πι{χει 
τους άυλους έξαίρων, ακολούθως άρα καΐ ό θεΤος 
έκεΤνος οίκος, των έπΙ γης απάντων υπέρτερος, και 
μή κατά τους λοιπούς άνεψγμένος τφ βουλομένφ 
παντ?, αλλά προσήκων όντως τψ οΐκήσοντι προδεδύ- 
μηται* ^ς, ?να τούτο δε(ξΐ[), μύνον δικαίως ώς εαυτού 
δεσπότην, την ^εύνυμφον λέγω βασιλίδα, έν τοις έν- 
δοτάτοις ύπεδέξατο, το^ς δΐ λοιποΤς εμενεν άβατος. ρροδίαΐ οοηδίάβΓ&ηΙί, 6υ]υδηιοάί οΐίπι νβίυδ Ιβχίαβ- 
ΓίΙ, ου]υδηιθ(ϋ αιιΐβπι δίηΐ ηονα δαίναΐοηδ ρΓβθοβρ• 
Ια.Οαοηίαπι νβΓο ηαΐαβ βδί Ιιοπιο, ηοη ίΐΐβ ςαίάβια 
ςιιί ραηΐο τηχηοΓ €$8€ί α5 αηρ€ΐί8 ^, δβά ι^αί ίη- 
οοΓροΓβαβ 8ΐι1)8ΐαηϋ&δ Ιοηςίδδίηιβ δπρβΓοΒαΙ ; εοη- 
^ΓυβηΙβΓ άοπιαδ ίΐΐα (Ιίνίηα, οπιηί1)υδ, ςαω δΐιρβΓ 
ΙβΓΓαιη βδδβηΐ, ηούίΙίοΓ,ίη αηΐβοβδδποι 6ΧδΐΓα6ΐ& 
6δ(, ηβςυβ, ιιΐ αΐί» άοηιαδ δοΐβηί, οαίςαβ ίη^βάί νοίβηΐί ραΙιιΚ, ββά βί, ςηί 1ι&1)ϋαΙαΓΰ8 ίη ίρδα βΓαΙ, δίη^αίαπίβρ βδΐ ΓβδβΓναΙα. Οαοά (^ιιίάβπι ηΐ ίρδ& 
οδΙβηάθΓβΙ, βυηι δοΐιιηι, Ιαηςη&πι δπί άοπιίηιιπι, Γβςίηαπι δοίΐίοβΐ Οβο άβδροηδαΐαηι, ίη ρβηβίραΐία βαα 
Γβοίρϋ, Γβΐίςυίδ νβΓο ίηαοοβδδα ρβΓΠίαηδίΙ. ΙΙ'. "Ωσπερ γάρ ου κατά τους λοιπούς των ανθρώ- 
πων 6 6περιρυέστατος ούτος και θεουργικώτατος 
^θρωπος τήν δίαιταν ϊσχεν (άγγελος γάρ "?Ιν ούρα- 
νύθεν λειτουργών τ^ Ηαρθένφτήν άπύ^(3ητον έκείνην VIII. ΕΙ δαηβ ςηβηιαάπιοάηπι Ιιοηιο ίδΐβ 8υρΓ& 
ηαΙαΓδθ ηιοάαπι βχοβίίβηΐίδδίπιηδ βΐ ΓαοΙαρα ρΐαηβ 
άίνίηα (53), ηοη οοηιηιιιηί Ιιοωίηαηι ηιοΓβ νίοίηπι 
Γ6θίρί6ΐ)αΙ (ηαπι αη^βίαδ β οοβίο ίηβΙΓαύίΙβ ίΐΐαά &]ί- τροφήν)* ούτω και παρά τους λοιπούς άγγελικήν ^ πιβηΐιιηι Υίτβίηί πιίηίδΐΓα1)αΙ) ; δίο βαηα ταΐίο βχί- είπεν άν τις έστίαν, ή ο^ρανίαν, ή θείαν άλλην καΐ 
δψηλήν, και γης αυτής ούχ άπτομένην, είγε ένήν, 6 
σώζων ήνάγκαζε λύγος άπολαβεΐν* ώς γάρ Ιγωγε 
καΐ τούτο νομίζω, ούκ οίν χοϊκών εδέησε τ*^ ϋαρθένφ 
τοκέων,ή γής, ώς έδάφει ταύτ^^ χρήσασθαι καΐ πε- 
ριπάτφ, ή ύτουούν, ών χους ποικίλως διαμορφοΐ τλ 
χαΐ χρώννυσιν. άλλ' άνωθεν αν, εΓπερ εΐδέναι έδει, 
τήν ταύτης έγνώκειμεν γέννησίν τε καΐ οΓκησιν, κατ* 
αγγέλους δημιουργηθείσης, ή δήπουθεν ύπερ τ^ούτους, 

-" Ρβαΐ. χινιπ, 13 6( 24. " Ρβαΐ. νιιι, 7. §;6ΐ)αΙ,ηΙ αΐίαπι ρΓΦίβΓ οοηδαβίιιάίηβηι ΓβΙίςαοΓααι 
1ιοπιίηΰηι,δΐι1)1ίπιβπιςη6,αη$6ΐίθθπι ςαίδρί&ηι άίχβ- 
γΙΙ, Βί οοΒίβδΙβηι βΐ άίνίηαηι αε ΙβΓΓβΒ, δίςυίάβπι 
ββΓί ροδδβΐ, ηιίηίηιο &ί1ί^&ηΐ; δβάβηι δΟΓϋρβΙατ, 
Ναηι, η( ηιβα ίη Ιιοο ςαοςυβ 1λ&1)6( ορίηίο, Ιιαικί 
οριΐδ ΙΐΕΐ)ηίδ86ΐ ΥίΓ^ο Ιβιτβηίδ ρ&Γθη1ί1>υδ, αυΐ ΐ6ΐτ& 
ςηαηι ρ6άί1)ΐΐ8 0&1οαΓ6ΐ&ηι1)ΐιΙ&ηάο, αυΐ ςπανίβ &Ιί& 
6 Γ6ΐ)ΐΐ8,(ΐυ(Β β 16ΓΓ& ΓοΓπιαηΙαΓ βΐ αάοΓηαηΙαΓ : ββά 
8ΐς[ΐιίά6πι ίηςαΐΓβηάιιηι άβ Ιιοο βδδβΐ, ίαοίΐβ ηο1)ί8 Αηΐ Ββΐΐθήηί ηοΐ» άβτα άαΒο, ρβΓρβΓαπι βαηι βββΓβ, ςηί βχ φΐο1ί1)βΙ 
βρίΐΐιβίο ρπΓίΐΕίβπι άβηοΐαηΐβ, οη3α8ηιοάι ρΙαΓα 
βΓΦοί 1ια1)6ηΙ, ρηνίΐβ^ίαπι Ιχηηιαουΐαΐ» ΟοηοβρΙίο- 
ηίδ βνίηοθΓβ οοηίβηάαΐ ; ςηα άβ Γβ ίη €οηιαιβηΙαΓίο. 
Α( Ιο δΐυάίυπι ίοΐ β3θ8ηιο(1ί βρϋΐ^βία αββυπιηίαηάί 
Ιιοο δαίΐβπιοδίβηάϋ,άθ νίΓ^ίηίβραπΙ&ΙβΡ&ΐΓβδ αΐΐίδ• 
δίοιβ δβηδίδδβ ; 2® 8ί υηίο& ςαίβρί&ηι νοοβ ραπίαίβηι 
θΐΒΓβΓΓβ τβΐΐβΐ,ίξαδθ οπςίηαίβηι ςηοςαβ Ιαίιβηι βχοΐα- 
άαΐ,ηυηςηίά δΐ^ηίΩεαηΙίυδ αΐίαά αο της, πανυπερά- 
γνου Υ0β&1)α1α[α α(1]ιίΙ)βΓβΙ ? ^απι βηίπι ύπέραγνον 
οαπι άίοίδ ραήΐαΐβπι ίηηηίδ ςυ» αάβο δαρβΓβπιί- 
ηβ&Ι, ηΐ βί αάάί φΐίάςηααι ροδδβ πιίηίπιβ νΐάβαΙοΓ. 
ΑάΙιί1)ίΙ&οι βΓ^ο νοοβπι πανηπέραγνον Γαΐ6ΐ)ίπιαΓ, 
(1110 ραΓίΙαδ βί ίηίβηβίνβ β( βχίβηδίνβ δΐηηηια ίη- 
ιηιβΓβΙυΓ. 

(53) Οβίρ&Γ8θ ηια^ηαΐΐα άαρίίοίΐβρ ααοίοΓ οοηι• 
Πίβηααηβ, βαπι τοο&Ι ύπερφυέστατον υλΙ θεουργικώ- 
τατον άνορωπον. ΑΙςαί 1« βί Ββίρ&ρ&ηαΙαΓ» ΟΓάιηβιη Ο ρΓβθΙβΓ^ΓβάϋυΓ, ηβςαβ ςυ&Ιίοαηφίβ πιοάο, δβά ίιη• 
πιβηδο,υΐ ίΐα άίοαπι, ίηίβρναΐΐο ίΐα ρΓδθΙβΓ^ΓβάίΙαΓ, 
υΐ πιβπίο άίο&ΙαΓ άνθρωπος ύπερφυέστατος ; ηοη 
βΓ^ο ΓβοΙβ ίΐΐί 8^η(, ^αί αά οοπιπιαηβηι οοηάίΐίο- 
ηβπι δρβοΐαηΐία ίη Μαπίίπι,ηοηδβοηδ αο ίη Γβΐίοριοβ, 
(Γ&ηδίβΓΰηΙ; αο ρΓοίηάβ ΡαΙηιηι νβ8(ί§;ίί8 ίηδίιΐίδδβ 
ραΐβΐ Εΰοΐβδίαηι, βααιΟβίρ&Γβθ ΟοηοβρΙίοηβπι ίπι- 
ηιαοαίαΐααι Γβΐί^ίοδο οηΐΐα οοηοβ1β1)Γ&η8, ί&οΐο ίρβο 
βάοββΐ, 8οηρ(ιΐΓαΓηηι οΓαοαία, ςα® άβ υηίτβΓδί 
Ι^αιαηί ςβηβπδ Ιαρδα Ιβ^ίηιαδ, ηοη ηβοβ38&Γίο &ά 
Μαπααι δρββΙαΓβ. 

2ο §ί ορα8 άίνίηυηι βδΐ Ββίρ&Γα, ηβ^β οραβ 
ςααΐβοαηίΐυβ,δβά ςαοά πι&χίηιβ αί|Εζηιιπι άινίηίδ πι&• 
ηί1)αδ οβηδβαΙηΓ, αε ρροίηάβ πιβηΐο θεουργικώτα- 
τος &ρρ6ΐΐ6ΐαΓ; βχοβΠβηΙίδδίηιίδ 6Γ^ο ρΓΦΓΟ^αΙίτίβ 
ίη ίρδα δαί ίορηιαίίοηβ άίΙ&Ια βδΐ. Αΐίβηαηι ί^ΙαΓ 
βδΐ,αΐ Οβο ίηνίδ&> αο ρβοο&Ιί ίοβάίΙ&Ιβ ΙτίΓ^ίβ βχοΓ(& 
οο^ϋβΙοΓ. 17 Ι81Ό0Μ ΤΗΕ88ΑΙΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 48 αρρ&ΓβΓβΙ, θΐ οοβίβδίβιη 6305 οπβΐηβιη βΐ οοείαιη Α *• Ύ* Η^ή τρόπος οΰτος έπραγματεύετο σωτήριος τ» ρΓορηαιη 6]ιΐ5ά6πι ββεβ ββάβιη,γιΐροΐβ ςυββ αη^βΐίοα 
οοηάίΐίοηβ (54},ίιηο βυρΓα αη^βΐίεαιη οοηάϋίοηβιη 
0Γ6&1& δϋ.Νίδί ςυοά 6^υ8Iηοά^ ορπ8 βρ&ΐ (Βοοηοιηία, 
ςοβθ βίιηυΐ 8&1αΙ&π8 ίοΓβΙ, βί ηιιΐίαιη ν&ηίδ άβΙίΓα- 
ιηβηϋ8 Ιοοαιη ΓβΙίηςυβΓβΙ. Είβηίιη βΐίαιη §&1ν&ΙθΓ 
Ιιηιη&η&ιη ηαΐαηιιη ρΓορΐ6Γ ιηβ αβδυιηβΓβ νοίαϋ ; 
Ιιατιά ρ&τ &Όΐ6ΐη ίυίδδβί 63Ό3ΐηο(ϋ ίοηηΕίη ίη οοθΐίβ 
ίηάυβΓβ.ΡΓΦίβΓβα,αάνβΓβΰδ β03 ςαί ρρανο άοςπια- 
ϋζ&ΐυη βΓοηΙ ϋΐυιη ηοη ρβΐρβα ί&είαιη Γυίδδβ Ιιοιηί- 
ηβιη,ίηνΐοΐιιιη 6χΙιί1)6ΐ)α1 αΓ^αιβηΙαιη,ίΙΙαιη ηβππρβ όμοΰ χαΐ χενών ^Ιίληπτος ληρημάτων, 6'τι χχΐ οίν- 
θρωπος 6 Σωτήρ εΐ^ιτο $ι* έμ^ γενέσθαι, £νω 81 ούχ 
ένην τήν τοιβύτην άναλαβέσθαι μορφήν* χοί δτι 
τοΤς, μή δ'τι τοΰτ* έγεγόνει, χαχώς δογμχτίσασιν, ούκ 
&σθενή τήν ΙΙκρθένον πειτοίηχεν Ιλεγγον, ή τούτον 
έτεχε. Σαφής δ* αυτή πηλός, ώς έχ γη\νων φΰσα, χαΐ 
του χο6ς, οΙχεΤον εΤναι χαιτήν Πάναγνον χύημβ, τρα- 
νότατα διαχωδωνουντος, οΰπερ ήχιστα πέπτη (55), 
άλλα χατα^ τους όμοφυεΧς ταΤς έχεΤθεν, ώς ε!πεΧν<^ 
εΤχε πέδαις τοΤς χάτω προσγειτονουσα. ΥΪΓ^ίηβιη, ςυ» βαιη §;6ηυϋ. Μ&ηίίβδΙβ βηίιη ίρβα ΙβΓΓβηα &ρρ&Γ6ΐ>&(, φΐίρρβ θ ΙβΓΓβηίδ ρ&ΓβηΙΐ1)ΐιβ 
6ΐ βχ βοϋιηοβχοΓία,ςαί νβΐΐιαηοίηηοοβηϋδδίιηαιη ΙβΓτβηηιη ίοθΐηιη ββββ βτίάβηΐίδδίιηβ ρΓοοΙαιηβώ&Ι. 
£ (]υο ςαίάβιη Ιίιηο Ιιαυάςααςυαπι βνοΐανϋ ; δβά ηοη δβοηδ λο ΟΦίβή β3η8ά6ηι παΐατο Ιιοιηίηβδ, Ιιίβββ, 
υ1 ϋα άίοΒχη, 6οπιρ6<ϋΙ)υ8 αά Υϊάο ίηΩπια εοηδίηεία (βηβύαΙιΐΓ. 

IX. Οαοηί&ιη ϋαςηβ Ιιΐδοβ άβ οαηδίδ ηοη βχρβάίβ- Β θ'* *Έπει το(νυν ούχ ήν δ ιά ταύτα της ύπίρ γήν 
1>&1,υΐνίΓ@ο 8υ1)1ίπιίθΓ6ηι Ιοηςβ & ΙβΓΠδ ο1)Ιίη6Γ6( τυΧεΤν χληρουχίας, ής, ει'περ τις των αγγέλων, ββάθΐη,ςηα βί ςιιίδρί&πι αη^βΙοΓυπι,οβΓίθ 1)6α1&. ίΠα 
άί^ηί88ίηι& 6Γα1 (56) ; δ&ΙΙβπι ηΐ ωάβΒ νβΐ ίρδίδ Γβςα• 
1ί1)υ3 ηο1)ί1ίθΓ68, ηίπιίπιπι δαηοΐα $αηο:οηιηι, δβοΓ- 
8ίπι α Ιβιτβηίδ 6ΐ οο§η&Ιί8 ίηοοΙβΓβΙ,Οβαδ βθςηίδδί- 
ιηηηι ίηάίοατϋ. Λίςηβ ίηίρα δαοΓΟτΐηπι ίΐΐιιά άίνί• 
ηαπι, ιιΐροΐβ δοΗ ίΐϋ ίηηοο6η1ί88ίηΐ8θ οοηνβηίβηδ, 
ρΓορΙβΓ ςυ&πι βΐ 8αηοΗ εαηΰίοπίηι αρρβίΐαϋοηβπι, 
οΐ νίΓίαΙβπι Ιιαίο ηοπιίηί οοη^Γπαηι, ηϋ οδίβηδοπι 
^&η1 68ΐ, αοοβρβΓ&Ι, πιαηδίδδβί βα ΰϋςηβ, υΐ β^ο 
ςηίάβπι &Γΐ)ί(Γ0Γ,α(1 &1ΐ6Γαηι ηδςυβ αο βηαίβηι 6^αδ- 
άβπι ίη οοΒίοδ ίη^Γβδδυπι. Υβηιηι, ηΐ εΐ νίαπι ηο1)ί8 
οβΙβηάβΓβΙ, ςηατη, ^ιι^ίαάιήηϊ ΡαηΙί νοεβπι, 'ιηχΐια- 
νίί ίη ίηΐνοχίη 8αη€(ωΊΐιη ίη ηοπιίηβ ^68υ*^ ; Ιηηι ή μαχαρ{α διχαιοτάτη, άπ6 γε των περιγείων χαΐ 
συγγενών τα των αναχτόρων οΙχεΤν υψηλότερα τήν 
ΙΙαρθένον, τα "Αγια των άγ(ων φημι, ό θεός έδι- 
χαίωσεν* Ιμεινε δ* &ν, οΤμαι, μέχρι της άλλης καΐ 
τελευταίας αυτής προς ουρανούς εΙσόδου του Ιερο» 
ϊνδον τεμένους, άτε δή μόν^ τ^ Πανάγνφ πρέποντος 
έχείνου, δι* ήν χαι χλήσιν ε?ληΧεν έχείνην χαι τήν 
φερώνυμον ένέργειαν, ^περ ό λόγος εδειξεν. Άλλ' ί^χ 
χαι 6δόν ήμΤν υποδε(ξ{), ήν ένεχα(νΐ9εν εΙς τήν ε*ίσ- 
οδον των Αγίων έν τψ ονόματι *ίησου. Παύλου 
τούτο του θείου φωνή, ^τι δ^ και γην αλλην χα2 αέρα 
αροχαθαγνίσ^), α δήπουθεν μετά μιχρόν 6 Δεσπότης 
δι' αυτής ^μελλ& τελεώτερον άγιάσειν, οΰτος δ^, χαθά βΐίαπι η1 Γβΐίςηαηι ςηοςτιβ ΙβΓΓΟΠι αίςηβ αβΓβηι ρ μοι εΓρηται, θειος νόμος, άπό των απλούστερων χω• 

^ Α τι ; ι_ ί. -λ; ν-ί ». ι_> _ν -ν ..^ ..„> «»..» «τ >_ _- _ - ρΓ8θη)ηηά&Γ6ΐ, ςα» Οοπιίηαδ ραιιΐο ροδΙ ιιΐΐςαβ ρβΓ 
ίρδ&αι ρβΓίβοΙίαδ δ&ηοΙίβεαΙαΓηδ 6γ&( : Ιιφο βηίηι, 
φΐβπι&άιηοάιιπι άίχίηιηδ, άίνίηα βδΐ (£εοηοηιί&, υ( 
& 8ίπιρ11οίοΓί1)υ8 §Γ&άηδ ΟαΙ &ά ρβΓίβοΙΙοΓα ; Ιαπι 
άβηίςηβ ηΐ ο1>8ί2η&Ιΰ8 Ιιίο ΙίϋβΓ (57) ΐΓαάβΓβΙαΓ 
Ιοδβρίιοίΐΐί γβηβΓ&ηάο αοΙίΙ^ΓυπιΙβςβηάΙςηαΓΟ,ςυί 
ίη δ&οηδρ6η6ΐΓα1ί1)αδΠΐθΓαπ ηοη ροΙβΓ&Ι,βΙ ιη^δΐί- 
ουηι ΐΑπιβη ίΐΐαά βΐ ίηβίΤεώίΙε νοίυηιβη ίηΙεΓρΓβΙ&Η 
άθ1)ΰίΙ ; Ιιίδοβ άβ οαυδίδ βΐ β Ιβηιρίο ίΐΐο ίρδα β^Γβδ- 
Β8. βδΐ, βΐ δβηιβΐ ΟοηάίΙοΓίδ ίηοοπιρΓ6ΐΐ6ηδί1)ί1ί8 
Ιβηιρίο (ο Γβπι ρΐαηβ αάαιίΓαηάαηι !) ρΓΦδΙϋϋ. ρεΤν έπι τά τελεώτερα, χαΐ V Ιωσήφ, τφ σεμνφ 
έχείνφ χαί ε!ς πεΤραν ήχοντι γραμμάτων, το έφρα- 
γισμένον δή τοΰτο έγγειρισθήναι βιβλίον, δς, ουτ* ήν 
χαν^ς τοΤς άδύτοις ένδιατρίβειν, χαι εΤ/εν άλλως τ^ 
μυστικδν ΙξηγεΤσθαι χαΐ απόρρητον έχεΐνο βιβλίον 
δια ταύτα και του νεώ μίν έξήλθεν εκείνου, |ναόν δ' 
Ιαυτήν, ώ ξένον θαύμα ! του αχώριστου Δημιουργού 
χατεσχεύασεν* οδ χάριν ούχ "Αγία αγίων μόνον, 
άλλα χαι εΓ τι τούτων αιδοΰς άξιώτερον, των ευλό- 
γων άν εΓη τό άνέχφραστον τούτο χαλεΐν θεού χατοι- 
χητήριον. 0ΐί&ηιο1)Γ6ηι ηοη πιοάο αρρβίΐαΐίο δαηοίι εαποίοτητη, δβά βΐ δί ςα» &1ί& νεηβΓαΙίοηβ άί^ηίοΓ οοουΓΓ6ΓβΙ 

" Ηβ1)Γ. χ, 19, 20. 

ΑηΙ Ββΐίβηηι πο(6θ. . (54) ^&Π1 &11&8 αιιοΙοΓ άίδρυΙ&νβΓ&Ι (Ογ&Ι. ίη- 
Ν&ϋν. Οβί., §8, βυρ. ρ&β. 222), ΥίΓξίηβηι Οβίραραπι 
ηοη 6 ΙβΓΓα, δβά β εοΒίο οπυηααηι ίαΐβη οροΓί^Γβ. 
Νυηο νβΓΟ άίδβΓίίαδ αΓΩπηιαΙ, ε&πκίεηι ηοη αΐίβ, 
αίςηβ αη^βίοδ, εοηάίΐίοηβ ίαίδδβ ΟΓθαΙαηι (χατ' αγ- 
γέλους δημιουργηθείσης). ΡοΓΓΟ τεδ ίρδα εΐ εοηΐθχ- 
Ιαδ αρεΓίε οΙαπιαηΙ,ίάαεΟείραΓΦαηίπιαίηΙεΙΙί^εη- 
άυπι 6886. ΕΓμο αά αηίπιαπι Μαγϊοβ ρεΓίίηεΙ, ςυοά 
άβ αηςεΐί» ΐΓαάϋυΓ, (Ιίνίηει δείΐίεεί ^Γ&Ιία εΐ εΐιαη- 
ΐΑίε βζοΓηαΙοδ άίνίηίδ β πιαηίΙ)υ8 ρΓοάϋδδε. ΟίδΟΓΪ- 
ιηεη νεΓΟ, ^υοίΐ νείιιΐί δαα(1ίε1α οοΓπβεηβ αιιοΙΟΓ 
8αι)^^^^^ (ή οήπουθεν υπέρ τούτους), ςαίη ^αίο δεη- 
Ιβηϋοθ Γβρυ^ηεΙ,ίπιο εαηι ουηΟΓΠίαΙ.δί εηίιη Μαπία 
ηοη ηιοάο ρ&Γ,ββά ροΙίοΓ αη^εΐίδ εδί ΟΓεαΙα ; ρίαπα 
βΓ^ο ρΓο αηρείίδ ίρδίδ ^παϋ» πιυηεΓα ίη ίρβα δΰα 
οπβίηβ α άίνιηα ϊ)οηϊϊαϊ6 ΓβοερίΙ. 
(5ο) Ιΐα οοάβτ, αί νίάβίηΓ, ρτο Ιπτη. (5β)Νοη δθπιεί ^&Π1 αάνοΓίίηιαδ,ίηηοοβηϋ&ηι,ςιίΑ 
Ιηπιηΐ&θ ίηίαηΐί Ιπ[)ηίΙαΓ, βίη^αΓεηι 1ια1)6Γί ηοη 
β ροδδε,ηί^ί &<ΐ3ίοίαδ ρΓ^θΓος&ϋν&ηι αΐίίβ ίηίαηΙίΒαβ 
ηοη οοηιηιαηβηι, &1)8εη1ίαπι δείΐίοεί ίΠίυβ Ιαΐ^ίδ, άβ 
ςπΕ ίη Ιο1)ί ϋΙ)Γ0 δεοαηάιιιη ΙβοΙίοηεπι Ι.ΧΧ (οαρ. 
XIV, ν. 4) ΙεβίΙιΐΓ : ^βιηο πιηηάηΒ α $ονά€^ ηβϋ ίη- 
(αη$^ 0Μ;«δ €$ί ηηίιι$ άχβί νίία Βυρβτ Ιβίτατη. Οαοά 
6Γ@ο οοη^Γαβ, ϋείρ&Γ2Β αάΐιηο ίηίαηΐί 86(ΐ6δ,ρΓορΐ6Γ 
δίηι^υΙ&Γίδδίηι&πι είυδάεπι ίηηοοεηΐίαιη, οοΒίυπι 
ροΐιιΐδ ςα&πι ΐ6ΓΓα άίοαίυΓ,ίάίηηοοεηΙίβπι άεηοΐαΐ, 
ςυ® £ΐ1)οπρίηί8 αυοοιηε νίΐίο ίηΐβοΐα ροΓπιαηδεηΙ. 

(57) νίΓβΐηί δοίΐίοεί αο δ. Ιοβερί)©, 63υ8 δροπδο, 

&υοΙοΓ3ρρΙίθΛΐουηΐΛΐϋδΡαΙη1)αδ,€ΐιιο(ί αρυά Ιδαίαπι 
1β§5ίΙυΓ(ο&ρ. XXIX, 11): Εήί νοδίβ υίδίο οτηηχηηί 
$ίοηί ν6Γΐ)α ΗΜ είρτιαίΐ, ^Ηβτη οητη άβάβήηί 5αβηίί 
Ηα6τα$^ άίΰβηί : ΐ€ρβ ίϋΐίηι ; βί ΓβΒροηάβδϋ : Νοη 
ροιβκτη, $ίρηαΙη$ €$ί $ηίηι. 49 βαΚΜΟ ΙΝ ΡΚ^ΕδΕΝΤΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΗΙ^Ιί. 80 ιηθηΐο ϊηΙβΓ ηοιηίη& οβηββΓβΙαΓ, ςαβθ αρϋοΓα &ά ίηθ£Γ&Ι)ίΐ6 Ιιοο ϋβί άοιηίοϋίαιη άββί^αηάαιη γϊάβΓΐ 

ά6ΐ)βηΙ. 
Γ. Δοκώ δέ μοι χαΐ τοΰτο, ώς ού της Γσης $ν ένε- Α. Χ• ΠΙαά ϊηβπρβΓ ρβΓβα&βυπι 1ια1)60, βαιηιηηιιι φορεϊτο θεοπτίας 6 άπαξ τά άδυτα είσιών Ιεράρχης 
έχεΤνα, της τε παμβασιλίδο; ιοΤς ο^κείοις παρούσης 
βασιλε^οις, χαι δτε μη τουτ* έγ(γνετό• άλλα πολλψ 
κρείττονος δι' έκεΤνο μετειλήφει Βεωρίας Ι) της 
Δεσποίνης άπούατης• Έπει γαρ πάντων ανθρώπων χαΐ 
Ιεραρχών έξ ανάγκης πλησιεστέρα θεψ, ούδ' 5σον 
»?πεΐν ίνεστιν, ή Παρθένος, αναλόγως καΐ πάντων 
έπέκεινα ^εοίμάτω^^ αν υψηλών έτύγχανεν εδμοι- 
ρουσα* δς δ* έκείντ[^ συνην, τηλικούτων άπολαβούσ^, 
βελτ(ων δν ήν Ιαυτου πάντως, καθάπερ φώτων 
6πέρ βασιλέως προκειμένων «ρωτεινότερον οΐ παρ- 
όντες όρώσιν. 8&ο6Γ(1οΐ6ΐη, ςυί ββιηβΐ ροΓ αηηυιη ίη «ιοΓα ίΐΐα 
ρβηβίΓαΙία ρβάβπι ίηί6Γ6ΐ)α(, Ιιαυά ρ&η πιβΏβαπι 
άίνίηίβ γίδίοηίΙ)υ9 οοη8η6νί886 ίπιί, ςυαηάο 8α& ίΙΙα 
Γβ^ία ρΓ8θδ6η8 ν6Γ8α1)αΙυΓ οιΐ]ηίυα)Η6£[ίη&,&ο ςϋ&ηάο 
ίικίβ ίρδα α1)6Γ&1 ; 8βά Ιοη^β η1)6ηα8 (1οιηίη&ρΓα96η1β 
ςυαιη βαάβιη &1)8βη(6,θ(Βΐ68ϋ1)Π8Γβν6ΐ&(ίοηί1)ΐΐ8 άί(Α• 
Ιυιη ίιιί886. Οαιη βηίιη ΥΙγ^^ο ρρ» οιηηί1)υ8 ρΐαηβΐιο- 
ιηίηί1)υ8; αο ρΓοίηάβ ρΓ» δοιηιηΐβ φΐοφίββ&οβπίοϋ- 
1)αδ,(ΐα&η1υιηη6(ΐυβ ΥθΓΐ)ί8 βίοςηί Γ&8 βδΙ,ρΓορίηβ &ά 
Οβυπι αοοβάβΓβΙ ; ρΓ® οιηηϋ)ΐΐ8 οοηββφίβηΙβΓ βϋαιη 
8υ1)1ίιηί1)ΐΐ8 γΐδίοηίΒαδ ίΓα6ΐ)&ΐ!ΐΓ (58). Ροιτο φΐί8• 
ςτιΐδ 6]ιΐ8ΐηο(ϋ γίδίοηί1)η8 ίπιβηϋ ρΓβΒδβηβ &άβΓ&1, ρΓΟΓδΠδ 8β ίρδο αρϋοΓ βν&άβΓβ ά6ΐ)ΰϋ, ηοη 8βοα8 αο ^ααικίο 1ιιιηίηοΓί& ρΓΟ τβ^β αοββηάυηΙιΐΓ, φΐοΐ- 
ςυοΐ ρΓβθδβηΙβδ αάδΐιηΐ, οίαπτίδ τίάβηΐ. ΙΑ*. *Αλλ* δμνητέον μικρόν άνωθεν τά περί «ύτήν, 
Γν' άπδ της θείας αυτής έν βίψ προόδου εΙς τήν εΙς 
τά Άγια τών αγίων εΓσοδον ακολούθως ό λόγος τήν 
Πάναγνον φέρ^. Γεννάται τοίνυν τό θ•«^γ^^*'^ί>^ τούτο κάλλος, τό 
θεοπτικώτατον Ισοπτρον, τό θεοιδέστατον κάτοπ- 
τρον, ή θεολαμπής α'ιγλη, ή θεοτερπής λαμπηδών, 
ή θ>οι^ρε^ής άγλαΐα, ή θεόνυμφος και θεόπαις Μα- 
ρία, έκ στείρας μίν καΐ άγονου "^αστρος^ πολύτοκου 
δι ψυχής καρπών θ^ρέστων, καΐ μάλα γονίμου 
γεννημάτων ένθέων, χαΐ οΤς Ιντρυφ^^ θεός τιχτο- 
μένοις. 

ΙΒ'. Έδει γαρ ήγήσασθαι τούτο κάνταυθα, ώς ^ 
άπό μικρού θαύματος, τήν παιδοτόκον «ρήμι στιίρα^, 
τό μέγα και παραδοξότατον, ό της Παρθένου καινο« 
τομηθείη τόκος, ^'να καϊ παΤς κατά μητρός ο&εω XI. Υβηιιη ρΓβϋπιη ορβΓ» ίηβηί βα, φΐβθ &(1 
ίρδ&ιη (ΟβίραΓατη) δρβοΐ&ηΐ, ραιιΐο &1Ηα8 τβρβΙβΓβ ; 
αάβο υ(, ίηϋίυιη άυοβπδ α ρηιηο ίηηοοβηΐίδδίιηβθ 
ίΠίαδ ίη Ιιαηο νίίαιη ίη^Γβδδΐι (Ιίτίηο, ββΓίηο βχ 

^ οΓάίηβ 6&ιη αά ίηίΓοϋπιη ίη δαηοΐιι 8&ηε1οηιιη άβ- 
(ΙηοαΙ. 

(^βηβΓ&ΙτίΓ ίΐαςηβ ρηίοΐιηίαάο ΙιβΒο άίνίηίδδίιηβ 
δρίβηάβηδ (59), βχρΓ688ίδδίπι& Οβί ίπι&^ο βρβοηΐηχη 
Οβί δρβοίβπι αά γίτυπι ΓβίβΓβηβ, δρΙοηάοΓ άΐγίηίΐαβ 
βιηίοαηδ, 3ηΙ)&Γ Οβο ^αΐίδδίπιηπι, Υβηαδί&δ Οβϋΐη 
οοηάβββηδ, Οβί βροηβα, βΐ Οβί ΩΙί& Μάπα ; βχ ιη&ΐΓβ 
δίβηΐί φΐίάβηι τιίβρο θΐ ίηίοΒοαηάιι, Υβπιιη ςηοάά 
αηίπι&πι ίΓυοΙυαιη ΟβορΙαοβηΙίυπιίοΒβαηάίδδίιη&,βΙ 
^[βΓπιίηυπι άίγίηοπιπι, φίοπιπι ρ&Γΐη άθΗοίαΙαΓ 
Οβυδ, Γ6Γ&οί8δίηι&. 

XII. Εϋαιη Ιιίο ροιτο, β&ηι ββιταη <ΐ606ΐ)&1 (βοο- 
ηοπιί&ηι, υί β πιίηοη πιΐΓ&οΰΙο, δίβηΐίδ γϊάθΐίοβΐ ρ&• 
Γίβηΐίδ, πι&^αιη ίΠηά &1(|υ6 δβηδαπι οιηηβπι 
ΐΓαηδοβηάβηδ ςβηβΓαηΗδΥΐΓ^ίηίδ ηογηιη ρΓοάί^ηιη λάμπρος, ο{{τω θ^^μαχουργοΰ, «ρέρ^ τά (νικητήρια* £ ΙηίΙί&ΓβίαΓ, ςυο ηβπιρβ πιαίΓβπι ςηοςπθ ΐΑΐη ίη8ί- 
Άννα ^αρ, ή μετά βραχύ χαλλίπαιδος μήτηρ εκείνη, ^βπι, Ι&πιςαβ οΙ&Γαιη ιηΐΓ&οαΙίβ ΑΗ& βαρβΓ&ΓβΙ. 
χαΐ Ιωακείμ 6 θαυμάσιος, τό θεύλεκτον καΐ δικαιό- ΙΠα δίςυίάβπι Αηηα, ςτίΦ άβίηάβ βρβοίοβφ 1ιη)η8 
τατον ζεύγος, ταλλα μΙν πάντων ε!ς εύδαιμονίαν ραβίΐβθ ιηαΙβΓ βγ&δϋ, 6( αάιηΐΓ&ηθαδ Ιο&ο1ιίιηη9^ 

ΑηΙ. Β&Πβήηί ηοΐ». (58) 1.6ΥίθΓί8 πιοπιβηΐί γίάβη ροίηβπιηΐ, σαβθ 
ααβΙοΓ 1ια1)6ΐ άβ δαηοΐα ΥίΓ^ίηβ, 0Γβ1)Γί3 γίδίοηίουβ 
Ο8θ1β5ΐίύαδ,άίνίηί8(ΐαβ Γβνβίαΐίοηίϋυδ ρβΓΓηιβηΙβ.ΑΙ 
ηοη Ιβγίδ ρΓοΓβοΙο πιοπιβηΐί βδΐ άοοίπηα, οηί ϋ1& 
σαοάαηιηιοάο δηρβΓδΙπιιιηΙηΓ, ςυοπιςαβ α δ&ηοΐίδ 
Εοοίβδί» ΡαΙπ 1)118 δβα ρΓ»5ΐίΙυΙ&πι δβηρΓβΒδυιηρΙ&πι 
ΓβρβΓίΓθ βδΐ, υ1)ί άβ ςυ&ρίαπι ρΓ6θΓ0^&Ιίγ& Υίρ^ηί 
γίηάΐοαηάα ο^ΙαΓ. ΟυβοηαιηγβΓΟ βα βδΐ άοο(πη&? 
ΝίπιίΓυηι ηοΐίαπι οοβίβδίβ άοηυπι, ηαΠτιπι ^Γ&Ιίο 
ηιηηυδ Ιαηι ρΓδθοΙαηιπι (απιςυβ βχίπιίιιπι βχοοβίΙ&Η 
ρο886, ςαοά βπιίηβη1ί88ία)& φΐαάαπι τ&ΙΙοηβ Μ&η» 
οοΠ&Ιηαι βχίβΐίπιαη ηοη άβϋβ&Ι. Οαββ ςυίάβπι άο- 
οίΗηα αα&ιη ΙαΙβ ραΐβαΐ, ο^ιιίϋαδΥβ αΓ^πιβηΙίδ βχ 
ίρδίδ Οαβί ηοβίΓβθ ρηηοίρίΐδ ρβΓ Ρ&ΐΓβδ ΟρπιβΙηΓ, 
οοπιπιβηίαηί ροΐίηδ σααηι ηοΐαΐβθίαβπΐ άίδδβΓβΓβ. 
ίΠαά ίηΐβιίιη ρβΓρβηαβΓβηβ ρΓβΒίβΓβαδ, ςηαηΙορβΓβ 
ϋ βΐ άβοίρίαηΙυΓ βΐ άβοίρίαηΐ, (]ΐιί οαπι άβ δαηοΐ» 
ΥΐΓ^ίηίδ ρηγ1ΐ6ςϋ8 αο δρβοίαίιπι άβ 63υδά6ΐιι &ύ 
οΓΐβίη&Ιί γίΐίο ίπιπιαηϋαΐβ δβηηο βδΐ. αΓ^ζηπιβηΙα 
11ιβο1ο§μδ αδϋ&Ια, β1 α άοοβηΐία δβα οοηγβηίβηΐία, 
ηΐ αίαηΐ, άηοΐα, ρατγί αάβο ρβηάβΓβ γίάβηΙιΐΓ, ηΐ ΙαηΙαηι ηοη αά ςηίδςυίΐί&δ ^6^^^ί&η^.5α&ζη ίρ8θηιιη 
δοϋίοβΐ ίηδοίϋαηι ΙαοαΙβηΙβΓ ρΓοάυηΙ, οηηι 8θ1)ϋ1ί- 
ΙαΙί 1)118 δοΐιοΐαδίίοίδ ίΠαά αΓαυιηβηΙί £;βηιΐδ αοοβη- 
δβηΐ, ςτιοά αραά δ&ηοΐοδ Εοοίβδία ΡαΐΓβδ ΓβοβρΙίδ- 
δίιηυπι ίυίδδβ ί^ηοΓ&ηΙ, ααΐ άίδδίπιιιίαηΐ. Οαοά βί 
β]ηδάβιη αΓ^αιηβηΙί γίπι αο γο^πγ υιχ αηΐ ηβ υϊχ 
ςιιίάβπι ΓβΥβΓα ίρδί δβηΐίαηΐ, ηίΐιίΐ 8&ηβ Φ(^αυ8 
Γβηιπι »δΙίιη&ΙθΓ &ηι1)ί§6ΐ, ίά ηοη Γβί ίρδί Ρ&1ηύιΐ8 
πιίηυ» ρβΓδρβοΐΦ άβραΐαηάυπι βδδβ, 8βά γβΗα• 
Ιιβ1)6ΐί ίδΙοΓαπι πιβηΐί, συί, ςηίά βίΐ)! Πβί Θβηϋτίχ 
γβΐίΐ, ςηίάγβ ΐΓβηιβηάα ηββο άί^ϋ&8 χηβηΐο ρο8• 
ΙυΙβΙ, ηβ Γβπιοϋδδίηιβ ςηίάβηι δυδρίοαηάο ρ&Γβ8 ιβ 
Ό βχδΐίΐίδδβ ])α1αιη ί&οίαηΐ. 

(59) Ιηδρίοβ, ςυαίίδ & δΐιίδ ίρδίαδ ρηηιΟΓάϋδ Μ&Η& 
οοαίίδ ηοδίπδ 6χΙ)ί1)β&ΙυΓ. Αη γβΓο &ηίηι« βχ ριί- 
πιίϋγ& 1α1)β άβίοΓπιί οοπδοηαχηίηβηΐ, αΐάίνίηααρ• 
ρβΠβΙατ ραΐοΐιπίυάο ? αη Λάο ΙβΓΓβηί ίηι&§ίηβηι 
^βΓβηΙί οοη^Γαϋ, ηί 6χρΓβδ8ί8βίιη& Πβί άίο&ΙαΓίπι&- 
ςο ? αη 1βηβ1)ηδ ρβοεαϋ οΐ^γοίαΐ», α( δρΙβηάοΓ 
εαΙ)6αΙαΓ άίνίηίΐπδ βπιίοαηδ ? αη Οβο ίηγίδββ, αΐ 
]αΙ)αΓ Πβο ^Γαϋδδίηιιαη β( Οβί ΟΙΙα ηοηιίιιβΙαΓ ? 51 Ι8Ι0ΟΕΙ ΤΠΕ88ΑΙ.ΟΝ10ΕΝ8Ι8 52 ραΓ άίνίηίΐαδ βίβοίηιη βο 3υ3ϋ83ίιηιιιη, βίβί ςηοΕά Α έι^ράτουν πρλς δέ γβ παιδοποιίαΑ πβνήτων ήλέγχαντο ο»ΐ6Γ& οιηηββ ίβϋοϋαΐβ νίηοβΓβηΙ, ςιιοαά 1ίΙ)6Γ03 
Ι&πίθη ξί^6η(1θ3 (ΐυίΙ)α8νί8 β^βηίδ ίηίβΠοίοΓβδ ηο- 
1&1)&η1υΓ. Ηίηο νβΓΟ (ΐηοΐίάίαηιΐδ βχ 3υ5ΐοηιιη ίΐΐο- 
ηιπι οουΐίδ ΙαοΓγιηαΓαιη ίιη1)θΓ <1βί1υβ1)α1,1ιίηο αβδί- 
άυ» βηιιηρβίΐ&ηΐ ρυπδδίπΐφ ρΓ6068, Ιιίηο ϋΐα ςαο- 
ςαβ, ςχιοϋβ α Ββο ιιυη(ΐ\ιαιη (ΙβδρίοίΙαΓ, 5βά ίη δυστυχέστεροι* Ινθεν τοι χαΐ ρεύματα (Λ^ν άιτέ^^^κι 
δακρύων όσημέραι των δ(χα(ων οφθαλμών Ιχε^νων, 
συχνή δ' άνεπέμπετο δέησις θολώσεως $μιχτος, χαΐ 
ο7αν ούτε θεός παρορ^, υλ\ ώς βσμήν εύωδ(ας 6ρ$ 
επαγγελία συμβολαίου παντός πιστότερα, τό τ»χθτ,- 
σύμενον άντιδώσειν τφ δεδωχότι. οάοΓβιη βαανίΐαΐίδ αάιηϋϋΙαΓ, ρροιηίδδίο, (^αοοαηςυβ αΐίο ραοΐο ϋπηίοΓ, ρχΌΐβιη, βί φΐβθ η&806Γ6ΐαΓ, 
96 άοηαηϋ άοηιυη ΓβάάίΙαΓΟδ. ΧΙΠ. Ο Υ6Γ6 3α8(α8 ρΓβοβδ, ςυ» τβίοοϋαΐβ δΐια 
οιηηθία ρβηηαηιιη νοίαίιιιη βιιρβΓαηΙθδ ρβηβίΓαηΙ 
ο(£ΐθ8, &Α Οβπιη οοηίΙάβηΙβΓ αοοβάιιηί, βΐ αϊ) ίρδο, 
ςιιβθ ροδίυΐαηΐ, οιιιη ^αυάίο ΓβροΓίαηΙ Ι Ο οοράα ίΠα 
ρπήΐαϋδ ρίβηα, φιβα ρρορΙβΓβα Οβυιη νίάβηΐ, βΐ ΙΓ. Άλλ' ώ δικαίας εύχης, πτερδν δπβν έλβγ- 
χούσης τψ τάχβι, ύπίρ ουρανούς ανιούσης, Θ%ψ 
προσιούσης θα^(3ούντως. καΐ παρ* αύτοζ προσδβχο- 
μένης ήδέως Ι "ύ καρδιών εκείνων, μεστών γ,α^αρά^ 
τητος, καΐ δια τούτο θελν όπτριζο μένων χάχβΤ• ίηάβ ίβΐίοβιη ατ Αβηϋιιιη ΥοΙΟΓαιη βχϋυιη ίηνθπίυηϋ Β θεν άντιδεχομένων τήν των θερμών έξαλμάτων Ο ρυΓα Ι2ΐ1)ία ρρορΙβΓ Οβυιη ιηοΐα, αο νβίαΐί α(1 ϊιοο 
6οη(ϋΙα, υΐ ρΓΟϊΠηϋαιη ιηγδίβηιιιη αά βοΓυιη ρβΐί- 
ϋοηβιη ίιηρΙβΓβΙαΓ ! Ο αηίιη&δ δίηβ ιη&ουΐα, ςυα3 
Οβαδ αοοβρϋδδίιηαδ 1ι&Ι)ΐιί(, αάβο υΐ ίη βΟΓυιη εο- 
ςηαϋοηθ οβηδβή νοίαβηΐ ! 

δρίβικϋάίδδίιηβ νοίί οοιηροΐβδ Ωιιηΐ, αο ςί§[ηυη1 
ίπιοίηπΐ; ιηίΓδώίΠδδίιηιιιη ίΐίαιη δαηβ, ςιιί ρυΙοΙίΓί- 
Ιιιάο 6ΐ άβοοΓ ΙοΙίυδ 0Γΐ)ίδ ΙβΓΓ&Γαιη (60), βΐ ιηγδίί- 
οηιη αΐίιηβηΐιιιη ιηβΐΐβ δΐιρια (^τιαιη ίηίβΐΐίβί ροδβίΐ 
άαΐοίτΐδ, βρβοΐαοιιΐυιη ρΓΟ) ςπανίδ &γ1)ογ6 υιιι1)Γ08α 
ΓβΟΓβιιηδ, αίςαβ οπιηβιη δΐιανβοΙβηϋδδίιηοΓαιη Πο- 
Γαιη §;Γ£ΐΙί&χη βχδΌρβΓαηδ, αρρ&Γαϋ. 

ει βοηβ άθ06ΐ)&1, ιιΙ ίΐΐί ςηί ΙαηΙα αηίιηί ηοΙ)ί1ϋΕΐ6 
ρΓθ8ΐα1>&η1, ςαί αά Ιαηίαιη 3υ8ΐίϋοο οβίδίΐυάίηβιη περχίωσιν Ι *Ί2 χειλΙων αγνών, διά θεόν χινουμένων| 
χαΐ ώσπερει διά τούτο πεποιημένων, Ίνα τδ προα>ρι- 
σμενον μυστήριον τούτων αΐτουρένων έχβ^ Ι "(2 ψυχών 
άμωμων, ας όπερηγάσθη Θε6ς, υλ\ τελέσειν •ις τήν 
τούτων ήγάπησε συγγένειαν Ι 

Τυγχάνϋυσι μάλα περιφανώς της αιτήσεως, χαΐ 
τίκτουσι χαρπον, τούτον δή τ4ν χαινότερον, δ'ς της 
οΙκουμένης απάσης καλλονή και σεμν6της, χαΐ 
τροφή μυστική, μέλιτος &π1ρ νουν γλυκύτερα, χαΐ 
κατασχίου δένδρου παντός ψυχαγωγικώτερον θέαμα, 
και ανθέων πασ^ ευωδέστατων κάτω τεθείς πέ- 
φηνε χάριν. 

Έδει γάρ μήτ' εκείνους^ ούτως εύγενεΤς τήν ψο- 
χήν γεγον(5τας υΐίτως εΙς δχρον δικαιοσύνης έλη- ρΓονβοΙί ΓαβΓ&ηΙ, (ΐηϊ ΙβηΙο δίαάίο Όβί ο1)δβ(ΐιιίαιη Ο λακ<5τας, οΰτω παντός τών 6π' ούρανδν θεδν προτι- οιηηίύτΐδ, ςυββ δυΐ) οοβΙο δυηΐ, ρΓίΒΐυΙβΓαηΙ» ςιιί 
ιηβηΐβιη άίτιηο Ιαιηίηβ αάβο ϋΙαβίΓαΙαιη β6Γ6ΐ)£ίηΙ, 
ηοη αΐίαιη ρτοΓβοίο ςααιη ίδΙαπίδΟΓίίΓβηΙαΓρΓοΙβιη ; 
6ΐ ηίΓδϋδ ((Ι6β6ΐ)&1) η( 1)6&1α ίΠα, οα)υ8 Ιαυάβδ, 
οιιιη ίρβί Ρ&Γ68 οίΤβΓΓβ ηοη ροδδϋ, οΓαϋο ρΓΦίβΓ- 
]ηϋΙί(, ηοη &ϋθ8, ςααπι ίδίοδ, ραΓβηΙβδ δΟΓίΐΓβΙαΓ. 
ΟροΓίβΒαΙ ίηδπρβΓ, ηΐ αά οοη^Γβδδαπι ίΙΙαιη, τιηάβ 
νίΓβίηί8 οοηοβρίίο ρΓΟοβδδϋ, ηοη αΐίικί ςιιίιΐρίαηι, 
ςηαηι οοη^Γβδδΐΐδ οαπι Οβο, ίαιρβΙΙβΓβΙ αίςυβ αάάα- 
06Γ61 ; υ1, ςαβηιαάπιοάαπι οοηδβηίαηβυπι βραΐ, 
ριΐΓίδ5ίηι& ίΐΐα (61) δοΐα οΐίαπι ρΓορΙιβΙίο&ηι ίΐΐηά *' θέντας, ούτω θεολαμπείς τον νουν, έίλλης ή ταύτης 
χρηματίσαι πατέρας, μήτε τήν μακαρίαν, ής τδ 
σεμνδν ουκ ?χων δ'σον εΙπεΤν 6 λίγος έ^, έτερων 
παΤδα παρλ τούτους γεγονέναι• ϊτκ δΐ μήτε της 
ομιλίας εκείνης ή τ^ Ηαρθένφ συλλήψεως αίτιον, 
&λλο τι ή θεού όμιλίαν πρωί αίτιον εΤναι και 
προηγούμενον, ^ν', ώς οΤ(5ν τε ήν, ή πίτναγνος 
Εχοι μύνη και το προφητικδν έκεΤνο διαφυγεΐν, 
και, Ουκ έ; άνομίαις συνελήφθην, ουκ 
έν άμαρτίαις έκίσσησέ με μ6νην ή μήτηρ μ^υ, 
ΊζιρΙ εαυτής φάσκειν, έκείνφ και τούτου συμπβ- «5 ΡβΛί. Ι.. Αηΐ. Βαΐΐβήηί ηοΐββ. (60) βοηί. αη» άβ Ιι&ο δβηίβηΐία άίχίπιυδ ίη 
ΡΓ»ί&Μοηβ &α ίτ&^ηιβηίαηι θΓ&Ιίοηί3 ΟβοΓ^ίί Νίοο- 
ιηβάίβηδίδ, δηρ. ρακ• 149. 

(61) ΑαοΙΟΓβπι πα1)6ηια8 (ΙίδβΓίβ ρΓοΩίβηΙβπι 
8αηοΐΦ ΥΪΓβίηίδ ίπιηιηηίΐαΐβπι αϊ) οπμίηαΐί ρβοοαιο, 
Ουο Ιιίο αηίηιαάνβΓίαπι. 1° ΑαοΙΟΓ η6ςυα€(ααιη, ηΐ 
8(Βρ6 αΐΐ&δ Ιυηι ίη Ιιαο Ιηιη ίη αΐϋα Ιιοαιίΐιίδ δοΐβΐ, 
1ΐ8βο 86 6χ ορίηίοη6 8ηα αΓΩΓΠιαΓθ αί( ; 86(1 ηίΐιίί 
ΙΐίυδίΙαηδ Ιαηςυαηι άβ δ6ηΐ6η1ία οηιηίϋηδ 6χρ1θΓαΙ& 
6αά6 Γ6 άίδδβηΐ; 2^ €6Γΐυπι 6δδ6 ά6ΐ)6ΐ, αποίοΓβιη, 
οιιιη ίηηοοοηΐίαπι, ριΐΓίΙαΐ6πι, αο δαηοΐίΐαΐβπι Οβί- 
ραΓΟ) αΐίίδ νβΓΐ)0Γυπι Γοηηυΐίδ 0βΙβΙ)Γα1απΐδ 68δβΙ, 
βαδ 1οοα1ίοη6δ νίβίΙαηΙβΓ δβίο^ίδδβ, (ϊυαδ αρΙίοΓβ» 
άυχίΐαά ραηίαΐβιη,ίηηοΰβηΐίαη], αο δ&ηοΐίΐαΐβπι &1) 
ΟΓί^ίηαΙί ςαοςαβ νίΐίο ίηίαοίαιη δί^ηϊΓιοαηάαπι : 
ουιηςα6 αίη5ΐ{ζβη(1αιη ηοη δίΐ,εαπκΐβπι ΠάβΙί1)α8,Εά 
ςυοδ ίδίάοηΐδ Ύβτ\)3, Γαοίο1)αΙ, άβ δαηοΐι» νίΓ^ίηίδ 
^υήίαίβ δβηίβηΐίαηι ίηΙιηοδίδδο,πίΓδυδ (1υΙ)ίΙαΓ6 ηοη 

ΙΙοβί, ςαία βοάβιη 5βΩ5α ίοβαϋοηβδ ϋΙφαΟΙιπδΙίαηα Ο ρΐ6ΐ)6 αεοβρίω ία6ηηΙ, βΐ οοπιπιηηίΙθΓ &Ι) οπιηί1)ΐΐ3 
αά 6αηΐ(ΐ6Πΐ Ιιαηο ραΓίΙ&ΐ6πι αϊ) οη^ίηαΐί ςυοςτιβ 
γίΐίο ίπιπιηη6πι 6ίΓ6Γ6ηά&πι υ8ηΓραΓ6ηΙηΓ.€υηι 1ι»6 
ηιαηίΓ6δΙί88ίηια ρ6Γ 86 δίηΐ, οθ([η6 ιηάυ1)ίηηι ίΐΐηάφΐβ 
^Γ&νίδδίιηηπι ίηά6 ρΓοΩαίΙ οοηδ6θΙ&Γίυηι. Εεΐδάβιη 
6ηίηι, ςυ&δ αΙ) ΙδίάοΓΟ &(11ιί1)ϋα8 06Γηίπια3, ν6Γ]^ο« 
Γυηι ΓοΓπιυΙαδ, 6&δά6πι Α^Γαδ, 6α8(]βπΐ(|υ6 ίπι&^ί- 
η63 αά ΥίΓ^ίηίδ 1)6α1ί38ίπΐ£θ 8ίη^1αΓ6πι ρυηίαΐβιη 
οβΙβ^Γαηάαηι υδυΓραΙ;α3 Γ6ρ6Γίπιη8ηοη ηιοάο αΓ6ΐί- 
ςαίβ ηηίν6Γ8ίπι ΡαΙπ^υβ, 86ά ίη 666ΐ65ίαδϋ6ίδ ςηο- 
(|α6 αο ΙίΙυΓ^ίοίδ Ιίύπδ Εθ6ΐ63ίαΓαπι οπιηίηπι 6γ8β- 
0£Β, δχηαοίθ, ΟορίίοίΒ, ΑΓΠΐ6ηίοαί. Οηίδ ροΓΓΟ ηοη 
νίάοΐ, Γ[αίά δροηΐ6 Ιιίηο οοη86ςααΙυΓ? Μ(\νίβ 6ηίπι 
α ν6π δρβοί6 άπο 1ΐ830 ρΓΟΓδυβ α1)1ΐ0ΓΓ6η(, ηρπιρβ, 
αυΐ ΡαίΓΟδ Γ6ΐΐ(ϊυο8 αΙίΙβΓ ^αίά6πι ά6 νίΓ^ϊίηίδ οοη- 
οορίίοηβ δ6ηδίδδ6, 6χςυίδί(ί8δίπια8 ίαπιβη ΓοΓπιηΙαδ 
αά Θ3ϋδάβπι ςαοοιαβ €οηο6ρ1ίοηί8 ρυΓίΙαΐ6πι δί^ηί- 
ίιεαηάαπι ίάοη6α8 α8ηΓρα3δ6, αυΐ (8ίςυίά6ηι ςυίδ- 
ρίααι 06ηΐ6ηά6Γ6 Υ6ΐϋ, 6α3 ίοΓΠΐιιΙαδ ηοη βο δρ6- 53 δΒΚΜΟ ΙΝ ΡΒ^ΕδΚΝΤΑΤΙΟΝΕΜ Β. Υ. ΜΑΚI^Ε. 54 

ριειλημμένου τφ χαταλ<5γψ, ών μοι μβγβλλίων Α βνϋβ,ΓθΙ, αο άβ 8θίρ8& οίίΐΓΐη&Γθ ρθ886ΐ: Ιη ίηίφΑί" 

ΐποίησεν 6 $υνατ($ς. Τούτο δ* Ιξ ών έπραξαν, (αΐίΐιιε οοηοβρία ηοη /%»*; βΐ πιηαβ, 8οΙαηί η(ηί 

έδειξαν οΐ γεννήτορες, άφ' οίας έχ θεοΰ χαταβεβη- οοηοβρϋ ίη ρβοΰαϋε τηβ τηα(€Τ τηβα ; ςαοηίαιη Ιιοο 

χ6τες ομιλίας, ιτρος την της παιδοποι(ας άιτ(αν ςαοςυβ οοηρΓβΙιβηδΰΐη Θ8ΐ ίη παιηβΓΟ ιη&^η&ΐίιιιη ί1• 

6μιλ(αν συνήλΟον. "Αριστα τοίνυν χαΐ τοΰτ' εδ 1οηιιηςυφ/'βα/τηίλιιηαί^α(ίη(ΐαϋ)^ι«ίρο<^5β5<*^. 

νχον τφ χύχλφ των περί αύτη ς παραδόξων συνέ- Οαοά ςυίάβιη οδίβηάβπιιιΐ ^βηίΙοΓββ ΐρβί ρβΓ 6Ε, 

1^α\μΊ, ςαβθ ρΓΰβΒίίΙβΓαηί ; φΐίρρβ ςαί &ά οοη^689αιιι, ςαί 
οΗ^ο 631 ρΓοϋδ 8ΐΐ8θίρί6η(ΐ8θ, 6 0011^68811 οιιιη Οβο ά6τ6η6Γυη(. ΜβπΙο ί^ίΙυΓ Ιιοο ςαοςαβ ί&α8ΐί38ίιηααι 
βτβηίαιη ίηΙβΓ &(1ιηίΓαιιάα, ςηβθ 8ρ6θΙαηΙ αά ιρβαιη, οοιηηαιη6Γ&ηάαιη νβηϋ. 

ΙΔ'. Έπει δ* εΙς φως ή λαμπρά πεφανέρωται XIV. Ρο8ΐςααιη ί^^ίΙιΐΓ ίη Ιτιοβιη Οβί ΩΗ& (62) 

βεόπαις, ή μάλλον Ι) φως £παν διαυγεστέρα, ης ρΓοάίϋ 8ρΐ6ΐιάί(1&, ίιηο ίρ8& 1αο6 8ρ1βηάί(ϋθΓ, 

χωρίς ο^τε φως, ουτ' ούραν&ς, ουθ' ή ποίησις πάσα βίηβ ςαα η6φ[ΐθ Ιαζ, ηβςΏ6 οοθίαπι, ηβςηβ οχηη68 

των δυναμένων ψυχήν αληθώς λαμπρυναι χαΐ δίιηυΐ ΟΓβαίΠΓ® νίιη 1ι&1)6η( ββα Ιοιηβη αηίιη» &£Γαη- 

οίχειώσαι θεψ, έπεί το(νυν ή τηλιχαύτη γεγέννηται, άβηάί, &αΙ ίρ3αιη Οβο οοηοίΐίαηάί, ροδίςααιη, 

χαΐ τά 6πεσχημ£να τοις τοχευσιν ή μνήμη περαναι ίηςα&αΐ, Ι&ΐίβ ραβϋα ηα1& 68ΐ, άθ ρΓΟΐηί88ίοηβ 

μηνύει* οι δ' εΙς έργον αν^ οίμαι, Ιχώρουν, άμα τφ ίιηρΐ6η(1& ρΓβΒ86η8 ιη6ΐηοηα ραΓβηΙβδ ιηοηβΐ. Ιρ8ί 
γεννηΟην«ι '^ψ νεψ την παΤδα προσάγοντες, εΤγε λ αυΐβιη, υΐ αΓΐ)ίΐΓ0Γ, ίη ορα8 Γβπι ά6(1αχί886η(, 

μή τόν χαίρων προαρπόίζειν των ούχ είχότων έδ^χει, βΐίαηι,δίπιαΐ &1(ΐα6 ηαΐαβδί,αά (6ηιρΙαηι άβΓβΓβηΙβδ, 

χαθά χαΐ 6 Σωτήρ ΰστερον πάντα χατά χαιρόν, χαΐ ηίδί ρΓΟΓδαδ ίηοοη^Γαππι νίδοηι ίαίδδβΐ (6Πΐριΐ8 

θαύματα, χαΐ το θ&<^ον έπεδε(ξατο λουτρόν, ψ πάν- ρΓΦΥβΓίβΓβ ; ςιΐ6πι&(1ηΐ0(1αηι άβίηοβρδ βΐί&πι 8&1- 

τως Ιδεί τελεΐσθαι άχ6λουθα χα^ έπι της έχε(νου ναΙοΓ οιηηία ορροΓίυηο ίβηιροΓβ 6( πΐίΓ&οαΙα 6(ϋ(1ϋ, 

μητρός χαι πριν τούτο φανήναι* σφύδρα γάρ αν 6ΐ ΙαναοΓυπι (Ιίνίηηηι 6χ1ιί1)αί(; ^α^118 βχβπιρίίδ 

τι τερατουργεΐν έδ<$χουν, βρέφος, πριν άποστηναι βΐίαπι ρπϋδςυαηι ροδδβηΐ οοηδρίοί, οοη^πιηπι θτ&Ι, 

τ(τθης, Ι) λύγου χαΐ άχοής κιληφέναι πεΤραν, εΙς τά η1 6α ςαοςαβ αδδίηιίΙατβηΙαΓ, ςα» ίη ηιαίτβ οοπι- 

άδυτα Ιπιχειρουντες είσενεγχεΐν έχεΤνα* {[, ως τις ρΐ6]}&ηΙαΓ. ΕΙ γ6 ςιιίάβηι ΥθΓα ρθΓΐ6ηΙθ8ηπι ςηίάάααι 

£φη των πρό ημών, ή τριετία διετηρεΤτο, τήν έν τοΤς τίδααι ίαίδδβΐ, ςαοά ίη βαοΓα ίΠα ρβηβίτ&ΐία ίηίβΓΓβ 

άβάτοις εΓσοδον παρασχείν τ^ Παρθένψ, ^{να το μέλ- νβΠβηΙίηίαηΙβπιραβΙΙαΙ&πι,αηΙβςιι&πι&ϋΙ&οΙ&ΓβΙαΓ, 

λον προγράψω , 6'τι μύνη τον άβατον χα^ άπερίλη- 6( αΐίςυβηι δ6α Ιοςαεηάί 86α αικίίβηάί Οδαπι λάβρία 

πτον Ινα θεόν της αγίας Τριάδος χαινύτατα τέξεται, ββδβΐ. Υεΐ 06γ(6, ΰ( ςαίάαηι 6 πι&)θη1)ΐΐ8 €ϋζί£, 

χαΐ 6ηερ απαντάς αγίους της 6'λης φριχτές Τριάδος ΐΓίεηηίΰπι αά ραΓ&ηάυπι ΥίΓ^ίηί ίη βλΟΓα αά^ΐα 

μονή φανείται χαΐ σεβασμιώτατον οιχητήριον. ίη^Γ6δδαπι ϊηΙβΓροηβύαΙαΓ, η( ρΓθθδίβηατβΙυΓ, 6&πΐ 

ΟύδΙ γάρ ή[ν οΓχοι μένειν τών άναγχα^ων, 6'τι θηλής δοΐαπι υηυπι θ βαηοΐβ, Τηηί(&(6, ίηαοοβδδΐιοι 6( 
ή πάναγνος ΙδεΤτο• ω; γάρ χαι τριετής, ένδιαιτω- ^ ίηοοπιρΓ6ΐΐ6ηδί1)ίΐ6Πΐ Οβαπι, ίη6ίΓ&1)ί1ί πιοάο ραηΐπ- 

μένη τφ θείφ τηριβύλφ έχείνψ, της παρ' άνθρώ- ταοι 6886, 6ΐ ίηδυρ6Γ ίρδ&πι δοΐ&πι ρΓο οιηηίΧιηβ 

πων ού μετείχε τραπέζης, μυστιχφ δΐ λύγψ ούρα- βαηοΐίδ &η^δ1ίδδίηιηπι ΙοΙίυδ ΐΓ6Πΐ6ηάο Τηαάίβ 

ν ίας ή επουράνιος μετελάμβανε τροφής* ούτως, εΐ άοηιιοίΐίαηι 6δδ6. Ε( δ&ηβ η( άοπιί ηι&η6Γ6ΐ η6ς[α&- 

υλ\ γάλαχτος Ετι δεομένη, τά δβατα οίχεΐν είσή- ςααπι η6068δ6 ίάβο ίαίΐ, ςηοά ριιΗδδίπια (63) ίΠα 

1 

»• 1.αο. 1, 49. 

Αηΐ. Β&Πβηηϊ ηοΐ». 

οΙ&Γβ) Ιδίάοπιιη, ςηι άίτ6Γ86 &1> &1ϋ8 $βηΙίΓ6ΐ, &(1 1>6&ϋ88ίιηαοι Ματι&ηι ίηάίβίΐ&ηά&ιη &1)8θ1αί& της 

άίτ6Γ8&8 (ΐυοςα6 ΓοΓηιοΙοδ ηυ11&8 αάΐιίϋαίδδβ. Οοηι- πανάγνου νοο6, ςα<Β 3αχΙ& ΗεδγοΙιίιιαι τ&ΐ6( χατά 

πιαηίδ 6Γβο οηιηίηαι οοηδοηαηΐία ίη ΥίΓ^ίηίβ ραή- πάν άγνύν, αυοΙοΓ ηΙαΙυΓ. Όβ Ιι&ο &ηΐ6πι γ6 ίΐίικί 

ΙαΙβ α1ςα6 ίηηοοβηΐία ρβΓ β&δάβηι ρ1ΐΓ&δ68, Ο^υΓαβ, δίη^αί&Γβ ηοΙ)ί8 οοβηιτίΐ, ςαοά ΡΓοηβΐδοαδ €οιη1)6&- 

ίπιοξίηβδΥβ 6£Γ6Γ6η(ϋ αο 06ΐ6ΐ)Γαη<ϋ, οοηιπιυηβηι δίυδ ίη νβΓίβηάίβ ν6ΐ6Γαπι βοηρίοηιιη άβ 8Αηο(α 

οπιηιιιπι άθ βαάθπι ριΐΓϋαΙβ αίςαβ ίηηοοβηΐία 86η- ΥΐΓ^ίηβ Ιιοπιίΐϋδ, ίη νοοβδ αγνή, νβΐ πάναγνος άβ 

ΙβηΙί&πι 1αουΐ6η(6Γρα(6ίαοϋ. ΒοίραΓα άίοΐαδ ουπι ίηοίάϋ, 608 οΜία Β,νΧ οα^ϋΒή- 

(62) Ιη ηοϋδ αά ΟηαΓίαπι υ^οηίδ <16 δαηιπιο (δηρ. ιηα^ υ6γ16Γ6 οοηδΙαηΙβΓ πιαίαβηΐ Ναηι 68ΐο, ςηοά 
ρα^. 23. ηο(. 2) ^ααι ίηηηίαιυδ, ϋΐαΐυπι Ώε\ βίχ^ άίίβΙβΙΠΓ ηβηιο, άγνύς ηοη βοίηπι απιρίίοη βί^ηίΑ- 
ςαο αηίοηοπιαδίιοβ 06ίραΓα αραά ΡαΐΓ68 βχοΓηαη Ο οαϋοηο ρΓΟ ρητό £;6η6Γα(ίπι 6( ίτηροΙΙαΙο αοοίρι, 86<1 
δοΐβΐ, 6ΐίαπι αά ρΓΦΓΟ^αΙίναπι ίπιπιαοαίαΐ» Οοηοβ- βΐίαπι δίποϋοή ρρο οα$ίο δρβοίαΐίπι υβΟΓραή. ΑΙ 
ρΐΐοηίδ 3ρ6θΙαΓ6. Ιη ίαβηι ΓαοβΓβ ρο(6δΙ, ςηοά αα- ρ6ΓΥί(ΐ6ΓίΙ ΥβΙ οοίοαδ, οαδίίπιοηίαπι ηοη βιυδπιοάί 
οΙοΓ ηοδΙΟΓ Υβίαΐ οοηδβςυεηΙβΓ αά 6α, ςαο) άβ 6886 γίΓίαΙβηι, β (^αα ραΓ δίΐδίη^αίαπδίαηαίδ αΓ^- 

ΕυΗδδίαια ΥΐΓ^ηίδ οοηο6ρΙίοηθ άίχ6ΓαΙ, πιοχ 6απι πιβηία ρθΐ6Γβ, 8ίοιι1)ί ά6 ίηίαηϋ ρηβΐΐα Ιααά&ηάα 

00 ηοπι1η6 α1)8θ1ΰΐ6 ίηάίςίΐαΐ. δδά αάΥθΓΐβ ηΚβηαδ, αςαΙΠΓ. €αί 6ηίπι ίηίαηΐί 1ια)ο Ιαπδ, δί Ιαπιοη Ιαπδ ίη 

ςαοπιοάο βαάβηι άοοίπηα 1ΐ6ίο ρροροηαΙυΓ. Ναηι ίηΓαηΙί1)η8 1ιαΙ)βη ροίοδί, ηοη οοπιρ6ΐϋ? Εαβ 6Γβο 

ϋβί ΟΙία άίοίΙαΓ ρτοάϋ^β «ρίβηάΐάα. Οαίά ροΓΓο 6δΙ γοοβδ αά ύΟΒϋίαίβίη δρβοίαΐίηι οοη(Γα1ΐ6Γ6 ίη ίΐΓίδ 

ΟΓΐυδ δρίβηάίάπδ, ηίδί δρΙβηοΙοΓ ΐρβαιη οΓίααι οοη• ΡαίΓυπι δοπρίίδ, ηΙ)ί Μαπΰβ Υβΐ οοηοβρίιβ, γοΐ ηαδ* 

οοηιί(αηδ? Αο ταΓδηδ ςαίά ίδΐΐιίο 68( δρΙοηάοΓ, ηίδί οοηΐίδ, Υβΐ Ιππιυΐα) ίηίαηΐίδ αά (6πιριππι αάάυοΐ» 

δρΙβηάοΓ άίνίηοθ §;ΓαΙίφ, ςαα Μαπω ίη ρβοοαίο (αΐί οηοοαιία ΙοχαηΙυΓ, ηίδί αρβΓίβ οοηδίβΐ, οα αά οοη- 

πιοχαηοΙοΓάίχοΓαΙ) ηοη ΰοηο^/έΒαηίπιαΓ6Γη]§6ΐ)αΙ? δβςαεηΐία ΥίΓ^ίπίδ ςεδία ΓβΓβΓΓί, ρΐαηβ ηάίουΐυπι 

Ιά Υ6Γ0 3αΥ6πΙ πιοιηίηίδδβ : δοθρο βηίπι αΐίαδ 6]α8- γ1ά6πά6ΐ)θΙ•ΥβΓυπιυηάθηαπ)1ιΐΒΡ8ΐΓθρΙιβθΓβρ6ΐ6ηά8θ 

ιηοάί δβηίβηΐία ίη Υ6(6ηιπι δοπρίίδ οοουΓπΙ. δίηΐ,ηοπιίηί ο1)δοηΓΐιπι 68(. Οαοά ηβπιρβ Ιιοπιίηβηι 

(63) 1.6θΙθΓ6Πΐ, αΐ ραΙΟ) ηοη οίΤαςμΙ, (]μαπι δοβρο ρβΓηίΟΥίΙ; αΐ ίη ρΓ€ΒίαΙίαηοα1α αά οΓαΙιοηβι (7#0Γ(^η 55 Ι8Ι00ΗΙ ΤΗΕ8δΑίΟΝΙβΒΝ8Ι8 ιη&ΙβΓηίβ α1)βΓί1)ΐΐ9 ίηάί^βΓβί. Ναιη βίοαΐ οηπι Α γ&το, χατά τ6 ίσον ΙχκΤνο θαύμα, όπεργυ•! τινι Κ» 
ίηβηηίδ ίη βαοΓΟ ίΐΐο αΐΏΐ)ίΙα Τ6Γ5&1)α1υΓ, Ιιατιά έστηρ(ζετο χαι ά^ρήτφ τρόπφ. 
1ιιιιη&α& αΙβϋαΙαΓ ιη6η8&, ββά αρο^ηα (γααά&ιη Γ&ίίοηβ οοθΐββίβιη οί1)αιη, ςαίρρβ φΐ» βαρβΓΟΟΒίθΐΰ• 
68861, &οοίρΐ6ΐ)&1 ; ίΐα 8ί(ΐιιί(ΐ6χη αά ίη1ι&1)ϋααά& δ&0Γ& ιιάγία αάάυοία ίαίδ86ΐ, οαιη &ά1ιιΐ€ Ι&οΙ• 
ίη(ϋ§6ΐ)α1, ιηοάο ςαοάαιη 8αρβΓηαΙυΓαϋ αΙ(ΐα6 ίιιβ£Γ&1)ί]ί Ιι&αά άίδβίιηίΐΐ ιηίΓ&οαΙο 6ΐιαΐΗΐΑ ίαίβ- 

86(. ΧΥ. Υβΐ 6Γ§ο ίΐα ί&οΙιίΕη βδΐ ρΓορ(6Γ ίΠαβ οαα8&8, 
€[!ΐ&8 άϊή, νβΐ βϋ&ιη φΐία βΒςααιη βραΐ, η( ρ&ΓβηΙβδ 
ςιιοςαβ 8&1ΐ6ΐη αά Ιανβνβ Ιβιηραδ ίηίαηΐίΐί Υβηα8ΐ&ΐ6 
βΐίοθ, ςιι» ρ&ηΐο ρο8( Οβο άβάίο&ηάα βΓαΙ, ηβο 
ιι1ΐΓ& ο^&τίβδίιηίδ §6ηίΙθΓϋ)\ΐ8 οοη8ρίοί6η(1&, ίηΐ6- 
ΓβηΙιΐΓ ; 6 ςαα ουιη ιη&χίιηυιη ΙιαυήΓβ δοΐαΐίιιιη 
1ίθ6Γ6ΐ, ρΓΦ Ιιοο Ιαιηβη ιηοβΓΟΓβιη ρηναΐίοηίδ 6ΐ6- 
^βΓοηΙ, ίίοβΐ ΐρβαιη 06α ρΓΦΐηίαιη 1&1>οηιιη ΠΙοπιπι ΙΚ', Άλλ' ί χάριν ών •?ρητα( μοι, τουτ' *ϊ»Τ^" 
ν•(, ή 6τι χαι προς βρβ^Χ^ βρεφιχης ήν <1χ&ς 
τοις τοχεΟσι χ&ν άπολαυναι χάριτος παρά τής 
παιδ6ς, Ι] μιτ' βλίγον έχποίητος μίν Ιμελλκν Ια•• 
σθαι βεφ, τοΐς Ιϊ φίλτάτοις τούτοις &^ρατος «α- 
τράσιν* όπίρ ή[ς, έν&ν τρυγ^, εΐλοντο χαχοπαθ»!- 
σθαι, χαΐ τ&ν χαμάτων έχε(νων χσΐ ιιολ»($ρύτΜν 
δαχρύων ταύτην Ιλαβον Ιπαθλον* ών, (μοιγβ ^οχβΤ, &ο ιηαΙΙ&Γαιη ΙαοΓγπι&Γαιη Γ606ρί8δ6ΐιΙ ; ρΓΟ φΐί1)υ8, •. των τοσούτων έχε(νων, λέγω, ττ^νων, ταύτην β«&< 
αΐ ιηίΐιί ςαίάβιη νίά6ΐαΓ, ηβηιρβ ρρο ΙαηΙίδ ίΐΐίδ ϊίξίαν διέγνω τήν άμοιβήν^ τήν δχρι τριετίας &ιγ6- 
1&1)οη1)ΐΐδ (ϋ§η&ιη Ιι&ηο Οβιΐδ τίοβιη τβάάβηά&ιη λαυσιν των τής λαμποοτάτης χαρίτων παιδ^• 
3α(ϋο&νϋ, αϊ αά ίήβηηίαιη Ιαιη βχίιηί» ίΐΐίβθ (ρταΐϋί 
3ΐιειπΐ(1&Γ6η1αΓ. 

ΟααηΙυιη βηίιη νοίυρίαϋδ οίΓβΓΓβ ρ&Γβη(ίΙ)υ9 &1ϋ 
&1ϋ ΰΐιιΐ δρ6θίθδίδδίιηί ναΐβηΐ ρβΓ πΐΏΐΙοηιιη αηηο- 
πιιη οοηνίοΐιιιη, Ι&ηΐηπκΐβιη Ιήβηηϋ δραϋο ίηηο- 
66ηϋ88ίιηα ίΠα ρΓθθ1)6Γ6 ροΐυϋ, ίιηο άίχβΓίιη 
νοίαρίαΐβχη 60 ιι]}6ΓίθΓ6ΐη &1<ΐΰ6 βχοβΙΙβηϋοΓβιη, 
(}ΰο βιηίηθηϋιΐδ ουίοαηςαβ ρροΐί ίρδα ρΓ£β06ΐΐ6ΐ)α(. 
Ρπηοίραιη 6ηίιη Γ6ΐΓϋ)υϋοχΐ6δ ιηαςηίΩο» δοηβ δΐιηΐι 
βΐ 1αΓ^ί6ηϋΰΐη αια^αΐβοβαΐί» ΓβδροηάβαΙβδ.Οααο αη- 
16[Ώ ^αδι^ ίΐΐί βδδ6ηΙ&63υδϋ γοο&ΓβηΙαΓ,Ιι&αά οοηδβη- 
Ιαηβαιη ίαίδδβΐ, υΐ ηοηηαιη οο^ηοιηβηΐο δί^ηίβο&- 
Ιαιη ρΓδθΐ6Γ§;Γ6(ΐ6Γ6ηΙαΓ. ΟααρρορΙβΓ, οιιιη 3ΏδΙ&ιη 
Ιβχηροπδ πχβηδυΓαιη αδδβοαίί ίυίδδβπΐ (φ({ΐιυιη β χαι τήν έπαγγελ(αν. 
&αΐ6ΐη δραΐίΰΐη Ιηβηηίαιη βΓ&Ι, ΓβοΙβ ά6 ρΓοιηίδ- 
δίοηβ ίιηρίβικία ο\ΐΓ&τ6Γαη(. 

XVI. Οΰοηίαιη υ6γο ίαπια τβ^ίη® αο 06ί Αΐί» 
ραυίο ρθ9ΐ ρβΓ ί1η6δ αηίνβΓδδθ ΐ6ΓΓ6β ρ6Γν&^&ΙιΐΓ& 
6Γ&1• ^β^α8&16Iη αηΐβ αΐί&δ οιηηβδ τβ^ίοηβδ οοΓοηαιη 
Ιαυά&ΐίοηίδ ΙβχοΓβ, β(•δ&οπιιη ΥίΓ^ίηί Ιι^ιηηυιη οα- 
η6Γ6, αο άβοβηΙβΓ ιηοάϋΐατΐ ρΓορβΓ&Ι ; ίάςαβ 31ιγ6 
ορΙίιηο.Ναιη 6ΐ Ιβ8ηηι τηβητη, ίηφύί ", ΙηΙβηίηί %η 
ΐ€ΐα$αΙβτη ηί 8ί$ί€νύηί βητη Βοηιίηο ; ο\ΐ}\ι& ΰ1ί(ΐα6 
οΙχαΓαοΙβΓθδ ιηαΐ6Γ ίη δβηιβϋρδα ρΓββΓ6Γ6ΐ)αΙ, "Οση ν γαρ ίχουσι των παίδων ^λοΤ χαΐ χάλλιστοι 
ήδονήν τοις πατράσιν ένθεΤναι άπ6 γκ τής αννοί- 
χου πολυετίας, ταύτην «Τχεν ή πάναγνος χαταΟεΤναι 
τ^ τριετί^ 'φαίην δ* &ν χαΐ δαψιλεστέραν χαΐ μείζω 
6'σψ χαΙ γεννητών ύπέρχειται πάντων αΐ γάρ ηαρ^ 
των μεγίστων άντιδ^σεις φιλύτιμοι χαΐ τψ μβγέΟ» 
των χορηγούντων χατάλληλοι* διχαίους δΐ θντας 
Ιχείνους χαι χαλουμένους ούχ ήν 8ν των ^χ6λού- 
6ων τήν σχάθμην 6περβήναι τ^ς επωνυμίας* $(ά 
ταύτα τ6 του Ιτους δίχαιον μέτρον άπειληφ^τ(<^ 
τοΰτο δε ήν ή τριετία, μή διαπεσεΤν βύ πεποιήχασι ΟΰοΙ<ιιιο1 6Γβο 6 ηο1)ί1ίθΓίΙ)ΐΐδ ιιγΙ)6πι ίΐίαιη ίηοο- 
Ι6ΐ)&η1, 6ΐ νίπ, 6ΐ ηιυΙίβΓβδ, βΐ ραβίΐβθ γίΓ^ίηβδ, ίΐΐί 
ςηίάβαι ίηΐυίΐα ραΐηδ, ίδΐ£θ ίη ^ΓαΙίαηι ^βηίίποίδ, Ιζ\ Έπει δ^ μετά μιχρ^ν των τής οίχουμ^νης 
έπιβήσεσθαι περάτων & της βασιλίδος χαι θε^παι- 
δος Ιμελλε χρύτος, φθάνει τά *Ιεροσύλυμα πάσης 
γης £λλης προπλέξοντες τήν εύφημίαν, χαΐ τόν 
Ιερον υμνον Ιπφσαντες τ^ Παρθένφ, χαΐ σεμνως 
τερετίσαντες* χαΐ τοΟτο ειχύτως* 6τι χαΐ τ^ 
έμόν 'ίησοΰν άνήγαγον, ψησιν, εΙς *Ιεροσύλυμα 
παραστηναι Κυρίψ, οδ τους χαραχτηραις ή μήτηρ 
έν Ιαυτ^ προέφαινε. 

Και γοΰν δ'σοι των έχχρίτων τήν πύλιν οίχουντις 
έχείνην έτυγχανον, ανδρών τε χαι δυναιχών χ«1 
νεανίδων παρθένων, το μεν τόν πατέρα, τό δΐ δια τήν Γ6ΐίςιιο ΥβΓΟ ρΓορ(6Γ Ιαυάαΐίδδίηι&πι ραβίίαπι, ίη ]) μητέρα, τ^ λοιπόν δλ δια τήν πανύμνητον, τήν εΙς τ& 
αηυηι οοηγβηίβηΐβδ &(1 Ιβηιρίηπι α806η(ΐ6ΓαηΙ, οηηι Ιερόν ^εσαν συνελθύντες, μετά λαμπάδων ένταυ^α 

" 1.αο. π, 22. 

ΑηΙ. Β&ΐΐβήηΐ ηοΐ8&. Ιίίοοΐηβάίβη8ί8 ίη ΟοηοβρΙίσηβηι ΟβχυαΓδΒ {ΒίΜ, €οηο. 
γοΐ. νΐ.ραβ.82) δθ11ίοίΐ6 ΙβοΙοΓβοι ααπιοηβΓβΙ) ΥβΙβΓβδ 
ίη οβΙβΟΓ&ηάο Οοηοβρϋοηίδ ΓβδΙο ηί^ίΐ αά οοηοβρίίο- 
ηβπι ίρδαηι Γβδρβχίδδβ,ίά ίρδηπι αά ίηγίδυπι ριιηίαί{$ 
γοο£ΐ1)υ1αίΐ),δίοα1)ί ίιβπ ροδδβί,βχρυηββηάυααίίηρϋΐίΐ. 
Ε&(ΐ6ΓηρΙ&ηβ ο&αβα ίηγϊδαπιΐιοιηίηί 6£Γ6θίϋ77}»ηα(η//α<£β 
γοο&1)υ1υπι; αίςαβ ίάοίΓοο ουπι Ογ^βο» νοοβδ άμωμος 
ΛαΙ πανάμωμος άβ Μ&πα υδυΓρ&ΙβΒ οοουΓΓβΓοηΙ, ηοη 
ίτητηαοαίαία, ΆΜίρΙαηβ ίτητηαοχΛαία, φχα: ευιυδνίδ Γβα- 
'-« •1>86ηϋ&ηι ^βηβΓαΙΐπι ίηάίοαηΐ, δβά γοοαύυΐβ, 
^»^^^^^βρ^€^6η$^ι>^ι^$ Β,ηίρΙαηβ ίΓΓβρτ€Η6η$ίΙ)ίΙί8, ({υ» δοίΐίοβΐ αά &Ι)36η1ί&πι Γ6α1α8 ρβΓ αοΐυβ ρρορποβ 
ίηάαοϋ δί^ηίΟο&ηάαπι αρίίαδ αάΙιιοβηΙυΓ. ΑΙ τυΓδη» 
ςα&θηαηι, ςηβθδο, Ιαυβ ίοΓβΙ Μαι-ΐΰβ &τιΙ ηαδοβηϋβ ααί 
αάΐιιιο ίηίαηϋδ, (^υοά ηηΐΐο ρβΓ αοίηδ δυοδ τβ&Ιη ββ 
ροΙΙαβΓϋ ? Ηφοοιηβ Ιαπι ρΓΦοΙαΓα ΜοηβΒ βΓ&ηΙ βη-> 
οοπιίει, ςη® βαποίοππη ΡαίΓυπι δαρίβηΐί» ορβ ίδία- 
Γϋπι β Ογββοο νβΓβίοηυπι ΐΓίΙ)αβΓβηΙαΓ? Αάβο βοϋίεβΐ 
ίηβρΙΐΓβ νοί πια§ηί νίπ βοίβηΐ, ηΙ)ί ροΐίυβ ςυαπι 
γβπίαΐί, ρπΥΛίίδ ρΓβθίυάίοίίδ ί)1ιιάϋ8ςαβ άβδβΓνίΓβ 
αηίπιυπι ίηάαουηΐ Ι 57 ΒΒϋΙίΟ ΙΝ Ρΐυΐ8ΈΝΤΑΤΙ0ΝΕΜ Β. V. ΜλΚΙΜ. 58 τήν πάναγνον £γοντ&<, χαΐ μέλος ύπίρ ταύτης έπΙ ^^ 1&ιηρα(ϋ1)α8ίηηοοθηϋ88ίχη&ιηί11αο άβάαοβηΐββ, &ο γλώττης καΐ μιτ* έύφρο(τύνης ^σματα φέροντκς, τά 
9Λ%6τΛ τζ θεονύμφφ πάντως διαπραττ^μενοι. Περί 
ών, μοί δοχώ, διά τοΰτο χαι τ6ν μαχαρισμον προκ- 
ρησθαι έχιΐνον. Μακάριος ό λαός, 6 γινώαχων άλα- 
λαγμ<(ν' χαΐ τοΤς προοιμίοις δή τούτοις τό μέλλον 
διασημα(νοντκς, 6'τι χαΐ ιιάντα κρύψει ΐζ^ίρσο^ί το 
της έμψυχου ταύτης λαμπάδος φως άπαατράψον, 
και φ^μάτων α({τη πλήαει ψυχάς ταύτην ύμνούσας 
και τά σωτγ(ρια μελψδούνας. 

ΟΤμαι δ«, καΐ 6 νοητός άπας τύτε διάκοσμος τοις 
λαμπαδοφύροις αν έκε^νοις καΐ συν^δκ καΐ συνιφώ- 
τιζε, και αυνεβάδιζβ τοΤς προπομποΐς, ίσον της 
προαγόμενης δεικνύντες τλ σέβας τοΤς τφ ναρ^άψ 
τούτψ, οΙονε( τινι νέφει, τήν αϊγλην της παμβασι- ιηοάαΐοδ άβ ίρ3& βΐ ο&ηΙίο& οαιη Ι8θϋ1ί& ρροιηβηΐθβ. 
οίΟοία βοίΐίοθΐ, ςα» Οβί βροηβ» άί^ηί^αΐί οοη^βη- 
1&η6& βΓβηΙ, ρίβηίδβίιηβ ίΠί βζ1ιί1)βη1β8. Εί ίάοιτοο 
(1« }ιί& &Γΐ)ίΐΓ0Γ ρΓβΒπαηΗ&Ι&πι ίΐίαιη 1)θ&111α(1ίη6ΐη; 
ΒβαίηΒ ρορηίηε ^ι^ί ΒΗί ίΗΜΙαΙνοηβηι '*. 0αϋ)α8 8&αβ 
ρΓ»1αάϋ3 ίαΙΰΓαιη δί^αίίΐοϊώ&ιιΐ, πΙ 1ια]α3 αηίιηαίο 
1&ιηρ&άί8 3α1)&Γ6(ίιι1§βη3 Γβΐίςα&δ οιηηββ Γ&οβ8 ο1)- 
(6η6ΐ)Γ&Γ6ΐ, 688(1116 &ηίιη&8 3α1)ί1ο οπιηιι1&Γ6ΐ, ςαο 
6&ιη 0θ1θ]}Γ&Γ6ηΙ 1ιγιηηί8, &ο βαΐαΐατία 6&η6Γ6ηΙ. 

Ργοθ16Γ6& &η^6ΐθΓαιη (^αοςαβ αηίΥ6Γ808 0Γ(1ΐηβ3 
οαιη 118, ςιιί 1&ιηρ&άθ8 ί6Γ6]ί)&η1, 8αο8 ριιΐο οοη• 
]αηχί886 ο&η1α8 8αο8ς[ΐΐ6 8ρΐ6η(1θΓ68, βΐ οοιηίΐ&ιι- 
ϋ1>υ8 ίΠ&ιη 8θ6ίθ8 8β8θ &ά<1ίάί8&β, γίάθΐίοβΐ πΐ 1ιο- 
πιίιιϋ)α3, ςιιί Ιι&ο οατηβ ςιιοά&ιη (ΐα&8ί ίηΐ6Γ56ρ(ο λ(δος Βρψί διαφραττομένοις, εΐ μή καΐ αγγέλους ρ τ6ΐο ίιηρ6(ϋ6ΐ>&ηΙιΐΓ, ηβ 8ρ1βιιάθΓ6Πλ ρΓΟΟβΙβΦ 
άγνοεΤν τό μυςτήριον τούτο προώριστο δι* οίκονο- Γ6^ίη8θ ίηΙυβΓΐ ρο886ηΙ, ΐρβί 08ΐ6ηά6Γ6ηΙ, ςα&η(α 
μίαν, ή με διέσωσε, καΐ τής αίσχρουργου και τυ- ίΠί, ςαβθ (ΐ6άαο6ΐ)&ΙαΓ, Γ6Υ6Γβηϋ& (1β1>6Γ6ΐιΐΓ : ηίδί 
ραννικής άγήρπασε χειρ6ς. ΓοΓίβ βΐ ίΐΐΰά (ϋοβηάιπη δϋ,ΐιοο ιηγβΙβΓίιιοι &ηββ1ίΒ 

(αηο ίηοοιηρβΓίααι 6&ιη 86ηηΐ88β ρΓΟτίάβηΙίαιη, ςυο ιηβ 5&1νιιιη ίβοίΐ, Είςαβ & ίοΒάίβοα &ο Ι^Γ&ηηίοΑ 
(άί&1)θ1ί) ρο(68ΐαΐ6 βηρπίΐ. ΙΖ'. Έν τφ ναφ τοίνυν, ^περ εΓρηται,, φέρουσι 
τό Ιερώτατον Ιμψυχον σκεύος εκείνο, τό θεοποίητον 
αγγος των θεουργικών λαμπηδόνων, τό πολυτ(μητον 
και θ*ΐον ανάθημα» ο^ πάσα ή ποίησις Ι[ττων 6μου 
προς λ^ον αξίας. Ό δ' αρχιερείς άπί γε των 
δρωμένων τύτε, ^τι πλέον έχεΤνα ή έδείχνυτο τά 
εΐωθύτα, και θείας Ινδον α&τόν συναισΟήσεως, έγώ 
νομίζω, π&ριλαμψάσης, 6ψηλ($τερον των φΟασάν- 
των, Ιτι δΐ καΐ των έςο μένων, τή^ έπέλευσιν αΙ• 
σθύμενος της θ^^^νύμφου, ούδλν ήν, 6' του Ιερου μή XVII. Εο ί^ΙιΐΓ, ςαο άίχίιηαβ, ιηοάο 8αοΓ&Ιί&- 
βίπιαιη ΠΙτιά&ηίιη&ΙαιηγαβοιιΙτιιη,άβίΟοοΓίιιη 8ρΐ6η• 
άοΓϋπι Γ666ρ(&ου1ιιιη & Οβο οοη8ΐπιο1υιη, ϋπιαιη 
& 060 οοιιΓ6ϋ1&ιη (€3), ΙιοηοΓβ <ϋ^ί88ίιηιιιη &6 άί- 
τίηαιη άοη&ήααι,€ΐΐ)α3 άί^ί(&ϋ βη&ιτ&ιιάβθ οιηιιί8 
ρ&ηΙθΓ 0Γ6&1αΓ& ίιηρ&Γ ίπγβηϋυΓ, &(1 Ιβιηρίαιη &ά- 
άΰοαηΐ. Οαιη αιιΐβιη δαιηπιαβ 8&ο6Γάθ8 Ιιιιη 6Ζ 
ϋβ,φίβθίαηο οβπιβΙι&ηΙιΐΓ, ΌΐροΙο φΐΦ γβΐ ίρ3& 
ηογϋ&ΐ6 ιη&]α8 φΐίάρίαιη ίηηα6ΐ)&ηΙ, (αιη 6ΐί&ιη 
άίγϊηα ίη1ιΐ8 Ιαοβ, αΐ ραίο, ιη6ηΐ6πι ίρ8ία8 8ρΐ6η(1ί- τ^ Παρθένφ άνέψξε, και οΙκεΤν αυτήν οικει^ερον ΰ (ϋα8 ςα&ιη &η1θ& Υθΐ |ρ08ΐ6& οοΐΐαβίτ&αΐβ, &ιιίιη&ά- 
έαυτου, εΓ τι καΐ &βατον, διεψηφίζετο- *Εκ δΐ τού- Υ6Γΐί886ΐ ^&Iη&(1γ6I1^88θ θ6ί8ροη3&ιη;ηα1Ι& ΐ€πιρϋ 
του δήλον ώς και χαράς άν ήν Ιμπλεως πάντως, ρ&η Γαϋ, ςυαιη ΥίΓ^ίιιί ρ6ΓΥί&ιη ηοη £&06Γ6ΐ, 6( 
προορών ώσπερ τήν περιελευσομένην τά σύμπαντα Ιοοτιιη, 81 ςιιί8 6Γ&1 ίη ςαβιη ίηίβΓΓβ ρβάβιη &1ϋ8 
χαράν διά της έπιδημησάσης £ρτι τψ νεψ κύρης. £&8 ηοη 68861, Ιιαηο ίΐϋ ροϋα8 (ΐιι&πι 8ί1)ί αά ίηΐια- 
ίιίΐ&ηάαηι <ΐ68ί^&1)&(. Ε ςυί1>α8 ραΐαηι 8&η6 οβΙβηάίΙαΓ, φίαπι ίη96η1ί ίρββ Ιοϋϋα ρΓβΐ6Γ6& ρβΓίαηάβ- 
Γ6ΐ\ΐΓ, ςα&8ί ρΓ8θ86ηϋβη8 γίάβΐίβ•!, ςα&ηίαιη ^ααάϋ αηίΥ6Γ8ί8 ρατ&ΓθΙατ ρβΓ 6&πι ρηβΐΐααι, ςα» ιηοάο αά 
οοηιπιΟΓ&ηάαοι ίη Ιβπιρίο &(1Υ6η6Γ&1. ΙΗ'. ΚαΙ τουτ' άν προσεφώνει τ^ πανάγνφ, Β και 
ή άδολος πληθύς Ιπειτα προς τόν Κτίστην* Εύλύ- 
γη μένη ή ερχόμενη βασιλις έν ύνύματι Κμρίο^* 
ΕΙρήνη έν ούρανψ και δύξα έν 6ψίστοις. Άλλα 
και τήν χαροποιον δή ταύτην αν προσεΧπε φωνήν, 
ήν ό βλέπων Σογονίας προεφθέγξατο* ΧαΤρε σφο• 
δρα, Β6'^ατ%ρ Σ ιών, δι* ής ο Κτίστης και νυν μλν 
χαίρει, σ^ τόν λαμπρύτατον οίκον περικαλλώς δρών XVIII. ΙηβαρβΓ 0Γβ(ϋά6ηπι, &ά ρα6ΐ1&ηι ραη88ί- 
Π1ΑΠ1 ίά ίΐΐαοι ίηοΙ&ιη&886, ςαοά ά6ίηοβρ8 βϋ&οι 
ίηηοο6η8 (ραβΓοηιπι) ΙαΓΐ>& &ά 0γ6&Ιογ6πι : Βεηβ' 
άίΰία ςηχ νβηϋ Γβρΐηα <η ηοτηίηβ Οοτηχηΐ ** : Ραχ \η 
€<βΙο 6ί ρΙοΗα ίη αΙΗ$8ίτηΐ8 ^, Οαίη 6ΐ ίΐΐ&πι δαηβ 
ΐ8θϋ88ίηι&ιη(ιιΙραΙο} γοο6πι αάάίάϋ, ςηα οΙΐπια8α3 
68ΐ ρΓορ1ΐ6ΐ& 8ορ1ιοηί&8 ιΐχίανβ να/(ί«,/Ιίία8(οη(65), 
άβ ςηα 0γ6&Ιογ βΙ ηαηο (ΐηίά6πι £[&α<1βΙ, 16 3&ιη 6ψούμενον ήδη και συναρμολογούμενον πρδς οΓκη- ^ 06Γη6η8 8ρΐ6η(1ίάί88ίπι&ηι 8ί1>ί άοοιυηι ί6ΐίοί88ίηΐ6 
σιν έαυτου' χαρήσεται δ' έναργέστατον^ 8τε τουθ'» &88αΓ^θΓθ, 6ΐ &ά ίη1ι&1>ϋ&ηάαπι &ρ1θ οοηοίηη&τί ; 
&τι χαίρει ιγ\ σ^ συνοικήσει, δεικνύων, τήν χαράν ^&αά6ΐ)ί( Υ6γο Υ6ΐΐ6ηΐ6η1ία8, ςα&ηάο &ά ίά ραΐ&ηι 
σοι δι* αγγέλου μηνύσει, δι* ήν καΐ νύες άγαλλιά• ^οίοηάαπί, §;Γ&ϋ88ίαΐΐΐΠΐ 8θίΙίθ6ΐ 8ί1)ί 6886 ίη 16 ίη- 

Μ Ρ8&1. υϋοτιη, 1[$. '* Ιο&η, χιι, 13. ^ 1.ηο. ιι, 14. 

ΛηΙ. ΒαΙΙοΗη! ηοΙΟΒ. (64) Εοο6 ίΓβηαβηΙίδδίιηιιαι ίΐΐαά &ρηάΡ&ΐΓ68 6η- 
οοιηίαιη,ςαο ΟβίραΓα ηϋ & Οβο 8Β(1ία6&(& βίηβαΐ&ή- 
16Γ 06ΐ6ΐ)Γ&ΙιΐΓ, φΐο(!(^υ6 &ά 6^α8<16Iη οη^ίηβπι 
ιρ60ΐαΓ6 &1ίΑ8 ^&ηι &ηυηΑ<1Υ6Γ(ίηια8• Οοηί. ογαΙ. Ιοίιαη. ΕαΙχΒβηβΐ». § 23,8αρ. ρ&β. 103, 104. 

(65) 8ορΗ. III, 13. δίο ΥβΓβίο ΐΙΧΧ 6(!ϋ& &1) ΑΙάο: 
ΧαΤρε σούδρα, θύγατερ Ζιών. να1β&1α8 η08(•Γ : 

Ιαικία βΐία 5ίοη. 59 ΙβΙΟΟΚτ ΤΗΕ88ΑΙ^ΟΝΙ(»;Ν8Ιδ 60 1ΐ&1)ϋ&Γ6,^&ηάίιΐια 1ί1>ί ρβΓ &η^β1αιη άθηπηϋ&1)ϋ : Α σονται χαΐ άνθρωποι σχφτι}σου9ΐ, χαΐ ιι&9« λαμ- 
ρΓορΙβΓ ςαοά βί αη^βΐί Ιββί&ϋπηίητ, βΐ Ιιοοοίηββ πρυνθήσεται χτίνις. 
6Χ3α11αΙ)ΐιηΙ, 6ΐ ιιηίτβΓβω οΓβαΙαΓβθ ΙιίΙαηΙ&Ιβιη 6χ- 
ρϋοειύαηΐ. 

υΐΙθΓία9 ςη» ροβίβα &(1 δ&ΙναΙοΓβιη Οβηιη αΐηΐβ 
81119 Γβοβρίαιη αίΤ&Ιαβ 63ΐ δίιηβοη, Ιιβθο β&ηβ 6( 
ΙιίβΓαροΙια ΟβίραΓ&ιη βχοίρίβηβ ορροΓίπηίβΒΪιηβ 
άίχϋ : Νηηο νίάβτυηί οοηΐι τηβχ $αΙηΙατ€, φίοά ρα- 
ταίητη €$ί αηίβ ίααβτη οτηηΐατη ρορηίοηιτη^ Ιητηβη αά 
τβνβίαίίοηβτη ςβηϋητη^βξ ρΙοΗαιηρΙβΙίΒ ίηΐ€ Ι8ταβ1 '*. 
0αί1>α8 θ1 ίΐΐηά &ά]6θϋ, ςαβά άίνίηηδ Ιβαία ρΓορΙβΓ 
Οοπιίηυιη (ΙίχβΓαΙ (66) : Ναηο, ο ραβΠα, ρβΓ Ιβ 
νίάβδϋ οτηηί$ οαπ) $αΙηίανβ Οθι. Ιη^^άβΓβ ί^ϋηρ 
οοηΩάβηΙβΓ ίη Ιβιηρίιιιη 8&ηοΙυιη Ιηαιη ; νβρβ βηίιη 
ίαηιη ροΐΐαβ (ΐααιη &1ΐ6Γία9 6ΐι]τΐ8ΐί1)6ΐ ββΐ Ιιοο άο- "Έτι δι χχΐ οΤον δ 0§οδ6χο< Συμεών βστκρον ιτρ^ 

τδν Σωτήρα, τοιούτον χάνταΰθ> ^^^ ^ '^ήν ββοτ^- 

χον ύποδ•χ($μενος ^^ρ^ρχ''^ζ 7(ατ^ χαίρων •?ρηχιν 

&ν* Νυν κΤδον οΐ ^φθ^λμοί μον το σωτήριον, Β 

ήτοίμαντοΕί κατά πρ^οωπον χάντων των λα&ν, 

φως «Ις άποχάλυψιν εθνών, χαΐ δ<$ξα[ν λάου *Ισρ«ήλ' 

συν τούτφ τ( χαΐ τδ παρά τΟυ 6ε(ου ΈσαΧοη διά τον 

Αβσπότην* νυν δψεται, χ^ρη, πάσα σαρξ διά σου 

τδ σωτήριον του θεού* εΓτελβε ο^ν θα^($ούντ»ς 

•^.ς να6ν έίγι^ν σου, τούτο δή τ6 σον 6πέρ ιμάντας 

άληθως χαταγώγιον, χαΐ έπιλάΟου του ο^χου 

ΐηίοίΗΏΐη,^^ οΙ>1\νί$θ6Τ€ άοτηητη ραίή$ Ιηι, φίία €θη• η του τζατράς σου, οτι 6 βασιλεύς του σου χάλλορς 
• Λ »_» -•^ ■• Λ «• ** * Λ / οηρϊ$θ€ί τβχ (^ύΙοΚήΙηάχηϋηί ίηατη ". 

Ε( ηαηο 6^ο ςιιίάβιη οιηη69 11α^ιι9 ίβιηρίί ροΓΐ&8 
Ιί])ί 8θ1ί &ρ6Γίο,6ΐ αΐ ϋ1)6Γθ ίη1α8 8&ογ& ρβηθίΓαΙία 
ρβάβιη ίηίβΓα3,(ΐυο Ιίύβαί,ρβπηϋΙο.Τα νβΓΟ υηί οοη- 

άϋΟΓΙ ΙαΟ 00Γ(1ί3 Ιυί ρ0Γΐ&9 Γ696ΓαΙ)ί8, 6ίΩθίβ5(Ι116, 

ιιΙ Ιί1)6Γβ ιηοΓ&Γί ίηίΓα 1β ρο98ϋ, ίη ςυα βοΐα ίη1ι&- 
1>ϋαΓ6 Βΐ&ΐηϋ, βί ςΌ&ιη 6Χ οιηηί1)α8 ί11ί&1)ΰ8 δίοη 
8ί1)1 ά6ΐβ§;ί(. 

Οαοά 51 οΐ ηοτιιτη ιηοάο 6ί οιηηίηο ρπΒίβΓ ιηο- 
Γβιη αοοίάίΐ,ιιΐ γ686γ&1» οιηηθ8ϋ1>ί ρ&ΐβ&ηΐ ΙβιηρΙί 
3&ηαα ; αϊ πυηορ&ηΙβΓ ιηι^ϋ8 αΐίςαίά άβ 1β 06ΐΐ8 

ίη 0(£ΐΐ8 άίδροηϋ, 6ΐ 0(£ΐ68ί68 1ί1)ί ρθΓΐ&8 &11ο11ί 

3ηΙ>6(, υΐ αά ίΐΐυπι ίρβηηι ίη&00688ί1)ίΐ6πι, ηβπιίηβ 
ϋ1)ί ο1)8ί5ί6η(β, ειοοβάοΓθ ρΓθρ6Γ68, ρηίοΐιήΐϋάίηθ 
Ιαα 6ί(1οία8 (67), α( ίη 1βπί8 8686 οοηΒρίοΙβηάαπι 


επιθυμήσει. 

ΚαΙ νυν Ιγώ μίν τά< του νεώ τοΰδε μ^ν^ σοι πύ- 
λα< άνοίγνυμι πάσας, χαΐ μετ" ελευθερίας των άδύ• 
των Χνδον χωρεΐν, δποι βούλει, παραχωρώ" σ{» ^ 
μ6νφ τψ πλάστη τάς πύλας τής στΙς άναπκτάηις 
χαρδίας, χαΐ Ινδον έλευθερ(ως ένοιχεΤν σοι παρα- 
σχευάσεις, έν ^ χατοιχεΤν ήρετ(σατο μ^νΐ[), χαι Ι^ν έχ 
τών θυγατέρων Σ ιών έξελέξέατο. 

Νυν, ι\ χαι ξένον χαΐ παρά τό εΐωθ^ς, βτι χλβι- 
δ6ς Ιλευθέρα του Ιερου πάσα χαθ^στχται πύλη, 
άλλα τι μείζον 6πΙρ σου χα ι νυν &νω θεδς διατίθεται, 
χαΐ τάς ούραν(οθς αΓρειν σπι προστάττει πύλας, Τ^α 
πρδςτον μύνον αύτδν άβατον, μηδενύς σοι προσιστα 
μένοτ, φθ^σ^ς, χαΐ χάτω πείστις διά τήν σήν άγλαίαν 
τ&ΰτον φανηναι, χαΐ δπίρ ήλιον λαμπρΰναι τήν γΐίν, 1ρ36 Θχ1ιί1)6£ΐ1, 6ΐ Ιαοθ δα& ηηίτ6Γ8υπι 0Γΐ)βιη ρπΒ ^ τΰν μίν χατοιχεΤν σε έν οΓχφ Κυτρίου ε!ς μαχρό- 1ιΐ€6 5ο1&Γί ϋΐηιηίηβΐ. Εοοβ άοηιηπι Οοιηίηί, ίηΐΓ& 
ςαααΐ8θπΐ6ΐΙ&η(υπιίη&ηηο βυιηηιο Β&οβΓάοϋρβάβιη 
ίηίβιτβ ρβΓ ΐ6^6πι 1ίθ6ΐ, ϋ1)ί ΐΓ&άο,η(3υχΐΑΡ8&11ί8 
Τ006Π1 χη βα νηΚαΜη %η Ιοη^αηάτηβηί άι^ηοη ^. Τα 
ν6Γο ηοη πιυΙΙο ρο8( ίη1ιΐ8 Ι6ηΐ6ΐίρ8&πι ηια§;ηιιοι 
ΡοηϋΩθ6πι ΟΙιΓίδΙιιπι 1ι&1)6Μ8, ίρδαοιςαβ αά ιηυΐ- 
Ιαηι ΐ6πιροΓί8 §68(&1)ί8.ΑΙ)1 ί^ίΙυΓ, ο ΩΗα, ίη 8&ηοΙ& 
8αη6ΐθΓυπι, ςαβθ 8&η6(οπιπι οηιηίαιη 8αηο1ί88ίπιαοι 
68 6χε6ρΙυΓ&, 6ΐ βαηοΐίΐαΐβπι οπιηί1>α8 Ιατ^ιΙαΓα. τητα ήμερων, ψαλμιχώς εΙπεΐν, ένδίδωμι, Ινθα του 
ένιαυτού &Κ9!^ είσιέναι τδν αρχιερέα νομίζεται* 
συ δι μετ' βλίγον τδν μέγαν αρχιερέα Χριστόν Ινδον 
Ιξεις σαυτης, χα^ τούτον βαστάσεις παραπολύ. *Ιθι 
τοίνυν, ώ ^^^οιτιρ^ ε!ς τά των άγ(ων "Αγια, ή τών 
άγ(ων απάντων άγιώτατον 6ποδεξομένη, χα ι τδ παν 
άγιάσουσα* πρύσιθι, βασιλίς, τά λαμπρά δή ταΰτα χαΐ 
τά βασίλεια δεχόμενη, ή τδν του παντός βισιλέα βα- 
σιλιχάς τοις έν γζ παρασχεΤν χάριτας άναπε(σουσα« Αοοβάβ, Ηθ^ηαβΙ Ιιαηο 88,η6 8ρΐ6η<1ίά&πι αο τβ^αοι 86ά6πι Ια αοοίρβ, ιιαββ Ηθς6αι αηίνβΓ8οηιιη 
" Ιαο. π, 30-33. " Ρ8α1. χι-ιν, 11, 12. •» Ρβαΐ. χχιι, 6. 

ΑαΙ. Β&ΙΙβΗηί ηοίββ. (66) Ιδ&. XI, 5, 860. ΙΧΧ : ΚαΙ ί^εται πάσα Ο 
σαρξ το σωτήριον του θεοϊί. ΥαΙ^αΙαδ 3υχ(α Ηβ* 
1)Γ&ιεαπι ΙβχΙηπι 16^11 : ΕΙ νίάβΜ οηιη%$ οατο ραΗίβτ. 
ηηοά 09 Οοιηχηι Ιοοϋίηιη β$ί, Ιμομ 1&ηΐ6η (υι, 6) 
βΓβΒοα) ν6ΓΒίοηί βαίΐΓ&β&ΙαΓ. 

(67) ΓΓ6(ΐα6η8 αραά Ρα(Γ68 οοοαΡΓϋ δβηίβηΐία, 
βαπείφ ΥίΓ^ίηίδ ρΌΐο1ΐΓϋιιάίη6πι 6ίί6θί386, ιιΙ αά 
ίρ3&πι ίη ΙβΓΓαδ Οβί Υ6Γΐ)απι ά6506η(ΐ6Γ6ΐ. δίο, ηΐ 
ηοηηυΐΐα 60γππι Ιοοα ίηηυ&ηι, αηοΙοΓ Ιιοπιίΐί» χη 
Αηηηηί. Ώβχρατχ ίηΐ6Γ 0ρ6Γ(ΐ 01ιΐ75θ3ΐοπιί (Ιοπι. 
XI, ραρ;. 840, 6άί(. Ραπδ., 1728) : 8ηρτα οηοιετΛ 
ΟΓβαίΐίΓαΊη οπιαία «, $νρ6Γ οαΙο$ άβοοναΐα, ρΙη$ 
ςηωη ΒοΙ^Ιρα. χηρτα αη^€ΐθ8 βχαΐίαΐα β5, ηοη οθ- 
8ΐιηιρία β$ χη €(βΙο$, 8βά χη ί€ΐτχ$ ηιαηεηε ΟΒίβΒίβϊη 
Όοτηχηηηι αο Ηβρβτη οτηηχηηι αάίβ αΙίναχχΒΐχ (άλλ'έπι 
της γης Ιστάμενη τον ούράνιον Δεσπύτην χαΐ 
βασιλέα τών απάντων έπεσπάσω πρ6ς έαυτγ[ν). Αη(ΐΓ6α8 €Γ6ΐ6η8ί8 {χη ΝαΙίν, Όβχρ. αρυά €οιη- 
Ι)6Ω8. &αο(. νοί. Ι, 6ο1. 1324Ί325) ί ^ι^^Ίί$ αηχ- 
τηχ ςιηχάβτη νβηκΒίαπΒ ι/βςιιιβ αάβο χη χτητηβη8ηηί ρνο- 
ν€θία €»1, ίίί ^Λ^^5<ιι5 χρ$β. χτηηιεηΒαχΙΙα ρηΙοΗήίηάο^ 
β^η$ άβ$ίάετχο βχαηεήΐ^ Ββοιαιάαιηςιηβ €χ ίρεα ηαΐχ^ 
νχίαίβτη βΙβαβτΗ (Ής τ^ μέν της χυχής κάλλος άπει- 
ράχις ^ απείρως εΙς τοσούτον δ^ήρηται, δπως χαΐ 
Αριστον αύτον τό άαήχανον κάλλος ε!ς έπιθυμίαν 
του ταύτης κάλλους έλθεΤν...). Ιά οβηΐίβδ 6ΐ ίη Μ6- 
ηΐΒίδ βΓεβοοΓυπι Ιβ^ϋπρ. δίο &(1 άίβιη 29 Ρβ1)Γ. Οάβ 
ζ' : ΰιιτη Ιβ ηΐροίβ ρύΙοΗτητη^ χιίροΐβ νβηυβίαίη, ο 
οιιίη$νχ$ ίαΗ$ ρ€ηίΙη$ €χ$ρβη^ (Ηΐ€χί86βΙ /^δΜδ ρι//- 
οΗΗίιιάχηχΒ άοηαΐοτ^ βχ (β 8€€ΐιηάιαη οανηβτη ηαίααβΒί, 
€ί ρτορίβν χηχτηβηΒαϊη ρίβίαΐβτη Βηατη γπβ αά άβίΐαΐβτη 
ενβΗϋ' ως καλήν, ως ι•»ραίαν ποΒι^σας σε ό παλλοποιδς 
Ίησοΰς, παναμώμητε, έχ σου σαρκι γεγέννηται, και 
θεοΤ μεδι'οΤκτονάμέτρητον). 01 8ΒΗΜ0 ΙΝ ΡΗ^ε8ΕΝΤλΤI0ΝΕΜ Β. Τ. ΜλΒΙ£. β2 &<1 Γθ^ί&β §;Γαϋ&9 ΐ6ΓΓ69ίη1>α3 1&γ|^6 ίιηρθΓΐίβηά&β ρ6πηοτ6ΐ)ί8. 

Ιθ'. Τούτοις ο2>ν ή β8($παις λόγοις όποσχούσα τήν Α. XIX• Ηίβ ίΐ&ςπθ άίοΐίβ &ητβιη ροιτί^βηβ Ώβϊ 61ια ^χοήν, χαΐ ώσανεΐ πειθομένην Ιαυτήν παράσχουσα, 
των ευγενών νεανίδων έχείνων, α ι ταύτην λαμκα- 
δουχουοαι περιίσταντο, ήρεμα δοαστααα, χαΐ 6'λη 
χαρίεσσα σεμνφ φανεΤσα καΐ σχήματι καΐ φρονή- 
ματι, πρ^σειαιν ασμένως τψ Ιεράρχη, περιχαρώς 
Ίΐροσλαλουσα, χαΐ χινήμασιν, οίς β^χβ» ^βί^ ψελλ(- 
νμασι τ^ τούτου ψήφψ συν^δειν ύποδειχνυσα* χαΐ 
άντΙ των πατέρων χαι της χατ* οΤχον θεραπείας 
&λλης τήν εις τά Άγια των αγίων ο7χησιν αΙρεΐσΟαι 
προθύμως έμφαίνουσα* χαϊ, ΕΙσελεύσομαι, εΤπεν Ιίν 
τό του θείου Δαβίδ, προς τ6 θ^^ιαστήριον του βεου, 
πρ&ς τ^ν βεδν τδν εύφραίνοντα τήν νεύτητά μου* 6τι συ 
ή έλπίς μου Απδ μαστών της μητρύς μου* Ιπΐ σε 
έπε^ρίφην έχ μήτρας, άπδ γάστρας μητρύς μου, βεύς 
μου εΤ συ. ϋ 

Κ'• Λιά τούτο χαι ε7σεισιν ε!ς τά £δυτα μύνη του 
Ιερου χαταλιποΰσα γεννήτορας χαϊ πατρψας εστίας 
συνήθ'ΐβιν, ής ούδ* εΙς φρονούσαν ήλιχίαν τελούντες 
όπεριδεΤν εχουσι, τρία ο^σα χαΐ ταύτα ή πάναγνος 
Κτη, έν φ της ήλιχίας δηλαδή ταύτης ούχ &ν Ιχανδς 
εΙπεΤν εΐη του θαύματος τήν ύπερβολήν, ε7 τις λο- 
γίσαιτο, ο*Ιων ατε δή βρέφος δεομένη, οΤ< ήλλά- 
ξατο. 

ΈχεΤσε γουν, εύαγγελιχώς ειπείν, ηΰξανε χαι το 
παιδίον τούτο, χαΐ έχραταιουτο πνεύματι, πλη• 
ρούμενον σοφίας, χαϊ Χ^ρι< β«>υ ήν έπ' αύτψ* 
ή, Ινα χχΐ τούτο προσθείην, προ^οπτε σοφί^ χαι 
ήλιχί^ χαι χάριτι παρά Θεφ χαΐ άνθρώποις* περ2 ού 
μύνουπ^Ιοσφυώςίχειν εΤπέ τις &ν, ^ν εφηχε φωνήν ό &ο τθίαΐ ο1)36(ΐαβηΐ6ΐη 8β 6χ1ιί1)6η8,6 ηο1)ί1ί1)α8 ίΐΐίβ 
ρυβΙΗβ,ςυο 1&πιρ&(1β9 ΙβηβηΙβι β&ιη οίΓ6ΐιπΐ8ΐ&1)&ηΐ9 
ΙβηΙβ άίςΓ6<ϋ6η8, βΐ Ιοία ^Γ&Ιίθ8& ^&νβιη ρΓβΓβΓβηβ 
6ΐ 1ι&1)ϋυιη βΐ 86η8αιιι,οιιιη^&ιι<ϋο&άίΙ ροαίϋΐοβιη, 
Ιιίΐ&τίβ βαιη αΙΙοςυϋαΓ, β1 ηαϋ1>ιΐ8 νβΓ^ίδςυβ,ρΓουΙί 
ρο^θΓαΙ, ίηΓ&ηΙίΗ1)υ8, &886ηϋη 8β ίΐΐίαδ 8θηΐ6η1ί» 
(ΐ6θ1&Γ&(, 86ςιΐ6 ρ&Γ6ηΙί1)ΐΐ8 αο άοπΐ68(ίοί8 Γβϋςπίβ 
οοιηιηοάί8 ρΓβθίβΓΓβ ιηοΓΟίη ίη δ&ηοϋ8 8&ηοΙθΓαιη 
ρροιηρίβ βί^ίβοαΐ, 6( ηΐίςιΐθ ϋΐυά άίνΐπί Οανίάίβ 
ηβαΓραηβ, ΙηΐνσίΙο, ΐηςαίΐ, αά αΐίατϋ ΌΗ^ αά Όβίίτη 
ςΐηί ΐΒίϋβοαί }ην€ηίηίβηί νηβαΐη ^, ςινοηχατη ίη €$ 
$ρ6$ τη€α αΙ> ιι6^5ιΐ5ΐηα(Η5 ιη€3ί ; ίη ΐβ ρτοίβοία^αιη 
€Χ νίβτο, ά€ υβηΐΓβ τηαίήΒ ηίϋχ Όβη» πιαίΒ €$ ίη '*. XX. Ιη^ΓβάίΙαΓ ρΓοίηάβ 8ο1& ϊη Ιβιηρϋ Δάχία, &ο 
ρ&Γ6ηΐ68 6ΐ ρ&ΙβΓίι» άοιηιΐ8 οοη8α6ΐπ(ί1ίη6ΐη, θ ςα& 
ΐΒ^β ανβΐϋ 8β 8ΐηαη1 νβΐ ςπί ^αιη ιη&(ιΐΓ& 8ίη( 
ΐΒίαΙθ, αάΐιιιο Ιπιηαΐα ίηηο€6ηΙί88ίπι& τεϋηςαίΐ* 
00303 βαηβ ββίαϋβ Γ&ϋο 8ί ΙιεώβαΙιιτ, νίχ βίί&η ςαί3- 
ρίαιη ροίβηΐ ιηίΓ&οαΙί ιηα^^ηίΐυάίηβιη, ςαί ηβιηρθ 
ροΓρβηάβΓϋ, φΐί1)α3 τβΐιαβ υΙρο(β ίιιί&η8 ίηάί^οΓβΙ, 
θΐ ςτιοάη&ιη τϋ» ^βηπβ ηΐΐιιίοιηίηαβ δίΐ^ί αββιιιηρΒΟ- 

ΓίΙ. 

ΙΙΙίο ι^ϋαΓ, αΐ νβΓΐ>ί8 αΐ&τ 6ταη§[6ΐίοί8, Ιιιβο φΐο- 
ςιΐθ ραοΠα οτ«56β6α^ β( €οη^οτίαΙ)αίυτ Βρίηίη,βί ιτη• 
ρΐβίαίην Βαρίβηϋα, 9ί ρτοΗα Ώβί €ταί %η ίΙΙα '*. δβυ, 
η! ί8ΐ& ςυοφίθ &(ΐ3ίοί&πι, ρτοβΗβΙαί εαρίβηϋα Η 
ΛίαΙβ €ί ρναίία αρηά Όβητη €ί Ηοτηίηβ» ^. Αο ίη 
ίρβ&ιη 8ο1αιη αρίβ ςπαάπίΓβ ςηίβρίαιη άίχβηΐ νοοββ. Σωτήρ ΰστερον* Άφετε τά παιδία Ιίρχεσθαι πρύς με, & φΐ&8 <ΐ6ίαοβρ8 δ&ϊν&ΙΟΓ ρΓοΙυΙίΙ : Βίηϋβ ραηηΙοΒ 
χαΐ μή χωλύετε αυτά* των γάρ τοιούτων εστίν ή βασι- 
λεία των ουρανών. 

ΚΑ\ Έδει δι άρα χαι τδ της είσύδου τούτο χαινδν έπΙ 
τ^ ΙΙαρθένψ γενέσθαι, 'ίνα άχύλουθον ε*ίη τζ τε παραδύξφ 
ταύτης εΙς βίον προύδψ χαΐ τοΤς Ιτι παραδοξύτερον 
ίσομένοις αυτ^, ώς δν άπ' αρχής θαν^μαστά μίν ^ τά 
χατ* αυτήν ίχρι χαι πέρατος, τά δ' έπιύ/τα των πρδ 
αυτών υψηλότερα* Καΐ γάρ γεγέννηται μίν χαινύτερον ή χατά τους 
λοιπούς τών ανθρώπων* τούτου δΐ θ^υμαστύτερον 
χαΐ μή χατά τάς &λλας παρθένους, δτι περ τριετής 

•♦ Ρβαΐ. χαι, 4. » Ρ3αΙ. χχι, 10, 11. »• Ιυο. π, 40. " Λίά. 52. » Μλγο. χ, 14. 

Αη!. Βαΐίβηηι ηοΐ». ν€ηΐτβ αά ηιβ, βί ηβ ρνοΜΙ)%ί€τχίί$ 90$ : ίαϋηηι €$ί 
€ηηη νβ§ηηη οίΒίοτητη •*. 

XXI. ΡοΓΓΟ βΐίαιη ίη8οΐ6η8 ίβΐβ νίΓ^ίηίβ ίη ίοπι- 
ρίαπι ίη^β88υ8 ρΓ0Γ8ΐΐ8 οοητθηίβηδ βπιΐ,υΐ Γββροη- 
άβΓβΙ οηπι &άπιίΓα1)ί1ί βίηδάβηι ίη τίΙ&πι ίη^τβββαί, 
Ιηπι 113, ςα(Β &<11ιυο &<1πιίΓ&1)ί1ίθΓ& ΓαΙυΓα (Ιο ίρ8& 
«Γ&ηΐ ; &ά60 α( &1> ίηίϋο αά Αηβπι α8ςαθ οηιη1& ίη 
6& (ηίΓοηάα 6856ηΙ(68),ρο8ΐ6ηοΓ& αηΐβαι ρΓίοη1>ιΐ8 
Όβςηο 8α1)1ίηιίθΓα ίοΓβηΙ. 

ει 3&η6 3ίη£[α1&Γί ρΓοητιβ Γ&Ιίοηο &ο ρΓβοΙθΓ Γβ« 
ΙίςυοΓίπη Ιιοιηίηηπι οοηΒαβΙαάίηβπι ίρβα ρρο^βηίΐΑ 
ίηϋ. ΙΙΙηά υθγο πι&3οη &άτηίΓ&Ιίοη6 άί^^ηηηι, βΐ α (68) 81 & ΡΓ&ηοίδοο ΟοιηΙ^βΩδίο 8θί8θίΐ6Π3, ςαίά Ο ^ηαηι. Ρ1αΓ63 βοίΐίοβΐ ίηνβηίββ ίΐΑ ιηβηΐβ οοαιρ&Γ&- άβιηηηι ιηίπιηι ίη ρΗπίοτάϋί Μ&ήα) Ρ&ΙΓ63 8υ3ρ6Χ6- 
ΓίηΙ &ο τβηβΓ&Ιί ΓαβΓίηΙ, ρΓΟίηρΙβ ΓβροηίΙ (ίη ΡΓΰθί. 
&ά Ογ&Ι ββΟΓ^ϋ Νιο. ίη βοηοθρί. Όβίρ. ΒιδΙΐοίΗ. 
Οοηοίοη. υοΙ. υι, ρα^. 82, ηοη αΐίηά απΗ^ηα νβΐχ' 
ρίοηβ ΰοίβηάηηι βο$ $η8€6ρί9$β, ςηατη ςηοά ϋοηοβρία 
οταΰηΐο, άίνίηο^ηβ τηίταοηΐο βχ ίίβτ\ΙχΙ>η$ εηεεβρία 
Ι)βίραΓα/'Μβηί. ΑΙςαί 8ϋρβπα3(§ 13) νΐϋίιηαδ. Ιδί- 
άοΓαπι, ίηΙβΓ ιηίΓ& ο[α» αά ίηίΐια Μ&πιβ ρβΓίίηβηΙ, 
ίΐΐαά ροΐίβδίηιαηι Γβοβηδηίβββ, φΐοά 8θ1& άβ 86 
βηυηϋαΓβ ροΐαβηΐ : Ιη ρ6€οαα$ ηση ϋοηοβρίί ίηβ 
τηαΐβτ ψηβα; Βί ίά αά βα πιαβηαΐΐα ρβΡίίηβΓβ, άβ 
ηηί^αδ ΥΐΓ^ο οοοίηϋ {Ιλο. ι, 49) : Ρβοιί τηίΗχ ηιαρηα 
^ηί ροίβπΒ €8ί, 
86ά 6ΐ αΐίαά Ιιίο οοοαιτΚ αηίηλ&άνβΓβίοηβ άί- Ιθ8, ηΐ βαηοΐο) ΥίΓ^ίηίβ ίηιιηυηίΐαίθΐη &1> ΙιβΓβάίΙα- 
ηο Αάα ρβοοαίο 1ια1)βαηΙ οβη ρΓθάί§ίιιηι οπιηίαπι 
πιαχίπιηπι,€[αοά ίη ηια^8 βηφ βταΐίαπι άίνίηα υιγ• 
Ιυβ αο 1αΓβιΙα8 ρβΓρβίΓανβηΙ. £ οοηνβηο 1ιαΙ)68 
Ιιβίο ΙδίάοΓπΐΏ, ςυΐ ροΓίβηΙα αά οη^ηβηι ΟβίραΓΟ 
βρβοΐαηϋα Ιοπ^β ίηίβΓίοΓα ϋ3 ρΐΌοΙαιηαΙ,ςυβθ αβίη- 
06ρ3 8υΙ>866υ(α βυπί. Οαο οοηοΐυάί Ιιίηο ρο88αηΙ : 
1<^ ίπιπιαηίΐαΐβπι ΟοίραΓ» α ρΗπιβτο ίΠο τβαΐα βχ 
8αηοίθΓυπι ΡαΙπιηι ηβηΐβ αάβο Γβπιπι ηαΙηΓί8 
οοη3βηΙαηβαηι β88β, ηΐ νίχ αηΐ οβΓίβ ιηίηηβ ρΓΟ 
Γβΐί^υίβ 6]\ΐ3 ρΓΦΓο^αϋνίβ Ιικο οιίΓα νίάβη ά6ΐ>βαΙ : 
2• Ιιίηο ίοΓίβ ρβΐί ΓαΙίοηβοι ρο88θ, οατ ΡαΐΓββ αΙία 
ρΓ£θ ίβίο νίΓβιηί8 ρΓοάίςία ία8ία8 οβΙβΙ^Γατο οοΐΜΐιβ• 
ΥθΓίηΙ. β3 Ι8Ι00ΚΙ ΤΗΒ88ΑΙΧ>Ν10ΕΝ8Ιδ βΙ 

οβθΙβΓ&πιιη τίΓ^ίπαιη ηβα &Ιίβηί89ίηιηιη»ςηο<1 αάΐιιιο ^^ 1ιη(ι{μηβ• τφ ν«φ. Ό δΐ χα*. ζ\ς τα £δυτ« «(Μος 

Ιηιηαΐα &<1 ΐηΐιεώίΐ&ικίαπι ία Ιβιηρίο 6οηο6836Γϋ. ποΤον ού χάτω τίθησι θαύμα ; Πάντα μΔγ ιη&ιτηκ 

Ιη§Γ653Ώ8 Υ6Γ0 ίπ ιρβΕΐ ςαοςυβ θαοΓαηί ίη&06688& τ&λλα, μ^νων 81 $ίχα των παρ* ιαυτή^ Ι^ιξ^ς, Αν 

ρβηβίΓοΙί&ιςυοοΙη&ιη&Ιίιιά^ φΐθ80, ροΓίβηΙιιιη ηοη ήττώμβνον ούχ αΙδκΤται την ήτταν. 
7ίοβπΙ? ΡΓ0Γ8Π8 Γ6ΐίςιι& οπιπία, Ιιίβ Ιααιβη 8ο1αιη βχοβρίίβ, ςαιο άβίηοβρβ ρβΓ&οΙα ίη ΐρβα βηηΐ, φϋΐιιιι 
ουιη ίηνβηί&ΙαΓ ίηίβπτίδ, ρρίπιαβ βίδάβιη οβάβΓΟ Ιι&ϋά νβΓβΙαΓ. 

XXII. ΥβΓΰΐηΙατηβη ηβαΐίςιιαιη α τβΓΟ, πιβα ςτή* ΚΒ\ Άλλ' Ιμοιγ* δοκ&Τ, το^ο ν.τΧ Οιμέλιον ηΐ 
άβιη ορίηίοηβ, ίΐΐβ &1)Ιπ(ΐ6Γ6(, ςαί Ιιοο 6ΐ ίνηάα- ^(ζαν των Ινχάτων χαΐ ύψηχών ούχ £ν τις άμάρτΜ 
ιηεηΐυπι βΐ Γαάίθ6ΐη8υ1)1ίιηίοπιιΐ],ςιι» άθίηάβοοη• χαλέσας* ούδΐν ;χΙν γάρ ύψηλ^τερον, ή τι των χατ* 
86ουΙ& 8ΐιη1;, αρρβΠ&ΓβΙ. Νίΐιίΐ βηίιη, 8ίνβ ίη ϋ8 αυτήν, ή τι των απάντων Ιτερον, ^ βι^ν χαθ' ήμβ( 
φχοΰ αά ίρβαιη βρβοΐααί, βΐτθ ίη Γβΐίςιιίβ οηιηί1)η8 έξ αύτ^^ς μορ<ρωθήναι* προς δΐ τοντο (κ•ΐ|•ν ή 
πι&)υ9 ΓβρβΠΓβ β8(, ςιιαπι ςηοά Οβαβ βχ ίρ8& ίοΓ- πάναγνος Ισχ• τήν έπιτηδκκ^τητα. 

ιη&πι ηοβίΓΟπι &85απιρ86ΓίΙ ΑΙ τθγο ηΐ ίά αά ίάοηβα 
βναάβΓθΙ, ίηάθ ίηηοο6ηΙί88ίηια &(ΐ6ρ1α ββΐ. Β 

6απι βηίπι 8&0Γ&Ιί88ίπΐΦ ίΐΐί ίη Ιβπιρίί Γ66688ί1)α8 Έν γάρ τοΤς άβάτοις ή πάνσιμνος Βιατρίβουσα, 

άβ^βηΐί, ηιΜΙ βχ Ιιηπιαηίδ ίη οου1θ8 ίηοαιτβΓβΙ, &ά έπ<1 οόχ ήν τι των άνΟρωπκ'ων ϊδκιν, φ &¥ Ιβηιτήν 

ςυοά 8βπΐ6ΐ ίοΓίβ βΓΩηςβΡβΙ, δβά Οβυπι 8θΙηπΐ3ηςί- όμοιώνκιιν, άιι δΐ Θκ^ν ήν μ6νον φανταζομένη• θιγ 

ΙβΓ πιβηΐί ο1)Τ6Γ8&ηΙβηι 1ι&1)βΓθΙ, Οβιπη 8θ1αηι &11ο- μ^νφ προαλαλουαα, χαΐ ή μελέτη της χαρδΕας 

ςπθΓβΙΠΓ, β( ηίβάϋαΗο οοτάίΒ β^ΧΛ^^ ηΧ οηπι Ο&τίά αύτης, χχτά τ6ν προφήτην φάναι ΔαβιΚ, Ινώκιον 

ρΓορΙιβΙα Ιοςαατ '*, χη οοπίρβοΐη Οβί Ββηφβτ 688θ1, Θεοΰ διαπαντ^ς, Οκ^βν μ6νη τυγχάνουσα τροφής 

&6 8θ1& οίΙ)θ άί?ίηϋα9 ραταίο αΙεΓΰΙατ ; ρΓοίηάβ αά χαι 1^ρ6^ 6μο(ωσιν θκου όπερ απαντάς, ανθρώπους 

06ί8ίπιί1ίΙυ(1ίη6ηΐ6Χ06ΐ1βη1ία8 ςηί1)η5οηη€[α6&Ιίί8, γημί χαι αγγέλους, Ιφθασκ μορφωθεΐσα, τούτιρ δή 

6ΐ 1ιοο)ίηί1)η8 5θί1ίθ6(6ΐ&η^ο1ί8,ίθΓηι&ηιίη(ΙαΙ&€8(, μ^νφ τψ αυχνά προαομιΛουμένψ, υλ\ οΤον αίικΐ* 

ίΐΐί ςηίρρβ 8θ1ί οαπι ίρ9& 3υ^(θΓ οοηνβη&ηΐί, 6(» γνωριζομένφ, Ιαυτήν, ώς οΤ($ν τε ή[ν, 1μφ«ρ{{ ιηι- 

ςααηίααι <1ίοί ροΐββί,&ΐ) ίρβα οο^ηίΙο,86ηΐ6ΐ,ςηο&ά ησαμένη σαφώς. 
&θη ρο&86ΐ, ρΐαηβ 3ίπιίΐ6πι βίΩοίβηβ. 

Ηίηο νβΓο βΐ €γ68ι(ογ, οαηι ορηβ Ιιοο βααηι (89) Δι^ χαΐ 6 Βλάστης εις τοσούτον 6ψηλοΰ τ• χ%1 

οβπιβΓβΙ 1&πΐ8ΐι1>Ιίπιί(1ίνίη&ςηβ ραΙοΙίΓίΙηάίηβηίΙβ' θείου χάλλους Ιωραχώς το ο!χειον λβμπρυνοέν 
806Γθ,1ι&υά ίηάί^ηαπι άαχίΐ, ηΐ τθΙ Γογπιεοι ί&οίητ» ρ ποίημα, ούδΐν άνάζιον φετο χα2 αυτ&ς τήν τοΰ ττΛ^- 

8089 ίρ8β ίηάαθΓβΙ, 8θί6η8 89ςυίΙ&1ί8 6886, ίιηο σματος περιΟΐίσ^αι μορφήν, δίχαιον μβίλον !|, Τν* 

πια^β ρΓορηβ άίχβηηι, 1)6ηίβηίΙ&ϋ8, ηΐ ίΐΐί, ςηβ9 οιχει^τερον εΙπω, φιλάνθρωπον έγνωχως, V ^τχρ, 

ςηίάβπι, ςααηίαηι 0Γ6&1απΒ Ιίοαίί, 60 α806ηάί1 ηΐ 5σον έξήν, άνηλθεν, ώς χατ* αύτ6ν γενέσθαι, τούτφ 

ηιαχίπι&πι οηηι 60 8ίπιίΙίΙα(1ίη6Πΐβ6ΓβΓ•1,1ι&ηο^&- χαρίσηται τ& χατελΟεΤν, τής τε είχ^νος αδτφ χ«χοι- 

Ιίαηι ίηνίοθπι ΓβρβηάβΓΟί, υΐ βί ίρ8θ ά6806ηά6Γ6ΐ, νωνηχέναι χαΐ της &λλης διαίτης* Ενθεν χαΐ γέγον• 

6ΐ βαιηάβπι οηπι 6& ΓθΓΠΐαπι,6ΐ ςυβοοοη^ηβ &1ί& &ά διάτήν τής Παρθένου προς Θε6ν ^μοίωσιν β«^ς ήμΤν 

τίίαπι 8ρ60ΐΑη1, οοηιηιηηί& ουπι ίρ8& 1ι&1)6Γ6ΐ. ΕΙ έξ αυτής δμοιος. 
οχίηάβ ρΓορΙβΓ νίΓ|{ίηί8 οαπι Πβο 8ίηιί1ί1αάίη6ηι^ 
Β6α8 ςηοςαβ βχ ίρ5& ί&οΙη9 β8ΐ ηο][>ί9 8ίηιί1ί8. 

XXIII. Οηοά 8ί ρηΓί88ίπΐ80 ίΐΐί ΙαηΙαπι ίηηοοβηΙίβ9 ΚΓ. Ει γάρ χαΐ τοσούτον τζ πανάγνψ π•ρι«|ν •ίς 
8υρρβΐ6ΐ)αΙ, αΐ α1)ίοαη(Πΐβ άβπιυπι νβΓβαΓβΙαΓ, άγνείαν, ώστε 6'πη περ αν Ί:αρτ)^», "Αγια είναι τλν 
1θοαπιίρδαχηίηδΛηοΐΛ8αηοΙθΓαπιοοηνβΓΐβΓβΙ(70), ^,5πον αγίων εύβυς, χαΐ βραχέα ή ούδΐν άνβχ»- 
βΐ νίχ &αΙ ηβ νίχ (ίηίάβω 860689η ΛηΙ ςαονίβ εΗο. ρή^^^ς ή ^^^ ΐχ ^^^ου δεΤσβαι συνεργείας Ιτέρας, 
ςηοά Ιοοηβ ρΓ»1)6&1, ρΓβθ8ίάίο ίηάίββΓβΙ : ηβςηΛ- 4Χλ« ούχ «ν ϊχοι τις χαΐ άπ<$ τής άβατου χαΐ των 
ςηαπι Ι&πιβη οοηοβάβΓβ (ΐαί9ρίαπι ροΐβή!, ηίΐιίΐ άνθρωπείων έρημου διατριβής έχείνης μή πρ^ 
ρΓθΓ8α8ηιαη8ίοηβπιί11ωη,ίηΕ00β88»πιβΙα1)1ιηπιαηαΒ ^^(ανΰψωσιν ίόΰναι συνεργεΤν τ^ Παρθένψ, ϊως οΙ 
οοη9αθΙυάίηβ ΓβπιοΐΕΐη, αά άίνίηαπι Ε8θβη9ίοηβπι καΐ τ^ί γ^ παρών ό Σωτήρ αναχωρήσει δείχνυτα^ 
νίΓβίηί ρΓθΓηί98θ, ςυΛηάο ίρββ ςηοςαβ δαΙναΙΟΓ, ίη χαίρων και δρει, τής πρδς τ6ν Πατέρα χαι θεον βύχής 
^6ΓΓί8οαιη ΥβΓδαΓβΙαΓ, Γβοβδδη βΐ ηιοηΐβ, η1>ί Ρ&ΐΓβηι Χάριν χαί ομιλίας. 

&6 Οβαπι ΟΓαΓβΙβΙ αΙΙοςΰβΓβΙηΓ,άβΙβοΙαΙαδοβΓηίΙαΓ. 

ββ ίρ9α ί^ίΙΠΓ 8&0ΓΕ ίΐΐα ρβηβΐΓα1ί& Ββ&Ιβ οοηία• Έχεΐνα τοίνυν ΰντως τά δβατα τ^ μαχαρί^ ποφ- 

ΙθΓηηΙ,ηΙάοηιηπι 8υ&πι&(1ηιίηί8ΐΓ&Γ6ΐ8&ρί6ηΐ6Γ, βΐ έσχον φρονίμως οίχονομήσαι χαΐ ταΤς θεραπαιν£σι, 

•• Ρ8α1. XVIII, 15. 

ΑηΙ. Βαΐίοτίηί ηοΐ». 

(69) Ιαπι 8»ρ6 &1ία9 ίηηαίιηα8, Μαη&ιη ίάβο 8ίη- ρ&β. 311), οηιη 8&ο6Γάθ8 ρηβΠηΙαιη αΐίοςηβηδ &ί( : 
§ιι1&Γί φΐαά&ιη Ιααάβ ηΐί ΟΗ οριι$ 06ΐ6ΐ)Γ&Γί 6οη9ηβ• Νοη βηίτη ίβ αΐίανβ εαποΗβοαΙ, ιτηο νβνο α Ιβ ιι6βΓ- 
νίδδβ, ςηοά δίη^ΐαη ρΓΦΓΟ^αΙίτα ίη ίρ3& βηα οοη- τίτηβ ΒαποϋβοαΙηΓ. Υίάβδ αηίβηα Ικβο αά ρχιτϋαίενη βί 
άίΐίοηβ ίαβΓίΙ βχοπι&ΐΑ. ίηηοοβηασιη ρυβίΐαΐεθ δρβοίαρβ, ςυ» 8ίη^αη38ίιη& 

(70) Ηί3 οοη9οηα βα 9υηΙ, ςηο) ίη 8. ΟβΓίη&ηί ίάθο ίαίΐ, ςυια, υ( ίηςιιί6ΐ)αΙ § 13, Ιδίαοπΐ8 ίρββ 
1ιοιηί1ί& β3η8(ΐ6πι αΓ^αιηβηΙί 1β^ίπιη8 (§10, 8υρ. ηοη%ηίη%2ηαααΐ>ιι$ οοηοβρΐαίρ$α ^η$τα(, ' 65 8ΕΙΙΜ0 ΙΝ ΡΒ^Ε8ΕΝΤΑΤI0^;ΕΜ Β. V. ΜΑΜΜ. ββ τάς σιβανμίους λέγω ταύτης αίσθήηις, ^ χαφφ, Α β^ίβ &η6ΐ1]ί9, νβηβΓ&ικϋβ, ίηςα&χη, 86η8ί1)αβ 8ΐιί8, χατά τόν ΟεΤον Αουχαν, δούναι τό σίτο μετρ ιον. 
Τό δι σίτο μετρ ιον, ^ζ 6 έμ6< λύγος, ή κύχαίρως 
Ιχάσττ^ των χινήσιων διανιμηθεΤνα μελέτη ^ εΐη 
χα^ τήρησις* Η δή ' χαΐ ώς σοφώς οΰτω χαΐ θαυμα- 
σ(ως ή Πάναγνος οΙχονομήσανα, έφ' &πανι τοΤς 
όπηργμένοις βεψ δέσποινα δέδειχται. Πρ6ς τούτο 
γαρ ΙχεΤνα βίλλειν του Σωτήρος δοχω μοι τά (βήματα* 
Τ(ς &ρ* έστΙν 6 πιστές ο^ίονύμος χαΐ φρύνιμος* 
Χν χαταατήνει 6 Κύριος έπΙ της θεραπείας αυ- 
τού, του δούναι Ιν χαιρψ τ^ αιτομέτριον ; Μα- 
χάριος 6 δούλος έχεΤνος, δν Ιλθών 6 Κύριος αυ- 
τού εύρήσει ποιουντχ οΰτως. *Αληθώς λέγω 6μΤν 
8τι έπΙ πασι τοις ύπάρχουαιν αύτου χαταστήσει 
αύτύν 

ΗερΙ ταύτης, Ιμοιγε δοχεί, χαΐ 6 θειος έχεΤνο η 
προεΤπε Δαβίδ* Συ, Κύριε, χαταμύνάς έπ* έλπ(δί 
χατφχισάς με* έχείνη γαρ ή μύνωσις τ^ Παρθένφ 
γέγονε πρύξενος της αληθινές άλπίδος τυχεϊν, χάχεΐ 
τούτο προφητιχώς ^ εΤπεν ή ϋάναγνος, ώς Ιμαυτ^ν 
πείθω* Ήχουσεν έχναοϋ αγίου α{»του φωνής μου* χαΐ 
ή χραυγή μου ενώπιον αύτου είσελεύσεται εΙς τά 6τα 
αύτου. 

ΚΔ'. Έγωγε δΐ χαί τήν μυστιχήν έχείνην χαΐ 
χρυφιωδεστάτην έν τοις Ιεροΐς ο'ίχησιν της Παρθένου 
χα2 πρ^ς τήν είχ<>να ταύτην οΐομαι φέρειν του υΐοο 
χαΐ Σωτηρος αυτής. Καθάπερ γάρ ό Δεσπύτης, δτι 
μλν Ανθρωπος παρ' αυτής, χοινωνών ήν χαΐ δρώμε- 
νος τοΤς άνθρώποις, αθέατος δ' ώς Θεδς, χαΐ συναυ- 
λίας άμοιρος ανθρωπείας* οΟτως ή των μεγαλείων 
τυχούσα του δυνατού ύρωμένη τε Ιτύγχανε χαΐ ρΓουϋ άίνίιια8 Ιια1)βΙ Ι.υ6&8 ^, άανβί ίΗΐίοί ηιβη$η' 
νατη (η (βτηροτβ. ΤΓίΙίοί ροΓΓΟ ιηβη8υΓ&, αΐ ορίηοΓ, 
οοηβίάβΓ&ϋο ίαβηΐ αο οιΐδίοάία &ά 8ίηςιι1θ8 ιηοίηβ 
ορροΓίαηβ &ά1ιί1)ϋα. Οααιη 8&η6 &(1ιηίηί9ΐΓ&Ιίοηβιη 
6ΐιιη ίηηοο6ηΙί88ίιη& ίΐΐαίαιη ρηιάβηΙβΓ,Ιαιη βϋαιη 
θχοθΐΐβη 11881016 ^68818861^ Οοιηίη& οοη8ΐϋιι(& 68ΐ 
8ΐιρ6Γ οιηηί& ςα» Οβο 8α1)8ΐιη(• Ηαο βηίιη 8ρ6οΙ&Γ6 
ιηϋιί τίάβηΙαΓ ίΠα δ&1τ&Ιοη3 ν6Γΐ>& : Οιιί5, ριι^, 
ε$( βέίβΙχΒ άί$ρβη$αίοτ βί ρτηά€η$, ςηβτη οοη$αΐν9ΐ 
ΒοηιίηηΒ ηιρβτ /ατηχΗαΐη $ααηι, ηί άβί ίη ίβηιροη 
ίήϋει ίΜηδαναηι ? ΒβαΙη$ ιΐίβ ιβτνια, ςνβτη σααι 
ναη^ηί Ώοιηχηυ» β^'ιιι, {ηνβηετϋ $ίο ^αοίεηίΰηι. Υβτβ 
άίϋο ΌθΙή$^ φίσηία^η ηφτα οηιηία, φΛΧ ρο8$ίάβί^ οοη- 
ιίχΥνβΙ ίΙΙητη ^*. 

Οθ ίρ8& ρΓαΙ•Γ6& 6ΐ ίΠυά ρηΐο Οανίάβιη ρΓΟ- 
άίιί58θ : Τιι, Οοηΐίηβ, ΒχηρνΙαΗίβτ χη $ρβ €οη$αίηί$Η 
τηβ (74). Ι11& θηίπ) 8θ1ίΙηάο ΥίΓ^Ιηί οοηΐυΐίΐ,ηΐ ύ^τλ 
8ρβί ββΤβοΙηιη οοπδβςιαβΓβΙιΐΓ ; αάβο υΐ ϋ>ί ραη88ίιη& 
(ρΓοηΙ ιηίΐιί ρβηα&άβο) ρΓορΙιβΙίοαιη ίΐΐαά υ8υΓρ&Γ6 
ροΐϋβηΐ : Εχαιιάίνϋ άβ ί^ηιρίο ίοηοίο <ιιο νοοβηι 
ιηβαιη ; «< οίαηιστ ΐΜη$ ίη €οη$ρ€θίη β;ιΐ5 χηίνοχΜ 
ίη ΟΗτεΒ €^ν$ (72). 

XXIV. Ιϋαά ίηβηρβΓ ρΐ&ηβ βχίβϋιηο, ιη78ΐίο&ιη 
ίΐΐ&ιη 8β6Γ6ϋ88ίιη&ιη<ιιιβ ΥίΓ^ηίβ ίη Ιβοαρϋ ρβηβ- 
ΐΓ&1ί1)ΐΐ3 ιη&η8ίοη6ΐη ρβΓίίηβΓβ &ά ίιη&^ηβιη,ςτι&ιιι 
^6Γ6ΐ)&1, βΐϋ ΑΟ 8&1ν&ίοη8 8υί. Οαβιη&άιηοάιιιη 
βηίιη Οοιηίηα8, ςα&Ιβηι» Ιιοιηο βχ ίρ&& ^6ηί1α8, 
ουιη Ιιοιηίηί5ιΐ8 οοη8α€ΐΰάίηβιη 1ι&1)6ΐ)&(, &ο 8β τί- 
άοηάΰΐη ρΓθ1)6ΐ)&1,(ΐιι&ΐ6ηιΐ8 &υ1βιη Οβυβ, ίηνί8ί1>ί1ί• 
βΐ Ιιαιη&ηί οοηΐΐώθπιίί 6Χ80Γ8 ηι&η6ΐ)&1 ; ίΙ& βΐ ίΠα, άύρατος* χαΐ ώς μεν ανθρώπων χαΐ χαθ' ήμδς ^ ({Χϊα τηορτιαίία ροίβηίί$ ^* ϊίΛΟΪΛ β5ί,νϊά&\>Β.ίΏΤ Βίταηί Ιωράθη τε τοις πολλοίς μέχρι τριετίαν, χαΐ μετά τήν 
του Ιεροΰ ίξοδον &χρι τής εΙς ουρανούς άνύδου* ώς 
δΐ τήν άρετήν 6π1ρ ή μας, χαΐ τ^ χαιν^ τής ψυχής 
χάλλος, χαι, οίον εΙπεΤν, θε&ς Ιπίγειος, άθέατ«>ς ούχ 
έπ' ύλίγον χατέστη, τ6 &'βχτον οίχουσα χαΐ θ^ιον 
Ιδαφος* ώς £ν, 6' προϋπέγραψεν έν έαυτ^ 6ρατή 
«ρανεΤσα χαΐ άύρατος, {περίφην, τούτο του φανέντος 
ιταρ* αυτής αοράτου τεχαι ύρατου θεού είχών εναργής 
προτεθείν. 6ΐ ίΐλνί8ϋ)ίϋ8 ΟΓΑΐ. ΝίπιίΓαιιι» ςιι&Ιβηαδ βχ Ιιοιηίιιι- 
1)η8 ΟΓία βδΐ, βΐ ηο1>ί8 δίιηίϋβ ίαϋ, τίδΕ ςαοςαβ ββΐ 
& ιηηΐϋδ ιΐ8φΐ6 αά Ιήβιιηίιιιη, βΐ άβίηάβ ρο8ΐ 6^69- 
8ΐιιη β Ιβιηρίο ιΐδςιιβ &ά 8ΐι&ιη &8θ6η8ίοιΐ6ΐη ίη ο€β- 
1θ8 ; ςη&Ιβηπδ υ6γο τίΓΐηΙβ' 8ΐιρ6Γΐιαηι&η& βΐ ηονα 
βηίπιί ρα1ο1ΐΓίΙιι<1ίηβ ρπΒ06ΐΐ6ΐ)&1,&1(ΐα6, 8ί ίΐ&ίοςαί 
Γ&8 68ΐ, (1ίνίηί1α8 βΓαΙ ΙβΓΓββΙτί• (73), ίάβο Ιι&αά 
1>Γβνβ Ι6πιριΐ8 ίηνΐ8ί1)ϋί8 1&ΐ6ΐ>αΙ, ίη&60688αηι ιιο <1ί• 
νίηαπι ίΐΐαά άοιηίοίΐίυηι ίηοοίβηδ : αάβο ηΐ ςποά ίη 8βιη6ΐίρ8& ίη &η(60688αηι 6χρΓ688ί(, τί8ί1)ί1ί8 β1 ίηνί8ί1)ί1ί8, ηΐ άίχί, &ρρ&Γ6η8, Ιιοο Οβί βχίρ8& §[6ηίϋ 
νίδί1)ϋί8 βϊ ίηνί8ί1)ίϋ8 αρρατβηΐίδ, γίνί(1& ίαβηΐ ίπι&£0. 

♦ο 1.110. XII, 42. ** η)ίά. 43. « Ιαο. ι, 49. 

ΑηΙ. Β&1ΐ6ηοί ηοΐββ. (71) Ρβαί. ιτ, 10. Οαοά Υηΐ^αΐαβ νβΓίίΙ <ιη(^/βΓ- β 
Γϋατ, ΙιΧΧ Ιβ^ηΙ χαταμύνας {ίβονήηή, ίάςηβ 
Ιδίάοηΐδ, ιιΐί ρ&ΙβΙ, ΐΓοηδίβΓΐ αά δοΐίΐαάίηβηι ΥίΓ^- 
ηίδ : αΙΙ&ιηβη 3αχΐΕ νίιη οοηΐβχίπδ Η6ΐ)Γ&ί€ί τοχ 
1Τ1Ί {^οΐϋαήβ δβιι $οΙη$) ΓβίβΓβηάα ροΐίπδ νίάβΙπΓ 
αά όβαιη, ςαί δοΐαδ ίη 8ρ6 οοηδίίΐιιίΐ. 

(72) Ρδαΐ. XVII, 7, δβο. Ι.ΧΧ. Νβηι ιιΒί ΥηΙ^Αΐοβ 
ΙιώβΙ ίηίΓοίυΗ^ βΓβθοα νβΓδίο Ιβ^ίΙ είσελεύσεται. 

(73) Ρίη^6, ααοΙΟΓβηι ηίΐιϋ δβπηοηί Ιηδβπιίδδθ, 
ςαοά ρυηίαΐβιη Οβίρ&Γ» ίη δΟΕ ίρδίυβ οη^ίηθ 
6χρΓ6886 γίηάίο&ΓβΙ. Νοηπβ αά Ι^αηο ορίηίοηβηι αη- 
άίΙοη1)α8 ίη^βΓβηάαπι δαίίδ βα 6Γαη1, ςα» Ιιοο Ιοοο 
άβ ΥΐΓ^ίηίδρηΙοΙίΓίΙυάίηβΙ^Γβνίδδίαιβ 1&η^1?Νβάηπι 
βηίπι ρυΙοΙίΓαπι, δβά ρηΙοΗΗΙηάνηβηι ίρ8& Μ&π&αι 
αρρβίΐαΐ, β( ςυίάβπι ρηΙοΗήίαάχηβηι ηοναηι,βΐ Ι&ίβηι 
^υ^α8 ^&ϋ& άίνίηίΐΑΐί βχο9ςη&ηά& ςηοάαηιηιοάο νίάβαΙηΓ. ΟαβΒ ςαίάβπι βάβ1β8 άαηι αηάΐΓβηΙ, ηαπι- 
φΐίά ϊοοπδ Γβΐίςηαδ βΓ&Ι δαδρίο&ηάί, Ιι&ηο ςαοςαβ 
ρηΙϋΗΓϋΐίάίηΜί Ιαρρίδδίηι&ρβοβ&Ιί πιαβηΐ&.ηοη δβοαβ 
αο ΟΦίβΓΟδ ΐιοιηίηβδ,ίοβάαΙΗΐη βχδΐιΐίδδβ ? ΑΙςαί Ιιαο 
νίΓ^ίηβιτρηΙοίιπΙυάίηίδ βηοοιηία ραδβίπι βραά Ρλ- 
ΐΓβδ βΐ ίη 1ί1)Πϊ> βοοίβδίβδίίοίδ ΓβουητιηΙ. Εγ^ο, 
βίίαπίδί άοοίπηαηι άβ β^ηοΐα Υίφηίδ οπβΐηβ βχ- 
ρϋείΐβ ΐΓαάίΙ&πι ΓβρβπΓβ ηοη βδδβΙ,ββΓΠΐίηΕ Ιαπίθη, 
β ςαίύαδ βροηΐβ βάΐοΓββοβΓβΙ, ρ&δδίπι ίη άβροδίΐο 
ΐΓηάίΙίοηίδ ρΓΟδΙαΓβηΙ. ΟδβΙβΓηπι, οηπι βΛίηάβπιίΙ- 
1&Π1 άοοίΓίηαηι αυοΙΟΓ άίδβΓίβ ρΓοίϋβΛίηΓ, ίηάβ ηο- 
1)18 οβΓίίδδίπιαπι δυρρβίίΐ αΓβππιβηΙαπι, Ιιαδοββίςυβ 
&Ιί&8 ρΙαΓβδ Ι&ηάβδ, φΐί1)υ8 Μ&πβθ β1 ρυπί&δ, β( 
βΛηοΐΛΕδ, βΐίηηοοβηΐιβι, βίνβηυβί&δ οοπιιηβηάαΙαΓ, 
αϊ) βα δβηίβηΐία ρΓοΩοίδοί. (Π ΙδΙϋΟΒΙ ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 XXV. νβπιιη 6ΐ φΐοά ρβΓνία ΥΐΓβίηί 9Λ0ΓΛ αάγία Α ΚΒ'. Άλλα καΐ τό τ^ Πβρθένψ τά άβατα άν6«|»χ4* ναι, χαι £γγελον ούραν^θ<ν χατι^ντα συνκΐναι, τον 
δ&(πνου χάριν έχλίνου του ιταρα$($ξου, 1χ•Ιν6 μοι 
προγράφειν 6παγορ«ύ»ι, τό τδν ούρανον άνβΐ|»χθΙ}ναΐ| 
χαΐ χαταβήναι σωματικφ ειδβι το ΙΙνευμα τ& &γιον| 
χαταδεχομένου τ6 Οεΐον έν Ιορδάνη λουτρά τ«ο 
Δεσπ^ου• ούτε γάρ, ώς τξ ϋαρθένψ, Ιτέρφ τφ τ&» 
απάντων άνέψγε τά &βατα, χαι 6κ1ρ μ^νου του £«•• 
χοίρος γυμνών ουρανός τότε προΰθηχεν Ιαυτ^ν. 

Τό 8& γε μόνφ τφ Ιεράρχη, £πα( είσιόντι τά £8ι»τ% 
όρασθαι τήν πάναγνον ούχ όλ(γον, αύτ^ χαΐ τοΰτο «ρ^ 
θε(αν όμο(ωσιν είχονίζενθαι δίδωνιν* ώσ««ρ γλρ 
ανθρώπων μόνον των Ιερών βεόν άρ^ν, ώ< Ιψριτάν 
άνθρωπο ις, ούχ άει 81 χαι τούτο, ίλλ* δταν της χάχΜ 
ϋϋ, βίβοΐίβ ΐΑηΙηιηιηοάο οοηϋη^ίΐ 1ιο- η χωριζόμενοι πολυειδους χαΐ σχιώδους πληθύος, χαΐ 
[{116 νβΓΟ ίά ΒβιηρβΓ, Β6(1 ςα&ηάο α μόνοις, ώς οΤόν τέ Ιστιν, ΙαυτοΤς συνόντες, ε^ Ιχ«•^ 

τοΤς θε(όις ένδιατρ(βειν χαι ύψηλοΤς, χαΐ & μή ^4- 
αιμα τοις πολλοίς* οί>τως, *ίνα τό προς Οεον Ιοιιώς 
χατά τούτο δειχθ^ της Παρθένου, διό χα^ βεόν ^ναγ- 
χεν, ώ φριχτού μυστηρίου Ι χαι άπαξ ήν θεατή, χ«1 
μόνψτψ Ιεράρχη. ραΐαβηηΐ,βΐ ςαοά &η£;β1α5 6 οοβΙο άββοβηάβηΒ αάρΑ- 
Γοηάΰΐη οί1)ΐιιη ίΙΙαιη ιηίΓαΙ)ί1βιη αδίίίβηΐ,ΐιοο ιηίΐιί 

ρΓ£θηθΐ£1836 ΥίάβΙαΓ, 6(Β109 άβίΐΚΐθ αρβΓΙΟαάοβ 6836, 

αο δρίηΐιιιη ΒαηοΙιιιη οοΓροΓ&ϋ 8ρ6θί6, άίνίηααι 
ΙαναοΓαιη ίη ΙοΓάαη6 Οοιηίαο βηβοίρίβηΐβ, άβΒΟβη- 
βαπιπι. Οα6ΐη&άιηο(1ιιιη 6ηίαι τιηί ΥίΓςίηί,ηοη νβΐΌ 
οαίρί&ιη αΐΐβιί βζ αηίτθΓ8ί8 ιηοΓΐα1ί1>ιΐ8, Γβ86Γ&1& 
ίαβηιηΐ ρ6η6(Γ&ϋ& βαοΓα ; 8ίοαηί ςηοςαβ 8&1Υ8ΐοη 
οοΒίαιη Ββιηβΐ &ρ6Γΐαιη Ιαηο 6χ1ιί1)ηίΙ. 

Οαοά Υ6Γ0 &() αηο 8αιηιηο βαεβΓάοΙβ, Ββιηβΐ ρ6Γ 
&ηηαιη ίη δ&ηοΙ&3&ηοΙθΓαιηίηΐΓθ6\ιαΐ6,ί]ΐηοο6η(ί8- 
Βΐιηα οοη8ρίθ6Γ6ΐαΓ ;ίάηΐΓ8α8 Ιι&ιιά ραηιιηοοηΓβΓΐ, 
υΐ 6χρΓ698ίοΓ6ΐη ρΓοίβΓ&Ι οαπι Οβο 8ίιηίΙϋα(1ίη6ΐη. 
Ναιη 8ίοαΙα<1 Οβί α8ρ60ΐαπι, ςΌαηΙηιη ία9 68ΐιηθΓ- 
1α1ί1>υ8, &(1ιηϋϋ 
ιηίηί1>α8, ηβςαβ 

(αΓΒ&ταιη ιηιιΐϋρΐίά &ο Ιθηβ1)Γίοο8& οοηΓαβίοηβ 
δβιηβΐ ρΓθΗρΐ6ηΐ68, 8ί1)ίςα6 ηηίοβ,ςα&ηΐτιιη 1ίθ6&1, 
ναοααΐββ ίη άίνίηίβ αο 0(Βΐ68ΐί1>α8, ςαο ηΐίςιιβ ηοη 
&δ06αάαη( ΙαΓί)», οοητ6Γ8&Γί ρΓθ1)β άίάίοβΓίηΙ ; 
ρ&η ιηοάο, υΐ βΐίαιη ίη Ιιοο 08ΐβηά6Γ6ΐαΓ ΥΐΓ^ίηίβ εηπλ ϋβο δίπιϋίΐυάο, ρΓορΙβΓ ςη&πι (ο Ιτβπιβηάηπι ιηγδίβηηηι !) βΐ Οβυηι ςεβίανϋ, ίρ5& ςριοςη6 δβιηβΐ ΐη 
αηηο Ωβ1)&1 νί8ί1)1Η8 βΐ α 8θΙο δαπιπιο β&οβΓάοΙβ νίάβΙιαΙαΓ. XXVI. Υβηιπι βηίπινβΓΟ η6ςυβ άυηι ίρ3& οοηβρί- 
οίβηάαπι 56 ρτ8Βΐ)6Γ6ΐ, ςηίάςυίά ίη βα 6Γ&1 βχοβΐ* 
ΙβηΙίφ,οοηιρΓβΙιβηάβΓβ 8ρ6θΙαΙθΓ ν&ΐ6ΐ)&1. Οα6πι&ά• 
ηιοάαπι βηίηι βί οαί οοηοββδίιπι ίαβηΐ, αΐ ίη 06ηηι 
ο1>(α(απι άβ&^αΐ, ηοη ίάβο οηιηία (ΐυοΒοαηςηβίη Οβο 
8ηη(,ί8ΐβ ρβητίάβιίΐ ; Ιιαυά &1ίΙθΓ, 8ί ςαίβ ΥίΓ^ίηβηι 
ίηΐΏ6Γ6ΐυΓ, ηβςηαςηαπι Ιιίο α886ςηβΙ)&ΙηΓ, ηΐ ςηίά- Κζ*. *Αλλ* ουδέ γε χαΐ όρωμένης σύνορα *^χ(ν 6 
θεατής 09ον τό χατ* αυτήν μεγαλεΤον. Καθάπερ γάρ, 
φτινι θεοπτε(ας τυχεΤν έξεγένετο, ου παν ^αον πβρί 
Θεόν ένενόησεν, ούτως ούχ ήν $ν, 6'ς, 1χε/ν9;ν έωροί• 
χώς, τό χατ* Ιχε^ην εΤχεν £παν υψος χβταληπτ^ν 
ούτω γέγραφεν Ιαυτήν ή Παρθένος χρώμασιν, ώς 
ειπείν, θείοις* οΰτω χατα τον Δαβίδ έπ' αυτήν λλη^ως ςηίά 5υΙ)11πΐ6 ίρβί ίηβΓ&Ι, ρθΓ8ρ66ΐηπι 1ια1)θΓ6ΐ. γ• έαημειώθη τό -^ώς του προσώπου Κυρίου, ώβτ» ααι^ΐΛς 

Αάβο ηβιηρβ ΥίΓ£;ο άΐνίηίβ, η( ίΐα άίο&πι, οο1οη1>η8 έν λαυτή σώζειν θεοειδεΤς έμφερείας. 

86πΐ6ΐίρ3&ηι βχρΓ683ίΙ, &(ΐ6ο, 3ΐιχΙα ίΐΐαά 0&νίάί3 ^, $%οηαίηηι ^βταί ηφβτ βατή Ιητη^η νηΙΐΗΒ Ι)οιηίη», υ! 

Υίν&ηΐ ίη 86 061 δρβοίβΠΙ ηΐαηίί68ΐί85ίηΐ6 ρΓ»ί6ΓΓ6ΐ. ΥβηιπιΙ&ηιβη αίβΓπιο φΐίάβηι» πιβηΐί ίηοοπιρΓβ• 
1ΐ6η8ί1)ίΐ686ΐ1ιαηι&ηο Ιίηςυ» ρΓορβπιοάαπι ίηβίΤ&])1- 

168 ΛΟ άβίΩθ&8 ίρβί ρΓ8)Γ0β&Ιίτ&8 ίη6886 ; βώβίΐ 

Ι&πιβη ηί ρ&Γ6ηι ηηςααπι 6&ηι 060 1ι&1)υ6Γί8. 8βά 
ρΏη88ίηι&πιί1]&ηι Όβηπι υΐίςηβ άίχβήδ ρΓορΙβΓΥΐΓ- 
ΙηΙίδ 6^α8 βπιίηβηϋληι, βί ηο1)ί8 β&πι οοηιρ&τ&γο• 
ΓΐΒ (74) ; 81 γβΓΟ θ&πιάβπι οποί Οβο οοηίβΓ&δ, Ιιοο, 
ςαοά Γβ ίρ8α ββΐ, ΥίΓ^ο &ρραηιβΓί1, ηβηιρβ Ιιοπιο. 
ΧΧΥΙΙ. ΑΐΐΑΠ)6η 3α1)1ίπιίθΓ 63(, υΐ άίχί,υηίΥβΓδίδ 
0Γ6αΙαΓί3 ; βΐ ίαοίΐβ αο βίηβ βιταηάί ηιβία 06Γη6Γ6 
ςυίβρίαπι ροίβηΐ, ΐρβαπι 8θ1αηι ρΐαβςααπι Γββ οΓβα- 
Ια3 δίπιυΐ οπιη68, 1ιοηιίηί1)υ8 &ά Οβί ^Ιοηαηι βΥβ- Λέγω δ^ άπερινόητα μίν χαΐ &νθρώποις σχεδόν 
^φραστα θεουργιχά χαι ταύτ^ προσεΤναι πλεον»χτι{« 
ματα, θεφ δ* έξ Γσης ουδέποτε* άλλα γε πρ^ς μλν 
ή μας Θεόν &^ εΓποις τήν πάναγνον τη χαθ' όπερβολήν 
αύτης άρετη, προς δΐ θεόν, τοΰτ* αυτό όπερ ΙστΙν 
άνθρωπος ή Πιρθένος. ΕΖ\ Πλην, όπερ ίίφην, χτ(σεως άπάσης 6περχ«ι• 
μένη, καΐ μό^ην ίχειν Γδοι τις &^ άτεχνώς προς 
δόξαν 5γειν ανθρώπους θεού, μείζον ή πάσα ή 
ποίησις δύναται* ε'ίπερ γαρ άγγελοι, ουρανός τε χαΐ Ιιβηάίβ ραΓβιη 6886. ΕΙ δ&ηβ 1ίθ6ΐ αϊ) ίηίΐίο ηβςαβ Ο ήλιος ή χορός αστέρων, χαι γή χαΐ θάλασσα, χαΐ 
αη^βΐί (75), ηβςιιβ οοθίαπι, ηβςαβ 8θ1 ααΐ αβίΓΟΠπη φυτών παντοδαπή χαΐ παράδοξος Ιστουργ{α, ταα»τοι 

*» Ρ8α1. ιγ, 7. 

Αηί. Β&ΙΙοηηί ηοΐββ. (74) δί ίη6£Γα1)ϋ68 &ά60 αο ηιβηΐί ίηιρβΓΥΐΦ οβίβ• 
1>Γ&ηΙαΓ 1>6&Ιί88ίπιο ΥΐΓ^ίηίβ ρΓβΓοςαΙίγ® ; 8ί οοπι• 
ρ&Γ2ΐΙα αά Γβ1ίςαο3 1ιοπιιη68 η6α1ί83ΐιηα ΥίΓ§;ο ίηβ- 
Ι&Γ ηαηιίηίδ 1ια1)6ηάα άίεΐΐαρ ; ρρβΒροβΙβΓβ 6γ^ο 
αςιιηΐ, ςαί ρβΓίίηβηΙίααά δ&ηοΐά ΥίΓβΐηίβ οη^ίηβηι 
60(ΐ6πι ραΐηιο (ϋηιβϋπ ρΓα)8αηιηηΙ, ςυο ουπι οφ- 
Ιβήδ 1ιοηιίηί1)η8 αΙαηΙιΐΓ. 

(75) ΑΓ&απΐ6ηΙ&Ιίο &υοΙοη3 ροβίυΐαΐ, ηΐ βπιίηοη- 
έ/οη' ςααααια ναύοηβ ΒρΙβηάΒνιϊ ίη Πθίρ&Γ&, φΐ«-> οαη(}υ6 £Γ&ϋ» πιαη6Γ& &η^6ΐί3 οοΠαία ίαβπηί. ΑΙ- 
ςηί ιΠαα &η^6ΐί3 φςαβ αο ρήηιί• ]ιοηιίηίΙ)α3 άο- 
ηηιη εοΐΐ&ίαπι ίαί(, ηΐ £Γ&ϋ&πι άίνίηαπι δίιηηΐ ουιη 
ηαΙαΓα & Οβί ^ΓαΙαίΙα ΙιοβΓαΙίΙαΙβ ΕεοίρβΓβηΙ. Εγ^ο 
Ιιοο άοηηπι ΟβίραΓ» ηο^ι&τβ ηβίαδ 65ΐ : ίιηο ουηι β( 
&η(Ζ6ΐΐ8 6ΐ ρΓθΙορ&Γ6ηΙί1)υ8 Ιοη^ίδδίπιβ Υιγ^ό ρΓο- 
οβΠβΓβΙ, η1)6Γίη3 ίΠυά ίάβηιβΐ ηο^ίίίηδ ίιηρβΓίίΙααι 
ίρδί ίαί886 ρΐ&ηβ βχίδΐίπιαηάαηι. %9 δΕΕΜΟ ΙΝ ΡΙΙ£8βΝΤΑΤΙ0ΝΕΗ Β. Τ. ΜΑΕΙ^Ε. ΤΟ δ^ μή τήν ηρύχψ υπέστη, ούχ 8ν Ιλαττον ^ νυν Α. οοΓοη&, ηβςαβ ΙοΓία αο ιη&Γβ, ρΐ&ηΐ&ηιιηςτιβ Ι&ιη 
(ρρονεΤν ^χον άνθρωποι Θιοό, «γης απαράμιλλου μ^ Υβ,ηυ8 &0 βίιιρθηάοβ οπι&Ιαβ ϋοβΐ, ίηςΰ&ιη, Ιιβθο 
σης φανε(σης Παρθένου. οοηιί& οοηάίΐα &1) ίηίίίο ηοη ίαίβββηΐ :ηί1ιϋο Ιαιηβιι 

ιηίητιβ ςυαιη ιηοάο Ιιοπιίηβδ, Ιιφο 8θ1α ΥΐΓ^ίηβ ίηοο[ηραΓα1)ϋί οβίοηδα, αά ίηΐβΐϋςβικία ςιΐδΒ 06ί βαιϋ 
ρβΠΓθηίΓβ ροΙαί886ηΙ. Ταχρείττω 81 μάλιστα λαμπρά μίν χαθ' αυτά, 
χα\ ^Λ^ματοζ ού μιχρ^ιν άφιέντα φωνήν* προς δΐ 
γε τήν βασιλίδα, ή ν6ν του παντός ίτεχε βασιλέα, 
χλ\ τα λυσιτελέστατα πασι παρέσχεν, ούδ* 6'σον 
ύποβέβηχεν, ίνεστι συνιδεΤν* ^ς δ* Ιν μείζονος 
Ιργου χαθ* ύπεροχήν εΓη δημιουργός, ούχ £ρ* ανάγκη 
χαΐ -ϊ^ττω πο(ησιν εΙς Ιπαινον τούτφ προσεΤναΐ' τφ 
γάρ μεγάλα τεχνουργειν δυναμένφ χαΐ των ελαχί- 
στων άπας &'ν είναι ποιητήν ουγχωρήσειεν. 'Πρχει 
τοίνυν ή πάναγνος, ώς εϊρηται, μ^νη, χαι μηδενός 
των γενητώς 6ποστάντος Ιτέρου, τήν μεγαλουργιχήν 
του θεού χηρύττειν δ((ξαν, ώσπερ &ν εΐ χαι τά 
λοιπά πάντα παρήσαν. ΡΓ»36Γ(ίΠ1 ΥβΓΟ ςΌ» ποΜΗοΓβΒ ίη 0Γθ&ίαη8 1ι&• 
1)6ηΙυΓ,8ρΐ6ΐιάί(1» ιΠθθ ςαίάβιη ίηΙβΓ Γ6ΐίςυ&8 8υηΙ, 
αο νοοβ ηοη Ιβηηί αάαιίΓαηάαπι 6Γ6&Ιοη8 ςίοιίαπλ 
άβρροάίο&ηΐ ; αίίαιηβη 8ί αά Κβ^η&πι,φίβθ ηηίνβΓ• 
βΟΓαπι Ηβςβπι ρΓ0§€ηιιΐ( αίςυβ ηηίνβΓβίΒ βηοοιπαιη 
1)οηιιπι αάάαχϋ, οοηαρ&ΓβηΙιΐΓ, ηβθ ίΐΐβθ τϋβδοπηί. 
φΐαηΐΏπι ηβο οο^ίΐ&ϋοηβ αββεςηί ί&8 βΒΐ.Ροιτο ςαί 
ρΓ8θ8ΐβηΙί88ίπιί οη3ΐΐ8(1αΕη ορ€η8 αυβΙοΓ βχβΐίΐβη Ι,ύίο 
ρΓοίθοΙο ηοη ίηάίΐζβΐ, η1 βχ ί§ηο1>ίΗοη1>ιΐ8 ίβοίαπι 
8ί1>ί 1&η(ΐ68 &οο6ά&ηί. Ραοίΐβ βηίπι ςηίδςιιβ άα1)ϋ, 
βαπι φΐί πι&^η& ροΐαίΐ βίΩοβΓβ,βΙίαηι πιίηίπι& ρΓ»• 
8ί&Γθ ροδββ.ΕΓ^ο βϋαπίδί ηπ11& &11& β οΓβ&ϋβ Γ6ΐ)α8 
Β 6Χ8ΐίϋ886(, 801α ρυη88ίπι&, υϋ άίοίηηι β8ΐ,&<1 ρΓΟ- (ϋοαηάαπι άίνΐα» ηια^ηίϋοβηϋο βίοη&ιη, ηοη ββοηβ αο βϊ βΐ Γ6ΐίφΐ& οηιηία &ά6886η(, ρΐ6ηί88ίπΐ6 βιιΓβ- 

ΟΘΓβΙ. Γέγονε δλ διά τουτ', ^ φα(ην. χάχεΐνα, !^' δπως 
ε?η πολλών χαι τηλιχούτων χαι ές 6'σον χρείττων 
οΰτη φανείη• Ιτι δΐ χαι ?ν* ϊχοι Θεός δι* αυτής, οΤς 
ίέν περιφκνεστέραν χορηγήσειε τήν παρ' Ιαυτυυ 
αγαθότητα• ής πάσα μίν Ιργον ή χτίσις, αύτζ δ' 
εΓτισεμνόν τουτ' είληφε διά της Παρθένου* ούτω 
θαΰμα θαυμάτων ή πάνσεμνος, χαΐ των ^ντων ούδΐν, 
θεοΰ δίχα, μεγαλοπρεπέστερον ταύτης, Υθπιηι Ιιβο ί(1οΪΓθο οοηάϋα άίοβΓβπι,ιιΙ αρρ&ΓβΓβ 
ρο886ΐ,ςυοΙ βΐ ςπ&ηϋ8 βΐ ςηαηι ηια^ι^ο ίηΙβΓταΠο 
ίρ8& οηιηί1)υ8 Ιιίδοβ βχοβΠβΓβί (76) ; Υβΐ ρΓΦίβΓβΔ 
Ιιαο βΐίαπι άβ 0&ιΐ8&,υΙ αΐία φίφρί&πι &άβ356ηΙ, ίη 
ςηο Β6α8 ΒοηίΙαΙίδ βαββ 6ίΓ6θΙη3 δρΙβηάίάίοΓβδ 
θίίαηάβΓβ ρβΓ β&πιάβπι ρθ886ΐ. ΕΙ 1ιυΐ3α3 ςηίάβιη 
1)οηϋ&Ιί8 ορα8 βδΐ οηιηίβ ςηβΒοιιηςηθ βχβίαΐ 0Γβα<« 
ΙηΓΔ ; τβΓαπι δί ςηίά αη^δΐί ίη ίρδ& τβίαοβί,ΐιοο ρβΓ ΥίΓ^'ηβηι &33βοαΙα βδΐ : αάβο αυ^^αδϋδδίηιο ίΙ1& ηιίΓ&οαΙαπι 68( πιίΓ&οηΙοπιπι, αο ηίΜΙ βοπιπι ςα» βχδίδ 
ΙαηΙ, βχοβρίο Πβο, βδΐ ίρδ& πια^ηίΩοβηΙίαδ ? 

ΚΠ'* Όθεν εΐ )^άχεΤνο θαύματος ού μιχροΰ, δ νυν β 
ή μας θαυμάσαι χεχίνηχε, λέγω δ^ τήν χατ* έχεΤνο της ήλιχίας έν τοΤς άδυτο ις παράδοξον είσοδον τής 
πανάγνου, έμο2 δΐ ού τοσούτον τούτο δοχεΐ θο^^μα* 
στόν, δ'σον εΤ μηδΐ τήν αρχήν τουτ' έγεγ<5νει• ού γάρ, 
τά μέγιστα ένδειχνυμένου του δυνατού, θαυμάζειν 
χρή• άλλα τουναντίον, εΐ χαινά πράττειν εξόν τψ 
Ισχυρφ, 6 δε τήν αίΐτήν τοΤς πολλοίς βαδίζειν αΐ- 
ρεΤται. 

Έπε ι δΐ ούδ* αν, ε7 τι χαΐ φαΤμεν άνθρωποι περί 
αυτής, τόν ειχ6τα &ν ποτέ πλέξαιμεν χρ6τον, έπι βΐ 
των μεγίστων ή σιγή θαύματος ενίοτε μήνυμα 
γίνεται χζΐ νυν, τά της ύμνου μένης δτι θαύματος 
πέρα, σιγήν ή μας αίρετέον. ΒίΤη δΐ ήμιν χαΐ φθέγ- XXVIII. ΡΓοίηάβ βίβί Ιι&ηά ΙβτϋβΓ δΐηρβηάαηι 
ίΠαά δίΐ,ςηοά ηηηο ίη &άηιΐΓ&Ιίοη6πι ηο8 Γ&ρηίΙ, 
ίηηοοβηϋβδίπι» βοϋίοβϋβηβΐΐα &ά6ο αίαΐβ ίη βαογα 
αάγία ίη^Γβδδπβ ; ηιίΐιί Ιαπιβη ηοη αάβο βίαρβηάυπι 
Ιιοο τίάβΙαΓ, &ο 8ί ηο ίά ςαίάβπι ίαοΐαοι ίαίβββΐ• 
Νβςυβ βηίπι βδΙουρπιίΓβπιηΓ,ςαοά πιαχίπια οδίβη• 
ά&Ι ορβΓ& ςυί ροΐοηδ βδΐ ; ίΠηά ροϋυδ αάπιίπιΐίοηο 
άί^ηπι, ςηοά οοπιηιηηβπι ούϊβτ'α τίαπι (βΓβΓβ ίβ 
ηιαίίΐ, οΐ]^υΐ8 νίτΐυΐί ρ&τ&Ιίβδίπιηηι ββΐ βΐηρβηάα 
ρβΓ&ββΓβ. 

ΟφΙβπΗη οαπι φΐίάςαίά άβιηηπι άβ ίρβα άίϋβΓβ 
Ιιοηιίηβδ γ&Ιβ&πιηδ,ηαηςη&ηι ρ&Γβηι πιβηΐίβ βΟΓο- 
ηαπι Ιαπάαηι ΙβχβΓβ ροδδίπιηδ, ίη Γβ1>υ8 υθγο ηιαχί- 
πιίδ ςααηάοςαβ δίίβηΐίαηι ίηάίοίιπη 8ί( αάπιίΓ&Ιίο* 
ηίδ ; ρΓορΙβΓβα οαπι βΐί&πι ίη ρΓββδβηΙί ρΓΟΓΟ^&Ιίνο γεσθαι περί αυτής, χαι σιγ^ν δτ' έίμεινον τ$ τής |\ ί11ίυ8,ςιΐ8θ οοΠ&υά&ηάα βδΐ, ςπ&1ί1)β1 αάπιίΓ&Ιίοηβ πανυμνήτου δή ταύτης χάριτι, ήν ώς ίίγκ\>ραε^ 
ίχομεν τής ψυχής, χατά τόν μαχάριον Παύλον 
ειπεΤν, ασφαλή τε χαι βεβαίαν, χαΐ είσερχομένην 
εΙς τό έσώτερον του χαταπετάσματος, δπου 
πρόδρομος ύπίρ ημών είσηλθεν *Ιησούς, ψ τό τ• 
χράτος χαΐ ή προσχύνησις ούν τφ ΙΙατρΙ χαΐ τφ δίηΐ πΐ830Γβ8, ρπΒδΙ&Ι ηΐ β&δ δίίβηΐίο γβηθΓβπιητ. 
υΐίη&πι ΥβΓΟ ηο1>ί8 οοηΐίη^αΐ, υΐ β1 Ιοςη&πιηΓ άβ 
ίρβα, βΐ Ι&οβ&πιιΐδ,ρΓοηΙί Ιβπιρηδ βχί^ίΐ, ίάςαβ ρβΓ- 
^αΐί&πι β]α8ά6πι οπιηί Ιαυάβ άί§;ηί88ίαΐΦ, ςηαιη ηΙ 
οηηι 1>β&(ο Ραηΐο Ιοςυ&Γ, $ϊΰηί αηΰΗοταιη λαδβτηνι 
αηχϊΜβ ίηίατη αο ΐίηηαιη^ €ί ιηοβάβηίβίη ια^ιιβ αά Αηΐ. Ββΐίβηηΐ ηοΐ». ("ιθ) δί Πβιΐδ αΐια οοηάίάίΐ, ηί βχ οοηρατ&ΐίοηβ 
β1αοβ8θβΓθΙ,€[η&ηΙο Οβίρ&Γ& οοίβηβ οπιηίοαβ ηηάβ* 
ςααςαβ βχοβΙΙβΓβΙ ; ί||ηο1)ί1βπι βΓ^ο δΟΓϋή ηοη ροίηίΐ οηβ[ίη6πι,ς[α&πιηο1)ί1βπι&άβο βί δρίβηάίά&πι 
Ιϋπι &η«;β1ί (αηι ρηηιί Ιιοπιίηβδ βΟΓϋΙί δηηΐ. 11 ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΙ88ΑίΟΝΙΟΒΝ8Ι8 "Λ 

χηίβτϊοτα υ€ΐαίηίηί$, υ,Ηρτ^ΟΜΤΒΟΤ ρτο ηοΙίΒ ίηΐνοϊ- ^ άγίψ ΙΙνκύματι ιΐς άτΕλβντήτους α1ών«< -β&ν αΐ••- 
νϋ Ιβ$ιι**9 0^ β^ ίιηρβΓίαπι 6( &άθΓ&ϋο οαιη Ρ&Ιτβ νων Αμήν. 
θΐ δρίΓϋα β&αοΐο ρθΓ ίηβηϋα 8θθΐι1& Μοοιιίοπιιη. 
Απιβη. 

3ΕΗΜ0 III. Ιη ΑηηηηΗαίίοηβτη ρΙοτίο$« βί ςταΟα ^Ιβη» ΌοηιίηΛ 
ηοίίνα Ώβίρανχ βί Ββηιρβτ ΥχτρίηχΒ ΜαΗ9. 

Ι.ΐΛίεηίυτ οαΐί €ί εχηίΐίβϋίττα ^; ρ1&α<1&α1 αη^βϋ 
βΐ ΙβΒΐίΙί& β69ϋ&η1 1ιοιηίηβ9, βΐ οηΐνβΓ»» 1ιο<ϋβΓη<ι 
άίβ 1ιί1αΓ68οαη( 6Γ6&1αΓθ ; ςα&ηάοφίίάβιη ϋΓβαΙοΓ 
οκηηίαιη ηυηο ^&α<ϋο Ιι&ηο ΓβΓαιη ααίνβΓβίΙαΙβιη, 
^&ΰάβη8 ίρ86, Γ6ρΐ6ΐ. Νιΐϋο ίρ86 τθοϋ, υΙ ςαο 
ίηίιηίο& ίρ8ί 6Γ&ηΙ» <1•ηιιο 8ί1)ί ΓβοοηάΙίβΙ : ηαηο 
ΙπδϋΙίαιη β ρβοο&Ιο βηαΐ&ιη 8θ1τί(; ηαηο ΙοΙίϋ&ιη, ΛΟΓΟΣ Γ. 

Βΐ< τλν Ε&αγγκλισμόν της πανυπιρινί^ο» χβΐ 
χκχαριτωμένης Δ&9πο(νης ημών β(οτ6χου ΜΐΙ 
Ά(ΐπαρΟένου Ιίαρίας. 

Α'. Εύφραινέ«$ω9αν οΐ ο&ρανοί χαΐ άγαλλιάο^ 
ή γη• χροτκίτωσαν «γγ»λοι• κβΐ σχιρτάτωσβτν δν$ρ«- 
κο(, κυχί πάσα ή χτ(σι< φαιδρυνέσθω «ήμιρον, (^ι 
& πάντων Κτιστηζ νίίν χ^ρας 1μπ{πλησι χοι(ρ«»ν τ4 
παν. Νυν κΐς διαλλαγάς Χωριΐ των άπηχΟημέν»ν' 
νυν λύ•ι τήν έ{ αμαρτίας χατήφβιαν* νυν, ώς 4[λλ«ν 
αέρα, πασιν κύγρονύνην έξέχε»* νυν όπλρ ήλιον τβίαΐ ηονηπι ςηβοκί&ηι &6Γβπι, οηιη11)α8 βίΤαηάϋ : Β λάμπιι τοις πέρασι θυμηδίαν- Νυν Ιμάτιον ένέ8υο• ηαηο ρρο 8θΐ£ΐπ τ&άίο αηίνβΓ8ί8 Ιθγγ» βηί1»α8 
3αοαη(ϋ88ίπι& Ιαοβ 8ρΐ6ηάθΙ. Ναηο, ^αxι& <ϋνίηί1α8 
ίηβοηαηΐβπι Ιβαίφ νοοβαι, χηάηΗ ηο$ ναϋηοπίο 
ΒαΙηΙίΒ, βΐ χηιίηηιβηΐο ΙχΗΙίχ οποητηάβάϋ ηο$ **. 
Ναηο ΐ6Γ6Πΐί&8, Ι2ΐπΐ6η1&1)ίΐ08 ϋΙ&8 οϋπι οίβηβ τοοββ, 
ρ&Ιίηοάί&ηι Γβοίρϋ,βΐ ορροΓίαηβ, Όβΐ νβίαΐ ρβΓδο- 
ηασι α^βηβ,ίΐΐαά άβηαηΐίαΐ ; ΡτορίϋΜ βτο ίηιςηί- 
ίααΐη$ Ηοτηίηαηι, βΐ ρεοοαία βοτητη ηοη ηιβηιοτα- 
6θΓ αγηρΙίη$ ^"^, Ναηο οα;1ί τβηαδίαβ αο Ιαοίάα 
&8ΐΓ0Γαιη οοΓοηα 8ρΐ6η(1θΓΐ8 ΙιοάίβΓηί 3αοαηάίΙ&(β σωτηρίου χαι χιτώνα ευφροσύνης πκριέβαλιν ήμ&<» 
παρά τήν Οκόχροτον Ήσχίου φωνήν. Νυν & 6ρ^ν4• 
φθόγγος 'Ικρκμίας, παΑινφδίαν πλάχων, ώς έχ β«ου 
χατά χαίρων |ρ•ΐ* "Ιλεως ξσομαι τχϊς άδηε{«ις 
των ανθρώπων, χαι των αμαρτιών αυτών οδ 
μη μνησθώ ίτι. Νυν ουρανού χάλλος χαΐ φαιτοαι(ής 
άστίρων χύχλος, ήττων νΓς τέρψιν της προχαιμέ- 
νης λαμπρ^τητος. Νυν «ΰχαιρον «Ιπκΐν τ&, Αάζμ 
έν 6ψ{στοις θ»φ, χαΐ έπΙ γής «Ιρήνη, έν άνθρι&κοι< 
<ύδοχ(α. τίηοαηΙαΓ. Ναηο ορροΓίαηαιη Ιβπιραβ β3ΐ ίίΐαά οίαηι&ηάί ; βίοαία ίη αΗχ$$χτηι$ Οβο €ί «η (€ττα ραχ, 
ΗοτηιηχΙια 5οηα (Οβί) νοΙηηΙη8 (77). 

Ναπι ςαί οοβΙαπι,ΙβΓΓαπκιαθ, 6( βοΐβπι ρπαβ βίΤβ• 
οίΐ, ΟΦίβΓαςαβ πι&^ηίΟοβαΙίφ 8α» ορ6Γ& βρίβηάβρβ Ό γάρ ούρανον χαι γην χαι ήλιον πριν ΰποσττ/Ι 
σας, χαι τά λαμπρά της άχλης μ&γαλονργίας, νυν, ^α88^ι, ηαηο,ίιΐ ςαοά αϊ) ίηίΐίο ΟΓβαΙαιη ηοη ίαίΐ, ρ ώς εΙπβΤν, δ τήν αρχήν ούχ υπέστη* ή χτισφέν οό τβΐ οΓβ&Ιαιη ηοη ρβΓάαΓανίΙ, ^ααάίαηι, αΐ ίΐα 
άίο&αι, οοηάίΐ ΕΙςαβηι&άπιοάααι,ΡίαΗιυ:, άίχίΐ'**, 
βί ίαοΐα 6$1 Ιχιχ^ 6ΐ βοάβηι ρΐαηβ ηιοάο οβΒΐ6Γ&8 Γβ8, 
Υ&Π&8 ςαίάβπι 8βά πιΐΓβ ίηΙβΓ 86 οοηηβχ&δ,β ηιΜΙο 
βάαχΗ; 8ίο ηαηορβΓ αη^βίαιη, Ανβ,άίχίΙ ίΙΠ ^Γ&ϋα 
ρίβηβθ. 

II. Ηοθ τίάβΐίοβΐ Ανβ ςαοάαπιιηοάο ηαηο ίρ8θ 
ΟΓβαΙ,βΙ αΐ οπιηβ8 αηάβςααςαβ ρβΓναά&Ι 0Γ6&ΙαΓ&8 
ηιαηά&Ι, ροΐβδίαίβηιςαβ οηιαί1)α8 ςαί αηίηιααι &ά- 
"^βΓίαπίΓαοΐΙ, α( ίρ8αΓαπι νβηαδίαΐβπι ααΓβαπιςαβ 
ίη ίρ8ί8 ραΐοΐιβιτίηιβ ίηΐβχίαπι ΟΓη&Ιααι, ςαί ^ααάϋ 
&1Γ6θ1α8 68ΐ ί11ί8 οοητβηίβηδ, ρβΓοίρβΡβ 86η8α 
ςαβαηΐ. Ναηι φΐί ^αβ^ αΐίςαο πιαίο αίίΙί^ίΙαΓ 6ΐ 
1η8ΐίΓι& οοοαρ&ΙαΓ, ηοη ΐΙ& οοηιραΓ&Ιαβ 68ΐ, αΐ 
η&ΙαΓοραΙοΙιηΙαάίηβηι βΐ πιίΓ&1)ί1ίΙαΐ6πιίητ68ϋ^αη- 
άο ρ6Γ86ηΙίΓθ ρο8δϋ ; αάβο αΐ,ηίδί Ιιοο Αόβ ηαηο 
ρΓθάϋ88βΙ, άββοβΓβΙ 8αη6 6ΐ ίΠααάαΙαπι 3&06Γ6ΐ 
ςαίάςαίά πι&^ίΠοβηΙίΐΒ ίη ορβΓΟ θΓβ&Ιίοηί8 βίαοβί. 
Οαοηίααι τβΓΟ ηοη ί6Γ6ΐ)&1 Οοπιίηί 1)6ηίβηίΙ&8, αΐ 
ηαοαά ηοΙ)ί1ίθΓ6[η Ιι&ηο ρ&Γΐβπι, ςαο&ά ^ααάίαιη τί- 
ά6ΐίθ6ΐ,θΓ6&ΙαΓ&8 3αα3 πιαίβ 1ια1)βΓθ ρβΓΓηίΙΙβΓβί ; 
ίάοίΓΟο ηαηο βΐ ^ααάίαπι οοηάίΐ, ςαοά Γ6ΐ)α8 3&πι διέμιινε, τήν χαράν ύφίστησι. ΚαΙ χαθ^ΊΚρ^ 
Γκνηθήτω φως, εΤπε, χα2 έγένετο, χαΐ νήν κοιχΐ• 
λην £λύσιν πάσαν των γενητών τούτον πασήγβγ» 
τ^ν τρόπον* οΟτω νυν, ΧαΤρε, φησί δι* αγγέλου τ{ 
χεχαριτωμέν](). 

Β'. Τοΰτο τή τό ΧαΤρε νυν ώσανεΐ πλαστουργών, 
χαΐ περιλαβεΐν πέμπων άπασαν χτ(σιν, ^ς τήν 
χάριν χαι τήν χαλλίπλοχον έν αύττί χρυσουργίαν ή του 
χαίρειν α'ισθησις αίσθάνεσθαι τοΤς προσεχουσι χορη• 
γεΤ. Έπε(περ το πάσχον λεΐ λύιπ[^ συνόν φύσιως 
χάλλος χαΐ ^τ'ί^οί ού πέφυχεν έρευν^* ώστι χαΐ 
εΐ μή τ& χαίρε ιν τοΰτο νυν έγεγ($νει,(3έον &ν άχήρνχτον 
διετέλει τό φαιδρών &παν της δημιουργίας. ΈιηΙ ^ 
ούχ ήν οΟτω του άγαθοϋ Δεσπ^του τήν χρείττω μοΤραν, 
λέγω δΐ τήν χαράν, περιιδεΤν δυστυχούσαν τήν κτί- 
σιν, διά τοΰτο χαΐ δημιουργεί νυν τ6 χαίρεΐν, Β ικά- 
λαι μίν έφίλει τοΤς ούσι προσθειναι, τό δ* Ιχανλν 
ούχ εΰρισχε σχευος, δ χαΐ φυλάξαι τ6 δοθΐν χαΐ μ<τα- 
δοΰναι δυνατώς Ιξει, Νυν γάρ τψ ύττερφ^εΤ τούτ«ρ 
φανέντι %λ\ εύρυχωροτάτφ δοχείφ ή πολυύμνητος 
οΐ τούτο πάντως Παρθένος, μηνύει μίν τ^ ^ ΗβΙ)Γ. VI, 19,20. ^ ΡβαΙ. χον, 11. ^ Ι8α. ιλι, 10. *^ ΙβΓβαι. χχτι, 34, 8βο Ι,ΧΧ οαρ. χχχνιιι, 34 
*• Οβη. Ι, 3. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβηηί ηοΐ». (77) 1.αο. II. ϋ.ΝοΙαπι 68ΐ, ίη Ιιοο ίαοο τβηί- 
οαίο 1αηΙί8ρ6Γ &6Γα)θο ΙβχΙα (ΙίβΓβιτβ ναΐ^&ίαπι νβΓ- 
•ίοηβιη.ΟοηίθΓΓί ρο88αηΙ, ςαβθ άβ βοάοηι τβηίοαίο βΓαάίΙβ ρΓο Π10ΓΘ βαο 8θηρ8ί( ΡΓαηο. Χατβηαβ 
Ρ&(ΓίΙία8 (Οβ ^αη(^β/ιϊι, 1ί1). ιιι, <1ί88βΓ(. 24, § 12, 
βάϋ. ΡήΙ>αΓβ. 1853.) 73 8ΕΙΙΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 74 χαΤρε, οιονεί ττ\ ιτροσρή^Εΐ ταύττ^ δεικνυς, οτιπερ το Α 6ΧδίδΙβηΙίΙ)η5 5αηβ1α1)βη5α(1]υη^6Γβαη{θανο1υΪ58θΙ; 
'ΰ.λούμενον ευρε' καΟχ και ήμεΤς τοΤ; ©(λοις ούτω δθά ναβ ί(1οηθυιη ηοη ίηνθηίοΐ3αΙ, ςαοά θΐ (ΙαΙυιη 
ττροταγορεύομεν έντυχόντες. οιΐδΙΟίΙίΓΟ, βΐ ίη αΙίοΒ ίΠαύ ροδδοί ΐΓαηΓυπίΙοΓβ. ΕΙ 

δαιιβ οατη αρραηΐθίΐ ηιιηο δυρβΓπαΙπΓαΙβ Ιιοο βΐ αιηρϋδδίΐϋυπι ΓβοβρίΛουΙαιη (78), ςπδΒ οπιηίηο βδΐ 
ΥΐΓίΖο ίΐΐα οπιηί Ιαυάβ άΐρηίδδίπια, Ιιαίο υΐίοιαβ ^αυάίυιη ίδΐιιά αηηυηΐίαΐ, νβΐυΐΐιαο δαίαΐαΐίοηο οδΙβηάβΓβ 
γβΐΐΐ;, δο (Ιοιηιιπι ίηνοηίδδβ ^αοά (ϋα οιιρίβΐ^αΐ; ςαίρρβ ηοδ ςαοι^υβ αιηίοοδ, δί ΓοΓίβ οΐ^νίαιη οοοπΓΓβηΙ, 
Ιιοο ιηοίΐο δοΐβιηαδ οοπιρθΙΙαΓβ. 

Γ'. Ό δε λόγο; ουτο; οΤόν τίνα ούσιν άλλην τοΤς Α 1^1• Ηοϊο ροΓΓΟ νοχ, βαιη ςαυάίαιη ΟΓβαΙ, Ιαιη 
προΰποστασι, και το -χαίρειν προτέπλασεν ϋποσττ^- ςιιαηάαιη αΐίαιη νβίαΐί ηαΙυΓαηι βχδ1αη1ί1)ΐΐδ Γθ1)αδ σαζ. Λ'.ά τοΰτο στ^μερον χαίρει μεν ό Κτίστης, το 
χαίρειν παράγων. ΙΙώς γαρ ου ; οπότε και ό μυρον 
συνΟείζ μυρίζει δια το πλάττειν. Χαίρει δέ και ή 
ποίησις πάσα, το εύωδέστατον δή τοΰτο μύρον, φημί 
δε τήν χαράν, έπ' αυτήν υποδεχόμενη χεόμενον. 
Ουδέν β:α των ύντων χαρ^ί άμοιρον σήμερον. Άλλ' " ίνα τοΰτο σαφέστερον γένηται, και δια πολ- 
λούς μεν άλλους, ουκ ακαιρον δε και δι' δν ε'ίρηται 
λόγον, δηλον μεν δ'τι χαίρει θεός, Χαίρουσι δε και 
άγγελοι, της δημιουργήΟε^^ίζ πεφηνότες διάκονοι 
χαράς. Άλλα και άνθρωποι χαίρουσιν έπείπερ αιΐάίίϋΐ. ΟαοοίΓοα ϋΓβαΙοΓ, άιιπι §αιΐ(1ίαιη Ιιοάίβπηα 
άίβ ρΓοάυοίΙ, §αυ(1βΙ βΐ ίρδβ. Οαίάηί βηίιη ? ςααηάο• 
ςαί(1βπι βΐίαπι ςυί αηβαβηία οοηΩοίΙ, βχ ίρβα βίΤβ- 
οΐίοηβ ιιηβαβηΐΐ οοΙοΓβ ρβΓίιιικϋΙαΓ. δβά υηίνβΓδ® 
δίιηαΐ ΟΓβαΙϋΓίΒ ΙοΒίίΙία ββδίίιιηΐ, ίΓα^ΓαηΙίδδίπιυπι 
Ιιοο υπβαοηΙυιη,ρααίΙίαΓη δοίΐίοοί,ίη δοίρδΟδ βίΤϋδϋΓη 
βχοίρίβηίοδ. ΟϋαιηοΙ)Γθΐη ηίΐήΐ βχ οιηηί]}αδ ςυω 
οχδίαηΐ, ΙιοίΙΐβΓηα (Ιίβ §αϋ(3ϋ οχρβΓδ οοΓπίΙυΓ. 

ΑΙςαβ, υΐ ί(1 ιηαηίΓβδΙίαδ οίαοβαί, βχρΙοΓαΙαιη 
δαηβ βδΐ, ^ΜΐιάβΓβ Οβιιιη ουιη ιηυΐΐαδ αϋαδ οϊ) οαιι- 
δαδ, Ιαιη βΐίαιη ηοη α1)δυΓ(1β ρρορΙβΓ ίΐΐαηι, ςυαπι 
άίχίαιαδ. ΟααάβηΙ ροΓΓΟ βΐ αη§βΗ, ςυί ορβαΐί βαυ- 
άϋ βχδΐίΐβπαηΐ πιίηΐΗΐπ. δβά βαυάβηΐ βΐ Ιιοηιίηβδ ; οΰχ ήλιακοΰ δίσκου, ου καμάρας ουρανίου, ουκ β ςαίρρβ Ββυδ αά ηονιιπι Ιιοο ^αιιοΐίηπι βχοίρίβηάυηι αγγελικής φύσεως, ουκ άλλου τοΰ ιών απάντων 
προς υποδοχήν της καινής ταύτης χαράς εδέησε τψ 
θεώ, άλλα τοΰ παρθενικοΰ δή μόνου και πανάγνου^ 
και ό;Αοφυοΰς τούτοις ο^κου. Ουκ άπεικος δε και τήν 
λοιπήν χαίριιν ΰλην, τον Ιαυτής δεσπότην, τον άν- 
Ορωπον λέγω, δια γαρ τοΰτον εκείνη, το βαρύ τής 
ΟΌούος, ώς ειπεΤν, α'ισθομένη -εριδυόμενον. Τα γάρ 
δρη και οΐ βουνοι, φησιν ό θαυμάσιος Ήσαίας^ 
Ιξαλοΰνται, προσδεχόμβνοι ή μας εν χαρ?• καί 
πάντα τα ξύλα τοΰ άγροΰ επικροτήσει τοΤς κλά- 
δο ις. Άλλως τε και ει πάσα ή κτίσις συστβνάζει, 
9) φησιν ό μακάριος ΙΙαΰλος, και συγχαίρειν ανάγκη 
χαίρουσιν. Έπει και φθορά; μετέσχε δια τον ά'ν- 
Ο.ωπον και έλευΟερωΟήσεται άπο τής δουλείας 
τής οΟοράς, κατά τον θείον και τούτο Παΰλον, ηοη ογ1)6Π1 δοΙ&Γβπι, ηοη οωΐί οοηνβχα, ηοη αηςβ- 
ϋοαηι ηαίαπαηι, αυΐ αΐίαπι ςηαπιρίαπι β οΰΒίβΓίδ τβ- 
Ι)υδ οαιηίΙ)α3, δβά νίΓ^ίηβηι ΙαηΙιιηιηιοάο ρυπδδί- 
ηιαηιςαβ (79), βΐ βαπιάβπι ουπι Ιιοηιίηίϋαδ ηαΐυραπι 
Ιι-αΙ)6ηδ, ΙιαΙ)ί(αοα1υπι ςυ^δΐνϋ. Νοη βδΐ ααίβηι αΙ)3 
Γβ α( βΐ ΓβΙίςιΐΦ ηιαίβηαΐβδ ΟΓβαΙαΓΦ ^αυάβαηΐ, 
άαηι δααηι ίρδαΓαπι άοπιίηαιη, Ιιοηιίηβπι δείΠοβΙ 
(ηαπι ρΓορΙβΓ Ιιυηο ΟΓβαΙί» ίΠω ΓυβηιαΙ), βΓανβηι 
δυρβΓοίΙϋ πΐ(£ΓύΓ6Πΐ άβροδηίδδβ ςυο άαηι πιο άο δβη- 
Ιίαπί. Μοηΐ€5 βηίηι βί €θΙΐ€8, ίηςαίΐ αάπιίΓαΙ)ί1ί3 ίΙΙβ 
Ιδαίαδ, 6χ$ίΙίβηί βΧΒρβοίαηΙνε ηο8 ίη ραηάίο, βί οπι- 
πια Ιίρηα α^^^ αρρίααάβηί τατηίΒ (80). ΡΓα3δβΓΐίπι 
νοΓΟ Γΐαοά δί οτβαΐηνα οιηηί$^ ςυβπιαάπιοάιιπι ίη- 
(ΐιιίΐ 1)β&1ιΐδ Ρα^ΐαδ, ίηρ€ΐηί$€ίΙ*'^, ηβοοδδβ βδΐ ρΓΟ- 
ίβοΐο, υΐ βΐίαπι §αιιά6η1ί1)υδ οοη^αηάβαΐ ; βΐ ςααη- ημών, δι' οϋς νΰν ττΐ κτίσει το πάσχειν, κόμισα- ^ άοςαίάβ πι εοΓΓαρΙΐοηί 5α1)]6θΙα ΓαίΙ; ρΓορΙβΓ Ιιοπιί- 
μένων τα υψηλά. Λοιπόν αρα μεστά σήμερον άλη- ηβπι, δίο βΐίαπι α οοΊΎαρϋοηΐΒ εβτνϋιΗΰ ΗΙΰταΜίχιν, 

♦» Ι\οπι. νπι, 22. 

ΑπΙ. Β&ΠβηηΙ ηοΐαε. (78) ΟίδβΓίίϋδ Ιιαηο άοοίηηαπι ααοΙΟΓ βνοΐνοραΐ 
^^^ V, VI ΙιοηιίΙίίΒ, (ΐαα ΓαιίδΙίδδίπιαηι ΟβίραΓίΐ) άίβπι 
ΓίαΙαΙοπι οοΙβ1)Γ«α (δΐιρ. ραΓί. ι, ρα§. 214 219), γΙ 
ίιοΐο δαπιπια β.ίϋδ βδΐ, ηυίίαπι βχ Αάοο Πΐϋδ, ςπίρρβ 
ί]υί οπιηοδ ραΙβΓπα 1αΙ)β οοΓπιρΙί ΓαβΓΕηί, ίηνβηίι•ΐ 
ρυΐαίδδβ, ςυί Οβο αά δαίναηάιιηι Ιιαηιαπϋπι ^οηαδ 
άοδΟοηάβΓβ ρβΓοαρίβηΙί άίρηυπι ρΓ3θ1)θΓβ ΙιοδρΐΙίαΐΏ 
ροδδβΐ, άοηβο Μάπα ίηηοοβηΐίδδίπια ιαίΤυΙδίΙ, €|υα?, 
ιιί[)οΙβ Ια^ίδ ίΙΙίαδ βχρβτδ, πιβπίο οΐ Ιιοο ίη Ιοοο 
ο-βα να8 ηαίητχ €0ΐητηηηβ8 16068 ονάχηοηκιιιβ ΰχοϋάοηα, 
ϋθ1βΙ)ΓαΙυΓ. 

(79) νίάο ηηοπιοάο δυηιπια ρυηίαδ, ίΐααπι ίη 
1)βίραΓα δϋίρίοίπιυδ, α νίΐβίηίΐίΐΐβ άίδΙίπβπαΙϋΓ ; αί 
ίϊίπιυΐ αάνβΓίβ, ίΐαοπιοάο αά ρυηίαΐβιη α νίιρηίΐαΐβ 
»Ιί8ΐίηοΙίΐπι δίρηίΩοαηάίίπι βυοΙοΓ ιιΙ&ΙαΓ νοοβ 
πανάγνου ; βχίηάβ €4)ηΩΓΠΐαΙαΓ ίά, ςαοά βΐί&δ (ίη 
ηοΐ. αά § XIV β]ηδάβιη Ιδίάοπ ΙιοπιίΙί» ίη Ρνχ$βηΙ, 
Όβίρατχ, ραΓί. ι. ραβ. 447) αάηοΐανίπιυδ, (^ηδίη 
Ιοη^β αέ βχ1ιί1)βηάίΐ δίηοβΓα δδ. ΡαίΓαπι δβηίβηΐία 
άίδΟθδδβΓϋ €οπι1)βΩδία8, ςαί νοοββ ίΐΐαδ αγνή, 

Ρατκοι. Οβ. ΟΙΧΧΧΙΧ. πάναγνος ύπέραγνος άβ Οβίραρα υβαΓραΙαδ, δΐυάίο- 
δίδδίπιβ αά οαΒίϋηΙβιη δίςηίπεαηάαηι ηαπιςααπι ηοη 
ρβΓίΓαΙιίΙ. Οϋ]ιΐδπιοάί ροΓΓΟ ίηΐβΐΐίββηάα δΙΙ ρυπίΛδ 
νίΓ^Μπΐδ, ςυαπι ΙδΙάοπηί» Ιιοο Ιοοο €βΙβΙ)Γ&1, ηοη 
βΰςιιίνοεβ άβπιοπδΐιαΐ εοπιραπαϋο ί[}ίάοπι ίπδΐϋιιία 
εαηι δοΐβ, εαιη οα^ΙΙδ, οαπι αη^^βΐίοίδ οΓβαΙυιίδ : 
ηίΐιίΐ βηίπι Ιιίδ αρίίπδ οοουΓΓίΙ αά δππιπιαπι, ςπίβ 
βχοοβίίαπί ΓΐπβαΙ.αΙ) οπιηί ηοονο ρππίβίβπι ίηάίοαη- 
άαηι. Ιΐαςηβ δί Ιιίδοβ, ηΙοιιη({ΐΐ6 ρυΓίδδίπιίδ, ρηποΓ 
Ιίίπιβη ρίίΓδρίοαοίδδίπιίδ Πβί οουΐίδ νίδα οδΐ νίΐ'^^ο 
1)οαΙίδδίπΐίΐ,ΓβηιοΙίο βΓμο αϊ) οπιηί 1αΙ:)οοιι1α ρΐ'Οϊ δοΐβ, 
ρΓίο οορίίδ, ρΓίΒ αηρβίίδ, ρΓΟ) οΓβαΙαπδ ςυί])ΐΐδνίδ 
ΜαΓία ίηίΐ. Εχίηάβ νβρο (,ΊοπαίΙΙα Ιιυηιαηβθ δΐίιρίδ, 
ί^υοά ΜαΓίαπι οοη^οηβΓβπι }ιειΙ)α6ΓίΙ ; ί]αα άβ ιβ νίάβ 
ηπίο ίη ΡΓδρΓαΙίοηβ αά ΟβοΓ^ζί Νίοοπιβάίβηδίδ Γπαβ- 
πιβηίαπι άίχίπιιΐδ (δαρ. ραΓί ι, ρα^. 149). 

(80) Ηα. ι-ν, 12 «βο. Ι,ΧΧ ; ηαπι νυΐ^αίιΐδ : 
Μοηί€$ €ΐ €θΙΐ€8 ΰαηίαΐηηί οοναηι ιό6ι$ Ιαιιά€ηι, βΐ 
οτηηία Ιίφια τβρχοηΐ8 ρΐαηάβηΐ ηιαηη. 75 Ι8Ι0ΟΕΙ ΤΗΕ38ΑΙ.0ΝΐαΕΝ8ί8 76 ίΐαο(1 ραπΙβΓ αίΠηηαΙ (Ιίνίηυδ ίΐΐο Ρααΐα» ***, οαιη Α ^ω; εΤναι πάντα χσρας, άγαλλιάσεως πλι^ρΐ], φ«ι- 

1108, (ΐιιΟΓυιη οαιίδα ηυηο οιηηίδ ΟΓβαΙυρα ραΙϋαΓ, δρότητι δίΛλάμποντβ, άγλχίς^ «αντοδχπτί χαΐ χάρΐ'^ι 

οφίβδίία α(1βρ1ί Γαβππιαδ. Οιηηία ίΐαςαβ ΙιοάίβΓπα στίλβοντχ. 

άίβ §αα(1ίο εχιιικίαιιΐ, οπιηία βχδΐιΐΐαΐίοηίδ ρίβηα δυηΐ, Ιιίΐαηίαΐβ ίαΐ^οηίία, οΐΏηί δρΙβιιάοΓβ αο νοηαβίαΐβ 

Γΐιΐίΐαηΐία. IV. Οαοίΐ νβΓΟ ίη οοηιιηιιηί οιηηίαηι, ςαοίςυοΐ 
βχδίαηΐ, ΙίβΙίΙία, ίΐΐβ ηβίΐαίΐίο) αΗϊΓβχ ηβ ρΓορβ ςυί- 
(Ιοηι αεεο(ΐ6Γ6 ειά Ιιαηο ίιιοιιικίίΐαΐοηι αυάβαΐ, ηίΐιίΐ 
οδΐ ιηίΓαηάυηι.Οαιη οηίιη δροηΐβ δαα ΐ6η6ΐ)Ηδ ίΐΐίδ 
8630 ίρδο ίιηιηβΓδβπΙ, δαηβ νοίβιΐδ ρΓανίΙδίΙβηι ηοη 
βίΤϋ^ίΙ, ηοο οίαηίαΐβιη ςυοίδίνίΐ, δβά ρβΓδΙίΓιΙ ίΐΐίδ 
ίρδίδ δβδο οΜβοΙαιίδ ϋΐίδβπίδ, ίη (ΐυίΐδ αΙί€[υο ρρο- 
Ιαρδαδ οδΐ. Οαίουηςυβ ροΓΓο ιηοηΐβ ρΓίβάΙΙί δαηΐ, 
1ιαυ(1 οοηδοηιιηι ΓαΙίοηι ΓαβήΙ, υΐ νβΐ ίηνίίί εα Δ\ ΕΙ δ^, πάντων μίν των βντων χβρ5ς άττολ»- 
βόντων, ούδ' έγγυς γίνεται ττ,ς ώρας δ της κβχ(«ς 
δημιουργός, θαυμαστον ουδέν. Εκών γαρ ούτος το 
σκ(5τος παθών, Ιχών, ού διέφυγε τήν μοχΟηρίαν. 
ούδε τήν λαμπρότητα έπεζτξτησεν, άλλ' ίμεινεγ 
έντρυφών, ί^'^ερ έμπέπτωχεν άθ)ΐί5τητι. *Α δ^ των 
Ικ<ίντων έν τοΤς νουν ίχουσιν, εύρεΤν άκοντα, λόγον 
ουκ &ν εΓη αώζον & γάρ τις απωθείται, λαβείν 
ουκ ?νι. ΚαλεΤν δρα πρδς ευωχίαν, 9^ μι^τβ ^αι{ρων ΕάίρίδοαηΙϋΓ, ςιίδο νοίαηίαΐίδ 3ΐΓΐ)ίΐΓίο δαηΐ δυΐ)- δ αποστάτης, μιξτε γνώμην διδου; ^ν, τζά^ρω των 
36θΙα ; ^υω βηίιη (ΐαίδςυίδ Γ^^^^^ι, ηοςυαςυαηι ραν " ακολούθων, Έγίνετο γάρ ϋν παραπλτ^σιον, ώσπερ βδΐ, υΐ οοΓϋΐη ραΓίίεορδ ίρδβ βναάαΐ. Νοη βραΐ ΐρί- 
ΙαΓ β Γθ, αά 1α3ΐίΙίίο οοηνίνίαιη αροδίαίαιη ίΐίαιη 
αάνοοαΓβ, ςαί ηβο βαυύίο ίηάβ αίΤβοΙυδ ίρδβ ΓϋίδδβΙ, 
1100 δίδΐΐΐίδδβΐ 1α1>οηδ. Ροπικίβ οιιίηι ρΓορβ Γαίδ- 
8βΙ, αο δ1 ςυίδ δαβιη οοΒηο ραικίβηΐβιη 3ΐιουη(ϋΙαΙΐ 
Ποιαιη ϊιηιηΙΙΙβΓοΙ; ςυο δαηβ ηβοιυβ βΓαΙηπι ίρδί 
αΙίςηί(1 ΓϋοοΓβΙ, α δυίδ ίΠυηι άοΐίοϋδ νί α1)δΐΓίΐ1ιοηδ, 
οΐ. ρΓαΙοΓυηι νβηαδίαΐί ίηίβΓΓθ11η3αΓίαηι. ΡιορΙοΓβα 
α οοΐΏηιυηί οπιηίυπι ^αυάίο πιαηδίΐ οχοΙαδΠδ,οΐαίρρο 
ςυί οΐίαπίδί ΓηίδδοΙ νοοαίιΐδ, αίΤηίδδοΙ ίηνίΐΐΐδ, οΐ 
ρΐΌΐ)Γ0 ίυΙϋΓυδ βδδβΐ ; δβΛ \η ^ιιάίοίχιγη η\α(ΐηϊ άιοί 
νίηαιίίβ βείβηιίβ 5μ6 οαΐίριηβ ^^ ΓβδβΓναΙΠδ βδί, ίη- 
(ΐυίΐ, ηροδίοΐαδ Ια(3αδ, βΐ ίη ί^Ίι^^η ΐρ8ί ραναίπιπ. εΐ' τις χοΐρον, βορβόρψ '/αίροντα, έπ' ανθέων βγοι 
τερπνότατα, μήτ' έκεϊνον εύφραίνων, των φίλων 
άφέλκων, καΐ των λειμώνων υβρίζων τήν χάριν 
Δια τοΰτο εξω μίν της παγκοσμίου χαράς, ώς ούτι 
Οέλων, και προσυβρίσων, ε?γ' έκέκλητο, τετήρητα•.• 
εΙς δΐ κρίσιν μεγάλης ημέρας δεσμοΐς άϊοίοις 
υπ^ ζ(5φον, Ιούδας ^ρησιν 6 άπίστολοί, χαί το ήτοι- 
μασμένον πυρ, ως έν Εύαγγελίοις άκούομεν. *ί2ν 
γάρ απειλουμένων ί{ καλουμένων ή δΐί^ρΟωσις τίκτε- 
ται, και τοΰτο, καθόσον Ικατερον έγχωρεΤ, ζ χ»» 
ίίμφω, τούτων άει τω θεψ μέλει* οίος δέ μή το 
σωφ:ονεΐν έκεΤθεν, όλεθρος ή έπίκρυις. καί τού- 
των Ικατέρου ΝινευΤται μάρτυρες και Σοδομίται. δΐοαΐ ίη Εναηρβίίίδ Ιβ^ίπιηδ ". ΕΙοηίηι δί ιΐηίδ βηιβηίΙαηΙυΓ, νβΐ ηίπιίδ οοηΙβΓπΙί νοί δηανί νοο&Ιίοηβ 
αΙίΓαοΙΙ, ηΙοηη(ΐαβ ί(1 δίνβ αΙΙβΓηΙτο ΙαηΙυηι, νβΐ υίΓοιιιιβ πιοιίο οοηΐιηι^ιΐΐ, βοΓηπι Οουδ ηηη(]υαηι οηΓΟίτη 
ηοη βοπΐ; δί ςαίδ αηίοπι ίηάβ ηοη ΓβδίρίδοαΙ (81), ίη ρβΓηίοίβπι ^αά^^ίαIη νβΓίίΙπΓ ; οΐ Ιιοο ηηίάβιη 
ηίΓαπκιαβ ΝίηίνίΙο) αο δοιίοπιίΐαί ΙβδΙαηΙαΓ. 

V. δοά ρΓδΒδβΓίίπι ηηΐΐο ρΓΟίδαδ πιθ(1ο (1οοβ1)αΙ,υΙ β Ε'. "Αλλως τε και ούδ' αν εικοτως τψ χορψ συν* 
βχδίαηΐίηπι οπιηίυπι οΙιογο αί1]αηββΓβΙυΓ ίΙΙβ, ςηί δεΟείη των όντων, του μαχαρίου και παμφαους δν- ουπι αϊ) βο, ηηί δπα ηαΙπΓα 1)οα1ί1υι1ο βδΐ αο ρΐίι'πα 
Ιηχ, ΓβοίίδδβΓίΙ, βΐ οαΐί^ο ίρδβ βΓΓβοΙαδ οδΐ, οΐ (1α- 
Ιαπι δίΙ)ί παΙϋΓαΙίΙβΓ ίηΐβΐΐί^θπίΐί νίηι, ίη ίϋ, ([ηο(1 
βδΐ ηίΐιίίαπι, ίπδπηιΐΐ, ςαβηιαάηιοάυπι (Ιίνίηηδ ([ηο- 
Γΐιιβ ίΐΐο Μαχίηιπδ α1ίοα1)ί (ϋχίΐ ;ρβπη(1βδοίΙίοβΙ αο 
ΙυοίίΙηπι ηυη οδΐ, ςαίι1(ΐυί(1 βο οαΓοΙ, α ίΐυο Ιαηιβη 
αοοίρίαΐ, ηβο νίνβπδ βδΐ, ςηίδ^αίδ α νίΙοΒ ρηηοίρίο 
δβ]υη§ίΙυΓ. Οηαπι βΐίαπι ο1) οαιίδαπι, ηΐ αΓΐ)ίΐΓ0Γ, 
Ββϋδ οιιηοία ναΐάβ Ιοηα αρρβΠανίΙ ^^ ροδΙ ίΐΐαηι 
αροδίαΐ® ι•υίηαπι, ρΐΌρΙΟΓβα δοίΐίοοΐ ί|αοι1 α 1)οηο- 
ταιη οοΰΐυ αηοΙΟΓ ίΠβ πιαΙοΓυπι ανυίδυβ βδδβΐ, αο τος άποστάς, ζίίφος τε γεγονώς, και περί τλ μή Βν 
τήν δοθΐΤσαν αύτψ κατά ουσιν νοεράν δαπανών δύ- 
ναμιν, ω; που καΐ Μάξιμος ό θεσπέσιος «Γρηχε• 
καθάπερ ού φωτεινών, 8 του φωτίζοντος Ιρημον, 
ούδΐ ζών δ μή τφ της ζωής α•.τίψ συνών. Δι* δν, 
οΤμαι, λ($γον και μετά τον κρημνον εκείνον του 
υποστατού κατά μ=0' υπεροολζς ό θεός πάντα 
προσεΤπεν, ϋτε του κύκλου των καλών Ικραγέντος 
του άρχεκάκου, και οΙονει τεΟντ,κότος, ή μάλλον 
διαφθαρέντος, και δια τοΰτο πασι μή περιγραφο- 
μένου τοΤ; ουσιν. ρΓορβπιοάαπι ηιοΓίαιίδ, δβη ροΐίπδ οοιτυρίαβ αΐηαβ αάοο ίηΙβΓ Γβ1ίς[υα οπιηία, (|αα3 βχδΙαΓβηί, ηιίηίηΐθ 
ΓβοβπδίΙυδ (82). 
»ο ΙΙοπι. νπι, 21. «Μυά. 6. " Μαΐίΐι. χχν, 41. " ϋβη. ι, 31. 

Αη(. Βαΐίβηηί ποΙδΒ. 

(81) Εχ Ιιίδ ραΐβί, ΙδίάοΓΠπι αΐ) ίίδ ηοη (ϋδδβηΐΐιβ, Ο ηοπιίβο, Γΐυαπι ουπ) δαίδ ΟΓβαΙιιπδ ΰβπδ δβΓναηΙ), ί<1 
ςηί υυΐαηΐ, βϋαηι ^ία1)ο1ο, άηπι αάΐιυο νίαΙοΓ βδδοί, ηοη άβ ηβ^αΐα α1ί(]υα νοοαίίοηβ αοΐ ροβπίίβηΐίαιη 
ρβΓα1νίηαπιβΙβπιβηΙίαπι,Γ[ααπ]ρβΓνίοαχοοηΙβπιρδΙΙ, αοοίρίβηάυηι βδΐ, δβϋ (1β βχοΐιΐδίοηβ α ρατίίοίραηάο αΐίίίυοηι ΓβδίρΙδοβηιΙί Ιοοαηι Γοΐίοΐαηι Γηίδϊίβ {νίιΐ. 
8ιι;π»'ζ. ί)*'. ηηαβίχϋ, Ιϋ). νπι, ο.ιρ. Μ : βί Ιηιο «ροΓίαΙ, 
(|μ•ηΙ ίπιοΙοΓ ρ.ΊΐιΙο αηΐο ρΓίυιηί<<?ΓαΙ ίτιςαίοηδ : 
/ν .Ν///ϊί ι7//.'ν .««ί^ ;/ί/Νθ•π«ϊ οΙβΙπ'.Ι'ΐαα, Ίιΐ </Ηη:ί ριοΙαρ8ΐΐ8 
[ίΐα-Ίΐ. ΟπυιΙ οτμο αιΐύίΐ ΐ8ί(1υΓηίϊ. ϋίπΐίοίαπι αιΐ 
οοηιιηηηβπι ΙιυΙίΙΐαπι νυοαίαπι ηοη ίαί^δβ (ίΐαοί 
(]ηί(ΐ6πι ροΐίαδ ({ααιη αιΐ Ιοιηραδ οίοπιίηίοο} ίηοαΓπα- 
ίιοΏΐδ, ΓβίθΓΟΏάα ^'βΏβταϋϊπ δΐιηΐ.αά 0Γ(3ίηβιη βΒοο- ραυάίο Γίαοοΐ Γοοοηοίΐίαίίοηοιη δΟί^ιιΙΙηι•. 

(82) ΙΙίτο δοίϋοβΐ βο δβπδπ αοοίρϊβικία δηηί,ςαβιη 
8. Τίιοηιαδ {Οβ ιηαΐ. ς. 16, ητΐ :>, α(Ι 1) δΐο βίΤβΡί ; 
Βοηα παιηΓαΙία ίη α^οοΓίΒ '.πΐ(ΐΙ\$'. ί^ηηΐ ίκΙοφΊΐ ^υαη- 
ία'Π αΐίχηοΐ αά ηαίιιηε ονάίηβιη ; ϋ^/^' Ιη]η€.1) οοπ'ΐιρία^ 
νϋΐ άΰρναναία, 8€ΐί ίιηηιχηηία ρβν οοτηραηιϋοηαη αά 
οαραοίΙαΙβηιΌναίίΰε νβΐ ρΙοΗχ, 77 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 78 ς'. Έξ' ών δΐ καΐ ανωτέρω πρ'ίεφημεν, δ'τι τη; Α, VI. Εχ ϋ3 ροΓΓΟ, ψΙΒΆ βΐ δυρθΓΪυδ (ϋχίπιαβ» απανταχού διαδοΟείσης Χ^Ρ^^ μόνος 6 δόλιος ^γευ- 
^το;, των τε ήδη ρηΟησομένων, τοΰτ' αν τις α'/τιον 
Γδοι σκοπεΤν, χ.αι δ'πως τον ανΟρωπον θεός μεν 
Ισωσεν έκπεσόντα, τον δε τύραννον ουκ άνώρθωαεν. 
Αδάμ μεν γάρ καΐ ή βοηθός οΰτε παρ' εαυτών 
εκαινοτόμησαν τό δεινδν, και κλαττέντες οίίτ' δίλ- 
λοι; φθονερόν έπαφήκαν βέλος* κΛί έκρύβησαν, 
δ'ττερ όδυρομένων ήν την άπάτην και τήν συμφοράν. 
*^σχύνοντο γάρ διά τήν γύμνυ^αιν, ώαανεί Ιαυτους 
άοανίται ττειρώμενοι, οία άνθ' ο'ίων, αΓσχιστα δπως 
άντΙ σεμνών ε'ίλοντο, δακνόμενοι. ςαοά πθΐηρο 8θΙιΐδ ίΐίβ (1ο1ο$υ8 ^αυάϋ αϋίι^υβ άιΐ- 
ίιΐδί ραΓίΐοερδ ηυΐΐαΐοηυδ ίαβπΐ, βΐ βχ ϋ», ςικΒ 
ιηοχ (Ιίεβηάα βΓαηΙ, οααδαιη, οπγ Οβυβ Ιαρδυιη ςαί. 
άβΓπ Ιιοηιίηβιη ΓΟδΙίΙυβπΙ, ΙγΓαηηυιη νβΓΟ α Ιαρβα 
ποη βΓθχβη!;, Η&ηο (|υίδ(ΐιιί8 ρβΓδρίοβΓο ροΙβΓϋ. 
δίηηίίΐβπι ΑάαΓΠ, βΐ ςποΒ ίΐϋ άαΐα ΓυίΙ αίΐ^ηίοήηιη ^*, 
ηοΓίυβ οχ δβ ίρδΐδ πιαίυπι δΐιηΐ ιηοΐίΐί, ηβςαο,ροδί- 
ςυαιπ (ΙβοθρΙί δυηΐ, ΐηνίάαπι ίη αϋοδ Ιβίαιη οοηΙοΓ- 
δβΓυηΙ ; αά Ιΐ970, αΙ)3θοηάβΓαηΙ δβδβ, ({ΐιοά ίπιιηο 
ρΓορπαιη ϋίοταιη οδΐ, ςαί βιτοΓβιη βΐ οα1αιηίΐ8ΐβιη 
ρΙοΓβηΙ.νβΓθουηάαΙιαηΙυΓ βηίιη ρΓορΙβΓπαάίΙαΙβπι, 

θΐ ρΓορβιηοάιιπι δβ ίρδοδ β πιβάίο ΙοΙΙβΓβ 3άηί1θ1)αη1ιιρ, οαιη αοιίδ εοδ οαρα ιηοΓίΙβΓβί, ςαοά Ιιββο 

ρΓο ίΙΙίδ, ΙυΓρίδδίιηα δοΠίοβΙ ρΓΟ ΙιοηβδΙίδδίιηίδ, δί1)ί βίβ^ίδδβηΐ. 
Ό δε κακούργος καΐ πρώϋος έτόλμησε τήν κα- β ΑδΙ ίΐΐβ ίπιρΓθ1)α8 βΐ ρπιηαδ ςαίάθΐη ηβςυίϋαιη κ'αν, προς μηδέν τι τοιούτον άπιδών παράδειγμα, 
αγαθών ούχ Ψ^υλτζλ πολλών άνΟελκόντων, άπαντα 
γάρ ί|ν τήν του πλαατουργοΰ σώζοντα ψήφον, καΐ 
άλλοις τοΰ ποτηρίου της μογΟηρ'•«ί μετέδωκε. ΚαΙ 
ούχ ενα Ι) δύο κρημνίσας, ή κα? εκατόν, έ'στη κο- 
ρεσΟεις τοΰ φόνου• άλλ' εί οΤόν τε ήν, πτώμα 
έλεεινόν ανθρώπους προθεΤναι πάντας, καί θεού χω- 
ρησαι, καί γεένντ[^ παραπέμψαι, ουκ αν εΤναι τήν 
κακίαν δ άλιτηριος Ικανήν ένόμισε* τρυφΥ,ν δΐ μάλ- 
λον και ήδονήν τον πλυΰτον της συμφοράς. Καί τουτ' 
αίν έπράχΟη 'εφ γε εκείνου μέρει, ε^ μή θεός τήν 
αυτού καθ' ημών έπεΤγΕ μαν(αν, τήν ύπίρ ημών 
άει πρόνοιαν ένδεικνύμενος. βδΐ αυδίΐδ, ουιη ςυοάρίαιη β]υδ[ηο(1ί ίαοίηοπδ 
βχβιηρΙβΓ ρΓίΒ οοϋΐίδ ηαΐΐυιη ΙιαϊυίδδβΙ, ηαίη ιηυΐΐα 
ροΐίυδ 1)οηα ίη οοηίΓαηαιη Ιρδπιη ΐΓαΙιοΓβηΙ,ςπαη- 
άοςυίάοιη οοηίϋίοπδ νοίιιηΐβΐί ο1)δθ(ΐυ6ΐ)αηΙαΓθπι- 
ηία, βΐ ρΓα5ΐβΓβα Εΐϋδ ςαοΓ[υ6 ροοπίαιη ίπίςυίΐαΐίδ 
ρΓορίηανίΙ;. Νβςυο νβΓο β^υ8IΠ0(^^ βαιη οοϊάβδ δα- 
ΙίατίΙ, ϋί υηυιη αυΐ άαοδ, αυΐ οΐίατη οβηίαιη ρΓβ)- 
οιρϋβδ άαΓβΙ, δβά ηβηαο δί ροίπίδδθΐ οιηηβδ ρΓΟΓ- 
δπδ Ιιοιηίηβδ ιηίδθΓαηίΙαηιίηδΐητοΙυΙοδ οδίβηάβΓβ, 
οΐ Όβο ρπναΓΘ, θΐ ίη ρβΐιβηηαπι ρΓΟΓπάβΓβ, βυοθ 
δοΐίδ ρΓανίΙαΙί ίαοίππι βχίΙίοδΠδ ίΐΐβ ρυΐΕδδβΙ ; (ΐυίη 
βΐίαπι Ι8ηΐ35 τηίδοπΓΒ οππιιιΐυιη δυαβ ίΠβ άβΐΐοΐ&δ 
δτιπιπιαηο(}αβ ΒβαϋΙαΙοπι (ΙαχίδδβΙ. Εί Ιιοο ςιιίοίοπι Γ[υειηΙηπι βχ ίρδο βραΐ, οοηΐι^ίδδβΐ, ηίδί Όβπδ, (ΐηί δΐιαηι βΓβα ηοΒ ρΓονίάβηΙίαπι ^ι1§^ιβΓ οβίβηοΐίΐ, ίΐϋαδ οοηίΓα ηοδ ίιίΓΟΓβπι οοΙιίΙ)α1δδβΙ. 

ΕΤτα ουκ αίσχύνεται τοιαύτα πράττων ούδ' έλέου 
δίενον^θη ρ/^ματα, ούδ' δ'τι τα δρώμενα βδελυκτα, καΐ 
μίσους χείρω παντός, κρύπτβσΟαι μεμελέτηκεν 
άλλα παρρησιάζεται, και χαίραι τ?1 κακουργίί^, και 
σεμνύνεται τοΤς μηχανήμασι, και άναισχύντως τους 
άμέμπτους επιζητεί, ως και ή κατά τον 'Ιώβ παρ- 
έστη σιν Ιστορία. 

Ζ'. Δια τοΰτο άνθρωπος μεν, μήτε κακ(αν έξευρη- 
κώς, μήτ• φανείσης μεταδιδους, αλλά και παθών 
και δδυρό μένος, οΓκτου και ή ν αςίος, και τετύχηκε. 
Πράγματι γάρ, ει και μή ρήμασι, τόν ελεον έξε- 
καλεΤτο. Τδ κρυβηναι γάρ δεικνύντος ί^ν μέγα τι- 
Οέναι τδ αδίκημα, ως μηδΐ φων^ι ΟαρρεΤν προϊέναι, 
ή Ιαυτδν παραδεΤζαι. Τώ δΐ παμπονήρψ, τά κά- 
κιστα τδ διανοησαμένψ, και καθ* Ιαυτοΰ διαπρα- ΙηδίιροΓ νβΓΟ ηίΙιίΠρδαΓη Ιαΐία ρβΓρβίΓαηΙβιη ραάβί 
ηοςαβ νοΓΐ)α, ςυί^υδ πιίδβποοΓίΙίαηι ρβΙβΓβΙ, οορίΐίΐ- 
νίΙυηςυαη7,ηβ(ίυο1αΙθ1)Γαδ,αΙυΙβχδβοΓαπ(ΐ2ΐδίηΙβ3ιΐ9 
ΓαοίηοΓαβΙβχδβθΓαη(1Ιδοπ?πί1)αδ(1βΙβΓίθΓαα1ίςυαηάο 
^ΠδΒδί νίΐ; δβά 1ί1)βΓβ βχδυΐΐαΐ,βΐ ίηίςυίδ απδίδ ΙίΕίαΙηπ, 
βΐ δπίδ πιαοΐιίηαπιβηΐΐδ βΙοπαΙαΓ,βΙ ίηεΏΐραΙοδ ίπιρυ- 
(1βηΙβΓβχ3§ίΙαΙ, ρΓοηΙβΙΙαπιΙιίδΙοπα Ιο1)ίραΐ3ΐΓη ίαοίΐ. 
VII. Οηαπιο1)Γβπι Ιιοπιο ςπί(1βπι, ςπί ηβφΐβ ρβΓ 
δβ ίηίςπίΐαΐβπι βχοο^ϋανβΓαί, πβςπβ ίή ραΗβιη 
ίΐΐίπδ, ςυω αάπιίδδα ίιιβίδΐ, αΐίοδ νοοα1)αΙ (83), δβά 
ίη πιαίαπι ρβΓίΓΛοΙυβ ΓαβΓαΙ, άβηοβ ίρβο άβίηάβ 
(3ο1β1)α1, Ιιίο, ίηςααηι, βΐ πιίδβποοΓοΙία άί^ηυδ βραΐ, 
6ΐίρδ&ιη αάβρίυδ βδΐ. δίη ιηίηυδβηίπι νβΓϋίδ, οβΓίβ 
ΓαοΙίδ πιίδβποοΓίΙίίίπι ίιηρ1θΓ&1)£ΐ(. Νβιη (|ΐιοά ΙαΙβ- 
1}Γα8 ςπίΒΓβΓΟί, ΓαΙβηΙίδ βΓαΙ, ιη&^πιη δβ δοβίαβ 
ξαμένψ, και τών άλλων, και μηδ* δτιουν ^ξ εκείνου -. ρβΓρβίΓαδδβ, ίΐα αΐ ηβςυβ νοοβπι βιηίΙΙβΓβ αΐκΙβΓβΙ καθυφέντι της μανίας, στέργοντι οε τήν νόσον. και 
Ιατρ^Ί παρορώντι, και τόν ελεον άποστρέφομένψ, 
πώς αν Ιαθηναι γένοιτο ποτέ, δ'ς γε και τά τοΐς 
άλλοις φάρμακα οίκείαν ήγηται βάσανον ; Τί γάρ, 
φησίν, έμοί καΙ σοι, 'ίησου ; 'ΉλΟες πρδ καιρού 

β* ββη, II. 18. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβπηί ηοίεβ. ηβςυβ ίη αΙίοΓαπι εοηδρββίτιπι ρΓοάΪΓβ. ΑΙ νβΓΟ 
ίπιρΓθΙ)ίδδίπιο ίΐΐί, Γ[ΐιί ρβδδίπια ({παςαβ βΐ βχοο^- 
ΙανίΙ, βΐ ίη δυί ίρδίυδ ^αxια αο αΙίοΓυπι ρβ'Γηίοίβηι 
ιηοΐίΐϋδ βδΐ, βΐ ηβ Ιιίΐυιη ςαίάβπι τβπιίδίΐβχ δαοίΐΐο 
ΓυΓΟΓβ, φΐί(ΐα6 βΐ ιηοΓύαηι βυηπι 1ια1)6ΐ 6ΐι&Γί88ί- (83) Νοη βα πιβηΐβ Ηα30 <ιΙ) ΙδΙάοΓΟ άίοιιηΙαΓ, πΙ 
ρρΰοαίί ΑάαηιίΙίοί ρΓορα^αΙίο ίηροδΙβΓΟδάβηβ^βΙαΓ, 
ηαηι εαΐΐιοΐίοηηι οίο^ηια άβ ρβοοαίο οή^ίηαΐί {)αδδίπι 
ο» (Ιί»βΓΐίδδΐηιο ΣΐΗΙίΐ ρΓοΓιΙβΙΠΓ,δίοιιΙ β1 άίββτΐίδδίπιο 
&1) 6]ιΐδ(ΐ6πι ρβοοαίί οοωπιαηίοηβ ΥίΓ^ίηβιη ΟβίρδίΓαίϋ βχείηάίΐ (νίά. Ιίοτη, ίη Ρτχ$βηί^ Όβιρ. § 13, ρΛΓί. 
1, ρ»§;. 442-445) : ββά (βηΐιιπιιηοάο ΙηΟοίαΙυΓ, Αάα- 
πιιιαι ίΐΐιιά ςηοςαβ, ςυοά άί&1)ο1α9 ίβοβΓαΙ, ρΓ»8ΐί- 
ϋδδβ, υ ι &1ί£ΐ9 ΟΓβαΙυΓ&δ δβάαχβπΐ, αίςιιβ αά τβ^βΐ•• 
Ιαηάυιη αάνβΡδαδ ϋβαιη βχοϋανβπΐ. 79 ΙδΙΟΟΚΙ ΤΗΕ88ΑΪ.0ΝΐαΕΝ813 80 

ΐΏΐιπι, βΐ ιηβάίουιη οοηΐβιηηϋ, βΐ ιηί86πεθΓ(1ίαπι Α. βα<τ2νίσαι με, τήν ύπ' αύτοΰ κατασχεθεΤσβν ν^ον 
ίΐνβΓδαΙαΓ, ςαοηαιη ραοΐο ιηοάοΐα ςυιτρίαιη αάΐιί- έλαανομένην όρων. ΕΤτα άφε-ς τον Σωτηρ«, επιζη- 
])6αΙαΓ, ιίαιη ίπδυρβΓ ίΐαδΒ αΐϋδ δΐιηΐ ιηειίίοαιηβηία τεϊν έλαυν^μενος τόπου; ει; οΓκησιν εύανθεΐς, ή τι 
8ΐια ίδΐβ ριιίαΐ βδδβ δϋρρίίοία ? 0"ίίί ^'ϊί'Λ, ίηςυίΐ '^, τών άλλων τερπνών, 6 δΐ λαμπραν οικίαν α\ρεΤτα« 
ιηί/α ΰί ί<6ί, ^68η Ί νβηΐΒΐι αηίβ Ιοτηρη$ ΙονςιιοΓβ τους χοίρους. Ούτω χοφώδης και βορβόρου μεστός 
τηβ ; οαπι ηβιηρβ νίίΙβΓβΙ βχρβίΐί ιηοΓΐ)αιτι, ςυοιη 6 πανάΟλιος, καΐ οεΊ μίν τήν κακίαν ορύττων^ 
ίρδο (ίη Ιαη{^αί(ϋ οοΓρθΓθ)οοηΙίηβ1)αΙ. Εχίη(1βουπι, έπεντρυο^, άνανεΰσαι δΐ και τήν υγείαν άΜΟΟΜί• 
8α1ναΙθΓβ εοηίοιηρίο, οο^βΓΟίιΐΓ Ιοοα βχςαΐτβΓΟ &ά λέσασΟαι ένενόησεν ούδεπώποτε. "Οθεν καΐ χεΤται 
ίηΙιαΙϊίΙαηάαΓη Ωοπάα, νβΐ δΐΗαιΙςυίάρίαΐΏδΐιανίΙαΙβ δυστυχώς κάμνων, λαλλονήν τήν πονηρίαν ήγούμε- 
άβίβοΐαηδ, ίδΐβ βηίιηνβΓΟ ροΓΟΟδ, δρίβπίΐΐάατη δαηβ νος, και χαριζομένην άπυστρέοεται ττ,ν Οεραικείαν 
άοιηίοίΐίαιη, ρΓίΕβΙβ^ίΙ (84). δίο ροΓοίηιΐδ βΐ οα?ηο ό υπερήφανος. *Αλλ' όύχ οίίτως οΐ πεσόντες ήμεΤς* 
ρίβηιΐδ ίΠοιηίδβΓΠΐηαδ βΙρεΓρβίαο ςαίάβιιι ΐηχηαΐίδ δεξα'μενοι γάρ τήν πληγήν, τον φιλανθρωπότατον 
βίΤοοϋβηάΐδ ίοΐϋδ άβΙίοίαΙϋΓ ; δΐΐΓ'ίυιη αυΐοηι αδρί- Ίατρόν έπεβοώμεΟα συχνά, και τούτον έπιστάντα 
οβΓβ, οΐ δίΐηίΐαΐβπι αάνοοαρο, ίρδί ηβ ίη ηιβηίοιη ιδόντες, δουλικώς υπεδεξάμεΟ^, και πάντα γενέσθαι 
ηυί(1θΐη υηΓ}αΛΠΐ νβηίΐ Ι ΟϋΟΟίΓοα 3α€θΙ πιίδβΓβ εύςάμεΟα, 6'σα τω Σωτήρι διανενόηται. 
8?|ζΓθίαηδ, άεΰΟΓΪ δίΙ)ί άιιοβηδ ρΓανίΙαΙβιη δυαπι, οΐ ο]3ΐαΙ&ιη ιηβάοΙαιη δαρβρύαδ ΓβΓυ^ϋ (85). νβηιιη 
ηοη ίΐα ηοδ Ιαρδί ; αοΰβρίο βηίπι νηΙηβΓβ αά 1)οηί§ηίδδίιηΌπι ιηβάίευιη νοεβιη δχρβ αΙΙο1Ιίιηα3, βΙ 
ροδίο^υαιη ίαιη αάνοηίδδβ νίάίιηαδ, ίρί>υιη Ιαηςααιη δβΓΥί δυδοβρίιηαδ, αίςυο οιηηΐα,ςυ&οουηςιιβ βαΙναΙΟΓ, 
ρΐΌροδϋίΙ, βα υ( ίη ηο1)ίδ ίιηρΙεΓβηΙαΓ, οηίχο άβρΓΟοαΙί δΐιπιιΐδ. 

νΐΙί.ΕΙίά ςυίίΙβιηιηαηΐΓοδΙοίοδΙαηΙαΓΡυπδδίιηα) Β Η'. ΚαΙ δηλοϊ τούτο σαφώς της ΙΙαναχράντου τ^^ 
ϋϋιΐδ νβΓΐ)α : Εοοβ^ ίπίΐυίΐ, αηοίΙΙα Οοηιίηί^ [\αί τηχΗί ρήματα• Ίδου ή δούλη Κυρίου, φησ?, γένοιτο 
$6θχιηάητη ν€τΙ)ηίη ίϋΐ/τη^•. Ου3υδ δαηβ νίΓΐυδ πια- μυ ι κατά το ρήμα σου. Ές ή αρετή το μέγα τοΰτο 
βηυηι Ιιοο ΐΓορβουπι, ηοδίΓαπι δοίΐίοβΐ δαΙαΙβηι,βΓβ- τρόπαιον, τήν ήμετεραν άντ^οηται σωτηρίβν. Έπει- 
χίΐ. ΡοδΙςυαπι βηίπι ηοδ οορίΐ νοίυρίαδ, βΐ 1)θη6Γι- οή γαρ εΐλεν ή μας ηδονή, και θεόν, οΓμοιί τον εύερ- 
ουπι ϋβϋπι, Ιιβί πιίΐιί Ι αυΓϋί,'ίβηΙβδ, ίπιρΓθ1)θ δβΓ- γ^'^ί^» διαφυγόντες τφ πονηρψ προσετέβημεν δφει, 
ροηΐί ηοδηιοΙάβάίπιυδ,ρβΓίΙϋοΙΙΙδ ίΙΙίιΐδοΓΓβοΙίδβΓνί έλεεινώς αιχμάλωτοι γεγονότες, και ταΤς του δοβ- 
δυπιαδ, β^αδ(1υβ ηΓΐ)ίΐΓίο δϋ1)3βοΙί ; βΐ ηίΐιίΐ ΓυίΙ πέτου καΟυπείχοντες γνώμαις, και ούδΐν ήν 6'του 
ου]υδουη€(υβ πιαίί, α(1 ηυοί! δβ(1ιιοΙθΓ ίΠβ ιΐοίοδυδ τών κακών μτίτε σύμβουλος ό πλάνος και ήμας ύττ^ 
ηοδρίαηβ Ι^Γαηπίύβ δΐια ηοη αάί^^βΓοΙ ; υηάβ βΐ χεφχ μή εΤχεν οΟεν χειμών μΙν ασέλγειας έ^ράγη, 
1ίΙ)ί(1ίηίδ βΓπρίΙ ρΓΟΟοΠα, βΐ βχυηϋαΓϋηί ίηίοιηίΐα- καΐ κυκεών ανομίας έξεχύΟη, και ζάλη τά πέρατα 
Ιίδ ΩυοΙπδ, βΐ ^η^ϋδι^ιία3 ΙηΓΐ)0 Ωηο» Ιογγο) οοη- διέσεισεν αδικίας. Οεος δε ζητών διέκυπτεν ουρανέ- 
ουδδίΐ. ϋβαδ αηΐβπι β οοεΙο ρΓθδρί(;ίο1)αΙ, ςυοϊΓβηδ θεν, εΓ πού τις αύτψ κατά γνώμην έπι γης ε*η, δ ίκ 
δί ^ηίδ δβοηπίΐυιη οογ β3η5 βδδβΐ ίη Ιβιτα, ςηί ίιΐο- Ικανός άπαλλάςαι φανείη της πλάνης εκείνης καΐ 
ηβυδ νίόβΓβΙϋΓ αοΐ Ιιοπιίηβδ αϊ) ίΐΐο βΓΓΟΓΟ βΙα δβΓ- τών δεσμών τους άνθρωπου;• κα: ήν ευρεΤν ούχ 
νίΐυΐίδ νίηοαίίδ 1ί1)0Γαηι1θδ ; βΐ ηβ υηιΐδ ηαίιΐβπι ^ εως Ινος, απάντων δηπουΟεν προκειμένων αχρείων, 
ίηνβηίπ ροΙβΓαΙ, ουπι οπιηβδ ηΐίςυβ ίηυΐϋβδ 3α€β- κα• τφ τοΰ ύφεως κατιωμένων \ψ. 
ΓβηΙ, β1 δβρρβηϋδ νβηβηο ίηΓβοΙί. 

ΑδΙ ροδΙ ηΐϋΐΐαδ Ιαηάβπι ^ί'πβραΐίοηβδ, ροδίςηαπι Μετά πολλάς δΐ γενεάς, έπει το ύπερφυες άγαλμα 

ίΠαίΙ δυρΓΛ ηαΙϋΓαπι άβΐίοίυπι, Ρυπδδίπια,ίηςυαπι, ή πανάμωμος ανεδείχθη, ής ή αρετή και ουρανούς, 
ίΐΐα (86) αρρΕΓΠίΙ, ^α^ηδ νίί'/ι/θβί €ύ?/θ8, ηΐ οηπιρΓΟ- προφητικώς ειπείν, έκαλυψεν, αλλά και ή γη πλϊ$- 

" ΜαΙΙΙι. νπι, 29. '^ ίηο. ι, 38. 

Αη(. Βαΐΐβπηι ηοΙϋΒ. 

(84)3ίσΓ€. ν, 42. Εί άηρνβοαΙ)αηίιιτ βιιτη 8ρίήΙίΐ8 βχβπιρία νίΐίο βΟΓαπι ϋβο αρραπαίΐ. δβά βΐ ίΐΐιιά, 

άίθ67ΐί€8 : ΜίΙΙβ 1108 ίη ροτοο8, ηί ίη €08 ίηίνοέατη\ΐ8. ςηοά ρβΓρβηάαΙπΓ, ρΐαηβ (Ιίβηίδδίπΐϋΐη Ιιοο Ιοοο 

(85) ΕΙϋοοΙ βχ Ηΐδ, 1δί(1θΓυπι ίη οα ίυίδδβ δβηΐβη- υοοπΓΓίΙ: ηβηιρβ ςυοάηαηι οΙΙΙϋίηηι δίΐ. α<1 (|ποά 

ϋα, ςαοϊ βϋαπι ηοηηαΐΐίδ βδε1ιο1α11ιβο1θί;;ίδ ρΐαοηίΐ, Ιιοιηίηοηι ςυοπιρίαπι ίάοηβηιη ΓβΓ|υίΓβ1)αΙ Οβυβ : 

ίηΐβΐ' ροοοαίηπι (1ία1)θΙί βΐ β^ηδ^1^η1 (ΙαιηηαΙίοηοηι Ιηπι νοΓΟ οιιγ 0]υδπΐ0(1ί ηβ ηηυηι ί^υίοΙοΓη ίηΙθΓ Αά» 

α11(ΐηο<1 ίηΙβΓοβδδίδδβ Ιβηιρυδ, ΐ|υο ^ι-αΐΐα α(1]η1υδ ίΐΐίοδ ΓορβίΊΓβ βδδοΐ. ΕΙ οΓίίοίυπι (ΐηίίΐθπι ηυΐΐαηι 

ρα'πίίβηΐίαηι ίΐξ;βΓβ ροίηίδδβΐ. α1ίυάρΓοροηίΙηΓ,ιιυαϊΐιϋοοοοορ5Γαη(1ϋηΙιοπιίηί1)ΐΐ8 

(80) ΥΐΓ^ο ΟοιραΓα, ηΐ ραΐοΐ, Ιιίο (1βδίί3'ηαΙαΓ, ομιοο α δοινίΐυΐβ ίηΓοΓηί βχίηιοηιΐίδ. Οαυδα νοΓο οϋΓ ηβπιο 
αηΙοηοπίΛδΙίοο ρνθΊ•8ΐι% ίιηιηααιίαία (ή πανάμωμο;) αά ίά αρίυδ οβηδβΓβΙυτ, ίπίβοΐίο (ϋοίΙϋΓ ο νβηβηο 
αρρβΙΙαΙϋΓ. ΕΙ αΐίαβ δαηβ αυ(1ίνίπιυδ(ραΓΐ. ι, ρ. 441) ^ δβΓρβηΙίβ οοπίΓαοΙα. Λ1(^αί ηίϊιίΙοχρΙοΓαΙηηι ηι&αίβ, 
ΐ8ί(1οΓυπι (ΙίδΟΓίίδ νοΓΐ>ίδ αίΠτπιαηΙοπι,νίΓβίηβπι Μα- ηίΐιίΐ πιαβίδΙβδΙαΙυιηίηιιηίνβΓδαΕοοΙβδίαϊίΓαίΐίΙίοηβ 
ιίαηι ίιι ί:η<]ΗίΙαίΊΙη8 ηοη [αΐαεβ ηοηνβρίωη. ΑΙ βηίπι οοουηίΐ οα (ΙοοΙτΙπα, (ΐϋ.τχίοοβΐ, ΜαΓίαπι αά εοορβ- 
ςϋαπ1νίδιαΓη<ιρΡΓιαρIΌίβδί^^οαδ^Γίρι^δβ^η^α^)^δδβι, ιαη(1υηι ΟΙιπδΙυ ίη ιβραιαηϋο ϊιοηιίηυπι ^βηορβ 
ηοηηβ βαίΐ.ιη δοηίβηΐίίΐ βχ Ιιοϋ Ιοοο πιαηίΓοδΙβ οΐβοίαπιαδδυπιρίαπκιηβ ίυίδδβ, αϋοουΙραδδίιΠδβΙα- 
βηιβΓβίΙ ? ϋυηι βηίπι (ΙίοαΙ, ηβπιίηβπι ίηίβρίιοπιίηβδ ΙβΙηΐ' ΙαηΊί}Ιΐαπΐ κόσμου άνάκλησις, παντός κόσμου 
ίηνβηΪΓί ροίηίδδβ, ςαί \)αο οοοβρίαδ βΐ β3υδ(1βπι σωτηοία, λύσις χατάρας, πεσόντων έπανόρθωσις, 
οοπδίΐίίδ ίάοηβΠδ βδδοί, ρΓθρΙ«ίΓβα (|υο(1 ββΓρβηΙίδ ανθρώπων, λύτρον, κόσμου άντίλυτρον, ζωής δβΐί 
νβηβηο ίηίβοΐί οπιηβδ αά υηηπι ^α^β^βηι ; ρΐαηβ σωτηρίας πρόξενος, μεσϊτις, Ιλαστήριον, βΙο. 
οοηΩοίΙιΐΓ, ϋΐο ίρίΐυτ νβηβηο ίηΓβοΙαηι Μαπαηι ηοη νίοΐβΐίοβί τηηηάί ίοΗχΐ8 νοραναϋο, 8αΙη8, 8θΙηΙιο τηα- 
ίαίδδβ, ίϊυο) δοΐα ροδΙ πιαίΐαδ ;;ίβηβΓαΙίοηοδ οοηιηιυηί Ιβάΐοίίοηί^, Ιαρεοηηη ΐ€8ΐίΙΐ(((0^ Ιιοιηίηιηη ναΐαηρίχο 81 δΕΙΙΜΟ ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΙΙΙ^Ε. 82 ρης της έκεΤθεν έγεγόνει λαμπρότητο;, ώς μικράν Α. ρΐιβία Ιοςυ&Γ, ορβπιΗ (87), δβά βί ΙβΓΓα δρίβικίοπ- εΤναι τήν 8ιαλάμψασαν ακτίνα τ^ της Πανάγνοα 
μαρμαρυγτ5, έπεί ταΰτα οΰτω συνέβη, τερατουργεΤ 
βεος εξαίσια δια τής Παρθένου* καί λύει μεν των 
του τυράννου χειρών τους δεσμίους, και δέσποτας 
αντί δούλων, ου πριν άνδράποδα, καθιστή• ζάλης 
δε και σκότους άπβλλάττει το γένος, και τήν πάντα 
νουν υπερέχουσαν ειργ^νην χαρίζεται, και θεοει- 
δεις απεργάζεται τους πολεμίους. Οΰτω λαμπρώς 
άτΓϊζστραψεν ή Παρθένος, ούτω ναραδόξως κατηύγασε 
τους ανθρώπους ! 1)ΐΐδ, ηαί αϊ) εα βπιίοα1}αηΙ, ίΐα τβρίβία β5ΐ, ιιΐ ρΓ» 
ίΙΗαδρΙαηο ίιιιιηαου1αΐ£ΐ ΓαΙςοΓβ ίιιΙ)αΓ αδίπ, ηϋοά 
0Γΐ)βιη οοΙΙπδίΓαΙ, οχί^απι αρραρβΓβΙ (88) ; ροδί- 
ηοαπι, ίηςηαπι, ΙΐίΕΟ ίΐα οοηίί^βΐ'υηΐ, ρΓ«§Γαηάία 
1)βυδ ροΓίβηΙα ρβΓ νίΓβίηοιη ορβΓαΙιΐΓ, βΐ νϊηοΐοδ 
(Ιΐιί(1βιη ΙγΓ&ηηί ιηαηίϋυδ βηρίΐ, οοδάοιηςυβ ρρο 
ρΓΟΒοβάβηΙί δβΓνίΙυΙβ (Ιοιηίοοδ ΐΐΐίαδ οοηδίίΐαΐΐ, οα- 
]αδ ρΓΐαδπιαηοίρία ΓαβΓαηΙ ; α ρΓοοθΙΙα αο Ιβηβ- 
1)Π8 ΙίύβΓαΙ αηίνβΓδυιη, ββηπδ, βΐ ρα€6ΐη βΙαΓ^'ίΙιΐΓ, 
<ΐη3Β •6Χ8ηρ6ταί οτηηβηι ^βηθητη^"^, αο βυοδ αηίβα ΙιοδΙβδ (Ιίνίηα δροοίβ αο δίιηίΐίΐαάίηβ βχοΓηαΙ. ΤαηΙο ηβπιρβ βρΙβηάοΓβ νίΓ^ο οοΓϋδοανίΙ, ΙαηΙα δυρρα 
ιηβηΐίδ οαρίαιη Ιαεβ Ιιοιηίηεδ ρβΓίαάίΙ ! 

θ'. Οϊμαι δε δ'τι και προς μεγίστην οϋτως εΤχεν XI. Οαοηί&πι νθΓΟ αάνβΓδίΐδ δυιηηοαιη ιηαΗΐίαηι 

άντικατοστήναι κακίαν, δια τοΰτο μετά πολύν τον Ιιοο ραοΐο ρα^ηίΐΓβ ορθΓΐβ1)αΙ, ί(1αΓ00, ωβδί (ΐαίάβιη 
ρεύσαντα χρ(5νον ή υάναγνος τετήρητο, ως αν το δβηίοηΐίβ, ροδΙ Ιοη^απι Ιβπιρυπδ (ΙβοιίΓδυπι ρυπδ- 
της αρετής υπερβάλλον τφ πλ/^Οει τη^ κακίας δια- Β δίηια ίΐΐα δβΓναΙα βδΐ, υΐ νίΓίαΙίδ β]αδ βπιίηβηΐία βχ 
δειχΟί^* δ'τι τοσαύτην ένίκησεν, ούτω μεν πολλών ίρδβ ίιηρΓθ1)ίΙαΙίδ Γηα^ηίΙυϋϋηβ οδΙβηάθΓβΙϋΓ ; (ΐυοίΐ 

δεί1ίθ6ΐ,2Βΐαϋ1)αδ υδςυβ Π]α]θΓα,ίηΐ6Γ 1αΙ)6η(1υιη,ηο• 
νίΙβΓ(|αβ ίηνθίιία ίηίςαίΐαΐί ίηοΓβΐΏβηΙα βυρβΓίκΙ- 
ά6ηΙί1)υ8, ίρδα Ιαιη ίιηπΐ3η6ΐΏ, Ιαιη ιηυΐΐαηιιη ^β- 
ηβΓαΙίοηυιη,! Ιααιςυβ ναπαηι αο ιηυΐϋρΐίεβπ), αίςυβ 
αάεο Ιαιη ίιηρϋδδίιηαιη ηβςαίΐίαιη νίηοβΓβΙ.ΕΙ δαηβ 
ηίδί 11030 οπίυρα ίιιίδδβΙ,]&ιηο1ίιιι, υί ριιΐο, ρ&αίο 
ροδΙΑάω Ιαρδυηιαίία ςαίάβιη ΥΪΓΐηΙβ, δ6(1 βχΐβυα 
ίοΓίαδδβ, ΙιυηιαηίΒ [ΓβραΓαΙΙοηίδ ορτίδ ρβΓΓβοΙυιη 
Γαίδδθΐ ; δίςιιίάβιη (Ιίνίηα 1)οηίΙαδ, ρΓορΙβΓ ςααιη 
οιηηία ίαοΐα δυηΐ, ηίδί ρΓΟΒνίάίδδβΙ, ΓυΙαραπι άβίη 
ίηδίΓυπιβηΙυπι,ςαοάΓβΙίεί δαοοβδδα ηια^ηα ίΐΐα, 6ΐ 
ςααΐία (Ιβίη 6χΙιίΙ)υίΙ Υιγ^ο, ρρΰοδίαρβί, ηυηςααπι 
ραδδα ίυίδδβΐ, υΐΐιοαιο, ηο1)ί1ίδδίπια ίΐΐα οΓβαΙυΓβ, γενεών, ούτω δΐ ποικίλη ν, ούτω δε άνοσιωτάτην, 
άτε του χρόνου τξ κακί^ε προσεξευρήματα μεταχορη- 
γούντος. Ει γαρ μη φΰναι εμελλεν αΰτη, πάλαι αν, 
οΙμαι, μετά τον Άδαμ•.α"ΐον έγγυς ολασθον δυνάμει 
μεν Ιτέρά, μιχρ^ δ* Ισως, τα της ανθρωπείας έπαν- 
νρθώσεως έπραγματεύετο• της ^ίΐας άγαθότητός, 
δε' ήν τα πάντα, μη είσέπειτα μίν προειδυίας 
μεγάλα και οΤα τά κατά τήν Παρθένον, κατορθουν 
εσεσθαι σκεύος, άνΟρωπον δέ το τιμιώτατον κτίσμα, 
6'Οεν καΐ βεψ το θαυμαστον, ουκ αν άνασχομένης 
διαφΟαρηναι. ΚαΙ ει μη θεδς και γης πατησα' 
ιζροι^ζαπίσατο δι' αυτής, ούδ' αν εΤχεν ή γη τόν 
ύπερ τά Σεραφιμ άνθρωπον φέρειν. Ει 31 καινο- πρεπώς έμεγαλουργεΤτο βεφ και τοΟτο, άκλ' ούκ ρ ρΓορΙβΓ ςυαπι θ Ι Οβαπι αάπιίΓαύυηάί εε1β1>Γαπιιΐδ άν }Όΐνάς τάς διατριβάς τοΤς άνθρώποις έπιπολυ 
ποιούμενη παρέμεινεν, -ζς ούδεν ήν κατ* αυτούς ή 
διάνοια* άλλ' δ'σον δ'τι πλάττειν θεδς έκ της γης 
και Οπερ τους μη έκεΤΟεν έχει γεγεννημένους, δεΤξαι 
φανεΤσα υπίρ τους ουρανούς τάχιστα αν άπεπτη, 
6'ν αυτ^ προσήκε χώρον κατειληφυια. ίη ΙαηΙαηι οοΓΓυρΙίοηβπι ρροΙαύβΓβΙυΓ. Νίδί νβΓΟ 
Οβυδ ίρδβ ρβΓ Ιιαηο βαοιάβπι 0Γΐ)ί Ιθγγφ ρβάβπι 
ίηίβΓΓβ ρΓοεδΙίΙαίδδβΙ, ηηηςυαηι εαηβ 6^υδΠ10(^^ 
δοιίβπι (βΓΓα αδδβευΐα βδδβΐ, υΐ Ιαΐβπι Ιιοπιίηβπι 
( νίΓβίίηβιη),(ΐαί δΐιρβποΓ βδΐ δ6Γαρ1ιίπι,ροΓΐαΓβΙ(89). 
Οαοά δί Οβΰδ ηονο ηια^ηίΟοβηΙίο) ορβΓβ Ιιοο βΐίαοι ροΓίεηΙαηι ρερρβίΓαδδεΙ ; ηοη άία Ιαπιεη ίηίει Ιιοπιίηε», οοπιπιαηί εοΓαηι εοηδπείικίίηε αΐεηδ, νεΓ« 
βαΐα ΓαίδδεΙ, ςηίρρε ου)υδ δεηδίΐδ ηίΐιίΐ οαηι ίΠίδ οοιηιηηηε 1ιαΙ)εΙ)αΙ ; 8ε(1 ροδίεαςυαηι ραηιιηρεΓ 
αρραηιίδδβΐ, υΐ ΟδΙεηάερεΙ, ροδδβ Οεαηι β ΙεΓΓα ςαεπιρίαηι είΤοΓΠίαΓε (00), ςιιί ίΐΐίδ εΐίαηι, ςυί β 

»• ΡΙιίΙίρ. IV, 7. 

Αη(. Βαΐίοπηί ηοΐ». ρτβΗη/η ν6άβηιρΙίοηΪ8 ίηηηάί, οοηοίΐίαΐτίχ νίΐχ 8βη ]) 
$αΙηΙί$, τηβάίαΐΐ'ίχ, βχρίαΐίο. ΤεδΙαΙίδδίπιαπι θγ^ο 1(1 
ΙιαΙ)επιαδ ία ΕοοΙεδίβθ ΐΓα(1ίΙίοηβ, (ΐαο(1 ΥίΓ^ίηίδ 
ΟείραΓω ίιηαιτιηίΐαΐβιη αϊ) οη^ίηαπο νίϋο υΐί 
οβΓίαιη 6ΐ βχρΙοΓαΙαπι ρρβοδυπιίΐ. 

(87) ΗαΙ). III, 3 δεο. ΙΛΧ : αΐίεταπι ααΐεηα 1ιε- 
πιίδΐίοΐιίαηι, (}αο(1 αραά ΙΑΧ δίο Ιε^ίΙαΓ, καί αινέ- 
σεω; αύτου πλήρης ή γη, α(1 δοηδίιηι αιιοΙοΓ αΐΐε^αΐ. 

(88)ΕαίΙα(ΐιιε ςααΐίδ Μαηα 0Γΐ)ί ίΙΙαχίΙ,δρΙεηάοΓε 
δοίΙίοεΙαπιίοΙα,(|αί δοΐίδ ]υ1)αΓ νίηοεΓοΙ;, εΐ ςαί(1εηι 
δρΙεη(1θΓε (]αί εχ δααιπια ίηηοοεπίία αο ρηπίΐαίε 
ΓεΓυΙ^θΙ. ΕΙ Ιιαηο βαηε Μαπΰθ οοη(ϋΙίοηειη ενί(1εη- 
ϋιΐδ οο^ηοδοεδ, δί εαπι ουιη ΙοΙίαδ Ιιαιηαηί ^εηεπδ 
οοα(1ίΙίοηε οοηΓεπαδ,οιαοιΙ ρπορΙεΓ Αίΐίο ρΓβίναποα- 
Ιίοπειη ΙεηβΙ)Γίδ οΙ)δίΙαπι πιοχ (1εδ0ΓίΙ)ίΙυΓ. 

(89) Ηίηο άίδοε, νίΓ^ίηειη Βείραραπι 0(ΐϊ1εδ1ϋ3ϋδ 
δρίΐΊΐ'ώυδ ρι*αίθ(?ΐίοιιΙίθΓβπι ρπΒίΙΙοαπ ηοη ταΐίοηε 
Ιαηίαπιιηοοίο (Ιί^ΜΐίΙαΙίδ ({αΦ ίΐΐί οΐχΐίνίιιααι ηΐΗΐβΓ- ηίΐαΐεπι αοοεδδϋ,δεά εΐίαηι ταΐίοηε επιίηεηϋ» Γ[αα 
ε]ιΐδ(1ειη (ΙοΙεδ ίηίπηδεοο) (^υαιηΐίϋεΐ αηςεΐίοαιη 
ηο1)ί1ίΙα1βπι ΐΓαηδοεη(1ε1)αηΙ ; α(1εο υΐ Ιαηι εχίιηίυπι 
Οεί ορηδ ίη ΙεΓΡα Ηαο ηοδΐΓαοοΠοοαη(1αιη ηηηςηαιη 
νίάερεΙιΐΓ, ηίδί α(1 εχοίρίεη(1α[η Βεί νεΓΐ)αηι Όευδ 
ίΙΙαπι ρΓα}(1εδΙίηαδ8εΙ. ΑΙ δί ε3α8ηιο(1ί οριΐδ Οευδ 
οοη(1ί(1ίΙ, ςυοά αΐίαιη, αο ίηΠιηαιη Ιιαηο ΙεΓΓαηι, 
βειίβηι, οοείυηι δοίΐίοεί, υΐ ρααίο ίηΓΓο (ΙίοίΙυρ, ρρο 
ηο!}ί1ίΙαΙε δυα ροδΙυΙα1)αΙ,ςυί Ιοοαδεδδε δαδρίοαηάί 
ροΙεδΙ,ςυο(1 άεΙερπηιαπιε^Ι ίη Ιειτεηίδ ίρδίδ νίΐίαηι 
Ιιοο εο(1εηι ίηΐιοηεδίαΐυιη ε άίνίηίδ ηιαηϋ)υδ οραδ 
ίΐΐαίΐ ρΓΟίΙίίδδε ? 

(90) Υίάεβ, εχοείΐεηΐίαπι (^ηα ΥίΓ^ο Οείραηα ίΠίδ 
(ΐαοί^αε ρΓβΒδΙίΙίΙ, (ΐαί ε ΙεΓΓα ίοηηαΐί ηοη δαηΐ , 
ρΐαηε αι1ε)υδ(1ειη ^οντηαΐΐοηβίπ ,\ηϊίί\ια\ δοίϋοείεχδί- 
δίεηίΐί δρεοΙαΓΟ. Ε ςυο ραΐεΐ, ίη δυα ίΐΐαηι οπ^ίηε 
ηοη ιηο(ΐο ραραιη εΐ δαηοίαπι, δε(1 ίπδΐιρεΓ ΙοΙ 1αη• 
Ιίδ(}αε άίνίηίδ ηιαηεΓί1)ΐΐ9 ααοίαπι ρΓα3(1ίοαΓί, ιιΐ εχ 83 Ι8Ι00ΙΙΙ ΤΗΕ8δΑΙ.ΟΝΐεΕΝ8Ι8 84 ΙβΓΓΑ ηοη δαηΐ, βυρβΓΟίηίαεαΙ, είΐο βιιρΓα εαίΐοβ βτοΐαβββΐ, ββάβιη ΐ1>ί, ςυο) βϊΐ)! εοηςπιβΓβΙ, Γβοβρ- 
ρΙαΓα. 

δβεΙ (ΐαοηίαιη ορυβ 6ΓαΙ ίηβαρβΓ, υΐ εΐ ρΙαΓΪιηαιη Α Άλλ' δτ•. κα'. πολλήν εΐχεν άποιβέσαι κικίοτν, 

• 11 •ί_ί »; ι. _ι 1» ?_. « ». « » ^^* Λ /--._». Ι .•— ϊ .Χ» ίΙΙαπι ρΓ&νίΙαΙβπι βχδΙίη{^ιΐ0Γβ!;, βΐ 1)βυιη οχοίρβ- 
Γ6ΐ ίη ΙΟΓΓίΐδ άθϋορικίοηίοηι, οΐ ουίΏ,ςυΐ ίηοοιηρΓβ- 
1ιοη5ί1)ί1ί5 ϋδΐ, οοιηρΙβοΙΟΓΟίϋΓ, βί(1ίΊη(ϊυο ΙιοΐΏΐηβδ 
ΓΡΟοηοίϋαΓβΙ : ριορίοιοα οΐ δΟΓα Ιαιίίίβηι οΐίυΐυπιί 
ΙβηιροΓίδ οβίαδβίοποδίδδίιυαηι ιΠαηι ΙιιϋΙ, οΐ ΙβΤΓα 
δρίβηάίιΐυπι ία οίηηβΙίυιηροΓίανίΙ, ίη υοΓίαιη ίιΐδα- 
ροΓ δροιη νοοαία, δβ εΐ ίΐΐυίΐ, ίΐυοιΐ ρΓοΙίοδίαδ 
βδδοΙ,ρβΓ οαιη ίρδαιη ηιοχ αοοορΙαΓαηι. Οιιπι Ιιαο 
ίΐαίΐιιο ροΐίΐαβδδβΐ, ηβςυβ αΙίΙΟΓ οδΙοπίΙοΓο ροδίοΐ, 
ςυα νίΓ^'ίηοιη ΓβνοΓΟπΙία ρΓΟδβηυοιοΙϋΓ, δίημαΐα- 
ΓΪδδίιηηπι οί Ιοοιιιη αά ίιι1ια1)ίΐίΐηί1υ[η (αί1)ϋ)1,ηίοιί- 
Γϋΐη ΒαιιοΙα δαηοΐοηιιη, βΐ βχ Ιιίδ (|υί(1οιη οαιη 
ραΓίβιη,ςιιω ιηαχίιηανεηβΓαΙίοηο άί^^^ηα εδί. Νοςαβ 
νβΓΟ Γαδ βδδθ άυχίΐ, αΐίςυβπι βχ δο ίρδα ίΓϋοΙαιη και εΙς γην ύττοδέςασΟαι Θεον χατι<$ντα, καΐ τον 
άχώρητον δή τούτον χωογ,σαι, και αύτφ τους άνθρω- 
που; προσοικειώται, δια ταΰτα και πολύ; ύστερον 6 
χρόνο; τήν ϋΤΞρένδοξον -ζνεγκε, και γη το λαμπρον 
έβάστασεν έκεΤνο κειμήλιον, και το μεΤζον δέξασΟαι 
περιμένουσα δι* βύτ^ι;. Λεξαμενη δε αρα, καΐ μή 
δλλω; ττΐ ΠαρΟένψ τα τζ; εύλαοεία; δ'πω; δν έχουσα 
σώσειε, τον έξχίρετον αύτη; κατοικεΤν ά7:οδ{δϋΐσι 
τότΓον, τα των άγιων "Αγια, και τούτων τον σεβχ- 
σμιώτατον. Και ούδΐ τον παρ* Ιαυτη; καρπον χο- 
ρηγειν δσιον ωετο προ; τροφήν, τούτον είναι μόνον 
τον ανβρωπον έγνωκυϊα την υάναγνον, περί ου οα- 
γεΤν αρτον αγγέλων κ«• προοτ^τη; μεμύηται. Ού- 
ρανψ γουν δι' αγγέλων τούτου παραχωρεί, οίς Ιδεί ϋΐί &(1 αΐίπιοηίπιη ρΓα3ΐ)βΓ0,€ΐιιη οοπδΙαΓβΙ, ραπδδί- |^ μεταμικρον εύιγγίλια π^ραδοξοτέρου διακον;ι5σειν 
ιηυιη ϋίαιη υηααι Οδβο Ιιοιηίηβηι, άβ ^υο βΐίαιη αύτίί μυστηρίου, καΟά δήπουΟεν σφόδρα μαρτυρεί 
ρΓορΙιβίΦ ΓβνβΙαΙυιη οδΐ, ςυοιΐ ραηβιη αη^είοπίτη περιφανώ; τά παρόντα. 

ηιαηάηοανϋ'^^. Ηοο βι-^ο ιηιιηαβ οωΐο οοιπιηίδίΐ ρβΓ αη^βίοδ αάίιηρίβηάαπι, ςυοδ βΐ ιηυηβΓβ αηηυηϋαηάί 
βίίΐβΐη ιηγ8ΐ.βΓϋ ιηαΗο ιηαςίδ αάιηίΓαηιϋ ραυίο ροβΐ Γαη^ί οροΓΐθ1)οΙ, (ΐαοιηαίΐηιοίΐυπι ιηαηίΓβδΙί&δίπιβ 
Ιΐίηο (1.11003 νβΓΐ)α) ΙβδΙαηΙαΓ. Χ. ΙπςαίΙ βηίιη : Μί$8η8 6$ί αηρβΙΐί$ ΟαΙνίβΙ α 
Όεο αά νίΓοίηβιη άβ$ροη%αίαιη νΐΐ'ο, γμϊ ηοϊποη βΐ'αί 
3ο8βρΗ, άα άοτηο ϋανχά^ βΐ ηοηχΰπ νίνοίηίβ Μανία, 
Ει ίηξΐν€8$ΐί8 αηρ€ΐη8 αά βατή άίχϋ : λνβ, ρνα- 
ϋα ρίβηα, ΰοτηίιινε Ιβοηηι^ ΙβπβάίΰΙα ία ίη τηαΐίβή^ 
Ιη8 δ». 

Οβηϋπβί ΟΓβαΙοπβ, ςυβο ίΐΐί βυρρα ηαΐυροπι 
ιηγδίβπο αάιηίηίδίΓαΙαΓα ογλΙ;, ρρίΒοίρυω β οΓβαΙα- 
πδ Ιαηοϊααιη ΓβρίηίΒ (1β1)ί1ϋΐη οΐϊδθςιιίυιη Γβά(1ο1)αηΙ. 
ΤβΓΓα ηο1)ΐΙίδδίιηυιη οΐΏπίυηι (ρΓ€β1)β1)αΙ) ίίοιηίϋί- 
Ιίαιπ ; οαΊί (5υρρβιΙίΙαΙ)ίΐηΙ) αΠηιοπΙϋΐη ; αηρβίυδ 
αΐίιηοηία) ρροιηυιη δο δίδΙβΜΐ : δοά βΐ αρροΠαϋο- 
ηειη Ιιίο δΰααι, ςααίοιη πυηο^υαυι αιιίβα, ραΙοΗθρ- 
Γίιηαιη ηυηο ρπΕδβίβΓΐ ; ΙαηΙοηιπι οηίηι 1)οηοΓαιιι 
ηαηΐίαδ ηυη(|ααπι βχδΗΙβί'αΙ. 

νβΓαηι α ϋβο, ίηηηίΐ •<*, τηί$8ΐΐ8 (>8ΐ αηίββΙχχΒ. Ηοο 
α1ί(]πο ιηοάο ΐικϋοαΐ, ηααηΐυιη ρηρδοηΐία αηΐίςυίδ 
ίΐΐίδ δίηΐ οοηίΓαπα (91).Νοη οηίιη δροηΐο δυα ηυηο 
(αά νΐΓί?ΐηβηι) βα1)πο1, δίοαΐ οϋπι (Ιοίοϋΐΐδ ίΐΐο αά 
ρπιηαπι ιηαίΓοηι, αοοβδί^ίΐ, ηο(ΐυο Ι)6ί Ιο^^'Οδ οοη- 
οιιΐοαηάαδ ριοροηϋ ; δοά οΙ ιηίδδυδ οδΐ, οΐ ϋΐα 
ο1)ίνίΙ, <ιηίΒ άίνίπιΒ οταηΐ νοίαηίαΐίδ. ΜίδδΠδ νοΓο 
βδΐ, χιΐ ροΓ Ιιοο ιηίηίδίβηαηι δβ ίρδο ϋΙαδΙηοΓ 
βναάβΓοΙ. Νβςυβ οηίιη, ηίδί ίη ΙιυηοΠηβηι ίά ΠβΓβΙ, 
ίΠαηαο) ρπα βδΐ ροδίΡηιηυπι (92), ίηΓοηοη αΠί^ηο 

»» ΡδαΙ. Ι.ΧΧ, 25. »« Ιαο. ι, 26-28. «« ί1)1ά. 26. Γ. * Απεστάλη γαρ, φησιν, ύπδ του θ3ου ό δγ- 
γελο; Γαβριήλ προ; ΙΙαρΟένον μεμνηστευμίνην 
άνδρι ψ όνομα Ίωστ,φ, ές ο*'κου ΛαβΙδ, και τδ ^νομα 
τη; Παρθένου Μαριάμ* και εισελοών 6 άγγελο;, προς 
αυτήν είπε• ΧαΤρε, κεχαριτωιχένη, ό Κύριο; μετά σου. 
ευλογημένη συ ένγυνα•.ξί. 

Τά μείζω των μεγαλουργημάτων ττ» το5 ΚτΙστου 
Μητρ: τήν όφειλομένην, ω; βασ•.λίοι, λειτουρνίαν 
άπίδίδου το υπερφυέ; διακονησομέντ^ μυστ/ριον 
ρ Γή τήν σεμνοτάτην ΟΓ/.ησιν, τήν τροφήν ουρανός^ 
άγγελο; τη; τροφή; έδείκνυτο ταμ(α;. Άλλα καΙ τήν έπωνυμίαν Ιαυτου νυν, ώ; ούοέποτε, καλλίαττην 
άπέδειζεν αγαθών γαρ τοιούτων άγγελο; ούόέποτε 
έγεγόνει. 

Άλλ' υπο του θεού, φησιν, απεστάλη ό άγγελος• 
Τοΰτο τοΤ; πριν ώ; εναντία τά παρόντα αΐνίττεται 
Ού γαρ παρ' έαυτοΰ νυν ό Γαβριήλ, καΟάπερ τ-ξ 
προμήτορι προσήλΟεν ό δ^λιο;, ούδε θεού πατεΐν 
υποτίΟησιν όρου;• άλλα και απεστάλη, και τά κατά 
Οείαν έζεπέρανε γνώμην Άπεττάλη δε, 'ίνα ττ5 δια- 
κον(ί^ ταύττ[| λαμπρότερο; Ιαυτου γένηται. ΟύοΙ 
γαρ μέσου &ν, ει μη τοΰτο έ'μελλεν, ή πρυυτη 
μετά το πρώτον ΙδεΤτο του έλάττονο;, τήν προσ- 
λαλιαν έκείνην άκοΰσαι δεήσαι δεήσαν. Ί1 γαρ αν ό ΑπΙ. ΰβΐΐβπηί ηοΐδβ. 
δοΙβί^ΟΓίΙ, ίίίκυ α».οοηϋηι1ίΐ3 ρτίπιοϊ αυηάίΐίοηίδ ρΐαηβ 
ΓβδροηάβαΙ ; ηαιη.ηΐ 0!:ΐ\γ8θ5ΐοπιυδ ίηΐ|ϋΐΙ (Ιιοπι. ίη 
8. ΡίΐδοΙια. 11,2. Ορρ. Ιοηι. ϋί, ρ:ι;,'. 7ο2. ρη- (μιν. 
(1ίιΐίοΙιΐ8 ηθ8 ϋχρίίίΐηαΐΊί,ρβί' €α ίραα (^/ι)ί$Ιιι8 ίραιηη 
αηροταί'ίΐ ; ίΐα Ιαηιοη νοίιτϋ^αζί ριαίδοηΐία ΓΓ:>ροη- 
ι)ίΊύ, υΐ (]ΐια'οιιη(μιο αάρΓίί>Ιίιιιιιη Ιαρδίπη .^^ροοίαηί, (92; 1];ιΙ)0:ί Ιιίο οοηιιηαπΡΠΊ 88. ΡαΙηιηι άοοίη*- 
ηπη, ρο:?1 Ποιιιη ηίΙιΙΙ Μαι ίη πιαμι^, ηΐΐϊίΐ ηί•1)ΐ1ΐπ3 
οχί^ί>ΐοπί Λ ι ίη^ηροΓ Γαο. η<1νοΓΐ;»Η, Ικοο άο «πηοΐα 
νίιμίηο ιΐΠίΓηιαΓί,ίίπΙΐίίΐυαηι οί ηαηΐίιιπι αϊ) αημβίο 
(ΚίΓΰΐτοΙίΐΓ.ΐνοη ΟΓΐίο α<1οοΙδίϊ?>ίηιαιηοηιηίυηι άΙ^ρηί- 
ΙίΐΙοιη άίνίηο} ηιαίυπιίΐαΐίδ ίά δ])θοΙαΙ, ί^οά αά ίιΐίϊί- 85 8ΕΕΙΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΛΤΙΟΝΕΜ Β• V. ΜΑΗΙ^Ε. 86 θ6δ;Λ(5γος δι'^Ιαυτου τηοσηγίίρεϋσεν, ή τούτον ί(νεγί€εν, Α ^ϊ^ΐ^ΐδί ίηΙοΓηαηΙίο ίη(ϋ8θ1)8ί, δίςυίι'θΐη οριΐδ ΓοΓβΙ 
ατταν το ττλγίρωμα της Οεότητος, υΐ βαιη αΐΐοουΐίοηοιη αικΙίΓβΙ. Ιρδο οπΐπι, ςαί οδΐ 

ϋοαδ νοΓΐ)ΐιπι, ρβΓ δο ρΓοΓοοΙο αΐΐοουΐαδ βαιη ίαίδδοί, Γ[αα3 Ιιιιαο οαιτιάοιη, οτηηβίη δοϋίοβΐ ΟίνίηίΙαΙίβ ρΐβ^ 
ηίίΗάίηΰΐη ^',ροΓίανίΙ. ΙΑ'. *Αλλ' εΐ φαιδρυνΟηναι τον διακονησοντα προϋ- 
κειτο, τον μιίζονα τούτο παΟεΐν έχρήν, φχίη τις αν, 
ηκιστα δΐ τον Γαβριήλ, ώς αν εΙς τους ήττους και το 
λαμπρόν διαοζ• Ύίζ ου ν 6 λ(5γος ; *Ότι τοϊς κάτω κοινωνό ν 'ίνα 
ποιτίσ^ τον 6π1ρ απαντάς ή υπερύμνητος δοθεΤσα 
τψ βίψ, κλίμακι καΟάπερ έχρτ5σατο τψ παντι ττρος 
άνάβασιν. Γην τοίνυν έπείπερ τιρώτ/^ν εΤχεν ή μα- Χί. ΑΙςαί, (ϋχβΓΪΙ ίοΓίαδδθ ςαίδρίαιη, δι ρΓΟϊδΙί- 
ΙυΙιιιη βΓαΙυΙ ίδ, €[αί δυηιη οχ1ιί1)βΓοΙ;ιηίηίδΙβπυιη, 
ίΠαδΙποΓ βναάθΓοΙ, δαηο δυΜίιηίοΓβπι αϋοιαοιη Ιβΐί 
ΙιοηοΓΟ αίΠοί οροΓΐθ1)2ΐΙ, ιηίηίαιο νοΓο θ£ΐ1)πβΙοπι, 
ςυο βΐίαιη ϊπ πιίηοΓθδ β3ΐΐδηιοάί ηοίπΐϋαδ (ϋίΤαηάβ- 

Οαί(1 ίβΐΙαΓ (ϋοθΐηυδ ? Ηοο ηθΐηρβ, 1)θηβ(ϋοΙίδδί- 
ιηαιη ίΐίαιη, ςυοο ίάοο ίΐι νϋαιη ρΓ0(ϋΙ ιιΐ βαιη, 
(ΐυί δυροΓ οιηηθδ οδΐ, οοηδΟΓίοπι ΙθΓΓ0δΙπ1)υδ Γοά- 
(1θΓ(3ΐ,1ιαο ΓΟΓαιη υηίνθΓδίΙαΙβ οοα ςααάαπι δοαία αά χαρία βαθμίδα, γ[ προσήκεν ουρανός φέρειν τήν ** Λδθοη4θΐΐ(1αρίΐ υδαηι βδδο. Οαοηίαιη ί^ίΙαΓ 1)θαΐ3. πρόοδον, "ίί, ε'ί τι άλλο και αύτοΰ ϋψηλ<5τερον, ουρα- 
νός γαρ αΰτη του ουρανού, μ($νφ προσγξκουσα τψ 
Κυρ(ω κλήρος, ήν αν και τοΰτο των ακολούθων, δ' 
χ«1 έξέβη, τ(1 πρώττ[) μετά τήν γη ν των ασωμάτων 
έντυχεΤν αυτήν τάξει. "Αλλως τε και έπει τήν γην ή πολυύμνητος ού- 
ρχ/όν έπο {η σε, το"ίς προσεχώς ύπερ τήν γι,ν έδει 
προσομιλεΤν πρ^τερον, καί μετά τρΰτο τοΤς ανώτε- 
ρο ις τήν καινήν υποδειχνύειν όδον. Προσεχής δε 
ήμϊν νοερά τάξις ή του θειου είναι λέγεται Γαβριήλ. Είτα θαυμαστόν ούδεν, εΐ τοις 6ποβεβηκ($σιν Ο 
άγγέλοις τψ λαμπρψ μύστη ρίψ πρώτοις διαυγα- 
σθήναι συνέβη* έπει και άνθρωποι χατατρυφαν 
ήξιώθησαν, ών τοΤς άγγέλοις μήτε γευσις συγκεχώ- 
ρητο, και σφοδρός έρως εις έκεΤνά γε παραχύπτειν 
ένίησι* και ταύτα των άύλων πολλψ τψ μέτρψ τήν 
τ£ άςίαν και καθαρότητα διιστάμενοι. Και χαθάπερ 
εΓ τις δ'τιοΰν έπιζητοίη λαμπάδι, τά παρακείμενα 
των πόρρω δείκνυσι φωτεινότερα* τόν Γσον τρόπον 
της δραχμής ευρεθείσης εκείνης, 6περ ής 6 παμ- 
φαέστατος λύχνος άνήφθη, χα ι δ'σα του φανέντος 
πλησίον μάλλον ή τά μακράν του φωτός ήν εΙκός 
άπολαύειν. Της δΐ βασιλικωτάτης εκείνης εΙκόνος, 
τήν Πάναγνον λέγω, ή' μέσον άπήστραπτε των βε- 
βορβορωμίνων ομογενών, ούδεν ες έ'γγιον άλλοι Ι) 
22νθρωποι• χαι ή προσεχής αύτοΤς ασώματος του η (ΐηαπι ςμΦ Ιομββ 3ί^οο1)αίΐΙ,1ιΐοοίΓϋβΓθηΙϋΓ.Οβηί^υο 
Γαβριήλ εφηται στρατιά. Δια ταυτ' ουν εικός χαι α(1 ηο1)ί1ίδ8ίηιαια ίΙΙαηι δρβοίοιη, ριΐΓ|δδίιηαηίΐ Υιγ- 

•* ΟοΙοδδ. π, 9, 

ΑηΙ, ΒαΙΙβπηί ηοΐ». ίΐΐά, οαί ρΐΌ^ΓΟίΙίΐίΐκΙί ίηίΐΐυιη οδδο ροοίαπι άο- 
1)ΐιί5δ(ίΙ (93), αυΐ δί ίΐυίά αΐίαά ίρδο οορΙο δϋ1)1ίηιία8 
δίΐ (ηαηι ίρδα ΓαίΙ οορίυιη οοϊΐί, δοΠ Όοιηίηο εου 
ραΓδ ίΙΗιΐδ ρΓορπα οοηνβηίοπδ), ΙοΡΓαιη νοίαΐί ρπ- 
ιηιιιη βραιίαπι 1ια1)ΐιβΓαΙ, ΐάοίΓοο οΐ Ιιοο,ίΐυοάτβίρδα 
οοηΐίβίΐ, οοηδθηίαηοαιη βραΐ,ιιΐ ουιη ϋΐο δρίπίαυιη 
0Γ4ίηβ,(ΐυί α Ιβη-α ρπιημδ οδΐ, οοΐΐοίΐαίαιη 1ια1)βΓθΙ. 

ΡΓίΒδΟΓίίιη ΥβΓΟ φιοά ουιη (Υΐρβο) οιηηί ΙαυοΙβ 
άίβηίδδίηια ΙβΓΓαηι ίη οωίαιη οοιηιηυΐανοπΐ (94), 
ρΐαηο ραΓ οταΐ υΐ ρπιηυιη οιιπι ϋδ νοΓδαΓβΙυΓ, ςυί 
ρΓοχίηιο δΐιροΓ ΙβΓΓαρι δΐιηΐ, οΐ ιΐβίηοθρδ δΐι1)Ηπιίο- 
Γϋ)ΐΐδ αοναιη νίαπι άοηιοηδίΓαΓθΙ;. ΡΓορίοΓ ααίοπι 
ηο1)ί8 δρίπΙ,αυιμ οιάο ίΐΐο βδδβ ΓθΓΐαι\ ίη (ΐυο (Ιίνί- 
ηιΐδ (ια1)ΠθΙ οβηδβΙιΐΓ. 

Ρβίηίο ϊΐίΐ πιίΓαηι οδδο (1οΙ)οΙ, ςυοά ίηΓθΓίοπΙ)υδ 
αη§οΗδ δρίβηάίάο Ιιοο πιγβίβρίο οοΠυδίΓαη ρππιίδ 
οοηΐίββπΐ; €[ααη(1ο(|ηίά6ηι ο( Ιιοηιίηοδ άίςηί 1ια- 
1)ίΙΐ δυηΐ υΐ ϋδ αίΤαΙίηι ίιιΐθΓβηΙαΓ, άβ ςηίΙ)α8 ηβ 
ραΓαπιρεΓίΐυίάβπι (1ο§υδΙ&Γθ αηββίίδ οοηοβδδππι ΓυίΙ, 
ϋοοίδαηο νοίιβπιοηδίιοδ (Ιοδυβηιυη αιΐ βα νοί ΙβνίΙβΓ 
αΐΐίηββηιία ίπιροΠαΙ, οΐ υΐηΐ πια^ηο ίηΙοΓναΙΙο αϊ) 
ίηοοΓροΓοίδ δυ1)δ1αη1ϋδ Ιιοπιίηοδ Ιιιηι (ϋβηίΐαίο Ιππι 
ρυπίαίο άίδΙοηΙ.ΕΙ Γ[αοπια(1πιοάυπι δί (^ιιίδ αοοοηδα 
Ιαπιραάβ (|υίρρίαιη ροπ^μίΓαΙ, ηιαίοιί Ιυοο, (^πίο 
ρΓορο δϋπΐ ροΓΓαη(1ιιηΙιΐΓ, (^υαπι ςπίΕ δυηΐ ρΓΟοαΙ 
ροδίΐ^ι ; 6αη4(}ο[η ίη ηιοάμιη οαηι (ΐΓαοΙπηα ίΙΙα ίη- 
νοηία οδΐ, ρΓορΙΟΓ ςααηι ίΐοοβηδα οδΐ Ιιιοοπια ίΙΙα 
χιηί1ο^ααΐ|νΐβ ίαΐ^^οηΐίδδίπ^α, οοηδοηίαηβυηι ΟΓαΙ, ιιΐ 
^αοίςυοΐ ρΓορίμδ Ιαπιοη ϋΐαά οΓαηΙ,α1)υη(1αηΙίοπ, Ιαηι νίΓβίηΙ βχοοίίβηΐίαπι. ΑΙςιιί οηπι ηοΐίοηβ ορο- 
πδ, ςαοα'ίηίπηδβοα δίΙ)ί ηοΙ)ί1ίΙαΙο ρβΓΓοοϋδδίηιηπι 
ρηιηΐπίΏ, υηο Οβο βχοορίο, 6χοο11βηίίδδίιηηπΐί|υο 
1ιαΙ)θΐ•ί (1οΙ)θίΐΙ, ρΐαηβ ποβοίΐ αηηοο Γα^ίίβρβ δοοίαιί 
ΙαηΙα νίΐϊΐαδ, ^(υ^η εΐ ΙαηΙα ΙϋΓρίΙα(1ο, α1ί]ΐιβ αΙ)ο- 
ηηπαΐίο, (μι.ιιιία ίη ροοοαίί 1α1)ο, οΐ Ιη Ι}οί ίιιίπιί- 
οίΐία ΓΟίίιΙί'Ι. 

ί03ι Πη»ο ηποΓίιιβ ηιαηίΓοδΙβ ονΐηηπιΐ, Γ]ΐιπιη 
θχρΙοΓίΐΙ.ι ΓαοπΙ ϋοοίπιΐίΐ ϋο δίΐιιοΐίΐαίο (]υα ίη ίρδο 
ΘΧΗίδΙοιιαί ίιιίΐίο Υιγ^ό 1)οαΙα. ίιιίΐ οχοπιαία. ^ϋ^^ 
οηίιπ α1•:?αΐ(.1ία5αΓΓΐΓηιαΓ0ΐϋΓ,ίΐααιη ίΐ οαΐυ ίηυΐιοαιο νίαδ δυαδ (1βΙ)αίδδο (ιοπιίηοιη ροςοαίο ί^οιαίηαΐμπι, 
οΐ Γ|υίΗοΓη 00 ροοοαίο, ριορίορ ηυοά ηοίΐυηι α οιρίο, 
υηϋοοΐ αηρτοΐΐ ρΐΌρΙβΓροοοαΙϋπι (1οΙυΓΐ)αΙίΓυ6ΓΗηΙ, 
δ^^1 ο ΙοποδΙπ (}υο(ϊΐιβ ραΓαιΙίδο β^ο^ιυ8 Ιιοπιο 
ΓαοΓϋΙ ? 

(04) 1 11 οα Ιιιιη Ιοιτα οοηνοΓδα οδΐ, ουηι Ιια;ο ία 5β 
Όοαηι ϊηίαιηαίιιιτι ροτ Μαπαιη οχοερϋ. Α€ΐ γιποοΙ 
ηοναηη'νοΐιιΐί οαΊιιηι ίΐηι•οΙοδ αοοιιιτίδ^ο.θΐ οχ Ραιιΐο 
ί1^δ^^Iηι1δ ΐηΓ}υίοηΙο {ΙΙΰϋν. ι, 6) : Εί αιτη ίίβηίηι 
ίηΐΓϋάιιοίΙ ΐ)ί•Ίιΐίο^αιΙίιιηι ίη ονίβι^ι ΙεΐΎχ, άίάΐ : Εί 87 ΙδΠ30ηΐ ΤΙΙΕ8δΑΙΟΝ10ΕΝ§ΐ8 88 βίηοιη άίοο, ς[ϋ£Β ϊηΙβΓ οορηαΐοδ 5υοδθ(Εηοο1)ΓαΙοδ Α. 'ϊ^Ρ^ γε πάντων των νόων τον ορχιστράτηγον δή 
οοΓϋδοανίΙ (9ο), ηίΐιίΐ αΐίυά αοοθΐϋΐ ρΓορίαδ, ^ηαιη φαιδρυνΟτ,ναι τούτον. 

Ιιοιηίηοδ ; Ιιίδ νβΓΟ ρΓοχίιηυδ οδδο άίοίΙαΓ ίηοοΓροΓβαδ Οα^^^^1^δ ΟΓάο. Παδ ί^ίΙαΓ οϊ) οααβαβ ρΓΟΓβαβ ραΓ 
ΟΓαΙ, ρΓΦ οΐΏΐιίΙ)ΐΐδ ίπΐ6ΐ1ϊςοηΙί1)αδ δαΙ)δΙαιχΙϋδ Ιιαηο οοπίοδίίδ οχοΓοίΙυδ (Ιυοοιη εοΠαδίΓαη. XII. Ρπιηυδ €γ^ο Ιιίο ίΙΙαδΙι-αΙιΐΓ Ιαηι ο1) ρΓορίη- 
ςιιίΐαΐοηι, Ιυηι βΐίαηι ρΓορΙοΓ ίΐΐάά βααάϊααι, ηαοά 
ίρϋ(ί αΙΙιιϋΙ, (ΐαΐρρβ (ΐαί ραΓίίοορδ οϋοοίαδ βδ11)οηί 
ϋΐΐαδ, ηυοίΐ αάάιιχίΐ ; ηοη δοοαδ αο ςαί αΐΐοπ υη- 
{^αοηΐϋΐη ρΓί)Βΐ)βΙ,,υιια οιιηι βο, ηαί ιοοίρίΐ, νίΓίαΙοιη 
οχ αηςαϋηΐο βαιαπαπίοαι ραΓίίοίραί. 

ΙηςαίΙ ίβίΙαΓ : ΑνβρΓαίίαρΙβηα, Οοτηίηη8 ίβοητη^*, 
Νοη ροΙοΓαΙ βα1)πο1 ϋΐαςηίΐαάίηοιη ραυάϋ Γογγο ; 
αο νοίαΐί ΓοδΙίηαπδ πιαςπαιη ΠΙαά (;απάϋ ροηάυδ α 
δβ ίρδο ίη ουπι, (ΐαί Γθγγο ίΐΐυά ροδδοί, άβροηοΓβ, ΙΒ*. Φαιδρύνετιι τοίνυν ούτος πρώτος τζ τ• Ιγ- 
γύτγ,τι καΐ προς γε τούτφ, δι* ί^ν έχόμιζε χ«ρ»ν, 
ατε του κομ•.ζομένου και αύτδς μετειληφώς, χαΟ^- 
περ ό μύρου μεταδιδους ττ,ς έκεΤΟεν άζιττ^ς χοιν(ι>νεΤ 
τφ δεχομένψ. 

Χαίρε ουν, χεχαριτωμένη, φησιν, ό Κύριος μετβ 
σου. Ούκ εΤχε φέρειν ό Γαβριήλ το της χαρκς μέ- 
γεθος• και ώσανει σπεύδων το μέγα εκείνο της 
χαράς χρημχ ά'^* Ιβυτοΰ έπιΟεΐναι τψ δυναμένφ, ραΓίδδίπΐίΒ ίΐϋαδ ηοιηβα ο1)ϋΙαδ οδΐ, ΐίΐ νοίιιΐί οοπι- Β του ονόματος έπελάθετο της Πανάγνου* υλ\ χ«ΐρβ 
ροΙΙαηάίΒ ίΐϋαδ ίιηιηοιηοΓ,δΙαΙίηι ϋ1α(1 ΑυβροΓΓίςίΙ, 
ςαοά ββΓβΒαΙ. Τα ί^ΐΙαΓ, ίαςυϋ, οδ ρναϋα ρίβηα, 
ίη ίη τηηΐίβν'ώιι» Ιβηβάίοία, βΐ ίάοίΓοο ^ατκΐβ. Τβεαιη 
οπίιη ιιηίνβΓδΟΓαιη βδΐ Οοιηΐηιΐδ, ηαο ςυίρρίαιη 
αρίίαδ, ςαο Ιβ αΙΙοςααΓ, οοοπγπΙ, ςααπι Ανβ. δίΓ[ΐιί- 
άβιη ςαοιη οϋβΐιιιη βΐ ΙοΓΓα οαρβΓΟ, ςααιηνίδ οίδ 1ί- 
οθΓβΙ βΐίίΐιη ΙαΙίιΐδδβ ρΓθΙβη€ΐθΓθ,ηοηροδδ6η1,ο3ιΐδ Ια 
άοπιαιη ααΓβίΐιη(ο ηοναιη ροΓίβηΙαηι Ι)ΙοιηβΙίρδαιη 
θίΤβοίδΙί. Το ί^ίΙαΓ, Ιαηςααιη οιηηίαηι ΓΟβίιΐδίπι, 
νοηοΓΟΓ, βΐ, δίοαίί 3αδδαδ δαπι, Ανβ ΙίΙ)ΐ αηηαηΐίο. 
Οαϋίΐθ, ηαιη ρρορΙοΓοα οΐ ίρδθ ηαηο §αα(1ίο 
ββδίΐο, ηοη δοΐαιη ρΓορΐ6Γ6απιίηηαηϋδη(1θ3αοαη- 
άίΐαΐβπύ,ςααπ: ςαίδςαβ Ιφϋδδίπηα ηαηΐίαηδ οχροπίαπ, 
δθίΐ οΐίαπι ςαία πιο ίρβο ρΐαηο πιβΙίοΓ βναάο, απι- δίδωσιν εύΟυς, δπερ ήν (^ίρω^^, της προσηγορίας 
ώσπερ άμνημονήσας. Συ ουν εΤ κεχαριταιμένη, 
οησι, συ έν γυναιξίν ευλογημένη, και $ιά τοΰτο 
χαίρε. Μετά σου γαρ ό των δλων Δ&σπ(^ης, χαΐ 
ου δεν ο:κ£ΐί5τερον τ) χαΤρε σοι προσλαλειν οΐδα. 
*ϋν γαρ ουρανός και γη, και ει πολλαπλάσιον εαυ- 
τών εΤχον διβταθήναι, χωρεΤν ου δεδύνηνται, οΤχον 
εκείνου, ώ θαύματος παραδο'ζου ! σεαυτήν έχ^ρυνούρ- 
γησαί. Και ως απάντων τοίνυν βασιλίδι προσχυνο, 
και ώς προσετάγην, ΚαΤρέ σοι προσφωνώ. 

Καίροις, δ'τι δια τούτο νυν χοίίρω χοΊ αύτος ού 
τω τερπνίξ) μ(5νψ της αγγελίας, Β πρ^σιν Ιπεται 
διαγγέλλουσιν ί^,διστα, αλλ' 6'τι καΐ έμαυτοϋ βελτίω^ 
άπάρτι, και νοεϊν υψηλότερα διαυγέστερος γίνομαβ• 
ρΐίοπίϊυβ Ιαπιίηβ οοΙΙαδίΓΟΓ αά δαΜίπιίοΓδί οοηίοπι- Ο ταύτα δΐ τά σά, ών ούτε παραδοξότερον οδΒ* ύπέρ- ρίαπίΐα. ΙιοβοροΓΓΟ Ιαα ρΓοΓβοΙο δυηΐ, (ΐαΐΙ)αδ ηίΐιίΐ 
πιΐΓα1)ϋίαδ αο δαΙ)ϋπιίαδ βδΐ ηίΐιίΐ. Οαοά δί ο^αίδ, 
ηααηάο δαανία ροΓίΓαοΙβΙ,βααάβΙ, βΐίαιηδϋπίρδαηι 
δοΐαιη ΓοάαηάβΙ βααάίαπι ; οαπι Ια άαΐοοίΐίηο ροΓ- 
ΓΓααπδ, ςαδΒ οοί^ίΐαΐίοηβιη οπιηβπι οχδαρβΓαΙ, Ιο- τερον ούοέν. Εΐ δΐ τοις ήδέσιν ε^ί τις πρθ9ομιλοίΤ|, 
χαίρει, /αν εΙς ούτον ή τέρψις έλίττηται μ^ο^, 
δταν γλυκασμού μίν ύπερ εννοιαν άπολαύι^ς, συν 
σοι δε και κτίσις απασα, και ό Πλάστης χα(ρ^ 
θεός, τί αν τις περί σου οαίη ; οαπι νοΓΟ βααίΐβαηΐ βΐ οπιηοδ δίπιαΐ ΟΓβαΙαΓΟί,οΙ ΟροαΙΟΓ Οοαδ, ςαίά άβιηυηκίβ ΙοάίοοΓο ς[αίδρίαιηροβδί(? XIII. Ανβ ί^ΐΙαΓ, οναΐία ρίβηα^ βΐ ^ααάίο, οπιηο 
βααάίαιη βχοβάβηΐβ, ΓραοΓΟ, ο ΰβπβηίοΐα, δαίαΐα- 
ΙίοηβΓη, ςαα Ιο οοιηροΐΐβπι, Ιιίδ ηοΙ)ί1ΐθΓοιη ηαΐΐαηι 
1ιαΙ)θο.Εΐ5θΐο βςαίϋοιη, ςαοά ρΓορΙοΓ, οαπι, (ΐαοπι 
3αχΙα Γοϋχ πιοαιη ηαηΐίαπι αΙΟΓΟ ^ΟΓβδ, 1)βαΙαρΓα5- 
(1ίϋα1)6Πδ, βΐ ιιΐ2ι^ηίΩοίδ Ιααάί1)αδ ίη οπιηο ίοπιραδ α 
πιαίΐίδ οο1β1)ΓαΓίδ,(ΐαβπια(1πιθ(1απιπιίΓαρΓθΓδαδ(1ο Ιβ ΙΓ'. ΚαΤρε τοίνυν, κεχαριτωμένη, καΐ χ«ρ5ί 
ύπερ άπαν τερπνόν άπόλαυΐ, ευλογημένη. Τούτων 
σοι των προσςρωνημάτων ούκ ε^ω προσαγαγεΐν 
τιμιώτερον. Και οΤδα μεν δτι και μακαρία άχούστ), 
δι* δ'; κατά τβ έμά βαστάσεις εύαγ•^έλιβ, χβϊ με- 
γαλοπρεπώς μέχρι παντός ύμνηΟήσγι παρά πολλοίς, 
καΟά δήπουΟεν συν Οαύματι περί σου τά παράδοξα α ρΓορΙιβΙίδ οαπιαίΙηιίΓαΙϊοπθρΓίΒίϋοΙα ίαοΓαηΙ.δοίί β προκεκτίρυκται τοις προς>γ5ταις. Άλλ' ούτε τις των ηβ(ΐαο ο νοΙοηΙ)αδ(ΐυίδρίαιη βαπι, (^α» 1ί1)ί οΐϊνοηίΐ, 
ίααδίαπι αοοίαπιαίίοηοπι ΓβδΟΓνανίΙ;, ηβςαο ρΓΟο- 
δοηΐίαιη ααΐ ίαΙυΓΟΓαπι αΐίςαίδ ΙίΙ)ί ρρο ηιοπίίδ 
ρΐααδαδ ί1α1)ίΙ, ίπιο ηο^αο δί αά Ιιοο ρητδίαηάαιη 
οπιηοδ δίπιαΐ οοηνοηίιο οοηΙίηββΓβΙ, ςαοΐςαοί νβΐ 
δαηΐ νοί ΓαοΓαηΙ νοί οπιηΐ, ίο Ιαπιοη άίςηαδ ηβοΐί 
Ιιγηιηαδ ροδδοΐ. 

Οααάο ί§ίΙαΓ ρΓορΙοΓ 1ι8βο οαιηία,ο δοίβηΐίί» ρΓο• 
ίαηάίΐαδ αο δαρίοηΐίηο αΐΐίΐαάο,οΐ οραΐοηΐία ^[ααάϋ, 

" Ιυο. Ι, 28. 

Αη(. Βαΐΐβπηί ηοΐαβ. πάλαι την γιγνομένην διέσωσεν εύοημίαν, ούτε τω^ 
παρόντων ^ έσομένων, ώς προσηκέ σοι, γΟίίσει τ^ 
κρότον Ετι, και ούδ' ει πασι, τοΤς τβ ούσι, τζρ6 ζι 
ούσι, τοΐςτ* έσομένοι;, ύττερ τούτου συνΐλΟεΤν έγεγόνει» 
τόν εΐκόχα ά'ν ΰμνον έςεγένετο πλέςαι. ΚαΤρε λοιπόν διά ταύτα, ώ βάθος γνώσεως, χβΐ 
σοφίας ύψος, και χαράς πλούτος, και χαρίτων 0^- (95) Ιπια^ίηοίη Ιια1)θδ1αοα1οηΙίδδίπιαΓη,οα]α5Πΐο(1ί οοηιΐίΐίοποπι : ίηΙοΓ οηιηβδ δοίΐίοβΐ; οορπο δοράοηΚββ 
ίαοπΐ οοη(1ί1ϊο νίΓ^ήηίδ αιΐ Γ<•Ιΐί]αϋΓϋηι Ιιοηιίηααι δοΐα ηιαηιΐίδδΐιηα τοίαΐδΐΐ. 89 δΕΚΜΟ ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 00 λασσχ, καΐ Ο^ιυμάτων μέγεθος, και πίλ(χγο; χαλλο- Α βΐ βΓαΙίαρυΐΏ πιαΓβ,βΙ ιηίΓαουΙοΓυιη ιηαδηίΐυάο, βΐ ν/; ς, Ά'χΙ μυστηρίων θησαυρός ! Ό Κύριος μετά 
σου. Τίς ουκ 2ίν έκπλβγείη το καινόν της σης με- 
γαλειότητας ; Ποιος νουν τοΤς τταραοόςοις τούτοις 
άςίως εμφιλοχωρήσει Οε^μασι ; Ποία διάνοια προ; 
υψος άμιλληΟήσεται των νυν ΰπερ πασαν πτησιν 
αιΟερ'ως διαβεόντων ; Τίς λογισμός, τοις άπορρι^τοις 
τούτοις έμπετασΟείς, τω Ίκανφ της μυν5σεως κατα- 
βάς, σεμνυΟνζσεται : Ποία γλώσσα, φωνών δνΟη, 
χρυσαυγή τον φθόγγον, και 7Γθλυτ3ρπή την λέςΐν, 
προσιίκουσαν άπανΟισαμένη τοις πσροΰσιν Ιστουρ- 
γίβν έςυφανεΤ ; 

Ό Κύριος μετσ σου, ου καΟάπερ μόνον εν τοΙς 
λοιποΤς κτίσμασι συνοχευς ών, ούδ' ώσπερ ΜωϋσεΤ, 
και ΙΙλί^^' ΧΛΐ τοΤς άλλοις συνην άγίοις, μεγαλουρ- 
γών ο*κγ5σει μετά σου θαύματα* ούοΐ νυν μεν 
οΤχόν σε προσευρηκώς έαυτψ λαμπρυνεΤ, την δ' 
οίκονομίαν έπειτα τετελεκώς, ούκ εσαεί φωτιεϊ 
μετά σου τά σύμπαντα δ^ιδουχών άλλα μετά σου 
ό Κύριος ξένον δητα •:ρ($πον, ου μτ^τε οφθαλμός 
■ζσΟετο, και οΤψ Ούραν ούκ άνέψγεν ώτα, αλλά καΐ 
άναοάσεως κρείττω ανθρωπείας καρδίας. Μετά σου 
γάρ, διά την έξαστράπυουσα ώραν της θείας σου 
ψυχής, τάς της άρργ^του {^ιϊ-λΨ^ζ φύσεως τοΤς άν- 
θρώποις ακτίνας έπιλάμψει* διά το φαιδρ^τατον 
κάλλος της της αρετής, την σ^τ,ν, ήν ήγάπησε, μορ- 
σ-Γ^ν φανεΤται περιβαλλ(5μενος• και τοΙς σοΤς 
άχράντοις αΓμασιν ΙνωΟεΐς, ώ μυστηρίου ξένου ! δ' 
ούκ ή ν, έκ σου διά δΐ γενήσεται, την σήν τε δ'λην νοηυδίαΐίδροΐα^ιΐδ βΙιηγδΙοΓίοΓαηι ΙΙιβδαυΓαδ,Οοίηί- 
ηιΐΒ /ίοΐί//ί.Οαίδ ηοη ο1)δΙιιροδοαΙ ιηαβηίΓιοβηΙίίΕ Ιυ» 
ηονίΙαΙοιη(96)?0αα5ηαΓη ιηθηδραΓΟδδβίΐαβαΙυΙοοη- 
Ιοηιρίαηίΐίδ ροΓίοηΙοδίδ Ηίδοβ δρβοΐαουΐίδ ϊιώπιογο- 
ΙυΓ?ΟαίδίηΙοΗβοΙαδροΙοπΙαίΙοβ1δίΙιΐ(ϋηοιη 6θπιπι 
δβδβ βηββΓβ,ςιαίΒ ί^ιιρί'α οιηηοηι οαΊοδΙίυηι νοίαΐυιη 
6χοιΐΓΓυιιΓ?0αίϋθο^ίΙίΐΙίο, ουιη αά ίηβίΤα1)ίΙία Ιιοοο 
αδόϋΓΓβχ6ΓίΙ,(1θδοοιΐ(1οη5 βΙϋπαΓί ροδδίΐ,δαΐίδ δβ ϋδ 
ΐΏ^δΙοπίδ ίηδίταοίαιη βδδθ?ΟϋίΒ 1ίη§αα ΩοΓΟδ οο1• 
Ιί^'οηδ νοουπι,αυΓθ(ΐυβ ηίΐοηίοιη δβηηοηοιη,δυανίδ- 
δίαιαπιςυβ (ΙίοΙίοηειη, οοηάϊςηυίη Ιιοο αΓ^αιηοηΙο 
οραδ οοηΙβχαΙ? 

ΟοτηίηηΒ Ιεοηπι,ηοη ηιβιΐοαίίη Γβΐίοιυίδ ΟΓΟαΙυπδ 
οιηιιία οοηΐίηβηδαο Γθ86ΐΐδ,ηο(ΐαβ δοΐαπίδίουΐ ουιη 
Β Μογδβ θΓαΙ βΐ εαηι Εΐία,οαπκ^αβ αΐϋδ δαηοΐίδ νΐπδ, 
δίο ΙοοαίΏ 1ιαΙ)ίΙαΙ)ίΙ ηιίΓαΙ>ί1ία ορβΓαηδ ; ιιοο|αβ 
ροδίςααιη ίο, αρίαιη δίΙ)ί (Ιοιηυιη ίηνοηίαιη, αιΐ 
Ιβηιρυδ ίΙΙυδίΓανβπΙ, ρβιΓοοΙα άοΐη (Εοοηοηιία α 
εΓβαΙαπδ οηιπίϋαδ Ιβοαιη ίΐίαιηίηαηοϋδ εοδδαΜί ; 
δθ(1 Βοηιιηΐί8 ίναιηι ηονα ρΓΟΓδΠδ ταϋοηβ, ςυαηι 
ηθί^αβ οουΐαδ νίίΐίΐ, ηβςαο αυπδ &αάίνίΙ, οϊυοϊςιιβ 
Ιιυίηαηί ΰθΓ(ϋδ αδοβηδίοηβ δπΜίιηίοΓ βχδίδΙίΙ.Τοουηι 
βηίαι,ρΓορΙβΓ βίΤυΙββηΙοηι άΐνίηο) αηίπι» Ιυο) δρβ- 
είβπι ίηβίΤαΙ^ίΙίδ (ϋνίηω ηαΙυΓΓθ Γαάίοδ 1ιοπιίηίΙ)υδ 
βίΤυηάβΙ ; ρΓορΙβρ δρίβικϋάίδδίιηαιη νίΓΐυΙίδ Ιπο) 
ραΙοΙίΓΐΙυάίηβιη, Ιυα ΓοΓίηα, ςααιη αάαιηανίΐ, οιγ- 
ΰΐιπκίαΐυδ £ΐρραΐ6ΐ)ίΙ ; βΐ ειιπι ίιηιηαουΐαίο Ιαο 
βαηβαίηο δβιτιβΐ ^οη^ι1η§βηδ, (ο ίηααίΐίΐυιη ιη^'δίο- 
πυιη ! ) ςυοϋ ηοη βΓαΙ, βχ Ιβ ρρορΙβΓ Ιβ, οΐ ΙοΙαίη φέρων Ε!κ($να, του τε θεός είναι μη επισταμένος, ρ Ιυαηι βΟΓβηδ ίηια^ίηβηι, αο ρΓορβηιοάηηι δβ 0ου ηι Κάντεύθεν Οεϊκώς τε καΐ μεγαλοπρεπώς άντιφιλο- 
τιμούμενος, δπερ έστΙν 6 Λημιουργδς φύσει, τοΰτό 
σοι χάριτι καινοπρεπώς άντιχαριεΤται, και ε*ς 
αιώνας μετά σου, δι' ών σοι κεκοινώνηκεν, έν 
τοις του αοράτου Πατρός μενεΐ κόλποις άναπαυ- 
έμενος. 

Συ και γάλα παραδόξως βλύσεις, έπει καΐ πάντα 
θαυμάτων γέμει τά 'σά, ή εΙς ανθρώπους πρόοδος, 
ή του τόπου διατριβή, ή εΐ τήνδε τήν ήλικίαν αυ- 
ξησις μη κατ' ανθρώπους χορηγ^^θεΤσά σοι, ό νυν 
άπό^^ρητος ασπασμός, ό μετά τούτον Ιψόμενος 
καινός τόκος* και τψ γάλακτι ποτιεΤς, ος άπαν 
ευδοκίας έμπίπλησι ζώον, έλευθερίαν χειρί συγ- 
γωρών σαΐ χείρες οΓσουσιν, ου και σε χείρες 
δ'.έπλαςαν, όρατόν τε κόσμον ότιέστησε να\ άόρατον. οδδβ ο1)1ίΙυδ, ίίβΐ. ΕΙ βχίηιΐβ άίνίηα ρΓΟΓδυβ δρίβη- 
(ϋ(1α(ΐυβ ταΐίοηβ Ιβοαπι πιυηίΩοβηΙία οοΓίαηδ,ςιιοά 
ίρδβ ΟΓβαΙοΓ βδΐ ηαΙαΓα, Ιιοο 1ί1)ί βχ βΓαΙία ηο νο 
ςαοάαπι πιοάο νίοίδδίπι βΙαΓ^ίβΙαΓ, βΐ ρΓορΙβΓ βα, 
([ΜΟΰ Ιοουπι Ιια1)θΙ €θπιπιαπία, ίη δίηα ίηνίδίΙ)1Ιίδ 
ΡαΙπδ (]υίοδβ6ηδ ίη δφουΐα Ιβουπι ηιαη6ΐ)ίΙ. 

Ι.αο (ΐηο(ΐυβ Ιυ πιίΓαΙ)ίΙΐΙβΓ βίΤαηάβδ/ςυαηάοςυί- 
(Ιβπτ Ιυα οιηηία πιίΓαουΙίδ ρίβηα δυηΙ,Ιυηι ίη^Γβδδαδ 
ίη Ιιοπιίηαπι νίΐαηι, Ιυηι δβίΐβδ οοηνβΓδαΙίοηί» Ιυα;, 
Ιιιπι α(1 Ιιαηο α)(;αΙοπι ρΓονβοΙίο ηοη Ιιυπι&ηο (ί1)ί 
π)0Γβ οοπιραΓαΙα, (απι ίη6(Γα1)ί1ίδ 1ΐ830 δαίαΐαΐίο, βΐ 
ςαί ροδίΰα δα1)δ6(ΐυ6ΐυΓ ρ&Γΐιΐδ ; βΐ ΙαοΙβ ροΙα1)ίδ 
βαιη, ςυί ΙίύβΓαΙΙ ηιαηη Ιπύυβηδ, τηφίβΐ οπιπο αηί- 
ίηαΐ Ιιβηβάίΰίίοηβ ^' ; πιαηαδ Ιοφ ίΠαπι ροΓΐ{ΐ1)αη1;, 
, . ου )αδ πιαηαδ Ιβ (ΐαο(|υβ ρΙαδοιανβΓαηΙ,ςαίςαβδοΙο 
έννόημα μόνον άλλ' εΐ μετά σου 6 Κύριος, τί δει ^ Ώβηΐΐδ δΐι» ηυΐα νίδί1)ΐ1βπι ραπΙβΓ αΐηυο ίηνίδί1)ί- 
πολλά λέγειν ; Παράδοξα πάντως, καί διανοίας Ιβιη πιυη(1υπι β ηίΐιίΐο βάυχίΐ. ΥοΓυπι, δι Οουιίηυβ 
υψηλότερα πάσης και τίλιος οψ^ται, καΐ κροττ^σει τά Ιοοϋπι, ςυίά ρΐυπα οραδ βδΐ Γαπ? Ρΐαηβ πιίΓαΙ>ίΠα 
πέρατα διά σέ. ΧαΤρε τοίνυν, κεχαριτωμένη, χαΤρε, οΙ(ϊαονίδϊηΙβΠβοΙαδαΙ)1ΐιηίθΓα δοΐ νί(1β1)ίΙ,οΙρΓορΙθΓ 

•^ΡδαΙ. αχι.ιν, 16. 

Αη(. ΒαΙΙβηαί ηοΐοβ. (96) ΝίΙιΠ δαηβ ίΓβίϊαβηΙίυδ αρυίΐ νβΙβΓβδ δοή- 
ρΙοΓβδ ΓβοαΓπΙ, ςααπι αΐ ΟβίραΓα, οβα ηονιυη οραδ, 
ηονα πιαί<ηίΩοβιιΙϊα, ηονηηι ρυΗβιιίηηι οβΙβΙΐ'ΰΙυΓ. 
ΛΙ νβΓΟ ίΐαίίΐ ίιι Γθ ηονα (ΐα.-υηηιυδ ιιαϋάιΐβίβιτίιιιαηι 
βδΐ Αίίαιηίΐίοχ» νοΙαδΙαΙίδ? Οαίιΐ αΓ^^βαΙ ςαίδρΐαιη οοπιπιαηβπι Ιιαοιαπ» ηαίαρφ οράίηβπι,εοπιπιυπβδ• 
ςαβ ΑίΙαπιίΙίοίΒ δϋπρΐδ Ιβ^'βδ, ςααηάο οοηδίοΐ, ηυ- 
νητη ^^^^Γ^ο ρΓίβίΙίοαπ οραδ, Γ{αο(1 αοοηιιηυιη ογ 
άιηο οοηί>α'Ίί:^(]υο Ιοβίΐ^αδ (ϋδοβιΐίΐ ? Θ1 Ι8Ι00ΕΙ ΤΗΕ88Α10ΝΐεΕΝ8Ι8 91 Ιβ ρίαιίδαδ αΙΙοΙΙβηΙ Πηβδ Ιθγγοθ. Ανβ ίβίΙυΓ, αναΐία χ ευλογημένη, τη; μετά θεον οέρουια χατά πάσης τ« 
ρίβηα^ ανο, ΙοηοϋοΙα^ (ΐυοϊ ηαΙϋΓαηι οιηηοιη Οβο νικητι^ρια φύσεως. 
ίηΓοποΓοπι οχδυροΓαδ (97). 

XIV. Οηχ νηγϊΐ νιάί$8€ί, ίηΓ[υίΙ ", Ιιι,ΙαΙα €8ί 
ίη 86ηηοη€ ^^Ίι'^, βΐ οο^ιίαΐαΐ φιαΓίΒ €88€ί ί8ΐα 8αΙη- 
ίαί'ιο. ΡοΐδροχίΙ ^.αΙ)Ιίιηί5δίΓηυ5 ρυπίδΐπια) ίΙΗαδ 
ίηΙοΠβοΙυδ ιιαυ (ΙίίΤβΓαΙ ίηΙοΓ Οβαπι οΙ Ιιοηιίηοδ ; 
Ιαιη νβΓΟ, (ΐααηΐυιη θχ 1)0ΐιϊ^'ηΐ1α1ρ «υα δβδβ 1)6ΐΐδ 
ιΙίΜΐιίΙΙοΓοΙ,αο Γη^'δΙβπί δπΜίιηίΙαΙίίηι ο1»8ΐυ[)βδ06ΐΐ3 
^011δ^^^Γα1)αι.Ρ^£^ ^^αυίΐίοαυίοηι οχϋΐιΐΐανίΐ Γϋΐί^ίοδβ 
ιιοηνβΓΟ ίοΓίηίοΙανίΙ, ηοΓίιΐϋ οοηιηιοΐα, ιιοίΐνιο ρΓω- 
1οΓιηο^αIη αηίιηο οοηΙιΐΓΐ)αΙα ΟδΙ. Εΐ'αΙ οηίιη ριοΓ- 
δΐΐϊ^ ροΐδρίϋαοΐδδίιηα,αιίβο υΐ,ςαίδ ^^ν^ηIαί^δ^I;,Γα^^1- 
Ιίαιο ηοδϋΐο ροδδβΐ ΕΙ ίϊίπιο ^11ι1^,^Μ/η νίίΙί88νΙ,ΙηΓΐα{α 
6λ/, Ιιυιιο ιηίΐιί δβιΐδαιιι 0λΙιί1)βΙ;, ςααδί ιΙίοοΓοΙ : 
ϋυιη ρ^^ν^^^δδ^ι, αο ιηοηΐο ιΐίνίηίΐαδ οοΙΙα.^ίΓαΙα ΙΛ'. 'Π δε Ιδουσχ, φησι δ'.εταράχΟη Ιπΐ τψ 
λόγω αύτοΐί, και οιελογίζετο -ττοταπος ε*η 6 άσ«»- 
σμο; ουτο;. ΆπεΤδεν ό τη; Πανάγνου νους υψηλό- 
τατο; θεοΰ και άνΟρώ-ων τυ διάφορον βΤτα "προ- 
τήν το'.αύτην συγκατάοχσιν, δση, κιι το μυστι^ριον 
έξεπλάγη κατανοούσα. Και υιρ' ηδονή; έσκίρττ^σεν 
εύλαοώ;, άλλ' ουκ έδειλίασεν ούδΐ διεσείσΟη χχι τήΐί 
ψυχήν άνώγαλο; γέγονε. ΙΙάνυ γαρ ^ν διαδατικω- 
τάτη, ώσΟ' δ'στι; δ προτελΟών, Οαττον εχβιν ε^δέναι. 
Το γαρ 'δουσα διεταρ^'/Οη» τουτδ μοι νοεΤν οίθ(ι>- 
σιν, οΙονεί άττοβλέψασα και λογισμψ Οε6φρονι συν- 
δ'.αικίψαμένη τί μεν θεού μίγεΟο;, τι δε ανθρώπων 

^ . ούοένεια, έπάλλετο χαίρουσα την καρδίαν τζροζ τα 

ροΓΐροχίίδΰί, ^ι1^αδη10(I^ δίΐ Ποί ιηαί(ΐιίΙυ(Ιο, θΐ " Οειά τε έξεΟβμοεΤτο και έκροτει θαυμάσια, τηλι- ^|υα11ια Ιιοιιιίιιιιιη ίΐ1)]οοΙίο, οοι ύβ 9<^"^«^ιι^ οχδΐιΐΐα- 
1)αΙ,Ποαιη(ΐαβ οθΓΠβηδ ΙαηΙοροΓο δΟδθ (ΙοηιίΙΙοηΙόΐη, 
αίΐ άΐνίηα Ιιοϊϋ ροΓίοηΙα ο1)δΙυρβδ06ΐ)αΙ ρ1αα(1β1)αΙ- 
φΐβ. ΟαοοίΓοα βΐίαπιοο^ίΐαΐαΐ (ΐυαίίδ οδδοί «αίαΐα- 
ίίο, ςυαιη ηια£:ηα, οί ([\1ΰ^ιηVώ^ί Ιιαπιαηοΐ ιηβηΐίδ 
\ίιη οχοοιίβπδ. λαηι οοιηηιοναή, ([αοιΐ ίίΐβιη ναΐβΐ 
αορί?/•ίΐίΓ/;α/ί,ίη δαοπδ ΙίΙΙοπδ βύάτη ραιαίακϋ ^'ι^ηχ- 
ΓιοιιΙίοηοιη 1ΐίΐΙ)βΙ,δίοιιΙ οαηι (ϋϋϊΙιΐΓ °^ : €οιητηοΐ'οαΙην 
ιηαι'β ΰΐ ρίοιίΐίΐάο β/κδ ; ^αηάοΐιιηί οαιηρί €ΐ οιηιύα 
(μιχ χη €18 8ΐΐ}ΐΙ. ΚΙ Ιιοϋ ί^ίΙαΓ Ιοοο ροΓ ϋίαιΐ ίιΐΓία' 
ία €8ί, βίιηυΐ οδίοιιάίΐυτ οΐ οχδΐιΐΐαίίο, οΐ ΓοΓνοη- 
Ιίδδΐιηυδ αάιηίΓαικ]» ίΐΐίαδ αηίιηο) ίιηροΐαδ (αιη 
ρΓορΙϋΐ* δΙιιροΓβηι, Ιυηι ρρορΙβΓ ρίαυδίιιιι αιΐ ίΐΐα 
Ι)οί ροιίοηία, ηηα Ιαιιιοιι οαιη ου, ί^αί ιηαχίιηο καύτην Θ»οΰ συγκατάυασιν άκούουσα. Δια -ταΰτι 
και ποταπό; αν εΓη, ώ; μέγα; δ ασπασμό;, χαΐ κάτω 
τιθει; άνΟρώπειον διελογίζετο νουν. "Εστί γαρ παρά 
τγί Οε'4 Ρρ^φξ το σαλεύεσΟαι, Β ταύτδν ούνατακ 
τφ ταράσσεσΟαι, και χ«ρα; ίννοιαν ύποφαϊνον, ώ( 
το, ΣαλεύΟ>5τω ή θάλασσα και το πλήρωμα αύ- 
τη;• χαρησεται τα πεδία και πάνχα τά έν 
αύτοΤ;. ΚάνταυΟα τοίνυν από γε του Βιεταράχ^Οη 
και ή άγαλλίασ•.;, και το τη; Ο^υμασ'ας εκείνης 
ψυχή; Οερμότατον εμφαίνεται έξαλμα προ; ^χπλη- 
ξίν τε και κρότον των του θεού τεραστίων μβτά γβ 
ευπρεπέστατου του φόοου. Ει γαρ απαράμιλλος την 
άγηίοίΊ ή υάνσεμνο;, και έαυτζ μτ,δίν είχιν φ &>| 
συνδρψη μή και Ικαν ώ; εχειν προ; θεοΰ σφόδρα οοη«;ΓΐιοΙ)αΙ, ΓονβΓβηΙί ιηοΐιι (08). Εΐ8Ϊ θιχϊιπ ϋΐα Ο φιλεΤσΟαι* άλλ* άνθρωπο; ήν, Ό; έ'•/ει προ; θεδν ως υπιΐϋοιιΐίκιαΰ δαηοΙαίηοοιηριίΓαΙίίΗ ραΓίΙαΙο ίϋΙ^,'ΟΓοΙ, 
οΐ ηίΐιίΐ ΐη δο 1ΐίΐ1>βΓθΙ, ΐ|αο^ νυΐ Ι)ι?υδ ίρδο οοιίδρί- 
οίοπδ ρΐ'ο ιαιτίΐο ΥΰΙΐΰΐηβηΙΟΓ ηοιι αιΙαιηαιχΊ ; αδί 
Ιιοηιο βΓίΐΙ, ςιιιί ηοηιρβ αιΐ Ποιιιη «ο ΙυώοΙ, ιιΐί &ι1 
νβΓίίαΙοιη ^η^η^α^^υ1η, ςαοιηαίΐηιοίΐιιιη βΐίαιπ ριο- 
ρΐιοΐα ίη ηιοιιΐίδ οχοοδδΐι ρΓΟίιαηΙϊανίΙ (09). ΜοιΐΙο 
ί^ίΙϋΓ βα (Ιο οαιίδα τοιηρίαηβ ^ηαυ^^ια1^1 αΓΐ)ίΐΓαΙ)Λ• 
ΙιΐΓ, (Iαο^ νοηΙοΓ,αη^ιΐίΙοδ 1ια1)οηδ Γιιιβδ, ίΐΐιιιη ίΐπί 
ίιΠΓηβηδυδ βδΐ βί ίιιΓιηίΙϋδ, οοηΙίποΓβΙ, (Ί οίΐια 
οιηηβ ιπίΓαουΙαια οδίΐο ρυΐίώαΐ, ί1ιιο^ ίαοΙοΓ οιιιη 
ΓαοΙαρα δτιαηονηια ίΙΙιίπι ουιηπιυπίύπβιη ΐηίιοΐ. ΕΙ 
ςυίίίοιη οαπα ϋυιρϋδ οοηδίϋΰΓαΓθΙ,(ΐυο<1 οχ Ιιίδοο ίη- 
ίίηιίδ οδΙ, οΐ β ΙαΙο οοιηραοΐαηι, αΐί^αο ο ραιοηΐο προ; άλγ^Οειαν ψεΰδο;, χαΟά που και προφητική 
διορίζεται έ'/.στασι;. Δι' έκεΤνο τοίνυν καινότατον 
έπ'.ε-.κώ; φετο, τον ύπεράπειρον γαστέρα, Ρρ»χν 
πέρα; εχουσαν, ένεγ/.εΤν και Οαύματο; πέρα διε- 
νοεΤτο, την καιν/,ν συν τω τεχντ^ματι κοινωνίαν 
του Π)άστου. 'Έ(ο; μεν ούν προ;* το σώμα, δ'τι των 
κάτω, και του πηλοΰ, και του παραοάντο; έσχ,όπει 
γέννημα εκείνου πατρδ;, φοβερον ένόμιζε τήν 6ψη- 
λήν αγγελίαν έκείνην, και ήν όλη Οάμοου; μ,Εστή, 
δ πω; έκ π γ, λ ου, και οΤον ή πτώσ-.; κατίϊξε σκεύος, 
αίρα τοιούτον, τον άχίορητον έ'ννν; χωρήσει" χαΐ 
ήν πάντω; το διαλογίζεσβ::! άπο γε τζ; έννοιας 
εκείνη;• Ότε δε προ; τήν εαυτή; ψυχήν, 6'τΓως •^Ιιΐΰ. Ι, 20. " ΡδαΙ. χον, 11. ΑηΙ. ΒαΙΙβπηί ηοί». (07) ΠίΒΟ οιιιη δΐιρβποπ οοηί,τιιυηΐ δβηΐβιιΐία Ο 
(δϋρ. § 10), ίΐϋίΐ Υίρ^ίο ϋοίρατα ρν'υηα ρο8ΐ Ρι'Ίηαηη 
οοΙο1)ΓαΙαΓ. Α[)ΙΪ5;ϋίπ;(ί υογο ο.κΐΐ'ΐη οιιηι δαΙπΙαΙίοπο 
ίίοοίαηΙαΓ, 411:1 ίΐ1)ίιημ 1*) οοΙοΙ-ΐΜία (9-ί οΐ'αΙία ρ!::ηα, 
ΟικυίΓΐΜ^ι.ίΐ βηίϋΐ «ϋίίίΐ ιι Ιιιπι ηοιι ίίίΐ, ηίΐΙηΓίΐ1ίΙ»ηίϊ 
(]!ΐϋ(ί»ιο (Ιοπί<ι *ίαηοΙϋί \ΊΓί;ίηί;> πιιίπκιιη ηπΓυηι ίη 
ηιοιίικη οχοοΙίιιΙ-Λ^ο ; ίΐΐιϋνίπίί; ιηαχίηιο (•1ιηι•ί>;ϊη(ΐ1ί- 
1)115 Ιι•ίΙ)ΐιοηιΙι.ιιη ρίαιη» υ^Ι «ίΐΐυ«1 ρΓ.ι> ηοαίίδ οιηιιΙ- 
1»ιιλ ρ.ιυρία:^ Λίΐ Πί'ΐιιη ;ΐν:("\>ΜΜ•".1.!ϋηο ροΓΓΟίΙΙμΊΐο- 
Ηοοι-ο ΙΐοίίΙ, οη]ιΐΝηυ)•ϋ οχ ιηοηΐο ιΐοοίοπιιη Γαι^ρίΙ 
<ί)\ι'ί;*' ηΙΐΊΐί'ηΊα (\\ΐ'*η Λα νίΓ;/ίηο ρηΐ'ΐΙίΓίΐΙιπ'. Ταΐίδ 
ί ιΓΐίϊΐ ΐηΙο11ί;;<Μϋ1ίΐοηπΐϊ^ίΙ,(μιαι•Γ(';ιΙηΐ"ΐΓπηΊ ϋΐηηίυπι 
υλθΛί11οηΙίϊ^ί:ΐιυ•\'.ϊΐ «ριαπιπικ; {^κιΐίαιη Μ.πίίο ρυαίία νίοβπΐ : ο]αδπιοιϋ βΓί50 ^νηΐίαιη αη^βΐίοα δίΐΙυΙαΠο 
οηυπίίίΐΐ, ί]αίΐ ΜαπίΌ δαηοΙίΙαΗ ΐΓίί)ααΙηΓ ηοη ιηο(]ο 
οιί|^ίη;ι1ίίί, ηο ύίίΙΐΜίυΓί», (ΐα;ιιη οαΊοϋίοδ δρίιίΐα^ 
οοη«1ίΙ,ίοηί^ ίνιΐϊΓΐΙ, ί>οι1 ίιι ίρ^^α υιί^π'πο δ;ιηοΙί(αΐ6 
(ΐιΐίΐΐίΐίοΐ αιι.'.^οΙΙΐΜ οιΐιίηοηΙϊοΓ. 

(0.^) Πίρο ί^αΜίΙίπ8 ί'οΓίο (|ηαπι νοητίίί (ίίϊ^ρπίαΐίΐ 
νί(1(;Ι.ηιηΙιΐ[• ; αΙ οΙπγοΙ. ίη ^^^^.ιαηί ^πΙίΙίπιίΙοΓ ΡαΙτοβ 
(1ί* ϋιΜ ΜαΙίΰ 8οιΐϊΓΐϊ>>^Γ, πΐ <|ΐΐ'...1 η';.Ί)ΐ1ΐ5ί>ίαιυηι 
οιαϋίαηι νί(.1«Μ'θΙιΐΓ, ί(1 ιΐο ϋΐα Ιοη• ιιιΐιιιη αο ρΓα?<1ι. 
οαηίίπηι υ^ί^ιο οβηδΟΓοηΙ. 

(0<.)} ΥίίΙοΙιΐΓ αιιοΙοΓ ρΓΠί οουΐί» I1α^ι1^ί;50 ιΊ1υ(1 
ρπαΐηιί οχ ν, 11 : Ε()0 ά',νί ίη οχοαί^η ηινη : Οτηπίδ 
ϊιωιιο πκηΊαχ, 03 8ΕΚΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΠΙ^Ε. 94 

άσπιλον, δπω; ύπίραγνον εσωσεν, δ'πως άπαν Ι^λεγξε Α ίΐΐο ρΓίΒναποαΙοΓΟ άαοΙαπι,ΙιΟΓΓθΐκΙαηϊ αΠί^αΐί! ρΓ®- 
πτερον ταΐς υψηλβϊ; άναβάσεσι της καρδίας εις οοΐδαπι ϋΐαηι αηηυηΙί^Ιίοηβιη οοηδοΐαΐ, αο ίοΐα 
ϋψος άναπτασα ούράνιον, τήν εκπληξιν 6ποχα>ρεΐν βΙαροΓβ ρβΓ0β11β1)αΙϋΓ, ςιιοιηοάο να5 ΙαΙβϋΐη,αΙίίαβ 
Ιδίδου, καΐ Ιαυτήν άταράχως υττετίΟει τψ μηνύ- αύοο ίιΐ3ϋρβΓΐαρδαουηίΓαοΙιιπι(1),ίΙΙιιηίΐ δοίϋοοΐ Ιΐ'β- 
ματι' και, Ίδου ή δούλη Κυρίου, έβόα• γένοιτ(5 ιηβηάαηι αίςυβ ίηοοπιρΓβ1ΐθηδϋ)ί1βπι ίηΐΓίΐ δβ οοιη- 
μοι κατά το ρήμα σου. ρΓβΙΐθΠδαΓαπι βδδοί ; βΐ βχ Ιιαο ρΓΟΓδϋδ οοιπδίίΐβ- 

ΓαΙίοηβ βΜΐ, ςαοά {άο δαίυΐαΐίοηβ ίΠα) οοβίΙαΓβΙ. ΑΙ οιιιη αοΐ δυαιιι ίρδίαδ απίπιαιη οουΐοδ οοηνβΓίβΙαΙ, 
ίίΐιοιηοάο δοϋίοβΐ βαιη ίιηιηαοϋΐαΐαηι, ςυοιηοάο ραιαπι ρΓίκ οηιηί ρυιΐΐαΐβ δ6Γνίΐ1)αΙ, ςαοιηοιίο, οογ- 
ϋΐδ αδοβηδίοηί1)υδ βά οαΊβδΙβιη βνοοία δυΜίηιίΙαΙοηι, ουίπδνίδ νυΐαΐϋδ οπιηβδ 1οη§6 ρροϊΙβΓβΓβάβΓβΙιΐΓ, 
Ιυηο άβιηυιη νοΙιοιηβηΙοΓη ίΙΙυιη Ιιοτγογοπι <^^η1^ιιβ^ίιι, αο δοάαίο απίπιο 56 ϋδ, (ΐαω (1οηαηΙί&1}αηΙαΓ, 
8ϋ1)^^^^^^)αI;; βΐ, Εβί'β, ίηςαίΐ, αηβΐΙΙα Οοιηιηί ; (ΙαΙ ΐπϋιί ββαιπάιπη ν6Γΐ)ΐιιη Ιηητη^'^, 

ΙΕ'. ϋΤμαι δε ώς εΤχεν αν και έκ της ημετέρας XV. Ε{Ζ0 νοίΌ δίο δβιιϋο, οχ Ιιυιηαηα ίίαοΓ[ΐιο 

συνθέσεως ή ύπεραμωμος βραχεΤαν ύτιανοίγειν 0^- ηοδίρα 0ϋίΐ§ηΐϋηΙαΙίοη6ΐιαΙ»υίδδβΐΠαιη ρΓίηοιηηί1)α3 
ραν τψ ύπερφυεϊ άιττασμψ. ΚαΟάπερ γαρ ήμΤν μεν ίΐϊΐιηαοιιΐίΐΐαπ), ({αο αά δαίαΐαΐίοηίδ ίΐΐίιΐδ ιαΐΐοηθηι 
υπίρ λ<5γον 6 της ψυχής και σώματος σύνδεσμος, β ίη^-β^ΐϊ^^^ύ^ι™ ί^^ί^^βηι δί1)ί αοΙίΙιίΓη αροπΓβΙ. ΟαοΓη- 
πασι δε δμως λογισμυις τήν τοιαύτην άνομολογου- αιΐιηοιίαϋΐ οηΐηι αιιίιηΦ ουηι οοτροΓΟ βθΐι]ιιηο1ίο 
μεν συνάφειαν οΰτως βν και περί της μείζονος ποδίΓδο (|υίί1βιη πΐβΐιΐίδ οαρίυαι οχοοίϋΐ, νιϊΓαηιΙα- 
ένεν<5£ΐ συλλογίζεσΟαι κοιν<υνίας, ού μικράν έκτης ιηοη οοη]ιιηαΙίοιΐϋΐη 11υ^αδη1ύ^1^ οηιηί1)υδ αιιίηιί δοπ• 
έκείβεν συμουΐας και πΞρΙ του καινού τοΰδε μυ- δί1)αδ οοηΓιΙβιηαΓ ; δίο 6 1 ιΐο ρΓΟΟδΙαηΙίοπ Ιιαο οοη- 
στηρ'ου νευσιν ποριζομένη. Έμοι γαρ δοκεΐν, και 3ϋηοΙίοηβ Γαΐίοοίηαικίαιη ταΐα, 1ΐίΐυ(1 ηΐθάίοοΓβ βχ 
ουχ ώς το ποικίλον 'ίνα μ4νον διαδεΓ/ΟίΙ της του ΙιαιηαηοΙιοοοοιηροόίΙοααχίΙίαηίΐ αίΙΙΐϋίοΓίυοίίαβηιγ- 
Δημιουργοΰ σοφίας άφατου, τήν διττήν άνθρωπος δίβπο αδδβιιΐίβηάαπι 8ί1)ί οοιηραΓαΙ)αΙ. ϋΐ θΐιίηι ιηΐΐιί 
ει'ληοε σύνθεσιν, άλλα καΐ του μυστηρίου τούτου νίύοΙαΓ, ηοη ίάβο ΙαηΙαιη Ιιοιηο βχ (ΙυρΙίοί δα1)δ1αη- 
ενεκβ μι/.ραν έαυτώ πίστ.ν όπως παρ' έαυτοΰ συν• Ιία οοιηροδϋυδ βδΐ, υΐβχ ναποΐαΐβ ορβπδ αρραΓΟΓβΙ 
εισφέρ^. Και ε•γβ μη και δια τουιον τον λ(5γον, ίηαΐΐΜΙΐΒ αο ηιιιΐα/ΌΓηιί8 8αρΐαιίία ^'^ . ΟοηιϋΙοπδ ; 
ώς ό έμός λόγος, άνωθεν ή ανθρωπεία διεπλάττετο νβΓυιη βΐίαηΐ ρΓορΙβΓ Ιιοο ιη}'δ1βηϋϋΐ, \ΐΙ δοίΐίοβΐ 
πραγματεία, ουκ &ν ό χόΰς εδέησε τψ θεψ, ώς δν δΐ1)ί ίρδί Οάβιη αΐίςυαιη βχ δθ ίρδβ (Ιιοιηο) Γαοβί'βΙ. 
έκ τούτου το βραχύ τι παρ' αγγέλους φεροιμεν ΕΙ δΐί^υΐάβαι, υΐ ηιβα δβ 1ι&1)θΙ ορίηίο,ηοη ίη ίδΐυιη 
άλλ* ίμεν 'άν τοις άύλοις προσθήκη, μικρά ης Γσως ςηοςαβ Ωηβιη Ιιυπιαηϋΐη Ιιοο οοπιροδίΐιιιη ίαίδββΐ 
ετέρα τάξις, και της γης δίχα. Ο ρΐαδίηαίαιη, Ιιαιίίΐ οριΐδ Οβο ΓαίδδβΙ; ρυΐνοιβ, ιιΐ 

Γ&Ιίοηο Ιιυμίδ ραυίο ιηίηοΓβδ βδδβαιιίδ αϊ) αηββίίβ ; δβ(1 ίΐΏηιαΙθΓία1ί1)ΐΐδ 8ρίπ1ί1)αδ, αΐίαδ ςαίοίαιη Γογ- 
^αδδο ΙιαίΏίΙίδ, Ιβιτο) Ιαιηοιι βχρβΓδ ογ<1ο, α<1(1ί1ί Γιιίδδβιηαδ. 

Έτι δε κχι εΐ μηδέν προεισενεγκύντβς (τί γαρ ΡΓίΒίβΓοα δί νβΐ (1ααη^ο ηίΐιίΐ ηοδ ρΓΟϊδϋΙθΓαιιιαδι 

ουκ δντες είσενεγ/.εΐν εΓχομεν) ; τα υπεράγαΟα σπλάγ- (ςαίίΐ βηίιη ρΓΟίδΙαΓβ ροΐυίδδοιηυδ ςυί ηοηάυιη βρά- 
χνα, δια τοΰτ' αύτο μόνον και παρήγαγε και φιλ(5- ιηϋδ ?) βχ ίιηιηβηδΟΒ 1)οηΐΙαΙίδ δΐιο) νίδοβπΐ^αδ ηοδ 
τιμον παρέΟηκε τράπεζαν, τήν Ις ούρανοί3 και γης Ιιαο δοΐα (1β οααδα (2) β ηίΐιίΐο βίΐυχίΐ, βΐ πιυηΐΠ- 
και των έν μέσψ ποικιλίαν τε και δαψιλειαν, τίνων οαιη ηο1)ίδ νβΐυΐί ηιβηδαηα, οιηηίιηοιία 1)οηθΓΐιιη 
ουκ αν άπολαυσαι γένοιτο δωρεών, φίλα τω ποιητίΐ οοϊΐβδίίαιη οί ΙβΓΓβδίΓίιιπι βΐ βΟΓίιιη, ςαο) ίηΙβΓΠίβ- 
διαπραξαμένοις ; Και το διειδέστατον οδν εκείνο άία δΐιηΐ, νβπβίαΐβ βΐ οριιΐοηΐία ΓβΓβΓίαιη αρροδαίΐ, 
σκεύος, ή ύττερένδοξος, έπει μηδέν εΤχεν έννοεΤν, δ ςαίΐίΐΐδηαπι, ηνίοϊδο, ^υη^δ Γΐ'ϋί ηοΙ)ί8 ηοη (ΙαΓβΙιΐΓ, 
μή φιλοτίμως εΙς άγνείαν προσάγαγε τψ Λεσπότ([ΐ, δί ςιιω οοηιΙίΙοΗ αοοβρία δαηΐ, ρβΓΓιοοί'βηιυδ ? ΕΙ 
ούδ' αν είχε πάνυ διαπορεΐν, των υπίρ νουν έαυτήν ίΠαίΙ ί^^ίΙαΓ ναβ ηίίβηΐίδδίηΐϋπι, ΥΙγ^ο, ίηςαααΐ, 
άκούουσα λειτουργόν. δυρβΓ οπιηβδ ^ΊοΓίοδα, (ΐααηοΐυςυίίΐβιη ηβο ιηβηΐβ 

ςαίάοΓη ςαίιΐρίηιη νοΙνβΓΟ ροδδβΐ, φΐοά δαποπιο οαπι ραιίΐαΐίδ δΐυοίΐο ηοη οίΤβΓΓβΙ υοηιίηο, ηίΐιίΐ 
βαηβ ΙιαΙ)β1)αΙ, οιιγ, ααιίίοηδ δοιηβΐ αά η1^πίδιΓαη^1υη1 ίηβίΓα1)ί1ί1)ΐΐδ πι^'ϋίβηίδ βίοοίαηι, ΙαηΙορβΓβ ΙΐίΒΓβηβ 
αιηΙ^ίββΓβΙ. 
Ιζ\ Πλην δια τον λόγον έκεΤνον, δ'τι μηδ' δ'σον XVI. νθΓαοΐΙαίΏβη οαηι ΙιαΙ)ϋα ταΐίοηβ ίπιπιβηδΐ 

^^ 1.110. (, 38. •8 ΕρΙιβδ. III, 40. 

ΑηΙ. ΒαΙΙβπηί ηϋ[ίΐ3. 

(1) Υίιΐβ, ςααπι αρίβ νίΓ^ίηίδ ΒβίραΓηο οοηάίΐίο- Ο ροΓο, αυο(1 ηοη ναδ ηιοιίο ΙυΙβαπι αρραΓβΙ, δβά 1η- 
ηοηι αααοΓ (1οδοπ!)αΙ. ΓαΙβΙιΐΓ βηίηι, ίΐίαπι Αά.Έ δΐιρβΓ /α;35« οοτίρ-αο/Μτ/ί, ςαίρρβ Γ[υο(1 ρΓα)ΙβΓηαΙιΐΓα- 
ΥΐΓί^ΐηοιη ρΓοιΙ,ιπιαΓβ : Μ ίιύφάΐηϋΐιη^ οοηηβρία ηοη (2) Εχ δβηίοπίία ί[,Μΐα. ;ιυο1οπ5 ηι>'5!(•πηηι ίιιπίΓ- 

/■«/, βΐ ϋοΐαηχ ιιοη ΰοηαβρίΐ ίη ρϋθ€αΙΐ$ τηβ ϊηαΐβν ιηοα ? ηαΐίοηίδ δοοραβ 1'αίΙ, ςιιβιη δίΙ>ί ίη οοηαβηιΐο ίιοπιίηβ 
ΡΓϋ^ναποαΙοπδ Λ ^ίΌ ηβηιρο ίΠίαιη οο^'ηο$οίδ ίη οογ- Βοα^; ρΐίϋ^ΐίΐαίΐ. 98 ΙδΙΟΟηΐ ΤΗΕ8δΑ1.0ΝΐεΕΝ8Ιδ «β ίΙΙίιΐδ, ςαο Οβυδ αϊ) 1ιοηιίηίΙ)αδ (ϋδίαί, ίηΙβΓναΙΗ Α λογίσασΟαι θεού ιτρος άνθρωπου; το μέσον, ήν Λ ηαΐΐα δαηβ Ιιυπιαιια; ιηοιιΐίδ νί ρΓΟ άΐβηίΐαΐβ άίηιβ- 
Ιίβηάί, ΥΐΓ^ο ςαοΒ υ1ί(ΐιιβ Ιιοωο οι-αΐ, ί(1 ςαοά ίη 
ιηγϋΐΘπο ΙιοΓΓθπάαιη οϋΐ, ^ο^^^^^^αΓ^ι, εΐ ταΓδυβ 
αηβοΐίοαιη αικίίΐ νοοοπι : Νβ ΙνηεαΒ^ ΜατΊα; ίηνβ- 
ηΊεϋ ΰπίτη (βναΐίωη αρικί ϋβατη ^. Νυηο (Ιοηιυπι ίη 
πιβιηοπαηι ϋ»'ΐ1)ποΗ Γβάίί ηοπιβιι νίΓ^ίηίδ. Οορο- 
δαοΓαΙ βηίιη (^αυά §θδΙα1)αΙ βααιίϋ ροπίΐαδ ; αο νβΐ- 
υΐί 60 (ΙβροδίΙο ίαοίΐίαδ Ιιαίΐίαπι (ΙαεβΓβΙ, 1ί1)6ηαδ 
βαπι αΙΙοςυίΙαΓ ; 6ΐ Νβ ίαηβα8, ΐη(]υίΙ, Μαήα, δαο 
ίΐίαιη δείΐίοβΐ ηαηο ηοιηίηβ οοωροΐΐαηδ. 

ΤΓβιηοηίΙυιη βαηβ πιγδίβπαιη, βΐ ΕίΙηιίΓαΙίοηίδ 
ρίοηαηι ! Νβο ίη ηαίαπδ οΓοαΙίδ τορβΠΓβ βδΐ, ςαί 
(Ιο ίΐΐο, υΐί ραΓ βδΐ, .)αιΙίοίαπι ΓβΓΓβ ςαβαΐ. Τα νοΓο 
δοΐα, ίη(|αίΙ, ο Μάπα, ηβ ξίτηβαβ, Ρογγο ΓβνβΓβηΙίαπι άνθρωπος, προς το φοβερών έπείπερ 1ώ(>α του μυ- 
στηρίου, αγγελικής ακούει γλώττης χαΐ αυΟις* ϋή 
φόβου, Μαριάμ• εύρες γχρ χάριν παρά τφ θ(φ. 
Νυν της επωνυμίας εις μνήμην ό Γαβριήλ ίοχ^τοι. 
*Απ£θετο γαρ δν άνεΤ/ε φίρτον της χαράς, χαΐ 
ώσπερ κούφως μετά την κατάΟεσιν διαπνκύσας, 
έλευθερίως προαομιλεΐ* και, Μή φοβου, 
Μαριάμ, αυτό δή το ύνομα νυν προσε^πών. φ»ι<»-• Φοβερόν μεν ούν το μυτττ^ριον πάντως, χαΐ θαύ- 
ματος πλήρες• και ουκ ετυιν εν κτιστί^ φύνκι, Βζ 
αν, ώς προτηκε, λογίσαιτο περί αύτοΰ. Σι» δ(, 
<ρησ?, μόνη. Μαριάμ, μή <ροβοΰ. Τό προς ίχιτλι^ξιν ίΐίαπι ΥΐΓί^ίηίδδΙαροΓβρΙοηαπι,βΙπιίδΙαηι ο1)δθθΐυίο 1^ ευλαβές, τ(5ν τε σεμνοπρεπή της Παρθένου χρότον, ρΐαϋδαηι,αο νοηεΓαΙίοηί οοη]υηο1απι βχδαΐΐαΐίοηβηι, 
ηαηο βαΙ)Γίβ1 ΐΊιηοτβίπ νοοαΐ, ςαοπιαάαιοάϋπι βΐ 
Όανίά άίχιΐ : ΕχεηΙίαΙβ βί €ητη Ινβ^ηονβ β•. Νο Ιο, 
ίηίΐαίΐ, ρβΓϋοΙΙαΙ ίπιπιβηδα Γβί ριαπίΐίΐαδ, ηβ(ΐυβ 
ραίθδ Ιβ αά ίαηΐο) ιη&ςηίίΐοβηΐίο) ορυδ ίιηραΓβιη 
οπιηίηο βδδβ ; ηβςυβ, ιηγδίβπί οορηβηδ οοΐδίΐαίΐί- 
ηβπι, δΙϋροΓβ &ο πιβία νίηοαπδ ; ηοςυβ ρΓορΙθΓβα 
ςαοά Ιιοπιο δίδ, ίοΓΠΐίάαηάαιη 1ϋ)ί (ΐαοηαβ νβΐ ίη- 
ρο8δί1)ίΐ6ηι βδδο άαεαδ Ιιαηβ δαίαΐαΐίοηοηι. Είναΐάβ 
ςαίίΐβπι οοη36η1αη6α 8αη(, ςυο) αηίπιο νοίνίδ, βΐ 
ρΓ2Β€6ΐδα πιβηΐβ Ιαα ηβςααΓίυαηι ίη(1ί§ηα. Νβάαπι 
οηίπι Οοαιη Ιιοηιο ΓβΓΓβ ναΐβαΐ,δΐια^ηβ ίρδίαδ οαΓηβ 
ίΐΐυπι οίΓουπινβδΙίΓβ, ςαί βδΐ αηύοΙη$ Ιηηιΐηβ 8'ίοΐίί 
ν€8ΐίηΐ€ηΙο''^, δβά ηο ιηο(1ίοαπι ςαίάεπι ρρορβ αοεβ- 
άβΓβ αά ίΠαπι ροΐβδί, ουί αά^ίαπί τηίΙΙία τηίΙΙχηπι αη;:β1θΓϋπι, βΐ ιΙβϋί€8 ιηίΙΙίβΒ οβηίβηα ηιίΙΙία ηιίηί- ^ £{, καΐ τήν μετ' αιοο^ς άγαλλίασιν, γ<$βον 6 Γαβριήλ 
ένταυΟα καλεί, ώς και Δαβίδ, Άγαλλιαοθκ, ιΤαΐν^ 
αύτίμ έν τρόμφ. Μή ουν ξενίζου, <ρησι, ττ,ν 6ΐΕΐρ- 
βολτίν μηδέ νόμιζε προς τηλικαύτην ά^υνχτως 
Εχειν μεγαλειότητα• μηδέ, της τελετής άγορώσβΐ τό 
μέγεθος, ήττων έκπλι{ξεως γίνου καΐ φόβου' μη^• 
οτι ανΟρΛ>πος, διά τουτό σοι και ιροβερον ή ά^ύνβιτον 
ο*Όυ τον άσπασμόν. Ηάνυ μίν ούν τά εικότα λογ{ζ^, 
και της σης υψηλής άξια διανοίας. "Ανθρωπος μέν 
γαρ μή δτι γε θεόν ένεγκεϊν, και ώς χιτώνα τήιι 
Ιαυτου σάρκα πέριβαλεΐν τον ανάβαλλε μινον τό 
φως ώς Ιμάτιον, άλλ* ούδΐ καταμικρόν έγγίσαι δύ- 
ναται, φ παρίστανται χίλιαι χιλιάδες άγγίλων, 
χχΐ μύριαι μυριάδες λειτουργοΰσι, και άπο κροο• 
ώπου της δυνόμεως αύτου πάντα φρίσσει χαΐ τρέμιΐ• δϊ, ουκ ο^δα 8ΐΐ'αηί '*, οΐ β οοηδρβοΐα νίΓίαΙίδ θ]αδ ΙιοΓΓβηΙ οπι- 
ιιία οΐ οοηίΓΟπιίδοαηΙ. Τα νοΓΟ, ςιιοιηοιίο βΙοςααΓ 
ηοδοΐο, ηοη Ιιοπιο βδ, ηοη αη^οΐϋδ, δβιΐ αΐία ({οϊβ- 
(Ιαιη ηαΙαΓα δυ})1ίιηίθΓ, βΐ 6]υδηιο(1ί, εαί ροδΙ (Ιίνί- 
ηαηι ηαΙαΓαπι ηίΐιίΐ νβΐ ςαοαά αΐίςααηι δΐηιΐΐίΐυάί- 
ηβιη οοπιραΓαΓί ίΐυοαΐ (3). ΡΓορΙοΓοα 1ί1)ί υηί, ο 
ΜαΓία, ηυηΐίί ιηβί εοΐδίΐυιΐο ίοΓΠΐίάαηάα ηοη βδΐ. 
Νοο^αβ οπιηίηιοάα νίΓίαΙίδ ΙαοΒ ραπίαδ Ιαπι άίνίηο 
ίπιραΓ 6δ( ηαηϋο : ηθί^υβ αιΙπιίΓαηίΙαδ αηίπΐΰβ Ιυο) 
δρΙβηάοΓ ϋδ, ςαο) ηαηΙίαηΙυΓ, αιΐηιίΐίβηάίδ ηιίηυδ 
οοη^ΓυίΙ : ηβ(|α6 ριιΐϋΐιπίαιίίηοηι Ιααπι δβδβ ίηάί- 
•8 ιυο. Ι, 30. β» Ρδαΐ. π, 11. 'Ο Ρδαΐ. απι, 2. '* Βαη. νιι, 10. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβήηί ηοΐοε. πώς άν ε*'πω, ουκ άνθρωπος, ούχ 
άγγελος, αλλά τις υψηλή φύσις οτέρα, και οΓα μηδκ 
προς παράδειγμα μετά τήν θείαν παραβάλλισθαι 
φύσιν. Αιά τουτό σοι μόν^, Μαριάμ, ου φοβερον τ& 
της έμής αγγελίας ΰψος, Ούχι το πάναγνον της σης 
άρϊτΫ.ς προς τηλικοΰτον άνεπιτήδειον μήνυμα* ούχΙ 
το λαμπρον της ξένης σου ψυχής τήν υποδοχήν απω- 
θείται των ευαγγελίων• ου το σον κάλλος άνάζιον 
6 δημιουργός έαυτοΰ θεσπίζει• ου το φαιδρόν τζς 
σης άγλα\ας παρέδραμεν ό παντέπόπτης• ού τλ 
διάλαμπρον της σης καΟαρότητος άπροσπέλαττον 6 
υλάστης Ιαυτφ ψηφίζεται. Μή φοοου λοιπόν, Μα- (3) Ιη ΟποηΙαΙίδ ΕεοΙοδίο) δαοπδ οΓΩοϋδ ηοη ταΓΟ Ο βα» βπιίηβηΐία ^χιχάαιη ιιαίννα ^ηΙΙυηίον (ϋοοπιίΑ οιτυπ'ίΐ («]ϋ?ι άα γθ ίη ΟοιηιηβηΙαπο), αΐ Οβίραπα 
νοί Λη'^βΙΊ, νοί Ο/ίβηιΙίηί, \α\ 8βΓαρΙηηί ίβη'68ίί'ί8 
ιιοιηίηβ οΙοδί^'ηβΙιΐΓ. ()αο(1 ςαίιΐβιη, υΐ ηιαηϊΓοδΙαηι 
βϋΐ. ηοη βο δρβοΐ.'ΐΐ, αΐ 1)6&11δδίηιη) Ώο'ι βοηίίποΐ 
ΙιυπιαηίΒ ηαΙυΓΟ) νβΓίΙαδ (Ιεηβ^βΙυΓ, οιιηι β οοηνβΓδο 
88. ΡαίΓΟδ αά Ιαβηιίαπι αάνβΓδυδ ρΙιαηΙαδίαδΙαΓυηι 
(ΙοΙΙτία (Ιοηιίηίοο) ίηΰαΓηαΙίοηίδ νβΓίΙαΙοιη δυΙ>ίη(1β 
νίΓ{^1ηίδ ςαοςαβ ηιαίπδ νοΓαπι ηαΙαΓαηι Ιιαιηαηαηι 
ρΓορυμηαηάαιη δίΙ)ί αδδΐιπιαηΐ ; 56(1 αΐ τβιηοΐίδ α νβ- 
Γίδδίπια Ιιηηΐίΐηα ίΐΐίυδ ηαΐυπα ίίδ οπιηΙΙ)αδ, ςυο) ίη 
ιΙϋΓίβεαδ ΰβάαηΐ, β.ίυδηιοίΐί ίΐΐί αδδΟΓαΙυΓ ηο1)Ι1ίΙαδ, 
ου]αδ ^ΓαΙία αη^βίαδ νβΐ ε)ιβΓυ1)1ηι, ροΐίαδ ^υαηι 
Ιΐϋπιο, νίάοΓί ίΐαβαΐ. ΑίΓίαί βαηκίβηι οΐ) οααδαπι 
ιηβΐ'ίΐο ΗΐιοΙΟΓ ηο^ίΐΐ νβΐ αη^οΗ^ Μαπαηι οοπιραΓαη- 
ίΐίΐηι οδίίβ. Βί οηίπι (ςαοίΐ οχ δοηίοηΐία οπιηΐυηι 
ΡαίΓαπι ^^βη1αα^ιυΓίιΓI^πηαι), Υίτ^,Ό ρΓο ηοΐίΐΐίΐαΐίδ βδΐ, οκί ρο8ί άίν ηατη ηαίηναηι ηιΗίΙ νοί ^ιιοαά βχί^ 
ρναιη αΐίφαηη 8ίυύΙίΙηά\η€ίη ϋοηψανανί ρο$$ΐί ; 
βοίίβηι ρίαπβ ίηΓΟ, (]αο ΙιοπιίπΙΙια^, οΐίαηι αιι^6ΐί& 
αεοβηδβηοΐαηι βδδβ η6μα1)ίΙυΓ, ιιΐ Ιοουηι δοΐί 8ΐ]^ί 

δΓορπαπι ΟΓβαΙϋΠδ οηιηίΙ)αδ δυρβποΓ, υηί ααίοιη 
βο ίηίβποΓ, δβΓΥβΙ. Ουιη νβΓΟ β3αί»ηιοι1ί Ιιοιηο α<ΐ60 
αΐ) Ιιαπίι'ΐηο) ηαΐυνα) νίΐίΐαΐβ 1οη;{β (1ίδοβ(ΙαΙ, αΐ βΐ 
ηοΙ)ίΙίδδίπι;υ οαΊβδΙβδ ΥίτΙαΙβδ αά βαπκίοηι εοαιρα- 
ΓαΙω νίΙβδββΓβ (Ιίεβηιΐ» δίηΐ, ςυίβηαηι δβπο βΐ ϋίιιά 
(1ίδρυΙαη(]απι οβηδβαΐ, αη νίΐίο ίΐΐο, ί]ηού αΙ)ί6ο(αιιι 
ηαΙυΓατι ηοδι^α^ηιαηιορ^^βα1)^β^ι10ΓΟIην^I^ΟΓβΠ1^ιιιθ 
βίΤβεΐΙ, μΙοΓίοδίδδίηια ΥίΓμο βχϋΐΐίοπΐ <1βΙϋΓριιΐα? 
ΡΓίΚδβΓίίιη νβΓΟ ςυο(1 δί ςαίίΐ βχμπίδ^β (Ιβ νίΓ§;ίηί8 
βχεβίίβηΐία πιοχ ααεΙοΓ οοηιπιβιηοΓαΙ, ίη ριιήΐαίίί 
1ίΐα(1βδ βίΤϋηάαΙϋΓ, Γ|ΐιαηι ΙιοΓΓβικΙο ίηοαΓηαΙί ϋβϊ 
πΐ)'δ(βΓίο ραΓβηι αΓίιτηιαΓβ ηοη (ΙυΜίαΙ. 97 8Ε[ΙΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 98 ριάμ• εΰρες γάρ χάριν παρά τψ θεψ. Δικαστήσ ό ^ ^ηαιη ΟΓβαΙοΓ οβηδβΐ : ηβςυβ νβηαδίαΐίδ Ιυ» Γαΐ^ο- θεός γίνεται των σων και έπ3ί ουκ εΤχεν άντ {χά- 
ριν άςίαν ευρειν ϊτίρΛ^ των τροπαίων της σης λαμ- 
πηδ<5νο;, εαυτόν ό Δεσπότης επαΟλον σοι παρέχει* 
Ου γαρ πιρατρέχει του; άΟλητάς ό αθλοθέτης• ούδε 
γέρας των καμάτων έλάττω δίδωσιν ούδε στεφάνους 
πλέκει των αΟλων άποδέοντας. Σου δε μήτε εν- 
εστώτα, μτ^τε μέλλοντα, μτι5τί ϋψωμα, μήτε βάθος, 
μήτε κόσμος άπας, μήτε τις Ιτε'ρα κτίσις, έπείπερ 
ουκ ήν άντ{(&ροπος, ή^; μόνης ά^ία εΤ, ταύτης δη και 
τυγχάνεις της άμοιβ/^ς. ΊΙ δΐ έστιν, ω της αρρή- 
του σου δόξης, ΙΙάνχγνε ! δ'τι 'ΐδου συλλήψΐ[ϊ έν γαστρι, και τέςτ^ υιόν. κα• κχλέσΐΐς το δ^ομα αύτοΰ Ίησοΰν. Ούτος έ'σται μέγας, κα• Γΐός 
Γψίστου κληΟήσεται* και δώσει αύτψ Κύριο Γβιη 18 ρΓ8ΒΐβπΙ,(|υί ΟΓηηίδοοηδρίοίΙ : ηβςαβ ιηίηπδ 
άί^ηυιη, ςυαπι αί ίρδβ &ιηΙ)ί&1, ραπίαΐίδ ΙαοΒ ηίΐο- 
Γβιη ]α(ϋοαΙ. Νβ Ιίτηβαβ βΓβο, ο Μαηα, ίηνβηίεα 
βηιγη ξίναΐίαηι αρηά Ώβιιιη. ϋβ Γβ1)υ8 Ιυίδ ]υ(ϋοίυιη 
ίβΓΓβ 3απι Οβί πι ; βΐ ςααηιΙοΓίαΐάβιη αΐίαιη ςιιο) 
ΐΓοροίίδ δρίβηοίοπδ Ιυί αρίβ ΓβδροηάβΓοΙ, Γβιηυηβ- 
ΓαΙίοηοΓη ίΐϊνβηΐΓβ ηυΐίαιη ροΐυίΐ, δβ ίρδαπι Οοηιί- 
ηιΐδ α\)Ί ρΓίΒΐηίαπι ρΓα}ί)βΙ. Νβςυβ βηϊιη ςαί ρΓΟϊ- 
ιηία οοηδίίΐυίΐ οβρίαπιίηίδ, ηβ^ΙίβΟΓβ οοτίαηΐθδ ρο- 
ΙθδΙ ; ηεςυβ ρΓα3ΐηί€ΐ ίΐΐβ άίπ1)βΙ, ςυαο ΙαΒοπϋυδ 
δίηΐ ιηίηοΓα ; ηεςυβ οοΓοηαβ ηβοΐίΐ, ςυδΒοβΓίαιηίιιίδ 
ΓαΙίοηβιη ίιβυά βχφςυεηΐ. Οιιίβ νβΓΟ ηβςυο ρΐίΌ- 
δοιιΐία, ηο(|υβ ΓαΙαΓα, ηβ(ΐυΘ αΐΐίΐυάο, ηβςαβ ριο- 
ίϋΐιάαηι, ηβςιιβ ιηυηοΐϋδ ΙοΙϋδ, ηοςυβ αΐία ΟΓβαΙυΓίΐ ό θεός τον Ορόνον Δαβίδ του πατρός αύτου* και ^ πιβΓΟβδ βδΐ Ιϋίδ ιηοηΐίδ Γβδροηάβηδ, Ιιαηο, (ίυοο 
βασιλεύσει έπι τον οΤκον Ίακώδ εις τους αιώνας, δοΐα άίβηα ίβ βδΐ, ΓβιηυηβΓαΙίοηβπι δΟΓίίπδ. Εί^Ι ααΐβπι (ο ίηβίΤα1)ί1βπι Ιυαηι, ραπδδίπια Υιγ^ο, ρίο- 
Γίαιη) ίΠα ?οχ : Εοοβ οοηοίρίββ ιη ηΐβνο, $ί ραΐ'ΐ€8 
βΐίηιη, 6ΐ νοοαΙίΒ ηοτηοη β;ΐί5 ^68ιί^η. ΙΙίο βήί ιηα- 
ί//ΐΜδ• βί ΡίΗη8 Αΐα$8ίτηί νοοαΙΊΙητ^ Η (ΙαΜί βί Ώο- 
9711721/5 ΏβπΒ Ββάβτη ϋανίά ραΐνή €^χΐ8^ €ΐ νβρηαΙΗ ΐη 
άοτηο ^α^οΰ ίη χΐβνηιιτη^ βί νερηί β^ιί8 ηοη βήί ρ.ηχ8 '''• 
ΗοΒΟ δρίβηύίάίδδίιηίδ αηίιη» Ιαοί ταάϋδ ΓβΙπΙ)ΐιΙίο 
ΓβάοΙίΙιΐΓ ; ΙΐδΒΟ 1ί1)ί βΓαΙία ρρο αδοβπδυ οορίοδ δυρβΓ- 
§Γ6(1ίβαΙβ, Οβυιηςαβ δΐΙ)ί ύβιηβΓοηΙβ ΓβρβικϋΙυΓ.ίά 
1ί1)ί ρΓΦδί§;ηα1)αΙ Ιαα ίΐΐα ίη δαοπβ ρβηβίΓαΙί^υδ 
εοπιπιοΓαΙίο (4), Γογθ δοίΠοβΙ, ηΐ α(1 βυπι, ςυί δοΐαδ 
βδί ίηαοοβδδυδ, αοοούβΓβδ, &1(ΐυβ ίΐΐί α(1 ίη1ια1)ί1αη- καΐ της βασιλείας αύτοΰ ουκ έσται τέλος. Αύτη 

τών φαεινότατων άκτι'νων της σης ψυχής ή άντίδο- 

σις* αυτή σοι της ύπερουρανι'ου καΐ Οεοπρεποΰς 

αναβάσεως ή άντίχαρις τοΰτό σοι προεικόνιζεν ή 

έν τοΤς άβάτοις διατριβή, 6'τι τψ μόνφ προσεντυ- 

χε"ίν άβάτφ και ζενοτερπή καθάπερ λε•.μώνα την 

σήν έμελλες παρασκευάσειν γαστέρα τ.ρός ο'ικησιν, 

και βατόν μεν ούρανόν τοις κάτω καινοτομήσειν. 

οΤς δΐ μή κλήρος ό χους, καινόν περίπατον υπο- 

στρώσειν την γήν. Τοΰτό σοι και ή ουράνιος υπέ- 
γραφε τροφή, 'ίν* έξ υψηλοτέρας διαίτης παραΟεΤ- 

ναι δεΤττνον εύπορήστρς τφ 'Γπερτάτψ. 

άαπι, οβα ρραίαπα ίηδοΙϋΛΐη αβάοΐοηδ δπανΊΙαΙβπι, δίηηπι Ιυυηι αύοΓηαΓβδ, βΐ ηονο ροΓίβηΙο ΙβιτβδΙπ- 

1)αδ ςαίάβηι εοΒίαιη αοοβδδα ΓαοίΙβ Γβάάοτβδ, ϋδ νβΓΟ, ςαοΓυπι δΟΓδ ηυΐΐαίβηαδ ΙβΓΓβηαδ βδΐ ρυΐνίδ, 

ηοναπι απι1>υ1α€ηιπι ΙβΓΓαπι δΐι^δΙοΓηοΓΟδ. Ιά ΙίΙ)ί οΐ οοΒίβδΙίδ ίΐΐα α(1υπι1)ΓανίΙ αΐίιηοηία, υΐ β 8υΙ)1ί. 

πιίοπ1)υδ (1ίΐρίΙ)υδ οορίοδαπι Αΐΐίδδίπιο οοϊηαπι ροδδβδ αρροηβΓΟ. 
ΙΖ'. ΕΤπε δε Μαριάμ προς τον δγγελον Ο ως ζ, XVII. ϋΊχ'ιί αηΐβτη Μαήα αά αη^ιείηιη : Οηοτηοάο 

έσται μοι τοΰτο, έπεί άνδρα ού γινώσκω ; Χύλ- €τΗ τηιΗχ %8ίηά^ ((χιοηχαηι νίηίγη ηοη οορηθ8€θ ' ? 

ΟοηοορΙυδ πιβηΐίοηβιη Γαοϊδ, ο ΟαΙ)ΓίβΙ, αο Πϋυιη 
πιίΐιί δΐηηυηϋαδ ; νβΓαπι ΙιεΒΟ αϋαπι, υΐί ραΐβΐ» νϋο) 
Γαϋοηβπι, αΐίαπιςυβ δυΙ)δ6ςυί δοΐβηΐ (ΙίδρβηδαΙίο- 
ηβπι, ου3υδ β^ο ρΐαηβ δυπι ηβδεία. Οαοπιοάο ί^ίΙοΓ 
οοηΐίη^βΐ ίά πιίΐιί, ςυοά (]6ηιιη1ία8? Είδί βηίιη εΐ 
πιαςηυπι βί α(1πιίΓα1)ίΐ6 ρΓΟΐάίείδ ίοΓβ, ({αοά ηαβεβ- 
ΙυΓ ; δΐΐ ςυοςυοΐ Ιιηευδςυβ ίη ΙβΓΓα πιίΓαΙ)ί1ίΙβΓ ρα- 
ΐΓαΙα ηονίπιηδ πιίραευΐα, ηαΙυΓαΙί ςηαάαπι, βίπιρίί- 
οίοΓί, Ιιυπιαη&ςυβ (Έεοηοπιία, βίΤβεΙίΐ ίΐΐα ΓαβΓαηΙ. 
δίε βΐ ΜογδΟδ, υΐ πιαΓβ (ϋνίθβΓβΙ, νίΓ^α ορυβ Ηα- 
1)υίΙ ; βΐ ΕΙΐαδ οίβο, πιοάιεαςυο ίηάΐ^υίΐ Γαπηα, ιιΐ 
5αΓορΗ11ι1αιη δΙβΓβΙ ;ΗαρΙιαβ1 (ΐιιοηυβ ορβ ίΐΐίϋδρίδείϊ» 
νίδυπι Το1)ίαϊ ΓΟδΙίΙυίΙ, αε νίτίαΐβ ίρδίυβίΐαϊπιοηβπι ληψιν μηνύεις, υιόν εύαγγελίζτ[^, Γαβριήλ* ταΰτα 
δΙ τρόπος οΤδεν οικονομεΤν έτερος, ου πάντως αγευ- 
στος έγώ. Πώς οΰν εσται μοι το σόν εύαγγέλιον ; Ει 
γάρ κβ' μέγα το τεχΟησόμενον και παράδοξον διαγ- 
γέλλεις, άλλ' άκολουθί^ι φυσικτι τινι μικρ^ και άν- 
Ορωπικ^, τών θαυμάτων ?γνωμεν δσαπερ έν γζ 
εΙς δεΰρο τερατουργηΟε'ντα, κεκαινοτόμηται. Οϋτω 
και Μωΰτης, θ^λατταν τέμνων, έδεήΟη ράβδου• και 
Ηλίας ελαίου και βραχέος αλεύρου, την Σαρεφθίαν 
έπ.πολΰ διατρέφων καί τψ Τωβήτ 'Ραφαήλ δι' 
ιχθύος διέθηκε την άνάολεψιν δια τοΰ αύτοΰ και 
δαίμονα άπήλασε. Και ού λέγω ράβδον, ή *χΟ''>ν, ή 
τι τών λοιπών έκεΤνα διενεργεΤν τα Λαμπρά, αλλ* τι θεός παραδοξοποιών διετέλει, χρωμένων τοΤ; ^\ βχρηίίΐ. Οοο(1 ςηίάβπι ηοη ί(1βο (ϋχβπηι, ςυαδί αά ειωΟοσι των ανθρώπων. Ως εσται μεν ουν τι και 
έπ' έμο•., θεοΰ βουλομένου, τών απορρήτων, δια- 
πιστεΤν ουκ ?χω• σύλληψις δε και υ\ός, οΤς δή που- 
θεν κ^χρησαι, ανθρώπεια ρήματα και κοινωνίαν 

'« ί.ηε. Ι, 31-33. " ίΐίΐά. 34. 

ΑηΙ. ΒαΙΙβΓΪηί ηοΐοβ. ^Ίγ^λπι, νβΐ ρίδεοηι, νβΐ αίΐ αΐίυά ςυίβρίαπι Ιιίδ 
δΐιηίΐβ, νίδ ΓβΓβΓοη(1α δίΐ ροπβηΐίΐ ίΠα δρίβηάίάα 
ορβΓπηά! ; 5β(1 ςυία ΟβΒδ ρροάΐβία ορβΓβΙ)αΙηΓ,(1υπι 
Ιαπιοη Ιιοπιίηβδ εοηδυβίίδ «(ίπιίηίευΐίδ υΙβΓβηΙιΐΓ. (4) ΗίΒε βΐ (ϊΠίΒ (Ιβίη δβηυυηίυΓ, αά βα δρβεΐαηΐ, νίΓρ;ίηί8 ίη Ιβπιρίϋπι αάάαείφ, βΐ Οβο αρβΓβηΙϊΙίυδ 
υΐί ραΐβΐ, ςιΐίΒ ίη δδ. Ραίπαπι Ιιβπιίΐίίδ άο ηιγδΙΟΓίο ο1)1αΙα3 εοπιπιυηίΙβΓ Ιβ^ίπιιΐδ. 103 Ι8ΙϋΟΗΙ ΤΗΕ8ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝδΙ8 1Μ βαιη οουΐίδ πΐίΐηίΓβδΙβ ιιικϊυαιη δα1)]β€ί85βΙ,ρΓθΓθϋΙο Α ό Οησχυρο;, δν έν οστρϊκίνοις εχομεν σχεύεσι, τοΤ; 
ίηοα58ΐ!Γη νοχ (ϋνίιια οχοίίίοιβ νί^α βδδοΐ. Ι1υ3ϋδ ά;χεγ'5νο•;, φτ.μ•, δερμβίτ•ν. 

ϊ^'ΐΙαΓ νίΓ(|;ίηί8 βΓαΙία (8) Ιιοιηο αυίΐίνίΐ, αιΐ ρΓα;ϋβΙ?αηι ιΐίαιη δίπιίΗία^ίηβπι δβ ρβη'βηΙαΓαιη. ϊβΐβ ί^ΙΟΓ 
ΟδΙ ϋιοδααραδ, ςαοιη ίη ναδίβ ΠοΙί1ί1)αδ, ρβ11ίΙ)υ3 ίηςπαπι ρηιτϊΐμοηί'8, 1ια1)βπιυδ. XXII. δοά ίπδαροΓ οΐ αΐ) ίηίΐίο θ^υδ^ιθIη ^ΓαΙία 
ρΐαδίηαΐυδ οδΙ Ιιοιώο, οΐ οχίβηδί δυηΐ οορϋ, οΐ ρΓΟ- 
(ΙαοΙα οδΙ ΙβΓπι ουιη ϋδ οπιηί1»υδ, (ΐαηροαπίϊαθ δυηΐ 
ρΓορΙθΓ Ιιοιηίηοίη οοηίΐίΐα. ('υιη υηίιη ϋουδ, ί^υαη- 
άθ(ϊαί(1βηι1αρδυΓυηι ΛϋαΐΏ ηοη ί{5ηοΓα1)αΙ,ηυηίίΐιαιη 
βυηι ΟΓΟΛίϋΓϋδ ΓαίδδοΙ, I1^^ϊ^ δίιηυΐ ο3υδάοιη Γοραρα- 
ϋοηειη ρΓίΒθΓ(1ίηζΐδδοΙ ; Ιΐίοο αυίοιη ηιβ(1ο1<α α5 ίΠα 
ρΓΟΓδυδ ίηιηιαουΙ&Ιαροη(1θΓθΙ'9);ρΙαηο ρβΓδρίουαπι ΚΒ'. 'Ιίτι δι και δ'.α ταύτη ν δν^ρωκος δνιυθιν 
ιτέπλασται, χ«ι θύσανος τ,πλωται, κ»! γη, χαί ττάντ» 
δ'τα υττέστη δι ι τον δ•/Ορίϋπον. ΕΙ γαρ δτι τίζσζνηι 
μεν 'Λδχμ, ουκ ήγν«5ει θεός, τοδ δΐ ΐΓροορισθτξνβ! 
τήν Ιτ:νρ^6ρ(^ωσι.Ί δ•γα οΟποτ* ά'ν τταριζγβγιν, ή 
τάναγνος δε της ιατρείας ύπόΟεσις' ευδηλον Βχι χά• 
κείνος δι' αυτήν, κα: ειί τι δι* αύτδν προ αύτοΟ χαϊ 
μετ' αύτο'ν. βδΐ, βΙΪΕΐη Ιιοτηίηοιη ρΓορΙοΓ ίρδαπι ΟΓθαΙυιη βδδί», ίιηο βΐ ςιιίάηυίίΐ ρρορΙοΓ βυιτι, αηΐο ίρδυιη, βΐ ρθ!»1 

ίρβυπι, ΓαοΙυιη ΓαίΙ. 

ΡΓΗίδβΓίίιη νοΓΟ οιιπι οροΓίβΓβΙ υΐ Ιιοιηίηοπι α Β Άλλως τι καΐ εττε! τον ά'νΟρωττον λΰααι 'ζΨ^ς δυσ- 
πιίδβπα ηοη αΐίαδ (ϊυαπι Ιιοηιο β]αδ(1οπι ηαΐυπ» 
ΗΙ)βΓ3ΓθΙ, ηΐ ίδ Γΐυίθοηι ρΓορΙΟΓ νίΓίαΙίδ βπιΐηβη- 
Ιίαπι ίιΐοηοαβ, Γ[υί Οοο οοοροραηΐί (ηαιη ρνανΐοΓ 
Ιαρδυδ ΓυοΓαΙ, (|ΐι&πι υΐ Ιιοπιο δΐϊ)ί δοΓι ΓοΙΐοΙυδ 
ΙίύβΓαΙίοηίδ ίίοηοηοίαπι ρποϊΙίθΓβ ροδδοί) αδδΟοΐαΓβ- 
ΙυΓ ; οριΐδ ριοΓοοΙο ΓηίΙ υΐ ηολτίδ (10) αο ρΓορβ βά 
])6απι αοοβίίθηδ Ιιοπιο οοηύοΓΟίαΓ,ί^αί ηοηιροαιίΐιί- 
^^Γ^ ηιοιίίί'ίηηηι ροδδοΐ. 

Πιο νοίΌ ρΐαηβ Γπϋ «ΙηροηίΠδδίπιυδ ίΠο Ιιοπιο, 
νίτρο Ιι,το, ίηί|ΐι;ιπι, οηιηΐ Ιαικίο (1ίμηίδ*>ίπια, ςηαπι 
«αηο ΙοΙ 1αη1ΐ:5€|υ6 ρπτδίαπίϋδ ραΐΌΠΐ ΓοΓβ δοΐϋοίΐα 
Ι)βϋδ ίρδίί ουΓα ρΓίΐϊϋίχίΙ (14), οαιη(ΐΐιο ίβϋίΐ Ιιοπιί- 
ηβιηαά δίπιίΐϋυάίηοηι δααιη, Γ[υί ίηδΙ<ΊΓ Ποί, δΐπιυΐ 
ουπι ϋθο οροΓαπδ.ηιαρηαπι Ιιαηο ορβαίαραπι, Ηοηιί- ττραγίας όμοφυής δνΟρωπος έδει, και οΤος 5ν Ιχζνος 
εΐη δ:α το της αρετής υπερβάλλον και συμμά^φ 
χρήσασΟ^ιι θεώ• μεΤζον γαρ ήν το ιτταΐσμα, ί} ώττε 
άνΟ,'ΐωπον μόνον δυνηΟήναι ττ,ν έλευφερ^αν κυΕργ(• 
τησαΐ" καινον αρα εχρήν ανΟρωπον διαπλα^σΟηναι, 
και ΤΓολυ ττρος θεον οΟ^^'^^"», δς αν είχε το φ^ρμχχον 
έπιΟεΤναι, 

Και ήν πάντως δ καινότατος άνθρωπος, ή ιτολυ• 
ύμνητος ήδε, υπέρ ης, δ'τι τοσαΰτα ουνιζτεσ0βΕΐ 
έμελλε, και θεω προειπεΐν έμέλησε, και ιτεποιη^Ι- 
ναι κατά τήν Ιαυτοΰ όμοίωσνν ανθρωπον, βς οΓα 
θεός συμπράττων θεω, το μέγα αν δυνηΟείη πλάσμα 
σώσαι, τον ανΟρωπον. "ίίττζ ε^εστι κα: ταΰτα ηοπι ίηςυαπι, βαΐναρβ ροδδ^Ι. ΛΙηυο αάοο οχ Ιιίδ η συνάγειν, ώς ουκ αν εξαρχής το ΟεΤον 6(ρΟον 
οΐίαπι ίπΓοΓΓβ ΙίϋοΙ, ΓυΙππιπι Γυίδδο ηυηηιιαιη,υΐαΐ) έχύΟη, ουδέ τι των δημιουργημάτων θεού διηγεΤτο 
ίπΐΐϊο (Ιίνίπίΐ 1)οηίΙαδ δοιηοΐ (•ΙΤιιη(1θΓθΙ, αυΐ υίοιοη. ΙπΓΛ ίΐΐα οηαιταΓοΙ ρΙοΓίίπη Ι)οί, ηίκΐ ριίπδ οοιιΐίδ 
ορίΓιοίδ ίϋιί^;οΓ β ρΙοηίΙυάΊηβ ^ΓιΐΙίαΓυπι ΥΐΓρίπΐδ 
οιηίοαπδ ίΠυχίδδοΙ. λβΓ]ηβ οηίΓη 1)<ηι** ί(1 θΓοηδ>>οΙ, 
(ΐαοάαά δπί ροΓίβοΙίοηοπι, ίμιηπίπιπ Ποπ ροδδοΙ, 
ρβΓΐίηρ;βΓΐ; ηοη ναΐαίί^δοΐ. Ουπι ροΓΓΟ ηοπιο αϋπδ 
ααΐ Ιιοπιίηβηι βιοχίΜ-ίΙ, ααΐ ίηοοΓροΓοοδ δρίπΐυδ 
ί^ρΙθΠίΙίιΙίοΓΟδ θίΤβοοπΙ, αυΐ ηΐίηπ) ίΐαίΐιη1ί1)θΙ ο 
ΟΓβαΙαπδ βά ηοΙ)ί1ίοηΜη οοηάίΐίοηοπι ροΓίΙυχβπΙ, δόξαν, ει μή των χαρ'!τ(ι»ν αυτής ή πληΟ'^ς εν ττ} 
δημιουργική προδιέλαμψεν έννοια. Ούτε γαρ δν & 
θεός τοΰτο υπέστη τεν, ο μ•/\ ε•χε καθόσον οΤ6ν τϊ 
έαυτου τήν βελτ'ωσιν οΟάται. Έτερου δε μιζτ< χσί 
ανΟρωπον έπανωρΟωκότος, /α: ά7ωμάτοϊ>ς λαμπρό- 
τερους έργασαμένόυ, και &' τι των λοιπών εΤς γι το 
οαιδρί-Ιτερον δ'.αΟ^μένου, πλην της ύμνουμένης 
ύπερφυους και θείας ψυχής, σα'^ες πάντως 6'τι χβι 
δημιουργός ό θεδς δι' αυτής πεφανέρωται, χβ? δσα 

ΑηΙ. Βαΐΐβπηί ποΙοβ. (8) νίάο, (|ΐιαπι ΙαουΙοπΙοΓ αΙία ηο1)ίδ ΓαΙίοηο 
ρΓοροηηΙιΐΓ οα(ΐ6Πΐ (ΙοοΙπίπα (Ιο οιηπίιηοΗα ΥίΓ^ίπΐδ 
ίώ οηιηΐ ροοοηΐί Πίρνο ίηιηιυηίΐηίο. ΙΙυίϋί*, ίη(]αίΙ 
αποΙοΓ. ΥίΓμίπίίί ^ταΐίίΐ ΠίΊΐ*^ ΜΙικΙ ρΓοηυιιϋίΐνΐΙ : 
ΓαοΊατηιΐ}^ ίιοιηνιοιη <νΙ νηπίρ'ηηη Η αιΊηιΊ'ΙιιάήΐΡίη 
ηοβίΓαηι, (Ιυιηαηι νοιο ? υ^ί", ίπ(ΐυίΙ, ηβςιιο Αίίαπι, 
ηοςαβ αΐίιΐϊ» <:]υί^))ί<Ίΐιι οοηπη, Γ{ΐιί αϊ) ίΐΐο (ΙυχοΓππΙ 
οπβίηοηι, Ιιαο υπίτα νίΓ^ίίπβ οχοορί^, οχοοΙΙοηΙίίΡ 
ίΙΙίιΐδ πιβη^ηΓαηι ριτΓοοΙο ίιηρΙονίΙ.Κΐ Αίΐαηιςηΐίίοπι 
πιβηδαΓαιηρΡΓΓΡΓΐ(•πϋηίηΐ|)1ονίΙ,(ϊυίαδίηιίΙίΙηιΙίηοπι 
αοοορίηπι, ηΐ ίπιρηΐ (^νρηηηιΐδ {ϋβ Ιοηο ρα(ί€ηΐί\ν 
ρημ. 248. οϋίΐ. Ραιίβ, 1 720.} ραταίο ρεηΙΉΙίΙ ; πιπί 
Αϋαπιο νοΓο οίπη ροη1ϊιϊοΓΐιηΙ,<|ΐιοΙ(]υοΙ ίΙΙΐυβ ιοηΐυδ 
ραΓίίοίρίίδ οχί^ΙίΙίτυηί. ί^οΐα οπρο ΟριραΓΛ ίΙΠιΐδ 
ροιΤοοΙίηηίδ δΐιιηηιηπι ητίορία οδΙ. (ΐαία οΐ δοΐα ρα- 
ΙοΓπί βχροΓδ νίΐϋ ΓιιίΙ, οΐ ηηΐηηιίαη ίΙΙατη, ηΐ ουπι 
ηιημηο Ι.οοηο (Ιίοαηι (ρογηιο ϋ. Ώβ ^^^ίη1. (Ιβενηί 
ηιπι$ί8 Ι, οηρ. Ι), ηοαίΗ οΰπβη'β (ϋυηίΐαίνηη δίο 
ίη!(•μΓαπ) €ΐΐί*Ιο(1ίνίΐ, υΐ δοηιροΓ ίη οα (^καΒί ίη 
οΐί'κίατη $ρ€€ΐιΙο ιΙίνΊηχ ί>Γηίν;«ι7α/ϊ5 ^οηηα Γ€$ρΙοη' 

α€Τ€ί (0) Πρϋδ, ίικ^υίΐ αιΐϋΙοΓ, Ιιοπιίηοπι ςτιαπινίδ 
Ιίφδππιπι ΟΓΟίΐνιΙ, Γΐιιία Ιαρδϋδ Ιιυίυδ Γβοαβάίυιη 
νίίΐίΐ ίη νίρμΐηο ίΐΐα ρΓοηηα ίιηιηαοαίαΐα, Αί νβΐΌ 
Ι) ρΐί^ί Ιαρίίο Ιιοπιίιιί ηηοΐορ ηοη ορροηοΓοί ΥΐΓί^ΐηοπι 
ρΓ0Γ$ιι^ ϊηιιηαίκίαίατη. ηοηηο δηΙί^ ροΓ δί* ΓΟδ Τοί^ιιί- 
!ηι\ οαηι, (ρι.τ} Ιπρδΐΐί< ηΐϋ(1ρ1α Οί-Ι, ίρδο ίη Ιορπα 
ΐ'ϋΠΡί'π ηοη ρο^?θ?ΙΙ.ι»ο νοΓο οο (ϋ1ΙμΰηΙίυ:^|)θΓρβιι* 
(Ιοικίίΐ Γοηδί^ο, «μηπ οαιη ρπδδΐιη ίη δΓπρΙίδ8δ. Ρα- 
Ιιηιη ,ίηχία (Πίμιοίη ί-ίίοιίί^ΚοοΙί^δίίΓ οΓ(Ιοίίδθ3η8ΐηο- 
<1ί δί.•ηΙοηΐ1ηί ΓοπίΓραπΙ, ρηΐίΐηι ηρριΊυπι ΡδΙ, Ιιαηο 
(ΙοΓίΓίππηι ιηΐίοηο ηΐίίριο αΙίΓριαΙοηυδ ίπιρίίοΐΐβ,ηΐ 
νπίμίΐΐίδδίπΐίίπι δοηιρί'Γ ίη Κιοΐοίϊία Γυΐδ^ο. 

(10) Υί(1ο, ηοη υοΙογρπι Ιιοηιίηοηι ίη Λ(1αιη 
Ι«ιρδηπι, δθ(1 ίΐονητη οοη(1ί?ηι1ηπι Γυίδδο, ηπί ϋβο 
οοοροΓαΐΡΐϋΓ αίΐ Ιαρδηπι Ιιυηίαηηπι μοηαδ 8αΙναη- 
ιΐιπη. ΙΙΟΓΠίΛπι ΟΓμο ριοΓοδδίοηβηι 11α^^δ οη^ίηίβ 
Μαΐ'ίίυ αϊ) οηιηί νοίη^ΐαΐίδ νίΐίο αΐίοηα^. 

( ! 1) Λμηοδοο οΐ ίη ΙιίίϊΓΟ νοΓίιίδ οοηιηιηηοπι ΡαΙΡΜίη 
δΡηΙοηΙίπιη.ΥίΓμίηίδ ΠοίηαΓίυ ηιηρηαΐία ιΐίνίηοδρί- 
ΓίΙυ Γογοίαηίο ίη δαοτίδ ϋΚοπδ ίαίδδο ρΓΦδί^αΙα. 105 δΕΛΜΟ ΙΝ ΑΝΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΗΙΛ. 106 της αγαθότατο; ήμΤν έχϊίνου διαζωγριφουσι τ6 Α. ρΓΟοΙβΓςααιη απίπια ίΐΐα ςα» βΐ ηαίηΓαΙΙ ΟΓάίηβ 
πέλιγο;. βηαίηβπΙίοΓ βΐ άίτίη& ιηβΓϋο 06ΐ6ΐ)Γ&ΙυΓ (12) ; ιη&- 

ηίΓο5ΐί55ίιηβ οοηβίαΐ, ί[>8ί <1θ1)6Γί) ςαοιΐ βΐ Οβυ5 αρραηιβΓίΙ ΟΓβαΙοΓ, βί οιηηΐα βχδίδίβηΐίαζη Γ606ρβ- 
ΓίηΙ, ςαοΐςαοί Βοηίΐαϋβ 6]υ8 ρβίαςα» βζρΓΟδδίίΐδίιηα ίαια^ί^β 6χΙιίΙ)6η(. ΚΓ'. ΚτΧ οι» του δημιουργού Λογού μόνου μήτηρ, 
δΐ(5τι τούτον £τεκεν, άλλα και της δημιουργικής 
άγαΟ<5τητος ώσανβ•. μήτηρ Ι/ΐείνου, ώς 6πόθισις 
και α1τ(•χ του την άγαΟουργο/ φανήναι δύναμιν. 
Και κι τοΛμηρον, συμπλάστης αν εΐη θεψ καΐ 
ττρο της εΙς γήν ή μακάρια προόδου, και συμπαρα- 
γωγευς των ε!ς τούτο κάλλους δρωμένων τε καΐ 
αοράτων κτισμάτων, ώς αρα και «ρανεΤσα, συμ• 
πο•.κ•.λτής και συγκαλλοποιος του προσυνεξυφανΟέν• 
τος παγκοσμίου γεγενηται πέπλου. Και ού τα παρ- XXIII. Νβςαο νβΓΟ ΥβΓΐ)! θΓ6αΙοπ9 ίάβο ΙαηΙαιη 
ιηαΙβΓ 63ΐ, ςυοά βυιηάβιη ρβρβΓβπΙ ; 56ά ςα&βί 
ιηαΙβΓ βδΐ ίηδυρεΓ ΟΓβ&Ιπαδ 1)6ηίΙ&ϋ8 β]α9(1βιη 
ΥβΓΐ)!, ςαίρρβ ςαοθ οοηάίϋο βΐ ο&ϋδα βχδΙίΙθΓϋ. 
οηΓνίΓΐιΐ8 6]ιΐ8 1)0001*1101 βίίβοίπχ ΓαβπΙιη&ηΐΓβδΙ&Ια. 
Ε(, δί ςυί(1 ααάαοίιΐδ βίοςυί ίαβ βδΐ, δίπιοί οηιη Οβο 
οοηοΓβαΐΓίοβιη νβΐ αηΐβ δΐιηιη ίο ογ1>6πι ΙβΓτ&Γοηι 
&άν6ηΙαοι,6ΐ εΓβαΙυπιοι Γβπιοι Ιαιη γίδί1)ί1ίααι Ιααι 
ίονίδί1)ΐϋοοι &ά Ιιαοο ρυΐεΐιηίαάίοβοι οηιη ίρδο Οβο 
ρβΓάοοίΓΪοβοι 1)6αΙαοι ίΠαοι άίχβηπι, ςαβαι&άοιο- όντα μόνον ϊσχε τήν γένεσιν δι* αυτήν, άλλα και ^ (Ιααι ηΐίςηβ βΐ ροδΙ αάνεπίαοι δΐιηοι Ιιαοο ΓβΓίιπι 
$σα των μενόντων είσέπειτα λαμηρά, κακεΤνα ταύ- 
της κατόρθωμα. Έπεί κάκεΤνα δι* ή μας, ήμεϊς δΐ, 
ώς δέδεικτχι, δι' αυτήν μάλλον δΐ των έσομένων 
ήμΤν το τεοπνότατον του νυν αύτζ μηνυθέ«/τος ευ- 
αγγελίου το πέρας. Ου τι αν γένοιτο φανερώτερον, 
Βτι και τα μέλλοντα χρηστά δι* αυτήν ; υοίνβΓδίΙαΙβοι, οβα ρβρίοαι 3ααι αοίβα οοηΐβχΐηοι, 
υοίΐοηπι Οβο οοναοΓοαπιβοΙΟΓοαι ναηβίαίβηον&ςυβ 
αοχίΐ νβηυδίαΐβ.ίοιο νβΓΟοοο βα ΙαηΙαοιαιο(Ιο,ςυ8θ 
παιιοβχδΙαοΙ,ίοςΓαΙίαπι ιρδίαδΙιαΒυβΓυΩΐ πΐβδδβοί, 
γβΓυπιβΙ ςιια}οαο(]υ6 ίο ροδΙβΓοοι δρίβοάίάα ίοΙΟΓα 
δυοΐ, ίπ 1)6θ6Ωΰϋδ 6]υ8 ευοΐ Γβοβοδβοάα. Ναοί ίδΙα (|ΐιο(ΐαβ ρΓορΙβΓ οοδ, ηοδ νβΓΟ, υ1 ]ασι Οδίβπδΐιπι βδΐ, ρΓορΙβΓ ίρδαοι δοοιυδ ; δβα οιβίίοδ άίχβποι ίαΙΟΓΟ• 
ηιοι οιηαίαιο δαΐΩοια]αουοάίΐ2ΐδ 3&οι ρροδίαΐ αοΙ)ίδ ίο βχίΐα ίΙΙία5 οαοΐϋ, ςυοά αά ίρδαοι ουοο ρβΓίαΙίαι 
βδΐ. Οαίά βοίπι Ιιοο οιαοίίβδίιοδ, ςοαοι (]θοά υοίνβΓδα, ςοφ ίαίορα δοοΐ 1)θοα, ρΓορΙβΓ ίρδ&πι ΓυΙΟΓα 
8υοΙ? 

ΚΔ'. Τούτο το μήνυμα και τέκνα ημάς θεοΰ XXIV. Ηοο οαοΐίαοι βίΤβοίΙ, αΐ /ί/ϋ ςοοςοβ Ββί 

και άκούειν καΐ είναι παρεσκεύασεν. "Οσοι γάρ ^ι ποπιίηβτηνΓ βί $\ιηηΒ »^. ΟυοΙ^ιιοΙ βηίηι, ίηςαίί, 
έ'λαβον, φησιν, αύτδν, Ιδωκεν αύτοΤς έξουσίαν ^ τβοβροηιηί «ι/Λ, άβάχΐ β« ροΙβΒίαΙβηι /ί/ί05 Οβί ββτί, 
τέκνα θεοΰ γενέσθαι, τοις πιστβύουσιν εις τδ Λί5 σκι στβάηηί χη ηοτηχηβ €ίίί8 ". ΕΙ δίοαίί ηοη βχ 6νομα αύτοΰ. Κα: καΟέπερ ουκ Ικ θελήματος 
σαρκός, ουδέ έκ θελήματος άνδρδς δ άσπασμδς 
επήλθε τ^ κεχα ρ ιτωμέν^, ούτω καΐ ήμΤν δι* αυτής 
ή άνάπλασις σαρκικής άμικτος ΟεουργεΤται ρίζης 
άπατης. Και καθάπερ τον ήμέτερον προγον.κδν 
Χιιώνα, ού και αύτ^ι μετέσχεν, δλον θεφ καθιέρωσε, 
τδν Γσον τρόπον, δ'ν ό καθ* ή μας έκύκλωσε κόλπος 
θεδν, τοΤ; δμο':ρυέσιν Ισπευσε μεταδούναι, δ'τι τού- 
τον ελαβεν έν έαυττ[. ΚαΙ ήν μίν ουδαμώς άκόλου- 
Οον, διότι δίρμα κοινδν ίσΧομεν, δια τούτο και ών 
έττλουΓησε θ^ουργικών λαμπηδόνων επίσης αύτ^ 
κοινωνεϊν, ή ολίγου δεΤν προς αυτή. Άλλ* ώσπερ 
των υψηλών ούδΐν ήν, ό τήν έπιΟ^μίαν εκείνης 
ένέπλησεν, Ιως αν και θεδν αύτδν καταπί^, καΙ ςιιι στβαΐίηι χη ηοτηχηβ €)ΐί$ 
νοίνηίαΐΰ Γαίτιίί, ηβςιηβ βχ νοίηηίαΐβ νχη αά Ιιαοο 
^^αι^α ρίβηατη ^ άβίαΐα ββΐ δαίυΐαϋο ; βίο βΐ οοβίΓα 
ρβΓ ίρδαοι Γβ^βοβΓαΐίο, ουίΐα οπιοίοο βί αάαιίδία 
οαΓοαΙί Γαάίοβ, άίνίοίΐοδ βίΟοίΙΟΓ. Ε( ςυβαι&άαιο• 
άοιο α ρπίοιο ραΓβοΙβ αοοβρίαοι ίοάυοιβοΐοαι οο- 
δίΓΟΟι, ςυηά ίρδα ςοο(]υβ οοΙ)ίδοιιοι. 1ιαΙ)οί( εοοι- 
οιυοβ, ΙοΙυοι Οβο οοοδβοΓανίΙ ; ραπ ταΐίοοβ Οβαοι, 
ςηβιο δίοοδ Ιιαοιαοοδ αοιρίβχοδ ΓαβΓαΙ,ςαοοίαοι ίο 
δβοιβίίρδα βοοι ΓβοβρβραΙ, οαΙΟΓΟ δυο9 €0θδ0Γΐί1)υ8 
ραΓίίοίραΓβ δΙυάυίΙ.ΕΙ οοοδβ(]υβθδ ρροΓοοΙο ουίΐα- 
Ιβοοδ βΓαΙ, οΐ (ϊοία νβΐΐοδ ουοι ίρ^α οοοιπιαοβ ίξβ- 
ΓβΒαοιυδ, ίάοίΓοο δρίβοάοπ» ςοοςαβ άβίίΐοί, ηοο 
ΙοοηρΙβΙαΙα βα βδΐ,φ^αοαοίρδαρατίίοίρβδβδδβπιυδ, 
αυΐ οιοάίουπι ςυίίί αϊ) ίρβα (ΙίδΙαΓβοιαδ.ΥβΓαοι δίο- τοΰτο Δαβιβ περί αυτής εναργέστατα προεκρότησε, " χιϋ ηίΐΐίΐ νβΐ ίοΙβΓ δαΙ>1ίθΐία (ϊϋβ;(|θβ ΓυίΙ, φΐοά ΧορτασΟήσομαι έν τψ όφΟήναι μοι, φάσκων, τήν 
δόζαν σου, ένταΰθα μόνην εύροΰσα στάσιν τής 
δίψης των αγαθών* ούτως ούδΐν τψ πελάγει τής 
προς τδ γένος αγάπης τής πανάγνοΰ προσίσταται, 
μή τών "ίσων έθέλειν αυτ^ μεταδούναι και ήμΤν λαμ- 
ροτήτων. άβδίάβπαοι ίΐΐίοδ βχρίβρβ ροδδβΐ, άοοβο Οβοαι 
ίρδοιο β1)ίΙ)ίΙ, ίάςυβ (Ιβ ίρδα Οατίά βνίάβοΐίδδίαιβ 
οΐίαι ρίαυάβοδ ρΓ(Β<1ίχ6ΓαΙ, ίοςοίβοδ : 8αία6οΐ', €ΐιηί 
αρραηιβήί ρΙοΗα Ιηα "^, οΐ ί1)ί δοΐυοι 1)0Ο0Γ0Οι δίΐί 
ΙβοίοιβοΙαηι ίονβοϋ ; δίο ίΐΐαά αοιοπδ ρβίαβοδ,ςοο 
ρυπδδίοια ίΠα Ιιαοιαοαοι ^βοιίδ ρΓΟδβςυίΙΟΓ, οο9- 
ρίααι βίδΙίΙΟΓ, ςαοοιίοαδ βοδάβαι δρΙβοάοΓββ βΐ 
8ί1)ί βΐ οο1)ί8 οοοιοιαοβδ βδβ νβΐίΐ. «^ Ιοαο. ΠΙ, 1. •• Ιοαο. ι, 12. •• ίΒίά. 13. »• Ρ*α1. χνι, 15. 

ΑοΙ. Βαΐίβηηί ηοΐββ. (12) Εοεβ 1ί1)ί, Κ)β&ΙίδβίοιβΒ ΟβίραΓ» αηίηιαιη 
ΰοτητηηηί ηαίατ9 οτάίηβ βηχίηφπίχοτβηι αο ρΓορβ άίχβ- 
Γΐαι άίυίηαΐη ΟΓβαΙΟΓ οοοάίΐ,οΐ οοΠαρβοπι Ιιοαιίοβοι 

Ρ4ΤΒ01. Οβ. ΟΧΧΧΙΧ. ίρδα βΓίβαΙ. ΡαΙίΐΟΓΟβ Γβί οαΙοΓα, οΐ β]ϋδΐηΓ 
αηίαια ΐη 6^α8άβπ1 Ιαρβοδ σιί86ΐτίο)θ δίαΐα οοη^ 
βχίδΙίαιβΙοΓ ? ίΟΙ ΙδΙΟυΠΙ ΤΗΕ8δΑΙΟΝΙ0ΕΝ6Ι8 ιοβ XXV. νβΡϋΐη υΐ ίρδα, ρΓοροπιοάαιη ίηδίαρ ΟΓοα- Α ΚΒΓ. Άλλ* 7ν' ως τζιρΧ μιχροΰ κ«ι Αημιοοργος 1οπ8 αίςυβ Οοιηίηί ϋοηί, ΟΓοαΙοή αο ΓίΗο δυο δΐ- 
ιηϋίδ αρραΓβαΙ, χηαχίιηα ςιΐΦΓΐιιβ 1)οηα οίΓαδο ευπι 
αΐϋδ οοιηιηιιηίοαί. Οϋίηίηιο (ΐαο οδίβηάαΐ ρΓορΙβΓ 
ηοδ ίη Ιιαηο νίΐααι δο οάίίαπι^βδδο, υΐ ηο1)ί8 α Όβο 
δθ]ιιιιοΙίδ ηιαηιιιη ρθΓΠ§αΙ, ηοδςυβ Βοο ^οη^υη- 
ςαΐ (13), 1)6ηί[;ηο οιηίιηο ρβρ ΓίΠαιη δυιται ηοδ ίη 
ραΓίβηι νοεαΐ ιιηίοηίβ ουιη ίΐΐο ; ιιΐ ητιοά ίρδί ΓαίΙ 
Οβυδ ρβΓ.'αάιηίΓαικΙαιη ίΠαηι εοηεβρϋοηοιη (ίρ$υιη 
βηίιη (ΐαοάαιΏπιοάο αΙ)50ΓρΙυΐΏ αο δίΙ)ί εοαςιηβηία• 
Ιαηι ροΓΐανίΙ),Ιιοο ίρδαιη βΐ ηοδ]^ο\ιιη Οβο οχρεπα- 
ιηιΐΓ ρβΓ δυηιρίίοηβιη οαΓπίδ,ςυαιη αηίββηίΐαδ 0)α8 
Ρίΐίυδ οχ ίρδα &5δΐιπιρ5ίΙ. ΕΙοπΐπι Οιιί ηιαηάαοαί, 
ίικ^αϋ;, ηΐΰαιη οανηβηι βί 6ίί;ίί νίειιιη Βαηξ/ιιίηβιη^ 
ί/ι ιηβ ιηαιιβΐ^ βί €οο ίη €0 '-'*. ΕΙ, Λ'ίϋί ηιαηάαοανβΓΪίίΒ χαΐ Δεσπότης άγαθ^^» ^λχ^ "κ^ν Πλάστην χαΐ Υΐον 
αυτή;, αναδειχθείς ι ιιχ/των άφθονως ΐΑΤταδίδωνι 
των μεγίστων. Μάλλον $1 Τοα δ(£{φ Βτι 8(* Ί^|ΐ2( 
εΙς τον βίον ήχεν, ώς αν ήμΤν χεΤρχ βρέξ€»9ί συμ• 
7:λές{^ θεφ έχεΐΟεν διαστασι, προθύμως €ι& το9 
ιοίου τόκου κοινωνούς χχλεΐ της προς τοΰτον &νώ• 
σεως, ΐν* δ'τζερ αύτζ γέγονε θε&ς διά τ{{ς ξένης 
έχείνης συλλγ^ψεως, Ι^νεγκε γάρ αυτόν ώσανβΐ χατχ• 
πιοΰσα και αύτψ συμφυεΤσχ, τούτο καΐ ήΐΜΐζ ιη- 
θοιμενττρ&ς θεόν 8ιά της των σαρκών μκταλιζψειικ• 
ων ό Μονογενής αύτζς πσρ* αυτής προσελάβετο. Ό 
τρώγων μου γαρ, φησί, τήν σάρκα καΐ «(νββν 
μου τό αίμα έν ΙμοΧ μένει, παγώ έν αύτφ* χαι 
Έάν μή οάγητβ τήν σάρκα του Γΐου του άν- οαΐΊίΐΰΐη ΡίΙϋ ΚοιηίηΐΒ βί ΙίΙαΊϋΒ €^η$ $αηρηίηΰηι, ρ Ο.^ώττου, καΐ πίητε αύτοΰ το αίμα, ούχ ίχ»ι ηοη ΗαΙβΗΐΐΒ νΗατη ίη νοίίε ^'. Ηαηο ροι ιό δπανίδ- 
δίηιαιη, νίΐοϊίΐαβ ΙαΓδίΙποοιη οοοπαιη ίδΙο υθγθ δΐι- 
ρβΓΟΟβΙβδΙίδ Ιιοιηο (ηβχηρβ^ΥίΓβο) ίη δίηιι δϋο Ιαη- 
ςιίΛηι ίη ίβΓίΙΙί ΙβΓΓα βχοοίιιίΐ, αΐ£|αβ ί(1, ςυοΛ ίη 
εοΰπαπι ηοδίΓαπι οβιΙοΓΟί, αρραΓανίΙ. ΑΙ^ηβ αάβο 
οαιη ο3α5ί1οιη ΚίΙίυδ οΐ αιΐ Ιιαηο ηιοη?απι ηοδ αΙίΓα- 
ΙάΙ, οΐ (1ϋ οαΓηίΙ)αδ δηίδ οορίοδβ ηοδ ραδοίΐ, ηοδ- 
ςαβ οβΓηοηδ οαδ (ΙοβαδΙαηΙοδ ΙοίΙαίαΓ, Ικτο ίΐαοηιιο 
αοοβρία ΓβΓοΓβηάα δυηΐ ΜαΐΓΐ ; ςυοηίαπι βΐ ίρδα 
ίαηί|υαηι ίηιοΐυδ Ιιοπιίηηιη ί(ΐ60 οίίΙοΓυίΙ, α( οαΓ- 
ηίηηι[ίρδίυδ Οουδ ΩθγθΙ ραι-ϋοορδ, βΐ πιαίΓίδ δα» 
οο^ηαΐοδ 6χ ίίδάβηι αΙΙθΓβΙ. Νβοιυο εηίηι, ηίδί Ιιοο 
ΓαΙϋΓαηι βδδοΐ,ίη ναδ ίδΙυ(1δυρθΓοηιηοηι ηιαίοπαπι ζωήν έν εαυτοΤς. Τον δΐ ήδιστον καΐ ζιοοπάροχον 
τούτον δεΐπνον ό ύπερουράνιος $ντως Ιγκώργηην 
ανΟ:ωπος ούτος, και τοΰΟ' 6' τι δείπνος 'ίιμΐν γινέ- 
σΟαι παρεσκεύασεν, *42σ0* δταν 6 ταύτης 11ος χα! 
π:ός τήνδε ή μας ελκΐ[ϊ τήν τράπεζαν, χαΐ των 1α9• 
του μήτε φείδηται σαρκών, και χαίρχΐ γινόμενους 
όρων 4 και ττ^ Μητρι ταύτα δοτέον, 6'τι χαρκ^ς άν- 
Ορώπιον έξηνΟουργήΟη καΐ αυτή, *ίνα τ£ύν μίν αδ- 
τής κοινωνήστρ θεό; σαρκών, Ορέψζ δε ταύταιςτλ 
συγγενές της μητρός. Οΰτε γαρ, Ιΐ μή τοΜ 
έμελλε, τό ύκέρ πασαν ΰλην περιφανέστατον τοντ• 
σκεύος χοϊκό; ^ν διειχόνισεν άνδριάς, ούτε τον χονψ 
ύττελΟοΟσα, έπει μέγα τό έοικός είχε ιερός Οβον, δρίβηίΐίίΐίδδίπιηηι εοπΓοΓηιαΙυπι ιιηίχυαπι ΓαίδδοΙ ^ άλλου του &ν ήν έοιεμένη, ή ό και θεός έπόΟει. 
ρηΙνεΓοαπι δίπιαΙαοΓαπι (14); ηεο{ηο ροδίςααιη ίη (εΓΡαηι α(1νεηίΙ ςιιαη(1οςπί(1οπι Ι8πι 6χρΓ655αιη α<1 
Οευπι δίπιϋίΐυίΐίηβπι ρπο) δο ΓθΓαΙ)αΙ, αΐίυιΐ (^υίάρίαπι ςυαηι ςυοά (1ίδευρίο1)αΙ Οβηδ, βχορίΗΓβ ροΙαί586ΐ• Οαιη ροΓΓο Ιίςηί (Ιο^αδΙαΙίο ί(1 εχδΐίΐίδδεί, ςαοά 
Ιιοπιίηβηι α Οβο, ρΐΌΐι (ΙοΙογ ! α1)α1ίοηανεΓαΙ, ΥίΓρο 
αυΐβπι δααιη ίρδίαδ εαρηοπι αά Γοοοηείϋαΐίοηεπι 
(Ιίνίηαπι ίάοηβαιη ίίδ, ςαί εχ βα νίοίδδίαι (Ιο^αδΙαδ- 
δβηΐ, ρΐιαηηαοαηι (15)ΓϋΓε ρβΓδρίεοΓεΙ ((ΐαοιΐ δαηβ 
ρΙιαΓΠίαοαπι εο^ΓΟΙαπΙί ριοθ αιηοΓβ δαο εαρίο1}α( 
(^ΓαΙαίΙο ρΓορΙβΓε) ; ί(1 ίρδαητι νειο οΐ Όβαδ ^παίαπι 
Ι'α1)βΓ6ΐ,δε ίρδαηι δείϋεεί, ςαοαοί Ωεπ ροδ^βΐ ^αρδο 
Ιιοπιίηί αϋπιβηίαπι αρροηοΓΟ ; ηοη ροδ5εΙ ααΐβπι 
Ιιοπιο Γοηιεάίίδ ίΠίδ, ροΓ ςαη} ίη νίαιη ΓβιϋΓοΙ, 
^ανα^ί, άαηι δο]αηεΙί ίηνίοεπι ηιαηεΙ)αηΙ, βεύ 
αίΓαπίίΐαβ αηίπ οροΓίΟΓεΙ,αΙ βΐίαπι ρρορίερ ηαΐυιω Και έπει ξύλου μεν ήν γεΰσις, ή Θεοϋ τον &ν• 
θρωπον, φεί3 ! ήλλοτρίωσεν, έώρα δ^ τήν έαυτης 
σάρκα οάρμακον Ικανόν άντι^ευσαμένψ προς θείον 
οίκείωσ'.ν, δ και παρασχεΐν τφ νοσοΰντι ιεροΐχα 
ήγάπα, τό δ' αυτό καΙ θεό; έφίλει, τροφήν, εΐ οΤ^ν 
τε, εαυτόν παραΟεϊναι τφ πΐτττωκότι, άλλ' Ιχατέρφ 
μΙν αμιγώς ουκ ήν ανΟρώπον γρήσαιΟαι των ίο 
νατών, ώστε έπανΐλΟιΤν, έδει δε συνελΟεΤν ^μο^• 
τερα, ώ; άν και δια τό συγγενές εΰχρηστον { τφ 
χρωμένψ τό φάρμακον, και τοΰτο πάντως ούχ 
αγνοούσα ή ύπεράμωμο;, θεοΰ αν έδεϊτο χεράσαι 
τήν ιατρείαν. Δεομένην δΐ παριδεΤν ου Θεού, δτι εοβηαΐίοηβπι πιεάεΐα αρρππιβ ριοβεαα α1εη1ί1)α5 Ο τε τυχεΤν ήν αξία, τούτου τε ήρα θ-άς. Δια τοΰτο τλ 
ίΙοΓεΙ ;1ια)εοπιηίαευπιιηίηίηιε ίΠαιη ρΓίβαηίνεΓδίδ παράδοξον ψκονομήθη μυστήριον* και σαρκών βεοο 

8» ;οαη. VI, ϋ6. " ίΐ^ίιΐ. 55. 

ΑηΙ. ΒαΙΙβππι ηοΙίΒ. (13) δί λίαπα ί(1βο 0(1ίΐΛ οδΐ ίη Ιαεοηι, υΐ Ιαρδο 
Ιιαπιαηο μβηεπ ηιαηαιη ρυΓΓί^ίαΙ ; εΓ^'ο ίηΙεΓ Ιαρχοδ 
ίρδα ηοη εδί: δεεαδεηίπι αηαεηηι ΓεΙίοιαίδ ιηαπαηι 
ίΐΐίΐιη ροΓΓ.-εΙαπι,Γίαα οπροΓεΙϋΓ,οΙ ίρδα βχδροοίαδ- 
δε1.ρο1ηι1πδε]αηεΙθδ Ιιοηιίηεδ ίρδα ίη ραιίεπι νοοαΐ 
εοη)πηοΙίοηίδ εηπι Βεο.ΝαηΓίααπι ερ^ο οαπι Γείί' 
ηαίδ ι1ίδ]αηοΙα ίπδα ΓαίΙ α Οοο ^αοIηο^ΰ εηίιη οο- 
μηαΐοδ δαοδ αιΐ Ι)εαπι νοοαδδεί, δί εΐ ίρδα βραΐ α 
Ι)εο βΐίβηα,ηεο νοεαιί ηί»ί εαπι αΐϋδ ροΙαίδδεΙ? 

(14) ΙΙοϊο, ηΐί ραΐεΐ,αά Μαπω ρΐαβπιαίίοηβπι τβ- 
ίβΓαηΙαρ ; εΓ(^ο αϊ) ίρδα δαί εοηαίΐίοηβ Υιγ^ο Οβί• ραΓαναδ ΓαίΙ ηίίβηΐΐδδίπιαηι, αίςαείη ΙβΓΓπ» αύνβ- 
ηίεηδηοη Ιεη'εηί Αιία» ίηιηβίηειη. δεά εχρΓβββαπι 
1)θί δ^ιη^1^ια^^ηοη1, αΐ πιοχ ααεΙΟΓ δαΜίΙ,ρΓ» 86 Γβ- 
Γε1)αΙ. 
(Ιϋ) Νοη ηιίηαδ Ιαεαίεηίαπι Ιιαίε 1ια1)εδ ΙββΙίιηο- 

ηίαηι νίΓ^ίηίδίπιηιιιηίΙαΙίδαεοπιπιαηίοπιηίιιιηοοΓ- 
ΓαρΙίυηο Ναιη αηοηαηι ραείο δαηεία νίρρίηίδ οαΓΟ 
ρΙιαΓηιαεαπι Ιιαϋεπ αε άίεί ροδδεί αιΙνεΓδαδ νίΐίαπι, 
ςαορΓορΙεΓ εδαπι Ιίρηί ίηΓιείε1)αηΙαΓ Ιιοπιίηβ», δί 
βοίΐεπι ρΐαηε πιογΙ)© ^^αδί^επ1 εαΓο εοΓΓαρΙα ίορβί ? 109 δΕΠΜΟ ΙΝ ΑΝιΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΕI^Β• ϋθ κο'.νωνου'χεν οίνΟρωττοί, αίζ ή πάναγνος έξιστούρ- \ ίοαηιαουΐαΐ&ιη ρΓΐΒίβηΓβηΙ, Οβυιη ρΓβοίύυβ βχοΓα^ 
γΓ^σί, χαΐ τον Σωτήπα ένέ^υσεν. 1)αΙ, υΙ; Ιιαηο ιηβάίοίιιαιη ιηίδοβΓβΙ. ϋβϊ ροΓΓΟ ηοη 

6ΓαΙ Γο^^αηΙβιη ά69ρίθ6Γ6, Ιαιη ςυία άί§ηα βΓαΙ ςαοθ τοίίβ ηοη ίΓυ$ΐΓ&Γ6ΐιΐΓ, Ιιιπι ςυία ίά ίρβυπι Οβυβ 
ΔΓάβηΙθΓ 6χορ1α5αΙ. υοίτοο αάηιίΓαηςΙαπι ίΐΐυά ρβΓαοΙαπι 68( ηι^βίβπαηι ; βΐ ρ&τΐίοίραπιτίδ Ιιοαιίηββ 
ί11α3 Οβί οαΓηββ, ςαα3 ραπΒδίηια ίΠα εοηίοχυίΐ, βΐ (ΐυίύυδ ίηάαίΐ δαΙναΙοΓβιη. 

Κζ.' ΟΓμαι δι, χαΐ δυοΤν τούτο ιν Ινε/.α άνΟρώττων XXVI. Ρογγο βΐίαπι άαρίίοί Ιιβο <1β 0&Ώ8&, υΙ •ζκουσε παΧ; ή τον ύπερώνυμον χυι^σασα, "ίνα τε 
θεψ κοινωνιζστ^ χαί τής έπι γης δ6ξης, δ<5ςα γάρ τψ 
Δεσπόττι και ά'πϊρ ήμΤν ταπεινά, χαί λοιπόν δπως 
τοΤς άνΟρώπο'.ς γίνηται δήλον, μέχρι τίνος ό πη- 
λός άνατττηνβι δύναται. 03x8 γαρ θεψ, καί της 
δπεράγνου διχα, £πορον ήν ή του γένους βοήΟ^ιοκ, 
και ούδ* τις εΤλκεν ανάγκη μή Λν άλλως εχειν την 
πάναγ^/ον δαψιλώς έμφορηΟηναι τών θ8''<<'>^) {^ή 
τυχουσαν τών κάτω. Ών γαρ καΐ τούτο θίψ ρφ- ςυίάβπι αρϋΚροΓ, Οϋα Ιιοπιίηυηι βα νοοαία βδΐ.ςαο 
ίΙΙαπι ςυί 68ΐ δαρβρ οιηηβ ηοπιβη ρβρβηΐ, νίάβ- 
ΙίοβΙ ίυπι ηΐ οοηιπιηηβηι οηπι Οβο 1ι&Κ>6Γ6( βαηι 
ςΐοηααι ςυ® Ιιυίη α ΐ6ΓΓ6ηί3 ΙπΚ)ΐιίΙυΓ, ηαιη ηοβίρα 
€[υο(ΐιΐ6 πιίηίηια ίη ςίοπαπι Οβί οβάυηΐ ; Ιιιιη βΐίαιη 
υΙ Ιιοηιίηίϋυβ πιαηίΓβδΙαπι ίΙβΓβΙ, ςαοα8(]αθ βνοΙαΓβ 
οοϊηυπι ηοδίπιπι ςηοαί. Νβςηβ βηίπι &Γ(1αοιη Οβο 
ίηίδδβΐ,βϋαπι &1)86η1θ ίΐΐα ρΓ» οπιηί ριιήίαΐβ ρυΓα, 
Ιιιιαιαηο ςθηβπ ορβπι ροΓηςβΓβ, αο ηαΐΐα ραηΐ6Γ διον, άνωθεν μετρ^σαι τ^ ΠαρΟένφ την τέρψΐν, ε1 1' €0§6ΐ)αΙ ηβοβδδϋαβ, ηΙηοηαΙίΙβΓ ρυη88ίπι& ίΐΐα άί- 
κβί μή γης εκείνη γε έδεήΟη» ίν ή παρ* Ιαυτης 
λαμπηδών τοις άυλοις συνήπτεν. Ει δΐ καΐ μή 
γνώριμος άνθρώποις, ο'ιων ήν άςία ή μακαρία, έν- 
θάδε καθίστατο, ού^Ι παρά τοΰτο της προσηκούσης 
δν άπετύγχανε δ(5ξης εν ούρανψ. Άλλ' Ινα τοίνυν 
δτι θεό; έν υψηλοϊς, καί τοΤς γη\νοις δοξάζεται, 
τοΰτο κακείνη γένηται έκείνφ καταπολυ έοικυΤα, 
κα? μηδενός δν άμοιροΰσα προς δ(5ξαν τυγχάντ[ΐ, ου 
και θεός, και δπως άνθρωποι μή τοσούτον, δ παρ* 
εαυτών, ώιιν υψος ήγνοηκότες, δια ταύτα κα? γη ν 
έπάτητεν ή δπερένδοξος, κα? τψ εξ αυτής έλύτρίρ 
περιεβλιξΟη, τίηίδ πιυη6ηΙ)α3 οορίοδβ οαπιαΙαΓβΙυΓ, ςυαηι 8ί 
βΟΓυπι ϋ[ΰα) αά (βιταπι ρβΓίίηβηΙ ρ&Γΐίοβρβ βχβΐί- 
Ιί$δ6(. ΕΙ Ιιοο βηίπι Οβο ίαοίΐβ βΓαΙ, ΥΐΓ^ίηί, ^ηαπι 
δηυδ δρΙβηάοΓ ]αηι εοΒΐβ8ΐίΙ)αδ α9$οοίαΙ}αΙ, εοη^Γυαιη 
β δΐιρβΓηίδ 3ΐιοιιηάίΙίΐ(βπι ίηιρβΓίίπ, ηίβί βΐ ΙβΓΓΔ 
ίρδα ίηάίςυίδδβΐ. Είδί ροΓΓο ίηοοπιρβΓίαπι Ιιοπιίηί• 
Ι)υδ ρβΓπιαπδίδδβΙ, (|υί1)α8 ίΙΗο 1ιοηοπΙ)η9 1)6&1& ί11& 
άίςηα ΗαΙ)6Γ6ίαΓ, ηοη ίάοίΓβο Ιαηιβη οοηδβηίαηβα 
δίΜ ^Ιοπα ίη εωΐίδ ίρααάαΐα ΓαίδδβΙ. Υβρηοι βηίπι- 
νβΓΟ υ(, ςιιβπιαάπιοάιιοι Οβιΐδ ίη δυρβΓηίβ β Ι ίη 
ΐ6ΓΓ6δΙπ1}α8 ξΙοπΟοαΙηΓ, ί<1 ίρδαπι ΥίΓ^ίηί αίροΐβ 
Οβο δίηιίΠίπιαο οοηΙίπςβΓβΙ, ηβνβ βχρβΓβ Ιιωο ίοτβί αΠοα]α8 ςίοπφ, ςαα Οβυβ ΙιοηοΓαΙΰΓ, ίαπι βΐίαπι ηΐ Ιιοιηίηί1)υ3 Ιαηι ρΓ£οοβ1δυηι Ιιοο δηαηι ίρβοηιαι 
(1βου3 ηοη ρβηίΐαθ ΙαΙΟΓβΙ, ρΓορΙβΓβα βίοποδίδδίπια ίΠα βΐίαηι ΙβΓΓαπι Ιιαηο οαΐο&νίΐ, βΐ ΙβΓΓβηο ίηάα- 
πιοηΐο βδΐ οίΓοαπινβδΙίΙα. 
ΚΖ'. Κβ> δ•.ά τοΰτο, ΜεγαλεΤα, φησίν, έποίησΙ Ο XXVII. Εΐ ίάοίΓΟΟ, /1?ηί. ίη(ΐηίΙ, τηίΗί τηαρηα ςτΜί μοι ό δυνατ<$ς. Τβΰτα δΐ έναργώς εΤχβ, και ουκ 
έδεΤτο ποιηθήναι το γεγονός• άλλ' έφανέρωσε, σαφή 
παιι κατέστησε, δηλοΤ το έποίησε. Και δι* α!τ(αν 
Γσως τοιαύτην δ Γαβριήλ, κατά τήν της γλώτης 
διακονίαν, ΧαΤρε, έ^ώνησε, κεχαριτωμένη^ καΐ εύ• 
λογημένη, Ιν* ήμας, τε διδάξτ^ οΤαις δεΤ χρησθαι 
φωναϊς προς αυτήν, και οίον, αύτζ τό μεγαλεϊον, 
άνάγρίπτον τζ έξαγγελί^ ταύττ^ προΟείη. Ήδύ- 
νατο γάρ και ταΤς άγλώττοις του νοΰ λαλιαΤς τήν 
λειτουργίαν οίκον ο μή σε ι ν έχει'νην, καΐ τψ αυτψ 
χρωμίνης δργάνψ τών λαμπρών της Παρθένου δια- 
κούσειν ρημάτων. Καί ε'νγε μή τρ(5πος ήν έτερος, 
οΰτος δΐ, *ίνα, τό ταπεινόν ό Δεσπότης αναβαλλόμε- 
νος, μή σφόδρα δψηλώς καΐ μή καταλλήλως διασαλ- ροίβη8 β$ί •'. ΗίΒΟ ροΓΓΟ ηιαςηαΐία α1)8ςα6 άιι1)1ο 
ίΐΐα 3απι ρο8δί(1β1)αΙ, ηβο ορηβ βαηβ βΓαΙ υΐ ΩβΓβΙ 
(ΐαοά ΓαοΙαπι ΓαβΓαΙ ; βΐ νοοίδ ίΐΐίαδ, ^βοίί, δβη^ηβ 
βδΐ, ηιαηί^€$ΙανίΙ, βΐ οηιηίΙηΒ ρβΓΒρίοηα β^^ΰοίΐ, ΑΙ- 
ςυβ βαίΐβπι ΓοΓίαδββ άβ οαυδα 6α1)Γί6ΐ πιίηίβΙβΓ ο 
Ιίηραο) αδπδ βχοΐαηιανίΐ;, Ανβ^ ρναίιαρίβηα^ βί Ιβηβ- 
άίΰία^ ηί δοίΠοθΙ ηοδ άοοβΓβΙ ςυί1)α3 βαπι νοοίΙ)ΐΐ8 
οοωρβΙΙαΓβ οροΓίβαΙ, υΐςαβ δαο Ιιαίο ηαηΐίο νβΐιιΐΐ 
ίηβοπρίαπι ρΓοροηοΓβΙ, φΐαηία ΥίΓβίηί ίηβδββΐ 
βχεβίίβηΐία. ΡοΙβΓαΙ βηίαι βρίπίαΐί δίηβ νοοίΙ)υ8 1ο- 
οαΐίοηβ πιίηίδΙβΓίαπι ίΙΙαά ο\)\τβ, βΐ νΪΓβίηίδ, ίη- 
8ΐΓαπΐ6ηΙο νοοίδ υίβηΐίβ, 6χίπιί& νβΓΐ)α ρβΓοίρβΓβ. 
Οααηςυαπι ηοη αΐίαδ ςαίδρίαπι δβά Ιιίο πιοάαδ 
<1β06ΐ)αΙ, ηβ Οοηιίηυδ, άαπι ηοδίΓααι ΙιυπιίΙίΙαΙβπι τίτ^ τψ πράγματι, και ^λλως, δ'τι καΐ ήμας λ ίηάαβϋαΐ, ταΐίοηβ ηίπιίδ 8α1)1ίπιί, βΐ δβοτίδ αο Γββ εοει μυεΐσθαι τά τον δπερήφβνον πλήττοντα, δπΐ,ί 
ων ή οΙκονομία και τοιαύτη. ΚΗ'. Πάσα &ν γ,οϊΐ ή αγγελική διακόσμησις, οΤ- 
μαι, ουρανός τε και ήλιος, και γή κα' Οάλαστα, καΐ 
πάσα τότε ή κτίσις, έκαστα μετά γλώττης άναπλα- 
σΟίντα, τό ΧαΤρε τ^ Παρθένψ συνεξεβόων τψ Γα- 
βριήλ• και καθάπερ έπι χοροΰ, τό μελψδημα δια- 
δεχόμενα τοΰ πρωτοστάτου, τά αυτά άν πολλάκις ρβΓ δβ βχίςβΓβΙ, ίαοίαπι νβΐηΐί 1αΙ)α αηηυηΙιαΓβ 
νίάβΓβΙιΐΓ ; ρΓδΒδβΓίίπι ΥβΓΟ ςυοά βΐ ηοδ, ρΓΟ ^υί^ηβ 
Ιιοο πΐ)*8ΐ6Γίιιηι ρβΓα§β1)αΙαΓ, άοοβπ ορθΓΐβ1)αΙ ςαί- 
1)α8ηαπι &Γηι1δ νηΙηβΓβΙπΓ δηρβΓϋιΐδ. 

XXVIII. Οπιηβδ ίΐαςαβ, αΐ αι•1)ίΐΓ0Γ, αη^βΐίοί ογ- 
άίηβδ, οοείαιηςαβ βΐ δοΐ, βΐ ΙοΓΓα, βΐ πΐίΐΓβ,βΙ ςυοθ- 
νίδ αΙΙα οΓβαΙυΓΑ, ςϋαδί δίη^υΙοΒ ταΓδαβ οοηάίί® 
Ιίηςυα δαα ίπδίΓυοΙ», ηηα οπιηββ ουπι 6α])Π6ΐβ, 
Ανβ, νίΓβίηί &οο1απΐ2ΐ1)αηΙ ; 80 νβίαΐί οΙιογο ΓαοΙο, 
πιβίοιίίαπι 6 οΙιΟΓα^ο βζοίρίβηΐβδι ί<ΐ6ηι δίβρίυδ ίη •• Ι.ΠΟ. Ι, 49. 111 Ι8Ι00ΗΙ ΤΗΕ5δΑΙ^ΝΙβΒΝ813 1» §7Γΐιπι Γ6ρ6ΐθ1)αηΙ β( 8ί[ηιι1 οιιιη οΐιοπ ρπηοίρβ Λ ^^^ άνείλιττον χχΐ ανυμνούν, χαΐ συν&^6^γγοντο αοοΐηβύαηΐ. ΤαηΙα δοϋίοοΐ ρυρί^δίπιαΐ ίΙ1πΐ3 ιηα- 
^ηίΩϋβηΙία βΓαΙ, 6ΐ Ιιοο ραοΐο α ΟΓβαΙαπδ αηίνβΓδίδ 
ΥΐΓβίηβιη δαίαΐαπ οροΓΐ6ί1)αΙ. Οαοά δί ηοη Ηηςυα, 
ρΓορΙθΓ βαηι ςιιαηι (ΙΐχίπιυδΓαΙίοηοίη, αΙοοΓίβ Γαο- 
(13 ςααάίυπι δαυιη ειιηεία ιηαηίΓβδΙανβΓίιηΙ, βυιη 
Εά 8ρΐ6η(ϋ(1ίθΓβιη οοηάίΐίοηβιη ββδβ ρρονβοΐα ρβΓ- 
δβηδβηιηΐ ; αίςαβ ίΐα ΟΓβαΙυΓαΓαιη υηίνοΓδίΙαβ οία- 
ηαδ βΐίαιη ςιιαπι ρβΓίίπ^ΰβ πηίηίδίβπυιη ΙαυϋαΙίδ- 
δίίηβθ ί11ΐυ3ΐηα§ηαΗα€6ΐ6ΐ}ΓανίΙ. Οαο(1 οηίιη ηβςαβ 
ΰΓβαΙιίΓα) (ΐυβοςαβ 16γγ651γ65, ηβςιιβ αϋο}, δί ςα» 
6Χδ(αΙ)2ΐη( ΟΓβαΙυΓϋο, ροΙβΓαιιΙ, Ιαιη ρΓορβ δοϋίοοΐ 
αά Οβαιη αεεοάβΓβ, υΐ Ιιοεο ςυίάβπι δβιηοΐ Οβο &6- 
άβιη δαρροηβΓβΙ, ίΠα νοΓΟ δΐι-αίαπι, βΐ αΐία οίΐ^υιη, 
αΐία ροΐιιιη, βΐ αΐίαπι αΐία υ$αιη ρΓαΐ1)6Γ6ΐ, βΐ αΐία τψ χο,:άρχψ. Τοσούτον γάρ το της κανάγνου μιιγβ- 
λεΤον, χαΤ οίΐτω πάσα ή χτίσις προηικκΐν ωφκιλ» 
ττζ ΠαρΟ^νφ. *Αλλ' εΐ μή γλώτηρ, δι* δν ιΓρηται 
λ^γον, πράγμασι δε έδήλωσαν τήν χβρζν, 8Γ δν 
^7θοντο προς το φαιδρ<^τερον Ιαοτών μεταποιηβ^• 
των χαι ο^^τως ή δημιουργία πάσα τα μβγαλιϊα 
της πανυμνήτου γλώσσης τραν<(τερον δι«χι]ρυξκν. 
"Ο γαρ ούχ δν είχε των έπί γης Ιχαστον, ούί* &ν 
ει τι χαΐ έγεγόνει, έγγυς ούτω θεοΰ γενΙσΟβ^» ώβτι 
6' μεν έαυτο χαΟέδρτν ύποθέΤναι θεφ, Β Ά χλίνην, 
χαι τροφήν ^λλο, ποσιν δλ Ιτερον Ιλλην χ% άλλο 
χρησιν Χϊϊ βλλο γλώττης άχούειν βεΤχήν διηχ^ούσης 
Ινέργειαν, άνθρωπος δε χαι λόγων χαΐ διαίτης χοινωνησαι βεψ, χαι ούτω πάντα τ(|ΐ ζ^'νΐιΐ ϋη^ααπι άίνίηίδ ιηοϋΙ)υ8 ΓβδοηαηΙβιη ααιϋΓβΙ,Ιιοπιο β λαμπρυνΟησαι άγιασμφ, τούτου ($$στα χαι δτοοοΰν νβΓΟ βΐ δβΓίηοηβδ βΐ εοιηπιυιιοπι νίΐο) ΓαΙίοηβιη 
ουιη Οθο 1ια1)6ΐ6(, βΐ δίο οιηηία ηυνα Ιιαο δαίιοΙίΩ• 
οαΐΐοηβ ηο1)ί1ί(αΓ6η(υΓ ; Υοβο οιπηία ίαοίΐϋηΐθ βΐ α1)δ- 
ςιιβ υΐΐο 1λ1)ογ6 ρβΓ ρππδδίιηαιη ίΠαιη οοηδβςΰί 
ροΙηβΓαηΙ. (]ααη(ΐααιη εηίιη ηβςαβ αΐίο ΐΓαηδΙαΙα 
ίαβπηΐ, ιιοςαβ α εοηδοβίο β&Γϋΐη δίαΐα (ϋδίπαΰΐ®, δίχα π($νου τυχεΤν δια της πανάγνου δεδύνΐ)νται. 
Μήτε γαρ εχέρωσε μεταστάντων, μήτε τώ^ αιωΟ^- 
των διαζευχΟίντων, μήθ* Ιτέρφ σ.>ντυχ(^τ€ΐ»ν άι{θ<ι 
τόπφ ί] τρόπψ^ άλλα πάντων έφ* οπτασι χατά γώ- 
ραν μενόντων* μετ' αυτών ή πολυύμνητος χχινόν 
τίνα τρόπον ΙνωΟηναι τον Κτίστην πεποίηχε. ηβςηβ αιιΐ Ιοοαπι αΐίαιη αυΐ αΐΐαιη δβ 1ιαΙ)6η(1ί ΓαΙίοηβιη δΟΓίίΙΦ δίηΐ, δθά οιηηβδ ίη δυα δβάβ ροπη&η- 
δβππΐ ; ίΐΐα (αιηβη οηιαί 1αα(ΐ6 άί^ηίδ^ίπια Υϊγ^ο ηονο ςυοίίαιη ιηοιίο βίΤβείΙ, υΐ €Γ6α(0Γ οιιιη ϋβ 6οι\ίαη- ΧΧΙΛ. Η«ϊο ροΓΓΟ δυηΐ ΙιοιΙίβΓΠΦ δοΐβηιηίΐαΐίδ οΐ 
άοηυιη βΐ ίιυιΐυδ. Ηθ(1ίβΓηα Ιιβίο βαΐαΐαΐΐο ηονο- 
Γυπι ιηίΓαουΙοΓυιη βίΤβοΙπχ βχδΐϋίΐ. Ηίο ΓαυδΙαβ 
6αΙ>ποΗ8 ηυηΐίϋδ αΙΙβΓυιη ρποΓβ δρΙβηάίιΙίοΓβιη 
δοΐβιη Γ6]}α3 οιηηίΙ)ΐΐδ ίβοΐΐ ίΙΙαεοδοβΓβ. Ηοθο οοιη- 
ροΐΐαΐίο, ΙβΓτοδίΓΟίη άίδοίηάβπδ ΙυηίουΙαιη, ίικία- Κθ'. Ταΰτα δε της παρούσης δώρον χαΐ γέννημί 
πανηγύρεως. Ό νυν ασπασμός των χαινών γέγονβ 
θαυμάτων δημιουργός. Το του Γαβριήλ εύαγγέΑιον 
ήλιον άλλον, τδν προτέρου λαμτρότερον, ιτασιν 
έπιλάμψαι πεποίηκεν. Αύτη ή προσλαλιά, τ^ χοΧ- 
χον δια(5ρήξασα χιτωνίσχον, θεουργιχ^ν ίνδυμα ιηοαίο άίνίηίΐυδ 6ΐα1)θΓαΙο Ιιοπιίηβδ οίΓευπινβδΙίνίΙ. ^ περιέβαλλε τους ανθρώπους. Τούτο τ6 πρόσρημα Ηφο αΐΐοειιΐίο βδΐ νβΙβΓαιη ΰοηί^ιηαΐτιπι βχρίίεαίίο. 
6ΐ ηον&ηιιη ηονεΐΐο) εΒίαΙίδ ^ΓαΙίαΓυπι βχδίδΐίΐ 
δρΙβικΙοΓ. Ηοϊο νβΐ αηΐο (εεοηοπχίο) βχίίαιη, δαίνα- 
(οπ9 δείΐίεβΐ ΓβδυΓΓοεΙίοηβιη, νεηβΓαηάίβ ίΐϋδ νίπδ, 
ςυί αρυά ίαίβΓΟδ δ6(ΐ6ΐ)αηΙ, 3υευη(1ί1α1ίδ εααδα 
βχδΐΐΐίΐ βΐ ΙφΙίΙίφ. δίευΐ βηίιη ίη ΙβΓΡα άβ^εηΐβδ 
Ιιαηε δαηβ οιηηίυπι ]ιιεαη(1ίδδίηιαηι αιιηυηΐίαΐίοηειη 
ρΓ33είηιιβΓαηΙ, δίε 1ιαυ(1 ρίαυβ ροΐυίΐ, υΐ ραίο, εοδ 
νεί ίη ίηίοπδ δΐιανίδδίηιυπι Ιιοε ηιιηΐίαηι ΙαΙβΓβ. 
Οαπι νοΓΟ α^'ηογβΓοηΙ άα ηονα ίΙΙα αΐΐοευΐίοηβ, 
αίςυβ εαπι, ευπι ϋαΙ)Γί6ΐ νοεβδ ίΐΐαδ ρΓοΙαΙίΙ, ({αο- 
(Ιαπιπιοάο αυάίβΓαηΙ, ραΓ δαηβ βΓαΙ, υΐ ςαυάθΓβηΙ 
οΐ βχδϋΙΙίΐΓβη!» ςαίρρο ςαί ρΓΟχίιηαπι εοπδρίεερεηΐ 
1ί1)6Γΐα(6ηι. ΙΙοε ηυηΐίυηι ^εη^(}α6, ηε ρΙαΓα άίεαπι, 
εΓεαΙαι 19 οιηηί1)αδ Ιιΐίαπίαΐεπι εοηείΐίανίΐ. 

XXX. 1(1 νεΓο ρεΓ5ρίεαβ ΙβδΙαΙαΓ^ θΙ Ιΐίεο ίηΙβΓ '^ 
αηηί ΙεπιρεδΙαΙοδ ριιΙεΙιβΓπηια, ςιΐδθ τεύυδ οηιηίύυβ 
ρΓαΐ8(αηΙίδδίαΐ3Γη δίαΐαδ ιηυΐαΐίϋηβηι εΐ νείαΐί νίΐο) 
ΓεάίηΙοβΓαΙίοηοηι ΒεηεΓιοε εΙατ-βίΙιΐΓ, ίίποάαηιπιοιίο 
ηεηιρε εηι1)65εεηδ, δί (ίυίΙ)υ8 ροΐβδί ίηάίεϋδ, ίΐΐυά 
β;αυ(1ϋ ηυηΐίυπι δρίεηάίάε εεΙε^ΓαηίΙαπι ηοη οδίεη- 
άαΐ ; αε ηβ ςυίδ εαιη, υΐ ίΐα ύίεαπι, ίηιρΓθ1)ίΙαΙί8 
ίηευδεί, αηηηηΙΐαΓβ ρεΓδρίευε δυα νεηαδίαίε βίυ- 
άοΐ, ηυηο ίΐΐαά ΓείΙίτε Ιεηιριΐδ, ίΐαο εΓεΛίυπδ οπι- 
ηί1)αδ ^αα^ίυπι αΓΓηΙϊ^ίΙ. 

Ει, διίηβ ηαηε ηιιίεηι, νοίαΐΐ ^ταηιίαηι (ΐυηπκΐΗηι, 
^ /ν?Λ75 5αί5 80} α1)ταά\ί, δρ1εη(Ιί(1ίοΓεηΐΓ[αε επιίΙΙίΙ των πρ'ν μίν χήρυγμα αινιγμάτων νέων δΐ νυν 
χαρίτων Αγλαΐα (χα. Τούτο χαι πρδ του συμπερά- 
σματος, λέγω δε τήν του Σωτήρος ανάστασιν, τοις 
χάτω σεμνοΤς άνδράσιν ηδονή χαι χαρίεν χ(νημα• 
Ός γάρ έπΙ γζς οία προ'^ήται τούτο δή το «άν• 
των χαριέστατον διάγγελμα προηγόρευον, ο&μ 
δή χαΐ Ιν 9ίδτ[ϊ άγνοεΤν, οΐμαι, ούχ εΤχον τλ τ«ρ- 
πνότατον εύαγγέλιον. ΕΙδότας δΐ, καΐ τίίς χαινης 
ώσπερ άχηχοότας προσρήσεως, 6'τε 6 Γαβριήλ έ•ώ• 
νΐΐ, χαίρειν εικός και σκιρτ^, 6'τι τήν έλευ^κρίαν 
Ι5γγικεν ένοπτριζόμίνους. Τούτο το μήνυμα, 7ν« 
μή πολλά λέγω, ©αιδράν άπειργάσατο πασαν τήν 
χτίσιν. Α'. Παρυπογράφει δΐ το σαφίς χαΐ ή χαλλ( 
των ωρών ήδε, δι' ων πασι βελτιστην μεταβολή 
χα: άναβίωσιν οΙονεί χαρίζεται, ώσπερ οίδουμένη, 
ε'? γε μή λαμπρον, δι' ών έχει φαίνειν, το της να- 
ρας έκεΤνο μήνυμα έπιδείξρ• και ώς εΙπεΤν, ϊνα 
μή τις άγνωμοσύνης αυτήν γράψαιτο, τ^ παρ* Ιατι- 
τής καλλοντί σπεύδει τρανώς διαγγέλλειν ώς ο&τ^ 
έστιν ό καιρός, καθ' δ'ν ή παγκόσμιος έπέστν 
χσρά. 

Νυν γάρ ήλιος της όκτΤνος ώσπερεί λήμην τΑ 
νεφώδες άποξέει, χα2 διαυγεστέραν άο(ησ( τήν λαμ- 113 8ΕΕΜ0 ΙΝ ΑΝΝϋΝΤίΑΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΠΙ.Ε. 114 ιτηδ^να, κ«ί 6π1ρ γην δρχίτβι πλειον προσγβιτο- Α ία1§0Γβιη, αο ρΓορίιιβ ΙβΓΓ&ιη οαΓβαιη $υαιη ίηοίρϋ νεΤν, 2[πα9ΐ μονονου κροσφωνών την του νέου χαι 
μ&γάλου τοΰ$& φωτ^ς έπιφάνβιαν, χαΐ ώς &ρτι χαι 
οιύτ6< τήν άναχα{νΐ9ΐν δ&χκται, χαΐ 6πό νώτα χρύ- 
ΐΓΓ»ιν τής γης Ρρ«χ^ βούλετβι, τήν αχτίνα. 

Νυν ουρανός, οίον Ιμάτιον Ιαυτον περιβάλλων 
χαινον, σχυθρωπ<5τητα μ^ν περιδύεται, διαύγειαν 
21 ίμφιέννυται, χαΐ ώσανεί τίνα χάσμο^ της οίχείας 
ΙνΟητος τους αστέρας προβάλλει, ποιχίλου τε χαί 
διαλαμπή ε1χ($να προΟεις Ιαυτδν, οΤς Ιπιπλα ποι- 
χ{λλειν έσπούδασται* χαΐ νυν μάλλον ή πρΙν θεού 
διηγεΐνθαι δ6(αν γράφει. 

Νυν γή βοτάνας άν{ησιν εΙς χάλλος ξένον χαΐ 
οΤον άμίμητον, τφ πολυειίεΤ των χροών έξυφα^- ίη5(ίΙιΐ6Γβ, οπ)ηί])ΐΐ3 ρΓορβιηοάυπι βΐ&ΐα τοοβ αη- 
ηυηϋ&ηδ ηονί 1ιυ]ιΐ5 αο πια^ηί Ιαιηίηίβ οΓίαιη, β^ 
ςυοιηοάο ίρββ ςποί^υβ ηυηο ίηηονβΙυΓ, ηβο ταόίο:} 
8υο9 8αΙ) 16ΓΓ2Β άοΓβυιη 1οη§ίθΓίΙ)α5 ΙιοΓίδ ραΙίαΙυΓ 

&1)80011(1ί. 

Ναηο οοΒίαιη νβίαΐ ηονο 5β ίηάυιηβηΐο αιηίοίβιΐδ, 
ΙβΙηοαιη (Ιβροηϋ ίαοίβχη, Ιιϋαηίαΐβιηςαβ αδβυιηίΐ, 
6ΐ ςυβιηάαιη νβίαΐί βυο) νββίίδ οΓηαΙιιιη βίβΐΐαβ ρΓο- 
ίβΓΐ, 8686 ν2ΐΓί6ΐαΐ6 γβηιΐδΙυιη αο ηίϋάυιη 6χ1ιί56η8 
ίη 6Χ6ΐηρ1αΓ ϋ8 ςΗΐ 8ηρ6ΐ1ο6ΐίΗ ταπβ^απίΙ» ορ6Γαπ{ 
ηαν&ηΐ ; βΐ ηιιηο ιηββίδ ςααιη αηίβα 86 Ώβ'ι ^Ιοπαιη 

6ηαΓΓ&Γ6 ΐ68ΐαΐΏΓ. 

Ναηοΐ6ΐ]ιΐ8 @[Γατηίη&ίη ιηΐΓ&ιη &ο ηαΙΗ ίιηίΐαηάαπ] 
ρυΙοΙίΓϋαάίηβπι ρΓοΓβΓΐ, ιηιιΐΐίρΐίοί ναηβίαΐβ 8ααπι νουσα, χαι τοις ζωγραφεΤν αίρουμένοις άνΟουργιχά λ οοηΐ6Χ6η8 8υρ6Γθοίβιη, αίςηβ ί11ί8, ςαί ουρίαηΐ ράμματα χορηγούσα, δ' ών τοΤς ζωγραφιχοϊς Ινεστι 
πλάσμασι διχμιλλασθαι πρδς τήν άλήΟειαν. ΙΙασι τε 
φυτοΤς άναβιώναι παραχελεύεται, χαι τ^ λαμπρον 
έξυμνεΤν της πανηγύρεως. Χα(ρει δΐ τοΤς παρ* 
Ιαυτής ανθεσι στολιζομένη, χαΐ Ιαυτήν στρωμνήν 
δποτίθησιν έπιειχή, "ζ πριν ανήμερος ήν. 

Νυν θάλασσα, ο7α πρ& μιχροΰ πολεμ(α, τοις χύ- 
μασι τήν γείτονα τύπτουσα γήν, άπειλεΤν τά δεινά 
παυσαμένη, γελώσα, τάς διαλλαγάς έπιζητεΤ, ώς 
&ρτι πασιν έπέδραμε μαρτυρούσα, ή πάντα νουν 
υπερέχουσα εΙρήνη. Νυν άήρ ήπιον διηχει τήν άφι- 
λάνθρωπον πνοήν, χαΐ μεγαλόχροτον έκτιναξά- 
μενος βρϋντήν, χαΐ οΙονεΙ τιθοινώς έπιτενέων, των 
οιχίσχων πάντας χαΐ χαταδύσεων έχχαλεΤται, ^(λα 
προσπνιϊν δπισχνούμενος. 

Νυν τετραπόδων μίν άγέλαι σχιρτ^ν, χαΐ τη 
μητρΊ γτΐ προσπαίζειν, χα2 πωλιχώς ένάλλεσθαι 
διανίστανται. Νεοττών δΐ γένη τ^ πτερ6ν απονον 
Ιφαπλοΐ προς αέρα* χα^ μουσιχώς χιθαρ(ζειν ετοι- 
μάζεται τα ποιχιλ^φωνα, χαίρειν έχ τούτου πάντα• 
διασημαίνοντα. Καθάπερ χαΐ ^Ορωποι, δι* ών νυν 
μεν του σώματος άποτιθέμεθα τών ενδυμάτων τά 
πλείώ, δι' ών δλ πλεΤν χαϊ στρατηγεΤν άρχ^μεθα, 
χαΐ πρ&ς αποδημίας Γεσθαι, χαι 6'λως χεΤρα χαΓνοΤς 
έπιβάλλειν ίργοις* 6τι νυν τό βαρύ της παλαιστή- 
τος, διαγγέλλομεν, άπεξεσθη, χαΐ άνάπλασις διηρ• 
τίσθη, χαι χαρά έξεχύθη, δι' ήν άλλος άλλψ, χαθά- 
περ χήρυξ τ6πους δ ι ιών, χαίρειν διαχελεύεται. ρίπς6Γ6, 6χ ίρβίδ 0οηΙ)υ8 οο1ογ68 ροΓή^6η8, ρ6Γ 
ςιιο:) 6ΐαΙ)0Γ&Ια ρίοΙοΓΰΐη ορ6Γ& οαιη ίρ5α Γβηιπι 
νβπίαΐβ οβΓίαΓβ ςαβαηΐ. Ταπί αΐ αΓΐ)0Γ68 οιηη68 Γβ• 
τίνίδοαηΐ, αο 8θΐ6ηιηίΙαΙί8 ΙιοάίβπιοΒ οοηοβΙβ^ΓβηΙ 
8ρ1βηάθΓ6]ΐι βάίοίΐ. 1.9)ΙίΙ;ίαιη τβΓΟ ρΓοάίΙ, 8υί8 86- 
πΐ6ΐίρ8&ιχι ΩοΓί5υδ βχοΓπαηδ, ςαβοςαβ ΙιοΓΓΟΓβ 8ςαα- 
ΐ6ΐ)α(, 8686 ηηηο δίΓαΙαιη οοη^ηιαιη βιιρροηϋ. 

Ναηο ιη&Γ6, ςηοά ί1αοϋ1)α3 αά]&06ηΐ6ΐη Ιβιταιη 
ίπδΙαΓ Ιιοδϋδ ραιιΐο αηΐβ ί6ηβ1>&1, ^Γατία χηιη&ή 
068δειηδ, &ο Γίά6ηδ, Γ6οοηοίΗ&ϋοη6ΐη ςαβΒΠΙ, βίο 
ΐ6δΙίιηοηίο δυο οοηΩΓΠίΕηδ ^αιη ρ&οβπι ΠΙ&ιη οιηηί• 
1)αδ αάνβηίδδβ. ςη/3? οτηηβτη $βη8ητη βχΒυρβταί •♦. 
Ναηο α6Γ, ίηοΐβπιβηίβδ νβηίοδ εο ρβΓβίΓβρβηΙβιη 
ΙοηίίΓαηι αΐΐβςαπδ, ΙεηίΙβΓ δαβαΓΓαΙ, αο ιααπδαοΐβ 
&δρίΓαπδ οιηηοδ ςαοάααιπιοίΐο βνοοαΐ 6 άοιηαη- 
^ οαΐίδ αίςαβ 6 ΙαΙο^ΐΊδ, ]αοαηά6 δβδβ ρΓ0ΠΐίΙΐ6η8 
&δρίΓ&ΙαΓΐιπι. 

Ναηο ςαδΐάΓυρ6(1αα) $ι*6^68 αδδυρ^βηΐβδ βχβαΐΐ&ηΐ, 
6 1 πιαίη 16γγφ αΐΐαάαηΐ αο ραΙΙοΓαιη ιηοΓβ Ιηρα- 
άίβηΐ. ΥοΙαοΓαιη νβΓο τβοβπδ βηαΐαηιπι ςαοΐςαοί 
βαηΐ ςβηοΓΑ, αΐ&δ ρει* &6γ& δίηβ 1α1)0Γ6 βχραηάαηΐ ; 
βΐ ςυεθ βα^νϋαΐβ ν&ηί οαηίαδ βχοβίΐαηΐ, 3&πι]&πι 86 
ραταηΐ, αΐ ιηαδίοοδ οοηοβηίαδ νοίαΐί αά οίΙΙι&Γ&ηι 
ιηο<1αΐ6ηΙαΓ,8ααηΐ(]α6 ρβΓίιεβο ^&α<ϋαπι αηαοιηηββ 
δί^ηίΠοοηΙ. Νβο άίδδίηιίΐί ταϋοηβ ηοδ ςαοςαβ 1ιο- 
πι1α6δ ρ6Γ Ιιαηο αηηί Ι6πιρ68ΐ&ΐ6ΐη Ιιίηο ςαίάβιη 
ρΙαΓ& ίΐΐα οοΓροπδ ίηάαιηβηία α1>]ίοίιηα8, ίηάβ αα- 
Ι6πι 6ΐ ηατί^αΓ6 βΐ 1)θ11α δαδοίρβΓβ, βΙίΙθΓ α§[^βάί, 
6ΐ αηίν6Γ8Ϊπι ηονίδ ορ6η1)α8 ιη&ηαπκ αάπιΟΓβΓβ ίη- 
οίρίπιαδ ; ςαβιηάοςαίάοπι ηαηο νβίαβίαΐίδ ροηάαδ, χαΐ της Ινώσεως δίδωσι χαΐ άντιλαμβάνει τά συναλ- {) αΗ αηηαηΐίαπιαδ, 8α1>1&1αιη βδΐ, 6 1 Γβηον&Ιίο ρβΓ- 
λάγματα. ίβοΐβ, βΐ άίίίαδαπι 68ΐ ^ααάίαπι, ρΓορΐ6Γ ςαοά αΐΐαβ 

αΐίαπι, τβίαΐί ρΓ»οο ν&η&8 ρβΓ&^Γ&ηβ Γ6^οη68, £;αα(ΐ6Γ6 3α1)6ΐ, ίϋΒάβΓίδςαβ &1ςα6 αιηίοίΐίφ ρί§ιιθΓ& 
άαΐ 6ΐ τίοίββίιη &οοίρίΙ. Άλλα ταύτα μ^, ^να τήν έχχενωΟεισαν έχείνην 
δείξη, χαι τά πέρατα διαλαβουσαν χαράς εύωδίαν, 
τοί3τον έ'χει τον τρόπον χαΐ οόδέποτ* 5ν μηνύει ν 
•ϊά της χάριτος σύμβολα χκτοχνήσαιεν, Εως αν ή 
χαινοτάτη χαι γήρως χρείττων άνάπλασις έχδέξη- 
ται τελευταία, ής ί^ "ερ^οη του μυττηρίου τούδε 
χαρπ^ς. ΕΙ ΙίΦο (ΐαί(ΐ6πι ΐΐα ββ 1ια1}6ηΙ, αΐ ραΐαηι ίαοί&ηΐ, 
βαανβιη ϋίαιη ^ααάϋίΓαςΓαηΙίαηι 6ίία8ααΐ3απΐ6886, 
6ΐ αά ΙβΓΓδθ αδςυβ Ωηοδ δβδο ρΓθΐ6ηάίδδ6 ; ηβο 
ηηΓίααιη ίδΙαοο11αΙα3 ^τΆΐιω δγπι^οΐα α πιοηβηάί οί• 
Ποίο ρί^ΓΐΙα^αηί, (ΐιιοαδςηβ ηονίδδίπια ίΙΙα βΐ δβηβ 
οίαΐίδ ηβδοία ΓβββηβΓαΙίο άβπιαπι αίΐνβηοπΐ, οα^α8 
ίΓυϋίο οδΐ 1ΐϋ3α8οο πι^δίβπί ίΓαοΙαβ. »♦ ΡΙιίΗρρ. IV, 7. 115 ΙδΙΟΟΒΙ ΤΗΕδδΑΙ.ΟΝΐεΕΝ5Ι8 11• XXXI. Νθ8 αυΐβιη, β ςαίΒπβ ΟΓία βδΐ ΥίΓβΟ ί11& Α. ^Α'• Ήμης δΐ, έξ ών ή πολυυμντ,τος, τλ «οιν« οιηηί Ιααάθ (ϋ^ηίδβίαια, οοηιπιιιηβ ίΠυά οιηαίυιη 
άβΐίοίαηι, βΐ ρρορΙοΓ ςηοϋ ίοοΐΐ ίΠί ιηβ^ηα ςαί ρο- 
Ιβηδ βδΐ, βίευΐί @αα(1ίαιη ΓβοίρΊιηαδ, δίο ίΙΗ, ςαο) 
([αυάοΓβ (1β^^ι, νίοβιη Γ6ΐυαπιυ5, ηοη ιηοάο βα 
ΓαΙίοηβ ςααπΊ α Οα1)ποΐ6 6^ο^ι^ δΐιιηυδ, ϋίαιη οοιη- 
ρβΐΐαη 163 , βοά ί ηΙοποΓα ςαοςηο ηοβίΓα βχραΓ^αηΙΰδ, 
βΐ οιηηβ α ηο1)ί5 νίΐίυοι ρροευ! βχρβίίβηίοδ ; ιιΐ ρα- 
ΓΐΟοαΙί οχεηαπι ρο59ίηιυ8 ^ϋδΙαΓβ,άαρβδ,ίικιυΛπο,ίΙΙαδ 
ηον&Β βΐ ριΙΓίδδίπιαδ, ςυαβ ϊοβο βαίιιίαΐίο πιιγο ιηούο 
&ρραΓ&νίΙ;. 5ίο βηίπι ςυαιη ιη&χίιηβ ςαυ(ΐ6ΐ ίΐΐα δαρβΓ 
οιηηββ §Ιοηο5&, 5ί άβ ιηβηδα ίΠα, άβ οαΓηί1)αδ 5θί- 
ΙίοβΙ υηί^βηίΐί Ρίΐϋ βαί βαΐίαΐοδ ηο9 τίάβαΐ. Ουιη 
βηίιη Ιιαο άβ οαυ5α ριιπββίιηα ϋΐα ίη ΙβΓΓαιη αιΐνβ- 
ηβηΐ, 6 1 8υα ΐρβΐαβ οαΓηβα Ιαηίεα δαΙναΙοΓοιη έντρΰφημα, χαι &π1ρ ών 6 δυνατές τά μ&γαλκΐα $-4* 
πλεξι μετ' αύτη ς, χαΟάπερ Ι^Β^άμβΟα *ι^ιν χβρ^ι 
οϋτως άντιοώμεν το χαίρΐ'.ν τ^ παρασχούβ^» ού τήΐ| 
του Γαβριήλ μ<$νον μύησιν τ;ρο9γ»νοΟντκ« αλλί 
χαι ή μα; αυτούς ίνοον έκκοροΰντις, καΐ ότεχρ^ριον 
πάντα ιιοιοΰντες χίβοηλον τρ<ίπον, ώ; &ιβ του δκΙΐΒνο» 
γευώμεΟα χαΟαρώς, της {ίνης χχΐ πανάγνου τρ»• 
φης^ ^ν 6 ασπασμός έχαινούργησιν ούτος. Ο&τιι 
γαρ ή ύπερένοοξος μάλιστα χαίρει» χης τρχνέζης 
έχείνης, των του μονογενούς αύτης Γΐο•3 σαρχνπρ 
έμφορουμένους 6ρώαα. ΈπεΙ γιρ δια τούτο χα2 εΙς 
γην ήλΟεν ή ΙΙάναγνος, χαι τον βαρχιχον Ι«υτης 
χιτώνα τον Σωτήρα έφόρεσεν, ΐν* ήμΤν & Σωτήρ 
τοΰτο γένητχι δεΐτΛος, χαΐ δια της συγγενούς +ιμ» ιηάαβηΐ, υΐ ίάβπι δαΙναΙοΓ 6]ΐΐ5ΐηοάί οοοηα ηο1)ί8 » αυτής σαρχο; βεφ πλησιάιωμεν, ου τυχεΤν 8{χα της 

1)18 6]αδ(ΐ6ΐη ΥίΓ^ίπΐδ θεοτ<$κου δι* άμαρτ(αν ούχ εΓ/ομεν, χαίρκι πι ΩβΓβΙ, 6ΐ ρβΓ οοςααίαιη ηο1>ί8 
ο&Γηβιη αά Οβυπι (ςαοά αδδβφΐϊ δίηβ ΟβίραΓα ηοα 
ροΙβΓαηαυδ ρρορΙβΓ ρβοοαίαπι) αοββιΙβΓβαιιΐδ,βαυιΐΘΐ 
δ&ηβ, οτιιη ιιοδ βαάβιη ιηβηδα ΓραίπαυΓ, οιυαηα ίρβα 
ίάΰίΓΟΟ ραπινίΐ, βί ρπορΙβΓ ςααιη οαηεία ίΐΐα Ιιογ- πάντ«ς 

ταύττ) χρωμένων ημών τ^ τραπεζ^, {ν ήτο£μαη 
δια τοΰτο, χαι δι* "ζν τα φριχτά πάντα έχΕίνα έχ»- 
λεσιουργ/^θη μυστήρια, χαι δι* ής εξ άνΟρώπιυν ε1; 
Οεους τψ δώρψ μεταποιούμεθα. Γβηάα ηα^δίβπα ιιιίΓα1)ΐ1ϋ6Γ ρβΓαοΙα δαηΐ, οΐ ρβΓ ςααπα βχ ΙιοΐΏΐηίύυδ ίη άβοβ ιρδίοδ άοηί τΙΗοΙθ 
ΐΓαηδίηαΙ&ιηαΓ. XXXII. ΡοΓΓΟ δί ΥΐΓ^ίηί Ιιοβο βΓαΙ ^[αιιάβηάί ταϋο, 
^Γανβ ρΓοίβοΙο 1ι&1)6Γ6( ίΠα ^ΓαΙία ρίοηα, δί εοηίΓα 
β6Γ6ΐ, 81 ηοδ νυβίίεοί ρροοαΐ & δαοΓα ιηβηδα δβάβα- 
ιηαδ, ουηι Ι&πιοη ίαπιβ 1α1)0Γ6Γηα5 ; ({ΐιοά δαπβ αϊ)- 
αΐίοηαΐίο οδΐ α Οοο, βΐ νίΐο) α1)ΙαΙίο. ΟηΙ €ηίη)^ΐϊΐ([\ιϊί, 
ίπαηάηίαί τηβατη οανηβη βί ΙίΙίΙ ηιβηιη Βαηοηίηβτη 
ίη ηιβ ηιαηβί βΐ βρο ίη %ΙΙο ^. ΕΙ : Οκί τηαηβΐ ίη τηβ 
βί βρο ίη €0, Ηίο (βτί (ηΐϋίητη τηηΐΐιιιη, ριιία 
8ίηβ τηβ ηιΗίΙ ροίθ8ίί8 (αοβνβ -•. ΕΙ : δζ ριάΒ ίη ηιβ ηοη 
τηαη&βήΐ, τηϋΙΰΙιΐΓ /Όγοβ Βίαιί ραΙηιβΒ^ 6ί αν€8€6ί, εΐ 
οοΙΙίρεηΙ βητη, βί ίη ίςηβηι τηίϋβηί^ βί ανάβΐ °^. Οαί 
ίΐαςαβ Ιιοπιαι ηοη ΓιΙ ραΗίεβρδι Ιιίο ςυίάβηι α Οβο 
ύί βχΙοΓΓίδ, βΐ, βΐΐθυ ! ροΓεοΓυιη αΓπιβηΙαηαδ υηα 
ευπι δεβΙβΓαΙο (Ιφπιοηο εναιϋΐ. αυΐ εΐίαηι ροδίΐ'βπιο 
ιη&ΐ6πα ^εΐιβηηοθ ίηεβηάϋδ αρΙα. ΕΙ Γυΐ'δΠδ : ΛΊ'$ί 
τηαηάηοανα^ίΙίΒ οαπιοτη ΡίΙίί Ηοτηίηίί βί ΙιίοϋίΒ €^η8 
ίαηρηίηβιη ηοη ΗαϋβΙίΙίΒ υϋαηι ίη νοϋε ^*. ΕΙ ηιβ• 
ΓΪΙο ςαίάβαι ; δίευΐ βηίαι ςυί οοηδυβία αά νίνβηάυηι 
α(1π)ίηίευ1α ηεςίί^^ϋ, εοΓροΓ&Ιβηι ςυο^υβ νίίαπι 
απιίΙΙϋ , ραπί πιοάο ςυί ίδΐίδ ηοη ραδείΙϋΓ,ηιοΓίιιυδ 

63(, ηΐίδβΓαΙ)ίΙί3, 6Χρ6Γ3 ΥβΓ» \\{ίβ, βΐ ΙΟΓΠΙβίΗα 

δίύί Ιρδβ ραΓ&Ι (ΒίβΓηα. 

XXXIII. Οαοηίαπι νβΓο ^αυάίαπι ίηάαχίΐ βαάοπι ΑΒ\ ΕΙ δε το χαίρειν έχεΙθ£ν, ανιαρών £ν εΓη 
τουναντίον ττ^ χεχαριτωμ'ένη, 6'ταν της 1»ρ3ς τρα• 
πέζης πόρρω λιμώττοντας χαΟίσωμεν Ιαυτους, 
6'τΓερ έστι θεοΰ άλλοτρίωσις χαι ζωής άναίρεσις. *0 
γχρ τρώγων μου, φη^ί, τήν σάρχα, χαι ιηνων 
μου το αίμα, έν 2μοΙ μένει χαγώ έν αυτψ' χαι, 
Ό μένων εν έμοί χάγώ έν αύτψ, ο^τος ^1ρ%ι 
χαοπόν πολύν, 6'τι χωρ'ς έμοΰ ού δύνασθε ποιβίν 
ούοέν* χα'., Έάν μή τις μείντ^ έν έμοι, ΙβλήΟη 
εξω ώς το πλήμα, και έξηρίνΟη, χαι συνάγου• 
σιν αυτά, χαι εΙς το πυρ βάλλουτι, χαΐ χαίιται. 
Ό δε μή τούτων άρα μεταλαμβάνων θεού μίν γΝΐί- 
ται μακράν, χοίρων δε, φευ Ι μετά τον» άλάστορος 
άγελάρχης καθίσταται, ή το τελευταΐον φεέννης ΰλη. 
Και πάλιν" Έάν μή <ράγητε τήν σάρκα του ΐΛοδ 
του ανθρώπου, και πίητε αυτού το αΤμβ, οόχ 
Ιχετε ζωή ν έν έαυτοΓς. Εικ<^τως* ώσπερ γαρ 6 
της συνν^Οους άποστάς διαίτης χαι της σαρχιχΐ^ς 
διίσταται ζωής, τον Γσον τρόπον 6' γβ μή χάχιηα 
σιτούμενος νεχρας, ελεεινός, ζωής άμοιρος άληΟονς, 
και βασάνων Ιαυτψ πρόξενος αΙωνιων. ΛΓ\ Έπει δΐ χαράς μίν πρόξενος ό νυν ά^πα- 
Ιιαε βαΐαΐαΐίο ςυο) βΐ ηοναπι ραΓίαηι ΐηΐυΐίΐ; Ιιίο σμός, 6'ς καΐ τον 'καινόν προιίγαγε τόκον, ούτος ^ 
γβΓΟ ραΓίυδ ΓαεΙϋδ βδΐ ηο1)ί8 πιοηδα δυανίδδίηια, βΐ ^ τράπεζα ήμΤν ήδίστη, και ζωής άλ>;κτου αΙτία ίηάβδίηβηΐίδ νίΐ» ρηηείρίαιη ; ηοδ ςυοςηβ |;;αα(ϋο 
ηιοηΐβδ ηοδίΓαδ Γβρίεαπιηδ, υηα ευπι βα1)π6ΐ6 ίΐΐυά 
Αυβ Ώβϊ ηιαίη αεείαπι&ηΐββ, αίςαβ Λνβ, άίεβηΐββ, 
ρναίία ρίβηα, Βοηιίηη$ ίβϋίαη, ΙίβηοάίοΙα ίη ίη τηϋ/ίβ- 
γχΙχίΒ, 

01)860Γ6πιυδ ααΐ6Γη ρυπδδίπιαπι ίΙΙαπι, υΐ ο1 νίνί- 
ίΐεαπι ίΐίαιη (Ιί^ηβ ραΓίίείρβιηπδ αΐίηιοηίαπι, ςυαηι 
ρΓΦδοηβ ηοΐιίδ ςαικίίιιιη αΐΐηΐίΐ, οΐ ευ]αδ νίΓίαΙθ 
ηο1)ίδ (ΙαΜίυΓ ίη ΦΐεΓηυπι βαυ^6^6. ΡΓορΙβΓ Ιιοε κατέστη, χαράς μΙν και ήμεϊς τάς ημετέρας Ιμπλι}- 
σωμεν ψυχάς' Χαίρε, ττί μητρ'. του Θεού, τψ Γα- 
βριήλ συμβφΟεγγόμενοΐ' ΧαΤρε, λέγοντες, κεχαριχω- 
μένη, 6 Κύριος μετά σοΰ• ευλογημένη συ ίν γο- 
ναιξί. 

ΔεηΟώμεν δΐ της πανάγνου, ώστε καΐ της ζω- 
οποιού τυγχάνειν άξίως τροφής, ήν ή παρούσα άνηκε 
χαρά, καΐ δΓ ην ήμΤν αιωνίως το χαίρειν. Χαίρει 
δε ?ίρα και ή υπερένδοξος διά τούτο, και ό ταύτης •^ ^οαη. νι, 57. ^ ;οαη. χν, ο. »' Ι1)ί(1. 6. ^β Ιο&η. τι, 53. 117 5ΕΒΜ0 ΙΝ ΟΟΠΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΠΙ^Ε. 118 Τ\6ς' αα\ βΓη πάντας ήμδς κοινωνούς της άλήχτου Χ ροΓΓΟ β1 δϋρβΓβΙοπΟδίΐ ίΙΐΕ ^αυάβΐ, β]αδ(ίΠθ ΛΠαβ, γενέσθαι χ«ρ5ς, πρεσβεία ις της χεχαριτωμένης κα? 

θεού μητρός τοο Σωτήρος ημών '[η9ου Χρίστου, ψ 
; κρέπει πάσα δ^ξα, τιμή και προσχύνησις συν τψ 
^ ανάρχφ αύτοΰ Πατρι χαΐ τψ παναγίψ καΐ άγαθφ και 

ζωοποιφ αύτου Πνεύματι νυν κ»! ίιι και εΙς τους 

9(ώνας των αιώνων. 'Αμτζν. 6ΐ ηΐίςυβ οοηΐίηςαΐ, ηΐ ηο8 οιηηβδ ρβΓβηοίβ ^αιιάϋ 
οοιηροΐ63 βίϊΙοίαιητίΓ ; ρΓ6εί1)α8β)υ8(ΐ6ΐη §Γ8ΐί& ρ1β• 
ηω αο πια(π8 Οεί δαΙναΙοΗβ ηοδίΓΪ ^68ΰ ΟΙιηβΙί, 
ςαβιη άβεβΐ ^Ιορία οηαηίβ, ΗοηοΓ βΐ &(1θΓα(ίο ιιη& 
0ΏΠ1 δβιηρίΐβπιο β]π3 ΡαίΓο, δαηοΐίδδίιηοςτιβ β( 
1)οηοπιιη αο νί1α3 άαΙΟΓβ β]υ3 δρίηία, ηηηο β( 
δβιηρβΓ βΐ ίη δοθειιία δΦουΙοηιιη. Αιηβη. ΙΝ 8Ε0ϋΕΝΤΕΜ 8ΕΚΜ0ΝΕΜ Ε0ΙΤ0ΙΙΙ3 ΡΑΤϋΟΙΟαυΕ ΜΟΝΙΤϋΜ. 

Οηαηςιηαηι $β^ηβη$ ΗοτηΐΗα ηοηηηΙΙα ρτχοΐανα ίβΒίίτηοηχα άβ $αηοΙΗαίβ βΐ οΙοΗα Β. Μ. V. ΰοηΗηβαί 6Χ ρν. 
η• 2, ηΜΰβαία Υνταο άχοίΐητ μετά θεον πρώτη, ΡοδΙ Οβηιη ρήπίΛ, ββα ΒΐΙβΓα α Ι^^ο :η\ΚχΙοηι\ηΗ& (αίβηάαηι 
€$ί βατή ρίετηηιηηβ ηητηίίβηι βί νηΐρανβτη $6η8ΐιιη νβίβπ'β ; ηβςιιβ ηΜςυβ €οη$βηΙίτβ άοοίΗπχ ςηστη Ιειάοταε 
Τ^€$$αιοη^^^η8^$ αΙιΗ νβΓΜ$ Ιη€ηΙβηίί$ ρτο(6$βη$ β8ί. Ιτηο ονβάβνβτη ϋΐατη ΗοιηίΙχατη, ςηαίετη Κ. Ρ. ΒαΙΙβτΜ 
εχΗώηϋ, α τηαηη Ι$ίάοτί ηοη β8$β ρτοβοΐατη, $βά ο6 ίτηρβΗΙο ΒοΗΰα οοη$ηΙατη /ηΐ88€. Ρνο^βείο α η* 29 
ίηοίρΗ ηονα ηατταΐίο α ρνχοβάβηίβ οταΗοηβ ρτογ$ιι& αΐίβηα βί αΐίαπο οαΐαηιο βχαναία, Οβηιιο α η• 52 πονά 
ύχοτΗην ηαιταΐίο άβ Βχ^ηιΜο ραΐηιοβ ςιΚΒ ρΓ0Β0βά€ηαΐ)η8 ηοη βοίκχνεί ; βΐ η® 3 ΙβαΙα Υΐνρο άίάΐητ οίηοχχα 
φΐ(Β αιηι υανιαβ αιοβνβ ηοη αβοβαι : £.ι ιη ρβεο&ιΐδ οοηοβριΐ 
ρτοηΐ α Ε, Ρ. ΒαΙΙβνίηί βάϋα β8ί, Ηίάοΐ'ο ΤΗβ8$αΙοηχοβηύ ίήΙ>ηχ ηοη ρο$8β ; β(8χ (οΗα88β αίχρηα βχ ρανίβ 
ρ$ίη$ $α. ΡΙαββί ίαηιβη βατή ίοίαιη βx^ηά€^β^ ςυαίαη ΰχΜΙβί βάίίχο Βαΐΐβτχηχαηα, ηί άβ ίρ$α νηη$ςιηχ8^Ηβ ρνο 
XΑι)^ίυ^^ί^ά^^α^€ ρθ88χΙ. 1.-Β. Μ. ΑΟΓΟΣ Α'. 

Βϊς τήν πάν σεπτό ν κο(μησιν 
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου 

Μαρίας. τής πανάχραντου 
καΙ άειπαρθένου Β 8ΕηΜ0 IV. 

Ιη 8ηηιτηβ νβηβταηάατη άοτηιΗίοηβτη χηχπιαοηίααίή• 
τηχ Οοτηχηχ ηο8ίγχ Όβχ 6βηίίή€ί8 βΐ 8βτηρβτ νιν- 
ρχηί8 Ματχχ, 

Ι. δί φΐίδ(ΐΌίδ ρυΙοΙίΓίΙαάίηβιη οαϋ βΐ ίυΐ£[ίθηιη 
δοΐίδ 3πίαΓ οοηΙβπιρΙαΙαΓ,βΙδί,ίΙυιη δίαροτβ ρβΓοβΙ- 
ΙίΙυΓ, ΙιααάραΓβδ ιηβ^ηίΠοβηΙί© ορβπδ ΙααάβδρβΓ- 
δοΐναί, εοηΙίηβΓβ Ιαιηβη Ιίη^αιη ηοη δοΐβΐ, αίςαβ 
αάβο ςυαηάία βα εοπΙαοαΙυΓ,πιίΓαουΙηηινβΙίηνίΙηδ 
βχΙοΙΗΙ ; ςυοπιοθο ηοη βοςυαηι ΓαθπΙ οπιηί Ιαυάβ 
(Ιί^ηίδδίηκΒ ΟβίΜαΙπ ίηάβδίηθηΙβρΙιγηιηοδηβοΙβΓβ, 
υΙηΐ3αηι δφρίυδ 1ιυ]υδηιο(ϋ άβϋίίαπι αΙίςυαβχραΓ- 
ϋοηία δοΙνβΓβ ςυίδρίαπι δίαάαβπΐ ? Ναπι δί δοΐ, 
ρΓορΙβΓβα ςυοά Ιυοβπι^υρρβάίΙαΙ, βο ^βηίΐαΐίδ νίΓ- 
ΙΰΙίδ ίβουηάαπι βδΐ ίηδίΓααιβηΙΰπι, οοΒίτιιη τβΓο, 
ςαία ναπο αο πιηΐΐίρΐίοί ηίΐβΐ δΙβΠ&ηιαι (ΙβοοΓβ^ &6 
Γβΐίςααο πιηία ηια^ηίΐαάίηβ Ιοη^ιβ δυρβΓ&Ι, βυ&πι 
ΐάοίΓΟο Ιααάβπι 1ιαΙ)6ηΙ ; αά ςαπθηαοι βηίιηνβΓΟ δΐι^ 
ρΓΦΟοηία ίη οηιηο Ιβπιρυδ ίΐΐα ηοη ρΓονοοαΙ^ϋ,ςυΦ 
αά βχΐΓβηιοδ υδςτιβ Ιθγγ» Πηββ νβΓ&τη βΐ βχδΐίη^ιιί 
ηβδοίαπι Ιαοβπι βηοίΐΐϋ, &ο δοΐ βρίβηάίάίδδίπιηδ (Ι) 
ΙηάβΟοίβηΙθπι τίίαπι 1η1)α6η8, αρραπαϋ, αο οφίοδ άβηίςαβ Ιαπι νβηυδίαίο νίηοίΐ Ιαπι &πιρ1ί(ιΐ(1ίηθ (2), 
ρο8ΐ(ΐααηι βΐ&ά απιοΓβπι βαί ρβΐΐβχίΐ, βΐ ίη 8β οοηϋηαίΐ βαιη ςιιί ηυ11ί1)ί οοηϋηβη ροΐβδί ? 

Β'. Ε! δλ τό Ιπαινεΐν έκεινχ Θεφ προσάγει τον 11. Οαοά δί Ιαιίδ ίΐΐίδ ΙηϋαΙα ΙαηάαΙΟΓβπι ίρδαπι 

κι(ρυκα* θεού γ3ιρ δ^ξαν και ουρανής φιλοσοφεί, αά Οβααι βπςίΐ ; ηαηι ΟΦΐί (^ηοςαβ Ββί ςΙοΓίαηι 

Αηΐ. Β&ΙΙβηηί ηοί». Α'. ΕΙ δΐ ουρανού κάλλϋς καϊ αυγή ν ήλ(ου φαι- 
δράν ουτ' έσίγησεν Ιωρακώς, και θοιυμάϊας ούχ 
Ικανδν άπέδωκε τ^ μεγαλουργί^ τον κρ^τον, και 
διά τούτο, Ιως 2[ν όρ^, καΐ &κων εκφέρει τ6 θο^^μ>ν* 
πώς αν τζ πολυυμνήτψ μητρί του θεοΰ ούχ εκά- 
στοτε πλέκειν δίκαιϋν ε*η τον ΰμνον, εΐ και τις 
πολλάκις του τοιουδε χρέους έκτιννυς έφθασε κέρ- 
ματα ; Ε* γαρ, δτι φωτός μίν ήλι<5ς έστι χορηγό;, 
ου φαυλον δΐ δυνάμεως όργανον ζωογ(5νου, ουρανός 
δΐ τ{1 των αστέρων λαμπρός ποικιλί^, κα^. τψ με- 
γέΟει εΊκοντα πάντα τιθε^ς Ιαυτψ, διά ταύτα τόν ρ 
{παινον Ιλχουσιν* ή τό άληΟινόν υλΧ ασβεστον φώς 
ανατέλλει τοΤς πέρασι, ζωής τε της άλιζκτου δίσκος 
όΐδεικται φαεινότατος, ουρανού δ^ και ώραν ήττα• 
σθαι ποιεί καΐ μέγεθος, ότι καΐ έρασνήν ^σχε, καΐ 
παντί τόν άχώρητον έχώρησε, τίνα αν εΟφημίαν ούκ 
άεΐ καλέσε α ιζαρ* Ιαυτ^ ; α €οά» καλέσαι. 

(Ι) Υίάβδ&ηοΙο) ΥΪΓ^ίηί ΐΓίΙ)ΐιΙαπι βαπι Ιαπάβη), 
ςυ» ρΓορηβ 8θ1ί ΟΙιπδΙο ΓβδβΓναπ δοΐβΐ, ηΐ δαί) 
δρίβηάίθίδδίπιί δοΐίδ βγπιϋοΐο άβδί^βΙΠΓ. 

(2)θ€Βΐθδ νίοίδδβ (ΙίοίΙαΓ Μάπα ηοη δοΐαπι απι- 
ρΐίΐαάίηβ, ςαίρρο ςη» βίηα δΐιο ίηοΐαδαηι ^βδίατίΐ Β βηπι, ςυβπι (III Κβρ, νπι, 27) οχΐιιτη βί €χΙ\ βαΐο' 
τητη οαρβνβ ηοη ρο88ΐίηί, νβΓϋπι βΐίαπι νβηυδίαΐβ. 
Ιά νβΓΟ Ιιααά Ιονίδ 65( ιηοπιεηΐί ; αυαηάοςυίάβπι 
6Χ οπιηίυπι δοηΐεηΐία βα 1ιαΙ)6π &ε αίοί δοΐβΐ οοβΗ 
νβηιΐδίαδ, ςαο) πιιηςυ&πι ρβΓ 86 ηοη δίΐ ηίίβηΐίδδί- 
ιηα, €ΐ οαίνίδ οοΓπιρΙίοηί ιηαοοβδδα• 119 Ι5Ι00ΚΙ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΜΟεΝδΙδ 120 οάοοβηΐ ', βΐ Ιικο §1θΓί& οοΐΐ&ικίαηΐβπι αάάαοίΐ Α «2"*1 ^^ ή ^"'ί• "Ρ^ί θεόν άνάγβι τον Ιη«(«1τι;'• αά Οβαιη ; ρΓοΓβοΙο οαιη ηυ1Ι& αΐία τβ ιηο^^ί» ςυαιη 
ίηΙβιηβΓ&ΗβδίιηίΒ 1ιυ)α3 ορβ εοη]υη9ί Οβοςυίδρίαιη 
ροδδίΐ ;Ιια6 ςαίρρβ ηί1ιίΐ6χοπιηι1)ΐι&θ6θ8ίιηί1ία8(3), 
ηίΐιίΐ νίοίηία8 Οεο ΓβρβπΓβϋοοΙ; ηω ιηίηιΐ5 8αρίβη- 
ΙβΓ ίΙΙθ αςβΓοΙ, ςαί &ϋαά ^υίάρίαηι ρΓία8(]α&ιη 
Ιιαπΰ ίιηπιαοαίαΐίδίϊίπιαηι 6ΐ &11θ(ΐυ6η(1υιη,6ΐ£θΐ6η- 
άαιη, θίβηουηαϋδ βχοΓπάηάυιη &Γΐ)ίΐΓαΓθΙυΓ. δίΰαΐ 
ΟΓ^ο αη^βΐί, ςααηϊίοςυίάοιη βχρΓβ^δίοΓοχη αο ηο8 
ουιη Οβοδίπιίΐϋυάΐηβπι,ιιΐροΐβ ηια(οπ{Βθχρ6Γ(6δ^4), 
£;6ΓαηΙ, ηοη ίηΐ6Γΐηί58α ίΙΗ Ιααάίδ εαηΐίοα ιηοάα- 
1&ηΙιΐΓ ; ραπ ρΓοΓβοΙο ταΐίοηβ βΐ ηο8 βαιη, ςυαιη 
αΙΙΟΓααι α Οβο βαβρίοίιηυδ (5), βΐ ρβΓ ςααιη ΓογΙιι- 
η&Ιθ ηο1)ί8 α1)6Γ6ΐη Οβΐ 1)βηί§ηί1αΐ6ΐη βχροηπ οοηΐί 6'ταν ούχ αν τις έτερου μάλλον ούδβν&ς ή €ια της 
πχν αχράντου θ<φ (Γ^ναίρΟεΓη, ^ς ο3τ» ιιαραπλήνιον, 
ουτ' ούδΐν των απάντων θεφ πλησιέστβρον, ν^ΚρΤ^ 
γ* £ν ευ φρονών χαΐ προνλαλεΤν χαι προσχβ'ϊαβχι, χα{ 
κοτμεϊν ϊγ/,ωμίο'.ς, δίλλο πρότερον ήγιζσΛίτο της 
ΪΙοινάγνου. ΚαΟάπερ τοίνυν άνύστβΛτος άγγέλοις 
δίίξα μίλψδΐΤται θεώ, δ'τι και χοεΤττον -ζ ή{ΑΒ^< 2*^ 
το του Χοός αίμ'.κτον έκεΊνφ το έμφερ^ς σώζουνιν* 
ούτω δι5πουΟ?ν τήν μετά θεον ιτρώτην, δι* ής 
ήμΐν άφΟ(5νως της του θεού τυχεΤν έξεγέν&το φιλβν- 
Θρω7:(ας, δι^τι κβί ταύτ^ κατάλληλα τά Ί;|χέτερα, 
άσίγητ' έξυμνεϊν, ει οΤ'ίν τε, κα'. πανηγυρίζειν 
6οε(λεται. ςϋ, ςυοηίαιη οοπιιηυηίβ ίηδίιρβΓ εηιη ϋΐα ηο1)ί3 βδΐ ηαΙΠΓα, ίηο68δαη(ίΙ)υ8, δί βοη ροδδίΐ, Ιιγιηηιβ βχίοΐ- 

ϊβΓβ αο 06ΐ6ΐ)Γ&Γ6 (1β1)6ΐηυ8. 
ΡοΓΓΟ οαιη ηαυίΐαδίηΐβΐχηαςηα,β ςιι^^υδIηυ1ι1αΓ^ Β Πολλών οε όντων καΐ μεγάλων, όθεν 8ν τις ςυίδρίαιη Ιαοβιη ροβδίΐ, θυιη αά οοΠαυάαικΙαιηΥίΓ- 

^ηοιη 6ΐ ιηβηίοαι βΐ Ιίηςααιη εχοίΐαΐ, ηιαχίιηιιιη 

9£ΐηβ, 6( ΙααάαΙοΓυιη ίρδαπχ αά οορίοδ αο (Ιίνίηα 6 

ΐ6ΓΓ6ηί8 βπ@6η3,68ΐ βΐίαπι ΥίΓ^ίηίδ αά ΟετιΐΏ Ιπατίδ- 

ίΐαδ,αά (]υθΐη οο1ο1)ΓαηάυΓη δοΐβιηηίδΐιίοοοηνοηΐυδ 

αί^'ίΙαΓ. δίοαΐ βηίηι ΟΓπηία, ςαω αά ΙαιιάαΙίδδίηιαιη 

Ιιαηο δρβοΐαηΐ (6), Γ3αδηοη[ΐρβ ίηΙβΓίιοιηίηοδΟΓίαδ, 

αάιηίταηάα ίη αιι^α5ΐί ΙβιηρΙί Γ6εοδδϋ)υ5 εοιηιηοΓαΙίο, 

αΐίιιιοηίαηι ηοη β Ιογγ© ΓΓα€ΐίΙ)αδ δοά β οα?Ιί ρβηοΓβ 

δαρρεάίΐαίαπι, ηιίπΩοα άίνίηί ηαηΐϋ ΟαΒποΙί^ δα- 

Ιαΐαϋο, ηοναδ αίςαβ ίηοίΓα1)ί1ίδ ραΓίαδ, Ιαο ργφΙογ 

Ιβ^οδ ηαΙιίΓΟ} ιηαηαηβ, εΙ εοοίερα αϋα, ςυο) ραΓίίιη 

ςυίάεπι,υΐροίε ςυο) νεΙοηιηεεχεοάαηΙπιίΓαοιιΙιιιη, 

δρίβπάίάίδδίπιβ ρε1ο1)ΓαηΙυΓ,ραΓΐίπι νεΓΟ ίηοε1βΙ)ΐ•αΙ* 

βΐίαιη πιαηβηΐ, ςαίρρο ςαεΒ είδί αΐίοηιπι Ιιοηιίηαηι ρ τοίνυν τοίαυτα, οΤα λόγον έλέγξαι πάντβ, 

βχίπιία (ΐυοίςϋο Ιοηββ ρΓΟϊΙεΓ^'ΓεάίαηΙαΓ,ρΓαϊοεΙδίο• α*θέρα και ύ-έρ ουρανούς ρητορεύτ^• τλν διαυγασΟείη, και νουν ατΧ γλώνααν πκρί αύτης 
διυ-ν{ζοίν, κομιδή μέγι^ον, και άπ6 τδιν γηΥνβν 
προς ουρανών τε και ΟεΤα ^ερον τόν ύμνητή^, Χί? 
ή προς τον θεον της Παρθένου μετάστασις, δι' {ν 
ή παρούσα πανν^γυρις. Καθάπερ γαρ τά χατ^ τι,ν 
πανύμνητον άπαντα, ή πρ(^οδος ή εις άνΟροίππινς, 
ή εν τοΤς άβάτο'.ς του σεβασμίου τ<>που ξένη διατρι- 
βή, ή ουκ έξ φν ©ύει Χους, άλλ' ουρανός, Χορηγη- 
θείσα τρο^ή, ό του Οε(ου Γαβριήλ υπερφυής άστη• 
σμος, 6 καινός κα• απόρρητος τ<5κος, ή του γάλακτος 
παράδοξος βλύσ•ς, και ταλλα, ων τά μίν ςκοεται 
Ίίερίφανώς, ατε οή και θαύματος πΙρα, £στι ^ α 
κα• ακήρυκτα μένει, ώς ηττω των πορ' αύτΐ^ς ^ή- 
λων, εΐ κα^. μείζω των άλλων ανθρώπων, ώς έχκινα 

χ2^ εΙς 
Γσον αρα 
ΓΊΙ)υδ Ιαπιεη ε]αδάοηι πιη§ηα1ί1)ΐΐδ νίηοιιηΙϋΓ;δίοαΙ τρόπον και ή λαμπρά κο•μησις της θεοδόχου χόρης 
6Γβθ ί11αοιηηϊαβ]αδΠΐοάί δαηΙ,υΙςιιονίδαΙΙίοΓα δίηΐ ύπερφυέσι και σκμναΤς συνδέδεται θεουργίαις. 
δετιηοηε,υΐαΐ αά ΦΐΙιερα Ηίο δαΙ)1ίπιίΙα(ε δαα αο δαροΓ οοβίοδ άίδοτίΓΓβΓθ νίάοαΙιΐΓ; εοάβιη ρΐαηβ ιηοάο 6ΐ 
δρΙβηάίάανίΓςίηίδ Οεί βεηΐΙποίδάοΓαιίΙίο εχοεΙΙβηΙίδδίιηίδίηα^ηίίΙοίδΓίαβΟβί ορ6ηΙ)υδεοηδεΓΐαΓ6ρ6ΓϋαΓ* 

* Ρβαΐ. XVIII, 1 

ΑηΙ. Βαΐΐβπηί ηο(!κ. 

(3) υΐ ρΓθ1)ε αδδβςαηπδ, ςαίά δίΙ)ί νβΐίΐ ϊοβο 
ΥίΓ^ίηίδ οαιη Οβο δίηιίΐίΐαάο, ίαο εα τοίεςαδ, ςιΐΦ 
βχ ε]ϋδάοηι Ιδκίοπ ΙΙοηΐΙία ίπΝαίίνίίαΙαη νϊΓ0ίιιί8 
(§ 18, ραΓί. Ι, ραβ. 238-2>59) δυΙ))βοίδδβ 1ιίο3υνεπΙ: 
Οιιοά ν6Γθ/ΐϊϊ({η\ί, ρενίίηβί αά Ηαηο αϋ Οίηηίροβ- 
οαίο χηαηηηίΐαΐβίη, ηοηιο τηαοία ηιιαηι νιηοαοηΙΐΒΒίιηα 
ιΙΙα (δαηοΐα Υιγ^ο ΜαΐΊα) 8ί!ηίΙΐΙιιάίηβιιι οαιη αΐΓί$Ιο 
ρβ8$ΐί ; ορογίοΐαί βηχτη^ χιΐ ρΙιι$ (^η^ίτη αΐίαδ ^αΐΐώβί, 
ρ6ηί(ο ς€ηίΙήχ α$$ΐίηίΙαΓ€ίηΓ. ΜβηΙο νβΐην βαάβτη 
ίΙΙα νιηοοεηίίβήιηα ηιιίΙηΒΐϋρ.Ι /ιοιηίηίΰη8^ (ΐηαηίΗτη 
ηβο (ανί Ιίΰβί, ρηΓΐον ρνχάχοαίηγ ; αΰ ρνοχπιΐο $οΙα 
χηί€τ Ηοηιίηβα /ίίΐ7 ρΐωιο ίηοοπι/ρία. 

(4) ΙηΓίΜΤβ εΐ εχ ΗίδΙίοοΙ,ΟΓίΐϊοοδροΓίδίάοπ η?1α- 
Ιειη ηίΐιίΐ άεΐαΐίδδβ ορίηίοηί ίΙΙί (|αοΓυηιάαιη νείβ- 
ηιηι,ςυί α οοπιιυυηί δοηΐ'^ηϋα άε ηαίαρα αη^'εΙοΓαπι 
ρΐαηε αιαΙοΓίο) βχρερίε άϊδοεδδίδδε νίάεηΙαΓ. 

(ο) Οοηιηιαηϊδδίιηαιη Ηϊο 1ια1)8δ εχρΓθ!?δαπι 85. 
ΡαΙπιιη δεηΐεηΐΐαηι, ΥίΓ;^ίηεπι Πείραραιη ϊηυηίνεΓ- 
818 ΟΓεαΙαπδ, ροδΙ Ι)ευπι, ρπιηαίιιπι οΙ)ΙίηοΓε. 

(6) ΡοΓρεπάϋ νίπι δεηΐεηΐίιρ, ο»ϊ?ιία ηεηιρε ςαω 
αά Υίΐ'ρίηεηι ί?Ιοπυ.<αιη ρεΓίίποηΙ, θ)ΐΐδηιοάί εδδε, 
υΐ (|υαιπΠΙ»ε( Ιιιιπιαηηπι ίαηάοιη ποΙ)ίΙίΙηΙο δυα νΐη- 
οαηΐ. Κήί οιιίπι ΓοΓΐα•ί5ο, οαί νί(1ε1)ίιηιΐΓ ηίπιίυιη 
ί;ϋίάηο1)ίίί ρπϋδυιηεΓΟ, δί εχ εο είΤαΙο 01131 ηεια 
ςαοφίθ )ΊΓ^ίαί5 ϋρίρανχ ιιοΜΙίδδίιηαιη ίαΐ550 οοη- οίαάαπιαδ : ςυαδί Ηοο ροπηάε δίΐ, αο ρΐυβ «Βαιιο 
ααοΙΟΓαπι ν6Γΐ)α αΓ^8Γε,ί11αΗΓ[ΐτε είδάεαι δ6ηΐ6η1ι&8 
αΓΩη^εΓε, άε (]αίΙ)υδ ηε οο^ίΙανοΓίηΙ ({αΙάβιη.ΑΙςπί 
ιηοχ δεσηεηΐία ΟδΙεηάαηΙ ΙδίάοΓαπι ίηΙοΓ &(1ιιιί- 
ταηάαίΐΐα εΐίαηι ρπηΊοπάία δαηοΐο) ΥίΓ^ίηίδάΪΒβΓίε 
βηυπιοΓαδδε. Είδΐ ΰΐΐεπηδ ςαα^παδ ςυίάηαιηιηίΓ&η- 
άαπι ίη ρππιΟΓάίίδ Υίι^ίηίδ ΙδίάοΓΟ νίδαηι ίυοΗΐ, 
»χ ίρδαιη αάί ίη ΗοπιίΙία ί/β Ρη€$€ηΙαΙ\οηβ ΰβίρατΜ^ 
'-' αίςαε ίρδο ρροοίαπιαηΐο αυάίεδ (§ 43, ραρί. Ι, ροβ. 
434-435), ίηΙΟΓίηα^ηαΙία ίΙΙα» ρΓΟ ΓΐηίΒηδ ^ραιία- 
ταπι οαηΐίοηιη Υίΐ'μο 1)εα1α Οεο οΜυΙϋ, βΐ Ιιοί 
εδδο εηυηιΟΓαηάυπι, Γίποά αΠΙππιαΓε άε δε ΐρβαρο- 

ΙηεπΙ : Ιη ίηι^ηίΐαΐίϋιια οοηοβρία ηοη (αί 

δο/α»ϊ ηοη οοηηΰρϊί ίη ρρχν.αΙ\$ ίηβ ηχηΐετ ηιβα. Οαοά 
εΓ{?ο δρεοΐαΐαά ίηΙετρΓεΙαηάαδ {^εηοΓαΠοΓεδ (|ΐι&9- 
άαπ) §8. ΡαίΓυπι δεηΐεηΐίαδ, (|αα) άί^ερίε ηοη βχ- 
ρπηιιιηΐ οη^ίηεπι ΥίΓβΐηίδ α ρεοοαίο ίηιπίΰηβπι, 
αρΙΙ:>δίιηο Ιαιηεη μεηεΓαΙίΙαΙο δαα εαπιάειη ρρϋΟΓο- 
βαΐίναιη οοπφΓβίιεηάυηΙ, ηοη ϋ τερΓεΙ^βηάβηάί 
δυηΐ, Γ[ΐιί ηαΐΐνο) δεηΙοηΙίαΓϋΐη νί αάΙϋΐϊΓεηΙο», βχ- 
ρΓεδδθ εα οοηδοοίαιία εΐίοΐαηΐ, ςη» νί^ιυα1^ι^^ ίη 
ιΐδ οοιιϋιιοηΙπΓ, δεά ίΙΙΙ οίΐίαδ άίοεηάί δαηΐ ρβο- 
οαΓΡ, ςιιί οΐίνίιιηι δοηΙοηΙίίίΓυηι δεηδυηι, ηαΐίναιη- 
(ΐαε αηιρίίΐιιάΐηεπι αά ΙαΜίαιη οοαροίαρε Γαβ 5ί1>ί 
α\χο\ιι\1. 121 δΒΒΜΟ ΙΝ ΟΟΗΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. Τ. ΜΑΗΙ/£. 1» {• Γ. ΆλλΜνα τι μικρόν 6 λίγος προθβιωρήστ^, ή Α. ΙΠ.νβΓίΐιηαΙβηΛίταηάοιηγβΙβηοηοηητιΙίΕβθΓιηο 

ρΓβθπαίΙΙαΙ, ςιιαηάοςηίάβιη ρυηβδίιηα ϋΐα ίάβο βάϋκ 
ία Ιιαηο νίίαιη ίύβρ&Ι, α( βίαρβικίαιη ίΐίικί ρΓοάί- 
^αιη οοηΐ6Χ6Γ6ΐ, νίάβΐίοβΐ ιιΐ Οοιηίηυιη ββΓνίΙί 
ίοΓίηα νβδΙΪΓβΚ, αΓβΙΐββίιηοςυβ βΐ ίηβίίαΜΗ 1)6η6νο- 
ΙβηΙί» νίηουΐο ΟπθαΙοΓβιη οαιη 1ιοπιίηίΙ}υ9 ]&ιη οϋπι 
ρΓθ5θπρΙί9 βΐ βΐίαιηαΰΐη ίηίηιίοίβ άβνίηοίΓβΙ (7) ; 
ίη ίπααςίηβπι ίηίαβηβ ΟΓβαΙοπδ αο βΐϋ βΰί, νβίαΐ 
6^Γ6^ίιΐ5 ςαίάαιη δοαΙΙοΓ, αά ίΠυά 9656 βχβπιρΙ&Γ 
βΓΩηςβΓβ, 6αιηςυ6 ίη 96 ίοΓΠΐ&ιη βχρήιηβΓθ άϋί^βη- 
16Γ 9αΙ&β6ΐ)&1. Ει 8&η6 ςηβπιαϊΐιηοάαιη €γ6&Ιογ, 
ΙβΓΓβηαιη βχ ίρ5α Ιηηίο&χη ίη(1α1α9, Ιιυιηίΐία 16γγ6« 
πφςαβ οοηάίϋοηί οοη96ηΙαη6α ίη ΐ6Γη8 ηοη &1)ηυίΙ; 
η&ιη βΐ ^αδΗ βΗΗ$ &υ(1ϋΙ (8), (1οο3αιιιςυ6 Ιιαυά 
θρΙβηάίάαιΏ ίηεοΙαίΙ;φΐίη 6ΐίααι,τυ1ρίΙ>ιΐ8ρ&υρ6ηοΓ, πάναγνος ^πείπερ εΙς βίον ήκεν, Ι'νβ τ^ π^ράδοξον 

έκιϊνο διαπ>έξ|4 τ«ράστι6ν, τ6 γε τήν δουλικήν τψ 

Αισπίττρ περιΟεϊνβι μορφήν, καΐ εΙς Ινωτικωτάττ,ν 

καί 6ιτ1ρ λίγον εΰνοιαν [/ΌΓίβ εννοιαν] τον Πλατυην 

συνάψαι τοίς πριν άποκηρύκτοις και πολεμίοις άνθρώ- 

ποις, έαυτήν έζεικόνιζε, κβΐ σαφώς διεμ(5ρφοϋ, οΤά 

τις άγαΟο; ζωγράφος, προς τήν του Δημιουργού και 

Τΐου αυτής εΐκίνα όρώσα. "Ωτπερ γαρ ό Κτίστης, τδν 

χοϊκον αναβαλλόμενος παρ* αύτης χιτώνα, ταπεινά 

και του χοός άξια εΙς γήν ένεδείξατο* καΐ τέκτονος 

γαρ ^κουσεν υΙος, καΐ λαπράν ουτ* φκείωσεν οΙκ(αν, 

άλλα και αλωπεκών πενέστερος (6), που κλΐναι ουκ 

εΤχε τήν κεφαλήν, καΐ παΤδα πρ6ς όπουργίαν οΰτ' 

Ιπρίατο' αυτός τε ή ν έξυπηρετών τ^ Ι^ψρΚ **^ 

πάντα ποιών, ων βλιγωρεΤν ουκ έ^ τό φίλτρον φίλο- « ηοη 1ια1)6ΐ)&1 α1)ί ΓβοΗη&ΓΟί ο&ριι(;(9) ; ηβςαβ 96Γ- 

στόργως τοκευσιν ύποτασσόμενον, και Ιτι πένησι ναΐιιπι 8ίΙ)ί αά ιηίηί9ΐβηιιπι οοπιραΓανίΙ ; 8β(1β οοη" πένητα, Πτωχός γαρ ειμί έγώ, και έν κόποις έκ 
νεότητός μου• οΰτω καΐ ή Ιερα Μητροπάρθενος, 
τών 'ισων Ιχνών έχομένη, δγκον τε ήγάπησεν οόδένα, 
μήτε παιδίσκας, μήτε θεραπείαν ήντιναοΰν δε- 
Ιαυττΐ παραστήσασα, και βίον είλκεν σποινικω; ευτελή διαζώσα* Ιαυτ^ μεν οι'κοι μον^ χρωμένη 
Ιαυτής διακόνψ* ήν δε έξωθεν έδείτο παραμυθίας, 
χορηγψ τφ πάντ* άρίστψ και ύπίρ πάντας μαθητή 
φίληθέντι, Ίωάννΐ[4 τψ παρΟένψ, δ'ν, καΟάπερ της 
όανάγνου, και χαρίτων μίν Ινεκα άλλων, ούδενος 
δ* ήττον καΐ του κάλλους τής παρτενίας, υ\6υ 6 
πλάττης Ιαυτόν έκαινούργήσεν, οδτω δια το ταύτόν 
της άγνείας υ\όν ύπέθίον τ^ Παρθένφ. ν6Γ90 ίρ96 πιαίπ πιίηί9ΐ6παηι 6χ1ιί][)6ΐ)&1, βαςυβ 
οπιηία ρΓ£β9ΐα1)&1, (]ποθ η6^Ιίρ;ί ηοη βίηϋ ίΐΐα ρί6ΐα8, 
ςαβΒ &ά ο1)56ςαβη(1απι ρβΓ ίβΓΥβηϋδδίαιηπι απιοΓβαι 
ραΓβηΙί1)α9, ϋ9ςα6 ίη9αρ6Γ ραυρ6ηΙ)α9 Πΐίυηι ραα- 
ρβΓβοι 8θΐ6ΐ ίπιρβΠβΓβ : Ραηρβν Φηιηι ίηςαίί % $ιι?η 
β^ο, βΐ ίη Ια\>οτίΙ)η$ α^ιινβηίηίβ τηβα: ίΐα 6( &ΐ]βΰ9ΐ& 
ί11& ΜαΙβΓ ΥΐΓ^ο ίίδάβπι ίη9ί9ΐ6ηδ Τ6δ1ί§;ϋ9, ηβςιιβ 
πΠΰπι &ά&πι&νί(ί&δ(απι,η6(ΐιιβ αηοίΐΐ&θ,ηβο &1ί(ΐιΐ6πι 
ιιΐουηςαβ Γαπιυΐαίιιιη 8ίΙ)ί πιοΓβ άοιηίηαΓαιη &9θί- 
τϋ ; 86(1 ραυρ6Γ6ηι 6οη9ΐ&ηΐ6Γ νίίαιη ΐΓ&1ΐ6ΐ)α(, 86- 
π]6ΐίρ9& 9ο1ε 9ϋ)ί ίαπιαία ηΐ6η9 άοπιί ; ίη ίί9 νβΓΟ, 
ςυβθ 6χ1ηη56€υ8 αά ιΐδΐιηι ({αβηιρίαπι 9ί1)ί ορυβ 68- 
86ηΙ, ορ6Γαηι &(11ιί1)6ηδ ορίίπιί ίΠίυβ αο ρΓ» οηιηί- 1)α9 άίΐβοΐί (Ιίδοίραΐί, Ιοαηηίδ, ίηςηαπι, νίΓ^ίηίδ, ςυ6τη ΥίΓ^Ίηί Ωΐίιιπι ρΓορ(6Γ 6&3ΐί1α(ί8 ρΓ»Γ0^αΙίΙ)α9 
6γ6&(ογ δΐιίΓ606Γ&1, ρ1&η6 6&(ΐ6Πΐ 8θίΗθ6( ΓαΙίοη6 αο ίρδ6 ουπι ο1) αΐίαδ ςαίάβπι 6χίπιί&δ (1ο(63 Ιυπι ηίΐιίΐο• 
πιίηαδ ο1) νίΓ^ίηίΙαϋδ ηϋθΓ6πι δ6Πΐ6ΐ ραή99ίπΐ£θ ί11ία9 ΩΙίαπι ηονο ροΓίβηΙο 6ίΓ606ΓαΙ. 

Δ'. Έζη τοίνυν, τον νουν περιφέρουσα, ή τών (][ IV. δίο ίςίΙΰΓ ςυω οοβίίδ ίρδίδ 8η1)1ίιηίθΓ, 8611 ουρανών υψηλότερα, μάλλον δε ής ήττω μηδΐ μι- 
κρψ μέτρφ τα Σεραφιμ, π6^ρω φαντασίας καΐ δόξης 
άπάσης κενής, λιττί και πενιχρά χαίρουσα διαίττ[ϊ. 
Καθάπερ γαρ αυτ^ πρίν δν έκεΤνα έπισττΐ τά με- 
γαλεία του δυνατού, καΐ Γαβριήλ τό μέγα και 
ύψηλόν κομίσ^ πρόσφθεγμα, ουδέν τι τών γηίνων 
ή λαμπρόν Ιδόκει, ή προς Ιαυτό μεταστήσαι τήν 
μακαρίαν Γσχυσεν, άλλ* ήν μίν απάντων ύπερορώσα, 
ουράνια δΐ αυτής κατεκράτει μόνα. καΐ Θεού θερμό- 
τατος ίρως, φ και 6π1ρ λόγον ήνωται* ούτω και 
μεταΐ τό τον θεόν Λόγον τεκεΤν, κα! το γε'νος εις 
ούράνιον δόξαν άνενεγκείν, έκεϊ τε τον αυτής Πόν πΐ6ΐία9 άίχβΓίπι, ςιΐΦ Ιοη^θ 56Γαρ1ιίπι ρΓ8θ06ΐΐ6ΐ)αΙ, 
α1ί6ηαπι αϊ) οπιυί οδΐ6ηΙ&(ίοη6, 6ΐ ςη&ηινίδ ίηαηί 
§;Ιοπα δβπναηδ ^ηίαιηπι αο δίπιρίίοί Ι6ηυίςΰ6 ^&ιι- 
(Ιβηδ νίΐ8Β Γ&Ιίοη6, θί6δ δαοδ &β6ΐ>&1. Οα6ΐη&άπιο- 
άαπι βηίπι αη(6ς[Ώ&αι τηαρηαΐία ίΙΙα ροίεηϋΒ^ ίη 
6&Π1 6οηΓ6ΐτ6ηΙαΓ, ρηιΐ9(ΐηαηι 8θίΙίθ6ΐ ηια^ηυπι 
ίΙΙαά αο ρΓΦΟβΙδαΐΏ ηαπϋαπι 6α1)η6ΐ ίρδί άβΐβτΓβϊ^ 
ηίΐιίΐ ίη ΐ6ΓΓ6ηί3 ν6ΐ 8ρΐ6η(1ίάαοι ϋΐί νίάβΒαΙαΓ, Υ6ΐ 
1)6&1&πι ίΐίαπι ναΐ6ΐ)£ΐ( αά 96 οοην6Γΐ6Γ6, 86ά οαηοΐα 
ΙίΦΟ ρΐαηβ ά68ρίοίβ1)α(, δοΐοςαο οφίβδίίαπι ΓβΓαπι 
&ίΤ60ΐη, αΓ(1οηΙΐδδίπιθ({α6 Οβί απΐ0Γ6, ουί 6ΐ ίη6ίΓ&- 
Ι)ί1ίΐ6Γ €οη]ιιηοΙα 6γ&(, ΐ6η6ΐ)&(υΓ ; δίο 6ΐ ροδίςααηι καΐ θεόν άνελΟεΤν, ο5 μηδαμώς πώποτε κεχώρι- β 06ΰίη νβΓΐ)απι §6ηυίΙ, 6ΐ αά 0(£ΐ68ΐ6πι ξΐοηαπι Ιιη- 
σται, τών κάτω κρείττων ετύγχανε πάντων, καΙ τών πι&ηαπι ([βηαδ 6νβχίΙ, αο βΐίαδ β^αδ αο 06αδ 60 
λυομένων ούδΐν, έφ' οΓς άνθρωποι μέγα φρονοΰσι, τβνοΓδαδ 68ΐ, ιιη(ΐ6 ηυ11&ΐ6ηιΐδ αΐίςυ&ηάο άίδοβδ- 
φίλου τρόπφ τ^ Παρθένφ παρέστη. 86Γα(, ίηϋοια 1ΐ»0 ΟΟίηία &8ρ6Γηα1)&ΙαΓ, 6ΐ ηίΐιίΐ 6 (6) €ο(1. ττενέστερον. λη(. Β&ΙΙβηηί ηοΙ». (7) §ί Μάπα 06ηπι ίηΙβΓ 6ΐ Ιιαπιαηυπι ς6ηαδ Οβο 
ίρδί ίηίπιίοαπι αο άαπιηαΐαηι πΐ6(1ίαΐΓίχ ίηΐ6Γ06δδϋ, 
υΐ Ιιοο ίΙΗ Γ6θοηοί1ίαΓ6ΐ, άίδίαηδ ί§;ίΙαΓ αϊ) ίηίπιίοί8 
βΐ Οβο αοοβρία 6χ1ιί1)6ΐηΓ, 6ΐ ςαίάβηι αά Ιιοο βχοΗα 
(ΙίοίΙαΓ. ΑΙ^αί άαπιηαΐίο 6ΐ ίηίιηίοίΐία, Γ[α8θ ηηί- 
νβΓδαηι β6ηΰ8 Ιιοηιίηνιη ίητο1τα(^ ηιιΐία 65ΐ αΐία, ςιιαπι ςαοθ α ρηπίΦτο Α(ΐ8θ Ιαρδα άυχίΐ οη^ίηβπι. 
νίτςο ϊ^ίΙΰΓ αϊ) ΙΐΰθΓβάίΙαπα Ιιαο πιίδοπα άίδΙαηδ 

αρ6Γ(6 ρΓΟΪδΙΙΠίίΙυΓ. 

(%) ΜαΙίΗ ΧΠΙ, 5ϋ : Ι^οηηβ Αίο €$1 βδη/ίΙίιΐίΫ 
(9) Ιμο. IX, 58: ΥηΙρβΒ (ονβα$ ΗαΙβηΙ.,, Έ'ιϋνΛ 
ααίβηι /ιοιηίηίΒ ηοη ΗαΜ ιι&ί οαρηΐ τβοΐίηβί. 128 Ι8Ι00ΗΙ ΤΗΕΘ8ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝδΙ8 ϋι ε&Αυοίβ Γβοαβ, Αβ ςΌϋ)α5 ΙαηΙορβΓβ 8υρ6Γΐ)ίηηί Ιιοιηίηββ, &ιηοΓ6 αΐΐο τβΐ οχί^π^ο άίςιηιιιιι νίτ^ίύ 
Ερρ&Γ6ΐ)αΙ• Α Μαχίιηβ νβΓο, υΐ β^'ο βαηβ αΛίίΓΟΓ, ροβίςυαιη 
ρΓα?εβΐ3ί88ίπιαιη ίΐίαιη αίςυβ ίηβ(ΓαΙ)ίΐ6ΐη ^ΓαΙίαιη 
50ΓΐίΙ& βδΐ, υΐ δείΐίΰβΐ Οβαιη δίηα 5ΐιο ^68(αΓθ(, 
▼οΙιβιηβηΙΟΓ αο ιηυΙΙο πιαςί8 ςυαιη ρπαδ, ρυπ85ί- 
ηΐφ ίΐΐίαδ νοία ΑαςΓαηΙίβδίιηί αιηοπδ ί^ηβ &ά 8α- 
ρβΓπα βΐ &(1 Οβυιη ί6Γ6ΐ)αηΙυΓ. ΑίηηΟ; ιιΙ Ιβηυίδδβ 
ΙβΓΓβηίβ ίαιαςο ρΓββδβηΙβπι Γβιη αΙ)6Γίυ8 οοηΩπηβΙ, 
(ΐα6ΐηα(1πιο<1υιιι υηίςβηίΐί Ωΐϋ ιηαΙβΓ ςυβθρίαιη Ηαυά 
.ρ&ΓβΗΐ ίη ρΓοΙβιη αίίβοΐυιη βχρβΓϋιιιη, 8ίτ6 βααι 
Ιιαηο ^αIη οοηΐίδ δυΐβ οβηιίΐ, δίνβ οιιιη νοίίδ βαιη, 
ΕηΙβςααπι οοπδβφίβΓβΙαΓ, βχρ6ΐ6ΐ)αΙ,ιι(ιιΙ ιηαΙβΓ αα- 
άΐΓβ ουρίίΐίδδίπιο ορΙ&ΓβΙ ; ρΓΟΓδΠδ οπίιη ιηαηίΓβδΙηιη 
•68(, ιηιιΐΐο &ηιαΙ)ΐΙίθΓβιη 6886 8θ1)οΐ6πι, ουιη 3απι ίη 
Ιαββιη Τ6ηί( οΐ 6χρ6ηιη6ηΙο δπανίδ ίαεία 6δ(,ςιΐ{ΐιη Μάλιστα δΙ, χχτά γε τον έμ4ν λ^γον, κχΧ .μ«1 
τ6 ιταθ&Ιν τήν ύττερφυα (α) χαί 5(δ,5ητον χάριν ΙικΙνην, λ 
^δί, (ίτι θεον -ζνεγκεν, έπι μέγα ^ καΐ του προτί- 
ρου μεΤζον ί^ριτο πίθου ή τζς ηνάγνου πρλς 
6ψηλά χαΐ τλν Θε6ν έραττιχωτάτη φλ4ξ. Κλ\ ^ν' 
είκών μιχρά χοΥκίΟεν βεβαιώτ^ τδν λ4γον, χαβά* 
ιτερ τις μονογενούς μ^Ι'ετ'ΊΡ ούχ &ν ίσον σώσκίλ 
φίλτρον περί τόν πβΤδα, χαι δτε τούτον κΤδι, χβΐ 
δτ' ;|ίτεΤτο πρό του τυχεΤν, εΐ %%\ καΟ' όπερβολήν 
άχοΰναι μήτηρ έπ^Ο^ι» πάντη που γάρ δήλον Ιιτι τ4 
φανίν χαΐ εΙς πεΤρβν •ζχο^ ήδυ του μήπω τοδτο γε- 
γονότος Ιρζσμιώτερον* οδτω δή χαϊ μεβ* δπεροχίξς 
δτι πλείστης υ.ί\ περί της ΙΙανάγνου λογίζεσΟαι χρή• 
ΕΙ "^αρ ταΰτβ 6 πηλός Ισχύει, τι αν εΓιτοις έιτί της βιιιη ηοηάυιη ηαΐα Γα6ΓαΙ; ίάίρδυηι ρΓθΓ6θΙιι αο Β ύψηλης έχΐίνης χαι βδίας οίχονομίας ; Έτι 81, χα- 
δαπιιηα οιιηι ρΓ8?06ΐΐ6ηΙία 6ΐίαιη άβ ραπδδίιη& ίΠα θάπερ 6 το 0Β<^ον ποιον ποΟών λουτρόν, μετά το τυ^^ΐν, 
6χί!>1ίιηαη(1αιη 6βΙ. 8ί βηίιη ΐ6ΓΓ6ηυ8 Ιιοβο αιηοΓ διαυγέστερος δν ε!^η χαι θερμότερος έχ τζς τκλ•τ{$ς 
6Γ0εϋ,(}ϋίάβηίιην6Γθά6 8τι1)1ί[ηί ίΐΐααοάίνίηα (ΓΟΟ- προς Ιρωτα θ*ιον• τ6ν ^σον τρόπον χαί περί ίκιίνων 
ηοιηία (ϋοεηιΐηιη ? Αο ηίΓδυδ ςπβηα&άιηοάυπι ςαί &ν τις ψηφίσαιτο. 

άίνίηυιη 6χορΙαΙ Ι&ναοπιπι, ροδίςυαπι ίΠαά αδδβουΐαδ 6δΙ 6δ(, ΙαοίάίοΓ δαηβ Γα6ΓίΙ, 6ΐ 6 δαβοβρίο πιχ" 
8ΐ6πο 3(1 061 αιηοΓβιη ίβΓτβηΙίοΓ ; ραπ ιηοάο 6ΐ άβ Ιιίδ ά606Γη6Γ6 οΒςααιη ία6Γϋ. 

V. Οααικίο ν6Γ0 Ιιίδ 6ΐ ί11α<1 αοοβδδίΐ, υΐ άίνί- ΕΓ. "Οτε δε χαι προς τούτοις της Ιερας άπέστη 

11113 ίΐΐβ Ιαηςπθ άίΐβοΐαδ Ρϋίΰδ α νεηβΓ&ηθα βεηί- μητρός ό θείος ούτω χαι φιλούμενος ΠαΤς, «ως &ν Ιποο Ιοηςβ &1)6δδ6ΐ, ςιιο Ιαηάβιη δβπδΐι 6^αδIηοά^ 
ιηαΐΓ6ΐη αίΤβοΙαπι ρα1αδ? Νβιηο ρΓΟΓδαδ βχ Ιιοιηίηί- 
1>Π3, η6ΐηο, ίηςυαπι, ααΐ βηαπαΓβ Υ6Γΐ)ίδ, αιιΐ 6χοο• 
βϋΛτβ, ιηβηΐβ ςηίνβπΐ, ςιιαηία ροδΙ δαίναίοπδ ίη 
ο(β1ο8 αβοβηδίοηβπι αηιοπδ 6]υδ τίδ ίυ6Γϋ Ιυιη ίη 
Ιιαηο ίρβυιη,Ιιιπι ίη βα ςυα; Γίΐΐιΐδ ίρδ6 άίΙί^βΓβΙ.Ραο- 
ηίαπι τβΓΟ αηΐ6 &(1πιίΓαπ(1αοι ραΓίαιη δυυιη α ο(Β- 
Ι6δ1ί ΐΐΐο ρΓίηοίρ6 αυάΐΓβ ίΠυά ηίΐ6Γυ6Γ&1 ^, ΙηνεπίΒϋ ο'ιει διαχεΤσθαι τήν τοιαύτην μητέρα ; Ούδ* αν ιΤς 
των απάντων, ούδεΙς έξειπεΤν ή έννοεΤν ϊχοι, οΤθ¥ 
έχείν^ το οίλτρον μετά τήν του Σωτηρος άνάληψκν 
προς αύτύν τε, χαΐ ά'περ αυτός έ(ρ(λει. Άλλ' έπεί ιτρ6 
του παραδόξου τόχου, Ευρες χάριν, Ι^χουσε παρλ χβ5> 
αρχιστρατήγου, της Οεοπρεπους αγάπης δηλαδή 
χαι άρετης, τήν του χαινοΰ τόκου άντίδοσιν {δει 
λοιπόν χαΐ λαμπρας Ιπειτα 5λλης άπολαυσαι χάρι- ρναϋατη^ απιοπδ δοίΐίοβΐ Β60 άίβηί αο νίΓΐηϋδ, 06α ^ τος τ^ πανάγνψ, πρις θδίαν άγάπην, ί[περ {ά) ε^ηται. ηονί ίΐϋιΐδ ραρίυδ Γ6πΐΰη6ΓαΙίοη6Πΐ ; οροΓΐ6ΐ)&1 άο 
ΟΦ(6ΓΟ, ηΐ ρυπδδίπια ίΐΐα, ςυο) ρΓουϋ άίοίαπι βδΐ, 
αά Οβί απΐ0Γ6Πΐ 8ηΙ)1ίπιίθΓ6ΐη (1ίνίηίθΓ6Π)(ΐυ6 οοη* 
806η(ΐ6ΓαΙ, αΐίο €[ΐιοςΐ]β 60€[υθ δρίβηάίάο άοίηάβ 
ιητιηβΓβ (ΙίΙαΓβΙΠΓ. Ιά ααΐ6ηι ίαοίαπι ηοη ΓιιβΓαΙ ; 
6( ΓαΙίο ίη ρροπιρίυ βδΐ, ςιιία ηβπιρβ ίη Ιιαο νίΐα 
ηίΐιίΐ οπιηίηο ΓορβπΓβ 6Γα( ρρφοοίδίαδ 6ο ςηοά 
ίαπι ίαβραΐ α8δ6οηΙα. ΙΙαςαβ ουπι ηίΐιίΐ, ςυαηΐηιη 
ίαδ Ιιίο 68861, 6Χ06ΐΐ6ηΙίθ8 ταΐίο δηρρβάίΙαΓβΙ, δα- 
ρ6ΓβΓαΙ οπιηίηο, υΐ οαπι οαϊ1θ3 οοηδθ6η(ΐ6Γ6ΐ, οία- 
Γίυδ ςααπι οο^ιΙεγο ΙίοοαΙ, 8ηρ6Γηίδ ςραϋίδ, δηί- 
ςυβ Ωΐίί αο 06ί δρΐ6η()οηΙ)ΐΐδ ΓΓα6Γ6ΐαΓ. Οααηάο* 
ςαί(ΐ6Πΐ 6ΐίαπι δαΙναΙοΓ ηονυπι ςυβπιάαπι ροΐυπι ίη 
ραΙοΓηο τβ^ηο οοπιπιυηοαι ουπι (Ιίδοίραΐίδ δυίδ 86 οΐλοσόφωτερόν τε χαι Ινθεώτΐρον άναβεβηχυί^. 
Τούτο δε ού γέγονε* το δΐ α'ιτιον, ώς (^χιστά γε των 
απάντων ο&δΐν, ου τετύχηχεν, εύρεΤν οΤόν τ« ίίν 
ύψηλότερον 2ν τφδε τω β(φ* ώστε έπει λαμπρότε- 
ρον, ώς ένήν ενταύθα, λόγος ουδείς συγχωρεί, λεΐ- 
πεται άΙρά μετά τήν εΙς ουρανούς έχδημίαν τρβΜ^- 
τερον ύπίρ ό χαι λογ{ζεσΟαι Ιξεστι, των ^αρ(των 
&νω χαΐ λαμπηδόνων του ταύτης Που χατατρυφ^ 
χαί Οεοΰ. "Οτι χαΐ ό Σωτήρ χαινής] τίνος Ιν τ^ 
πατριχτί βασιλείς χοινωνήσαι τοις μαθηταΤς έιηΐ^γ• 
γείλατο πόσεως, τήν φανερωτέραν έχεΐθεν της πρδς 
θεον Ινώσεως γευσιν χαινήν, οΤμαι, πόσιν διάση- 
μα ίνων, ης των δικαίων π ιν όντων, χαίρει θεός* 
χα? τουτ* αυτό, τήν χαράν, πόσιν ηγείται Θεός, χαΐ Ιια1)ίΙαΓηπΐ ρΓΟΠίίδίΙ*, ηονί ροΐαδ ηοπιίηο, ΐι( αΓ• Ο δια τοΰτο συμπίνειν άνωμολογεΤτο τοις χήρυξι. Κα) 1)ί(Γ0Γ, δίςηίΩοαηδ βχρΓ6»8ίθΓ6πι ίηθβ ^οδΐυπι οοη- 
.{υηοΐίοηίδ ουαι Οοο,ςυο ρο(υ,<1απι ίπιιιηΙυΓ ^ι1διί, 
^αιΐ(ΐ6ΐ Οβυδ, 6ΐ Ιιοο ίρβυπι, η6πιρ6 βαηάίοπι, οβα 
ροΐαηι Οοαδ 1ιαΙ)6ΐ, αο ρΓορ(6Γ6α 86 οααι ΕναηςβΙϋ 
ρΓΦθοηί1)υ5 Ι)ίΙ)ίΙυΓΐιπι ρΓοΩΐ6ΐ)αΙιΐΓ. ΕΙ ({αοηίαπι 

^ ίηο. Ι, 30. * ΜαΓΟ. ζιτ, 2ο ; ίηο. ζχπ, 30. ε'ίγε μή καρπός χαί ούτος έταμιεύετο, δ'τι χαι ^ό 
πριν ύπερβάλλεσθαι προς θεόν εΤχε φίλτρον, καΐ 
Ιτι μετά της αγίας εκείνης σαρκός, Ιν* αμοιβών 
άρρητων ^ω έμφορηθζ. Ετι δε και άλλοις ένταΰβο^ 
παρασχεΐν δνησιν, άπαίρων δν ό μονογενής αύτ^ς ΑηΙ. ΒαΙΙβήηι ηοΐ». (ο) ΙΙα οοά. οοηδΙαηΙβΓ ρΓΟ 6περφυη. (ά) Οοά, ήπερ. 115 δΕΕΜΟ ΙΝ ΟΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΠΙΛ. 126 Γ(δς οονανελάμδανίν, οΤμαι, καί τήν μητίρα πρδς Α ΛΐηοΓ ία ϋβαιη, ςυο ρπάβιη αΓάβύαΙ, βΐί&ιηηιιιη, 
ΰψος. (Ιιιιη βαηοΐα ίΠα οατηβ θβΙίηβύ&ΙπΓ, ίηςβηβ βηιηβΓΟ 

ίηοΓ6αιβιιΙ(ΐαι ροΙβΓέΙ, υΐ ίηβίΓα1)ϋΠ)ΐιβ ρΓα3ΐηϋ3 οα5ΐββΙί1)α8• α1)αη(1β άϋαρί άβ1)βΓβΙ, ίηβυρβΓ νβΓΟ 
[^ &ΐη3 ςηο^ιιβ Ιιβίο αίΤβΓΓβ ροΙβΓαΙ υΐίΐίΐαίθΐη ; ]απι ηίδί ίΓαοΙυδ, ίδ^υβ ΙαηΙαδ, ΓβοοηάίΙπδ ΓαίδδβΙ, ΜαΐΓβιη 
ςχιοί^αβ, αΐ ίΐΓΐ)ίΐΓθΐ•, υηί§;βηί1αδ β)αδ Ρίΐίαδ, οηιη άίδθβ(1βι•βΙ, ίη οοβΙοπι δβοητη δχίδΐιιΐίδδβΐ. 
"Οτι δΐ, χαΟά προ2φημ$ν, δια τον περί τά ^ιΧλ Ουοά απίβιη, δίουΐ ρΓΦΐηίδ&ίαιιΐδ,ρΓορΙβΓάίνίηει• πόΟον, ευτελή και ά(ριλ<$τιμον ίίν εΤλχε βίον ή ΙΙάναγ- 
νος, κχτενοεΤν έ'ξεστι καΐ ώδε. Ώς βΐ καΐ μή τηλι- 
κβύτη γε οίκοθεν έτύγχανεν ούσα, ώ; βρ* έδείχΟη, 
το παν υπερβάσα γένος τ^ των άστατων 6περοψ(^' 
&λλ' δτι τουτδν ?τεκβν, ου τον της Ισχύος ^δει μεν 
σαφώς β^'^^ρ^ν, τδ λιτον δΐ ουκ ήγν^ιι του βίου, 
και $πως^ έξον διακοντ^θήναι, διακονήσαι ειλετο, τήν 
Ισχάτην τε Εχειν τάξιν, τους των πρωτείων έφιε- 
μένους έδίδασκε, πώς £ν άπ<^δοντα τφ ταπεινφ 
διεπράξατο δεσπίττ^ ; Δια ταΰτα το(νυν αει τά τε 
σεμνά καΐ ών 6πέρτερον ούδΐν, έφίλει* και των 
ρε'^ντων υπερορ^ν ήρεΐτο, και ταπεινώς άγαν, ώς 
ε7ρηται, και άόγκως βιουν. Γυιη ΓβΓϋπι άβδίάβηυιη ρ&υροΓβΓΠ 6ΐ αϊ) οηιηί 
οδίβηίαΐίοηβ αΐΐεπαπι ρΰΓίδδίιχια ΠΙα νίίαιη άαεβρβί, 
νβΐ 6χ Ιιοο ροΓδρίοβΓβ ΙίοβΙ.Ουαηςυαπι βηίιη δΐιορίο 
ίη^βηίο αο δροηΐβ Ιιιιηο &ηΐιηυιη ηοη ςβδδίδδβΐ, 
ου3υδΐηο(ϋ οδίβηδίιιη ραίαιη βδΐ βί αάίαίδδβ, ηΐ ίη 
Γβπιιη 1αΙ)ί1ίυιη βοηΐβιηρίιι οτιηοΐοδ ρΐαηβ αηΐβοβί- 
ΐ6Γ6ΐ ; αΐ νβΓΟ ςιιοηίαιη Πΐιιιη ς6ηιΐ6Γα(;θη]αδ Ιιίηο 
ςαίάβιη ίιηιηβηδ&ιη ροίβηΐίαιη ρΓθΙ)6 ηονβΓ&Ι, ίηάβ 
Υ6Γ0 ΙιιιΐΏΐΙβιη ηοη ί^ηοΓαϋαΙ νίΐο) Γ&Ιίοηβπι, βΐ 
ςαο ραοΐο, ειιπι πιίηίδίπδ υΐί βί ΙίοβΓβΙ, ιηίηίδίΓαΓο 
ΙαΐΏβη πιαίαίΐ ^, αο ρρΦΟβρβΓ&Ι, πΐ ηονίδδΐιηιιπι 
Ιοεαπι ΙβηβΓβηΙ, ςιιί ρππιί βδδβ νβΐίβηΐ "^ ; ςποπιο- 
άο νΐγβη(ϋ ΓΕϋοηβΕη αΙ) ΙιυπιίΗ Οοιηίηο ώ'δδοηαηι (βοΙ&Ια ηη(ΐΰ&πι ίαίδδβΐ ? Ηίδ ίΐαςαβ άβ οαυδίδ Ιιαηο ίρδαιη, ΙιοηοΓβ δαηβ άί^ηαπι β( ςτια οχεβίίβηΐίαδ βδΐ 
ηίΐιίΐ, ηαηςυαιη ηοη άίΐβχΐΐ ; βί οαάαο&Γαπι Γβηιπι οοηίβπιρίαπι, υΐί άίοίαπι βδΐ, νϋαιηςαθ ναΐάβ Ιιιι- 
πιίΙβ-Ίΐ 6ΐ Ιαπιοπδ βχρβρίβαι δίΙ>ί βίβ^ζϋ. ζ'. Οΰτω δλ εις γην αΙθεροβατούσ^Ο τ^ μακαπίς^ 
ίγγίλος δψηλοτάτην δνοδον μηνύει. Περί ου λ<5γος, 
ώς Γαβριήλ ήν 6 ^ι'ίος, 6'ς δή καΐ τάδε προσεΐπεν* 
Ό Κτίστης τών απάντων, και θ£θ13 θεός Α^γος, καΐ 
Πός σος, καλεί σε, ΙΙαρΟένε, τζαρ* έαυτψ* και εΙς 
τρίτην μετά τήν έμήν, ώ πανύμνητε, άγγελίαν 6 
δψηλος ύποδέξεσθαί σε διηυτρέπισται χώρος. Χαράς 
δι πλήρες καΐ τδ ευαγγέλιο ν τουτι, Π^ίναγνε, καί 
του πρίν σοι δον άσπασμον εκείνου μηνύσαντος εΙς VI. Οαιη ροιτο 1)6&1α ίΐΐα οοΒίβδΙβαι 63αδπιοάί νί• 
Ιαπι ίη ΙβΓΓα άβ^βΓβΙ, άβ αδοοηδα β3αδ αά βυρβΓηα 
αη^βίαδ ίΐΐΐ ηηηΐίαπι άβΓβΓί. ΕΙ Ιιαηο ςαίάβπι Ιγ&- 
άίΐίο ρβΓΐιίΙ)βΙ (ΙΙτιηαπι ίαίδδβ 6&1)Π6ΐβπι, ςαί Ιιίδ 
ρΓΟΓδαδ νβΓΐ)ίδ βαηι αϋαΐαδ βδΐ : Ηβπιηι οπιαίαηι 
€γ6&Ιογ, Οβί ν6Γ])ααι Οβαδ, βΐ ϋΐίαδ ίααβ, Ιβ, ο 
ΥΐΓ^ο, αά 86 νοοαΐ ; ραΓ&ΙυδΓ[αβ δαΜίπιίδ βδΐ 1ο- 
οαδ, ςαΙ Ιβ, ο Ιααάβ οηαηί (Ιίςηίδδίηια,ΙβΓίΐο αϊ) Ιιαο 
πιβα Ιβ^&Ιίοηβ άίβ, βχοίρί&(. Ηοο ααίβηι ηαηΐίαπι, τέρψιν Ινδέον ουδέν. ΚαΟάπερ γάρ ευφροσύνης ήν ^ ο ραπδδίπια, βί ίρδαπι ^ααάϋ ρΐβαυηι βδΐ, αβο πΐί- ΙχεΤνο το πρ<$σρημα γ^μον, δτι μ(5νη τον πλάστη ν 
έβάστασας σίς γήν κχ/ι6ντα, οΰτω καΐ νυν χ«φε, 
ευλογημένη, δ'τι μ^νός 6 πάντων Δεσπότης εις ουρα- 
νούς σε δέξεται άνιούσαν. Ένθα θυμηδίας άφατου 
πλησθι^η^, και θεοπθεποΰς ομιλίας απολαύσεις. 
Θεία δέ σε ύπερλαμπρυνεΐ άίδιος άγλα^α, και οίον 
χιτώνα λαμπρόν ζωήν ένδυΟήσ^ αΐώνιον, 5^^ητ4ν 
σοι διδουσαν τρυφήν, τήν εΙς αΙώνας απαυστα συν 
τψ Γ'ψ σου καΐ θεψ άγαλλίασιν. ΧαΤρε λοιπόν, 
άγνείας Ιζλιε διαυγέστατε• ΧαΤρε, άλάβαστρον εύω- 
δίας άλι]κτου πληρέστατον χβφε, ζωοπάροΧβ κήπε, 
της αθανασίας φύων καρπούς. Χαίρε, Βτι και ασω- 
μάτους φαιδρύτερον έκστίλοεις {β) τοιαύτα σοι κομί- 
ζοντας ευαγγέλια, ου μοι σαφής ή πεΤρα διδάσκαλος. ηαδ ΙφΙίΙίφ αίΤβΓΐ αο ρηαδίΠαά, ςαοά ^ί^ί εαΐαΐα- 
ίίοηβπι ίΐίαπι άβίαΐίΐ. §ίοαΙ βαίπι ΙοθΙίδδίπιαπι ίαίΐ 
ίΠαά α11ο«}αίαπι, ρΓορΐ6Γ6& φιοά ΟΓβ&ΙοΓβηι ίαΙβΓ- 
Γααι άβδοβηάβηΐβπι δοΐα ροΓί&ηάαΦ 8α8οίρί6ΐ)αδ, 
ίΐα β( ηααο ^αη1 §;αα(ΐ6, ο 1)βαβάίοΙα, ςαοαίαπι τβ- 
Γαηι οπιαίαη) Οοπιίηαδ Ιβ αά οοΒίοδ οδοβαάβηΐβπι 
δοΐαδ βχοίρίβΐ. Ι1)ί ΐηβ(Γ&1)1ϋ]αοαπ(ϋΙ&ΐ6 Γ6ρΐ6ΐ)6Γίδ, 
άίτίηοςαβ εοηδΟΓίΙο ρβΓίΓαβπδ.ΡαΙςβηΙίδδίαι» βηίπι 
Ιαείδ Ιβ ρΙβηάοΓ ηοη ρβηΙαΓυδ οο11αδ(Γα1)ί(, βί 
ςαοάαηι ςααδί ΓαΙ^ίάο ίηάαηιβηΐο νίΐα οΪΓοαηινβ• 
δΐίβπδ φ(βΓη&, ςαοθ ίη6ηαΓΓαΙ)ί1β8 1ίΙ)ί άβΐίοίαδ, βί 
^Ώ^β Ίη δΟΒοαΙα οαπι ΟΠο ίαο αο Οβο ^ααιίίαηι Ιπ- 
1)α&1. Ανβ ί^ίΙαΓ, δοΐ ραπί&ϋδ ηίΐβαΐίδδίπΐθ (10) ; 
ανβ, 8ΐαΙ)αδΐΓαπι οάοΓβ ηαηςυαπι άβΩοίβηΙβ ρίβηίδ- Τής δΐ άειςώου καΐ αειθαλούς, ής τεύξ^ϊ, γλυκύτη- Β δίπιααι ; ανβ, ΙιΟΓίαδ νίΐααι {^βΓΠΐίηαηδι βΐ ΙαίπιΟΓ- 
• ΜϋΛ. XX, 28 ; Ιλο. χχιι, 27. ^ ΜαΙΛ. χχ, 26. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβηηί ηοΐο. (β) Ηβηιίεαβ δίβρίι&ηαδ (Τλ^βαιίΓ. &ά V. στίλβω] 
τΗίαΐΦ Ιβοΐίοηΐ ΙΗοαβΓβ πι&ΙαΚ βχβηιρία ςαφά&πι 
αεϋν» δί^ηίΟοαΙίοηίδ νβΓ^ί στίλβω : Ιιίο ροΓΓΟ 
Ιδίάοη Ιοεαδ οοηίΓαπαπι δααάοΓβ νίίΙβΙυΓ. 

(10) ΑάνθΓΐίπιαδ δαρβπαδ, δοΐίδ Ιγρο, ςαί ρΓΟ- 
ρπαδ βδίΟΙιπδΙί Οοπιιηί,βΙίαπι νΐΓ§;ίη6Πΐ ΟοίρθΓ&ηι 
&(ίαιη1)Γαπ. Ηίο νβρο βχρΙίοαΙαΓ βχρρβδδίαδ,ςαο ίδΙα 
οοαιραπιΐίο βρβοΐβΐ. ΥίαβΠοβΙ βίοαΐ βί^ηδίαβ άίοίΐαΓ ^ι^η$ί^ξιx^ βίο ΥΙγ^ο 1>β&1ί88ΐαι& αρροΠαΙαΓ ίοίρη^ 
ΓίΙαΙί$, ίδςυβ ιιαβηίι&$ίιηη$. ΑΙ εααι ϋίΐΓίδΙααι άΐεί* 
πιαδ δοΐβηι ^ηί^ί^ι^^Β^ Ιιοεδί^ηίΩεαΓβ νο1απιυδ,]αδ(ί- 
' ϋαιη ΟΙΐΓΪδΙΙ ίΐα ρβΓίβεΙαπι βδδβ, α( ηίΐιίΐ ρβΓίβεΙίαδ 
βχεοςίΐαπ ςααΐ. Εα ί§;ίΙαΓ βΐ άβ ΥίΓ^ίπβ ραπίαδ 
ηίίβηΐίδδίπια ρηΒάίεαΙαΓ, ςυα ηίΐιίΐ ραπαδ εοηείρί 
ροδδίΙ,αερΓορΙβΓβα ςα(Β^α^αδν^8 α{Βνί8αδρί':ίοο«ηι 
ρΐΌουί α 5β Γβ3ίο1&1. 127 ΙδΙΌΟΕΙ ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝΙ(3ΕΝ8Ι3 4« 

Ιαΐίΐαΐίδ ίβΓβη3 ίΓαοΙιΐ5. βααάβ, ςιιοοίαιη βΐ ιηοοΓ- Α "^^^ σύμβολον, τουτονί σοι τον Ο^λλον €ουν«ι τ» 

ροΓβοδ 0(εΗ οίνβδ, ςπί ΙίΙ)ί Ιιοο ίβΐίχ ηαυίίαηι οοίνικος προστάτβγμβι. 

αίΤβιιΐϋΙ, δρίβηάίίΐίοη Ιυοβ, ρΓοαΙ ίρββ ηαηο οβΓία βχρβπβηΐία <1ί800, ρβΓίυηάί^. δχιηΙ)ο1αη(ΐ ροΓΝΤ' 

νίνβηΐίδ δοηιρβΓςαβ νίΓβηΙΙβ, ςυα ροΐίοπδ, ^α^υI1(^^^8ιί9 Ιιπηο ραΐη» Γαηααιη 1ί1)ΐ ροΓπςβΓβ 3ΐΐΜΐι•^ 

5Πΐη. 

VII. Πφο αΙ)ί άίΰΐα δροηβα αυθίνίΐ, τ&ιηηιηςιιβ 
&1) ίαεοΓροΓβο ηααΐίο αοοβρίΐ, ίΐΐίοο ηονο ^'αα(ϋο 
Γβιίαηιίαΐ, δΐιανίΐαΐίβ ΓΟΓβ αηάίί^αβ ρβΓΓαικΙίΙυΓ, 
ΙφΙίΙίαιη δρίΓαΙ^αοαηάίΙαΙίδ άυοίΐ ΙιαΙίΙυιη ; αο (ο(α 
άαΙοίδδίπΐίΒ νοίαρίαΐίδ δβηβα οοΓΓβρΙα, βχδΐιΐΐαΐίο- 
ηβιη δυαιη οιηαίιηοάίδ ίηάίοϋδ βχΐβπαδ ρΓΟπαίΙ. 
Οαίάηί βηίιη ίά ΩβΓβΙ, (Ιαιη ΙαΙία ρβΓ Ιβί^&ϋοηβιη 
ίΐίαιη 61 ο1) οευΐοδ ρΓοροη6ΐ)αηΙαΓ, νίάβΐίοβΐ αΐία 
ςαίάβαι,αο οΐίιη, ΓαΙίοηβ,αΙ ηοη ιηΐηιΐδ ηυηο ςαο- Ζ'. Τούτων ώς άχι{χοεν ή θε^νυμφος, χαι ««ρι 
του ασωμάτου τ6ν χλάδον εΓληφε, χαοβς εύΟυς «λη- 
ροΰταΐ' γλυκύτητος π»ρΐ[55εΤτ«ι ψεχά^ι, «ύφρο- 
σύνην Ιπνει, θυμτ,ίίας άνέπεμιτεν οΓσθμα* χχΐ ήι 
ήδονζ;δλη γέμουσα, χβΐ άγαλλιάσεως πολλχχΜη 
δ ειχνΰσα τά σύμβολα- Πώς δΐ ούχ Ιμελλ» τοντο, τοιαύτα ζωγραφούσης τη αγγελίας, χράιζον ϊτ»ροι 
ίπερ εΤ/,εν 6 πριν, παράοοξον δΐ χβί αύτον, τφ 
Αημιουργψ [χαι αύτης Πψ προσφυναι, καΐ β^θις 

ςαβ αάιηίΓαικΙ&ΟΓβαΙοπ&ο Ρίϋο δαο αΓΟίβ »<11ιαϊ- ^νωΟηναι, χβΐ θεοφΟόγγου χαϊ υΐϊχης α!σ01σ6αι 

ΓβΓβ βΐ οου]αη§* ΓαΓδυδ,βυιηςαβ ΟΓβ ίΙΙο άίνίηο αο γλώττης, 6π1ρ ίίπαν ήδυ Χαριέστατα 

ίΙΙϋ αίΤβοΙα βΐ νοοίύαδ ρρο) οοαηί δαανίΐαΐβ άαΐείδ- 

βίιηίδ δβ ηιαίΓβιη δΐιαιη αΐΐο^αβηΐβαι ααάΐΓβ ? 
ΜοίΓΟΟ 6ΐ ιηοηίβηι ΟΗναΓαιη οοπδεβικίίΐ, α( ιΜ 

6ΐ ρΓβοβδ βΠαηάαΙ, 6ΐ ^ΓαΙίαδ α§αΙ Οοιηίηο, ςηοΑ 

αά δβ ίΐίαιη 3&ιη αοοοΓδαΙ. δοΐοΐιαΐ βηίιη ίη βππι δβ 

ιηοηΐβπι ιβείρβΓβ, αο, νβΐυΐ Ιιαίο ςαοςυβ δβηδυδ 

οοιίδΙαΓβΙ, οηπι ίρδο νβΓδαΐΊ βΐ ουπι αΙΙθ(]ΐιί, αά 

ίΙΙυιηιιαβ, ίη ςτιο π]6αδ(ΐυο^α6 Ιοδυδ ΙαΙο Ιιοο ηο5- 

Ιγο (ο ίηοίΤαΙ^ίΙβπι οΐιαηίαΐβιη !) οίΓοαπιΙβοΙιΐδ, Οβο 

αο ΡαΐΓί ρΓβϋβδ οίΓβΓΓβ οοηδαβνβΓαΙ, νβΐυΐ αύ άί- 

ΙβεΙί Ρίΐίί δαί βΐ Οοιηίηί ααιίευπι αοεβάβΓβ. 
VIII. ΑδοβηάίΙ ίςίΙαΓ, ηΐ τηοάο άίοΐυπι βδΐ, υΐ βΐ 

εοη^πια άίδοβάβηϋί οΓΩοία βχρΙβΓβΙ» βΐ ρΓ6θί1)ΐΐ8 

ΟΓβαΙοΓβπι βχοΓΕΓβΙ. ΟβιηβΓβ βΓβο Ιυηο βΓαΙ βρβο- προς τήν 
μτ,τίρα ρεούσης. 

Δ'.ά ταΰτα χαι δνεισιν έπ? τ6 δρος των ΈλαΐΜν 
ευχή ν τε άποζώσουσα τψ Δεσπο'τ^, χαΐ χάριν τξς 
προς αύτ^ν χλιξσεως. ΕΙώΟει γάρ άναφοιτ^ν τίρ^ς 
έχεΤνο το δρος, χαΐ ώς των έμψυχων ένΐ, κάΙ ικρο«• 
ομιλεϊν και προσφθέγγεσΟαι, χα? οΓα φίλΐ)! τοδ 
φιλουμίνου Παιδος και Δεσπότου προσέρχεσθαι. &ν 
φ και 6 έμός Ίησοΰς τάς εύχάς τψ θεψ κβΐ ΙΪΛτρΙ 
προςηγεν, ω «ριλανθρωπία; ακάτου Ι 
πηλού φέ:ων. Πατρί 
ϊλυτρον ΐχ ΙΓ. Άνεισι τοιγαρουν, ώς εΤρηται τβλιυτβΓον, τβ 

έξιττ{ρια και προσεροΰσβ και προσευξομίνη τψ Πλβί- 

. Έν ουν ΙδεΤν τ<5τε Ο^^μα ξένον, χαΐ φριχτ^^ στη Ιαουίαπι πιίΓϋπι νίδΐι, βΐ ΙιΟΓΓβηάυπι αυάίΐη, αο β άκοτί, μ(5νης δέ ίξιον της μακαρίας. *Αν{ει γάρ, δ 

^' ' ^ ^^ ' ' μ-οι «"ίρηται, προσευξομένη• και Ιως μ^ν άνιοΰσα 

Ιτύγχανε, τον οΊκεΤον £σωζε ν(5μον καί των έχιισε 
φυτών ή πληθύς* έποίει γάρ ούδεν τών αΐσΟανομέ- 
νων, ούδ* α τψ λογικώ συγκε/.λνίρωται διαχ($σμφ. 'Π 
πάναγνος δε δτε χλίνειν και χείρας έκίνει, χαΐ γό- 
νατα συνέκαμπτεν εΙς γην, ώ χαινόν θαύμα ! τά 
φυτά τε πάντα έπεϊνα και δένδρα, καΐ οΤα νονν^- 
ροντα, δούλα τ^ Δετποίνρ συνδιηκ<5νει, ώσπερ α!^;>- 
ν<5μενα, εΐ μή γε ύπερβυες σώσειε σέβας, χαι δι* £ν 
ένήν δεΐξαι, χηρύςειεναδτι παν γ<5νυ χάμυψβιν χ«1 τ|[ 
πανάγνψ προσηκε δια το μέγα και δψηλ&ν αύτηΓ 
δνομα. Ή λ(5χμη τοίνυν εκείνη, και συγκλίνχσβ, χχΐ δοΐα 1)6α1α ίΠα εοηάίςηυπι. Αδ06ηά6ΐ)α( βηίπι, ρρο- 

υΐί άίχί, ΰΐ ρΓβοβδ βίΤαηάβΓβΙ ; β( ςυο&ά ίρδα 

ΑδοβηιΙβΓβ ρβΓββϋαΙ, δρίδδΦ, ςαοΒ ί1)ί βΓαηΙ, ρΐαηΐφ 

δυαηίΐ 86Γνα1)αηΙ ηιοάυπι ; ηβο βηίπι ςαίάρίαπι 

0δΐ6ηά6ΐ)&ηΙ, ςιιοά δβηβη ροΙΙβηΙίαηιρΓορΓίιιπι δίΐ, 

ααΐ ςηοά αά Γ&ΙίοηαΙβπι ΟΓάίηβπι ρβΓίίηβαΙ. υΐ)ί 

αηίβηι ρηπδδίπια, αΐδβ ίηοϋηαΓβΙ, βΐ ηιαηυβ ιηο- 

Τ6ΐ)α1,6ΐ ^βηυα ά6£Γβο(6ΐ)α( Ιιαηιί (ο ηονυπι ρβΓ- 

ίβηίαπι !) ρΐαηΐββ ςαοςηβ ίΐΐεθ οπιηβδ αίςηβ αΓΐ)0• 

ΓΟδ, ςααδί νβΐ πιβηΐβ βδδβηΐ ρΓφάίΐΦ, ίηδίαρ αηοίΐ- 

ΙαΓυαι ο1)δ6(ΐιΐ6ηΐ68 βίπιαΐ ουπι Οοηιίηα δβ ιηονβ- 

1)αη(, ραοΙοΓβ νβίαΐί δυίΤϋδΦ, ηίδί δυΐΓπι& βαπι 

ρΓΟδβςυβΓβπΙτίΓ τβνβΓβηΙία, βΐ ςαίΙ)υδ ροδδβηΐ 

δΙ§ηίδ ρΓΟοΙαπιαΓβηΙ, ρροΓδΟδ ραρ βδββ, υΐ ρρορΙβΓ 

πια^ηαπιβΐ βχοβίδαπι β]αδ ηοπιβη οηιηβ ββηα βΙΙαπί ]) καί σκυβρωπάζειν, ώς ττίς ξένης, ή;ς άιηζλαυεν 4γι^ 

ρυπδδίπία) ίΠί ΩβοΙβΓβΙαΓ (11). ΙίΓα βΓ^ο δγίνα βΐ τητος -καρά γε της Παρθένου, χωριζόμενη. 

δοπιβΐ ίηοϋηαηδ,αο νβίαΐί ροδίΓοπιυπι αάοΓαΙΙοηίδ ούδβςηίυιη αϋίΙυΓΟθ βαηοΐβ ρβΓδοΙνβηδ, αΚίιηααι ίΐΐί 

ναΐβ ιΙίεβΓβ νίάο1)ΕΐιΐΓ; Ιαιη ΙΙβΓβ νβΐυΐί αο οοηΐπδίαπ, ςαοάπιίΓα ίΙΙα βαηοΙίΠοαΙίοηβ .0Γΐ)αΓβΙϋΓ, ςαα ρβτ 

ΥΐΓ^,Ίηίδ ρΓΦδβηΙίαπι ίΓυί 8θ1ο1)αΙ. ώσανεί τελευταίαν έκδημούση ιήν προσκύνησιν αφο- 
σιωμένη, προπέμπειν μέν έδ(5κει• πενθεϊν δΐ οίον IX. Οαηι ααΐαηι δυρρίίοαηάί Ωηβπι ίβοίδδβΐ, άο- 
πιιιπι δβ ΙατιάαΙίδδίπια ίΐΐα Γβοίρί6ΐ)α(. Εοοβ ρορΓΟ 
6( 'Μ ςαοάά&ιη ρπΒίβΓ πιοΓβιη οιηηβπι βνβηΐυηι. 
Οοπιαπι βίβηίπι 1γ6πιογ ίηναδΙΙ ; βΐ ςηοά αηίβα 
ραδδα ΙΐδΒο ηηηςααπι ίαβΓαΙ, ΙοΙα ίαηο οοηουΐίβτ. θ'. 'Λλλ* έπει πέρας είχε τα της εύχης, ο'ίκαδ• ή 
πανύμνητος έπαντ^ει. Κάκ3ΐ τι γίνεται τών ούχ 
εΙωΟ<$των. Κλώνος χαι γάρ περιέσχε την οΐχίαν χ«1 
δ' ηρΐΜ ούχ εΤχε παθοΰσα, οίπασα τά'ΐ έσείΟη. Έκώ 
νομίζω, στεναγμον τουτ' ήν βίνιττομενης, χαΐ άντ* ΑηΙ. Β&ΙΙβΓίοί ηοΐφ. 

(11) ΙΙοο ςαοςαβ νίάβδίδ ΐΓαηδΙαΙαπι αά νϊΓ^ίηβιη άαίαπι βδΐ ΟΙιπδΙο Οοηιίηο ; υί ίη ηογπιηβ βιιΐί ομώλ 
ΜαΐΓβιη, (ϊΐιοά, Αροδίοΐοδ άοοβηΐβ [ΡΗίΙίρρ ιι, 9). ρβηα (ΙβζΙαΙίΛτ. 129 3ΕΚΜ0 ΙΝ ΟΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΗΙΛ. 130 6δυρμοΰ τον κλ(5νον πενΟικώ; προχρυσΓ,ε (/) ^τβ χ 1)αΙαΓ. ΕΓαΙ ίά, υΐ ροΐο, ρΓΟϊΙβηΙίδ ΙαοΙαίΌ, βΐ Ιοοο δή τξς πάντων άγοΛέ^ίβτζΧαΤ' άσυγκρίτως χαλλίστΤιζ 
^^ΛβΛάλμένης συνοίκου. ΟΤμαι §1 καί ώς, είπβρ εΙς 
γην πλείονος ετι δίξης ϊδει ττί πβτνάγνψ, καΐ ούρανλς 
έν, και γη, καΐ οάλοσσβ, και πάσα τβτε ή κτίσ».;, 
ϊκαστα Ορίνον άνβπλεςάμενα, δονηΟζναι εΤχον, καΐ 
γοερών άνοιμώξβι, τήν έκδημίαν βλθ(ρυρ<5μενα τής 
Ηαρθένου* καΐ ό τελευταίος δν έδ(5χ9ΐ σεισμός, ου τ6 
φρικώδες και νεκρούς άκούομεν άνκψώσειν, ώστε γ.αΧ 
εΙς αΙοέρα νεφελοβατεΤν, ως μικρά διαφέρων της 
έπ' έκείνην του θρ?!νου κυκήσεως. Ότι δϊ του μέ- 
γιστου καΐ ού προς δόξαν περιφανέστερον ούδεν, τδν 
θεδν τεκουσα τετύχηκε, λ<5γου λοιπόν ουκ ήν άξιον 
τοιοΰτίν τι γηθεν κατλ τήν Οε(αν έκε£νην κοιμησιν 
καινοτομηθηναι. §6ΐηΙ(αιιιη ιηοίηπι ϋΐυιη 1ΐ]^υΙ)Γβ βχ ίιηο οίβηΐίβ, 
φιοά δοίΠοβΙ εοηίυΓΐ)6Γη&1ί8 ίΠα δυα, βαηοΙίοΓ 
υηίνβΓδίδ, βΐ οίΐΓΛ οοπιρ&Γ&ϋοηβιη οιηηβιη ρυΐ- 
οΙιβΓπιηα (12) ]αιη (ΙίδοοδδΐίΓδί βδδβΐ. ΕΙ δί(ΐιιίάοηι 
Iη^^ο^^ ίηδπρβΓ ^Ιοπα βχοΓπαπ ίη ΙβΓΠδ ρυπδδί- 
ιη»ιη ίΐίαιη οροΗυίδδβΙ, βηίιηνβΓΟ, υΐ β§ο (ΐυίάβιη 
αΛίίΓΟΓ, βΐ οοίΐυπ) Ιαηο, βΐ Ιβιτα, βΐ πίδΓβ, βΐ οΓβα- 
ΙυΓίΒ οιηηβδ, 1υςαΙ)Γ6 φΐίά δίη^ΙΐΒ οοηείηβηΐβδ, 
οοιηπιονβη άβϋιιίδδβηΐ, βΐ ΥίΓρίπίβ (Ιίδοθδδαιη Ια- 
ιηβη(&ηΐ6δ Ωβΐϊίΐί νοοβ ίηςβπιίδοβΓβ ; αο νίβα βδδβΐ 
ροδίΓΡίηα ΐΠα 3αιη αάβδδβ οοηαιηοΐίο, ^υ^υδ Ιιογγο- 
Γβιη νβΐ ίρδΟδ ιηοΓίυοδ ηονίιηυδ βΓΟοΙαΓυιη, τιΐ ίη 
ΒβΓΕ ίηδΙαΓ ηα1)ίππι (ΙίδοαΓΓαηΙ ; ρ&Γυιη βάβο ίδΙα 
α 1ιι§υ1)η ϋΐα ρρορΙβΓ νίΓβίηοιη οοηΙαΛαΙίο τί- άβΓβΙαΓ α1)8ίιηίΙί8. ΑΙ ςιιοαίαιη Υιγ^ο, υΐροΐβ 0οί ιηαίβΓ θίΤθοΙα, άεοαβ οιηηίαιη πι&χίαιιιιη, βΐ ςοο 
8ρ1βηάί(1ίαδ ηίΐιίΐ οοηΓοΓΓβ αά βίοπαιη ροΐβδί, δΟΓίίΐΛ ^2ιπ1 ΓαβραΙ, ηαΙίΛ ροδΙαΙ&1)αΙ ταϋο, αΐ ςυοά- 
ρίαπι 6^υδ(ηο(1^ ηονυιη ροΓίβηΙαιη ο1) άίνΐαοιη ίΠαοι (ΙοΓίηίΙίοηβπι β ΙβΓΓβ οίΙοΓβΙαι*. 

Ρ. 'Κπει δΐ 6 μΐ^ οΤκος Ιστη του κλώνου, ή δε με- β Χ. ΡοδΙηυαπι βΓβο (Ιοπιυβ οβδβανίΐ α πιοΐπ, ουπι τάστασις οωτός έργον, και του λαμπρότατου, άνέτττη 
φώτα ήκιστά γε βραχέα, τοσαυτα δΐ, δ'σα πλιζρη τον 
οίκον φωτός και όλολαμπή πεποίτ,κε• Τοΰτο δΐ ήν, 
έμοιγε δο/εΤ, τήν τηνικχυτα τών αγγέλων έπιδημ(αν 
ύποφαιτούσης, άτε καταλλήλου του φωτός δντος, τοΤς 
του θεοΰ λειτουργοΤς, ως πυρ φλέγον πεποιημίνοις* 
ούδΐ γαρ εΤχεν Ιτερον οικει^τερον, φ &ν τους ν($ας 
γήΟεν ξενίσαιτο• &λλως 0' 6'τι και σφόδρα ήν τ6 φώς 
οικεΤον αύτ^, πάντων οΰη^ φωνεινοτάττι. ΐΓαηδίΙιΐδ Πΐβ ΥίΓρίηίδ αά ορβΓα Ιαοίδ βΐ ςαίίΐβιη 
ίυΙ^βηΙίδδίιηίΒ βρβοΙαΓβΙ, βίαΐίιη βχίβααβ ίρδα ία- 
οαΐβδ, 6&δςτΐ6 ΙοΙ αοοβηθίΐ, ςαοί αο ίπαρίβηθαιη 
Ιαεβ άοιηιιιη,εαπκιαβ δρίβηάίάαπι υικϋί^αβ βίΩοίβη- 
άΛΐη δαίίδ βδδβηΐ. ΡβΓ Ιιοϊο αυΐβπι, υΐ ιηίΐιί ςιιίάβιη 
νίάβΙυΓ, ΐη8ΐ&ηΐ6ΐη3&ιη αη^βίοπιπι αάνβηΐυιη ίηάί- 
ο&1)αΙ, ουπι νίάβΐίοβΐ Οβί αάιηίιιίδίηδ, ςιιίρρβ ςυί 
ί&οΐί δπηΐ ί^ηίδ υΓεηβ •, Ιαχ πιαχίπιβ οοη^^πιαΐ ; 
ηαπι ηίΐιίΐ 1ιβ1>β1)αΙ. Λΐίαά, ςυο αρίίοδ ίη ΙβΓπβ οοΒίβδΙβδ δρίπΐιΐδ ΙιοδρίΙίο βχεΙρβΓβΙ ; ρρφδβΓίίπι νβΓΟ εοιη βΐ ίρδί ΥίΓ^ίηί, ιιΐροΐβ ΓβΓυιη οιηηίαιη 
Ιαείάΐδδίπιβθ, Ιαχ βδδβΐ αεεοπιπιοάαΐα. 

ΕΤτ* Ικκορτζσασα το δωμάτιον, καΐ τήν Ιεράν κλί- Οβίηάβεαπκίοηιαηεαί&ηι νβΓΓβηάορβΓραΓ^αδδβΙ, 

νην, έφ' ^ τδ τίμιον διανέπαυε σώμα, ευ διαΟεΐσα, 6ΐ νεηβΓαηίΙυαι ίΠυπι ΙβεΙαΙαηι, ίη ςαο αΐίφίαπι 

ταλλα τε παρασχευάσασα, δ'σα ταφ^ νομίζεται, τάς 8θΐ6ΐ)&1 ρΓβΙίοδΟ οοΓροη δϋο Γβςαίβπι άαΓβ, εοη- 
φίλας αύττΐ γείτονας συγκαλείται. Αι δΐ ^σαν δύο η είηηβ (ΙίδροδαίδδβΙ, εαπι βΐ ζιϋα, ςαβΐεαηςυβ Ιη 

πενιχραι χηραι τών ενδεών μεν δσα προς βίον, ώς Γαη6ηΙ)α8 ηΐβ α(11ιίΙ)6ΐ)&ηΙαΓ, αρραΓαδδβΙ, νίείηαβ δι τ^ πάντων οΙκεΤαι βασιλίδι, και τών αυτής κλη- 
ρονόμοι, ώς £ρα μετά μικρόν ό λόγος δηλώσει, τών 
1κ λιπαρών και βαθέων ο!κων εύδαιμονέστεραι. Γνω- 
ρίζει τοίνυν ταύταις τήν έκδημίαν* του αγγέλου 
δηλόΤ τά βήματα• τδ του Ιαυτής Που και Σωτήρος 
άγγέλλει μι5νυμα• δε'κνυσι και τον κλαδον, και λόγοις 
έξιτηρίο'.ς διησπαζετο ταΤς γνωρίμοις• και ας εΤχε 
δ'.ττά^ έσθήτας, τών χηρών ένείματο έκατέρ^' ούδΐ 
γαρ ήν οσα γε εΙς Οησαυρον έτερον τ^ πανάγνψ 
ή πλούτος ύπερφυών αρετών, και 61 τι άναγκαΐον 
εΐλκεν ή χρεία. 8ί1)ί απιίε&δ εοπγοεαί. ΙδϋΒ ροΓΓΟ άαο) ΟΓαηΙ ίπορ68 
νίάαοθ, ρααρβΓβδ ςαίάβηι ςαο(1 αά νϋο) εοηάίΐίοηβοι 
αΙΙίηοΙ, ςααίβηαδ ααΐβιη Γβςίηβθ αηίνβΓδοπιπι Γα• 
πιίΙΙαΓβδ, βΐ ίη 6^α8ά6Π1 ΙΐΦΓβάϋαΙεπι, αΐί ρααίο 
ροδΙ δθΓπιο 6ηαΓΓαΙ)ίΙ, αδείΐββ, ςαίΙ)αδΗΙ)οΙ νβΐ βχ 
οραίβηία ηοΙ)ίΙίςαβ άοηιο ίβπιίηίδ ΓβΙίείοΓβδ. Η&δεβ 
ί^ίΙαΓ άβ άίδεβδδα βαο πιοηβΐ ; βη&ΓΓαΙ ν6Γΐ)α αη- 
^βΐί ; ΡΠΐί αε δαίναΐοήδ δαί ηααΐίαπι αρεηΐ ; τα- 
πιαιη ςαοςαβ ίΐΐίδ οδίβηάίΐ, β( νβρΜδ (ΙίδεθάβηΙί 
εοη§;Γαί3 οοηδαβίαάίηβ δί1)ί άβνίηείαδ ροδίΓβηιο 
8&1α1α( ; Ιαπι 1)ίηαδ, ςααδ 1ια1)6ΐ)αΙ τβδίβδ, αίπηαβ νίάαοΒ άί8ΐπ1)αίΙ. Ν6(ΐα6 βηίπι ραΓίδδίπιβθ ίΐΐί αΐίαά φΐίάρίαπι Ιΐιβδααη βΓαΙ, ςααπι βπιίηοηΙίδδίπιείΓΌΠΐ 
γίΓίαΙαοι ορβδ, βΐ δί ςαίά νίΐ® αδίΐδ ηβεβδδαπο βχί^βΒαΙ. 

ΙΛ\ ΈπεΙ δε τούτων τα σεμνά εκείνα διήκουσε γύ- β XI. \]])ΐ νβΓΟ Ιΐδοε ααθίβΓαηΙ ΙιοηβδΙα} ίΐΐφ πια* 
νσία, γοερώς άνφμωςαν, πικρώς έκ βάθους έστένα- ΙίβΓβδ,ίηΙαπιβηΙαΒίΙβδ {ξβπιίΐαδ ρΓΟΓυρβΓαηΙ; απι&Γα 
ξαν, δακρύων ρύακας άπέβλυσαν τών οφθαλμών* καΐ βχ ίπιο άπε6ΐ)&ηΙ δαδρίπα, 1αεΓ)'πιαΓαηι ρΓοΟανία 

Ρδ&Ι. οηι, 4. (^) ΡοΓίβ προαρυούσης. 

(12) ΟβΓηίδ (Ιβ ΥίΓ^ίηβ ΟβίραΓΔ άίεβηΐί γβΐ δροηΐο 
&ο ηαΐίαροδεβηΐβ ε&αδα βχείάβΓβ Ιααάβδ ίηεοπιρ&πιΐ 
1)ίΙίδ βαηείίΐαΐίδ βΐ ραΐεΐιπίαάίηίδ : αάβο δειϋεβ- νίχ άβ ΥΪΓ^ίηβ Μαρία εο§;ίΙ&Γβ ΙίεβΙ, ςαίη δίη^αΐα- 
Γίδδίπια, ({αα ίαΐββΐ, δαηείίΐαδ αε ραΐεΰπίαιίο ηιΐβη• 
Ιίδβίπια ηιβηΐί οονβΓδβΙαΓ. 131 ΙδΙΟΟηΐ ΤΗεδ8ΑίΟΝΙΟΕΝδΙ3 13Χ 

θχ οοαίίβ ρΓθΓϋη(ΐ6ΐ)αηΙ> 6ΐ ηοη ίβΓβηιΙο οοΓάίδ ^ ούχέτ' εΤχον ίνβκτι^ν κα^δίαν. Ηοΰ 81 ίπα(ριις, 

άοΙοΓβ άί5θίηά6ΐ)&α(αΓ. Οαο νοΓΟ, ίη(ΐιιί6ΐ)αηΙ, ο Ιφασχον, Κνρία ; ΙΙοϋ τήν οΓχησιν εΠοο, ΜαχΕίι^'-ναι 

ΟοΓηίαα, αΙ)ί(αΓ& 68 ? υΐ)ίιιαιη ηοναιη ϋύί άοπιίοί- νεουργησβι ; Τινβ τ(?πον σβκυτ^ κιθιζχοντ» «αρ^ 

Ιίαιη βΙαΙαβΓβ, ο Οοιηίηα, (ΙβΟΓθνίβΙί ? Οιιαιηηαιη ενχεύζσας ; ΙΙοΤο; λειμών, ιτχντερπνα φέρων άν• 

οοη^Γααιη ΙίΙ)ί δβάβιη ραΐΌδΙί ? Οαοάηαιη ρΓαΙυηι θέων κάλλη, τ6 συν ύποδίξεται τίμιον κάλλος ; ΙΙοΐος 

ίυοιιη(1ίδδϊιηαδ ρρω δβ ΓβΓβηδΠοΓαιη νβηυδίαΐβδ, 1ιο- αρα τόπος του χρυσοειδεστάτου χαΐ λαμπρότατου σβ« 

ηοΓαηάαπι ν6ηΰ8ΐαΐ6ΐΏΐααιη6Χθίρί6ΐ? Οαίδ Ιαικίβιη σκεύους γένοιτ' &ν Ικανός; Πώς δΐ ού γή καΐ θ«- 

Ιοεαδ οοΓροΓβ Ιαο ίαίςβηΐίδδίιηο αο η'ιΐίιϋδδίπιο λζσσλ, καΐ 6 περίγειος άπας κ69μο^, τήν στ^ν έχ2η• 

άΐ§ηιΐδ ΓαβπΙ ? Ουοιηοάο αυΐβπι άίδοβδδυιη Ιαυιη μίαν οδύρεται; Πώς ασειστα μένει τά στοιχ^κια, τ) 

ΙθΓΓα αο ιηαΓβ βί οπιηίδ, Γ[αβθ ΐ6ΓΓ&ιη αιη1)ίΙ, Γοηιιη μέγα και οΙονει τούτων συνεκτικώτατον βτοιχ^κΤον 

τιηΐνβΓδίΙαδ ηοη ΙααιβηΙβΙΠΓ ? ΟαοΐΏοάο ίηςυαδδαΙ& λυόμενον επιβλέποντα ; *Αλλ\ ώς ίοιχε, χβρ^ έλ- 

ιηαηβαηΐ βίβηιβηία, οαπι ηοΙ)ίΐ6 Ιιοο, (ΐυο ιηαχίιηβ πίζει τ^ σ^Ι μεταστάσει, κηδεμονικήν Ιαυτων σιτνο- 

βΐ ίρδα νβίαΐί οοηΙίηβηΙιΐΓ, βίβηαβαίαιη άίδδοΐνί οβΓ- χήν καί μετά τήν σήν άνάλυσιν περιμένει. Ού$λ γλρ 

ιιαηΙ? Α( ^ααίΐίΰΐη, αΐ ριιΐο, ρΐαηβ βχ ΐΓαηδίΙιι Ιαο συμφοράς γέγονέ τι των σων α/υιον, ου λύπην έϊη- 

δί1>ί ροΙΗοβηΙυΓ, ροΓβηηβπι δοίΐίοβΐ δί1)ί εαΓαιη μιούργτ,σεν ού πάθος ετεκεν, ούχ άλγος ΰφυαιν. 

βΐίαηι ροδΙ Γβδοΐυΐίοηβιη Ιυαπι βχδρβοΐαηΐ. Νβςαο η έχει τα φθάταντα πίστιν Ικανήν των μελλ^ντιαν. 

βηίιη (ΐϋίάρίαπι, ςποά αά Ιβ δροοίβΐ, οαΐαηήΐαΐίδ Άλλ' εΐ κάκεΤνα χαίρει δια ταΰτα άλλ' ήμΤν φ»υ τβϋ 

ιΐη(ΐυαηΐ€ααδα βχδΐίΐιΐ, ηοηίηνβχίΙοϊΓαιηηαΐΏ, ηοη πάθους ! "ιί τής συμφοράς Ι ΒαβαΙ τοΰ πιχρου χω- 

ΐΓίδΙίΙίαπι ρβρβπΐ, ηοη ρΓοΙ'.ιΗΐ άοΙοΓβπι ; βΐ ρΓΟβ- ριαμου ! Ούαι ήμΤν τής δδυντ,ρας ©έας Ι Τίς ήμας 

Ι6π1α ςυίάεπι ίάοηϋαηι άβ ΓαΙιιπδ Πάβπι ΓαοίυηΙ. εφεξής παραμυΟήσεται ; Τίς 6ίν ήμΤν γένοιτο τεαρ^• 

ΑΙ δί Ιιίδοο άβ εαυδίδ 1α3ΐαπ ϋΐίδ ΙίοβΙ, ηο1)Ϊ8 υογο, γορος ; μάλλον δε τίς διδάσκαλος καί σωτήρ, ψνχήι» 

βΐιβα άοΙοΓ ! Ο οαίαπιίΐαδ ! ΡγοΙι αοβΓΐ)α δεραΓαϋο ! λαμπρύνων, καθαίρων διάνοιαν, νουν φωτίζων, ^να 

Ηβα ΙπδΙβ ηοΙ)ίδ δρβοΐαοαίαπι ! Οαίδ ηοϋίδ ίη ροβ- ήμίν ετύγχανες, Δέσποινα ; Άνάββσις θεία, χαΐ χειρί 

ΙβΓαιη Ιβναιηβη αΐί^υοά ροιτι^βΐί Οαο) ηοΙ)ίδ οηΐ καΐ γλώτττ[^ το σοφδν προαιΟε^!^» ; Οώς αν ήλιος, ^ τι 

οοηδθΙαΙπχ? Ιηιο υογο (ΐιιίδ ηια^ίδΙβΓ βΐ αυοΙοΓ τών λα;Απρών Ιτετον, τερπνόν τι χρήμα φανεί η της 

δαίαΐίδ, αηίηααηι δρΙοη(1θΓβ οχοιηααδ, οομίΐαΐίοηβδ σής γλυκύτατης δψεως στερηθείσαις καΐ ομιλίας ; 

ρβΓρυΓ§αηδ, πιοηίβηι ϋίαπιίηαηδ, ςαω οπιηία, ο Άλλα σΐ μεν, ώ παντάνασσα θεού Μήτερ, Χύτρας 

Οοιηίηα, Ιυ ηο1)ίδ βΓα8? Ουίδ ηο1}ΐδ ΩαΙ βΓαάϋδ έ/,δέξεται και περιπτύξεται πληΟυς άνεκλάλητος, •ξν 

αδοβηδίοηίδ α(1 Οΰυπι, ορβΓβ 3α5ΐα αο Ηη^υα ?α- νους απορεί ζοιγραφείν, δγ' ελευθέρως πάντα σκια- 

ρίοηΐίαιη βάοοβη8? Οαοπιοάο δοΐ αηίαΐίαςυωνίδ β γραφών, και οΤ($ν τι χορός, ήδονήν τ& σύστημα συ- 

δρίοηάβηΐίΐ^αδ οοίΐί πιο1ίΙ)τΐδ αΐίςαίά ηοΙ)ίδ 3ΐιοαη- ζεύξας, ακάματα διαπηδών (^)άϊδίωςκαί περιχορευσιι, 

άίΐαΐίδ οοηΓβΓαΙ, οαπι αβροοία βΐ εοηδυβίυάίηο Ιπα ^ και γλυκε^ώς περιελίξεται. Σον δ^ τοΰτο, πανθαύ- 

άιιΐοίδδίπΐίΐ 0Γΐ;αΙα) ίαβπιηιΐδ ? Τβ νβΐΌ, ο υηίνοΐδί μκστε βασιλίς, τής τε λύπης τδ πολύ και αφ* ήμων 

Γβ^ίηα, Οβί ΜαΙβΓ, βχείρίοί 6( οίΓθυηΐ(1α1)ί( ιηβηαΓ- άφελεΤν, και χαράν ή;ιΤν χορηγήσαι, και μή, πάν- 

ΓαΙ)ί1ί3 ^ααάϋ ρίβηίΐαάο, οη]αδ νίνίάαιη δροείοπι των χαράν και έπι ττΐ σζ \ιρ^ δεχόμενων έΐόδφ, τ& 

πιβηδ, ιιΐπΐ αά (ΐαί(1ϋ1)6(δί1)ί αα(1αοΙθΓ6Γ(1η§6η(1υπι τής ανίας βέλος τουτι μ^^ναις ήμΐν πχραδεΤν Ιμπη- 

ηαΐα, ηιιΐίαπχ ρυίοδί οοηείροΓβ, αο νοίυΐί εΙιΟΓυδ, γνύμενον, 

νοίυρίαΐυπι οοΓοηαπι οοηίβχοηδ, ηυΐΐα (ΙείαΙίβαΙίοηβ βχδίΠοηδ, ίηοοδδαηΙβΓ οΙιοΓβαδ οίΓουπι Ιβ άα- 

οβί, οί 16 δυανίΙβΓ οίΓοιιηιαηι1)ίοΙ. Τυυπι ροηο οδΐ, ο ρΓΟΓδαδ α(1πιίΓαη(!α Γβςίηα, βΐ ηοδ αο6Γΐ)α Ιι&ο 
ηκΒδΙϋίίΐ ΙοναΓβ, ^αυϋίααιςυβ ηοΐίδ ίΐΏρβΓίίπ, ηβςυβ οοπιηιίΙΙβΓβ, υ( άαπι οπιηία ίη δαοΓΟ Ινο 
βχοβδδΐι ΙίΰΙίΙία ^6δ1ίαη(, ηοδ δθΙα3 Ιιοο άοΙοΓίδ Ιβίαπι ίηΩχυπι ^ΟΓαπιυδ. 

XII. Αά Ικτο νΐρβο : Υοβ (|υίάβπι, ίηςαίΐ, ο (ϋ- ΙΒ'. Προς ταύτα, ΤμΤν μίν, Εφησεν ή ΙΙαρθένος, 

ΙοοΙοϊ, άοΙοΓΟ ίΐΓβοΙΙ πιΙβίαΙίο πιοα, ίίΐςαο ηιίΐιί ω φίλαι, δδυνηρδν ή έμή μετάστζσις, χαΐ τουτί μοι 

οβΓίο δηαάοΐ ίη^^οηβ ίη πιο αιηοΓ νβδΙΟΓ. Εΐίΐαίιΐβιη ποιεί σαφίς το μέγα περί έμΐ φίλτρον όμέτερον. ΕΙ 

δί άίδοοδί-ίο πόα Ιιοο ίρδυηι (ΙηηΙαχαΙ, πιαίααπι μεν ουν τούτο αύτδ, διάζρυξις μ(5νον ή άναχώρησις 

ηβπιρβ δη]ιιηο1ίοηβπι, δοοαπι ΓογγοΙ, Ιΐίπκΐ πιοάίο- ήν, ήλγησα ά'ν ού μετρίως και αυτή, ων περι&ι-χ6• 
€γ11ογ ίρδα (ΐαοί|αο άοίοτοπι, ουπι η1) ϋδ ρτοΓδηδ Ο μην, ων τήν γνώμην έφίλουν, ων τήν προς τδ βέλ- 

«ινοΠβΓβΓ, (ΐαα!> άί11§ϋ1)απι, ςηαΓαπι δίαιίίαιη ηιΙΙιί τιον άνοδον έμήν ένόμιζον, πχντάπασι διισταμένη" 

οΙιαΓυπι ΟΓαΙ οΐ ({υαρπηι ίη ιηοΐίυδ ρΓοΓβοΙυηι ίρδα έπει δε 6 πάντα περί ημάς υψηλώς Οαυματοποΐϊ5σ«ς 

ηιοαπι 1ια1)θ1)απι. ΑΙ ςηοπίαπι Βοιηίηαδ, ι^αί ηοδίΓα Δεσπότης, και το τελευταΤον, ώς ευ οΤδα, τούτο τοις 

οπιηία Ιαπι δαΙ)1ίπιία αο ρροΐδηδ πιίτα ρΓίτδΠΐίΙ, φΟάσασι κχτάλληλον συμπερανεΤ, Γστε δε βεβαίως 

ροδίΓβπιυηι Ιιοο ςιιοςυβ, υΐ ρΓθΙ)β δοίο, δαροτίο- ώς ουΟ' 6μών άποστήσομαι, φίλα•., και χαρκ^ 

ηΙ)αδ οοηδοηίαηουιη οΠιοίβΙ; ρρο οθγΙο 1ια1)οαΙίδ ηδονής συγκομειΤσΟε Χοιμπρό^. Του κόπτεσΟαι γο3ν 

νοίίπΐ, ηβ(ϊΐΐβ πιο α νο1)ίδ, ο άϋοοίτο, ροηίΐϋδ άίδΟβδ- και περιπαΟώς παυσάμεναι ΟρηνωδεΤν, κοινζ τψ 

δϋΓαπι, βΐ αΙ)0Γ0Πΐ 3αοιιη(ϋΙαΙίδ ΓραοΙαπι Ιιίηο νοδ δυνατψ προσανάγωμεν αινεσ^ν, πολλών τε &λλων 

ΑηΙ. ΒαΙΙβπηί ηοΐφ. 

(ο) Οοίΐ. διαπηδώντας : παπι νοΓο δ^ΙΙαΙ)» τ«ς ιηβηάαηι βίΐ, αη δίΐ αΓίίουΙοβ νοοίβ, συω βχοίάβηΙ 
ίποβΓίυιη ν'ιάβή />οΙβ3(. 133 8ΕΒΗ0 ΙΝ ΟΟΠΜΙΤΙΟΝΒΜ 134 ^νεχα, χαι ών εΙς έμΐ |λε^:3ΐ^(ων ^Α&^Οίλοφωνοτάτου Α ρβ^ΟβΡ^^^&β 6956.Α1ιιο(α ί^^ίΙυΓ αο ιηοΒδΙίβΙαιηβηΙίβ 
xώ$ων^^ς-«ρβ^ν($τέροV δι&σάλΐΓΐ9«. Ιβιηρβπιηΐβδ,δίιητιΐ οιηηβδ ΟιηηίροΙβηΙβιη 1ατΐ(11Ι>ιΐ8 

6χ1ο11ααΐΰ8, Ιαιη οΒ αΐία πΐΌΗα, Ιηιη οϊ> χη&^ηαΐία ίη ιηβ ρβΓροίΓαΙα, ςυβθ ίρδβτοοίΐ)»» ρΓ» ςυονίβ οαηο- 
Γ8Β 1α589 βοηίΐα ο1αποη1)ΐΐ9 ίΠαδίΓ&νίΙ. 1Γ. Τοιαύτα της ΪΙανάγνου διξιούσης, κβί τοις 
γνωρίμοις ήδονήν ένσταζούσης, βτε, τής γλώττης 
θϊοχινήτως βύτής ύπηχούσης, ριΤν τβ ήδέως δια- 
1^λα90^'•^^> ί^•*^ '^^'^^ άκροωμένοις ; χάοιεν έμφυ- 
τεύειν χ{νημ«, διηχεΤ μεν ουρανός εξα(φνης, βρον- 
τάς έπιβρέμων, και ο1ονε( τινι σημάντρψ τφ παρ* 
Ιαυτοΰ πατάγψ τους τά έξ(5διβ τ^ μ^'^Ρ^ "εο^ βεου 
χειτουργήσοντας διαναστήναι κελεύει. 

Νεφέλαι δε πολλαχί$Οβν διέθεον, δ'χημα ξένον 
Ιαυτάς υποκλίνειν στιεύδουσαι τοις διακονήσουσι τ^ 
ταΟ^• Ένετείλατο γαρ νε^έλαις ύπεράνωθεν, 9^ φησιν 
6 θεΤος Δχβίδ* και πάλιν* 'Π δύναμις αύτου έν ταΤς XIII. ΟααιΙιοβραηδδίιηαίΙΙα δβηηοηβΒ 1ιαΙ)6Γβ(, 
βΐ ία(ηί1ί&ηΙ)α8 άαΐοβ ίη^ϋΙΙαΓβΙ 8θΙα(η6η, ςυίρρβ 
οα3ΐΐ8 Ηη^αα (ίίνίηαιη ςυίά Γββοηαηβ βΐ βά δΐιανί- 
ΙαΙβιη βΙΤαηάβηά&πι, βΐ &ά ίη^βΓβηάαιη αυ(1ί6ηϋ1)Ώ3 
3ΏοαηάίΙαΙί8 ββηβιιιη ηαΐα 6Γ&1 ; ίηδοηαΙ; τβρβηΐβ 
οοβΙιιπι, 1οηίΐΓα1)υ8 ΓΓβπίθηδ, βο Γγε^ογ© δπο, ςυο- 
άβιη νβΐϋΐί δίβηο άαίο, πιίηίδίΓΟδ, ςαί Οβί ιηαΐπ 
βχΐΓβιηα ρβΓδο1?&ηΙ, 3υ1)βΙ αδδτίΓ^οΓβ. 

ΝυΙ)β8 νβΓΟ β ιηιιΐΐίδ ρ&Γΐί1)α8 αοοοΓΓβηΙβδ.ηονυιη 
οϋΓΓυαιη ςβητιβ δ6δβίτιη6ΓίδουΓαΙοηΙ)ΐΐδδΐιρροηβΓβ 
ρΓορ6ΓαΙ)αη(. Μαηάανίί βηίιη ηΐίΙίΙ>η$ ά€$ηρβτ^ ηί 
υΐ ίηςαίΐ (ϋνίηυδ ϋανίιΐ » ; βΐ ΓΠΓδαδ *^ : νίΓΐιΐΒ ς/κ* νεφέλαις• τήν έντεθϊΤσβν, οιμαι, προγραφών ίσχίιν, Β ίη πνΜΙη^ ; ίηάίίαιη νίάβΐίοβί,υΐ ριιΐο, νίπι ρτοϊδί- ή τους κήρυκας διεβάττβσεν. 

1Υ. Έδει γαρ κινηθηναι τα &νω, καΐ καΟάπερ τι 
καινον ύποδέξεατΟαι μέλλοντα χρήμα, τά μίν ύπα• 
νοίγεφΟαι, ευρύτερα Ιαυτών, εΐ οΤ^ν τε, διαπλαττ6- 
μΐνα, τά δ* 6π'>χώρεΤν, σώζοντα τήν αιδώ, καΐ τά 
μίν των Ιπομένων, £λλα δΐ των προπεμπ^ντων τάξιν 
ΙαυτοΤς διαΒεΐναι* και ουτιΐ) Οροΰν, ώς εΙπεΐν, ^ω 
διακτυπεΐσΟ^ίΐ• ςηίΩοαπδ, ςυ® Εναηςοίϋ ρΓΟϊοοηβδ αδροΓίανίΙ. 

XIV. Εί ραΓ βΓαΙ ρποΓβοΙο, υΐ δϋρβπια οογώιώο- 
νβΓοηΙαΓ, βΐ ηΐροΐβ (^υίάάαιη ρροΓδαδ ηοναιη ίη δβ 
δΠδοβρΙπΓα, αΐία ςυΐάοπι δβ ίρδίβ, δι Ωβη ροδδβΐ, 
ΙαΙίοΓα βίΤβοΙα νβΐυΐί ραηάβΓβηΙυΓ, αΐία αυΐβιη, 
νβίαΐ οΙ)56ςηίυπι ΓβνβΓβηΙβΓ 6χΙιΐΙ)6ΐιΐ!α, Ιοοο οο• 
άβΓβοΙ ; βΙταΓδαδ ό( ιδία ροδίΓβιηυιη 8ΐι1)δ6ςιΐ6η- 
ϋιιπι, αΐια υθγο ρπιηιιιη ρΓΦβπηΙίυιη οΓάΐηοιη δί1>ί 
δαιηβΓβηΙ ; α((ΐα6 ΐΐα ςαίάαιη, ηΐ ίΐα άίοαίη,ίαπιαΐ• 
ΙυαηΙίαιη ίΓβιηίΙυδ ίη δυρβΓηίδ ρβΓδοηαΓβΙ. 

Οαοά νοΓΟ ίηΓοηοΓα Ιι®ο α (υηιιιΐΐιι βΐ οοηιηιο- 

Ιίοηβ αΙ)δΙίηα6πηΙ, ηίΐ πιίΓυπι νίάβπ άβΐϊβΐ. Ναπι 

οοβίϋπι πΐροΐβ ηοναπι οίπιβίίαηι αο ΙΙιβδαπΓαπι αά- 

πιίΓαηάιιπι βχοβρΙιΐΓΐιπι, ιηβπίο δπδ (Ιβςιιο ΙαΓΐ)α- 

ώσπερ έρδ^νών άνακυκών εαυτόν, δν τήν άξ(αν (] 1)αΙιΐΓ, ηοςαβ άβ^ερβ οΐίοδβ ροΙβΓ&Ι, (ΐυίρρβ οαπι 8θ βαυμααττον δΐ ουδέν, εΐ θορύβου τ.^ρ^ω τά κάτω 
τετήρηται και σεισμού• Ό ουρανός μεν γαρ, οΤα και- 
νον κειμήλιον, παράδοξον εισδεςόμενος θησαορόν, 
εΐκότως διεθο,^υβεΐτο, και σχολήν άγειν ουκ εΤχεν, οΤκηοιν τγί Δετποιντ^ παράσχοιτο• γη δε, οΤμαι, διά 
τούτο άκλ(5νητος Ιμεινεν, δ'τι τε αΰτη τον καινόν 
άνήκεν ανΟρωττον, τήν ΙΙαρΟένον, και τούτον έπΙ 
πολύ περ'.ίντα ϊοιρζ' και ήν ^ρα των ακολούθων 
μηδέν έττι τοις εΙωΟόσιν, εΐ και δλλως παράδοξα, 
διαπίάττεσθαι• και δ'τι περ ούδ* έπΙ μακρόν κατΙ- 
χειν έμελλε τήν πάναγνον τελευτήσασαν, άλλα θατ- 
τον τοΤς άνω παραπέμψειν, "ινα τοΤς 6ψηκοΤς λαμ- 
πρώς άνΟαμιλληθε(η, δεικνΰσα οίον 6 ταπεινός χώρος 
άνΟρωποπρεπη διεμ6ρφωσεν ανδριάντα και των ουρα- 
νίων ύπέρτερον. ραΓίοδ ίη οπιη63 νβΓίβηβ ΓβςυίΓβΓβΙ, ςαα Γ&Ιίοηβ 
οοηύί^^ηαπι ΓΟβίηο) δβάβπι ρΓ3ο1)θΓθΙ. ΑΙ νβΓΟ ΙβΓΓα 
ίάοίΓΟΟ, αίρηίο, ίΓηρ6ΓΐυΓΐ)αΙα ιηαηδίΐ, Ιυηι ςυία 
ηοναηι Ιιαηο Ιιοπιίηβπι,νίΓβίηοπι ηβπιρβ, ίρδα ρΓΟ- 
ΙαΙβΓαΙ, Ιυπι ςηία Ιιαηο ίρβαπι ]3ΐπΐ(ϋα ρβηβδ ββ 
γίνοηΐβπι ΓβΙίηβ1)αΙ ; βΐ οοηδβηίαηβυπι ηΐίςαβ ίαίΐ, 
υΐίη ΓβΙ)αδ δί1)ί οοηδυβίίδ, υΐαΐαΐίοςαίηδίαρβηάίδ, 
ηίΐιίΐ οοπιηιονβΓβΙαΓ ; Ιυπι βΐίαπι ά6ηί€[αβ (ϊΐιία 
νϊΓ^ίηβπι άβπιΟΓίυαπι ηοη (ϋα αραά δβ δβΓνβίαΓα 
βΓαΙ, δβά 1)Γβνί αά βυρβΓΟδ ΐΓαηβιηίδδΠΓα,ιιΙ ββΓββία 
οοηίβηΐίοηβ δΐιρβπιίδ δοηιαΙ&ΓβΙυΓ, αο ροΓΓΟ οδίβη- (ΙβΓοΙ, ^ηαίβηαχη Ιιυαάΐίδ Ιιίο Ιοοαβ οοιιάίΐίοηίδ υΐίςιιβ Ιιυπιαηΰθ αΐ οοϊΐβδίϋιχδ (ΐηί1)ΐΐδνβ ηο1)ίΙία8 βίπιιιία- 
ΟΓηπι οίΤοΓίηαδδβΙ. 

ΙΕ'. Λιά ταύτα το(νυν, ώς ϊφην, ουρανός έσε(ετο Ο XV. ΟΙ) βαβ ίί^ιΙΠΓ, οίααβ άίχί, Οδίαβαβ οα?1απΐ και έβρ<5ντα, καΐ δλος ήν περί τήν 6ποδοχήν ασχο- 
λούμενος τής μακαρ(ας. Και δή των βροντιαίων 
εκείνων ίχων συ^ρηγνυ μένων, καΟάπερ τΐ σάλ- 
πιγγες ν^μφ στρατού τήν παράταξιν διυπνίζουσι, 
τον "ίσον τρ6πο^ οΐ λειτουργοί τής όσίας, ών τά ώτα 
τον κρότον έγνώρισεν, οΤον ευζωνοι καταστάντες, 
και κχΟάπερ ίππους τάς νεφέλας άναβάντες, ήλαυ- 
νον, σπεύδοντες Ιαυτους συντάξαι τίΐ φ(λ;[ϊ παρα- 
τάξει, λέγω δε τψ στρατφ τών άγγάλων. Γίνεται 
το {νυν ή διά νεφελών παράδοξος εκείνη συνέλευσις• 
"Αλλου γάρ τών κηρύκων άλλαχοΰ τής γής 

* Ρβ&Ι. ι.χχνιι, 23. ** Ρ8&1. υινιι, 35. ιηαβηίδ α^ίΙίώαΙυΓ πιοΙίΙ)ϋ8, οίβ1)αΙςιιβ Ιοηϋηΐίΐ, βο 
(οίαπι δβδβ αά βχοίρίβηάαπι 1)6αίαπι ίΐίαιη δίαάίοδο 
οοηΓβΓβ1)αΙ. ΕΙ ιιΐίςυβ βχοίΐαΐίβ ίΙΙίβ ΙοηίίΓαυιη Γγλ- 
βοπίίαδ, ηοη ββοαβ αο ρβΓ ΙυΙ)αΓϋπι βΙαη^οΓβδ βχβΓ- 
οίΐαδ ίη οοηδπβΐυπι ρα§η» ΟΓάίηβπι οοηνοοαΙοΓ, 
Ιιααά αΙίΙβΓπιίηίδίΓί βαηοΐ® νίΓ^ίηίδ,ςυοΓαπι αυΓββ 
πιαςηΐ 1ιη]α8 πιυΓπιαήδ ίηάίοίαηι αβηονβηιηΐ,νβΐυΐί 
ρΓΐΒοίηοΙί πιίΐίΐβδ αβδΠΓρβηΙβδ, αο ηβ1)α1α9 ςνιαβί 
βςαοδ οοηδοβηάβηΐβδ, αοοαΓΓβΙ)αηΙ, αηιίοο α^ηπηί, 
αη^βίοπιπι δοίΐίοβΐ βχβΓοίΙαί,δβωβΙ α(^^ϋηββΓβ ρΓΟ- 
ροΓαηΙβδ Ορβ βΓ^ο ηυ1)ίαπι αάπιίΓαηάυδ ϋΐβ οοη•* 135 ΙδΙΟΟΕΙ ΤΗΕ88ΑΙ/)ΝΙ0ΕΝ8Ι8 13β 
νβηίαβ 01. ΡΓΦΟοηβδ βιιίιη Εναηββϋί, οαηι &1ϋ Α περχτων £ιι^ντο<, μιΙ -τον £σηιτ:ον χ«ι «Μτήριον 

&1ίθ8 ΙβΓΓΦ Οηββ άίδοαΓΓβΓβηΙ, 6ΐ ίηοοΓηιρΙαιη &ο 

βαΙτιΙαΓβ δβιηβη ίη 8ηίιηα9 ίηϋάβΐίαιη, τβίαϋ ίη 

ςαο8(1αιη 5υ1ΰ09, δραΓ^βΓβηΙ, Ιαηο ιηίΓΟ ιηοάο ιιηα 

οπιηβΒ ίπ ρυπδδίηια} (1οπιΐιηειι1&ιη ΓβρεηΙβ άβίαΐί 

οοηνβιιβΓαηΙ ; ηοςυβ ίρ3ί δοΐαιη, 5εά βΐ οοΒίββϋαιη 

βαρίοηβ ίΠβ βη&ΓΓ&ΙοΓ Οίοη)'5ίιΐ5 ΑΓβορα^ίΙα, 9α1)ϋ- 

ηιίδηαβ ΗίβΓοΙΙιβιΐί^,βΙ &(1Iη^^&η^υ9 Τΐιηοΐΐιβυδ,ηβο- 

ηοη βΐ €6ΐ6ΐ)6Γ ίΐΐβ ^α^ο1)υ3, Βίοηίβ Εοοίβδίβο Ιυηο 

ρΓ£Β5α1.8αηΙ αυΐβιη (^υί αΓΩπηβιιΙ ρρφΙβΓβα δβρίυα- 

^ϊη\Λ άίδοίραΐοδ ί^ίάβιη αάίιιίδ&β ; ςαί δ&ηβ βΐ ίρ8ΐ 

ίη ραΓίβιη 1ιυ]α9 ςαοςαβ ιηίηίδίβπΐ ίίίβο 5υηΙ νο- 

οαΐΐ,αΐ βίουΐ βΐ αΐία ιη>'5ΐ6ηα αο ρΕΦΟβΙβα ροΓίβηΙα, 

ί(α βΐ (|ΐι» ηυηο ({6Γ6ΐ>αηΙαΓ, βοι-υια Ιίηβΐια αΐϋβ 

ςιιοςτιβ βηαΡΓαΓοΙ. 

1^ Ι ζ*. Και ηαρ^ μιν της γης ούτος 9ζ9χν Ικ(δ§8η• 
Χνΐ. ΕΙ Ιιί ίΐϋί<1βπι αά ίηΙβιηβΓίΐΙίδδίπιαϊη οοηνβ- ο ^^^^^^^^ ^ παναχράντψ• άνω^ρεν δΐ στρβτιαιϊ τνν 
ηβηιηΐ β ΐΡΓΓα ; β οαΊίδ νβΓΟ 3υ5ΐα, υΐ ραΓ βΓ&Ι, ^γγίχων. και των δ-.καίων 6 ιτρομεταστάς σύΛλογος σίΓ^ρον τχΐς των άτείατων, οΐά τεκρ 
Οέντος ψυχαΐς, τ^τε «άντκς παραδόξως οννΐίλφον, 
άΟ^όον έπιττάντες τφ της 1ηνάγνο'^ διαμβιτιιιρ» χαΐ 
ούχ αύτο! μόνον, άλλα χα^. ό των ουρανίων βοφος 
υφηγητής, Αιονύνίος 6 Αρεοπαγίτης, &' τ« 6ψηλος 
ΊκρόΟεος, χχι 6 Ο^κυμαστδς Τιμόθεος, ίτι ^ χαΐ ί 
της £ιών τότί «ρόεδρος Έχχληνίας, *|άχβ«6ος 4 
κάνυ. £(σι δ« ο^ι φανι χαΐ τους Ιβδομι{χοντα μα6ΐ)« 
τάς συμπαρβιναι* χοινώνοι δε ούτοι χαΐ ταυιττ^άΐ τ^ 
διαχονίας Ιχλήθηααν, ώς αν £>.λα τε μνβτήριχ χαΐ 
υψηλ^ Οράματα, ταΟτα δη τα ταράντα^ ή τούτΜν 
γλώττα χαΐ άλλοις διαχονησρ. ρβΓδοΙαΙϋπ εοαιιηΰηί οιηηίαιη ΟοιηίηΦ, α^ιηίηα 
αη^βΙοΓυιη, ^ι15ιο^υIηςυ6, ^υί αηίοα άβοεδϋ^^ΓαπΙ* 
ιιηινβΓδαβ εοβίιΐδ, πιαίΐίΐαάο ρΐαηο ίιιηηηιβΓα, αο- 
ουΓΓβΓϋΐιΙ. Ει δαηο ςυο ββπ ραοΐο ροδδβΐ, υΐ (Ιαπι 
ϋΓβαΙοΓ αο δαρίοΏδ 1.ο{5ίδ1αΙθΓ Ιο^οαι, ςυα9 ραΓβηΙβδ 
α Πΐϋδ ΙιοηοΓαηάοδ ρΓΟΐοίρίΙ,ίρδβ δΐυάίοδίυδ, (^αιιιη 
(ΐαίδρίαιη υΐΐιΐδ, δβΓναϋαΙ, αε ρρορΙβΓβα αά Ιιοηο- 
Γαπίίαπι ρρορπαιη τηαίΓΟίη,δαιιοΙίδδίιηαιηςυβ ίΙΠυδ 
αηίιηαιη οχείρίβτκίαιη ρΓΟΐδΟ'ΐΐδ ίρδβ α(ΐ6ΓαΙ, ηοη 
δίπιυΐ οηιηβδ αεουΓΓβΓβηΙ,ϋΙδΟΓνυΙοΓαπι πιοΓ6,ς[υ.τ 
α(1 ίυηη5,(ΐ6(1αεΙίοηίδ ροιηραπι,αε δαειοδ οχδθ^αία- 
τυπι ΓίΙϋδ ρβΓίίηβηΙ, ραπ ρυΓίδδίπιαΒ ηοη ρι\τδ1α- 
ΓβηΙ ? ΡΓοΓβεΙο βΐ ΙβΓΡα βΐ πιαΓΟ βΐ δοΐ, βΐ Γβΐίςυα άπας, πλήθος χαΐ αριθμού χρεΤττον συνέδραΐΑον, τ$ 
των όλων Δεσποί*/^ άφονιωσόμενοι τα είχι^τα. Π«ς 
δι ούχ έμελλε, του Κτίσχου χαι σο^ου νομοθέτη 
τον χους τβΧ'&ντας τιμ^ν χ»λεύονχα νέμον {ΐ.«λλον { 
πάντες σώζονχος, χαΐ δια τοΟτο τιμήσαι ιχαραγι- 
νομένου τήν οιχείαν μητέρα, και δέζασΟαι ιτχρβγ•- 
νομένου τήν οΐχ-ίαν μητέρα, χαι δέξασΟαι . την άγι»• 
τάτην αύχής ψ'•>χήν, μή αν απαντάς συνδράμει ν, 
χαι δουλικώς τους χαΟαρους ττ^ χαθαρωτ^τρ δια- 
κόνησα ι τα της έχφοραίς χαι π;:οπομπής χαι τελετές 
1»ράς ; Και γη δε πάντως αν, χαι θάλαββα, χαι 
ήλιος, χαι τα λοιπά των χάτω συγχινη$η>αι ΐΤχον, 
ει μή, χαΟάπερ ι?ρηται, της χάχω δόξης έπει ουχ πιυη(1αηαοπιηίαεοπι™οΙαΓυίδ8βηΙ,ηίδί,αΙίάίεΙιιπΐ(] |3ει ττ) πανάγνψ, ήρ».μεΤν προσετάγησαν- &λλ»ς 

τε χχι τήν προς τα ανω μ£θιν*θίμένην τών άχολού- 
θων ούχ ήν της έχ τών χάτω δεΙσΟαι διακονίας* Εδει 
δε τους υψηλού; χιχελΟεϊν, δ χαι (ξέβη, Ινα ,ξν 
άνω προαλαβε^θαι Εμελλον, διακονιζσωσι χατ^ τ& 
εΙκός. Εΐ δΐ χαΐ γήΟ^ν της λειτουργίας ό των 
κηρύκων έκοινώνησε κύκλος, άλλ' ώς εφάμιλλοι 
τοις άΰλοις* Χρισχφ γαρ Ιζων μόνψ* τα ανω χαι 
ή>χουν χψ πνεύματι* κάκεΤθεν αύτοΐς ίι τις ιΐζν φί- 
λος, εΐ και ό χοϊκδς αυτών Χιτωνίσκος Ιτι τ^ γ^ 
πρϋσεσύρετο* ουκ &ρα δ:ά τ:ιυτα φαίη τις £ν εύ 
«ρρονών τών άνω λείπενθ^' χούς λάμπρους άνδρας 
εκείνους. 6δΙ, μίοπα; β ΐ6ΓΓεδΙπΙ)υδ ραιτίδδίηια ίΠα ηοη ίηίϋ- 
{^βηΐο, ρΓ&ΒεβρΙυιη Ηίδ ίυίδδοί, ιιΐ ςαίβδεοΓοηΙ ; 
ρΐΦδβΓίϊηι νοΓο, ({υοά ηυΐΐαΐοηυδ εοηδοηίαηοαηι 
ίιιίδδβΐ, ηΐ αά δορορηα ΐΓαηδβαηΙΐ α1ί(|υο(1 εχ Ιιΐδεο 
ίπΩπιίδ πιίηίδίεπαπι οραδ βδδβ νίιΙβΡβΙυΓ ; δβά 
οαΊβδΙεδ, ςαο(1 βΐ ΓαεΙυπι οδΐ, (ΙοδεοηίΙβΓΟ ραΓ 
('δίϊβΐ,υΐ ςυί βαηι ίη εοΒίοδ δυδεερίαή βιαηΐ, ίρδί 
(ΜΠίίΙοιη (ΙβϋίΙο ΓαηιαΙαΙαδ ΙιοηοΓε ρΓθδ6(]υοΓ6ηΙυΓ. 
Οαοίΐ δί ο Ιβιτα ςυο({α6 εΙιΟΓαδ αροδίοίοπιηι ηιί- 
ηίδίβπί ίΐΐίυδ οίΤβοΙυδ βδΐ ραΓίίεορδ ; αΙ ίΐΐί^ ίά 
Ιαηί^ααπι εα*Ιθδ(ίαπι Φπιαίίδ εοηΙί(^ίΙ ; αηΐ (ΐϋίρρβ 
ΟΙιπδΙο νίνούαηΐ, εΐ δρίπία ίη εχΐ6δ1ί1)υδ νοΓδα- 1)αηΙαΓ, 6ΐ α εαΊο βραΐ δί ({υίδ ίρδίδ υιαΐ οιηίευδ, ςυ&ηςυαπι ΙβΓΓεηηπι εοΓϋπι ίηάαπιεηΐυιη αάΐιαο ίη 
ΙοΓΓα γοΙαΙαιεΙιΐΓ : αε ρΓορΙοΓεα ςαίδ(^υ1δ βαρίαΐ, Ιι&αά βαρεήδ εεδδίδδε εχίηιίοδ ίΐΐοβ Ιιοηιίηεβ οΓΟγ* 
ηιανοΓίΙ. ΥεΓυπιΙοπιβη άυρίεχ ςυο({ΐιβ ραπδδίπΐφ ίΐΐίυδ β 
^>υ1)διαηι^α, αηίπια ίΐΐα νίάεΐίεεί ε( εοΓριΐδ, εοη- 
^ΓαεηΙοΓ ιηίηίδίεπυπι Ιαιη α εα^ΙεβΙίύυδ Ιααι α ΙεΓ- 
ΐ'εδΐΓί1)ΐΐ9 εχίκε1)&1. ΑΙςαβ ίΐα τείρβα ίαείυπι βδΐ. ΕΙ 
ίΙΙα (ΐυί(1επι ΙεΓΠΒίαπιίηαΓίαιιΙαΙαάρΓαϊδΙαηΙίοΓειη 
δυΙ)1ίπιεπΐ(ΐυθεο1ιθΓΐεηι βρεεΙαΓεηΙ, Ιατηεη υΐροΐβ 
ΙοΓΓοηο) εΐίαπιηυπι εοη(1ίΙίοηί9 πιίηίδίεπηπι εΓ§;α 
&^ρεεΙ&1)ί1επι ί11ίιΐ9 δΰπιπιο) νεηοΓ&ηάοθ ραρίεπι ο1)ί- 
Ι'πηΙ. Οίτΐηο) νεΓο ε3υδάεπι αηίηΐφ ίαηιυΐαΐυπι 
οχΙιίΙίΐιοΓαηΙ, (ΐηοΐ^ιηοΐ βΓαηΙεεβΙορυπι ίηεοΐο), ΙεΓ- 
ΐνΜίαηκί'.ιε εοηςίίΐίοηοιη ρΓίεΙερρΓειϋεηΙεδ.δεάβΙεχ 
ίδΐίδ ηο1)ίΙίθΓθ9 ρηΐο, ρΓαϊ5(αηΙίθΓεδ(]αε εΓ(;α άί- ϋύ μήν άλλα κα'. το διττών της πανάγνου, ψυχ^ 
γαρ εκείνη καΐ σώμα, καταλλήλως τήν λειτονργίβν 
έκ τε τών άνω κα^ κάτω έζήτει. "Ο δή κβ2 γέγονβ. 
Κα) οΐ μίν φωστήρες εκείνοι τφ φαινομένιμ της 
παντίμου τήν διακονίαν άποδεδώκασιν, ο1 δήιτουφίν 
Ιτ' έκ τών κάτω, εΐ και της κρείττονος χαι αψη- 
λής έτύγχανον μοίρας• τ^ δέ ^ιΐ^ εκείνης ψυχί5 τήν 
λειτουργίαν Ιχέλεσεν, 6'σον ούράνιόν τε χαΐ γΐ{ς 
6πέρτερον ήν. Οΐμαι δε, καΐ τούτων ο\ 6ψηλ^τ•ροι 
ά'ν και λαμπρότεροι διακονήσαι προσήλΟον ττ} ^εί^ 
εκείνη καΐ παναμώμψ ψυχ^. Ου χάριν, έγώ τι νο« 
μίζω, και 6 θεΤος εΓρηκε Δαβίδ, Τ^ πρόσωπον 90\> 137 8ΕηΜ0 1Ν ΒΟΙΙΜΙΤϊΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 138 

λιταν^εύουσιν οΐ πλούσιοι του λαοΰ' τ^ του Α νίααηι ίΙίΕΧ&βΙ ίΐΔΐηΑ0ΐι1αΙί85ίιη&ιη £ΐηίιηαιη(13] Ιιοο 

πλουσίου φω^^χο-'4•€|η^^δπΙρ''τόυν αλ'λους της ρβΓΓυη§ί οΓίιοίο α^βΓβδδί δαηΐ. Αίςτίθ, υί ιηίΐιί νί- 

ίρ^^ητ^^^ποί^τί^ω^ί, άβίαΐ', ^αηο οΐ) οαιΐ3&ιη βϋαιη άίνίηιΐδ Ο&νίά ίηςυίΐ : 

νηΐΐηιη ίηηιη άβρτβοαίηηΐιιτ άχνίίββ ρΙβϋΐΒ **, βοδ δοϋίοβΐ άίνίίηηι ηοπαίπβ άβδίβηαηδ, (^αί Γβΐίςαίβ 
νίΓίαΙβ αηΙβοβΙΙβΓβηΙ. Έμοιγε 81 δοκεϊ ώς ούδε τής κάτω αίν των απο- 
στόλων ή πολυύμνητος επιδημίας έδετ^Οη» και οΰτως 
αΙΟερίας, ζΧ γε μή οΰτος ήν 6 σκοπός, Ίν' δ'τι και 
αγγελική προς την τοιαύτην λειτουργ'αν συνέδραμε 
διακ($σμησις, δήλον ήμΐν γένηται. Έκ γαρ του φα- 
νερού τοΰδε και ούτω παραδόξου μένει και το μή 
όρώμενον άναμφίβολον καΟάπερ και ό Σωτήρ, 
Άφέωνταί σοι, τψ παραλύτψ πρώτον εΓρηκεν, 
αΐ άμαρτ(αι σου• έκεΤνο δ* έπειτα σαφές προτιθεις, 
και Άρβι, προσέταξε, τον κράοβατον. ΙΖ'. Έπει δε, 6'ν ε'ιρηται τρόπον, οΐ μαθηται του 
Δεσπότου και ό λοιπός Ιερός σύλλογος, δν φθάσας ό 
λόγος έγνώρισεν, ύπερφυώς παρέστησαν τ^ παν- 
άγνψ, τψ μεν παραδόξψ της συνδρομής, οπη τε 
δντες της γης παρ' αλλήλων μανθάνοντες, και 6'πως 
άθρόον εΙς ταυτον τ^ άερίφ συνήλΟον διαρπαγτ|, 
σφόδρα τεθαυμάκασι σύν γε τ^ μακαρί^^ ΠαρΟένψ. 
Και τοΰτο δε Δαβίδ ό μακάριος προεκρότησεν έκ- 
Οειάζων* Τίς έν νεφέλαις ΙσωΟήσεται τψ Κυρίψ ; Χάριτας δέ όμολογήσαντες τψ Σωτήρι της α•Οε- ΡοΓΓΟ 6^0 ςαίάβπ) δίε δβηΐίο, ηίΐιίΐ ορηδ Γαίδδβ, 
υΐ ςτιβπιαάπιοάαπι ΦΐΙιβΓβί οίνβδ, βίο βΐ βχ ίβιτα 
αά οΐ^δβςαβηάαιΐ) ΥίΓ^ίηί οιηηί ΙιοηοΓβ άί§ηίδδίπΐ8θ 
αροδΙοΗ οοηνβηΐΓβηΙ, ηΐδί Ιιοο δρβοΐαΐυιη ίαίδδβΐ, 
πΐ ηοΐυιη ηο1)ί3 ΩβΓβΙ, αη^βϋοοδ ςυοφίβ οπϋηββ 
α(1 Ιιοο οϋβαηάαιη ιηυηυδ οοηουΓΠδδβ. Εχ βο βηίιη, 
ςυοά ιηαηίΓβδΙιιιη βδΐ ΐάβηκ^αβ αάβο δΐιιρβηάυιη, 
βπηααι Ωιΐβιη ίηάίρίδοίΙαΓ βΐ ϋΐαά, ςυοά ίη οουΐοβ 
ηοη ίηουΓπΙ; ςαβιη&άΐΏοάαιη βΐίαιη δαΙναΙοΓ ρήιΐδ 
Β άίχϋ ραα&ΐγΐίοο : Κβτηίΐέηηίην ΗΜ ρβοοαία ίνα '' ; 
βΐ άθίηάβ ίΠαά, ςαοά ρβΓδρίοιιβ 06Γη6ΐ)&1αΓ, ίη- 
άίοαιίδ, ρΓ850βρίΙ : ΤοΙΙβ ρναΐ^αίιιηι *'. 

XVII. ΡοδΙςη&ιη βρςο (Ιίδοίραΐί Οοιηίηί, ςαα 
(Ιίχίιηιΐδ ΓαΙίοηβ, βΐ ΓεΠςιιιΐδ, (]υ6ΐη ίη αηΐβοβδβύιη 
δβΓίηο οοιηιηοπιοΓανίΙ, βαοβΓ οοΒίιιβ, ιηίηιηι ίη 
ιηοάαπι οοΓαηι ΥίΓ^ίηβ ρυπδδίπια αάδΙίΙβΓαηΙ, 6ΐ 
αΙΙβΓ ςυίάβηι αΙ) αΐίβρο &α(1ί6ΐ)αΙ, Ιυπι υΙ)ίηαπι ΙβΓ- 
Γ&Γυπι γβΓδαΓβΙπΓ, Ιυπι ςαοηιοάο ίη αβΓβπι ταρΙΙ 
ΗΐίΓοίΙίηβΓβίηβαιηάβΐΏ Ιοουπι βχίβηιρίο οοηνβηίδ- 
δβηΐ, νβΙιβπιβηΙβΓ δίπιυΐ ουπι ΥΪΓ^ίηβ 1>βα1α ο1)δΙα- 
ρηβΓαηΙ. Ρογγο ίά ςυοςηβ Οανίά ναΜβ αάπιίΓαηδ 
οΗπι οβοίηβΓΕί ίηςαίβηδ : (}ηί$ ίη ηϋ5ί6(ΐ5 «ςηαΜίητ 
Βοτηίηο ** ? 
Οβίηάβ ευπι ^ραΐίβδ δαίναΐοη οοηοοΓάί &ηίπιο 
ρ(ας εκείνης πτήσεως πολλών τε άλλων Ινεκα, και β ρβΓδοΙνίδδβηΙ, Ιυπι ρΓΟ ίΐΐο ρβΓ εΒΐ1ΐ6Γ8. τοίαΐυ, ίυπι δ'τι μή έκδημήσασαν τήν πολυύμνητον κατέλαβον, 
άλλα και ΙδεΤν Ιτι περιοΰσαν, και άγιβσβήναι τίΐ 
διακονί^ ήξιώθησαν έκείν;[ϊ, τοιαύτα προσεφΟέγγοντο 
τ^ θεοτόκψ. 

ΙΙΓ. Τί σοι, Δέσποινα, έπάξιον αν ή πηλίνη προσ- 
πλέξειεν ημετέρα γλώττβ ; ΠοΤον αΐνον, δν ό καθ* 
ή μας γεώργεΤ νους, ταΤς σαϊς αναλογούντα δώσομεν 
άγλαΐαις ; Τίνα κρότον μεγάλα διασαλπίζοντα τοΤς 
τοις μεγαλουργήμασιν Ικανώς άντηχεΤν συγχωρή- 
σομεν ; ΙΙοίας εύπορήσαντες ευφημίας ταύτην τών 
σών άξίαν έπιψηφιούμεΟα λαμπηδόνων ; 

Δια σΐ, Πάναγν», ούρανδν ό Δεσπότης παρήγαγε, 
γη ν έθεμελίωσε, θάλασσαν, ήλιο ν, χάριν τε άλλη ν Ο άίάίΐ, Ιβιταπι ίυηάανίΐ, πΐΑΓβ, δοΐβπι αίςυβ αΐίαπι 

ςυ&πι1ί1)6ΐ νβηυδίαΐβπι, βΐ άβουδ, βΐ ΟΓπαΙυπι 
ΟΓβανίΙ : ρΓορΙβΓ Ιβ βδΐ ςυίάςυίά ΟΓάίηίδ ιηβηΐί 
ηοδίΓΦ οΙ)ν6ΓδαΙυΓ. Τυ βηίπι 6δ, ςυΐΒ υηίνβΓβίβ 
πιβΙίοΓβπι δίαΐυπι οοπιραραδίί : ηαηι ΟΓβαΙυΓ» 
οπιηβδ υΐ ίη ιηβΐίυδ ρροΩοβΓβηΙ, βΐ υΐ ίβΐίοίΐαΐβπι 
αδδβςυβΓβηΙΠΓ, & ΟοηάίΙοΓβ ρΓοάυοΙ® δπηΐ : ίά 
Υ6Γ0 β( ηοδ ρρορΙβΓ 16, ο άίςηίδδίπια οπιηί Ιαπάο, 
οοπδϋουΐί δυπιυδ ; ηβςυβ Ιιοο δοΐαπι, δβά Οβαπι 
ΙπδυρβΓ ρΓορΙβΓ Ιβ οοςηονίπιυδ, βΐ αϊ) θγγογθ αο ρΓΟ αΐϋδ πιυΐΐίδ 1)6ηβΩοίίδ, Ιυπι βΐίαηι ςυοά Υιγ- 
^ίηβπι ρροΓδυδ νβηβΓαηά&πι ηοηάυπι β ΙβΓΓβηίδ <1ί- 
§;Γ6&δ&πι ΓβρβηδδβηΙ, δβά βΐ τίάβΓβ αάΐιυο βυρβΓ-* 
δΐίΐβπι, 6ΐ πιίηίδΙβΓίο ίΐΐο δ&ηοΙίΩοαη άί^Ι Ιι&Μΐί 
ίυίδδβηΐ, ΙιίδΟθ Οβίραραπι νοοί1)υ9 αΠοευϋ 8υη(. 

XVIII. Οααπι ΙίΙ)ί, ο Βοπιίηα, οοΓοηαπι, ςυ» 
βοηάί^ηα Ιβ δί(, ΙβχβΓβ ΙυΙβα Ιίη^υα ηοδίρα ςαβαΐ ? 
Ουοάηαπι οίίβΓβηάυπιϋΜ βηοοηαίυπι 1ιυπι&η8 πιβηβ 
ηο8ΐΓ& 6ΐα1)0Γ6(, ςυοά δρΐ6η(1οη1)υ3 Ιυίδ ρ&Γ 
6ΧδίδΙ&1? Ουβπι ρΐ&υδυπι ίπδίαρ ΙυΙ)Φ &1ΐ6 Γβδοηαη- 
ΐ6πι πιαςηίΓιοβηΙίίδ (υίδ αρίβ τβδροηάβΓβ οβπδβ- 
1)ίπιυδ ? Ουαδ βχοο^ίΙ&Γβ Ιαυάβδ ροΐβήπιυδ, υί 
ςααπιρί&πι Ιυο οοηΐζπιαπι Γυΐςοη άβοβπιαιηυβ 7 

ΡΓορΙβΓ Ιβ, ο ρυΓίδδίηι&, Οοπιίηπδ οοβίυπι οοη- και σεμνότητα χαΐ κόσμον δπέστησε. Διά σ^ καΐ 
δσος ήμΤν εννοείται διάκοσμος. Συ γαρ ή παρά- 
σχουσα πασι τδ βέλτιον του δΐ βελτίονος Ινεκα, 
και του εΰ είναι τυχεϊν, ή κτίσις έςυφάνΟ^ τψ 
Ποιητή• διά σε, πολυύμνητε, καΐ ήμεΐς, καΐ ου 
τούτο μόνον, άλλα και τον Θεδν εγνωμεν δια σλ, 
και πλάνης απηλλάγη μεν καΐ σκότου, και τήν τών 
ά^^ήτων αγαθών περιμένομεν κτήσιν και εΐ μή 
του ζόφου λυθήναι, χαΐ ο^τω τών Ο&ίων έμφορηθή- 

** Ρδαΐ. χι,ιν, 13. " Ι,ηο. ν, 20. *» ί1)ί(!. 24, *♦ Ρδ&Ι. ι-χχχνπι, 7. 

ΑηΙ. Β&ΙΙβηηί ηοΐδβ. 

(^3) Υίάβ βυπιπι&ιη ίΠ&ιη ρατίΐαΐβπι (ηϋαί αηχτη^β ΥίΓ£[ίηίδ, αάβο ίΐΐ ηιΐιΐΐ άα1)ϋαΐιάαπι 8ΐΙ, &η &<1 ίηΐβ 
^ΓίΙαΙβιη τίΓβίηαΙθπι ίοτίβ 1ι»ο ΓβίβΓ&ηΙΠΓ 

ρατκοι. αχχχιχ. ^ 139 ΙδΙϋΟΙΙΙ ΤΠΕ5δΑΙ.0ΝΐαΕΝ8Ι8 140 Ιβη6ΐ)η8 6Γ6ρΙί8αιιιυ5^6ΐίη6ηάΐΓΓ&1>ί1ίααλ 1)0ΐΐ0Γΐιιη χ ναι ήμΤν έξεγένετο ()(ά σου, μηγΐ τήν αρχήν (λ) £ν ροδδβδδίοηβιη 6Χ5ρ6θΙ&ιηυ8 ; βΐ ηοςαβ βχορίαικίαιη 
ηο1)ί8 ίαίδδβΐ, υ1 αϋ ίηίΐίο οΓβ&ΓβιηυΓ, ηίδί ΓαΙαΓαιη 
ηο1)ίδ ίυίδδβΐ, υΐ ροΓ Ιβ αϊ) βΓΓοπδ 1ί1)6Γ&Γ6πιιΐΓ ο&. 
Ιίβίηβ, 6ΐ δίο (Ιβιηιιιη άίνίιιίδ ιηιιιΐ6η1)α3 αίΤαΙίιη 
(ΙίΙαΓειηυΓ (14). ΡΓορΙβΓ Ιβ ρβΓρβΙταΙα δΐιηΐ ιηίΓα, 
6ΐ Οβυδ ηοη άβάί^αΐαδ βδΐ ΙβΓΓΟίη Ιιαηο ρβ(ϋ1)ΐΐ8 
οαΙεείΓβ, βΐ Ιιοιηίηβδ ίη οοβΙο ία1)6Γη&6α1α δίΜ (Ιβ- 
ΩχβηιηΙ. Τιι ίβϋοϋερ αά Οβυιη ρΓορβΓαηΙί1)υδ βΐ 
ίιιΐοΐιηβηίαηι ββ, βΐ Ιααιεη, αο νβίαΐ αύρα ςαββάοιη 
δυανίβ, ςιΐ2» ΙαύοΓοιη αδοβηάεηάί αΐΐβναί : (ιι οοδ- εύξάμεΟχ γενΙσΟαι περΐ ή ματ» αατοΜ«^Αι^^ 9« ^• 
γονε τά παράδοξα, καί θεός πατήσαι γϊίν^-^^ύ» 
όπηξίωσε, χαΐ Ιν ούρανφ σχηνάς ίπηξαν £νΟρ«ι>πο(. 

Συ τοις ευ πλέουσι προς θεον ϊρασμΛ^ φώτισμα, 
οΤόν τις ήδεΐα πνοή, τήν ανοδον εύμαρ{ζοι>9α* βυ 
τοΤς άπόροις Ιμπ^ροις πρ6ς Θεον χυβ&ρνήτης. £υ 
τψ γένει γεέννης Ιγένου χωρισμός, χαι παραοΕίσοο 
οόσις. Δια σΐ λοιπόν, εΐ' τι τρυγ^ ένταυΟβ κάρΜΠ 
τερττνόν, και ήν ό μέλλων β'ος άρρητον ήμΐν κύφρο- 
σύνην παρέξει. άβΐΏ ροΓ (Ιβνία αιη1)α1αιιΐ6δ άίπ^ίδ αά Οβαιη. Τα Ιιυιη&ηαιη ςβηυδ ίηΙβΓ βΐ ^βΐιβηηαιη ββρατ&Ιίο, Ιη 
ραΓαάίδί ΙαΓ^ίΙίο βχδΐίΐίδΐί. Τί1)ί ιΐοηίςαβ ΓοίβΓβηάαιη βδΐ αΰεορίυιη, ςυίάςυίά Ιιίο ΙιαιιπΓβ δοΐαϋί Ιίοβΐ, 6ΐ 
ςαίάςαίά ίηβϋεώίΐίδ ΙαΙίΙίβθ ίυΙαΓα νίΐα ηο1)ίδ ρΓφ1)6ΐ)ίΙ. 

XIX. Ε( αΐίςαβ ςααιηάία ηο1)ί8, ο Οοιηίη&ι δαη- ^ Ιθ'. Άλλ' ϊως μίν, ώ Δέσποινα, τήν σήν άγιωτέ• 
οϋδδίιηαιη Ιααιη ίοΓίηαιη ίηίιιβΓί, βΐ ρβΓ βάιη δοηοΐί- την μορφήν και όρ^ν εΓχομεν, και παρ' αύτη< αύτης 
άγιάζεσΟαι, των σων απολαύοντες -χαρίτω^^ έχε£νφ 
συνεΤναι καΐ κοινωνείν ένομίζομβν άφατου τρυφής, 
τψ σψ 1*1ψ και Σωτήρι. £ΐ γαρ ο^ϊτος άναλίί^φβήνα* 
δεΐν φετο, και πεποίηκε, και ό χωρισμός τήν ταΛ' 
ή μας είλκε ζωήν έκεΧνος, άλλ' ή θ&^βι του ΙΙαρα^ 
κλήτου έπέλευσις και ή σή, πάν Αγνέ, παρουσία, 
ήδοντ^ν τε ήμΐν ένέσταζαν ου μικράν, και τό το» 
Σωτζρος άνεπλγ^ρωσαν ύστέρν,μα. ΟΤς δε μάλιστα 
των συν ήμΤν της οεσιιοτικΓ,ς ουκ άπολαυσαι γΐ- 
γένηται Ο^α;, ό φωτοειδέστατος σος χαρακτήο άντϊ 
του Σωτηρος και ήν και έδόκει και σου σπλάγχνου 
Χρίστου. Κα', καΟάπαξ ειπείν, παραμυθίας ^γεμΛ 
χά σα προς ή μας και απαράμιλλου ραστώνης. δο&η, ίυίδςυβ ρβΓίΓυί ^ΓαΙϋδ ά&1)αΙαΓ, νίά6ΐ)αιηυΓ 
ηο1)ίδ οΰΐη ΡίΠο ίΠο Ιυο αο δαΙναίΟΓβ ηοδίΓΟ δίιηηΐ 
νβΓδαη, 6ΐ ίη6η&ΓΓ&1)ί1ί1)ΐΐ8 ΐΠίβ ροΐίπ άβΐίοϋδ. δί 
βηίιη ίΐΐβ αά βοβίοδ αδοβηάεηάαιη 8ί1)ί βδδβ άηχϋ, 
ί(ΐΓ[α6 Γβίρδα βίίβοϋ, βΐ 863υηοϋύ ίΐΐα Ιιιιιηαηαιη 
63ιΐδ νίίαιη ηο][)ίδ νβΐυΐί α(ϋιηβΙ)αΙ ; α( (Ιίνίηαδ 
δαηείί δρίπΐυδ αάνβηΐυβ, βΐ Ιυα, ο ραπδδίιηα ρρω- 
δθπΐία, βΐ ηο3 Ιιατκΐ Ιβνί ρ6Γίϋηά6ΐ)αηΙ δοΐαΐίο, βΐ 
δαίναίοπδ α1)δοηΙίδ Ιοοαιη δυρρΐ6ΐ)αηΙ. Μαιίπιβ 
νοίΌ ϋδ οχ ηοδίπδ, ςιιί1;αδ ίΐαΐυιη ηοη ΓαβΓαΙ, υΐ 
Όοπιΐπί αδροοία ίΓαί ροδδβηΐ, Ιοοο δαίναΐοηδ ΟΓαΙ 
Ιαοίάΐδδίπια ίαείβδ Ιαα, ίη ςιια ϋιτίδΐί, Γίΐϋ Ιαί, 
ίαοίβιη ίηΙαβΓβηΙαρ. ΑΙςαβ, υΐ ρροΓδαδ ϋίοαηι, ίαα 
οπιηία οοηδοΐαΐίοηϋπι ίη ηοδ βΐ ίηΰοΐΏραιαΙ)ίΐ6 Ιβνα- 
ηιοηΐυηι αΙ)υηάβ βίΤϋηι1β1)αηΙ. ^ 

Οααηίίοςυίάβηι νοΓο,βΓβαΙοΓβ δίο νοίοηΐο, ροδίΓβ- 
Ο10 ηαηο ηοδ οί αΙΙοςαβπδ βΐ οΙ) οοαίοδ )ιαΙ)θδ, 
βηίηινβΓΟ νίχ ίβΓβηίΙα ρρφδβηΐία Ιιοϊο ηοΐήδ ραΓβηΙ, 
Γ6δ(ΐα6 ίη δαηηηιαηι οβιΐίΐ οαίαπιίΐαίβηι. Αη^οΓ οηίιη 
ίη ηοδ ίηδΙαΓ Ιαηεοο) 3αηι ίηΙθΓ(]ηοΓί, οοι ^ηο ηοδ- 
ΐΓαηι αε6Γΐ}ίδ (Ιοίοπδ Ιβΐΐδ ίηιρϋΐί ηο1)ίδ νί ^6ιαΓ : 
(}ΐιο(1άαηι νβίαΐί ίηοβηάίαηι νίίΙΰηιυΓ ηο1>ίδ οϋΐηβΓΟ, 
ςιιοά ηιίηαχ ]απι οαραΐ ηοδίΓαηι ίηναιίαΐ : αηίιηαηι 
ηοδίΓαπι ΐΓαηδνεΓΐ)6ΓαΙ ^αη1 ^Ιαάίυδ, Ιιαυά πιίηυ8 
ρΓορεπιοάυπι αο άβ Ιβ^ ΙιοηοιαΙΐδδίπια, 1)6<λ1α9 
δγηιβοη ρΓΦηιιηΙίανίΙ '^. ^αη1 ηοη βΐαδίηοάί οδΐ ίδΙα 
οαΐαηιίΐαδ, (|υαπι Γοηβ ροδϊ»ίηιαδ : ηοη βα 3απι βδΐ 
ρΓοοδβηϋβ άοίοπδ αοβρίιΐΐαδ, εαί ηιεηδ οεουπ'εΓβ 
οοηδΙαηΙΟΓ ναΐεαΐ : ηοη δΐηίΐ 3αηι ίιηηιοηδαδίηοΒΓΟΓ, 
ιιΐ ηοη αηίιηο (Ιεοί άαπιιΐδ, αο ηοδίΓα ραΐαηι δε ρΓΟ- Ο όρ^ν ο!'σομεν, ής ό γλυκύς και μελίρρυτος φθόγγος 

*^ Ι,αο. π, 35. 

ΑηΙ. Βαΐΐβπηί ηοίβΒ. Έπεί οε νυν ήμΐν, του Πλαστού βουλομένου, χαΐ 
τελευταία προσφΟέγγτ^ και προσβλέπεις, αφόρητα 
μικρού δοχεΐ τά παρόντα, συμφορά μεγίστη τό 
πράγμα καθίσταται ΟΓον τι δόρυ σείεσΟαι τό πάθος 
ηγούμεθα καΟ' ημών, λύπης βέλη πικρά χωρεΐν 
κατά της ημετέρας καρδίας* ώς φλόγα όρ^ν κατά 
κεφαλής ημών απειλούσαν στ,οατεύσαι νομίζομεν 
ρομφαία τήν ήμετέραν ζδη διέρχεται ψ'^χήν, σχεδόν 
ούχ ήττον ής ό μακχριος Συμεών εμήνυσε, τηιντιμλ, 
περί σου. Ούκέτι τών ανεκτών ήμΤν ή τοιαύτη συμ- 
φορά* ούκέτι τών παρόντων αλγεινών ή ^ριμύτης 
ασειστον ί^ τον λογισμόν ούκέτι τό βάρος της 
ανίας μή καταπεσεϊν ημάς συγχωρεί, κα{ άσΟκνκίας 
έ'λεγχον παρασχεΐν. Πώς γάρ και γλώτταν σιγ«ί»φ2ν (Ι) Οοά. τηναρχήν. 

(14) Ηα30 εαάεά δεη;>α, ηίπιίΓυπι ηυοιΐ ρΓορίβΓ 
ΥίΓβίηεηι ΟείραΓαπιοοηάίΙα 1ια?ο ΓΟΓϋπι ηηίνεΓδίίαβ 
ίαεηΐ, ο]ΐιοιΙ είίΐβιη ΥίΓ^Ιηί (1εΙ)εαΙυΓ ςυ1(1ηυί<1 
ΓοΙΙί^υίδ οΓεαΙυπδ ίηβδί (Ιεοοπδ αο 8ρΙ(^ηάοπδ,ςιιο<1 
άθπίςιιο Μανίαϊ αοερρίυηι ΓοΓοΓεηάυπι δίΐ, Ιυηι 4ηο(1 
εη^ΙβΓα οπιηία ϋηοπι δυυιη α.^δΟίίπαηΙυΓ, Ιυιη (|αοά 
Ιιιιηιαηυπι βοηυδ ΐιι ρπΐ'ί'ί'ρ^ οΐίηι ρΐΌίαρδίιΐιι γο- 
δίαιπαΐίαποπι αο δροηι Ρίΐΐυΐίί^ίπνϋηοπί,ΐΐιτοοπιηϊα, 
ίη(]υίΐΓη, Ι?ίι1οΓΐΐ5 πΙκΜίυδ (Ιοίηοορ» ρη.χοοιιίαδ οδΐ 
ίη Ιιοπιίΐία, (|υαπι ΙιαΙιιίΙ ίη [ίοΊρατ^ίί Λ'αί///β,(ΐιιαιη- 
ςιιε δΐιρεπϋδ (ραΓί. ι, οοΐ. 000) .|αηι (Ιεοΐίηιιΐδ... 
ΡοΓΓΟ ((ΐαοά ίη ηοΐίδ Ιιυιηίΐία} ίΐΐί δύ1)^^^ι^8 ηιαηίίοβ- δΐίδδίηιε οδίβηάίηιαδ) ε3υ3πΐ0(1ί εδίΙοΙαΙιββοοΒΟοιίτ 
πιία, α( εί(1επι ρροΓδυ^ τε^ υ^ηεί. Μαπαπι «αιΐβν 
ίΐΐο Γαίηα ο1)νο1αΙαπι ίαίδβε, (^υο! τείίςυοδ Λάββ βΐίοβ 
ρεΓ(1ίι1ίΙ. ΙιΙ νεΓο εΐ ρΓΟϊδεηΙί Ιοοο δαίίβ βΙτιοβΚ• 
Νεςαε εηίηιοοηΙεχΙαδΓαΙίοραΙίΙαΓ.ηΙ νίΓ£:οςυοςιιβ 
ίίδΙεη(*1)πδθΙ;οα1ίί?ίηερηΙεΙυΓ,οίΓουηίΐί5ερΙα ςααηιιη 
(ΙεραΙ^ίο ροπ ίρ^αιη εχ^ρεοίαπϋα ΟΓαΙ.ΕΙ οοηϋηη&ιιΐ 
ίιΐίρϊ^υηι ΗΟίΐυθηΙία, υ1)ί ΥΙγ^ο δαΙυΙαΙιΐΓ οεη ηιιιηιβ 
(Ιίνίίΐεηδ ίηίει- Ιιαηιαηυπι ροηοδ αο μεΐιεηηαιη. δϊ 
εηίιη υηίνείδο Ηυπιαηο ^τηεπ οΙ) νεΙΟΓεω Ι&ρβαπι 
^εΙιβηΐ!«3 αι1(1ίο1ο Μαπαιη αοοεπδοαδ, (^ηί ρο856( 
ιρ!^α ίάεπι ^οηυδ α ςεΐιοηηα δεραΓ&δδε? 141 δΕΗΜΟ 1Ν ΒΟΒΜΪΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^. 142 θεον τβ -ίίγαγβν εις γήν, κβΐ ήμΤν ετύγχανε παρβ- ^ά^Ι ίηβηβΗαβ. Οιιο θηίιη ραοΐο ΓβΓαΙ αηίιηυδ, υΐ μυθ (α με;^(σΛ- -τοΪ4--ι«{ΗΓ "τ£ύ^; "άττΓστων " δεινοί ς έν • 
^^^τνγγίνόυσι ; Ιίώς δμματα προσιδεΤν και ήλιος 
άφεγγη καρτερήσει, ών ή καλλονή καί λαμπρ^τ/^ς 
τψ άδύτψ φωτΤ και προτεπλάκη κ«ι προσεφύη, και 
εί^ς τα της γης έπέλαμψε πάρατα ; Πώς Λυν ήμΤν 
ακίνητους δψεται και γη χείρα;, αϊ τόν Κτίστην 
έβάττασαν. ον αυτή χωρήσαι, καν τοσαύτη μυριάκις 
ήν, ώμολόγησεν άν άαθένειαν. ιηυΙαΓη βαηπι εβΓπαιηιΐδ Ιίη^απι» οα]ιΐ9 νοχ άηίοίδ 
6ΐ ιηβΐϋααα Ιτιπι Οβυιη αΙΐΓ&χίϋη ΙβΓΓ&ιη (15), Ιαιη 
ηο9 άίΓα αΙ) ίηβάβΠύιΐδ ΙοΙβΓ&αΙβδ ιηίΓβ Γββοίβΐ)»! ? 
Ουοιηο(1ο νβΐ δοΐ ίρδβ ραϋαΙαΓ Ιιιοβ οΛαΙοδ βοβ 
οοηΐυβη οουΐοδ, ςαοραιη νβητίδΐ&β αο βρΙβηάοΓ 
ίηαο€655ί1)ίΙί ίαοί βΐ ΙοΙυδ ίηίεικίίΐ βΙ; (Ιββχυβ ΙΐΦδϋ, 
βΐ αά Ωηοβυδςαβ Ιθγγο) Γ6Γυ1δίΙ?0αοιηοάο ηοΙ)ίδοαιη 
βΐίαιη ΙβΓΓα οαΓβηΙβδ ιηοίτι βαδ ιηειηυδ γί(ί6ΐ)ϋ ςη» ΟΓβαΙΟΓβιη ροΓΐΕνβπιη(,(ΐιΐ6ΐη εοη ΗηβΓβ ί ρδα,βΗαπίδί άβοίβδ αιί1Η6δ ΙαηΙα βδδβΐ,αάΐιαο Ιαιηβα ββ ροδδβ ηββ&τβΙΡ Άλλ', ως ^οικε, συμφοράν ήμΤν και ταύτην 6 
χρόνος έταμιεύετν. ΚαΙ γάρ πρώην τόν ϋλάστην 
Ιλκόμενον, γυμνούμενον, μαιτιγούμενον *, ώ της 
σης, Δέσποτα, μακροΟυμίας ! νεκρδν Ιωράκαμεν 
έπΙ ξύλου• και νυν, ώ πράγμα θαύματος πέρα ! 
νεκράν τήν εκείνου μητέρα και Ί5εΐν, και τψ τάφψ δβά ρΐαηβ Ιιιιηο ςιιοςιιβ ιηοΒΓΟΓβιη Ιβιηρηδ ηο1)ί8 
δ6ΓναΙ)α(. ^απ1 βηίιη 0γ6&(ογ•πι ίρδυιη ίαηίΙ>α3 
ρβΓίΓαεΙιιιη, ητκΐ&ΐιιιη, ί1&|;6ΐ1ί9 ΟΦβιιιη, (ο Ια&ιη, 
Οοιηίηβ, ραΐίβηΐίαιη Ι) ίη Ιίςηο οπιείβ ιηοΓίααιη 
ρΓίάβπι νίάίιηυδ. Ναιη βρ^ο (ο ί&οίαιη δΙαροΓβιη 
οααηβιη νίηοβηδ !), ιηαΙβΓ 6|τΐ8 βΐ ιηοΓίυα Ιιίδοβ οβυΐίβ καλύψαι πρ<5κειται. Πώς αρ' ου δακρύσομεν ; Πώς β &9ρίοίβηά&, βΐ Ιαιηαίο Γβοοηάβικίδΐ ιη&ηβΐ. Οαο ου στενάξομεν ; Πώς ου πενΒήσομεν, τ6 γλυκύ φώς, 
τ6 τερπνόν δνθο ς, το ευώδες μύρον, τον περικαλλή 
λειμώνα, τό θεοδ^χον σκήνο;, τήν Οεοφ<5ρον φιάλην, 
τον 6φθαλμόν του κόσμου, τό φωταυγέστατον εσ- 
οπτρον, τό θεΤον κάτοπτρον, το παράδοκον άγαλμα, 
τήν άλησινής πάσι ζωής αϊτίαν, καΐ άλλου παντός 
πρ<5ξενον άγαθου, πρό τών ημετέρων οφθαλμών έκδη- 
μουσαν, άπαίραυσαν, μεθισταμίνην, φευ ! απνοον 
όρώντες ; Πώς ουκ άλγεινόν ήμΐν ό σος χωρισμός ; Πώς 
ουκ άνιαρόν ήστέρησις ; Πώς ού κικρόν, πώς ού φρίκης 
γέμον, νεχρόν, άκίνητον, σφωνον τό ζωοπάροχον 
σχεΰος παραδοΰναι τψ τάφψ ; Σείσθητι, γή, και ήλιε, 
μελανδύθητι, καί ουρανού τάξις, ράγηθι, χαΐ οϊαν 
έπί του Μονογενούς αυτής, δια τήν φρικωδδστάτην ίΐαςυβ ραοΐο α ΙαοΓγπιίδ ΐ6ΐηρ6Γ2ΐΙ)ίπι\ΐδ ? Οαοιηοάο 
δυδρίηίδ ραΓΟβιηυδ ? Οαοιηο άα α1)6δδ6 ςαβαΐ ΩβΙιΐδ, 
άαιη άαΐοβ ίδίαά Ιαιηβη, νβηυδίυιη Οορεπι, ίΓ&^Γαηδ 
υη^αβηίαιη, ραΙοΙιβΓπιηυιη ρΓαΙαιη, Ιβυΐοηαιη 
Οβυιη εοηϋηβηδ, ρΙιίαΙαιηΟβο ρίβηαπι, ιηΰη(ϋ(16) 
ηίίβηΐίδδίιηυπι δρβοαίυιη, άίνίηαιη ίιη&βίηβιη (17) 
δίιηιιΙαεΓαιη α(1ιηίΓαηάαιη, υοτιβ νίΐο) οιηηί1)υ3 αα- 
οίποβιη, βΐ οα]αδνίδ αΐΐβήυδ 1)οηί οααδαιη ρΓίΒ οοιιΐίδ 
ηοδίπδ £ΐ1)ίΓ6, (ϋδΟθάβΓΘ, Ιιίηο ιηί^Γ&Γβ, βΐιβα ! βρί- 
ΓΐΙυδ βχρβΓίβιη ίρδί νίάβηΐΏΏδ ? Οαοιηοάο αοη &06γ- 
Ι)υιη ηο1)ί3 ίαβηΐ αΙ)δ 1β δβίιιη^ί ? Οαοιηοάο 
ηοη πΐΰοδίαπι Ιβ ρήναΓί ? Οαοιηοάο ηοη αιηα- 
Γΐιιη, ςαοιηοάο ηοη ρίβηηπι ΙιΟΓΓοπβ, ν&3 ϋΐαά 
νίΐααι ρΓ8θ1)6η9, ηιΟΓίηαιη, ιηοΐυ αε νοεβ εαΓβηδ, νέκρωσιν, τήν Γσην καί νυν βαρύτητα της οφρύος ^, ββρυΙΙαΓδθ ΐΓΕ<1βΓβ? ΪΓβΐηοΓβδ 3&Π1 είβαδ, Ο ΙβΓΓΛ, ένδείξασθε. *Αλλά σΐ μίν, ώ θεού Μήτερ, α^^ρήτών αγαθών 
έκδέζεται κύκλος• 6π1ρ νουν ευφροσύνη περιστοι- 
χιεΤ' χαρά, ής ούτε νους μέτρον ώδίνειν, οίίτε γλώσβ 
προάγειν οΤδε, καΐ προπέμψει, και ακολουθούσα πε- 
ριζητι{σει, και α•.ωνίως άνακλινεΐ παρ* Ιαυτ-^Ι' δι* 
ή αρα τήν της χαράς Εκοασιν, ώς ηγούμεθα, όίίτε 
τόδε τό παν έκλονήθη, άλλ' ο!ονε^ Χ«^?5ΐ, και κα- 
θ 'περ μή καινού τίνος τερατουργουμένου, τόν δρον 
σώζει τόν ίδιον. Της σζς δ' αν ε'ίη λοιπόν, θεοχαρί- 
τώτε, καί παναγίας ψυχής και δυνάμεως και τό λυ- 
πούν ή μας έξιάσασθαι νέφος, και χαρίτων γεύ σαι Ιαςαβ αίΓαηι, ο δοΐ, τβίαιη αβδυπιβ, βΐ εοηδαβίαιη 
ϋΜ οΜίηβπι, ο εοΒίυπι, &1)Γΰΐηρ6, βΙ ςηαΐβιη αά 
ΙβΓπβεαηι υηίςβηΐϋ 6]υ9 πιΟΓίβπ), ραΓβηι ηυαο 
ςυοςαβ πιοΒδΙΙδδίηιιιηι νβδίΓαπι ΙαεΙυπι οδίεηάΚβ. 

ΥβΓυηιΙ&πιβη Ιβ, ο ΟβίΜαΙβΓ, ίη6(ΓαΙ)ί1ίαηι1ιοηο- 
Γαπι εοΓοηα βχείρίβΐ : Ιβ είΓεαιηείη^βΙ 1»ϋϋα οιη- 
ηβιη ηιβηΐίδ εαρίαηι βχεβάβηδ : Ιβ §&ιΐ(1ίΰπι, 00303 
ιηβηδυΓαοι ηβςαβ αηίαιαδ οοηείρβΓβ, ηβςαβ 
βΙοΓίυί Ηη^α ροΐβδί, βΐ άβάυεβΐ, βΐ Ιβ εοιηίΐαηδ 
είΓεαηιαηιΙ>ί6(, βΐ ρβηεβ δβ ίη βφευΐα Γ6εαιηΙ)6Γθ Ιβ 
3αΙ)β1)ίΙ : βΐ ΙοΒίίδδίιηαδ ρροίβείο 6ΐιΐδπΐ0(11 βχίΐυδ, 
υΐ αΓΐ)ίΐΓ0Γ, βίΟεΐΙ, αΐ βΐ Ιιββε ΓβΓαπι υηίΥ6ΓδίΙα3 
ηαΐΐαίβηιΐδ εοπιπιοΐα ίαβήΐ, ίηιο νβΓΟ ςηοάαιηπιοάο 
^αηάβ&Ι, αε νβίαΐί ηίΐιίΐ ηονί αε δίαρβηάί α^αΙιΐΓ, 
ϋηο 36 0Γ(ϋηβ εοηΙίηεαΙ.Οιιοά τεϋςαυπι βδΐ, ςπαη- τών σων, έπείπερ νύν ευ πράττει τά πάντα καΐ τ^ " άοςαΐάβιη βΐ αά ΐΓαηδϋαπι Ιιιαηι ηυηε οπιηία1)6ηβ 
στί μεταστάσει. ίβϋείΙβΓςαβ 1ι&1)βη(, δ&ηείίδδίπΐφ απίαΐφ, ο Οβο ο1ι&• 

ΑηΙ. Β&ΙΙβήηί ηοΐδβ. * €θά. μαστιγ($μενον,δ6ά ρΟδΙ. πΐαη.μαστιγούμενον. 

(15;0θυπιιη ΙβΓΓαιηαΙίΓΛχβΓβ ίΙΙβΒ νοεβδΐΜί.1,38) : 
Ενοβ αηϋίΙΙαΌοτη\ηί,ΑαίηιίΗί86€ηηάιΐίην€νΙ)ΐΐ7η ίιΐΗΐη, 

(46) Κβεοΐβ ςαβΒ αβ ^αε δβηίβηΐία (Ιίχίπιυδ ίη ηοΐ, 
αά § VII Ιιοπιϋίδδ ΎΗβοάοΗ %ίηαίΐχ (δυρ. ρβ^• 223), 
ιιΙ)1 ραίαιη βίαεβΐ, οαιίητη τηηηάι ίιίβο νίΓβίηθπι 
αρρβίίαπ,ςαία εοδείΐαίθπι ρβΓ ρρίπιυηι Αά» ρβεεα• 
Ιιιπι ΐηάαείαπι ηοη ίηεηΓπΙ 

(17) Οα1(1 δίΙ)ί νβϋΐ Ιδίάοηΐδ, εηιη ΥίΓ^ίηβπι Οβί- ραΓ&πι αρρβΠαΙ ιτηαρίηβτη άινίηατη^ άίβεβ βχ ϋβ,ςηβ) 
αΙί1)ί (Ιιοπι. ίη Οβίρ. Αηηιιηί, § 21, δηρ. ρα^. 419) 
αίΩΓίηανϋ, νίάοΐίεβΐ ίη 5θία ΠβίραΓαίηιρΙβΙυπι ίΠαα 
βδδβ. ςυο(1 Πβυδ Ιιοηιίηβηι ρΙαδΓταΙυΓυδ άίχϋ {ββη. 
1, 16) : ΡαάατηηΒ Ηοηιίηβηι αά χηιαριηετη βί $ίηιίΙίίη• 
άίηβηι ηο8ΐΐ'ατη ; ρΓορΙοΓβα ηυοά βΐ ίη δοΐα Οβίραρα 
ίπια^ο ΙΠα αε δίΓπίΙίΙυάο ηυΐΐιιπι ρ&δδ& βδΐ άβΐπ- 
πιβηΐυιη, εΐ ίη δοΐα ϋβίραρα ίηια^^ο άίνίηα δααπι 
α336εαΙ& βδΙρβΓίβεΙίοηβπι, <43 Ι8ΙΒ0Λ1 ΤΗΕ8δΑΙΛΝΐεΕΝ8Ι8 144 ην η55ίιη3, ροίβηΐίφφΐβ Ια» ^&Π1 ί\ΐ6η(, αϊ ίπδΐίϋφ, ς^αα ηοβ αίΩοίιηαΓ, άί8]6θίβ9β η!ΐ1)6ΐη, ^Γ&ϋ&βφΐβ Ιπ&β 
§ιΐδ1αιΐ(1α8 ηοΙ)ίδ ρΓα;1)0Γ0. - -_^^^^^ 

XX. Ουιη αυίοιη ο]υ8ηιθ(ϋ αΐίοςυία ΐΕΟΓγπίθΓΐιπι \ Κ'. Έπί δε τί τοιβΰτβ «ροσρήματα δβκρυδΤ»"-*». 
ίνοδ βχρππιβΓθηΙ, ^υί ίηΐίηατιπι ρΓθά6ΐ)3ηΙ Λοίο- ρεύματα χροσεζιίντλει, ά τής Ινδον ολογός βγγβλος 

"^ν των θεοχγ;ρύχων, συνήλγησε μίν έπΙ μιχρ^ν χαι 
ή μαχαρία, χαΐ δάχρυον άπέςταξε των ό^αλμωπτ 
χρείττων δΐ γενομένη του βάθους, Ού δαχρύοιν, 
φησιν, 6 παρών ΐΛαιροζ, άγαθοι του χοινου Δκσπ^Οΐ 
δ'.άχονοΐ' ου πένθους ύπ<$θεσι< ή έμή ΐΑεράντασ'.Γ 
ου ποιητιχον στεναγμών ή πρδς ουρανούς £νο^ς* 
ου χατη(ρε(ας α-τιον ή προς το'ν Κτίατην κσΐ υ\ον 
έμόν άνα-/ώρησις. ΈχεΤνο μόνον των σ/.υθρωπων ί[ν 
ή περί τον Σωτήρα παρο•.ν{α των Ιουδαίων* τα 
αλγεινά έκεΤνα, χα•. δίκης εξω χα: νόμων, οΙα χατα 
του Πλαστού το απεχθές έξεβάχχεοστ τκλάσμο^ 
έχεΐνο των σφόδρα ανιαρών, ή γύμνωσις, Ί^ στρέ- 
βλωσις, αΐ μάστιγες, ο\ εμπαιγμοί, χαΐ τέλος, Α Γβιη, €|υο άίνΐπί ρΐδοοοηβδ ίηΐιΐδ αΓβ1)&ιιΙαΓ, 1)θα1α 
ςπο({ΐΐ6 ΐΙΙα νϊΓμο ρααΙαΙυιηβΟΓυπι δοάοΙοΓΪ οοπδο- 
οίανίΐ, ΙαοΓγίη&δίΐαβ οοαίίδ βίΤυίΙίΙ. ΑΙ ΙπβίίΙίαιη 
ιηοχ νίηορηδ : Νοη ΙαΓΓγπιαηιηι, ίιΐ([ΐιίΙ, ηυηο 
ίοιηριΐδ βδί, ο β^Γο^ϋ ιηίηίδΐπ οοιηπιτιηίδ οιηηίιιιη 
ϋοιηίηί, ηοη οαυδα ΙιιοΙπδ πιί^Γαϋο ηιβα βδΐ ; ηοη 
ρΓονοοηΓΟ &(1 ροηιίΐιΐδ €ΐβΙ)Θΐ ίη οοείοδ Οδοοηδίο, 
ηβηαβ ιηατοΓοηι ραΓΟΓβ αά ^Γβα^οΓΡ^η Κίΐίυηΐιίτιβ 
ιηβαιη ρΓοίβοΙίο. ΙΙΙυά υηαιη (Ιυΐοηάυιη Γυϋ, ^υ(^£Β- 
ΟΓυιη αάνβΓδαδ δαΙναΙοΓβπι ίηδαηία : ίΐΐα ρΓΟΓδΠδ 
ΐΓίδϋα, αο ρΓΟΡίβΓ Γβδ οιηηβ αο Ιθ^^βΓη, (^αίϋαδ οίΐΐο 
ρ6Γ€ί(α ΟΓβαΙυΓα ίη ΟΓβαΙΟΓβπι δυαιη ά6ΐ)6εοΙΐ£ΐΙ& 
βδΐ : ίΠα βαηβ ίη πιίδβΓππιίδ οβηδβηάα (δ&ΐναίοπδ) ά6ηΏ(1αϋο, ΙΟΓίηρα, ϋα^πα, 1αάί1)Γί&, αο ϋβηίςαβ β γή ^^^ '^λιε ! 6 άπευχτχιότατος θάνατος. Π ο» δέ ή ο ΙβΓΓα βΐ δοΐ Ι πιοΓδ οπιηίαπι ΙβΙβιτίπια. ΙΙΜηαπι 
νθΓΟ ίη3υΓί& ϋ» ίΠαΙα ? Νίΐιίΐ βαηβ Ιυηο ΗαΙ)υ6ηιηΙ, 
ςιιο(1 ςιΐθΓβΓβηΙυΓ ; βΐ 1)βηβΓιοίθΓυπι οηηιυΐυδ αο 
ροΓρβίΓαΙοηιιη π)ίΓαου1οπιπ)ηονίΙαδαη1ΐΏυπι βοηιπι, 
υΐιιΐ ρΓανίδδίπιυιη, αά οιηοηά&Ιίοηβπι ρΓονοοα1)αηΙ. δβρις ; Ένββ μηδέν μήτ' έγχαλεΐν εΐχον χαι τών 
ευεργεσιών ή πλήθος, χαι ή των σημείων χαινοτο- 
μία, καν την πονηροτάτην Ιπηνωρθώσαντο γνώμηϋ. 
Γα δι μετ* εκείνα χαι περί ή μας πάντα χαρ^Ε^ ή^ονι[, 
τέρψις, εορτή, λευχή τις ήμερα. Οαοο ροΓΓο δυΙ)5θοιιΙα δυηΐ οΐίαιη (^αοαά ηοδ, οπιηία ^ααάίαπι, νοίαρίαΐβπι, 3υ6ΰη(1ί(&1βπι, ΙοθΙίίαιη, ββΡβ- 
ηυπι (ΐυβπκίαπι ιΐίοιη Ιια1)βηΙ. Ουί(1 οηίιη ? Αηηοη δαηοΐοδ ίΐη§(ϊ1θδ οβπιίΐίδ 
ηιιηο α1αοπΙοΓ&(1νοΐιίοηΐοδ, βΐ ΙίΌΐιιηι (^υίά υπάί(]υ6 
θχρίίοαηίοδ, ςυο οΐ άυΐοεοΐίηβιη,βΐΐΐοιηςηίΐ&ΐβιη.βΐ 
ΙβπϋαΙοπι ρΓβϊ δβιηβΐ ΓβΓπηΙ, Ιιίδίΐυο ποδ δΐιανίΙβΓ. 
αΙΙοςυυηΙαΓ, βΐ ίη^βηδ Γΐυίά, ιηβαηι ηοιηρβ Ιιίηο 
(ϋδοβδδυηι ηυη(ίαηΓ? Αηηοη ]υδΙθΓαηινί(ΐ€ΐίδ βχοΓ- "* II οΰχ οράτε νυν φαιδρούς τους Ιερουΰ καραγι• 
νομένους αγγέλους, και πολλαχόΟεν το χάριεν έπι- 
δεικνυμένους, δι' ών τε ή γλυχύτης καί τό προσηνές 
αύτοΤς έπικάΟηται και πραον, και δι* 6ν ήμΓν ή ^6 
προσλαλοΰσι, κα: Ιερόν τι χρήμα τήν έχδημίτι μ.τ,- 
νύουσιν ; Ούχ οράτε στρατιάν των δικαίων, λαμπρά ϋίΙυπι,8ρΙβη(ΙθΓβοίΓθυηι<ιπιίοΙθδ,αονο1υΙί δαϋβηΐβδ, Ο περιβεβλημένην, και οΐον σκιρτώσαν, άγτιλλομενην. 6ΧδηΙΙ&η1θδ,απιίοβίΐ11θΓΐυοηΙοδ,πιοαηιςιΐ6(ΙίδδοΙαΙίο- 
ηοπι €Χ5ρβοΙαηΙθδ? Ηαηά οοηδοηίαηβυηι βδΐ ί^ίΙυΓ, 
& ρΓ{ΓδθηΙί1)ΐΐδ οΐ αη^ί^ΐίδ βΐ δαηοϋδ (Ιίδδοηα δοα 
δοηΙΪΓβ δβυ ροΓοροΓβ, (ΐιιΗΙοηάί αο 1απιβη1αη(11 Ιθπι- 
ρυδ οοηδβΓβ Ιπηο αάβδδο, ηυαηοο Γα?1θδΙβδ οπιηοδ 
δίηιηΐ ουπι ΟρβαΙοΓΟ 1α?1ί11αηι αίτιιηΐ ; ηο(ΐυβ ραΓ βδΐ 
1η§υ1)Γθδ εαηΐυδ ροΓδθ(ΐυί, Γ|ηαηάο ΓβδΙαπι οιιηι ^αη- 
άίο €6ΐ6ΐ)Γ&ηάαπι 65ΐ. Ηαυά α^ςυυπι οδΐ, Ιιοΐο ςπονίδ 
ρίαυδϋ αίςηο βχδυΙΙαΙίοηθβρΙίίηίΙίάίοΓαΙαοτ^ιηαηιπι 
βίΤυβίοηο οΙ)ηυΙ}ί1αΓβ, ηβςηβ νίΐβ Γΐυί(1 αο ΙπδΙία 
πιοηΐβ ηβίΙαΓΟ ααΐ 1θ(ΐυί οοηβΓυίΙ, (Ιαπι ταΐίοηβ 
ίηβίΤαί)!!! οΐ (ΐυα; Όουηι άβοβαΐ, ηιιηο ηυοςυβ ίρδβ 
ηο1)Ιδ ρΓΟϊδοηδοηηήηηηπιΟΓΟδρίπΙηιιπι οορίοδίίυπι 
βχβΓοϋα ΟΓοαΙοΓ αάοδί, ηΐ ηιίΐή, βΐ φΐίάβηι ΙΙοΓϋπι ρΓθηΙΙροΙβηδβδΙ,[§Λυ(ΙίϋπιπιαρηίΩϋβη11δδίπιοϋοηΓ€- Γ\ φρόσυνα δίκαιον δτι καί από του νυν αΐ γενκαΐ «»- Ουμήρη προσφοεγγομένην, καί τήν έμήν έχδεχομενην 
άνάλυσιν ; Ουκ άρατάναντία και φρονεΤν χαΐ ποιεΐν 
των έφεστώτων κχι αγγέλων και αγίων προσηχεν, 
ού τραγψδίας καιρόν τίΟεσΟαι και δδυρμών, δτε 
συγχαίρει τψ Ηλέσττ^ τά ύπερκόσμια' ούχ, 5τι 
πανηγυρίζειν έδει χαρμόσυνα, πενθικήν ψβήν 
άναβάλλεαΟ^ι χρή• Ου τά κρότου παντός χαΐ οχιρ- 
τημάτων λαμπρότερα εκχύσει θρήνων Αμαυρον» 
&ξ'.ον* ουκ άρρήτω τρόπφ, χα: οΐφ θεψ «ροσΤιΧΐ, 
του Κτίστου και νυν ήμΐν έπιστάντος με9* διηρβ- 
πείρου στρατιάς νοούμενης, ϋ)ς αν μοι χ«1 α^Οις, 
οια δυνατός, χαράς μεγαλεΤα ποιήση, ταπιινόν τι 
και ταΰτα τώχ επώδυνων νοοΤν ή' φθέγγΜ0αι ίεΐ- 
άγάλλεσΟαι δε μάλλον, και μουσικώς τερετίζκιν •ύ- 

ΰ νυν ιαΐ ; ίηιο νότο οχδυΙΙαΓβ βχροιίϋ, βΐ ΙίυΙίδ ηιοάαΐίδ 
οαηΐίοα ρβΓπιίδοοΓθ, ςυαηίίοςιιίίΐοηι βΐ βχ ηηηο 
0€7ΐαΓαίίοη€8 οηιηοΒ ηιβ Ιεαίηηι άίοβηΐ **, οΐ αη§ο- 
ΙοΓυηι ηιυΐΐίΐαϋο ουηι 8α1)1ΐιηίΙ)ϋδ Ιι^πιηίδ οαυδόΐ 
ηοδίπ υϋ^ιυβ οχ^αΐΐαΐίοηβ ^οδΐίβΐ, οΐ Ιιυηιαηηηι 
ραΓί πιοάοββηηδ οοη{2αα(1βηδδοηοπδ νοϋί1)ηδ1αυ(1θ8 
ηιοαδρΓΦοβΙδαδ οο1β1)ΓαΙ)ίΙ. Οαοι1δίνο1)ίδ, οΟΓβαΙοπ 
οοη]υ(ϋοοδ,άίδθβδ8ίο ηιβα ςυί(1 ΐΓίδΙβπιοάο νίϋοΙαΓ; 
αΐ αά 1)Γ6ν6πι ΙιοΓαηι, ({υίρρο ςυί αάΐιαο Ιβςί οαπιίδ 
ο1)ηοχϋ, Ιιοο δϋδΓιηοΜίίδ ; ρααίο ροδΙ νοΓΟ, 6(ίαπι 

» 1.110 Ι, 48. σαι μακαριουσι με, και νόων μεν πληΟυς συν ^σμα^ϋ 
ϋψηλοΤς ύπίρ ημών σκιρτήσει, άνΟρωπίνη ί? 
γλώττα μεγάλα ομοίως ηχήσει εγκώμια χαίρουβλ. 
Ει δ' δμΤν, ώ συνδικασται του Ιΐλάστου, \υν άνιαρον 
ή άναχώρησις δοκεΤ, άλλ' έπι μ•.κρόν τοΰτο, ώς {«ι 
τψ της σαρκός εΓκΟυσι νόμφ* μετά βραχύ δε, ριήχο» 
και της γής έκστάντες, πείρςε τό της χαράς •?(Κ99ε 
μέγεθος• καΐ τήν εντεύθεν εύφροτύνην καί χαλλο- 
νήν, καΐ τό μέγα της άληΟοΰς ηδονής πέλαγος, 
έξυμνεΐν ούχ οίοί τε ^σεσθε. Άλλ* ώρα, φίλοι, τ^ 145 8ΕΙΙΜ0 ΙΝ ΰΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚϊΛ. 146 του Δημιουργού λΕΐτουρ^<Μΐι_ψιΙφφ•ιωιΙ τλ - |^Λ¥-^ βΙ*^}ι«σ-*βΓΓάηόη(Ιάίη^^βδ8ί, αιηρΙίΙαάίηβιη^Λ^^^ 
έμον^,^ΐΑβί^σωμα και κηδεύσατε, και συγκαλύψατε βχρβππ ίηοίρίβΐίδ, ΙδΒΐίΙίαιηςαβ βο ρΓβθδΙαηΙίαιη 
"τάφψ- 6 δι Πλάστης και Γΐός έμος θεοπρεπώς πα- αίςιιβ ίΐΏΐηβηδυιη ηοη ναη» νοίυρίαΐίβ ρβία^α» 
ραλήψεται το πνεύμα. ηιιθ(1βχίη(1βοοη5β(ίαβΙυΓ,ηβοοβΙβ1)ΓαΓβ(ΐαί(1βπιρΓθ 

ιηβΓίΙο 9&1 να1β1)ί1ί3. δβά 3αιη ΙιθΓ£ΐ β8ΐ, ο άίΐβοΐί, ΟΓβαΙοΓίδ ραΓβΓβ νοίαηίαΐί ; βΐ νοδ ςιιίάβιη οοΓρυβ 
πιβηπι βΐ ουΓίΐΗΐίδ, αο δβρυΙοΓΟ ΓβοοηάβΙίδ; δρίπίαιη νβΓΟ ΟρβαΙοΓ αο ΡίΙίιΐδ ηβαδ (ϋνίηίΐαδ βχοίρίβΐ. 
ΚΑ*. Έπ•. τούτοις ευλογίας αύτοΤς ή πάναγνος ΧΧί. Ροδί ΙίΦΟ 1)βηβ(ϋοΙΐοηβιη βίδ ρυπδδίιηίΐ ίΐΐα μεταδίδωσι και τάς ψυχάς εις τδ χάριεν μετατ(θη<ϊΐ• 
πασί τε ειρήνην έπεύχεται και τα σωτήρια* καΐ 
μετά τοΰτο λύεται μίν ή παναγία ψυχή του πανα- 
γεστάτου σώματος Ικείνου, ταΐς δΐ του μονογενούς 
αυτής και παντοκράτορος έντίθεται χερ^ίν. 

"Ίΐν ουν ιδεΤν εύΟυς τα των θεοκηρύκων ώτα εκεί- 
νων ϋμνων ά^|3ήτων άοράτως πληρούμενα. ΚαΙ γαρ 
ήν 6 μέσον ουρανού και γής χώρος άγιοπρεποΰς 
6ίπας συλλίδγου γέμων, οΐ και τψ Δεσπί^ττ^ φέροντι ίπίΐρβΓίίΙ, πιοΡΓΟΓβπκιιιβ βοΓαπι ίη ΙβϊϋΙί&π) ΐΓαηδπιιι- 
ΙαΙ, βΐ οιηη)1)υδ ραοβιη ρΓβεαΙαΓ αο βαΐαΐβιη. Ταιη 
νβΓΟ α δαοΓ&Ιίδδίιηο ϋΐο οορροΓβ δοΐνϋατ &ιιίπι& 
δαποΐίδδίιηα, αίςαβ υηί^βηίΐί βΐ οιηηίροίβηϋδ βίυβ 
Ρίΐϋ πιειηΐ1)Πδ βχείρίΙαΓ. 

ΙΙίοβΙ βΓ^ο οβΓπβΓβ βΓΛΐ (Ιίνίηοηιιη ίΠοραιη ρΓβΒ- 
εοηυιη απΓβδ ίηβη&ΓΓα1)ί1ί1)υ3 ιηβίοάϋδ ίηνί8ίΙ)ί1ί 
ιηοάο ΓβΟΓβαΙ&δ. ΟααηΙαιη βηίιη οφΐυιη ίηίβΓ αο 
ΚβΓΓβηι ιηβάίυιη δραϋηπι ίηΙβΓ)αοβ(, ΙοΙιιπι δρίβηάί- Οβίαν έκείνην ψυχήν συντ(1βσαν, \ερά ^σματα, " άο 1βηβΙ)&ΙαΓ δαηοίοπιιη α^ιηίηβ, ςηί δίιηυΐ οηιη την 

λόγου κρείττω, και μέλος ελέγχοντα παν, τ 5 Παν- 
αμώμφ και Μητρι του θεοΰ Λόγου προσφδοντες. 
Εντεύθεν α\ γνώριμοι των φσμάτων εκείνων άκοαι 
ήδονήν έδέχοντο, αγιασμού πλήρεις έγίνοντο, καΐ 
ουκέτ' άγειν εΤχον σχολήν διανίσΟαι δΐ τάς εαυ- 
τών ψυχάς οΐ απόστολοι παρεσκεύαζον, τοις τε 
άυλοις κάτωθεν συνφδειν, χατάλληλά τε τοΤς νοουμέ- 
νοις, ως δυνατόν, καί προσπλέκειν καΐ συμφΟέγ- 
γεσθαι, μελέτη ν έτίθεντο. Οοιηίηο (ϋνίπαιη ίΠαπι αηίιηαιη ΓβΓβηΙβ αδοβηάβ- 
1)αηΙ; βΐ Ιιηιηαοαίαϋδδίιηοθ ίΠί &ο Οβί Υβρί)! ΜαΐΓΐ 
δαοΓα οαη1ίο& ςαοάνίδ ιηβίοδ νίηοβηΐία &6 ν6Γΐ)ί9 
ηοη 6£ΓβΓ6η(1&, ηιο(1α1α1)αη1αΓ. Αά Ιιοδοβ ροΓΓΟ οοη- 
οβηΐυδ &ηπ1)αδ βχοίρίβηάοβ αάπιίδδί, 3αοαη(ϋΙα1β 
ρ6Γίαηά6ΐ)αηΙαΓ, δ&ηοΐίδ Γ6ρΐ6ΐ)&ηΙυΓ 86ηδί1)α8, 
ηβςηβ απιρίίηδ 3αηι ίηβΓίβδ ΙραΙιβΓβ πιογ&8 ροίβραηΐ ; 
86(1 δπαδ ςυίδςριβ αροδΙοΙοΓαπι αηίπιαδ βχοίίαΓβ δ&1• 
α^βύαηΐ, βΐ αΐ) Ιιίδ ίπιίδ δη&δ 00[ϊΐ6δΙίΙ>υ8 νοεβδ 3ΰη- 

ββΓβ, βΐ ρΓοιιΙ νίΓβδ (1α1)ίΐηΙ, Ιααάβδ ϋδ, ςα® ααΓβ ρ6Γθίρί6ΐ)αηΙ, οοηδβηίαηββίδ ΙβχβΓβ βΐ δίπιιιΐ Ιιγπιηίδ 

ρΙαιιάβΓβ 8ΐ;ηά6ΐ)αη!• Δια τίΰτα καΐ ό θ^^μάσιος Ιερόθεος, κατά τον 
θεΤον ειπείν Διονύσιον, 6'ς ά'περ Ιώραικ-ΐ^ί απαρά- 
γραπτα μαρτυριΤ, Ικδημος γέγονβν 6'λος, έξιστά- 
μενος Ιαυτου, τήν προς τα ϋμνούμενα κοινω ΟυοοίΓΟΕ οΐ αίΙαιίΓ&ηάιΐδ ίΐΐβ ΗίβΓΟΙΙιβαδ (αΐ νβΓ- 

1)ίδ ιιΙ&Γ (Ιίνίηί Οίοπγδϋ *% ςαί βα, ςαβΒ ίρδβ νίίΙβΓαΙ, 

δίηοβΓβ ΙβδΙαΙϋΓ) ίοίη$ βχίνα 8β ναρίίΐ8 β$1, ςηίρρβ 

. . ςηί αά βα, ηη3β οαηβδαηίιΐΓ, ρανΗοχραηάα (Η6ταί 

ίαν πάσχων, και προς πάντων ων ήκούετο ^ αΰί$οι7ϋ5, βΐ αΰ οτηηίΐηβ^ α ς[ΐιϋ>ϋθ αηάίβδαίην βί υί- και Ιωρατο, καΐ έγινώςκετο καΐ ουκ έγινώσκετο, 
θεόληπτος είναι και θβΤος κρινόμενος υμνολό- 
γος (^). Ό δή και πασι δούναι ούκ άπεικος τοΤς τψ 
ζωαρχικψ και θεοδόχψ συνδραμουσιν 'έκείνφ σώματι 
και των ουρανίων αισθομένοις ύμνφδιών. 

ΚΒ'. Τίνα γάρ μή χαίρειν και κροτεΤν και προσ- 
υμνεΤν αν έκίνει, καΐ τοΤς ύψηλοΤς ποθεΤν συντάτ- 
τεσΟαι μελψδοΐς, ε'ίγε ένήν άφίπτασθαι της γής, 
ων ά διειδής ακοή τάς έμμελεΤς έκείνας καΐ 6περ- 
φυεϊς δπεδέχετο Ιερουργίας, ας Χερουβίμ τε και Σε- 
ραφίμ, καΐ ή αγγελική πάσα διακόσμησις, έτι δε και 
ή των πρωτοτόκων εκκλησία κατά τον μακάρΚ^ν 
ΙΙαΰλον, ε^η δ' ά'ν τούτο πατριαρχών ψυχαι καΐ 
προφητών όμου και δικαίων των απογεγραμμένων ά€ΐ)αΙητ ήνβ ηοΐίδ 8ίνβ ίρηοΗ$^ άίνίηο ηητηιηβ α//ίαίιΐ5, 
άίνχηυ$ςιηβ Ιαηάαίοτ οβη^βίαΐην. Οαοά ςυίάβπι πιβΓΪΙο 
βΐ άβ Γβϋςιιίδ οπιηί1)η9 βχίδΐίαιειηάηπι βδΐ, ςηί αά 
εοΓρυδ ίΐΐαά, νίΐ» ρπηοίρίυπι Οβίςαβ οαρ&χ, 
αοουΓΓβΓαηΙ, βΐ εφίοδίβδ ίΐΐοδ αηάίβΡβ οοηοβηΐπδ. 
XXII. Εί δ&ηβ ςυίδ ηοη &ά οο11»(αη(1ππι ρβΓπιο- 
νβΓβΙυτ, 6ΐ αά ρίαυάβηάιιηι, Ιααάβδςαβ οαηβηάαδ, 
αο εορίβδίίυαι ϋΙοΓυηι οοηοβηΐηηπι, δίςαί(ΐ6πι β 
ΙβΓΓα ανοΙαΓβ ίαδ βδδβΐ, βχορίαηάηηι οοηδΟΓίΐιιπι, 
ςηαηάο ρβΓτ^ρίοαβ ίβΓβ1)8η(υΓ &<1 ααΓβπι δαίνίδδΐηιβθ 
ίΙΙοΒ αο δυρβΓηΐΒ Ιιγηιηοάίθβ, ςααβ βΐ 01ΐ6Γα1)ίηι, βΐ 
δβΓ&ρΗίπι, 6( οπιηβδ &η^6ΐθΓπηι ΟΓάίηβδ, ηβοηοη βΐ 
ρΗτηίϋνοτηηι, ^υx(& 1)6α1υηι ΡααΙαηι '^, βοοίβήα, 
αηίηι» δοίΐίοβΐ, υ! ριιΐο, ραΙπ&ΓοΙι&πιπι βΐ ρΓορΙιβ- έν ούρανοίς, τζ πανάγνψ και θεοειδεστάτΐ(^ ψυχγί β Ιαπιηι δίαιαΐ 6ΐ]αδΙθΓυπι οπιηίυηι ίη οοΒίίδ άβδΟΓί- καλλιεπώς τϊ και ήδυφθόγγως έπ^δον, και Ιμελ- 
πον, και σεμνώς, τελετουργικώς, ά^|$ήτως έξύφαι- 
νον ; "Οτε και του Δημιουργού προερχομένου, συν 
ήδον^ τε πλείστΐ[^ καΐ αγαλλιάσει τήν παναμώμητον 
τής αυτού Μητρός φέροντος ψυχήν, ής οΰθ' ήδύτερον 

«^ Ββ άίν. ηοηιίη. οαρ. 3. ** Ηβ1)Γ. χιι, 23. ρΙοΓίιαι, ρυπδδίπΐϋθ ίΐΐϊ &ο Οβο δίπιΠίηίδΒ αηίηιβΒ (18) 
οοηοίηηίδ αο άαΐοβ 8οηαηΙί1)αδ νο6ϋ)ΐΐδ β&η6ΐ)αηΙ οί 
ηιο(1ιιΐΕΐ)αηΙυΓ, βΐ άβεοΓα (ΐυαάαπ], δαηοΐα, ίη6ίί&- 
1)ί1ίςαβ ΓαΙίοηβ ΙιαΓπιοηίαδ 6οηΐ6χβ1)αηΙ ? Ουαηάο 
ΟΓβαΙοΓβ ίρδο ρΓΟΒβυηΙβ βΐ δυπιπια οαπι ]υοαη(1ϋαΙθ ΑηΙ. Β&ΙΙβηηί ηοΐ». (;) Ιη βάίΐίδ Οίοηγδ. δμνολόγος κρινόμενος. 
(18) νί(1ο (}ααπι δ35ρίαδ&ιιοΙοΓίηοιι1οαΙπιαχίπιαπι 
ϋίαπι ΥΐΓ^^ΐηπ οαπι Οβο δίπιίΐίΐιιύίηβπι, (^ααια ηιοάο ςηίάοπι οιιπι δαηιπια ^οη^υηβ^ιρ11Γ^ια(6, αΐίαδ νβΓο 
βχρΓΟδδίτΐδ ιίίχβΓαΙ, ϊη ίπιπιυηίΐαΐβ (^αοςαβ α αυανί8 
δρίΓίΙηαΙί οοΓΓαρΙίοηβ αο 1α1)6 6356 Γβροηβηα&ιη• 147 ΙδΙΌΟηΐ ΤΗΕ88ΑΙ.ΟΝ10ΕΝ8Ιδ 148 6ΐ ^Απάίο ίιηπι&οΰ1αΙί55ΐπ]8ΐη (19) ΜαΐΓΪΒ βό» ^β- Α ^^^* ^^^Ψ '^^ίΙ^^Φ^'ΡΡ.Υ 9νΤ'. .^<^• ^^^ '^^^ '^^ άιτάν* δίαηίβ αηίιηαιη, ςυα (ΙυΙοίυδ ηίΐιΐΐ βχ οιηηίΙ)α3, ηίΐιίΐ 

ίρδί ρΓ6ΐίθ3Ϊα8 αυΐ ίαβπαΐ αυΐ ΓαΙαΓαιη βΓαΙ, ουηοΐα 

111α τβηβΓαηάα ΙυΓΠία, αΐϋ ςαίάοιη ρΓββΰβάβηΙββ, 

Εΐϋ 8αΙ)5β(ΐιΐ6η1;ο5, ιηίΓυιη 56Γναηΐ65 οΓάίηεπι, δίπιιιΐ 

οιηηβδ ηυηΐ6Γ08α8 αο 6οη8οηα8 νοεβ8 αά χηβίοιίίαβ 

δυρΓα ιηβηϋβ εαρίαιη Μαηάίβοηαδ ίηίΐ66ΐ6ΐ)αηΙ, αο 

ίααπι 8υο ίρδοηιπι δΙυροΓβ, Ιαιη 3αοαηάί8 οαηΐίοίβ 

1ατΐ(1αΙί88ίιη£ο ίΐΐίαδίηα^ηαΐία ρΓΦ(ϋεα1)αηΙ? Οααηάο 

υΐίςαβ αικΙΐΓβ βραΐ, 6ΐ Γ[υοηιθ(1ο δυροηιίδ νίΓΐαΙί1)α8 

ίη(1ίοβ1)2ΐΙυΓ, υ( ροΓΐα8 οιπηβδ αΙΙοΠβΓβηΙ ΓΟ^ίηο), 

ςυβιηαάιηοάαιη ρήαδ βΐ ΟΙιπδΙο οδοβικίβηΐβ ίαοΐυιη 

ΓαβΓαΙ, 6ΐΓαΓ8ηδ(ΐαοιηοάο]αηίΙοΓ6δ οοΒίβδΙβδ ηοΙ)ί- 

ϋδδίιηίδ 6ΐ ο&ηοΓΪδ Ιι^'Ίηηίδ ΙφΙίδδίιηί βαιη,ςιΐΦ οοΐΐίδ 

6ΓαΙ δΤΐϋΗιηίοΓ, 6χοίρί6ΐ)αηΙ, αο δυροΓ εοϊΐοδ (Ιβάα- 

οέ\)ΰίηί, ίη^βηΐίςυβ ιηίΓ&οαΙοηιιη ίΙΙορυΐΏ δΙαροΓΟ 

Γαρί6ΐ)αιι1υΓ ? Οηαηάο ρπΒίβΓβα δοΐί ^βιη6ΐ}αη1; 

άδθπιοηβδ υηοΐβφίαοιιιβ βχραΐδί, αο δ&ηοΙίΙα(β, ςαα 

Ιοίαδ &6Γ ρβΓΓυβυδ ΓαβΓαΙ, ςαοάαιη νοίυΐί ί^ηβ 

ίυςαΐί, αηιίοαδ δί1)ί ΐ6ΐΐ6ΐ)Γα8, αο &ιι1)ΐ6ΓΓ&η6α3 φ(]68 

Ιαηςα&τα άοπιοδ ναΐάβ ίΙΙαδίΓβδ ΓβηυίΓθΙ)αηΙ? ΝίΙ 

ιηίΓυιη ρροΓβοΙο αά Ιιοϊο οιηηία νΐάοπ άβ1)βΙ, φιοά, 

ςαβιηαάπιοάαπι άίχίπιυδ, ςαίδςιιβ ίΙΙοΓαιη, ςυΐ Ιιοβο 

αυίΙίβΓυιιΙ, ιι1ί(ΐυ6 βχίπα δβ ΓΛρΙηβ Ιυηο ιηβηΐβ 

ΓϋθΓΪΙ, βΐ ρΓουΙ ίΐά Οβτιιη θ^αδ(|α6 ΜαΐΓβπι βίβτα- 

Ι)αΙαΓ, οοίΐβδίβδ ίΠα» 1α1)α3, (Ιίνίηαδοιυβ Ιιγιηηοάί&δ 

ΓαοηΙ α?ιιιιι1α(υ3, αο δαροΓπο οπιηβδ, ιι1 (ΙίοΙυιη βδΐ, των ού^εν, το Ιβρδν άπαν έκεινο ~νότ«γ|ΐα»^λΑοι 
των προοδευόντων, των παρεπομένων Ιτιροι, ιί^ 
χοσμον σώζοντες τ^ξιν, πάντες δΐ εύρύθμ,αις χα! 
ομοφώνως μελίρ^:3υτον ύπερ νουν έξιβόων μελψδίαν, 
υ,λΙ συν θ^'^^'^'- '^^^' ^^μβ^ιν Ιχιζρυττον τερπνοΤς 
τη ς πανυμν-ιίτου τα μεγαλδΤα ; "Οτε πάντιος £ν 
έξηκούετο, χαι 6'πως ταΤς ανω δυνάμισι «5λας 
αΓρειν άπάσας τ^ β7σ:λ($ι πχρε/^λεύοντο, οΙ6ν τ^ 
πριν χαί Χρίστου γέγονεν ανιόντος* χα ι λΖ (({ΐ.νος 
ύπερφυιζς τε και ^μμουσος των υψηλών θυρωρών» 
ασμένως υποδεχόμενων την των ουρανών 6κερτέ~ 
ραν, χαΐ υπέρ τους ούρανο6ς παραπεμπόντων , μ\ 
μεγαλοπρεπώς έχεΤνα τα παράδοξα Οβευμαζ^ντων ; 
Ότε χαι δα(μον&ς εστενον μόνοι, πάντοΟ&ν έλαυ- 

ΊΟΡσμου, 
αύτοϊς «χ6- 

τος, χαι τάς υποχΟονίους οΙχι{σεις, ώς οΐχ^βκς £ν 
έζήτουν μάλα περιφανεΤς ; Δια 8ή ταύτα πάντα ούδιν 
άπειχδς, ώσπερ ^φημεν, ώς άρα τών άχροχτών 
εκείνων έκαστος, έξιστάμενος Ιαυτου τότε χατέστι;, 
χαι ώς εΤχεν αναβάσεως προς τε θεον χβΐ τήν βώ• 
του Μητέρα, π;ός τάς ούρανίους διημιλλοίτο σάλ- 
πιγγας τε και βείας φδάς• θεόληπτοι δΐ πάντες, 
^περ εφηται, χαινουργηθέντες, υπερςρυα χ«1 χον 
χαΟ' ή μας υπερβαίνοντα λόγον τοϊς λσωμάτοις £ν 
συνέψαλλον ςίσματα. ρ νόμενοι, χαι ώς άπο πυρός ωθούμενοι του άγιο 
ουπερ αήρ άπας έμπέπληστο, το φίλον αύτοϊ^ ηυπιίηβ αΓίΙαϋ, οαηΐΐοα δαΙ)1ίιηίδ8ίηια αί οο^^ίΐαΐίοηί ηοδίΓΦ ίιηρβΓνία δίιηαΐ οιιηι ίηεοΓροΓβίδ δρι'Γΐίίύυβ 
ρΓΟίηρδβπηΙ. 

ΧΧΪΙί. ΡοΓΓΟ ουιη Ιιοβο ίΐα αρβΓβηΙιΐΓ, ΕροδΙοΙο- Ο 
Γΐιιη ρπηιοΓβδ ύοαίίο ίΐΐίυδ ΙοΠιιηΙ οαάανβΓ,δί Ιαιηβιι Ιιοο ΙιοΐΏΐηβ ίαδ 6δ( ιίρρβΠαΓΟ ναδ ίΐίικί δυϋδίδίοηϋδ 
νίΐο} ειαρηχ, 1ιαΙ)ίΙαοα1ιιπι άοχίβρο) Εχοοίδί, οίιηοΐίιιιη 
8ρ1οπ<ϋ(ϋδδίπιυΐΏ, ηίΐίάίδδίπιαιη υΓηαιη, οοκϋδ ρΓβΒ- 
δΙαηΙίοΓοίΏ, βΙ^ίΓαίία ρίοηαπι, αΓοαιη ρυπδδίπιαιη βΐ 
ΙυΙίδδίιηαιη αΐ) ίηδίάϋδ, ςυ^Β ίΙΙαιη ίη δο βχοβρίΐ, 
ηνή δοΐιΐδ οδΐ ίτηιηαοιιίαίιΐδ ; ίοΐΐυηΐ βρρο οαάανβΓ ίη 
Ιβοΐιιΐο ]ααβη5, νοοίδ ςαίάθΐη οχροΓδ, ηοη δβουδ αο 
ςαοΐςαοί ΟΓίαιη οχ ρυΙνοΓο άαχβΓυαΙ, δυα Ιατηβη 
ίρδίαδ πιαςηαΐία είαπΰδ (ΐυαΙϋ)θΙ (αΐ^α ιηαηίίβδίαηδ, 
βΐ §Γ£ΐϋίδ ρΓΦ δοΐο πιίοίΐηΐίΐ^υδ Γβΐυεοηδ ; (Ιυπκ^υβ 
αά δοριιΙοΓαιη, ςυοοΐ ίη ββΐΐΐδβπιαηβ οραΐ, βυηΐβδ 
αδροΓΐα1)αηΙ, δΐιανββ ίηςοιηίηαΙ)αηΙ βαοΓΟδ Ιιγπιηοδ, 
ηοη Ιαπιβη, υΐ πιοπδ βδΐ ίη ΜίοΓυπι ΓυηοΓί1}υ8, ΚΓ'. Άλλ' οΰτω τούτων εχόντων, αφουνι,ν ο\ 
προύχοντες τών αποστόλων τον της μαχαρίας νε- 
κρόν, ει τοϋτο χρή καλεΤν το ζωοδόχον έχεΤ^ο σχη- 
νος, το της δΐξιας ο^ιχημα του Τψίστοο, το μέγα 
φωταυγές χειμήλιον, το φαιδρότατον χαΐ 6περουρά• 
νιον και κεχαριτωμένον άγγος, το καθαρώτατον χαι 
άσςραλέστατον κιβώτιον, 6' τον μόνον ύπεδίξατο 
άκηλίδωτον α'^ρουσιν οΰν έττι σκίμποδος χείμενον, 
άφωνον μεν, καθάπερ ο\ εκ χοός, σάλπιγγος δε 
άπάσης τρανότερον τα Ιαυτου μεγαλεία προβαί- 
νοντα, και 6περ ήλιον χάριιας άστραπτούσβς έχλάμ- 
ποντα και την προς τον τάφον, έν Γεθσημανζ 51 
ούτος, έβάδιζον φέροντες, και μελουργικους Ιερούς 
συνέπλεκον ύμνους, ού κατά τυ εΐωθός έπι ταΤς τών 
λοιπών έχφοραΤς, λέγω δΐ προς θεόν πρεσβείαν, *ίν* ρΓβοβδ δοϋίοοΐ αά Ποαπι, υΐ άοΓαηοΙο ρΐΌρίΙΐαδ η 'ίλεως ζ τψ μεταστάντι χαι τών εγκλημάτων έίφκ 
δίΐ, βίςαβ Γρπιίδδίοηβηι ρβοοαΙΟΓαπι, οΐ Ιοειιαι σιν και τόπον άπονέμτ^ ρ9:στώνης, δθεν άπέδρ< (^υίβΐίδ οοηοοάαΐ, υηάο, δβεαηάυπι ϋβαίαπι Ιδαίαηι, 
/ί/ί/ι7 άοΙοΓ, €ί ίΠΒΐίίία, βί ρηηίίΐί$ '' : ςυοΓδίϊπι οηίπι 
ρηήδδίπίδθ ίΙΙί εΐ ίηεοηΐ&πιίηαΐοϊ αηίπ)» (20) Ιιίβ 
οριΐδ βΓ&1?δβ(1 δυ1)ΙίπιίθΓα δαηβ ε€ΐη6ΐ)αηΙ βΐ βχεεί- 
ΙοηΙίοΓα, βΐ ςααΐία δαηείίδδίπιιΐδ ίυηε δρίΓΐΙαβ, 

Αο Ιδα. XXXV, 10, δβε. ΙΧΧ. οδύνη, λύιτη και στεναγμός, κατά τον μαχάριον 
ΊΙσαιαν' που γαρ τζ πανάγνφ και άρρΜΤίώτψ 
τοιούτων έδει ψυχή ; άλλα δή ώς υπερφυέστερά τβ 
και υψηλότερα, και οία τότε πανάγιον Πνεύμα ττλϊ}- 
κτρου δίκην, καΟάπερ άλλας κιθάρας τάς έχείνων ΑηΙ. ΒαΙΙβηηί ποΙδΒ. (ΙΟ^Οαηι ίη εαΐοδ ηίΐιίΐ ίη(|ϋίη2ΐ1αιη ίη^ρβάί ηυοαί, 
]αΓϊΐ δί ραΐοδ ίιΐοο νηηιαιηίαίϊαϋίιηωη Ιιοε Ιοεο (ϋτί 
δαηεΙίΒ ΥίΡί^ίηίί* αηίηιαπι, Γίΐιία Ιυηε αϊ) οιηηί ηοϊνο 
ιηαιίίΐα βΓΛΐ, ηίΐιΐΐ δαηο ΙΐίΐΙ)ΰ1)ίδ, (μιοά ίη !ίίη§α1α- 
Γοπι Μαηαο ίίίικίεηι οοιίαί ; (]πίρρο Ιιοε (Ιοειίδ εοπι- 
πιαηβ ϋδ οιηηί1)αδ βδΐ, ΐ|ϋί ϋϋ?1οδ ίη^ΓβάίαηΙιΐΓ. Αιΐ δΐιΐάίαπι ί§ίΙιΐΓ πιΟΓίαΙίδ νίΐο} ίά τεΓβΓβηίΙαηι βδΐ ; βΐ 
Ιυηο δοΐυπι δίηβυίαπδ βιίΐ Ιαυδ λΊΓ^ίηίδ, δί ηπΐΐα 
ίπιηιαεαίαΐίδδίπιαιη 6^υδ αηίηιαπι υηςυαηι Ια^ββ 
ίπΓοϋβπΙ. 

(20) Ιπδρίεβ δΙαίΙίυΜί ρυπίαίοιη δίηδαΙαΓβπι Ι)οαΙβ5 
ίΐΐΐαδ αηίαια} εβΙβΙίΓαηάι. 149 8ΕΗΜ0 ΙΝ ΟΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜλΗυΐ. 150 

ψυχάζ, μοοΦοοργκΤν θεοιτρεπως δπεχίνβι^ χα).._^.^.ίΐΐ5ΐ&Γρ1β€ίπ βσηιπι αιιίιηαδ ςη&βί ίοίίάβπι οίΐΐια- 

XΕιμέν1^^ςαι-^π^~'^6)^''φίρομένη, προσβχοοήγει τε χαΐ Γ&δ ραΐβαπδ,αά ιηοάιιίαηάυιη (Ιίγίηϋαβ ρ6πηοτβ1)α(, 

,,,-'χατηυγαζε. αΐ^αβ ίρβα νίιρο, ςαβδ 32ΐ06ΐ)&1, θΟΓαιηςαβ Ιιαιηβπβ 

ς65ΐα1)αΙΰΓ, Πΐ6η1ΐ1)α3 βοηιιη Ιαιηβη αάδρβΓ^βηβ, 
5υ^§6Γ6ΐ)αΙ. 

ΚΔ'. Τά δΐ ήν, ώς έν είκ^νι σκιαγραφήσαι μ'.κρ?, XXIV. Ρογγο, αϊ βοπιιη 1)Γβνβ δοΐιβιηα 6χ1ιί1>6&- 

δ'σα περί της πανυμνήτου καΐ οΐ πάλαι προίγραφον ιηαδ, β3υ8Πΐθ(ϋ ΓαβΓυηΙ ςυοίςαοΐ. ά6 1&υ(1α1ί38ίιη& 
τύποι, σκηνή και κιβωτός, καΐ τρ(5παια Μωυσέως ΥίΓρΐηθ βΐ νβΙβΓθδ ρΓ»ί]§αΓαΙ)αηΙ Ι^ρί, νίάβΐίοβΐ 
και τέρατα καΐ ταλλα, δι* ών 'ββοαίοις καΐ ήν τ6 ΙδώθΓηαοϋΙυπι, βΐ αΓΟΕ, βΐ ΐΓορΰοα Μογδίδ, βΐ ρΟΓ- 
σεμνόν καΐ έδ'^κει, χαΐ 6σα προφητώυ εμπνεύσεις ΙβηΙα, βΐ Γβΐίςυα, ςιιΟΓϋΐη ^Γαϋα Η6!)Γββ0Γαιη 
θεουργικώτατα διεχωδώνισαν* είτα καΐ τά λαμπρά δγηα^ο^α βΐ βΓαΙ βΐ ρτιΙαϋ&ΙτίΓ νβηβΓ&αάα, β( 
κατ' αυτήν εκείνα, δπως έξ ανθρώπων 6ψηλώς ςυαεοαηςρΐθ άίνίηίδδίιηα οΓΩαΙί ρΓορΙιβΙ® ρΓφάίοα- 
προήλβεν, έίβατος 6ν ψκει τύπος, δπως ούρανύΟεν νβΓυηΙ (21) : άβίηάβ βΐ ρΓ€Βθ1αΓ& ίΐΐα, ςα£θ ίιηρίβία 
έτρέφετο, οίος ασπασμός 6ν έδέξατο, ό 6περφυής ίη ίρδα ίιιβΓαηί, Γ&ϋο ηβιηρβ ρπΒΟβΙδα (22), ςυα βχ 
κβΐ άφραστος τύκος έκεΤνος, τό ήμέτερον Η πάρα• 1ιοΐΏίηίΙ)υ5 ογΙε ΓαβΓαΙ, ίηαοοβδδϋδ (Ιβαιρίί) Ιοοιίθ, 
δύξως παρ' αυτής ό Πλάίττης περιεβάλλειο ένδυμα, ^ ςυβηι ίη1ια1)ίΙαν6ΓαΙ, οοΒίβδϋδ, ςιιο ηαίπία ίυβΓαΙ, 
ή καινή γ' έξ αυτής έκβλύσασα τψ Δημιουργψ τρά- οϋ)ϋδ, δϋΐαΐαΐίο, ςιια ΓαβΓ&Ι ΙιοηοΓαΙα, δΐιρβΓηαΙα• 
πεζά. Έμοι δοκεΤν, περί αυτής μύνης καΐ ό Οε^ος Γαϋδ ίΐΐβ αίςαβ ίηθίΓα1)ϋίδ ραρίαδ, Ιιαιη&ηπίΏ, ςυο 
προέφησε Δαβίδ, εΐ κα^ πασιν έπ^δεται νυν, το, 6Χ ίρδα ΟΓβαΙΟΓ ιώιγο ιηοάο οίΓΟΰΐη&ΐΏίοΙυδ 6δ1, 
Μακάριοι ο\ άμωμοι έν όδφ, οΐ πορευύμενοι έν ίικίυιηβηΐιιιη, ηοναιη, ςιιοά αϊ) ίρδα βίΩυχβΓαί;, 
νύμφ Κυρίου* μνκάριοι οΐ έξερευνώντες τά μαρ- ΟρβαΙοπ αΐίιηβηίαιη. ΕΙ, υ( ιηίΐιί ςιιίάβιη νίάβΙιΐΓ 
τύρια αύτου, έν $λ^ παρδί<7 έκζητήσουσιν αύτον. άβ ίρδα δοΐα άίνίηαδ Όανίά ναΙίοίηαΙυδίΠαάίαβΓ&Ι, 
Τίνι γάρ αν οίκειύτερον ή τ^Ι πανάγνφ γένοιτο ςιιοά Ιαηαβη (16 οτηηίϋαδ ηαηο οαηί δοΐβΐ : Ββαίι 
ταύτα ; Έν αν άρα και τοΰτο ου φαυλον εΙς αίνου χηιηιαΰηίαίί ίη νια, ςηί αηιΙ)ΐιΙαηί χη Ιερβ Οοηιίηί ; 
προσΟήκην τοΤς θ^οκήρυξιν. Έτι δε, κατά τον \>βαΗ (^ηχ ΒΟΠΑίαηΙητ ΙβΒίίτηοηχα β^η^^ ίη ίοίο 
Ιερόν Διονύσιον, τήν άπειροδύναμον άγαΟύτητα βονάβ βχ^ηίπιηΐ βηηι '^. Οβ ςαο βηίιη οοη^Γαβη- 
τής θεαρχικής εξυμνούν ασθενείας* δηλοΤ δΐ Ιίαδ, ςυαιη άβ ρυπδδίιηα 111α, άίοί ίιβθο ροΙβΓαηΙ ? 
τούτο, ά'περ 6 έμός Ιησούς δι' έμ^ τα πάνδεινα ΕΙ Ιιίηο ί^ϋαΓ Ιιαυά Ιβνβ ρΓοΓβοΙο Ιαυάαηάί αΓ^ιι- 
έκεΤνα και υβριστικώτατα έφιλοσύοησε πάθη. ιηβηΐυιη άίνίηίδ ρΓβΒθοηί1)αδ α(1ά6ΐ)αΙυΓ. ΙηδίιρβΓ» 
Τοιαύτα το ίνυν, και ώς ήμΐν έξυμνεΤν ουκ £νι, το υΐ βχίιηίιΐδ ίηςαίΐ Οίοη^δίιΐδ (23), ιιτιτη^η^α ροίβηίία 
γάρ ειπείν Ικανώΰ τής εκείνων δεΤται φωνής, Ιερο- ρνχάϋατη άίνίηθβ ίηβνηιίίαΙίΒ οοΐίαικίαΐαηί Ιοηίία- 
πρεπώς άγαν οΐ λαμπροί νεκροπομποι δοξολογούντες ^ ίετη ; ςυαιη (ΐαίάβαι ραίαιη 0δΐ6η<1αιι( ραβδίοηβδ 
δι^^εσαν τήν 6δύν. ίΙΙδΒ ρΙβπΐΒ (ίοΙοΓίδ β1 οοηίαπιβίίδθ,ςυαδ Ιβδαδ ιηβαδ 

ρρορΙβΓ ιηβ αΓάβηΙί δίαάίο βχςυίδίνίΐ. Ηοεο ί1α(ΐα6, βΐ θα ταΐίοηβ, ςυα Ιιγιηηοδ άίοβΓβ ηο1)ίδ ηοη άαΙιΐΓ, 
ςυίρρβ (|ΐΐδθ υΐ αρίβ ρΓΟΠιαηΙυΓ ίΙΙοΓυιη δίΜ νοοβιη ρο&ΐιιίαηΐ,ίπδί^ιιβδ ίΐΐί άβιηοΓίαί οοΓροηβ άβάαοΙοΓβδ 
Ιααάεδ άβοβηΐίδδίιηο ηΐα εβΙβ^ΓαηΙβδ νίαιη ρ6Γα^6ΐ)αιι(. 

ΚΕ'. *Αλλ' ουκ ήν ανεκτά ταύτα τψ φθύνψ' ούδ* XXV. ΥβΓυιαΙιαιιάΓβΓβικΙα ΙίΦΟ νίδα δαηΐίηνίάίφ; 

ή πονηρά γνώμη φέρειν είχε τήν χύσιν τού αγαθού* ηβςιιβ βίΤαδίοηβαι 1)οηί ΙοΙβΓΟΓΟ ροΙβΓαΙ ρΓαναδ 
ούδ' ό τής κακίας εφευρέτης ήσυχίαν άγειν ήγάπα, αηίιηαδ ; ηβςαβ ιηαϋΐίδο οιηηίδ αΓοΙιίΙββΙο άβδββ 
ώς άλλον αέρα, τον άγιασμόν όρων έφαπλούμενον &ΓΓίά6ΐ>&ί οΐίυιη, οαιη δαηεΙίΩοαΙποβιη νίΓΐιιΙβιη 
καΐ δια τούτο τό πρύθυμον τγΐ κακί^ διβκονεΤν, το Ιαηςηαιη αΐΐβπιαι αβΓβιη άίίΤυηάί οβρηβΓβΙ ; βΐ 
δεξιόν όργανον φαύλων συμπερασμάτων, το εύφυ- ρρορΙβΓβα ίά, ςαοά αρΙβ ρΓανίΙαΙί ίηδβΓΥΐΓβΙ, ίάο- 
χωρύτατον έργαστήριον καΐ ζάλης και μάχης, και ηβυηι ίπιρΓοϋοηιιη ίαοίηοΓαπι ίηδίηιιηβηΐιιιιι^ ααι- 
Οορύβων καΐ φύνων τό τελευταΤον, τον βάσκανον β ρΗδδίιηαιη βΐ ΙαΓΐ)ίηίδ βΐ ρυ^ηΦ βΐ Ιαιηιιΐΐιιιιιη αο 
ύφΟαλμον, τήν καθέδραν τού διαβόλου, το πονηρύτατον άβηίςαβ Οδθάίιιιη οίΩοίηααι, ΙίνβηΙβιη οοιιΐυιη, άία- 
δημιούργημα, λέγω τους ^Ιουδαίους, Ικμαίνει πάλιν, 1)οΠ οαΙΙιβάΓαιη,ηιαΙί^ηίδδίιηαιη 0Γ6α(αΓαιη, ΙαάφΟδ 
καθάπερ κατά Χριστού πρύτερον, οϋτω και νύν κατά (Ιίοο, ςαβπιαάιηοάαιη αηίβα αάνβΓδυβ ΟΙιπδΙυιη, δίο 
τού νεκρού τής εκείνου Μητρύς, βΐ ηυηο αάτβΓβαδ ΜαΙηδ β3ΐΐδ οαάανβΓ,αά ίιηιηαηβηι 

ϋβπιπι ίαρΟΓβιη ρβΓοίΙ. 

*<> Ρβαΐ. αχνιπ, 1-3. 

Αηΐ. Β&ΙΙβηηί ηοΐφ. 

(21)0αο(1 βΓ^οαάΥίΓ^ίηβιηΟβίραΓαιηρΓϋθδΙ^αη- ιηα;η, ίηςυαιη, ονίρίηβτη; ηβςαβ βηίιη άβ ΐρβΐαδ 

άαπι δρβοίαρβηΐ ςαοΐίΐαοί ρβηβδ ΙαάβΒΟδ βαοΓα βΐ ΝαϋνίΙαΙβ δίηρυΙαΓβ ςυίάρίαιη νβΙβΓβδ ΐΓαάίάβΓαηΙ. 

νβηβΓαηάα 1ιαΙ)6]^αηΙιΐΓ, ίΐβαιςυβ ςαοά ίη νβίβπδ (23) Ββ Οίν. Νοτηίη, οαρ. 3. ΗυηοΌΙοηγδϋ Ιοοαπι 

ΙβδΙίΐΓΏβηΙί ρΓοάίίίίδ, αο ρρορΙιβΙαΓαιη ΟΓαοιιΙίδ δίο βχρίαηαΐ 8. Μαχίιηηδ ΜαρΙγρ (ίη δ^Λο/. α(1 

βαάβπι ρΓέΒεβΙδαΥίΓ^ο αάαπι1)ΓαΓβΙυΓ, ίά βχαροβίο- βυπκΐ. Ιοο.) : Ώΐνίηατη ίηώεοίΙΙίίαίΰΐη (άσθένειαν) 

Ιίοα, υΐι ραΐβΐ, άοβίΓΐηα βΐ βχβπιρίο (ίθάυείΙτίΓ. Λίο νοεαί νοίηηίαήατη οοηάβΒΰβηείοηβηι ΡιΙϋ Όβί αά 

(22) νίάβδίδ ίηΙβΓ ρΓΦοΙαΓα νίΓ(ι;ίηίδ ροΓίβηΙα οοηρηΒ αΐδ^ηβ ρβοοαίο, 
ρππιαπι ςυο(ΐυ6 β3υδ(1βιη οηςίηβπι οβηδβπ : ρτί- 151 ΙΒΙΟΟΕΙ ΤΗΕ8δΑΙ,0ΝΐαΒΝ818 153 Ρα5ίί1)ΐΐ8 ίΐαςυβ βΐ 1&ριάί1>υ9, βΐ βί ςιιίά &ϋα<1 Α ΚαΙ δή ροπάλρις χα! λ{θο(< χαι τοις «ροβτ«»χοο• &(1 ιηαηαβ ν6ηί6ΐ)αΙ, νβΐυΐ αΓιηίδαάνίηάίοΙαιη αρίίδ, 
ίιηο, υ( ηοηηαΙΙί ηβΓΓαηΙ, εΐίαιη ^Ιαάϋδ ίπδίΓυοΙί, 
αάνβΓδυδ ί11θ8 βαεπ Γυηβπδ ηιίηί8ΐΓ05, ρΓβΙίοδίδδί- 
ιηυΐϊκιυβ, ςαού οΓΓίτοΙίαΙυΓ, Ια1)6Γηαεα1αΐΏ,ίΓΓαΙίο 
ηα1)ίΗα6 (ΐιιαπι ίβρα (]ααΐ11][)6ΐ.&ίιηυΙ οιηηοδ ίηιιιιηΐ;. 
Νβςαο Ιαιηοη αηΐ ο οα*1ο ί§ηί(α ρΓοοοΠα δοβίοδίοδ 
α1)5ηιηρδίΙ, αυΐ ίηί(|αοδ ίυΐιηίηα εοιη1)υδδοηιηΙ,αυΙ 
γβΐυΐ οΐίπι ΟαΙΙιαη ίΠί 6( ΑΙ)ίΓθΐι βαιίβιη δϋπρβ 
ρΓοςηαΙίδ ί&οίαιη ηονίιηιΐδ, άβΐιίδοβπδ ΙοΠαδ αυοία- 
οίδδίιηαιη ρΓοςοηίβιη άο^^ΐυΐίνίΐ ; δοά αΐία ςαοίάαπι 
αυάαοβδ ίηναιίίΐ υΐΐίο, ςαοθ βίδί ίΐΐίδ αοοΓΐ)α ιηοΓίβ 
νίίαιη ηοη αΙ)δΙιι1ίΙ, δαίίβ Ιαιηβη αάιηοηυίΐΐυπιβοδ, 
ςηί βηκίίϋ δίο δααΐ, Ιυιη &Ηθδ, ^υί1)υδ ΙαοΙΐ νίη- 
άίεΐα ίαοΐιιιη 6ηαΓΓαΙ)&η1, ηβ δοθίβραίαιη ιηαηυηι ίη 
βοδ ((ϋδοίραΐοδ) ιηονβΓβηΙ. Ηοϊο αυΐβιη 
αίΓΟχ Ιαηαίηίδ θΓΐ)αΙίο οΐ αΓίϊΓιοίοδα οοϊοίΐα^ 
αάιηοάιιπι εφοίΐαΐβ αηίιηί ρροΓδαδ αο ροΙίδδίΐΏυπι 
1&1)0Γ&1)αηΙ. Ιδία ροΓΓΟ εαίαιηϋαδ α ηοίαικίίδδΐιηο 
ςιιίάβιη ααδυ βοδ οοηΐίηοΐ ; ηβο Ιαηιοιι ϋΐοδ νβΓβ 
(ΙβοβρΙοδ αο ίιηρίοδ αΐ) ογγογθ θΙ αϋβΓΐ)θθ(]ίοα1)δΐΓα- 
ΙιίΙ ; δβά ιηίδΟΓί, αΐϋδ οοδ <1ο(1αο(ϊΐιϋΙ)υ8, 3αδ1απι 
ίΐίαπι ίπιηιίΐίδ Γαοίηοπδ ρορηαιη, ρροιηοπίαιη νοΓβ 
ΜιββααΓαηι, (Ιοηιιιιη ΓοροΓίαΓυηΙ. 

XXVI. νθΓΐιηι υηυδ (ΐυίάαηι ο ρΓοΓαηίδ δίΐοθΓ(1ο- 
ΙίΙ)αδ δγηβάπί ΠΙίαβ ΟΗπδΙο ίηΓβπδί, (^υι οαΐαηιίΐαΐβ 
ίΠα ΙαοΙυδ ηοη ΓυοραΙ, αΐίο ςυαιη αηΐίςιιιΐδ ίΐΐβ Οζα 
οοηδϋίο,δΐυΐΐο ρΐΌΓδυδ ίιηροΐα, Ιαη(ίυΛΐη (]υί (Ιαοβ 
ΓαΙίοιιίδ Ιαπιίηβ (ΙοδΙίΙυΐΙιΐΓ, ηιαηυδ ίιηιηίΙΙίΙ, ιιΐ 
ΙεηαοίίΟΓ αρρΓοΗβηάβπδ ΓοΙίηοαΙ ίηςιιβΙοΓΓαιηουηι 
ίβηοιηίηίΕονοΓίίΐΙαΓοατη ίΐΐαηι ρροΓδυδνβηοΓαηίΙαηι, σιν δλλοις, οΐά περ άμυντηρίοις χρηο'άρΛ»•♦|^6^ι^«ιι 
ξιφεσιν, ως οασιν Ινιοι, 6μ^σε χωρουνι Οηρ(ου την- 
το;, άλογώτεοον κατά των Ιερας εξ άγωγίί; διβκ^ββν 
εκείνων και του Βιαβζτταζομένου τιμ'.ωτάτου σχή• 
νου;. ΣκηπτοΙ δε οίνωΟεν μ^ν ού χατέφλιξοκν του; 
άλιτηρίους, ούδΐ κεραυνοί τους παραν<{μους ένειτρη- 
σαν, γη δε ού διηνοίχθη χαί χατέπιε τ6 «άντολμΜ 
γένος, ώς πάλαι τους έχ πηγτ,ς της αύτι^ς ΔβιΟ>* 
έχεΤνον άχούομεν και Άβειρών* &λλά τις ένήνηι 
δίχη τοϊς τολμηταΐς Ιτέρα, ή χαΐ του ζ^ν εΐ χαΐ 
μή τΓίχρώς εκείνους άφήρπασβν, άλλα γβ μή 
αδικον χείρα κινεΐν κατά των τοιούτων {ηαίδβυσΒν, 
αυτούς τε του; μαθ^ίντας, και οΤς τό συμβάν ο! 
πληγέντες έςέφραζον. 'ϋ δίκη δε ήν άορα9(αΐ δεινή, 
1 υΐΐίο ίυίΐ ^ και τεχνική τύφλωτις, ίίπερ δ'ντως έτύγχβίνον βντες 
ίΙα8, ςαοιη- εκείνοι κατά ψυχήν, ε-'περ άλλο τι. Κβϊ ί^ "Λληγή ; 

της μίν άνοσιωτάτης απάγει τ6λμης, του δ)ι «λ»- 
νασΟαι και προτκοπτειν τους πεπλανημένους οντης 
εκείνους και μιαρους ού ηόρρω προτίθηνιν* άλλ' 
άθλιοι, άλλων αύτοΤς ηγουμένων, της άατιμιηΟον^ 
εκστρατείας τήν δικαίαν έκείνην μάττιγαι οΐχα'1% 
φέροντες έθησαύριζον. 

Κζ'. Εις δέ τις των βέβηλων Ιερε'ων του γρι^το» 
μάχου συνεδρίου εκείνου, μή τψ "τφ πάθκι πληγείς, 
ά:ρίησι τάς χεΤρας, άλλως ώς Όξάν Η ίχβΤνος, 6'λη 
μωρ^ ττΐ ^ύμτ), καθά-ερ μή νουν 65ηγόν Βχ€ο/, 
ώσυε άπρίς λαβόμενος περιγράψαι, χαί εΙς γζν 
άτίμως καταγαγεΤν τήν πάντιμον κιοωτον Ι^εΙντ^ν, 
_^.., » , ^ και τον έν ούττΐ τιμιώτατον θησαυρών, τον θαυμα- 

αο ρΓοΓιοδί^δίιηαπι, (ΐΐιϋη βαΓβΓβϋίΐΙΠΓ, ΙΙιβδαυΓϋΓη, ^ χουργόν έκεΤνον λέγω νεκρον, έκχέαι χαι τβ δβι- ίΠυίΙ ίιΐίΐιΐ€ΐιηοοΓρυδ,ιιη(1β ΙοΙ ροΓίοηΙα, (ΐ6]ίοίαΙ αο 
(ΙίΓίδϋοιιΙιιιιιβΙϋδαΓΓιοίαΙ ΛΙ νίΓρίηίδ]8ΐθϋπΙίδίηνίοΙα 
νίΓΐιΐδ Ηίο (ΐηοςυο ηιίηιιη βιΐίΐ ροΓίοπΙυιη.Οαβηιαά- 
ιηοίΐυιη βιιίιη οχ νίΙίΓαηΙίΗυδίίΓοαυιη ηοινίδ δο ριοπ- 
ρΊυηΙ δαςίΙΙ»» εΐ ^Ι^ο ΙλΙϊβ ΓιιβπηΙ, 1ια>Γ0ΐιΙ ίηΠχίϋ ί 
ίιαιΐ(1 δβοιίδ ίηιραΓίΕ ί11α3 ιηαηυδδίιηυΐ αΙίΐυοδίΐοΓαπι 
Ιοοίυΐϋπι αΙΙίββΓυηΙ, ηοη αιηρίίυδ ίπιπιί11βη1ίδ3ίΐπι 
θΓαηΙ, δθ(1, ο ρΐΌ(1ΐ{);ίαΓη Ι Ιοοίαίο (ΙβΠχοϊ, οΐ οοη- 
ΙϋοηΙί^ϋδ πονοο ίηιρϋ αιΐδαδ ροΐη^υ ΐη(1ίοίυπι ροι- 
πΐίΐηδβΓυηΙ. Αμ^ΓΟδδΟΓ ροιτο δεοΙβδΙίδίΠίδπιαΙΙαΙιΐδ 
αηηΐδ, οχ ίρδίδ ουΙ)ίΙίδ οθΓηοΙ)?.ΙυΓ ηιαπουί*, (ΙυΙοΐΊδ 
δοηδΠδ ίΒΠΐιηηϋδϋδ, 3αοΙυι•ίΐ ίπΓοΙϊχ. Νονϋΐη οηίηι 
νίιΙοΓΟ βΓίΐΙ δροοίαουίαιη, πιαηαδ δϋϋίεοί αιΙηιίΓαη- 
άαιη ίη ιηοιίαπι β Ιοοίυΐο ροηάοηΐβδ, οαΐί^οιιιιο νότατα έξυορίσαι. *Αλλ' ή άμαχος της κειμένης 
ισ/.υς Ο^ίυματουργεΐ κάνταΰΟα παράδοξον. ΚαΟάπερ 
γαρ του κινήταντος οργάνου τα βέλη διίστανται, οΤς 
αν έπέλΟοι πηγνύμενα• ούτως αΐ βέβηλοι χείρες 
έκεΤναι όμοΰ τε εφΟαταν κατά του Ιερού σχίμπο- 
δος, και του βάλλοντος ούκέτ' ήσαν, άλλ' ίμειναΕν, 
ώ του θαύματο; ! ΙμπαγεΤσαι τψ σκ(μπο$ι- χαΐ 
τοΤ; άρώσι τήν τη; πονηρά; τόλμη; καινήν στη- 
λιτεύουσαι δίχην. Ό δε πολέμιο; αχεί ρ έ$είχνυτο, 
έ; αυτών αγκώνων τά άδικα βέλη ζημιωθείς έχείνα, 
ελεεινό; του πά9ου;, άθλιο; τη; συμφοράς. 'ΙΙν 
γαρ ίδεΐν θέαμα καινον, τά; μεν χεΤρα; παραδόξως 
του σκίμποδο; άπ^ωρημένα;, κα? θερμον έχρκούσις 
αίμα• τον δ^ πριν τολμητήν εκείνον χατά γης ΟΓϋΟΓΟ ιηαηαηΐβδ ; οιιπι νβρο, (^υί ρπαδ δίβίοΐ'αΐ Β τραυματίαν, αίματι πε'^υρμένον, έ(3^ιμένον / ώσιτερ αικί&χ, Ιΐϋπιί,ίαοοηΙοιη δααοιυπι, δαη^υπιο ιηηιιιηα- 
Ιαιη, ρΐΌ)θιΊαπι νοίαΐ οαιΙανοΓ (|αο(1ρίαηι ΙαοΓ^'ΐηίδ 
ρίοιαηάυηι, Ιιοηιίηβηι ΐΓυηοαΙυιη πιαηϋ^αδ, βΐ Ιιαδ 
(Ιϋίύβπι οοιαπι οοιιϋδ αί>ι»ίοίοπΙοηι,(1ο ρΐΊηιο αιιΐοηι 
οαΓυπι ηοχυ ρΐΌΓδϋδ (Ιο^ροΓίΐηΙοηι, οΐ δίπιαΐ ίϋααδ τι πτώμα δακρύων άξιον, άνΟρωπον δίχα γΐιρών* 
αυτά; μεν όρώντα προ οφθαλμών, τήν δε πριν αγ 
φυίαν καΟάπαξ άπειρηκότα, και μήτε 6α|&5οΰνη 
ζητήιαι τά; χεΤρα;, και αυ ττ, των μελών συγγβνΐ'4 
προ; τήν α'ίτητ.ν τυραννούμενον. ηοη ΗϋΐΙΐ'ηΙοπι ηιαηπδ γο^ιηγογο, δίηιυΚιυο ΐρίταδ Γο^ϋϊΓοηάί ϋοδίιΐοηο ο1) ηιβπι1)ΐΌϊυιη εοςπαΐίοηβιη 
οχοΓίιοίΛΐιίΓη. 

ΑΙ (ϋδοίΐ ρβΓ (3α, ςαεο ρ&δδΐΐδίαοΓαΙ, 3αοοηΙί8νίΓ- Άλλ' έπιγινωτκει δι' ών πέπονΟε της χειμένης 

Αηΐ Ββΐΐβπηΐ ηοΐ» 

(Α) Γ.οά.ο Ζαν : Όζάν αυίοτη ρηο Όζά 1ια1)βΙ οΐ βίΙίΙ.Αυ. 
(/) 11& οο(1ϋχ Ιιιηι Ιιίΰ, (αηι &1ί1)1. 153 δΕΒΗΟ ΙΝ ΟΟΗΜΙΤΙΟΝΕΜ 0. Υ. ΜΑΒI^ε. 184 τήν δύναμιν. Ηρ^σ&ισι τοίνυν 1χ£της έλεκιν^ς* πρρσ- ,^.ΙαΙβίη^.ΜίθβΓ 6Γ^ &66β<1ίΙ βυρρίβχ : ββιηβΐ αά ρβ- πίπτει '^οΙς-'-^'ν'^ίί^ζότζ^ω'^ ποσΤν άντιβολεϊ, δεΤ- 
^^--τίί θερμώς, πηγά; δακρύων άφίησι, κηρύττει του 
Χριττοΰ μοο τήν δύναμιν, δοξάζει τά μεγαλεία της 
εκείνου Μητρός, εξίρνος γίνεται της πάλαι κακο- 
δ<5ίου θρησκείας- και άντι τούτων άποκαταστήναι 
αύτφ τά; χείρας, το μέγα αιτείται των ανθρώπων 
όργανον. Έπει δΐ παροφΟήναι ούκ ήν τήν όμολο- 
γίαν είσφέροντα, και δια τούτο πληγέντα, "ίνα τον 
σταυρωθέντα κηρύξ^, τυγχάνει της δεησεως εύχ^ 
μεν των αποστόλων, δυνάμει δΐ της έκφερομένης• 
καΐ οίον του σκίμποδος αΐ χεΤρες έκπεταιθεΐσαι, 
τψ συγγενεΤ τήν τάξιν έσωσαν σώματι, και γέγονεν 
δρτιος ψυχήν τκλΙ σώμα έκεΤνος ό άνθρωπος, και 
οΰτω χαίρων δι;(1ει και μεγαλύνων τήν Πάναγνον. άβδ αροδΙοΙοΓυιη ρΓΟδΙοΓηίΙ ; βχοΓαί, νβΙιειηβηΙβΓ 
οΙ)ΐ65(αΙυΓ, ΙαοΓ^ιηαΓαιη πυο3 βίίαηάίΐ, ρρΰοάίοαΐ 
€1ιπ8ΐί [Ώβί νίΓΐιιΙβαι, πια^παΐία Μ&ΐΓΪδ βίιΐδ είΤβΓΐ ; 
ρπδΐίιη» ρρανο) δυρβΓδΙίΙίοηΙ ηαηϋυιη τβιηίΙΙίΙ ; 
αίςαβ ΙιοΓϋΐη ^ΓαΙία ηΐ 8ϋ)ί ιηαηιΐδ, πια^ηαπι ίΐΐαά 
1ΐ0Γηίηί1)υ5 ρηρΒίάίυπι, τβάάαηΙυΓ. εηίχβ τοςαΐ. 
Οααηάοςαίάοπι ααΐβιη (Ιβδρίοίεηάαδ ηοη 6ΓαΙ, ςαί 
οοηίβδδίοηβιη οίΤβΓβύαΙ, βΐ ςαί ίάβο ρβΓοαδδΐΐδ Γαβ- 
ΓαΙ, ιιΐ ΟΓΐιοίΩχιιιη ρΓβοάίο&ΓβΙ, ίηΙβΓοβδδίοηβ Ερο- 
βΙοΙοΓαιη, αο νίτίαΐβ ίΐϋιΐδ.ςιΐφ οίΓβΓβϋαΙαΓ, νοίί Ω( 
οοιηροδ ; αε ιηαηιΐδ α ΙβοΙυΙο νβΐυϋ ανοΐαηΐβδ,δΐιυιη 
οοςηαίο οοπροη ΟΓάίηβιη δΗΓίαιη ΙβοΙαιη Γβάάίάβ- 
Γϋηΐ;, αηίιηαςαβ δίπιυΐ Ιιοιηο ίΠθ βΐ οορροΓο δαηυδ 
βίίβεΐυδ βδΐ, βί δίο §&ΰ(ΐ6ηδ ίΙ)αΙ αο ρηπδδίιηαιη πια- Τψ δε Ιαοέντι τούτψ φύλλον έγχειρίζουσιν ο1 από- ^ βηίΠοαηδ. ΡοδΙςυ&ιη ααΐβιη δαηίΐαΐί ΓβδΙίΙαΙυδ θδΐ 

> - Λ ΛΛ_- Ι•.. _:Τ τι Λ1 ' «.. Χ α^. " Α-Ιίΐ• Λ -.^-ΛΙ- * • • ί Ι-. στόλοι του θαλλου, 6'ν τζ Ιίαρθένψ παρέσχεν ό άγ- 
γελος, και ϊατρ6ν, χειροτονοΰσ•. των έκτυφλωθέντων 
Εβραίων εκείνων και της υγιούς κιίρυκα πίστεως. 
Ό δε σώζει καΐ δμφω• Ίαται μίν τψ φύλλψ τους 
πληγέντας, βι καί τυφλοί διέμεινα; τήν ψυχήν τήν 
δΐ αληθή δύξαν σεσίγηκεν ουδέποτε. ΚΖ*. Έχαιρον ούν οΐ νεκροπομοι τξ καινοτο- 
μία του Ο^ιύματος, και τοΤς ΰμνοις άλλους έπικρο- 
τούντες, φαιδρότεροι τήν έπι τον τάφον έχώρουν. 
ΓεΟιημανή τοιγαρούν αυτούς υποδέχεται, και ό τάφος 
τον Ιερόν εκείνον έζήτει φόρτον. 01 δΐ καταθέντες το 
πανάγιον έκεϊνο κειμήλιον τήν ύστάτην έπ^ίδουσι δο- 
ξολογίαν. Είτα τδν άσηπτον Οησαυρον, το θαυμαστι- αροδΙοΙίίΓοικΙοιη βί ΐΓαάάαηΙ^βηηίηίδ,ςηοάαη^ζβΙαδ 
νϊΓβίηί βχ1ιί1)υοΓ2ΐΙ, βΐ βυιη ίαιη ιηβάίοαιη οοηδίί- 
ΙτιιιηΙ ίΠοΓυιη Ηβ^ΓΦΟΓυπι, ςυί1)αδ αιΐβιηρίιΐδ νίδαδ 
ίαβΓαΙ, Ιυιη δαηω ίΐάβί ρΓΦοοηβιη. Ιρδβ ροΓΓΟ 
υΐηιιηςυβ γθ ίρδα ρροϊδίαΐ : βΐ ΓΓοηάίδ φΐίοΙοιη ορβ 
ιηβάβΙαΓ ρβΓοαδβίδ, υίευηςαβ ίδΐί ίηαηίιηα) ΟΦοίΙαΙβ 
ρβΓίη&ηδβηηΙ ; νβΓ&ιη &υΐ6ΐη άοοίπηαιη ηυςυαιη 
δίΙβηΗο ρρβδδίΐ. 

XXVII. Οαί βΓβο άβάαεβϋαηΐ οαάανβΓ, ηονο Ιιοο 
ρΓοάί^ίο 1{£ΐα1)£ΐηΙαΓ, αίςαβ Ιιγιηηίδ αΐίοδ αάΐίοίβη- 
163 Ιιγπαηοδ, αΙαοποΓβδ νίατη αά δβρυΐοπιιη υδςιιβ 
ρβΓ0ΰΓΓβ1)&ηΙ. Ηίηο βοδ βχοίρίΐ Οβίΐΐδβπιαηο, βΐ 
ΙυιηαΙτίδ δαεραιη ίΐΐαά ροηάαδ δί1)ί ροδθ6ΐ)αΙ. ΙΙί^ 
ααίθΐη ριιπδδίιηαιη ίΐΐυά οίπιείίιιιη τβροηβηΐΰδ, 
ρθδΐΓ6ΐη&δ βί Ιααάβδ ρβΓδοΙναηΙ. Οθίηιΐβ ΐηοοπα- κον σκεύος, το ούράνιον χρήμα υπό γήν κρυπτού- ΰ ρίαιη ΙΙιβδαυΓαΐΏ, ναδ αάιηίΓαηίΙυιη, οοΒίβδΙβ ϋΐυά, 
σιν, δ και ουρανών υπέρτερον. 

Έπε• δι πάντα διήνυστο μεγαλπρεπώς, και ώί 
άπτίίει τα κατ* αυτήν, καΐ τά της εκφοράς καΐ της 
ταφής εΐκότως άφωσίωτο ττ^ Μητρι του θεού, έμέ- 
μνητο μεν ο\ κάλοι τών λαμπρών εκείνων διάκονοι 
και λειτουργίας άλλης της τού κηρύγματος. Άλλ* 
ούτε ό πόθος καί το περί τήν πάναγνον άποστήναι 
επίτρεπε σέβας, καΐ Ιεραί τινε; άνωθεν υμνψδίαι* 
κα? υπίρ της πολυυμνήτου δόξα άσίγητος μετά τί- 
νος υπερφυούς εύωδίας αυτόθι και εις τρίτη ν κατ- 
είχαν αυτούς μείζον ή ταΤς σειρήσιν ό μύθος δίδωσι 
τών παριόντων κατακρατεΐν. θεία δε πάντως και 
τούτ' ή ν οικονομία, "ινα καΐ άλλου μυστηρίου γέ- ςαοά εοϊΗδ ίρδίδ ββΐ 8\ι1)1ίπιίυδ, δυΐ) ΙβΓΓα Γβοοη- 
άυπί. 

ΡοδΙςααιη αυΐβιη οιηηία δυιηιηο οαιη ΙιοηοΓΟ, οΐ 
ρρο ίΐΐίιΐδ (ΙίςπίΙαΙβ, ρβραοΐα δϋηΐ, βΐ ςαοκ ρορίίηβ- 
1)αη( αιΐ ίαηαδ αο δβραΙΙαΓααι, ρροηΐί Οβί ββηίίριοί 
οοηνβηίβΙ)αΙ, ριΐβ βαηΐ βχρίβία, ρρβΒοΙβρί Ρβρυιη 
ΙίΕΡϋΐη ίΐΐυδίρϊαπι ιηΐηίδίρϊ υΐΐςυβ α(1 ηΐίεραιη εο- 
ραπι ιηιιηιΐδ, ρρφάίοαίίοηίδ νΐάβΐίεβί,αηίιηυπ) οοη- 
νβρίβρυηΐ. ΑΙ ηβ^υβ αιηορ, ηβςαβ ρβνβρβηΐία βρ^α 
ραρίδ8ίτΏ&ιηί11αΓηρ6ΡΠΐίΙΐ6ΐ)αηΙ,ιιΙίη(ΐ6&ν6ΐΐ6Ρ6ηΙιΐρ 
βΐ οφίβδίβδ ςιιίάαιη βαορι οοηοβηίαδ, αο ηοη ίηίορ- 
πιίδδαίαυδ ίΙΗυδ οπιηίΙιοηοΓβάίςηίδδίπι&Β δίπιυΐ ουπι 
πιΐρφ ευ]αδ(1απι δαανίΐαΐίδ ίρ&ξραηΐία, πιβίίυδ δαπο 
αο ίη 8ίρβηί1)ΰδ νίπι (ΙβΙίηβηάί ρρφίβρευηίβδ οοπι- νωνται έπόπται, και πιστοί κήρυκες τού φανέντος, δ' Ο πιίηίδο&ηίαρ ίαΙ)υ1βΒ, ίΠοδ ίΜάβπι αάίβρίίυπι υδςιιβ 
νυν 6 λόγος έρεϊ. (Ιίβπι ΓβΙίηιιβΓβ. Υβρυπι βΐ ί(1 άίνίηο ρρορδυδ εδί 

ηιιιηίηβ ίαοΐιιιη, ηΐ αΐίβρίαδ ςαοςαβ πιγδίβρϋ δρβοΐαίορβδ βάβίβδςυβ ρορίεηΐί ίΐΐίυδ ρρφοοηεδ ίορβηί, ςαοά 
ευαΓΡαΙαρα ηιιηο οραΐίο βδΐ. ΚΗ'. Βραδύνει τις τών αποστόλων, και άμοιρος 
γίνεται της περί τήν ταφήν έκείνην διακονίας. Είτα 
φΟά'ί' της τρίτης επιστάτης ημέρας* μανθάνει 
τήν δ'.αέριον τών συναποστόλων συνέλευσιν μυείται 
τά παράδοξα εκείνα και πράγματα και μελψδή- 
ματα, καΐ πάντα έκδιδάσκεται , οΓα κατά τήν Ιεράν 
έξέβη τελετή ν. Ώς δε ουράνια τίνα κα? ύπερφυα 
διακοόσειε τά πραχΟέντα, εκπλήττεται μεν, καΐ 
θαυμάζει, άλγεΤ δε, ώς βίκδς, και λύπηρδν ο'ιεταί XXVIII. ΡροοραβΙίηαΙ αροδίοίοραπι ςτιίάαπι, αΐ- 
ςιιβ αάβο βχδΟΡδ πιαηεΐ Γαπεροί ίΐΐίυδ πιίπίδίβρϋ. 
ΠΙυοεδΟθηΙβ άβιη Ιβρίία ιΐίβ αάνοηίΐ : αυιΐΐΐ άβ 
οοαροδίοίοραπι ρβρ Φΐΐιερα ίη βυπιάβπι Ιοευω αά- 
νβηία : άίδοίΐ άβ ηιίρίδ ίΐΐίδ Ιτιπι ΓαοΙίδ Ιαπι 
οοηοεηΙί1)α8, αίςαβ οπιηία άοοβίαρ, ςαφοαη- 
(Ιΰβ ίη δαορα ίΙΙα ροιηρα ενβηβρειηΐ. υΐ)ί αυΐβπι 
εδοΐβδϋβ ςυα»(1αηι αο ρρίπίβρ ηαΙυΡίΒ Ιο^βδ ππίρα ρα- 
Ιρ&ΐα ααάίνίΐ, ρβροβίΐίΐυρ ίρδε βΐ ο1)δΙυρ6δθίΙ ; Ιιιηι 155 Ι8Ι00ΚΙ ΤΗΕ88ΑΙ.0ΝΙ0ΕΝ8Ι8 186 νβΓΟ: ηΐ Γβ8ΓθΓβ1)3ΐ,ι1ο1βΙ, αοοΛυηιοϊαβΙιαΙ)©! ςικχΙ ^(^ τλ συμβάν, κβΐ σφαίρα ιυλτ^ττεται τήν χαρδ(αν, 

3ί1)ΐ βνβηβΓΛΐ, βΐ ίηϋιηο οοηΐβ ΙπδΙαΙυΓ νβΐιβιηβη- 

ΙβΓ, φΐο(1 δο1ιΐ3 (αΓ(ϋυ3 νβηοπΐ, 8θ1ϋ8 Ιιαυά (1ί^ηυ3 

βίΤοαΙυδ ΓαβπΙ, ηιιί οΐ ίΐίαιη Βϋΐηηιβ ν6ηβΓαη(1αιη 

ροδίΓβΓπα οα ΙΐύΓα νίίΙοΓοΙ, 5υρΓθπιιιιηο[αο ίΐΐί ναΐβ 

(ΙίοοΓΟί, βΐ ίΐ>ροοΙιι ΙοΙ πιίΓαΙ)ί1ίυιη ίρυοΓοΙαΓ : δοΐπδ 

ί1)ί Γαηβ1)πδ οίΐϊΓοηιοηίαϊ ουπι οΐίΐοοίίδ δοοϋδ ραΓίί- 

οορδ ηοη ΘΧδΙϊΙοπΙ. ΛΙ νοΓο, (ϊυαηάοίΐαίάβιη δία- 

ρβηιΐίδ ίΐΐίδ ηοη αίΤυβΓαΙ, Ιιοο δαίΐβπι Γθ§αΙ, υΐ αά 

1)βαΙα) ίΙΗιΐδ δοραίοραπι 8ί1)ί ϋοοαΐ αοοβάοΓΟ, απιο- 

ν6πΙί1)αδ(ϊαο βίδ ορβΓοαΙαπι, οίκίανβτ ίΐΐαά ίηίαβπ, 

βΐ απιρΐ60ΐί,€ΐ αάοΓαΓο ; Ιιοο οηίπι ραοΐο βΙαΙίΓΐιιοιΙ 

δί1)ί ίη εαίαπιίΐαΐβ δοΐαΐίυηι ρΓα}1)επ, ρΙυΓίαιυπιςυβ 

αυίβιτί πΐ(£Γ0Πδ| ο1 ΙαράίΙαϋδ ί^ηοιηίηίαπι ςυο- 

άαηιπιοάο άβρβΙΗ ροδδβ αΓΐ)ίΐΓαΙ)αΙυΓ. δγπιπι^δία) 6'τι μ<^νος χαθυστέρηνΕ, μ($νος ούχ 'ήζίοιτ^^^ΐαΐ. Ι^κ^ν 
την πάντιμον τελευτχΤον, κ«ί άποβουναι τλ Ι|ιτ3[^"• 
ρια, και τής θέας των Οαυμασίων τυχβΤν* μι^νος 
ένταΰΟα της περί την έκφοράν τοΤς ςρ{λο*.ς οδχ 
έκοινώνησε λειτουργίας. Άλλ\ έτιείπερ άτΐ<λε(γ()ΐ) 
των παραδόξων εκείνων, τψ τάφψ προσελΟϊΐν β'- 
τεΐται της μακάριας, και το κάλυμμα Ιχ μένου ^• 
μένων, Ιδεϊν τ6ν νεκρδν, και περιπτ^ξασΟαι, χχι 
προσκυνησαι, και ούτω τυχεΤν παραμυθίας έν6μιζη 
έπι τ^ συμφορά, της τε ανίας τό πλεΤστον τηριαΐ" 
ρεΐσθαι, καΙ την της βραδυτητος 6ποχο>ριΐν άίο• 
ξίαν. 01 οΰν συμμυτται πεισθ'ντες, συνήλγησαν γ»ρ 
πάνυ περιαλγοΰντ; τψ φίλφ, εύ}τάς Ιχκτηρ(ους τψ 
θεψ τε ανέπεμψαν και ττ| εκείνου μητρί. Και μιτα 
ΐΐαςυβ Π10Γ0Π1 βί ροΓοηΙΟδ (ςαίρρβίΐυί (Ιίΐοοίο δοοίο -^ τοΰτο, γυμνόν του καλύμματος τον τάφαν κκιτοιηχ^- &()ηιο(]απι άοΐοηΐί οοη(1ο1ο1)αηΙ), δυρρίίοοδ βΐ Όβο 
βΐ ΜαΙη β)η3 ρΓΟΟΟδ βίΤικΙοππηΙ. Οαιη νοΓΟ ορβΓ- 
ουίηπι άβίη ο δβρυΙοΓΟ αηιονίδδβηΐ, ο ροΓίβηΙυπι ! 
οαιΙανβΓ ηβςηαςυαπι ίηνβηοηιηΐ. Νοη οηίπι πιογ- 
Ιααδ 6Γα1 ίοπδ γϊΐεθ ; ηβςηο 1ιυπιυ8 ΰίο δβριιΙοΓυπι 
άίη Ιθ{5βΓθ ναδ ί11υ(1 ρΓΟΓδΠδ ηοναπι ροΙβΓ&Ι, ςυοά τες, τον νεχρον, ώ του θαύματος 1 ευριτκον ού^αιμοο. 
ΟύοΙ γαρ νεκρός ήν ή πηγή της ζωής, ούΛ γη «α: 
τάοος καλύπτειν «Τχεν έπ? μακρόν τό τόν ά^ώρητον 
γωρησαν καινότατον σκεύος• διά τούτο &φίηνι μιν, 
ατέ μή έκείντι τα κάτω καάλληλα* ανκισι δ^ ύκερ^ 
φυώς, ένθα ό συγγενής βύτ^ παρεσκεύαστο χ»ρ«ς. ίηοοπιρΓεΙιοηδίϋΐΙοπι ίη δο εοπιρΓοΙιβηάβραΙ ; αίςιιβ ΐάοίΓοο οαπι (ΙίπιίΙΙϋ^ ιιΐροΐβ οαί ίηΟηια Ιιββο ιιαίΐα- 
Ιβπυδ ΰοηδβηίαηβα οδδβηΐ. Ιρδ.ι ροΓΓΟ πιίΓαη(1απι ίη ιηοάαπι βο οδοβηάίΐ, ιι1}ί οοηςΓΰα8 1111 ρ&ΓαΙαβ Ιοοαβ 
ΓηοπαΙ. XXIX. ΡβΓίυΓ ροΓΓΟ οΐ αΐία ΐΓαάίΙίο (ηυαπι ςηί- 
(Ιοπι ίηοΓβίΙιιΐΕ α ΓΗΐ6ΐίΙ)υδ αυΓβ οτίοίρί οίυΙοΓα ρα- 
Γίδδίπι» ιηα^ηαΙίΕ η6α(1(]υαπι ρβιπιίΙΙηηΙ}, Ιιαηο 
δοίΐίοβΐ, ροδίςυαπι δορυΙοΓΟ Ιβοία 3απι ΓαβΓαΙ, οΐ 
αηΐβςυαπι Ιδ, ηυΐ δοπιΐδ αοοαΓπΙ, δκίνοηίδδβΐ,νίδαπι Κθ'. "Εχει δΐ καΐ λόγος, ό'ν τοϊς ιτκστοΐς ού 
συγχωρεί διαπιστεϊν τα κατά τήν πάναγνον, ώ; 
αρα τεθέαται τοις απόστολο ις μετά τήν Ιίοάν τα- 
φήν, πριν Ψ^ τόν βραδύναντα έπιδεδημηχίνζι, μ^λα 
λαμπρώς εις ουρανούς ανιούσα, καΐ μετχ Βύξης ίυίδδβ ίΐροδίοΐίδ αά Οίρίοδ ίΐρ1θη(]ί(1ίδδίπιβ αδοβηάβη- β αγγελικής 6-Ιρ λ(5γον προερχομένη, χχΐ ά^ρ-ΖιΤΟ» 

Ιβπι, ίηΙβΓΓίυβ αηββίίοοδ ΙιοηοΓθδ πιΙγο ρΓΟΟθάβηΙβπι τόν αέρα πληρώσασα εύωοίας. Σαφή δΐ τούτ€|> τήν 

&1(ΐυβ αβΓΟΠΐ ίηβίΤαύϋί ίπιρίοηίοπι ίΓαςραηΙία. ΕΙ άπ6δε•ξιν δίδωσι και ή τού τάφου κένωσις. 

Ιιαίο (ΐυίάβπι Γαπια3 Ιαειιίβηίαπι Ωάοπι ίΐΐαά βϋαπι ίαοίΐ, ςιιοά ναουυπι (Ιβίη δβραίοραπι ίαβηΐ ίηνβη- 

Ιηπι. Αΐίαίΐ ίηδυροΓ βηΛΓΓδΙιΐΓ, ςαοά βΐ ΓαοΙο ίρδο βνΐ- 
άβηΐίδδίπιβ οοηίΐΓπιαΙηΓ, ΙοΙαηι ρΓΟΓδΠδ οοΓροπδ 
ίΐΐίιΐδ ρηπδδίπιί Π^ηπιιη δορυΙοΓο ίηιρΓβδδαπι Οδδο, 
αο δϋυΐρΐίΐί νοίιιΐί οροΓο Λθδί^ηαΙηπι οίαπδδίπιβ 
οβΓηί, (^ηαπίππι ςηαίοιηνο Ιοοαιη Ια1)θΓηαου1ηπι ί1- 
Ιπά (Ιίνίηιιπι ίΙ)ί (ΙοροδίΙιιπι οοοαρ&νοπί,ιιΐ δοίΐίοοΐ, 
ςυοιηαιίηιοιίαηι ιηίΐιί νίιΙβΙαΓ, ίη Ιιοο Γΐαοί|υο ραπδ- 
δίηια ίΐΐα δίπιίΙίΙιιοΙίηοΓη οιιηι ^αΙναΙΟΓΟ {^ογ^^γ^Ι ; 
οΐ ίίοηΐ ίη Ποηιίηίοο ίΐΐο ^οριιΙοΓο δοΙατοΠοΙ^ 8ΐιηΙ 
Ιίηίοίΐ, ίΐα οί ίη (ίοηίίποίδ ϋοηάίΙοΓίδ δοραίοτο δοΐα 
ρρο ΗηΙοίδ ίηιρΓΟδδα δοινοΓΟΙοΓ ίηια{ίθ : Ιαπι βΐίαπι 
υΐ ίρδίηδ αδδΐιιηρίίοηίδ, ςαα» ηαππαΙαΓ βΐ ΟΓΡίΙίΙυΓ, Έτι δΐ λέγεται και άλλος έναργέστοττος χαι αυ- 
τός, έγγραφήναι τψ τάφψ όλον δήτα τόν τύ«ον τού 
σανάγνου εκείνου σώματος* και καθάπκρ |χ δια- 
γλυφής τίνος άριδηλ(5τατα έξεικονίζεσΟαι τόν τύπον, 
ό'σον και οίον ή τού θείου σκτ^νου; έπέσχι χατάΟκ- 
σις, έμοί δοκεΐ, "ίνα τήν προς τόν Σωτήρα χάνταύθχ 
σώσΊ[\ κοινωνίσν ή πάναγνος. Και ώσπορ 6 δκνχο- 
τικός τάφος έκεΤνος τά όΟο'νια διετήρησε μόνα, οΐιτν 
και ό τής τού Κτίστου Μητρίς τάφος, τόν έγχοιλνν- 
θέντα μόνον τύπον άντι τ(Τ)ν όΟονίων φέρ^* προ; 
δε καΐ ό'πο)ς τής λεγομένης και πιστευομένης χιβΐ 
αυτής αναλήψεως λαμπράν λεΐ παρέχτ) τ6 ανημι ρποο1<ΐΓυπι ρβΓΡηηίΙΟΓ ΙοδΙίπιοηίαιη ίρδβ 1ιιηιυ1υ3 λ τοΤς όρώσι τήν μαρτυρίαν, οΤον δή και των 1ιρ«* 
ίηΐιιοηΐίαιη οπιΙίδο1),ίίοθΓ6!;, ηοη δοουδ&ο δαοΓαΓαπι τής πολυυμνήτου δακρύων ές δεύρο φέρει τους φΐθΓ(αβ ΙααίΙαΙίδδίιηΓΒ ίΐΐίαδ ΙαοΓγπιαΓαπι ίηιρΓβδδα 
δί^,τια οΐίαηιηυπι ρΓδρΓοΓΐ (ο ροΓίοηΙαπι !) Ιαρίδ ίΐΐο 
νοηοι-αηίΐαδ, ηυί πιοΓίααπι δαΙναΙοΓΟΠΐ δίηάοηβ ίη- 
γοΐαΐηηι βχοβρίΐ, ςυίςυο ηοδίπδ βΐ οουΐίδ οί ίαοΐαί 
πιαηίΓοδΙα ΙαοτγπιαΓυηι δί^ηα οχ1ιίΙ)βΙ. 

XXX. ΕΙ δαηβ ρπΓ οκηίηο οΓαΙ, αΐ (Γΐυοά οίΓοα 
οίτΙοΓΟδ δαηοΐοδ ΓαοΙαπι ηονίηιυ^) ηΐΐιίΐ οοΓηπι άο- 
οί ^ί^Γ^ι,(^η£^ α<1 Ιο8ΐαη(1απι ρυΓΊδ^ίίηα» οοΐδίίικίίηβπι 
οΐ)ροΓΐιιηα ίοΓοηΙ. ΡταίδΟΓίίιη νοιο οηηι ηαΐΐαίβηιΐδ 
€οη?)θηΙαη6απι ββδβΐ, ηΐ αιΐ 83ηοΙίΓιοαΙίοηίδ ηοδίΓ» πους ό τόν Σωτήρα δεζάμενος σινδότι νεχρ&ν &* 
λισσόμενον, Δ τού θαύματος ! σεβάσμιος λίθος, ίς ίχ• 
τε τής όψεως καΐ αφής τρανήν ήμΐν τήν των 4β• 
κρύων εΙκόνα διασημαίνει. Λ'. Έχρήν γάρ, δι* ων τό ΰψος έδει μηνύκσθαι 
τής ίΐανάγνου, μηδέν κατά τους λοιπούς δια^ριΐ^. 
•Άλλως τε και ούδ* δν ήν άκόλουθον πιστευηΤίναι 
ήμΤν των μεν λοιπών αγίων τά Ιερά σώματα αγιασμού ένεκεν, τού δε γε πάντων άγιωτάτου σώ 157 8ΕΒΜ0 ΙΝ ΌΟΚΜΙΤΙΟΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ^Ε. 158 ματοζ έκείν7^^*Λ}*Μχν!ϊ?"^ τόπον, '!{' τι των εκεί- Α ρΓίΒδίίϋαιη 083ΐβΓ0πιπι (ΐαίάβπι βαηοΙΟΓυιη βδοπα ^^3Ρ>ν^'3τκ'ιαγραφούντων, μηδέν περιλελεΤφθαι δι* 'ίσην 
αιτίαν. ΟΙμαι δβ, και '{να τδ περιόν εΙς άγιαστικήν 
δύναμιν της πβνάγνου διαδειχΟ^Ο» δια τούτο και των 
άχραντων έχείνων μελών ει< ήμας οΐ τύποι μόνοι 
παοέμειναν, άτε δή τούτο δυναμένων ; μάλλον δΐ 
και πλέον των του \εροΰ εκείνης λειψάνου τύπων, 
δπερ έπι των λοιπών αγίων δ'λον το λείψανον. οοΓροΓα ηο1)ί8 οοηοΓβάβΓβηΙυΓ, νίΓ^ίηβί νβΓο I1υ^υ8 
εοΓροπδ, οιηηίαηι δαηβ δαηεΙΪΒδίιηί, ηβε νβδίΐ^ίαπι 
ηβο ίπιαμο ηβε ςαί(]ρίαιη αΐίαά βαηα α(1υιη1)Γαη9 ίη 
βυιικΙβιη Ωηβηι Γ6ΐίης[ΐιβΓβΙυΓ.ΑΓΐ}ΐΐΓ0Γ αυΐβιη,ίάβο 
βΐίαιη ίιηιηαοιιίαΐοηιιη οοηιηι ιη6ΐΏΐ}Γ0Γαιη ίΐ^υταβ 
1&ηΙιιΐΏΐηο<1ο α(1 ηο5 υβςαβ Γβπιαηδίδδο, ιιΐ ροϋοΓ 
αά δαηοΙΐΓιοαιιάυπι νΪΓΐιιί ρυηδδίηια) ΟδΙβηάβΓβΙυΓ, οαιη νίίΐβΐίοβΐ ραίαιη ββΓβΙ, ίΠαά ΐρβαιη, ςιιοά ίηΙββΓα αΙίοΓϋπι δαηοΐοηιπι ρίβηοΓα ρΓδθδΙαηΙ, Ίά ίρδυιη, 
ίιηιηο νβΓΟ βΗαιη ρΐϋδ ροδδβ δοΐα βαοΓαΓυπι β3ΐΐδ βχηνί&Γυιη νβδ1ί§ία. 

ΚΑ'. Άλλ* ούδε της αγίας δν Ικείνης εΙκ'5νος, ως XXXI. ΥβΓαιη, ιιΐ ιηίΗί ςαίίΐβιη νίάβΙαΓ, ηβ β]αδ- 

Ιγωγε οΐμαι, τα τοιαύτα δήπουβεν εικονίσματα, πιοάί ςιιίάβιη δαηοΐω ίΠίυδ ίπιαβίηίδ νβδίΐβία, (Ιίνί- 
λέγω δε του; θείους τύπους, «ρέρειν εΤχεν ή γή, ε'ι ηαβ ίηίΐιιαιη ίΐΐαδ ΟβίίΓαδ, βαδοίρβΓβ ΙβΓΓαροΙηίδδβΙ, 
γε μή κχΐ ό ΙΙλάστης και ΓΙός αύτης πολυειδοΰς ^ ηίδί ρΓΟΓδίΐδ ΟΓβαΙοΓ ςιιοςαβ αο Ρίΐίαδ β^ϋδ, ιηιιΐΐί- 
Ινεκεν ωφελείας τοΤς κάτω την οίκείαν έκείνην καΐ ρ1ίοίδ6ΐηο1υΓη6ηΙί6Γβο,ρΓθρπα[ηί1Ιαιη(ϋνίη&ιη(|α6 
Οείαν έδωρήσατο μορφήν. Αύγάρφ, δς Εδέσσης 
ήγεΤτο, τον άτίμητον εκείνον έμπιστευΟήναι 
άχούομεν θησαυρών. "Ινα τοίνυν μή τψ ΊΠφ τών 
ίσων άπολίπηται κάνταυθα ή υπεράμωμος Μι^τηρ, 
δια ταΰτα καΐ γ^ συγκεχώρηται τάς Ιερας έχείνας, ώς 
έφηται, Οησαυρίζειν σφραγΤδας. 

ΈπεΙ και κατά πολλά δν "ίδοι τις άλλα τψ Κτί- 
σττι τδ έμφερες σώζουσαν τήν πανάχραντον. Καθά- 
περ γαρ έκεΤνος επιε μεν το του θανάτου δι' εμί 
ποτ75(5ιον, ου κατά τους λοιπούς δΐ τών νεκοών, 
μύνιμον, ώς εΙπεΤν, οικίαν τον τάφον εκτήαατο, 
άλλα, το προσήκον αύτψ καταγώγιον έπιζητήσας, β^υραιη ί6ΓΓ6δΙπ1)αδ άοηο (ΙβάίδδοΙ. Βίςπίάβιη Α1)- 
§αΓ0,(ΐιιί £άεδδ8θ ρπηοίραίαιη ο1)ϋη6ΐ)αΙ,ρΓ6ΐίοδυ[η 
ίΐΐιιιη αυάίπιαδ εοιηιηίδδαιη ίυίδδβ ΙΙιβδααΓυιη. \]ί 
6Γ§ο ηβ ίη ίιοε ςαίάβπι ραηδδίπια ΜαΙβΓ (Ιίδδίηιίϋδ 
Ρΐΐίο βδδοί, ρΓορΙβΓβα Ιιοε βΐίαπι άαΐυπι βδΐ ΙβΓΓ®, 
ηΐ δόΐεΓα ίΙΙα δί^ηα, νβίαΐ; Ιΐιβδααηιιη ςυβπιάαπι, ιιΐ 
άίεΐυηι βδΐ, ρβηβδ δβ ΓβεοηάβΓβΙ. 

ΕΙ δαηβ βΐίαπι ςυοαά αΐία ρΙαΓα ρβρνίάβΓβ ςαίδ 
ροΙβΓϋ, Ιπιηι&εΰΐαΐίδδίπιαπι εαπι€ΓβαΙοΓ6 δίπιϋίΐυ- 
άίηβιη δβΓναδδβ. Ναιη ςαβπι&ίίιηοάυιη ίΠβ 1)ίΙ)ίΙ ςηί- 
άβηι ρΓορΙβΓ πιβ ροεηΐυπι πιΟΓίίδ, ηοηΙαηιβαίηδΙαΓ 
αϋοΓααι πιοΓίιιοΓυηι δΙα1}ί1ρηι,ιιΙ ίΐα (ϋεαπι, άοπιαπι 
δβραΙεΓαηι δί1)ί Ιια1)αίΙ, δβά υΐ εοη^ηιαπι ςαοΒΓΟΓβΙ ανέστη* οΰτω και ή το\3 Δημιου(^γου Μήτηρ υπδ Ο 8ί1)ί δβάβπι, ΓβδαΓΓβχΐΙ ; δίε βϋαπι ΟοηάίΙοπδ ΜαΙβΓ γην μεν ήλθεν, άμα τε εκείνον μιμούμενη, ττΐ τε 
εκείνου ψ'^^φψ πειθομένη, -ζν οΐ πρόγονοι πριν 
άκηκόασιν, ήν γάρ αληθώς καΐ αύτη εκ της γης, 
ει και μηδέν τι γήινον κατά διάνοιαν εφερεν ανέστη 
δε, και εΓς ουρανούς άνέπτη, ένθα και ό ταύτης 
Γΐός. ΚιΙ ώσπερ τριήμερος εκείνη ή έγερσις, πα- 
ραπλησίως τον 'ίσον αριθμόν τών ήμερων έτήρησε 
και αυτή• καΐ καθάπερ ή του Δεσπότου άνάστασις 
σαφή μεν ήμϊν τ^ν αριθμόν έγνώρισε τών ήμερων, 
δ'τι τριήμερος, ?κρυψε δΐ τήν ώραν* τον αυτόν 
τρόπον και έπι της του θεού Μητρός. 

Α Β*. Έτι δέ και τον του φοίνικος κλάδον^ δν δι' 
αγγέλου τ^ μακαρί^, καθάπερ Ιφημεν, πέπομ- ΙβΓΓαπι υΐίςυβ δυ1)ϋΙ, Ιυιη αΐ ΡϊΗυπι ίπιϋαΓβΙαΓ, 
Ιαπι βΐίαπι ιι( ίΐΐίαδ ραΓβΓβΙ δβηίβηΐί® (24), ςυαπι 
οϋπι ρΓοΙορ&ΓβηΙβδ ααάίβΓαηΙ, ςηίρρβ ςα® βΐ ίρδα 
νβΓθ β ΙβΓΓα βιαΐ, βίδί ηϊΐιϋ ΙβΓΓβηαιη δβεηηιίαηι 
αηίπιαηι ββΓβτβΙ ; νβΓυηιΙαπιβη ΓβδαΓΓβχίΙ, βΐ ίη 
εββίοδ, υ1)ί βπαΐ βΐ Γϋίυδ β^11δ, ανοΐανίΐ. ΕΙ (ΐαβπι- 
αάπιοάυηι τβδαΓΓβεΙίο ίΐΐα ΙβΓίία άίβ εοηΐί^ίΐ 
βηπιάβπι ρβηηάβ άΐβρηπι ηαωβπιπι βΐ ίρδα δβΓνα- 
νίΐ ; βΐ δίεαΐ Οοιηίηίεα ΓΟδίίΓΓβεΙίο αρβΓίβ ηΐίςαβ 
ηο1)ίδ ρΓ0(1ί(1ί( ϋίβΓαπι ηυηιβΓαηι, ΙβΓίίιιπι νίάβΐίεβΐ, 
αΙΙαπιβη Ιιοι απι οεειιΐιιίΐ ; βιιαιάβηι ίη πιοάαηι βΐ 
Οβί ΜεΙπ ίαείυπι βδΐ. 

XXII. ΙΠαπι ίηδπρβΓ ραίπΐφ Γαηιηπι, ςαβηη ρβΓ 
αη^βίαπι 1)6α1δθ ίΠί, αΐί άίχίπιυδ, Ββυδ ηιίδίΐ, ίπια- φεν ό θεός, προς ταύτην ΪΙν οΐμαι τήν είκόνα του |^ ςίηβπι ρϋΐο ΓβΓβΓΓβ δαίν&ίοπδ. (}α6Π)α(1πιθ(1αηι δεί- Σωτήρος φέρειν, Καθάπερ μετά κλάδων ο1 τών 
Εβραίων παΤδες, το της κακίας άδολον πλήθος έχεΐνο, 
τψ Σωτήρι 6πήντων, ψελλιζούστ^^ τε γλώττ^ τον αινον 
και τό σέβας κατήρτιζον καΐ ώς έκείνοις ένήν, δι* 
ων έποίουν, νικητήν του θανάτου τόν Δεσπότην 
6πέφχινον* οδτω δή τψ πάσης άμυήτψ κακίας άγ- ΙίεβΙ ραβή Η6ΐ)ΓΦ0Γαηι, 1υΓΐ)α ίΐΐα ηιαΙίΙίδΒ βχρβΡδ, 
ουπι Γ&ηιίδ δαίναΐοπ οεευΓΓ6ΐ)αηΙ, βΐ 1)α11)η1ί6η1β 
Ιίηςυα Ιαυάβδ ρ6Γδθ1νβ1)&ηΙ, ρΓα)δ1;α1)αηΙ(ΐυβ οΙ)δβ- 
ςαίαηι, βΐ ρΓοαΙί ροίβραηΐ ρβΓ βα, ςυφ ^βΓ6ΐ)&ηΙ, 
νίεΙοΓβιη ηιΟΓίίδ Οοπιίηυπι ρΓοε1όίη)£ΐ1)αηΙ ; ίΐα δαηβ 
βίαη^ξβίο αϊ) οηιηί πιαΙίΙίαραΓο, ίηηοεβηΐίυπι ίΙΙοΓυπι ΑηΙ. ΒαΙΙβηηί ηοΐ». (24) δβηίβηΐίίΐιη Ιιαηο ΓβΓβΓΐ 1ί1)βΓ 6βηβδίβ (ιιι, 18) : 
Όοη6€ νβνβτίαηε χη ί&ττατη, άβ (ΐηα εητηρίιιε €8, αηΐα 
ρηΙνίΒ €8, βί χη ρηΐνβτβτη ΓΰνΰΗβηε, Ουοείτεα βαοάίΐ 
ααοΙοΓ : Οιπρρβ βί ίρ$α νβΓβ β ίβτνα βταΐ, ΑΙ ηβ (ΐυίδ 
ριιΐ3.ΓβΙ, νίΓ^ίηβιιι έβαΐαηι ίΐΐίιΐδ ςαοςυβ ρθΓΐίείρβπι 
βχδΐίΐίδδβ ΓβαΙυδ, ςηί πιοΓίίδ εααβα ίηιΐ, ρρορΙβΓ 
ςαβπι δεϋίεβΐ μραΐαίΐο ίπιπιΟΓίαΙίΙαΙίδ ηιυηβΓβ Ιιη- 
ιηαηααι ^βηαβ βχβροΐίαΐαχη βδΐ, ρΓοΗηυδ ίάβιη αυ- εΙΟΓ δαΙ)άίΙ : βϋαηςτιια/η ηχΐ Ιβττβηιαη ββοιιηάιιηι ιηΰη- 
ίβΐη νίτρο ρατβνβί, Οαίη ίπιο ιιΐΐβπϋδ Ιιίηε δβ οΕΓβΓΐ 
ΕΓβαπιβηΙυπι ίπιπιυηϋιιΐίδ νϊΓβίηίδ α ρπηιο ίΐΐο 
ΓβαΙιι. δί βηίπι οχ Ιδίάοπ δοηίβηΐία βΐ Υϊγ^ο βο 
νίΐίο ίηίοεία ΓαίδδίΠ, ρΐΌπηηι οηιηίηο βΓαΐΗοο Ιοοο 
νοπδδίιηαιη αο ροΐΐδδίηιαιη εαιίδαπι πιοΓίίδ ρροΓοιτο, 
νίίΐβΐίεβΐ ΥίΓ^ίηβπι ααοςυβ βα αηίηιί εοΓΓϋρΙίοη^; 
Ιαείαιη ίαίδδβ, Γ^αΦ ηοιηίηβπι πιοΓίί ΐΓαάί^ίΙ. 159 ΙδΙϋϋίΙΙ ΤΗΕδ8ΑΙ.ϋΝΐαΕΝ8Ι3 160 ραοΐΌΓίκη Ιοοο, τατηα^ (ΙαΙυ^ ίαθΓαΙ, α( 6απι Οοιηί• Χ Ύ^^^ψ ^^"^^ "^ων άχάκων νηπίων έχκίνων 6 Οαλλ^ ηπ» αίΤοιτβΙ, ροΓφίο ίύ ιοΓϋΓοηιΙαηι (Ιο ιηοΓίβ νίοΐο- 
ιίαιη 5ΪρηίΓΐ€αΓβΙ. 

Βίΰ 6ΐ 111 Ιιίδεο ίΐΏα^ίηοηι ίΐίαπι, ({υαιη <ϋ.\ίηινΐ5, 
οχίΐαίο ίιι δβ ρπηδϊίιιια «ορνανϊΐ ΕΙ ραι* ΟΓαΙ ρΓΟ- 
ΓοοΙο, ιιΐ Ιφιηι ΜαΙοΓ ίιι οηιιιΐ1)ΐΐ3 ηοναιη ΚϊΗυιη 
ϊιηίΙαΓοΙϋΓ, ϊ^ίιππίίΐαο ιιΐ Ιιίο ηοναιιι (|υίι1 οΐ αϊ) ϋδ 
ρίαιιο (.1^ν^Γ^υιη ΩοΓοί, ίμιη» ίηΙοΓ Ωΐίϋδ οοηδίιοΐο 
ιΐίΐΙϋΓηί ΟΓί^^I1βρ^ο{^;οη^ιοδ^Μ)Γα1η(1υ^ρ^Γβηι^^ί δοΐοηΐ 
οοηΙΐη^'θΓΟ ΡβΓΐ οηίιη ιιαΙυΓίΐϊ Ιβχ, υΐ 1)οηίδ Γιΐϋδ 
ορίίηιί ραίΓΟδ οοα οχοιηρΙαΓ ρΓοροηαηΙαΓ ; υΐ δοί- 
ΙίοβΙ βχ (ϋυΐυτηα οχροηοηΐίϋι ({υφ οχ οίαρδα ΦίαΙβ 
ραΓΟπΙίΙιυδ αοεβδδίΐ, ορίίηια ςαχςυυ οοΙΙί^βΓβ 
ςυοαηΐ. ΑΙ ίη ηονα Ι)βί ΜαΙιο ο εοηίΓαπο ρΓΟΓδυδ έγκεχείοιστο, ^νβ τζ ΔεσποΓντυ "^{^«^(^^.^(ΐη), χ«1 
τήν του θανάτου νίκην Οπογράψτϊ. ^->^ 

Οϋτω; ή ττάναγνος ακριβώς κάνταυθα τήν δηλ•*- 
ΟεΤσαν δ-.έτωσεν ε1κ(ίν2 έ/είντ,ν. Έδει γαρ τξ >7*^9 
ΛΙητρΙ έφ* αποαι τον καινον ίκμ.ιμι^^9Λ9^ 
νΊόν καινον δέ τι και άντίττροςον χαινοτομηΟ^νζ: 
ένταΰΟα παρά γε τα τοΤς κατά ο•5σιν υΧίσι «:ο; 
του; τεκίντας τελούμενα. Ό μεν γαρ ουτ.χός ^^γχ••• 
ρει νόμος τοΤς αγαΟοις των παίδων άρ^έτυπον τοϊ»; 
άριστους προκεΐτΟαι πατέρας* ν ίχοιβν έχ τη^ 
πρεσβυτέρας πείρας, ήν ό φΟάνας χρ<$νο< ίχορή- 
γησβ τοις τοκεΰσι, συλλέγειν τα κάλλιστα* έτ 
δ• ττ]; κ7ΐνής του θεού Μητρός τούναντίου γέγονι» 
άπαν, και ό νέος εκείνης 11ός βϊς άρχ^έτυπον τ} 6β ΓΟδ 1ια1)αίΙ, βΐ ΜαΙη' ηονυδ ο]αδ ϊ'ίΐίαδ ίη οχοιη- 
ρΙαΓ ΟδΙ ρΓοροδίΙαδ, ίη οαιτΐΐ]ΐιο Ρίΐϋ ίιιιαβίηοιη ρ Μητρί προύτέΟη, και προς Ικείνην άφορώνα το3 
οοαΙοδρυπϋδΙπιαΠΙαιΙοϋ^βηδ,οΙοοΙοΓΟδΟίΓοΓίηίΐιη ν'ιοΰ τήν εΙκόνα ή ΙΙάναγνος, χαι Ιαυττ^ν έχρώνν^^ 
βΐ ΗηοαιηβηΙα ίιι δοπιοΐίρδαιη ΐΓαηδ1ΌΓθ1)αΙ. Νβ(ΐιιβ κ»• δ'.εμόρφου κα? διεικόνιζεν. Άλλ' ουκ έ'ξαι λήρυ 

και τοΰτο. 'ΙΙν γαρ καΟ' Ετερον χαι &ψηλ6ν τρόπον 
πριατότυπον ύντως χαι παντός άλλου ικρκσβύτίρον 
ό Δτ^μιουργος Λ(5γος και Γΐός της πανάγνου* χα! 
δ•.α τουτ* έτώζετο το εικός, του έλάττονος άιΛ ^ 
του κρείττονος δεχόμενου τήν ευλογίαν. νοΓο ρροοΙβΓ ΓαΙίοηοιη ία ίαοίαπι οδΙ. ΑΙία βηίιη 
δΌΐ)11ηιίοιυο ραίίοαο ν6Γΐ)υηι ΟΓοαΙυτ αο /•υηδδίηια) 
Γίΐίιΐδ νβΓΟ ρΓΟίοΙ^'ραδ οΐ (ΐυανίδ γο αΐία αηΙίίΐιιίοΓ 
οχ5.ίδ!ρΙ)αΙ ; ίάβοςαβ οοη^Γυαδ δθΓναΙ)αΙυΓ ογ(1ο, 
υΐ Ιη ϊηΓοΓίοΓοηι ί1«^οαδ οηιιιβ ο δυροιίοΓβ ρΓΟ- 

ΩΐΙΟΓΟί. 

XXXII. Ουοηίαιη (2.'ί) ίΐαίοιη άο ραίιηα ρααίο 
8ΐιΙϋ (ΙίχΙοιυ:», ηοοο^δο Οί^δο οχΐβΐίιπο, βΐ αρί^οηδ 
ρΓορπβΙίΐΙοδ (ΙοιηοηΗίΓαπ', οΐ (|υίΐιη ίδΐίϋ Ιια1)6ηΙ 
δΐιηίΐΐίαιίΐηοπι ουηι ρυΐΊδδίιηα δοουικίυιη ιηβυιη 
3υ(1ίοίΌπι. Οαοηίαπι δί ηοιι ναΜβ εοηνβηίβιΐδ 
βδδοί ίρδί, ηοη υΐίςυο Ιαΐβαι α Ώοο αοοορίδδβΐ 
ταιηαιη. 

ΡαΙηια αΓΐ)0Γ ραηιιη 0}αί(1οιη οοηνορδαΐατ ουιη 
ΙβΓΓα, βΐ ΙαηΙιιηι, ο[ .(ΐΐυιιι ρυ^δίΐ ηοΰβδδαπαιη αά 
δΐιαπι δίαΐυιη Ιιυιηοΐ'βιη αΙΙηαΙιεΓο. ΤβιιάίΙ ααΐβπι 
δυΓδυΐΏ, ΟΓθοΙοδ ρΓΟίΙυοοπδ Γαιηοδ ; οΐ αΛ δυπιπιαπι 
βοδ :ιΙ(11ιΐ(1ίη('Πΐ ροιτί^'ίΐ, ίΐα ηΐ (]ΐιί νίιΙοΓβΙ, αιΐ 
οα>Ιαιη ροΓνβηΪΓβ αΐ'1)0Γβηι γο^ιΙλπ» άίοβΓΟΙ. ΗβΒΟ 
νοΓο πιαηίΓίίδΙο βίΠρί.ιηΙ δΐιηιηιο ΙαυιΙαηάαιη νίι•^ί- 
ηοιη. Ναιη ίΐΐα ςαο^αο ])ααοα ί]ΐιί(1<ΜΤΐ ΙοιτΡδΙπιΐίπ 
ρίΐΓΐίοίραΙ^αΙ ί ίΐίοο αυΐβιιι αϋιηοηΐυιη, δοιηιιιιιη, ο( 
ίΐπίρουηίΐιιο δπηΐ ηοϋθδδ<ιη<α. 8ίο βηίιη !ι«)ο ηιοίΐβ- 
δίο ρ:ΐΓΐίοίρα1>α(;, οΐ υΐ ηοοοδί^αΓίαηι οδΙ Ιιοηιίηί, υΐ 
ΟδΙοιίίΙοιβΙ ίΐυοίΐ βχ1ιοιηίηίΙ)αδ υΓίαοδΙ: οπιηίαςηβ 
ίοΓΐ ίρδαΙιηιηαηα}1ο^Ίδ,Γ]υ;ιηινίδ δοΰυηιΐυηι αηίιηαπι 
ηίΐιίΐ ουπι ΙιοιηίπίΙ)'.ΐδ οοιηιηυηβ ΟΓαΙ ραπδδίηια;. ΛΓ'. Έπει δ* ό λόγος περί του φοίνικος μιχρ6ντι 
φΟάνας έδήλιοσεν, άναγκαΤον οΤμαι τάς τ• ιδιότητας 
δεΐςαι του δένδρου, και ότι φέρουνιν αύται ηρος 
τήν Πάναγνον, κατά γε τόν έμόν λόγον. *Εηεί ούχ 
δν, εΐ μή σβόδρα προσζκεν αύττΐ, τοιο\ίτον ε?λη^£ν 
έκ θεοΰ κλάδον. 

Ό φοίνιξ τό δένδρον βραχέα μεν τη γξ προσομ•.- 
λεϊ* και τοσούτον, ό'σον τήν άναγκαίαν ^λχκιν ϊχ- 
μάδα προς στάσιν τήν Ιαυτοΰ* σπεύδει $ε ανω, 
κλάδους ιΟ'-»*ίνίΤς προβάλλων, και τούτους έ«ι μιξ- 
χιστον ϋψος σναδιδους, ώς φΟάσαι τόν ούρανον «Γ- 
πεν α»; τις 'δών μελέτην Οε^ναι τό δένδρον. Ταΰτα 
δι σαφώς εικονίζει τή< πολυύμνητον. Κάχε(ν^ γάρ 
ολίγα μεν τών γηΙνων έκοινιονει* φημι δΐ τροφήν, 
ΰπνον, και 6'σα τών αναγκαίων ούτω γαρ τούτων 
αρα μετείχε σωφρόνως, και ώς άναγκαΤον αν^ρώ- 
πψ, ώσΟ* ό'ΐ τε έξ ανθρώπων ή πρόοδος αύτζ δεί- 
ξαι, πάντα τε αϋτη φέρει του ανθρωπείου ν^μου^ εΐ 
και τήν γνώμην προς άνθρωπου; ουκ 95ν χι χοι- 
νόν ττΐ πανάγνφ* τα πλείφ δε και όσα προς λόγον 
έλκει ψυχής, ανω τε προς υψηλά και ύπίρ ούρανον Ιη [ίΙαίΊΐίΠδ ίΐυίοιη, (ιμιό ιχά Γίΐϋοιιοηι αηίηΐΦ δρβ- 

οίαηΐ. 5ΐΐΓδϋΐη αά δαΜίηιία βΐ αιΐ οα•1αηι ίρδαιη Ο αυτόν διέβει τε και δι ίππευε. 

ροπ'υιτοΐίίΐΐ, οΐ Γ|υαδί ο(ΐυο οοΙογϊΙογ νο1ιο1)αΙαΓ. 

^ΐοαΐ οηίιη αηΐηΐϋϋα, ^ρκο αϋδ ρΓΟΐίϋΙα δαηΐ, 
(1(;δΰοη(1υηΙ (ΐαίϋΐίΐη ίη Ιογγοπι, ηοοοδδίΐαίοπι ηα- 
ΙυπΓ ουπδοΙίΐηΙί.Ί, δβ(1 δΡηιροΓ δηΙ»Ηιηί;ι οΐ αοΓβιη 
ϋ'ί?υϋΓπηΙ, γΊ ουηι 1ίΓ»ηιίΐιΐ1>ιΐδ ΓοηνοΓ^απ ηοΐαηΐ; 
δϊο δι ΙκώοΙιαΙ ;ΐ(1 Ιβιταηι (ριίϋοιη ραιίδ^ίιηα, (^αο- 
υΐαιη Ιιοιηο οιαΐ ; ριορΙοΓ ιηο(1οδΙϊαιη αηΐεπι απίπιί Καβάπ=ρ γΐρ τών ζώων, όσα τρέφει πτερόν 
εισι μεν εΙς γήν, τήν φυσικήν ανάγκην παραιη- 
Οούμενα, τό δΐ ϋψος αεί καΐ τόν αέρα ποΟεΐ χαι 
το"•; άνθρωποι; κοινωνεΐν ούχ αΙρεΤται* οΰτα>ς §Τχε 
προς γί,ν μεν ή πάναγνος, διότι άνθρωπος, διά δΐ τό 
σώφρον της γνώμης, προς μετέωρα τε χαΐ Οκΐα. Αη(. Β&ΙΙβήπί ποΙφ. (τη) ΡοδΙβΓ.Γπαη.προσαγάγη. 
Ι'-.'ί; Πυϊαδ ρίΐΓϋμιαρΙΓι ν»'ΓδΙοη<Μη ρΓα(3ΐ)0θ, ςααιη 
ΙΙίρροΙνΙϋ«!ΐ ΜαΓΓίΐοίιι**3«ηι ναΐβανθίαΐ. Νο^αυ οιιίιη οροΓδο ρΓοΙίηηι ΟΓαΙ, Ιιηίο ραρΓιουΙο), ςυαιη άυ1>ΐο 
ρΓοΓίίαϊ> 11(1οί οδδΰ ίη ΡΓΟίίαΙίοηο (Ιίχί, ηΙΙΰηοΓΟδ 
ουιαδ α1)1ιί1)0Γ0• 161 8ΕΚΜ0 1Ν Ό0ΒΜΙΤ10ΝΕΜ Β. V. ΜΑΚΙ/Ε. 162 χαι χαθάπβρ ό δφθΐλμος 6ρ| ρίν τά δρρίχά* ψα^( Α 9ΐι)>Ηίηί& οΙ (Ιίνιηα εοηΙοπιρΐ£ΐ1)α(υΓ. ΕΙ ςαβιηαιΐ 8έ ούδενο< τών 'δρώμίνων ή του βφθαλμοΰ σαρξ, 
--^τίδΐ της τοιαύτης δεΤται του Οίγεν (δίο) ανάγκης, 
Ίνα τοις Οεωμένοις προαβάλλτ», αλλά κοινωνεί μέν 
ή οψ'.ς του προκειμένου, μένει δΐ ή της όψεως ΰλη 
α παράπαυστος των φαινομένων τον αύτον δη τρό- 
πον και κοινωνούσα και άμικτος των του χο6ς ?με- 
νεν ή ιτανάμωμος. 

Πρύσεστι τψ φο(νικι και Ιδιότης έτερα, ή δε, 
πρόεισι μεν της γης ό φοίνιξ, ώς και τα λοιπά των 
δέ^^δρων, αυξάνει δΐ ου κατ* ΙκεΤνα* τους μεν γάρ 
κλάδους έπι μέγα αΓρει μήκος, ώς εΤρηται, το δί γε 
της κορυφζς πάχος, δ'σον αν της γης υπερκύψας 
Ιχων φανείη, τοΰτο προσΟι^κης βμοιρον ήστινοσουν 
μένει διατηρών • και τοΰτο δΐ προς τήν πάνα- ιηοάτιπι οοηίαδ νίάβΐ ({ηίάβηι νί5Ϊΐ)ίΙία, ηίΐιίΐ νοιο 
βθΓυηι,ςυβ3 νΐιΙβηΙαΓ,αΙΙίη^ξίΙοοιιΙί οαρο,ηβο 1ιυ]αίϊ- 
ιηοιϋ Ιαιίβεηίϋ ηβοβδδΐΐαΐβ ίΐΐί ορυ» βδΐ α(1 νΐάοη- 
άαιη : 8βι1 ραΓίίϋίραΙ (|ΐιΐιίβιη νί^αδ ο^)^^^ιι11η, ιηα- 
ηβΐ αυΐοηι πιαίθπα νίδπδ α1)δ(ΐαο οο (ΐαοιΐ αΙΙΐη^'αΙ 
Γ65 νί5ί1)ίΐ6δ ; βοάβιη ιηοάο ΙαιιηαοαΙαΙίδδίιηα νΧ 
ραΓίίοίραηδ βΐ ίππΓηίδΙα α (βΡΓοηίδ ιηαηβΐ)»!. 

ΑάβδΙ ραΐηΐίη βΐ αΐία ρρορπβΐίΐδ ; βδΐ αυΐβιη 1ια»ο: 
ρΓθ(1αοίΙαΓ (ΐυίάοηι ρα1ιιια(1βΙθΐτα,(|αοπια(1ιηο(1αηι 
οΐ ΓβϋηιΐίΒ αι•1)0Γβδ ; οιβδοίΐ ααίθπι ηοιι δίουΐ ίΐΐο) ; 
ηαιη Γαπιοβ ηιιίοίοιη αά ιηαρηαιη ^xιο1ι^ι1οηβ^ιι1^^• 
ηθΠ1, υΐ (ΙίοΙϋΓη ;β8ΐ, δΐιιηπηίαΐΐδ ατιΐβιη ΐΓαιηίΙο 
ΟΓαδδίΙίβπ), ςιιαηι Ιυηο 1ια1)οΙ, ουπι άβ ΙβΓΓα ρρο- 
άαεία αρραΓαβπΙ, Ιιαηο οοηβοΓναΙ ουιαδοιιηςιιο γνον τούτον οΓμαι σκιαγραφείν λόγον *Ά ΙΙαρΟενο; β αάιΐίΐίοηίδ βχρβΓίθπι; βΐ Ιιοο ααΐβιη αά ρυπδδίπιαιη προήλθε μεν της Ιδίας μητρδς, ώσπερ άνθρωπος, καΐ 
διά τοΰτο το άρχαΤον πάχος, λέγω δΐ τήν προγονική ν 
άμαρτίαν, μέο' ής έγεννι5θη. ήντε ακουσίως εΓληφε, 
διαφυγειν τβ τρόπος ήν ουδείς, ούδΐ υπερβήναι* 
περί ^ς καΐ ό θείος φιλοσοφεί Δαβίδ, Έν άμαρ- 
τίαις, φάσκων, έκίσσησέ με ή μήτηρ μον. Ταύ- 
την δήτα και μόνη ν ήκεν εις βίον φέρουσα, και 
τψ γένει δεικνΰσβ' παχΰτητος δ* Ιτέρας ούτινοσοΰν 
δηλαδή ρύπου παντάπασι μεμένηκεν άνεπίδεχτος* 
καί ου τοΰτο μόνον, άλλα καί τον πατρψον έ/είνον 
καί όλέΟριον Ιαυτής δίπέ^ριψε κλήρον' καΟ' ^ δή 
καί ταυτησι περιεγε'νετο της ε*κόνος. Ό μίν γαρ 
φοίνιξ οίίτε δ' κυηΟείς έδειξε περί τήν κορυφήν, 
άποτίΟεται πάχος, ούτε οΰπερ εσχεν εξαρχής, ελατ- 
τον πεποίηκεν ούδεπώποτε. Ή δΐ μακαρία, οίον Ιιαηο 1ια1)βΙ, ιιΙ αΓΐ)ίΐΓ0Γ, ταϋοηοιη ίπιαβίηίδ. ΝαΙα 
681; ςιιίάβπι νΐρβο οχ ρτορπα πιαίΓβ, βίοαΐ Ιιοπιο : 
βΐ ίάβο αηΙίςυαπι ΟΓαδδίΙίβιη,άΐοο ααΐβιη ρβοεαίυιη 
οπβίααΐβ, οαηι ηαο ηαΐα ίαίΐ, βΐ ςαοά ίηνίΐο αοοβ- 
ρβΓαΙ, ηαΐΐο ιηοάο ροΙβΓαΙ θνίΙαίΘ ηβο Ιηαηδ^ίΓβίϋ : 
άο ςηα βΐ άΐναδ Οανίά ρΐιίίοδορίιανίΐ (Ιΐεοπδ * Ιη 
ρβΰοαΙΙ$ οοπΰβρϋ τηβ τηαίβτ τηβα ^^ Ηοο ί^ίΙυΓ δοΐαιη 
ίη Ιιαηο νίίαπι οόΐΐα ΙυΙίΙ,οδΙβπίΙοηδ Ιιυπιαηο ςβηβη: 
αΐΐβπυδ νβΓο οΓαδδίΙίβϊ, οα3αδουη(ΐαβ νίάβΐίοβΐ 
ΐηςυΐηαηιβηΐί ρΓΟΓδϋδ ίηοαρ&χ πι&ηδίΐ. Νβο δοΐηαι 
Ιιοο, δοά ϋίαπι ςιιοςαβ ραΐβι-ηαπι βΐ ρβΓηίοίοδαπι 
δοιίβπι α(>]6θί( α δβ, δίοαΐ οΐίαπι Ιιαηο ίπια^ίηβηι 
δαρβΓανίΙ;. Ναπι ραίιηα ηβο ίΐίαπι, ςυαηι, οαηι οιία 
ίυβπΐ, πιοηδίΓανίΙ; οίΓοα δΐιπιπιϋαίοπι, άβροηιΐ 
ΟΓαδδΐΙίβπι, 6( ϋίαπι, ςυαπιαΐ) ίηίΐίο 1ια1)αίΙ, πιίηο• ύπερ πάσάν τε οΰσα εικόνα άπείρψ τε τψ μέτρψ, Γβηι ίβοίΐ ιιηςιιαπι (δο. ηηη^ιιαηι). ΒβαΙα αιιίβηι καί αύτο υπερβάσα το γένος, έσπευσε καί το άρχέ- 
γονον πάχος, φημί δε τον έκεΤνον ΆδαμαΤον δλι- 
σθον, άποββλεΐν τε και άποξέσαι, καί τον ανδρι- 
άντα, τον ά'νθρωπον λέγω, οίον έχάλκευσεν ό 
Δημιουργός, στίλβοντα καί λαμπρόν άποφήναι* 
καί ττ δή τούτου παραδοξότερον, 6'τι ου μικράν ε*- 
λετο σ/εϊν κάΟαρσιν, καί οΐία αν αύττΐ μόν^ γένοιτο 
Ικανή• αλλά τοσούτψ καθαρότατος βάΟει προσομι- 
λήσαι διηγωνίσβτο, δ'τψ καί άλλοις έκχέαι δεδύνη- 
ται, ρύπον τε άποκλΰσαι δι' βύτοΰ τον παχύτατόν 
τε καί μιαρώτατον. 

Ορος τούτοις δέ καΐ 6 τοΰ φοίνικος καρπός, δ'σα 
έμΐ νομίζειν, τον καινδν ζωγράφε ι της παρθενίας 
Γΐόν. ΚαΟάπερ γάρ ό τοΰ δένδρου τούτου καρπός ΥίΓ^ο ({παδί δαρρα οπιηβπι βχδΐδίβηδ ίπια^ίηβπι 
ίηΩηίΙο ίηΙβΓναΙΙο ίρδππκ^αβ ρβηαδ δΐιρβΓαηβ, ρρο- 
ρθΓανίΙ αά ίΐίαπι αηΐίςιιαηι οραδδίΐίβπι, Αάαπιί, ίη• 
ςυαπι, Ιαρδυπι α1)]ίοίβηάαπι,δΙαΙααηιςα6,Ίιοπιίη6πι 
ίηςααιη, ςυβιη Ορίίβΐί' ίαΙ)Γΐ€ανί1, δμίβηάίάαπι οϋ 
ηΐΐίάαπι οδίθηιΐοηοίαπι ; βΐ ςαοά α(ΙηιίΓαΙ)ϋία8 βδΐ, 
ο[υία ηοη ραρναηι νοίαίΐ 1ια1)6Γ6 ρυΓ^'αΙίοηβπι, β( 
ςιια3 ίρδΐ δοΗ δαΓΰοβΓβΙ ; δβά οαηι ΙαηΙα ρΓοίαηάΐΙα- 
Ιβ ριΐΓίΙαΙίδ οοητβΓδαπ οοηαΐα βδΐ, υ( αΐϋδ ςαοςαβ 
βίΤυηίΙβΓβ ροΙυβπΙ,δΟΓάθδφΐβ βχραΓ^αΓΟ ρβΓ ίρδαπι 
ΟΓαδδίδδίωαδ αο δοβίβδίίδδίπιαδ. 

Αά 1ΐ8θθ αυΐβπι ίρηοΐαδ ςυοςυβ ίρδίυδ ραΙπίΦ, η( 
6^0 αΓΐ)ίΐΓ0Γ, ηονυπι ΥίΓ^ίηίδ Ρίϋαηι Γι§[αΓαΙ. $ίουΙ 
βηίπι 1ιυ]ηδ06 αρύοΓίδ ίρυοίαδ βδΐ ςυίάβπι ριιΙοΗη- έστι μεν τήν τ» ώραν λάμπρος, καί τήν γεΰσιν Ο Ιικϋηβ δρίοηίΐίάαδ, βΐ ^δία άιιΐοίδ ρΐυδ ςααηι αΐϋ: ήδυς υπίρ τον)ς λοιπούς, δ' δε ένδον καλύπτει, πάνυ 
πίφυκε (δίο) 9τε^(3δν καΐ συντριβής σχεδόν άνώτε- 
ρον. ούτω δή καί ό έμός Χριστός, ό της Παρθένου 
καρπός, τόν μΙν όρώμενον γλυκύς καί ωραίος, ώς 
ήκ'.στά γε των απάντων ουδείς, το δε νοούμενον 
ίσχυρόΰ παντός επικρατέστερος καί στε|^^ότερος, 
καί αυτήν πλούτων τήν άπάθειαν. "Ο δή καί ό 
προφήτης Δαβίδ αΐνιττόμενος, οΐμαι. Δίκαιος ώς 
φοίνιξ, εΐπεν, ανθήσει, δίκαιον μεν τήν ΙΙαρθένον 
όνομάζων έζόχως, &νθος δι τ6ν έξ αυτής, 6'ν ίφην, 

" Ρβαΐ. Ι., 7. « Ρβαΐ. χα. 13. ^ηοά αηίβηι ίηΐηδ ορβπΐ, ναΜβ^ δοϋιίαιη βδΐ, βΐ 
ί]ααδί ίηίΓαηςί1>ί1ο : βίο βΐίαηι πιβυβ ΟΙιπδΙυδ, Υιγ- 
§ίηίδ ίΓαοΙυδ, αδροοίη ({αίιΐβιη (ΙαΙοίδ βΐ δρβοίοδαδ, 
υΐ ηβηιο οηιηϊαηι αΐίαδ ; ίηΙβΠβοΙα ααίβηι οπιηί 
ΓοΓίβ ναI^^^ΟΓ αο δοΙίίΙίοΓ, βδΐ, οΐ ίρδαιη ροδδΐιίβηδ 
ίηιραδδίΙ)ί1ίΙαΙϋπι. ^αο^ 3απι βΐ Οανίά ρΓορΙιοΙα 
ίηηαβηδ, ιιΐ β^ο ρα(ο, /ι«,4έι/5,(1ίχίΙ, ίαπ^ιιατη ραΐηια 
βοΓβία ", 3αδ1υηι ο^ΓΟβίβ νοοαηδ νίΓβίηοπι : Ωογοπι 
ααΐβπι 6χ ίρδα ηαίαπι,ιιΐ (Ιίχΐ, άαΐοίδδίηιαηι ^6διυη, 
δίοαΐ βΐίαιη δαίοπιοη άβ ίρδο ϋΐιπδίο. Ερο, ίηςαϋ, 163 ΙδΙϋΟΚΙ ΤΗΕ88ΑΙΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 164 /Ιθ5 οαιηρί βΐ ΙχΙχητη ναΙΙίηιη ^^.Οηοά βϊ ραίπια,ςαοαά ^ γλυκύτατον Ίησουν, κ«0ά καΐ Σολομών π•ρ1 αύτοί^ 
ίηίαδ, ηοη βδΐ ίιηρα5δί1)ίΗ3, ηοη ρρορΙβΓβα ββπηο ^ιιο«>0«ν χο5 .Χριττον^ 'βγ*^? φη^^^• Λν^ος τοΤ 
α1)βΓΓ&1 ; ηεςαβ βηίιη ίη οΓβαΙιιπδ ίηνβηίΓΐ ροΐβδί 
άίνίηοθ 6ΐ ί[ηρα53ί1)ί1ί παΙαΓ» ίιηα^ο οηιηίηο 
&ίπιίΙί3. τ& ΑάΙιαο εΐΐαιη βΐ ςαί νοίαβηιηΐ α ιηυικίο δβεβάβΓθ 
6ΐ αΙΙα ρ1ιί1θ5ορ1ιαπ, υβυαιςαβ αΐίοςαί, ςααηΐυιη 
Ιιοιηίηί 65ΐ ρθ35ί1)ϊ1β, ίΐίαιη Ιοουιη αά 1ια1)ί1αηάαιη, 
αΐ αηάίιηαδ,βΙββθΓαηΙ, ςυί ρα1ιηα3 ρΓΟίΙαοίΐ ; ςαα- 
ταπί ΓραοΙαδ ςυίάβιη ηοη ραρνο βραΐ ίρβίβ 8θ1αΙίο ; 
Γαηιί ααίβηι ορα5 οραηΐ, ςιιοά βαοΓΦ ίΙΙοΓαω 5αη- 
οΙοΓυπι πιαηα3 ορ6Γα1)αηΙαΓ;6ΐΙιοονα1ά6θοη5οααιη 
6536 αΓί^ίίΓΟΓ ρΓΦ36ηΙί 8ρ66α1αΙίοηί, 6ΐ ηοη 3ίηβ 

ταΐίοηβ ; ηοο οαβααΐεηι, ςαοίΐ αΐίςαίβ άίοβΓΟΙ, εξω λόγου, ούδΐ αύτ<5ματον, ώς δν 
οοηο6(ΐ6Γβπι τΐ3ςααηι 1ια3υ3Πΐοάί νίΐααι δαηοΐοηιπι ** τοιαύτην διατριβήν των αγίων έχκΝων &νδρ&ν, πεδ(ου, χ«1 χρ(νον των χοιλάόων. 

Ινδον απαθής 6 φοίνιξ, ού παρά τουτ4 μβι 60 

λ(5γον διαμαρτάνειν ούδΐ γάρ έστιν Ιν τοις χτι- 

στοϊς είχόνα ε6ρκΤν της θείας χαΐ άπα^δς ςρύσιιβς 

άπαράλλαχτον. 

Έτι δέ χαι οΤς έπτ,λθεν άπο^;5αγηναι χ^σμου, χ«? 
ύψηλα φιλοσοφήσαι, καί θεψ προσεντυχεΤν ώς Ι^\- 
χτόν άνθρώπφ, δ'τι τπυτον, ώς άχούομεν, Ίζρ^ς ον- 
χησιν εΐλοντο τον τόπον, 6'ς τους Φοίνιχας 9'^*^ 
ών ό μεν χαρπός ού μιχρά πρ^ς τροφήν αύτοΐς 
ίτύγχανε παραμυθία, τους δΐ χλάδους ϊργον εΤχο» 
αΐ ιερα2 των οσίων έχείνων χείρες* χατά ιτολυ χά 
τούτο συν^ειν οΤμαι τζ παρούσ^ 6εωρ(^' κβΐ ούχ τις φαιή, την ίΠοιαιη νίΓΟΠίπι : δίο βηίπι ίηΐ6ΐ1ί§6Γ6 ροββυπι άβ 

Ιιοο : ςαοηίαπι ριιπδδίπια) νίΓ§ίηί, υΐ ϋίχίπιιιβ, 

ραίπια αδδίαιίΙαΙαΓ, 1ιιΐ)α3 νβΓΟ ΓΓυοΙυ3 ίη6ίία1)ί1ί 

αι1πιίΓα1)ί1ίςυβ ίΐΐίιιβ ίΓυοΙαί : ρΓορΙβΓβα πιαηυβ 

(ΐυί(1οπι δαηοΙοΓαηι ραΐηΐφ ΐΓαοΙα1)αηΙ γ3πιο3 ; 08 

νοΓο ΐΠίυδ ΓΓαοΙππι δυπΐ6ΐ)αΙ, αΐ οίΓοα ςυο) ηιβπιο- 

ιίαηι πιιιιοιααηι άοπηίιβ άθ5ί(1θΓα1)αηΙ,ΐ6δΐιηι ίηςτιαη) 

θΐ ραΓίί>δίιηαιη ΥίΓ^ίηοιη.ΛιΙ Ιΐδροααΐβιηβΐιηαηιιιιπι 

οχοΓοίΙίαιη ηιβηβα^ιιβ οοορβΓθπΙιΐΓ ; (ΐαοηίαιη βΐ Ιβ- 

ηοΓΰ,δί ίΐυίιΐ αΐίαύ,ίοδαηι νοΐ6ΐ)αηΙ,6ΐ δί 1ΐ6π ροδδ6ΐ, 

Ιιιιηο έ.βιηροΓ ηιαηιΙιιοαΓΟ αΙ(ΐιιο δρίΓαΓβ.ΙΙοο αυΐβπι 

0δΐ6η(ΐ6ΐ)αηΙ ρβΓ βα, ςυοο ία6ί6ΐ)άηΙ, 6ΐ ριορπαπι 

δΟοραΐΏ ηιαηίίβδίυιη ροδίιβΓυηΙ. ΕΙ ά6 1ιί3 (|ΐιί(ΐ6Πΐ 

δαίίδ (ΙίοΙαπι 6δΙ. 

XXXIV. Ιρδα ν6Γ0, ο ϋεί Μϋΐ6Γ, δρΙβπίΙοΓ ηοδίΓδο Ο 
ηαΙϋΓδο, οραδ ηονυπι 80 3υϋΐιη(ϋδΡΪπιηπι (26), οο5- 
ΙοδΙίδ αΙΓιΙυάο, βΓαΙίαηιπι ηιαΓβ (27),δοΙ οοηδρίουο 
ΐδΙο δρΙοηάίίΙίοΓ,αΓΟΟ δαοΓαΙίβδΐπιίδ νίΓΐαΙί1)υδ 6χυη- 
(Ιαηδ, ρί^πιβηίαπιιπι 6χ οΓηηί^ιΐδ ί1οπ1)υδ Γραβ^ταη. 
Ιίδδίπιηπι,δαΐυδ ιπ6α, ρ6Γ ςηαπι 6ΐ εοΒΐθ3 ίη1ιαΙ)ίΙα- 
ιηυ8, βΐ ραΓαάίδυιη Γ6οαρβΓανίηιαδ, βΐ (φύά ρΐυπα 
6ηαηιβΓ6Πΐ ?ίη€θΐηρΓβ1ιβηϊ^ίΙ)ί1ί3 Οβΐ Γεοβρίαοηΐυπι 
αο ΜαΙβΓ, 6ΐ ίϋοίΓΟΟ νίδί1)ί1ίυπι οιηηίαηι βΙ ίηνίδί- 
Ι)ί1ΐασ), 060 βχοβρίο,ϋοπιίηα, δίδ ηοΙ>ίδ1ιίο οιαίάβπι 
Ιιιπι δαηοΐίοπδ τΐδ^αβ νίίΐϋ §ιι1)βΓη£ΐΐΓίχ, Ιυπι νβΓΪ- 
ΐΕΐΐδ άαχ, Ιαπι ρΓοριιβηαΙπχ αάνβΓβαδ ίηδίάΐΕΐβ, 
(ίΐιαδ ίηίιηίαΐδ οοηίΓα ηοδ πιοΙίΙπΓ ; ΐηΓαΙαρο &αΐ6ΐη 
δφουΐο α;ΐ6ΓΐιθΓαηι 1)οηοΓαπι ηο1)!δ ίΓϋίΙίοη6πι ρροΒ- 
1)βα5. Ουαπι ιιΐίηαπι ίΐδ86(ϊααηιαΓ οπιηββ, ηΐ6(1ία- συγχωρήσαιμι &ν Ιγωγε' ούτω γαρ Ιχω νο•Τν χα! 
περί τούτου• ώς έπείπερ ττ5 πανά'γνψ μίν, ώς 
Ιφημεν, 6 φοίνιξ άναλογεΤ, 6 δλ τούτου χαρπ^ς τφ 
υπερφυεΤ χα! παραδέξφ έχείνης γ,αοπ^' δι& ταντα 
χείρες μεν των οσίων χλάδους μετέχει ρίζοντο φοι- 
οίκων στόμα δΐ τον έχεΐθεν έδέχετο χαρη^^^ ν»α 
περί ά' τήν μνήκ^ί^ χαθεύδειν ούδέποτ' Iτ^^Οο*^ν, 
λέγω δε τον 'ίησούν και τήν ΙΙάναγνον, προς ταυτβ 
καΐ ή των χειρών εργασία καΐ ή πίάπεζα συνεργοί 
γένοιντο• έπι και κοατεΤν ε'ί-ερ τι τον Ίησουν 
έβούλοντο, κα:, εΐ οΙόν τε, τοΰτΟν άει σιτεισΟχι χ» 
άναπνεΤν. Τοΰτο δΐ δι* ών έττοίουν ύπέφαινον, χλΙ σαφή 
τον οίκειον προΰθηχβν σκοπό;. Άλλ3ι π^ρι μέν 
τούτων αλις. 

ΔΛ'. Αυτή δΐ, ώ θεοΰ μήτερ, άγλάΤσμα της ημε- 
τέρας φύσεως, καινοπρεπέστατον δημιούργημχτ, 
ούράνιον υψος, χαρίτων θάλασσα, τ^λιε του φαινο* 
μένου λαμπρότερε, Ίερωτάτίον αρετών πλι^ρης χι- β ωτί Μ βνυεων απάντων εύωδΐστάτη μυρο0ήχη, ή 
έμή σωτηρία, δι* ης καΙ ουρανού; οιχουμ&ν, χβι 
παράδε'.σον άπειλτ^φαμεν, τί δει πολλά λέγειν ; Θεού 
του ά/ωργ'του οοχε'.ον και Μ/'τηρ και διβ τοΰτο, 
θεοΰ πλην, δρωμένων άττάντων καΙ αοράτων Δέ- 
σποινα, ει/.ς ήμΐν ένταΰΟα μεν και βίου ΟβοίΕρκ- 
ποΰς χυβερνγ5της, και αληθείας όδ/,γος, χαι Τ(ρο• 
ασπιστής της καθ* ημών του πο/.εμίου μελίίτης* 
έν δε τψ μελλοντι τήν τιον α* ων ίων αγαθών χορ^^ 
γήσα'.ς απόλαυσιν. "Η; γένοιτο πάντας έπιττιχιϊν 
μεσιτεί(|^ της Θεοτόκου κα'. χάριτι του Κυρίου "^ιμΗν 
Ιπϋβ ΒβίραΓα,βΙ βΓαΙια Οοπιίηί ηοβίπ ^68α 01ιπ3ΐί, ρ Ίησοΰ Χρίστου, ψ πρέπει πάσα δόξα, τιμή, χα2 
(ΐαΰπι άβοβΐ ι^Ιοπα οπιηί3, ΙιοηοΓ βΐ αάοπαϋο οαπι προσκύνησις, συν τφ άνά>χφ αύτοΰ Πατρι χαί τφ 
βϊΙοΓηο β]α3 ΡαΐΓβ βΐ δαηοΐίβδίπίΐο βο νίνίΠοαηΙβ παναγίψ χαι ζωοποιψ αύτοΰ Πνεύματι, νυν Χ9τ2 
63υδ(ΐ6πι δρίπία, ηιιηο βί δβπιρβΓ βΐ ίη δδθοηία ββο- &ει χαι ε'ςτους αιώνας αΙώνων. Αμήν. 

ευΙοΓαπι. Αηιβη. 
" ΟαηΙ. η, 1. 

ΑηΙ. ΒαΙΙβΓίηί ηοΐ®. (26) Αίίθη(3ρη(ΐΛ Ηιο νίδ βδΐ ΟπιΤΟΟίΒ ΙοουΙίοηίβ. 
Κχ αδυ βηίιη ΡίΐίΓυηη δημιουργός, υΙ)ί άβ Οβο άίοί- 
ΙΐΐΓ, ΟδΙ Ο'βαίυν, αο ρΓορΙΟΓΟα δημιούργημα άβ 
οροΓΟ ρθΓ ί'ΓεαίΙοηαηι α ιιϊΐιίΐο οιίαοΐο υδαρραΙαΓ. 
ΝοΓίηο ΡδΙ ΡΓίζο (Ιο νίΓ^ίπβ, ίϊΐιαίβηαδ 6 πιαηίΙ)υ3 
Πθί ρροάίίΐ. ΕχΙη1)6ΐαΓ αιιίβπι Ι.Ίη(ΐιιαηι οριΐδ ηοη 
ηιοοίο ηονηνη δθ(1 οΐ ^ρΙίΉάνϋϋ^ίτηυιη. Ε οοηιηηυηί 
ΟΓ^^ο ΟΓίΙΐηβ Γβοβιίβηδ αο δρΙοϋ(ϋιϋδδίαια άβδοηΐ)!- ΙαΓ ρυίιηα Μαπίΐ» ο προ. 

(27) ΝοΙίδδίπιυπι β8ΐ, αά δίρηίΓιοαη(1αηι τοί αΐίοιι• 
3ΐΐδαΓηρ1ίΙυ(]ίηβπι Ιυπο α(11ιίΙ)οπ Ιι-ορυπι β Γ/.αη*<]β• 
(ΙηοΙαηι,οιιιη Γβηι ςιιαΗ1)βΙ πιοη^υια πι^^ϋΓβη1 8ί£;ηί- 
ΩοαΓβ νοίυιηαδ.δίο 1}οηίΐαίί8 2)ϋΙαριια ιΙίοοΓβ δοΐΘΐηυ8, 
υΐ ίηιπΐ6ηδαπι Ββί 1)οηίΙαΐ6πι δίβηίΩθ6πιυ3. δίο 
6Γβθ βΓαΙίίΕ άοηα δαηοΐο) νϊΓ^ίηί οοΐΐαΐα ςυαηιΐΐΐιβΐ 
ηιβηδυΓαιη βχοβάβηΐία ρΓφάίοαηΙιΐΓ. 165 ΝΙΟΕΤΛ ΜΑΚΟΝΕΛ. — ΌΕ ΡΙΙΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΚΙΤϋβ δΑΝΟΤΙ. 16β 

ι— ρ——— Ι^ΜΚϋ^Β^ ▲ΝΝΟ ΟΟΜΙΜ ΜεβΙ. ΝΙ0ΕΤΑ8 ΜΑΚΟΝΕτΕ 

ΤΗΕ88Α1.0ΝΐαΕΝ8Ι8 ΜΕΤΕ0Ρ01.ΙΤΑ ΟΕ ΝΐΟΕΤΑ Ευυδουε οίΑΐοοίδ ΜΟΝΙΤϋΜ 1. ΗΕΙ16ΕΝ!λ€ΒΤΗεΑ ΤΗΒΟΙ*. ΤΝ νΐΗΟΕΒυκβΕΝδΙ Ι^ΙΤΤΕΗΛΚυΜ ϋΝΙΥΕΚδΙΤΑΤΕ ΡηθΡΕ5δΟΕΙ5. Ι. ΝίοβΙαδίδΙβ, &ϋ <1οοΙί58ίπιιΐ3 ίβ Οπίβη {ΟΗβπΗε €Μ$ααη% ίοτηο II, ρ. 47), αϋυβ οιηηίηο ηοη 68( α 
ΝίοθΙβ. Οΐιανίορίιγίαοβ β1 ΜαΓοηβδο βρίδοορο, ςαί αά ΤίιβδδαΙοηίοβηδβιη δβάβπι ρΓονβοΙαβ ΓυίΙ. Ι.α1ίηί 
άοξίΏ&ϋδ άβ δρίηίαβ βαηοΐί βχ Ρίΐίο ςιιοςαβ ρΓοοβδδίοηβ ΕδδβΓίοΓ ςαίάβιη ίαίΐ, ίηδβΓίαιη νβΓΟ 5γαιΙ)ο1ο 
νοοβιη ΡιΗοςηβ ηοη ρΓθΙ)£ΐ1)&(. Μαηαβίβ Οοπιηεηο ίιηρβΓαΙΟΓβ άίαίοςοδ δαοδ ευπι βο 1ια1)αίΙ Ηπςο ΕΐΙιβ- 
ηαηυδ. Μυΐΐαδ 1ί1)Γθπιπι βίαβ Ιαοίηί&δ ραδ^ίπι δΐιίδ ίη νοίυπιίηίΐ^υδ ναπίβ βχδοπρδίΐ ΑΙΙαΙίαδ. Ιη Ι)ί1)Ιίο- 
Ιΐίθοα Μδδ. Αη^Ηφ ίηΐβρ ^οαηη^δ δβίοίβηί οοάίοβδ οΐαδδβ II, η. 2 1ια1)βΙυΓ ΡΓο/οβίΐίδ άβ ρβΓβςνιηαΐΊοηε βΐ 
αοίίδ 8. Ιοαηηχ8 ΕναηρβΗ8ΐ3β βχ οτβ Νίοβΐδβ ΤΙΐ€88αΙοη%€€η8ί$, Ιη ΙϋΓβ (ίΓΟϊοο-Κοηιαηο τβ^βδίο) ίβοβηΐ ϊπΙθγ- 
ΓΟβαΙίοηβδ άίνβΓδΟΓίιπι βρίδοοροΓππι αά Ο. ΝΐοβΙαπι ΟΙιαΓίορΙι^Ιαοβηι, ςυί ΕΓοΙιίβρίδοοραδ ΓαοΙΠδ βδΐ ηιο- 
ΐΓοροΙίδ Τ1ιβδδ£ΐ1οηίθ3θ. ΗδΒο άβ Νίοβία ηοδίΓΟ 1.βοΐΏί6ηία8. 

II. ΡοΓΓΟ ΝίοβΙ&δ ηοδΙβΓ, ςυβπι ραίπα Μίΐ^τίβηίπυπι Γυίδδβ ΐΓαάαηΙ ηοηηυΐϋ, ςιιί Ιαπιβη αΐϋδ βυηι ουπι 
αΙΙβΓΟ ΝίοβΙα ροδίθποη β3τΐδ ίη ΤΙιοδδ&Ιοηίοβηδί δβάβ δΐιοοβδδΟΓβ (νίάβ Ι.β Οηίβη Ι. ο. ρ. 52) οοηΓαάίδδβ 
νίάβηΙαΓ, δΟΒοαΙο ΕοοΙβδίίΒ άιιοάβοίπιο ίΙοΓίιίΙ βΐ ίηΙβΓ αΐία δβχ άβ ρΓοοβδδίοηβ δρίτίΐαδ δ&ηοΐί (ϋα1ο§θ3 
οοπιροδίιϋ, βΐ €ΐαί(ίβιη οβΓίο αηΐβ αηηυπι 1201, ςυο Ρα1)ποίυδ (ΒίδΗοΐΗ,. βι\ νοί. VI, ρ. 434 βά. νβΐ. ; νοί. 
νΐί, ρ. 755 βά. ΗαΗβδ.) βοδ εχαπαίοδ ρυΐαΐίαΐ. Οηί βηίηι Ποη ροΙβΓαΙ, υΐ Ηυρο Εΐΐιβπαηυδ 1ί1)Γίδ βαίδ 
ΑΙβχαηάΓΟ 111 δαπιπιο ροηΐίβοί (Ιοάίοαϋδ ΝίοβΙίο ν(»Γΐ)α αά απιιΐδδίπι ηοδίπδ άίαΐο^ίδ οοηδοηα ρροΓβΓΓβΙ, 
δί (Ιίαΐο^ί ίρδί Ιοηρβ ροδίβα βχαΓαΙϊ ίαίδδβηΐ ? Ηοδ απίοιη (Ιίαΐο^οδ ΙαυάαΙ ΝίοβρΙιΟΓυδ ΒΙβπιπιίάα, ςυί 
αιιοΙοΓβπι νοοαΐ νΐηιπι βχίαιίαπι βΐ ρΓΦδΙαηΙθπι (ΟγλΙ. Ι, η. 6 Ογορο. ονΐΐιοά. Ι. Ι, ρ. 6), ^οαηηβδ υογο 
Ββοοιίδ, ουπι ίη Ιιιιηο ΙίϋΓαηι ίηοίάίδδοί βυηιςυβ ΙθβίδδβΙ, πιοχ θίαιαίο δοΗΙδπιαΙβ Ποπιαηβπι Γιάβτα ρ&Γ- 
Ιβδςυβ απιρίβχαδ ΡδΙ, υΙΙβδΙαΙυΓ ΡβοΙιγπιβΓβδ, Γΐυί ίπδυρβρ ΝίοβΙαπι ηοδίΓυπι ίονο δυο ίη πι&§ηο ρΓβΙίο 
Γαίδδθ βΐ ίη πια)0Γβ βοοίβδία ϋΙΐΛΓίορΙιγΙαοβηι ηαΓΓαΙ ? (Ηί8ΐ, 1. νι, ο. 6, 33 ; 1. νπ, ο. 9.) ΡοδΙβαίη δοπρίίδ 
δυίδ θίαδ(1βπι ορβΓίδ πιβηΐίοηβπι ίβοίΐ ίϋοπι ραΙπαΓοΙιδ, ςπί ογ. II (Ιβ ίηίιΐ8ΐα άβρο8ίΙίοηβ η. 5 (Ον. οΓΐΙι. Ιί, 
ρ. 44) αίΐ: « ΝίοβΙαβ ςαοςαβ, δαα οοΐαΐβ αΓοΙΓιβΓαΙίοα Τΐιβδδαΐοηίοβηδίδ πιβίΓοροΙβοδ ίβηβηδ ρυ1)θΓηαοαΙα, 
οο11θ(}αίαπι ΟΓΟϊοί ΙίδιΙίηίοϊυβ οοηοίηηανϋ, βΐ ροΙίοΓβδ ραιίβδ Ι.8ΐΙίηοίΐΙΐΓϋ)αίί;, αρίβ ςυοάαπιπιοάοΟΓδΒοηπι 
αιΐιίαοβηδ αά αηίοηβηι ΙιίΙαΓίΙβΓ δαδοίρίβηίίαπι. Ερ&ηΙ δίςαίίΐβπι, βΓαηΙ βΐ νβΓβ ίίςυβ ^υαηι ρΐιιππιί αηΐβ 
ηοδ, ςαί Ιιαηο αηίοηβπι απιρΐ6θΐ6ΐ)αηΙαΓ, 86(1 ίΙΗ ηιαηπδ αρροηβΓβ ηοη αυι1β1}αη( ο1) 6& ίρδα, ςυα3 ηοδ, 
ςυί ηιαηαβ αρροβυίπιιΐδ,ρβΓρβδδα δΐιπιυδ. » Ηοδ ίρδοβ άίαΐο^οδ εΙΟοηδΙαηΙίηυηι Μβΐίίβηίοίαπι Γβδρβχίδδο 
ΟΓβάίάβηιη, <1ηπι αηίπιαίΙνβΓίίΙ (Ογ; Π Όβ ρνοο. 8ρ, 8. ο. 4 , 6ν. οτΐΗ, Ι. II, ρ. 9ί2), οΐίαπι ρο8ΐ βοΐιίδπια 
ρΙηΓβδ 0γφ608 ΐΑΐίηοΓαπι άοςσιαϋ ίη δοπρίίβ δυίδ βδδβ βυίΤΓαβαίοδ, αΐίοδ αρβΓίβ, αΐίοβ υθγο δυ1)ο1)δουΓ6 
δβπιρβΓ 86 ΙβιηροΓί ρΓΟ Ιιυπιαηα ίΓα§ίΙϋαΐ6 αεοοπιπιοάαηίβδ βΐ δηΐ) 8ρ6θί6 άίαίορί ρβΓδρίοϋ6 νοήΐαΐβιη 
€ηυηΙίαηΐ68. 

III. Ηίηο ηβπιο ιηοΓΟδίυδ οοηΐεηάβΐ, ΝίοβΙαπι ηοδίΓηπι ηοη ίυίδδβ βηΐϊοίδθ ΟΓΐΙιοάοχ» Ιΐιοοίο^ίδ 80- 
οίαηάαπ). Ουοαά άο^α ίρδυηι ουπι ίαΐίηίδ οοηοοΓάαΙ βΐ ηοη ίηοοη^Γυβ βοΓυιηάβηι ταΐίοήββ βχροηίΐ ; 
δοΐυπι δυοΓυπι οίνίυπι πιβίυ, οιυοδ δυανίΙβΓ αΙΙίοβΓβ οοηα1)ίιΙυΓ, ρΓ»τ)υ(1ίοίίδ βα ίη ραρίβ ίη(1ιιΙ?^οΙ, ςιια αά- 
άίΐίοηβηι ΓβρΓοΒαΙ ίη 8γπι1)θ1ο ΓαοΙαπι. ΙηΩΓΠιίοΓβδ Ιιίο β)υδ δυηΐ Γαΐίοηβδ, (ΐπητη υΐ ΓβΓιιΙαΙΙοηο Ιοη^ίοΓΐ 
οΙί^^ηηΒ νίίΐβαηΐυπ ; 3βπι βυηι ίηάβ οαΓρβ1)αΙ Ββδδίίποη δϋπ1)οηδ (αραά ΑΠαΙ. Ι^β €οη<^ο.ηί>.,\, Ιί, ο. 28, η. ο) : 
Καίτοι ό θεσσαλονίκης οδτος τψ Αατίνων προσέκειτο δόγμιτι* το γαρ συμΓ.έρασμα άλτ^Οε; εΤναι έδίοα^Γ/, 
έμάχετο δΐ, τούτο δή λεγ^μενον, 6περ όνου σκιάς, μή δεϊν μηδέ τάληθη τψ Συμβόλψ προσθεΤναι. (« Ουαη- 
ςυαπι Τΐιβδδαΐοηίοβηδίδ Ι8ΐ6 1.αΙίηοΓυπι άο^πιαίί αάΐιοϊδίΐ, οοηοΐυδίοηβπι βηίπι νβΓαηι 05δθ (ΙοοοϋαΙ, εοη• 
Ι6η(ΐ6ΐ)α1 νβΓο^ η( ία ρΓθΥ6Γΐ>ίο ββΐ, άβ αδίιή ιΐΰϋ)Γ&ι αβδβΓβη» ιΐ6€[α6 νβΓα 6886 57πι1)ο1ο αάάβηάα. »)0υ89 167 ΝΙΟΕΤ^Ε ΜΑΙΙΟΝΒΛ 168 

Υ6Γΐ)α ΓβρβΙίΙ Α1ΙαΙίυ8 (ΟοηίταΗοΗίηρ. ρ. 466, 467} υηα οιιιη ίΠΐβ: Πράγμα μεγβίληςεύλαβε(α< τ• χαΐ βο^ρίχς, 
δμοιον ιΊ. τις έλεγε μή δεΐν πίϊρρησιαζεσΟα•. τήν άλήθειαν. « Ηβιη ΐϊίαρηδΒ ρΓοϊβοίο (ΙβνόΙίοηί» ^Ι-^ί^ζίβηΙίβΒ ! 
Δο δί ιΙίοβΓβΙ, ηοη οροΓίοΓβ νοπίαΐβιη ρυΜίοβ ρΓοκάίοαπ. » ΙηΩοίαδ Ιαιηβη ΐΓβ ηοη ρο55ΐιπ)υ9, ^ιίη^ΊΑίβς^ 
ρυίαϋοηβιη Οιοϋείδ ΙβοΙοιίύαδ ιηαχίιηο ΒοεοπιιηοάαΙ&ιη τείςυβ ίρδί υϋίειη &(1πιοάυιη ίυίδδβ. Οριιβ ιρβυοι 
ΐΏοιίΙο α Μαίο νοεαίυΓ οριΐ5 $ρί5$υπΐ| ίη^βηϋ αευιηίηβ, ν6Γΐ)0Γαιη εορία, ηοη δίηβ νοηιΐδΙ&Ιβ Γβάαηάαηδ, 
ίη ςαο (Ιο^πιαΙιεα Ικεο εοηίΓονοΓδία ευπιπιίδ νίπΐ^αβ βνοΙνίΙυΓ αο νβηΙίΙαΙυΓ, ςυ® ΟΒοαιηβηίοίδ άβπιαιη 
(ΙβΟΓΟίίδ άβϋηίΐβίαίΐ. 

IV. ΝίΙ)ΐ1 ρΓα3ΐβΓθα ςυ» ΑΐΙοϋαδ [ϋοηΐτα ΠοίΙιηρ. ρ. 467 δβς.) οχ άίαΐο^ο δβχίο αΙΙβςαγβΓ&Ι βαςαβ ςακ 

οχ ΝίεορΙιοΓΟ ΒΙοπιπιίάα {67\ ονίΗ, Ι. ρ. 6 8ος ) ά6(]6ΓαΙ, νυΐςαίιιπι βχίηάβ 69ΐ ; άα αιιοΙΟΓβ ίρβο Α1Ι&ϋιι& 

ϋΐίίΐηι ΟίαΙιί1)α άβ λίοβϋδ § χ ι^Μ&ϋ Νον. ΙιΙΙ. ΡΡ. Ι. VI, ρ. ιι, ρ. 12 δβ(ΐ.) Όβ €0ΐί86η8. ΕαΙ. Οοοίά. βέ Οή£Ηΐ, 

1. II, α. ί3, η 5, ρ. 705, Οο Πυΐ^οίδ ίη ΌίδδοιΙ. άβ ΤΙιβορΙιγΙαοΙο, § 19, η. 77 (Ορρ. ΤΙιοορΙιγΙαοΙί βά.ΥβηβΙ. 

1754, ι. Ι, ρ. 46) βΐ Ι.β Ουίβη (ΒίδδβΓί. Ι ίη ορρ. Ιοαη. Βαπιοδο. § 43, ρ. 24, ΡαηορΜα αάνβν$υ$ εοΗί&ηΛ 

βνχοοηιηι^ ρ. 323 δ6ς[.) ΐΓαοίανβΓυηΙ. Όβιηυπι Επί. Μ&Ιυδ ΡΓοΙο^υηι βάίιΙΙΙυηαειιηινοΓδίοηβ Ι.αϋαα (/ΙΓον. 

ΒίΙΙ. ΡΡ.^ ι. VI, ρ. 11, ρ. 445, 446). Νοδ Ιιοδ άίαΐο^οδ νυίιηαδ Ιηηι ΡΙοΓβηΙϊφ ίη οοά, ΙκΐυΓβηΙί&ηο, χχχνιι, 

η. 2, ρΐυΐ. χχχι (νίάβ Βαηάίηϋ ΟαΙαΙ. 1. II, ρ. 114) Ιιιπι Κοπιώ ίη εοά. ν&Ιίο. 1115, η1)ί Γ. 58 γ. ρο3ΐ(ϋα1ο§05 

ρΓοΙοςυδ <α Μαίο βάίΐυδ ΓβρβηΙυΓ, ςυί ίη Ι.ΕΐΐΓ6ηΙίαηο αηΐο (ίίαίοςηπι Ι ροδίΐιΐδ βδΐ. δβά ηβιιΐηιιη βχβιη- 

ρΙαΓ ίηΙο§Γυπι (1θδθπΙ)βΓβ ροΐυίπιυδ αΐϋδ οροΓί1)υδ ίηίβηΐί βΐ ίθπιροηδ 1)ΓονίΙαΙβ ρΓΟΐρβάίΙί ; ΓΓ&βΠλβηίΑ 

(απίθη ίηοΐο ρΙαΓα εοΠο^ίπιυδ εχ δοΐιεάίδ απιίοί εα^αδ^1απ1 Ηοπι® άβ^βηΐίδ ΙοευρΙβΙαΙα, ςη», βϋ&ιηδί ηβ 

ΙβΓίΙαπι (ΐυί(1επι ρΓοΙίχί ορβπδ ραΓίβπι 6χΙιΙΙ)οηΙ, βρυάίΐο Ιαηιεη ΙοεΙοπ (Ιαχίπιοδ εοπιπιαηίοιιηάα, ςαι 

ίηιΐβ ΙοΙίυδορεπδ εοηδρβεΐυπι αεευΓαΙίοΓβιη 1ια1)βΓ6 ροΐβδί. ΡοδδυηΙ οΐ Ιιοϊε, ηί ίαΙΙοΓ, ίαΙιίΓΟ Ιιοπυη 

(ΙίαΙοςοΓυπ) βάίΐοπ ηοηηίΐιίΐ ΓβΓΓβ δυ]}δί<1ίί, ΙίεοΙ ηοδ βαηι ίΐΐίδ ορβραπι ηαγαΓβ 1ι&α(1 ροΙυβΓίαιαβ, (|υο ίη 

νοίίδ ηοΐϊίδ βΓαΙ. 

V. Οοηοΐυίΐίπιηδ 1>ΓονίΙοΓ αρ^ιιηιοηΐυπι άίαΙοβΟΓυπι άβδΟΓίΙβηΙβδ, ΙίεοΙ ί(1 3απι ίη Μεβίφ ΡγοΙο^ο βίΐ 
α(1αηιΐ3ΓαΙαηι. ΤΓί1)υδ ίΐαςαο ρποπΙ)υδ άίαΙο^Ιδ ΟΓΰοεαδ δοόΐδ ρΓοίερΙ οι)^^^ι^οη65 εοηίΓα ρΓθ0698ίοη6ΐιι 
δρίπίπδ δαηεϋ οΐίαπι βχ Ρίΐίο, ςυαδ Ι,αΙίηηδ δοΐίιΐβ ρΙοΓϋπιςαε εΐ εορίοδε ΓοίαΙαΙ. ΟυαΓίο άοιικίβ ίαια^- 
ηεδ α ΡαΙιίΙυδ α(]ΙιίΙ)ίΐ83 α Ι,αΙίηο εχρΙαηαηΙϋΓ βί άβ ρΓο^ροδίΙίοηιιπι ΕΧ είΡΕΒ ίη Ιιαο πιαίβηα £Β(|τιίροΙ- 
ΙεηΙία ΐΓαεΙαΙυΓ. ΟαίηΙο ίαΐίηυδ δυαδ ταΐίοηοδ υΙ)εΓίυ8 εχροηίΐ; εΐ αά ΡαίΓυηι ΙεδΙίιηοηία ΐΓοηδίΙ, ςαΐΒ 
δε^Ιο (ϋαΙορ;ο ρΐεηίαδ ΓεΓβΓυηΙαΓ. Οοηείαδίο Ιαηάεπι εδί, Ι.Εΐίηοδ ςηίάεπι τεείε οεηδΟΓΟ 8ρίΓί(υιη βχ 
ΡίΐίΓε Γίϋοίϊαε ρΓοεεάοΓβ, πιαίε Ιαπιεη δ^ηι1)θΙο νοοοπι ΡίΗοςηβ αάάίάίβδε. 469 ΟΕ ρΑοΟΒ88ΙΟΝΕ ίΡΙΗΙΤϋδ βΑΝΟΤΙ. 170 ΤΟΥ ΗΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΓ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΝΙΚΗΤΑ τοτ Μαρώνειας 

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣ ΛΙΑΛΟΓΟΝ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΜΒΝΟΙ ΗΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣαΗΑ* ΓΡΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΣ. ΒΕΑΉδδΙΜΙ ΜΕΤΚΟΡΟΟΤ^Ε ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ 

ΝΙΟΕΤ^ ΜΑΚ0ΝΙΕΝ8Ι8 

8ΕΚΜ0ΝΕ8 ΥΑΚη 1Ν ΏΙΑΙΟΟΙ ΡΟΗΜΑ €0Ν8€ηΐΡΤ1 

ΒΕ ΡΒ0αΕδ8ΙΟΙΝΕ δΡΙΚΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ. 

ΡΕΚδΟΝΛ: : οα^Οϋδ ετ ιατινόβ 

(ΡΓ&^ιηβηΙα οοΙΙβοίΑ ορθΓα Ι. ΗΕΚΟΕΝΚΟΕΤΗΕΚ, ίη \\ΓίΓοβ1>αΓββη8ί υπίνθΓβίΙ&Ιβ δ. Τΐιβοΐ. ρΓθίβ8$οη8.) ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ (Ι). Α 

Ό μίν σχοπδς του λόγου συζήτησι; και συνεξέτα- 
σις πεοι τ*ζς του άγιου ΙΙνεύματος έκπορεύσεως, και 
λύσι; της μέσον ημών και των Λατίνων αμφιβολίας 
περί του τοιούτου ζητι^ματος, προς άναίρεσιν άφο- 
ρώσα της έκ τούτου γενομένης άμφοΤν οια7τά7εως. 
Ό δε χαράκτη ρ διαλογικός, πρέπων τ^ λεπτολογί^ 
των δεομένων άκρίβκττέρας συσκέψεως ζητημάτων, 
κα•. μάλιστα τ^ περί των έκχλησιαστικώ/ δογμάτων 
συνεξετάσει άρμοδιώτατος, και προς ίΰρεσιν της 
αληθείας τοΤς μη έρίζειν έθέλουσι χρησιμώτατος 
και αναγκαιότατος* διό και των μεγάλων διδασκά- 
λων τινίς τψ τοιούτψ ε*'δβι του λόγου έχρήσαντο' 
Τα δΐ του διαλόγου πρόσωπα, 6 ΛατΤνος και 6 Γραι- 
κός• Ικατέρων δΐ τούτων ό λόγος Ισόπαλης τε κα? 
Ισοδύναμος πλάττβται, το μίν και δια τήν υποκειμέ- β 
νην υλην ώς της υποθέσεως μήπω πρότερον έξετα- 
σΟείσης τ* χαΐ τμηθ^ίσης συνοδικώς, κάντεύθεν 
έχούσης Ισχυν ου μικράν έξ έκατέρων μερών* το δΐ 

(1) Νοία ιη&Γ^. οοά. 1. : Τοΰτό έστι τό προοίμιον 
των όπισθεν διαλεκτικών λόγων του μακαριωτάτου 
μητροπολίτου θεσσαλονίκης καί γεγννότος χαρτοφύ- 

[α) ΝυΙΙβπ) Ιαηο άβ Ιι&ο €οηΐΓονβΓ9ί& βάίΐΑτη (ΙβΠ- 
ηίΐίοηβπι ίαί886 τβοΐβ βίαΐαϋ ΝίοβΙ&δ. Ε( ίΑΐηβη 
Ογ(βο\ 3&ιη άαάιιιη ΙιβΒΓβϋοοΒ άίχβΓ&ηΙ Ι,αϋηοβ δρί- 
Γϋιιαιδ. βχ ΡαΐΓβ Ρΐΐίοί^υβ ρΓοοβάβΓβ άοοβηΐββ. Οί. 
Ιοαηηβιη Οιίίαιη Ερ1ΐ69ΐηαιη οαβίΓοροϋΙαιη δΦοαΙί 

Ρατβοι.• Οκ. Ο^υουχ. ΡΗΟΕΜΙϋΜ. 

1.ί1)Γί δοορπδ βδΐ (ϋδςυίδΐΐίο βΐάίβρυίαΐίο άβ δρί- 
ηΐυδ δαηοΐί ρΓοοβδδίοηβ, εο βοΐυΐίο 63α8, ςιιβθίηΐβρ 
ηοδ βίςυβ 1.&Ιίηοδ βδΐ, &ιηΙ)ί^υϋαϋ9 άβ Ιι&β ςυβθ- 
δΐίοηβ, αά βχδΐίη^'ΐιβηάαιη ςυοά [ιίηο βηαΐηιη βδί 
υίπυδςτίθ άίδείάίαπι ίβηάοη» 6ΐ Γβδρίοίβηδ. Ρογπι& 
νβΓο (1ία1ο§ί βδΐ, υΐροΐβ δυ1)Ιί1ϋ&Η ςυβΒδϋοηυιη 
αουΙίοΓβ (ΙίδοβρΙαΙίοηβ ίικϋ^θηΐίαιη ιηαΐΐο αρϋδ- 
δίπια, αίςαβ ίην6ηί6η(ΐ8θ νεπΙ&Ιί ίηίβΓ βοδ, ςηί ιηί- 
ηίιηβ οανίΐΐαπ νοίαηΐ, υΙίΗδδίιη& αρρηπαεςαβ ηβ- 
οβδδαΓία.Οα&Γβ βΐ πια^οΓαιη ηα&ςίδίΓοπιιη ηοηηαΐϋ 
Ιιοο δ6πηοοίηαη(1ί ^βηβΓβ υδί δυηΐ. Οίαΐο^ΐ &α1βιη 
ρ6Γδοη8θ δπηΐ ίαΐίηυδ βΙβΓβΒουβ. Ηοηιιη υΐηαδφΐβ 
ΟΓαΙίο ρ&Γΐδ ροηάβπδ νίπυιηςαβ οοηΑη^ϋιΐΓι 
ρΓορΙβΓ ρΓοροδίΙαιη ηβιηρθ ιη&Ιβπαιη, ςυΐα τβδ 
ηοηάαιη δαϋδ ίαβΓίΙ; ρβρρβηδα ηβςιιβ βγηοάίοο άβ- 
ΟΓβΙο άβοίδα (α) ; αίςυβ ο1) ίά ηοη Ιβνβ βχ υίΓαςυβ 
ραΓίβ Γο1)ΐΐΓ ΓβΙίηβαΙ. ΕΙ Ι.αϋηυ8 ςηίάβιη ιηοΓβ βηο 
ηοη ραΙίΙαΓ δβ νίάβπ αΓ^υπιβηΙίδ νίοίαπι; ββά οιη- 

λακος της Μεγάλης εκκλησίας κυροΐΐ Νικιζτα του 
Μαρωνείας των περί της εκπορεύσεως τοΙ3 άγιου 
Πνεύματος, ων τα π|ϊόσωπα Γραικός καΐ Λατίνος. 

χιιτ, (Ιβ δβρ&Γαϋοηβ, ςαβΒ ηοηηίδί ο1) ΙΐΦΓβδίη βνί- 
άβηΐβπι βΐ δγηοάίοο 3υ(1ίοίο οοπιρΓοϋ&Ιαπι ΗοίΙα 
β&Ι. άίδριιίαηΐβπι αραά Μαίααι, ΒρίοίΙβρ. Κοτη. 1. 
VI, ΡΓδθίβΙ. ρ. 17 δβς. \ 171 ΝΙΟΕΤ^ε ΜΑΑΟΝίΒΝδΙδ ηίηο δΐιρβηοΓ 6836 νιιΗ ; 6( βί ςααηάο βί νίοΙοΓία ^^ δτι χαΐ του Ι^Οονς έστΙ του Αατ(νου τΐ μή ά\ τον ήττονβ λ^^ον Ι'χϊίν^οχβττ,-^ΰϋΙαΛϋ^ οΤο 
σβαι, καΐ έν οΧς ούκ ϊστιν εοχβρίς αύτψ '~^ 
χαι υψαυχενκΤν ώσπιρει τφ λ6γφ γαυρούμεΝ 
δτι περιττές έστι τά ές λίγους φιλοτιμούμκν 
δείκνυσβ^ι, ινα μή άπολείπεσβαι κατά σοςρία^ 
του Γραϊκου• το δΐ δτι ό Γραικός αυθκ δι 
ξ IV μετριοφροσύνης εκών 6φ(εται τά πολλά > 
εικεστέρ^ (2) φρονιζσει χαΊ κρίσει τους λ6γοι 
νομών, και δειχνυς, ώς ού ιιρλς ίριν αύτφ 6 
άλλα προς άλήθειαν ή σπουδή• μιμείται δε χ 
περί τάς παλαίστρας δεινούς, οΊ τους άντ 
προσχήματι του δκλάζειν και μέλλειν δ'σον •ζδ 
πεσεϊν πολλάκις ένίκησαν, και το συμποί 
πλασσ^μενοι μάλλον εκείνους συνεπ6δησαν κ< ηοη 65ΐ ίαοίΐίδ, οβΓτίοβιη ηίΐιίίοπιΐηυβ 6η£;ϋ,6ΐειιιη 

ίαβία ΙοςηϋαΓ, &1)υη(1α1ςαβ αιη1)ίϋο8» ΟΓαϋοπίβ 

οδΙβηΐΕϋοηβ (6), ηβ ίοΓίβ 6γ8θοο 8αρί6η1ί£β ραΙιπΕίη 

66(ΐ6Γ6 νίάβαΙυΓ. ϋΓ£β6ΐΐ8 ρο8ΐ[ιίηο, ιιΐιηοάβδϋβθ βιια 

δρ6θίιη6η βάΕΐ, 8ροη(6 ιηυΐΐα οοηοβάίΐ, βΐ ιηΐΙίοΓβ 

ιηβηίβ αο 3υ(ϋοίο ββηηοηβιη 8αιιιη ιηοάβΓαΙιΐΓ ; 

οδίβηάβηδ δ6ί1ί66ΐ, δβ ηοη οοηίβηάβηάί, δβά νβήία- 

ΐ6πι ςαοθΓβηάί δίικίίο άαοί ; §ηανο5ςιιβ ίηιίΙ&ίαΓ 

ραΐβθδίηΐ&δ (αΐΐιΐβΐ&δ), ςιιΐ δβ δίπιιιίαηάο ίη ςβηη& 

ρΓοειιπι1)6Γ6, 3&Π1 3&ηις[αβ ο^ΐδΐίΓΟδ, αάνβΓδ&ηοδ 38θ• 

ρβηυπιβΓΟ νίοβΓαηΙ, ββςαβ οοηδίποΐοδ Ωη^βηάο 

ίΐΐοδ ροΐίαδ ίΓΓ6ΐίν6Γυη1 αο δαΙ)ν6Γΐ6ΓΐιηΙ. 86(1 αρ- 

ρηηιβ υηυδςαίδςιιβ ρΓορηα βχροηίΐ αρ^απιβηία 

(ρηηοίρία) ; 6Γ»οα3 βοϋΐοβί &ά &1)8υΓάαπι οοπιρβί- 

ΙβΓβ ηίΙϋαΓ 1.3Ηηί ΟΓ&Ιίοηβπι ; πιυΐΐαςιιβ α1)8ΐΐΓάο- η έβαλον πλην έν πρώτοις μίν έκάτερος έχτίθ< 

ΠΙΠΙ αρρ&Γβηϋα, αΙ)δαΓ(1απι (ΙβηιοηδίΓΕΓβ βοη&ίτΐΓ ^δίας αρχάς• και ό μέν Γραικός ε!ς άτοπο 

Πΐίυδ δβηίβηΐίαπι, ςυί νίοίδδίπι «ώδΐΐΓΐΙϋ&Ιβδ ί11α3 

άίίίΙαΓβ δ&Ια^ϋ οδίβηάίΐίΐιιβ, αιιΐ ηβςυαςααπι βδδβ 

&1)δυΓ(1&, (]υ£Β οΙ)3ίοίαηΙυΓ, αιιΐ βα βχ άο^πιαίβ δΐιο 

ηοη οοηββςαί. Οβίηάβ &(1 ίηια£;ίηιιηι βχβπιρία ιιΐ6Γ- 

(|αβ ΐΓ&ηδϋ ; ηαπι βΐ Ιιίο οοηδίιβίτΐδ Τΐιβοίοςίδ ογα- 

ϋοηίδ 65ΐ πιο(1αδ. ΕΙ Ι.α1ίηΰ5 ςαίάβηι βχ ίπια^ίηιιια 

αηαΐο^ία ςιΐδβ αά δρίηΐυδ ρΓΟοβδδίοηβπι δρβοίαηΐ 

ίπδίηπαΐ ; αΐ ΟΓβθου» ίπια^ΐαβδ ίδίαδ ραΓίΐηι νίΐυρβ- 

Γαΐ, ραΓϋηι αΐΐαδ πια^ίδ εοη^Γϋ&δ οοηίΓα οΙ)3ίοίΙ βΐ 

ΓβίΓΟΓδϋΠΐ ίηΙοΓοιαβΙ. νίοίδδίπι βτίΒουηι ίηιϋαΙιΐΓ 

Ι.α1ίηη8, ίηιαξίηβδ ίΐΐίυδ τβδρυβηδ βΐ δυοδ ροΐίαδ 

αρϋοΓβδ άβηιοηδίραηδ. Ροδ(6αάυ1)ίΙ&ηΐ6δ αάηιοάυαι 

δβπηοηβπι ίηδϋΐααηΐ, ηιυΐυοςυβ απιΙ)ί^ηΙ, άαπι 

άίίΩουΙΙαΙβδ δοΙνβΓβ ηβο^αβηηΐ ; αίηηΐ Ιαπιεη β( πειράται τον του Λατίνου λ<$γον, και δια πολλι 
φαινομένων άτοπων άτοπον αυτού τήν δυξ 
κνύειν επιχειρεί• ό δΐ τά άτοπα λύειν (3) έι 
καΐ δείκνυσιν, ώς Ι) ούκ ?στιν άτοπα τά έπαγ^ι 
ούχ Επεται τψ Ιαυτοϋ δύγματι• εΤτα και εΙς τ 
παραδειγμάτων εϊκονισμόν είσβαλλουσιν £μφα 
ήθη; δε και ούτος 6 τρόπος τοΤς Οεολ<5γοις του 
(4)• και 6 μεν έξ είκ<5νων κκι αναλογίας 
έχπορεύσεως του Πνεύματος ύποδείκνυσιν 
των εικονισμάτων Ινια μέ;Αφεται και άντιι 
θησιν έτερα δήθεν καταλληλότερα (5)• και < 
νος αύθις μιμείται τον Γραϊκόν, και τά μλν 
ται, τά δ' Ιαυτοΰ μάλλον προσφυέστερα δει 
Έπι τούτοις καΐ διαπορητιχώτερον ποιουντ ΟδΙβηάυηΙ, οοηίΓονβΓδίαπι υΐΓΪιηςαβ ϋοηδίδΙβΓβηοη ^ λύγον καί άνταπορ^ΰσιν αλλήλους, λύ υειν τά μη δυνάμενοι κιΐ δεικνύντες 6'τι αΐ έκατ 
άπορίαι συμβαίνουσιν, ού δια το του προβλι 
άτοπον ή άδοξον ^ αδύνατον (ούδΐ γάο δν συνί 
εκατέρωθεν), άλλα διά το του θεολογουμ^νου 

μαρτυριών άλ φυε< και τελ ευταιον, Οια ρΓορΙβΓ &1ί(}ααηι ρροΜβπιαΙίδ αΙ)δΐΐΓ(1ίΙ&Ιβπι, νβΐ 

ςυία ίά δίΐ ίηνβΓίδίπιίΙβ ααΐ ίπιροδδίϋίΐβ, δβουδ βηίπι 

ηιιηςυαπι οοηοοΓάαδδβηΙ (γ), δβά ρΓορΙβρ (Ιίνίηοθ 

Γβί δυ1)1ίπιίΙαΐ6Πΐ ηαΙυΓαπι ΐΓαπδοβηόβηΙβπι. Ρο- 

δίΓβπιο ίβδίίηιοηϋδ ιηΙβΓ δβ άβοβρίαηΐ, αίςτιβ αΐία 

Ι.α1ίηηδ^ αΙΐΕ βροθουδ, Ιαηςιιαηι ριιςη&ηϋα, δίΙ)ί 

ορροηαηΐ, βΐ δαηοΙΟΓααι πϊα^ΙδίΓΟΓυπι οοηίΓαηα 

άίοΐα ο&ιΐ8απι βδδβ ΕίαηΙ (ΙυαΓαηι ρ&Γΐίυηι οβΓίαπιί- 

ηίδ &1φΐθ άΐδοίάϋ. Εχίη Ιβδϋηιοηία ίηΐβρ δβ οοηίβ• 

ηιηΐ 6ΐ οοηοίΐίαηΐ ; δίοςηβ ίρδί ραπΙβΓ οβη ιιηυπι 

ΐάβηκιηο δβηΐίβηΐβδ ίη οοηοοΓίΙίαιη οοηδρίραπί, 

αΗβΓ {ά) ςαίάβπι βάοοίιΐδ βχ δ&ηοϋδ ΡαΐΓί1)ηδ ηοη 

οροΓίβΓβ ίη βαηοΐο δγηιΙ)θ1ο ρΓοηαηΙίαρβ δίπιαΐ 

ν6Γΐ)α €χ ΡίΗο ; αΙΙβΓ νβΓο ρβΓδααδυαι Ιιαύβηδ, ηοη 

βδδβ ίρδαπι ΙιβΙβΓοάοχαηι άίοβηάαηι, ςυιυη ρρφρο- 

δίΐίο Εχ αρυά Ι,αΐίηοδ βΐ ρΓΟίρΟδίΙίο ΡβΡ αρίΐά ηοδ ήί^'^^ έχούσης ούδεμίαν διαφοράν έπι του Γΐοο. 

(6Γ»οοδ) ηαΐίαπι, αά Ρίϋηπι ςαοά αΙΙίηβΙ, άίΟβΓβη- 

ϋαπι 1ι&1)β&η( (β). συμπλέκονται• και τάς μεν οΰτος, τάς δ* ουτ 
μαχομένας άντιπα;:άγοντες, τήν έναντιοφωνίβ 
αγίων διββσκάλων αιτίαν της αλλήλων παρ 
διαμάχης και διαστάσεως. ΕΤτα συμβιβάζου» 
μαρτυρίας• καΐ οΰτω καί αύτοι, ώς το Ιν φρον< 
λοιπόν άλλήλοις συμπείθοντα• ό μΙν μαβ< 
των αγίων Πατέρων δεΤν άναγκαίως βΤναι 
έν τψ άγίψ συμβύλψ συνεκφωνεΐν τό έχ χοΐί 
ό δε πεισθείς μηκέτι καλεΤν αυτόν έτεροφρο' 
Ο της έξ προθέσεως παρά Αατίνοις, καί της δι» (2) ίΕΐΐΓ. έπιεικείί^. 

(3) Ι,ααΓ. διαλύειν. 

(4) δίο Ι,αυΓ. Μαίιΐδ οηιίΙΙίΙ του λύγου βΐ νβτΐίΐ 

(6) Ιπιο Ιιοε ίρδίιπι νίΐίο νβΓίίΙ Νίοβίφ ΕΙΙιβπαηπδ 
ηοδΙβΓ 111). πι, 19 : ΙΙηάβ ^ί6ί, ο ερίδοορβ^ ίτηρβτίοΒβ^ 
νοα8 οοηΐίηηαία βάυοία ? βΙο. — Μαίαδ. 

(ο) Εςυίάβπι πιαίΐβπι : 8βοη8 βηίηι ηοη α6 αίραςηβ 
ρανίβ αοοχάβτβηΐ νβΐ Τ6$η1ίατβηί ; ηίπιίΓυπι νοοβ συμ- 
βαίνω υΐ ρααίο αηΐβ αοοβρία. δίπιρΗοίίβΓ : ηιΟΒ, 

(5) Αραά Μαίυπ) : καί άλληλύτερα. Εσαΐάβι 
υΐ δυρΓα. 

(ά) ΗίΕο αά βΓΦοαπι ΓβίβΗ Μαίυδ, δβσιιβηΐ 
1.&1ίηΰηι. ΟοηίΓαπαπι πιίΐιί ρΓο1)ΛΐϋΓ. 

(β) νίάβ οαρίΐυΐιυη Ορφοβ αΐΐβββίυιη & 
8ρίοι76ί7. ηοψ. ι. νί, ΡγφΓ. ρ. 28, ρζ^\ της Ε 
ΔΙΑ, δτι ισοόυναμουσιν. 113 ΒΒ ΡΗΟΟΕδδΙΟΝΒ δΡΙΗΙΤΌδ δλΝΟΤΙ. 174 ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ. ΒΙΑΙ,ΟΟυδ ΡΚΙΜΠδ β*. ΓΡ. Φέρε δη, ώ Λατίνε, τ^ έριστικόν και φιλ(5- ^ 
νειχον ώς τζ ευρέσει της αληθείας έμπόδιον μακράν 
Ιαυτών άιιθ($(^ίψαντ&<, το πζρΐ της του αγίου Πνεύ- 
ματος έκπορεύσεως ζήτημα, τίερί 6' και διάφερα- 
μέθα, μετά του αγίου Πνεύματος συνδιασκεψώμεθα. 
Χρεών γάρ, είπερ είναι βουλ6μεθα του αγίου Πνεύ- 
ματος αληθινοί λατρευται και προσχυνηταϊ, καΐ 
Ιν άλλοις μίν ά'πασιν αύτ6 το Πνεύμα τό ά'γιον 
επικαλούμενοι Ιχειν όδηγόν εΙς τήν της αληθείας 
εδρεσιν και κατάληψιν, μάλιστα δε έν τοΤς τ:ερι 
αύτοΰ τούτου λ<5γοις, δτι τε πλείων έν ταΐς πε,οι 
θεού ζητήσεσιν ή δυσχέρεια* θεός δΐ άληβινος, 
και τό Πνεύμα Πατρί και Πφ συμπροσκυνούμενον 
ώς όμοφυΐς χαΐ συνδοξαζ'^μενον, και οτι, τα Ιαυτοΰ 
γινώσχον αυτό χαΐ μ($νον μετά Πατρός και Που καΐ 
τά βάθη του θεού ερευνών (6), οιδεν έκκαλύπτειν ρ 
οΤς και δ'τε και δ'σον χρεών. Τούτο δΐ ουκ ?σται τοις 
έριστικώς άντιλέγειν έΟέλουσι* πο^^ω γάρ των 
εριστικών άντιλογιών ό τιαρά (7) του Πνεύματος 
φωτισμός. 

ΛΑΤ. "Λγε (8), ώ Γραικέ, φιλαληθώς, ταυτόν δε 
εΙπεΤν, φιλοθέως* αληθής γάρ ό θεός και θεός 
αλήθεια καί έκ θεού πασιν ή αλήθεια. Ποθώ γάρ 
τήν περί τούτων ζήτησιν και έκ πολλού ταύτην 
ώδίνω τήν συνεζέτασιν. *Ελθοι δέ ήμΤν ό Παράκλη- 
τος, τό Πνεύμα της αληθείας, και εύοδώσοι τον 
λ^γον τρέίτον εΙς εύθεΤαν τά σκολιά (9) ώς Πνεύμα 
εύθίς (10) έν τοις των πιστών έγκάτοις έγκαινιζί5- 
μενον καΐ πληρούν τάς έλλειπτικάς της γνώσεως 
φάραγγας, καΐ λείας ήμΤν άπεργαζόμενον τάς τραχείας 
οδούς (11)• β 

ΓΡ. Κοινή μίν ήδη άμφοΐν ή ευχή και εις ό 
σκοπός, ή έπΙ τ^ προκειμέντρ συσκέψει ζήτησις της 
αληθείας και εΰρεσις* λοιπόν δε άρκτέον του εγχει- 
ρήματος. 

ΛδΤ. Άλλα πρ($τερον βραχέα τινά περί τών ΙπΙ 
της αγίας Τριάδος δογματιζομένων και λεγομένων 
ήμΐν ώς έν προθεωρίαις διαληψ($μκθα- έ'ξει γάρ 
Ίσως ταύτα ^οπήν ού μικράν προς τήν τού \6- 
γου εύύδωσιν, και μάλλον εΤπερ εΤεν ταυτι κοιν^ 
συνομολογούμενβ* τύ τε γάρ συν^δον ταΤς κοιναΤς 
ημών όμολογίαις χαΐ τό άπ^δον εν τοΤς Ιξής λ($γοις 
^^ον οΰτως διαγνωσθήσεται. Δει γάρ ταΤς άρχαΤς 
συμφωνεΐν τά λεγόμενα, και ο μίν συμφωνεί, τούτο 

(•) Ι ΟοΓ. II, 10. 

(7) ί&ΰΓ : περί. 

(8) Οοά. V : λέγε ; ίοΗ. λ•γ•ις. 1 . 6Β. Α§6 3&Π1, ο Ι^αΙίιιβ, οοηίβηΐίοηβιη βΐ Π- 
ϋ@αη(ϋ ρηιπίαιη υΐροΐβ ν6π1αϋ8 ίηνβηίβηάΐΒ ίιη- 
ρβάίιηβηία ρΓΟΟιιΙ α ηο1)ί8 απιονβηΐ63, ςιΐΦδΙίοηβιη 
άβ ρΓοο685ίοηο δρίπϋα» βαηοΐί, οίΓοα ςυαιη αϊ) 
ίηνίοβπι (Ιίβδεηϋιηυδ, ααχϋί&ηΐβ δρίηία βαηοΐουηα 
δίιηιιΐ ρβΓρβικΙαιηιΐδ. ΟροΓίβΙ βηίιη,δί νοίυιηαβ 6586 
νβη δρίηΐυδ 8αηοΙΐ 2ΐί1οΓαΙθΓβ8 βΐ οιι11ογ68, Ιαιη ίη 
οιηηί1)ΐΐ8 α1ϋ8 ίρδυιη 8ρίπ1υιη 8&η6ΐυηι ίηνοε&τβ 
ίρδυπιςυο νί» άιιοβιη 1ια1)βΓβ αά νβπίαΐβιη ίηνβ- 
ηίβικίαιη βΐ ίηΐ6ΐ1ί§[6η(1αιη, Ιαιη ιηαχίπιβ ίη δβηηο- 
ηίΙ)υ3, ςαί ^β ίΠο ίρβο 1ιβΙ)βηΙιΐΓ, ςυία βΐ ιη9,]0Γ 
631; ίη (ΐααΐ8ΐίοηί1)αδ, ςυ^θ άβ Οβο 8@ιιη(,άίίΩου1ία8ι 
Όβαδ αυΐβιη νβΓϋδ βΐ δρίπΐυβ δαηοΐυδ ββΐ οαιη ΡαΐΓβ 
6( Ρίϋο δίιηαΐ αάοΓ&Ιυδ ηΐροΐβ 6^α8ά6Iη οοηδΟΓδ ηα- 
ίανω βί δίιηηΐ ^ΙοπΩοαΙαδ ; βΐ ςηία ίρδβ Τ68 βηαβ 
οοςηο3θ6ηδ,6ΐ ςτιίάβπι δοΐαδ οαιη ΡαΐΓβ βΐ Ρίϋο, βΐ 
δΟΓαΐΕηδ ρροΓαηάα Όβί ηονίί ΓβνβΙβ,Γβ ςαί1)ΰδ βΐ 
ςυαηάο βΐ ςααηίαιη οροΓίβΙ ; Ιιοο υθγο ηοη 6νβηίΙ 
οαιη ίίδ ςυί οοηίβηΐίοηίδ δΐυάίο οοηίΓαάίοπηΙ : ρΓΟ- 
οαΐ βηίιη α οοηίβηΐίοδίδ οοηΐΓα(1ίοΙίοηί1)αδ α1)6δΙ 
δρίπίυδ ίΠαιηίηαΙίο β1 ίΠιΐδίΓαΙίο. 

Ι.ΛΤ. Α^β, ο 0Γδθ06, απιοΓβ ν6π1α1ίδ, βίνβ φΐοά 
ίάβπι βδΐ απιΟΓβ Οβί (νβΓαχ 6ηίιη Όβαδ, βΐ Ό6ΐΐδ ββΐ 
νβπίβδ θΐ οχ Οβο νβΓίΐΛδ οιηηί1)αδ νβηίΐ). ϋβδί- 
(ΙβΓΟ βηίιη (ΙίδςαίδίΙίοηβχη άβ Ιιαο ιηαίβηα βί 3απι- 
(Ιυάυπι νβΐιβιηβηΐί άβδίάοπο βηΐιβίο Ιιαηο άίδοβ- 
ρΐαΐίοηβπι. δαρβρνβηίαΐ νβΓΟ ηο1)ί5 ΡαΓΛοΙβΙαβ, 
δρίπΐυδ νβΓίΙαΙίδ βΐ δβηηοηβπι 1)6η6 άίη^αΐ, νβΓ- 
Ιβηβ ρΓανα ίη άίΓβοΙα ηΐ δρίΓΐΙαδ ΓβοΙυδ ίη νίδοβή- 
1)αδ Ωιΐβΐίυιη ίηηοναίιΐδ βΐ οοιηρίβηβ βχαΐΐαηδφΐθ 
άββοίβηΐββ ηο8ΐΓβθ οο^ηίϋοηίδ ναΠ68| αβρβΓαδ ηοΜβ 
νί&δ βΓΩοίβηδ ρ1&η&3. 

ΟΠ. €οιηπιηηί3 ίαιη 63ΐ ηΐηπδςυβ ηοΒίΓΠΐη ρΓβ- 
οδΐΐίο, βΐιιηυδ ίάβιηςαβ δοοριΐδ, νίάβΐίοβΐ νβηίαΐίβ 
ίηςαίδίϋο βΐ ίηνβηΐίο οίΓοα ρΓοροδίΙδίιη ςαωδίία- 
ηβπι. Ιαιη βΓ§ο Γβπι οβ^^ΓβάίαιηυΓ. 

Ι.ΑΤ. δβά ρΓίυ3 ρααοα ςχιββάαιη 6χροηαιηα3 βΐ 
ρβΓρβηάαιηαδ άβ ίί3 ςαβΒ οίΓοα δαηοίαιη ΤήηίίαΙβιη 
άο^ιηαΐίοβ βίΤβπιηΙυΓ βΐ ρροίάίοαηΙηΓ, νβΐιιΐί ρΓ»- 
απι1)ηΙα άίδοβρίαΐίοηίδ ; ΙΐδΒο βηίιη ΓοΓίαδδβ Ιι&αά 
βχί^υυπι ροηάηδ Ιι&1)β1)ΐιηΙ &ά ίΠαπι 1)βηθ αρίβςαβ 
άίη^βηάαπ); ρΓΟΡδβΓίίιη δί οοπιπιυηί Ιιίο δυίΤΓ&^ίο α 
ηο1)ίδ ΓαβπηΙ οοηοβδδα ; δοίΐίοβΐ Γαοίΐίηδ Ιιοο ρΕοΙο 
Ιυιη ςυοά οτιιη οοιηπιυηί1)αδ ηοδίπδ οοηίβδ8ίοηί1)ΐΐ9 
οοηδοπαΙ,Ιυπι ςυοά ε1) ίΠίδ άίδδοηαΐ ίη δβςιιοηΙί1)ΐΐ8 

(9) Ιδα. XI., 4. 

(10) Ρδαΐ. ϊΛ (νυΐβ. ι..) 10. 

(11) Ιβα. 1. ε. 175 ΝΙΟΕΤ^Β ΜΑ(ΙΟΝΙΕΝ8Ι8 δβΠΏοηίύυδ (ϋδΟβηιβΙαΓ. ΟροΓίβΙ βηΐιη ρηηοίρϋβ ^ γνι^νιον βΤναι λογ(ζΕβθαι, .5 .$1 άπάδιι, το^Ιτο ώ( 
οοηοοΓάβηΙ ςαβ άίουηΙαΓ, β( ςυοά οοηοοΓά&Ι, Ιιοο χαι μαχ((μενον άποπέμιηνΟαι. ~~~-^.^^ ςβηυίηυιη β586 οβηββ&ΙυΓ ; ςιιοά νβΓΟ άίδοΟΓάαΙ, ίά 
νβίαΐί βριΐΓΐυιη 6( Γ6ρυ^η&η8Γβ]ίοΐ&ΙυΓ. 

6Β. Κ66ΐβ άίοίβ. Ιά εηίιη ορίίιηαιη ΟΓάίηβιη 
άβοβί 6ΐ Ιιααιΐ ραυοα οοηίβΓΐ αά νβηίαΐβιη άί^ο- 
δεβηάαΐΏ. Οαοά βηίιη βχ ρηηοίρϋβ 6ΐ ΒπρροβίΙίοηί- 
Ι)α3 νβΓίβ οοηββςαίΙυΓ, ϊά ΐρβαιη οιηηίηο τβΓυιη βδΐ ; 
οοηίΓΟ. ςυοά ΐρβίβ αάνβΓδαΙαΓ βΐ Γβρπ^αΙ, ίαίβηιη 
βπΐ : 810 ίΐ&ςυβ ίαοίβικίυηι. 

2. Ι.ΑΤ. Οίο ιφίητ ιηίΐιί : αίβηβ ββββ ΤηηίΙαΙί 
ςιιοθάαιη 695βη1ία1ί& βΐ ηαΙαΓ&Ιία ? 

6Η. Αίο, βαιη βηίιη 6( 6886η1ίαπι βΐ ηαΙαΓβπι Ιια- 
1)6Γ6 οοη8ΐ&1, ΙίοβΙ 8ηρπι β886η(ί&πι βΐ 8ηρΓ& η&1α• 

Γ&ηΐ 8ίΙ β]η8 6886. 

Ι^ΑΤ. Ε&ά6ηιη6 6886 8ΐ&1υί8 6886η1ί&ιη 6ΐ η&(α- 
Γαιη, αη άίνβΓβα ? 

6Κ. Ε&(ΐ6πι οπιηίηο. ΙΙα βηίηι άοοβηΐ 8&ηοΙί 
ΡαΐΓβ8 (ρ. 

Ι.ΑΤ. Ουίά ν6Γ0 ? Νοηηβ βΐ ΙιγροδΙαΙίοα φΐβοάαη 
άίοίδ ίη6336 ΤπηίίαΙί βΐ ρ6Γ8οηαΗ& ? 

6Κ. ΕΙ Ιΐδθο αίΩΓΠιο. δηηΐ βηίπι ίη βΕ 1ΐ7ρο8ΐα868 
βΙρ6Γ9οη8θ, ϋοβΐ 3&ηο(& ΤπηίΙαδ δϋ βίηβ ηοπιίηβ 
βΐ βυρβΓ οπιηβ ηοπιβη. Ναπι βυρρα οιπηοπι γοπι βΐ 
οοςϋαΐίοηβπι βί άοηοπιίηαΐίοηβπι ββΐ 8αρ6Γ(1ίν1η» 
ΟίνίηίΙαΙίβ 8αρ6Γ οτηηβηι βχδίβίβηΐί&πι βχβίδίβηΐία, 
8ίν6, υΐ ηια^ίδ ρΓορπβ άίοβπι, 5ΰρ6Γ6Χ5ί8ΐ6ηΙία ; 
&(1βπΐ6η βί 6886η1ί6ΐ βί η&Ιαπι αηα 6( βα^6σι αίςαβ 
ίηάίίΓ6Γ6η8 βαηοΐ» ΤηηίΙαΙίδ άίνίηίΐαβ ρρϋΒάίοαΙαρ, 
βί πίΓδαπι ΡαΙβΓ 6ΐ ΓίΙία8 βΐ δρίπ1α8 δαηΐ Ιι^ρο- 
8ΐα8β3 βΐ ρβΓδοηοο άίνίηίΐ&ίί». 

Ι.ΛΤ. Εαάβιηηβ 6336 (1ίοί3 1ια>ο βΙ ίΠα, αη ν6Γ0 ^ 
<ϋν6Γ8α ? 

6Η. Οαη3ηαπι υ6γο ίηΐ6ΐ1ίς&8, 6(1ί536Γβ. 

Ι.ΑΤ. Ιάβπιηβ 0336η1ία οΐ 1ιγρο3ΐ&3ί3, αη αΐίυά, 
αίςαβ ίάΰΐηηβ ηαΐυτα 6ΐ ρ6Γ3οη&, αη ν6Γ0 ηοη 
ίάβηι Τ 

ΟΚ. ΑΗιιά 03ΐ ηαΙαΓα α ρβΓ3οηα, οΐ αΐίυά 68- 
56ηΙία αΐ) Ιιγροβίαδί. §ίο οηίαι ρΐίΐουίΐ, ΙίοβΙ αραά 
ηοηηη11θ8 αΐίςυαηοΐο β536η1ία 8ίν6 ηαΙαΓβ βί 1ιχ- 
ροδ1α3ί3, ςπφ βαηΐ (ΙίνβΓβα ηοπιίηα, ρρο ίηνίθ6πι 
αοοίρίαηΙιΐΓ, ίά 63( άβ υηα βαάβπιςαΰ γ6. Ιάεπι τβΐΌ 
6δΙ ]^7ρθ8ΐα3ί3 βΐ ρ6Γ3οη&, δίοαΐ ρ&γιΙογ ίάεηι βδ- 
δοηΐία 6ΐ ηαΙυΓα. Οοηββο^ΏβηΙοΓ τβτο 1ιί3 εαάβπι 
(ΐυίάβπι δυηΐ ςηφ άίοηηΙαΓ 6336η11αΙία βΙηαΙυΓ&Ιία. 
άίνοΓβανβΓΟ αΐ) 1ιί3 1)γρο3ΐαΙίοα βί ρ6Γ3οη&1ίΕ, ςυοθ 
6ΐ ίρ3α ίηΙβΓ 86 βαάβπι 8υπ(. ΑΙία βηίπι 3υη1 6336η- β 
ΙίαΙία 6ΐ ηαΙαΓαΙία,6ΐα1ίαΙι^ρο3ΐαΙίο&6ΐ ρ6Γ8οηα1ία, 
6ΐ8ί ηβςαβ β38βη1ί&1ία βί ηαΙυΓβϋα 3ίη6 ΙιγροβΙ»- 
Ιίοίβ οΐ ρ6Γ3οηα1ίΙ)α3 3ηηΙ, η6(|αο Η.το 3ίη6 ί11ί8. 
είβηίπι 6886η1ία βΐ ηαίυΓα αΐίαά ςαίοΐβπι β3ί, ηί 
(Ιίχί, αϊ) ΙιγροδΙ&δί 6ΐ ροΓ3οηα ; 86ά ηβυίΓα 63ΐ αΙ)3• 
ςυ6 α1ΐ6Γα. Νβςαο 6ηίιη 6836η1ία ίη8ΐιΙ)3Ϊ3ΐ6η8 6δ(, 
η6ς[ΐΐ6 δηύδίδίβηϋα 6336η1ίφ 6χρ6Γδ (ρ). ΓΡ. Εύ λίγείζ* τάξεως τι γ&ρ αρίστης χοντ) 
Ίϋρος τήν της άληθε(ας διάγνωνιν ού μιχρίί νυι 
λ^μβνον. Το γάρ Ιπ^μενον ταΐς άληΟέσιν άρχ 
χαι 6ποΟέ9«9(ν πάντως χαΐ αύτ6 αληθές έστι 
δΐ μαχ^μενον χαι έναντιούμκνον τουναντίον ψ 
χα*, δή ποιητέον ούτω. 

β\ ΛΑΤ. Φράζε μοι τοίνυν• φής ιΤνβΙ τινβ τ§ ' 
ουσιώδη χα'. φυσικά ; 

ΓΡ. Φημ{* 7(.ί\ γάρ Χ2ΐ ούσ(αν χαι φύσιν, χ^η 
ούσ(βίν χα* φύσιν τ& εΤνσι αύτζ. 

ϋ ΛΑΤ. Ταυτά δ^ ούσίαν χαΐ φύσιν, ή 1τ<ρ« ; 

ΓΡ. Τβυτά πάντως• οΟτως γάρ οΐ &γιοι Π' 

διδάσχουσι. 

ΛΑΤ. Τί δέ ; ούχι χα? υποστατικά τινβ φι^ς 
χει ν έν τ^ Τριάδι και προσωπικά ; 

•^Ρ. Κ χι ταΰτά φημι* και γαρ χα^ 6ποτ 
και πρόσωπα, κ^; ανώνυμος και ύπερώνυμος Ί 
Τριάς* δττίρ πάν γαρ καΐ πράγμα κβΐ ν6ημ! 
όνομα ή της ύπερθέου ^ζόττ^τοζ όπίρ παναν 
ξ IV υπαρζις, ^, οίκειότερον ειπείν, δπερύπ 
6'μω; και ουσία και φύσις ή μ(α καΐ αυτή χα! 
ράλλακτος της αγίας Τριάδος θε^'ης προσαγορε 
καΐ πάλιν ό Πατήρ και & Γ\ός και τδ Πνεΰμβ 
στάσεις και πρόσωπα της βε^τητος. ΛΑΤ. Ταυτά δΐ λέγεις εΤναι ταύτα χάχεί 
έτερα ; 

ΓΡ. Τα ποία φγις, φράσον. 

ΛΑΤ. Ταυτδν ή ουσία και ή 6π6στβσις Ίξ Ι• 
και ταυ τον ή φύσις και πρ4σωπΟν, ή ού ταυτ^ν ; 

ΓΡ. "Ετερον μίν ή φύσις παρά. τδ ηρ^σα 
καΐ Ιτερον ή ουσία παρά τήν 6π($στασιν. Ο^^τω 
εδοξε, καν ποτέ παρ* ένίοις ή ουσία εΓτουν ή 
και ή υπ^στασις διάφορα ^ν^ματσ άντ* άλλι(λ(ι»ν 
λαμβάνωνται, τουτέστιν εφ* Ινδς καΐ του 
πράγματος• ταυτόν δέ έστιν ή Οπ^στασις χ 
πρ($σωπον, ώσπερ αύθις ή ουσία και φύσις τ( 
Επομένως δΐ τούτοις ταυτά μεν τά λεγ6με\ 
σιώδη και φυσικά, Ιτερα δ^ Ίίαρχ ταυ-: 
υποστατικά και ττροσωπικά, οντά και ταΰτα τ 
*Άλλα γαρ τά ουσιώδη χαι φυσικά, και ^λ 
υποστατικά και προσωπικά, εΐ και μήτε τά ούί 
και φυσικά ^ωρίς έστι των υποστατικών κβ? : 
ωπικών, μήτε ταΰτα εκείνων. Και γαρ ή 
και ή φύσις έτερον μΙν, ώς εφην, παρά χήν 
στασ.ν και το πρόσωπον, άλλ' ουδέτερα Οαπ 
χωρίς• οΰτ» γάρ ή ουσία εστίν ανυπόστατος, οϊ 
υπόστασις ανούσιος. (/) \ϊάβ ΕΙίαπι 0Γβΐ6ηδ6πι 0οπιπΐ6ηΙ. ίη Οτβ^. 
Ναζ. ΟΓ. ϋ| ρ. 6, 1Β. Ι. Π, 6<1. Βϋΐ. βί ΑπδΙοΙ. Μβ- 
(αρ9ι^8. 1. IV, ο. 4. (^) νίάβίοαη. Οαπιαδοβη. ο. ^Λ^ο^^ίιβ3 ίη ϊ 
αηί, Οβηίδίί, Ι. II, ρ&Γΐ. ι, ρ. 32 βά. Βαδηαςβ. 117 ΏΕ ΡΗΟβΒδδΙΟΝΕ δΡΙΚΙΤΟδ δΑΝΟΤΙ. 178 ΛΑΤ. εΤτα τ(νοι ταΰτα. ύπολαμβάνβις, λέγω $ή ^ Ι.ΑΤ. Ββίαάθ ςαββη&ιη 1ΐ£θ6 6986 8ΐΑΐιιί8^τί<ΐ6ΐΐ06ΐ την ούσίαν^ιςαΐ-τήτ φΰίϊν^""^ τοί' ό^άιώ^η και φυσικά, 
^^^χβΑ■^^αί τά ετερβ, τήν ύπίστασιν υλ\ το πρόσω- 
πον "ζ τα υποστατικά και προσωπικά : 

ΓΡ. "Ο μίν Ιστι κοινόν καί ίν και ταυτδν Πατρι 
και Τίφ και ΙΙνβύματι, τοΰτο ούσίαν και φύσιν, 
κ» ι τα προσόντα τούτοις κοινώς και ήνωμένως καΐ 
ταυτώς, ουσιώδη και φυσικά* Ικβστον δ* τώ* τριών, 
ύπόστασίν τε καΐ πρόσωπον, και ^περ Ινι ^κάστφ 
ί'διον, τοΰτο δποστατικον καΐ προσωπικών. ΛΑΤ. Ευ μεν Γσως λέγεις ταυτί• πλην καΐ ^πο- 
δειγματικώς σαφήνισον τα λεγόμενα. 

ΓΡ. Τήν μεν 6περφυή καΐ ύπερούσιον θεότητα 
«ρύσιν ειώθαμεν λέγειν της άγιας Τριάδος, μίαν 
κα? τήν αυτήν και ούσίαν άπλζν τε καί άπαράλ- ^ ^ηαιη 6αιη(1βιηςιιβ,βΙ βδδβηίια»η δίιηρίίοβιη βΐ άί^Γβ- 
λακτον τήν αυτήν και ωσαύτως ϊχουσαν έν τψ ΓβηΙί» βχρβΓΐ6ΐη,βαιηά6ΐιι βοάβιη ιηοάο 36 1ιαΙ)6η- 685βηΙίαιη βΐ ηαΙαΓαηι, νβΐ 6886ηΙί£ΐΗ& 6ΐ η&ΙαΓαΙία, 
6ΐ ςαεθηαιη οΦίβΓα, ΙιγροδΙοδίη 6ΐ ρ6ΓδοηΕΐΏ, νβΐ 
ΙιγροΒίαΙίοα βΐ ρ6Γ8οη&Ιί& ? 

ΟΗ. Οαοά ςυίάβπι οοτηιηηηβ 63ΐ αίςυβ αηυιη 6ί 
ίάβιη ΡαΙπ 6ΐ Ρίΐίο 6( 8ρίπ1υί, Ιιοο βδδβηΐίαιη 6( 
ηαΙαΓΕίη, βΐ ςυ» Ιιίδ αάβυηΐ οοιηιηαηϋ6Γ, υηίΐβ 
αίςαβ βοάβιη ιηοάο, 658611 ΙίαΙία βΐ ηαΙυΓαΙία ; υηαιη- 
ςυβίΏςυβ νβΓΟ ίπαιη ίΙΙοΓαιη 1)7ρθ5ΐα8ίη βΐ ρβΓδο- 
ηαιη,βΐ ςυοά υηίουίςαβ ρνορΗητη^ϊά ΙιγροδΙ&ϋοαιη 
6ΐ ρβΓδοηαΙβ 6556 δίαίιιο (Λ). 

ίΑΤ. ΗβοΙβ ίοΓδίΙαη Ιιβθβ άίοίδ ; νβΓυιη βχρί&ηα 
οάΐιαο 6( ρβΓ βχβιηρία ςα» άίχίδΐί. 

6Η. Οβίΐαίθΐη δυρβΓηαΙαΓ&Ιβιη βΐ 8υρβΓβ58βπΙί&- 
Ιβιη ηαΐηναηι δαηοΐ® ΤΓΐηίΙαΙίδ νοο&Γβ. δοΐοιηαδ Πατρΐ και έν τψ Γίψ και έν τψ άγίψ Πνεύματι. 
Φυσικά δε και ουσιώδη, εΐ και κυρίως τά κατ* ού- 
σίαν προσόντα τισι, πλην άλλα νυν έπι της Τριάδος 
καταχρηστικώς τά περί ούσίαν κοινώς και ταυτώς 
και άμερώς θεωρούμενα, ώς τών κατ* ούσίαν εχόν- 
των πάντη τ& κρύσιον και άγνωστον, άνώνυμόν τε 
και ύπερώνυμον. Του θεοΰ γάρ ήμΤν και ή γ^^ώσις 
καΐ ή κλήσ:ς, και παν δνομα και παν νόημα ούκ 
έκ τών κατ' αύτον, άλλ* έκ τών περί αύτον Φυσικά 
μίν ούν και ουσιώδη φαμεν έπι της αγίας Τριάδος 
τν^ν υπεράγαθον και πανάγαΟον αγαθότητα, τήν 
ύπερδύναμον και παντοδύναμον δύναμιν, τήν ύπέρ- 
σοφον σοφίαν και Ι πάνσοφον, το παντουργ^^, το 
ποιητικον, το δημιουργικον, το προνοητικον, το Ιβιη ίη Ρ&ΐΓθ βΐ ίη Ρίΐίο βΐ ίη δρίήΐα δ&ηοΐο. Ναίη- 
ναΐία νβΓΟ βΐ €88βηΙΐαΗα βίαί ρΓορηβ βα ςυ&θ $βηιη- 
άητη βδδβηΐίαιη αάδαηΐ ςαΐ1)ΐΐ5άαιη ίΐα τοο&ηΙυΓ, 
αΙΙαιηβη ηααο ίη Τπηί(&ΐ6 αΙ)αδΐνθ νοοαιηυδ φχα 
οίΓοα βδδβηϋαιη οοιηιηαηί βοάβιηςτιβ ιηοάο αίςαβ 
ΐηάίτίδβ οοηδίάβΓ&αΙαΓ, οααα βα, ςιι<Β ββοτιηάαιη 
6856ηΙί&ιη δαηΐ, οιηηίηο Γβοοη(ϋΙ& βΐ ίηοοιηρΓβ- 
Ιιβπδ&ι ηοιηίηβ ά68ΐί1ιι(& αο ςυονίδ ηοιηίηβ δίηΐ 
8ΐι1)1ίιηίθΓ£ΐ.θ6 Οβο βηίιη ηο1)ί8 οιηηίδ βΐ οο^ηίΐίο 
βί &ρρβ11&Ιίο, οιηπβ ηοιηβη β1 οηαηβ οο^ΐαίαιη ηοη 
βχ ϋδ ςα» δβοαηάυιη ίρ^αιη, δβά βχ ϋδ ςα» οίΓοα 
ίρδαπίδαηΐ, αάνβηίΐ. ΝαΙαραϋα ί^ίΙιΐΓ βΐ βδδβηΐί&ϋα 
άίοίιηυδ ία δοαοΐα ΤπηίΙ&Ιβ 1)οηίΙαΐ6ΐη ρβΓίβοΙίδδί- 
ιη&ιη 6ΐ ΐΓ&ηδοβικΙβηΙβιη 1)οηαιη οιηηβ, ροίβηΐί&ιη συνεχτικον πάσης κτίσεως, το άίδιον, τδ ^δχρονον ^ ροίβηϋδδίτηαιη βΐ δαρβΓ ροίβηΐίαιη βίβναΐ&ιη, βε- και ύπέρχρονον, το αΐώνιον καΐ 6περαιώνιον, το 
κατά χρόνον ά'ναρχον, το ακτιστον, τδ άγένητον (δι* 
Ινος ν γραφόμενον), τδ άτέλευτον, το ίίκατάληπτον, 
το άπερίληπτον, τό άπερίγραπτον, το άόρατον, το 
άπειρον, το ύπίρ πασαν αΓσθησίν τε και νοησιν 
πάντα δή απλώς 6'σα κοινά και ταύτα Πατρός καΐ 
νΐου κχΐ αγίου Πνεύματος, ουσιώδη λέγομεν και 
φυσικά, ου κυρίως, ώς κατ* ούσίαν αύτοΐς υπάρ- 
χοντα, άλλα καταχρηστικώς ώς περί τήν ούσίαν 
κο'.νώς και ταυτώς και άμερώς θεωρούμενα. 'Τπό- 
στασιν δΐ και πρόσωπον λέγομεν ζκαστον τών 
τριών, τ^ν Ιΐατέρα, τον Γΐον, το Πνεύμα* υποστα- 
τικά δι και προσωπικά τά π3ρι 2/.αστον ,τούτων 
ιδιαζόντως υπάρχοντα, τήν πιτρότητα, τήν υΐότητα. ρίβηϋαιη Β&ρίβαΙίδδίπιαιη βΐ βΙΒίηβιιΙβιιι δυρβΓ οιη- 
ηία,νίιη οιηηίροίβηΐβιη, ΟΓβαΙποβιη, ί&οΐήοβιη, 
ρΓΟοαΓδίΙηοβιη βΐ οοηδβΓναΐΓίοβιη υαίνβΓδ» ΟΓβίΐ- 
ΙαΓβΒ,δβιηρίΙβΓηίΙαΙβιη α ΙβιηροΓβ Γβιηοΐ&ιη βΐ (βαι• 
ροΓβ βιιρβποΓβιη, αηίβ φναιη βΐ δαρβΓ »ναπι οοα- 
δΐϋαΐααι, ΙβπιροΓδΙίδ ίηίϋί εαΓβαϋ&αι, ίηοΓβαΙαιη, 
ία^βπίΐηπι, ίαΙβΓΠΐίααύϋβ, ίαοοαιρΓ6ΐιβηδί1)ίΐ6,ίηΩ- 
ηίΐααι, ίαοίΓοαπίδοηρΙαηι, ίανίδί1)ίΐ6, ίπιιηβηδαπι 
δαρβΓοπιηβαι δβηδαπιβΐ οαιαβπι οοςϋαϋοηβηι ΐΓαα- 
δοβαάβηδ ; αΐ 1)Γβνί άίοααι, οιαηία οιηηίηο ςαφ 
οοπιηιαηία β&άβηκιαβ δααΐ ΡαΙπδ,βΙ Ρίΐίί,βΐ δρίήΐαδ 
δ&ηοΐί, βδδβηΐίαΐία (Ιίοίηιαδ βΐ η&ΙαΓ&1ί&, ηοη ρΓο- 
ρήβ Ιαηςααηι δββαηάααι βδδβαΐίαπι ίη ίρδίδ βχδί- 
δίβηΐία, δβά &))ηδίν6 Ιαηςααπι οίΓεα ββδβηϋ&πι τήν του αγίου Πνεύματος Ιδιότητα, καθ* ήν δηλαδή Ο οοοιηιααίΙβΓβοάβπιςαβ πιοάο αίςαβ ίηάίνίδθ εοηβΐ- το Πνεύμα έκπορευτόν ονομάζεται* τ6 άγέννητον 
(δια δύο γραφόμενον ν), το γεννητόν ομοίως και το 
έκπορευτόν, τήν άγεννησίαν, τιζν γέννησιν, και τήν 
έκπόρευσιν* και ταύτα ού μεταπίπτοντα, άλλ* 2κα- 
στον Ικάστης υποστάσεως άμετακινι{τως και άνυπ- 
αλλάκτως χαρακτηριστικών ιδίωμα τε και γνώρισμα* 
του Πατρίς τήν άγεννησίαν, δ'τι μή Κκ τίνος, καΐ 
οΰτε του Γΐοΰ ουτ» του Πνεύματος* του Πού τήν 
γέννησιν, καΐ οδτε του Πατρός ούτε του Πνεύματος* 
μόνος γάρ έκ του Πατρός γεννητός, διό και μονο- 

{Η) ΟΓ. ΡβΙ&τ. Ββ ΤηηϋαΐΦ 1ί1). IV, Ργοοβπι. π. 2 56ς. άθΓ&Ια. ΗγροδΙαδίη νβΓΟ βΐ ρβΓδοηαπι ηοαιίηαπιιΐ5 
αηαπιςαοάςαβ ΙιΟΓααι Ιηαπι : ΡαΐΓβιη, Ρίΐίαπι, 8ρί- 
ΓίΙαπι ; Ιι^ροδΙαϋοα βΐ ρβΓδοααΙία ααΐβπι βα ςα» 
οίΓεα ααααιςαβπκιαβ ΙιοΓαπι ρΓορηβ βΐ ρβΰαΙίαΓίΙβΓ 
6ΧδίδΙααΙ,ραΐ6ΓηίΙαΙβπ),Γι1ίαΙίοα6Πΐ οίδρίπίαδ δ&η- 
βΐί ρΓορΓίβΙαΙβπι, δβοααάυπι ςαααι δρίπΙαδρΓΟΟβ- 
άβηδ αρρβΙΙ&ΙαΓ ; ία^βαίΐαηι, ςβαίΐαπ) βΐ ρΓοοβάβη^» 
δίνβ ίαα&5θίΙ)ί1ϋ&ΐ6Πΐ, ^βαβΓαΙίοαβπι βΐ ρΓΟοβδδίο- 
ηβπι ; βαςαβ ηοη οοαοίάβηΐίααο ηαΐαηΐία ββδβ δίαΐαί- 
πιαδ,δθά οα]α5Η1)6ΐ ρθΓδοη» ηααηκιαοάςαβ πιαηβΓβ 179 ΝΙΟΕΤΛ ΜΑΚΟΝΙΕΝβΙβ 1Μ ίιηιηοΐβ βΐ βίηβρβηηαΐδΐΐίοηβ ηΐΐίΐ οΙιαΓαοΙβηβΙίοΕίη Α γβν4ς• το» Πν&υμαχο< τήν ^^λλ&^^^ι^^ι^ %λ\ οβτ• το» 
βΙίϋδΟΓβΙίναιηρΓορποΐΒίβιη,βΙ ΡΛίπδςαίάβπιίηηα- ϋατρ^ς οΰτε του Ποίί• μόνον γάρ το ΠνΐΟϋβ^χ*•- 
8θί1)ί1ϋαΙβιη, ςαία α ηιιΐΐο βδΐ, βαπιςαβ ηβςυβ Ρίΐϋ ρευτόν. 
β85β ηβςιιβ δρίπίαδ : ΡίΙϋ ^βηβΓαΙίοηβιη, ςυ» ηβςιιβ ΡαΐΓΐβ βδΐ ηβ€$αβ δρίήΐυδ ; βοΐα» βηίιη 68ΐ βχ Ραΐτβ 
&βηίΙιΐδ ; ςααΓβ β1 ϋηί^βηίΐαδ ; δρίηίαδ ρΓΟΟβδδίοηβιη, ςαο) ηβςιιβ ΡαΙτίδ ββΐ ηβςαβ Ρϋϋ, βοΐαβ βηίικίδρί- 
ήΐιΐδ βαηοΐαδ βδΐ ρΓΟΟβάβηδ. 3. Ι.ΑΤ. Οαίά βΓ^ο ? Οιιιη ίηββηίΐαδ δίΐ ΡδΙβΓ, 
ςαία α ηυΐΐο βδΐ, βΐ Ιιοο ίρδίαρ δίΐ ρΓορπηιη, ηαιη 
ΐάοίΓΟο ηίΐιίΐ βπΐ βχ ίρδο ? 

ΟΗ. ΚβνβΓα βΐ ίη^βηίΐυδ ΡαΙβΓ βδΐ βΐ ηοη βχ αΐΐο; 
8βά βχ ίρδο ρΓΟΟβδδϋ Ιαιη Κϋιπδ, Ιαιη δρίπΐιΐδ. 

Ι,ΑΤ. Οαίά νβΓΟ ? Οαιη ρΐΌ^Γβδδίο (ΐυθΒάαιη βίΐ 
λ1) ίρδο, ΙΐδΒΟοίηβ βδΐ β& ιιηίίοηηίδ βΐ β1)δςαβ αΐΐα 

άίβ'βΓβηΙίίΐ *? 5 

αΚ. Μίηίιηβ. Ναιη άίνβΓδαδ βδΐ ιηοάαδ ρροβΓββ- 
δίοηίδ βΐ (ΙίτβΓδαδ ρβΓδοη&δ ιηδηίΓβδίΕηδ.ΑΙίιΐδ βηίιη 
βδΐ Μοάαδ ρΓΟβΓβδβίοηίδ, δβουηάυπι ςηβηι βχ ίρδΟ 
βδΐ ΓίΙίαδ ; βΐ Ιιίο ββηβΓΛίίο αρρβΙΙαΙιΐΓ ; βΐ »1ίυ8 
πιοάαδ, δβοαηάυιη ςαβω δρίπίπδ βχ βο ρΓοάΐΓβ 
άίοίΙαΓ ; νοοαΙαΓ νβΓΟ Ιιίο ρΓΟοβδδίο. ϋίβρςαβ νβτο 
ιηοάαδ δβοηηάυπι 8υ1)δΐ€ΐη1ίαπι , ηοη ςαία άίίΤβΓβη- 
Ιίαιη δ\ι1)δΙαηΙί8Β ρΓ8ϊ1)βηΙ, αραίζβ, δβά ςαία βχ δϋΐ)- 
ιΐΕηΙία Ραίπδ Ιυιη ΡΐΙίαδ,νβπιπι ρβΓ ββηβΓαΙίοηβπο, 
οαπι δρίηΐπδ, νβηιπι ροΓ ρΓΟΟβδδίοηβπι, βΐ ηοη αϊ) 
βχΐΓ&,ηοη βχ ηίΐιίΐο, ςιιβπιαάπιοάυπι ΟΓβαΙυΓϋΒ. ΕΙ 
Γίΐίυηι ςηίάβπι ΡαΙβΓ άίοϋαΓ βοηβΓ&Γβ, δρίπΐυπι 
αηΙβπκϋοίΙαΓρΓοάαοβΓβ νβΐ βιηίΙΙβΓβ(ί),νβΙ ηβδοίο 
σαοπιοάο αρϋτΐδ β1 αοοοπιπιοάαΐίαδ άίοαπι. ϋΙβΓςαβ γ. ΛΑΤ. Τ( ουν; έΛβιδή άγέννητον, δτι μή 1^ 
τίνος, ό Πατήρ %λ\ τούτο 'ιΒιον αύτου, διλ χοΰτο 
ού8ΐ έζ αύτοΰ τι ϊσχΛΐ ; 

ΓΡ. Καί μήν και άγέννητος δ Πατήρ χα{ ούχ Ιχ 
τίνος* άλλ' έξ αύτου προελήλυΟεν ό Π&ς χαΐ τ^ 
Ιΐνεΰμα. 

ΛΑΤ. Τ( δέ ; έπεϊ και πρ<5οδ<5ς τίς έβτιν άπ' αά- 
τοΰ, αρ% μον(!τροιιος αΰτη χαΐ αδιάφορος ; ΓΡ, Ουκ ίστιν (40)•καΙ γαρ 6 τρόπος τ^ίς ΐ(ρο<$2οο 
διάφορος καΐ διαφόρων προσώπων έχ^βπτριχ^. 
"Αλλος γαρ έστιν 6 τρόπος της προόδου, ιμΛ* βν 6 
Γΐ^ς ίζ αύτοΰ, γέννησις προσαγορ&υόμ(νο<, χβΐ 
άλλος ό τρόπος, καθ' ον το Πνεύμα έξ α&του ιιρο• 
έρχεσΟαι λέγεται* καλείται δλ κα^ ούτος {ιηη^ίρβο— 
σις. ^Αμφότεροι δε κατ' ούσίαν, ούχ 6τι ^ιοκρορ^ 
ουσίας παρέχουσιν, άπαγε, άλλ' δτι έκ τι!< οΜμ€ 
του Πατρός καΐ ό Γΐός, άλλα γεννητώς, χ«1 τ4 
Πνεύμα, άλλ' έκπορευτώς, και ουκ ΙξωΟκν Ιχ τον 
μή οντος καΟάπερ τα κτίσματα. Και τ6ν μΚ Γ\^ 
γεννών 6 Πχτήρ λέγεται, το δΐ Πνε13μα προβάλλ•- 
σΒαι ή πιοιεσθαι ή ουκ οΤδ* όπως έρώ προσφυεστ•• 
ρον. Έκάτεοος δε τρόπος Ιδ(ου μίν τ•τύγηχ«ν 6^6* νβΓΟ πιηάυδ ρΓορπαπι ηοωβη δΟΓίίΙυδ βδΐ, ςαοά ματος, δ' το Πνεύμα το άγιον έ'Οετο. ήμΤν δΐ &γν«. 
δρίπΐαδδαηοΐϋδροδαίΐ ; ηο1)ίδ αυΐβπι ηοη ροΓδρβ- ^ ^χ<5ς ^ε και ακατάληπτος• καΐ δτι 6 μ μΙν Ιτερος, ό 
δι έτερος, έκ των περ'. Ικατέρου διαφόρως λεγομέ- 
νων γινώσκομεν. Τίς δΐ καΐ όποΤος Ικάτερος, χαι τίς 
ή διαφορά, τ^ Τριάδι μόν^ γινώσκεται* ού$Ιν γ&^ 
πλέον ήμΤν περί τούτων έκ των θε{ων λογίων ^χχέ- 
φασται. "Π ούχ οΰτως φι^ς καΐ αυτός ; οίαδ αίςηβ πιοοπιρΓβ1ιοηδί1)ίΙίδ οδΐ, βΐ ςυοά &Ηα8 
δίΐίδΐβ, αΐΐαδ ίΠβ, βχ ϋδ οοβηοδοίπιαδ ςυ» άίνβΓδΟ 
ιηοάο (1β αίΓοςαβ άίοαηΙαΓ. Οιαίδ νβιο βΐ ςααΐίδ 
αίβρςαβ δίΐ βΐ ςαοϊηαπι βοΓυπι άί(ΓβΓβηΙίΕ, α Τπηί- 
ί&Ιβ δοΐίΐ οοβηοδοϋαρ ; ηίΐήΐ οηίπι άβ Ηίδ αιηρΗυδ 
βχ άίνίηίδ οΓαοηΙίδ ίηίϋοΕίυπι βδί. Αη νβΓΟ Ιιι ηοη 

ίΐα άίοίδ ? 

Ι,ΑΤ. ΙΙα άίοο. ΙηΙιίβ βηίηιΙίΙ)ί οοηδβηΐίο ίάβπι• 
^υβ οβηδβο. Ιαπι νβΓΟ ίηΐΓβπιαδ ίη ίρδ&πι ςυοΒδίίο- 
ηβπι αίςηβ οοηίΓονβΓδίαω,ρβΓρβηοΐΕπιαδςυβ ίά, ίη 
ςαο ίηΙβΓ ηοδ Ηδ βδΐ βΐ ίη ςαο αΐ) ίηνίοβπι άίνίίΙίπιυΓ. 
ΙηςιχίΓαΙαΓ ίΐαςαβ, αίΓηπι οροΓίβαΙ άίοβΓθ δρίΓίΙαπι 
βχ ΡαΐΓβ ρΓΟΟβάβΓβ δοΐο, αη βΐί&αι βυπι ρΐΌΟβάβΓβ 
βχ Ρίΐίο. 

Οη. Ιάνίάβΐίοβΐ ίρδβ δρίΓίΙαδ βαηοΐαδ ρβΓ δοπ- " ρρ. *ο δηλαδή καΐ αύτο τ6 Πνεύμα τ^ λγιον (ιβ 
ραΓ3δ άίνίηίΐϋδ ίηδρίΓ&Ιαδ Γβνβίανίΐ, βΐ βαηοΐί Ρα- η^ί^,ν Οεοπνεύστων Γραφών έξεκάλυψε κάι οΐ &γι•τ 
ΐΓβδ αΙςαβΕοοΙβδία)Πΐα§ίδΙπρβΓδαηοΙηπιδρίΓίΙαιη ΐϊ— ι^.- ^-) ..γ:- »ι?^..•ϊ--?-.. ί.»ζ — ι^. ».^ _• 

ίηίΐίαΐί βναηββΙίοίΒβΙαροδΙοΙίοβ) άοοίηηβ) άοβπιαία 
ίιΐδαίδ άίνίηίΐαδ ίηδρίΓαΙίβ ίηδΙίΙηΙίοηί1)υδ ΐΓαάίάβ- 
ταηΐ; ηβςηβ ΓβοΙίΒβΙρί» δβηΙβηΙίβΘΐιΠοπιοάοςυίά 
αάνβΓδαΙαΓ ; ηβ^αβ αΙΙαπι βχίηάβ οοηββςιιίΙυΓ α1)- 

δΐΐΓάιιαι. 
ΙΛΤ. Οίο υηηπι αΚβηιπινβ βχ ίρδίδ, ηΐ βΐ ο^ο 

οο£;ηο8οααι. ΑΛΤ. Φημί, σύμφρων γαρ έπΙ τούτοις ε1μ( 90ΐ 
και ομόδοξος. "Ηδη δΐ είσβάλλωμεν έπΙ τ^ άμ^ι- 
βαλλόμενον και ζητούμενον, και περί ό μένον Ί^μΰν 
ή διαφορά, και δι* δ '^άχα και διιστάμεθακ. ΟΔχονν 
ζητε(σθω, πότερον χρεών λέγειν το Ονεΰμα 1χ του 
Πατρός έκπορεύεσΟαι μόνου, ή καΐ έκ του Που. Πατέρες κάΙ νης Εκκλησίας διδάσκαλοι δι^ τΐ» 
αγίου Πνεύματος μυηθέντες τα της ευαγγελικές 
και αποστολικής (πίστεως δόγματα), (11) (ν τ«ις 
εαυτών θεοπνεύστοις διδασκαλίαις παραδε^^&X9^9ι* 
και ούοεν (12) τφ όρθφ λόγψ και εύσεβεΤ κατ* ούίΚ 
ήναντίωται, ούτε μήν (χει τι παρεπόμενοι δχοιτον. 
ΑΑΤ. Άλλ' έν γέ τι φράσον, Ίνα γνώ χ«> αύτ6<. 

ρίβηάα βΓαηΙ. 
(12) ναΙ. ουδέ. (10\ 01)1ϋΙβΓ&Ιυπ] ίη οοά, ΥαΙ. 

(11) ΟβδπηΙ αΐίςυα ίη ΥαΙ. ρ. 3, 1)., ςαιο Ιιίο δπρ. 

(ί) Υοοβπι προβάλλεσθαι ηοη ραδδίνυπι, 86(1 πιβάίαπι Ιιίο βδδβ άβοΙαΓαηΙ ΝίοβΙ® αΐία νβΓΐ)α,ςιιί1)α8 5«η8θ 
αοΐίνο βαιη τοοβιη πδΐίΓραΙ. 181 ΌΕ ΡβΟ0Ε88ΙΟΝΕ 8ΡΙΗΙΤϋ8 8ΑΝ0ΤΙ. 182 δ'. ΓΡ. (13) ΕΙ έιι.χΛίΙ 1Ι«νρ^ 4κιιορ««^ίανοο [τδ Α *• βΒ• (Λ δ» δρΐηίαδ βχ ΡβίΓβ ρΓΟΟβάβηβ βΐίαιη ΠνβμίΜτ^'^πορΕύκται και έχ του Που, συγχέχυτχι 
τά των Ιδ(οτήτων, ή ώς Ιξ δλλης υποστάσεως εις 
δλλην μεταχωροϋντα, ί( ώς δλλην έζ Λλλης μετα- 
λϊμβανούσης Ιδιότητα της αυτής υποστάσεως• δπερ 
της Σχβελλίου δ6ξης έστιν ου μακράν. Ει γαρ 6 Πα- 
τήρ και 6 Τ\ος Ιν καΐ ταυτον 6πάρχει κατά Σαβέλ- 
λιον, άχ6λουθον πάντως Ικ του Ηατρ6ς τ6 ΙΙνεΰμα 
έχπορευόμενον έκποριύεσθαι καΐ έκ του Γΐοΰ* τάχα 
δ* αν και Ιξ Ιαυτου. 

ΑΑΤ. Άλλ' έςρ' ημών ουκ Ιχει χώραν τό του Σα- 
βελλ{ου δοξάριον ούδΐ γαρ τάς υποστάσεις συγχέο- 
μεν καΐ τα πρόσωπα, ούδΐ τάς Ιδιότητας μετατίθε- 
μεν, ουδέ την αυτήν καί μίαν δπόστασιν εΙς Λλλην 
και αλλην Ιδιότητα μεταφέρομεν* ούδε ΙΙν τά τρ(α 6Χ ΡίΗο ρΓΟοβάϋ, οοηίαηάαηΙαΓ βα φΐ» &ά ρΓΟ- 
ρηβίαΐβδ ρβΓίίηβηΙ, φίτιιη Υβΐ βχ αΐί^ι ΙιγροδΙ&δί ίη 
&1ί&ιη πιί^βηΐ νβΐ β&άβιη Ιιγροβί&δίδ αΐί&ιη βχ &1ί& 
ΐΓ&η55υιη&1 ρΓορπβΙαΙβίΏ. Ουοά Ιι&αά Ιοη^β &1)β8( 
& δ&1)6ΐ1ϋ ορίηίοηβ. ΕΙβηίιη 81 ΡαΙβΓ β1 Ρίΐίαβ 
πηυιη βΐ ίάβιη $ιιηΙ ββουηάυιη 8&1)β11ίϋΐη, οοηββ• 
ςυίΙΠΓ οηιηίηο, δρίηΐυιη βχ ΡαΐΓβ ρΓοεβάβηΙβπι 
βΐίαπι βχ ΓίΙίο ρΓοοβάβΓβ ; ίιηο ιηοχ βί βχ δβίρβο 
ρΓοεβάβΙ. 

Ι.ΑΤ. Υβπιιη &ριιά ηο8 Ιοεαιη ηοη 1ι&1)β( δ&- 
1>β11ϋ ορίηαιηβηΐυιη. Νβςαβ βηίιη Ιι^ροδΙ&δββ οοη- 
ίαη(ϋιηιΐ8 βΐ ρβΓ8οη&8 ; ηβςαβ ρΓορΓίβ(&ΐ68 ΐΓ&λ3- 
ροηίπιη8, ηβςπβ υη&ιη β&ιηάβπκιιιβ 1ιγρο6ΐ&8ίιι ίη 
&Η&ιη βΐ αΐίαιη ρΓορηβΙ&Ιβιη ΐΓΕηδΓβήιηυδ. Νβςαβ δοξάζομεν πρόσωπον 1[ τριπρ^σωπον μ(αν όπόστα- ρ υη&πι β88ββχί8(ίιη&ιηΏ8 ί1ΐ8.1π&ρβΓ8οη&ιη νβΐυη&ιη σιν, αλλά καΐ τάς υποστάσεις τρεΤς εΤνα{ φαμεν 
της θδότητος καΐ Ικάστην 6πόστασιν έν άκινήτφ 
τηρουμεν τ^ ιόιότητι* του μίν γαρ ΙΙατρος Γδιον 
τλ άγέννητον, του δΐ "Που τό γεννητον, του δΐ άγ(ου 
Πνεύματος τ^ έκπορευτδν εΤναι τιθέμεθα* άλλ' 
ωσπερ του Πατρός ου τδ άγέννητον μόνον, άλλα και 
το γεννητικών καΐ προβλητικδν Ι[τοι προεχτικδν, εΐ 
οΰτω χοή λέγειν, οδτω κα? του Που ού τό γεννητδν 
μόνον, άλλα καΐ το προβλητικδν, και το\3 Πνεύματος 
το εκπορευτόν μΙν, ούχ απλώς δέ* άλλ* ως μΙν έκ 
του Πατρδς, ώς δΐ έκ του Που, τουτέστιν αμέσως 
μεν Ικ του Που, εμμέσως δΐ έκ του Πατρός, δ'τι 
έκ του Πατρός μΙν διά του Που, έκ του Που δΐ 
δι* έτερου ούδενός. Άγέννητος γαρ Λν ό Πατήρ 
γενν^ τόν Γΐόν, γεννών δε τον Γ\όν δια μέσου του 1ι γροδίαβίη 1ηρβΓ8οη&1θη; ββά βΐ 1ιγρο8ΐιΐδβ8 (Γβδ β δδβ 
άίοίπιιΐδΟβίΙ&ϋδ,βΙυηαπιςιι&ιηςυβΙιγροδΙ&δίηίηίιη- 
ιηοΐΛρΓορηβΙαΙβ δβΓνατηοδ.Νβπιςαβ Ρ&ΙπδρΓορπαα) 
ίη^βηϋυιη, Ρίΐϋ νβΓΟ ^βηίΐηιη , β 1 8ρίη(υδ δ&ηοϋ ρΓο- 
εβάβπδ βδδβ δίαΐυίιηυδ (Α).ΑΙ (|υ6αια(1ιηοάυιηΡαΙπ8 
ηοη ΐη^βηίΐυπι άυηιίαχαΐ,δβά βΐ ^βηβπιΐίο βΐ ρΓοάα• 
οϋο δίνβ βιηίδδίο, δί ίΐα άίοβηάαιη βδΙ,δίεβίΡίΙϋηοη 
δοΐϋπι βδΐ ^βηίΐυπι βεδβ, νβηιιη βΐ ρΓοάαοβΓβ, βΐ 
δρίπΐυδ δ&ηοΐί ρΓΟΟβάβΓβ ςαΐάβοι, δβά ηοη δίηι- 
ρϊΐοίΙβΓ : νβΓαηι δίο ςαίάβπι βχ ΡαΐΓβ, βίο νβΓΟ βχ 
ΡίΙΐο, Ιιοο βδΐ ίπιηιβάίαΐβ ςηίάβιη βχ ΡΠίο, πιβάί&Ιβ 
νβΓΟ βχ ΡαΐΓβ, ςπία βχ ΡαΐΓβ ςυίάβιπ ρβΓ Ρίΐίυπι, βχ 
Ρίΐίο νβΓΟ ρβΓ πίΗίΙ βΐίυά. Ιη^βηίΙυβ βηίιη ςααηι 
δίΐ Ρ&ΙβΓ ^βηβΓ&Ι Ρίΐίαπι, ^βηβΓ&ηδ νβΓΟ ΡίΠαπι ρβΓ 
ίρδηπι ΡίΙίαπι πιβάίαηΐβπι δίπιυΐ β1 δρίπΐηπι ρΓο- 11ου ά'μα και τό Πνευμια προβάλλεται• χαί ό Πός ^ άυοίΐ βΐ Ρίΐίηδ, ςαί ίρδβ ^βηίΐϋδ βδΐ, ραηΙβΓ ρΓΟίΙιι- γεννητός ών και τό Πνεύμα προβάλλε ΰα ι* και τό 
Πνεύμα πάλιν Ικ του Πατρός εμμέσως έκπορευόμε- 
νον, ώς τ^ έκπορεύσει του ΙΙου μεσιτεύονσος αμα 
και έκ του Γΐοΰ εκπορεύεται μηκέτι δι* έτερου 
τινός μεσιτεύοντας• ώστε ή μας ίδιον τ^Οβ^θαι του 
μ^ν Πατρός τό άγέννητον, τό γεννητικόν και τό εμ- 
μέσως προβλητικόν τό μΙν άγέννητον, ^ι ούκ ΐκ 
τίνος, τό δέ γεννητικόν, δτι γενν$ τόν Πόν, τό δέ 
εμμέσως προβλητικόν, Ηχι διά μέσου του Τΐου- και 
τό Πνεύμα προβάλλεται• του ϊΐοΰ δΐ τό γεννητον 
και τό αμέσως προβλητικόν τό μέν ότι έκ τϋυ Πα- 
τρός αύτ^ς γεννητός, τό δέ δτι αμέσως έξ έαυτου τό 
Πνεύμα προίεται, μέσος ών αυτός του Πατρός και 
του Πνεύματος* του δΐ Πνεύματος τό Ικπορευτόν οίΐ δρίΓίΙηπι; βΐ πίΓδαιη δρίπΐυδ βχ ΡαΐΓβ ηιβάί&Ιβ, 
υΐροΐβ πιβάί^ιηΐβ ίη ρΓοοβδδίοηβ Ρίΐίο, ρΓΟΟβάβηβ 
δίπιηΐ βΐ βχ Ρίΐίο ρΓΟΟβάίΙ ηοη &πιρΗαδ ρβΓ &11αά 
ςυοάάαπι ηιβθίαηδ. δίο ρΓορπηπι ροηίπιηδ ΡθΙηδ, 
ςυοά δίΐίη^βηίΐαδ, §βηβι&ηδ β1 πιβ(1ί&(β ρΓοάαοβηβ; 
ίηρβηϋιΐΒ, ςυία βχ ηυΐΐο βδΐ, ρεηβταηΒ, ςαία |ζβηβ- 
Γ&1 Ρίΐίυπι, ίΜάίαίβ ρτοάηοβηΒ ςαία ρβΓ πιβάίαπι 
ΡίΠυπι δρίπΐηπι δρίΓβΙ βΐ ρΓθ(]υοίΙ. Ρίΐίί νβΓο ρΓΟ- 
ρηηπι, ςυοά δίΐ ςβηίΐηδ βΐ ίπιηβάί&Ιβ ρΓοάαο&ί : 
ρβηίΙη$ (ιμΙβ. βχ Ρ&Ιγ• ίρδβ ^βηβΓ&Ιηβ βδ(, ίτητηβ» 
άίαίβρτοάηοβπδ, ςηία ίπιπιβάίαΐβ βχ ββίρδο δρίηΐυπι 
βπιίΙΙίΙ πιβάίηδ ίρδβ βχδίδίβηδ ΙηΙβΓ ΡαΐΓβπι βΐ 
δρΪΓίΙηπι. δρίπΐυδ νβΓΟ δ&ηοΐί ρΓορηηηι ρΓοοβάβΓβ 
πιβάίαΐβ βχ ΡαΐΓβ, βΐ ρΓοοβάβΓβ ίηιπιβάίαΐβ βχ εμμέσως έκ του Πατρός, έκπορευτόν δέ αμέσως Ο Ρίΐίο, ςααπι ίηΙβΓ Ρ&ίΓβπι βΐ δρίπΐυπι Ρίΐίαδ οοη- 

δίάβΓβΐΏΓ, ίηΙβΓΡίΙίυπι νβΓΟ βΐ δρίπίαπι, ςπ&ηΐηπι 
&(1ρΓθοβδδίοηβπ),ηβπιο. ΕΐΗβθοθίοίπιυδ υηίηδ^η^α8- 
φΐβ ΐΓίυπι ρβΓδοη&πιπι βδδβ ρΓορΗβΙαΙβδ,ςη» βίηβ 
αΠα ίπιπιηίαΐίοηβ νβΐ οοπιπιηίΑΐίοηθ ίπλίηοίβο βΐ 
ίηΙβ^Γ» ρβΓδβνβΓοηΙ. Οαβπιαάπιοάηπι ΙςίΙαΓ ηοη κα'. έχ του Πού, ώς μεταξύ μέν του Πατρός καΐ 
του Πνεύματος θεωρουμένου του Πού, μεταξύ δέ 
του Γΐοΰ καΐ του Πνεύμανος ούδενός κατά γε τήν 
πρόοδον. Κα) ταΰτα είναι έκαστου τών τριών ιδιώ- 
ματα άμεταθετίΛώς καΐ άμετακινήτως και άνυπαλ- 

(13) ΒαΚ)Γο οοΙοΓβ ε<1 πιαΓ^ίηβπι ΙβςίΙοΓ : *Εν- 
ταυΟα πειράται 6 ΓραΥκός διεικνύειν ^οπον εισάγε- 
σΟαι τ^ δόξΐ[ΐ τή και έκ του Τΐοΰ λεγούη^ έκπορευε- 

(» Ρηπιηπλ Οταοϊ βΓβαπιβηΙηπι : δί δρίηΐηδ 
βΐίαπι βχΡίΙίο ρΓοοβάϋ, οοηίαηάηηΙυΓ ρβΓδοη&Γαπι 
ρΓορήβΙ&Ιθβ. Οαοά ΡΙιοΙίηβ βνοΐνίΐ, ϋβ $ρ{Γ. 8. σΟαι τό Πνεύμα• καί φησι σύγχυσιν τών Ιδιοτήτων 
συνάγεσθαι* όπερ ανασκευάζει ό ΛατΤνος πάνυ 
εύφυως. 

(Αγ) ΙΙα δ. Μαχίπιαβ ίη ορπδοηΐίδ Ιΐιβοΐο^οίδ βίρο- 
ΙβπιίοίδΙ. Π, ρ. 1ο5, βά. €οπι))βΩδϋ, &1 Ρ8βιιάο-]α- 
8ΐίηυ3 ίη ΕχροδίΙίοηβ ΓβοΙ» Οάβί, η. 3. 1β3 ΝΙΟΕΤ^ε ΜλΙΙΟΝ1ΕΝ3Ι8 ΙΜ ςαί& ΡαίθΓ ^βηίΐυβ ηοη 63ΐ, ΐάοΪΓΰΟ ΐρ$θ ^βηβΓΑ- 

Ιίοηβ νβΐ 6ΐηί88ίοηβ ρηναΐαπ, δβά ςαολά Ιιιβο βΐ 

ίΐΐα βί ίηςβηί1α3, 86(1 οί ςβηίΙΟΓ 65ΐ βΐ δρίραΙΟΓ, 

^βηίΙΟΓ ςαίάβηι ίιηιηβάίαΐβ €χ 56 ίρδο, «ρίΓΕίοΓ 

Τ6Γ0 ιηβάί&(6 ρβΓ Ρίΐίαηι : δίο ηβοιαβ Γίϋαδ ςιιία 

ςβηϋυβ ββΐ, ίάείΓεο α δρΪΓαίίοηβ οχοΙυάίΙυΓ, ηβςαβ 

δρίΓίΙαδ, ςιιία βχ ΡαΐΓβ ρροοβάιΐ, ίάβο 6χ Κίΐίο ηοπ 

ρΓ006άί(, 86ά ρΓθ0658ίο 6]α8 ίιηιη6άίαίΕ ηαίάβηι 6χ 

Ρίΐίο, ιη6άί£ΐΙ& ν6Γ0 6Χ Ρ&ΙΓ6. ΟαδΙοιΙίΙαΓ ΐ^ΐΐαρ 

υηίεαίςυ6ρβΓ8οηΦ ρΓορπβΙαδ ίιηπιο1α6ΐίηοοηία5&; 

βίο ίη ηηϋαΐβ ΤηηίΙ&8 βΐ ίηάίνί8&ίη ΤπηίίαΙβ υηί- 

1&8. υιιϋ&8 βηίπι 68( 6( Τηηϋ&5 ΡαΙβΓ 6ΐ Γί1ία8 βΐ 

δρίηΐυδ δοηοΐαδ : ιιηϋ&8 ςυίιΐβιη ρΓορΙοΓ η&ΙΠΓ&ιη 

άίνίηίΐ&ϋδ υηαιη βαηιάβιηςυβ, ςα» ίπάΐνίβα 6ΐ 

ίηα11βΓ&1)ί1ί8 68(; ΤηηίΙαδνβΓΟ ρΓορΐ6ΓρΓορπ6ΐαΐ68, 

ςυ® ίιηπιοΐβ 86 11α1>6ηι^αxια βα ςαβο ιηοάοάίχίπιαδ. 

€ϋΐη νβΓΟ 8ίπ^1ί8 ρ6Γδοηί8 ίιηιηοΐΰθ ουδΙοάίαηΙυΓ 

ρΓορηβΙ&Ιβδ, Ιιαηά άίοί ροΐ68ΐ 6Χ ββίρδο ρΓοοβάβΓβ 

5ρίηΙη3, ςΰί& Ιιοο ηοο 68ΐ δρίηίαδ ρΓορηβΙ&δ ; 

νβηιιη 6χ ΡαΐΓβ ρβΓ Ρίΐίυιη ρροοβάβηδ, βΐίαιη βχ 

Γίΐίο ρΓΟΟβάίΙ, ηοη &ιιΐ6Πΐ ρβΓ &1ίαπι ςυβιηρίαπι ; 

βΐ τιΜ ηυηο 68ΐ 5&1)6ΐ1ϋ οοηΓιΐδίο ? δι βηίιη ^υxια 

ίδΐυιη υηυπι άίοβΓεηιαδ ΡαΐΓβιη βΐ Γίΐίαηι νβΐ 

βϋαιη δρίΓΪΙαηι δαηβΐυοη Ιαηςυ&ηι υηαιη ΙιγροΒίαδίη 

8ίνβ ρ6Γ8οη&αι,Ιιιηο5ρίΓίΙαπιβχ ΡαίΓο ρροεβάβπίβπι 

βΐί&ιη βχ Ρΐΐίο ρΓοοβάβΓΰ αδδβΓβηΙββ δΰώεΙΙίο οοη- 

εοΓ(ΐ68 βδδβηιυδ, νβΐ οπιηίηο δειηί 8&1)β11ίαηί, δίοαΐ 

αϋί ςαίϋαπι δβηιί&ιίαηί. Ναπι Ιηα ίΐΐα υπαπι 

ΙιγροδΙαδίη βί ιιηυηι άίοβηΐββ ίία δβουηάαηι δα- 

]36ΐϋαπι, ηοη πι&^ίδ ίαοβρβηιιΐδ δρίπΐιιιη οχ ΡαίΓΟ 

6ΐ βχ Ρίΐίο ρΓοοβάβηΙβηα, ςααπι βχ δβ ίρβο. νβηιιη 

βΐ ΡαίΓΟΠΐ Ιυπι ββηβΓαηΙβπι, Ιηιη ^βηβΓαΙυηι 

αίςηβ ρΓοεβάβηΙβηι, βΐ Ιιοπιιη ιιηαιηοιαο(1(}αβ ηοη 

πια§ί8 βχ αϊ ίο, ςηαηι βχ δβίρδο ; Ρίΐίυπι ροΓΓο ηοη 

δοΐαπι ^βηίΐιιπι, νβΓυπι βΐ ρΓΟΰβάβηΙβηι,ίπιο οΐΐαπι 

βΐ ςβηβΓ&ηΙβαι ; ΓαΓδΠδ δρίπίαπι ηοη δοΐαπι ρΓο- 

εβάβηίβηι, 5β(1 βΐ βί^ηβηΐβπι βΐ ^βη^ιαη1.Ε^α5Π1ο^^ 

βηίπι δΰιΐΐ δαΙ)β11ϋ ηη^ο) υηί βίάβπιςιιβ ρβΓδοηΰβ 

άίνβΓβα ηοπιίη& βΐ άίνβΓδαδρΓορπβΙαΙβδ Ιήΐΐυβηΐίβ. 

δί νβΓΟ ΡαΐΓβηι βί Ρίΐίαπι δοΐηηχ ηηϋηι άίοβΡβηιυδ 

ρβΓδοηαπι, βχ Ιιαο νβΓΟ υηα ρβΓβοηα ρΓο^τβάί 

δρίΓΐΙυπι (ΙοοβΓβπιηδ, Ιυπι βΐ δίϋ δβηιίδαϋεΐΐίαηί 

βδδβπιαδ βχ ΡαΐΓβ βΐ ΡίΗο ίΐΐυηι, ({αί ρΓοοβ(1ίΙ, 

ρΓθοβ(ΐ6Γβ αδδβΓβηΙβδ. Ναηο νβΓο ηοδ αΐίαπι ςυίάβηι 

ΟίνίηίΙλΙίδ ρβΓδοη&πι δίαΐηβηΐβδ Ρ&(γ6Πι, αΐίαπι νβΓΟ 

ΡίΗαπι, 63υ5(ΐ6Πΐ δοίΐίοβΐ ηαΙυΓΟϊ, αΐίαηι νβΓΟ γηγ- 

δηδ δρίηΐυπι, άβιηάβ ροηβηίβδ ρΓοοοιΙβηίβπι βχ 

ΡαΐΓβ, ρΓΟΟβάβΓβ (]αοςαβ βχ Ρίΐίο, &1ϋβΓ (Ιίοίπιοδ. 

Οηί νβΓΟ υηαπι ρβΓδοηαπι βδδβ αίυηΐ ΡαΐΓβηι βΐ 

Ρϋίυπι, <1βίη<1β δρίηίαηι οχ ΡαΐΓβ βΐ βχ ΡίΙΐο ρΓΟ- 

οβάβΓβ αΓβΓΠ)&ηΙ, Αΐ)5υΓ(1ιιηι οοηδβί^αβηδ 1ι&1)βη1, 

ηοη ςυία δίπιρΙίοίΙβΓ άίευηΐ βχ Ραίτβ βί βχ ΡίΙίο, 

86(1 ςηία βχ απι1)ο1)υδ (αηςυ^πι αηο, βΐ ςιιία ιιηυπι 

νίπιπιςαβ, ΡαΐΓβπι νίάβϋοβΐ βΐ Ρίΐίυπι, ροηιιηΐ, 

ηοη δβουηάαηι νίπι Οοπιίηίθ33 νοοίδ νβΓυπι δβοαδ 

ΛΟ ίΙΙβ άίοίΐ : Ερο βΐ Ραίβι- υηηηι 8ηηιυ8. Νοη νβΓΟ, 

ςυί βχ Ρ&(γ6 βΐ βχ Ρίΐίο άίοΐηιυδ δρίΓίΙυπι, ηοη υΐ 

βχ υηο (Ιίειπιυδ, νβΓαιη υΐ βχ (1υαΙ)υ8 ροΓδοηίδ 

οοη8ΐι1)8ΐ&ηϋ&Ιί1)υδ εοπδυΐΐδΐ&ηΐί&ίβηι ρΓοεβάβΓβ Α λάχτως εχοντχ και άμ&τ«βλι{τως. *ίΙνκ•ρ ονν ουχ 
δ'τι ού γεγένντ,ται 6 Πχτήρ, διά τουτο''^Γ6Λ-..ςβνΐ$ 
ούοε προβάλλεται, άλλα χάχεΤνα χαΐ ταύτα χαι^ 
άγέννητό^ έττιν, αλλά χίλ γεννγ^τωρ χαΐ προβόλους 
το μίν αμέσως έ; Ιαυτοΰ, το δΐ εμμέσως 2»& του 
Γ'.οΰ, οίίτω και 6 Γιο; ουχ δ'τι γεγέννηται, δια τοΰτο 
οΰχι χαΐ το ΙΙνεΟμα προβάλλεται. Και τ^ Ηνλυμα 
ούχ οτι έχ του Πατρός έχπορεύιται, δια τοΐίτο ούχΙ 
χαι του Γΐοΰ εκπορεύεται * αλλ* ή έχπόρευνις αύτοΰ 
άμεσος μεν έχ του Γΐοΰ, Ιμμεσος δΐ έχ το\» Ιΐατρ^. 
Φυλάττεται γουν Ιχάστφ προσώπψ ή Ιδιώτης άχ{νη* 
τος χαί άσύγχυτος• οΟτως ή έν μονάδι Τριάς χ» 
αδιαίρετος ή (ν Τριάδι μονάς. Μονάς γάρ έστι χα 
Τριάς ό Πατήρ χαι 6 Πδς χαΐ το ΙΙνεύμα* τ^ μ^ 
χατά την φύσιν της θε^τητος μ(αν χαι τήν αυτήν 
ο ουσαν χαι άδ'.αίρετον χαι άναλλοίωτον* το δ^ 2ιά τάς 
Ιδιότητας άμεταχινήτως έχουσας, χαθά φβάσαντις 
Ιφημεν. Φυλαιτομένων δΐ των Ιδιοτι^των ΙχάστΜ 
αμεταβλήτων, ούχ &ν λέγοιτο το Πνεύμα έξ Ιαοτοϋ 
ΙχπορΞυεσΟαι, 6'τι μή Ιδιότης έστι τοΰτο του Ηνκύ- 
ματος* έχ του Πατρός δε έχπορευ^ίμενον ίκα του 
νΐοΰ, χαι εκ του νΐου εκπορεύεται, αλλ* ού (ι^ \τΙ• 
ρου τινός• χαι που του Σαβελλίου ή σύγγυνις ; Εί 
μεν γάρ Ιν κατ* εκείνον έλέγομεν τον Πατέρα χαΐ 
τον Γιον ή και το Πνεύμα ώς μίαν ύπόστασιν ή 
πρόσωπον, τό έχ του Πατρός έχπορευόμενον χα! Ιχ 
του Που έχπορεύεσθαι φασχοντες, σύμφρονβς &ν 
ή μεν τψ Σαβελλίφ, τ- πάντως ήμισαβέλλιοι, χαθά- 
περ άλλοι τινίί ήμιάρειοι* τά μευ γάρ τρ(α λέγον- 
τες μίαν ύπόστασιν και εν οΰτω χατά Σαβέλλιον, 
ρ ουδξν μάλλον έποιουμεν τό Πνεύμα ^χ του Ηατρος 
χαι ίγ του Γΐού έχπορευόμενον, -ζ έξ Ιαυτοΰ* άλλα 
και τον Πατέρα γεννώντά τε και γεννώμ,ενον χα2 
έκπορευόμενον, και Ικαστον τούτων ού μάλλον έξ 
άλλου ^ έζ εαυτού* χα2 τόν Πόν δΐ ού μ^νον γβν- 
νώμενον, αλλά και έκπορευόμενον, προς δλ τούτοις 
και γεννώντά* και τό Πνεύμα αύθις ούχ έχπορευ- 
όμενον μόνϋν, αλλά και γεννών χαΐ γεννώμλνο^. 
Τοιαύτα γάρ τά Σαβελλίου ληρι^ματα ένΐ χαΐ τ(ρ 
αύτφ πρασώπφ διάφορα τιθέντος όνόματχ «αϊ (ι«- 
φόρους ιδιότητζς. Τόν δέ Πατέρα χαι τόν 11^ μό- 
νον φάσχοντες ξν πρόσωπον, εκ τού ενός δλ τούτον 
τό ΙΙνεύμα προέρχεσΟαι δογματίζοντες ^μίν &ν χαι 
ούτως ήμισαβέλλιοι έχ τού Πατρός χαι έχ τνΰ Τΐού 
τό έκπορευτόν έκπορεύεσΟαι λέγοντες. Νυν δέ #ιμκΐ( 
άλλην μεν ύπόστασιν της θεότητος δοξάζονχβς τον 
Ο Πατέρα, άλλην δΐ τόν Γΐόν, της αυτής δηλαδή φύ- 
σεως, δλλην δε ωσαύτως τό Πνεύμα, είτα τιθένηι 
τό Ικ τού Πατρός έχπορευόμενον έχπορεύεαβαι χχί 
έχ τού Πού, Ιτέρως φαμέν. 01 μεν ούν έν λέγοντίς 
τόν Πατέρα και τόν Τΐόν πρόσωπον, είτα φάσχονης 
τό Πνεύμα έκπορευτόν έκ τού Πατρός χαι έχ τοο 
ν\ού, τό άτοπον έπόμενον έ'χουσιν .ούχ ότι άχλως 
φασιν έκ τού Πατρός και έκ τού Πού, αλλ* βτι ώς 
ενός εξ αμφοίν και δ'τι Ιν άμφω τίθενται τόν Πα- 
τέρα και τόν Γΐόν, ού κατά δύναμιν της τού Κυρίοο 
φωνής, άλλ' Ετέρως ή ώς έκεϊνός φησιν *Κγώ χ9ΐ{ 
ό Πατήρ Ην έσμεν. Ήμεΐς δΐ και έκ τού Πατρδς 
χαι έκ τού Γ\ού τό Πνεύμα λέγοντες ούχ ώς {^ {γδς 185 ΌΒ ΡΚ0ΠΕ88Ι0ΝΕ δΡΙΕΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ. 186 τοΰτ6 οαμεν, άλλ* ώ< έχ δυο προσώπων 6^οφυα»ν Χ 
δμοςρυε^-π<κ;ίρχ^(5μενον κατά τίνα τρόπον άγνωστο ν 
.-<τ^άι άρρητον. Το μεν ουν έξ άμφοΤν λέγειν τδ 
Ιΐνευμα ώς εξ Ινδς, άτεβέ;* Σαβελλιανδν γάρ το 
δε έξ άμοοΤν έγόντοιν ούκ έν ούσί^ διαφορ6τητα ούδ' 
έν ονομάτων διττότητι τήν διάκρισιν. άλλ' ^ν 6πο- 
στατικαΤς Ιδιότησι, της Σαβελλιανης ασεβείας μα- 
κράν ώστε, επειδή τδ τοιούτον δόγμα Ιτερόν έστι 
της του Σαβελλίου δόξης, μηδ' ώς Σαβελλιανον ήγοΰ 
και άπόβλητον. Άλλ' ί[ αρα έτέρως ^χειν τ6 δτοπον 
έλεγχε. 

ε'. ΓΡ. Έστω ταύτα, και μή Σαβελλιανον Ιστω 
τ6 λέγειν έκ του ΙΙατρ6ς κΐί του Γΐοΰ του παναγίου 
Πνεύματος τήν έκπόρευσιν άλλ' έκεΤνό γε άτο- 
πον (14). Ει γάρ έξ άμφοΐν, σύνθετος αύτφ λοιπόν 
της υποστάσεως ή Ιδιότης, καΐ ούχ απλή και σύν- -^ 
θετός ή ύπόστασις, 6'τι καΐ αμέσως καΐ εμμέσως 
εκπορεύεται, τό μίν έκ τοί3 ΙΙατρος, το δΐ έκ του 
Γΐου* οΰτω δΐ καΐ του Γΐοΰ ή ^διότης ευρίσκεται 
σύνθετος, ίχουσα μή μόνον το γεννασθαι έκ του ΙΙατρός, 
άλλα και τ6 Πνεύμα έξ έαυτου αμέσως ώς μέση (15) 
προβάλλεσθαι. 

ΛΑΤ. Κατά τούτον τον λόγον σύνθεσις δν ειη 
και περΊ τόν Πατέρα, καΐ μάλλον, δ'τι ούκ άγγέννη- 
τος μόνον, άλλα και γεννήτωρ και προβοΑεύς. Εΐ δΐ 
έπΙ του Ηατρος ταΰτα ού παρειστίγαγε σύνθεσιν, 
ούδΐ έκεΤνα λοιπόν έπι του )1ου και Πνεύματος. 
Π τίς ή άποκλήρωσις, τον μέν Πατέρα μή εΤναι 
σύνθετον έκ του άγεννήτου και του γεννητικού και 
του προβλητικοΰ, τον δε Γιόν σύνθετον εΤναι δια το 
γεννητον κα? τδ προβλητικον, και τδ Πνεύμα διά ^ 
το διχόθεν και διχώς έχπορ&υτδν, ήτοι έκ του Πα- 
τρός κα: έκ του Γιου, εμμέσως δηλαδή καΐ αμέσως ; 
Καίτοι καν άπλήν δώμεν έκάστφ τήν Ιδιότητα, ιχ,ατσ 
τόν σον λόγον καΐ οΰτως, ώς λέγεις, διπλόη πιρεισ- 
αχθήσεται, και σύνθεσις εψεται, κα{ εσται σύν- 
θετον ?καστον. Και γάρ έν τψ ΠατρΊ κα? ή τζς 
θεότητος ουσία έστι καΐ ή του γενν^ ίδιότης, καί 
έν τφ Γ'ιφ μετά της ουσίας και ή του γεννασθαι 
ιδιότης έστιν, καΐ έν τψ Πνεύματι μετά της αυτής 
ουσίας και ή ίδιότης της έκπορεύσεως. Άλλ' ού 
σύνθεσις έκεΐ, άλλ* άπλότης υπέρ πασαν απλότητα, 
δ'τι μέρη ταΰτα της θεότητος ^άμερής γάρ 6πέρ πασαν 
άμίρειαν), &λλ* ιδιότητες περί τήν μίαν ούσίαν 
και τάς της μιας ουσίας αποστάσεις θεωρούμεναι 
και Ικάστη Ικάστην ύπόστασιν χαράκτη ρίζουσαι. Ο 
Ούκοΰν ούδβ δ'ταν λέγω το Πνεύμα αμέσως εχειν 
και εμμέσως τήν έκπόρευσιν, ή τον Γίδν και γεννα- 
σθαι έκ του Πατρός και τό Πνεύμα προβάλλεσθαι, 
διπλόην τινά παρεισάγω και σύνθεσιν* ώσπερ γάρ 
ή έκ του Πατρός διάφορος πρόοδος, καθά φάτε καΐ 
υμεΤς, διάφορον μίν δείκνυσι τήν σχέσιν αύτοΰ» 

(14) ΝοΙα ιη&Γΐ;. 'Ετέρου άτοπου εΙσαγωγή, ίΐτ' 
σύνθετον Ισται τό Πνεύμα έκ Πατρός καΐ ηου έκπο- 
ρευόμενον, καΐ προς τούτο ανασκευή. 

({) δβοαηάαΐΏ &Ι)8αΓάηιη : €οιηρο9ίΙη9 βηΐ δρίπ- 
Ιαδ βχ ΡαΐΓβ β Ι Ρίΐίο ρΓοοβάβηβ. Υίάβ ΡΙιοΙίαιη, Ώ$ 
8ρηα^ $αη€Η Μι^$ίαρορία, οαρ. 7 βΐ 45, δβοιιηάαιη ςηβηιάαιη ίηοο^ηίΐυιη βί ίη6ίί&Ι)ίΐ6ΐη 
ιηοάαηι. δρίηίαπι ί^ίΙαΓ άίεοΓβ 6χ ιιίΓοςυο νβΐυΐβχ 
υηο ίιηρίϋΐη βδΐ, ^αία δαΙ)θ1Παηυηι ; βυιη νβΓΟ (ϋ- 
οβΓβ βχ απι1)οΙ)υ8 ηοη }ια1)οηΙίΙ)υδ ίη ββδβηϋα (ϋίΤβ- 
Γβηϋαπι ηβηηβ ίη ηοιηίηυιη άαρΗοιΙαΙβ άίδΟΓβΙίο- 
ηβιη, 8β(1 ίη ΙιγροδΙαΙίοίδ ρΓορπβΙ&ΙίΙϊυδ, 1οη§β α 
δα1)β111αηα ίπιρίβίαΐβ &1)θδΙ. ΟααΓβ ουπι Ιιοοάοβπια 
&1ίη(] δίΐ α §αΙ)βΙ1ϋ ορίηίοηβ, ηβςυβ 8α1)βΠί2ΐηυπι 
βΐ &1)ίίοί6η(]απι ίΠιιά βχίδΐίπιβδ. Υβρυπι αΙ)9υΓ(1απι 
ίΠαά 6886 αΐίαηάβ άβιηοηδίΓβδ. 

5. 6Β. δίηΐ ]ΐ3ίθ ίία, ηβςαβ δαΙΐβΠίαηιιπι δίΐ αϊ- 
οβΓβ, βχ ΡλΙγ6 6ΐ Ρίΐίο δαηοΐίδδίπιί δρίπΐυδ βδδ6 
ρΓοοβδδίοηβπι. ΑΙΙαπιεη ίΠαά οογ16 Λ^δΐΐΓάηπι οδ- 
Ιβηάίί, ςυοά ηοη (Ιίεαπι (/). δί δρίπΐυδ βδίοχ υίΓΟ- 
ςυ6, οοι^αροδΐΐα ίρδί βπΐ Ιι^ροδΙαββοδ ρρορποΐαδ, βί 
ηοη δίπ)ρ]6χ, βΐ οοηιροδίΐα ίρδ» ΙιγροδΙαδίδ, ςυία οΙ 
ίπιπΐ6άί&ΐ6 βΐ Π)6άίαΐ6 ρΓοοβιΙίΙ,δοίΙίοβΙ Ιππι βχ ΡβίΓβ , 
Ιυπι βχ ΡίΙίο ; δίο αυ(βπι β1 ΓίΙΙί ρΓορπβΙαδ άο- 
ρΓβΙιβηΗίΙπΓ οοπιρθδίΙ&, (^υαιη ηοη δοΐυηι 1ΐ2ΐ1)β8ί 
ςιιοά βίΐ £[6η6Γ£ΐΙιΐ3 βχ ΡΛίΓβ, νβΓϋπι βΐίβπι ςαοά 
δρίπίππι δαηοΐιιαι βχ δβ ίρδο ίπιπιβάίαΐβ ρΓοάα- 

ΙΛΤ. δβοιιηάτιπι Ιΐδίηο ΓαΙίοηβπι ίη ΡαΐΓβ ςιιοςιιβ 
ίοΓβΙ οοπιροβίΐίο, βί ηιηΐΐο πιαςίδ, (^αία ηοη δοΐαπι 
ίη^βηίΐυδ, νβηιπι βΐίαπι ςβηβΓ&ηβ β( δρίΓαηδ βδΐ. 
δί νβΓΟ Ιιβθο ίη ΡαΐΓβ ηπΐίαπι ίηάυουηί οοπιροδί- 
Ιίοηβπι, ηβςυβ ίΠα ίη ΓίΙίο βΐ ίη δρίπΐιι οοηιροδί- 
Ιίοηβπι ίηάαοβηΐ. ΑηΙ ςααΐίδ βδΐ ίδΙα δΟΓίίΙίο β( 
<1ίδΐΓί1)αΙίο, ΡαΐΓβπι ςυίοΐβπι ηοη βδδβ εοηιροδίΐυπι 
βχ ίηηαδθϊ1)ί1ίΙαΙθ,^βηβΓ8ϋοηβ βΙδρίΓ3ΐίοηβ(αοΙίνα), 
Ρίΐίιιπ) νβΓΟ οοωροδίΐιιπι βδδβ ρΓορΙβΓ ραδδίναπι 
^βηβΓαΙίοηθίη βΐ δρίΓ&Ιίοηβπι αοΐίναηι, βί δρίπίαηι 
οοπιροδίΐυπι, ςυΐα β άυρίίοί οατίδα βΐ άυρίίοί πιοάο 
ρΓΟΟβάαΙ, δίνβ βχ ΡΛίΓβ βΐ βχ Ρίΐίο, ηιβάίαΐβ νίάβΐί 
οβί βΐ ίπιπιβάίαΐβ ? Ουαηςααπι βίδί δίπιρίίοβπι άβ- 
πιιΐδ οαίςαβ ρΓορπβΙβΙβπι δβουηάιιπι Ιυαπι δβΓπιο- 
ηβπι, β1 δίο, υΐ (Ιίοίδ, (1υρΙίοί1&9 ίηάυοβΙιΐΓ β( εοηι- 
ροδίΙίοδβςαβΙυΓ βΐ βηΐυηαίηςαοάςυβ οοπιροδίΐυπι. 
ΕΙβηίπι ίη ΡαΐΓβ βδΐ ίυηι ιΐίνίηίΐ&ΐίδ βδδβηϋα ίυπι 
§;ίβη6η<1ί ρΓορπβΙ&δ, βΐ ίη ΡίΗο υηα ουπι βδδβηΐία 
ρΓορπβΙαβ §[βηίϋ ββΐ, βΐ ίη δρίπΐυ ουπι βαίΐβαι 
βδδβηΐία, ρΓορΓίβΙαβ ρΓοεβδδίοηίδ. Υβπιπι ηοη βδΐ 
οοπιροδίΐίο ί1)ί, δβά δίπιρίίοίΐαδ βυρβΓ οπιηβπι δίηι- 
ρΐίοίΐαΐβπι, ςαίΕ ηβο ραΓίβδ 0ίνίηί(&1ίδ ίδΙα δυηΐ» 
ςυυπι βα δϋ δυρβΓ οπιηβπι ίη(1^νίδί^^1ί^αιβπ1 ίη(1ί - 
νίδίΙ)ί1ίδ, νβΓππι ρΓορηβΙίΐΙβδ. (ΐυίΒ οίΓοα ηηαπι 
βδδβηΐί&πι βΐ 1ιυ]υ9 αηίαβ βδββηΐίβθ ι)χροδι^δβ^ΐ δρβ- 
οΙαηΙυΓ βΐ ςη^Γαπιςυβ ςυ&πιΙί1)βΙ ρβΓδοηαπι άίδ- 
ίίηςαίΐ δαοςυβ οΙι&Γ&οΙβΓβ ίηδίριίΐ. Ι^ίΙΠΓ ηοςαβ 
φΐαηάο άίοο δρίΓίΙυπι ίηιπιβάί&Ιβ βΐ πιβάιαίβ Ιια- 
ΒβΓβ ρΓΟοβδδίοηβπι, νβΐ βχ ΡαΐΓβ ΡίΠιιπι ^βηβΓαη 
βΐ δρίΓίΙυπι ρΓοάαοβΓβ (τη), (Ιαρίίοίΐαΐβπι ςηαπι- 

115) ΙΙ& βοήρίαπι. Οαοά (απιβα ιηβηάαπι βχΙιίύβΓβ 
βΙΐΙΓ. 

{τη) Προβάλλεσθαι Ιιίο ηοη δΐιπιί ραδδίνβ Πδυδ νοοίδ 
ίη 8β(ΐιιβιι1ί1)α3 άβιηοηδίΓαΙ. 187 ΝΙΟΕΤ^Ε ΜΑΗ0ΝΙΕΝ8Ι8 188 άαιη ίηάυοο βί €θΐηρθ8ίΙίοη6ΐη. δίοηΐ βηίιη <1ΪΥβΓ9& Α "'^^' Η^ ^Ρ^ ^^^ ΓΙ^ ώ^ Πατρ^^ τήν Λ «ρ^ τλ β Ρα(Γ6 ρΓθ(^Γ685ίο, ββοααάαπι ςυοά ^ί τοβ (ΙίβίΙίβ^ 
(ΙίνΡΓδαιη ςαίάβιη θ]α3 1ιαΙ)ίΙα(1]η6ΐηεοη9ΐίΙυίΙ,&]Ιβ- 
ταπί αά Γίϋυιη υΐ Ρα1π3, βΗβΓβιη δά δρίηΐυιη υΐ 
δρίΓαπϋ» δβουηάαιη ρΓορπυιη ιηοάυιη, ραΐ6Γη&ιη 
νβΓΟ ΗγροδΙαΒΪπ ιηΐηίηιβ ίηάίοαΐ εοιηροβϋαιη, ίΐα 
ηβο ί>ρίΓίΙα5 βΡαΐΓβ β1 Ρίΐίο ρΓοοβδδίο οοπιροΗΐΙίο- 
ηοιη (ίααηιάαπι ίηΐ6ΐΗ§;ί δίηίΐ δίνβ ίη Ρίΐίο δίνβ ίη 
δρίΓίΙα. ΰααηςυαπι ίη ΡαΐΓβ ίζβηβΓαρβ βΐ ρρο- 
(ΙαΓβΓο ηοη ίίΐβιη βδΐ ηβΓ[υβ βοάβιη ιηθ(1ο, ίη δρί- 
ηία νοΓΟ ρΓοοθάβΓβ ηηιιηι βΐ ίιΐβπι, βίδί βχ αΐίβρο 
ςαίίΙβΓη πιβάίαΐβ, δίνβ οχ ΡαΐΓβ ρβΓ Ρίΐίαηι, βχ &1' 
ΙΡΓΟ νοΓο ίπιπιβάίαΐβ, ςυία βχ Ρίΐίο, ηοη νβΓΟ ρβΓ 
αΐίιιηι ςιιοπιρίαπι.Νοη βδΙί^ίΙαΓΟοηιροδίΙυδΡΙΙίυδ» 
ςιιίίΐ ηοη δοΐαηι ββηβΓαΙιΐΓ, δβιΐ βΐ δρίπΐυπι οπιίΐ- Ονιυμα ώς ιιροβολέωζ χατί τρ6πον ΐοιν >1 
ΙΙατριχήν ύπόστασιν ου σύνββχον δποίβίκνυσιν, οο^ 
τως ούδ^ τό Ιχ του Πατρός χαΐ έχ του Τΐβυ τλ 
Ιΐνεΰμα έχπορεύεσθαι σύνΟεσιν δ(δω9ΐν (ννοΜν ή 
έπΙ του ΐΊου ίξ έπΙ του Πνεύματος. Καίτοι έ«ϊ 
του Πατρός τό γενν^ και τ6 προβάλλεσθοι ού τού- 
τον ούδ' ωσαύτως ι Ιπ\ δΐ του Πνεύματος τ& έχ«ο• 
ρεύεσθαι ίν χαι ταυτόν, ε! χαΐ έχ τοΰδβ μλν έμμί- 
σως, 'Κ.γουν έχ του Πατρός δια του Που, έχ τοΰίι 
δΐ αμέσως, 6'τι έχ του Που ούκέτι δΐ δι' £λλου τιν^ς. 
Ούχ οΰν σύνθετος 6 Γΐός, δτι μή γεννάται μόνον, 
άλλα χαι τό Πνεύμα προβάλλεται* ούδΐ τό ΠνευμΟι 
6'τι εκπορεύεται ούχ έχ μ'^νου του Πατρός, άλλα χαΐ 
έχ του Που* χαΐ γι^ρ ούδε ό Πατήρ, βτι μή μ^ον ϋΐ, ηβ(ΐιΐθ δρίΓΐΙυδ, ςαία ρΓΟΟβίϋΙ ηοη βχ Ρ&ΐΓβ « άγέννητος, άλλα και γεννήτωρ Που, ούδ' δτι μι^ 

, , . «ι•*• ί• τ» 1 • ο § _/ _ 1^ . * ί ^^ /_. ^?• ■« • δοΐο, δοά βΐ βχ Ρίΐίο ; ηβςυβ βΐίαηι ΡίΐΙβΓ, ςαΐόΐηοη 
δοΐαπι ίηρ;6η)1ιΐ5, δβά βΐ Ρίΐϋ ββηϋοΓ, ηβςυβ (ΐαί& 
ηοη δοΐαηι ββηίΙοΓ, 90<1 βΐ ρΓοάαοΙοΓ δρίπΐϋδ ; ηβ- 
ο|αβ βΐίαπι δβοαηάαπι οοπιπιυηβπι Ιαπι ηοδίΓ&πι Ιυπι 
νβδΐΓ3πι δβηίβηΐίβπι οοηιροδίΐιΐδ Ρίΐίαδ βΐ δρίτίΐυδ, 
(ΐαία ιιΙβΓίίαβ ρΓΗ?ΙβΓ δυΙ)δί?ιηΙίαπι 1ιαΙ)βΙ ρβίδοηβΒ 
ρΐΌρΓίοΙαΙοπι, Ρίΐίυδ ί|αίάοηι Γιΐίαΐίοηβηι δοΐαπι» 
δρίτϋπ» νβΓΟ ρΓοοβδδίοηβπι βχ ΡαΐΓβ.δί βηίπι οοηι- 
ροδϊΐίΐ ΓοΓβΙ Γ[α8θ1ίΙ)βΙ ρβΓδοηα ρΓορΙβΓ βυαδ ρΓΟ- 
ρποΐαΐβδ,βΐίαπιβδδβηΐία Ινίηπι ρβΓδοη&Γαηι οοπιρο- 
δίΐίΐ βδδβΐ ρΓορΙβΓ βα», ςαίΒ οΙγοα ίρδαπι δυη1« 
Ιπαπι οοηιπιαηβδ ρΓορπβΙίΐΙβδ, 1)οηϋβΐ6πι (Ιίοο,δα• 
ρίβηϋαπι, ροίβηΐίαηι, νίππ ρΓοάυοΙποβπι, οπιηίππι 
βίΤβοίΓίοβηι βΐ οΓβαΙποβπι, ρρονίάβηΐίαηι, οοηδβΓΥΛ- 
ϋοηηπι, οηιηίαηΐΓβΓαπι οοπιρΓβΙιβηδίοηβπι βΐ οοη- γεννήτωρ μ6νον, άλλα καΐ προβλήτωρ του ΙΙνκύμα• 

τος. ΚαΙ γαρ ούδΐ ί•κ\ της χοινης δύξης ήμ&ν τ» 
και 6μών σύνθ&τος ό Υ^ός χαΐ τό Πνεύμα ^τι μιτ& 
της ουσίας έχάτερον ^χει τό της υποστάσεως Τδιον, 
ό μίν τό γεννητόν μ<$νον, τό δΐ τό εκπορευτώ Ιχ του 
Πατρίς. Ει γαρ σ'^νθετος Ικάστη 6π($στασις (16) ^ιλ 
τάς Ιαυτής 1δι<^τητας, και ή ουσ(α Αν εΊη των τριών 
υποστάσεων σύνθετος διά τά περί αυτήν κοινά των 
τριών Ιδιώματα, τό αγαθόν φημι, τό σοφόν, τό 8υνα• 
τόν, τό ποιητικόν, τό παντουργικόν, τό δημιουργι- 
κόν, τό προνοητικόν, τό συνεκτικόν, τό περ^εχτιχόν 
κΛι περιληπτικον πάντων, τό δκτιστον, τό ^αρχον, 
τό άθάνατον, τό άτελεύτητον, τό άπειρον, τό αιώνιον, 
τό άχρονον, τό ύπέρχρονον, και δσα &λΛα τοιαύτα 
ε*ίτε κατά θέσιν ε'ιτε κατά άφαίρεσιν, είτε χβτ* αΐ- ϋηοηΐίαπι, αδβίΐβίβπι, βΐ ριίηοίρϋ οαΓβηΙί&πι, ίπι- β τίαν, ε'ιτε καθ' δπεροχήν και υπέρβασιν λέγεται έ«1 

του θεοΰ. *Αλλ* ούκ ουσία ταύτα, άλλα περί τήν 
ούσίαν θεωρούμενα, εΐ και ουσιώδη πως χαλβΐται 
και φυσικά, ούδε μέρη της ουσίας* ή θ^^'^ΐΐ^ γάρ 
άμερής* ο()τω καΐ τφ πύρΐ πρ<$σετει τό χουφόν τ« 
και άνωφερες, κα^. τό φωτιστικόν κα^ τό χαυστιχον, 
δυνάμεις διάφοροι, άλλ' ού σύνθετον διά τούτο τ^ 
πυρ, άλλα απλούν, 6'σον έν σώμασι φυαιχοις τε 
χα) στοιχειώδεσι κατά τό εσγατον, *ίν' ούτως ιί^πω 
άπήχημα της άπλύτητος. Καίτοι ένταΰθα ούαιεόδη 
ταΰτά έστι τφ πυρι, έκεΐ δΐ τά μίν περί τήν ούαίαν 
έστΙ θεωρούμενα (17)» τά δε περΊ εκάστη ν ύπ^οτοΕαιν 
Ικαστα* διό πολλφ πλέον ού λυμανεΐται τό άικλοΰν 
οίίτε της θυσίας οδτε Ικάστης των &πο9τά«ιω«. 
*Λλλ* ούδΐ έπι πάντων έν οΤς θεωρεΤται ποιχιλ(« πΐ0Γΐα1ΐ(3ΐ6Π) βΐ δίηβ υΐΐο Πηβ άηραΐίοηβηι,ίπΐαιβη- 
δίΐαΐβπι, δθΐ6Γηί(&ΐ6πι^ 6χΐΓ& Ιβηιρυδ βΐ βυρΓα Ιβπι- 
ρυδ οχδίδίβηΐί&πι, βΐ (|ΐιεοοαηςιΐ6 αΐία Ιια3υδηιοάί 
δίνο δβοιιηάαπι ροδίΐίοηβπι,δίνβ δβουηάαπι ηβ^αΐίο- 
ηοπΊ, δίνβ δβουηίΐιιπι €&υδαπι, δίνβ δβευηάυπι βηιί- 
ηοηΐίίίπι β1 βχοβΠβηΙίαπι (ΙίοαηΙτίΓ ίη Οβο. δβά ηοη 
δυηί ΙιαΒΟ βδδβηϋα, νβραπι οίτοα βδδβηΐίαηι οοηδί- 
άβπαηΙυΓ,βΙδί βΐ οβΡίο ςυοάαπι πιοάο βδδβηίίαΐία βί 
ηαίαπαΐία νοοαηΙιΐΓ, ηβςυβ ρβρίβδ δυηΐ βδδβηΐίβθ, 
ςιιυπι άβίΐβδ ραΓίίαπι οηιηίηο δίΐ βχρβΓδ. δίο βΐ ίη 
ί^ίηο ναπδΒ ίηδαηΐ ροίβηΐίφ, ΙονίΙαδ, ηιοΙ)ί1ίΙαδ δυρ- 
δυηι Ιβήίίβηδ, νίδ ίΠυηιίηαΙίνα βΐ νΐδ €0Πΐ1)υδΙίν&, 
νβπιιη ρΓορΙΟΓβα ί^ηίδ ηοη βδΐ οοπιροδίΐαδ, βοά 
δίηιρίοχ, ίη ςααηΐυπι ίη οοΓρθΓί1)ΐΐδ ηαΙυΓ£ΐ1ί1)Ό8 βί β1οπιοηΙίΐΓί1)ΐΐδ δβουηάυπι βχΐΓβπιβπι, υΙίΐΕ (Ιίοαπι, 3 '^'^ και διάκρισις, •?ϊδη καΐ σ'^νθεσις παρβισάγιται. ΓΟδοηαηίίαηι δίηιρίίοίΐαδ βδδβ ροΙβδΙ.ΑΙΙαπιβη ΙιΙο ηα. 
Ιυραΐία βΐ βδδβηΐίαΐία ίδΙα δυηΐ ί^ηί, ί1)ί νβρο ίΠα 
01 Γοα βδδβηΐίαπι οοηδίάβΓΕηΙυΓ,Ηοϊο νβρο οίροαπηαπι• 
ίϊπαπκιιιβ ρβΡδοηαπι δίηρυΐαρία ; ίάοίροο πιυΐίοπια- 
ί;ΐ5 8ίιηρ1ίοί(αδ1απιβδδβηΙία}Ιυπι ^ι1^υ8^ί1)βιρ6Ρδοη8^ 
τπιΠυπτ ραϋβΐυρ άβΐΗπιβηΙαηι. δοά ηβ(ΐιιβ ίη οηιηί- 
Ηα«ί, Ιη Γ[ΐιίΙ>υδ ναρίβΐ&δ ςυα!(1&πι βΐ άίδΐίηοΐίο οοη- 
«υοραΐυρ, δίαΐίπ) βί οοπιροδίΐίο ίηάαοίΐιιρ. Οηιηίβ 
οπίηι βδδοηΐία 1ια1)βΙ οΐ νίΓΐυΙβπι βΐ ορβραΐίοηβπι, 
ΙίοοΙ βΐ δίηηρίβχ δίΐ, ηβςιιβ ίάοίροο οοπιροδίίαπι άί- 

(16) Οθ(1. ΥαΙ. Γ. 5, 6, πιβηάοδβ, ύπ^ίΟεσις. 

(1.) ΥίάβΓ.ρββ. Ναζ. οραΐ. 32, ρ. 519, βά. ΒίΠ. (ηαηο ογλΙ. 42). Ηασα γάρ ουσία ϊγα και δύναμιν καΐ ένέργειαν, χ£ 
απλή τις εΊη, καΐ ού διά τούτο σύνθετον £ρο5μιν 
πάντως και τήν απλή ν. 'Λνάγκη γάρ ή σύνθετον 
εΤναι και τήν άπλήν, και ουδεμία ίσται άιτλΐ}, ή 
τήν άπλήν είναι γωρις ενεργείας τε και δυνάμεως, 
δ'περ ψεύδ(5ς έστιν έναργώς* ούτε γάρ ενέργεια ^ς 
δυνάμεως χωρίς, έζ ής πρ6εισιν, ούτε δύναμις 8(γα 
τής ουσίας, άλλ' ούδΐ ουσία χωρίς της του ένεργεΐν 
δυνάμεως. Εΐ δΐ ταύτα αδύνατα, καί έστι χαΐ ή 
απλούστατη απλώς ουσία μετά τής ^νούσης $ι»νά• 189 ΌΕ ΡΠΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΗΙΤϋδ 8ΑΝ0Τ1. 190 μεω<; ϊγου3α-.4ιβV--τί|ν'^>ί^'*^1^; ^νάμιως προΤοΰσα^ ^^ 06Πΐΰ8 βΐίαιη βίπιρΙίοβίΏ. Νβοββδβ βηίιη βδΐ αα 
^^^ί^^^ργειαν. ΚαΙ 8ιά τχυτα σύνθεσις ουκ ϊστι περί 6οιηρο8ίΙα δίΐ; β( δίπαρίβχ, βΐ Ιαηο ηιιΐΐα 5ΐι1)8ΐαηϋ& 
βύτήν, δ'τι περί τ^ αύτ6 χαί Ιν, τήν ούσίαν, άλλο βηΐ δίπιρίβχ ; ααΐ δίιηρίβχ δίΐ α1)8ςυβ ορβΓαϋοηβ β1 
μεν ή δύναμις, άλλο δ^ ή ενέργεια, και δτι Ιν κχι 
ταοτον πράγμα έξ ούσ(ας έστι καΐ δυνάμεως και 
ενεργεία;, εΐ οΰτω χρή φάναι, καΐ δτι τψ λόγψ 
διακέκριται της ούσ(ας ή δύναμις, της δέ δυνάμεως 
ή ενέργεια. Μία γαρ καΐ ονίτως έστιν απλή ουσία. 
Πώς ^ τις έπΙ της απλής τψ 6ντι χαΐ άσυνθέτου 
φύσεοις ^τοι έφ* έκαστης των ενιαίων της Οπερθέου 
Βεότητος υποστάσεων τολμήσειε λέγειν, δτι σύνθεσις 
έκ των φυσικών ή υποστατικών Ιδιοτήτων εισάγεται ; 
Τί τής μονάδος άπλούστερον έν τοΤς άριΟμοΤς ; άλλ' 
6'μως οίλλο μίν τδ είναι αυτή, άλλο δΐ ή δύναμις, 
κζι αιλλο ή ενέργεια. Ταυτίζει μίν γάρ άπαντα 

καΐ άνυπάλλακτα τηρεί* σχέσεις δέ απείρους σχε- η βηίιη βΐ δίο 6δΙ δίπιρίβχ δα1)δ1αη1ία. Οαοιηοάο 
δδν υποδύεται προστιθεμένη καΐ αφαιρούμενη κα2 ςυίδ ααάβΓβΙ άβ ηβίαρα νβΓβ δίπιρϋΰί βΐ &1) 
γεννώσα* πάντα τά είδη τών αριθμών* και ^ΰν μέν 
γινομένη τδ ήμισυ και τδ δποδιπλάσιον, νυν δΐ τρί- 
τον καΐ δποτριπλάσιον, νυν δέ τέταρτον και υποτε- 
τετραπλάσιον, και άλλοτε ^Ιίλλο και κατά ταυτδν 
πάντα, και τούτο έπ' άπειρον, νυν μ^ ασχημάτιστος νοούμενη, νυν δΐ έσχη ματ ισ μένη, και ποτΐ μίν 
τρίγωνος, ποτΐ δΐ τετράγωνος, ποτέ δε πεντάγωνος, 
και άλλο τε κα^ άλλο καΐ ά'μα πάντα, και τούτο έπ' 
άπειρον* καΐ νυν μεν επίπεδος, νυν δΐ στερεά, καΐ 
νυν μίν άσχετος, νυν σχέσίν Κχουσα, και ταύτην 
πολυειδώς* καΐ ποικίλη τις φαινόμενη διά τάς δυ- 
νάμεις κα^. τάς ενεργείας σύτής^ δμως απλούστατη 
εστί, και ή ποικιλία αυτή τήν άπλ<5τητα τής ουσίας 
ου λυμαίνεται* ουσίας δΐ λέγω τής κατ* αυτήν, "Ο νίΓΐιιΙβ,ςαοίΙ ιηαηίΓβδΙίί Γαΐδαηι. βδΙ.Ναιη ηβίΐιιβ ορβ- 
Γ&ϋο βδΐ δίηβ ροίβηϋα βΐ νίΓίπΙβ, βχ ςαα ρΓΟοβάίΙ, 
ηθςιΐθ ροίβηΐία δίηβ βδδβηΐία, ίπιο ηβο βδδβηΐΐα δίηβ 
ροίβηΐία ορβΓαπάί.δΐ νβΓΟ Ιιοΐο ίιηροδδΐΙ)ί1ία,(αηο βί 
δΐπιρίίοίδδίηια δίπιρΙίοίΙβΓ δα1)δΙ&ηΙία υηα οιιιη ίη5ϋ& 
ροΙβηϋα Ιια1)6ΐ)ίΙ βΐίαηι ορβΓαΙίοηβπι βχ Ιιαο ροίβηΐία 
ρΓοάβαηΙβπι, ρρορΙβΓβαςιιβ ηοη α(ΐ6δΙ οϊτοά ίρδβΐιη 
οοπιροδίΐίο 6χ βο,ςαοά οίΓοα υηαιη βΐ ί(ΐ6ΐη,δη1)δ1αη- 
ϋ£ϋΏ, £ΐ1ίυά δίΐ ροίβηΐία, αΐίυά ορβΓαΙίο, βΐ ςυοά αηα 
β&άβπιςυβ τβδ βχ δα1)δ(έΐη( ία βΐ ροΐ6ηΙί& βΐ ορβΓαΙί οπθ 
οοηδίδίαΐ,δί ίία Ιοςιιί ί&δ βδΐ, βΐ ςαοά ταΐίοηβ άίδΐίη- 
^υίΙαΓ α 3α1)δ1αη1ία ροίβηΐία,α ροίβηΐία ορβΓ&Ιίο.ΙΙηα 

νβΓΟ 

οιηηί 
οοιηροδίΐίοηβ βχβιηρία νβΐ άβ δίηβΐιΐίδ 1ιγροδΐ2ΐδίΙ)ΐΐ8 
8αρΓβπΐ8θ βί ρΓδθΟβΙΙβηΙίδ ιΐίνίηίΐαΐίδ αΓΩηηαΓβ, βχ 
ηαΙυΓ&1ί1)υ8 νβΐ ρβΓ3οηα1ί1)αδ ρΓορΓίβΙαΙί1)υδ ίηάαοί 
οοιηροδί1ίοη6αι?0αίά ιηοηαάβ (υηίΐΕΐβ) ίιι πυηιβΓίβ 
■ίπιρ1ίείαδ? ΕΙ Ι&ηιβη αΐίαά Ιρδί βδΐ βδδβ, αΐίιιά 
ροΙβηϋα, βΐ &11α(1 ορβΓ&Ιίο. Οιιαι οπιηί1)αδ βπίπλ 
ίάβηϋβοαΙιΐΓ (οπιηία β&άβιη οδίβηάίΐ) βΐ ίηοοπιπια- 
Ια(α δβΓναΙ ί Γβΐπΐίοηβδ ααίβηι ΓβΓβ ίηΓιηίΙαδ δΐιΙ)ίΙ, 
άαηι &(1(ϋΙαΓ βΐ 8α1)ΐΓ&ΙιίΙηΓ, βΐ οπιηβδ ηιαπιβΡΟΓαπι 
•ρβοίβδ ^βηβΓ&Ι, βΐ ηαηβ ςυίάβπι ΓιΙ άίιηίάίαηι βΐ; 
άηρίααι, ηαηο νβΓΟ ΙβΓίίϋΐη βΐ Ιπρίιιιη, ηαηο ςααρ- 
ίαιη β1 ςηαάηιρίαιη, βΐ αΐίαδ α1ίυ(1, βΐ δβοαα(1αιη 
ίάβπι οπιηία, βΐ Ιιοο ίη ίπΩπίΙαηι ; ηαηο αΐ ςαίάοηι 
ίηίοΓίηίδ&ο β^ιΐΓ» βχρβΓδ οοηεβρία,ηαηο νβΓΟ ίοΓ- γάρ έστιν Ιχάστφ τδ εΤναι, τουτ6 έστι και ή ουσία ^ πιαία βΐ Ο^αΓαΙα, αΙί()ααηάο Ιπαη^ϋίαπδ,αΐίςυαηίΐο 
αύτοΰ. ΕΙ ουν έπι τών καΟ' ημάς τά περί 'έκαστον 
άπλοΰν θεωρούμενα διπλύην καί σύνθεσιν ου παρεισ• 
άγουσι, πολλψ πλέον ούδΐ έπΙ τών θε^ρχι>^^ν υπο- 
στάσεων έκ τής ένίων ιδιοτήτων επιπλοκής διπλύη 
και σύνθεσίς τις παρεισαγεται. Ούτε ουν δ Πδς 
σύνθετος, εΐ μή μύνον έστΙ γεννητδς έκ )Ιατρδς, 
αλλά και προβλήτωρ του Πνεύματος, ούτε τδ Πνεύ- 
μα, εΐ μή έκ του ΙΙατρδς μ^νον, άλλα καΐ έκ του 
Πού εκπορεύεται. Και γάρ ουδέ δ Πατήρ άγέννητος 
ών και γεννήτωρ του Που και προ6λήτωρ του Πνεύ- 
ματος. "Ι2σπερ γάρ τδ άγέννητον καΐ τδ γεννητδν 
και τδ έκπορευτδν απλώς θεωρούμενα διάφοροι μέν 
είσιν 6ποστατικαΙ Ιδιότητες έκα'στη τών τριών 
λκάστψ τών τριών προσώπων άφοριζ^μεναι, άλλα ςαα^ΓΛη^ζαΙατίδ, αΐίςααηίΐο ςαΐηίαη^ιιίαπδ, αίςαβ 
αΐίυά βΐ αΐίαά,βΐ δίπιαΐ οηιηία,βΐ Ιιοο ίη ίηΩηίΙαΓπ, 
ηαηο ({υίάβπι βδΐ δυρβΓΩοίβδ, ηυηο δοΐίάαηι οογ- 
ραβ, ηιο(1ο τβίαΐίοηίδ βχρβΓδ, πιοάο ΓβΙαΙίοηβδ Ιια- 
ϊ)6ηδ, βΐ ςαίάβπι ηιαΗίίορηιβδ, β( ςαηηι ναΓία αρρα- 
ΓβαΙ ρΓορΙβΓ ροίβηΐίαδ &ί ορβΓαΙίοηβδ δη&δ, Ιαπιβη 
βίπιρϊίοίδδίπια βδΐ β( ίρδα ναπβίαδ Ιιααά ίηίβΓΐ 
άβίππιβηίαηι δυ1)δ1αη1ί8θ δίπιρίίοϋαΐί, 8υΙ)δΙαηΙία 
άίοο, ςη» δβοαηάηαι ίρδαπι βδΙ.Οαο(1 βηίηι οαίςαβ 
6886, Ιιοο βδΐ βΐ β3υ3 δυ1)δ1αη1ία. 8ί ίΐαςιιβ ίη 
Γ6ΐ)αδ οΓβαΙίδ αο ηο8ΐηδ 6α ςα» ίη ςαονίδ δίπιρίίοί 
βρβοΙαηΙιΐΓ ηοη ίηάηοαηΐ άυρίίοίΐαΐβπι βΐ οοηιρο- 
δίϋοηθπι, ηιαίίο πια^ίβ ηβςαβ ίη άίνίηίδ ρβΓδοηίδ 
βχοοηηβχίοηβηοηηαΙΙαΓυηιρΓορπβΙαΙυακΙυρΙϊείΙαβ τήν μίαν φύσιν αυτών ου μερίζουσιν, οΰτως, κάν Β ^ι οοηιροδίϋο ςααάαπι ίηάαοίΙΰΓ. Νβίίαβ ί^ίΙαΓ πλείους ί&σιν αΐ περί έκάστην τών τριών υποστά- 
σεων ιδι4τητ»ς, ούδ' οΰτως ούδεμίχν αυτών δπύστα- 
σιν τέμνουσιν ή μερίζουσιν, άλλ* ουδέ σύνθετον 
ούδεμίαν τούτων δβικνύουσιν. *Ώσπερ δέ ου μεριστδς 
δ Πατήρ, δτι έξ αύτοΰ δ Πδς και τδ Ηνεΰμα (ού 
γάρ μέρη του Πατρδς ταΰτα, ουδέ κατά τομήν τίνα 
και ροήν ή έκαστου γνωρίζεται πρύοδος;, ούτω ουδέ 
τδ Πνεύμα μεριστδν, δτι έκ Πατρδς και Πού* ουδέ 
τδ μέν έκ τού Ηατρδς Ιχει, τδ δέ έκ του Πού, 
άλλα τδ απλούν καΐ ?ν δπερ εστίν, ϊχ του Πατρ<$ς 
έστι καΐ έκ τόύ Τΐού* έξ ά μερών άμερές και απλούν 
έξ απλών. ΕΙ δέ λέγεις Πώς ; ά^(5ητβς δ τρύπος οοηιροδίΐαδ Ρίΐίαδ, δί ηοη δοΐυπι βδΐ ^βηβΓαΙηδ α 
ΡαΐΓβ, νβΓαπι βΐ δρίπΐϋδ ρΓοάαοΙοΓ ; ηβςυβ ουπι- 
ροδίΐυδ δρίηίαδ, δί ηοη βχ ΡαΐΓβ άαηίαχαΐ, νοΓαπι 
βΐ βχ ΡίΙίο ρΓοοβάίΙ ; ηβςαβ βηίπι βΐ ΡαΙβΓ οοπιρο- 
δίΐυδ οδΐ, ςαί ίηη&8θί1)ίΙίδ βχδίδίβηδ βΐ Ρίΐίί §βηίΙθΓ 
6ΐ δρίπίαβ ρΓοάυοΙΟΓ 6δΙ. Οηβηιοάιηοάαπι βηίπι 
ίηηαδθίΙ)ί1ίΙαδ βΐ ΟΙίαΙίο β( ρΓοοβδδίο δίπιρΗοίΙβΓ 
δρβοΐαΐδθ (ΙίνθΓδδο ςηίιΐβπι δυηΐ ρβΓδοηαΙβδ ρΓορπβ- 
ΙαΙβδ, ςυαΓυπι Ιηαπι ςοίΌΐί1)βΙουίΙίΙ)βΙ Ιπυπι ρβΓδο- 
ηαΓυπι ΓβδβηταΙπΓ, υηαπι νβΓΟ βοΓυπκΙοπι παΙυΓαπι 
ηβςηαςιιαπι άίτίάυηΐ ; ίΐα, βΐίαπίδί ρΙαΓββ ίοΓβηΙ 
ρΓορηβΙαΙββ, ςιι» δίηςηίίδ ΐΓίΙ)υδ ρβΡδοηίδ οοπυθ** 191 ΝΙΟΕΤ>£ ΜΑΗΡΝΙΕΝβΙδ ιη («ι»μα {ιβΕφο) ηίαηΐ, ηβίΐηβ 810 ηυΙΙαιη βΟΓαιη ΙιγροδΙωίη δοίηάβ- χ και δφρβστος• δπ^ρ τ^ πώς γ«ρ• ί| φράσον μοι, 

ΓβηΙ νβΐ (ΙίνίάβΓβηΙ, νοΓΟΠι ηβςυβ οοιηροδίΐ&ιη 

βοΓατη αΐίαιη οδΙβηάθΓβηΙ. Ουβιηαάπιοάιιπι νβΓο 

ΡαΙβΓ ιηίηίπιβ (ϋνίδΐΐδ οβί, (]υία βχ ίρβο Ρϋΐαβ βΐ 

δρίπίαδ (ηβςιιβ βηίιιι Ηί ρ&Γΐβδ βυηΐ Ρ&Ιπδ, ηβφΐβ 

86ουη(1ααΐ8βοΙίοηβιη ςυαιηά&ηι ααΐ ίΐαχιιιη ου]υδ- 

φΐο βοΓίιιη ρΓΟί^Γβδδίο οο^ηοδοίΐυρ) ; ίΐα ηβο δρίπ- 

Ιυδ (ϋνίδυδ, (ΐαία βχ ΡαΐΓβ βΐ οχ Ρίΐίο βδΐ ; ηοςαβ 

ίΐΐαίΐ ςαίάβΓπ βχ ΡαΐΓβ 1ι&1)βί:, Ιιοο νβΓΟ •χ ΡίΙίο ; 

δβά ίΙΙα(1 δίιηρίβχ βΐ αηυιη ςαοά ίρδβ βδΐ, βχ ΡαΐΓβ 

βδΐ 6ΐ βχ ΡΐΗο, βχ ίηάίνίδίδ ίικίίνίδΐιιη, βχ δίιηρϋοί- 

1)ϋδ δίιηρίβχ. δι νβΓΟ (ΐυβΒΠδ : Ο\ιοπίθάο? ηονβήβ, 

πιοθαιη ββδβ ίηβΠ'&1)ίΐ6πι βΐ ηοη 6ηπη(ί&1)ίΐ6ΐη,ουπι πώς 6 Πατήρ γβνν^ρ τδν ϊΐ'^δν';" 
του Πατρός έχπορβύιται ; τίς ή τούτων 
χάγώ σοι φράσω, πώς έχ του Πατρ^ χαΐ έ» του 
Που έχπορεύεται. Ε( $1 βούλβι, μάνΟανκ, 6τι Ιχ τον 
) Ιατρός ούχ ώς έχ του Που, χαΐ έχ του Που ούχ^ ιΝς 
έχ του Πατρός. Έχ μίν γάρ του Πατρός ίμμκσος ή 
έχπ($ρκυ9ΐς ($ιά του Που γα^ρ), έχ τιυ ϊΐου δλ ^1^• 
σος, ^ι μηχέτι δ(* έτερου τινός. Ούτως ο^ ο&β&μ{« 
σύνθεσις ούτε περί τον Γΐθν ουτκ περί τ& Πνκ^ιμα* 
χ!1ν το Πνεύμα έχ του Πατρός έχπορευ(ίμ(νον χ«1 έχ 
του Που έχπορεύηται (18)• χαι ουδέ τούτο τό ^οιτον, 
ώς εφης αυτός τφ δόγματι ήχολούΟησεν. 
δίΐ δυρΓα οιηηβαι ιηοάυιη. ΑυΙ (Ιίοϋο ιηίΐιί, ςυοιηοάο ΡαΙβΓ ^βηβΓβΙ Ρίΐίυιη, ςαοιηοάο δριΠΙαβ βχ 
ΡαΐΓβ ρροοβάαΐ, ςυβΒΠ&ιη ΙιοΓυπι δϋ άίίΤβΓβηΙία, βΐ β^ο άίοαιη ϋ1)ί, ςαοιηοάο βχ ΡαΐΓβ βΙ βχ ΡιΗο 
ρΓοεβάαΙ. δί νβΓΟ ρΐαεβΐ, άίδοβ βχ ΡαΐΓβ ηοη βοάβαι ιηοάο αο βχ ΡίΙΐο, β( βχ Ρϋίο ηοη βοάθΐη 
πιοάο αο βχ ΡαΐΓβ δρίπΐηπι ρΓοοβάβΓβ. Εχ ΡαΐΓβ βηίιη πιβάίαΐα ρΓΟΟβββίο βδΐ, ςυαπι 8ί( ρβΓ ϊΐΠιιιη, 
βχ Ρίΐίο νβΓΟ ίηιπιβάίαΐα, οηπι ηοη απιρίίηδ δίΐ ρβΓ αΐίαπι ςαβηιρί&ηι. Ηοο βΓςο ρ&οΐο ηαΗ& οοιηροβίΐΐο 
68ΐ η6€[υβ ίη ΡίΠο ηβςαβ ίη δρίπία, ΙίοβΙ δρίπΐυδ βχ ΡαΐΓβ ρΓΟΟβιΙβηβ βχ ΡίΠο ςαοςαβ ρΓΟΟβάαΙ, ηβφΐβ 
βϋαπι ]ίοο &1)δαΓ(1υη), η( Ιυ (ϋο6ΐ)αδ, άο^πια ηοδίΓΟΠι οοηδβςαΐΙηΓ. 

6. ΓιΠ. (η) νβηιπι δί βχ ΡαΐΓβ βΐ βχ Ρίΐίο ρΓΟοβάίΙ Β ζ'• ΓΡ. Άλλ' ε? (19) έχ του Πατρός χβί έχ τοο 
δρίπΐυδ δβοαηάυπι (ΙίοΙα 1α&, βπΐ ίρδί άυρίβχ ρΓΟ- ΓΙοΰ έχπορύεται χαθά φής, εσται αύτψ διπλή ί^ Ιχτ- οβδδίο; δίνβΓοάαρΙβχρΓΟοβδδίο,άαρΙβχβΙρΓΟΟβάβηδ 
ςηοά (ΙιιρΙβχ οδ(, ηοη βδίαηιρίίαδ δίπιρίβχ; βΓ§ο βχ 
Ιθ δρίτϋαδ ηοη οδΐ δίηιρίβχ ; ςυοά νβιο ηοη βδΐ δίπι- 
ρίοχ, ί(1 οοπιροδίΐυπι οδΐ βΐ (Ιίνίδαπι ; ςυοά β]η3πΐ0(1ί 
ηοη βδΐ Πβηδ.Ιαπι νβΓο δρίπΐυδ οβί ϋβαβ, ηοη βΓ^;© 
άυρίβχ; ςυο(1 δί ηοη άαρίβχ, ηβςαβ οοπιροδίΐυδ, 
ηβ(ϊυβ (Ιαρίβχ βηΙρΓοηβδδίο. δί νβΓΟ ηοη άυρίβχ βδΙ 
ρΓοοβδδίο, ηοη βΓίΙ πηα ςηίίίβηι βχ ΡαΐΓβ,βΗβΓα νβΓΟ 
βχ Ρίΐίο, 8βά &αΙ βχ ΡαΐΓβ βηΐ αυΐ βχ Ρίΐίο. Οηπι 
νβΓΟ βχ ΡαΐΓβ δίΐ, αΐ Ιιιηι ΡαΐΓβδ άίοαηΐ Ιηπι Εναη- 
ββΐίαηι, ΓβΙίηςαίΙυΓ οαπι ηοη ββδβ βχ ΡίΙίο. 

ΙΛΤ. Νβςυβ Ιιοο ραοΐο ΓαΙίοοίηαΙίο (υα, ο δ&ρίβη- 
ίίδδίηιβ 0Γ8θεβ,£ΐά αδδβηΐίβηάυπι βοςίΐ. Ιη ρηηιΐβ πόρευσις. ΕΙ 3έ 8ιπλη ή έχπ^ρευσις, διπλούν χαΐ τό 
έχπορευόμενον. Τό δε διπλούν ουχί άπλουν* ούχ 
άπλ^ύν αρα το Πνεύμα, χατά σε* το δΐ μή άπλουν 
σύνΟετον χαΐ μεριστέν* δ δέ έστι τοιούτον, ού Θε^ς^ 
*Αλλά μην τό Πνεύμα θε«$ς. ούχ άρα διπλούν* »€ δλ 
μή διπλούν, μηδέ σύνθετον, ούδΐ διπλΐ] ή έχπ^ρβν- 
σις• εΐ δ» μή διπλή ή έχπόρευσις, ούχ Ιτεαι ή μίν 
έχ του Πατρός, ή δέ έχ του Γΐοΰ, άλλ* ή έχ το\> 
Πατρός ή έχ του Πΐου. Έπει δέ έχ του Πατρός 
(τοΰτο γάρ χαΐ ο\ Πατέρες φασι χαι τό Εύαγγέλιον), 
λοιπόν ούχ έχ του Γΐου. 

ΛαΤ. Ούδ' ονίτως ό λ^ίγος 2χει τό άναγχαΐον, ώ 
σοφώτατε Γραιχέ. Πρώτον μέν γαρ ού διπλήν φαμβν βηίπι ηιίηίηιβ (Ιυρίίΰβπι άΐοίηΐϋδ ρΓΟΟβδδίοηβηι, δβά ρ τήν έκπόρευσιν, άλλα μ(αν χα? τήν αυτήν χαΐ άπλήν, 
υηαπι βαπιάβπιςαβ β( βίηιρίίοβηι, ςυυπι βΐ δρίηΐυδ χαι απλού δντος τού Πνεύματος ώς θεού* ού^κμία δίηιρίοχ δίΐ αίροΐβ Πβαδ ; ηηΐΐα ηαηιςηβ ίη Ββο 
(ΙυρΙίοίΙαδ βδΐ αυΐ οοπιροδίΐίο. Νβςυβ βηίπι ςαία βχ 
άηοΙ>αδ, ίάοίΓΟΟ ρΓοοβδδίο άυρίβχ, δβά ςαία (δρί- 
ΓίΙα<ί) δίιηρίβχ, ιάοίτοο ρΓοοβδβίο δίπιρίβχ, β&άβπι 
αΙΙαιη αίο^ηβ αΐίαηι ίη βοάβηι 1ια1)βηδΓβ1&Ιίοη6ηι,πΐθ'' 
άίίΐΐα οιιιίάθπι οχδίδίβηδ ςαϋίβηοδ βχ ΡαΐΓβ, ίπιπιβ- 
άΐαΐα γβΓΟ (|υαΐ6ηυδ βχ ΡίΙίο. Οαβπιαάπιοάυηι βηίπι 
Ιυιηίηίκ ίη αβΓβ βΠ'υΙδίο βχ δοΐβ β( βχ δοΐίδ ραάίίβ 
ρΓοάίοπδ, βΐίπιπιβάίαΐβ ςηίάβπι βχ ταάίίδ, πιβάίαΐβ 
νβιο βχ δοΐβ (νίάβΐίοβΐ ρβΓ Γαάίοδ), Ιαπιβη ηβςυβ 
ίρδα (Ιυρίίοίΐαΐβπι οιυ&πιάαπι Ιι&1)βΙ δβοαηάιιπι δπαπι 
ίρ^ίυδ οχδίδίβηΐίαπι, ςτιυπι Ιηπιβη ίη αβΓβ δίηιρίβχ γαρ έν θεψ διπλ^δη 1) (20) σύνΟεσις. Ού γάρ διότι 
έχ δυοΐν, διά τούτο διπλή, άλλα δι6τι άπλο^, Εια 
τούτο απλή, ή αυτή αλλην χαι αλλην έχ ταοτφ τήν 
σχέσιν Ιχουσα χαι ούσα ίμμεσος μέν ώς έχ τού 
Πατρός, άμεσος δέ ώς έχ τού Τΐού. Καθάπ•ρ γ^τρ ή 
έχ τψ αέρι τού φωτός λά;χψις (21) έχ τού ήλ(ου χβΐ 
τών ηλιακών άχτίνίον προϊούσα, χαι αμέσως μίν 
έχ τών άχτ{νων, εμμέσως όέ έχ τού ήλιου (δι3ΐ( τών 
αχτίνων γαρ), δ'μ***^ °^'^® "^"^^ διπλ(5ην ϊχβι τινά 
χατά τήν εαυτής δπαρξιν (απλούν γάρ τό έν τψ αέρι 
φώς χαΐ άσυνθετον. Τ(ς γάρ ή τούτου σύνθβσις ; χα! 
έχ τ(νων σύγκειται, φράσον, τό φώς ; άλλ* ού$ν ή (18) Οοά ΥαΙ. εκπορεύεται. 

(19) ΝοΙα. πι&Γ§. Ενταύθα εισαγωγή έτερου άτυ- 
που 01 1 διπλή εσται ή τού Πνεύματος έκπύρευσις, 
και δια τούτο διπλούν χαΐ τό Πνεύμα, χαι προς ταύτα 
λύσις. (20) Μδ. ή. 

(21) ΡΓβςαβη*» Τΐιβοΐοβίδ οοωραΓαΙίο. Υίάβ Ββο- 
οηπι, ΟΓαΙ. 2, ίη^η8ι& άβροδ. οαρ. 13, ς. ο. π, ρ. 
57 δβς. (η) ΝοΙα. Ηίο αΐίηά αΙ)δηΓάυπι ίηάηοίΙαΓ,ηίπιίΓυπι 
άυρίίοβηι Γογο δρίΓΐΙαδ δαηοΐί ρΓοοβδδίοηβπι, ίάβο- 
ςηβ βΰ&ηι δρίήΐυπι άυρϋεβπι. ΕΙ αά Ιιοο Βοίηΐίο. €ί. ΡΙιοΙίαπι, Πβ 8ρ\ήί, $αηοΗ ηιυ$Ιααορία, οαρ. 
4 βΐ 45. 193 ΌΒ ΡΕΟΟΕδδΙΟΝΕ δΡΙΚΙΤϋδ ΒΑΝΟΤΙ. 194 τούτου πρόοδος διπλη^ καίτοι δύο τά έξ ών ή πρ4- ^ 
οδθ5>-^^ή^ς χάΤ'νάκτΙς, οδτω χαΐ ή έκ του Πατρός 
--ΐίαΐ^ του Που έκπ4ρ»υσις απλή καθ' Ιβυτήν, εΐ 
καΐ δύο ιτρ6σωπά έ«τΓΐ τα έξ ων, »αι το Πνεύμα 
άπλοΰν. "Αλλως τε εΐ <τύν6ε<τ(ς τις ΙέθεωρεΤτο περί 
τον ΙΙατέρα και τον Τ\ον, έξ ων ή έκπόρευσις, ήν 
δν διπλούν κα? σύνθετον και τό Ιξ αυτών, διπΛ(5η 
δΐ και περί τήν έκπί^ρευσιν, έπει δΐ ό Πατήρ κιι ό 
Πός Ιν 6'ντα κατ' ούσίανκαι έν άλλήλοις υπάρχοντα 
κατά το Έγώ έν τψ ΠατρΙ καί 6 Ηατήρ έν έμοί 
(22), ούδεμι'αν συνθεσιν Ιχειν νοείται προς άλληλα 
(ΙίΤζϊρ σύνθαξιν γαρ ή 1ν6της αυτών), ου σύνβεσ£ς 
έστιν ή του Ηατρός καΐ του Τΐου σύνταξις (ήν 
γαρ αν και ή της δλης Τριάδος σύνταξις σύνθεσις), 
ούδΐ ή έξ άμφοΤν λεγομέντ^ παρ' ημών του Ηνεύ- 
μ:.τος π^οδος σύνθετος, ούΒΐ το Ηνευμν έντεΰβεν 
αύνθεσιν Ιίξει τινά. Ούτω και τών μετά Θε6ν απλών 
ουσιών ή ένέογεια ου σύνθετος, δι6τι έκ της ουσίας 
κα( έκ τής σύτής (23) δυνάμεως πρ6εισιν, ούδΐ 
ή της ενεργείας έξ άμφοΤν πρόοδος σύνθετος. 
Κα\ γέρ ούδΐ ή συνύπαρξις της ούσ(«ς και της 
δυνάμεως σύνθεσις, Ήν γαρ αν ουδεμία ουσία απλή 
διά το μή είναι οίνευ δυνάμεως* ούδΐν γαρ δ'λως τών 
δντων άδύναμον (24) κατά τον σοφόν Διονύσιον. ΕΙ 
δέ έπι τών μετά θεον ή έκ δυοίν πρόοδος ούτε αυτή 
σύνθετος έστιν, ούτε τό προερχόμενον δείκνυσι σύν- 
θετον, πόσφ μάλλον έπΙ Θεοΰ ; Δώμεν δ^, εΐ βούλει, 
καΐ διπλήν ήμας τίθεσΟαι τήν έκπύρευσιν, καΐ τήν 
μέν έκ του Πατρός, τήν δ^ έκ του Που, τήν μίν 
Κμμεσον, τήν δΐ άμεσον, άλλ^ ούδΐ οΐ^τω διπλόη 
περί τό Ηνευμα, ούδΐ διά τούτο σύνθετος Ιέσται του 
Πνεύματος ή έκπύρευσις. ΗερΙ γαρ τήν ούσίαν ^ 
ταύτα, ουχί κατά τήν ούσίαν, ή άγεννησία, ή γέν- 
νησις και ή έκπύρευσις, καΐ υποστάσεων διακριτικά, 
ού τμητικά ούσεως, και ούδεν άτοπον δύο ?χειν τάς 
Ιδιότητας το άπλουν. Και γαρ και δ Ηατήρ και 
Ηατήρ έστι και προβολευς, και ουδεμία σύνθεσίς 
έστιν έν αύτφ* καΐ άλλως δΐ το έ'μμεσον και το 
άμεσον σχέσεις τινές είσιν, ή δΐ διάφορος σχέσις 
σύνθεσιν ουκ εργάζεται. Τριών γάρ εφεξής άλλήλαις 
έκκει μένων μονάδων φέρε είΓεΤν ή μεταξύ τών 
άκρων προς μίν τήν πρώτην {χει δευτέραν τάξιν, 
πρ6ς τΐ τήν τρίτη ν, πρώτην και 6'τι πρώτη τε καί 
δευτέρα ή αυτή, διά τούτο ού σύνθετος. Και προς 
μίν τήν πρώτην νοείται τυχόν το δεξιόν Ιχουσα 
μέρος, προς δε τήν δευτέραν τδ εύώνυμον, καΐ δτι 
ή αυτή δεξιά και ευώνυμος, ού διά τοΰτο άπόλλυσι Ο 
τήν οικείαν απλότητα. Πάλιν έκαστη τών τριών 
μονάδων ούχ ά'πλώς μονάς, άλλα καΤ τάξιν έχουσα* 
διό ή μίν μονάς πρώτη λέγοιτ* άν, ή δΐ μέση, ή δε 
έσχατη• άλλα περί ούδεμίαν αυτών σύνθεσις εΤναι 
λέγεται. ΕΙ γάρ έκ τών περί τήν ούσίαν θεωρουμέ- 
νων ή σύνθεσις κρίνεται, και ή απλή νοούμενη ουσία 
καΐ χωρίς της κατ* αυτήν ενεργείας κα? της ένυ- 
παρχούσης δυνάμεως 8π«ρ έστι φανείη άν σύνθετος, 
δ'τι τε ουσία καί δτι απλή• άλλ* οί σύνθετος. Ού γάρ 8ίΐ6ΐ οοιηροδίΐίοηίδ βχρβΓδ ; (|ΐΐΦηαΐΏ βηίΐΏ 6^α8 
ίοΓβΙ οοιηρο3ίΙίο?6ΐ 6χ ςαί1)υ5ηαπ), ςυΦδο, θΐβ- 
ιηβηϋδ εοιηροηίΙυΓ Ιαιηβη ? ηβςιιβ βΐί&ιη ίρδίιΐδ 
ρΓθ^Γ638ίο άαρίβχ 65ΐ, ΙίοβΙ άυο 5ίηΙ, βχ ςιιίΙ)υ9 
ρΓΟ^Γβάία/αΓ, 8ο1 πίιηίΓαιη βΐ ταάίαδ : ΐΐα βΐ ρΓΟ- 
068810 βχ ΡαΐΓβ αίςαβ βχ ΓίΙίο δίιηρίβχ βδΐ εβουη- 
άυπι δβίρδ&π), ΙίοβΙ άαοΒ ρβΓδοηοο βίηΐ, βχ ςαί^υβ 
ρΓΟΟθδδίϋ ίΐαΐ, βΐ ίρδβ δρίπΐυδ δίιηρίβχ. ΡΓΟίΙβΓοα δί 
οοπιροδίΐίο ςαοειίαιη οβΓΠβΓβΙαΓ ίη Ρ&ΐΓβ βΐ ΓίΠο, 
βχ (ΐαί1)αδ ρΓΟοβδδίο,άαρΙβχ (ΐυοςυβ βΐ οοιηροδίΐυιη 
ίοΓβΙ ίά ςυοά βχ ίρδίδ ρροοβάίΐ, βΐ (Ιαρίίοίΐαδ (ΐυοςαβ 
βδδβΐ ίη ρΓΟΰβδδίοηβ. Ουοηίαηι νβΓΟ ΡαΙΟΓ βΐ Γίΐίυδ 
οαιη αηαιη δίηΐ δβουηιΐυιη βδδβηΐίαιη βΐ ίη δβ ίη- 
νίοβπι βχδίδίαηΐ δβοαηάυιη ΟΙιπδΙί νβΓΐ)α : Ε^ο ίη 
Ραίτβ βίΡαίβτ χη τηβ^ ηυΠαη) αιΐ ίηνίοβιη οοπιροδί- 
ϋοηβιη 1ια1)βΓβ ηοδουηίαΓ (ηαπι δυρβΓ οοπιροδί- 
ηβπι οιηηβηι βδΐ βΟΓοπι ιιηίΐαδ), ηαΠα οοπιροδίΐίο 
βδΐ ΡαΙπδ βΙΡίΙϋ ^οη^ηη^ιίο βΐ οοηδοοίαΐίο (δβοαβ 
βηίπι βΐ ΙοΙίϋδ ΤΓΐηίΙαΙίδ οοη]αηοΙίο ΓοΓβΙ οοηιρο- 
δίΐίο), ηβςαβ ςϋίΒ α ηο1)ίδ αδδβηΐυι- δρίπίαβ βχ 
υίΓοςυβ ρΓοοβδδίο οοηιροδίΐα,ηβςηβ δρίπίαδ οχίηάβ 
αΐίςυαπι Ιια1)β1)ίΙ εοηιροδίΐίοηβιη. Εοάβπι ςυοοίαβ 
ραοΐο δη1)δΙαη(ί&Γυιη δίιηρίίοίυιη ΟΓβαΙ&Γαπι ορβ- 
ΓαΙίο ηοη βδΐ ρΓορΙβΓβα εοπιροδίΐα,ςαία βχ βδδβηΐία 
βΐ 63υδ ροίβηΐία ρΓοββάίΙ, ηβςυβ ορβΓαΙίοηίδ βζ 
ηΐΓ&ςαβ ρρο^Γβδδίο οοιηροδίΐα ; ηβςυβ βηίηι βδδβη• 
Ιίφ βΐ ροίβηΐίβθ οοβχίδίβηΐία οοπιροδίΐίο βδΐ, δβευβ 
παΗα δα1)δ1&η1ία ίοΓβΙ δίπιρίβχ, ςαία ηυΠα δίηβ ρο• 
Ιβηϋα βδΐ ; ηίΐιίΐ βηίηι βΟΓοηιςυίΒ 5υηΙ,υΙ δπρίβηδ 
Οίοη^δίυδ αίΐ,ροίβηΐίοθ βδΐ βχρβΓδ.δί νβΓΟ ίη ιβ1)ΐΐ8 
οΓβΕίίδ ρΓΟ^Γβδδίο βχ άηο1)υδ ηβςυβ ίρδα βοηιροδίΐα 
6δ(, πβςηβ ςυοά ίηάβ ρΓΟ^ΓβάίΙυΓ οοπιροδίΐηα) 
οδίβηάίΐ, ςηαηΐο πι&ςίδ ίη Πβο ίά Ιοουηι 1ιε1)6( Ι 
Πβπηίδ αυΐβπι,δί νίδ,βΐ άιιρίίοβπι ηοδ αδδβΓβΓβ ρποοβδ- 
δίοηβηι, βΙαΚβΓαηι «ιυίάβηι βχ ΡαΐΓβ, αΙΙβΓοηι νβΓΟ 
βχ ΡίΠο, ϋίαπι πιβάίαίαπι, Ιιαηο νβΓΟ ίηιηιβ(ϋαΙ&πι, 
ηβ(}υβ δίο ίη δρίΓΐΙα επίάυρίίείΐαδ,ηβςυβ ίύοίροο 
οοπιροδίΙαδρίηΙαδρΓοοβδδίο.ΟίΓβα βδδβηΐίαηι βηίαι 
Ιΐΰθο δυηΐ, ηοη δβοαηάυπι βδδβηΐίαπι, ίηηαδοίΜ- 
ΙίΐΕΐδ, ββηβΓαΙίο βΐ ρροοβδδίο, βΐ ρβΓδοηαΓαπι άίδ- 
ΙίηοΙίνα, ηοη ηαΙηΓΟβ άίδδββίίνα ; ηβςυβ υΠαηι 
αΙ)δΐΐΓάαπι, βηΐί δίπιρίίβί άααδ ίηβδδβ ρΓορπβΙαΙββ. 
Ναπι βΐ ραΙβΓ βδ( Ιυηι ΡαΙβρ Ιαηι δρίραΙοΓ βΐ ηαΠα 
ίη ίρδο οοπιροδίΐίο. ΡΓΦίβΓβα ηιβάίαΐυηι βΐ ίηιπιβ- 
άίαίιιπ) Γβίαΐίοηβδ ςαβΒάαηι δυηΐ ; άίνβΓδα νβρο τβ- 
ΙαΙίοηοη ίπιροΓί&ΙοοπιροδίΙίοηβιη.δί ΐΓβδ πιοηαάβδ 
^αxια δβ, υηα ροδΙ αΐίαηι, ροδίΐοϊ ΓαβπηΙ, οα ςααο 
ίηΙβΓ άυαδ βχΐΓβπιαδ,ηιβ(ϋα βδΐ αοΐ ρπηιαπι (ΐαίάοπι 
δβουηάαοι 0Γ(1ίηβηι1ιαΙ)βΙ)ίΙ,Γ6ΐαΐ6 υογο αά ΙβΓίί&πι 
ρηπιυπι ; ηβςαβ ίοΙοίΓΟο εοιηροδίΐα βΓΐΙ,(ΐϋΐ8 βαάβπι 
βΐ ρρίπια βδΐ βΐ δβοαηοΐα ; 8ΐΙ(|υβ τοίαΐβ αά ρΓίη<απι 
ίοΓδίΙαη ίηΙβΠίρίΙυΓ άβχΙβΓαπι ρ&Γίοπι οΜίηβηδ, 
ΓβΙαίβ ν6Γ0 Β,ά δβοαηάδπι,ραΓίβΓη δίηίδίΓαπι ;βΙ ςαοά 
βαάβπι βΐ άβχΙβΓα βΐ δίηίδίΓα,ηοη ίοίβο απιίΙΙίΙ ρρο- 
ρπαπι δίπιρίίοίΐ&ίβηι. ΠιίΓδαπι ςυ&Βνίδ Ιηυιη ηιο• 
ηαόυπι ηοη δίπιρΙίοίΙβΓ βδΐ πιοηαδ, γβηιπι β( ογ• (22) ΙοΕη. χ, 38, χιν, 14. 

(23) Οοά. ΥαΙ. ί. 6, 1>. αυτού. (24) €οά. αδύνατον. 195 ΝI^ΕΤ^^ί; μακονιεν8Ι3 196 άίηβιη 1ια1)βη9. Οα&Γβ αϋα άίοβηάα ίαβηΐ ρπιηα, ^ ούσίβ ή άπλ<$της τοΤς άπλοΐ», βτι μηβ^ τοις συνΗ- αϋα ιηβάία, αΐία βχΐΓβΐϋα ; νβιτιπι οϊΓο&ηαΙΙ&πι 
βαπιιη οοιηροΒίΙίο 6886 άίοΐΙαΓ. 5ί βηίιη βχ ϋβ 
ςαο) οίΓοα βδββηΐίαιη 8ρ6θ1αηΙιΐΓ 6θΐηρο8ίΙίο 3αάί- 
οαΙαΓ, βΐίαιη [δίαιρίβχ ίηΐ6ΐΐ6Γΐα 8ΰ1)3ΐ&η(ία 6( δίηβ 
ορβΓαϋοηβ, ςα» δβοαηάαιη ίρδαιη 6δΙ, 6( δίηβ ρο- 
(βηϋα 61 ίπδϋα, ςιιθ(1 βδΐ, αρραΓ6Γβ( ΰοιηροδΐΐα, 
ςαία βΐ βδδβηΐίαβί δίιηρ1θχ63(.νβΓαιη ηοηβδίοοιη- τοις ή σύνθ&9ΐς, άλλα πιρί τήν ουσίαν. Τλ Λ«»ρΙ 
τήν ούσ(αν, κχν Μς $?η πλείω, τήν 'ο{ϊ(ΚΤ"-«ύ3Τ|^τον 
ού ποίΕΐ' ώστβ, κβν απλή ή έκπ6ρ§υσις, κδν Λ)^^ 
απλή, τδ ϋνευμα άπλουν χαί ού σύνθιτον τλ Ι»• 

π<5ρ»υτον• όύκ ούσ(α γάρ, άλλα π•ρι τήν ο&«(αν 
ΙστΙν ή έχπ<$ρευ9ΐς τής υποστάσεως ίδιον ^αραχτή- 
ρισμα. ρο5ίΙα;η6(^α6 6ηΐηιι δίηιρ1ίοί]:)α8 δίιηρίίοίΐαδ 63δβηϋα βδΐ, ςαία ηβςαβ οοηιροδίϋδ οοιηροβϋίο, ββά <ϊίτο& 
βδδ'ηΙίαΐΏ ; ςυο) νβΓΟ οίΓοα βδδβηΐίαιη δυηΐ, ΙίββΙ ηηίιΐ3 βίηΐ ρ1υΓ&, ββδβηΐίαιη ηβοΐίςυ&ιη οοιηροΜί&η 
Γβίΐάϋηΐ. Οααπιο1)Γβιη δίνβ δίιηρίβχ βδΐ ρΓοεβδδίο δΐνβ ηοη βίιηρίβχ, δρίπΐηδ 69ΐ βίηαρίβχ βΐ ηοη οοηι• 
ροδΐΐυιη ίάςαοιΐ ρΓοοβάϋ (ρροεβάβηάί ρΓ0ρΓί6(α8], η6(|υ6 βηίαι ρροοβάβηάί ρΓορηβΙ&8 688βη1ί& 6•1, 
Ββά βίΓοα βδδβηΐίαιη ρΓοεβδδίο, ρρορπαδ ΙιγροδΙαδ6θ8 οΙιαΓ&οΙβΓ. 

(7.0Β. ΟοίηοΙβ (ο) δίίΐίδ ρΓΟΟβάβΓβ δρίΓΐΙιιιη ςαί- Β ^• Γ'Ρ• ^^*« (25) ει φής έκπορευεσθαι μίν ούτι 
άβηι βχ ΡαΐΓβ, ρΓθ06άβΓβ νβΓΟ εΐίαπι 6Χ Ρίΐίο, βΐ έκτου Ηατρδς, έκπορεύεσθαι δΐ και έκ του Πον, ρροίη(ΐ6 ρΓΟοβδδίοηβιη αΙΙθΓαπι βχ ΡαΐΓβ 6886, αΐΐβ- 
Γαιη νβΓΟ βχ Ρίΐίο, ςυοπιοάο ηοη ίπιρβΓΓβοΙα 6πΙ 
υίΓαςαβ, νοί αΐΐβπα ίηυΐίΐίδ ? Υβΐ 6ηίπι ρβΓίβοΙα 68ΐ 
ρΓθθ6δδίο 6χ Ρα(;Γ6,Ιυηο ίηυΐίΐίδ 6α ςιΐίΒ 6Χ ΓίΠο ; 
ν6ΐ ρβΓΓ6θΙα ρΓθ068δίο 6χ Γίΐίο, Ιαηο ίηυϋΐίδ βΛ 
ςυοΒ βχ ΡαΐΓβ. δί 6ηίιη υηα, (ΐυδθουηςυβ 1αηιΐ6ΐη 
βχ ιιίΓαςαβ,ρβΓΓβοΙα βδΐ, (ΐαίΒ αΙΙβΓίαδ ηβ068δί1α8? 
Υοΐ ηίΓαΓίϋβ βπΙίιηρθΓΓοβΙα δί δίηρ αΙΙθΓα δρβοΙαΙαΓ. 
ΥβραΐΏ δίο ΓοΓβΙ βΐ ΡαΙβΓ δοουηάυπι δβίρδππι οοη• 
8ί(1βΓαΙιΐδ ΐπιρβΓΓβοΙυδ. ΑΙ βηίπινβΓΟ πίπα^αβ ροΓ- 
δοηα ροΓίβοΙα βΐ ρβΓΓοοΙαιη ορβΓαΙϊοηβπι ΓβάοΙβηδ, 
ΙαΐΏ ροΓδθ οΐίη δβ Ιυπιοαπι οοη8υ1)δΙαηΙίβ1ί&ΙΙθΓα 
οοηδίίΐβπαΐα. δί νβρο «ΙΙβΓα β&Ι ρβΓΓβοΙα, αΐίβρα ίιη- και διά τοΰτο τήν έκττόρευσιν τήν μίν έχ του Ηοιτρ^ 
είναι, τήν δΐ 2κ του Που, πώς ούκ ατελής ή Ιχα- 
τέρα, ή περιττή ή Ιτέρα ; Έ (26) γαρ τελεία ή έχ 
Ηατρ^ς, καΐ περιττή ή έκ του ΓΙ ου, ή τελεία ή έτ 
του νΐοί5, καΐ περιττή ή έκ του Ηατρός. ΎΨ^ς γάρ 
μιας όποτερασουν ουσητ τελε(ας, τίς χρεία της 
ετέρας ; ί) ατελής Ικατέρα δ(χα τής ετέρας βΐιυρου- 
μένη. άλλ* ούτως αν ε^η και ό Πατήρ καθ* ναυιτ^• 
νοούμενος ατελής• άλλα μήν έκάτ3ρον πρβαωπον 
τελειών και τελείας ενεργείας άποδοτικον, αΙ»χ6 τ• 
καθ" Ιαυτο κα2 μετά του όμοφυοΰς θεωρούμενον• 
Ε' δΐ ή μίν έστι τελεία, ή δΐ ατελής, όποτέραν £ν 
φαίης ή τούτο ή έκεΤνο ; πρώτον μΙν τ6 2ν πρ6σ€υ«ον ρΘρΓβοΙα, υίΓαιη (ϋοβΓβδ ρ6ΓίβοΙ&πι, ηίπαπι ίαιρβΓ- λ ατελής, έξ ούπερ ή έκπ(5ρευσις ατελής. "Επειτα τίς 
ΓβοΙ&πι ? Ρππιο ιιηα ίΠα ρβΓδοηα ίηιρβΓίθοΙα βδΐ, βχ χρεία τί; τελε(^ τής ατελούς ; εΐ δέ απλή ή έχπ<$- μευτις, εΐ μεν τελεία έστιν έκ του Πατρός, διά τί 
και έκ του Γΐοίϊ ; ε? δΙ έκ του Γΐου, δια τί χαΐ έκ 
το^3 Ηατρ6ς ; περιττ^^ν γάρ οΰτω δοκεΤ το και ^χ του 
Ιτέρου το Πνεύμα προΐρχεοθαι. (ΐιια ρΓΟοοδδίο ίπιρβΓίβοΙα ; (Ιβίηϋβ ςυοηιοάο ρβΓ- 
ίβοΐα ίηάίββίίηιρβΓΓβοΙα ? δί νβΓΟ δίπιρίβχ ρΓοοβδδίο, 
βΐ ρβΓίβοΙα βδΐ βχ ΡαΐΓβ, οαπ βΐ βχ Ρίΐίο ? δί νβΓο 
ρβΓίβοΙα βχ ΡίΙίο,οιίΓ βΐίαπι βχ ΡαΐΓβ ? δυρβΓίΙαηηι 
βηίιη βΐ ναηυπι δίο νίάβίυΓ, δρίπΐυπι ςυο({ΐΐ6 βχ 

αΙΙθΓΟ ρΓΟΟβίΙβΓβ. 

Ι,ΑΤ. δβά ίοΓίαδδίδ ηοη αΐίαηι βΐ αΐίαηι βδδβ ςυίβ 
αίΐ ρροοβδδίοηβπι, αΙΙβΓαπι βχ ΡαΙπβ, αΙΙβΓαπι βχ 
ΡίΙίο, δβά υηαπι βΐ βαηιάβιη βΐ δίπιρίίοβηι βχ ΡαΐΓβ 
αίςυβ βχ Ρίΐίο, ίαηςααπι ΡαΐΓβ ρβΓ ηιβάίυπι ΡΙΙίυπι 
δρίιαηΙβδρίπΙαΓη.Εχ ΡαΐΓβ βηίπι ΡίΙίυδ,βΙ βχ Ρίΐίο 
δρίπΐυδ, ίίίβοςυβ βΐ βχ ΡαΐΓβ, ίΐα υΐ βαάβπι ρρο- 
ε6δδίο ίηιπιβ(1ία(β (ΐυίάβηι δΙΙ βχ Ρίΐίο, πιβάίαΐβ 

νβΓΟ βχ ΡαΐΓβ ; ιηβάίαίβ (ρ) νβΓΟ άίοο, ηοη ςηαδί ^ άμέαως μΙν έκ του Γιου, εμμέσως δε έκ του 11α- 
Ιβπιρυδ (ΐιιο(1(1&πι δίΐ ίηίβηηβάίαπι (ηβςαβ βηίπι τρ6ς• Εμμέσως δέ φημι, ούχ ώς χρόνου τίνος μι• 
ΡαΙβΓ ρπαδ^βηβΓαΙΡίΙίϋπι, ροδίβα νβΓορβΓΡίΙίηηι σιτεύοντος (ού γάρ πρώτον μεν γενν9ΐ τλ Π^, 
δρίΓΐΙαπι βπιίΙΙίΙ), νβπιπι ςυία ΡίΙίαπίββηβΓαηδδρί- εΤτα δια του Που τό Πνεύμα προβάλλεται), άλλ* δτι 

ί25} ΝοΙα πι&Γβ : Έτερον άτοπονδ'τι έκ του Πα- και ανασκευή τούτο. 
τρος και έκ του Γιου έκπορευομένου του Πνεύματος, (26) ΥαΙ. ει. 

ή ατελής ή έκπόρευσις εκατερα ή περιττή ή έτερα• ΛΑΤ. Άλλ* Γσως ούκ όίλλην φτ,σί τις χβί £λλην 
τήν έκπόρευσιν εΤναι, τήν μΙν έκ του ϋατρ&ς, τήν 
δι έκ του Γ'ιοίί, άλλα μίαν και τήν αυτήν χαΐ άκλ^ν 
έκ του Πατρός και έκ του Πού, ώς του Πατρίς ^ιά 
του νΙοϋ, μέσου προβαλλομένου το Ηνεΰμα* έχ του 
Πατρός γάρ 6 Γΐός, έκ του Που δΐ το Πνεύμα, δι6 
κα^ έκ του Πατρός, ώς είναι τήν αυτήν έκπ^ρκυσιν (ο) ΝοΙα πιαΓ^ίηαΙίδ : Αΐίαά &1)δαΓάυπι : δί βχ 
ΡαΐΓβ Ρϋίοςυβ ριοοβάίΐ δρίπίαβ, νβΐ ίπιρβΓίβοΙα 
πίΓαςυβ ρΓοοβδδίο νβΐ δυρβΓίΙυα α1ΐ6Γ&. Ε(β]υ8 αϊ)- 
δηΓ(1ί ΓβΓαΙαΙίο. Ποο πυαΓίαπι βτααό αΓ^υπιβηΙυπι 
ΓβδροηάοΙ βχ ραΓίβ ΡηοΙίί,Ι)β δρίηί. εαηοί. γπι/βία" 
ϋοοία^ οαρ. 7, βΐ Νίοοίαί ΜβΙΙιοηβηδίβ εαρίΐί 11, 
ςαοά νίάβ ίη αάηοΐαΐίοηίϋπδ αά Ιιαηο ΡΙιοΙίί 
Ιοευηι. 

{ρ) Ηφο δ&ηβ ηοη βαΐίβ αοειίΓίΐΙβ άίοΐα δυηΐ αίςυβ νοοβδ ηιβάχαίβ βί ίτηηιβάίαίβ, ρΓοαΙ ίη Ιιεο πιαΐ6η& 
ηβτίΓραηΙπΓ, ηοη τβεΐβ βχρίαηαηΐ. Νοη βηίπι ίάβο 
8θ1απι δρίηΐυδ βχ ΡαΐΓβ,ςυία βδΐ βχ Ρίϋο, ςτιί 68ΐ 
βχ ΡαΐΓβ ; ςυοά υηηπι νβΐιιΐί ςαοΐδΙΙοηίδ ΓβδρβοΙιιιη 
άαηΐ&χαΐ βχΐιίΐιβί. ΥβΓασι Γβιη πιβίΐαδ βχροβίΐΑΐη 
τίάβ αραά Τ1ιοαι&πι, 5ι/»ΐ772β$ρ. Ι, ς. 36, α. Ι. Ιη 
8β(|α6ηΙϋ)ΐΐδ (απιβη αυοΙΟΓ ηοδΙβΓ Ιιφο ήΐβ ρβΓ- 
ΐΓ&οΙαΙ. 497 ϋΒ ΡΚΟ0Ε88ΙΟΝΒ δΡίΚΙΤϋδ 8ΑΝ0ΤΙ. 198 γεννών τ6ν Γ16ν χαΐ τ^ Πνεύμα δι' αύτου πίροβάλ- 
λετβι κ^ιΙ-βύίτ^βτί'^ου'ΤΤοϋ ή του Πνεύματος πρ4- 

^σις. 

ΓΡ. Κατά τούτον τον λ^γον φα (η 5ν τις δτι καΐ 
δια του Πνεύματος έχπορευομένου γενν^ τον Γΐον, 
χαι ούχ £νευ της τοϋ Πνεύματος έχπορεύσεως ή του 
Γΐοΰ γέννηαις καΐ ε•^η &ν και 6 Πός έκ του Πατρός 
καΐ Ικ του Πνεύματος γεννώμενος. 

ΑΑΤ. Άλλα τάξις και Ιν τ^ Τριάδι τις ήν δει 
φυλάττειν ημάς* ούχι φύσιν έζαλλάττουσα, άλλα 
διαφοράν υποστάσεων παρεμφαίνουσα καΐ έκαστης 
υποστάσεως άμετάπτωτον παριστώσα τήν Ιδιότητα. 
*0 μίν οΰν Πατήρ γεννών τ^ν Γΐ6ν δι' αύτοΰ και τ^ 
Πνεύμα προβάλλεται* ό Πος δΐ γεννώμενος ^κ του 
Πατρός προβάλλεται καΐ τ6 Πνεύμα εξ . εαυτού* τ^ 
δε Πνεύμα έκ τοΰ Ηατρος έκπορευύμενον καΐ έκ του 
Γΐου ώς δια του ) Ιου εκπορεύεται* άλλα και έκ του 
Πατρός ώς έκ του Γΐοΰ αμέσως έκπορευύμενον τοΰ 
γεννωμένου έκ τοΰ Πατρός έκπορεύεσθαι λέγεται* 
καΐ το(νυν καΐ ή αύτη και μ{α έκπύρευσις τφ 
Πνεύματι έκ τοΰ Πατρός μεν έστιν έμμεσος, έκ τοΰ 
Γΐοΰ δι άμεσος ώσπερ πολλάκις εφήκαμεν (27). 
"Ομως, ε?τε άπλήν ταύτη ν βούλει καλεΐν εΓτε κα2 
μη, τελεία έστιν εκατέρωθεν ή άμφστερωθεν -^τοι 
έκ τοΰ Πατρός διά τοΰ Ποα* ότι καΐ έκ τελείων 
και τελεία (28) και τελείως* και ούδεν περιττόν 
έν τ^ τελείς Τριάδι, ΕΙ δε ζητείς, δι' ^ν αΐτίαν έκ 
τοΰ Πατρός έκπορεομενον τό Πνεΰμα και έκ τοΰ 
νΐοΰ εκπορεύεται, καΐ τίς ή >(ρε{α, ερωτήσω κάγώ 
σε, τίς χρεία τψ Ηατρι τοΰ γεννών τον Γιόν ή τό 
Πνεΰμα προβάλλεσθαι, και διά τί μη ^ οίμφω γενν^ 
ή &μφω π,ίοβάλλεται, καΐ τίς ό λύγος της τοΰ λύγου 
γεννήσεως ή' της τοΰ Ην3ύματος έκπορεύσεως. ΟύδΙ 
γάρ ί[ν τοΰ Λύγου λύγος ανώτερος ούτε τοΰ Πνεύμα- 
τος. Ούκοΰν ούδΙ έγώ σοι λέγω, τίς ό λύγος της έκ 
τοΰ Πατρός και έκ τοΰ Γΐοΰ έκπορεύσεως, ούδΙ διά 
τ( ή πώς ^ς άμφοΐν ή έκπύρευσις. Ή γάρ της αγίας 
Τριάδος ΰπαρζις ύπέρχειται τοΰ πώς και τοΰ διά 
τί, και τών τοιούτων ζητήσεων. "Ωσπερ δε ούδΙ ή 
γέννησις ατελής, ότι ςύκ άνευ της έκπορεύσεως, 
ει και διαχέκριται ττΐ τοΰ τρύπου διαφερύτητι, οΰτε 
ή έκπύρευσις, ότι τξς γεννήσεως ου χωρίς, αλλά 
τελεία τέ έστιν έκατέρα, και έτερα της ετέρας, καΐ 
ου δίχα της ετέρας ουδέτερα. Ώς γάρ ου πρώτον 
μέν γενν^ τόν Πόν ό Πατήρ, εΤτα τό Πνεΰμα φιρί 
έκ τοΰ Πατρός έκπορεύεσθαι, άλλ' αμφω άμα άε?, 
καΐ ή γέννησις καΐ ή έκπύρευσις, και έκατέρα τε- 
λεία κα^ καθ* έαυτήν και μετά της ετέρας* ούτω 
καΐ τό έκ τοΰ Πατρός έκπορεύεσθαι καΐ έκ τοΰ 
Γΐοΰ, κδν μή Ιν και τό αυτό καΐ άπλοΰν λέγΐ[ϊ, άλλ' 
έτερον και ϊτερον, ό'μως έκάτερον τέλειον καΐ καθ' 
εαυτό καί μετά τοΰ έτερου, καΐ ου τοΰ έτερου χω- 
ρί;. Ού γάρ διύτι έν τψ αύτψ πυρι και ή θερμύτης 
άεί και τό φώς, διά τοΰτο τό έτερον αυτών ατελές, 

(27) ΥαΙ. ρ. 7, 1) : έΐρήκειμεν. Α πίαπι ςαοί^υβ ρβΓ ίρδπιη βιηίΙΙίΙ, βΐ ηοη δίηθ ΡίΙίο 
δρίηΐυβ βρίΓαΙΐο ρβΓβοίΙαΓ. 

6Η. §6οαηάυιη Ιιαηε ΓαΙίοηθίη άίοβΓβ ςυίβ 
ρο336(, βϋ&ιη ρβΓ δρίπΐυιη ρΓΟοβάβηίβιη ΡαΐΓβιη 
^βηβραΓβ Κίΐίυιη, ηβςιιβ α1)δ(ΐυθ δρίπίαβ ρΓθοβ3- 
δίοηβ ρβΓΩοί Ρίΐϋ ^βηβΓαΙίοηβαι, ϋα υ( βΐ Ρίΐίαδ 
ςβηβΓαΙαδ δίΐ βχ ΡαΐΓβ αΐί^υβ βχ δρΐπία (ς^). 

Ι.ΑΤ. δβά οτάο ίη ΤπηίΙαΙβ (^υοςυβ βδΐ, ςαθίπ 
ηοδ δβιν&Γβ (Ι6ΐ)6ΐιιυ3, ηοη (^αίάβιη η&ΙΠΓαηι οοηι- 
ηιηίαηδ, δβάρβΓδοηαΓυπι (ΙίδΙίηοΙίοηβαι ίηάίοαηβ βΐ 
δίη8αΐΛΓυπι1ΐ7ροδΙαδβοηρΐΌρηβΙαΙοπ)ίπαΙΙβΓαΙ)ί1οηι 
6χΙιίΙ)6η3. ΡαΙβΓ ΐΐαςιιβ ββηοΓαηδ ΓίΙίαπιρβΓ ίρδυπι 
(}υο(}ηβ δρίπίαηι βπιίΐϋΐ, ΓίΗαδ νβΓΟ ^Όηοιαίαδ βχ 
ΡαΐΓβ βηιίΙΙίΙ βΐ βχ δβ ΒρίΓίΙιιηι : ζιο δρίΓΐΙυδ βχ 

β ΡαΐΓβ ρροοβάβηδ βχ ΓίΗο €[ΐιθ(:|αβ ηΐ ρβΓ ΡίΙίυπι 
ρΓΟοβάίΙ ; δβά βΐ βχ ΡαίΓβ υΐ βχ ΡϊΗο ίπιηιβάίαΐβ 
ρΓθθβ(ΐ6ηδ α ^βηΐΐο βχ ΡβίΓβ ρροοβάβΓβ (ΙίοίΙυΓ ; 
ίάβοςυββΙαηαβ&άβιπίΐαβρΓΟοβδδίοδρίπΙυίβχΡαΐΓβ 
({αίάβπι βδ( ηιβάίαΐα, βχ Ρϋίο αυΐβιη ΪΓΛίηβάΊ'άίΆ^ 
ρΓοηΙδα?ρβηυηΐ6Γθάίχίπιαδ.Α(Ιαηΐ6η,δίνβδίΓΏρ1ίθ6αι 
ββπι νοοαΓθ νίδ δίνβ ηοη, ρβΓίβοΙα βδΐ οΐ) αίΓαςαβ 
ραΓίβ δίνβ βχ &πιΙ>οΙ)υδ, δίνβ βχ ΡαΐΓβ ρβΓ Ρίϋυπι. 
ςαω βΐ βχ ρβΓΓβοϋδ βΐ ρβρΓβοΙα βΐ ρβΓΓβοΙβ, ηβςηβ 
ςυίάςααηι δηρβΓναεαηβιιηι ίη ρβρΓβοΙα Τρίηίΐαΐβ. 
δί νβΓΟ ςυ»Γίδ, ςιι&ηι ο1) βααδαπι δρίπΐϋδ βχ ΡαΐΓβ 
ρΓΟοβάβηβ βΐίααι ρΓΟΟβάαΙ βχ Ρίΐίο, βΐ ςαοΐηαπι 
ΙιβΒΟ δίΐ ηβοβδδίΐδΐδ, ςτίδθΓαπι βΐ β§ο βχ Ιβ (?•) ςυ£Β- 
ηαπι ηβοβδδίΐαδ δίΐ ΡαΐΓί, ηΐ ΡίΙίυπι ^βηβΓοΙ νβΐ 
δρίπίαπι βπιίΙΙαΙ, βΐ οιίΓηοη νβΐ αίΓϋπιςυβ ^'οηοΓβΙ 

ρ νβΐ υΐΓυιη»ϊυβ δρίΓβΙ, βΐ ςυίβηαπι δίΐ ραϋο ββηβΓα- 
Ιίοηίδ ΥβΓ^ί νβΙρΓοοβδδίοηίδ δρίΓίΙυδ. Νβςαβ βηίπι 
βΓαΙνβΓΐ)ΐιπι νβΓΐ)θ δαΙ)1ίπιίαδ ηβςυβ δρίπΐυ. ΙΙ&ςαβ 
ηβςαβ β§ο ΙίΜ άίοο, ςυίΒη&πΐδίΙ ΓαΙίο ρΓοοβδδίοηίδ 
δρίπΐυδ βχ ΡαΐΓβ βΐ Γίϋο, ηβςυβ ςααπι ο1) οαυδαηι 
νβΐ ({υ&ηααι ταΐίοηβ βχ ηίΓοςαβ δίΐ ρΓοεβδδίο. Ναηι 
δαηοΙα3 ΤποίΙαΙίδ βχδίδίβηΐία βίβναΐα βδΐ δυρρα οιτηβιη 
πιοάαπι βΐ ΓαΙίοηβπι βΐ δυρΓα Ιαΐβδ (^αϋοδίίοηβδ. 
Οαβπια€ΐπιθ(1απι νβΓΟ ηβςυβ §;βηβΓαΙίο ίπιροΓίβοΙα, 
(^αία ηοη βδΐ δίηβ ρΓοοβδδίοηβ, ΙίοβΙ ϊηοοϋ άίίΤβ- 
ΓβηΙία &1) βα δί( άίδΐίηοΐα, ηβςαβ ρΓΟββδδίο, ςαία 
ηοη βδ( &1)δ(|υ6 ^βηβΓαΙίοηβ, δβά ρβΓίβοΙα υίΓαί^αβ 
βΐ αΚβΓα αΙΙβΓίυδ, αο ηβυίΓα δίηβ αΙΙβτα; δίευί βηίηι 
ΡαΙβΓ ηοη ρπυδ ^βηβΓαΙ Ρίΐίιιπι, άβίηάβ δρίη'Ιαδ, 
υΐ αίδ, βχ ΡαΐΓβ ρΓΟΟβάίΙ, νβΓυπι υΙραπιςυβδβιηρβΓ 
δίπιυΐ, βΐ ββηβΓ&Ιίο βΐ ρΓΟΟββδίο, βΐ ηίΓαοιαβ ρβΓ- 

" ίβοΐα Ιυαι δβουηάαπι δβ Ιυπι αηα οαπι αΙΙβΓα : ίΐα 
βΐ ρΓΟοβάβΓβ βχ ΡαΐΓβ βΐ βχ Ρίΐίο, ΙίοβΙ ηοη υηαιη 
ίάβπιςαβ αο δίπιρίβχ άίοαΐ, δβάαΙΙβπιπι βΙαΙΙβΓυπι, 
Ιαπιβη υίΓυπιςαβ ρβΓίβοΙαπι Ιϋπι δβουηίίαπι δβ Ιυπι 
ουπι αΙΙβΓΟ,βΙ ηοη 3ΐ)δ(ίηβ αΙΙβΓο. Νοη βηίπι ρΓορΙβ- 
Γβα ςυοά ίη βοάβπι ί§ηβ βΐ οαΙοΓ δβπιρβΓ βΐ Ιυπιβη 
αΙΙβΓαητί βΟΓυπι ίπιρβΓΓβοΙιιηιβδΙ,δβ(1(ΐιιίαυΐΓΐιπΐ(ΐιιβ 
ουπι αΙΙβΓΟ βΐ ίοΙοίΓΟο ρβΓίβοΙιιπι. ΡβΓίβοΙαβ βηίπι 

(28) ΥαΙ. τελείων. (ςτ) Οί. άίοΐα αά Ρΐιοϋαιη, Ώβ 8ριηί. εαποϋ τη^^^ (γ) ΙπιίΙαΙυΓ ΟΓβ^οΓίί Νωίαηζβηί Γβδροπδΐιπι ογλΙ, 
Βίαρορία, οαρ. 64 ύη. 37, ρ. 597-598, βά. ΒίΠίί. 199 ΝΙβΕΤ^ΰ ΜΑΒΟΝΙΕΝδΙβ ίςηίδ βΐ υΐ ρβΓίβοΙβ ϋίαιηίααηδ βΐ η1 ρβΓίβοΙβ οαΐβ- Α ^λ' ^τι Ικάτιρον μηά θατέρου χαΐ διά τοονο τέ- ίαοίϋΠδ §ίνο αρβηδ ; ρβΓΓβοΙο βηίιη βΐ βηοίηβηΐί ιηο- 
άοΐιαϋβηΐ υΐΓααΐ(|ΐιβ ; ρβΓΓβοΙυδνβΓΟ,ςυί&ηίΓυπκιυβ 
ορβΓαΙαΓ δίιηαΐ βΐ οιηηίιηοάβ, άαρίβχ βηίιη ρβΓίβ- 
οΐιιιη ; αΙΙβΓαιη δβοαηάυπι υίΓαπίΓίαβ ρΓορπβΙαΙβιη, 
αΙΙβΓαπι δβοαηάαπι οοη]αηοΙίοη6πι ουπιαΙΙβΓΟ.δίο βΐ 
ίηΤηηίΙαΙο. Ναπι ρβΓΓβεΙα βδΐ Τπβδ, βΐ ςηίδΐ Τπβδ, 
ποπ ιηοηαδ ρβΓδοηαϋβ νβΐ (Ιγαδ ; ρβΓίβοΙα νβΓΟ, ςυία 
βΐίαιη €[ααΒΐί1)6( ρβΓδοηα δοοηηάυπι 86 οοηδΜβΓαΙα, 
βίδί ηοη αϊ) ίηνίοβπι 86ρΕΓαηΙηΓ,οπιηίπιοά&πι1ι&1)6ΐ 
ρβΓίβοΙίοηβιη βΐ βπαίηβηΐίίίπι ρ6Γί6ο(ίοηί9.86οιιηάαα) 
1ια3θίρ5αν6Γθ6(ίαπιρΓθθ658Ϊο ρβΓΓβοΙαβΙβχ ΡαΐΓβ βΐ 
βχ ΡίΙίο, βΐ βχ αίΓοηυΘ ρβΓίβοΙα βΐ οχ &πι1)ο1)α3, 
βΐ; βυρΓα ΓαΙίοηβπι ηίΓαπιςυβ, βΐίαοΐδί ηοη δίπι- 
ρΐίεβπι ηοςαβ υηαηι εαηκίβηιςυο ίΐΐαηι άίο&δ. ΕΙ λκ'.ον. Τέλιιον γ^ρ τ& πυρ, χαΐ ΐΰ^'ΙκΜιβς.^Μτίζον 
και ώς τελείως θερμαΤνον ήτοι καΤον ΙχΜ'^^Αρι, 
&ίρως έχάτερρν. Τέλειον δΐ, Βτι χαΐ £μφ«» Ενβργιΐ 
ά'μα χχΐ παντελώς- διπλούν γαρ το τέλΕίον, τδ |ΐ1ν 
χαθ* έχατέραν Ιδιότητα, τ& δΐ χατά τήν ικρ^ς τΑ 
Ιτερον συμφυ^αν* οΙΙτω χαι έν τ,η Τριάδι. Τελεία 
μεν γάρ ή Τριάς χα2 (ίτι Τριάς, ού μονάς ιιρο«ιβ« 
πιχή η δυάς, τελεία δΙ, 6'τι χαΐ ^άστη ύκ6στ«9ΐς 
χαθ* αυτήν θεωρούμενη, εΐ χαΐ μή ά'λλήλων χωρί- 
ζονται, παντελίς έ^ει τό τέλειον χα2 δπκρτβλές. 
Κατά τα αυτά δΐ χαι ή έχπ^ρευαις τελεία χαι Ιχ 
του Πατρός, τελεία χαΐ έχ του Που χαι έξ έχατί> 
ρων τελεία* χαι έξ άμφοιν χχι 6πΙρ λόγον &χάτε- 
ρον, χδν μή άπλήν μηδΐ τήν αυτήν χβΐ μίαν ταύτην Ιαΐί ραοΐο άίΓβοαΙΙαδ ίυα δοΙνίΙαΓ ηυΐΐυπιςαβ &1)- « ^^ιη^ς. Και οΰτω λέλυταί σοι τό άπορον, χαΙ ούδΙ« 
δαΓ(1υηι Ιιαηο εοηδβςαίΐυρ άοοίηη&πι. δί αηΐβπι δτοπον τψ λ<5γψ άχολουΟβΤ. ΕΙ δΐ χαι μίβιν αυτήν ηηαπι ίΐίαπι άίεαδ, ηίΐιίΐ οηιηίηο αάνβΓδ&ΙιΐΓ ; δίουΐ 
81 ςαίδ ςαα3ΓβΓβΙ : ΟαΓ ^[βηοΓαΙ ΡαΙβΓ? ΟϋΓ Ρίΐίαβ 
ρβηβΓαΙιΐΓ ? ΟαΓ δρίπΐϋδ ρΓοοβάίΙ ? ηίΐ αΐίαά Ιια- 
1)6Γ6πιιΐδ, ςυοά ΓβδροηοΙβΓοηιυδ, ηίδί ςυοά ΙιοΓυπι 
ςαο(11ί1)βΙρΓορη€ΐα8β8ΐ5ίη^'υΐ8Γυηι (ΙίνίηαΓυπι 1ιγ- 
ροδίαδϋοη. δίο βΐ «ί Ιιι ίπΙοΓΓο^αδ : Οααπι ο1) οαιι- 
δαιη ΡίΐΙοΓ ςηίάεπι ββηβΓαΙ ΡίΙίυπι βΙδρίπίαπιρΓΟ- 
(ΙιιοίΙ ηιοιίίαηΐβ Ρίΐίο, ΡίΙίαδ νβΓο οΐ ίρδβ ^βηβΓ&- 
ΙυΓ 6Χ ΡαίΓο βΐ δρίπΐυπι ρΓοάαοίΙ ηιιΐΐο αΐίο »ηι- 
ρΐίυδ πιβάίαηΐο, δρίήΐυδ (Ιβηίςυβ βΐ οχ ΡαΐΓβ ρΐΌ- 
οοάίΐ οΐ οχ ΓΠίο, 6( οχ ϋΙο ςυί(!οπι πιοάΐαΐο,βχ Ιιοο 
νοΓο ίηιπιοάίαΐβ ? — ηηΐίαιη αΐίαά αα<1ίθ8 ΓΟδροη- 
δαπι ηίδί ςυοά ίΐα 80 1ια1)οηΙ ςυω αά ρΓορηο.αΙοδ 
δροοίαηί. νί(1θδ οα ςυοθ αδδοπδ άοοίπηαηι ηοδίΓ&πι 
δοςαί α1)δαΓ(1α, αυΐ πιίηίπιβ δοςαί ειαΐ ηοη νορα, 
δοά αρρ&ΓοηΙία Οδδο α1)δαΓ(1α άοπιοηδίΓαρί. 

8. ϋΒ. ΑΙΙαηιβη αΐίηά νίάοο &1)δυΓ(]πη], ςυοά 
οοπδβίΐυίΙαΓ ρΓοοβδδΙοηοπι δρίΓίΙαδ βχ ΡαίΓΟ αίςυβ 
βχ ΡίΙίο. 

\ΛΎ, Ε(1ίδδβΓβ βΐ ίδΐυά. ΡοΓίαδδβ βηίπι αίΙνοΓδυβ 
Ιιοο (ΐαοςυο δβρηιοηβιη αρίυπι τβάάβΓβ ροΙβΓΟ, δί 
(1θ(1θΓίΙ δρίπίαδ «αηείιΐδ. 

ΟΠ. (ί) δί οχ ΡίΙίο βδδβΐ δρίηΐυδ, Ιυιιο Ρίΐίϋδ 
ΓοΓβΙ δρίηίαδ ραΙΟΓ, βΐ δρίπΐιΐδ Γιΐίυδ Ρίΐϋ, ηοροδ 
αηΐβπι ΡαΙπδ, βΐ ΡαΙβΓ δρίπΐιΐδ ανηδ. δοά 1ΐ£00 
δυηΐ Γίάίουΐα αίςηβ α νβπίαΐβ οΐ ρίοΐαΐβ Ιοηςο 
αΐίοηα. 

Ι.ΑΤ. ΟοηίΓα Ιιαηο ταΐίοηβηι ΓβδροηάβΓβ ΙίοίΙηπι 
οδΐ, βαπι ηοη οοηίΓα (1ο§[ηια ηοδίΓαηι ναΙβΓβ άβ- 
άυοίίοηοηι ρποροδίΐίοηαηι ΓίάίοαΙαΓυηι β( ίηιρία- Ο χχΙ άσεβων έπει εΤπεν &ν τι;, ει μή εύλαβα»ς βίχιν εΓποις, τ6 άντίξουν ουδέν. *'ύσπερ γάρ ^ τις Χροιτο' 
Αιά τί γενν^ 6 Πατήρ ; δια τ( 6 Τΐός γεννάται ; δια 
τ( τ^ Πνεύμα εκπορεύεται ; ούχ άν τι Ετερον ίΐιηνψ 
εχοιμεν ή δ'τι τούτων ξχαστον Ιδιύτης εστίν Ιχάστης 
των θείων ύποστά'σεων* οΟ'τως καν αυτός Ιρ«ιτ^, 
Δια τι ό μεν Πατήρ γενν^ τον Γΐόν και το Ηνκυμβ 
προβάλλεται του Πού μεσιτεύοντας, ό δλ ΥΙ^ς χαΐ 
αύτ^ς γεννάται έχ του Πατρός, χαΐ τό Ηνευμα προ. 
βάλλεται μηχέτι τινός μεσιτεύοντος, τό δΐ Ηνκομβ 
καΐ έκ του Πχτρδς ^πορεύεται και έκ του Πον, 
και έκ του μίν εμμέσως, έχ του δΐ αμέσως ; ού^Κ 
δλλο ακούσεις, ^ δτι οΰτως Ιχουσι τά των Ιδιοτι)- 
των. Όρίς δ'τι ά' λέγεις Ιίπεσθχι τψ λ<$γφ ώς &τοιτα, 
ταύτα δείκνυται ή μή Ιπ^μενα ή μή δντα, άλλα 
φαινύμενα άτοπα. 

Η\ ΓΡ. Και μήν άλλο άτοπον ^πύμενον συνορώ τ^ 
έκ του Ηατρος καΐ έκ του Γιου εκπορευτεί του 
Πνεύματος. 

ΑΑΤ. ΈΙπε δή και τοΰτο, Ίσως γάρ εύπορι^σω 
και προς αύτο λ($γου τίνος, εΐ δο(η το Πνιΰμα το 
άγιον. 

ΓΡ. (29) ΕΙ έχ του Γΐοΰ το Ηνευμα, πατήρ Λν *ιη 
του Πνεύματος 6 Γΐός, καΐ τ6 Πνεύμα υΗς μ]^ του 
Που, υΐωνος (δε). Πατρός, χαι ό Πατήρ ικάπηος 
του Πνεύματος* άλλα ταΰτα γελοΤα και της αληθείας 
και της ευσέβειας άλλύτρια. 

ΥΑΤ, Προς τούτον τόν λόγον έξη ν άντ επάγει ν, ώς 
ού περί το δύγμα ημών ή ακόλουθη σις των γελοΜβν ταηι. Ναπι ροδδβΐ ςυίδ άίοοΓβ, (]υαηάο ςυίάβπι 
ηοη νβΓβΓΟίϋΓ ίη δθΓΐηοηί1)υδ άβ ϋβο ςυίάςαίά ίη 
Ι)υοοαπι νβαοΓίΙ οίοςηί βα(ΐυο ςπω άίνίηίΐυδ ίηδρί- 
ΓαΙα ΟΓαουΙα ηιίηίπιβ δυρροάίΐαηΐ, υΐ βΐ ίρδβ άίοίδ, 
ροδδβΐ ςηίδ, ίηςυαπι, άίαβΓβ : δί βχ ΡαΐΓβ βδίβΐίαηι 
δρίηΐυδ, Ιυηο Οΐίυδ ΡαΙπδ βΐ Ρίΐίί ΓραΙβΓ βπΐ έν τοΤς περί θεού λ<5γοις και τά τυχ(5ντα «ρθέγγεαΟ» 
και ά μή τά θεόπνευστα λέγια δίοωσι, καθά οι^ς χα\ 
αύτος, δ'τι Ει έκ του Πατρός καί το Πνεύμα, υιός &ν 
του Πατρός και αδελφός του Που .. ^ 129) λά πιαΓί?. ΥαΙ. ί. 8, α : Έτερον άτοπον, δτι Πνεΰμα και ό Τίος Πατήρ του Πνεύματος, χα! τά 
ει έκ του Γΐοΰ τ6 Πνεΰμα υΙός εσται του Γΐοΰ τό έξης* είτα λύσις αύτοϋ. (β) ΟϋίηΙαπι αΓ^ιιπιβηΙυπι : δί βχ ΡίΙίο δρίπίαβ, ΟοηίβΓ ΡΙιοΙ. Ββ 8ρίΗί, 8αη€ί. τηί/Βίαβοςία, 
6η( Ρίΐίί Ωϋαδ δρίπΐιΐδ βΐ Ρΐϋυδ ραΙβΓ δρίπΐιΐδ βΙο. Νίοοί. ΜβΙΙιοη. ο. 21. 201 ΌΕ ΡΗ0αΕ88Ι0ΝΒ δΡΙΚΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ. Χ» Ηυοαβςοθ οοά. ΥβΙ. ΥαΙίοαηί ν6Γΐ>& (Γ. 2 αε(ΐαβ &ά Γ. 
&άάποί( /^ϋι«Β«9Η^8ΐ!Ί^Γ&ριοιΐβιή Ιοουπι, ςυβαι βϋ&οα 
Τίρϊτύίι&Ιο^ι Γ. 9, 1), ιηβά. Ιβ^ϋοΓ Ιιοο ρ&οΐο : ΓΡ. Τα μίν εφημένβ εΙρήσΟω, ώς $ίρηται• καί Α. 
ΊτροΓ έκεΤνα άντερου μεν ουδέν. Έτερα δΐ &τοπα ουκ 
δλίγα δείξομεν τψ σψ 1π($μενα δ(5γματι. ΙΙλήν άλλοι 
δια τ6 του λόγου μήκος χαΐ πρ6ς άκοάς πρόσκορον 
καΐ τον κάματον νυν μΙν ένταυ^οι τά λεγόμενα 
περατώσωμεν Ιξής δε ώς άπ' δλλης αρχής άνα- 
λαβόντες τον λόγον κάκεΤνα φιλαλήθως ανακαλύ- 
ψω μεν. 8, &) ; Ι^&ϋηαβ (ϋβίαάθ ργ»16γ &Η& (ϋ)1(ΐ6ΐη Γ. 8, 1)) 
ρΓΟίΘΓΐ Βθοοαβ Ερί^Γ. XIII (Ογ. οΓΐΙιοά. 11^ ρ. 639). 

βΒ. Οιιη άίοΐα βυηΐ, άίοΐα βυηΐο, υΐ ά!οΙ& ίυβ- 
τυηΐ 6ΐ αά ΠΙα ηΐΐιίΐ ορροηβιηυδ. ΑΠα νβΓΟ αΐ)- 
8αΓάΗ, βαςυβ ηοη ρ&υοβ, οχ Ιαο άο^πααΐβ οοηββ- 
ςαβηΐία οβίβαάβιηυδ. ΑΙΙαοαβη ρΓορΙβΓ ββηηοηίβ 
ρΓοΙίχϋ&Ιοιη βί ρΓορΙβΓ ί&βΐίάΐαιη αο 1&1)0Γθΐη αα- 
ηυηι ηυηο ςυί(1θΠ3 Ιιίο δθπηοοίηαϋοηβιη ΙβΓΠΐίηβ- 
ιηυβ, ροθίβα νοΓΟ νβΐυΐ βχ &1ίο ρπηοίρίο άίβρυία- 
ΙίοπθΐΏ ΓθβιιιηβηΙββ θ( ίΐΐα νβΓίΙ&Ιίβ αιηοΓθ ρ&ΙοΓα• 
οίθΐηιιβ. νΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ^"^^ ΌΐΑΐ,οαυδ δΕαπΝϋϋδ. α. ΑΑΤ. 'ΒπηγγβΙλω μΙν ϊνβγχος, ώ Γραικέ, πολλά β 
άτοπα δεΐξαι παρομαρτοΰντα τψ ήμετέρψ περί τής 
του άγιου Πνεύματος έκπορεύσεως δόγματι.... 

ΓΡ. Ουκ αν άρνηθείην τα τής δποσχέσεως, άλλ' 
Ιδου προσθδ'ίναι πρόθυμος εΙμι καΐ τά λείποντα. Συ 
δι, ώ ΑατΤνε, μη άποκάμ^^ς άντιτιθεις, ε? τι Ιχεις 
γενναΐον καί έσχυρόν. 

ΑΑΤ. Αέγβ δή ταύτα. 

ΓΡ. (31) Ει έκ του Πατρός μΙν ό Π^ς γεννητώς, 
έκ του Που δΐ τ6 Πνεύμα έκπορευτώς, έκ του Πνεύ- 
ματος δΐ ούδΐν ούτε γεννητώς οΰτε έκπορευτώς, τό 
μείζον Ιξει πρ^ς τ6 Πνεύμα και ό Πατήρ και ό Τιός 
και Οφεσις τψ Πνεύματι έ'ψεται, δτι ό μεν Γίος αμέ- 
σως έκ του Πατρίς, τ6 δΐ Πνεύμα ουκ αμέσως έκ του 
Πατρός, καΐ δ'τι ούδΐν έτερον έξ εαυτού τό Πνεύμα ^ 
προίεται, του Πατρός καΐ του Που έχόντοιν τό 
Ιτέρας υποστάσεως προιτικόν καΐ χώρα^ ϊξβι λοι- 
πόν Εύνόμιος καΐ Μακεδόνιος καΐ Άπολλινάριος τό 
Πνεύμα του Πατρός καΐ του Γΐοΰ Ιλαττούμενον πα- 

ρεισάγοντες. 

ΑΑΤ. Άλλ' ού κατ' ούσίαν, ώ ούτος, τψ ΠατρΙ και 
τψ ϊΐψ τό μεΤζον προς τό Πνεύμα, άλλ* ή αρά κατά 
τήν ιδιότητα, οτι έκ του Πατρός και έκ του Γΐοΰ τό 
Πνεύμα, ού μην ό Πατήρ ή ό Γΐός έκ του Πνεύματος, 
και δ'τι του Πνεύματος Ιδιότης ου τό γεννών ή προ- 
βάλλεσβαι (32), άλλα τό έκπορεύεσθαι. Οϋιω δε τό 
μεΤζόν έστι τψ ΠατρΙ προς τόν Γΐόν μείζων γάρ ό 
Πατήρ του Που, καθώς φησιν αυτός ό Κύριος* 
Ό Πατήρ μου μείζων μου εστίν (33)• άλλα τψ αύτψ 
ή Ιτέρψ λόγψ τινί, ού τ-ξί ούσίφ. 

(30) Ιη ΥίΐΙ. οοά. Γ. 9, Ι>. ποβά. 

(31) Αά ηα&Γ^. : Έτερου άτοπου εισαγωγή, δτι εΐ 
και έκ του Που τό Πνεύμα, Ιλαττον Ισται και του 

{Ι) Νο1& ΐΏ&Γ^. : Νονί &1)8αΓ(1ί ίηάυοίίο : βΙ οΐίααι 
οχ ΡίΙίο δρίπΐυβ, Ιυηο ιηίηορ ογΗ θΐ ΡαίΓΟ οΙ Ρίϋο ; 

ρατβοι.. οιι. αχχχιχ. 1. Ι.ΑΤ. ΡΓοηαίβΪΒϋ ηοη ίΙ& ρπάοπι, ο Ογαοθ, (β 
ηαυίΐα οθίθηβαηιιη &1)8υΓά&, ςαο ηο8ΐΓυπι άβ ρρο- 
οοδβίοηο βρίπΐυβ 8&ηο(ί (1ο£;ιη& οοηοοη^ίίθηΙυΓ... 

ΟΗ. Ηαυά ηβ^&νβηπι ρΓΟίΏίββίοηβπι ; ίαιο βοοβ 
ρΓ0ΓηρΙυ3 βυιη &ά β& β^I^υη£;θ^(^& ςυβ λάΐιιιο ΓβΗ- 
ςυα 8υηΙ. Τυ Αοΐβη), ο Ι^αϋηβ, ηοϋ £;Γ&ναΓΪ βΐ άβ- 
δίβίβΓθ &Ι) ορροαβηάο, 8ΐ ςυίά 12&1)68 Γοοίυπι &(ςυο 
Ωρηιυιη. 

Ι.ΑΤ. Εάίο ίβία. 

ΟΕ. (ή. 8ί 6χ Ρ&Ιγθ ςυίάβιη Γίΐίαβ ροΓ §;θη6Γ&- 

ΓΐΟηβΙΏ, 6Χ Ρίϋο νβΓΟ δρίπ(α8 ρβΓ ρΓ00688ίθη6Π], 

6χ δρίΓίΙα νθΓο ηίΙιΠ, ηοςυο ροΓ ^βηβΓ&ϋοηβπΐι 
ηβςυβ ροΓ ρΓοοοβδίοηβο), 1Ώ8^ο^ οηΐ ρΓβΒ δρίπία 
Ιηω Ρ&ΙβΓ Ιυαι ΡίΙίθ8,6ΐ 8ρίη(υηι 8βςιΐ6(ηΓ πιί- 
ηοΓ&Ιίο ; ςυοά ΡΠίυβ ςυίάειη ίπιηιβάί&Ιθ βχ Ρ&Ιγβ, 
8ρίΓίΙυ8 &υΐ6πι ηοη ίιηπιοάί&Ιθ βχ Ρ&Ιγο, βΐ ςυοά 
ηίΐιίΐ αΐίαά βχ 8β 8ρίπ1υ8 ρροάυοΐΐ, άαιη ΡαΙβΓ βΐ 
ΡίΠυβ ΙιΗύθηΙ νίοι αΙιεπι ρβΓβοηααι ρΓοάαοβηάί. ΕΙ 
Ιοουβ ΟΦίβΓαπι βηί Ευηοπιίο, Μαο6(!οηίο &(ςαο 
ΑροΙΗηαηο, ςηί 8ρίΓϋυαι ιηίηοΓβαι Ρ&Ιγθ βΐ Ρίϋο 
β58θ ίαίβο ρΐαείΐο &88βΓυ6ΓυηΙ. 

Ι.ΑΤ. ΑΙ ηοη ββοηηάυηι β88βη1ίβηι, ο 1)οηβ, Ρα- 
ΙβΓ βΐ Ρίΐίυβ δρίρίΐα η)β^0Γβ8 βυηΐ, 86ά ^βουπάυαι 
ρΓορήβίΕίβαι Ιαηίυιη ; ςαία βχ ΡαΙγο θΙ βχ Ρίΐίο 
δρίΓϋυβ, ηοη νβΓο Ρ&ΙβΓ νβΐ Ρϋίηβ βχ θρίηία, βΐ 
ςϋίβδρίπΙυβρΓορηβίΑβηοη ββΐ ςβηβΓΒΓβ νβΐ ρρο- 
άυοβΓβ, βοά ρΓοεβάβΓβ. Ηοο τβΓο ραοΐο βΐ ΡαΙθγ 
πι&]υ8 1ι&Ι)βΙ ρΓΦ Ρίϋο ; α)β^ο^ βηίηι ββΐ ΡαΙβΓ Ρί- 
ϋο, βίουΐ αϋ ίρ8β Οοαιίηυβ : Ραΐ€Γ ιηβη$ ηια]οτ τη€ 
β$1 ; ββά β&άβπι νβΐ Εϋ& ςη&ρί&ιη Γ&ϋοηβ, ηοηββ- 
ββηΐία... 

Πατρός και του Που• καΐ προς τοΰτο λύσις. 

(32) Προβάλλεθαι πιβά. υΐ &ϋ&8 προβάλλειν. 

(33) ϋοβη. XIV, 28. 

βΐ &ά Ιιοο Βοΐαϋο. ΟΓ. ΡΙιοΙ. ϋβ ΒρίΓϋ, $αηα. τηυ• 
ίίαρορία, οαρ. 37, 38. 203 ΝΙΟΒΤ^Ε ΜΑΒ0ΝΙΕΝ8Ι8 204 δβςαίΙΟΓ ρΓο1ίχ& άβ ϊιοο αΓ^αιηβηΙο Ιγ&οΙ&Ιιο, ουί ίηηοοΙίΙιΐΓ βΐ ΑΙΙίΑΟΑβϋ οβίβϋβητίιηηβ ΙβχΙο» ΟηΙ. Ι 
οοηίΓΑ Λη&ηο8, ί. η. 50, ςυο 6ΐ Αοάποη Ο&οα&ΙβΓαβ (αρυά Ββοοαιη 6γ. ΟΓΐΙΐοά. Ι. Π, ρ ί^) ιΜΙφιο ρΐα- 
ππαί οΐυηΙαΓ, άβ ςαο οοπΓθγ Οβ ΚυΙ>βί8 ΟίβββΓί. ία ορρ. Τ1ΐ6ορ^γ1&βϋ ϊ. Ι, ρ. χι,ν, η. 75 Οη. Ρθ8βή[ΐΐλ&||Γ^ 
(Ιβίηάθ ία ν&Ιίβ., οοά. 1115 ί. 11 1). πιβά. Ι^&ϋαυβ. Μ&]υ8 ί£[ΐΙαΓ βθουαάυαι γβδίΓαοι ΑββθΓΐίοαβπι Α 
Ββουαάαπι υίΓααιςυβ βΟΓίίΙαβ 68ΐ Ρ&Ιθγ θΙ αοο 
ΐΏ&^ίβ αοΜβ, ςυ&αι ροϋυβ τοΙ)ί8 ίρ8ί8 ϊιοο &1>8υΓ- 
άαιη ίαΙαΗ8ΐί8, βίςυίάβαι &1>8υΓάαχη (ϋοίΐίβ Π18^υ8 
8θοαα(3ϋπι ρΓορηβΙαίβπι ; βί νοΓΟ νο1)ί8 Ιιοο αοα 
θ$1 &1)8υΓ(1ααι, ηβςυβ αοΙ)Ϊ8 &1)8αΓ(1ιιπι β88θ άίοίΐο. 

2. (μ) 6Κ. Οαίά ί2ΗαΓ? Νοααο άαο ί&οίβ ρηα- 
οίρία, 81 ςυίάθοι &ί8 8ρίΓίΙυαι βχ ΡιιΙγθ θΙ θχ Ρϋίο 
ρροοθθθΓβ ? 

ΙΛΤ. Εςαίίίβηι αοα ρυ(ο. Ναιη όυο ςαίάβηι άί- 
άοπι άίοΘΓβ ρΓίαοίρΐα &1>8αΓάααι 68ΐ, 8ίοα1 &88βΓυαΙ 
ΙιβΓβΙίοοΓαπι ρυβή, ςαί υηυω 8ΐα(υυαΙ 1)οαυπ), &1• 
ΙβΓπαι α)&1ϋΠ); ϋίαά ςυΐάβιη οωη'ΐΒ 1)οαί ίοαίοπι» 
ϊιοο νοΓΟ οιηαί8 ζη&ΙΙ ο&αβ&αι, ρηηοίρία βιΜ ίανί- 
0ΘΠ1 οοαίΓ&Γία αίςυο ΓΟΓααι οοαίΓαπαηιηι. 

6Ε. ΑΙΙ&πίθα ιηυΐΐο αι&£;ί>, ςα&αι ά'ιοβτβ οοαίΓΚ- «^ 
ποΓαπι οοαΐΓ&Γί& ρπαοίρία βΐ άαο ()υ&1>α8 Γ6ΐ)υ8 
ΐΓΐ1)αβΓ6 ρπαοίρία, αϋοΗ &11οΓυαι, ΑϋΒυΓάυπι ρΐ&αβ 
βδΐ άυο υο{υ8 ε]α8άβπΐ(ΐυθ ρΓΐηοίρΙα ροαβΓβ. Η&- 
ΙΙοαί 6θΙιηιη&^ί8 68ΐοοα8θα1&αθυΐΏ,υαυηι άαοΓαιη 
ρηαοίρΐυιη 8ΐ&ΙαβΓθ, ςα&ηι <1υο υαίυ8. 

ΙιΑΤ. ΥβΓυπι αοα άυο ρηαοΐρία, ο 1)οαβ, άίοί- 
ιηυΒ,ςα&αάοςαίάοαι άυπι βχ άυούυβ (Ι6θίοιυ8 υαυια 
ΓαΓ8απι άυοΓυαι &11βΓυαι αά &1ΐ6Γααι ΓοΓβηηιαΒ, ίΐα 
υΐ θΐ βίο αααιη ρηαοίρίυπι άαοΓυηι βίΐ υαυιη... Τ^ μβΤζον 2ρα χατ& τ^ δμέτιρον λ6γον «ΐληχι 
χατ* άμφ^τκρον 6 Ηατήρ* χχι ούχ ήμίν μάλλον τοΰτ• 
τ^ Ατοπον, άλλ' Ιαυτοΐς συνηγάγβτε| εΓγι φατ^ &το«Φν 
το μείζον χατά τήν Ιδιότητα. ΕΙ βέ μή τούτο λτοκον, 
μηδέ ήμΤν έχεΤνο φατέ. 

β\ ΓΡ. Τ{ ούν ; ούχι δύο ποιβΤς ^ρχβ^<» <^ γ• φ^« 
τ& Πνεύμα έχ του Ιίατρ&ς χαΐ έχ τού Πού έχτη>- 
ρεύεσθαι (34) ; 

ΑΛΤ. Ούχ Ιγωγε οΤμαι' τδ μίν γάρ δτίο λέγεη 
αρχάς άτοπον 6ποΐ6ν φασι παίδες αίριτιχών, τήν μλν 
τιΟέντες αγαθή ν, τήν δΐ πονηράν, χαϊ τήν μ!^ «ηγή* 
παντός αγαθού, τήν δλ αΐτίαν χαχού παντός^ έναιντέας 
άλλήλαις χαϊ έναντ(ων πραγμάτων. 

ΓΡ. Κα(τοι πολλφ πλέον άτοπώτερον του λ&γιιν 
εναντίων εναντίας αρχάς χαϊ τάς δύο δυσίν άπονέμιιν 
Ιχατέραν έχατέρφ το δύο τιθ&ναι τού αυτού χαΐ Μς. 
Εύλογώτερον γάρ το ίν μάλλον των δύο αρχήν τιθέν» 
Ι] τα δύο τού 1ν6ς. 

ΛΑΤ. Άλλ* ου δύο αρχάς, ώ ούτος, φαμίν, ηιδή 
έξ άμφοΤν τ6 Ιν λέγοντες πάλιν των δύο τ 6 ^ερον εΙς 
το έτερον άναφέρομεν, ώς μίαν χαι ούτως αρχήν κιναι 
των δύο τ6 Εν... Ηΐ8αΙ)θηα8(1οαιοαΒΐΓΑΐί8ΐ>&Ιίαα8ί.ί2«α. ιηβά. &ϋ : Οίο ΐ£;ϋαΓ« 81 1ΐ(ΐΙ)β8, Αΐίυά &1)8υΓάααι άο^Α αθ8- Λέγε τοίνυν εΐ ίχεις Ιτερον Ατοπον τφ -ήμιτέρφ 

ΐΓυαι ΒβςαβαΒ: ςυο ρΓβάίοΙβ 8αα(, θα νβΐ αοα νβΓΑ έπόμενον δόγματι* ώς τά γε προειρημένα δέδειχτιι 
6886 &1)5αΓ(1α νβΐ αοα Ιαάθ οοαΒβςυθαΙίει 08ΐβα$& Ο Ι] δντα μή δτοπα ή μή Ιπύμενα. Σοψιστιχ^ν δλ τι βυαί. 8ορΙιί8ΐίουαι τβΓΟ Θ8( ςυ® αοα 8υαΙ οοαβοο- 
Ι&ηα &ρρ6ΐ1αΓ6 οοα8βοΙ&η& 6( ςα» αοα βυαΐ 8ΐ)8υΓ- 
ά& ρΓΟ ιιΙ)8υΓ(1ί8 οΙϊίΓυάοΓβ. 

3. ΟΚ. (ι;) δθά 81 8ρίπ1α8 ρροοβάϋ ςαίάβπι 6χΡα- 
Ιγθ, ρΓΟοοάϋ νβΓΟ βϋ&οι βχΡΙΗο, οΙ 8ί 8ρίη1υ8 ρΐΌ- 
άαοΙΟΓ 68( ΡβΙοΓ, θ( ρΓοάυοΙΟΓ ςυοςαβ ΡΠίυβ, ςυ»- 
α&ια 68ΐ (]ί(ΤθΓ6αΙίαίαΐ6Γ ρΓοάυοΙοΓβηι οΙ ρΓοάυοΙο- 

Γβία, ίαΐ6Γ ρΓΟΟΘ88ίθΙ1ΘΠ) 6Χ ΡαΐΓ6 6ΐ ρΓΟΟΘΒβίοαβΠΙ 

ΘΧ Ρίϋο ? 

ΙΛΤ. Οίο ιηίΐιί ρηυΒ βί ίρ8θ, ςαββαλοι 8ίΙ άίΓ• 
ί6Γβο1ί& ίαΙΟΓ §{6α6Γ&ϋοα6αι 6ΐ ρΓοοθβΒίοαβαι, οΐ 
6(ζο 1ί5ί άΐο&αι, ςυίβ 8ίΙ άϋΤβΓβαΙία ίαΙΟΓ ρροοββΒίο- 
αοπι ΘΧ Ρ&ΐΓθ θΐ ρΓθ0688ίοα6ΐα βχ Ρίΐίο. Ια ρρ»- 
ΒβαΙίαΙααΙυΐΏ άίοαπι, Ιι&υά άίνΐάβρο Ιθίαρυβ υΐΐυαι μή Ιπόμενα λέγειν 1π($μενα, χαϊ τά μή &τοπα ώς 
ΒτοΊίΛ τίθεσθαι. 

γ'. ΓΡ. Άλλ* εΐ τ6 Ηνεύμα έχπο ρεύεται μ|ν εχ 
τού Ηατρος, έχπορεύεται δΐ χαϊ έχ τού Ποΰ, χ» 
έστι τού Πνεύματος προβολευς χαϊ ό Πατήρ, κροβο- 
λευς χαϊ 6 Πός, τις ή διαφορά προβολέως χαΐ προ- 
βολέως, έχπορεύσεως της έχ Πατρδς χαϊ έχιτορκύσε*•; 
της έχτού Πού (35) ; 

ΛΑΤ. Φράαον μοι πρύτερον χαϊ αύτ6ς, τ{^ ή δια- 
φορά γεννήσεως χαϊ έχπορεύαεως, χάγώ σοι έρΑι 
τ (ς ή διαφορά έχπορεύσεως της έχ ΙΙαχρί^ς χτ' 
έχπορεύαεως της έχ τού ΓΊού. Νύν δε τοαουχον 1(^ 
δτι ού χρύνος διατέμνει τις τήν έχ τού Πατρίς ίώ- ρΓΟΟβΒΒίοαβιη βχ Ρ&Ιγθ θΙ ρΓΟΟβΒ&ίοοβοι εχ Ρίΐίο. [) ρευσιν και τήν έχ τού ΓΊου. Ού γάρ πρότερον μι»» 
Νβςαβ βαίιη ρπϋ8 ςαίάβαχ βχ ρ&ΐΓβ ρροοβάϋ τού Πατρός εκπορεύεται, ύστερον δε έκ του Ιΐοΰ,ί (34) ΝοΙα πιαΓ^ία&Ιίβ : Έτερον άτοπον, οτι δύο 
συνάγονται άρχαι τού Πνεύματος, 6 Πατήρ και 6 Πός• 
και προς τούτο λύσις. 

(ιι) ΑϋβΓυΓα &1)3υΓ(!υπ), ςαο(1 (Ιαο ίαάυοαηΐυρ 

ΕπαοίρίΑ δρίπΙΟΒ ΒΑποΙί, Ρ(&ΙβΓ β( ΡίΗυβ. Ε( &ά 
00 βοΐυΐίο. ΟΓ. ΡΙιοΙ. ϋβ Βρίτϋ, ίαηοί. ηΐί^ααρορία, 
οαρ. 4. (35) ΝοΙα αιαΓ^ίηαΙίβ: ^Απορία* τίς διαφορά «ρο* 
βολεως και προβολέως και Ικπορεύεσθαι χ«| |χ«ο- 
ρεύεσΟαι* και λύσις. 

(ν) Οίίβου11&8 : Ουδθα&αι άίίΤβΓβαΙία ίηίορ ρΓο^ο* 
οΙοΓθΐΏ θΐ ρΓθ(]υοΙοΓ6πι, αίςυθ ίαΙβΓ ρροοβαοΓΟβΙ 
ρΓθθβ(ΐ6Γβ. ΕΙ βοΐυΐίο• 205 ΒΒ ΡΚΟΟΒ88ΙΟΝΕ 8ΡΙΗΙΤϋ8 δΑΝΟΤΙ. 206 άνάπαλιν, άλλ* Ιχπο|^^|ανοΜ Ιχ. τον» Πατρίς διά του ^ ΗρίΓϋαβ, βΐ ροβίβρίαβ 6Χ ΡίΗο νβΐ νίοβ νθΓ8& : 8βά ϊΐου .ίΐΜΓίίρβυετβι, χαΐ έχπορευ6μενον έκ του Που, 
,,^'-τδί'διά μέσου του Γΐοΰ, χαΐ έκ ΗοΕτρος, ώς έκ πηγής 
του ΤΙοΰ, εκπορεύεται• και ούκ εστί της έκπορεύσεως 
ταύτης διάφορα, εΐ μή '^'^ λέγοι τ6 Ιμμεσον καΐ τ^ 
^ίμεσον καΐ κατά ταύτα δυάζεσθαι βούλοιτο την έκ- 
πύρευσιν, έπεί κατά γέ τι άλλο ο5κ Ιστιν ούδεμίαν 
αυτής έπινοήσαι διαφοράν. 

δ'. ΓΡ. ΕΙ οΰν ό Πατήρ μλν διά μέσου του Που το 
Πνεύμα προβαλλόμενος εμμέσως τούτο προβάλλεται, 
ό Πδς δέ αμέσως τ6 αύτδ προ1:εται, δ'τι μή δι' ϊτίροί} 
τινδς, ε'ίη αν ό ΤΙός προσεχίς του Πνεύματος αίτιον, 
6 δε Πατήρ ου προσεχές• και ούτως εσται 6 μίν 
Πατήρ πρώτον αΓτιον, ό δ^ ΊΠδς μετ* αύτδν, καΐ 
οϋτω δέ πάλιν ακολουθήσει ή ΰφεσις τφ Γΐφ μίν ρΓΟΟθάβηβ θζ ΡαΐΓβ ρβΓ ΡίΙίαιη ρΓΟΟθάίΙ, β1 ρΓοοβ• 
άβκιβ θχ ΡίΗο, η( ρβπ πιβάίυιη ΡΠίυιη, θΐ βχ Ρ&ΐΓβ, 
υΐ βχ ίοηΐβ Ρϋϋ, ρροοβάίΐ. ΕΙ ηοη β&Ι 11I]^υ8 ρΓΟ- 
οβδβίοηίβ άϋΤθΓβπϋα, οίβΐ ίορίβ ςαίβ πΐ6<1!&1αιη 6( 
ίσιΐΏβάίιιίυιη ρροΓβΓλΙ βΐ βοουηάαιη Ιιββ άυρΠοβΗ 
νθΗι ρΓοοβββΙοηβοα, οαηι Βθοοηάοιη βΐίηά ςοίά- 
ρί&ιη ηοΠα 6]υ8 άϋΓβΓβηΙία ροβββΐ βχβο^ό^Αή. 

ΟΕ. δί ί^Ηπρ ΡβΙβΓ <]αί()θπι ρβΓ ιηβάίυιη Ρί- 
Ιίαπι δρίηΐηιη ρΓθ(1υο6η« ιηβάΐαΐβ οοιη ρΓοϋυοίΙ, 
Ρίΐίυδ νβΓΟ ίζηιηβάί&Ιθ βυιη βιηίΙΙίΙ, ςυία ηοη ρβΓ 
αϋοιη ςαθπαρί&οα, ΡίΠαβ ίοΓβΙ ρΓοχίιηυιη ββπ οοη- 
Ιί^ϋυιη δρίΗίαβ ρήαοίρίύΐη, Ρ&ΙβΓ νβΓΟ ηοα εοη- 
ϋ^αυιη. ΕΙ βίο βπΐ Ρ&ΙβΡ ςυίάβιη ρηοαυαι ρπηοί- 
ρίοπι, Γίΐίϋδ νβΓΟ ρο&Ι Ιρβοχη, βί βίο ΓυΓβυιη 8β- πρδς τδν Πατέρα, τφ Πνεύματι δΐ προς τδν Πον, καΐ β ςαβΙυΓ ίηΓβηοπΙβδ Ιΰΐη Ρίΐίϋΐη ςυοαά ΡαΐΓβιη Ιυιη Ιξει ο5τως χώραν *Αρειος και Εύνύμιος και Μακε- 
δόνιος καΐ Άπολλινάριος. 

ΑΛΤ. *Αλλά θά^^βι, ώ αγαθέ* ού Χώραν παρ' ήμΐν 
Ιξει ο($τε *Άρε(ος οΰτε Εύν^μιος οΰτε Μακεδόνιος Ί) 
Απολλινάριος. Ούτοι γάρ άπαντες τήν θδ<5τητα -ί) εΙς 
διαφόρους θεότητας κατατέμνουσι, ατΙ τήν μΙν με(• 
ζονα τ(θ8ντα{, τήν δ^ έλάττονβ, τήν δλ μέσως Ιχου- 
σαν, ^ της άκτίστου φύσεως του Πατρδς αλλότριου- 
σιν, ή και τόν Πδν καΐ τό Πνεύμα δπαλλήλους 
φύσεις, V οί^τως ε'ίπω ταΰτα, καϊ κτίσμα τύδε τοΰδε 
καΐ τοΰτο εκείνου τιθέμενοι, Ι) τδ Πνεύμα πάντως 
εΙς τήν των κτισμάτων τάξιν κατάγοντες• παρ' οΤς 
και τδ πρώτον ούκ εύλαβίς και τδ προσεχές άσεβίς 
χα? τδ μέσον παρύμοιον, καΐ τδ μείζον καϊ τδ ίλατ- ρ 
τον και ή τάξις απλώς καΐ τδ πρδ τοΰδε καΐ τδ μετά 
τύδε και τά έξης χ%\ τά τοιάδε τών ονομάτων τ^ σφών 
ασεβείς καταλλήλως νοούμενα. Παρ' ήμΤν δΐ καΐ ή 
τάξις, εΐ λέγοιτο, κατ' εύσεβεΤς λογισμούς έπι της 
άγ{ας Τριάδος παραλαμβάνεται χαΐ τδ πρώτον και τδ 
πρύτερον... δρίΠίαιη ςυο&(1 ΡίΠυιη ; βί βίο Ιοουιη 1)&1)βΙ)υηΙ 
ΑΗυδ βΐ Ευηοπιίυβ, Μαοβάοηΐαβ αίςαβ Αρο11ίη&- 
ήϋθ (χ). 

ΙιΑΤ. ΥβΓϋΐη 1>οηο &ηίιηο ββίο, ο Κ)οηβ ; ηοη Ιι&- 
1>βΙ)ί( &ριΐ(1 ηο8 Ιοοαιη ηβςαβ ΑΗυβ, ηβςυβ Εηηο• 
ιηίαβ, ηβηαβ Μβοβάοηίαβ, ηθ(ΐιιβ ΑροΠίη&παβ. ΌΙ 
βηίιη οτΏηββ ΟβϋΑΐβιη νβΐ ίη (Πνβηββ άΐβββο&ηΐ 
άβίΐαΐβδ, βΐ Αΐΐ&ιη ςυίίΐβιη ηιβ^'οΓβιη βίλΐιιαηΐ, αΐί&ιη 
νβΓΟ ιηίηοΓβτη, αΐι&ιη ίη ηαβάίο 8β Ιι&1)βη1βηι, νβΐ 
&1) ίηοΓβ&1& η&1αΓ& Ρ&Ιηβ ββρ&Γ&ηΙ νβΐ βϋβπι Ρί- 
)ίυιη βίςαβδρίηΐυιη 8Όΐ)Αΐΐ6Γη&8 η&ΙοΓ&β, υ1 ίΐΑ 
βλ <1ίο&ιη, θΐ ΟΓββίυΓ&ιη βΙΙβΓηιη αΐίβηυβ βΐ Ιιοο ί1- 
Ιΐυβ ροηυηΐ, νβΐ δρίπίαηι ρΓΟΓβυβ ίη ΟΓβ&ΙυΓβΓυοα 
ΟΓάίηβιη (ϋβρΗιηηηΙ. Αραά Ιιοβ ρπιηαπι ηοη ρίοιη 
βΐ οοη1ί£ραιιαι ίηαρίαηι βΐ πιβάίαοι βίιηίΐβ, βΐ Iη8^υ8 
β( ιηΐηηβ βΐ οράο δίΐΏρΗοϋβΓ, βΐ υηααι αηΐβ &1ία() 
βΐ αϋθραιη ροβΐ αΐίικί βΐ ο&ΙβΓα &ΐςυβ βΐίαιη 6^ιι8• 
χηοάί βϋα ηοηαίπ& βΟΓΟίη ίαιρίβίαΐβ 6χεο^ί(&1&. 
Αρυά ηο8 νοΓΟ βΐί&ιη ΟΓάο, βί άίοαΙΠΓ, ββουηάοιη 
ΓθΙίμ;ίθ8&8 οο^Ιαϋοηββ ίη βΑηοΙα ΤηηίΙαΙβ &ϋθίρίΙυΓ 
βΐ ρΓΐΐηυηι &ο ρηυβ... ΙηΙβΡ ρΙοΓΑ &Ηα ΑΙΙι&ηαβίί βί 0Γθ§[0Γίί Ν&ζίΑαζβηί ΙββΙίαιοηϋβ οΙίΙυΓ ί&Ιίηυβ Γ. 19, 14. Αίςαο άβίηάο 
Ι&Ιίυβ βχρίίοαΐ, ςυίά βίΐ οράο, ρπιηοπι ββοαηάαιη, βίβ. "Ινα δΐ 6 λόγος έξεταστικώτερος γι(νηται, &λλοθεν 
πάλιν αρχόμενοι περί έκαστου τών ειρη μένων ονο- 
μάτων λέγομεν, ποσαχώς τ» λέγεται και δπως έπι 
της αγίας Τριάδος παραλαμβάνεται* καΐ πρώτον περί 
τάξεως (36). υΐ νβΓΟ ρΓθΙ)&1& βΐ θχρο1ίΙ& αι&£;ί8 βαΐ Ρλίίοοίηβ- 
ϋο, &1ίαη(1β ΓΟΡβαιη Ιηοίρίβηίββ άο ςυαΙίΜ ρρο- 
άίοΐ&ρυιη νοοαιη (1ί886Ρβιηυ8, ςυοΙυρϋοΚβρ βα (1ί- 
οβίορ βί ςυοπιοάο ίη 8&ηοΙ& Τρίηίΐ&Ιβ &οοίρί&(αρ. 
Αο ρρίπαο ςιι!(ίβαι άβ ΟΓθίηβ. ε . Ή τοίνυν τάξις ή έν ούσίαις θεωρείται ή έν ^^ 5. Οράο ί^ίΙυΓ οοηβίάβΡΑΐυρ νβΐ ίη 8ηΙ)8ίΑηΙϋ8 
ποσοΤς ή έν ποιοΤς ή έν τοΙς προς τι ή έν τοις ποιεΐν 
•ξ πάσχειν λεγόμενο ις ή έν τοϊς που Ι) έν τοις πότε 
ή έν τοΤς Ιχειν και εχεσθαι ή έν πασι τούτοις πρδς 
άλληλα• έν π2»ι μ^ ώς ουσία, ποσδν, ποιδν, προς 
τι και τά έξης* προσεπινοεΐται μΙν γάρ ώς υποκεί- 
μενον τοις άλλοις πασιν ή ουσία, εΤτα επιθεωρείται 
τδ ποσδν, μεθ' & τδ ποιδν καϊ εφεξής τδ προς τι 
καΐ τά έξης• έν ούσίαις δέ ώς θεδς, νους, ψυχαί, 
σώματα• έν ποσοϊς δΐ Ιν μΙν τοϊς συνεχέσιν ώς 
ση μείον, γραμμή, επιφάνεια, σώμα• έν δέ τοΤς νβΐ ία ςααηΐίβ αβί ίη ςα&1ί1)υ8 νβΐ ίη Ρβί&Ιίβ νβΐ ίη 
ϋβ ςαο (ϋουηίϋρ&^ορβ&αΐρ&ϋ νβΐ ηΜνβΙ ςηβηιΐο 
νβΐ Ιι&Ι}6Γβ βΐ Ι)&Ι}6Γί νβΐ (ϊβιηαπι ίη Ιιίβ οηηίύυβ 
&υΙ ίητΐοβαι. Ιη οιηηίΙ)υ8, ίηςυ&τη, η1 8πΙ)8ΐ&η(ί8, 
ςυαηΐυαπ, ςυ&ΐθ, &(1 &Ηςα1(1 &(1 Ρβ1ίςυ& : ηαπι βαΐ)- 
8ΐ&ηϋ& η1 8α1)^ο^^& οβίβρίβ οοιηΠ>υ8 βίπιιιΐ ίηΙβΠί- 
^ίΙϋΓ, (!(.ίη(]θ οοηβίάβΡΑΐυρ ςυ&ηίαηι, ροβΐ Ιιοο 
ςυ&ΐθ, ροβίβα ΡβΙ&Ιαηι βΐ ρβΐίςυα. Ιη 8α1)8(8ηϋίΒ 
νβρο υΐ Οβαβ, ιηβηβ, Αηίηιβ, οορροΡΑ. Ια 
ςυ&ηΐίβ ίίβςυβ οοηΐίηυίβ οΐ ραηοΐυηι, Ηηβα, βα- (36) Ρ. 16, Λ πιαρβ. Περί τάξεως τεχνολογία 

(«) ΟοηΓβρ. Ρΐιοί. Οβ 8ρ{ηί. ίαηοί. ηιι^ίίαρορία, ΟΑρ. 62, 42. 207 ΝI^ΒΤ^Κ ΜΑΗ0ΝΙΕΝ8Ιδ »β ρβΓίίοίββ, οοΓροΓα ; ίϋ άΙδΟΓβΙίδ ααΐβιη, 6ΐ ςαΐάοιη 
ίη ηαπίθΓΟ, αϊ ιιοΗ&β, 1)ίη&πυηα, ΙΟΓααπυιη ; βίβ., 
ίο ββΓίηοηβ νβΐΌ υΐ ΙϋΐβΓ», 8^11&1>89, ηοηαίαα, ν6Γΐ)&, 
6( οΓ&ϋο. Ιο ςα&1ϋ)α8 υΐ ρ&88ίο, &ίΓβοϋο, ϊιαΚ)ίΙϋ8 ; 
βΐ ίη β^ϋπβ, ϋί 8υηΙ οίΓου1υ8, Ιη&η^υΐϋΐη, ςαα- 
άΓ&η£;υ1ϋαι βΐ ο»ΐ6Γ& ; βΐ ίη ίίβ ςαβ ςυ&Ιϋ&Ιαιη οα- 
ρΒ0ΐ&3υηΐ6ΐ866αηάυαιρ]α86ΐΕηίηυ8 6θθ8ίάθΓ&ηΙϋΡ9 
ςυ&ΐο β8ΐ ιηίαυβ Εΐ1>αιη 6ΐ ιη&ςίΒ αΐ^υοα, βΐ αάΐιυο 
ιη&^Ιδ &11)υιη βΐ χηαχίιηο &11)ΐιαι : βΐ χηίηυ8 οαΐίάαπι 
6ΐ ιη(ΐςί8 6ΐι1ΐάυιη,6ΐ&άΙιυοο&1ίάία8 6ΐ ιηαχίιηβ εαΐί- 
οΙαιη,&Ιςυβ Ιιίββίιηϋία ; υηάβ βΐ πιβ(!Ιί6οηιιη ραβή &Η& 
ιηβάίΟΑίηβηΙαρπιηί θΓάίοί$άίουο1,&1ί& ββουηιΐί, ϋΠα 
ΙΟΓίϋ,ίιηο 6ΐ αΐία ςιι&Γϋ. ΙΙα ραήΙβΓ βΐ ίη Γαοίβηιΐο 
6ΐ ρ&Ιίβηάο : η&ηι πι&^ί8 οΙ πιίηαδ αΐ θ1 ιη&χίαιβ οΐ 
ίη ϊιίβ Ιοουιη 1ι&1)θΙ, 816 βΐί&αι ίη Ιοοο, η&ιη βυρρα 
νβΐ ίηΓΓ&, &ά άθχΙθΓ&πι νβΐ &(1 8ίηί8ΐΓ&α), ααΐβ βΐ 
ρθ8ΐ τβΐ οίΓουαι νβΐ ίη ιηβάίο ΟΓάίηβαι ςυβακίααι 
Ϊι&1)βη1. 8ίο θΐ ίη ίβπαροΓβ, Ιιβπ, Ιιοϋίθ, ογαθ, ρπαβ, 
ηυηο βΙροΒίθπυβ,&άοΓάίηβπι βρθοί&ηΐ. Ιΐβπι βΐ ίη γο- 
ΙαΙίβ ; 81 νβ βηίπι ρπυβ βΐ ρο8ΐθΠϋ8,8ίνθ8ίαιυ1ίηίρ8ί8 
ΙηνβηίΙϋΓ, 1)Φοςυο(|υθ βυη! ΟΓίΙίηίβ. Εοάβπι πιοοίο 
6ΐ ίη οπ)ηΐΙ)υ8 βΐ υηΐνθΓθίαι ίη ςυο1ίΙ)θΙ βΟΓυπι, ςυ» 
ΒΪηςυΙαπΙβΓ βΐ ββουυάυιη ββ 1ρ3.ι οοπδίάθΓηηΙϋΓ, ηοη 
βήΐ οΓάο ; ηΐΐί υθγο ηυιηβΓυβ ςυίά&αι νβΐ Ιι&1)ίΐυάο 
&Α αΐΐοΐ'υιη ρβΓοίρΙΐυΓ, ί5ί θΐ οΜο β8ΐ, 8ίνβ γ68 65ΐ 
η&ΙϋΓ8β οοΓροΓ6βΒθθ£α11ίοηί8ηΙ)(ϋΙ&,8ίνθ&ά Γ&Ιίοηβηι 
βρβοΐαη», 5ίνβ ηι&ΐΙΐ6Εΐΐ8ϋοθ 6οηΒίά6Γ&1&, 8ίνθ βΐίαιη 
ΙϋθοΙο^ίβΒ οοηνβηί6η8. ν6Γΐ)ί ^τ&Ιϊλ : πιοη&8, ςυαηάο 
&οευη(ίυΐΏ ββίρβαπι οοη5ί(]βΓ&ΙυΓ,8ΐ)8ςυβ1ι&1}ίΙϋ(1ίηβ, 
6ΐ 8ο1β 68( αίςυβ 8υρΓα ΟΓάίηβηα, ςυαηάο τβΓΟ 
οοηβίϋβΓ&ΙυΓ αά ϋίηαπααι βί ΙθΓη&πυαι αο 8θ(]υ6η1β8 
ηυηΐ6Γ08, ηοη 8ίωρ1ίοίΐ6Γ άΐοίΐϋρ πιοηαβ, 80(1 βΐ 
ρΓίιιι& 61 ηυιηθΓΟΓϋπι ρπηείρίυηι.δίε ρ&ΓϋβΓθΙβίΏοη- 
(υηι, ςυ&ΐθ ββΐ ΙβΓΓα, αςυ» οΐ 0£ΐ6Γ&, άαιη ββουη- 
άαηι 86 ίΐα οοη8ίάβΓ&ηΙιΐΓ βΐ (ΙίουηΙυΓ, ΓβΙ&Ιθ τογο 
&ά ιηυυάυαι υηίνβΓδυαι βΐ β& ςυβ 6Χ ίρ8ί8 δΐιηΐ, 
βίβιηβηία βΐ ρΓίηοίρί& 8υη1. νί^ζίηϋ ςυκΙαοΓ ΙίΙΙβΓ» 
8βοιιη(1υπι ββ ευηΐ ΙϋίβΓ», βίεπιβαία νβΓΟ υΐ ίηΙΙία 
ΒγΙΐ8ΐ)&Γυιη βΙβοΓυηι ςυοβδβςυυηΙυΓ.ΙοΙβηκΙίθάβάίθ; 
άίβδ βηίΐΏ υηυ8θ5ΐ Ββουηάυιη 86, ρΓΐιηυ8 νβΓΟ γ6- 
1&ΐ6 &(] (1ί68 ςυί ροδΙ ίρ8αοι 8υηΙ, υηάθ ΓοΓί&δββ 
Μθ868 ςαοςυθ ρπωυηι άιβαι 866αη(1απι 8β οοηβί- 
άθΓ&ηβ, 1&η(|α&πι ηοαάυπα Γ&οΙΙ& 8β€[υθπϋ()υ8 
(ΙίβϋυΒ κ υπυαι » &ρρ6ΐΙ&νϋ, ουπι νβρο 6ΐ δβςαοηίοδ 
(Ιίβδ 8υο6ϋ886Γίη(, ΙΊοαϊ βητη βΐ ρππιυπι άίοβπβ 
Γοΐαΐθ &(1 ίδίοδ. ΙϋΙηοη ί^^ηοΓΟ ο&υ8Α8, ρΓορΙβΓ ςυ&8 
ϋΙχβΓαηΙ βαηοΐί υηυπι 6836 6ΐ ηοεαίη&π άίβπι ίΙΙαπι, 
ηβςυβ δοίβηβ 6α8 Γ6ρυάίονθ1 ιηίΐιί ρΓορΓί&8 Γ&οβρβ 
άθίΓΟοΙο, ίηιο 6ΐ ηονί βΐ ΙοΙ& πιβηΐβ αηηρΙεοΙοΓ. ΕϋΓ- 
βυπι Οβϋδ 61 υηυβ βΐ 8θ1α8 6$1 ; 86(1 ςυ&ηθο οοηδί- 
άβΓ»(υΓ Γοΐαΐθ 8(1 πιβηΐ6Πΐ,αηίιη&α) βΐ οοΓρορα, Ιυηο 
θΐ ρππιυβ 86ευη(1υπι 0Γ(ϋη6Πΐ αϊ οιηηίυΐΏ ρηηοίρίυηι 
ο1 68ΐ 6ΐ (ΙίοίΙυΓ. ΥβΓοπιβΙίΒηι ίη (1ίνΐη& η&ΙυΓ& ηα- 
Π]6Γυ8 θ&Ι ΐΓίηίΐΑ8 ΒυρρΑ ηυπΐ6Γυαι είεναΐα, βΐ ίη 
&ηςο1θΓυιη η&Ιυρα &(ςυ6 ίη η&ΙυΓ& Ιιοπιίηίβ εοη- 
^Γυυ8 ηυπιΟΓυβ; πιυΐϋ βηίηι 8υηί 8η^6ΐί 6ΐ πιυΐϋ 
Ιιοπιίηββ ; Ιυηο 6( οράο ίη 1ιί8 οοηΒίάβΡ&Ιυρ, νβΓυαι 

(37) Ή γί, Λΐ. ήγη. τριβς, τετράς καΐ Ιξής, έν λίγψ 81 ' δίς"-^•«Αΐχ•Τα» 
συλλαβαΐ, ονόματα, ρήματα χαι λόγος* έν ποιο 
δΐ ώς πάβος, διάΟβσις, εξι;• %ι\ έν τοΤς «χήμασιν^ 
ώς χύχλος, τρ(γωνον, τετράγωνον, χαΐ έξης* χαΐ έν 
τοΤς των ποιοτήτων δεχτιχοΤς χατά τ<$ μ&λλον χα! 
ήττον θεωρουμένοις, οΐόν έντι τ6 ήττον λιυχ^ και 
τ6 μάλλον και τ^ Ιτι λβυχότερον χαι τ6 μάλιβτα, 
χαι τό ήττον θερμόν χαΐ το μάλλον, χαΐ τ6 ίτι 0<ρ- 
μότερον χα 2 τ6 μάλιστα, χαΐ τά τοιαύτα. *Όθ8ν χαΐ 
Ιατρών παίδες τα μίν πρώτης τάξεως <ρα9ΐ των 
φαρμάχων, τα δέ δευτέρας, τά δέ τρίτης, άλλα δΙ 
τετάρτης. Ωσαύτως δέ χαι έν τψ ποιεΐν χαΐ τιί- 
σχειν* το μάλλον γαρ χαΐ το ήττον χαΐ έν τούτοις 
χαΐ τ6 μάλιστα. Άλλα χαΐ έν τόπφ* το γαρ αν» 

II ή κάτω ή δεξι^ ή αριστερά, ή έμπροσθεν ή βπισθεν 
ή πέριξ ή έν τφ μέσφ τάξιν Ιχει τινά. ΚαΙ Ιν 
χρόνφ, το χθίς χα^ το στήμερον χα Ι το αυριον χαΐ τέ 
πρότερον και τλ νυν καΐ τλ {>στερον τάξεως. ΆΑλα 
και έν τοις προς τι* εΓτε γαρ τ^ πρότερον χαΐ τ^ 
ύστερον, ε'ιτε και τό &μΛ έν αύτοΤς, καΐ τα3τα τά• 
ξεως, 'ύσαύτως και έπΙ πάντων. Κα^. απλώς ^^^ 
Ικάστου μΙν τών μοναδικώς και καθ* έαυτ.2 θεω- 
ρουμένων οόκ £ν ε?η τάξις* ένθα δε αριθμός τις έατι 
θεωρούμενος ή σχέσις προς έτερον, έκεΐ χαι ή τάξις 
έστΙν, ε'ίτε φυσιολογούμενόν έστιν εΓτε λογιχώτερον, 
εΓτε μαθηματιχώς θεωρούμενον, ε?τι καΐ θ^ολογού- 
μενον* οΐόν τι λέγω. Ή μονάς, βταν θεωρηται χαθ* 
εαυτή ν, άσχετος τέ έστι και μόνη και δπερ τάξιν• 
δταν δΐ προς δυάδα και τριάδα και τους έξης αριθ- 
μούς, ούχ απλώς λέγεται μονάς^ άλλα και π^^ώτη 

^ και αρχή αριθμών. Το στοιχε'ιον ωσαύτως* οίον 
ή γη (37), το ΰδωρ, καΐ τά λοιπά, καθ' έαυτά ούτω 
θεωρούμενα και λεγόμενα, προς δΐ τον βλον κό^μον 
καί τά έξ αυτών στοιχεία τε και άρχαΐ* τά κδ'* 
γράμματα γράμματα μέν καθ* έαυτά, στοιχεία δέ 
ώς άρχαι τών συλλαβών καί λοιπών τών έφεξης. 'Π 
ήμερα ομοίως* κα^ γαρ και αϋτη μ(α μεν χοΟ* 
έαυτήν, πρώτη δΐ ώς προς τάς μεθ* Ιαυτήν. "Οο^ν 
Γσως και ό ΜωΙ>σ?\ς, τήν πρώτη ν ήμέραν καθ' Ιαυ- 
τήν θεωρών, ώς μήπω τών έξης ήμερων γενομένων, 
μ(αν ώνόμασεν* έπακολουθησασών δε καΐ τών 
έξης, ^στιν αυτήν κα? πρώτην εΙπεΤν προς αύτάς• 
και ουκ αγνοώ γε ουδέ τάς αΙτίας, δι' ας είπον οΐ 
άγιοι μιαν εΤναι έκείνην (και) κληΟήναι, οΰτ* μήν 
είδώς αύτάς άποπροσποιοΰμαι, άλλα και οΤδα χαΐ 

Ο υπεραποδέχομαι. ΙΙάλιν 6 θεός εΤς τε και μ«5νος• 
άλλ' δ'ταν προς νουν και ψυχήν και σώματα Οΐί^^ρη- 
ται, τότε και πρώτος κατά τάξιν ώς αρχή πάντίνν 
εστί τε και λέγεται. Άλλα και έν τζ θεί^ι φύσει 
αριθμός ή υπεράριθμος τριά^, καΐ έν ττί του άγ. 
γέλου ίρύσει και έν τ^ του άνθρωπου ό κατάλληλος 
αριθμός* πολλοί γάρ άγγελοι και πολλοί άνΟοιοποι* 
τότε καί τάξις τούτοις ένθεωρεΤται, αλλ* ού χατά 
τήν ούσ{αν, άλλα κατά τινας ιδιότητας* και 6 μΙν 
οίον αρχή τις έστιν, ό δέ έτέραν έχει τάξιν. Οίίτως 
άρχων τις έν άγγέλοις καΐ άρχαγγέλοις καΐ γηγ8• 909 ΌΕ ΡΚΟ0Εδ8ΙΟΝΕ δΡΙΕΙΤϋδ δΑΝΟΤΙ. 210 νάρχης έν τοΤς άν12]>!ύ3^αι^-^^δάμ.* καΐ έν ι;^ Τριάδι Α ηοη 56βαηάαιη βδββπϋαιη, 86(1 βθβυηάαιη ςυ&βά&ιη τοίνυ^-^ψχή'^ Πατήρ. *Αλλά μοι, δ'τι πολλοί δγγε- 
01 και πολλοί &νηρωποι, μή σύναγβ δ'τι και [πολλοί 
θεοί, "Απαγε της Ελληνικής μωρολογίάς Ι άλλ* 
δ'τι και έν ΙΙατρι καΐ Γίψ καΐ άγίψ Ηνίύματι 
τάξις Ιστίν, άλλα πάσης τάξεως ανωτέρα. Ώς γαρ 
ή φύσις δπέρκειται των φύσεων άπασών (δπίρ φύσιν 
γάρ καΐ ύπερβυής). οίίτω καΐ ή τάξις των τάξεων 
άπασών (6πέρ τάξιν γάρ καΐ όπερταγής) (38) καΐ 
αρχή 6 Ηατήρ δπεράρχιος. Μηδ* δ'τι πάλιν δ Αδάμ 
γηγενάρχης έν τοΤς άνθρώποις και δ αρχιστράτηγος 
Μιχαήλ άγγελάρχης, "ίν' οΟτως εΙπω, έν τοΤς άγ- 
γέλοις, συμπέραινε πατέρα τινά υλ\ γεννήτορα της 
των αγγέλων πληβύος τον άρχάγγελον, ώς της 
των ανθρώπων Ιφημεν τδν Αδάμ ή τους έκ του ρΓορήβΙ&Ιββ, &1ςυθ υηυβ ςιιίοΐβιη νβίαΐ ρηηοίρίυιη 
ςυο(](]αιη ββΐ, αΐίυβ ν6Γ0 ιιΐίυιη οΓάίηβιη ΙιαΙ)6ΐ. 8ίο 
ρηηεβρβ ςυίβ ββί ίη βη^βΐίβ αίςυβ αποΐιβηξβΐίβ, βΐ 
ΙβΓΓί^βη&ΓυΐΏ ^βηβήβρπηοβρβ ίη ΙιοχηίηίΙ>υ8 Λά&ιη ; 
θϋ&ιη ίη ΤπηίΙ&Ιβ ί^ίΙυΓ ρΓίηοίρίυιη ΡαΙβΓ. δβά ηβ 
θχ 60, ςυοά ηαυίϋ 8υη1 αη^βΗ βΐ αιυΐΐί 1ιοη)ίη68, 
οαίΐιί εοηοΐΰθαβ, βΐί&ιη ιηυΐΐοβ 6886 Οθο8. (Αρ&ςβ 
εαιη ί8ΐο βΙΙιηίοοΓυιη βίαΐϋίοςυίο !) ββά βΐίαπι, ίη 
ΡεΙγ6 θ( ΡιΗο βΐ θρίπίυ βληοΐο 68( ΟΓάο, Ιίοβί ςηο- 
νί& 0Γ(1ίη6 βυρβήοΓ. δίοαΐ οηίηι η&1υΓ& ϊιβο 8υρ6Γ- 
βΙ&Ι οιηη1ΐ3α8 ηαίαΓίΒ (η&ιη 8υρΓ& η&ΙυΓ&ηι ββΐ βί 
8υρ6Γη&(υΓα1ί8),8ΐο θ^ ΟΓάο Ιιίο οιηηί ΟΓάίηβ ευρβήορ 
(η&ιη 8υρ6Γ 0Γ(]ίη6ΐη βδΐ 6( 0Γ(]ίη6 8υ1)1ίιηίθΓ). ΕΙ ρηηοίρίυιη Ρ&(6Γ 8ορ6Γ ρηηοίρίαιη. Νβςυβ ηΐΓ8υιη 
Αδάμ. Καίτοι ώς έπΙ της γης πάτρια, οδτως και |. βχβο, ςαοά ίηΙβΓ Ιΐοιηίηββ Αάβπι β8ΐ ^οηβπδ ρπη- 
έν ούρανοΤς, άλλ' Ικατέρ^ιι φύσει κατάλληλος ή πα- οίρίαιη 6* 0(Βΐβ8ϋϋΠΐ βχβΓοϋαηιη άυχ Μίοΐιββΐ ίηΙβΓ 

αη^6ΐθ8, υ( ίία άίο&ιη,&η^βΙοΓυιη ρΗηοβρδ, ίηΓ6Γ&8, τριά καΐ τ^ φύσει προσήκουσα. *Έστι τοίνυν τάξις 
τις καΐ έπι της Τριάδος* άλλ' ού φύσεως διαίρεσιν 
πάρει σάγοϋσα (μία γάρ ή φύσις και απαράλλακτος 
τοις τρισιν) ούδΐ τοπικήν θέσιν (απερίγραπτος γάρ 
ή Τριάς καί ύπίρ πάντα τύπον) ούδΐ χρονικής κι- 
νήσεως ή άλλου τινδς Εμφασιν (39) των έν τοΤς μετά 
θεδν θεωρουμένων (και αίώνες γάρ και χρύνοι μετά 
θεόν), άλλα κατά τάς των Ιδιοτήτων Ικάστης θεαρ- 
χικής υποστάσεως διαφοράς και δ'τι άναρχος [μεν δ 
Ι] ατή ρ καΐ αρχή του )Ίοΰ, αρχή, αρχή δε δ Γ\δς και ούκ 
άναρχος κατά γε τδ ^χειν τδν ΙΙατέρα αρχήν, έπει 
κατά χρύνον άναρχος και αύτδς, τδ δΐ Ηνευμα καΐ 
δρχή καί αύτδ μετά της αρχής (40) ' αρχή γάρ καί 
αρχή καΐ αρχή, άλλ' ού τρεΤς άρχαΐ, άλλα μία και Ρ&ΙΓ6Π1 (]υ6ΐη(1&αι θΐ ^βηίίοΓβιη σιυΐΐϋυάίηίβ αη^βίο- 
ΓΟΠ) 6856 &Γθ1}&η^6ΐυίη,8ί6υΙ οιυΐΐϋυάίηίδ Ιιοπιίηυπι 
άίχίηϋβ ραΐΓθΐη ΑοΙ&ηιυπΐ νβΐ ςυί 6χ Αά&ιηο. δίοαΐ 
ίη ΐ6ΓΓα 6Βΐ ρ&(6ΓηϋΑ8,ί(& 6ΐ ίη εοθ1ΐ8 ;86(1 αίΓαςαβ 
η&ΙϋΓα ϋοη^Γοα ββΐ ρ&ΐ6ΓηίΙιΐ8 (^) 6ΐ οοηνβηίβηβ ηα- 
ΙϋΓβ. ΕβϋςίΙϋΓ &Ιίςυί8θΓ(1οίη ΤπηίΙ&Ιβ ; 8θά ηοη 
ββουηάυιη η&ίυηο άί?ί8ίοηβιη (ΰη&6ηίαιΐΓίΙ)υ8 ρβΓ- 
βοηίβ 681 &1)8ςυ6 υΙ1& (ϋίίΓβΓβηΙΙα ηιιΙηΓ&), η6ςυθ 
Ιοο&ΐβπίΐ ροδίΐίοηβηι (ίηοίΓουΐΏ86πρΐΑ βδΐ βηίπι Τη- 
ηίΙ&8 6ΐ 8υρ6Γ οιηηβιη Ιοουιη), ηβςυβ δρβοίβαι Ιειη- 
ρθΓ&1ί8 οιοΐίοαί^ νβΐ &1ΐ6Γίυ8 0ϋ]υ8ςυ&ΐΏ βΟΓυω, 
ςυβ οοηδίάβΓ&ηΙυΓ ίη ίίβ, ςυβ9 ρο8( Οβτιπι 8αηΙ 
(η&Ώ 88Βου1& 6( ί6αιροΓ& βηηΐ ρο8ί Οβηοα), νοΓηκη ούτως αρχή, εΙς μίαν αρχήν αναφερομένων του τε ^ 866υη(1υιη άίίΤβΓβηΙί&β ρΓθρΓί6ΐ&Ιαιη ου^υ81ί1)βι Γ\ου και του Πνεύματος διά του Γιου* ο5τω καΐ 
Θεδς καΐ θεύς και βεδς, άλλ* ού τρεις Θεοί, άλλ* εΤς 
θεύς. ΕΙ δ' ουν τάξις έστ^ καΐ έν τ^ Τριάδι, καθώς 
και οΐ δγΐΌΐ εΤπον, τάξις δΐ τδ πρώτον και τδ πρύ- 
τερον ή δεύτερον καΐ τδ ^μα (έν οΤς γάρ αυτή καΐ 
τούτων τι (41), άνάγλη και της Τριάδος ή τδ ά'μα 
θεωρείσθαι ή τδ πρώτον καΐ τδ πρύτερον και τδ 
δεύτερον ή άμφύτερον (42). άίνίπβ ρβΓβοη» θ1 ςαία ρηηείρίί 6χρ6Γ8 68ΐ Ρ&ΙβΓ 
θί ρήηοίρίυπι Ρίΐϋ, Ρί1ίυ8 υ6γο ρΓίηοίρίυπι βΐ ηοη 
ρηηοίρϋ 6χρ6Γ8, ουπι Ρ&Ιγθοι 1ι&1)θα( ρπηοίρίυιη, 
Ββουηάυαι νβΓΟ Ι6χηρυβ 6ϋρ8θ ρπηοίρίί 6χρ6Γ8 βίΐ ; 
δρίπΐυβ (Ιβηιυπι ρηηοίρίοιη βΧ ίρββοαχηρΗηοίρίο. 
Νοπι Ρ8ΐ ρπηοίρίυπ] 6ΐ ρπηοίρίηπι βΐ ρηηοίρίτιηι, 
86ά ηοη ίπΑ ρηηοίρί&, νοΓοαι υηααι οΙ βίο ρηηοί. 
ρίυη), οϋΓη ίη υηυιη ρπηοΐρίαιη ΓβΓ6Γαη1αΓ Ιυπι Ρίΐίαβ ΙαΐΏ ρβΓ Ρϋίαιη δρίήΐυβ β&ηοίηβ. δίο 6(1)608 61 06υ8 βΐ 06ϋ8, 86ά ηοη (Γ68(1ίί,ν6Γυπι υηαβ 06υ8. δί 
ίΐ&ςαβ ΟΓάο Θ8ΐ οΐί&ιη ίη ΤΗηϋ&Ιβ, βίουΐ 6ΐ β&ηοίί οίβροιαΓαπί, οράο νοΓΟ Θ8ΐ ρηηυηι &ο ρπαβ νοί 86οαη• 
άοπι 6( βίιηυΐ (ίη ςυίϋυβ 6ηίιη οπίο, 6ΐ ΙιοΓοιη ςαίάςυ&ιη 68ΐ), η60 6886 οβίβϋβιηίη Τηηί(&(6 ν6ΐ 8ίπια1 
οοη8ί(ΐ6Γ8Γί ν6ΐ ρπιππαι 6ΐ ρπαβ &1ηιΐ6 86ευη(1ιιπι ν6ΐ υΐΓϋαΐ(ΐα6... 
Ηί806 1&(6 (ΓΑοΙβΙίβ &η6ηι ίηαροηίΐ «υοΐορ άίαΐο^ο Γ. 18 α. Οοά. Υ&Ιίο&ηί. 

ΑΑΤ. Έστω και ταύτα, καθά σοι δοκεΧ* καΐ β ΕΑΤ. δίηΐ 6( Ιίβο, υ( ϋΜ νίά6ΐυΓ, 6ΐ 1ι&1)6&1 Ιιίο 
έχέτω πέρας ώδΐ ή παρούσα διάλεξις. βη6ΐη ρΓ£86η8 άίβρυΐβιΐΐο. (38) Υίιΐο Οϊϊτγ9. ίη 06η68. XXIV, 28ρηά ΟοηδΙ&ηΙ. 
ΜθΗΐ. ΟΓβΙ. 1, 0. 33 {Ογ. ΟπΗ. Ι. II, ρ. 72?}. 

(39) δοΐιοάβθ, ςη&β 6χ νίΗ άοοίί Βοιη» πιΟΓ&ηίίβ 
1)6Π6νοΙβηΙΐ8ΐ ιιθ€6ρίιηα8 βΐ αυίΐ^υβ 8θ1ί8 ίη 1ιί8 άία- 
1οε;1 2 ίΓθ^ιηοηΙίθ ηϋίηιυΓ, Ι6θϋοη6αι Ιιίο άυΜυιη 
Γβΐίηςαυηΐ. 

(40) Ηί806 νοοί1>α8 ιιΙίΐαΓ 0Γ6£;0Γία8 Ν&ζίαηζοηαβ Ιη ΟΓ. ΙιαΒϋα οογ&οι ΡΕΐΓίΙ)Ό8 βθοαηάί Οοηοίΐϋ ΟΓβΙ. 
32. ρ. 520, 6(1. ΒίΙΙ. 

(41) Αρο^Ρ. 1ΐ&1)6( : έν οΤς γάρ ταύτα Ι) τούτων τι 
ανάγκη. 

(42) Οοά. Γ. 17, 8. Νοία πιαγ^. : Περ2 πρώτου, 
προτέρου, δευτέρου, αμα καΐ των λοιπών• ({/) Πατριά Ιιίο ηοη 68ΐ ^6ηυ8, ^οηδ, οπ^ο, 86ά ρ&ΙβΓηίΙ&β, υΐ Ερ1ΐ€8. ιιι, 15, &ά ςυβιη ίβχΐυπι &11υ(ίί 

ΙϋΓ, 211 ΝΙΟΕΤ^ ΜΑΙΙΟΝΙΕΝδΙβ 3Η ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. ϋΐΑΕοσυδ τΕκτίϋδ. ΟΕ. Αάΐιαοΐιοβ ΙηΗίυηη βΐ ΓΟΓδαιη ροηίηααβ άίβ• ^ 
οθρίΑΐίοηίβ» ςυΕίη το1>ί5ουιη 1ι&1)6ΐηϋ8 άβ δρίπία 
βαηοΐο,ςυοπιοάο ηοη βϋ οΗβυΓθυιη (Ιϊοθγθ ουχη ηοη 
θζ ΡβΙγθ 8ο1ο, νβΓυιη βϋαιη θζ Ρίϋο ρΓ006()6Γθ. ΕΙ- 

θηίΐη 0606886 68ΐ Πΐ νβΐ ΘΖ 6886ηϋ& ΡβίΠ8 8ίΙ ρΓΟ- 

00(16118 νβΐ ΘΖ ρΓορπθΙ&Ιο. Αίςυί 81 ςυίάθΐη βζ 68- 
Ββηΐίβ, ουιη 6886ηϋ& οοπιιηυιιί8 8ϋ Βίςυβ 6&ά6πι 
Ρ&1ΓΪ8 θ1 Ρίΐϋ βΐ δρίπ1υ8 8&ηο(1, ηοη 6Ζ Ρ&Ιγθ 6ΐ 
Ρίϋο Ι&ηΙυηι ρΓ006(1θΓ6( 8ρίΓϋυ8, νβΓυπι βϋβιη 6ζ 
86 ίρ80 ςοοςαο, ςηοά Θ88β ηβςηϋ. δί νβΓΟ 6ζ ρΓο- 
ρπ6ΐαΐ6,6υιη ρΓορηβΙ&βηοηΒίΙ 6886ηϋ8,86ά οίΓθ&68- 
86ηΙί&πι,ςυοΕηο(1ο ίά ςυοά 86ουη(]υαι 86 68ΐνί(]6ΐίθ6( 
θρίπίυβ, 6Γϋ ρΓΟΟθάβηβ βζ βο, ςυοάηοη 86θυη(1ηιη 

86 68ΐ, 86ά θίΓΟ& βΜιΙΟ, ΙιΟΟ 68ΐ 6Ζ ρΓΟρΗθίΒίθ ? 

ΙΙ&ςυβ νβΐ ηαΐΐο ρΓ0Γ8υ8 ηοάο θβΐ ρΓοοβάβηβ, τβΐ 
81 ρΓΟΟθάβηβ 68ΐ,άυιιι βζ ΡαΐΓβ βΐ 6Ζ ΡϊΗο ρΓΟΟβάίΐ, η 
βϋαπι ΘΖ 86 ίρβο ρΓ006(ΐ6η8 θγϊΙ, ςτιοά ηϋηςυαιη 
ββπ ροΐ68ΐ. 

I^ΛΤ. Ηβο Γ&Ιίοοίη&ϋο οβίβηάίΐ, ηοη ςαοά ρΐΌοβ- 
άίί ΘΖ Ρίΐίο, 86(] ςυοά ηβητιβ θζ Ρ&ΐΓβ ρΓ006(1ίΙ, 
ηβςυβ οαιηίηο ρΓΟΟβάβηβ ββΐ... 

ϋΚ. ΡΓοΙΐ&Ιίο νβΓΟ θΐ (ΙοαιοηβίΓαϋο νβΐ ρβΓ &Γΐϋί- 
οί&ΐβιη ΓΑΐίϋοίη&ϋοηβιη βζ ν6η8 ρηηοίρϋβ ρΓοΩοίΒ- 
οβηΐβαι, νθΐ ρβΓ βζθΐηρία νβΐ ρβΓ ΐ68ΐίιηοηί& νβΐ ρβΓ 
6οη86ςυβη1ί&9 βζ ΙββΙίοαοηϋβ βΐ 80ΓίρΙί8 ΒβηΙβηΙϋβ 
οοηΩοίΙυΓ, ί1& υΐ ςυί &1)8ςυ6 1ιί8 αΐίςηΐά ίηάυοίΐ, 
ηοη ν6Γί8ίαιίΐ6 ςυίά νβΐ Γ&ΙΙοηβ ίυηά&Ιυιη (α), 
βές* δο3»ΐ δε χαΐ παράδοξους Ιννοίας είσάγειν, "ίνα μή 
σχευης. 

Ι.ΛΤ. Ηοο ροΓΓΟ 6ΐί&(η Γαβίλοι, ββά ογα8 : ςαοά Ο 
8(1 ρΓ8Β86ηϋ&πι θρβοΐλΐ, 1ίη£;αΑΠΐ 1ι{ο οοηΐίηβααιυβ. 

(α) Αο οιηΐΐο πιίηυ8 νβΓυπι νβΐ ρίυπι νί(]6>ι1ιΐΓ 
άίοθΓβ, νιάβΙυΓ νβρο ρβΓβ^ηηοδ, ηβ αίοαχη βΓΓοηβοβ ΓΡ. Έτι ταύτην (τήν^ ^Ρχή^ **^ αΰθις τΐβι- 
μεν (43) της μεθ' ύμων τζ^ρΧ του άγ(ου Ηνβύματο; 
συζητήσεως, πώς ουκ άτοπον τ6 λίγειν τοντο ^ 
εκ του Ηατρος μΟνου, άλλα και Ικ του ΓΙοΟ Ιχζο• 
ρεύεσβαι. Κβ•. γάρ ανάγκη, Ι[ έκ τής ουσίας εΐιαι 
του Πατρο; έκπορευΟμενον, ^ £κ της Ιδΐ($τητος. Άλλ' 
εΐ μίν έκ τ^,ς ουσίας, έπε ι ή οόσ(α κοινή χαΐ ή αυτή 
του Ηατρόςκαι του Τΐου και του Ηνκύματος, ουχ 
έκ του Ηατρος και του Γΐοΰ μ6νον [έχπορν&οιτ* ίν, 
άλλα καΐ έξ Ιαυτοΰ το Πνεύμα, 6'πβρ ούχΙστιν, Ει 
δι έκ της Ιδιότητος, ή δΐ Ιδιώτης ουκ ούαία, 4λλα 
περί τήν ούσίαν (44), πώς το καθ* 1αυτ& Ι(ηι τι^ 
Ηνεΰμα έσται έκ του μή καθ* Ιαυτό, αλλά «Ι^' 
Ιτερον έκπορευ(ίμενον (45), τουτέστι της Ιδιότητος; 
^Η ουν ούδε έκπορευτον 6'λως, Ι) εΐ Ικποριυτ^, έχ 
του Ηατρος και Ικ του Γιου έκπορευ6μενον, Ιβται 
κα! έξ έαυτου έκπορευόμενον, 6'περ ουδέποτε. 

ΑΑΤ. Ούτος 6 λΟγος δε(κνυσιν ουχ δτι μή έχ του 
Που, άλλ' 6'τι μηδΐ έκ του ϋατρ^ς Ιχπορ€ύ8χαι, 
μηδέ δλως έχπορευτ($ν έστι... 

ΓΡ. (46) Έ δε νοτασκευή καΐ ή δεΤξις ή διά λ<5• 
'γου τεχνικού έξ άρχων προβαίνοντος αληθ^ον, -ξ δι 
υποδειγμάτων, ή δια μαρτυριών ή διά τίνων επομέ- 
νων ταΤς μαρτυρίαις και ταΐς γραφ ικαις χρήσιβιν 
ώς 6' γε χωρίς τούτων είσάχων τι ού πιθανόν τι 
ουδί εΰλογον δοκεΐ λέγειν, μή 6'τι γε αληθές -^ εύη- 
λέγω έτεροδΟξους χωρΊς μαρτυριών και χα2 χατ«- 

ΑΑΤ. Τούτο δή και ποιήςω, πλην άλλ' ές αδριον* 
τ6 δέ γε νυν ^χον ένταΰθα .τήν γλώτταν Ιικέν^ωμη. 

80 ΙιχΓ6ΐίοο8 86η8α8 ίη<!ιΐ06Γθ ΙβδΙίιηοηϋΒ οΐ ρτο• 
1)8ΐίοη6 (Ι68ϋ1α1υ8. ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. ΌΙΑΙ^Οσυδ ΟϋΑΗΤϋδ. ΟΕ. Α^β ηηηο νί(ΐ6&ηΐα8, ο Ι^&Ιίηβ, βί βϋβιιη 1ιλ- Β ΓΡ. Φέρε δή νί3ν 7δωμεν, ώ Λατίνε, κβΐ β^ χινας 
1)688 &Ηςαα8 ίπίΛίίίηββ νβΐ βζβηιρίΕ ςϋ«€ΐβπι, 8ίν6 α Εχεις εΐκίνας ^ 6ποδείγματα, ή αυτός πλάσας, ^ 
(6 ίρβο βζοο^ΙΐΛΐΛ, Βίνβ Εΐίαηίΐβ ειοοβρία. αά βνί- έτΙρωΟέν πόθεν λαβών, προς έναργεστέραν δβίξιν (43) Ιη ΥλΙ. 00(1. Γ. 21 α. Αρυά Γ8ΐ)Πθίϋπι, ΒΜ. 
βΓ. VII, ά. 766, θίΐ. ηον. ΙββίΙϋΓ ίιοο ίηίΐίϋπι Έπι 
ταύτην τήν αρχήν κ. αΰθις τιθέμενος. (44| νίάβ θΓθί?. Νλζ. ΟΓβΙ. 32, ρ. 519, Θ(1. ΒΠΙ. 

(45) Οοά. έκπορευομένου. 

(46; 1η οοα. ΥεΙ. Γ. 2ί, 5. ιηβ(1. 213 ΟΕ ΡΕΟ0Ε88Ι0ΝΕ δΡΙΙΙΙΤϋδ 8ΑΝ0Τί. 2ϋ της 1% Ηατρ^ζ χαΐ Κίου^ χαθά φ^;, έχπορκύσιως του 
άγ{ου ΙΙνβύΐϊατίοςΐ χαΐ δι' ών Κστιν εΙχον(σαι ναφ&ς 
^^^---τδ' δογμβτιζόμενον, β? που δυνατόν χαπιδβΤν, ώς 
του αύτου χαι Ινός τ($δβ τι αίτιον χαΐ τόδβ* χαΐ 
αρχή και άρχή,χαΐ ο6 δύο άρχαι, ούδΐ δύο τα α'ίτια• 
"ινα χαι του Ηνεύματος οΛτιύν τις ΰιδους μή τ6ν 
Ηατέρα μύνον, άλλα χαΐ τον Γΐον χαι αρχήν ομοίως 
μή δοχοίη δύο βισάγειν αρχάς ή δύο τά αΓτια, άλλα 
χαΐ ο{>τω φυλάττ^ (47) τ^ δ(5γμα τής μοναρχίας. 

ΛΑΤ. ΚαΙ μήν, ώ ΓραιχΙ, παράδειγμα μίν εναρ- 
γές ούχ Ιατιν ε6ρεΐν της άγιας Τριάδος τήν σχέσιν 
έμφαΤνον ί{ τήν τάξιν* πολλά δ* ο^ν τά άμυδρώς εΐ- 
χονίααι δυνάμενα τό λεγόμενον, ών τά μ^ παρά 
της Γραφής ^έρανιζι^μενα, τά δΐ χαι έξ αυτής τής 
των πραγμάτων χαΐ νοημάτων φύσεως εύρισχ<$- 
μενα (48). 

ΓΡ. Ηάραγε δή μοι καΐ ταύτα χαι συσχεψώμεΟα* 
Γσως γάρ χαι ήμεΙς άντιπαραφήαομεν χαταλληλύτερα 
παραδείγματα. 

ΛΑΤ. Λέγω δή* συ δΐ νουνεχως βΐχόυε' 21ρ* ούχΙ 
πάσα ουσία Κχει χαΐ δύναμιν Ιαυτ^ συμφυή χαΐ 
ένέργειαν Φυσικήν (94^ ; 

ΓΡ. Φημί 

ΛΑΤ. Σχύπει γουν μοι χαΐ τούτο τό υπόδειγμα* 
Έστιν ή του πυρός ουσία χαι ή χαυστιχή τούτου 
δύναμις χαι ή ενέργεια τής δυνάμεως, ή χαυσις, 
ενέργημα δΐ 6 ΑνΟραξ, ή τέφρα* ο&τω χαΐ 6 Ηα- 
τήρ (50)... 

ΛΑΤ. *£στι σημείον χαΐ γραμμή χαΐ επιφάνεια 
τά τρία ταύτα μία των λεγομένων μαθηματικών 
σωμάτων αρχή, ώς έχει ή ουσία, ή δύναμις χαι ή 
Ινέργεια μία τών ενεργούμενων αρχή (51)* Ι{, εΐ 
βούλει, μονάς, δυάς, τριάς* ή αριθμητική αΰτη 
τριάς αρχή και αΙτία καΐ πηγή παντός αριθμού (52)..• 
'Κννύει γάρ μοι δάκτυλον χαι χεϊρα 6'λην, ής 6 
δάχτυλος ήρτηται, χαΐ δλον Ανθρωπον, οδπέρ έστιν 
ή χεΙρ καΐ ό δάκτυλος (53)... 'Οφθαλμόν οΤδας καΐ 
πηγήν και |ποταμύν (54)•.. Πάλιν άλλο παράδειγμα 
και αυτό του αύτου, έκ τής Γραφής τφ Άγίφ 
ληφθέν 6 Αδάμ, ή Ευα, & Σήθ(55).... Πλην έρώ 
σοι κα2 βίλλο όπύδειγμα, έν φ πάθος τοιούτον ουδέν* 

ΓΡ. Τό ποΤον ; 

ΛΛΤ. Τό του ηλίου πάλιν χαΙτής άκτΐνος κα? του 
φωτός προςτότφδύγματι χρήσιμον (56),.. 

"Οιτ ή διά παρά τ^ Γραφ^ αδιάφορος έστι τχί Ικ. 

*Ανακεφαλαίωσις τών εκτεθέντων υποδειγμά- 
των (57). 

(47) ναΙ. φυλάττει. 

(48) Υαΐ. εύρισκύμενον. 

(49) ΝοΙ& ιη&Γά. Πρώτον υπόδειγμα έζ ουσίας, 
δυνάμεως και ενέργειας. 

(50) Ρ. 25, &, ιηβά, ύπύδειγμα β', 
(51)Ρ. 25, 1). 6πύδ. γ. 

(52 6πύδ, δ\ Α <1θοϋυ8θΒΐ6η(1βη€ΐ&ιηδρίΓΐία5 8&ηοΙί,4αΐλπι αββοηβ, 
θχ ΡβίΓβ βΐ ΡίΙίο ρΓοεβθΒΪοοβιη, βΐ ββηίβηΐι&αι Θ^υ8< 
ιηοάι ρβΓβρίουο β^ΟΓίβ θ( &άυΐΏΐ)Γ&(!οηί1)υ8 ίΐΐυβ- 
ΐΓ&ηάαιη, 8ΐ ςυα ροΒ8ίΙ>ί1θ βθί ίηΙβΙΙί^βΓβ, ςυοιηοάο 
υηίυ8 θ]υ8ά6ΐχιςυθ Ιιοο βΐ ϋΐαά βϋ οαυ88, ρηηοί- 
ρίαπι βΙρΓίποίρίυιη βί ηοη άυ& ρπηοίρία ηβο άα» 
6&ΙΙ80, ΏΗ (|υί8 δρίπΙοΒ ο&υβ&ιη θ( ρηηοίρίυιη ηοη 
ΡαΐΓθΓη 8θΙυπι, ββά βϋβιη ΡίΗαιη 688Θ οοαοβάβηΒ 
<)υο νίάβ&ΙϋΓ ίηάυοθΓθ ρηηοίρί& νβΐ <1α&8 08ιι8Ε8, 
Ββά βΐ 810 ιηοη&ΓοΙιίβ άο^αοα οαΒίοοΙίαΙ. 

ΙιΑΤ. ΑίβηίιηνβΓΟ, ο (}γ»06, βνίάβηΒ βζθΐηρίυηι 
ίηνβηΪΓβ ηοη ΗοθΙ, ςυοά βαηοίΐΒ Τήηϋ&ΙΐΒ 1ι&1)ί1υ• 
(Ιίηβπι νβΐ ΟΓάίηβιη βζρήιη&Ι. Μο11& νοΓΟΒοη^ ςυβθ 
8υ1) οΙ)8ουΓ&ίιη&^ίη6Γβ&βο(βΓβρο88υη1ςαο(1(1ίοϋυΓ. 
ηυοΓοιη &ϋ& & δοηρίαηβ οοΐΐβοΐλ 8ΐιη(, &Η& νβρο οχ 

β ίρ8& Γθπιαι 6ΐ ηοϋοηυιη η&1αΓ& ίηνβηίΑ. 

ΟΚ. ΡγοΓθγ ^&Iη ιηΐΐιί 6^ Ιιοο αίςυθ αηλ ββ ρβΓ- 
ρβηιΐ&ιηυβ, ΓογΙ&8$θ βη!ηι βΐ ηοη οοηΐΓ& 6& ρρορο- 
ηβαιυβ &1ί& 6Χθΐηρ1& ιη&^ί8 οοη^Γοα. 

ΙιΑΤ. Ώϊοο ί^ϋαΓ, Ιυ νβΐΌ απάί ρΓυάβηΙβρ.Νοηηβ 
οιηηίβ β88οηϋ& 1ΐ8ΐ)6ΐ βϋαιη νΪΓΐυΙβιη 8ίΙ>ί οοηηαΐα- 
Γ&ΐβχη, θ( οροΓΑίΙοηβιη η&1