Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| 
•<ι^1 
■ ■-. , - /ν 


■"■"•- 
^^#»Ι > ; Ι^' ■ • \ /..« 


^*.» ' Λ ,^' ΡΑΤΚΟίΟΟΙ^ 

ΟϋΒδϋδ αΟΜΡΙΕΤϋδ, 

5Ευ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕΟΑ ϋΝΙΥΕΚδλυδ, ΙΝΤΕβΗΑ, υΝΙΡΟΚΗΒ, ΟΟΜΜΟΟΑ, 0Β(Χ)ΝΟΐαεΑ. 

0ΡΠ1 88. ΡΑΤΒΙ1Ν, ΠΟΰΤΟΒΙΙΝ 8(]ΒΙΡΤ0ΒΙ1Ν0υΕ Ε£αΕ8ΙΑ8ΤΙ€0ΒϋΙ, 

δίνε Ι.ΑΤΙΝΟΒΓΜ, 81 νκ ϋΙΐ>ΕΟΟΗΙ.'Μ, 

^υI Α1{ Αίνο ΑΡ08Τ0υ€0 Αϋ ^ΤΑΤΕΜ ΙΝΧ0(:Ε.\ΤΙΙ πι (ΑΝΝ. 1ϋ6) ΡΗΟ ΜΤ/Λ7Λ, 

ΕΤ Αο αοχαιυι ηοΗΕ^τι:^! τεμροηα άνν. η39) ρηο οΗ^Εαι^π κιοηυΕΗυΝτ . 

ΚΕΟυδΙΟ ϋΗΚΟΝΟΙ,ΟΟΙΟΑ 

ΟΜΝίυΜ Οϋ.Ε ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ϋΑΤΗΟϋΟ: ΤΒΛΟΙΤΙΟΝΙί^ Ι>ΕΙ\ ^Ι 1Μ)Ε(:ΐΜ ΡΒΙΟΚΛ 

ΕΟ€ΙΕδΙ-Ε δ.ΕΟϋΙ,Α, 

ϋΙΧΤΑ Β0ΙΤΙ0ΝΕ9 Α(κ:ΐ'ΒΑΤ188ΙΜΑ8, ΙΝΤΕΗ 9Ε ουΜΟυΕ ΝθΝΝυΐ.Ι.Ι(ΐ (:0Μ< ΐπυ8 ΜΛΝυβεηίΡΤΙδ εΟΙΧΑΤΑβ, ΡΕΒΟυΑΜ 0Ι1.ΙΓ.ΕΝ• 

ΤΕΒ οα•τιοατλ; ΟI99ΕΒΤΑτιοΜηυ^:, αοΜΜΚΝτνππ*^ ΥΛϋΠΗςη: ι^ΕοτιοΝίου» οοντινεντεβ ΐίίυβτΒΑΤΑ; ομνιβι;!• 
0ΡΕΒΐΒυ8 Ρ08Τ ΛΜΓυ88ΐΜΛ8 ρ:πιτι<>νκ^ \•υΛ τκιοι 5 Νονΐ89ΐΜΐ9 κ^Εουίΐβ ΟΕΒΕΝίυΒ ΑΐΐΗΟίυτΑ!^, οι:τΕί.Ίΐ.(« αοοτα; 

1ΝΠΙ(:ΐΒΙ'!;> (ΗϋΜ.Ν.ΜΐΙΙ^ΐ VI Ι. ΚΤΙΛΜ ΛΝΑΙ.ΥΤΙ0Ι8, ^ΙΝΠΙ 1,0<< 8ΐνΚ Τ0ΙΙ05, ΑΙΥΕ ΑυΟΤΟΒΕ» ΑI.1^υ^υΒ ΜΟΜΙίΝΤΙ 81 η- 

ίίκοη Ντιπικ, Ι)Ονλτα; ςΑΡΐτυι.ι« ιντβα ΐΡδίΊί ΤΕχτυχι ηιτε 0ΐ8Ρ08ΐτΐ!ί, νεονον ετ τιτυυκ ^ΐΝΟΐΊ-ΑκυΜ 

ΓΛ'ϋ.ΝΑΒυΜ ΜΛΚΟΙΝΚΧ •υΡΕΒΙΟΒΒΙΙ ΒΙ«:ΤΙΝ0ΓΕΝΤ10υ8 8υΒ^Ε^ΤΑII^ΓΕ ΜΑΤΕΒΙΑΙΙ 8Ι0ΜΡΙϋΑΝΤ1Βυ3, 

αοοηνατα; 0ΡΕΙΙΙ0Γ5; πυα ηυΒΐΐ8, τυιι αρο(:βτριιι8, αμοι/α υεβο αγοτοβιτατε ιν οββινε αο 

ΤΒΑϋΐηΟΝΕΜ Ε0€Ι.Ε8ΙΑ8ΤΐεΑΜ Γ0Ι.Ι.ΕΝΤΙΒΐ;8, ΑΜΙ>Ι.ΙΡΐεΑΤΑ ; 

ΟυΟΕΝΤΙδ ΕΤ ΟΓΑθηΑ(;ΐΝΤΛ ΙΝΠΙΟίηυδ 8Ι;Β ΟΜΜ ΒΕβΡΕϋΤΓ. ί5εΐ1.Ι0ΕΤ, ΑίΡΠΑΒΕΤΙΟΟ, ΟΙΙΒΟΝΟΙ,ΟΟΙΰΟ, ΑΝΑΙ,ΥΤΙΰΟ, ΑΝΑΐ.Ο0Ιΐ;0, 

δΤΛΤΙΒΤίαΟ, 8ΥΝΤΗΚΤΙΓ.0, ΕΤϋ., ΙίΕ8 ΕΤ ΑΙΙϋΤΟΚΕδ ΕΧΙΠΒΚΝΤΙΒυβ, 1ΤΑ ι τ ΝΟΝ 80Ι.υΐΙ 5Τΐ;0Ι080, 8Ε0 ΝΕΓ.0ΤΙΙ8 

ΙΜΡΜΓ.ΑΤΟ, 1Τ ««Ι ΚΟΗΊ Γ. «ίΙΝΤ, ΡΙί;ΚΙ>« ΕΤΙΑΜ ΕΤ ΙΙΙΡΕΒΙΤΙ8 ΡΛΤΚΚΝΤ ϋΜΝΓ.Β <». ΡΑΤΚΕ8, 1-Οαΐ.ΡΙ-ΕΤΑΤΛ; 8ΕΙΐ 

ι•ΗΛ>*»;ΐ!ΐΐΜ ΐ)υοΐπ «; IΜΜκ^^^1!^ ΕΤ Γ,ΚΜ η.Μ.ιητ ?ί ΐΝηιαιητ ίί. Α1.ΓΚΙ;•» ί^οιί-ΐΓ-ΕΤ ΗΚΙΐυΜ, ^Γ0 ϋΟΝβιΐ-το, ουιοουιπ 

ΝΟΝ δΟίΙ'Μ ΤΑΙ.Ιί! ΤΑΙ^Ι^ΥΕ ΡΑΤΚΗ, νκΚΙ Μ ΚΤΙΛΜ ι;^ι;^<^Γ18νίυΕ ΡΑΤΒυΜ, ΑΠ^ΐΟυΕ Ι.ΧίΛ ΕΧΟΚΡΤΙΟΝΕ, ΙΝ 

0( οπίίΒΕτ τπΕΜΑ 8ΐ:Βΐρ<9τΒΐτ, υΝΟ ίΝΤϋπυ <:0Ν5ΐΜ0ΐΑΤΐΊΐ; Αΐ^τΗκο ίίΟΚΙΡΤϋΗ.Έ 55ΛΟΚΛΪ, Εχ ουο 

ίΕΟΤΟΒΙ ΟΟΜΡΕΒΙΗΕ 8|Τ ΟΒνΐυΐΙ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΠΕ» ΚΤ ΙΝ ΟυίΟΟβ ΟΡΕΗΟΜ ΒΟΟΚυΜ 1.0019 8ΙΝ01'Ι.08 

δίΝυυίΟΗυΜ ι,ίΒηοΒυιι δβηίΡτυΒ^β ΥΕΒβυβ, α ρβιμο ΟΕΝΕδΕΟδ υβοΐΈ αο ΝονιββίΜυιι αρο- 

ΟΑίΥΡδΙδ, ΟΟλΙΜΕΜΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΕΟΙΤΙΟ Α€0υΒΑΤΙ88Ι1ΙΑ, Ο^ΚΤΕΒΙδΟυΒ ΟΜΝΙβυδ ΓΑΟΙΙ.Ε ΑΝΤΕΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ βΗΑΒΑβΤΒΒυΐΙ ΝΙΤίΟΙΤΑβ, 

βΗΑΒΤνΚ 0υΑΐ.ΙΤΑ8, ΙΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΒΧΤυ8« βΟΒΒΕΟΤΙΟΝΙΘ ΡΚΒΡΕΟΤΙΟ, ΟΡΒΒυΐΙ ΒΒβυδΟΒυΜ ΤυΜ νΑΒΙΕΤΑ8 ΤυΐΤ 

ΝυΜΒΒυβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^υΜΙΝΌΜ ΡΕΒΟυΑΙΙ ΰΟΜΜΟΟΑ δΙΒΙΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙ^Β ΟΕΟυΒδυ εΟΝΒΤΑΝΤΒΒ 8ΙΜΙΙ.Ι8, 

ΡΒΕΤΙΙ ΒΧΙ0υηΆ8, ΡΒ^ΒΙΕΒΤΙΙΙΟυΕ Ι9ΤΑ ΟΟΙ^ίΕ^ΤΙΟ ΠΝΑ, ΜΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ, ΒΒΧβΒΝΤΟΒυΜ 

ΡΒΑΟΙΙΕΝΤΟΒΟΜ ΟΡυ8βυΐ.ΟΒυΜ0υΒ ΗΑΟΤΕΝυδ ΗΙΟ 11.1.10 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, ΥΕΙ. ΕΤΙΑΜ ΙΝΕΟΙΤΟΚυΜ, ΡΒΙΜυΜ 

ΑυΤΕΜ ΙΝ Ν09ΤΒΑ ΒΙΒ1.Ι0ΤΗΕ0Α. ΕΧ ΟΡΚΒΙΒυβ ΕΤ Μδδ. Α Ο 0ΙΙΝΕ8 ^ΒΤΑΤΕ8, 1.0008, Ι.1ΝθυΑ8 

Ρ0ΒΙΙΑ90υΚ ΡΚΒΤΙΝΚΝΤΙΒυη, (:0ΑΠυΝΑΤ0ΒυΐΙ, 
ΕΤ ΕΧ ΙΝΝυΜΒΒΙδ ΟΡΕΠΙΒΙ'8 ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ 0ΑΤΗ0Ι.Ι0ΑΜ ΟΟΝΡΙ.ΑΝΤΙΒυ^, ΟΡΙΙδ υΝΙΟΙ'Μ Ι1ΙΒΑΒ1ΜΤΕΒ ΕΓΠΟΙΕΝΤίυΜ. 

δΕίΙΙΕδ (,Κ/ΕΟΑ ΡΟδΤΕΗΙΟΒ, 

ΙΝ ΟϋΛ ΡΚΟΠΕυΝΤ ΡΛΤΒΕ8. ηθ(:ΤΟΒΕ8 δΟΒΙΡΤΟΒΕδΟυΚ ΕΓ,ΟΙΕ8Ι.4? (ίΚ.ϊί',.Ε ΛΒ .Ε\Ό ΡΗΟΤΙΑΧΟ ΑΏ 
ΟΟΝΟΐυΐ υ«(31Ε κι» >ΚΕ>ΤΙΝΊ ΤΕΜΡΟΒΛ, ετ ΛΜΡΜΙ'ί*, ΝΕΜΡΕ ΜΟΒΤΕΜ (',ΑΚΟΙΝΛϋϋ ΒΕ88ΛΚΙΟΝΙ8. 

ΛοηυκΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ΙΙΙΗΙΙο1Ιιο€ΐ« γΙογΙ υηΐ¥βη«, 

>ΐνΚ ι:ίΊΙ>υυΜ <:0ΜΙ•Ι.ΚΓ•>ΙΙΓΜ ιν 5^ΙΝαυΐ.θ5> δΟΙΕΝΤΙ.Ε Ε(:θί.Εϊ^ΙΛ8ΤΙ(1Λ Τ(ΑΜΟί> ΕΟΙΤΟΚΚ. ΡΑΤΒΟίΟΟΙΑ, ΑΟ ΙΝδΤΑΒ ΙΡ8ΙΓ9 ΚΐΧΙ.Ε8Ι^Ε, ΙΝ ΟυΑΗ ΡΑΗΤΚ8 ΠΙΥΙΟΙΤΙ II, ΛΙ.1Α1Ι ΝΕΜΡΕ Ι.ΑΤΙΝΑΙΙ, Α1.ΙΑΜ Γ.Β^ΒΟΟ-ίΑΤΙΝΑΜ, 
ΑΜΒ^ε ΡΑΒΤΕ8 4ΑΜ ΙΝΤΒΟΗΕ ΕΧΑΒΑΤ^ΐ ^ΙΝΤ. Ι.ΑΤΙΝΑ, 22^ ΥΟΙ.!. 'ΜΙΜΒυβ Μ01.Ε δί'Α 8ΤΑΝ8, 1110 ΡΒΑΝΟΙβ ΥΕΝΙΤ : ΟΒ^ΒΟΑ 
Οΐ:ΡΙ.ΙΟΙ ΕΟ1ΤΙ0ΝΕ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΟΑΤΑ Εί^Τ. ΡΙΙΙΟΚ Γ.Β.ϊΙΟυΧ ΤΙ.ΧΤΓΜ υΝΑ νΧΜ ΥΕΗβΙΟΝΕ 1.ΑΤΙΝΑ 1.ΑΤΕΗΑ1.1 00ΗΡ1.Ε0Τ1ΤυΒ, 
ΕΤ 109 ΥΟΙΛ'ΜΙΝΑ, ΡΒΟ ΡΗΙΜΑ >!ΕΗ1Ε ΟΙ<.+:ί:Λ, Νϋ\ ΕΧΟΕΠΙΤ. ΡΟδΤΕΒΙΟΒ ΑΓΤΕΜ ΥΚΚδΙΟΝΕΜ Ι.ΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤυΐΙ ΒΧΗΙΒΕΤ, 

ιοΕορυΕ ΙΝΤΒΑ 5δ νοχ.υιιΐΝΑ κκτίΝκτιυ. ί^ΕουΝΟΛ δΒΒίΕδ οΒΛΟΟ-ι.ΑΤίΝΑ ΑΟ 5Χ νοι.υΜΐΝΑ ΤΑΝτυΜ ΑττίΝΟΐτ; ουΜ 

Ιΐυ4ΐ;8 ΥΕΒ5Ι0 ΜΕΒΕ Ι.ΑΤ1ΝΑ 2ίί ΥΟΙ.ΓΜΙΜΠΓϊ! ΚδΤ ΑΒβΟίυΤΑ. ΙΝΙ.'ΜΟυΟΟ^ϋΕ ΥΟΙ.ΓΜΕΝ «ίΙΙΛΟΟ-Ι-ΑΤΙΝυΐΙ 8, ΙΝϋΜΟυΟΟΟυΒ 
ΜΕΒΕ Ι.ΑΤΙΝυΜ 5 ΚΚΑΝΟΙδ βΟΙ.ΓΜΜΟΟ»» ΕΜΙΤΌΒ : Ι'ΤΚΟΒΙΟυΕ ΥΕΒΟ, ΓΤ ΡΚΚ,ΤΙΙ ΙΙΓίϊΙβ ΒΕΝΕΡΙΟΙΟ ΚΒϋΑΤϋΒ ΒΜΡΤΟΙΙ, 
ΟΟίΙ-ΕΟΤΙΟΙΙΕΙΙ ΙΝΤΕΜΙΑΜ, ί^ΙΥΕ Ι.ΛΤΙΝΛΜ, ΝΙΥΕ (^I(^ε^ΑΜ ΟΟΜΡΑΚΕΤ ΝΕ'.ΕίίδΕ ΕΙΙΙΤ*, ΒΕΟί'δ ΕΝΙΜ ^υ^Γ8^υΕ ν01.υΗΙΝΙ8 
ΑΜΡΙ.ΙΤ(;υΐΝΕ1Ι ΝΕ<:Ν0Ν ετ ΟΙΚΡΙΟΓΙ-ΤΑΤΕ** ΥΑΚΙΑ ΡηΚΤίΑ ΛΟΓΑΒΓΝΤ. ΙΟΕΟ, 8Ι 0118 ΕΜΑΤ ΙΝΤΕβΚΕ ΕΤ 8ΕΟΒ8ΙΗ, 001.- 
1.Ε(:ΤΙ0ΝΒΜ Γ.ΙΙΛ(:0-Ι.ΑΤΙΝΑΜ, ΥΕΙ, ΕΛΜΟΕΜ ΕΧ Γ,ΒΛΓ.Ο Ι.ΑΤΙΝΕ λΈΠίίΑΜ, ΤΙΜ ϋΙ•Οϋ<ίΐ;Ε ΥΟΙ-ΙΓΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΒί ΡΒΟ β ΡΒΑΝ0Ι8 
801.ΙΜ ΟΒΤΙΝΕΠΙΤ. ΟΙΜ ιυ-ΝΟΙΤΙΟΝΕδ ΡΟΛΤΕΜΙΟΗΙ ΡΛΤΒΟίΟΟΙ^Β Ι.ΛΤΙΝΛ 8ΕΒΙΕΙ, ΡΑΤΒΕ9 ΑΒ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΟ 111 ΑΟ υΟΝΟΙΜΙΜ 
ΤΚΙΟΕΝΤΙΝΓΜ ΚΧΙΙΙΠΕΝΤΙ, ΑΙΜΊ.Ι'.ΛΙΙΙ ΝΤΙΒ. 1'ΑΤΒΟΙ.υΓ.ΐΑ '^Ι' .€. ΜΛΝΓβαΒΙΡΤΙδ ΙΝ υΐΒΙ.Ι0ΤΙΙΕΐ:ΐ8 0ΒΒΙ8 Ι,ΝίνΕΒδΙ ΟυίΕδΟΕΝ- 
ΤΙΒΙ> ι.ΟΝΛΤΑΙΜΤ, ΝΕ•:ΝηΝ ΡΑΤΚΟΙ-ΟΟΙΑ 0ΚΙΕ.ΝΤΛΜ8, ΟΟΝΟΙΤΙΟΜΟυβ 8ΡΕ0ΙΑΙ.1ΒΙ;8 8» ϋίΙΟΙΕΝΤΙΙΙ, ΕΤ ΙΝ ΤΕΜΡΟΙΙΕ βυΟ 
ΑΝΝΙ ΝΤΙΑΟυΝΤυΒ >ϊΙ ΤΕΜΙΤϋ 1:λ»< ΤΥΙΜϋ ΜΛΝΠΛΝΟΙ Ν0ΒΙ8 ΝΟΝ ΟΕΡΙΈΒΙΤ. 

ΐΆτηοιοοίΐ. οϊΐΕΰΑ•: τοΜυ8 6'λ.υ.ϊκ/. ΕΙΝΤΛΤΗΠ ^> τπκ^^ΝΛ^ο^Ί(;^:^^^I^> ΜΚΤΚΟίΗΐυτΛ. λντονιιη Μ^:ίI^>^ίΑ »^»Μ»«»««<«^^^^β^»»^^^^^^^^^^^^ ΕΧί:υΓ)ΚΒΑτυΒ ετ υενιτ ΑΡυο ί.-ρ. μιονε, επιτοκεμ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ ΤΙΠϋΛϋΟ, ΟΙ.ΙΜ 0'ΛΙίΙΒ018Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ Ι.υΤΚΤΙ.Ε ΡΑΒΙδΙΟΚϋΜ νΐ1ϋα<λ 
ΰ'Ε^ΕΕΗ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΚϋ ΡΕΤΙΤ'ΜΟ.\ΤΙ{θυηκ, ΝϋΝΟ ΥΕΒΟ ΙΝΤΒΑ Iι^Κ.^V^^^Κ»^βλ^V^• 


,>» 1^> Γ: . χ 

,.^ ν^ νο Ο 

ν. Ι3έ> <., / . ΤΕΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ,ΐαΑ. 

. 8Μ€υΐϋΜ XII. ΑΝΝΙ Ι19(Μ200. 
ΤΟΥ ΣΟΦΟΤΛΤΟΤ ΚΑΙ ΑΟΓΙΟΤΑΤΟΤ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΑΝΤΑ 

ΟΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΙ^ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ. ■αν ■. δΑΡΙΕΜΙΚδΙΜΙ ΕΤ Β00ΤΙ88ΙΜΙ 

Ευ8ΤΑΤΗΙΙ 

ΤΗΕδδΑΙ.ΟΝΙ€ΕΝ8Ιδ ΜΕΤΚΟΡΟΟΤ.Ε 

ΟΡΕΒΔ 

ΟυΟΤαΐΝΟϋΕ ΑΚΟυΜΕΝΤΙ δΙΝΤ Ε00Ι.Ε8ΙΑ8Τΐαΐ. ΑϋΟΕΟΓΝΤ ΑΝΤΟΝη ΙΚΕΟηΑΟΒΙ 

ηΟΓΛΌΜΕΝΤΟ ΜΕΙΙί^ί^^ 

ΙΟα αθ}ΙΜυΝΕ8 ΕΧ 8Λ6Κ18 ΕΤ ΡΚ0ΕΛΜ8 Αυ0Τ0ΗΙΒυ8 αΟΙΙΕΟΤΙ. 
ΑΟΟυΚΑΜΕ ΕΤ ΟΕΧϋΟ ΒΕΓΌΟΧΟδΟΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΒΜΟΤΗΕΟ.Κ εΐ,ΕΚΙ I^ΝIVΕΚ8^^ 

δΙΥΕ 
ΟυΒδυυΐΙ αΟΜΡΙ,ΕΤΟΚυΜ ΙΝ δΙΝΟυΐ^Οδ δΟΙΕΝΤΙΛί ΚΟΟΙ,ΕδΙΑδΤίσΑδ ηαμο^ εοιτοηε. ΕΙ'δΤΑΤΗΙΙ ΤΟΜϋδ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ. ΑΝΤΟΝΙΙ ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋδ. * • • • • νκΜτ 2^ κΒΛ>χΐ8 (;Λΐ.υο 8 ΕχαυοΕΒΑτυκ ετ υεμτ ΑΡυο ;.-ρ. μιονε εοιτοκεμ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙβΤΑ ΤΗΙΒΛϋΟ, ΟΙΙΜ ϋ'Λ3ΙΒΟΙ3Ε, ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΙϋΤΕΤΙ.Ε ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ Υϋΐ.00 
ΙΤΕΝΓΕΙΙ ΝΟΜΙΝΑΤνΜ, 8Ευ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΜΗΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΚΟ ΙΝΤΚ,ν Μ(ΕΜΑ ΡΛΚΙδΙΝΑ. 

1865 ΤΚΑΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ,ΐαΑ. 

8Λ€ϋΙϋΜ Χη, ΑΝΝΙ 1190-1900. ΕΙ,ΕΝαΗυδ Αυοτοηυιι ετ ορΕΒνΜ Φΐιι ην ηο€ τ•ιιο €χχχνι €βινΐΊΐιΐΒΝτιικ. κυδΤΑΤΗΐυδ ΤΗΕδ8ΑΙ>0ΝΐαΕΝ»Ιδ ΜΕΤΚΟΡΟΙιΙΤΑ. 


■♦■' ΟρΕΚΠΜ * ΟΟΝΉΝυΑΤΙΟ. 

[)β Τ1ιβ58α1οηίοα υΓΐ)6 α 1•αϋιιΐ8 οαρία. 

ίαυϋαΐίο ^>. Ρΐιίΐοΐΐιβί Ορδίοίαηί. ^ 

8. ϋβιηβίΓϋ ιτιαΠγήκ ΙηνοοαΙίοηβδ. ^^^' 

Ρ2ΐηβί;>τί(•υ8 8βΓπιο άβ βοάβιη• 

Αά. 8ΐνΗΐ{πη (|υβηιάαιιι Τ1ΐθ88α1οηί€βηδβιη. 

ϋβ 88. Αίρΐιβο βΐ δοοϋδ ιηίίΓίγΓώϋδ. 

1)6 88. ηιαΓΐ>τίΙ)ΐΐδ Απ&ηία, Αζαήα 6ΐ Μίδ&οΐβ ία Γοηιαοβιη οοη]βί;1ίδ. 

06 ούβάίβηίία ηίΐ3^ίδίΓβ1υί Οιπδΐίπηο (ΐ6ΐ)ί(2. 5;;' 

ΡΓοΙο^ϋδ αά ΡίηάαποΛ. ! 

Ββ δίιαυΙαΓιοιιβ . \ 

(^αηίΓα ίΐφίΓίαηίΓη ιηοηιοηαπι. 

ΚχροδίΙίο 1)>'ΓΏηί ρβηΐβοοδίαΐίδ ϋαιηαδοβηί, βχ βάΐΐίοηβ Ηοιώ&ιιη. . 

ΕρίδΙοΙ». ^ 

ΑΝΤΟΝΙϋδ ΜΕΜδδΑ. 

8βηΐβηΙί»? δίνβ Ιοοί οοηιηηιηοδ οχ δαοπδ βΐ ρΓοΓαηίδ &υβΙοπΙ)υ5 οοΐ 
Ιηάβχ α(1 ΑηΙοηη ΜβΙί$$<Β Ιο€θ8 οοΜτηηηεΒ. .•ι 9 
141 
161 
169 
217 
963 
380 
301 
359 
373 
407 
ϋΟΙ 
124ο 765 
1ϋ33 * ΕυδίαίΙιϋ βοηρία Ηϊο οηαιηβΓαΐ» •1 Μ ηυβ (οηΐΜ «ηρβηβτ ΜΟίρΙβεΐίΐυΓ, ΐΜίϊς ρηχΙβυη» οχ ϊηΐβΓρΓβ- 
Ιαΐίοοΰ ηο8)Γα. 256442 / 

^ • • - • 


• • • 
•_ • • • •_ • 

• • 

Ρλπιπ». — Εχ Τγρίβ 4.-Ρ. ΜΙϋΝΕ. β ■1^. Ε ϋδ τ Α ΤΗ π • • • ■ ΝΑΒΗΑΤΙΟ 

: .• • •. 

ΟΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΒΒΕ Α ΙΑΤΙΝίδ•'^Αί>?Α, • • -,. ΤοναύΐονΘεσσα.ΙοτίχηςσνγγΓαρί}τήΓ8Ϊθ8ύστέ' ^^Κ^Η^ά€ίη Τίί€$$ΜΐθΗ»ϋ€ηΜί8 ηι^ίτοροΙιίΛ ηαΐΤΛίίο Λ μέτ Ιλϊ της κατά τότ Κομιηχγ^τ ^Ατ^ράηκντ 
^νσ^αΐμοτος βασικβίας καχεξίας Λόγί^ί , ^\τ 
έαειτος φαΰΛα διπίτώτ κατά της οΙχ€νμέτης 
ποΧΧ-ήτ έκ μακρόν {(Οροιζί^ ^^Χ^ ^^ χάνν τβ- 
$εραχευμέγτ\ς ύπό τον έΛευθερωΐον, μβγάΛον 
βασιΛέ^βΠ: Ίσααχ/συ τον *Αγγέ.Ιον^ ^ια^εξαμέ- 
κου έκβίνοτ Βνδαίμόη$ϊς καΐ εντνχώς τ φ κύ- 
σμφ, αρογοίφ χαϊ Βύμβνρ.ίί]^ Θ8υυ\ μετ* σύ ΛοΛ' 
Λάς ί^ρ€ίς τον άι^ύ^α^ τη^ xόΛ^^, έιτ τφ ^χρΗρηαΐίοη€ (κΐίιιαη ηΙΐίΜα!) ΗΗ)α$ πν^η ιηαΐβ 
ί€ Ηα^εηΐί» , «μ^ Οο^ηηεηί Αηάτοίΐία νηρηιο (α 
η€9ίο, ηηί ρταυο ηρΊΗΐίιΐ€ οτ^ύηΛ ϋτταηΐίΗ ηι«/<ί< 
βΓηιηηίβ νεχηνίί, εί ηπω Ιίτενι τεϋαηταΐα εϋ α 
^«ηετο%ο Μαφιο ϊίηρετιιίϋτε ΕεαΛεο Αηΐμίο^ ηαί 
αα 69Μα εοηε α€ ρτο ^οηο ηίηηάί $ηεαηΙΐ^ ρτονί^ 
άεηίία αε ^ηενοίεηήα ΟεΙ νοη ηηίΐο ρο$ι εχρι*" 
^ΗΛίαπί ητ^εηι^ άίΐίςεηίίαιη ίΠΛΧίΐηε ηεεεααήαΜ 
αίΙΗΟίεηΒ ϊλ εχεεεηιιοηε^ Οεο αά]Η9Ληα , «ι, $μο 
ίεψηροτ€^ αίίετ εεηηο εχροηεί. 2Ρ»\σίίσ9€α όξ,νχερείφ ΙξρΓω^, ώς ^ένν μάλιστα ^^^, ής• αϋτφ Θεός αννε^ρΑι^ '^ο^ κηΟά Χόγος 
Μτερος κα^ρό^ εύμψικώς χερίηγήσετΰίί, 

ΠροΰεωρΙα της τοίαύτης σν)γραρτίς. Β ΡτοεεηΛίΗΜ Ιαι]νε ηατΓοίίοηί». α' • Πόλεων αλώσεις Ιστορούμενχι είχε συγγρά- 
φαμε ναι μεΟ^ις βιοιχουνται ώ; τ)[ πολλά ταΐς 
αΰταΤς. ΟΟτε δέ άπάσας τ^; έπκβαλλούσας ήν^Τ^** 
σμένως δ γράφων βιαχε'.ρίσιται, ούο& μην τάς άμ- 
φοτέρτϋθι χρητϋάς ώσαΰτως διοικονομήσεται * άλλα 
χαΟιστορών μέν χα\ άπαΟώς γράφων, χαΐ θεολογή- 
σει Ιστιν 0^, χαΐ προς φύσεως λόγον έμπλατυνεΙται« 
χαΐ τήν φράϋΐ"^ βε ψιμιΟιώ^ει ιτρός χάλλος άφειδί- 
στερον, χα\ τοπογραφήσ^ί, χα\ έχφρίσεσιν έναγλαΐ* 
σεται, χαΐ δλως, οία (ξω πάθους λαλδν, πολλά 6'.α• 
θήσεται «ρ6ς χάρ'.ν άχοΐ^ς * ο6χ άφ:ςεται δλ ού$έ 
«ϊίν ώς είχ^ς, στοχαζόμενος αύτ^ ΙνταΰΟά γε δτι 
μηδΐ παρην τοΙς άφηγουμένοις χαχοΐς, ώ; χαΐ πα- Ι. υΓΐ)Ίαηι βχρυ|ΐιϋίοηυ8 Γ61&1» $1τ€ <ΐ6«€Γΐρΐι: 
βαάβιιι ίβΓΰ ηκκίο Ιίΐΐ€Π» ηιι.ιηιΙ»ηΐιΐΓ. Νοΰ νη• 
οηιιββ οιηηίηο 0€ϋυΓΓ60ΐ€8 «||;|[Γβ(Ιί6ΐυΓ βΟΓίρίοι» 
ηβ€ (]υ£ βρηιιαΙίΙοΓ ίηίΟΓ&οηΐ «ςιιαΙίΙβΓ ΙγμΙα- 
1)Η; Μΐΐ Ιιίιίοπΰοβ 90 8ίιηρΐ€χ κΗρΙΟΓ, ιπινΙ» 
ΑΓ|;ϋΐηβηΐ3ΐ>ΙΐυΓ πι/μ εεί^ ιιιοάο ρΓΟ Ίιΐ|6ηίο ενο 
Μπιιοηβηι ρΓθΐΓ&Ιι«Ι. Λά ηίηιίΑΐη νβιιυ$ΐαΐ6ΐιι ρΙΐΓ^- 
βίιη Γυολϋ'ιΐ 9^ οοΙοηΙ)»» «ΙβρΊηςοί» υΐ«|υ6 1θ€ΐιΐίι>- 
ηίΐια» »ρ1οιΐ(ΐ68€&ΐ, ιιη(Μ|ΐΐ6 ν€Γ5ο, αΙ 3υΓ«8, Μίν» 
νβΓΪΐλΐβ• (ΙοΙείΜΓ ιηιι)€€»αΙιΐΓ• Ιοίίδ νίπΙ>υβ ιιΗ^ΐυτ• 
ΝΊΙιίΙ ηοη Γ«α6ΐ υΐ, ςυο<Ι ]αΒΐηηι 6»1, 60 •ρβ€ΐ»ιι<(» 
€υιη ιι»ΓΓ9ΐί• €ΑΐιιιιίΙ»ΐϋκΐ9 ηοη «ΙΓαβΗΐ» ίηβ«ΐ€- 
ιοαηΐ &ί€ΐ|υ6 βα» ϋβϋοήΙίΑΐ. Ιια ςοίιΐβαι λκβΐ >"»- θαινεοθαι, χα\ αυτά βΐ] φράζε ιν έ/εΐνα. ΚαΙοΰτωΟρί^χ ΓβΓαηι βοήρΙΟΓ. 1116 τβΓΟ ςιιΐ Ιιιι]υ« ΙιΙϋο- μίν δ τά πρ6ς ιστορ^αν δηλών. Ό €1 χαι συγγρα 
φόμενρ^ χα\ χρωτισθ€\ς τφ χαχφ, πάντων Ιχείνων 
κροαάψεται μίν άναγναίωςρ ούχ έκ>. τοσούτον δέ 
μ6νφ πλεονάζειν δφείλων τφ τιάΟει, χα\ αύτψ ανα- 
λόγως τ|) ΧΛχ' αύτδν ιιροσωπιχΐ^ ποιδτητι. Τοΰ λάου 
μίν γάρ ών, τίνα άν Ιχοι ψόγον, εΐ; χόρον παθαι- 
ν^μενος; Β(φ δ^ άνειμ^νος τφ χατά πνεύμα, χα\ με- 
ταξύ τοΰ πενΟεΤν χα\ του εΟχαρ'.ατεΖν τφ χρε(ττονι 
ουχ έπιτείχισμα έρυμνδν, άλλα χάος μέγα βλέπιον, 
φείδοιτ* άν άχράτως τραγ^:^δειν . Ό δ* αύτ&ς ούδ* &ν 
πα(ζθ'., χο|>εύων έν πένθεσιν, 6πο7ον δή τι Χ2\ τ^ 
πάνυ χαλλύνειν τους λόγους χομμωτιχώς έν σχυθρω- 
ποφ πάθεσι. ΚαΙ τά άλλα δέ συγγραφίχά είδη σω- 
φρόνως μεταχειριείται χατά μέΟοδον Ιδίαν, ο&τε τ'ΐΛ ^^ ε9ΐΙ»ιηίΙ»ϋ8 ρΐΓ§ ΓυίΙ, Ιΐ96€ οιηηα ρχχ 
η€€€Μί18ΐ6 9€ά Ι^νίΙβΓ Ιλη^βι, βαιη ίΙΗ ηοη Ιληΐ» 
οριι$ βίΐ ρ^Μίοηο» 1ΐθ€ς<ΐ€ ρΓΟ ςηηΙίΐΑΐβ ίρ8ΐυ» ροΓ- 
8οηΐΒ. Οιιί •ί 61 ρορηίο 0Μ€ΐ, (ΐιιιηικ νΐΐυρβηιΐίοπί 
68801 οΙ)ηοχίαδ, οΙ) ηίηιίηηϊ «ηΙοΓβιη : Οιιί ?6γο 
πιαηϋο ηιοΠηυδ 681 86ουηιΙυη βρίΗΐυπι• 8βΐ8ΐ- 
ηιιβ ιηΐ6Γ ΐΑ6ΐ7ΐη«« ^Ιίΐ8<|ΐ|β Οιηιιίροίβηϋ 8β6«- 
ϋΑ8»ηίΙπΙίιΐ6χρυ{η2ΐ>ίΐ6»8οα ηαβηιιιη 6ΐι»08 τίιΐ6η8 
ηιίηίπ)6ΐΓα2αΒΟίΑηι 9^61. Ι^Ιοηι ηοη Ιυ«ΙοΙ• ιηΰάίοίη- 
€ΐα 8Αΐΐαη8, ςοΑε'ι ίη (Ιί66η<1ΐ8 ΙπβϋΙηΐΒ δοηιιοηοι» 
οπιηίηο ίιΐ6»τ6ΐ ; 6«ιθΓΜ|ηο 86ηΙ>6η(1λ 8ίηια1 88- 
ρΙοηΐβΓ άίπβοί 80€αηϋαηι ρΓορηιηι ΒΐοΐΙιο<Ιηπι» 
η6€ (1ο€ηπΐ6ηΐη ηονη ΐη<ΙβΒ8 8ί6ηΐ βίοιρίοχ Ιιί8ΐο- 
ΓΊ€υ8, η6€ Αΐΐι ψΛΛ ηοΜΙι 8βηιηΙ»Γιοη6 άοοίτϊηχ*- παράδοξα ΙχτιΟ •\ς ακούσματα χατά τϋ^ν απαθή Ιστο- ^ ςυο 08ΐ6η8ί0Β6 ίιινβηίβηΐ ςυί 8ίβΐίΙί• ηοη 8υηΙ 
ριχ^^ν, οΟν άλ).α, δσα πρ^ς ούχ άχαιρον φιλοτιμίαν ίη 8ηίπιθ 6χΡ6Τϋ• χα\ πολυμαθία; Ινδειξιν οι Ιξω πάθους τεχνάζοντοί.. 
Ρ*. ΕΙ τοίνυν χαΙ έμΐ τοιόνδε τινά ή παρούσα συγ- 
γραφή διαδε(ξε(, αύτΙχα φανείται. Άρξεται δέ δ 
Οποτεταγμένος λόγος άναγχαίως έξ αύτοΟ πάθους» 
δτι μηδέ ην τδν έν έλεεινοις* Α^ηΛ μ^ τραγιχεύβα- 
Ρατβοι.. Οη. ϋΧΧΧνί. 2. 5ί 6Τ|0 ΙΜ€ 9ηΒ8€η8 80Γίρΐαη ηΐ6 ίυί8«6 Ιαΐοηι 

ρΓ0ΐ>8ΐαΓαη 68ΐ, 818|ΙΜ ?ί(ΐ6ΐ)ίΐηΓ. ΙΙΊ€ 8α16Π1 8«-Γ- 

ιηο 6Χ ιρ88 ρα88ίοη€ ίηοιρίοΙ, €ηηι 6οσι, <|ηί Ίη 
ιη6(ϋί8 ΟΑίιηιίΐιϋΙιυβ νοη&ϋαίιΐΓ, ηοη ρηοιηηι Ιλ- 17 ΒΕ ΤΙ1Ε58Α10ΝΙΓ.Λ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤ1ΝΙ3 ΟΑΡΤΑ. 18 

νον άνδρισάμενο;, δτι μή βιά σβργάνης έχαλάτΟη Α νοΙα%ϋ, ΐ9ΐΐι]υλΐη γυΙ^λΗβ &1β$ 8ϋ ρ^βίοιη «πηιιι, 
ίχολαίτερον, άλλα μιχροΰ χατιτιετάσΟη. ώιϋ χαΐ ηοιι νβΓΟ αϊ 9«|ΐιίΙ« ««Ι ηο5ϋ6ΐιι ρΓ9^ιικ. 
βοσχηματοΛίς πτη>Λν έπι νομήν • ού γ4β δτιπου ώτβΐ χα{ τι &ιτ&δ«τ έ«λ Αν^αν βύνβνϊ;. θ'. Καν.ούχ Ιχρ^ν μέν άνδρα, «άλαι μίμελεττ)- 
χ^τα χείρας άπλώααι γυναιχιχώ; τοΙς διοιχουαιν, εΙς 
Ιρυμα «αρεισδύβσθαι , χα\ κ4πους βιΜναι τοΤς έπι- 
τρίχουΛ, μή χχ\ εΐ; ^Χείον μαίνοιντο. Ό δ* άλλα 
τλ; φρένας βλαββίς Ιφβυγβ μίν, ώς έΐΓ\ φυλακή, &>ω • 
χιτίφέρβτο δ* βύίύς έχεΚεν, ώς Αν «Γη •Λ άγεννέ^ 
αύτοϋ Ατοιην, χα\ μή δοξααθείη %ρ6ζ τίνων, ώς &ρα 
έάλω μαχδμβνος. *Ανέ6ης εΙς Οψος φρούδος, 2) ουτο:, 
τ^ της άχροπ^εω; • ήχμαλώτευίΐας αίχμιλ'οβίαν, ήν 
χαΐ έχε? τοις π'Λεμ(οις «ροΟδωχας. Απεναντίας ταΟ- 
^^.«Τς ψάλλει Αα•νΐ3, οζτήν κλήσ^ν φίρων ήχρείωσας. 

ι'. Κα\ μή μοι νεμεσάτο) μηδείς ενταύθα γέροντι γ4ρ δήπου ώτ8\ χαί τι Αετώδβς έκΐ Αγραν ιύγενη. 9. Υίηιηι ςυοςιιβ (|Ηί ίηίηΓίϋο• ιηοΙΙιιβΓ ροΓ$«• 
€ΐιΐυ8 ΓηβτιΙ ηοη ϋΐίουίΙ Ιιι ηιίΓΟβ ««οβηιΐβΐφ α 
«(ΙνβπλΗΙβ ηιοΐ6»4υιιι β»>β ιΐ6 βι»$Ι• ΓυΓβκηΐ. 
Οχίβηιηι ηιβηΐβ ροιχυχι•» Γυ|[ίΐ ςιιί ϋβιη βοροη'υβ 
Ι9ηΐ|υ«ιιι ίη ρηκίϋιιιιιι : ίη<1β υ6γο 1>τ€τί (Ι6§€€ιμΙΊι, 
υΐ (1«<ΐ6€ΐΐ9 €}ηι ίιΐΜΐΙίΙαιιι «ρρ«ι«τβΙ , ηβιιυβ ςυί- 
1>η3ϊΐ8ΐη νίϋίτβΐιΐΓ ΙιιΙ«γ ριΐ|αιηίΙαηι €Αρΐα$. ΡηιβίΓα, 
ο Ιυ,; ίιι 9κΙ{ Τ€ηΊ€6ΐιι ΐλ06θ(ϋ>ΐί» < €«ρΓιν&ιη ιΐιι- 
0611$ ο3ρ(Ινί!•Ιοιιι <, • ηυιιιι ΙιοβΙϋΗΐ» ΐπΐιΙίιΙ^ΓΜ ; 
&6ΐ1 1ι«€ 115 ςυ« Οα?μ1 Γβιιΐβΐ Γϋρη{ΐΐ3ΐιΙ, ΐυςιιο ηο- 
ιηβη ΙΠίυβ ιΐ8υΓρ>8ΐΙ. 

ΙΟ.Νβηο Ιιί€ ιηΐΙιΙ ββηΊοΗ ριι«ιΙΙ>ηΙιηο ΙηιΙίριβΙυΓ μιχροφύχφ, το'αΟτα χαταλέγονΓκ άνδρας» ούπερ Ο (Ιβ ΙλΠίΝΐβ <€€αβαιιΐΊ ΥίΓοαι ι €ΐι]α• ηιβϋίυιιι )οοιιγ Ιί• € ήδίω; Αν μέσον ήπαρ Ιχοιμι, δδάξ έμφυς, ι χατλ 
την '0μηρίχ{2ν ειπείν γραϊαν, άνΟ' Δν χα\ τηλιχαύ- 
της € «όλεως χατέλυαε χάρηνα, χα\ πολλών Ανδρών 
γούνατ* {λυαε. • Πνοιτο δ& μή χα\ εΐαέτι λυθή*/α(, Δ 
βε^ βασιλευ, χα\ ώ θεράτιον αύτοΟ, πολιούχε ημών, 
μ^ χα\ έπεχταθειη εΐ; μήχι&τον τϊ» χαχ6ν. ΚαΙ οΓδα 
.υέν συνιστών έγώ τδν Ανδρα τούτον τά πρδ της μά- 
χης, χα\ εύλογων έν ειρήνης χοιρψ τΑ έχείνου • δτε 
ο! μέν χέρδους πρηχχηρις πολΤται λαλαγουντε; ίπέ- 
χϊΐντο χατ'αύτοΟ, Απερ ήθελον ήμεΙς δέ Αλλως, ώς 
ΙπρετΓεν, ήρμοττ^μεΟα. Κα\ αύτδς δΙ άντιστρέφων, 
τδ φ(λιον ίφαινεν ύπ>ρ ημών χα\ βλίίμμι, χαΐ νεϋμα, 
κα\ τδ έν πραχτέοι; βάδισμα. ΝΟ- δ' άλλλ τ; κα\ δρά- 
σομεν, εύρηχ4τες τδν έπα'.ν3•:έον εκείνον μεταβαλ-^ 
μινον, χα\ μηχέτι τ($πους £ΐς εύφημίαν ύποβαλλδμε- 
νον;•ΐΙ πάντως ένθυμητέον, ώς χαινί>ν ουδέν • χαθά 
στέργων έχείνος τά πρώην ήμΑς , είτα Ιν ύστέροις 
οίχ ήγάπα ελέγχοντας, οΤα μηδέ σοφδς αύτ^ς. κατά 
τν/ Πσροιμιαστήν, οδτω χα\ ήμΑ; τίτε μίν πρδς έκε(- 
νοις είναι διά τδ δσιον, δτι μηδέ λίαν Ορασυς ϊ^ν, 
χατά τους αύθεχάατους τά κοινά σίνεσΟαι • εΤτα δη 
δλεΟρον έξ Ιχείνου προορωμένους μισειν ώς αίτιον. 
Αρτι δέ χα\ ώλοΟρευμένους έθέλειν χα( τι μέγα χα- 
χ^ν έχείνφ προσβάςασθαι, άνδρ\ Αλλω; μ^ν άγαΟφ 
δ'^ξαντι (ού γάρ σχοραχιστέον τά πρδς άλήΟε:αν\ οΤς 
δΐ στρεβλφ χανδνι συνδιεγράφη τφ του δεσπόζοντος 
*Ανδρον{χου, αλλ* ένταΟθα δτεχηεσόντι Ις Αχ^αν 
φαυλότητα. ΟΟτε γάρ αγαπών ήν εκείνον, ώς ύτηχα- 1>βιιΐ6Γ Ιΐ9ΐΙΐ€Π!ηι ίοηίΐβΓ κΐΐιιβπι, » ]ιιι1α τβίαβ ΙΙο- 
ιηοΓΐ ϋίοΙαιη* ε 6οςιιο<Ι Ιαηΐ» υΠήβ «Γοβηι ρΐΌβίΓλτίΐ 
οιαΙΙΟΓυοιςυβ {βϋυι ιΙβΜΓιυιτϋ. » |}Γιιι«ιιι ηοιι )»μ 
ϋΐΜοΙνληιυΓ* Οβο$Γ6&, ηΐιοίιΐβτςιιβ 6]υ9, ρΜβοιοΓ 
ηοβΙβΓ» η€ 1οη|ί»Ιιηο ρΓΟΙτλΙίλΙιΐΓ ηΐλΐηιη. Εχο, Γι• 
14ΌΓ, 3η(6ρα|{η«ιιι νίηιιη Ιιιιηο ρΓοίΝΐΙιβιη, ΐοιηροΓ£ΐ]ΐιο 
ρ•εί8 Γ€ΐιιι$ β]η8 ίβαβί* ρΓθαι53Γ;€ΐιηΐΰΐν«••ηΓι1ίΐ8• 

118 8ΙΙ9Κ 8<*€11Ι0Γ089 νθ€ίί6Γ8Ιΐ1β8 ρ08ΐ ΗΙυΠΙ ίη$ΐ8Γ6ΙΙΙ, 

ηθ5 31116111 6 €θΐιΐη, οι ϋθ€€ΐΐ3ΐ» ίΙΙί οοη86ΐιϋ6ΐ)3ΐηυ8. 

111ο νΟΓΟ 86 €Ι)ην6η6Ιΐ8, €Ι|;3 1108 30ΐΊ6Ίϋ3ΐη 0€Ιΐ!θ, 
ηΐΐΐυ ΙΙΙ(μ]04|ΙΙ6 ΐΓ36ΐ3η(1ί 06^0113 ιιιοη8ΐΓ3?ί(. $6ϋ ηυιΐ6 

ςιιί(Ι 3^601118, ρο8ΐς[(ΐ3ΐη6υ:ιι Ι3υ(ΐ3ΐΐ(1ιιιιι ιηνοιιίηιιιβ 
η)υΐ3ΐιιιη, 3ΐίΐυϋ η6υ1ίςυ3ΐιι Ιοοη (ΐοιΊθ83 οΠ^οιι- 
Ιβιη ? Οιηηίηο €Γ{ο νβηιιιι 68ΐ, ι ηίΙιΠ 6886 ηο- 
ν.ιιιη ; > /|ΐΐ6ηι.ΐ(1ηιθ<Ιαιη, ςυί »ΐΓϋ3 ΐ)0$ ΑI113|)^ι, 
ϋοΊηιΙο Ίη ρο8ΐ6ηΜΐι 6χρΓθΙ>Γ3ηΐ68 ηοη (ΙίΗ26ΐ>3ΐ» €0 
(|•ιοι1 ηοη Ίρ86 Ρββοί 89ρί6η8, ]ιιχΐ3 ρΓ0Υ0Γΐ)ίυιη• 
ίΐα ίη ίΠί8 ηο8 ηοη 83ηεΐίΐ3ΐ6ΐη Ι«8ΐιι:υ8• (|ΐιοιΙ ηοη 
ιιίπιΊδ 68814 3Ηΐΐ3χ, ]υχΐ3 8ΤΤ6ΙΌ8 ΙιΟΗΐίηΓβ, ίο οοηι- 
ηιυιΓιΙιυί (ΙίπρΊ6ηΗί8. ΟβίηιΙο ηιι! 6Χ ΙΙΙο ρ^^ηιίάοηι 
ρπρνίι1οΙ)3ηΙ, Πΐυηι ηΐ €3υε3ΐιι οιΐοηηΐ, ηιιπϋ τογο 
(|ΐιί ΓαοΓυιιΐ νίϋΐίιιιβ Ιιυ]ιΐ8 6ΐΗϋ νοίαηΐ 6ΐί3ΐη ιΐ6 
ίΙΙο (ΐυο4ΐϋ3ηι ηΐ3)υηι ηιβ^ηηηι ρηκϋΙοβΓβ, (|ΐι{ οχΐβ- 
Γοηι ϋοηαβ νίϋεΙαΓ ( ηοη οηίπι Γ68ρα6η(1•ιιη ςοΐϋςηίϋ 
681 ¥6^13118), ςυίΙ)ΐΐ8 6οη8€Ηρΐυιη οϋ 63ΐιοη6 οηπτο 
ίιηροηιΐΟΓίβ ΑηιΙίοηΙιτί, 8ΐ*,ιΙ Ιηηο Ιη 6Χΐπ•ηΐ3ηι ρ^Γ- 

ν6Γκίΐ3ΐ€ηΐ ϋ6ΐ3ρ<«8 6Γ3ΐ. Νοη 6ηΊηΐ ΐΙίΙί|{6ΐΜΙ1 ίΙΙΐΙΜ, 

οι ρο&ΙηιοιΙηΐΜ 8ΐ3ΐΓιΙί6ΐηο8, 066 ▼ΐ€ίκ8Ίη• <ΙΊΙίΐ|;6ΐΜΐ- ταβαίνοντες παραστησ/ψεΟα , οΟτε αύ άγαποΊμενο;» Ο ΙοΓ, η66 3ΐίφΐ3πι ιη6Γ€6ά6αι 6θη6«ρί6η8. 8ιϊ<Ι βΐί3ηι 

ρ<Βΐΐ3ηι ρη•νί<1ϋη8, ς«ο<1 ηο\Μ8 (ΐ6ρΙθΓ3ηύ«« ?ίιΙβ- 

ΙΟΓ. δίΟ 6Γ|;0 (Ιί66η<ΙααΒ ηΐ6, 3Νΐ6ρθ>ί!0 3ηΐ0?6• τ«- 

ΓΗ3ΐ6ηι ρο8ΐρο$αί886, 86(1 Γ36ΐ3 ηροηβοβ ίη 86ήρΙο, 
«:ιι]υ8 ηιβΓίΐαηι τβηβΐΐβ• 68ΐ• Ιιη]η• «ιιιΙιπβ Ιαηοη 
ηοιι νβίαίο ί(1ΐ|ΐΐ6 86€ΐιη(ΐΝηι γτΗ;, ϋίεΐιιια ίΙΙοιΙ 
ι Αηιί€α8 ςοΊιΙοαι 681 ιτΙγ, 86«1 πΐ3|(ΐ9 3ΐι•ί63 Υ6η- 
138. ι Ιΐ6ΐηθΓ3η4ΐιιαι 68ΐ €|αοιηοιΙο 8»09 Ικ'Γοββ Ι3η- 
ϋΓηΙ, 111 0^, €θ1οτϋΝΐ8 ηι«1•ιί8, οηιοΊ3 6Γΐ3Πΐ ηΐ3ΐ3 

ρυΐ6ΐΐΗ8 ν6ΓΚΐί8 ΙΐΟηΐ β301. 14601 ν6Γ0 ηοη 681 <16 86Π- 

ρΐί8 ; 164 ν6Γΐ)3 ηιοάβηοιΐ! 8ΐιη1, αΙ ρτο αοοηα•'^|α6 

Τ6Γίΐ38 ρθ8ΐθΐ3ΐ. ΗΙΟ 000 68ΐ 10608 ϋκ*604ΐΙ 60€0ΐυϋ 

010Γ6 , 864 Γι'4ΐίηιηΐ6Τ ίη πΐ6ηΐ6 οοτοοι ςοί 80ρ6Γ- χαν ούτε εΙς γέρως Ιννοιάν τινα χαΟήχων, άλλα χαι 
«οινήν πμοορώμενος. Απερ ήμίν φανείται λυμηνά- 
μένα. Τούτο τε ου ν οΟτω (&ητέον, χα\ οτι ούχ Αν ποτ( 
προστήσβς τδ φιλητδν έγώ, υλχογ,:^ θείην τήν άλή« 
θειαν * άλλα τά συμπεσδντα πρ<>6αλ<$με'/ος ε {ς συγ- 
γραφών , ί,ς άρετ^ τδ φιλάλτΟες , ουκ Αν τδ ταύτης 
έπ'.σνιάσας φώς άχρειο>σαιμι. Κατά γάρ χΙί δρΟώς 
άποφηνάμενον. ι Φ{λος μέν 6 άνήρ, φ(Ατερον δέ τδ 
άληΟέ;. > Έτι δέ συνθεωρητέον χαΙ ώ; έγκωμιά- 
ζουσι μέν επιλεκτίον, βσα χρηττά, κα( που καΐ τά 
φαύλα μεταχρωστέον δικηγορικώτερον • συγγραφο- 
μένοις δέ μή ούτως • άλλα δια/ει ριστέον τους λόγους, 

> Ρ«3ΐ. χνιι,19. 21 ΌΕ ΤΙ1Ε88ΛΙΟΝΙ0Λ ϋΚΒΕ Λ Ι.ΑΤΙΝΙ3 ΟΑΡΤΛ. 82 

φα(η, •Λν μίν άγαΟων πλήριχ, x^ο^ών δέ -Λν ίτερον, Α ιιιροΓ, ρΙοΓαηιιβ ¥βΓϋ «χ ιιιιο ολιΙο ηι^Ιαηιιιι, ίΙΙα 
&ν άρ\)6μν0ος χα\ χατβμιγνύων έ«ίνο; επιμετρεί 5>1ιί ίϊ,.>ο ίιιιιιΐι ΪΜΗίιιοαη ΐ Εγ»Ι οιιίιιι ΓΟΜίιιίβΗΐι»» 
τοί; ύπ• αύτ6ν. τά «).ι'λι €4 τ« μ^>^ -ίοΟ των χαχών, όα ίηΐβ^ΐιΐί» ιιΟύΐιι ^Γ;ιΐί», η€β οηΐ ηοϋ ιιιί«ΐυ» 
αΜξιιτο &ν «ροφ^υίστατΦ. *Πν γ^ρ βύμμιχ7«ς« χα\ ηοο Ιιη•€ ιιιίϋΜ. 
ιτρ^ς άχ^ιφνη χάριν ούχ &χρβ»θ(, ού$έ μήν ιύχρβτο;. 

ι?. •Αλλ•οξτΓ»μΙνταντβ«βρ•χβ««(Λω,χ«ΐί>(ι.»ς, |ϊ. Αΐ ίΙΙιι Ιιΐ€ βι^ίιηΙαΓ, ορροπυηβ. ρηΐο, ιΐΜ τι Ανϋμι «ρ^ «^^ν Ι^ν μίν ^ (4 μαχρίιν) τιν^ 
φιλίο^ Ααυ19, νΰν (Ι μ{β«υς «αγχοιμίου Αξιον. Ταχύ 
μίν Ιβτριψβς νΰτοι, & γιννα»ότατ«« φιύγιιν * θ&ττον 
{& ΑντιμΙτννο; 9 οΟχ «ίς Αντικαράταξιν, Αλλ* εΙς 
Μλ«Μΐν ΙΒραμλς» ζίς τοΜίτον τ^ φνγ{ «ροαμε{νβις, 
€ΐ; δσον Ανβνβρον τ|2ν «τρογΙ^ν 1«ι2ι(ξαοΰαι * Ινχ οιηϋτιιο ιίηβ ηιβΙιΐΗίο. Γ|ο νβΓο ΙιγοτΙ (Ιβν«ηΙο κΙ 
Ο^νίιΐΜΐκ 1«•οροΓβ ιιηο (ηΐΜΗΐ «»1 ΙοΑ^β) »Γιςα« 6γ»1 
9ΐηΓιαΐία (ϋ^ηαι , ηηιιβ νύτο ϋί^ηυ• Ιοΐίυ& (βηβηβ 
οϋίο. Ρπ>Αφΐΐΐ8 >ιΙ ι«Γ£υιη ν^η^ηϋιιιη οϋ Γυ§:•πι, 
ο Ιοηί»5Μηβ, ρΓοαιρίΙοτ νβτο •(! νβΠβικΙιιιη Γγοπ- 
ΐ€βι, ΐιοη 9(5 οΗΐνβηβαι Μ^ΛπβΛ^ •€ΐΙ &ό «-«ρΐίνίΐΑΐύΐιι 
ΓΐΐΓΐιΐΎίαί , ΐ»η«Μιι ίιι Γα|;9 ρβΓΜνβΓαην ςιιαηιϋυ μηδέν τι γΐνν«ι^τη«ος Γχνβ; έν βο\ <^^(9κηχαι, μήτ Β ί{ηοΙ>ίΐ€ΐιι οηιι ιτ«τ»ΙθΒ€η (ΐ6ηοη•ΐΓΑΓ6( ; ίΐ• ιιΙ ιιπΙ- έν τ1| ιιολι•ρχ{^ Ι^ν »«\ »0χ4μ£νός ιηυ ήβΰα συγχ- 
φβλαιωΟήνβι τάχκον, ώς Ιν τοΙς έφ<ξή( διηχρουσό- 
μιΟα, μήΜ μΐτ3ί τήν &λΜ9ΐν« Ιν η Ιφεύβ» Μΐ\ τ^ν 
Ανδριζδμβνον χλ\ τ6ν φεύγοντα, οΤ; φεύγειν τρα«εΙ^ 
ΙπιβέΒωχας Μαυτ6ν τοΙς μΐ}δέ διώχουβιν. ΑύτοΙς 
γΑρ βλλ« Ιν φρεαΐ μεμίλητο, χά πρ6 Ιργου, χα\ 
ΑνβγχαΙα σφ(«ι - «οο 61 «υ« &ν» οΤμαι» ούβΙ μνήμην 
Ιβχον, ιΕ μ|| ένιφάνιαβς οιαντδν. (Κδ^νι γΑρ οΐ ευ- 
γενώς ΑνΙρβίΜ Ιξβ6€ρ(ζειν τ^ν μή τοιοντον βτρα- 
τηγ^ν, 6ηΛη δή τίνα χατέγν«ι>ν χα\ βέ, οίς των τής 
σής Α6•λτηρ{ας ικιιε£ραινεο• 

ι/. *Αλλά τ( δΙ] 9»ρεν•χ0•\ς ύ«6 του πάθους χα\ 
τών Αρτι, χα\ Ιν οφθαλμούς γινόμενος• αποπλανώ 
τ6ν χρ4νφ «οθ* Οστιρον άχουσόμενον του συγγραφι• 
χώς βΙ«ν2ΐ τά τών χα0* ήμΐς Ιξ άρχης Αχρι χα\ 
«'ρατος, ίνα παραχολουθών ε1δε(η« έξ ο!ων τών Ιυιιι ΓοΓίίΙυϋϊιιίλ ν«•Ιί|;ίΝΐιι ίη ΐο ΐηνι^ιιίαιιι »ίι, ιΐ€€ 
Ιι»ιηροΓ6 •Μ<ΚΐΝΐΙ$, φΜί «1 αΐίικ βιιίηΗΗΓ, ρα<λίηι 
νοΐ2 ΓιιηΜϋ•, •ίύοΙ Ιη ροιΙβηΐΝΐ €ΐρΓοΙ»Γ;•1υΓί 
•Β•ι«&; ηΜ ρο«ι «ιρυ^ιιΐιίοκβΝΐ, ΐ|•ιο ΐ€ΐιιρθΓβ Γο• 
ΓΗΗβϋ η ΙοΗοηι 61 Γϋ^ίβηιβιιι, ΐ|•ιίϋο•, ίη Γη^&ιιι 
τοι»ο>, ΐΓΪιιβνιιι ΐΓ3<ΙίιΙίβιί ηιΐηίη:!» ρι>ΓΜ^•ιβιιΐϋ>ιι»« 
ΑΙί» ηΐΜΐιίΠι^ οιΐΓΧ€ηηΐ, 9ΐιΐΡ0Γΐΐ6ΐιΐί« οριιβ ιιοοη- 
ΜΓΐΜίαβ ΒίΙ»ί• Ταί ν£Γ0 ηιίηίιιΐϋ, νχίιιίιιιο, ηιοοιί- 
ηίλΜίιΙ, ιιίεί Ιΰηιβϋρβυιη Γ6ν•*ΐ9»$«ι. Ν^ηι ΓυΠοβ Ιιι 
νίη ϋοΐιΐ€ΐιΐΜ€ΐτ βοίβηΐ (Ιαββιη ηοιι ΐαΐϋΐιι, ηιιιΐβ.ιι 

ΙιΟνί Ι6« €θ]ΐΙ• ί|ΙΙ«νί• •Ι|ίβ »9ΐί& €ΟΐΙΐρ€Γΐα 6$1. 

13. Αι ρίΓνη βίλίαβ ρ3••ίοιΐ6 8ΐ<|υβ ρΓ.νββηΐίΙιΐΗ, 
ίη1βρ1α8<|α€ •οΙ<ιιη νί»ιιί οΙ>]βΓΐί5, β νί.ι «ΙβιΙιίΓο ςιιΐ 
»Ιίς«9ΐη<Ιο ιγηοΐο ΐβινροΓβ 6ΐ ΙιίιΐοΓίΑ αυιϋΐαηι• 
θ«Ι ςοο^ «ϋ ΙΚΜ ρτΓΐίιιβΙ * ρπιιοΊρΊο υ•ςιΐ€ «υ Ι1ιΐ€ΐιι, 
ΙΐΑ υΐ η»η«ΙίθΒί ιηΐ€η«1βιι«, »!> ίΙΙιΐ ςιυβ »ιιιΐ(|ΐιίΐιΐ3 πάλαι οΙα «Α νΰν * χα\ τά μΙν παΟα£νοιτο , τΑ 61 β λΑ Ιι9Β0 ηιΟΒ α«η€ οο^ηοβαιί. Α1ί• •ιΗ€8ΐ λοιβίΗ* Αλλοις ^υμΑζοι* τΑ 61 χ«1, ιΓπερ έθέλοι, μανθάνοι 
χαθ* Ιατορίαν Ιπιλιγομένην, ^α τοΙς νυν βυγχυρή- 
μα«ι χρήαιμα ; ΊΙ 61 μ^ χεφαλήν τίνα Ιφιβτώ, χα9ά 
τινι βώματι, τ)| σνγγραφ|^ ^^^'^Β* ^* ^^ χαταβαίνων 
^λόγφ προιιο6:αω•ύό6ως,ΙνΟα τ6 ξσχατον,Ινθβν Ιλών; 
•ΙΓ. Ιϋλλον είναι φα(νβται, χαΟΑ Θεφ εύηρέβτητο, 
πεαόντι τφ Κρμνηνφ βασιλεΐ Μανουήλ «νγχαταπε- 
σείν χα\ εί τι Ιν 'Ρ»μα(οις δρΟιον« χα\ ώς οία ηλίου 
Ιχε(ν•υ Ιπιλιπάνιοςν ΑμαυρΑν γενέσθαι «Αβαν τ^ 
χα6* ήμΑς. ΟΟχοΰν ΑπηλΟεν ΙχεΙνος, Ινθα Ιχρην, 
6ια6οχ)|ν Α^\ς γένους, ούχ οΐαν Ιχρήν* Οα16α γάρ 
μιχράν τι παρηλλαχ^τα τδν παναφήλιχα, μΐ^ δτι γε 
^βιλείας μεγίστης χρατείν ούχ Ιχοντα 6ι* έαυτοΰ. «Π» »ΑιηίΓ«ιίοΒ€ΐιι €90< * ιηονθίΗΐηΐ ; €ΐ ιΐϋι ιαγ.- 
άηα^ 9Λ ν«1ΐ, ίη Ιιΐ€ ΙιΙείοπΑ ΐ€€οηΐ«, ςιιβ ρηΒ- 
ΜΐιΙί •ίιιΐ αΐίΐί» Α!•€οΐ• €ητ ύ9το 1ιοΐ€ εοΗρίο, βίειιΐ 
€θτρφη €ΐι1Ααιι, €ΐρ«•ΐ ιιοο ίαιροηο, «ι (|ΐιο μγ- 
ιιιθ€ίιΐ9ΐιιΙθ ΙβΙιγΙ νί> Ιγφβι ««ιαο >Α ΟΐΜη Ιηοτρϋ ? 
14. 5ί ιΗςηίϋ Γβοΐαηι 6«Ι ίη ΒουιληΙ•, ηοε είιιιαΙ 
€11111 ίηρβηίΟΓβ 1Ι«ηαβΙ«€οπιο€ΐΗ>€€€ί(1ι•86,ςιΐ€πι• 
Μΐιηοόιιιη Ιίβο ρΙ«€ΐιΙι Γαΐοαι ηοείηιηι νί<ΙοΙιΐΓρ 
«€ είενΐ •ο1ί8 (Ι«§€ΐΜΐί• οΙΐΜβΓίυιε οπιιιΙνο 
ΙβΠΊΐΐΒ οΙητοΙνίΐ. Ι>β€€ΜίΙ ίκ'ΚΐΐΓ ίΠβ ειιιιι ιΙϋΙκ:ϋιΐ, 
ΐα€€•β<οι«ιη € •«• ίλΐιιΗί• Γ€ΐΐηΐ|0€η9, (|ηί ιιυη «ηΐ 
ΓβΙΊηςΜηιΙιι•. Ρ«6Τ βΒίιη €Τ&1 •θ€Ίο• .ιΐίηναηΐιιΐιιη 
•ιιρ€ηιΐ8, Βοη ακκίο ίΒιρβΗί ηΐΒ|ηί Γτ^ϋηϋί ίικρο- Αλλ* ο66έ χατΑ παί6ας 6ιατε6ε?β6αι στερεώς, Αμέλει |. ΐβΒ• ρ«τ Μΐρβυιη, 8βΑ μ«€ €ΐίΐΒΐ ρΓθ]ιιν6ΜίΙί «ΐοΐβ 
•■ • " "• • ' " ' ΑπβΙι6γ Αίεροείΐυι ίαβηΐ, β€ΐϋ€€ΐ ρΜιττ ϋΐΒΒΐ ϋβ• 

ΒΜΐΜΐ3ν«πιΙ αιπΒΒηΐΗ•,ΐ|ηΒ ΟοπιΙα οηΐ ίη «•9ΐι•• 
«ΐεί ο€€ιιΙΙ8ιμΙο> εΒΠΜΗ, λνΙ^ηι ρυI^Iι^^ιη^^ιη^9 
•ρίΗΐΒΑΐίΙβτ ΒΟΐιαΙι β%πι αΒ(Κ4|α€ <ΙΗΐ6}$βη$. Αβιο- 

ΓΜ ΙιΙ Ιβώη ΙΟΤφΜΒίΐ*! » ΝΙ €ΙΜΙ§«^'ν«ΓΒΒΐ , ίΐΗ 
€βη<1ίΗΒΙ ΟΒίν€?Μΐ« 6ΐ€ίΐ«νβηιηΐ. ΑΙη <|Β<•4Ι^ Ί^'^ 

€υΓ9ΐΜΜΐΙ ρπΒροείΐΙ «τ»Μ«, ίιιΐ6? ςηο&, ςαί ρ»ιγμι^ 
€ΐι>Ιιιιιι «οϋίΐιΐλ ί•ΐ€ηΐ, ΤίκΜΜίοείιιβ νίΠΐιΐίΐΗΐ• αι- 
ςΒ6 ϋΙοΐ|Μ«Βΐία 6«1ιιι•ι•9, οαύηι οηιηΐΐΒΦ^Ιο ν«η€- 
Γ»ιιΑοιιιΙΐ€^ΙοροΙΙ «Ιν^Ιΐ ΑΒίίοϋΙιβιι» Εθ€ΐ«»ίο• 8«μΙ 
ΐΒυ1ί«Γ ρΓ«ν»Ι«Ι>4ΐ, υΐιηιιΐίβτ 6ΐ ηι»ΙΰΓ,6Γϋ<|Η€ α••ίι 
οηιηίιιαι ςιι» ίη ριΐιηι »<1Αυΰ€η(Ι» «τιηΐ. (}αίϋ>ΐΜ 
»ιιΐ€ΐη, 1^6 »ηοΗ8, λο ίΙΙ»ηι «υΒρΪΓ&1>Αηΐ, Ι3ΐ6ηΐ€«, 
ιιοα 8€ηιΐ>βΓ (υ^^ΐΓίι Αοϋί^ηιίαΓ»»! 5ρι•Γ2ΐιΐ€<» ςαο» χα\ Ιπέτρεφε φθΑαας χηδβμάνι τ^ υΙ^ τ|| Ι^^Ρ^ 
Ιρώτοιν ο(α|^ ^ρβΐ^» €ΐ χα\ χρύπτεοθαι α&τονς 
Ιχηγγείλατο Ιχείνη,τ^ τοΟ χΑλλους ήλιον «νεύμα- 
τιχώς νεφώσασα χατΑ ιιερι6ολΙ|ν μέλαιναν. (Μ 6^ 
Ιρι^τε; ΙχεΙνοι πυρσεύβαντβς, ώς Αν είδείιν αύτοΙ, 
Ανηφαν χαχ^ χοσμιχόν. Ι1α\ ^σαν μΙν χα\ Αλλοι 
του Ιπιτρνπεύειν, Ιν οΤς χα\ 6 λαχών πατριαρχείν, 
6 χαΐ τΑς ΑρετΑς χαΐ «6ν λόγον περιτχΐς Ι^ο609ΐος, 
6ν 4 τών *Αντιοχ2«ιΐν τ% ΙΙεγαλοπ<$λει Ιχορήγηαεν 
Αγαθδν «ολυτίμητον. *Αλλ* ή γυνή προείχεν, οΐΐα χαλ 
γυν)| χα\ μήτηρ. Καΐ Ι^ν του λοιπού σχοπ^ς αυτή 6ιΑ 
τ^ προφαΐνεβθαι. Καί τίνες Ιρωτο; νόμφ έτοξάζοντο 
χατ* αύτης, λανθάνοντες, εί πως μεσιτενσβι τΑ της 
^ής, ώς έφχει πρ6ς βασιλείας έπιτυχίαν. Τπερ- 25 Γ)Ε ΤΙ1Ε88Α10ΝΐαΛ ϋΠΒΕ Α υ^ΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 26 

ωμ/*9ΐΛ\ 6 ΜανουΙ^λ χα\ Ιωάννης οΐ άβ€λ'^\ 6 Α Μβηιιβΐ 61 ^οηι)ηΓ$ Γγ3Ιγγ9,(1ιιχ δΐιπιηιη& Αΐΰχίαβ €( ιιριατοττράτωρ Άλίξιος, χα\ Ίαάννη; ό Ιιιαρχο:. 
Και ιΐχβν αύτο^ις ή χΛΟειρξ'.ς, χα\ ττρΛ αυτής αά 
^(αν &τιμα• Τ^ 21 ζέον του ΟυμοΟ τοις χρΣναβιν 
16ράττ«το μΛ χατλ της Πορφυρογέννητου χαΐ του 
συμ6ιοΟ*/τος Καίσαρος. Ούχ βΤχ£ δΐ χα\ ίιιζέσαχ αύ- 
τιχχ, ώς χα\ &ταφρ(7αι χα\ γενίβΟχι πρ^πιον τ^ 
ΧΟΜ^. *ΑΑλ* Ινδο;ιυχοΟν χαΐ ύποτυφόμ^νον €1ι;^'^/£V 
ιΐς τοφ υτον, ώς χα\ τ^ν ικατριάρχην δοχήσαι κρ^ς 
αύτΰν λίναι τοΟς χρίοντας* €κ6 χα\αύν>ς μίν άπλοϊ- 
χ«Μς Ιμηνύσατο κρ^ς Ιαπέραν τ5ι /φονα. 01 δέ ούχ 
άτλοί έμ«λέτΐύν Ανυποατ^ως διακειμένων αΓφνης 
τό χαχ6ν χαταράςαι, χα\ βυ)Λαβέ9θαι χα\ αΰτο-^ς. 
ι-<ς 31ν οΟτω τ^ έβκέρας αύλιαβήτιται όγαλ/.£α7ΐς ^α&ηηβ8 ρηΓο-Ιιιβ. Ιη νίοουΐα «γ^ο οοιι]β. Γι βυηΙ, $6(1 
311163 ηοΐ2 ίηΓ8ΐηίχ ίηυΜΑ οβί. ΑπΙογ ίΓ.ΐϊ ]υ(Γιοιι- 
Ιπιιιι 6οηΐΓ» ΡθΓρ)ιγΓθ£€ηβΐηηι 6ΐ $06ίυπι €2Ρ$&Γ6ΐη 
6ΐΓ<*Γΐ)υΙ1. δΐ3ΐίιη 6ΐ)ΐι11ΐΓ6 ιιοη ρυΐιιίΐ, υΐ ϋ6&ρτιιιΐ3Γ61 
ιΐ)3Ίιιη ςυοιΐ ρΓ3!νί<|{&$6ΐ• δϋΐΙ ΐαιιι 3ΐΐ6 Ι3ΐ6ηβ ιΜυά 

ΓΟίηαηοΙιΑί,ΐη ίρ96 ρ3ΐΠ3Γε!ΐ3 6Χί5ϋη)3Γ61 6Ι ρΑΠί- 

1μι:« ίρ&οπιιη ο&8β ]ιΐ(1ί€3ηΐ65; ίϋβο ίρ86 βίιηρϋ• 

6ίΐΡΓ 3(1 νβ$ρθΓ2ΙΙΙ (φΐίΐη3 (1θΐ6ΧΪΙ. ΠΙί Τ6Γ0 ΠΟΗ 8*1111- 

ρΙΊοΐΐβΓ ί«ι ίιιηθ60ΐιΐίΚ>υ5 ν6Γ63ΐ>»ιιΙυΓ, υΐ 5υ1>ίΙο 

II 3ΐΐΙΙΙΙ (1βΙί*&ΐ3Γ6ΐΐΙΐΙΓ , 61 ΟΟΠίρΓΰΙΐβΠΐΙβΓΟηΙϋΓ 61 
ίρ>ί, ίΐ3 ΙΙΙ ΊΐΙ ΟθηΓΐ!>υ5 60ΓΙ1ΙΙΙ ν6$ρ6Γ6 Ιΐ3ΐ>ίΐ3Γ6( 

ΐ9Ρΐίΐί3, ηΐ3η6 νοη» Ιυ€ΐα$, €Λΐιΐίϋιΐ8 π»3χΊιη6 ορρο- 

8*11(18. 1(3 (ΙΗΪ«ΙθΙΙΙ ηΡ(|υ(ΙΪ3 3ΐΐΐΙ•ΐΓ6 86 ?ο1αΊΐ• καρ' αύτο{ς, χ;\τί» ι:ρωΙ χ)αυ0μ&ς, απεναντίας τω ψάλλο-^τι. Κα\ οΟτω μίν ή χαχία έϊηχρ;πτειν ήΟελ«ν έαυτήν• 
ις'. 'Ος δέ ή αιηζιά &ζε θείου, χα\ ή δδμή καίε- ^^, ^ιι^α οίηί» βυΙρΙιοΓ οΐ6ΐ>3ΐ , οιΙοΓςιιβ ηιοΠβΙβ 

μήνυε «ΰρ χριίντειν αχηπτοΰ δλεΟρίου, χαΐ ούχ ^ν Γι.Ιιικ•η ί|;η6ηι εοιιΙίιιοΓβ ίιΐ(ϋ€3ΐ)3ΐ, ΐ3ΐ6Γ6<ιιΐ6 ηοα 
λαΟεΤν, μανΟάνουαι τίϊν έπ^βουλίίν βΐ Καίσαρες, χαΐ ροΐ6Γ3ΐ,ίιΐ8ί(ϋ33 3{ιΐθδΓ(ΐηΙ €»»3Γ(ϊ8« 1ιΐ6Γΐιιβ9(|α6, 
απέριττοι, ώς εΤχον, φεύγουαιν εις τ^ της μεγίστης 8(3ΐ(><ιαθ6Γ3ΐιΙ, ίιι 83€Γ3ΐί»5ίιη(ΐΐιι ιη3β;ιι« Ο^ή δίρίοιι- 
του βεου Σοφίας εύαγέστατον τέμενος, Ααυλον αΰτ6 β ιΐ« Ι6ΐηρ1υηι Γ(ΐ9ίυηΙ,387ΐυιιι 69»6 »οίι*ιιΐ6(, οικιιίΐιυβ 
ιΐδ^/τες, χα\ κΛβ% «ροαώποις άβέβηλον. Διαπετάν- ίιινΊοΐ3ΐ>(Ιβ. ΙΙΙίβ 6]&ρ3ΐΐ(1ϋ 1>ηΐ€ΐιί3 3Γ6ΐπρΓ68ΐ)>ΐ6• νυτι χάίς άγχάλας αύτοίς δ &ν ΑρχιερεΟαι πριατ«ύων* 
«εριποιεΤται, ώς Ιξην * δίδωαιν άνάπαυαιν * λεαίνει 
λδγοις τε τοΙς πρ<^ς παραμυθίαν, χα\ Εργοις» ώς εΤ- 
χεν Ιαχύος. ΚΙχε δΙ, δσα χα\ πατήρ &γιος, ΰπίρ αλη- 
θείας φίλαθλος. ΟΟ διήλθε της ήμερος πολύ, χαι οΐ 
της δενποΐνης Ετρεχον εΙς τήν ίγκατάτην Μεγάλην 
έχχληαίαν, ώαεΧ χα\ χυνηγέται χατά τίνος άξιο- 
λ<5γου &γρας, εΙπεΙν μετριώτερον. ΚαΥ εύρηχ^ες, 
τ1 μέν ήτιώντο, εΐ χατά μηδέν αΓτιον φδ6ου Ιφυγον* 
τ1 δ^ καρεχάλουν τον αφετέρου πάλιν άδεώς οΓχου 
γενέσθαι, παραπλέχοντες τοΙς λδγοις, χα\ ώς δύανουν 
ύηό'/οιαν όποπέμπουαιν, οίς οΟτω δραπετεΟουσι * 
^ΰΐς δέ τοιαύταις Ιννοίαις χα\ Ιμφάαεις ύποαχιά^ον- ΓοηιΐΗ ρήοΓ; ίΙΙίβ 3ΐιχΐΠ3ΐυΓ, υΐ Ιίθ6ΐ>ιΙ, Γ(ΐςυΊ6ΐιι 
(|3( ; ν6Γΐ>ί8 6ΐ ορ6ΓΪΐ)α8 ]6ηίι βοΐ3ΐπ 63υ83, ηυ3η- 

ΙηΐΙΙ ρθΐ6Γ3|« Κ>31 ν6Γ0, βίουΙ Ρ316Γ 8306108, 811 ρΓ3 
Ι|ΙΙ3ΙΙΙ €Γ6ϋΐ ρ<Η68ΐ οίβϋίοβυΒ. Μ3|(ηλ ρ3Γ8 (ϋ6ΐ ηοΒ 

11υχβΐ3ΐ, οϋΐΗ <Ιοηιίιΐί6 ιιιΙιΓιειή ίη 83ΐΐ6ΐί88ΐηΐ3ΐη 
Ιΐ90η3ΐη 66^1ο8^3ιι( 306υΓ6η»'υια, ηΐ Γλουιιι ||;γ6Χ 3(1 
ηΐ3£ΐΓι ϋίοιηοιιΐί ρΓ^ιίΑΐη, ιιβ 3ΐηρΙϊυ8 (Ιί63ΐ(ΐΓ. Ουιη 
υιν6ΐιί8$€ηΙ, ιυιιι ίη<|υΐΓ6ΐ)3ηι ηυιιι ρτχ 9ΐίςιΐ3 63083 
11.ΊΙ0Π8 ίυ^βΓβηΐ, Ιυηι 6χΙΐ0Γΐ3()3ΐιΙυΓ (ϋ866ΐιπ (Ιουιθ8 

8038 ίΐβΓυΠΙ ρβΙβΤβηΙ , ΐηίΗ6βΙΙ(6$ ν6Γΐ);ΐ , «|(Ι38ί 

ηΐΑΐυηι οοοδΊΙιαιη 8υ1>3υ(] 160113, (ΐΐροΐ6 (Ιίηα Γ(ΐ- 

{Ϊ6ηϋΐΜΙ8 ; Ιΐί8 €008Πϋ8 36 6ΐΙΐρΙΐ38ίϋ(Ι8 Ήΐ ίρ$ί8 (1ί8- 
8ΗΙ«υΐ3Βΐ68 000 1>606νθΐ3ΐΙΙ 016Ιΐΐ6ΙΙΙ. ΝΟΟ 6ΐΓΐΙΠ ίΓ3 τ'.ς βουλτ^ς ούχ άγαθης έπ* αύτο?ς• Ούχ Ιχει γάρ τ6 ^ 013^03 ΑηοίΐβΓ 86 <Ιί88ΐιοιιΐ3Γ6 ροΐ68ΐ, 86(1 86ΐιιρ6Γ Γάνυ Ουμούμενον ατα^^ρως έπιχρύπτειν έαυτδ, 
άλλ& που χα\ Ιχρήγνυσι τδ ένδδμυχον, δχοΤά τις 
τ'^φώς ταρτάριο; βίαιος. 

ιζ'. ΟΕ τοίνυν Καίααρβς βεβαϊώααντες τ6 δέος έν 
έζντοίς, ούχ «Τχον τ^ν νουν πρ^ τοΙς λα)ουαιν ώς 
εΙς άγαθδν * Αλλά τφ παραμεμιγμένφ πιχράζοντι 
χα\ τλ γλυχάζειν δοχουν ύπεβλέποντο, Επιτυγχάνον- 
τες αύτο\ τούτο γε. *0ς ούν άπέγνωβτο ή των Και- 
σάρων πειθώ, χα> ώς ούχ Ισται αυτών ίγμαν θέσθαι 
όιά δ^υ διέγνωβτο, χατα νοείται βία. Κα\ τδ του 
στδματος άπαλδν σχληρά χε\ρ διαδέχεται - χα\ τάς 
βολίδας γλώοαας συστείλαντες οΙ δεατεοινιχοί, τάς 
έχ 9«.δήρου μελετώαι χειρίαααθαι. Κα\ πρώτα χατά 021106 1(τ|(ΐιιιΐ6ηΙυοι (ϋβΓυπιρίι, ΐ3ΐις(ΐ3οι ν6ΐΐ6ΐιΐ6Η8 

1θί6ΓΟίΐΙΪ8 10ΓΓ6ΙΙ5. 

ίΤ. Ι^ιΙητ €9β83Γ68 ίιι 86σ)ΰΐίρ5(8 ΓιιηοΓβω 6οη- 

Ιίη61ΐΐ65 , 0686161)301 ςυί(1 Γ6ί^ρθΙΜΐ6ΙΙ (Ιυιιι (|ΙΙ36ί 

1ιοο3 Ιοςυ6θΙίΙ>υ8 ; 86(1 $(ΐ1) 3οι3γο η(ΐο«Ι ιΐιιΐοο νί- 

(ΐ6ΐΐαΙΙΐΓ |316Γ6 8υ8ρίυ3ΐί 8001, ίρ8ί«|ΙΙ6 Τ6ΓαΐΟ 6Χ- 
60);ίΐ9νΓΓυΐΐΙ. 1]Ι)ί βΓ^Ο 03Β33ΓΙΙΙΟ θΙ)6(1ί6θΐί3 Γ6]β1'ΐ3 
Γ81, 066 οηΐ Ιθ608ρθ060<ϋ ρπ«(ΐ301, 3(1 (ΙοΙΟΠ) Γ6- 
ΓΙϋτΊΐΟΓ, νί8 6Χ608ΐ13ΐϋΓ. ΜοΠία ΟΓ» 1(106 160601 
ΙΙ;30Μ5 ίιΤΓ6ν; 36 110^038 Οΐ ]36υΐ3 ρΓ60Ηϊθΐ68 Οΐί- 
ΙΐΙβίΓΙ ίΐηρ6Γ8ΐΗ6ί8, ϋΐ ΓβΓΓΟ ΓΡ^ΠΟΐΐΙΓ 6ΙΙΓ30Ι. ΓγΙ- 
ΗιϋΙΟ 3ΓθΙΐίρΓ68ΐ)]^ΐ6Γθ 6ΧρΓθΙ>Γ»ΐΐΙ ςΚΟϋ, 31X1 01 ίΐ3 του Ιεράρχου τραχώνονται, δτι μή, της έχχληαιαστι- ρ (Ιίεαιο 6Γ.6ΐ68ί38ΐί6£ , 3(1 (Ιίοοικίιιοι , ρΓχροδίΙυβ , χτς προϊστάμενος, ώς εΙπεΙν, άχροπ^ως, χατα« 
πρ€ΐεται τους πεπιστευμένους αύτ|^, συνειλεγμένους 
εΙς πάνυ πυχνδν στίφος, χα\ γίνεταί τις ΙνταυΟα 
συγγραφή, δποίαν δαίμων άν τεχνάσαιτο. 

ιη'. ^Ο Εορτή μεγάλη του σωτηρίου Πάσχα - χα\ 
ώ;ρε(λοντιρ βασιλεί άσπα^μδν ή Εχχλησιαστιχή λο- 
γάς• δσοις τδ τοιοντον ανέκαθεν Εψήφισται φίλημα. 
Ί!ς δΕ χα\ τδν αρχιερέα Εδει χορυφαίον παρείναι^ 
χ 41 χατάρξαι της οφειλής (τφ δΕ ην δήλον, ώ^ τδ 
το'.ουτον φίλημα παραδώσει αύτδν, χατά τι ομοίωμα 000 813(101 Γ6ΐηί86ηΙ, Ίο ΐΐ60&30) Γο)ημ16Ι0 ΓυΙΙϋΓ* 
(08, 1166 Ιΐ06 Ιβ03Τ001. ΟΐΙΟ((()αηΐ ΙΙΙΙΙ6 &€ΓίρΙΐΙΙΟ 

3ρρ3Γ6(, ςααΐϋ (1»υιοο Γ^ΐιτίοαπ ροιιιί»86(. 

18. Ο Γθ8(ΟΟΙ σΐ3(;00ΠΙ δ3ΐϋΐ3Γίδ Ρ386ΐΐΦ ! 1)6ΐθ• 
6(010 6ί•6ΐ6βί« Γ6ν6Γ60ΐίΛ ΙββΙΙΙΟΟΟίϋΟΙ (ΙβΙίοΙίβϋΙ 
Ιΐθρ6Γ3ΐ«^Π, ί1«»ίΐΗ9 ν6ΐ6Γβ 8ΐ3(ϋΐ0 ίΐ30(ΙϋΟΙ ΟδΟϋΙΟΟΙ 
6Γ3ΐ.8θι1 60111 3Γ€»ιίρΓ6δΙ))•ΙβΙ•(ΙΠΙ 3(16856 ςΟΛδΐ (ΙπΧ 
0ρυΓΐ6Γ6ΐ, (Ι6ΐ)ίΐϋ10ί|0β 6ΧδθΙ>6Γ6 ίΐΙθίρ6Γ6( ΙΙΙΟϋΓΐίΙ- 

(ρια 1ιοο:αι:ο οιο(1ο Ιγ ίϋ (ηιαηϋβδίαιη βΓ3ΐ »»06 οδπι- Μ ΌΕ ΤΠΕδδΑ10Νία\ ϋΠΒΕ Λ Ι-ΑΤΙΝΙ3 ΠΑΙΤΑ. 30 

01 ρι ίιιψΓΓΑίοπδ αιοιιΐβ οοηΐΜ »)ζ6ηΐί8 «ΙΙ»ρί€'0Ιΐ60Ι 
ΙοΙΙβη• τοΙβΙαι. ΜιιΙιΙβ βΓ4ΐ ιΙίϋβΓβ ρ\%αΐ, «ιυ^βί ρΓο Ι)«ο : 
νρπιίλλιιΐβη «1ί€6Γ6 8υ8ίπι,λΙ»ΐιιη ροβΙ Ι)«ιιιη ιρβιη 
Γιιίλ^β ρο&Ίΐιαι Ιη ΑηιίΓοιιΐϋο. Ιϋβο γηιιι ιηίΠίβι ρΓο 
Ε€€ΐ•*«ί• ρ«βηΜΐ€•€ΐΓύΑΐηβΠ(Η€ΐη ίη ρη^ηχ >γ«Ιογ6 
绀οΐ ΓΙ ιρβηΓβ ροβκοί ιβ ίη)|ΐΓΓ3ΐοηο• Μΐρβι αΐυ• 
π»ι ^&Μ» ίλοΐλ ΓλίΜ Ιοΐ€Γ ηιιιΙΐο$ ββιρ^ίι, νιιιβηυβ 
ρτορβίλνβηηΐ, ]9η €οιιιιι«ιιυια «ρρΓορίηιιυΑίβ Ιι«• 
Ι••τβ<1••« αιιΐη ρο^ίΐ• Ια ηρ» εοιι(Γ& Β^ζ^ιιΐΊιιιη• 
ϋηιι^^Μίιηαο ατίνηι ρπ) ϋβηο Ιι»Ι>«:Ιηΐ ΐΐΐιιοι ριι. 
βι» ^βτβ^• ίηΐ€η•Μ, ςοβι&Ι €χ 8•ηορβ ΟΙιοηοηβ»^ 
ςαΑίιι Ιαηο οβοαρ^ΐΜΐΐ, Μβ^αΙοροΙίιη Μΐνυΐ9$Μ!ΐ. Αά 
αηιιιη οηΐΒΜ «ίΜ ΜίνιΐΟΓβηι κΙΓοιαηιηι €•μ €ι{* 

1ηρ«^4^ϋ, Ιηη€ ΙβΙίαΐβΓ ^ροηΰιιν Ιβόιηι« Ιτκ βέ χα\ της του ι:ρ4ιΐτο9€6αβτοΰ 
•ΙήΜ^ς Ιξι)<β6αι τ^ν χατβκρατΐΑΑ*<^μ<^^• Κ^'* 
V τ^ς κολΜς, όκ^ μίν (ΙηΙν, ώς «ρ6 χαι\ αΰτοΟ 

ΐατί β(^ν τ& τ!κ χαρα^ΐά; •1; τ^ *Αν5ρ<νιχο«. 

'Ο^ ««ν του Ιχχλΐ|θΐβοτιΧΜΐ τολίμον όχμήν Ιχον- 

τος πιρΙ »«• μββ^βριάζοοββν ώρ«ν, χα• διαβ/•*^ 

μίνου• ώς Ηιρο^^ιΗΐς 0«ιρ τών («^αιχΰν Ιοτ«ι, 

ιαάβμβ ξν λίτ••¥ τβΐς ιηλλοί;, Ι^9η II χα\ «απ«Λ• 

Ανάια«β|λαι ύ«^^ον, ώς 1Μ Ι Κομνηνέ; ήχ»» χα^ 

ΙΤΤύ< «•* ^^ *ντι«<ρ•μΛ» τφ Βυζαντίφ α6λ<ζβται 

Ι»μ4λ2^. Κα\ «^ ρουΑ^μινον λχ^νιου των «ολιτδν αηιιιη οηΐΒΜ «ίΜ ΜίνιΐΟΓβι 

•Τχ§¥ ΐΜίνον ΐΜρ^• τ| μά«. <ί>• «^«Ρ *« ^< «ίΜΐΐίΐιΙ, ίιιΐ€ΐιη6ηΐυιιΐι|αβ Σιν«»ιηχ^< Χι^Μ(«^• V *^* Μτ«7χ€ν. ((ς τήν Β Ρ^ο\%ί\ ρτο Ικ:ΐΐ€ρΙ•€ίΐο ΙρβΙιι•, ιΐιιηπιοιίο ρτοΐο- Ι&γαλ^ιεολιν Ιιιτιρύ{ατο. Ε«\ Μξ;Λζ^ ϊμΧ^^ 
•Μηρα ογΰν Ιχάβτου Ιβ••6αι, μ\ Ιρμα της βαοι- 
λΕΐας« χοι^φ^ς 1νταυ0α χίιαΧ Μρ>γορ<νη< «ρ^ς του 
θέ>•ντο;, βίπιρ μ^ηη τω κρωτο -(««ττ^ χ»\ τ^ ξνν- 
Μΐ»ζούβ|| βαοαΟι χαρίζοιτο. 'Κ»μ«ι γΑρ 6 'Αν- 
Ιρόνιχος φανταο(«ν τοΙς πλβίοσιν, Μρωιης •Ιναι 
οΓος ΜΜίν χ^μον χαλως, χα\ οΤ; βλ ΐΜθε, μνθιΐν 
άγαΜς «Ινβι, πάντως Γ δν χ»ν τίν του Μβ^υΙ*^ 
ιςζίδζ χΙβΙοιοΟαι Χ3ΐτ4 το•.ς συχνούς δρχου;, χ^Ι 
μάλιστα τοίι; Οοτχρον, οΟς μ<τ^ «ά6ας πολλάς ΙπΙ• 
χριν« βοΰναι. Κα\ δ<&ϋχώ;, τ^ν των ΠαφΧαγάνων 
άντιχληρι&οβτο γην, ώς χ•1 ατρατοπβίαρχείν έχιΐνβ, 
χα\ τ& έχ(1θ•ν βίς χάρΙος ΑνονοσφΙζΜΟαι. Κα\ «Ιχον 
μίν ο&τως έλικίβων οΐ τής ΜεγαλοτοΑιως. ΑΙ & ιβΐΜ»ΐο 61 €θΐΐΓβ{Μΐηϋ ΙϋΐρβπιΗο! ΙΐΜίοΙ^βΓβΐ• Αη- 
ιΐΓ0Βί€ΐι• 6Βΐαι ιρυ(Ι ρΙβΓοιςιιβ ΓβοίτΜ υι υιιυβ^υΐι- 
ΐ|ΐιβ €λί«ΐίηΐ3Γβΐ 6αιη ββιβ ηυί ιΐιυηϋυιιι Ικϊΐιβ π:• 
(«Γ«1« .ιΐ<|υ6 €1 ίιίι ςυ« Γυ«ηι ρβ8|ΐι« Ιιοηιι• ΓμΙο- 
ΓΜ< €$•61, οηιηίιιοηαβ ΙΙ«ηαβΙΙ« ρυβηιιη Γβνβτίΐιιηι• 
ο1> ηιιία ίυηηιβιιΐλ ΙιηρΗηιίΜ|ΐιβ ηΐϋιηι ςυ« 
ρο•ι ιηιιΐΐλΐ €ΐΐΑΐιιΙιιΐ€ΐ μ ρπΜϋίΒηη ρτοΒΐί$6- 
ηΐ. 0»ΐο ]ιΐΓλΒΐ«ηΐο, Ιβιτβιηι Ρ«ρΙιΙΐ|0ΒΒη βοΠ• 
ϋίνίλίΐ, ηα••ί 151 €•»ΙΓ« ΙιιΙ)ίιαηΐ8, Ιιι<Ι«ςΒ€ Ιβ Ιβ• 
ΓΓΒΐιι (ΙΙνίιίοηβηι €οατβηοηι«• 8ί€ βΐΐιη ιρβηΐΜηΙ 

ΜβΚΙΐΙοροΙίΐλΐιΙ €ίν6ΐ ; ΐΗ« Τ6Γ0«Γ9ηΙ •ρ6• •ΙηΗ6, 01 

Ιΐι Ηίαιηι, υηιΐΜη βοηιιιίοηιηι, αΐ α§ΐ€ΒΐΙίι β«ίΐ|Η«Β• 
Ι«ΐΗρυ•, ΒΜίΐΜΐ«€€Β ίκΙ^ηβ ρυΐ€ΐΐΓλη ΙΐΒΒ^ίηβαι 
(«ΙΒλίη άο Αβ^ΙιόβΙοο ιΙΜ ιι«Β•ΐ|ΐιί>ςιιβ «βοηηινβ• 9ίοαν ΙλιτίΙβς άλλι^• χβ\ Αν£(ρω«« χαν^ τλν «(«£ντα, € ηι), ϋβΐΜβςαβ Ιρ•ιαι, ηνβΙΐΒΐ νίΓκαι βοτβιβ» αΙ 
οχιά, ^ 6 Ιιη^ ΧΡ^νος άνέβιιξ^,ψβύοας τΙ)ν χαλίρτ βκμΙογαΙο ΙοςιιαηΐΒΓ• 

(ΐιΐγραφ(αν (ήν ό χαΟένα έχΙ τφ *Ανδρον{χιρ Ινοτυπώοατο ιΚς εαυτόν), χαΐ ΑηαλβΙψας μΙν α6τ1)ν, έιπ 
φ^νας βλ τ^ν Μρα χαινβτροι»ν, ιΐιηΐν εύφημάτιρον. χρΤ. ^Αλλά τούτο μλν μιχρόν τι Οστβρον. Τότ• βλ 
άνβχοΜίτο Ιχββτος τδν ^Ανβρβνιχον» ώς ήβη χαΐ 
ταρβντο. ή γουν &λλΑ «αρβσβμβνον. *0ς βλ τβ ψ&ν- 
ταομα έψ&ύαατο, χ«1 β ιβ^μος «•ρ\ βιίλην βψ^αν 
χατιιργάσθη, όίψαις κοίλους, χα\ τβ >άτιον ι:ολυάν- 
οριον τ6 κρ^ς τ|} 03λάαβ|) πλήοας νβχρων βασιλι- 
χών, β βή σαχρία τεθέληται λίγβοθαι» χαΐ λχρην 
χατά τίνα ξύμβαητιν τήν τ6τ< βόξχοαιν ήρεμα χατα• 
ατηναι τους τι βαβιλιχους, του; τε λχχΧηαιαστιχοΰς, 
οποί μλν ^/λΟον μδΟόβων ο( τ^χ« χάρ^ργον οΐμαι 
ξ*^γγ^^(ΐν - & βλ ήμΤν 6βθΧΟΙ«ΐ τά λφεξί^, βίρήΟΙ- ρ Ουβ ?6Γ0 ΙΙΙ€ΙΙ10Γ»ΙΙ1 ά\^ι»Λ βυιιΐ ηιΐΓΓΐι1)ίηιιι^. ϋ 86<Ι Ι黀 (Ι« Γ6 ΐΒϋπι ιϋ€6αΐϋ». Τιιιΐ€ ΙηνοολΜ 
ϋΐιΐΐϋ|ΐιί$4|ΐιβ ΑηιίΓοιιίΰυΒί οΐ ]»αι ρπΒββΒίβηι, νβΐ 
Γ6η€ ριοΐο ροιΐ ιίΤυίαπίΒΐ. |}Μ νΐ'ρο τυοιοΓ ΓαΙμο 
ΙιιτβηΐΜ• β»ΐ» ριιριι «α νβιρβησι ρβπηοΐι, ηΐΒΐ 
Ιί» ρΓΟβίηΐί», εοΒΒίθίοηοςυβ ιιιβίίϋί^Δο , ςυο«Ι Άά 
Βΐ;ΐΓ€ Βίΐυιη β&Ι, €2(ΐ3ν6ΓίΙ>α& ιηιρβΓΑΐοηίι ίηιρΙ«ΐο, 
υαιίβ ροΐΓβ(Ιίιΐ6ΐη ογιγι ηΓ€688β €Γαΐ, ]υιΙ• ί€Β«Ια& 
ςιιο(Ιιΐ3ΐιι , ςυοϋ ΐιιηο νίβυιη οι, ρ»ΰί8θ6 €οη$ιΐΐ«•| 
βυηΐ, Ιυιιι ίαιρβίαίιτϋ, ΐιιηι €οεΐ6^ί«&Ιία ; Ίβ ςιι:ιιη 
τ'ιιιιη νι*Γο Ιαιιο ΙβτΙβΙ, ΒυροΓΟυυιιι οριιιοΓ &€Γϋ>βΓο. ται. 

χγ'. *ΑΓ.οχ«0ί9ταται μΙν μετά τιν2 διαστήματα 
έμμηνα ι:ατριαρχ€ΐν αύβι; 4ναγχα(ως 6 Ιιρώτατος 
Πεοβίσιος» συγχαΟένταται ίϊ χαΐ τ6 άρχιερατιχβν 
ςύμπαν εΐ; μίαν Ινωσιν* χαι βοχεί τά της πάλεως 
ούτω χύματα γαλήνην εύρίΐν. 'Ος βλ έχρην Ιχα- 
στον μέγα πρόσωπον των εν τ} 'Κχχλησί^ έχφαίνε• 
σθαι, χατά ειρήνης δηΟεν λόγον (λγεμε γάρ αΟτών 
ί.1σ£χι τ6 θείον τέμενος παραμενόντων, έξότου προσ- 
ίΐ^φεύγαίΐν • οΤς μλν οδχ ην ύποπτον ιδ βιοΟν, χα\ 
ϋίς βλ άπαλώς είχεν ^^ ψυχή), προύφαίνίτο • και έλά- 
Λουν καΐ εποίουν, δαα ύτ-έβιλλεν ό χαιρβς. 

χβ . Ή βλ ϊοΰ Άνορί/νίκου Ουγάτηρ, ή τ^ν Χννα- 23. Ροβΐ βΓιηυοΐ ιηβηλίιιπι ιιηΐβιη ίιιΐ6Γ?8ΐΙυπι 
§«η€ΐΐ88ίιηυ« Τ5€ο<Ιθ8ίαβ ηοεββΜΗο Ιΐ^τυαι Ιη Ιοοιιιβ 
8ΙΙ0ΙΙΙ Γ6$ΐίΐυΐυ& 6»1, 5!ιηυ1 «Γιιιη οηια ϋΐο οιηηίε ίιι 
ιιηιιοι ^16^υ^ Γβ«ϋιιΐββΓ«ΐιι• €8Ι ; (ίοςυβ €θΐηιηοΐιι 
ατίΐ98 Γ6οιιρβΓ»Γ6 νΐϋβίαΓ Ιτ&ΐΜ|υϋΓιι>ΐ6ΐη. Ιιιΐβιίιη 
(Ιίβι λ(Ιν€ηΊΐ ίη (|οβ ιιιιηιςυίβςιΐθ ηϋ^ηλίηπι ιιρρίΓβΓβ 
<Ιι$Ι)€Γ«1 ίη 6€€ΐ6$ί&• 86€υη(1ιιιη ρ^οίβ €θιι«1Ηίοηβ$ (*3η- 
€Γυιιι ϋηίηι ΐβιηρίαηι λϋΐιυο €Γ81 ρΐβιιηυι ϋ» ςυί γο- 
»)3ΐΐ80Γ9ηΐ, 6χ ΐ|υυ βο €θΐιίιι^Γ3ηΐ, ςυοΓΒΐυ ν1ΐ3 ]3αι 
η«*η οΓαΐ δυ^ρνοΐβ, ςυοΓυηιςηβ Βοίηιιΐδ ΐΓ^ιιςυιΙΙαι 
€Γ3ΐ) ϋϋνβϋίΐ. ΙιΟΐιιιβΙίΑηΐιΐΓ ίΐιΐβιη αίςυβ 8|ζ6ϋ»ιιΙ 
Ιβιηροη ίιΐ80Γγ'}6ΐιΙΰ$. 

ϋ. ΑηϋΐΌοί€θ 6Γ9ΙΙ Οϋ9,<|υ;», ΤΙκΗκΙοΓυ δγια^Ι^α• Μ ΒΕ ΤΠΕ$5ΑΙ.ΟΝ10λ ϋΒΒΕ Α ΙΛΤίΝΊδ ΓΛΓΤΛ. Μ 

ν«{. Και εΙώΟαμεν Αληθώς Ιν τοιοΰτοις ούτω τΛ- λ Γπιαίο ιιο&0€Γ6 ΐΜ•(|(ΐίιιιο$, η> ςιιοιΙ ικιΜίβ ηο^ΐιη 

βχβιν οΐ &νΟρω«θ€. Οληθύνομιν γίρ ώς τα τ^ολλί ιιιγΙ»91ιιγ Γυϋιιβ (|ΐι% ίΙΙαιη 8ΐιιρ6Γ9θΊαηΥ. 

3€α\ μβγβΟύνομιν, & ^αυμά^ομ^ν, οία μη άχριΟοΟν δυνάμενοι, διί τ6 τήν ψυχήν αυγχιχΰ^θαι τοΓς Ιχ. 

ικλήττουσι. 

χζ*. Τ•4•0τος ουν 6 'Ανβρ^νίχο; φανκ\{, χβι\ ό ου• 
τιας ολίγος μυρίος β:αχρ(0&^ς, έφέλχεται βιί βραχέος 
χαιροΟ κΔντας, χα\ τ1;ν δλην ιιόλιν μ€':άγ£ΐ, ώς ου- 
το>; εΗιεΙν, π[.6; (ιυτέν. Κα\ Γνα μή μαχ^όΐ Οαλά 19]] 
διηγημάτων έπαφώμεν, τ& του λ^γου, άχάτι^ν, άλλ^ 
ώς θιά τκρΟμονί βραχύ πορήαω μεν, έν ^χαρεί χρ^νιρ 
κλωΧ^ονται βις &Χ£ΐνον οΙ μιγάλοι, οί μκχροί, ο( μ^- 
σοι. Κα\ θαυμάζουσι μίν, 6«ο^ κρώην βοχοΟντες 
ρχέπειν, οίκ ννν Ιμφανως βλέκουαι, χα\ ώς οΐ μέν 
μαχρα\ νηις Αλιά&ς Αρτι γνωρί^οντα^, της πρ\ν 
χατά άιιάτην αχοτώαιοις β'ΛφοττυΟιίτης* αΐ Μ αχηναι ^7. ΑιιϋΓοηίευβ (ρΓι, ρΗπιο ιηίηυβ Ι)6η«^]υι]ί<3ΐϋ$, 
Ι^ηΐιι» ρο3ΐο» »ρρ»πιΙι , οιηηββ 1)ΓΓΤί Ιειηροπ* 
8)ΐΐ3ΐιίΐ, οιυιιβηιςιιβ οΊνίΐ^ίοιη, υΐ Ιια ϋΙοαιη , ρο»ΐ 
&6 ΐΓ:ιιΐ5Γιτΐ. Νο Ιοη«;ο π&Γπΐίοηιιιη Παππηβ €]ηιιΐιαιιι 
501 ηιοηίβ ιηβί ϋίή^αιιι, $€(1 ηΐ ίΓθΐιιιη €Ίΐο ΐΓ^ίκίαιη : 
ιΐίοικοηΐο ΙΰηιροΓί» 3(1 ΊΙΙυιη ηανίςΑπί ηι^^ηί, ρ^^νΐ, 
ηιβϋϋ. ΜίηιιΐυΓ, ςυχ ρΓ'κΙίβ ϋχίιΐίηιαίκιηΐ ν'κΐιτο, 
β8:ϊ€ €1 ςυ£ ηυπΰ >ρ€Γΐ6 νίϋβηΐ, οι ςιιοιηοιίο 1•)ΐΐ|•9ΐ! 
ηανβ• »ςηθ3ϋυηΐιΐΓ ιιυιιε >Γ«ρΙΐ3^, εαΐί^ίιιβ «γγογ.β 
αη(69 ϋί5ου58λ ; 1«ηΐοηλ νοΓο Ιοη£ΐ& ίιιΐθΓτ»Ιΐί• αΙ> 
λΙΐοηι(η$ (ΙίβίαηΓι•, ουϋυιηβηιιιι λΓΰοΙί• &ίιιιΠία. μαχροίς Αλλήλΐιβν διαατήμααιν Αφορίζονται, σιχυη- ^ Εκβιχίΐυβ βρ^οΐαοιιΐιιιη 6»1 νυΙ^ΑΓβ ; ι^αί ιιιοΐο- λΑτοις πρίπουααι. *0 βέ ατρατ^ δαος πανήγυρις 
ούχ ιύγινής * οΐ Αέ Γτηιοι, Αποίους τ•(»ς «λείους μυ- 
λώαιν Αν χζταΑέχοιντο• Κα\ Αφυκνίζοντο μέν χαΐ 
Ανέφηνον, ώς τΑ μιχρΑ γνωρίζβιν αύτ6 τοΟτο μιχ^, 
3ία\ μηχίτι μιγαλε?Αν τι αΰτοίς έπιψηφίζκοΑαι. Τ6 
Αέ κΑλαι ποΑοΟν «αραμένον ΙηιΑεν Ιθέλειν τ^ Αν- 
^ρα μΑνον αύτ^ν φαινΑμινον, τΑ κΑν , χαΟΑ «ρΑς 
ΑγαΑοΟ σφίσιν 9ίν, χατακρΑξΐοΟαι• Ούχουνήαπά- 
ζοννο ΙχλΤνον, Ιφίλουν κρΑοϋχΑν τι, Λ τ^ Αέαν 
εΑχοντο, χα\ χιΐρας, Ιφ* αίς 1«ειιο!0«οαν, Ικ* αύτβΐς 
ένλΟουσίων* Ιξηρενγοντο επαίνους ιηννοΑχνοΟς, 
άν<6^ν ουχνΑ ΑΑξαν τφ βεφ * «ροιχαλοΰντο, «1 οίΑν 
τ§» ΑιαπηΑηααι εΙς τΙ^ν Αντίκορθμον ταχύ. ΤΙ γΑρ 
κοίώχε; τον ΑνΑρΑς, Ιπίοημον αύτ^> τιιγχάνον 4«ρ^ς 1πηί3 ρίβηςυβ κίοηοί βΓηηΙ. ΕχροΓςΐδ€6ΐαιιΙϋΓ &ι- 
ςυ6 90 •ο Γ€(1ίΙ»ιιΙ, Ιΐα ιιΐ ρΐΓν> «^ηοβοβΓοιιΙιΐΓ υΐ 
ραΓΤΑ , ηιίιιίηι^ςυβ «ΙιςιιΊιΙ ιιιαχηί »1) ίρ$ί3 οοη^ϋ- 
ΐα«κΐ«Γ. ΑιηοΓ ιυΐβαι τβία» ρ«Γβ€νβπΐ08 Ιιιιρβίΐο. 
ΙΜΙ υΙ νβΠβηΙ Ιιοΐϋίιιοηι ΐοΐυιιι ςα&ΐίβ βίΙ)ί Αρρβίθ- 
ϋαΐ, οηιηίλ ρ€Γί(6€ΐθΓΐιιιι, ]υχΐβ ςυοΑ ιίΙιίιυ€ΐίρ)ιί& 
€Γ«1 €θΒ•ιηοΑο. ΑιιιρΙ^οΙβίΜηΙαΓ €Γ|ο ίΙΙυιη, οβοαία- 
1>90ΐ0Γςηβ ίβοίοη , €υ]υ• 3ΐ»ρ€€ΐοιυ «Ιβ^ΙϋβΓβΙιιιιΐ , 
ηαηυβςιιβ Ιιι ςυίϋια €θοαϋ«1>»ηΐ , ρ€Γςυ>ιιι τβιΐ€. 
ηΐΜίηΐιΐΓ. Ι^α^Μ οηιηΐβ {βοοΗ» ρΐΌοΙληιαΙκιυΐ, χΙο- 
Γίαιη 1)€ί ΓΓ«ςυ«ηΐ£Γ οιιοΙμιιιΙ; ΙιοπιΙκιιιΐϋΓ, υΐ, 
οί ρολΜίιίΙο β$86ΐ, είιο υΐΐη ΙιτβΙυιιι &ο ΐΓ«ιι»ίΰΓΓοΐ. 
Ναιηςιιε ρβΑυιη νβ1ο(Ίΐ>5 τΊγι, α ιι^Ιυπ ίΙΙί ίιιϋΐι.ι , 
ΐΜΐιΐϊηυβ ηιιιΐΐοηηιι, ορΙηοΓ, αι»0Γθΐη ιιονίϋΐΐβ ίυ φύσεως, χα\ τοιαύτην, οΤμαι, χακνοχροπίαν ένΟυμή- Ο ί<<^>^• 111^ ^^^γ^ £»τί$υ•, υΙ €Γ»1 8«ιη€ ]υ81υιη , 8«ς(ΐο ο•ως ύπέβαλλι τοΙς «ολλοΐς. *0 ΑΙ τΑ μίν ΑντιχαρεΙς 
ώς είχΑ; χα\ μόλα, τΑ ΑΑ χα\ φΜ<νΑιιχτήοας έν 
οΐχβίοις χινβαυχήμααεν, ούχ Αλίγα ΑΙ χα\ Αα^^ΰνας 
τοΙ»ς «Ις αΑτΑν ΑφίωραχΑτας, αΓρβται μιχροΟ ΑεΤν 
1«1 χειρών» ού μΑνον «ρΑς ΑγγΟΜν, γένονς τούτου 
^σιλιχοΟ λαμπρού τ< χα\ ιηλοΑυνΑμου, ΑλλΑ χα\ 
ΰ«Α λοικης εΑγενείας» χα\ ανγχλήτου λογάΑος, χζΐ 
ιών Αλλων τέχνων τη; ικΑλεως. Κα\ βΤχε λοικ^ν αύτΑν 
οΑτοις ή ΜεγαλΑπολις, μυρία χαινοπραγήβαντα. 

χη'• Ενταύθα (τειν είκείν, ώς Α μίν είκων, 
€ ΕύλΑγηβέ αε Α Θε6ς 1π\ τφ ποΑί μου, > Αοίβιμ&ς 
έστιν είς άγαθΑν» έιεε\ ούΑΑ !ξω έγχωμίων ή τοΟ 
Αιχαίου μνήμη πίιιτειν οίΑε * τ6ν ΑΙ ^ΔνΑρΑνιχον έξ 
«Ατών βαλβίδων ειαύΑου Ιχοι Αν ή ΜεγαλΑτηλις 
μέμφεοΑαι, Ατι ούχ ιύλΑγηβεν αυτήν Α ιιούς αύτοΰ. 
ΟύΑΙ γΑρ ΐΑτατο Ιν εύΑύτητι, ώς τΑ Ιφίξής Απαντα 
ΙΑειξαν. *Αμα γΑρ ή τοΟ μβγΑλοο Κωνσταντίνου 
χληρονομία είχεν αύτΙν, χαΐ αύτίχα οΐ Αμφ* αύτΑν 
ΠαφλαγΑνες, ΙΑνος ΑτΑοΑαλον χαΐ Ιν Έλληαι βΑρ- 
€αρον, χελευαΑΙν ΙνεπήΑησε τψ των Λατίνων φύλφ * 
<*1 Αφωρισμίνοι χατ^ ΙθοςΑρχαίον περί τΑν αίγιαλίν 
του Βυζαντίου χίρατος, τΑν του φωσφορίου Ιχ4μενον, 
ύχΐρ έξήχοντα χιλιοστύας Ιχέοντο £ί; Αριθμόν. 
Έπεχάλουν ΑΙ τοΙς Αατίνοις ΙχεΙνοι, Ατι πρ^^ τον 
πρωτοσεΑαστοΰ χαι της δειποίνης £ένης ήσαν ' χαΐ 
Αι* ΙχεΙνονς Ιβούλιυον χατΑ Τωμαίων χαχά. ΚαΙ 
Τίν Αληθώς ούτως Ιχον τΑ πρ^^^. Διιχ πεσόντες γάρ 
χα\ ή Αίσποινα χα\ Α πρωτοσιΑαστΑς του ύπΑ ο«ΐϋηΐ4η5 ίη ρΓορΓίο Αρρβηΐυ , ιιοα ρίΓναιιι Αϋιι- 
€ί«ιιι •ρΜΐ&ηϋϋυ8 ίιι]ί€ί€ΐι•, η)βηί1>υ8 |»«ηο (*εΐ 
Ι^ιαίαι , Οθο ΜΐΙυιιι «6 βηβεΐί• » Ιιυίυ» ι^βογι• 

ΙΐΙ*ρθΓ»ΙΟΠ8 ί11υ&1τί8 1€ ρθΐ€Βΐί&8ίΐΙΐί » 8€4ΐ 1 Γβ!ί• 

ςυ8 ηοϋϊΙίΐ8ΐ€, 8γβ81ιι »ΐΐ|ΐΐ€ Α ιιιυΙϋ8 ίϋοοίίβ ανίυ- 
ϋ8• €α•ΐ€ηιιιι €οιΐ8ΐ8ηϋιιοροΙί8 ίηηυηΐ6Γλ8 γ€8 ιιο• 

ν>Βΐ£ΙΙΙ «ΒΒΙ «ΧρβΓία 08ΐ• ^. Νυηο (Ιίεοηϋυπι 6ϋ, ςυοιΐ ςυί (Ιίοο1)αΐ: ι Πι!• 
ΒΰϋίχίΙ 10 Οευβ Ιη βΓο$$ϊΙ)υ8 ιιΐ€ί8 ρΓορίβΓ Ιηη 
ηαηι (εΙεΙίΓβηϋυβ €3ΐ, ευηι ]α$ϋ Βίβιηοηα ιιοπ 
Εΐηβ Ι8υ(1ί1>υ8 ρτπΙ. ΑηϋΓΟϋΊουιη τ6γο 3ΐ) ιπ^γ^νμ! 
ίΙ1ία8 ΐΒίπι βυο» πιαΓ08 βεουβαΓβ ϋ<ΐΐΜί1>3ΐ Μ^Αίορυ• 
Ιίβ , ςιΓΐ8 ηοιι ΙιεηοιϋιβΓΑίιΐ ίρ$ΑΐΒ ρ6(ΐ68 4']ιι$• 
Νοη €(ίΙ εΒίαι Γ6€1«, βίευΐ Αοιβ οιβπϊα ιΙβπηοηβΐΓ;!* 

ηΐΒΐ. Ν8Β1 8{Β)Ιι1 Β€ ΙΒ8(Ιΐί ΟοηδΙαΒίίΒΪ 80Γ3 €ϋΐΙΙ 

ι«€€ρί88εΐ9 &ΐ8ΐίηι Ρ9ρΙιΐ3|οιΐ68 ςυί ουοι 6ο ΟΓϋηΐ, 
10118 ρΓονβι Αίςυο ίηίοΓ 6Γ9Εεο8 1)8Γΐΐ9η, ΙηνΙΐ8ΐί α 
1.3ϋιιϊ$ 84ΐ ίρ808 εοιιεΒΓΓεηιηΐ; ςυί τβΒίοιί λ ΐζοηΐο 
ροΓ8ηΐίςυ8 ιίιιυ8 ΒγζαηΓιηυοι ίιιΑ8ΐ>ίΐ3ηΐ6 ΥΰΓβυ•^ 
0ΓΪ6ΐιΐ€ΐη8εχ8|(ίηΐα αιϊΙΠι €ΐ9ΐιιρ1ίυ8 πυιικτο, (ΙίΟΊι.Ηΐ 
εηιιΐ. ΐΑΐίιιοϋ ίΙΙί ΐΓΓυ&λΙαιιΐ ΐ|ΐιοϋ β ρηιΐοεβΙίΑ&ΐο 
€1 ίιηρ€Γ»ΐΓίεο 8ΐ8πΐε8, ρβΓ ϋΐοδ ΗοηιΐΒΐ» ηι»ΐ8 ιηυ 
ΓιοΙ>8ΐιΐυΓ. ΟιιοιΙ τείρβα βε Ιΐ9ΐ>ε5αΐ. Εο εηίπι «ϋιΐυείί 
ΊιιιρεΓΑΐηχ «ιηιιε ριοΐο&€ΐ»α&ΐΗ$, υΐ2 ΠοπιαΒοπιπι 
3ΙΙΙΟΓ0 ειοίιΙϋΓι ηΐ , ;ιϋ 1.3ΐΐηθ8 ΑδρίείεΙιαίιΙ, ϋοιιίϋ 
20 ίιηρήιοί5 ρηιηιί^^ϊβ υΓΐ>ί& ϋϊΓίρίεηιΙχ εΐ ΙΙοιι•α- 37 ΒΚ ΤΗΕδδΑίΟΝΙΰΛ υΚΒΕ 4 Ι.ΑΤΙΝΙ8 ΟΑΓΓΑ• 98 

οοιτο, «(ΜιίτΛειον Ιχείνον Έριννύ^ιν Ν^ύ,. Κ3> Α Ιη Ι»ί9 ρίίιιιί^ γοπιιιι Αυερκϋβ ρ«•ηιι:ΐΗ»Ίι. Τιιιΐ€ λρχίς. Κα\ ώνιώνιτο μίν Ινταΰθ« χα\ 5ρχους, χα\ 
αΟιοΰς ο?ους χαΐ δ9ου$, ^ •!ς χ«\ 6 έκ\ του |αγά).ου 
«ανίΜβΙ^Υΐον βήματος τιΦιμιλίΜμΙνο; ιΐ^ κρηι^βχ, 
ήν οΙ»χ Ιστι χχτα9£?9βιι Χρΐ9ΤΚ3νοΙ^. ΕΙ^αύτ^ γ^ρ ήν 
9υμπ$^''ώ; τ^ α!μ« χα\ ^ Μμχ το*3 Σωτηρος 
Χριστού, τί π^σι φριχτΑ χ«\ κά^ιμίι. Έ6(βου δ& 
ύτν^ψΛΪ. άσφίλκαν «ίοτκαις ^ΑΦίλιχής χ«ι\ τ& της 
τοιπϋν^τητος φχυ^χΙγρΑφ凌 ΟΐΜ γ^ρ Ι«ιτ^ 
^(ψ«ς ό *Ανθρ4νιχφς. χα\ Α«χλ1ν ρ«7ΐλι«1^ «^ 
χιιρ\ Λραζ ήρ^μ«• τψ «χληρψ τραχήλφ έκέθβτο, 
φαντάρων, ώς οδτως Οιι^ «Α(β τφ ββαηλιΐ &<\ πα- 
«ή9<ται. ΚαΙ οΟ μιάνον* Αλλά χ«1 ΪΙαψρΙσας έικχ^- 
ΟΐΜν 6μφ σφκτίρψ* «ρ6ς ονμβολον χαΐ τοΟτο «οΟ 
({ς χιςραλ^^ν αύτ^ν ίχην* χχθάικρ δσΜν. 

λβ'. Ήσαν «αΟτα. ΚαΙ οΙ μλν ΑγχινοΟσηροι, χαι 
οΤο'. Ιχ£(ν τ6 Αληθώς ιΰιπήβολον, Δκνοιιν «ρ6ς τφ 
άνβρί €Τναι, ο& πάνυ ΐ(θλλο\ ΙχιΙνοι« •& ^μΑΛΜτα 
ιΐδ^ες, οΤος χέχλβστο• οΐ €1 «λίΐβνς «»ρήγοντο 
τον αληθούς* χαΐ νθιτμίνας τάς Ιχ«Ινου τρίβοος 
6ρωνν€;, τους βο^ϋνους ο^χ ύπ&6λ^ιΕ0ντο, άγαΟοΙ χϋΐ 
οΖτοΙ γ• δντις ΧριβτιχνοΙ, χαΐ λογισμψ 5ιοιχούμβνοι, 
ώς ούχ άρα τοιούτους ορν^υς 9«γχέ«ι χατβτολικί^Μΐ 
ΑνΟρΜίΐο;, γένους £υ Κχων, χα\ ^ρΰν τά τ•» β•ο& 
Α]1λ«»ς Ικι^,^πηις ίχοντβι κρ^; αντ^, χλ\ ιαιη^τ•*• 
μένος χρηναι βχσιλιύφΐν ιΓχειν, οΓς ή ^^4««ς άλυ«ι- 
Μΐ5ασβ τήν βασιλείαν ήρμόβατο, χαΐ τ^ της Αρχής 
μήρυγμα «υ βυνβχλωαατο• 

λγ'. Κα\ οΟτω μέν οΙ ξΟμκ3*Λ«ς. Ό ^ τ3^ πρωτβ 
χολαχείαν τχευΐιφήοας, ώ; ύπαγαγέσθαι τλικολιτιχ^ν, 
χαλ άνύσας, δ «ροΟββτο, είτα χα\ Αχχ{{€β$«ι προβ- 
6άλβτο, οία έν τφ προ^^έειν |χ\ άγαΟφ τή; ιοίΚεως 
επιτυγχάνων χατα^|(άχτζις, οίηερ αύτφ άνσχαιτί- 
ζουαι τ^ ^ιΰμα ώς εΙς Ανά^^υν τινά. Αι^ χχ\ Ανα- 
χωρ€ΐν (θέλλίν €ΐς τ^^ν των Παφλαγ^ν^^ν α&Οι; 
ΐ9χήητετο. Τά Γ ήν χάνος χατΑ τ6ν χα\ εύγβνΰν 
χαΐ ισχυρών εΙς τ^ «Αν, ίΛς μβλιτύν ηνάύκώιντευεν 
έναντιωσομένους αύτφ. *Ην ^ |ν αύτοίς χορυφαΐον 
μέρος οΐ ώς Ι^^Οη ΙχΙ γης άγγελοι, φυλον έχείνο 
χαΐ γένους Εχον τ& ύπερέχον, χαΐ άν5ρ(ας εδ ^χον 
χα\ «(ττεως βασιλιχης χα\ συνεσειας * χα\ ό μέγας 
6οΰξ« ύ Κοννοστέφανος, άνήρ ΒριατιχΙς χαΙ φρενών 
γέμων, χα\ Ιτεροι μνρίοι δαοι. *Ελάνθανε βΐ ταύτα ]υ8]απιΐΜΐα ί€€ίΐ, ν^ηβ 61 ηιιιΐΐα, ΐ|ΐιοη•ιιι ηηαηι 
Γιιίΐ ρΜΜΐαηΙΙ:ιΙιιηι ειιρβΓ η^^ηο «Μ ιιογαιΊμΊιιιο 
9ΐΐ|^€8ΐο ίη νη^άΪΆ βΐιΐοΐο βοοίβ^ία, <|Η(μΙ ΟΙιΗ- 
βΐΐίπίι ίηνΙοΙλίΝΐβ βιΐ, Ι4^«β 6θ ιη»|;ί» ^ηοά οοπιιιι 
ΚΒΑζιιίηβ 61 6θτρθΓ6θΙιΗ$ΙΙ$«ΙταΌΓί§,ηα:νοιιι•ι•ΐΜΐ» 
ΙΓ6ιν6ιμΙι •ιιηΙ 96 νβιΐ6τ»ΐΗΐ», ]ηΓαΐα•Μ ίιιβηιΐ. Ρ(Η:ί1 
ν^το ιιΐ •ΐιβρί(»Γ6ΐιΐυΓ εοηΐΚΜίλΐιι βάβί ίιιιρβΓΑΐο- 
Γί;« ιΙΐΗ|«6 «ΙΐΜΐΐιιίο ίρ»1«• Νίβιιϋιι §6τΐρΐιιι•ι. Παιη 
6ΗίΝΐ ΐΜίηιί ρτοοαίιαίβεβι ΑιιιΙπΝίίοιι•, η•οάί6υΐιι<|ΐιβ 
ΙΝΜ« •ιι1ιΐ6%'«9«•«1 ρβιΙι*ηι «ΙβΚοιίιιιιι Ίηιρ•*πιΐο- 
ιί•, 6ΐ«61ο 6θΙΙο »ιι^^βτ^ι , Μ|^ίΑ6»η9ΐ μ §ι> ιι^ιηρ.τ 
λοίι ρ6ΐΙϋΝΐ9 ίιηρβηκίΓΐι ίαΐαΓνηι 6^6. Ν«^ Ιιθ6 
^οΐιιιη, ϋπΙ βοηιιι; ^Χ6ΐιιρΙ• ΙηλΙ•ΐ6Η§ &ΙριίβΓ9νίΙ 
ςαοϋ 4|«« ΙιιΙΐ6ΜΑ Ιιι ιηίιιιο, γιιικ γοΙϊ^ϊοηφ ΐΜοτίβ• 
' Ιοιη ΓοΓκ. 

52. ΤαΙϊα ΊλίΑ 6Γ9ΙΙΙ. ΑΓιί »ϋΐ6ΐη ρηιϋβηϋοΓβ^ι, 
ΐΜΐίιίΜιυβ (Ιί|(ΐιο9€αιΐ6» ςΝί«Ι •Ι| νβπΙ ίη §ρ6£ί«ι•!β 
ίΙκΐΓι», ΗΠ 9^I•«^•(^6 ιΙιιΜίΑΐηιιΙ, ηοη Ιλίηοη ιιιαιι•• 
ηυηΐ6Γ0 , ηΐροΐβ ορίίπιβ ιιοε€6ΐιΐ6« ςχ»Η ΙηιΙοΙ^ 
6Μ6Ι. Ρΐ6πςιΐ6 ν6Ηΐ 6«ΐΓ» ν6ηιιη «ΓΒΐιΐ ; 0•πΙνι• 
•ρλπίΜ (ΓΟΟΜ β)«ι• νΝίβηΐι^ε, .Ίΐΐ3^4]μι• αοιι ιιιιρίο*- 

ΙΚΙΑΙΟΓ ΙΐΙ ΙΐΙΝίΙΟΐΐΓίϋίβηί, ΙΐΟ€•|ΒβΓ»ΐΜ»4*4ΙΜΟ (ΐΜ6ΐί, 

ηοη Ι»ϋ• 16 ΐηηΙΑ {ιΐΓ»ηΐ€ηΐ« νί•Ι»ΐηηι•ιι «Μ6 Ιιοιηι- 
ΚΜΒ ΐΝΐηβ ΙηιΙφΙΙ•, υΙιΙγνΙκμι •Η>!Ι Ικμι» Οβί >(1 μ ίη- 
ββχη, <!β66Τ6ς•ι• «ιββ ΙΜ<46ΐη ίιιΐ|ΐ6τ»ΐοΗΐΗΐ», ςηΙ• 
^λ ΒΑίιιηι , ς«Μΐ 6Μ6η»ηι, ιΙί|ηίι»ΐβΝΐ Ιηιρβτ»!•- 
ιίιηι λΙΙί^νΙι, •ΐ4«ι|ιι»•|η€ ίΠβ εηηνοΙτΗ ρΓΐη6Ϊρη- 

ΐΗλ. 

£ 55. 0.ιιη68 ^ηΜοηι 9^ •ρ•ηιΙι»ΝΐΗί• ΙΙΙβ ν#ί•, 
ρτίιηιιιιι βιιιΙΗΐίοιιβ ΐΝλ6ΐιίηΑΐΙοαίΙ»ιι• ^«««1 Ι^•* 

άΰΐΝΐΙ |ΙΟΓν<•ΙιΙΙ, 10 ΐΐ6Ίη(ΐ6 4ΐ•Ι&6ΜίΐΙΤ«αΐ 0•ΐ6Ι•Ί6Γβ 

606ρίι, ιιΐ 6ΐιηι ΐοιτ6η« ληιιηιη η|Μ;ιΐλΐΗ ««Ι ιιΗηιι• 
ιΙΤοΓΐ, (|ΐι{(ΐ3ΐη νίΠΗβαΐηπι ^{ηι γηΙγο Ιη^ΐ 6β€6?ο 
ϋοηαιιΐιΐΓ. Ιιίβο ίΐ6Γοηι νραιΙ Ρ6ρΙ•1ΐ|ΐΐιΐ6• γμΙ- 
(Ι6Γ6 βηίιι» νοΙβίΜΐΐ. Εηΐ ηηηΐιιο ΙηΓ^ηει•• ηπίΝΐι• 
1>υι» 96 ροΐ«ηΐΊΙια&, ςηο» ηηΙΙο ]αΓ6 §Πιί Μΐν6Γ(;•ΐα• 

ΓΟ» |ΐ|Ι9ρί6«ΐΝΙΙυΓ, ΟΐρΐΙΙ ^€ΨΛ 60Τ•ΙΙΙΙ •ιιρΓ9<ϋ€ΐί Αη• 

Ι^Ιί ΙΐΐΓτβϋΓβΗ 6θηΙ, ηιιοιΙ (6Α6τΙ• ηοϋίϋυιΐ6• «η•:•ΐθ, 
βϋ6ΐίΐ9ΐ6 6Τ|η ίΝΐρ6ηΐθΓ6ΐη ηΐηΐΜ ρηι 46ΐιΐΐ9 ^μλ^μτ 
1)»Ι ; (Ιιιι (|Μοφ•« ηι&|;η«ΐΒ•0οιιΐο•ΐ6ρ^»ηα•, νίΓ •Ιγο- 
ηοιιε ίη|;6αίοΐ|ΐΜ» ρΓ»λΐ•ηί, 9ΐϋ(|ΐΐ6 ίηηιιΐΗ6Γΐ• ΗοΒβ 
Αυΐ6ηι ρΐ6ΐΝ:ηι 1αΐ6ΐιαιιΐ ιΐ6€ εϋί6ΐΜΐι•ΐ ίρ•»ιη ΙιΙκβ νΐ- 

Ηΐ 'ΐΗίοηίαηΐ• Ιΐΐ60 Γ€ηΐ69Γ• Γ•€6«ΐ6Γ6ηη6 ορ{η9ηΐ6ΐιι« τ<^ν δχλον, χα\ ούχ {βεααν, δτι χατά τοιούτων ανδρών Ό ιιιιιΐο ν«ΐιβτΑΐ,«0 ΐ|ΐιθίΙ ιιίΗίΙ ηΓιΐ€ »βΰΓ« ρΟΜοΙ •<<* μέμηνε. άΛ χα\ άξιουντα μεταπλέεινχαΐ ύποχωρειν, 
δΟεν ήλθε, διά τ% μηδίν {χειν αηουδαΐον χράττειν 
τ|) έχ τών πολλών χωλόμη, έπείχβν Ιγχ^ΐμενοι, 
προαχλαίοντες* ποτνιώμενοι» γουναζδμενοι %ρ\ς 
Θεού χα\ ψυχής χα\ τών φίλτάτων, χαΐ ένδιδάντες 
ΙξεΙναι αύτφ χατά πάντων χρβιτείν, ε!ς δπιρ Αν 
αίροίτο. Μή γάρ Αν φασι διά τοΰαδε ή ΙχεΙνους τδ 
πδίν (ξολέσθαι Άφίηαιν οδν έπΙ τούτοις δ *Ανδρδ- 
νιχος τήν θρύψιν έχ^Ινην. Και βαθμίδα ταύτην πρώ- 
την ύπαναΰάς του μέγιατα δύνααθαι διά τήν δήμο- 
τιχήν Ιιχΰν, ούτω προ9χολλωμένην αύτφ, χα\ τ^ χατ* 
αΊτΚΊ δλίγον Ος μυρίον Ιπαύξουσαν, βαθύνει αχέμμα 
λαβυρινθώδε;. Κα\ τέως τρέ^ται χατα τοΟ άρχιε• 
ρέως, ου δεαμοΟ μύνον. Αλλά χαΐ τοΟ μή είναι δ3;•»ς ν6ΓΜΝΐίΐΝΐ6 «ι«1ιίε, Γ6ϋιΐ6Γ6 6η^ι«IΝιιι^υ^• ρΙηηηΐ68, 
«Κ;ρΓ6<*Αηΐ6•• )|6η«9 αιι•ρΐ6€ΐ6η1βι ρη» Ι>60, αμΙοι» 
Μΐυβ ι•1ι;ιηιιείιηίε. »6ΐ|ΐΐ6 ίΙΓι &•ι1ιιιιΐιΐ«η!β» ρΓΟ οιη- 
ηΊΙ»ο$ ιιυ» 6ΐ6{;ί•Β«.ΐ. Ηαιιύ 6ιιΊμι . 1η«|ΐιίηηΐ , Γ•• 
6•! VI ρπφΐ6Γ Ιιοε ίΙΙοενϋ ιοΙμμ ρβπ'Αΐ. 11θ€ ρήιιιο 
Ι^ηιΙη πΐΑΐίιταϊ ρι»ΐ6&1»1» οΐΜβυΐο, ροριιΐί ^ίλΐι» 

•16 ϋΐί 9€Ι|ΙΙ•»ίΐ9, ΜΙΟΧ^Ηβ Ιη ΊΟΙΙΙΐηηΒβίΝ •Μ(!19• 

€οιΐ8ΐΙΊηιη ίηοκίΗβαΙιίΙΦ ιιιβ«1ίΐ3ΐαΓ. Ρηηιο »(1ννΓ- 
βιιβ λπ Ιιίορ'κ'βοριΐΗΐ τ6^ι^<ι1^. ςιιί ηοη ϋΐΐιηη €9Ρ- 
66Γ0ΙΙΙ• *ο»1 «ι οηιηίηο ηοη «ιείεΐ•• •••«ΓββίιΐΓ 
6αηι ]ιΐ(1ί69ΐι$, αΐ ηΙιι η»Ιϋθΐ•ι»4βΜΐ. ίαρήΒΐίεπβο 
ςικκΙ 86η$ίΐίΙ1ηιη ρΓ^νίΟβιιΐΰΐιι α)Αΐ« ςιιεβ 6αηΐη 
Ιιηρ6ΓαΐθΓ6ΐιι Μΐυηιε 6Γ»1 6Χ <ϋν6Γ»ίε ίΜάίοϋι ίΙΙαιΙ 
•βϋΐΐΐ, ςυοηιηι αηιιηι ιτυΙ^ο ηοΐαηι 6&1• 41 ΏΕ Τ11Εδ5?ΑίΟΝΙ0Α ϋΛΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ « ορ(ου; Ιβτίΐλε. Μετά βραχΰ 6έ ι»\ τν^ς χ«θ£ΐρχΟέν- 
τας 6πο€;<Χών, ΙμέρίΜν βΓς τ< τνφλοΟς Ι χ «ι&ήρου, 
χα\ μ)] τοιούτους * ώ; &ν, οιμαι, βλέτηντβς αύτο\ 
τοΟ; ικΊΐηρωμέτου;, ά£\ ζ«#9ΐν Ιμφοβοι, χα\ βννκπαύ- 
ξωιιν ου τω τ6 χαχ^ν της χαθι{ρξε«*ς. Ού χολίιν ^ 
χρ^νόν με^νας, 1χι6α/.β1ν έφ^εται χα'ι τφ ύχχρανβ* 
στηχ^τι βαΟμψ, χαταγγονς της πρώτης έχιίνης βαΟ- 
μΤβος ως τατιεινης. 

λζ*. Γο^γ^σμ^ς το(νυν αυΟις αυτφ τβχνΧται, χαι\ 
βαρύτης προβίλλβται, χα\ φόρτος φορτίδων ού φο- 
ρητές, χαΐ ώς ο&χ Αν ιΓη αύτφ ντιρχτέαι, ε( οΟτ» 
ίάιχιι^ί χινβυνεύει τρ^ιηκς πο>λοΙς. 'Έχβσχι δέ &ρα 
«ύβέν, άλλ* ενδόμυχος ξν, ι:ολλοι>ς αΐιτ^ ύποβαλλΤν 
<ι€α\ «Ι^αΟ^ις άτλήτοις «αθήμανιν. 'ίΐς & Ιιιέμενι, Γ3ΙΙΙ, 60» ιΓινίβΊΐ ίη (9•€•Ιο• ίβΓΓΟ, Ιηηπ»: !ιο!( ςιΓι 
ιιΐΝΐ Γα«Τ4ΐιΙ, ϋΐ ίρ$Ι, €κί$ιίιιιο» Ηο$ ιηαΐΠ8ΐο§ %ί(Κ!ΐι- 
ΐ€§,εαιιι ηιΗο ββηιρβΓ τίν^κη! «ίΰςηβ 3(]2Η{;ι;γ«ιιιγ 
ροΒίιι αιρ<ίνίΐ2ΐί5. ΑΙίςαοΐβιηροΓβ £ηπι 6ν&ρΜΐ&$ €ΐ, 
ρΓο]ί«ί ιη Ιο^ιιαι ιιιρΦηοΓβαι ]«Χ>6(. ΙιυηΓιϋΐαΐΰΐιι 
ρΓίηιί Ιθ€Ϊ ηίΐϋίΑΐη ]ιΐ4ΐίΓ&ηβ• 37. ΜαπιΐΐΓ ίηΐτπιη ηίΓδηιη 9ΐϋνβΓ8ΐΐ8 ίΐΐυπι «ΧΓί- 
ΐ9ΐΐιΐΓ : ΐΒοηιιη (ΙιιγϊΙιμ «χρΓοϋΓΑίιΐΓ ί!ΐιρ<*βί(υιΐΗΐιιο 
9ΐ> ΰο ροηϋιιβ ίηΙοΐ6Γ«ϋίΙ« » 61 ςαοιΙ ίρ$ο , »ί αιΙ 
ΙαΙαπι ρ<κιι>ι•ι εοιΐ(ΐ6ΐιιιΐΑΓ6ΐηΓ , Ίικίι^ικ ΙλίΜΠίι 
ίοί^ΐ. ΝϋιίΙ οηίιη ριΓΐΐ!ΐ»9ΐιΐΓ ίρ$«, νίά ^\ ΐηβίιΙΓιβ. ιιιιιΙ• 
Ιο$ «χροηι-ΙίΑΐ ρ<ΒΐΗ& ίι•ιοΙ«Γ«ΐΝΐϊΙιιΐ9. Ουιιι ν€Γα μβχρλ γογγύζων, χαΐ χατλ σχήμα δυσαν^νχιτών, Β. "«β «»«>•<** "Οη ιϊμο β^ιΐΗΐιι, βΐ Γβ« ίτ^Γβ ΓογγοΙ ία χα\ τ2 μέν ψοχ!) νεμ^μβνος ^νιλιχώ; τ^ιν Μιγαλό- 
πολίν, τ?| 61 γλώοση τήν Παφλαγονίαν προφίριαν, χα\ 
&Χ€ρ αύτ^ έ^^ητόρευεν ΙχεΙσε χ«λ3^, ών βήθεν Κων- 
σταντινούπολις Ιατέρετο, χα\ Οη<ταορους Ιχ^^μπ^ζβν 
ΙχβΙ «ιφυλαγμένους αύτφ, Φανίου δή Τίνα θνραν, 
χβ\ αύτ6ς τβύτην Ανατϋλβττόμενος τοις &γνοου9ΐν. 
Οία τύχτ) αύτ6ν τα π(Α τούτων 1^>αυνε • κβ\ ήσαν τά 
τοιαύτα προβλήματα φωνα^χουμενα τφάνδρ\ έν συ- 
χνοί; δχλοις χα\ συνεχώς, χα( ποτέ χα\ παρά τισι 
των θερμότερων έν τω χοινφ, καΐ οδς ουδέν τι έχφο- 
6€ΐ, διά τ^ μή Ι^ειν πρ^μα, χαθ6 δεδίξονται • χα\ 
ήρ2σε τοΓς ιοιούτοις άναβοήσαι, ώς ΕΙ μ^ χαλά σοι •ηίηιο ρ«»€€η8 ιιΐ9{ΐΓιθ€€ηΙί2 ίιιιροηίοΓία €οη 
βίαηΐίηοροΠπι » ^οπηοηβ αιιίοιη Γ.ιρϋΐ2|(ΐιιί2ΐη 3ΐιιι• 
ρΐ€εΐ€ΐι> , «|>ί ρΙιΐΓΐιηο» ρυΙοΙίΓΟ* ΐϋηΐ)οη€» οοηιρο- 
•υύπΐ, ςυίΐΜΐ• ροϋΐηοϋιιιη ρπ?αΙΐ2ΐιυΓ Οοη$1&ιιΐίΐιυ• 
ροΙίβ, (ΙθΓί>Ι)ΐΐυΓ λίΐιί β(;Γναΐ05 €&(6 ίΙ)ί ΐΙιο9:ιυΓθ», 
ς9ΐ9ηι<Ι»ι•ι ροΠΑΐη ςιιίϋβι» ΡΙιαηΜ, ςυ•ιιι ίιιβιιιι* 
Γ2ΐ)Αΐ ΐ2(Β0Γ9αΐίΙ>Ηβ ηυ4 •οη« ρΓΟ ί11ΐ< ίρ»6 τ€λίΙ- 

Γ6ΐυΓ. Ιΐ9€ «ΓΑΠΙ 9Ι^Ηΐη€ηΐ4 «1)ί1Ιθ]α€ΐ9ΐΐίθ ΙϋΓίΐί^ 

ϋβη^ίβ €1 ρΙο• ΜπιβΙ, 9^ ςυ^κίαιη ϋίι* εοηηι ςυί- 
ϋα«1>ιιι €1 ΗϋεηΙίοΓίϋυδ ρΙ^ϋίβ, ςιιοβ ηίΐιίΐ υηςυβαι 
ΐΟΓΓίιβΓαΐ. €0 ςαΐΗΐ ιιυΐΐι €λΐι$« 6ί§ 6γ;ιΙ νΙ> ςιιαηι 
ϋιιι«Γ€ΐιΙ ; €1 ρΐιουίΐ ίΙΙ» βχεΙ^ιαίΑΓβ , ςιιοαιοιίο, &ί 
ιιαΙΐ9 Ιιί€ «ίϋί]υ€αη(ΐ9 6&$€ηΙ, ηοη ΓΟΐιΐλΐιβΓβΐ Μο- τ^ ΙνταυΟα, ούδ' Ιστι προσμένειν έπ' άγαΟφ της Με- 
γαλοπ4λεως. τ(ς &ν είή δ προσ(στασθαι φρονών σω- ρ «*'•!»" Ρ^ «»•*>«• ίοΙιοίΐΛίβ : αυί• ]»« €ηίιιι ιΐβ 
χτ,ρΐφ τοιούτου ανδρός; χα\ δτι Ή οδηγήτρια ή ^ ""»*«"•*•«»« «η»"•© ΟϋΜνβήιΤΥίΛόϋΧ ρίίΓοαι 
πολιούχε ημών. άρχέσει αυτή *ντ\ πάντων χατα- "^''* "'**'* "***^*'• ^^^^'^ ^ ρΓοεαΓΜίιΐΛ ϋοΐιίι πράξισ^ι τά ήμίν σ'^μφορα* ώς το{νυν. έφ' οΤς παί- 
ζων Ιλάλει, οΟτως έμπεφορβίωτο, σι^^ (ύ(»υς, τήν 
ύποχριτιχήν σχηνήν χαθελών, χ»\ μηδέν τι π)έον 
εΙπεΙν προσθεμένος. ΚαΙ γουν τήν μηχανΙ^ν ταύτην 
ε(ς χενδν Ιδών σχάσασαν, χαι που χαι αύτ^ παροι- 
μιωδώς β(πιϊ>ν, ώς Αυτή μ^ν ή μήρινΟος ήμΤν ουδέν 
Ισπασε, χα\ τδν άχχισμ^ν του έΟέλειν άπελθείν γνω- 
μάτευσα: ούχ αγαθόν είναι, οΤα του σχηματισμού 
χα\ του χρώματος άναποιουντος , &περ χατά της 
βασιλείας έβουλεύσατο, χα\ αποτελούντος αύτ^ άντ\ 
άρχοντος Οτταρχον, Ιτέρας γίνεται σοφωτέρας πε- 
ριεργέας. ΊΙ δέ ί^ν μηχέτ' αμέσως τους δχλιχοΰς ΐΗίΙίΑ Αύν6»ν« νΜΐιίλ. Ρο>ιςυιαι 6γ|;ο Ιιί& ςιι« 
ηιΐΐ{«η(Ιιι Ιθ(|υ6ΐ>9ΐιι? 6μ γ6Γγ€ο»&$€1, (ΐιΙ>ίΐο ια€€Ι, 
$€61131 εοιηίο» βιιίΐ4, ΒΊΙιίΙΐ|υΐ! αιηρίίαι ιΝεβΓϋ ρΓ«- 
βυηιίΐ. £υηι ί^ίΐιΐΓ Ιιχ€ ιιίΑεΙιίηΑΐίο οίΐιίΐ ρΓοίβαΜοί» 
ίαιΓΐ€υΙιΐ8 ίρ>ίϋ9,ιιι ιΙΐ6§οπ€€ΐΙΊ€6ΐΐ3ΐ, οίΐιίΐ 6χ ηοΙ)ί» 

6ΐί€ϋί$β€ΐ, η6€ 0611101 ρτορθ>ΐ(υΐΟ ϋί5€6(ΐ6ΙΙ(1ί ΙιαΙ- 

1ίυ»6$«6 ροΐιιίΐΜΐ οΐίΠΐ«Ιί$,6ΐ €υιιι οπιηίι βςιη^ηία 
61 6θ1οται» ςΗ» «ϋ]υΐιιπι Γυ6Γ3ηΐ ίρδ'ι ί» 6θη&Πϋ• 
<Ι6 »οΙίο ίιιιρ6Γ>ΐοΗο, 3ϋ]υνί$Α6 υ ι ρτο ρήιιιο (1υ€0 
όηι 6««6ΐ β66υιιιΙυβ ν*ιϋιε$(:ΐ , ιΐΑνιιιι «ια^ιιιιϋαηι 
νίαιη αρεηΐ. Ν6υιί<|ϋ2ΐιι Γυίΐ Η»€ ιιΐ ΐιΐΓϋκ οιμπι» 

06α6ΓΜ ρΓ0ΐ6ΐΐα$ 3ΐΙ ίρ$ΐΙΐη 2€6«ϋθΓ6ηΙ, 80(1 ιΐυί 6Γ3ΙΙΙ χαΐ ξύγ>ίλυδ«ς εΐ; όμιλίαν άξιουν ήχειν αύτψ, άλλα Ο *" ϋΙ»• βιιιϊιΐ6ΐιΐ68 , (ίΐιο» ηΐ3|;ιιο ηαιιΐ6Γυ Ιιαο ιΙΙμο τους «ν αυτοί; προΟχοντας, χαΐοΐου; ϋχεινπεριάγειν 
τοΟς πλείονας, χα\ χεφαλαρχείν ώς ένούραΓς. 'Αλι- 
τήριοι άνΟριοΓο:έχεΙνοι, φίλοστασιασταΐ, όχλοχδποι, 
βισιλείς οΤον έκαστος περ\ τους δμοήθεις. ΦιλοΟμιν 
γάρ οΐ έλαφούτεροι εδτχόλω; ΙπεσΟαι χελεύουσι το!; 
πρ^>ς & πεφύχιΐΜν όδηγουσι - πεφύχαμεν δ> οΐ πολ* 
λο\ πρ^ς τ^ ^{Χάχαιψ^}/^ (πιθαμηται δντες χαινών 
ξυμβαμάτων, χα\ τδν χρ^νον απαιτούντες έγχαινί* 
(ειν ήμίν άλλοτε άλλα ξενίζοντα. 

λη'. 01 τοίνυν τών του δήμου τ3κ πρώτα φέροντες, 
χαΐ άνεγείρειν τους λοιποΟς Ιχοντες, προδληματ*.- 
σΟέντες οίον δπδ του ^Ανδρονίχου τδ βουλητέον Ιχεί- 
νφ, είτα τόπους αύτοΙ έξεύρισχον χατά τους δεινούς 
%οιαντα σοφίζεσθαι, δΓ ών έπιχειρή^αντες συμπε• 

Ρατβοι-. Οε. ΟΧΧΧνί. εριηυηι» 6ηΙ 61 ρΓ«|ΐθ8ίΐιιπΐ8 «^ναβΐ «ιΙγοιμο 
Ι§ηι1ηί. ΗΊ Ι)οιηίη68 6Γ»υΙ Γοίρυϋΐΐο^ε μυί»ΐ65, Γαο- 
11081» 86(1ι1ίυ5ί , Γ6β68 υπυβηυί&ςιιβ ίιιΐΟΓ ρΑΓΟί^• 
Νιηιηαβ ρΓΟ Ι6?ίΐ2ΐ6 ηο»ΐΓ3 &6ςυΐ 3ΐη3πιυ8 οϋ& <|ΐιί 
<ΙιιουοΙ 8(1 6» 8(1 (\ηχ ίιιιρϋΐϋΐ ιιαίατα; ρ!βΠ(|υϋ 
601111 η8ΐιΐΓ8 ΊιηρβΙΙίιηυΓ 8(1 ιιοναε Γ6$, €ΐΐ()ΐι1ϊ ηονυ- 
πιηι 6ν6ΐι1υιιιη , ρο8ΐυΐ8ηΐ6$ ιιΐ Ιϋΐηρυ» ΐοΐ«:Γ(1αηι 

?68 ί08θΙίΐ»8 Γ600ν61. 

38. ΟιιΊ ΊβίΐοΓ ρπιη8ΐυιη ροραΐί Ιβηβηΐ, 6Ι ϋχ-16- 

Γ08 6λΟϋ8Γ6 ρΓΖεΟΙΙΐυηΙ, (1ΰίθΙΐ!»θΓβ3 ΑηιίΓοπίΰί ]υχΐ8 

\Όΐυηΐ3ΐ6ΐη (;]υΜΓβυηιοιιΐ8(|ΐΐ8ΐιι ρο8:ιααΐ ν8ΐ1(1;88ίηια 
6πιίΙΐιιιιΐ ίη Γοη68, ςυί1>ιι$ ίιΐ5θΙίΐα €ΐ 358υΓ(ΐ2, €υ»ιι 
ρ8€€ ϋ'ιχοπιη, ρ6Γβιι*ιηΙ. &ΐ7>ΐ6η8 €;ΐΐ3ΐυ ιιοη $;ιιΐ6;α 45 ΟΒ ΤΗΒ35ΑίΟΝα;Α υΠΒΒ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΓΑ. 16 

στάβιμον. 'Ος γάρ δ Μαυρ<*ζώμη; β€<5&ι•ρος, Α Ι« Α τΙΐΜΐ Γ68ΐίΙυΠ. υΐ>ί βηίηι ΙΙΐΟΓΟΖΑπκ^β Τ1ΐ6θ4ΐθΓυ8, ΟιλοπΦννιζ^ου, &νΟρι«ιπος ιβολυμιμφ^ι^, Ιφ* οΐΐς ύπίρ 
-τ^βέον Ιβρα, μ<τί θάνατον του 'ΑγιοΟ•ο&^£':ου 
ΜιχαΙ)λ, του έν ύπογρα^*^^ (ανιλιχοίς μιγάλου, 
Ιγγιατα τφ ρ^σιλβΙ γ•γονώς ύικρι^(ν<το, οΙ μίν 
&λλοι ΙχεφρονοΟντΕς Ιΐ€•γτον, β( τΐ κου χΑοϋ χα\ 
ιίχον, έφ* οΤς μή Ανέβαιναν - 6 Λ «ρδ τΙ^^ ^αβι>«£οο 
σιιηνης χαΟήμβνος, έξι06ΐ|9«ν <Ι( κολλών άχοάίζ Χάχψ 
σχιτλιασμοΟ^ &8«χα «ά«χβιν, «ίιηρ Α &1να μλν χα\ 
ό8<7να, ο6« €ΐ^ τοβο(ί«ον ικαχοί ικφην4ν<ς• ιΤτβ 
ύψουνναι, αύτ^ς 6έ φανλβιιΙφχυΑος διν, χα\, ώ; &ν 
τι^ χωμιχιυ^μβγος •Γιιοι» μιαρ6?, χα\ παμμίαρος, 
χ«\ μκαρώτατος, »α\ &νθο; χαχία;, χα\ ΐΜνηρ(ας 
€0ν«9ο;« χ«1 οΤο; βιορΑ^θαι, (σα χα\ 9βίμΜν, &φ(<• €1 Ρβίοροηηοο , Ιιοιηο οπιη! ν!ΐυ2>€Πΐϋοιιβ ϋΗ 
|[ηιιβ, οιιιηί» ρΓΑτίϋΐΐ» 86€ΐι1θΓ , ηοοπυο Α^ίο• 
ϋΜίκΙοηΐο ΜΊοΗ^ι-Ιβ . ίηΐβτ βοηΐΜΐ ΙηρβηίοΗ• 
Ιιΐ8ΐ|ΐι{, ηυί &6€αη(1υ> αΐ) ΙιηρβΓλίΟΓβ βηΐ, ΓβιβΗ 
ρπι<ΐ6ηΓΐ0Γ€ίβ 8(1 ΙΠαιη εοηΓυ|(ί6ΐ>ιοΙ, βΙ «1ί<ιυ•ιιι 
ΒΜΐβιΐ'Μη «ιρ6ΗΓ6ΐιΐθΓ ς«ιο(1 ηοη ρΓΟίοονβίθΐιΙιΐΓ• 

ΙΙΙβ Τ€ΓΟ «1116 Ιΐηρ€ΠΐΙΟΓΐ• ΐΑΐ>6ΓΙΜΙ0Ιΐ1αΐΙΙ Μΐΐ6ΙΙ•, 

Ιβ οηοίηοι «ιιτββ τοοβ ΙιηοβηίΑΜίΙ ο1«Βΐ«1»•ΐ μ 
ΗιΙςίΜ {Μΐϋ, €001 Ιιΐ€ βΙ 1ι^^, ςαΙ ηοη Ιη Ιΐηίοηι €τ{- 
ΒΐΙηυιο ρΓθΓθ€€ηηΐ, ρπ>ηιονβιηΐϋΓ, Ιρκ ν«?ο, ςοΙ 
ΜΙ Ρ€μ1πιιι«• «1(106, υΐ •ΐ7ΐο 6οαιΐ€0 άίΐ6Η•, νΐύο* 
•ΐΜ,οηιηΙ τίΐΐο νΙΐΙο»υ• «€ νΙϋο•1««ίαια•, ρβΓνβη!ΐ«ϋ• 
00», ρπινίϋιιΐι «1>7«•α8, •€ΐ€οΐΙ« ηι«1Ί ηβο « άβηιοηβ ται ζφν €ΐχή, χα\ ο6χ €ΐς μέσον «αρΑγιται, τΑ οίχεία Β νΐεΐα•, ΐ|ηί τινβΓβ «ΙηοκΙοΓ, «Ιςαο Ιη ρηΙΙΙοοΜΜΐ ϊηΛΛίξάμ^νος, χα\ &ρέσων «Ες «λουτοβοιίβν• Έχήγ* 
6& έαυτφ χα\ δρχον μέγιτκον, μή &ν ιύρήτισθαι τλν 
ΙχΙ χαχ^φ ίσον. Έφη ταύτα οτηλογραφών έαυτ^, 
Χ9\ ιηριαντολογών, ώς αύτφ Ε«ρ«ικ, χα\ Ιχλ «Ασιν 
Ιβτέναξτ» &ς βαρυιηνΜν, χζ\ Ιξ«ινυρι«ιΟΐ| χ^ τλ 
«ρ^οωπον. Κα\ οΐ μλν &λλοι Ιταράχθη(Μ[ν πρ6ς τ^ 
λ^γον, χαΐ έχαραΐίχουν χαχά» λογιζόμενοι, ώς ού 
μ^ν αΟτός ^ινά ««(βιται αύτ(χα, της βοής έντδς 
Αχου9θ(£β<^ χα\ «Ις Οβριν «φ βαβηλ«| λογισΟβΙσης, 
Αλλά χα\ αύτο\ «ρ^ μέμψβως Ιαονται, δτι μή θυμΙ^ 
χα«Α τοιούτου Μρ^ς άνέλαβον. Καλ αύτοΙ μ^ ο&• 
νΐύς• Του δλ χα6* ήμ^ βίου τ^ χρ^ών οίς ήμάρτομ«.ν 
%άη μέν ΑΟώον Αφήχβ μ«1ναι τδν ΒΑμα, , μέγα χαΐ 
τούτο δοχουν είναι. Ού μΛχρ^; δέ διέβχ< χρόνος. «ΡΡ«Γ6Τ6|, 61101 ρΓΟρΗο •ρρ«Γ«1« 61 (ϋνίΐΙλΠίηΐ 

)«€ΐ«ΐΙοΜ. ΙυΓ«ηΐ6ηιο {η•αρ6Γ •ροηΐ6 6οηίΙρηι«νίΐ, 
ηοη βςιιιίβηι βίΐιί ιη«ηϋ« ιιη<|ΐι«ηι ΙηνβηΙΗ ροι«6• 
Η«6 4!€6ΐι«ΐ ΙηΓ«ηι{«πι «ίΙ>1 ΙηυΓ60• «6 θ6ΐΓ«Ιΐ6η• αΐ 
ΙρΜίη ά666ΐ>«1, (16 οηιηΐύαβ |60Ι61>«1 υΐ ιηΐΒτοκβ 
6θηΓ66(αι |ίηά*ΐ{η«ΐίοη6 «ηΐ6ΐΒ 6ΠΐΙ>6•66ΐΜΐ ναΐΐβ•» 
Ηθ6 ν6Τ0 β6πηοΒ6 6κΐβτΙ 60ΒΐαΗΜΐ1 ΜΒΐ, «ηχΐβ 

ηΐ3ΐ« 6Κβρ66ΐ8ηΐ68 «6^ <ϋ66Βΐ6§ 000 «ΡίΟΟΙ ΒΙ«Ι« 6ΜΙ 

«ι«ιίηι ρ6Γρ68ηιηιιη 6886, «0(ϋΐΐ8 !μι•8 ΙιΙ• 6ΐ«ηιο- 
ΗΙμι8 «1ςο6 Ιη ορρΓοΜοαι Ιοιρ6τ«ιοΗ8 ▼6γ«{«, •6ιΙ 

6ΐΙ«ηΐ ίρβ08ρ«Ηΐ6Γ 6586 ?•1αρ6Γ«η(Ιθ8, ςοοά 000 1γ•» 

86«ΒΙ0Γ ^ο]η866αιθ(ϋ ΙιοηιΙηί. 8}6 ϋΗ. Νθ8ΐΠ8 νΐα« 
«αοΐΟΓ ο1> ρ666«ΐ« 008ΐτ« ΙοιριιηΗοαι Ι«1ηι νΗιυο 
(ΚοιΙαΙΙ 61 86ητ«ΐυηι, ΐ|οο4 ίρ8ΐιηι αι«^ιιηι νΚΙοΐοΓ. χαΐ ήρξατο παρυψοΟσδαιό Ανθρακος* χα\ χηρύξας^ Νοο αιοΐΐο ρο8|, τΙγ 008Ι6Τ ρΓΟίηοτοΗ Ιθ66ρίΙ; 

Ια\>τ^}ί «ονηρότατον , ιΟρηχιν έχ\ Κ8(ρ^ γ^ρα^ 

δμοιον, ώ9•\ χα\ δβινός τις χλέ^κττιν ιΐναι Αναχηρύ• 

ξα;, «ροαληφθ§(η ποθέν. Και έχιΓθιν άρξίμινος του 

«ατΑ βίον Οψους, γΕνβται 1«\ του στρατού, χα\•ύρ•- 

08\ς ΙιιΙ του *Ανδρον£χου τΜουτος, προβλαμβάν>ται. 

Κα\ ή χαΟ* ήμων ιιτιρωθκΖσα αυμφορά αΓρ€ΐ αύτ5ν 

Ιχλ πλέον ύψου, χα\ ιΐς ψυχήν Ιντήχ<ι φιλ(ως τφ 

*Ανβρον(χφ, ίνα χάγχυ χαχ6ς χαχ6ν ήγηλάζΐ|, χαΐ 

μή,τΑ χαλΑ τοΖς χαχοίς ανμφύρηται, χα\ 6 δμοιος 

βίς τ6ν δμοιον Αγηται. &α\ ο5τω φρονηματισ08\ς 

βίς «λέον, χα\ οδχ Ανααχόμβνος, 8ΐ χαιρ^ Αρτι Ιξβυ- 

ρ£ιν ο& ΐΓτβρύξ<ται, χαΟΑ τι δαιμόνιΪΒν χρδαιαηον, 

«(ΐρΑται ύνκρπαίιιν α6τ6ς «Ις τλ χαχδιν «άντας τα 

το{»ς ώς Ι^^Οη του δήμου προάγοντας, χα\ δή χ«1 6οαιςιΐ6 Α6οιιοϋ•886ΐ 86 6886 ρ6αΙαιααι, Ιο Ι60» 
Ι«ηΐ6ηΐ0 Γ6ρ6Ηΐ 8ΐηιϋ6ΐα Βΐ6Τ66(ΐ6ηι , ςυ6θ»«<Ιηιο• 
άιιαι €010 ιϋςο!8 86 ρβΗίαοι ΓαπιικΗ ά6θθθϋ«886ΐ» 
ο1ί€αΙιΙ €οηιρΓ6ΐΐ6ο<ΙΙΐο?. Ρθ8ΐΐ|ο«αι 8ΐ6 «Α 1ιοοον«• 
ρτοαιοτοΗ ΐη66ρΐ886ΐ, 6Κ6τοΙΐοι ρπκΑεΙίοΓ• Ι«ϋ8ΐιυ6 

1θτ60108 «Ι> ΑΟ^ίΓΟηΙΟΟ, «|§Τ€£810Γ. Ρ8ΐΜΐη οο• 

«ΐΓοαι νοΙοοΙίΗΐΒ «118 ίο ηι«)0Γ6η «ΙιΙΐηάίηβηι ίΙΙο« 

6ΧΐθΙΚΐ, 61 ΡΓΟ «αΐΙΟΟ 8686 ίηβίουΐΐ Ιο ΑθΑΓΟθί€ΐ 

θοΙοι«αι, Ιΐο ηΐ αι«Ιο• αι«Ιοη οαιηίοο ρο886ΐ «|6» 

Γ6, η6Ι|ΙΙ6 1ΐ0Β« 6010 0Ι«1Ι8 ΟΐΙβΟΟΓβηΙΟΓ, 6(106 60ηΐΓ« 

«Ιβϋ6 «ίοιίΙΙ ]αο{6Γ6ΐαΓ. Ιη Ιΐ«6 «ΙιΙιοΑμιο οι»]ογ6 

«ΑΙ^ΟΟ €υρΙΐΙί88ΐ01Ο8, 066 €00ΐ6η108, 8{ θ€€«8ίθΙΐ6ΙΟ 

006108 000 «(1τοΙ«τ€πΐ,ςα€αι«<1ιηθ(ΙοΐΒ |6ΐι!α8 ίηΓ6Γ- 
οοΙΙα, 1ρ86 ρτ«νΙΐ«ΐ6 001068 8αρΓ«(1Ί6ΐ05 ροροΗ ρηο- Ιαυτδν. Κα\ αυλλα64μ<νος, δοοι της χαλης συγχλή• ϋ ύάβΛ νΐθ66Τ6 οοοοίΟΓ, οΐίλοκιοβ 86ΐρ8οαι. Α(» ίΙΙο του βουλές παραΐ€τυσδέντ8ς ΙξιβρΑβδηααν χατ* αύ• 
τδν, χύμαοιν ΙλαυνΑμινοι, & «νβΰμα «ονηρδν ήγβι- 
ρβν (ήν γΑρ χα( τις δαιμονοφδρητος λέσχη σι&γχλη• 
τος, 6ς «ροέχχ8ΐται, 86φυ6ς Ιχοοοο χατ* Ιχιΐνον 
Αλλθφρον<Ιν) οΰ μήν δΐ ΑλλΑ χαΐ τΑς φαύλος χ<φα- 
λΑ; του δήμου, «ρδς δΙ χα\ τδν τηνιχβύτα «ατριαρ- 
χουντα« τδν Καματηρδν Β«σ!λ8ΐον, άνδρα θ8ρμδν χα\ 
ο!ον χαΟομιλβϊν τους χαιροΟς, Ας τδ παρ* αδτφ βου- 
λδμβνον Ιχρινβν (δς του μ£γάλου βσοδοοίου, της φί- 
λης χαδαρβιάτητος γινομένου , Αντβισηχται, δν δ 
*Ανδρ^:χος ήΟ<λβ, χα\ ΑναχΑμψαι τήν φρΑσιτ, δς 
τδν *Ανδρδνιχον ήθιλβν • Ιν μένος οδτοι πνέοντβς, 
χτ\ οΓον δι• Αλλήλων ήχοντας χατά τινο σύντηξιν 
Ι|δ«υς» χα\ ταυτιζ^μ^νοι τ2?ς ων Ιπραττον αίρέσο• €0«8ρΓ6ΐΐ6θ8ΐ 4Νηο68 (|ο1 Ιο Ιιθ6 ροΙοΙίΓΟ οοητοοίο 
Ιθ6ΐϋΗΐ8 €θοΐρο!8ΐ, »^ν6Γ808 ιρβοιο β1ΓθΓΐ>υ6Γ«ηΙ, 
ςα« «ρίιίΐοο οι«Ιθ8 Ιθ8ρ{Γ«ΚΐΑΐ (^ίο «ηίηι οοηνοοίοΒ 

6ΠΙ| ςθ«8ί « ά«ΙΟ•ηίθ ρθ&8655υ$, 81601 6ΐρ08ΊΐΜ0Ι 

681 8ορ6τίθ8, ίβΙΐεΙΐ6Τ ρΓορ6ΐΐ8θ8 «ά 06η«η(1υαι 
«άν6ηο8 ΙΙΙυαι), «Ιϋ ν6Γ0 6ΐί«ιη Ιιοοιίηη 8€ϋίΐί0808 
ροραϋ. ρι«ΐ6Γ6« ςαι Ιαη6 £6ΓβΙ)8ΐ ρ8ΐη3ΓοΙ)«Ιϋΐη, 
€«Βΐ«ΐ6Γοηι ΒαβίΙΙυηι, τίΓοπι 8ΐυ(1Ιθ8υηι, ςοίςυοοοη 
86 ιΐ3Γ6ΐ 0668810 (^Ιίοςοί ροΙ6Γ8ΐ ]υιΐ2 (ΐοο<1 α1> «ο 
6χί|;6ΐ)«ΙυΓ ((ΙΟΙ πιι^ηο ΤΙ)βο<]θ8ίο, ίο 88η€ΐ« ίη- 
|6(Η(«16 Γ6ΐί6ΐο, 8υ€€«$56Γ8ΐ, ςοβοι ΑικίΓΟπΙεοι 
τοΐ6ΐ)«Ι 61, 01 6ΐη6ΐΗ]βΐυΓ ρΙΐΓ9βί8, ςυί νοίόΐι^ι 
Αη(ΐΓοηί6υιο ; ΓοΠιΐβΓ ιι«νΊ^.Ίηΐ68, υΐ 5ί1»ί ίιινίΰοιη 
€0η8ίηιίΐ68 ]οχΐ^ (ϋβροδίΓιοιίΰΐη οιογοοι οΐςυ6 εοα- 49 ΟΕ ΤΠΚδδΑΙΟΝίεΛ ϋΚΒΕ Α Ι.ΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 50 

9ησ\, τί πο«Τς, δέίΐ»τα ; Κα\ βυχνί τούτο λόγο- Α ιηΑΐϋΐη ηιη({ΐΐϋηι. Τπιιι ρ&ΐΓΪαΓςΙίΑ ?0Γΐ>α ρΓοίΛία ήσύχαζ•• 

μα*. Κα\ του λοι«οΰ (ίνα μή τΙ|ν χοσμιχ)|ν άη- 
5(αν ά^£σχώ) γίνιται των χαχ&ν (ρ^μος «Ες τίν 
ικ«ρ({οξον ναΙ^ του Χ»τηρο( Χρίστου, του Χαλχί- 
τοΰ, χα\ 86φημ(α τοΟ ^Ανβρονίιβου έχοντος βίς βα• 
σιλέα, ώς &ν χοι\ αύτο\ χα\ ΙχδΙνος •Γποΐ£ν- βΤτα χα\ 
ρΐα εΙς ΙχεΙνον, ώς Κα\ μή Ιβίλων άρχΐ|γ6ς ημών γί- 
νου* χα\ π<ρ(θ€θΐς παρασήμων τ% ρασιλ«(φ «εβ(λων, 
(χείνου μή χαθιστώντος τους χι68ας, χα\ ικρ({υσις 
διαδήματος χα\ ^<ψις μέν χαχνκχοΟ χαλύμματος 
του π€ρ\ χιφαλήν, δπερ ΑαζΜιν «Ιχ8 τ^ Αφορμής 
εΙς σύμβολον, ών Εμελλε χα«νφ φυραι, χατεμκρή- 41. €«ΐ€ηιιιι (ηβ €ΐιιη Ιχϋίο οπίΒίιιιιι §;αΓ- 
η»») ιηιΐοηιιιι ΰοηουηιιβ Οι ία {ΙοΓΊο$ί8$Ίηιιιιιι 
ΙβιηρΙοηι .^«Ινοΐοπ• εΐιΗβΐΙ, ΟΙίλΙάΐ'κ, ]αιιιςιΐ6 ρ^• 
Ιΐη ΑηάΓοηίΓυλ ΙαιρβΗυιιι Γβιιυβη* ΓθΓβΐΜΐυΓ βιι- 
€ίρΙΙί Γ«ιΐΜΐ ; Οι ά^ΐΛύύ νίβ ίη ίΙΙιιιυ : Ουχ γοΙ ίη- 
▼Ηαβ ιΐοβΙβΓ ΜΙΟ. Όοίοϋβΰοΐΐιυηιί ίηιρβΓαΐοΓϋ , ΠΙο 
ρ^ά€% 000 ρΓ«1»€θΐ6• Μ (ϋ9ΐ<ΐ6ΐη9 λβΤ^ΓυηίαΓ ; €ΐ- 
ρίΐΙ• ▼«Ιαη ίοηοιι ^ο\οτ\% ^ιηονβΐ• ΐ|αο<Ι 1.&ιο 
ΐβηοβ ΐ|ΐιϋ1>α•4ΐιηι Ιβηροιίΐΐυ» ροπχϋλΐ Ίο δίβηυηι 
€οηιαι (|ΐι« ίναιο οιί$€€θ(1ι βηηΐ ; €υο)ςυ€ οηιοί« 

ίθ€€Οΐ1ίΜ6ΐ, Γθ1)ηΐΠΙ £00ΐη ]θ1>6ΐ ^ΟβΓΠ, βί^οίΔ- τ6 ποίν, άντιφ<$οησις βΐ ερυθρού» αΕνιττοχένη. ^ «•«« ςϋΐοΐοηΐΒΐ ορίΐιυη Μΐι^ιιί* ϋιιηα^ηϋαι 6«ε€ΐ• σας 

βσων χεφαλών χαταψηφίεΐσθαι μέλλει αίματα. Κα\ 
συγχάΟηται τ6 εντεύθεν τψ ^σιλεΐ *Αλεξ(φ, χα\ χρο- 
χάθηται. Ύικερέχειτο γάρ αΟθωρ^ (χείνου τ% ^ιΑ 
«ουδέ, χα\ συντιμ$, οΟς αύτ^ έχέχρινε* χα\ «ρο- 
€άλλεται Αρχάς, έξ α^ών βαλβίδων τ^ τΐ^ χατ* 
αύτ6ν βασιλεία; &ρμα ιιρ^σθεν βαλών. Κα\ τ6 μέγα 
χαχ^ τφ μιχρφ χαλφ συγχίρναται. 

μβ". Βραχύς δ έν μέσω χρδνος, χα\ «εριγίνεται* 
χαι ώς 4ν μή θρήνου μεγάλου Ιξαρχος χαθισταΐμην 
τοΙς φκλαλεξίοις , ε!τ* οΟν φίλοβασιλευσι, λειηοτο- 
μών ιιαχείαν σχυθρωπδτητα έχ ικοδών &ι•&γει τ6ν 
συμ6ασ(λέα. Κα\ του ζυγού τδν *Αλέξιον έχτκνάξας» 
εΓτε πνιγμφ τφ δι* &γχδνης, ώς δια^^έει λδγος ό 1>6ίη ΰυηι ίοιρτηίΟΓβ ΑΙοίο ββιΐοΐ »€ ρπΜΐϋβΐ. 
Εχίοιίο ^οϊΐΒ «ιρη ίΙΙαοι 8β<)6ΐ)«ΐ, €ΐ,ςιιο< οοαϋί^^ποα 
]ΐΜΐί€2ΐΚΝΐι εοΐιοηθλί^νί. ΟΊιηίιιίΐ ιΟΑ^ί^ίΓΑΐαβ, οίςιιο 
» Γ€ρ»^ίβ οαιταιο ίιορβηίΟΓίαοι ρΓθ]«€ίΐ. δίο 
ρλτνο Ιμαο ηιίααι οΐ9}θ•αι ηιίιεβίαΓ. ϋ. Β» Γ6ΐΗ•3 >6Τ€ ΐ6!ηροΓΪ5 ίηΐΰπτλΙΙιιπι ίηΐ€Γ« 
06ιΙϋ Η ΐΆχα^ίί ΒυρβΓΑυυηι, >ε ςυ38ί ηια^ιΓι Ιυςίυι 
ύΟΒίΓιίαίο^ €Μ6ϋΐ άΐί% ρΐιΐΐιΐΰτϋε «ι ρΙιΐΙίιιΐ|»€Γ»Ιοη- 
1>ιι•, ί4ΐ€ΐιι Ι^αιρυβ, ΙιυιοοΓβιη ϋβηβιιιιι ιη(Β^(ίιΙ« 
ηίοαθοι, €0ίηιρ6Γ>Ι0Γ60ΐ Λΐί%\ί. £ε ίυ^ο ροη- 
^ιΐλοι ΑΙβχιυοι ρι-^κοίρίΐ^Μβΐ βίνο ϋπιιΐ($ιιΙ«ΐίοηο 
«λείων, εΓτε χα\ &λλω< , ώς έχιΐνος ο!δε χα\ οΐ £ οϋΐη («οβ. ιιΐ τ^ΐ&Π (ααιι ιη^^ίβ €Γ(κ1ίΐ9ΐ, »ινΰ αΙίΙοΓ, αυγχαχουργοι, Αντεμβάλλει τ6ν υ(^ν Ίωάννην, τ6ν 
του ΙΙανουήλ, Οστερον, ούχ δτι χαλλίων Ι|ν, όύΧ 
6x1 6 μέν Μανουήλ άχεστύγει τά του ηατρ6ς, χα< 
ικως Ιβλεπεν εΙς τδ μίλλο•, χα\ τ^ν βε6ν (πέστρο- 
φον είναι των γινομένων χαχών ύχελάλεΐ' & δΙ 
Ιωάννης Εστεργε, χα\ τοΐ; ^ΐλημμελουμένοις «'χαιρε 
συνεφαπτόμενος. 

μγ* *Α δέ τυ εντεύθεν ο Ανδρ^^νιχος ού λέγω 
ήμαρτεν, ή έχλημμέληκν (άλλως γάρ οΐ θερμότε- 
ροι δνομάσαιεν άν), γλώττης δείται νεανιχής φρά• 
(ειν, χα\ πρ6 αύτης λογισμού βαθέος χα\ οίου ε&• 
οτοχα βάλλειν , χαθ* ών άν ΙπιβαλεΙ * άπερ ήμεΙς 
άχολωλεχότες τφ γήρ^• τοσοίΐτδν φαμεν Ιχιτέμνον- Γ6 ΐ'θ^;ΐΑ ΙΗβ βΐ ΰοη»θΓΐ«$ β]α», »ιι|[)(1ί1υίι 
^<Μιο^<^ιι1 . βΐίοη; Ι1»ου6ΐί§ υΙΐΊηιαιη , οοιι ςυο<Ι 
βηΙσιβΗοΓ. Β«ά (|ΐιο<9 Μαηιιΐ;) ριΙΓβοι ϋβΐ681»1>3ΐυΓ, 
€0 ςυοιΙ βΐΐισι Γυΐϋηιιο ρτονίιΙοΙΟΑΐ, Ιίβυπιςαβ οίΐο 
ν6ΐ ΙλΓϋίιι• νιη(|{£βιη 6$$€ Φ^Ι'ΓΐϋΟ ορβΓυιη $ΰθ- 
ΐίϋΐΜΐ. ίολθΐΐ€• νβΓΟ ιΙ'ΐΜοΙαΙοχ α(«.9^1>ιΐ, οοΓυαιηυο 
€θαιηΐ€ΓεΙο <Ικΐθ€ΐ>1>9(ι^ 

45. ΟΐΜΒ<ΙωΐΜ!< Α^ιϋτπηίεϋε ηοη αΐεο ρβοονίΐ 
(«ΓιΙβΓ €οίηι ΐ€ν6ηθΓ6§ 6υηι Γβεΰΐΐϋβϋηηΐ) β& η»Γ- 
Γ3Γ€]υηίοτ6αι Ιίη^^οααιβχίςίιοΙ^ιιχθυιηίιιΐΙιίΐ Γβ« 
>οΐ€ςο^ιη «»$ ίο ηιβϋίυιη ρΓοίοΓβΐ. Ου&ηΙαηι ρ«Γ(ϋ' 
ύ\ΓΛν% ίη βϋοθ€ΐυΐ«1•ηΐαιηΓ€|Η;Γιιοα«,»οΠίΰ6ΐ, $ί€υΐ 
Β«νΙ(Ι ηλ(ηιίοίΙ <Ι6 υπλ οι υχοΓο ρ€€θ$96• νίηιιη τες, δτι, δχοΐά τις Δαυίδ μεμελετηχώς άχεχβήναι ρ ίπιρθηΐ0Γ60ΐ, ΑΙβχίυιο ρΓχείρΊΐ:ιε5β , νϊΐ£ ΙεηιΓι- Ιν γ• τφ χατά τ6ν Ούρίαν χ&\ τ4)ν γαμετΙ^ν, τ6ν 
μίν άν^ρα βασιλέα, τδν *Αλέξιον, χροΐάπτει χάτω 
ΐΜίραστεύιας του ζζν, είτα χα\ βυθφ θαλάσσης ίη- 
στεύσας, χαθά τινές φασιν, ώς ούχ άν έγώ άναχρ(- 
νακμι, χαθάπαξ άχεστυγηχώς τήν φαύλην ταυτην 
περίστασιν. Κα\ έχεινος μίν οΟτω τδν παΐδα βασι- 
λέα συνέστειλεν , ε( χα\ λδγο•. τινές Οστερον ζίύ^^ 
Ιχείνου χατεψεύσαντο* εΙς δ παίζων δ Άνδρδνιχος 
έζελάλησέ τι δριμύ* δς αχού σας περί που τά χατά 
Σιχελίαν τημελεΙαΟαι τ^^ν *Αλέξιον βαοιλιχως, ή51ι 
γελάσας, *ΙΙ δή, Ιφη , άριστο; χολυμβητής, Ηπιρ 
έν Κοινσταντινουπδλει χαταχυβιστήσας εΙς βαθείαν 
θάλασσαν, απνευστί διεξέδυ περ\ τδν ΙχεΙσε 
Ομδν. ΒΟΙΟ ρο9υΙ&$β «Ι^Ίηϋβςιιβ αΙ>>•&ο ηιΐΓί« εοηιιηίεί&ββ, 
Ιυιΐι ςιιοιάιηι « λίουΐ ηοε ιιου ίυϋίοΐιίιηυε , Ιιαηο 
04ΐίββ«αι €ίιχυσΐ8ΐ3ηΙίιιη ίη ρβΓραααηι ΐΐοΓΓβηΐββ. 
Ηαηεςαθ ίΙΙβ ριιβΓΟ ίοιρβηίοπ 5ΰρϋΙΙυΓ3ΐη ϋοηινίΐ, 
€ΐβί ρο9ΐβ8 ίΠυηι νίν€Γ6 ΓαΙεο ςιιίϋαπι ύ'ιχ^τϊηί, Ιη 
ςηο €2νίΙΐ30& ΑικίΓοηίοιι• ΟΓϋϋβΙβ »Γκ|ΐη<1 ΐβπιβΓβ 
όίχίΙ. ϋυηι 2υϋίί8&(:1 ίη ςυοϋΑΐη Ιοεο ίη δίοίΐί.ι 
ίαιρβΓ.ιΐοηο ΙιοηοΓβ Γβ€ερΐυιη Γιιί^εΰ ΑΙι^χίυπι, Ι»Ηυ 
η$ίΙ : Ι^|υί(ΐ€Μΐ« ιίι, αππΑΐυΓ ορίίηιιιβ β•^ <-'"*^* 
€υη>ΐ2οΐίηοροΙί ίη ρΓοΓυηιΙυοι ηιαΓ« ιηοΓλυ», ίη 
Ιιυιιο ροΓίαΐΒ ηηο ΐβηοΓβ ροΓηαΐανίι. 58 ΟΒ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟλ ϋΙΙΒΕ Α ΙΛΤΙΝ» ΟΑΡΤΑ. 5| άηε^χύχΛζ Ιχιίνου «ρ^ γβ τ6 μΤιος. Μιβούμενοι 
γάρ ΙφιλοτιμοΟντο άντιμιβιΐν,'ούχ βύαγγελιχώς μίν, 
χαιτίι Ρ«ΐ9ΐλιχ^ 81 Ιχ^Ινο ψαράΜι^μα, Κα\ βνλλ<• 
γέντ<< %% &μύν|} ημάς τι Ιν, βρ^ν Ι^βιλον χ«\ άντι- 
λυι»Γν τ^ν χατάρξ«ντ». 'Ήββν Λ Ιν τοΙς βρώβι 
«ρ^ς &μυναν» βτι χα\ έν τοΙς ικαθουνι» χβλ οΐ τής 
Άγαρ. Τ& γ&ρ χατλ Νιχαέαιν ι:Αθι^, χα\ δσα οΐ 
ΠρουβαιΤς Ιτλησαν , Ι^ψαντο χ«\ Ιχ<1νης« χα\ ιΐς 
«ολΟ ΙχΟ(9ΐην ήμίν ϊνέγραψαν. Οολλους γάρ χα\ 
τών αύτ||; Ιηλέγ^ην ή Ν(χαια, να\ Α χα\ ή Προΰ- 

21<ν Ι9τι χαταβηναι εΙς ^ν χοι\ ταχΐ» χα\ οΓχτιστα• 

μ^• Κ«\ οΤα μίν Ιντεΰθβν οΙ *Ανατολιχο\ ΙιιαΟον, ^ 
βΐ^ μνήμην^ βΙ χαι μή μβτ* έγχωμίΐιΐν «οΰ *Ανθρον{- 
χ•ν, σνγγραφέσΟω Ιτβρος, &χεχ<ιρ£αν τε &γβιΐν {χα- 
νήν. Αλλά χα\ δαχρύοί^ πλούτων « ήμΐς γάρ έκέλι- 
ιτον χ«\ αυτά. ΉμΙν (Ι οΤχ έχιΤθιν συνέικβον, χα\ 
ώς ή τοΟ Άνδρονίχου, όμαλώς λέξαι, ού «ρο9ήν<ια 
ΧαθΙχ«το χοΛ ήμων όλεΟρίοί, φρ&9ΐιΐν Ιρχομαι, οδ 
ιτρ6^ ιύρυλογίοιν ούδ* αΟτά» μή χα\ ικλατί) μάλα βι- 
6λιογραφήβ•ιν ΑνΑγχην βύρή9«^ Αλλ* ώς «ρ6ς έσχια• 
γρ«φημένην τΰν «ιιιραγμένηιν ύιβέδβιξιν. 

μη'. (Η ρ^β<νης ΙχιΤνοι, αΙ «ολλολ, ο! ινοίχΟίσι, 
οΐ «ολύγλιβσσοι, Β^ασπαρέψης Αλλοι Αλλοθιν, (Γ τι^ 
φρήτρη ϊχ Π(βης« ιΓ τις Αιε6 Γινούης * τ^ τών Π!« ^Γ%Λ οηιιΐ66 βΓ&ΐ ; οοη τθΓΟ οιοηΰ8 €Γ3ιιΙ ΗΙί 
άΐβτίιιιίίβι οόϊο. ΟιΙίυιη 6ηίιη θ(ϋο Γύάιίβηιββ |Ιο• 
ηιΙιαηιΟΓ» ηοη ςιιΐϋβιη ]ιΐλ(λ Ε?ιη{€ΐίιιαι Ιιοο Γι• 
€ίθΐιΐ6§• &6ά ]υιΐ3 ΊηορβηίΟΓίυιη 6Χ6ΐηρ1ιιηΐ• Οο«<Ιυ* 
η^Γΐύβ •6 λά νίη(1'κ:&ηι εοοίη υηααι 1(616 νο1β• 
Ινμιι, τίοΐΜίιη(ΐιΐ6 ιηοΐ66ΐ;ΐΓ6 6αιιι ςοΐ ίιηρ6Γ«ΐ• Εηιι; 
Τ6Τ0 (ΐυΐ τίη(1ιοΐ«ιη <]6$'κΐ6ηΙΐΑηΙ, ςνί» 6γ&ιιι ςαί 
Γυ6Γαιιΐ ρ6<ιί» 61 Α^^ιτ β1ϋ• Οα« 6ηΙιη Νίε«6ΐΐΜ^ 
•ΙςίΜ ΡΓυ§6ΒΜ• $α6Γιου6ηιιιι , •€€6ΐΐ(ΐ6ηιοΐ 6»ιιι 
Γο&6<ΐίΜίιη&ιη<ιιΐ6 ηοΙ)ί• Γ6(1(ϋ(ΐ6πιηΐ. ΜΙ63Μ 6ηίιιι 
1160X1116 Ργημ ρο&ΐ (ΙυΗιιΙαίΑηι 6χριΐ|ΐΐΑϋοιΐ6ΐιι 
ηυΐίοι 6ΐ60ΐ08 Ιιυ]υ»ηιθ4!1 ΙιοιιιΙη6• Ιιι «6Τ6 •α1ι1«- 
Ιοβ ▼ίϋ6ηιηΐ, ϋηιΐ6 ίη ^ιιΓ6^α)|ι^ ηρΚΙαι 61 ιώ$»* 

ΓΜΜΙιΙ• 6•1 <16•€61Ι»ΙΙ»• 

47. ΟιΐλϋΑ (ΐ6!ο(ΐ6 0Γί6ΐιΙιΐ6• ίοβΗηι ρίΜΐ» ί• 
ηΐ6ΐιιΟΓΐιΐΡ, 6α1 ηοη Ια Ιιυϋ6ΐιι ΑιιΑγοοΙοΙ, •ΙΙ6Τ 
6οη>€ΓίΐΜΐ » 1ϋΐΙιΐ€ίλΐ ]α«1«ι «§60• , $6Α πνο» Ι«- 
ΰΓχαιίΓαοι αιοτ6θ«; Ιμβ •€ί1ΐ€6ΐ (ΐ66ηοΐ οοΐιι•• 
Οο«Ιί• Τ6Τ0 Ιο<ΐ6 οοΐιΐλ 6Τ6Ο6Η0Ι9 61 ςιιυοΜΝίο Αα• 
ϋΓΟοΙΰΙ» νΐ 6•Α60ΐ Ιηΐ6ηΐΙοο6 ιοιιΐ (Ιί€«αι« ο•β 
])6ηΙ|;οΙι«ι ΐ6ΐΐ06Γϋ ςα<Η|ΐΐ6 οο• αιοηλΙϋοΓ• ιιιγ• 
ηΐοΗ ]»ΙΒ ιυοιοΐν 06 ΙιΙο 1οο(ίυ• ςιίΑοι λΙί1)1 •6^• 
0100681 ρΓΟίηΙΐλοιοι ; ηοη 6ηίαι η»|οιιαι ΙϋΝΤοαι 
66Γί1>60ΐΙΪ α6€6<$ΙΐΑ9ΐ ΙοεαοιΙιίΐ οοΙ»!•» μΑ μΙιιοι• 
1>ηΐ1οι Ιλθΐ« Α6αιοο$ΐΓ«ο(!ΐΊ• 

48. ΟαΙ Ιβ&Ι Γα6ηιηΐ οιοΐϋ» τιΗΙ» 1Ιο|θ«τοαι 
Α1τ6η6Γοοι ρ6τίϋ» λΐϋ λϋο Α!8ρ6ηΙ, ιΙ ςοι Ιτίϋο• 
6Χ Ρί§», Η ςυλ (*6&θ6θΐΐ8;ΐΗ1>ο« Ταβοοτααι »Μ|α6 Τούβχων φυλον, χαΙ τι ΛαμπαρδιχΑν * ούχ Αχ<λ^|« 1•οοι1>λΓΑοπιηι;οοο 6θίοιοΙ»ϋΙί βυαίυ» ςυοΑ ρ•8•Ι 

Μτο δέ ουδέ τ6 έχ Αογγ^^ρδοιν βλαβέν, ούδ* δ^α 

Α)^^ * ο6 μΙ;ν δέ Αλλά χα\ των Εΰγβνιίοις Ιπΐτ•ταγ- 

μένων. Μαλεΐνος δέ τις» Μΐ\ Ααλασι^νδς, χα\ ΚλΑ- 

δων, %αΙ τιν•ς τοιούτοι των της ύφιιμένης, «ρδς 

δέ χαι\ θ€ραΐ((υτα\ Αρχέντων, οΟς 6 *Ανδρδνιχος 

^ύλως διέθβτο * οΐίτοι δή, χα\ δοοι δέ Αλλκ έν όμοίοις 

χαχοίς Ι^σαν, έικρέτββυσαν καρά «ολλοος των μέ- 

γιοτα δυναμένων, ιιιρ( τι τΑ τΙ^ς έφας λήξβω;, χα\ 

τΑ έ««έρι«• Κα\ οΙ μέν τ^ . οουλτΑν ήρέθιοαν, τΑ 

πλιίω «ρ Ισχδμβνοκ ιΐς δυσω«{αν τδν του βραχυβίοο 

βασιλέως *Λλ<ξίο\ι ΟΑνατον. ^ρ &φ«ιλ< ιηστΑδιΑ 

τδν «ατέρα Μανουήλ δ των Άγαρηνών Ιβναρχος• 

Ιτβροι δέ τδν έν ^Ανηοχιίοι «ροχαθήμινον* τόν Τ6 

χατΑ χδομον, χα\ τ^ν έχχλησιαστιχως • Αλλοι δέ τδν βοιηυ• 6Χ 1.οη§ϋΗΐη1ί8, 066 λΐίλ &{ιυΙϋ• ; 066 νοκ 
6ΐί6• (ΐ6ρυαιΙοηιαι οοΧ>ί1ίααι• Ουίάιηι ?6ηι ΙΙ»ΙΙοοι« 
61 Β6ΐλ•60«ι 61 ΟΙλΑο, •6 ςυίϋλοι Ιιο]α8θΐοΑΙ •6• 
6υο(ϋ οπίίοΐ•• ρπΒΐ6Γ6λ ιοίηΐ8ΐΗ ςαο<|ϋ6 π黧1>ιγ•• 
ΐοηοι, ^006 Αο<ΐΓθΐ)ί6ΐι• οι•ΐ6 ΐΓ66ΐ«νΙΐ ; Ιιί ςυΙ* 
<ΐ6αΐ6ΐςοΐ€«θ4θ6 «1Β Ιο αιιΐίλ ρλΗΐΜΐ» 6Γλθΐ, 168«ΙΙ 
Ιτ6ταΑΐ «Α ηοΐίοι ροΐ6ηΐΙΐ8ΐαιθΓυιο » ^ά' Οηβαΐί• 

61 •^ θ€€ΐΑ6&ϋ• βοΐοΐα Γ6£ΐ006•• Ρΐ6ΓΚΐυ6 \ττ\ΐΛ* 

ν6ηιοΓ ιοΙΐΑθ6βι ηί6Τβοΐ6• ]αν6οΙ& Αΐ6χϋ οιοτ- 
1601 ρηηΐλίοηοι Ιοιρ6Τ«ΐοπ8» ουί Οϋΰπι ΑβΜ)»! 
ρ?ορΐ6Γ ΙΐΑ006ΐ6αι ρ6ΐΓ6αι Α(ΐ;•Γ6θ0Γυηι Γ6χ; δΙΊΙ 

1Τ6Τ0 6001 4^1 Γ6|0λΙ>ΐΙ Αθϋθ€ΐΐί2Β 61 ρ6Γ 0γ!)60Ι, 

Ιϋαοιςο6 ςυΐ ρπΜΓ^ΐ Ε€€ΐ6{»{«; «ΠΙ εΐΐΑοι ο^οι 
ςοι Ηί6το•οΐ7ηιΐ8 Γ6|;ΐ8 Ιΐΐιιΐο ΠίΊΙίϋΙχι ρτο ϋοιίο• έν ΐΕροοολύροις ζηλουντα βαοιλιχώς δχέρ του χα- 1^ έΙΊ το^εβ ί£ΐΐ0Γ ρθ8ΐ ΜιηαοΙοοι ΑΙίο €]υ9 Αίοχιο λου• *ύφιιλέτην δέ Αρα χα\ τούτω τώ Αρ/οντβ όρθ4|ν 
ΑγΑχην χα\•έιιιχουρ(αν μ8τΑ τδν Μανουήλ Αδιχου- 
μένφ τψ υΐφ *Αλβξ(φ. ΑΙ δέ έντρβχέστβραι των 
«ρβσβ8ΐων ι«ρ\ τΑ χαθ' έσχέραν έξετελουντο. ΚαΙ 
έλιτΑζηο ϋρδς μέν των δ τών έν μβγΑ).|) 'Ρώμ|} 
Αρχαρατιχώς ύικρεστώς, χα\ €Ϊ τις Αλλος παρ* αύτφ 
χα\ χατ* αύτδν Ισχύων • «ρ6ς δέ τών δ Γερμανιχ^ 
φύλαρχος. ΌχλιΙχο δέ χρεοββυτιχώς χα\ δ πολ()ς 
τήν έξουοίαν *Αλαμανύς. Κα\ ουδέ δ Μαρχέσιος 
ήουχη μένειν Αφίετο, χαθΑκβρ ουδέ δ τ^ς Οΰγγρ<«ς 
χρΑΑΐ)ς• χα\ δς δέ Αλλος Ιοχυρδς ικρίοιχος. Κα\ 
δλως. Μα περιήγηοις Αρχιχών δνομΑτων , έχιΙ 1θ]θ$ΐ6 ΙΐΟΐΐίΐΟ ΑΟΙΟΓβΟΙ 61 €ΙΙΓ8ηΐ ΟΙΟγΙΙΟ (Ι656ΐ>80ΐ• 
ΟΙοΗΟΓΟ• ν6Γ0 ΐ6|^(1θ068 ΟοοίΑ6ηΓι& ρ8η68 νΐ86Γαιι<• 
Κο2&ΐΜΐςυοςυβρΓθ1ιυ]ιΐ8θΐο<ϋ ςυί Αοοιβ αι^^η» 

91Γ€ΐΐΙρΓ68ΐ>716Γΐθ ρηΒ68ΐ, 86 8ΐ ςΐΐίβ 6δΙ ρΐΌρβ ΐΙΙαΠΙ 

Ρ0Ι60&; ρΓΟ Μϋ8 Ααχ 66πη8ηοπιηι• Μου^Ιμ• 

ΙΟΓ Τ6Γ0 Ιε£8ΐ)0η6 ΟΙθ1ΐα8 ρ0Ι68ΐ8ΐ6 Αΐ€Π18ηυ8• 

ΝϋΟ Μ2Γ€6&ίυ8 (ΓαηςυΠΙυι ροΐβπιΐ ιη;ιηβτ6> ηβ;> 
Ηυηβ2Π» άυχ, οεε ςαΐοοοιςυο νίοίηίββ ρπηοβρί». Αο 
αΙ)Ίςυ6, Ιιίο (ΐ68€Γίρΐίο ρπ0€ίρυοι ηοπιιηυιη, Ι1>; 8ί 

νίΐ8 <Ι66Γ81 Γ68ρΊ€)6ΐ)8ΐυΓ 8<Ι ίΐΐοβ, ρ6(!68ςυβ 5181101 

€0ΓΓ£ΐ)8ηΐ, 80 Γιη£υ8 1οςα«1)8ΐοΓ 8ΐιηιι1, ^^ ρΓο Ρ^Γ• 

8υ8(ίθη6 0ρ6Γ8ΐ)3ΐυΓ. ΑχέΟβικν αύτοΤς τΛ δεύμινον τηςψυχζς• χα\ οΐ «όδες αύτ{χα Ετριχον, κΐί\ *, γλώσβΛ έλάλει, χαΙ 
ένήργβι πρ6ς πειθώ. 57 ΟΕ ΤΒΕδδΑΙΟΝΙεΑ υΠΒΕ Α υλΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 58 

λι»6<, λβγ^|ΐ•νονΙΙ•ύ««ριρ<νηρον«Ιν««• ΊΙΑφήμ^ Α«1ίχΗςιΐ€ μ μμ ΐΜΐιΊηΐθ ΓηΐΙ^Μιιηι. Ει ί4ΐιιι «α\ Ιηη&τγβ 6ι(ι4ν «Φτ^ <Ιχ«ν• ιί»ς Χβ^ ^ <^νής 
%%τ»ς ύιημα^τν^ν ^^ρ, 8; αΜν ίψ€(Λ. 3μ\.οΙ 
|]α<ν•ν 1ξ§λιγμ•\, $η {^το Ιφινιβος. ΎπιβχνιΙτο βΐ 
τ^ χατλ ζώνην «6τψ ξ(φο( «αΙ Απλίτην αΜν ιΤναι. 

μάτιβτο. *Αλ<{Ι•υ 6έ χλήσιν φ^ρων, Σιχονντην^ν 
έζυτ^ (ιηιιΑλβι Φιλαδβλφην6ν, &λλα τινΑ «ρ^ έτε- 
ρων χβ> γνωριζόμλνο^ χα\ λεγ^μινος• (Λ%ύς 6 &ν• 
θρα»«ο(, ββτΐ( «οτΙ χα\ Ιβτι» 1^λ^ον των Αλλβ^ν χαι4 
γ< πονηρ&ν μΙΜον χ^ ιτΟρ το» χαταιβοΟώοανικ 
ήμΐς «ο34μον Ιξηνέμωην €ΐ^ βαθ4ρι•ν• *Ην μίν 
γ4ρ ό €αχρ(Ηι>ν Αξιος ^α«(κ ^Αλέξιος Μίμβνος, 
^ ό *Ανβράνιχο€ <9<το * α6τ&ς ]$έ 6 μοναχ6ς ούχ 
οίβα βαφώς δθιν «λιύσας ιΐς τΑ υπέρ τ^ *ΔβρΙβν 
ΙΟνηι έπ£&ι(χνιιέ τίνα παΐδα, ές.βμοιόν τι χα\ χμόας 
χα\ ηλικίας ήχιιν φαινόμβγον τφ βοαιλ^Τ *Αλβξίφ• 
Κ^ήν μέν, φαβ\ν, έχβίνο 9Ε»5ίον Αγροιχ(χ6ν Ιχ ικο• 
6£ν Βαγιντίας * αύχές βέ ταΐς ημών Αμαρτίαις τ& 
τοιούτον σόφισμα βιβχχΟΛς, χ«\ παρίστατο ^λι- 
χώτ«ρον τφ ΑγιννεΓ έχ<{νφ παιδίφ, χα\ τους π^ς 
Ινιπτ•, χαΐ 5«α Αλλα πρ&ς ύπηρεσίαν, έτέλ<ι ώς έπ\ 
^ασιλ&Ι» »[^ιουρνών χατΑ πονςρίαν, χα\ ΑναβιβΑ- 
ξας, έχλίνον βασιλέα έαντ4ν έ^αέγβιν, χα\ 6α^^ 
νας, χα\ έγχ£λ&ύισ6αι τοιίτφ δσ« χα\ βονλφ, χα\ 
Αικιλ&Ζσ6αι βριμύτερον. Κα\ ^σιλιχΙ^ν αύτφ σχη• 
νήν οΟτω ιτηξΑμβνος, π•ριέφ€ρβν έξ Ιθνους ιΐς ΙΟνος, 
χαΧ μΑλιστα (Ις δσα χαχώς ^ιέθιτο ό *Ανβρόνιχος. 
Κα\ συνέχλαιβ τραγιχώτιρον * χα\ σχηνο6ατων Αβι- Β €ΐ|ΙΙ€Ι<ΐ€ΙΙβΓ €Γ»1, !|110<1 €Ι ΙΐΟϋίΙΐβ η|1ΐαβ Ιΐ'ΦίλΓΐ τι- 

(ΐ6ΐΜΐαΓ« ς«Ι 60111 ροτΜιΐΜΐ, υΙ βνοΐΜΐίοιίϋβ ηιιοιιιιβ^ 
€ΐυι βςαο Ιιι«1ϋβτ«ΐ4 βΜΙιι• ηυο €ΐη(ΐοι βηι ηιίΐί- 
ΙΜΙ 6ΐβ« ςηοΐ|«β •ροηιΐ65»ΐ. βίο ηηοΐΜεΙιυιη βίιηιιΐι- 
Ι»ιΙ,€ΐι]ιι• ΙΐϋΙιΙΐιιιη ροπίΓο (^πιοΐΜΐυΓ. ΑΙβιπ ηο• 
1ΙΙ6ΙΙ ΓοΓβη» 8ΐ€αιιΐθοαιη ΡΙιΠ«<ΐ6ΐρ!ιίηιιι &€ νο€»1»•ΐ, 
ςο|5ιι•ϋ8ΐαι »1ϋ• ιιοηιΐηίΐιαβ ρπτίοΓ γχι^γ» 9|ΐιί• 
Ιιι• .61 ηοηιΙιι^Ιο». Ηίο Ιιοβο, ςυ'ιςυίι βίΐ τοΙ Γυο- 
ΗΙ, ρΓ9Β ΰ3Βΐ6Π8, ίιιιΐ6βΐΐΑ οπίΚιιιβ Ιη •6Γ« βυίϋοτίι 
Ι|ΐΐ6ΐΐι Μΐί ςυο ΐ€€6ΐι•Ι 8οιιιθ8. Εΐ6ηίιη Ι:ΐεΓίιη9ΐ1)ί• 
Ιί» Αΐ6ΐΊα• Ιιιιρ6Γ9ΐΐθΓ ιηοποϋλ βηΐ, 6ΐιιιι 6Η^^Γ6ΐαΓ 
Αα4ΐΓθηί€ΐυ. Ηίο ηοηΐΰΐια• (|ΐιΙ , η6ΐ€ίο υιιόβ, ηλ- 
νί|[»τ6ΠΐΐΑϋ Γβ^ίοηβι ιυρη ιη;ΐΓ6 ΑϋΓΐβϋουαι 8ίΐΜ» 
ςιΐ6ΐιΐιΙ<ιη ραοΓυαι ιιιοιΐ8ΐΓλν6Γ2ΐ ββΐΙ• 8ρ6€ΐ6 •€ 
«1816 ${ιηϋ6ΐη ΙιηρβΓλίΟΓί ΑΙβιΊο. ΙΙΙαιη ρυ6ηη 
ίυί$$6 (]ί6αιιΙ ΓΟΓϊοοΙ^πι οηυη<Ιυιη Ββ^βοΐία, οΐ ςυΐ 

ηθ& ρΓΟρΙβΓ ρβΟΟΑία ΙΐΟβίΓΟ ΙιΑίιΟ ΐη8€ΐΐίΐΙΑίίθΙΙ6ηΐ 

ϋοουίΐδβΐ, οοΓ&αι Ιιοο ρυβΓΟ !($ιιοΐί {6ηοπ& υίβυΙ»• 
]6αυ8 2$ΐι1>3ΐ, ρ6<ΐ6• 1«τα1);ιΙ 6]ιΐ8, (Ι αΐίβ ηιαίυι 

Γ6ν6Γ6ΐΐΐί« €808», Οί&είλ Ιΐ8£€ ρΓ«8ΐ«ϋ9( Ι|ΙΙ•8ί ίΐΗ- 
ρ€Γ9ΐΟΓί, 018X1010 ϋοΐο 8(608 , €ΐιιηςα6 ηοΙίΜΐι ίο- 
€18861 86 ϋΙυΟΒ 1^601 6ΐΐβ6Γ6, 80808 681 6ΐ ϋΙοΐΟ 

1ιθΓα7ί (ΙοΓβςοο 611801 Πΐΐ ιηΐη^ΐπ. ΙΙΗςοοςοβ ρο6(- 
ςοαηι ΐαϋοΓηιοοΙυηι Ιηιρ6Γ8ΐθ''ίοαιΟχΐ886ΐ, <Ι6 (6ηΐ6 
ίο |[6ηΐραι 6οη <1υ66ΐ>8ΐ, ρι-χ^οπίππη β88ςο«8ν6Γ• 
8θϋιοΐθΓΑοϋΓθοκιΐιιι. £χ€ΐ8ΐιΐ8ΐ>8ΐ8ΐιΐ6ΐη ηιοόο ιη- 
|ί€0» ρ8ΐ8ηιςο6 (ΙβαιιιοϋβΙ οΐ8§η8αι Ιηΐςοίιαιβιη 

ς018ί Ιο ίθΐρ6ΠΙΙθΗ•10Ι ΙΠΙΟΟ ραβΓΟίΟ ΟΟί (ΐ6ϋ6Γ6ΐΟΓ χίαν μ€γΑλην ώς έ«\ βασιλιχφ τοΰτφ «αιΑ ^ιλο• € ^"^^ ^* 8θίαιο « 1>θθΐ8 €ΙΐΓΐ8ΐΐ8πΐ8, ίοοίίαΙίΑΐ 608 μέγφ ιασιήν ψιλίαν ύηδ Χριστιανών Αγαθών, προ*- 
χα^Ιτο (1ς Αμυναν, ύκοδλίχνΟς χατΑ τ6 βΐχ&ς χαΐ 
σημοΐα τριχών ξανθ^τα. Μόντος λ€ΐψιν, Αποίαν 
«ινΑ )ΐα\ ό Αληθής *Αλ<ξιος έχχίνος Αυσπραγ8?ν οΓ- 
^ηχ<• βλέμματος έμβρίθειαν ώσιΊ χα\ βασαιχοΟ, 
«λΑσιν σώματος εύπαγη, χαΟ' ήν μΑλιστα τ6 Αγρο- 
•8ΐχ6ν «ύδοχίμως έχιι. χα\ Αλλα τινΑ. Κα\ οΐ δυσΐι>- 
«ούμινοι θιβτίθοντο «ρός «ένΟος» χαΐ ήλέουν, οΙα 
μή έξαχριβούν έχοντος, οίς έκικρόαθοι τ{ βιαχρέσει 
Μν σημεΟαν τοΙς έΟνισιν ή χατΑ του *Αν6ρον(χου 
μήνις. "Οθιν χαΐ Απανούργως ιηιθ^μενοι τ^ν «αΚα 
βλ^^Μιν *Αλέξιον, £ χαΐ Α έξ ΑγροΐΜτών οίτος παΙς 
έτ<Οη χαλιίσθαίι χατέχοπτον 8ΐς «ροσχύνησιν, ήσχΑ- 
ζοντο, μIτ^ο1ρον ξγον, Αώροις έβοξιοΟντο πολλοίς * & 8<Ι νίΟιΙίεΙΟΟΙ, 01 8ί|08 (Ι60ΙΟΜ81Γ8Π8• ίΐ4?08 ΟΑρίΙ 

1ο8« ιΐΑίιΙίβ 18600801, ςο» ςιιί(ΐ6αι Ιιοίο ν6Τ0 Αΐ68ίθ 

Α€6ίΐ<6ηΐ, |ΠΐνΙΐΑΐ60) 88ρ6€ΐ08 ςΐΙ88ί ίοΐρβΠίΟΤϋ* 

ΓοΓΟϋη ΐΑοΑοοι οοΓροΓΊ8 1>606 6θθ8ΐΗοΐ8ΐη, ςοοαι 
ίοιρΓίοιί8 Ιΐ8ΐ>6ΐ Γυπεοΐ8, 6ΐ8ΐί8 ςοχϋοαι. Ι1οαιίθ68 

9^Τ^ 8(1 ΙΟϋΙΟαΐ (Ιί8ρ08ίϋ 61 ΟηΙ, Οΐί86Γ6ΐΐ8010Γςθ6, 
6040θϋ 000 88ΐί8}€6ΓΐΟ ϋί8ε6ΓΙΐ6Γ6 ρθΐ6Γ8θΙ, ςοίϋυ8 
01>Ι818 6Γ8ΜΙ 8ί|;08 8ρΐ8 8ΐΙ ΙΓΑΙΟ 8(1ν6Γ808 ΑοϋΓΟΜΙ- 
6001 Γ6Τ0€00(ΐ8Ι0. υοάο 8ίθ)ρΙΪ6ίΐ6Γ €Γ6(ΐ6αΐ68 ρη6• 

ΓθΐοΑΐ6ΐίααινί(ΐ6Γ6Ίο1ιθ€ ρα6Γ0 ςαί 6χ οΐ6ΐΙίθΓοπ- 

6θΐ8Γθαΐ ν6η6Γ8ΐ Οΐ 8|Π08€6Γ610Γ, ρΐΌΟί ν6ΐΐ6Γ8ΐ)80• 
ΙΟΓ 6001, 8α•ρΐ66ΐ6ΐ>8ηΙυΓ, ίο ΟΙΐΟΟΙ 6ΧΐθΙΐ6ΐΝΙ01« 

<Ιοοί8 οοιηοΐαΐκιοί, ςο96 8ε6ίρί608 0ΐ008εΙΐΜ8, ϋίν68 

Αί8€6<ΐ6ΐ>8ΐ, 8Κ|06 61 ί11ί8 ρΓΰΙίοΟΙ ρΟΓΟίρίϊΐϋΐΙ ρ06- 2ή χατέσπα θ μοναχά Αποχβαίνων Ραρύπλουτος, οίς |> πιαι 68οροο8θ(1ο. Εΐ ν6Γίΐ88 ςυίϋοιιι 810 ίηνο- έμποριχώς τ^ παίθα χαπηλβύοιν έχρηματίζβτο. Κα\ 
ή μέν Αλήθβια οΟτω λαθοΰβα ένΜμνχος ήν, τ^ βέ 
φιυθος έχνιχήσαν έξιθύμιοσο «Α έ9νη πρ^ Αμυναν* 
ο! φθΑσαντ€ς ένέΑησαν αύτους δρχοις €{ς πίοτιν τφ 
Τ2 Μανουήλ χαΐ τφ θιαδβξαμένφ «ύτ6ν υΐψ *Αλ8ζ(φ• 
Ήχθη 6έ »α\ πρ^ τ6ν ^ήγα Σιχολίας ό τοιούτος 
πλαστές βασιλλύς. Κα\Α μίν Κομνηνός *Αλ4ξιος, ό 
τόν Σιχιλθν έρβΟίσας* ήλιγχβ τ6ν Αγροιώτην τούτον 
παιοα, να\ βέ χαι οΐ συν αύτφ * «Ι 8έ έχ τών έΟνών 
έβιβαιοΰντο, ι6 8τι μΑλα χαΐ Απηχριβωμένως έπί- 
στασΟαι αντ6ν έχείνον εΤναι τ6ν παίβα του Μανουήλ, 
υπέρ ου χα\ ΑποθανεΤσθαι αυτούς. Τέλος & ό μέν 
Χιχ«λ6ς, βΐ χαΧ έπέγνω,•φασ\, τ6 Αλι^θΙς. ^μως π8ΐ• 
σμονήν Ιδίαν έχων, χα\ του θρήνου Κλβνσταντινου• Ιυΐ8 ΙΟΙοΚαΐ» αΐ60(ΐ8€ΐθ01 ν6Γ0 80ρ6Γ8ΐ€8 (60168 84 

νίηιΐίοίαιη 6χείΐ8υ8ΐ ; ςοί(ΐ8ΐο ίαοι 86 «ΐ6τΐοχ6Γ8θΐ]ο* 

ΓΑΐΙΐ60ΐί» 8(1 0(ΐ6ΐ1ΐ8ΐ6ΙΟ 6Γ(8 1180061601 6Η0ΐςΐΙ6 «|1ΐί 
ίϋί 80666886Γ81 ΑΙΟΧίΟΟΙ, ΑΠΟΟΙ 6] 08. ΗίΟ ρ8ϋΟ(1θ« 
ίθΐρβΓ8ΐΟ? 8ΐΙ Γ6(60Ι 8ί€ίϋ9Ρ ϋθ6108 68ΐ. Αΐ6Χίθ8 
801601 €00106008, ςθίΓ6(60Ι 8ί€ΊΓΐ8Β]801 6Χ€ίΐ8νθΓ8ΐ. 
810θνίΐ ΗΟΟΟ ΓΟΓίθθΙ»ΙΟ ρΟΟΓΟΙΟ, 6ΐ ςοί €001 ίΙΙο 
6Γ801; 86(1 (|υί 6Γ801 6Χ 8ΐϋ8 (60ΐίϋθ8, (Ο (|ΙΙΟ(Ι 
&€€0Γ»16 8(Οθνί88ϋθΙ, 8886Γ•:Ιΐ:ΐΗΐ ΑΙίυΟΙ 6&8β Μ>• 
006ΐί8 86ς06 ίρ8{08 €31188 6886 ΟΐυΓίΐΟΓ08. Οΰθΐ(|00 
Γ6Χ ^ΟϋίΧ, 6181 (ΙίεΟΟΐ, Τ6Γ0Ι0 οο^οονοΓίΐ, Οιίϋοι 
ρΓΟρΠΑΟΙ Ιΐ8ΐ>6ΐ>8ΐ, ΙΙΐΓ0Μίι|υ6 Οθ08ΐ80ΐίΐΙθρθ1ί8 €8 

ρί(1υ8 6Γ81. ΕΐΙιοΙοί ν6Γ0 ίπιροΓ3ΐθΓί8 ΑΙοχίί ίϋι 

Ιοαΐ ρΓΟ 8ίθ1θ!8€ΓΟ Γ6Γ6ΐ»8Νΐ (01)1608001 60101 ' 61 ΟΒ ΤΗ£8&Α1Λ)?Ι1ϋλ υΚΒΒ λ ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 62 

τοΙς %^ ιηιροΧς• ^Ας Ιν τφ Δυ^^2χ{ΐ:ΐ ΑνΜίντας Α ΟττηοΙ^ϋ Οογοιιιφ• ιϋνίιΐιηιιιι %ίΛθηί ιη9Γ06ΐ€^Γ0 Ιμ4ραν« κλούτου Ι^Μνι« 6«οΙ»ς Ιχ<!νο( «λ•ύτων 
δντιχρυ^ τά τοιαντα μή «Βθριννύμινο<• ΚΑν«ινΟ«ν 
ή ι:όλΐ( χοιχυνΟ•1«α, Χ2\ μή «Αν« γοηιβ1«κ Αν«(- 
σχαΟσβ έάλω, χα\ μαλαχ&ς Ι«α6<ν ΙμκρηαμοΙς τ• 
χαΙ ΙοιίϊοΙς χαχοΙς« Φκδβα φιλ<1 Ανδρ<ζ9•0•ι «Άλι- 
μος, •ύ βτηβ^μβνο;, δλλά «ροβη90μ«νος« χα\ έχ- 
στήβϋν φ^^ τοΟς Ιφβ^ς. ΟΟτω δΙ ΙαλΜχυΙα ή 
«οιαιΗη χέλις, έθρ^βι μίν 4Ε< ι»λΙ> χα\ Ι^μ^» χχΐ 
{«01 βΙ Αλλο» «6 βύβπιχιίρτιτον τον ΙχιΤ (υσπραγή• 
ματος Ιμαθον * οΟς 4λύπ<ι χα\ ή τον άγαθου στρα- 
τηγού Ιωάννου ^0 Βρ«ν& χατΑβχΐ9ΐς•*0ς ού «ολυν 
ιιιριχβίμννος στρατέ, χα\ βμοις ιΐ^ φυλαχήν τον 
φρονρ^ον παρα6ν96«\ς» φ^βφ τον βαοιλέως *Αν• 
^ρονίχον, μή «α\ «ροβότη^ Ιιηχλτ,θινς, Αα\ ΛΪς ΙβοΙΐ, οίοι Ηΐο ρΓ«<1ίτ<!« ««ο ΜΐΐΑΐα»! Οοίαά^ Ι^Ι(•ιγ 

ϋΙτΗλΙ ΟΟΓΠίρΐλ ιηοΙΙίΐΐΡΓ ΓβϋΐίΐΙΐ ΙιοβίΙΐΝΐ» 61 •«€ €»* 

ρίο Μί•6Γ€ ρΑϋΜ 0€ΐ Ίιΐ€€η(ϋι €«ΐ€ηΐ|•€ ηι»1ο φΜ 
Μίνηι βοηιίΐιηιοΓ• ηοη €οη»ΙίΙιιΐιΐΓυιιι, «βά |νγο€«ι• 
Μίπιηι ΙβΓΓΟΓοςιιο 8υ<Ιοο6> ρΓΟβίοΐαηιηι. €λρΙ« •ί€ 
ΙβίΑ είτίΐι•, ηο» ςυθ(|ΐΐ6 Γιιπιο ιυΙ Γβρϊβνίι » οιιη 
ηββηηβ ΜίΙ ςοΐ βχίιαιη ΓβΗοβιη γοΙαιιμιοΓιι ^η% 
(Ιί^ίοβηιηΐ, (Ιοιυβηιηΐ ιΐο ίη&ΐ8ηί$ (!ιιοί< ^ο««»^« 
Βτ^ηχ €αρΐ!τίΐ«ΐ8. Πιο ηοη ιηαίΐο βχ6Γ€ Ιη €•Γεαιιι• 
4ΐλΐιι» «ο Ι«ηιβη λΓΟβιη ΐυ^ΓΪ ]υ$9ΐΐ89 ΓιιηοΓβ ίβιρ^ο- 

ΙοΗ» λΐΙ4ΐΓ0ηΐ€ί« ηΟ ρΐΌίΙίΐΟΡ ?0€«Τ(!ΐαΓ €ΐ ιιΜ ί« 

ηι&ηιΐ9 ίΙΓιυ• ίηε'κΐίβίβΐ, € τϋ» ΐοΙΙ(*ΓνΙιΐΓ« ροβΐ 
βχρο^οιΙ^ιη οίνΊΐιίβηι ία Βΐ€ΐΙί«Βΐ €8ρΐί?ΐΒ• ιΐιιοΐιι• χ•1ρ»€ 
λωτός. ΙχβΙνφ «ιοών, ά«αχ6•(η τον ζ|ν, ιαρήχΟΐ| τ^ της «Οιως έλιί»β« οίς Σιχιλίαν αΙχμΑ- ν8^• Κα\ φφόβοι μίν οΟτω το6ς ι«<ριξ μέχρι χαΙ ^ Μ• Βίο υΜβΙ ροροΗ οιςοο •(! ΤΙΐ€•$»1θΒΐαιιιι Ι; Βιοοαλονίχην τλ οΟτω ταχ{ι της άλώοιως Ιχ<(- 
νης, χα\ δτι, χα94 τις &ν κίιιοι» τ^ τάχος του χα^ 
χονένδ€ΐχνύμΕνος, θατέρφ μλν τοΤν «οΜν Ιχαστος 
ΤνΙν ιιολιμ{ων Ι«έ6η της Ιλλυριών γης, θατέρφ 61 
««τινιπήδηο• τής έχυρωτάτης 1χ(<νης πόλεως. Ότι 
ηχα\τάέχ«ΠΜν ΙωςχαΙέςτήν χαθ* ημάς Μαχε- 
8ονιχ^ ούδΐν αΟτοΙς όδου «ρο ^έβτη σχωλον οίς Ιμιιά- 
βιον, άλλα τούτο τάς άκάντων ψνχ^ Ιτοέμονς Ιστηβο, 
των χατ* αύτΑς άκαλλάττ<σ0αι οωμάτων« οίς Ιτα- 
ράχθηββν. Ούχ Ιοτιγάρ βχου ουνήντβτά τι Μμα 
4χ€(νοις« •<^ μ<γα9 ού μ&χρ^, ο6 μΙοον * αλλ* ώς €ιά 
λβίων ικβίων ιιοτ«μ2^ «λήΦων» Ιχοΐνο; ό «>ζ6ς χατ- 
έρρη ατ^'Λς^ Ιως ήρ?ν βυνέμφν άαχνλτος. Ό Μ ρβηβΓτοΐΜηΐιΐΓ •ι ι•αι οβίοτί 6χρυ{η&ϋοο• €Ί?ίΐοΓκ 
61 ςιιοιΙ, υΐ (Κχ€Γϋ λΠςυΙλ, €βΐ6Γΐ(λ9 ηχηΐϋ Ιηάΐΐί^ 
υηο ςυΐβςυβ Ιιοβίίυιη ρβάβ ΐοιτοαι ΙΙΙχποοπιαι Ιητ»• 
§ίΐ» αΙιογο ίη ί»ΐλΐο πιυηίιί>§ίιη«ηι ΰΐγίι^ίβηι ΙγγοΙι. 
Οοοά ?6Γ0 λ5 ίΙΙο (βπιροΓβ υ«ςαβ «ά ΜλΰβιΙοηΙιιιι 
ηο»ιηηι ηηΙΙυηι ρ^άίΐιυ• ίΠοΓαοι ίι»ροάΙΐΒ6ηΐοιιι 
!η τίλ ΓυβΓίΐ, οβά ίΠυά «ηίιη»! οιιιιοΐοηιαι ρλΓ3ΐι• 
ίοϋβηΐ, οά ϋβΜΓοηάυιη €0Γρυ• ςυοά ίρΜ• ΐΟΓία* 
νβηΙ. Νοο οοίπι οβί €«ιγ ΓιιηοΓ ΗΙ!• 0€6ιιγγ6Γ61 <υΙ 
ιιι»|^οιι>« ΑΟΙ ρλΓτιΐλ , λοί ϋϊ^άϊο^ήΒ. Βοά ϋΐ Δυνίυβ 
Ολοιρο» ρΐ^ηοβ ρβΓΟ^πιηι, ίΐα βχβΓείΐοβ ΗΙβ άβΙλίΜ• 
|>οΐυΓ 4οιι«ο οοϋΙ• ιηΙΐΰΟΓΟίυΓ ΙοοοΙυαιί•. ΟΙβμΙα 
νβΓΟ, ρτο •β« ρίΓΐβ» οάη«νΙ|»ΐΜΐΐ ϋΐ ριηΐείροκί γο ναντιχ^ τήν οΙχ<{βντρ•«6μ«νος, ΙχλΜ συν<λεν- ^ ορροτίυΒΟ Ιοηροη Α6 €0ΐΐ9ΐιαιηι«Γ6ΐ ϋοοίηοι ηι- 

— Ι - ■ •.. . . _ •. ..__ί_^__ \ _._ ^^ • Λ. -• . ^._ ί !■*.__— ^β_._ •. Μ •■ ^ ^2-^_^ βόμε^ Ιν χαιρφ μιρίταις• χα\ χορυγώοων ήμΖν 
βίς μέγα τ6 χαχόν• Κα\ Οοτέρηοι του ιαζου ημέρας 
τινάς« £(ς Ινββιξιν, οίμα», τινά τής τ« χαθ* ημάς 
ού6<ν<{ας, της τ« χατ* αύτους Ιοχ^ * ταύτης μέν, 
ώς, εΓκιρ 6μου Ιιιηλΰον ήμΙν, οΰχ&ν ουΜ γουν μ(αν 
ήμέραν άντένχομ•ν * Ιχ«Ινης βέ, 9τι χαΐ μάνον τ6 
ικζδν του οτρατοΟ ιηριχαΟήμκνον Ιχοντος, ο5τως 
άρβτωντις ήμ<ν τφ φαύΧφ βτρατηγφ, ώς μη^μΚαν 
Ιχβρομήν τίνα χατ* αύτ^ν γ«νέοΟαι οτρατιωτιχ^ν, 
άλλα φυλάττ«σΙαι τφ ^γ\ τοΟς 1χ<(νου (Ις ά8* 
νοι*μιον άχρονόμβυτον, χα\ οίον μή «αθιΐν χολά• 
βωοιν• 

νο'• Κα\ ό μίν ικζ^ λα^ ικριεχάβιβι χαθ* ώραν 
άρίτβον τΐ^ν χαΟ* ημάς χ^ν, Αύγούστον μην6ς άγον- §ολΐιι ηιιηιη• Τ€ΐΓ6•ΐΓ6αι «χβΓοίΐυιη Ιπΐιυο άίοΐιιιο 
•6€υΐβ ο>ΐ «α οιίβηάοηάιιιη, οιΙ$ΐίιηο• οοΐιί• λΐίςιιΐά 
ά6ΐ)Πίΐιϋ§ λυ»» Αίςυο Αΐίςυίιΐ ίυιΐίΐυάίηΐι ηοιιπο 
•άνβηυι 60»; Ιιιι]υ• ςνίάοιιι, €υιιι, ςυ«ηϋο λά οο• 
τοηβηιηΐγ ηβ νη« ςιιίάβσι άίο ΓββίΙιβΓίοιυ• ; ίΙΠιι• 
νβΓΟ» οοιη ιιηοιη ΐΑηίοιη Ιι»1)οηΐθ& βιΟΓοΐΐαοι ρο- 
<ΐ68ΐΓβπΐ9 ΙΙΑ ίοηηιά«Γ6ΐηοΓ λυ6 ί^ιιανο ϋαοο» οΐ 
υΙίβΗοΓΐ βχουΓοΙοηο ιιοη οραβ ίιιοπκ» οοά υΐ ΙληΙυηι 
€υ$ΐο<]*ΐΓθΐιΐυΓ τοξ^ γ6$ ϋΐίιιι ίη ίιιΐ6[(Γλη ρηκάλοι, 
1160 8α06ΓΓ6(αΓ ιιΗα 8ΐ>Ι«ΐίθ• 55. Ρορυΐυβ &υΐ6ΐη ρ6(ΐ68ΐΓΐ8 οΙ)&ί(ΐ6|)2ΐ Ιιογ» 
ρηηάΗ υΓΐ>6ΐη ηθ8ΐΓ3*η, ιηβη$ί8 Αυ§υ8ΐί ββχίο τος Ιχτην ήμέραν, χαΟ* ήν ή Ινβοξος χο(μησις της ]) όΐβ, ςαο άΟΓίηίΙίο ρυΓ)88ίηΐ26 Οβί Μ«1η8 οβΚβϋΓ^ΐυΓ. «ανάγνον Θεομήτορος μνημονεύεται. Κα\ τάτε βή 
ούχέτι φευχτά ήν ήμΖν * άλλ*ο1άγχινουστεροιπροεω- 
ρωντο» οία «ε(οονται« διιου γε οΟχονν άλ(γοι χαΐ 
«ρ^ τούτων βυνεώρων τ^ μέλλον, «ολλαχόθεν α6τ6 
τεχμαιρ^μενοι. ΈμεΙς γονν φθάβαντες τήν των 
«ολεμίων Ιφο^, τοΟς δτοι μεθ* ήμων της Κων- 
βταντινονχύλεως ^σαν τέχνα, Ιξεοτείλαμεν εΙς τοΟς 
Ιαντών, ού μόνον όόοιιιόριον Ινδαή^νοάμενοι, άλλα 
τι χα\ των ές χάριν ^Ουτέρ^ις γνώμης, ώς αύτολ 
θανάτφ άκολουμενρι. ΚαΙ των έν βεβσαλονίχΐ) ύέ 
τινας, οΤς οΰβλν ήν Εργου, άλλ* ή μάνον φά^ βον• 
λήν αΐτήοαντας, ουχ έχρυ^άμ^θα, β άειλι^ν ήμίν ΝίΙιίΙ ΐυηο 6Γ31 ηοϋίε Γιικ'ι^ικίυιη ; 86(1 ρΓυϋ6θϋθΓ6• 
ρΓ9Βτίϋ6ϋ2ηΙ ςα» ρ3$8υπ 6886αΐ, υϋί ραυοί 6ΐΙ«ϋΐ 
ρτ»νί(ΐ6Γϋαΐ (|υο<1 6Γ&1 Γυ:υΓααι, ϋΐυά αΙ)ΐ6ηη•|υο 
ΐ68ΓιΟε3ηΐ6•. Νθ8 ί{ΙΐυΓ &<1ν6η(αιη Ηοεϋυπι ρηβνβ• 
ηΐοηίοβ, ηυοίςυοΐ 6ηηι ηοϋίεουπι 6χ ΟοηείβηΐΙ- 
ηοροΓι Γ60ΐΐ8ΐιηυ8 ρυβΓ08 Α(Ι βυοβ, ηοη ιειιίαιη 
η6668$ΙΐβΙί ίιίηβπβ ρΓονίιΙβπίεβ, 86(1 6ΐϊ»πι «Πςο ά 
ά8ΐιΐ68 βΓΑτΙοπβ 86η8α8 £Γ2ΐί3» ςυ^^^ί ηιθΓΐ6αι 
ορρ6ΐΗυΓί. Ουο5(ΐ9ΐπι τογο 6Χ ΤΙΐ68&Αΐοηίο6α8ί5ιιι 
ςιιϋ>υ8 ηΙΙιϋ ορ6Γΐ8 6γοι 8€ΐ1 Ι^ηίαιη ιΙιιιογ, €Οιι- 
εΙΠαιη ρείεηίοε ηοη οιΊανίιηιιε ςιιο«1 ΐΊπιβηιΙυιη 65 ΟΕ ΤΗΕίβΛίΟΝΙΟΑ ϋΠΒΕ Α υ^ΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 06 

Ιπ«6ραμόντ£;Ιιη»χλώ9αν^« γ(ν«ταέ τις Ιχ€ΐ Ιχδρομή Α φΓιιΙβιη ο«(ΙίΙ; ιηίΐίΐβδ νοΓΟ Ι.«1ίιιί ΐΓ«ρΙ^Ι Γιΐ({ιι«ιΐ. δύο μίν Λατένΐιΐν Ιππέων 1χ του των ϋρββεντζούνων 

ΙΟνους, δ β)] ιηλΟ χα\ τβΟα^^^μένον τφ Σακλιχφ 
στρατψ «αρι^πιτο, «λβιόνων δε ^χ των ήμβδοκών - 
υπέρ τον>; δ^χα γάρ. Κα\ πίπτει μέν ούδε{<* εναγώ- 
νιοι δλ οΐ ΑακτΙνοι διιχφεύγουνι τδ πβσεΐν. Κα\ «ίλιν 
αναφορά <(ς τ^^ν βαοιλέα τρίτη, ώς τΐ} ^αιλιχ)} 
•ΰχ( τε χαΧ εύτνχ(^ νινιχήχαμεν χαΐ τδν πρώτον 
π^λεμον, ούχ οίδα τίνων περιγενδμενοι. ΚαΙ ήθελε 
μέν δ στρατηγός τά; τρεΙς ταύτας αύτου νίχας ένι 
έπιστολίφ περιλαδείν, φειδοι δα^άνη^ χα\ δρομι• 
χών Γππων. Έγχρατής γάρ ήν χειρών αληθώς δ 
άνθρωπος. *Α>λά προεχΑλεΙτο τ^ν Καλλίνιχον εΙς 
τδ δαπανηοαι τδ έθέλειν χατά του βασιλέως γελ^Ιν• 
ΚαΙ ήγεν αύτφ πρ^ς άνάγχης τδ ιιρδίχμα. '£χεΙ- ΙΐβΓυιη ΐ6ΐΊίυ8 ηυηΐίυβ, ηυ«${ ρΓβείΙιυβ !ηιρβΓΑΐθΓί» 
ηουηιςαβ 1>οηλ ΓοΠιιπϋ νΙοΐΜοιηυί «ι βζ ^ο€ 
ρΗιηο ΜΙο &υρβτ<Γιΐ6« βνι^Ιδβοηιυβ. ΥοΙυίι ςυοςιιβ 
ιΐοχ ΙΓ6Ι ΙΐΑ< Ιμ•ίυ$ νί€ΐθΓί<ι !η ιιηο ΚΓίρίο εοηοΐιι- 
«1βΓ€, Ηΐ ίηιρβη«!$ βχ 6(|υ1» ΓαΓ«οηΙ)ΐΐ9 ρΑΓοοΓβΐ• 
Εγαι ϋΒΐιη ν€Γβ πΐΑβυ εοηΐίηβη•, «(ηΙ ΙΐΟΓϋιΐΜίαΓ 
€ιιΙ1ίϋΐ€αιη αΐ Ιι»8 ίηιρβηΜβ Γλ€€Γ6 Τ€ΙΙ«1, ςνοϋ 
Γίιοί Γαίΐ ΙωρβπιΐΟΓί. 81ΰ ηβοββίΑίΙο Ιιυΐ€ «Μπιχίΐ 
ιιβ^οΐίιιιη• ΙΙΙφ βηίιη οϋβηΐ Ι»ιιηϋ ιί€ΐιΙ €1 ο»ΐ€ηι« 
ίιι φΐιΐΗΐ•. •1υ€€ΐΜΐΙ ^βηα»; ίρΜηηβ οϋΐααι Ιιι ίρβυηι 
ΰοιινβπΐΐ ιηοάο ίβηηβ ιίηιίΠ• Οί€ΐίΐΑΐΜΐΐ ΐΙιηβΓβ μ 
ςυοϋϋ'ιι: ιιβ ςυίβ Α(Ι .{ριυιη λ<1νο1λΓ6ΐ ϋ«§«Ι«ροΙ• 
οοαίοι «ΓυΐαΓΜί. .Νουμιΐ(|ΐι»ιιι άίχΗ ηΑΐυηι ββ 6&μ 
• ΙΑΐί ηιιυ'β, ίβΐυιπ ΙιοροηΐΜ 6x•6^^^.ιιι•> •■ Ονι- νδς τε γάρ 1μ<3ει τούτον, χαθά χα\ τους λοιποίς, ^ •ΙιοΙίοορυ1ίαι Γβν^Μοϋυιη βαβλ ; ίιιιιΐΜ'ΐιάο ιβ 
δβοις τδ γένος Ελαμπε • χαΐ αύτδς δέ άντέοτρεφε τδ «Πα πιαΙΙιϊ νΐι ίιιβΓ«(Ιί €ΐ ιηίηιι• ιηΐΐαη ιιΐ;ι]οη ρΓΑ•* 
μΐβος πρδς αύτδν ού μαχράν τοΟ άνάλογον. *0; γε ίΐτΓ6, ίηο 9ύ φΟΠαιι ίρ»»ιη ρλπαιιι» ΰ^ι»ο ; .(|υ(κ1 
)ται άνεφθέγγετο δεδιέναι χαθεχάατην^ μήποτέ τις ί»» ηοο 6ΓΑΙ• 

αύτώ Ιχ Μεγαλοπδλεως έπ•.πετασΟείη, έζορύξων τους δφθαλμούς. Καί «οτε χα\ τοιάβδε ίψι\ φυνβι 
μητρδς, χαχολογήαας θυμφ τήν τιμ{αν έχείνην, Ιάν εΙς Κωνσταντίνου πολιν άναατραφείη• *ΟΘ«ν χα\ 
{ΐεδήλου, ώς άλλην τινά τραπέτΟαι αίρήαεται, χζ\ μείζονος χχχου άνθελέσθαι τι βραχύτερον, χαΐ 
^ου ζ^ν Ιξ οφθαλμών προθέ<τθαι, δ άν τις Αίποι, χαχδν. 

νζ'. ΟΟχοΟν χα\ μεθώδευε τδ τοιούτον. Κα\ οδ 57. Εμ€ ΙβΙΙυΓ ιίο ιΙίΗ^βίΜΙ. Νβ€ αηίοιί 8οΙΠΰίΐυ• 
βαθδίφ ψυχ!) μερίμνων τά χατά πδλιν, άνέπειθε τδν €ΙΓ€1 €« ςυβ υΓΐ>Ί« €Γ«ηΙ, ΰβΐΐίιΐΐΐιΐβ ηΐΑΐ^ΊιιίΑ ^Ανδρδνιχον εΟ μά}.α τεχνιχώς, ώς Λ Ιχουσι τά χαθ* 
ημάς, χα\ ώς περιπεποίηται ή πόλις άριβτα« χα\ 
ουδέν αυτή των δόύντων ΙνδεΤ, οδ πύργων ασφάλεια , 
ού πετρο6ύλοι μηχαναί, ού τειχών έπιποίηβις, ού 
περιτειχίβματος έρυμνδτης, ού πλήθος χα\ χά>.λος ΑικίΓοαίεο ρβηυαϋβΐΜΐΙ οηιηίΑ 86 1)6η6 ΙιαϋθΓθ «ρυιΐ 
ηοΐ, οαίΓΑϋϋίΑ «{βΓ€ €ίνίΐ>ΐ6ΐη, ηΐΙιιΊ <ΐ€«εβ« ΐΙΙί» 
η66 Ιυιτίυηι Μ€υπΐ«1βιη, ηβο Ι)8ΐίεΐΑ8, ηβο ιηυΓΟΓυιιι 
ρίηη«€αΐ9, οβε οίΓοαίΐιιε ιηαιιίιηβηίΑ• ηβο ουΓΓουαι 
ηιυΐϋΐϋΐΐίηβαι λυΐ ριιΐ£ΐΐΓΐΐυϋίιΐ6ΐη, ηβϋ ϋιηιΙβΒ αρμάτων, ούχ άλλο ουδέν * ψευδή μέν γράφων πρδς ( Γβπι υΐίληι. ΜβιιΙ•β1>ΑΐιΐΓ ηυί(1βιη άβ γ«5ιι$ (]υ« 9(1 τδ έαυτφ μ^νφ συνοΐοον χα\ άνεξέλεγχτα, δτι μηδέ 
ην τι; δ εΓτε είδως, άπερ Εγραφεν, εΓτε λαλών, εΓτε 
λαλείν τολμών * πείθων δέ έχείνον ούχ ευτυχώς 
ήμίν. Πεπραγμάτευτο γάρ θάρρος έμβαλείν τφ 
βασιλεΐ περ\ ήμών,^ώς ούχ άν τι χαχδν πόθεν πά- 
θοιμεν • ίνα χεφαλή μδνος αύτδς έφίαταιτο τοΙς 
ώδε, χα\ μή τινι έτέρφ έπιτραπβίη τά τ^δε, οΐφ 
περισώσασθαι ταύτα, χα\ οΟτω τή; αρχής αύτδν 
ποτέ παραλυθήναι, χαΐ εΙς χείρας τφ *Ανδρον(χφ 
περιτυχείν * ύφ* ών χα\ πάλαι άν συνετρ(6η, εΕ μή 
δ 9ε6αβτοχράχωρ Μανουήλ» αγαθά λαλών, χαΐ μέ- 
οος πίπτων γυναιχεΓου λδγφ, αύτδν περιεβώζετο, ού 
πρδς γαλήνην ήμΙν, άλλ* ώς ε (ς τυφώνα, τδ πάνχυ- 
χήσοντα. ΚαΙ ές τοιούτον περιήλθε πανούργως τδν ίΙΙυιη εοΐυιη ρβηίηβΐιαιιΐ εεπϋβικίο ςιυβ τ^Μϋ 
ηοο ροίβηοΐ, €υαι ηβαιο οβββΐ ηυί νβΙ βοίΓβΙ ςυο(Ι 
8€ηΙΐ6ΐ>]•ΐ, νβΐ (ΙίοοΓβΐ, νθΙ ιυϋβΓβΙ ϋίοβΓβ ; εΐεςιιβ 
ίΐΐί ίιιΓ6ΐίοίΐ6Γ ηοϋίβ ρ€Γβυ»(Ιθϋαΐ. ΑυϋεοΐβΓ ίιιιρ«- 
ΓΑΐοΓΐ τβΓΚη άύάϊϊ (Ιβ ηοΐιίβ, ηαΙΙο πιοϋο ηοε αΗ- 
ςιιίϋ ρ^Ιί, υΐ Γβϋιοβ Ιιί&οβ •οΙυ$ ρΓχβεοΓβΙυΓ, 
^Ι ηβ Αΐίουί ΑΐΐβΓΐ οοιηηιΐΐΙβΓβηΐυΓ ΓβΰοίϋΐκΙχ, βίο* 
ςυβ ΑΐίςυΑίιϋο ίρ8ί ειιΙ>$ϋΐυ6Γ6(υΓ ίιι ιιΐ3|(ί&ΐΓΑΐα 
ίρ&βςιΐ6 ίη ιηχηυβ ΑικΙγοιπο.! ιηοίιΙβΓβΙ, βιιΙ> ςυί• 
1)υε]«ιη οΐίιη ορρΓβειυε ίυί886ΐ, ηίεΙ ίηιρβΓΑΐΟΓ 
ΙΐΑηυβΙ, 1>€ηβ (Ιβ ίρεο Ιοςυνηβ, ε^ςυβ ίηΐβΓρο- 
116118 ιυυΙίβΓοιη ρΓ6€ίΙ>ϋ5, ίΐΐυιιι 8Αΐν9ΐ886ΐ• ηοιι αιΙ 
υΓΐ>ί8 ρ;ι06ΐη, §6<1 ιι1 Ι6ΐυρ6&ΐ2ΐΐ6ΐιι οιηηίΑ οοηΐϋΓ- 
Ι)Ααΐ6ΐη. Αϋ60 (1οΙο&6 Ιιίβ ηιαΙΊε Απίΐιυε αΓουιηνβηίΙ βασιλέα τα7ς τοιαύταις μεθδδοις δ δούξ ούτος, ώς Ο ΙιηρβΓϋΐΟΓβσι Ι8ΐ6 ϋυχ, υΐ βΙ'ΐΑΐη βΓΑΐίβΓατη •€ΐίοη6& χαΐ εύχαρΐ9τ(αν αύτφ γραφήναι πρδς τού άμειλ(χ• 
του χα\ μή είδότος, οΤμαι, δπερ έστΙ χάρις. Διδ χα\ 
τή εύχαριστ{ςι ύπεσμύχετδ τις χαυτήρ. Εύχετο γάρ 
ή βασιλική γριφή έχόμενα τής χάριτος ούτως* 
ι Γένοιτο δέ χα\ έπ\ τά έξης τήν τοιαύτην εύχαρι- 
οτ(αν φυλάττεοΟαΙ σοι* » αΐνιττομένη, ώς μιχρδν 
όσον, χα\ ού παραμενεΙ. Ό χα\ γέγονεν. Έά• 
λωσαν γάρ δι* αύτδν ώς έπΙ θανάτφ ΙχεΓ χα\ 
ή τούτου μήτηρ χα\ δ άδελφδς, ουδέν οώτοί άμιρ- 
τόντες. ίΐΐί 80ΓίΙ>6Γ6ΐ <|υΊ 6Γ;ι1 ίΐΙ6Χ0Γ•1)ίΠ8 8€ η68€ΪυΑ, 

ςιιοϋ 681, ρυΐο, ^γαΙΗικΙο• Ιΐιςιιβ Ιβηιο ίβηβ Ιογγ€1)α• 
ΙυΓ. δίΓίρΐυηι βτ^ο 2ά ίιηρβΓαΙοΓβιη ϋιεοβ ^γαΙιαι 
6οηΓιη6ΐ)8ΐΐ: «υΐίηαηι ρΓο ΓυΙαΓΟ (γαΙι» Ιιυ]ιΐ8- 
ιηοϋί &ίη( ΑΚβηιΙχ Ιίϋί ; ι ίΐΑ βυΙΦΑυϋίβηε ρααΐυΐυιη 
6Α8 ρβΓπίΑηειίΓΑβ; ςυοιΙ βι Γαοιοπι 681. ΑρρΓ6ΐΐ6η<ϋ 
βηΐιη ]υ8$ί1 *ά ηιοΓίβιιι ιη»ΐΓ6ΐη βι Γγαιγ6πι 6]ιΐ5 
ηΰυΐΊςιιβιη βοιιΐββ. νη'. ΚαΙ τούτο μέν μετ* ού πολύ εΙς έχείνους. Η8. Ι1θ€ Ί|$ίΐιΐΓ ΙίΓονί ΐοιη)>θΓΪ$ ίηΐιτναΙΙο ίΙΙί«. 

Αΰιδς δέ τέως Ισχύων χατά τής ή^ών απώλειας, χα\ 9ίχΊϋΊΐ.Ιηΐ€Γ62 ίρεο ρ€Γΐι•οί< ί ιιΟΐΐΓϋΐροΐοΟΐί^ίιΙαΜίαΐ' η ϋΒ ΤΗΕδ8ΑίΟΝΙΰΑ ϋΒΒΒ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. « 

τήχ•ιν πληγίς. Έχ<29ιν γάρ Μγιΐων βύνανΟαι άν Α •ΙΙ ρΓοΓοιιάιιαι Ηβοςοβ ροΗβ» €θΐηιιιοθα9 ; Ιηπι ρλΑψαι ήμΑ;» ώς «αϊ «ροΜδρβύβιν βδ μ4λβ Ιυν4- 
μ<νο& β(& τ6 του αίγιαλοΰ άγχιβαΟέ^ χαΐ οΟτνς »ύ• 
λίμινον * ηαΧ 8νι χα\ τλ τβίχος ούχ άπονήρββς •Τχ&¥ 
Ι«€?‫ Ατέχνίι»; τβ τήν &ρχΙ|ν ονφταθλν, Χ8\ οδχ <ΰ 
•υμίΜίγΙν* χα\ μηΜ μιμβληΜνον Αρτι τφ χαλψ 
•τρττηγφ. 

ξ*. Έφχιι γΑρ Ιατρφ ιιαραχολουθοΰντι βώματι 
ΐΕονονντι μίν, οΐιρ βλ μΙ) φαιΙ«6«ι» ώ; &ν«ιιοκηθΙ|νΜ 
«ρ^ ύγ{κιαν, χ4οττβυ6«ν άμ(λ«Οντι τ6 νοοοΟν άναχο- 
μ(σαοΟ«ι. Κα\ ούχ Ιβτι βιακιστησαι τους «5 χατι- 
γγΜχ^ας τό «ί^ΤμΑ• ^ «Ανυ τι ^ραχΟ «ροδίου του 
χυρίκκ δκνβγχιΐν Α Δαι45 ψαίιηκοΛ χα6* ^^μων * βΐ 
μή τις Αρ« Οβρμότιρον ΙκιβάλλίΜ» 4; Ιν τινι «λΑ• ψΗίά ηνηι• ςίΜίαιτίΜ «αίΜίοηι »η«ηι Μΐίβιπι €θΐι- 

ϋΠΙ€ΐΜ, Μί€ ρ6Γίΐ«, ««Ο ΙοΗϋβ II ρτίηΟίρΙο 24ϋ€1• 
ΙΜ ΓμπΙ, 61 ΟΐίβΒβΟ (ΜβΙΙΙΟΓβ ΟΙΓβίΜΙΙ. 60. ΕηΙ 61ΙΙΙΙΙ βΐηιϊϋ• ιη6<ηΰΐι ύΐιηηΐΙ ^οτρο% 
κ^ρτοΐοαι ΜίΗΜίυο «Ιοβ ΜλοιΙΙιηβιιΙίι» οΐ •ΜΐΙι«ΐΙ 
ΓββίΗνιΐβτ, ςιιίςαβ ηοη ]•πι ιοΙΗ«ίΐα• 681 Αβ ηιογΙμ 
ΜΠΑίιΑο. Ιιιχι« ηο• , αΐ ςοΗΙΙ)6ΐ γμι οοιτιιοτβ* 
Ηηΐ, ΟιτΙιΙ « ρΓ0<ϋΐ0Γβ ΓβΙρ9» ρλαΐαΐοηι Αϋίβηβ 
▼Μβΐιιτ; «Μ ςηΐϋ ιοροηβη• λπίβιιΐΐβ•» ρτοιΙΙ• 
ΙοΗ »ΐ|ΐιιιι«Ι ϋίοιη Ιη Μΐιιιοβ• ΕχοβρίΙι €ηΙαι 
στκγγ* «αριβάζοι ΙχιΤνον €ΐς «ροΜτην αύτ^ρημα. ' ϋοβτβιιΐιι• «ΐΑΐηΙΙ §ΙριΙ•ΐ|ΐΐ6 οβΓίΙτ, οηιιιίΑ •ΙΙα• ςνο- ΔΙχα γΑρ οννθβαΐΜν λπι ^τ^ς χα\ μηνύαβων γνω- 
ρίμων, & 8ή χαΐ αύτΑ «ολλολ χβτηγοροΟσίγ Ιχ«Ινου, 
τ5λλα ηΑντα «ροβοτιχ^ βΤχβν δ Ανήρ. ΚαΙ χοιν^ 
αύτφ τ< χα\ τφ χατΑ 91^0'^ΑI)ν φαν^ρΑν Αλλίικ «ρο• 
Α^τη τ^ «ου χοινοΟ μίν ύιηρορ^ίν χιριφρονι^ιχως, 
Αβυτφ. <έ μ^νφ χαρΙζιά^Λΐ * χα\ προτ(Ιιο6αι «Αντας 
μλν ΑιηΙνβι, «ιρΜίναι Α μΑνα τΑ χατ* αυτόν. Έμέμ- 
φόντο οΐ οτρατιωτιχολ. Ατι τ Α ιητροβΑλα Ιν ήμίν 
βργανβ οΑχ ι6χρή9τως «Ιχον, ώς Αντκφ€ρ£ζ«ιν πρ^ς 
τΑ τύν ΑντιμάχΜν. *0 δΐ Αφ•1ς χατορθοΰν τ6 ψ«γΑ- 
μβνον, χα\, Τ( ιηιήτοι ; Ιλβγβ* χα\ ήρχλίτο βΐιηΐν το- 
σούτον Α χομιψΑς ΠυΑβγοριστής * βοχών μίν, Ιβρ^ν 
βΤναι σιγής βιΑ τΑ 1χ«μυθι1ν τΑ «λ€(ω, Αλλοις £Α ΐΌκι ΒΐιΙΐΙ ϋίαιν ΑΓκαηηΐ, ρβΓβΑβ β^Ιΐ. ΙΙϋ οοηιηοηβ 
^•1 μΟΙοοΙ €11111 ρΓοΑίΐΟΓΑ» η^ηίίβοΐβ «Ιίι• η6- 
^ΙοηΙβ, ΐΜΗΐϋΐιι οοιηιιιυηβ ιιβ§Γΐ(θτο §11>1ςαβ οοΐΐ 
ρτ«ιν{ιΙβι^• οηηββ θΙιηΙιΙβΓβ ιηοςνο •οΙ• μΑοΙο 
ηιπΐΓ6. ΟνβΓοΒιηίαΓ ιηΠΙΐβ• ςβοΑ ιη•€ΐιΙα» βόοίΠΑ 
1ΜΗΙ ιρΐ« ^ΜίΒηί %ά ΓβρβΙΙοηΑο• ΐ€ΐιιι ΙιοοίΙαηι• 
ΟιιοΑ ▼«το τ^ρΓ6ΐΐ€ηΑβΙ>8ΐθΓ ηοη βπιβηΑοηΒ. 0«ΙΑ 
Ιλ€ΐ9πι Τ οΙοΙίΑΐ, ϋιηΐηιιΐ()ΐΐ6 αΐ Γλίηυι Ρ5ΐΙι«^ΐ€η« 
»4ΐ«ΙβΙιοΐ, τΙΑοΗ βΙΜ ΙβπιρΙοηι 6••6 •ϋβηΐϋ οΙ) ρΙ•• 
?Μ|ηι> ΐΑ€6η<1•, οΙΠ• ιιΙτβΓβιιβ ΙηβΙΑ!Αΐ0Γ6• •ιιίΓο• 
€•ΙαΓΐ8 υογΙμ, λΐϋι Γοίβηίαπ• οΒ πιαΙα Α!ι»Ιηι«1•ΒΑ« 
οίκτοι^ β66Γβΐι ρΓοΓαη'ϋΜίηιβ ΓΟΟοηΑβηιΙλ• €νΜ 
•ηιΐιβββΐ πιοΒηί• 0€€ηραΗ αΙ> ΗολίΠουβ 60 φΐοΑ χατΑ το{»ς λοχ&ντα; ιινέγοιν τ))ν λαλιΑν ΑνΟρ»ιβο^• ^ ρληιηι οοΓιΗι 6••6ηΙ, τθ€θ ο1>λ6βη« α(6ηι αΑ πιαΙγτ• ίΐίέχωιν χα\ τΑ λς ιηνηρίαν ΑΑιΑρατος, χαλ τό γ• 
χρ^νουν πολυβονΟής. Έχουον, ώς τΑ ικρίτιιχος 
χοτταλαμβΑνοται ΑιΑ τΑ Ανιχυροις Ιχ<ιν * χα\ ιιαρ4» 
ιημπβν αύτΑ ταΐς μι^τρΑσι των ιβολιμΙών ιηραβόβι^« 
ϊ'^ αίσχρο^^μων οίιβοι Αν Ανήρ• Έπιλιι«4ντ(>ν 
ΑΧστων» τοΙς ΙιΛ των τιιχέων ξν βιλών ζήτηβις• Ό 
& χα\ που Αν αΑτο^ 6^ροι« Α«•τον6Αρυζ€» χα\ ΙΑ(- 
Αου μηΑΙν, χα\ ή τοόλις Ιχαμνιν• ΈιύιΑτο μηχαν)), 
χα\ Ι|ν Αναγχαίχ έκιχοιηθηναι, χβΛ 1ζΐ{τ«Ττο ξόλον* 
χα\ χοΟ Αν ιΓη αύτΑ, «αρβλΑλβι. ΈμΑνθαν< τις Αλλο 
τι ΙνΑβΤν των Αι^ντων» χαΐ ΙλάλΕΐ * χβ\ ήν τιχνιχαΰτα 
Α χβ»Α παροιμίαν σιγηλΑς ήρως ΒύρυβΑας, χα\ ήχτι- 
λ«7το χατΑ ικληγών, χατΑ χβφαλί^ς, χατΑ ΑμμΑτων» 
χατΑ σχολοπισμοΰ, 1 1 μή «βύσοιντο λαλιΐν οΙ τοιοΰ- ΙκΜίΙηηι ιΙΙικΙβΗϋΐ. δ•|[ίιΐΐ8 ΑβΟοίβηΐΙΙ)»•, • ΦΐίΓη• 
Α6Γ60ΐΐ6ηΓιΙ)αβ ςιι«Γβ5«ηΙαΓ ]3<!υΐΑ• 81 ςηΐι ▼6γο 
Αΐΐ6αΙιΙ ίθ¥βη{886(, πιιΐΓηιοπιΙι•ΐ, ηοο αΙΙυη ΑαΙμΙ• 
6ΐτ{ΐο«4|ίΐ6 1•ΙιοηΙ)•Ι. ΜαοΙιεβα Γγμια ηΐ ΓβρίΓΟΓ•• 
ΙΟΓ, Ιί^υπι ςο»Γ6ΐ)ΐΙοΓ ; Ιιιη6 Ιοι*ο ιηΑΐ6Η(• ρΐ6Β« 
ΙηΑί69ΐ>Αΐ ; «οπι ςυΐ8 Αί66Γ6ΐ οΙίαΑ ςυοΑΑιιη 8666•• 
ΜΗαπι <ΐ6β9ββ, Ϊρ86 86ΓπιοηΜ «ίβΙίΑΐ ; Ιαη€ 6ηΐ 
ίιιχίο ρΓθν6Γ!)1υηι ΐΑοΙίυΓηιι• ΕηπτΙκι»• Ιι6γο«; ηιη 
γβτΙ)€τοιη« ΟΑρίΠι• ο^υΙοΓοη ρΑΐί(|ΐΐ6 ροΒηιη ηί• 
ηΑΐ>λΙυτ ηίβί Ιοςυ! €68ΜΓ6ηΐ« ]ιιηιη• ρβΓ €Αρηΐ Ιη• 
ρ6ηΙοη8 ηιΙπΑΓυη οβΠΑΓηπι Οιΐ6πι Γογ6• ΟαΙ<1«ν 
Ααΐοαι ηοη οπιηίηο ρίοΐιοίο• 6ορίΐ6 Ιμηιο 6λΐ 6| 
ίΐΌηΐο νιη^ ρ6Γ6υ&βυ8, 60 ςοοΑ Αο πιαΙα ΓΑΐΙοη6 
Α|6ηΑΙ πιΙΠίιιαι <1ιιοΙ§ πιΐ68ΐιι• 6Μ61 ; η6ηοςιΐ6 6χ νοι • βιομνόμβνο; €ΐς κίοτιν βταθιρΑς Αιηιλης βα• Ρ «βίΑηΙίΙιαβ 06 πιυΜίΙίΓΟ ςνίΑ6ηι Ανβα• 6•1« ΜίΚ•* οιλιχήν χβφολήν. Των τις ΑΙ οΑ ϋΑνν του Αήμου 
χαΐ χατκΑγη της χιφβλής» τΑ ικρ\ τΑ πρΑβοιπον 
^ΑΑφ πληγ8\ς. Ατι τΑ στρατι^γιχΑ φαύλως Ιν«ργού- 
μινα χατβμέμψατο. Κα\ των βλιχΑννων ούβοις ούΑλ 
γογγύβαι τβτόλμηχβ. Ι<τρατιέΙ»ται 21 ταρ^9ΐαζ6μΜ^ 
νοι, χαΐ όρΑΑ λαλουντις, Ιν μΑνον πρΑς του ΑτΑχου 
ήχουον, ώς Αιι χατατόνια •Ιλΐ|χΑΜς έχβΐη, χα\ μΑ- 
νον ιιον€ΐο6αι Ανίγχην Ιχουσι, χλέτν βέ τι μί] ικ- 
ριβργΑζ€βΙαι, •1 μή χαχΑ αίροΐντο ικίσιοθαι• ΣΙτον 
ΑΐΒορχΙσκιν τ|| ηθΛ\ Αφοίλων, Α Α* Ις τοσούτον Ακη- 168 <|αί 1ίΙ)6Γ6 Γ6€ΐ6η•6 Ιοςηι βοΐοηΐ, οηηαι Ιΐηίαπι 
ρη8ΐ6Γ 8ΐυΙΐυπι «νΑίΐϊΙιιηΙ* ΐ|ΐιοΑ ςιιίΑ γ.οο ηί8ί γ68 

8|1ΐ1ΐ&8 6Χμ6ΓίΗ 6ΐ ΑαΓλ8 ρΐΐΐ ΤΟΟΑΙ! 6886ηΙ ίΐΑ 86 
ΓΑ6ΐαΓ08 6886 06 ρ^]θΓ2 ρΑΙίΑΠίΟΓ• ΡΗΐΗΙβηΙΟΠΚΊΙΒΙ 

8υρρ6ΐΙΊΐ8Γ6 Α6ΐ)6Γ6ΐ €ίνίΐ8ϋ« Ιη Ιιηΐιιη ϊηουΐ'ίβΒ 

▼6ηϋ ηΐ 6Χ 68 0ΐΓ€ΙΙΠ18ΐ8ηΓΐ1 ΟρρΟΠυηΑ 101^088 

ΑΙνίΓΐ88 8ϋ)ί 806ίρ6Γ6ΐ (6Χ Ιιο6 ςο6ΐη ΓΓυοίοιο ηιί- 

86Τ ρ6Γ66ρίΙ ?) Γ;ΐΠ)$8 τΟΓΟ ϋΐτίΐΐΐί 08088 68861 ; 8^I60 
ΙΙΙ« 0181 ΓοτηΐΙΟ Ιΐ08ΐΙυΐη 608 Α6νθΓ8886ΐ, Ιο Αΐ8€Γί- 

10611 86 ίηνίοοιη Α6Τ0Γ8ηιϋ οϋϋαοΐί Γοί886ηΐ• μΙληθ8ν, ώς έαυτφ μλν \α£% του τοιούτου χαλου πλοντον καχυν περΛΜαι^ (ου τ( ό Αθλιος Αχώνατο ;) 
τ{ Αέ «^ι ΙγχαταστήοαιΑιμΑν * ώς, βΙ μή ταχ^ι χατέσχασιν ό των πολ<μ(ων οίΑηρος, Αλλήλους Αν 
χιν^νβυσαι χαταφαγ8Ϊν• 73 ΠΕ ΤΠΕδδΛΙΟΧΙΓΛ ϋΚΒΕ Α Ι-ΛΤίΧΙΒ ΟΛΡΤΛ. 74 

ο^ν την τε μητέρι τοί; του Άνδρονίκου άβύχτοίς Α Γπιη οηιηί ϋΐιο ροριιΐο ϋΐηΐίδ $ιιΙιιηθΓ$:ι, οιιοι νίι λίνο•.-, ίλλ' «Οτ^ 2ί| τλ &χρω^ άμ•/.ε!ν, χαι ΐΜίρλ 
75υλον τί]»/ τοί«ύτην ΐϊόλιν τίΟεβθαι 5ιλ\ τ^ν «ν 
Λ.ύτή ίτάντβ λχ^^ν, χτί που ΐία\ εΟχενΟχι τ>>ν βτριτη- 
γν/, έ:7ΐτμηθΓ|ναι τ6ν της άλώιεως χρίνον, εΓ ς:ω; 
έχ^υγών Ά τοΟ βασιλέως πρόσωπον, Ις κ^ραχαι; πτε- 
ρύίβ73ΐ• συγγενές &ν εΓ?, μάλ» τφ προδιδόναι, χ«{ που 
χα\ χειρών, ώς ^ τις τοΟλαλεΓν τεχνίτης Ιβαγων*!- 
σαιτο. ΚαΙ 6 λογίζίφΟαι 9υνετ^ς{ταυτ£ζοι γούν ταυτ* άν 
χατά τ^ σύστοιχον. Ούτω χα\ οΕαχοττρόφος νεώς ου 
χατά Κ{)(ίζία'^, άλλα μισθού* ει τω χεφαλαιωσαμένγ 
τήν ναυν {γχοτοίη, ές όσον ούχ Ιστι πλέον ΙπιτεΙνα•., 
παραμέ^^ει μέν ποτι χινευνενούσΐ), λαλεί βΙ άσυν • 
τελή, Χ2\ πράττει οΰχ ά^^Ούμως * χα\ τήν τέχνην 
εις τ^ π^ν σνατείλας, άφίηαι τ^ σχά?ος προταρα* 
χΟηναι σχοπέλφ• χα\ χατά βυΟου βυναι αύτζι φ^ρτφ 
χα\ άνβράσιν. Οΰτω χα\ φύλαξ τελεσφ^^ρου Αμπέλου, 
χαΟάπαξ &ποτευγων Άν €εσπ<^ν χατ3{ μ«σος τΙ- 
λειον, β<>τρύων μίν Γβως &πτεται είςούοέν, αυχνζ €1 
κη μεν χάτω περιο^υει• πη & του σχοπευτηρίου 
γίνεται, χαι ώδε χα\ έχεΙ κεριβλεπόμενος, φαντάζει 
Ιπίμέλειαν* όρων €1 τήν του φραγμού βΰμπηξιν χχ\ 
τ)ρ» Ι π* αυτφ τάφρον, έκιβουλευσάμενά ιτοΟεν ουχ 
Αποχωλύει, αλλ* οία χα\ Απονυστά^ιβν διάχειται, 
&νΰων μ^ϋ ούτω τ6 χατά του χτηααμένου τήν &μπι- 
}ον βλάΰος, μελετών βΙ όμεΙοΟαι τοις αΐτιωμένοις, 
ώς ο&τε ^ζύ^9ί του άμπελώνος* ούτε χεχλ•(φο•. ο€τ* 
άποδο•η, άφιεΧς δΐ τ^, 0^ αήν άμελήαο:, 9 τήν 
&μπελον άτπ^χρεΣωσε. Ταύτα €λ τά χαι τω Ασυ^δ 1) ιιηίη οΓαηιΠ ιΐΗοιΊη ιιΙ ΐρπιρυβ βχρη^ζπΑϋοηί^ 
3ΐ>Ι>Γβ?ί»Γ6ΐ, ειιηι. $ί τιιΐΐηιη ίπϋρ^ΓηΙοΓΐ» Γιι$ίοη5η<Ι 
«ΌΓνο^ «άνοΜπΊ, ρΓοιΙίΙοπ δΊ:ηΠϋηιιΐ8 Γ5;<;ΰΐ, ηΐ^]»*• 
9ΐίΐ|ΐιοΐ•€!ΐ |ν*]οΓ, ηπΊ ιιΐ οοιητιΐη^ νοΓίιίβ (αηΐιιιη 
ρη^ηιΐΜΐ. ΜοιιΙβ ρπκίβης ίπ οοϋΐΜπ οηΐίηη ίδΐίιι^ 
ηιοιϋ ρΟΑβτεΐ. Οπβιη.ιϋιηοίΙιιιη ^ιιΙιβΓηη^οΓ ηπτΐ$ πι- 
|ΐκ ηοη Γ91 ιΐοΐϋ'ιηιι» $ε«Ι €αιι(]ιιγΙογ, ηϊ ίΓη&οΊΐιΐΓ 
ίΙΙί ηηί θαιη Ι;κ$€π1, ηοη ο$1 ιιΐ ιηΑςΊ<> ίΓ9$• 
9Λΐητ , %άτ%ί ΐ|οί4ΐ6ΐη ροποιιΐο ; οπη^ΊΓι» νβΓΟ οιπη 
ηοη Μΐηΐ ^1&ເΐΑ §ο^ηΊΐ£Γηιιο 3$[ίι ; οιηιΓι Αΐιίοιιι 
ρ^Ηΐίι <ία< ίη υηηπι ίη1^η<Ι?ηΙο , ίη &€ορηΙο« ίηι- 
ρίη{6Γ6 αΐΓΐη:ιηι !(ίηιΙ ηίςιιβ ίη ^Ιι^τκ^ο ηιβφ 8ί- 
π)αΙ ηιηι ιη«Γ€ΊΙ»ΐ]& βΙ (ιοπ»ΐηΊ1>υ9. Ε^ϋβη! πιΓιοηβ 
€λΜΐη €ΐΐ5ΐοχ τίοο» ηΐΑίιΐΓϊβ ατίλ οοηϋίΙ,Τ! &νβΓ$αηΑ 
«Ιοπιίηϋπι <Μΐίο ρβΚβοΐο, ιινΑ9 Γογιο 94Ι ηίΐιίΐ »ΙΙί- 
(;αΐ, &«ρ6 Ι9ηι«η ιΐοϋο^πιΐίι ίη ίηίοποΓβπι ρ3Γΐοηι« 
«ηκΗΐο ϋΟίΐ ςαβλί ίη βροοίΑΰυΙο, Ιιίΰ οι ίΙΠο Γ<^5ρΊ- 
α€η9 ηιηηι ιίη^ηΐλΐ ; ^ίιΐβη» ν«Γ0 &Γρί& οοηφλ^οΗ 
ίονβαιηηηβ ]αιΙ« ίΐΐαη) , οο5 '|«ί ίη$ί«ΙΊ3ηΐηΓ ηοιι 
3ΐικιν€( ίηάί, $6«Ι <ΙθΓηιί€η5 ]3€θΐ , |•ύΓίΐ€ί6ΐη ίΐα 
(Ιλπιηηπι τίηο9τ ρο$!(β!«$θΓΊ5, ί1Ιί€0 ]<ιηη» ςοχΓτηΐΊ- 
Ιΐα9 ν^. Νΐιηηηλίη %ίΐοηι ιΙοδΟπιί^Μ;, ηο€ ΓιίΓΑΐυηι 
Γ414ΙΟ, ΙΜΟ ΐ&ηόβΓπ ΐΓ9<1ί(Ιί5$6, ϋ»π)»ηβ. Νοη ιαηιοη 
ι>Γ•Ι η€|;11$βη«, ϋκ οΙι$ΐ9η$ ςιιχ νίηο» ηοοοΓβ ροίη'ι»- 
ΜηΙ. Ι1«€ νότο ίη Όανίιΐ οοηιρΐ6ΐ2 $υηΐ ουπι €Χ ίΠί< 
ηοη λοίιιπι ΑηιίΓοηίοηβ 9Γ$ηΊ ρο(6ΓίΙ (|ΐιο<Ι ΰ]ηβ- 
Βίο^ί Γ6ΐιυ9 9<ΙπιίηΙ&ΐΓ9ηιΙί8 νίΓοηι ρΓχΓοΚΐΓηΙ &Ηιί 
ίαίΓβιοιη €Ι πΐ3ΐΙί5 αηίϋυβ Γοουπάυηι, &ϋ<1 €ΐί&πι 0•- Ιμφαινο'μενα, δι' ων ού μ^νον ό *Αν5ρίν:χβς ψ^γοϊτ' Ο ψ|«| €οηνί€ΐαβ ίηβπΐ ρΓοΛίΙίοηίδ Γβη». Αό Γ€Βυιη^η• &ν, δύσνουν έαυτφ &νορα χα\ βαΟυν πονηρεύ^ασθχι 
τηλιχαύτοις Ιπιατήσας πράγμασιν • *λλά χα\ ό Αχ*Λ^ 
άπελέγχοιτο. μη &ν Ιχειν διεχφυγεΤν γραφήν του 
προ^οΰναι. *Ανχχε7αλαιώσα9θα( γάρ τ6 ΙπιχειρηΟΙν, 
οΟτε χυβιρνήτης χαραδοχών, εΐίΐερ όρμιτΟείη, άπο- 
63λέαΟαι τήνχίφαλήν χατλ τ^ν δυστυχή σωτήρα του 
Εέρξου, άχνήσοι άν, ρ^χίαις φΟάσας προσαράζει τ^ 
σχάφο;, χύμασιν Ιχδους, εΓ πως έχχολυμβήσα; ρΛ- 
νος περιγ2νήτετα•. • χα\ άμπελώνος δΐ φύλαχα δαπα- 
νδν μλν τ^ πιστευβεν ούχ είδότι, χόλι^) δ& τφ χατλ 
του δεσπότου άφιέντα χλέπτείδϊΐ, χα*. θηριΌις βλάπτε- 
σΟαι, ούχ αν νοσφιζοίμην λέγειν «ροδουναι τ*;ν 
δμπελον. <1απι οηΐηι ίηοτρίυπ)• ηο€ |ριΙ>0Γη3ΐ0Γ ΓιιίΙ οχλρβ- 
€ΐ9ΐ}αη<Ιιι$, οηηι &ρρ^Π(^ΓΓΛ, βιιηι (ΙίβοΓίιηίηο «αρί• 
Ιί$, υΐ ίηΓοΙΙούπι ««ΓναΐοΓΟΠΐ Χοηίδ ϋαπιηαΓΟ. (ΙιιΙιί- 
1:111» ίη, ρο5ΐςυ.ιηι ίη 8<*ορυΙθ5 Γ2Γίιΐ3πι ίιηροςί$• 
δ^ΐ, ηυ€(ίΙ)Η$ όοΓΡΗπηιιοηδ, η»ΐ9ηι1<« ροδδΓΐ »Η- 
ςυαηάο κοίαβ δ»1νίπ : οιΐδίοϋοηι ηιιοςιιο νΐηο» 

€Χ Γβ ΟΓΟίΙίΙα ΓΓΜΟΐυΠΙ ρθΓ€ίρ€Γ<? ΠΟδΟίοηΙβΟΙ, δΟίΙ 

βχ Ιη ηϋν^Γδϋβ ροίϊδβ•ΐδθΓοηι είηοηίοηι οιιηι <*«- 
ρη^Λή ηΐί|θβ β 1>οδΓιίδ 1«ίΙί • "οη ϋιιϋίίβΓοηι 
ΑίΜΓβΓβ οπη) ρΓΟίΙίιΙίδδβ νίηο3Πΐ. κ & Άνδρίν•.χε, μεγίστο:; Ιρ. Ο <» Πβη.'ηπ.ηΐιι.η πι.Ιαηι. ο Αη^ΓΟΠίοβ. ίη ηι.?ηι. 
δειν.τατο7ΐπισυρ•μένοκ. εΓ.τεο Ι^^β ορ^πίπι., ηιαο βϋαη, η.3χιη.ηιη Ρ^ΓίοηΙηη - 

οιιηι ΐΓΛΧοηιηΐ. οηιη δί η^εΐκΐ» Γιπδδοηΐ. ιιηπ«» ξγ'.^Ω οΤον χαχ^ 
γΜς, χα\ χίνδυνον 

άμεληΟεϊΐν, Ινα τινά μόνον εΙς αύτοχράτορα χε^α- 
λήν έφισταν, χα\ αύτδν δΙ οδτε λ{αν επιστήμονα του 
δράν, χα\ Οποπτον δέ Ι ^ύ ΈπιμηΟεύ βατιλιχί. οΓον 
ήμάςδιέθου χιχόν! 'Ο αλυσιτελή: υστεροβουλία! Ό 
δυσαναχλήτου χα ου άχ^χητα Ιπιδίοιξι; ! "β είχαιος 
έχ.ινο; μετάμελοςΐ ϋύχ Ισχε γαρ εΙς τέλος τά του 
Δανίο ού€1 τ^^ν βισιλία λαΟείν. ΔΑ χα\ έξέστεΛε 
μεν εκείνος τ^ν βΐ; μνήμην ήδη γραφιχήν άποτεΟει- 
μένον παραχοιμώμενον» ού μόνον 1π\ άμύντ} της πό- 
λεως, άλλα χα\ ώς άν φασιν ύπελΟων δεξιως άμύντ- 
ται τ^ν άπστεώνα Δαυΐδ εΙς δλεΟρον. "Ηδη γάρ χατ- 
έγνω τν.• άνδρχ κα• ό βασιλεΰ: όν^μβΟί^τ^ρον, ο'α 
βυσσοδομεύων ην. Έχοήτιζε δ> ά.^ι τρ'ς ΚΓ^ητα 
Ι^Ατηοι. Γ-η. ΓΛΧΧνί ΙΜΐυηι ίηιροΓηίοη οιρΓθΙ)ΓΛΐΜΐη Γ"ίδδβ!, οί.ιυο ιιοη 
δβΐίδ ςηκΐ ΟίΓί (Iβ^βΓ^ι ΟίΙοοίο, βοΐιιηιπιοαο νβΓΟ 
8ηδρί€8ΐιη ! Ο ΓΡ«Λΐΐδ ΕρίπιοΙΙιοπ• ηιβηιβηΐο, ςιΐίηΐυ 
ηι»Ιο ΓιιβΓίδ ηοϊιίΗ! Ο ίπΗίίΙο οοπδίΐίϋΐη οΙ> ΐΛΓίΙί- 
1»ΐ<>ιη ! Ο ΐΓίδΐίδ πιβπίΟΓί» 1)θηί ν^ηίΐ οοη^οοίαΐίο ! 
Ο ιηΓίυοίΜΟδη ίΙΙα ρϋΒπίΙοηΐία ! Ιπ ρβΓρβίπ"»» 
€ηίηι ςο* ηΙ θΛ%ίαοιιι,3ί«ι ίπιρ€Γ3ΐ0Γ?ιιι «Ρ^^» »»•» 
ηηιι ροΙβΓαηΐ ΙίΐοΓβ. Ι^βο πιίδ'α €ιιΙ>ίο•ιϊίΐπι.η». 

ΙιίδίΟΓίί ί:ι«η ηίΓηιοΓαΐηηι. ηοη δοίυηι »<1 <Ι*ίίΓηΝη»- 

ϋΓΐ)ί^• δϋΐΙ Γΐί»«". "Ι »*"«««• ί*** ιΙίίβηΜοηοηι Ολ- 

ΓΓΐηίΗΜίνϋ ίη ίρδίηδ ροιηίΓίβηι. ^α!η η.ι»» 

-πονΡΓβΙ νΐηιτη οΙΐα:Μ ίηιροτηΙοΓ, ?;»-Ι Ι ίΓ.!!»>. III 

ηοιη 
τί<ιί$ €0 77 ΟΕ ΤΗΚδ8ΑΙ-0ΝΙ€Α ΌΒΒΕ Α Ι,ΑΤΙΝίδ ΟΑΡΤΑ. 7» 

' -πια; π*ρατεκτήνασ•α'.• Σολ μέν, 6 ΔιυΙο, κοο^^τι- Α ΓογοΙιαΙ, ίοΠο υΐ ιηϋΐ2Γ0ΐ. Οη'κΐηυίϋ 3(1 ρΓΟίΙίιίουοιι^ χ6ν τ^ φιλίχ^ν, βΓπιρ ήν 3μ•ι•(ν βοι. ^Αρχ » οΟτ«ς 
«ΙρηναΙος ών, έιτέτρΕπβν Αλλοις π•ιείν τ6 <ίον £ΐς 
μΑχην; ΟΟχουν* άλλ* (Ις «εντελές χα\ αύτ^ς τ^ν 
"Αρην Ιχέδησβν Ιν γβ ήμΙν, ούχ οιββ τίς ηοηι τύν έξ 
^ΑλΜέοκ &ν« τάχα 6* άν Εφιάλτης, (Τ^ ουν *ϋιτ{αλ. 
^ος, 4 «αρά τοΤ; *Α3χλη.-ιά^ις έκιχΟώς^θΟς άνα- 
»<ιμένους βαρύνΜν, οΤα χα\ ιινιγαλβΰς 6 α\»τ6ς. 
*ΙΗος γαρ ούχ άν λεχΟειι;, βς «6&νΙ τών «υ λεγόν- 
ΧΜν 1){^υ ώτα, ε( μή άρα χατά τι σχ?υμμα «αροι- 
μιώ&ς τ% έπ\ εύηΟεί^. Τοιο-άτονς γ^ΐρ τους £»τ>υς 
χα\ (ρνιΟϊς ή παροι /{α ίχοι ^οχιμάσασα• Ούτε τοί- 
ν«ιν α0τ6ς ήθελε δραστήριος εΤναι, χα\ τους λοιπούς 
ϋ άιηχώλυε, χατάγχων εΙς β(αν. Έχδρομην γοΟν 
^ιΦαι τΙ)ν τυχουσαν χατά των έχθρων εΙς τοσοΟτον «ϋ^Ι ιΐιηίΐβ. Νυιη ίΠ^ ρ2ϋίβ€υ$ Μίοβ »ι;6Γ6 ςυο^Ι 
ι•«€€«»Γ{υιη #^Γλΐ ριΐ|ΐιχ &Ίη€ΐ>&Ι ? Ν(;υΐίςιΐ9ηι : &€(! 
οηριαο ϋ• ί\ηΛ !>6ΐΙηιη |•ο«οο1ΐ2ΐ οΙ)8ΐ3ΐ)3ΐ, (|α8^9ιη 
ύί€ ιΐ6β€ΐο ςα'ϋ €1 ΑΙοϋο, ΓοΠβ ΕρΙιίαΙίβ•, «υΐ Ιΐΐι- 
ιίβηι ΕρίλΙΐικ, ίιιιρ>ιί€ηΐβΓ <|ηί αρυ<1 Α'«€ΐ€|•Ίη ϋη ]η• 
Γ•Ίιοηΐ «ΗΐΓβΓΜΐ• « η•λ§ί αρρκΜίοηβηι ιιογιιιγοαιρ. 
Νο• «Γ|0 ιΙίοβτβΙαΓ Κ>μΙμ> ςυί αυΓβ^ ηοη ρΓ3>Ι>ιΐ6Γί( 
Ικ>ο» ΰΟΒίίΙία ιΙαηΙίΐΜΐ•» %€ά ί>«οιίί9 νιιΐ^^πΐιο) ;ιγ 
»ΙιιΓί«. ΡΓονβΓίιίαιιι βιΓιαι Ιιοβ Ιιιιϋαη«» 9ΐ4|ΐιο 9Τ6> 
Γβεΐβ ρτοΙ>9ΐνοΓ9ΐΙ. Νμ «γιο 8β€Γΰ νοΙ(:Ιι:«1, αι:ΐ«*Γ0• 

νβίΟ ρΓθΙΐί1>β1αΙ» νί ΓβΐίηβΙίΑ. ε|Γΰ9«ίθ (|ΙΐΊϋ«ΒΙ 

αβ α^βΓ€ΐιΐΓ »ιΐ¥«Γ«ϋ& 1ιθ:ίΐ€9 ιΙαΙα Α&ίοηβ ΐϋβο 
Ιίβΐ4:1>3ΐ, υΐ, ρι•!•, δίβαΐΜ, «ί ίο βο ΓαίιΐΜΐιΐ αΐί- Μέηβεν» ώατε, οΤμαι, ό Σιχελ^, εί«ερ είχε μνχτηρά '' ς^ο; ιβι駕§ ιΐΓΐΐΑίιίΙιΐί», ςη^Μ Ιΐ€Μΐ;ί«€ΐθΓ6ΐιι ^ϋΐ τίνα νεύοντα κρ^ς ά<ιτεΐσμ>«ν, εΙς εύεργέτην α6τ6ν 
ΐ(ρο3ειιοιή9ατο άν * ίπιΐιζίρ οία χα\ άφθαλμοΟ »$ρην 
&χε(νφ διεφυλάξατο τήν στρατιάν, ώς μηΑ ναΟν (ζ 
αύτων ά«ο)έ3θαιτ6 γε ε{ς αύτ^ ^χον * εΙ χαΐ σχρι,- 
«ιώταί τίνες, οδχ ήχιστα δλ τά της θεναζλονίχης τ2• 
χνΟν οΙ μετά τους φυγάδας περίλοιποι, άιεολεοντ••- 
θέντες οΤον τφ ύκέρ της τίοτρΙΛ^ θνμφ« δεΓ^ά 
λιιοέουν όαημίραι χατά των ΐ6θλεμ{ων, ώς ούχ άν τις 
έλπίαειε, δραατηριούμενοι• 

ξς'. Κλ\ είδεν άν τις ΙψχλϊΛλ «ονηρίαν άνδρδς 
φαύλου χα\ σοφιατείαν β69ιον• Οαραχλητευδμενος 
γάρ, άνο(γε9δαι τάς ΐίολιτιχάς ιπ;λας ΙιιΙ «ολίΐλΐρ» 
χα\ μή ύπχχούων, είτα χα( τίνα 9φοδρ^ρα μα^ά- €«ΜΙ Ιι«Ι>ίΐυηι« ; ϋ»ιιι >ί€ΐιΐ ρορΐΗ^πι οουΐί γ]ι•ι 

6ΧΤ.Γ(ίΐ1ΐηΐ ΜΓν9Γ€ΐ, •Ι» βΐ ηοΠΐ» €Χ €0 ρ<*ΠβΓΊΐ, 

ηΐΜΐιΙ €βη€ ^ά «ναι «ρβΠΑ^Ι, 6ΐ5ΐ <|«ί<1αηι ηιΐΐίΐη, 
ρηκοίριιο 2ΐιΐ€«ι Τ^ο&ΜΐΙ•ιιί€9Β βΐϋ • ροα ία%%Μ 
Μ•|ΜΓ•Ι•Ι6<• φΐί ρ^ή^τηΜ ιμΊιοο ΐ€β«>ίιΐΑ ρπ) ριΐη9» 
ιβπϋΜΐί» φΐοίΜιβ >§βΓαιΐ κίνοηαι Ιμμιο» ••«ρπι 
οΝίΒο ς•04ΐ βρβηή ροΐοηΐ. Μ. ΤαΒ6 4ί|Β0§€ί ροΐβΤΒΐ η»ΙίΓια λ1ι>ςιιβ «Μιιΐΐλ 
Ηα|α4 ΐΜ«ιίοΊ§. 1•νίΐ2ΐ•» ηη μΙ «ρογμμΙ»• ροτ• 
α• «ίνίωίι 1>^ί ΐΜίροΓβ, ηοη οΐΜβηρβηΐ ; ΜοΛλ 
ρ«£«1« Βΐ»ίθΓ:ι «1ά€€ΐι< , ΒίΙιΊΙοπιΙηιι• ιιΙΗμ ρϋπϋΐ. ν«»ν. χα\ ύ αύτ^ αύΐις μένων, χα\ άναχρινόμενος, ^ €»« ίιΛ ίι»ςαί«ΜΗ <!•« Ρ•^«β Ιιο•«ίΙ)»» ρ^ΓεβικΙβι» Ιφ* φ των ιτβλεμίων ο&τω φείδεται, πρώτα μλν 
«ροβάλλεται βααΐλειον τηρείν χέλευαμα, χαατ ρ οφο 
λαχεΤν έητάσαον αύτφ * μανθάνων δΙ, ώς ού τοΜ 
έβτι χαβτροφύλαχα ε1να( τίνα, τ6 Ιαω τε(χ6ος (γχο- 
«λείβδαι, άλλα τδ «άντα ηοιεΤν, δι* Αν άν τους 
ΙχθροΟς ^λάψειε, χα\ τδ χάατρον οΟτίι* φυλάξϋΐβν (εΙ 
μή τις χ3λο{η χα\ οΓχου, ή άμι:έλου, ή νιώς φύλαχ« 
τδν 1«ω ΙγχορδυληΟέντα, χα\ οΙχουριχως χαΙήμενον* 
εί τ< ΐ6θυ δέ Εξωθεν έχ(βουλον« άλλ* έχιΐνο άφιέντα 
εδ Ιχειν, Ιως χα\ Ιντδς ιιαρ£ΐ7δυσεται δλέ^ρεον)* δ 
δΙ διχαιολογειτθαι τοΟ λοιπόν άφι\ς, διέβαλλβ λέγων 
δεδιίναι, μή τδν ιτηλίν άφεΟΙντες τινλς κροελΟείν 
(χπετασθήσο*/ται ιΐς τδ φυγείν, «α\ οΰτως διΑ «λ^ον 
λεικανδ^^ήση τά της «έλεως. Κα\ Ι^υτ/έραινον |.*1ν ΜΙ€Ι, ρήΜββι ψΜ^Λ ίιΐϋιαηι ιηρβτΜοηο μγ- 
▼»ιι4«βι ρηΒ^ίαιΐ, Ιρβί «Ι οϋτ» •€ΓνΚ ρΓβτΙρίοα- 
ϋι. €ηη νότο ά^ά^^绀^ ηοΛ Μΐίβ «μο >Γιΐ|η€ΐιι €β- 
ϋο4Ιτο ίιαη μιιγοο «ι νι•€«ΐοτ ^^^ι^οπ^ηι €β»ΐο«, μ«Ι 
νΙ ΟΜηίι Η»Ι ςοΊΙκ•• οΑκμΙιΙ Ηοβίοε, ο}€ηι•€ €»• 
•Ιη ΟΜίοάίη (ο'•»ί ^Ιίςαί• «Ιοοιμ•, 9αΐ νίΐΙ•. 
»«Ι Β<¥ί• €«>Ι0» 9ρροΗ«Ι«Γ ηιιί ίηίΓΟ ΐηΐη• 6»ι 
^οηί^οοΒΗΐΗ; ΐ€ »ί »Γιςιι•«Ι ΊηΜ«Ιί«Γθΐιι Α»Ι ιΐβ ίο- 
Ηβ, Ι^ο€ 6«Γί &•ιι»1• ιι•ΐ|•ιθ(Ι«Μ ηΐΑίαιη ιβΙτΗμ 
ροπτ»<ΐ3ΐ ) : ίΙΙ• ν«τ• •« ραΓρΓΟ »ΓιΙ•οιηίιΙ«ιι». ρπτ- 
4ί€»Ι»»ΐ (€ Γιηιονο Μ ΐ|«ίιΙ>ιιι ρο^ιςη^πι ΙίαιοΜ 

ΐαΗΟΜβΙΐΙ ΙΐΙ ί•|»Α €Μΐν€ΐ1ΤΤ6ΙΙΙΟΓ •ίθ(|Η€ »ΙΝ- 

ρΙΐΜ ΙμμμΊιμ^ο• ογττοΙ ανίΐο». 1η4ΐ•|η.ιΙ»«ηΙαΓ 

|θ瀕 4ΐΙ€€«, ΙΐΟ€ «Ιΐ4ί€Βΐ«•, ΙΙΐίΙΐΙβΜ|Ι•β €υπι 0Η• οΐ άγαβοί στρατηγοί, άχούοντες τούτο, χ»\οΙατρ«. ο ?^ί»«> «^'Ρ^Ι «'^'» ^^Ρ« ^^^\ ""'^^'• 

ΙΟ* (ΜΜβ. Ν€€ ιΟΑίοΙιοαΙ «ροηΐο εοΐνιττβ ^αγ- 

ηοαί» Ιρ•» Ιαιροβϋ»» « »•" >ι* ΐΜ>ηυιη είε οΙ>θ- τιωτχι, ξφερον δ* δμως, εΐ οώματι τ:δλεως χαλώ 
φχύλη £φί9;ατ2ΐ χιφαλή. Κα\ουχ ΙτΑμων έγχειρεΐν 
λυειν τήν έτητεταγμέ*/ην άρμονίαν αδτοΖς, κειδαρ- 
χούντες ούχ Ιπ* άγαδφ. *Αλλ' δτε ι»τδ χα\ αύτδς 
έχυρωαε «ειΟοΙ εΤξαι, ^φδιοοργεΙ ο^τω, του Χοΰμνου 
τεδα^^ηχ^ος άμα τφ «ερ\ αύτδν στρατιωτιχφ λά- 
χει &ικ£ΐβ«εβειν τοις έχ των Ιώων πυλών «ολεμοΟα:, 
χα.\ Ιγχεχε'.ρηχότος ούτως, εΐ χαΐ δυστυχώς άχίβη 
τδ τέλος διά φαυλότητα των συναραμένων αύτψ τ^ 
μάχης» χαι δχλούντων των τε έβηλύδων στρατιω- 
τών, χα\ των τής :ιόλεω; δ^ τέχνων, ά ταύτ|| «ερι- 
ελείφδησαν μετά τους φυγαδίας, χατά σ«ου^ Ιχ- 
δρα^λείν ΙιιΙ το&ς «ολιορχουντας, διά τδ τους Αατί- 
\*νς δλους γενέσθαι του άντιχωρ7,σ«ι «ατά του 4Ί€αΐη. 8€4 €««1 Γ<:ηιι• ίυίΐ «Ιβ οΙι«<ϋ€ΐιΐΊ>, ΙγαμΙιι• 
ΐ€•ΐ€Τ €(•ι Ιιοΰ η»04ΐο : εαιιι Οοίηοοιιυι ίαΐΜΗ «οιΐΜ 
€«01 ραηο €ΐοτ€ίΐΜ• ςίΜΜ §■!> η^ι»• ^«ΙμΙ»ι• 
ΓΜΓΟ ίη ΐΜ&λ^ 6 |•οηί> αή€•ΐ3ΐίΐΝΐι, ιΊοςιιο >||'«»- 
»ϋ» ία:5&^ΐ, «1&Ι η^2)€ »8€€Μΐβήΐ οΐι αιΐρ*!» οοτμρ• 
ςαΙ ίΛΐ€9Λ υΤ4ΐίιιΐι«πι»Ι, ΐαΛοΐΜίοηιιη• ινΠϊ• 
Ιαη <1ί€ΐιί|βο«πι• ϋίοηιιιιΐ|ΐιο ΜΊι^ύ% <\*»ο^ ••»• 
ρΙ«χ»Ιι €&1 ρο«4 ίη%ΛΛ, •|«ο«* ίβ•ΐ*»»»»«^' ««"■' 
Ηϋ€ΐιΐ ίη οΙ»ί<ΐΜΐΙ«ο, «ο <|«•4ΐ οβιηο* ΐΛΐ»ιιί €•»- 
αΐΓΓ«Γ2Βΐ »άν«ί&ΐΜ ΟΗιιιιιοαηΐ• ίρίβ ροοίς•»» ν»» 

»Ρ€Τ«ΊΜ0Ι ρΟΓ••» »€ <ΐΊ••Ί»α•Λ ΙΓΠΙβΓβ !»«»« ίI^ιι^- 

λίοΐΜΐη ιΐΛίΛϊΓΛ»»»». '««»^" •Ι«ί••«Ιβ ίίηϋΛ» εΙ•ί 81 ϋΚ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΒΒΕ Α ΙΛΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. «2 

οτ(ίοψος^% ώσκερ ουδέ τυίν &λλων ού&ν6ς, 2ν 2χ£ΐν• ^ ΤΙιβΜλΙοιΓιοηι τοπΊγοΙ ςιιο<) ΑικίΓοιΓίΓυηι ιηβιι^νιΐ• 

Β^ϋοιίθΐιι 9ΐιΐ6ΐη βχοο|ίΙ»Γ« ροΐιιβηΐ ηΐ, «ΐ 3^Ιν9ΐΜ« 
ΐ€ΐ €ΐτίι•ι/ιιΐ3ΐη Γβηηι Ι«ιιίι«ΐ, ίια οι, οοοΟϋο, ιΙί^ι« σχέμμα σιήσας έν έαυτώ» τή Θεβσαλον^χη συγχα- 
τοιχήφχβθαι €έει του *Ανβρον<χου. Κα\ μην είχιν &ν 
έγγύην έπινοήβεαΟαι, ώ>, «Γγε σώσιι τήν ΐϊόλιν, 
έχμ€(λ{ξι«αι τ6ν &γριον, οΤα πιπιβτωμένος είναι 
ζί£ν &ξ;ος. *Αλλ* οΰτε τ&ν τοΟ βασιλιχοΟ ήΟνους εΟ- νίίβΙ €Χ»ΙλΓ€ΐ. δθϋ ΙΙΙί ΐρ€β ΒΟη €ηΙ ΪΑ€009θΐ1ΐίλΙΙΙ 

ίηιρ«τ»ΙοΗ• ίη «1ίΐ|ΐιο Κμβο ΓβΐΐΒ«η4ί; «ι ροΜΑΐ» οιιαμ 
ηοιίη 6|ΐΐ9ίαΝΜΐί €θ|ϋΑϋοη6Πΐ ιΙ> €0 «ηο¥(ΤΓ9ΐιΐ« ριπονΙΟά^^ει στήσεβΟα; &ν έπί τίνος χαλου» χα\ αΐ άμαμχΙοΛ βλ ήμΰν άπήγαγον αύτου τήν τοιαύτην Ιννοιαν. ξΟ'. Και Δδε μίν ή χβφαλή της πόλειας. Τλ βέ γ« 
Αοιπ^ν &παν φώμα πάντη βιάφορον Ι^ν, έτβροΜκίμι- 
νον $(ς άγαΟ^ν. Και οΐ μΙν ΙξαιΟεν στρατευαάμενοι, 
^υχ &ν {χοι τις ε{ΐ(ε1ν, ώς τ6 άρείχ^ έψεύβοντο, οίς 
Ινέπρεπον χα\ ο! Ιξ *Αλανων, χα\ εί τίνες Π^^ * 
Ά βέ της πόλεως Ιθαγενείς, τ^ γνήαιον τηρουντες 
φιλόπατρι, ο6 πολλο\ μΙν ^αχν. Τ6 γ&ρ πλείον άνέ- 
μοις έαυτ6 Ικιτρέψαν ζιχετο, χαΐ μάλιστα τλ Ίψ%ί^ 
χον χατά τε χ<?ρα, ώς έ^^έΟη, χα\ τ& (ύνααθαι τ^ Β ροΙΙύΐΜΐΒΐν αΐ ϋίΰΐαηι 6*1, (-οτήροΓβςιιβ ΙΙαούΒΐ €1 κΙ 
0.έγχε:ν τ6ν σρτατηγον χαν αυμμετάγειν .εΙς τ^ ΒίβΙίοη Γβάαοεη τι1ϋ(>Αοΐ. 
χαλ^ν. $9. 8ί€ βτιο ςΒκΙβηι €ηι «ίτίΐαΐίι οιρυΐ. η«Η« 
Ι|«Β ?βτο οαΐΒΐ• ραη οοΓροη» οηιιιίηο (Ιΐ»ίηιί1ί• 6Τ3ΐ, 
Ιίοβΐ Ιβ Ιμβββι ηΐΒίλίΒ. Ουί ίοήλ ιμϊΙιΙ^ΙμιβΙ» Β€β•• 

ρθ•Μΐ4ΪΜΚςθΐηΙθρ«Γ6 Ι|ΒΒΥΜΙΙΒ (ϋ&&ϊΐΙΙΒΐ9ν€ΓίΒΐ» 

ΐΒίΒΓ ςηΒ»ρηκ•€ηίηι Α]9βΙ«ιΙΙ)«γ€9. Οαί νοτΒ •βΙ€βι 

€1 άνίΐΒΐΒ «ΓΒΒΙ, λΟΜΗ^ ρ•ΐΓί« οϋοίλ ρΠΜύΐ€ηΐΒΐ« 

%^ύ ηοΒ βΤΒΒΐ ΗΐηΙΐί. ΡΙ^ϊ^αβ ϋΐιιΐΒ 1•1 νβΒίυαι Μ 

εΐ>ΒΤ€Γΐ6•ΐΐ€« ΒίΝβηΐΐΙ, ΒΜΙΐΒΙβςΒβ Ι)!!*! ΓΟΙΜΜΓΟ Κα\ είπεν &ν τις ανθρώπους τούτους, το(»ς ύιεο^ 
στάντας πχραμεΐναι τ^ π'>λ$ι, ούχέτι πολιτιχοΰς 
χα\ ημετέρου β^ου χα\ οίχοδ^σποτεέας, άλλί λΐ|- 
αιε(ας «αΐ θηριωδίας χαΐ εμβριθούς άγριδτητο;. 
"ΊΙσαν γ&ρ Αληθώς Ουμου του ΰπίρ «ατρ{6ο; άχρα- 
τεΓς, Ανβρες χατορθωμάτων, άν€ρ(ας γέμοντες» άλ* 
χΙ)ν πνέοντες 9 πεκλααμένοι πρ6ς ^ομουιεότητα , 
λψώντες μάχην, χατά βαρβαριχών ααρχών πεινών• 
τες, φάναιτόπ^ν, αρειμάνιοι* ο! οδτως ?ξ•λά0ον- 
το των &λλων, ώς μ^νου γενέαθαι του πολ«με?ν« 
χα\ της χατ* οΤχον τύρβης Ανθελέϊθαι τ^ν έπ\ του 
τείχους χίνδυνον. 

ο'. Ού τοίνυν &ν8ρες μ^νοι» &λλά χαι γυναίχες 
πρ^ Άρην Ιμαίνοντο. Κα\ 5σαι μΙν λίθους παρ€- 
φόρουν ταΐς τε Αλλαις μηχαναΐς χα\ τοΙς αφενδονώσι, 
χα\ δσαι ύδροφόρουν άχμάζουταί τε χα\ νε&νιδες, 
χα\ μήν χα\ &«ας τ% Τ^ρας Ι|δη χαταργείιτ έποίει τ& 
{ργα «υγνεχυφυίας, Ινθα τ6 τέλος «εαούμεβα * αϊ 
τοιαυται δόξαιεν &ν ούβέν τι μέγα «οιείν, εΐ χα\ 
Ιποίουν, τ^ δύνασθαι ^ιαζόμεναι. χα\ θι* ημέρας 
πονούμεναι * δααι ^ χα\ «ρ6ς όιύΐιβμ6ν Ι^ύθμιζον 
Ιαυτάς, ^χη χα\ ψιάθους λνα«τόμεναι 6«ε\ χα{ 
τινβις θώραχοις, «α\ τάς χεφαλάς μίτραις ε!ς Ελιγμα 
βίούΐαμβάνουααι, εΓ πως οτρατιώτοκ είναι βοφίσον- Ι•ΙΜ «ΒίβΒΐ ΙιοηιΊη65 ςυί Ιβ βγΙμ νίνοΓΟ βΐ^ιΐυβ• 
ηΒΐ, Βτηιθ€ίνβ9 Βοηοβ€ΐ ΐΒΐϋΐαϋβ ΒΟ&ΐπβ υΐβΒίΜ, 
ΒβιΙ ΙλίΓοηββ, Γ€Γϋ, ΙιιγΙμγο• «ρρ^ϋλτιτί•. Ναιβ €|1ΐί 
ριΐΓΐο *ΒΐθΓ< ΒΟΒ ίητβΒίΙβίΜΐιιΙιΐΓ, ΒΐΙιΊΙοοιΐηιΐλ ίΟί' 
Ιββ Ι•αΐ€Β «Γ8ΒΙ, ΜΓι οαρίιΙΊεβίιηί, Γθ1>υ!^ΐί« ΒλΗι«- 
ΓΟΓΒΒΙ ηιΐ|(υ1η€υι &Ίΐί6ηΐι$•, υΙ ηβο υ^γΙμ) ιΙϊοιβι, 
Μιη6«ι »ρίηιηΐ6β, «Ιςυ6 ίιι, οχΙβΓΪβ ία νίΐι «βιίελίε 
οοιβΊΙηι*, ηίΐιΐΐ ρΓΦΐ€Γ Μΐυίπ ρτοΜίιαβίΜΒίιΐΓ» €Β• 

ΓΜ ύθηΐ«8ΐί€ί$ ρ«Γί€ΐΐΐ9Ι ΐΟ θΙ)5Ϊ(ΐ60(ϋ& αΓΐ>ίΐΝΙΙ ΡΪΛ' 70. 8ΰΐ1 ηοη ?Ίπ ΐΑίιΙυηι, $οϋ πιιι1ΐβτϋ& ςΒΟςιΐΒ 
ΜΐΠβ ΊηΟιοΐΒΐιίεΒ ΓαΓβΙιΐΒΐ» «Γι« 1»ρ'Μΐβ> ροτίΒΒίΙο, 
«ΙύΒ ςΒ« 94ΐ ΜΙί ιη«€ΐιίΒΜ >ο Γυη(Ι«$ ηβ^^βε^Η^ 
βηΒΐ» »υρρθιΙΊΐ:ΐΒ<Ια ; αΐίχ «|0« βιιχΊιβο ν^ιβίο ΙΙοτ6> 
1>ιηΙ Μ|Βααι Ιιααιβη$ (β«ΐ«Ι»«Βΐ ; »)Ί« ςιιοηαβ <Ιο- 
€κρίΐ9Β •6η6αυΐί& ορβηια υ&ςαβ ««Ι Οαβαι ηλνβ- 
Ιηαΐ. Εμ ΒίοΓιβΓΟβ . «(•ί ρ^πιαι ορβη• ί»€6τβ 
τι4€ΐβΒΐυΓ, Βοιι ΐΒΐη«η οΓιο»» βηηΐ, ς^ίρρο <|«β 
ΙΟΙΒΒΙ 4Ί«αΐ ΐ8ΐ>0ΠΐΜ8 ϋ0Β•0€ηΐΜΐϋ. Αϋ« ροΓΓΟ 
«ΓΒΙΒ ϊύάη^^Ληί ρτο ριαΒίβ νίΙίΐΝΐ• Ιοπα» ιβ^βΙιτ» 
61 Βΐϋϋυαι οιΟΓβ ορΊΓι «ιμΊιΙμ «Ι |ΐΐ6Μ ίηιρο- 

^ ^ 11611^0. άβια 1ιρί(1ΊΐΜΐ5 9ηη«ΐ« ηιν^ο• «•€««*Ι«ίΜ»^ 

ται, χαΙ λίθους Ιπιβαττδμεναι άγαθοίις έχ χειρών Ο οι ρΓβ νίπ1)ϋ« ΙιοβίΜ Γορ6ΐΙ«Ι>>ηΙ. Αρυά βα» οβΠβ Αφίεσθαι» του τείχους λγίνοντο» χαλ ώς ειχον Ι6αλ• 
λον τους εχθρούς * έιλλ* 9Λτα\ τ^ν Άμαζ^ιον Κατο- 
ρ'Γαν αυγχροτουνι. χα\ ούχ άφιέΐβιν Ιχείνην έλεγχε - 
βθαι * χαΐ τ&ς «βϋ^ι&ς {έ διαχρούονται παρβυθοχι- 
μοΰααι, &ς οΓ6αμεν χουραΐς χεγαλών ΙκιχουρεΙν τοΙς 
«ατριώταις, αχοινοπλβχουβι χατά «ολέμου ΑναγχαΙως 
έχ τοιούτων τριχών. Οΰ γάρ τρίχας α&ται, άλλα £βΒ«• ΑοΜΧΟΒυαι Γβρβπβ, ου]η§ Ιρ•» βάβιη (Μύ^ηΐ. 
Ιιιιο ΑΒΐί<|ηκ Ιιί»ΐοτί3> §ιιρ6πιηΐ , ΟΑρΊΙΙΊι ϋΐί§» «Ι 
νίιΙΐΒΐυ•, ρλίτ'» ίΒ•βΓνί«ιιΐβ• «( οπηΙΙιυ» μΙ» >«! 
«ΓΟΜ• ίαΙκ'ΊοΒάοβ »ιιθ€ΐΐΓΓ»ηΐ€β• ιιοη €γΙβμ» Μ4ΐ 
^ίΐΒΒΐ ιραιιιι &Α€ΓίΑ6Αΐ•«1ο. ^ύ'Λ$ ύ 8λ1οαιθΒ ?ΐαΐ•- 

ΜΙ, ΐ€8ΐΐΒ9Β ίΙΙΙ ίνΠί» (Ιβ Ι|Ι1Α •€Ηρ§ίΐ• Α€€€α4ΙΐίΜθ. 

αίροΐβ θο ΙΐΟΒοη (1ί(ΒΪ>»ΙαΐΑ&• ψυχάς προίεντο. Ίθών άν Ιολομών αύτάς, Φ»χ»Λτέ γράψε τ^ «ρ' αΟτφ άνθριχ} γοναιχ\. προααπορή- 
σας, ε2ς ϋν προύβάλετο ζήτησιν. οα'. Και ήν εΙπεΤν τύτε τους ορώντας τόν τε Δαυ^ 
:ια\ τους άμφ* αύτ^ν Δαυίτιχους (^ααν γάρ, δσοι εΙς 
ταυτ>#ν έχείνφ ένύουν, χαχά φρονοΰντες, 6«οΤα τά 
τών χοράχων χολάχων * οίηιρ έιιαίνους χρώζοντες, 71. Ταοο ςαΙ 0«?ί<1βι» βΐ βί«« μμ^λλ νΙϋβίΛΐιΐ 
(βΓ^Βΐ βΒίοι ς«ί β«"« ^ €0ΐι»ρίΓίΐΙ>3ηΙ ία ηΐΛΐϋΐιι 
εοΓΥοηιηι βΐ •ϋ«ΐ4ΐθΓ«ιιι ΙιιαΙ»γ ; ηιιΟΓαηι 1αιιϋί•§. 
4υίΙ)Β8 ϋΐβ ίίλΒλοβ ««ιια6[>;ι(• λΐΐίΐαϋΐοοιυ 5ρ1ια1^ϋΐ} 85 ΟΕ ΤΠΕδδΑΙΟιΝίεΑ ϋΚΒΚ Α ΐΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 86 

μβνο■^ί ένοπλου; 1?(«::ου;, ίμού συνειτώτας χα\ Α ϋβχΐηη, ΓααΙίΐοΓ οί αϋδΐϋΙΟΓυηΙ. Οπαβ οιΓιηι βχ ϋ^ 
6μΓ/ουντβ; τ* σφ{<ιι δοκοΰντ•. ΚαΙ 6 μέν παρφχβτο βΙ»(Ιίο ι1^^ι^^^ιο βαιη ρίΛοίϋΐΐ. Αιηρ1ιυ$ αηΐβ,,) ηο€υηί 
%\ς φνγή 

οβ*. Τοιούτον χα;\ τ& του *Αλαμανιχου τάγματος 
«ρο&»τιχ^ν, ο& κρ^ρομοκ τήν χθες ^(λην τρ€ΐς τ6ν 
βυφμιχών ιιυλών της ιιύλβως χατβικήδη^αν, χα\ 
«ίντων των ΙχβΙ ρλβκόντων τοΙς ^αρβάροις φιλ£ο»ς 
ουνέμιξαν. Ή 61 νρ^ δυοΙν ήμέραιν τ^^ς Αλώοιως 
«<ρ\ ^μκτην της έ6δομά&)ς ^α^^'ο^ ένπέρας Ικ»- 
φ&νκα Θεοφάνους του Προβατί Ισω πόλ(ΐιις, €ς έχ 
Αυ^^χ(6υ.συνωμάρτ£ΐ τοΙςΑατ<νοις φίλιος, τ(να; ούχ 74. Η«€ ίυΐΐ ΑΙλοιιηηοηιιιι Ιυπη» ρΓΟιΙίΐίο, 
ςηοΓαιιι ρπΒΰυηοΓϋ• Ιιβ^ίβηιο <1ίϋ ΐΓββ β ριιηίβ 
θ€€ίιΙ«η(ιΙΐΙιυ• βιιίΐίβηηΐ βΐ ίυ ΰοοιρ€€ΐα οιηιιίυοι 
€11111 ΒιγΙ>»Η• ιιη{€ίΐ!»ιη ΙοοιβΓυηΐ. ΟυοΙ)ο$ <1ί65υ8 
λαΐ6 βζριΐ(ηΑΐί<Μΐ«ιιι, ηυίηίΑ ΓβΓβ ΙιβΜοηικΙίβ <|ίβ, 
€Ϊΐ€Μ Υβ«ρθΓΐ§ βηΜί ιιρρίΓοίΐ ΤΙιοορΙια瀕 Ργο1>»ι« 
βΙΪΜ ίηΐη αιΐΜΐιΐν ςαΙ β Ο^ΓηεΙιΙο ίιϋοο» οοαιί- 

ΙΑΙΙΜ ρΤΟ«1ΙΐίθΙΐί» »6 βΙΙ8ρ€€ΐΐΙΐη ΓβϋϋίΐΙΗ. ίΟΟ ||ηί- &ν ιΐς νουν «ροδοτιχ6ν έναγΑγί) μαΟόντας αΟτήν ; ήν Β ^«,η Α(ίθ€ΐιρΙΐ6ΐιιίΐ€• βςαίίο. 60 εο^ίΐο. !η ηΐ€ΐιΐ6 Λέ»ν τις Σπτεαιν &γα06ς μβλητής» ό *Αγιθ€οφημ(της« 
Κα»ν «αΧ κβρκργαοάμ^νος, χαΐ θυμψ μέν βληθεΧς, 
ούχ* Ιχ»ν δ\ δ τι χα\ δράβικν, ώαιώοατο &μνναν τ) 
ΐΜτρΙδι, έξ£ΐΐ6ϋ«ν τ6 χαχλν τοΙς μ^ τολμώαι λαλείν 
τι «ρ6; τ^ν ΙιτΙ ^υσχραγια χο•ν|1 φοββρ^ Δαυ(5. 

ο•5. *Αλλά τβδτα μίν ουτοις ήμΖν άναγχαίώ; 
|«£μ646λήβΰΜ, ί) μίλΐ9τα κροιιλήφΒω. 01 ^ ΐ(0- 
λίμιοι οτ«ρ•6ς χατά των Ιψων μκρων τ!)ς «^λιω; 
των χατ* αΙγιαλ^ν Ιως χαΐ των χατ^^ τους Ασωμά- 
τους «υλών Ι«Ιχ€ΐντο * χ«.\ χ&τά τ1{ν κίμκττ^'ψ χα\ 
€<χΑ«ην» ώς «ροέχχιιταΐι του Αύγούοτου τ^ις νηας 
λιμ(ν(βοίντ«ς, τ|| αΟριον ιιρωίθιν. &ν Ιβουλιύοαντο, 
είχοντο» κα\ όξυχειρίας έιαβαλόντχς έκοΐουν τά τον Ι|υί<1«ιιι ρ6πηοτ6ΐ)9ΐΙυΓ, »β4ΐ <1ιιΙ)!υι ςυίϋ ΐ^^€ηι^ 
Ρ^ΙΙΤΙΒΙΒ ?ίη(ϋ€8Γ6 βΐιΙιιΗ, ιολίιιιη ιιιιη•Μ €ΐ• «|1ΐί 
Βοη 1ΙΙ9Ι ίιι«ηιιΐ Ιοςιιί ίη ΟαυΜφοι ϋοηιηιοιιΐ ίηίοτ- 
Ιιιηΐο ίθΓ••ιί(1ιη<Ιυιιι. 

75. ΙΙ9Ι& Γ6β 1108 (|ΐιίϋ6ηι (Ο ηυο ^ΰΐ'ίϋΦπυιΐοΗίιιο 
•III 9ΐιϋεΊρ8η(1ο ηιιτατΐιηοβ. Ηθ8ΐ€8 «υΐβιη «οίΗη 
ΟΓίβηΐλΙΐ'8 αΓίιίδ ρβΠι^β ρ^Γ Ιίιΐοβ υβηΐιϋ »(Ι ροη•• 
άοωμΑτους ρΓθ06886Γυιιΐ « βΐ ηαίηιο ιΙ^ίαιο <Κο 
Αυ{υ8ϋιιιν68 ίιι μοΠιιηι Γθοορ^πιιιΐ, ρο«ΐβΓ0 ιϋιι 
πιβηο ηαοϋ τοΙιιβΓυηι οϋΐΊιιαυΓβ οβΙβΓίΐβΓςυο οριιβ 
ΜΠΰυηι ροΓΓβεβηιηΐ. 11)ί» ιιΐ ειιυι Μυ88 ΙΙβπκΙοΐΙ 
1οςο8Γ, ΐ6ΐθΓυιη μ Ιλρίϋυιιι ουΙ>οια νι<ΐ€Γο €ΓλΙ, ηολέμου. Κα\]^ν ΙδεΙν χατά την Έροδότειον ΜοΟοαν ^ ςυί1>α8 8βΓ οΐΜουηΙηΙυΓ. ΤοΙλ ο ιιιυπ8 ςιιοςιιο νέφη βελών των τ« χατά πέτρας, των τβ χατά 
όΐβτους, δι* ων ά^^ έσχιάζκτο• ΚαΙ έβάλλοντομίνχαΐ 
οΐ έχ των τιιχέων (χαΐ μ; γάρ οΟ ; είγε ξννδς ό 
Ένυάλιος) • Ιβλάκτοντο βλ των μίν ήμιτέρων ήχι- 
οτοι, των δΐ εναντίων ιιλιίστοι. Οάνν γάρ εδιξίω- 
σ«ν 6 ΒΛς ού τους «τρατιώτας μένους, άλλα χαΐ τά 
λοιικά τίχ^τϊ^ «δλιως» «Ι μ^ ράλλαιν το(ις ιηλι- 
μίους ((ττύχουν, χα\ «Ις μηχος Μ ιηλΰ 5οον άφιέναι 
τά ρέλη« ώς ΙντκυΗν του; έχΟροΙις τοξδτας άναχο- 
βίζοντας άχραχτα ράλλβιν χαθ* ήμων Ιχ μΛχ^ 
άιβοστάοεως. *Α«6 γουν της Χρυοης «ύλης της «ιρί 
δυομάς άφιέμλνα Ρ^ηΐχ τ^ςων,Ιφύλααοον μετέωρον 
τ^ «τερδν Ιως χα\ «Ις '.^ χαλ^ «οτ8 οεμνεΖον^ Ι 
«εριείχεν 4 μυρο^υτης μέγας Νιχ^λαο;, χαΐ Ινέχι- 
«τον ταΐςτων βαρβάρων σχηναΤ;• ΚαΙ εύθυς έχείναι (Μάη οηίιη βοηιιηυηίε) ίο ηο8, οΐ ο οοείΗ• Ιη 
ιηαΓ08 ρΓθ]ίΰί6ΐ>ΑυΐυΓ, οηϋο Γκίοιη 08ΐ υΙ ροιιοΙ ύο 
ηοείτίβ. €χ Ιΐ0ε1ϋ>08 ρΙυΗιοί Ι«ιΙογοοΙιιγ. Ορίίοιο 
οοίιιι Ι>οο8 οοη βοΐϋΐη ιαί1ίΐ08, 8θ(ΐ€«ΙθΓΐπι ςοοηυο 
«Γΐ>ί8 ]ιινβηΐιιΐ6ΐιι ιοΰΟίηιΐΜΚΐινΗ » ςυί Ιιοειβε ίη• 
ΐΰΓΟοοτο οι Ιοίο ο Ιοη^ο €θο]ΐ€βτο τ>ΐ€ΐ>.ιΐΐ!, υΐ Ιιί 
Γ6ΐΓθ|{Γθϋίοηΐβ8 ΐιι 1108 ΟΙ 103^112 (ΙΊείλΐιΐία ίο νλ• 
οαη Ιοία γο]Ίοογ6βι. Τοία ί^ίΐΟΓ α ροΓ&α ΑυΓ0« 
θ€€ίϋοηΐ»1ί ρΓθ]6€αι 8υ1>ΙίΐΒί8 ρΟΓ •0Γ6ΐιι ίοηΙίοχίϋΓ 
ιΐ8ςοο 0(1 ΐη8ί{ηο οΐίηι ΐβαιρΙυπι €«ί ρπκοηΙ μιι- 
01118 Νί€θΐ8υ8, οι ΐη ΒοΓϋοΓοηιηι ΙοιιΙογμι ομΙοΙνιιιι, 
ςιι« ο«ιι>ίθ8ΐίιη χιοΐαΐα εοηΐ. ΕιιΙοιιι ιαΐοοι Ιη 
ϋΐτοςαο ροπο οτ^ϋΜπιηΐ ΙαΐΓ4 ροτίοιη, οι οίνο* 
αΐίαο ρ€Γί€ΐίΐιηΐ08 οηοοπε 8υ£Γυ11«, οοίοιίΐοτ 8θΙ- 
νοΓίιιιΐ. μεθίοταντο. Όμοια Η τίνα Ιγίνσττο χα\ «ερ\ Οάτερον μέρος, Ιν6α τ6 ναύλοχον.χα\ οΐ «λώϊμοι τάς έχηροαζι 
μένας νΐ^ας άνοΐχωχεόοντος, χατά α«ουδΙ|ν έξέοτελλον. 

ος'. Ό-ι δΙ έξ^ρεχον οΐ ημέτεροι, χαταχηβων- Ο 76. Τϊά^τ^ οηΐ ηοβίΓοβ οογγογο , ρθ8ΐςΗλθΐ ο 
τε; έχ των τοιχέων, ώς ο&χ άν εΚείη ά είρηνιχδς 
στρατηγός, ψιλΛ Μλ^ψ οΐ «ολλολ, χα• ήνδραγα- 
6ίζοντο, έν οΓς χα\ «α18ες του μυροβλύτου άλλοι τε, 
χα\ έχ της των Σέρβων τεθέντος αΟτφ « χα\ δτι πε- 
ρ'^φρ^νουν τους Ιχθροδς * χα\ 6ς έξ αΰτων τ£«ν βαρ- 
βαριχων οχηνων άρχάζοντε; άχ^λαυνον ζώα * χαΐ 
ώ; τους άντεχεξι^ας ήμύνοντο οιιίιχοντες, βάλλον- 
τες, ^ίιπο*/τες • χα\ δχως εντεύθεν Ουμ^ς χαΧ ττρο• 
Ουμία τους οτριτιώτας ύχεδύετο άχλετος, ώ; χα\ 
οτρατηγ^ν βαρύνειν, οίς ώχλουν άφιΐναι αύτο6ς ομβιιΙΙνιο <ΐ68€θθ(1ί88θοΐ ςα&ΐ€8 ^01 ριοίβοΐΜ ηιιο- 
ςιιοαι νίάίΐ, ρΙοΓοεηυο ίηοηηθ8; άέίηάο ρΓβίοΙίΓΟ 
Γοοοηιιιΐ, ίοΐΟΓ ηυθ8 οΐίοιη 6Ιίθ8 Βϋΐΐί, οΐ 8θΓΐ>ίο8, 
ϋοβρίοίοηίοβ 1)08108 ; 9(1<1ο <|υοιΙ ροοικίοε ία Ιμγ^α- 

Γ0ΠΙΙ11 ΙΟηΙΟΓΠε ΓΟρίΜ ΐΝϋ€0ΐ>8ΙΙΙ , βΐ αίΙνΟΓββίίΟί 

ΙοΙί8 €1 ίίΟϋΙΊβ Ιοη^ο ρΓοροΙΙβϋβηΐ ; ηιιοίΙ »γ<Ιογ εΐ 
•ηίιιιί 8ΐ3€πΐ88 πιίΐίΐβ^ ΓβρΙΐίϋοΐ , ίιο III ιίοι ίριο 

9Β{Γ0 ίΟΓΓΟί βΟΓΟΙΙΙ ίΐΙΐρΟΐΙΜ», €1 ^^^ •"«* ρΟϋςΟΟΠΙ 

υΓϋΙο Γυίηιηι 8ΐ8ΐυ6ΓΑΐ ηιιοςιΐ8ΐ» 8ηίηι«η• ιηυίλνίΐ• 
ίϋςηο Ιιιαι ιιαχίιηο ευιη ϋΐιυιιιηυβ Κ>€ΐΙιιιη οχάΐ^' 89 ΟΕ ΤυΕ55Λ1.0!ςΐεΑ υΗΒΕ Α Ι^Τ1ΝΙ5 ΟΑΡΤΑ. 90 

ιςολοΰντε;• άλλα τζράΊΐτζοΊ £](θντες τ& %αχ6^ * £ι4α Α άίΛίί& Γαβ €Μ ίη Ιιί>ΙθΓί« €ΒΓ5ιι ΓΟΟίΒΐίΜβΓβ ϋο 
%χΙ τι γέλοΐον συνέκετεν, εΓ τι χρή τοΖς ΐηχροΣς Ι€€Ι0Γ ϋηίιΐίνιη «1β ιι«ι1)ί$ €αρί2ΐ• 
γλβυχάζοντοι συγχιρν3ν εί,ομφ τε 2ατορ{ας« χα\ Τνα 
μΙ| 6 μανθάν«ιΐν τά χαθ* ήμβίς άχράτως ^αθ^ίνοκτο. 
«*• ^Ην μέν γάρ «ολιτιχ&ν μυστήριων ή χοΰ τε»- 

χοι»; άντανάβτασις. ^Ελαφρέαν βέ τις &νω παθών, 
εξεβόησε τοΙς (χΟροΙς, 6«ραιχτ3ΐ μέρους έχεέγους 
πονεΙσΟαι χιτά του τείχους, ΙβΜθεν άντεγ^ιρομΙ- 
νου έτερου• *0ς .5ή λόγος χαι μΦύΐον ήμ4ς ^ρ^σέ- 
βλαψεν. *Αρ3ΐιά γάρ τά «ρ6 τούτου ά^ι^^^ς ιτους 
τειχοοείοτας λ<Οου; οΙ Ιξω, έπύχνουν αίττους Ικ- 
τότε, μεΟ' ήμέρζν τε ούτω βλάπτοντες ήμΐς, 3»1 
οίζί νυχτ&ς ^έλη άνιένχες βιά τή; μεγίστης μηχα- 
νές ' χαθ* ξς ήμ£ίς λαλήσαντες ώς βειν!^, εΓ ταας 
άποχρουαθείη μηχανιχώς τοΰ χα3* ήμ^ τείνεσΟαε 
έΰοφίσθημεν εΙς μάθησιν έξ αγαθής χεταλής, αχού• 
σχντες, ώς «Λις Ιχ τοιαύτης πέτρας ου βλάπτε* 
τιι. Τί δέ ; άλλ* ωφελείται, ώ σοφλ , μ1;χαν^ς 
έξουθενοΟν; *Αλλά συνίσταται. ΟΟχουν πάνεια; ; 
Ούχουν τ6 ανάπαλ'.ν • εΓγε χα\ χατα^^ίπτεται ο&τια 
τ& Ιρυμνότατα. ΕΓπομεν ήμεΙς ςΟτω, χα\ ύ λ^ος 
ε1χτι άπέ^^υσε χα\ αυτός. 

πα*. ΚαΙ έλύπουν μίν τ^ν πόλιν χαΐ τά μιχρά 
πετροβολά, ούτω δεξιώς βάλλοντα, ώς χαΐ τους μο- 
βίους, οΐ πλοίων ύΐστοις ένβεθεμενο: μετέωροι Ιχρν- 
«τον Ινδον άνδρας, είωΟύτας ΙχεΙθεν χατ•πέμπειν 
τά βλάπτοντα, συνεχώς εΟσχοπα βάλλειν, χαΐ χατα- 
χλήΐν, χαΐ αγώνα παρέχειν τοΙς μαχι^ταΐς έχείθεν, 
βαχχεΙσΟαι χάτω χαΐ περισώζεσθαι. ^ΙΙ^αν & τά Β 90. €μμ €•ίΜΐ 1<1ί8β ιβηΗ κίν^ηί €θα»ΐηΐ€ΐίο οΊ- 
νίΐΜΐ• Τ€Λ ηι 7Βΐ€τίθΜ ΜΜΐ, γΐΓ Ι|υί4ΐ3αι ΓηνοΙχ ίικίοΐί» 
•βρη Μία» ΐΜβϋΐΜ» »1ΐα νθ€6 <Ι»ίι, ίΓυείΓ^ ίΙΙο5 
αΓοα 1ΐΒ»€ ΟΝίπιαι ϋΐίρΓί, €«ιιι »1ΐύΓ ίοΐυΐ€οιιΐΓ» 
»ιτ«€Τ€1«γ; ςα« τοχ ηοε ηυοςυβ ηοο ρίΓοιιι 
οβηΐιΐίΐ. Εχΐ6ταί βοίηι τλγο Ι^ρίιΐβ» ίη ωικιιίυηι 
ηιίΜ3ΐιι ρτο|«€«ΓΑηΙ, »ί€ ίηίβηΐίιι οο» ϋηΙ^ιιΐΜ, 
Βοτίιι ιυΐ€αι 6 ιιι»κμ ηΐΜΐιίιιβ Ι^ΐα ί« ηο« εοιι]ί- 
Γχτβ Βοη ροΐ«Γ8ΐι1. Οΰ ςηΑ «Ι ΐ3ΐΜ|υ3ΐι• Ιογβι^ιιΙο 
1ι•ΓήΙ>ιΙί Ιθ€Βΐί «οιααι, α $1 ΐ|ΐι«Γίαια& υΐηιιιι βιιιΐ- 
ΙΒΟΙ βοΙη5 ϋκΙ« ρβήοβίί ίηιιυίιιβΑΐ, μιιο ιιο:^ α ΐο§ΐ(: 
ςηη ό\άΙά$$Λ ςηοιΙ βγΙ» &6 ί&ΐα ΧνΰΛϊ ιιου ρο&$«ι. 
0«κ1 2«16ΒΙ? Αβ οοοιομμΙιιιμ €«1, ο μΙιϋο&ϋρΐΜ^, 
Βΐΐ€ΐϋΒ«ΐ€θβΐαΒη(:ί€?$€ϋ οΙ>6ηιΐ2ΐ.—Αο ρΓυΓ»ιι&? 
Ιβιο ϋοαίηπααι, •κ|ΐιί4ΐ€Βΐ ί»ο^ ομνΙο ίοΓίίβ^ίιιια 

ΐΙίπίαΒίβΓ ΒΙΒΒΙΒΙβΒίΑ. $>!€ ΒΟ» ϋί«»€Γ«|»αΒΐαβ, €1 

ΜΠΒΟ, «ι £ΐ« «βίνχίι. 
81. $«(Ι ΒΐίΒοπι θίααι μχ> ρΓθ]«€4« ηήΜΛ ΙχάΛ" 

ΙΜΒΙ. ΚβΒΙ ΙΒΒΙΑ «ΐ€Χΐ4ΤΠΐ4ΐΙβ €0η]ί€ΐ€Κΐ9η1βΓ, ΒΙ 

βΐάαι ΒΜΝϋί 4«ί ετΒΐΙιίβ ^1ί{»ιί ιβιβ» τίτοβ γοβιΙ- 

Β€ηαΐΙ ΒΜΒ^ΙΟ* ρΤΟίβΤΐίΙΐΙ»!!• ΙΐΟϋβΒΙ Λ$%Τ€ύΪ9 

ιεορβαι ΒΒΒ^βαΒί βοβ Βΐΐίβ|;6Γ<;ηΙ ^ κΙν^ΓεΑΓί•• 
ΒΟβ ρ^ηιαι ίλϋ|;2Γ6Βΐ. 5<μ1 Ιμκ ρββτοηιαι «ηΜί• 

ΜΒΐίΙία ΜΒΙ ΟΟαίρίΓΑΐΒ 241 011(0281 ΒΙ2€ΐΐίΒ2ΒΙ, τοιαύτα ώσε\ χα\ βίλη νηπίων, προς τ^ μΐφ^έρα ^ ^Βοί• βλλΛ ηΐίοο« ΙιαΙμΙι , ^βΙ ^βιβιΙο \»ρΛά€Λ μεγάλην μηχαν^ρι παραβαλλόμενα, εΓ τι χρ^ εχ του 
σοφού στρατηγού πορίσασΟαί τι νόημα. \1ς το(»ς 
έχείθεν έπαφιεμένύυς λί^οης τιθηπως «ου χτύπου, 
Άχουε την γραίαν, Ιλεγεν, απαθής ο6τω τι χαλ μέ- 
τριος ων, χαΐ την Ορεψαμένην μαίαν οΐμαι ^ρογίΛ» 
ζεσθαι θοχών, παθαινομένην έπ* αύτψ χαλ χλαίοο* 
σαν. Αουιωνίζων Λ χαΐ άΑ>ως ΙχεΤνος «^ζν φράσιν , 
ώς 4ν μεταποιήσει χάμνει ή γραία, κάλιν λμογγιλά* 
λει. *Απεφοί6αζε 64 άρα 6 λόγος οδτος χατά τε «ν- 
θωνιχν6ν, ώς ή πρεσβυτάτη βεαοαλσίτίχη «ρ^ εί- 
δωλα χαμόντων ^χ«ται, παθά χαλ πάλαι πντ^, ώς 4ξ Ιστορίας χαθηχει χαι είς ημάς• Και ξσαν οΐ λί- 
θοι άχριβώς άνόραχθείς, οποίους χατά τ&φ άμ^Ι φβ *Οθυσσέα οΐ Ααΐ3τρυγόνες θιεχειρίζοντ^. 

πΤ. Του τοίνυν χαχού χάτω μίν άναατομούννος 82. Οααι ί^ίΐΒΓ αιαπίλ ίοΓστίοτ Ι^ιΙα αρο^ιΒ^ β<•€ΐ €ΒΒΙ ΙΤ2|0Τ0 «κΙφϋ^Βΐ , ΙΟΜΒΟΙΒΙ Βΐ ΒΠΙ , ΑΒίΙί 

αοΒΒΐ, άίιϋ ; 2<Ι«ο οαίαπι ίοΐι^ρΜίυι λ€ οιο<ΐ€Τ9ΐΒε 

€Ηί8Ι €ηΐ, ΒΙ ΒΒΐηοοσΐ, Μ ϋ€ «ο |Γαν2Γ«ΐΒΓ , αΒ- 

ρκϋΐαΐί» α€£Β»ανίΜ€ΐ. Ι•4θοοίϋο αοιβαι Γ€»ρυιιϋίι 
ιΐΒοά αοΒ9 Γ€ΜαΗηιΐ(1ο ίιΐί^αΓβΙοΓ. υί€ ΜΠΙΙΟ 
Ρ|ΙΙΐ0Β€ΐΒ Γ€(1ο!β1>αΐ, £ί€ϋΐ ΐΜϋηοα ΤΙιτεεαΙοΒκα 
αϋ Ηΐοΐα (ΙφΓοηααΓαιο 2<χΐ;(1ίι, »ί€υΙ <1υϋααι €χ 1ι•- 
βιοτία «ΙκΙίϋίοιιι». 1«2ρί<1«§ ααΐ4;υι τίΗ ροΒ<ΐΒε Ιιαϋο- 
ΙηιοΙ, ίί» ιΐΒΐίΐ£.ν ςυ3• ΙακΜτ^βο*»^ €θαΐπι υΐ/ϋί* 
•ο€ίο• }α€Βΐ3ϋ «υηΐ. εΙς άξιόλογον χάσμα τήν «ου τείχους στιγανάτητα, 
άνω όλ τοιούτοις λίθοις εΙς τρόμον {Ιεαζομένοο, ά»- 
λά^ει τλ χαι τους π^6ας χα\ τά Οπερθεν κχθάν• Καί 
πως (π\ γόνυ συνιζάνει, τά γε πρώτα βύμηχάνως 
συνεστηχλ;, Ιως οί μίν ύπορόττοντες 'ώψ χατ' αΰ- 
τοίις άεθλον θ^ηνυχότες, άποχατέστησαν ταΖς τών 
αυμβαρ6άρων αχηναΐς * τά 61 ύποβεβλημένα είς 
Ιρεισμα τ^ θιορυγ]| χατεχάη* ώ; θουναι τό^ον εν- 
τεύθεν τ)) χαταχύψει του τείχους. Ο&περ ο6τως 6πο- 
χλιθέντος εΙς πλαγιααμ^ν, συμβαίνει τ& έχείνου 
άχρον όιαιρεθήναι άνωθεν Ιως χαΐ χάτω, ένθα πως 
έγλωχινούτο γωνιούμενον, χα\ θιαχανζίν είς ήμέ- 
τ:ρον &λεθρον• Τού γάρ συνόετιχού ζαραλυθέντος 
είρμου, Ισχιστο εξ άνάγχης, ότ: μη^ ειχεν ί^ εχο- Βΐ νοη^ο, »Βρ€τίθΓ αΒΐ«ιιι Ι^ρΜίίΐΜΐ• ρτό]Μΐίε 2«Ι 
ΐίαιοτβΒΐ ίιι]ϊ€ΐι•οϋιιΐΒ ΗίΛτα ρ ηιαίΒοι ΒΟϋίςΒΟ 
§Τ2Μ2^1ΒΤ• Ιοί^ηιαιιι .2υΐ<:αι 2(1 (^ηβι ρΓΟοααιϋβ- 

λΟΒΐ 4ΐΒΒΙ $Λΐίθάϊαύ€Λ ροεί €Χ3Ιΐΐΐ2ΐΟ» \Λ\ίΟί€% 2 

ΐαοΐοήία Β2ΗΜΓϋηιηι ίίΛ€»Λ^ίηηί; ΐξηοά 2Βΐ6ΐΐλ 
€νΜΤ2 ναϋϋΒΐ ρΓθί«€ΐβΒΐ ία€Γ2ΐ ίο ίαεΐ2 Ι|θί €00• 

ΙΒΒίρίΒΟΙ €21, ΒΙ ΒΙΒΠ ερ2ΐίΒΒΙ 10200 2ΟΐρΙΐ2Γ0ΐΒΓ, 

8ί€ ίοοίίοαίο αΐΒΓΟ 2€€ί4ΐϋ, ΒΙ 2ροχ 2»Βηιηιο 2(1 
ίαΐ2 2είΒά«;π?ΐηΓ, ίΐι βΙ 20|Βΐα2 ί24:1ιι§ ιίΐ οοΐιίε 
Βία^οοροΓΟ 4ΐ2ΐιΐΒα^Β2. ΡοΜ^ϋΒίο οοίοι εοοιρ2|02 

$*ΛΗίΧ €Μ001 β€ΐεεΒΓ2 ΙΜΒ12 οϋ, 4»^ ^^ ^^^* 

Ιαίοτί 2ρΐ3Π αοΒ ροεΜΜ ί» ορροιίΐΒοι ΐηείο ροο- 

ΐΙ^Πί, 4041 Γ0ί212ΐ2 2ΐΐςΒ2 «βί Ρ2Γ10 ; ΐίίίΒΟ ίο- 

οΙΙο2ΐο αϋΐιχτοτο (Ιοιίϋ, α •ί€ ο% ύοαιοοΜΒΐ 89 ΠΕ ΤΗΕδδΛίΟΝΙΟΑ ϋΠΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 90 

ιςολουντε;• άλλα πρόοπτον £χοντε; τ6 χαχ^ν * ίνΟα Λ (ΙιιΙββ Γ^^ ο&Ι ίη Ιιίϋοιί^' €ΐΐΓ$α Γθηιιιιϊ$€€Γ6 , ιΐ6 
%χΙ τι γέλοΐον συνέκετεν, εΓ τι χρή τοΙς πιχροι; Ιβ€ΐθΓ ΓαβίίιΙίιιιη ϋβ ιιο1)ί3 €3ρί3(« 
γλβυχάζοντΑ οτυγχιρνΑν εΐ.ομψ τβ Ιστορίαις, χαΐ 7νοι 
μ1| 6 μανΟάνων τά χαΟ* ήμόίς άχράτως ι^αθαίνοιτο. 
«•, *Ην μέν γάρ «ολιτιχ^ν μυστήριον ή τοΟ τεί- 
χους άντανάατασις. ΈλαφρΙαν δέ τις &νω παθών, 
έξεβ^Μ τοΙς έχ6ροΙς« &ιεραχτχ μωρούς έχε (νους 
πονειαΟαι χιτά του τβίχους, ΙαωΟεν άντεγ^ιρομΙ- 
νου έτερου. "Ος .54) λόγος χαι μ^λον ήμβς ιτροσέ- 
βλαψεν. *Αραιιά γάρ τά «ρ6 τούτου ά9ι^νIες τους 
τειχοο£(οτας λίθους ο! ίξω, έιτίχνουν αύτους (χ- 
τοτι, μεθ' ήμέρζν τ< ούτω βλάπτοντες ήμΐς, χαΐ 
ού^ νυχτ^ βέλη άνιένχες βιά τΙ|; μεγίστης μηχα- 
νξς * χαθ* ^ς ήμεΙς λαλήσαντες ώς ^ινής, ίϊ πως 
άιεοχρουσθβίη μηχανιχώς τοΰ χαθ* ήμ^ τείνεοΟαι Μ. ευιη €Βίιιι Ίβέίι» ηιαΗ «άν^ηί οοΜίηιοΐίο ϋί- 
¥Ί5υ« Γ6» ιη 7»Ι^ίθΜΐ θΜβΐ, υιγ ηυίιίααι ΓπνοΙχ ίικίοΐί» 
•αρη $120$ Ιιο$Ιί1>ιι$ $1ΐ3 νο€6 ύϊι'α, ίΓϋδίΓα ίΙΙο^ 
αΓΟί 1ιυιΐ€ ιηοπιαι Γαΐί^αΓί, €ΐιιιι 2ιΙι6γ ίηΐυ$€οιιΐια 
$ΐΓυ€Γ6ΐιΐΓ; ςυχ νοχ ιιοκ ηυοςυβ ιιοη ρ$Γυιιι 
οΟβοιΙίΙ. Εχίβηιί «η:ιη τλτο 1ίΐρί(ΐ6$ ίη ΐΑφίιίυιιι 
ηιίιιααι ρΓθ]θ€6ΓΑηΐ, $ί€ ίιιΙβΓίΙίιι ηο$ Ιχϋ€ΐιΐβ&, 
ιΐ04!ΐυ &υΐ€ηι € πιαι^οα ηα&οΐιίιια ι^Ια ίη ηο$ εοιι]ί- 
Γ.0Γ6 ηοη ροΐ6Γ3ΐιΐ. Οΰ ςαα $1 Ιαικ|α;ιιιι ΙογιιιοιιΙο 
ΙιΟΓήϋιΙί Ιοΰϋΐί $ιιιηυ$, €ΐ 51 ΐ|υ3ίΓίι»υ5 υίΓυιη ηιυΙ- 
Ιιιιη ιιοΙ>Ί$ ίοιίβ ρβποαίί ίηιιιιίιιβαΐ, &€ί(ο ιιθ5 α 1ο»ΐο 
έ^ύφίαθημεν είς μάθησιν έξ αγαθής χκφαλής, αχού- ^ ζΤΛνΙ (ϋϋί€ί$$β ςιιοιΐ υΓΐ)& α1> Ι&ΐα Ιιΐίϋί ιιοιι ρο&$6ΐ. σαντες, ώς πόλις έχ τοιαύτης πέτρας ου βλάπτε- 
ται. Τί δέ ; άλλ* ώφ:λ«ϊται, ώ σοφέ , μηχανές 
(ξουθενοΰν; *Αλλά συνίσταται. Ο&χουν πάντως; 
Ούχουν τδ άνάπαλιν * εΓγε χα\ χατα^ι&ίπτεται οδτω 
τ& έρυμν^τατα. ΕΓπομεν ήμε^ς οΟτω, χα\ ό λόγος 
βίχτι ά•κίρρ€υσ€ χα\ αυτός. 

πα'• ΚαΙ έλύπουν μέν τ^^ν πόλιν χαΐ τά μιχρά 
πετροβολά» οΟτω δεξιώς βάλλοντα, ώς χαΐ τους μο- 
βίους, οΐ πλοίων δίστοις ένδ«β«μένο: μετέωροι Ιχρυ- 
«χον Ινθον άνδρας, $Ιωθότας Ιχειθεν χαταπέμπιιν 
τά βλάπτοντα, συνεχώς εΟσχοπα βάλλειν, 3(αι χατα- 
χλ^ν, χαΐ αγώνα καρέχ$ιν τοΙς μαχι^ταΐς έχείθεν, 
δΜχχεισΟαι χάτω χαΐ περισώζεσθαι. ^ΙΙσαν δΐ τά 
τοιαύτα ώιιΧ χα\ βίλη νηπίων, πρδς τΙ)ν μητέρα ^ (|||(ά$ $ίιιιΑ Γ$ιίοθ€ Ιι^ίΐ2 , ςυί ςυιοϋο ΪΜρϊόά Ουί(1 ΑυΐθίοΤ Αη οοωηιοϋιιιιι ^ί^ ο ρΐιϋο&ορίιο, 
υ黀ΐιίη$$ €0ΐΐ(£ΐιιη(ΐΓ€ ? $0ιΙ οΙΟπη^ΐ.— Αη ρπ>Γ&ιι&? 
Ιηαο εοιιΙπίΓίυη), $ίςυί(1ΰΐη Ιιοο ιιιο«1ο ίθΓΐί$:»ίιιια 
4]ίΓυηιιΐυΓ ηιυηίιιι^ηία. δίο ηο$ ϋίϋ8«ΓΰΙ>αιΐ)ΐι$, «ι 
$€τπιο, ιι( Δι, οίΠυχίι. 

81. 8€ΐ1 οιίηοπι 6ΐί$ιιι $Λΐ•ά ρΓθ]<:€ΐ$ υΓΐΐ6ΐιι Ιχ^α• 

ΐΜηΙ• Ν$ΙΙΙ ΙΑΟΙ» ϋ6Χΐΐ;Πΐ4ΐθ €0η]ί£ΐ€ΐ>3ϋΐ0Γ, υΐ 

βΐίαοι ιηο<1ιί ςυί 07ηι1>ί$ $11ί§«ιί ίιιΐυ$ νίΓο$ οοιιΓι- 
ηβκηΐ $$$αοιο$ ρΓο]6<^Ιί1ΐΚ>υ$ Ιιοϋβιη α^βΓβιΙί• 
$(:οραοι ηιιΐΜ|υ3ΐη ηοα ιΐΐίιΐ|;6Γ<:ιιΐ 61 •ϋΤ(ΐΓ82Γίο3 
ηοη ρ&Γυιη ίαΐί^βίΓοηΐ. δϋΐΐ Ιμβ€ ρυθτοΓυιιι '4Τμ\% 
$ίηιϋία $ηιιΙ οοαιραΓαι» λ\ϊ ηΐΑ^ηαπι οιαΰΐιίηαιιι. μχγάλην μηχανήν παραβαλλόμενα, εΓ τι χρ^ εχ τού 
σοφού στρατηγού πορίσασΟαί τι νόημα. Ός τους 
έχείθεν έπαφιεμένους λίθονς τεθηπώς του ικύπου, 
Άχουε την γραίαν, Ιλεγεν, άπζθης ο6?ω τι χαΐ μέ- 
τριος ων, χαΐ την Ορεψαμένην μαίαν οΐμαι φαντά- 
ζεσΟαι δοχών, παΟαινομένην έπ* αύτφ χαΐ χλαίου• 
σαν. Ααχωνίζων δέ χαΐ άλλως έχείνος τήν φράσιν , 
ώς έν μεταποιήσει χάμνει ή γραία, χάλιν έμογγιλά• 
λει. *Απεφοί6αζε δέ άρα ό λόγος ο&τος χατά τι «υ- 
^νιχν6ν, ώς ή «ρεσβυτάτη βεσσαλονίχη «ρ6ς εΓ- €ΐιη ίΓ$|(0ί6 €Α(ΐ6ϋ2ηΐ , ίηιηιοΐυι υΐ βηΐ , Αιιιΐί 
αιιυηι, <ΙίχίΙ ; βϋυο ηαΙυΓα ίηίΓορκΙαε αο ηιθ(ΐ€Γ$Ιϋ$ 
«ιιίηι 6Γ$1, οι ηιιΐΗοοιη, μ ϋ€ οο |;Γ$ν»Γ«ΐυΓ , $ΐυ- 
ρΊιϋΐΑΐίικ $ΰειι$$νί5$οΐ. 1•:ιοοηίοβ αυιβιη Γο$ρ4)ΐιϋίι 
<|ΐιοι1 ηη«ι$ Γ6$ΐ»ϋΓ$ηϋο ίιΐίςλΓβΙυΓ. II ΐ€ &6ηιιο 
ΡγΐΙιοηβηι Γ6(1οΐ€ΐ>$1, 5ί€υΐ ιιιΐίήυα ΤΙΐ€»$$1οηί€ΐ 
λιΐ ί(1ο1α <ΐ€ΓυΜ€ΐ2Γαηι 30€6<1ίι, ^ίουΐ (Ιυϋυηι €Χ 1ιί- 
$10ΓΙ2 <1ί<ϋείηιυ8. Ιιαρίϋββ 3ΐϋΐ«:ιιι νίπ ρϋη(1ιι$ 1ΐ9ΐ>6- 
ΐΗίαΐ, ϋ$ 8ΐιηί1ι:.<«, ςϋ»$ 1<9β$ΐΓ]η$οιΐ6$ €0ΐιΐΓ& υΐ7$$ΐ$ 
$θ€ΐο$ ]ΐ€υΐ3ΐί $υιιΐ. δωλα χαμόντων οΙ^χ^ται, παθά 3ΐαλ πάλαι ποτ^, ώς έξ Ιστορίας χαθήχει χα\ εΙς ημάς. Και 1)σαν οΐ λί- 
θρι άχρι6ώς άνδ^αχθεΚς, οποίους χατά τών άμφΐ τ^ *Οδυσσέα οΐ Ααυτρυγόνες διεχειρίζοντ^. «Γ. Του τοίνυν χαχού χάτω μέν άναστομοΟνιος |) 
εΙς άξιόλογον χάσμα την τού τείχους στεγανότητα, 
άνω δέ τοίούτοις λίθοις εΙς τρόμον βιαζομένον, όχ- 
λά^ει τ^ χαι τους π^ς χα\ τά ΟπερΟεν Κ20όν• Καί 
πως έπ\ γόνυ συνιζάνει, τά γε πρώτα εΰμηχάνως 
συνεστηχ^ς, Ιως οΐ μέν ύπορύττοντες τ^ν χατ* αύ- 
τοΟς άεθλον δ;ηνυχότες, άποχατέστησαν ταΐς τών 
αυμβαρ6άρων σχηναΐς * τά δέ ύποβεβλημένα είς 
έρεισμα τ|| διορυγ|| χατεχάη, ώς δούναι τό:»ν εν- 
τεύθεν τ{| χχταχύψει τού τείχους. Οϊπερ οΟτως υπο- 
χλιΟΙντος εΙς πλαγιααμ^ν, συμβαίνει τδ έχείνου 
άχρον διαιρεθήναι άνωθεν Ιως χαι χάτω, ΙνΑα πως 
έγ)Λ)χινούτο γωνιούμενον, χαΐ διαχανεϊν είς ήμέ- 
τ:ρον δλεθρον. Τού γάρ συνδετιχού παρ^αλυθέντος 
είρμού, έσχιστο έξ άνάγχης, δτ: μηδέ είχεν ή έχο• 83. Οαηι ί§ίΐυΓ ]ηυΓα$ ϊηΐΰήοτ 1αΐ6 αροΓίυβ 6$$6ΐ 
Ηΐ νοΓ$(θ, Βυρβί'ίΟΓ &υΐ6»> Ιαρϊ(ΙίΙ>υ$ ρΓ6]6ϋΓι$ ^ιΙ 
ΐίηιΟΓβιη ίιι]ϊ€Κ'ηι)αιη ΙιίιίΓοί » ιηαίαιυ ιιηϋίηιιβ 
|Γα$$ΑΐΜΐιΐΓ• Ιιιΐ^ηίαιιι .ααΐ«:ηι 9ΐιΙ Β<^ηυ* ρΓΟΰΐΐϋΐΐΜ:- 
λιηοΐ «Ιαηι $ΜίΓοιΙίοιιΐΰ$ ρο&ι 6χαιιΐ1αιο$ 1αΙ>0Γ6$ α 
Ι€ηΐυπ1$ ΒίΓΐΜΓυηιΐϋ Γϋΰο$$6ίυηΙ ; (|"0^ $ιιΐ6ΐιι 
ευΐιΐη ναΐΐϋϋΐ ρΓο]6£ΐυαλ Γυ6Γ$ΐ ίη ίο$$2 Ι^ηί €οα- 
$υηιρΐιιηι €$ι, υι ηιαΓί $ρ$ΐίυηι ίιι$ηο $ιιιρΙιβΓ6ΐ<ΐΓι 
3ί€ ίιΐΰΐίηαίο ιηυΓΟ αοοίιΐίΐ , υι $ρ«ε $ $υιιιιιιο $(1 
Ίηΐ2 $είυ<Ι«;Γ«ΐιΐΓ, ίΐ^ υΐ αΐ)κιι1υ$ ίϊΐοΐϋ$ $ίΐ ιιοϋίε 
ηι${ΐιορ6Γ6 ϋαιιιιιο&ιι$. Ρο&ι<|υ$ιο βιιΐι» οοηιρ^β^^ 
$οΙιιΐχ 6$$0ηΐ «€ΐ$εηΓα $β€υΐα β$ΐ, αυοϋ Ι;λΐυ$ $Ηβ" 
ΙαΐΰΓΐ ίρίΛΓΐ ιιοα ροε&οΐ ίπ ορρο$ίΐϋΐιι Ιηιοΐο ροιι- 
ίΙοΓίί, $βιΙ ι•βΐ»χ»ΐ3ΐ ιΐΐςηα $αί ρ*ηβ; νίοίηο ίη- 
€ϋηαΐο ;ιϋΙι»ίΓ6Γ6 άαιϋ, £ΐ &ίο ο$ ίιηιηοη&υω 93 ΟΕ ΤΙ]Ε5δΛΙ.0ΝΐαΑ ϋίΙΒΕ Α ΕΑΤΙΝΙδ ΓΑΡΤΑ. Μ «αβάντες φ άρχην βάρβαροι χατβτιίφΟηβαν δπ<$ Α βθ8&ΙοαΓϋΐιιη?6ηί6ΐ)&η(,ηοιΐϋΓΐοΐοχ 1ι!$ςυι ρ^Πββ τ:νΐΰν ήμΕτέρων ιεολιτών, . ο&χουν γ< στρατιωτών• 
0{ βή πολίται χαΐ χατά χράτο; άντέβχον, !ως χυ- 
χλωΟΙντβς €ΐδον χίνβυνον - οΰ ιιτυρέντ&ς βε^ματι 
«ανιχφ τφ το<»^ ΔαυΤβ, &λλά μεμνημένοι βλάπτβιν 
Ιαω μάλιατα ικΑβαις» οΟς χα\ έχτ6ς ώρμαινον σίνι- 
αΟαί» <Γικρ άφίεντο. *0 ^ Ιτροχαλώθησαν οδτοι 
χύχλωμα, ούχ έχ τΰν &νωθλν Ι^ν, άλλα τών βίσδρα• §ηρβΓΐοΐΓβ8θ€ΰαρ&τβΓ3η(» δοϋ οχ 1)»γ1>3π8 ςυί «γχιιγ. 
Γ6Γ9ηΙβχ ροΓΓΐ9 θΓΐοη!»Ιί1)ΐΐ8, ςϋα5 ηι&ιΐ6 <1αχ ΓβΙί- 
φίβηΐ Ιιυ5ΐ!5υ$ 9ρβΓΐ:ι$ ηυ^δί ίιΐ£[Γ6&$ϋΐΐ) ίΑοίΙίοΓβηι 
<ΐ3ΐιιηΐ9, εοηι Γυ^ίεηαο €0ΐηηΐ6η(ΐ29»6ΐ, ηυί εοιηίΐλΓϊ 
ιϋπυείηΐ, υΐ ίη αΓΓβηι ίιιροΓοί, βίηοιίδ ροΓίαδ , ιιΐ 
Γ6ιΙ(ΐ2ηΙιΐΓ ▼βΓϋί ίρδίϋδ, ίηα3ΐηιη;ΐΓί. »ίι:ιιι ΐΓ34]ιιηΙ 
ςνί ληιΐίβηιηΐ. μόντίιΐν βαρβάρων έχ τών έψων τ,υλών • 4; ό στρατηγός ά^/βφγμένας ΙωΟβγ τοΓς ΙχΟροΐς Ιχβρίσατο ίΐς 
«αριίσίυσιν άπονον . έπδιδάν έγχειρήσας φυγβΐν έι:<τρ(ψε τψ χατειιανανεύηντι συνχναφίύγιιν β?ς 
Ή-,ν άχρόκολιν, Ιάσαντα τάς ιιΟλας, αύτ^ν βή τ6ν έχείνου φάναι λόγον, πυρέσσειν, ώ; ο^ άχηχο4τες 
βιΜσχουσιν• «ς'• Ούτω ^ ο(ίν του πολεμικού €^ρατος άνιψα- 
νέντος έκΐ του τε(χους, ^^ έ^ :>.ωμένου τών ημετέ- 
ρων (λέγω 2ή του ίφοΜ* τ6 γάρ βυ^μιχίν ού τοιού- 
τους είχε «ρομάχους* άλλα τών τίνες έχείνων άντείχον, 
6ς ούχ &ν εΓη άνδριχώτερον* ών έν τοις μάλιστα 
ΑΙων ό Κουταλ^, χα\ φρενών χα\ ^ώμης χα\ άν• 
δρίας πλήρης άνήρ* βς Ιως χαι -τιερι πλήΟουσαν άγο- 
ράν« της π&εως ή^η μεμεστωμίνης, ών ο6χ ήΟέλο- 
μεν, άντιστάς, είτα πρ6ς ού$εν6ς Ιγων έπ:χουρ{αν, 
χαθυφηχε, χα\ ευτυχώς γυμνωθείς έχΐρ^ανεν έαυτίν 
εύχλεώς, νότε μέν πολλά χεχλαυμένος ύφ* ημών, 
άρτι βΙ έν το?ς τών έπαινουμένων πρώτοις ταττόμενος 
παρά γ• ήμίν» ο?ηερ οΓβαμεν) — του τοένυν ύψοδ» 
ώς έ^^έθη, φανίντος (Μρατος έχε(νου τΙ| συνήΟεβ 
μεταχλ(σει χα\ χαταχύψει, ώς εΐ χαΐ τινι χατανεΰ- 
αει χεφαλης ή χα\ χειρός* νεύματι μεταχαλουμένου 
«ους Κξω. βραχύ τι ώιρας μέσον ην, χα\ ή πόλις 
πλήρης ήν τών πολεμίων, περιάγοντας Αυγούστου 
τετάρτην χα\ είχοστ^ ήμέραν, έξότου ένέστη πρώτα 
μίν τών τον» ναντιχοΰ, είτα χατά συνά^ειαν χα\ του 
Ιππιχου. 

π^. Κα\ Ιίν Ι&Τν τ^ ήμέραν τ^ ο6χ 10* ήμΙ- 
.ραν, άλλα νυχτ\ έοιχυίαν, χα\ οίον παβαινομένην χα\ 
σχυθρωπάζουσαν, έφ* οΤς έιΟρα. Όμ(χλη γάρ αυτήν 
βιΟεΙα έπάχυνεν ώσε\ χαΐ έχ χονκορτου, βν ή τυφώς 
αίρει ή χό6ες ζώων, &περ αριθμός μετρεΤ άπειροπλη- 
θής* ώς είναι εΙπεΙν, όχνείν λάμπειν τόν ήλιον, οίς 
αί τών δχλων ύιεερηύγαζον αυτόν λαμπρότητες* πα- 
ρφβησαι βέ χα\ έχ παλαιάς Μούσης ε όχτωχαίβεχα 
μέν πλέεν ήματα ποντοπορευον ι τό της πόλεως 
σχάφος, ι έννεαχαι^εχάτ^ ^* έφάνη οΟρβα οχιόβντα, • 
64* ών ι της (ωης ήμίν ήλιος άποτειχιζάμενος, έμέ- 
λαι*>ε σχιάν έπιχαλύψουσαν ήμΐς ψαλμιχώς. 01 β 
χΟές χαι πριΟην άλαλαγμο\, χα\ αΙ χατά πόλεμον 
βοα\, χαΐ 6 εντεύθεν θρου; οΰχέτ* Ι^σαν* άλλ* άντι- 
στρέψαντα τό ψαλμιχόν, ούχ ήν αλαλαγμός έν τοις 
ημών πλήθεσιν. Ει6ες 6* &ν χαΐ όρνέων πετομένων 
χενόν τόν αέρα, ούχ ο!Γ είτε (ιά τό του αέρος στυ- 
γνόν, ε(τε χα\ ότι φριχιόν 1|ν χα\ έχείνοις τό πράγμα 
Έμέραι γοΰν 1χανα\, χα\ ούβαμου ούτε στρουθοί, 
οΟτε πέλειαι, οΟτε χόραχες, οΐ τ^ χαθ' ήμίς πρώην 
έηεχωρίαζον, οΟτε άλλος τις όρνις τόν άίρΛ όιενή- 
χοντο, άλλ* έχτετοπισμένα ένέμοντο χι\ ήμίν άφαντα. 
•Αλλά τούτο μέν χλ\ μετά τήν άλωσινέφ* Ιχανόν, οία 
του όΐους χα\ τοις άλόγοις παραμένοντος. Έμέραι 
γάρ υστερν/ συχνα\, χχ\ αϊ μέν άμ^'^δοι της :;όλεως 86. €μιιι ίΐα Ιιο&ΐΊΙία 9ηη» νΐβα ίυί&8€ηΐ ίη ιηυΓο, 
]ιιη ηθ8ΐΓί5 ηιιϋηΐο (οηβιιΐ.ιΐί νοΓΟ όίϋο ; ηιιίΓυε 

Β 601111 0€€ίϋ(*Ιΐΐ2ΐΙί5 ΟΟΠ ΙΐΙΐ]ΐΙ9ΐηθ<Ιί Ιΐ9ΐΜ!ΐ):ιΙ ΐΙοΙϋΙΗ 

80Π»; £0(1 ςυίιίαηι βΐ ϋΐίβ Γ68ί&ΐ6ΐ):ιιιι, υΐ ΓοΠιυβ 
ηοη ρΑ8$«ηΐ; ίηίοΓ ηηοβ ίιιιρηηΓιι βΓαι Ι^ο ευΐϋΐαϋ, 
νΪΓ »ρίπΐ08, Γοηίΐυιϋιιίε βΙ αιιίηΓι ρΙ*ίΐΐιι.Ν; ςιπ ροβί- 
ςυ^ηι ΓοειίΙίδδοι ιιεηοβ 8<1 ΓοΓυηι ΙογΙκι μΙΰΐιιιιιι,)3ΐη 
υΓΐ>€ Γ6ΐ1υη(1ϊΐηΐβ Ιιίιι ςιιοβ βϋΙιΟΓΓοϋιηιΐΗ, ϋοίικίβ α 
ηυΙΙο «ϋχϋΐηαι Γοαρίβηε, €β8$ίι ΓΰΙίοίςιιο &υΊ ΐρ^ίιιβ 
<1β86ηίοιΐΰ εβΐρβυη! ΐ{1θΓίο$6 ΙιιοΗΓοΰίι ; |ΐιη€ ςυίιίβηι 
οιυΐίαιη α ηοΐ^ίβ ϋβΟβίϋ», ηιιηο νβτο ι.ιΙογ 6ο$ ηιιί 
1ιυ<ΐ6 (Ιί§ηί8βίιιιΙ βυοΐ Ιι^Ιπίαβ α ιιο1>ί9, ()υί ουιιι 
ηονίπΒαβ), απηί• ί%\1ητ, υΐ (Ιίοΐυηι ο&ι, νί$ί8 ίιι 
βαρβποή ρ^ηβ ]ιιχ(ι 358ΐΐϋΐ9ΐη ίηνίΐαΐίοηοηι βίςιιβ 
Ιηβρβοΐίοηβιη, ςυαεί ΟΑρίΐβ νβΙ ιη»οιι βο <)ΐΓι εχΐθ- 
ηυβ ίιινίϋΐ83€ηΙ, νίχ ρο&ι (ϋηιΜίαιη ΙιοΓχιη, οίνί• 
^ 118 ΙιοβΙίϋυβ βηΐ τορίεΐα, ϋίβ τίο«8ίιηι ςιιαπ* 
Αυ{ΐΐ8ΐί, €Χ ςαο ριίηιΐιιη €ΐΐ8$ί8 ιρρλΓυίΐ, όοΐικίβ 
βςιιίΐιΐυχ ςηΙ ίΙΙΙ 8€ ΐ(Ι]υιιχ€ηΐ• 87. Τί(!6Γ€ βπιΐ (Ιιβηι ςαΐ ηοηιΐυηι ογοΙ ϋίβ8 , β^ιΐ 
ηοοίΊ βίιηΙΙίβ, ηηλΒΪ ίικΙί^ηαηΐβΓ ϋοΙοΓΰΐ οχ Ιιί§ 
ςυ» τ^^^ι>«ι. ΤυΓΐ)0 «ηίΐΏ 0Γ385Ιι$ ουιη οοηϋοη^* 
1)»1 ςπ88ί 6Χ ρα1νεΓ6 ηιιοιη τβΐ Ιγρίιοη βχοίϋιΐ 
ντΙ ρβ(ΐ€5 ίαοιβηίοηιιη , ςυχ ίηΜυιποΓ& «ηπΐ; 
\1» υι 3ΓΜΐΓ6πε 8θΐ€πι ΙυοβΓθ ϋιιϋίΐ^Γο βο ςυο(Ι 
•ρΙ«η4θΓβ8 αηιιΟΓυιιι ίΙΙυπι νίηθ€Γ6ΐι(. Εχοιιιρίο 
Μο$9& Υΰΐβπε (Ιΐοβικίαηι β$56ΐ ι (ΐ€€6ΐη 6ΐ οβίο 
ςυίιΐβαι (Ιίο8 £ίνί1&1ί8 οινίδ οιαγο ΐΓλ^βοίΐ ; (Ιβ- 
€ίιηο ηοηο νβΐΌ πιοοίβε υπιΙ)Γ0&ί αρρίΓαοηιηΙ • 
Ι^ ςυ{1>ιΐ8 &ο1 νίΙ'« ηοβίηκ είΓουηινΑίΙακιβ ο1)$ου- 
Γλ?ίΙ απιΐ^πιιη ςηχ οΙ)ΐοχΊΐ ηο5, υΐ αίι ΡβαΙ- 
ηοίεΐι. Ιιιη ηοη &υίΙί6ΐ)»π(υΓ οΙαιηοιββ^ΑυιΙϋ, Μϋ 
ΐΓΟοίΓβηϋοηββ* (ΙβίηιΙβ ηιιι1ιίΐυ(ϋιιί& δίΓβρίΐιιβ (|«ιφ 
ΙιβΗβΐ ηιΐ(Ιίυ8ΐβΓΐΊυ$ Γ6$οπιΐ6Γ3ηΙ; $βϋ ίη ιΐίβ οαη- 
Ιίαι αιαίΑΐΑ ιιοη ΰΓ.ιηΐ ςαα^ΐϋ €ΐ3ηιοη;5 ίη ρορηΙο 
ηοβίΓΟ. Νοη γίάβΐια» βΐίαηι ανβδ ίη ββρβ νοίΑηΐββ, 
ηβΜΐο* ηΐηιηι οΙ> ιΙίΟΐΰαΙίβΐϋΐη &βπ9, αη γ€8 Ιιογγι- 
Ι)ίΗ8 βΙίλΐΒ ϋΐί» ίαβήΐ ; βαΓιβ ιηιιΐιί ΓιιβηιηΙ ^ίββ ηυι • 
1>α» η€ΰ Ρ2586Γ68, ηβο €ο!αιιιΙ)Φ, ηβο οοΓνί ]»» 

ΐρΐ1(1 η08 Ιΐ2ΐ>ίΐ«1)9101, ηβΟ ^Ιίΐ •νί8 9βΓ« ρβΓΠΚΐβ• 

1)>1, $6(1 »1ί35 ν6Γ8&Ι>9ηΐιΐΓ ηοΙ)Ί$ςικ !πγί$ί1ιίΐ68. ΑΙ 
ΐ6ΓΓί€υΐ3Πΐοηΐυηι, ςιιο4 δοΙΊυιιη 05ΐ &ηίιη8ΐί1)υ§, 
53115 όίυ ροΕί €χρηςο3Γιοη6!η 3ρυϋ ηο5 ρβΓ* 
ηι.ιη5ίΙ. Μιιΐι* βηίιη (1β1η46 ΓυοπιηΙ (1ί65 ()υί« 97 ϋΕ ΤΠΕδδΑΙΟΝίεΑ υΠΒΕ Α ΙΛΤΙλΊδ €ΑΓΤΑ. 93 

χαι\ ιοθονμτνοι μίν χα\ χονουΐΐν^μβνο'., χαι\ υΟρ^»; λ *""»» «* »* »" •*ΐ•δ 8ίηιιι$ 5πρρϋοοη:οίΐ. Οιιηι ν. το ού τ&; έν ΙΟες μανθάνοντε;, μαχάριον τλ κάΟος έχρί- 
νομεν, βύχ<$μ2νοι έν τοιοΰτοις ιΐναι. "Οη βέ /.α\ 
σπάΟΐ) χαΟ* ημών &γανρουτο, χα\ τταραξιφις έπλ2- 
γίαζκν, ώς €ΐς σπλάγχνα βάψουσα, χα\ δοράτια τ& 
μΙν ΙνΟιν, τά 6* ΙχβΙΟβν τών πλευρών εύθύνοντο 
ά3ΐιλητιχ6κ, Αλλ* ΙνταΟΟα €6χαι\ χα\ μοναι άντέ- 
πραττον Βΰθιαι. Προ€ν«γχ£ΐν γάρ αύτ&ς πώς πττε ην; 
Ιια'. Κα\ 2«ις μΙν χαΐ του ΐΜ>λιτιχοϋ χαθ* ημάς 
Ιππο6ρ^μου τοιαύτη βιάθβσις ήμά; €00υνεν. 'ΚχεΙ 6έ 
τλν Ι^βη αννηΗ^α •!ς μνήμην Σιφάντον βύρόντ&ς» 
«Οιππον Ιατηχ^χ, μ€τάγ« χα\ τον Μαυροζώμη, χα\ 
σχεπτόμινον, τι Αν ΐλο«« μιβϋλχΰτΟημβν ύπ* αύτου, 
λ^ μΙν τφ μή επί «λέον χόπον αχεΐν τ6ν άρχαπί- 
•χο«ον. Αληθώς Μ« Γνα δβυτέροιν χιιρ^νων πειραβώ- 3είη3€€β 9(Ιτ6Γ»ιιιιι ηο$ δχνίΓβΙ ξΙ;ΐ(Ιίυ5(|ΐιο ιπι- 
€ίιΐ3Γ€ΐ, &ί€αΙ ίη νίβοΰπϋιΐδ 80. 3ΐ)Ιυοιιΐ£$, ]:ΐ€υΙ.ι 
Ηίηο 61 ΙΙΗηο βιΐνεηιΐδ ΙαΐοΓ.ι (ΙΙπ^οΙιϊιιΙιιγ ιηπ^α• 
αΐϋΓ; Ιιιηοηιιβ ρΓΟΓβπ ΐΑπίιηη Ιιιιιηϋββ ηγβΠοΐΜΐιΙ; 
αΐ ςυοπιοϋο Ιιιη€ ϋορΓβο^Γΐ ροΐοηιηιιΐίς ? 91. Ει Ιμμ 0Μ|α6 βιΙ Ηίρρ(Ηΐ;οιηιιιη ρΓΟοοϋοιαπ 
ρλ53ί ιαηυβ• Ταηο €υιιι Ιη?6ηί886ΐηυ£ ουπι ΙΙαιι- 
τοζοίΜ $ΙρΙΐ3ηΐυπι, ςηί ]9ΐη ίη πΐ€ΐηοηαηι τβ* 
νοοαίοβ 6βΙ, Ιη «ςαο •ΐ«ηΐ6ΐη, ιΐηηο €ίΓ€υιιι• 

»Ρ•€ί€Ιΐΐ6ΙΙΙ ςΐΐΐα ΓαεβΓΟ ϋ6ΐ>βΓ6ΐ, &ΐΝΐΐΙ€ΐί 81ΐη!υ• 

«υ 60, ▼6Γΐκ> ςιιί(1βιη ιΙαίο ηο 9Γ6Ηί6ρΊ»€ορυ8 .ι•ν• 

ρΐίυβ Ρ«|6Γ61ΙΙΓ• Γ6?6η Αηΐ6ΐη 0( ||0?9 ρΓΙΟΓίΙΐΡΜ μέθα. ΒραχΟ γΑρ έχ^ίσι τά γόνατα χάμψαντβς Ιν Β Ρ^ίοη 6ΐρ6ηΓ6ηιιΐΓ. ΒΓ6νί 6ΐιίπι ^οιιιια ΟοΰΐοηΐΐΜΐ 

. «•^ •> •« «... _ :-. - ι . _ • . . τινι μιχροχαλύβ|) χα\ ξηρον Αρτου Αποδαχόντβς, Γνα 
Οβατος έμπιώμβΟα (ήν γάρή χαρΜα ημών χαιομένη 
έν ήμίν, ώς χαΐ «άντα τά έντλ;), βίτα χατά τιμίων 
μυαρίου χβλβυαΦεντες έπι6ηνα%, (μή γάρ ού τοιούτον 
έχιΐνο τλ Ι««αρ{6ιον;) ικβιοΟΙντις τφ έπιτΑξαντι, 
χα\ ΑνατβΟέντκ ιΐς έχιΐνο, ήγόμεθα» ΙνΟα τλ νχύ- 
σταΟμον» μβτά χα\ γωρυτού χα\ φαρέτρας, &ιαρ ή 
σιλλις Ιτυχ8 φέρουσα• 

1ιβ'• Ό μοι τών έντιυθβν χαχών! *0ς γΑρ μή Αρ- 
χιαάντοιν τών νεχρών, (ι' ών «ιζεύνν ώ&υβα Οιρ- 
μοίς Ατμιζόντΐι»ν α!μα9ΐ« 6ιΑ 9υ}^1ας έτερων (πκ^ης 
ικριηγόμην, ών οΙ πλ<Εους χατ^οτρωμένοι «ρ5 του 
τ8(χους Ιχβιντο ούτω π^κυχνωμένοι, ώς τ& Κιηιί^ιον 
ή μή Ιχειν, 6πο€ γης θήηι «ό<α. Ι) ΑλλΑ μβταξίι τών ίη ςιιβιΐβιη ρβητ» ^Λ^ 86ϋ6ηΐ68 •ί66ΐιιιιςυ6 ραποιη 
ιιιοπΐ6αΐ6•• οι 3φΐ8ΐη 1)ϋΐ6Γοα)υ8 (€ογ 6ηίπι ηοβίηιηι 
«ηΐ6η8 6Γαΐ ίη ηο5ι< 8ΐ€υΐ οΐ ιΠι ίιιΐβποη), 
(Ι6ίηιΐ6 Γ6ν6Γ6θΓιη οηϋηί8 ίηνίΐΑΐί «α βοπβΓΰηϋι-η• 
<Ιοπι (ηοηηβ Ιιίο 6ηΐ ΐΟβ €α5ιηιΐ8?) ]ιι6οηΐί ρΑΓ6ΐι• 
Ιοβ, αίςηβ ϋϋ ίη&ί(ΐ6ηΐ68 ϋαο6[>.'ΐιιιυΓ ]9πι ίη ροΓ• 

ΙΒΒΙ, ίηΐ6Γ ρΙΐλΓ6ΐη8 11008 ΓοΠβ €3Γίηα Γ6Γ6Ι>91. 

93. 1ΐ60 ! ςοοΐ 61 αοαηία πιοΙα ϋ6Ίπϋ6 νίϋίιηα» ! 
ΟιΐΜί ηοη Μΐιβ Γηί8ΐ6ηΙ σιΟΓίιιί ρ6Γ ςπο» αιηΐιυΐα- 
▼6πιιη ρ6ϋ6β» (αηριίηο ο^Ιίϋο ίυηΐ9ΐιΐ6, 6(|υο οοειιτ- 
Γ6ΐΜΐη ιΠοΓοιη α66ΓτΊ9« ηοοηιπι ρΐ6Γί(|υ6 ηηΐ6 ηιυ• 

Γ08 ]366ΐ>3ηΙ ΙΑΠΙ (ΙΟΟί»! Οΐ 6&1)8ΐ1θ8 ΠΟΠ Ιΐ9ΐκ*Γ0ΐ 
0ΐ>ί ρθη6Γ6ΐ ρ6(ΐ6$ , 86(1 ίΐΐΐ6Γ 9ηΐ6Π0Γ6$ ρ6ΐΐ68 (1ΐ108 τ< «ροαΟ^ν πο^ών δύο Ι) τριΐς Ιχβιν ύχοχειμένους ^ ^^^ ^^^ πιοΠοοβ 1)ηΙ)6Γ6(. ΟίΟΐΰίΙΊβ Γιι^α 6 ροηί• νεκρούς. Τ!)ς Μ δυσχολίας της τών ηυλών έξόβου έν 
οΟτω μυρέοις *Αγριολατ{νοις, χα\ οσα δέ Ιξ» έως χαΐ 
κΐς τους λιμένας, έγώ μέν έδάχρυαα, χα\ οΙ βλέιην- 
τις Χριστιανοί. Ούχ 51ν δέ αύτΑ έχθήοομαι, Ινα μή, 
έν οΤς έΐΕΐτέμνιιν έθέλω, «εριττολογώ. 

Ι^γ'. Ταύτα χα\ μόνον χίφαλαιώαομαι* 9τι τεσσά- 
ρας χρυσίνων χιλιΑδας έγχρατώς έζητήΟημιν, οΐ μηδλ 
ψαμμίων ή χο&ς δράχα, ή τ6 χαΟομιλούμενον σίιλον 
έπΙ στόματος έχοντες * Αχούσαντις χα\ δλιγα τοάίτα 
«Ι ναι έξ Ανθρώπου, δς ΑρχιεπισχοτΗ^ν περιέπιι, χιν- 
τηνΑρια ές έχατ^ (ώ πλούτου !) Ιτους έχάστου δωρο- 
φορούααν αύτφ* χα\ δτι έν τ^ του Σίφάντου νη), ώς 
ήν έγχωρούν, ΑναπαυσΑμενοι τ^ χαραδοχ£ςι τών χιλιΑ- ίηΐ6Γ Ιο( πιίΠί» ΓβΓΟοίαπι Ι^ιΐίηοΓυπι, οπιηίαςαβ 
ιΐ(ςο6 ι4 ροπαηι Ιβπι ΐΓΐ^ιία Γυ^Γυπί ιιΐ 6^0 1.ι- 
6Γχηΐ2Τ6ΐη 86 8Ρ6618ΙΟΓ05 αιπ5(ί8ΐιί. ΙΙ;Ρ6 Υ6Γυ ηοη 
6ΐροη8ηι ιμ 68 ςν» 8ΐ)1)Γ6νί8Τ6 νοίο Ιοηςίυ$ ρΓο- 
ΐηΙίΑΟΐ. 

93• ΙΙ«6 1801001 8απισΐ8ΐΙηι άίοβπιιΐδ, $€ίΓΐ66ΐ ςυα- 

ΙΟΟΓ ηά11ίΙ)08 80Γ60ΓΟΐη ρΓ9Βΐ>6Γ6 ]υΙ)6ΐ>8ηΐΟΓ, 1108 

ςοί 066 8Γ6η8αι ίη ηιαηυ ηθ€ βηΐίναπι ίη ογ6 Ιια« 
1ΐ6ΐ>8αΐ08; ουοι αυϋίνίδβοπιυβ «Ιίςοα ρ8υ69 βκβο 
6κ Ιιοοιίθ6 ςαΐ 8τεΙιί6ρίΐΐ€ορ8ΐοοι ςηοΐ8ηοί8 οΙ>ί- 
Ιηιι» 008 11118 (Ι810Γ08 €6η1υπι <]ΐΓιοςυ8{ίοΐ3 8ι;γ<:ο8 
(ο άίτΙΙί»! ) ρΓοηιί8ίηιυ8 ; ίιι πανί ηοοςιιο δίρΙίΑηιί, 

υΐ 1ίθ6ΐΜΙΙ• ςυΙβΙΐΙΓί 6Χ8ρ66ΐ8ΐίθη6 8υΓ60Γ0ΠΙ πιιο« δων, Ας ήμίν έπέγραψαν οΐ μεγαλοπρεπείς πειρατα(' «^ οοΙ)ί8 88€Γίρ86ηιηΐ ηΐ8£;ηίβ6ί ρίΓΑΐχ• Ηχ6 ιΐίΐτί& αύτ)) γΑρ ήμίν χατάλυμα πρώτον εύτυχήθη* αιχμαλώ- 
των γέμουσα χατά τ Ας λοιπΑς Απάσας* οΙ χαΐ γο^ 
οΟαι ήμΑς δργώντες, αύτ6 μέν πουιΓν ούχ εΤχον τύλ- 
μαν, ώσίουν δέ τ6 πένθος προσώπου σοναγωγ|| πρ&ς 
σχυθρωπότητα, χα\ δυσωπίφ έχθλιβούσ|| δΑχρυα, 
όχοίοις χα\ ήμεΙς, δ χατ* έχείνους δυατυχΙ^ Φ^ος, 
αύτους ήμει^δμεθο^ Ουδέ γΑρ ουδέ προ3φωνησ«& 
έξήν. 

Ι|δ'. Έν το(νυν τ1| τοιαύτ]^ νηΐ τύχε χαταχαύσαν- 
τε;» τ|} επαύριον μετΑ τιμής ΑμοΙας Ανήχθημεν ε{ς 
τ^ Κομνηνδν ^Αλέξιον* ένθα θήρα εΙχονομΑχον, Γε- 
λίελμύν τίνα, δς έχ της Νιχαέων διέδρχ τ^ *Ανδρύ- 
νιχον, ό τόπος Ι;μιν έξέφηνεν» Αγριον έχεΖνον, χα\ 
οίον θανατούν» χα\ προτού έμφαγείν* δς οΙΑ τις βηίηι ΓηίΙ ηοΙ)ί8 ρΓΐηυπι ύοηαπι ΙιοερίΙίιπη οιηπί 

6Φ16Γ0 5ρ8(ίθ 68ρΓΐνί8 ΓβρΙΟΐΟ ; Πΐ 008 ςιΐ6ΓοΙ>ηιηιΐΓ 

Ιιί ναΐϋο 6ΐιρί6ΐ>8η(» 1ΐ0€ ΓαεβΓβ ηοιι Απϋοηίβε ; (ο- 
εΐαΐΝϋΐΙοτ ν6Γ0 Ιιιοιυιη ευοηι ΓοηΐΓ8€ΐίοη6 νιιΐΐιιε 
οΐ0Γ08ίΐ8ΐ6ηι Ιηϋϊ680ΐ6, <ΐ6π)ί88ίοηο οοοίοηιιη Ια- 
€170188 Τ6ΐ80ΐ6, ίο ηηί6η$ 61 ηο8, ίΙΙοπιιη ίοΓοπιιηίί 
80€ϋ• [ίΙ1θ8 ίηιίΐ8ΐ)8ηιυΓ. ΝυΙΙο ηιοϋο οηίηι Ιίοϋϋιΐ 
ρ8ΐ8ΐη 6οηςο6Γί. 

94. Ιη 1)86 6Γ§ο η8νί εοηι ςαίβνίββοιηυβ, (Ιίβ 
ρο8ΐ6η 8ίΙ Οοπιηοηυπι Αίοχίυπι ΙιοηοΓίαοο αϋϋιιοιί 
εοηιυβ, αΜ ςιΐ6/ηιΐ8ΐϊ) βυΐίοΐιηυπι , ί€οηθ€ΐ88ΐοη 
Γ6Γ066ΐη οΐινίοπ) Ιΐ8ΐ)ΐιίιηϋ8 Π)6ϋϊΐ8ηΐ6ΐη ηυί Νί- 
0X8 ΑοϋΓθοί6οηλ (ΐ686Γη6Γ8ΐ, ηοοπιοϋο ίηΐ6Γίΐ€6- 

Τ6ΐ 8Κ|ΙΙ6 8<1 ϋ6τθΓ8η«Ιθηΐ ρ8Γ8ΐυΠΙ• 5ίαΐίΙί8 6Γ8ΐ ίΟΐ ΡΚ ΤΗΕ5$ΑίΟΝΐεΑ ϋΠΒΕ Α Ι-\Τ1ΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 102 

ν•Ι•Βΐ»β•ηη•ηιΙο«. $ίο •{6ΐ»ιι1. Οαί βπιηΐ ιιαΙί•€ΐιη χ^Λς ήμων άκοχοντοΟν τ& «βριττά της γαστρ6ς, 
^Ι9»'$μβνα χαΟ* 68μρ β4ά τάς άχβτηγοίκ φζαψΜίζΜ 
Κα> ΙΐΜίονν οΟτ». Κα\ οΙ μίν μ«θ* ημών ββλλντβ^- 
μινοι, ώ; Ιδιι, τ^ μυ^ταρ^ν• βκ^^ήγννντο Ουμ^ 
»αλ χβτηχονύντο &τ<μω( άπαγαγιΐν τους (ι Ε χρ1| 
Έλλΐ|νιχως «ροσρη^η^Ο Όζ^Ιας. ΊΙμιΙς ^ 1ικ(• 
χομ<ν του Ιργου, χρίνοντις» ώς οΙ &μαμτιων βορΜ• 
ροις Ιγχαλ'νβούμενοι χ«1 τοιούτων άποβαίνου^Εν 
Μμων &ζιοι• 

ΙιΓ• ΠροσΟήβ» ταΐς χιγαλιιώβΕσι ταύταις χα\« 
^ 4 &ΙΡ^ χοΙτί), έκΧ κλέον «αραμιΐνασβ, ^ «οτβ 
6ιώ θβοφίλών Ιξβθιραπβύθη Μρνν, ώσικιρ «α\ ή 
γυμνιτβία, £ν ο6χ ήμ<;ς ^ιλώς •Γχομ(ν μ^ν<Ν, β»«^^«ιι•β«, III ηιβηΐο» Ιιΐιΐ€ {ιιιιιιοιιιΙ!ϋ•ηι, Μί|η«. 
ΓΐΜΐι ίηιρ•ΐ«ιιΐ€• βΓ^ηΐ, ιο ίο ρ^Γ&Ιχιιιΐ Λά Ι^οηΙ• 
ηιοΜ 6]Ί€Ί€ΐι4οι ΙΐΜ ($1 1ΐ€ΐΐ6ΐιί€β (Ιί€6ΐΐ(1αιι•) ΟιοΙμ 
(•ΙΙιΙο&). Νοι τ€Γο Γβιίη€ΐ>ΐ!ηαβ €0§» ρβΤΜίηιιιιι 
ΐΜΐιβιιΐΜ» <|υΙ Μ Ι» οιΒηο ρβοολίοΓαιη τοίϋΐιγοηι»! 
ΙιαΙοιηκΜίί οιΙοηΐΝΐ• ()Ι|ΐιοβ 6Μ6• 

97•ΐη«ιοαιιιιΜΐηι<ϋ€ΐί< ικΙΙιιΐϋ »<Ι(1«ιη,τ(*1υΐ »1?μ 
ςαβ ρολίςαβιη ιΐιυ ιΙγοι Γ^αι^ιιββηΐ, ρ(>§ΐι»Α 
ι1ίςι»η<Ιο « Μη€ΐΙ• ΙιοηιιιίΙιοι μιιαι« 6§1 ; τβΐιιΐ 
6ϋ»ηι αιΠίΐΜ 9ΐηιι«ΐιΐΓ8 ΐ€νί» <|ΐιο• ηοα ηοβ μΓι ρΐιι• ΑλλΑ χα\ κάνης οΙ μί%^ ί^μ&ν ' χα\ δτι χα\ Αχλτΰν || ^^"^^ Ιι»1)6ηιυ•, Μϋ οΐΐϋη οιηιιβι ηοΐήιοιιαι, βο§ γχ 
έχΟρδν «αρηγάγομέν τι χέρσους» αΙμύΪΛ χΜτΟβν• ΙΐΜΐίΙιη• ^ςιιίιΐ ΙαεΗ ΓβροΠ^Μβ ^ΐϊΐα ΙοηίΙϋΓ «Ιί τ€ς χαΐ βαΟέα * &ν ο6χ Αν 6χνηοέ τις μβμνηαθβι 

διΑ τ6 ύΐΒογΙΑφυρον» <ίιηρ Ι^ν χαιρ^« ΙνταΟΟα «• 

ριηγηθήναι χαλ ούτΑ. Κα\ Αφα(ρ€μα μέν τι τ&ν Ιξ 

ημών (ήμ(ονον Οβτέον ιΕιηΝ, Ι| βίβλον μ/βν γοίίν, 

ή στρώμα, ή Αλλο τ% τών ημετέρων) Ιχνιιάβνι του 

χατ* αύτους χάους ούχ Ιβχομβν. Χρυβίνους Α «•ν• 

τήχοντα έκορι^Αμιθα, ο6 «Αντη φορμ(σαντ<ς ΑβιΙ^ 

ρι^τα* δΟ•ν ήμίν ήβυχαΕα τις Αι^άσταβις του χατΑ 

«αντβλή «τωχλίαν γέγον• ιιτώματος του Μυροβλύ• 

του* χα\ ΑλλοΕαν ίκίρ^ιαεν «αντοίαν ιάίημμΰροντος, 

χαΟΑ χαλ Ιξ ώχβανου τίνος * Αφ^ Λ χα\ ήμιΐς 1ζή• 

βαμβν, χα\ τ& τής π^ως Λ Απαν «(ριλιιχ^μινον• 

Ούχ Αν γάρ τις ματαιωθεΕη, χα\ ιΐς 1ουδαΙχΙ|ν 

Ιχχυλιοββίη ΑχαριβτΕαν, ώς τολμήσαι ι;ρο€ν•γχ<Ζν € ΗΙκιοι, 1€ €«16Γ8 ? 

τών χε ιλέων, άχ<ρβής Ιχ του Μυροβλύτου άίΛχΒΛ• 

ν«ιν τά τβ βίς τροφήν, χα\ λοιιτΑ βέ τιυα. 

Ι^η*• Κα\ ταύτα μλν ήμΤν ιιαρ€χ€€6Ασ6ω συμμέ• 
τρως, χα\ οΜλ κΑνυ Ιξω του β^ντος• 01 Α βάρβαροι 
ιιληρώσαντις τΐ^ν «^λιν 5λην, Ιξ αυτών τών Ιψων 
•χυλών Αρξάμ<νοι, Ιθέριζον τους χαΟ* ήμΑς• χαΙ 
συχνΑ ταύτα δρΑγματα ^«τοντες, σωρο&ς Ιστοί- 
6α(ον, έξ &ν ^ς φκλεΐ αιτούμενος. Κα\ οΐ μίνίχιΐ 
τών Αμφύδων φεύγοντες Κκιιττον ιιερ\ αΰτΑς, χαΐ 
Αμα εγυμνοΟντο αχυλευ^μβνοι * χα\ οΟτως αΐ ΑγυιαΙ 
εΙς οΙχτρΑ ΙοχεβιΑζοντο ιηλυΑνβρια, ήλ(ου Ιφορών- 
τος, & μ^ Ιικρεπιν• 01 βΐ 4ν ταΐς οΐχίαις ηαρίμε* 
νον αύταΤς εΙς Αδιεξύδευτον * χα\ ούχ ^ν εύρέοΒαι 
οΐχίαν, ήν οΐχών Ανθρωιιος Ι^λεήθη, ιελήν εΐ μή Αρα ^^άο^ ςυ» ηβηιίηοιη ρί{β1>Εΐ Γβιιι{ιιίΜί οΙ> Ιυιυι« 
ιΓίΜΜϋ» 61 βϋιπι , 81 ΐ€οιρυ§ Λά^α. Η1ι ηΆτηιο. 
ΟαοαΑ ίΙΙ» ςιι« » ηοΐιϊι «υΓατΗ ροίβηηι ( ηαΐυ• ρο- 
ΜΜίοβ «ΜβΙ, τ«1 «ηιι• υΐιβΓ, γοΐ •ΐηΐιιιη, τ«1 λΠ• 
ιΐηΜ ΒΟΐΐτοταιι•), ηιΐιϋ ίηεί^ΐιΐλ ρΓ6ΐΓι Ιι«56ΐΜΐιηΐϋ• 
0ΐΗΐΐ4ΐι«|{ιαι Βοηοιοι «υΓ«ο& ίοβηηιηί ΙαΓβίιί, 
ΒΜ οουιΐοο |ηΐΙ« βιΐββ πιον«ηοιι» ; β »ϋ ραιι• 
Ρ^ΗΜΙ• Ιαν^ηβη €θοϋ|[ίΐ ΓκΙίβΙΐβτ Μ/ΓοΜ^ϋκ γ^υι- 
τΐΜ6Μ ΐ€α(αΗ|θ» τβΙοί β ςαο(Ι»ιιι οοββηο ΟαΓη^• 
ιιικίο ηοβ €Ι ΐ|«οΑ Γβϋςυαιη βηΐ οίνΐι^ιί• •ιι§ΐ6ΐικϋί 
•νηιυΐ• 1β ταηΐΐιΐβιη βηίιη (|υί& ηοηιιβ Γ6€ίιΙίΜ•α 
€1 ίη ΙηΜϋΜΏί ϋυηΐί^ηι, •ί Ιιϋί» &αεο« €««€ΐ 4ΐί• 

€αΤΟ• 86 8Ι|Ι6 ΓΓυ€ΐα » ΙΙ/ΓΟΙΙ/ΙΙ Αί«€0ϋ6Γ6 ΗΙΜΜϋ Μ• Ηοα ςιιΙ<ΐ6η <1ί€ί8 ο&οβα ιιι6ιιιο^οηια^ βοιι 
οηηίιιο ΐαηιβιι ΙιηηιοΓίιο• €οηι τογο ΒαγΙμπ οηι• 
ιιοιη 6|γϋλΐ6ΐιι Ι6ρΐ6886η1, « ροΓίίο ιρ8ΐ8 ΟΗοιιίεΠ• 
Ινι8 Ιη€ΐρί6Αΐ68, ιηβ8$υ6τυηΐ ηοείΓΟβ» 9ΐΙθ8<|ΐΐ6 ηΐΒοί• 
ριιΙθ8 ηυΙΙθ8 ]8ΰί6αΐ68, ΑΰβΓνο8 8ΐηιν0Γυιι( ςαίΐιιιε 
ίηΓ6Γου8 81011 νοια. Ουί βΓςο ίη €οηρίΐ8 Γυ^ο- 
Γ8ηι, Ιη ί1Γΐ8 οιϋβϋοηΐ βροΠαςυβ οοπιοι ςυί ηιΐιΐί 

ΑοΓβΙίΟΐΙ 6ΠΙΙΐΐ8υΓβΓ6ΐ>8ΙΐΙΐΙΓ; 810 Υί« ίη ΐΗ8ΐί8 €β8ΐΙΙ6• 

Ι6τΐ8 8θ1»ίΐο ηιιιίαΐ» 8ΐιη(, ςιιο<Ι εοΙ ηυηςιιαηι ιηίοι 

ΙΐΙ8ρ6Χ6Γ8ΐ• Οΐΐί Τ6Γ0 Ιη Ιΐ8ΐΐίΐ8ϋθηί1>Ι18 Γ60Ι8• 

ηβΐΜηΐ, 6Ζ ίΙ1ί8 ]8ΐη βζίΓΰ πδςηίϋιηΐ ; η«€ ν1ΐ8 ΙιιΙά • 
Ιιϋο ίην6ηί€ΐ)8ΐυΓ, ου]θ8 Η8^ίΐ8ΐοη ρ8ΐτ.ίΐυπι ίοΐε- «λήθος εΤχιν ό οίχος. Έχείνου γΑρ οΐ μέν τίνες ^ εαΙ, ηίβί ηυΐΐΐ ηοη Γαίεεβηΐ ίΠίο. Ιϋίυεοηίαι (|ΐι•<ΐ8ΐιι Ιιαπτον Ιοω, οΤς χα\ )|σαν α Ι οΐχ^αι αυτών τΑφοι 
αυτών, ικαραΟεΙναι τ6 ψαλλύμενον * οΐ &.8ιεχχυ6έν- 
τες εΙς φυγ4]ν, τ^ του «ολέμου τύχ|) έ«ε2((οντο• 
Κα\ τέως μλν Αιιλο{ Ιχειντο οΐ ^ικτ^μανοι * μιχρ^ 
5έ δσον τών ιηλεμίων ^οΑντων της Αγαν &ντρε• 
χε(ας χα\ ΰπο»ι(ύνιων ιηχρΑτερον, χατΑ γαΕας, δ 
(ή λέγεται, χωφης χα\ Ιτερόΐα νεχριμαΐ^ έπέχβιντο. 
Κα\ 4 μέν τ:ς νεχρ6ς Ανθρωχος βνφ χειμένιρ συν•• 
^άζετο- Ιτερος δλ χύνα είχβ συμχαραχεΕμενον. 
Κα\ τούτων τΑ κλε(ω χατα«ε«αιγμένα• ^σαν, 
ώς εΙς (ιάθεοιν συμπλοχης χα\ φιλήματος Άλλος 
όμοΰ ήν αίλούρφ χατοΐχι5(φ. ΟύβΙ τοιούτων γΑρ 
το ^ρβαρον ΙφεΕβοντο, χα\ μάλιατα χυναρΕων ώς 
χαΟυλαχχούντων χα\ έιατρεχύντιον * Μ χα\ αυτών >ηΐ08 ρβΓί1)8ηΐ, ηυίΐ^αβ (Ιοιηυβ δο» ΙρβΟΓυηι 86ρυΐ€Γ8 
ΟοΐΜίηΐ, υΙ Ιη Ρ88ΐηιϊ8; ςυΙ τ€γο ίιι Γυ^αιη €θΐιν€Γ»ί 
ίιΐ6Γ»ηΐ, ίοΠαη» Ι)6ΐ1ί ιηϋίιί ΟΓοηΐ. 11α€υ8(|υ6 ]86ο« 
ΙμιαΙ 8ΐιηρΗ€ίΐ€Γ ρΓ08ΐΓ8ΐί ; ριυοί 6Χ 1>08ΐί5α8 8Γ• 
ΑοΓοη ηίιηίυηι ΐ£ηιροταηΐ€8, €ηΐ(ΐ6ΐία8 ίΙΙυϋβΙαηΐ, 
61 ιη Ιοτπι, ςιιοϋ ςυίϋοηι ϋίοίΐυΓ, ιηιιϋι 6&(ΐ3νβί8 
•1ΐ6τίη8 {βη6Γί9 ]806ΐ»8ηΐ• Οαίάιηι ιηθΓΐιιυ8 85ίιιο 
ΐΜβηΐί ]υη|6ΐΜΐυΓ ; 8Ι|«Γ οαηβιιι €οιηίΐ6ΐη Η8ΐ>6ΐΐ8ΐ ; 
ρ!6ηςθ6 ΙιΟΓΟίη 6χ Ιυ<1ο ί»α^ Γαβηηΐτβΐυΐίη άί8« 
ρθ8ίϋοη€ΐη ιηαρίβιυε 6ΐ οβοαίί. ΑΗϋ$ «ίιηοΙ βηι οαηι 
Γ.:Ιβ 8α8. ΙΙίε βηίηι ιιοη ρ8Γ€β58ΐΒ4Γΐ>*Γ«ί. •ΐα"β "«^Ρ•"»• 
ηΐ8 €8ΐυ1ί8 ΐ8ΐΡ8ηΐίΙ)ϋ8 βΐ 8ϋ€ϋΓΓβιιΓιΙ>αδ. αηιΐο ίΠίδ 

€ΐν|ΐ88η08ΐΓ1(!8Γυ1ΐ•5ί ςυίδ 8ΐί€1ΐ1>ί 80ρΰΓ685«Ι , ^ 

Ιιοιιιίοοηι Βοη^οιιιο ΐ8ΐΓ8η$ ΑΟΰαίΓοΙαΐ; €0Γ»ι»1.»• 105 ΠΕ ΤΠΙϋίϊ^Μ.ΟΝΊΟΛ υ 

ο^'>ξον χτιΐ τ^ του μυροβλύιου, ^7^ τω τάφ<;> έμπδ- 
«τταιχό-β; μετά ΐίελίχδων οΐ τοιούτων «ίς ποινήν 
&ξ•-οι, τ>>ν τ£ Γ.έριξ έπιπολάζοντα χίσμον έξ αργύρου 
κατέχοψαν, χβ\ τ6ν ύπίρ κεφαλής δ^ περίδίλοντο 
χρύσεον στίφανον, κ(χ\ μη•/ χα\ τ^ν Ιτερον απήγαγαν 
τοίν ποδοΓν • Γνα τά/α τ>> «οδώχες της Ις έχ€(νοο 
ε^χης έχχλίνακεν. Κ^ν έξέπραξαν ές τ^ ?:όίν, εΐ μή 
τλ Θείον άντέβη, χα\ ταχύ όδηγηβαν τους χρείττο• 
ν»Ας Ι ν γε τοις βαρβάρους» εις χωλύμην χατεπέταΛ 
τοΟ χαχου. ΚύνοΟχος γάρ τοΟ ^ηγ^ς, άμιράς την 
άξίαν, πράττειν όξΰς χο\ 6ερμλ«ς, οΓος φό6ον βαΟΰν 
χαταπέμπειν, οΓς 3ν Λγριος προαενδχΟείη, Ιφιπηος 
είσελάα^ς, ως ούχ £ν τις έλπίτοι, Ιω; εις βχΟυ του 
θείου ναού, ώς μ^ν οΕ ποΆλο\ έν^μισαν, βιά ΐΕερι- 
φρόνησιν χα\ βύτ^ς χατ' έχείνον (δς 4ν τϊ| της μη- 
τροπόλεως χαΟολιχΙ) χαθΐ7:πεύ9ας, τβν τε Γππον άπ4- 
6χλε συγχατενεχθε^ς Οραυνθέντα, χα\ αύτ^ ούχ ευ 
άπήλλαξεν, αληθώς δέ χατά κρομήΟειαν * ινζ χα\ 
((^ον ο0το3 ^ιά της πυχνότητος του λαο0παρε(β8ύοιτο 
φευγόντων έχάβτων, συμπατηθηναι τψ Γππφ, χαΐ 
Ακοπτο^ £1 ών βλίποι τότε χαΐ άντιβλέποι ιούς χα- 
χου ργοΟντας, χα\ ούτως αύτοΰς άμύνοιτο) * είσβρα- 
μών γοΰν ό ευνούχος ούτω μ€τ* βύγενους Γππου, 
χα\ τήν μετά χείρα σιδηρέαν χορύνην χ«τάγων, 
συνεπιλαμβανομένων &μα χα\ των έφεπομένων Οβ- 
ρατί^ντων, οΤ χα\ αύτο\ σφοδρο\ 6ρ51ν Τ^σαν, φίνους 
τε ΐΓολλοΙ)ς έχώλυαε χα\ γυμνώνεις ανδρών τε χα\ 
γυναιχών * & δη έτέρωθι χωλυΟηναι ούχ £σχβ * χα\ 
τους επίβουλους δε του άγ{ου τάφου άιτήγαγεν, ώς 
ούχ Αν έχεινο: ήθελον, χερ^ή<ταντας μ^να (^,'^ρίΛ 
δΐ ήσαν έχείνα), οσα πρ^^ αύτοΟ χατέσιτασαν φΟά• 
σχντες. Καλ φδνους μίν τους έχει χατένχκν ό Αρ- 
χων * του δ^ πνιγμού των φυγ^ντων &ν τφ ναφ ούχ 
ή ν ΙπΕσχεσις ' άλλ* ώιπερ Ιν ταΐς &λλαις χζΒολι• 
χαΤς, ούτω χα\ ταύτη ούχ ^λ(γτ) μο^ρ^ τους ζώντας 
ό πνιγμός έοιχαίιμαβν, &ν δ Αριθμός (ρίζοι &ν πρδς 
τοΟς έπ* άχροπΑεως «εκνιγότας» ώς ή ^Ρχ4 ^^ν 
λόγου συνέγραψε. 

ρδΓ. Τ{ &ν λέγοιμκ τους τ^ «βγέ»ν οΓχων Ανω- 
θεν χαθαλλνμένους έ«\ Ι'^^λέτη θανάτου» θτβ τ6 μέγα 
χαχδν χαν αύτους περκστοίχιζιν; 01 κτβρύξασθαι 
€{ς αΙΟέρα μή Ιχοντβς, ούπερ έφίεντο &ν, τδ των 
βαρέων ΙπΑτχον, χα\ έλάχουν εις θάνατον, έχ με- 
τεώρου χατασχήτετοντες• Τί δέ τους Χ3ΐτά φρεάτων 
ώσει χα{ τίνος χωχυτοΰ χα\ άχερο/τ{ου ύοχτος βυ- 
θιζόμενου; Ανδρας τε χα\ γυναίχα;; τους μίν φ /6φ 
τοΰ μή Ανω ιιεσείν θανάτφ. τάς δέ χα\ χατΑ βεμνό- 
νητα• Και^^δν δΐ όύδλν ουδέ ή τοιαύτη (μι^τω^ίς τε 
; α\ χατάπτωτις παρ* Ανθρωποι;, οΐ μή μδνον πέτρας 
εύχοντυ αν ^αγήναι ε Ες ύποδοχήν αύτοίς, χα\ βου- 
νους εις χρύψιν χαταχυλιβθηναι« χαΐ ούρανδν δέ αύ• 
δ ν Ικ'.χαταπεβειν* Αλλά που χα^ χάος χα\ τάρταρον 
έφαντάζοντο εΙς χατάδυβιν χα\ βέου χατάλυαιν. Τδ 
γάρ χαθ* (ατορίαν βΑραθρον, χα\ οΐ χρημνο\ μιχρΑ 
χα\ αυτά ή^αν το!ς ΑφανχωΟήναι θέλου^ιν. 

ρε'. Ό μοι χα\ των λίθων, οιπερ έπαφιέμ^νοιτοίς 
το'.ούτοι; πρ^ς των βαρβίρων, άναν&ύειν ούχ Αφη- 
σαν» αλλ* ΐ7•'.πωμά^νντες χατεχώννυον τους Ιλεει- 
\θύς. Ούα\ τδτε χα\ ο<Τ2ΐ χατά γαχιίρων ί^χ'^ν, &ς 

Γλτκοι-. Ου. εχχχνι. «ΠΕ Λ ΙΛΤΙΝΙδ ΟΛΡΤΑ. ]06 

Α Ιίοο ηιιοϋ 2(1 Μ]ΓΓθΙΙγΐ9ΐη $ρ6€ΐα(, €Π|ΐΐ8 οηιη βορί!»- 
οηιιη 3^οπΙ>υ$ ροτοαβδίβδβιιΐ, ηιιί ίρ$Ί ίδίαιη ρφπβι.ιι 
ιηβΓΑίιαπΙιΐΓ, ΟΓηαιηΰπΙυιη 9ΐΓςϋΐιΐ«*ιιιιι ςυοϋ ΓίΓειιιιι* 
«Ιλίιαΐ ίΠιΗ ρΓ.ΤΓΐιΙρΓυπί, εθΓοηΑπΐί;υο ^ιυΓβαιη ηιι^β 
€3ραΐ 6]υ> €ίιΐ|[βΙΐίΐι (ΙοίΓαχοηιηΙ, &ίιηιιΐΓΐ ΛϋΛ ρβιίεβ 

6]ϋ8 ΓίηςοΐΐΙ«*8, ΓθΓΐα836 ΙΐΙ ρΓΟΝίρίΑΠΙ ΜΙΙοΓΐ νίπαί- 

€19111 βΙΓ•ΐ|βΓβηΙ. δΐ€ ιιΜςυβ €]{Η$€ηΐ ιΓι$ί Γρονκίβη- 
Γΐ9ΐ οΙιν«ηί$9^ΐ, »<ΙΗίΙ>6η$ςιΐ6 1>Γ€ν! νίΓοδ ιιΐΰΙίοΓβε ο 
ιιΐ€<ϋο 1Ι«Γΐ>3Γ0Γυιη 8(1 ίιηρβϋίβηϋιιιη ιηηΐυιη ρΓχ^ΐο 
ίοί$$6ΐ• ΒηηυοΙπιβ βηίπι Γβ(Ί$• λπηοΓΧ ιΙ'([ηΊ(9ΐβ ογ- 
η»ΐυ<, ιΑ «είαιη ρΓΟίηρίυδ «ε ΓοΓΥΪϋιιβ, ΙβΓΓΟΓβιη 
ΐιΐ9ΐίηιαιιι ίη€ΐιΙ«Γ6 τλίβηι, Α^ΓΟδϋι &δρ€€ΐυ8 οαηβη, 
0(|00 Μ«1βη5 ίΓηιβηΐ, ηβιηίηΑ 6Χ5ροεΐ3ηΙβ, ο&ΐ]ΐΐ(.* 
9<Ι ίηΐίιηλιη ραη«ιη (εηιρίί ϋίνίηί, ]υιΐ« ςαοιΙ ιηυΐιί 
€Γ6Αίϋ€Γοηΐ, ρ«!Γ εοιιΐ€ΐιιρΐυιη (βηιιΐι^ηβ ρβΓ ιηβ- 

^ ΐΓοροΙίβ οΐΙιοϋΓ&Ιϋοι 6ί|αυπι «αιιιη βϋΐίββΓΑΐ ςιιβηι 
νβ1οοί8$ίιη6 , η6€ εοΐι'φυίΐ , ^^υ^(Iοιη ρΓυ(Ι(;ηΐΙχ 
€9υβη, υΐ »Ιο ρβΓ ίΓε<|ΐΐ6ηΐΊ9ΐη ροροΐί Γαοίΐίιιβ 
ρβηοίΓΟΓΰΙ, ιιηοΐ]υο<|υ6 ίη^ΐεπίβ, ηβ βηυο €οη• 
€αΐΜΓοΐυΓ, ΠΙοςιιβ ίιινίβΙΙιΊΙίλ υηΙογ ^ ρο»$βι 5ρο- 
Π»1θΓβ< &ΐ€(|(ΐ6 *ιΙΙθ9 ριιη'ΐΓβ) ; €ΐΐΓΓοη5 6Γςο 6οηυ- 
οΐιυβ ίΐ9 6(|αο «ΐΓβηιιο ίηβίιίβηβ, ηιβηιιςυβ ΓβΓΓβΑΐη 
€ΐ>ν9ΐη Ιβηβηβ, »ίιηυ1 »ιιχίϋ9η1ί5υ9 πιίιιίβΐπδ ηιιΙ 
ίΙΙυιη €0ηιΙΐ9ΐΐ9η1υΓ , ςυίηιιβ ίθΓΐί85ίηιι «γ&ιιΙ ίη 
«^εηιΐο, €9Β<Ιβ8 €θΙιίΙ>υίΐ ιηυΐΐαβ «ο >ροΠ•ΐίοιΐ€8 νΪΓΟ- 
Γυηι 90 ιηιιΠβΓαηι ; ςηχ τβΓΟ ΙιηρβίΙίΓβ 9)ί3$ ηοη 
ροΐυίΐ. ΡυΓΟβ δβρυΐεπ 39ΐΐϋ1ί Γιι^9τίΐ, ηκκίο ηιιί 
ηοη €18 ρΐ9€υίΙ, 98ροη9πΐ68 Ιαηΐυπ) (εΐ ςυί(ΐ6πι 
ηιυΐΐι) ηιι» οηΐβ 9ΐ1ν«ηΐυπι ί11ίιΐ8 Γ9ρυ6Γΐιηΐ. Οφ- 

ρ <Ι«8 ίΙ>ί ςηίιΐβπι ΙιοπιΙηυιη Ιιίο εοΙΓιΙιυΊΐ ; 8ΐ Γη^ίβη• 
ϋαπ» ίη Ιβηιρίο 8ηίΓοο9(ίοη6πι ηοη 6Γ8ΐ ςιιί ίηιρ«- 
ιΙίΓβ ρο886ΐ ; 80<Ι ς«ΐ6ηΐ9()ίηοΑηπι ιη 9ΐϋ8 €(ΒϋΙ)υ8« 
810 01 ίη 1810 ηοη ρ9υοο8 υΙ ν€ηΐ08 λΑ πιογΙοπ; Α9ΐηη9- 
τίΐ ΐϋΓΐΜΐ, ςαοΓυηι ηηηιοπΐ8 00Γΐ9ΐ)9ΐ ουηι ηυπιοΓο 
οοηιιη ηηί 8ηΙθ€9ΐί ΓΐιθΓ9ηΙ ίη ιγοο, ιιΐ ίη ρΓΐηοίρΐο 
ΙίΙιπ Ιιυ]Η8 (Ιίοίπηι ο&Ι. 404. ΟιΓίιΙ ΑίοΑίη <1β Ιιίβ ηιιί β ΙοΠίβ ιΐοηιοηιπι 
ρΓ2Β ηιοιίίβ πιοΐιι ίη ΐ8ηΐο ρβποιιΐο ρΓ08ίΙί659ηΐ ? 
Ουί ίη 80ΙΤΠΙ \ό19γο ηοη τιΐοηίοβ, 8ίοιιΐ γοΐιιΐβ- 

80ηΙ, 61 ροηιΙΟΓβ ΟΟΓρΟΓίβ ρ9ΐ1θ58ΠΐΐΙΓ, πτοΓΐί8 

8οηί(υηι (]9ΐ>»ηΐ, οχ αΐιο Αοοί<1οηΐβ8. Οιιίι! ϋβ ίΙΓι*^ 

ςηί ίη ρυιοίβ νοίιιΐ ίη 9(]υί8 γτχ^'λ ϋΐίυβ ΟοογίΊ β( 

ΑοΙιΟΓοηΐίβ 80 ΐιιιηιθΓ§οΙ>»ηΐ νίΓΐ 80 ηιηΙίβΓΟβ ; 

ίΙΙί ΐίΠΙΟΓΟ €98118 ΙΠ0Γΐ9ΐί8, Ιΐ20 91ΐΐ6ΐη ν0Γ60Ιΐη(Ιί^β 
09υ89ΤΝθΓ 89ΐΐη8 η«*0 098ΙΙ8 9ΐίι11ΐίΐί ηονΐ 0Γ9ηΙ ΙΐΙΙι) 

ιηοϋο Ιιο«ιίιι'ώιΐ8, <ι»ί ηοιι βοΐυηι ]9οΐ9ΐ)9ηΐ βΙί8ΐΐΓ0$ 

ρθΐΓα8 8Ιΐρ0Γ ()Ι198 ε9<Ιΐ*η>ηΙ• ο 89X18 <]ί1;ΐρ8Ι1Γ08 ίη 
9ΐ)γϋ808, 90 Ιΐίϋ{11^ 9«Ι ΟΟβΙΐΙΠΙ 09δΗΓ0β ; ξ^ϋΐΙ ρ98>ίιΙΙ 

€ΐιαθ8 ο( Ιαπιιπιιη δο ο(1οΐ'ϋ1>3ηΐ ηΐ Γθοορΐη<'υ1(ΐιπ οΐ 
9ΐΙ βοΐυιϊοηοη» νίΐχ. Ν9ηι ]ιιχΐ:ι ΙΓι&ίοπαιη Ι)»γ:«• 
ΐΙίΓυηι 61 9ΐ)\!)8ί ρ»Γν9 ΟΓΐηΐ ΙΓι$ «ΐιιί 86 ίηνι^ί1ιϋ«:8 
Γ900Γ6 νοΙι*1)9ΐα 

105. Ηρ«! ηιιι«1 «Ιο ΐ9ρίιΓιΙ)ϋ8 ίριίηιίδδί 9ιΙνοΓ8Η«ϊ 
ίΙΙο8 9Β9ί1>9ή8, ηοιΐ8ίηβΙ>;ΐηΐ οοδ ιμιΙλγο, δοΙ οΙ»;ι- 
Ι$οηΐ4',8 βο&ηιί!5θΓαΙιίΙίΙ«Γίίβρ<ίΙίΛΐί;»ηΐ.ν3Βΐιιπο 1ιί 
υ16Γαπι ςοδΙαίΜΐιΙ, ςυαδ ΐιι ίπ;;:) (Όΐίιιοίηΐ 

\ 109 ΟΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ ΟΒΒΒ Α ΙΛΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 110 

Εσβσθαι &«ογράψασΟαι. Πάντβς οΐ Εξω Ιππέται, χαΐ Α βςυίΐΜ ^αί €Γ&ηΙ 6χΙΓ> ιηιίΓΟβ, άυΰ6$ί({ΐιβ οΙ&»&ί8, 
οΙ ναύαρχοι δ1, ΑχολούΟω; δΙ χα\ οΐ άμφ* αύτοΟς, οηηβΜυβ αοί βοβ οοιηίΙιΙ);ιηΙαΓ, ίαπι ιΐβ οιηιΓι ναύαρχοι δ1, ΑχολοΰΟω; δΙ χαΐ οΐ άμφ* αύτοΟς, 
άναχαθήραντβς ήδη τίί σφίσι φο6βρά, χα\ μυήααν* 
τβς^Ις κλέον αίθριοχοιτκΐν, Ικληβαν&δ^ώ; ν3ΐς οΐχή- 
ακίς 'ή( ιοίλβως ■ τ^ς μίν μβίζους χατά χίφαλ^, 
χαι δαοι ικρ\ αύτάς- τάς δΐ έλάττους χατά τινας (λας 
έτ^ρας, δααις ήν σύμμτκρον τλ χατ4λυμα. Κα\ τ6 
Ιντβυθεν αύτο\ μέν ήσαν οΓχων βΓα» - τ^ δέ κολιτι* 
χ^ν &παν βότκημα Ικλάζβτο, έν οΤς χα\ ^μΛς. Κα\ 
τ^ μέν β&ρ62ρον ένέμετο τάς Ιιβ' οίχΐιΐν Ινβέακκ * 
οίδλ οΙχοδεαηόται άικ^ήλαντο, χα\ ιι«ρι«νδστουν 
2)δ« χΑχεΙ, πκινώντβς» διψωντις, ^ιγοΟνης, δτι χαΐ 
γυμνο(. Κα\ εΓΒβ μίν γυμνο\, ώς &ν «ου χα\ ΙλιοΙίΗ 
το έχ των γυμνωσάντων • νυν δλ αοφιζδμινοι τ1|ν 
Ινδυαιν, διά τ^ Αλλως χατ* δψιν αίοχρ^. ο&χ (Τχον οοαηβΜΐυβ ςοί βοβ οοιηίΐιΙ);ιηΙαΓ, ]3ηι ιΐβ οιηιΓι 
ρβηοϋΐο Μ€αΓ{, ηοίβηΐββηαβ (ΙίϋΐΙαι βιιΐ) άίο ηΐλ- 
ΙΙ6Γ6» ΜαοΙιιΗΐβτ άοιηο9 ιιγ1>Ι» ίπιρΙετβΓυπί ; ιπα- 
]0Γ€• ^ηο ιηίΐιΐιιιη ηοιηβΓΟ, ιηίηθΓ65 τ6Γ0 ΓβΙί- 
ςυ'ι• «ϋοΓυιη «(^ηιίηυηι, ποοιίο ςιιο Ιιο&ρΗίυιη Ιιο• 
$ρΗί5αι »€εοπιπιοάΑΓ€ΐυΓ ; άβίηοβρβ Ιι&1)ίΐ2Υβτυηΐ 
ΙηΐΓ» ιίαπιο•• ΟιηηΙβ τβΓΟ »(ΙιηίιιΊ»ΐΓ»ΐίο ατίΐλΐΙ• 
ά'ΐΜοΙιιΙι βπιΐ« €υ]α» ιιο« βπιηιυβ. ΒλΓΐ>ϋΓΐ <1οαιΙ• 
1ηι$ ΐΗΐΝΐΙυιη οοη&ΓιιυΟΓβιηΙ ; (ΙοαιΙηΙ νβΓΟ 6«Γυηι 
βιριΜ ίιΐ€πιηΐ, Ιιίο βΐ Ηϋο βιτιηΐββ, ίιιηβ« βίιί 
αιΐ€{9ϋ» 1ιοιτ6ηΐ6$ ρτ9. ηυ(1ίΐ9ΐ6• Ει υΐίη^ηι Γυίι- 
Η»ί ηικΙΙ, ηΐ ίοτίβ ηαιΙιηΜ ίρ»οι εοηιηονοΓβ ρο• 
ΐοΙίΜΐιΐΙ ηυη€ Υβτο• Ιικίαιηβηΐο ηονί {6η€Π9 ίη« 
νβηΐο, ςοοά λΙίΜτίιιι ΐιίΓρβββΐ, ηοη €οιηηιοΓι βυηΙ ^βον, οΤα της άνάγχης Ιχάατφ, (Ι χα\ &#α>ν»ν, Αλλ* Β ςο^ιι^Ιιαι Ιυαίΰΐιη ΓβΙΊηςαβικΙσ• ςυληι ηβοβδβίΐΒΐ ο6ν τίνα στολήν άφοαιούβί^ς' δποίαν Ιδαιν ό μίν 
Ιξω ιιένΟους, γβλάσο• &ν διΑ τ^ βχηνιχώτΕρον, δ δΙ 
συγγκγ(υμένος του πάθους βύχ Αν δχνήαοι μή ΙχΟα- 
νειν λυΐΜόμινος. ΈτρΟπηβέ τις ψΙαδον« χαΐ «ρι- 
βαλδμβνος, Εχρυιντ< μδγις τίίν «ροβΟΙαν αίαχύνην. 
Κα\ ήγάπα ο6τω χαλυψάμινος, εΟδαίμΐιΐν αύτ^ τ{ 
πρδς έτερους ^Εαρα6ολ][, δβοι τ6 χατά χεΤρα θέναρ 
χα\ τΑ δάχτυλα χαθΑ τι ιηρα«έτααμα προδέμινοι, 
χα\ χρύ«τοντ<ς, Αιαρ Ιχρήν, ήρχούντο, μή Ιχοντβς 
δ τι ιΟέον δρΑβηυαι. Καλ ήν μίν χα\ αΜ ού θέας 
Αξιον. ΕΙ δέ χαΐ γυναίχις του «ΑΟονς Ιχοινώνουν 
τουδ<« τί δή Ιλαμικν ήλιος, ώς χα\ τοιαύτα χαδο- ιιηΐ€ν1^ιΐ€ όΟΜνβηΐ, Ιίοβΐ υηκ3ΐη. ΟαΙ ιί&πο νί ϋβ- 
ΙϋΙ, ιι«ΑοηιΙιΐ|(6Γ*ΐ, πιΙβΙιιΙ β οοηΐΓλ 60 ςοοιΙ ιη^βίβ 
Μβ&Ιοοηι ^η>τΛΐ φιΐ τβΓο ρ9»Ίοηί8 ρ^ηίοβρβ Γυβ- 
ηΐ, ηοη Ιιν<ΙΐαΙ>ιΐ ΙιηιΟΓβ ιηοπίβ. δίΟΓΟ^ιη 3Γκ]ηί8 
Ρ6γΓογ•1>»1« ΗΓ€ΐιηιΑλη$<|ΐΐ6 νίχ 3ηΐ6ΓΊυ« ραιίθΐκΐυιιι 
€ΐΓΰοηΐ0Κ€ΐ>«1• Ρθλΐςιι»ηι ίϋι οΙ<%οιηΐ€Χ€Τλΐ εΊΙ>ί 
τΐάβΙιιίαΓ 6<»6 ΙιΜίιιβ ρη& ΟΒίβΗ»* ςυί, τοίχοι πια- 
ηα• ΐ€ άί^ίΐο• τβΐιιΐ ςαοάιΐιαι ▼βΐυηι ρΓθροη€ηΐ€$ 
•ΐΜΰθΐι4<(ηΐ6•ιιιΐ€ ΐ|ΐιοΑ 6ηιΐ ιΐϋοοηιΐβικίαπι, »ιιΙ&- 
06Τ6 βχΐιΐίιηλίίληΐ, ηοη ΙίλΙι^ηΐη αη<1« «ιηρϋυβ 
ί•€«Γ6ηΐ. Βθ€ ςοι<Ιβηι βηΐ ▼ίβν ηίββΓ^λιΗβ. 5ί 
€ϋ«αη ηινίίβτβι ρ«•3« ία«Γαοΐ * ςιιΐά •οΙ ίϋυιίΐ υΐ 
Ιμμ €0Βΐ6ΐηρΙ&ηΐιιτΤ ρδ*. *Αλλ* αύτδς μίν βΤχ<ν Αλλϋΐς 1νδ<ίχνυαθα( τι Ο |09, ^Ι 1111 Μΐίβηι Ιιθ€ ΓβΤβΓβηιΐΜΐη 1)οηί ηπιπί 
χαλ^ν, (χτρέιιΐιΐν τους αύταΐς λνυ6ρ(ζοντας• * Ο δΙ ^^^ι |||{^ Ιηβιιΐΐλΐιβοί λτβΠεΓβΙ. ΥβιρβΓ τβτο ββςαΑΠί 

|Γ&.ν1•ιΊηι ϋΐα11(» Ικηβ1>ηβ ρΓοιΙαβη» ηΐ οιηιιίλ Ιπιων Εαπιρος πΑνδεινα Ιχο(<ι, οκ^τον προβαλλ^μι^ 
νος €(ς Αιτοχρυφήν χα\ Αναίδβιαν. Έ μΙν γΑρ ήμε- 
ρα βΤχέ τι αώφρον δέβΐ των δπβρβχδντων - ή δΙ νΟξ 
Ιπα^^ησ(αζ< τΑ μή δσια. *Ην τις τότ«, χαι δς ^ 
χος «ύρηχώς παρ€^()ιμμένον «ου Αηοχαθημένης τιι- 
χ^ν ή χα\ ΑλλοΙον, δ«ο(οις «ολλοίς οΙ λεωφδρο• χα- 
τέβτροινται, χα\ συχνά τοιαύτα συγχιχρουχώς «Ις 
^αφήν, ώς κΤχβ• χα\ λβντίου τρόπον συσχ(υασΑ쀫 
νο;. Αχών ήθελι τήν Ασυνήθη «βριστολήν. 'Αλλοι 
συνθέματα ΙρβΑ (ίΜ»ντα ΙξιυρΙσχοντις, χα\ ΐ¥«' 
πτδμενοι, χοιλίαν μΙν χα\ ^χίν χαΐ τΑ χοκτωτέρω 
Ισχ(«ον σχο(νφ σαθρ^ χα\ ^υ«αρ9• ^ έχ φαΰρβς» 
ή τοιοΰδέ τίνος πιριζοισΑμ«νοι, τΑ δέ λοι«Α Ιν χρψ »1>8£0ΐΜΐ«ι«ηΐαΓ οιηηίδςυβ ρυιΙοΓ ιΙι«$8βΐ. Πίβ• βιιίηι 
ρΓυ(ΐ€ηΐίιιηι ιΚςυλπι ίιηροηβίαΐ ο5ηΐ6ΐοηι ϋοηιίηαη* 
Ιίυηι, όιιιη οοι 6«€ηΐ6|;3 €•&<Ί 61 βληειίΐαΐΊβ οοιι- 
ΙβιηριΗχ. Ου'κΙλίη υΜ ρλπηυιη Ι«ε6Γ3ΐαηι »ιιΐ 
Βΐιηϋβ αυίϋ, αΐ νιό^η ββΐ ίη νϋ8 ρυ1)Γιοί•, ίιινβ• 
οΐΜβΐ* ρ^ηβλ Ι»€6Γ98 Βϋοιπια €αη ΰοηβαΐΐδ ίη 
ΙίιιίβΙ ίοΓΟίΑΐη ηιιΐΐ3Κ>9ΐΐ 6ΐ Μ τββίοοι ίηιοΙίΐΑΐη νεΙ 
οοιιΐη νοίυηΐ&ΐεπι ΙιιιΙιιβίΜΐΙ• ΑΗΙ ρηηηοβ Ι^ηβο• 
1)ΐ]ΐοί<)θ8 €1101 ίητβηΐΓβηΐ• €0ΐι»υ6ΐ>9ΐηΙ« τβΐηϋληίςιιβ 
ν€ηΐΓ6ή)• καβ8 8€ ρΑΓίεβ ιηΓβΓίοΓοβ Γαηβ νίΗ αο ϋι•• 
Ι)ί1ί, 6Χ Ιϋίβκ α>ηί€6 ϊλΟμ^ νβΙ ςαοιίαιιι »Ιίο ρΓχιίη- 

{611168, 8Γΐα8 νβΓΟ ρΛΓίβδ 60ΡρθΠ8,ηϋ<ΐΛ8,\ «θΓΐ β«" χατ' αυτήν σάρχα τφ Αέρι γινόμ8νοι. Ίματισμένον Β ρ^,ι^,^ Ιΐ2ΐ)6ΐιΐ68. ΟυΙ ?68ΐίαΐ6ηΐαιη Ιηΐθ£Ρϋηι, ί• δέ τίνα ΙδιΙν τδ δλον δμοιον ήν ώς «Ι χα\ ^ήγα ιΐδιν, 
ή Αλλον Ανδρα λαμ«ρδτητος• Βδρναις μΛναις ένέ- 
λαμ«8 χΑλλος Ιματισμού, αΧ τβΐ; ΐ8ρο?ς «8«λώμα- 
σιν ήγλαΐζοντο, β&πΑρυφοι τοΙς μμιροίς ΙρασταΖς 
«αρομαρτοΟσαι, χα\ βλι^χόντων ήμων «α^ησιαζό• 
μβναι τήν Αμαρτίαν, χα\ συγχαταχορεύουσαι, & χΑν- 
ταυθα 08!ας ΑνοχήςΙ ΑΙ δέ Χ8φαλαλ τοις μέν «λείο• 
σιν ήσαν ΑχαταχΑλυ«τοι, των Λατίνων ο&τ» σχ8υ€ι>- 
ρησΑντων, ώς Αν Ιχοιμιν τ6 δμόηολβν• 

ρι'. ΚαΧτοττο μέν οΐ δυνάμενοι Ιποαχον. *Οσοκ 
δέ τά τής χίφαλής ούχ είχεν Α«α6ως, Αλλ' Ιδεί χα- 
ταχεχαλύφθαι αύτΑς Μ τδ Α^^ωστον, Αλλ* αδτου; 
ρλέιαον τι; «οντοίος Αν τήν >ύπην γένοιτο, τ|| «ο%- υ( Ρ6Χ νβΐ Αΐίυβ νίΓ ίηβίι^πίβ ΙιαΙ)βΙ>*ΐαΓ. ΜβΓβΙπϋββ 
βοΙφ ερΙβιιάοΓβ ?ΐϊ8ΐίπιβηΐοΓ»ΐΜ ίαΐ^βϋαιΐ!, βΛΟΓίβ 
ν6ΐιιιη1ηίΙ)ϋ8 6ΐβρ1βιιϋβ8€βηΐ6β ; ρυρρϋΓ*1« ΙαιρυΓϊβ 
»ιιι&ΐοΗ1>ϋδ ]ϋη86ΐ>8ηΐϋΓ, 80 8ϋ1) οοϋΐΐβ ηθ8ΐπ8 ρβο- 

68ΐΐ1ΐη »υϋθ1)8ΐΐΙ €ΐΐΟΓΟϋ(|ΙΙ6 ΐΙΐΙΟβΓβ. ο <|ϋ8Ι!ΐί ΐπιιο 
ρ8ΐί61ΐΓΐ8 Ββϋ €8ρί« νβΓΟ ρΙϋΓΟΓυίΗςΟβ 6<|ϋίϋ«ϋΙΙ 
ηυϋ2ΐ« 6ΜΙ11, 1.3ΐίΐ/ΐ8 ίΐΐ 88βΙΙΐίΙ)ϋ8 ϋΐ βΟ<ΐ6ΙΙΙ ΙΜΟϋΟ 
ν6$ΐίΐί 65860105. 

110. Ηο6 νϋτο ραΐί6ΐ)αηΐαΓ ςαί ροΐ65ΐί«6ηι ΙΐίΙιβ- 
1)8ΐιΐ. Εθ8 8ϋΐβηι ςιιί ορίΐβ (1οΐ6ΐ>3ηΐ βΐ ρΓορΙβΓ 
ιη3ΐ2ΐιη νίΐβΐπϋίπβιη ίΙΙυ(Ι οοηίοββΓβ <Ιβ1)6ΐ>Ληΐ. 8ΐ 
ςιΓιβ Γοη^ροχϋ, δϋπιηιο ιηοβΓοΓβ 9α6€ΐ08 « 113 ΟΕ ΤΙΙΕδδΛΙ,ΟΝίεΛ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΛΡΤΛ Η| 

κλ χα\ αύτοΰς 6 8άβκβνος δαίμων ήμ?ν προσέΟβτο, /^ ςοοςυβ αίΙνοΓδπηι ιιοδ ΙπιρροΙ>ιΐδ ϋχιηοη βιι^^ί^δδε. 
Ιξω μίν -κίΑ της άλώσεω; βνδντας τοί^ πολεμίοις, πΐ^ ρχίρα ςιιί(ΐ0ΐη οΐνίΐίΐίβηι , βιιΐβ βχρϋβΐϋΐίοηοιη, 
χα\ θερμότερους έχ£ίνων εΙς τά χαΟ' ημών άποδιι- 
χνυμένους χαχά, έν έφ<$οοις, Ιν Χάχοις, έν ττροδδοις 
ταις εΙς λείαν, έν μηχανα?:, Ιν έχφάνσεσι των λαν- θανόντων * Ιαω δέ δεσπόζοντας ημών χα\ αύτο&ς, 
άικίλου μένους, (τητάσσονταΓ,ίποατερουντας, τύπτον• 
τας« &γχοντας τοΤς ώνίοις. *Αρτ{9Χ6ν γάρ παλάμ]| 
«βριληπτδν, δν δβολοΟ Ιν τις τ(μήααιτο, πολλού αυ- 
τοί έσ^ταθμώντο, χα\ Λατινιχώς χα\ αύτο\ ήμ^ 
άπέπνιγον. Κα\ άπολώλαμεν Ιν τηνιχαΟτα, εΐ μή 
τήν δπώραν χατ* Ιμμον πληΟύνας 6 ββδς (Ιν αίς ιβαΐ 
τάς αταφυλάς, Ις Ιλλων χεχοπιαχδτων Ιτεροιίδρ€- 
πον, εΙς τοΙς χόηους έχείνων ε(σβρχόμενοι), Κβρε- 
ψε χα\ ήμό[(. Μη "χ^ρ έπΙ νοΟν άγέτω τις, Ιλλο τι ίιι ιιΐϋϋϋδ 1ιθ8ΐί5υ$, ίΙΙίδ βΐίαηι ΓιΐΓνβηΐίοΓβ» ία σι&• 
Ιίδ ΑϋνβΓδυη) ηοδ οδ(6Π(Ιοιι<1ίδ, ίπ »|;;ζΓ68$ίοηΊΙ)(ΐβ, 
Ίη ίηδ'κΙιίδ,ίιιίηοιίΓδίοιιίϋυδ αϋ ρΓβ^ίΙαιη Γ3ρΊοηϋαιιι, 
ίη ιηαοΐιΐηίδ, Ιη Γ6νοΐ3ΐίοΐΜΐ)ΐΐδ &Ι)δ0οη(1ίΐ0Γαιη ; ίη- 
ΐη νβΐΌ οίν1ΐ3ΐβιη ίη ηοδ «ιίαιη ΐγΓΑπηΐεβ βχνίβη• 
1«9•ιηίηΑηΐ6δ, ρΓΧοΐρίοηΙβδ, τΑρίοηίοδ, ρβΓευΐί^α* 
Ι6δ, ίη ΓΟίηπηεΓείο ορρπηιβηίοδ. ΜαδδηΙαπι εηίηι 
ρηΐηιχ ιαβηβαΓλ, ^ηχ οϋοΐο εοηδίΊΓίδδβΐ, πλίιΐιί ίΠί 
98ΐίιη&Ιιιηΐ,^ιΓιηίε€ςιΐ6 βΐ ίρκί ηο5]πςιι1αΙ)3ηΐ. Τιιηο 
ρβηίδδβηιοβ,ηίδί &υιππιπυιη ηοΙιίβοοη!»υπηη)2Μδ 0(:υ8 
(ςοο ΐβπιρ•>Γ6 (ΐνίδ αΙ)υηϋ3ηΓιΙ>υ8, ρΓΟ ςυίΐιυβ αΐϋ 1λ- 
ΐΜ»Γ•ν6Γ«ηΙ, ζ\\\ νΙηϋβηιίίΓΑπΙ, Ιη 131>0Γ05 εοπιπι 
ίηΐηηΐβδ) ηοδ βηαΐΗδδβι Ποιίδ.Νβ ςυίδ βηίιΐ) οιίδΐί- Ις τροφήν χα\ \ρυφήν ένδ^διψιλεΰβΟαι ήμίν • Δν Β ηιβΐ βΓιςυο αΐίο ίη ρηηιαιη βΐ ββοιιηιΙ^η) ππβηβΑΐη έχβλιβομένων μέν, οΤνον εΓ/ομεν, εΐ χα\ «νευματιαν 
έχεινον χα\ β,θν'»μιον, χα\ ού ιτροαηνη ίτρδς ύγίειαν, 
6λλ* ουν παραμυθητιχώτερον Οδατος* χα\ άλλοίαν δέ 
τροφήν, να\ II χαΐ ΙματιαμΙν ττ^ άκεμπολήβει, χαΐ 
εΓ τι δέ Ιλλο ^^διον χαι πρόχειρον πορίσααθαι. 0{ 
δΐ Ιξώλεις ^Αρμένιοι λέγονται χα\ χαταμιαίνειν 
ήμΓν τους Ιρτους. ^Βν δε αύτ^ ούχ Ιχαν^ν, τους 
πτωχούς Ιχτρέπειν του προαίετΟαι τά «ωλούμτνα. 
Δεινή γάρ ή &νάγχη, τδ χαΟήχον έχχροΰε^θαι, χα\ 
μδνου του πρδς βίαν έγχειμίνου γ(νεο6αι• Τοιούτον 
δέ τίνα μιαιμδν διβι^^'^έει φΐ^μη χα\ ε χ των Λατίνων 
ηάσχειν ήμας. Έλαιονγ&ρ πιμελαΐς χα\ στέασιν 
Ιγχαταχεραννυντες, έγίνοντο τοΓς άγαΟοΓς Χριστια- 
νο?ς αίτιοι του παρανομεΤν την νηατειαν τήν χατά (1οη•Ιο• ηοΗ Γυίδδβ ; 6Ζ υνίδ ηοαδ μΓ65$6Γ3Πΐυ5 νί• 
ηυηι ηιιί<1βιη ΙιαϋβΙίΑοιυδ, ΓιεβΙ νβηίοδυηι 61 ΓβΙΟΓββ 
ΚΡη6Γ«η8 ηβ€ ««ηίΐαΐί Γ^νεοβ, $6(1 8(|υ3 ]υουηϋυ8 , 
•Ιίοςοβ €ϋΜ> 3αΐ ▼6»Ιίπΐ6ηιο 6χ Γογο, αο δί ςυοιΐ 
ιΐίοά ρ3Γ2ΐυηι μ Γλοίΐο οοπιρ^Γαΐα. δεείοπαΐί εΐΊ^ηι 
Αηηβηίί ριηβδ ηοΙιίδοοΓΓορίδδβ ϋίουιιΐυΓ. Ηοο νεΓΟ 
]υϋαηι ηοη «ηΐ ριαρβΓβδ 3ΐ> ειηεηϋίβ πεούβδαπίβ 
«ν«η6Γ6. Τ6Γη1>ίΙίδ ηβοοδδίΐΐδ βδΐ 3 ]υδΙο ρΐΌίΓι- 
Ιιβη, •οΙηιΐ]||υβ ρΓθΙιίΙ>ί(ιιιη Οβη. ΤαΓια βΐίαηι Γασια 
ίηίΐ ηοβ 9 Ιιλίίηίδ Γυίββε ρΑδδΟδ. Α<1ίροηι βπίιη βΐ 
χείιαιη οηαι οίβο ιηίδεβηΐΰδ ειυϋα ΓυεΓυηΐ οαΓ ϋοιιί 
€ΙΐΓίιΐίιηί ]6]υηία Οιιαϋη^βδίαι» •6 Ρ3Γ3866ν€8 
ηοη οΐΗΐ6Γν«Γίηΐ, ίΐβ υΐ ηοη βοΐυιη ηοη ΙίϋβΓΟδ 
€&&6 δίη6Γ6ηΐ Ιη «Ιβοιίοηβ ηθ8(ΓΦ <6ΓτΊΐυΐί5 δ<'(1 τάς τετράδας χαΐ 1^αρα^x€υά; * 7να μή μδνον τήν ^ 6ΐί:ιιη ουίΐυ! ΜΟΓΟ ίη•υΙ13ΓβηΙ• Ουίδ ΙίΦΟ Ι^ηιΙοιιι 
τύχη ν ήμ7ν άλλοιώσωνιν, οΤς ή μας χχτεδουλώααντο, 8«^ΐίη€ΓβΙ? 
άλλα χα\ τΙ} άγιςι θρηνχείι^ι Ιμχαροινήαίιίαιν.ΙίΙ τΙς 
Ιν άνάσχοιτο έχείνων; 

ριε'. Κ3ΐ\ δτε ήμε?; μ^ν έν τψ του μεγάλου 
μυροδλΰτου ναφ 5μνους Ιερούς Ιτ&λονμεν ιιεριιατάτ 
μενοι τδν περιώνυμον Ιλεήμονα, οΐ δ* Ιν τα7ς «λα- 
γίαις του Εερου βήματος τά εαυτών Ιτέλουν, άντι• 
φωνοΰντες ήμ?ν, χαΥ τάς πολίτιδας φωνάς ύπερ- 
φωνείν εθελοντές βοαίς χορυζώαακς χα\ άπηχέσι, 
πολλάχις δέ χα\ ταΐς των χα6* ήμΐς θείων Εύαγγε* 
λ (ων έχφωνήσεαι, ηρδς Ιριν οΐ άχαριτώτατοι άντε* 
πεξιγόμενοι, χα\ συγχέονιες ούτω τ6 ε&ταχτον, λλ\ 
τήν Ιεράν άρμονίαν λΰοντες. Κα\ Ιλάληαα μίν εύ- ϋ5.0ιιη ίη (6η)ρ1ο ηι&^ηί ΙΙγΓθ1>Ί7(2Β Ιιγηηοδ 53- 

6Γ08 03ηΐ3Γ6ηηΐδ, €6ΐ6ΐ)Γ6ΠΙ βΐ66ηΐ08]Τη3Γίϋίη ουΚ'ΐι- 

165, ίΠί νβΓΟ ίη 2Γ3(1ίΙ)υ8 83η6ΐιΐ3ηί δυ3 ρεΓίΙιίο- 
1)«πΙ, ηοβίΓίδ νοοί1)ΐΐδ 8ΙΙ3$θρρθη6Πΐ6δ, 3ΐΐΐΐΙ8€3η« 

Ιπδ ρΓοίληοδ ε3η6Γ6 νοίεηΐεδ Γ3αεί$ εΐ3ηιοπΙ>αδ α ε 
(Ιίδδοη3ηΐί5α8, ρετδβρβ 6ηοηΐί3ηόο 83εΓ3 βν3ηςβ- 
Ιία ηοδίΓ», ίΐ3 Ιοη^β 3 εΙιιηίΑΐβ •<Ι Γίϊ«8 ρΓΟ- 
νο€3ηΐ68, Γβεΐυηι οηΐίηεηι ΐιΐΓίιβηΐεβ 1ΐ3Γΐηοηί3ΐη- 
ηιιβ 83ηεΐ3πι (1ί88θΙνι;ηΐβ$. ΡΓυάεηΐβΓ αυΐοαι άε 
|«ΐί8 εοιηίΐΐ ΑΜοιηο Ιοευΐαδ δαηι, δί ςιιβηίΐο Οβ- 
λα6ώς'^χα\ ι^ρ\ τούδε τφ χ^μητι •ΑλδουΙ^/εΓ πως Ι) ΓβΙ θΓ<!ο , 36 06 83ε6ΓϋοΙϋΐη 8ΐιοηιιη ρΓΐνίΙοβίί8 γένηται τάξις, χα\ μή γελωντο τά ΟεΙα τ)| αύτονομΧ^ 
των παϊρ* α6τοΙς Ιερέων. Άνύσαι δΙ Ιβχον ούδΐν, εΚ 
χα\ Ιλ).ως Ιχεινος Ιφχει Ιν ο6χ δλ{γοις Ιθέλειν τά 
ΤωμαΤχ^ τάσαειν, ώς μή χαταλύεβββ!. Ός γ• χα\ 
διχαιοπραγείν εΓτε προβιηιούμενος* είτε χαι «ρδς 
άλήθειαν βουλδμενος, Ιν τ< τφ χρ{νειν χα\ χολάζειν 
τοΙς υπαιτίους, χα\ !σάτητα διανέμειν χα\ μώλω^ι 
χα\ λοιπαΐς αΐχίαις, άλλίί χα\ αχόλοψι των τινας 
χαχουργων τιμίαθαι, χα\ τφ του άγ(ου τάφφ Ιργυ- 
ρον χα\ χρυοδν Ιχορήγηαε χΐ/ψ άρχουντα εΙς άνα- 
πο^ηαιν του έλλείψαντος' χα\ βίβλους δΙ, εΐ χα\ μή 
τάς άφιιρημένας χα\ ούδΙ πάνυ τι εύχρηστους, 
άλλ* 0%, δσας εΰηρ^στήθη, Ιφιλοτιμήσατο δούναι* 
Χ2\ πήγματα δΙ χηρών άργύ^/εχ μεταφορητά έν ϋΙυ<ΐ6Γ6ηΙ. ΝΐΙιίΙ οίΗίηεΓβ ροίηί , Ιίεβΐ »»« ν>- 
808 Γϋίδδβΐ 3ΐί»8 ηοη ίη ρ3αοί8 Κοηΐ3η3 Γεβίί- 
ΐυεΓβ νβΙΙ«ί, ηοη 3ΐιΐβπι άίδβοΐνείβ. Εςοίάεπι ]α• 
84η8 ΙΙΙ6 ίοβΓβΙ νίδοβ 8ίνβ ίη Ιιίδ ςη» 3(1 ίρδυηι 
8ρ6εΐ3ΐ>3ηΐ, 8ί¥β «ά νθΓίΐ3ΐ6ηι, Ιιιαί63η(Ιο »ερα• 
ηί€η(1ο ηοεεηΐεδ, βιςαβ 3(1 ^^ς1I31^ι3ι6ηι ρορη3- 
ηιιη ρΐΌ ρΐ3^ί86«ΐ6Γί8ςιΐ6 ίεΐίΙ)υ8 νίοΐεηϋδ, 6ΐ 6ΐί3ηι 
3(1 ρΙαω (|αοΜΐ3ΐη ηΐ3ΐ6Γ3εΙοηιηι 4ΐ3ΐηη3ΐι<!ο ; 
83ηοϋ 86ριι1ΐΓί 3Γ8βηΐΐιπι ςηοίΐοο βΐ 3αΓαηι ρΓ»- 
1)υίΐ (ΐιΐ3η1υπι 8ϋίΒ6βΓ6ΐ 3(1 δυρρίεπϋϋπι βί «ιιιοίΐ 
(Ι66Γ3Ι. 1.ίΙ)Γ0δ 6ΐί3ηι. ίίεεί ηοη 3ΐ>ΐ3ΐο., ηοε ο..ι.π. 

ϋΐίΙβ8, 86(1 (ΐαί βΓί^ΐί68δ6ρθδδ.'ηΙ,ϋαΓ6Κΐί»Π3- ηο ΐιι«68ΐ; (1οθ3νίΙ ςαο.ιαβ εεΓΧ Π^ηΓαδ βΓί-^ιιΚ»»• 
8>»)1>οΙί€38 ίο •ΐηΐ8 83ηςΓι* ροδίΐΛβ, ηιοηιΟΓΛΠΐ («• 117 ΌΈ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝ15 ΟΑΡΤΑ. 118 

τοιούτος τότε ; 8τ( χα\ ήμβίς Ικά«χομεν ο&τω, χα• Α 4^!* ^β^ο €θθ€αρΙίνοΓυιη νια ρηΐιϋοα ρβιΙ^λ &ιιι• τάχοκοι, χα\ τά σχέλη παρΑψοροι, χα\ τεταραγμέ• 
νοι, χα\ σιβαλευμένοι χατά μιθύοντας), βΐ το(νυν 
ο&τω χις τηρΧ στενωπών όβεύοι, χα\ τύχοι ΑατΓνον 
ιηιρέχιβ^αι Ιφικιιον, ούχ Αν λχείνος φε(9αιτο χα* 
ταιιαιηναι χα\ συντρίψαι τ^ &νΟρ«ιΐιιον, χεντρ(ζων 
ν^/ν ίι:ιην <(^ χαταοχίρ^μα• Ο&τΐύ^ Ιφ(λουν Ι^μΛς 
ο( (νθρωικΗ* συχνά τ.ρ^ ιτάντα λόγον χα\ ικρ6ς 
κ&ν Ιργον ιτροΐαχ^μενοι εΙς 6ιχα(ΐι>βιν του χαχονρ• 
γεΤν τ6 όίκΐ σπάθης ήμΑς ΙλιΤν* ούχ ανθρώπινα 
λαλουντες, άλλ* ώσε\ χα\ λέ€«ν Αγραν ελών Ιθέλει 
βιασπ|ν αυτήν, ούχ £τι κεινφη χα\ πο0ο^η σάρχας, 
όλλά 2ιχα(φ του συσχεΤν αΰιήρ^ δνυξιν. Οΰχ ήν Ιπ\ 
τούτοις ού^ ύποστίνειν ήμΑς* οΟχουν ο(Λ^ χατ* 
6ψιν σχυΟρωπάζειν, Α ^ τοΙς Ιν χλΟΑΜνι συμφορών 1»ιι1ΐΓ«ΐ ((|υί8 ΐυη€ ηοη ίΐλ 9ΐη1)υΙαΙι&ΐ? ουηι ηο• 
1ρ•ί λιοϋ 8υ8ΐίιΐ€Γ6ΐηυ8, ίβδίί, ΟΓυΓ'ώυβ ιηοβΓίί», 
ΐνι^4ϋ ΐ•ΐοΙ)9ηΐ654|υ6 βίεαΐ βΐηί), 8ί «γ^ο (ίο 

ΚΗΐΙΙΐΙ» ¥18 8Γ€18 ίΙβΓ ΓΐΰβΓβΙ 0€€υΓÀÀΐ<1ΙΙ6 Ι^λΐίηΟ 

Ιβ 6Ι|ιιο 8€<ΐ€ηΐί, Ιιΐο ηοη (Ιαϋίΐ;ιΙ>8ΐ €0ΐΐ€υΐ€8Γ• 
ϋΐνηςοβ €ΐί(ΐ€Γ6, βςυυηι $ΐίη:υΐ8η(1ο υΐ 8υϋ8ίΓΐΓ6ΐ• 
ΗθΒΐία68 ΐ8ΐία8ΐιιοϋΙ Ιΐ8 ηο8 <3ϋί{οΙ>8ηΐ υ( Ίη υ6γ- 
]>ί8 8αΙ Γ8€1ΐ8 ρΓΟ βχ€υ88Γιοηθ <1ΰΙί€ΐί (1Ί€6ΐ)ηηΙ ηο• 

8ί€8 ΓβΓϋ886ν 000 ]8Ι0 ΠΙΟΓΟ 1100110010 1θΐ|θεοΜ« 
8εά 8ί€0ΐΐ6Ο, 4ΐυΙ, €8ρΐ8 ρηί(ΐ8, 6801 (Ιίΐ8π!8Γ6 το11• 
1100 «ο ςυθ<1 €βθη8ΐ νβΐ »ρρ€ΐ8ΐ €8Γ06αΐ» 86<Ι νΐ 

€810 ηη§ιι!ΐΜΐ8 Γ€ΐΙιι«8ΐ. Ιο ^18 οο€ οΠυοι {βηιίΐοοι 
€<ΙΰΓ0 ροΐ«τ•ιηο8, 0€€ γίϋβΗ οΐ€ΒΓ€θΙβ8» ςοοιΐ οιίςυβ 
Ιη ΙθΓθ•οηΐί8 θ?«οΐοαα8 8(1 8οίηια ορρΓβ88« Ιονα- άνείται πρ^ έχ6ολήντοΰ χατΑ ψυχ1|ν Αχθους. ΠολΟ Β ηοη. Ταη€ βηίοι Γορ6ΐ6ΐ>8οΙ: ι Οίαλκιΐβ, γογ £0- γάρ αύτοίς ένταΟθα τ^ ε ΑιΑβολε, τ( στενάζεις ; 
Έβούλοντο ')[Δρ άναισθητείν ήμΑς χα\ φρινοβλαβιΐν, 
ώς χα\ χαίρε IV, έφ* οίς χαχώς ΙιιάΦχομιν• ΕΙ βέ 
«η ξυμπεσ^ν ώ^ε γελ^ν είτε μειθι^^ Ιιβέλθοι τιι^γ 
χολή χα\ τοΰτο δριμεία τφ χατιΜντι λατ(νφ. Έν^ 
μιζε γάρ, ώς Ιοιχεν, Ι\ χαταγελ^Ιν ήμΑς τών Αατινι- 
χών πράξεων, ή Αγαθά χαρα9οχουντ«ις ό χαιρέχαχος 
εΓτε χα\ «επονθάτας άγαλλιΑσθαι » β τοΙς λχθροίς 
άπενέφαινζ• Κα\ τοίνυν δάχτυλους εΙς γράνΟον Ι«- 
τυσσον, χα\ τήν χείρα γογγυλίζοντε;» Ι^^ύθμιζον 
πυξ πλήττε IV, < Τ( γελφς, & διάβολβ , > βατταρΙ- 
(οντες. Κα\ οΟτω τήν αίθρίαν του μειδιάματος εΙς 
νέφος δαχρυ^ν μετέστρεφον, ή χα\ Ιτέρως εΙπεΙν, 
τ6ν γελώντα Αημύχριτον «Ες Έράιιλβιτον μετε- 
«οίουν δλχρύοντα. 

ριη'. *Ανεψηλαφώντο παρ* αυτών χαλ τά τών ιη- 
ροδευ^ντΜν «ροχΛπια, χα\ έξεχενουντο, εί τί «οο 
ικι\ Ιφερον χρηματισμού, εΙ χα\ βραχΰ τιίχείνο^ν. 
Περιειργάζοντο χα\ μηροΐις , μή που μαχαΐρζς 
«χρήρτηνται. Κα\ εί που εύρεθε(η ΙγχειρΙδιον 
όποιονοΰν, αΐ μέν χδρσαι του φέροντος εΤχον «λη- 
γ>ς, δ δέ ΑατΙνος τήν μάχαιρβν. Έδει χα\ διε/λ^γ- 
μένα πάντας ήμΑς περιδεδύσΟαι• ΒΙ γΑρ τις Ιματί- 
ζετο εΙς άχέραιον, άνεθεματ(ζ8το παρ* αύτοίς ό μή 
λωποδυτήσοις τ^ν Ανθρ»πον• 

ριθ*. *Οτε δέ τΑλλα καρήσουσιν, Ιπεβούλενον ταΐς 
έκαστων χεφαλαΙς, Ιπίσης μισονντες τοός τε άχει• 
ρεχδμας, τους τε βαθυπώγωνας. Κα\ ο6χ ήν ΙδεΙν οιίεΤ» Υοΐ€ΐΜΐοΐ βηΐαι οοε οοο 8€ΐιΐίΓθοΐ ίο88ΐιίιο, 
8€ ς•88ί ^αϋ€Γ0 108118 ςα« ρ8ΐΐ€ΐ>8αιαΓ. δι οοοΙ- 
ΑοΓβι €ΐιΙιΐ8ηι, ιϊ$ο Ι85«ηΐ6• οΐ ήύ^ηΐ τβΙ 8υΚνί- 

ΐΙΟΓβΙ, 1»8ΐίη08 ΙΠΙ8€€ΐ)8ΐ0Γ €11801 γοΙιβιοβηΐβΓ ίΙΙί 

ςοΙ τίΑβπα. Ειΐ8ΐΙοΐ8ΐΐ8ΐ βηίηι, «ι τίιΙοΐυΓ, είτο 
008 80108 Ιι8ϋοοηιαι (ΙοΗϋοΓβ, είνο ϋοηυαι οκ- 

8ρ€€ΐ80Ιβ8 υΐ ΟΙ8ΐθ £80(ΙθΙ|Ιθ8, 8ίΤ6 180<Ι€Ι0 ϋο 00 

{αιιΑοτο ςυο<Ι Ιιοβίοε Ι8ΐ€ΐΐ8ΐ. Οί|ίΐθ8 ί^ΐΐα^ Αο- 
€ΐ€ΐ»8οΐ ίο ηοϋυυι Ιϋιϊοιοίε, ΐΒ8οοηιςυο Γοΐυοάβηίοε 
Ιο οοηοηιοι 8|[ΙυιΐΜΐοΙ 84 ρυι^ουαι ίοιρίιΐ|οη(1υοι : 
€ Οατ ΓκΙ«8, ο (ϋ8ΐΜ>ΐ6Τ • 1)8ΐ5υΐΊο1)8οΐ. δίοςοο 
8θΓθΐιίΐ8ΐοαι Η3»υ8 Ιοοί8 ίο η«Ι)θΐ8ηι Ι80ΐ7αΐ8?αια 
οοονοηοϋ8οΐ9 8ίΥθ9 οι 8Π16Γ (1ί08ΐυΓ, ΓίιΙοηίοοι 
ΟοαιοοτίΜίηι Ιο ΙΙβηοϋΐυαι Δοηΐβιη οΐοΐαΙ»8ηι. 

118. ΥοειίιοοοίΟΓοαι είουε νί8ΐοΓυαι Ι8η|€||8ιΑ 
«ν8€«8^8ηΐ(|0€ , 8ΐ <|ΐιι<1 αϋΐο οεεοί Ιίοοι ρ8Γν1 
οιοηιβοιΙ. ΟοΗο8ο 8€ηι(8ΐΐ8οΐιΐΓ €γογ8 οο ςυ8ηϋο 
ρ6θά«:Γθΐ |ΐ8(1ίυ8• 8ί ςιΐ8οιΙο ρυ^Ιο ςαειιΐυΐυεοηοςιιι 

ΙοΤΟνΙγΟΙΟΓ, |ΟΟΙΒ4<>ί<^^ΐη^<6'^^* ί(^Ι>* 6€θΓΐβ1>8αΙ« 

Ι«8ϋηο8 νοΓΟ ριι^Ιοηοπι ηρΐοΐ»!• Ουοιΐ τογο (Ιϋλ- 
€θΓ8ΐοαι ίυ6Γ8ΐ 8 οολιΊβ 001011)08 Ιούαοοϋϋοι οηΙ. 
51801001 8Γις(ΐί8 ίηϋαβϋεΐ ροηΐ8ΐί8 {Γ8ΐί8, 8ΐιίΙϋ8Α»- 
αιο3ϋ8ΐυΓςοΊοοο1ΐϋοο ΙιοαΓιαοοι <1θ8ρο1ί8τοταΐ• 

119. ΑιΙιίε 000 €ο;ιιοοιί, οοίϋ8θο]θ5ςοο 6ζ οο8ΐΗ8 

€8ρίΙΐ (110810 ΟΙΟνοΐΜΟΐ. Κησ8ϋ ΡΓ0Ι8Ι18 οιΐίο Ιιοϋοο- 
16Ι βΙ 008 ςαί ΙοΟ^ίΟ 08ρίΙ1ί8 0( 008 (|υΙ (10058 1)8Γ- Ανδρα εΓτε χα\ παΐδα τύχης τής οίασονν μή χουρίαν 1. 1)8 οίοΐΜΐιιΙατ. Μοο τΙ(ΙοΓβ 0Γ8ΐ νίΓοοι βοΐ ρυοΓυαι 

~ ' (|ΐιοηΐ€θΐΐ(|υο οοο Ιΐ8ΐ>€θΐοηι ΐοη8υΓ8σι Γ0ΐιιιιϋ80ΐ, 
ςο8ΐί8 0Γ8Ι, ροΐο« ΐοο8υΓ8 ςο» ίο ρΓονοΓ^ίο 11ο- 
010Γ08, ΐοο8υΓ8 8θΐΐ€8 ΤΙΐθ8θί : ΐοοο ςιΐ88ί οι 80- 
ΙίϋιοεΙ ό6α$Λ 0Γ8ΟΙ οχ Ιοο§ο οοκι» ΑΙιοοίΟΓοηι, 
ηοο τοΓΟ οουκκ 1*8ΐίοθΓα»ι Ιιοηιπι (|09Β Ιοοε» Ιο 

ΙΟΙΟ ΟΪΓϋΟΐΐΟ (|Οθϋ(ΐ8ΙΟ β^η08 8ρίΐ:ΐ8 Ο0ΟΓΟΙ858ΟΙ• 

Αά 1ι«ο 1.8ΐίιιί^ (Ιο οορίΙΙίε εοίε εοΙΠΰΙιί, ιιΐυοίοΓ, 
8ΐϋ ιιον8€υΐ8, ιΐίί βίβιΐίο» οΐϋ ΓΰΓνοηΐΐΟΓοε 8θί- 
η8€ο; 8ΐ8ΐίΐΗςυο Ιοηεο »ίο τΙγο 1)8γΙι8 8ΐΙο%Ι>1)8ΐυΓ. 
ΕγλΙ ογ^ο ηΐΓϋπι οηιοίοο νυοΓΟ 11οα)8ΐιυιο νίΓϋοι, 
( 8μΊΐβ ίιιΐοβΓο. ΓΓονοΓΐ)ίαιη (|00(1()8ΐιι ογλΙ οίε οοοίη^ 
τΊυιο : ι εαρΠΙιιε (Ιο οορίΐο ηοείΓΟ οοο ροπϋίΐ. » Ουίλ 

ηΐα1ΐ8 €Γ80ΐ Ρ6ε€8ΐ8, ίάΟΟ ο 01800 Ρ0Μ186 4ΐΑ(ϋθΐυ8 ρ^Γ 
0010 ΙΙΐΓΐ ΚίΟΐίαϋαΙΟΓ ο 01800 ρθΟ€810Γ08 10ΓΠΒ ϊηΐ^ΐ' χχτά χύχλον, δποΙά τις οΐμαι χαΐ ή παροιμιαζομέγη 
Έχτδρείος χουρά, είτ* ο&ν ή χατά Θησέα τά κρόσ- 
θ'.α* (!)ς τότε άντίθετον βαθεΐαι ήσαν αϊ πάλαι χδ- 
μαι χατά τους Άβαντας, χβΛ οδ χατά το()ς Λατί- 
νους τούτου; , χύχλεεθι τροχαλαΙ , χα\ ώς εΙπεΓν 
άχρδχομοι. Κα\ υπουργεί «ρδς ταΰτα τοΙς τών τρι- 
χών έπιστρδφοις Αάτ(νοις «ή μίν ξυρδς, πη δέ 
μάχβιρα * τοΙ; δέ θερμοτέροις «α\ ξίφος. Κα\ αύ* 
τ{χα χαΐ 6 πώγων ήλαφρύνετο τφ οΟτω χειραμένφ 
άνδρ!. Κα\ ήν πάντη σπάνιον ΙδεΙν Ανδρα ΤωμαΙον 
Αρτιον τήν χεφαλήν. ΕΙχον γάρ άνάπαλιν τφ* ι θρ\ξ 
Ιχ της χεφαλής ημών ο6 μή άπύλλυται [άπολείται Τ]. > 
Ί1 γάρ πολλή αμαρτία, δι* ήν χα\ πρωί πεποινη- 
^τήμεθα, χατφ τ&ν αύ/ήσαντα, τά ε(ς τάς πρωί:; 121 ΟΕ ΤΙΙΕδδΑίΟΝΙΟΑ ϋΠΒΕ Α ΙΑΤΙΝΊδ αΑΡΤΑ. 152 

Ιργον τοΰτο έπή^<'.9ν. Κ9ΐ\ τάς μίν άρχ3ίς 1χ2να\ Λ <*ρ6η μοι^6ΓυΓιο ςιιοί^υο &υ9 6ί2ΐ. Αο {ο ρποΓίρΙο 4α''ρα(, χα\ ο&τε έχλείοντο, ο(>τ< σΰναςις ήν ή έθ^, 
ώς ύμνεΖϊΙαι Θελν, άλλ* εΓ ιςου ώς έπι σχίτττ) χβι\ 
άναπαύ33ΐ αιχμαλωσίας, 092 χα\ χατ* οΓχους. Ότε 
δέ ΐΓΟτε χα{ τις ά^ειχ έξεφάνη, χαι θείοι ττυλεώνες 
έκλείσθι^σαν, χα\ φιας μυιττιχ^ν άνήφθη, χα\ ήρμ6- 
β6η9αν ψαλμο\, χα\ (ερεΰς Ιτέλει, χα\ λα&ς ημέτε- 
ρος εΤχβ «χολήν χατά (αχυν, τ^τι ό διίμων Αντε- 
ττραττε, τών φαύλων Λατίνων είστρεχόντων, χα\ ταΐς 
Ιεραις φωνα?ς &πιβουλευόντΐι>ν, χα\ λαλαγούντων, 
χαΐ ουνήθη βαΟζόντων, (Γ πως έγχότττουαι τήν ουν- 
έχειαν τοΟ χαλού. 

ρχ{^. 01 ο* «ύτο\ χα\ τ6 ξύλον, δπερ εΟΟετ^ έατι, 
χήρυχος βίχι^ν αημα(νειν τψ λαφ τ^)ν έπ' έχχ).ησ(ας 
&(^ρθ4βιν, χωλύειν ήΟελον. *Οτε γοΟν τήν άρχήν ιηιιΐΐΐ ίιιβηιηΐ (Ιίβδ ςιπ})ΐΐ8 ηοο εΙ^ιιϋβΙαιιΙυΓ, ιιοο 

Α&»ΙΙβΙ1 βγΠ3Χί9 ΓΐβΙίΑΐ, >(Ι Οιϊί Ι.1ΙΙ(1(*9 οαποΐϋΙ»!!, 

11131 ςιιίβ 65&€ΐ Γ0Γ(^ρΐιΐ8 6ΐ ρβι Γυ|^ίοη» Γ»ριίνΊΐ3ΐί, 
λ€ΗίΓΰΙ £119111 (]οιηί1)ΐι«. Ουιιι νοΓΟ 8ΐ(ςιι»ηιΙο ΠΙκτ* 
ι»• ΰρριπιίΙ» ροιΐ» 53€Γ3β ϋΐ3ΐι$3? ΓιιβΓυϋΐ, Ιυοιοη 
ηιχβϋΰηιιι βιοϋβηβηιη 6•»1, εοιΐ€Ίιιιι:«ιί 5ΐιηΐ |»5αΙιηΊ, $9ΐ« 
€6ηΐΜ ΟβΙθΙίΓλνίΙ, μηριιΙιΐ:»ΐ|ΐΐϋ η08ΐ<^Γ, «ρΐ.ΊΐιΙιιοι ρο- 
ΙβΓλΙ» οΐίυιιι Ιΐ9ΐΐ6ΐ).ιΐ ; ΐυιιΰ γοπιγαιΠχιι (Ι;ΐίΐι;οη, 
|ιιιρΓθ1>ί& 1»ΜΐηΐΑ ίΓΓΐι•ΛηΙίΙ)ΐι$, ςαοΓίδ νοαίιιιβ ίΐΐΜ* 
ϋ'υηΙΐΐΗΐ*, γοείΓιΊβηΐίΙϋΐΑ, &^υβΐ9ΐ]ΐιβ 1»αΙΙ)ΐι1ίοιι- 
ΙίΙινβ, $1 €0ΐιΐίιιιιΙι»1*-ηι ϋοηί ΊιιίοπιΓιΙΙβηΐ. 

ϋ2• ΙΙί τβΓΟ \\%η\ ριιΙ$3ΐί(»ηοιη 2ϋ ίικΙΊοαη- 
ιΐυιυ ρορυΐο Ιη €θ€!^»Ί:ι ΐ'Οβίιιηι, ίιηρ64ϋΓ0 νοίυ*•- 
Γοηΐ. €οιιι 6 ρπηοΊρΊο ριιΐβαίιιπ^ (?&ι Ιιοο αϋ οοιιοίο- έχρούαΟη τοϋτο π:ρ\ τ^]ν χα6ολιχ);ν κρ^ς βεΠιην Β ηβ>η ΙιΟΓβ νο5ρι;ηΊιι;ι, ηηιιαίΊ $ΙηΓιιη βιιιιΐ α(1ν(Τ$ιιιη έτπερινήν, ξιφήρεις αύτίχα 1π\ τ^ν χρούναντα χατά 
^'.κήν οφθαλμού ή ^^χο; άβτραπ'.ς οΐ βΑρ^ροι* 
χχ\ τον θιάβολον νυνήθω; μαΦ^όμενο'. χαΟ* Οβριν 
ή;^ιετ^ραν, Τί τοΟτο ; Ελεγον, χα\ έχώλυσαν τ^ τ6 
Ιργον. Κα\ ^έ6η τ6 τούτων θέλημα κατά φ^βον τ^ν 
εξ ημών χα\ εΙς τους λοιποϋς• {αοι ο^τως Ιψαλλον. 
Μετά δ^ ού πολλάς ήμε'ρας, της Ιορτή; ήμΙν Ιιαύ• 
ριον άχθησομένης της ύψώ<τεως του ιιαντίμου οταυ- 
ρου, άνηλθον μίν οΙ Ιεροχήρυχες εΙς τήν τοΰ χαθ* 
ήμΑς χαθ'.λιχου (ερου χορυφήν, τά συνήθη τελέτον- 
τες έν έηιτομζ * ουδέ γαρ έξην «λατΟναι θιά τ6 της 
ευφημίας ούχ άπρ^σχοπον. Κα\ώς έαήμαναν τφ ξύλΐ|ρ 
την έορτήν τρανέοτερον, πάλιν οΙ βάρβαροι* ξίφη 
γυμνά, χα\ άνοδο» αυτών έντρεχε1ς« χα\ άναχρέοενς. ηαηΐίυηι, 3(1 ίοΐιιηι 0€η1ί &οί €ΡΐβΓίι:ιΐ6ΐιι ΓαΙ^ιιτίβ 
ΒίΓΐΐλπ ; 4ΙλΐΜ>Γι]υχΐ:ι οοη&υϋΐη ϋηεηι υογΙιΙ^ ια<;ιιΐο:$ 
ιιοΐιίβ €θηνί€ίλη(Ιο, 0ιη<1 Ιιοο ? «Ιΐοοηΐο^ , Ιιιιικμιο 
ί1!θ(Ι ορυ» ρΓοΙιΊΙιυβηιιΚ. \\x^ «ΟΓοιη νοΙιιιιΐ»5 «ι 
ΐΐΜίΟΓβ αο»ΐη> ΑΐΙ Γ6ΐΐΐ|ΐιθ!$ νβιιίι ΐ|υί ιυιιο ρ8 :ιΠ> 1)αιιΙ. 
Νοα ιηιιΙΚ» ν£Γ0 ροεί (Ιίββ, ρ^νβΐπϋίΓ 9ί1 Γο^Ιιιιη »ρυ.1 
ηοι «χλΙΐ3ΐ{οιΓι& Γ»•ν<^Γβπϋί&ϊ»ίιΐίΧ αυείπ €οΙϋΙΐΓ»ϋ• 
ΐΐηηι , ριχοοηβί β^εοιιιίοπιηι ίη 3ρίεοιιι ηο&ΐπ 
ΟλίΙιοΙίοί 83€Γί ιιΐ Α^ί^ιΐϋΐο οΠιοΐο Γΐΐιι^εΓΟίιΐυΓ ; 
ηοιι 601111 Ιι<*βΙ>;ιΙ {«ιη^ΐυβ ϋίΙΓϋΐτο ηβ 1)θΐιυ8 ιιυιι- 
Ιίαβ ηβ{Μ{6Γ6ΐυΓ. υΐ)ί πι Ιί^ηο ίηιΐίοΐδ^^ιιΐ €ΐαπιΐ8 
Γ(Κ8ΐαι•ι, £11 ΊΙ6ΠΙΙ11 1^3Γι^3Γ^ : παϋ'ι ςΙ•ιι1ϋ• $Γ68•α8 
βΟΓουι ρΓοηιρΓι, ςιι.τ$(ίοιιθ8, Ίηηιιίί>ίΙίοιΐΓ8 είΓουιιι- 
•Ιλοϋαηι, ςιΐ28ί ρο&Ι ν^βΓι^ί», ιΐ£4!οΙυ8 ιΓιςυίβ Ιαΐΐ- χαΐ {ρευναι των χύχλω χατά τίνα (χνηλάτηαιν, μή ^ ΙαΓβΙ• Ι3Ιη νοΓΟ ρο8ΐ ιηιιΙίΑβ ίιιιιΐϊΐ68 Ίιΐ(Ιΐζΐιίοιΐ68• χα( τις δόλος ύκοχρύπτοιτο. Ός δΐ χα\ «ολυτεραγμο- 
νήσαντες, χαι χαχολογήααντες, χα\ άπειλησάμβνοι» 
β;αθ&ρους έρμηνευτάς του ιιράγματος €^ρ«ν, τους 
περ\ ^«μά;, ΙιεραΟνθηααν, χα\ χατηλθ«ν ήμεροι, χα\ 
οΰχέτιήνωχ^^^ο^ν οϋδαμου, οία λελυμένου τον άιιόρου 
σφίαι τ.ρίς αλήθειαν. Τότε Ι^ χαι\ (πηλθβν ήμίν ά«•- 
ρήααι, τ( δήποτε τους μέν άνω «ερί τδν τ•υ μνροβλύ- 
του να^ν σημαντικούς τοΰ ψάλλιιν μεγάλους χώδωνας 
ούχ Οποΐίτεύουσι, τδ δΐ ιιερ\ τήν μητράνολιν αυνθη* 
ματίζον ξύλοντήν Ιεράν σύναξιν βαρέας φέρουαι; ΚαΙ 
διενοησάμεθα, ώς είχδς, μή τους τυχάντας Αατίνους 
δυσαρεστηθηναι, άλλα των τινας Ιχ της Μεγαλοβί- 
λεως ο? τφ Ιερψ «αρατυχόντες «ολέμφ, τψ προεχτι- 61 ίη]υΓΪα8 80 ιιιίηβΒ, 9ρΐ08 ΐηΐ€ΓρΓ£ΐ€8 Γΰί ΐιινβιιο- 
ηιιιΐ , (|ΐιί βρυϋ ηη» βηιιιΐ, ρΐΑΟίΓι βυηΙ , οοιιιίΐΜ 
ιΙ^νβηβΓυιιΙ , ιιυΙΙο ιηοόο ]»ηι ΐΓβρίϋαιιΐο ςιιϊλ 
«Ιυϋίοιιι ία νβΓίυιιβιη 8ΐ)ίεΓ2ΐ. Ταιιο βΰίΓΟ »οη 
ροΐ€Γ8ΐηυ& ^υ^^ Ι;«ιιιΐ6ΐιι ηοιι 8υ8ρίε€ΐΗυΓ ιιι;ΐ- 
ρια ιίιιΐίιιηίϋυΐί ηοίΒ δαιιΐ ίίψιο ΐβιηρίϋΐιι ΙΙγΓΟ- 
ω7ΐϋί αϋ οηίοΐυίλΐ ϋίνίιιιιηι ν«(8ΐιΐί.«, $»•«1 ^τ^ ί«5- 
ηιιιΐ ϋ^ιιαιΐ! <ιυο(1 ΐιι ιιιοΐίοροΐι ίηϋΐιΛί μογλιμ 
•701X1111 ? ΕχΓομίΐ8νίιιιυ9 «ιιίοιιι, ςαοϋ βη'. ν^η- 
ιίηιίΐβ, ιιοη ςυυϋ1ί1)€ΐ 1.'.•ιίιιο$ ίΠυιΙ ίιηρΓθ1»ΐΓβ, »βι1 
ςιΐ08ϋΐιιι €Χ ΙΙ(;{;9ΐοροΙίΐΑΐ•ί• : ϋϋ. ςνί αϋΓιιβΓαιιΙ 
λΜίΙΙο 8»€Γ0 ϋ<5<|Μθ ρΓίιυο Οι ηιβηΐίο ίιι1ιΪ2»ΐοιΐΑ, οιιη 
(Ιί<ΙΊ€ί&8€αΐ ίιι ιιΐ8{ΐιθ ΐ€θΐρ!ο Ιΐ|;ιι8 ΐιιιυ «ΐβββ π^8θ- θδΐμένψεΙίΙστορίαν,χα\μαθάν:εςέντψμιγάλφναφ ιΐίιηΐΐ», ρυΐ3ΓυιιΙ ίΙΐ8 ΑηϋΓΟίιίοιιιιι ίρρβΠΛΓβ νβίαΐ 
τότε ξύλα τοιαύτα χροταλιζόμβνα, χαΐ τδν *Ανδράνι- ίη αυχιΐϊυοι ^ογοπι ςυί βΓίΐιΐ ίιι βεοΙββίΑ, ί<1ο«Μίαβ ι«ο& 
χον προχαλούμενα, ώς εΙς *«ιχοι>ρίαν χ&ψ τής έχ- χληαίας, ψήθησαν κάνταυθα ^^μάς τοιοΟτάν τι μηχα 

νασθαι. 

ρχγ*. Κα\ τοιαύτα μλν ήμΙν τά ήμερινά χαχά, Ιξ 
άκε(ρ<ϋν μέτρια χαθιστορηααι * τάδΙ τών νυχτών, 
ούό' αΟτά Ιχουσι μή οδ ιιρ6ς Ιριν τούτοις άντ««εξ- 
άγ£θΟαι. ΚαΙ τέως ^,λ(ου χαχαχυλισθέντος •1ς δύσιν, 
έχρήν τ^ν φρονοΰντα €αω χαλύ^ (Ιναι, μοχλοί; 
τάς θύρας άαφαλισάμενον * ώς, εί γ• μή ο6χ» ϊι:Μα, 
ουδείς αν έγγΰην έδίδου ιιεριοωθήσεσθαι τδν άνθρω- 
ιη>ν. *Αλλ* δτε χ'ΐ\ χατ' οίχον χρυβείς, ούχ Ιχοι 
αχότον, άλλα ιιυρ\ χαταλάμβοιΤο ΰχουργφ, ή χα\ 
φωϊ\, Ιτερος τούτο χίνδυνοί, «εριιάντίιΐν τών Σαρα- Αΐίςι•ί(1 Ιιυ]υ8ΐηθ4ΐί η黀ΐιϊη3Γί. 113. ΙΙ9Μ Βΐιηι οιοΙα ϋΐοΓΟ•• &ϋ ΙιϊβΙογΙιπι οίο*• 
(Ιίςΐ ]3ΐη ΐοΐ6Γ3ΐΙι εοαιριηΐ• , ηο€ΐυπΐ3 νβΓΟ κομ 
οοπιρ«Γ3ΐκΐ3. δΐ3Γιια ιιΐ 8θΙ ΟΰοίϋβηιΙ Ιιοιηο ρΓυ<1βα8 
(Ιοηιί 8€ ίηοΙυα«Γβ (Ι(ίϋο1>3ΐ, ίοιββ ρ688ΐι1ί8 ο^^1ιι- 
ά^Μ; ηίβί ίΐ3 ίβϋΐϋΐιι ίϋΟΓίΙ, οβοιΐιιβ ιΙΙιιιη δίΐναιιι 
ΓιΐΓβ βροοιΙβΓβ νίΐϋϋΐί. δβά οαΐΜ . Ι««βι ***>"»*« '"^*"* 
808. ίο Ιοπυϋηβ ιιοιι ββδοί, *βα ίδηβ βοΐίω νβΙ Ιϋοιι. 
110 ίΙΙϋθΓιιΐ3ΓβΙιΐΓ ϋοιηιΐδ, Ιιο€ βηι «ϋ"»» ρβπο"»»™. 
8ΐιρβΓτβηί«ηϋΙ)ΐΐ8 δ^Γίοβοί», ίο βΐ ΐ|ΐ|ί «ίοαΐ »"ι 
ιΐ€(3πί Ιιοηίηοι (ϋϋ νβΓο δϋοΐ ηιαίΐί) , ίοΐβΓΓΟβιο* 125 ΌΈ ΤΠΕ88ΑΙΟ?ί10Α ϋΒΒΕ Α ΕΑΤΙΝΙδ ΟΛΡΤΑ. 1?6 

ίίρ^τροΐζ Ινέσχιζον &ν τλ των οΙχιών, εΓπιρ έχώρβι Λ Αγ«ΙγΙ8 βυίιη <1οιιΐθΓΐιιη ΓΐΗκΙαιίΗ^ηΙα βχοίιΙιβΜ ν'ι- ^ χατ* αύτ&ς Ιμ6&5^«ν. "Εναγχος γάρ τοι ^σπάρτα 
χα\ Ανήρντι δριψάμενοι χατά τι κβπαροιμιανμ^νον 
Ο^ρος χρόσεον, εΤια χαι δροτον οΤον τούτον βιβχειρ(• 
ζοντο, έξ οδ αυτοφυή τά χαλά έχέρβαινον 2ρμαια• 
Κα\ τοΣς &μφ\ τ^ν ήλιον μή αγαπώντας ικλουτισμοίς, 
Ιιηβούλβυον χα\ τοΙς χατΑ γή;• Δοτέον μοι τοΟς «&• 
τους χαλέσαι χα\ χρυβι>>ρύχους τ1|ν Ιπιβολ1]ν« χατά 
γ« τους ΙνΜβν μΰρμΤ|Χας (τοιαύτης γάρ Ολης Ιρωτι 
παρηνώχλουν τ^ γ{) * τοΙς β* αύτοϋς χα\ τυμβωρύ* 
χους μυριαχου. ΟύδΙ γ&ρ ο66& τοΟς ν€χροΙ»ς Ανεκι• 
βουλεύτους ιιαρέτριχον * ώς 2έ 0ησ«υροφυλ«χουντας 
έλύκουν, διαοχαλβύοντις πλούτου χάριν, 3μι\ ο5τια 
τίν ^|ν Πλούτΐΰνα χα\ αύτοΙ νοιίν δπιμφα(νοντ€ς• 
ρχζ*. Τ{ μοι πλ(<ω γράφ€ΐν9 ΙνΟα οΰβλ βίβλοι ιΙ^ηίοΓ, 51 ιΓιΙιίΙ οΙ)«ΐ:ιΙ»0(• ΑυΓβ^πι βηΐιη ιηββδβιιι, 
αΙ ροβΐ» ϋίΰυιιΐ, βι ββΗπ ηοη €0η5ίιί<, ηοιι 9Ι8Ιγο 
•ηΐΜϋΙίβ «οβϋβιη &Γ9μ<Ιο ΙαΙβΓϋηΙ , βΐ ριιΙοΙίΓη^ ΓΓυ«;(•8 

8ρυΒΐ90€««, ίη ΛΤ^'ΐΒ <ΐ6ρ0806ηΐ|ΐΙ. δίο ΠΟΙΙ ΟΟΙίΙΐΜΐΐί 

ορϋιΐΗ •ιιΙ)•οΐ8ηί• 8υΙ)ΐι;Γηη638 ςυοςυβ ΐιιιΐ28ΰΐ- 
ηιιΐ. ίΛ^Μ ιηίΐιί 609 «υΓίΓοδβοκβ νοοίι^Γβ, ιικ 
ΙνπϋΙϋΜ ιρρβΠ^Βΐυι, ηιι« ΙβΐΙα• ιηβίβΠί ΑπιοΓβ 
ιΙα€ΐ« βοίαιη τβΓίαηΙ; μιΙ βι βθρυΙεΓΟΓυηι βΙΓοβ- 
^•τ«• Μΐοβηΐίββ λυϋ'ιαηΐ• Μβιιη ηοϋ ΐρβο» ηιοιίοο^ 
ΙβΙλΟοι ρηΒΐ6η1>8ΐιΐ, βθά ιιΐ %2ιμ ου8ΐθ(Ιβ$ ΐ8β<1ο 
Ι>ΜΙΙ, »αΗ §ηΐί8 βροΠιηΐββ 61 ΙηΓβΓουηι 61 ΡΙιι• 
Ι0ΙΙ6ΙΙ, \ά 6<Ι <Ιί?ίΐιαΓυιιι (Ι6αιιΐ9 6υιη(ΐ6ΐη 6Μ6 αβιβ- 

117. €ιιί Ικ>ηο ρΐαη βΟΓίΙιαπι, ιίςυίιίβηι 1ί5π Ιη- 8λαι μαχρα\ Ιχανώσακν Αν μβ, ιΐς α5ταρχ8ς Φια- '' ^Η^'^ ^ |Πΐιι<Ι<Ί ηοη <υίΒ€6Γ6υ( >«1 οοηβοτίϋβοϋϋΐη γράφοντα τοΓς φιληχ^ς, άιηία ήμΙν συνέικαι ; Λι' 
&ν ^έ ποτβ σύν χαχφ ΙμαΟον οΙ Ιν ήμΙν χομψο\ 
τήν ν^σιν, χρήναι τά 0«Μ<ν σημχία λ<πτολογ<Ιν» 
χα\ κρ^^ς αύτοίς διευχρκνουμ^γοις Ιχειν τ^ νουν, χαΐ 
ικοικίν τά δηλούμενα. ΕΙ βέ τις ένταυΟα «ο86ν φαί- 
νεται προοιστορηθήναι, χαΐ οΐκ σήματα τίΙ«ν μελλόν- 
των προύφάνη, Αχουέτ» βραχυλογιχβάς, χαΐ ταΟΟ* 
ήμων εις ΙοτορΙαν εκτιθεμένων. 

ρχη'. Έν «ρώτοις μίν άγαΟ(!ίν Μρΰν δνείρατα, 
6«6ϊα χα\ ή Ιερά οίδε Γραφή μηνυτιχά μελλέντίιητ 
είναι, προελάλουν, οΤα ικειούμεδα. Κα\ ήμ»1ς Ιγελί^ 
μεν, λξουθενουντες τάς χαΟ* Οχνονς δηλώσεις, χα\ 
διαστολήν ούχ ΙΟέλοντες έξευρΙαχειν οράματος τ« 6• ςι» ηοΜ• •6ά<ΐ6Γυηΐ ? ΑΐΙ&»ιβη ςαί ιρυιΐ ηο- 
•ΐηΐ68 6{α8ηι<Μϋ η;1)υ< βΐυϋβηι, βίοιυΐ «ϋϋίο^τυηΐ 

1>6ί 8ί{η« 0ΐ)56ΓνΑηϋ9 6516, 61 ΙΙίΑΠίΙβυΐ 6]||» ρ6Γ• 
0€ΐ6η(ΐ9. 5ί ςυίβ ί^Ιΐ^Γ ΙιΙ&ΙοΓΙΙΟΙ Ρ.(ϋ8€6Γ6 61 61 

•ΙκοΙι ΓαΐαΓ« «υ^αΓΑΓί τοίυβτϋ, ΐ|ΐι« αΐ6ΐυθΓΜΚ Ιγ»- 
(ϋ<ϋιηιι$ ΐΟθοίΑ ηιβοί• ΐ6{ίΐο• 128. ^«ιη 8ΐ> ίιιίιίο (!6 ιοηιηΐίβ ςιι« ι^γγα 
8οΗρ(ιιπι οονίΐ υΐ Γ6ηιηι ΓυΐυπΓυπι ίυϋΐοΐβ, ςα» 
ββηϋηυε ]Αΐη ιΙίχΊιηυβ• %ίΙυΓ ηο» Γΐ^ίηιυ•, ΙΙθ€€ί« 
ία€ΐ6ηΐ68 Βοπιηίοηιιιι ΙηύϊάΛ ςυβ ΙηΐβΓβοηιιυηι 
61 ιοαίΑί•, ςο« ρ6Γ Μΐηηυιη νίιίβηίΐυβ ιΙιιΐΙη^α^ΐΌ χα\ τών λοι«ΰν, &ι«ρ ϋχνος φαίνει. Κα\ άκεΙναιδΙ^ ηοΐοηιυ•. 1ίϋ6ΐη 6ηΙηι ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6β <1υηι νί<ΐ6Γυηΐ τλν μυρο6λύτην της χα6* ήμβς «Αεως, χα\ χατ* 
αυτήν τήν άλωαιν είαελεύβεσθαι, οΙ αΰτοΙ έωράχααι , 
χα\ ήμεΙς ού «εκιοτεύχαμεν. Ός γάρ άχλοΰντες οΐ 
ιΐιστοί πρ6ς Ιιηχουρίαν (νέχειντο, άνεχάλυψεν αύτδς 
«ιροορατιχώς εΙς μάτην τυράννα δυαίύΐαΣβΟαι• Ού 
γάρ άρτι, άλλ* ή μετά τρεΙς ημέρας Ιλεύβ«ο6αι• ^ν 
δέ τετάρτη μετά τάς τρεΙς ή της ιηρδήσιως. Κα\ 
συχνά μ^ν Ιποτνιώμεδα * ι *ΒλΟΐ εΙς τ^ σώσαι ημάς, 
μή ηοτε εΓπωσι τά Ι6νη, Που Ιστιν Α «ολιουχος αυ- 
τών ; > Ό δ* ούχ ύιηχού(ιΐν, Ιξετότηζεν ημών Ιαυτδν. 
ρχθ'• Έδάχρυον άγιοι έν είχονίσμασι * χα\ Ιχαι- 
ρον οΐ χενέλκιδες, λέγοντε; δυσωκείν Ιχείνους ύι:λρ 
ημών. Έλέγομεν ήμεΙς * Να\, άλλ* ούχ είσαχούον- 
ται, διδ χα\ Ιημένουσι κλαίοντες. Κα\ ήνίατουν 1ΐ7ΐΓθΚ)ΐ7ΐ9ηι λ ΰ1νίΐιιΐ6 ηοειη <1»6ηΐ6ΐιι οΐιείϋίοιιί• 
ΐ6πιροΓ6 Γ6ν6Γ8ΐιπιιη 6»6, ηο8 β(ΐ6ΐη ηυΙΙιιΐΒ Ιΐ8ΐΗΐί- 
0108. 6υηι 6ηΙιη 6Γ6(1αΗ Ιαιρ•ιΐ6ηΐ6Γ ιυιΊΗυηι 6χ- 

&ρ60ΐ8Γ6ηΐ, Ιρ86 ρΓ0ρΙΐ6ΐί€6 <ΐ6€ΐ8Γ»νΙΐ ΐΐθ Ι^ΠΟηΟ 

ΐΓ6ρί(ΐ9η(1υοι 6886, ςυί ρο3ΐ |Γ68 ϋοίαιη ιΙί68 ▼6ΐι- 

ΙθΓυ8 68861. Εγ81 8υΐ6ΙΙΙ ςθλΓ(8 (Ιί68 85 0Γλ)6 6»θ1$• ; 
61 8ΙΡρ6 8υρρΙίθ68 ρΓ6€8ΐί 801008 : ¥601 λϋ 88ΐν8η• 
άΟΟ ηθ<, η6ςθ3η(1θ (ΙίΟΑίΐΙ ^60168, ΌΪΑ 681 ρ8ΐΓ0008 
60Γ00Ι.? 1116 201610 000 80(11608 ρ6Τ6{Γ6 λ1>ϋΙ. 

129. δ80€ΐ1 ΐ86Γ]ταΐ8ΐ>ιοΙθΓ ίο •οΐ8 1αΐ8§1ηι1ιι$, 
61 κ80(ΐ6ΐΜ0ΐ ςαί νΑΑο 8ρ6 (Ιοο61)αοΙογ, <Ιίθ6ηΐ€$ 

ϋΐΑ8 η08ΐΓί 68088 ΛΪΆ\$\ ; 008 8υ(6αΐ (1ί66ΐ>8ΐΙΐυ5 : 

Ε8ΐο, 86<1 ηοη οχαοιΙίοηίοΓ, Ιάβο Ι^οιχοίλτί ρβΓβυηΐι ήμΙν. Κα\ αύτο\ μλν Ι^σαν Ιν έλ«ίσιν• ήμιΐς δέ ευ Ο £ι ηυΓ.»ο) ηο1)ί8 Οϋβιιι 1ι>1)6ΐ)8ηΐ, 6ΐ8ί Ίρβί 8ρ6Γ;ΐΓ6οΙ. είδ^ς τδν δλεθρον, Ιξ &ν χα\ Ιΐίΐΐρώμεν «α\ έλλδγως 
συνήγομεν, ούχ είχομεν δ τι χαΐ δράσομβν * λέγοντες 
χα\ αύτο\ μή τΐ «ρδς άγαδφ είναί «ινι τδ μέλλον 
εΐδέναι, ένθα τφ φρονουντι μηδάν ή γνώσις λυσιτε- 
λεΐ ' χα\ χατά τήν της Ιστορίας Κασάνδραν ( δκνώ 
γάρ είχείν, τά μείζω ιταρεισχυχλήσας ΐΜΐ\ «ροφη- 
τιχά) άληΟιζ^μ&νοι μλν, άφιέμβνοι δ& λαλείν εΙς 
άνήχοον. 

ρλ'. 'Εδειξέ τι τέρας τ4τ8 ούχ αΓσισν χαλ ή «άν- 
αγνος Θεομήτωρ, ή «αρ* ήμΙν τοο δδηγείν έιιώνυ- 
μο;, δειχνυσα, ώς άιηστέργιι τά χαδ* ημάς, χα\ ούχ 
ΙΟέλει μεδ* ημών είναι. Οροοδεύουβα γάρ «οτε τδτε 
χαδ* ήμέραν , ή τδ χΟρος Ιχει τοο τοιούτον χαλοΟ , 
χα\ χεριελΟοΟσα, Ινδατής «δλεως ή Αδελφδτης ήΟ^λε, Νϋ8 80(601 ςυί ηιίηαιπ ρΓθΙ)6 |»Γχνίϋ6ϋ;ιηιο8 86 
Τ8ΐ1θ€ίθ8ΐ)8ΐηυΓ 6χ ϋε ςυφ 8ηΐ6 θ€θ1ο% Ιΐ8ϋ658Βΐυ8 
άοΙ)11 Iι«^65απ108 ςυίά ίϋοΐβηϋοιη 68861, 61 Γυΐοπ 
8€Ί6ηΐί80ΐ ηίΐλίΐ ρΓθϋβί>86 8ί&Γ0ΐαηΐ68, Μΐ)ί ίρβ'ι ρπα- 

ά6Ιΐΐ1 ηΠόΙ ΟΟηίΟΙοϋί 806η; «ι κίΟΟΐ ϋ88»3θϋΓ8 
(ΟΟΟ Οηίΐη άΟ 6]υ$ ρΓ0ρΙΐ6ΐΠ$ ρ1θΓ8 8ίΓ6Γ80ΐ), ν6- 

Γοηι ι1ίχίηιο8, 86ά 3(1 ευπίαβ 8υΓ65• 

130. Τοω ο)ΐΓ8€θ1οαι ηήηίπιβ Γ8θ&ΐοαι ροηβείοΐΑ 
ΜιΐΟΓ ^6I, (|0» 8ρο«Ι 008 Ηοϋο^θίπι. ▼>« <1υζ • 

80(Ι|1, ΟΧΐΐίΙΐΟίΙ, ΊθϋΊθ8ΐΐ8 ςυοΛ Γβδ 008ΐΓ88 0<1ί58βΙ, 
61 0θΙ>ί80υΐΟ 8(8Γ6 ΟΟΙΙΟΙ. ϋίΟ ςΠ0(ΐ8αΐ Γ6810 6001, 
ίΓ8ΐπΙΐ08 ρΓ3Ρ60θϋ1)08, ρΟΓ ΙΟίΑΙΟ €ίν1ΐ8ΐ6Ι0 λΐΟ* 
1)«ΐΙα88ηΙ δ. Μαΐ6Γ, 6Ι ίο 60 68801 01 ίο «(1601 80^ 129 ΌΕ ΤΗΕΡδΛΙ.ΟΝΊΓΑ ϋ\\ηΕ Α Ι.ΛΤ1ΝΒ ΟΛΡΤΛ. 130 

Οοσιν έΟ'η εΙς τήν χληρονομίαν βου * ι έφέπόΐαι β^ Α Αιΐ ςηίϋ ρΓβ<Ί!.υ« η^Ι Πβυιη ορ!ΐ$ Ιιαίιβπ)»!^, ςιιί 
%6' 4 Έμ^ϋίναν τλν ναλν τ^ν &γι^ 9ου* 20εντο τ& Γ€9 ηο5ΐΓ•3 ρΙ^ιι^ €θ^ηίθϋ Ιιαίιβι ? 
θνησιμαΓα ':ών δούλων βου, » χα\ τ6 έξης * μονο*/οΰ χρησμιμδουντος του Προφήτου χα\ Οεοπάτορος βι* 
6ΐ€οφητ€{ας των ήθροισμένων εΕς δέησιν, χα\ λέγοντος* Τ( αν ίτι βΕοίμε^α πρεσβειών βίς βε6ν. Μα 
έχε(νφ τά χαθ* ημών &ποκέφανται ; ρλγ'. ΕΙχβν οί^τω ταΰτβ, πλβ{οσιν έτέροις παρασπι• 
ζεμένα συγχροτήμισι της του χαχοΰ βηλιόσεως. Κα\ 
το:νυν τψ συχνφ τούτων &τηιντες άνεφρονουμεν, 
βψιμον συνάγο'/τες νουν, χα\ τ6 πρώην θράσος απο- 
ποιούμενοι. Ού γάρ &ν έχείνο θάρτος, εΓποιμι, έλλό- 
γως εΓχομεν, χα\ Ινοουμεν ούχέΟ' ήμίν είνχι φυχτά. 
ΟΟκουν ^φΟησαν χαταντη«αι βίς πΙρας αΐ τών Ιχχλη- 
Οίων (έητήριοι άρμονΙακ» χα\ ό π^λ£μος, Ιτι τών 955. ΙΙ9Β€ οΐ ρΙιΐΓ» βΠλ αιΐ ΦΓυιηηαδ ηο&ίΓηβ 
€θΐΐ3ρίΓ:ιΙ)0ηΐ, ηη»ηιιη ΓΓΟ^ιιιβηΓη Γβΰΐΐ ιιΐ Γ6$1ρ|« 
<€6Γ6ΐηιι<« βΐ ΐβηιβΓίΐΑΐβ ϋ6ρο$Ίΐ9 $3112 ηιοηΐβ οιηηΐλ 
0ΐ3ηιϊη9Γθΐηιι&. ΙΙΙα βηίιιι :)ΐΐ(1»οΊ& πιΓιοηβιη εοιηί< 
Ι6ΐη ηοη 1ι»1>6ΐ>3ΐ, 6ΐ ηίΙιίΙ ηοΙ)Ί:» ίυκίβηϋιιιη 6886 
]ηιΙί€2ΐ)3ΐηο5. δίο Ί$[ΊΐηΓ όαηι ίη €οηοίοιιϋ>ιΐ8 βεοΐβ- 
&ί«<Γΐ€ίΒ βοΐ^παβη ςιι«Γ6ΐ)3ηΐ, ϋοΙΙιιιη, ουηι ρ$&1ιηί 
1 8υρρΙί€&ηΙίΙ>υ8 οβηβΓβηΙυΓ, ΐΑΐηβπίαΐίοη^β βη^;- ψαλμών είλουμένων έν τοις τών δεομένων 9τ•$μασι, ' ||[6ΜίΙ« Ιη ^οιηίΐαι 6ΐ ίηΓ6Γη3Η& 8Η8ρίΓί2ΐ οοηνβΓίΊΐ, 

θρήνους πσρ^βυσβ , χαΐ εΙς γ^υς ο^χτρους χα\ άλα• 

Λβγμους ξιοου άντιπεριέατησε , χα\ ιΐς ?υγήν αύτ^Ος 

αθροισΟέντας Ιπτυρβ, χα\ τοιαύτα διέθετο, ώνπερ 

6ιω μεμνήβεσΟαι τους ζώντας Ιν περ όνείροις * βΓχερ 

ου τά ή6έα μόνον ιτροπίπτουσι της χα6' Οπνον φαν• 

τασ^ας , αλλ" ούδΐν ήττον χαΙ τ3^ φ^ον ένδειξάμ^να. 

ρλί'. Κα\ 3υτως έξ Ιδίας Ιχθρας, της τ« χατά τ^ν 
βασιλέα ^Ανδρ^^νιχον, χαΐ της χατά τ^ν δούχα Δαυΐ), 
χοιν^ χαχον χατέσχηψ€ν άνάπαλιν τφ γνωματιυαα- 
μένφιτολλά τώνχοινών χατΑ τινας Ιδ^ας ίχΟρας λαγ- 
χάνειν Ικανόρβωσιν. Κα\ ο6χ €ύφρα2Ι)ς ήΜρβ» ή 
της πανωλεθρίας , χατε^(^γη ήμΐν * ήν ήί&λον μέν 
έχ τών τοΟ χαλου ένιαυτού Αναπληρωμάτων αιηΙΐΜ €1 €θη€ίοηβ (ϋ$9ίρλΐ8 ιηίηιοδ \\λ ^(ίΰοΊΐ ιιΐ ςυί νίΐ3 
»ηρ6Γ•ΐίΙ«« βΓβηΙ, 1ιΐ{υΙ>Γβηι ίδΐίυδ €&!&ΐι•ίΐ9ΐί$ ιη&- 
ηιΟΓΪΑΐη Μπτλίυπ βίηΙ, <ίςιιίιΐ€ΐη ηοη ]ηουη()9β ιαη-^ 
ΐιιιη Γβ», Μά ίοπηίάοΐοβ» €(ί9πι «ΙοΓηιίθοι'πιηι Ιηι»- 
(ίιιιΐίοηβιη Κη^ηηΐ. 

134. 8ίο 611 οιΐίο ρην^ιο ίη ΑαιίΓοηίουπο 6( Πα* 
γΐϋβη 4α66πι ιη^Ιαιη €οιηιηυη6 ΓυΓβαβ ίη{;ΓυΊΐ ίη 
ιηίηιοβ 60Γυιη, ςυί 86ηΓιηηΐ ρίβηςυβ ιη^Ι» €οπι« 
ιηαιιίι «Ιι οϋίο ρΗτ^ΐο 6ΐη6α(]»Γΐ ρθ986. ΝοΙιίβ 
λνΐ6ΐιι ηοη ριιΙΰΙΐΓλ ιΐίββ, ίπιο ςοχ ηοΐιίβ οπιηί- 
1κΐ8 6ΐΗΐ6ΐ2ΐ ΓαίΙ , ίΐΐυιίΐ , 6ΐ ςιιαιη 6χ αηηί 
βρλίιο $ΐ3ΐίιη Γ6€ί9»ηι ν^ΙΙβηι, βΐΰηΐ 4οΙ) ίη ιΟΙί- (χχοπΙ^ναι, ύποϊ<5ν τι λβλυπημένος χα\ ό χαρτιριχ^ Ο οϋοη6 ίΟ ηΐ€ΒΓ0Γ6 βηο ϋ6ρΓ6€3ΐη8 681. 86ΐ! ςαί Ίώβ εΟξατο. *Αλλ* 6 έπιτάξας τφ ήλ{φ 6ρ(ζειν τά τοδ 
Ινιαυτου χαθ* εΙρμ^ν τδν άιτ^ αΙώνων , εξουθενώσει 
^ντως τ^ της ευ/η; ταύτης, πεκαιδευχώς Αλλως 
ιύχε^θζι , άνθρωπιχώτερον. Τλ γΑρ ο(}τω γονυπετεΓν 
έν βεήσεσιν ούχ Αν ειη ψυχής μή παραφερομένης• οίς 
παθαίνεται * βθεν χα\ συγγνωστά, ει χα\ οΟτω λαλου- 
μεν. Α(θοι γάρ ενταύθα ούχ Αν παθήναιντο, χα\ δσους 
χατ* αυτούς. Πώς γάρ Ανθρωπος, Ινθα χα\ των πολε- 
μίων οΐ φαινόμενοι Θε^ν εΐδέναι, χα{ τι Ιχειν οίχτου, 
χα\ Αθηρ(ωτο:, έδάχρυον χα\ χατεστέναζον, βλέπον- 
τες πόλιν τοιαύτη ν οΟτω χατηχισμένην χα\ έζημιω- 
μένην χαχοίς, Απερ, ε( διενεμήθη, πλείστην Αν της Μϋ λ1> Ίηίΐίο βΦουΙοΓηηι ευΓεαιη ρΓχεεΓ'ιρείΐ • 
ίεΐ&ε ρΓβ€68 Γ68ρυίΐ, υΙροΐ6 Ιιυιηαη» η.ιΐιΐΓ2Β ίη• 
€0Π|(Γυ»8. 66ηί1ιη8 6ηΊιη Οβχίε ογ3Γ6 ηοη 681 ^ιηίιηοΒ 
ςηβΒ ηιιΐβ ραΐί6ηΐ6Γ ΓβΠ ; ίιΐβοςυβ 50Γη)οηί ηοβίΐΌ 
ί({ΐιθ8€6η<Ιυηι οηΐ. Ναιη Ι3ρί(ΐ68 ϊρ&Ί ηοη ΐ«€6Γβηΐ 
Ιη ίείο &ΐ8ΐ1α ρο8ίΙί. Ουοιηοιίο 6ηΊιη Ιιοηιο ηοη 
ηιο?6Γ6ΐυΓ , Μ ν6ΐ ΙηΙβΓ ΗοδΙββ ίί ^ιιΊ ΟβΙ ηοΐίο- 
ηβιη I)9ιI^6^6, &6 ηιίεβΓίοοπϋι ιηονβπ οβη&βηΐυί, 
1α€Γ]^ιη8ΐ1)Ηη<1ί (|;οπΐ6ΐ)αηΙ , υΓΐ)6πι Ι;ιΐ€ηι , ΐαηΐίβ 
χηιπαηίε οΙ)πιΐ»ιι», εΐ ιοί ΐΜ)ηί8 ΟΓΐιαΙ^πι νί(ΐ6ηΐ68, 
ςιΐ9Β 8*1 Γ€ρ8ηΊΐ3 Γαί8«6ΐιΐ, ηι^^η^π) 16ΓΠ6 ρ&Γίβηι 
1>6η8«6ηΐ ? Νοη οηίπι υιϋβ νυΙ^εΗε 6^1, 8641 ίοΓ- 
ΙιιηΑΐΟΓϋΐη 86ϋβ3, ηαηιη ςηί ηον6Γΐΐ, οΙ)Ιίνί8€ί ηοιι οίχουμένης είς εύδαιμονισμ&ν έξήρτυσαν ; Ού γάρ 

πύλις ήν ή απλώς. Αλλά μαχΑρων γη. δποιαν δ μαθών |. ρυΐ6ΓΐιΙ ; ςιιχ ϋοηίδ ΐ6ΓΓ6$Ιπ5υ$ 86Π)ρ6Γ «ϋαηϋαηι^ 

ουχ Αν Εγοι λαθέσθαι αυτής * ή ΟΑλλουοα 1σαε\ τοΙς Ιιιηο 63ΐ1;ινβΓίΙ)υ8 8ε3ΐ6ΐ)3ΐ, ςιΐφ ηυηο ςυοςυβ ίιι κατά χίσμον χαλοίς, Ιξήνθησ» τδτε Ατημελήτοις νε- 
χ<2θΙς, ών χα\ εισέτι σώματα Αχηδέα χείται έν πα- 
ραβύστοις, Α^^δρών, γυναικών, νηκ^ων. Ακμαίων, με- 
σαιπολίων , γερ«(ντων ' εΙπεΙν τδ Ανηλεέστερον , 
παρειμένων, ή χαΊ Αλλο τι σίνος παθδντων Αποτυχί^ 
φύσεω; * χα\ αυτών δή τών δπηδήποτε νοσοχομουμΙ- 
νύν , ούς ούτε τείχος είδεν , οΟΘ* δπλον Ετριψε• Τδν 
γουν έχχλησιαστικ^ ξενώνα είσδραμόντες οΐ δεινολ , 
καΐ χατά σχιών ΑνδρίζεσΟαι, πρώτον εΙς αύτους Αΐ6- 
ησχόλησαν τά ξίφη * μετά δέ χεν6ν τδ κΑν Αφήχαν, 
ών έντ^ Ιστεγε , τών τε πρδς ίατρείαν , χα\ οΤς οΐ 
τλητηθεΓς έσχέποντο. Κα\ νυν τδ τοιούτον χαλδν ουχ 
έχει τινά ξεναγωγιΐν. *Αλλ* οΐ πρδς νοσοχομίαν Απο- 
νέμοντες ερχόμενοι, χαι τδ χένωμα βλέποντες, χα\ 
τδ π;3^>ς ύγίειιν βοήθημα, ώσεί χα\ θανάτου χαταγώ• 1«μ:Ί8 οΙ)6€πγΊ8 ]9ΐ6οηΐ, ν'ίΓΟΓυπι, ηιυΠ6Γηηι, ρυο- 
ΓΟΓϋΐ», ϊηΓεηΙίαπι, ηϋυΗοΓυιπ, ηΐΓ<<ί96 9Βΐ»ΐΐ8,86ηυηι 
ιιιΊ&6Γπιη6 (ΐ6Γ6Γΐ€ΐ0Γυη), ιυΐ 81 αΐίλ 2ΐ ηαίιίΓΑ 13Ι)6 
λαΐίθΙί6Γ3ηΙ,(|θθ8ΐ3Πΐβη η6€ ηιηΓυ8 νίά6Γ3( η66 ΙβίΑ 
ΐ6ΐί|6ΓληΙ. εηηι ίη 6€€ΐθ8ί38ΐί6θΓυιη ΙιοβρίΙίηη) ιιιΙΓ38^ 
86ηΙ, η)3ηα ΓοΓίββ, 6υπ) οιη^πβ ρη|;η2Γ6 385υ0ΐί, 
ρΓίπιοβΐ3ϋίθ8 ίηίρ908ν6Γΐ6ΓΜηΐ; ρ08ΐ6» ν6Γ0 οπ)η6η• 
)0€ΐιηιΙΐλΙ)ίΐ3η(1υηι ηΐ6<1ίεί8 6ΐ 9Β|{ΓοΐθΓηηι βυείοιίίϋιιβ 
Γ6ΐίςν6Γυηΐ• Αΐΐααι^η Ιιχο ηιη({ηί&€3 ϋοηιυβ η6ηιί- 
ηβαι 3«ΙΙιυ6 Ηοβρίΐίο 6Χ€ορίΐ. Οηί 3υΐβιη λιΐ φ^γοΙο- 
Γαιη €ηΓ3ΐίοηοηι νβηβΓϋπΐ, Ιοοο ν3€ϋο οοηδρβοΐο, 
ΐιΙ 96ηυ8 «ιιχίΐίί »<Ι ηιοη6ΐη ϋηοοηΓιβ ρβΓΐΐ0ΓΓ08€6η- 

1€9, ΟΛρίΙα 11ΐηϋ6«ΐ68 €1 ς03δί ίη 6ΧΐΓ6!ηΙ$ «60160168 

<)οιηυιη 76ϋ6υηΙ, πιοπί βο 6οη>ιη6η(ΐ3ΐϋίί. Ι1)ί ηβο 
£011301, 066 Γ3ηΐ6ηΐυηι 5αΙαΐίί6Γυπι 301 αΠοά 8ίοιίΐ3 133 ΕΕ ΤΗΕδ8ΑΙΛΝΙ€Α ϋΙΙΒΕ Α ΙΛΤΙΝΙδ αΑΡΤΑ. 134 

χαίρω) χα\ μάλιτεα τοΓς Αζτίνοι;* οΤς μέγα τι χα- Α ρΐΐθπβ ϋοΙιΐ65€€κηΐ. Νθ5 ςΌΐ<Ιοιη Ιιιιίο^Ίιιο Γ<>γτΊ(!ο λ6ν αύτδς έχρίνβιο, &μα Ιχπιέζουβη χβραΐ σταφυλές, 
χα\ ^οφου9( χχν66ν τ^ νβέ.Ολι:ττον« ?να μηβέ ταΐς λα- 
γύνοις «ρωτείου υποδοχή; ΙχχωρήσΐιΐΦΐ. Κα\ όφ«0.6- 
μβν ήμβίς ^ τοκούτφ βρααματίςι οΓνφ χάριτας, οία 
«ροσιταιριβαμένφ χατ& Αατίνων τ6ν θάνατον* ^ 
έικώτρυνεν αύτοίς χα\ τά 0<ια χξ^Ια , οΤς τ&ς γοιντέ- 
ρας «ληαμίως Ιβαττον * οΟτω βλ χαΐ τά Ιχ βοΔν χα\ 
τά χαλά σχόροδα, βι* ών 4 χαθ* ημάς χλΙ^ρος Ιοώ- 
ζ€το, χαταψάλλων χα\ χαριτιζόμινος τά ές ζ<ήν, χα\ (Τ»ΙίΜ οΐ^ ϊ<1 <ΐ€ΐ>οιηα9, ςυο() 1.3(ίηί$ ηιοΠβιη (1<κΙΊκ, 
ιίηιοί ϋαηι ΰ»ηΐ6 ροΓεΐη:), ςοίΙ)υ8 ν€ΐιΐΓ6ΐη ϊιιΓβΓββ- 
ηινΙ, οι €1 1>υΙ>ηΓΐ8 €ΐ 8ΐΓιί5, ςοί^υ» οίβηΐδ ηοβΙ(*Γ 
Ιηΐ6Γ ρΜΐΙβηόαιη 61 τΊεΐαοι ςυχΓ€η(Ιο •υ$ΐ6ηΐαΙ)»- 
ΙοΓ, βΐ 5ίϋ Ιιοιιιί€ί<)ί3 ριιηιοηίΐ, (|υΠιιΐ8 ί8ΐί ίη ηο^ίΓΑ- 
Ιε• β.Ύνί€ηιιιΐ, 1)69ΐΐ05 ϋίοοπίβ» ηοη Ιρδοβ, 8€<Ι πιοτ- 
Ικ», Ιηο ΜΟΓίβαι 63ΐ(1ίΙ>υ8 ίην6€ΐ&πι, Αραά ηυοι ίο- 
ίβπιαβ ΙιοηοΓΑΐΜίΟΓ, ΙΊοοΐ ίη ΐη|<£ϋί9ΐ ωοη |γ:ι16» 

Ι|ΙΙΟί«Ι• ούτω τιννύμινος το&ς φόνους, οΤς έχείνοι τονς ήμιτίροος ένέ^^ιψαν, χα\ μαχαρίζοντις ούχ αυτούς, 
άλλα τ^ν ν^σον , ήδη δέ ιιου χα\ τ^ θάνατον χατά τους άκ^ Γαδκίρων, ιιαρ* οΤς 6 ^ης Ιχτ<τ(μητο, <Ι 
χα\ μηδβμίαν χάριν οΤδ« θάνατος χατά τ^ τραγιρδάν• 

ρλ;». Τδν δλ αυχν^ν τοΟτον Αατινιχ&ν θάνατον 157. Νοιιΐ€Τθ&ΐ8 Ι^ιΓιηοΓαπι ιηοΠββ ΑΜυίηυι 
αύτ^ς 6 ^Αλδουινος έτράνωαβ, ^«ρίλυιτος φάμινος ά\$€ΤίΛ ΐΜίΓηνί!, ιηοηΐο «ηίηο ΓβΓβΓβηβ ρΐαβ ςυ^ιη 
υπέρ χιλιάδας χρέΐς μ^]^άλων αυτοίς άνθράΜηβν Ιχ Β ^'^' ηΠΗ> τΙΐΌΠΐιιι ρηκίραοπιιη ^ οιοτΙμ «ι&Ιίη- 
νδαου «εβεΖν. Σωρ^ ο\ίτος ήδυς ήμΙν, ιΙ χα\ μΙ^ άνν* €ΐο• 6Μ6 ; ςαί ιι•ιιη€Γ0» ηοΐ^ίβ ηοη άΙ$ρΙί€«1, Γΐ06ΐ 
εαήχου πρ6^ τήν Ιξ ημών βτοιίήν. Συναριθμοομά- 4λ ηοϋΠι ηοι αιΐηαβ ηιιιΙΓι ρΰΗβΓοηΐ. Ουοά βί 60- νων δέ γε χα\ των Ιν χολέμφιηιιτωχ^των, *!^μ•ν 
τ»ραμυθ(αν πλβ(ονα. *0 αύτΙς γάρ αΙτιώμ<νος άλο• 
γον άντιστασίαν ημών, χα\ ζημίαν έντκύθβν του ^η- 
γ^ς« έξ(7ραγφδΐ)σεν υπέρ τριβχιλίους «<9<?ν ύπ6 
τών έχ του τείχους Ιζω χαταχεμιημένων βελών βίχα 
γ« τών Ιν κρονομαΐς ΤΓίκτ^ων, ή χα\ άλλως, ώς ύ 
τοΟ πολέμου χύβος ΐρριητζ^ ««\ 6 της Κχκης τροχ^ 
χατεχύλιεν* εΟβτροφα περιφβρόμβνος. Πολλοιις δλ 
χα\ λιμ&ς άπηγεν. ΈατενοχωρεΙτο γάρ ιηιλ «φίαι 
τά άναγχα?α. 

ρλη'. Κα\ οΟτως ήμίν Ιπιαταλ^ττ^το ΗκχΛρ ιβ»- 
ραμυΟίας τΙ} ύποχαταβάαει τής «ολεμ!ου στρατιάς. ηιη ςαί Ιη ρπκΐϋβ €66Ίά6Γυηΐ €θπιρηΐηαι ίΒ€ίηιιΐ8 , 
»οιι ρβΓνηι €θΐιιοΙ»ΐίοηί8 4»Ιιιγ. Ο^ϊ ^ηΐνη ίη$υΓ- 
Τ6€ΐίοο6ηι ΒΟΐίπιιιι ίη >Κ>$ιιπΙίΐ8Γΐλ 1θ6θ ρο«υίΙ• τ^ 
|ί8 νΐΒάίΐΛΐιιι ίηνίΜία ι ιή:ι ηΠΚία 6Ι ΐ|αθ(Ι 6Χ06<ΙίΙ 

Ι€Π8 € ηΟΓΟ 60Ιΐ]6€ΐΜ $ΙΙ€€θ1>Ιΐί&Μ ΒΙΟΓβ ΙΐΑχίΟο 

τ«ΐΝΐ•€ΐ06ρΙίι ϋ8 ςοί ίηΐβΓ ίηιηίθηΐΕΐκΙιιιιι αιιΐ ^ί- 
ΐβΓ ιηίβΗΦπιιιΐ, ρΓοηΙ ΜΓι ιΐε» τοΗιίΐ, βΐ ΓοΓίαιι» 
ΓΟΐι ]θ|ίΐ6Γ το1ν6η8 ιΙί•ροΜΐιΙ. ΜιιΗο» 6ΐί»ηι Γ9ΐη68 

ΒΜ1?ίΐ« άΙΐΟΓαΟΙ ίηορίλ |Γ38Μ1ΙΙ6. 

138. 5Ι« ηοΗι ιΐθ€ΐ8Γ 6οη«ο)8ΐίοηί8 6ΐ 1ιαπιιΙ11;•ΐβ 
«Ζ6ΐ^1ιι» ΙιολϋΓΜ, ηυ^ιη ίιϋηί ηοΚιίβ λ»8θοΊ»ιί ήν οΐ δεξιώς φιλιωθέντες ήμίν ΑατΖνοι (ιηλλο&ς γάρ β ( αιιιΐΐο» 6ηΊηι 008ΐΓ08 Γ6€ΐοι«8, άοπι Ι)60 {γ«12 ορ6• ύπηγ<5μεΟα, πραγματευόμενοι τά έ» Οκου) Ι(ιχ4* 
λυπτον, ύπίρ όγδοήχοντα χιλιάδας «αζή ΙνιλθιΙν* 
ών χίλιοι μίν πεντάχις φ€ρ<γγυοι Ιμαρτυρούντο 
Ιππόται είναι, πεντήχοντα χιλιάαι 'ΡωμαΙχαΙς Ιναν- 
τίαι χατά τήν Ιχείνων δόξαν άντιδραμείν• Τών δλ 
λοιπών οΐ μέν Ιπποτοξ^ται Ι^ααν, οΙ II φιλήται, 3»1 
άλλως δΙ μεθ* δπλων χρήαιμοι. £υν«ιιλήρουν II τίν 
πολϋν έν αύτοΓς άριθμίτν χα\ ΑνΙρβ^, φαοΐ. του 
*Ρι((χου, μήτε Ιιάρια λαχδντες ΙιιεΙνοι Ιχ του ^- 
γ^» μήθ* ύκόαχβσιν * Ιπαχολουθήβαντες Α τφ λοιπφ 
οτρατφ, εί πως τών ίρ^^ίΐν αυναιρδμενοι, τά Ιχ τύ- 
χης ε&ροιεν αγαθά. Κα\ τοαουτοι μίν τ6 «εζ^• Τλ 
δΙ ναυτιχ&ν, άλλ* αύτοΙ δήλοι χατ* άριθμίν «δν ^ν^ρ 
δ(αχο9<ας νεών, αύν γε τοΙς πειραταΐς* Λ καΧ οΑτοΧ η^ηΐ0Γ)(ΐ6ΐ6ΐ6ηηΐ, ρΐιι» •|αλαι Ο€ΐθ|ί•ιΐ« σιίΙΙί» ιγ- 
««Ιοηιηι, 6 ςιιίΐΗΚ ςυίηςυβ ιηίΗίι βςιιΊΐυιη 8ρ6€ΐ«« 
Ι« νίποΐί• !η «^6011 ρΓ0«6&>βΓυαΐ εοηΐΓ8 ςιιίηςιΐλ- 
£ίηΐ• σιΙΙΙίΑ ΚοσίληοΓϋΟΐ, ρΓουΙ ίρ&ί Γ6ί«ηιιιΐ. ΟιβΗ 

801610 ρΑΓίίηΐ 88|;ίΐΐ8Γίί, ρΟΠίΟΙ Ιβνίβ 8ΓΠ)8ΐυη8 

«τιηΐ, 001065 οΐίΐΐΐαϋί ίπ(1ϋΙ)ΐΐ8ΐ«. Οογοοι ηυηΐ6Γυπι 
εοηιρΐ6ν6Γυηΐ οορί» 8 ΚΙιίχίοο πιί88«, ςυί ηβη"β 
8ΐίρ6ΐκΙί8 πεε υΙΙυπι (ΙοηΑΐίτυπι 8 Γ«β6• οΙ)(ία6ΐ>8ηΐ« 
6ΐ6Γ€ίιυηι αυΐβπι 86ςα6ΐ)3ΐαυΓ. υ1>ί ορ6Γ8ηι η8?80- 
ΐ68ΓοΓΐυιι:ι]υν8ΐ>9ΐ. ΙΙΐο ί^ϋοΓ ΓοίΙ 6ορί«ηιηι Ι6ΓΓ6- 
8ΐτίοιη ιηιηιεΓοε. νίΓ68 08νιΐ68 ρΙθ8 ςυοαι (Ιοθ€θΐ8• 
Γοπι ηανίυπι 6Γ8η( 6ΐιιη μίΓ8ΐί8• ςυί οΙ ίρ«Ι ηίΗΊΙ 8 Γ6|6 

866ίρί6ηΐ€8 ΓοΓίΟΠ» νί€ί88ίΐυ(1ίθί5υ8 86 ρβΓΟίΐΙΙΟ- 

ΐΜίηΙ ; 8 ςηίΙ>υ8 16ΓΓ8 πΐ8πςο6 ρτ688ί ίη νίι« <1ί8- μηδίν ^ηγι^Λν Ιχοντες, τύχης Ιώροις ΙνέτρεΦαν Ι> ^,ιιιίιιο Γυίηιυδ ; 8ΐίί ιηοΠβ Γυηοΐί βΓορΓι 8υηΙ ; οο8 Ιαυτούς * ύφ" Δν, χατά γήν τε χα\ θάλαβαβν πΐ8'ΐά>Η 
των ημάς, ΙξεΟλίβημεν της ζωής• Κα\ οΐ μΙν θανάτφ 
χατεαπάνΟΓ,μεν, οΐ δΙ, του φδου τ^ στάμα ουγχλεΐ- 
σαντος, οΤς, ο'μαι, χεχάρεατο, ήμ%θνήτ8ς ΙμβΙναμβν. 
ρλθ*. Άλλ* Ιντανθα παρεχβεΐηχάτες «αθ* Ιατορίας 
άνάγχην, άναδραμούμεθα «ρ^ μιχρίν «δθις, <»9ή- 
ναι τ6 χα\ πτωχιχδν χα\ ύ«4«αχυ των χαταιέλυ• 
αμοΟ δίχην «αρααυ ράντων τά πολιτιχά * ο1 τά μΙν 
τίμια εύήΟως χα\ ώ; οΙα βρεφίχώς άπεδϋιντο« Λ 
άν τις α6τ«Ις χειρ<οειε« τών δΙ λοιπών ο6ΙΙν ή βραχύ 
τι παντελώς άνΟί^των τίμημα, χα\ μάλιατ^ τών, 
δαα εξοπλίζει χειρομάχον πληθύν. *Αλλ* είχον αυτά 
8:ς χύμα προκείμενα αΙ λεωφύροι, τά ελαιώδη ευώδη, ίρ8ί ςθί8 Ι»ί«Γη08, )8α» Γ«ρΙβΙυ8, 08 €ΐΛ08ί«, 86081- 

ηιοηηί]8€υίπιο8. 
459. Ηο€ ίη Ιθ6β, τ6Γοηι ^Ιογοοι 8βπβ Γ661λ• 

Φ8Ι•16, ΓβίΓΟδρίοΙίΠΟβ ϋΐ 6ΐί1ίΐ88 6ΐ ρ8Γ^ΐ88 60ηΐΠΙ 

ιιΐ8ηίΓ68ΐ8 Γθα<ΐ8ΐ0Γ ηοί Γβιο ριιΙ>Ιίε8Η* ίη αΐΐίιηο 
<Ιί8εΓίηιίη6 68ρ68»ίν6?οηΙ ; ςιιί τβε ρΓ6ΐίο&8β βΐυΐιο 
61 ρυ6Γ0Γυηι ηιοΓ6 ρτίηιο οοοορβηΐΐ ΐΓ»ιΙί^βΓβ, ο»• 
Ι6η8 8ΙΙ16ΠΙ Γ )€0ί ΓβοβΓοηΐ, ρΓ«*βΓΐίπι ςηκ ηιοΙΙί- 
ΐαιΙίιΓι 1)€Μ8ΐπ€ί 8Γΐη8 βορροίίίΐ^ηΐ. Ιιι ^ϋβ ρα1)1ΐ6»8 
ουίβιιι ρΓοαιίβουο ]8€6ΐ)8Βΐ υΙθ8 ίΓαΒΓαηΐί8, Ιίχιτιο 
(ΙιιΙαβ, ηΐ8ΐ6Π6« δίοοα δβα οοηΐΓ» ωοΓϋοβ. 8βα ίιι 137 ΠΕ ΤΠΕ$;5ΛΙ0ΝΙΠΛ ϋΚΒΕ Α ΙλΤΙΝΙδ ΟΛΡΤΛ, ι^5 

Μενοΰνγε φιλοτιμούμιΟχ κ2\ αυτο\ Α^γειν Ιδου ατΧ Λ ηιι» ηοδίΟΓ ? ίϋςοβ ςυοιΓιαηι ηρηιονοΓίιυιιι Ίη ΐιο8 ην τιάλϊν ήμΞΐς • Τίς ημών χύρι^ έστιν, ώ; μηδεν^^ 
ήμΓν φαΟ>ον έιηφτφ'.ιβμέ.ου μηβίν ; "Ο της έν ήμιν 
^υσα'.σθΓ,σίας 1 μη μοι δΙ γένοιτο, χα\ &ναΐ3θη9(ας 
εΙπεΙν, έν τφ μή τα αΓιΐ2 χα\ χχτααχέψασΟακ, χα\ 
έχποβ^ι>ν ποιήσασΟαι» άφ* ων ήμίν χατββρέχβη χιραύ- 
νιχ χαχά * δι* ώνέχτβφρωΟέντε;, τ:ληγ3[ς Ιν€τρ(6ημεν, 
&9περ ούχ άν ούδ<\ς μαχροΟςένιαυτους άιιαλθησ^μεΟα• 
ρμδ'. ε{3\ β^ ταΟτα (ού γάρ δχνήσω, χα\ κάλ:ν 
τ^ του λόγου χειριβάμενος &ροτρον, άνατΓολησαι την 
χιτ* έμΙ ιτ/ευματιχην ταύτην γήν, χα\ τδν ΟεΓον 
σπδρον,ώς «ΓΟινται, χιταβαλείν) * οΐ φθόνοι, τ6 «ρεβ- 
βύτατον χαχίν, τ6 του χαλλίστου ζώου μέγα αΤτχος, 
τ6 δεινών του χατακεο^ντος Ιιααφόρου Οέε!ον, δ συν- 
<φή«Ρ«το της Ιν ήμΤν χαχοποιοΰ χεραυνώφεως ' οΐ Β ΐοΓηαύΙ. Ο Ιΐ€ΐ>€ΐιιϋίιΐ€ΐη ηο$Ιταιη ! ΑΙ)$ΐΙ βιαοιη ιΐΐ 
Ιΐ€Η6ΐυϋίη«ιη Αΰ€υ$οηι• ηΐ6ί ρΰ€ε3ΐ9 ίοηιιίΓαπ) οι 
Γ6]ία«ηι, ρΓορίβΓ (|υχ ΓηΙιηίηΑ ϋίτα Ίη ηο5 ΰ^^είιΐο- 
ΓυηΙ, ηηίϋυβ οοηΰΓβηίΑΙί •υηιυβ , « ηιιίϋυ» ρΐ3|;ηβ 
ΐ€0Γ|)ΙΐΝυ», ΐ]ΐια3 αιιιΐΐι βηηί ηοη &«η3ΐ)υηΙ• 141. βοηΐ 9υ1ϋΐη ηνηο \^x^ (ηοη οηίιη ιηο ρί^τΐ 
ιιΙ ίΚΓυιη »«1 λΓΑίΓαιη ▼6γ5Ί η)ίΐΐ9ΐη ιηαηυηι , ϋαηο 
0168111 Γ€ηοτβιη «ρίτίΐιΐλίοιη ΐβΓΓ&ιη ^ >βιη6ΐΐ(|υβ «Ιί- 
ιτίηααι ηιοΓβ •οΙίΐο 5ρΑΓ|;2πι) : ίητ'κΐί», ηΐΑΐυιη αυΐί• 
ςαίϋίηιοηι, ιιηίηι&Π8 ν^ηηβΐί&^ίηιί ιη8|[η3 ΙαΓρΊΐυϋο, 
Ι.υ€ΐί«η εΟΒίϊιυι ρηκαρίκϋί ϋίΓαηι βυΙρΙιυΓ <|ιι(μ1 
ίυΙΐΒϋη ΓοηΜίυηι Ια ηοΙ>ΐ8 ΐΰε«η(1ίΐ; εοω'ιΐββ ίη^ίϋίφ συγγέροντες τφ φθδνιρ τύφοι, εΙς οΟς ό, ώς εΙκεΤν, '' «Ιΐί •ρΙΗΐιι•, ίη ςοο• <Ι«ηιοη ία8ΐυο$υι ηο8 ρπΜΓα τυφογέρων δαίμων άναβιβάσας ήμ4ίς• χα\ «ρο9χιι- 
νηΟε\ς, ώς έπ\ βασιλείαις τισίν* είτα χατέ^^ιψε 
χάτω βαλών τους ττολλους χαΐ εΙς τάρταρον - αΐ δια• 
€ολα\, αΐ τά; Οανασίμους χαθ* ήμων Απεύθυναν βο- 
λάς * τδ βαθύ ψευδό;, Λ Ινεχεν δ της αληθείας ββδς 
άπήρε τους οφθαλμούς έξ ημών * τδ φιλοχρήματον, 
(Ζ χατ* αίτίαν εΟ δεδιχαιωμένοι, ιμάντων χρημάτων 
άπεγυμνώΟημεν, δ* χα γε των χα\ εΐαέτι τφ φολεφ 
τούτφ έΐΐωαζόντων, χ&χείθεν χαταΟρααυνομένων, 
των μή φωλεούς Ιχδντων, ίνΟα χλινουσι τάς χεφβ^ 
λάς (οι βλεπέτωσαν, μήηοΟεν δφις» οποίους χρή 
δεδίέναι, ύφερκύαας άχρειώ9|) αυτοίς τά της φω• 
λείας, ώς μή τελεσφορηΟήναι εΙς νεόττευαιν)* αΐ 811 ; 4ΐ€Ϊο λάοΓΑΙηβ « ηο1>ί» ιηοΓβ Γβ^ίο ρ1υηιιιο8 ίη 
ίηίβτηνιιι ρηΒ€Ίρί(68 βςίΐ ; €8ΐαιηηΊ«, ςυί ιηΟΓίΑΐεβ 
ΒοΜ8 ρΐ8828 ΙηΟίιβΓυηΐ; ιηβη<ΐΑ€ΐαιιι ΓαΙΙ^χ, ρΓορίΐτ 
ημοό θ€ΐΐ8 οευ1ο8 α ηοΙ>Ί8 ΑτβΠΐΐ; &τ3ΓίιΊ8, ρ6Γ 
ςυλίη ηοη ]υ8ΐί0(8ΐί, 86<Ι ΐΜτΙΐο οπιηίΊυ8 ΐΗ)ηί9 
6ΐυΐί 8υΗ)υ8, €Χ€6ρΐΐ8 ϋ8 ηυί Ιη Ι8ΐΐ1)ΐι1ί8 Γβ$Ι<ΐ€ηΐ, 
€Ι Ιηιΐ€ ΐ€ηΐ€Γ6 Α|;οηΙ ίη €08 ςοί €8ν€85 ηοη 1ιαΙ)οηι, 
ιιΐιί αιραΐ Γ6€ΐίη6ηΐ (νΐίΐβαηΐ Ιιι ηβ βοΓρβηβ ΓοΓπιί- 
ά3ηιΙιΐ8 €ηιπιρβη8 €ΐνοΑ8 βΟΓυπι βτβπιΐ ίΐα υΐ ηΐ• 
ιΚβοαΓί ίΐιίϋΰη ηοη ρο88ΐηΙ) ; ί»ΐ8Φ 9ΰ€υ8αΐίοηθ8, 
ςοΜ €Χ86€Πΐΐη8 ηΐ8{ηυ8 Ιαϋβχ ηθ8 )ο^ί€8νίι ; υβη- 
ΠΒ ίσιηο«ϋ€9Βρ6€αηΐ9ΐΓθη) π)ΐιΐαο8ϋπιρ!βΓυπι,ΐ|υίΙ>υ8 
ΙκιηποΜ 8Ίη)ρϋΰβ8 βΐ ΓύΓυπι ιη^αβίϋβ νεχ&Γι ορρΗ• έπΙ δίχτ) συχοφαντίαι, &ς ύπερμ'.σήβας ό δίχαιος, £• ιηβΐΜηΙαΓ, ςυοΓΟΠΐ θ€α8 8θ8ρίΐ8ΐ0Γ ηιί8€ηιΐ8, 18• έδιχαίωσεν ^ιμάς, οΤς οΰκ &ν ουχοφαντίαν ^ροηγη- 
σαμένην Ιπιχαλέ^αιμεν * οΐ 1«\ δανείαμααι μετρίοις 
ασύμμετροι χα\ βαρεΓς τδχοι, οίς οΙ άκάλαμνπ χατ- 
επονοΟντο χα\ απέριττοι χα\ Απεριουαίαστοι, ους 
Ιλεήσας δ τά ελαφρά φορτίζων ^δς, χαΐ τους χο- ΙιθΓ8ηΐ68 οι οη€ταΐθ8 8ϋ ηυίοίοιιι (ρνίΐβΐ , ^Ιαϋίυω 
ϋΐήη^ιυβ βχαουοηβ οΐ 13Η8 ρΓοΙίβ ραίΓοηι οτΜ; 
ψη « ρΓΐηοίρίο & ρ^ίΓΟ {ί^ηι ηοη ϋβϋβϋαηΐ ; ηυοιΙ 
λυίβηι (Ιο ΓΟ ροηυαΓία ηιβίαβηΙ , ίηΐβΓ οηιη68 οοη- 

8ΐ3ΐ. πιώντας χα\ κε φορτισμένους «ροχαλούμενος εΙς Ανάπαυ^ιν, μάχαιραν χατηχδνησεν ΕξιοΟέν τε χα\ 
έσωΟεν, άτεχνουσαν τους του τοιούτου τδχου πατέρας* οΐ μηδΐ τΙ;ν άρχ)}ν σπα^ηναι πρδ; πατέρων 
ώφειλον * εΐ δ^ χα\ έχ των ταμιείων φδ^ς τους τοιούτους Ισχε, χαι οΓδαμεν χα\ οΓδασι. ρμε'. ϋροσλογιστέον τοΙς φαύλοις έν ήμΙν αΐτίοις 
χαι τδ της φιλίας εύκεριφρδνητον, χαΐ ού μαχρδβιον, 
Αλλ" έφήμερον- δθεν χεχινημένοι τδ έίγριον βάρβα- 
ρον διέβεντο βίς ήμ2ς τΑ δϊά ^ίου θρηνηΟησδμενα. 
Συνταχτέον τούτοις χαΧ τδ ΑχΑριστον» χα\ Αιοάβης 
χάριτος εύεπίληστον, χα\ οίον Ονήσχειν ταχύ, ώς 145. ΙηΙβΓ ρ6€ΐ:8ΐΑ ηο8ΐΓ& Γ6€6η$€ηιΙυ8 νεηίΐ εΐΐαηι 
ηοιίοίΐίχ €οηΐ6πιρΐυ8 οΐ τίϋκ 1)Γ€τΙΐ88, (|»Ί1)08 ίη- 
1ιιιηΐ8ηίΐ88 ία^ίΐβΓ ϋορίοηηιία ηο5ί8 ίηβίΐι ο&Κ. ΑιΙιΙο 
Ιιαο 8ηίηαί ίηςΓαίΙίοιΙΙηβηι οΐ οπιηίβ βΓαΐίχ 9ΐΐδ«η• 
Ιίοαι,Ίΐ& υΙάΐΙυ8 πιοπαΐοΓ α)ίςυί8 ςο2ΐη ϋΐ ρΓοχίηιί 
801 ουη ηιί86Γ08ΐ, ςαία, υΐ 68ΐ ίη ρΓονοΓίιίο» ι;Γ8ΐία Αμα Ι^λεηαΟαί τίνα, χα\ τεθνάναι τήν χάριν, χατά οηιοΠυο €81. ΙκίΐΟΓ 1>6η8 βΓΑΐίοΓοηι εΙιοΓυοι ηοΙ)ί$ τήν παροιμίαν. Διδ ήρπασεν δ θιδς άψ* ήμων τΑς 
χάριτας, αΤς έχ μαχρου τδ χαΟ* ήμβς λάχος ώρΑΙβτο. 
Οροσγραπτέον χα\ τδ Ανηλεές έιε\ τοίις βραχύ τι «ροσ- 
χρούοντας, έξ οι τδ χατα^|&ίψαν ήμοίς Αρτι Ανηλεές 
τδ διχαιότατον * εΓπερ ου μιχρΑ τίνα ήμίΐς, ΑλλΑ 
μυρία προσχεχρουχδτες, ού τοσαΰτα τίνομ£ν• Προσ• 
ενΟυμητέον ούχ ήχισεα χα\ τήν των θείων περιφρδ- 
νησιν, τδ χείριστον, χαΐτδν Ικ* αυτοΐςγέλων, έξών 
περιπεφρονήμεΟα, ού πρδς χατΑγελων, ΑλλΑ χρδς 
δλεΟρον. ^ΗγΑρ ούχ οίδαμεν τοΟς έν ήμΙν δρογλυ- 
φουντας τά των Αγίων, χα\ ύποσικωμένους αύτΑ εΙς οπρηίΐ ςαοΒ 80Γΐί ηο8ΐΓ» &880€ί9ΐχ ΓιιοΓοιιΐ. Αηπιι• 

ΐη6Γ3ΐΙ)ί8 ρΟΓΓΟ €0Γϋί8 ϋΟΓΊΐίΟηίΙ Ιπ 608 ηυ! ΙΟΥΪΙΟΓ 

ηθ8 οίίοηϋοΓαηΐ, αΙ»ί ίιηιηί80Π€0Γ<Ιί3 ρΓο ]υ8ΐί1ία 
Ιι8Κ)61ιιγ; ιιοη οιιίηι Ι»ηΐυπ) ρΙοοίίπιυΓ φή ηοη ρ»- 

ΓΟηΐ, 8€ΐ1 β<^^'^^' ΐ8Β&ίΠ)υ8. Αϋϋ€η(ΐΗ8 |Μ'9Κ€ίρΐ1ϋ 

ΓϋΓοηι ϋίνΐη^Γοπι οοηιβηιρίυδ οΐ ηευβ, ρ6&8ίιηα γ«» 
οαιηίυπι; ηθ8 οηίηι οι ίρβί οοηίοπιρίυυ) ρβΐίοηιυΓ, 
8641 ηοη Π81Ι, αΐ οχίΐίο ΐΟΓηυηαηϋιιιη. Νοη εηίιπ 
ηονίηιυ8 608 ςυί γ68 886γα8 (ΐ€&ηίυηΐ βαειιοι! ;ϋ1 
808ηι ϋ3ΒΓ6ι1ίΙ&ΐ6Πΐ ΙΓ2ΐΐ6η(63, 6ΐ ^ΙοπαηΐπΓ ]ο]υηίι 
ρήνίΐββίο 9 1)60 (ΙΑΙΟ. χληρονομίαν, χα\ χαυχωμένους, ώς, έφ' οΐ; βεδς Οπ^/οΰν ιτροσποιεΤται, αύτους '/ηφαλίους δντα; ζλ\ 
πο^χτιχούς. 

Ρατκοι.. Οβ. ΟΧΧΧνί. 5 141 ΙΛϋΟΑΤΙΟ 8. ΡΠΙΙΟΤΛΕΙ ΟΡδΙΟίΛΝΙ. ια Εαυ50ΕΜ 

Ι,ΑυΟΑΤΙΟ 8. ΡΗΙΙ.ΟΤ0ΕΙ ΟΡδΙΟΙΑΝΙ Του αιηου Λόγος ^η^Χενστίχός βίσυτοΰ ηητΑ τότ Α Ε}9ί$ά€Μ Μπηο ιιι#η«0ΓΜ/ΐι τίΐκ «/ηκΐι ΡΗ'•ι&^ Ο»• φιΛοΟέου μοταχον, ά^^ρύ^ άζίου Λόγου^ του 
9(4ύ χροχαΧεσα^ίέτον εις ταύηιτ τίρτ ΤΓ^^ή^• 

α'. ΑΙ πρδς αΓαΟησιν μέλισβαι, οτ£ λύονται τ& 
ικτ•ρ3^ φοιτώϊΐν εις λβιμώνας, οΟτβ πασαι τοΙς &ν• 
θ€9ΐν δλοις ΙνασχοΛουνται^ ούθέ μην £*δος εν τ: 
Απολιξάμλναι, τήν σχ£υωρ(αν έχ£ΐΟ«ν «ου μέλιτ<»ς 
ερανίζονται , &λλά χα\ πίαιν &ν959ΐν έμμιλετωοι * 
χα\ αΐ μέν Ιντβυθεν, αΐ 8* έχ€ΐθ€ν τ^ χρή'ΐμον Ικ(• 
λέγονται, φιλη^υσαι μίν τ!| πάντοΟβν ΑνΟολογί^, 
συνάγουσαι δέ &λλη &λλο, χα\ ο5τω «οιχΟΐω; πονοΟ* 
μβναι. Τόν «υτ(ν 6ή λόγον χα\ αΐ «ρδς νόηαιν 
μέλιαβαι , αΙ τ^ν αληθώς Ιλλογον Ιργάτην του θεοΟ 
μή ψ<υΜμ<ναι« σιμβλονοιοΟνται τΙ|ν χατά ιη«ν|Μΐ 
γλυχύτητα έαντοίς πανταχΜιν, τονς Ιβρο&ς λ<κμ6- ^ ιτΐΙΐΒίο» βΙ 4βθ(Ι ροΙ^ΠΗ» €βΐ ^Μοτρ••!, βο• ίοτ. Ι. 8α»ίΒίΙο 3|Μ$. εν», βιρϋΓ9ΐί5 »1ί$, ιΉ μηία 
ίοπιηΐΒΓ. ΒΟΒ οηιηββ οαΐΒίΐΗΐ5 0€€υ|αιιΐαΓ ΟοπΙ*ιι»« 
ηθ^Μ, κίοείο ηιιοιΙιΐΒ βοη β$Γ€(τ•, ίη Ιιθ€ $οΙ• 
ι1γΙ«€19Μβγ, β «η»ϋαι Μ£| Ιιβαπηι^ ««α ϋΐ €ακ- 
11$ ΊβιΐΗίχαιΐ βοπίΜ•, 6ΐ Ιμκ ηοίιΐΜΐ ΙιίΑ€, ϋΐ^ »αΐύαι 

ΐΙΙίΜ, ^««1 ΒΐίΙβ €$| 6ΐί§αΒΐ, ΒΒίτβΓΜΤνίϋ, ςαχ ρ«ι . 
<&«Ι ΜΗΙ^ ••»« Ορί» νοΙβρίΒΐβ, Μ(| >1ί•ι•| ιΓα^ 
€Βΐ ϋ § Ρ Λ ΐ €• » »ΙφΙ6 •Ι2 Τ3ήΒ Ιΐ^ΓΒΒίΟ. ΨαΙ^ΕΛ βΐίίΜΙ 
ηΐΪΒΒ€, Μΐ6η€€ΐΒ^€Β Βρο, φ» τ«^β Βρ•ήΐαΒΐ€ΐΙ• 

ορβηπΒΒΐ θα βββ ίηβΐηΒίΒΓ, ιρίηΐΒΒΐί« βμΙ 4βΙ- 

€Βΐ&Βί§ «Μ ΟΜϋφΙΒ €θ1Κ(ΒηΙ« •ΐ€η |»ηΐΒ «π νας κβριιατδμβναι, χα\ χΛ χαλ6ν &κανθ(ζο»Βΐν, «υχ 
βπη τύχτ), λ6γφ ζωΐχης φαντασίας ^μ64μ&νοι, &>λά 
xατ^^ αχέψιν αταθιράν χα\ βιΑρθρίΜίνβΙοναβνΑίΕρι• 
βοΰντ€ς τ6 άνΟολόγημα. Κα\ οΟτ«ι χατιργΑζοντα» 
μ<Α£97£ΐον χηρίον » δ φιλ€ΐ μλν «αΐ ΊΜς οΜς, 
άποστολιχώς αύτφ «αρατιΟέμινον» φιλοΰαι βΙ χαΐ 
&νθρωι:οι θεοφιλβΙς, ιΐς 6γ{ειαν «ροσφβρδμινοι, βα- 
σιλιάς τε χα\ &λλως Αρχοντες, χαΐ μΐ^ν χα\ «{νητες * 
Λτοί μίν, δαοι ΑπεριουαιΑατίίς Ιχονσι του ΗΙκς 
γλυχάζεσΦαι διά τ^ χατά νουν Ακέριττον, Αρχούμενκ 
άχροΟιγώς αΰτολ μέλιτος τοιοννοι γεΰεβίαε, δ «ρ6- 
χιιρον μέν χαι εΟωνον. Αλλοις βΙ «ολντίμητον* Αρ- 
χοντες ίί γε χα\ βασιλείς, οΕςχαλ Αλλα |ΐ1ν «ρόοεατι 
γλυχΔαματα βιΑ ιιολυμΑθειαν χαΙ «εριουαίαν γν»- ΙβΙΙΟ» νίΤ1€:|>Ι€ ΙΙΒΒ^ΒΒΙΪΟΒ'ιΒ ΙμΟ 1«1 ίΙΐΒ€ ΒΟΙ», 

μΑ |αι1Β ΑπΒΒβε είιταιη•ρ€€ΐΜΜΐ6βι Η €ΐρ4ΑΒΒΐίβ- 

ΜΜ €ΒαΐΒΜΑΒΜ Ιοτϋβ^ίΟΒΙ €Ι^ίΐΒΒΐΒ<• Εΐ ίΐΒ €ΐ- 

ΑάΒΜ μοΙΙββα Ιβτββ , ^βοβι Οαι$ ΐρβ ββμι, 

ΒροΜΟβη ΒΪ ΒρρΟΒΪΐΒβ. ^ΟΒΒΙ ΒΒΜΒΙ €11301 Ιμ- 
ΒΙΙΒΒΙ ρϋ, Β(Ι ΙΒΒΙΙΒΙΒΒ ΓΜΒρΒΤΒΒΑίΒΙ ΦΰΤΒΓΤηΐΙβΒ• 

Κ|αΐ|Β€ Η ρποαρ» , ίβο ΒΙ ρίορΒΤΒΒ ; λί ^ί. 

ΑββΒ. ^ΒΙΒΒΒφΚ Οΐ» ΐΒίΒϋί^ΒΒίί» «€4ίθαίΐΒΐ€ΒΙ Αΐ- 
▼ίΐ^ΒΙ ΑοΙΰΐ^ίΒΜΙ ρ>Τ€Β ΙηβΗββΑβΒΙ Ιια^βΙ, €0Β- 
ΐΒΒίί »ί ΐΒνίΐβΤ ΙΒΒΙΒΒΙ ΒΙΒΙ |Β•Ι€»Ι ϋΙοΑ, ηαθ4 ΙΒ 
ρΤΒΒίρΐΒ ΒΒΙ €ΐ τΗ» ρτβΐίί, Γ•€Β1 ίβ Ι€ ρτΗ'ΗΜίΜ Ζ 

ρΗοάρο^ ΒΒίοΒ €1 κ^Ββ» ςαί^» €Ι ιΐα Μηι ΑβΙ- 

ΒΒΑιΒΒΙ λ ηοΙίΒΤΒΒΙ ΓΒΓΒΒΙ Αο^ΙΠΟΒΟΙ ΒΙ αΙκιβΑβο- 
ϋΒΜ §ΒρίΒΒΐί«, <|Β9ΐΒΙ1 Βεί^ΒΐΙΒ ΐΒ€•ρΐΒ•Βίε σεο>ς» δκοίαν ή ουχνΙ] μάΟηαις α^ίτοίς θ«|Βαυρ({;ε% £ς € ΙΙκΒΑαήζΑΐ. ΒΓ ΙΒΒΒΒ ΥΒΙΑβ ΜΟΜβΙ Λ δαψιλές* Ποθείται δέ δμιος ύικρμΑλιοτβι τλ «6«πβ- 
λιχλν μέλι, τ^ χα^ Αξιέραβτον , «α\ Ρ«αιλε1ας Αξιο» 
της δντοις, Ιπχ\ χα\ ή χατ* αύτδ (^(εια χαΐ βύβΑΑεια 
εΙς βαοιλε{αν ούρΑνιον ^ώννυαι• 

ρ. Πρ^ς όμοι^τα γοΰν μελ(ββΐ|ς Ιχείνης χα\ έγ^ 
τ^ς τούτο χα\ έχείνο ουναγούαης Ανθος, χαΙ Αβαοχο- 
λούσης έαυτην εΙς Αλλοτε Αλλο» «α\ οδηι βιμβλο- 
ιιοιοαμένης 1αυτ{ τε χαΐ Ηέροις μέλι. Λ χογαΟαιοΗ 
Μοτατον Γδιον τ6 χα\ ύγιΑζειν χαΐ ψώς «αρ(οχεβ5αι 
Αλυαον. χαΐ τρέψειν %ρ6ς τε ^^δονίχν χαΐ ΑΑλοΑίίς, 
Ιχρινχ Ιχ του χατά «νεύμα λειμ&νος χαΐ τδν ϊηϊ 
μυρίων Ανθέων, οΤς, χαθΑ φΟον βε«ρ, ΙνεαρΙζομεν οΐ 
Αγαθο\ Χριστιανοί, 9^'^ έ«ιλέξασθαι βρύον χαλοί:. ΒνΒθ|€ΐίεοπι Η ΒΒίαΜύ Η υβΗ Γ0|Βί ΑίρΗίΒΐν ςαο» 

ΒΙΑΒΙ €Μ, ςΟΒΒΙ ψηΑΗ, ΒΒΒΪΙΒ• Η ΥΒίβρίΒΙ βΑ ΓΒ- 

|»Β«ι €«ΐ€ϋ€ ιΝϊββμΑβμ ΒΒΤΤΒ^ΒΤΒΙ. 

2. Ιρ•Β ίβίΐΒΓ, βΑ Βίηΐηίΐ8ΑίΒ«ΒΙ Βρίε ί11ί•>1, ΙΐΒΒΒ 
ΒΙ ίΙΐΒΒΙ ΙβΤΒΒΙ €θΙΓΐ|ίΟΙ1ΐίε, ΒΙ ΙΒΒΒ Ηί^ Βΐ ΊΗίε Γ1ΒΓ• 
€ΒΙΙΐί$, ΒΙ ίΐΒ «Μ ΒΙ ΒΐίίΒ ΒΙβΙ €0«ΑΒΒΐίΐ. ΒΒ]Βε ρηΡ- 
ΒίρΟΒ ρηρΠΒΜΙ ΒΒΙ ΜΒΑΓΒ, ΐ9ΒΐΒαΜ|ΒΒ ΙβΟΙΓΟ ρΠΒ- 
^ΒΙ«« ΜΟτίΒΤΒ^αΒ ΒΒΒΙ ΤΟίορίΒΐΒ Β( ΪΒΟΟίί^ ΒίΒίΒΪ 
ΒΙ Ι^ήΐΒΒίί ΡΓΒΙΟ ΒΙ ΙΒΙΗΙΒΙΒή• ψή 'ΑΙ ΜΒΐ ίΙύή^Ψ^ 
ίαΐΒΓ φΜΒ, 01 Ι)ΒΒ ρ)Β£€Ι, ΤΒΤ ΐΓΒηΐίςίΐυΒΙ Ι«0Μί 
ΟΙΐΐίεΐίΒΒί, ρΙΐΒίΑΒΙ «ϋφΙΒΙΒ 1-1ί|Μ« ^ΙιΒΙκΙΒ ^ΒΓΒ>ί- 
ΒΒΟΐΒΟΙ ΙμΜΒ, »ί ίΒΥΒΒ^ΙΙΒ ρΟΜΒηΐ, €0Ιΐ>1ίΐυα«<1<•Β εΓτΙ που χα\ βυναίμην • χα\ μέλι σχεοΑβ»;, «αραθη- || ■^^ » •**• ρβΙΛπίοιΙίΒίβ Βΐιι;ιιιΐίΙιιι» 2ρροη*ϊη?, ίΑ 
σειν τοΙς φ.λοχά>οις πρδς ήθυσμα τ^ χατΑ Ισχύν• ^ βββι. <|Μ «1«γ $«μγ»ι, εωιτϋΛΐβ"» : «|α««η ««- 
Αξιώσας Ιμαυτδν θέσθαι εΙς τοιαυτην μέλιαοαν διά επ», %1 €|0 ίρΒΒ ΐΒΐίε ορ» ραΛΒ• ευβιβΓβιιι οΙ» ποιοοοι 
μόνην κρδθεσιν Ινθεον φιλεργδν. οΰ μΙ|ν κρδς οΟχημα ρτοροοϋα» ΙβΙκιγιμ» βΑ Λ:! ΒΐοπΒηι,ΐΗ;ί|ϋε<|αιηι νβ• 
χα\ φιλενθειξίαν, ζ ς οΟχ Ι»λ έφιχέσθαι. γο ιΑ ρίορτίΒΟ ίίοπίΐίοηβιη ςΐΐΛΐη αϋ,βίΐιιί ιιοπ ψ^Ι^. 

V. -Κστι δέ μοι τδ φυτ?^ν, Ιξ οδ σιμβλοιιοιίαν θείαν 5. Ε•! ιοΐ«ιο ηιιΜ ρΙιηΐΛ Αβ <ΐ«λ ϋίνίηαιο ηιβΐ ίϋ 1.ΑϋΟΑΤ10 8. ΓΙΙΙίΟΤΙΙΕΙ 0Ι•5ΐεΐΛΜ. ία» (;νεμώνι;ν, Οςρ ίγριο; ΑνΟ^χον 2/«ρόν, νΰξ %μέρ«ν, Α ΜοαίΜη ιιιΐΐφΐη, ηοχ ιΐϊβιη,βΐ βί ςιια Γύκ ηΙία η-ινλ 

.. _♦ _• _. ___ _- • • »Α _ ί ■ « • - χαι ει τ: τοιούτον σεμνον άντίΟετον. 

?'. Νυν βέ ή τη^ παλα(£ς Ιστορίας Ιπιδρομάίην 
4πΑ£υβκς άικονιωπήαασα τ&ν πατέρα, νοεί/ ήμ?ν 
άφηχεν έχ της γβννηααμένη; [«ητρ^ χαι τον &νβρα• 
Καλή γάρ (ν γύναιξίν 1χ&(νη , χα\ οποίαν 2ιατυ«οΙ 
Σολο|λών, Ιν οίς τήν Ανβρείαν γυναίχα β:αζωγρα7Σΐ• 
Κ άλλο; μίν ουν αυτής Ιστορηβαι χα\ δεξιότητα τήν 
€ΐς έργα, οΙχωφέλ«ιαν. χα\ τό φ(λανβρον, χα\ τ6 
όχ<$λουΟον σώφρον, χα\ οσα Ετερα γυναΙχα χοσμίαν 
ά.7Εαρτ!ζ€ΐ, ικλατΟν &ν (καπ^τάσοι λόγον, άκοχναίοντα 
τήν άχρόασιν * Αρχ£7 ϋ μοι, τλ πάντα Μφαλαιώ- 
σασΟαι, είπ^ντι συνιπτυγμένως, διι πάντα, βσα ββφ 
φ^λι, Ίζρο^χζιρΙζεχο ' χαί ^ν τρ^πφ τοιούτφ φίλερ- 
γες, ταύτ6ν β^ φάναί, άγαΟουργ^ς. *Αμέλει. χα\ χατά κί Ιιοο«&ΐχ ορροηί ροΐβ&ι. 

Ο.Ναη£τβΓθ βιιΐίςαχ ΙιΊηΙοπ» 8υΓ€ίη(ΐη ηοΓΓαιίο, 
ΐ|ΐηΒ4€ |ΗΐΐΓβ οΐΜίΰοίι, ιιοϋΐ8 οχ ιιιηίΓο νίπιιη ίρΜίηι 
ιΙί{ηο•€€ΐΐ(]αηι γ€Γι•]ιΓιι. Γυ1οΙΐΓ3 οοίιη ΙΙΙα ίιιΐβΓ ηιιι- 
1ί«τ«$» βίςιίΑΐβιη ({«^ρίπ^ίι 5:ι1οιηοη, ηιαϋ€Γ«ιη Γογ> 
Ιβαι 4«<€π56ϋ8. ΡυΙΰΙιηίαιΓιιιβαι ιαίοιιι ίΙΙίυβ ιμγ- 
πιιιΐΐ, €1 •οΐ6ηΜΐη Ια ορβτίϋυ•, ίηιρίίΐβι^ιη ΐοΐί 
ίιηιίΚ» αϋΐοηΐν ιαιΟΓβαι €Γ|3 τΐηιιιι βι €0ΐΐ8ΰ«|ΐΐ6ΐι. 
1«ιη Ιβηρ^ηιιΙίιιιι ίιιβο Ι^ιβςηβ €$(οΙ ρΓοηβηιΙα 
αι^ϋο» ΐβϋίοςιιο ιιΙΒοίβοιΙί λυιΙίαιίΦ•. 5»ιί$ !ΐυΐ€ΐιι 
«ιΙΙιΙ «81 8ί €ΐιιιεϋι 8υιηιΐΗΐΐΙηι κρβίιιη οΐ Ι>Γονίΐ€Γ 
βίαιοι ςΐΗκαηςιιβ Ι>€0 ι^ηιι •αιιΐ ίΙΙ»ιη βιΙιίΙιυ!$$€. 
ΕπιΙ Ι|ίΙαΓ ΑΐΒΐηι ορβή•. αν! ιιι {«Ιβιιι (Ιί€3ΐιι, 1>οιμ 
ορ€ηη8. &ιιΐ€ ^να»! ιΙίνίοΊΐι•» ι^Ιβ οΙιΓιιιυβταΙ ηο- τ( ΟεΚον τοιαύτη ν Ιλα/ε χλησιν. θβοφίλαν γάρ οΙ τι* Β 01611. ΤΙιβ<φΙιϋιιιι «ηίιη ρΓβηΐβ8 6]υ8 ίρβαιο τοτι• χόντες αυτήν ώνόμασαν, μβτα&5ντες «|| Ουγατρντέ«>ς 
μλν ονόματος προτφυοΰς αύτοΖς« έξ ύν «Ιργάζοντο* 
Οστερ•ν (^ Χ2\ πρά^ματ( τψ Ιξ αυτής τ6 τοιοντον 
Ι πισφραγίσαντες δνομα, οίς τήν πσιδα τρέφονης 
Οεοφιλώς ίξεπαΐδ^υον. Τοιαύτη ^ ΙχτραψιΙσα ή 
μήτηρ, χα\ώςΘ8φφ£λον^σχ8υασμένη τα?ς ΑριταΤς, 
χαΐ τ^ του βιοΟ φ^ον έν γαστρ\ λα6οΰσα, πρό«β• 
ρον Ιχ ^ι^ασχαλιχοΟ σΥ36ρου, είτα χα\ ώδινήΜσα» 
οΓς ΙπονβΙτο χατ^^ Ιγχράτειαν, Χ3\ 1π\ τούτοις 
τεχουσα ιινεΟμα σι^τηρίας , χα\ Αλλως ^ φύοΜίς 
άχολουθί^ παΖδα συλλαβομένη Ιν γαστρί Ιχιίνη χα• 
Οηγνισμένη πνευματιχώς, προήγαγιν άχολούθω; χα\ 
ιιαιοίον, Πνεύματι Αγ(ω πρέπον εΐ; ένοίχησιν• Δώ 
προτφυώς χα\ αύτ>«Φιλ^<ον παρκινόμασ^ν Ιξ εαυτής, 
εντεύθεν όρξαμένη τλν χαθήχοντα μητρΜβν χλήρον 
Αποβ:$^ι τφ υΐφ, ίνα του χατά γης Ιρπιιν άνασφή• 
λας, χα\ τήν έινΟρωπ{νην διάλεχτο*/ χατορθώσας, χα\ 
γνους, οίου μετείληχεν έχποβών ονόματος, άποξέΐ] 
φερωνύμως τ6ν φνσιχι^ν ανδριάντα πρ^ς τ&Οβιάτιρον, 
αΐδούμενος δνομα οΟτω χαλ^ν χαΐ §χΙον άχρϋοΰν 
φιυλότητκ πράξεων. 

ζ'. ΚσΙ τοινυν ούχ Ινέλβιπβν Ιξομοιών τ{ χλήηι 
τήν πρέίξιν, χα\ σπβύδων θει^τητος βίναι χειτ* Αμφω, 
«αΐ ωιπερ ονόματι , οΟτω χα\ «ράγματι φιλοσόφων 
τήν θειότητα. χαΐ Ιπιγραφόμενος ϋΟτως σίς θείαν 
8ΐχόνα, χα\ Θεφ εΙς τδ π^ άναχιίμινος* Λ πρλς 
μίμησιν άνωφορ^ΙσΟαι θέλων, χα\ τ^ χάτω ύηρα- 
νιβαίνειν άνΟρωπον, χα\ ουράνιος ιΐναι (Τχε μίν 
αύτδ, χα\ διά θεωρίας (ό(φ τ<» «Ασαν έτγαΟότητα «ι- ]> 
Οαιβώσσων δίχην μελίσσης, χα\ διά βννιχους Ά 
μαθήσεως χαΐ άναγνινσεως χειμηλιούμενος Αρετήν 
Απασαν. Ούχ Ιφερβ γάρ, μή συχνά τάΧς ΙεριΧς Γρα- 
φα?ς έντρίβεσΟα:, χα\ άδολισχείν Ιν τοΙς τοΟ θιοΟ 
διχαιώμασι, τά πολλά χα\ «Ις τ6 χοινίν θαμέζων τής 
αρετής βιβασχαλείον, χαΐ «αίς ΙΟίμοις των πανηγύ- 
ρεων συγι^ινόμενος, χαΐ ταΐς ΙχεΙ πανδαισ(αις έντρυ- 
φών χατά πνεύμα €ΐς χόρον, χα\ τά μΙν σιτιζόμενος 
αύτ^ς, τά δΐ χαΐ Ιτέροις άποφερόμινο;» χαΟά χα\ Ιν 
εύαγγελιχ] σπυρίδι περισσευμάτων, Απβρ 6 βεδς ευ- 
λογεί. 'Συνεπελαμβάνετο βΐ εΐ; πλέον αύτφ τοΰ χατά 
Οεωρίαν, ως &.ό^έΟτ|, φιλοσοφείν χα\ άνάγσσθαι εΙς τ^ 
'Γψιστον, χα\ τ^ ευεπήβολον Ιμπραχτσν, Λ μέρος 
εϋεργ^ν Χ2ΐ τ^ τής γάστρας ΰπίχ4νον. Έξαντλώνγ^ρ τβηιοί, ΟΙίχ ριΐιηιιαι οοηιβΝ Ιιιιροιΐ€ΐιΐ€8 «οη^πιιιιη 
ορ€ίΙ^8 ςιιΊΐΝΜ Ιρ8ί «ΜίιΙ 6Γ8ηΐ, ά^'ίηάο τογο «ο* 
ιΙμι Ιη8ί2ΐιί6ΐιΐ€8 ηοιηΐιιβ, οΐι ρΓορπβ ίρβίαβ ορ^Γ», 
ϋΐαηι • 86 ρί6 ΗηοΒίΑΐη. Ροπό ύο ίηβιίιαίι ηΐ8ΐ«Γ, 
«Ιΐ|α«, βΐ Οβο ρΙ«€6ΐ, ΑΐΙοΓΟίΙι τΊϋιιΙίΚΗΐβ, ρΓίηιιιιιι 
€«Μΐ€^ρΐο Μ ΙΙΙΜ0Τ6 €χ 4α£ΐΗι» 86ηιίιι«, άέίηά^ Γυιη 
€0»ΐίΜ•ΐϊ98 ΙλΚίοη ραηαπίΐ 6ΐ 8Ιγ. ιρίΓΗαιιι 89ΐιιΐί8 
ρτρβτΙΙ. Ργ8ρΙ6Γ€8 ηιΐαΐ8Β ΙτκιΙΐΜ βΙίαιη οοηεορίΐ 
ίη αΐ€Γ0, 8ρίπιν>1!ΐ6Γ ραηβοιι, Ίύβοηαβ ρβρβήι 

Ι||£μ|Ι£ΙΙΙ, ία ς«0 8ρίπΐα8 880€ΙΙΙ8 €00?6ΙΙ•€ηΐ€Γ ίη- 

ΙίλΙιίυτβΙ• Ιϋ€ΐΓ€θ €Ι Ιρ8υιη 8υο ίρ8ίυ8 ηοηιίηβ ΡΙιί• 
ΙοίΙιβιιηι «ρ(6 τνίι, Ιιίηε ίη€ίρίβιΐ8 «ΐΜϋηΐβιη βχ 
ΒΐιΐΓΰ 1ι«ΠΜΐΊΐ«ΐ6ΐη ιΙβΓβ ΟΙίο, υΐ Γυιιι ]ΐ!ΐι Ιιυιυί γ€- 
ρβΓ6 ϋ€8ίί886ΐ• ΙιαιηλϋΜ^υβ το€68 ΓβϋϋβΓβ ίηοο- 

ρΐ88€ΐ,€ΐ €0|ΐΗ>?ί886ΐ ςΐΐΐΐο 80Γΐίΐ08 688€ΐ μω 1100160, 
6Χ8ρθΙί9Γ6ΐ, «Ι 110111611 ΐΐ6€θΙΐ8ΐ, ΟΙΙϋΓΒΐϋΐη ίιιΐ9|ζίιΐ6ηι 

ιΙΊνΙιιίθΓ6ΐιιςιΐ6 Ιηι1ο6Γ6ΐ, Τ6π1ιΐ8 116 Ι2ΐη ρυI^Iι^υιη 

61 «ϋνίαβΟΙ 0001611 60ΓΓ0ΐηρ6Γ61 η6<|1ΐίΐΐ3 ορο- 
ΓΟΟΙ• 7. ΝΟΟ 66883ν!ΐ Ιβ'ΐΙΐΠΓ ηΟΟΥΊΐΓΐ ίΐΟΐΠ »Α9Τ<1ΙΙ.1Γ6, 61 

6ηίϋ υΙ ρ6Γ αΐΓΑςυ6 0οί <*88οΙ, 61 ηιΐ6ΐηΑΐΙιιιο<Ιυηι 
οοπιίο6, ίΐη 6ΐί3ΐη ορ6Γ6 Οβααι &οιιγ6Ι, Αίτίη^αι ίη 
86 60θΓηι>ηβ ίοΐ8{ίη6θΐ 61 οηιοίηο 060 <ΐ6τοΐυ9 ; 
6ο]α8 •Α ΙοιίΙιΓιοο6αι 86 6ηβ6Γ6, 61 ίηΓ6ΗθΓ6ΐη Ιιο- 
0110601 8υρ6ηΓ6ρ 6€6ΐ68ΓΐΜΐυ6 Α6Π• εαρίβησ Ιιθ6 π*^ 
▼βη 188600108 681, 6ΐ οοπίοοιρίΛΐίοηβ ρΗν«ΐα οιιι 
0^10 ΙκΝΐίΐιΐ6αΐ• Ιλοςιυαι οΐ6ΐ, 3ρί8 ίηβίΑΓ, οοηΟ- 

€1601, 6ΐΌθΙΟβ8 νΙηΐ1ΐ68 88«ί(1α3 ΐ6€ΐίθη6 6ΐ 8ΐυϋίο 
»λ\Λ 6θΐορ»ηιΐ8. Νοϋ ροιυίΐ ΐ]Ιΐίθ 388ίϋυ6 8ΐΙ 80- 
€η8 ί0600ΐ1ΐ6Τ6ΐ δε?ίρΙΐΙΓ88 6ΐ ΟΙ6Αίΐ«Γ6ΐΟΓ ίο ]α8ΐ1- 

βοιίίοοίΐκΐλ ΡοηΓιηί. ΡΓοςαοιιΐοΓ 0(1 οοοΗΟοηβοι 
¥ίηαΐί8 οοιιν6θί6ΐΐ8ΐ 8θΙιοΙ«οι οοη8θ6ΐί8ςη6 ιΑοηΐ 
€€ΒΐίΙ>08, 61 ίη Ιααΐί8 ίΙ1ί8 οοονί?ϋ8 βριΗίοιΙίΐΟΓ οΙη 

Ι60ΐ8ΐ>α1 86 ι«Ι 8»ϋ6ΐ1ΐ6ΐΙι , 69^ΊΐυΙη8«|06 ίρ86 Ιιίιιο 

8ΐΙ α1ίο8 ιΐ6ί6Γ6ΐ>8ΐ, ςοΑβί ίο ον3ΐΐΐ{6ΐίοα 8ροη8 9ΐ>αη- 
<ΐ8ηΐί»πιοι, ΐ|«« 06118 Ι)6θ6άίοίΙ. €οηΐί|ίι »ϋΙ«ίΐυ 6ΐ. 
οι ίο ι1ί68 Λύ ιΙΐ60Γί3αι, υϋ <1ίχίι««ι». «"»•«!« Ρ»^»»ο^ο. 

ρΙΐΟΓΟίΟΓ, 61 8686 6ΐίβ6Γ6ΐ 20 Αΐΐί5»ίΐ«««» 61 «α ίΙ- 

Ιαοι ί6ΐΐ060ΐ •οΐ•?ίΐ»Ιβηι, ηυα•, τομ»γ« ικ^βΐβ•!©, 3<1 
νίηιιΐ6η• ΐοηαίΐ. ΕχΙιαοποοδ 6"»» δ6ηιρ6Γ %ΐδ €0γ- 
ροιίϊ οοιοί1>υ8 5ιιρ6^11υ^^ 1ΐοηιοτ11ια8, οΐ ϋα (6ΓΓ€* ΙΜ ΙΑϋΟΑΤΙΟ 8. ΡηΐΙΟΤΠΕΙ ΟΡδίεΐΑΝΙ. 150 

σπ•5^ον βΟτοΟ ιΐς έικ^ιον έλπίδι συγχομιβΙ}; πλ<ίο- Α ς«ο ραΓΟί ιηαηιι. Νβ τί^ηηίαιη «ιηΚΙΰπι Ιογγοβ Οϋ!. νος τής διάβιου» «ροφάβιι >έξ$ι 9κε{ρ£ΐν),ούβλ μήν 
τε<φ€ΐ9μένΐ) χ&ιρ(. Οΰχ λφ(λε( γάρ ούβέ φλέβιον γτ;ς 
4 χέτρας Ισχν^» €ΐ; βσον μή χρορρέει Οβρχπλίοηι 
εέψου;. Άπην βέ Ιχιίνου χαιΐ τ6 έν %οΙς τοιούτοις 
&γριον. ΜλτβΜου γάρ μιτ^^ Ιλαρ^.τος. 6«ο£αν φΟιΙ 
β«^, 4 χα\ έλεημοβύνην &γαπΰν χα\ ί<5την ού •Λν 
Απλώς» άλλα τ^ν Ιλβρ^ν. Κα\ ^ν χα\ αύτ&ς οΟτω κο- 
τΑμ6{ Ιλβημοαύνης, χροτΰν χειρ\ χατά τόν Ψαλμιρ• 
β^ν. 'εχαιρ• γ^^ρ έλ(ών, χα\ ώς οίον έχρ^ιβι χαρμά• 
βυνον, ού δαηαν|ν Ιοχ^, χα\ τ^ ταμιείον άφ'.έναι 
χ€ν^ν, &λλά «λουτΙζβ9(ΐαι» χαΐ μιστ^; βίνα:, οία 
&ναχληροΙ τβΐις χρήζοντας, -Λ (λ μ«Ιζον εΙπιΝ. 
βιλς γ(ν£9θ2ΐ, ιΓχερ 6 «ύεργβτών Θβ^ν μιμείται (Κς 
«υναμιν. Μάλλον μ^ν οδν αύτ^ς ήγ«λλι3το διβους, 
ήπβρ Αλλος τις λαμβάνων • χα\ ήν δρος βύτφ κλούτου * Γ6(1ιβΐ• 
τ6 δανείζβιν θεψ, ου μυριότοχος ή Ανταπ^ΰ^σις. 

ι'..Κ.α\ ούτω μΐ ν αυτός βίου πορΐ9μ6ν τ6 Αποβιοΰν 
τοΓς Αβ€λφθ<ς Κχρινεν, ιΐς θβου χρίνον άκοχα6ΐ(ττ|ν 
έχυτ^ν γνΗματεύων, ιΓπερ Ιν^ει γυμνοΟς, χα\ «ό- 
δχς εύΟετΙζειν ε(ς Ε6αγγ<λ{ου Μ6ν μεθοδεύων^ ε1 τους 
Ανυιτοδέτους περιστέλλει, χβ\ βρώμα λογιζόμενος οΙ• 
χείον, ιΐ χορηγεί τοΤς δεομένοις τά χρήσιμα, χα\ 
οδτως Ιχπληρών χα\ αύτ^ Αποστολιχώς τ6 πίσι τ4 
πάντα γ(νεσ0αι. Έπε\ 6έ πολλαΐ ό5ο\ πρλς τ^ν της 
Αρετής Αχρόπολιν, εΐ; ήν όποΐζ χα\ θεού δρος δ μέ- 
γας Φιλδδεος Ανατείνων τους δφΟαλμονς, χα\ τήν 
έχεΤθεν βοήδειαν προχαλούμβνος, αυτής έγλίχετο, 
χα\ τήν ΙχεΓ ΑνΑβασιν διΑ πΑντων έπραγματεύετο ρτΐτ» Ιβιιηβσι «ιηηΐκιΐ, ηΙ$Ί ίη βίΐίδ Γοηιβιΐίιιιη ρΓο- 
ΙΗιβΓβΐ. Νβπηβ ίη Ιιίβ αερεΠίΑβ οΙΙι 3ρρ2Γ6ΐ>ηΐ. Οα- 
Ιηΐ βηΐιη οοπι ΙιΊΙαπίΑΐβ, ςα^ΐβιη 1>6αι άΠΙςίι, φΐι 
«ΙθβηΒΜγιι&ιιι «ιηαΐ 61 ϋαΐΟΓβιη, ηοη ΐιίιιιρΙίοίΐβΓ 
ςαίιίθηΐρ •6ϋ ΙιίΙαΓβηι. Ικςιιβ Ιρββ βηΐ Οαηιβη βίββ• 
ιηΜ)'ΜΒ, ρΙ»υιΐ€η8 ηΐΑίιυ, ]αχΐιι Ρ8ΐΙιηί$ΐαιιι *• Οιο- 
ιΐ€ΐ»•ΐ βιι!» ηιίϋβΓαη», βΐ Γογο ουιη οχ&υΐι&ιίοηο 
ρίΜ^ΐΜΐΐ» 000 ϋίΙβρίώίΓΟ (ΙΊνίΐα» βίϋί νίβαι 6ΐ ▼»- 
οναιη ΑίηιίΐΐϋΓβ Ιΐιηιιιηιιιι, ββά <1ίν6« €1 ρΐ^ηοι 
6196, ϋααι 6{βη(6$ Ιιηρΐ6Γ6ΐ, 61 αΐ ηοΑίαβ (Ιί6ΐιη, 
060» &6ή» §ί ςιιΊ(ΐ6ΐιι <|υι 1>6η6β6υ$ 6«1 Οΰοηι ίπιΊ- 
ΐΑΐυΓ ςα»ιιΐυιιι Ιη 86 6»1. Μ»(;ί• Ι|;ίΙυΓ €ΐ$ιιΙΐαΙΐΑΐ 
ίρ96 ΑΑη$, ςιιαιη ςιιίνΊι >1ίιι& 2ε€ίρί€ΐΐ9 ; 6ΐ Ηίο Οιιί« 
ιΙίνίιίλΓααι 6?»Ι 61, 1>60 Γφΐι^Γακ, η«ιί ιιιίΙΙίθ5 Γοβιΐ6Γα 10. ΙΐΑ ίρίΐ6 νίΐχ Ια6Γυηι ]ιιΑί<»Ι)2ΐΐ 6ΐηοη ίπίπ- 
Ινι», ορίιιαιΐ5 βοΊρ^ιπη 8ΐ9ΐο6Γ6, ΟβΙ ΓιΓιαιη, (Ι εο• 
ορβΗπϋ ηυϋο•, ρ6(ΐ6• 9ΐ1 Εναη^ιοΓΓι νίαηι 9ρΐαΓ6 

ΙΙΙ6Αίΐ2ΙΙ8, 51 <1ί&€«Ιε6λΐ0Γ0ΐη ρ6ΐΐ6§ ΟΓΙΜΙΓβΙ• 6969111 

«ΊΜ ηΓιιι»Ιηί6 86 ρυΙ^πΕ, §1 υΓιϋβ ρΓ«Ι)6Γ6ΐ ίηϋί•* 
{6ΒΐίΙ>ιι•• 61 6ρο•ΐοΓΐ€ΐιη 916 κΙΙηιρΙβηι ΐΒ9ηΑ9ΐβηι 
αΐ οηιηίι οπιαϋ^α• Ολίηυι. ΟαοηΙιηι Μίβηι ιηιιΙΙ» 
9αοΐ ΥΜΒ 1(1 νΊΓΐυΐΊ9 ΐΓΟβηο, ςο^ηι ηιιΐ8αιΐ9 ΡΙιΊΙο- 
Ιΐΐ6α• λ1Γ6€1>ΙκιΙ, λιΙ ΙΗιηι ΐαηςηιηι >«! 06ΐ ιηοηΐ6ΐη 
ιηαοα• 6ΐΐ6α4ΐ6ΐΐ9 61 ίικίβ Ίιινοΰΐη» &υ&ίΓιιιηι, 61 μ1 
6«η Ιΐ66η4ΐ6ί6 οιιιηίηιθ4ΐ6 9Αΐιβ6ΐι• (νΊ<ΐ6ΐιΐΓ •α- 

1610 ρΐ6Γί8(|Ιΐ6 9υρ6Γ9Γ6 ΐΓίΑΙ ηΐθη99ΐί61 6ΐ ρ»Ι1- (δοχεΤ δέ τοΓς πλεΓοσιν ύπερίχειν των Αλλων δ μβνή- (• ρ6Γ νίΐ•, ςα» «ΙΙ"1 ρο99ί4ΐ6ΐ Ιιοιιι•, 96<Ι <|ΐ•6ΐιινί9 
ρη; χαι Απέριττος βίος, ιιαΐ τδ μηδίν Ιχειν, Αλλ* αϋαηι Ιαικιοβιιιι 9θίρ9υηι €0ΐΐ9ί(ΐ6Γ8ΐ ; ί«ΐ60<ΐιΐ6 Γβ669- Ιχαατον ΑνΟρωπον μδνον Ιαυτδν ΙπιβχΙπτεοΟαι • χα\ 
διά τούτο οΐ Αναχεχωρηχδτβς τδχοι ζητούνται χα\ 
ΙρημΑζονται, πολλο\ δΙ χαΐ σπηλα(β:ς διΑ τοδτβ έ«υ- 
τοΟς παραβύουαι , χρυπτδμενοι τόν Ανθρω«ον, χαΐ 
«1« γης δπΑς παραδύονται, χα\ Αλλα ποιουσι, δι' 2>ν 
έχφευξοΟνται τάς Αγοράς, χα\ τδν έν ^φ φανητια- 
βμ*ν, χα\ τήν αύγχυσιν, τδ πολιτιχδν χα\ συμβιον 
ΑχνοΟντες φιλεΤν, ώς μήδυνΑμενον προαΑγειν βεψ), 
αύτδς χαι τΑλλα μλν πολλΑ σχεψΑμενος, Ιπέχρινε 
χα\ Απεδέξατο, χα\ Αναβάσεις Ιν τ|| χαρδί^ διατιθέ- 
μενος εΤναι, χβ\ αυτά «ρδς τήν Οψιατον Αρετήν 
Ιδεώρησεν* ούχ έξουδένωσε δΙ ούδΙ τΙ^ν προγονιχήν 
ζωήν, χαΟ* ήν πατέρας Ισχομβν τοΟς Αρχέγονους §09 61 9θΠΐαΓϋ ηαχπιηΙυΓ Ιθ€ΐ• ηια1ΐίς«ΐ6 Ιη 9ρ6• 

Ιαΐ16ί& η6ΙΙΐ1ΐΐί ηθΐί9 Οΐΐ Ιΐ^ηΟ 6309901 86Ίρ$09 9ΐΐ6- 

6οηϋϋηΙ, 6ΐ ίο ΓοΓΑΠιίιίΑ ΐ6Γηβ ΐΓΓορηηΐ, 6ΐ αΠι 

9(001, Οΐ ΙθΓ9 ϋ6νΗ60Ι, 066 ίο ¥119 9ρρ9Γ69ηΙ, 066 
ίη 60θΙθΛ9Γΐ006 νίτίοΐ. εθ€ί6ΐ9ΐί« 61 €0ητί0ΐ09 

9θΐοτ6ηι Γ6ίοΓηιίϋ9θΐ69. ςιΓφρβ η«ί ηοη ρο99ίΐ 9ΐΙ- 

ϋθ€6Γβ 9ϋ 06001), ΐρδ6 ΟΗΠ» 91*19 01ϋΙΐ9 0ΧΑΠΐίθ«9• 
961, 1ΐ906 ΛρρΓΟίΛνίΙ νίΐ9Μ1 6ΐ 9ηΐρΐ6ΧΙΙ9 691, ΤΐΛίΟΙ 
9$66η9ίθηβ$ ίο 60ΓΑ6 800 ίΙί9ρ09ίΐ99 6886 6ΐ 698 

<|θίϋ6οι 9Α 9ΐιί98ΐηΜηι νίΓΐαΐ6ΐη ; Π66 ρπιηιΐίνιηι 

<|υιΑ6ηι νίΐΛΟΙ ιΐ68ρ6χΙΐ ίιιιΐ9 Ι|ΙΙ9ηΐ Ρ91Γ68 Ιΐ9ΐΐβΙ• 
0.08 90ΐίςθ0• ρΓ0βΓηίΙΟΤ68• ΟοβίΙΐΐνίΐ 6ΐΓΐ«1 9Ρ6619- 

οαίοιο 6986 (ΐο<Νΐ9ΐηοιθ4ΐο νίΐ9ΐ« ηο9ΐΓ9ηι, ΙιυΙοςοβ προπΑτορα;. Συνελογίσατο γάρ, Οέατρον εΤνα{ τι χα\ Ο 9|κ*6ΐ96θΙο 9ρ66ΐαΐ0Γ69 βοίορΙοϋβΓβ ςϋί€0«<ιιΐ6 80- τδν χαδ' ήμΑ; βίον, θεαταΙς μίν συγχροτού;λενον τοΙς 
χαΟ' Ιχαστον των βιούντων Ανθρώπων, ΑγωνοΟέτ^^ δλ 
βραβευτφ των Αθλων «ρυτανευδμβνον τφ μεγΑλφ Θειρ, 
ΑεΟλευταΙς δέ πονούμενον τοΙς δσοι ζώαι χατ* Αρε- 
τήν, οίς δ Αγων ού πρδς οΑρχας, Αλλά πρδς τά πνευ- 
μαχιχά της πονηρ(ας, ών σπούδασμα, προββάλλειν 
Ανθρώποις, χα\ χαταβΑλλειν, χα\ ούτως αύτοίς Αε\ χα* 
θΙστασΟαι ε!ς Α</τ(παλον• Αιδ χαλδν μΙν ιΐναι, χα\ εΐ 
χαταμδνας Αποδυσάμενδς τις πυγμαχεΙ χα\ νιχ^ 
χατά του δαιμονίου φύλου, μόνου του παμβασιλέως 
έφορώντος Θ^οΰ, ε Ες δν Απις αθλητής Ανατέμνει τ^ 
ννΟν, τ•ν πάντιμον στέφος ^χείδεν Ιχδ?χ4μενος, δ ηΐ9Γΐ9αι νίΐ90ΐ 9«αηΐ. ίΙΙοι1(ΐ«6 8βηιηιο 9 060 9ΑηιΙ• 

ΜΙ^ΓΙγΙ 190410901 9 Α6β54509ΐΟΓ6 6ΐ ίΟΕίΠΙΟΐΟΓΟ 66Γ- 
19011018 ρΓ3βΙθί0ΓϋηΜ106 9Γΐ>ίΐΓ0, 1ΐ08 ν6Γ0 9ΐΙΐΐ6ΐ98 
|16€6Ι19Γ6 ΙΙθΙθϋΟΙ|Οϋ ]θΙ19 ΟΟΠΟ»» νίηϋΐί8 ΥίνΟΟΐ, 
ςοΙύΟί» €6Γΐ90ί60 000 94ΐν6ΓδΜ8 ΰΑΓΟεΠ), 8β<1 9ΐ1?6ε- 
80» 8ρίΓίΐ08 η6<|θίΐΙ«, ςΟΟΠΙΠΙ 8ΐΟ(1ίαΐΐΙ 681 ΐΓΠΙ6Γβ 
ίη Ιΐ0ΐηί068 61 6ν6Γΐ6Γ6, 61 916 9ΐ1ν6Γ909 ίΙΙθ8 8601- 
Ρ6Γ 600δ!$Ι6Γ6 Ιΐ08ΓΐΙίΐ6Γ. ΐαοίΚΟ ροΙοΗπΐ•» ««*« 
€60801)91. 91 α«ί» Ρπν9ΐί01 611901 610ΐα9ςΜ6 Ιθ6ΐ9ΐΟΤ 
9«ΙΤ6η08 Α«010Ι»ΟΓΟΟΙ 86009, 61 νίη€ίΙ, 060 9010010 

Γβ(;6 £0ηΐ60ΐρΐ90ΐ« βοΐο, 9α ςηβιη οηιοΐβ 9ΐ1ι1ί19 

01601610 ΐΠΐίβίΐ. ίοΐΙΟ €ΙΟ?ρίθ"ί* Ι»0«0Γ9ϋί.ΙΗΙ9ΐ.. ΓΟ- ■ Γί^ΐΙ. ΧΓΛΊΙ, 8. 153 ΙΑϋΒΑΤΙΟ δ. ΓΗΙΙ^ΟΤΒΕΙ ΟΡδΙΟΙΑΝί. 154 

ΙπιγοναΙ;, «α\ α6τ«§ν ο!^ ϊιηστΛΛαι «χτ^ τ€ Α €■»•• ηαΙϋρΓίΟΑτΗ «Ιοιηαπι ΡΙιΊΙοΐ!ΐ€Ί βΗοηιη• £β. Αγαθού ιύλογίαν ΐίβ\ μητρ^ 1«\ τέκνοις ιύφί>»ινο. 

%ρ.ΤΛΛ ΙνκΟ•<ν ( λ• μΙ) τφ χαλφτηςβ^ν 
&ρήή< ιΐ9ΐρ«μιχ•«ίΐ| τι ^ζ Ιτ ^ φαυλ^τητκ. μ%ϊ^ 
6 χατ3ϊ χ<$«μον χάματος του χ«λου τοντου {λύγους 
τ^ν τ^ρδην σίτον &χρ•»ό«η ^ι^«ν(^^ ιταρα^νβ^)• 
£ΐλΐ| μέθοδος Αρ^^ς τφ Αγίφ ^^^ ικρισικούθαΜτος. 
'Καυτόν τ< γ&ρ έιΑ τοΙς «ροτέροις άγαΟοΙς ^τήρζι• 
Α αύτ^ς ών τ^ §(; Αρ«τ^, χα\ μή άλλοιούμ$νος» χα\ 
τήν ομόζυγα «Ες όμοιι €ΰΟυν< * χαι χατώρθουν 1π(• 
«ης τ& το(ί θιοΰ Ιργον άμφ^τβροι. Κχ^ ούχ ήν ζ^ 
γομαχβΐν αντοας» «ολλι^ Α ιιλέον ούθΐ ι»ρο•9τρβιν• ιια^ΐίοΜ• €0ηιηιΐ|υ6 ςιιΙ ροΐΜΟί βιΐΐηΐι^τβ ορίί• 

ηΐ ρ»ΐΗ§ 1ΐ6Μ4ί€ΐΐ006«Ι 61 ΟλΙΐΗβ 4ΐβ βΐϋ» |χ• 

ϋ. Ιοϋο (ηβ ρΗθΓΐ$ νίπηίΐβ $ρ^Μ Ιηιιιιί»ε6Γβ- 
Ι«τ «Κ4|αΜ 1βιτ€ΐ•36 ιΐ€ΐ|α1ϋ9Β, η6€ ηυυϋλπϋδ Ι»Ικ>γ 
Ν]μ ρπΒ€ΐ»ίΙ ]«{{ ρΓίαι Γηιιηβιιΐυιη ΙηιιιίΙ« ΓοϋιΙθ- 
Μ ιΙΐΜΐΐ9 ρΐΌρ»|;ίιι«) •1ία νΊΓ(ιηί& νί^^ α βαιίΰΐο 
οηΐ <ϋϋ9€ηΐ€Γ 8Μΐαΐ3. 8(:1ρ$<ιιη 6ΐιίιη ίη ρποΓΊ1>υ$ 
€9α•6Γ?ι[ΐΑΐ Ιιοηίβ, είΓ03(|ΐιο ▼ίΓ(•ιΐ6οι ηοη ίιηιιιιι- 
ΙΑΙΙΜ, ιβ«Ι $6ΐηρ6τΊά(ΐη ϋπιΐ, Ιπιο €θΐι]ιις€πι α(Ι »ί- 
ΒΐίΙ» ιΙΐΓίςβίΜΐ; «ι 06ΐ «»ριΐ9 »ςιι« ρ^ΓΩΰίοΙιηηΙ 
«αιΐι•• Ν€€ ίηΐβΓ 8β ιϋ^β'ιιΙ^Ιιαηΐ, ιιειίιιηι »ιΙ ίΓ3€υη- 
(ιινίββΜΐ ρΓονΓ6ηΐ. €οη»Ί4ΐοηΙ>3ΐιΐ €ΐΓιιιι ΈνεΟυμουντο γάρ τ^ς 'καΧΛίάς αυζνγ/ας των τοΟ ^ ^ιηΐίςη» €0η)ιιι;ί9 ]υ&ΙθΓυηι, ςυ'ι η θ€θ βίΐιί ίιιτΊίβηι 
Β<ου άνΟρώιΟιίν, οΐ ^ϋ)θοι «ρ^ Θ£θΰ £«€ομένοι άλ- ΐι| ιιΐίιιηιβηΐυιιι <ΐ9ΐί , ύ\% Θ<ου 

λήλοις, έργάιαι ^«αν 1χ({νσ^ Αζιο«• 

ι/• 'Ος €ή ταυθ* ο5τοις £Τχ<» χα\ &χρην τ(ν το» 
βλου ικλάτην ΙγγυτάτΜ κλέον έΧ£(νοιι γβνίοθαι ( Ι6•( 
δΐ χχ\ Αλλως τ^ &«\ Ιιοιρτιτιχλν 4«ιτείν9ΐι τ^ θι^ 
ρΑΟΐν» χ«\ Αντ\ νο<ρον νουν ώς Ιξ^ν &ι»τιλ*«θην•ι» 
χα\ εΙς άγγιλο«ι5&ς Ανβχθήναι ), γίνβται «ρ^ (χι• 
θυμ'«ς αΟτω, χα\ €ΐς Ιερωαΰνης Οψος άναχτηναι* 
χβ\ ούτως 4γχαταμ(ξαι τοις του θ£θΟ χαραβτΑταις 
εαυτόν* τβχνηοάμινος τΙ^ν Αρχήν μίν ιιρ6 ικυλων 
^ιχτλίσθαι θβου, βτι τά χχτ* αρ<τΙ|ν βίοαγωγιχί 
έίΓονεΤτο* ιΐτα χαΐ.ζητήαας ιύαγγιΐιχως •1ς «Ορο- 
σιν, χα\ χρούναις βίς άνοιξιν * μ>τ^^ Ιλ •Ι•ιλΜΙιν χα\ Ιί^ιιί ίΙΙίΐΜ ορ€ταπΊ ίυ€• ηιιιΐ« 13. (ΙΐΙΠΙ ΙθίΙβΓ ΙηΜ ίΐ» Μ Ιΐ>1)€Γ6ΙΙΙ 61 ΙΚίί ΜΓνυ< 

■Ι9{19 αι»{1»ςυβ ιϋ Οβαιη »€0β<)6Γ« ιΐβΐι^κΐ (γχΙο- 
ηιιο ριτ 6ηΐ οΐ ςιι! ββαιροΓ ιηβιΙΙίαϋβΐυΓ, ΊηιβΙΠ^βιι- 
Ιιααι ρΐΌΐηονβΓβΐ, βίηΜίκβσι ρΐΌ ν'ΐΓίΙ^αι 6ΐ€θΙοΐ€ΐ« 
ίΐλ νΐ •ι1 ιηςβΙοπΜΐ ιΐιηίΐιίαιίίηοιιι βτοΙιβΓβΐιΐΓ), 
46Μ(ΐ£ηνίι «ϋ ηοβηίοιϋ ΓΒΐιί^ίυπι λ$€6η(1«Γβ, λϋριο 
§ί€ Μ »ρρ4ΐΓΐΐοπ1)ΐι$ •θβ€ 2};βΓ«2αΓβ• €(£ρϋ Αοίοια 
ι« ρηΜίβηιβΓϋ αιιΐβ ροη«ι Ό^\, «ιηηϋο ςιι» λ<1 
νιηιιΐβιη €οηιΙιιουιι1 κΙιηΙηΙ&ίπιΐΝΐιιΐιΐΓ ; 0€Ίιΐ4ΐ€» 86- 
€αιΐ(Ι«ιη Ετ&Ββ«1ίυιη» ()ΐΐ3Β«ίτ!ι ιιΐ ιην€ΐιΐΓ6ΐ, 6ΐ ρ«1* 
ΜτΊΐ 01 &ρ6ΓίΓ6ΐυΓ ; <ΙβίΐΜΐ6 ίηΐΓ&νίι <ΐ€$ίίΐ€Τ3ΐυαιΐ|υ6 {£ών τ6ν ιιοθούμκνον, χα\ ΑχολούΟως έγγίαας, «α\ ^ τίιϋΙ «Ι «ρρΐΌρΙοςυ^νί!, Η ιΐβιιίςοφ» υϋ (ΙμιιΙογϊο 
1•^ •«<»»« λ^μ^μ\^ μΤ^» ^^\ Α4Μ.««.•Α•\« /^.•— « -Λ ^1^^ ΐυ ^Ίιιιη ίΙΙυιηίη&ΐίοηβ Η1ίιΐ€ ρΐΌνβοίβηΐϋ, 

οηιιιΙ5υ< υοίιαβ ιίτο εοιηιηΊΒΐυ» Οι^ι. έχ\ ικίσιν ενωθείς, είκ χα\ Αν«χραιθε\ς, ώνιηρ τφ 
χ^Οφ αντοΟ, οδτω χα\ τα?; ΙχιΙθεν έΙλΑμψεοιν• 

ιθ*• Ός ο6ν χα\ τούτο χαλίν Ι^λθβν ού%ψ ϊψΧ νονν, 
χα\ έξεφάνθη, χαΐ ΙχτελεΙοθαι ήρ^οτο, χβΐ Α Ιερ^ 
χάνων &^ή?ει τήν έχ μαρτυρίων ούσταοιν * 1[ν4θεΙν 
Ινταυθα ο6 «ροσχαλουμένους τους μαρτορήοονιας 
Αρβτ^ χαντο{αν αθτφ» ούθλ «ρ6; ΑξίΐΜίν λαλονν- 
τας, ή Αλλο τι Ιφολχ^, ΜηΙα «ολλά Ιν τοΙς τοιοδ- 
τοις τ•χν&(ονται οΙ μή χατ* άροτήν αύτΜιν «ρολΑμ• 
ιιοντες» ΑλλΑ νόθον φως Ιχιχτωμινοι. Ού τοίνυν 
χλητοί χα\ ώριομένοι ιιαρήγοντΑ τίνος μΑρτυρ€ς * 
άλλΑ Αμα ιιεριΙ^λθε φήμη τοι»ς έγχωρίους, ώς ό του 
Θεοφίλου βίος ιιολυχραγμον€ΐται« •Ι έχλΑμηι* χα\ 
προφανηναι ζητείται ιΐς Ιερωαύνην«ροχαλουμΙνου• 14. €001 ί^ίΐιΐΓ 1ιθ€ ΙααιίΑϋίΙβ ρΓορο$Ίΐιιηι βχ &ιιΙ« 
■ιί κ€€•»ίϋυι ίη Ιιιεβηι ρπκΙίΓΟ οι «ιΙ €ίΙβ€ΐαιιι ροΓ- 
ιΐαά €0Βρί»&€ΐ, οι §>€Γί ε^ηοηο Ι€•ΐίιηοιιίοηιιιι 
€θΐιιι»6θ^ΐίοη6η ΓβςηίΓβΓ^ηΙ : Ιυηο νΉΐ6Γ€« Ι€&ΐ€β 
ςαί οηιηιοιοιίαιη ίΙΙίυ• νΐΓΐιιΐοη ουιιΟηηαΓβηΐ» ηοιι 
0ΐιι1β€αιιΐ|06 «οοςυίεΚο•, αμΙ 6)υ> ιΙί^ηΊΐ3ΐβιιι €Ι 
ςιιΙι1(4ΐιί«Ι βϋ βιιιιι ρΓοιηονβιιάαιη εοηιΙυΓ^Γύΐ ρΓθΓ6$• 
§ο•« ςυοιη&ϋακχίοηι μ^ «€€ί<ϋΙ (Ιο ίίε ςυί ηοη οο• 
Ιοιο ρΓορπλ νίπιιΐο ηοη Ιαοοηΐ» §6(1 &ρϋ?ίο λ8€ίΓι- 
Ιίοςυβ Ιααιίηο »ρΐ6ΐι«ΐ6ηΐ. Νοιίαβ ί^ΐοΓ εοηνοαιίί 
ςηΐΐΐοηι 61 &«1 1ιθ€ ϋβοΐίηοΐΙ ρπκΐίϋοαΐ Ι6&Ι6<• κιΙ 
Ιοϋιαι Γ^'βΊοηβια ρ6ηηιι••ίΙ Πιιιικίβ Γβηΐΰί&είιιίΑ τΙγ- χα\ώς εΙς γλωαβαν μ(αν σννταχέντες Αχαντβς χα\ ^ ΐιιίαηι τΐΐι Τΐΐ6ορ1ιίΚ ςαι Ά0 $ρΐ6η(1ί<1υιη 5&€6πΙοΐϋ ένθεάζοντες ΙμεγΑλυνον τ^ Ανθρα, οΑχ ΑγνοοΟμενον 
οΰθΙ τοΙς λρωτωοι τ& χατ* αυτόν. Κανόνος γίρ ού* 
θυτΑτου ΙχεΙνοι Ιχλήρουν χαρΑγγ^λμα* ο6 μήν 
Αλλως ήχριβουντο %ρ^ Αγνοιαν. Έτελέαθη Ι^^' ^^ 
τ6 Ιερώτατον οΟτως 1«* αύτψ χρίσμα» χχ^ <^ 1<ρέ« 
χαταοτ^κς, οϋι χλ\ φωτ^ς Αγγελος χ«\ φλόγιος λοι- 
τουργ^, ούχέτι μιμητ6ς Ι^ν, ΜΙ Λς Ιχειν ΑνθΑ- 
μιλλον• ΑλλΑ θιχλααιΑοας τήν, ώς Αν τις εΓ«]|. θιΑ 
ιιασών Αρετήν μολχών, χα\ τ^ ύβόρτονσν ΑρμοοΑμο* 
νος, Αγγελιχήν Ιμμέλειαν ΑνεβΑλλετο» ταΐς ΙεραΙς 
κριμένων ε!ς κλέον συνάξεοι, θείοις ψαλμοίς χα\ 
Ομνο&ς χροοτετηκώς, Αναγινώβχων τΑ μλν 4χ• ώφβ- 
λ£ΐ^ των Αχρ'Ηομένων, τΑ 5^ χα\ χαταμ^νας εΙς θη- 
οα:ρΐ7μα ψυχής, νυν μίν έαυτψ Ανοτιϋμβνον τα- οιΙαΊ&ίοτιοιιι λ$ρίηΓ6ΐ, 6ΐ ουιΐΰΐΙ ηυ«$ί ίη Ηη^ηι 
οοηρΑΟΐί ΐΜΐ^αιαι 61 ϋίνίιιο ηιιηίηβ ΛΒίαύ &αηιιιιΙ• 
Ιαιΐ(ΙΊΙ»ιΐλ 6χΐοΐ6Γ6 νίΓΟίιι <|ΐιί 61 ιρ*» ρ6Γ6οηΐαοιΐΐΜΐ* 
ΙιοοΑ Ιβηοΐιι• 6πιΙ. Ηί ηίαιίΓαηι Γ.ληοηΊ< Γ(:6ϋ$$>ίιηί 

ρΠβ66ρΙΟ 6λΐίλί;ΐ€Ί€ΐ»3ηΐ, 09 115 ςϋ» Ο60εΊΓ6ηΐυΓ• 

Ιι&αίΐ ηΐηίυιιι οηχίο ι]ίβ<|ΐιίΓ6ΐΐ6β. Ιηιιαςίιιβ ίβ'αυΓ 

604 ΙΐΟ€ ΒΜΜΙο 0ΐ60 ΙΟΒΟΐίΟΟίΐΙΙΟ 61 0(1 Μ€6Γ(Ιθΐίθ Γ^«- 

Γΐ{•αιιι ρηΜίοβ. Οοο ίαβίο» νοίαΐ Ιαεΐ5 οη^βΐ»• «ι 
Ηλλλ ΒΐίιιΙ•ΐ6Γ, μι» 116011116111 ΙιιΐΗΐϋ ςβ» 'Ρ»"*""^ 
ΐΜίίοιιΑο Μ«<|χ6Γ6ΐιΐΓ, •6ΐΙ οβηίβ» νίποΐοοι• ιιΐ 
)ΐι,Ιΐ€οη,6οα66θΐαπι ιηΐ6η(ΐ6ΐι• 61 οΑ ουηιιηαιιΐ 
ΙΐΑΓοιοιιίοηι «τοίΜΟ, •ηβ6Γΐ€0 οαηοοίϋΐΐΜ ΓϋΐΙ %ι1ι 
Ιΐαςίο ηιθ8ί•<|η« ««**"' »"«*'* δΛεΓίΠίίί* ορβΓ»ι« (ίβ- 
Αιι. (ΙίτίΒίι ρΜΐιηί» «ΐ Ιιγιηιιίδ ίηΐιχ&ίΐ, 61 ^Πα Ιβ^' 153 υΐϋΟΑΤΙΟ δ. ΓΗΙΙ^ΟΤΗΕΙ ΟΡδΙΟΙΑΝί. 154 

λπιγοναιΐ;, ΐίβ\ αΟτών «&#ν Ικισπβτθαι 9:ιτ^ ν< Α €««0•• πιοΙΐίρΓΐ€Ατΐι «Ιοιηαιη ΡΙιΊΙόΐΥιύΊ βϋοπιαι ^ο. Αγαθού •6λογ£β« »α\ μητ^ 1«^ «ίχνους ιύφ|>α•.νο• 

ιΡ*. Τ6 II ΚκυΟιν ( λ• μή τ$ χαλφ της «^ν 
άρήή^ «9ΐρ«μιχθ<(η τι «η^ Ιν ^ φαυλ^τΚ• μ%^ 
6 ΧΛ'Λ χ<$«μον χΑματος του χαλου το*>»υ {Σνγονς 
τ^ν ιε^ην σ!τον Αχρ•ιιυ«η ^ι^«ν29'^ ιταραφνάβ•), 
|λλΐ| μέΟοβος άμ^τ^ς τφ Αγίφ ξν «ε^ισ^ού^βτος. 
Εαυτόν τ€ γ&ρ έιΑ τοΙς «ρ^έροις ΑγαΟοΐς )τήρ2κ« 
Α αντ^ ων %ϊ «Ι; Αριτήν, χα\ μή άλλοιούμινος, χα^ 
τ);ν 6μ6ζαγα €ΐς δμοι« £δΟυν< * χαιι χατώρΦο;»ν 1π{- 
βη< τ& το•3 Βην Ιργον Αμφ^(ρο«• Κλ\ ουχ ^ν ζχ>- 
γομαχιΐν αύτοί^, «ολλι]» Α τελέον ού^ ΐΜΐ^βτριΙν• ΜηΐιΟΜ, €θηιηΐ(ΐυ€ ιιαΙ ροΐΝοί 9ΐΙΐηΙι«τ6 ορί!• 
ΒΐΙ ρλΐΗ• 1ΐ6ΜΑί€ΐΙοιΐ6αι €1 ηιΐιί» <1β βΐϋβ 1»• 
ΐ«Βϋ»• 

II. ΐΒ(ΐ€ (ηβ ρΗοΗ« νίπιιΐίβ »ρ«€{6ΐ ίηηιίΜβΓβ- 
ΐΝΐ|α• μπΕ€ΐΐϊ{ Ιν§^ ρΓΪα• ίπιπιβιιίαιη ίηιιιΠ« τοϋιΐθ- 

Μ ΐίΜΙΐΐ9 |ΙΤθρ»βίΐΙβ) ΐΙίΑ νίηηΐίδ νί» 9 89ΙΙΰΙΟ 

ϋΓ»1 4ΐί1ί^«Βΐ«Γ $ΜΙ319. 8(:1ρ5ΐιηι βιιίιη ίη ρηοΓί1)ϋ$ 
ςαοΜητ^ΙκιΙ ύοιιίβ, είΓοιηηβ τίπιαοιη ηοη ίιηιιιιι- 
ΙΑΙΙΜ, Μ«Ι $6ΐηρ€ΓΊ(}€ΐη «ηΐ, Ιιηο €θΐι]ας€πι λΛ «ί- 
ιηίΐιι ιΙίηςβίΜΐ; €Ι Οβί όρη» βρςιιβ ρ«ΓΠ€ί(;Ιι.Ίηΐ 
«ηΙια• Μ€€ ΙιιΐβΓ 8β (ϋ$9Ί4ΐ(!ΐ)3ηΐ» ιιβιΐιιηι »ι1 ΐΓαονη- άΐλΐΒ ίιινίββια ρΓονοοβΓβηΐ. εοη»ί(ΙοηΙ>Αΐιΐ €ΐΓιιιι 
Ένεθυμουντο γΑρ τΑς ΊοΐΙαιάς συζυγίας των του ^ 3ΐιΐίηΒ» ΰθΐι]υ){ί3 ]α&ΙθΓυηι, ςυί η θ€θ βίΐιί ΐην'κβηι 
ΘιοΟ Ανθρώπων, <Λ ρ^Μ %ρ^ Θ^οΰ ^£ομένο( Αλ• «α ιφηβηΐυαι (ΙβΐΙ , ό\%ηϊ ίΙΠιιβ φρ€ΐαπί ίυ€• 
λήλοις, έργΑιαι Ι^βαν Ιχ({νου Αξιοι. 

ι/• 'Ος βή ταυθ* οΟτως (Τχ<, χαΙ Ιχρην τ^ τοδ 
βιον ικλΑτην Ιγγυτάτω «λέον ίΧ£{νοο γενέσθαι ( Ι6•ι 
€λ χχ\ Αλλως τ^ν Α«1 Ιιωρτιτιχλν («ιτιΐν^ιι τ^ 9^6^ 
ραοιν, χλ\ Αντ\ νοβρον νονν ώς Ι^ν ΑιητιλΑοϋ^Υβι» 
χα\ ({ς ΑγγιλοβιδΙς Αναχβηναι ), γίνβται «ρΙς επι- 
θυμίας αύτω» χα\ €ΐς Ιερωφΰνης Οψος Αναντηναι» 
χ«\ ούτως έγχαταμ(ξαι τοις του Ο&οΰ ιηρα«τΑταις 
εαυτόν, τιχνηοάμβνος τΙ)ν Αρχ^ μίν ιιρ6 «υλών 
^ΐΒτβΙβΟαι ββου, 6τι τΑ χχτ* ^Ρ*^ν •(οαγο»γιχΑ 
έΐΐονεΤτο* ιΤτα χαΐ.ζητήσας €ΰβιγγ«λιχως <1ς οΟρ•^ 
σιν, χ«\ χρούναις «Ις Ανοιξιν * μβτ^^ II βΙ#ιλΙ6ν χα\ ΙΌΙΙΙ« 

15. ΟυΠΙ ίβίΙΟΓ ΙμΜ \ΙΜ μ Ιΐ3ΐ)βΓ€1ΙΙ 61 1>6ί ΜΓνι» 

ηΐ9{ΐ8 ηι»8ί•ςυθ «(Ι Οβηιη Άοι^ά^τ^ άβΐΜΓύΐ (γ»ιο- 
ηιιη ρΧΓ ατΛΐ υΐ ςιιΙ βηηροΓ ιη«(1Ίΐα1)8ΐυΓ, ΊηΐβΙΙί^ΰο- 
Γιαοι ρΓθΐηονβΓ6ΐ, «ι οΜίιΐβαι ρΓΟ νίΓί5υ$ βχοοίβιοί, 
ίΐ8 ηΐ 1(1 ιηςβΙοπΜΐ «ΙαιίΙίίαιΙίηοιη 6τοΙι€Γ61ιιγ), 

ϋθ&ί«ΐ6Γ9νίΐ Αϋ •&€βηΙθΐΗ Γ3Ιΐί{ίυΐΙΙ «&€€Ιΐϋ€Γ6, 1ΙΙ|ΙΙ6 
βί€ Ι>6Ί 3ρρ8ΓίΐΟΠΐ>Ι18 §6(0 ^Ιζ^Γβ^βΓΟ• €<ΕρΙΙ ΑΙΙΙΟΗΙ 
Μ ρΓσ»ΐ€ηΐ6Γ6 3ΙΐΙβ ρΟΠΜ 0(1, (|0«η4ΐ0 ςΐΙ9Β Β«1 

τίηυΐβαι ΰοιίιΐυΰυηΐ ι<ΙπιΙηΐ8ΐΓ9ΐΙ>ΑΐιΐηΓ ; ΑοίΐϋΙθ» μ- 
€ηιΐ(1αιη ΕνΑοςβΙΐυη, ςα36$Ί?!ι υΐ ίηνεηΐΓβΙ, 61 ροΐ• 
Μνίΐ ϋ1 &ρ6ΓίΓβΐυΓ ; ^βιικίο Ιηΐηνίι <ΐ€$ίϋβτ3ΐνιιΐ(|υβ 16ών τδν «ο9ούμ<νον» χα\ ΑχολουΟως ΙγγΙβας, χα\ #• τίιΐϋ «1 βρρΓορΙοςυΑνΙΙ, 61 ιΐβιιίςοφ, ϋϋ ιΙολίιΙβΓΐο έ«\ ικΑσιν ένΗΐ€\ς, «ίτι χα\ Ανβχρβ•β\ς, ώνιηρ τφ 
π^Οφ αυτοΟ, οΟτω χα\ τα?ς Ιχ«ΙΙ<ν 1λλΑμ4«οιν• 

ιΙ*• Ός οδν χα.\ τούτο χαλ^ Ι^λΙιν αδτψ ΙκΙ νονν, 
χα\ έξχφΑνΟη, χαΐ ΙχτλλιΜαι Ι|ρξ«το, χβ\ Α 1«ρΙς 
χάνων 1^ή?8ΐ τΙ^ν Ιχ μαρτυρίων οΑοταοιν * (ν-έΙ«Ιν 
ΙνταΟΙα ο6 «ροοχαλουμένους τους μαρτυρ^οονιας 
Αρ(τ^ χαντοϊαν α&τφ, οΰΙΙ «ρΙς Αξ(ΐΜΐν λαλουν- 
τας, ή Αλλο τι ΙφολχΙν, ΑιηΙα «ολλΑ Ιν τοΙς τοιοό- 
τοις τιχνΑζονται οΙ μΙ|χατ* ΑροτήναΜΙβν «ρολΑμ• 
ιιοντις» ΑλλΑ νόθον φως Ιχιχτώμινοι. Ού το(νυν 
χλι^τολ χα\ ώριαμένοι ιιαρήγοντό τίνος μΑρτυρος * 
ΑλλΑ Αμα ιηριήλΟ< φήμη %ό^ ΙγΧ^Ρ^^» 6• ^ '^ 
Θεοφίλου βίος «ολυχραγμονιίται, ιΙ ΙχλΑμηι, χα\ 
«ροφανηναι ζητιίται •1ς Ιερωσύνηννροχαλουμένου* €1111, ίΐζ βϋοιη ίΙΙυιηίη&ΐίοηο ϋ1ίιΐ€ ρΓονβοϊβηΐβ» 
οιηυί^υβ υοΊιαι &ίτ6 €0ΐηηΓΐ5ΐυ$ 6«Ι• 

14. €οσι ί({ίΐιΐΓ Ιιοο ΙααιίΑϋίΙβ ρΓοροδΙίοηι 6χ 3ηί« 
■ιΙ Κ€€ΜΊ1)υι ίη Ιαο^η ρπκΙίΓΟ οι οιΙ «ίΚίΟΙιιιιι ροΓ- 
Αιιά €€βρΊ«Μΐ« €ΐ 9»οτ\ αιηοηβ» ΐ€•ΐίπιθΜΗ>ηιιιι 
€θΐιιιιΐ6ο^ΐίοη€η ΓβςαΐΓβΓβηΐ : Ιυηο ¥μΙ€Γ€« ι^&ιοο 
ςαί οιιιηίοιθ<ΐ3ΐιι ϋΠυ• νΪΓΐιϋοιιι ΰοιιΟηηαΓβηΐ, ηοιι 
οιιι1β€ΐιιΐ(ΐιΐ€ εοηςαΐβίΐο•, ιιιΐ 6]ιι§ «Ιί^ηίοΐϋΐη «ι 
ςαΙΑ(|ΐλί«1 βιΐ οβηι ρΓοηιονβικΙαιη εοηιΐυΰβπίΐ ρΓθί«$• 
Μ•, ςυοαίΑϋαιοΑοιιι η^ οοοί^Ιίΐ ϋϋ ϋβ ςυί οοα οο• 
Ιαιο ρΓορτίλ τίποΐο ηοη Ιυοοηΐ, $6ι1 βρυπο ΐΜίΐί- 
Ιίαςυο Ιαηίηβ κρίβικίβηΐ. Νβι|αβ ί^ΐΟΓ εοονοαιΓι 
ςαί^οΒΐ €Ι &«Ι 1ιθ€ ϋοοϋηιΐΐ ρΓοΑίϋΜΐ Ιβ&ΐββ, κιΐ 
ΐοΐααι ΓΡ{ίοη6ΐη ρϋπτ^ιαϋΐ ΓαηικΙβ ΓβηοίΜ'ιιιιΐ υιγ- χα\ώς εΙς γλωαταν μίαν συνταχέντις Αιιαντις χα\ ^ ΐιιΐιιπι τΐι» ΤΐιβορΙιίΙί ςαί ιΑ $ρΙϋηιϋ<1αιη βλΰοηίοΐϋ ένΙοΑζοντις ΙμεγΑλυνον τίν ΑνΙρα, •&χ Αγνοούμινον 
ούΙΙ τοΙς έρωτωοι τΑ χατ* αυτόν. Κανόνος γίρ <&• 
ΟυτΑτου έχβίνοι ΙκλΙ^ρουν χαρΑγγ^λμα* ο6 μΙ|ν 
Αλλως ήχριβουντο πρίς Αγνοιαν. Έτ&λέοΙΐ| γουν χα\ 
τΙ Ιερώτατον οΟτως Ικ* αότφ χρ(•μ>• χ»^ <!« 1<Ρ^ 
χαταοτΑς» ο!α χαΐ ψνίΐΐς Αγγνλος χα\ φλόγιος λ«ι• 

τουργίς, ούχΙτι μιμη«1ς V• ^^ ^ ^Χ^^^ ^^^^ 
μιλλον • ΑλλΑ ΙικλααιΑοας τ^• ώς Αν τις £ί«Β• ΙιΑ 
κασών Αριτ^^ν μολπών, χα\ τ^ ύ«έρτονον ΑρμοοΑμ•• 
νο;, Αγγ(λιχί)ν Ιμμέλειαν Αν(6Αλλ<το, ταΙ^ 1<ρα1ς 
καρχ μένων β!ς κλέον συνΑξιβι» Ιοίοις φαλμοίς χαΐ 
Ομνοις κρο^τετηχώς, Αναγινώσχων τΑ μίν Ιχ* ώφβ- 
λε(φ των Αχροωμένων, τ1 1^ χα\ χαταμ^νας εΙς 6η- 
βα:ρΐ7μα ψυχής, νυν μΙν έαυτφ ΑνοτιΙέμενον τα- αιίαίλίοτίοηι ιβρίηκΐ, €Ι ουιιοΐΙ ηιιι»ί ίη ιιηαηι 
οοιιιρ»€ΐί 1ί»|υΐ!ΐι οι ϋίνίιιο ηιιηίηβ «ΙΠαΓι &αηιιιιί• 
ΙιικΙίϋι» «χΐϋΙΟΓο νΐΓθΐ« ς»•» «ι Φ**» ρβΓεοηΐίθΐίΙ>ιιβ 
ΙιαιμΙ •|ριοΐιι• €η(. Ηί ηίαιίηιη) «ιβοοΙι Γ£€ΐί2ί)»ίιηί 
ρηίΰορω 6λΐίλί;ΐ€ί«1»ηι, (Ιο ίί& ςυ» Β€&άΓ6οΐιΐΓ« 
Ιι&αα ηίηίιιιη ληχίβ ϋίβςυΐΓβΒίββ• ΐΒΐΐΒοΐυβ ίβΗιΐΓ 
€$Ι Ιιο€ αιοϋο οΙ«ο ιοη€ΐί«•ίΒΐο 61 ιϋ •α€6Γ(Ιθΐί8 Γ«8- 
ΐί^ίΒΒΐ ρ?οαιοΐο8. Οαο Εκίο, νοίνΐ Ιαείβ οβ^οΙμ» «ι 
ΙααΐΒ» ΒΐΐΒίοΐοΓ• μηι ηβαϋιιΜ ΙιιΐΗΐίι 4«> «Ρ»**"^ 

1ηίΙ«Β<1θ Β5§«|•Ι^Γ«ΙΒΓ. ΙβΑ ΟΒΙΒΙΟΒΙ νίΛΒίΟΟΙ, »1 

Ηχ ιΙιείΒΐ, €θΒ€ββΐθΒΐ ίηίβηίΙοΐΜ «ι •<» ΐϋηιιη»Βΐ 
ΙιίΓοιοιιίιηι βτοΐΜΒ*, ιη|θ1Ιαι οοηιοίοιιια Γιιιΐ ^»ΙΑ 
II αςίο αιο$ΐΜ|Βθ ΙβΙΐϋΓ ΒαηεΓίδ ελοπΠοιΊ* ορβαιιι ιίβ- 
Αΐι,ϋίτίΒίβρΜίιηίιβΐ 1ιΙΜ»ί$ ίο1ιχ«ί(, 61 ιΙία Ιβ£:ΐ 153 ΙΛϋΒΑΤΙΟ δ. ΓΗΙΙ^ΟΤΗΕΙ ΟΡδΙΟΙΑΝί. 154 

ΙπιγοναΙ;, «β\ «6τ«Μ ο!^ Ιΐ€(9ΐ:279(ΐι κιτ^ τ( Α €ίΜ•, πιαΙϋρΓιεΑτίι «Ιοιηνιη ΡΙιΊΙοΐΥι«Ί βϋοηιη• ^ο- μέψτ,ς. 

φ. ΊΙ Λ ΙνηυΙιν ( λ• μΙ| νφ χαλφ της πμύι^• 
άρήή( ιΐ9ΐρ«μιχ•«(ΐ| τι «ής Ιν ρίψ φαυλ^τ«^, μ%(έ 
6 ΧΛ'Λ χόομον χάμβτος το(ί χ«λοΟ τούτου ζαύγους 
τ^ν ΐί^ην β!τον άχριιιόα^ ζ(^βν^^^^ ιταραφυάβ• ) , 
ϋλΐ| μίΜος Αρ«τή< τφ Αγίφ ήν ικρισικού^οιβτος. 
Έαυτ^ τ€ γ&ρ ίι^. τοΙς «ροτέροις ΑγαΟοΙς ^τήρζι, 
6 αύχΐς ών τ1 ((ς Αρ«τήν, χα\ μή άλλοΐούμ£νος, χα^ 
τ)}ν 6μ£ζαγα (Ις δμοι« £50υν< * χαι χατώρΟο*^^ 1;;(- 
«ης τλ το•3 βιοΰ Ιργοτ άμφ^βροι. Κλ\ οΟχ ήν ζ^ 
γομαχιΐν α&τοΰς» «ολλφ Α ιιλέον ούδΐ ΐΜΐ^βτρκίν• ΒΐΙ ρΑΐΗ• ΙιβΜ^ίοΐΙοηβαι 61 ηΐλίΓίβ ιΐβ βΙϋ• Ι». 

ϋ. ΐΛά^ (ηβ ρΗοΗ» τΙΠηΓιβ »ρ«€ίβΙ ΙηηιίκβΓβ- 
Ι«τ »ΙΚ|θΙιΙ Ι€ΐτ«ιι» ιΐ€(|ΐιιϋ», η£€ ηιυικίιηυβ Ι»Ιμ>γ 
Ν]β• ρτ9άΆί'ί Ιη^ ρΓίιι» Γηιπιβιιΐυιη ίηιιιίΙ« Γ€ϋιΙθ• 
Μ χΐΜΐιΐ9 ρτορλί^ίηβ) •1ί3 νίΓ(η(ί& νί3ΐ α βαιίϋΐο 
(ηΐ (ϋϋ|[«ηΐ6Γ 86€Ι319. 8<:1ρ5ΐιηι βιΓιιη ίη ρηοΓΊ1)υ$ 
ςααΜπηίΜΐ ύοιιίβ, €ίΓ03(|ΐι« τΙηΐιΐ60) ηοη ίιηπΗί- 
ΙλίΐΜ, Μ<1 $£ΐηρ€Γί()(ΐη «ηΐ, Ιηιο οοιφιςοπι αιΐ »ί- 
ιηίΐΜ ιΙίηςβίΜΐ; €Ι Οβί ορηβ βτςιΐφ ρ«ΓΠ€κ;Ιι.ιηΐ 

•Οΐΐΐ•• Ν€€ ίΐΙΐ6Γ 56 «ϋβδίΐΙβΙίΑΠί, ΙΙ6(1ΐΙΙΜ λι1 ΙΓΑΟϋΠ- ιΐίλοι ίιινίββιη ρΓονΓ6ηΐ. βοηλ'κίοηΐκιιιΐ €ΐΓιιη 
ΈνεΟυμουντο γ^^ρ τΙς ιιαλαίΔς αυζνγίας των του ^ 2ΐιΐ|<|α9 €οη]υ^ί9 |ϋ&ΐθΓυίΒ, ςυί α θ€θ βίΐιί ίιι?Ί€€ηι 
ΒιοΧ» άνΟρώιαι»ν» οΐ ^^η6οι π(λς Θ£θυ Ιι^μέψΛ &λ- «,ΐ ΑΐΙ]αιιΐϋοΐυαι ϋ^ΐΙ , ό\%η\ ίΙΠικ οροιαπί ίυ€• 
λήλοκ, έργάται Ι^βαν έχείνου λξιοι. 

ι/• Ός €ή ταΟΟ* οΟι««ς §Τχ<, χαλ &χρην τ^ τοΰ 
Θ«ον «ιλάτην (γγυτάΐΜ «λέον έχϊένου γβνίοθαι ( Ι6•( 
61 χι\ Αλλως τ6ν 4«1 ΐΜίρητιχ^ν λχιτιΓναιι τΙ^ Μ- 
ραοιν, χ«\ άντ\ νοβρον νονν ώς Ιξ^ν Αιοοτιλ^Η^ναι» 
χα\ €{ς άγγιλο€ΐδές Αναχθηναι ), γ^Μται «ρΙς έχι- 
0υμ(ας αύτω, χα\ εΙς Ιερωουνης (ίψος Αναχτηναι» 
χ«\ ούτως έγχαταμ(ξαι τοίς του Θβου ιΐ9φα«τάταις 
έαυτδν* τιχνηοάμ«νος τΙ|ν Αρχ^ μίν ιιρ6 «υλών 
^«τβ7α(^ β(ου, 6τε τά Χ2τ* Αρετί^ν «(ααγωγιχΑ 
έίΓονεΤτο - <1τα χαΐ.ζητήοας €6αγγ<λιχ6ς (Ις «Ορε^ 
βιν, χ«\ χρούσαις εΙς Ανοιξαν * μ•τ^ II εΙβιλΜΙιν χα\ 
12ων τ6ν ιιοθούμενον, χα\ 

Ιχ\ κΑσιν ΙνωΙε\ς, είτΕ χα\ ΑνβχραΙεΙς, 69ΐ»ρ τψ 
«^φ αντου, οΟτω χα\ ταΧς ΙχβΙΟεν έλλΑμψεαιν• 

ιΙ*. Ός ο&ν χα\ τούτο χαλ^ Ι^λΦιν «6τψ ΙχΙ νονν, 
χα\ έξεφάνΟη, χαΐ έχτελβΙβΟαι Ι|ρξ«το, χα\ ό Ιερλς 
ΧΑνων Ιζήτει τ^ Ιχ μαρτυρίων σι^οταοιν * (ν ιΐείν 
ένταΰΟα ο6 «ροοχαλουμένους τους ραρτορ^οονιας 
Αριτ^ χαντο(αν αύτφ» οΰΙΙ «ρ6ς ΑξίΐΜίν λαλονν- 
τας, ή Αλλο τι έφολχ^, ^«οίαι «ολλά Ιν τοΙς τοιού- 
τοις τιχνάζονται οΙ μ^χ«τ* άροιίρίαύτόΐεν «ρολΑμ• 
ιιοντες. Αλλά νόΟον φως έκιχτώμινοι. Ού τοίνυν 
χλΐ]το\ χα\ ώριομένοι ΐΜίρήγοντό τίνες μΑρτυρες * 
άλλΑ Αμα κεριΙ^λθε φήμη τοΟς ΙγχωρΙους, ώ; ό του 
Θεοφίλου ^(ος ιηλυχραγμονείται» εΙ έχλΑμιηι» χαΐ 
προφανηναι ζητείται εΙς Ιερωούνηντεροχαλουμένου* ηΐΑΙ• 

15. ΟΐΙΠΙ ίβίΙΐΙΓ ΙΐβΒΟ ίΐ» •« Ιΐ»1)6Γ6ΙΙΙ 61 Οΰί &0ΓΤΙ19 

1ΛΛ%\$ ηλβ'ιιςυο •(! 1>6ΐιιη λ€<:«<ΐ6Γ€ άβΙκΓβΙ (Γχΐβ- 
ηιιη ρίΓ ατΛΐ υΐ ςυί ββιηροΓ ιη6(ϋ(α1)αΐυΓ, ΊηΐβΙΙί^εα- 
Γιαοι ρΓΟίηονβΓβΐ, €1 η^ηίοαι ρΓΟ τΊΓίΙ>υ$ βΐ€θΙβΐθΐ» 
ιΐι αΐ 1(1 ιηςοΙοπΝ» •ΙιηΊυΐα(1ίη6ΐη 6Τ6ΐιβΓ6ΐιΐΓ)« 

ϋύ&ίϋ£ί9τίΐ αϋ <&£€ηΙθΐϋ Γ3•ΐί|ίθΙΙΙ 9Ι$€6ηϋ€Γ6, ΑΚρίΟ 

»Ίΰ 1>6ί 3ρρ9Γίΐοπϋιι> §686 9};|^Γ6{8Γ6• €(£ρΙΐ αιιίοιη 
$6 ρΓ0$ΐ6ηΐ6Γ6 αιιΐβ ροη^ε Οβί, ηηιηϋο ςιι» Α(Ι 
τίΓΐυΐ6ΐη α>ιι«1ιΐ6υιιΐ •<ΙπιΙηΐ8ΐπιΙ>ΑΐιΐαΓ ; Α6ΐι•«ΐ6> 86- 
€ηιΐ(1αιη ΕνΑΟββΙίυη, ςοββιτίΐ ιιΐ ίηνβηΐΓβΙ, 6ΐ ρνΐ» 
«ινΊΐ υ1 »ρ6ΠΓ6(υΓ ; ιΐοίικίο ίηΐηνίΐ ιΐ6$ΐ(ΐ6Τ3ΐυιιιΐ|υβ 
ς έτΥ^^β^» ««^ (2 τίϋίΙ 61 ορρΓορίΐΜΐυανίΐ, 61 ιΐ6ΐΓιςα69 υΐί ιΐ65ί«ΐ6Γΐο 
Λ- /ν..»• -Λ ^|,|,^ υ^ ^^^51, ίΐΐιιοιίηοΐίοηο ΙΙΙ•06 ρΓον6θί6ηΐ6, 

οιιιιιίΙ>ιΐ8 υηίιυε είτο εοοιηΓίΒΐιι» 6«ΐ• 
ΙΑ. £οσι ί^ίΐυΓ Ιιοο ΙααιίΑϋίΙβ ρΓοροδίΐαηι 6χ 3ηΙ« 

ηί Γ6€6••ί1ΐυ8 ίη 1η€60Ι ρΠΗίίΓΟ 61 ΐϋ 6ίΐ6€ΐΐΙΙΙΙ ρΟΓ- 
ώΐΰί €<Βρί8&6ΐ, 61 8α6Π €^100068 168ΐίΐηθΙΐί»ηΐΙΙΙ 

€θΐιιιιΐ6η^ΐίοη6ΐη Γ6ηιιΊΓ6Γ6ηΙ : Ιυηο υη16Γ68 Ιβείοβ 
ςιιί οηιηίοιοιίαιιι ϋΠυε νίΓΐιϋ6ΐιι €οιιθΓΐηεΓ6ϋΐ, ηοιι 
οιιιΐ66ΐιιιΐ|η6 6οηςυΐ8ίΐθ8, αιιΐ 6]α8 4ΐί{ηΊοΐ6ηι 61 
ςιιΚ1ΐ|ΐιί<1 αιΙ οαηι ρΓΟίηονβικΙαιη οοηιΙυΓ^Γβΐ ρΓθί6$• 
808• ςιΐ6ΐιΐΑϋαιο<Ιοιη εβ^ 86€ί<ϋΙ ιΐ6 ϋ$ ςυ'ι ηοη 80• 
Ιαηι ρΓορτίλ νίΠυΐο ηοη Ιοΰαηΐ» 86ιΙ βρυπο ιβεΊΓι- 
ΐίοςυ6 Ιιιαιίηβ 8ρΐ6ΐΐ4ΐ6ηΐ. Ν6ΐ|α6 ί^ΐοΓ 6οητο6«Γι 

ςΟΜίΑΐη 61 &«1 1ΐΟ€ ϋ68ϋηθΐΙ ρΠΚΐίϋΒΒΐ 168168, Μΐΐ 

Ιοίαιη Γ^'β'ιοηβπι ρ6ΓΐΓ8η8•ίΐ Γαηικίβ ΓβηοΊε&ίιιίΑ νϊΓ- χ«\ώς εΙς γλωασαν μίαν ουνταχέντις Αχαντες χα\ ^ ΐυΐαη ?Η« Τΐΐ6ορΙιίΙι ςαί 8<Ι 8ρΐ6η(1ί<1αηι 5&66Γ4ΐοΐϋ ένβείζοντες έμεγΑλυνον τ^ ΑνΑρα, α&χ Αγνοονμενον 
οΜλ τοΙς Ιρωτωοι τΑ χατ* αυτόν. ΚανΑνος γέρ <0• 
Ουτάτου έχείνοι Ιχλήρουν χαρΑγγ^^* ^ ν^^ 
Αλλως ^χριβοΰντο «ρ6ς Αγνοιαν. ΈτελέοΑη γουν χα\ 
τ6 Ιερώτατον οΟτως Ικ* αύτφ χρΚαμα, Χ2\ εΙς Ιερέα 
χαταοτ^ς, ο!α χλ\ φωτ^ Αγγελος χα\ φλΑγιος λει- 
τουργάς, ούχέτι μιμητ6ς Ι|ν, οΰΑΑ οίο; Ιχειν Αν^Α- 
μιλλον • ΑλλΑ ΑιχλααιΑοας τ V• ^ &ν ^^ <^*9> ^ 
κασών Αρετί^ν μολχών, χα\ τ^ ύκέρτονον ΑρμοοΑμο* 
νος, Αγγελιχί^ν Ιμμέλειαν ΑνεβΑλλετο, ταΙς ΙεραΙς 
καριμένων ε!ς πλέον συνάξεβι, θε(οις ψαλμοίς χα\ 
Ομνοις χροοτετηχώς, Αναγινώοχων τΑ μΙν έχ' ώφ«- 
λ£(φ των Αχροωμένων, τΑ βϊ χα\ χαταμ^νας εΙς Οη- 
αα:ρΐ7μα ψυχής, νυν μΙν Ιαυτ^ ΑχοτιΑέμενον τα« ηιΙαί8ΐ6τ•αηι ΜρίηΓΟί, 61 €υιΐ€ΐΙ ηη^εί Ιη ιιηαηι 
60ΐηρ&€ϋ 1ί»|;ηλ!η 61 ϋίνίιιο ηιιηίηβ «ΟίΑΐί &αηιιιι1α 
1αα(ΙίΙ»ιΐ8 6χΐιιΐ6Γ6 νίΓΟίη ς«ί βΐ ΐρ»»« ρ6π:οηΐ8ηιίΙ)ϋ8 
ΙιαιηΙ 1^01118 6η(. Ηϊ ηίαιίΓΐιηι Γ.9ΐηοηί8 Γοοϋ^ίΜΠίΊ 

ρη!66ρΐ0 8λΐί8ία€ί€ΐ>3ηΙ, (|6 η8 ςΐΐ;6 Β686ίΓ6η|Ι1Γ, 

Ιι&αϋ ιΓιηίαηι αηχίο ϋί84|αίΓ6Βΐ68• Ιηυηοΐυβ ίβ'αιίΓ 

681 ΙΐΟ€ ηΟΐΙΟ 0ΐ60 8Αη€ΐΐ88ίΐΙΙΟ 61 8<Ι 8α€6ΓΑθΐί8 Γ«8- 

ιί^ίιιηι ρΓοαιοΐοε. Οοο Γα€ΐο• τ6ΐοΐ Ια€ΐ8 «η^^βία» «ι 
Ιαηια» ηιίαΐ8ΐ6Γ• μ» η6αιίι•6ηι ΙιαΙ>ιιϋ 4»^ ^Ρ»**:"^ 
ϋηίΐοηΑο Μββςα^ΓΟίιΐΓ, 86ΐ! οβηίαηι τιΛβίαπι. «ι 
ϋι ιΙί€οη, 60«6Μΐΐαιιι ίη46η<1βηβ 6ΐ •Α ευηιιηεηι 
Ιιαπαοηίαιιι βτβΐιβηβ, ιηίοΐίο• οοηεοίϋϋΐΜ Γηίΐ %ιΙλ 
11 ^8^8 ηΐ8$ί8<|η6 ίι^ΐιΐΓ 83ΐη€Γΐδ δΛοηΠοΓ» ορβίαι» ιΐβ- 
Αίι,<)ΊνίΒί8ρ8ΐΙιηί8 6ΐ Ιιΐιηιήβ ίηΐιοϊϋίΐ, βΐ »«» Ιφ 157 ΙΑϋΟΛΤΙΰ 8. ΡΠΙΙΟΤίΙΕΙ ΟΡδΙϋΙΑΝΙ. 158 

χα\«αμιε<ων ούδΐν έχ^ντιαν, άλλ^^ πζντ<λώ; διαχέ* Α ΐΐηΐ, θΐ ίοτϋίβΜ ιη>]οπι« Οη^η^Ιο βηϊαι Ιιογκα ηίΙηΙ 

πνιιΙμΙμιιΙ» ββϋ ρτοΓδαι τιγοι βηηί, ϊΙΙί» ({ΐπ ίπο- 
ρη Ι«Ικ>τ»τ€θΐ« Βοη ιοίηιη ίηιιηοιιΐηο) 6{;β5$ίι, $γιΙ 
οΐΐιη Μά ιΐϋϋηιιίΓΑϋυΙί ςαοιΙ δ^οιιικίιιιη Ενηη^ΐΰΙίιιιη 
€•Β« βτβηΙΙ, τΙαυι» ΓοοΊκ, Ηα ιιΐ ρηιιρβΓυιη ηπί•ιιο$ 
|ΐ»Ββ€θττοΐΜηΓ6ΐ«τΙιιο 9ΐιΐβη-ι 1»ιίΓκ5Γ6ΐ. ΝαΓΓηΐυηι 
€λΗλ η βιΐβ ιϋ^ηΜίΜ ΜΙ \\\ο ΙβιιιροΓβ ϋϋ€ί<ϋ&$β, ιιΐ 
ΙκνηιΗΜ• τΙαΙ ρβιιηΗλ ΐΑΐκίΓαΓβηΐ. 0<ηΓβ &ι1 Οβιιηι 

€ΟΙΐν6Τ»ί, «ι ίρ»θηΐΐη Ο^β^Ι^ΐί βηΟΟΟΓΓβΓβΙ, ΟΓΙΙΓυΐΙΙ. 

1>βιΐ5 ιηίβΗΐ β09 βκΑΐκϋνΙΐ, βΙ §6Γτο βιιο ΡΙιΠοίΗοο 
ρητ€€ρίΙ , €1 ρΓΓ €011) ϋοιίΐίιιιη Ιιιΐίι. ΒΊτιιΙϋΐη βηίιιι 
φΐί ίΙΙιαι €»ΐ8ΐηΊΐ039ΐΒ Γ^ςίοηβιη ρπβίβΓβαβΙ»!. οηιοΊβ 
&Ιβη>€αΙο ρΓ€€ίΐΜΐ84ΐο6 αιΠιϋιΊΐίδ ίη τΐηυοι ΐτ&ηιηιιι- 
Ιανίΐ. 5ί αυΐβιιι ηιρ€• ίΙΙη αηΐίςι», Ι)Α€υΙο ρβΓΰυΙ$3 
&(|α&ιιι ρ^οΓυ^^I, βι τβρο φιχάΛΜ ιηίΓ9ϋ«ιΙθ4ΰ ιηβϋβ 
οί χα\ αύςοΙγρχφιχο^εΙςαΤμα μ(τ2τράπΐ|α«ν* «31- Β^ΐΑοΐβ ||«ι{ι, <Ι«ηί(|•ΐ6 βϋ?ίί, φΐοηιιη 5€Γΐρΐιιπι 

ΜΜϋοΐΜοι ίλβίι» ίη 99η2αίη6ΐη οοηνβηί ι^ιιοί : ίβΐίβ 

€<Νΐν€Γ•ΐ•ΐΙ•ΙΐΝ» ΑΐΙΐΙί <Ι6Ι>61 €113111 Ι)0€ νίΠΗΙΙΙ {|| Π- 

▼νΙο βιι«ιι•, ηοη ςιιίιίοιη οτ» 5;9η§ιι(». ηΐι ¥Ίΐί€οΙ;ι 
€801 ΜογΜ <1ίΐ6ηΐ, 8β^§^^ι«Α(ι^&$^ιη^ ςυα» ρΐανία, 
«(«ηΐίΐΝΐ• ίΙΙίβ (Ι€»ΐίη9ΐι. ΑιΓιιιΐλ(Ιν€η»8]αι:), ηιιχ<ο« 
€αο€β<ΐ6ΐιΐ€ Ι)€θ, ςιιί €βΐ Οβσ• πιίΓβιοιιΙοηιιη, ρΐΌ^ί- 
{ΙΟΓυπι, ροΐ6ηΓι», Τ€?ίΐ3ΐΙ•, ιη9]υ8 Ιιίο ηιίΓ^οιιΙυιιι 
€θΐιιί^ίί«β ίΙΙο ίη €3η9ΐ Γ>€ΐο» ΐ|υ6Π)3ΐ<1ιηοιΙιΐΗ• Ιρ$€ 
ρΓοηιΙβίΙ• Ν€ςιιβ €ηίιη «ΙοΙί», η€0 ϋηΐίοΐ», ηβο λπι- 
ρΙιΟΓ», ιΐ€ο 1ΐ£€η3Β, η6€ η€€Η, 8€(1 ηνυβ Ίιιΐ' {;αγ τί^ο 
•Γ9ΐΐαΗ€η$ ρ€Γ ΡΙιίΙοΐΙιοηίη ρΓοίΙηχίΙ ίΙΙίβ <)ηΊ Ιιοο 
σιίηοηΐο όί^ηί Ιι&1>ίΐί •ιιηΐ. Ει Ιιφο ςιΐΜΐβιη ίη €θη• 
γίνϋ αβιιιη. 

18. ϋιιοηίληι αοΐβαι ηιΐΓ^ιουΙοΓβιη & Οβί 8αη€ΐίβ 
€ΐ1ίΐοηιιη ρ€Γη•3£η3 ββΐ ▼9Π€Ι88 (αΠα 8ΐ(ΐηί(<€ΐιι 82- 
ηί18ΐ€ΐη Γ€ΐ1<1ιιηΐ» αΐίη ν!€ΐαπι 8ΐιρρ6ΐΙίΐ9ΐιΐ• λ\Ιά &Γμ3 
η€€βαίΐ3ΐίΐΗΐ$ ηΐ€ΐΙοιιΐιΐΓ, ηιιηο «ιηΐ«ΐ€ΐη λυίβκηιΐο, 
ιιυη€3θΐ€Πΐ8(<ϋυοι*η(Ιο; «ηηΐρορΓοςο» ηΜίαιη ι•;γγο- 
Γ€ΐηςυ€ ί»ο•ιΐΐ3ηΐ, βχβηιρΠ {Γ8ΐίι ϋΙιΐιΙ ςυο Οοα» <ΐΝτί« 

ΐΐονοΐΐ €81, ςΗ8Γβ ΙηΙ>ΙΙ8 ^II(I8^^9^ €1 0ΙΙΙ0€8 €ία8ηΗΗΐί 

{€ηΙβ8 αϋ Γ€ν€Γ€η4ΐ9ΐιη αϋιηοιΓιΓι 8ΐιηΙ ροίβηΐίλΐ» Οοί 
ςηί ηοη Ιαηιοιη γίνίΒοαΐ, 86(1 «Γιαπί πιοΠβηι {ηβ&• 
|!€Γ€ ροΐ€8ΐ, «οπ 8θΙιΐΗΐ 8υε€υηι ν3ΐ€ΐυ(ΙίηΙ ιιϋΐβια 

81ΐρρ6(1ίΐ3ΐ• ν€ΓΜηΐ €Χ3Γ⻀€Γ€ Ι|Ι1θςη€ Γ8€Ίΐ), ΙΟηΐ- 

ρθΓ€ ρο8ΐυΐ3ηΐ€, βΐίηπι ΡΙιΐΙοιΙιβη8 €ϋΙϋΙΐ ηιίη€ΐιΙαηι 
11110(1 ΐαΐί πιοιίο 5€5€ Ιιαϋιιίΐ : 1«:ιρί(ΐ€ηι ηΐηιίηιαι ςυί 
ιΐ€(ΐυβ π)8ηί1>υ$ εοη)ρΓ6ΐΐ€η(Ιί, ηεςυβ Ιιυπΐ€Γ!8 8βροΓ• 
ΙλΓί η€ςιΐ€ γοΐνί ροΐβίαΐ, βοιΙ ΐΑηιΐΗ^ηι η)θΙ<'>8 ίπ<?Γ8 Ιχφορών τοΓς έν Ιν^εία τί χρήτιμα ψ χα\ οΟ 
|ΐ^ν αΰτο, &λλά Χ9\ οΤνον σχεβιάζαιν xατ^^ τ^ Ιν 
Καν^ ΟαΟμα τ^ Ε^αγγιλιχ^, χιΧ οδτω; &ρτφ μίν 
«τηρ^ν«*ν, οΓνφ δΐ εύφραίντνν τάς των %«δ«^ημένΐι»ν 
χαιρδ{ας• Αέγεται •χ^ρ χα\ πιστ^ύιται, οτι χαιρδς 
«ι; ήν τδτι « χα\ οίνος ούχ ήν ζΛς αυτό» !«(• 
δ£ΐβι• Κβ\ αύτο\ μλν ιλ^Αο*^ν τά κρδς 1χ89ί«ν, ύιώρ 
Λ έλ<(<οντο* ό δ^ θ<6; έκήχουι, Χ9\ τφ α&του 08- 
ρ^ηιοντι Φιλοδέφ Ικιτάξας, χατιχράζατο δι* αΰτον 
τό χαλ^ν. Ποτάμιον γάρ τι αΰτοΰ ιεου ναραρφέοψ^ 
Μλ ή δ^ησι;, ιΕς οΤνον μΕτέβαλι, οταυρδν τυχώβας 
Χ3\ Ιικυξάμενος. ΕΙ δλ πέτρα καλαιτάτη 1κ8(νη 
^άβδιρ κληγείΜ Οδ(ι>ρ έξί^^,^ηξι, χαί τις γΐ^ μέλι 
χα\ γάλα βαυμασίαν ίφτ^νι σΟ^^^ιαν, χα\ ΐϋοταμο\δλ, 
01 χα\ αύιοί γρχφιχο^ εΙς αίμα μχτβτράπιιααν * κα- 
ρχιπ;χτέον ταΐς μβτα^λαΐς Ιχείναις χλ\ οίνον το(τΜν 
«οταμφ ^ιύιαντα, ού σταφυλής αύτδν αίμα « 8Γ«ο« 
Αν δ μοΜ)8ΐ<6ς ληνοβατΰν, δεξιάς δέ*Τψίβτου βρο^^ν 
δχούσιον, Αφ^ριαμένην το?ς δεομένοις α&τοΐς. ΚαΙ 
δΙ) θβΐιίρητίον ΙνταυΟα, δτι ββοΰ διδαίχάτος, του τ6ν 
ΟαυμασΙιαν, του των τ<ράτ»ν, του τ«ν δυνάμιι^» 
του τ1)ς &ληθ&(ας, Ιδοΰ ΟαΟμα τΟυτο μεΓ^^ν τι του έν 
Καν^, χαδάκβρ αύτ^ έιπ}γγ<{λατο. Ού «Ιθοι γάρ, 
ού^Ι κιδάχναι, ουδέ άμφοριΓς» Μ)ί )άγ«#νοι» οδδΙ 
βιχοι, ποτάμιον δέ δλον οΓνί;» βλύζον δι4 του Μ^ 
Οέου, προ^^έει τοΙς ήξιωμένοις τοιούτου τέρατος. 
Κα\ τούτο μέν ουτο» ιιρδς χρηστ^τα «υμνοαιαχήν• 

ιτ/, *£π8\ δΙ ικολλή χαΐ Ιν ταΐς ΟαυματουργΙαις 
διαφορά ταΖς Ιχ των του Θεού έκγίοιν ( αΐ μέν γ&ρ 
αυτών ύγιάζου^ιν* αϊ δέ τρέφουβι, τινές δέ χα\ τδ 
Αλλως ένδέον άναπληροΐσιν, δτ8 τινές δ^ονται, χά 
μέν άπάγουσαι, τ& δέ πνράγουοαι, Ιοτι δ* δα Αχο- 
τ8λούμ€ναι χαΐ «ρδς φ^ν χα\ Ιχπληξιν, δχοέα χα\ 
ή της χατηραμένης αυχή;, δι" 1}; τ6 ΊουδχΙχ^ φύ- 
λον, χαι δσον δέ Αλλο τοιούτον, τΙ)ν του ββού έξεκλά• 
γη δύναμιν, ώς μή μ^νον ζΐιΐογονούντος» άλλα χαΐ 
θανατούν δυναμένου, μηδέ μ4νον τ«^ xα?^( ύγ(2ΐαν 
ύγρόν χορηγούντος. Αλλά χα\ Αχοξηρα{νοντο:)• ένήρ• 
γηα( χαιρού λαλούντος χα\ ό ΦιλόΟβος θαύμα» σχοχού 
τίνος τοιούτου έχδμβνον * Λ(Οον γΑρ ούτι χερσι λη- 
ιιτδν, ούτ< 6μθ'.ς φορητών, ούτε οίον χυλ<8β0αι•Αλλ5ι 
γ1)ς Αχδος είναι, χαΐ τι χα\ βλΑντειν, δχοΐα ιιολλΑ 
γίνεται, λδγον Ιπιβέμψας, δαα χαΐ μοχλ^ «^Ι^ήχΑ- Β Γ8€€ΐ>αΙ €ΐ, ηΐί 8Φ|1€ ονοηίι, οΟύη^λίοϋί 6Γ8Ι, 8ο1ο νον, ού μδνον διίίιχλισεν ύπο9^1λεύοας, ΑλλΑ χα\ μετ- 
έδηχε. Κα\ ^ν ΑναλΑξευμΑ τι χα\ τούτο δαύμαέχεέ- 
νου,δδ(οωην δ Θεδς το-:ς αυτού μαδηταΐς, Ιχαγγει- 
λάμενο;, χα\ δρη μεταχινείν αυτούς έιΐιτίββοντας, 
χα\ μεταβιδΑζειν έχ τ7|θδ» βΑαεως εΙς Αλλην έλχό• 
μένα «{στεω; πείαμαα^• Τές ούχ αν ένταύδα έξε- 
«λΑγη τ^ν μέγαν Φ'.Χδθεον, ούτω χαΐ τοΙς Αψύχ-^ις 
ΙπιτΑττειν δΟνΑμενον, χα\ τ^ν έιηταγΙ|ν ^χων είς 
Ιργ•!^ ιιρο62{νσ^72ν; *ΕγχοχΙ) ι:αντύς χαχού τ^ 
τοιούτον δαύμα• Ο^χ Ανώρογλύφηαεν, ούχ ΑνοΙχέαν 
«ρ^ς οΙχίαν ήνω7«ν« ουδέ Αγρδν κρ^ Αγρ%ν» εΙ ούτω 
δύνατζι ό ^ΜΟΐ'»ς δ'.α(τπ|ν χαΐ μεταβ^βΑζιιν Αχθη 
βαρύτιτα, Ιν χρφγ^ς Χ£<μ<να, Χ4\.Αχρι(ιως ειπείν, 
ΑμετΙΟετα. Τ^^ δ. δλον φάναι Αλλως * ο\Μ\ς τοιούτον τβτϋο νο€ΐί8 1ο€θ 8(1ΙμΙηιο, ηοΜ ΒοΙυιιι Γοηειι$δΐΐ!η 
ίη ιΐΐυιη 8ΐΐ8ΐυ1ίΙ, $€(Ι βΐί^ιιι ΐΐΜη8ρο!»υίΙ. ΡιΐίΙ αιιίβηι 
«{«8 ηιίΓ;ΐ€ηΐΝηι ίη ΙαμίιΙβ ρβΓρβίΓ&ΐιιιιι ο\ Η!» 4|ΐι ο 
1>€ΐΐ8 (Ιί<€ίρυΓΐ8 ειιίβ ^οιι^^(^^I, υ1)ί ρΓΟΠιίΐιίΐ Γ<ιγ6 ιιΐ 
Ιρ«{ 8θΙο ]ιΐ8βα ΠΙΟΙΙ103 (ϋιηον€3ΐιΙ αΐ(]υβ Γιιΐοί νΊ§0Γ0 
€ζ 3ϋ3 ίη ηΐίοηι 8β(Ιοιη ΐΓ3η$ηιίιΐ3ηΐ. Οκιη ί^ίκΐΓ 
ηοη 34ΐοιίΓ€ΐυΓ 1ΐ3€ ίη γο ιηοςηυηι ΡΙιϋυΐΗϋυιη, ()ΐιί 
αιΐιιη γοΙνι^ ίη3ηίηΐ3ΐί8 ίιιιρ6Γ3Γ€ ν^Ιιιοι ίι, οΐ €»]■$ 
ΙιιιροΓϋΙ» ίη ίβοΐυη ρΓ0€€δ8βπηΐΤ Η(Κ5 ιμϊγλο»»•"» 
οηι瀫ι ροτνοηίΐιίαηι ίηΙβΓοίιΙίι. Νοιηο ίκη 5ΐ3«υί« 
8€ΐι>ρ€ΐ•ι1ί8 ίιΐ€αϋιιίΐ, ηβηιο Αοιηυιη (ίοιυυί, η• € η^πιιιι 
8$Γ0 84ΐ]υη8ίΙ, ςααηόοςηίιΐβιιι ΡΙιϋοιΙιβιιβΙβιη Γ;ι€ίΙ«: 

{Γ3νί!ί8ίΐ»α ρθη<ΐ€Γ3, 8θίθ 3(ΙΙΐΧΓΰΙΐΙΪ3 Οΐ, 111 3ς€ΙΙΓ3(0 

ϋί€8ηι> Ιηιιηοΐιίΐί» (Ιίν€ΐΐ€Γβ «Ι ΙΓΛΐΐίΙο€;ιΓυ ροκτΛί. 161 ΙΝνΟΟΑΤΙΟΝΕΒ με'τατι'^^έ'/των, χα\ στζρζΐας δραςάμινο^, χα\ ούτω; Α 
^π<ρ&ιβ^μ£Vο;» άνέβτη τ« βίς θρΟ(ον, χα\ βήματα 
τ. ^α ^ιαβ^ς, χχΐ τρΐ3\ ταύταις βάσι^κ μ&τρήια; τήν 
%(νη9ΐν, ιΐτα χοίτέκΐ9€ρ τεθείς, όττοι πεσείν χεχύ- 
ρίΜΟ. Κα\ οίαν μέν ΙΐΜΐ9ον!χπληξ*.ν οΓτηνιχαυτα 
χιρ^ντες» Χ9ΐ\ μάλιντα ή μβχαριαττή (υά; ΕερατιχΙ) 
(χείνη ( μαχάριος γάρ πάντίι»; »«/ ό τοιούτον έιτάρας 
βάσταγμα, χαΟί χαί τι φορτ^ον εύαγγεΑ^x^^ν), ο($α9ΐν 
ο( τότε περιτ^τυχηχ^ς τφ Οαύματι. ΈμΙ Λ έχ« 
κλήττη, πώ; ποτέ ου ιταρελύΟησαν φ^βφ ο{ βατεά- 
σαντες, πώς 6λ ούχ ΙξΙοτησαν Αλλως έχ\ ούτω χαι- 
νοτάτου τείρί/. πράγματος. Έγωγ* •υν, β Ι παρην, 
οΰχ αν χατέσχον Ιμαυτ&ν τοΟ Ινε•^ μεΖναι, εΙ μή ^( 
&ρα χα\ βιεφώνηνα. Κα\ Γαως μ^ν έχείνοι έπαΟον 
Αν τι το&οΰτον. ΎΙ γίρ άπειχλς, ούτω 9υμ€ι^ναι, εΐ 
μή 6 φ£ρ4;^ίεν^ς &γ(ος άνεζώου έχείνου;» χα\ χατΑ ^ 
9ΐ^αιν {χειν Ιδίβου; Έγώ 51 θαυμάζω, χ^. 5τ« με• 
τατεΟε\ς έπλημμύρειτοΓς μύροις ε!ς «λέον, ήιηρ 
πρ^ερον, βειχνυς ΙντεΟβεν τοΙς φιλοθέοις» «^ ή 
π,ο^; τους άγ(ους του Θεού τιμή, χα\ Ιπως 5ι* αύτης 
έπαύξεται ήμιν τ3ι έχ Θεού ΑγαΟΑ. Τιμωμένου γΛρ 
αγίου χα\ χαίροντος, ώς τετίμητα*, πλεονάζει χα\ 
τ6 εν έχείνοις θαΟμα, χιΐ παραμένει βιηνεχίς εις 
(ατρείαν ψυχής τε της ποΟοΰαης» χαΙ βώμοκος τοό 
5εομΙνου. Οΐδαμεν γάρ« τάς ΙπΙ τοΙς άγΙοις έχ τοΰ 
Θεού χάριτας εΙς 4μΑς βιαβαίνειν. Ούχ Αγνοοΰμεν, 
αλλ" {*,χρι$ώμεΟα, ώς έχείνων χαταντλονμένων το^ς 
έχ Θεόυ χαλοίς, άπο^^έειαύτά χα\ «Ις ^μ^« επειβή 
χα\ &Α).ως ουΚέν τι των τοιοΰτων οΐ τοίί Θεού θερά- 
ποντες δέονται, δτι μή 5Γ ημάς αυτούς. Θαυματουρ- ^ 
γείν γάρ συγχεχωρημένοι τιμώνται ' τιμώμενοι ο^ 
αμείβονται ημάς τών χαρίτων. ^Αμειβόμενοι 5έ Μκ 
τηρίαν ήμίν έχ Θεού πρεβ6εόουϋ[ΐ, χα\ ή πρεσ^ία 
εΐααχούετάι» χα\ τά ποθούμενα χαταπράττεται 
αγαθά* &ν ε Γη μεν μετέχοντες ενταύθα τε χαΐ ε!ς 
τήν έχεΙ(τε ζοι4|ν, (χεαίαις μίν του ύμνηθίντος με- 
γάλου Φιλόθεου, Θεοΰ θ^ έπινεύνει, φ 6μνος «α\ θόξα 
•ίς τους αΙώνας τών αΙώνων. *Αμ^(ν• δ. ΟΕΜΕΤηΐΙ. 102 

ίιι «υϋΐίιηβ 50 οη^ΐίΐιβ ΐΓβδ ρα^εν^ ρπκοδδίΐ. ηιΓιΐιι;^ 
«ιηοιιεί» €οΙΐ9ΐρ&υ8 6$1 οΐ εβρυΐΐυ^ υΙ)ί οοιιςϊϋοΓαι'. 
ΟιιεηίορβΓβ Βυΐβιιι οΙ>8ΐιιρυ6ηηΐ ηιιί {ιιπο αιΐοηιιΐ, 
βΐ ρηρ€ίριιβ ΙιβιΐΡίεΐί 4ΐυο νίπ δαιίΓΛί (Ιιβηίοδ βηίιιι 
ΓβνϋΜ 4|β1 Ι»Ι« ροΠΑΐ οηιιε νοίιιΐ (|ιιθ(Ι<1αιιι οηιι$ 
€νΑθ2;β1ί€οιη), Μϊυοΐ ςαΐ ΐιιηο ιηΪΓαϋυΙο ίιιΐβΓΓυί^ 
πιαΙ. Ε^ο ιιιίβηι πιΙγογ, ςυοιηοιίο ροη»ιιΐ«& ρΓ^ 
ΒϋΙα Βοη ιτοΠυ! είηΙ, ςιιοιηο•Ιο Ιη γ« ΐαιη ΐιονα 
3ΐΐ|•ΐ€ !μιι(ΙΙΙ:ι ηοη ηιβιιΐβ ^ιαιίοήηΐ. Ε£;οΐ|ΐιίιΐ€ΐιι, 
κί ]ΐίΓαί5θΒΐ, «ϋ ιηΐιιίηιαιη ρ<;πη.ιηείδ8ΰΐη ΑΐΙοοίΐυ^*, 
ηβϋιιαι νο€6ΐιι ρΓΟίυΓιεΜοι. Ει ΓογΙα$8ο ςυίϋοηι ίΙΙΐ 
•ίιηίΐβ ςαϊϋ ρβηί «αιιΐ. ^αοιιιο<^ο 6πίιιι ίΗφΓο1»9ΐιίΙο 
€81 ΐ9ΐο <|αίά βνβηΙδΜ, ηΙεΙ ηυβπι ΙϋΓβΙιαηΙ »9η(1ιΐ8 

ΙρίΟε Βά τίίΑΠΙ Γ6Τ0€18$€| βΙ ΠβΙυΓϋϋ 63(6ίεΐ6ηΐί;β 

Γβ(Ι<ΚϋΪ8•6ΐ? ΡοΓΓΟ ηΠΐΌΓ ςαοϋ βιίααι ΐηηβίοοιιυε 
»Ιιυιΐι]»ηϋοπ ςα»πι ρπυε οπ^αβηΐο 8€»ΐυΓίν6Γίι, 
Μίβηϋθηε ίηάο ϋ8 «ιοί Οβυηι Αΐηβιιΐ ςυ:ιηΐο 88ΐιοΐθ8 
ίοΒοη 1)6118 ρΐΌββςυΐΐαΓν €1 ςυοηιοιίο Ιΐ8€ ηΐίοι»« 
Ι)0Μ (Ιίνίηα Ιο ινμ ηϋοικίΜΐ. ΟηΑίιιΙο βιιίιη $9ΐι• 
€Ι•8 ΙιοηοηίαΓ 61 ΗοηοΓβ {.ιαιίβΐ, ιη'ίΓαοιιΙυιη ςυο- 
Ι|υ6 ίιΐ€Γ£ΐη6ΐιΙ« οβρίΐ €1 ροΓρείυο ρ^ηΐιιηΐ 3(1 ιιΐ(«- 
ιΙοΙαιη 8ηίιηχ <ΐ€$Ι(ΐ6Πΐηιί8 αΐηοβ οοΓροπδ ίιι4ί^ειι- 
Γΐ8. δοίιηαε εηίπι κπϋ^ιη Οβί Ιη εαηοΐίβ οοη&ρί- 
€ΐι;ιιιι ϋΐΐΑΐη »ά ηο8 ΓβϋυικΙαΓβ. Νοη ίςηοΓ&ηιθ8, 80«Ι 
ρ«Γ8υ38ί88ίιηυιιι ηοΙιί8 Ιιαϋ^ιοιιε, ϋβηοΟοί» (ΙΊνίηα Ίιι 
ΠΙΐ8 9€ΓοηιυΙ>ΐ9 αϋ ιιοε Ιηηδ'ίΓΟ, &ί(|(Γιϋβιιι Ο Ί 
86Γνί οίΐιίΐ ^υεπιοάΙ ορσ$ 1ΐ3ΐ)€0ΐ ιΓιβί ρΓομίβΓ ηο8. 
ΡΓθρΐ€Γ63 βηίηι <ιαο4 Γ8€υΙΐ3ΐ6ΐιι ιιιίΓ3€υΙθΓυιιι ρ3- 
ΐηιιάοΓυιη βοεορβηιηΐ, 3 ηοΐιίε ΙίοιιΟΓΑηΐυτ : ρΓ• 
ΙιοηοΓΟ 3υΐ6ΐιι Ιι^ηβΟείβ ηοΐιίβ Γορ«ιιϋυηΐ. ΚαιΙοιη 

ά6 031183 83ΐαΐί8 ηοεΙΠΒ |Γ3ΙΪ3 3ρΐΙ(1 ΟβυΐΟ ίΐΐΐ6Γ(*0- 

άυοΐ, βοπιαιςιιβ ίοΙβΓΰβεείο πβαϋίΐαΓ, €1 άβειϋοηία 
ΐΜ)η3 οοηΰβάιιηίαΓ, ηηοπιιη ιιΓιη3ΐη ρ3ηίοίρ68 £3- 
ηιαε ΙιΙο €1 ίο ίαΐοη νίΐ3, ίηΐβιχβιΐβοΐβ €€ΐ€ΐΐΓ3ΐο 
ιηα^ηο ΡΙιίΙο(Ιΐ6θ 3ΐΐ|α6 βηηηβηΐβ Οέο, ουί Ιιιαιιαε 
«ι |ΙοΗ« Ιη 53Ν«ιΐ3 8Χ€ΐι1οηιιιι. Αιηβη. δ. ϋΕΜΕΤΒΙΙ ΜΑΒΤΥΒΙδ 

ΙΝΥΟΟΑΤΙΟΝΕδ. Τον ηί'τού χακώκ 6ΐς Γ^ν άγ*οτ μεγοΛομήρηφα 

Αημήτρίστ• 
01ΛΙΙ Α'. Ήχος πλαγίου τετάρτου. Σζανρύτ χα- 

α'. Ό τψ πελάγει τών αών Ιγχειρών άθλων, θαυ- 
ματουργά Δημήτριε, ώς εύθαρ3ΐ|ς ελέγχεται, χαΐ 
πλέον ώς τολμηρός, έπε\ τοΙς θανμααι λιμνάζεις 
άπλετα, ώς Ιχειν θυβεχπλεύβτως» <ί μή• • • νή«ας 
Ισχΰν αύτψ ά*/ωθεν χαταπέμ4>£ΐας, έλλιμινίβαι 
έπ\ αέ. 

ρ. Π3ράθ£ΐ3ος ώς τρυφής τ6 γενναΐβν αώμα του 
άΟλητοΟ πεφΰτευται το7ς άπολαύειν θέλουοι. Ιια\ €Μ €αηοη αά ^αηείιαη ιηαβΛΗΜ ηιατί^τηη 

ΟΠΕ 1. δοηυε 3ΐηϋίβιιί ςαβπι. ΟτηαΜ αιΐΗ εαιΙ« 
ρ$ί$$€ί ΜοιμεΛ• 

1. ΙΠβ ςηί ρβΓ ιη3Γ6 ρποϋΟΓυαι Ιυοπιπι $β οοηι- 
ηιΐΐίΐ, ΐΙΐ3οηΐ3ΐυΓ|6 ΟβίΒΟΐπ, ΐαηςϋΐιη ααιίαχ,ίιηο 
ΙβηιβταΗιη βηιαϋιΐΓ• •ί(|υΗΐ««η ρηκίίβϋε ηι^Γβ ρηκτ 
Ιμ• «ίβπιιηι, 6 ςαο τΐχ βιηβΓ8ί*«Γ "•••• ▼»''^• *Ρ•' 

άβ8«ρ«Γ ηΐίΐΐ38 αΐ ΐΓ3ΙΙ8ΐη€6ΐ 3(1 16. 

2. Οβϋοαπιω ΐΑηςιΐ3ηι ρ3Γ3άί8α8 1ίΙ)βΓ3ΐβ 9ΐΙιΙ«ιχ 
€0Γρ«9 ΟΜεϋιιιη 65Ι» ρΓΟ Ιλί$ ςαί ίΓυί τοίυηΐ. £Ι 165 ΙΧνΟΟΛΤΙΟΧΕδ 8. ϋΕΜΕΤΠΙί. 186 

ταότηνή των μύρΐιΐν ικρο/ο^, άβύνβου . . βλύζουσα. Α ΐοπιιη τη;*, »1)]Γ•;Ηί.. ΓιιηιΙοπΒ. Ιΐ;ι(|ΐιο $3ΐηΓΐ8 Γυηϋα^ Δι^ Οέμ^Ολον συ^ν^ιρίας Ϊξβυρΐ9ται 9€. 

ί-^'. . . β^ζης» υψίστου σχηνή θεού άληΟ^ΐί, ήν- 
κρ χοομεί ν6 χόχχινον θ€ου σκήνωμα βασίλειον 
6χ&ρ χλάβου της ινοοφΟρας εύΟαλοΰ; * ^εήΟητκ σίν 
μάρτυρι» ο!) τλ χόχχινον των αΙμάτων ναοΓς χ•>- 
σμημα. 

ι^. Χύσδΐ των σων αΙμΑτων λουτρω αε χαθε'.ργ- 
μένον νοερώς Ιλου«αν, μάρτυς. Τά εέ ξύλα αΐ 
}.έγχα( τον έν θεώ σου Οβρμλν ιιόΟον έξέχαυσαν σφο- 
βρώς. Ττ,ς δΐ καθείρξεως ή ζ^φωτις χα\ στενοχώ- 
ρησι; φωτφορβί, χα\ βίς πλάτος ζωής δ^ηγεί ΤΓ^ς έν 
θεφ ζωτΛάζτ^, τφ χόσμον φωτίζοντι. ΐϋοηΐυιιι Ι€ ΊηνΓηίΐ. 

16.•.. ι;1οΗ»« αΐιίκβίηιΐ ΐαΙιΟΓηαειιΙαιη Ι)ο} τοηιιη, 
(|ηο(Ι ηιΙοπΐ3ΐ οοοοίηηιηι Οβί (βηίοπυιη τ^^ϋι ροπι- 
ρ« $ηρθΓ Γ3ΐηυιη ριίΓριΐΓ» ΓΓοηιΙββοβιιΙοηι» Ιι^αγο 
Γοιη ιιιαηγΓβ» €ΐι]θ8 δαη^πίπίδ εοΓοΊηοιιπι (βιηρίίι 
οηιβιηιβηΐηηι. 

0»Ε Υ1. ϋιτΊάίαπΛ ΜΙηα. 

17. Ιιι οΙΓικίοηβ ϋ.ιιιΐ^ιηηιιπι Ιιιοηιιπ 1)λΙηβ9ΓΗ9 Ιβ 
ΓΐιτιιηιΓιιβιιπι λριηΐιΐ3ΐίίβΓ Ιανβηιιιΐ, ηΐλΓΐ7Γ. Ι.ί|;η3 
9ΐιΐ6ηι Ιαποοι! Ιιιυιη ίιι Οβο ηηΐβη» (ΙββίιΙοηιιιη νβ- 
Ιΐ€ΐηθηΐβΓ •υ€ΰ6ΐΗΐ«Γυηι. β;ΐΓθοη!( τογο 16>ι€1>γ3β ^ι 
»ιΐ|α$ΐί£ ΙαηιΊηβ ΠΙυβίΓ^ηΐ, βΐ ίιι λρηίϋβ νίΐχ ςιιχ 
!>«ο ιΐαηΐβ ιηυηιΐυπίφΐβ ΠΙαιηίηΑηΐο βιιίΐ» ϋιΐ€Αΐυηι ρτΓΐιβηΐ. 
ιπ'. Σχορπίουφαν&ΐς ένεΓββιόβρέμι«ν φριχαλέον ^ 48. δΰΟΓρίοηίι νίβιιβ Ιη (Ιριτι ΓΓβηιβηλ ΙΐΟΓΓΜβ «ονηρ6ς, χείριστος βράχων» τ&κεινότητος διίγμα 
χαθυπέδείχνυε. θήρ γάρ 6 μέγιστα φυσών μιχρο• 
φνέστερον θηρί^ιον έιτενεδύσατο, άδρανη ττνρ'.στων- 
τος α5τ6ν του θεοΟ. ΣυμκατηθεΙς ^ σοι πίιτκιι 
σταυρού τι]) τυπώματι. 

19*. *0; δρος Σ'.ών ό μάρτυς. β<4> Τ^Ρ ι:&7τ.ιΟιας 
?ίν ψαλμιχώς τφ ούρανίφ, ψυχοτρέφα φυτά μέν, τάς 
άριτις, ένβγχών, ώαπζρ ναμάτων βΐ χηγ^ς Ι ξανά- 
τέλλων τήν του αΤματος χα\ μύρου Ιχβλυσιν» εΙς 
ιτνιγμ^ν μίν δαιμόνων» παντός δΙ ΧΛθ\ί του χριστΜ- 
νύμου ύγείαν, ψυχών τι ιη^τος. 

χ'. Όφείλιις, Κυρίου μήτσρ, χχρίτων άντα«όδομα 
τω σφ χήρυχι νΙμειν, του ΤίοΟ χαΐ βίου σου χάριν Οεμέν(!ΐ ψυχήν. 'Οθιν κρβσβεύοντι αΟτ^ί ύπίρ ^ •ηΙιη9η) ροβηίΐ. Ιΐ«ςυβ (Ιαιη Ιο^λΐίοι 
τρισάναχτος συμπρέσβευβ βιρβαρολέτ^ιραν χατ* έχ- βυηιιηο ρπηοίρβ, Α&δίβΐβ 6ΐ ί ιιιαΙιι$• ρ<»«Ιπιυ» <1πιοο, α1)]θ€ΓιοηΙ• 6Κ6ηιρΙιιηι ρηΒ- 
Ιιιιΐΐ. ΒΰΙΙυβι «ηίιη ιηλχΐιη» 8$ρίκιηβ ιηίηιιηί αηίιηλίίβ 
6|(ΐιη 9^ ΊηϋιιΗ 4ΐοΙ>ΊΙβιη ' ίΠ^ιη Γ6ΐΙ<1βηΐ6 Οοο. Α Ιο 
βτ^ο €θΐιου!ε3ΐα ^1ι^^ι οπΐ€ί$ λΙ^ηο. 

19. 8ί€ΐιΐ ηιοιιβ δίοη ηίΑΠγΓ. Νιιπι ΜτιιικΙαηι ρ.<ΐΑΐ- 
ηιοιιι ίιι 1)60 οφίβ&ΐ! €θΐι0.ΐ€ΐ)8ΐ, Αηΐιιικ ρ&1>υ1α <|αί« 
άοηι £€ηηΙηα, νΐΓΐυΐ6§« ροηιηβ; οι «(ΐαβΓοπι τι*γο 
ΜΐΙιΐΓί(;!η6β ρΓοΓυηιΙβιιβ βληχιιΙηΐΒ βΐ οη^ηβηΐί γ1« 
νηηι, Ιιι «Ιφΐηοηιιιιι βιιβοοιίοηβιη, οαιηΙ• τ€γο ρο- 
ροΠ ΟΙιι ίϋΐηηί $3ΐιίΐ<ΐ6πι» 9ηΊιηΑπιιηςιΐ6 Μΐ$«ΐ«ΐβΐΝ• 

10. Οοΐκ'β» ΟοηΐΗΐΙ ηιηιβΓ, |;πιΐίιπιιιι κΐΓ!Ι)ηΐίο« 
Μΐη ρΓ3Ρ€οηί 1110 Ιαι^ιγϊ• ςιιί ρΓΟ ΡΙΠο 6Ι Οεο ΐιιο 

Ι炙ΐίοιΐ6 ΙαηςΙΐιΐΓ ρΓΟ 
ίη Β«Γΐ)»Γοηιη Ορων απευθύνε IV αιχμήν τήν αυτού, χα\ βίρηναίας 
ημέρας ήμ7ν έναυγάζισθαι. 

αΐΔΗ Ζ'. "Εητοοτ πράστηγμα. 

χα'. Έχβιτο γέλ*ιτος ΑυαΙος Οιιοσχών τραύμα 
Ιηίξιον, πίκτιι δέ σφαγσίς έν μαρτυρί^ βιοφιλβΐ 
Νέστωρ, ό μέγας χα\ δ ύμνο6μ<νος • ιμΙ Ι^ν τφ τυ* 
ράννφ θυμού αΟξησις. Κα\ γάρ Ινβνόσι, ώς ό τού- 
των θάνατος νεχροΣ μίν τους άλάβτορας, ζωήν δέ 
δίδωσι τοΙς βοώσι ιτιστώς* βιέ, ιύλογι^τ^ιί 

χβ'. Βττρς ώς πέπιιρος αμπέλου νοητής ληνφ 
χαθ<ίρζεω; βί^ έντεθείς» «α\ λογχοφδροις συμπιε- 
σθείς, γλ€ύχος «ρο^έεις ^ θβοπρόσδσχτον , αί- 
μάτων αγίων ά<\ άσχετα έξανα6λυζάντι«ν σίς καρ- 
δίας ήδυσμα «ΰφρύσυνον το7ς ψάλλουσιν * *0 ΰπιρύ- Ο δυρ6Γ6χ«1Ι«ηά«ΐ8• 
μνητος. 

χγ'• Χύμ6ολον γέγονεν ιΐρχτή; μέν τ% στ«ν1ν 
όδου, ήν έτρ'.ψας» πόνοις σεαυτί^ν έναποσφίγγιβν είς 
άρ€τήν. Αίματος λούμα χαΟυπέγραφβν αύτ6 τδ συν• 
έχον λουτρ&ν, μάρτυ;, σέ. Πάλιν αϊ χαμάραι ου- 
ρανών άψίδωμν, εΙς οΟς άνέ6ης, φάλ^•^^ ^^^ * Ό 
ύπερύμνητος. 

χδ". Σώτιιρα, πρέσ6ευ€ βΐφ, τφ διά σοό «λρχ^ 
χα\ αίματος φύσει τ^ ημών συμμ<τα9χδντι άνθροΗ 
πκχώς, σώσαι χρατοΰντα *Γΐύμαίων άνβχτα, σα- 
λευόμενον ημών {νεχα, χα\ αίματοχύτοις βεβρ'.θύτα 
τραύμασι. Κα\ δέ, μιγαλομάρτυς* πρέσ6«υ(» ό έν 
σο?ς αίμασι χα\ 7^ίρx6ς τα?ς πληγαΐς Θε6ν έχΟ?ρα 
«εύσχς. ΐ!«ΙβΐΗθ6 «είΟ 808 »()τβΓ50• Ιΐ08ΐ68 «ϋπ^ΟΝϋα, 4|ΙΜΙ 
ρ8£ϋ)0Χ (ϋθ8 ηθΙΐ{8 ΊΙ1ΐ1€6$Γ]|ηΙ• 

ΟΟΕ VII. ΐΜίρίΒη» ψηαηάαΐηιη. 

9Ι.ΐ306ΐ»Ιν!8αΙ•7»υ8 8ηίίβΓ6η8 νυΐηιιχ «Κ^υηι; 
αιά'ιΐ 8016111 ιιΐ8€(8ΐα$ {ιι ηΐλΠγΗο Βοί ^γαιο Νο- 
810Γ , ιη8|ζηη8 βΐ ϋΙαδίΗ» ΊΙΙο ; 61 6Γ81 ΐγΓ^ηηο 6Χ€8η- 
ιΐ6866η8 ΪΓ8. Ιηΐ6ΐ1ίβ6ΐηΐ 6ηΙπι Ιιοηιιη ηιοΓίβη 60β• 

€8?€ (Ι681ΠΙ6Ι0Γ6$, νίίΑΠΙ ?6Γ0 ίΙλΓΟ 0<Ι<3ΐίΐ6Γ είΑΠΙλΟΐί- 
Ινι8 : 1>β08, 8ί8 1)6η6<ϋ6ΐυ8• 

^. ϋΐ οτλ ιοΑίΟΓΑ τίηβ» 8ρΙ?ιΐα8Η8 ΐΟΓπιΙλπ ιη- 

68Γ66Πΐϋ0ΙΙβ ίη6ΐΐΙ8ΙΙ8 Οΐ 8 ΐ8ηΙ({6Γί8 ρΓ688υ8, ΠΙΟβίΟ 
ΐη8η&8 1)60 ρ6Γ|Γ8ΙΟ, 880{1ΐίη6 88η€ΐ0 ]ΐ1£ίΐ6Γ 868ΐΐΙ- 

τ'ΐΰΐιϋ Ιιι £θτ ϋίοιη ιΐυΐοοϋίηβιη 8ηι«Βη8ΐη ρ88ΐΙοιιΐΊ1)»<( : ίδ. ΟΛΓΟβηβ δγιηΐιοΐιιιη Γβοΐβ 68ΐ νί»•ςιΐ8ΐη ΐΓΐνΐ8ΐι, 
8η^8ΐΐ8, ηιΓι 8Π1ίοΐ8(ΊοιιΙΧιθ6 Ιί5ί Ιρ$ί ;ι<1 τιΠυΐοηι 
τΐηι ίοϋϋΐί. δβηβηΐηί^Ιανίεπιηι «οΐΜΟηρ^Ιΐ ίρδυηι ΐο, 
ηιβΠ^Γ• οοηΐίηϋηβ Ικιίαουηι. 1η8ηρ6Γ8ΐΐί88ίιη« γφΙο- 
ηιιη €4ΐΐ)6νχ ίιι (|υ8§ 8&66ηάί8ΐί, 6λΐιΐ8Π5 Ιϋί : ^αΐϋο 

66ΐ6ΐ•Γ8η<1α8« 

ϋ. $8ΐν8ΐηχ, 1黣8ΐΙοη6ΐη οΙ>ί ορικί Οβοιη, <|ΐιΙ 
ροΓ €9Πΐβιη 1ιΐ8ΐρ Ιοαπιςιιο 88η(θ1ηβιη ηαΐΟΓ» ηο- 
8ΙΠΒ Ιιαπιβη» ρ»ηΐ66ρ$ βθΓΐ οοη ιΙβίΙίβηαΐΒβ «»». «βίν» 
ΙιιιροΓ^ηΙβιη Κοιηβηοηιιιι ρήηείρβιιι, ρΓορίβΓ ηθ8 
].ιηΐ3ΐιιηι (Ί «ηιοηΐίβ ναΐηοηΐ)»* οοηβΛίιαηΐυιιι. Τιι 
ηηοηιιβ, ι继[ηο πιαΠ^Γ, Ιι^βαιίοηβ 8ρϋίΙ Οβιιηι 
ίϋΐι^6Τ6,ηυΙ $8η{^ιιΊιι6 8ΐΐ|α6 €8Γη!8 ρίο^ίβ Οοο ββΓνί- 

¥ί«Ιί• 169 ίΛΙΤϋΛΤΙΟ 5. ΟΒΜΕΤΒΙΙ. πα ΕΙϋΒΟΕΜ Ι,ΛυΟλΤΙΟ 8. ΟΕΜΕΤΒΙΙ. Τον αύτοΰ Λόγος έγιιωμιαστιηός 'ι^τ^ Λγίοτ Α £;««ι/«μ ά€ Μβ^ηο Ματΐ^τ€ ζαηαο Βειαβίτίο ραηέ" 

Ι. ϋνηι οαιηίηο ιιι^€βΜ6 βίΐ, υΐ ςιιοηιΐλΐη, ιηβία μεγοΛομάρτνρα Αημήτριοτ (Ι). 

α'• *0 δ4] πόίσα άνάγχη χατά τ&ν κάΐαι λ^ν, 
'κάτι€ι^^ δχνον &νβρα τζρΛχμα μ<γα ιτράνβοντα (όχ• 
ν«? βλ «άντω; έχβίνος, χαΐ 4 6χνος οίος μ)| ^χ<ι^» 
τινά ψ6γον), ούχ άπειχλς, εΙ χαΐ αΟτ^ ιτίσχοιμκ, 
έμαυτ&ν (π((&^(ψας οΟτω μίν μβγάλφ, οΟτω 61 χα\ 
βυβ£πιχ€ΐρήτφ ι^ράγματι. ΕΙ μίν γάρ τ)}ν άρχ4|ν 
αύτ6ς τφ προχιχιιρισμένφ Ιργφ έιιΙΜίον, ή χλ\ 
λόγου; βΤχον τινάς ^ί(ι»ς μβτρητοΐις, ^ν &ν (Μΐ 6αρ- 
^άν, ΙξευρβΖν βίικίντι ^ιον, μή «ροχατβληφΟΙν τοΙς 
^ΕολλοΙς, ώς έάν ΧΛίτις μ<6* Ινα ή χα\ 9ύο τιν&ς 
αΐταλλα τίμια (ξορυττ4μ(να Ι6ϋ»ν, χα\ αΜς Ιξιυ- 
ρων βαβανίζΐ} τήν γην * ^|ον γ&ρ οΟτω ιιορ(σ<τα( ρ6ΐτ€ΐΙί ιίΗιπι οριιβ πΐΑ^ηαπι 9ΐς§Γ6ΐΙίοηΐ6ΐη (ρ«ιπΐυι 
«01610 ηιβίαβ ρΓ«?$Ι«ι. βΐ ίβ (|ΐιί ςπΑρίαιη > νίΐυρβ- 
ηΐίοη6 ιϋιίΟ, ηοο «1» γο β$ι, »{ βΐ πΐ€ΐη ρ«Γ0€ΐΙοΓ ςαΙ 
ιηβιηβΙ ίη Ιιηΐυη αιηΐί8ΐ|ΐΐ6 οοιιοΐίΙ»!]» ραΐβη^ ορυι 
Ιαιηιίαο. 81 βηΐηι ΙηιβΓ ρΓΐιιιο» ςυίϋβιη «<Ι ρΓορο$ί- 
ΐαηι ορηδ ΐ£€«ιΐ€Γβιιι, «υΐ Μπηοηββ αΙίέ|οο$ ίβοΠβ 
«οιηροιίΐοβ Ιι•1)6Γ6ΐη, ηιβυιη 68«βΙ «ηίιηιιιη 6Γ{|6τβ 
ιΚ^οαιη ςαϊιΙ «ΙίεΐιιπίΒ ηβο ι ρΙιιπ1>υ$ »ηΐ€2 «Ιίπιιηι, 
01 <Ι ςιι» ρο8ΐ υηιιαι (Ιοοκνο ηιοι«ΙΙ« ρΓ«ιίο$« ΓοβΒίι 

νί^Μ, 61 ίρ86 ςυί Γ6ρ^Πΐ ΐ6ΓΓβΐη Γ(κ1μ( : Γ3ΓίΙίΐΐ9 

60110 βίο Γ6ρ6Γί6ΐυΓ ΐ|08Β$ίι«ηι ηιυιιο ροβ( ϋ6€6ηΐ τδ ζητούμενον, ή μετά μύριους δαους, «Ι τδν «υθ- ^ οιίΙΙί) ςιιί ηιβίιΐΐοηιοι ΙηίΑ Γ<κΐ6ηοΐ. Ιΐιςυο οιιιιι μένσ των μετάλλων ΙΐΒθλυ«ρβ(7|>^^νΐ|ααν« ΈικΙ Μ, 
μόλα «ολλών άνβρών χαΐ αΟτδν •1ς ράθος χα\ εΙς 
Οψο; λόγον έπαναβεβηχ^νϋν «αΙ 6ιορατΐ3α#τ8ρον 1γ- 
χυψάντων, αύτ^^ Οστατος ΙκαηοΜομα» ιτρ^ {Ολον 
λόγου βυσχαταπάλαιβτον, ούχ Αν &«ιιχότως βχνον 

β'• *Αλλά τ( μέν μοι τ^ μέγα Ιργον; ΎΙς Λ 6 δχ- 
νος, εΓχ* ούν ή δειλία χα\ τ6 μ^ Βα^Τν ; Λέδοιχα, 
ίνα χεφαλαιωαάμενος «?«ηι, έμαυτ^ χαθιείς εΙς 
επαίνους του ημών ικολιοόχου μαγαλομάρτυρος. 
Καινι^ν μίν γάρ τι προσεξευρεΤν, έφ* οΤς τους μαρ- 
τυρικούς άθλους ύκεξηραν οΐ φθάσαντ^ς, ο6χ άν εΓη. 
Ούγάρ «αχυλώς αύταυ; Ιςειργάααντο, άλλ' Ιιημε- 
λίσχατα έλειττούργηααν , χα\ Ιαχνως έτεβξηλθον ροϋ αιυΐιοι ςυΐ αιΐ Μπηοοίβ «Ιΐα ρΓοΓαικΙαηιιο 
•αιοηιο αΐ ρβηρίΰΐιοΙ Ιοκ6ηΊο <ΐ6866πΗ6Γίηΐ 6ςυΊιΐ6ΐη 
οΙιίαια$ 1ιυ]α8 86Γηιοιιί8 α|;|[Γ64ΐί8Γ €6Γΐιηΐ6ο ρΓ^εοΙ- 
1603 ουϋο Γιΐ8ϋ<ϋο Γοηιοΐυβ. 2. 56(1 ςα8Γ6 ηυί(ΐ6ηι οιίΐιΐ οίΑ^ιιιιιη οριΐ8? ΟαοΙ 
ί•8ΓκΙίυοι, 8ίν6 ΐίιηοΓ, 61 ι^ρυ|(08υ(ί9 ? ΤΙαιυί, ιιΐ 
8οηιοΐ3Γιιο άιοΛΜ^ ηο 0)6ίρ8ΐιπι ίη ΙίυιίΑΟΐΙο 6ίνίιαΐΐ8 
ηο8ΐηΒ ΡΓ0Ι6610Γ6 ιη8η7Γ6 ηΐ8{ηο 6οηδΐιηΐ3ΐη. Νο• 

ναηΐ 611101 8Γμ|Ι|Μ, ςΐΙΟ ΟΙΑΠγΗβ νί€ΐΟΠ88 6Χΐθ1ΐ6Γ6 

•1ϋ ρπιητβοβπιηΐ, )αιηηοη 8ΐιρ6Γ6βΐ. Οα^ΒοηΙιη ηοπ 
ίηοοπίΐίιβ 6χρθ8ΐΐ6Γυηΐ, 86<1 α€αιηιί8$ίΐΓι6 οοηιρ86• 
Γϋΐιι 61 οιοηία πιίοιιΐί8$ίιηο ββηιιοηβ ρηηθβπιηΐ. Ε3« απασι. Τά δέ αυτά ε(«ε1ν αίδέαηται άν τις Ιχέφραιν. ^ ^^νΛ ν6Γ0 02ΓΓ•γ6 6Γυ1)68€ί( ν'ΐΓ β6η&9ΐυ$. 5ΐ 6η 

Ε( γάρ χα\ χατ* ίχνη των αγαθών βαίνειν χρεών» 

άλλ* (χείνο λδγον άλλον όμο:δη|τος Ιχει. Οΰ μην 

ταυτά λέγειν Ιτέροις άντιχρυς ιεραγματεόεοθαι τους 

έπαινουντα; απαιτεί. Ε( τοίνυν οΟτε χαινέτερόν τι 

άχουσμα «ροβεξευρίαχειν έξην, άλλ* ο6δΙ τά τών 

έεέρων ύφαιρεΙβΟαι δοχείν ταυτολογουντα έχρην, 

έλειπετο σιωπών. Πρδς γάρ τοΓς άλλοις «αΐ γέλων 

έφλήσει τις, εί τους φΟάααντας έχμιμοΰμβνος, έφ* 

οΓ; αύτο\ είκον, ο6χ ύπεραίρβιν Ιχει, άλλ* έχκίπτει 

νικώμενο;• Κα\ δυστυχεί τούτο χαχδν έιιίακαστον 

χαΐ αυθαίρετου. *Ην γάρ χάλλιον, αιγώντα έιειατ;^ 

μονά λόγου έοιχέναι είναι, ή«•ρ λαλείν ικαΐ άκελέγ• 

χεαΟαι άβοφον. ιιη ΙΚΜΜΓΟΟΙ ¥68(10118 ίη8Ϊ8ΐ6Γ6 η6€6<18απΐΙΐη 6$Ι, 1311160 

αΙίΑΟί 8ίιοίΙί(οιϋηΊ8 ΓΜίοο6οι Ιΐ3ϋ68. Νοο 6ηίιο 6»- 

ΐίβηΐ <Ιίθ6Γβ 6Χ 9(1ν6Γ80 αΠΟΓΟΟΙ 6Χί§ίΐΟΓ 3 Ι81103η- 

111)08. δί ί^ΊΐιΐΓ 066 •οι)ί6ηΐΊΙ>ιΐ8 ο1Γ6Γ6θ(1υοι ςοΊ(Ι 

Γ6660ΐΙθ8 1ί6θ1)α(, 066 λΠοΠΙΟΙ 0ρ6Γ.1 Γ6ρ6ΐ6Γ« (]600- 
ΙΚΙΙ Οΐίηυ6• Ι8660ΐ1υΐ0 6ΓΑ(. Ν3ΠΙ 3^ 9Γΐί5 (!ίνί(ΐ6ΐΙ(Ιιΐ8 
ίθΓ6ΐ ςοί 3ΙΙΙ666580Γ68 ίοΐίΐΟΐΟ^, ηίΗίΙ ηιΙ]ί€6Γ0 Ιΐ3- 
1)6118 Τί6ΐ08 1θΓμίΐ6Γ 63(ϋΐ. Μθΐ6&ΙΟΟΐ'6$1 1(1 0Ι»1«Ι10 
400(1 Οθϋί8 νθΐ60(ίΙ)ΙΙ8 3ΰ€ί(ΙίΙ. $31(08 6010) 6Γλ( 1.1- 
660(Ιθ ρΓ04]60ΐ6α) νΙϋβΓΙ, (10301 |3Γ?ί60ΐ60Ι ίΟδίρίΰΟ- 

1\9 3Γ{αΙ• πράγματι. ΕΙ μίν γάρ τήν αρχήν αύτ^ς τψ ττροκε- 
χειριβμένιρ έργψ έπίβαλον, ή χα\ μετά τςνις ^αΒΙωζ 
μετρητοίς, ήν άν μοι θι^^δεΓν, ΙξευρεΤν ειπείν τι (1) Τίΐοΐοαι ίοίΓιοαΐ(|θ6 Ηι^ιι* ΟΓαΐίοιι•• οΐ8. Ρ•- 
Π8. ίΐ3 16011 : Του ίτ άγίοις Πατρός ι/^μώτ Εύ» 
σταΟίον άρχίΒΛίσκόχον Λόγος έγΛωμίξκηιχός βίς 
τύτ άγιοτ μεγαΛοράρηφα. μνροβΛ&τηιτ Ατψί/^ 
τριοτ. *0 δΙ] ιέά^α άνάγχη, 3ΐατά τ^ν ιαύαι λόγον, 

πινχειν άνδρχ πράγμα πρααιοντα (όχνκ7 δΐ πάντως ..{*•.. ..^-, ., , -,,_ ^- 

ΙχεΤνος, χα\ όδχνος, οίος μή Ιχειν φέγκαδαι), ού χα- ^ον γάρ ούτω πορί^εται τ^ ζητούμινον , ή μετά 
τειχ6ς (816), εί χα\ αύτ'δς πάαγοιμι, έμαυτδν έπι^• μυρίους, οΐ τδν πυθμένα τών μετάλλ'^4ν έπολυπ^αν- 
^ίψας ούτω μέν μεγάλίρ,ουτωΜ χα\ δυβ8πιχ€ΐρήτ(ρ μόνηααν. 173 Ι,ΛϋϋΛΤΙΟ 8. ΟΕΜΕΤΙΙΙΙ. 
μένουσιν ουκ άπαλβιφ^μενχ. ΚαΙ διαπλέκει κα\ ού- 
τως ή «ρ^νοια τλ το5 βίου πολύ^τροφον. "β τπερ ίΛλ- 
λα\ μον2\ βωτήριηί, ούτω κα\ διάφοροι βπουβζίων 
Α^γων χαταγωγα>, χα\ β&φ κα\ τοΓ; του βεου ούκ 
άπδβΑητοι. Καλ^ν ποταμοί πλήΟοντες, και κΐς ΐΓολ- 
λους σχιζόμβ^/οι χλώνχς • ούκ 4χαρι δέ ούΛ ιτηγαΐ 
μονάζοντα!. Έ6δα τις, δβον &λλοι πεντήκοντα • καΐ 
τ6 φώνημα Στεντδριιον {ίδβται. ΚαΙ ο&κ !^η των 
Αλλως φωνούντων Αποτέμνιιν Εδ<ι τους λάρυγγας• 
*Έ^€πεν{τ£ροςκαι τά κατά γής, κα\τΕβδ(οκ• ό«ί- 
σοις ονδείς άλλο; , παρεμέτρβι τ^ ορααιν • άλλα 
«λείους βίς άτ^κρον, οϊ έτ€ρ'4ΐοι τήν βψιν <ντ<ς, την υιυΙιίΙίΐ:ιΐ6ΐη ΡΓ0\ί«Ιβηΐί3 ΙηΙβΠβχίΐ. Οιιβιη3ΐΙηιο<Ιιιιιι 
ηιαΙια: ίη 8:ιίιιΐί$ οΜίηβ ιη&η&ίοηβδ, δίο ναπϋ δβηηο- 
ηιιηι ΐ€υΐ0Γυηι 8ρρ3Γ3(η$ ηβο ϋβ Ι>βο, ηβε ϋβ Γεϋυβ 
ιΙίτίηίί ίιηρΓο1ΐ3η(]ί. ΡιιΙοΙίΓβ 3ΐηΐ)β ρΐβοο Πιιιηίιιβ βΐ 
ίι• ιιιιιΙΐ08 πνιιΐοβ ίίίνίδβ, ιΐ€ο αΙ)$ςυ6 3ηι<Βηίΐ3ΐβ ίοηΐββ 
πνιιΙί$€3Γ6ϋΐ68• 0130131)31 3ΐί(]υί«()υ3ηΐυιη 3ηΊ ςαίη- 

ςΐΙ3(ίηΐ3 €1 νΟΧ 8ΐ6η(0Γ63 €6ΐ65Γ3(υΓ. Νβ€ \ύ&ί 3ΐίΐεΓ 

Ιθ(|α«ιιΐΙυιιι ^υΐ3 86€3η(Ι:•• ΥίιΙβΙιβΐ 3ΐΐυ$ <|ΐιχ βυρβΓ 
ΐΦΓΠΐη 61 8ΐ3ϋίυΓυιιι πιιιηβΓΟ <|αο ηυΙΙυ$ οΐίυβ νίδυιη 
ρορρβηιΐοΐ)»!; $€ύ ρΙυΓεβ ίη ίιιβηίΐο ηυηΐθίο Ιοη^β 
βΐίί Ι|ΐΐ03ί1 ¥18001 8001, 060 γΜβοϋΙ ί3εΐΐΙΐ316 ΓΓ3η- 
43ΐιΐυΓ. Νϋο οοΓίβ Ι3ΐρ3 ςηΐ3 €9βϋΐ η38θίΐυΓ €Ι νίνΐ4 φύσιν του βλέπβιν ού ψεύδονται. Κα\μ{|ν ούδΐάσπά- Ο ΙοΙΙιιογ; 6 €0ηΐΓ3 η3(0ΠΒ Ι«06 86τν3ΐαΓ ΰΓβ3ΐίοηί»- λαξ, δτι τυφλδν &μα γενέ«ει, κα\ διά βίου δι τοιού- 
τον ήφάνια;αι * άλλα συντηρείσαι τζ» λδγφ της φύ • 
βεως, κα\ ουμπληροί τ6 ιιο'.κ{λο^ της χτίαιως• 
Ήχουεν Ιτερο-, οσα μηδείς άνΟρωπ<3ς. Τί τοίνυν; 
Κλ<ι«τέον άρα τάς λοιπάς άκοάν, δτι μ4) εύΐΕορώτ£- 
ρον τοΰ λνεργείν £χου9ΐ ; Κ«\ ττρατδς Ιχ τβ αν- 
δρείων, ίη ϋ μ^ι τοιούτων «υγκι^ιρ^τηται. "Αδων 
άαυίδ ούκ άπηζίοιι τους ουγχορβΰοντας. Κα\ μ|)ν ού 
κατ* εκείνον κα\ αδτοί Ιμελιβον• Αρμονία χοροΰ Ιχ ςυβ Τ3Γ1€13160) «οπιρΙβΙ. Αυϋίνίι 3ΐΐιΐδ ηιΐφ ηυΙΙα8 
Ιιοιηο. Ουίϋ Iδ^ιιI^? Νυιιι οΐβικίβηϋ^κ Γβΐίςιιχ .ιιίΓοβ, 
ςαί» ιιοιι ΓΑΟίΙίοιοπι ΙΐΑίιοηΐ βηβΓ^ίαη) ? Ει βιβΓΰίιυδ 
ΐυηι 6 ΓοηίΙ>θ5, ΐαιη β ηοη Ι3ΐί1)υ8 €0:ιΙυίΙ. Οοηυπδ 

ϋΆ^ίύ 83Ι13Ι0Γ68 ΠΟΠ (ΐ€()ί§η•Ίΐυ8 681. ΝΟΟ Γ6ν6Γ3 86- 

€ΐΙη()πιιι 60111 8ίίί 1}γιηηίζ3ΐ)3η1. ΟΙιοη* Ιΐ3ηηοιιί« β 
<ϋν6Γ8ί8, ςπίη ίιιιο β ϋίδδοηίβ €ΐ βΐ'μαηΐίβ α\οάι$ ριο• 

€6ΐΙβΙΙΐί1ΐυ8 €θηΐρ3Γ310Γ, 0( αίοΠΐ Ι)θί Ιΐί866 ^1601118, 

Ιιΐ8(6 3ηί5η8 ροΠβοΐ. διαφδρων, ήδη δέ κα\ Ιξ Αντιφώνων 3μ\ δ(χ« φρονε^ντων άρμόττεται, ώς φασιν οΐ τά τοιαύτα σο^9^> 
οΐ π:ρ\ τ^χνας. ζ'• Ούκ Ιοθ* βπως άπανιβς αυνδράμοιεν Αν ε{ς 
δμοιον. Οεριφέροντιι Σειρήνες έν ^οίς κά)^ι λόγοις, 
αιτινές ποτέ α!»ταΐ' δοκούνι δλ Αρίι μέγ* τι χρημβ 
έχζίνζι είναι. Κα\ 6 Ίώ6 ούκ άπηχρ€£ω9εν αύτάς, 
ουδέ έξέβαλ» του φδομένου σεμ^ματος, έτερα Σει* 
ρήνι, μιχροφυεΖ ζωΐδίψ, τους Ιαυτου Ιξομοιώιας 
χλαυΟμούς. Ήρεοεν άνΟρώποις, (γκρΐναι ε {ς με- 
λψδοΰς κα\ τδν τέτνιγα* χα\ ούκ έξέπεαεν ή άτ^δών 
τής σεμ*^χητος• Ύμνε? βεδν καΐ τά άλογα, ούχ οΓς 
αυτά φωνούσιν, άλλ* οίς εκείνον γεραίρουσιν οΐ 
θεωρούντε; αυτά, κα\ τ^ τής φύα^ως φιλοαοφούντες 
εΟκοσμον, δποΐδν τι κάνταύΟα Ισται. £{ γάρ του 
μηδέ δοκείν λέγειν, οίς άκδμψως του λαλειν 1)^μεν, 
άλισκδμβΟα* οίς γοΰν δ ακροατής πρδς ήμΙν <χων 
τνν νουν Ιχικκλήξειαι, δτι πρ^ (ήλον δλω; τοιού- 
τον δ.εΟηρμήναμεν Ιαυτους, τφ χρείττονι ^α^μάοας 
άναδήαει τδ αίτιον* δς χα\ αύτ6;, ούχ δτι πρ^άξέαν, 
άλλ* δτι μετ* εύψυχ(ας υμνείται, τους εΙς βύχαρι- 
στίαν λαλούντ^ αμείβεται. ΚαΙ ούτω χα\ ήμιν τάχζ 
τίνα 6 λ^γος εύρή^ει Ιπαινον. 

η'. Ταύτα &ν 6υμψ βαλδμινος, κα\ τοιαΟΟ* Ι'^βρ•, 
δΓ ων θα[^^ητέον τους ύοτερολδγον; χα\ ταπεινοί»;, 
ού πάνυ *δ^^ των ύφηλως λαλήααι φΟαβάντων 
Ιατήξεαθαι, •1 μένον πρδς δρθδν Αογι9μ^^ φθέγξον- 
ται, κα\ οΟ:ω συγχευάαχς εΐ; θάραο; Ιμαυτδν, 
καθ(ημι τδν λ^γον, ο? «ροεΟέμην, καΐ του σκοπού 
γίνομαι, ούχ υπέρ τονς Αλλους διαδέσθαι τι πρ•• 
νοησάμενος (μανίας γ^ρ Ιγγυς ή των αδυνάτων 
χατεπ'.χείρησις), ψυχής δΐ ζέΐ'.ν Ιχφα!νων, χα\ το 
τον ζήλου διαχαέ.*, κα\ ούτω τολμών, καΐ τήν φύτιν 
τυράννων, εύλαβέστερον Αλλως τά γε τοιαύτα δ.α- 
θεμένην τίί χατ* Ιμέ. 7. Νοη 681 ςοο<1 Ιο ί()ίρ8οιη €οη€ΐΙ οοηοοΓΠΐιΐ. 
Μ6πιοΓ3η(υΓ 5ίΓ6η68 ίο ρπ$οί8 8€ηρΐίδ ςυχουοςαβ 
θδ86πΐ, ίθ(ΐ6 ιη»βουιη ςυί<1 6886 νίιΙβηίοΓ. Νοο 638 

^0Κ) (ΙΟιΠ^ΠΑΐΟδ 6&1, Ιί60 6 66ΐ6ΐ>Γ3ΐΟ Γ6ρυΙίΐ ΟΓΟΑΜβΟ- 
10, 3ΙΠ 5ίΓβθί, βΧίΙί 30101316010, 8038 6Χ£ς(Ι308 1»• 
ΙΙ)€ηΐ3ΐΊθα68. ΙΙοωίοΠίΟδ ρΐ3εθΊΐ ίοΙίΤ ηΐ08ΐ€08 6Ι €ί- 
63ϋ3ΐη 3000016Γ3Γ6 ; 066 ϋΊ£ηΗ3ΐ6 6Χ6ίΐϋΙ 1ϋδαοί3. 

Ι)6θΐ:οο€ίοοιι( 61 ίΓΓ3ΐίοη3ΐ)ΊΙί3 000 60 ςποι) ίρΐ3 νθ€6ΙΟ 
6ΐοί(ΐ3θΙ, 56(1 ςοο«1 ϋ<:οιη Ιιοοογ€ΟΙ ςπΊ ί1ΐ3 οιίΓ3•ΙοΓ 

61 ςοί 6Χ66Π60160Ι 031ΙΙΓ9Β Οπ1ίθ6Π) ς03ΐ)( 6ΐ ΊΙΐί δΐΐ 

9ΒδΓιιο3Ωΐ. Ν3θΐςο6δί οΊΗίΙ (Ιί66ΐιϋ5υ8 %ιαϊ\ϊ^ οοιη (ι• 

600ΐρΐ3 Τ6γΙ>3 Ιΐ3ΐ>6ηΐ05 60ΠνίΐΙ6!ΐ00Γ, €001 3ΙΙ<ϋΐ0Γ 3ιΙ 
008 301010 311611(1608 8ΐαρ6&Ίΐ ςοί^, Ι30ΐ0 κΛύ ΛΌ^ 
1061 ίρ808 36660(ΐ6ηΐθυ8, ΙΙΙβΙίοΠ ΟλίΓ3η$ 6οΙ|^ηι 2μ 

ρ»ΐ3ϋΐι, ςοίρρ6 ςοί οοο ηιιοϋ ]οχΐ3 (ϋ^οΗιΐβαι, ιβϋ 

«|00ΐΙ ϋΟΟΟ 301(00 Ι)β0 Κ)61ΐ6(1ί6ίΐ, 10 ι^ηιΙοΓΟπι 36ΐ1θ- 
0601 ρ83ΐΐ60ΐίΙ)08 Γ68ρθ0(ί6ΐ. 1ΐ3 6ΐ 00816Γ δ6ΓΟ10 
3ΐίς«Ι301 »ρρΓθΙΐ3ΐίθ06ΙΟ Ιΐΐν6θί6ΐ. 8. ΙΙ«€Ίορ66ΐοΓ6νοΙν6θ86ΐ3Η3|Ιΐο]ο8ΐοθ(ϋ ςοίΐοϋ 
ιηο^β&ΐί8 61 ΙιοοιΗίϋοδ λοΊοιαβ 681 Ιο]ί€ί6ο<Ιυδ, ηοο 

θηΐθίΐΙθΙθΟ£6 3 ^Γ3ιΐ(ΠΙθ(|θί8 ρθ06Π(Ιθ8 6886, ϋθΟ)0)0- 
ϋΟ Γ66Ι0 Γ3ϋθ€ίθΐθ Ιοςθ3010Γ, 816 301100 ΓοΠΐ ρ3Γ3ΐΟ& 
86ΓΟ)ΟΟβ:ΐΙ 6111*1110, ρΓΟΠΐ ρΓΟ|ΐΟϋθί» 6ΐ 3(1 (Ι68ΐί03:001 

ρ6Γν(:οίο, οοοαίϋδ »1ιίθΓ3 6χροδίΐυΓθθΐ 016 εοοΓιιΙοηδ 

(οοο ρΓΟίΟΐ 61110) 3ΐ) 1118.1013 3ϋ68ΐ ίθ)ρθ88ίΙπ1ί3 νί- 

τίΐΜΐδ βίβΓ6»Ιί). ίΐιΐοιχ \«ιο αε&ΐυοι ΐίΐίςοο πΐ€6οϋϋΠΐ 

ϋ6ρΓ0η!6Ιΐ8, δίοηΟ^ 30(ϋ(:ΐ6Γ 03ΐϋΓ301 (1001305, Γβΐί- 

{Ίοδίύπ οϋιίίοιηίοιιβ ιΐ6 ι:ι1ΐ1»ο$ ίοβοηίο ςυοά ίο ιοο 

68( 36«:ίθ6ΐ301. 177 ΙΑϋΟΑΤΙΟ 5. ΟΒΗΕΤΚΙΙ. 178 

ρεΓν Ιπ\ Τ2 έξης), οίκω; &ρα, τχΐ^ών χα\ μιγ&λαιν Α «ηΙοΜίπι ροηβιιΙίΐΝΐδ 01 ιηα|^η!§ ίη ρΓφΙιΊ& ΊιιηιιιΙαιι- ύπίρ βιοΰ τ<θ€ΐχ^»ν %^ς ψυχάς, χα\ μ^γιατοις ένκ- 
δρωχ4^ΐί«ν Αγώνι, τοις μλν μβτά Χ2\ τραυμάταιν χαΐ 
αΙμάτων «ων έξ άθλήσΕΐκ • τοΓς βέ χα\ &/λως έξ 
Αβχήσιως, ο6χ &ιη9ΐν ή του μύρου βλύσις κ^φιλο- 
τίμηται, άλλα τισι μιτρητοΓ;^ χα\ ου; ^ν έοτι 
χα6υπαγαγ§?ν άριΟμφ * έν οΤς Χ2\ τΐ τΨ^ς &π&9ης 
μίν έξθΐ{ρ<τον Αχου«μα τ7|σ86 χιβ* ήμΰΙ; ταύτης οΙ• 
χουμ^νης χα\ 1κ^ πλέον ΑγλάΙ^μα. Κα\ φέρβτακ μίν 
)όγος πρκαβυτιχλς, χαΟιτκών τ^ιν του άιηρουμένΟυ 
διβμοΰ λύσιν •1ς τδ χα0αρ6ν τον ^Ιον χαΐ •1ς τδν 
Ιλβον, οΤς Ινβυδοχιμών φατιν ύιαρλίαν ό αθλητής 
Ιλαχβ ΟβΜβν <1ς γΙρας «))ν τον μύρου Ιχβλυαιν. 
Κα\ σ€μν^ μΙν ό λ^γος οίτος, φλέβας τινάς ύιτα* 
νο{γων, Ιξ ών χα\ αυτών Ιοτιν άνα^^νΙαχ<οΟαι τ6 ΓιΙνι», ίΙΙί» τυΙηβΓΐΐΜΐ• €1 ΟΓυοΓβ ΙηΙβΓ ρΓΟίΠαηιΙυιιι, 
Ιιί« •1ίλ« 1(1 ηΐΜΐίΙιΓιοηβπι μ €Χ6Γ€6ΐιΙί1>υ<, ηοιι οηι- 
ηιΐΝΜ ιιιΐ{ΐΐ6ΐιΐ0Γαηι βΙΓαβίο |ΙοΗο» Ιΐ9ΐ>62ΐυΓ, 8«| 
<|ΗίΐΝΐΜΐ»ιη, 01 ίιι ιη€ο•ιιη, 61 ςοΙ ίΐ€Π€ 6$$6ηΐ ιιυ• 
ΒΐΦΓΟ «$ΐίαι»Β(Ιί, (Ιβ ςοίΐΜΐ• Ιυιη ςαΙ(Ιεπι Οι ηιιηο? 

0Ι«6Ι|» ρβΓ ΙΐηΙΤ6Γ8»ΙΙΙ ΐΟΓΠΐηΐ, 1001 τβΓΟ ρβΓ ηςίο- 

Μ» ΙιαϋΓ οοιιηοι €ΐ ιηρΙΙοΓ ιρΙβο^ΙοΓ. Ει ίο κοαιιι 
€θθ6ίοιι« ίκτίοΓ τίοοαίοπιοι βοΐυϋοοοπι Ιη τίτχ ρα- 
πΐιιβ €θηΜίΐθ£αϋϋαι 6Ι Ιο ηίιβηεοπϋλ, ςιιίϋυι 
βηρ€Γ»Κκιη(ΐ3ηΐ€τ ηίΐ€8€«ΐΜΐΐ, «ιΜ^ϋαι « Οβο οι€γ• 
ε^ϋβη ■0(0601! 6ίΙιΐ5ΐοο6ΐη οίΗΐηοΙιιβ. βηνίι ςυΙ« 
ύ&α ΙοΒΟ ΒίΓπιΐΙο» νοηβ• ιρ6Η6η•,6 ςαΠΝΐ• ιβλίΟΓϋ 
οη|(ΐΐ6θϋ <κIο^ ; ηΐΐιι* τβτο (ΚβςοΜϋοηΙι ηοη οιηιιίΒο 
Γιιίΐ €6•μιηΙ« ειοϋλ. Είβηίιη Ιη (ΐ666ηι ηίΙΠΙιο^ Ηιμ του μύρου χαλύν - έμο\ δΐ τ6 ζητιΐν ο6 «άνυ τι ^ ςαίϋβιο ΐΜ>ηλ 61 Βορπι ηκχίοηι 6ΐιί1θ6ηιοΐ, άίοο νίϋβ Εκαυσκ. Μυρίοις γάρ βαοκς τά άγαΟΑ μλν ταύτα χα\ 
«Ις ύικρ6ολ4)ν ένέλαμψ«ν, ή Ι ν βίφ φημ\ χαθαρύτης 
χα\ 6 Ελβος ' οΟχ &πα3ΐ δέ ή του μύρου δ^ις ικφι* 
λοτίμηται. 

ιγ*. Ζητητέον οΟν χα\ έτΙροιν Αναχαλύψαι τδ χο- 
χρυμμίνον της λύσβως• Κα\ μή«οτ« οΟδέ τούτο Ιξο» 
του προοφνους , ώς Αρα τύχοις τ• «α\ «ροβώκοις, 
ηαρ* οίς οΐ τοιούτοι χβίνται Οησαυρολ, βίς ΙΙον &νοΗ 
θ<ν ΕχλψηφίαΟη τδ Οαυματούργη|ΐα• *Βχρην γ&ρ 
Ι^τοι ΑρχήΟεν «ύΟυς βίς θ(δν βτιιλαμ^νοις τΛς 1χι(• 
νου ΟιραιηυταΙς ΙηαχολουΙηβαι χαΙ τοιούτον βη- 
μλίον (Ις Ιντάφιον πολυτίμητον, 4 >βλ ματ& χαιρίν 
Οτκιρον* χα\ τούτο. Ενθα «ρδς έή^αΟου Ι^ν χαΧ ι6• ραηΐιβ 61 ιηΐ86Η60Γ(ϋ3, ηοη οηηίΐΝΐβ 9ΐιΐ6αι %\ύ' 
ηοΜ ιιη;υ6ηΐΐ6ίΓυ8ίο ΐηΚ>ηΐλ 681. 13. 0Ό9ΒΓ6η<Ιαπι 6Τ|0 ^ ιΙ» ιΙϋ8 ρ«ΐ6Γβΐΐΐ6η«Ιιιαι 
ιοίοΐίοηΐβ 9ΐΓ68ηαιη. Ν66 ΠΙυιΙ Γοη6 6χΙγα γοι ηΐίο- 
0610, ηβηιρο ίη Ιοοί• 61 ρ6ηοηί8, ίη ςαίΐιιιβ Ιιη]α8- 
ηιοιίί Γ6εοηϋοηΐοΓ ΐΙΐ6ΜαΗ ορροπαηβ ιΙ> »|ιο «16- 
€Γ6ΐυπΐ68ΐηιίΓ«€υ1υΒ• Α1> ίηίιίο 6ηΙηι οροπβΐΜΐΐ «α 
1>6υηι 0118808 6]α8 86Γνο8 Ιιο]α8ΐηο(Ιί 8ί{οοηιηι εο- 
αιίΐιία 8ΐίρ«Γί ίη Ββραΐΐαηοι |ΙθΓΐθ88αι, >υΐ 6ϋ2ηι 
ρ6Γ 8ΐι1)Μ4υ6η8 Ι6ηιρ08, ςοοά ίΙ»ί ρτο 1κ>ηο 6Γ9ΐ 

?ί6ίηΐ84ΐα6 ν8ΐΐΐ6 01ΙΙ6 ΙΐΑ06 ρΓΟ|Ιί{ϋ νβηΐΓβ ΙΐΦΓ6- «ύμφορον τοΙς ικριοίχοις» τοι^νδ• χληρώααβΟαι τ•- |« <ΙΙΐ8ΐ6αι ; ίΐα οΐ Ιΐ06 Μά ΙηίΙιΐ6ΐ68 ιρίο 8ΐ|ηο οοιιΟγ- 
ρατούργημα * ώς &ν τφ «ρδς άχίατους βύθΕτψ βη• ηΐ8Γ6ηΐαΓ νίαηί Ιη εαΐΐο ιΐίνίηο» 61 ηΐΙθ€ΐηίί ίικ μ$1ιρ 9τ<ρ€ΐιΐθ8ΐ8ν οΐ ^οιοντοι τά 8ΐς τ^ Ιβίαν Ορη• 
0Χ8<αν, χαΐ Οβμιλιωθιΐιν ααθρ^τητα λογιαμου. ΚαΙ 
το(νυν ΙτιρατουργήΟη τ6τ< τΚ έξαίβιον ΑγαΜν, «Γτι 
τ^ μ(ταστά匿 ουγχρ^νΐϋς, εΓτι χαΐ μίχ' αυτήν ' χαΐ 
δοθέν παρέμ8ν•ν, ίνα τψ θιίφ τ< χαρίοματι τ6 Αμκ- 
ταμέλητον ιηρισώζοιιο , χα\ οΐ «ιοτΕύοντβς ο&τμ 
κλατύνοιντο. Έιιαυζομένηςδέέντιυθιν της πίνηως^ 
οΤς οΐ &νΟρωιιθ€ εΐβον θαυμΑσια χαΐ της χατά ψυχήν 
€ΐς Θι^ν χα\ τά θεία ύιηναιηομένης Οερμβτητος τφ 
«αραμύνφ του θαύματος, χαλ έχφαινομένης ιίς τ6 
λαμκρότβρον, έοτηρίχθη, χαΐ 8ΐς αΙώνιον «αρι• 
τά'^η, χα\ Αένναον χέχυται. 

ιΟ • Κα\ τούτο μέν ο&τοκ Αν Ιχ<χ τδ βΟλογον ' ιΙ• 
χ^, δέ, χχΐ τους μυρο6λύτους «ρός βίου τδ τοιούτον Ι6ΐ ; ν6τί8ίηιίΐ6 00160) 681 υη^αοιιΐο «ΙίΙΙαιιίεβ α ΟϋΟ βΓΟίίΐβΐί ίαο4ΐοαΐ6ηΐηηι 68861. Ιίοςοο ρΓο<Π|!θ86 ΐοηβ 
ίοΓίυηι 681 Ιιοοαηι 6ΐΐηοηηηιηεοι 8ΐν6 ρΓΟ €<μβ- 
100618 νί€ί8θίΐοιΙίοίΐΗΐ8« 8ΐτ6 ρΓΟ ΐ6ΐιιροηΙιυ8 8τςιΐ6ΐι- 
1ίϋ08, 61 Ο)οη8ίΐ ιΐοηιιαι οΐ ϋίνίηο ΙμρΙιοιο 8ίηβ 

ρθΝΐίΐ6η1ίθ (ΙοίΙΟΐΟαΐ 86ΤνθΓ6ΐΑΓ, 61 8ί6 ΐΙί1θ11Γ6ηΐηΓ 

1ίϋ6ΐ68. €γ68€6016 οοΙομ Οιΐ6 6Χ <*ο ςοοιΙ ηιίηϋίΐίο 

νί(ΐ6Γ6η1 Ιΐθηίθ68 61 ΟΟίΟΜΒ 060 4ΐίνίαΐ8ςιΐ6 ΛάΐΛ* 
Γ6016 0Γ(ΙθΓ6 θ1> ΙΙΙΙΓί ρ6η00Ο8ίθΟ6Ο» 6ΐ 8ρ1ΐ*ηϋΙ« 

ιΗιιο Ια668€6ηΐ6• ΟΓΝίλίοηι 68ΐΐΜ>ηαπ), ίη 898€ΐι1ο οοη- 
06ηο1ιιιη 61 ρ6Γρ6ΐαο 8ροΓ8ΐιαι 681. 14. 5ί6 ςυίϋ6αι ίΙΙαϋ ηοη λίηβ €308ΐ 6886 ρο- μ8γα>8!6ν αύτοΰς έξαιτήσασθαι• ΚαΙ ήν τδ Εργον 
φιλοτέμου ψοχής• Χρή Τ^Ρ• ώαπερ βασιλέα τδν μι- 
γαλο«ρ8πέ«τατον έθβλιιν μεγΑλα «ρδς τ6ν άξ(ων 
αΐτιΐοθαι, χα\ χα(ρ€ΐν Απαιτούμβνον» ο&τ» χα\ δβον 
έν δχηχόοις φϋ^τιμον, μή σμιχρολογιχώς έχ8<νφ 
κροαφέρβοθαι, αλλ* 6πέρ μογάλβΜ έντυγχάνειν, χα\ 
&«ερ &ν διά «ολλου θαύματος Αγοιτο. Οόχουν Μασι 
χα\ οΐ τψ μύρφ πλουτουντες Αγιοι μιγαλόδωρον τδν 
«αμδαβιλέα Θεδν, χα\ τοις έιιάθλοις έμίΜατυνόμε- 
νον. "Οθεν πρδς τ^Ις έχ«ΐ9εν δΜρβαΙς χ»\ τών εν- 
ταύθα τι «ροαεπιτεθηναι αΰτοίς, ^ύίοτίμως ο1 μέν 
Ι^τή^αντο, ό δέ ύχήχουβε. ΚαΙ φθδνος το(ς έτεροι; 
οΰδεΙς, Αλλως ένβυθηνουμίνοις τοΙς Οοίοες δώρημα• 
οιν. Ουδέ γάρ Εβτιν είχείν οΜ'^λ των ΑχΑντων έχεί- ρΓ6ΐίθ8οηι νίΓΐιιΙβο) ρορθ8€ί886. έΐ88ηοηίπι.τ Ι1Ι6ηϋ8 
ορυ8 6ηΐ ΙΙΙθ4ΐ. ΟροΠβΐ 6ηίιιι, 81601 τι^ββΗΐ.ιΐΐο^ηα- 
η'ιοιαηι ιΐ666ΐ• ν6Η6 υ1 σιο^ηο ρπ» ϋί]|ίΐιί8 μι6Γ€(•8 

ρ086α1υΓ, 61 $>α4ΐ6Γ6 ςοίΟ ρ086ίΐαΓ, 816 611001 

ίη 8ο1>ϋίιί8 ηιο£ΐιο οηίηιο ηοη (Ι6 ηιίηαιί88ίηι{8 

Ορθ(1 ΟαίΙΙ νΟΓίΜ 8υΐΝΒίΐΐ6Γ6, Μϋ ιΐβ ηΐΟ(θί5 οϋίι^ 

61 (Ι6 ίιί8 ςυ» 800101001 οϋαιίΓΟίίοοϋοι βοηοΐΐοηΐ. 
1((ί1υΓηοτ6ηιη1οιιβιΐ6ΐι1ο(Ιίΐ686βιιΐ68 800€ΐι ϋΚΐ6Γθΐ6ΐη 
ίο (10018 Κβςοιιι Γ6(υΐϋ Οοοιο, 61 ΙίΓονίοΓυο) Ιοιγίΐο- 

ί60Ι. ΐ;η(ΐ6ΐΐΙΐ]08Οΐαθϋί (1θθί86ΐθΙί4υί(Ι 6€(Βΐθ6ί8 80- 

ρ6Γ0(Ι(Ιί ίρ8ί ςυία60) ρ6ΐί6Γυο1 ; ί1ΐ6ν6Γϋ8ϋίυ(Ιί€9νΙ1. 
Ν66 ίονί(ϋ9• Ιθϋθ& ία οΙ)υη<1;ΐϋ1ίϋυ8 «ϋνίηίβ (ΙοιιΙβ. 

ΜΟΟ 681 611101 (|00ΐ1 (1β (|0θ!ίϋ6ΐ 6 £0110118 ί>0Ι10Η^ 

(1ί€08 ςοοΓΟ 00(1160118 οΐιΙΙϊΐ, 86(1 »1)&«|ΐιο Ιιυε ι|αικ1 181 ίΑϋϋΑΤΙΟ δ. ΟΚΜΕΤΚ». 182 πρωτοτυ^ίαν σώζζται, άλλ* ή Ιν ώτειλαΐς βλω; Α β^ηιρβΠιίϋ φυ ρυϋΰΐ 06ΐι& ζαΐο&ικ ιηίΓ3οιιϋ «ίτινί. όΐΜ»«ουν συμκάΟβια, ^ χα^ρβ( πάντως Ηβ^ ό ζηλού* 
μβνο;» ομοιότητα νβραστίου Ιξέφηνιν* δ 24) πρδ ιτάν- 
τ»ν των 6μο(«0ν χα\ %ρ!^ Αιιάντων άμύθητον έπάτ 
γΐται Ιχϋληξιν• Καλ^ν μλν γ^ρ χφΐ 0€ωρ &γιον 
λλίφάνΜν ΙβρΔν 998 χα\ ιπ|γων Ιξακο^^ον Ι&Ιν, 
«αΐ διψώντας ΙχθβραιηΟον λαο(ι«, ώς τ6 μίν «ηγά- 
ζο» «4χ•ι ιηρ€Τ<Τράφ9αι, «ίη Ρραχ(9νι, ή &^* 
Ιτέρφ τιν\ στιρ€μν^ του σώματος* «^ ((Ι Ιχ•Ι9<ν 
έ«6λιίζον χατά τίνα χρήνην άιιό^^υτον έχτρέχιιν 
Μνναον» »α\ έμκι«λ|ν %άτίΛ τ^ κροαι^μινον» ώς 
Ιάν Χ2\ φ«»νή τις ΙχιΙΟιν &&ί|χκΙτο» χροχαλουμένη 
τοίις διψώντας ΙρχββΒαι. ΤλρΑττιον βέ, χαΐ «Μμμ 
άΐΕθλε(ββ9θα( μύρον Εύωβλς, ώσ•\ χα\ έχ οτ^ριλ; 
πέτρας Ιλαιον. *Αλλ' 1π\ πλέον Ιτι θαυμέίαιον, τ6 
μ^ν θ<{ον σώ|λα χρυπτόμ<νον στέγιβθαι, τ^ βέ τά• 
φον ποταμών 6βωρ£7α6αι μύρο» τοΙς άρύεβθαι Οέ- 
λουαιν ιύΟύμιον. Ταύτα τ<ρατουργ(Ι χα\ 6 ταΤς Ιν 
Λυκία «ελαγ(ζων μύρου ι:ροχΰσίοι, χα\ ή αο^ «αρ• 
θενόμαρτυς, ήν τψ Σιναίφ ένεφύτβυββν (ρβι ζ«Μγ4• 
νον φυϊ^ ό Θε^ς, χα\ Ιτβρο» ι^ϋΕίους. Ιν τι ένΙρΑαιν 
ήλΜ^ς τί βίς &ρ<τήν προλάμψαγκς^ |ν χι γυναιξίν. 
Ό Μ ήμέτιρος πολιούχος τους μέν μΙ| πλουτοΟντας 
τψ μύρφ τ|) δαψιλεΚ^ τούτου ύχ•ρανα(έ6ηχ<ν ■ οίς 
βέό τοδ μύρου πλούτος πληΟύνκται, άλλα τούτοις 
παραβαλλόμβνος, αΟχεΙ τ^ Ιπιμ^ον Ιξ^ι!αιον τά τ€ Β 1ίΐυ(1ίιΐ€ΐιι Γ6Τ6ΐ.ινίΐ ; ςιιοιΐ ρΓοΙηιΙο ρΓΦ .πιηιιϊ• 
ΐΝΐλ »ίαιίϋΐ6Γ 6(Γ6€ϋβ 61 ρπ) οπιπί^ϋ» ίηο1Γ»1ιί1οια 
ία(Ι•€ίΙ βίοροΓβηι. Είβηίιη (Ιιι1<;6 68ΐ Αηιι^ιη 8»ιιγ18ι» 
β ΓβΙίςυΓ» <«€Π8 ΐΑοςαιαι β ΓοοΐΙ5αιι 5Γ9ΐυΓί6ηΐ€ΐιι 
τίϋ«Γβ 61 βίΐΐ6ηΐ6• &»ηΜΐΐ6ΐιι ροροίοι, 8ί€αΐ 6 ΓυΙ>ί• 
10 ακΜΐ» Μΐίρΐ» 681, Ιϋΐιι 6 Ι>Γ3€ΐιίο, ΐυηι 6 «|α3« 
ΚΙΜΙ «Μ» 6θΐρθΓΐ$ 8θΠϋ3 ρ«η6 ; ςηο<Ι ν6Γ0 £κίιι«1ΰ 
8€λΙιιηνί1 ίοηΐίβ Ουβηΐίβ ίιι«ΐ»Γ ιϋ λβιηρΰΓ οαΓΓβιι- 
άηηϊ 61 ίιιιρΐ6ΐι<Ιαιιι 0100601 ι ε€ίρί6οΐ€αι, Ιαη<|03ΐιι 

νΟΧ €ΧΙ0(ΐ6 ρ€Γ$θηΑηΐ» €ΟΟΥΟ€ΑΟβ $ίϋ6Αΐ6• ΙΙΙ »(Ι 

ίρ&ααι ▼6αίΓ6οΐ. ΡΐΌΐΙίβΊοιαοι ?€γο 61 6χ ίιιι>£Ίο*Φο» 
•(ίΙ1αΓ6 βοινί θ(ΙθΓ6 οο^ιιοοίαιη Ιαοςααιο ο $9Κ0 
(ΙοΓίαίηιο οΐίΐαοι. $6ΐ1 ιιιίποι (1ί?ίιιιιηι 60Γρυ• γο- 
οοιιϋϋυοι 16(1» 61 ββριιίοπιιιι ΟμοΜ» νίϋϋπ υιΐ• 
βιΐ6θΐϋιουΗΓ6 6ορί6οΐί1ια»• ΙΙ«6ρΓοϋ•|ά ο|ΐ6ηΜΐΓ 
61 ςυί ίο ΙγάΛ 00(06011 οιιγο ρηιΙοίΗΐιΐ, 61 Μρίοο* 
τΊγ^ο αιΐΓΐ7Γ ςοιαι ία διοι αιοοΐ6ηι νίνίϋυαι {6γ- 
1060 ρΐ^οΐινίΐ 1>6υβ• 61 «Ιϋ ρΙοΓ6• ιυαι νΐή νίηαιο 
•ί€οΐ 6ο1 ΓΗΐ{6ηΐ6$ ΐιιιο ηιο1ΐ6Τ6•. (ΰνίμιϋιι οο»ιγ« 

ΡΓ016€10Γ 005 ςοί 00£06θϋ «Ιίτίΐϋβ 6ΜΓ6ΒΙ οΙμιΟ• 

4λοΐίι ϋΙορπΒ»ΐοΐ : βίςαΐ ν6Γθοο|θ6θΐί ϋίνίιίί«|οιι- 
ΐΐ6οΐ ίρ^ίβ ποβίοΓ η|οίρ«ηΐο8« ^6 ΗΙΟΙίΟ ΟΙ«βΙ• 6Κ- 
ΐΓ3ΐοτ4ΐο9Γίο ςοοαά ιΐίο |1οΗιΐοΓ ; 6ΐ•ί ςοί νί€ΐοΗ» 
•011(0106 ηίαι» όμοιοι, οο(θ6θΙο ίηιοιί•Ιο,ραΐ€ΐΐίοβι 
ροΐ€ΐι?ο 61 ι1ίνίϋί$ ιηιοιιηιηι «Ιίνίϋ» ροοιΙΟΓΟίιΐοΓ. &λλα, χα\ οΤς τ^ ΑΟλητιχλν α!μα ^ήομκον λναβρύει, χαΐ τφ μύρφ βυμμίαγεται, χαλ^ λπϋ χαλφ χα\ 
πλοΰτον ψυχών ΙπΙ πλούτφ τιΟΙμβνος. 

ιζ^. Κα\ οίβα μίν χα\ έτέροις τών χαθοιοιωμένοιν (2 
βεψ τοιαύτην χάρ&ν βραβευΟεΙ^αν μι,τ<λ τ^ Ιχ βίου άπανάοτααιν, Ιν οΤς χαΐ ή το•^ «ύγημ&ΙβΟαι επώνυ- 
μος, ^^ τοΙς έύΐηθέσιν δροις μ<τ& θάνατον (τ^ «αρα* 
βοξ^τον) χα\ μαρτυρήααοα χαΐ δι χ άοα α α, Έγώ 
Α Αλλά χαιρφ (χ€<νφ βραχεί άντιπαραθεΐναι τ^ 
αίώ'.ιον, ή χαΐ παραμετρηβαι πρ6ς λιβάιία τ6 «κλα- 
γΐζον ύχνήοαιμι &ν 9Λιω χατά π^ντίιΐν τών τοιου- 

τοιν• 

ί^. Ιλήχοιεν Λ οΐ θαυματουργοί, Ιφ* οΓς &χρι% 
ή παραύχησις. Ό ημέτερος &θλΐ|τ^ «λουτιΐ, λό- 
χων Ιχ Θεού τ6 άπαρεξέταβτον, «φ της μυροχυ^ίας 
τε πολλφ, τφ Απείρψ, τφ πλήθοντι, τω πελαγ^οντι, 
χα\ τφ βυναναθλύζοντι α7ματι, χαλ τι^ μύροις βυν- 
6ιαιων(ζοντι, χαΐ παραδηλοΰντι τ6 της ζωής μόνι- 
μόν τε χα\ ουνεχές. ΕΙ βέ ποτέ χα\ θπερεχχείται Ο ροΙεΓυιιι €ίΓ€υολΐη8€ήΙ)6Γ«ί ΙιρηθΓ6ΐο νβΐίΐ, οιΐ(θ6ΐι- 17. Νο?ί ΐ|ο|<ΐ6ηι ϋιΐ6Γ 6οε ςοί 1>60 •ο €ο«Μ6η• 
ηιοί, οΐίίβ Ιοίοοι ο ΒυηοΜ) ^ι|(^ί66 €θ11«ΐιαι §ηΐΙοοι 
6 νίΐι αιί^ΓΑοΐΐΚιοί, •€ΰί€6ΐ |ΤΑϋοηι Ιααι οοαϋοίβ 
οοΐΐο Γ6ΐί{ίθ80 Γ066ρϋ, Ιοοι νβιΐΐιΐΐ ροοΐ οιοηοαι 
Ιο&Ιίαιοοίοοι 6ΐ ]οϋί(:ίοαι ( ο αιιηιιο !) ΐ6ϋ«ΐ6ΐΜΜ• 
ε^Ο Υ6Γ0, ΙοαιροΗ ίΐϋ ΙΐΓ6νί 9τς«ίμ.;•':ι•>: χίοηιίΐο• 
Ιοαι» >υΐ §μΐΐο αίΑΓβ οιοΐίπ οοϋοοι αιοϋο ιΐο Ιι&• 
6ηιΙΐ68€6Τ6αι οοιοίΚιοι• 

18. ΡΓορΙΓιί &ίοΙ ΐ|ιααο)0ΜΐΓ8ί• μ ν6?Α {Ιοηιιΐο. 

ΑϋΐΙοΐΑ 005Ι6Γ ΐΐίνβ» 6»!, » 060 ίΐ)€00ΐρ»Πΐ1ΐίΐ6 •Ι06ΐΟ» 

εοηι 00(06011 αΐιυηάιοΐί 6£Γαβίορ6, ίο6ιιίΐ;ΐ, ρίοοο 
οι αΐ3ΐΓ6 ιοοι οι>ο•οΐ6 »ίαιιι1 &»η(υίη6 61 μοα εοαι 

ΟΙΙ§Η6ηΙΟ ρ6Γρ6(αθ ρ6Γ»6Τ6Γ«Ωΐ6 61 νίΐ« •1>1>ί1ίΐ0• 
1601 06ΐ60(ΐ6ηΐ6• 8ί 801601 βΟρΰΚίΠοΑΙ 1)00001, €1 06- τ6 άγαθ6ν, χαΐ δ τάφος μ^ περιγράφειν Ιθέλει τ6 
τΙμ4θν, τ6 α τάς χρηπίδας ^Ηηνομεΰον μύρον Ιχ- 
χενωθΐν, φβματιχως εΙπεΙν, γίνεται χαλ οίς ζωίρι 
άλλομένη πηγή, χα\ θιεχτρέχει, ώς ο&ν Ιχχυμαινύ- 
μιγον, χαΐ πράγματα τοΙς άντλείν (θέλουοι θ25ωσιν, 
άλλο τούτο τέρας χα\ άβύαβου Ιχφαναις, χάτωθεν 
|χπηθ|ν άνιείσης τ6 μύρον, χα\ «ιχ?^ μεριζούαης 
αύτλείς τε τ^ν τάφον, χα\ τά τούτου προτεμε- 
νίοματα* ή δ^} άβυιοος χαΐέτέραν (πιχαλ«1ται ά6υα- 
οοντν τών άπλέτ»ν Οαυματου^ιών, συναναφαι- 
νομένην χαι οΙα βυνουαιωμένην τ] του μύρου θαυ• 
μαοιύτητι• ήν θή χα\ άλλως έατιν ήμΧν λπιθεωρηβαι 
άθυασον. Γήν τε γάρ ύθάτων άβυαβος όχεί, δαα χα\ 
οίχοθομέαν θεμέλιος- χα\ τήν π^λιν βλ ταύτην ή χαθ* ΙΟΙΟ νβΙΌ 1•1>Γ0 Γθαΐρ604ΐθ Ον^λΟα^ΐυΟΙ Ι64ΐ<ΐ60•, 01 
ρ06ΐί66 (ΙΊΟΟαΐ, βΟΐ 6Ι 8311605 ίΟ νίΐαΟΙ ΓοΐΙβ, 60ΓΓ8Ι 

<|α>5ί 6X00(1305, 61 ΐ3ΐιοΓ65 6οαιρ65€6ΐιιίϋυ5 ίαιροοιΐ 

ΟΐίοΐΙ ΙΐΟΟ ρΓΟ<Ιί(ΙθΟΙ 6ΐ θΙ)585ί (ΙίνθΙ(:ιΙίθ,9ΐ1ΐ ίοΓη 55- 

Γΐ605 αο(θ6θΙυοι 6θΐίΙΐ6θϋ5 61 ίο ϋυοδ ρ9ΐη65 4ίνι- 

<|60Γ|$, ίο β6ρθΐ6Γθαΐ 61 Ιο 6]ΐΙ5 5ΐΓί3, ςοφ Οΐ>75505 
ίθνθ€5ΐ 0ΐΐχ550αΐ, ΠΰΟφΰ ρΓ<χ1ί(ίοΓοηι τίποίΗΟΐ ίο- 
&0ίΐ5Γ0αΐ 005 €ίΓαΙ(6ηΐ60Ι 6Χ5ί5ΐ60ΐ6Πΐς06 000) 011- 
(060ΐί ρΓθϋί(ίθ, ςα50) 5306 61 5ΐίθ 0104ΐθ 5ΐ>785υ•ΙΙ 
Ρ6Ι155Γ6 005 ΟρΟΓΙΟΐ. Ν50ΐς06 ΙιίΓΓΛΟΙ ίϋΐ€ίΐ βςβ«- 

ηιαι 5ΐ>^5505 5ί6οΙ 61 ΟΗϋΓΐϋίοιο ίοιιϋοαιοοίοΒΐ ; 6ΐ 

ΟγΙιΟ» Ιι506 505160151 5ίΐ)5505 ΟθΙ)ί5 ίθΟ<ΐ5θ160100Ι 

5ΐ5ϋίΙίΐοαι. Ει ίαοϋοαιοοϋ 05ΐ0Γ5ηι ολρΙθΓ5θ9, ίο- 

55005 €5*6Ι• ημάς ύιανέχει άβυσσος οΟτη «ράζουαα. Κα\ τί^ν τρύπον του έδράαματος «αχΟς άν τις είη ό πυνθανιί• υ',•ΐΓί• 183 ΙΑϋΟΛΤΙΟ 8. ΟΕΜΕΤηΐΙ. έμφντίνΟέντ. ί,ν 5« σώματι, χβΐ «Ι; ,:βρά«««ον ι<)€αιιαα η •ρίΓίΙυιη οΓϋίη^ΐίβ. 
τρυφής βύτ^ της χατά πνιυμα διχ^χβυάφχντ*. 18β 

60 χΡ*. Έντιυβιν ήμιΐς χα\ <{ς «}λην βια«2(νομ<ν 
ΙνΟύμησιν όμοιότροκον, βΙ χα\ μΙ| οδτω πάνυ μβγα^ 
λοπριχέστατα Ιχουσαν χα\ τλ έν •Ε«β\μ &λ9θς άνα- 
ΐΛλουμεν ιΐς νσΟν, χα\ τές ΙχιΙ ιιηγΑς χα\ χ^ 
φο(νιχας, χ3\ παρ^βάλλομιν βΐ; ομοιότητα τ^ χατ^^ 
-Λν μάρτυρα χα\ τ^ν Ιαρχήλ. Τοίι; χαΟ' ήμίς λαοΐις 
του θ£θΟ 0<ωρουμ(ν «αριμβάλλοντας ένταυΜ, ώς 
€ΐς χωρίον 1<ρως τρυφιρ^, χα\ έκανακαυομίνους 
τψ τΕμ<ν€ΐ τούτου, β χα\ φυτ& ώαχ^ρ α( έμ«ι«η- 
γυίβι Ιόγχαι έχόσμηααν» χαΐ «ηνβ\ {^ «οταμηΜν 
Ιχρέουοαι» χαΐ μύρα χαί αίματα, ΰν ή «ηγα£α χύαις Λ ΙηιΙβ Ιη &Κ«ιη ρηι^βιΙίπιοΓ •1ιηίΐ6ηι οορ'ΐα. 
ΐίΐΜβιιι, Ιί€βΙ Βοο Ιβηι ηι»{ηίη6ΐιιι, βΐ Ιιοηαιη η^ιηο- 
ηΙ•η Ια ΕιΐΜληίιηο τβριιΐβιηιι• 6ΐί|>ί 6ΐ8ΐ$Κ6ηΐβ$ 
ίοηίβι 61 ριίαι»», •£ ίπ βίιηίΙίίικΚηβπι ^ιΜιΐΰίηιιιι 
■«ΓΠίααι ιΐβ ιι•»Γΐ7Γ6 61 (Ι6 ΙβηβΙ. Ροραΐοβ Οβί ηο- 
•ΐΓΟβΙιΙβ ΙαΓίιηΐΙηι €ο«6ΐι»β νίιΐβιηιιβ »ιιΐ|ΐι.ιπ) Ιη «Ιο- 

1•€ίΙ• Μ6ΐΙβ 6ΐα1ΐ6ηΐΙΐί Ιθ60 61 ίη ϋΓίΟΒ ΐαΟΓΟ Γ6Γ6ρ- 

Ι^αιΙο 6οιι•!(ΐ6ηΐ68, ηηο^Ι ρΐ9ηΐ«ηοηιηι ίη$ΐ3Γ ΙηίΙ- 
Χ9ΐλ0663Β0Γηιτ6Γαηΐ6ΐ Γοηΐ6β ίηλΐιιη6ΐιι 8€αΐηη6η• 
168, 61 ιιη|[ΐΐ6Αΐ8 61 88η|[υΙ« (ΐαοηιιιι ϋηνΙ^Κβ 6ΐΓιΐ9ίο 
ΐΑηςββαι 6ΐ ηη(ΐιΐ6ηΐ8Ηο ιΥι688ιιγο )ΐ866η«ΐ6η8, οιιιηηη ώς Ιξ αβύσσου τής μυροθήχης άναβαίνουσα . τ^ ΙβΓΤβ ίιβίβ,η ίΓή^Μ. Νοη βίΙ 6ηίιιι 6ιιγ ηοη ΐΓίη•;. ΐ!ρ<5βωπθ7 &παν ιηχίζιι της γης.Οΰχ Ιατι γλρ δχου 
μή βιαβύσιμον γ{ν€ται τδ χαλΛν, νυνδιατρέχον τψ 
ΐ!λί€ί>, χα\ πανταχού της οίχουμένης Ιχνούμβνον. 
Τούτον τ6ν τύπον χαΐ ποταμέ Ιατι Θ(ού ΔαυΙτιχ&ς 
ιτροαειχ<Ιν, ούχ ύβάτων «Εχληρωμένο*/, & μάτην 
πλανώνται, άλλα προχοών σωτηρίΐιΐν, (Γ 6ν άναψύ- 
χονται νοβρώς οΕ έχλβίχοντβς• 

χγ•. "Εστίν ήμίν, 2> μάρτυς, λίγβιν άλλον τρ4πον, 
ήπ<ρ οΙ χά)Λΐ άγιοχτύνοι, ι Τ6 αίμα τ^ σλν 1φ* ημάς 
χα\ 1π\ τά τέχνα ημών. ι Των (ν ρΐφ τά Ιν «αρχ\, 
των Εξω βίου τά πν8υματιχά. Τούτ«ρ γάρ χαΐ ώς 
οίον σημε{φ τ;ν\ τ6 βείον ήμ<1ς «αραδηλούμβΟα 
πο(μνιον, χα\ τ6 ζωογύνον άνα^^ννύμβΦα πολυ- 
πλασιάζοντες• δ (ή χα\ ώσ8\ χύχχινφν. έπανΟιΙ τφ ηιΐ1ΐ>ΐιΐΓ ραΙοΙίΓαιη ιΐοηηπι, €ηΐ) 8οΙο ηίΓΓβηβ βΐ ίη 
οηιθ6ηι ΙβΓΠΐηι 6ΐίβη8.1.0€η8 6ΐηυνίιΐ8ΐ)«:ί 0:ινΊάί€θ 
«ΟΓβ Ιιοηοηηάιιβ, ηοη 9(|ΐΓΐ8 ρΙ^ηιιβ ςαχ !η ναηιιιη 
6ΐτ•ηΙ, 86ΐΙ 8«Ιυΐ8Γβ9 8(|ΐι.ΐ8 6ίίαη(1βη8 πιιίΐιη» 5ρΙ- 
Ηΐιΐ8Ηΐ6Γ 86ϋ8ΐυΓ (ΐ6αοΐ6ηΓιυπι 8ΗΊ8• 25. Νθ8ΐιιιηι 681, ο ηυη^Γ, λΐϊο ηοάο ί|η8ηι Τ6- 

Ι6Γ68 8ΐη€ΐθηΐΠΙ 066ί80Γ68ΐ1ΐ«6Γ6 Ζ €$80^18 1αη8 811- 

ρ6Γ ηθ8 6ΐ>υρ6Γ ΑΙίθ8 ηο8ΐΓθ«. » 0αί8«6αΙί 8αηΐ, ςη» 
€8Γηί8 8αη(8«ρίιιηΙ, <|η!6χΐΓ8 8»6υΙηηι 8αηΐ ηιια 
8ρΙΗΐυ8Γΐ8. Ν8ΐηςο6 1ιθ€ <|α38Ί 87Π)Ι)θΙο, ιΙίνΊηοηι 
08ΐ6η(Ιίη)αΓ ονίΐβ ηο8 6886 61 Γ6€ΐιη(ϋΐ8ΐ6 οοηΓοη*- 
ιηοΓ ηιαΙΐΙρΙίο8ΐί ; 88η9ηί8 Ιαα8 Ιληηαλίη 6066ίιΐ6α ϋφ τούτφ ναφ, ούχ ήττον, ή τλ «αλαιλν τ} χατά € βοπίηι Ι8ΐυι1 ΐυααι ραΓραηΐ Ι6ηιρ1ααι ηοη πιίηη• νύμον βχην). Ούχ Ιατι σοι τ6 ΔβυΙτιχ^ λέχριν * 
€ Τ(ς ώφΙλ8•.α έν τφ αΓματ( μου» ι δτι μη|έ χατά* 
βασις γέγονεν βίς βιαφθοράν; Οάς γάρ άντιοούν αύ* 
του άρυάμβνος, ούχ Ιβτιν 8ΐ«8Ϊν, (οον ώφβλούμβνος 
^•λτΖών άπβισιν, άγιαζύμβνος 8ΐς τβ οάρχα χολ αίμα» 
άναζωούμβνος ζωΙ|ν, «ροο8«ιλαμβάν«ιν «άν, 5 τι 
δέοι παΟλΙν άγα66ν, έξβυρ^αχων αυτά. *Η «ως άν τις 
αδυναμία βΐ; Ιργον χαταχαυχήοητβι τούτον, ώς 
8ΐχ<Τν, άλίβιντα, τ^ του μάρτυρος γήΐνον, ούχ βίς 
λιβάύας μύνον τεραστίας, άλλα χαΙ €ΐς έχρύσ^κ 
9αυματο6ρύ«ους άνοίξαντος ; 

χβ'. Μυστήρια χα\ ταύτα ούχ έχ των πύ^^, άλλα 
των δτι μάλιστα έγγυτάτω προχαταβέβλήνται της 
4χ£ΐσβ χα\ τβλιυταίας χι\ αΙωνίου ζοιής. ΠύΟιν έχιΐ. ςΐΙ8ΠΙ ||6 ν6ΐ6Η ]0Ι11 16{6ΠΙ Ι•Ι)6Γη86θΙθ οοπίΐη^ο* 

ΙμΙ. Τυαπι ηοη 6<1 οοπι 08ν1ιΐ6 6ΐί4Γί : ' θα» «ι!• 
Ιίΐλ8 ίη Μΐη(ηΙη6 πΐ60• ςαίλ ηοη ά6866η<ΙΊ ΙηβΟΓπιρίίο- 
ηοαΤ» 1}ηα8ΐ|υί8(|οο οηίπι 6ΐ60 ΙιιυΗαΐ; (Ιί66η• 
άαη ηοη 68ΐ : ίη ςυο οΐίΐίΐιίοιη ρ6κίρί6η8 ηΐ6ΐίοΓ 
οτλάίΐ» €απΐ6 61 8ΐη|ΐιίη6 Μη6ΐί8€8ΐ08, τίιο η)6ΐίο- 
ηΐαβ, 86ϋΙρί6η8 οπιη6 ςηο4ΐ 86ηΐΐΓ6 οροΓίοΐ Ι>οηοιιι 
Ικ>€ Ιιινοηίο. Αυΐ ςαχ &<! ορη8 {ηιροΐ6ηΐί« {ΙοΗβγο- 
ύΐΓ,ίΙΙο αΐ ί1ι ό\^ΛVΛ (ΐ6Γαιΐ6ΐο «|αοϋ 16γγ68Ιγ6 6%ί ίη 
πΐ8η]τΓ6, ουηι ιηαηχΓ ηοη 8θΙαηι ΐιΙ βααΜ ηιίηίπιι• 

86ϋ 6Ι «^ 0Πΐη68 ηΐίΓ8€υ1θΓυΠΙ ν6€ΐΟΓ68 Ρ8Ι681 ? 

21. Μ78ΐ6ηι ηοη ΐ6νίΐ6Γ, 96(1 6ΐρΙί€ΐΐ6 ηροηαη- 
ΙιΐΓ ιΐ6 Ιΐλο 61 (Ι6 ηΐ6Γηα νίΐα. 110(16» 8ίηηΐ, Γ6§ιΐΓ};6η• 
Ιί1>08 60ΓροπΙ>ιΐ8 €08ΐ6$66η(1ί Γ8€υ1ΐ88 ςι•ο ηοιι »1>ίίι φασ\, τοις Ιγηγιρμένοις σώμασι τ6 βυνΙστασΟαι. "^ «Κ»η«βΙί <ϊβπ^«ΐί« ί δοΙτίΐηϊοηγΓ ιΙίίΒοαΙίιΙβιη. υ« ύηου τροφής μΙ] Εστίν έπί^^ια ; Αύιι ά μάρτυς τ6 
άπορον. *ΟΘ<ν }μο\, φησίν, ενταύθα ή ζωογάνος των 
αΙμάτων άπό^^οια. θϊάΟ^ν τούτο. ΈχβΙΙιν άρα χαΐ 
έχβινο ύ Ιχ^φρων λογίσβται. ιΆνύροις αΙμάτων ^ββ- 
λύσσιται Κύριο:• ι Τοιούτον θέ χαΐ τλ τύ^αννον φύ- 
λον, άΙΙχϋκ έχχίον αίματα, χα\ μάλια•\ ύταν ύπίρ 
Χριστού έχ€ΐνα χΙωνται. ϋύχούν χα\ Ιχιίνους βββ- 
λύττιται Κύριος• ΕΙ βλ τούτο, χα\ Ιπαμύνβι «οίς 
Εχχβομένοις αίμασι, χαί «οτ8 ούτω χρίνας, ώς οΙΒβν 
Εχβίνος ύιαιτών 8ύθιτ<7ν χα\ οίχονομλίν άιιοχα0ιο?φ 
τοΓς μαρτυριχοίς σώμασι τύ &χχ8ύμ€νον, χα\ή «ρ1^ 
χαιρύν (τύ χαιν&ν), ή χα\ «Ις αΙώνκον (τ6 χαινάτα- 
τον)* ύ ύ{] τφ ήμετέρφ μάλιστα έ«ιπρέ«8ΐ μάρτυρι 
Γ.::ΐραγμ2τευμέν({> π,ο^ Θ^ού τοϋ μαρνυρηΟέντος άβ ηιίΐιί, ίηςαίΐ, Ιιίο τίνιη€8'83η{οΙηί8 6ίΓυ8ίο? Α Ι)60. 
Εχίη<ΐ6 6Ψ%0 61 ίΙ1υ(1 86088108 Γ6ροΐαΙ>ίΐ : « ΥίΓΟίβ^η- 
ΐαΐηαηι 8ΐ>οηιΙη»ΐυΓ Οοαιίηαβ. > Τοίβηι ΐ^ηηηοΓοηι 
ΐ;6ηΐ6πι,ίη]η§ΐ6Μπ|οίη6Πΐ 6ΐΓοηιΐ6ηΐ6αι 6ΐρη6$6Γΐίιη 
600 ρΓθ€Ιιπ»ΐο ίιιη(1ίΐυΓ. Εγ|ο 6ΐί§ΐ08 αΙιοηιΐΗαΐυΓ 
Οοηίηιι•. δΙ τογο ίΐο 6»1 » λοη^ίηοηι (|«(Η|υ6 6ίΓα- 

800» νίη(1ί61Ι• 61 |0(1ί£3η8 ΠΙ0Γ6 ςΟΟ (ΐ6€6Γη6ΐΐ• ίκλ 

αΐ Γ60Ι6 (ΙίβροηιΐυΓ 6Ι ριοτί(ΐ6αΐυΓ Γ6(1υ€6ΐη η)«Γΐ]Τ- 
ή» οοΓροΗ 8αηβηίη6ηι ΓαείΙ, βίνβ ΐ6ΐηροΓίΙ>α8 ηο8ΐπ» 
(ςοο<1 ηιίΓΟίη)• $ί?β «ιοπιί» (ιηαχίιοβ ηιίΓοιη) ; ({^οΔ 
ηοβίΓΟίη ρΓ4»6ηίη ϋβοβΐ ηιαπ^Γβ!» ςηί ΙκίΜβ ρπ) 
Ι>60 ορ6Γ&Ια8 681 6ΐ ΐοδίίιιίοιιίΜηι (Ιβϋ» (Ι6 νίιη .ΤΙ€Γ- 
η8. Είβηίηι ηιοπο ίηιιιΐϋΐ•6ΐι• ηοη 1ΐ€ΰΙ)»1 ο»&β 6ΐιιν 
ςιιί•8υΙι ΏΛίητχ 1(^86 ιιιαηοϋοΐ , (|ιια 6ΐ £θϋί£ΑΓί «Ι '^9 ΙΑϋΟΑΤΙΟ δ ΠΒΜΕΤΗΗ. |ΐ^0 

λογιώτερον τοί; του μά(«υί)ο; έπιβάλλουσιν. 01 » λ '3ηΐ;ΐΜ$ιι«(ΙΐΓ6Γ6 ν6ΐΌ Γοιηίΐίβηΐββ, ηοη Ιιιιηθίι ίη 
θ^Μΐς χα\ 6•ρμ'5τΓροι άγνοαί^ι μν ούδ' αύτο\ τήν €0ΐιΙιιιιι«».ΙίΜ ϋίΤβπιιιΙιΐΓ, ιΐ6<; ιιι ιιι.ι1(•(|ίοΐ9 δ^βροί» α 
μαρτυριχΙ)ν (σχύν • άφτις ίϊ τ?> εύλογβΐν, δμιας ιηλΐΓιί«$ΐΑ βΓαηιρυηΙ, ηββ «€6γΗμ ίιι]ιΐΓί;ι<ι βΓϋοΐαηι, 
«ϋόΙ ο9χως •1; &6ριν έχβαίνονται, ού^λ βίς χαχολο- η«(: ίη |;ΓλνίθΓ:ι «Ι^ϋΙιοαηΐ, »θϋ ιΐΓϋηιιίυβ οΐινίο• 6^ 
γίαν βχληράν χα\ Ακαραχάλυιτερν (ιεχπίπτου^ιν, ιΠΦΓβηΙί ρηοίΜπί. 

•Μ βχώμμβ «ιράμου<ιον Ιξβρβύγονται, ούβ" έχτρέΐϊονται κρ^- τλ <»ύστηρ^ΐρον • άΐλλ τφ λυπουντι 
«ροσφέρον«αι Αστ<κ4τ(ρον. 

χη'. Βράχος γο^ν οβτος χρ^;, χα\ τίν^ να^ν του 
μάρτυρος ιΟομβνα^ιιαλώτοις «υχνούμ£νον — φΟλον 
Άγαρην^ οΙ αΙχμιλΜτίββντκ ' Μ έφας της υπκρΟιν 
Παφλαγ^νων, ή ν ό ΕΟξίινος ζώννυοιν, οΐ τήν αίχμο^ 
λωσίαν καβ^ντες * ο? χα\ βωβέντβς ώνιουντο •ύχ3ις« 
&ς 8ή χα\ μ4νας ιΤχον ^Ις χάρ&ν άντινέμιιν τφ λυ^-* 
μένφ μίρτυρι. Τών γάρ χατά βίον πάντων έξίια• 
σον, μόνους έαυτοΰς Ιχοντις. Κα! «χριηγοΟντο ο{ Μ. Νορ ίΐ9 ρη<Ι«ιΐ|» α ιηιηγηβ ΐβΐΗρΙιηη ΓΛριί- 
γΙ• ΤβΙρϋβαι νΜίιηνλ— Α^αΓοηοπιηιΐΓΐΙιιΐΒ €3ρΐ;νο<» 
<ΙιιιβΓ9ΐ|Ι ; ι5 οη'βηΙ^Π $αρ«Γΐοη8 ΡαρΙιΙ>;;οιιί» μΙα- 
|ΐ φηηι Εοχίηιι• αίαιϋ, 09ριίνί ; φή λ:ιΙν2Γι ρΓο- 
ϋ^ ί|ΐη<1βΐΜΐιιΐ φΐΑβ <οΙΐ9 ίη ^Γ^ΐίΑπι ηί^πγτίφιι οοβ 
|0ΐΤβΓΜΓ6ΓβΓ«ΐΜΐα9 ΙΐΑΐιβΙ>ιηΐ. Ναηκιυβ Μηιιίϋιιβ κΙ 
τίΜαι ιΐ€€βΜ«ηί• ηυϋιιΙΙ, μΙτ• Ιαηΐιιηι νίΐΑ Γβιη^ιη- 
ϋϊπηΐ• Ει μγπιΙμοι νίη ΐ|ΐι» ίρ$ίι ^οο'κΙι^Μηι, Μ^ς τά <1ς αυτούς* τΙ|ν του «ολίμου (ϊοπήν, ύς ^ Μϋ ΙπιρβΙαη ςοοηιριΐο ηοο ρΓο ίΙΙίβ Μϋ ίη αιΙτογ- 
ούχ Ααϊρ αυτών, άλλ' βίς τουναντίον 1χλιν« 'ςά της της β«ΐ|ΐ €€$&ίΙ ρπβΐϋ αίβι ; νίηηιΙ»» «ΐΗΐιιβΓιοηοιη 09ΐη - μάχης τάλαντα * τους ^ιαμούς * τήν άπαγωγήν, χ^λ 
ταύτην ύκερ^ριον ( Β^βυλων γάρ ή Ιν Πέρααις «Ιχιν 
αυτούς )• τ^ν Ιν τ^ χα9<{;»ξχι σφιγμόν • τάς θ<οχλυ• 
τή3«ις, &; άνέφιρον ιΐς τ^ μάρτυρα * τ6ν λιμ^^ν, ^ 
Ικααχον • τήν νηστβίαν, ήν Ιτροιουντο • (χ€?νον μίν 
οδτ; Ιχόντες» ταύτην 81 άλλ^^ συμ^ίΟοντις εαυτούς. 
01 μίν γάρ τη; Άγαρ χαταδιαιτώντις ξναν αυτών 
τ^ του λιμοΟ πά^ος• χαι μέτριόν τι ^βΰμα ΐΜραψν- 
χής αΰτοΤς ύπήνοιγον. Α6το\ &, ίνα χίν τούτφ χάρις 
τις ιίη αύτοβς, ΰπεραναβαίνουσι τψ έχουα{φ τ^ν έχ 
«ών βαρβάρων χάχωαιν, χα\ βραχϋ λαμβάνοντες <1ς 
άΐ6οτροφΙ|ν έιημβτρούμινον, ύικέακων τι χα\ αύτου * 
Χ3\ ο&τω λαητύνοντις εαυτούς, χα\ ώαικρ άνω «τ•- (|«Φ (οο^ίο^οβιη τλΐιΐφ (ΒβΙ^χΙοη βΟΜο λρυ«Ι ΡβΓ- 
Μ•ίΙ1ί$ΦΜ•ίο Γιΐίΐ); ίη €1Γ€«ρ6 λη^ιίΑΐΐΑδ ; ρία5 
ρκθ6•ηαΙ6ΐϋιη*Γΐ7Γβιΐ) 8θΙΙί€ίι«1>Αηΐ ; Γιιπιβιη ηπα 
€Πΐ€ί:ιΐΝΐηΐαΓ; ]β]ηηί9 ; «Ιβ ίΙΙα ηυιϋβηι ιηνίιί, «Ιβ ί$ιί9 
γ«ΐΌ ίηνίϋβπι οοΙιοη«ηΐΜ. Ναιη ^βη» Α(ρΓ βοι »«! 
ίιηιΐβ «υρρίίοίιιαι »ιΙί{65«ΐ, 61 ίρβί» ιοίιΐίί ο»Ιίιιηι 
Ιφηίιιηι >ρ6Γί6ΐ)9ΐ.υ( νϋΓο ίη Ηοο 61 1>6η6 ίρβί^ 
6Μ61, ηοη Γβριι^ηαηϋ ^ιιίαιο ΙμγΙι^ροπιπι ίηιρΓοίΗ- 
Ι^Ιοιη τΐηαιηΐ, βΐ ρ&Γυιη Γ6Γίρ!6ηΐ6β Ιιι βίϋοιη «γ616 

ρθη(ΐ6Γ$ΙΙΐηΐ, 61 Ιΐ06λ1{<1Ι|Ι(Ι(ΐ6(Γ8Η6ΐΚΙΙΐΙ,βΙ »ί€ 9(1 

ιη9ΐ6ί6πι <6 Ιρ&ο« Α(ΙΙ^6ηΐ63 οι ιβηςυαιη λΐίβ ρκοιιηι 
|«ΙΐΙ•?9ΐΙί, «ίΙ 06υηι νο1>Ι).ιηΐ 4|α> ο< 9Ηιιη(ΙιΙΐ9ΐ, ^Ιΐ• 
ηι60ΐθΓαιο ςηίϋβοι «(ΙυΓίΜίοηί €ΐ&ι•«ιιηι, αΐ6ΐΙο ρυα^μβνοι ιδχαΤς, βίς θ<^ έχουγίζοντο, ών τ^ β Τ6Γ0 (ΐ64υρ6Γ Γορΐ6ΐαπι. Η») ί^ΐαΓ ηιιπιΐίοη• βτόμα Ιγ<μ>• τή τώ^ βρωμάτωι» μέν εΐαβοχ) έγχλ€(4- 
μενον, του 61 (χιΖθβν «ε«ληαμΙνον μέλιτος. Ταυτά 
τβ €»0ν 1ξετ<θε;ταν €ΐς βιήγησιν οΐ δορυάλωτοι. Καλ 
ώς νύξ κοτ< ξν» χα\ αύτοΙ οΰ μόνρν (ξω νου χαΟεΐρ* 
χθαι ηααν, άλλα χα\ βταδίοες μαχροΓς «4^^ τη| 
ΐ(ύ).βϋ>ς είχεν α^τοΟ; τ^ιης, βραχύτητι ιιβτρών χα<> 
τάφ^αχτος, βάαους έφιλωμένος χαντ^ • αύτο\ ^ οόχ 
υ^ααν, άλλ* Ιτά χώρας μένε:ν ένόμιζον. 'Ος ^ 
ήμ^ρα διέχυψ<» χα\ ήλΙου Χαμη^ις τά ιιάντα βιεβείτ 
χνυ «ιμφαίνουσα, τηνιχαΰτα λβλύσθαι μέν 1γ(νω• 
σχον της είρχτης, ούχΙτι 5έ μαν0άν«ιν βΤχον, χχΐ 
οΤα χαταγωγ^ τύχου εΙχεν αυτούς. Κα\ το(νυν <πάλ(ν 
φόβτς χα\ θέος, μ^ χα\ «Ις βουλείαν άλύντες άναχάμ* 
ψα»ν • χα\ χατηύχοντο της λύτεως, αΙ ιεάλιν άνάγχη 6κροη6ΐι•ηΐ οριίνί. Ει €ΐιηι ηοχ 6$•6Ι, βΐ ηοη ιηοιίο 
^ιΐη οοκβπΜΒ 8Ι3Γ601, 86ΐΙ 6| Ιθη^^β ιραιίίβ »Ι| ΜΓΐΐβ 
ΐΐΜβΜΐβοριαι λ(3ΐίο ΐ9ΐρίιΙίΙ>αϋϋΓ€ΐιηΐ86ρΐι. ΒΐιαηηΙ 
ρ?ΙιθΓ6 χΪΓ^ιιΐΜΗίαβ »ρ6η4 6ΐ ρΐ|6η9 ; ΙΙί ν6π> ηο- 
(€Ϊ6ΐΜΐι1, Ι£(Ι ίη 16ΓΠΙ βΓηΐΑ •θ 6•ε6 ΐΓ6ίΐηΙ>3ηΐηΓ. 
1)1)ί ρήηιυοι «ΙίΙαχίΐ , 6| »ο1ί& Ι&ιηρ^β οφιιί^ οοΙΙα-• 
|ΐΓ3νίΙ , Ιυηο $οΙιιΙρ8 α ΰυβίοιϋα ββ ηονοΓϋηΐ, η60 
Τ6Γ0 (Ιί$£6Γ6 ροΐ6Γ9ηΐ ({00 1θ€ί »Ικίυο(ί 6&ϋ6ΐΐΙ. ΜθΙ|Ι» 
Ιΐ«(|α6 ηιηυη) 61 ΐΓ^ριιΙλίίο η6 $6Γ¥ίΐυιί ϊΐβΓυηι &»!»- 
]ί66Τ6ρΐαρ, 61 άβ Ιϋ>6Γ3ΐίοη6 ρΓ6ΐ^:ιΙ>λοΐυΓ η6 ίοπβ 
«(ΙΙιιΐ6 ιΐ6ε6ΜίΙα8 6εβθΐ Ιίρη ίρβο» β( ρλΐιΐυΐυηι 803• 
τίϋιΐ6 |[αβΐΑΐΑ 3ΐοαΓίΙυϋί06 πια;οη €0ΓΓίρί. Ιη16Γ6:ι 
|ϋτ€η«ηιηι Γ61γο νον ροΓβοηαΙ^^ιΐ, Ιι^γΙ^γογοιι! €(»- 
ηιΟΓ βΐ .νοο6β ηοιι βΓ:ιΐ:6 : ίρδυΓυιη ^οίαι^β ΐίαιοΓ. βεβίσθαι αύτοΰς« χα\ βραχείας γεγβυμένους γλυχύ- ^ («τγα οοΓροΓ» Ιβηιιίΐ. Ιΐ6εοιη(6ΐ)9ΐ ββ <|υί&ςιΐ6 ίη ρο- τητος κιχρίαν σικάοαοΟαι πλείονα. *Αμα ταυτα,.χαλ 
άλλΜρους έχ των χατάαιν Ι^χος ήχούετο, χα\ βοΙ) 
βάρβαρος» «α\ λεΟΐκαΙ ο6χ εΟαημοι * χαΐ α&τνΧς εΤχ« 
τάς μλν ψυχάς τλ βέος, ή γη^ τ^ βώματα* Κα\ 
«αρέβυον Ιχαοτοι έαυτο(ις ^χμαΐς λί§ι«ν, βικη β^ 
ξειεν είναι αύμφορον, ο6 χ«ταμάνας» άλλ* οΐ «λ«{ο- 
νε; χατά δχχά&ας, χα\ Ιτι χατώτερον * ο6χ βτι β•υ« 
λομίνοις ξν «ύτοίς χα\ τοΰτο, άλλ* δτι μΙ^ (ξήν μήιτβ 
άλλως εΙς άχοχρυβί^ν βυνάγεαθαι ( εΙς βραχείας γάρ 
τινας Βιαατάτει; αΐ κίτροι ύκέχααχον), μήτ< βίς 
9^1 V μφριζεαΟαι ( ή βο)| γάρ έγγίζειν ^ «αι 
&ιηχ<1αθαι το(κ πολεμίους Ιαήμαινβν)* ούβ* δτι του 
^εσθαι Ι^ν Ιλπίς (οΟτε γάρ τι 9ΐπ|λαιωβες δχβνο- ΙηΓοηι β$&υπΐ8 υ1ινί»3, ηοιι δίη^ιιΙ^ιίιιι, ββιΙ ρΙαΓ65, 
ρΐϋ* ηιίηηενβ ϋβοβιιι; ηοη ρΓουι εοη&ίίίιιιη ίρ$ί& 
Ιι•6|Γ»ΐ, 86ΐ1 ςυοπίβαι 0ΐίΐ6Γ ίη 9ΐ>ιΙίΐο «(Ιυπ^η ηοη 
ΙΙΐ!6(»9ΐ (ρίΓΥίλ βηίιιι Γιε$ιΐΓί8 μ^ηβΐ^ηΐ ρ6ΐΓ»% η6€ ίιι 
(η§ΛίΛ ιΐίνίιΐί (φηιΟΓ βηί.η μω ίΓΓυ6ηΙο& Ι)οεΐ(•8 «Ι* 
{;ηίθ€λΙ>αι). ηοη ςιιο«Ι βλΙνΜηϋί «ρββ 68361 (ηίΐιίΐ 
6ηίΐ|ΐ »ηΐΓ0 8ίιηίΐ6 βΧ6»ν2ΐ)αΐιΐΓ, η66 υίπηςιιβ ηοηιαβ 
ηηιΐκ'ληι 8ρ•Γ|^9ΐ βΐ 1η66αι 8 βοπιίαηΐίιιιη οουΠ* 
»1>ίβ6ΐ>3ΐ}, ςαί 1166 ΐοΐο 6θΓροΓβ Ι6βί ναΐοίαιιΐ ; &6ϋ 
ςαο4ΐ ΟβΗ ροΐ6ταΐ ί666ηιηΐ, ιηίπν^ΐίυπι ηιοΓβ (|υί1)υ$, 
ΓοΓϋοτί ρ6Γ•6ηα6ηΐ6 ΙιβΙΙα», 8ΐΐ86οηιΐ6Γ6 8θ1υιη οβριιΙ 
Ηθ6ΐ• ςυΑεΙ 8Ϊ6 ιιι6πιΙιγ« οπιηίι ίιι ιιι(ο βΙοΐ. ΙΙχο 
ϋοί^ρΰηηΐίαηι »οχί1ία. 4266ΐ>9ηΐ 6γ$ο ρπ>αΐ 8ί»{ΐιΙο« 1 193 Ι-ΑϋΟΑΤΙΟ δ. 

λα•. ΧΟΙς γοΰν «αρ* ήμίν χαΐ κ(Α τρίτης, Γνα της Α 
βύρυ^ττέρνου Χ'ίΐλίβς «ου έν ήμΙν συγγραφίχοϋ όιύ- 
ματο^ βραχιϋν τίνα κχρβ^^υηναι &9ήσομ§ν )ι6ά6ι 
«ρ^ ίν$^(ξ&ν, άνΙ{ρ βτρατι^τιχλς, του φυσιχοΟ Ιρ- 
0(ου κάλαι «βταιιλασΟιΙς, χαΐ του άνωφορβΤιθχι 
9ηροΕλυ0€\ς, ώς χα\ «υγχβχυφέναι, χα\ 1ΐϋ\ τυσάρων 
Ρ«Ιν€ΐν έφ* Ιχανλν ιιατ& τ& Ρθ9χ^|Μνκ, &φήχ< μίν 
κκρ\ γην ΙλυσιοΧββαι, άρθβΐς δΐ εΐ; ύγίκαν, δτβ 
ικάντως 0<λητ&ν ^ν τφ μάρτυρι, οζκιρ Ιν&λβχώς δ 
&3θενής ιεροχυλινδοΰμ€νος ήν, χα\ τΐλεον &ρτιωΟε\ς 
&κέπτη, «αροράοΜΚ άλκβχ^μενος, χα\ μέμψιν !χων, 
δτι μαχρ^ ΧΡ^^ον ί^μίν «Ες βψιν ήχων, κι\ ύποχι- 
νών Ιλβον, «Ιτα ^ μβτά τήν 4νά^(&ωβιν ουβίν οΤς 
Ιβεκ όμιλήσας, άκΜρβμβν, οία του της υγείας κτε- 
ρου Χ2\ του η^θου της ιιατρϋος άφαρπα9άντ»ν τ^ 
Ανθρωπον, Ιν Ββντέρφ τά «^^ντα θέμενον. 

λβ'. Τοιούτον γ&ρ ή» χα$ά τις εΤπεν, Ιχτ^ χα\ 
παρ* έλπ(0ας χαρ&« ήτις αίφνης έκικνεύβαοα μβ- 
«αρσιοΙ τ6ν χαίροντα* χαΐ κάντων μίν έχλανθάνει 
των ιτέριξ» εΙς Ιν ^ χαΐ μόνον απευθύνει, τ6 «ρ6 
οφθαλμών, χα\ Λιηρ Ιτυχεν άγαθου• *Οτι 01 χα\ τ6 
&ντΐ9τοκχοΟν τφ τοιοΰτφ χαλφ, ή αυτόματος λύκη, 
ούδ* βύτή &πασχολ«7 τ^ λυ^ηύμβνον εΙς ιηλλά, «Ις 
Ιν 0( έχε?νο μεΟΑχει τδ όλαΤον χαχ^ν της %Λρ3ί 
πόδα θλίψεως, νοεΓν έξ αναλόγου Ιστκν. 

λγ*. *ΑΑλα τοΟτο μίν ο&τω ιςαρεμκεσλν είρήβθω 
μο(• Έγώ Βέ χα\ έχε?νο του μάρτυρος Ιν λόγιρ ιιάνυ 
κολλώ τίθεμαι, δχως ή του θείου Πνεύματος Ιλλαμ- 
ψις αύτι]) έναυγάαοιαα, χαΐ τλ Ιχ φύσεως έιηπρο- Ο 
βθοΟν σχεδίοααα, κρογνώνεω; Ινήττραψε φως• 
*Αγν*ία γάρ, χα\ οβοις &λλοκς &γαθο7ς αϊ Ιοτορίαι 
παραδεβώχααι , χαθηραμένος τήν ψυχήν, χαΐ εΙς 
προόρισιν βιέβλεψβ, χχΐ ταυτην προφήτου, βς, πα- 
ραζέσας τ6 της Γραφής• μυρίαν Ιν τ5| οίχείςι κατρίθι 
τιμήν εΟρατο, χα\ ο&?ε έν αύτζ &τιμός έστι, χα\ 
««/ταχοΟ δέ γή: ύπέρτιμος. 

λδ'. Κα\ «ίνας του λόγου τούτου ό Χ^μπρ^^ς Νέ- 
στωρ. Ιν ιρ του ημετέρου διορατιχου μάρτυρος δ 
ιτροαγορευτιχδς λόγο; χεΤται δσα Χ3\ οτήλ|} τιν\ Ιγ- 
γλυφείς * δς Χ2\ τελεσφορηθείς, εΙς κέρας Ιχβέβηχε. 
ΛυαΙός τ« γάρ, ώς κροηγόρχυται, ύ«* αύτφ νιχητ) 
κενών Ιπιπτε, Χ3\ αύτδς ύιτέρ Χριστού νιχητής 
αθλητής Ιχειτο, Ινθα χα\ χαλδς ό της χροφητείας 
τφ Δημητρίω μισθός. Μερι^μ^ς γάρ των Ρρα6€ίω'9 ^ 
χα\ κοινωνία ώσπερ αΙμάτων χΰσεω; ύχέρ Θεού, 
ούτω χα\ στεφάνων άθλητιχων χα\ της άνω μαχα- 
ριότητος. ^Ην μέν γάρ τφ γ4νναιφ Μέβτορι (πιχρύ- 
^ι Ά'Φ εΙς μΛρχΜρΙαν άλείκτην τε χα\ Βιδάσχαλον. 
*Αλλ* ούτε τφ διδάξαντι θελητ^ν εΤναι τούτο έμιμα- 
θήχει, χα\ άλλως δέ φθόνο; Ιδοξεν άν ύποσμύχεσθαι, 
εΐ τήν ές οΟρανδν αύτ^ άνατρέχων, μή «ροσλάβοιτο 
συνοδοιπόρον χα\ τ^ν άλείψαντα• Άμέλιι ού& μα- 
χρδς Ιμεσολάβει χρόνος. *Αλλ* δ μίν μαθητής άνω 
κροηλθε, τδ γήΐνον βρίθος χάτω άφοίς * Ικηχολούθει 
δΐ, θ<ων οίον χαιτ* Γχνη, χα\ δ διδάσχαλο;, Ιξαίρετον 
Ιχων τδ μυρίοις χαταιιεκοιχίλθαι αύτδς τραύμασι, 
χα\ ώσπερ χύσε•, λόγου χαΐ σοφία; , ούτω κροέχων 
χα\ ττΧς άπείροι; τρώσεσι χχ\ ταΐς εΙς ιη»»νδν τού ΠΕΜΕΤΚΙΙ. 194 

51. ΙΙβΓΐ οΓ^ο 61 ηυιϋιιβ (οΠίιιι, υΐ 6ΐ9ΐί9 ρβιΐο- 
πΙ>ιι$ ^υαυίΑπι Οιιβηΐί !ιι ηοΙ)ί$ ΟΓαίππί ορ6η« ΜίΙ- 
ΙαΓβ $ίη9ΐηιΐ5 ςιιοιΙ ιη9ΐιίίΰ&|«•|ιΐΓ, 1>β1Ι;ιΐοΓ ]«ιιιρπ• 

ΙΙΟΙΙΙ ΰΑΓρθΠ$ ΓβΟΐίΐΐκΠυβ ΟίΗηΙΐΙδ βΐ Γγ9€ΙΙΙ5, ίΐ3 111 

ηίΓνιΙυ» βΐ ςυ.'κΐηιρββ ΊηΙβΓοβιΙαΐ υΙ)Ί οριΐΗ ογοι ρη•. 
8*1» ίπ$ΐΛΓ, ΙβΙΙιΐΓβηι ιρικίοιη χ%το ιηβη)1>Γίϋ ρ^ΓΓρροΓο 
€6!(ε9νΊι, ρΙβη» νβΓΟ βαπΊιαίβ τβιΐοηλίιιε, ιιΐιί οιιιιιο η 
νοιβηΐί ΗίαπγΓΟ ιοεβρ^ηΐ ςιιοϋ 3ηΐ4ΐ3 ιοηΓιιιηο 8ο 
τοίηίαη», Μηιΐ8 «ϋ ρ«Γΐ«€ΐ6 αΙΙϋνΑίιιε οι$ΊΙίβ1>Αΐ, 
Γοιιΐοηιρίιιβ ου'.ρα οοηΜίιιβ 61 οΙ)ίιΐΓ£αΓιοηβ ιΐί^ηυβ, 
ςιιί3 «Ιίιι ηοΙ>ί5 νίιίβηΐίϋυε Ιηοβϋβηβ 6& ιηίεβπΓιοηϋΐιι 
ρο$ΐ $«ηίΐ3ΐ6ΐη ΓθουρβηίΑΐη, ηοη ϋιςαχ οροπβΙίΑΐ 
{ηϋΐιιηΙΐ€ΐ>2ΐ, •<μΙ €υΓΓβΙΐ2ΐ ςυ« βιηίΐλϋδ «^ϋίΐίβ βΐ 
ρ»ΐη9β Ιοη^ίηςοβ εΙι«πΐΑ> Ιιοιηίιιβπι ταρεκΐ, ροιι- 
ροβίιί• οιηηϋ)ΐι§. 

32. Ν>ιη \ά 6<Ι, ρΐΌυΐ (Ιίχίι (|αιιΙ«ιιι, βιίτα «ροηι 
61 86ρο>ί(ι •ρ6 ι^αιίίυηι ςυοιίοιιηςαβ μΙνΙο μϊΆλομ 
ςηοϋ ροάοοίβηι 6ΐΓβΓΑ& ; 61 οιηιιί« €«ΐ6η <^χ οηϊιηο 
6]ί€ίΙ, Ιη υαοαι ν6Γ0 ιη6ηΐ6πι ϋ%\%, (|υοϋ ρηε οβυΐίβ 
6»1 61 ίη ηαο Ιμβοπι ίβΐηϋ 6νβηίΙ• Οιιο«Ι νβΓΟ Ι»1ί 
ριιΐ€ΐΐΓ0 6χ ορρολίΐο 6ϋ, «([τίίικίο ίπιρΓονίε» ηοη αΙ> 
{Ι1ο<|ηο«Ι ηιυΐΐί• «5υη«Ι»ΐ 9Ρ2ή(ΐΜΐίηίΙ)υ8 «ηίπιυπι 
όΙ$Ιίη6ΐ, ίη ηηοιη νοΓΟ Πΐυά Γ6ΐηΙιΊΐ ηιιΙοηΑΐβ ιμ- 
Ιοπι ρπΜβηΐί• •η^ηεϋαΒ, ίΙΙηά ρ6Γ »η8ΐθ{ΐί&ηι οο^Ι- 
Ι9π(1ηιη 6«Ι. 

53. §6(1 Ι5ΐαϋ βνβηΐιιπι ιιΓιΙιί ιΐίεΐηηι είΐ. ϊ^ιΐ ίΙ- 
)ιι<1 πΐ9Γΐγπ$ ηι»|;ηί υΐίί|ΐΐ6 Γααο, ηυοηιοιίο ιΙίνίηΙ 
δρίηίπε ΠΙθ9ΐΓ3ΐίο ίρ&ηιη ίΙΙιιιηίη9η3 6ΐ ςιιθ(Ι Ιο 
ηβΐηη ο)ΐ8ΐηΐ6ΐ»3ΐ (Ιίβ«ίρ»η9, ρΓ»86{(?ηΐίχ Ιυηΐ6η 
6ΐΓιιΙ|{6Γ6 Γ66ΐΐ. €9&ΐίΐαΙο βηίηι βίςηοίςηοΐ «Ιϋβ Ικιηίβ 
ΐΓ9ίΓιιΙοηιηΐ Ιιίβιοηηβ αίΜπιαιιι ηιυηιΐβπι Γ6€ίΙ 61 Ιη 
ΓυΐιΐΓ» ρΓβνΙβα οαιίοβ «ΐ6βχΊΐ ίϋςηβ ρΓορΗ6ΐ£ (|α1 
Γ»ϋίΐ 5επρ<οηΒ εβηΙβηΙίΑπι, ίηιπΐ6η9ΐιπι ίη ρϋπα 
ρΓορη» Ιιοηοηηι ίηνοηίΐ, ηβ€ δΙηβ ΙιοηοΓ6 ίη ίρ93 
6(1, 56•Ι υΙ>ίηιΐ6 ΐ6ΓΓ>Γΐιηι ΙιοπθΓ6 πίηήο ηΜηϋαρΑ- 
ΙυΓ. 

5δ. δβηηοηίβ ίΙΓι«ΐ8 <»χβηφ1ιιπι οβΙρΙιβΓ ΝββιοΓ, ίη 
ςηο ηοϋπ ίΙΙηβΐηβ πϊΛΠχΓίε ρΓορΗπίπι* ΜΓηιοβ*!, 
ΐοηςηιιηΰΑίαιηιιί» ίη^οιιΐρΐιιε; ςηί 6( η«»ΐαΓ6 »<Ι 
ιηβίαηι «Ιβνβηίΐ. Ι.χ;6η5 ι*.ηΊπι, η1 ρΓ£ΐΙί€ΐηηι 6^ι, 
»η16ίρ&ιιπι ?ίοιθΓβιηΓβ€ί«Ηΐτΐ€ΐϋ«, Φ•ί ίρ«6ρΓορΐβΓ 
αΐΓί»ΐιιιη νίοΐΟΓ ίΙΙιΙβίΛ ]&ϋβ5&ι, ριιΙοΗΓΛ ρΓΟρΙιβΓιΛ 
Ι>6Πΐ6ΐπο πΐ6Γ66β. ΒΓονίοΓΜηι βηίπι ίΐίνίϋίο 61 8β«- 
^ίηίβ 6ΐΓα9ίοηί3 οοπιηϊΐιπίυι* ρπορίβΓ 1>βπηι βίΓυΐ 
61 €θΓοη»Γηπι ηΐΐιΐβΐ» ΐΛίΐΐίπιΙίπίβπαβ οοΒίβδί!». 
ΝοΙ>ι;ΐ» Ν6§10Γ •υι:«βΓΗ Ί^ΙίΐϋΐοΓ^ηι Ιη ηιβπγήο 
ιη99ί<ΐηιιΐΜΐιΐ6 €β1•Μ6. δίΜΐ ηβο ιΙοοΙογϊ• ίΙΙυϋ .Ιβ- 
(|ιΐ6Γΐαηι 6§Μ ι1ί(Ιί€6Γ•ΐ. €1 •Γιβ» ίητίάίι ςηοιίηπ^ 
ιηοάο υιΙ)6966Γ6 νί(ΐ6ΐ)9ΐΐυτ, &ί λ<ΐ6(»1οιη ΐ6η(ΐ6η§ηοη 
τι» $θϋίυηι ΙηϋίΙυΙοΓβπι λ»&ΜΠΐ6Γ6ΐ. Νβ6 Ιοπκηηι 
•1Β6 6βΙαχίΐ ΐβηιροΕ. ΟίεοίρυΙαβ ίη 6Χ66ΐ8ΐιηι Αΐ>ίίΐ• 
16ΙΤ69ΙΓ6 ροηΗα< <ΐ6οηυιη(ΐ686Γβηε;»6ςιιβΐΜΐυΓ «υ• 
1610 νβ^Ιί^ιίε ίη»ί•ΐ6η9 61 πι^κίβίβΓ. οΙβ€ΐ«ηι Ιι•1»6η• 
•ΦΜιη ίρΜ ιηϋΐ6 νυΐηβηιπι ν9Γί6ΐ3ΐΐβ ϋίεΐίηκιιΐ• «< 
ςιΐ6ΐηιϋηι•ιΙιιηι •6Γηιοηί• 61 βίριβηΐίίΡ θίΤαδίοηβ, »ίθ 
61 ίηηϋΐη6Γί8 νιιΙιΐ6πΙ>ιιι 61 (ΐιιιπι ρΙϋπη)ί§ βΟΓρο- 
Γί• ΓοΓληΓίΒΐϋη» ρηκβίΛΓβ. Ναω Ι>ταηηί ί^Ιί β «ϊλγ- 
ΐγΓίι ίρ»1« €ΒπύΙ)ΐ»• 114 ροΐο, Μίαππ 6υρί6ηΐ€β» "■^ ΙΛίΤΠΛΤϊΟ 5;. ΒΕΜΕΤηΐΙ. |9$ 

ϋ.ν 6 Ιϊ σχορπίου χέντρο•/ έπβξαιγαγών αύτώ :Γγ, Α ηίοίο$υ& οηιηίηο Γϋίΐ, ηβο ρβηΐβ πιΙνβΓδίΐηιΐλ Γηι- 4ν οδτβ βλαπτιχ^ς «ίνυ, χ»Ί ούβέ χατά τίχνην άντ:- 
«χλος, μάτην ούτ^ς χ%\ νΰν βουλευ^τάμβνο;, ει:; 
«ρ^ς φ^^ον τ^ τοιούτον έμηχανοΕτο χαχ^ν, εΓτε πρδ; 
θάνατον. 06τ• γ4ρ Ιξβφ^βηοχ τ%ν Αθλητήν ό σκοί>- 
«{ος, τ^ του 5ια(^Λου «Γη χέντρον, βίτβ βΛος, άλλα 
χα\ νιχρ^ Ιχβιτα. Έ-Λα χα\ γελ^ν τοΤς Οερμοτέ- 
ρο'.ς !π<ιοιν, έφ' οΓ; 6 ιιανοΰργος χα\ τήν χαχίαν 
σοφώτατος Ινηπίαζβ. Πάντως γάρ άγνοων Ιτεχνά- 
ζΓΓΟ, χλ\ τ^ &γνο€Τν έ«* &μφ^ρα, ιΓτε χοαόν τι 
δΐ2θητα( 6 σχορκίος τ>>ν &γιον, Χ3\ εΐ φ^6ον ό μάρ- 
τυς «άΟθ8 τινά ηρ6: τ^ τέχνασμα. Κα\ αύτ^ μέν 
δύναμιν άν Ιαντου μεγάλΐ|ν τ^ οχορπ{ον ώνόμα^ε, 
τ^ ΟεΓβν ^τ>«ν ΕεροτυΧών, τάχα ΐϊου χα\ εΙς μέγεθος δίΓ» ΓοηςίΠ.! βίνβ .ΐι1 ιΙιηοΓΡίη, δίνβ αιΙ ιηοποιη 
ηιαίο Ιικο οχοπ^ίονοπί. Νβϋ βηίιη ρβΓίβΓΓυίΐ ϋ|1ι1<(• 
Ι2ΐη δοοΓρίο, δίνβ θί.ιΙιοΓι βΰοΐβιι», δίνβ ίηοιιΐιίπι, 
56(] ιηοΓίουβ ]2€βΙ)Αΐ. Ιηιΐ6 αηΙοηΙΙοΓ'ώιιβ \ΐί\^τρ. |ί« 
001 <]ΐιίΙ)υ$ ηΐΑοΙιίηβιΐοΓ 61 ιη^ΐίιί.ι δ.ιριβηΐΐδλΐιιιιιβ 
ρυβηΙίιι^Γ αΐί ρηρβυ?ηρ5ί(. Ο πηίπο οηίιη \^ηοτΛη% 
ιη9€!ιΙη3ΐ)9ΐυΓ, ί|[ΐιθΓ2ηΐί» ϋιιρίία ΐυπι εί 3(1 ιη»];! ιη 
Αΐίφίο ιΓίδροβηβπΐ ΜΟΓρίο 8'ΐη€ΐιιιη, ίυαι εΙ πιαγι^γ 
ιΐβ ιηεεΙιΊηΑϋοιιβ ςιιίιΙίμίΑΐη πιβίηε ρ^εειιε Γικϊγϊι. 
νίΓβε εη98 ιη^βη»• 8€θΓρίοηβηι ηοιηίηινίΐ, ιΐΐνίιι» 
το€6 ρΓοΓ^ηβ ιιΐ6ηε, ΓοΓε^η ΙιιιηοΓβ ηιβ^ηο ίηΠ^Ιαιο; 
εί€αΐ β νβΙβΓβδ •€ίίρ86ηιηΐ «Ιβ Οποη«, 9νΙ ιΐβ ηιιο- 
ριεπα ίΐΐίο, ΐ|υ6ηι <|ηί οιηιιΐι ευιΙ«η1 ιη γοβΙιιιιι ίιι- ιιολΟ δγχούμενον • όχοΙ6ν χαΐ οΙ «αΧαιοΙ λογογρα- || ^«ιχβηιιιΐ, υηιΙ« 61 εα^ιη ρ€Γΰΐι(Ι«ηε ΙιβΙΙυλίη, ιγιι• φοΰσι τ6ν τοΟ Όρίιΐιΐνος, ή Χα\ άλλον τιν*. Αν χβιΐ εΙς 
ούρανλν ο! «άντα τολμώντες άνήγαγον * 80εν χαΐ 
«λήξα; έαυτοΟ τδν θήρα, «6 χέντρον τε ^'τρία'*^^ 
χα\ δραστηριώτερον τ^ Ι^ Ινειργάοατο, χα\ εΙς χ(- 
νήφιν ^εθέρμανεν Ιντονον. 6αλ«ΰμενος έλκίσιν, ώς 
άρχ ή έχ^ήσει τ^ν άθλητΙ^, χχ\ άγεννέ^ τι πείσει 
φρονήοχι, 8 πάντ^ας ο5^ ^ άξίον τον ιτέιΙοιΟ^τος 
έτΛ θ^4ν^ ή άλλα χεντρίβας, άγεννέατβτα /(ίψει, χα\ 
ά^βτίρήοει της άΟλήάεως, χα\ Ιλαττονήσει τοό 
Νέστορος • εΓπερ αύτ^ μίν ΑυαΙον τ^ν ούτω μέγ«ιν 
χ>τήνεγ*ε, Αημήτριος <έ ζώου τούτου Ιργον γένη- 
ται. Περιέπε^τε ^ άρα το7ς έαοτοΰ διαβονλίοις δ χα\ 
τήν αρχήν άφρονευόάμενος, χαΐ μέχρι δέ «έρχτος 
τοιούτος 6ν το?ς όρΟά φρονοΰσι χαΐ χατά βε^ν. Ού Ι6ΐιιη εΐΙηιο1»νίΐ, βίβ€Α€ίυ9 νβηβηηιη «βΤβοίΐ, «ι ίη 
ΰοιιΐΟΓιΐυοηιΙο ιιι»(ίε ίιιη.ιηιιη3νΊ(, ερβί^Γνβηκ, ς•ΐ3&1 
ςυ! λΐΐιΐβϋιηι ρ^ηορπίιίΓυε Γβεκΐ, ϋηιιβ Ίι;Μ»νιιιιι 
ςα'κΐ €θθ[ί(ΑΓ6 8α•(ΐ6Γ6ΐ; ςιιοιΐ η^ηηηηιίΑΐη ιΐο ^%(\η\ 
ίιι Οβυαι €οηΟιΐ6ΐ)αΐ Βρ€Γ9ΐιϋιιιη ; αυΐ «ΙίΐοΓ 8€ΐι1οο 
•ΙίηιιΐΙΐΜ, {{ηενίIύ^ ριΐΜίΓαΐυΓυε βεεβΐ €ΐ νιείοπ» 
ρΓΐηΐΙΐΓΐΐΒ, Η ϊηΓβΗΟΓβιιη ρηΒΧίΐηΓοε ΝϋείοΗ : ηιιί 
Ι|1ιίιΐ6ΐη 1ι7«ιιηι ιΗβο ιηε^^ηηιη «ΙφτΊβίΐ, Π<>ιηβΐπιι« 
ν«Γο αη'ιιηεΠβ ίειία» ορυε Γεΰΐαε Γιιίιεβί. Γβπίι €γ$[ο 
ία ίηιηϋϋ ϋοη&ΊΓι'ιβ «α!• ςιιί •Ι» ίηϊΓιο εΐυΐιβ Γ6« ϋ 
αεςηβ 3<Ι βηβιη ΙβΙίβ !η γ6€16 βΐ 50€ΐιιΐιΙυπι Οβ«ιιιι 
εβηΐίβηίοι |[»6γ•€Τ6Γ8Ι. Νοη βηίιιι €(>|τηοε€€Γβ «ΙύΙιβ^ϋΙ 
υΐ ΐ6οηβ3 ιη 0οί «ιηοΐοε εβχοβηίοβ ίπιπιίιΐβΓβΐ • 
ββ^ηο» αϋ ηο€6η<Ιυιη ηβ€ «ηοβ Ιιογγογθ ίοάϋΐοε ςιιΙ γϊρ Ιιχε λογΙοααΟαι λέοντας Ιιηφίεμίνους μλν μυ- Ο ΓοΓΟοίΐβΓ Π<»(*6ηι 'ΐΓΠίβηΐβΒ, ςοηεί ΐη νβηΐηπι ίηΐιίίπΐ ριαχου το7ς του βέοΟ &γ<οις, άργοΟς δΐ εΙς τ^ βλά- 
ι^νειν μένοντας • οΰβλ άρχτους φρίχην ένδεδυμέναΓ, 
χανβ&ν μΙν Ιχιφύομένας, χαινοΰνας δΙ ώς εΙς άνε- 
μον* χαΐ έτεροι; δε θηρίοις έμβλέψαι , τοΙς μ&ν 
άπραχτοΟσιν ε2ς τδ χα\ βλάβος έπάγειν τοΙς θερα* 
πευταίς του Θε6υ, τ^ δΙ χαΐ χειμένοις νεχροίς * 
έτέροις δλ χα\ εΙς δβυλείαν ύκαγομένοις άχΟοφορι- 
χήν, ή χα\ άλλως άμβλυνομίνοις τήν τής θηριω- 
δίας Αχμήν« χά\ μαλδαχιζομένοις εΙς τδ χειρδηθες. 
Έιηθε χα\ Ώαΰϊρς έξ ΙχΙδνης δαγμ^ν* άλλ* έχτί'κι- 
ξάμενος ταύτην, έκίχληαιν Οε(αν έκετέίει άλεξιφάρ- 
μαχον, χα\ τ% τραύμα Ιθερακεύετο. Ούχοΰν χα\ τψ 
Δημητρίφ ήν μΙν άμφοτ€ρωθεν ού 'φδβος χινδύνου * 
χ£'/τρισθ£ΐς τε γαρ είχε διεχκισεΤν ά6λ46ής * είχε δΙ 6ΐ III ΐοπι «1ί8$ Ι)6ΐΙιΐ35 €οηδρΊθ6ΓβΙ 6 ςιιίΙ)η8 8ΐί96 ίη 
«οϋοηΐΐΐιΐυιη ϋ^ί εβητίβ βίΤβίβηιλο ίηβπββ ««««ηΐ* 
&1ί« πιοηηη ]:ιΐ'βΓ6ηΐ ; ΐαηι 3Γμι8 ΰοιΐ8ρίΓβΓ€ΐ 9<Ι 
οη6Μ ρθη&ηι1& η2ΐΐλ8, νβΙ ηυ» 8ΐίΐ6Γ Ι^γβ ίη(ΙοΙβ 
βΐηΙ» €βΓ8ΓβηΐιΐΓ. ΜοΓδϋΐη νίρβπο ρλ^εοε 08ΐ Ρ»ϋ- 
1ϋ8, ςιΐ4 ΓβίβοΙ»» Ιηνοοίΐίοηβηι Οβί ηιβιΙίοΛίηβηΙιιηι 
ιϋΙιίΗυΊΐ βΐ τηΐηιιε εαη^νίΐ. Ι^ϋοΓ ΟβηϊβΙπο ιιοη βηΐ 
ρβηειιΐί ΐίιηοΓ : »€η1βο βιιίηι νηΙηβΓΛίο οοηΓιςϋ ίη- 
€θΙηπΐ6πι βν^ιΙοΓβ ; ϋΟΐιΐΗ^Η β* τυΐηηβ οπιηίηο βίΤα- 
8βΓβ. Μαΐοη ίίΛηαβ ηιΪΓαουΙο βευδ βΜΐ. Ν•ι» ςιιο«Ι 
8ειιοί8ΐιιβ €8561, ΟΛη\οη\ άί9ΐκ>1ΐ6€ςυβ 86 |<^ΓοηΓι 
ΐγπΜίηο {Αΐιάίυηι ιΙΓβΓβΐΜΐΐ• ςαοά νβτο ϋιη[{ΐ ηοη &ίη«• 
ί6ΐιΐΓ— ςιιοά ηι^αε ρΓΟ^Γι^ίαιββΓεΙ— ηι•χΙιηαιη νβΓΟ 
(|υοΗη668Γ6ΐιιηΙίβΐηοηί82^Ιαιΐίΐηα8. ΕιβηΙπι ιιηοιΙ νίγι*- χβΐ τί>ν χεντρισμ>.ν πάντη διεχψυγείν. ΕΟετο δή Ι> Ιβΐ ςϋΐϋβα ίά οιιΠίΤΓβιη ηοη βρρΓορίηςβιηβ Ιιεβίιε, '^^^ θαυμασιώτερον. Πληγηναι μΙν γάρ αΰτδν Ινε- 
ιΐο(ει τι χάρμα τφ τε δαίμονι χα\ τφ δαιμονωντι 
τυράννφ ' μη Ιαθήναι δλ ψαυσαι— ^λλ* ήν τούτο τε- 
ρατο)δέστερον ' τούτου δέ πλέον τδ χα\ νεχρωθήνα% 
τδντου δαίμονος τρδφίμον. Ζ!)ν μΙν γάρ τδ Οηρίσν 
μή ιηλάααν τφ μάρτυρι ούχ είχε δαΟμα πολύ * Χ87- 
οθαι δΐ νεχρίν τδ γέμον δαίμονος — &λλά τούτο πλή- 
ρες ήν τέρατο;, πολύ δδ πλέον χα\ δ τρδπος του 
θαύματο;. Ού γάρ νινί των οωματιχων, άαωμάτφ 
δΙ όργάνφ, τφ διά δαχτύλων τΰ^ του «ταύρου» δσα 
χα\ βέλος έχλεχτ^ έκαφιεμένφ, τ^ του δαίμονος 
άργίν άφήχε Χ£?σ0α•. δργανον • χαι μιχρδν τούτον 
^(ψας δπ'.δρηιτήρϊ του δεινού πάλα ιστού, χα\ τ^ 
μέγαν Ιχεΐνον άλείπτην έν ταυτφ χατεπάλαισε. Κα\ ηΐ5|(ηυηι ηοη βΓβΐ ρΓΟίΙίβίιιπι ; ςυοιί τβΓΟ ιηοηιΐ3 
]α6βτ«ΐ ιίβηιοηίε ρίβηβ, Ιιοο βαηβ Γβ8 βΡ•ΐ ροΗβηΙο^^ 
ηιαίΐοηιιβ 8ηιρΗιΐ8. Νοη «ηΐιη Μίςηο 6 οοΓροΓβίβ. 
ίηοοΓροΓοο ρΓΟοοηηΐβ οΓ^^ηο, €Γϋεΐ8 ρβΓ ιΐίβίΐββ 

8ίςηθ Ι6Γΐ 6ΐ6€ΐΙ ίηβίΑΓ ίΐΒΙΙΐί880 «ίΓ6€ΐΐ αΐ 8ε|η6 ΐΐ96• 

ιηοηίδ ]306Γ61 0Γ|;Αηηπι ; οΐ ρίΓνιιηι ΙβΓπΙίίΙΙδ ϊιΙνοΓ- 
820*11 ίβητϋΐΛ ρΓ08ΐΓ8τΊΐ βΐ ηΐ8({ηηηι Ιη βαιίβιη ιΐ6νΙ- 
(ΜΙ ίηείίΐϋΐΟΓβαι. ΟιιΙ φΐίιίβηι ίηδίΛίιΐΛΐιΐΓ Γ6|>ίί»»*ί• 
>ηίΐ08ΐί8 Ιηιρβηι, λΐίθο Γ«\68ΐβπι •ηίηιιιηι 8ϋ!).•ΐ€ΐιι- 
ηΐ8 ; ίη8ίι1ίΛ8 τβΓΟ ίίΓϊάβΐΜΐΐ «Ιβ. ς«ίρΡ« ^»'« *^"••» 
18ΙΙΙΙΙ8 «βΙίιηβίοΓ 8υ1ι α«ίιη8ΐ€ΐιΠ Γοηη• •ρραΓ<«ΐ .Ί 
08ΐ6ηιΐ9ΐ 86 ΓβρΓιΙβηι 6Χ 8Ηο ιΐ6€ίιΓΐ8Μ. 61 ροίβηιΐΛ 
τίΙίΐ»ΐ6πι 8ΐε ά6πιοηδΐΓ6ΐ» 6ΐ ηηο(1 ιιπιΐβ 86Γτί8 Πι•ί 
ηο€64ΐ «ρθΓΐβ 61, ϋΐαίυηΐ, ίη Γεαβιη ηοη 1)εΚ>6ΐ α«»ο* 901 ΐΑϋΟΑΤίΟ 8. ΟΕΜΕΤΗΙΙ. 30^ 

χΐ Λ (μ«ν*4μβν9ν &ι:νονν £χ€ΐτο. Κα\ 6 μίν χονΛ; Α νίβιιι 3€0θηιιιιοιΐ4ΐθ9 »ί|ΐιο βηιεί:», Ιυιιι 1ιο»ιί2ηι κολέμιος π«ρά «^6β; &9π3ρ δκλ«ν τ6 θηρίον £ύρών, 
κΑθακλί9«ς οντω μανΐΜδώς« τ^ έαιττοΟ 6 φασι 6«- 
μ^ άχορήγητνν Ιιιαφήχβ τφ ΑντιμΑ}Γφμάρ7νρι• Ό 
6* α*30ις έτέρ«»0«ν ^ρτ^νφ προχιίρφ χρηνάμινο^, τφ 
αταυρικψ τυιιώμβτι, %6 τ< θΐ2ρ(ον βφηιαν έ^^(φΟ«« ηιοΠααιη •ΐηνΊΐ, Ιυιιι €ΐιηι ΐ|υί ϋϋ ΐ6Γπ>ιΐιΙυιιι ίρ- 
»ία» »ρ€€}€« ίιιϋθ€ηΐ : ΐ|αίρρϋ ς•ιί μ«ιι•€ιιιιι «ρο- 
€ΐπι«ΐ€θ»ΐΓ»ΐΜΐΓ«ρίϋαιη ΐΓΐφίιΙαίίΐΝΐ» ίιι«ΐΓυιιΐ€ΐιΐιιιιι 
ίΒΐΙι•€ηΐ, ςϋλ^ί Ιυρίηιιο ΐ|αί• νβΙ τιιΐρίιιΐηι 9ρ«• 
€{€ηι βιιίΓρ^ΐΜ Ι€ΓΓ«Γβ Ιιιιρινί ϋιιιιι νβΙΙβί. ν:χρ6ν χα\ τ^ν βίς 1χφό6η«ιν «0x4 ένδν9άμιν•ν, ^ μορμιολυχι{ου βίχην κατλ τον άτ^ιίττ•^ φ<$^τρο^ 
τοϋτο Ιμι^«νή9«τ• ικρι^έμινος, ^ ιΐ χαΐ λυχέην ή χ«\ άλιβχιχην ΰικλΟών τις έχφοβείν έΟ^λϋ Ην αχατΑχλητον. 

λζ*. Άλλ* έ μίν σχορ«ί•ς 1^ χ(ί«0», μΙ ιηρ* 
ήμΙν ο&τα• χατ<ργ«^εΙς• *Ημ€ΐ^ Μ τών &κα(ν««ν 
ούΟις έπι ^ρ^χΟ τής μαρτυρική; ιΟψνχίας γενώμιΟα. 
Λίθο; τις οΓον προβλής ταΐς τών ΙορΑτΜν ΙμβολαΙς 
άζί¥Λχτος έ ατερέμνιος μ^ρτνς ΙξέΜΐτ•, χ•\ της 
'Κ^Λς βί^ν &παρα9άλιυτος «£στΜΐς, χλνζόμ<νος ο& 
χ^μανιν, Αλλ* αίμανί• Κ•1 α^^^ μλν πνχνά προ•• 
€άλλοντα Αιιημβλύνοντο. *0 <1 ΑχμαΙος ^ν, χα\ ούχ Β ριι^ιιαίοΓ οοηΐη ϋΠΌΓπη €τ••ί|. δαρροΙ^ΐΜΐ ΙκΜίΙ» 37. 8«4| ΚΙΗΤρίο <|ΙΐΜβΜ ΙΝΙΑΟ ί«€Μ| • ιιοΐιίι §|ς 
86ΠΜΜΙβ ΐηίΟΐϊΐΐΜ. ΙβΙΙΙ Υ€Γ0 »<Ι Β1•η7η8 1111^111• 

Βίιιιί Ι9«ϋβ$ Γθ4ΐ«ιιοη8. δαχΐ ίιι$ΐαΓ »ί{ΐι«ιιι ΙβΙί• Ιν• 

€<ΗΙ€ΙΙ9•υ8 ]»ϋϋΙι«1 ΟϋΙΓίχΓ, €1 ίη ύιΐβ 6Γρ« ΟΐΜΐΐΙ 

ΐιιιηο^ιΐί» «1>1υ1ιι• ηοο ΟυοίίΐΝ», «««Ι •Μη](«ί!ΐ«. ΟνΙ 
3ΐΐΝΐΐΗΐ•οΐβΓ φΐίιΐβιιι <|ΐΐΑ(ί6ΐι(6β Ιιβ1)βι>(ιιιιιυΓ• ϋΙ• 

?€Γ0 ίηΐ6(€Γ ΟαΙνιΙ «ι ίΐΜΤΟίχΐΙΐΙ•» αΐΐϋβ ΙΜΙΤίβΙΜ (ίδώς λμ€λύτητα, έφ* οϊς έαντ^ τομώτατον ύξύνας 
χχτά της «λάνης έστ4μ«ΜΕν. Έμέτρ€ΐ ό ΙχΟρ^ τβΙς 
€ΐς τ^ν μάρτυρα «ληγαΐς τάς εΙς έαντ^ν, χα\ ξνδΑ•ς 
ν&τ» τραυματίας. ΚαΙ οΓς ϋρα, πάσχΜΨ ο4χ Ιφΐρ<• 
'Γ'^ΕΜίν ταύτ^ χατΛ ούρανον, χ«\ Αχσντίζβιν χατΑ 
του μαρτυριχον αώματος, ^ις ΦιηνΜίναέ τι «οΜν 
πρ6; άσϋιιαν. Ό αίμαοι χ&<ρ••ν θήρ, 6 ικαμφάγος, 
εύχ «ιχ« χα\ τοΙς μαρτυριχοίς Ιχ(νφρα<ι«σ•«ΐ• 
'ΚχιΙνα μέν γίρ εΟφροτίνην αύτφ <αιτρβόβΐ¥ κ^^ 
τινά, τούτοις ^ άλλ* Ιναποχέκνιχται• Κ«\ ψΜα 
μ^ν τις τμηθι\ς χαταφοριχώτιρον. Ι) χα\ άλλοις οΰ 
γενναΐον τραύμα χαθών, χαΐ Ι^ών αύλ6ν αίματος 
έχπιδύοντα, οίς ωχρον μβταβάητβταΐν χαΐ ββιλίαν ρΙϋ£λβ •οβ8 ρΙ«κί§ ιηαΓίγΓΐ•, βΐ μ€ «ηΐ ρ^Γ ΐνίαιη 
τιιΐΒ€ηΐυβ. Ει ίιι ΐ|ΐιο ν^βπ!, ραΐί«ιΐ8 ιιοα ιοΙ€γ«Ιν•ι• 
Τ«Ι« ίβ €«1ιιαι |«€ΐιΙ«η €Ι !■ ηΛηγή$ οοιρικ ιπμ• 
0(ζ«Γ«, ςαι&ι ρ»ΐί «Ιί«|«4ΐιΐΜ*ιι ίιΐ^ηιιίΐιβτβι ρΓορι^τ 
ΪΝίρίβΐΜβιη. 8αιΐ|•ίιΐ€ |•ιμΙ€08 ΜΙοα νοτ»χ, ϋα 

■Ι3η]^η:» ΜΓΙΦ ΙΚΝΙ ϋ€ΐ€€ΐ:ΐΐΜΙΙΐΙΓ• ΝΜΐςν€ ΗΙ3Ι |ΜΙ• 

ιΐίιιιιι Ίρ»Ι ίηΐΗίοΙαίΦ Ιι«ΙκΗΜηΐ, »1ι Ιιη υ€γο βιιβοο•• 

ΙΐΙ§€α• ΥΰΟαΠΙΟΒ ^Ιΐί<ΐ€η Μ€ϋθΙΙ€Βΐρ9ΐίΐΙΙΓ•υΐ«Ν«4 

Ι^υΙιίΙβ νυΐουβ• νΐΜ ΐΗΐΙιυιιΐ« ιτυαΓβ, ί«ι μλ1ΙθΓ«ιιι αΐ 
Ιίιιιίϋί1«ΐ€αι €0ΐιΐίαΐΗΓ, ιι«ΐιιηΙί αιιιί8»« ηιΙκίΓβ» 
0«ί Υθΐχ> ρ6ΐιΊ(υ8 »ρίιίΐιι γίΐ«1ί β»ι ρτίτΑΐαΐν νον 
βυΙιιΐΗ ιιΐΐιίΐ ίςιιοϋΐΙ« ρβΓρ<ϊ«$α8 6$ι, 86(1 ^ιιΐ8ί ρυΙ• 
€ΐιΗΐιι«Ιίαβ 6ηιΐΜ80Μ8•?ίηΙίΐαΐβ Ιιοιι«8ΐ«ΐα8 €8Ι• πάσχει, τ6 φυ3ΐχ6ν άκολέαας ΙρεΟος. *0 βΙ Αον έχχινοόμβνος τ^ ζωτιχόν, ού μόνον ούϋν Ιχασχκν άγεννίς, 
άλλα χαΐ ώς εΐ; χάλλος έρεθόμβνος 9ξΛς άνδρίαν Μάπτετο. 

λη'. Έδόχ2ΐ χα\ ώς (ρος «Ιναι Σιών, χα\ ώς «ιόν ^ 58. νίΟβϋαΐυτ 8ί(ΐιΐ οιοιι$ 8ίοιι, Ιβηιΐφ Μ ηση% Φρος Ηεοΰ, ύ7;ερηρμένον μΙν τών χάτο» τφ άνατ£τα- 
μένφ χα\ όρΟίφ χα\ ύψηλφ του φρονήματος, φυτοίς 
ίέ ώ3πχρ χομων «αντοδαποίς άγαθοίς, &ν έ χαρπ6ς 
άητΛί^αι &ν χαιρφ, ήδη δέ χα\ ταΐς ΙμφυκΙααις 
λόγχκς, ύδατα δΐ ζώντα 1ξανα^ΰζ«#ν τά τών αΐμά- 
των (Γεύματα, οΤς χαΐτά μύρα 8!ς τδ Ικιδναυνοκέ^ 
^ν^αν. ΈΟεώρει Ιαυτδν χα\ εΙς Αρτον, κΐς δν ξύλα 
μλν οΐ μιοδΟεοι ένέβαλον, οίς αΐ λόγχαι αυγχιχρ^ 
τηντο * ούχ Ιχρυι|αν δΙ, ύς χα\ της του βεοΟ τρα- 
πέζης άπαγαγείν. '^Ρ^ «οτε ικταμοΟς διδααχα^ 
λιών, χαΐ παρέαυρο τους τών αΙρέοΜίν * Ι^υΜ 
χα\ «οταμους έχείνους αΐμάτοιν, χαΐ τοΙις δαιμονο- 
φορητούς χατέχλυαεν. Ούχ οΰτο> «έτρα «ολύστομος 
εξ$ρεύγεται Οδωρ Οαλαμευόμχνον, ούΤ ο(τ•κ ^^ρο^* ρΐιι^υίε, ι»υρ6Γ Μ%ίήατΛ €ΐ«ναΐυ4 ρΓορίβΓ εο^ίι^ϋο• 
Α€8 ΐ'β€ΐ2ΐ» €ί «11.18, ρΙαοΟιίίοαίΐΝΐδ νβτο ίτ^ΙΛά^ 
80€ΐΐ8 αοιιιίιυοϋβ ΐΜ>ηί8, ςυοΓυηι ίηκηυβ ιη ιβιιιροοβ 
ίρβοηιΐΗ <Ι«1ιΐ8 681, ]3αι Ιυιΐ€ ΐΓαηβΟχίβ ΐ2ΐΐ€οί8, 

Μ|Ιΐΐ8 ν€ΠΙ νίτβΐΐϋΐχία &€11ΙΙΓί6ΐΙ8 Ρ6Γ €ΓυβΓί8 ΠΥΟβ» 

€1 αη(ΐΐ€ΐιΐα ςυ« υΐΜίο<|ΐιαςα6 6βΙ«χ€Γυιιΐ. $6 ίρ80«ι 
ηϋηιαίΜΐ ΡΑΙΙ6ΙΙΙ ίο ςυ€ηι οιϋίβλίΑίιΐ Ο^ϊ Ιιο8ΐβ8 

Ιί|ζ11« ς<ΐίΐΜ8 αΜΐβ€ί6ΐΜΙΙΐΜΐΓ ΙαΐΙ€6« ; ΙΙΟΙΙ ?€Γ0 «ϋ•- 

€οη<ΐΗΐ€Πΐαΐ« ςαο 2 ύ^ϊ ηιβϋΐί• >ιιιον6Γ6ΐ«Γ. Οίβα• 
ρΐίια ρΗιΐΜβηιΐααΙιαΐ ιιιιιΐ€8γ »€ βοε ςυί ίη ΟΓΓβ- 
ηΐΝΐ8 ά^^ϋΐΜΐιιΙ, €ΧΐΓ8ΐίΐ; 6αΓΐ8ίΐ€ΐ8;ιι•ίυίηΐ$ »ηιιΐ68, 
€1 λ ιΙ«ιιιοιι« 60ΓΓ6ρΐ08 1«νίι. Νοιι 810 ρβίη ιιιαΙΐί8 
£888 αρ«Γΐιιη8 ίΐΝ-4α8απι ονοιιιίΐ λςιιιαι, ιΐ6€ 8ί€ 
α(|νΑ{ίι»<> βκ ίοϋιι»ΐπ8 ιιιυΐιίβ ίοΓαιιιίιιίΐΝΐ8 ιιιυαίΐυαι ^όας &χ μ'.χανης «ολάτρητος εξαχοντίζιι τδ άναβλι- Ο €α3ΓεΐαΐΑΐιι €οιι]ί€ίΐ 8ςιΐ8ΗΗ 8ί€ΐΚ αιρίοβίΜ &8η|ΐιί8 α 
Οόμενον, ώς αίμα δαψιλές χαΐ κολύχρουνον τών ιιίΑπγη* Ι^ΐϋΐιΐϋΐε Ουχίΐ, ιιια11ί8 ΐΑΐΐ€€ί8 ρΓοηιιιι• 
μαρτυρικών λαγόνων 1ξαχ<^^8, συχναΙς οΟτοι λάγ• ρ^η^. 
χαι; πρ>>ς βίαν άνββτομούμβνον. 

λΟ'. *υιύ«ει τδν τύραννον τδ του Λυαίου αίμα χυ* 
0^^ • χαΐ 4ξεδ(χ8ΐ μ^ν δλς Ι«1 τδ αύτδ, χαΙ 9ου χαΐ 
άγαπητί^^ν Ελεγε χαΐ αυτδ;, δύο ένδς άντιηφάσδαι. 
Τ^^ δΐ &λ}^#ς &ςέχ•.χτε. Δύο γάρ τούτ•«ν χ<ιμέν•#ν, 
Δημητρίου χα\ Νέατορο;, >εγεών τε δαιμόνων χατα- 
€έ6λητθ| χα\ ό τύραν^ΛΚ χαιρίαν ^€λητο, ταυτΔ δΐ 
Χ2\ οΐ ι:ερ\ αύτοϋ; ίχατχον. Πλέον άν ^δίλλαι τινά 
λυπή^αιεν, Ιχμυζώααι τ^ ζωτιχ^ν, ήχερ αδτα: λόγ• 
Ρ4Τΐ\οι.• Οη. €\\Χνΐ• 39. ΟοΙϋΐΜΐ ΐ5Γ»ιΐΗυ8 (Ιβ Ι.^»! 83ΐ•^«ίιΐ6 οβΤιιεο ; 
€1 €αιιι 1μ8 νίιιϋί€»ΐΜΐΙ 61 ςυοϋλΐϋΐιιοιίαβηίαηι ϋΐ€•• 

ΙμΙΙ, 81 ϋΐΙΟ ρΓΟ ϋαο (Ι8ΙΙΙΙΙ8Γ6ΙΙΙΙΙΓ, 86(1 ϋϋυϋ »€ς•ί4ΐίΐ. 

Ι8€6α1ΐ1ΐϋ8 6111111 4ΐυοϋυ8, Ι>6ΐιι«ίΐηο 6ΐ ΛίΛίοπί, *Ι 
ιίχαιυιιυηι ΐ6§Ιο ϋί8ΐυΓΐκιΙ)8ΐιΐΓ, 61 ΙβΐΙιαΙιΐβΓ νυΐιιβ. 
ΓΑϋαίιΐΓ ιγηηιιυβ 6Μΐ6ΐηςϋ6 €οαιίιο8 ρ;ιΙΪ6ΐΐ3Νΐιιη 
Μαςί» «Ιίουί ιιο€<?γ6μι βαιι^υί^υβ^β, ΐ|υαιιι αΐΙιΙ•^» 
|.ιΐ€ΐ*αί, ηιαΠ^ΓΪ^ 5.Ίη|Β(Γιιιί ίηϊΐιΙΙ«ιιιι«*9. Ι>•1< Μ5 ί^ΛϋΟΑΤΙΟ 8. ΟΕΜΒΤΚΐί. 206 

ΙίΙοΛ^ της αυτής ηύμοιρηχε χάριτος^ ^ς Ιχει χιΐ Α ραηί(:βμ& Γαίΐ £:πιΙί.ι% «^1 ίρ<(£ 9Π(ΙίΙοΓοιιι ίη &ιιί α<1«- αΰτ6ς εΙς θαύμα ν&ν άχροατήν έφ•.τ;αν, 7:ολΛ3^ 
ηαρ^σημαΓ^μενον Ι ν αύτφ* 2ν μέν, ότι σΰμβολον 
ην τοΰ χαί|:<ιν «4ν ά9λητήν, έφ* οΓς ικάσχων συνε- 
μαρτύρβι τφ ικαΐ μιγ(στ(^> χαΐ κρωτίστφ τη; άλη- 
ϋ€(«ς μάρτυρι. *Αμέλει ούβέ Ιν αύτοΙ: τ^Χς &6λοις 
τ^ν της χιιρ^ς χ^αμον ρΐ^ας άπ^Οβτο, αλλά τΙ\ Ιχτ6ς 
χιρμονΙ) τήν Ιντ^ «ρο{φαιν&• Κα\ έχρην «»ύτως 
Ιιντ^/νδιαΟέβΟαι τ^ν έφ^ οΓς ο( «ολλοΊ μιταπίπτουσιν 
αΰτ^ν Αχατάσκιατον μένοντα. ΕΙ γάρ ηολλοίς των 
άνέχαΟιν, γινναιοψύχων μίν, Ι{» & θυραυλοΰντΜν 
της χαΟ* 4μ^; («^^ς α^λής, ήρ€«χ< γινομίνοις κρ6ς 
αΟτοΙς το?« λινοτάτνις^ 2τ< ικοτλ χαΐ 9υνέ«»β6ν, μΙ) 
οτι γι (άχρυον χατ€νεγχεΐν, ή παριιάν άμύξαι, ή 
στόμα ηρ^ νοερ^^ν λ^γον ΑνοΓξαι, Ι| τ& Ιλαρών άμβ?<- ιιιΪΓηΐίοιιβιιι Ιηΐιίί, ηιιιΐΐί» Ίιι ίρ$»0 5ί$ιιηιί5 : ρΓίπιΐιιιι^ 
83ΤΐιιΙ>οΙυιη ογ^ι » ίικϋοη.^ , ηικχΙ β:ιυϋοη•ΐ «ΙΙιΚί:! ^ 

ίιι Ι|Ι4ίΙ»ΙΙλ ρ6Γρβ$5ΙΙ5, ΐη;ΐηγπϊ €11111 ιιιηκίΗΐο ρΓίιιιο^ 
ςΐΐ€ ¥«ΓίυΐΊ8 1«$(6 ρ:ΐΓ!ί€6ρ» €ΓαΙ. δαπβ ίΐ) ρηιΗο 

οηηιι* οηιιιιηθιιΐιΐιιι η•]ίιί6ΐΐ3ΐ, λβιΙ (•\ΐ6ποπ Ι;ι;ΐΙιΐ3ΐ 
ίοϋΐΑΑίιι 08ΐ6ΐΐ(1<ΐΙ>8ΐ. §10 ίρΗΜπι ιΙίβροιΓι οροΓίΰΟαΐ « 
Ιη (|«.|>αβ ρΙβΓίςπΰ βιιοοιιιιϋιιηΐ, ίιΐΓοιΐ€ΐΐΗΐιιικ δ{ 
θηίιη ιιιυΐιΐ• ιιιΙργ ϋΐοβ ςιιί «ΐ€$ιιρ€Γ 6{[Γβ|;Ίπιιι »πί- 
ιηνιιι «οτιίΐί »ιιηι , Ιίϋβΐ βνίΓϋ βαητι^ηι Εγγ.ΙμΙ^ιιι 
ηο»ΐΓαΐι. τιγ^ιιιΐ, ΗΐιιιΙΓίδ ρΐλπιΐι ίιι Ι^ΓίΙ»ίΙί$ιίηα 
ΐ|ΐι&ιΐ(Ιο ίοΠβ ι1«•»ρ&1 8ΐιηΐ, ηβ Ι:ΐ€Γγηιηιιι ιιηηηι Γι•»- 
ιΙβΓβ, »υΐ β**ι*•*ιι> 9ΐΐι*Γ»ΐ€ , «ιιΐ 0$ {ϋπΐΰΝΐί ^Ηνι 
•μβηΓ«, «ιιΙ Γχ'Ίοί Ιλ*ΐίιί»ιιι {ιηιηιιΐ4Γβ, 5<μΙ εχυηυΗ 
Ιΐΐιΐ|υιηι ζά Ιΐιαίιιιιυιη » βΐ ΑηΙπίΑΠί Ιιι ρλΐί^ηΐί» ψ24 ττ^ς β{«ως, &λλά χοαμηΟήναι, χαΟάκβρ ΙΐίΧ νυμτ- ^ οΙιΟιίιι2γΓ, €0Γριι$ ν«Γ0 Ι» 1ΐ4ΐ>ίΐιι$ νιι11ΐ(βΐ|οβ ιΙ«γογ6, φΐννο;« /.α'ι χαταστηοαι τΐ^ν ψνχ^ν μίν «Ες χαρτ£- 
ρίαν, τ^ σώμα ΰ ζΐ; βύπρέικιαν, χα\ οΰτκ* «αρα- 
βληθήναι τοΓς φοβεροί; * τφ «αντ\ «λέον ίίει χαί- 
ροντα χαΟυ-οδνναι τά ιηρ* ΑνΟρώχοις &ινά ύτΛρ 
Θ«ου τ6ν €ΐ> τ6 τής τρυφής χωρίον άιια£ρ€ΐν μέλλοντ». 
*£ν μίν Ι^ι τοντο του (αχτυλίον σιμν6ν, ού χατά τό 
παίγνιον του τ^ν Γύγην κρύπτοντας ώς έν αχι|* χα\ 
έ^φιν(ζοντος, χα\ αΐίθις έχταίνοντος^ &λλ* Αιι^ρ 
αν β«χτύλιος τοιούτος αυτός τ« έχλάμίκοι, χα\ μά- 
λιστα οΤς θιόΟεν τιρατουργείν ^βννάμωται, χαΐ τ6ν 
φ«ρούντα Λ χρο€χφα{νοι τΙ^ αύτ|| χίριτί• 

μ^'. Συνανεφάνη V Ιντιΰθεν χαΐ Ιτβρον βμηαν 
αέμνωμα. Τυχή γ&ρ νυμφευομίνη Μρ, χα\ 1(βη άρ• «Ι Μ€ ίοΓίηίϋνΙοδΙ» €θΐιιρ.ΊΓ•Η , 8 ΓοΓίίοπ οροηεϋηΐ 
^ιιιιΙγιι16ιιι ρΐΌ Ι>«ο ίιι ΐ<ΤΓΐΙ>Ί1ί2 Αΐι ΙιοιιιΙιιίΙιϋβ Ιηι• 
ΝΐΐΐΙί ΙΟΓίιΚΊΐΐΑ ('ϋΐη ΐ|ΐιί ίιι ιΙβΙίΐΊ;•Μΐηι Ιοί'ΐιιη ]3ΐΐι• 
\λ9» <β βκίοΙΠ &ρ«*γ;)Ι•9ιΙ. ΑΙίικΙ <|πί<Ιι•!ΐ) ιιιιιιιΐί ν«ΐΜ?» 
Γ9η«Ιιιιιι «ίκίΜΐιιι, ηοιι ]ιιχΐ« ιΙβΙίΓλπι^ιιΙηι•• :ιηιιΐιΙΙ 
^^«ζΐΊΐι ΐαΐΗ]ΐιαιιι ίο ααιΙίΓα 0Γ€ΐι|ΐληΐΗ 61 βχ οευΠ* 
ΜΐΐΜΐυοϋΐιΐίι», βι ίιβΓυιη »ιΙ Ιυοβιη Γ€<Ι«ΐ6ΐιΐΙ•, ββιΙ 3ΐι« 
ηιιΐιη ΐαΐίι ίΙΙιι«ΐΓ»ΐ , ρΓ«€«ηίιιι «ο• ς«ιίΙ>ιΐ9 2 Ι)«β 

ρΓΟίΙΙ^;!! Γ«€ί€η(!ί <1ΐΙ« ϋ»1 ρθΐ€$ΐα8 «ι {ΟδΙηαΐΜΗ 
€94!€ΐυ £ΓΑΐί& ΐΙίΐ«1« 

42. ΕχΊηιΙβ ηιβηιοηΐιιΐβ ιι1•ιν1 αρρλπιΐΐ• &ροη83ΐ3ΐ 
ρηίιη Οβο αηίιια, ]9ηι ΰυιιι Ιρ•ο υιιοι* βΐ ΙιμΙϊιαοΙιι* μοττομένη αύτώ, χαι της έχείαι γινομένη «αστάβος ^ ι,ΐϋ, ι,,^ ιΐ,,ΐ;,»,! βοηβοη βίΤϋεΐα ςυοιιι ρυΓίΜίΝία» 
κης ίχαταΑύτου» ήν έ χαΟαριί»τατος μίν τύψ ψυχών Αηίιιι^ίΓαι νυμφίος έχΑταξεν* Αγγ8λοι 6λ χαταηι^ααντες 
χοομιώτατα αυνεχρότησαν, χαλώς Αν εΙς αύμβολον 
Α^^βώνος του χατά «νζυμα τλ τοιούτον φίροι αν 
ιιεριτεθ€ΐμένον όαχτύλιον. ΕΙ 6ε τφ χεριφερε^ *λ\ 
ιηριηγμένφ τού αχήματο; χα\ χύκος τις Ι^ν στεφά- 
νου μαρτυρι)€θύ, οόχ &ν «Γη ούΑ τούτο εΙς λόγου 
χάριν άξύμβολον, ώς άξιον ^ ζψ καντί έατεφα- 
νώβθαι τ6ν μάρτυρα, ου τύχος τ^ τού βαχτυλίου 
στεφανοει^. ΕΓχοι 2* άν τις, ότι χαΐ οημείον αύτ^ς 
Ονέγραφε τής Ιν φρουρ^ ιαριαχολής %€ τού αθλο- 
φόρου χαΐ χατασφέγξεως. ΤΙμιον βέ του ταιοΰτου 
βαχτυλίου χα\ 1^ ώς ε2χ6ς έγγεγλυμμένη σφραγίς 
χα\ τ^άλλοιςάξιωματιχ&ν τοΰ φορήματος.'ΙΓχεόήλου «ιιίιιΐλΓαιιι «ροιι^υβ οηΙίη»νίΐ• ιη^^Ιί τβΓΟ οπμιΙιμη 
ηιβ ιΙί»ρο9αθηιηΙ, ορίίιιιβ ίη ΐΓΓίιιηιιη ^νηιΐιοΐυιιι 
8€ειιιιϋαιιι •ρίπ1υιη Ι»1ί ϋΙ^ΊΙαιη ίικίύΐιηιι ^ηηιιΐο 
Ιι>Ι)6ΐ. Οιιοά ΟΓϋίΟΜίαΐα ίοηη• βΐ €0Γοη« ιη^ηγΓίΒ 
βυυΓ»!» βλίιϊΐιβίΐιαΐ, ιιοιι Γοη»8η ;•1ΐ8«|ΐΐ6 ιΙίκΗίι»^^ ίιι 
Μπιιοηα βηι» ρβΓ οογοοφ 8ρ«*€ί€ΐιι αηιΐυΐΐ ίιιιΙ ο^ιΐ:» 
ςυ;ιηι ϋι^ιιαοι 8ΐΐ οιηιιΐιιιοιίβ οογοιι^γι ιιιιηγίΟϋ•. 
ΟίχβΗΐ ιιΙί<|ΐΓΐ8 61 ΊΙΙο &ί|;ιιυιιι «ιι^ΐϋΐίαηιιιι ίη ^α^• 
€6Γβ 61 8ΐηηκυΙ»Ιίοιιί8 ίη8<τηΐΗ. ΕκΓβκίιιιιι νβίο αη• 
ηαΐί 1»Ι•8 61 υΐ ν6Γ08ίιιιϋ6 681 ίη8€ΐιΙρΐυιη •ίβΊΙΙιιιιι 
61 8ΐί•8 |[6&ι 81*10116 (Ιί^ιιυηο. Αρ6η6 «ίβαίΟβϋΐΜίηΐ Ί$ι« 
ΨΛΛΠγτ» 4ΐίβΐΜΐ»ιοιη 61 ιΐίνΐιιβ βηΐί» |[6ηιι1ιιιιιη 8<- 
βίΙΙιιιιι • ά6 4|«ιο ιιυιιςααιιι ^ΙοΠλίιΐΓ ςιιί ιηίιηαΓα ι• 
Ιΐΐ688ΐιηιαι Γ»ρΙΐ. Ιηιΐ6 ϋιιι<|ΐριιι ΟοΊ ιΐι^ίίιο» &!«* »«- 
γάρ χα\ αυτά 'Λ μαρτυριχόν τ6 άξίοιμα χαΐ τ6 της Π ι,υΐο ίβίο <ΙαΜΐιοιιί€ΐ6 ε2ΐ6Γν:υ <•]ίοίιιιιΐιΐΓ, ιΐί^ίΐο 8»ιι<3 
(Ι4έας εντεύθεν χάριτος άνε«ι6ούλβντον («ιαφρά- Ιιο€ ιΐίγίιιο, ηαιιρβ ίπ 8ρίιίιιιε <ΙίνίιΓι νίηυΐ•*» 
γίομα, ξς ούχ Ιατι χαταχαυχήοαοΟαι τίν συλαγίηγούντα του; των ψυ/ών θησαυρούς. Εντεύθεν ο>σκ-ρ 
θ«ού όαχτύλφ, ο&τοι δή χαΐ τψ δαχτυλ(φ τούτφ φύλα δαιμόνια έξιλαύ^/ονται, (αχτύλφ μέντοι θ^(ιρ χα\ 
αύτα» όυνάμει όηλο^^ότι θείου Πνεύματος• μγ*. *0ς Ιϊ σχεύοςι οΐιχερ έντ6ς αγαθόν τ: ατέγε• 
ται, ούχ αν είη μή μέτοχον εΧναι της εΓτι εύωβίας 
έχείνου, εΓτε χα\ άλλης ήατινοαούν άρετης• ούτως 
ούόέ «ερίβλημα θείον, 6ΐ80ΐ χοτλ μέρου; τεθείη σώ- 
ματος, εΙς 5 Θε6ς Ινψχησεν, Ιχοι ά# μή της τού 
•τεγομίνου μλτέχειν χάριτος• ΟΟτω τά Εερά σιμιχίν- 
θια χάριτος θειοτέρας «{χλη^ταε * ο&τως αγίων «ί- 
όιλα τους Ιξω ύγιείας «λανωμένοο;, χα\ τριβομέ- 
νου% ΐΛ(Χ τραχυτέραν ^Ιου ό26ν, •2ς τ6 χατά φύσιν 
λ«{ον χαι ιύθΰ Ι^ιανάγου}!* χα\ ^χτηρίαι άντρων 43. υΐ να8 ίη ςυο ΐΜ>ηυηι ^υίιΙ ΓβοοιιιΙϋυΓ. ιιοιι 
ροΐ66ΐ 4|ΐ•ίη Ιϋηι οπανίβ ^^ιι8 οάοΓίι^, ιυιη «ϋϋ» ου^ 
ΐυ8ΐί1>6ΐ νίηυΓΐ8 ρ»ηί«:ι*ρλ )»ίι, 8ΐ6 η«ΰ ροΐ<!5ΐ ίπ<ΐα- 
Μΰΐιΐηηι <Η\ίιιΐιηι, ϋΐιρ^Γ ςϋαβίουπΜΐιο ΐΌΐρο'ί* "» 
ςϋο Ι)βϋ8 ίιιΙια1>ίι»7ΐι ρ^ηβπι βμροΗϊΐιιιιι ίικ:»»»•*!"»" 

{ΓΑΐίχ! ρ8ηί€6ρ8 »ίΐ ΐΌΓρΟΓίβ «««Ο•* ^βί^^»•^• ^'^ **^" 

•6ΐιιί€ίη6ϋ;ι ιΙίνίιιίθΓ6 βι Μΐίι Γβρίβΐ» »««»* *» ί»»^ **"* 
6ΐ0Γυι» 6αΐ€6αιιΐ6ΐιΐ», 008 ί|ϋί Ιοη^β λ $βιιίΐ;•ιο βπϋΐιΐ 
61 ρ6Γ ΜΡ6Π0Γ6ΙΙΙ %ίΐ;Β τίαιη ΐΓ.ΙιυΙαηΐυΓ, Ιη ρΙ;ι• ^ι 
&6ςιιιιϋιιυι ιιαίυηιιι «ι ι«ςΐΛ x«.4^x^^ν\\ ν\ χνλ'^^^ϊϊ*^ 3()9 Ι,ΛυΟΛΤτΟ $. Ι)ΕΜΕΤΒΠ. ΙίΙΟ /•;ή3ονται 51ν χ»\ χ\»ζοΙ ; Κα\ εΙ μή χατ^^ ΠαΟλον βίς 
τ/ΐνον ονρ3ν<^^ν, 4λλ* ε!ς τ6 τοΟ κρώτου (ΐβτέωρον 
ά^πάζ£9θαι Οα^^νιτεω; &ν αύ/ήβαιιν, οΰ; χαΐ συν- 
νοοΟμαι, δτηιΚ τήν χαρ&ν φ^φ σύγχρατον Ιχουβι. 
ΙαΙρονιι μέν γ3ίρ• οίς Απαν{«τανται της τών κολβ- 
μ&ιΐν γης• χ«\ το7ς οΙχΑ!οις (παναβών^νται * ταράτ- 
τοντβι ^, 1λιγγιώντ€< «ρ^ς τήν λνωθβν τοΓ; χάχΜ 
&πΑφ€«ιν τής βφΜΚ• Κα\ ή μέ^χαρά Οάλπουβχ χαν• 
φΐζκιν Ιλαφρ(ζουβα τους τοιούτους ^μΙ» φ^ς &έ 
βυοτέλλων βαρύνΐιν, χα\ 6ς ι!ς νέχρωαιν χατα^^- 
«χβΐν αύτοΐκ βούλιται• ΑιροβατοΟντας μίν Χ2\ «ιρι- 
ηγητιχώς τοΙς χοκτΑ γην 1«ι€Αλλοντ»ς, οΟχ Ιχοντας 
<| πιστιύειν τφ τβρατουργήματι, Αλλ& ιηριβργαζο- 
μένους, κΐ χαΐ ικτβρ^ι τούτοις έιιανίφ^ΜΕν. *Οτι Α Κ^ο ςιΐ3Γ6 ςηυΊίυαι Ιίιιιοιβ ιιιίί>1ιιιιι Ιι.Ιται. Ν»ιιι 
{«βιΙβιιΙ ςιιίϋβΐΝ, (|ΐιοιΙ «Ιι ίιιίιιιίοοΓυιη ιγγπι ηΐΜΐιι- 
€αιιΐυΓ θΐ «(1 •ιιο§ ιτνοΠιιηΐυΓ ; ΙιιγΙιπιιΙιιγ ν^πι, 
ρτ•|Μ6Γ ιη•|τιΐ9ΐιη » Γ6ΐ>ϋ$ ίιιίν& ?ί6ί< «Ιιίίαιίίιιβη•. 
ΐΡ€ηί{{ιΐ6 Ι»Ικ>ηηΙ«8. Ει ^χαιίίυιη ςυίιΐβιη «(Βτί^ιιβ 
Ιιο• «|ίΐ6$ ?ίΐΌ$ βΙβναΓβ νίϋ«!ΐιΐΓ; ΙίηιΟΓ νβΓο μΓ«2. 

ΒΙ6ΙΙ» |ην«Τ6 €ί ΐΑΙίςυΑΙΙΙ ίη ΙΙΙΟΓίβΟΙ ρΓΧοίρΐΐβΓβ 
βΟ» €•ΜΙ|ΙΓ, ρ€Τ Λ^ΤΆ ψΛΐά^Λ (1ίΜ0ΓΓ6ηΙβ« 61 «Ιβαιιι- 

ΐΝΐΙ^ηιΙο ςη» Οιιιιΐ βιιρβΓ ΐϋΓπιιιι ίιιβρίοίβιιίβι, €ο•ι- 
β(ΐ€οΙϋιηι νβΡΟ ϋ€ ρΓοϋί^Ίο οοη ΐΜΐ^ηϋ-β, μνΙ ϊη- 
ςυίΓβοΙβ» ηυιη ίρϊί< ΜΐβΟΓ^Μαηΐ «Ικ. ΟυοηΜίη νβπι 
Ώαη Ιμμ ιιΐ€ΐαβΐΗΐί βΐ ϋβ ρΓοβρβΓΟ βνβηία ΙτβρίϋλΐΐιΙί 
€•1 1θ€α•, τλΜβ οοι黀ηΐΑη^4 €&1 «ιιίιηχ »ιιςοτ• 
5ί βοίηι ίη «ηυ^οι ίηιιιιίΐΐβΓβ μ ιΙίΜίριιΙο ιιίλβηο μη ταΟτα πβρ(χ$ινται ύποδ£^ι^τ«ς χαιι 6γορ«ιμ<νους Β ϋίβρΙί€ΐιίι , βαΰϋΐκ» ρβΠβΓπιο , ςιιί• Ιβηβτβ Ιη 
τ& (ύδιάπτωτον, χαι Ιχ€ΐ χολί» τ6 «ΟΧογον ή τοιαύτη »6γ« μ Ιο1ΐ€(, ςοί «€Γ6 «οΙίιΙίοΓβιη «ςαιιη 6ΙΜ 
ψυχιχη συστολή. ΕΙγάρ τΐ Ο^τι Ιαυτδν Ιιητ^Ιναι ηατίΐΤ 

ΰχνον ΙμποίλΤν .οΙ&< μαθητή Ιχβίνφ μβγάλφ, χρα^νομένφ τοί; χύμ«οι, τΙς &ν «Γη άδε«;ς χυβιβτών &έρ«ος. 
ατ<ρ€ μνιώτιρον Οδωρ αέρος βίναι είδώς; μς', £1β\ (* Ιν τοις τοιούτοις χα\ βιαφορα\ τφ 
μάρτυρι, ώς &ν τφ ο&τω ποιχίλφ ουναναμιμιγμένον 
<Γη το?ς Οαύμασι χα\ τ6 1χ{χαρι. Τους μλν γάρ 
μετεώρους της Αλώαεως υΐκξχγαγών, <Ιτα «ερί γην 
τ(θη9ΐ, χα\ λφίησι πονκΙαΟαι «ερ\ τήν βά^ιβιν• Ού- 
τω γάρ βνμφέρ«ιν διέχρινι, μ^ άχονητ\ Αιβοχατα^ 
οτήναι τοΙς Ιβίοις, άλλ& μόχΟφ τΙ)ν λο«πην βιατηρΓαν 
«ορίναοθαι, χοι\ έκιγνώνχι, Ι£ ο&ιν βίς οΙα μβτέχ»- 
«ον• Τους ^ 6ι& χάσης ήρμ4*χ)υς &γβι της μβταξΟ, 46. 5υπ( βυίβηι ίηΐ«ΙίΐΗΐ$ βΐιΐίτοτβίιαίβ• ίη πιιη^Γβ, 

Ι|«Ι9>1 1ΐ»€ νΑΓΙβίΑΐβ ΙΙΐί&ΙυΐΙΙ ΓυΟΓίΐ ρΓ0<1ΐ{ΜΙ ]ιΐΓυη- 

ιΙίυΓιι εοιιιηιοιίυιιι. Ειβιιίιη 8ΐΙο$ 6 ορίίνίΐβιβ «γ• 

|Γ3€Ι03 βιιρύτ ΙβΓΠ (Ιΐ•|ΙΟΙΐίΐ 61 οιοΙβδίο ίΐίη6Γ6 Γ&ΐΙςιΐ. 
δίο βιιίιιι ορροηιιηυηι ]α(ϋοατίΐ ηοη «Ι)6ηυ6 Ι»Ι>ογ« 
η*ϋΐιιΐ€{;Γ3η, Λαϊ ειιιη ^Γ&τλίηίιιβ θο« 63ΐΙνλΐαιιι Ιή 
Αίςιιβ €ο§ηο9€6Γβ ςυβοίορβΓβ Ιαρβί βαηΐ. ΑΙίο$ 
Ρ6Γ ηυαηι (Ιβτ•1ο• »5 οιιιΐιί ίηΐ€ηιιβ«1ίο 61 ρβπουΐο 
ϋΐΓϋλΓοηιιιι ι^(1υ€6ΐΐ8 Ιι•ιι<1 ΑΐίΙιί ίαοίιΙβΓβ •ίηίΙ, Ιι« χαΐ τ1}ς των βαρβάρων ο6χ ^ϋύΐην ^ «ι 1160 ρΓορΓίιιιη, η6€ ςιΐ6ΐιι1ΐΐΜΐ ΐ9ΐκ>Γ6ΐη {α$ΐ6ηΐ9 άφ<ηαι «ατήσα:, 8τι μή τ{|ν Ιαυτών, ώς &ν μη^ν6ς 
η^υ γεύσωνται, &λλ* έν\ αταθμφ τΙ|ν οΟτω μαχράν 
«ορ•{αν μετρήσωαιν αέριοι, ώς ιΐ χα\ &ν θαλ^σοη 
Ακρόαχοχα ναυτιλλ^μινοι. Οολλους βέ χαλ τφ εαυ- 
τού τκμένιι τούτφ Ιγχαθιατ^, ίνα χάνταυ#α ιτρ6 των 
&λλων οΐ χατριωται του θαύματος β*•ν μάρτυρ€ς• 

μζ*. *0 βή τοιούτος, χα\ ο&τω χατιξουαιΑζων 
της &«ρ(ας χύβιως, τίνας ούχ &ν ^φδίως, Μ<ν Αν 
έιιι>Μύ3«ι«» ^ύσαιτο ; Πώς 6έ ούχ &ν χα\ Ανέμ/οις 
Ιχιτάξοι, χα\9χηχτο?ς &/Σΐτιμήβοι, χαΐ ύιτοΐις Α, 
τους μέν άναστελεΐ χαταγομένους, 8«οι τ( χαΐ ότ« 
μΙ) τούτων χρ«(α, τους δλ χατα^^^ξ•» αιτούμβ• 
νος ; ων δή ιιάντων ιύχταΐον χα6ηγ«7βΟαι ήμίν 
«ροΐατάμενον τ6ν <ύιργ•τουντα Ιφ* &«ααιν, δς Μϋ υηο λλΐΐα »ϋ60 Ιοη^^η νίαηι ίη «6Γ6 οοηΟοίιοΙ, 
ιιΐ ίη ιηιη •ΐΜςα6 Ιιηρ6<Ιίιη6οΐο ιιι?ί|ΐηΐ6•. ΜαΙίο» 
ν6Γο 6ΐ Ιη ί«ΐο Ιβηιρίο ΜΟ »ϋΐυϋ» οι ϋ>ί «ηΐο ιΐίο» 
ρτθύϊ%Υί 16*1•• •1ιιΐ. 47. Ηίϋ νίτ •ιιιιιιιιιι• 61 •αρ6Γ •6Γ6α8 τ^ίοηα ρο- 
Ι6•ι•ΐ6ΐη Ιι•Ιΐ€η•»4ΐιο$η•ιιι ηοη Γ•6ίΙίΐ6Γςα•η(Ιο νο1υ6• 
ηΐ. βτίρίβΐΤ ΟηοακκΙο ηοη 61 ▼βηΐΊ• ίηιρ6ΓΐΓ6ΐ, ίυΐκιι- 
ΗΙηι• 6οηιηιίη•Γ6ΐυΓ 61 ίιηϋΓ•• ]•ιη ΙηιηίηβιιΙββ Γιΐ(• 
Γ6ΐ ηΐιί 61 ΐ|η;ιηιΙο ηοη •υηΙ ιιΙίΐ6•,•Ιί•β ν6ΐϋ 8θ1Ιί<4ΐ•ΐιι• 
60Γ•ιηιΐ6Γ6ΐ? Μι• ιΐ6 6•ο•1• ορΐ•η<Ιιιηι 6•1 υΐ ηο• 
|ηΙΐ6ηΐ6ΐ ι^ηΐ οπιη'ιΐκι• 1>6η6ί•6ϋ, ςαί ίβΠοΓ ςυ•8ΐ 
η•ηιΙο, •ηρ6Γ οηιυοηΙ•, η66 ηοη 8υρ6Γ ηιΐηουΐβ. «8λαγ(ζων ώιχχρ μύροις, •&τ•ι χαΐ Οαύμαβι, ^| ι^ι^,^ οΓΚ>6ηι €0η8ί<ΐ6ηΙ 61 ίη οπιηί ϋοιιιίιιιιίοιιικ χα\ ιιάοαν μέν οίχουμένην 4κΐ3Χ8ΐηόμ8νος, χαΐ (ν 
χαντί τ^χφ της τού β••υ δ8β«•τ8(ας ύμνηύμ•- 
νος, ίνα 6 τοΙς 08(οις έχηχολονθηχώς «ρ••τάγμ••ι 
«•ριάγηται πανταχού γ9|ς, χαλ •ννι«ηΜ]1οιι•ουντα 
Ιχη τοίς του Διαπβτου χα\τά χ«τ* οΜν Ιγχώμια• 

μη^• Τ^ εαυτού ταύτην φιλκΙ μάλιτη, χαΐ Αν* 
βπίβτροφος αύτης ούβέ Ιν τοΙς Ρραχιιτάτοι« χατα- 
λαμ€άν•ται• ΕΙ δΙ Κύριος Αγαχ^^ ^ς «ύλας Σιων 
ύχΐρ «Αντα τά αχηνώματα Ιαχώβ, χα\ •1ς •Ιχ8ΐον 
σχήνωμα τ6 Ιχ8? έγγράφβται, Ιχομίν χα\ ήμιΐς ΙΧ8ί-' 
θόν παραχοιήααντις κροσαρμόααι τφ μάρτυρι τΙ|ν 
όμοια ν έ«\ τφ χατ* αύτ^ τούτφ αχηνώματι φι- 
λητιχ{)ν οιμνδτητα, χα\ ό λόγος μέγα χατανλουηί Μ Ιοοο 66ΐ6ΚιηΐηΓ, ηΐ ςοΐ «ϋνίηί» ο1>86ευΐυ8 68ΐ 
ηιηηιΐηΐί• οΙν^«6 ΐοιταηιπι €6ΐ6ΐΐΓ6ΐιΐΓ, 61 οηηι Οο- 
■ιιηΙ Ιλη<1ϋΝΐ8 1•α(ΐ68 8α88 Ιι•Ι)6;ιΐ €οη]υηεΐ•&• 48. Ι•ΐ•αι 8η•πι ρηΒ86Γΐίηι ιηιηΐ* 6υ]ιΐ8 η6$1ί{6η8 
ίη ηι!ηίπιΐ8 ιΙ<*ρΓ6ΐΐ6η(ΙίΐυΓ. δί ητο <1ίΙΐβίΙ Οοιηί- 
•«• ροη•8 δίοη 8υρ6Γ οπιηί• Ι;•1ι6πι•€ϋ1• ^•^ο^^ 
61. ίη ρΐΌρΗο 1•Ι)6Γη•€αΙο ίϋί Ιΐ3ΐ)ί(Αΐ, ηθ8 ςυοςηο 
Ιηόο ηι•Γΐγι1 8ίπιίΐ6ηι ΐηη8ίβΓ•ΐΗυ8 6γι• ίλίαπι 6]ιΐ8 
1•Ιΐ6Γη•ΓοΙ•οι ιη8]68ΐ•ΐ6ΐη, 61 86Γΐηο ηΐίοηΙ ν•1ιΐ6 
€θΜίοηιιίΐ6Γ «ίίΐ686ίΐ• ΥίιΙβΐ ίο< υιιι ίη ςηο •1ίιΐ(1 
ςυ•ιη 6ν•η{6ΐΐ€αηι ρΓΧ€6ρΐυπι ρΓοροιιίΐ. τ» €ύλογον. Όρφ τ^^ν τ4χον, Ιν ^ βλλον τρΙ«ον ή τ6 «ύαγγ^λιχδν ύΐ8»τ<6ηοι ηαράγγιλμα. 213 ΙΑϋΠΑΤΙΟ δ. ΟΚΜΕΤΚΠ. 

τ.χ^ά των ζζ»οι€ως χατατε^ινόντων μεριζέμενοι, χαι α ρ»(1ί€α1ί5<|ΐι& ιιιίΐΓπιίδ η.1 1>οιιο«1ΐ€(ίοιιοιιι 214 £Ες 0Μτη/>ίαν ιη^λυειβΤ; Οησαυριζόμενοι, χα\ Χ3τϋ[ 
μ^ρια βΐ βρ^χύτατα ε!ς ευλογία ν τοΓς χιρ^ουμίνοι^ 
x^ρματι^^αενο% θίληαις έχεινων μίν αΰτη * του βχ 
ήμβτέρου μάοτυρος, μη συντριβή να( τι των αΰτου ή 
(•.αι91^α9^τ;ν«ι, &λλά φυλάναχιν τ^ έχ φυσιΐι^ οΰν• 
6:9μον. Κα\ ην Αρα βτεμνδτερον, διατιΙμκεσΟαι τ& 
χαλί ύπ6 τούτου, ώς βιά τίνων όποοτ^λων, του 
μύρου τ< χα\ του αίματος, ή^'Ρ ^υτίν καρΑντα 
σώματι Μάναι τ1 ζητ<Α}μενα. ΤοΟτο μίν γ&ρ ύμι- 
λητιχώτερον, τ6 ^ ατέλλειν χα\ τ^ άξιωματιχύν 
«λ€?ον Ιχει, χα\ κρ^ μεγαλο-ρέπειαν &πονέν§υχΐ * 
χα\ τ6 τοΟ «40ου Α ιιΟρ έπΙ τ.λέον Ιχχαίει τοΙς φι- 
>ομάρτυ9ΐν, ώ; χαΐ Οίλειν ίγαπ^ν αύτου^ τ6 μαρτυρικών τούτο σχήνωμι, χα\ έπιποΟβΙν •ίς τάς τούτου αύλά-. 
να'. Κα\ ΐοοΰ χαι τοΰτο αυλλαμβάνεται ήμίν του Β 51. ΕΐβΟΰβα η«ιΙ>Ϊ8 Γοη(ίρΙιυΓ μγιιο ΠΙβ (|ΐΐ6ηι ιΙ^ (|•ΙΙ 

ίηιοΐιιιη ίικίο (οιι»εΐ|Μ6ηιιΐΓ (ϋϋΐηΙ.Γΐ, ί$υ ιρΜ.!. ||. 
ΐΗ>ΓΐιηινοΙιιηΐη$; ιηηΓί^Γΐί» νοΓο ιιονΙγι ιιογ ηιη(Ι(|ΐι»ιιι 
εοπιιιιίιιιιι, ηβο ιη€ΐΐι1>ΓΜΐίιιι «ΙίνίιΙί, «ο1 ηβίαι.*!!. πι 
$βΓν8Γ6 €θΐηρ»(βηι. Ει Ιιοικ $ιίιικ $ηιιο οΓβΐ Ιοα» 
(Ιΰ ίρ<ο οΐ <1β αρο^ΙοΠ) ηοηηαΐΐί» 6ΐίΓο Ιιιπι ιιιι^πρηιη, 
ΐυιη •λη^Ίιΐ6,φ•ιιη ιρ$αιη ρΓ3Β$€πΐ6ΐιι ΰΟΓροΓΐ «Ό^ίί- 
86ςΐΜΒ8ίΙ2. Ναπι Ιιο€ ΐ|ΐιί•1ι»ηι ]ιιειιιΐ(1ίυ$, υη^ιιοιιπιιη 
▼ΟΓΟ ΜΒ{ΐιίΐ)€ΐΐΜ|ΐΐ€ €ηιΊΐΐ6Γ6 ηια]θΓ6ΐη ιΐίιτιιίιαοιιι 
1ι;ιΙ>6ΐ• βίςυβ ιη>9ηίίΐ€ΐιιη 6$(, «ι (Ιββίϋβηί Ί{;ηίβ 
ιη>κί« ΜΑΠ^ηδ 3ΐη{εο•ίηη&ηιιιι»ΐ; φΐίρρο ςιιΐιιι:ιι. 
ΐγή» ΐαΐκηιιοιιίαιιι (ϋ1ί((6Γβ τοίυιιΐ βι €]ηι αιγϊ^ ϊ». 
ΙγοΊγ6• λ^γου» 8ν έν χαταρχζ έΟιωροΰμεν, έχιλέγοντες τ) 
μαρτυρ'.χ^ ψυχ^ τ6 φιλ^ιμον, Ιξ ίΛ χαΐ ή μύρο- 
χλύμων χάρις κεπόΒηται, χα\ ζητηφείβα «ρ6ς βεον 
€έβοται, χα\ ί^ της ψύσιω, ΑρμογΙ) κεφ:ληται χαΐ 
«βφιλοτίμηται, φ ^ συναναφα{*^ται χαΐ τ4 φιλ^ 
«^ιτρι, χαΐ τ6 μΙ) θέλειν %>λμ μάρτυρα» ώααερ μΙ| 
χατά τ6 αάν, οΟτως οΰ^ χατά τι των μβρΑν γ•νέ• 
οΟβι λιικ^πατριν, άλλ' 1«\ χ ρας μίνειν διόλου, 
χαθάπιρ χα\ 1«\ σχήματο>, χαΐ ουντηρ€ΐν τ6 έν 
0ικα3ΐ τέλκιον. 

νβ'. 06 μήν Αλλ* (Ι χα\ ούτω τήν ιιατρΙ^ «ερι• 
ιιοιείται, χα\ Ιοτιν €λος αύχής, &λλΑ γυλαχτέον, μή- 
«οτε χα\ «ρ^ς λγανάχτηοιν ήμεΐς αυτόν έρ(9(βωμιν, 
μ^ι της κρα^ητος «αράγωμβν, μή του ύπερμαχείν αΙ) ίηίϋο εοιι»ί(ΙβΓατίιηΒ.<, 6 πιαγ^γ:) »ιιίιιι;ι ώ^βίιΐβ. 
ήβη Ιιθ€ »«1ί|ηιΐβ3, (|υο αη^αβηκί ^1Ϊη$] ^τλι\% ηη»- 
δίι* βΙ Ι Οβο 40ΙΙ2Ι9 β3•, Η ηβΐυηκ ίιιΐ6(;Γίΐ3» 
(ΙίίΜΙι «λΙ. ΙΙίιΐ€ Γ6ΓιιΙ|;€ΐ ρηΐΓΐχ αιηοΓ βΐ ίκ ιπαΓγρβ 
τοΐαηΐα.% αι ηοη ά^ ιοίο λίε ηθ€ ϋ6 ρ.ιηίυιιι ;ιΙί/|ΐια 
Ρ'ίΓΜβ <ΐ€5€ηοΓειιι ΓιοΗ, «€ϋ ίη Γφοηβ }ο^αατ ηι»• 
ηοΓβ υΐ «χΐΓπβΜΐιβ, ;>ί€ ίη οιη::ί6υ9 ίιιΐ€|πΐ;ιΐ€ηι 52. ΑΐίΑΠίοιι, λί 810 ραΐΓίΑΐη $€ηταΐ ρΓο (|ΐι.ι ΐοίοι 
€>ι, ον^ιι^υηι ηβ«(Ι ίηιϋςιιιΐίοηβηι βυιη ρΓοτοοβιιια•, 
Α 1>€ηί|;ηίι»ΐ€ Γ««ηιΙι»ιιιιΐ9, « ρη^ιιιικίο ρίο ηοϋΐβ &5• 
^ιιεβηια». Ε•ι ηιΐΜΓΐΐίο, «81 61 Ιη ιηιΐ|ΐι•, ρΓοαι καραλύσωμεν. Ένεσ:ιν οίχτος, ι Ιστι βλ χαι Ουμ6ς € •1ίΚ>> <1ί€ΐιιιιι ^Ι. Εΐ€ΐηρΙαηι θ•1 ΚμΙΗ ί8ΐ!ιΐ8 Μ Ι«ΐα μέγας, > β βή τις είκεν έτέρωθι. Κα\ Μγμα του λ^ 
γου «ολέμου έχ€(νου «τόμα τιλατυ έκτγχαν^ τ] 
ιιόλϋ ταύτ|^ «οτΙ, χαΐ εΙς μάτην έξανοιχΦΙν - χα\ α( 
«άλιν Ιτιρος ιιόλεμος άρδην 1χ•ερ£αα; γλαφυρών 
οΟτο* καΐ βαΟυ της «6λΜ»; λήΐον, ώ,- μηδΐ ^ζχείαν 
άοταχυλογίαν ΙγχαταλβλεΙφθιι α6τ||. ΈχεΙνοοΙχτος, 
τουτ• μαρτυριχου «ροβώκον άιηοτροφή* ουμμα- 
χ(ας ΙχιΙνο, τοΰτο Ιγ»αταλβ<ψ«ιΐς• *Αρα £( μάτην 
τψ άΐλονίχιρ ή τοΰτο ή λχ({νο χαταπέπρχχτο ; Πα• 
ραφρονών άν τις αύτ6 χαΐ λογίααιτο• βεράιηντας 
μλν γάρ Θεού τι χαΐ Ιαυτου Ιξιιυρ{σκΜν ημάς χ^^Ιο- 
ται ' χαΐ χαΙάκου χο\ μήτηρ άμφιΐ9ονουμ|νη «οΟη- 
τ^ν βρεφύλλιον, τάς άνα•.δε1ς μυίας άιβοαο6εΙ, ιίκ άν 
γλυχΰς Οκνο; αύτ^ άμφεχέοιτο, οΙ^τως αύτ^ ά«ε(ρ- 
γει ι;άντα άιινά, χαΐαύτά τάαμυιράτατα, ιίις άνή^ω; 
αύτοΙ χτΟεύβωμεν. ΚΛ «άντα χορίζιι, τάτ• Ιξ άέρο -, 
τάτε έα γης, τά τι λχ Φαλάττης χα3ίά* «ιριΐΒΜοΐταε δέ 
χαΐ «ωμααι χα\ ψυχαΐς τ6 ύγιΙ;. ΈτέρΜς βλ {Οέ- 
'πων λχπίχτοντας. Ι) «αρα^^κτεί κρλς χάχωοκν, ή 
άλλ\ Ιπερχομένης αυτής, οΰχ άμύν€ΐ» άλλ* Απινυ• 
στάζειν βοχεί * χα\ ώς 0x6 χουλεψ τΙ^ν άμυντιχήν 
χρΰκτων οιιάΟην, β^α τε ^^ιουργοί πΑιμος, άφ{η9ΐ 
γίνισθαι, χα\ τά έξ αέρος ^(μΓν Ιπαιγίζοντα δείματα 
ιεεριορ^, χα\ συγχωρε! χατιράββεαΟαι. Κα\ οΟτε 
την γην «ύλογεί, ώ; Μ /ναι τά έαυ-.ής άγαΟά' χα\ 
την θάλαασαν ή 1ξαγ<.ια{νει τραχυνομένην, ώ; χα\ ςίΜΝίάΐΒ ηΚιαιη ίβιί ιηΙιίΑΐϋ βι ίη τΑηαηι «ρβτίαιιι; 
βΐ Η<*ηιΐΒ ΜΙυιη «ΙιβΓαιη ρβηΐΐυι ?98ΐιιαι »ί« η 
ριιίεΐιηιιιι αιΐ6ΐ«η$ ιιγΙ>Ι8 »^πιιη, υΐ η^α ιοίηΐιιινιι αί 
Γβαιιιιβηΐ ιρίάΐι^ίαιη• ΙΙΙυϋ ιηί8€ηΐίο, Ιι•€ αιαπγ. 

ή% «νετΕίΟ ίΜί€Ι ; ίΙΙΐΚΐ ΙμΙΙι 80€ί6ΐΜ. ΙΐΟ€ 4ΐ€<βηΙο. 

Νυη ίιΐ€οη8ΐιΐ4ο α νί€ΐα?6 ηβη^Γα 8ίν€ Ηοβ ιΐνβ 
ϋΐυά Ιαηαηι €8ΐ? Ιιΐ8ίρί€η8 ίΙΙικΙ ορίη»Γ6ΐυΓ. Νο• 
ηαίιΙβίΝ Οθο οίΐΝςΐΜ 8€Γνθ8 «886 ουηΐ, οι 8ί€αΐ οίΑΐαΓ 
(ΙίΙ«€ΐί88ί•ΐΗΐιι ίηίλΐιίαΐυιη 8θΙΙίαΐ6 ΐη^^ιαηβ, ηΐυΙα8ΐο8 
•ΐιΐι&ηβ Μ%α^ υι βιιοι (ΙαΙοΙβ οοιιβορίιι βοηιηηβ, •ί€ 
ί1ΐ6 ο^ιιΐιϊΑ Γι•η6!»ΐ3 νθΙ αιίαΐαιι αιηονβι αι |α€υοιΙα ψ^ 
ςυίΐ'81 1ΙΙΙΙΙ8. 0;ιιιιί8 Ιβι^ίΙιΐΓ, Ιυιη ^η «€Γ6, ΐαηι β Ιογγο, 
Ιυηι 6 ηΐλΓί Ιιοιίλ ; ηοΐΜ8 ιυίοπι βΐ τοΓροΓίβ βΐ «ηίηιβ 
8αιιίΐ9|βιη ορβηΐιιρ. ΑΙΐΐ6Γ νβΓο (Ι^ςβηβΓββ νίιΙ«ιΐ8, 
νβΐία ιιιιΙα ρΓο]κίι,ν€ΐ ιμ^Ιο βιιρβΓνβιιίοηΐο ιιιχίΠυιη 
Μοιι ΙϋΓΐ, 8υ<1 ιΙΟΓίΐιίπΐ τιιΙβίυΓ 61 ςιιαοϊ ίη ταςΐη* 
τίιΐίΙι<*€ΐιι Γθ€θΐι«1ΰΐΐ8 £;ΐ3ΐΙϊιιιη, ηιι^ηϋο ΓιιγιΙ ϋβίΐυηι 
8»τίΓβ 8ίηϋ ιβΓ«το8 |ιΐ|ίΐΰΓ ΐίιιιθΓ68, ςοοβ ίιι 
1108 ΐΓΓυίτβ ρνιαιίιΐΐι. Νοΐ|Μβ ΐβΓΓ» 1>6ΐΐ€(1ίαΐ υΐ 
Ικ>Α2 8ηΑ ϋοιι«ι, α ιιιαΓΟ «ιιΐ ρΓΟΟβΙΙαβηηι ίιιΙιΟΓ• 
Γε8€6τβ ]ιιϋ€ΐ υΐ 'κυΓ^ίΙβ τ3$Ιο ηανί|;>ιιΐ68 «Ιι• 
8ογΙιιϊ;ιΙ, »υι ΓμγϊΙ ίονίυηι ιιοΐ3ί8 Γβϋϋί 61 .ηίηιοΐιιο• 
8ΐΐιη €1, (ϋΟΓΓΟ 8ϋ5ίιΐ), &Ιι:Γϊΐ6. 5ί ν6Γ0 61 ρίηΐχ ηΐΟΓϋ 
ΐΓ3ΐΐΗίι-βΐ»ιιΐι*8 ιιο^ίΓα ρΓχ*ιΐ9ΐι(υΓ,ιιοιηο>ίΤίΓΐιΐ3ΐ>ίΙ ηοη 
ι^ι^^ι^^ί& 8 ηοΙ)ί8 8ν(ηίί ορυ$ 6886. ΛιιΙ Εΐίδκυβ 
1>Γ6νί8 ηκΏϊοτΙύ νίηιΙί669 «ϊλρεΓςυΓ..€ίΐ... χατιοπ^Ιν τοί); έξ ημών «λωτηρβις ^αΟυ χαΐνουσαν, ή άλλα κοιεί άλλ«ι*ς άπλοΟσΟαι εις άχεροΙ; ήμΙν, 
και ώς εΐιιείν άτρύγετον. ΕΙ $λ χα\ «χιρατα\ ταύτην άροΰντε; Χϊρπίζοντχι τά ημέτερα, ούχ άν θε(η 
τ•.ς• μΙ) χα\ τ^ϋτο άι;ο9τροφής της χαΟ* ημών ιΐναι του μάρτυρος. ΊΙ ΈλιοααΙο; μϊ^ ^Ρ'χιία; τιν6^ 
λνκης Ιχβ^χου; έξεγείρ&ι • • ^ 213 ΙΑυΠΛΤΙΟ δ. ϋΚΜΕΤΗΠ. τ,Λ(Λ των νΙοι€ως x^τ^ι':ε;^ι^^ντων μερ'.ζέμβνοι, χα\ λ Ρ2»ι1ί€ΐι1ί5ΐ|ΐι& ιιιϊιγιι)Ι8 .ι•Ι 1>οιιο*1ί€()οιιοιιι ιΙ^ εΙ{ σοιτη<>ίαν ι:ολυειδΓ^ Οησαυ^ιζόμενοι, χα\ χαιιΔ 
μόρια ^ϊ βριχΰτατα €!ς £ϋλ•γ(3ΐν τοΤς X2ρ^ονμ^ν01ς 
χκρματιζ^αινο*, θίλησις έχεινων μίν αΰτη * τον ^ 
ήΐατέρου μάρτυρος, μη 9υντρι6ΐ;να{ τι τών αΟτοΰ 1| 
(:α91^ασ(.ήν«^, Αλλά φυλά3α3ΐν τ^ έχ φύφΐΐι»ς σΟν- 
δ:9μογ. Κα\ ήν Αρα σεμν^τερον, διαπέμικσΟαι τά 
χαλ& ύπ6 τούτου, ώ; βιά τίνων αποστόλων, του 
μύρου τβ χα\ του αΓματος, ή^^^ρ αύτ^ν κ>ρ4νται 
«ύμβτ*. λδ^οιι τ4 ζητ<Αίμεναι. Τούτο μίν γ&ρ ^μι- 
λητιχώτερον, τλ ^ στέλλειν χα\ τ^ Αξ*.ωματιχόν 
«λβ?ον Ιχ•(, χα\ κρίς μεγαλοπρέη&ιαν άπονέν(υχ( * 
χαΐ τ^ τοΟ κ^ου Λ «Ορ έπΙ τ.λέον έχχαίεκ τοΙς φκ* 214 

«III ίΓΐΐ€ΐιιιη ίικίο ιοΐΐ!>οΐ|Μ6ηιιΐΓ (ϋ2»ιη1.ι?ί, 151.1 ιμη,!, ι». 
οοεαηιτυΐιιηία»; ιη:ιιΐ;Γί& ?ογο ιιονΙγι ιιογ ηιΓΐ(Ιι|•ιαιιι 

€ΟΐηΐΙΐίΐΐΙΐί, η€€ ΐη6ΙΙι|)Γ:•ΐίιιΐ <ΙίνίιΠ, $^6(1 ΠΑΐΐιπιΙ. III 

$6Γτ&Γ6 οοαιριςβηι. Ει Ιιοικ ςιΐιι» βιιιο ογ81 1κ)ιι3 
ιΚ: ίρ90 αΐ (Ι« αρο^ΙοΙί) ηοηηαϋΐ» βι'ίΓο Ιιιιιι ιιιις^«ΐρηιο, 
Ιυιη •»ης«ιίΐΜ^,(|ΐΐ8ΐη ΐρβαιη ρΓ»$6ΐι:6ηι €0Γρ0Γί ι»οιΙί*. 
δ€ςυ9Μίυ. Ναιο Ιΐ(ΐ€ ηιιΜι*ηι ]υειιη(]ίυ$, υη^ιιοιίΊιηι 
τοΓΟ ΜΒ(ριπ)«ιΐΗ|ΐιβ «πΓιΐΙβΓβ ηΐΑ]θΓ6ΐη ιΙίίτηΊι.«ΐοιιι 
ΚΐΰΜ, 8ΐςυβ ιιι>§ηί&€οιιι ««ι, «ι ϋβ$ί(ΐβη! ί^ηί» 
ηι>κί• ηβΠγηι «ιηΙ(θ•Ιηηΐηιιιι;ιΐ; φΐίρρο ς»ιί ιιι.η. 
ίγή% ΙιΐΜΓΐΐΑΟΐιΙαιιι ά'ύί^^τύ τοίυιιι βι €]ηη μτΊλ ϊμ- 
ΙγοΊγ€. λομάρτυγιν, ώ; χα\ Οέλειν αγαπάν αύτου^ τ6 μαρτυρικών τούτο σχήνωμζ, χβ\ έιτιποΐείν •ίς τάς τούτου αύλά% 
τα*. Κα\ (βου χαι τούτο συλλαμβάνεται ήμίν τοΟ Β 51. Εΐ60€€3 ηΐ)1»ίΗ ϋοη^ίρΙιυΓ μπιο ΠΙβ πιιβη• λ^γου, 8ν 1ν χαταρχη έΟιωρούμεν, έπιλέγοντες τ) 
μαρτυρ'.χ} ψυχί) τ6 φιλ^ιμον, Ιξ οΐί χαΐ ή μυρο- 
χ«όμβ*ν χάρις «επόΟηται, χα\ ζητηθεΐαα πρ6ς Θεού 
Μβοται, χα\ % της φύα^ω, άρμογή «εφίληται χα\ 
ιιιφ%Α•τ(μηται, φ 5Ι| ουναναγα('/εται χα\ τ^ φιλά- 
ιΐ4τρι, χα\ τ6 μη θέλειν τ'^ν μάρτυρα, ώααερ μή 
χατά τ^ ιιάν» οΟτι^ς οΰβέ χατά τι τών μερ6ν γινέ* 
οΟαι λιιικάιιατριν, άλλ* 1«\ χ ρας μ^νειν διάλου, 
χαθάικρ χαΐ 19\ σχήματος, χαΐ συντηρ€ΐν τ6 έν 
&ιη3ΐ τέλικον. 

ν^'. ϋύ μήν άλλ* ιΙ χα\ ούτω τήν πατρίδα ιιερι* 
«οιείται, χαλ Ιοτιν €λος αυτής, άλλα φυλαχτ^ον, μη- 
«οτε χα\ «ρ6ς άγανάχτησιν ήμεΓς αυτόν 1ρε0(σωμεν, 
Ι^* της «ραάτητο; «αράγωμβν, μή τού ύ:ιερμαχε?ν 
ιιαραλόσωμεν. Ένιστιν οίχτος, ι Ιστι δλ χαΐ Ουμδς Ο •1ίλ>ί άί^Ιιιπι ηΐ. Ει^σιρΙιιιιι 6•! ΜΙί ίιιίαι μ |«ΐα α5 ΙηίΐΙο εθΙΙ5ίάβΓ3Τίΐηΐΐ!<, β ΐη«Γ!7Γ:9 »ιιίιιι;ι ||«•8ίιΐ6 

Γίαιιι Ιιθ€ Μΐί(ηιΐ6$, ςυο αηκαβηϋ €ΐΤυ5ί %τ9ΐ\ζ ηη^ρ. 

*ί!ΐ €1 « 1)60 40ΙΙ1Ι3 β$ι, Η ηΑΐυΓ» ΊΐΙΐ€(;ΓΪΙα» 
(ΙίΙβϋΙ& οι. ΗίΐΙ€ Γ6ΓΐΐΙ{6ΐ ρηΐΓΐ» 8ΐη0Γ 61 ΙΑ ΙΙΙΜΓ.^Γβ 

τοΙαηΐ«5, οι ινηι ά^ ιοίο »•€ η66 ϋ6 ραηίυιιι .•1ΐΐ|«ια 

Ρ•ΙΓ|« (}6»€ΓΙΟΓ0ΙΙΙ ΓΐιϊΗ, »€(Ι ίο Γ0|(ίθη6 31'^ίΐϋΓ ΐη9• 
ΙΙ6Τ6 ΙιΙ 6ΙΙΓ ΙΙ«6€ΙΙ>, >Ι6 ίΐΙ ΟΗΙίίίΜΙ• ίηΙ6|ηΐ:ιΐ6ΗΙ 
&6ΓΥ»Γ6• 52. Αΐΐ3Πΐ6η, »ί 816 ραίΠΑΐη $6ητ3ΐ ρΓο (|ΐι.ι ΐοΐΰΐ 
6»Ι, ε2«6ΐιάιιηι η6ΐιΙ ίη<Ιί{ιι»ιίοη6ηι 6ΐιιη ρΓθνοο6ΐιια0• 
Ά ()6ηί|ξη{ΐ9ΐ6 ?6ΐηιΙι»ιιια8, ι ρυ^ιίΑΐκΙο ρεο ιιοϋϊ9 αΙι- 
άυοαηια•. £•ι ιηΐ96Γ«ΐίο, 681 61 Ιη ιιι•|ιμι, ρπΜΐ μάτ*€• >Αδή τις βΐΜν&τ<ρωΟι. Κα\ δείγμα τού λό• 
γ«ν «ολίμου εκείνου ατ^μα τιλατυ 1χιγχαν6ν τ] 
ιβΑβι «αντ|| ικοτέ, χα\ εΙς μάτην έξανοιχθέν - χα\ αύ 
«άλιν Ι^ρος «όλιμος άρδην 1χ•ερ(σα; γλαφυρ^^ν 
οΙίται χα\ Ρ*Ου της •5λεα»,- λήΐον, ώ, μηδχ βριχείαν 
άατ«χυλογ(αν ΙγχαταλβλεΙφΙιΐ αύτ{. ΈχεΙνο οίχτος, 
«αυτ• |•αρτυριχον «ροαώπου άκοστροφή* συμμα- 
χίας Ιχ•Ινο, τοντα έγχατ^λιίψεως. *Αρα Ιλ μάτην 
τφ άίλινίχφ ή τούτο ή ΙχεΙνο χαταπέπριχτο ; Οα• 
ΐηφρονων άν τις αύτ^ χαΐ λογ(βαιτο. Θεράιιοιτεας 
μίν γάρ βεου τβ χαΙ Ιαυτού Ιξευρίσχαιν ημάς χρίε- 
ται ' χαΐ χα^άιιου χσλ μήτηρ άμφιπονουμίνη «οΟη- 
τ^ν Ρρεφόλλιον, τάς αναιδείς μυ<ας άποαοβεΙ, ώς άν 
γλυχϋς (Ηκνο; αύτ^ άμφιχέοιτο, οΟταις αύτ^ς άπε(ρ- 
γκι ιμάντα Ιεινά, χα\αύτ^ τά αμιχρότατχ, ώς άν^^ως 
αύτο\ χαθεύδωμεν. Κ Λ «άνια χορ^ζβι, τ> τι έξ άέρο -, 
τάτεΐαγης^τάτε έχΟαλάττης χα3ιά* ικριποιείτζι δΙ 
χαΐ αιίιμααι χαΐ ψυχαΐς τδ ύγιΙ;. Έτέρως δΙ ^λέ- 
^ων δχ^ίχτοντας, ή «αρα^^ιτεεί «ρδς χάχωσιν, !( 
αλλ*, ΙπβρχομΙνης αΰτης» οΟχ άμύνει, άλλ* έπινυ- 
σιάζειν δοχεί ' χα\ ώς Οΐ€δ χουλεψ τ^ν άμυντιχήν 
χρύχτων σκάΟην, δ^α τε ^^ιουργεί πδλεμος, άφίησι 
γίνεσαι» χα\ τά Ιξ αέρος ^μίν Ιπαιγ(ζοντα δείματα 
κεριορφ, χα\ αυγχωρε! χαταράσαεαΟαι. Κα\ ούτε 
την γην €ύλογεΙ, ώ; διδίναι τά έαυ-.ης άγαΟά ' χα\ 
την Φάλαασαν ή έξαγριαίνει τραχυνομ^νην, ώ; χα\ ςαοΐιάΐΒ οΗιαιιι ίβϋ ίηΐιίιιυ 61 ίη νιηηια λρβΠαηι; 
61 ίΐιτιιη ΜΙυιη «Ιΐ6Γαιη ρ6ΐιΙΐιι• τ»»!•» %κ η 
ρηΙεΙίΓαηι ηβίβηι ιΐΓϋί$ Α^ηιιη, υΐ ιΐ66 ηΐηιηιαη 6Ί 
Γβιη>ιΐ6Γ6ΐ •ρί6ίΐ6{Ίιιιη• ΙΙΙιιϋ ιηΙδ6Γ9ΐίο, Ιΐ6€ αιαπ^- 

Γίε λν6Τ«ίθ ί«6ί6ΐ ; ΐΙΙθ(Ι ΙαΙΙί •0€ί6ΐΜ. Ιΐ06 ϋβΜΠίο. 

Νυη ίιΐ€οη8ΐιΐ4ο « νΊ€ΐ0Γ6 ίΛζ^ι^^% $ίτ6 Ιΐ06 §1ν6 
ϋΐυά ΙΐΓΐιιιιι 6§ι? Ιιιείρΐ6η• ίΙΙιιιΙ ορίηπΓΟίυΓ. Νο• 
•|υί(ΐ6ΐΝ Οθο §ίΐΜςα6 μγυο» 6ε9β ουηΐ, οι (ίευΐ οι«ι6γ 
4ΐΐΙΰ€ΐί»8ίιηυιιι ίηί«ιαυΙυ•η •οΙΙίαΐ6 ιγ»γ.Ι3ιι8, ηΐαΐβιΐι• 
ιΐιΐΐϋί-Μ Μ%ι%^ υι 60111 ιΐαΐϋβ 6οιι•ορίιι ΜΗΐηηβ, •ί6 
ίΙΐ6 ο.ιιΐιία ΓαηβϋΙ^ ν6ΐ αιίαΐαι• ληιον61 αΐ |ΐΐ€υιιϋ6 Τ6• 
ςυίΐ'8( 811111$. 0;ϋΐιί« Ι^ιγ^ιΙιιγ, Ιυιη 68 86Γ6• Ιοηι 6 Ιογπ, 
ΐυια 6 ιιΐ8Γί Ι•οη:ι ; ιιοΙμ8 αυίοπι 61 ΓΟΓροίίβ 61 ΐπίιηβ 

Ηαηίΐ3|6ΐη 0Ρ6Γ9Ι|ΙΙΓ. ΑΙϋ6Γ ν6Γ0 ΐΐ6§6η6Γ68 νί<ΐ6ΙΙ5. 

νβΙ ίη ιιιιία ρΓθ]ίιίι, ν6ΐ ιμιΙο δΐιρβΓνβιιίοηΐΰ ιιιιίϋυιη 
ιιοιι ίϋΠ, 8υά ιΙΟΓίΐιίη; «4(ΐ6ΐυΓ 61 (|ΐΐ3•ί ίη ▼α];ίηλ 
νίιΐ(1ίΓ6υι Γϋ€θΐΐ()6ΐΐ8 ςίΑίΙΐιιπλ• ηαΑπϋο Γαπί 1)6ΐ1υαι 
88!νίΓ6 «ΐηϋ 8ΰΓ(το» ίιΐ|ίΐ0Γ ιίιιιθΓ6ΐ , ςυθ5 ίη 

1108 ίΓΓυΐΤ6 ρϋΐηΐϋϋΐ. Ν6Ι|Ι•6 ΙβΓΓ» 1>6116<1ί6ίΐ υΐ 

Ιηιαα 8»α ϋοιΐ6ΐ, 61 ιιιαΓ6 ;ιιιΙ ρΓ0€6ΐΐ08ηΐη ίιιΙιοΓ• 

Γ68€6Τβ ]•ΐΙΐ6Ι ΙΙΙ 'κυΓ|;ίΐ6 ΤΑβΙΟ ΙΙ9νίβ9ηΐ68 «|>• 

§<ιγΙι(νιΙ , ίΐυι Γμγϊι ίονίυηι ιιοϋίε Γ6ΐ1(1ί 61 .ιιίΓυοίιιο- 
Εΐιιη 61, (ΙΪ6ΓΓ0 8υ&ίιιι, &ΐ6ηΐ6. 5ί ν6Πΐ6Ι ρΊηΙχ ηΐ8Γύ 
ΙΓδΐιι^Γΐ6ΐ»ιιΐι*5 ιιο^ΐια ρΓ4ηΐ3ΐι(υΓ,ιΐ6ηΐο»ίΤίηιΐ3ΐ>ίΙ ηοη 
ιιιαηχΓί^ 8 ιιο1)ί8 ανΐΓεί 0|ΐϋ!» 6586. ΛιιΙ Ε1ίε<£υ8 
1>Γ6νΊ8 ΐΜοαοήύ νίιιϋί66) βλρεΓςοΓ.ιοίΐ... ;ίατΐ9ΐ:^ν τοΟ; έξ ημών «λωιηρας ^υ χαίνουσαν, ή άλλα ηοιεί άλλ«ι*ς άπλοΟσΟαι ε{ς άχεροΙ; ήμ(ν, 
χαι ώς εΙ«είν άτρύγεταν. ΕΙ δέ χα\ «ειραταΐ ταύτην άρούντε,- χχρπίζοντιι τά ημέτερα, ού/ άν 0ε(η 
τις. μΙ] χαΐ τούτο αποστροφής της χα0* ήμώ¥ είναι τού μάρτυρος. ΊΙ Έλ'.σσαΙο; μίν ^ρ.χιία; τινδς 
λ^κης Ιχδίχου; έξεγείρζι. • • • 217 Α Ο δΤΤίΙΤΑΜ ΟϋΕΝΟΛ». 21β ΕΙϋδΟΕΜ 

ΑΟ 8ΤΥΙ.ΙΤΑΜ ΟϋΕΜΟΑΜ ΤΗΕ85Α[.ΟΝΙ€ΕΝ8ΕΜ Τον αύτον «I^ τδτ ΦχβμΧΐατ σποίτίίόζοττα διά Α ^)9Μΐ€ηι ίη φ^ηΛΛβψΛ ΐΜρπι ΨΛούηηί Ίά Λρεηΐ^ηι μ/ στύΧηυ ίτ θβσσαΛοιτίΜχί άτηρστητΰα πβρί χσυ 
τό Αφστ χαραύαΛάσσίστ. ΕΙΘμ ϋέ ί(τ ί*»1νψ 
9μΛ αΐ0Τ*ί^ίτ0α* σαρως των Λεγομέηατ, Οί* γΑμ 
Ακ άνίβη έΜΜΐ ό ΛτΘρωχος^ ΟΜκωτ «α2 ^ΧΙΐι^» 

«*. ΎΗ βνομβ ό € στύλος • βηλοΰν μίν βούλιται 

0η|ΐαβ!αν, όκοέαν τινά χα\ ή ι στήλη, > ότι μι\ άικ^ 

του ι ΙστηχΙνβι ι ή χλήσις άμφοίν. *|ττβται €έ χω- 

ρλς ΛΜ[ζ^ %\ «αΐ 4ΰιλον τρ^ηον (γγύς. ι Στή)η ι μίν 

γ^^ρ Ιχοι &ν «οκ χα\ γ^μμάτοιν χαράγματα, οθχν 

τ^ € βτηλιτίΜίν » χ<«(νηται - ι στύλος ι 8λ ούχ ίΐς 

ταντο 1ξ<ύρ{τα&« άλΤ 1ικ\ «λέον •1; ΰικίριισμα• Κα\ 

αυτή μίν «α\ ι άνδριάντι » άρμ^ττιι κρ^ς χλησιν• 

ι Στήλας » γοίίν ^ιλίονν χα\ ι άν6ρ:άντα; > φαμίν, 

Ας ταΜν ^» οΟτι#ς ή ο&τ»ς «ΙιαΤν. Ούχ &ν €1 ρ*τ €09μμλλ9η Τΐΐ€$$Λΐυηί€Λ ίΙΙη$ΐη$ ΛρρΛπηι 
άτ€Λ ϋτ»$ηίΛΐ€ίη ιναπΊ ρΙη§Λ9Λ. Κί ΝΐίιιαίΝ ι>»ϊ 

^ίΠΛ €ΐΛΤ€ ίπΙφία^^Τε ί/βίΐΙ9Η ίϋί$ΖΗ, ΡίοΜ «ΝΙΜΙ 
€0 ίίΟΜΟ ΟΜΙ (ίΐϋΙ^ίΟ, αί ηΐύΜψΛΐΗΜ ΜΙ, «««#11119- 

\. Υοι στύλος «ί{ΐι«ιιι ύ«ιιοΐΜ.»ΊΓηΐ «ι στήλη, Ι|α1α 
Μι έστηχέναι ιι1ηιαΐ(|0^. ΑΙ••ΐ|ΐιβ ίΙΙι ι^πό λΐϋΐ, ΙιηΊ 
•Ιίο ιηοίΐο ρΓοιίιηι». Ν»ιη στήλη <ιΙ ΙίΙΐφΠΓυιη καΙ- 
ρ•ιι-ΓΑΐιι ραηΐΛ ^δΐ, ηηύβ νοχ τ;ηλιτ3ύεκν ιΙ^- 
ητ»ΐ» «βΐ; στύλος »ιι1βιιι ηοη Ιη «ιιιη 1ιιι«ιη ίιινβοΐϋ 
«Μ• •β«1 ροιίαβ ρΓΟ Γαΐ€Ίιιΐ€ηΐο ; βΐ στήλη €οιιι &ν- 
δριάντος ηοηιΊιιβ ϋοηγβηίΙ• Αι^απι ύτ%ο €θΙιιιιια2ΐ• 
€Ι ΜΑΐυ>• ριηΐ•^ «Πεβιιια». ΝοικίΜαι νβτο άνβριάς 
ιΙί^ίΙυΓ στύλος. 8ίο άιΚ^τηηί ιΐιιο ηοιηίηλ, ρβ€ Ιηπ- 
Ιαηι •Ίγ, β€<1 β κί ηπί» ηΜί^τ γοπι Γ0ΐιιρΓβΙΐ6ΐΜΐ<;π) € άι4ρ«άς στύλος » λίγοιτο $ν. Κα\ Ιχιι μίν ούτω ^ νοίιιοηΐ; ιιοΙΓϋ «ιιίηι βα γο5 μπιιιιΙ^γΊο Ιοτο «$ι. Ιιαφοράς Λμψω τώ ^ήματι, χαΐ ού μ^νον ταύτας. 
Αλλά ικαΐ §ϊ «ις Ιτίρως έιη6ά>Λ€ΐν χατά τι Ιργον 
^ούλοίΓΟ * ήμίν γάρ τ6 σχίμμα τούτο ιιάρβργον. 
Έστι μίντοι βύρέσβαι αυτά χα\ «Ις ταύτ^ν βνμβαΐ- 
ι«ιν (οχούντα• 10 γοΟν Ιχ της 'Αμασέοιν γιοιγρά- 
5^ς ι στήλας » τινά^ χα\ ι στυλ{&ις > λέγαιν, Ιοι- 
χβν ιΐς 1ν τι τιΝναι αύτάς. ΕΙ ^ μή χατά «άσαν 
άνάγχιχν ύιηροΙ&ιν ό ι στύλος • Ττταται, ώς ύ € του 
«υρ^ στύλος » «αραφ*^^^ βοχβΐ, φηρ ούΑν έκέ- 
χοιτο {ασταζύμβνον, άλλα τούτο μίν τέτραπται, 
χα\ ούχ Ιστιν ά ι «ύρινος στύλος ι ^ήμα «ρωτύθβ- 
τον. Φαίνιται Α μάλιστα χατά χυρία^β λέξιν < στύ- Ι«ι« Ίιι ίιΐβιη γοποοπΙ^γο νί&9 »αηΐ. Οβα^ηρ\ίία 
ΑηΐΜβηαβ στήλας €1 στυλίδας ηυη€ΐιρ<η• ίιΐβιη «Ιο 
αΐπ•<|ΐΐ€ ίιιΐ6ΐΙί((βΓΰ ν'ιϋ^ΐυΓ. δί τβΓΟ ηοη ηι*Γ«<90Γίο 
•υΧβηίοΥ• στύλος ίβΓβ ί|;ηΊ9 «οίαηιηοιη ηιοηΊίβοΙιη! 
νί«ΐ€ΐαΓ, €ηΊ ηΙΙιίΙ ιαιίοιιίβηιΐιιιη β»Ι, ΐ«<1 Ιγο|ηι*ι 
€$1, η«€ ρΠηι^ΗβΐΝ τΰΗιηιιι €ϋ ίρ^Μ εοΙηίΛΛα. 
ΑρρλΓ6ΐρΓ3Κ<6ηΐΜΐ «βηβ» ρΓΑρήο βοΐΜίηη» ίη ΑΐΐαΐΗ 
6Γ6€Ι» ίη >β«Ι«πΐ€Ι»ιιΙ»ΐΓ3ΐα»«Ι λΙίςιιίιΙ Ιηΐ€ίοη(Ιβηι. 
8ί 60Μη$ιι ΜΰίρΊβοιΙιιιη,ηοη 6»•€ΐ«<1 Οηβαι •Γιςο€ΐιι 
ΙβιιιΙβη», 9ίά ροΐΊι» ολπ^ΐ στήλη. ΟυοιΙ αιιΐβιη ργλ* 
ΜΓϋηι στύλ({> ΊιιιροβΗΗΟΐ ο>Ι, «ιβςίι •(! ηο• 8|ΐβ€ΐΑΐ» 
•ίνβ >ΓΐΙιίΐ3€υΙαηι, βΐνσ λΓιιι«1 ςυ'κΙ •ίΙ. λος 9 άνοττηχΐΜ» %1ς έδραίΜμα, χα\ ύ::ιρχ€ΐμένου τινί>ς ύποβιβλήοΟαι στήριγμα. ΕΙ « τούτο, αύτ^^ 
μίν ούχ άν €ίη τέλος αυτόχρημα • μάλλον γάρ ή € στήλη » τοιαύτη. Αύτ6 61 μάλιβτα τ^ λ«\ τια 
€ στύλ^ • χ<(μβνον σχοκιμώτερύν έστι, μΧχλ οίχημα Ιχ&ΐνο «Γη, «Γτβ χαΙ τι Ιτ<ρον• 

ρρ. € £τύλΜΐ Ι τοίνυν χα\ του ιιρ6 οφθαλμών τού- Ο «. εοΐυιηη» Ι^ΙίαΓ ρ« οβαΙίο €0 ηοαιίκβ ιΐ£θί«η»Ιλ 
«ου κατονομαζομένου, Οηιίρητέον, «του τβ χάριν €θη»ίϋβΓίηϋαηι . ςηοηοΙίΓΦΐη ΙΜ €ΐΙ•Ιο Ιμ» €ή- «ύτλς «χρΙο«τος 6ρ6οιται, χα\ τέ δέ χα\ ύ«οΙ6ν τι 
τλ άν«χύμ(ν'/ν, βίτ* ο6ν ά3ρ«κούμ<νύν τ« χα\ στ«« 
ροούμινον. 'Ος μίν ο*3ν Ανθρωκος ό βαοταζόμβνος, 
χαλ 9τι Ναζιραϊον ό ι στύλος > οίτος άν^χ«ιν τέ- 
ταχται« ύρώμιν βήνουΟζν άπαντες, χα\ ώμολύγηταΐ' 
Ιήλον 6έ χα\, τίνος άνδρ&ς 1ν<χα «Ις δρΐιον ύψωται. 

*Αλλ* Ιγώ ούχ Ινταυθα 6έας ικρατωΐήναι τήν 6ρα- 
σιν βούλομαι» άλλ* ύηρχχταθήναι χα\ «Ις Μραο.ν. 

Α(ντη Ιέ ήμΧν Ιαται, «Ι τλ όρώμ«νον 6ρισύμ«0α Ομο- 

ρητιχώτορον• Ουτιο γάρ χατά δψηλοτέραν Ιπιβολήν 

χαταληφφήσκται τά ζητούμενα• 
γ*. "Εστίν ουν 4 χατά 0«ωρ{αν « στύλος χλίμαξ, ι 

€ΐς ουρανέ άνάγιιν Ιχουσα τ^ θιου ΙφιΙμβνον • χα\ Ιη «Βίαιπ ουη ςυΙ Οβαιη 3ΒΐρΙ«€ΐίΐιΐΓ, σΙ <ι•ιι ^9^ 

οΙ μν έ«• αυτήν συντ«ταμένιος ανατρέχοντας, χαΐ |) Ιρϋπι ίιιβίΐβΓ οΜβηϋοηΙ οίςοβ ΐΓΓβίΟΓίο 耫ιο. 

άπαραποδίστως χα\ ΑμβταστροντΙ Αναβαίνοντας, ιιθ€ υηςηί» ΓβίΓΟβρ'ιπβη*^ ΟΡ""*® ν' ^^'Γ; 

«ύατύχ^' άν Θεού Αγγελοι ΙκιλΙγ^ντο. 01 «έ γε νοειηΐβΓ. ΟαΙ νότο ι1βοΓ«ιηι ρβοοΛίιπηοδο ϋβ- 

χαταβαίνοντες άπ' αυτής Ιφαμάρτως, &ν «ύ^ίω κ^ηιΐηιιΐ αΙίΐβΓ ί|•ι•ηι ςιιΐ εο€ηη(Ιιιηι θ€ΐιηι νινι.ηι^ Ι»ΐηΓ, ΑβΐηιΙο, εαί βηΙιΜΓΟίη «ίΐ ίνίΜη^ο «Ι* 
ςα€ ΙιαηοηηιΙο. 0«οιΙ ςηίιΐβαι Ιιοηιο Μρη ρο- 
•ίιαε €1 «|η<Ηΐ Ν«ιΙτ«ο εοΐιιηηα ΓηΙοιοιοοιο εοη- 
βϋΐιιΐ» €11, €ΐ&Μ ^ά^η^ οβηβ• βΐ οοηεοηϋπιο» ; 
βτΊΟτηε νοΓΟ βΐ €θ]ϋ• νίπ %Μ\2 €Γ€€ΐ« •ΐβΐ- 
8θ(1 6|0 ηοβ •ρ«€ΐοαιΙο «ηιρίίοί εοηίβηιαε, βΐιτχ 
Ιο €θΐι«Μΐβπιϋοηβηι ρΓ0€€αβΓβ νοίο. Οοοϋ αβι εί 
ςυοΑ τ'ιιΙΦοιυε ΰΐιη (ΐ€ΐίηίΓιοηβ βιροευβΓίηοι. βίβ 
βΑΐηι )Ι> Μί\οή Ιο€θ ςιΐ9Κΐίοη€ΐΒ €οηιρΐ€ΐι«η•αΜ 
€ΐροοαηιολ. 

3. Εεΐ βτβο ίη ιΐιβοη» βοίηηηι •€•!• κίνοΐι»* » ΑΟδΤΥυΤΛΜΟυΚΜΟΑΜ. »2 

ι;^*. < ΤίΐΛς • τις «6 οτ6λός » χΖτος ι πυρ^οΰ » Α ϋ. Γ«ιΙυιιιιΐ9 ίβία ηαιιιιπ.ιπι Ιοη^Λ ηανί^ηηΐίυυ^ ίπ το«; Εν ζάλι; ιιλΙοΐΜΐ τύΛψΟΛ^ζ^ φως Ι^ω φέ^•ιν τ^^ν 
μ«τΑ τοΰ ΔχυΚ φάλλ•ντα, λύχ-^ον τοίς ι:ο9\ν αύτοΰ 
^«ν ΙβΙ«» βΤνοΗ ν^ρνν, χαΐ 9^ ^βΐ; «ρ!(οι^ αύτοΟ, 
χα\ τφ ΠατρΙ τών φ«τ««ν εγγίζονται, χαΐ φωτ\ τφ 
1χ ?ν9•ως τ6 έηΙΙιν «ρονλαμβΑνοντι φω;. 

«γ'. *Αν«^«ίζΜν Μ τις ΙνταΟθα τ^ τοΰ νοήματος 
{άπνρον, χα*! ιιρο9ανά«τ«ιν τήν φΐιτηφάνβιαν, χαΐ 
• στνίον «υρ^ » %ο5τοντΐ|>αυγη κρο7•ρ&1 1 στΰλον • 
9Λ τ% ΰψηλ^ € «υρα^ » βιά τ% «Ις θι&ν λειτουρ- 
γιχίν τον Ιν α-ατφ ατχγομένοα ιινιυματιχοΟ άνβρ^* 
λΈ\ χορηγβΙ τ^ !^1^ην τοΟ νοήματος 4 ΑαυΙ)• 

•8*. Εϊβέ «ροσ««αυξάνοιν τ6 € ατυλιτιχ^ν > φως χαΧ 
(Ις Ι^λιον &ναγάγΐ| ν:ς, έν ( τίΦηιι τλ Ιαυτού 9χή- 
ν••μ« 6 Τψιβτος Ινοιχων αύτφ χα\ έμτκριπχτών, 
τ^τι Μ| χα\ <(ς ι ηλίου οΤχον » θήηι τ'>ν ι Φτύλον > 
τουτνν σ<μν6τ(ρον« 1^«ιρ 6 τ^ τί^ μιθήνκως φίλο• 
οαφΑν ύχοτΙΙησ» τ^ν αίβΦητ^ν 9ιωρών ήλιον* 8ς 81) 
Α χαΦ* %μΛζ Λτος ήλιος Μυτος μίν ούβ* αύτ6ς Ισται, 
ΑΙϋΙά γνώαιταΙ «οτ« τήν δΰνιν αύτου• ^νφορήαχι 
Η βλλως ού χατλ τ^ «ρ^ς αίβθηνιν ήλιαν• άλλα χαΐ 
&νΜ φβρ4μτρος ύι^ρ γής λάμψει τψ των Ιργων φωτ\ 
ι6αγγιλιχι«ς Ιμκροοθχν των άνΟριίιπων φαν^τατα * 
7αλ Μ» γήν 81 τφ φαινομένφ βίτχφ 8ΰ9ας• χχ\ τφ 
^άψψ χατα9«ια9θ£\ς, τΙς των άγαθουργιών άχτΤναις 
άφήβ«ι ι»ριλάμικιν νΜν ήττον τήν γήν, ίνα τοΰτω 
τφ τρ4ιαρ άηιλάοκ τήν της λήθης νύκτα, φως 
Αγαθής μνημοσύνης α19ρ%άζχ^ αΐώνιον, δ τι κα\ φ«ϋς Β ΙΙΙ9ΓΙ -ρΓ.τΐΗ»1, Ιιιιηβιι Ίιιίπι Γ^ΤΓΐι^, €υιη ΐ|υί €ΐιιιι Ο». 
νξιΙ ρ&άΝιΙ : 1.ηο6πι:<νη ρ€<1ί1>υδ α]ιι% Ιοςοιη ϋίνίιιαιιι 
Γΐ ΙυΓίβη-λβηικίίΒ €}«β ; €1 Ρβΐη Ιιιιηίηιιιιι βρρΓορΊιι- 
ςιίΑηΐβιη «ί ΙάΛιίΐΐ^ ηυοϋ β η>1υη Ιΐ35€ΐ Ιιιπιοη ^ 

15. Ιη(ΐΓ,βχ€Η»ηβ8ΐΓφΐν<;^ιϋΐ*ιΐοηΐ!ΐ Ι((ηβ$ ^\η^τ^ 
οΐιπιΐοβ «ι ίΙΙιιπιίη•η• ^οΐάιίΜΜίιι ί|^ί& ϋβ Ιοη{ίηΐ|ΐιο 
Γ6ΓυΙ|;6ΐιΙ<!ΐη ιΙΙοβΐ ατύλον οΙ> 0ΐώτ9ΐ}<»ρ'έιη^ {{{ΐιοιιι 
τ€Γ0 9(1 κί^ηαιη οΗ ρηΜΙοΑπι «ά Ι)6ηΜν-(Μΐίοιΐ£ΐιι 
«]α$ ηυ] ΙΙη ίηοΙικϋΐιΐΓ «ρίΓίΐΑΐί• τΙΗ ; ει ηΐϋ(]?&ίίσ: 
ηί« ιιΐ9ΐΡΠ9ΐη ρΓ»Ι>€ΐ Π;ιτ!(Ι. •' •' 

II. 5ί τ(Γο βυοίυιη ηΐΗ5 οοΐιιηη» Ιιιπιγιι ίπ $ο- 
Ιΰπι 9(1«1ιΐ€9ΐ «ο ιιΙ)Ί Ι9ΐ>6πηευ1υιιι βιιυιη ρο$υΊι Α1• 
Ιΐ9<ίιηιι§, ίιιΐΐλΐιίΐαη^, Ιιιηο βΐ •οΠ» (Ιοιηυπι Γ<*ριιΐ9ΐιίΙ 
€θΙιιιιιη9ΐιι ίΙίΑΐη νβηνΐΓ^ΙιίΙίοΓοιη ςιι»ηι 8οη<»ίΙ>ίΐ€ΐιι 
%ο\^ΐΛ ςηβιυ «ΙΪΜίριιΙυβ ρΙιίΙθδορ1Γι;« βΐιΐιΐβιι» ΊιιίβΓΗ)- 
Γοηι »»(Μΐΐ9ΐ: &ίΐ|υΊϋ6ΐη βοΙ ηο$ΐ(ΐΓ ίιι:ΐΓ€θ$«ίΙ•ίΙίλ 
ηοιι 6Γίΐ, §^«1 00099111η οο{ηο«€6ΐ. ΝοΊ νοπ» Ιιις-οηι 
>Ρ•»ΓΚ61 9«€υιιι1υπι 8θ.η5ίΙ)ίΐ€ηι «οίοιη , βοϋ 5ΐΐΓ$ιιιη β 

ΙΓΓΓ9 βΧ3ΐΐ9ΐΐΙ< ΟρΟΓυΐΠ Κρΐ€ΐΙ(]θΓ6 ρβΓ 6ν9绣ΐί€ΙΙΐη 

Ιυιπρη γι>Γ9Πι ΙιοηιΙηΙΙιυβ ΐΜΟβοΐΐ", βΐ »ιιϋ ι«γγ9 λο\ϊ% 
ΓαιΠ9ηΐί9 ιιιΟΓβ θ€θί(ϋΐ, Ίη Ιιιιηυΐυ ιρριι1ΐυ& ϋοηοηιιη 
ορβηιιιι Γ9ιΙί(>9 ηοη πΐιιιιβ ςυηπι τίν6ΐι$ ΓυΐίΙβηΐο 
6ΐηίΙΐ6(, υΐ Ιιοο ιηοάο οΙιΙίν':οηί9 ηοι-ΐο Γιιςηΐ9 ϋοιι» 
Γ00θΓ<ΐ9ΐίθηΊ$ Ιιιοβιη βρ^Γ^λΙ χΐβΓΐι.ιιη, ηυχ Ιιιχ ϋ« 
ςηί τ€Γ6 $αηΐ]α9ΐί, ιΐίβπι ίΙΙαιιι Γαυϊ.ιΐ ίπ πρ.ιβΓηΊ (Ιίβ| 
ίιιιίι.ιΐίοηβ*αι, βοςιιο 61 «Ιίβ'ι 61 Ιαοί& ΓιΓιιιιη οπίυηιίβηβ. βίχαίοις 8'Λχαντός, χαΐ Αβιάβοχον ταύτην ήμέρχν ποιζ της έχεΙ αΐωνιζούτης άντίμιμον, δεικνύων χαΊ 
•ντ»; %μέρας ιΐναι υ16ς χα\ φωτδς. 
μ'. Οΰ μιΑνονδΙ τοιο\»τος οίχος ι 6 στύλος ι ονίτος, € 15. Νοη βοΐυπι τοτύ (9Πβ ϋοιηη8 οοίαιηηα ίΙΙ». ΑλλΑ τδ σεμνδτατον χα\ οίχος ι του της δικαιοσύ- 
νης ηλίου, • θιοΟ, δτι χα\ ι χροσιυχης οΓχος * ι ιος» 
Λίχ€ μή τούτο, στήλαιον Αν τίνος είη ψνχολγ^στοΟ, 
ή τρώγλη Ασχίδος, ή δράχοντο; φωλεός* ώιπερ χαΐ 
φχρέοιχον μίν €ίς τ% πΑν χεριέχοι Αν Ινδον , ΙΑν 
6γρότβρον διαβιοϊ Ιχχίνος, μΑργαρον δΙ, ϋν στεγα- 
νώτερον διατιβειμίνος, χαΐείς φωτοφανές διισχευα• 
βμένος, χαΟΑχερ έν Ιλύτρφ τούτφ «εριέχοιτο. 

1^. ΚΙ δέ (Ις τοιούτους τιμίους οίχους ταχτέον 
τ^ ε «τύλον, ι οΰχ Αν φανείη Α«|Ιδον, ΑλλΑ Χ2\ 
μίλα σόμφωνον» χ«\ < Απαβών αρετών των Οειοτΐ- 
ρων • ιεροσιιιη!ν αύτ^ν ι οΙχήτορα* ι ΙνΒα εΟΟετον 
φΑναι, χα\ ώς Λτος μέν οΤα χαι είς τι μονώροφον λο- 
γιαθήσκαε σχήνωμα, δ δέ Ιπ* αύτφ δεύτερος βροφος Μ<1 4]ΐιο<1 ιη&]υ8, ]υΜΐΓιχ βοΙίι» 1>«ί, ςυίι «1 οηιΐίο- 
1113 (Ιυιηιΐλ ; βίη ηιίηιι», ι1ί9ΐ)θΗ ίρ$ίυ5 68$€1 ΑηίΓυιη 
9υΐ Αδρίϋίδ 8μ6ΐυιΐ€9, .ηυΐ ϋίλοοιή• Ιαΐ'ώυίαιιι : ίΐ9 
III Ιίσίλοίβ (Ιοιηυπι 5.'ΐ]υΙ:ιηΐί8 ιηοΓβ ίηΐιιβ 9(1 οηιηο 
9ΐΠ)ΧΓ6ΐΙ, •ί ΙιηπιΟΓβιη νίΐχ ί1ΐ€ 1)9υδ6ΓΗ; π)9Γ|{9• 
ηΐ£ νβΓο ιηοΓβ, βί ΐΓΟίίυλ βΐ 9(] Γυΐ£;οΓθΐη Ιαΐβ 5ρ»Γ- 
{βπιΐυιη (ΙΊ8ρο&ίιυ$ ίΙ)ί ίποΙυιΙβίυΓ. 

10. 5ί νβΓΟ ίπ ν6η6Γ9ΐ)ίΙίιιπι (]«ιπιοπιιη ΑΐΠ» 819• 
1ιΐ6Π(ΐ9 $ίΐ€θΙυιηη9, ηοη 9ρρ9Γ€ΐΜΐ (ΙίΜοη», ιβι! αιι- 
χΊιπθ εοη&οηα, €ΐ οιιιυίπηι νίπυΐϋΐη (Ηνίη^Γυηι (Ιιγο- 
ιηιΐ8 &οοί9ΐη ; 61 1ΐ6ΐΐ6 ΠΙα ΐ9ΐι6ΓηΑ6υ1ηπι πυΐοο ΐ66ΐο 
€Οι)νΙ$ιοπ$ Γ6ρΗ(ηΙ)ίΐοΓ, «βειιπιίπιη 8ΐιρ6Γ ίρ&9ΐπ ν6Γ0 
Ι66ΐηπι 6Α•Ιυηι (Ιί€6ΐυΓ οχ6(ϊΐ8υπι, 9<1 ςιιθ(1 9!»€(;ΐα λιχίιίη Αν 6 ύχΐρ χΑντα βροφον ο^ρανδς, εΐ; δν έν- ^ 9δ€6ηδίοη6?η Γ;ιοίΐ (1β |5ΐθΓί9 ίη 8>οΓίΛΐη ΐΓαη^ίοπί, ίη τιόΐεν δ Ασχητής Αναβαίνει, Απδ δόξης μ<ταβα(νων 
αίς δ^ν, Ιφ* δν χαΐ 6 Κύριος ύψούσΟαι ψάλλετα:, 
•δ ί6ξβ Ιχλ ιιΑβαν τήν γήν. Κα\ μαχΑρ'.ος ό τοιού- 
τους οίχους Ιχιζητών, Χ2\ μή τους χΑτω χα\ πεδι- 
νές, οίνερ, δσιρ Α>ι^ ΙπαρΦώτιν υψούμενοι, ές τόσον 
τ^ ι ν ήμίν Ιλέγχουαι ταχεινόν. *Αε\ γάρ ύτ:ερχορυ- 
φοΰνται ήμων* χα\ Ιστιν είκζΐν, ώς Ανάβασις τΛιλ 
οίχοδομής ύιηρήφ^νος» χα\ δρδφωβίις ή έχ των της 
γης, ούδΐν Αλλ* ή χα^ίρξεις τεχνωνταί τινας χα\ 
ο&ν ΙνταφιασμοΟς, Αλλως ΙΐΒονομαζομένους εύφη- 
μΑτερον εΙς οίχους χαΐ κροδδμους χα\ δήμους χα\ 
μέγαρα χαΐ τοιαύτην χολυωνυμίαν «ιρίεργον- & δή 
^ις οΑντα συν^λώτ, εύστοχώτερον ζώντων τάφους ςυο 6ΐ9ΐΐ9Π Οοιίδ ρδ;ιΙΙίΐιΐΓ, €ΐι]»ΐδ βΙοΓία 5ΐιρ•τ οιιι- 
ιΐ6ΐη ΐ6ΓΓ9ΐη. £ΐ Ί>09ΐ(ΐ8 (|ΐΓι Ι9ΐ6!» (Ιοιηοβ ΐ|υχπΐ, η(^ 
ίηΓ6ΓίθΓΰ8 6ΐ ΐ€ΓΓβδΐΓ€δ, *|Η« ηϋαπίο αΙΓιυ» «Ιονηη- 
ΙυΓ Ι9ηΐ0 ΙιυΐΜίΓιίΑΐϋηι ιιο$ιγ9πι ιηο^ίβ 6Χρπ»ΙΐΓ9ΐιΙ• 
&6ΐηρ6Γ 6ΐιίιη 8ηρΓ9 ηυ8 9&6•ΐη<1υηΐ, 61 (1Ϊ66Γ6 Ιίθ6ΐ 
ςιιθ(1 ίη 9ΐΐιιιη οοιίδίηιείίο οηιηί8 :6(ϋ1ίε9ΐίοηί:« ιη9- 
Ι;ιιίΐ1ε9 ί98ΐίςίΗΠΐ<]ΐΐ6 υΙ>Ί(ΐηο ΙβΓΓαΓυιη ιιίΐιίΐ 9ΐί(ΐ«Ι 
«υηΐ ςηαιη 09Γ€6γ68 61 «βραΙίιΐΓχ, ΙοπίοπΒυδ 9ρρ(Ί- 
|91« οοηιίΜίϋιιβ οι ροηίαιυιη, ρίΙαίίοΓΜίπ οι Γαδίιιο- 
8ί8 ν069ΐ)υ1ί• ; ςηχ οιηιιΐο οοηιρίβοίβηδ ιηβϋυδ νίνο- 
Γυπι (Ηπιυ1ο8 νο€9πΐ 9ΐίςΗί8 80€ΐιπιΐ9ΐη δοΓίρΐ'ταυι 
(Ιί66ηΐ6πι : 0011108 οοΓϋπι ίΛριιΙοΙίΓ» βοΓϋΐη ; ιι6γ. ίιι 
ρ6Γροΐυυιη, 8€4ΐ ρΐΌ ΐοιηροΓΟ ιιΐ ρίαππιιιιη 1)Γ6ν) «5 ΑΟ 5ΤΥ1.ΙΤΛΜ ΟϋΈΜυΛΜ. 226 γβγνν^βς (ώς Ιχου» χ«Ι «6ιο\ ΑνΜνβν τ χ χαΟ* 
ήμΑς Ιφορ^Κ^), ώς (Γναι €ι3κ ταντα τ^ν ι στύλον » 
τ«ΰτον χα\ ι ούρχνέν » τίνα τψ χατίί πίθων χυ- 
^Μύνηι, χβ$* Λ το&διιν έοίχασητ , οΟχ αΐύ^χτως 
|ΐέν τ•!• ά>Α* βύλπηβόλβκ χ*^ €ύ9Τοχώτατ2 οΐ ιύΟυ- 
βολοννης βι; ν^η^ιν, ικαΐ οΤς οχοιΛς τ4 ουράνια 
κρ6ιαιτΛ%^ χα\ βίοι «ρΙς τ& βροιββίον τ?|ς &νω χ«τ* 
€υθΰν•ντοη ιύΙήΜϋς• Έ» του τοιοίτου ονρανοΟ 6 
των χαμαι^^ΐφΜν χνρ<«ρχήβας« χα\ τούτφ τφ λ^γφ 
χύρίΑς Α>ΑρΐΜΚ• 1ικ6λέικι Ιιι\ τήν γην, χ«\ του; 
οΙοϋς των 4νΙρ4«Μν ^, ο6χ 10* άκλώς α^^ €ιν 
έχιΐνο; 6 Ιχ γινέβιως Μρωιτος» ταύτ^ν 61 βΙικΤν, 
Ιχ τ!ίς βίς γΐ^ν ν•νβιως« χαϋ τις κάλαι πΐφίλοιό- 
^χιν» Αλλ* «ύτδς μίν τ$ 6ψ(ηφ Θχφ χχτ^^ μέΟιξιν ίΙΙί ^μΙ €ΙΙ|ΐΙΐΙίΐ9ΐ•• Γ€ΚΊΙ, ρΓΟβΙ €θΙΗΐΙ«9Γβ ιτΙιΙ«»- 

ΙΟΓ : ΐ|«1 000 Μά ίαιρα«{|>ίΚο, μΙ 4ΐΙ €9 ςη» οιηιιΐηο 
οΙιΐίΐΜΓί ροι»ιιοΐ, «1 ιϋ ΐ|ΐι« ομΗιο §ρΜΐ•ο«Ι•ηι €ΙΙ 
€θ|(ίΐ3ΐιοηοιιι μουΠ» α§ρίΓ>ιιΐ ; ςαιίΜ» ηΐ€ΐ« ββΙΊ ιϋ- 
&υιιΐ, €1 (|ΐΓι 3ΐΙ βΗ|ΐ6ηΐ2 νοολίΙοιιΙ» Ιιτονίααι ΐΜΐΙααΙ• 
Οαί €χ »Ιΐο Γ«1ο §ορ€Γ Γ«ρΙλΙιυιιϋο• ιΙοίΗίη.ΙιΐΓ Ιμο 
νοΓίΐο (Ιοιιιίηυι Κουιο.ίΙΙο Ιβιτ»ιιι Γ6»|Η€ίΐ• ΙιοιΠΗίιιιη 
ηΠυ§ νίιΐ€ΐ , 000 •ιιιρΓια• βίαιρΓιυίΐβΓ οι %ηί^η •υο 
Ιιοηιο ▼€!, ςηοϋ ϋκια ο$ΐ>χ ΙιιβειΙοιιβ »ιΙ 1«ιτ•οι , 
ρτοιιΐ οΙίΐΒ ρΗΗολορΙίΑΐολ ςηΜ.!» ; Ι6ι1 ρ>Γΐίαρ3•' 
ιίοοο «ΙΐΐΜίηιΙ Ι>οΙ ϋΙίιι« Γαοί»», οοο ι^Ιι» ν«»ιι Ιοο-^ 
ςα>ιο ΙιοοιΊοιιιο βΐίοι βπίΜίοκβ ίιιΓη |η4ί€0ΐβι Κ 
ηι«ΐ€ΓηΓι1)α§ μμοιοι Γορίοίΐ. υΐωβιΐς, τονς Α μ^ τοιούτους ^ υΐοΐις ανθρώπων των ύλιχωτέρων Οβώμινος χάτω Ρα{νοντ3ΐς« χ«\ 
ιηρ\ τά ύλαΐα μένοντας• 
χαΤ. ΈνταΰΦα Α χαλλν οΐμαι •ΙχιΙΙ• χα\ ώς &να- Β 21. Β«οβ ροιτο ιΙίοοΓΟ ρυΐο : Γοοοναί •ςυΙΙ« Ιο- »»ν(ζ€ΐ «αθάιηρ € 4ίβτου » τήν του άοχητου νεό- 
τητα 4^ τοιαύτη Ανόψω^ις• ΚονφΙζουσα γαρ <1ς 
^ιιέτιιβν τ^ ιτΜίιματιχίνν γέροντα, {{6ω9ΐν άχ- 
μαιέτατα χαταράββοιν Ιχ«10ιν χατ^ των Αοάρνων 
μίν, λλλως Α οαρχοΜρων, ιΙπιΤν 6έ χα\ φυχοφέ- 
γων 6ρν£ων, Αξυθλρχως 1«ιβάλλοντα, ώς μηθίν 6 τι 
μήτο χρύιη<οθαι, μήτο βιαγιύγιιν αύτ6^ Αλλά χΐ9ΐ 
τοΙ; τοιούτοις νοανιχώτατα ΙικιτΜβοΟαι, χα\ «ίς 
φ46ον χινιΤν. *Αλλ* οΐίτω μίν 6 ι «τύλος • μ«τ<ω- 
^'ΐαμάς τις Ιαυμαντδς τ<0«ώρ)ται. 

χβ . Ίνα <έ των αψηλότερων χαταβάντζς ύποτυ- 
«ώβιων, μ\ Μρ^Λι^ τούτον ύι?9γραψώμχθα ( ποι- •Ι•Γ, ο«€θΙ« ]ιιν€ο1οΐοηι ΐιΐίι οίον^ιίο. Λϋ τοΙλίΗπτ 
οαίηι •ηΙ)Πηΐ€πι οΐίοΙΙοοο •ρΐΓίΙθΑΐοηι μομι » ϊηάο 
ηΐΐιίΐ €οοΐη ίοολτοοΜ, ίηιο €•ηιίνοΓΑ•, «αΐ οιοαίί- 
ταΓοι 3νβ«, οι τί«υ •€€τγϊνμ »||Τ6«ϋΐαΓ« €ΐιΊ οΙΗΙΙ 
.η^οηιΗΐιΐΓ, ςαοαι οΙΙιΊΙ ίι•|1ΐ• ΜιΙ ίο οιοομ Ιοίο• 
]ητοο(ιιΓι$ νΊ|;οΓ6 ΪΓΠιίι, ιηοΐαηι ίηοαίίοιιο. δίϋ ςυΐ- 
ιΐβιη €ϋ1υαιιη οχεΰΐΜΐ»^ Ι|ιΐ9ιΐ3πι »ϋιοΊηΙ>ΊΙί« 9ρ- 
ρ.ΐΓ<•ΐ. 12. 13ΐ 3111611) »Ι> 6Χϋθ1«ίθΓΊΙΐ1Ι$ ΙΟΠΟίΐΐίΐ •ΐ€5€6θ4ΐ6ΙΙ- 

ιβ& €Υ «1ΐ6ΓΑ ρΑΓίβ 4ΐβιηοιι&ΐΓθΐηιι$ (νίΓίυιο οηίιη ί«Ι 
ιιβ|;ο(ίαιιι β&ι), €ΑΓ0€γ ςιιί«ΐ3ΐη β^ι ίο ςυοιη >6θο«1οοο χ{λον γάρτι χρημ> χα6υΐ6οφα(ν£ται ), ι είρχτή ι 

τΙς έβτι χα\ αΰτ6ς, Ιν { ΤΓϊριγρ&φβι στενόχωρων ρ αϊ) <ίΧΐΓ3ΐιβί» 8ΐτοεΑΐιΐ6ηΐί8 ίιΐ€ΐιΐ(ϋΐ 86 9&€0Ι•, ΙηίΟΓ 

Ιαυτ^ Ιχ του έξω ^&μβασμου 4 άτχούμβνο;, βιχάαα; * €«Γρϋ8 βΐ αιιίιηαιη ιϋ&ΐίη{αβ:ι«, 01 ΗοιηββίΐΜ ςαΑ»ί μΙν μιταξυ βώμλτος χαλ ψυχής» χα\ άμφοίν χχτα- 
ψη9«οάμ8νος οΐχβΐφ 6ή τινι νύμφ (βιχα{φ γάρ ύ χαΘ* 
ήμβ; ου χιΤται νύμος. Αλλ* αντ6ς ύρΜς έστι λύγος, 
χα\ κλ<{ων του νύμου γ(ν«ται), διχαιώσας €λ τα χα- 
ταχριθέντα τφ θιΑ ρ{ου ουγχλ«ΐ9μφ , έν όμοιύτητι 
χολάσιως της ΙαχΑτης έχι^νης, ήν ούχ Αν Ιχ^ύγιΐ 
τις Αχύλαστα βιαβιούς. 

χγ^. Νοη0«(η β* Αν ύ ι στύλος ι ο&τος χλ\ ώ; 
€ άθλητιχ^ν Ρήμα» ιίτ* ο6ν ΑναβΑβρα μαρτυρική, » 
4φ* ήν Αναβεβηχώς ύ Μαστός Αθλητ)}ς, μΑλλον μλν 
ο3ν χιτΑ της εαυτού σαρχλς αυθαίρετος βίαιο; χατα- 
6α<νει «ρ^ μέγα σχάμμα» χαΐ χαγχρατιάζει γεν- 
να(οις, χα\ τλν Αντ{«αλον δαίμονα χΑτω βαλείν τι- 
χνΑζεται. Ο 

χ<Γ. ΈΧΐΜ 9* Αν τις τ^ν « στύλον • τούτον εΰαγγι- 
λιχως χα\ ι Ανώγεων έστρωμένον, • Ιν 4^ βε^ς, 6 
χατΑ μέθιξιν Αναχιβων, ανα«αύεται, ταύτ^ν 8* εΐ- 
πείν, ιιαντ6ς Ιργου «αύοται τοΟ τ^ γ]| κΑντως «ρέ- 
«οντος. 'Αλλως γΑρ θοΜκρεχέστερον Αε\ χα\ αύτ^ς 
έργάσεται, τΑ τφ Θεφ Αρέοχοντα Ινεργών. 

Χ2'. Ε: 61 τ% ι Ανωγιών > τούτο χα\ λ!θοις Ιστρω- 
ται, «Τς ώς εΙχ^.ΙγχαΟεύ^ει ύ Ιγχρατ)|ς, 6 6)) 4 της 
τοιαύτης οίχοθομής είρμ^; ύχοβάλλει νοε?ν, εΓη Αν 
€ λιθύστρωτύν ι τ: χα\ αύτ6 ονχ Ιξω {σεμνιυματος, 
χ^λλίον Ι^πιρ τΑ των Ιστορουμένων γυμνό το-^'.^τών. |ο^«: ιι1πιηιςιΐ6 εοιι<ΐ6ΐΐ)η.ιη$ (Ίυ&ΐο βηίιιι ηοη οοο• 
τοιιίΐ Ιβχ ηοδίη, ββϋ Ιρεβ τίΓιο ββΐ οΐ Ιβ^β οι»]θΓ)ν 
οτηίοηΐΊα» νβπ) ρΓΟίιιιπίΊ»! ίη βίιιιίΙίΐΐΜΐίηβιο ροΒίιχ 
ιιΙιίιυβΒ ί|ΐιιιιι οβίϋο νίίΛνοτίι, &ί ϋΙ>«4ΐαο τίποΐβ τί- 25. £ο1υιΐ)ο« ίεΐΑ υΐ »ΐ1ιΐ6ΐί€υ• μι^^Ιι» •ίτ<^ 
οΐλπ^τπιιη >ιΐιρΙιί(62ΐηιοι β«ΐ ίο ςιιηη ιροοίβ •»0€θ- 
ϋοο« «ΙΙιΙβίΑ, ςυιιι ίι»ο οοιιΐη οηιβιη &ιι»η» εροοίο 
νίοΙύοΓίΐΐη £ΧβΓ€βπβ Ιη ιιίλχοιιο Α<ί$ο«ιι<Ιϋ •Γ«*ηι•ιι, 
ίοπΊΐοΓ ρϋ^οΛί ϋΐ ηΐ9ΐΐΜ0ΐ ϋχιοοιιοοι ^αιιι^^€^β ^Ο' 

ΟλΙΟΓ. 

24. Πιοί ροΙ«•οΐ οοΐιιπιο* ίΠ• €τιθ|;οΙί€θ »ΐ3τίο βΙ 
€0Βηιου1ιιηι »ΐΓ»ΐιιιη, ίη ςοο Οβιιβ «ιΙ οοονίνΐοηο 
»§&ιαοο8 Γ6€ΐιπι()Ίι οΐ, ιιΐ ίΐ» (Ιίο»!». ><» •><ηοΊ ορΟΓσ 
€βιβ»1 ρΓΟ βΛίιιΙβ ΙβΓΓΛ. ΑΙΐΜ βιΓιιιι ί^οο ιϋβιΓιΟΓ» 
•οιοροΓ Ιρ§ο ίαείοΐ, ςιι« Οηυ ρΐαοουΐ ρ«Γαβ«Η«1ο• 

23. δί νοΓΟ €€ΒθλθΐιΙβηι ίΙΙϋΐΙ οι I>ρ^^I^ι>05 8ΐβΓ«ΐΙ«τ 
ηηίΙ)!» ίυιΙοΓοιίΙ ςυί ΓυΠΊ&βεΐ, ςαοϋ ϋΙαΓΟΜ ίκΑίβ» 
οοιηρα^ο ρ^Γ&υ^ιΙΰΐ, δοΐίϊπιηβ οηΐ ιΠβ«Ι ΓιΙΙιοιίΓΟίο• 
ρυΙοΙίΓΐιιε ςοΛπι 0^ιιΐ!ΐ«»»|•ΙΓϋΐ»πιι•• ίη Ιιί$ΐθΓΐι «^ 
ΙούΓίυηι ιΙΐΜΐΐΜοι, α»! νίηηΓίί ϋΐιιΙ)Γ«ιη ρβΓββς» 220 Α Ο δΤΥΙΙΤΛΜ ΟυΕΜΟΑΜ^ 2» 

άψώρί^χΛΐ, τφ 6έ άγ/ω^αΜ^ι «α\ λχΙ» ττ,ς άγάτη,- α ν.τίπιαι ιΙ«υ€»Γαιι> ρτΑΑ νίι^ιΐ, α νίπιΐΐοβ €ΐι<ι- 
«ρο6άντ«;, ταύτ^ Λ φίΜΐ, Βίψ τΛτ,ιιιάνα-ηζ : - πη ίηλίίΐοηαΐ, ηοη «ηιρίίυλ ¥11» αυΐί^ Ιιιι-ΙιηΜ, 
2νΟα οΐ ιής β/τ»ς τρυτξς λικμώνις τκΟήλατι, χα\ ηηβ •ρίιιο•ίι |Ι6£< αΓκ ηιΙ»Ι«. Μϋ ΓΓυοίΙΙιυ* «Ιμιι- 
&ρβτα\ χοροβατουην, ούχέτι χχχίΐΕίς ;ΐίου ΐταρατ^η- <ΐ4ΐιΐη , «€ Γ«ηιαι κβΙβϋΑΓΗία ίιηιηαιιο• »6&<|Μβ 
ζ4|Μναιΐ• «ύ& καρ9|Μμιγμέν2ΐ τοί; &χ2νΟώ9<9ΐν Γογο. 

&μ«ρτ4μ39ΐν, Αλλ^ χχβιρώς Ιγχζριηι, Χ2\ πΐΜΐς φχ-^λίτΓϊΐν &Γ^ράμιχιο% κα• άχριιφτώ; Αχρζτολ 
χα\ Αχήρβτοι. 

31. Υο!» βςιιίΐύιη $ιι;ι«γ νί^ιπι ιιΐϋη*β•ιΐ «χίοΙΙί 
61 λΛ εοΙΙΐίΐη νίοίηιιιη Α^ϋΓηιΙβΓβ, Η καζΑρ*ΐ|Ιΐ€η, 
•ί€ΐιΙ βΐ ιΗ€«ιιιγΊ ίιιΐιι» Γθθ>η•Ιίη ρ)ηί«τ<*ρ« ϋβη, ;ΐιΙ 
ηίιΐιιιη τοΙ>η, »ηρι>Γ ΐιΐΓπιη %ίΛτη, ιιγ1ι6 ιι ιΙβ^εήΐΜΡι»^ 
ύοίηιιιπ» Ιϋΐιιίιιί ί^ηίηιΐ6 ρΓοίκΓίαιη «Ιιιγ, «οίβηι ^ηη^ 
ΙΦίαρΙλπ, ιΙ<|υ6 λΓιί« οιιιιιίΐιυβ ηιαίοΓβιη ηρβηατ 
(ΙΐΓ6« Ιο ςαιηΙιιΐΜ ιρυϋ οο« (Ιβ ΓοΙαιηιι» ι^γηιο ί«ΰΙιι§ 
€11• ΑπΙοΓ^αι νβΓο ιιίηιϊϋιιι Γβιιιΐιΐο, »ν1«1β ΙυυήβιιΙ^ 
τίΙβΝΐ ΐϋιΙϊΐΟΓΟύΐ ηιβιιΐίβ £ορΐ-ιΐΑ ΙιιΙλϋϋ• (βτβη* 
Ιναβχολήοαι «λατύτιρ«¥, δΜ «6υ τον ι ντύΐου ι Β ι^^. 1 1^ οοη «Ηοί οροΠβΐΗΐ ί»ιί« Ίιι»Ιλγ«, βΐ •€Γ- 
ν«Τθν παρ* ήμΤν άηνλήρωη. Σχ^ΐ*» & τ4 γ£ «οα{ι οΜίιβιο «ιηρΙίΓιοηβ, μ.| ρΓο ΐ€ΐηροΓβ 1Ιιΰ0ΓΪ3ΐη ίη 
τής ^ρρΐκ* ^ρΑν τίτΐις ΑχρΜΐτ3^ ύ^ιρπίΐοντις,χϋ ηβιΐίαπι ίβΓΚ. 

ρβηίονβιιχΐ «ρ^ χιιλίνν φέροντας τ^ ν9θύ;ιενχ• ΔΆ χχ\ ού μχχρά μι βχήηι «ροαι ν:χ97^ν3ΐ τούτοι;, χα\ 
^ια«χιιιΑαα3θα& λβικτολττίαν ιηλλ4{ν, Αλ^ά τ^; 6€»ρ(9ς γινίβΰαι. κίς δ^ν χαίριον. 

λ^• *Αηύιι;• & ι αηλίτα, » τ!μΙν 6 ι στύλο;, » 31. ΑιΐιΙίβ, ο&Ι]τΙίΐ«, ΐ|ΐΓι•ΐ€θΙιΐ:ιιιι:ι. ΐ|ΐιίϋ ιηρβΓ βι 

τ£ Α ό Ι«*αΑτ•ν. Ύχ»; τοίνον α(Μ)<ν χαταλαβέ• §!«■>. ΙΙ«Ι»μ €Γ|ο ιιικίβ ίηΐΐίΙΙί|{>« χΙ ΐ|υί 1 ίβΐ», ιΐ€€ 

οροΠ"! ηοΐιί» αιιιΐΐο ριιΐηιοιιίι, υΐ ιίιιαΐ, ΙλΙ>0Γ6 υΐί. 
νί<ΐ€ (|αΊ >19ΙΓ« νϋ«πι. ηβ €α.Ι.ΐλ : νίιΐβ ηβ ι οοιίιΐί-* 
Ιΐοοβ ίϋΐ ιαΜίιηΙ «ΐΜΐ-Ιλβ. Υίιιιη ΙιιϋίίΑπιίβ Ιηίοτ 
ιη|€ΐο< ιηιιυοΓι»•Ιί. Νι*€ο«μ ι»ΐ ογ^ο €0ΐΐΚΓυβιιΐ€Γ 
τΪΓΐιιΙί «ηςβίίοηι τίΐι?ιι 61 6θη«1:ιηΓΐλΐιι ιΙΊνίη>αις«β 
ΙοίΓερίιΙίΐλίβιο ιηοιι•ΐΓ>Γθ, «ιιίιηί Τ6Γ0 άύΐιϊΐίΐιΐβιη, 
€1 η Γοηίοπ ο^πη ^ΛΎ^.^^. διιρβΓ Ιμϊιιιιπι νοηίϋ^πι 
»>06ηιΙί«ιί. Ν6<;μ9€ ηΐ οι^η \ή τίΓΐιιΐΐΙχιβ νβΓΐ»6βιιι ΙαΤ. Βοΰλομαι χα\ •Ις τδ 9£Μρη9Ιν ι δρο; > ύψ 
Οήναι, Χ3\ €ΐζ τ^ν ϊχ6μΛΨΐ τν^τν^ ι ^ουν^ν ι Ανάδι- 
να•, χα\ τον < γαζοφνλαχίου • γβνίβθαι. ώς Χ3\ 
προ7άψ33^ι τοΰ έντδ; • Φηταυροΰ • ε!; ιιλουτισμ^ν. 
χα\ «ροτ«ιταο•ΐί«αι τ{ • νοννι^, > χ2\ Ικ\ τοΰ 
« ιπίργου • βτ^,ναι, ΐια\ τίρτ τ<•«»ρημΙνιι ν « «δλιν • 
τοιητραφη^αι, καΙ τδ του • «τύλου 9«•τ\ χαΐ ικυρ\• 
τΐχν ΘΙιν ΙιαφλΖνζι βίς Ιλλαμφιν, χαΐ τ^ ι Ι^λιον » 
ικριιθρηΜίι, καΙ τοΖς Ιλλοις Α &ιη9ΐ τ^ θΐΜρίαν σΟα••, χα\ ΒιηΙ ταύτα * Χ9ΐ\ ού χρ!| πνχύμονος ήμΖν 
«ολ•^ν δ 9991 ιοόνον γ(ν£β6αι. Βλένβ, Ιοχΰν &νιβτΐ|- 
χέναι, ρ|| «έοΐΒ; • Βι. μΙ| χιτικέτι^ς τ^; ύ^^λής 
«ροβέβα*;. < *Α7γιλο«ρ<«η • «ολιτκΚαν 1ιπ|γγι{λΐι*• 
Χρι«νν •%, έναρίτι*; βιάζιτδαι τδ € ΙοΑγγιλον, • 
χαΙ «ραγματκύεσβαι μίν τδ βτάσιμον χα\ τΙ|ν Οβίαν 
ι«ρΑ9τα9ΐν, φυλΑτηβδαι δλ τ^ ύηένδοην, τφ 
«αντί δΐ «λ^ον τ^ χατίπτωοιν. Έ«1 < Αχρας » βέ^χας• Χρ}| τοίνυν έχαληδεύεοδαΐ βοι |^ » 16 Ιβηβτί. Τβ Ιι^Ιιβΐ η•ο«ι« ί»ΐ6 3ΐΙ Οβιιηι οΐβνλαι 01 ιΑ € χορυφαΐον » έν &ρχταΙ;. '€ 'Ορο; ι Ιχ<ι οβ 
τοΰτο τδ ύψοιηιδν «Ι; β<δν, χα\ δ κιντδ; δρους χα- 
ταχαυχβται χαΐ βουνού* τόίν τής Αποχλανήβιω; μ^ 
Ανάαχι; οτρα9^^ι «Ατμ, Αλλ* Ι«Ι τοτοϋτον φΙρι τΑ 
τ^ ύηβρβίας §!ς νονν» έ?* δοον χα\ Αλλου; ΙχεΤΟιν 
ΑναγβΕγι!* ' Γνα χατΑ δείον ζήλου, 1ιεζ\ ύψώθης. 
Αυιλχύο^ς «ρδς σιαυτδν, ιΐ χα\ μ1] ηΑντχς ( τάχ» 
γΑροδχ Αν δνυαιο). Αλλά γε «ολλο^ι;, οί τοΙς έν σοΙ 
χαλοΐςίργοις Ιμ6λέιην<£;, βουλ^^τονται ε!ς τά Α/ω 
(ξχΐρββδαι. Χυγνεχίμιοχι τφ Θ£μ, χιΟάχαί τι; «>- 
Αΐιτ£μΐ|τος • δΓ,οαυρ^ς. » Κ^τΑχρυτΕε γουν ηΛυχ\ν^ 
μή«0Τ( δ ή^υχοχλίπτί); χχοϊΐυλήτι; σε Χ2\χ27ορΰξ]^ 
Ηδα τ^ ΙεΙον ο6χ Ιοτι έχχ^ξεσδαι τίλχντον. € Νοϊ- 
•ιΑν » τ•§^ρΐ|χι μεν τ'/ν Αν^ηττχδν ι στύλο ν > δ ςηΙ οιηιιβ$ ηοηΐο» οι €θίΙο< ιηροΓ&ΐ; ηοΐί νΊΐ^β 
ΟΓΓοηΙκιι > ϋΙιχΓοη, &«<| |οιιθΓο»ιιιη οιιίιηυπιίιιΐΐιιβοί 
λ\\ο% »ιιγ$ιιιιι <Ιιιγο«; μΙ ζβίο ϋίτίηο, ΐα ςιΓι «χγο}»ιι« ^• 
3(1 ΙΐίΊρ5ΐιιιι 3ΐΐηΙΐ3βλΐηοιιοιιιη6${Γοη6ΓΝΊπι ηοιιρ•»^- 
ιί$Κ 5^11610 ιιιιι1ΐ05ηυΊ ορ«ηΐυ« ίιιιρίοίοιιΐοδ »<Ι »!»» 
ΐοΠΊ αιρΊύΐι•. ΑιΙ Οβυιη €ΐιΙϋ;;«Γί&ιιι ρΓΟίΐαβη^ Ιΐιβ&ιιι- 
ηΐ3. Τοίρλυιη ογ|0 ίΙ>«ίοιι•Ιο, ιιβίϋΠβηιιίιηίΓϋΐιίΓΛρ- 
ΙΟΓ ΐ€ ί•ΐΓ••ΐιΐΓβΐ ίηΓ(ΐϋϊ3ΐ ϋΐιί ιιοη €Γθδ<:ίι ϋίτίηοηι Ιιίβη- 
ΐυηι. ΝηΙιιιιι νίαίΐ3ΐβί•ι•ι«€οΙϋηιη9ΐη &οηηο, ίαιηοΓ»ή 
ηονυΐι ΥίίΓΐκ» ί«ιί οΐι ρβΓίβ€ΐβ•η <|Μί >" «ο €θΐι$ρία- 
Ιυηίπιιιι ΐ|αίιιοη ιιι ίιιΐ|ΐβΓΓθ€ΐα$ οΐ ΑΐίλΓΟΓοηϊΟβίΰΟΐι* 
•ίϋοηιι•Ιυ<(,«ο:ι»ρΐΓ3η«1ιι< »ΙίΓιΙ>υ«, ηιιί ροΓ »<Η»«> ν^' 
ΙαοΙ, ιιΙ 5<:πρΐηΓ2 ιΙίοΗ, 3αΐ 3ς«ίΙ•β Γ«γ>ί•. "* *"Ρ»'* Χ4γο;, δκυοίαδιδλου έμμε{ναιτφ|(ήματιτούτ{}»9ι3^ ΟΙιιΐβιιι ηο ^τηϊ^^α^, ςϋοιαιιςυβ ιογ* ιηίοπΐ ίΐβ» 
τδν Ιν αυτί -ίίλιιου Ανδρ», δν ού χιτΑ του; άτελιΤ; ρ•η•ΐ6η« οΐ Ιβ τβιιέί» ροηιιϋίβι•*• *ο*' »<Ι <>«""" ^«*^ 
χαΐ Αχτηνχς υσ^σβοΟ; Ι/ομ£ν δ ασχΙχτετΟαι. άίλΑ Ιοιιι, ίπΐ€ΐ•ιθ!(3ΐιι τοηηΐίοηβηι ρΐΌ•«ηοοπ:. 
χχνΑ τοίίς δψ€χ:<τει; δρνι;, δ«ο(ου; έχ\ υζφζλώ-/ ?:έτ2θ6αι γρ^[?£χώ; βε•»•ρή«ι τι;, ή χα\ χ»ιΑ *ο*>; ?««- 
λιχοίς < Αλτο!ι;. • σ δΙ| χαΐ άνδην τψ λ4γψ ίτρο^ηυπορήιβμίν. *0 τοίνυν ήαέτερε συ ι Αετέ, ι ^βαιλιχώ^ 
τ. ροαφ έρ« ι οιαοτφ, χαλ τδ εύγενλ; τζ; Αρετή; μ\ χατβίτ/υ•/β, είχή τ% πτερδν ?ιβπεταν.Ι;, χ»Χ ιΐς 
Ανέμου; ««αζ4μινο; - Αλλ* ε{; Θχδυ ΑνίιττΑμενο; χρδ; τψ δφηλομίνην Αγριν τήν "τττΓσΕν εύθ<τι^<. 

λγ'. ε ΖτρχτίΜΐου > τΑξιν άιτ{χει;, ΙγΛ € «^ργου 55. ΜίΙίΐί• οηΠιιΐϊηι ιβπΜ οορβΓ ίοπίΐίΐϋϊοί* 1"γγ» 
Ιο9[Ιμ; β χμ τ•δ«ι#ρημένο\ι τεταγ^Λένο;, χν. όφειλε- νίιίϋίΐί «οΙΙοϋΑϋιι, οΐ Λά αιιΙ» ρ€Γ|Μτίί€ΐι•(3 <1ο*ιίιΐ3Μ« τικ ^ χα»σιαδεΐν, 7ν2 οΤ». χχλ^; άρέστ); τώ :στρ«- 
τολορ|χ4τι ββ, ε£ι::Τ/ ά:(θ9τολιχώ;. ΙΙιριδέΑΓ,η 
γουν δΰναμιν, χα\ ^~λ:^ο-^ Χ3:Α πίσρ,; €':π6ουΑ?;;' τε 
-.:3>. Ιλτχδλει•»;. ΚιΙ οΐ^^ μίν. ώ; χούβαλέιΟζ'. ?:2ν- οΐ Ι3ηΐ|οο•ι• ΐΝίαη• οί (|αί 1« ηιίΐίιοιη «ϋπϋιιχίΐ ρΙ«- 
Γ63*. υΐ 6ΜΙΙ ΑρΜίιιΙο Ι•κ|ΐΐίΓ. ΡυίοιιΙίί"» Ίηϋϋ•! βΙ 
€ .ι:ΐπι οιηαο• ίηιΐιΐίββ οΐ ΙκΙΙι ιοηηοιιΐ» ε€€Ίη{6Γ€• 
Ει ιιοτί ηιήΐοαι ςυοα 1€ |>€η1ΐ«>^ ρΓοΙύ^βΓΟ ν;•ΐ€• 233 ΛΟ δΤΥίΙΤΛΜ ΟϋΕΜΟΑΜ. 2Π4 

^το αύχ^ ριλν χαΕρων, χ/αύμαχα && τφ τΐ^ς τγϊ- Α &ΐΓν9ΐηΓ ΙύΓπιηι Ιβιοϋ, Γίβιι» ηηίιΐοηι η)ΐΙθΓί;ιιιι ραΟήχης €€σπόττ| χαταλιηνν. Πόσον βη χάλλιον, 
λαμκ^ιμονβίν έχιΐνον, Χ3\ Ιματισμών βύαφη περί• 
χ<:962ΐ» χα\ σα»?ρονε?ν, ήιηρ ο^τω σιδήρφ βαρυν^• 
μ&νον μυρΙα χαχά 1παχθ(ζεσθαι. Και νυν χβιμηλιοΟ- 
ται %αρ' ήμίν Ιχιΐνος 6 σ(^ρο{, θίαμα σεμνόν έβ^ 
μίνος, μβνονν γ• χορηγία γέλίΛΤος μέν τοΤς πολλοΓς, 
4χΐ9τροφής δΙ τοΙς άγβΦοΙς. Κιισκται γ^ϊρ δχοχρί- 
α<«ις θρίαμβος, ΙλέγχΜν &ρ€τ^ ψε\ι^ικ<πλα9τον, 
χα\ καρα<€ΐγμ2τ(ζΜν τόν ούχ Αγαθόν, τάχα ν^V 
Αιιιο^^ΐφβ\ς ύχ6 ηΟ φαύλου ζ<ιΤ]ρράφου «ης Αρετής, ιιιυ11ί« &ηρρ6ιϋΐ2ΐιβ, €0ΐιν€Γ8ΐΐΓηιιι νι,το Ιιοηο$. ^.1^Γ« 
1>ίι «ηίιη ΙιγροοΓί&ίβ ΐΗυιιιρΙιιιβ, νίπηίριη βίιηυίλίαιιι 
λΓ(^ΐ4;ιΐ9, 6Εΐηςΐ]€ ςυί ηοη €•ι 1κΝΐυ$ (1βΐ€|«η8, ιιοιι 
?ροϋ3ΐιι• α τίΐί νΐηυΐί» α€ΐίοη€, $€(1 τιγοπι ίη&ίαί»• 
ΐΟΓ^ηι 6νίΐ9η9 ιΐϋ Ίηιιιίϋ» Ιιβί. δί^ϋΐιιιη «$ι ρΓοΜ 
«8ρ€ΓΐθΓίβ νίΐ3Β •7ΐιι1κ>1ΐ]ΐη η»«Γ€βιιι :ιϋιιΙΐϋΓαη• \Ιγ- 
Ιαΐ» Ι)οαΐ3ΐιι «οηβιη ίιι Ιιοοιίηο (ΙοΙο•ο 61 ηΐλϋιΐφ 
ρΓΟ&ΐΙΐυοηβ; ιΐιΐιΐιοι Ιη ίρηιη Ιοηοιιββ «(ΜυεΙίρπΒ. 
ΜΠίιη ιΙ^βΊάοπΊ» Ιιοηοι (Ιοίϋοιϋ» βυΙ>]υ|ηΐο$«ΐ νί- 
Ηΐ^ΐίβ 9ρρ9Γ€ηΓιο ϋβΐιιβο•. Αλλ* αύ«6; Φαχφυγων Ανδρα Μβουλον, ίνα μ4 χα\ ΑχριιοΙτο* σήμαντρον μέν ών έναρίτου (ωη;, χαΐ 
ναχυ«έρου ρ(βυ αύμβολον, χακ^λεύοιν 61 της Αρετής τ6 μαχΑριον έν ΑνβρΙ χιβδήλφ, χβ\ μοστροχε νων 
0^ τ|| χαχίψ^ 'χα\ «ολλοΟς εΙς αύτ1|ν Ιχαγόμενος φαύλους έραστΑς, μΑλλον μίν οΟν Αγαθούς ^7,Αωτάς• 
ΙουλουμΙνους τΙ)ν 1«ιΟυμ<αν , χα\ φοναχιζομίνους τφ χροφαινομίνφ τής φαυλόιητος. 

λς'.ΜηδεΙςαΓη τοιούτος, μη1•1ςο(»τωραρυνέ9θω* β 36. Νβηιο Ιοίίβ 68ΐο; ιιβ •ίο ι^ιινοΐυΓ; βοϋ αίαι 
ΑλλΑ τ^ της Ανυιηχριαίας φέρων «τβρ^ν, χουφος 8ΐ> ΙιτροοΓΪβί λϋβη^δ ι^ετβΜ, &ιιΙ>1ίιιιΐ4 ΐοΠαΐαΓ €1 «<! αΙρέσ^, χα\ «ρ^ς βελν Αναβαινέτ», «Ιδώς, ώς χα- 
λδς μίν χαΐ 4 Ασίβηρος χα\ ψιλ^ βίος, χαλδς 61 χα\ 
Α χαταφρΑβΟΜν σίδηρος, «Ι χαλώς φοροίτο, χα\ γι• 
γανΜμέν»ς τ) ΑχλΑτητι στίλββι, χα\ μ<] τδν του τύ- 
φου Αν «ροβέβληταε. 

λΤ• Τ( γΑρ μΜ χα\ (οτορίαις ένδιατρ^ι, ώς $ν 
^ντρέ^ τ^ Ι» του οιδηροφορείν τυφον ; Τ( 6έ χαΐ 
έθών ΑναμνηοτΙον «αλαιών χα\ Ιθνών, Ιν οίς εΟρη- 
ται τ6 οτρατιοιτιχ&ν δχλοις ΙινηχΟιαμέν^ διΑ ^ου, 
€ν τε τφ έχχληβιΑΐειν, Ιν τε τφ ουμχοα^^ειν, Ιν τε 
ΑδοΙς, χαι βλίιΐς «ανταχοΟ * ώς &ν οΟτως εΟφορσν τ^ 
της «ανοπλίοις ^Αρος αύτοίς εΐη χ«\ τ»ρί€λημι» αύν« 1>«υιη αΜ^τηϋ•!, βοί^ηε ςιιο4ΐ $\ ρυΙοΙίΓα ςιιίιΐβιιι 
•Ιιςαο Γ€ΓΓ0 βΐ Ιιυιιιίΐίε νίΙ«, ρυΙεΙίΓυιη οΐίαιιι οίΐι 
•ΓηΟΓαιη ίϋΓΠΐιιι ιί Ιιύΐιβ (βεΐ^ΐυηι ογϊι βι $ίιη|)ΐ!. 
είΐλίο ροΐιΐιιηι βρ^οικίβΐ, »«€ ιιη<|<ι»ιη |ιγφ 8« ΐιιΠι 
βυροίΐιΐβ νοιΐ6ΐιαηι. 

57. €υΓ αιιΐ€οι ηΐΓπιΐίοηίϋυε Ιβιηριιβ ΐ^Γο,υΐ Γ^γπ 
•νρ6ΓΚιβ ροΓίΑΐΙ «ΓΓο^ααΐίαιη ίηαιίίαιιι! ^ι^τ ία 
ηιβιηοπαηι αηΐΊςυοε ΐΡΟΓβε ροριιΙο»ί|ΐΐ6 Γβνοεβιιι, Ίιι 
ςαΙίΜΐε ίπνροίηαΐυΓ ρ€Γ τίίαιη οπυειί ΙιοΙΙ&ΐοΓοβ• 
Ιη εοΒίΐΙιυδ, Ιιι εοηνίνϋε. Ιη ?ϋε. υϋίςυβ ; ηπ^εΊ Ιονο 
€9^1 απη^ίοπκ ιοίίυ» οηυο οι εοΐίιυηι ίηϋαυιβηΐυιιι, 
εΐΰαΐ €0η5ΐΐ€ΐ«ιϋίη6 ίιιιΐΜίηΰηΐί €ίΓ€υπΗ]&Γιε Τ €ιιγ ηΟες, «αθΑ χαί τις Ιματισμός, Ιγγυμνασαμένοις ^ ▼«γο ίηιυρβΓ (Ιίεαιη (|υοΐςυοΐ ρπίΙβΓ ΐΓηια €ΐ μΓβ• τ^ αυνεχεΖ τοΟ ουνοΦιαμού ; Τ{ δέ προαιοτορητέον, 
χα\ 6βοι χρδς τοΙς 6«λοις χα\ λΙΟον Αξιβν λάγου εΙς 
φόρτον Ιφερον, 6ν (χρην έν χαιρφαπε^((ιφ6τας Ιργου 
Αχτεβδαι γενναι^ερΑν τε χα\ Ιλαφρ^τερον, ώς ΙΑν 
μ)| χατΑφραχτ^ τις ^ν, ΑλλΑ ψιλ^ς, ή χα\ ημίγυμ- 
νο;; Τί γοΰν μοι χα\ τοιούτοις Ινδιατρίψαι λ^γοις, 
Ινδά εΙπεΙν Αχόχρη, τΑ μαχρΑ έχιτεμΑντα ώς φι>ώ 
μίν έγώ τδν τοιούτον σίδηρον χα\ ΰχερφιλώ, ΙχεΓνο 
σννεννοούμενος, ώς οΟτε ιταμός ό πρ^ς αΓαδηοιν 
Ρψϊ9 χατοργαβθείη, μή χα\ σιδήρφ βραβευόμενος, 
καΐ ν^τδς 61 δέοιτο Αν «οτε τοΟ οιδήρου τούτου χα- 
λώς ; Κα\ Α τούτον φορών μετΑ λύγου ύρΟοΟ ώαει χα\ 
^έλος έχλεχτ6ν λογίζεται τφ Θεφ τφ πτερφ μίν τής 
νοερΑς Ανωφορήοεω; χουφιζύμενύς, κροβεβλη μένος Ιίοεο• ΙορΊϋ^ι ροη^ϋ^οι, ςυ€ηι ΐβιηροΓβ ορροπιιιιο 
ρΓθ]Ί€€Γβ οροηβΐΜΐ ποίιίΐίοη €1 Ιβνίοπ αεειιηιριο 
ορβΓβ, ιιΙ &ί ςυίε ιιοη Ιι Ιυι Ιοηολίυ• €•$€ΐ οιιΐ Ιονί• 
οαβί «ππαΐυΓχΤ €υΓ «υΐβιη 1•Ιί1>η8 8€ΓηιοηίΐΝΜ 
ΐοιηροε ΐ6Γο, υΐιί ό\^^^^ ευίΐίείι ΙΐΓβνίΐβΓ, ςιιοιιΐυαι 
ΙαΙβ ΓβΓπιιΐι οιηο 61 (ϋΐί^ο, ϋΐυϋ ηιβουιη Γβρυΐαιιε 
ςιιοά ηυΙΙιιιη ίαοίΠυε εοοβυιυιηαΐυΓ 1>6ΐΙιιηι ςιΐ3ΐι• 
Γ6ΓΓ0 2ά ίικίίοίοιη «•&υιηρΐο ; 6ΐ ερίπΐυλίϋ ΙιΰΙΙυιιι 

0ρΜΐΙΐ6 ΓϋΓΓΟ Ιΐ06 β{6ΐ ? Οιιί ί$ιυ(Ι Γ66ΐα Γ9ΐίθΐ:6 ΓΟΓΙ 

Ι6ΐί 6ΐ66ΐί ίηείΑΓ 1)60 ϋΐϊειίηαΐ δρϊΓίΐυιϋε οίΑΐίαιίο- 
ηί$ »1« ευΙ)ΐ9ΐυε, ΐ6ΐί τογο ίιιείαΓ λΓυίαιιι ίεΐιιιΐ οι 
Ιιο§ΐ68 €η6€3ηβ Ιηΐ6Γ ρ6Γίι•υΐ8 εθ€ϋΐη (βΓΟίιε ίοΓ- 
Γοηι, 61 βίο ;ιΐ9ΐ9 •9^ίΐΐ3 ορροΠυυβ νίΙ)Γ3ΐα 6ΐ (Η.»η- 
ΙΓ3 (Ιί&ϋοΙυιη Ιιιίοπα ίιι »α|)ίιι»ιιι νοΙαιιΐ€ΐϋ ίιι ϋίϋ 61 τ^ οίον Αξυβελή τούτον χα\ τμητιχδν των Αχε*- ρ Γ^πυΓ. 5ίο ηυί(ΐ6ηι Γβιτί £^ε19ι^οη^'Iη υι^λίιηο μικο; 
ναντίας δυνΑμεοιν σίδηρον* χα\ ύΙσ:6ς οΟτω χτε- <)ί€θν6Γθϋ6ερ6Γ>η(Ιυιη ι1οη^εε6(^υο(I:ιI^ιβ^1^8Iυ5ι^ιι- 
ρΑεις, χαίρια ρΑλλων, χα\ χατΑ του διαβόλου ιιεμ- ΐΑηάε είΐ. Νοιη ρυ|;ιιχ ιπιιΐια 61 Ιιηιιΐίυιη ϋΙ:ι<ΐ6$ ουιι- 
χΑμενος, χα\ τφ «ετομενφ ημέρας βελει Αντιχετύ- β€6Γ6ΐιΙυΓεΊιΐ6Γ6ΓΓϋ. Μη1(ο&6Γ^υ6ΐΙ&ρίιΐ6^;«ϋΐυν4>ΐ'υιιΐ 
μένος. Κα\ οΟτω μλν τήν τοιαύτην σιδηροφοριαν 6ΐΐΓθρΙι»9 ίιιηυιηβΓα 6Γ6Χ6ΓΐιοΐοΙμυ1>ϋΓθ6ΐρπναΐίιιι. 
ύπερφιλώ- λέγω 6(, μή χρηναι Αχεγνωχέναι, είναι χαΐ Αλλο>ς σώζεβθαι. Κα\ γΑρ τοι χα\ μσχαι πϋ)λο\ 
χα\ χολεμίι#ν χαταβολαΐ Ανύοιντο Αν, σιδήρψ Αμεταχείριστοι. Πολλούς γοΰν χαΐ λίθΓ.ι χαταμόνας ώντ- 
σαν, χα\ μνρία ώρδωσαν τρόπαια, χαΐ ταύτα χοιν|} τε χα\ ίδί^. 

λη'. ΕΙ γούν χα\ 6 Ιχανλς'^τ) χειρ\ Δαυίο οπλφ 38. 8ί ογ^ο 61 ηιαιιιι Γοιίίε 0;ιη4ΐ ;.Ηΐϋ Ιβίο ίοιι.ιπ 

τοιοντφ χατΑ μεγΑλου Αχδροΰ ένελάμψατο, εΐ δη ιη>βηυηι Ιιθ!&ΐ€ΐη ί•ίΤιιΙ^;ι, εί ίΙΙιιϋ Γοριιΐιηιυε, ιιοκι ίιο τούτο, γινωσχέτω ό σιδηροφόρος Ασχητή:, καλ^ν 
κρΑγμα χοιεΓν • Αχιχέσβω 61 τη; των λοιπών κα- 
ταχρίηοις, χαΐ του λαλεΐν ύψηλλ χα\ φρονεΓν, ινα 
μή μόνον Αξϋΐ φοροίη τίν σίδηρον, χχ\ προφαίνοι 
Ινιηολής, ΑλλΑ χα\ είς βΑ'Ός φέροι Ιν τ)} ψυχ|), 

Ρατβοι.. Γ•η. 0\Χ\νΐ. ΓοΓΠ £6εΐΑΐ0Γ 986«ΐ2ΐ, μιιΐΓΐίΓυιιι 5^ 0]>υ8 ΓηοοΓο; .'ο 

ν6Γ0 ο Γ6ΐίΐ]υί8 ]ΐΐ<1α•3Ι1(|ί$ 3ΐ>ί>(ίΐΐ02ΐ, Α $ιιΙ>1ίιηϋ»(ΐ9 
ν6Γΐ)ίε ϋ1 εο^1ΐ;ΐιίοιιιΙ)υ8, ι\ϋ &ύΙηιιι 6λΐιίιΐ50Γΐι$ ΓΰΓ• 
Γυπι {βΓ»Ι 61 Ιοηε Γιι1}{6:ιΙ, &τ\Ι βι ίηΐίιιια ηΐιΐιη.ι 
Γΰπιΐ 61 8Ϊ€ ίη€οη6(υΓ Ιιιιιιιϋίε, ίιιιοιιιιϋϋφίαςιι^Ιυή• 

8 2Τ7 ΑΟ δΤΥΕΙΤΛΜ ΟυΕΜΒΑΗ. 238 

Ανάγοιννο «ρ6ς χΗ μγιβτο^ Αρχέτνκον. ι Σχοπ6{ ι Λ ρβιιίΐι» ηοιι ϋβΙι«$ ύοτίτΛτ^ α«Ι ηιΟΓίοιη ιιοο €α«1ΰ!«• 
ιρέθιιβαιέν ι βχοπιυτηρί^» τοιούτφ, χα\ χρή πάν- ίη ρτοΓυικΙυιη ιοροΓβηι, μ«Ι ΐ€ίμ»υιιι €ΐι^ΙοιΙπϋ, ιιο 
«μ; μή «ρ^ Ιάνατ^ 9• άφυπνώσαι, άναπ&σ^ντβ ίο Ιιο&Ιίυυι ιΐι&ιιΐ]8 οιία» ςΐ ΐΜυηι (|αοΐ<|υοΐ ΐαί» 
έ«* «ύτον, ΧΛΪ χαην«χΰέν«α ιΚς χώμα βαΟύτατον, οοοΜιηιΙ €ΐ€υ1ιϋ§. 

#λλά 9$Λ\η^ «ι φίΜΑτηβ^βι, μΙ} ΰπ& χΛΐρ% τοις πολβμίοις πίσ^^ς, χλ\ το(ις ββοι τφ 9φ σχοικύματι πεποίΟα^ιν. 
μβ*. Έ^γέΐΜτ^ βοι ι μβΜΐιΐριοΟΐ|νοϋ », χα\ ούχ ι 41. ΊΜ «νβοΐΐ υΐ 6Χϋ1ΐΑΐυ$ «ΐ•» ιΐ€€ ιίΜΝίίεβ, Μ«ί 4χλ&^, Αλλά χαΐ 6ς <1ς ο6ρ«νοϋ Οψωμα, «α\ €ΐς 
ΜΛψΦη ^τ ος έξΙΙβη χατανοιηθΙ^γαι ΑνΟρώκφ τ<λ•(ιρ 
«ρΙΐΜίΜβν• 6ιηΙ6ς λ «ρ6 Ρραχέος 6ι»ρη9€\ς Ινθ«ος• 
ΜΙΙ ^«(ννν έ9ιλήβ|^ χ|αμαλ&ς γινΙσΟΐαι, χα\ Αχού- 
•«Ι ιηίΦβν, Λΐή§ Μ»ηΜ%}βΛΐ^ €Γτ« χα\ Αλλι#ς άναβήναι 
«Ατι#, •{; τφ μίν ι σπίλ^ » Αν», τ| ^ ι»ρ\ γήν 
ηρ99^βΛ€(φ χΑμ• ρϋηχας. ι ΟιρίφρονιΚν > Ιτάχθης 
€ «^^ γξν • Αψ«Μΐ|(, 9 «ίιιοι Αν Ααυίβ» ώς ι έχλ•- 
χτ^; » Ιμ «Μ» λ««ν το» ^ιοΟ. ι ΑΜιροβατιΙς » Μη» Β υ•ςα6 λΛ €θΑύία βΙ λο Ι)οιηίιιί€9ΐηι ι1ίκηίΐ»ΐ€ΐιι ςη« 
ΙκΝΒΐΜΐη ρβΓίΜίααι (1«€61, υΐ ςυΐ €«ι α Ι)οο ίη»|Ν. 
ηΐυι. ΝοΗ βΓ^ο Ιιυοιί κρβιιβ, «ι βυαίΓβ υι ιΐιτβιοιι. 
ίβΓθβ, 8(Υ6 •Πΐ6ηΐ€6ο<ΐ€Γβ•,ςιιίΐ€θΐΒΐηα» ίη&Ιΐυιιι 
«οΓαηι ςα» βαηΐ •αρ6Γ. Ιβτηιιι ηιίιβηιιοηβ ιΙ•> 
§Γ€ηί1ίιϋ. ΤβΓΚ9ΐΗ• ΓοηιβηιηβΓβ •ρρ<^ΙΙ»ΐυ• «ι Ηϋ- 
νιίαι €•, νΐ ιίΐ 0•νΜ, ςιΐΜί β ρορηίο Οβί βΙΐΗ;ΐυϋ. 

Γβί ΜΓ• ]»0Ι ^Γ9ά^^Τ\$ ΙθΓΚϋΓΪΐΝΙΙ βΙΐρβΓ6ΙΙΐί||€|ιβ. 

Νβ «Ιαη• ΙοΗϋΙβιιι τοϋϋ••, ςυ» ιί|»ι γοΐιη ϋ««υιη μι. τ«ί»ν γι{(νΜνΔικραιρ6μ<νος• Μή Μ| τ6 κτιρ^ν Αχριιώ- ε«Ι(:•ιΙ»€•, οοιι «οΐιιπι ςυί• οοβΙοιΠ• ρΙ^ιιιβ «β (ϋίυ.Ι •Ος, Ιι' ΛίΛρ Ιβτι «μ «έτκαθαι• ΟύρΑνιο; «Τ, ο6 
μάνον, 9«ι « φντίν ο6ρΑνι•ν » (τοΰτο γάρ χαΐ &π«ς 
Α^ρΜης« ««ΙΑ «ις ιηφιλοοόφηχιν), ΑλλΑ χα\ &η 
^ γΐ^ς ίιη^^ιζβΛΛς ιηραββίβου φυτόν γβνέσ^ι 
9(λ•Μΐ»ιΙς. ΚΑηχβ ο8ν «6 ούρΑνιβν, Οχοβλβκόμ•- 
νος 1^ Α«* Ινβηΐΐκ τΑρτιφβν. Ταδνα «άντα συντι^ 
ρ6ι^ «ιρι«ο•ον τ^ Ιν 0βιιμ«οιάτητι < μινέωρον, τδ 
ούρανι•», «^ Αρχι»^ • • χα\ μηδέν τι τ6ν τοιούτΐιΐν 
Μριι&ιγμΑΐϋν ^1^ Ι^ μιμήβΜΚ. Γνα κρ6ς Αχραν 
«8λιιΑνΐ|Μ Ι€βρ•|;• 

μ^• ΒΙ <Ι Μ ΜλλΜν συμ^λΜν ό λ^γος έρχό- 
μίνΚ 4 4ρ«•τ«χ1ς μι\ %1ς < ΟβΙάν > ανήγαγε σ< 
« ΑξΙϋμα, » χ«λ τ«Οτό ο• τνχ6ν Αρπά(£ΐ «ρ6ς Ιπαρ- 
•IV Μι «λ <^ι»ροχιχ^. Αλλ* 4π\ λογισμού Ιχι μή 
μάνον ν^ «Ις ^{«ον μίν ούρ«ν6ν Αρπαγέντα, μέ- 
ντντβ 4λ τ| τ«ιι•ινώα•ι χάτιβ, έλλ^^ χα\ τήν € «Ιρ- 
χ<4ν• » ιΐς ήν ή Ιν λ^φ ΟλΜρία ικριαγαγοΰοά οβ 
Ιγχατέχλιια». Ιΐαΐ Ίψ λδγφ «ούτφ χΑτω βάλλι» κί 
«00 χαΐ ΑνααιιΑτβ» «ό της οφρύος ιιολύ * χα\ Ανα• 
β•Εν«ν.Ι«ρς «αι βίς ο6ραν^ τ] «ρ6ς Θ«6ν 4ι* Αρινής 
έγγ^τητι, χαχΑβαΐΜ χα\ Ι«κ των άβΰββων τφ άνυ- 
«οχρίτφ ταηινώματι. Αέγβ χαΐ αυτός * ι έγύ 4έ 
βίμι οιιήληξ, χα\ ο&χ Ανθρωπος * > Γνα τις άντι- 
γΜγξηται, μή τούτο ιΐναί αϊ. Αλλ* οΑρΑνιον Ανθρω- 
«ον * Ας, ΙΑν γ• τ& αιμνδν τοΰτο αύτ6; ΙιιΟέγιιν 
•ιαοτψ 4ιναιοΙς« οόχ Αν φθΑνοις ιΚς τι ψαυλόιατον 
χαταγόμβνος• ΑιΑ το£ννν τλ άρχιχ6ν χα\ υψηλών 
ΙξαιρόμΑνοςν α&θις διά τ6 χαταχριτιχλν χατΑ6αιν€ 
8ΐς ταιΐ€ΐν•»9ΐν. ^ΑγχιΟυροΰοι γάρ ικως χατΑχριοις ρ οο^ΙΙ^ΙοΓ 
χα\ ΙγΐίΑβΜρξις» χαΐ ο64£μ(α «Ιρχτή μή ο6χ\ 1π\ 
4ίΜΜ'.ύ9ίΐ «ταίσματος Ιιιινιν^ται. 

μγ^• Ένταο^α & άξιώβαιμι άν, χαΐ Ιξ άχ€ρα(ου 
χ«\ κλήροος ιΤνβι τΙ|ν χάΐ€ΐρξιν, ώς μΙ) μΙρ<ι μέν 
τινι χοιταχλ«Ι•ο6«&, αίθις 4έ μ<ρβι έτ<ρφ, χα\ τα^χα 
τ^ χυρίΑΜέ^φ Αν«τον «Ιναι τ^ν χαΟιιργμένον, χα\ 
«λανΑοΙίαι, 8«η χα\ βουλιται. Ήν γάρ ου τοιούτος 
ι τφ οώματι μίν Ιγχατ^χοΙομημένο, οίον τψ ι στύ• 
λφ, » ταΐς 4& άρΙ{>9ΐ ^χων έαυτ4ν άνβτον ; δ;, 
•Γιαρ •Ιχ8 τ^ τ^ 1ιη0υμιών χούφφ νννιπτβρωσΟαι, 
οννβικ^τ^το Αν ίικίναις, χαΐ ολίγα τ6ν οΐχίβχον τού- 
τον φχηαιν. Έγχλιιντίον ούν, 2» οΐίτος, όλον σιαυ- 
τ^ σάματι δηλαδή) «α\ ψυχΙ), χα\ μά).ιαχα τη ψυχ{, 
δστι βΙ μίν δλον 6; βίς ^^χ^ν μονάζεαΟαι» άπλοΖ• €ηΙιο ςιιίνί» Κιοηιο 65ΐ, ρίοαΐ ρΐιίΐοβορϋίοο 6\ρ«>5ΐιιΐ 
ςα1(ΐ9ΐιι),$€(ΐ6ΐ(|υί«αΐ€Γη ιονιιΐιιιι, ραΓ;ιϋΐ$ί ρΐ^,ι,υ 
Γιβρϊ εοηΐβικίί»• ΟοΗμιϊ• ορ|;ο ηΐίηβ, κη^Γυιιι γ€- 
•ρΐ€ΐ6η•. ΙΙ«€ αιηείι οΚ»μγ?9ιι<, λοςυΐΓβςυοιΙ ίπ 
Μΐηΐηΐιίΐί ιΐ€|οΐΙο €§( βίβνιΐυηι» ςυο<Ι ..ΐΦίβλίβ, 
ςίΜΜΐ Μηιηαιο (>ϋ, ^οςν^ <|υΙΑ (ΐί§ Λί^^ΐροιιιοβιιΐ!» 
ΐβΐΜΓβ ρΓοϋοαβ, ϋΐ •4| βιιιηιηΑιη ρ€ΓΓΰ€ΐίοιΐι;οι 
ΙοΙΙαΓίβ• 42. 81 νβΐΌ ΜΜΐϋι Γΐ|;ιιπ• ϋβΟοίβηβ μγιιιο Ιβ :«•! 
«ϋνΙΐΜΐιι ιΙί|ηΙΐΜΐ€ΐιι «ϋϋυχίΐ, βΐ ίΙΙυιΙ Ιβ ίθΓΐ« 2ϋ $υϋΙι~ 
ιηίΐ3ΐ€ΐιι βνβχίΐ ρΓορΐ€Ρ €οη(1ΐΐίοιιίβ •υρβΓ«ιιιίιιι:ιι. 
Ιίαιιι, ιιιβοΐβ €θ|ίΐλ ηοη βοΐυιη βυιιι ςυίβϋ ΐυπίυιιι 
Γβρίιι• €11 €Φΐυιη» Ιο ΙιηηιΠίΐ^ιο ίηίηι ρφηη^ηβιΐλ. 
6€<Ι 61 €αΓ€€Γ«ιη, Ιη ςυο ΐΜΐΙίαιΙίό ]υχΐ3 Γαΐίοιίϋιιι 
Ιο αιΐϋυιίι «ι ίη€ΐ«»ίι. Ει ΓαίΙοιιβ ίβία ίηΓπι ΐο 
ρΓθ]ίι-6. ςυιιιιτίβ 3ΐίευ]αβ λυρβΓαϋαυι ΐοΙϋΐιΐΓ, ι-ι 
»Κ6η(Ιοιΐ5 ϋοη€€ Ιιι €(εΙο νΐΠυΐβ Οβύ ρΓορίοΓ :ΐίΙ^ι.•, 
ΟΑςιιο Λά 9\>^Β»ο^ ϋ€8€βηϋ6 ευιιι &ίιιε6ΓΑ Ιιυιιι»1ι- 
Ιαΐβ. ^\^ Ια ίρΜ : ΥβΓοιίβ ιιιιιι, 6ΐ υοιι Ιιοιιιο, ιιι 
ΐ€βροικΐ6>ΐοηιθϋ Ιλί^ηι ΐο, ^ϋ εΦΐ«•ΐ6ΐιι βίϋϋ, ψα 
€6瀫 Μ ιι黧ιιυιο ί»ΐυ(1 άβ Ιβ ίριο ϋί€βη& Ι€ ].ι- 
§Ιίθ€ΑΓ€<, ΙΙΙΟΙ »ϋ τί)ΐ5•ίιιιυιιι ρ6Γν€Ιΐίΐ€«. ΕΓ]^«» 
Ι4ΐ •υ0ΙΙΗ3 61 €Χε6ΐΜ οίογιιΐηβ, ρβΓ ββτθπιιιι ]υ%ΐί- 
αυιη ίο ΙιυιηίΗΐβιβιιι ιΐ6λ€6ΐιϋ6. Ι>οιυθΓυιιι «ιιιΐιι (μιυ- 
(ΐ3ΐΐ)ΐηοϋο ]αηυ99 εοηΐίιιυκίιΐ ϋ;ληιιυΐίο €1 ίικαιεο^ 
Γ2ΐίο, ιΐ6€ υΙΙυϊ 6;ιγ€0γ ηί$ί €υιη ειίηιίηί:» βϋΐΚϋΐιΐιι 43. Οί€ ν6Γ0 ορροΠυιιυιη ΛτΙΙίτοτ 61 (Ι6 8ίιΐ€«π) 

€ΐ (Ι6 εθΙΙΐρΐ6ΐΟ 6*16 ίηΟΓεβΠΐίΟΟβίη, 1€ΐ1ί66( ΙΙΟΙΙ 

ςοίιΐβιη ίιιοΐυίΐί, 6 60ΐι1τ• ν6Γ0 6 οα&ιοϋΐα βιιιίΐιί 
ε;•ρΐίνυι» 61 ναςαη ςυο ΙίΙ)υ6Γ{Ι. Κοη «ηίιιι Ιί» 65^01 
ςυί €0ΓρυΓ6 ςυίϋοιη ΙιαΙιίΐΜΐίυιιβίϋ ΙιαΚοΓΟί, βίοιιΐιΐι 
οοΐιιαιιια, αρμβίίΐίϋΐϋ νϋΓΟ Γ6ΐιιί&$Ίυ8 &;ιΐι»Γ;ιιβη:ι? 
<|υί, ]ί€6ΐ Λά νοίαιιϋυιιι €υρίϋιηίι» Ιυνίΐιιΐΰ ημίπ:» 
6Μ6Ι, Ιιί« ίιΐ(ΙυΙ{6ΐι& νυΐ3Γ6ΐ, α ΙϋΓΟ ΰθ11»ΙΙΙ ί•Ηΐ»ιιι 
1λ.•1)ίΐ»Γ6ΐ. Ιη€ΐυϋ6ΐιϋυ8 6Γ};ο, ο Ιιΐ, ΐυΐο» λ 16 ίρ&<> 
6»» ΰονροΓϋ βείΐκεΐ 6ΐ ϋΐίιιι»• 61 ρι».•-6Γΐίιιι αιιίιη», 
ίΐ3 υΐ 16 ΐοΐυιιι ίηΰΐυϋ»• ΐιι αιιίηι^ιη Ι3ΐιΐ|ΐΐ3ΐιι ιηο- 
ι\3ϋΙιί εβίΐιΐιι» 16 »ίιιιρΓιε6ηι Ίιιΐο^ίίΐ^ΐΰ οοπιρΙ^ *. ΜΙ ΑΟ δΤΤίΙΓΑΜ ΟυΕΜΟΑΜ 242 

Μιυάντϋν «οΧλο\ μλν οΐ τροχοί του ρ(ου χα\ αΐ της Α €1 τΙΠαΐί^ Μπιίΐλΐ «ιη1>αΙιιιϋαιη ιηιιΐΐο» ηιιίαβιιι 

τ'ιϋΒ ιηο(Ιο§ («Μ €1 ΐΓαιηίΐη ιηυΐΐίίαηλίιι (ΙΊνίιΙί. ιηρβίας τρ(6οι «ολυ^χιββΤς, ό 6έ χ»τά ι ατύλον ι 
Ρ^Λς Απάντοιν «ΙφηΜν έχ9^^^0(• ^^χϊ) Υ^Ρ 
Β'ΙΙρημΙνης τ1|; χατλ βχ^ν ζ»ης, •ίς τ* τήν άπλου- 
νιέραν χαΐ τοΓ^ «ιλβίοοιν Ιθάία» «ολιτιχωτίραν τ• 
καΐ χοιιΗ^, •Γ; «« τήν Ιτέραν, τ^ •Γτ• χαινοτόμον, 
•??• ξκν(ζονΦβν» «ίτ• Α«•ξινωμένην •1π•1ν χρ<ών, ή 
μίν «ρώτΐ| ο6 «αλίι ικλουτ^Ι τ6 «οιχΟΐον τβ χα\ ξ^νί- 
ζον, ^^ 61 (ιντίρα (Ις κολλΑ χακνάτβρα Ισχιβται. Β |ΐΐ)'• Τβΰτης μΙρος τΙ^ (ιαης οΐ βι& Χριστά τ4|ν 
α^ιΐ090/ψία:ψ% αΑ Λ ν\ς «ννίβιως ούχ Ιστιν Αριθμός, 
ΑΐΒΒρνΐ|βά|ΐ•νθ€ τήν xατ^^ ρ<ον βοχουσαν βοφίαν Χ2\ 
φρώη|βιν* ταύτης € οΐ γυμνίται, ι ο1 τφ Ι|Μΐτι«|ΐφ 
χα\ ικιρι•ργΙα¥ «2ιαν βυνα«3χ6υσάμ<νοι * ταύτης 
< οΙ τών τριχών Ανβπίοτροφοι, ι δτι χα\ της χατά 
ικ69}βΐαιψ ΑχΑβης «εριττ^τος χα\ Αβρ^τητος * ταΰ- 
«ης οΙ < χ«|ΐαι<Οναιι • χα\ < άνιπτ^χοδβςι > οΟς 
β&^ρυ&ς Μννιιξέ τις τών οοφίιΐτέρΐιΐν. χαμαΧ μέν 
«Αη«ζομΙνονς «Ιν&ν» Ανινταμένους 61 <1ς τ Α Οφι«ι«• 
«α6π|ς οΙ ι ^Μντβς • «α\ ΙντβΟαμμΙνοι τ1| ιιηλο- 
ψο^Λψ ταΰτΐ|« Ιυ• τ^ «ήλινον Ανοκλδναντβς Αν- 
βριΑντβ, «α6αρο\ τ)|ν χαρΜαν γένΐιΐνται * ταύτης οΐ 
€ σιγΰντβς • ή 6ιΑ βίοι»» 4 έφ* δοον &ν Αλλοις 6οχο(η 
«6τοΙς, χΑντβυθ^ν Αοίβιμοι βντις, χχ\ σιγής ταύτης 
«^ μ^ οιγβα0αι, ΑλλΑ 6ι* έγχωμίαιν φέρεοθακ Αλ)Α- 
ξΑμινολ* ταύτης οΐ € «κηλαιΑται, ι οΐ τ6 βαθύ της 
χατΑ «ν•ί#μα 耕»ρΙας τφ ρΐφ τούτφ χαθυχοφαί• 
νουσι* ταύτης % οΐ βιΦηρούμβνοι του ^οΟ ο( ό«λ?• 
«κ* » τα^ς • οΐ 6•ν6ρΙται, • οΙ του ξύλου της ^ ςιιΊ τίηαΙίΐΝ» €0ΙθΓ6βαιοΙ, ρνΙοΙιΗ •|Μήΐιι» ΓπΐϋΙιι•; ϋοη •€€οΐΗΐυιη €ο1αιιιχ«ηι τΊΐβ οιοηίοηι βηιίΜΐ 
ϋΙοβίΗβλΙιη•. Ιη «Ια» βηίαι ρ•ηβ< ϋίτί» ΜοοικΙυιιι 
Οβαη τΙίΑ, Ιη β«ιη ςο« •ΙπιρΙί€ίοΓ ρΙβΗβςαο β»ΐ 
οοηβαβίι, ιη«|ί« ατΊ1ίΙ»υ$ λ€€θΐιΐΒΐθ4ΐ3ϋι (ΐ €θηιηαηί& 
€1 Ιη •1Ι«ηιιι ςιιββΊτβ ίιιηοτληι «ιι ιίνβ ρΓ% ίιιιοΐ.ΐο 
•Ιαρ6Γ«€ί«η8 «ι ςοαηι ρΐλπβ &Ιη§ιιΐ3Γ6ηι ϋίιοΓίλ, ρποΓ 
ΐ|ΐιί(Ιοαι ηοιι νιΗ€ΐιΙ« 61 βΙοκυίΑΓίίαΙβ αΐΜΐθ4ΐΑΐ, ρο• 
•Ι6Π0Γ τ6Γ0 ηαΙιΐΓΑΗϊΐΐΒ (ϋνΐϋίΐαΓ. 

48. Ηιι]α9 υ!ι« ραηςιιΙ ρτορίοτ ΟΙιηΜοιη ςοί Μρίβη- 
(ίι ΙροΑ €11 οι εο]υ8 ρηι^ηΐΐ» ηοη €$ι ηοαιοηι•• 
ΜρίβηΐΜΒ ιγ]ί€{«ηΐ ςαβ «««υηάαιιι ΚΒΐ-υΙααι «Μ6 
ΥΪϋβίοΓ €1 ίηΐ6ΐΙί(«ιιΙΙ«Βΐ, Ιιυ]υ8, ηηΐ υυιΚ . ουηι Τ6• 
§ΐΙιο€ΐιΐο οηαβιιι ιοηΐ€ΐΐ«<ΙίΜη •Ιΐ(|«Η!€Γϋηΐ ; Κι«]α•, 
ςαΙ €Ηηίαπι €αηπι ηοο ΙΐΑίιβηΐ, ςιι» •ΐΜΐΐΜΐιηϋ« 
«Ι αιοϋίϋοΙ ΒΜυηιΙυιιι ηαικίυιη ίΙΜ η(; Ιιιι]«• 
τΙ», ςοΙ •οΙο Γβ€ΐιϋ•ιιΐ, ^υί Ι>«1ιΐ€ο ηοη αίοηίατ» 
^ιιοηιαι οριΐηβ «ηίπιιιαι κτοΐανίι β <«ρΙοιιΐί5ιι• 
ςβΜλοι 4ΐίο«η« ςαοϋ ΙιιιπιΙ ςιιί<ΐ6αι εηΐΜΐιΐ» «ιΙ 
«ΙϋΜίοιι ?€Γ• τοίοοΐ• Ηι^υι τίι» ςιιΙ §0Γ«1'Νϋ ιιιηΙ, 
Ιαίο 1ΐ0€ »>ρ6Γ8Ί α( Ιχίοιιΐιι βρη» ηιαΑ(Ι«αΐο•« 
ιηαη(η οοπίβ ϋ^ηΐ. Ι!υ]ιιι, ςιιΙ •ϋ6ηΐ λΐιΐ ροΓ νΐίαιιι, 
•αΐ ροΓ ςυ^ηΐνηι ί11ί• ▼{•αη) €•1, €ΐ €ΐΊη«1β ίΐϋΙΐρΜ• 
ηοη >ίΐ€ηΐΙο 90^ ρηΛ^ηηηάο•^ μ<Ι ΐ9ΐυ(ϋΐΝΐ•€β<ίΤ€η- 
άο• «σιυη^ηΐ; ροΓΓΟ ςαΠη αιτοΓηί• Ιι>Ι>ίΐαηΐ, ςαΐ 
€θηΐ6ΐηρΙιιΙοοίι •6οαηϋ«ιηι •ρίΓίΐ•ηι τί•66Γ• Ιη τίΙ« 
ΙβΙα οιίβηιΐηηΐ ; ίοΓηϋ Μ ηιΙΚίΜ ; 1ια]ιΐ8, ςηί «γΙμ 
πιηι ηοκ ?ί?οηΐ, ςαΙ ^Ι« Κ|ηί ιαιηηιίΐιΐβ» •υηΐ; {«^ Αχρέμ•«<ς• ο( Α^υντβς Ιν Αρ<τα1ς, οΐ χαλο\ 
«αριηίΐ «ου ««κύματος * ταύτης ο( ι χιονίται,• οΐ τ^ 
«αΙ* \μΛς ^Ιλν Ανέχοντβς, χαλ ληρον Αφιέντβς κίναι 
«^ •1ς οΟρζν^ Ανιόντα χΑλχκον χ(ονα χα\ τους 
Ατλβντιχούς * ταύτης (Ιμ τοίις λοιχοϋς Αφΰμτν τΑ 
ίβητύιΐβ 6ια«ρΑ«τ<αθαι χατΑ τΙ^ν θκύθκν Ιχ(χνοιαν) 
«α\ οΐ • Ιν Ααχή^ει τ•θαμμ<νοι. » 

μΙ^• ΤούτΗν 6έ αύθις τριχλους Α τρύχος * οΐ μέν 
γΑρ Ιγχαταχΐι»ννύουην •1ς γΙ|ν δλους εαυτούς, (γγ€- 
ζοτης οΟτ» τφ της ταγής όνύματι (μΙ; γΑρ Α ύχύ- 
)[ΐιος ο6 μιχρον τέθακται ;) * οΐ II γην μλν «ατούν• 
τ«ς• ΡρβχντΑτιρ 61 χαταλύματι 1ν<(ρξαντκς εαυτούς, 
ΑηαμγαΙνουαι τφ ΑκροΙτφ τιβάφΟαι χαΙ αυτοί. Τρί- 
τος 61 τΑφος ό μιτ^ωρος ο&τος * χα\ ύ Αν αύτφ τ•- άάηό» €θΙοηιηΐΓβι ςηί τϋλπι Μευηάαη ηοι •ιι$ϋ• 
η€ηΐ β οοΒίηβηύιΙ• ρηβίαηηΐιΐιυιΐ «κΰλκι λ(Ι οα»- 
Ιοηι ιβα<ΐ€ηΐ«ηι εοΐνιηιιιιη 61 «Ιΐιιιϋοα• ιι«Ιιιμ; 
Ιια]ιι« τΙϋΒ (αϊ ΓβΙΙςαο• ρπΒΐύΓηιίιίΑοιιιι ρΓορηι 
«ΐΜςιιΙ ΜοαηιΙοη Ιηβρίηϋοιιβιη • Οοο), βΐ ^αί ί• 
ρίλ βχβταυιίϋοο οβριιΙιΙ >υηΐ• 

Α9. ΟοτοΐΒ ροΓΓΟ ιηρίοζ («ηυ• : •1ϋ %% Ι•108 ΐ€Γτα 
οΐιηιαηΐ, ρΓορίυι •ΐ€ •(! β€ριιΙΐαΓ* Α6ηοπιίηιϋοα€αι 
>Γ€6(|6ΒΜ (ηοαηβ •υΙιΐ6ΠΓ«η6υ8 Γογφ ΜρυΙΐη• βιι) ; 
ΙαίςηΠη ιογγ• αιηΙιαΙ«ηΐ, ΐΓϋΐίΜΪιηι τογο ίη €θΙΙλ »ο 
ίη€ΐα(Ιοηΐ, 8€ρ6ΐίΐοβ βΐ ι<:ίρ»ο• ίηο1υ&ο§ €&β€ ΙηιϋοαιιΙ. 
ΤβϋΙυιη ?οτο κραΙεπιαι 6Χ€6ΐ8• ίΙΙ» οοΐαηιηι : βΐ 
ηυί ίη ο οοΙΙοαιίυ• €ΐ &6ρα1ΐα8, γΐηυΐβ ΓβΙίςυοβ τιγο• •ιιμίνος, βίτβ χαΐ τββαμμένος, «ϋν Ι^χΰν της Ο τίιιοΚ, «1ΐ6 μ ίηβιιρβΓ ίΙΙλ €θΙ1ο€ΐη•, βίοςυβ οαιηίΐιυι Α|βτ!|ς Αν6ρδν όνχρφαίηται, Αναστηλώαας ίωτΛ^ 
βίς «ρΑ6«τον, χα\ 6ο0ς οΟτως Αχαοιν «1ς αύτ^ 
Αναβ1έιηιν« Ας τοΙς ΑκΑντι^ν ύφθαλμοίς έμχίχτβιν, 
χα\ μη^Ινα χρύπτκβ^ι, χΑντιΟθκν έμφα<ν«βν φανό- 
τατος «Ιυαι χα\ Ιέας Αξιος, ου μ4|ν έγχχλύτττβσΟαι 
χα\ Αφ αν&ς Ιχιιν, μη6έ λύχνος κίναι ύπ^ μο6{φ Μίροοηι €οη8ρί€υαπι ρΓχΚ)6η8, ίΐ« ιιΐ ηβηιίηοπι Ι^Ιβλΐ 
61 6χίη4ΐ6 •ρρ8ΐ-6η» ί]Ιυ•ΐΗ8«Ιηΐ08 «ι τίβα ΑΊ{αα8, ηοη 
5λη€(|αΙ »ΐΜ€θΐιϋιιυΓ€Γιη ΐ6η65Γΐ• Μΐ» η6€ ςαΙ Ιοϋβηια 
•ίΐ κυ5υΗΜΐίο ιΐΜεοηιΙίΐΑ, 1Ι€61 ηΐίο ακκίο ιιιοϋϋ ΙηιΐλΓ 
€ο1απιηι ίΙΙο Μββίαπι 8ΐ»€οη(ΐ6τβ τβΙΙβΐ, ςιιο^Ι ηοα 
ροΐ€&ΐ, €ΐΐΓΊΐιΐ€ (Γ»ιΐ8ΐα€€ηΐ6 θΐ ία€ΐα8Μηι Γ6νβ1«1ΐΐ€• χιχρομμίνος» χΑν τρύνον Αλλον ύκοία χλΙ τις μύδιος 6 ι στύλος » ο^Ιτος χρύιηκιν έΟέλ|) τ6ν Ασχη- 
ιήξφψ αΙ μλ\ ρΛ^ Αύναιαι, 6Μχιη«τούσης της φαν^τητος χα\ χαταμηνυούσης τ6 χαλυχτύμ«νον• V• Ό τοένυν τοιούτος ΑνΟρωχος ιΐχύτως Αν φι- 
λονκι»ο(η, τδν Αλλββν μ<({[ων ώσπβρ φχίνκσΟαι, 
οΟτ• χαλ βίναι, χα\ ο6 των ΙΟΑβων Χ2\ χοινοτέρων 
χα\ «ΙβιΙνΜν, οΙ τ^^ν της Αρετής λεωφύρον τρίβου- 
•ιν» ΑλλΑ χαΐ αυτών τιΑντων, 6σοι τοΙς έπιτυγχά• 
νο•9ΐ ανανία κροββΑλλουσκ θέα» Χ2\ «αρΑ6οξος, 50. Ιΐιηυο Ι•1ί• Ιιοιηο τβΗβίιηίΙίιβΓ ΰοοίβηϋαΐ* 

»ί€01 ΓβΙβΗΐ ΠΚΐΙίΟΓ ΟΜΟ 9ρραΓ6ΐ, ίΐ3 6&5β Οΐ ηΟΠ 

ΰοπϋΐοΐοηιπι «ι ρΙοΓΟΓΟίηςυβ ςιιί νίπαΐΊ» νΐ«πι 
ΙβΓυιιΐ, %^ αΐ οηιηΐηιη ςυί οΙινίΊβ Γαπιιη οΟοηιηΐ 
βροοίΜυΙαηι ΐυιη ίιι&οΐίιυιη, (υιη, υΐ »υρΓα ϋίοΐιιΐϋ 
Μΐ, 8ίη{νΐ3Γ6. Ναιη ηοιι οιιιιιίηο ηβ^λΐιίι Ηδ ΑΟ δΤΥΙΙΤΑΜ ΟϋΕΜΟΑΜ. 24$ 

γι τ6ν ι στυλ(τϊ;ν• » δη 81 χρύπτιι μίν τ^.ν έντ^ς Α Ιίιβ ΗαΙκ-Ι, ςιΓι» ηβεααπι ηιιϋηΐο» «Χ Ιββϋ ονβτηι. 

(*1 ί&ΐ6 3ΐι$ΐ|υ« (β&Ιβ τίηυίοπι ΙΐλΙ>βΙ 'βί €θηΓιηιιηι 
ηιιίιΙΐΜΐ ηυί ΐαΠι βϋ Ιιαηο ββηΐ6ΐιΐί•ιη : Υίνβιι», Ιιΐο. άσχητΙ^ν τ6 βτεήλαιον, χα\ άμάρτυ^ν ΙχεΙ^ίος ίχιι 
Ί^Ί άρβτϊ^ν, χτλ ίτζικρίνα μίν δ τοιούτος τ^ ι λίΟ« 
^ιοίις, ι τ^ Α λανθάνιιν 1ιησχιά%€ΐ τ^ φως του ΙχεΙΟκν 
{!2ου * ιίη &ν ι ό στυλίτης ι τοΟ τοιούτου Βέλτερος, 
οΤς κ%ί ιΐς π)Λΐους €ια6ιβάζβι τ& πολυωφιλίς. Κα\ 
μάρτνραις & του βίον Ιχΐιΐν κολλοΰς, ούχ 5ίν ύττο- 
οταλΗη τλ της &ν•ξιλέγχτου καιβιίας πλάνημα. 
Αύτάδλ ταντα %ιΧ τονς ι χωβτοΰς ι έγγ{ζιιν μΙν 
τοΙς • ««Τιλαιώτοας » «•ΐ€?, χΟαμαλωτέρου; δΙ των 
< στνλιτίΜ» • χαθιβτ^. (Μ δΐ σιβήρφ μέν εμι^ραΐη 
λι^μμένοΐρ τφ χόβμφ Α ΙμφανίζΕίν ΙαυτοΙις Ιθέλον- 
τβς» χβΙ τύποη χάιοω^ Αμι^βοντες, Χ9\ τήν 9ίβηρ£{αν 
€ημο9ΐβυβντ•^ Εν^«ιν, Ιχοιιν Αν ούβΙ αύτο\ ούβέν τι 
μ<?^ον € «τυλίτου • βιΑ τ6 Οιατρισιιχ^^ν χα\ ού «άνυ 
τι Αφιλένβιιχτον• Αύτ6ς γάρ Ιαυτον Αφβινίσας μβλέσ- 
οης Κχΐ|ν» Ιν χρνκτφ οιμβλοιιοκΗαι τ^ μέλι της 
λριτης, Λ μβταλαμβΑνοντβς ο{ τοιούτοι» βλίττΕίν 
ΙΟΙλνντκ, γίνχάζονται τ^ν Α^^τον γλυχ^σμ^. 

νγ^• άΛ Λ τΙ|ν αΜκ^β Ικιβολ^ν χαΐ οΐ « έτΛ τ&ν 
9ΜρΜν• «βλ € οΐ ΙιΑ «ών χι4ν»ν αέριοι, » εΙ χα\ βίς 
ταιιτ^ Ι^ΜΜΐ τφ της ^^ψ«2»0Εΐιΐς δμοειδεί. Αλλ* ύκοβε- 
€ήχαβ( ιηκ τοΙς Αν«β{βηκ4σι το{»ς ι στύλους. • 01 μλν 
γίίρ ϊξ ΑνΑραις ο^ ΑνλβινθΑνοιεν, οίκ τοΙς άναβλέκου- 
9;ν Αφύλακτοι «ρ^Μαν ΙχχιΙμινοι* 26βν χαι μχχρ^ 
αύτοίς μαχαριαμΙ^• ιηΛ τφ «Ανυ της %έΛς συμ- 
μετριΗαι ιη\ τ^ ιιΑν» θανμΑαιον. Τψ Αέ τοωντφ 
ψίψτψ9}(ρς χα\ Α «ολυς Ιιιαινος. Ί^ν Αέ ΑρΜν 4 στυ* 
3ΐίτην > οΑχ Αν χβτβιμΑβοι ης, ο6βέ ΙΑν ({ * δθεν Β 1.ΙΙ6Γ6 ιυίβηι Ιοιιιβη ο6ιιυΙ>ίΙ«1 τΊΐ« ίη Ιιοο Ιοοο 
(ΓΑηββυηΙΙι ; λΐ^ΓιΙα ν€Γο ιηβΙίοΓ ςιιαιη ίη €9τβΓΐιί$ 
ΙΐΑ^ίΥΐιη», Ιη ρΙοΓβ» νηΐιΐβ υιίΐίι Ιηΐιίαΰΐΐ. Ει ηιαίίοι 
▼ίΙ« 1β§(6< ^9ΐ>€ΐι&, ηβηυίΐ ΐΓΓ^ρΓβΙιβηιΊ Αοοηπιβηϋ 
6ΓΓ0Γ6 ρΓΦ?λη€ΐΓ«. Ηίδ βι υΐ ςυί ίη Ιυΐβΐβ οβΙΙίι 
τίνιιιιΐ ρΓορίϋΕ Α«1 ε»ν€Γη«Γοηι ίη€θΙ:ΐ3 3ΐ€€θιΐ9ηΐ, 
Ιιηηιί νβΓΟ ρΓορίοΓββ ςιι^ιη βίτΠΐβ €θη•ΐίΐυ•ηΐθΓ. 
ΡβΓΓΟ «αίβηι ν«βϋΐΙ ςυίιΐβιη, ιηνικίο νβΓο οΐλΐιίίοβίί 
06Γί νοΐ€ηΐβι» Ιοταιη ρΓΟ Ιοοο ιΐΗΐΐιηΙ €Ι ΓΐτΓβα 
τίηουΙ» ριιΙ>Γΐϋβ οίκαπκ^αοϋηιββ, οίΐιϋ Ιΐα56ηΐ ιιι«- 
Ιίαι ςιι&η <ΐ]τΠΐ3, υΐροΐβ ςαί ΐΐιβλίηα ιΐ6€ μπο 
«Ιίβιιί λ €υηο«»ίΐ»1βηι €ΐ«η(Η ουρΙΑίΐιίβ. 813-ΙΙΙβ εηΐιη 
&ρί5 ηΐ0Γ6 Μίριυηι ουηιΙβίΜ ίο λ1>9€θλ(Ιίΐο τ{ηυιί& 
ιιΐ€ΐ ρλΓ€ΐ, €θ]ηβ ρ•ηίείρ€β βίΤΰοϋ ςηοίςυοΐ ηιβΙ 
«ιρΓίπϋβτβ τοΙοηΐ» ΑιιΙοβ(ϋιι«ηι Ιο«8^1>ίΐ€ηι •ΓςιιΙ• 
ηιηι. 

55. ΡΐΌρίΦΓ 6λαΐ(ΐ€ΐιι οιομοι β( ηυί %ηρ^ν ΐΓΐ>οΓί- 
1)05 α{ βυρβΓ ΰοΐυιηηίβ ΰΐλΐί »1«ηΙ, βί λ«1 βαιηΑβιιι (Γα- 
Αηπι 3€€βΑυηΐ ι^ΙβτΑΐίοηίλ »ίπιί1ίΙο4ιη€| ίηΓόΠΟΓββ ΐα• 
ιιι^η ίη 2ΐί<|αο ΓβπίΑίιβηΙ ίίβ ςαί €θ1αιηηιιη ιυαίΝίβιιιι 
ίηοοίοηί. Ν«ηι ΙιΊ €χ ηβΰ€ΜίΙ«ΐ6 οοη ΙβίβηΙ, ηυα» 
Ιη6ΐαεΐ»Ι>ΙΗ ιοο<Κ> ίηβρΊοΊβηΐΊΗυδ βρβοΐαουΐο 6ΐρο&Ηί• 
ϋιΐ(]6 61 Ιοη)^ ίρ$ίβ 1>€ΐΙίΐυΑο, 61 6οηιρΐ6υι «αΐ6 θ€ΐι- 
Ιο• 6χρΜίΐίοιΐ6 6οπιρ>ηΐαΓ ΐιΐιηίηΐίο οιηηΊβ. ΤιΙΙ 
Ιιοηιίηί ΙιαιΙβ• αιοΙίχ ΐΗΝιιηΐυΓ. ΕΓ6€ΐιιηι ν6Γ0 •17« 
Ιίΐισι 1160)0 6οηΓ6ΐ 066 »ί ^ίνιΐ. υοΑ6 ρΐβτυαιςιιβ Α>ς τΑ «ολλΑ χβΐ του έχαινείβθαι «ένεται, δτι χα\ |• Ιιαϋ'ώα• €1Γ6Ι, ΐ|θίι • ρ«ιί€ί< ΜβρίοιΙιΐΓ. Ι5ί βπίαι «ου «υχνΑ «ιρ<βλΙ«ΜΑαι τΑ γε Ιντνυθα. ΈχεΤιε 
γΑρ «λβιΑνϋν ΑφειλΑεην έαοτφ τ^ν βε^ν χ«6ΐ9τ^. τ^ 
^λΙ«Βντβ μΑν Αν χρυιηφ, ΑικοΜδντα Αέ Ιντφ φα- 
νερφ. 

νΙΓ. ΤΑχα ΑΙ «ου τοΙς ι Αε^ροχομχ»υμένοι; ι χ«\ 
• Μονοφοροομένοις » ούΑ* Αχουτιον τό όλον χβιλΑν του 
Αψου Αγννος Α«οληφ6ή9ετ«Εΐ, ούβ* Ιξ ολόψυχου τΑ 
«Αν «ροΑέοΟΜς» οία χα\ αΙΑουμένοις, ΙΑν ΰιΑ πίν- 
τοιν Αρώμονοι, ούχ ΙργΑζωνται τ^ Αγα8&ν« Αλλ* Απε- 
ναντίας τφ Ικαητγέλματι Ιρχωνται • 5τε χα\ φδβος 
Ιοται τοΙς «ολλοίς, μή «οτε οΐ τοιούτοι τ^ μιο6^ 
αΑτΰν ΙνταΰΟα Αΐΐέχωβιν * ή τοΰτο μ^ ο6χ ΑγαΑών 
Ανδρΰν, ΙχΑντονν & δποχριτιχώς τΙ(ς Αβχήαεοις• 
ΈμεΙς βΑ ο6 τοΟς τοιούτους Αρτι ι δενδρίτας ι χα\ ε χ ρΐαηαπΐ Α6ΐ>ίΐ0Γ6ΐη ίο μι ^Γιαπι 1>6οαι Αηιιαΐ φιΙ 

ίο αΙκΟΟΟίίίΐΟ Τίάοΐ 61 ΐροΠΟ Γ6(1(ίίΐ. 51. εοηΓβ^Ιϊιη νοΓΟ ιΐο ϋ$ ςηί βΗΜίτοιη €ογ>ιο 
ΐ;6πιοΐ 61 ίί• ςαί 6ο1βιηηι< Γοίοπιπ) Ιΐ3ΐ)6ΐιΐ, εοβρί- 
€10 6ηΙ ηοο^Ι ηοη τοίυηίοτί» •ίΐ «{ζοπίϊ 6Χ66ΐ»ί 
Γ6ΐ« 61 ςαοΑ ηοα 6ΐ Ιοίο €ογ<)6 •ίι ρΓοροίίΐί υοί• 
ν^η^Α %η\ο'; ςιιίρρβ ςοΐ βπιϋβκοηΐ <ί οιηιιίυηι 0€υ- 
Ιίβ Ιιι$ρ66ΐ9ΐί Ι)θηαπ) ηοα ίαοίαοί* »6<Ι τίΐβ β6ΐιοή ίη 
ορρο«ίΐασι Ή^τ ίοε6<1οηΐ ; ςϋ>Α(1ο 6Ι ηαΙΓκ μΜΜ 
6ηΐ, 06 Ιιιι]αιηιθ(Ιί Ηοαιίιιοβ ββίηι ΓβΐΗΙιϋΐίΟ••• 
ρ6Γ€ίρί>ηΙ ; ιηΐ ηο Γ6ΐΓΐΐΗΐΙίοη6ηι ηοη ηοίΑοηι Ι>οη^ 

ΓΟηΐ νίΓΟΠΙΠ), »6α ρίίλ 6Ι6Γ6ίΐΙ!ίΐ^ίΐΗΙ• ρβΓ •ρΤ- 

ιο^ίτας » αχείίτδμεΟα, ϊήί τοι χλ\ δ • βτυλί• Ώ €ΐ6ΐη Ίηοιιι•1)6ηΙίϋηι ρ6Γ6ίρί3ηΐ. Νο• νβΓΟ «οη 

υ)6^ ΟΓΐΜίτϋΜίΑ νβΙ 6θΙοηιηί9 ί»*ί•ιβηΙβ» ηαιιε 
€θη^ί α6Γ•πια< : βίς•ίΑ6πι »ΐ3τ1ίΐί», !«€«* "οη γ«- 
»ρο€ΐιι 61 ρΓορίΟΓ 06ηΙο» πιίηιηι Ικκιοαι 1Α6Λ ΐ"- 
•ρί6•οιΐ6ηι 6θηιηιον6ΐΙ (<|ΐιί ηοη \ηά)€»ίύτ, ςαίο 
ηοη ιΙ>«ΐ|υβ ΙοίΗΚβ βοηιρίαΐηΓ), Ιη»ο ιΐίλ Γ«ΐκ»β 
» ΗΐιΙ$ ΜΗΗοηΐϋΜ» νΙΗ• οΐίο§ίΐ9ΐ6ΐιι ηηίοιϋιη 
61 ίηΐΓΛ οοΐοηιηβηι Γ6ΐΜ»Ιίοο6Βΐ ΙηίοηιΙοΓΟ Γορο- 

55. δοΑ ΙΐΧ6 ςοίιΐΛΒ ιΑ ςη» βοοηϋίΙιΜίί Ρ^<*«•" 
οΙΓοηϋυηΐ ηιβίιί, •'ϊρ6Π6ηα« »η••ΐ ^ρίπίοιί»»* Ι»ί• 
νίΓΐβ; •6Α ίη 60 Αίβ^πιηΜίοοΑ Ιιί ς«ί»1βιη ι<;Γβ ι.ϋ»<|αβ 
π>60Μη ίηιηίοΓ 6ΐ ιοΐ6 ϋΐΙ) ύπ^ «ϋ>«««^ "»• »•'^'^«« 
βοΐ6ηι >Γ612 «βοΜίη Ιι•θ6ΐ. ΐΛπςηιιη ροΓ «Λΐηίιιΐ 
ιρίπκΐοΐααι πΑίαηΜί, ιοί λ\:Μ α"»" * ^^•^"** της, » ιΙ χα\ μΙ; αΙΑοΙτινι «ρΑττειν χαΐ «ρδς δφΟαλ- 
|Μν θανμα ΟΐΒΟΚτευΑείη τδ ΑγαθΑν βς γε ούΑΙ Ανα* 
«ρίνοται. Ατι μηΤ Α«ραγμΑνοις (ΙΙκεχαι). ΑλλΑ 
τρΑνον Αλλον χαλ αδτΑ; χαχυχ^κτοις ΑνδρΑ«ι φψ- 
ατώνην ΑηΑαλβΙται νοηβχί τ:να χαΐ έντδς του οτώνην ΑηΑαλβΙται νοηβχί 
ε στώυοη » ΑνΑιηοΜίν• νι*. *ΑλλΑ ταύτα μΙν, οΕς ιιροαχΑ«του7ΐνοΙ χολ- 
λοΙ, οΑτΜ «χοραχιοτέον Ιχ τΰν «νευματιχών τού• 
τ«ν Ανδρΰν * ΑιαφΙρον Αλ αύτοίς Ιτι χΑχεΙνο Εστα% 
ώς οΙ μΙν Α/ρος γουν (ααχολαύειν 6ΐς «λήσμιον 
Αμ4ο»ς Ιχουσι* χα\Αμιλε7ν %^, εΙ χαΐ Ιν ΰπα!- 
9ρψ* Α ΑΙ χαΐ οΑτΑν μβτρείται τ&νΙ^λ:ΐ9ν, ώς Αιι χΑπ- 249 

ρύνιι γάρ 

χθιΝ συντογΜίς άιιάγΐ'.• Τ&^ γουν χλίνιιν συχνά 
ο6« &ν έγγέ^αι τφ τοκούτφ ^^Ι^ύς χατ3^ τ^ν &?(- 
Ιΐ|ρ««• ΤοΟτο τοίνυν βέον β• &λλως ίνβιπληροΰν, χα• 
«αχλ&ντα τ^ ύ«•ρήφανον, χα\ χάτΜ βάλλοντα τ6 φρό- 
νηΐΜ τΙ|ς β«ρχ6ς, χαΐ τήν των γενάτων βχλανιν 
ΑνΜώνβντα «| χχταχίμψιι χαλ αυντρι6| της ψυ-- ΑΟ 3ΤΥΙΙΤΑΜ ΟϋΕΗΟΛν. 250 

ς τ^ Α9χητ)|ν, χα\ της 1 1; τ& μο- Λ ιΙ>«Ιν€{ΐ. ββηυ 6Γ{θ β«ρ6 ΙΙιχ(βΓ6 ΓκίΙβ ίΙΠ ποη (γ$•€Ι 

Ιΐ)6η»ί. Ι1θ€ βΓ^ο οροπβΐ Ιβ «ιΐίαιρίβκ, ιιιροΓίί^ιιιι 
Γηιι§6Γ6, βΙ €3η;ΐ8 ρΓυιΙβιιΐίιιη ΙιυηΙ ρΓθ]ΐ€θΐ«, «ι 
{βηιιαΗΐ ρπΜίΓΐΐίοηβπι λΐιίπΐφ ββλίοηι* βΐ €οη1πιίοιΐ6 
Μΐΐ€ίΓ6• Βί ^ίιη βχλίΐβΐίοιιίβ 6ΐ Μ€«η«ίοΐιί• οοΐιιιη - 
η• 1§ΐι §5ΐη1)θΙοιη 6•!» ^^η^ €οΐϋϋΐίοηί• κΐ Ο^ιιιιι, 
οοη ΐιΙ »Πο(Ι, <|υ:ΐ!ΐΐ€ΐιη(|αβ ϋΙχ6Ηΐ ΙΙΙιπι &Γιςυϊ•. ^ς. ΕΙ γάρ χαΙΑνοΕτάΜως* χα\ ΰψώβ€ΐι»ς χα\ άναβάβιως ό ι στύλος > ο(τος σύμβολον, άλλα της €ΐ« 
%Λψ «άντΜς» ο6 της.λοιικης, 6πο(αν &ν έχιίνην βίιηι τις. νίΓ. *Αλλ* 9ψΛ € βύμβολον » βΙΐΜν, Δ παρ^νης» 
«•( ^ >4γος β•Μρητι«6ς άναπίφηνιν, ώς οΐ&ν τι 
«ΙρΜρ* ι6 «Ανο «ίικτον μαχράν γλαφυρότητας. 
Τρί]^ Τ^ 4 ^^ βυμβΑΜν θιωρία βιανκνέμηται. 
ΚαΙ «Ι μίν βΟτβΙς έχιΐνοις Ιμμένουσι, μη^ν τι ιη- 
ραιτίρΜ «ροβαίνφντις» μηβ* έχ της αΙσΟητης βΙχό- η. 5€ιΙ ιίηιοΙ &]Γ«ιΙιοΙαιη άΐχΐ^ «οιΐίίοτβ». €ΐ ηϋο 
ςοίΗΐλίο Ιθ9ί€» ίη πιβηΐβπι τβηΐι» υηςιίΑιη Γοιιοΐιιιίο 
(Ιβ ηοτο άβ^ΙαβίΑ, ηοα ιίηβ 6ΐ«9«ηϋι. ΤηρΙίϋΙΙβΓ «ιιΐη 
•7ηι1κ>Ιοηιιη 4€:ί€ηϋ• ιΚνΜιιηΓ. 8ΐ€ «Ιη ηιιυβιη ιιι \ρ%\% 
Γ6ΐη8η6ηΙ« ιιΐιη ΐιοιι ρΓ0|τβιΙί<;ηιβ$, ηββ 6 ΜηιΙΜΙΙ 
Ιηΐλ^ηβ Ιο βο^ίΐΑίαιη •Γ€ΐιι>ΐ7ριιιιι γμΙφοοιγι, •ΐΓηΐ νος ιΐς τ6 ιηΐ|τΙ(νάρχέτυΐ{ον άνβτρέχβντβς, όποΐον τ6 β ΙυΗΜπιηι ηιϋο, ΐ|αί ίη οηιΐιπι Μκίβηΐ, τβΓίΐιΐί$ •οΐ€ΐιι ΙοιιΜιι^ φ^λιν,^ τ{ 9χι§, κροβχάΟηνται, οδχ άνα- 
βλέικιν «Ις τ^ της άληΐι^ς ήλιον Οέλοντβς. άα«0• 
^ιΛης γάρ φΙρ« βίικίν άνΙχισΟαι χιλβυσΟιΙς *Ιον• 
Μος, ο6χ &ν άνιντύξη τ^ του «υμβόλου Πυτρον, χα\ 
τ^ 1ν αύτφ •Μ•ρήβ|| φιβοφορούντα μάργαρον • άλλα 
Μξβζ μαχράν• χαλ φβΰγιιν άφ•\ς άφ* έαντου τ6ν 
&Μνιΐθΐιν. •ΰχ άν •1ς ιιλίοντοδ γράμματος άνιχν<ΰφ|2 
αΦτ^, ού^άνένιγνοίη, ουμβολιχΔς ΙχιΤθιν ΙΜ- 
σχίοΙαι• τήντι άβιάφορον λαγνιίαν 9<^γβιν,ή τις 
τφ τοιοΟ«φ ζώφ ^Μα Ιγχβιται, χα\ τ6 ιτολυ^χι- 
Ας, ^ μαχράν έβτι της άχλότητος, χα\ τ6 Ιφ* οΓς ού 
χρι£ιν βύλαβΙςχαΙ Ιιιλάν. Καλ ο&τϋ μέν βίσιν οΐ έ«ι- 
νηχ6μβνο« τφ 4ν ονμβΑοις Ιχιιηλάζοντι * ο6Μν τι 
«λΙον «ριιργάζονται ιη\ βαθύτιρον. (Μ βέ τίνες ΙηιρΙββΓβ ηοΐοηΐβι. Α Ιι^ροΓβ «(ΙβηιΙο. βχΓΐηρΓι §ΓΑΐί9• 
•ΙβΙΙιΐ€Γ6]οΐλη3 ΙικΙνι» ηοη βγοιΙκιΠ νοίυιιι ϋβιηΙιΙΙ 
€ΐ Γ6ΐιΐ€€ΐιΐαιη ηαλΓ^Ηΐλΐιι Ιη •5ΐη1»ο1ο οοηΐ^ΐϋρίΜυΓ» 
ΜίΙ Ιοη|6 ρ6ηβςα€Β• βιιηίουΐιιιη ηοη «ηιρίίυι ϋιΐβπΒ 
ΜΜΐια ΙηιΙαρί, ηΜ ςηο •7ΐηΙ>οΠ€ααι «Ιοβηηιβηίαιιι 
•< οΊρίΑΐ, ΙηιΙο Κ€θ{ηθ8€ΐΙ, €1 ΙηιΙίΙΙβΓβηΙβηι 1υ1»ΗιΙ* 
Ιΐΐβαη Γο^Γβ ςβχ Ιη «ηίαιαϋ Ιβίο ϋοιηίη«ιηΓ• ϋΐ 
1Ϊ9»ί ρβϋίβ <Ιί»ΐΙη€ΐίοηϋΠΐ ςα«• ιπηρΠοίϋιιβ Ιοη^β 9ΐΙ>• 
€<1 €1 ςα3 ηοη ορυβ Ιι»Ι)€ΐ ρηκίβιιϋ• ηϋοΐΑ οΐ ιίιοοΓ. 
δίο ηιι'Μίβηι •ιιρ€Γηιΐ•ηΙ ΐη βγηιΜοΓυηι &υρ€Γβοίβ, 
η€0 βηιρίίαι ψήά βΐ ρβιιίΓιιιι ρβηρβοΐυηι ρ«πιηΐ. 
Ραηιαι αΐίςοΐ \βΙ ηιίηίαιβ ΐ]ηηΙ)θΙί ΠΐΐβΓ» &ΐικΐ€ηΙ• ΜΐΙ 
θ08 βίηβηίβι φΐί 8«ηιυηι λίλκοηιΐΐιαηι οΙ^αιαίΟΓΜΐ ΐυΐΜ 
ιηυΐοβοί, Ιρ•Ι ίη «ηί§αιϋο ρΓοροιΙΐιηι νβηίαίοιιι ^ιμβΑ•»ν μίν μιχρ^ Ι|ο6Μν τι «ροοΜονται τωνΙν ^ ΐΑηίαη ΓβιίΒ€Βΐ« ΜρΙβοΐΙ&η (ΟΙιΗιΙΙιηλ ΐΓίΙιυι) 6χ«γ- 

γράμμααιν. ά3ύι* Αφίένης^ *βρ^ «ύτά «ροφορι- 

Ιΐ[ϊν χώδΜνα το^ βουλομίνους ι»ριηχιΙν• αύτολ της 

αΝιγματιζομένικ άληθβίας μόνης γ€νονται« οωφρο- 

σύνην γονν (τλ Χριβτιανιχ6ν γΰλον) άσχούμβνοι * χα\ 

«!ς άγ«Μν ΪΙ άνίριζόμβνοι» χα\ ο6 χαταοχ{ζ«ντ«ς 

|Ις ιιβνουργίας «6 χατά βίον «ορ^υτιχδν, τοΟς Ιν 

χόμφ χιΛυομΙνοιι; Βααύικο^ Ιώαιν Ιρ)(βα6αι βίς αΟ« 

^οΐις, χαΙ οΟτοι τ^ του ουμβολιχου γράμματος άνα- 

λ«γ4μ§νοι μυβλί^ ο6χ Ιν λάγφ τίΟιντιι» δσον άστώ- 

§%ς χα\ άμ6ρ<)τον• Κα\ ίΛ%ω μίν χα\ ο(τοι οΙ του €6ΐιΐβ•; €1 ιά ΐΜ>ηι ιΐΓβηαβ η(Γ€ΐΐιϋ, ηοβ ίη άοΐοα 
Μ Γηιιϋ6$ νίια ίΐίηβπιΗυηι κΐηϋβηΐβ•, ρΓοΙιίΙιίΐο• 
ίη Ιβςβ ίβροΓθβ Λά Μ νβηϊΓβ •ίηΒηΙ, 61 8ί€ β^ηιΐιο- 
ΙίοΕ ϋΐΐ€Γ9Β ηοιΙηΙΙιηι Μΐί{6ηΐβ•« ηοη Ιίιΐ6ΠΒ ΊιηιικΗ 
ηηΐββ Γ6ί νίιοβτι 6ΐ ρ^Γρβίυίΐαίοπι «ΓΓ'ιρίαιιΐ. 8ί6 
ςυ'Μίβηι ίΙΙί ϋο ιγηιΐΜΐί οοιροΓΟ ραυο ΐΜυηκηΐβ•, 
Ιίΐίβηηι «Ιίβηιυιηΐβ• «ι ΓβΜειηΐο•, ίηΐβΓηυηι βΜ&ιιη 
οΐΜίηοηΐ. ΑΠί •ηΐ€πι υίηςυο ρ€Γ οΙΐΜητ^ηΙίαιιι 
λ|{ΐιηΐ, 01 ι^ιιιϋοίοιη ββπταηΐ• οΐ Γοαι €υία» •]τηιΐΝΗ 
ΙυιοΜΐ• ψΰέΐρος μ&ν τύ/ψ ουμΜων άλ(γα έπιατριφόμτνοι, λχχτοτομοΰ^ηβ; βλ τ6 ΙχλΙσχ γράμμα χα\ άνατέμνοντις, 
χαλ τΙ^ ΙοΜ 0$ωρ<ας γινόμβνοι. *Ετ€ροι βέ άμ^ω Μ φυλαχής άχουσι, τά τβ αΰμβολον συντηροΰντες, χα\ 
Ληαρ λΜ Ιατι αυμβολον• 

^. Οαραβέβοται ο(ίν ήμίν κρλς δρόμους έ«ιΟινους Ο 
φρδαιν ήλΙου άοιοΟβθαι τφ παμβα9ΐλ<1 Θβφ τήν «ροσχύνηαιν. ΤοΟτο βυμβολιχ&ν «ιριχάρχιον• Πι• 
ατιύομον Α τλ αύτ^ βχσιλέα τ6ν τής διχαιοούνης 
Ι^λιοννρ^ς ήμΰν «Ιναι. «(«€ρ άφορωμέν τ• «ρ6ς αύτλν, 
χαλ 9!Μΐ9 %Λ* βΙΒότβς» λατρουτιχώς αύτφ έντυγχά- 
νομον. χ«φαλΙ|ν χα\ γάνυ χάμικτοντβς• Ταυτό έστιν 
6 τον ανμΙΑβ» χαρ«4ς * χαΐ φυλάττομ^ν άμφω, 
«ροβχυνουντίςτα,όκοι «αρηγγυήμιθα, χα\ τ^ του 
γινομένου «χοΓ.λν χατίχονης• 0(^ χοΐ ι λούσασθο, 
χαΟαροΙ γένοοθε » ά κηχοάτ ο ς, χα\ «αΟχράν $έ «οτβ 
ατοΜιν Ιόρτιον ^τοταγμένοι μ§ταλαβ€?ν, τό τε λου* 
τρ^ν «οιοόμιΟα τ6 «ρ(ς αΜΐ|9ΐν, χα\ τ^ιν της όρω- 60. Νο5ί» ηαηίΙ&ΐιιηη μι ίιι&ρίοίβηΐΊΐιυβ αιΙ ιοίίο 
οηοηΐα1β8 εοηυ» Κβ^Ι τοβαπι Ι)βο ίΐΙοΓαιίοηο Β^ηοΐΐ- 
ΙίοίΓΪ; 8γιηΙχ»Που8 Ιιίο οοΠβχ. Κί^ββηι νοΓΟ ΓΓοϋιηιυ« 
]υ5ΐίΐΊ» <οΙ«ιη ηοΐιί» 6••β, ηυί ίη ίρ«υηι ΑϋρίίΊΐηυβ, 
61 Οβυπι ίρ&υιΐ) 6θβηﻀ6υΐ68. €υπι οϋοΓ^Ιίοηβ Μΐο 
60ΠΙ, 68ρυΐ 6ΐ β^οα ίη€Γιηαηΐ68 οιΐκΐιαιυι, ΙΙίο 68ΐ 
&χιιι1>ο1ί ίΓυοίιιβ ; 61 ηΐΓβηυβ ιβητ^ηη» οΐ «ϋοηικβο 
ςυ8 ηοϋίο πΐ3η(ΐ9ΐοιη 681 61 ίβοΐί ηιίοηβιιι τβΐίηοη- 
168. 316 61 ίΙΙοά : ΙαΜΜίχΙ, ιν«ικ/Ι αίοΐΛ «υαίβηίβο, 
ηιυηιΐιιιι Ιυιη 8ΐοΐ8ηι ί68ΐίν3ΐπι ΐίβιιπιβΓβ ΙυβδΙ, Ιανι 
ΐΊοη6πι Γ36ίπΐ!ΐ8 86η8»)ίΐ6ηι ςυϋΐβιη 6ΐ νΙβίϋΐΗβ νβδίίβ 
ιηυΐ2ΐίοη6ηι,8ρίπΙθ8ΐία Υ6Γ086Γν»ιηϋ« ηίΙίϋΑ Γ6ιΙϋ6ΐ:. 
168 (16 ιιοΙ>ί8 61 ηο« ίαΙο8 61 <ΙΠ9Β ϋ6ΓθΓί8 8υηΐ. ιιένης άο•1|τος Ιξάλλαξιν, χαΐ τά «ρ^ 

ηΐύραςέ• υν βλ φυλαττόμιβα, φαιβρύνοντες έαυτοΟς τά V ένδον, τ4 νουν Κ3 ΑΠ 8ΤΥί1ΤΑΜ ΟϋΕΜΟΑΜ. 254 

ιμ\ |ΐαχρόβχιοι, βτι χα\ «ιριμήΜτοι, χα\ ή χατ^^ ]^ ίιι Βϋοιίο ιηυΐιο «Γβ &ΐαη5 νλκοϋ οοΐο&δΐιβ, η $ΐ (|ΐη(ΐ 

βρβουευΐο (ϋ^ουπι ΙίλΙιβΙιιηΙ ιηΐίιιοί ; υι «ίιιηΙ «ιι- Κν(Ιον Εύ&>ςου σχο«ιί, Μιν Ιχιΐνος &σχΙ«τιτο τά 
•6ράνια« χα\ χρ^μαατ^ς τ/^χος ό Ββιβυλώνιος, 3£α\ 
ή Ιν *ΐ66φ ύψιβΑ|ΐων του ^«ολλοΰ χαλχοΟ φλυαρία, 
«α\ <Γ τι τολοΰτο θέας &ξιον« λΦγον πολίιν εΤχον 
«Αλαι «οιέ- Ι^σαν δΐ, δ φααι, θαύμα μωράΖς. ΈμΙν 
Α τοΙς χατά ^Ιν φρονοναι, χα\ ολίγα των τΜού- 
τ•Μ Ι«ιβτρ£φ•μένοις« ΟαΟμα τοΰτο μέγα ό τοΰ 1«*ιιι, &ΐυΙΓΐ8 ρΓθΐΙί{ΊΑ. ΝοΙιί» υ(γο ι^ιιικΙοιιι Οβυιη 
οο^ΊΐλΐιΐίΙια• βΙ ΙβΙίυπι ρ.Ίΐιο «ηίιηο ΓβνοΙνβιιΐΙϋυβ, 
ρΓ(Νΐί|;ίυιη ιιΐλ^ητιιη ρΓΧΓορίυλ ϋοΐιιιηη» »ρβχ, ιιοιι 
ψύ» Ιοη^ιι» ίιβιί^'ηΙιΐΓ, κϋ ςυί» ^γ^τγπι οΐ ΐβΓΚ- 
•'Γβηι &ΙΙβτ»1 61 &ϋ Οβυιη ίρ&ιιιιι Αϋϋυϋϊΐ Ιαιιςυϊΐιι 
εθΒΐΐΐ&ιί> βίβνβΐίο. € βτυλο» » ύφ{χρανος λ£φος, οΰχ δτι μαχρ^ ιξαν^στηx^ν, άλλ* ότι τ&ν χάτω β£βριΟ<ίτα Χ2\ γήΐνον 
ηνφίζΐι, χα\ ΑνΑγκι «ρ^ α&τίν Θι&ν, ώ; οΙ& τι ούράνιον Ιξαρμα. ξι*. Χρ^ το£νι>ν τ^ άαχΐ|τ|}ν άντιδιΜνακ τι Χ2\ 
λΜι9 τψ τοιούτη € ατύλφ, > Να χλνιαυΟα χάρις 
χίριν Αχογιγν^ χαΐ 6σ«£ρ 6 ι ατύλος ι άναφέρβι 
τούτον 6'}οΰ χα\ Ιξχίριι «ρ^ τιμιότητα» ο&τω; 
4ίν§υ|^σ9αι αύθ%ς τ^ • στύλον » ύ«* αύτοΰ, ώς 65. Ιΐαηιΐΰ «ΜβΙβιτι οροπ6Γ :»Ιί•|ΐηιΙ ΐηΐΐ οοίαιι•!)» 
ΐ6ΐΓίΙ)υ6Γβ, υΐ βΓ3ΐί3 {Γαιίϋΐιι ρ;ΐΓί:ιΐ ΰΐ &ίοιιΐ εοΐυηιη^ 
ίΙΙυαι ίη λΐΐιιπι βτβΐιίι 6ΐ »ιΙ νβιίΓΓβΐίοιιβιιι «Ιβναί, 
•ί€ τίείηίιη ρτ9.^^\ι^η$ »\} Ίρ&ο ΓοΙϋΐιιιίΑ ΓβϋϋαΐυΓ 
Γ6ΐηυιι«ηιΙοιιί8 Ιοοο. (}ιιοιΙ (•ιίΐ, ^ί Ιιοιιί» €6ΐνΙιπ•ηι •Τον Αντιδοτιχοκ. Τ6 δΐ Ιοται, έ^ν έιε* άγαθοίς Μ- Β Ιοουιη «κβι» Γ«€ίΙ €θιιϋιιυ.Ί <>€Γί4*, υι ροπ Ζ( Ίο διμον τ^ τόιιον δ Αοχι^τ^ «οιτ.ται ταΙς βιαδοχαΐς, 
Ινα τφ ίβφ ζήλφ χα\ μ(τ* αύτλν Ιτιρος δμοιος, χαΐ 
αυΟις μ&τ* ΙχιΙνον τοιοντος, χα\ τούτο ιΐοοιβΐ τδν 
Ι ατόλον • τοοτον έηιναβαίνιοαι• Τ< τοίνυν χαΐ ενταύθα 
φημΙ ; Γίνου *Ηλιο& τρό«ον τινά, & ι σιυλίτα, » χαΐ 
4ναλαμβαν^μ€ν4ς «οτο Λψ€ς μαθη'Ηιν οδδέν άιαοι 
χάχΛ Λίς τ& Θαομ4σιον, ίνα χαΐ Ιχβ?νος τλν αυτόν 
έλ^^βα(δρ6μον, χαΐ του ουρανού γενόμενος, τά δμοια 
Οαυμαατώσι^ται, χαΐ οδτως Ισβίται τδ χαλδν τουτ\ 
καραμΑτιμον, δ δΙ| χα\ Ανόπιν τφ λάγφ βίπιΐν 
κύηρίστηται• ΟΟδΙ γ&ρ δχνοΰμεν Ιν ιηλλοίς τί 
τών ΙννοΜϋν Ανανολοΰντις λήΖα, Μα χαρπόν 
Ιλαατήηιν φιλονι:χονμ<ν «ΰαταχυν χα\ ψυχαΐς 
&<ίχαρ»ν. 
ξς*. *Αλλ* οΰτω μίν ΙσβμνολογήΟιΙ ό απλώς χα\ ^ 66. $β<1 ιίο ςιιίαβπη νθηβηΓιοηβαι €θΐηιη€η(Ι»νί( «ι ροιΐ Ιριιιπι 8ΐΐ6Γ ιίιιιίΐίϋ» 61 ίιοηιιιι ρο$ι Ιιυηΰ 
Ιοηίυβ 3ΐίυ?, βΐ »€ ρ6Γρ<Μυο •<Ι οο1ιιιηιι»ιιι ί)»ΐαηι 
»('6ΐιιΐ9ηΐ• Οιιίϋ εΓ^ο ΙοςυθΓ? Ρι3^ βΙΐι^Γ Κΐϊββ, ο 
^I^I^ι3, €1 &Ιίςιι»ηϋο ιΐίιοίρυΐιιηι α^&ιιιιιβη«, χοιι ϋί^ί* 
Βίιιιίίοιιι ίη υιίΓ&Κ>ίΓιΙ)υ» ϋίηιίιΐβ, υΐ6α<ΐ6ΐη νίι ηιΐ Ηιΐ6ηι 
«ΙβουΓΠΙ οι εοκίί ριπίεβρι βίηιΊΙί ηοίΐο ιιΓιηϋίΙΐιβΓ 
ΙΓ«1Ι8631, 61 $10 βιιιίβ&υιιι &ΊΙ ριιΙβΙίΓυπ) ίΙΙαϋ ρ6Γ- 
•6ν6Γαη>, ηηοιΐ 2ΐιΐβ3 8θΓΐηοιΐ6 6£ΓΡςί6 ρΓοΰΙαιιίΑΐυια 
661. Νοπ οηίιη ϋϋΙ)ίΐ3ηιυ& ίιι ιιιυ1ΐί& ο.ο§ίΐ;ιΐϊοιιυΐΜ 

1Ι165&6& ίΐ6Γυΐη ρ6Γλ£Γ2Γ6, ίιι ςυϋ)ΐΐ8 {1ΤΙΙΐίΐΐ3ΐυΓ0« 

68$6ίηιο(υί βρίοίβ 3ΐ>υηϋ3ηΐβ$6ΐ3ηίηΐ3ΐ>υ2>]υευη<]οβ 
66Γ10 6θηΐ6η(1ίυιυ&« λν τφ χαδδλον νοούμβνος < στύλφ, ι τά γ< ιΐς ήμι- 
τέραν ξχον δύναμιν * δ δέ |1λ(::4μ£νος ο!ίτος. δ χαΟ* 
ήμ^• ΙχΜ η χαΐ «λέον σιμνΰνααδαι» χάντβύδιν 
«αραχαλιΐ χα\ άλλω; <1ς αγώνα μεί^ω τδν έπ' αύ- 
νοϋ άοχι^τήν. 06 γάρ τέθειταί «ου παρά6υστος« χαλ 
οίος 4 &γνοβ7σδαι, ή άλλ& δλίγοις Ι^χειν ιΐς γνώαιν. 
ΙΙδλει δέ τοιαύτΐ} &μφαδ6ν ιιαραπέπηγεν, ιΐς ήν 
δ(χα γ« των γνησίων, χα\ οΤς τδ αύθιγενές άγαδ^^ν 
ΙλλΑμνι, χα\ οΐ κανταχόΟεν «αραβάλλουσιν άν- 
δρωίΜΐ• Κα\ χρί; τδν άοχητήν τδν Ινταΰθα (δλίγου 
Μ»Λ «ΙνιΙν) «αγχδομιον άναπεφηνέναι χαλδν. £υ^ 
^Ιονβιν άνδρες ένταυδα γης, οδ μδνον γένους ευ 
|χ•ντ§ς« 4λλΑ χα\ δατέρου μέρους, χαΐ ου μδνονλό- ς:ιΐ «ίιιιρΠοίΐΟΓ 61 βιιιιιιικιΐίηι ίιι οοΐιιοιη• βχοοςίΐΑ- 
Ιο$ 6£1 &6ηικ»,ιιΐρΓ0 γίπ5ιι& ηο&ΐΓΪβ Γ66ίυιυ<: ςιΐ3ηι 
νβΓΟ 3ριι<1 ηο• ν'κΐίηιυι ΠΙ3 ηιηρίίυβ ςιιΐϋ Ιΐ3ΐ)βΐ νβ- 
η6Γ3ΐΗΐ6, 61 6λΐιι<ΐ6 α«1 η)3]θΓ6ηι αςοα6πι βυρη 
8ΐ3ηιβίη 3뀫:ΐ3ΐη ίη\ίΐ3ΐ• ΚίΜΐ βυίιη βίκυίιί Γ6- 
€0ΐι(ΙίΐϋΓ υΐ ΑοΙ ί^ποΓβΐυΓ 3υΐ ρ3υοί8 ίηηοΐβ8€«ΐ 
Απίβ ϋΓϋοηι 1ΐ3ϋ€ ρΓ(ΐρ•ΐ3ΐη Ιοΰαΐι 65ΐ «<1 ςο9πι 
•Γρ3πιΐίηι 3 νιιΙς3πϋΗ5, οΐ ςυίΚ)υ5 ρ6€υΠ3Γ6 ΐΗ)ΐιυηι 
6ίΓυΙ{6(, 61 υϋ(ΐ6(|υ3ςυβ 3ί1ν6ηΐ3ηΙ Ιιοηιίιιββ. Ει 1ιί6 
Α8€6ΐ3Πΐ οροΓίβΐ ( ραΓΤϋιιι 3ΐ)6(1 ηιιίη <1ί63η) ) υηί- 

ν6Γ8«1ίΐ«ΐΓ ρυΐ€ΐΐΓΙ1ΐη νρρ3Γ6Γβ. Α(1 Ιΐ3Π€ Γ6£ίθΠ6ΐη αΓ- 

Ουιιηΐ νίΓ Ίηοη βοΐυιη υοϋίΐίι ββηοΓΪι, 86(1 61 3ΐΐ6Γίυ« 
€(;η(Ιίΐίοηί8, ηβο &οΙιιηι β^Γβ^ϊβ <1οεΐί» ββά βΐ Γ6ΐί<|υ3Β γιοι, ΑλλΑ καΐ του λοικοδ βίου, χα\ ου μδνον ουνε- {) νίΐχ ; η60 •ο1υιη ρηιϋβηίοβ, >6ϋ 61 Ι^ρ^Ί ; υι οιηιΓιλ ϋί* «θΙ« ΑλΙΑ «αΐ άνάχαλιν «ίπτοντες* ΚαΙ τδ δλον 
βΙ«Α, Τ^νος &ιιαν χα\ «ανταχδδεν Ανθρωποι• Τοΰ• 
«Μς «ροαινιχδήαεται δ ε βτυλίτης ι ο&κος, χαδ^ί 
χαΙ χρίων, χαΐ τδ «έίν φάναι, άποοτολιχώς. Άπασι 
γ&ρτλ «&νηι γ«νήο«ται, Ιναχερδήοι; τοΟ; δπαντας 
<Ις δδ{^ν βιαν* οδ «ολαχεύοει Ιν μή δέοντι, ώς &ν 
μΙ| 3^. χαπηλεΰαιι τήν Αλήδειαν '^υδ* αΟ πρδς παν- 
τός Αγριανιϊται• μή χαΐ χατεγχληθείη τδ της 
«τα^^αίας Αχαιρον * χα\ οΟτε πάντας έπαίνοις χα- 
τ§Λμίξμ% {Λρ§9Μς γΑρ ούτως Ιαται) * οΰδ" αύ'χαλα* 
ζο6ολήαιι 6ς άψ* Οψους τοΰτου ταΐς Οβρενι (θηριώ- 
δες γάρ τδ πάθο,*)• Τάχα δέ που χαι οΤον Ιιτος 
•ί«||, τοίον Ιχαχηχοώς αίτχυν^; τ^ν Ι^/δ^ξον &ν- 
θρωνον * Ι^δη δΙ χαι χατίχριμα Ιςει, ώ; βλαοφη- €ΐπ) 6Χ οαιηί 06ιι6Γ6 61 Ιοοο Ηοηηηββ. ΰιιί1)υ8 Οδίοη• 
(ΙβΙιΐΓ ιΐ|Γιΐ3 ΠΙ6 ρΓουΙ οραβ βΓΐΐ, υηο υογΙκ), ρΓΟ 
ιηοΓ6 3ρο8ΐοϋοο. Ν3ΐη οπΐίιίΙ>υ8 οηιιιί• βοΐ υΐ οπ)η6& 
λ<] 1)61 ^Ιοήλοι Ιυ€Γ6ΐυΓ; ηοη είηβ η6€688Ίΐ3ΐβ 
1)Ι«η<Ιί6ΐυΓ, η66 ν6πΐ&ΐ6ηι ρΓ6ΐίο ?6η(ΐ6ΐ ; ηυιι επιη 
οιιιηί1>υ8 306Γ5υ8 6π1, η6 3Γ£υ3ηΐΓ 1)1>6ΓίθΓί8 Ιοςυΰΐ», 
ηβο οηιη68 Ι3σ(ϋ1>υ8 38ρ6Γ{β1 (€:ιρΐ3ΐθΓ οιιΐπι βιο 
6&£6ΐ) ; η66 35 3ΐ1ο ϋΙο ίη]υΓί38 ςΓ3ΐΗϋπ3ΐ3Ϊΐ( ι>γοχ 
6ηΊιιι Μο 3&Γ60ΐυ8 681 ). ΡοΓδίη υ^γο !»1ο νοΓίιϋπι 
ϋΐε3ΐ ςυο ρΓθΐ3ΐο νίΓϋΐη ίΙΙϋδίΓβιο οοιιΓ"»^»». )3ΐη 
61 (ΐ3ιιιη3ΐίοη6ΐη Ιΐ3ΐ)θΙ)ίΐ Ι3ΐις•ι;ππ ι)I;ι^|«ι1β««'^^« »»^- 
^ίδΙβΓ. Εχο νβΓΟ ηονί ίΙΙυιη ηοη λ(1 ιι>«»"βΓ;» δΐΐΓϋυιη 
ΓθΓ6 ρΓΟ Γ6Γΐ6ηΐίθΓίΙ)ϋδ ϋίΓΟΛ ίΐΐϋΐΐ νίπϊί, <ίϋί Ίιι ιΐββ- 
ηιο^γηα 6ΐ6Γάΐαΐί ιη^ηυδ ροΓΓί8«ι»^ "=» 4"0δ ^0"« κι λΟ δΤηΐΤΑΜ ΟυΕΜΟΑΏ. 

«τνται, ώς &ν €ΓΐΒ•«ν αώτο\• του γλυχάζ9ν?οΐ. Χ)}.(γοι βέ τινις ι 9γα0^ν τι ι 

«α\ οΟτ» «λ1|ρις Ιβται ΧΜΜ3ιονι^ ^ τού « στύλου ι x^νωμαι• 

ο'. Καθβοτχμένοιν Λ ο5τ« η\ τούτοιν» ό ι ατύ- Α 70.δί€ΤΑΓθθπΙίη9ΐί•ί5ΐί]ΐ,τ<^η6Πΐ&ίΐ6 9ΐΙίιΐ(1Ιι&1>65ίΙ Ι» 

λογ Εσονται • λος » ο&τος 1}[(ΐ χα\ Ιτιρύν τι οιμν6ν, τ)}ν ϋίζι^ 
^ξ» τοίΒχήν. Όρ4^ γ&ρ, ω άοχητά, Ι'ηως χαΧ 
θΑλαοΜΐ %ΛρΙ η αΟτη, τ)|ν $€ωρ{«ν Ιπαύξουοι. 
Μ γΑρ μ^ν ι (ς τ^φ4)ν χαΐ θαΰμα Ιχχιιται 
Α)»:••;» άΧλά χαι ιΐ; Αριτης διβχοχάλι^ν, ώ; βύνα- 
οθαι χΙρ6ος Ιμνορβύβαθαί βο ψυχιχ^ Ιξ αύτη^9 
μΑ μή λογΕζιβΙ•! ταδη|ν <Ες «ανΜλω; Ατρύγ€τον, 
<Ιγι χαμ»6η* Ιβτι τρ»γ^ Ιξ αύτης βιοτήριον. Έχεις 
γάρ χαταΟΐϋ ρ ίΐν «ιμν^ρον• ιιαΐ φιλοο4φ»ς αύτΙ]ν 
Ι«ΜχΙ«τ•α^ι, •6 λ£γΜ, «ίιηρ τφ &1ρι χέχυται 
Μ|ΐοιρο;, οΜ «Γηρ τ) γ| συικα^Ιροιταΐν οΟΑ 
Ιιατ( Αλμυρά χ«\ «ιχρά, ΐ(α\ ιΓτο Φΐ||τουμένοο 
«οΰ «οτβμοδ χα\ γλυιιλο; ««ντ^» βΓτ• χαΐ 8τι βι& 
«Μβύτης φΙρβηι γΙ^ς, Αφ* ^ς τ6ν δμοιον Ιχματτο- I οΙυηιιΐ9, (ΐιυιη ίηςηιηι. ΥϊιΙβι (οίη, ο «βο•ΐΐ9, ςαο• 
ιηο<Ιο €ίΓ€υιιι Ιβ ιη«η ίβΐϋϋ οοηίοηιρ αΐίοιιβιη >υκον• 
Νιιΐι 611101 μΙοπι Λά τί&υβ ]υ€υη(ΐ!ΐαΐ6ηι «ι ιηίηΐίιΐ 
ιι<Μΐι ηφεβί^ιΙ «ΐΐΑΐη 0(Ι ηΓΐοιί6η)«|[ίβΐ6Ηυιιι : οηϋο 
ροΐι»8 βι ίμ•ο ιρίΓίΐυβΙβ ΙαοΓοιη οΙιϋηβΓβ, ηοο γ«- 
ρυΐΑΓο ά€ϊκ§ ροΐιίΐιικ ιΐβτίΐβ, « (|ιιο Γπιοιηι &.ι|ιιΐΑή• 
η«ΐ€η(Ιιΐλ. εοιι§{<ɫëÀ ιΙ^Ιμ• |[ητ6 61 ρΐιίίοιο- 

ρΙΐί€β Γϋΰ^ηΜί^• ΙΝΝΙ ]3ΐη (ΙΐοΟ Μ •€Π €ΧΙ€0(|«1||Γ 
€0ΙΙ80Γ•, η6€ ΐΐ βαρ€Γ ΐ€ΓΓΑηΐ ΓΟΐυικΙβίυΓ, ΙίβΟ ΓαΓ 

ηΐιοαι βΐ 2ΐιι•πιιιι βΙτο «ηηο βΐ <1αΐ€θ(ϋιΐ6 οιιιιιί 
ρβΓίιίλιιβηΙβ» ιΐνβ ρβΓ ΙιΙβίΒ ίκηΐυΓ ΙβΓπηι, • ςυ» 
λΐηιίΐβαι οΙΙΰίβΒ• Ιιυηιοκιιι ηιιηϋΑοΙθαι Ιο μ Ιρηηι 
ΙηΓΜίΙ« ιΐ€€ ιΙ ςαί(| ιίπιίΐΐ οιιΗολίϋιΐβ (Ιίκηυπι, Μϋ 
ςαιηίαοι •<| πιογμ ΐηιΐΜΐΐ 6ΐ Ιο ςαο ιηίηι« κτίβ ρίψ^ χνμλν Ινβνοιιλυνόμινον στέγ<ι 4ν Ι«οτ]|, ο6Α Β εοηροοιίπΓ τίϋαΐβιη ροιιάοηηβίο. 

ιί τιτοΜντσνηρΙιρτον* Αλλ'ββ» «ρ^ Ι^Φος (ιαββίνιι. χαΐ Αφ* £ν ψ«χίϊ χαταρτ{ς€τ«ι,•φαοσοφοΟβα 

«|νΑρ£τ%» 01^• Έοτι σοι γΑρ ιΐς τνιιβν ^ίον του χαβ* ί^μΛς 
ΙΜβι ταύτην, ιια\ έξ αΜ|ς ^μ(ζ€ΐν τους έντυγ- 
χΑνονΜίς. ΖΑλη ικρ\ αιΜ)ν, χύμ«τα ικρ\ αυτήν, 
νβοβγίαι ΐΜ^ βΰτήν. Κ«\ ννν μέν «ροοηνΙ)ς ήπλω- 
τΛ»ψ χ•\ Α«ολ^ ύποσχιρτ^, χα\ ούχ Αν ΐ€θλυ9νβ€ΐ 
λβιμΑνι ιιαραχωρήσ|| του •1ς χαρμονΙ^ χα/.λι- 
•τιΐου * αυΐις Α «Κς Ουμλν έχμαίνβτχι» χα\ τραχΰ- 
«ρο» ΙχτορΑττκται, χα\ ώς ιΐς |5ου βοθρ€ύβται 
φΑρβγγ*^• Ο Ασχιι βΐ τοιαΟτΑ τ•.να χα\ ό χαΟ* ήμΑς 
ρίΛς^νΛ «•ικ1ρ«νται οΐ χατ* οΜν ΟαλαττιΟοντος• 
ΛΧ^ΛΟΚΛ τοΙννν (νηΰΟον τους όμιλητΑς, μή «ι- 
ατοΑβιν Ι«υτο^; Αοτάτφ χαΙ ι»λυτσρΑχφ Χ9\ χινβυ- 71. Ταιιιη οηΐιη βοΐ ίο νίΐβ οο&ΐηκ Γογοιοοι ίΙΙιηι 
€θθΐροιιαΓο,«ΐ ματ Ίρκιιπι €»ΐβΓ0• Γβ^ηΧίΓοι ίροιιιο 
ρΓθ€οΙΐ9, Οιιοΐιιι, ηουίΓΟκΐο. Νυηο ςαυοα ι^Γβιιο 
€ΐρΙίΓ0ΐυΓ, €1 οιοΙΙ^ •Γ(Ι•ΐυιη ηιοιιβί. ιιμ ΟοΓίϋο 
ρΓαίο «πκοηίΐαίο οβϋ^^ι-βΐ: ίΐοΓυιιι νβΓΟ οοεο ΙΐιΙιοι• 
Γθ«οίΐ 61 ••ροπηι ΐυΓϋαΐοΓ 61 ςολβί «Α ίιιΓνπ Ι 
•1>7••ο• ΑορτΙιιιίΐοΓ. ΤίΐΙίο ραΐίΐυΓ νΐΐα ηο»ΐΓ& οι 
6ΐρ6ΐ1ί ϋΐιιΐ ςυΙ νίΐχ Ουείϋηι» ]π€ΐ3ηΐιΐΓ. Ιι^ηηο 
ίηιΐο ι1»αρυΙοο οιοιιβ γ•6 ίη €θΑυ6θ, οιοΠϊΓαγϊοίι 

ΙΟί1>λΙλ 61 |ΐ6Π€υΙθΜ Γ6, νίΐΟ ΰΟοΟΑ^ηΙ, •6ϋ 30ίΐΙΗ» 
•00 0(1616» 0ΐ6ΐυ6Μΐ6• ρ6ΓΠΙ6ΑΓ6 61 λΐ1θΙ1Γ6β ροΐ- 

Ισ> β6ΐηρ6Γ •ρ66ϋΐΓ6. ϋιίοπίιιιι οϋυΑίι ιαοκ» •ι«: ρΑγματ:, τφ βΐφ• Αλλά «ροβίχβιν σφίσιν ρ ]ιΐ6αθ(ΐ6 αΙίςυιπΑο •υ1)πΑ«Ί νίΐο» πιοΐΐο ηιιοΐιίολο» γΙ βΑν6?ς« χα\ ιιλέιιν έμφ^υς, χα\ τοΟς βΐιίτηριώ- 
Ιιις λιμίνϊις ΑιΙ «ιρι6λ<ΐΜσ6αι. Οροσαθύριι το?ς 
«ΙγηλοΙ; ^ 6Αλασσα έν χαιρφ* οΟτω βλ Ελαρόν 
«οη «ροσμιιλφχαΐ ύ ^(ος, βυσοοβομεύων Αλλως, 
»β1 Ιχιχρύττυν τΑ βυσχορή. *Αλλ* έν τφ βχιρτ^ίν 
Λμ χοριυτιχώς ήρέμβ χλύζουοα τΑς Αxτ^^ς^ χχ\ 
ΐΜτΑ μ4χρ^ ΰκοοιιώοα δοον χοώδβς, χάτιυ βΑλλει 
•Α |ΐΑνον οΙχίας ή ΟΑλασοα, ιϊ τινές ηου χα\ κα- 
ρβνγίαλοι, ΑλλΑ χαΐ «ροβλήτας αύτους, χα\ τΙ^ν αιοΐ6»ΐο 66ΐοο§. 86(1 ίιι μΙιαιιΑο ςυβκί ρ6Γ €Ιιογ6&» 

β09ΐνίΐ6Γ Πρ•&ΐΙ)1θ60Ι 61 ΜϋΟίπΐ ΜΙ» ΓιΐΟΐΙοη» •(»• 

Ιυιη (υιτίρίβηο, ιιοη λοΙοηι (Ιοιιιοβ 6Τ6ηίΙ πιογρ» ^^ 
ιΐαχ 2(1 ηρ;ιοι &ΐ8ΐιΐ, Βοά 6ΐ «(ΙίΑϋοπίοβ βοορυΙοβ 
(ΐιΙΐ6(]ίΐ 61 ίυΓΐίγ6 Ι6ΓΓ6&ΙΓ6 ροπειιΐιιιιι ιποΡίυΓ. Ραιϊ 
ιοίίοιιο (Ι νίΐο (|ΐι» νί(1ϋΐυΓ )υΓοη(ΐ2; |6Α ιιΐιί •6- 
οπηιΐυοι λα•νίΐ3ΐ€ΐη »ρρ9ΐΓ6ΐ 61 ιΐ6Πΐο ΐϋίρΙειίιΐΓφ 
οΙ»ΐ6εΐ«π &ΊιιίΙ• (1»1 νβΓΟ Π(Τ<ί. Ηχϋ 6Γ|ο Αί86ίρυΙθ9ΐ 
(1ο€Γ, υΐ ίηβΓΝ6ΐιΐ6 ιπ»)ο ιιΐ9ΐΐ6»ηΐ ίη€0ΐΐ€υ89ί• ΡΑ0ΐ|ν Ο«ούλως ΙιιΑγ•ι« χαΐ Ιν τφ λιληΟ^ι χβροαΤον τούτον τιχνΑται χ(νβυνον. ΚατΑ ταυ.^ν δΙ 
«ολ Α ρΚος, οίς ΑοχιΙ Ιχιιν (λαρω< * ΑλλΑ χαΟ* ήουχΕαν Ιστιν ίΛ, χα\ ώ; ούχ Αν τις αΓσΟοιτο, 
τι;ροοηΙζ<ιν μλν Αφίησι. χλα(«ιν 6έ Βίδ(ι>3ΐ. Αί^σχο τοίνυν τους ομιλούντος χα\ τα ϋτα, Γνα τιρ^ τΑ κι - 
φ ηΛ ΈΧ Λ Ρίτ α μίνοκν ΑχατΑβιιατοι. 

ορΤ• ΙΙβριΙχ€ΐ χα\ βτλρβους τόχους τ6 «ολν» τοΰτο Ο 71. £ΪΓ6υοΐ(Ιηΐ απΑχ Γορΐοβο» Πιΐ6!08 βιιη»8 γ6* 
χΑμο «ον Αγρού τους μέν Αοιχήτους (χα\ Ιστοκιαν ι^Ιοηβο ΐυιιι ιΐο^οπο• (ΜΠΙ ί&Ι» »γοι1κ>Κιιιι τΊγογοπι βΑτ«λούμβολ(ηι Α^ρών Αχτημόνων, όΖ χλύζονται μίν 
^Λς τοΟ ρίου χύμασιν ΑχΑΟβχτα Ρραασομένοις χζΐ 
«ροβαρΑσιουοιν, ούχ Αν Α ύικν6ώαου7ΐν, ουδέ του 
ΑμβοΙΙοκ ΙττΑναι μβταλλαγήτονται), του; & χα\ οί- 
«ουμίνους• ΚαΙ ουμβολογραφούσιν ο&κο; τ.ΰς 4ν 
ρΐφ μλν «ολυχτήμονι, μη^ν δΐ κΑσχοντας ΑγιννΙς» 
οίηρ αύχ^ μίν «ιριορώοι Βυοσόθεν ταραττόμενον, 
χοΐ Αγριαίνοντα, χα\ μαχρΑ βοώντα * αύτο\ βέ ιίοι 
^ον χοτ*Ανθρωπον ζ^ν Αρχιχώς, ού ιτχρασαλευ^μ*- 
ιτοι της ΑρΟης βάσιως. Τχέρ των τοιούτων τ:ι{»ρων 
•6/Ας μαxρ^κς ΑνΑτ&ιν< ιζρίς ΒιΙν, βέβαιους ςυί ηίΙιΠ ρο•&ί(ΐ6ΐιΐ, ςυί λ νίΐχ Οιιιΐίΐιοβ ςοθ8 ίιιηί- 
1>6Γ6 ηβΓΜ 6Μ, χβιυιηΐΐϋυι «Ι 60ΐιευΐί60ΐίΙ>υι •Ι- 
ΙαυηίοΓ ; ηοο ▼«τγο €64ΚίιΙ. ιι6€ :ι €0ΐΐ5ΐ8ΐιΓΐ3 γόοι•- 
(Ιΐ'Οΐ), Ιυαι 1ΐ3ΐ>ίΐ9ΐο&. 8ίμηϋί€ϋίΐιΐ ί&ΐφ Ιλοηπηβ• 1ο• 
€υρΐ6•69• ηίΙιΊΙ (ΙίΓαιιι ραιίβηΐββ, ςυί Γιιη(]ίΐυ» 9;;ί- 
Ιοίοηι, 9Β5ΐιιιιιΐ6ΐο 61 Κιιιιιυ1ΐυ•ιιΐ6ΐι είτοι »ο τίΑ«!ΐιΐ ; 
ίρβοΓυιη ' ν6Γ0 6λΙ, ρΓΐηαρυιο ιηοΓβ ίηΐ6Γ Ιιοιηίιιο)* 

?ίν6Γ6, 61 2 Γ66Ι9 ΥΪα ΙΙΟΠ (Ι61ΙΙΓ&>»Π. ΡγΟ Ιΐί& ΠΓΗΐίβ 

1θ€ί• ρΓ6ε69 9(1 Οουιιι ΙυηιΙϋ ιιΐ ΓοηβίΑοΙβι αι»η62ηΐ, 
κιιροΓ ροίιαιιι ίυο(1&ϋ «ίιιΐ, πι^ο ιιιιςιιαιο ο .1>οηο 

»'2ΙΙΙ ηΐθν6«ΟΙθΓ. Οΐ6Γί£ ΥΟΤΟ (Ιθ€0 016114001 ρΓΟΟΜ^ 3β1 ΑΟ 5ΤΤίτΤΑΜ ΟυΕΗΟΑΗ. 262 

χαΐ ΧΜβνκΑντα «(ς γ«9τ(ρ3 «ΜΟρου τί-ν παρίκί- Α ΙϋαιΙ ιοίιιιη ϋχιηοηίηιη ααοιΜϊΐη ίηϋίραηίβηι «Ιο- ΚΜ¥τ€^ ΈχϊΓνο ηνύ ιλ\ μ^νον δποφωνοΰντα δαιμό- 
νια τι λέληκα^, Ιχ^μινος ^ηΑ του πολύ χ(>€(ττονο^. 
/άλιι χα\ «ρ^Ιρλ τ& ^«λτιοΟντα, δτι ούτω διά- 
Μίμαι. £{ γάΐρ 3μι\ Μανχάλου τδπον έπέχιιν Πα- 
-χιν, άλλ' «ύχ 1ν Αιηιο{ην χαΙ διδχοχδμινος ύιώ αοΐ, 
<« λίγκν Ιχιις ώ; ύιιΐρ κΑντας του; διβάσχοντά; 
|Κ• ΧυνΙ|χα χβ\ μα^^ς γ<ρων (Ινα», σχωιηδμβνο; 
«α\ μηδίν ιΙΜις, Αλλλ τ Α ιΐ^ διχχιοσύνην Ιγροιχο'* 
7α\ ώς §Ι«ιΙν Αναλφάβητο;• 

•η'. Τυραννοθ9ΐ τ^ όραηΗ|ν Οάλατσαν Χ3\ 6ΐ;(>ις 
49ρκμοι• τ^Ι «βλώρια χήτη • χΐν ΙχΙ^μοΟνταί που 
δρμήηντα, Ιξι^ροΰβι τ1|ν χατατρβχομένην Οάλβο- 
Μν. Ύχ•ι χ«Α ό Μ(«^^ ρίον ώχιανδς τοϋ; αύτοΰ 6ή- 
ροζ^ τά Ρ4ρ6αρα Ι^νη, τ& κολέμια, τοί^ς των αΙ- 
μ^νων &^ιβρας, το-Ιις ΙχθροΙκ του ΘμΟ. Πολλφ δΙ| 
«λΙον ΙντβΐΜβ ιύΐήθυνβ τ&ς <ύχ3^ς, ίνα 6 μέγας 
άλίλϋ;. 6 «Ι|ς οίχουμίνης Μιο; (ΙασαιΙκ, δ τήν 
«ν•οματιχΙ|ν ά^^οτΛ ««τήνην χόλων διξιώτατ», 
χβΙ^ιφ άγρβύων χα\ «ροοΑγων, δσον χατ& «<βτιν 
ΙΜδιμον, •δ•υΜ1| χ«τά τδν τοιούτων* 3ηι\ τ)| νο- 
«οομίνιι τριβίνιι, τ| Ιχ τ^^ς τμιβδιχής Ύψ<«του λινά- 
μοω; χρβται^ιιτι, «λϊίττων χαίρια, τά μίν Αφήαιι 
χιΜαι Ι^α (ωής, τ^ 61 Ακιλάοΐ) •1ς τδχους, ο^; 
«ύχ έικοχοιιιΐ Κύριος. ΕΜιοται γ&ρ αΜς χα\ τ^^ 
νοιαντα, χαλ μυρίαις τοιαύταις &γραις ή χ•\ρ αύτου 
Ινιέτριχται, διηιΕα χα\ ή πρδσφατος. δν (| &μα τ• 
αννήχθηταν ΙιιΙ τδ αδτ4 οΚ της Άγαρ βήρχς, ώρυδ- 
μ€νο& Αγριον, χα\ άρ«Α«αι ζητουντις, μ2λλ»ν μ^ν 
«δν Ι|δη χαΐ χανδντ«ς, χα\ φονίους δδδντας δμπηξαι 1119811, 8ηΙ> ιη^ηπ Αοη9ΐίΐιιΐα5 ηιιιΐΐο ίοηίοΓϋΐ. Ι,ο- 
ςηβΓβ Λ0 ιιΐ€ ΐ|η« ηιι^ΙίοΓβιη ΓβιΙιΙαηΐ ςπΑίΜο ιίο »ηΙ- 
11109 <^8Ι. 8ί«ηίηι πΐλ|ί$ΐη νίοββ ;βΓ«Γβ «οηίιηι 
5υπι, ηΙΙιίΙο ηιίιιιι• »Ιιβ ΐβιΙίβΓΡΓβ οαρίο ιί ηιιίιΙ ιιοκΓι ? 
βηρη οηπίΜ ΐ|ΐιί πια «Ιοοοηΐ. Νβνΐ «Ι ιϋ#€ίριιΙιι^ βρ• 
ηβν 6>Μ ι|αί ίΓΠ»ίοη«ιη ιηβΓαΙ ηίΙήΙ μιγμ, ίη ]ιι• 
ΜίιίΦ ΓβΐΜβ ρΙοηβ ίΐιοηιιΐίΐι». 78. Τ]Γηηιιί«€ ίη ιιιοΗ ϋηιιιίη«ηΐηΓ ΙιβΙΙιιβ ρπε- 
▼»Ιί•Ι«, ίιηαι•ηΙο €6Ι€. 51 Γοηο ίηιρηυ Ιιιιο ΠΙιιο 
«ΟΓΓοιιΙ, ρβΓΑρηίυιη «Ιοναιίακί ιη^Γο. ΪΙλΙ^χ η νΐι» 
•Γ6»ηη» ϋοοίίοι »β3ΐ, Κ>ΑΓΐΗΐηΒ {βηΐΜ, ΙιθίΙ•Ιΐϋ. 
ΜηκΒίηαιη νΐΓ0<, Οβί Ηο•Ιμ. Α ίοηίοιϊ Ιιυ€ ρΓοΙί- 
ιΊιιβοηΙΙοηο» οβΤιΡΓ, αι ιη«{;ηο• ρΙβοΐΟΓ, οτΐιΐιό - 
τΐιιαβ ηι, φη &ρίΓίΚΑΐ(>ιη ΓοιηρΙ ηβκΊιιη η^βιΐΒπι 
ιρρΓκηο ΐαηϋίΐ, βΐ ρΓοΟβο ρίΜΑΐυΓ,βΐ μΙ ΙίιΐιιβιΙυ- 
€ίΐ ηαοίηαοί Οθουαιίαιη Α•ΐ€ΐη βΜυΙβηία, «βπιι ΐϋΐιι 
οοηΐη ΐοΐβ•, «ρίπαΐί ιΗιΙβηΐβ, ΐηρΙίείιβΓ ]ιΐιΠ€&ιιΓι• 
ΑΙΐίιιιίιιιΙ ροΐ€ΐιΐΙ« ίοηίΐα<1ίηα« Ιη ι^ηροΓβ ορροΓ• 
Ιαηο ρβΓϋΐιΐΙλί, βι ^08 ςυίιΐβαι τίΐι εοΓΗΐιΐϋ ρΐΌ]ί€ίηΐ» 
ί11ο• νβΓΟ κΙ Ιοοι ηοίΐΗΐι οοη ΙητΙ|•ΐ9ΐ ΟοιηίιΐΗ• 
^]ίοίιΙ. Οϋ3Β οηίπι ρβτρβίΓΟΓβ ΓοηλυβνΙΙ Ιρβο, €1 »«Ι 
ΙιΙίυιη εβρίυηΓυιιι ίιιΟλίΙιιιη ιιυοΜηιιη ι»Αΐιιιβ ΐ'ίαιι 
86€1ΗιΓ6γΚ, ςυα?ίΗ η^^η% ΐΙΙα, Ιιι ςυλ βΐιηιιΐ «ΙμΙμ- 
ϋΙ^ιυηΐ Α{•γΜΙιι96 λχνβ ηι^ίβοΐββ, ςΐΜ• υογ»- 
Γ6ΙΙΙ ςιΐ£Γ6ηΐ6ΐ, ίιηο ]4ηι ΙιΊ>ιι1ΐϋ 6ΐ ΚιοπιΙαϋΙβ ιίβη- 
ΙίΙ>ο» {Γβ|;€ΐη Μ «ΙίΐΰΡΓροΓβ νοΙβηΐΜ• €οηΓ65Γιιχ 
ίρΜ ΑοαίΓπΐ, Ι»ηςυ9ηι |{τ9τί• νίοίο (η οΐχίοηηίιοβιι- τ$ τον θιοδ «οιμνίφ δέλοντις - χα\ αύτδς έχιδρα- 1€8« ιηιΐυαι 8οηιηί••ιη 6ΐ« αρρλπιίΐ, ςιΚΜ ίη Μ>ι«ηιι«ι μ&ν ταχίι, ώ9<\ χα\ ^ρΐι Ινύπνιον ε!ς Ατιονυιτά- 
(οντας. χαχδν α&τοίς δναρ έπέοτη, χαι χατέχλινιν 
βίς ϋχνον άνέγΕρτον. ΤΑ Ιναγχος λέγω τρδπαια, τΑ 
ηρΐ τήν «Αλαι κοτδ ύμνου μένην χόλιν, ήν δ της 
Ιιτορ(α; Κλαύδιος Ιαυτψ Ιπωνδμααιν. *Αλλ* αίίτη 
μΙν Ιχλίν^ βνντέδνηχιν, ούχ αύτδματο•/ παθουσα 
«τδμα, χβιρ\ δδ χαταοχαοΟεΙσα βαρβαριχ^ χρ^ς 
δξδτου μαχρδς. Τδ δδ νυν βανιλιχδν ΑρίνίΕυμα χαι- 
ν(β«ι μΙν χα\ τδ πάλαι χτητοριχδν δνομα, χλΙ πως 
ονναίΜΜτήα•! τδ δ χι {νου Ινδοξον, ίνα χιΐ νιχροίς 
Ανάσταης αΟτη χαινουργοίτο παρΑ τοΟ θαυμάσια ρΓ09ΐηνίι ηιιιΐρ ηοη 6νί|ζίΙ•ηΐ0Γ• Ββ€£θΐΙβ Ιίορβ» 
ΓβΓ4Τ0 οίπηι €•-1«Ι»Γ&ι»πι &1) ΑηΓιςιιί» οΐϊιη €ίνΙι«- 
Ιβιη, ηιΐϋυι ΙΓι«Ιοπ.ηΒ Ιιογο$ €1ιυ(ΙΊυ§ ηοη>ίηβ βιιο 
νοθ9τΊΐ. δοιΙ ρΓΟ ίϋο ςιιίιίβηι πιοπιη 6•1 ιιοη υΙίΓο 
ηιίη^η) ρ6Γρ655Α, Β^ΓΐηΓοηπΐ) ν«Γ0 πιβηίΐηιι ]»& 
ρΓί•1«ΐπι ϋίΓβρί». ΙΙβ^Ια ιιοπο γίΓΐυβ ΓβηοναΙ ςιιί<1βιη 
(Ιηιηίιιί ρπ8€ί ηοπιβη η ίΙΙϊιΐδ βχ5ΐΐίΰΊΐ>1 (ξΙοΗ^ηι ιιΐ 
» ηιοπιΓι» Γ«•&ιΐΓΓ6€ΐίο Ί1ΐ3 Ιηιιοτ6ΐ βρυά ηο^ίΓυη 
ηΓΐΓ«1)ίΙί& Γ;ΐ€ίβηΐ6ηι ιΙαπιίηΑΐΟΓβιη ; Ιοοίϋ νβΓΟ Μ»* 
χΊιιιβ €οςιιοιιΐ€η &Κ) 60 ςιιί ιιιιη€ (Ι6 ηονο &>9ϋΓ£«τΓβ 
Γ«ιγΊΙ, ϋλΙιΊΐ ηι»|ΐιιυιη ΐΓορχιπη. «Μθυν«ος ήμβτέρου αύτοχράτορος * έχονομΑο» δλ μάλιστα του; τ<$πους τφ νΟν Ιχ χαινης 1γι(ραντι 

τ^ μέγα τρύχαιον. 

α•». ΆλλΑ τούτο μδν οδτω παραΐΜβδν μέχρι το- Π 79. ^αο^ ςιι'κΐβιη βνβπΐΐ ίιιιοιίδπυβ α πιβ Ηίοΐιιι» 

811» ηιιίι ηοη (Ι6€(ίΐ ηια^αί ιηοηιεοΓι κβ ραΓνΊρ«ηϋ^- 
ΓΟ. Τυ νβΓΟ, ο $ιιρβΓθοΙϋΐηο»ιηπ)βηΐί8θ€ΐιΗ8θΙ>]ο- 
€ΐυπι ιιιλΓβ ίιΐ8ρίοί«η«» «ΐιίηιο ίηΠ^ ΐηΓππι ίβιαιίι 
ηιρΊ8 Ιη8ΐ>Γ νίΐΦ ίΙιιο(ί1)υ8 ίηιιηΊηοηΐ€ΐη» ηοη ςιι» 
ιι&νίβ3η(68 οίΤηιιϋαΐ οΐ πιί!'6ΓλΙ»ΠίΙ€Γ €θηιπιΙιιν^ 86ΐΙ 
αιΊ βρβί ΑηοΙιοηηι β^ιηΐ 8»ΙυΙίΗ. Ιΐαςπο 83ΐιιΙ.ΐΓ«ιι» 
{||:ιηι βϋΓν•» ηΐοηιΟΓ οηηι 9ϋ Ι9ΐβ8 8ρ€8 68β6 οπ^οιαηι. 

ΟρΐΙ8 ΙΙθνί»ίΐί βι θρθΓ9Π1 ; ηθ?Γΐ ΟρβΓΪβ ΠΜΧΐβΓαίΟΓΛίΙ^ 

ητ2» <1"Ί'4οηι δβΓ?ΐβπΙβιη, ραπΐβ νοΓΟ βοΠίβ ιγΙϊϊιγιι»•» 
]ιΐ8ΐΐιΐχ ]ιΐ8ΐιηι λΗοο ιιΐ ιιοιι ΗβΙ^β»» βηιΐβ «ι^βίβ Λϊ- 
ΓβιιΐβΐΜ. Νοιίί ςυο Ιβ 8πιθΓβ ίΐΐβ οοηιρΙβοΐΙΐϋΓ, |1€Γ. 
»ιι»5ΐιιη 1ΐ3ΐ)6Π8, •α ίρδΐπδ ί(1 ιΠϋίΐΛίβιη ίΙ)ίΐιΐΓαι» 
β^δβ. ΝοΓι οΓ^ο ΐαηΐ98 Γβΐ'ιοβΓβ 8ρ«3. ηβνο ιηΓη ρΓ<ν- 
]!α9ΐ8 ρΓορο8ίΐ9Πΐ βΙοπβΛί. ΝοΙί λδΰβικίβπδ Ρα^9^^ '^ 8ΐρήσ9ω μοι, δτι μηδέ λδγον Ιχιι, έν παρέργφ 
τίθιοδαι τΑ μκγάλου Ιργου ΙπΑξια. Σΰ δ>» ζ> ΙνΧ 
του • βτύλου, > Ιπι^πων Οιωρητιχώς ιίς τήν πρδ 
οφθαλμών ΟΑλασσαν, «υμβάλλου χζτΑ νοΟν, χα\ ότι 
παδΑ χα\ βχοπιλύς τις δ πύργος ο&ιος ΙνταΟθα χατΑ 
κυμΑτων ^:ον έξανίχιιν Ιλαχβν» ονχ ως χα\ προαα- 
ρΑιβΜΟίκι τους πλέοντας, χα\ οίχτιιτα χαταΟραύε• 
οΟαι« Αλλ* ως ίξανάπτιιν αύτύθ^ν τΑ της ελπίδος 
πιίσματα, χαΐ ούτω νώζεσθαι. Φύλχττι τοίνυν αυ- 
τδν αωτήριον μ«μνημένος χα\, 2τι έπ\ τοιαύταις Ιλ- 
ικίοιν ώρδωται. ΟΓδας τ^ Εργον, δπω; δαπούδαιχαι* 
•Ιδας τδν τοΟ ϊογου έπιβτΑτην, ώς μδν βασιλέως 
βιρΑποντα, ω; δΐ διαιτητήν Ισδτητος, τΑ τη; διχαιο- 
αύιις ώ; οδχ αν £γοις φέγιιν ζυγΑ φίροντα. ΟΙδας «ί Α ο δΤΥΙΙΤΑΜ ΟϋΕΜΟΑΜ. 262 

«αϊ χβτβατιιω^ λίς γαηίρα ολέθρου τΚν πιριιπί- Α ΙΠαϋ ιοίιιιη <1»ιηοηίιιιιι ιιαοιΜ^ιη ίηϋίΓ&ηίβηι «Ια- 

ιιΐ3»Γι, βιιΐι ιιι»ηιι Αοηβΐίΐιιΐυδ ηιιιΐΐο ίοΓίίηΓϋΐ. 1.ο- 
ςιΐ€Γβ Μύ ιιΐ€ ΐ|η« ϋΐΑΐίοΓβιη Γ6(1ιΙ»ηΐ ςηαη^ΐο •ί€ ηηΙ- «νοντα. Έχ&!νο «κΙ χκΐ μ^νον ΰποφωνοΟντα ^ΛίμΑ- 
^ηβη τι λέληχα^, ^χ4μ^«ο^ <Μ του ιηλϋ Χ(Λίττοψ^, 
/άΧιι ιιαΧ πρ^ϊρΛ τΑ (ΜίτιοΟντα, ότι οΟτω Μ- 
Μίμαι. ΕΙ γ^ίρ χ«\ Μανκάλου τόιην έικέχιιν Πα- 
χ•ν, Αλλ* «ύχ 1ν 6κτο€η¥ χ«Ι Μχβχόμβνος ύπ6 9ο\ 
Ιτβ λίγκιν Ιχ«ις ώ; ύιύρ ηΑντας του; βι^σχοντά; 
μ(• Ινγήχβ χβ\ μαΦ^ς γέρων (Τνχι, σχωκι^μβνο; 
«α\ μηΒΝ ιΐβώ;, 6λλ^^ τίί βίς 6ι«αιο9ννην λγροιχο*, 
ταΐ ώς «Ι«ιΙν έή«ΑφΜΐ|το;. 

•η'. Τυρ«ννον9ΐ τΙ^ 6ραη^ θάλατναν ιταΙ θηρις 
46ριμοι, τ^^ ικλώρΜ χήτη • χΐν έχΙραμοΟνταί κου 
έρμήατβννα, Ιξιρΐ||>^νβι τ^ν χβτατριχομένην ΦΑλασ- 
ην. Έχμ π&Χ 6 χατ^ ^ον ώχιανδς τ•0^ α^υ 9ή- 
ρβ^« τά ρΑρβοΗ» 1Μ• ^^ «ολέμια, τους των α{- 
μΑτων &ν<ρα^, το(ις έχ•ρο(κ ^ βίου. Πολλφ βΙ| 
«λέον Ιντβυ•• κλήθυνι τ&ς ι^χ^^ ίνα 6 μέγας 
&!{«(»;, 6 τΙΙ« οίχουμένης ΙνΙβος Ρασα^^ς, 6 τήν 
ΐΒν•οματιιΗ)ν Α^γ^ σαγήνην χαλων <ιξιώτατ«, 
χ^ϋθ•^ ^ρβΜΝ χα\ χροοΑγων, ββον χβτά χ<βτιν 
ΙΜβιμον, •&•ιιΜΐ| χχτΑ ιδν τοιούτων» χα\ τ]| νο- 
^μίνιΐ «^Ιηΐ• τ| Ιχ τ9^( τμιοΒιχ^ς Υψίστου λινά- 
μ•ω; χρ«<αι4η)τι, ιιλ^ττιιν χα(ρΜ, τά μίν ά^βιι 
χιΜαι Κχβι ^ω^^^ τί βΙ Αχιλάσ^ •1ς τάχους, ο&; 
«6χ Ιχιβχοχιί Κύριος. ΕΑιοτα• γάρ α^τδς χα\ τ3^ 
νοιαντχ, χχ\ μνρίαις τοιαΰτχις Αγραις ή χ•1ρ αύτου 
ΙντΙτριχτβι, ^ηΚα χα\ ή ιερύσ^?ος« Ιν (| &μα τ< 
•ννήχθηΜν έχΐ τλ α&τ4 οΙ της Άγαρ θήρ<ς, ώρυύ• 
μβνοι &γρι•ν, χ«\ &ρ»&9αι ζητοΟντβς, μΑλον μίν 
οϊν 1|&η χαΐ χανύνης, χα\ φονίους ϋάνχΛς Ιμπήξαι Β ιιιυ&οοί. βιΐίηίηι ιηΑ|ΐ$ΐπ νί€β« ο;€Γ«Γβ βοηίιπβ 
5ΐιηι, ηΙΙιίΙο ιχίιιιι• λίκ ΐ6(Ιί8Γ(»Γ6 ΰαρίο •ί ηιιίιΙ ιιο&Γι ? 
βυρη οηπΜ• ΐ|ΐιί πιι» ιΐοορηί. Νβνί «ι (ΙίΜίριιΙιι^ ιρ• 
ηβτ 6586 (|οΙ ίΓη»ίοη«ιη ηιβπιΙ ιιίΙήΙ οοίΓοβ, ίη ]«• 
»ιίιίχ ΓβΐΜβ ρΐιηβ ίιιβηκίίΐιιι. 78. Τ^ηαηΚΐβ ίη ηι•π (Ιοιιιίη«οΐηΓ ΙιβΠιιβ ρπκ- 
▼οΙί•1«, ίπιηΐλΐιΐο ΰβίβ. δΐ ΓογΙο ίιηρ^ΐιι Ιιπγ ίΙΙυπ 
βυΓηιιιΙ, ^ΤΛξπίηίΛ ιΙβνοϋΜΐ ιη&Γ6. ΙΙαΙ^τΐ η νΐι» 
•Γ€«ηυ$ Ιιοϋίιι μ»ι, Ι^γΙμμι ^βηίβι, Ιιο«Ι•Ι<^^ 
«ιηκΒίηυιη τΙγοι, Οβί Ιημιμ. Α ίοηίοπ Ιιιΐ€ ρτοΙί- 
ιίιιιΟΓλΚοηβο οίΤιΡΓ, ηΐ ηιΐ|ρΐΗ8 ρίβοβίΟΓ, οτΜιό - 
τίιιαβ ηχ, ςιιί §ρίΓίΚηΙ«ιη ηιιηρΙ ηβκίιιιι ηι^βϋοιη 
ορρΓΗϋβ Ιβηιΐίΐ, 61 ρΐΌ θ€0 ρί56»ΙυΓ« 61 κΙ ΙίΙΐιιβιΙυ- 
€11 ηασίηχοί •66υηιΙυιη Αιΐ6ΐη Μ6υΐ6ηΐ«, 66γΚ> Ίϋΐιι 
οοηΐη ΐοΐ6§, «ρίΓίίαΙί ιπιίβηΐβ, ΐηρ1ί€ίΐ6Γ ια•Γΐ€αιιΐί• 
ΑΙΐΪΜίιηΙ ρολ6ΐιΙΙ« ίηηίίχιϋηβ* Ιη ΐ^ηιροΓβ ορροΓ- 

Ιοηο Ρ6Γ6Ι1|{•Ι, 61 ΙΚΜ ςυί«ΐ6αΐ νίΐΐ €ΑΤ6ηΐ6» ρΓθ|Ϊ€ί»Ι• 

ίΙΙο• ?6Γ0 1(1 Ια6» ςοίΐΜΗ 0011 ΙιιτΙ|•ΐ9ΐ ΟοιιΓιΐιΐι• 
6]ί€ί8ΐ. Οιι« βηίπι Ρ6ΤΡ61Γ•Γ6 Γ<Νϋυ6νΙΐ ίρββ, 61 ιιιΙ 
ΙιΠυιη οαρίοηηιιιι ίιιίΐλίΐιιιιι ηυιηοηιιη ιιι.ιιιιι• ι>]υΐι 
ΜΟοηΓβΓΐ, ςυ»?κ Γ666ηι^ ίΙΙ», Ιη ηυ.ι βΐιηιιΐ «ΙμΙμ- 
6ΐ9ΐυηΐ Α^ίΓΜΙαχ ΐ3Βτβ ηΐ{(ί60ΐ6>» ςχϋ• υογ»- 
Γ6ηΐ ςιΐ9ΒΓ6ηΐ6•φ ίιηο ]4ηι ΙιίιιιιΜ 61 ΗοπιΜϋίβ (Ι«ιι- 
ΓιΙ)09 (Γ696ΐη Οκί (ϋ86^Γρ6Γι* τοΙβηΜ• €οηΓ6&Γιι» 
Ιρ&6 806ΙΙΓΠΙ, Ιληςιηηι |^3τΊ• νίβίο Ιη οΙ>(ΙθΓπιί9θ6ΐι- τφ τον βίου «οιμνίφ 6έλοντ£ς - χα\ αύτ^ς Ιχιβρα- Ι€<« ιηιΐυηι ιοηιηήιιη 6ΐ• αρρϋπιίΐ, ςυοο Ιη Μ»Ηΐηιι«ι μ£»ν ταχ(»,ώ9<\ χα\ ^ρ{» Ινύπνιον ιίς Απονυ^χά- 
ζονης, χαχ6ν αύτοίς Οναρ έπέοτη, χαι χατέχλινβν 
(Ις Οχνον άνέγιρτον. Τά Ιναγχος λέγω τρόπαια» τά 
χ«ρ\ τ4)ν χάλαι ποτέ ύμνου μένην χόλιν, ήν ό της 
Ιιτορ(ας Κλαύβιος Ιαυτψ (χωνύμαοιν. *Αλλ* αύτη 
μίν λχ<Νφ βνντΙ^^χιν, ούχ αύτύματς,ι παθουσα 
««ωμα« χβιρΧ βΐ χαταβχασθείοα βαρ6αριχ|| χρόνος 
Ιξότου μαχρύς. Τδ βέ νυν βασιλικών άρίντβυμα χαι- 
νέβιι μίν χα\ χΗ πάλαι χτητοριχλν δνομα, χι( ι:ως 
«ννανχβτήσιι τ^ έχι£νου Ενδοξρν, ίνα χι\ νιχροίς 
άνάσταης αΟτη χαινουργοίτο παρά του θαυμάσια ρΓ0$ιπινίι ιιιιϋ6 ηοη 6νί|ζΐΊ9ηΐιΐΓ• Η6€60ΐ1β ΐΓορ»» 
ΓβΓοΓΟ οϊΓΟίι €•ΐ6ΐ»ΓΑΐ»ηι &Ι) ληΐΊςυΙϋ οΐίιη οίνΐι»- 
Ιΰΐιι, ηπ^αι ΙΓι«1οπ9Β Ιιογο$ €ΐ8υ(1ίυ9 ηοηιίηβ ιιιο 
νο6ηγΊΐ. δθ(Ι ρΐΌ ΠΙο ηιΓιιΙβιη πιοηπα 6•1 ηοη υΙίΓο 
ηιίηιη) ρ6Γρ65$&, ΒαγΙμιγοπιπι νβΓο ιηαηΠιιιβ ]Αηι 
ρΓί•1ϋηι ϋίΓβρίχ. Ιΐ6{1α ιιαηο νίΓΐυβ ΓβποναΙ ςιιί<ΐ6ΐη 
άοιηΐιΓι ρπΜ'ι ηοπιβη Π ίΙΙίηδ βΧ5η8€ίΙ&1 βΙοΠίπι α( 
ο ηιοηηίβ η'»υΓΓ6€ΐίθ ίΙ1& ίηηονβΐ 9ρ«ι<1 πη^ΐηιηι 
πΓίΓΑϋίΙία Γϋοίβηίβηι 4ΐοπιίη3ΐθΓ6αι ; 1θ€ίϋ υ6γο νι*<- 
χΊιιιο ΰο^ηοηΐ6η &Κ> 60 ςπί ηιιηβ <Ι6 ηονο 289υΓ|;(?Γβ 
ίϋΓϊΙ, (ίιΐιίΐ ηιβκηυπι ΙΐΌρχιιιη. «οηΟννος ήμβτέρου α6τοχράτορος * έχονομάσκι δ& μάλιστα του; τόπους τφ νυν Ιχ χαινης Ιγβίρανίι 

τ^ μέγα τρόχαιον. 
^. *Αλλά τβΰτο μέν ο6τω παραχΑ9^ν μέχρι το- Π 79. Οαοα ςιΓκΙβηι βνβηίι Ηηοηδίυβ ο πιβ (Ιίοΐιπ» 

βίΐ» ηηΊ2 ηοη <ΐ6€βι ηια^ηί ηιοηΐ6θΐί Γ63 ραΓτΊρ«ηϋ^- 
ΓΟ. Τα Υ6Γ0, ο δηροΓ €οΙυιηη»ιη ιηβηΓιβ οοιιΗδ οΙ»]ϋ- 
€ΐυπι ιιιλΓβ ίη»ρίοί6η% >ΐιίηιο ΊηΓΐ|^ ΐιΐΓπιη ί5ΐ»ιΐ> 
πιρίβ ΗιβΚΓ υΊιφ ίΙιΐ€ΐίΙ)υ« ίηιιηίηβηΐβιη» ηοη ςη» 
ιΐΑγΊ^αηίβι οίΓ^πϋ»! 61 πιί>6ηΙ»ίΙίΐβΓ €θηιιηήινχι» 86«Ι 
€ηΊ βρβί &π^110^οιιι Α^ιηΙ ΜΐϋΙΐΗ. Ιΐαςηο «3ΐιιΙλΓ6ΐΑ 
ϋΙ:ιη) ι^τΎΜ, ηΐ6η)0Γ οηηι αϋ Ι»ΐ6$ δρ68 6586 6Γ661»ιπ. 
Οριΐδ ηονί•ιΐί βΐ οροηιπι ; Μ0?ΐί ορβΓΪβ ιηοϋβΜίοΓβπ», 
Γΐ•2ί <ΐ"Ί•Ιοηι δβΓνί6ηΐβιη, ραπίβ νβΓΟ βοΠίβ ιγΙιϊιγμιι^ 
}ηδΐίιΐ» ]ιΐ8ΐιπι »Ηβο ιιΐ ηοη Ιΐ9ΐ>β3ΐ8 οηιΐβ «γ§ιιμ ί<ί• 
Γβηίβηι. Νθ8Γι ςυο 16 •»•ογ6 ίΙΙβ οοηφΙβοΐΙΐϋΓ, ρβΓ- 
81138111η Ι»3ΐ)βπ8, «α ίρδΐιΐ8 ηΙ ΗΐίϋΐΛίβιη 8ΐ)ίΙιΐΓηη 
6^56. ΝοΙί 6Γ80 Ι«ηΐα8 Γβίΐ06Γβ 8ρ68. η6νο ΊηΓη ρΓ(ν- 
]Ιοί5ΐ8 ρΓορο8•ΐ8ΐη ^ΙοΓίβΛΐ• ΝοΙί «δΟβΙϊΛ^Λ^ Ρ<Μ*Υ^ ^^ 8ΐρήσ9ω μοι. Οτι μηβέ λόγονΕχιι, έν παρέργψ 
τΜδοΟαι τά μκγάλου Ιργου επάξια. ΣΟ δ>» & ΙπΙ 
του ι στύλου, » Ιπιβλέπων Οεωρητιχώς «(ς τήν πρ& 
άγθαλμων θάλασσαν, συμβάλλου χχτά νουν, χαι\ ότι 
χαΟά χαΐ σχοπιλόςτις 6 πύργος ο&τος ένταΟθα χατά 
κυμάτων ^:αν έξανέχιιν Ιλαχεν» οΰχ ώς χα\ προβα> 
ρά3σ83Φαι τους «λέοντας, χα\ οίχτι^χα χαταθραύ^• 
οΟβίν άλλ* ώς Ιξανάπτβιν αύτόθιν τά της έλπ(όος 
πχίσμβτα» χχΐ οδτω σώζβσΟαι. Φύλιττβ τοίνυν αυ- 
τίν αωτήριον μβμνημένος χα\, Οτι έπ\ τοιαύταις Ιλ- 
πίσιν ΰρΟωται. ΟΓόας τ^ Εργον, δπω; έσπούβαιται* 
οΐβας τ6ν του Ιργου Ιπιατάτην, ώ; μέν βασιλέως 
θιράποντα,ώ; Α βιαιτητήν Ιβότητος, τά τη; βιχαιο• 
αύ•ης ιίκ ο6χ &ν (γοις ψέιιιν ζυγά φ<ρο«/τα. Οΐ8»ς ?65 ΟΕ 8. ΛΙΙΉΕΟΕΤδΟΟϋδ. 26β ιηλλ^ι βύλογητιχο'), ««ρ€τύχομ$ν χοι\ ένταϋΟχ , 
««ου ^Ι Χ9\ μέτ* ^(β\ χάλλιατον ήμΤν χατάλυμα τΙ|ς 
βΜί*τιχή{ ^<6υ &ηι»ληρώΙη« ΙΝοΟ Ανθρώκοις, οΤς 
Ιν χρφ μίν ζωΐχξ^ θ^ας χαΧ της ΙντιΟ••ν έγγ^τη- 
το; ού δέ^ΜΧβν ήμΧν ό χρ4νος γβνέβΟαι (&φ* ΙχανοΟ 
γ^ρ ή^η «ροχρ^νΐΜ τφ θ&ι•ι καρ/στανται), ή βΙ 
Ιστορία 5α6{6α9< μίν <!ς Αχο1]ν, ηλ^ν ούχ ιΰνΰν- 
?αχτον• 

γ*. Κβι\ Ιιηι^ άνχγχαΤον ^ν τβταγμίντος έχμα- 
Οιίν τους τοιούτονς* δθβν τι γ£γ^να9ΐ χα\ Ιχ τίνων, 
χαΐ οίον τ^ χατ* αύτ&{»ς υπέρ ΘιοΟ Αγώνισμα (βίβΐ 
α αυτοί *ΑλέξανΙρος, Άλφβιδς χα\ Ζώσιμο; Αβιλ- 
9•1, μάρτυρις, οΐ έκιλβγ^μβνοι ΚαλυτηνοΧ) , έμ•- 
ριμνήσαμβν έιαγνώναι τ^^ χατ* αύτ&Ος έχ τών «ρ\ ν«το Ιιί€, αϋί ηϋ^ηυηι ριιΙοΙιοΓΓπυιιηςιιο ϋί?«τ<(>. 
ποη Ιο Κιη]αι νίΐΦ ίιίηι:Γ« ηοΙ»ί!ί Γοηιί^ίι, <ΐ6\οιιί. 
ιηυβ 1(1 Ι)οΙ ΐΜ>ιηίιιβ•, ηιιο$ <|ΐιΐ4!εηι ηβςυβ νίνιι.4 
ιιο<1ιι« €οηηηο« «5ρΐ€€Γ6 ροΐνίπιο* 0•ιιΐ Μΐίβ ΐΊΐίηΐ 
(ΙΊα 060 »<ΐ9ΐΐιιΙ), Ιι|»Ιοη• •ιιΙοιιι, ΙΙοβΙ ιηίηιι» γοιι• 
είηιιο, ϊΙΙοΓυιιι ιηβηιοηβιη «ϋ ηο»ΐΓ9 ΐβηιροη γοπ- 
βΟΓνιινίΐ. 

Ζ, ΟΐΙΙΙΙ ί2(•Ι•ΙΓ ίΙΙθ5 «€£ΟΓλΙβ εΐ1{ΙΙ0$ΜΓ6 ορίϋ 

€&Μΐ, ιιιμΙ« ηίϋιίηιιη οι « ςυίΐιΐϋ ρΓο^ηαΐί »ίιιΐ• «ι 
ςιιαίύ ρΐΌ Ι)«ο «ιΐλΐίηαβΓΪαΐ ΓΦΠΐιηοη (ιυιικ &υΐβ:ιι 
ίηίΓΟί ΑΙΰΐ3ΐιιΙοτ, ΑΙρΗίΐΜ 61 ΖοΐΙηιιιβ, ϋΐαϋ^Γββ €4η 
ΐηοηιΐιΐϋΐί €ιΙ]Γΐϋηί), ορβηιη (Ι€ΐ1ίνιυι ια 60Γΐ:η• 
ΓΜ £€«ΙΑ8 ιιοιι ιαιη 61 [ιοιηίοί1)θ$ν ςυ»ηι ροΓιυβ ο αότοιις, ούχ &νΟρώ:»#ν λίγβ• * ικΰς γάρ &ν ; έχ βι- Β ΙϋΜτί• ιΐΰ Π1ί$ τοηδοπρίί• ρ6ηΐ0»06Γ6ΐιιιι•. ΑιιΙο οιιι- βλιαχης Α ουγγραφί^ς. Κα\ τέω; πρώτα ζητήσας 
έγώ, χα\ μηδέιιοτβ μαθών, 6«ο(ι•> τρόπφ &γιοι οίτοι 
οΰχ Ε6ρ»«αΙοι Ιν Θ«σ9αλον(χ|) 5ιά αικου^ής «ολλής 
Ιγένοντο (να^ τι /|τ&ρ α*>τοΙς έγήγιρται ΑοτιΙος χα\ 
ούχ άνάςιο; λ4γοιι, χα\ 6 χΐ,ς μητροπόλιΐϋς οΤχος 
αύτ^ν Αμφέκβι), (οΐοχαοάμην, μινΛηο^; τιν]^; ίχ 
της *Α9£ας, οΤς οί τοιούτοι &γιοι έγχ^'Ρ^ ^μ*Λ χ^^'κ- 
αρτί^αι «οτέ ιΐς τήν λαμχράν ταύτην «Αιν, χα\ 
ένιδρύσαι ταύτΐ| τ6 των Αθλητών έχ€(ν«ν τίμιον 
ενομα €ΐ; Ιζβιχάνι^μα ιιαραχλή9«(ι»ς • ώς &ν οΟτ» 
€οχοί£ν μή μβτχνάαται τη; Ανατολική; ιΐναι «α• 
τρίοο; χα\ έχήλν&ς, ΑλλΑ τήν αυτήν χα\ πΑλαι οί- 
χε7ν, χα\ τους αύτο&ς ΟχομΑρτυρχς ίίαηάχζς αύ- ιιίι αιιΐβαι φΐβΜίνί, η6ςϋ6 οοηροπΓβ ροΐαί, ιιιι•Ι•! 
ΓΑ€ΐυηι »ίΐ III •!ΐιΐ€ΐί, Ιί€6ΐ ιιοη ΕιίΓορα*!, ιη-ιμη» 
€0ΐ6Γ6ΐιΐιΐΓ ΙιοιιοΓΟ ΤΗββΜίοηίι*» (Ιΐίΐηρίυιη οιΓίϋΐ 
63Γβςΐυηι ι»6ΐιΐθΓλΐΐΜ|υ6 (Ιί^ηυιη 6ίι ϋοϋίϋΐΐιιιη ο«ί, 
Αΐιΐυο ιηβΐΓοροΐ6ΐ:• ιίοιηα» ϋΙιιιΙ νβιιβηίΟΓ) : 6οΐι](•6ί 
ί{;ίΐιΐΓ, νίπι« (|ΐιο&4ΐ•ηι, ΜηοΐΟΓΟιη ίΠοηιηι ροριιΐ£- 
η•», οΐίΐιι 01 Αβίβ ίιι ο^ΙοΙίΓοηι Ιιβηο ιΐΓϋβιιι ΐΓ4η&• 
ιιιί{;•3«ί9β, ι•ι νοιιοηιιιΐυιιι ί•ΐοηιηι ραΐζΐΐϋπι ιιυηκΗΐ 
€ΐιιι>οΐΜΐί«»ΐ)ί« €ΑυΜ Ιιιΐ€ ρ6ηυΙίβ$6, υΐ Ιιθ€ ηιοιίο 
νί>ηΊ•ΐιΐΓ ιιοη οΓιβιιί 6Χ 0Π6ηΐιΗ ρλίτία 0(1ν€η9Β 
ΟΜΓ, «ριΐ Ιιαιΐ€ «ιγΙμοι •ηϋςιι1ΐυ8 ίηοοΙοΓΟ ί11ί§ςιι«: 
Γ'«Ί ιιΐΑη^ιίΙ):ι$ Ι3ΐΐ(|υ9ΐιη «Ιοιηίιιί• βαίλ {/}οή9τ\. χιιν ε. Κα\ τούτο μλν ούτως έχ τών «Ιχ^ων χιτέ• ^ . 4. Ολ^, ί)>ίΐαΓ Ικκ; ηια«Ιθ «οειιιηΐυιιι ν6Π$ίΐΗίΙϋυ- οτηβα έν έμο\, χα\ έμαχάρινα τους Ανβρας ϊχιΐ- 
νονς, ^Γ ών μ<ταχομιβή τις χα\ αύτη έσεμνύνατο 
&γ:αοτιχή τών χαΟ* ήμ^' (ΐνβι χα\ τών Ιβρών ττρυ- 
χίΛΠ γινόμβνος. οΤς ΑνΑγραπτα έντετύχωτοίΐ τΑ 
τών τού β•οΟ Αγίων τούτων χα\ ονόματα χα\ πολι• 
τιδματα, χαθ* έν μέν αυτών σχιαγραφίαν ιΐίρον ούχ 
•ύύιΑχτωτον, ΑλλΑ ίαχνήν «Αντη χαΐ ΑμυβρΑν * Μ* 
ρφ βέ ^υτίρ^^ τήν θίαν έκιβαλών Εμαθαν τι ιύ^ια• 
χριτώτερον. Ός ύΐ χα\ τρίτον τι τβθιώρηχα, έκλα- 
τ3νατύ μο*. τΑ της ^ιαχρίσιω;, χαΐ τού λοιπού 
α«4ρον τούτον «νιυματιχ^ν έχ&Ιθ£ν έρανιοΑμ<νος, 
χα\ τήν ψίίχιχ^ν αύλαχα νιώσας ώ; &ί; τρίπολον 
ΙΙρουραν , έρχομαι Ιύου βπιίρων , ιυαγγιλιχώς «Ι- 4ΙΪΙ16ΙΙΙ αριιϋ ηΐ6 £θη&ΐ{ΐυί 61 ϋβΑίοι ρπκιΐκ'ανί νίΓοι» 
ίΙΙυ9(|ΐιί ιιοΐιίβ Ιι«ηΓ. τοιη ν6η6Γ4ηι1αιιι βρ|)θΐΐ3ΓυιιΙ. 
Ιΐιί ουίβιη §9ογα βνοΙνί νοίαηιΐΐϋ, ςαίΐυβ 6»η€ΐο• 
Γυιη 61 ηοιιιίιιΐ 6( Γ6β |;ο•ΐ;6 οηΐΓπηίυρ, Ιη ιιηο 
ϋΙοΓίιιη ίηνβΗΐ 4ΐ6ΜηρΙίυιΐ€αΐΑπι ν6Γ8ΐη πιιί<ΐ6ΐ)ΐ, $ο^ 
ο1ι&6υΓ2ΐη •ΊπιιιΙ 6ΐ ιιίαιίβ !!υ€£ίιΐ€ΐ9ΐη : ρο•ΐ(]ΐιαΐιι 
ιΙΐ6Γΐιηι ίη&ρ6χί, ρΙιηίΟΓα 61 ρΓοΙίιίοΓΑ ϋομΓΟίιβιι• 
ϋΐ. €υιγι αυΐ6ΐη Λύ Ι6ηίαιιι Α006ΐ8ί&•6ΐη, οπιιηι ιιΙ 
1601 4ΐίβΐιο&66θ(Ιοπι η6€6βΜηι Γορ6π. ΟυίΓβ ηιιηο, 
Μη)ίιΐ6 ίΙΙο ^ρ^Γ^ιιι3ϋ ίΙΙίιιο ρβΐίΐο, 61 αηίιη» 8α1αι 
νβΙιιΐΙ »<Ι 016516111 Ιηρ1ί66ΐη ρπΐΐρ2ΓηΓΐ!ΐ, «(Ι$ιιιιι, 
υι €ναιιμοΙίΰ6 Ιοΐ|υ«Γ, ;ΐ(Ι ^ϋπιίηιπιΐιιη ββι^-οιιίοιιι 
ιιΐ€αιη, ()ΐΐ6ΐιΐ3(Ιηιθ(1ιιιιι .ιςηοοία ΟΦίοδίίβ αϋ ιιιυιιιΐϋ «£ΐν, τού αχιίρα: τ^ν αη^ρον εμού, ώς 6 επουράνιος ^ Ιΐ06 δαίκ^πηιΐΐιΐη ϋθ(.'ΐΓίιια ιϋ ΓΓυείιιβ ρΐΌΓεΓπιιΙο* 
γ<ωργ^ (Ις τέχνην ταύτην ουνιβίβασκ λόγου; έν- ίϋοιιοι ηιο ίη>ιηιχίΙ. Μς μοι σπβρματιχούς. 

£'. ΤοΙς ιίρημένοις τρΐ3\ μεγαλομΑρτυσι πατρ\ς 
ΚΑλυτο; , ή χατΑ έτερους Καλύτη- χα'ι Καλυτώ ύέ 
Αλλοι τήν τοιαύτην χαλ&Τοθαι θέλουοι , χώμτ,ν ού- 
σαν *Αντιοχ6ΐας, αυτής 51 ο6τ< της Συριακής, ού8έ 
μήν Αλλης τιν^, αϊ €ή «ολλαΧ χοινούνται τήν τοι- 
αύτην χλήσιν, ΑλλΑ της π•ρ\ Πιαι^ιαν, ιίτ« μήν 
^(^υγογαλατίαν• Έθνος δέ οΐ ΠισΙδαι βΑρβαρον μέν, 
τ:ρίφημον βέ, ούς λ^ος χα\ Χολύμους χαλ£?3θα{ 
Λ'ίζζ. Ή τοιαύτη Καλύτη Αγαθούς τούτους χωμτ;• 
τ:; ήνιγχχν, Αστιίω; π€ πολιτογραφημένους βϊς τήν 
Ανω μητρύπολιν. Και τΐ πολιτογρΑφημα ήν τοιοΐ- 
τον. 

ΡαΤηοι•• ϋΒ. ϋΧΧΧνΚ 5. Κιιΐΐ ,ΐϋΐβιιι ^Γ^I^α> ϊΐΐίβ πτ&Πχηϋυϊ ργιιχΙαγιη 
ραΐΓΚί ΟαΙγίϋΒ, ν6ΐ 86€υη(Ιαηι »Πθ8Γ«1]Τΐ9,τ6ΐ6ΐΊΑΐη 
ΰϋΐχίο (αΐ ςυίιίοιιι νοίυηΐ), »α\)υΓΐ>Ίυπι ΑηΓιοοΙιί», 
ηοιι ΐ]υί ϋ6ΐη δ^Γίαε» αυΐ &Γΐϋ& ΟΓ^ίβ ου]υ>«ΐΑΐη, 8^- 
ςιιίϋ€ΐη ηιιιΐΐ» Ιιθ€ ίηβΊβηίϋΐί ΓβροΓίιιηΐιΐΓ ηοιηίικ*, 

86(1 ΑηϋΟΟίΐίΧ ίιι Ρί8ίϋίλ «ΊνΟ ΡΐΐΓ)'{0{;8ΐ9ΐί8 κίΐ:6. 

6608 ροΓΓΟ Γί&ί(1αΓαιη ϋ3Γΐ)8η ηο'κίοιη. κ6«Ι ρ•τ<:<!- 
Ι6ΐ)η8» οΐίηι 8ο1)'ΐοοηιιο νοο8ΐ}υΙο ορροΠαΐΛ ο$;ί« 
ΗίαίιΐΓ. Πϋδ ϋΑΐγΐΛ ΐϋΐίΐ Η0ΓΟ88 ρπΐϊ€ΐ»Γ08* Ίο ^^ιι- 
}ΐυηι είν'ιιιιη €(£ΐ68ΐί8 ο)6ΐΐ'οροΐ6θ8 λ8€ηρΐι>8« Ει Ιιίο 
Γ(Γι( Γ6η$υ5. 2Κ9 ΟΚ δ• ΑΙΡΠΕΟ ΕΤ 500115. 270 τΰν γΑρ Μ|ΐ«Ιο« 1< ύ τχ • ι»ν 6 ά^ρ* μΙ Ιξ αυτών 

ι*. Ό( γΑρ «Ο» Ιν 9ο«Ββτ§Ιφ ίκιιου έΟΙλ«ι 4 ΘΛζ^ 
οΜ Ιν 3ΐνί||ΐακ λν8ρΙ( «ΜοκιΙ, ο6βΙ Ιν Α>.λοις τοι- 
ούτες ' οΐίτϋς •6βλ Ιν 9Μ^ χβΛ ιαριονσι^νμφ 
χαΐ >0Μ(| ρίΜ λα|ίΐ«ρότητι, ΑΙλ& »αρ6(αν Ικι^ΐ)- 
τών ικβΛ^φΛρβ άΛ\ χα\ «Μνμα «νντκτριμμένον, ιια\ 
οΐχίαν τΜΟυτην αβταρίιΐμένην^ηλΚος &«49ης• ΚαΙ 
«ύρ&ιν τ6 ζ)|«ο6|Μνοιν ΙνΜχκΙ ΙχιΚ χβ\ έμι«9ριΐΜΤκΤ« 

«α\«λΐ|ρι»9βις«^ «θΐοντ•^ αύτοΰ οΤχον ιι«\ ιϋ^τ•υ , ^ .--^._.. 

«βντ^ς «ΐΜίον «»\ 9(Μηας φίλης β^^» τ|| μίν ^ Ιΐ« Μΐ>«ίΐ»1β υΐιί Ιια5ίΙ(;Ι Ιηιΐίοΐ, «ΐοβηυβ ςυί β»»• ΊΙΙλ «οΙ^Ιιτί, ηοΙ)ί» νί(1ΰη(1ιιηι ςοίΐιη» ΐϊχεβΙΙοοΓΪΙληίιηί 
(Ιοιίϋιιι, υΐροΐβ ςη» ιη9]0ΓΓ8 Π «(ΙαιίηΙιίΓιΟΓΟΑ 
ΓιιβΓ«. νιπιιΐυιη 6ηίιη ^§ι^•ηιιη τβΐυϋ ρβιιο «γαΙ 

Ι1Ι6 τίΓ, 61 <ΙΙΐ€6η(Η €0ρί4ίβ (ΙίΜίρΗΜηΐ (ΚνίοΜΝΙ 

εοαιηιυηίοΑίΜΐΐ. 

10. 8ίηιΙ βηίιη Πβιιβ η6({ΐι^ τίΗΐΌβ β^ιιι, μ(|μι 
€ΓυΓΊΙ)ΐι• τίΗ, ιΐ€ηιΐ6 «Ιίήι Ιιιι|ιι$ιιιο<ϋ ι«Ηιΐ8 4οΙγ- 

ΟίΑΐαΓ, Ιΐ3 ΙΙ€€ (ΙίνίΐίΙβ Ι>Μ Ορί^•» ΙΙΟ€ Γ6Η(|ΙΙβ ΤΙ! λ! 

ΕρΙβνκΙοΓβ ;>ιι<ΙβΙ, Μ() ροΓιη• «βΓ βΦΐηρτΓ ριιηιιι\ 
«ηΐιηιιιιι οοηΐηΐυηι βΐ •ί€ ϋοιηιιιιι •ηιιιι ίΜ»ιΐ)ΐιΐΜΐίι η 
ιΐ6ριΐΓς»ΐαηι ςιιβΓίΐ. Αιςοβ υΜ ςιιβκίΐΐιΐιι ίιιτηιίι, 
Ιιι1ι:ι|)ίι»ι ϋ>Ιεΐίη3ΐιιΙ>α1«1, ι]οπι<Κ|ΐΐ6 III• οιμιιιιηιη 
»Νί• ιΐίνίιϋ• €1 οϋοΓΪΐΗΐδ ρΓ«*ΐίθ5ΐ» ?βρΙτ(Α, ίΓλ|;ηιη• ΜΐηιιΐΜ (ΙίΗΐϋβ, 8ϋ>ίςιιο 9ίιη»ΐ€β Ιίίπιίιιίι »«Ιορΐ«ι• 
ςιΐθ. II. Μ^ταπΛ ί^ΐΟΓ Ιιιι]υ9ΐη(Μΐί Η^ΙιίΐΑίοτβαι κρ^τ• 
ΙιΐΗΐ (ΙίΙθχίΐ 0608, 6ΐιιηςυ6 γ}ϋ6η8 •6ν9ΐ}ΐοηι οηιΙ<Η 
•ιΙ ιιιοιι:€!ί κίΗί ρ|•6ΐΐ08, 8ηο •(»]υνί( :•ΗχΙΙίο« 61 
ΙιιΙυΙ))Οιΐ5ίι• Ικ>ιιί8 (1ίΐ»τΊι α€ κυατι ^γμϊφ ρΜ-ΓιιιΠι 
(χΙοΓ^ν ιιΐ ςιιΙ βοή οο^ηοβοβίίληΐ «<! Ιρ$ίυ8 τίπυΐβ* 
•Πίθ6Γ6ΐιΐΝΓ : «{ϋΙ ςυ'κΐβπι αά 6υπι ουπβηΐββ, 1>6υηι- 
(ΐυβ «ιΐ(]ί6ΐι«»8 6Χ 6]υ8 ΟΓβ Ιοςη6η(6ΐη, 61 πκ^ϋοΓϋΐ 
Γ<€ΐί« Ιη(ΐ68ίη6ΐιΐ6Ρ ΙΙ:ΐΡΓΐιηι ίη?ί86ΐΝΐηΙ 61 Ιρβ|»8 
Γ6ρΐ6ϋΜΐ ονΠ6, υΙ ηοη 8οΙυιη ΐοΓηβ ρβουϋοί, «γιΙ 61μ^ χβτ«|ΐίΐρτ4ιι« (ΐ9»υ μΙΐΜΐ* καΧ Ιφέλχβται τοίις 
τ^ιΤ νοΐ|«3πτ %9φρ*|•ιν υγιαίνοντας* τψ βΙ πλσΰτφ 
χαταντλκΐ τΛζ προαι4ντοις, «α\ Ανθρώπους του 
οΐχβίον Μγβι» έίσίΛκΛτΛΐ αίτού;• 

10^. 0>χο•3ν μΙ ^ Ιϋρχον τοιοντον «υρηχύ; 
οΙχήτνρΑ ιδηρΜτήΙιι, «αΙ Ιρανια τους όφθαλμοΟ; 
ΙΙαιν •1ς Ιρη %ίηΐ!^ Αρ<9χ•ν?α , Ι^λΟιν αύτψ ι(ς 
Ρ«#.68ΐαν• χαΙ ΙνοΜήαας βύνρ λνλονησιν ΑγαΟοϊς, 
»α\ € ΐ ω >?— ■ 0•1φ Χ<^Ρ*^• *•Χ ο^τι^ς Ικαγοιγ^ν είρ- 
γΑ6««• τοΙς ΙγνβΜόσι τάς Ιν αύτφ Αρττάς* οΐ χαΊ 
«ρέχ8ντις 8(ς «Μν κα\ Αχρ9ώμ(νοι του Θ<ο9 λα- 
1•9ν••ς ^* αΰ«•9, κα\ ^τκούμννο•, ο6« άνίιτοτν 
Οα|^ονΐ8ς-χα\ τΙ «νδ ΙΙ^χον ηοίμνιον ιτληθννον- 

τ(ς• ^'• μ^ μ^νον ζώα γης «οιμαίν^}, &λλ^ Χ3ΐ\£ 61 ίρβίαβ θα* οτ68 ρ«866Γ6ΐ. 
μβλλβν τΑ ΤΤ& β8θΰ• 

ιρΤ. ΟολΜλ οΟν Ιφο(τΜν «αρ* αντψ βι^ιχιλί^ς 
μΛ βνμ6ιώσ<Μς χάριν, Ιν οΓς χα\ παρθένοι, γυ- 
ναϋας χα\ νήιηα* οΓς χα\ αύτοΙ; 6 &γιος τ1 τών 
Ι•Ι«ν ΙιΙααχαλιών Ινθ8\{ αγώγιμα , ώς ήδύνχντο 
ρβριΝ, 8ΐς τίν έχεΙ οωτήρι^ν έναυατΛηοΕ λιμένα, 
χαΙ •6τΜ «κρκ^ώβατο §1ς Θε^. ΚαΙ βΓθβ ην χα\ 
ϋΜ ΙηΓνα Ιξονομά^ββΟαι, ώς λν εΓχομιν χα• 5ι* 
Ι^Λμέηη Ιχι(νΐίΐ»ν Αγι^ζβιν κα\ ψυχήν χχ\ γλώσσα ν 
«α\ τ^ λΜ«6ν βώμ2, τ^ μίν τ| μνήμη , τ>* Ιϊ τ9| 
γλώτκη» τΙ (Ι τρίτον τ|^ βιαδ^σχι 1 Έιμ\ δ^ ή συγ- 
γραφή) Ανιανύμους Αφηχ<• χαθΑ χα\ τους Ανδρας 
μαΟητΑς, οΟτω χα\ τΑς «αρθένονς χα\ τΑ νήπια, 
Οαυμαατέον τ^ μέγαν ΒΙΑρχον έν τψ^ιορόΙνΟαι, Μ. Εγ^ο ηιιιΐϋ 6ΐιιη ΓΓβςυβηιβϋαιιΙ ιϋ ()ί8660^πι 
61 €οιιν€Γ83η Ιυη, ίη ςιιίΐιυβ 61 νίΓβίιιο» ιηιιΙίβΓβι. 
ηιΐ6 61 ραεπ : ηυο8 61 ΙρΜ>8 Ε^ηοΙυβ , ίιηροιΜ• 
ϋίνίιιαΓϋΐη (ϋβοίρϋηαηιιη 88Γθίη3, ςιιβηιαπι ι^^ίΛτβ 
ροΐ6ΓαηΙ, »ίΐ€(£ΐ68ΐ6Γη8ΐΙυΐί5 ροιίυιιι •ρρυΙίΙ, 8ΐ6«|ΐΐ6 
ίιιοο1υπΐ68 9(1 06υιη (ηϋυχίΐ, Αίςυβ υιίηαηι ίΐΐο• 
ηοΒΐίηαΓ6 ιιιΐ63ΐηιυ8, υΐρθ8&:ΐΓ.ιΐ8 ροΓ6θΓυιη ηοηιίιια 
8αηοϋηο9Γ6 «ηίίηαιη, οι Πηςυ^πο, οι Γ6ΐΙςυιιηι 60γ- 
ρϋ8, ρπηιβαι δ€Πί€6ΐ ϊηβηιΟΓίί, 866υηι)9ηι Ιθ6αΐΙοιιβ« 
ΐΟΓίΐιιηι ΐΓΑΐΐ8ΠΗ$&Ιοηο ! ΟαοηίΑΐη Τ6γο ΗΙλίοπα 
<1ί$€ίρυ1οπιιη η(ιιηίη.ι |>Γ.τ(οηιιί&ίι, υΐ τίΓοηιιη, βίΓ. 
ιηιι1ί6ηιιιι 6Ι ρυβΓοηιιιι, 6ΐιιιι >(ΙιιιίΓαΐίοΐι€ €θη.«ί(Ι««- 
Γ3ΐΐ(1ιιιΐ) 681 ηυοπιοάϋ ΐΜ2^ιιιι& ΗλΓουδ, ρθ6ΐςιιαι«ι 8«Μς β•α(ι αιιιτοϋς τούτου; ΑμνοΟς χαΐ Αγίας Αμ- Ρ \6ΐΐ6Γ;ιη(Ιο8 ΟοΙ £Γ6ξ08 !(αιΐ€(3$ςυο α\ϋ% 6ΐ ίιιηοεοιι- νΑθας 3ΐαΙ χαΟαρλ ΑρνΙα ηοιμΑνας χαλώς , καΐ 
4ΐς νηιηΑτητα «ντυματιχί^ν ΙχΟρέψας, «Ιτα χα\ τι- 
6νμ<νοις τψ βιφ «υγχατβαφάγη χαΐ αΟτ^ , ΙιριΙον 
ΑνΜφορηθΙν «Ις «ΰκρΜιχτον τΙ| *Υφ(στου τραπέ^η. 
*ΑΧλ* ΙιηιΜι χα\ τοντο Οατιράν Ιατιν, Ιχθ€Τ<ον τ Α 
«ρΙ τΥ,ς τοιαύτης ΙιοφιλιοτΑτης θυαίβς* ων τοιαύτη 
τι; ή 6»ΑΙ«αις• 

ιγ*. Αιοαλητιανφ, «ολυικφάλφ 1χ8<νφ θηρ((ρ, τφ 
βραχύ τι ΤΜρΑΜμονα Ι|λαττο»μένφ τά γβ εΙς μίσος 
χριγτιανιχίν. χιγ^^ μ^Α ΐΜραπιγύχιι 6 ήγεμών 
|ϋτνο;•τ£ μίν ο& μηχανώμ(νος« τΙΙΙ ού λέγων, χί 
Μ μΙ| πράττων χατΑ βίου χα\ τών του θιου ; π^οί• 
«νιτος χα\ οΜς τήν κίμΙλ'»^ Μμανας μ£γά>ο•^ 
Ιχι{νον Ιαίμιαν αύτ^ ούχ έλΑτινν 6πα9ΐ::9;η;, 16& 8£;ιιθ8 ορίίίηο ρ«νοΓα( οι ίιι ίιιί.ιιιΐΐ2 βρίηΐιιχίί 

9ΐυ6Γ3ΐ, (]6ΐΐ1(ΐ6 ίΐηπΐθΙ.'αο$ Ονο νκ•ΐί|ΐΐ9Ι οι ίρ56 €0- 

ιηΊΐαΐυ8 68(, ίιι ςηοπΓκίιιιιι 2εΓ6|)ΐ;«1)ί1ϋ κΐ ηΐ''ΐΐ-.ιιιι 
Α1ιί8$ιιιιΙ 3$06ηϋ6ΐΐ!<. δοιίειιΐιΐ Ιΐι»ο Γιιβπΐ ιιιιιιιιιιιη, 
6χροη6ηιΙ» βυπί ηυ» ίΙΙιπι Οϋο ^Γ:ιΐί$&Ίιιυιη |•ι»>. 
06&86ΓΙΙΙΜ ιιΐ8€ΐ•ιϊοηοιη : ηιιοΓίιπι Ιιιο ρ&ΐ οπΙο. 

43. 0ίθ€ΐ6ΐί>ιιο, ιιιυΐΐίοιρίιί ίςΐί ΙιοΙΙιιτ, οαί «Ιακ- 
ιηοη ίρ$6 ραηιπι ρΓβΡϋίαΙιαΐ €ΙΐΓί»ιϊ;•ηοηιΐιι οϋΐο, 
ΙΓ1816 ειρυΐ &ιΐ66Γ6νί( (Ιυχ Μα^ηυβ, ηίΙιίΙ ηαπ ηι:ι• 
οΙιϊηΑηδ, ιιίΐιίΐ ιιοιι (ϋεοιι^, ηίΐιίΐ ηοπ Γηιίοη$ €οιιΐιι 
Οι^ιιιη 61 (Ιίνίιια, ίιι&ί^ηΙ$ ϋΐ ίρ$6 ιΐϋ:|ηΙ(ΐ;^, ιιι;ι</ι.ί 
ίΙΙίιΐΗ ι1«ιιιοιιί8 ϋχηιοη ίρ<»ϋ Ιιαυιΐ ίιιΓιτίοΓ 8αι•ΐΐΓ^« 
€οιιΐΐΜΐι)«*ΐϋ ιιυη 8θΙυιη £ι|υο ^ΓαΊιι όνοι ρ6•<ι μ>ο 173 ΌΕ &. Α1.ΡΙ1Ε0 ΕΓ 50Γ.Π3. £74 

νιΐρβν 1|λθ€ν, ΑγγΑΐΜΐ πα^ηαμίνοι», χα\ άοράτφ Α ^^^ι^ γοΙμ>γ»ιιΙ4!• Ρο»ΐοα Ιιι €<γ€6Μ*ιΑ θβίΓυβυβ, ιΐϋ€ |«ουν«ος. Β(ηι «αΙ Ιν ^^λαχΙ| τβθιΐ;» χα\ μηδλ 
χΑμ««ν• 

(η'. 'Ος γ&ρ μΙ| &μΜθντων &ν 1ιιαθ€ν, ήχολοΰ- 
Οΐ|«ι τφ ΙΙάγνφ Ιως χα\ •Κς τ^ ικριφ^ομένι^ν 
Κ]^υΙιού«ολιν , Ιμι μ««αφυτ•υΟβ\ς 1χ της των 
ΙΙιβιΚιν %1ς τ4 Ιχ«Ι, ^^ν«^ θβου βΦγβνές, χΑρπι• 
|ΐος χ«\ τ| τ•ιαυτ|| χώ^ &ΐ(1 βωτηρί^ γένητ^ι* 
βιηυ χβταντήοβ^, χβΐ «οΙ^ φ9άβ9ΐ9ΐ¥ Ιμηονήμανι 
«ρ•«ιηΟ•\( χαΐ ι^ν Ιχ της όίΛΐΊηρίας 8υ9χολ(αν, 
καλ μή πιΜίβκης μιταβαλέ^βαι χαχήν ΑλλοέΐΜίν. 
χβ^Μνιι χα\ Ι««10•ν ζηλΐιΐτ& θρέμματα τοΟς 4ν 
γλώβο|) χβιμίνονς ήμΙν Αρτι μβγαλομΑρτυρας Κα- 
λυτηνο2^, έχ τής Οισιβιχης, οία •1χ6ς, χώρας 4χ£ΐ- 
αϊ χατηντηχ4τας ή μιτοιχβ«1ας λ^γφ» ή ΙμΐΜρ{«ς, 
ή Αλλω; ΙχωβοΟν. ^ 

ιΟ*. Έτυχαν €1 (Ινακ αύτοΙ χαλχ<(ς μίν τήν τ<χ• 
νν,ν, <Γ αυτής Αχοζιβητης βίς αύτάρχιιαν, ψυχής (λ 
χρηττ^τητα, ώς έχ τών Οτηρον ίστι τβχμηριώβχ- 
οθ«ι« Νρμολ τ6ν «Ις Αγ«6Α ζηλον , χαΐ •Γοι &μα 
λχβιΓν άρχ^ χ«1οΟ, χα\ αύτίχα γινέσΟαι τον τέ- 
λους. ΤοιοΟτο« $1 χΑντως ο( ιύφυεΤς τ^ί ές χρ^ 
ατομΜβιαν» 1 9^ Αρχών ή χαλλίστη τοίς φιλοχάλθ'.ς 
«ροΟ«ο6<Αητ•ι• χρΙ| γάρ ζώΐΓ>ρον Αγαθού θελή- 
ματος ΙγχχΙοΑαί τινι ίς φυχΙ^ν, χΑν εΐ χζ\ ι:ονΤ|ροΙς 
Ιντρ:6οιτο ήΟοσΙ Χ€ χα\ πρΑγμασιν» ίνα, όχην{χα 
Ιχίχνοια Αβία ^ι«<βΐ| α6τ6, χα\ τ^;ν έχιι^ροοΦου^αν 
ΑχαγΑγαι βιοιτιχήν τέφραν, ιύθΐ^ς Αναλάμψοι φως 
ΑΙηΑι^ας, χα\ ΑνΟραχες έξαναφΟιΙεν άφανίζοντες 
τ^ν ^ρΑΑταααν μοχβηρΑν Ολην, ής 6 φορυτ^ς ΑχρειοΙ ίπιείαο αχίιηο, ηονίι ΜΓΤ«ΐυι «βΐ ΙαΙιοπΙηι•. 
οΟ;«; ύπεν^ιις, χαρεχΙμφΟη χαι εΙς έτιροΐον 

18. ΕίΜΐη ςηβΜ ί»ϋ ηοη •οβΙο6Γβηΐ (|ΐι« ρ»• 
ΙίοΐΜΐυΓ« €θΐιιίΙ«Ιο• οιΐ Μλΐηυηι ««ηυο >ι1 ρ€Γ€€• 
Ι«ΐΜΓ6ΐη ΟίΑοΑίοροΙϊιη, αΐ • ΡίλίιΙ^ηιιιι ογΙκϊ Ιιυο 
ΐΓ&η5ΐαΐα ηοΙ»ΙΙίβ Ούί ρΙ»ηΙ» Ιιαίο αϋ«ιιι τ^οηΐ 
ίηιείο• Μίαΐί* ρτοί€τκΐ• €ααι μ ροΓνβηίι, ρΗοπ- 
ΐΗϋ ΙαΐΜήΙκι• ΐιΜίΐα νίβ νβίΑΐΊοηβ» ιϋ ηλίυιιι ρβΓ- 
νοηί ηβςοίΐ, %κά ΜΛ^ϊλ \Μ\ά^ηάο% 1α€Γ0ΐιΐΓ ιΙ«• 
ηηο•, ηαοι •€ίΓΐ€6ΐ ιιιιρη- ίη οη ΙΐΑίιβΒιπιοι ίηκίιηο• 
ηΐΑΓί^ΓΜ ΟιΙ^ίβηο», ηαΐ β Ρί•ίΑί>• αΐ νίιΐΜαΓ» ίΙΙοο 
ΐΓ9ΐιιί6Γαοΐ, λίνβ ΐΓ>η»ιηΊ|πιϋοο{• €αοΜ, οίνο 
(ϊΓορίβΓ ηΓ(;οΐί3, •ίν6 ο1) λλίιοι ςοΐΒίτί• Γ!ΐύθ• 
ηβιη 

19. ΙΙί ί«Γηηλΐη ρΓοΠίοΐΜίηΐυΓ >γΙ6ιιι, ρβτ Ιιαμ 
(Ιι-ςβαίβι •ολ Μΐηβ οοιιίθΑίί «ι «αΐηο •ίηιρΙί«.*ΰΐ, ιιΐ 
«Ι €οα<οςυβιιΐΐΙ>»€θη]ί€ΐ ροΐο$ΐ; (€ηΜϊ νίπαΐί» 
«ιιμΙΙο, €1 ΙϋΐΝίβί ςαί νίι ορβιβίΐο ΙιοιιΙ ίιιίιίο •ιι• 
ιίιη «<Ι ραΚοοίίοοΜΐ ρβτνοιιΊΓβοΐ. ΤαΙ«• Μηΐ 4|Νί• 
€ΐιο<|ΐιο >ϋ Ιμμημ Μΐηΐ οαΐυΓ» |ΐΓ0€Γι«6λ• ςιιοϋ οοΐ 
ρπιηιιιιι οι οριίαιηιη ν'ΐΓΐυΐίβ ίιιικίβηιοιιιαιιι : οροΓ- 
|£( οηΐΐΗ Ιο ιιιίαΐλ &υΙ>θΜ 1>•η» νοΙιιιιΐαΐί« ^^^ι1ι^I- 
Ι2ΙΙΙ, Ηοοΐ ηΐλΐί• οροΠληι Ιι«1>ίΐΊϋιΐλ €1 οροΓίΙιυβ. ιιΐ, 
€1110 ϋίνίιιολ δρίΓίΐιι• Ιιαηο οΟΙλνοηΐ €1 οορ«ΓΓο§υιιι 
οιρυΐοπΐ «αοΓΟΠι ιηυηιΐλΐιυιη, ιΐαΐίηι οιηί€€ΐ Ιυχ 
νοΗΐλΐΙ»• €ΐ αιιΐΗ>ηο• «€€€ηϋαηΐοΓ ρη&ϋη» οϋβιεο» 
ίαίςαΐΐλίοιη ααΐβπ», €ΐι]ιι• ιοτΑβα ο1ιγ»Ίι ςοο^Ι 
ΐηολΙ Ιιοιηίηί ϋΐτΐηαηι οΙ ίιηιηαΐοπλΐ€. Βοη^ηι Ιιιι]ιιι- «& Ιν ΑνΑρώχιρ ΙνΟεον χα\ ΑΟλον. Ταύτης της •6- ^ ηηοϋΐ ίηϋοίοπι ΜΠίΐί >6 Ιρ&ι ιΐΑίιιπι (Ι&ΐγίοηί* ρπ- φυΐχς Αντ(ς χβϋ οΐ Καλυτηνο\ 4ξ αύχής χρώτης 
«ΑΑαΟΜς* τέως μΙν έχλΑζοντο «ερί τ1 του βίου, 
χαΐ τοΜύτφ «βΙΑγει έμικλ^οντες έφέροντο ι(χή 
«αΐ μΑτην, Ινθα χαρέουρεν α^^οΰς χνεΟμα, ού τ^ 
ΙιΙον, ΑλλΑ τδ «ονηρ^ν* εΐ Αί χου χα\ χαΐί,ραν εις 
γΙ^ν, ΑαΧΑ χα\ αυτή ο6 οτοΟερΑ &ν αύτοίς, ΑλλΑ χατέ- 
αιιβ τΑς αιύτών ρΑσεις, χα\ οΟτοι τής εΙς ορθόν Αχ«- 
ηΐροι στΑσιιος. 

3^• ΟΑχ ήν γΑρ Ιν τοΙς τΑτε χαιροίς ο&τε ΑοΑλευτα 
«λέειν, οΟτε οτε^^Α βοΑΙζειν « οία της βαιμονιχη; 
ΙχιγορΑς «Ασαν χα\ θΑλααααν χα\ γήν, τήν μΙν 
«νμαινούαης , τήν ΑΙ χατααειοόβης, χα\ μή Αφΐε(βης 
τΑ τον θοοΰ «λΑσμα η^ αύτφ είναι, Αλλ* Ιξαρ* ηιοιιι νΙνβ1>Αηΐ ίαβΓΓΟΓΟ, Ι«1ί(|υ« ΙηοαηΙβλ ιηοΓΐ Ιογο- 
ΐΜίηΐυΓ ρΜλίπι 61 ίη ίνοβπαηι, ςυοοαηςυο ΐΓ^Ιΐοϋαΐ 
€0• •ρίηΐυ•, ΐιααϋ ςυίϋβηι ϋίνΐηα•• λλΑ ϊιηαιυικΙυΒ ; 
«ι •1 ςυλί» »ρρ€ΐΐ€Γ€Βΐ »(& ΐ6ΓΓ>ιη. Ιΐ966 ηοο 0Γ>1 ίΐΐία 
•οΙΙϋ•, μΑ ΓΟίοιηοτβΗ^ΐ οοΓυιη ρβΑοι. €1 ιίο ίηρο• 
ΑίβΐΜΐ ηο ίο ΓοΟο ϋαηοΐ. 20. 1ιιιρ»»•11ι Ιο «η'ιιιι οηΐ ίιι Ιιίιοβ ΐ£ΐηρ(»ΓίΙιΐι> 
ηινΊ|0Γ0 &ίηβ ρΓοεοΙΙ» ααΐ ΑηιιίιοΓ ϋοηιΐΜΐΐΑπ». 
ςυία «1χιιιο»ίβ ίηιροΐιι» οιιιικ^ ροηιιΙβϋοΐΜΐ ηιαι-'κ 
ηυ€ΐυ9• €1 οιηηοηι ΐ4•ΓΓ3ΐη οοιιίτυΓιοΙαΐ, ηϋΰ < ιο»- 
ΙαΓΑ« ϋ€ΐ ροη€$ ίρ$υηι ε^εβ »{ηοΙ)»ι. &6(1 γ3|>ια« ΙιλίκΙ 
«αίούοης οΑχ εΙς βρος ή χύμα ΟαλΑασης, χατα- ^ ηιιίϋοιιι ίη ιη>π§ 8€θρϋΙ•ιιιι αιιΐ βϋΐβίΐβιη. ίιιιο ίιι 
€ι6Α;ειν ΑΙ χα\ ε«ς αύτ^ν βιαζομίνης τάρταρον. ίρ&υπι (ΙβίΓϋΑβΙίαΙ ιιΠίΓπηι. Ιΐ3 ϋβ.|ϋβ α.Ι ΜίΓοί 

ιιι&ΠνΓΐυιη (Ι«((ιΙ>3ΐιΚ εΛΐγΐ€ηί. •Ιίτίΐβ» ϋοη* υιιιΐιιη• 
η•αοΙο, «Ιθ€ΠΊ<|ΐιο π^Ιογλ, «Ι αοιϊΓΗιιιο Ιιοιιί ίηΙβΙΙβ€- 
III, αο Ιαυϋα1>ΐΙί ρΓοροιίΒίοηο, •6ΐ1 ίηοροβ ρυΓί€€• 
1101115, υΐροΐο ιιβιιΓιηβιη Π3< ΐ! ςιιί 60$ αιΐ λ&ιιο »ιι<» 
ίιιιΙιΐ€0Γ0ΐ οχοιηρΙυ. Ουίιΐ ΓοαΜοηΐ, Ι4ΐη ιίοιίϋα »1ι• 
Ιΰοΐί εαΙΊβίηο υΐ οιαηΐ Ιυνηίπβ ΟΜ^ηΐ οχυΐί, ικ^ 
Ιΐ3ΐΜ!ΐιΐο$ ηυί Γαοβηι ρΓ«ΓϋΓΓβΙ. νβΙ ροιίϋβηββ€ΐοι»ΐ«•& 
ςυΐα δίΐΙϋχΤ Ει ρΓΟρίβΓΟβ ϋοίρβί» υιοί ηοιι ροίοιαΐ: 
0υ2ΐΓ& 015 ΐοη6ΐ)Γ9β, Ιαΐ6 Ιιιπηΰΐι. Κα\ οΙ^Μ μΙν Αχρι χα\ τοΟ χατ^ τ^.ν ΜΑρχον 
μαρχυρίοα ΙΑΙουν οΙ Καλυτηνο\, πλούτου ντες μΙν 
Αγαθ| μι6ν|| ΑιαΙέβει, χα\ εύμαΟεΙ φύγει , χα\ 
£ς•ιτΑτ^ οίς τλ χαλίν Αναβλέψει, χι\ (παινετ^ 
ι:^οθίοε&. Αλλως €1 «ενόμινοι τον τελ«{ου, Ιχε\ 
μή βνριαχον τΑν χατΑρξ»ντα χα\ οΟιω χαΟη- 
γηα^μενον «2ς αΜ• Ί1 ιΙ Αν ε«ο{ουν |ν αχ^το) 
μ^ν οΤον βαΑυτΑτφ Αντες» ϊνκερ Ιχβύντες γένοιντο 
Αν του φΜχΑς» μή Ιχοντες 61 τ^ν χροκορενίμενον. μΑλιστα ΑΙ μη«Ι εΙΜτες, Α τΙ «οτέ Ιατι φώς ; 'Ος είναι δ•Λ τούτο περ• αΟτών ούχ Αφυώς είχϊΐν τ4 • 
'0ΐ τ^ αχ^ος αύτοίς. οΟιο χα\ τΑ ψάς. 
χ.•. •Εχονιι δί3 οδτ« τοΙς Καλντηνοίς. χα: ««. 21. Ιΐ« *€ Ι»α! οιιΓιΙ»ϋδθΛΐ)1*ί»*ι>. ^ο Ιοηο Γίβ.ι• ^7 ΟΕ 5. ΑΙΡΗΕΟ ΕΤ δ(Χ:ΐΙ& {Τ8 

ΑπηρνιΗο, χα\ τρέχιιιν ο&ν έ0^λαιν, ώσκΧ χαΐ Οδωρ Α ίίβηιηι αΐ ιΐι ίιιιΐίο €Οι•€γ«1ιιιιι« ΓΜίΐιιβΙιΐΙυΓ ρΓΪ- 

ιηο ίιι ηί||[ηιιη ΓβΓΠΐηι, <1βίη«!6 Ια €•Η>οιιί• λΓ(ΐ€ΐιΐ«« 
«ρβοίβηι ; ΠΜ «ηρΓια» ροΐ€ηΐ ηιιΙΙβΙβ βιουιίΙ, 9/^Λ 
ΙΐΑΓυπι ΙοΓώΐΗ ηοΑίΙ μ §ιιΙ>ηρί6ΐι§, Ιη ίβνίΙίΑίιι συναγ^μβνος «όΐιν 6; έξ ύ«αρχης, χα\ ΑκοχαΟι- 
σ^μκνος «ρΰτα μίν •Ι( μέλανα ο^ηρον, είτα χαι 
κΐς άνΟραχιΜιι τ] ΙχφλογώοΕί * χαΐ μηδ4 τ:ά1ιιν 
ψίρν^ 9ψύρφ τύνηοΟαι, Αλλ* οίον ύποστιλλόμβνος 
τάς τοιαιΗ«ς «ληγάς» χα\ Ιαυτόν συβτέλλων ώς %1ς 
Λχψψβ• Κα\ ο&τι» τ4|ν έχ ψύ^ϋύζ λΟιων βυνέχβιαν» 
ο6χ ήθβλ• «ους του Μάρχου ««ριυβρίβαι «Μας. <Ιϋ«Ι>€ΐΜΐιΐΓ. Ει ιΐο η«ΐΐ4πιΙβιη βυλίη οΜίνΙΐ€βολ 
οοοΓιηιιΗλίβηι» ηοΐ€ΐηΐ Μιγοι ηο€θΓβ ρβάΙ5ιι•, ρΓΟ 
«ο <|υ<Μΐ«ΐΑΜο4ο ΙρΜοι βοιοτίοηβ, €Ι νβΓβΐΜΐΐΙΓ 
Μϋΐροιίβ• ΜΐρΙα(βΓ6 Ιιοιιιίαί «ϋ ΐΜ>ιιαιιι «υΓηηΙΙ. 
Ει ίΝιΐιΙ «Βρβ ϋβηιιιι ϋβηιπιςιιο οοηϋ|Ιΐ• «ρ6 ΙχβίνΜ θνήοχΜ οΓον αΰτ6;, οΙς^υλαΜνο «υμιιοδίσαι τ6ν ιΚς Α ΓαΜν τρέχοντα. ΚαΙ τλ «Μος 
Ιγ(ν»το ιιο>Μχις χβκΑ ιΑ ιιάλιν χα\ «Αλιν. Μ^• 'Τιχιαιν οΰν έιΑ τούτοκ λογ&σμλς Ιμ^ρροιν 
τους χαλχβυτΑς, ^Ιον βΙνα( τι «ρέίγμα τ6 γινόμι- 
νον. χι^ έΰ^ηΜς τβράατιον « χαΙ ούχ Αν μή αημαν- 
τιχ^ μβγΑλου Α«οτιλέαμα«ος* χα\ 4 λογισμέ ο^ ^5. Κ« ΙιΙ» ΜρίΜΐΐθτ (ϋ|υ(1ί€ΐιηΐ ίοΜ ΑΙνΙηαη 
ςιι'κΙ βΜ€ <|υ<Μΐ «οαϋίι, βΐ νβτβ ροΠβιΚοΜίηι, βΐ βοη 
ηίιΙ ΐΜίχιιΙ ίηιΐίείιιιιι ορβή•. Οιι« εο{Ηιύο αΜίιΐΙ 
οοηιιη ίηιίϋοη• γΙ ίηΙι»ιν!ηι, ίρ•ο•ςυβ Γ4• €πι<1ί6ΐι« χης Ιμβαβυνας χαλ Ιγχαθίσας Ις φυχ^, )ΐα\ ιΐς ,^ ιΐινίιιαλ, Ιιοε ίΙ1ί&•υ(8«»»{υΓ(αιη6ΐιΙοιιι, ηβιηρβίϋ» θηλογίαν Α«ολ<«τύνας αυτούς έ9ΐο(ηα• φιλοσοφη- 
οαι, ώς ο6χ Αναυ ταύτα 6(ίας ^υνΑμβως ούΑέ Θβου 
Κχα. ΙΙ&ς γΑρ 6 σίδηρος, ό «Ις Ιν αν^^έκν τ) Ιχ- 
«υρώβιι, χα\ τ|^ ΑναχΜν»ύα<ι τ)|ν οχωρ€(αν έχτι- 
ν Α α οϋν, χα\ οΟτως %1ς χαθαρ^ Ακοχαθιστάμινος 
Χ4Δ /§βη$ %1 ΙνΜυθιν βυμίΜλούμβνος - χα\ ιηιχνού• 
μβτος» §1 τιίικτ•ται «ρ6ς Ιλαομα, νυν ικλαδαροΟται, 
Ας χαλ ^ια^νΙβχιο6α% τρόχον &βατος, «Ι μή χατά 
τι ΙιΙον αυγχΰριιμα {ένον τι &κιαχ<υωρ£ΐτο αυνάν- 
τι^Ηΐ ; Κ«\ α6τ(χα βννιισήρχβτο νους αύτοίς, βίου Ιαυά &ηΐϋ Οβί ηυιηίΐΜ •ΰ ιιιοΐυ βνβηΙΐΜ• Οαοιηο«1ο 
βηίηι Γ••.Γηιιη, ςικκΐ ίο ιιοιηβ οοηηοΐΐ βιοΑίιόββββηϋο, 
β Γυιιιπι Βοοπιηι οχΰοΐίΐ, &ΐ€ςιΐ€ «υλοι Γβουρβηιι•. 
§!ιΐ€6πΐλΐβιη, ΓλαΙο βχΐιιϋβ ΓοηιΙβπΜΐϋΓ βίβοαιρΗ- 
ιηίΐατ ροιχαΜϊοΑ^ Ιιι 1•ιι•1ΐϋΐη, ςιίΜΜΗΐο ιιαιιο πι- 
1•χλΐιιτ 61 »ηΐΜΒ ΊΐΝΐϋΜΤ ΟϋΙΙ, ιιίιί ϋίνίοιι• ςιιΙ4ΐΝΐ «α• 
Ιϋλΐη Ιιο€ »ίιΐ|{οΙλη ΙιΐλρίείλΐυΓ βτοηία Τ βιαίΙ» 
Ι^ΗαΓ ιη€08 ιΙΙί» βαοο^ΐΓήΐ ΟοΊ ΙιοηιΙιιβιιι βΜ6 ηηβαι 
βοβιρβϋίκ ριηΐΝΐηι, «ι ρΓορίοτβι Μικί Ι>ααΝΐ οΙ>- 
•1•Γ6 ςΗοηιίιια• Ιη ορβΓβ %αςΜΛ^ΐ€ηί. &ν•ρΜκ•ν ιΐναι τ^ν ^^σμηο^μινον, ««\ 6ιΑ τούτο Ιμιιο6ων (Ιναι τ6ν του ΜΑρχου θ•1ν τ| •ύ•1ώβ•ι 
τονέρΤΗ» αΟτΰν. 

χς'. ΒΑντοις γΑρ φήμης Αναβοωμένης, οΟχ ιίχο 26. Ραηι• ΑαΙιη οιηιιΐι (ΙΙναΙριιΙβ, Ιριο• Πίλΐη 
λανΟΑνΜν ούΤαΦτοΟς 6 ΜΑρχος» δτι θβοΟς μίν ΙβίβΓΟ 1ι»ιι«1 ροΐ€Γ«ΐ ΜαΓευβ Ιίηςυιηι <ɫﻀθοΐ€ΐα• 
Α^ϋΙούμινος ιμΙ ^^έγνν ώς μ^ ΑληθβΙς, Ιν\ 61 •($ £ ηβιιι λ€ νίΐαμοηηι υΐ ηοη νβτοι, αηΙ ϋΐΐαη Ι>6» 
«ροαανέχϋν» χα\ Θι^ βννως αύτδν Ι«αγΐι»νι(έμ«- αβ^ίβηβ, €ΐιιη(|α6 ιμογ6ιι• ν^ηιπι €ΙΜ Ο^νι*• •Κ|«ο νος οίνβι, τοτίμηται βιαμοΐς. 'Οβιν τοιαύτα οοφι- 
€ΐέν«•ς 0«^ του 4ντ6ς αυτών ΜααχΑλου, ύκοφη- 
τβόοντος ^λοΜ) ββοδ ταΐς του Αγίου ΜΑρχου •ύ- 
χαΙ;, τΑν τβ Ιχβοώμβνον «ιατότατον ΜΑρχον Αιιο- 
Ιέχονται της ύκέρ το3 φιλητοΰ Αβοχότου ένστΑ• 
αοως. Αν βώτδς χηρύτΜίν Ιθέλβι* χα\ τφ β§φ βιΑ 
τΐ^ς τοιαιΗης Αιηβοχής όβιοννται, χα\ τόν τύραν- 
νο# Ανοατυγουοι, χα\ γραφέντος «Ις τ^ χαλώς νοείν, 
«ρ6ς τφ έή^Ιφ ΜΑρχφ τ^ νουν Ιχουαι. 

χ^• Τ( δέ ούχ Ιμβλλον «οιήσαι οΐ πρδς τψ ίζω 
ΐιυοταγωγφ, τφ έξ έλλέγου φόαιως, »ι\ τήν Ιξ 
αντου ^οΟ βιδασχαλίαν τρανως Ινΐι>τιβΑμ•νοι ; ΙιΙβο νίιΐ€α1ί• ηιαϊοΐοίικ. ι-η^β Ι»ϋ» 6<1θ€ΐί •1ι ίηΐ••- 
ΗοΓΟ ιηα|Ι•ΐΓ0, § Ι>60 νίιΙβϋοβΙ ΜηοΐΙ ΙΙιηΙ ρΓβ€ΐ• 
Ιιυ• ιηηοθΐιΐ^, ρβτεβίβΐιτί• ΜίΓεΙ ληηΐΜΊηι&ιη «ρρπΗ 
1)201 ΑΑβίίΐΑΐβαιΙη ΑΙΙβοίαιο 1>οπιΙηαιη, ςυβιη Ιριιο 
ρΓ9Κ4ΐίαικ νοΐ6ΐι•ΐ»€ΐΙ>6αιη οΐι 1ιιη€ ιρρτοΐΜΐΐίοοβηι 
ΙιοηιίΓΑίιΐ, Ιγηοηαιη νβΐΌ ΑοΐΦΐΐλοΙυΓ, οΐ Μη« Α«ι«• 
ΐΗη9 ΑβιΐΙηβϋ» ιιΐ€Αΐ€αι Μοοίο Μαγοο »ρρΙίΐΊαΐ• 27. Οοίϋ αυΐϋΐη ιιοο ΓαοΙοτΙ (τβηΐ 4|υΙ, ρπτίϋτ- 
ηιιιιιι • οι«]{ίΒΐΓθ ίοΐιΐ5 ρ€Γ ΓΟΐΙοοαΙβιη ιαΐυΓβηι Ιο- 
Πϋ«»ΐ69 >!> ίριο Οφο «ΙικΙρΙίπΑίιι οΙΐΓβ ιαι1ί€Γ»ιιΐ Τ •ιΗ) γΑρ ούραν^Οβν Αιιηχήθη χα\ αύτοίς, όποίαι |. Υοχ βιιίηι Ιυηο €ΐ»πι €(Βΐίιυ^ βχ^υιΙΊΐλ 6»Ι• ΐ|υ>1«• χα\ Αλλοι μυρΙα 16ρΑντησαν ββοχαρΑδοτα νοήματα, 
Οα^νουβα τοΟς ΚβύΙυτηνοΟς €ΐς τ& Αθλήοαι. ^^ 
«αταχολουΟοΟντ«ς• ^νς ι^* ιιυραγριχοΟς χαρχίνους 
ρίντουοι, χα\ συνακοβΑλλουοι 61 χα\ τΑς βφΰρας' 
χ€λ τΙ)ν ΑοβΑλην μλν ΑΜίπΑμβνοι, τήν έχ της τέχ- 
νης, χα\ τ^ν ΐΜίΟβν ^ΰιιον, τ6 61 φΑς έγχρίναντβς, 
τ^> χα\ 6ντ«ΐ)ς χα\ Α^^ητον, 6 χα\ Ιχληρώοατο αύτοΟς 
ύιιΐρ βλοΟ ΑΦλήσοντας» χαΐ οΐίτω δια^υγΑ^/τας , 
Ασπιρ τ6 χατΑ τέχνιιν «ΰρ, βΟτ•# χα\ τ6 αΐώνιον, 
τρέχουαιν έιιΙ τ6ν Μι^γνον. ΚαΙ τέως μίν χα\ Αχο- 
στρέ5Ρ^νιν9 Αν Ι)Λβον μιοΑΑν της χατΑ του ΜΑρ- 
αου 9ΐ6ηροιΐΜΐας , ίνα χα\ τΑ Αργύριον α&του αΰν 
αύτν €ΐς Ανώλιιαν* βΤτα χα\ χληρογο^ουσι λόγ6ΐ; οΐ2Π» ιηίΙΙΙβι ΊηίοηαβΓυηΙ ΐΓ3ΐι&αιί&&λΐ » Ποο Ιοςηο- 
Ιλ», «χοίίβηβ ΟοΙχίβηοβ Λά ρυ^^ηλπΑοιη. €ιιί οΐιβ- 
(Ιίνοΐ6<, •ίηιίΐ€$ ειηΟΓΐ} ΓοΓοΊρβ» ρΓθ]ί€ίιιηΙ ; €οη|Ι• 
€ίιιηΐ κίαιαΐ «1 ηιαΙΙβοβ, οΐ β\ΐ£ΓκυιιΙ ίαΙΊ^ίη^ιη ΐ€ 
βοπίβιη 6Χ ΐΓΐβιαα ίοΙιΧΓβηΙβπι ; 1ιΐϋ€ΐη*ν6ΐΌ •ιη- 
ρΐβΰΐοηΐο• ηυβ €8ΐ νβπι «Ι ίηβΙΓλΙιΊΙίβ, Μ%ϋ οοομΗ- 
Ιιυιιΐ μΙ πιίϋΐιηϋυιη ρΓΟ Ι)«ο ; 61 βίο Γιΐ({ΐ6ηΐ6•• Ιηιη 
Ί|η€Π) 8ΐι« •ηΙ•• Ιοιο χίβΓουπι ι'βηηιη• €ΗΓΓϋηΐ ΐιΙ 
ΙΙλΚηυιη. Αο ριίιηιιιη ΓορυΙΙυηΐ ιηβΓθο<Ιοπι, ςοβιη «Ιι 
€0 8€€ΐ*ρβΓ2ΐιΙ χ<1 Μ^Γΰΐιιιι ΓίΤΓΟ €Αΐ€θη«1ιιηι, υ( ρο• 
ΰΐιη'ιχ ίΙΙίοι οααι €0 €5861 ίη ρ«!ηΙίιΙοο6ηι : άο'ιηιΐβ 
ηΠίΓΐηλία «^ηηοηβ Ι>Γονί 8β €886 ρ.ΐΓ&Ιθ8 9ΐ4 ιηοη6ΐι- 
<1αιιι ρΓο 0€θφΐ60ΐ Μ;ΐΓ€υ8ρΓ<ΐΗϋοΐ• 06ς νβΠβ (ΙβΙη- 231 ΟΕ δ. ΑΙΡΗΕΟ ΕΤ 800Π8. 282 

ρίαν, ώς &ν έξανύβφ, χ»ν αυτών, βκ^ρ αότο\ χατά Α ο'β^οι (πικΙμ Ιιηρβηΐ ςπ3ΐίΙ)ΐιβ |Ηι1ο ιΟ^ηΐιΐΓ του Μάρχου βράοαι •6χ Ιαχον, ήλου^ τβ άίροΰς 
Ιπιτάττει, βΓ ύν χαβτλοΟνται άνα«χολοπιζόμ€νοΙ 
τΐΝ«ς, χα\ χέτραν «αρατηρβίται οΖαν βτέξαι χρο9- 
?.αγη9ομ<νους άνθρώνους. 

λ?•. Κ•1 ήν μέν τφ βιφ βυνατον, μήτ« τοΟς 
ζλβυς ηαγίϋθήνακ §!ς στβρίμνιον, Αλλά «αΟιΙν 
Ανάλυ«ιν, Αχφίαν Α βίΚςρο^, ό χατά τωνΐ8•9μων τοΟ 
Μάρχαυ μαλβττΑμβνος, χα\ τήν κέτρβν Μ στβριι*- 
Οήνϊΐ €(ς Ανΰπϋχτον. χαΐ λαξιυτιχαΤς πληγαΤς 
ανένδοτων χ» ^Ατρήηη, χαΟ' £ν οΙ 1|λοι χαρλίοβύ- 
σοντ«ι• 01χ«βΙρα^ Α τους ιηλυπαθεί^ μάρτυρας, 
χαΐ μβτανασηυααι της &νΟρωι:(νης ζωής &«οφΐ]νά- αϋςαί, (ΐρβίηιη βρβοαΙιΐυΓ ορίϋβιη οοηβ^βηιΐοηιιιι 
Ιιοηιίηυιη. 52. ΡλοίΙβ ςοΜβαι Ι)6α0 €ίϋ€βΓβ ροίπ^ι οι ϋΙατΙ 
ηοη «οϋιΐβ ρ^η^βΓβιιΐοΓ, $^ά «τβΙΙβΓβοΐιΐΓ βίουΐιοΐυ- 
ΐαιη βηΐ ΓβΓΓοη οοιηρβ^ίΐΗΐ• ΜαγοΙ ^βιιΐίηιΐυηι, ν6ΐ 
υΐ ρ€ΐΓ9 ίη(1υΓ6ΜΜΐ8 ηοη οοϋβΓβΐ ΙαρίοΙϋ» ΙοιΙϋυ•, 
Μά ΓοηπιΙηλ ΓοΐυηΗβΓβΐ ρβΓ ςυ» εΙ^νίλ ρ«η«*ΐΓ»η- 
(Ιυηι βΓ>1• ΥβΓαιη, πιί•€Γΐυ« ί>ιη ηιιιΐΐλ ρβΓρ6»«Μ 
ΌΛΆτίγηΒ, βίλςυβ οοηοβϋβηβ υΐ βζ ΙιοιηαηΑ νίΐ> ηιΙ• 
ΚηΓ^ηΐ (ηιιη •3Γι• ρυ|[ηλτβΓλΐιΐ, υΙ (ρΜ ]ΐι«1ί€αΐΜΐΐ, 

μινος (ΑρχΜίντίϋς γάρ ΙγυμνάτΟησαν, ώς έχιΓνος λ ςυο Γ&ΐίο €χί|[ί ηοη ροΐβϋ), ρ£ΓΐιιΙ&ίΐ €ΐινο• ΓβΓΓα 

Ιχρινιν, ^ ούχ Ιατιν έχλογίσασθαι), τψ σιβήρφ τι ΓλϋΗοΜπ, βΐ ροίηιη ρο$<β ]ιιχΐλ ιηοκηι ρβτΓο- 

έφηχβν ήλους χατβρτι^ίν, Χ2\ την κ<τρχν Αφήχβ " πΗ. (}υθ(Ι ιιΙ Γιιοΐυηι €81, Μλ^ΠΗ» ω&ΓίγπΙιυβ Γ€• 

«αΟβΙν ουνήΟη διατ^ρηαιν. Κα\ ώς αύτ^ έγΙν<το. 

Ακαχορβδονται ζ])•/ Ιν γζ ικρ^ς του Μάγνου οί μάρ- 

τυρ€ς• «α\ ταχϋ άρθέντα; «ροσΐ{ήγνυνται τ1| κέ• 

τρ^, δβ« χα\ ξύλφ αταυρίλκτβως * χα\ ο&τω τ|| μέν 

«ροοηλώαη μιμοΟνταί ιιίτίς τ^ν δι* ήμ3ς έθιλουαίως 

«ροαηλωΟ<ντα «ιατηρα Χριστών, τ!) ^ πέτρ^ της 

μςλιώβΰαι τ^ «<3Τ(ΐ τ) βίς τ^ν Κύριον. 
λγ*. Ό δέ Α/Λ(ψας Μάρχος κδριην μλν χαι\ ε19- 

<τι* οΟ γάρ )|γ€ σχολήν 6 Μάγνος Ιτηνχ^ψανΟαι 

Χ2\ α6τ6ν, Αλλ^ϊ τ^ νουν όλον εΤχ< πρ6ς τ«1ς αύτοΟ 

κροοφοραΤς, νΛς ΚαλυτηνοΙς, οΟς α6τ%ς προσήγαγβ 

τ$ β«φ, οίς βκ* οΑτου ΙχιΙνον έγνώρισαν, άναβάντας 

€ΐς Οφ^ γνώ9Μ»ς δσα χα\ διά τίνος χλιμαχος, της ηηίΐ ΑπιρΙίυ• \η ΙβΓΓβ νι>«Γ6 ; €ΐ ϋΐίοο βΙβνΑΐί •ίΟ• 
ΚοηίοΓ Ρ61Γ8Β, ϋιηςυ&ηιΠβιιθ£Γυ€ί8 ; 61 ίΐα εΐ^νΐβ 
Ρ«:γΓο88Ί «ϋςυιιίοπυβ Ιηιίΐ2ΐηΐιΐΓ€Γυ€Ί6χΐ)ηι βροηΐβ ρΓΟ 
ιιοΙ>Ί8 8&1ν&ΐοΓ6ηι€ΙιπΒΐαιη, ρβίΓ^τοΓοαΓΟχί, ο&ΐβη• 
<Ιυιιΐ 86 ΑπηίΐβΓ 6886 Ιη 0(ΐ6 ΟοηιίηΙ 8ΐα1)ίϋΙο8• 
αυτών ηροσι^ιΐηως παρι^ηλοΟοι, στβ^^ϊώς τιθι• 

55. ΙοΙβΓβα Ιΐ0Γΐ8ΐ0Γ 60Γυιη ΙΙ>γ6ιι8 ««ΙΙιηβ 8ομι*Γ- 
6Γ31 ; ηοη βηίηι πιοηηι Ι)8ΐ)06Γ;ιΙ Μα^ηυΒ 6υιιι νί- 
8Ίι&η(ϋ, 86(1 ΙοίΑΠί πιβηΐβπι &(1ν6η6ηΐ •(! €3υ8 ΙιοΙο- 
€αιιΐοιηλΐ8 €αΐ5ΐ6ηθ8 : ηυί ηοπιρο 8ΐ> ίΙΙο οϋΐιΐι ΐϋΝΐ 
Ι>60, 61 Ηυηο ροΓ Ιρ^αηι €02η0Υ6Γυηΐ| λ8€6α(ΐ6ηΐ6• 
ςυλ8ΐ ρ6Γ 86λΐ8πι • ϋ Γΐ8ΐί{ίυιη κίβηΐίκ 6ΐ 6θ|[οίΐίσ- έπ^ αΰτφ εννοίας, 8τ• ο£δηρο; αύτους Ιμυβταγώ- ^ ηί8 6]υ8, ςιΐΑΐι<Ιο6θ8 6Ηο€οΊΐ Γοτηιηι 6Χΐπιοηϋη•Γ{« 

γησβ, χαινάτ•ρον μαλαττόμβνοΐ. ΚαΙ έχρην οΟτω 

γ<νέαΟακ δυοίν Ιν8Χ€ν* Γνα χα\ ό &γ(ος γέρων 

ΑχίΑθη βα^^ων 82ς θι^ν, ΙπιΙ χα\ τοιούτους τιλβυ- 

τΰν α^^ χατήρτια• μάρτυρας, χα\ αύτο\ δΐ μή 

άποχνοΐβν βχνου λ^γφ, τήν του Μάρκου μ<μα- 

Οηχ^βς μιτανάτνοιαιν χα\ ικρ^ς Θ«δν Ανάβαβιν. 

λδ*. *0 δέ Μάγνος, ώς οία μή Αβχέσαν βίς χάχω- 
σιν τοΙς ΚαλυτηνοΙς τδ, ώς έ^((έ6η, χρο^ηλωθήναι 
(Γοω; γ&ρ χα\ μ8τάμ<λος ιΤχεν α6τ6ν, εΐ μή χατέ- 
^ΐ'ΐσεν αύτοΰς. Αλλ* οΟτως εις πρ^πτον (ξήρεν, ώ; 
χαΊ κεριβλέχεοθαι τθ4ς θεοσεβέ^ιν* έξ ού τυνέβαι- 
ν<ν, (κείνους μλν Οαυμάζενθαι, τ6ν δέ τύραννον 
χαταχραυγάζε^Οαι) , ήθελε μίν τάχα χατά τίνα 8θΙαΐοηι. ει οροη6ΐ>»ΐ 8ί€ βεπ ρΓορΐ6Γ «Ιαο : 8€ΐΠ66ΐ 
ιιΐ 83η€(α8 86η6χ 8Κ)ίΓ6ΐ €οηΟ(ΐ6ηΐ6τ 8(1 θ6οηι,ρ•>8ΐ- 
ςιιαπ) Ι8ΐ68 πιοπ6η8 6ί ρη6πιί86Γ2ΐ ηιΐΓΐ7Γ68, αίςίΜΐ 
ίμ$ί ηοη ιΟΓροΓβ (ΐ6η6βΓ6ηΙ, •υ(ϋυι Ιΐ8Γ6ί ηιΙ]|Γ8ΐίθΜο 
61 9(1 Οουηι 38ε6η8ίοπ6. 

54. ΡοΓΓΟ ΙΙΐ(*ηυ8» ρβΓΪικΙβ 8Γ 8ΐ ηοη 8αΐί8 688ρΙ 
8(1€:ιΐ7ΐ6ηοΓυηι δΐιρρίίείυιιι 608,ιιΐ (Ιίοΐυπι €8ΐ, Γοη- 
Ιίλί8$6(ΓυΓ8ΐη 6ηίσι 6ΐιιπ ρ(ΒηΊΐ6ΐ>«1 ςιΚΗΐ ηοη βΙμ- 

€οηίΙί8&6ΐ ϋΙθ8« 86(1 ίη 8ρΐϊ6ΐ86υΙαΐη 08ΐ6η(Π886ΐ, ίΐ• 

υΐ 8 ρϋ8 06Γη6Γ6η(υΓ, υηιΐο 86ηυ6ΐ>8ΐυΓ ίη 608 ςαί(ΐ6ηι 
8ΐ]ιιιίΓΐιίο, ίη ΐ]ΤΓ8ηηαιη 8υΐ6ηι νοοΊΓοτΜίΙο), νο1υΙ>αΐ 
Γ«Ι>ί<ϋ ίη8ΐ8Γ (^1118 6ίΙο 6αΓη68 βΟΓΟίη νοΓ8Γ6. Ουοϋ λυοοητήρα χύνα των σαρχων αύτοίς έμφαγείν. Ότι ^ οιιιη ίρ86 ηοη ρθ886ΐ, 6(ΐ806ηι οηηιυηι Ί^ηβηι λιΐνοιαΐ δέ ουχ ήν αΰτφ γενέαΟαι, τ^ παμφάγον προκα- 
λείται «ΰρ χατά των μαρτύρων, φΟόνφ του λβ(ψανα 
«εριλελείφθαι α6τών, (ξ Δν άγ(ά^οιντο Αν οΐ θεο- 
φιλείς* χα\ οΟτω ΤΕλειοΓ, Εργον αύτους πυρ6ς 
Οέμενος, Ιφ* οΤς (ργαζόμενοι διά πυρδς τά του Μάρ« 
χου ?εσμΑ, μαγίαν τοσαύτην ΰπανηψαν αυτφ. Και 
οΟτω μέν του; Καλυτηνοϋς άδελφονς λχΐ τό αύτ6 €0ηΐΓ3 Πλ8ΓΐγΓ68, ΓΒ^ΓΟ ΓοΓβηδ ςΐΐΟϋ 8υρ€Γ6886Πΐ 

ίΠοπιπι Γ6ΓκΐηΙ«(|υί5υ8 88η€ΐίβΓ8Γ60ΐυΓ 1>6ί ;•ηΐ2ηΐ68. 
Ει 8ΐ6 608 ΰοηΟείΐ ίη ρΓ»<ΐ3ηι ί^ηί ΐΓ8ϋίΐ08, <ιυί8, (Ιαιη 
ί^ηβ ΰΐΐιΐ6Γ6ηΙ Μϊτοί 6οηιρ6(ΐ69, 18ηΐυπι ίρ8ί 8υε€Ρη- 
({«Γοηΐ ρΓοϋί^ηιιη. Ιΐ8 ί{;Ί(υΓ €&1>*ΐ6ηο8 ίΓ8ΐΓ68 ίη 
υικιιη υΐ ηαΐυΓ», δίο 61 νοΓ» β(ΐ6 €οη]ιπκΙο& α&8αιη- 
ρ^ϊΐ 0608, νΊ|;β5Ίιηίΐ οοι^ιυα (Ιί6 η)6η8ΐ8 δ6ρΐ6ηιΙ)Γί8. συνηγμίνους, ώακερ φύσει, ο&κω χα\ πΐατβι τ} δντως, προ^ελάβετο ό θε^ς, όγδόην έπ\ τα?; εΓχοαι Αγοντο; 

£8χτ86ρ!ου μηνΑς. 

λε'. *Α«οπλή9ας δΙ τδν έκ*α6τοΙς θυμδνδΜά- 55. ΕχρΙοΐλ ίη 608 ϊρα, Μαςηαβ, ά^Ιαόο β^Μ^^ 

γνος, 8ΐτα χατά απουδήν προμηθείας, «ου μή χα\ ρη608Τ6ΐΐ8 ηβ αΐϋ ραΓΪΙβΓ ρΓΟ Πβο νίΓΠίΐοΓ (Ι6€6ΓΙ8• 

έτερους δμοίώς άνδρίααβθαι ύιιΐρ του θβου, άπέ- Γ6ηΙ» 8θ1τίΐ3 εοΓίβ ΜίΓεαπι, Ιΐλϋιΐ Ιλίηοπ & (οπηβη* 

λυα« φροντίδων χα\ τδν ΙΙάρχον, οίς μλν Αλλως Ιίε 66889η8 ςοίΙ)θ8 6υηι 80168 ]υβίΐ6Γ €Γυ(ΐ6ΐίΙθΓηιΐ6 

έχόλαζεν (χείνον χα\ δριμέως χα\ ένδελεχώς, ούχ €Γυοί8νοΓ8ΐ. Ναπι ίρ8θπι ίηηυη6Γί8 6θηΐυ(1ίΙ ρΙ:)* 

Ανάπαυλας. Κα\ γάρ χα\ χληγαΐς άμυθήτοις αύτ^^ν (18, ΐΓ3η8ίθϋίΙ τβΓΟ^ΟΒ, αοοΐΓί66ΐη Ιίη^οιηι ^ϋλλϋ »^ ΟΒ 8. ΑίΡηΕΟ ΚΤ 800118. 18^ 

ύ«>ρ βου τριδν ΙμμΙμ^ Τ<Ρ«{ρομ<ν• ρνημ^νιυμα Α Χοηιιη ΐ|αΙ ρΓΟ Ι« ριΐ|(ηαν6Γυπΐ,Ιη ρπ6Γθ|ΐίΙληο»ιπ» 

ιηβιοοΗϋη βοιαιη Γοη{αηκοηΐ6» ςυοπιηι \ΐτΊ1(*ιη 
ΰΟΜί^ηΙΙιΐΜΐ η^^ ιίηιοΓ (τηιοΙΙίίΐ , ηβ€ ιοπη^ίοπιπι οΰ φ^6ος Ι|ϋίλ«ξιν, οΜ ιηΤρβι «Α^βως, ού€Ι 
««Ιββ «0^ Μάγνου χ«χ4νο«ΐ• θνήηκιν αύτους άνα- 
νχΑ^αυσα. Δυνάμβι τ^ρ ή%5ρ(ζοντο Οιέ^, βιά θανά- 
του τρίχοντις κΙς Μΐ*• προνΜμένΐ|ν τοΤ^ άγαπώβί 
β«. τ&ν μ^νονβι&ν χβΐ οννηρ• τΑν ψι»χφν ημών. 

€'. ΚΰΛι^ΤΛΜ^ΛΛζ |•Αρ<ορ•ς οΙ ^μΟς %ν λ<Οοι;, 
ψαλμιχ^ ]ΐΙλι 4κ πέτρας #•^ζ€Χ«, γλυκύτητα 
«||ν 0•ΜΑν «αρ«ού|Μ«οι• Ονρ €έ τ^ βν|»φλέξοιν 
βίΐξ»νης» «6ρϊν•κ ήρ•^€ 6ς «ορ'νον Ιφ* Αρμα- 
τος, Έλ£οι» «Ι^ρι ιηρβ(•ν μιμοΰμβιροι • «Ιο« ϋ βλΑβη 
«αοΜίΜΜς τρο^ ύμίν τί^ $%ί•ς έ62Ι•ν. Τ•ιο4«οι« 
γ>ρ Α|μΙΙ•ι•ι4 βι»Η|Ρ ιοΟ; α&τουχ4ρΐ¥ «άσχσντας» 
το» μ^νοο #ιο» χβι\ Χϋΐτ^ρο; των ψυχών ημών. 

άτέαντις^ Χρί<η4. 

^. ^Μ^ψΛψος ύμ41ς 6ιχ««τής «ιστ•ύβαντα^ •1< 
Κύριον ΗΒαώλίΑι ^ορντΑτοις •1«ιομοΙς> χβλΑναι βΙ 
τ^ "οίνον ΙμΙ» ϋΜς ο6κ Ισχι, «οντιτβγμένοι^ πρ^ 
τ1 «ρ•Ιηο«Β• Τ^ ονίμα γ^μβιν ΰμνιιν β(θό «Ιο6ό• 
μίΜς 4 «Αραηος, χ'-Γ; χαΙιΐη»«ι χώνην 9ί\€ πιρ\ 
βίτ^, μιΰΜβΙον μ&ν ϊγχέΑ «υρλ οφ^βρφ χαχί^τ^ 
τοξ»ς ύμνους «αΟσαιι Α ο6χ Γο)[νο•ν. 

0• ΥΙ^ρΟβι μλν •1ς ^(ον τ^ «δρ τον^ μάρ^υ^ 
Χριστο(« ΑΚβλφοΐΚι |ρηοιμ«δον «Ις {ο»Ι)ν «αι^ν 
φθβρτήν * Ιν δέ ^ μαρτυρ<φ χρηοτ4τ«τ«ν €^ΑΥ)» 
μιταβίβάΜν ιΐς τά Αφθαρτα. Εύήμιρος #.1θρ:ΐ Β ΡγοΙμιΙο, ηβο ι»ιιιηΐ6 Ιΐ3{$ιιί ιιίΑΐίΙία» 60• ιιιογι €ο- 
|^<?η8. Οίνΐηι β.ιΐιη τίκβϋιηΐ νίηυΐβ, ρβΓ ηιοΠϋΐιι 
€ΐιιτ6ηΐβ• 14 τίΐιηι, ςυ» ϋΐ^ηβΐ Ιίιη^ηΐ68 Ιβ, •οΙιιιιι 
1>€«ιηι <€ μ1τ•ιογομ ιιιίοιιηιιη αο&ΐηπιιιι. 

5. αη\ ιηι οΐινί» ιμΙ ιιιυπι 101x4 β•ϋβ, ηι•ηγ- 
η«, Ο&νΙιΙίοαπι πιβΙ ύβ ρβιη πιυΙ^Ηί»» ιΙΙνΙηιιιι 
ΚΙΙ8Ι9ΙΙΙΙ» (ΙαΙοβ<ϋηθηι• Ι^ηβιιι ρ6τρ6«ιί «ΓΐΙβηΐβιη, 
Ια €φΙιιηι 8ΐι1>Ι«ϋ βνϋβ ςαϋΙ οΝτυ {^βο. ΕΙΊ« 
Ιηιι•ΙΙ«ιη ΙηΗΐηηΙβ», €Ι οοΜίΙα Ιοπη^αΐϋπιιιι ρτ€»- 
8οη 4ϋη»ϋ «οίΝβ Μί€ΐΜ 4«(1ϋ. 5ί€ «ηίηι γμιιι- 
ΙΜΠΙ 8«τνβΐοΓ ριΐίβηΐβλ ρτο •€» «βΙο Ι>^ Η 
•ιΙτλίοΓθ ληίιη.'ΐηιιιι ηοΜπηιαι. 

ΑίΚταη €«πη«ιι ιυρβΓ Ηαγ : ΤέΠία άί€ ίητηχίαί, 

€Ηή$ί€, 

β. Ιηιηίΐίινοιι ]ικΐ€Χ ν•«<ΐ6αΐ6> ίη Οι/ίιΐΐΜΠ ^2- 
τΙμΙαιΙ» 80^^I€Η ΰΓυ€ίαϋ1)08, οοη«ι«:ιιΐί.ιιη τοΓΟ 
ιηοηΐΓ6 ν€8ΐΓ.ιιιι οβ^βλ » Ύΐ^υΓιβ ΜΐιΙβΙ» • 0« 
ΓΑίιΐΌΓυνη Ιι^ιηιιίβ 0^1 ρίβηναι «Μη» ΐ7ηηοΜ8, ία- 
ΜίΜΐη ίϋ \\\Ηέ ΙίήΜΐ ρΙυιΐιΙ)αιη4|ΐΐ6 ίιιίυιιιΙΊί ||ηβ 
«Γϋοιιΐί !Ι(|υ€6κλαιη, ΗγηΐΜ• ν6Γ0 βιΜΓβ ιιοο ροΐ€»ΐ• 

7. Ρι^κΐ€Γϋ ^ιιί^ιη ί|[ΐι($ κΙ νί(ΐιυιιι ΓηΐΗϋΗ• 
εΐιητΚ ΑΐΜΐγτί1^9, «(Ι]υ¥«ιιβ νίΐΜΐι Ιι&ηο οοΓτυριί- 
1)ϋβιιι ; («ι ΐΜΠγιίο ιιιίοιη ηκιΗο υίΙΚοΓ ΐΜφ^τΐιι• 
€&ι, ΐΓ•(1υ€6η8 λϋ τίΐλπι ΊιΐοοΓΓυρίίΙιίΙβιη • Ουΐ€Ί• ΦμΑ; ΐΜϊη Μρι|λαμ4«ν, ύς φυγέντας σχ<$το; Ο ίίΓιο βρΙβικΙΟΓ ¥0^1 ιΙΓαΙιίΐ, αΐ βίαρβίβ 6χ ΐΐηι ιϋϋνης Αφιγγ';, 4ωτ(αατι γουν «Αντβς ^Ι*Ας• & 
άϋιοφ^ροι, ΜαΙ {6φον λύπΐϋ Α«<λΑαατ8• 

Κ^ Ι^ος π 9 φ8Ι| α Ζ^ΡΤ ' 'Τγρατ δώδβύσας 

ώσ9Ϊ ξηράτ• 
ν* 1^ ^4» ι( χΑλλιον ή τιριηΑν, Αλλ* !) χατοι- 
κ{ζ<ιν ΑδβλφοΙις Ιχιτοαυτό ; ώς τους μβγαλάθλους & 
«αννΑναξ χα\ Αί&λφοΟς Ιν Τ^μ αυγχατφχιββν. 
Γιννήηω^ μέν έοτι φυ9ΐχ1|ς τ6 κατ* Α^λφ^ητα 
γνήοιον χα\ αυμφυΐς ' 6ΐ βέ χαΐ Αθλήσιι ηνωμένοι 
ύ«8ρφυΙς τ^ «αλ^ έχληρωααντο. Ό βΤς τή< ΤριΑ- 
θος παμβ«9ΐλ€ϋς ιΰρω^ τ^^ν τριΑθα τ)ιν γινναίαν 
των Αθλητών, *Αλφ:ιου, 2ωσΙμου, ^Αλ<ξΑνβρου« 
οτρατολαγήαας α&τοΙ»ς φ»ιιώ«ατο• ΎγρΑν θιοββύων €ΓΓοηβ αι1ίκ4η«« ΙΙΙιιαιία&ΐβ Ι|[ίΐαΓ ηο•» ο ΐπαιηρΙίΑ- 

ΙΟΤ«»,«Ι ΑΟΜΌΠ• ΙΜΙ€Ι>Γ>• ίορίβ. 

« • ΟιηΐιΐΒ ρτιιΐΗη• •ΒραΓ Ηοϋ: Μαη Ιγμ<- 

8. Εθ€β, ςυΙιΙ ρυΐ€ΐΐΓία8 βι ]υ€ϋα(ΙΙιιβ ήιιιιη Ιΐ8ΐ>ί• 
ΙλΓΟ ίτΑΐΓβ• ία υιιαιη? ΙηιΙβΟΦβ βη'ιηι ιΐΙιΙβίΜ θΐ 
ΓγαΙγμ Γ6Χ ΐϋΐχΐηιυλ Ιιι Εϋβσι €θ]Ιθ€8νίΐ. Ν»ΐυηΙί& 
ςιιίϋβηι οοοηΐυΓ βχ Γρ&Ιβπιιΐλΐβ {βηηληίΐαβ €1 €οιι• 
€0Γ<Ιί« ; ηιιΐ νεπο €ΐί»ηι •§οηβ •αοΐ οοη]ιιιΐ€ΐΚ ιν- 
ρβτπΑΐυΓλΙβ 1>οηυηι 8οηΐϋ βιιηΐ• ΙΙηαΐ Ιο ΤγΊαΑο 
ΑΗίΜϊηιΐΜ, {6η6Γ08ΐΒΐ οίαυ» λΙΙιΙύΙίΓυηι ΐΓΐ^Αβιη•, 
ΑΙρΙιβαιιι, Ζοκίηιαιη 6( ΑΙβχιικΙηιιη, βο8 8ί1)Ί αιΠΊΐβ•. 
€οη8€ηρ8ίι. ΜίΓβ 1ιυ]υ8 τιΐ£ ρΓθ€6ΐΙθ8αιη ρβΓΟΟΓ βιωτιχώ; της «ολυχυμΑντου «ολιτιίας θιαγωγήν, ^ κηβ , Γλο οο 16αιρο•ΐ3ΐίΙ>υ• ηΐ6ΓΚ»Γ« 1>οίρΐΓ« «Ι 
μή ταΐ; τρκ»υμ(αις ^ιαθλίην, 5<οχυήτβρ χα\ αω- ιαΙπιΗχ ΟοηΓιηι 1 τηρ^α Αίαηοινα• 

"φΜ) γ ΟΰρατίΛς άψϋος. 

Ο*. ΈΜ «Ιτρας Α/^^ήχ^ου «Ι ατιρ^οΐ μΑρτυρις 
θιμιλιΐιβθένν^ς, τ| ικΙ«τ<ι τ^ <1ς τλν Κύριον π4νο»ν 
ύνίοχον «οινΙ^ν, «αθηλϋβέντβς Ιν ^Λ^9^ • χ*^ ήΐ^^ 
νυν ιιαύουη των ΑλγημΑτων %λων. *Οφ•ιλΙται 
χ2ρ<ΐΗ¥ οΐ του ββου μΑρτυρ•ς« ΙΙΑρχφ«} ΑΎ(φ 
η^μνια Α«κ•λέθϋηααν, ο&Μρ ιΐς βλΑβην ^ινήν 
λιαμΑ ανγ3ββ«τ8ΐν τα]^ένης, «|( ^Μ^ ΑγΑκηοιν 
α6^οΙ ΐΜθηααν. 

^. Έ μίν βία του ΜΑγνΜ »ρ§νο θλ α<ώς ήθ«Χ€ 
ΙΙΑρνον τ^ θαυμΑβιον χλιΙ^ σιθήρφ 4ήαιντος, 
Λ φλογουμένου Οφοδρώς των ΑΜφών τ| τρ'.^δ•., 4 €&ιιΐα8 ΐΟΓίιυδ : €Λΐαΐη αηΐϊ. 
9. 1«ι ρβίΓλ ϊΓΠίρία ϊπιιΑύτ ιλαΙ>ΊΙίιί οι^Γΐγ?6$ Πϋο 
Ηι Βεαιίι, 1»ΐΜ>Γυαι ροηιιβι ιιιΜεηιιιΐ, οΐινίβ ιθ βι- 
χυηι ΑεΑχί ; ηη^ο λυίβηι εχίαιιιηΐ ιιαβ ι ϋοΙοΗΙιυβ 
ηοβΐΓΐ8. 6ηιΙ•» <1«1ι«ηΐ !λί Μ ι&αηγιτϊ λιηοΐο 
ΙΙλΓϋΟ, ϋΐι}οι {Γβχ «ββ^ΐΊ κοηΐ» (ΐαιηΑυ, ίΑ <ϋΓυιιι 
ε]ιΐ9 •ορρ1ίααηι νΐηοιία θχοιιά6Γ« ]ομ1• Βεί «ηιοΓύ 
!ρβίΑ6νϋιι•ϋ 8ΐιηΐ• 

40. Υί»1ϋΐι(λ ΙΙ»|η1 Ιηαηϋ νοΜ^Ι ιΑίΠ^ΙιίΙβιιι 
Η3ΐΓνιι^ι ι^ιηρεΑίτο ίβίτο εαΐβΐιβ : ηαο νεΙκηιβιιΜΓ 
Ιιινηΐϋ1ο3€€ΐιΐυ, Γϋΐβπιιιιι ιπαάε Ι>ου• ΐ(Ι |»ιιβ<»Μ» ΟΕ 88. ΑΝΑΝΙΑ, ΑΖ.λΕΙΛ ΕΤ ΜΙΒΛΕΙ.Ε. £90 

1Κ&Χ της Ίν^ΖαΐΛς τρβί; μακάριοι ΐίοΛις έμβε- Α νίΓΐ^ο» ρπτβι^ΓβΐΜ»!: κο»ΐ»8ΐΙ βηίαι ίκηβηι ίιιιιηαΐΰ. 
βλημΙνΜ «υρ\, τ%ν τ^χον ««ι πβιρθίνον •ίχονίζοντις παΙβίΒ, €θ]υ• Ι7ρυ• βΓ»1 Γυϋυ• 
ν«ν * χυρ γάρ ΑΟλον Ιοτιξας, οβηιρ χα\ ^τος 
9ίΐύ τύκος ^ν του ΜΐΜέω;• 

^φΜ) η * 7&Κ βασιΛέα τωτ οηρατωτ. 
ιιΤ. Χ•μ>«κοιουνται οΙ Πιβι^Ζ; ώ; πολίτ»; τους 
έγίββκ τούτους •6τυχο0ντι;, Κλαυ6(ον τ« ιι^λις, 
δίΒΜΐ α^χ^ τ^ τέλος. *Οψ(μαθ£Γς μέν του άγαΟοΰ 
γιγοΜ^βς, «τιρκως <Ι κίν-ιβ ένταχέντις, νυν ^ξ»- 
ΐΜγουντολ χαλώς οΐ αθλοφόροι. Έν τί) χωνβίι τών 
ικιρααμΑν «υροιΜντβς, ώς χρυα&ς βύροιζότατος 
Αρτίφ βτΟβλτο, μαρτύροιν χαΧλονή χαΐ λαμπρύτης. 
Τ^ βασιλΙα τ6ν ουρανών, ιιαλατ^φ, ϋ^ Τ^^Ρ^ 
^Λρ%έη^ χοιρΐ|Μηοι, •6ρομιν άπίαης α1χμαλ«β{ας 
^ύοτην• 

ΙφΜΐ 6 • ΚίφΙως ΘΒοτάκοτ σέ. Β 

ι^*. Ούχ Ιστιν &ν ΚυρΙφ γένους λαμπρού τόπος. 
Έν ούγινιί^ι ψνχ^< ουν φανένικς φαιβροι ο1 &θλη- 
τ«\« ΑοϋμάΜίν χοροίς ουντάττουται. ^ύ Μαρία 
6ρΜν6μ«9 μέμνηαο 6ρ<μμάτοιν των λογιχΰν, οΙ τι• 
μόμιν τ1^ μνήμην τήν βήν χα\ νυν ποιμάνας 
λιηαύΐα, έχιΐ ουνΜξασον. ^0 τρβίς βεου όπλΖται, 
οΟς νυν «ύφημουμβν, χατ& &ινών χα\ άγρ(ΐι»ν βαρ• 
Μροιν Ιβνοιν &νΙοιιλιοΟέντ«ς, Ιχ τούτοιν ήρ^ λυτρώ• 
«»βΟα• Κυρ(ιος ^οτόχος, μητιρ &«κιράνδρως, ή των 
ιια^Ηνων «μνόνης, ή φΰλαξ ήμων, έήΠΓ<λ^Ομνΐ|*^ 
«λέος, σ¥ μ«γαλΟνομ»ν. Ο^ηίαβ θ€ΐ«το« : Βοη€ηί εωΙοτΜΜ. 
15. 6Ιοτί2ΐιΙιΐΓ Γί»ίϋχ« οο <|υοιΙ βαηείο) ί11ο8»οΓ- 
Γιϋ βίιιΐ Γοηοίνοι, «ι α^ικίίοροΐί•. ιι5ί τίΐΑίιι αη'υ- 
ΓυΐιΙ. 8θΓθ 1>οιιυιη 6ΐΙθ€ΐΙ• νβΙι«ιιιοιιΐί «υΐβιη Ω^Ιοοογ• 
ΐΌΐΜίηΐί, ιιιιη€ ροΙοΙίΓΐβ νίοιοη» ΐΑαιϋϋαιοιίοΙΙυηΐυΓ. 
Ιη Ιίηα^ιΟΓίο Ιοηϋιΐίοηυαι Οΐΐηιϋα»!!» ηΐ λοηιη γο€οιη 
Ιίυ< ία^αηι ΓυΙ(6ΐί&, ιη^ηγηιη ιΐβου• β <ρΙ«η<1θΓ• 
Κϋκοιη ε€ΒΐθΓυιιι ροΐλΐίο ▼βΐιΐΓί$ ΐυΙ* ΥίΓ^^ο, €οιιΐοο• 
ΐΗη, Ιητοοιαυ• οηιοίιαιρίίτΐΐβΐίι 1ί1»οηιστβιη. €«ηΐυ• ηοηιι• : Υ€η ΙΜψατανΛ Ι#. 
16. Νοιι €11 ίη Οοηιηο οΙιΗ οπιιβ ιιεοβρίΐο. Ν(4ιί- 
ΓιΙλΙβ ΙβίΐυΓ οηΊιηκ Ιηοΐ^ηί «ιΐϋβΐ» ιρίηΐυυηι εΐιοη• 
&ιιηιιηΐ€ηιιΙιΐΓ. Ο ΜΑΓΰβ, ιηοηΐίιιιιι ρηβίοΓ. ηιοηιβηΐο 
•ρΐήΐιιιΐο• λΐυηιηο•, ςαί 1υ•πι €οΙίιιιιι$ ιηΗηιοΓί.ιιιι ; 
61 ςηοβ Ιιίο ρλτίιΐ!, ίΐϋε £θΐΐ{ΙθΓΊηε«. Ο ιγ€» Οιί 
ιηΠΐΐολ ΐ|υο• ηαηοοβίοΐιηιηυλ,ςηι €οηΐη ΐ6ΓηΙιίΐ6ΐιι 
Γβηιηςαβ |[6ΐιΐίυιιι ΐΜΐιΐΜίΗβηι ρυκιιοιίίβ, »Κ) ί«ΐι& 
ηο• ΙίΚ)€ηΐ6• Ο τβκ 1>«ιρ«η» Μ2Ι6γ νίΓΐ ιΐ€$εία, ρυπ- 
118 ▼'ΐΓ^ίηαιη, ιιο$Ιγο €υ•ιο•, •Ι)8ΐις€ΐοβΙθΓίϋΓ»ΐ9, 
Ιβ οιι^ΙΑοιηυι• ΟΚΑΤΙΟ ΟΒ 88. ΗΑΑΤΤΗΙΒυδ ΑΝΑΝΙΑ. ΛΖΑΗΙΑ ΕΤ Μ13ΑΕίε ΙΝ ΡΟΗΝΑΟΕΗ ΟΟΝΙΒΟΤΙδ. α5. • . • • • «η βΙ χαίων , βτι δηλαδή φλογου• 
ται» δκμέριοι τοΙς μέν χαχοΤς ,έχχυμανΟβ\ς ιΐς 
βλιδρον, οίς ΙχβΙνος δι* αύτης 1νήργη9<ν« έπιδρα- 
μ)ών τοΙς χύχλφ Χαλδαίοις'ψύξασα δέ δροσβρως τους 
Αγίους, οΓς «ρδςβΜυ ΑνιΟβΙοα έφήχβ τφ&έρινοιή- 
σαι ιδδαυτού» ^ δέ έβτι ψυχρότητα (νβργήσαι β (ς 
Ιηταφυχήν των του βίου παίδων, ούχέτι χαιομ^νων, 
όΰΰιΑ μόνον φωτιζόμενων χα\ χαταλαμπομένων τ|| 
φλογ\, ώ^πιρ ήσχολημένη χατ& των έχθρων των 
του ΘβοΟ, έξ«λάΟβτο φλδξ βίναι το7ς του Θ<ου άνθρώ- 
ποις, ή χαΐ ώς έάν αυτή μίν Ολη γέγον» τον τοίς 
Χαλδαίο&ς έπιισπιΟλΤν τφδέ Αέρι έφήχβν &γαψύχιιν 
τοΟς του Θ<ου γβροντόκαιδας. Μή γάρ χαταχρατη- 
τέον, διόλου θβρμ^ν «Ιναι τ6ν χαΟ* ήμΑ; Αέρα, μηδέ 
οτοιχητέον τ|| δΟξ^ ταύτ|{ Αβτιμφως, ιΓ τι προ9<- 
χτέον χα\ τψ γιγραφότι τοΟς Χ9ρ\ Προνοίας λόγους 
Ανδρ\ οοφφ τ( χα\ ΐ€ρφ. 

Ρ*. ΕΚ δέ δοχβΐ• ΑουνΑρτητον ιΐναι τδ τήν αυτήν 
χΑμινον φλόξαι τ• χα\ δροοίοαι, διΑ τδ μή ωσαύτως 
Αμφω ένηργηχέναι, Αλλ^ι τ^ μέν φλέγμα τ|) του πυ- 
ρόβντος έχιτΑαιι, τ^ δέ δρόοιμον ο6 τ{| αύτ] , ΑλλΑ 
δια6^9^ι ίτιροΐψ^ τ]} χατί Ανεαιν, (Γτ* ούν Οφ&9ΐν 
τήν 0«όΟίν, χαΟ' ήν ώβ&Ι χαΐ μή παρδν τδ πυρ έλο- € Ι. Ροηΐλοίι ηιΐιγίοηίβ ί^πΐβ ΟΓαΐ αΐίςιι&ίοιιιη 
υΓβηι, ςιι»η(]ο 8θίΓιθ6ΐα>πιιη88«)ί.«ρ6Γ8ίΐ€ΐυηιΙιηΐ«*λ 
ίη ιηιΙοΓυιη ρβηιίοίβπι, ΰΐΓϋίηςηβ >ίπι ^χεΓΟίιίι, 
ιηνΑϋβιιβ €ίΓ€υιιΐ8ΐ3ΐηΙβ8 ΟΙιιΙϋβο•• ΑΙίαιιϋο ▼«:π» 
8»η€ΐ08 Γ0Γί8 ίιΐ8ΐ3Γ ΓοΓΗββπΙιαΐ, 6ΐ 1 0«ο οηβΓτιία 
8ίη6ΐ)ΐιΐ €ί8 νίιιι αβπϋ ί11η1>ί, }ιθ€ 681, η*ίπ^4τίαιη 
«(ΟβΓΟ Οβί ρυ6ΓΊ8, ςιΐ08 ΐΝΐιιίηιβ υΓ€ΐ>«ΐ Οαιιιηι», 8θιΙ 
ίΠιιηιίηηΚ)8ΐ Ιλοΐυιη 6(ίΙΙυ8ΐΓ»1>3ΐ : ρβηηϋο 9€ 5ί 8(1- 
νβΓ8υ8 Οθί ίηίιηί€08 οοουριϋ, οΙ)1ίνί8€6ΓβΐιΐΓ {ο 
ίΐ9ΐιιιηιιιη€886 6Γς8ΐιοιηΊη68 Οβί, ταΙ Ιΐιιςυαιη 8ί Ιο- 
1»ιπ &6 ϋαηβ ΐΓΓυβηϋίβ €Η8ΐ<ΐ£Ί8, 86π ροηιιίιΙβΓβΐ 
Γ«:ΓΓί2ΰΓ8Γ686ΐιϋ€8 1)61 ρυβΓΟβ. Νοπ βπίιη Ιβηοιιϋιιιιι 
681 8ΐιι5ί6ηΐ6ηι ηθ8 «βη 6880 οιηιιίηο οιΠϋυπι, η€6 
Ιηιιηοΐβ 8(8η<1αιιι Ιιοίο ορίηίοιιί, 81 ςαι 8ΐΐ6η(ΐ8ΐυΓ 
8ΐΙ »υεΐ0Γβιιι ΙίϋΓΟίαιη Ι>« ΡΓοη*(/ηι/ία, τιγοπι 88ρΪ6η- 
16ΙΙΙ 6ΐ 8ΐιηϋΐυιη. 

2. Οαοίΐ 81 8ΐ)8αΓ<1υιη νίάειιΐΓ 6ί(ΐ6ΐη €8ΐηίηο «υΐι• 
ΓαΊ886 ΟλΙΟΓβηι 8ίοιυ1 <*ιίηβιΐ8,ςυΐ8ηοη ίΐίϋβιηοιιιΐιο 
8|αηΐ, 86(1 ϋϋΙοΓ Ί^ηίΐυιη <1ί1αΐ»1, Γηΐ{08 νιτο εβϊΜ^Ιυιιι 
ρΓΟίΙυοίΐΙιουϋ ρ8Γ6ΐη, 86<1 3ΐ)8ίπιίΐ6ΐιι Γ6ΐηί88Ίοηί 8οα 

Γ6ΐ3Χ8ΐίθηί, ρ€Γ <|ΙΙ8Ι11 (Ιίνίηίΐυβ ί^ιιίβ ιιΐ Ιΐ)86η8 
ΙιαΙ>«ϋ»ΙυΓ ; 3ίΙν6ΓΐΑΐι<)υιη Ίη κβχοεηΐίΒ €»8ίΙ)υ8 ίΐ6ΐιι ΟΚ £3. ΑΝΑΝΙΑ, ΑΖΑΒΙΑ ΒΤ ΙΙΚΑΚυΚ. £31 06ΐΙ«τβ οι βοηΐηΗι €οηιιηί•^^.«ηΐαΓ ΰοην€ηΙ<ηΐΐ|Η'ϊ 
Η ΙΜ» τΐ€}Μΐη ΓοηηιαΙηιΐ ρΓ(ΐ|ΐπ«Ι•ΐ6•, «ΐηιιβ ίιι 
4θ€€•Βΐ ορίίοΐΜΐ «Μβ €θΐΐ€οη1Ιιιηι (€Γηΐ«ΙΐαΐΙ1•|ΙΙϋ 

Ιιιι)«ΐ «ΜίΜηαι •■ιΐ€Ηί•« 7 Β Ιι* Ηνβος 9λ<Τ•%ν, «βλ ιηρβχ•»ρ€ΐν «οίς έι«ντ(οις 
ΐι ί ρ ηι •!•! μΑ «ννέρχιΗα• χαλ τ4 Αλλή>Μν έν«ργ«!ν 
Ιϋΐ|Μΐ»Ι<ι•ις λ^τ^ ιίκ Μά»Μ•αι 3ί»\•0τ•κ 

«Α«| φι3ιΑλλΐ|λον ; 

ιΓ• Οιρ«Ι«»Μΐ Λ^ % %ρί^ί^ ΙΑφίς •1ς ^ μή Μρ- 
γηβν Α«•ΐΜτβγ|ΐέν«ι;, τί|νΚ• Ι) ΙχβΙνην» ΑλλΑ «Α« 
4«3^ ΙνιργιΙβς, λ^ 1 1^ Ακον^μα, 6β»ρ γ«1ς 

Ι«^ χρ•^• 6ς «Μς ΙιηνΑξκ * μΙΑ ιμ.\ ννν «6« 

ΐΜΐύβΜκ• »•ν «•& ΜκΑ 0•1»ν «Αβο«|Μ ύ«»ρ9θους 

Α «•&ς πίτηΚ^ς ΙΙβξιύ9ατο. 

ς^. ΚαλΙ«νι |ΐλν «αλ ΑλΧί(α ΜκνΙ^ «υρ6ς ΙνέργίΗΐ» 
6•Μ<ν ΙιιΐΜχΟέννος» χ•£ιιν ρέν Ιηλα^ σφ>Ιρ& ς , 
-•6 «βτβχαίιιν 61, β «αλ ιΐς χΐΜ•(βν ΐΜίρουαιν οΙ 
«δν ΦβίβΜ Ι^λ^ΜΟΜΐ, χαλλι»νοι»«Μ 6; »Ι( χρυβέαν 
ΑΑρψιν Μΐ»€ Μον«ον «οιοδιου «ι»ρός• *Αλλ*έγΜ τ^ 
χρνβοχ^ον «»ίη|ν χαυαιν ο6 χβηα^ράβηιν ΙχΜ «αν 
Ζα34•Ι»9* «ΐΒκ γΑρ «αρ«Μομένον ^ «Αντη χ«ιν^ 
«•τβν• νΙ|ν 4«ρ«ξ|(βιν «6Μυ χβλ Αργέαν, 6ι* 1|ς μΙ) 
Ηϊ γ» χΗΜύ•»¥.«οΙ»« Ιν βύνφ ΗύψιΙβΧς καΙ6>(,άλλ* 
«Μλ Φ«ο•€ρμαΙικι>» %ιι(τμτο• βιατιθιιμένον, ώ; εΐ 
μΑ δρόοΗ αύιοικ ι»ρ«Ιχυτο • ^Βν β^ έχιίνοκ ^ 
|ΐέγ« $Μρ ΙμΙι» μ\ χ«0Αι»ρ «Ι ^«^ Αμν^ρ^ν, μ•- 
γΑλι ^λβγ^ «ιλΑΜν, ΑίΜβΜνννχαι. Κα( γ• Ιαην Ο «»^^«"" ^ '^ί^"* οοβιπι^ι»•. Ν»αι Ι^υκ ΟιΙοΙ β]υ<• 5. Α(Ι Ιιθ€ Ι^Ηατ Ιβηί• κ«Ιη€ϋαΓ ΜίαΓιο» ■! ηΛη 
νίπνίβη 0€ΐβΓηιΙη•ΐβ Κιιβγ. ^•Ι ϋΐΑΐ», μιΙ μμι^• 
ιΐΜ•Ιιιΐβ τΐη», ςα•• ιαη «ΐβτΐι «ΙμμαΟι ιμ« 
Ι§ιιΙΙληίΐοΓ» ΐπίΒΜΐιΙΐΐ»! Ι)«αλ Μ <Ιί•ρ€ηΙ«1 ςαίΙ»»•- 
αιΐΜ|Μ τοίοβηΐ, «Μ ορ«» €ΐ»ΐ, αίςιιβ Ιριβ οπίίαιΐ : 
•ίϋοΐ ιι«η€ β ιΙβιΙνι• Ι|ΐιί Ιο»{ιί• ?ΙΗ1μ•, Μ•ι>ρβ 
ιι«ΐιΐΓ»1ίΜ €οιιιΙμιγμ4Ι, €Ι ΜροτΒΐΐαηΚΐ£Γ ιΚνΙ- 
ΒΐΐΐΜςα• κίΗ§ν»ΒΐΝ, ΜΜη ςαΙιΐΜΐ !■ ΟΙιαΜμ• 
€0Η?€ηίΐ, λΐιβη τ€τ• ΟιΙβΙϋΝ» Ιι?ϋ• 

6. ΑϋΐΝΐ ικΙΙιοϋ ρΓθρτΐ6ΐβΐΜΐ ΐΜΐΙιβΐ |ριΙ• 1 ΠΐΐΟ 
οηΙΙηιία», ιΐη ηαιιιρβ βΓβικϋ, «ι ηοη «οηιίιυΓβικΙί : 
^ιηνΙ όΜη^ αΐ€ΐϋΙιιιΐ6• <ρ6€ϋηΐ Ια ΐΓϋιοΙιΐίοηηιιι 
^Μ, ς«ο τίη» «ι •■πιιιι οϋςνιΐνΓ €Ι ιρΙβικΚϋίη 
€θΙ1ιι•ΐτ•ΐοΓ• 8βιΙ «|ο άίαιη ιιβ^ΜΟ €ΐΜΐιΙιί€υΐΜ 
ΙρΜΟί η%ύ»»€ 11 Ι•Ι6 ςυο ρβΓρίαΓ μπιβι ; βείο 
βηΐιιι ΐηιΙϋίοΐΜ» φΗΒ ρ(Γΐιι5€ΐ ΗΙαη ΙοιΙ^ηί ηιπμ 
€θΙο Ιΐι Ιη€ΐΒ€•€6ηι Ιιτ{ΐαπιΐ|ΐΐ6 ΑιΐΜβ Ικΐηα, νΐ 

ΑΜίοΐη ώΜΟίτΦΓβΙ •αΐί€0•Ι>βΐ]ΐ1ΤβΙΙ€8, η6€ΐΙ«Γΐ€«Γβ 

ςβΝΐηιι ?ιΐ€Γβι, §6<Ι 0θΓ«( ςαιι! γο& «Ιβ οίΓΓαοιΓαβα). 
£πιΙ οίΓιαι Ιϋίι \η$^% Πΐβ ίθ€α& ΐΐϋςίΜΐη ιί μΙιοΙι• 
•€αη Ιιιχ ΙοοΙ νίνί<|« •ύηιοΐι 6ΐβΐίιΐ|υ«ΐιΐΓ. Ει 6$ι ΑμΜΟικ Ιχ•ν ν4 «ρβ'ίμα• α(οτΜ*ς γΑρ «νρ χα\ 
^1 ΙΐϋΙΙβν γ}^ Αβιερ οΐ ««Τβις έη\ τψ Θιψ ϊ%ύ^ 
••υον, ΑξόμμβτραΙίσβν «ρ6ς τ6 Χαλίβΐχ&ν χαΐ Ασόμ- 
€λ!ΐ|ν« * μΑ τοίνυν χβκ<μΑραναν ιιΰρ ΙμΙυο 3»\ 
Αι^ρακιΑν^ ^ χβν* αυτ6, ^^ μβ^ονι, χβ\ Οβιο- 
τΑτφ, χα\ 6ιΑ τοΟτ• Αβτέχτφ. 

Γ• *Βχρην Αρα το^ις ΙχΜχανμένους τφ χανΑ Θε^ 
ζί^ μ4 *^^^ ιιατβι«4νοιις αΙσΟητφ 1χ«{νιρ ιιυρ\« 
ΑλλΑ Μτβχορβύβιν α&τον, ώς «Ι χα\ ψύχοντι Ιμββ- 
€ήχα«λν 66««ι. 'Βφριξβ γΑρ, χατΑ τ6ν ο&τως είικ^ντα, 
«α\ «!ξ• σώμασιν Αγ(οΐ(, οΓς Θι&ς Ινψχιι, ^ σι>ν- 
€ο^ν «ύρ» χα\ οΟχ βΐχβ τοΙς γνησίοις έχείνου 9€- 
ραιαυταΐς τ6 ταπεινών Αν0(σταα6αι * Αλλ* ιίις οίκ 
«ρίΜταλΜΟλν %ψ ψ66ί^ χατηργιίτο, χα\ τ6 ^ς χαύ- 
«Μς ο6χ «Ιχιν αΟχημα. ^ 

ΐ)'• Ταύτης 61] χαΐ τρ(της έιηνηνιγμίνης λύΜως, 
«αρβτέΟηαΰτ^ χα\ έτβροία ι»«άρτηαΟτη• Έν•ργι(α; 
1•%ιν Ιψαλμένας ΙνταυΟα νοηνακ χαΐ τΑς ^^ν 9τ( ι:Α- 
λα& «οΐλ «ψ «υρ\ ΙνΟεωρουμένας - ονχ Ακειχ^ βλ, 
βΐιηΐν χα\ ένοιιτριζομίνας μ<γΑλας χα\ Οειοτάτας 
ΑιηχβΑαΜς Ιβνβτερον των γραφιχών της Αλη9»(ας 
τυΐΗ&βΜ*ν» Ας ύχογρα^χώς λβχιαγρΑ^αεν ΙχιΙνο 
χΐ ΐΜΡι &ν «Ις, του Ζ(ι»τ1|ρος ημών Ιηβου Χριβτου 
ΑίΜίχβνίζβτο γέννησις, ιιαθ* ήν τούτο δή τ6 ιιΑ,λμ€γα 
τβρΑατΜν, τ6 της •<4τιτος ιΛρ^ ώ; λν Αλλοις ψάλ- 
λβται* τήν «αρβένον ούχ Ιφλβξεν, οΤα δμβρου ((χην. 
Αν «ρο^ρητιχΙ^ βρανις ΜιόρηΜ ι^υρφορήσααα τ6ν 
τ^ς ΤριΑβος ίνα Χριατόν. Ένιργ^ιών λ^γψ ταΟτα 
«υρ(ν•»ν Α^^ί(τ»ν γεννήσεως ύκερφυους. δι* ϊ^ς^ ςηβ Ολίηηι•, ηοΐΐκι• ρυβΗ ίη 0«υπι ίΙε|η5λΐιΐ, ηιιΙ- 
Ιιιη ΙΐλΜ)9ΐιΐ ρΓοροπίοηβη €οηιρ•ηΐίοιΐ6ΐΐΝ|α« 
Γαιη Ι^β €1ι»Ι<1αΊοο : υικΙε ϊηΓαεοιίΜίηΐ ί^Μΐη Ιιοηο 
β]υ•4|α6 «ΓϋΟΓβηι »1ΐ€Γ0 ηι•]οκ, Α€ (ϋνίηΐεείιηο, 
Ιϋβοςηβ ίηΐοΐ€η1ιίΠ. 

7. 0ροη6ΐ>ει ϊ^Ιίητ ζείο ΙΙ^ί >^^βη9οε ΐ|ηΙ ΙιυΙο 
•6η$ίΙ)ίΙί \\9ί\ϊά οεΜ ίσιρεΓβε, •€(! ιιιρίΥίΟΓ», ηιιι«ί 
ΓΗ§ί()»ιη ίιΐ|Γβ»ιοε >ςιι«ιη• ΙηΓίβηιυΚ βηίιη, οι ίΐο 

(Ιί€31ΐη, €1 €Λ$ύΐ €ΟΓρθΗΙ)08 ΜΟΟίί» Ι|0« Ι^βΟΙ ίο- 

1ι&1)ίι»Ι>&1, Γ«ιιιυΙιΙο• ί|ριίε, οθο ροΐιιΐΐ ίη€ΐ7ϋ• ΙΙβΙ 
ραβηε ευαιο ορροη€Γ6 νΙΠιιίβηι, μ<Ι ν^Ιυΐ ΙιοΓΓΟΓβ 
|β1ίΑο5 οι Ιΐ€ΐ)€ΐ, 0Γ6Γβ ιιοο ρηηοοιριίι. 8. ΑΙΙιΐ9! ΙΙΠ ΙαηΙ» εοΙηΓιοπί ΐ(1(ϋϋι ββΐ Ιι3Β€ 3ΐί:ι 
ηοαΠΑ. Ηβοο^Ίΐεπ 6ΐιίοι ροεειιη'ι, ΐοιη ςο» Ιιίο ρΓϋ - 
ΙλίοΒ ευηΐ νίΓίαιβε, Ιυηι ηυχ εΙίί|ΐΐ9η(1ο ρηιίοιιι ία 
Ι|ρι« €οιι»ρί€ίιιηΐιΐΓ ; ο«€ ίπιιη^Γΐΐο (ΙίχβΓίιο νβΙοί ίιι 
•ρΜοΙο ρΓο^ρίοΐ ηιε^ηοε (ϋνίηΊεείιοοΜίοβ ονβηΐυ* 
Γ0ΐιΐ6€ΐιΐ0Β κπρίαηΐββ ν^Ηΐεΐίε β^οηβ» ςυιιΐ εΑιιΐιΐ- 
ΙιηΓιηι <ΐ€ΐίη€>1»1 Ι1Ι6 \%η\%, «Ι ηοϋιυε δ^Ιναΐοτ•• 
ηο&ΐΗ ρ<»η6ΐΝΐ€ΐΜΐΐθΓ ηεϋνίΐιε. Ιη Ιΐλ€ €ηίιη, ρ^^Γ 
ίηεί^ο αιίηουίοιη, (ΙίνίηίΙιΙίε ί(κηί•, υΐ ιΙίΜ ε^ηί• 
ΐιΐΓ, νίΓ^ΊηβΒΐ Ιΐ3α(Ι υεείΐ, (|09β ίηιΙΐΓίε ίη&ΐΑΓ ρΓο- 
ρΙιεΓίΓλ νίείοηβ ρτο&ρΜίί, 1%α^ιη κβείενίΐ, οβιηρο 
ηηαιη Ηβ ΤπηΙιχίβ (Πιπείοαι. ΙηββεΙ^ίΙβε ίηειιηΐ 
ί^ηί^ ρΓορΓίοΐαίβε βοροτηειυπιΐί Ιιοί€ ηιιίνιΐΜί ; ρβρ 
ςοειο, ΥβΙοί ρβτ ί^^αι χπίβηίβηι είφοί €1 %ί?ίβοβ «7 ΌΕ δδ. ΛΝΛΧΙΛ, ΑΖΛΠΙΑ ΕΤ ΜΙδΛΕΙΕ. 2% 

Ιτβ χαΐ ψιτταχί;:ιν βοχοΟμκν, ή χατά χΊσσας φθέγ- Α πλ Ι<μ|ιιΙ, €1 Γογμιι νι•1ιιΐ ίη λοιηηίο οΙΓλΗ, νβΙ ρι»- γεβθ«ι« ή χαΐ χατ^ δνον 1χ(!νην τήν Γραφίχ^ν, 
χέχΛ ^ χχΐ ώ;^ν ό^ίροίζ >αΑ•Ιν, μτνοΟνγι παραλή• 
λ£?ν, μήιητβ ^ ξΙνΐ| γλώντη βατιαρίζιιν χατά τους 
|ΐέ6ι; χα?6χ9»ς« οΐ «ολλί νολ; β^χα Ιαλοΰσι, βρ^χύ 
τι μαινόμενων α6το\ Ιλαττούμινοι. Ούχούν χα\ 6 
ύμνφδ6ν μίν ββμβ^μινος πρ&ς &λλα, χ«\ ταύτα ο6 
Ρι«ιτιχ&, οΤς $ι^ϊ τ1^ Ιν αύτοΙ; Ατοπον ο^ χαίρει β•^« 
Αμαρτάνλΐ, ψβυΜμινος τ6 του <9χου σέβας, χα> τήν 
€ΐς ίχβίνον χατά νοΟν λνάτατιν χοριζ^μβνος * χα\ 
τοίννν ού χατορΜ ΙχβΙνος τ λ ^νμα, χαΐ δι* α6τ6 
βίκται βιορΟώοιως χα\ αυτ<^ς, χα0ά χα\ δ Απλώς 
^αμάρτως ένιργδν. *0; γΑρ δ τοιούτος ούχ Ιοτι 
«ρδς τφ Αγαβω» ήνίχα ένβργκΓ τήν ΑμαρτΙαν, χα\ 
ταύτα βκδν ϊσως χα\ ιΕδδις χα\ δρβώς είδώς * οΟτως Β ΙΐυββίιιΐΐΓβ» 0.1 λΙίςιίΑηθο Ηογϊιιιιι ^2IΚ>I11^^^ ΓιηςπΑ, 
€ΐ)ήθΓυη ίιι•1»Γ ηκί ηιαίΐι ίηαΐίβηΐβ (ίπτίιιηΐ, ρ•ιι- 
Ιο »ϋ ίηΜηΊβ (ΙίβΟΓβρηηΙο^. Ει^ ρ$ΑΐΓα, Τ3ς9η«; :>«! 
ιΐίεη»» βΐίαιη ηοη ηιυηιίαη», (|ο« υΐροΐ6 ίηΙβπιρ<•« 
ΒΐΊν» Οοο <1ί»ρΓΐ€4>ηΐ, ϋοΗηηηίι, Γηιιίπιηβ Μ, οι 
λΙΐ«ηΓ•οη6ΐη ιηοηΓι» χΙ Ποι«ιηο0οιηίη»η$: ιιοιιΙ|ίΐιΐΓ 
ιΙΐΓΐΐίΙ ΠΙα δρίπΐιιπι» μ ρΓΟίηιΙϋ γαγ«| Ιριο Γβοϋΐυ- 
ύ\Μ, •ί€ΐιΙ οι ΐ|ΐιΙ $ίηιρϋαΐ6Γ ρο€ο»ι. ΟυοιιιαϋιίΜΝίαιι 
6ΐιίπι Ηί€ ηοη $ΐ>ι ίη Ιιοηο, €ΐ:ΐιι Γαοΐι ροοϋΐίπιη, 
ςιίΑηινί» ΓθΓ$»η Πβαη οο^ηο^ολί ΓΟϋΐοηηβ ηονβηι, 
ίΙ» 61 ςηΙ ρηΙΠί, |ια«ι| νοΓο ηηίιηιιιιι ίηΐπκΐίΐ »ιΙ 
ΟοηιΙηαιη ςιιοιη ΰβηίΐ : η»! ηαΜοιιι Ιιοιηο ρηορίΟΓΟλ 
ίη»ίΐ€Γ, ]α\(» 6ν9η|{«Π€ηιη ΓΟΙκηπι, €ΐ:ΐιη>ιι« : |)ο. 
Μίηύ, Οοηιίηύ, ιιμΗΙο Γ«•ρηΐΑΐιΐΓ ηοη υ1 1ΐ6ι»Γι.« η- ουδΙ δ ύμνων μΙν, μή Ανατ<(νων δΙ Ιιυτ^ν ιίς τδν ΐυΗκ Γοχίοη» οΐ ςη.ΤΓθη• ««αιη «ίΙ)ί, 8(«| ροϋοι; νοΙ 
δμνοδμβνον Κύριον • 8ς δΙ| Ανδρωκος διΑ τοΰτο Χ2\ υΐ 9*9 &οιι»η$, οηΐ ογιηΙι•]ηιη Ιίιιηίοηβ, 3υΙ 3ΙαΙ)9- 
•Ις χεν^ν χατΑ τήν •ύαγγ«λιχ){ν γνώμην χρά^ων Ιαβ ΙβπιοΓΟ «ΐΓορβηι. 

τδ' Κύρί9^ ΚίφίΒ^ ΕίχδτΜς λογ{ζ•ται οδδΙ ώς θηρ^οο οχύμνος ώρυ^μινος χα ι ζητών τροφ^^ν έΑυτφ, Αλλ^ 
μ2λ1ον ώς βίς χαλχ^ν ήχουντα, ή χυμ6αλον ΑλαλΑζον, ή χρδταλον <1χή ψοφιΟν. 

ιβτ. Αιδ χα\ έχΑτιρον ιδχταΖον τφ τοιούτφ διορθω- Η. Ορΐ«η(Ιηηι ρΓθΐη<<β*Ιιο]α9ΐηοι!• νίΐΌ ηΐηνηηηο 
6Ι|ναι Ανδρλ» τήν τβ Ατοπίαν τών κονηρών λογισμών, οοιτΊ|(ί, ιη»Ι»ηι Μΐΐίΰβΐ οο^ίΐιΓιηηνιη •1)«ΓΓ8ΐΊοη«πι, «χΐ τ||ν Αναμιμιγμένην αύτο?ς δμνφδίαν, χα\ ούτως 
λχριιοομΑνην. Έξοιδών γΑρ οδχ ώσιιερ ήλος 1|λον, 
τούτο δή τδ «αροιμιώδες, Αλλ* ώσχνρ Αγιωβύνην 
Αμβφτία, οδτω «α\ «ονηρνϋ διαλογκσμο\ έντελιΐς 
δμνφδίας, τΑ; Ιξ δλης διανοίας, χαΐ Ις δλης χαρδίας, 
«α\ έξ δλης φνχης. Κα\ δηλον αύτδ, οΤς πολ^ίΑχις 
ούτως δμνοδντ<;, ούδλ μεμνήμεβσ, εΓτβ ψΑλλομκν. 
*Ενδα «6ς Αν ψΑλλοι τις Ιξ δλης ψυχής, διιου ^Α• οι ροηη<»ι»Ηΐ Ιιίβ οπιΙίοιιοΐΒ «Γφΐβ ίηαιΐίβηι Γ^οίοπι. 
Νβηιηηβ ηοη λίοηΐ οΐιτυβ οΙ^ναιη, ]ηχΐ8 ρΓονβΓΐ>ίυηι, 
τορ'ΙΗι, ΜΐΙ βίουΐ 8»ηεΓιΙ«ιοιιι ΙηίςηίΐΑ!^, Πι ν«η» 
€θ{ίΐΑΓιοηο8 ρτΗο^ΐ^ηι ΓοιηονοηΙ οηιϊοηοηι, ηη» 
091 ΟΙ Ιοία ηιοηΐβ,βΐ βι Ιοίο €0η1β, βΐ βι ΙοΙα «ηίο)•. 
Ει ΚιΟΓ πι•ηίΓο$ΐιιιιι ηοΙιΊ», ςηΐ βζρο •ί€ ρβλΙΙοηΐΓίΐ 
ηο ηιβηιίηιπΗΐ9 ςυίιίοιη »η 0Γ€πιη$. Ρογγο ^|υοη10^ο 
ρΜΐΙ>ι οχ ΐοΐ9 «ηίπια, ηιιί Ιοίιηι ίΙΙληι ι Οοο»ν<κτα« σαν «ύτήν Αιιήγαγιν έχ ββου, ούδ* Αχρι γοΰν, δ λέ- νίι« ηο υβιριβ οι1 ΙίΐΐβΓΑΠί (|υι<Ιοηι ΤΓΓίιοΓαιη οι 
γιτβ'., σημ«{ου 1χ:(νφ χολλώμβνος ; Τοιαύτη τις »(ΙΙι«Γθη.Ν? Ι1ί€ «ηίπιί κΐΑΐαι «€ϋηπι1β, ιιΐ &ιΙ)Ίιιόγ, Ιννοια Ιχιμβφτύριται, οΐμαι, ααρ'.^ια^ χλ\ τρανΐ|Η 
δυβφίχιίνν ^-ϊψ. 'φ• Ό γΛωσσ' όμώμωχίτ, ή 
Μ φ§ήξτ άτώμοτσς. ΕΙσΙ γΑρ οΐ «ροαλιΐς έν λότοις 
φννας χα\ «ροκιτλίς τΙ|ν γλώσσαν, «ρινή βΑψαι ιΐς 
νοφν χαΐ ΙμβαΟύναι κρΑγμασιν' ίξ^μνυνται, ώς 
οΟτ» λαλλίν, τήν γλώσσαν ^ρ(Ϋ της φρ<νδς. ΕΤβν δ* 
Αν τοιούτοι ώς μΑλιστα δρχοι, δσοι χατΑ Ερωτα - δΛ 
ούδΙ δ^^ώσδαι ιιαροιμιΑζονται. Κα\ οίδα μέν, δτι 
χατιγιλΑσΟη «ρδς της χωμιρδία; ή τραγωδιχ^] 
έχιίνη γνώμη * φΐιδοί δέ της σοφίας του χιρχομή- 
βαντος δχνώ τήν Αν€<^3ησιν, λέγω δέ, μύριους δσους 
οίναι >^δγους, ο2 δίχα φρινών έχπέτονται, ους Αφρό• 
«ύνης Αν λέγοιμβν Ιχγονα. Τοιούτον Χ2\ ή ύμνφδία. βχρΗιηίΐιΐΓ Ιιίβ ίπτ^ΟΜϋ νοΗπ• : ^η^αν^ι /ίιι^ιιβ• 
ΙΝ«ΙΜ ψβΓΟ ηοκ ^*ΝΓα•ίΙ. 8υηΐ «ηίιη •€γπιοιι6 ρΓ»α• 
ρίΐ««βΙ ΟΓΟ ρΓοηηρΙί, ηιιί τ6γ1)« ηαν. «ηίιηο ιΙ(-Γΐ](υιιΐ 
η6€ λ€ΓιΙ)υ$ Ιοιρηπιυηΐ; Ιιοηιηι, ηΐ ιίΛ ϋίιοηπι, 
Ιίηςυιπι πιοη^ {ηΐίιη» ο]υηΙ. δυηι 3ηΐ€πι ρΙβηιηΐ(|υΓ 
Ιιη]ιι$ιηοιΠ ««^Γλπιβηΐο νβΐυΐ ςίΜΒ ρπΒβίλοΙηΓ «Ια 
ιπΐ0Γ«, βΐ ίϋοο 6ΐίΑπι ηοη νλΐ6Γ0 (ΙΐϋΐιηΐυΓ. δ€Ϊο 
ςιιίιίβηι ίΓΠΜΐη ίαί&$ο % οοηιοΜίο Π1«πιΐΤ]ΐ|«Β- 
ι1ί κηίβηΐίοηι» οΐ 8>ρίοηΐί3Πΐ νβηβΓααι €]ιΐ8 ςυί 
ΊΙΙυδΊΐ, €ΑηΐΓ3(ϋ€0Γΰ τογοογ, 86(1 •88βΓ0 ίηηηη)6ΐο8 
€880 8θΓηιοη^8 ςυί κίηο «ιΐοηΐίοηβ ινοΐΑίιΐ. οΐ^η: 
ιΙία ριι•8υηΐ ίηοοη8ί(ΙοΓ8ηϋ9Β βΐϋ. ΤοΙΐ8 6$ι η 
ΟΓοΓιο ευί 9ΐ1πιί8€^ηΐυΓ ιηοΙβΒ οοςίυΐίοηο^, Π { ιι«ραμ•μ{χαται «ονηροί διαλογισμο\, ένιαχού δέ |) «Π(|ΐΐλη(1ο ρπαν» «€ΐίοηο8. Ιη ηηοβηίιη Ιαηοίίΐβδ 
ΐΜΐ\ «ρΑξιις Αλδγιστοι. Πρδς τίνι γάρ νομιστέον τη- ~ . - * — . 

νιχαύτα βίναι τδν Θ<δν ; Πρδς τφ λδγτρ της δμνφ- 
δίας, φιλφ χατ* αύτΑς λέξ8κς ; ή πρδς τφ τιονηρφ 
διαλογισμψ ; ^Αποδέχιται τδ πρώτον, ΑλλΑ τδ δ£ύ- 
τβρον ύπιρμισιΙ. ΚαλΑ τΑ της γλώσσης, Α^^λ' ό νους 
ΑντιφωνβΙ. Ούκ» φθΑνιι «ροσδέξασδαι τίν ύμνούντα 
μ^νη γλώισΐ| βιδς, χα\ Αι:€ΰ6(!ται τ^ν αύτδν, διδτι 
τφ χριίττονι, τ) ψνχ3• ιιονηρ€ν8ται. Φιλι? τδν μ<• 
μνημένον αυτού ' Αλλ* δτι οΟχ Ιχ ψυχής, μή δτι γι 
δλη;, Αλλ' ουδέ γούν δ>ω; μέμνηται. ού «Ανυ φιλ«1, 
μήι»τ« δίχαΐ ?ύ|ΐ τΑ ωτα «ρδς τήν τού ύμνου χραυ- 
νρ,ι.ΑφιΟ.; τ^ν ύμνούντα τιΤι θιρακευομένφ δαίμων».. 
ιγ'. ΈφΟ,χη τ^/ν Ηβν/, ω ανΟρω«ι, ο!; νμνιϊ; 
έχιΐνον • Αλλ* οίς διαλογί^υ χλ τ'.ύ πονηρού, Α^Αν^'-; 

Ρατεοι^ Οη. ΟΧ\\νΐ. 861 Ι)6η8? ϋίΓΟπι ίη ηυ<ΐ8 νβιϋοΓυπι οηΐίοηΐβ 
Ιίΐΐοη, 9ηίη ιη^Ι^ι οοχίΐ8Γιοηβ7 ΓηοΓβηι ΑΓείρίΐ. 
56ΐΙ ροβίοποιοιηοιϋι. ΡυΙοΙίΓΑ ΐ|η« 1ίη|;υ9ΐ 8οιΐ9ΐ, 
80(1 (1ί88οη3ΐ 8ηϊηίϊη8. Μίοίηιο ροΐοβΙ αε(:ορΐιιηι 
06η8 Ιι»Ι)6Γΰ ΊΙΙηπι ςυί Ι81)Π8 Μΐηίαηι ογ>«, <βιΙ ουηι 

ΓΟρΟΐΙΪΙ, 1)υίρ|>0 €υί«Ι8 ΡΟΙΪΟΓ Ρ8Γ8, βηίηΐ» 8Γίϋ€ΘΙ. 

ροΓν0Γ8»08ΐ. ΟίΙί|;ίι ηιοπιοΓΟπι 8υΊ: (|ΐιί νοιο, ικμΙιιπι 
Ιοΐ2 ΑπΊπιο. ηο ιιΐΐ&ΐοηυ» πιι'ιϋβιη ηΐϋΐηίηίΐ,βιιηι ΙιοπιΙ 
νίΙ.ίβ «ηιαΐ, α ιΓιςυ:ιη(Ιο οϊιηιΓιι ΛΟΓβίΐ ηιΙ β]ϋδ νο- 
€βπΜ>€ΓΠΐίιΐ6η8 ρ&»ϋ<ΐηΙοιη ιΙλπιοιη ^ιι^ ΓϋηιηΙαιίΓ. 
13. Α1ΙκΊ8 Ι>οηιιι, ο Ιιοιηο, ςη^ΙβηΜβ βαιη αΐν- 
1)Γ;ικ;!>0(Ι φΐ:ιιοηη8 ιι-αΙ» ΐο^ίΐ^Η, Γ6ηιονο:( ί»|•ΐ:- 
ηιιιηι ίριιιη ΐΜΜίοΓαιίοΓοηι. 0Γο$«ιρΐπι(•τ Ιο4|η6Γί% 
€0πΐ6 νοΓο ίη8Ί|)ίθΜΐ(Τ, (ΐυυ<|ΐι^(Ι ίπ ο$ τοηϊΐ 301 ΟΕΟΠΕΠΙΕΝΤίΑ ΜΛΓ.Ι8ΤΗΑΤΙ;1 ΓΠΙΠ5ΤΙΑΝ0 ΠΓ-ΒΙΤΑ. 302 

ρ«ι;, χα\ Ισ^πς μου'ΐιχοίς ό,ογάνοι; υ;ινουν ο! πιλαιοί. (^η4^ηι δίΐιϊ ίιιΐν^ηΐυηι ; Ηπ(*ιΐ3 νΟΓΟ μ8.ι1Ιοιι$, α (|;ια Γϋ• 
Διά τ(δ)| χάλλιον; 'Οτι ^ νοΰ^ έχ^ίνοις έτ.κχτατεί πιονίΐΐ ηΚοιιΓιοπβιη :ιΙ>0ΓΓ3ΐίο <'θ{;ΐι.ιΐίοηιιιιι, ιιΐ6!•ΐ3τη 
Ιγτε^νος, 4 χιτ' έϋΐ9τήμην, Χ2\ ρυθμίζει -ηρ^^ς τ'-»ν ηοιι ΙιαΙιβΙ οοηΓίηηιΙοιη, ιιο€ ιιιιιικ•γο$ ικο ΙιιΙαιιΙπιι. 
•χοκ^- γ>ώο«α $1 ψαλμψδ^, ίίς άπαγε•, τ^ν λογυμίίν ή των ένΟυμτ>32ων άτο::•β, νοΟν ο^χ ϋ/ίΐ ουτβ 
0ν¥^^ντ8, ο6τ« μήν ϊμμίΧώς ^Ρυθμίζονται. ι^^ Έ«\ «291 τούτοις ιΐιν οι3^ ζήΐου ήμίν χα\ μι- 
μή«€«ς των Ιχχφρίνων ιεα(δων ο( τ3^ σ«του^αΐ'.<^8ρ2 
%«•« μαθημΑτΜν Αποφτηθίζοντες, οΤς ικάνυ τι μέ« 
μηλ« -:& έξαγγβλλ^μίνα. Έ/ου^ι γ^τρ τλν νουν όλον 
«ρ^ τ« τώ δ•.βα9χίλφ )τα\ κρ^ς οΤς Ιξαγγε'λλουσιν. 
*0 'κάηηως «οιητέον χα\ ήμ^ (ν τω ι:ροσιπ|γνύειν 
τ&ν νουν χα\ τοΙς φαλλομένοις χα\ τφ καμμεγίστφ 
^€«9χάλιρ ημών, φ ψάλΧομεν, ?να οΟτω μαχαρ(9ΐ| 16. Ιιι Ιιί$ οηιηίΐιυ^ «τηιιιΙαιίιΗ οΐ ίηιΐΐνιιϋ; ηοΐί» 
5ΙΙΙΙΙ μβΓ8ρΪΓ:ΐ€Μ ριι^π ηυί «ιΙίβοοηιΙοΓυιη ροΐίκϋ'ιιηβ 
ηΐ6θΐοτίΙβτρΓθΐιυιιΓ?2ΐηΙ, <;ΐςοΐΙ^υ& η».ΐλίιιι« £$ι €υΜ•. 
ςβοιΙ κΰίΐ^ηΐ. Τοίβπιβηίηι ιηι^ηΐβιιι.κίνοηυιιΐβία•! 
ηια^»ΐΓυιη 61 2^ μ ςυ« ιι9γγ2ιιΙ. ΙιΙ οροπι^ι ιιο» 
ςβοςιΐ6 Γ»€6Γ0» «Ι «ηίιηυηι (Ιι^η^ΟΓΟ, Ιυηι ίη ϋβ (|ηαβ 
ρβλΙΙίιηιιβ, Ιυιη ίη ηιαιίηιη ηοι^Ιτο Μ3ςί<>ΐΓ0 οιιί ρβ^Ι• 
Ιίιηιιι, υΐ ΟΓΟιιΐοε ηθ5 Γ9€ί3ΐ Ι>Γ3ΐ05 ρΓχΓαΐοηιηι ίη- 
$13Γ ρυβΓΟπιιη, βΐ ]ιιΙ>63ΐ ηο5 Ιιοπιηι »ΊιηΊΐ6$ ίϊοή^ ψάλλοντας ήμβς 4μο(ω; τοΙς άναγεγραμμένοις ιται- 

4Ιοις, Χ4Λ στραφηναι ήμ5[ς «ΙςΙχιΙνα τουτ^ γε, εΓχΐ), Β βΐ ίιι Γβ^ιΐ! ϊ^αί ΙιηΜ*ϋ(ΐ6$ 6ΐ ΙϊΓιοβ $ιιο3 ηιΙ»εηΙ)9ΐ. 

χα\ ιΐς χληρον^μονς της χατ* αύτδν βασιλείας Ιγγράφητιι, χα\ οΤα χα\ υίοΰς αύτοΟ. 1^. Ε{ βέ χα\ Θιλν ύμνοϋντ€ς» ή των τινας Οερα- 
κ4ντων βίου αυτούς, Ιχείνοκς «αρβατάναι ^αζ4- 
μι0α, χα\ χατ* βψεν λαλιΤν, τ< μή τ&ν νουν δλον Ιχ 
τη; £ξω τύρ€ης τηνιχαυτα μιιταχαλουΊΐινοι, χα\ εΙς 
Ιν βυνιγιΐροντβς, ν6βς αυτ^ρημα γινόμεΟα, συν^ν- 
τις τοί; ύμνουμένοις, χα\ χολλωντβ; αύτοίς τάς 
φυχΑς, χα\ οΟτω μι^^ν^ των βιωτιχών έμκαζόμε- 
νοι, μή δτι γβ των Ατ^ποιν, &λλ* ο6Μ των βιά οκου- 
9!^ &πάτί)ς ; Καχομήχανος γάρ ήμίν ΙχΟρ^ς Ιγχά- 
Οηται, «ιο^^μβνος» μΙ} μ^νον λογισμοίς άκίκοις 
άκϋ&βνχοΜφ ^^μΛς του βίου, &λλά κου χαΙ!τα7ς χρη- 
ατοτέραις τωνΙννοιών, ?να μ^νον δπωσοΰν τήν ίχεσίαν 
ήμων Ιγχ^Ψΐ). χα\ με9ο5εύβι^« &λλα μλν ήμΐς λαλείν, 
ΙτιροΙοις 61 τ^ νοερ&ν της ψυχής εύχαίρω; άχαίρως 17. δΙ 3ΐι1ύηι 1)611111 0Γ3ΐιΙβ^ 3ϋΙ αΐίηιιος (αηιιιΐο- 
Γυηι β]υ», »Η»ίΐΓ3ΐιιυΓ ιιο$ €0Γ3ΐη ίρ«ί$ &βΐ3Γΐ3 61 Γα- 
€16 1(1 Γβΐ'ίβπι ΙοςυΙ, γογ ηοιι οπιιΓι|}υ& ιιπιο οτ^ί- 
ΐιΓιοηίΙ»υ8 λ τοηιιη εχΐβποηιηι (ηηηιΐΐυ 3νο€3ΐί& 1 1 
ίη υηαιη οο1ΐ6€ΐί•, &ρΊηΐιι<( €(Ιϊιίπ)ιιγ ΙοΙί, ρπβϊ&βιιΐο^ 
ϋλ φΐ£ (ΙΙ('Ίιηυ8, Ιιί$ςιΐ6 λιΓιιπ:ΐ} α^ί^ΙιιΐΊιιαηΐβ^, νΐ 
€υιΐ€ΐ3 (Ιο&ρίΓί6ηΐϋ5 Ι6ΓΓ•^Ι3, ποη &οΙιιιη ηιια: ηιαΙ•ι 
•ιιηΐ, $θ4ΐ 6ΐ ςιιχ οηιιιί ηιη &ιιηΐ (Ιί([ΐια ? Γ.3ΐΙίιΙιΐ!ί 
βιιίηι ρΓ3νΊ Ίηίιηίοιβ οΙιβ€Γν:ι|, πιοΙί€ηβ ηο& 3 0«ό 
«νοΠ^τβ, ηοπ ροητηΓ9»Ί$ ΐαηίαιιι, «θϋοΐ ορΙίιηί8Γθ|ί- 
ΐ9ΐίοηίΙ)υ5, υΐ ςυοππκιυ^ ηιοιίο οΐΐβπι ρΓβ€6β ηο- 
5ΐη& ίιιΐ6ΓΓαηιρ3ΐ, «ι πιαΓίΓιηοΐυηιο» ιΐί» ϋίοοΓβ, ^1 
λΜζ νβτο 9ηίιη« ίηΙβΙΙβειηιη ορροΠυιιβ ίοιροπιιηο 
3ρρΙί€3Γβ. δοιΐ 1108, Πιηι Ιιγιηηοδ ο&η^ηιββ, ΐαηι (νααχολιΐν• ΈμεΙ; βΙ &λλά χα\δμνους 4^ντκ• χα\ € αΙίΙβΓ €ΐιιη Ώ^ο €1 5.ιηοΓΐ5 οΐιΐλ ΰοηνοΓ59ΐιΐΓ5, 9<Ι βύ^Αΐς Α τφ θιφ χα\ τοΙς αύτου έντυγχάνοντες, το- 
ξκύοιμεν χατ3^ αχονοΰ Ιν^ς, του εΙ^Ιναι, α τε λαλού- 
με, χα\ οίς λαλούμβν. Γ/α τ^ν (ειν^ν&ντίπαλον οδτω 
χατα»οξιΰοιμεν, <ύατοχουντις της &νω χλήβεως. 

»η'• Έν^νμώμεθα <Ι χαι, ώς, ε{ βασιλεΐ όμιλοΟν 
τιςούχ ΙοΟ* $ τινι των Ιξω περιελχόμεΟα,οΙδΙ άλλα 
μίν λαλοΰμεν» ε{; ^λα βΐ τ^ νουν ιιαοαπέμκομεν, 
τφ ικαντ\ κλίον έν ταΓς θειοτάταις όμιλίαις τοι4σδ< 
βτοχαστέον «ροσοχης χα\ αυμφω^ίις χαι ε(ς Ιν συν- 
ν<ύαεως τ1|ς τ« γλώσσης χα\ της ψυχής. Ταύτα, Δ 
φ{λοι άχροατα\, άρΙαχοντα μέν ύμ7ν συναρέσχουσι 
χα\ έμο( ' βΙ δΙ αντιφωνείτε, ζητητ»ον &λλοθεν λύαει; 
χριίττονας. Ευρήαετε βέ 9:άντως, Θεού βιδόντος, του 
ύπιβχημένου εύρίσχβοϋαι τοίς ζητουσι, χαΐ &νο(γε- 
αΟαι τοΙς χρούουαιν. υηιιη Αιιβηι ίηίεικίιτηυϋ, &είΙίεοΙ 9(1 βοίβικίπηι ιι•ιί<1 
ΙαηυαιηιΐΓ 61 ηιιίΐΜΐδ Ιο<|ιι9ιιιιιγ, υΐ ΐ6ΓπΙ>ίίι;"ΐ :ι«ΙνβΓ- 
ιαπϋηι ΐοΓίδ ΟίΜίΓοίΓαηιυδ, ΓβΓκίΐοΓ οοείβίίοπι «ιΐίιι- 

§Γηΐ6& ΙΐΧ•Γ6<ϋ'3ΐ€ΠΙ. 

18. ΚβΓ0«;ίΙβηιιΐ8 βΐίαιη ηοβ, $ί ουηι γο$;6 εοΙΙο• 
ςιιβηίοδ, 9(1 ηίΐιίΐ αΐίβηυιη ϋίβΐηιΐΜίηιΐΓ, ηΜ «Γι» 
ηιΓιϋειη ϋίείπιυβ , 8(1 »1ίί ϋργο ηιβηίβηι ινοη- 
ηιιΐ8, ηιυ!ΐο ηΐλ|{ί£ ίη (1ίνίηί$ οοηνεΓδπΓίοιιίΙιιιβ Ιβιΐ' 
(1θΓ«ιΐ£ΐ)ϋΓ6 8:1 Ιαΐ6ΐη 8ΐΐοιιΐίηη6ΐη, ΓΟΐιεοΓιΗβηιςιιβ 
61 6οηδρίΓ8Γιοη6ΐη Γιη^ιι»*. οΐ ηηίιιιχ. ΙΙχ*ε, οΙΐ9Πδδίιιιί 
8ΐιιΙΙΐοΓϋ8, 8Ι νοίϊίδ ρΙαυιΐΓπηΐ, 6ΐ ηιίΐιί €(ϊΐι•ρΙ«- 
€βηΙ ; δί νβΓΟ (ΌηΐΓ8<Ιίο.ιΓΐδ. πιοΙίοΓβ* 8ΐίΙ)ί <|«•»- 
?βη»Ι« 8υηΐ δοΐϋϋοιιβδ. αΰρβηοιίδ ρΓοΓβοΐο, €θη- 
€6ϋ6ΐιΐ6 Οβο, ςηί ροΙΙίίβΐϋΓ ίην6ηίβη(Ιϋΐη<ΐϋ«Γ6ηΐί- 
Ιινδ, 61 8ρ6ΓΊ6η(Ιυπι ρϋΐ^αηΐ'ώυδ. υΐΚΒΕΙ Μ ΟΒΕΜΕΝΤΙΑ Ι4£Ι8ΤΚΑΤΙ1Ι €ΗΜ8ΤΙΜΙ0 ΟΕΒΙΤλ. Τον αΰτου Μ€ρί ϋπαΜοής χαΐ ενπΕίΟίίας χρβ- Ο 
Μούσιις ποΛιτβύ$ίαΐί ΧρίστιατίΛφ. 

α'. Τπομιμνήσχων Ιτι χα\ Ετι, να\ ^ϊ χτΧ βιδά- 

οχων τοί»; Ιχατ^'ρου τοιούτοι» βε2€ημ'νους άγαΟοΟ 

Ιν ^μιν (τάχα γάρ τίνες ουδετέρου διήοονται, οΐ 

μέν, ώς μη έκιδεεΤς δντες δ•.δαοχαλ(ας, οΐ δ^ ώς 

διόλου ίμμελετώντες άπααι τοις του βιοΰ διχαιώ- 

μαο'., »•ι δι* αΟτδ π•ιιυχνωμ<νοι ές &Εΐν άι». ....)• Ε)Η»Ηέηί Λ€ ο^ύιίίέηϋα ηαρί9ΐταίνί ΓΜτΗιΙαηο 

Ι. Αιΐιηοηεηδ 8αΙ>ίΜϋβ. ίιηο βΐίηΐ" •»0€6Π8 608 
ίιιΐ6Γ νυβ ί|»ιί νεί :ιϋιιιοιιίΙίοιιβ νοΙ ι)ο€ΐη»8 ορ«δ Ηλ• 
ΐΜϊηΐ (ΓοΓΐα&84» 6ηίιη βΓΜίιΐ α"» •»β"*ί*® ίη<ϋ8β8ηΙ, δίνβ 
ΐΗΐΙΓιιΐδ ϋοοίΓΐιι» ίη<)ίκί δίι>ΐ• ^ί^^ οιηηίΙ>αδ ΟεΙ )ΐΐδ- 
ΐία€8ΐίοπίΙ)ΐΐ8 ίηίβηΐο βηίαιο δΐυϋοαηΐ ί(ΐ6θι(ΐιο 
οοτΓοϋοαίί ^\ΐΛ ^<\ ^^ν^χχ'ί •Λ> ^^>κννΛνί»\\χ• 3Τβ ^ ΟΙ 0ΒΕ01ΒΝΤΙΑ ΜΑΟϋ^ΤΙνΑΤΙΙ! ΟΙΚΙδΤΙΑΝΟ ΟΕΒΙΤΑ. 3(» 

*ΧΡη^.Μί•Λ«Κ»Λ«*«βτ βδ-Ηΐνίρν». ουδέ έν Α ιιινιικ» 1^^^• „■: -ι^-.ι.^. »βτ& ο^ν αύΜν λ««ν•ρ4«Μς Ιρ£β:;4μ£νβι. Χ3\ 
Αλλήλοος %α^άα9&ψας έλ\ Αρά9•»!ττ$ς χα\ τικαρΑτ- 
νονης, ηΐ «ίντβ Ι^ τη κ ς χ»^ ((- χους ομοίως 
«&«•;; ΑνΦρώηυς, 1ι* Αν 1ν 1»ΙνΜ Ή;ν τ^τβ μα- 
«ρο^(^λxν Α«ι:Ομ«ι, Ι^ν «ύηΐς «ιρέ?χιν<ν 6 

β*• ΤΙ οδνοόχ λ Ϊ9Λ9Ψ €ΐς Μρβντιν ο( χα\ τήν 
ΙΛηρΛΜΨ ιηΔ τ^ Αρι9ρ^ ρυΗρ^ Λ^μωνν, τ4τ£, 
οΙ «ρΙς τψ «Εφ. οΙ ΜτΑ φύβητ. οΐ ^:γ^νώς Άδα- 
μ-αηι, •0ς ή ^γαΜνης ΟιΜξατο την ΙλβιρΑν Αν- 
θρωπότητα : τΙ 61 «Αχ Αυ μ^θΜβιυβν 6υμό9ο?οι τά 
1ς γΟαβαφΙαν, μινουτγι Ιβ^Μφοι Ανης ; ιηος Α Ις γΟαβαφΙαν, μίΜΚίττι •<09θφο• Αν^ς ; ιηός « ςηί ι ηΐίοηβ μ», η! ροΐία*» Οβο. ι«1 Γηΐηη εΐι». 
β^ μΙ| 1νιι»ρ{ζ£το τΑ «χλΑγχνβ Ιχκ'νοις, χλ\ ή χαρτ * πΐ«1ηι •ϋη•ΐ3ΐ>ιιιΐχΓ ? Οϋθιηο«1ο τί^οβη ίϋα ηοι• Μτ&ιιΐ. η€ςιΐ€ Ια ιχΙογφ Γ»γκϊ ριπ^ιη ϊΓςϋίηΓβ 
οοΒίηιϋχΒΐ, ηβς•« <«Γΐιχ<|•ιαι ηΐίοικπι. οιΐ ΐι^,,, 
ρι«(^ΐ» τίΐιαι •« ηοΜ ιϋπ^πηί. ι^ιΐ οοηΐη $6 

ιρβο• ιητίΜΒ «ΠΚΐβΙίΐβΓ ίΟδΙΙΓ^αίΙΙ, ρ6ΓΐυΓΐ>»Ιΐ(^9 
ββίΟ 3€ οβΜΗίφηΐΟ « 1ΐΜΓ3ηΐ€». €1 001111$ £€η€ΓΪ« 

■μΙι ίοΓρπηΐ ί» ςηί 9Μ|ιι€ Λ^ ίρ$ΐ Ιιοιοϊιιμ ιυηΙ, 
•ιΙ«ο αΐ ίΙΙί τίι» ΙοΒ^χτίΐΑίβυι, » ϋ«ο ίρ»» €οιι1 

5. Ουίϋ ί§ίΐαΓ ΒΟΒ Γγ€£πιβΙ &<Ι ιυ^ϋοηιιι οιιβ<1Ί. 
ΓιΟΒβηι κ(ΙυΓθΐΐι!ΐιιι ριηα ΙιοιηίιιΜ ίΙΙί ρηκίβηκ». 
Ι)€0 Μ£«ρΐί^ Μίαηκ Γοον€ηίοαΐ6Γ τίνοοίοβ, τμ-ϊ 

Α(ΐ9Βΐί ρΑβΙβΤί^ ηΐΜ ΙΐΟΒΙ ϊρΜΠΙΒΙ ίΒ«Ιθΐ€« ρΙΐΓίΐίΒΟ• 

4θ€€ΐΜΐ ΙιοΐΒϊΐιΐΐΑΐβη• ? Οιιια ηοΗ οΐ€θ3ί«ηιηι ίΙΙί 
ςβί 1 ΓΒΐί•η6 »«ι. τνΙ ροιία» 3 Ομ. ι«1 Γηΐηαι εΐι; Ολ Ιμι<ττ?, ο&εμ του χατΑ ΑνθρΜΧον θκίου χΙΑνμα- 
^^ ΡΡ*Χ^ ^ κχντιλως Ι^λαπναίνου θηριώδους 
«βηντρΒχιίας. ρΑνη« της Ιη ττσοάρνν βάκως Ιχι- 
ΙβινβΑ^ «ύτνίς Ος γ« τήν «ρ6ς ^.ρία &ινΑ ^αΧ 
Α^ρΜ«Β6Ιρ« ΙξίσίΜίν χ«1 Ιμ^ίω^ι^ ; 

ς*. ^Η «Αντβκ Εχομεν έχ των ιΕΐίότων βυνβννο€(- 
οίαι» 6ς«ρωτβμ1ν ά«ω(•^ρζντο ΑνέγχΑρβ^α χχτΑ 
αψΛς «Ατούς οΐ ΑγαΟολ ΙχιΓνοι ΑνΟρωχοι, χορ.τΟέν- 
τ§ςχΛτΛΐβΑνας^χρύ^ίΐ¥ ' (Ττα μέτριο• τίνες, ους 
^ «οτΑ φ^ν Αβ^ {ωκ-^ρον Αν€θίρμανβ φιΙανΟρω- 
«κΰοΜ^Βΐ, <1ς Ιν βυ\€ΐ•4ντ£ς βουλής, έηέψαντο 
ΙΙν, τ{ τιχνηβΑμενοι ΑναχαΗβονται τον χαλαι&ν Αν• 
ΑρίΜΒΟν• η Α Ιντλυθιν Ιντ(Ουμημένο« τρίπΛ τ%ν Ιβ^βιιιβΙβ 8Βηΐ. ςΒΟΠΜΜίο ίΟΓ ΒΟΒ «ΐΑΓϋυϊΐ, ειιη' 
νίϋ€ηΒΐ ιϋνίηΒΐη ΟΓβαΐυπιπι, ΙιΟΒίίιιβιη ϋΪ€ο, 1ι«&ιΓι« 

ρΤΟρβΟΗΝίΒΟΙ €»€ ίΒίβΓΙΟΠϋΙΙ, Ι|3 υΙ ΐϋ ΜιΐιίΙιΙυ- 

ιΙίΒβοι ΙκιΐϊΒπιηι ίκηπιιιι »ΐΐ|ΐΐ€ Γπιαβίίση ιιίΐιίΐ 
ΓΰΓβ <ΐ€ΐί€€Γ6ΐ ηί$ί ιιΐ ςΒ«ιιιο^ ρ€ιϋΙιυ< ϊηο^ιΙβτβΒίΤ 
6. δ»ηβ « τβΓΟ 1ι•Βϋ «ϋ«Γηϋίιηα9, μ εοιιεία- 
(Ιίηιυ• ίΙΙο• Ιΐ0Βΐΐ8€« ρΐΌΐκχ ρπο>υιιι βιιβιιιιο ΒηΙαιΐ 
■ιΟΒΤΟΓΰ ιΑκείο• ΙαΓΓ^ιιιΑΓυιη €θρί«η• ρτοΓυιΙίβΜ . 
ι1υίθ(1β ρ»Β€θ§ ςΒΟϋΙλοι, ΓβΓτοΓβ ϋίνίοο ^ά ΐίΛΐηη 
9ΐηθΓ£ΐιι €ΐ€ίΐΒΐο•, €0Β$υΙΐ2ΐιϋί οαυ» εουν6ηΊ&5« η 
ϋϋ ορίίπ» ιΐ€ΐΐΐΜητί•$6 ηϋοοβ ςυα νοίΟΓβιιι 
ΙιοιηΐΒΟί ΓηροοίΓΟίΐ. Τυιη ρΗηιο 1>ουηι €Γ€ιιογ£ιιι 
ΒΐιΐΒίο »ί1>ί Γ€ρΓΧ96ΐιΙ«ιιΐη ίυνοοπίΒΐ, ιιΐ ηιυίλΐΐυιι• «^Αβτην Κύριον, χβΑ Οιοχλυτήηνης, (πιβλίψειν € ϋΐυιη Γβ•ρΐ€ΐιΐ €οητ€Γ$αιιι »ά ΙοιρΓοϋίΐβΚΐιι «ι ροτ- ιηομον 

«αΐ ΑΜσχλίΜΐζόμενον, χα\ μ1| Αναη^χβ^αι, χρό6ατα 
|ΐΙν χαΐ ρΑας χαλ Αχαν Οηρίον ββξάγεσθ•! χατα 
ψ6φ!ψ^ ώ; έτΑχΟηΦχν. τ^ €1 θβοβίηλον αΰτοΰ χλΑβμα 
«ΐραιηΐΒΤαΑβι Αίοτίντως βίς Αλλοφυές» «αροχλήτευ- 
€βν Αν, μή ιηρ«3β;ν τ^ν Αν6ρωικον. χα\ αύτων 
ΑψΑχίΜ €ΐς Ιλαττον βκχχΕπτοντχ, &Γχ<ρ αύτΑ μέν 
Ι^μιΙ» χαΐ τ!) χτίηκ λυμαΧνκτ» ιΐς ουδέν, 6 ίί 
νιτβγμένος 1«\ «Αντων, χα\ Λ χΑριν τΑ «Αννα 
γέγνν•, «αρΑγκι χ¥^ν ε&χοομίαν, οΓς εαυτόν Α«Αγ€& 
λξαναλίοχων, χα\ φίλονιιχιΐ, ΑπΑνθροπ^ν ικαταντη• 
«οι τΑν χ4ομον χα\ (τόγι οίς αύτδν 1|χον) ΑΑΙανο- 
«ον. Έ8υ«ώπηβχν βέ Αν τ2ίν 6 ηρ Αγαθόν Αεοχ^ν» 
κ%\ μηβΙ νρδς ΑχρΙβιιαν δ£χης ΙικξβλθιΓν τοΤς ύπ6 ΙοΓίαΙοηι, ηοςα6, ιΐηπι ον^ι βΐ Ιιοτΰ» €1 οιιιιιϊβ 
βπιιιιβΙϊα πιΙοπβ Ι^{4^$• •<1 ςηι• €οηιΠι« ίυοΓΤ* 

•««ΐυΟΓβΟΐΒΓ» ΟΓΓΟίΟΓΑΒΙ ίρ&ί >ίΐηίΙ«ΒΙ 9 ΙιΙΐΒΓ» 

€ΐθ(*Ι•η«Γ6 οΐΒβΓΟί. ΟηνΰΓυηΙ Οβυαι, οΐ ϋ« όϋ^ρί' 
€βΓ6ΐ ΙΐΟΒίΐιιοαΐ• ίηίΓ» Ιιβ&ΐαΓηαι ΟΓΐΙίηεηι ϋβκει•* 
ιίβΜΐβπΐν οίςυίιίβηι ίΐΐχ ΐΓαΒςιιίΙΙβ τΐνοΓβηΐ ιιθ€ «ιΙΙα 
Β:θ4ΐο η&ΐυηηι τΐοΙβΓβιιΐ, Ιιίε ϊυίοιιι ςιιί ουιηϋιυ« 
ΡΓ9ΗΙΑΙ €1 €υ]υ8 £9υΜ οιυπίβ Γλοΐα &υΒΐ, ιηυιιϋυΒί 
1)6116 οηΠιΐΒίΟΒΐ ρβΓίυΓίηΐ, «ι Μΐρ^οιη ίιι ρτΓΒίοίβιη 
ρΓχείρίΐΒΐ» <ΐ6ΐιίςο€, <|οιβΙβιβ ρ6η«ι ΙρίΙΗΙΙ Μΐ, 
Ιιοΐϋΐο•ΐΝΐ« Αϊ ίιυρ€ΓΜ> ρητΐΓ6 ιιιυβθιιΐΒ ηίΐίΐυι. 
ΡΓ9ΐβΓ6Β ΟοΒίίουπι οηΐΒΐΊ ΙιοηΙίΑϋ• ίοηιβιυ βυρρϋ- 
ΟΓΒΒίν ηβ ρβοεαίίι ο ηιυΐΐίΐυϋϊιιβ |ΐ6Γρ€ΐπιΐί• 
|Κ)ΒΒ3ηι :ιε€υΓ3ΐο €0ΐΒρ6Β5ΐΓβΐ, 061)116 «υρρίίείίβ τωνιύίβιΑνων «λημμελουμ/νοςς, μηδέ Αντιταλαντ^ϋ- ^^ 4ΐιϋ)υ» Πϋ ίπ €0ΐιΐΓί1»υΐ6• §9ΒνίθΓυιιΐ, &υ9 ϋοιιιΐηβΒ- σ«ι «ληγΑ; τΑς έζ α6:ου ταΤς Ιχείνων, δι* Δν χατβ- 
βΑλλοιΐ9ΐ τοΙ»;όμοφυ<Ις. μηδέ έχδιχησχι τους φόνους» 
«ροβοΧν ΙιΑ χ«ταΑ{χης ποιοΟμενον, ώς αύτ^ μέν 
χαίρια χαΐ ΟαρΑ χαταβρέγων λιχαΐνει τήν γην ιΐς 
ΑγοΜιν ΙχιΙνοις. οΐ δΙ χρα(νουοι τήν αυτήν έμφυλίοις 
α?μ2β•., χα\ ήν αΐ χα•* Ιχούνιον βροχαι χιαίνουβιν, 
αύτοέ λύΟροις 6μογν{θίς μιαίνουβι. χα\ ώς ές ίιΑχανα 
Ρρώαιως τΑσβοντίς εαυτούς. Αλλος Αλλον Αλληλο- 
νάγιας νδμφ χβταβρ'.χθίζουσι. 

ζ". ΤαΟτα δέ έχβίνοι «ύξΑμβνοι (οΑ γΑρ Αν διΔ»- 
γτεν Α τΑ'νήχια χαΟΑ φυλΑαοιον^ ο5τω χαΐ βοφίζων 
Κύριος» χλ\ χαίρων, ι( 9α\ έξ έχβίνων Ιπαινον 
χαταρτ€ζ•τα«, μή χαΐ ΑνδρΑαιν έχ»(νοες χρηστοί; 
χα: έν(9τ«ρνιομένοις τδ φιλΑλληλον έκιιτ/έειν Ιν- ϋΐηίΓΟί, Β€•|υ6 ΐίΒΐΙββ ϋ1ΰί»€6ΓβΐϋΓ , *εϋ ροΓιιι• 
ρ(£Β>ιη ϋίίΤϋΓΓβΐ, ΐ|υίρρ6 ΐ|υ! ορροπυοο 6Ι ίϋοιιιιΐο 
ίοιΙΐΓβ ρίιιβυβιυ Γ6ϋϋ€ΐοι ι^γπβι ίη υϋϋΐλίουι «ογμιιι 
ηοι ΐΓαίΓΟίΒ »•η(ΐιίηβ ίΙΙαιη ΙιιΐΒΐ6€ΐΐΓ(:ΐιΐ» 64 ΐ|ΐ»ιιι 
ρίοτί» ιΙίνΗιίϋιι 1ΐ€α:|η6 εοΒεβΟΜ ίηρίιιριαΐ» εοη- 
ϋη^ιιίοοοπίΒΐ (τποπϋυι ροΙΙυβΓβηΙ , €ΐ ςυ«&ί 
οΙιβοιιΠ» ηίΐιίΐο ρηΜίβΓβΒΐ, »οΐΒ€Γφ$ο• Ιητίοοαι 
ΑΰνοηκΒΐ• 

7. Ροοίςυοη ιίε οην^τιηΐ ίΙΙί (Οβ»» «»>« <!"• 
Τ€ΐ ΐροο• ίιιΓίηίβι οοο »οΙαιιι ουβίοόϋ, ϋ?<1 βΓι»ηι 
Μρί6Βΐ€$ Γ€ϋ<ϋΐ .ιΙ> Ίίβ<|α6 ΐ4ΐι»ΙβΐΒ μΙ>ϊ οίΰΓΓΙ 8»«- 
ιΐ6ΐ• τιΗ» ίΙΠ* ΐΜΜίίβ •Κ|ϋβ εοηίΑΐί» Γηΐνηυιη ίικΓι.Ιίι 
€ΐιιπΐΒΐ€ΐιι, ί(9ΐ υΐ ιαηίηι &ιιρΓ3 1<υ»ο ι»"ΐ» '«»> «^'ϊ•^^ 309 ΟΕ ΟΒΣΟΙΕΝΤΙΛ ΜΛ01<>ΤΚ 

οννέιτ:λΧ£ν έβυτήν χΆ δΙ; συννεύων Ιχαστος £?ς 
ψνχ);ν χα\ ι;ρο€αλλ6;4εν^ αιδώ χα\ νέμβσιν, έσια^ρο- 
νίζ^ντο, Χ3\ Αν:ιβι>^μ€νοι (μάν^ανον θ•ου εΤναιι Αν• 
θρωποι, Χ2\ ώς πρ^ ΙχιΙνον όγβίλουαη γρίφίτΟκ• 
σ-^ τήν «Ιχ^νβ φορουσιν. χαι δτκ βαλήν των 1π\ γη; 
Ιτ^χΟη ό άνθρωπος ιΤνχι, χιΐ Ινκτρέκοντο, χαθίΕ 
Ιχρην, ϋ^ ικιέλααμίνοι τοιούτοι αύιο\ οιαφέρωβι 
χατ* οΰδΐν μάργων Ήρ^ γα^τίρα θηρίων, ψευδόμενοι 
τνν σχοτί^ν του ββου« Χ2\ ο!ίτω «ροχζλούμ&νοι τ^ν 
9χτΛν3ν, χτήναοΟαι αύτονς •1; οίχιΐον λαόν. ΚαΙ 
τοένυν ώς έν ΰηιγωγϋ *^^ ^^νββχινον ?φ Χοχιαμίά 
φψοϋ, χα\ Ιφρόνουν ούχέττ γήΙνα •1ς τ6 κδν, ούΜ 
«ιρ\ χά χάτω ϊκύπζ%ζο^ • %1ς οΟραν^ Μ Ανα6λέκον- 
%€ς Ιχ βιαλιιμμάτων ού μαχρών, χαΐ τ^^ν τοΰ χόσμου 
«οιητΙινΙν^^οοΟμβνοι, Χ2\ο&τως^^λ& φρονβΐν άιταρ- 
ξ^μ^νο«, κα\ των κ:ρι«2(€ων ύις€ρι«τάμ€νοι, τοΰ 
θλου Ινήρξαντο γ£ν8β9αι ' χχΐ άρχΙ|ν αοφ(ας τόν 
Ιχβ{νου φΜον «ροχβντήφαντβ^, Ιγρά-^οντο ιίχονιζ^ 
μ€νο• κρΙ^ αύτλν, »^ λιηίγοντοιΐ; όαον έξην πρ^ς 
|»ο4νΐ)τα• Κα'ς αΐ χιΤρις τοΙς πολλοίς Ιγίνοντο Ιργου, 
χατα^^ίκτοΰοβί τ^^ (Ι; χοιχ{αν ^ργα^Φα^ ιΓτε λ (0οι 
ΙχβΤνα, β'τ< ξνλα, είτζ χα\ ξιφών «ρο^λχ(* χοι\ 
4|ρ€9χβ τοΙς ικλβίοΦίν ή τοιβυτη διαγωγή, ζΆς μίν 
&6(χουμένοις, 8τι ούχ Επασχον Ετι δμοιχ, τοΙς δΐ 
ΙρχομΙνοις δι4 πίη^ς άδιχ(ας, ότι ούχ^τι πράγμχτα 
ο&τ• Ιχονοιν ο&τ• κ«ρέχουβιν» ο^ μονίαν βίον 
άηουντβι τ^ Αγριον, &λλ* ιΐς Αγέλας β£θΟ ξυναγιΓ- 
ρονται* αβλ ζώη ιτρ^ς χίριτας, οΟχουν βχβρολ μένειν 
ν2χν9[{6|»νοι, Αλλ* •1ς άδ^λφοΰς ταττ^μβνοι. Κα\ 
γοΐίν Ιλύ«το ή άχρα σχυΟρωχότη;, χα\ Ιγ«λην{•§ν 
οΙ ^ρυώμινοι, χα\ Ιθά^^υν συναγελάζε^θαι οΐ μ/^ 
νάδις» χαΐ οΙ σχορίδχς %1ς εγγύτητα χΐΛ φιλίβ^ Ι^ω» 
9ν^ ήρχοντο, χαΊ οΐ ^αφρωγ^ες άχέατριαν έξ<ύρι- 
0X0» τ<)ν όμ^νοιαν συ^^ϊαντόμενοι. 

ιαΓ. Κα\ Ιχαιρον μίν 4(άντω; χα\ ο( λαοοννάχτοι, 
ο9ς ΐ(ρώτο«κ ό χατά θε^ν ζήλος «Ις τ^ τοιούτον χα- 
]Αν Ι^ρέθιοϊ* χζθ* ύκερβολήν δΐ μίλλον Ιξεγίνττο 
χιίριιν «οίς τού αγαθού άχολαύουαιν, ιίχείν δΙ 
^χριβώς^Αμφοτέροις έκληθύνβτο ή χατά β§^ήδονΙ|. 
τοΙς τ€ «οιούοι τ6 Αγαβ^» χα\ ούτω βιίοι; Αιεοφαι- 
νομένοις, "^Ι το!; βΟ«αθούοι χατ* ούτ6, χαΐ Ανθρω- 
ιαζομένο•.ς «ρδς Αλήθ€ΐαν. Κα\ τοέννν συνιρχόμινοι 
«Βίνβαιαίας Ιχάθιζον, χα\ ομιλίας έπα^^ηαίαζον, 
χα\ ιι«νηγύρ€ΐς ήγον. Ας έσχεδίαζον οΐ χαιροι, χαλ 
έώριαζον ώρια. ΕΙ δέ μήπω χΑ τρυφβρί 'Μ^ματα^ 
οΜ μΐ^ν οίνος έπ2χωρ{αζ&ν, ώς χα\ τραπεζοχομι{ν, 
χα\ «Ιλα«ινΑζ<ΐ¥, χαΐ 4^(νς ο!νο«ντάζ£ΐν, ΑλλΑ έ«ι- 
νοίαις έτέραι;, ώς 6 χρ5νος Ιδ(δου• ίξωιίουν τΑ φι• 
λοτ^^σια' χαΧ Ι^οαν χορό*. χα( τινζς ψδα*., χα{ οτίφος 
ήθροιζον οΐ τ6 «ρ\ν μονήρ£ΐ;, χζΐ ή έχ χοινοΟ χΑρις 
έχβ^νη ικλ((αιη Ιζιφα(ν<το, χα\ ή ΑγΑ«η χαχζτικί* 
ρ€τθ9 Απαγγελλομένη μλχρ^ δ^ον χαΐ ρλΑοτην χαλ 
αΟςην την δέουααν. 

ιρ. 'ύς ούν ή διδασχιλ&χ^ ΙηρΜι Ι«ανηγ•ν ήρ<μα 
χατΑ βραχύ τους χαχίχτχς Ις 6γβ(αν Αληβη, βύ 
μΑλα ιηφυχότας Αχοχαθίβταβθζι «Ις τδ τοιούτον 
χαλδν, χαλ τδ ΑγαΟδν {ιπ;*>ξΑν£το, χαλ ^τή έι:λη- Β ΑΤυΐ ΟίΐηίδΤίΛΧΟ ΟΕΒΙΤΑ. 8Ιβ 

Α ροΓβ ίπιπιίηηΐ » ΐίΐ ίαιρΓοΙπίΑδ, ουιη (ΙοϋΐΓΐηα ροΓρβίιΐΛ 

ίη€υΙϋ.1Γ6ΐ»Γ, ΡΙ ίΐ:]ι:λΐίΐΐ8 ΓΟ€«<»ί(. ΟΐΠΐΐΟΟ Οιπι|| 

υιιαηίπιι ϋαϋίο η•Ι ρυ(Ιοιβιιι «ο ροΒίιίΐοηίαηι €θΐι• 
νβΓ5ί τίΐφ Γ3ΐίοΓ6ΐιι €η)βη<1ηηιηι, «ι ίιιεη!ρ.•ιΐί 
ίιιΙβΙΙβιοηιιιΙ μ β»^ 0«ί Ιιοιιιίπββ ηπί ^\ ^φ^ 
ίιηαβίηβιη ΓβΓΓβηΐ, *€•« οιΙιϋοΰΓο ϋ«ΐΗ?η!ΐιΐ, ρΓ:£»€ηίιιι 
€ΐιια Ιιοηιο Ιοϋο• ΐοΓπίΓαιη οιΙιΙ• γγχ Γ0ΐΐΜΊΐυ1α$ 
ﻧ6ΐ. Ιιηο ρ•ϋυΓ« ηιιο ιΐοοϋΐυΐ, οοΓΓορίί μιοι «μιοΟ^ 
υΐροΐο ΙλΙβι €1^311 » ίη ηοΗ» η ο ί«η• νοΓοείι^ϋ 
ΙιίΑΟΓτΊβΜΐίΐΝΐ» ιΙϋοηνηΙ, βθ€ηι 8 Οτο ρτορολίΐαηι 
ΙΐλοιΙ »ΐιΙη|;•Γθαΐ, •Ιΐ|ΐιο οίβ ΜίΜίλΐη ρΓονοτίΐκιιΙ, 
ηΐ ίρΜ» ιιη<|η»οι «Νηπι ροροΐοη» ροΜίιΙοΓβΙ. Ιΐ3ΐ|ΐιβ 
«ιιίιοιιηι Μά ιοροΓίοπι €ΐΐ•ΙβΓαοΐ^ ιιο<|Μβ »ιιΐ|ΐΙ•α« 
ΙβΤΓΟΑΐ• Ι•λί«?οπιιιΐ, ιιβηιιβ ΙϋΓβίίοηΙιιιι «ΐηιΐυο- 
ηιοί, Μϋ ιχρβ ο<| €φΙααι ••ρίεΙβηΐΜ οι ηυηιΙΙ 

€Τ03Ιθη• Γ€€θηΐΑϋ, ΰ(Γΐβ•ΐί« ΙΟρΟΤΟ €1» ΓθΙί€ΐί• 

ΐοττΜίΗϋα•» Οοο Μ €θη•«(ηΓο €«ροΓ0θΐ. Οη^ί 
ίκίααι ΜΙ ιιΐ, ΙΙηιοΓΟ Οοί Ιβηςαβαι ίηίιΐο •αρί«ιιΐΐ» 
οοψΛΛΟίίρ «ιΣ €|οο ι'ιαιΊΗίοιϋιιοιιι »« €ΟΙΙ•ρθπÕηΙ Η 
πιο(ΙβΓοΐίοιιί ΐ€αιρ6Τ8ηΐΙ«ςοβ ρτο νίΓίΐΝΐι &ΐΐιΐΐ€Π!ΐα. 
ΙΙυΙιί Ι(ίΙθΓ» Αΐιϊθ€ΐί• Ιιι]α•ΐ{ϋ« ίΐϋΙηιπιοίΗί•, Ι^ιρΊ- 
ιϋΒα» ηίιηίηιιιι» ΜκηΙ» οΐΐ|ΐΐ6 |Ιΐ(ΙΊΙ•, αιΙ ορι^Γα υϋΐί» 
ΐ€3β βΓοίηιβηιηΙ, ίυίΐΐ|υ6 Ι.ι1ί§ νίνοηιΐί ηχϊο ρίοίΐιηυβ 
Ζ€€ορΐ3» Ιη]υΓίο ηειηρο Α0β€ΐίι » <|ΐιθΝίοιιι Ιιΐυϋ 
9ΐηρΙίιι« ιαΙΊ• ροιίοΙιοίΚυΓ, 61 Π1ί9 ςιιί ί*ιίο§ιί Γαο- 
ηηΐν ςηοη!•!!! ηοςυο ηοι^οΐίο Ιι^ΙιοΙμιιι ο«(|ιιο 
ΓιεβλίοΙιβηΐν ιιο<|ΐι* οπιρΠϋ• ΓοΓ^Γαοι ιηοΓΟ ν'ιγοίιιηΐν 

$^ ΐΙίνίηΟ Γ•Ι«ί •€€βΙΙ•Ιϋ €0ΙΙ€0Πϋ9 ΟρΜΙΙΙΙΙ 

ιυτ>Ι)30ΐ, €1 Ιιοϋίοιη αυη^το οιΙ ίηΐηιπι οοηιοΓ- 
Γιαηι ΐηη%%τ€$ΛΪ. €ϋ<ΜνίΙ ίκίΙΟΓ ΐΑΟΓΟοίΐΑΐ, ιγαιι ' 
ςοίΙΙί ίΐΙ€Γ€ Μρ«Γΐΐί61ΐΐ€$, ίο •θ€ί€ΐιιοιη €θϊν€πιηι 
λοΙίίΑπί, 3<1 ΜχΙ^Γιΐ^ΐίλ «ιιι•€ίΓι«<|Η0 «ίηοοΙ* §<:€<•- 
ΜΓοηΐ (ϋιρ€Γ•ί, €1 ςιιί •ηΐ€α ιΙί»]οη€ΐί ΓυοτιιιΙ Ιιι 
ιηοπιοι •ΐΐ|ΐΐ€ «ηίιαοΓνιη αιηλΟΜυ ιοίοΐίναι ιΙαΐ€ίο• 
«Ιαιιιιη ιατοηΓηιηΐ. 

II. 0ο9Γθ β•)τί§ί •αηΐ (οιιιίοοι €0ηΐ0€ί9ΐ:0ΓΜ 
<Ι«ΗΗ ρπιηο• ί«ΓνθΓ ιΐίνίηιΐλ Β4ΐ Ιιιηε Γόη» 1ιοη»ιιι 
ροΓβε{οιι•ΐ9ΐιι ηαΐ«τ€ηΐ; ιηυΐΐο ιιΐ9|{• ιιιΐο $ι\\ύ 
•αοΙ ςοΙ Ιμ>€ Ιι^ιι燎ߕ ΓπΜΝηΙΟΓ, ν«Ι ροϋιιι* ΜΙ 
ΜεοΓίΐο Ιο^οΑΜϋΓ» «ΐιΙ^ιιο ροϋίο ϋίνΐιιο ^^ρI6I^ 
οιιιιΐ» ηίοιίΓΟΜ «Ι ΙιΙ ηυΙ Ιιν]μ Ιημ•€0€Η ^α^ιο^ο• 
ί2€ΐί €Ι »ίβ 1•ΐΜ|•βιη ιΐίτ! ΓβιΙιΙίΐί ίοοΓηηΐ• «ι ιΐϋ ςαΐ 

ΙμΚ. ΙΐΟΝ60€ίθ ίηΐρΟΓΠΐί ΓΛΤβΓΑ 1ΐ0ΐΐ•ίη«>• Γ*ηΙ 9011 1. 

θ€οιι§Γ6Μί ί^ΙιΐΓ €θητίνί» Ιη«1ίΐιΐ€ηιιιΐ, «ι ίι^λΐίνίΐα- 
Μ οι•ο«9$ €(ΐ*ηιιιΐ• ^^πι τβΓΟ •ί οοΓΟϋζηΐ βιΙΙιυο η- 
1>ί» <ΐ£υ€οΐίθΓΗηι< οΐΐ|π6 τίοο, ίΐα υι ηοςιιο βχςιιί- 
ιίϋιιΗ ΒίβοηΓΜίη 9ρρ>Γ>ΐα» οβςαο ϋυΐε'ι τίηί ροιο 
ά€\€αζη»ί•Γ, 1-111160 οΐίί• Γ€ΐ>09, ρΐΌοΐ Ι«ιιιρι>ή• 

ΟρρΟΠΟΜίυ• €Ο1Ι€04€ΐΐ9ΐ, ί«ιΐίτίυΐ£9 •««» ^ΟII^^V0• 

πΐΜΐ : ίο^Γο ηίιηίπιπι Ιίΐραϋίι οΐ Μπηίιαι, €ΐ ςιιί 
ρΓίυ& εοΙίιοΓίί ίοβηηΐ, ίη €0Β(οη €θίτ6Γ6« «ι ίη 
ρπφαΐυΐο ίικ•νηηΙ ΙιοηβΟαο ιιηίοοΙ• 9ΐ<|α6Μη•οηϋ 
ηοιίηιι, η «ΙαπίΜ οοβ ιοίσοι ΓΟΐΙίΰ^ ^^>• ^^ 
Γοιη «Ιίοη• Μη&ίιη ιτηοΙιηςΜ ίη€Γθπιοηΐο ε«ρί(• 

ϋ Ροοΐ4|«3ηι ί^ϋοΓ ΙίΓοτί Ιβιηροτβ ιΙο€ΐΓίιιι κο>• 
τί» «Ι Ιπηιο•» τοίοίοιϋηοαι Γ6ΐΚ黀η< οο< ^ιιί •ηΐ€« 
ηιιΐβ ν•ΐ€ΐΜΐΒΐ• ΜψαάΐΜ ο ο««οη βιΙ Ι3ΐί» Ι)οηί 

ρβΤεορίΊΟΑΜ >ρύ «ΤαβΙ. Μ ΙΐΟΟ^Μ» €Γ«Υ6Γ9Ι, «ι ΟΕ ΟΒΕΟΙΕΝΤίΑ ΜΑβΙδΤΚΑΤυΐ ΟΙΚΙδΤΙΛΚΟ ΟΕΒΙΤΑ. 311 

*0φχ9Ι 1^1^ β>Ι>1>ν «Αμάν ίπίβάλλοντις ξτυχον Α ^^ Χ6\ηί\ ηιίηοαίο ρ^ΓοαΙ^ί, βο υβ(|υ6 ρΓοβΓΜ^ΐ 
τφ Οα^^ιατι, χ&Ι θ€θ(»( ΙιηιοΟντο τοΙς τοιούτους, χαΊ •ιιιιΙ, υΐ ίΙΙοβ ίηΙΟΓ ά^ο% Γ^βΓΓβοΙ ^ΐ $υρ6Γίόπ ΐλ&- ιΓς τίνα χ^ίττ» φδνιν β6το{>ς ένέγραφον, Ιχκλητ- 
τ6μ«νΜ τ9|ς ΙνΙέοι» τέχνης, βίικρ ούτω ικ(θοντβς 
Μα^χαλιΧΜς έ« μιχρού &1ν άλέγων %1ς λογιχους 
χαΐ λογίονς το2^ μή τοιούτους δκβίβαζον, χα\ τους 
μηβ* αύτλ τούτο οΙΜτας, 9 τί ποτέ Ιβην δ πρδςάλή- 
^ιαν &ν6ρ•ΜΒος» «Ες λνΟύμιον χχΐ αύτοΰ θ«οΰ μιτι^• 
^ύΦμιβαν. 

ις^• *Ε«τρΝοχ^<ς οδν οΐ κρωτοι αύτοδιάχο*/οι του 
«οίου ΙμΝοι, 6ς «α\ ββλτιοΟοι τους άνθρώικους, 
χα\ ΟανμΑζοντβι, χα\ οΟτοις ές κΧιίω ζήλον διαθιρ- 
μαιιράμίνο*, χαλ οίς λμαχαρίζοντο, κΐς Ιπίδοσιν χαρ- 
•ι>ξ4μ•νοι» χαΙ οΟτ%> ιιλη9υν4μινοι χροοθήχαις χα\ 
&^αχαΙς, χα\ (ραβτηριώτιροι άχοτβλουμινοι, &γκ{• 
ρονοι «λ«(ονας χάλιν βχλους, χα\ χαθίζουσιν αύθις ^ ΐία 6( α€ΐί?ίΐ9ΐβ ρηΒ(Ιίιί, ϋθηιιο ηιΐ]θΓ6« ΓοΙ1ί{υιιΐ ΙΗΠΒ «ιπΙίΒΪ βοοβηδβΓβηΐ, οΙΐδΙηρεΓΑΓΛί ηίηιΪΓυιη 
γΐηιιΐβ ϋίνίιιο, ςη3» ηοηηΐίί ίηιιίΐυΐίοοο «ο ρβρ. 
ΐθ3>Ιοη6, 6χ ίίιηυί ρΐΌρβπιοαοαι ϋΓαΐί ΓιιβΓαιιΐ, τα- 
Ιίοηαΐββ 10 ρΓϋάβηιβ» ΓβοοηιηΙ, 60»<|υ6 ςυί ηο ηο»- 
ιοηΐ ςυίϋοηι ςυίιΙ Γβνβη Ιιοιηο €ο$6ΐ» ία 0οί νοίαα- 
Ιαΐοηι ΐηιηιΓοπΒΐπίΒΐ• 

16. εοΗΐ %ίΐοΓ ρηηιηί Ιιιι]ιιι Ιμιιϊ 9υεΐοΓ69 
αηίιηι«Ιν«?ηί8Μηΐ, Ιιοιηίαβ» Ιιοο σιοϋο ιιΐ€ΐίοΓβ& 
Αοη\ Μίριοι ιηίοιη {η αιΙιηίΓϊΐΐίοηο β&Μ ιηι^οπ, 
ίοΜίκί 8οηΐ «ΐααίο •€ ^^^Ύο^^ βΐ ΙαικΙίϋΐϋ (|υίΙ>υ• 
θ6 ηονιοι ρΓΟβρβπΐιίβηι Ι9ηι ΓοΗγι »υ(!€«»Αα λα|ο- 
•εαηΐ€ΐο «ΓΟείβϋληΙιίΓδίίιιιοΙηΐί, ιη»^ο1^ ίυ ιΙΐΰ$Μμΐθα. Ρούλας, χαΐ ύιημιμνήαχουσι τοίις 1^ «ύμαΟέοτιρον 
4χ8^ην 8ι<υνημένοι»ς• (ξ δχο(»ν των ικάλαι όχοίοι 
«ύτολ Αητ«λέοθηοαν βιλ μέσων τούτων 9Η>βηγούν- 
«ϋν αύτοϊις έμβιβίζισθαι βίς Αληθή Ανθρωχ^τα * 
ταΧ χαταγίνονται μέν της «ροτέρας Ιν τοΙς τοιο<»- 
τοις μ«0ηταΙς Αγρι^τός τι χα\ χλάνης, ύχεξαί- 
ρονσι Λ τ^ χαινΙ)ν χα\ χρόαφατον φίλα&λφ^βν χα\ 
φίλαίληλίαν• χα\ έγγ^» ^^Ρ^ βρ^Χ^ &ο(λφ($τητα, 
τήν χα\ «ιιη^ιωμένην οίς Ιθιμον κιρά&>αιν, χα\ 
Ρ<ου τρββ^ν, χα\ χιΓραν χαΧ έμπιιρΕαν δεθοχιμασμέ- 
ΐτην χα.\ Ιχτγνωαμένην ώφίλιμον. 

1^• Αύτίχα ΘΙ οΐ τοιούτοι χαινιατα\ της χραότη- 
«ος «αΙ του ήμερου ^<ου βι^σχαλοι 4ξιτ(θ(ντο άν. €ΟΒΙ05 ίΙβΓαηιςιιβ 1κ>ηΑ οοιίδϋίΑ €χρΓοηιυιιΐ, 61 μ• 
ςαι ]«ηι (ιγΠμ βυΓβι ρηι:1)βΓ0 (1ί(1ίθ6Γ«ιιΐ, εοιυιηο- 
ηΗαοίιιηΙ ςοιίββ οχ ςυιΐΐϋιιβ ί»αί βΐιιΐ, «ΐηιιο Ιι.ιο 
ηιΐοηο αιΙ νοΓαπι ^αηυιιϊΐιΐηιι ριοιιιονοΓο^ίαιΙϋηΐ: 
(ΐ€ηίςο6 (Ιβ νίΐλ οϋηι ϊ^τλ ιΐςαβ «ΓΓαΙιιιπιΙα $€Γαιο- 
ηοηι Ιιι]ίοίυηΙ, «Ι ΙιικΙίΙιΐιβ θΠβπιιιΐ ΓβοβιιΙοιη ^|1'^- 
ηιαίοηι ιηυΙαΑΐη ςυ» ρΓορβηιοιΙιιιη υιί ΓΓαΐΓ«β (.όιι- 
νβΓ»ΑηΐαΓ αο (Ι€{»η1, ςυ^β ]»ιη ίιι νίΐοί οοηβιι^ΐυϋί- 
ΐιοηι ΐΓΑΐϋίοπΙ» ύτηίθ(\Μθ Γιιικίηιιιειαο ίιιηίΐαίιΐΓ, 
ςιΐ2Β ιίβηήιυβ «&υ 6χρ«:ΓΪβυΐίΑΐ|ΐιο εοιιΐ|»Γοϋ&ΐ2 οι 
οηιηίΐιυ• αΐΙϋ& ΙιινοιιΙα •ίι. 

17. ϋοϊηάϋ ίΐϋ ιηΑ08α6ΐυ«1ΐηί5 ίυνβπίοΓββ νιΐ;Γ(|ϋθ 
ΙταΐΜΐυίΙΙχ ρΓχοβριΟΓβ• οχροβυβηιυΐ €ΐςιυ•ί ϋΐιΐο Ινβργως ύχλ βψιν Αγοντις» όχύοα μίν των Αγαθών ^ θ€α1ο& οοΙΙοοβΓαηΐ, ςιιιιη ιιίαΐΐί» 5οηίι (|ϋ« οΐΐιη 

«ρώην μή «αρ^ντα νυν ένβημουβι τοΙς ανθρώποις, ϋούΓαιιΐ» ΙιοαιΊιιο• ηοηε («ιιιΙβΓβιιΐ, 61 ςιιιιιι ιιιιιΙίΑ 

ΐΊοΧα Μ των χαχων χαΐ χηλίχα του Ανθρωπβίου 

φύλο» χαταναι^χυόμινα Ιχαύσαντο χα\ φχοντο, χα\ 

αύτοΥ μίν οΙ^τως Ιχιχιιρηματιχώτιρον τ))ν βημηγο- 

ρ(αν βΐ(χ€ΐρ(ζοντο. *Α δλ πρώην μ^ν ΑγιλαΐΜ δχλοι, 

νυν 81 «ύλογιβτοι βημοκ, χΑριτΑς τ< ώμολόγουν, χαΐ 

«Ι{ Αγαθότητα ουν(βχ«υάζοντο^ έπιτ<(νοντ€ς την 

βπουθήν. 

ιη'. Έπ€\ βέ (ν τοοούτφ χα\ γρΑμματα Ιζιύρητο, 
τΑ χαλΑ της μνημοσύνης Χ£ΐμήλια , Ά πρωτοφυΐς 
μουσλΐόν, τ6 της σοφίας ταμΐ£ΐον, τύ της λήθης 
Αντίπαλον φΑρμαχον» οΙ σχιαγρΑφοι της γνώσβως» 6 
του λέγβιν ύπογραμμδς, οΐ των ψυχιχών βουλιυμΑ- 
των μηνυταΐ, ο( των έγχαρ^ίων θιανοημΑτων έξΑγ- £ΐ ιη•£η.ι ηιβιΐ» ςηΙΙιαι §6ΐια< 1ιαιιι»ηυιιι νβχίλΙι^ιΐυΓ. 
)3ΐη ρ«ιιί1ιι• βλίΐίΓριία 6&»6ΐιΐ; ι1<|ΐιβ ιίΰ ιιι3^ο^ι 
€αη] νί 90 βυοοϋΒ&υ €ογβιιι ρυρυΐο ρβΓΟΓαηιηΐ. ^αί 
«υίοιη ΚΓβ^απχ οΓιιη ιιιγΙμτ ΓυβΓαιιΐ, ηυηο ίιι Γαΐίο- 
ηΐΐ€ΐιι οοΠβεΐί βοοίβίαΐβιη, οοιιεοΓϋί&ιιι €ο1«'ΓΟ <1- 
ςιΐ6 ν'ΐΓΐυΐί ορ6Γ3ΐη ιΐ3νΐΓβ ιυιηιηο ιιί&υ 5ΐυϋαο- 
ΓοηΙ. 

18. €αηι ηυίοιιι ίΙΙο ΐ6ΐηροΓ6 βΐίιηι ίη%€ΐιίΓ6ΐιΐυΓ 
ΙίΙιΟΓΧ» «{Γβ^ία ιιΐ6ΐιιθΓίχ ϋοι , ρηιιΐΜΓΪαυι υι»- 
Μαιη,89ρΊ6πΐί« π*€6ρΐ3οα1υιη, οϋΐίνίοηίβ Γβηιβϋίυιιι, 
€Γυϋί1ίοηί• ιΐ6ΐίιΐ63ΐοΓ€$» «Ιοςυβιιΐί» «χβιιιρίυη•, 
εοηβίϋοΓυιη αιιίπιί ίικϋεβ•» €θβίΐ8ΐίοιιαηι ίιιΓιιηι- 
ηιιη ιιαιιΐίί, οεειιΙιοΓυιη άβίβοΐοΓΟ•, ΐγρί οοΙΰΓΐΐοΓ γιλοι, οΙ των χρυφίων ΙχφΑντορ<;« ο( τ6 Ιν πρΑξισι |) ρΓΧίοηυιιΐία Οχβιιΐω €1 Γ^ΐΗίβηΐυβ οι «ϋ ροβιβΓΟΓυιιι ^«υστ&ν πηγνύντις χα\ στερβοΰντ^ς τύποι, χαΐ τοις 
Ιχιγινομένοις δψΐ ΧΡ^ν ΑναστηλοΟντβς €ίς γνώρι- 
σμα, οΙ ζωγρΑφοι των πάλων χα\ πραγμΑτων χα\ 
προσώπων, €ΐδήσ»ώς τβ χΑριν χαΐ μνήμης παντοδα- 
πης, οΐ χαλιΛ χαραχτήρ«ς ΑπΑσης έμμούσου παι- 
θιΟσεως, οΐ μηδίν Ιλαττον Αχοής τδν Ανθροιχον σο- 
φίζοντις διΑ της (ψ€ως, — &τ& τοίνυν χα\ τδ τοιοΰ• 
τον χαλ^ Ιβλαστιν ήδη Ιν χ5σμφ, δι* Λ Απαν Ιθος 
ΑγρΑφως ήχριβωμένον 1π* ΑγαΟφ (Ιχ< μετακοΐ47- 
σθαι €ΐς χρηστ^τα ίγγροφον, ήν δή νόμον χαλοΰ- 
μ<ν ο( Οστιρον, χαθΑ χιχύρωται, προέθιντο Αξίω^ιν 
ο1 τήν Αβιον έχεΤνοι παΰσαντις βίαν, χα\ τ6 ΙΟος 
προιισηγησΑμ€νοι χα\ £<σαγαγ^•ς διδάσχαλοι χα- 
τα9φ•λ<σασθαι στερ:ωΟέν τδ ν<οπαγ(ς Ιθιμον (Ες ηούΐίαιη ρο«1 ιηαΐΐα :»2€υ1α ρΓορ9β>υΐ<;$, |ΐίοΐαΐ68 
ΜΠίιιιίηαυι, τβΓυιη β<Γ•ΐ&Γυιη, ρβΓ&οιιΟΓυιιι, «α 
οπιιιίαιιι €θ8ηΙιίοιΐ6ιιι ίο ιηβοιοηιηι, ο^Γβ^ϋουιι- 
εΐίΓοηι 8αοιιΐί«ηιιιι οΙιαΓλοΐοηβ, ςυι υοιι ηιίιιαλ 
ηιωιιι ρβΓ Αυϋΐιαιη, ροτ νίβυαι Ιιοπιίηββ οι1耕ιιΐ 
βπΐιΐίαηΐςαβ — €υηι, ίηςυιιη, ΙιΙο αο ΐΐϋΐυια αιιιιιιία 
ϋ1υ€6Τ€ΐ Κ>οαιιηι, ςυο οιηηί• €θΐι&ιΐ6ΐα(Ιο Ιοη%, Ιια€- 

ΙΙΌΟ• ΟΟΟΜΓΥΙία 81116 1ίΐΐ6Π5, 8€ΓίρΐυΓ» €0ΐιΙΐΓΐηαΐα 
89ΐιΐ€ίΓ€ΐυΓ, (|υ8ΐη Ι(*|;βιιι Ιιθ(1ί6 νοοιηυβ. ΐιιοο ίΙΙί 
ςυ'ι νίηι «6 τίοΐβαΐίαιιι οϋιιι ίΜΐο1βπιΙ»ίΐ6ΐΜ ρβηίο- 
ιηο6πιηι, 8ηηιιηο 8ΐυ(ϋο 6ο 3ΐιιιίι»ί &υηΐ, υΐ Γ6€6ΐιΐί 
6οη8υ6ΐαϋίιιϊ Ι6£ί8 6ΐΐ8Γαεΐ6Γ6ΐιι ίιΐφΐ:ίπΐ6Γβιι1 , αΐ 
8«ηοϋο 8€πρκ τοίυΐί βί^ϋΐο 8ρρο8ίιο οοιιβηηαΓΟίυΓ, 
υΐ 6ΓΓ8ΐ>υη(Ιαηι ίΒ€6Γΐιιιυ'4νο λΐΙ ϋηοΐΐαίοιη Γ€(ϋςθ• 317 ϋΕ 0ΒΚ01ΕΝΤΙΛ ΜΛΟΙί^Γί^ΛΤϋΙ Πΐηΐ5Τη\0 ΟΕΠίΤΛ. 315 

βΐ νίΐ5Β ΙΐΟΙΙβ>1»§ ρΓΟηίΟνΓ.ΓίϊΙΐΙΓ, ο| |)0•|ΐΐη) (ΙίνίηίιΐΗ τ^ Ιχ τ«ο Οιού χ«>ί6ιν κΙς (Μλι^τα %;Αγ,οί αυτω 
(χιίνφ &κοχα7α3τ«ίη ('ΰτίς γίρ 6οχ¥^ρ χα\ του 
ιιρννφφΑνονίς νηγ^άφοο ΑγαΒου ν^μου χατβίληιιται)* 
«^•ΜξβορΙνίΕίται ν^μ•; |λβτ* ΙχιΝον &λλο; διΰτβ • 
^ος ύχέρκρβς χαΐ |Ηγ«]ίοΜνα|ΐος, Χ3ΐ\ του κρονι- 
26ς «€ΐ•«»ρΐ|μέ>ρο» 4ς νοβΜ':•* Ι^ρι^μΙνο:, €ΐς 
1999 χαΐ •ΰ|Μ χχλ&ν »«ι «φριγΰν Οιηρθιν του μή 
«οΐιούτ^υ φέρΜτο Ιν• 

«/. ΚαΙ ήν ΙχβΙνος 6 Μ^ο^ΧίΑζ^ ού μ^ν 6 Σι- 
νβΑτης, ΑλΙΑ χαΐ δ«Μ «ο3ύΙιολ χα\ »Μί άχΛουΟοι 
1χ€ίν«^ χαλ α ύ ιψτρνχϋ ΐ χαΐ ούμφΜνοι, οΟ ιηρΐ γήν 
ΙρίΜν αύτ^. χ«Ι τά χατ* αΜ^ν μ^να ανντηρων« χα\ 
ΙξορΙών χα\ ΙχΒΥορθούμινος» «λλά χ«\ αυτ6; βλου 9«€Ρρΐιιιιι ηκι^ί» αΐίμΐβμιβ ίη 0οί Ιαυ Ιοιη ^Ιιιιίη,ι- 
ςιιβ €«ι!6Γ6ΐ (|ρ«6 6ΐιΐιη ΐΝϊηί^ιιυβ ηοτ4 Ι^ςίβ αιιπ,ι^ 
•1ΐ|αβ ύΛίοτ Γ;ΐΓίΙβ α)(ΐιο«€Γ|ιιΐιΐΓ) : ίπν^ηίΑ €&ι ίιι. 
$ϋρ€Γ ρΓ«ΙοΓ ίϋαιι Ιϋΐ ηΐιβη βιιρ^ποΓ α ριιΐβιι», 

€9Ι|Ι•0(|ΙΙ3Β]:ΐΐη »Ι|Ι) •η.1Ιΐί1ΐΙΐ4 ΟΓ^Ι «βΙΙΙΟ ρΓ,ΤβίΛΙΐΐίοΓ,' 

ςη«η(ο οο ριΐ5 9ρ«€ίοιυιιι ;ΐ€ νίςοΓο»ιιιιι ΐιίΓρί ιιι^ι,ό 

ίοηηΐΐΟ ρΓΧ8ΐλΓ6 ΓΓ^ϋίΐΐΙΓ. 

23. ΡαίΙ αιιίοιη ίΙΙι |<>χ Μο«λίΓ9, ηοη «οΐυιιι $ί. 
ιι»ίϋθ, λ6ϋ 61 91 χ ηιιιΐΐη «ί ΜΐηίΐΜ οι (•]:ιΐιΐνιιι 
•Γ^ηηι^ιιΙί ; ΠΙ», {ΐϋ|ΐι»ιιι, ηοιι ΐι1 ίϋίτ»ίη Γβροιι*!, 
ιιβςιιβ ΙβΓΓ6»ΐΓί« ΐβυΐυιη Γθ»ρί€ΐβη% €ογγι]{οιι•, ϋί. 
Η{€ΐι»• •6(Ι ρυΐίιιι η Οβο ίρβο ΐυιρβιΐΜ. $ιιρρΰ«1ίΐη. ^ ΙχίΙ μΑλον (ξαρτνμβν^ς. Κα\ ^«ογνωνίαν γάρ β ^Η βιιίιη ΰΐ^ηίιίοηοηι ϋοΊ βΐ ρΙιΠοΗορΙιίαιιι (ΙίνίιΐΛΐη λχβΓνος Ιχραγματβύαατο χβι\ φΐΑοσο5ρΙβν θ«ίαν» βιτ' 
«1^ 0<ολογ(αν• χα\ ιβόβμοιι (^ίγνίιΐβιν μλν βιά τ%ς 
Μχ•χαΑ<9ΐ^« ή« ή χοσμοποιία ιηραΜ^η, 6ι4γνΐι*- 
«ητ Αν «!ς ύκοβάλίβι φυσιολογείν» χατάγνΐι»«ιν Μ 
^ ϊ^ «Ις χρΙ|« <€* &ν ^υ6μΙ(•ι ιιρ6ς ήθος, ώς 
Ιχιμβλ^Μβι μίν χ^μοι»» χοΑ* 9ν ύχ<ρλΑμιΐ€ΐ τ^ 
χόνμιον, ικριγροΜίν δέ τ£ΐλι, έξ ων 4 χβτ* ΑνΟρω• 
«ον ρίος &«<χιΜνβι Αχοομος. 

χ7• Κλ\ Αχιτέλβοιν ό τοιούτες ν^μο; ού μόνον 
ΑγαΟ•^ &ν9ρας &χλώ;, ΑχοΙοι €ή τινις χι\ Ιν τοΐς 
«ρ6 αυτών έξίφάνησβν μέτριο* 1χ<7νοι χα\ ^2ον 
Αριθμητοί, χαΐ μΑλί'Ο* 6τ« ή Αγριονομ(α τήν γην 
ΑικβχΑιοιι, Αλλ& χα\ Αγίους, χα\ τ& χαινότατον, 
θβ•χ4τορ«ς. ^ΚχίφΑνη {& Αρβ ό τοιούτος νόμος τ<- Ο ^«^ 1^^ ^1Ι>^ ρβίΓι^ΙίΟΓ «( ιηΐιΐΐο ιοβ^ίν νβηβηϋΠΊ», \ά €11 ΐΗ60ΐύ(|ί9ΐη. €ΐ ιιιυη«Η εο|»ηίιίοιιβηι ρ€Γ ϋο- 
είτίηβηι ςηοηι ^^^Λ^\ο ηιιιοιίί οχΐιίΐιοί, ιιοοιιοπ ]||(||. 
€ίιιπι (ίβ ΓβΓϋιη ηιιωΓβ, «ι οοιιΚηιρίυιη γογμιιι οοιι- 
Ιβιηρίο (ϋ^ηλπιοι; ςυίΙ>ιι§ οηιοίϋυι ηιθΓ6ΐ ρ€Γΐ|. 
€ΐιιηΐυΓ, ίΐΛ III ηιυιιιΐο, ςυηΐφΐιιι• ν^πιπ ιιο|)ί« 
ηυιιιΙΙΐίβιιι οιΐβικίίι, ϋϋΗβληιυ•, ομι^γα αυΐβιιι, 
ςιιΦοι νίΐ« Ιιιιιηαηα βϋ ίιιιιηυικίίιίβιη ιΙορΓίπιΙΐυΓ, 
€θΐιΐβηιιιιιιιυ•. 

Ϊ4. ΡοΓΓο Ιίχ ίΠϋ ηοιι •οΙιιηι «^υίίΐΐι 1ιοιιι(η«• 
•ΙιτφΙκΙΐβΓ ρΓΑίιοι, ^ιΐΛίβι «ϋιιιι ληΐβ ϋΙο• ρ•ιιοΙ 
ςοίϋιιη βι<(ίΐ«Γ»ηΐ, βΐ ΙιηρΓίιηΙι οιιηι Γογι ίΐη ηιοιτι 
ΐ€ΓΓαιη οϋλΓΟΓλίοπΐ, %αΙ βκίλΐη καπποβ «ι, ηυιχΙ 
ηι«χίιη€3ϋιιιίΓλιΐιΙιιιη €ϋ, ΟβΙ ρηΐΓΐ*•. ΑρρίΓυϊΐ {^ϊ- λιώτβρος μΙν χα\ ιΐς ηλέον ^τιμΑλα σιΜομιος, 
χ«Μη χαΐ θβόγραφος, μιΐιτων βλ δμως χα\ ύχο- 
χρονόμινο; τΑ τιλβώτατα. ΈΟιωριΤτο γ3ρ ^ Ιν 
6ιιογρ«μμφ βχιαγραφων χα\ ύποχαράστων 6£?α 
τννι^μαται, «ροφήταις μέν ώς βιορατιχοίς έχοητιυό• 
μβνος, χβ\ λ<ιιτότ•ρον χατανοοΰμ<νος, τοΤς 6λ λοι- 
«οις «αχύτβρβν χρο9φ«ρόμινος• χα\ ούβΙ ώς &ν 
ύΐΒονοί^ γουν Ιφιχτ^ς &ν. Μ^γάΧα γάρ χα\ 6<ι^τατ2 
χα\ τοΙς τηνιχΑββ χρόνου Ανθρώχοις άχχτάληκτα 
Ιαλ&ν, («έχρυχτεν αΐνιττόμβνος, τ6 φως ούτω σχιά• 
ζων τιίς γνώσιως, χαΐ χαταχαλύχτων τ^ν Α>ή6€ΐβιν 
Ας Ιν ιιαραχ£τΑσματι, τψ χροφαινομίνφ τής φρά- 
οεως * χαΐ <Ιχον ολίγοι λμ6«6ύν<ιν τοί; αΐνιγμοίς. ςοοιιίαιη « ϋοο βηΐ οοηιοΗρίβ «ι 8(1 ϋΐιπηι&ηι 
ρ€ΓΓϋθΐίοηβιη ΙιοηιίηΜ ρι«ρ•Γ«ϋλ(. ΟοηιρΙοίβΙαίπΓ 
•οΐιιι ηυα»! »(ΙιιιιιΙιηη• (Ι (Ιβΐίηβ^η• ρΓ«ι:6ρΙ» ϋί• 

νίηβ, 61 λ ρίΓΟρΙΐβη» ρ6Γ•ρί€§€ΐΙ)υΐ {||16Ι16Ι11 ί«€ίΠυ• 
€0ΐηρΓ6ΐ)6ΙΙ(ΐ6ΐ>9ΐΐΙΓ, • €«16Η» 8ΙΙΐ6ΐη ΓΓΙΜΙΟΗ ΙΟΟίΙϋ 

€θιΐ€ΐρίοΙ)9ΐυΓ, Ιΐ« υΐ νίχ €0ΐι]6€{υΓ• 6|π• «οιιιυιιι 
ΐΒ56ςυ6ΓβηΙηΓ, Οιιη 6ΐιΐιη ηιΐ|ΐι:ιΙίι •ΐ(|υ6 ιϋ\1αα 
6ΐοςυ6Γ6ΐυΓ (|υ.6 «Ιι ϋΠυβ ΐ6ΐηροΓΐ« ΙιοηιίπΠιυ• οηρΐ 
ιΐ6ςαίΙι»ιιΙ, Ιιιηΐ6η Ιιιΐ6ΐΙίς6ηΐίχ ηοιιηΐιί κΙυιιιϋΓαΟιΐ 
61 τ6Γίΐ9ΐ6ηι ν6ΐυΙ κιιί0ΐη8ΐυηι τβίΑΐηίιιβ €6ΐ•1ι•ΐ, 
ιΙί6ΐίοηβ ηίηιίηιΐϋ γ69 ίιιΙϋΓαι ρΓ«ίΙκθΓλη•| ηιιίΓΟ 
ρ9υ€ίΜίιιιί «ιΓι^ιΐΜΐυιιι •6ΐΐ8υιη ρ6Γρ6ΐΓ954ηι, ιπυΐ- 
ϋΐιιιΐο 9ΐιΐ6ηι ίο &αρ6ΓΗ€ΐ6 Ιΐ«Γ6Κ>•Ι. •ι «ιίλ(Ιους βλ ή««ν τη; ΙηΐΒολης. 
χι•. Ούχ 1^ν€9χ€το6β Αρα 6 χ»\ έπιπέμψας τ^ν ^^ «5. 06ϋ« Ι^Ιοιγ, ηοί Ιΐίΐιο 16^6111 ΙιοηιιηίΙ)ϋ•1)6ηίκπβ^ «Ιμ«ν τ•ντον Θ(βς, χα\ βαθέως τυνώνας, χα\ Ιν 
α«μ[Μΐ]οις χαρχβοΐις, μΙ| οΰχ\ χα\ βιαβαψη^αι αύ- 
^ ΙχιΙνον έναργέατατα, χαΐ τιλιβφορηοαι 6(ς 
ι^ρ•9τΑτην χρΑαιν» «αΐ οντω γνώσιν, τ^ βχιαγρί• 
φημα. ΕΙ γ&ρ Μάαχαλος ά«ο«('.ρώμβνο; μαθητών, 
«^ οίς τ^ν νουν Εχω, χαΐ ΐ[Χαψ\}ρίί λαλήσας α&- 
τοίς,χαλ «ύρηχ&ς ούχ Ιμ6αθύνον«ας «Ις νόησιν, χα\ 
βι* αύτλ «ατοχνονντας τ^ν μΑΙηαιν, χα\ τ1| &θυμ£^ 
Ιχλβίχοντας, ή τ) ί?θομ2φ χατακίπτοντας, χαΐ 
Α«οτ<Χονμένου;, ώς οΟτως βΐχκΐν, λ£ΐιη#γνιόμ9νας» 
οΑχ άνίχβται μή (ς φως &γαγ«1ν βαυχρινήαας τ6 
ΐΜ9χατάΆηπτον, ΑλλΑ βΐίρμην«όιι αα φώ ς , χα\ οΟτω 
τ>ς έχλίνων χτίται ψυχάς. Τφ καντί Ιχλ «λέον 4 
χαΐ χροάρ/ων Ινδιβασχίλως, χα\ Αλλως 81 «»μμέ- €θηο6Μΐιη βι&γιηΜί• ίη^οΐιιΐβιη ιυΐβπιΐ, ίρ<β ΐ|υοηιιβ 

ρΓΟνίΐΙίΐ, ΙΙΙ 62 ΟρίίΐηΡ ίΐΐΙ«;1Π86Γ6ΐυΓ, βΙηΐΙΧ 01>}1€Ι1Γ6 
<η€ΐ> 688601, 8ϋ 0ΐ3Ηΐ3ΐ6ηΐ 86 ρ6Γ8ρί6ΐΐίΐ8ΐ6ΐη |»6Γ(Ιΐ1- 

€6Γ60ΐαΓ. 8ί6ΐιίιη ρΓ£€βρ(0Γ, (Ιί5( ίρυΙο$ ηιΓι1ϋΐ8 Ιΐϋπο 
6υρίΐ6χρ6ηυπΐ8, 8ΐΐαιιι νβΓίιοΓϋΐιι βυοΓυιιι ββιι&ιιιη 9ΐ> 
Γΐ8 ΙιαίΜΐ ρ6Γ8ρίΗ 8ΐΗΐηη(Ιν6η«;η8, ίΐ8 ΐ|ΐιίϋ6ΐιι ιιΚ λΛ 

(Ιθ6ΐΗη8αΐ ρί{Τ68€8ΐΙΙ 8ΐ(|υβ 8ΐα 8ΐΓΐηΐί νΙ(|;0Γ6 (16- 
8-ίΐυϋ, 8111 Ι6¥ίΐ8ΐ6 60ΓΓβρΐί, Οΐΐΐπί ρΠ)Γ9υ8, Μΐ ν6Γ6 

ϋίοβαι, 86Ί6ΐιΐί8 6χα(ΐ8ΐιΐ, βη ςιιοβ ϋίΠίαΙίΑ €θ((ΐιί(α 
8αιιΐ ηοη νυΐι ηοιι Ιη Ιϋ66ΐη ρΓοιΙυοοΓβ, !>6(1 1>€(^β 
6ΐρΓιε8ΐ 61 118 60Γυηι 8ΐιίιηθ8 1ϋ€Γ8ΐϋΓ : ηιιιΐιο ρο- 
ΙΙΙΙ8 18 ηαί 86 Κ16ΠΙ0 8ΐιιηιηθ8 Γαίΐ ρΓ«06μΙθΓ, Ιβββηι 
8«8πι 8 ΜΦ786 6ίθ8ςιι« ΟΜΡνί» 6οη$εΓΊρΐ»πι 1)606- 
νοΐ6 Γ6Τ6Ι8Γ6 8ΐ8ΐυίΐ 1ιοοιίιΓιΙ>ιΐ8 «Ι»! ϋ(ν:η« ' 381 ΒΕ ΟΙΙΒΟΙΕ.ΤΠΑ ΜΑΟίίνΓηΑΤυί ΓϋΠΙ^ΤΙΑΧΟΟΕΠίΤΑ. 3β 

άνέχβτχι Λ χβ\ τρζΜ-^Λς ιύ«υν<ΤΜς («ρχομΙνοΜ.', Α ιηίΐΐίι ^οΙ«γΙ£Γ »ιΙτ«β•€ιιιμ ηηί ϋϋυ$ Ικ>ιΐ3 3ΐιί«Γ3ΐι& 

β1 $:€ Γβ|ΒΟ εΟΒίΟΓϋΟΙ τίηΐ ίΐΐΓβΓ9Βΐ. Ι.ηΙ»Γη1«Γ |ΝΐΙί- 

Ια Γ ΓοΓίιη €βιβ ρπιιίβηΐΐι ρβΓρβίηίαιη ; ιιοη «ιΓιηι 
πιβΚιιτί• ηβ ίρ%ία$ Ηϊγίΐί» ιιη<|η9ΐη ιΙ^ϋΜηΐ, ιι:<ιιιί- 
ιΙ^ιη η^α« αιηι ιηιΓ» &Γ9ΐιΐΓί«ηΐίΙιυ9. ηειριβ οαΐΗ 
Οιινίο ρΐ€ΐιπ. ηΜ|ΐΐ6 ΠΙΠΙ ΙΟΑΠ» •Ίιιυ γοπιι^αγιιπ 
ηιιι*«ιιΙ, 5^:1 ρΑ|ίυ$ ΪΛη% ϋΐτίϋ^Γπαι ^«Ι ίιηηιοι&ικ, 
Γΐιιη« η6ΐ|ΐι« »ιιιΙ)!ΐιΐ9 η^ΐ|ΐΐ€ ρτοΓηηιΙίΐΑ» ηη(ΐιΐ« ίο η• 
ρΓ«Ηβι>•Ιί, η^<|αβ ιιΠ.ι ηι^ηβαη ι'βηιιΐη ροΐ'»1• γιι]ιι% 
(Ιιτηίηηβ ΐιηΐ!ΐ€Μ•ίιι«( ι^ηΐιιηι 2ΐΐ6<1 ιιΐ οΙΙα ιι•η *ο 
ρ«τ5ρίΐί ηηΜί, αΐ ηβ €0ιι|^Ιιιγ3 ηυΐιΐϋΐιι €Λΐη *\η•^ 

90. ΤαΚ• »€ ΐϋΒΐιη, «ι ΙΐΓ^τβ$ «ίηιυ*, Ι«¥ΐί« 

^ιιοηιιβ «€ Βονχ Ι«|ί« »•Ηοτ ««Ι Οβιΐι, ηοη «οΙημι 

4ίΐ•»ίπι•^, ιηΙ βΐΪΑηι πιοηβηιη ΙβΓ^ίΐαΐβ ρπτφ^ΙΙ^»• 

«α\ αΰτοβοφία• Διλ χα\ 6 ^ψος αύτνΟ έκάξιος τοιού- ' |ί£9ίιηιΐ8, οπιηΙ« κί^ηΐκΒ Οοιηίηυ» 9ΐςιΐ6 ι»ρΪ€ΐιΐΊ3 

ίρ$9• Οιυκ €ΐίιιη (βι γ]ιιι ιϋ^η^ι «!(Ι ιΐκίο Ι^^Ί<Ι3- 
Ι0Γ€ ι|ιιΑ«^ 6β«ΐοπιιη ρτοίιιηιϋι.ιΐΐ!ΐη, &ι•]υ6 Ιιιοβ 
€θ|;οίΐΚΝΐίι ίηιΙί€ΪΙιίΙί €ΉΙ•ι•ΐηΐ α•^ ηιιΐ ^]ιι^ τπγοι•• 
•αΊΐΓβ η •§Ι9ΠΙ Ιιι^οπιλπι ίρνίΓυπι •ι^«>8ΐι^ Γοιιιί- 
Ι2•!|^πι βί ΙιΐΓβηι Ίρβοτηαι 8€ηιίΐ9& (ο••«Ιι;ΓϋΐιΐΓηι λιι- 
1ΐ6Γ6 (Ιί|ηιηΐαΓ. 

31. ^^πι ιβηι Ιί€β1 Ι|ΐΐ9^»ιη €)»& •Γκΐ2 »ιΐιΐ οΙι•γιι- 

Τ»« ^0>1ηΐβ« ΙΒ7«Ι€Μ ΠΜΐΐϋΐΜΐΙ, βΐ ίιιΐ«Ιΐ€εΐΗ ιΐίβΐ- 

αΐί* οΙ» ΜΐΐΜίαι ρτοΓαιιΊα«, €1 ΊΊ• ηαί νί<ιι Ιι^1κ:ΐί 
Ι^^ηηΐ• ηθ€ΐη• ηΐ \1» ιΐκβιη. βπιΙ>ηλ ίηνοΙυΐΑ 
(«οοΐ >αΐΜΐ ρίαπη»), Ι^ηιβιι ίρ&β ΙαΙ>€ΐι16Γ ογιιΙμ 
Β•«ΐΓθβ .ιρ«Ηΐ• %\ ομμΙο τβΙίπιΐΜ, ηιη §1 ηΙ υγΙιιΙϊ ο 
ΜΜΙ6 βΐϋΠ^θηΐΜ ίΙΙο•ΐΓ«ηιΐΐΓ λ€ ΜΪΓλίΜΓι• ηο« ^]α» 
1χ ««υ ψ^μοη «ΰνού, τΑ «λβΙ» ρέν {ξ Αφορμών ^ ^ 1<γ^ €θΒΓιιιιτηΙ•Γ• ΐΒΐβ1Γικ»ιιιο<• €<1ικ:ϋ ΜβρΊ^λίπιβ • βιβζομένου; τΙ^ν Ρχβ%}£!ΪΒν Μν •6Ββ«Μν. Φέρει ?{ 
ΊΚΟν ΐια\ Ιλ>όγι•; χ룫τ«ίρτΡ9; - «ν γάρ Μ&βν, έκι- 
1ι«1ν β(Μν τ^^ κιμήλιά. ότι μτ.ΙΙ ΧΓ,γβΙχ τις χυ«κ 
α&τδν Ιν Ιη^νιρ ΙτΛν» ή «λ',Ιϋν Γο?χμ4;, ^ χΑ- 
«ος ΟαΙΑανιο; • Κν»•; μΗ ούν «ολλή «X«ίτο^, 7^ς 

μένος τ4«ον» ο6Α μΐρ μίτρον ^τ,τ^' * ά>λ* οϋ^ 
γνΜΐς της αΰτον άκ2ΐρί«.\ μΙ| ότι γι χαταλτ.ντιχή 
Ιντ:λως, άλλ* οΜΙ Αχρο9ιγ«ίς (ν ΙνιβολΙ^ χα*.3- 
νοή‫•ς ψαύ•νβ3ΐ. 

λ'. Τοιοντος, 6; Ιν Ιλιγ(9«φ χχίονκγράψαι, 4 χχΐ 
τοΰ τρίτου χαΙ ¥ΐ•υ ν^μβυ <βτ1|ρ θϋ^, οδτ•• «χμχλον- 
νιος» οΟτΜ μβγαΙΜνρος, χα\μΙ|ν χα\ γ ι>>ί« ΐ Μί» χΰριος ^ον μλγάΐου λογοΙέτοο χαΐ Λρομοβ^τνυ χα\ νομοβέτο» 
«ρ^τ$ ράΙχι τ6ν ΙηΡ0Μ«ν. χβΐ γ^ Α«οΐΒ£^«ιν &^ 
^ΐ|τον οαψηνιίας «οίς Ινβξίοις, χβΐ &χρο2β#βι «ύτου, 
χαΙ λν][[νον τούτον τοΙς «οοΐ χαΙ -ς&ς ταΐ; οΐχκί^κ 
τρ{6οις Ιχιιν «ρονορχν^μινον. 

λβ'. ΕΙ Ιέ τινις χαΐ τ«•ν αύτοΰ »»ρ•<όοιι#ν μοοτ^ 
^ΐΜβ•κ» •^ τ«λι«τΐ3Μΐ\, ιαΧ βΛως Λ ά^Φκροφοι^ 
μΑ Ιι* 9ΰΜ βαθιΕχι, χα>, «!»ς οΟτως φ^ναι, νύβτκροι 
τοΙς μ^ ^ ρΐΙ«Μβι («οΐλκΐ βλ χα\ τοιαοτβΙ βίοιν). 
Αλλ* αύτ^ ^|ον Ανηαλύχτκι τους 4|Μν ΑγΑαλμονς, 
οΙκΐρλΦΙλομτν* χαΐ Ας Ιχ νυχτ^ ^ρΑρίζοντις ς»- 
τιζ4μ<9β, χ•> χχτονοονμβν ο6τ•« τ& ^νμΑοι^ «ίντα Ιχοχχλιχΰν. ονχ άλ(γα Α χα\ χχτί Ινββον Αλλως 
Ιικίννοϊαν• *(Η€ χα\ Ιοτι τοΙς χχ0* ήμΑς λέγιιν, ^χ^ 
Ακι ές όοον τ& «χ6τος ήμιν, ές τοοοΰτον ιμ\ τ^ Ιξ 
Α«0Χαλ*>|«Μ; Ανι^^ν φως. Αλλ* Οτι τΕολλαχλά9!ον, 
6ς μη8Ι χα0«τΐΒθ^λλ€99αι Αριθμέ». χβ\ ϊτι» Α:»λα- 
6Ιντος του χιτΑ Αγνοιαν ν€9ώμΑτος, ή χα\ έτΙρος 
φΑναι» ΑλλοιωθΙντος χαΐ <ιατ(θένιος €ΐς χρηοχΑτητα 
γνώΦΜΚ» Ιφχναν έκβίβεν αϊ ΑοτραιηΙ τΙ{ς θ€ογ>ω 
α(ας τ<ί1ς Ιν τ) ο!χονμέν{}, ΙΑ*/ μΙ| χοιμωνται Αι:ο• 
νυ«Αξαντκς« ή τυφλώττω^κ. Τέως γι μ)}ν, <| χα\ 
μυστήρια ό Αλλως μίν τκλιυταΓος, Αληθώς 61 χρ«ίΗ 
τιστος χ6ομος χα\ ν4μος 2υσαναχά>.υ7τ2 Ιχ;ι, χχ\ 
•!α θ£φ μ^νφ χαταληντΑ «Τναι δοχ£ΐ7, μ)| Αν ϋ τινι 
των Αν9ρώχων« 2ως Αν έχεΓ/ος τοΙς Αξίοις (χφήνΐ) ΑοΓίο ίΐιηΐί. ίΙΙαπιίΜΓι 3θΙ«η ικιηηαηηιΐλοι δρΊτίΙιι• 
ιΐίνίηί >Πΐ3ΐπ. Ταΐ)€ τβΓΟ ι^ΐ€ ΑΊοϋΚ ρο«$ααιο» : 
Νοα βοΙοηι ςιιιιΗΐ ηοι «ι ο^Ιί^ο οο5 Ιβηβίαΐ, ΐ>οΐΑ 

£ ΓβΤφΙΐΐίοΙΙΰ ΙΜ|)Ν< ΙπΙ 3ίΙηΙΐίίΐ, Μ«Ι Μ«Γβιιΐίβ5, ίίΒΟ 

ϊηβαΗίββ ρΐι»: ιΐίιροηί^ ^ηίΌ ίςηοΓλίιΐί» ιιπϋίοιι•, 
ιοί, αι >1ίΐ«τ ιΐίοβιη, €θ|Εηίιίοο€ αιοΐΑΐ* βΐ «ιΙ ιοβ1ίι•> 
«νβτυ, ίΙΙίο€ ΓιιΙριη «ΙοτίπαβΡ ιΐίτίιη ρ«Γ «Βίν^Γλίιι» 
η»ρΙ^<Ιο6Τ€ ι^Γηπιαι ΟΓΐιβηι. •ί ηοΑο ΐΜπιϊηΰ* 

ΜΝΙ ΑοΓΟίίΓβηΙ 101 €Χ€ίΐ»•β €00§Ιτίηβ(ΚΙΐΙ>ΐΡ• 

ΟΚηιιπ, «ιίΜΐι»! ο?Γιιιι:ι. ν«Ι ροΐΊα^ ρποιοι \\\2 \^% 
ΡγχντΙαπι οοηΐίηβΐ ηπγ&ίβηα ίη€κρ1ί€3ΐ»ιΐί3. βΐ μΙι 
Ι>«0• οΐ τίϋβίοΓ, Γοηιρπ•1ι«:ι£ίΙιΐϋλ. ηοιι 3ΐιΐ€ηι υΙΙί 
ΐΜΠίίοί, ρπα»ηιΐ3πι ίΙΙβ ί&1> Γβνϋΐ9ν«^ΓίΙ ϋ^ ςαί ϋίμοί 
ΜΒΙ : ΐ3Βΐ€η ίη οιοΙιί9 Ιο€ϊ§• ηθΐ|ΐιβ %ύ\ύνη ιπυΐιίβ» αδτΑ, βμως έν «ολλοΐς τ^χβις. χβι ουχ Απλώς «ολ- ^ ΐβΑ βΐ•*• Ιβϋ^η» ίχιρπΒΐί* •1Ι ^ γΙ »ηιι« μ.•Γ#ρ*»€ίϋΐιΐ0Γ• 
λΟς» ΑλλΑ χα\ μΑλΛ τοιοότοις «Ανυ έξαοτρΑχτεε ίΙΙ βΐ !« οΛΠ *ι1ηιο.Ιιιιη οΙ.«4 «ηιιη .1 ΥβΙ»1• ΙΟΓ- 
αΜ^ «ρός οαφήνβιαν* χο\ ούΜν τι 4ν αύτοίς &ι• Ιοοβοβ, ηίΙιίΙ ρΓοίαικΙβιο βκΙιΚΑίιιΙιΐιπη, ηίΙΓιΙ ςυΟιΙ 
νως ιαριν€νβΐ|μένβν, χλ\ ως ιΙτκΤν, Ιλιχτ^, ούΛ ΐΛΐρ ΐΒίβΓρίβΙιιΐίοΐΜί »ά ίιιΐυΙΙβϋΙϋΐιι ίιιϋ1|{631» Ια 

ΡαθΙι χα\ χρύφιον, »:δέ Αναχαλυψεως ιΐς μαχρ^ ί1Κ< Γ6ρ6τΊ«ΐΗΓ. 
. Ιρμτ,νβυτιχης Ιχ\ χαταλήψει βε^μβνον. 

λρτ. ΑύτΙχα γουν χδβΐ|ν «ρ«6«6λημέν«ν Ιχχ<ιτακ 

αΜΑ<ν ιύμβίΐώς 6ΐ9%των φίλοχΑλων Μοοιχιζ^μινον 

τ4* • *Αγ3χΑ«< Αλλήλοος, χαΐ μ{) ψΕύ&βΟλ, χβΐ μ1| 

ουχοφαντιΤτβ• ΑαΧ% «ραγματεύ€7φ£ είναι Ανθρωποε * 

μΑΆλον ιεϊν ονν μηβΐ χρχγμτ:<;ίζφθ£ τοΰτο• » Τί γΑρ 

πραγματ£ΐώ<$£;, χοιείι ευΟέτως χλ\ μετά ^Μτώ/ης 

ΑπρΑγμονο; τ^ Ατεχνβ•/ ΑγαΟ^^ν, τ'-, «ρ{«Γ>ν, φηί*•» 

τνίς Ανθρώικκς, Αγ€λαΙ•ν, φιλΑλληλον, χχ\ τ^ Αλη- 

ΙεΜίν χοιν^ρον, ικρινοίας ΑχΑοτης βίχαι Ιν τώ 32. δυΐίιη ί|ί1αΓ ίηίοΓ ρΙαΓΪπι» ΊΙΙυ•Ι λ νίηαϋι 
λίαιίΜΜίι Ιο5«ιιΐ<Γ »ιΙορΐ3ΐυσι ηοΐιί» 0€£ΐιιτίΙ ; 
ι 1>ί1ί|;ίΐβ ?<« ΙητίΜπ), ιην|»ο ιηβοΐίιηίΒί, οβ<|οβ 
ΓοΙοοιπΜΐιιίηί• Μ«1 ΜίΠείιί βϋοΐι^ ά€ ^ο ιιΐ 1ιο••ιίΜθο 
λίΐίι. τβΐ ροιίοι, ιΐ€ <1β Ιιθ€ ςαί<Ιβοι ββίοΐβ •ϋΙΚιΗιΙ. » 
Οαί «ιιίπι <1ία&€ί1β βίίΐ, βίηοοΓβ βΐ ρίοιηρίο »ιιί«Μ> 
ορ«Γ9π ϊύ ψΛού Μαιρ1ί€ϋβΓ β>1 ϋοηυΐΒ. ηίηιί 
ίΠοοι <|αί ΙΐοηίιΐΜ ϋ^εβΐ υιυΐυυιη 9Λθη&ω, οΐ ^ 
Τϋτίΐ2ΐ€0ΐ ιίΜ ιι1ΐ2 ίπιο«Ι« ν«1 &ηίβ<:ίο• ϊια «ι, »5 Τ)Ε ΟΒΕΟΙΕΝΤΙΛ ΜΛ(;ΐ>ΓΠΛΤΐ;ΐ αΐΚΚΤΙΛΧΟ ΠΠΠΤΑ. 326 ^»τ»»ύ5?ων, *ν βΤί ο'. κατο:χβΓν λέ^οιντο δν, ιλλά Α ίη ίΐιιίΐιιι» ιιοιι •ι.1ιη ιιβγρ, 8βϋ Ι.βΜίηπϋη ίι•«ι&τ φΐιΐΑλύκιν θη;.ιιρ^;9 όνέ^τη^αν οΓχου; χαΐ θύματα, 
ώς χ&\ χαταμΙν<ιν Αβφαλβϊς, χα\ τά ε Ι; χρείαν Ιν- 
α«««(6(36αι άν€ΐκι6οΰλ«υτοι• Αύτ(χα ϋ χα\ γυνχιχύ- 
«^«ν ζιΟγμα τυνβχήξβντο, μονάδα ντις του; χήλωνας, 
Αλ^γοι^ έιττρίχιιν ΟηΧιίχις άφ^^^^* ^^^ ^^^ ^*^ ^^(* 
βχίνισβαι «αίς χατ* οΓχους γνναιξ\ν {π€ΐΟον σφ$; 
α6το(»^ Ά ΙξΐΑ0<ν, βύτόΟιν, οΤμαι, μαΟ'5ντ€;, χα\, δ 
φ«σιν, άφ* Ι3τ!α^, ^ιηι χαχοΟ 4 τοιούτος {ρως &ΐ(0- 
τιλβυτήηι, βαιμονίον (ήλου Ιριθ^ζοντο; χα\ ύι»χ> 
νουντος, ^^::ο«ο6«Ιν τ^ς ομόζυγου, 47:οια Χ3• λύκον, 

Λτ/. *ΑχοΧού5«ι$ Ο χαΙ γιιαργίχ; τ^ ίν<ηυ#<ν τ*^ 
χναο^ίσιις» ή μ1ΐτΐ[ρ ^ ύχλουμένη γάλα μιλιτ^ν 
^Χ^4Τ<( ^* τέχνοι; Ανθρώιηκ;, χ^ Ιξ αύτΙ|ς άγαΝ. 
•β β^ <!^να{α ήν ήρ<μα τοί; άν6ρώ«ο(ς Ιχ τον "* ι»1ϋ Ιιοιιυηι ρ.ΐΓβ 61 ΐΓ^ηηιΓιΗίΐ»ΐ6 {[^ιιιΙοΓοηι ιιιογ- ΙαΐίΜΟ ί•ο<ι]ιΐΓβ<|ΐ•ί!( ιΙί\ΐΜ:ι.«Ιοιιιη$ ^ι ;ηΙιΓιι•ίίΐ ο«ιι- 
&?Γΐιΐίβηιιιι, ίια ιιΐ λΙιΙιΊι.γ ιιογιιπ <]ρ«*βΓ••ι;1 61 »:Ι νίΐ:ιΐιι 
ιΐΓΰι$<ΐηπ3 ίΟΐιΐΓ.ι ι»ρίι:3Ν ίιι ΐυΐο Ιι.ιΙκτοιιΐ. ΒίιιπιΙ 
αιιΐΐΜΐι |!γιι.Τ€6.Ί :ι•.ΙίΟ•-»ηιιιΐ, &«|ι9γ:ιιι16κ ΙαΜ;ίνίο$θ6, 
ίΓΓ:«Ιίοη:*Π6ιι$ αοπιγγογο Γ<:ιιι>η!& &ΐιιοηΐ6«, &ί(]ΐη(1ςΜΐι 
οιιιιι ιιιιιΙίι^ΓίΗηι Ι^ίπι Ηοπιοκ οοηβιίΐιιΓιβ ιιιιΠαιιι 
Ιι»Ικ!Γ6 ΓΓΠΐ ϋ$ ροΐΜία^ΐ'ηιηι, Α ε€πιβΐίρ&ί» ρΐ ςιΐϋ<1 

»ΪΝΙ|Ι• » ΓΟΓΟ €ΐ!θηί Ι|•Ν>ΙΙ3ΙΙΙ 1:ΐΙί& »ΙΙΙΟΤ ΙβΙΙ(ΐ€ΓβΙ» 

ιΓι»!ιοΙί€ο ιι•Ιλ ηιΙ Γθΐι]ηρ$ ηρίΟΓ^ηι Ιιιρί ίηλΙΐΓ 
ιιΙι•2<*4μΙ•ιν ηΐΰ:1.ϋΐΐ6&€ ίΐϋ^ιίιιιιιΙβιΚ^. 

ο7• υΐΜ 9!ΐΙ(!ΐιι «βπΓ.ιιΙιηη βι«Γ6βή €«1 €(Ρρΐ3» 
ΙιοιιιίηίΙιιι% 0ΙΗ• »)ηι» ιη9ΐ«Γ I^ι^4 «ΙυΐΓβ Ιβο Μΐιιιη, 
ΙιΙ €«1 Γηΐ|[ΐ!$, «ΙιιιηιΙ»ηΐ«Γ ίπιρι^ηίνίΐ• Ει ΰυιη οΐ' Ίοιούτου χαλου/ άι:<λ1γοντο χα\ τ& βτ99ΐωτιχ^ ώς 
Ιιηι»λυ χα\ τήν ι2σΜ\ Ιρι^ χ«\ Ή]ν έη(μονον 
μάχην, χαΐ μ4νον (φίλουν τ^ «οιτήριον «ίίταρχίς • 
«5; μ^ντοι 6 χχρ^φος έχνιχΔν Δπήγετο φιλοτιμ4τ£• 
ρον. *Αλλ* ΙχβΤνοι τ^λμαν χα\ ΟρααΟ μένος χα\ άλχήν 
Ινβυ^άμζνοι, Οαλαττίοις ^^ λθ€7Εου «βρέβαλλον 9ψΛς 
ΛΊΠους χινΜνοις * χα\ τ^ γλτιχΰ τΨ^ς «ραφβρης άπ«ι• 
ΐ(άμινο<, της &λμυρ2ς Ιγ^νοντο μέτοιχοι, «ύτο\ των 
ΙΜων 4ηηχ6«{νονΐχς τρόπον τινΔ, ή *Αρ«υ(4ΐς έχ^ 
μινοι ΙβντοΙις,ή άλλα γονν ώ; ιΐς αμφιβίους άνοχα- 
^ιστάμινοι• 

λη*. Οίχονς τι ουν Ιφ* ύ^ΐιΐν τάς νηας Ιτιχτή« 
ναννο ««ρ•χινβνν»ύ9αντ<ς, χαλ φόρτους Ιν αύταΐς 1»|ρ^, ρΓ0€υΙ »Ι1ιιβ»ηιΐ)| ΓβϋβΙΓιοιιββ, ςοιιίοιιΐίοηο» 
ριΐ|•ΐ3•» «ΐηΐΜ βοΓβα ιιΐΡίΙ'κιεΓίι^ιΙβ ΓυοΓβ οοηΐ€ΐιιί« 
«Κ€«Ι•Ι•• ί11ί« ΐ|ηο• Ιηοπ <!6ΐι< (ΜιτοαΓίιι.%) <ιιΙ> βιιααι 
ΓλοίΙβ Γ6(Ιβ§Κ ϋοιιιΐϋλΐίοιιβιιι. ΗΊ βηίιη, ΑαιΙ&€ΐ3 βΙ 
«ηίιιιΐ νί^οτβ λ€ |«ιι<ΗΊ»$ίΐ3ΐ« Ιη&ί^ιιββ, ηΐλΓίβ ρβη• 
«ιιΙί« «€8« ιφΐίοβΓΤλιικΙ ΓιιιιιιβΓαοί, 61 ϋιιΐ€ΐ ;ιΙιιι>ςιιβ 
ρΑίπι ΓβΙίοΐα >»Ιο >6•β ΓΑΐηιιΓι«6Γβ« ίρ$ί 61 Ι6ηΐ6ΐ- 

Ιρ&ί• νβΐΗΐ ^Τύ*9Λ. «υΐ Η«ΓΡ5Ϊ^* β^^ ΙΓ3«Ι6ΙΙΙ6«9 

ΑΐιΙ §9ΐιβιη «πιρΙιΗιΙσηιΐΗ ^«•μ ηιΐηηιη ίικίιιΐί. 58. Μά\Μ\% Ίι^ΙΙυΓ ηυ 6 ηιιιΠβ ίιιιιιΐιιινηΐ, Ιϋ «α 
ιΐλνί5ΐΐ9 Γοη«ΐΓυεΐί§ ροΐΐΙυΙι*ιΐί«<|ΐΐ6 ρβΓίϋΐιΙΐ», οηβπι ϊταμΛαύαοψζΛ^ιωΧ ιηριφρθ'/ή«αντ«ς τήντροφ^νγην^ (^ Ιη ΊΙΙίβ ίαιρο^οβΓυηΙ» 6ΐ €θΐιΐβιιιρθ »1ιι»« Ι6γγ2ι «1ί«ιιι Ιτέραν ιΙσ•ι»οιήσβτ»το τρίφουσαν, ήν ούχ &ν άχνήη| 
χις μητρυι^^ «1«κ?ι^9 ύικ^ραυξήσα^/τες Ιχβίνοι τήν 
ικρώην άγηνορ(αν έν τφ ναντΩιλεούιι χα\ ύπιρ^ρια. 
θραβ^ μίν γάρ χα\ Οιρμ^, άπε{πασθα: μέν γα3τρ^>ς 
χάριν χ^ Αέρα, ^£0921 Λ χυβιατώντα χατά βυΟοΟ» 
Χ9\ Ιμβραδύνιιν αύχΜι τ^ν τής χέρτου τρόφιμον 
&νθρΐΜΐιον, Χ3\ άλλως ^ άνέμοις έν θιλάττη δοΜ- 
λιύοντ» «ονκΐ^θαι χα\ χιτιβαλεΜίθαι τρογης Ινβχα» 
«α\ α<»της ώς τά κολλά βυιιιορίττου• 

λΦ*. *(Ηι 61 χαι ή χέρ«ος «ράγματα βί^ΐΑσι τοΙς 
«• βλλβιΚ ««ρικργαζομένοις αΟτήν, χα\ τοΙς Οηρο• 
λέταις χυνηγίταις, χα\ άλλω: 6λ άγρευτΑ^ς» χλ\ 
άνάγβτοη αυτά εΙς τίχ-ζην τφ β{ιρ βύμφορον, έτέΟη 
χα\ ή άλ'.βυτιχΙ) ές τ^ικον τοιόνδε, χα\ ώρίαΟη τέχνη ΜΐΐΜΐϋιιβηιιιΐ ηιιΐΗοβηΐ• ςιιαιο ]μγ6 ιηβήιοςυ^ 
ηον6Γ€»ιιι ιΓικβιΙ* ; ςιιΐη Ηηο ιιΐ9]ιΐΓ6ηι ιη ηιαΜ 
φΐιηι ρτίυ« »ιιιιΐ€ΐ•ΐ6δ, ρ€Γ<>|Ηη<( Γβ;ιιοΐ2»ςΜβ οιμ 
•ρρι•ΐ€Γ6. Αυ(Ι»ι βηίπι βΙββΒςηβ ρΐΰηιιιη Γ«6ίιιο», νΐ 
ΙΜΟΙΟ• 16ΓΓ« ^Ιιιηιιιαβ, ▼«υΐπ• €<ιιιμ »6Γ€ΐη 4ΐο$οηΐ 
αίςηβ ίη »Iι^•^^ιι1 »β5β ρι«€ίρίι«Ί ΙΙιίίΐΜβ οοιηιΐΌ•*- 
ΙιΐΓ, ρΓΦΐϋΓΓΑ τβηίοΓίιηι ιιιβπιίηιοπιιη ίιηρβτίο 
μΜιπι» 13Κ>0Γ€1 61 ρ6ΓΐεΠΐΓΐ(ΐΓ οΐι νί6ΐηιιι, βυηιςυβ 
ιΙΙ0ΙουΙΐ6Γ αεςιιίπ βοΐίΐιιιη. 

59. ΟιιοιιΙαιιι αιιΐβπι οΐ (βπ*! 6οηΐ}η6θ$ αββοΙία 
Γ&Γ6&»1ι ϋκ ^01 ηπι οοίαιιΐ* 61 νβηλίοπίιι» ςιή Γι•η§ 
06€ί«ΐΗηΐ 61 ΐ|θ<>τ<β ιοο«1ο 6ηρ{ιιη1, 61 <|ηοηί»ιη ΙιΧ€ 
6οη»ίιΐ6Γ3ηΐιΐΓ ι.ιηΐ|ΐΐ8ΐιι λτ% νιιχ υΐίΐίι : 64Μίΐιι ρ••6«• 
1αΓ9 6θϋ«:ΐη Ιο€θ Ιι»1μι» Γ(:1ί<|υί»<ΐιΐ6 3ηίΐΝΐ• ΜΟβο- χα\ αύ'^. χα\ ήγαπήΟη, ώς Ιχ του άνΟρωκομαχειν Ώ ιάΐΑ 61 β1υ<Ιίο86 ΐΓβοΐαΐΛ 6«Ι. ««ροΐβ Μ"* ί^» «««611. βυμμιταγαγουαα τ& του θιοΟ κλάσμα ιΐς έπιτή^ευ- 
αιν θηρολέηιραν χβ\ α^ήν, δι* ής ο6χέτι φον&Ιις, 
αλλά παλαμναίος τεχνίτης χι\ (5ωμΑλ/ο; χα\ άλχι- 
μος έΟέλιι «τηλιτεύεσΟαι χα\ 6 χατά Οάλααααν ^ 
ρατής. 

μ'• Κα\ οΟτ» μέν Οα^^αλέος χα\ τολαητίας ά χα\ 
άλλφφς ταρ\ θάλασσαν άγων σχολήν • τ* 6% θρααύνα* 
σΟαι* της εΟσταΟοΟς χα\ ιύ μάλα ήδρασμένης χα\ 
ΐΜχηγνίας γης ύιηρ^ριον άΐΜίναστηναι, χα\ ταΟ 
άσ^λοΟς μέν μβθέσθαι, «άλοις δλ τοΙ; 1ξ άνέμ«»ν 
άστάτο)ν εαυτόν έπιδοΰναι, χα\ άντερον ϋεφυχάχα 
μ{λεττ;σ2•. πέτ£σ6α(, ε{ χα\ μή χηρίνοις «τΰ^;« χατά 
τ^ν λογοπο•.ούμενον Ίχαρον, άλλα γουν λινέοι«• ά 
Μττον άν χαταα((βας χαΐ ^ήξας άν•μος «άτ«> ηάφ* ΐυιη (Ιιοηιίιΐ6ΐη)• Γ»ιΐ6 Ι•η.ι.»λ» ϋ*•(ΐ66ΐ6Γβΐ αιΙ ΜΙυυι 
ί^τΗ ίιιίΐτβιΐίΐΜηι. οιιιΐβ β», μ• «ι »»« «Ι"» »" «"«" 

τ6ΙΙ«ΐυΓ, ΙΐΟη ΛΙΙίρΙίΗδ ίΜΐ6ΐΓ6••ΙΟΓ, 8«<Ι ΑΓΐίί6ΐ 

{ΙΙΚ6ΙΙΙΙΙΙΧ» ΓοΓίΙ» 61 νί({θπΐ8ΐι• ρΓα?<}ΐ6ΐπ νβΙίΙ. 

40. Ει &'ί6 ςΐΐΊϋ6ΐη 6ΐ Κ61Ι6Γ081ΙΚ 6ϋ 61 ρ6ΓΐΓΙΐΐ9 

ηοη ιη6ΐ«Ι1 ηιιΐ 9Ηοΐ|αίη ιιιιΙΙ&ιμ ιη•π» 6ΐιηιη »βΊΐ. 
Αϊ νβρο •««Ι3€ΐ• 651 αιιΙηιΙ* Ά ΐ6Γη Ληη» Ι)βηοςιιβ 
»ΐ3ΐ>ί)ιΐ;ι Ιοιι^β <1ί•««1«τ«. βΐ ψ•οϋ \μιΜ\^ βει ρβΐ6Γβ» 
61 β€6•ηί Ο黀ΐίΙ>ι:• ιβηίοηιοι ίιηρβία 6ΐ•βίΐ•ΐί* •«»« 
€οηιιιιίιΐβΓ6, «1 »ΐΛπιαι βιρβηο»» νοίιίαπι ιηβϋίΐίπ, 
Ιιαιιά ςιιίΟβιη €βΓ6ί•. ϋΐ ίιι Λ1>"1- ««Ι <*« *<»">• ^* 
66ΓΙ€ ΗιιίβΙ• •1ί»• ςΜίίΗ>» • ^«η*• ^•^*'* •*'"**^* *^ 329 ΠΕ ΟΒΕΟΙΕΝΤΙΑ ΜΛ0Ι8ΤΒΑΤυΐ ΟΙΙΗΙδΤΙΑΝΟ υΚΒΙΤΛ. 330 

4ΐή ότι Μ29χΜ%)β^ ά>.λά χα\ έπλώς λαλ'.άν άτ,ο- Λ (Ιθ€ΐπη9ΐιι β^Γβ^ίαπ)» βοιΙ νοί η.βπι:ι• βοηηοιιοιιι 9τ*^γουμκν, χα\ μ£ΐι>•ν &ν ώ^υομίνων θηρίων ή^ω; 
άχρ^αβώμκΟα. ήπ^ρ άνορ^ άπχυΟΰνοντος πρ^ βύαγ- 
γελιχήν ορθότητα την έν ήμίν βτρεβλ^τητα. 

μι'. Νομ!ζομ2ν γίρ, ΰτικρ τ^ν τιχνιχ'^ν χαν^ν^, 
τ^«ν χχτ^^ του; τέχτονας, ούχ άν ^λω; ^ύναιΟαι 
λ<3{ν€(ν σχνί^χ; ή ξύλον έτχροΐον, βί μΙ) Απαγάγοι 
ξέβα^ τ^ έπιπροιθοΟν, ούτω χα\ τ^ ΘνΓον διί των 
9«θχηρ^χων άποττύλων χανόνινμα των ήμετιρων 
οαρχων ά'Γίοτέμνην τι χτΧ &ιιάγ<ιν έπω^ύνω:, υχζ 
ήμΤν έπ\ λορΟώ^'ΐ ψυχίχ^ τρΜφίριτα*.. Ούτως 
ήμβίς νωΟριυ^με^α τήν ψυχιχην βι^ρΟωαιν, οΰτω 
την χβΟαρ^τητα ικαρορ«άμε62. Κολ πέδιλα μίν, & 
φ'ιρουμεν* ύκοπλησΟέντα πηλοΟ χχίρομβν £Γ τις ι<6(ΰ5ΐαιιιυΓ» η ιηιιΐΐο ΙυΙιοηΐίιι» ίοΓΑίυηι ηιςίΐιιί 
9ΙΙΓ68 ρΓχΙ>6ΐηιΐ8, ςοΑπι \ίΓΟ ί|υί ρ«ηΤβΓί»ίΐ9ΐ«||| 

45. ΟπβηηιΙηιοιΙαη βρΐιη τβ^ιι!» ίίλΙίΓοηιιη Ιίςηα- 
ΓΐΟΓυιη ηοη »ΙίΙ6Γ Ι2ΐ»ιιΐ3§ Αΐιΐ Γι^ηιΐϋΐ ()ΐιο€υη<|ΐιβ 
Ι»οΓΐΓ6 |κ)Ιο9ΐ, ιιΊλΙ ^ηρύΓΟιιαπι γαιΙοπιΙο ΓοιιιονβαΙ: 
ίι» βιΪΑΐη 06αιη ρυΐ•ιηα• ρ«τ ιΙίνίη;ιιιι ηρο^ΐοίοππη 
ρΓχϋίαιίίοηβιη λΓιςηΙϋ ϋ€ ηο&ΐΓϊλ ΰ&Γΐιί1)υ« »Ι»€ίη- 
ιΙ«Γβ (Ι ειιηι «ΙοΙοΓβ ιιιΓ<ργγ^, ςιιαηιΐο ϋβ .ιη'ιιηφ ρβΓ- 
Γ£€ΐίοη6 8$;ΐ2ΐιΐΓ. Ιΐι >υΐ6ΐιι &ιΙ οιΐ) ΐ3ΐι$ιΐϋΜΪιηυ«, 
ίΐη ρυηΐΐ!6ΐιι ηβςΙί{ίιηο$. ΟαΙοελίηοηία ηυ.χ |β$1α• 
ιιιιι«, ιιΗΙ Ιιιΐο ΰοηΚπΓιηΑΐΑ κυηΐ, ΐζαυιΐβιιηι» ιΙ ηυίι 
ρΓίυ$ ΑίΓιιηαιΙνβΠβηι τβΙ >ηΐοηο5 αΙ)«ΐθΓ!(6πΐ, τοΙ φΟί9αςΙΜνΙ}.ΙχχαΟαρ•.<1 «ρ^ ήμων, ή ένδιιξΑμ«- ^ ιιοΙ>ί5 ΊικΙίοη^ >ϋ ΠΙι ρυΓςαηι!» ρΓονοοατοηΙ (οΐ νος ήμίν ι:ρ6χαλέ9€ται άπο^όύφαβΟαι (τλ βΙ ομοιον 
«ά ιχομδν Χ2\ 1π\ ι»ντ\ ^ύιη{ΐ. κΓτε σώματος «Γτβ Κμα• 
τινμου). ψυχή; ^ ^ρΣίουμένης, ώ; οΤαβιά βπιλώ- 
Ι^ατο; β€ΐ.σοτ:οιοΰ τίνος, %ύ^ άχουσαι ένιχ/μιΟα, ύ*; 
φΟτως έχείνη πάσχκι, μή βτι γε άχαλείψβιι αύτη;, εΓ 
τ( «ου ε2; αίσχος Ανάξιον χαταχΙχροιτται. 

μς'. Τίχα γαρ Ιογιζ^μεθα ούδΐν 1ν ^ύλων βια• 
φίρειν ήμίΐ;» ού^ μήν τταιβαρίων, Ι&ν Ιπιτασσώ- 
•αθα, χα\ ΰπείχκν έναγώμε9α. Τάχα €έ ιιου ΦπΙρ 
τ^δίον μεγαλο^ηιοΰντε; ήμόί; αύτοΐις, λέγομεν Χ3\ 
αότοΙ, ώ^ οΐ τηλιχοίβε» χα\ βι^ξόμεΟα δή. Παρα- 
φαίνεται δΙ τοΙ; οϋ φρονουσιν 4ρ6ί, χα\ ώ; αφρο- 
σύνης |γχλη*ια έπιχλδοθαι ή>1ν, δτε δρϋντχ;, & μή &ί€ ηΜίιΙεη) Μηΐίιηυβ ϋβ οιηιΓι ίπιηιιιικϋιΊβ, είνβ 
«οτροτίβ, $ίν6 τββίΐιιηι ) : οαιη νοΓο 3ηΊηιι «ΙοΙιοηβ* 
εΐ»ΐηΓ ρ€Γ ιηαευίλΐη ΐαΓρί88ίηΐ3ΐη, ιιβ «ικΙΐΓβ ηυί- 
ιΐ€ΐιι λαϋΊηοιηιι» ΊΙΙλίιι %\ζ αΠΓκ:*!, ιΐΰιΐιιιη %\ί%χ^χ^^τζ^ 
&ί 0€ϋβ€0Γ6 ςυοϋαπι ΙιιΙιοη6$ΐο €0ΐιιη黀ΐιΐ3ΐΐΑ »ΪΙ. 

46. ΡοΠαβΜβιιίαι η'ιλιϋ » Μπτίε αοΐ ριιοπβ «Ιίϋβπ'β 
ηο6ί• τιιΙβιηοΓ• %\ ρτ«Γ^ΐΑ ιιοΐιι^ ίΐΝροιι.ηΐιΙιΐΓ «Ι 
μ1 ιηοΓ€ΐη (βίβοιίαιη οΙιιίπηςΑΐηυΓ. ΡογΙ:ι$$ο 
αΙ{ίιΐ5 ηα^ιη ιΐ€€€ΐ ϋβ ιιοΙ>Ί& μιιΓ•€ιιΙγ» ιΙΊοίιιΐΗε : 
Κιι ηοι, ηιιί αΐι ι1Π• ίηΑΐηκιιιιΐΓ Ι Ει ηυοιι'ιαηι Ιι&ιι«Ι 
Γθ€ΐο »ύη1ίιιια8, ί^οηηΐί» «Ηιηβιι ησίιίε οΐή'κί ορίιίΑΐηιΐΓ, (|υαΐΜΐο ο ςο» ηοη οροηβΐ Γ»€ί ηΐ€3 
χριών, μανθάνομεν οΰ χαλ^λ π-ϋΐν. χα\ οΟτω δια• ^ ΐιηιιιΐ |)βηο »|;6Γ6 ηο8 λοϋιιηαβ, βίςιιαικίο» ιΊο ΑίΓοι*:! 
ΐκίμενοι χα\ χωφεύοντες, έφ'οΐ; δεδντων ηαραινού- ^| γ«|ΐιΐ €9κςιιΐί«ηΙ«» ίη Ιίβ αιΐ ςυ« ΓΟοΓίΜΐιηβ ίηκΓι- μεΐα, χα\ ύχεραχδδμβνοι, έοίχαμεν ούχ Ιχειν συνι- 
δζΙν, δτι Ιχαστος &νθρωπος εΙς ούδΐν άρετη; Ερχεται 
μ^νος αΟτδς χαθ" Ιαυτδν, άλλ& χατϋί τήν Ιν ηολλφ 
μεγίθει λελβγισται στιγμια(αν άμέριιαν. Κα\ δήλον 
αύτ^ τοις ΙκάγουσινΙν τφ διά μεριχων Αρετών Κναι 
φιλοσο^ιάτερον, χά\ παροιμίαν μΙν προαγαγεΤν, 
^; άπ^ανσις τ4• ΕΓς &ν«:ρ ουδέν τι φ^βου Ιχει, ώς 
μορμολύττ^σΦαι, Αλλ* ή μδνον λαλεί τ^ Αληθές. 
ΈχιΓιο οΙ ώς μ^ιστα Ιχ^οβεΤ τοίις φρ^νουντα^ τ^. 
0^α\ τφ ένί* δν τίς Ιγγυήσεται, ώς οΟ συντριβήσε- 
ται, εΓποτε χαταπέτοι ; 

μζ'. 'Εττι δΐ ήμβίς ίχούσεβΟαι ιιαρ3ι τών ιΐδδτων 
συνετίζειν τους εύπειΟεις, Χ2\ ώς ή φύσις αυτή 
έχείνη διδάσχει χα\ ?:αίδΣύει τδν Ανθρωχον, τδν |^ Ηοιηίιιοιιι ιιίΑηεαβίιιηι, δοοΪΛίΓιΙβΐ" >'ίι« ηιηοΓβ ρΓΟί- ΙΙΙΙΐΙ^ΠΙΐΙΓ, €1 ΙΙΙθΐ6•1Ι( Γ«Γ6ΙΙΙ08 ΠΟΙΙ ίΐΐΐ6ΐΠΚ£Γ0 ρ«»81κ5 

νίιΙβιηηΓ, 1ι«ιιιιίη€ΐη ρ6? ββηΐΰΓιρδίιιη εοΐυιη ιι(μ|ιι»« 
ηιΐλπι νίΓίαΙβπι »ΙΐίηςοΓβ, εοιΐ τ^Ιιιΐί ρυη€ΐυιη ΐιι«ϋ- 
νί»ΊΙ)ίΐ6 ίη ιιηίνοηο εοη8ίϋ€Γ»Γί. ΜαπίΓο&ιιιιη Ιιοε 
€81 ϋε ηυί είιικηΐίδ νίΠιιΓιΙιι» εοΐεπβιη ηΑΥ»ηΐ ορ6- 
Γ»ιη, λΐ»€ΐ•ΐΗΐιιηι ρΓΟΤβΓϋίιιπι ι|αο(1 ίΐί Ιΐ3ί)βΙ : Νοιι 
05^1 €ΐΐΓ ν'ΐΓ είιιβιιΐυ• ηιβίυαΐ »υΐ €χρ2ν6&ε»1, ηίι^ 
<|ιι<ηΙ «οΐιιε ?«ηΐ:ιΐ€ΐη ιΐίοαί. ΜβΙιιπι ροΓίο ρΓϋιΙύη- 
ΓιΙιΐΐ8 ίιιιί€Ί «ΠπιΐΗΐ ίΙΙαα : Υ» τΊγο ιοίί ! ηοί^ 6ΐ»ίπι 
ε|)θ:ιεοΓ6ηι 8β!>6 «ΙλΙΓι! ρΓΟ ϋΟ, ηηίιι οοηΐθΠΐυΓ, ιιΙ»• 
8€ΐη€ΐ «οΙΙηριιι» ίιιοπΐ ? 

47. 3&ηι ν€Γ0 &Ι> ϋε ςιιί <Ιθ€ίΐ€£ ίπιΐηιΟΓβ €;•11<'ηι, 
(ΙίΓβΙιΐΓ ηοΙ)ί$, ιΐΑΐαηηι ΊρίΑΠί ϋθ€βΓβ οι οηκίίπ) Ι^.μερον, τδν συναγελαστιχδν, τδν Ριωτιχδν, τδν 
«ολιτιχδν, τδν σ«ουδαΙον, τδν θεοφίλη, ιηλλων, ώι- 
ηρ πραγμάτΐίΐν• οδτω χα\ Ανθρώπων δίσθαι εΙς 
ουγχρδτησιν χα\ σύστασιν χα\ ρίου Ιντέλειαν. *ΙΙ 
γίρ ουδέν μ6νον δ^χα γε των Αλλοιν, ύφαντοΰ μλν, 
ώς ΙνδΰσασΟαι« σχυτο^(^^υ δΙ, ώς ύποδήσασΟαι, 
χα\ Αλλων δΙ, «ολλών δΙ έχε{νων εις έτεροΓα τφ 
σώαατι χρΙισιμα* εΐ δΙ οώματι, ώς πλέον ψυχ^, 
τ|| τλ πίν Ιν ήμ?ν, χα\ Λ Ανευ ο^\ς ΑνΟρωινος. 
μη'• £1 1\ τοΰτο χα\ Ιγνοισται χα\ πρδς δ^ξαν 
εύηρέστηται πΑσιν ΑνΟρώποις, τ£ δ^^χοτε, ΑνΟρωχου 
μΙν χε^ηίδντο; τήν Αγοράν χα\ διβγνοισμένου, ώ; 
Αγαδδς έστι ΤΓερΙ τέχνην δχοκανουν, χαΐ έχιστρων 
^μεΟα χα\ π.οοχαλοΰμεΟα οΐ χρζζοντες ιιορίσασΟαι 

Ρατλοι. «μ. ':χχχνι ιΠΐιιιη, είνίΐβιη, είπίΐιυυιιι λο ρίιι»"• ηΐ βί€»ΐ »«»1ΐ« 
Γ€» «€ ηβ{οΓΐ8ΐ ίη αηιιιη εοηίυηβίΐ, ίΐ» οΐίαι» Ιωιηί- 
ιΐ€> »α «αΐιιηι α€ βοοίβίΛίβιη ϋοητοοβι αΐ(|«β ^ίΐ« 
ρβιίβοί» ρ2Γΐίαρ€& ίβαϋιιΐ. 8λη€ «ηίιη ηίΐιίΐ «ΠφΓκΙ 
▼λΙοΙ, ηίεΙ ιΠ» ιοοβίΐβιιΐ, νοΛί οαυδ» ιβχίΟΓ ςΐιοαιΐ 
νβείβε, βυΐοΓ ςηοικΙ αι1οβ«ιηβιιΐ.ι , ει ιηαίιί αϋί ςηί 
ν2ηλ& Γ68 ίη εοΓροτίε υευιη Α€&ΓιααΚ33 βηρρβιΐίΐΑΐι^ . 
Ιιιη νβΓΟ ϋο εοΓροΓΟ ?β• »ί ίΐα »« Ι^»^«»• '""'** 
ηιαςΐ» <!β «ηίιηίΐ, <ΐϋ« Ιιοηιίηίε ρεΓ• ρΓ»8ΐ«ηΐί8βίηι» 
οΜ, ίηιο είηβ ηιια ηβ οΐΐαδ ίΐ»1»1βΐϊΐ 1>οηιο βίδίδΐιΐ. 
48. δι τβΓΟ Ιιθ£ ει ηοίαιη €ΐ. αΐί νίϋοΐΜΓ. 8ΓΛΐϋ»η 
»Γ€6ρΐιΐΗΗ|υ6 βεΐ οηιαίΐιυε ΙιοπΓιηίϋϋδ, ηιιΐιΐ ΐαηιΐβιη, 
ιιΙΊ ηιιίε Γογοπι ίΓβςαβηΐηΙ βΐ ίη ειΐ2 ηπε οχοβΙΙϊΓο 5» ΟΚ ΟΒΕΟΙΕΧΤΙΛ ΜΛ0ϊ8ΤΠΛΤΙ!Ι 0Πηΐ8ΤΙΑΝΟ υΕΠΙΤΑ. 334 

»»•ί•^'«««η. ΙηίΜΓίΛ »ίη€ί6ηΐ€8, Γορίβηΐβ», οοητίοίαη- τΑ &ηαΙ«ν Χ9χ&ν, άδιχονντβ^, αρπάζοντες, }.οι5ο- 
ρΜντις. μ9ΐΤ9ΐ;μο0ν?ι;« συχοφαντοΟντες, κίΐ\ έπ\ 
«*7» τούτοί; χαΐ ^ά τιΰτβ πάντα ψυχί|; χΐρ^αίνον• 
•»«; &^ό)β!βν, ώς ο^ *ύτο\ ξυνιίντις €!ς επιστρο- 
φών, μτ/Λ ΧϋΧς Α&λφιχώς έν Φιοφιλείςί έ:«τ:ρί. 
φουσιν ήρ3ί έΐΒέμινοι, Α; έντι09£ν λείπε σβαι ήμ•ον 
Ιχάστί:», Αγιέναι χ«\ τλ τίχνι χα\ &παν το φίλτατον 
Ρ&ηκ'Λαι ά«ο{μαντον χα\ &ν<ς4τβΐ9τον. Καί\ ούχ 
Αν«χρ{νομ<ν λοτοκρχγοΰντβ; ήμ5; βύτοΐί^, διχτί 
χ«τ1 «:χο<»$ μλ•> ι»ιμαήΐ€ΐν Φηθεν έθέλομεν άν<)μ«Η 
ηχωςτ^ •υτγ•νΙ.% τ% ^^λτ/, τ>^ βετ^/, χ«\ πδ<, 
^^ιςούν, ^ιβάτχαλος χα\ ν^^μοΟέτης των έαυτ^υ 
αύτοχεκ^Μτ^νητο;» χα6λ Ιχμην, χαΟέβτηχβν •1ς χαΐ ρΓορίβΓ Ιι«£ οηιη» «οίιη» ρεπΗοΙ^ηι ΙϋϋπιιιΐΜ. 
ηβί|αβ {ριί (Ιο βοηνβΓ&ίοηβ ιηβϋίΐ^ηΐββ, ιι«(|π6 ίΊ« 
ΐ|υί ΐ:ΐΑςυιιη (γαιγοι ρ€Γ »ιι:οΓοηι Οβί τβόαοβΓβ ηολ 
νβΠηΙ• οΙ>Μ(|ΐΐ€ηΙββ ; ςιι»Γβ Ιο ϋηβ ?ίχ ϋ^Η ροίβηΐ 
ςηία οο Γ6(Ιιιε»ιηυΓ, υΐ ΙίΙΐ6Γ09 ηο•ΐΓθδ »€ ςιΓιιΙηαΊα 

«ΙΙΙ0Γ6 έοπίρΙΰΟΙίηΐΙΙΓ, •ΙΙΙβ ρΜΙΟΓβ 3€ (||Ι€6 ρ€Γ ρ9|$. 

< ΙΜΙ ν•93η &ιοαηιυ». Ν€<|•ιβ βιμ ίρβο• βιιιηίιίΑΐΝίο 

ίΐΙΐ€ΓΓ0^3ΙΙΙΙΙΙ» , (|αΑΓ6 ΠΟβ Ι|ΙΐίϋΐίΙΗ •|Ν& ΙίΟΙΙΐίϋΜ 

ΐη (ΙοιιΓώυ• ΐίοδίΓΐι ρ&ΜβΓβ ν^Πιηιι• Ιί(>«Γϋβ 
ϋοη5αηβυίιΐ€θβ οι &ιΙορΐίτο• οι ιβητο• , €ΐ ι|ιι9γο 
•|υΙ»ςα€, ρι^^βρίοΓ %^ Ιο^ινΙαιογ βοοπιμι ιροιικβ ώφέλειαη» σώμβτος χα\ ψοχής Ανάπχυσιν* Α βΙ 1« Γ.ΐοΐιι§, οι €θΓροΓί• τιΐοΐυϋίηί οι «πιμ» ΐΓληηιιΐΙΙί• 
βεον, Χ9ΐ\ χατλ Θλ^ χα\ θεοναρΑδοτος χαΟηΉτή;• Ι^^ΐί ρΓ0»ρί€ία1 : ρΓβΜορΙοΓ »αι«πι 3 Ι)€ο ιΐαΐυ• οι 

•ΰουικίιιηι ΟβΗΐη εοιιιΐίΐΗΐυβ» «ι ςιιοιΙ οιηηίΐΜΐλ ηι»• 
ΜίΓοίΙυηι β&ΐ, & 0«ο €0ΐι<»9$ιι«, ιΙβροιιίΐυΓ, ΐοικρίΑοι 

νίΐΑ ρΓίνΐΙΐΙδ, €( βίϋ «Β 0ρ€Γ6 «ΙίτίηΟ ρβΓΓίΓΚ'ΠΐΙα ώ; ούχ ^ τι; Ιχοε ΑντβιπιΝ, άποχβιροτονείτβκ, ώ; 
εΤον χχθ«ιρ€Μς, χα\ &δτω; αφαιρεθείς τήν Οεο- 
«ρ^ηην ένέργειαν ; Ιν«τ( βΙ τί$ζ μίν οΤχο; φυλάτ• 
τ«ι τήν Ινβεχομίνην λαβαχήν, άλύν^ι δουμίνην 
•βνμ^φνηω; <!^ 4^^<(ηχτον, 6 ^ Αποντολιχ^ 
Μΐ\ Μχ6; Ιξ^ρνήαει, οϊ μ4υιλον !5ει την σειρχν, 
•ύοχν^λν χαΟήχου99ν •?; τον χλΟ* ήμ5ς χ^βμον, 
μ^νβδν Αβ•^97:39τον, χ»\ βνντΓ.ρεΙν τ^ Οε^βεν χαϋν 
•υνβχΐς Χ3\ Ιλυτον ; 

ν^^• Ού χΑ>ά €1] τ«ντβ, ούΓ οσα τοιβΰτα, & 
&?ι>φ<λ, «ύ^έ θεάρεβτα, βια^Ιολιχης 61 μβΟ^δου τύρ- 
ββι Γροφ«νως. Τ( γάρ !δ«ί αΟτλ γίνβσΟακ, εΐ μή »ΓΓ€ΙιΐΓ? Ει ^ιΐΓ (|υ9ΒΐΐΙ)€ΐ ΓλίιιίΠα {3ΐϋΐ€ΐ €οηβοηιΐ€η- 
ί'ΐΛ οοη •ιιΐ«ΓΓημΐ3, €| Ιβςο ηιΐυΓΧ (]ΐι>«ΐ €3ΐβηι 
ίιΐ(Ι»Μ>ΙϋΙ)ί1ί ΓΟΐιΙίηβΐυΓ, ΓαιηίΙία αιιΐ^ηι 3ρο5ΐοΙί€« 
«Ιηοβ «Ιϊνίιι.Ί, €ΐι]ιι$ νίηευΐ3, υΐροΐβ 6 ΐΦίο αϋ ιβ^* 
Γχιι (1(τ»€(;ιιϋβιι(ί3, ηυηςιΐ3ΐιι Λΐί8ηιιι•ρί, »€•1 ροΐίΐΜ 
ιΐλΐίτΑΐη (Ιίνίιιίΐιιβ ίιι«•ίΐ3ΐη ρ•ιΐ€ΐιηΐιΐ(Πη('ΐιι «οηΜΓ* 

52. Οιιιη'ιβ 1813, ο ίΓ3ΐΓ««, ιιοηυβ ριιΙιΙΐΓ3 !;ηηΙ 
ιΐ6<|»€ Ι>βο 3εΰ<ίρΐ3, &οιΙ ιη3ηίΓ«$Ιο ίΓ3αιϋ$ (Ιί3ΐιοΙίΓ9ΐ: 

ΙΙ1«€ΐλίη3ΐίθη6§. ΟαΟΚΙΟιΙΟ εη'ΐΙΙΙ 30€ί(ΐ6Γ€ ροΐιιί5•€ΐ «ρ^9ΐς ήν φιΚχ4ΐνος τψ άρχεχάχ(^;ΐ δαίμονι, &λ• Ο »ί8ί «Ιχηαοη Ίονί ^^05ιι3 οπιιιίβ(|ΐι« ηΐ3Π ηιιοΐΟΓ »ί1»ι λάξα: τ^ν 4ν»9Λν 9α663τΐ9μ&ν ν^ν ψυχιχ^ν, τ>^ν έχ 
θ•ο«, τ^^ν Ιπ\ Αργ?7 χΑ^ης χαχιόνεωΓ, χα\ μβτα- 
ΐ3Μ^«αι χαχώς τ^ τ3^ Αρχαία μίν παρελΟεΤν, χαινά 
Λ «άντα γ•*>ΐ99α•• χατίί βι6ν, εΙ; τ^ λέγειν Ανά- 
«αλιν, ώ; παρήλθε μίν τά χαινΑ Χ2\ ΟεΙα, τά 61 
Αρχαία φαύλα λεληθότιας ΑντίχαρελΟ^ίντα εΙς μέ^ον 
χαταχορβύει της Ι ν ήμΤν όμηγύρ^ω;; 

ν/• Κα\ οΐ6α μΙν (μή γΑρ ούτω; 1| μανείην, ή 
/.βΜμι;ν τοΟ δέοντος), δτι ού χοιμήτεται 6 θε^ς ε {ς 
τΐλο;, ΑλλΑ δυνατές χαΐ χρχιναλιχ6ς ώς εξ οΓνου 
Αν397Τ3«τ3ΐ, Χ3\ Ιγχχταστήσει τΑέζυτοΰ τοις αύτοΰ, 
τψ ^^6^[^κ^).I2> τ6 διδάσχειν, τψ πατρ\ τ6 ύπηχ^'^υς 
Ιχειν τους υΙους, τω ποιμαίνοντι τό Αγειν χα\ 1ι:3ν- 
Αγ£ΐν τΑ ινοίμνια, ώς χρεών* κα\ παντ\, ώς Απλώ; ρΓθρο5ΐιίϋ&4.Ί 8αΙ)Ι»3ΐυιη ΙκΜίαιιι, 3ρ•ΓίΙι•3}ϋΐιι, ύΐ\ίιΓι- 
Ιαι ιΐβΐυπη, οηιηίβ ιιιιΙίΓι:• 3ορρΓ€•)3<οιΐ€ Ίη&ίςηοιιι 
ρΜΐιΐΓΐΐΑΓΟ, 6( ΐ1Ι(ΐϋ ςΐΐ(κΙ ϋίείΐΜΓ : ν6ΐ0Γ3 ϋί3ρ3ηΜ:• 
ιυηΐ, 01111113 Μουικίιιιιι 1>€υιιι Ίιιιιον»!» 5ΐιηΐ, η»3ΐο 
ρΟΓΥβΠβΓβ ίη Ιιοο : Ν»ν3 3γ ιΙίνίιΐ3 «Ιί|>3ΐ-0Γπι»ι, 

ν€ΐυ& 311(6111 Ι1ΐ3ΐί;;ΐΐί•3« 3€η»ίΐΙΙ •β•Ι$ίΐΙΗ|ΙΙϋ ίΐΙ ΓΟΐΐΗΙΙΙ 
ΠΟ&ΙΙΙΙΙΜ ίΓΓΐ*ρ3Ίΐ? 

55. ΕςαίιΙΰηι ηονί (ιιβηιΐΓ €ηίιη 3ΐΙι*ο ηιβηΐβ &υη 
03ρΐιιβ• ιιεηιΐύ οίΟείι ϊιιπιιειηοΓ) ςιιοΗ Οειιι ιιοη ϋοΓ• 
ιιιΐ«^ι Ίη Οιιβπι, βοϋ ρο'«ιΐ5 3€ τβΐιιΐ 6 νιιιο ειείΐα• 
ΐιι« €ΧΜΐΐ'βύΐ, «ι βυ3 €υίΐ|ΐ•€ 3ΐΐΓί6ιΐ€ΐ. ρηι^ορίοπ 

υΐ (Ιθ€<ΐ»1• |»3ΐΓί ΙΙΙ Ιΐ;ΐΙ>«$Αΐ βΙίθ( ΙΒηΓί|$0ΓΟ$, Ρ3&10Π 

υΐ |$Γ6βϋηι ιΙυϋ3ΐ 30 εεϋικιαΐ, ιιΐί 3ιΙϋβοβΐ, «Ι μΙ Ι»Γϋ- 
\ί& 31111, οηιιιί €1 ρΓκρο»ίιο€ΐ δΙίΐΜΪίίΟ ΐΐ3ΐ>ίΐ <|«0ϋ εΙπεΝ, ύίΓερΙχοντκ χα\ ύπερεχομένφ έκανασώσζτ;! Ο ^ι .Ηρίηΐυ3ΐίϋ:Γ «ί ειιιινηιί.ιΐ, «ι βοηιπιΐΜΐη Ιοβ«!ΐη 
τ6 κν^υματιχώς χαβηχον, χα\ τ6 οίχειον χα\ κροα* .-κΙ ίρ$ιιιι• 3ρθ€ΐοΙ. ήχον χανονιχώς. 

ν3^. Κα\ οίδα μΙν τοΟΘ* ούτως Ιοόα£*>ον* Ι^Οελον 
6έ Αλλως αάτίχα τοΟτο βλέπειν χα\ χαίριιν, χαΐ μή 
δααελκιτιεΤν χα\ Αγωνιών χα\ ευλαβ&ΓσΟαι ^αρΑ 
τιΧς είσέπειτα, χα\ αυνοχλείν τλν Κύρ'.ον, Αναστήναι 
χαΐ όψώ^αι χείρα ύψηλ{}ν %1ς Ιμβριθη έχβίχησιν, 
μΐ)61 ΑποχειτΟαι βυγγρΑφειν, ώς έραοϋαιρί^ίς ?ίλΟε, 
χαΐ 3ΰφ^ρη9• {ι^αν{ων χα\ Αχανθων τ6 τον ΘεοΟ 
καρ* ^^μίν χαΐ χλήρο>μα χαλ χλήρωμα» χα\ ώς 10λ<- 
βτ,οίαν ΙντεϋΟβν Ιχανο\, χαθΑ ούχ έχρην, χα\ οαους 
ο^χ Ι6ε'., χα\ ώς ούχ έτρεπε, χα\ ννγέντες οΐ πα* 
Οάντις έχεντρίαΟηαχν εΙς όβύνην. ΧΧ|4 Η «οτε μετΑ 
τοβΑκληγον^ «ΓΗ 5^ μ^ θεχάπληγον Γ<Ις «Οχρηστον Ιίΐ»υ3 1^13 νί4ΐ€Γ6 61 ΙββΙΙΠ• η€<|0€ ϋ6&ρ«Γ3Γ6 ΙΙ60 

«)οΙεΓ« ιιαε ΐίιιΐ6Γ« ϋ« ρο&ΐεπβ, Ίικο Ι)οιηίηιιπι ιό||;3ιο 
ιιΐνχίΜίΓββΙ 61 ηΐ3ηυιιι 8«Ι τΐιι«ϋ<:ΐ3ΐη 86ν6Γ3ηι 6Χΐο1- 

13Ι, 1166 Γ3ΓΐΟΙΐίδ Γβΐΐϋβίκΐφ Ι6ΐηρΐ1β <Π31Γ3||3ΙΗΓ• »ί• 

(|ΐιί4ΐ6ΐιι ιηοιηβηΐυιιι αιΐνβηίΐ, 6ΐ (Ιίνΐηαβ ιιιη• €0βΐϋ3 
ΐαιη €ΐ6Γηι ΙοΙί3 30 »ρίιΐ3!» 3ΐΓ»ιί(η ρΓΟίιιΙβηιηΐ, εΐ 
Ιΐ3ΐι<1 ^ιΐ€ί €0ΐιΐαιιΐ6ΐί3 3βββΓι ϋΐηΐ ΐ|ΐ•οΐ βΐ ςιιοηιοΟο 

ΙΙΟα 1Ι6€6||3| 61 θ5 63ΙΙ3Α» ίΟίΙίβ»»:». €Λ3ί<|υβ Υ6Γΐ>βΡ 
ΓΪϋυΐ ΙΙΐίίί6Γ6 ϋοΐοηΐ.ΐΐ 3€1»ΐ6ί• ΙΙΛίΙίΐί δΙΙΛί. δ6Γα 

3υΐ6ω 3ΐί(|ΐΐ3ΐΐι1ο ροβι ΐοΐ ρΐ3β»'• ΠΗ3^ αΓιο<ηι ΗβαΑ 
<ΐ6€υρΐ6α(\ΐ( ι ν««ΐΑ \\\λ ^^ ν^^>^νχ•^ΧΑ \^χ>\\\\^νΜβ^ 333 ΟΕ ΟΒΕΟΙΕΧΤΙΛ ΜΛ0ϊ8ΤΚΛΤυΐ Γ.Πηΐ8ΤΙΑΝ0 υΕΒΙΤΑ. $34 

σν» 1^ άλλ^ρ!θν οίχον. Κ.•»\ οΰτω; άνατρ^χομβν εις Α οοπδίιΙβΓαιηιΐδ. δίο «ιιΐβίΓ. 3<Ι ηπίκριαπι ΓονοΓίίιιιιΐΓ 
τ* Αη«^ «»«^ν. Α^ιχονντβς, 4ρπ<£;οντε;, >.οι5ο- ιιι»1ίΐί»ιη. ίηϊιΐΓί» «ίΠοίβηίοβ. «ρίβιιΐβ•. €οητίαί.η. «&9ΐτο•^τοις χαΐ &ά χλΖχλ πίντα ψυχ!); χΐρ^αίνον- 

φήν, |Τη?Ι τοΙ; Α&λφιχώς 2ν 0€οφιλ«{ς[ έ:Γίτ:ρί- 
9θυ5ΐν ήρ3ς έιοέμβνΜ, 6; έντβυθεν λείπΕ^Οαι ημών 
Ιχά9τ•:>, Αγιέναι »«\ τλ τέχνι χ»\ Λχαν το φίλτατον 
Ρ^ηκτΙαι ά«ο{μανιον χ«1 &ν<ξ<τα9τον. Κ αϊ ο6χ 
Αν«χρ{νομ€ν λοτο«ρχγοΰντβ; ήμ3; βυτοΟ;, διιτί 
χ«τ1 (Γχονς μλν η•ιμβήΐ€ΐν <ήθ€ν έθέλομεν «ν^ρα^ 

?βτ<«9•!ίν, ΜάτχτΧος Χ2ΐ νομοθέτης τ«ϋν έαιιχοΟ 
α^τοχειμοτ^νητο;» χαΟλ Ιχρην, χαΟέφτηχιν •<ς χαΐ ρΓορίβΓ λινϋ οηιη» 3οΐιη» ρβηιίοΐϋΐιι 1υ€ηιιΐ€«. 

ηθί|Οβ ίρ»• (Ιο €0Ιΐν€Γ6Ίθ06 Ιη6<ϋΐ»ηΐ6«, ΙΙ«(|06 ίί« 

ςυί ΐ9Αςιιιιη ίΓ^ΐΓβι ρ€Γ Απ;οΓοηι Οβί ΓβϋါΓβ ηολ 
ν«ΠιιΙ,οΐΜ«4|ΐΐ€ηΙβ>; ςιι»Γ« Ιο βηβ νίζ ΑθΗ ροίβηΐ 
ςηία 60 Γ€(ΙΐΜ:»ηϋΓ• ηΐ ΗΐιβΓοβ ηοβίΓΟδ »ϋ ςιιΐιΐηηία 
«ηιοτο όοιιιρΙΰΰΐίιηιΐΓ, βίιΐύ ρΜίοΓΟ 3€ (1υ€0 ρ«Γ ρ9$• 
< ΙΜ \•§Λή &ίθ9ηιυ». Νοΐ|ΐΐ6 ο(η ιρ5οι «ιβηιίη^ιιιΐο 
ίιιΐ6ΓΓ0{$3ΐιιιι» , 4|υ:ΐΓ6 ηοβ ΐ|ΐιί(1«ιιι ΐ|ΐια Ιιομιιημ 

ίΐΙ ϋθ1Ιΐί|)υ$ Ιι05ΐΓί• ρ&5€6Τ• ν€ΐίΐηΐΙ• ΙίΙ>«ΓΟ• 

€θΐι&9η|;αίιιβοβ Ή &ιΙορΐίτο« οι ιβπτο• » €1 ΐ|η3Γο 
ΐ|υί8ςιΐ€, ρΓχββρίοΓ »ο ΐ6|ίΝΐλΐοΓ Βϋοηιη βροιιΐο ώφέλ£ΐ9ν οώμΑτος χα\ ψοχί^ς Ανάπχυ^ιν* ό 61 &« Γ.ΐ€ΐιιι, ει οοΓροΓΐ• νλίοΐοϋίηί οι ιηίΜ» ΐΓλπηίΜ βιοϋ, Χ3\ χατά €^^, χιΐ θ(ο«αρά5οτος χαθηγητής, 
ώς ^χ ^ τι; Ιχ•ι άντιι^αΐν, άποχ&ιροτονχιται, ώ; 
67<»ν Χ9ΐ^ιρ«§«\ς, χα\ ^δτω; άφαιριΟχΙς την θ€^ 
«ρ^τ•τον Ιν/ργβιαν ; Ινηί δΙ ηΐς μλν οΤχο; φυλάτ• 
τ«{ τήν Ιν^χομίνην ^ια&χήν, Αλύν:! βουμένην 
Ιβιμ^φϋσιω; ζΐς ά^^άτ^χτο^^ 6 βέ άζ<>β70Αΐχ6ς 
«α\ ΜτΑς έξ^ρνή^^ι, ο!ί μάλλον Ιδβι την σ£ΐρ«ν, 
•ύραν^ν χαΟήχουΜν €!ς τ^>ν χαΟ* ήμ51ς χ•5σμον, 
μ^νίδν Α$'^77;39τον, χα ι 5νντΓ,ρ€?ν τ% Οβ^Οεν χαλ2»ν 
•ννιχίς Χ3> λλυτον ; 

νρ*. Ού χαλά €1) τ«ντβ, ονΓ ονα τοιβιΟτα* Δ 
ΑΜφ(λ, €υ$Ι 6€άρ£9τα, βια^ιχης βΙ μεθόδου τύρ• 
βαι τροφβνως. Τ{ γάρ Ιζα αυτί γίνιβΟακ, εΐ μή Πι. 
Ι^ΐϊ ρΓ0»ρί€ίαΐ : ρΓ9Μ:«ρΙοΓ «υι«ιιι > Οβο «Ιαΐυβ οΐ 
•6θυη(Ιιιηι Οβιιιη εοικίϋηΐιιβ, «ι ςιιοιΙ οιηηίΐηΐλ ηι»• 
ΜίΓβ^Ιυη €$Ι, Α θ€θ €θη€»5ΐϋ, «Ι^ροιιίΐυΓ, ΐαικρι^αι 
νίΐα ρΓίν»ΐιΐ8, 61 βί6 ιΙ> ορ6Γ€ «ϋτίπο ρ6ΓΓΐΓΚ•ηϋθ 
«ΓΓ61ιΐΓ? Ει ^ητ ςυχ1ΐΙΐ61 Γ3ΐιιιίΙία Κ3ΐϋΐ6ΐ €0η8ΐ*πιΐ6η- 
ιί» οοη •ιιΐ6ΓΓημΐ9, «Ι 16^6 η3ΐυΓ» (]ΐι>«ί €&ΐ6ηι 
ίιΐ(Ι»ΜΐιιΙ>ί1ί Γθΐι1ίη61θΓ« Γαιηίΐίβ 3Μΐ€ΐη αροΜοΙίε• 
«Ι(]ΐΐ6 «Ιίνίιιη, ι:ΐι]ιι& νίηεαία, υΐροΐβ 6 κκίο αϋ Ι6?« 
ηπι ι1<τ5ει:ιιϋ6ΐι(ί9, ηυηςιιαιιι Λΐί$πΐΝ•ρί, »6•Ι ροΐίιιβ 
ιΐλΐίν»ιη ιΐίνίιιίΐιι• ίιινίίαιη ρΝΐ€ΐ)ΠΐιΐιΙίη(-ιιι 4!θη«€Γ• 

ν»Γ6 4ΐ6ΐ>6Ι6ΙΐΙ, »1>θΙ«•|ΐίΐ1ΙΓ ? 

52. Οιιιη'ια ίίιΐι, α ίηΐΓ^ε, ιιοηιιβ ριιΚΙΐΓ» !;υηΙ 

1|6<|ΙΙ6 Ι>60 96€6ρΐ2, 86ΐΙ ΐη&ηίΓ6&Ιθ ίπίΜΐΗ» (Ιί«ΙΐθΠΓ9β 

ιυΑοΙλίηιιίοηββ. Οαοΐιΐο«1ο βηίιιι •6€ί(ΐ6Γ6 ροΐιΓίδββι «ρ^ΐΦίς ξν φιΚχ^'.νο; τώ άρχκχάχ<:ΐ δαΓμονι, άλ• ^ ΐ"5ί ϋχιηοη ίπνί(1ίολΐϋ οιιιιιίβ(|ΐΐ6 ιη»1ί ηιιείΟΓ «ίΚί λάξαι τ^ν άγ^^ν 9α662τΐ9μλν τ6ν ψυχιχ^ν, τ^^ν έχ 
θ•ου, τ^^ν 1π\ άρ'*1ψ κάτης ΧΛταοβιω;, χαΐ μετά- 
«οι^9αι χαχώς τ^ τ^ άρχαΤα μέν παρβλΟεΤν» χβινά 
Λ ιιάντα γ^^Μτι χατίι θι^ν, ε!^ τ% λέγάΐν Ανά- 
«αλιν» ώ; κβρηλθε μίν τά χαινΑ Χ2\ ΟεΙα« τά 6^ 
άρχβ?3 φαύλα λεληΟότως άντίκβρελΟόντα εις μέαον 
χατ«χορεύ£ΐ της έν ήμΤν όμηγύρ«ω;; 

νγ'. ΚαΙ οΐ^ μΙν (μή γ^κρ ούτως 1^ μανέ (ην, ή 
/βΟοίμην ταΟ δέοντος), δτι ού χοιμήν^ιαι ό Θε^ς ε(ς 
τΐλο;, άλλί δυνατές χλΧ χραιναλιχ^ς ώς εξ οΓνου 
Ανΐ57ή3273(»χ&1 Ιγχχταστήσει τάέιυτοΰ τοις αυτοΰ, 
τψ ζ^<I^x^Α^^.ι^ τ6 διδίσχειν, τφ πατρ\ τ6 Οπηχό'.υς 
Ιχεκν τους υΙους, τω ποιμα^νοντι τύ άγειν χα\ Ιπιν- 
άγ£ΐν τά ιιοίμνια, ώς χρεών* χα\ παντι, ώς «πλώ; ρΓορο5ΐιίϋ54:ΐ 8αΙ)ΐΜΐυη) ΙκΜίνιιι, ερίΓΐΐυΜοιιι, ϋί\ίιιΙ- 
(αλ ιΐαΐυπη» οηιηίε ιιι»1•Γΐϋ εορρΓ€^•ίοιΐ6 Ίη&ίςηοιιι 
Ρ<?γΙιιγΙμγ6, 6( ίΙΙιιϋ ςιιΐκΙ ϋκΊΐιΐΓ : Υβίοη ιΙίερΑΠΜ:- 
ιυηΐ, 01111113 ΜίουΐΗΐιιιιι Οβυιιι ίηιιον»ΐ3 $ιιηΐ, η»3ΐη 
ρί^ΓνβηβΓβ ίη Ιιοο : Νονβ 3€ ιΐίνίιι» ιΙΙ-ρΛίοΓπιιιΐ, 
ν6ΐυ5 31)16111 ιιΐ3ΐί;;ΐΜΐ3ε ε€η&ίιιι •€•ΐ9ίιΐΗ|υο ίιι γφιηιν 
ϋΟ&ΐηιΐΜ ΪΓΓί•ρείΐ? 

53. ΕςΜίϋΰΐη ηο%ί (ιιβηυΓ €ηίιη αιΐοο ηιβηιβ &υοι 
Γ3ρΐυε, ιΐ6^υ6 οίΟοϋ ΐιιΐΗΐ€ΐηοί) <|ΐΝί>Η 06"• ιιοη (1θΓ• 
ιΐΜ«^ι ίη Γιιΐ6ΐη, εοϋ ρο'6ΐΐ5 36 τείπΐ 6 νίπο €ΐΰίΐ3• 

1υ« 6ΧΜΙΙβ6ΐ, 61 &υ3 €υίΐ|Ι•6 »ΙΐΓίΙ>ΙΙ6ΐ^ ρΓχοτρίοπ 
υΐ (Ιθ€6;ΐΙ« ρ3ΐΓί ΙΙΙ Ιΐ;ΐΙ>63ΐ βΙΐΟΚ ΙΙΙΑΓί|$ΟΓθε« Ρ3&10Π 

»λ β**^^^^" ϋυε3ΐ 30 ?6ίΙυ€;ιΙ, ηΐί 3ιΙϋ600ΐ• «Ι μΙ Ι»γ6- 
νίδ είιιι, οιιιιιί 61 ρΓ8Βρο»ίιο 61 »ιιΙί<Ι§«ο ιΐ3ΐ>ϋ <|"0ϋ εΙπεΙν, ύκερίχοντι χαι\ ύπερεχομένψ έκανασώσετ^ι Ο οΐ ϋρίηΐυ3ΐίΐ(;Γ «ί 6οιινι•ηΐ.ιΐ, 6ΐ βοηιιιιΐΜΐη Ιϋβ^ιη 
τ6 «νευμ^τιχώς χαΟηχον, χβΐ τ6 οίχε?ον χαΐ κρο9- .*ι«Ι ίρβιιηι &ρ6€ΐ6ΐ. ήχον χ^νονιχώς• 

νδτ. Κα\ οΤδα μέν τοΟΟ* οΰτως Ιοόμε*>ον* !^Οελον 
δέ Αλλως αύτΙχα τοΟτο βλέπειν χα\ χαίρι ι ν« χαΐ μή 
δααελκιττείν χαι\ αγωνιών χα\ εύλαβ^ΓιΟαι παρ4{ 
τιΧς είσέπειτα, χα\ αυνοχλείν τλν Κύριον, άναστήναι 
χαΐ ύψώναι χείρα ύψηλΙ^ν εΙς Ιμβριθη έχδίχησιν, 
μηδΐ άποχεινΟαι συγγρΑφειν, ώς Αραχαιρδς )|λΟε, 
χαΐεύφ^ρηη ζιζανίων χαΙ ΑχανΟών τδ τον βεοΰ 
ϋάρ* ήμίν χα\ πλήρο>μα χαλ ηκί^^ρ^μα, χα\ ώς ΙΟλ<- 
6ησαν ΙντευΟβν Ιχ3νο\, χ%^ϊ ούχ έχρην, χαΐ οβονς 
ονχ Ιδί'., χα\ ώς οΰχ ίτρεπε, χα\ νιιγέντε; οΐ τα• 
Οάντες έχεντρισΟησχν εις όβύνην. Χ)ψΙ Η «οτε μειΑ 
τοβΑιιληγονν εΓ9ε δ& μή δεχΑπληγον Ι'εΙς εΟχρηστον 54. Νονί» ίηηιι»!», ϊ'ίΐ•<: »«ί» ίοΓ6 : νεΙΙβιη ΐδηιρΓΟ- 

Ιίΐΐΐΐβ 1^13 νίϋ6Γ6 61 Ι8Κ13Π• η6ςΐΙ6 ϋ6&ρ6Γ3Γ6 ΙΙ60 
ϋθΐ6Γ6 1166 ΐΊΐΙΐ6ί6 ΐΐ6 ρθ&ΐ6Πβ, ΊΐΚΟ ΟοΐΐΓΐηυΠΙ ΠΙ((3Ι6 

ιιΐ ιτχ»αΓ(;3ΐ 61 ιη3ηυιιι 3<Ι νίη«Ηί'ΐ3•η &6ν6ηιηι 6ΐΐο1- 

13Ι, 1166 Γ3ΓΐΟΙΐί8 Γ64ΐϋβΙΙ<ΐ2β Ιβΐηραβ <Ιί$ΐΓ3ΐΐ3ΐαΓ• εί- 

(|ΐιία6ΐιι ιηοιηβηίαιιι 3ί|ν6ηίΙ, 61 (Ιίνίηιιβ ιιιη» ^«*"δ 
Ιιιια 6ΐ6Γα• ΙοΗ3 36 »ρίιΐ3» 3(Γ•ΐί«η ρΓ0ΐ«ΐ6Γ»ηΙ, 61 
Ιΐ3ΐΐ(Ι ^ιΐ€ΐ 60ΐιΐαιιΐ6ΐί3 3ΐϊββΐί Μΐηΐ «|"0Ι 61 ςιιοηιοΟο 

ΙΙΟη ϋ666ΐΐ3ΐ 61 05 €3Ι|ε3« ίΟΐΙίβ"»*»• €ίβ»ί«|ΙΙ6 ΥβΓΐ>βι. 
Γίϋυ» ΙΙΐίϋ6Γβ (ΙοΙΟΓα Μ 3€1ιΐ6ί» ΙΙΛΑΊΐί δϋΐα. δ6ΓΟ 

3υΐ6η »1ί(|ΐΐ3ηιΙο ροβΐ ιοί ρΐε^»»• (|ΐΐΦ αΐίοεηι ΗβαΑ 
ϋ«6ϋρΐ6ηΐαΓ Ι ι^ϊια Λν^ ^\ ^^^"^^^"^^ \^\>Κ^\ν3Ν»» 337 ΒΒΟΒΒΟΙΕΝΤΙΑ Μχν0Ι8ΤΙ\ΛΤυΐ ΟΙΙΙΙΙδΤΙΛΝΟ ϋΕΒΙΤΑ. 338 

οχο.)2)ααΟήστηΗ, 6ς 6 «ου β§ον ν^μο; χα\ 6 έχβΤΟεν Α ιη€θΐηαιθ4ΐ3, ίρ$Ι (πτίλ, €Χ€θηιιιιιιιιίΓηΙ>ί(ιΐΓ, ιιι| νη'. Κα\ ύ μίν ΙλΙφβς «&ν ο&χως άΟεράπευτον ούχ 
&ν ΪΦύς ά^7ΰύΒ^xτ^^ς ίτται •6δ(ν\ των τά έχι^νου ζη* 
λούντνν. Ό βλ ΒΛς τοΑ οΐ του θκοΙ3 άκοδ^ξονται 
γ6ν &*ο*Λως Ι2τρ£ΰοννοι, χ&ν οΐ των άνθρώιηι»ν υΙο\, 
Ρ^ρυχάρβιοι βνη; ΐΜΐ\ Αγβπ&ντκ ματαιάπ^τοις χαι 
({«•^βος , ιύλογιΜολ τ^ δμοιον βούλοινται , χλΧ ούχ 
6νέχΜντβι φάγον «άσχκν• *Αλλ* ό Αρχίατρο; 8«>>{ 
&νΜξβτ« τ<»ΰ «οιοιίντος τ6 Αγα06ν, χα\ έχδιχήββι 
έχιΐνον ^λιντ^μιγον. ΙΙη&\ς γ&ρ οϋβ6ω, Απο^^^Ου- 
μιΐν Ιν τοίς τοιούτοις τ6ν Οψιστον Κύριον* ΑλλΑ 
9:&«λ)]ρο9ορή3θ« , «αντ6ς καχου χα\ Ανβρ^ χαΐ 
«ρΑγματο; αύτ^ν χατιζαινίστασΟαι» ^ μΙν βιΑ τ6 
μαχρ^υμον αύτοΰ χα\ φιλΑνΟρωπον, αυστηρώς 8έ γι, 
χα\, χατΑτ&ν μίγαν ΔαυΤ5 ιΙτζΜΪ^, Ιως σφ^ρχ, ό.ιη- 
νίχα χαΐ τοΟτο βιαχρι^Ζ. 

νθ*. Κα\ ένθυμηιέον Ινταυθα, Δ Α&λφο^ δτι χαΟΑ 
βιβΑ^χαλος μέγας• προσφυέΐτιρον ^ ^άναι, δι^β- 
«Αλίιητ διβΑ^χαλο;» χαΐ φίλοβοφ^α; 4έ ΑπΑβης, χαΊ 
«6τ%ς της ΑνυΐΜΟέτον «ροΙιτΑμενος (χαλώ; δέ εΕ- 
«0?ν Ιχτι τις, χα\ κροχαΟήμενος), ούχ Αν έΟέλοι 
α->κ6; <ι* Ιαιηοΰ χα\ μόνου μυσταγωγκίν. *Α/.λ2 οο• 
ψΙύΛζ ηολυβιδώς Ηέρους, ιΙϊ δβον Ιγχωρει* προ6Αλ- 
λτται βιΜοχιιν τν^ς Οτο&ιατΙρο-^ς έν φο&ΤΓ,ταΐς. 
Αύν^; μέντοι «αρών &φ* Απαα: δόγμανι, χαΐ διαρθρών, 
<[ τ( ΐΜυ δυσφραβ£ς Ιχκκ, να\ €1 χαΐ ΪΓ.ιδιορΟο^με- Β ιϋ\Ίηα ει €9ηοαο• €]υιιηοιΙΐ ιαηΑίΙοιίϋΐιι οοικ-βΓ- 
Ιοχ ηοιιΐο» ιηάυηΐ• 

58. Ουλίητίι »ιιΐ6ΐη ιβ ςιιΙ ΙαΙΰΐιι Ιιοιιιί μμιι ίιΐ€ΐι- 
Γλίιίΐβΐϋι •01ί§Ίΐ, ί11ίυ$ &ιιι^^^β νίι Γιιΐιιηι• 5:1 :ΐ€α'ρ- 
Ιιι>, 1>ιη€η Ρου• β]ιΐ5ηυβ βΒΐηυΙί βοΙθΠϋΐιι ιιι^ϋίαιιιι 
€ϋΐιιρΓθ1ΐΑΐΜΐιιΙ« ϋϋ€ΐ ΗοιιΓιιιηιιι αΐύ, ιιΐ|Μτΐο ΓοηΙο 
ρΓ3ΒίΓ3€ΐο ρΓβϋΙϋ 6( νοηίΐαΐυιιι ιιΐ€ΐΐ(|.ιεϋ(|ιιβ ιΐι•. 
«Ιίο»{, ΐ'Ιυ&ιιι^κΙί ΙιοιηΙιιβίΗ ΙαυιΙίϋυλ «Οογγϊ ευρ^πΐ 
30 οηιιιϊηο τίΐιιρβΓαιΊοηί• ιίιιΐ ΙιιιρηίίοιιΐίΜπιι;. Λι 
νοΓο ΒβιΐΒ, λΐιΐΜΐιια^ ιηεϋίοηλ, ευιη ηιιί ρΓθ1ιίΐ»ΐι*ιη 
8οεΙη(αΓ» 3ΐ|)υν85ίΙ• €1 ςυί Ιιι]υπ3 «ΙΒοίΙιΐΓ ϋΐιιηι 
υΐ4-ίΐ€€ΐιΐΓ. Νο ςηΐι οιιίηι ορ{ιΐ6(υΓ« Οοϋΐίιιυιιι ιιιρτο• 
ιιιυηι ΐαΐίι ιιοη €0Γ3ΐ€» Μ4ΐ ροΐία• ρβηιιιιίϋίιιιυιιι 
λίΐιί Ιι>ϋ€«ΐ, οαιιι οιιιιιίΐιιι• •ιΐ9ΐιι βχ ΙιοοιίιιίΙιι» «ι 
ΓβοΙίβ ροοηβΐΜ ίιιΟίοΐυΓυιη» μγο (|ΐιυειη οΐι Ιοκ^α- 
ιιίιυίΐ3ΐ6ΐη αο ΙιοιηΊηυιιι αιηοΓβπι, &€ν6Γ€ ουίβηι €Ι, 
111 ουιη ιιοςιιο Ι)ινίι1ο ΙοηυβΓ, ▼8Π(1ί9«ίαΐΓ, ΐ|υ3ΐιϋ«> 
Ιιοο ορροί ΐπιιυιιι ]ιιιϋ€3ν€ηΙ• 

59. ^3Ηι νοΓΟ, ο ΓηΐΓ€§» Ιιοΰ ςυοηυβ &ΙΐοΐΗΐ3ΐιιυ3. 
<^ιιβιιιηι1ιιΐοϋυιη ιηι^ιιηβ ρΓχεερίΟΓ» τβΙ αϊ ιεουΓΓ.- 

ήΐΙ» ΙοηΟΑΓ, ρΠΒ€€ρΙΟΓ ρΓ4*εερΐ0Πΐηΐ , 0011ΐίβ<|116 

ΙιΙιίΙο&ορΙιΙν, «ϋιιη ιιοη »ιιρ|>ο&ίΐ9Β ρΓ»ίοαιι« (Ί 
II ι ΐ Ιιοηβ ςυί$ ϋίχεηΐ, ρΓχ&ίϋοη*) ικ>η Ιρκβ ρ€Γ 
6ΐ•ιιιϋΐίρ$υηι ίο «οΐιιιιι νιιΐΐ ίι•ίΐί3ΐΓ6, §εϋ ιιιυΙΐίοι<Μΐί8 
:•1ίο& 6ΓυιΙίεη•« ςΐΐ3ϋΐυιιι Οιτί ροΐββΐ, οϋ ίιιΓοτίθΓ«β 
ιϋιιΐΊρυΙοβ 6ϋοο6ΐΐ(ίο• ϋϋΙε(8ΐ, ιΐυιιι ϊρρβ, ειιιιτϋ^ 
4ΐί»εΊρΠηί• ρη&ροιίΐιι» €χρ1ί€3ΐ ^1 ςυίιΙ βιρο&ίΐυ 
«ϋΠ'ιείΙίαι Γ^ρβπαΐατ, εΐ» ιιϋί ορυ< Γαβηΐ, ύ\ΐΐ%Μ νος» δ«οι Ικήηιι, τΑ διδχβχα/^ΐα, &π:χο7μ(ΐ τα ^^ &. ΙίοΙαι, οι 3ΐι§υ«ΐΑ 3ΐΙοηιιΐ, οΐ ρυΙεΙίΓυιιι χϋχα^οΐ οιμνΑ, χα\ τ^ χαλ6ν «οαΥ χζΐ πλ^Ιον χαΐ χάλλιον. 
ΟΰτΜ χαΐ 6 τής βοφίας χορηγέ; θ£^;, πληΟύνων χα\ 
ΙτΑ γής ιηλυτρόικως διΑ ένοοιμάτων <ΐ£ραι:4ντων 
•δτοΰ τ^ οΐχβίον Αγαθ^, Α.^α Ικλασχν Α-/6ρωιην, 
κα\ οοφ(αν έηίνιρ ΐνέΟ(τθ| κηγήν τίνα ταύτην γλυ- 
ιαίαν Ας έχ ι»λΑγου; του χατ* Ιχείνον , λιβάόιον 
γλΜκΟ Ιξ Αβύβαου γλυχότητος, ά^^6{^^^α^ έπιοτήμης 
4γ{ας τι χαΐ Α^^του της έν Ιχ<{νιρ, ής μέρος χα\ 
τ6 ΉρογνίΜτιχόν. 

ζ» Ορο<φήτ<υ3ΐ γοΟν, χαΟ^ μαΟ^ντις Ιβχήχαμ&ν» 
Α«ρ6τος Ανθρωπος, αύτΕχα ΟιόΟιν εμπνεόμενος• ΚαΙ 
τ6 Ιχι16€ν ΑρξΑμβνο;, ούχ Ανηχιν 6 «άναοφος Κύριος, 
τους &««γΑνους ώς χα\ νυν σο;^(ζΐιΐν, Αλλ* ετ::πέμ«ε:ν 
Τ^ χΑ^μιρ φιλοτιμείται 0εότητι παρωνυμουμένους βι ρΓοηιονεΐ : ίΐχ ϋΐίλΐη οηιηί• 6•ρΙ«ιιΙί« ρπιιεερ» 
ϋ«ηι§. ηιιΙϋρΗοΒ• Ιιι Ιογγ3 Τ3Γίί» ηιο^^5 ρ€Γ ΓνηιυΙο• 
€οΓρθΓύ ίιιιΐοΐοβ ϋβηίβΐιΗχίβηι βυηιη , βίιιιυΐ 3ΐΐ|ΐιο 
€Γϋ3νΊι 1ιοιιιίη€ΐη, ίηίΐίιϋΐ Πΐί 83ρίοιιΐί3ΐη, Γοιιΐϋπι 
ηαείΜΐΙιηι ϋυΐοοιιιει Ιρ&ΐυβ ιυ&η ιΐϋπνχΐιιιιι ΓίνϋΙυιιι 
Μίνβιιι €Χ 3ΐΐ7850 8υ3?ίΐ3Γι§, ι^1^υ^6ι^ι •€ΐοιιΐία! 
ιχιιεί» €1 ίηείΤχΒίΙί• , ευ]υ• ρχη €«ι ΓαεαΙΐ•• ρΓ;ί> 
χείεηϋί Γαΐαη. 

60. ΡΓορΙΐ€ΐ3νίι ίβΐΐυΓ» ςυεαιχϋιιιοαοιη €0Μρβ- 
Γϊιιιυ», ρΓίαιυι Ιιυιιιο, εχι«ΐΜρΙο ϋίνίιΓιΙυ§ Ίηι»ρΐΓ»ΐα». 
Αΐηυο Ιιίηβ βχοΓ»υ•, ιιοη εθ»»3\ϋ ΒιιηΓιηυ» ο:ιιηΐιιη 
κ. ρίοηϋΜΪηιιι», ροϋβΓΟ• ίΙΙηηίηχΓε, ηΐί β* "«"« 
Ιιι, »€<Ι ιιιίΐΙίΓβ ίη ιιιιιηϋυηι •3ΐ»βί* ^ί''<>* «>»^•"'*|»*ί 
έι:Ιχονιτς, ζωογονουαι τους έν Ηιψ φιλόζωους . χα\ ςηΐ Ι» Βεο νί^ειε βΐϋϋβιιΐ, τινιίιεαηΐ εΐ ιΠιι.ίΓαιιΐ 

«χρΟΑμίΜίαι τους μήτβ Αμβλυω«οΟντας τΑ ίς Αρ.- €<.« ςαί 3ΐΙ νίπιιΐο.ιι ηοη οΛουΙΐϋΐιΐ εΐ 3.1 ορ.. 4 ϋ.ο 

τν• «Λ μηδλ Ακνουντας έγρηγορίναι εΙς έργαβίαν ^γ;ι13 »^5ε 3ΐΓίΐ'|οιβ ιηΐηιιΐΜΓ. Ιμ»Ρ»ι^» δ ;«ϋ1βιιι 

6οΑρΜΤ«ν. Κα\ Ιμχνέΐϋν τοΙς τοιούτοίς ΑνΟρώποις ΐ3ΐίϋϋ« ΙιοηιΐιιίΙ»ΐϋ. ιίοιεηιΐί ίαϋΐΐΐαΐβιυ^ εΐ ΙιιΟειι• 

ΙχεΖνος τΑ4ιβαβχαλι»Α,χα\ μεΟοΑζύωντήν «νεύμα- 53ρίειιΓΐΧΐιι δρίιΗιιχΙειη, Λ^ίαναΙ εΙ |••*Ι"•^*\^*^•^*" 
τιχ^ οοφιοΐΐΐιν» βυνκ«ιτρέχ«ι χαΐ 
αύτλν αχολαατΑς * χα\ «ροβεικιβΑλλίΑν 
γοΟβιν Αναλόγως χΑριν Ιχιστημοννχΐ^ν 

6Αν(ται αΟτοΙς του Ιργο», χα\ αυγγρΑφ.., , ^ι-ηιιΐηια 

ι«ιμβρ{ζει τΑ «Ις χαταρτισμ^, «α\ αυλλαλεΓ διερ- εοιινΟΓϋΐΐιΐΓ €"»" «»''» εχρίΜ:»»»» β ι»»» » 

μηΜύων λξ ΑηΑαης Γραφές. «••*** ύιΛρ ΙαυτοΟ , φΐ« ι.Ι) ΙρδΟ οήιιι.ΐηΓ εΐ •ιΙ ιρ»»»• Γν*ΐ..|ΐ.ι.. η.χ 

«α\ ΤΑ Ιξ αδτοΟ, Αχ^λοΟΙως « ^ αυνεπο- ;,•«ϋ5 ίηείΐΐΓ^ 5»ΐ3^α, εΐ ία αοεο.ι^. α*ί^«ν.ι ..,ιο 
5*< ΒΒ0ΒΕ01ΕΝΤΙΛ ΜΑΟΙδΤΚΑΤΙΙΙ ΟηηίδΤίΛΧΟ Ι)ΕΒΙΤ\. 312 

«β£.γμίβι«ά»Γωίώφ€ΐΙ|ΐβι;δ7:<««(»9ίμε9»•ή ««ί- Αοιηι.ϊηο ιιΐίΐββ ♦ίπ» Οβο ί«;€ρΐί5 ιιο* &».Ιιϋ, ί,ι,ιυ • «οιαύττι, θ€ωρ•;ιμένη αυτή, δτι ψορτιχοις ά^ρώΐΛΐς 
τον φ^υλον ««ρ4<ιιγμα)» Ιιπλήν «Ιναι άν^γχη χβΐ 

ξι'. ΠιχιινμΙνοι μίν γάρ &γαΟο?; βι^9χάλ«ις , 
ΑγαΟ^ ικΙομ« ιιάοχομιν * μή τοιοντοις ^ ύ«((χον- 
τ»;» πιίνμαη Αζήλφ τφ έχβΙΟιν, δκοι μή κ^ιηι άν• 
6^^ηο•ς, Ιχνβνομβν. ΟύχοΟν 6ινοτ«γ^ς «ροηγουμίνης 
13\ ύΦκροΟντι ιηΐσματι, χαΐ 8<«τδριυοντος πάνηας 
«^ γβ «Ις ^^«οταγΙ|ν τον ύ^ταχούοντος, β; μΙν θιφ 
ιι^οοχνέχνν ΐχΙΟηιι Φι^9χάλφ Iν0^φ, χα\ τ^ έχ<Υ• 
6<ν ((σ^κχ^μινος ύττοΟήχις ποΐ€? τά χ«Οήχοντ«, Θβον 
ΙνΟρω«ος έχιΐνο;» χα\ σια0ιρ6ς α6τ^ έν &|Μτ|, χλΧ βΗογλ 3ΙΙ10Ι0 ιιοιι ΐαΐίδ ΐϊ>ΐ, ^««Ι ίιι οο εηιιβμίΰίΐιιι 
ςηοηΙ νίΐίϋιι» 1ιοηιίιιίΙιιι$ οΙ)ϋ()ΐιιΐιΐ$, «Η α<1 1»!β •γ«. 
Ιυαι 6χοηιρΙιιιιι ιμβΙο Μη^βτο ηο5 βΐυϋοιιιιι»), 9ι| 
1)ίρ»ηίΐίΐ ιΐΜβ<»πο «ΐΐΑΐη ρβηυα.ν^ίο €γΙι €ΐ «ηιΙ):!. 
λ>υ8 ρΓθΟιι«ιΐκ. 

65• 5ί €ηίιιι ϋοιιίβ ρΓΧ€ορΙοπ1>ιι• ρΑΓ«ιιιυκ, Ιιιι- 
ηΐΒ βϋηΜίη α«η€Μ€ίιιιιΐΓ ; »|ιι τοτο Βοη ΐιιΙίΙ>Ηΐ 
οΙ>β(Ιίιιιη•, οοηβ(ΐ€ΐι1ίι ιηαΐΑ ίΠαο ςοο ηοΗ <1ΐϊ€βΐ 
ΙιοιηΙηαβ, ϋ^ΰΙΐΜΐιιιιβ. €αιη ίχίιιΐΓ οΙ>€ΐΙίβιιΐίι ρΓ». 
οοιΙ.ιΐ, α4ΐυ<:ί9 &υΐ6ΐη ΜίΜθςαλίιΐΓ, «ι ευΐΗ οιιιηνμ 
•0€υη•1ηιη Ιο€ΐιιιι οΐιΐίηβιΐ ςιιΐ αιΟΓδίη ^Ηΐ : ρΓο- 
Γιτίο Μ Οτο οΐι^αί^η», Α(ΙυΰΜΐ (η ρι^οβρίοιβ «Ιΐνί- 
ηίΐιι• ίιιιρίπιιο οοΙΙοαιΙΑ ςίιΐΜΐιιβ ιΙοβίΗηχ Ιιι •« 
Γ6<νρΐΑ ίιΙ ςαοϋ (16061 Γ8€ΐΐ» ΪΜ Ιιοηο 6Ηΐ« βηιΐΗ4 βίββιος Ιν χαλ^, χα\ Αο^^ής τήν Αγαθ^ητα, χχΐ Β ΐη τίπιιΐβ» οοηιίαη» Ια Ιμιιιι, Ιη6οιΐ€ΐι»ιι» &σζ€μ^ζ9 ώς χα^ έιιαινχίσθαι » χαΐ στύλος όρθότη• 
νο; άοτραβής, χα! ΟιμΙλιος ά^^αγή^, (ί χα( «οη 
χβταβνΐιται» χα\ «αρα5βΐ9θυ βίν^ν «ΰριζον, χα\ 
ο!ον μΙ|€ιατιν^'ηι^βιι ώς €ΐς «τώ9ΐν<αιμ<»ν£οΐ( πν«ύ• 
μ«βι, χα\ βκον «Ιχος &χ«ιίλυτο;. Κα\ τ^ «•!αμ2 τ^ 
ιηνά τοιοντον Ανθρωιιονούχ Απλώς Ιν ΙιιαΙνφ χεΙμβ- 
«ον θλομάζ^ΤΜ» Αλλ& Χ9\ θ(ψ φίλον χα\ &γιον γνΐι>- 
|ΐΑτ«δι«βιι• 

ξς*. βΙΜ τις 4πλ βνββσχάλφ μή ο&τω προηγου- 
μένη ιΐς ιΜΙι τά99ΐτ«ΐ• Αλλά χύχλφ ««ριπατονντι, 
χα\ τή|ν(ύ•ύτητ« βτρββλουντι, θς οΟχ &ν «Γη ΑμΜμος 
έν ^Λψ ΚνριαχΙφ χάντβ(ΐΟ«ν άχ* έναντ£ας τφ ιτρωτΙ• 
•τφ 3ηΑ ΙικΙ 0ρ4νου Μξης υπέρτατου χαΟη^^ικρ φχρ^ ιη ριο- 

1νι»ι« 61 Ιηβοχίΐιίϋι, οΙ Ι&α^ϋΐ ηΐ6Γ6»ΐυΓ ΓοΙιιηιη» 
Κ€ΐΐΐ«(ΙίιιΙι ΜΟΑ ίη€ΐΐΓν&ΐΑ, ΓΜίκΝιηβιιίοιη ιν»?ι 
6ν•η6Β(Ιαιιι , ςιι>οινί$ ηοϋηαΐΜΐυιιη ΓοηοαίΐΑΐΟΓ, 
ιγΙμιγ ρ3Γ:ιιΙί»ί ^>^ί^6* ίιι ρΓοίαικΙιιιη α^^^β» ίΐ3ΐ 
αι ιΐ6ΐ|ΐι«ι( » ηι»η» ^κηοαίΐΝίΑ ία ηιΐιιιιιι (Ι6]ί€ΐ, 6( 
<Ιοηιι» ΟνΗ ίηβτνπιΐιϋ». Ρογτο βϋοοία 6]α»ιιιθ4ΐί τίη 
ηο»! βόΙΐΗΐι Ι8ΐΐιΐ6 «Ι ιιΙηίηΐιοΜ 6βΐ ϋί^Μ, μτ«1 

Οΐί:ΐΙΙΙ [)€<» 1666ρΙ» 61 ΜΠΟΙ» 611Ι(ίΐΒ»ΙΙΙΓ. 

βΟ. $ί ςοί« ιαίβηι ηοη ι υϋ ρΓ«€6ρΐοΓ6 ίο γ6€Ιο 

€!θΙ1θ€110Γ, 9€ά ίϋ θΚΐ6 ίο&ΙΐϋΙΐί 9ΐ(.{ΙΙβ Γ60ΐίΐυϋ«α6ΐΙΙ 

ρ6πτ€ηοι*ΐ6. ίι• υΐ »οη <ίι κΓορκίΜο&ΙϋίΙίι Ι» τ]> 
ΟοινινΙ* (6α ροΐίη:! «Ιι 6ο ςαί ίιι (αηιιιιο |1ιιτ•« 
ιΙι?οιιο •6ΐΐ6ΐ, »«<τΐ»ΐυΓ 61 ρ6Γν6η< ΜοαΑ ιαηΙΐιιαΓ: μινος, τΐξς ^«τραμμίνης π•ιΟους γίνκται* χα\ ^ ίκ, 4|ΐιοιιΙ•ιιι Μςιΐ6 Οβί αιιιογο 4ΐος«βρηι<ΐ6ηΐί• Ιη- λβχίιν Ιχ•10τν Αρχ^ ο6 •€οφιλβ2ας, ού0έ φρονήΦΜΚ, 
τ^ πβν & συνθρΐ|μίν»ς ψά^αα^ ούχ Ιναρέτως πρ6ς 
Αλ^ιαν, χβΛ π&{^«ς 1«υτ1ν, <1ς τέλο; ο6χ &γα(^ν 
έν(«τατ«% χα\ Αγοινίιΰν άντ&βχίνλΐ, χοιν^ιρον 01 
νράαχι, «ρ&ς Ι0Μ«τ•{οηί βι* €ύμά6€ΐαν, τήν (ν το7ς 
«ολ)Λ)Ις• «ιΐ9μ«τ{(#ι, (ίκ χ«^ χατά χρ&τος νιχ^ν, 
χ«\ οννίβτφν 5 βούλβται * ούχ Ιστιν, ο60* Αν «ΙπβΙν 
τολμήοΐ) τις όρ0Α φρονών χα\ λόγου μέτοχος, έναρέ• 
%ως βιαχ<1β03ΐ τ^ν οΟτω πιισμονιχόν. Ού γΑρ βέ0ο- 
ΤΟΜ, φαύλη; Αρχής Αγαθ^ &Ιναι βυμπίραομα. 

ξζ*• ΕΙ βλ ΧΑ< τκ Ιν διαλόγφ τΑ ψ«υ0ή προτκίνων 
ιβαρασυνΑγλίν Αλήθιιαν φαΐνιται» άλλΑ τ^ ΙφαμΑρ-' 
τ^ς ι(ροηγούμινον οΟχ οΐ0α «ως Αν Ιχοι Αποβα£νβιν 
ΟΜτήριον. ΑήλονβΙ, ώς «Ις ταυτ^ν ήχβι χαχοΟ, ^αύλχι ΙιοίΐιΐΓ* 6Ι« ηί ^νίΙβΓ «ΙΙοΑίΜ, ΟϋυεΙι €411» νΐηαΐίΐ 
96 ν6ΐ ίΐΑΐίβ ΓΓ«6ΐιιβ Μΐ, <ΐ6•ιΙιυΙυ• 9ίά βη6•ΙΙ ΜΟΙΙ 
ΐΗΐηαιιι ΙβικΙίΙ 61 ιιι»|ΐιο €ϋΐ•ι ίΐΗρ6ΐιι ρ6ΐ* ιΙοπΗιιίαι 
ιηηΐΐίΐιΐιΐΐιιί ρΓορηαιιι μΙ ί^ηοπιΐιΐί^ιιι ρΓο^ΓοϋΙΐκΓ 
61 οιοηβαι ΓυΗ6ΐιι ηΐϋνβΐ, ο1 ΙρΒίιιι νο1ιιρΐ9ΐΐ μΗ•- 
Γιείιΐ, •β, ίαήυαπι, ΐαΐι ΙΜιιοίλ ίΓ61ιι• ι η6ΐΐΗΐιθ 
Γ6016 ιοηϋοοίο Αΐιΐ 116116 Ιη>ΐΓυεΐο νΪΓΐιιΙί εοιιν^οί- 
6αΐ6Γ ιΐίβροβίΐυλ β^Μ (ΙΙοοίυΓ. £ ιηαίο ουίιιι ρΓΐη• 
€ίρίο 1κ>ιιαΒ6αί& 6ΐ»υΓ|[6Γ6 ιΐ6ΐ|υίΐ• 

67. Ειίαηιί νβΓο ς«ί§ ίη Γθΐιν6η3ΐίοη6 ηοιι«ΐΑ- 

ΐΗΐΙΙΙ ρΓθΓ6Γ€ΐΙ$ ν6Πΐ3ΐ€ΐη &ΙΐϋΊηΐΓΟ<Ιυ06Γ6 ν!4ΐ€ΐυΓ• 

ΊΙΪύά Ιααΐ60 <{αο«1 ρβΓνβΓϋβ ιΠ&^ογϊΙμγ» ιιβΗΟίο (|αο- 
ηκΜίοία •9ΐιιΐ6Ηΐ οβϋβΓϋ ρο55ΐΐ. Μ2ηίΓ6&ΐο »υΐβπι τβ Αρχΐ «ϋοθήναι. χαΐ χατ* 1χ«1νην οτρ«6/4Λην»ι ο »«Ι ί'Ιβιι• ιη^ΐυιιι γοιΗι» ιιΛ ρΓΐηοίμιο ρβΓνοΓίο ιιι- 

- - ηίΐί ^|(||ΐβ ιηοΓβιιι βΟΓβϋίΙο Ιηιο «ιςαβ ίΙΙοο »ί•ΐ»π. 

«ηΐ αϋ ίηίιίο <Ι6 Γβοΐο ΐηηιίιβ <Ι<:Α6€ΐ6Γβ, υΙ»Ι Ιια• 
ιιιίι•6« ηβ«|ααυι νίποΐίςιιβ οΐιΐοείληίοϋ ίιιβΠΗίΐιιιι - 
ΙιΐΓ. ΐ|ΐπ 61 Ιρ^ί, Ιηβρίπιΐίο»ί1»υ3 οΙ>6ΐΓΐ6ηΐ6» «Ι^Ηία• 

Ιΐί»€ί8 «α ρΝνίΐΧβΐη ϋ6€ΐίΐΙ3Ι•ΐ1. ΟΐΙΟ«Ι 911 ΟΙΜ β^ΙΙ- 

ςί9ΐ(κι?σμα) ίιι Π60 €θ11θ€λΐ9 ί11ο& φΐί 69Κ3υιΐ6ΐιΐ, 
ςηοιίιΐο νΐΐ» ΐ6Ηΐρ6•ΐ9ΐΐίΙ>ι» ιι1^ι>^ιι1υ^ 10 ροιίιιπι 
ΐΓ>ιιιμιΠ1ιιιη 6ΐ •»Ιυΐ9Γ6ΐιι ίιιίΓοιΙαείι, ρπιλ^γ»» *»»- 
ΟαΙμιΗ λ}(ΐιίΙΐ€α1ίο υβίοηαίΐ; βϋ•ΐΓί:ιΐ" (πίβματί) 
6ΐ>ίηι 9ρρβ»;ΐΓ6 ιοίοηιαβ Π«ΐ60ΐ6» η^υΐκο* ί|ΐιϋ»α5 
■ι»τί• ίο ρφπιι 4θη•1ίΐαΐ• Γ6ΐίοβΐι»Γ ςυοϋΐίιιιΐδ ίI.ι^- 
ΙΙΙΗΙ• »{ΐΐ6ΐυΓ 9111 ιιΙΙο αιθ4ΐο ρ^ήοϋΐοΐΜ». ι^» »* 
ιΐ9νί(ίιιαι ίΠυα ΐΜοςαΐΙΗίαΐβ ΓίυαίιΐΓ ιιοη .ιιιι>ηη 

9α 911910 •ρ$ία9 99ΐυ16ηι ςιιαιη ο<*ι^»ΐ" 4^ί ' «Ις τΑ έξης λόγφ υποταγής, χαΐ οΓχοΟβν παρβχνβϋ- 
•x««|ς0ρ#ής^ ^^ΒΜ οΐ Αλιτήριοι χα\ χατΑ της Αρ•- 
τηςαΙριτ{ζοντκ• ^ χα\ αυτοί 0αιμονΕαις προθέσ€σ( 
χα•υπιΙχοντ•ς πείθονται βίς χαχ6ν. *Οτι €1 ιΐς γα- 
λ^^νην «Μτήριον χαθορμίζοι του; Ιν ^(ψ σαλεύοντας 
τ6 ΙιοφιλΙς πεΐ9ματο(»ς αύτ^ Ιχοντα;» χαΐ ή πρώτη 
λλχτιχή Οέαις α6τοΰ Ακ{χνυσι * πείσματα γΑρ •Ι0{* 
αμ^Βα λέγβιν «πΑρτα νχυτιχΑ, οΕ; βηλιβή ναΰς Ιλλι- 
μ<νιαθ((βα πιέΟεται. μή ΑφΜμένη βιασαλιύεοΟαι, 
χα\ εΙς χίνβυνον χλύΐιοΟβι* δτ» χαΐ μένεΐ έχιΐνο τ6 
σχΑφος Ι^ρεμον έπ\ τ^ σι»τηρ(φ έαυτου το χαΐ τών 
λμπλίειν λαχ^ντιαν. ΈνταΟ0α βή ποποιΟ^τως πυνΟΑ• 
νομαι, ν&τΛ φίλοχινβύν»; αΟΟαβιΑζοται ναυς τοιαύ• 
τη» χα\ Απο^^Ι|ξαι τοΰ λ(|ΐένος έαυχήν φιλονειχεί, 3^5 ΟΚ ΟΙΕΟΙΕΝΤΙΛ ΜΛΟΙδΤΚΛΤΙΤΙ ΟΠΙΙΙδΤΙΑΧΟ ΠΓ-ΠΪΓΛ. 
*κζ\ έχιτριβ^ ψ^^ώμΛ'^Λς χαΐ ιτηγύμενο; * χα\ λογι- 
σμών τούτον ^«ύορον σνν(τ&ν μωρώ 1χ£(νφ Ίζρΐ'Ποί 
άντιντήβα^, χα\ &μ9^ ταλαντβύσχ; Ιχ παραΟέιεω;» 
χζΐ ^«ην «ύρηχώς Ιν τφ ^υτιρεύν^ντι, Εχ£ΐ λ^γ<ιν 
άπΛίΛ^ προς Τ9ν χατάρξχντα νουν ΙκιΙλ τ>^ πα - 
λαι^ * ^ οδ «2(σ«ι^ρ ο6δ* ήν τκΣαης • {χ<ια2ς μέν 
γ3^ρ, 6 ^νμΙ, Χ<^Ρ«; άντή^Κ^άνοΜχ&Ιν χατ^ι Ιτχυ* 
ροτίρο» Ι^«(ρ Ιγώ - ού ι»ί9ΐ)ς £έ βμως εΙς τ<λος, (Ι 
χαΐ ηΐ|ΐΙιηισας. Εύλαβοΰμαι γάρ ΙλυσπάτΟαι, ^ιφκΧς 
«ίς γην« χβι ο57ω τήν Σρψκν άλλάξαοθαι τ^; βαδ:- ρίοΓί ίΙΙο Ιιι&ίρίοιίί ΰι»Ι1&ίΙίθ Αΐΐ]£€10 Αΐίυιΐ €ΐ•ρ6Π> 
«Αρίβηΐίυ», ΰΐ ιιιτοςοβ αβΙίΙ>βΓ2ΐο 6Ι €θΐιιρ9Γ3ΐο* ιιιη• 
ηκΜίίαιιι ίηεΙίιΐλΓβ «ιΐΜΟοηιΙαιιι ίιιΐβΠβχβΓίΐ, ΐυηοαιΙ 
η•€ΐιΐ6ΐιι ςιΐλ ρΓίοΓβηι βος^ββΜΓ^ι Μηΐοιιΐί»ιιι γοοιο 
ροΐβπΐ ϋίοβΓο : δϋΑλί^ιί ςυίϋ€ΐιι, αΐ ιιοιι ροΓ$ηΑΐΙ«^ΙιΊβ : 
νι>1ιιίαί βηίιιι, βΐ οοιιίπι ίοΓίίοΓβιη ριι^ηχ ϋί$€πιιι«:ιι 
(ϋϋίΓβηι , πθςυθ Ιιιιιβη, ςαβιιιν!» ηΐ6 ΜϋαοοΓβ »1ο- 
ιΙιιβΗβ, ηιίΙιΊ οιιςίΜΐη ρβηυ»(ΙβΙ>ί>. ν6Γ€0Γ βιιίηι γ.ο, 
»ιΙ ΐ€Γηιιι 3ΐΠί<ιΐ5, Γ€ρ«ηιΙο ροΐίιι• 9ΐιιι οΐΜίοιίικ, 

οα'. Ο&λιν λογΐ9[Α&ς παρέπλαγξΙ τκνα, 4πο?απολ- 71. Καηαηι ηϋο» ηΐί Ιι«υύ ηίΓΟ >«εί(1βτ6 νύι^ι^ 
Χ^ψύίέί χα\ τβοντα γΙνεβΟαι, γ€ννοι1ον «Ιναι. ιιαλα- Β λΙΙςΜίη ίικίαιίΐ, υι (6ΐΐ6Γ0ΐαιιι 8«$6 βχΗίΐΜ^αΙ οι !ιιι- μΐβθχι νυμιοΛαρΛιψ, βΓ τις <|ς «αλαίβτραν Αντιχα- 
Τ29τα(ΐ| «Οτφ. ΚαΙ Ιιηνηγυρ{β6ΐ| &γδιν, χα\ Ιχηρύ• 
χθη ιαλαι«μοσύνΐ|, χα\ αύτ^ χαρβιαέ^ <ς μέβους. 
&61λ«»ν συμκλιοχίΐν, «α\ ^αρρ&^ χαναι^αλαίιιν, χα\ 
ήβη ευ μάΧΛ σνμΜΜ,Ιοας έ«ι>τ^ €ΐς τοιαύτην Μληαιν. 
^Αλλ* Ι«£ΐβ&ν Αντ2γ«0νιστΙ|ν Μίσΐ|ται ψοΗψχα^ 8ν 
μη Ινθυμούμινος, άλλί τ6τβ χατΙΒοι Ιξαναχύφαντα 
χχ\ Βίς άντίιιαλον «ροχωρήβαιντα• ο6 ιαίολίς τφ 
9:ρώην λογι^μφ. Ιφη^ χ2ν φΟάσας Ιπιιαας * οΰ γΔρ 
άνέξομαι ιαβο»ν σνντρ{4«σ6αι, χα\ χαΟ^λσυ Ιν τοΙς 
φρονου9ΐ χαλ μαΟούβι βουλίΜοθαι, χα\ ΟϋΜις •Ις 
δέον μ€τα6ουλιύ«βΦαι. 0«{θ£ΐ μέν τις έαυτ^ Ιν 
«ολλο{;, χβ\ βΓς τι ψςχτλν χαΐ χατατίθιτβιι, χαΙ που 
^(-«Ο^ζ^ιταΐρ χαΐ ιΐς Ιργον έξορμ4^ ΙΙ«ταγνοΰς €1 ρ«ϋίιιιοιιΐ9ΐ βί ςίΜΒ ίη λΓβηα οεοοΓηοΐ, ΓοηίΐβΓ ϋίβ]}* 
€ίαΐ. (}€η»ιηίοβ ϊ^ιιαΓ ίπάΙοΐο, €1 ρη^ηΛ ρτχ€θίύ% 
νο«6ΐηουιιΙίαΐ3, ίΙΙβίη ιηοϋίιΐιη ρΓΟ^ΓΟιΠίαΓ, «ιτΐ^ηιϋ 
ΑνκΙυ•, <1β νΐ€ΐθΓί2 θ€ηυ$, »αί$ νίπίΝΐ» Ίη βίυιηιοιϋ 
€0ΒΚΓ«Μα ηίηίυπι ςνιηίαηι ^ΟΒίI^υ«. Αι υΐιΐ »«1ν€Γ- 
ηΓίαη ςιΐ€ηι οορ ροΐινοηΐ» ιρρ2Γ6ηΐ€ΐιι βιαΓΤβοΐιιηι 
€1 Ιιοιίί ο^ν'ΐΜΐ €11016111 €0ΐΐ8ρΊαι, Ιυιΐ€ ηΐΐοηί, (Ιίαΐ 
ςα^ηιν» Απίτλ ρ€Γ•α•$οη5, ηοη 8ηιρΓιυ9 ρ«Γ$υ3ΐΐ6- 
Ιιί^; ηοΐο βηίιη ΐΟΓρί €2§ιι €οηΐ6π, $€ϋ ροΐία» €υηι 
ρηΐιίβηϋΐιιη &*ρίβηΐίΙ>ΐϋςυ6 νίπ• €οη5ίΙίυιιι ίηΐΓβ «ι 
ζά οΙ&ααιο Γβνοηί. 8ί€ ιιιυ1ϋ§ ίη Γβϋυβ Ιιοιηο •Πιί 
οοηβιιιβ τβΐ »<1 ηΐλΐηιη ρΓορθηιΙβΙ β ιΐΐηιαίλίαί ΑΐΙβο 
υΐ α<1 οροί λ||Γ6ϋίβη(1υιη ρηιΐηι βΐΐ ; (6(1 ρ«βΐιΙ• 
Ι6ΐιΐία 6θΓΓ6ρΐοβ 4ΐ6ΐΙ&ΐίΐ αΙ> ίΙΙο ίη ςοοϋ >ιι16« ρΓΟ- άψίιΐ9ΐψ έχβΤνο, <1ς 䫧ρ χΛχέηνη, χα\ χα(ρ•ι «αυ- ^ €Γινί$6ΐ»ϋϋϊ,6ΐ ςυοιΐ ηοη ρ6ΓΓ6Χ6Γίΐ κ«η(ΐ6ΐ,6ΐς«υιηι• οί;Αενος, χαϋ λάγ;ρ τοιούτφ, •1 χα\ ικέκιισται, (μίΜς 
ούχέτι ««(Οιται» 5μοιον ώηι χβι\ ορμηθείς χατΑ χρη- 
μνου, βΙτ« μιτ&μελος Ιπαναστρέή^ται, χαι\ Ιννους 
έχ βυσλογίστοο γένητιο». 

ο^• ΧρΙ^ το{νυν οδτι«ς έ«\ πΑντιβν τ6ν όμοίοιν 
γ{ν£βΟαι» Ας άχολοΰ0«»ς χα\ ήμ^« Αναλαβομένους 
ι»1«μα όΚίΜοΟν. είτε Ιξ ημών αυτών Αβούλως, εΓτε 
χατά (ι&Μχιλίβν χαχ46ουλον, «άντως εέ Α::6 άρχε- 
χάχου ^χίμονος, χαΐ ώρμημίνους Ις κρ^ιν Αποτε- 
λεντώσαν βίς φαυλότητα, ένΟυμειβΟαι, εΙνα{ τίνα 
ημών κρείττονα, χα\ εΐ μή Ανθρωπον. άλλΑ γε τ6ν 
^^ν, Ιζ Μους τ^^ Αγαθά χβταγίνεται τής χαχ/ότητο;» 
Ιαντ^ν «^Εντ»; έχβιχών βιΑ της τοιαύτης ΙτΓίξελεύ* νί• ϊΐηίΟΑ €6β«6ΓΐΙ 6Ϊη&ηιοιΙΊ 6θΐκΠΊο• Ιαηιβη ηοι 
αιΐιρίίυβ €6ϋΊΐ9 τ6ΐοΐί εί ηιιίε ά6 ρηΒ€ίρίΐίο $6η6 (Ιο- 
]«ΗΊυηιβ, ροεΐ6ΐι ηυΐιυ ηΐ6ηΐ6 Γ6Τ6ΓΐίΐυΓ «ι ίη&ίρΊβιι- 
ϋλΐιι ίη εαρίβηϋΑΠΐ ρ6ΓΠΐηΙ;ιΙ. 

71. Ιΐα ΙςίΐαΓ ίη οιη:Γι γο &Ίιΐ)ΊΙί ββπ (Ι«€<^1. Νίηιί- 
Γοηι Μ οοη$ΊΓιυηΐ66ρ*ιηιυ8, νβΐ 6χ ηοΙ>Ί& Ίρ&Ίε ίοιρηι- 
ϋ6ηϋΙιοε, νβΐ ρΓχεβρίιιηι ηυιΐίίζηιιηι β€{|ΐΐ6ηΙο$, %6ΐ 
<ΐ6ο•4ΐυ6 (ΙβιηοΑί ηιαΙΟΓοαι ρηιιυίρί οϋΐ6ΐιιρ6Γ9ηΐ6!(, 
61 »ι1 ορα• ΙηιρΓθΙ>ίΐ»ΐί> ηΐλουΙ» »$ρ6Γ8υιυ Α6€ίο^- 
ηαυΓ, ΐαηι Γ6ρυΐ2Γ6 (ΐ6ΐ>6ηιο«, 68»6 βιΐίςοβηι &υρ6Π0- 
Γ6ηι, 6ΐεϊ ηοη Ιιοηιιηοαι &1 εαΚοιη Οουηι, (|υί, υΐχ 
1>οηοηιαι Γοηβ, ίοιρΓθ1>ίΙΐιΓι :ι(1υ6γ$αΙογ» βΐ &ί φΐίιΐ 
6]ηειηθ4ΐΐ λ(1ηιίε6πηιο•, ϋΐΐιιηιι 6»ι. 1ρε6 βηίιη Ιβςο^ βεο>ς• ΈχεΙνοςγΑρ χα\ νομοθέτης ΑγαΟ^τος Α<Α- ρ ορΓιιιιβιε ΙοΙίΐ; ίρ&ίυε 6ΐι ιηυηϋυε οιΓινβΓειιε» ίρ»ίη& οης * «α\ αύτου Ιστιν, ώνικερ ό »^μο;, ο(>τω χα\ 
&«β; χέ^μιος ^|γούμενος« χαλ αδτοΟ Ιατι ι^χρΑγγελ• 
μα, «είόεοθαι «α\ 6πι(χειν «οίς ήγοομένοις, ο2 
(χε<νοο εΐοΐν εΙ«ον(βματα χαΐ Ινδάλματα• Δι6 χα\ ή 
αΜνν &6ρις χα\ βλάβη χα\ ή χατ* αντών άδιχία χαΐ 
ιαρ*.εργ(α χαι «ερίφρ^νηαις ιΐς Ιχείνον Ανα6α(ν£ΐν 
βιαγινώβχεται, τ^ μ«αοόν«α μίν χαΐ Απαν χαχ6ν, 
ουχ ήχ49τα <Ι τ4)ν χαιτ' αΟτ6 Ιιημονήν• 

ογ'. 06 γάρ ίατη ΑντηηΙν, μί) Ιημονήν τίνα 
χειρίατην χαι τδ ιαΐσμα είναι τ6 ^ίίλον , χα\ Ιβι^ 
τητα ζώΐκΐ^ν δυσακάλειπτον, «^λλαχοΟ €λ χαΐ άνεξά" 
λ«ιπτον. ΠλΙ|ν άλλΑ έν άνθρώ«θ€ς λνγΐμοις χα\ έιη- 
«ταμένοις ΟχοχλΙνεσθαι λ^γη» χαλ 4«λη(θεβ6αι 
οΟχ Ιοτι μΐ| (ξαλεέφεοΟαι^ χαΐ τ)|ν τοιαοτήν ούχ οηιηβε ιηοηΟί ρπαείρβε ; ίρ&β ρΓΧεορίι, ιιΙ οϋ6ϋίε- 
1004 61 ηΐ0Γ6ηι §6Γ9ΐιιο& εορύΓΪοΗΙ^οε ΐ|υί 6ίΒκί6ΐ 
6]ο& •οοΙ «6 είηιοΙαεΓ». Ιϋηο «ρρλΓΟί, οοΓοηι €θο- 
ΐαοΐ€ΐίΑοι,ο0'βη&ίοο6ΐο, ίΜ]οη3ηι» οοηίοοιρίοαι Γβάίίο 
»«1 Ηΐοη, 4"! βΐ οαλθ6αι ηιΐίΐίληι, 61 ίη ρηοΜ• 
ρ6Γ»6ν6ηοΐίαηι ίο 6» ο(Ιιο Ιΐΐ*1)υΐ. 

75. ΙιιΙβΓ οιιιηβι βηίιο εοηβίαΐ, αϋυ€ί3ηι ρβΓνβΓ- 
ΜίΜ 6•»6 ρ6&&ιιηίε ()οιΙιο$ηο6 »€ς6ηδ6ηϋιηι . $ί<|αί• 
ιίοιη •ββ€ΐίο 6$1 ηοίοιί, ηα» ηοηηίβί ^ΙΙΠοοΙίβΓ, ίη- 
Ιϋπίοπι •οΐ6ΐη ηοΐΐο ηιοϋο βορρΓίηιί ροΐ68ΐ. €*16• 
ΤΜΟι 1ιοηιίθ6$ §οΐ6η6» πιΐίοηΊηθ6θΙ)6(ΗΓ6 βίοΐΜοηοΙ 
(είοΒίο ίΙΙλίη οίΐΐίοι ιΟΰεϋοηοηι $:η6 ϋυ!)ίο 6ΐϋ«Γ6 21» ΠΕ ΟΠΕΟΙΙΝΤΙΑ ΜΑβΙ^ΤΚΛΤϋΙ αίΠΙί^ΤΙΑΧΟ Ι>ΕβΙΤΑ. |$« 

«ρις 4κΙι«ΐ|ΐ«ν 9ζ€%ς, ιαΧ τοιβΟτβ τινλ (μωοα- Α Ιμιιμ, ιμ^;ιγ««|, ΓοΙΟ^η» μμ Ιγα4ηΙ«Τ6, €1 Ι«•ι. 


«ι*|Μΐ ηΜν ΐΜίν• ηλ |Μηφιβτΐ^ Μν••ιοφι)Μς ΙμΜΙΝΚΙΜ ΓνΐΙΐ^ΜΜΙ» ΙΙΙ•ΓΟ« ΥβΙ ίΐ|Ν• 11^«« φ^|^ 

77. Ι•ι ΜΙΜ φΗ ϋΗ €οηΙιΙ•ΜΜ ΙιιΙμΙ μΙ 

•4«€ΓΜΙ«Γ ΐν^Μ, §ί||ΐι{4ΐ«ιιι ΝίΜΙ •!Ι«ι« ΐη•• οοηΐί 
<« «Μ 01 ΙιοηιΙηβιιι ιι«ι)• ρινοΙ^ι^ΐ φιηιι« 
πιίικ ίαΜίίαιικι 4ί««« ροϋ^ϊϋΐ : Ειι ηνΐκ^ηβ ]»γι>»» 
ΐΗΐΑΐ|•Μη ΓΚΜΗΐ|τ$ ! 17^ νττ• ί•ι?<ιιίι ((>€«<) ιΗ- 

Ι««ο•Ηι, ««4 64•Γ4% Ιι«Μ!•ΐ«, ΙμκΙ«ΙνΗ« ΙΙπιι3« 
ί•€Μ•ϋ«$Μ ««^«ΐΜΐιινη ΙΜ ν•Ι•ιιΙ•ΐΜΐ ρίπινι «α, 
^«οι ρτοιίιια• «4|βνι\ ιη γ|Κ••ΐι$ ΐΠΜίΜΜ 4•<1ιι• 
€ΐΐ, ρ^»••• €]•••ι«<Γι Ιιοιιιίηίι οοιιΙηΜί» Ι«αιιτο• * ^ρ#|Μ » «< υ , ««\ τΙ)ν Ιν 9)τοΐ¥Τοις 1^ »€ κϋβ €]»§ ρ€«ΙίΙ>•) ίιιιηιη«ιϋ» ι4 •ιίΙιϋ•Μ γ•ιΙΙ• 9•»» «&ν Ι•Ομ τ^χ<ιν» Ιχ«Ι«β#« «ΜβΤ, «»; τ«χνι 

^ οΙχον Α β•ο? τ••ΐ|Μλι•«|ί^>Ρθΐ», χβϋί τ6 &γι«ν 

μ«Ις, 6ς <Ιβ Μ φάρμον % «έτρ«ς Ατπ)ρ(χτου τι• 
ΙβμιΙΐίΜΙιΐΜ'ν, |Ητρ!ύ«β^•ν Α φάννι, «α\ «τύλτα 
Μχ^ν ΑνΜΤβμΙνον, ο6τβ κλαγιάζ«ιν «Ιου τ< ^%;« 
«ολλφ Λ μΑΙβν ο68Ι'χατ««{«τ€ΐν, ΑΧλ3ι »«\ (υνα• |« Μ • 
μίψοη Ιβχο^^ ύκανΙ^ιν τλ Ι«ιηίμοι«ιν• 

9η(• Ορ«Χ€(|Μνος 9^ ό β«6ς &«αβι τοΙς Αν•ριΙ»«οις 
«Ις οΗΙαιν χ•\ Αρχήν χα\ ιηιρϋϋγμβ («ροοχυνητί 
Α ΐΜήΜ Ιν «ύτφ «Αντ«), χα\ Ιιηισ•• χα\ «κίθΜν 
•Ο ^ιβλβίηι χΛς ζΐς «ύτλν Αιιο6λέ«οντ«^ «κρβοΐκ 
•Ινκ χιΛ ^βββί•»; χβτά χΐ^ς χαχ{α;« χα\ άμιταβΑ- 
««Κ ^ 4γβΙοικραγ•Ιν• χαΐ ««οος Αλλα τι ποιβίν 
βύβγγιλιχΔ;» μλΧ μιμβΜχι «ύ«^ %1ς δσον δύναμις» 
ιιαΐ ΑμβλνγβΙν ΙχχΙνον Ινώηον τΰν 4νθρώιΐΜν. Ό 
€1 γ• ΧβτχνΑς» χαΜτι &ντιχ«€(ανο;, τής &ν4π»λιν 
Ι髧έβΐΜς κΑ αΓηος ιΐ2\ (νβτάτης Ιστ\, χαχοπρ«- 
χ^ ΧΛ ικι(θων «ους βντφ «ροΜνΙχοντας, χα\ Ις 
^ «&ν γ(퀫θβιι χατΑ τοΰ θιου. ςίΐ, Μ €υηΐ6αι ίο Γβπι τίι «μιμπτΜ, οιππμιΙοιμ 
»«1«η ΐ9ΐιιςιι»Νΐ »1ίι 4<Ηΐ»1, «ι ςιιιΐΒ ΟβΙφΤΗΐΜ Α«Ι 
βιιοιη ΐΜηκιη ροηί••|Μ. 51 ιηΐβιιι μαιιιΙιμ ίιΐΜίι, 
Μ ίριΐ6 ςιικΙϋΐΜ ιΙΐιιΜιι« €1101 •ιιρρΙ>οΐιΙ^ΐ; €§ι ««(οι 
Ιημιο !>€• ίο Μ<|οο 8^ιι^I1οι ΰ(4Ιοε*ΐ, Η• ^«μΙ Ιη 

ΙΟΟΟΙΑ $100 €Φ•αίΐΟ|0$ •1ΐ« «ι ΙΟΟφΜΟΙ 4•«Ι0$ 

ΙΚίΙ, οι! •«ο€ΐοηι ετ«ο|€ΐΐιιηι οίΙ» ΑποΗ Ιοοικλ 
ί•ιιΑ9ΐ»€ηιι^ οοο^ιϋΜ ε•Α€ηΐΙλΐθΓφ οβφΜ ρτο• 
0€ΐΙί«• υΐ »ηιο«Ι•ΐ• θΰ^ιι« ΐοτν«οΓιοοι ΙοιρΜο* οιΚ 
ιίοιηΐϋ ΐορβΓ •γ^• ι»Ι §ο ηιρβ ΙιιοΑ ΜΗϋο 
ίαθ4ΐ•ΐ«, »τ<1 ς»« ροιί•• ρ#!Γ«1•Ι«Ι οοΙαοιο« Ιη•ι»Γ 
Ι|ΐι» ιι«<|υ€ ίθ€ΐίο•Η• ο«Ι«οι ^«{ΙοΙ ροίοιΐ• Ιμμ 
ςΐΙ«αΐ?ί§ ΙοίρβίΟΠΙ ίθηίΐ€Γ •Γ€€Γβ Μ Γ«ρ€ΐ1«ιο «ο • 78. 1>οο« ί{•ΐιΐΓ ςα) οιοηΙΙιιι• ΙκηοΙοΗμι• βΐ μομ€ι- 
οΐιΐϋ €1 ρΓίη€ΐρ{ιιηι Μ €ΐ«οφΙ§Γ (Ιιμ οιηοΙο ιοίβοι 
ίο βο «υηΐ οαοηηιΐι ) « «ι Ιΐοη•ΐυ• Μΐ• «ιρβΓ* 
ροΐαο ΙιοπλίοΓ €0• <|«Ι ο<Ι Ιρ•«αι Γ0•ρΐ€ΐηΝΐ, 
υΐ 0ΓηιΙ €οη«ΐ«ηΐβ•<|ΐι« •Ιοΐ Ιιι ρυ|οο 1(1?€γ•ο• 
ίοιρΓοΜίΑΐοοΒ• €ΐ ρ€ΓΜΥβΓ•ηΐ6« Ιο νίπικβ• νΐΐ•• 
^ΐΜ ιό Ενιη{€ΐϋ ηοηηιηι οοηιρο•ϋβι Ιρ•υοι ρΓΟ 
^ΙίΙια* ΙοιίΐβΒίιΐΓ λίςν• οοηιο ΗοιηΙιιϋ^ο• οοηΟίβλΟ- 
ΙΟΓ. €οοΐΓΑ δΑίΑπι», ιιιροΐο κΙτβπ'ΑΗΜί, ορροιίι» 
ο0β€ΐΙοηί« ι<ΐ€ΐθΓ 6$ΐ Ιη»ιΐ99^ΐοΐϊΐ«ι<•, €1•• ςιιΐ •1> 
{ριΙ^β ρ9ΓϋΙ)Μ ιΐΒΐιΐ ΙοιροΙΙβιιι, υΐ οϋΙΙλΙοιο ••- 
ςαΑίιΐοΓ €1 ίο οοιηίϋο• ΡοΙκιι Οοο κΙνβτκηιυΓ. «ΙΓ• ΚοΙ 1Μ• Ιύ• τούτων Ιδιοτροπιών χβ\ ένβτΐ- 
\ μίν φούλη τους ποιχιλοτρ<(«ως δαιμονιώ&ι^ 
«^ ρίψ «αρ•ιβτήγαγ(ν, ή €1 δευτέρα τους ήγιοαμέ• 
«•ος %ψ Θβφ πβρβ^τήσατο Ανχι^τ&ς, τοίι; -ζτ,ς έρή- 
|Μ9, νΛς «τυΚτος, τ.Ις χωστούς, του; έγχλβέττους» 
«ιλιτιχοΟς «αιδιυτΑς, τους των ψυχών άτ<ν«1ς 
ϊς, τοΙ»ς των 4ξ»γ•ρ«υομίνων ψυχιχων 
ΐροΐ|ΐΙτων Ιατήρβς, οΟς Ανάγχΐ} »>\ ξυρφ χα\ χ««- 
^ χρΙ{β0«ι, δτ• ΐΒΜ••έ#οι χαιρδς, τους '^^ <^« 
«ρΜΝομένων έρ<ννι^Ας• τ^>ς <ίτ< ΑτΙγχτονς* ιΓτ• 
ΐΜχριτιχοΙις των ΑΗΜ^^νομένων χολοβτλς, τους 
Ιχανα^ύοαντας τοΙς 1^<4»ΐ|1^ν^ ^^^ &ρχβιγμ«• 
τοΙ#ς χαλ ψΧΛΥ%ρύ^πως χαΐ &λλως <έ 6ιχ«(ως ελέγ- 
χοντος» ι»* βΤ; Ινδέχιται, τοϋ; ^ιδ<ζοντας, έφ' βΤς 79. Εη 4ΐοο τίΐιβ Ιη•ιΙιοβη<Ι• <ΙΐΓΐ|οη4ΐ#ςιι« ηιοϋΙ. 
ΡΗοΓ ΙΙβοι^υβ αΐί»α• βο• ςιιΐ • ««βΙο β^"*^ '» "•!*»' 
ηηίοηιΙ %1ι« ΐϋίΐιΐηβ• όβίΐϋοίΐ. ΑΙΐβΓ β«• ηιιΐ ^ο 
•€Μ€οαΜ€ηηιοΐ, Γβ<Ι*Πΐ «•ΰο(ΐι• οΓβιΐϊΙι»»» »ΙΤΙ'• 
ι»•, ΐϋΐΚβΓηπθΟ•. ΙηοΙαιο^ ιΙικίΟΓϋ• ραίιΐίοο•, •ΐΓβ• 
ποο• οιιίιιίΑΓαοι οοΓίΐΟΓβ•, ναΙηοπιοι ιιιΐηι* οηιιη- 
ϋοίοπια ίΜά\ΛϋΛ. ςοΐ ςαιιιίο ορροΠϋΐιιιιη νΐαοΐ"Γ 
€ΐιΙΐοΙΙο 61 ΜβΙβτΙο οα (Ιβϋβηΐ ; ροΓΓο βοΓϋΐη α"« 
0ΐΙΙ>0€ 0€«ό1ΐϋ0ΐΐΙ Ιΐΐιί•β»ΙθΓ0•, »•"»'~^*\•'*;^,^;,"; 

•ροΗλϋ »αιιΐ αοΓβηιΟΓΟ•, Ιιυιηβηυ• ]«• 

Ι€ΙΙΙΡ0Γ6 €03ΙΓ$αΙΟΓ«•, «€€ ΠΟΟ ΙΐΙΐΙ ΟρΟΙ 
1|^ΙΙ»0Γ€•, «α «ΙΓΙΟΙΙΙ •1"^''•«•" ΡΤ^>Μ0Ψ 

οίιοΓΦ•» •Λ ρΓοω«•ι«« 6ΐ€ΐι•η<Ι•ΐ" *ι 353 ΟΒ ΟηκηίΕΝΤΙΛ ΜΑ018Τ!^\Τυ; ΓΠηίδΤΙΛΝΌ ΠΕΒίΤΛ• 354 

|»ην, ιαιΟ^μενοι τοΤς «ιλ σου «ι«βσκά).οι; ήμιΤ.ν, κα• Α ηιίιιο δίΙνηίοΓ. «ιπιηΙ ]ηηι ρΓΐΜί* ιΐΛϋίϋοΓ.ινί, «Ιοτίο- 

ΓΐΙιιΐί 1 1βΓηη8(ίΙι•ΓΗ,ρ|ι>]ιι<ΐΓ.ΐΗϋ ΠιΙηοίαιιι ίη η/ιΐιί^ι τίϊν τβίαύ•:ην ικιΟά στε.οισδμίν Ι ν ήμίν βΰτο?;, χί\ 
^άς ϊξ Ιχ:*νων βυμ^2ρα{νομ&ν &^άς Ινχρμουίω; 
ύ[ρ}μφ βληθεία;, άλλα Τ(7> ^ντιχιιμένι•) ΰπο^τρων- 

ΐτύμιΦα, ^ειίΟοντις ήμ^; αύτου;, &λλλλοις άντιμ 

^ρίνηιν β«2 χα\ δ::λοι; άγχεμάχοις μλν, τα?; χχ- 
χομηχ^ν<ΐις Ιττιθέσεβι χ«\ ".[αίς έπι]β[ού]λ[οι; Ιπ]:- 
ψΛΛίς χα\ ιιιρινο<αι; χβι\ πΐΐσμοναΤς, ιηλαβΛοις 8έ• 
ταΐς «υχοφβντίαις χα\ ταίς άτηιατι^ν βιαιβολαΤ;, 
1ξ Αν «Μέν τι χαλ'«ν έν ήμΙν έχφανεΐται ποτέ» άλ>& 
Χ!ΐ\ 6 «ολιτιχ^ Χ9ΐ 6 τπ^βνματιχλ; ι:αρά&ΐ90; ού 
μ{νον ΑίΜίνΟήβουαι χα\ άχ^ρχοι μοιοΟσιν^ άλλΛ χα\ 
&«ο^^γIντβ; βΐ; έρημίαν άχοχαταβτήβονται, χα\ ό 
χαΟ* ήμλς 51 χ^σμος χαΐ βίος &χοβμος Ιβται, Χ3ΐ\ 
ού χατ& το-^ις Ιβτορουμ<νονς διχ«(ους, τρέχον βλ Αλ- 
λον Αβιος; 

«γ*. ΈγΜ Α Ιν τούτοις 8οχω μοι χολλών τίνων 
άχούιιν αΐτιόλογούντων «ύλογοφανως δήβιν τα χαι* 
αύτοί)^, χα\ ύχολαλούντο*ν« μή &ν αγαθόν είναι, 
μη^λ ι:ολιτιχώ; Ιλιυβ^ριον, τοιις μίν μιίζο/ας Ιν 
Ανθρώχοις ιΐναι, τοΟς 21 ύχάγιιΟαι ιΕς έ>άττω9ΐν 
χαΐ ύχόχτωσιν, χαΐ ταύτα* {νΟα ή φιλ£α Μτης ιΐνχι 
νο;ι!^«ται. χαΐ Ιτοχολιτιία ν€νόμισται, χα\ χοινωνία 
τ:ραγματ£ύετ«ι• Νοοΰντε;, οΐμαι, οΙ τοιοΟτοε* άνι- 
ο4τητα φανλην Ιμφίίβ'θαι το?ς Μχσχομένοις «ρΙς 
του: διΜοχοντας. χαΐ τοΙς ΐΐο'.μαινομένοις «ρ^ τοΟς 
ι:οιμ&2νοντβς, χα\ τοΖς ύπάρχοις τ^ς τοΟς έξάρ- • 
-/οντάς, χα\ Ιι* αύτ6 φευχ:έαν (Ιννι τήν ύτοοταγΙρί 
τοίς ΙηαναιρουμΙνοις έλ&υΟέραν ζωήν — λανθάνον- Β 0ηη$(.ιΙ:ΐΓιιιιιΐ5ΐ, ΓΐΙιιη !»ηΐ(Ίιΐί<( αϊ» ΐΐΐίιι {.ιγιΚ ίη^^Ι- 
5Γιιηιι$ «οηιιΐιΐιιιιΐ νι^Γίΐ.ιΐΪΝ ίιιιρ!•1ιιιη, ια.| ριΐΐίη.ς ;,:| . 
νΓΓβαηο «ιίΓΓίι χΜπ,ιΐί, ηοΥή» ί|ΐ»ΐ9 ίΙ 1γιιΙγ!ϊ, ηοπ 
ίηνί€€ΐη «Ι<'Μΐ9ΐιΐΓ8. . . ΙιπΓΓβΓβ ςιυηΐιιιιι ι•ι ηΓ- 
ιιΓΐ8 Λύ οοιιιίϋΐΐ5 ρηςηβΐϋΐυιη λρ ΐ$, ίη«ίιΙϋβ ιιι.ιΙΐ- 
{ηίβ, ΓοηβίΠΊβ ροηιίΰίηλίι, &ιΐ!ΐρίΓΊοιΓιΗιΐ9 Ρΐ γοιιΓι- 
ιΐύηΐη»• ΰΙ απιΓι» Α<1 «ηΜπα» €ΡΓΐ9ΐιιΙιιιη ϊ(Ιοιι<*Ί}:, 
οοηνία:5 βΐ €»1ιιιηιιϋλ, ^χ ηιιίΐιιι• ηιιηί|ΐι.ιηι Ι»η•ιί 
<|!ΓκΙ ίη 11(19 Πΐΐΐιιικίαΐήΐ. β?«Ι βΐ ιηιΐΒιΙ«ηιι« γΙ Βρίπ- 
Ιυ»Ιί9 ρ9ΐΓ>(Ιΐ8ΐΐ8 ιιοιι Βοΐιιηι 0ΑΓίΙ>π• 6Ι ΓηιεΓιΙιιΐϋ 
€;ιΐτΙιιιηΙ, 8ο<1 βιίαηι 6ΐη9ΐχβ!(€βηΙ 61 ίη «Ι<•9(ϊηΝ(ΐι 
€0ηιηιυΐΑΐ)ΐιηΐ*.ΐΓ, προ ηοη ιγγπι ποιιγ» 6ΐ νίΐη οιιιηί 
Λο^οτ^ ΟΓΪΙ (ΙβΒίίΐηία, ηυΐΐο ιιιοιίο βϊιιΓιΠβ νΊι.τίιι- 

«ΙΟηΐηΐ φύ •ΓΓίρΙΪ9 ίβΓΟΙίΙΙΙΓ, 96(1 ΤίΚΤ ΙΙ6 1101111116 

ςιι'ρΐηιη ιϋςιιιη ? 

&5. ^;ιιιν νοΓο Ιιί€ οοΓοηι ηιιί ρβηΗΊιΐΒ Τ09 ίιιιΙ»• 
|[9ηΙ Ιι9ιηΙ ρΰΐίΓΟί Βρ^χΊοβ^, •ιΙ Ίρ9) λΐιΙηηίΑίιΐ, ιηϋιί 
οΙ>Ιο«|υ<*ηΐοι> &ιΐιΙίο :ι1ΐ|ΐΐ6 ι1Ί66ΐιΙι*9, ιιο(|ΐΐ6 Ινηιιιτιι 
ηοηιιο ΓίνΊΐΑΐ*• ΙίΙιΟΓ» «Ιί^ιιηι 6996. αΐ ηοιιιιιιΙΙϊ ΊιιΙιτ 
ΐΝΐιιιίη69 9ίηΐ 9ΐιρ6ηοΓ6% 9Ιη βυΐβιη ιηίηοΓ69 6ΐ 9υΙ>- 

ΐΐίΐί, Ι«Ιι|ΙΙ6 60 ΙΙΐίηΐΙΙΙ, 9Ί()Ιΐίιΐ6ΙΙΙ 6ΐΐ:ΐηΐΑ9 61Ι$Ι*ΝΙ4- 
ΙΙΙΓ 9Β<|ΙΙ.Ίΐίΐ99 6>96, 61 ρ.1ΓΪΐ99 «ίτίΐΙΙΙΙ Ι6|;ί1»ΐ19 ρΠΙ* 

ιηιιΙ|ζ•Ιλ 694, 61 οιΐιη69 ιιιΐΒΐη €οπιιιιηηίοιΐ6ΐιι 6θΐι- 
ηΐΐιιιιηΐ. ΙΙί, ορίηοΓ, ριί^ιίιπαιιΐ ίικϋηυαϋΐιΙ'Μη ηπιβ 

ίηΐ6Γ ϋθ6ΐΟΓ69 6ΐ ϋί9€ΐρΐΐΙθ9, ΐΠίΟΓ ^Γ^ΙζΟΒ Οΐ ρ95(η• 

Γ64, ίηΙ<;Γ 9υΙΐ(ΙΊΐ09 61 Γ6ςη&ιιΐ69 ίιιΐ6Γ66ΐΙίΐ, ιιιβΙιιιν 
ηιιΐιΐ 6956 οι ρΓορίϋΓΟΑ αΙ) οηιηίΙ>υ9 «]ηΊ »«! ΓιΙκΐπιη 

νίΐ9Π1 9ΐΐ5ρίΓ»ΙΐΙ« 9ηΙ)]66ϋθη6ΐη Γ69ρΐΐί 4!61>6Γ«; : ΑΙ 

τα θέ &ρα οΐ οδτω γνωματεύοντες, ντι χαΟυχ^ιγοι»- ^ ςαΙ ίυι 91»ΙαυιιΙ, ηοη &ιιΙιη9ιΙν6ϋιιηΙ, 9ς 9ΐι)ιιηίΐΐθΓβ σιν ΙαντοΙς, ι:ατ<ρ<; μΙν 8ν:«ς, τοΙς τέχνοις« &- 
σι?(ται δΙ, τοΙς (ούλοις, νηπίοις 8λ, ε Ι τφ μαχρφ 
χρ^νιρ εΐ; γήρας Ιλάβουβιν. Έώ τΙς γυναίκας• αΤς 
αύτο\, τκταγμένοι χ<φαλα\ είναι, ιΐς ιι^ας ύχοχβ:- 
σονιαι χατίί τήν •φ«όν αυτών γνώμτιν, δι* ής τό έν 
άνθρώχοις ύχερέχον χολούεται. 

«β*• ΕΙ γ^ρ χι\ &ν το?ς οίρημένοις ανισδτη; Ίχ- 
πίφανται &*«αμφ{λεχτος, τέ μή, του αύτου τόκου, 
χα\ Ιργου χαΐ Αξιώματος χάντες γινόμενοι, διδά- 
οχοντις μΙν χα~ριχως οΐ γεννηαάμενοι* χ%\ Ρυθμί- 
ζοντας τ^^ τέχ^χ •1ς ήθος, Ιν «αιρ7* δλ χχΐ λπιχλήτ- 
τοντ9ς χα\ ^ήττοντις, άντιδιδάανο'/ται χα\ άντι- 
«λήτνονηε χαΐ Αντιγεννώνται, χα\ εις άγΐΗγήν 96ΐη6ΐ •ρ9Α9• ϋυΐη ρ2Γ6Ιΐΐ69 9ΐΐηΙ, β1ίΊ9, 6ΙΙΙ» (Ιο- 

ηΓιιΓι, 9(*Γνί9• 6ΐιιη 9(1 {^πηιΙχνΑηι 96ΐΐ6οΐυΐύΐιι ρ6Γ- 
ν6•ΐ6Γίιιΐ, ίιιΓχιιΓώιιβ. Μίιΐο Γ6ΐηίη39 (|υϋ)υε ίρκί, 
Γΐ66ΐ (ΙοιιΓιιΓι 63ΓΙΙ1ΙΙ Γθΐΐ9ΐίιιιΐί, 9(1 ροιΙβΒ ρπινοΙπιιι- 
ΙιΐΓ ηηΑΐκΙο ίΠίπ ΓιΙμι6πΙ, ίΐΛ "Ι ίΠ"«1 «Ι«ο ^•*^' •'*^• 

6γΙΙ«Τ.ϊ (Ι6ΐ>6η1, ρ6ηΙΐΙΙ9 Ιη•6Γ?6ΓΐΛΐαΓ. 

&Ι. ει 91 111 <ϋ€ΐί}ί Ιη;Γηη&1ίΐ»9 ΐΡ9ηίΓ69ΐο αρρβικΙ 
ΓΐΐΓ ηοη, 6«ι« οηιηοΒ 60 Ι6ΐη Ιη Ιοηι 6ΐ οροΓβ οΐ 
ΙιοιιοΓύ 6«$ί9ΐηηΐ, ρ9ΐΓ69 (|ΐιΊ ΓιΜο9 ίηΒΐίίαιιαι 61 αιΙ 

ΐηθΓ68 ΙΐΟΙΙ09ΐ09 ΓΟΠίρΟΐΙΙΙΓιΙ, «60 ΠΟΒ Ίπ ΐ6ΠΐρθΓ6 

νίΐιιρ6ηί9 61 ν6Γΐ)6ηΙ>η9 ταΒίίκληΐι «^^ Φ^^ νί6ί9&ίη) 
6ΐΙθ66ΐιΙυΓ 61 6«$Γιβ:ιηΐηΓ «Ι ^6ηοπιηΐιΐΓ, 61 α«Ι νίιοηι 
ρη6ηΐ6ΐη Γ6ϋι*υηΐ?0π1 βυίβηι ρ«ΐΓ6$ ΓοηιΙΙί.ΐ9 6θπ* 43»νΙρχονΓαινΐ|χιώδη;θΓςδλο!χο^ει>Γοτιινδ•:δοται, |) Βΐϊιαίί &αιιΙ, 6ιιγ ηοη 61 ίρ«ί »6Γνϊ< •<•ββ βμϊηΙιιβι ίι•- δ*^^ τ{ μή χα\ αύτοΙ τοΙς δούλοις ύκοβι63ζούοιν εαυ- 
τούς Ιν μέρει, χα\ ο&'οκ &νΐ9άζουαι τ^ της τύχης 
έτιρο^^χές; Τ( μή χαΐ οΐ τψ γήρ^ ι^ρέοβιατοι έχα- 
ναβτρΙ^^9•.ν 9ΐς παιδία, οΟχ ώς χληρονομή^αι βα- 
αιλείχν ού^νών» αλλά ΙχχεΙτθαι &Ούρμαοι, χα\χχ(- 
ζ%η χα\ ταίζβαθαι ; Ούτω δέ Αν χαΐ γυναίχες διά τ^|ν 
τοιαύττ^ν έξίσω^ιν Αντιτεθήαονται τοΙς όμοζύγοις 
χ«\ θΒβιι^ουχκν αυτών, χαΐ τ^ άποχτολιχ^ν &γιον 
χαν^να λύιουαι, χα\ Α^αλλα τρόχφ τοιωδε τα πάντα 
γινήβονται• ΙΙώς γ5ρ χαΐ όποχλη^^βομεν. Αλλως 
μλν τά; χα\ ψυοιχας χα\ κνευματιχίς Αρχάς χα- 
ταλύιβθαι. τά; έπ.υδηποτε Αλλοθι, τλ δΙ οίχε'.αχά 
μΑ'Λ εΟ χαθεττΑναι, τ3ί ε!ς «ροταγήν χαΐ ύχοτα• ΐ6Πΐυ•ΙΙ. 61 916 ΓΟΓΙΟΙΙΛ ίΐηραΓίΐ•ΐ6ΐΙΙ »1ΑΝ|ΙΜΙΙΙ ? 

Ουί(Ι (Ι6ηί(|υ6 ίΙΠ ηηί «*! 4ΐβ€Γ6ρϋ«ηι «ΐ6τ6η(ΜΡβ 96ΐ•(5- 
€ΐυΐ6ηι, 6]ιΐ8«ΙΐΜη λπολΓιΙλιΙβ 6Χ•ι9», «οιι Γβν•'ηα:ι• 
ΙιΐΓ 3(1 ίιιί;•»1ί9ηι, ΗϋΗιΙ &9ΐιβ πι Γ6{ΐιί 60βΙοπιηι Ιι ι- 
Γ6:Ι69 βαηΐ, &θ(1ι«ΙΙθ(Ιΐ6Γί9 (Ι(!ΐ6€ΐ€ΐιΙηΓ, (α Ιικίαίιΐ 
61 Ιη(ΙΊΙιήο Ιΐ3ΐΙΐ6λη1πΓ?Ιια6ΐίλ*ιι ιηιιΙί6ΐ^»οίιΐ3:ΐΓΠΐ 
ρ9ΓίΐαΓι« %τΛίι»9 €0ΐιί•ΐ}(ίΙ>πΒ «ριΐ 6»πιηι (Ιοηήιιί •υια 
3(Ι'4ΐ1ιι&1>ηηΐυΓ, 61 «αηείιιηι ΑροΒίοΙί οβοοηοιη »»>»• 
Ιηηι ΓΟιίαβηΐ, »ϋι»6 Ιιοο ιηο(1ο οιιιιιίΛίηΐίί*•)^*••*•-•"***•"• 
ΟηοηιΐΗΐο 6ΐιίιη ΙΙ6γϊ ι»οΐθΓίΙ. "Ι ρηηοίρϋ* ιιΛιυ^Λ- 
1ίΙ>ιΐ9 61 ερίΓϋιι^ΓιΙιη^ , π««οιπΐί|«ο ιΐίπιιιηι 9 ηΙ. 
ϋί95οΙαΐί<ϊ «1.1116 οοιιίβηιρίίί, Μ <!"« ^^ τ^}£,ηΛ\^Μ 
61 8ηΙ)ϋ•|ΐο9 ΒροΰίΛΜΐ, Ικίπο βρϋίΐ ««* ΗλΙηϊλιιΙ? »7 ΒΒ ΟΠΕηίΕΝΤΙΛ ΜΛΠ15>ΤΠΛτυί αΐΙΠΙδΤΙΛΝΟ 0ΕΒ1ΤΑ. 358 

φανοί ' αύν^ς δ^ του ουρανίου πατρό; άιτοστά^ ττ) ΐίοηΊ3 ηοΙ1οι*;)ΙιΐΓ• 

πη'. Κα>, χύρα, 9^•9ΐ• μήνοτ;, δτβ μδτ.'ρχτι 
τ^ Ιν πολίτβ:^ τοιούτον λνφρωιιον, «τυναπολε^ΟεΙιν 
χα\ 1τ£(4>ι, ού^ν ϊναζ 9Ϊζι^• άλ>& τούτο μΝ ονχ άν 
τοτ» «οιήη^ς 6 άγαΛ^ς, ου τη; λ-/α*.07ύνη; καΙ μίρίΓΓβιν Ι;£ίης έ0^λ^^ς, δς τ£ αΓτιο,*, ο; τε χιΐ 
εδ/ι, χατά τλν ο5τΜ φάμενον* άλλίι ττάντα αΐν αγα- 
θόν ίΜ^ρωνν» φυλίττων, τοι*ς β^ μή τοιούτους '^ι. 
/ανΟρώΐϋιΐς ιια\ Ι«ΐ€ΐχώ; €ιοιΧ9νομο6•ΐ€νο: χα' χη- 
^μενος χλ\ Αν(χ4μ<νος, χαταχεράακ; βιαχ,οί^ιι 
τΙ^ν χρ{9ΐν« χαΐ χαταμβλιτώιει; ούτω τ$;ν πιχρ'αν 
τη; χαταβ!«ης,. δ ^ «Ιντοτβ κοκΤς, μιρ!ΐ;ων το:ς 88. Ρα€, Οοηίιΐ6« ηβ ΐ|ΐι»η<1ο κΐβιιι Ιιοιιιίΐιβιιι 
»&ΐίςΑ>• •1ϋ ιίηιοΙ |ΜΓ«Αη(, ηυί ΓοΓΐ5»36 *•ο$οιι- 
10$ ^ιιηΐ : 31 νοΓο ΐιι ηαηηυ^ιη Ιιοο Γ^οίβ» φΐί 
Ι:οηιΐ!» Γχ, Γΐι]α• ]*•&ΐί1ία 31(|••6 ιιπΜΠΓοπΙίΑ ίιιβηϊ- 
ΙΛ Γ&1« ({ΐι.ΐΓϋ ιιοη «ΐΝΐ€ηι ηιικίο •ο«ΐ6ΐη ροΓ€ΐιΐί(»• 
^Ι ίπδοηίβηι. 8ί ηιι» ίη»οη8 (ϋ€ί ρο1ο«1, «οϋ οΐϋ- 
ικΊΐι Ιιοιίιίηβηι Ι^οηνιη ΜΓν^Ιάβ, ςηΙ νβΓΟ σίλΙίΐΓΐ! 
$ιιηΐ .ΊΐΙιϋοη» Ιιιιιη»ιΐ€ ιηαη&υ'Ίβιμιβ (ητίαίιίδ, αι- 
ηΐιϊβ, ΙοΙοΓαϋ:^, ίιι ίη^ΐοίο Γμιον^Ιο ιϋ]ι•ιΙίο&1>ί% 
λΐηηο ί1;ι (Ι»ιιιιι:ι|ιοιιΊ8 »ηΐ9ηιιι•Ιίιΐ6ΐΗ Ι«ΐΗρ6Γ«Ι>ί% 
ςΜοϋ κι;ιη;»€Γ ί:ΐ€ί$, Ιιίβ ςυί(ΐ€ΐη Ιι«ιι<*β€ί», ίΙΙί$ 
ηιΐ4«Γί• οτιΐίιιη €θ«(Ιοιιιιι$ αίςιιβ Ι)6Β€νο1βη(ίαηι βΙ μέν εύϊργοίας, τοΙς Α «υτκλαγχνίας, χτΧ Ιλαρ^ Β ΙιίΙλΓίΐαΐβιη, Ίιι ρ<ηιί» 9ΐυΐ€ΐιι ΙιιΙϋ|τβθ(|}ι ηΐΑΐκαβ-^ τητας, χαΐ ν^^μμΛχρίΛς ϊκιξιΪΛ^η^α^ «ρι^γματευ^ 
μινο;« χβΐ ούΜνοτι #Αβ•ν αν6ρώκου χάχω3ΐν, μ^ 
νον Μ μιΟΜν «λ «ατ^^ δαίμονα, τ^ν λρχέχαχον Ανι- 
«{στροφον. 

^'. ΚκφαλαιντΙον μοι τ^ν λ^γον, ώ ^^«λ^ο^•, χα\ 
οννταλτέον εύροοΟντα εΙς πλι(ω διατριβών, χ%\ βη- 
λ^τέον ού «ρδς άνβφιίινηαιν ψκλήν, &>λ* αυτήν &).ή• 
Οβιαν, ώ{, εΐ μΙ} καΐ του κάλαι «οτΙ άνέχαβιν άπο- 
Ιύτου χατά &ν<αιν βίου άττ^νΟίσομεν τ& χά/.λιοτα 
έ«\ ουατάΜΐ βίου του χαΟ* ήμΐς, χιΐ του δευτέρου 
του χατλ τ1{Υ &γΙαν καλαι&ν έπιλεξ^μεθα, βσα τε 
δμοια, χι\ 6«ι6βα πρλ^ Ιοδτητα αυντρ^χει* μά>ιστα 
δϊ του έγίΛηά^ΛΦ τρίτου τήν χαΐ τελείοτάτην χα\ 
τΐΑβστιχΙ|ν βίβοιχισδμεδα χ^ριν, ου βυλλεξΑμενοι, ώς ΙΗΜ ίο ρΓΑ•1>€ηϋ ιΐ€(|υο υα^ιιιιη Ιιοιυίπί• ρ«ΓιΙίιΊο- 
ιΐ€ΐιι €υμΜ;ιι<:, κοιΙ •οΙιιηΐιιιθ4Κ> (Ι«ηιοη«ιη ρΓανίΐΑ• 

11$ Μ€ΙΟΓΰΙΐΙ ΐ6ΙΜΙ«Μ»ίΠΙ0Π1 ΟίΙίΟ Ιΐ«1>€11•. 

89. ^αιη τ^γο, ο Γγ»Ιγ€% θΓ:ιΙίοηί8 οοΓδίι» ιιβ 
υΙΐΓ» ηΐΜΐϋΐιι ϋί•€υΓΓ>ΐ, Γβιίπη^βικίυβ 65ΐ οοΐιίΐιβίΐ* 
ϋιΐ8ηιΐ6. Οιιοίΐ λπίοιη ]9ΐιι ιϋοιη, ηοη ιη«η νοΗίΑ 
&ιιιιΐ« 8<ηΙ ν€ΓΊ(88 ΑΐιβοΙπι.ι. Νί»*!, &<Ι ιποιίαιι• ρπ»(-ΰ• 
νίΐ.τ οπιηίΙ)ΐΐ8 ηυιιΐ€Γΐ3 αΙ>$ο1υ1«, ροΙοΗβΓΓίιηοβ βιΐΐ • 
ιηυ&;Γπΐ€ΐυ$ ιη Ιΐ3ε τίιι,ηΰηιιβ δβοιιηιίαιη ηυχ ίη 5:ι(*γο 
τβίΟΓΐ Τβ8ΐ8ηι«ηΙο <1β80ΓίΙ)ίΙυΓ €( ηυχ ιίιηίΐί» $υιιΙ, 
>6<|ΐιίιουΓ, ηβςιιβ ΜηοΐΙ&είιηχ Ιβηί» κπιΓιαιιι ρ€Γ• 
ΓβΰίΑπι 61 ρ€Γ6ι-ίιΐηΐ6ΐη 2(Ιίρίδ€ίιηυΓ, ποη €θΙΠςβηΙβ•» 

ΒΙ ία ΐΓΒΙΙβίΐΙΙ. &ΐίρί$ ΙΐΙ8ΐ9Γ, •βΐ1 ΓΜίρίβΟΐββ,ΠΙΙβΠΙ- έν Ιχκλιύβείν δίχην Ιρίνου, &λλ& είσδεξ^μκνοι» ώς ^ -κΙιιμηΙιιπι Γ8Ι6Γ ριΐηιιη 61 βυιηιηο• ρηκβρίοτ ό ΤΜν ΧΛχίρωψ «ατήρ χα\ «ροιτοδιδά^χαλος παραγ- 
γέλλει, μετά δκαχρ^νεως αύτφ τε πρεχούτης χα\ 
ήμΐς βελτιούαη;, χα\ ο&τ» αχευαα^μεΟα πάντοθεν, 
χαν ουνβχιλαμβχνομένης της &γιωτάτη; Τριάδος 
άχοΟώμβδα λν τ1) χαρδί^ τά σωτήρια, τά μ&ν αύτο\ 
φίλοχόνΜς &ναλβγδμενο•.. τ& ^ χαΐ ύπαγορευόντων 
αγαθών διδααχίλοιν έχδεχ^μβνοι» δαχτύλ'ρ Θεού γε- 
γραμμένα, χα\ οΟτως άχονητι χαραδεδομένα ήμ^ν, 
ο!χηαδμ&θα« ώ; οΰ θέλομεν. Ιδον, εΓπομεν ύμΤν, )ΐι1)«^1, 6ΐιιη ]υ(Ιί€ίο ίρβί 6θητ6ηΊ6ηΐ6, κ^ηβ ηο» 
ηιοΙ•θΓ6$ Γ6ϋι1•'η1ι% 61 ΤήηίΐΒΐβ »η6ΐί&$•ηιι «ϋ]»- 
ναιιΐβ ίη €0Γιΐ6 Γ6ροιιίπια& ΜΐιιΙΐΓία, ΐ|(ΐ» ραηίη 
ίρβί $Ιιιϋίο8« €οη<|υίΓΊηιυ8» ρίΓΐΙιιι 1 5οηί8 ιιιιβί$(η8 

6(1θ€6ΐηΐΙΓ, (ΙίβίΐΟ 06ί €0η2;6Πρΐ8 6ΐ ίΐ8 8106 ΐ8ΐ»ΟΓ6 

ιιοΙ>Ί8 ΐΐ'3(ϋΐη, ϋ6ε6<ΐ€ΐηυ9 ςηοηκΜίο ηο1ιΐ6ηηυ8• 
εο€6, (ΙΐχΊιηιΐϋ %οΙιί8, 61 ιαιίίτιΐ οιηιιί:»€Μΐ8 €ΐ οη- 
ηίροΐ6η8 Ι>ου8, €υΊ {Ιοπ3ΐ Ια 8»6ΙιΙβ 89Β€νΙογιιιιι• 
Απιβη. ΑχούοντοςχαΙτου έχ\ πάντων χα\ πάντα ε{δ^ο; υ.λΧ δυναμένου θεού, ι^ι ή δ^αείς τους αΙώνας των αιώνων» 
*Αμήν. 361 ρηοι.(Μ}υ3 ΐΝ ΡίΝΟΛηιεΑ. :^2 

γε μήν βυνβτοί; &β{βων χαρ!ιντα, ο? ιλ Ιαβυριν- βτως (έ Ιχων έγχωμιάζ<ιν, ή έπιτέμνχι τλν Ιπίνι• 
χον» 9χά(7ας ^& γραφιΐον, ώ,- οία μη^ βάπτιιν Ιχων 
αύτ^ εΙς άντίχχριν χρουσου ή τ&νο^ βωριΐς* ή άλλα 
παρΕχβαίνει τά πολλά κΐς μαχρ^^ν, ώς είναι £ατιν ο!ί 
την ιΐύΐρέχβασιν, τό ιτάριργον του Ιργου της φβή;, 
μείζονα, χα\ κροχοιλιοΟαθαι τ6 οώμα του μέλους 
τ] καρεχβάβει δίχην τ:ρογάτκορος. Κ2\ Ιστιν ούβΐ 
τούτο αμάρτημα γραφής τφ Οίνδάρφ, &λλά τέχνης 
μέΜος παρεχβατιχ^, Χ^Ρ'^^ ποιούσης αύτψ, χα\ 
τ^ του λ<5γου ίρμα Ιλαυνούσης μαχροτέραν «ρ5; 
Ινβειξιν πολυμάθειας τε χα\ Ιοχύος γραψιχης• 

<\ Διττής Μ οΟαης τής παρ<κ6άαεως, χι\ της 
μλν Αηηρτημένης ιιάντη χα\ Ααυμφυοϋς πρ6ς τά θαιβες της έν αύτφ φρ&9ΐ»ς χα\ τοΙς πολλοίς &5ι6- 

$ευτον ΑπευΟύνουοι, χι\ τ&ς Ιλιχας ?»ριοβεύοντβς 

Ιως χα\ Ινβοτάτου, ε!τ* αύθις άνελίττουιι, χχ\ οίχοκ 

χατ* Κμφρονα νουν Αι»>χαθ^9τανται - χαΐ ώς Ιλα- 

ρύνει μέν άχοήν, οΤς χαΐ ξυνετά λαλεί χαι πρ^ 

γλύχααμα, Ιχικλήττει δ* αυΟις, οΓς χα\ τήν φράσκν 

χατΑ πολυτροπίαν στρυφνοί έτέρωΟι, χα\ λέςεις δέ 

τάς έχ τριάδων άπο^^ίπτων, ηαριμπλέχει που χαΐ, 

&ς δ τήν αρχήν Αχούαας πάνυ ΙπαπορεΙ* Ιτι δ^ χα\ 

ύ; τοΙς ΙπιΟέτο&ς πάνυ ποιχ!λος 1στ\, χα\ δοα δλ 

&λλα πρδς άριτήν ποιήβεω; έστ\ν αύτψ έπιγράψα:, 

ή της άναγνιόαεως Ιχχαλύψει διέξοδο; * ής προλη- 

• & >!. ΛΛ 1 ι 1. > • ν πτέον χα\ ταΰτα πάνυ άναγχα(ως\Γς τε σαφήνειαν 

του νιχητου, τής δι χολλωμίνης •1ς τα αύτου χα\ η ,, ^, •••> , %.* 

^ .•* . , . - 1 - Ι Ρ πλείονα <ΐι*ν προσεχώς δεδηλωμένων, χαΐ εΙς βεω- 

βυμβαλλομένης εΙς τον του νιχητου Επαινονι αΟτη γα ι γ- » > μλν ώ; μέρος έστ\ της φδΙ|ς, Ιχε(νη δ( άλλως άπο- 
οεμνύνΑί τ^ νιχηφ^ρον, άρχούμενον, ε{ τοΟδαφος 
τ1|ς Πινδαρικής φδης συγχαταχε(μενον χα\ α6τ1ν 
Ι/ΑΙ «ροοώποις ήρωίχοίς, ή χα\ άλλως, έάν θείος 
««Ι πως οΟτω αύνναος δ νιχητ^^ς έν μι^Ι ψδ] γένοιτο 
προαώποις μεγάλοις χα\ υπέρ αύτ6ν, χα\ τά της 
τιμής συμμερ(ζοιτο• Λογιατέον δέ εΚς παρεχβάσεων 
σΰναρσιν χα\ τάς τών φυλών ήτοι φατριών μνήμας 
χα\ τάς περ\ αυτών (βτορίας, Ιτι δέ χαΐ τάς τοπο- 
γραφίας» •Γ ποο χα\ αύταΙ παραπέ^αιεν, κα\ τά Ιχ ρ(αν έντελεοτέραν, ήν οΰχ άν έρε! τις άπ^ιν πρδς 
τά του λυριχου• 

ι'. *0 προχβχειρισμίνος εΙς παρεχβολήν μελιχδς, 
οΟ τ^ τής μεταλλείοις πολύσχημον φαίνεται, ττολύ• 
νους ών έφ* άπασιν, Ιν μέν διηγήσεσι χαΐ έτέραις 
ούχ δλίγαις έννοέαις άααφέατερον διάκειται, χαΐ ώς 
αύτ^ς πού φησιν, έρβΗξτέ^ίΤ ές χό χατ χατίίβΐ• 
Πάν έχ&Γνος Ινταυθα λέγων, ού τ^ άπλώ; ηΰΜΛον^ 
άλλα τδ μεθ* ύπεξοιΙρ€αιν τών σντβτώτ, δ Ιστι 
σνηίντωτ^ ώς λογιωτέρων, Δν περιαιρεθέντων τής μύθων δλχα\ Ιστοριών παραδείγματα, δι* ών ή -^^ άχροατών όλδτητβς, τ6 έπίλβιπσν, άλλα χα\ 
«αρεχ6ατιχή μέθοδος τφ Πινδάρψ έξανύεται. ^^^ ^"^ *•^*^ άπέριττον μέντοι χατά γνώσιν, χαΐ 

δι* αύτ& ίρμνινέωτ χατ^ζη» ΚαΙ οΟτω μίν έν άλλοις 
ς\ Δήλον δΙ, ώς χα\ άαάφειαν επιτηδεύεται Ιν ^ ^ Πίνδαρος ασαφώς έθέλβι γράφειν, ώς έρμητέωτ 
πολλοίς* χα\οΟτω πλούτων έν τφ γράφειν, δμως χαΐ ^^^,β^,^ ^^ ^^ ,^τ. χαθά εΓρηται. Ότε δΙ θαύμα- τβντολογεί νύμφ ^τοριχφ, τεοτΙ μέν έν τοΙς Ιγγι• 
ατα, ποτέ δέ πο^ι&ώτερον. 

ζ» Κατείληπται δέ άριστα γνωμολογών, τά μέν 
χα\ Ιχ παλαιτέρων παραποιών, τά δέ χα\ αύτ^ 
ά«οφαινδμενος« 4^ιλοτιμεΙται δέ χα\ μύθοις χα\ Ιστο- 
ρίαις, Ιχείνο μέν ποιητιχώτερον, τοΟτο δέ πρδς άλή- 
θιιαν, ής έφίενται ο( οοφοί. 

η'. Κα\ μήν εί χα\ δωρίζει, ούχ ήχιστα δέ χα\ 
αΚολΙζει, δμως ουδέ τών άλλων διαλέχτων άπέχεται 
λδγφ χοινής, χαθάπβρ ουδέ γλωσσών τών Ιδίως• 
ΟομΙ δέ αύτδ, μετεωριζ^μενος είς πολυειδές μέγεθος στώς γνωμολογείν δεήσει, χα\ άλλως δέ είπεΤν τι 
άστείον, τότε δή βιάζεταί πως εΙς τά πολλά ήρεμα 
%ρ6ς σαφήνειαν Ιοηιτδν, ώς &ν τδ χαλδν είη χάλλιον 
παρ* αύτφ, χα\ μή λανθάνοι, άσοφείφ βαθεΐφ Ιπη- 
λυγαζόμενον, δια χα\ φώς νέφει τιν(• 

ια'. Γίνεται δέ α<ήΒψ ή ασάφεια, ήν Ιπίτηδε; πολ- 
λήν Ιπισύρεται, Ιχ τε συντάξεων ασυνηθών χατ* 
Ιδιδ(ΐ|τα σχήματος φίλην αδτφ, άς άναστρέφΐιν 
χρή πρδς όρθάτητα φράσεων» χαΐ έχ του χρήσθαι 
άντ\ δλων τοΙς μεριχβΐς• *0 ζηλο^ ώς μάλιττα χαΐ 
Αυχδφρων Ιν τοΙς Ι^στερον. Παραδείγματα του μέν 
Αυχοφρονείου ζήλου Ιν τοις Ιξής μυρία Πινδαρικά λυριχφ χβραχτήρι' διδ χα\ άττιχίζων, φιλών δέ χα\ 

τήν βοφήνειαν τήν τών Έλληνιχών λαλιών, οΓονψυ- |ν φανείται,τοΰ δέ τάσσειν ασυνήθης χαθ' ύποταγήν 

χήν, ίνα μή άψυχα γράφη κα\ πάντη άγλευχή, άνθο- ^ν όφειλάντων προιάττεσθαι» τδ • Μκη^ατ όΙ. λογήματος τοιοΰδε γλυχέος άποστερών τά σίμβλα 
τής οιΟτου ποιήσεως, δμως βραχέα τοΙς τοιούτοις 
Ιντρέχων, ταχύ μεταπηδι, διαλέχτοις τε φίλαις 
αύτφ Ιδιάζων τους λόγους, χαΐ μήν χα\ τους κοι- 
νούς παρεκκλίνων σχηματισμούς, δΓ αύτδ δέ ουδέ τ{ 
γοργότατο καταχόρως χρώμενος, χα\ μάλιστα τ{) 
χατά χόμματα, χα\ δστ) δέ περ\ λέξεις γλισχρεύε- 
«αι. 

6*. Κα\ τήν σχωπτιχήν δέ φιλών, πολύτροπον χα\ 
ταύτην διαχειρίζεται γλυχασμου χάριν, πή μέν 
χατά ομοτέχνων, πή δέ χα\ Ιτεροίως. 'ύς δέ χα\ 
Ιπιχειρηματιχδς Ισ:ιν ότιμάλιατα χα\ εύπορος Μ 
πβνι χαΐ ώς απρόσιτος μέν χχΧ θύρας Ιπιτεθει^ένας 

Ρδτβοε. β•, εχχχνι. ήγουν όίχίΤ9ς Μιη^ατ* και τό• ίχαβοτ αί μ»• 
^τϋα, ήγουν ίύτίΤΛς ίπαθΰΤ ' χαί * χαμάττΒς όί 
ΜοΛΛά^ ήγουν οί ηαμάττ^ • χαέ • άτ «ιέ ΒοΛάσ- 
σο ' χαί• ^^Μ^x%XΛιη^'^ιΛ^*x^ΛΛ1^μ!^τ^^α* 

χα\ δσα τοιαύτα• 

\^. Έτι δΙ άΜφΙς αύτφ σύν άλλοις χα\ τ2» έν 
στοιβΚ άποφάσινν μίαν παραλείπειν, ώς νοουμένην 
χατά κοινού χα\ αυτήν Ιχ τών εφεξής έκπεφωνη- 
μίνων, ο!ον • έΙ^Οιοτ, βέ^α ^ίΛ^ρο%Xσ^ ν€ριν ίρέ- 
χωτ, ήγονν* ϋϋχ^Λΰίηστϋΰρίν, ο*γ« ύΛέροχΜήτ. 
Κα\ πάλιν ΤΦΗΤί «•, οϋχε χθζός έώκ εΰρας ές 
ΎχΒρβορέους «^, ήγουν -ο^γ* ^ανσ^^, σϋτβ 
Λβίη όύεύσοίτ 4τ άς Ύχερ^ορέονς. Κα\ έτέρωθι 

12 ^ ΡΒ0Ι-00ϋ5.1Χ 

'ζ\ οΓγγο, όταρ έβτ\ν έτδοΜίηιμα^ χλ\ χΚ χέ^σίΛος^ 
ο ίσζι μέταηος, κ»•, τ^ χέ^α σχόμΛ ρΛέχα^ βτίΧ 
τοϋ κατά στόμα, χλ\ τλ χ«^«<γ;(€Γγ, ήτοι μίίΤΛ• 
Γχ^ΐτ• Τ* μέντοι ^ρίξαι^ ήγουν «1^ έρΐΓ «πΓηίΓΟί, 

^ίΛοτεικήσω, οΰχ οΰτως άααφί;, ούΑ το η/ι^ χ«\ 
ηχο άντ; τοϋ τ///#^ χα\ ηκξί (ύν &;»ρίμ93Χ3 •Γι^ 
άν Γ</ινΓ χ«ι ^ίΧ?ί•^)• ού€έ τ^ ^^ψ ^•>*'Ζ<^^» ^- 
^βθέν χα\ αυτό. *Αλλά ή αίμαχονρία χα\ τ^ <!««• 
4Γ«α (Α δηλοΙ τ^ ήσι/χ^ι^, δΟιν Γβοκ ««^ & «αρ* 
Όμήρφ άχάχΐ|Γα) χβτά τά ιτρ^ τούτνν 4€&ϋρΐ9ται, 
«^ χ«1 ή τίχτ^ £χ6λιψ«ν Αβιΐνήθη πέρο^ο^, ήγουν 
Μ^οδος ' χι\ 6 ηεχΛαδως €έ ή μιτοχ)) δοχών χα- 
ρχχεΙνΟχι τ|) χΛιδ^, καινότατα τηιράχβιτχ, τά τκ 
4λ)Λ • χβ\ διότι μΙ) βιά του ΐ} πρβόγιι τήν χλιδήν, ° 
ΐίοτά τ^ δάμος^ δήμος, ΟΟτι* βέ χα\ τ^ χράτ Δ«*- 
ριx^^ν ΑτεοροΙτο &ν, 6ιϊ τΐ μή ««ριήγαγε τλ Μρ)ν 
ΛΪς τήν διά του ΐ| γραφήν. Έτι ου τίτρ.κται &!« 
χοινήν βαφήνειαν ούδΐ τ^ λέγειν Πινδαριχώς έϋτ^ικα 
τήν άταθίιτ άμοιβ^γ^ δ έστιν άντίχαρίτ ίχαΟΛοτ, 
Μάλιντα δέ &τριιττον 4ΐς συνήθη γνώαιν τ>» άρμφ, 
ήγουν άρη^ Α χαρ* έτεροι; άρμο* λέγεται * ώς χα\ 
ναρά, Αυχόφρον. γινόμινον, οθιν Χ2\ τδ άρτίως^ 
οΤον έΛχΌτ άθαγάζαις άρμφ ^ροτται. Κα\ τδ 
Μβι δΐ &ντ\ του ίχβιτα ή άχοχοπή χιινδν «αρ* 
α->τψ ποίλΙ * ιΙ^περ χαΐ ή Ελλβιψις τδ ίς άντ\ του 
^^> ^^ ΧΡή^^β ^^^ ηαρά τψ είπόντι ' ίς γόγ%ι χ-Ιω• 
ρ^, ήγουν ^5?• ^ς 4^ίχ/α(>, χαϊ ίως πόζΒΐ ης. 
ΟΟτω δέ χα\ καρίί τφ Πινδάρφ χα\ ηαρ* δΧΚοις ή (^ 
!λλ6•.ψις χαινοποιει χα\ τδ ^, άντΙ του χαθίί , οΓον * 
φ γ' ιΙχ^ τ(^(οι; ΙεΙς^ ήγουν ψ τρόχφ η Υόρφ, 
?να λ^γη. ότι ώ^ ζοζεύωτ χαχ' εύΟν Λόγοις έχαί" 
των, χαΙ μη χΛαγιάζων χαρεγβάσεσίν, 7να 9} τδ 
φ άχό τόζου ΙεΙς ταυτδν τφ ^, όπερ (στί 6ηλυ• 
χιΤις, άντ\ του καθά. ^Ασύνηθες δέ χα\ τδ τήν Τροίαν 
ΤρωΐίίΥ Πινδαριχώς λέγεβθαι, χατ' Κχτασιν της 
άρχούβης, χα\ τδ ΙχεΤΟβν ίιζίρρτ^μα Τρωΐαθετ, Έχ\ 
πλέον δέ όι σύνηθες χα\ τδ ξννάνα λέγειν τδν χοι- 
Πύτόγ, ώς άπδ του ζντός ό Ηοιτός * ίνα είη, 
<&βπκρ έχ του άΛχιμ^ς άΛχιμάν, όθεν 'ΑΛχμίη\ 
•€^ίύ χ*\ έχ του ξ^»τός ό ξντάν, "Αχαστον γοΰν, 
τδν βχσιλέα Μαγνητών» βίου ξι^τάνα λέγει τ^ 
αύτου γυναιχί• 

χβ^. Συχνα\ δέ χα\ άποβτροφα\ καρ^Ι Πινδάρφ, &ς ^ 
χαΐ Όμτ;ρος έν Ιλιάδι φιλεΤ * Ιτι δέ χαΐ βτροφλΧ 
εννοιών, δ χα\ Ήοιχιλ^αν παραποιητιχήν έν αΰτφ 
έργά^«ται• ΒΟρηται δέ χαΐ περιαυτολόγος έν χολ- 
λοίς φίλοτιμότερον, χαΐ σχωτττιχδ; δέ τών άντιτέ- 
χνων όμο(φ λόγιο» χα\ &μφ(γλωβ9ος δέ έν οΰχ ολί- 
γοις• δς γβ πή μέν τήν εύφυΤαν επαινεί χα\ τ^ 
αΰτομαθές, ώς χαΐ αύτδς χοΧΧά είδώς ^ριι^, πη δέ 
τά χατ^ μάθησιν διδαχτά. Και εύδιιμονίαν δέ που 
«ρδς τους έπαινουμένους μέτρων, ποτέ μέν ταύτην 
λέγει, ποτέ Α* έχεένην* οίον ποτέ μέν χλοΟτον ή τ«* 
μήν, ^^^^ ^ ^^ν τούτοις χαί τι έΰιλο αγαθόν. 

χγ^. Πλούτε! δέ χα\ «ολυν Αγχον αύτφ ή φράσις, 
κα\ ουδέ λαλείν έθέλει χατ& τοΟς «λείονας * άλλ* ΡΙΝΟλΕίεΑ. ^ 

ΛϋΌ χΑ Α^ττ^ §ελήηΜΐ τηηΰν ΐα^Μ » 1χ««. |ΐ4| 'λΤ <9|^ ε£» 9λ Κ«λλΙ|βχος. χ^. ^Λ»ίτ|ΐΑ»ι ν 
Μλοΰνητ» ιη^κ¥τΜ«Β 
χα\ ταντην τερι6|ίβν•;^ 

δ•»ρο{ντ4 τι |ηα{ιις γίφβψ ^ λιΐ|ηι^ 
χρυ^δν, ώς ^ΐ)τ•ήοκκι. Ιμ; Ιέ χα^. 
μέλους Ινηαν- €ς <ή τάκχΐΐϊΐ|Ας ηκΐ ^ 
ώς ΙΑ^ήΙη« χαέ «κρίΐΜν Αναίνκις έξηίλλην <ε^ 
μελο«οιδν έν «αλοίς τηιιΤ, χα\ ιΐς γ.να έταροΐα, 
ών ΙέξΜ &ν α!( λένν τκρητ^ βκ τηφέ^γνυ α;^*^ 
μεμνηβΦαιτ•^ |εή «ν ΗΒίηοΐ|ψέ«οις«υ«<ν* ώς «αΙ 
δτε εις ήριιίχοιις μδ&ους ιτα^ικλίοτι κατ* «Μιν 
δέον, έν ( δή τ4«φ μΛ έβ&φοιαν «αιινί|ν τηλλάχις 
Ιχει, οία ΦνΑζοιν τΑ ήριβΙχΑ «ιράοΜ&α • όχίΤιν ίβτι 
χα\ τ^ * ήν 4 δε{ν» Κνρι^η^ ίτηράνωμα^ τ^ %^ 
χοΜΤετ ^ΑχάίΜΛΤ. ΈντχνΗ γέφ 4νιικτρίζ«ι ι% 
έατεφανοιμένΐ| Κνρήν|| νβχι τήν ήρναβμένην ήροίΐ- 
δα χόρην« τδ χύριον, {χερ ή ιτ^ις ύμώνυ|ΐος. ϋολ- 
λαχοΟ δέ τοιοντον Ιίλβντιχ^ ΙμφΑιττααμβ «οιβΤ, 
Ιχον χα\ αΜ ΙΜν τι «ρΙς χνραχτήμιομΑ. 

χε'. Τοιούτο; δέ ών τήν «οΗ^9ΐν, ώς έιμιιδ}»έ«ΕΜΐ 
δνογρΑψαι τδν έΐνδρα (χρώναι γΑρ τδ ακιαγρΑ^ιια 
τούτο εΙς εντελές, είη 4ν «αν» Αργώδες^ ί-ιζιμί.^ 
ληται ύχδ τών «αλαιών χλ\ εΐ; γ*««»ί *>«Τί•ϊ%• 
τήν χατά τε Πλούταρχον χαλ έτέροι»ς, ««|Γ «ΐς 
φέρεται, δτι χι^μη βΐ|εαΐΜν ο1 ΚννΜΐΙφ•λο&. Έχ 
τούτης ςΐ του οοφοΰ τούδε γενέτΐ^^ς, «βτήρμένΙΙα.- 
γώνδας όνοματικφ τύχφ Βοιι^τί^ χβτά τδ "Εχμ- 
μειΠΜ'δας, Κρεώτδας• χβτΑ δέ ηνχζ ΑχΊψχγην % 
Σχοπελίνου αύλητου, χα\ ΙΙυρτΜς. Ός ^ ΙχοηελΧ- 
νο; τήν αύλητιχήν διδάξας τδν πΛβ^ έκ Φ«ην 
εΤοεν ούτδν μείζονος Ιξεως φύντα, ή«ρ *ϊε* 9.ντψ 
τελεκϋθήναι, χαρέδωχεν εΙς μάδηαιν μελοχοιψ, τψ 
περί^Λομένιρ Λέσψ, τφ ΈρμιονεΤ, «αρ* ^ Ιχαιίε»- 
Οη τήν λυριχήν. Ένιοι δέ τδν αυτΑν ίφοααν δυ«#νΐΗ 
μία; λόγψ ΣχοπελΙνον χα\ ΔαΙφαντον λέγε••»». 
•Αλλοι δέ χατέρ* Πινδάρου είτε χ»τροιδν τδν Σχοή- 
λΤνον εΤπον γενέσθαι. ΕΙσΙ δέ, οΖ χαΐ βύ Μνρεώ, Αΐ> Α 
ΚλεοδΙχην, ή χατΑ συναίρεσιν Κλειδίχην, μτ^^ρ• •=* 
Πινδάρφ Ανιγράφου*•. , γενομίνφ έχΙ Λρχ^^ηης 
*Α6/ωνος χαχΛ «ους χρόνους ΑΙσχύλου, φ χα\ συγ- 
γεγένηται, όμιλήσας χα\ Απονάμενός τι χαΥ της 
έχείνου »Αεγαλοφωνίας. Τέδνηχε δ^, δτε τΑ ΠερσιχΑ 
ήχμαζε, χατΑ τήν Ιχτην χα\ ύγδοηχοστήν Ό)υμ«ιά. 
δα, ζήοα; Ιτη Ις χα\ έξήχοντα. χατΑ δέ ένίους 
όγδοήχοντα. "Είχε δέ, φασ\, θυγατέρας δυο. Πρωτ^ 
μάχην χα\ Ε&μτ«τιν, να\ υΐδν δέ Αιόφαντον. γήμας 
ΜεγΑχλειαν • ών δή Ουγατέροιν μέμνηται χα\ έίτ!- 
^ραι^μΛ χαλαι^ν έχείνο* 

Ί! μάΙα Πρωτ^ψάχη γ• ««^ Εΰμηης ^^^^^^ 

'£«^αι;σι>^, Μίτντάί ηιτδάρου θνγατίρες, 
'ΑργόθΜΥ^μος Ιχοττο. ηομίζονσ ΜοΟ^ηρ^^ 

ΑΛίφατ" ά$ίΙ ξείγης άΟρόα ΜυρηΛϊ^ς. 
Εν ( δή έ«ιτ^^ν«\ ^ ί»τ>Λ»>ΚΗ^ •«»»^ «ί9 ΡΒ0Ι.•Χ;ΐ:5 « ΠΚΤΑΚΚΑ 

γεγραμμ^νον τ^ Ώ.τΙιορον τον μηντοχοιτν τ^ έν τ^ ηΜ&αν»β{ ββ^Α^^ «•?.> νΊί ' ] ΐ \ τ μν, κα-ρτι Τηΐτο οε φα σι χα\ ^Αν^έςχνΕονις 
μβτά ταΟτα ιατ»:τχΕ. Και α\τζ<»ς γάρ Ιμκρήσκς 
#ή6α<, Ιφύλαξε ^^;^ οϊχΐεν. Ι χι^^ ε:; ΙΙρυτΕ«Λϊον 

χθ'. Φέαττα: Κ Αογος. χα: 6ιβ»ρΕ:ΰΓ '^•^'Ζί άτιιόν- 
τας £ΐς *Αμμω*/ο; , α:ττ:7α: Τ1:ν£άρα., ο:& ϊ^Γαιι,. χ\ 
ίν &νΟρώτ»ι; &ρΐ9τον* χα: 6ανε:ν αντον εν εχΓ:νΐι> 
τάι ένιαίΓτα•. Το^τε Βί τκντω; χα" Βενατοι; ε.ττ: 
αέμνίύμα, ώ; χοΑοϋονΐος τήν ύ\ χβχοί; μαχοοτεραν 
^ιοτήν* Ζ βτ χα' έτί'; τίϊ»ν χτισάντΐι>ν τον Ευ&οΓ νβιΙ»ν 
Ιντόρητα-., ΐι: τι. Ιρ^ην συντΕτεΆεχι^Ε; Οαύματο; &ζιον 
Β%' , χα': αγαθόν μ^* α έαντ•.ΐ; 8ε6&?ν αΓττνάμενοι, 

Ε. ΚλίοΤί: οί >.;ί". Β'Τα•• ίαϋ:2 τ*• ς ΰτή,ι βγαίκιΰ 
βϋ;^ΐί ΛττώνΓ^Τί. τνίχς εκίΤ^. ττν μτ•:ίρο ΐτ:: 
Αμάξη; έλχύτ?-:Γ: £;; μ^ΐϊ^.; Γ^ορΕ..: ε.; νενομ> 
νμέντν δημοτελτ *ιυ(τία*. ι ο. ':^ί ;:ρ•,• ί»'ίί; οί 9»ρ 
ηασν;. Ετυ/ον ιι.ίν £•Ι/\γ |^7ΐρ(56:\ ώ; ιτ:": χρ£:τ- 
νϊσ•.ν αάτοΊ δϊ τ:5»ϊ-'κ&Α:σα'.•η, Οχ-ιτον. Ι^ α-.'Τ'.χα 
λχβίνων ίλάΰιτι. Ά .λΐ ταΐηε μχχ ^ν-ΐα τΛ.ζο.ρρί' 
φΒ•», οΰ€* αίιτό ε Ι: χ£*/όν 

α'. Ταΰ 21 χα*: 3 Πένΰαρον γένου; ϋϋτυ^ πι*ι#/Λ'7> 
Μς «ρ'^£νηνΓγμΕν^ιι. , ΐ^Ίρεται ει; γι.-:'ι\ χα: 6:' 
Α«£ιν «ΒΑβια» ταΐτΕί, οΤ; έμψεροντα. χα! τ-//α !?:!> 
χιηα τάιν «ροιρτ^ μένων >>. ε!νβ: /.Γ^.-ς τό ΛρϊΓττνι. !,>.• 3 -ι•ΐ1ι»•/ •>ι . 
7ράϊ>α-• •^ &«ί«*-•Ίί. #»•Λ•^• ι• ^(^#ΑV ί*->- ^ -Αμ 

ήρα δκδατ9•Λ Ιί. ΐΑ'«Γν :ι' -«««α* *'>»*'«.'. .%τ . -.^^ 
Λαΐ. Ααα« «α. ■Ύίϋ^^^ΊΜ' (, ν» ί ■•,μ..,ΐΓ....._ 
ΰιά τ! μ£/.τ *-ι«χΜη 2Ε/ιν ΰ^ τ '^ττ^^ν• - \••ι «<ι 

οϋχ οηβο:. Ιμγϊι ν, -η^τ -τκ«νΒ•ι« ΤβΑτ -λ ^μ. 
ττΒηνα'. μ*-, ^ινβ β!Λ*•ΐ-ίιν "»■& Ί ν,^Λν^^τ^ ι\^ 
Αου; προς (/^«αν δί£«Εΐχΐρ- ιι^τΙλ »ν ^μ.έτι' ^;^«^ 
4»ικ?ν , εκείνον & ιαστύ/υτ ι -«ι;•. ^' *«-, ■ ;ν/, ^ 
όςύνουσα εΐ; 'Γομήν ^β οιΙρ.ρ.κ ^ϋ•^^ ν^ΐ» «ι,•.ν 
ού δύναται!.. ι 4 Πίψ^αροτ ν^^ρην Λ'βΛ/πιΓ^ο' ί•7'^< • 4»γ//;τ^ 
ΤΛίτατϋ. ταιητάννΓα I1»^^^■'' ΙιαροΑίι*^ χαρά γνύρφ, 
£ίΰάΓα πνγμαχίϊξτ η ΛαΜΜίπιοηττί^τ τ άίετα • λ^' 'Οΐ'. δέ ού δεξιό; ?;ν β>ΐ«#; ^:^» ι ΜΛ^ιτ.- 
α^^.' ΰτιο^ίφλία οίον ι:/! ν ξ.'κρον ΐ•ί ",^ηΜίτ.ΐΜ^ '.;•-?. ^ 
δτ[Άι^σΐΐ. έν οΤ; μνήητα: τ -τ Α•.«επιΐ. /ν^ο9*:0!Τ}9ν 
ϋν χα'. δοκεΤ φίλείν οΤα έ«ι»ΐτ5μι«^ντα Ο'^Μιβ η^^• •( 
τα; Πίνδαρ^άς ψδά;. ώ: νιρι#^Ίι•ν /«^^ν &μ.<τκ^• 

/γ•. Ε! δέ χατβ τοί#; τΛΑΛίου; ηΐνδαρ•^ ^ίρττ, 

τοι>•: ριΛστοροΟτταΓ ύζ^ίΤι χτ'^φία^, Ι^ρίκΛίν ιλλ^ 

χί*τ, ό,ί^Λ τοΐττί γ£ αϊ; ψ6γο« ίιν ϊμ-πίττο;, ίτηοΐ^ς 

χα\ τφ ΚωμιχιΤ- ί:ρο9τ£'ρ.ΐΓ:α'-, &; ικοι^ τΐιΐ«ς ψ»^^- 

σ09ου; ϋ;7 ττ^ άι:ρσγμονβι; ίΤ/α: ο/:ώιη& ώ; Α^ 'ου; ΕΙ/τέτι χλΛτοτ §ιόττα, μίΛ»ΓΓά Χι* ώ^ έχ'. Γ'/•- 

\€Λψ 
ΧβίΜίΠ ντιΧιάχοίΓ. τιβαιανκ-Γπ ^^ τ.ϋζΐιζί . 

'ΕχΛΒΠί ϋ'ιν Κόμιττη. θέμα. Α φ ^' ΰίϋαη μυβκιίτ 
Το Λμίαοτ ' μεζα τ-ηιτ Γ ήγαΟυκΛίίν*^ κιιαορκτ 

*0γ μα οΊ Ηα-ι.\Η!:,^Ύ ύ^'^υγ κά μ^.^Λ/ψ α^/^'Τ#ς. 

ΗαδμχίΐΛτ αρ^κο^τ^ 1ΐα«ι/ύο»-»« Αγύ^α αέμσα: . 
Ι/ιτδαρήιΐτ μτ^Λ-υχ^τ υνχ νψαττί Θ^ΓΛιΙοί* ^νρ. νΖ' 0017, ματα οζ τιολ^ά ^ί'Λ'γΛ: ΟΊ^ρ&ς α^*".- 
ΈΓ. ων Χ0. φέρονται οΰχ όλΐγα, ού μήν τα τ.α«~.α 
ί'Τίΐμν, ματ ισ μένα. Εϊσ'. & ιιαι&ν:; . δ'/ΐι^ραμδ»., 
τ. ρ'/οόΐ '.β , τηρΟ'- νια . τί χα^. α ^τβ μ>#ημ'- ν » -Λ λ α 
τρΐ ^ρ7;Γ^α»ν, ύιη#ρ/ήμβτα , λγχώμια. Ιρ'.Λ χα: 
έ-τινίχιο-. , χοτά τΐ)ν Ισκτρίαν ώοζ.. τι•.ρα/..5/:'-ο., 
ί.ίι; χα: έ«•.ν:χονς τίτραβϋλλΑβοι; ^ο'(ν, ο' χα: « 
ριάτοντα: μάλιστα διβ τύ Ανϋρα^ιχίβηΕρο: βίνα. χ:»1 
όλί-ϊχμ^Λο•.. χα\ μηδέ «νυ ίχε•.ν ^οα^^ χβτα γε 
«ία &ΛΑα. Ε' δέ και νμνοι λ^γανιαι οί βίττο'. . ά>•/' 
οΟιέ «αίτβχρήβι»; ββος έσι^ . ι«•' ή* ««•. ΐί- 

δηΑοΤ «α• τό ■ ύμτ€ΪίΤϋ'' νιτ' άττώτ ^ρυψίοέ» λο• Φοίβοτ άταζ^ΜΛΓνΓ, :^^.Αρ^.^^. »«/. Πυ&£η> ^„ ^^^. Δ7>•ν δέ, ώ; ο' ^.τ.ινίχ^ο-. .:κκι τοϋ Οιν- 
&α: #ΐ&^ί(/ς, «τ ει-ίΛΓί'Πΐ', β» υομ^ίτιψ ν^'Λ^^^^ δάρβν χα• «ί7Λη, τοιΛέβτιν *««!. >αρ•.ν βεμνίΛΓ.τΐί. ΙΙίτδάρΜ α'ντ ύΐ/δι. χα ί/ιν €μ^•^ιμι?> ίϋ/όϋΐ*-. 

Αΐηι^μηα^ Π»ίμσα μ(τ:ι ίίατΛϋ* αγ^ιο^υΐα πι 
Ύΐιμυτ ίτι ^ί^Γκει ϋ' ΑίΓγίΛυψ ?';♦ β* Α'ή****** 
Τν ^ Ίίμο^,€ΐτΊ Λαί*ί,ί€'.αζί ί/ί, ••ι»*τι:.*ώ• 

Ι1μ*αζϋμύχΊΐτ € *,τ: τ£ίι.■ί^ '£/«,.ίρ-* 6# .-ί•6/'*. 

Ιϊίιτ βιπ/ριατ. μαΛ(4ί.Λ:^* τ.α^*ιν^α' - α*« ^^^^ί"- 

ΙάΐΧ0£Ι9'εΓ . Ι"*^Μ«ΙΤ0•^|• τ«..(ε<':μ::•Λϋ• ±;ν(0?.•Γ4Ϊ»Τ. ονοίΐά;οντιι, όικ^ ««βχοριβΟίν ενί βί4ί•Λ4ίί* έηι- 
•^ααφτ ■•"ΓΤ^ν* «*ί ί^ο^ρίτυ»* «ί^ιήμαβ;. Μ6αι•- 
«ΏΜ,; δ: ών έ; το χαβδΜΛ* ό ϋΐΛρο;. -παρ-ιν^μβί- 
τ». «/«ις μέρβ; μ«Λΐχί«> ύργβΛΗ* Ανριχί»; χαλούμε- 
νβ; χαθά τι; Ηί^^ς κΐίί•ΜΛ•ς. *»"ι 4***ί ^"^ '^'" 
τοτ.;, .Λ/τ«δ<&;. Οώχ *ξ α^ίγϋη^ « Τ «ί*. '-'ί'•^* 
Ιΐν/ΤΛ έμίλώδ»:- *λ>' «ύτ^ ί'^' ^ι^'-'^Τ'. ■'•""■ '^' 
£ςα:ρΓτβν «ι; χλη^'.ν «ί. «οιηίϊ. :-4-μ^^*<--.* .-Α 

^9Τα«ι; «ων έχρ*το. «α'^α (ττ.α:.^ χα- το άτβξ* 
ιι..7;χα. Λ-.ρ»,β^βοΛ«' »^'•^ ;'''»*' '^'^'^^,Ι* /μϋ . ϋ^'•»^ δ: :'.α- τ*, ΐα^ νυ- το το: 7&τ:.•.? πρδ; ϊδιτι* -: αΊν/χ'-" "; ί^ '•'"'■ »; β& . 3Τ7 ΟΕ δϋΐυίΛπΟϊΤΒ. 

Μι μέ9ύί9 των ύποχριτΰν τλ κΐς ιη|λιι•μλν, ως οΙ^ Α ^^^^ 
τιας β1π(?ν, των θβατών. 0& «οιηται^ν Βιον «»ρ* 
Αλλοις μίν αΙ άοι^\ Μου^αι, ιμοΑ & τφ χορυφαί^ 
Ιν μβλιχοΤ; αΐ Κηληβ^νε;, Α).λο τέρας α6τα\ «αρά 
γ< τ6 των Σιιρήνων. Ό 51 οΰτω τολμι^ρ^ Ρ^ί^αρ 
χαΧ τήν Ενχεχνον 'ταλαι&ν ύιΗχρινιν όρίτηται &ν 
άτοήτβυτον ψυχβγωγίαν, ρ&λτιονβ«ν τόν |^, χαλ 
τ^ν αυτήν μετι^ντα ύττοφήτην ψυχών ήρωΐχών %^^ς 
Ρ£μ λυ«ιτέλ(ΐαν, Ι| βιβλίον Ιιχορίας ζών χαΐ λαλούν, 
4 χα\ ήρώ«ι>ν ύ«οβρητΓήρ3» οΤς χα\ τιΟνεΰσιν ό νβΰς 
6ι* αΰτοΰ «βρί γην σώζεται. 
δίϋροβίίαηρ 
ΟΒίαΐτίοα 

Μ» ρτΜ&ιίαη. 1ϋ6 τ€το ■■ϋιτΐι 

§|ΓΊθβΜΐν€ΐβΤβΜα 
ΠΙΒβίΐΙ€ ηβ^ 

ί»άι,€ΐ6θΐιις«ί 

Ιΐ6Γ(Η€αηιαι ^ νιΐκ ■Ιϋίιιΐ€«, ««^ 

ςΟΦΙΒ ί11θÕ 

6. Ει Μ€ 4«ί4Μΐ ^ΜΜ» €η1 

ιιί€2 βΐ Ι•α)•ι απϋ απιίβιι. Ομ« 

^^• Κα\ ο&τ» ι&Ιν άγα06ν «αλαών χα\ ή όπόχρι- 
•ις, χαΐ 4 χατ* αύτ^^ν τεχνίτης. ΈκεΙ ^ ούχ ξν μή 
χα\ τ^ χαλ6ν Ιχείνο χαπηλευθηναι, Χ2\ «ρώτα μέν β <^ νΐ ίΜε ΐΜΐιαβ •ο• €«»τηιιρ<κιτ,<ι ^; 
Αχριιωθήναι χατά χαράμιξιν ψαυλότητο;, είτα χαι ιΐβιη οΙ>νίϋ•~ ~ ..--^ 

^οαντελώς ΑμαυρωΟήναι, ως &ντ\ τέχνης εύχρήττου 
αίς ματαιοτεχνίαν , είτε χαχοτεχνίαν βιεχπεβείν, 
Ανύαι ταντα 6 «ολύτροΐΕος βίο; * χα\ χατ Α τι φθόνου 
τέχνασμα τ{ &γαΟουργψ Ιπιβουλευσάμενος <»ιηνρΙ» 
9€ΐ, «ρώτα μίν επινοείται τ^ Σατυριχί, μίγματα 
Ιχ^να ιιράξεων χαΐ λ^γων τών Ιν «ροσώποι; ήριυΐ- 
χοΓς, νν τ6 χρίμα γέλΐιίτι χα\ ανουβ^ ιηραμέμκχτο. 
Κα\ ίβααιν α^ά οΐ έντετυχηχότες χαλαιοϊς «ο /ή 
|Μσιν, Δν ύλίγα τινά χεριφέρεται• 

{Γ• Μΐ%2 9ί τά Σατυριχά σιτου£αιογελο:α εΟ^χί- 
ρεηοΕ Η Κωμιρ^ιχ^ν ύνοχριτιχδν, οΟχέτι τΐροσώιιων 
ήρβκχών άντεχ^μενον, εΙ μή που Ιν γιαρέργφ ' τά 
«•λλ& II συρ?ετοΙς έγχαλ ινδού με νον, χαι οΰτω χα- 
«α«ατ<ούμενον, χαΐ 2ν χειοίμενον εΙς «αρόραμα, εΚ ^ €υΙοΐ«« »ι^υ€ ίϋ 
μΙ| χαλΑ(^^μονοΰντες οΐ χωμφβοί Ιπήγοντο τάς τών 1οςυ€ΐιΐΜ €0ΐΐΐϋΜΐί 
Οβατών &χύΛς, χαΊ ^Οτω πλατύναμε νοι τι^ρΐέ^ώθη- 
σνν εις άνίγνΐι#α:ν τοΙς 1>^ί4γο>; βιοΟσιν οΐ τοϊ 
ΙχΛεν μνελοΰ χερδαίνοντες ^'Βίρΐ>:ττοΖΊΐ ζί ίτιΛ, 
χβΐ βλλο €1 «&ν, οστν μ4; νόττιμον, εΙς Ιξονθέ^ωβκν. 

%*• Εαΐ α&ΤΜ ^'ΐν τρεΙς α^ττα: «αλιιαι ύτιοχρίβεις, 
τ1) μίν μεταχειρίαει βιάφοροι, Ιλλ^γιμο; βέ &λ>4ι^ 
«α\ έχαγωγολ, ΑνΟήσασαι Ανέχαθεν χρόνοι, χαι 
χαρν&ν & έντρΒοΰσα: «ίσα ι, ή μέν «α>Λΐά Οανμά- 
αιοιν, ή &ντέρα 4έ χα\ τρίτη ουΓ α^'τα\ «άντ^ϊ Απ^ 
βλητσν« έξΐίιλοντο. *Ανεφάνη €1 τετ&ρτη μετ* 1χε(- 
νας, «Οτε Ελλογος» οίΛ μτν άγαθη 2>λι>; εί; ψν/ή/, 
χα\ Ιεά τοντο Ιρεθί^ονσα τους φιλονντα; τ^ Α>ηΟί;, ν€ταβ 

Κμ^• ίιι ναοα» Μν€ μ^•» 
ρ6ΐ0αΐ ηυΐιίίυηιίι νίΐα ; Π, 
νί<ϋ« οΐΜΐιΙιιιΐί 
ΰο^ϋιΐ Μΐχηβ, Βίοι• 
ιοοπυη Ιο ρβηοηί• ΐ6ΤΜ€ίι 

ρ»α€4 €ίΓοιι»ΓβτβαΐαΓ• 

Ιΐΐη, ίιι ΙλΟΐΐΟΓβ ίαίΐ Γ«ρτ«•Μΐ•1ί• €ΜΜ'^ μ• >»«• 

ρ€ΓΜ>0«Ι Ιΐ€Γθί€«• Ιί•€ΙΜ•« 9^%$ (Βμ» ρι$Τ ΜΜ^^ιΦ- 

, Μ<1 ρΙ^ΓΐΙΒ^Μ ΜΤ4ί1«• ί•944αΐα« ϋ<ίι|»| ΜΙΜ β«Κ#Κίΐ €1 ΪΙΛ <ΙΐΙ|1»ί ΜΤνίΐί ίΜΜίΙ $4 ίΦ¥^9^ρφΛ ^ΜΜΐΜ^ 

Γ€]ίΓίιιοι, €ΐ αΐίικί ΦβΜΐ€, |«><ηϋ|ΐι μ* φη »<4^# 
«νβΓΜΟΐυη 

1$. 1:4 ία φΐί<Ι««ι ΙΤΜ ίΐΙ« ν«ΐ«τ«» « ιαι τ ΙϊίΡ, 
ΐΓλ€ΐίΐΐυ ςυίϋ^ήι 41νΐ;η«• <ΙΙ•ίΐ4α νατ• ί•%ί|ΐιΐ» ^ι 
»4 »«»<)«ιΐ(1ααι >ρΐ« , ^αβ α Ιιμ»|0 ΐ4Μΐρι^« ΙΙφτΜ' 
ηιι4 «1 ΓηΜΓίνιο ΙιιΙ^^ϋΐιΙ ΜαιίΝί•^ ΪΙΪ4 ^φ4φφ 99$ί$' 
<|υ» ιιιίηΐΜΐ^Νΐ» Μ€ΐια4α ν#τ# #< ΐ«ηΙ« «#4; Ιρ•• 
ριοτ^υ• •Ι'ίκίΦΒ^αΜ» \^€ήίψηηϊ» Αρρ•ί•ϋ μΙ«μ 

ρθ»1 ΐ11«• ςίΜΠ•» »€€ Γ«ΐί•Μΐί#, Μ€ ρτΟΤΜΦ »4 όμόαε χΜραΤν τφ χατ** α^ττ^ 4^Τ<^• >ί'^^ ιε^ά/ττ,ν || 04»ΐι$^ιΊι«ϋ(1υΝΐ ία €|ιι• νιΙ«ιρ«Γ«ΐΜΗΐ«αΐ• Ι•ιι^««α<η Αρ&ζαντας λόγου βα>.Γϊ£α ίτ«εχρο.^μεΙα. Κ.2ί οία 
μίν τήν αρχήν Ιν έν^^ώ^νις ΙΐΜι>.:τε-^οατο. ούχ &/ 
είνείν ϊχοί μιχρ^ &χρί^ιβν. Έβΐιλ'.τεΰσατο €ε &ν 
ήντω.:, χαΦα ούχ άγα«ά έ βεύ;. 

6*. Έτι θετέΜ» εις *>Εθκρ•α&ως τί«θν χα'ι τήν μ'Λ 
τ^ Αρχέχαχον Ιφιν έχεί^ν ψει#ϊαΒίττ./, τήν '^.Ο;^ 
ρον. Νΰν α άχμάζειν Ιο.χεν, είτε οφρ τ^ι^ χαί '^ρ- 
μ^ν Χ3*ι τεΟηλέναι εΐ; %β.ρν3η βατ.ρ6ν. 'Ι^λϊ ν/ιτ^/ 
α&τ^, τίν &ρτι τοΰβε το^ χαχί^ ς-^Τ;^ν^»• ^ζ^^' - 
λυβιν ή μ:αρά. Εα\ γ&ρ τοι χατα«4^/ μο; ώ^ μ^- 
ρίαις χαχίαις, μή'ΟΒΒ & χαΐ Ατνσα:;, ^:αΑ^('ώ^:.μίΐΐ'. 
«α*, ύχΐ τα>ΓΓ|ς. ύ; ο{»χ «Αμαι, εί τ:; */./ί»; -.ώ» /.^^ί' 
Ιμέ. Αέον γουν ΐ3Βτη χολίν. ε^* ο!; τ.ραγ^α':'.Λώ{ 
Ιιάχειναι, άνηαη^ίζω, ΐ'^'χρ/νηρν εμα/τ'>ν, ό; ρηιιι» Μ:ηι•φΐιί§ ί€ρ•|αΙα οΙιΚίιι4«Μΐ«• ι<ΐΜΐιΐι«νΐ« 

οιιιι«ιι*ο νιΐ^αι 4«$ϋ ^<μΙμι ιμνι μμΙ ίΐΜ•. 

ν. Ρ^ΗίΛΛύΗΜ «01 §ϋια€ Ια •γΙ« Η^Ι^Μ ΙϋΛΜ 
<Ι«ι« Μ3ενιι4«ΐΜ •αΓ<#τ«Μ Μία• «αΐι ««τίΝία» Ι€4•- 
#:ΐπε *^ί, ΜΜ«ίΤΜΐαΜ 4ΐ€0• Μϋ•€ ««(«ιη βο• 

Γ«»4:«Τ« «Α<1«1«^ •ίΜ |ΐηΤΝΐίΜΓ€. ρΓΟΓΟΠΐρ€Γ« *0 

•1»ι#« »ιι ίίΟΦία» ηΜιΜμ•• Ιΐ€Μ«Ι »€ίΙΐ€€ΐ •ρ- 
Ϊ^Λ^ί^ ιΙΙ» »«τ1«Υ•Ι•. ΙΕΐβ•ί« Μ^Η••• πιϋΙ« ίιιί4|ΐιϋ•- 

ύκ *τ|^ΗΜ» 4#Ι|Μ ΙΜΜΙ• *«*»^^ ΙιΟλμΙ-,^^ Τ&ΜΜ 385 ΠΕδΙΜυΐ-ΛΤΙϋΝΚ• 386 οΟτβ χλαυΟμου χα\ χαρ3ς μζρίται φαίνονται, ούδΐ Λ €ίι•ιιΙ. ΜΟ ΟβΙυ• ^| ρ«4ϋ ρίΓΟΰΙρΦί «ρρ^τ^ηι Αμύνιιν ή Οζραπεύβιν κροσποιοϋντβιι, χα\ του τιμ§ν 
χαΧ •ύλογείν τ6ν ΐΐρφψ ψΩιον χ»\ «ύ^ιμονίζικν άη- 
έχν^ται. ΑΓρ<ιν & αύτ^ν έπΙ χειρών ^να6ολ^ων βίχην 
τοβοΟτον άπέχου^ιν, ώτιβ χβι βοΟρεύοντες χατα- 
βάλλουσι, χβ\ έπέ/ουτι δέ • χβ\ ε Γ τι έχορήγουν τφ 
φ£λιρ πρλς βεξίωτιν, εΐ βέ χα\ μυστήρια Ιχειμηλιώ- 
σαντό «ου φιλιχά ο( κρλ τούτων ίξερευγ^μενοι μυ• 
ατηριαχά, χαΐ αύ ι:άλιν άντειβ^εχ^μενοι, ούδ* &ν 
ικηγαία χύβις ήτισοΟν έχβρίσοι ^^ν άναβάχλουσχ 
τ6 χατ' αυτήν Αρχιχλν &δωρ« ώ; έχεΤνοι έξε μούσι 
τ^ «αρατεΟειμένα χρύφία. Ταύτα ^ ιιάντα ^ατί 
χαΐ τίνος Ινεχα; *Οτι φαυλ^τατ^ν τι πχραπεσ^ν 
«ρ^μα, ούβΙ άβολου άξιούμενον, έλύιτηαε τ^ν ύκ^ π€€ !ηβη Τ6ΐ $€ΓνίΓβ βιι^ηηΐ, «ι ιΙ> |ιοιιογ•μ1ο Ιμο•• 
(ΙΙςβηιΙοςαβ •€ ρΓ^ΗίοικΙο Ιΐ€•ΐοιη ΗηΐΜ ΙμαΙκπιμηι 
ΑΐηΙοιιιη, βΐΜΐΊιιβιιΐ. Τιηίοιη ααΐβιη «Κ)«•ι αΐ, «ηαμ 
»οηοιη ίη&ΙΐΓ, ίΙΙοιιι ίη ηιιιίϋο• Ιοίΐιηΐ, υΐ βαηι ίη 
€ΑΤ6Α• ρΓ»€Ϊρίΐ6ΐιΐ οΐ ο^ΐΌ^οΙ ; 61 •Ι ςυί<1 ΐιηίβο 
ιιιρρθ«ΓιΙ»ΐΜηΐ >ι| •ηιίοίι{« ιΙ^ηοη, 61 •ί «Πυοι!6 
η]Γ8ΐ6η3 «αιίοί ςιιορίιη *6ττιιιϋ< Γ6ροη65ιια1« 'Μ 
ςοί 9016» (ΙίΥΐιΙ|(9ΐΜΐιΐ ΐΡ7»ΐ6ηο•«« βΐ νΙϋί<•ίΝΐ ήΐΛΐ- 
ιιθΓ6ΐιΙ«ηοη ΓιοΊΓιυβ Γοη$ 6ΐηιηί6ΐιϋ8 Μΐη» •οαιη ΙοηΙα- 
ηαΐ6ΐη βςιιαπι 6ηιϋΐ6Γ6ΐ, ςηλπι ιμΊ Γ6ρο&Ιΐλ ιβοΓβία 
6Γυοΐ»Βΐ. ΗβΜ 9ΐιΐ6ηι οηιοΐβ ςαΐΓβ βΐ ρΓορίΰΓ ςιιΙ(1? 
Ουία Γ6< λΐίηυ» τίΙΐΜίιηι 9ΐιρ6Γ?6ΐιί6ηι. Β66 οΙιοΙΙ 
£8ΐίαι»ιι<Ιίΐ, €οιιΐηβΐ9?ίι «ίιηιιΐβικοηιη, ιΐβιρβειυπι. χριτήν %αριωραμί}ίΐί^, ως δν αύτ6ς ιΓποι, άξιων ^ *ί€ΐιΙ ίμ•6 4166Γ6Ι, 4οιιι{ηαϋοη6αι ίη οηιιιίΐΝΐ• $υρ6Γ 
βια«οτ:χως ές τ6 ««ν τφ χολακευομένψ «ροσφέρβ- λΐΙαίΑΐααι ΙιιΙμγ6 νοΐ6Μ 61 »Ι> ίΙΙο ηίΙιίΙ βοηπι ςη 

^β»«<*β"*» "ΟΛ οϋΙΙΐΜΓ• : ςηοιΐ Ιη τΐιι ρΓοηαι « 
ιΐ6ΐη{ιΐ6 ροΐ6ϋ οΙιΐΙΐΜη. αΜ <|αΙ«ΐΜΐ σιηη» Ιιοαιο 
ρΓοριΐβ νοίϋοϋιΐί• ηοη 6>Ι οαιοίηο ιΐοαιϊηυ•, «6(1, 
ροΒί^υιοο «ΰςιιίιΙ ΑπΒΐΐβΓ «υΐηΐι, Ιιθ(ϋ6πιι <η6 Ιη 
€Γ«βϋη»ιιι οοηπιαϋΐλ, ρΓορΗαηι »5^α(I^6^ν^ι ρτο- 
ρο•Ηιιιη. €ητ ιυΐβαι ιΚβο 6η»ιΙηιιιι^ ώ'υαι οροΓ• 
|6|>81 4ΐί€6Γβ ΠΙί6ο; ί•ΐιι4ςο6 , \ώ\€Τ 63Η6η, ςυί« 
ηοη 6>1 οηιηΊπο λ τβΗϋΐβ λΙΊβηιιηι, ΐ|υο(1 μνμμ 
]ιιχΐΑ ΓοΓίυη^πι ΙιιΙ)6ΐκν•• 

15. ει ίΐ« ςυί<ΐ€θΐ ΐΜηαηι λοιίεΊΓιβ ρ6Γν6ηιιηΐ, ςα. 
ρ6ηίη6ηΐ %ά β6€(>ιη Ιιγρο€Γίΐ3Γαηι, ουη Ιό, ^αοιΐ 
ΐρ8ίθ8 6•ΐ, 9ΐ(1ηιΙηΙβΐΓ9Γβ Ια€ΐιΐ6ηΐίθ8 »§{|Τ68$Ι •υηΐ. Ει 

ςΐΐίϋ6ΐη Μ &Ιΐαΐ€ί6ϋΐΙ {«ιοί ||6 ρΓΑνίΙβίο €0η?ί6Ι0• σΟαι, χα\ μΐ)^ν6ς άκοτυγχάνειν έξ έχείνου, Δν 
Ιφίβται * Ι κΑντως ούχ Ιστιν έν τφ βίφ «ρ^ ούδιν^ς 
γίνεαΟαι, 6ιη»ν 1[^^Λς άνθρωπος οΰΑ του οίχείου 
κροτκεΙ βιΛου βουλεύματος. Αλλά τι χυρώτας έν 
«ταΙβρι*!, τήν σήμερον αΟριον μεταβολών, απ•χει• 
γα%άψι^9% τήν οίχείαν πρ^Οεσιν. Ύί βέ φημι αΟριον ; 
Μον <Κ«εΙν, ότι α6θωρ6ν, τά τε Αλλα, χα\ διΑχι ου 
«Ανν Α«4^ν πρ^ Αλήθειαν, τ6 τΑς φρένας κρ6ς 
ΐΐ4χα(Χ€3ίτήσθαι ήμΑς• 

ιι*• Κα\ ούτω μέν τΑ Ις φίλίαν χαχουργουσιν οΚ 
«1^ Αχοχριτιχής αίρέσεως, δτε μεταχειρίσασΟαι τ6 
Μ»* αυτήν πρ^θωνται. ΚαΙ ήρχ<ι μίν ένταΰΟα φαύ- 
λοι»ς ϋηλβγμένους αύτοΟς ΑφεΙναι βΑλλειν ϊς χόρα• χας• Ό γΑρ τηλιχούτου χατα^ανουργευσΑμενος Ο <)β (ΠίΙα (ΐ6]ί•:6Γ6. Οαΐ 6ηίιη •Αν6ηυ> ϋιηΐυΐΗ Αγαθού, χατΑ ΐ(ο<ου έτερου ευλαβηθήσεται μη Αν- 
6ρ<σασΟαι ; ΈπιτχεψώμεΟα δΐ δμως χαΐ έπ* Αλλοις 
^ «Ατών μοχΟηρίαν, δπι> έχιτιμΓας Αφώρισται 
Αν«υγχΑνοντας * ούδεΙς γΑρ τήν τοιαύτην Αγνοεί μο- 
χθηρίαν, 1^ έκιτιμίας Αφώρισται ' Αλλ* ώστε συν- 
ΟίχαγέΙν χ% χα\ αύτο\ «ρδς χατΑχρισιν, χα\ προ3ε- 
ΐαβαλλίν νφ χατ* αυτής μεγίστιο χΑδδφ ψήφον μΓαν 
γοιίν τίνα μέλαιναν, τήν διΑ γραφής ταύττ^ς, δμοιον 
ώς •Ι χαί τίνος Αλιτηρ(ου λΑΙνον Αμφίεσαμένου 
][ΐτώνα, ^ν αύτψ ή %αχΙα έξύφανεν, ε(; έχίσημον 
έντΑφίον περίβλημα προσεκΐ(&(5{ψει χα\ αύτ^ έχ 
ιβαρόβου λιθΑριον ε!ς ΑφοσΙωσιν έ9ιμον. 

ις*. βεωρητέον οΟν τ^ν ύποχριτήν, όικοΓδς Ιστι 
«αι έν τ|| ι:ολ'.τιχ|) χοινων{ςι, δτε τάξεως που περί- ΐΜ>ηυιη ρ€Γν6Γ»6 6(11, 6θηΐη ςυοιΐ «Πη(Ι τ6Γ6ΐ>ίΐηΓ 
«υ(Ιλ€ΐ6Γ ί^^^\ 1 Εΐ8ηιίη6ηιυ• Ι8ηΐ60, 61 Ιη ιΐϋ•, 
ΙρδΟΓυηι ρηίνίΐ8ΐ6ΐη, υΙ»ι 06ηιιΐΓ« •Ι|η3ΐ9 6§1 06€υΓ• 
Γ6ηϋΙιΐϋ. Ν6ΠΙ0 6ηίπι 1«1βαι Ι^ηοπΐ ρηνίΐλίβοι, 
υΙ)Ι €6η&υΓΐ ηοιβΐ» 6ΐΙ ; •6ΐΙ ηφ• 6Γιιιη ιΗςυίϋ €θΙ- 
ΙΊ{6ηιυι 3(1 οοηϋβηιιίΑΐίοηοπι, 61, ηιιζίηιο 60ΒΙγ• 
ΙΠαο) &υ(ΓΓ3{ίο, βυίΤΓαςΙαιη ηηαπι Ίηςοιηι •§1ΐ60ΐηΙ• 
βηιιη, ςαο<Ι 6<1 ΙΠίιιβ ΐ06θ83ΐΙοη», (υρβηι^ίοΐβ• 
ιιιυικ, ςυ6ΐιΐ9ΐΗηι<Μΐυηι %\ψ ΙιοηιΙηβ •€6ΐ68ΐο Ι•ρΙ(ΐ6»ηι 
(οπΐ€8ΐη ίηϋυΐο, ςα&πι ίρ•Ι ηλίίιίι Ι6χυ1ΐ, Ιη ύ• 
Ι^ηλίυιη ΜριιΙοΓυιη 61 Ιρ»6 ΐηΐΒ•ΗθΓ 6ΐ νΐ• ρλΙ- 
ϋυιη ΐ9ρί(!6αιη Μύ 6χρί>ϋοη6Πΐ 6χ πιοηβ 6θο]ΐ€ΐ>ΐ• 
16. €οη8ίϋ6Γ6ΐηυ$ ί§ΙΐαΓ 8ίηιοΙ»ΐθΓ6ΐΒ, ςηιΙΙ• •1ΐ 
ίη ϋίνίΠ €0πιπιυηίΐαΐ6 , %\ ςιιιηάο λά Ιη(ίβη6ΐη φανούς έπιτεύξεται/Αμα είδεν αύτ6ν ή ΑγορΑ ή τ^ ^ ρθΓΤβηβιίΐ ΟΓάίηβηι. δίΑΐίαι υΐ €οη8ρ6χίΙ 6ΐιη) Γοηιη Ροϋλβυτήριον, χα\ εύθΐις περιθέμενο; τ^ της εύτχη- 
|Μ9ύνης, εΓτ* ο6ν εολαβείας χα\ προσοχής χα\ Ακρι- 
βείας «ροσωχεΤον, βουλεύει μέν βουλάς ΑγαθΑς, 
Αγοριύϋ δέ τΑ συνοίσοντα * χα\ ομιλών μέν έπιλέ^ 
γαται νουν, &ς προφερδμε^/ος ώς εΙς θεού φωνήν 
ΑκηχιΓταΐ' πρΑττων δέ Αφορίζει τδν μώμον έξ 
έαντοΟ, ώ; χα\ φ6ονεΖσθαι τοΙς γε βασχΑνοις. Κα\ 
Ιιαιτΰν μέν ούχ Αν ές πρΑσωπον Απο6λέψ|], ουΓ Αν 
Μκαχαυχήσηται αύτου δώρον * μέσο; δέ Αλλως γι- 
ν6|ΐ8νος πρΑγμβιβι, '^ήν ένάρετον συντηρεί σύμβασιν 
λάγφτφ χατ' Αρετήν. Κρίνων δέ ΑπορθοΙτήν γνω- 
μην βίς ευθύτητα Οεοφίλή.Έπανασώζει Απαν Αφαί- 
ρ(μα•ιτα^^ησιΑζει τ6 δίχαιον, περιγράφει τδ Αδιχον, 
χ•3ΐ^•ι ^(άντως, έπιειχεύετιι πρεπδντως, χαθείρ- ▼61 $6η&1ΐ1•, 6Χΐ6Πΐρ1θ ηΐ8]68ΐ»ΐί• , 8ΐν6 οΊγΟΗΟΙ- 

8ρ6€ΐίοηΊ8 6ΐ ρΓηά6ηΐΙ« ηοοηοη οΙ»Μςαϋ ρβηο• 
οίπι ίηϋαΐοβ, ΦοηιίΙίλΐυΓ ςαΙάβιη οοοβϊΠο Ιιοηο, 
61 ΙοςιιίΐοΓ ν6ΓΐΜΐ ιη8§η« «ΐίΓίκύ ίιιίαη• Οοη- 
ν6Γ8λη(Ιο 8€ηΐ6ηΐΙαηι ςνίάοηι οοαβίαϋΐΐ, ςαβ ρΐΌΐλΐη 
ΐιηςα^ΐΜ «Α Μ νοοοοι οοηοΐ ; •ρ6Γ*ηάο νβτο %\λ 
8 Μ Γ6ΐηον64 Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ίοη6ΐη» αΙ Ιητίάΐβ ι»1ΐ6ΐη 
βλί οΙ>ί66ΐοηι Ιηνίάίβ. ΚτϊήΙια Ιΐ€ΐυ8• ηοη λο ναΐ- 
ΐηιη υηςαιπι 8ΐΐ6η<ΐ6ΐ , ιΐ60 »β Αοηυηι ίηνίίο 
Ιρ^ιιπι βΙοΓΪβπ ιηάοΙιΙΙ. Ι1ί8ΐυ8 ίΠαιιϋβ ηο^οΙίΐΒ, 
Ι8υ.ΐ2ΐ)ϋ6η €οη€ίϋ8ΐίοη6ηι , 8βΓΐ«οι•6 ββοϋηϋηπι 
νίηυΐ6