Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ '"^^ -*. - ^Ο. -^--ίίΐί^' ^^ 


«Αν 


/•■^^ ?.' >χ^ 
ο Λ- 
ΡΑΤΚΟίΟΟΙτΕ 

0ϋΚ8ϋ8 αΟΜΡΙ,ΕΤϋδ 

5Ε0 ΒΙΒΜΟΤΗΕΟΑ υΝΐνΕΙ\5ΑΙ.Ι$, ΙΝΤΕ6ΙΙΑ, ΙΜΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΟΑ, 0ΕεθΝΟΒΟ€λ, 

ΗηΐΙΙΙΜ Κ!. ΡΑΤΜ1Μ. ΜΜΙΘΚΟ» ΜΙΡΤΟΚΟΚΙΗΙΕ ΕΙΧΜΙΑδΤΙΟΘΜΙΝ, 

8ΙΤ* υιτίΝΟΒυκ, βιτι οκμοοβ^μ^ 

ΟϋΙ ΛΒ ^ΕVΟ ΑΡ08Τ01Ι0Θ ΑΏ ΑεΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΊΠ II! (ΑΝΝΟ ί%ί%) ΡΒΟ ΙΑΤΙΙίΙΒ 
ΒΤΑΟ αΟΝαΐίΙ ΡΙΟΠΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ {ΑΝΝ0ίΑ99) ΡΗΟ ΟΒ^ΕΟΙΒ ΡΙΟηϋΕΒϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΒΟΝΟΙ-ΟβΙΟΑ 

ΟΜΝΗΙΜ ^ϋ^Ε ΒΧ5ΤΙΤΕΚ£ ϋΟΧυΜΕΝΤΟΗϋΜ ΟΑΊΗΟΙΙΟΜ ΊΉΑ0ΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΒΚ ΟϋΙΝϋΚείΜ ΡΚΙΟΕΑ 

Β^^ίΕδI^Ε δ^εευΐΑ ετ ΑΜΡουδ, 

ΐυΧΤΑ ΒΟΓΓΙΟΝΜ ΑΟΟΟΙίΛΤΙββΙΜΑβ, ΙΝΤΒΗ 8« (ΠΙΜΟυΚ ΙΥΟΝΝϋΙΧΙβ ΟΟΟΙΟΙΒΟβ ΜΑΚυβΟΒΙΡΤΙβ 00Ι.Ι.ΑΤΑ8» ΡΒιίαυΑΙΙ 

οιυοκΝΤΒΐι ΟΑβηοΑΤΑ; οιββΕΐιΤΑΤίοιιίΒυβ, οοΜΜΒΝΤΑΒίιβ, ▼ΑΒίιβουΒ ι.«<τΓΐθΝΐΒυ• οοΝτίΝΒΝΤΒΒ ιιχυβτΕΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙΒυβ ΟΡΒΒΙβυβ Ρ08Τ ΑΜΡυββΙΜΑβ ΒΟίηΟΝΒΒ ^υ^Β ΤΒΙΒυβ ΝΟνίββΙΜΙΡ β^Β^υυ8 ΟΒΒΒΝΤυΒ ΑΒβΟΙ^υΤΑΒ 

ΟΒΤΒβΤΜ ΑυΟΤΑ ; 1Ν0Ι€ΙΒυ8 ΡΑΒΤΚ:υΐ.ΑΒΙΒυ8 ΑΝΑΐ.ΤΤΙ0Ιβ,8ΙΙΐαυΐ.08 βΙΥΒ ΤΟΜΟβ βηΤΒ ΑυΟΤΟΒΒβ Α1Δ€ΌίυΒ 

ΜΟΜΒΙΤΙ βυΒβΒΟυΒΝΤΙΒυβ, ΟΟΙΙΑΤΑ; ΟΑΡΙΤυΐ.18 ΙΝΤΗΑ ΙΡβυΜ ΤΒΖΤυΜ ΒΙΤΒ ΟΙ8ΡΟβ1ΤΙ8, ΝΒΟΝΟΝ ΒΤ 

ΤΤΓΌΙ.ΙΒ βΙΝθυΐ.ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυϋ ΜΑΒΟΙΝΒΜ βυΡΒΒΙΟΒΒΜ ϋΙ3ΤΙΝ0υΒΝΤΙΒυβ βΟΒ^ΒΟΤΑΜΟυΒ ΜΑΤΒ- 

ΒΙΑΜ 8ΙΟΝΙΡΙθΑΝηΒυ8, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΒΒΙΒυβ ουκ θυΒΙΙ8, ΤυΜ ΑΡΟβΒΤΡΜΙβ, ΑυΟϋΑ ▼ΒΒΟ 

ΑυσΤΟΒΓΓΑΤΒ ΙΝ ΟΚΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΒΜ ΒΟβυΕβΙΑβΤΙΟΑΙΙ ΡΟΙΧΒΝΠΒϋβ, ΑΜΡΟΡΙΟΑΤΑ; 

ΟυΟΒΝΤΙβ ΒΤ ΑΜΡΙ.ΐυ8 ].<Κ:υΡΙ.ΒΤΑΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒυβ; ΑυΟΤΟΗυΜ βΙΟυΤ ΒΤ ΟΡΒΒυΜ, Αΐ«ΡΗΑΒΒηθΙ8« 0ΗΒ0ΝΟΙ.ΟΟΜ9Β» 

βΤΑΤΤβηβΙβ, 8ΤΝΤΗΚΤΙ0Ι8, ΑΝΑΙ.Τη0Ι8, ΑΝΑΐ^ΟΟΙβΙβ, ΙΝ ουΟΟΟϋΒ ΒΒΜΟΐΟΝΙβ ΡυΝσΠΤΜ• ΟΟΟΜΑΤΙΟυΐΙ, ΜΟΒΑΙ.^ 

υηπιοιοσιι, ΟΑΝοιιιουΐί, οιβοιριοναββ, κιβτοΒίευΐί, βτ ουκοτΑ αιια βινβ υι«ι«Α βχοβρτιονβ ; ββο ρβ4ι- 

8ΒΒΤΙΚ ουοβυβ ινοιοιβι» ιμμβν818 ΒΤ οΒΝΒΒΑΐ,ίΒυβ, ΑΙ.ΤΒΒΟ ΒβΐΜΟΒΤ ΒΕΒϋΜ, ουο οοΝ8αχ.το, 

ουιοαυιο νον 8οχ.υΜ ΤΑΐ.ιβ τΑυβνΒ ρατββ, ΥΒΒυΜ βπαμ υΝυ8<}υΐ8ουΒ ΡΑΤΒυΜ, νβ υκο αυιΟΒίι 

0ΜΙ880, ΙΝ 0υ0ΟΙ.ΙΒΚΤ ΤΗΒΜΑ 80ΚΙΡ8ΒΒΓΓ, ΟΝΟ ΙΝΤΟΙΤυ βΟΝΒΡΙβΙΑΤυΒ; Α1«ΤΒΒ0 δΟΗΙΡΤϋΗ^ϋ 

3Α0ΐν/Ε, ΒΧ ουο κ.β(γγοβι οοιιρεβιββ βιτ οονιαΜ ουίΝΑΜ ρατββ8 βτ ιν ουιβυβ οΡΕκυκ 

βυΟΒυΜ 1.0018 8ΙΝΟΙΠ.08 8ΙΝθυΐ.0ΒυΜ Ι^ΙΒΒΟΚυίΙ 8. βΟΒΙΡΤυΒ^Ι ΤΒΒβυβ, Α ΡΒΙΜΟ 

0ΕΝΒ8Β03 υΒΟυβ ΑΟ Ν0ΤΙ83ΙΙίΰΜ ΑΡ0αΑΐ.ΤΡ8Ι8, ΟΟΜΜΒΝΤΑΤΙ βΙΝΤ. 

β•Πηθ ΑΟΟσΗΑΤηβΙΙΙΑ, ^^ΒΤΒΒI8^σΒ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑΟΙΙ.Β αΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΟΑΝΤυΒ ΟΗΑΗΑΟΤΒΒυΐί ΝΙΤΙΙΙΤΤΑΑ 

ΟΝΑΒΤ^■ ΟυΑυΤΑΒ, ΙΝΤΕΟΝΤΓΑΒ ΤΒΧΤυ8, ΡΒΒΡΒΟΤΙΟ ΟΟΒΗΒΟΤΙΟΝΙΒ, ΟΡΒΒΟΜ ΒΒΟυΒΟΒυΐΙ ΤυΜ ΤΑΒΙΕΤΑΒι ΤΟΗ 

ΝυΜΒΒυβ, ΡΟΒΜΑ ▼ΟΙ.υΜΙΝυΜ ΡΒΒΟυΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ ΒΙΒΙΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ0Ι.00υΒ ΟΒΟυΒβυ 00Ν8ΤΑΝΤΒΚ 

8111018, ΡΒΒΤΜ ΒΖΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^ΒβΒΒΤΙΜΟΟΒ Ι8ΤΑ €ΟΙ«Ι.ΒβΤΙΟ, υΝΑ, ΜΒΤΗΟΟΙβΑ ΒΤ ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΙΟΑ 

ΒΒΧΟΒΝΤΟΒυΐΙ ΡΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΜ ΟΡυ80υΐ.0ΒυΜ0υΒ ΗΑΟΤΒΝυΒ ΗΙΟ ΙΙ.Ι.ΙΟ 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, ΡΒΙΜυΜ ΑΟΤΒΜ 

ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΚ.Ι0ΤΗΕΟΑ, ΒΖ ΟΡΒΒΙΒυβ ΒΤ 1188. ΑΟ 01ΙΝΕ« ^ΒΤΑΤΒΒ, 1.0008, Ι.ΙΝ0υΑ8 ΡΟΒΜΑΒςυΒ 

ΡΒΒΤΧΝΒΝΤΙΒυβ ΟΟΑΟυΝΑΙΟΒυΐΙ. 

δΕΗΙΕδ 6Β;6ΰΑ 

ΙΝ Ουλ ΡΒΟΟΒυΜΤ ΡλΤΚΒδ. ΟΟεΤΟΗΒδ 8αΒΙΡΤΟΚΒ800Β Β(Χ[<Β8Ι/Β ΟΚίΚΑ 
λ δ. ΒΑΕΙΝλΒΑ υδΟϋΒ ΑΟ ΟΟΝΟΙΙΠ ΡΙΟΑΒΝπΝΙ ΤΒΜΡΟΒΑ; 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙ•«λ««ιβ €^γΙ ■■!«•»». 

ΜΥΒ ουηβουΜ εοΜΡΐ,Ετβηυιι ιν δίκουιοβ δοΐΒΝΤϋβ Εεα.Β8ΐΑ8τΐ(ΐα ηαμο» κοιτοββ ΡΑΤΗοωοίΛ ^Α^£^^£ τοΜυ8 αχνιι. Ι.ΕΟ οίΑεοΝυδ. κιη. ΡΑΒΙ8ΙΙ8 

ΑΡυΟ ΟΑΗΝΙΒΗ ΡΗΛΤΗΕ8, ΕΙΗΤΟΗΒΘ ΕΤ Λ.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υθ(:Β880ΗΕ8, 
Μ νΐΑ ΟΜΠ-Α : ΑΥΒΝϋΚ Οϋ ΜλΙΝΚ, Μβ. 

ί 

1804 €Ιί3ΐΐ7. — Κχ Ι^3φί8 ΡΑ13ί. ϋυΡΟΝΤ, 12, τϋ ι1ία4 ΒΜ-ι1Άιηϋτο•. 11Χ).12.93• ν. 1(7 ΤΙΙΑΒΙΤΙΟ €ΑΤΗ0Ι.1βΑ. 

8Μαα.ϋΜ χ. ΛΝΜ 977-990. 

λέοντος 

ΔΙΑΚΟΝΟΥ ' 

ΙΣ Τ ΟΡΙΑ. ΙΕΟΝΙδ ΟΙΑΟΟΝΙ 

ΗΙδΤΟΒΙΑ 

£ Κ£€£ΝδΙΟΝΕ 

0ΑΚΟΙ.Ι ΒΕΝΕΟΙΟΤΙ ΗΑβη 

ιηδπππΊ ΡλΑΐ^οΑ α€αο• ΐΝβσιίΡτ. δοοπ, Ετε• ΡΗ^ΕΜΙΤΤΙΤΙΙΕ ΜΕΝΟΙΟΟίυΜ ΟΚ^ΟΟΚϋΜ 

Βλ8ΙΙΙΙ ΡΟΗΡΗΥΗΟΟΕΜΤΙ ΙΜΡΕΗΑΤ0ηΐ8 ^υ88ϋ ΕΒΙΤϋΜ» 

Αεαοπιτ 

ΗΙΡΡΟΙΥΤΙ ΤΒΕΒΑΝΙ, βΕ0Η6ΙΏΙ8 ΜΟΝΑϋΒΙ, ΙΟΝΑΤΙΙ ΒΙΑΟΟΝΙ, ΝΙίΙ ΟϋΐυΒΒΑΜ, 
€ΒΗΙ8Τ0ΡΒ0ΒΙ ΡΗ0Τ0Α8Ε€ΛΕΉ8, Μ10ΒΑΕ118 ΒΑΜΑΆΤΟΠ, ΑΝΟΝΥΜΙ, 

80ΒΙΡΤΑ {^ΜΜ. δυΡΕΗδυΝΤ. 

^Α.^^υΚΑΝΤΕ ΒΤ ϋΕΝΠΟ ΡΙΕΟΟΟΝΟβαΕΝΤΕ σ.-Ρ. ΜΙ&ΝΒ, 

ΒΙΜΙ•«ΐΜβ» ΟΙβνΙ ΙΐΒίνΜΜΒ, 

ητΒ ευηβνυΜ ΰΟΝΡίΕτοκυκ ιν $ΐΝ6υι.ο$ βείΕΝτι,ΐ Ε(ΧίΕ8ΐΑβτι&Ε ηχΝοβ εοιτοκβ. ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋδ. 

ΙΙΜ ■ Β > ^ ΡΑΒΙ8Πδ 

ΑΡϋϋ 0ΑΚΝ1ΕΒ ΡΚΑΤΚΕ8, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υ00Ε880ΚΕδ 
ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΑΥΕΝυΕ Ου ΜΑΙΜΕ, >0β. 

"■1894'" ΤΚΑΟίτίΟ ΟΑΤΗΟΕίΟΑ. 

ΒΜΟϋΐυα χ. ΑΝΝΙ 977-990. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΒυΜ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ Οϋ\ ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΧνίΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ ΒΑδΙίΙϋδ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΜΤϋδ ΙΜΡ. 

Μβαοΐοβίαιη Β&βίΐί&ηιιη, 6χ βάίΐίοηβ 62ϋΓ<1ία&Η& ΑΙ1>&ηι. βοΐ. 9 

Β&3ΐ1ϋ ί»ρ. ιογβΐ!» 6οη8ΐί1αΐΙοη63. β13 

ΙΕΟ ΒΙΑΟΟΝϋδ ΟΑΙΛΕΝδΙδ. 

ΡτωβΗο Β. ΟανοΗ ΒβηβάίΰΗ Ηα$α, ΙπίΐΗιιΙΙ Ρναηοιχ ΑΰοάβηίΛ ΙηΒΰηρΟοηηηι 

ίΟΰϋ, βί€., αά Ιβοηβίη ΙΗαωηητη. βΚ 

Ιιθοηίβ Οι&οοηί Ηί8(0Γίδβ 1ίΙ)Γ! άβοβιη. βΚΚ 

ΑΝΟΝΥΜϋδ. 

Ι>« Τ6ΐΗ&Ιίοη6 Κ)6ΐΙΐο& ΝίοβρΙιΟΓΊ Αιι^αβΙί, βχ βάΐΐίοηβ Ο. Ο^ίΓοϋ Ββηβάίοΐί Η&βϋ ρο8( 
Ιιβοηβιη Οί&βοηαιη. 925 

£χ€βΓρ(& 6χ Ιιίβίοηίβ Ατ35αιη <1β 6χρ6(1ί(ίοηί5α8 δγη&οίβ ΝίοβρΙιοΓί Ρίιοο» 6ΐ Ιο&ηηί8 
Τζίπιί8α$, 6χ 6(1ί1ίοη6 €1ιη3(ίαηί ΐΑ886ηϋ. 1007 

ΗΥΡΡΟΙ^ΥΤϋδ ΤΗΕΒΑΝϋδ. 
ΡΓ&(;αΐ6α(& αΙ) Απάρβοι 0&11&η<1ίο (χ>11βο(&. 1095 

ΟΕΟΚΟΙΟΕδ ΜΟΝΑΟΗυδ. 
βαοιηοΐο^ιιιη• - 1057 

ΙΟΝΑΤΙϋδ ΟΙΑΟΟΝϋδ. 

Οηαη& άβ ρΗαιί ρΑΓβηΙί8 Ι&ρβυ. 11β3 

νβηαβ &ά Ρ&αΙαηι άΐδοίραΐυιη βααηι. 1173 

1&ιιι5ι &1ρΙι&5β(ίοί. 1175 

ΝΙίϋδ. 

νθηιΐ8 &1ρΙ)&1>6(ίοί . 1177 

εΗΚΙδΤΟΡΗΟΒϋδ ΡΚΟΤΟΑδΕΟΚΕΤΚ. 
ΕχΙιοιΙ&ΐίο (Ιαρίθχ &(1 ΙβηβΗΐΜ. 1179 

ΙΟΟΗΛΕΙ. ΗΑΜΑΚΤΟΙ^ϋδ. 

Ερί8(οΙ& &(1 Ίγτϊ ρηΒ8ΐι1βαι. 11^ 

ΑΝΟΝΥΜϋδ. 
¥6Γ8ΐΐ8 ροίαιοϊ ολίΑπαοϋοί ]αχ(& &1ρΙι&56(αιη βχ ρ&τΐβ αοΙαι» Αοίβηΐίβ ιΑ 8•1τ&ΙθΓ6ΐη. 118β 

δυιοΑβ. 

ΙβΑΙοθ• ΐΓβ8 Ι^χίοοη δαί<1» οοαιρθαάίοββ Γβρπβββηΐ&οΙββ . 1193 256423 8ΑΝ0ΤΙ381Μ0 ΟΟΜΙ{(9 ίί08ΤΗ0 

• • • • 

> • • •• • 

ΒΕΝΕΒΚΤΟ XIII ΡΟΝΤΙΡΙοίΈέΧίΜΟ.. 

ΑΝΝIΒΑι^ ΤΙΤϋΙ.1 δΑΝΟΤΙ ΟΙ,ΕΜΕΝΤΙδ ΡΚΕ8ΒΥΤΕΒ 0ΑΕΒΙΝΑΙ.Ι8 ΑΙ,ΒΑΝϋδ' 

8. Β. Β. εΑΜΒΒΑΒΙϋθ^ ΒΤ ΒΑβίυΟβ ΥΑΤΙβΑΝ^ε ΑΒεΗΙΡΕΒ8ΒΤΤΒΒ, 

ΡΕΕΙΕΝΝΕΜ ΡΈΙ.10ΙΤΑΤΕΜ. Βα8!ϋ&ηυαι Μβηο1θ£;!υτη, ου]α8 βΗογοιώ 86ΐη68(Γ6ΐη ρ&Γΐβιη 0ΐ6Γη6η8 υη(]6θίιηη8 δ&ηοΐίΐ&ΐιβ 
Τυ» (]β€6880Γ ίη ίρ90 &(1οΐ680βηϋ8Β ΟοΓθ 6χ Ογ8βοο ν6ΐυ8ΐί58ίηιο οοάίββ ιηοηαβΙβΓϋ βΓγρΙβΒ 
ΡβΓΓΔίβθ άββοΗρΙαπι ο1> ίαΐβπία νίηάίοαί&ιη ΐΛΐίηίΙαΙβ ϋοηανβΓ&Ι, 1αί8, Ββατι$81ΜΒ Ρατεβ, 
ΑαβρίοϋΒ ίη ρα1)1ί6&ιη βΓοάϋοπαιη Ηοιηίοαιη υΐϋίΐαΐβιη βγαΙ^&ΙαΓ. ΕΙ ]ογ6 ςαΐάβοα ιηβη- 
Ιοηαβ. Ιρβα βηιιη 8&η€ΐοΓαιη ΑοΙβ ίη ιη&^ηί ίιηρβΓ&(οη8 υβαιη ]ιιιη οϋαι οοΐΐβοΐιι, Ιηυιη 8ΐΙ^ί 
ηοιηβη ρΓΦ8οηΙ)6Γθ ^ββΐιυηΐ, ϋ1>1(]ηβ ^ΓαΙαΙ&Γί νίάβηΙιΐΓ, ςιιοά βυαιηοηβ ΕοοΙο^Μ πίΛξίΒίβτ 
θχ ΙίΒΟ ιηηοοβηΐί» αο β&οοΙιΐΒΐίβ άΐ8θίρ1ίη& ρΓοάίβηΒ ; ηαοάςαβ &1> ίηβαηΐθ ΦίαΙβ βαοήβ 
Γ6ΐ>α8 &(1άίο1α8| ϋβςυβ βχεΓΟβηάίβ ΙοΙο ίβΓβ νϊΐ» βραϋο οοουραΐυβ, ίηΙβΓ ιηβχίαι&β βροβίο- 
ϊιοα (ΙίβοίΙ&Ιίβ οοΓΟβ ίιηηο ρΓΦοίραο Ιοοο 1ι&1)6&8, &ϋο8(ΐα6 1ι&1>βΓθ ρ6Γορ(β8, υ( 8&ογ8θ βηΐί- 
ςα11&1ΐ8 οο^οοβοβηάα ί11α9ΐΓ&η(ΐ8β(ΐαθ 8(οάίϋαι ία άίββ βυ^βαΙοΓ. Νβηαβ υθγο ο&8α Αοοίίΐίβββ 
βχίδΐιωο, ιιΙ ορυβ ί&Γηάϋάααι &1)8ο1αΙυιη, ρΓβΙοςαβ ιηα11ί3 αηΐβ ααοίβ άβδΙίη&Ιυιη, ηαηβ 
(ΒίκΙβίΏ Ι3τρί8 ϋΓΒίη&Ι'ώαβ, ααοβ βαιπίΏΒ 1)6η6βεί6π11α οοιηρίβχϋβ 63, ίη Ιαοΰπι ρΓοάΐΓβ ρο• 
ΙυοήΙ οαιη οοΐο βρβοΐ&ϋβ&ίιηι ΕοοΙββί» ηοβίΓΦ Κοωαηδβ αΐυιηηί, νίΓΐυΙίϋιιβ αίςαβ ιιιίΓ&6α1ί8 
ίηβί^αββ, 8&ρί6ηΙί88ίπιο Ββ&Ιϋαάίηίβ Τυβθ ]υ(}ίοίο ίη 8&ηοΙοΓααι ΟΒηοηβηι ΓβΙ&Ιί βυηΐ. Ηοο 
βηίαι ΟΓΦΟΒίη Εοοίββί&ιη ί1βοθ1>Βΐ, οΐ η&ΐΓβαι β1ί& ββηαβΓβΙϋΓ; ςυβ^ςαβ ηονο8 8&η6ΐθ8, 
ςαο8 ρΓοίβΓΑΐ, ηοα ΙιαΙ>6(, ΒαΙίηηοι βαΐίβηι βχ (οΙο ΟπβηΙβ ίη υηαηι νοίηιηβη οοΐΐβοΐοβ 
6χΙ^ί1)βΓβΙ, ιιαιοΐςαβ ΙββΙ&ΓβίιΐΓ, ίβΓ&οίββίιηαβ ίαίβββ β&ηοΙΟΓηαι οηιηίβ ββΙ&Ιίβ, ΟΓάιηίβ, &1(ΐαβ 
οοηύίϋοηίβ οηβηίαΐββ ΙβΓΓ&β, οαω Βοηι&ηο ροηΙιΟά ρ&ΓβΓοηΙ, ρβΓςαβ ορ6ΓΒηο8 ίίΐοηβοβ 
οοΙβΓβοΙαΓ• ΟϋΟ ί^ίΙοΓ ρ&ίΓοοίοίο, 8&η6ϋ8Βίαΐθ Ρ&ίβπ, Η&ηο οχΒρβοΙ&Ιίββίιη&ηι βίΙΗιοηβιη 
οοηρΙβοΙβΓΟ, ίο ςαΒ άιχτη (ΐ60688οη» Ιοί ΟΙθίηβηϋβ αηάβοίιηΐ ρπαιο8 8ΐα(1ίθΓααι ίΓαοΙαι 
ραΙ^Ιιοί 30Γί8 ίαοίηιυΒ, 1υ& ρΐ&ηο 8ΐα(1ί& ΓβρΓββββηΙ&ηιυβ, ςυί α ραβΓο ΓβΙί^ίοηιβ ΗΐΙΟΓ&Γααι- 

Ϊα6 6Χ6ΓθίΙ&Ιίοηι5υ9 αηίιηυαι ΒρρϋοαΙβΙΙ. Ηοο ίηβαρβΓ βηίχίβ Βββίάαιβςαβ ρΓ6θί1)υ8 Βθοοι 
ρΐίωηιη Μβχίηηη) γο§;&π:)ιι8, υΐ ΟΓεΒΟΟΓααι ΕοοΙβδίαπι οοαι Ηοιη&ηα ιώ&Ιγθ 8ϋ& βοη]αη- 
$6ηΒ, ία βαηι βΙβΙοπι Ββηβάΐοΐο XIII ροηΐίβοβ ηι&χίαιο ίΠαω Γ68ΐί1ϋ&(, αυί Ββη6(ϋο1ο 
Ββρίίιηο βοάβηΐβ Ιαπι 6Γ&1, οαιη Βαβίΐίοβ ΡθΓρ1ΐ}ΤΓθββηίΙα8 ίιηρβΓΒίΟΓ Μβηοΐο^^ίαιη ίδίαά 
ίη βυηαι οβοοι ίΐβββηϋβαάαιη οαΓΒνϋ. ΊΥΡΟβΗΑΡΗϋΒ €ΑΝΒΙΟΟ ΙΕϋΤΟΒΙ \ 

Μ6ηο)θΒΐ(ΐιη Βαβίΐϋ ΡοΓρΙι^ΓΟ^θηίΐί ΙιηρβΓΒίοΓ'ϋ ^αβδο άβδοηρίυπι. ριοΐίβςαο βαηβΙΟΓαπι ίιη&^ΙηΙϋυβ ογ- 
ΒΑΐηπι, ςιίΑ ριΐΓΐβ ?ίοθ8 ΐ6ΐηροηιιη, 1)ΐΐΓΐ)ΑΠίη ηβ{;Ιβο1υηι, 6ΐ οοιηπιαοίΑ Π^γογοπι ΓαΙα νίΐΑΓβ ροΐυίΐ, Οοη- 
ΒίβηϋηοροΙί ιά Ι>υ(]ο?ίοοπι δΓοΠίΑΐη Μβ<1ίοΙβηΙ (Ιαοοιη αΙίΑίαιη ΓαίΙ : (1οία(1β αρικί 8Γοη(ΐΓΑΐ0Γ0(ΐι ^^ηΐβιη 
86Γ?Αΐαιη, β1 Α ΡαοΙο 8. ΟθΒοίΠ» βΑΓ(ϋηΑΐί 8Γοη<ΐΓΑΐο $ίΙ)ί άοηο ιΙαΙοοι, ΡΑίιΙαδ V ροηΐίίβχ πΐΑχίιηαβ 
1>ί5ΙιοΙΙΐ66« «ροβΙοΗο» ΥαΠοαώο ΑάάΐχτΙ : ϊάβοί βυηιπιίββηκϋΐοηιαι Ιιοιηίαυιηίαυάίϋαδ οβΙβόΓΑίαιη, 6ΐ τοίΐβ 
6χρ6ΐΙΐαιη, ηυηο άβπιαιη ίη ρυΜίοΑΟί Ιιιοβσι ρΓοάίΐ. 

Βοΐ6ΐ)ΑαΙ ςιιί(1βπι <1οοΐ1 τιγΙ ΐΑηάίυ ΐΑ(βΓ€ ρΓβ$1ιιηΗ5$Ιαιυαι οοίΐίοβπι,ςαο ηίΐιίΐ β$$6ΐ ηά 6χοίΙ&η<ΐΑΠΐ ΟΙιηβΙίΑ- 
ηΑΠί ρίβΐ&ΐβπο,αϋ οοηΟηηαηϋΑΠί οΓΐΙιοάοχ® ΓοΠ^ίοοίδ τβΓίΙαΙβαι^αιΙθΟοΙβδίαδΙίοαιη ΑηΙιςυιίΑίθαι 5ΔθπΐΓαπι• 
ςαβ ΓβΓυαι Ιιί$ΐοπΑηι Ι11(ΐ9ΐΓΑη()Αα) οοη(1υοί1>ίΠϋ9; ηιΙ)Π(ΙθηίςυθηοΜΓΑβθΐ&ΐβ§Γ&Ιία8ΐίΐΐ6Γ&ϋ8 ΙιοηιίηίΙ)ϋ8 Αά 
β]!ΐ9030<ϋ8ΐαάίΑ 0001 ιαδί^οί Εοο1β$ί« βΑΟΓβςαβ ΟΓίΙίο» ίΓΟοΙη οβΓίΑΐίπι ίοοαοιΙ>6ηΐί5α8, Εαίπινοτο οοποβίβ 
ρίί5ςοβ θΟΓοιη βίοάϋβ 8Αϋ»ΓΑ06Γθ υΐοαηςυβ οοπαΙΙ βυοΐ (Ιο 60ο1θμα$11οα ΟΓβοοΓαπι βΓΟίΙίΐίοηο ορϋπιβ αιβηΐί 
1.60 ΑΐΐΑίΙοδ, 6ΐ ΡβίΓΟδ ΑΓουάίυβ. ΙΙΙοβηίαι ίο Οί$$€Η. άβ ΙχΙίνύβοοΙαιαάίού ΟτχοοΓίΐγη, § 12, οο<1ίοί$ «ΐΑΐβιη, 
ρΓββΙ&ηΙίβηι ΓθΓΐοηΑπΐ(]ΐ]6 (οΗρΙο ρβΓββουΙυβ €9(. ΑΓουιϋαβ νοΓΟ βαοκίβαι Ιαιιοθ τβΠίΐ, 6]υ8ςυο ίηΐθΓρΓ0« 
ΐΑίΙοοβαίΑροά ΡβηΙίοΑηάοαι (]Βΐΐ6ΐ1αηι/(α/ι«^α(Τ^Ιοπΐ• VI 1^ρ^8^α1ρΓ688Αη116κίσιυ8. Υοπιοι ΑΠαΙΙοβ 80γ1« 

* Ργο<1111 οάϋίο Μβαοΐοβ;!! υΓΚ>ίηί ΜΒΟΟΧΧΥΙΙ, 3 ?ο1. ίοΐ., ηιίίο ΐ^ροΓΟοι βρΙβηάοΓΟ ογοαΙβ. 

Ρατεοι. Οβ• 0ΧΥ1Ι« 1 11 ΏΕ ΒΑδΙίΙΑΝΟ ΜΕΝΟίΟΟΙΟ 13 

ρΐίβ βα1& 6χρο»ίΐΑ <ΜκΙί6ΐι Γ8Γί(Αΐ6, ουπο&ΟΓαοτ άβιίάβΓίαΕπ Αοχίΐ; 6ΐ ΑγοοΙπ ιαΙβΓρΓβίΑΐίο ΙΐΑαά 8Αΐΐ$ &0(ηι- 
Γαία, Ογ^βοΙ ΙβχΙυβ ηβοββ^ίΐΑΐβπι ΐ6βΙθΓΐ5ιι%*«ρ9^ΐΜϋ1 ; Ιη 1ιυ]υ8 ρΓΦβθΓΐίπ) Φΐ«1ί$ 6( οΗϋοβ &Γ(ί& 1υο6, ςυ» 6Χ 
Ιηΐ6ΓρΓ0ΐΑϋοιιίΙ)αβ Λά βοα&υΙοα^^ν^^Αι^ *<ιια*ςί3 ΑοεβηϋίΐοΓ. Ιΐ&ςυβ ο&ΓάίηαΙ» ^056ρI1 Μαγ{α "ΠιοαίΑδΐαβ, 
ιηοΓαηΐ8&η6ΐίΐιιΐ6β1 &α(;ιη<^(1Κίονίβ'•(!6ΐ6ΐ)βπί^ 6]αδ Κιοβαοή ρΓΟίίυιη ορίίιηβ ηο&&οΙ, οοΓαβ &αβ» 

Λά ϋίαιη ναΙ^αικΙιΑίι **ρ(^.ά4ιΐ1ίΙ : ςαοά Δ85ί(1υΗ ?ο(ί5 ορΙατβΓβΙ ; ΓβοίβΒβΙςϋθ, ηίδΐ νίΓυιη οχίαιίυπι ία 
€\6ήοοτμφΐ^^^\»τ[ϋύ οτάϊηβ ίαο6 α^βοΐβιη, νοίαηΐ&ΐβ ίηδϋΐυίοςυβ ραυρβΓβιη, ίωρβα&αΓυιη ιηαβοίΐαϋα 
άβι€Γ^ί^1^Μ^βΟ&^^^3 βαίπι (Ιί^οίΐβίοιηβυρΓΑ ΟΦίβΓββ 1&ιΐ(1θ3 οοιηπ)6η(1.'ΐαΐ ςυ&ϋΓίηςβαΐΦ &β Ιπςίηία ίπΐ8|^ί- 
\Λ 0^&!>*ί1108ΐπΙ)ϋ3 Β&8ίΙί«ηι »νί ΑΓίΙΟοίϋυβ ιοίαιο «ΙορίβΙ», ςυ» λ^ηοΙοΓυαι ιη&Γΐ^Γϋπαι οοηΓ65&θΓϋπι, 
. *'ώιθ6Γ(Ιοΐυπι, ιηοοΑοΙιΟΓυιη, τίΓ^Ίηαιη, ιηοΙίβΓυιη, ΙογΙογοοι, Ι^ΓαααοΓυιη, ]αάίευιη, νβ&ΐβδ^ απηβ, 50(1β3, 
ΟΓΐιΜας; ηβοηοη 88()ίααι, (βοαρΙοΓοηο, Ιπ1>αοΑΐίυιη• βίΓυοΙοΓοιη, ΓοΓΟίαιη, &ρρ&Γ&ΐαιη, οοαίίβ βχΐιί^βηΐ : 
ςαίΙ)α8 «Γβ ίηοίάβηάίδ βΐ βχοίρίοοάίβ ηοα ιηο(ϋο& τίβ ααΚ ίυί$50( ίωρΘοιΙβικίΑ. 

86<1 ΟΙβιηβηΙΙ XI, ροηΐίϋοί αι&χίαιο, (ιφο 1ιιυ8 Γ6$6Γ?αΙ)αΐυΓ, υΐ ρυ1)1ίθΑΓη Γβιη Γα€θγ6(, ηυ» ΙιοοΙοηυβ 
ιηαβηοΓαηι ρπαοίραηι ίυβΓΑηΙ ρΓβΠοβα 6ίιη6ϋ& : ^υ^υ8 ρΓ0?ΐ(1«ηΙί& οοιίίοβηι ςιιονίβ αοΓΟ οιιποΓοιη, 
▼οΙαβίΑΐβ Ιθΐηβη ι&ιη Γλίΐβοβιιΐβιη, βΐ ρίοίαπβ ρπορβ ΓυςίβηϋΒαβ ο55ο16$^6^(βσ1, ία ρπ$ιίαυηι ΟΓοαΙυιη 
Γ€&Ιί(ΐ]ίΙ; ου]α8 8απιρΙίΙ)υ8 1&1)υ1φ οαιαββ θχοβρίββ Γυί$3βα(, οι&ί ιηοη ίη(6Γ0β88ί9$6ΐ. ΙηοΙιο&Ιο ορβη 
ιυρΓθοίΛΟί οι&αυαι ίωρο&υβΓβ 6]υ8(]6πι 5υοοβ55θΓβδ Ιηηοο6ηΙίυ$, 6ΐ Ββηοίΐίοΐυβ XIII, ςιιΟΓαπι ΠΙβ άααι 
ρΓΦοΙ&Γϋΐα &οϋ(ΐυίΙ&Ιί$ πιοαίαιβοίαια πιααίίίββαΐία 5υ& οοπιρΙβεΙίΐαΓ, ίη τίτίβ 05$6(ΐ68ϋΐ ; Ιιίο αοη (αΐιοΐ&β 
οιοάο ρβΓίβοίΙ, 86(1 βίβ^αηΐίβδίπιοβ θϋ&αι ΟτωοοΒ 1^ρο3 α<1 ρΓοοαΓ&ηάΑΐα Ονΐίΐίοηβαι ΠΙ)6Γ&ΙΙ16Τ 
8ΐιρρ6(1ίΐ&νίΙ. 

ΙΙΙυά Ιαοιβα &αρθΓ6Γ&1^ αΐ ^&^ιυΓα ΑΐΙβΓίαβ ρ^Γΐίβ, ςοβ ]&αι οΐίαι πιίδβΓΟ ία(6Γθί<1ίΙ| &ά ίαΙβ^ΓΐΙ&ίοια ορίΑ• 
Ιί8&ίπιί ορβηβ οίβυαςυβ ΓθβΑΓοίίβΙαΓ ; βΐ &(1]60ΐί9 βχ αΐίςυο αοα ίαΓθποΓί$ φτι αιααυ$0ΓίρΙο €θ^ίοβ ββχ ρο5- 
ΐ6Γίοιϋ>υ3 ηιβαιίόοΒ, 8&αβΙθΓυαι 8ί αιίαυδ Ια^υίλβ, ΥίΙ&Β 8&1ΐβαι ρ6Γ ΙαΙο^Γαια ααηί βίΓΟίιΙυαι (ΙΙςβ^ΐΜ, 
Αΐ)9θΙαΙοιαιυ6 Μβαοΐο^ϋ οοΓραχ αοβίρβΓβαΙ 880Γ&Γαιη ΓβΓοπι 8ΐυ(1ίθ8ί. Ηοο ΛυΙβιη 8υΙ)8ί(ϋασι & άοπαοΒίίοΑ 
βϋαιη ΟΙβαΐθαΐΐ8 XI πι&αιΐ8βΓίρΙοΓυηι 1)ίΙ>1ίοΐΙΐ60&, 1βοΙί89ίιηί$ οιηηίαηι Ιίη^α&ΓΟία πιοαίηβηϋβ Ιοουρΐ€ϋ$- 
8!ηΐΑ, ίαιο νοΓΟ &1) ίρ8ί8 ί1Ηα$ βοΐιοάίδ, Αίςαο α ρπηιίβ αϋεο 6]ώ8 ραβΓίΐί» οχϋΓοίίαΙίοηίΙιαβ ίπιροίηιτί• 
πιακ. 1$ βηίια τίχ Ααιιυαι ΦΐΑΐίβ άβοίπηυαι 5θρΙίιηϋαι β(^Γ685υ3, βχ νβΐυδίίβ 00(1ίβϋ)υ9 πιοοα^Ιοπί ^^^ρ(9θ 
ΡβΓΓΑΐΦ &11βΓ&πι ϋΐΑΟί Βα8ΐΙί8θί Μοηοΐο^ϋ ρ&Γίεαι, ςυαηι ρ6Γϋ8$ο ΙίΚβΓαΐί νίπ (ΙοΙθϋ^αΙι & εβ ΐανβηίΑΠ), 
8υ& πιαηυ 6γ%06 ()β50Γίρ36Γ&ΐ, βΐ αοουΓαΐί8$ίαΐΑ ίοΙθΓρΓβΙαϋοηβ 1»2ΐΐίοααι ΓβοοΓϋΙ : ςιιαιη βίδί ηιθ(ΐ69ΐίι 
6]α9 ρΐαηβ 9ίη^'υ1<ιπ9 ά\ηΙ\ιταΊ$ Ι6αθ1>η9 ορρΓ68<ίΙ, ρυύΙίοΑ Ιααιβα ιιΗΙϋβ9 άίυΐΙυ9 ΙαΙογο αοα ρ&ΐίΙυΓ. 
Μαΐίΐο ίςίΙαΓ οροΗ 8«πΐ69ΐΓθΐη αΙΙΟΓ&ιη ραΓίβιη ί11ίυ9 άϋί^θοίΐΑ οοα&βΓΤ&Ιαπι ίβΐίοοςαβ Γ6(1<1ίΙ&πι &(Ι]αηβί- 
ιηυβ ; υΐ ρ&ηίπι ϋΐ) ίοΐεπία οΓθρΙυιη, ρδΓΐΙαι β Ιβο6ΐ)Γί9 βηιίαα), ρβηίαι 1.αϋοίΐΑ(6 άοα&Ιυαι, ίαιαιΟΓίβϋ 
6^^8 ηοπιίηί ρο$ΐ6Πΐ&9 αοοβρίοαι ΓοΓβΓΑΐ. 

ΒοΙΐΑα()ί&ηί 9θθϋ βΓα(1ίΐΐ9 Ι&ηΙί Α(1οΐ6806ηΙΐ9 ΐΑ()θΓίΙ)08 αΐίςυοΐ βο1ΐ60(ίοηί9 5α3Β Πΐ6η9β8 ΙοβυρΙβΙβΓαοΙ» 
6Γ8Θ0Α &ΔαοΙθΓααι ^63ΐα αά οαΐοβιη Μ&Ππ, Αρπ1ί3, Μαίί, βΐ ^α1^ί, βχ βοπΐ[ηοηΙλΓϋ9 Α!1)αηί$ &ϋ]ί6ίοαΐ69. ΕΙ^Ι 
&αΙοαι Ι>αΐίοα8 βΟΓοπκΙβαι πιβο 81110), βίπιιιΐ εΐ ^υIιη βίςοβ Αα^υδίί, ίηΙοΓρΓβΐ&Ποηβδ ί()6πι Οΐβπιβοδ XI 
οοπΓβοίΐ ; ίη ίρ8ίϋ9 Ι&ηιβα 8β1ΐ6(1ί9, ςυβΒ 9υρ6Γ8ϋαΙ, Αρηίί» (ΑΠίααι βΐ Μαίυ5 ίαΐβ^ή ; ΜηΓίΗρποΓβ^ ?ί{;Ίη(ί ; 
^υ^ί^ αο ^υι^^ Αΐίςυοΐ ϋίββ 1.8ΐίαβ τβΓβί, ρΓορΗΑςυβ 6]υ9 ηι&αα 6χ&Γ8ΐί βοοβρίβίυαίυΓ : ΓβΠςυΙ ςυοΓΒαπι 
0699βπηΙ, ςαονβ ΓαΙο &αΙ άβΙίΙοβΟΑπΙ βυΐ ίπίβηβπηΐ, ίηβοαιρβΠυπ). ΜοηαοΙιί ΒαβίΠαοί 6ΓγρΙ%Ό ΡοΓΓ^ίβ» 
Ααβυ^Ιυαι πιβολβίΟ; ςαί βχ ΑΙΙ)Αηο ιρο^Γ&ρΙιο βχοίοΙβΓΑΐ, αΐίςυοΐ ίυΓιί8 πιυΐίΐυαι, βχ βοάβαι αυΙο^ΓαρΙιο 
ΟΓβββ, Γβο6ηΐίοπΙ)α$ςυβ Μβηο1ο^ϋ8 Ογφοθ 8υρρΐ6η(β8. 1.&ΙΙα&π) β]υ9(Ιοπι ν6Γ9ίοηβαι αςΙοΓοαπιοΙ. Ο&ΙβΓΟβ 
Μ&ηϋ, ^α^^^ Αβ ΙυΙίί ϋίβ8 β βΓββο ββΓοιοηβ ΐΑΐίαοΒ ίβοίΐ Ρ,) Ρ6ΐΓυ8 ΒβοβάίοΙαβ β 8ο^^θ(&ιβ^^$υ, δ^Γϋβ 

||&ΓΟθί(&, ΤΙΓ ΐΑΐίοίβ, βΓ8Ββί8, Πβ^ΓΑΙβίβ, 8^Γίϊβί3, ΑΓβ1>ίθί9<ΐαθ Ιί1βΠ9 βΧβα1ΐί93ίαΐυ9, ςαί 6]α9(ΐ6Π1 

€1ΰαΐ6α(ί9Χ( ]υ88υ, ηι&Γΐ^Γϋΐη βΐίιαι ΡβΓβ&ίΟΐη ΙιίβΙΟΓίΑΐη 85 ΑηΙί(ΐαί88ίαιο δ^τΓΟ βοπρΙΟΓβ βχ&Γ&Ι&πι, 
ΑΗοΓυπιςυβ 88ηοίθΓαιη γ68 ^68188 ία ρΓ8Β8ΐΑαϋ89ίαιί8 οοάίβίϋυβ δ^π&οίβ άββΟΓίρΙαβ, ςαο8 ίάβπι ροηΙΙΓοχ 
βχ Οπ6η(ΐ8 1α(οΙ>π8 β(]υο1θ9, αοα ουπι ρ1ΐ]πϋυ8 αΐϋβ ϋη^ο&Γυηι οπβηίαΐίααι 8βΙβοΙί8 αΐΑηυ9βηρΐί8,!α 1)ίΙ)ϋο• 
ΙΙιββΑ νΑΐίβΑοα αά βοσιιαυαβηι υΙΠίΐ&ΐβαι <ίβ(ϋβα?ΙΙ, ία 1*«1ίαααι ββηηοηβπι βοατβΓίίΙ, βΑδάβαιςαβ ί^ρίβ 
ρΓορβ(ϋβτη βάβαάΜ βχβρββΙ&αιαβ. 

^αα^η τβΓΟ ΡβΐΗ Αιχυάϋ ηοαιίηθ 11^1161109 ταί^ΑνΙΙ ρΗοΓβια ββαιββίΓβαι Μβηοΐο^ί ρΑΓίβπι» α ο1• τ. 
^ο$βρI1ο8^π)οη^ο Α9^βπι&ηο μοτο9, ί>Α9ί1ί6θΒ ΥΑΐίΰΑΟβ ρΓββ^^ΐβΓΟ ΒβηθΠβΙ&Ιο, ί^υί βοβϋβαιοοάίβββ οΗοα* 
ΙαΙββ ία 1)ϋ)ΙίοΙΙ)60Α εΐβιηβαΐίοο-νβΐίβαοα Γβοβα9αίΐ, 0Α9ΐίβ&ΐΑηι ηοτΑςυβ ρΓορβπιοάααι ίηΙβΓρΓοΙαϋοαθ 
(Ιοηαΐ^πι βϋιουβ : α ύΓκοο βοίιη ΙβχΙα ςυαπα Ιοη^ί98ίπιο (]ί9(αΙ)&(, ςαοπι&άπιοάυσι ΓβοΙα οοΠαΙίοηβ ρβΓβρί- 
οϋϋπι ΓΰάίΙϋΓ : ιηυΙίΑ 5ί(|υΐ()β(α &ϊ) ίηΙβΓρΓβΙβ ρβΓρβΓΑο: 8()^6^ιΑ νβΐ ρΓ2ΒΐβΓΠΐΐ99Α ; ςαΦ(]ΑΠΐ αΐίο ρΓ0Γ$υ9, 
ςϋϋπι (οχΐυβ ραΙίΙϋΓ, δβηπα οχροβϋλ ; βοΓΓορίΑ αΐίοιιΐ)! 9Αηβ1θΓϋπι βΙίΑΠί ηοίαΙπΑ ; υΜςαβ άοπιαηι 
ρβΓβρΙίΓαβίιη ροΓιυΐι «ιοαπι ΓκίϋΙοσι τβΓδίοηβπι οβΓηοΓβ β8(:Α<!βο,Ό( ^οηυίαυπι Ατοικίϋ νΙΗ ΟπΦβΰ Ι.ΑΐΙη6ςυθ 
()06(ί35ΊπιΙ Γβίαιη β99β, βΓυάίΐί τιχ οηάβτβηί, αΐβΐ ϋ^1ιβ11α8ί€ΐ αίΓίΓΠίαΓβΙ. 

Ια αΚβΓΑ 8βιη68ΐΓί ραΚβ^ ηααπι, οΙ βορΓα άίβΐυαι 68ΐ, ΟΙβηβοΗ XI (ί6ΐ>βαΐΌ9, Α?υΐ8ί8 οΙ) βθ(ίίοί9 τβΙαβίΑ- 
ΐβιααοηηαΙΙίβ Γο1ϋ9, (1ίβ9 Αΐί<]ηο1 (ίβ9ί(1βΓ&οΐαΓ : αίαιίΓυαι ^αο^^ IX, Χ, XI, Αυ^α8(ί IV, XIII, XIV, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI. Εο8 βχ ΜβηβΒίβ βχβοδίβ (]680Γίρΐ09 1»Αΐίαβ4θο τβΓ&09 Α(1]ίοίπια9. 
δαηβίοΓυαι ίπΐΑ§ιηβ8, αΙ ία αιιΐοβηιρίιο ΥΑΐίβΑαο οοοβρίβίαηΙαΓ, 8ίο α(1 ιίνιιηι ΚΓβ ίαοί8Α8 «ΐΑΟΐαδ : βυαΐ 
«οίοι ρΓ6ΐίθ9Α Ααϋ(ΐαίΐΑΐί8 ηιοαιβαΐΑ, βΐ8ί α1> ΑΓίβ ρία9βα(Ιί αοαοίΐιίΐ ΓβββάααΙ, ΡΙβΙοπιαι «αΐβαι αοπιίηΑ, 13 ΤΕ8ΤΙΜ0Ν1Α. 14 

ςαβΒ λά ιΟΛΓ^οηι 6ΐα^α1&Γααι ίιη!ΐ£;Ιαααι ία οοάβπι βοΐθ($ΓαρΙιο βχβίαηΐ 1ι«θβ βυαΐ : ΡαηΙαΙβο 8ίΜ€οη^ 

ΜΐΰΗοΒΐ ΒΙαοΗβηιϋα, 6Θ0Γ9ΐα$^ Μβηαί, 8(τηεοη ΒΙαεΗ^τηϋα, ΜίΰΗαδΙ ρατυη$, ΝβϋοΓ. Ελοκίθΐη ία 
Ιιυ]υ5 6(ϋ11οηΐ8 πιαΓ^Ίηο ςυ&άπο^θηϋο^ αο Ιη^ββίβ^ ΓβρβΙβΓο, ηαΐΐίοβ ορβΓ» ρΓβΙίυίη άαχίηιαβ. 

ΜοηοΙο^Ιο ρΓβιηίΐΙίιηαι (β&ΐίΓηοηΙα τίροΓαιη ίΙΙϋ$(παΓη άβ αΐΓα(]υβ 6]ϋ9 ρ&Γΐβ : βχ ςιιίΙ>υβ οοηβίΑΐ ρηιηο 
Β&θίΐίυαι ίιηρθΓαΙΟΓθΐΌ, βα{ Μοηοΐο^ίυπι (ΓίΙ)υίΙαΓ, ηοη Μβθ6(1οη6πι βδδβ, ςυί αηηο βΙιπ$ΐί 886 ίαιρβηυιη 
Ι6ηβ1)α1, υΐ ΟΛτά, Β^ΓοπΙοδ βχί^Ιίιπητίΐ ; $6(1 ΡοΓρΙι^ΓοςοηίΙοπι, ςαί βΦοαΙο ίηΙβ^Γο ροδίοποΓ Μ&οβάοηβ 
ίαΐΐ : ςαοά ΑΙΙαϋυβ βΐ υ^,ΊίθΙΙας άθπιοηβίΓαηΙ. δβουηϋο» ββπίθβίΓθαι &11βΓ&πι ρ&Πθΐη, ^α^ι>3 ίηίΐΐυπι 
&ιηοη$6 ΜαΓίίο (ΙαοίΙυΓ, ςιιαιηςυο Βο1ΐΑη(1ί&οΙ βοοϋ ία ΐΏοηαδίβηο Οπ^ρΙ» Ρθγγ&Ιφ ΓθρβΓί&πι άίουαΙ, 
α ^οααο6 ΡΓ&ηεί3θο ΑΙΙ)αηο ίίδ ΟτΛΟβ Ι^ΙΙηβςαβ ΐΓβαδίηίβδ&ιπ Γαίδβο απΙα βηηυπι Οΐιπβΐί 1668 ςαο 
ιηοηβθΐη Μ&ΓΐΙαπι 6χ ΒΛ$ΐ1ίιηο Μβηοΐο^ίο βϋίιΙβΓο, (]αοιη&(ίιηο(1υιη ^οαηη68 Οί&ωρίηυθ ία Όιαπο «αοί 1676 
ΙβΜαΙιΐΓ, 

Θα1)]υα§1αιυ5 Ογφο&τπ ΡοΙγΙ Ροδβίηΐ β δοο. ^^3α αά βαπκΐβπα Ιοκαοθοι ΡΓααοΐ5οαπι Λΐϋααϋπι βρίδίοΐλοι 
50ΓίρΙ&πι <1ί6 26 ϋοθ6ΐηΙ)Π» Απαί 4661, 6χ ςαα ρϋίαπι 6ΐ, ρΓββοΙιίΓυαι Α(1ο1β$οβο1βπι ίαβυαίθ αηαο βΙ&ΙΙβ 
ΙβΠίοίΙβοΙίΏΟ (ο»ΐα$ θηίαι Γαίΐ αιβηββ ΙαΙίο αηηί 1649) ία Ογφο» Ιίη^υ» δίαάίο οκςυβ αάβο ρΓοΓβοΙβββ, 
αΙ αοα ιοΙοηι ραπβ θα1οα^α1β(|υβ, &θ(1 θΙο^ααΙβΓ βΐίααι 0Γαα(β(|υβ Ηιΐϋπΐδ βα Ιίςαα οοα8θΓίΙ>6Γβ. 

ϋΐ ορθ8 ία (ία&8 ρ&Γ(68 (1ίτί(ί6Γ6ΐ(ΐ^ βτΦου» Ι6χ1υ& Ιο Ι)ίοα8 86ΐηΰ8(Γβ& άί$(ΓίΙ)υ(αΒ ροβίαΙλΓβ ?ί<ΐ6ΐ)&ΙυΓ. 
ΥβΓαπι ςαίιι ρΗοίβια ρ^Γΐβαι ςααϋπο^ζβαΙβΒ «ο (η^αΐ& «βαοίοπιπι ίιηα^ίοβΒ (Ιαρίο π)8]οΓ6αι ροβΙβΗοΓβ 
βίΟοίααΙ ; Μοαο1ο|(1απι ία ΐΓββ ρ&ΠΪΓί αββββδβ Γυίΐ, ςπΑΓαπι ρ&Γ8 ρπιαα 8βρΙβσιΙ)Γ0τα^ ΟοΙο^γθοι &β 
ΝονβιαΙ>ΓθΠΐ ; αΙΐ€Γ& Οοοβαι&Γβπ), ^8α^&^^υπ1 βΐ Ρ6ΐ)Γυ8πααι ; ΙβΓίία ΓβΙίςυοβ ββχ ΑααΙ αιβαβεβ οοπι- 
ρΙοοΙίΙυΓ. 

ΙΙΙίβ ίΓαβΓ6| «αιίοβ 1.€οΙογ; 6(ϋΙίοαβσΐ(ΐυ6 θαιίαοαίίβδίπιο αο ΓβΥθΓβα(ϋ58ΐιαο <1οταίαο ΑααΓΙ)&ϋ ΙίΙ. 
8. 61θθΐ6αΐί8 ρΓ68ΐ>γ(6Γ0 ε&Γάίΐι»1ί Α11)8αο 8. Η. Ε. βΑπΐ6Γ&Γίο, 6ΐ 1)α8ίΙίο» Υ&ΐίοΑαο αποΙιίρΓβδΙιγΙβΓΟ, 
0Ιβπΐ6α(ί8 XI ΓΓ&ΐΓΐβ ΟΙίο <)ο ΓθρυΙ)Ηοα 1ίίΙθΓ8Γία ορίίσΐθ οιΟΓοαΙί, Αοοβρί&αι γθΓθγΙο, 6ΐ]]α8 οοοδίΐίο, βΐυάίο, 
8ααιρΙί1)υ8 ία ΐαυια οοπίίαιοάϋαι ββάίΐ. 

ΌΕ ΜΕΝΟΙιΟαίΟ ΒΑ8ΙΠΙ ΙΜΡΕΚΑΤ0ΚΙ8 

ΥΙΒΟΒϋΜ ΛΙ,ϋδΤΒΙϋΜ ΤΕ8ΤΙΜ0ΝΙΑ. ΟοΓά. ΒακοΗίίϋ αά αηηνίτη 886 ά€ ΒαΗΗο Μα€€(Ιοη€ ΐΜρ. 

Αά οαηκίβαι Βλδίΐίααι ταΓδα» δρβοΐαΐ (αβ ςαί(1 ρΓ»ΐθΓταίΙ(ΑΐαΓ Απίίςαίΐ&Ιίβ) ςοοά 86ΓίΙ)βα(1ϋαι οϋΓΑνίΙ, 
6( Αυ9βα(1ααι ΟηΒΟΟΓαοκ Μοοοίο^^ίαπι ; (]αοά βΙίΑπι βχοΓαατίΙ 1π[ΐ&^ίοί1>α9, ςαίΙ)α8 δΗι^αΙοΓοπι βχρππιο• 
Γ6αΙ<ΐΓ βθΓΐΑτηία&. Ια ου]υ$ Πτοαίβ 6]α$ηΐ0(1ί δοηρίαπι ίατβαίιααδ ίλοκύίΑ ?βΓ8ίΙ)υ8 βρί^ΓΑπιηίΑ ία 86πρΙο 
οοάίβθ Υίαοβαϋί ΡίηβΙΙί Ραΐανίο Αάαοβ ΡβΓΤ&ΗΑΟ), οαπι ίΙΙίο β596τηυ9 ουια ροαΙίΟοβ, πιΐ89ο. 
ΒαΗΙίΜ ίτηρ€ταίον Αιι;ιμ οΗίΛαίί» 
ίη ρα€€ ρΓο$ίξαη$, αίφΛ€ τ€ΐήα Β^ΙΟοι». 
Εί ρ€ΐαΐ>Η$ ρααΜίη^ Ψέί/η^Μ €χ οτάίηβ 
ΡίΐΙιοΗτ<η ί»€α$ %¥ηαρ%η€$ ηί Ηά€τα$. 
ΕχβίΑΐ βαΙο^ΓΑρΙιυπι Ιρβίαβ ΒΑκίΙί τοίοσιβα ίαΐΑςίοίΙ)αβ σίΑ^αί ρΓβΐίί (ίβοοΓΑίαπι ροΓ ιΐίβ» δία^αίο», 
Αία^αΙοβςοθ 8&οβΐθ9, <1θ ςυίϋαβ πιβαΐίο Κ>&5θ(αΓ ία Υ6Γ8ίΙ)υ8. Υί<1ίίηα3 βΐ Ι6£;ί(αυ8 αο5ί9 6οαβ688ααι α 
ΡΑαΙο βίοαάΓΑίο 8&αοΙ» Οοβίΐί» 0ΑΓ(ίίαΑΐί| αβροΐθ ίβΐίοί^ πίθπιΟΓί» θΓθ£;οΓίί ρΑρ» <1βοίαιί ςοΑΓίί. 
ϋ>ο ΑΙΙαϋΗ» ίη ά'α$€τίααοηβ άβ ΙαΜμ ΕοζΙβΗΜϋοΐΛ θτΜοοπίηι, | 12. 

ΜβαοΙο^ΐΑαοα &Γι& ΒΐιαΙ (θΐ βηΐ άαοάβοίίααβ ΗΙ>6γ) ςοΑΠί ςυβθ Ι^ϋπα» ΜαΗί^ ΓοΙορία ιβΐ ΚΒ]βηάΛΓ\Μ, 
άΙχβΓϋ, ηοο Αΐίαά ία ίΠίβ ΗαΒβίΠΓ οίβί τβΐ βαοοΙογοοι νίΐ» ςαοΐίΐιβΐ (ίίο ρ6Γ Ιοίαπι Αοααπι βααιιαβίίπι βχρο- 
βΗ», τβΐ ({ΟΟΓαπι νίΐ» ηοα 1ΐΑΐ)θαΙηΓ οοπιηιβαιοΓΑΐίο, αυΗβςαβ ίΙ)ί αοΙ οΓβοϋ οΓΐΙίαΑαϋί, αοι ΓβοίΐΑαάί 
8θΗβ8 οοαϋαβΙϋΓ* ΥβΓαηι β8ΐ («αιβα 8»ρί»ίίίαβ ΜοαοΙο^ίοΓαπι Ιιοηιαι ρΑΓίβαι, οαια<|υβ αοα αιίαΙαίΑοι ία 
Μθηοίβ ΙαΙθΡ Οιαοαββ ρο8ΐ οάΑΟί &6χ(αΓα 68&θ ιϋςβ^ίΑπι, υΐ &ίη6 Αΐίοπαβ Ιίϋπ ορβ, ςυί οΓίϊοίασι ία ββεΐ68ίΑ 
ΑαΙ (Ιοαιί ΓΟοίΙαΙ, Ι^αΙ^βαΐ αα^ο οοΙθΙ)Γαα]θΓυια βαποΐΟΓαοι ΙιίδίοΓίοΙαβ βΐ βοηηπιβπίΐοΓΑΐίοαβδ 1ο^&(ί. Ηοο Μθ- 
αοΐο^ίοπι Αρυ(1 ΟΓΦοοβ αοπ απυτα ββΐ, &βί1 ρΓο ορροΓίααϋ&ΐβ ΐ6αιροΓΐ& υαπηοι ςυοςαβ Γαοίβαι ίαάυίΐ ; 
Μαά ςαίρρβ 68ΐςαο(1 αο1>ί« 1»Α(ίηβ ΐΑοίαπι βχ ?6Γ$ίοαβ οβΓόίοΑίίβ δίπίοΐί, Ολπίδΐα^ ίη Αοΐίςαί^ Ιβοΐίοηί^αβ 
ΓβρΓβ^βαΐατίΙ : αΙιιχΙ αυο<1 ΑβρΑΓαΙίσι ΙιΙαο ίαάο αίΑαα&οπρίοπι ΑϋΙιυβ ία Ι)ίΙ)1ϊοΐΙΐβθί8, βΐ ΒΑΓ56ηαΑ ρο- 
1ΐ58ίαιιιιη, ςαοϋ βΐ ΑαΙιςαίΑβίαιυπι 68ΐ, &55ΰΓταΐυΓ : ςαο αβο οπιοίΑ 8ίΙ)1 ίανίοβαι Γβ&ραηϋθηΙ : Αΐίυιϊ ςαο(1 
ία ΜοαβΙβ Ογοβοογοπι ϊαδΟΓίοπι ο$ΐ : Αϋυά ςυοιΐ ρο8ΐ (ΙίτίπΑΗ Ηογα8, Ενηη^^βΙίατη, Αροδίοΐυπί), Αΐίοκςαβ 
ϊίΗΓοβ Ιβ^^ίΙυΓ. ΜβαοΙο^ίυπι οχ Μβα®ί5 ΟΓΦΟοηιπι βΓαΙυπι, βΐ Ιη Ιία^υασι ΟρβοοΓαπι τ^ΓαΑουΙ&πι νθΓβυπι 
Α ΜΑχίιηο ΜαΓ^αοίο ΟγΐΙιβΓΟΓαπι βρί^οορο 6(ίί(1ίΙ ΑηΙοαίυβ Ρΐαβϋα» Υβαβίίίβ βαηο 4529, ία-4. 

ΒΑΓοαία8, Αποο Οοπιίαο 886, ΓβιβΓΐ Βα$ί1ίαΓα ΜΑθ6(]οαθπι ίπιρβΓΑΐοΓβια βΓΦΟΟΓαηι Μβοοίο^ίααι 5βΓί• 
1>6α(4απι οαΓ^85β 6ΐ Αυ^βαιίυπι, ΑίςϋθβΙίΑπι ίαια$ίαίΙ)α8 βχοΓαλβΒβ, ςοΐϋαβ βΙη^υΙοΓαπι $Ααο1οηιπι εχρΗ- 
πΐ6Γθθ(αΓ 06ΓΐΑπιίαΑ : 6ΐι]α8 ιρ8ΐιπι ΑαΙο^ΓΑρίιαπι νί<1ίπ)α9, βΐ Ιβ^^ίαιαι οοαοβ8$ααι αοΙ)ί8 α ΡαοΙο δΓοα- 
άΓΑίο 8• Οφοίΐίβθ οΑΓάίααΙί, αβροΐβ Ογο^οΚι ρΑρβ9 ΧΙΥ. Μβαοΐο^ίααι Ιιοο, αογο ^βσιαιίβςαβ ρΓβΙίο$ίθ8 15 ΏΕ ΒΑδίτ^ΙΛΝΟ ΜΒΝΟίΟΟΙΟ Ι β 

Οοηβΐ&ηϋαοροΗ «ά I^α^Iοτ^^11II1 δίοΠίΑΐη βΑΐίβ πιυηΐβββ «(ΙτββΙοιη, Ι^οάοτιοο νϋΑ ίαηοΐο, Ιοληηββ 
ΒαρΙί5ΐΑ ΡΓΑΟοίβοί 8ίοη<ΐΓΑΐί, ΟΑΓίΙίοαΙίδ ρΑΓβηβ, α?α»(ΐυβ Νίοοίβί 8ΓοηάΓΑΐί ο&Γ(ϋηΑΗ8, Ια &Γΐ)ί1πο βο ρο• 
ΐ6&Ια1ο ΙιαϋυίΙ, ςυβιηαίΙιηο<1αη[ΐ ιηοαιισιβαΐΑ &1ί&, πιαχίιηβΒςυο 8θ8ΐΐιηαΙίοαί& &0ΓίρΙαΓ&9 6]α5(]οιη Ιυιΐονίοί, 
«ραϋ ςυβιη Βαρίίβίο Ααοΐοηΐα§ ρΙυπαιαίΏ ρο1ΐ6ΐ)Α(, ηΐ βχ άίτβΓ&ίβ Ιβ^&Ιίοη'ώαβ, ςααβ ίΐΐθ οΐ) §;Γατί8&1ιηΑ 
η6£;οϋ& Λρύά οιηηββ ίβΓθ ρΓίηβίρθβ Οΐιπ&ΐίαηοβ, Ιαηοοοηΐίιιηι ηβπαρβ ΥΙ1Ι, Ο&ΓοΙυιη Ο&ΙΙίβΒ, Ρ6Γ(1ίη&α<1αιιι 
6ΐ £1ί5Αΐ>6ΐΙΐΑΐη Ηΐ5ρ&αί&Γα(η, ΡβΓάίη&οάιιιη Ν6&ροϋ& οΐ Βίοίϋφ Γο^βπι, 6ΐ ΐΑηάβιη ΓθΐϋριιΙ)1ίο&ιη Υβαβί&αι, 
ιιΙ>ί βΐ ιηοΓίβπι οΜί(, βοΠί^ίβΡΟ ρο88αιηυ8. Ροβίαιοάυπι α Ρααίο 8Γοη(ΐΓ<λ(ο ο&Γ(ϋηΑΗ ϋοοο αοοβρίαιη 
Ρ&υΐαβ V ία 5ϋ>ϋοΙΙΐθοαιη Υ&ϋοΑηααι ίητβιίΐ, βΐ ρΓβΟχα ιαοΓίρποηβ βί^οϊΩοΑνίΐ. 

ΡαηΐΜ V ροηα^€χ ιηαχίΐηη$ Ηαηο Ιίδτίίΐη ΟοηίίαηΗηοροΗ αά ΙχκΙουιοΗηι ^/ΌΓϋατη Μ^άίοΙαηί </ιΐϋβ•η αΙΙαίΜχη^ άβίηάε 
$ετΌαΙηιη αρ^ά 8^οηέίταέοηί/η (αηιιΐιαηί α ΡαηΙο 8, ΟμΗΗλ αανάΐηοΗ 8^οηάταίο Ηόί άοηο άαίΐέΐη, ίη 6ίδΙίοέΗ€€αιη Γα^ 
ϋααηατη ίη/βντΙ /ια«ί< αηηο 1615 ροηΗβοαίίϋ χι. 

1.ϋ)6Γαο&πι ΐΑΟΐαοα Μθαοΐο^ϋ ραΠβπι, ςαΑη(]ο ββχ ΐΑηΙαπι ιηβηβίύυδ, θορΙβιη&Γβ, ΟοΙοΙ)Γ6, Νο?6ΐηΙ>Γθ, 
ΟβοβιηΒΓθ, ^Α^υΑΓ^ο, β1 Ρβ^Γοαπο Αΐ)3θ1νίΙαΓ, οοαίίαβί. ΑΙιογα ςυ'ώαδηΑΠί ΟΑΤβίβ ΑάιΙίβίΑ ΙαΙοαΙ, ίηοβΓίυιη 
•5ΐ, βΐ υϋηαιη ηοα οοιηηααηβιη 80Γ(6ΐη ΙίΙ)Γ0Γααι ρΑββα, ί^ηβ τβΐ ΓβΓΓο, νβΐ ίιηρίοΓυπι Αυΐ οΙίθ5θΓαιη Ιιοιηί- 
ηαιη ιηΑοίϋαβ, οΙβαιοαΙοΓοιη βΙίΑΠί ίο]υΓίΑ, ία Ιαοβ 689Θ ά68ί6π(. δοηρίϋβ θ$1 ίη ΓοΙίο ^τΑηάϊ ρβΓ^.ιιηβηο 
αΟΤαογο ρθΓροΙίΙο, Ιίοθΐ ΦΐΑΐθ ]Αΐη ιίοΐα Αΐί(ΐυΑα(ιι1υπι 8υ1>1υΓίάο, Γογπια ςυ&δΙ ^ιια^γαΙα, οΙ]ΑΓ8θΙβπΙ)α3 θΐβ- 
(;Α0ΐ1•8ίηιί8, ουβ^υΑίη ρΓΟ Ηΐίυ» αΙγαώοοΙΙ ΓΑοαΙίΑίο, ηυοιΐ ηί^;Γυιη ηοα Ιίη^ίΐ, ηί^Π0ΑηΙϋ:)υ8. Ο&ρίΐΑΐβ» 
ςιΐΑ8 τοβΑαΙϋΐΙθΓΑβ, ΑΐίΓΟ θ^οΓίΏΑηΐυΓ, βίο^^αίΑΠίιη ρ&ςβΙΙϋΓαη) ρΑΓ$ δυροήοΓ ηοΓηίηβ β.ιηοΙΟΓϋΓη ίΙΗαβ 
<ϋβ1 ΓβρΓβΒοαίΑΐ, Αΐΐ6Γΐυ8 (ϋοαίάΐΑ βΟΓίρίΑ οοηιρθϋάίο βααοΙοΓϋπι ^Θ81α» αΗογα ίΕηΑ^ίηίύυδ οοΐοηϋυβςαο 
ηοα ίαάίΙί^βαΙβΓ, βΐ ρΓΟ βο ΙβιηροΓθ 8Αΐί8 βΙβ^ααΙεΓ, βυϋ οου1ο$ ροαΚ. ΡίοΐυΓβιη Γ6θ6αΙίθΓθ3 ωίηίϋΐαΓΑΠί 
τοοΑΟί : ηβςυβ βαίαι οΐ6θ,5θ<1 α^οα ^απιαιίςυθ οοΙογ68 ΙοιαρβΓΑαΐοΓ. Ιπι&^ΐαοβ ηοα αΙ) υαα ηίΑπυ ρΓοωλ- 
η&ηΐ, ί(ΐ60(]υθ ηοο υηίυ9 οπιαε^ οοηιϋΐίοαίβ, 56ά υοΑ αΙιθγα οοηοίηηίοΓ, αοοογαΙϊογ, ο1 α(Ι αγΙθπι αοοοιώ- 
πιο(1α(ίθΓ βχοβΙΗΐ, 6ΐ ηο αδέσποτοι ρΑΐΑΓβαΙ, ριοΙΟΓ ςιιί1ίΙ)βΙ ΙιηΑ^ίηι α Εβ άβρίοΐφ ίη πΐΑΓ^ίηβ ΙίΙ)π ποτηβα 
6χρΓθ85ίΙ. ΡίοΙΟΓϋΐη ηοπιίοΑ 8υηΐ, ΡαηίαΙβο^ ΜίαΗαβΙ ΒΙαΰΙιβηιίία^ ΟβθΓρίη$, 5ίιηβοη, ΜίοΙιαεί ρακνιΐΜψ 
ΜβηοΜ^ ΝαΙοτ, 8ίτΜθη ΒΙαύΚβτηϋα, Ιαΐ8^ίθ68 ίΐΑ άίβροααηΙϋΓ, αΐ υηΑ αΙιθγι αϋτθΓ5Φ ηοη ΓβδροηάβΑΐ, 8«<Ι 
ΙίΙΙβΓίβ βΐ 8ΑηοΐθΓϋηι ΥίΙίβ : ςίΑΓΟ ηυπο 5υροηοΓβοι ραΓΐ€πι ρας^ιαββ, ςπΑηιΙο ΑΐΙθΓ;α3 βιιροΓίοΓ ρΔΓ8 δΟΓΪ- 
ρΐίοαβπι ΓοΓθΓΐ, ηαηο ίαΓοΗοΓβαι, ςοΑοάο Αΐΐβπαβ ΙηΓβηοΓ άύβοηρίΑ 68(• 

Οαιη^ίο 1ί5θΓ ΑοΗρίυΒ 8ί(, (ΙίτίηΑΓβ ηοα ρο88υοια&: ΑϋΙιίαο (Απιοα Αηηο 662 βοπρίυαι, τίάθΐιΙΟΓ ίαιίί• 
ΟΑΓβ ςηί οροΓί ρΓ»β|;αηΙιΐΓ 180)51. Ηί νβΓο 8υηΙ. 

Έντ«ΰθα νυν σκόπησον 6ρθως ό βλέπων, οΙθ• 

Εχ νθΓΕίοηβ ]0Αηηΐ8 Αγ(;οΗ. 
€οη$%ά€τα ρτοί»6 0ϋη1\$ Αίο, ο ηίίί α9ρί€ί$, 
Εχ Γβόι» ορϋΜΧΛ ορΜ οτίΒ ορ^ιιπιιιη, 
1>β{, ίηςηαιη, όρια ρηΐ€Η€τΗηίηηί ίηβηίειη ΐηίρ€ί€η$ 

£// ΐΜϋΐ^Μ «ΐφτα τ^ ροΗ ηιιηιηι ατΟ/βι 
ΟΛίαηι ί/ίοτΜ €οηά9θοναηΜ οΐύτηηι ίρπΜ, 
Ρηοά ρ€ΐΗ» ιηΜίατ υοα$ βχρΗοηϋ Μοηο^ 
Μηηηη/η ίιταάίαί ίαρ%€ηΐ€ ρτονϋίηΗα ; 
ίη/^αςα€ πί ίρ$Ηΐη ιηοΗδία 9ρΐ€ηά€η9 ρύτιδνΜ 
Τ€ίτα ρΙαρα$ (οΗμ, €ί γ(χ ρυτρητΛ 
ΒαβϋίΗί, ήίΗηίΟΜ άηρίίά ροί^πΜ 
Ψανηα^ ίτίίί9ηρΗί$ #ϋΐ/ΐ€β^ <«η»ιοηί6ΐΜ, β^ο. 

Ει 1)00 68ΐ Μβαοΐο^ίαιη ΒΑΓοηίο νίβαπι, αθοα1)αυο ; 8(α(1ίο, ]υ85(]ςο6ΒΑ8ί1ϋ ΙπιρβΓΑίοπΑ <1θ80ΓίρΙυηι, θχο?• 
ηΑίαπιςαβ ίπίΑ^ίοΙΙιαβ, ηΐ8ί Αΐίυα(ΐ6 β(1οοΐα8 ίαβΓΟ, ηοα ΟΓβάΑΠί, ςυβπίΑάσιοίΙααι οΐ ΒΑδίΙίαπι 5υαο Μλοβ- 
(Ιοαβιη Γυί886: βχ ί&πιϋίβ βαίπι Ιιίο ΒΑβίΙίυβ ΡοΓρΙι^ΓοςοοοοίΑ ΑβββπΙυΓ: &ναξ Βλτ^ς γης, Ι^λιος της πορφύ- 
ρας Βασίλειος, τ6 θρέμμα της ίλουργ(δος, ΙίπράταΙΟΓ 1$ίΎΧ ηηινϋπχ, $θΙ ρητρητΛ ΒαΜίΙίίίΒ €ί αΙαηιηΗ$, Ιϋ 
(Ιο Μαοβϋοαο άίοΐ οοα ροΐο»!, οαηα ηοςαο ΡοπρΙιγΓΟ^βαηβίΑ ΓιΐθπΙ, ηοο ίηροΓΑΐΟΓθ ρΑΐΓβ ηΑΐυ5 &ίΐ, ηβςαβ 
ΑάυΙΐυ$. ΖοαΑΓ<λ9 ία ΟοηβίΑΟΐίαο ΒαοΑ, Τήν μίν βα9ΐλ({αν αύτου χαταλέλοιπβ τρισιν υΐέσιν, βΙο. Ιιηρ^ 
Ηηιη ίΗίηα /ϊ/ίί' τ€Ηςϋίί^ ςίΛΟΠίτη άηο9, ΜΜαβΙίηί βί ΑηάΓοηίσΗτη Ε%ί(ίοΗα ρτίναίο αάΗΗ€, €οη9ίαηαηηΐΗ 
νβΓΟ Ινηρίταηϋ ρ^ρ^τ€ναΙ,€η*Λ €ί ίρχα ΑηρΜία αρρβΙΙαία €Μ€(, 1]ηά€ Αίο $οΙ%α ΡοτρΗ}/τορ€η%Ιηί /ύϋ, αΰ Μ(αΗη• 
ρτχ €Λΐ€τχ$ ιηιρΜί ίηα^ηίόίϋ αάοηιαίΗΛ, Εχ βο ηβπιρθ ΡοΓρΙι^ΓΟ ^βηίΙΟΓϋΠ) ηοοιβα 6ΠΐθΓ$ίΙ, αΐ ςαί ίπιρβ- 
ΓΑαίο ραΐΓβ η^βοβΓβΙυΓ, 8ίτβ ίη ι^ηΙαοιο ΡοΓρΙιγπΒ άίοΐο, βίτβ ρυπρυΓΑ οΙ)τοΙΐ]Ιί, ΡοΓρΙι^Γο^βαηβΙ» άίοο- 
ΓβηΐυΓ. ΗβΓοάίΑααβ Ιιίβΐ. \\\), ι, (Ιβ Οοπ)σ)θ(1ο Μάγο! ίαιρβΓΑΐοΗ» Γιΐίο : Έδωκ« δΐ μβτ* έχεΐνον, βίο. Νμιμ 
η« ρο$ί Μακαοη ραίητη νοΗ8 γοτίνηα ρΗηΗρ^ψη άίάίί, ηοη ςηίά€ίη αίϋίΗϋηιη^ ^ναί€$ αηίϋ ιηβ /ϊίβτηηέ^ 
η€(/Μ υβίαϋ αο^ηίίίίο ίτηρ^Ηο ρίοτίαηίβηι^ (/νΐρρβ %»ηη$ βρο νο6ί$ ηα/ια, €άίΛ€α(ία^Η€ ι» βιι/α, ηοη φΛί<ΐ€ΐη 
ρΗναΙίΜ οΙνοΜπζ ^αίΗίί^ ίίαΐίτη ΐΜβ ηΐ €Χ αίνο ρροάί^ναπι^ ίτηρ^ταΐοηα ρητρηνα ϋααρϋ, $ίηΐΗΐφί€ μοΙ Ηο• 
ηιίηύίη ηϊ9 νιάίΐ^ €ί ρτίηΗρ€η%. ΕΙ ΤΗβαιίβΙΙαΑ ογαΙ. 6. άβ ΥΑίβηΙίηο ΟΓΑΐΐΑηί ίσιρβηΚοΗβ ΓγαΙγο : Πρώτος 
γάρ 8ή τ^ως της βύδαίμονος οΙχ(ας Ισπαργανώθης έν άλουργ(δι, ΡηιιΐΜ αηίεηΐ ίπηο ΐηείΐΐίχ άοτηηί ρητρη• 
τΗί οδνοΙηίη5 $$1 (αζΰχύ. ΒίοίΙβΓ ΐΑΠίβη ιΐο ΒΑβίΙίο ^αη^ΟΓβ| ςηί οΙγοα Ααηηπι ΟοηιΙηί 977, ουη βοηβίΑηΐΙηο 
ΡοΓρΙι^Γο^βηηθία ίαιροπαοι (οηαίΐ. 17 ΤΕ8ΤΙΙΙ0Ν1Α. 18 

Ρ6τά(ηαηάΜ$ ϋρΗΰΙΙηί, ΙΙαΠο 8αογφ ίοτη. VI, ραρ. 1049 €1 $6ς. 

ΜβηοΙοςΙαιη θΓ9Β0θΓυπι ]η5»ιι Β&9ϋϋ ^αη^ο^^3 ίιηρ. εοηβΙ&αΙίαοροΓιίΑηί «ηΐβ βηαηιη 8&1. 984 βοη- 
»0Γΐρ(αιη, 6ΐ &(1 Οϋβιη ιηβσιΒΓ&η&οθί οθ(ϋοΐ8 ΥΑίΙΟΑαί & ΡβίΓΟ ΑΓου(ϋο ΟοΓΟ^Γβη»! Υ. Ο, Ιιλίίηβ νβΓ&υιη, 
ηαηο ρΗπιαπι 6(1!(1ίΐ ΡβΓα&η(ία3 υ^Ί)θ11ο& (Αηηο $α,1%€€ί 1659). 

ί)()βΓ ί9ΐο ΟΓβοαβ» ^υ^α8 (ιιβ ?βΓ&ιο Ι^&ΐίηΑ Ιι&1)θΙαΓ, ]α98υ οΐίιη Β&βϋϋ ΡοΓρΙιγΓο^βηηβΐΦ ^α^{οΓ^» ίιρρ. 
«0(6 Γ6Γ6 &ηηθ8 684 €οη80ΓΐρΙυ8 ΓυίΙ, Ιρ$θΓαιηςηο, ςοοΓατη ίη 60 6ΐθ£;ϋ8 0θΐ€ΐ)Γ&α1υΓ, (Ιίτοηιιη {ιη&£;ίηΙ- 
Ι)Β5 οΓο&Ιυκ, αβδβΓναΙΟΓ Ια Υιιϋβ&ηΑ ροηϋΟβΐβ ααβχίιηί 1){1)11οΙΙΐθβ& : ιΐο ςαο τΙγ ο1. βΐ 6Γΐ](ϋΙί$»ίιηυ5 1*60 
ΛΙΙ&ϋαβ ία άΙ$»βτί. ρητή. έ9 Ιώ, ΕΰοΙ. Ογχοοτημ 8οηΙ)ϋ Ιο Ιι»β νβΓΐ>^ : « Μβηοΐο^^αιη Ιιοο αογο ^βιη- 
ηίβςοβ ρΓ6ΐΙθ8ΐα8, €οη8(Αηΐ1ηοροϋ αά I^^(1ο▼IοαIη ΒΓοΓίίαιη 8Α(ί8 ιηααίΩοο &4ν66(οιη. » ΟχΙΰτα ηί $νρνα 
Λμηά ΛΙΙαϋηίη ια^ιι^ αΛ /Ιπ^μ. Ρϋτρϋ ϋρΜΙίϋ : 

Η96 Ιιβο. 86(1 <|υο<] ιώ2ι^8 βΓ^αϋ ΜβηοΙο^Ιαιη Ιιοο βοήρίαιη Γαί886 Β&$11ϋ ^α^^ο^^8 ^υ88Iι, 68ΐ, ςοοά Ιιι 
60 β1 πΐ6θϋο Α(1 17 Κ«ΐ6α(1• Ιβαο&Ηί 8«ηο1ο ΤΙΐ6ορΚ)Ααοηΐ8, αζοΗβ ρΗηιο ΙοοηΙβ ίπιρβηΙοΗ», Β&8{11ϋ 
ΜΑ66άοηί8 βΐϋ, λϋοηιχηηιιβ ββηοΙΟΓοιη, ςιιί Ιοη^θ ροβΐ Β&8!Ηυιη Μλβοάοηβπι τίζβΓοαί. 0(6Γυιη βαιη ρ6- 
ηβ8 (Πθ ϋ83βΙ ιρ$6 ΑΓβικϋΙ ν6Γ8ΐο ΟΓί^Ιολϋβ, ρΙαουΗ ία βΓ&ϋ&ιη Γ6Γυιη θΟοΙβδί&ιΐίβαΓαιη ΑαίΑΙοΓυιη ΙιΙβ βαιη 

6Ζΐΐ11)θΓ6, Τυ ίη(6Πΐη, ΟΑΟΐΙίΐΙθ 1.6010Γ, Ιι16Γ6 β1 νΑΐ6. 

ΒοΙΙαηάίαηί ίΟΰίϋη Αα{$ 8ΑηθΙθΓαιιι Ιοτη^ Ι Μαν(η, ρα§, 861. 
Ιοΐ60Γ6 Ιι&1)6Γ6 οοΓΑτίπιαβ ρΓβοΙ&ΓίοΓΑ (ίβο ΜβοοΙο^Ιλ ; «ιαοΓαιη αααπι βχ οο1ΐ6^ο 86θ!6(Αΐΐ8 ηο8ΐΓθ 
βΙ&ΓοιηοοΙ&ηο ΡΑΓίβϋδ βοο6ρ1πια8 ιηαΐαο ; λΙΙθΓαιη ρ&Γΐίαι 6Χ ιη88. ιηοη&8(6Γϋ Οτγρ{» Ρ6γγ&(» ίο ΐΛΐίο ; 
ρΑΓίίιη 6Ζ ΒίΙ)Ηο(Ιιο(Μ8 Υλϋβαο» οο<Ιί66 ΐΓΑ086η1)ί ]088ίοΐ08. Αΐςα6 Ιιοο ροβίΓΟπαιιπίΐ ίΐΐαά 681, οο]α8 ρΗ- 
ηα&πι ρΑΓίοαι 6ΐ6β&ο1ί88ίιη6 <ΐ68θΗρΐΑΐη α ΡαοΙο 8. Οβοιΐ!» 0ΑΓ<1ία&1ί δίοοάΓαΙο, ΡααΙο V, ροοΙίΟοι 
098X1010, άοοο <1&(ααι, 61 • Ρ61γο λΓΟοάίο 1&(ίθ6 Γ6<1(1ί1σαι, Ιία/ί(ν 10^(1^1001, IV, 8αΙ>ΐοχαϋ Ρ6Γάίο&θ(1α8 
υ9ΐΐ6ΐ1α8: ςαθ8ΐα8 Αΐΐ6Γ&αι 1α16Γ6 ίοο6Γΐοοι ςοί1)08θ&ιη ίο 0Α?6ί8, αοΐ οοαιοιαοί ΓογΙο 1ίί)Γ0Γααι 80γ(6, 
ί£;αθ ΑΐιΙ ΓοΓΓο^ ιβΐ ίίορίοΓοαι αοΙ ο(ίθ8θΓθαι Ιιοοιίοοο), τοί βίοοίθοίοηιοι ίο]υπΑ (ΐ68ΐί«6. νοΓοαι 
ηοο 1αϋ(Α0ΐ6θΐ ίοθΑν6ί$; 86ά Αά «ίίτίοί οΓΩοίί αβοπι ΙοΙ ςυοΐ ίρ8Α οοοιρΙθοίίΐοΓ σ)θ08ίΙ>α8 α ΙΙαγΙΙο α(1 
56ρ(6αιΙ)η8ίοΙ(ίυαι$6Γτί6ο(οπ[ΐ, Γ6ρ6ηοια8 ίο ρΓβοοαιίοΑίο οιοοαοΙιογοοι ΒΑβίΙίΑΟΟΓΟπι ιηοοΑΑίθΓίο: οοο 

ς|]ί(1βαΐ ραΓί €ΐΐΑΓΑ0(6ΓαΠΙ 6ΐ6(;&0ΐίΑ 6ΐ ρίΟΐΟΓΑΓυαΐ Α(1 8ίθβαΐΑ8 ρΑ^ίΟΑβ (ί6Ηθίί8 ΟΧΟΓΟΑίΑΟΙ (ςολίβοι ίο 
νΑΐίΟΑΟΟ 6886, βίΟϋΙ ΑΟΐΙϊτίίΟαβ, Ι69ίηΐ08(]α6, 8ίθ 6ΐ νί(1ίθ108), 86(1 ΑΟΐίηυίΐΑίΟ ^^6 οίΐΐίΐο ίοΓβΓίΟΓΘΙΌ, 

6υαΐ(ΐ6αΐ()υ6 Βα^ίΐί ίπηρ6ΓΑ(0Γί8 Ιϋαίαπι ρΓβΓοτβοΙοαι : αΐ Ιιαοο ν&ΙίοΑοο ίΙίίοΑ ρΑΓΐί8 8ί οοο ^ΟΓαΐΑΟΑΟί 
ΑΐΐβΓΑοι, αΙ> ΟΑάβαι σίΑου νβίαΐ υΐοΓΟ ρΓο^ΑΐΑΟ), 06Γΐ6 |;600ϋΑαι 6χ ρΑΐΓ6 Αΐςα6 ΑΟοΙΟΓΟ 60(1601, Ιαοι οβ• 

16Π8 ίθ(1ίθΐί9, Ιυαΐ $1^1ί ρ6Γίθθ(ί88ίαΐΑ 8ίΐθί1ίΐυ(1ίθ6, ΟίΙΐίΙ 1ΐ»8ί(Α0(68 0Γ6(ΐ6Γ6Ο1Ο8. Εχ ΙΐΑβ ί^ίΐΟΓ 01608601 

ρΓίοιαοι, ίϋ 6$1, ΜΑΓίΙαοι Ιιίο (Ιαοιοκ ίο 8ρ6θίσΐ6ο Μ6οοΙο^θΓΐιαι ο^Ιογογοπι οοιοίαοι. ΕΜ οοίαι ο»ΐ6Γί8 
ςυ« γί(ίίοια8 οοιοίί)υ8 ίΙΙοΑίΓίοΓ 11680 οοΙΐ6θ(ίο, Ααο(θΓίΐ&ϋ8(|υ6αιιΟθΓί8; 60 ςαο(1 οοο ρΗνΑίο Αΐίοο]υ8 αγ- 
ΜίΓίο οοπιρίΙαίΑ, 86(1 ίο ραΙ>1ίοο ΕοοΙοΑίΑΓΟοι Οοο8ΐΑθΙίαοροΙίΐΑθΑΓαπι αβα Γυΐ886 γί(ΐ6Α(υΓ : οαοι ]α85α 

ΒΑβίΙίί ίσίρβΓΑΐΟΓΙδΡΟΓρΙΐ^ΓΟΙίΟΟίΙί Α0(6 ΑΟΟΟΟΙ 8ΑΐθΙί8 984,6586 6ΧΑΓΑ(Α ΟΟ^ΟΟδΟΑ'ΟΓ. ΔΟ ρΗοΐΑ ίΟ ΙΐΟΟ 
β60ΘΓ6?000 ΑΟάοσίΟβ <1ί?1θΑΟ(1θ Α886Γ6Γ6 .* η6()υΠ1 (ΐ6θθίΓ6, ({ΟΛΟΐΟ 5ίΙ ΜοΟΟίΟ^ΙΟΓΑΟΙ 0808 10 ΕοοΙΟβΙΑ 

βΓβΟΑ ββοαίο ]•οι οοαιίοΑίο αοΙοΗογ, βίο* 

δ/ΟΑΧΑΓίΟΠΙ 6Χ Μ60θ1θ^Ο ^α38^ ΒΑΐίΙίί ίσΐρ6ΓΑΐ0Π8 ΟΟΐΙΟΟίΟ, 0Ι]]08 86Χ ρ08ΐΓ6αΐί 0160868 6Χ8(ΑθΙ Π1Α- 

0080ΓίρΙί ίο ΟΙΟΟΟΑίΟΓίΟ 6Γ7ρΐ89 Ρ6ΙΤΑ(8Ι ίΟ I^Αιίο, 6ΐ0. 

/οαΐΡίΦΐ Οανηρίηνί, ίη Ιίδηο ϋπΐ ΜηΙημ, 1\ ΟίοΓΟΑίβ άη' Ι^α^ΤΛΪΐ, ^άίΟο Πομμ αηηο {βΊ(^, ιη ρητηο ΏιαΓίο 
ιη9η$ί$ ΑρήΙίί «/ιιμΙ^ιιι οΐϋΐΙ, ϋΠΉ Λοία $αηϋίοη$ηί ΑρΗΙί$ οοΙΙ^οία βί χΙΙηΜίταΙα α θοάβ/τνίο Η€9αοΗβηιο^ 
€ΐ ϋαηΐ€ΐ€ Ραρ€6ΓθθΜο 8θ€, /βηι 9^Μί$$€ξ^ άβ Ορμοογηιά Μ^ηοίορίο Ηαο ΜΗδίηηρϋ ραρ, 8 : 
ΜΑ8θρΓΑΐαΐΙο, Α ςαο8ΐο ρΓοροδίίο 000 6 (Ια (Α06Γ0ί 00016 ίο ςο68ΐ' οροΓΑ 81 ΓΑρροΓίΑ ;;€Γ βχίβηίητη 

Ι'οΓίβίοΑίο βΓβοο ()6ΐ 01686 ΟΙ ΑρΓίΐ6 άΐ 00 ΑΟΐίοΙιίββίπιο ΜοοοΙο^ίο (ΓΟΥΑίο οβί οιοοΑβίοπο άϊ ΟγοΚα ΡβΓ- 

ΓΑΐΑ. Οοοίίοοβ ςυββίο ί Θαοι1(11 βοΐί βοί πιοβί, οοοιίοοίΑΟάο «Ια Μαγζο βοο α ΐυΚο Α^ο&Ιο ; οία Ια πιαοοαπζα 

(Ιοί^' αΙΙγΙ 86ί 000 (0§:1ΐ6, ΑΟχί Α00Γ6806 ί1 ρΤΒ^(ξ\θ (Ιοί 019., ροίοΙίΟ 0611α νΑΐίΟΑΟΑ 8ί 00086ΓΥΑΟΟ Α ρΟΠίΟ 
ςΟΟβ^^ αΙΙγΙ 861 ηΐ6&ί, 0(Ι6 ΟΙΑΟΟΑΟΟ ρ6Γ Γ60(ΐ6Γ6 ΙΆΟΟΟ ίοΐίοΓΟ, ίΑίΙί 90Πν6Γ6 (1Ά1Ι ίθΐρ6ΓΑ(1θΓ6 ΒΑΚϋίο 

ΡογΩγο^οοΚο ^αοίο^6, 6 (ΓΑ5ΐΑΐΑ(ί (ΙαΙ βΓ600 (Ια ΡίοίΓΟ ΑΓθα(1ίο. Νοο 8ί ογα (1ί ΙαΙίΑ ςα69ΐΑ οοοτα ρΑΓίο 

ΙμΤΟΙΟ ρ6Γ 1Ά(1(]ί6ΐΓ0 ΟΟϋζίΑ Τ6Γυ0Α .* 00(16 ΜοΟβί^ΟΟΓ I^6006 ΑΐίΑΖίΟ Ια 0Γ6(ΐ6 (ΐ6ΐ (ΟΐΙΟ ΑΟΙΑΓΓίΐΑ, 6 Ι'ΙΙ- 

^ΙιβΙΙί, 06ΐ Οηβ (ΐ6ΐ ε65ΐο Ιοαιο (ΙοΙί* ΙΙαΙΙα Βαογα, οτ6 γαρρογΙα Ια ΐΓΑ(1αζίοοθ (ΙβΙΙί 86ί αΐ68ί (ί6ΐ ^ Μβοοίο- 

^10 νΑΐίΟΑΟΟ, 9ί (ΙαοΙΟ ΑΟΟίΐ' 6886 <ΐ6ΐΙθ βΟΙΑΓΓίοΐΟΟίΟ (ίί 81 ίΐβΙίΑ αΐβΟΙΟΓΙΑ. ΜοΙίΟ ρΟΓΟίΟ βί (16Τ6 α1 8ί^00Γ 

ΟΑΟΟοίοο 6ιον. Ρααιι<Ι880ο ΑυΐΑΝί, ροίοΙΐθ69ΐί ΐΓΑ8σιί86 Α^ί' ΑΟΙΟΓί Ια ΙγαΙαζιοοο Ι^ΑΐίοΑ (ίί ςοοϋΐ* οΙΙίοιο 

018• 6ΐ Αΐΐ68(Α6886Γ6ίθ (ΟΐΙΟ ΑΟΟίί^ΙίΑΟΐΟ, 06ΐ 0ΑΓΑΐ(6Γ6, 06Ι1α ΓοΓΟΙΑ 6 0611αΓγΑ86, α1 ΥΑίίΟΑΟΟ. 

ΡβΙη Ρο$ηηί β *5ογ. Λία ΕρηίοΙα ΟΓαοα αά ^οαηη^^η ΡΓαηοί$€η^η ΑΙδαηΐίτη $ϋΗρία Κοηκε 

ώ'β 26 Όβΰ 1661. 

ΕύγινΕΪ χβΐ Φιλομούνφ μειρβκίψ Ίωάννι^ Φρβγχίσκψ ΝοΜΐ αο $ίηάιο$ο αάοΐ€$€€η^Ιο Ιοαηηι ΡναηοίΒΟΟ 
τψ Άλβάνφ, Πέτρος Ηοσσίνος έκ τής εταιρείας ΑΙΙχχηο, Ρβίτηε Ρθ88Χίηΐί$ 8θ€, Ι6$η 8, Ρ. Β. 

του *Ιηαου, χαίρειν καΐ ευ πράττειν. 

Θαυμάζω αε της εύ<ρυ(ας χαΐ φιλοπονίας, αΤς Α(1πιίΓ0Γ β^Γβ^ίΑπι ίοάαΐβπι Αε δοΙβΓίίαπι, ςααίη 

Ιγκείμινος ε?ς μελέτην τής Έλληνιχξς γλώασης, ε!ς ΟΓδΒοββ Ηο^βθ 8ΐαάίαοι ίθ€ηηι1)βθ8 αβςαο Α(1β< 
τίααν κροβίβηχας, δστβ ού χχθαρώς χαί άμέμΐ(τ(ι>ς ρΓΟ^οίδΙί, Ι»( 000 3θ1θΠΐριΐΓ6 6ΐη6ΐΜΐαΐ6(ΐθ6, 36(1 ^Ι' 19 ΜΕΝ0Ι.06ΙΙ ΡΑΠΒ Ι. 30 §&ηΐ6Γ βΙίαΐΏ οπιαΙβ(|Όβ Ιϋΐ6Γ&8 βα Ηη^α οοιΐ5θπ- 
^89. Οαα άβ Γβ ίΐα 1ί1)ί ^γαΙοΙογ, υΐ άβ αηιίοοπιιη 
ίβΙίοίΐΑΐβ βΐ ΓβεΙβ ίαοΐίδ οοηνβηίΐ ^Γαΐηίαπ. Μοηεο 
φίοςηβ 6( ΙιοΓίοΓ,ηβ α Ιαιη ρπΒοΙαπδ ίηίΐϋδ &1)5ί3- 
1&9, ηβςαβ ίΙΙαβίΓίαπι ρ&ΓβηΙυιη 5ρ6πι Βοηαιη ίαΐ- 
1ιΐ5 ; ββ<1 Ιοη^αηίιηϋαΙβ βΐ 1α1)0Γί8 ραΐίβηϋα αά ^Ιο• 
η», ςοΕίη &ρρ6ΐί5, νβΓίίεβιη βναάαδ. Νονυιη αη- 
ηαιη, ςαβιη ρΓορβ(1ίβιη, Οβο (ΙαηΙβ, ίηίΐηη δπιηαδ, 
ίβΐίοίδδίιηαια 1ίΙ>ί αάρΓβοοΓ. ΕΙςαοηίαιη τβίβπ χηοΓβ 
Βοΐβιηηβ 6βΙ είΓοα Ιαηααηοδ Καίβηά&δ ιηυηβΓα ιηίΐ• 
|6Γ6, ρΓΟ ιηαηοΒοηΙο αυρβαιη Ιιοο Ορβ^οπί Ναζί&η- 
16111 (6ΐΓ&»ϋο1ιοη ζηίΙΙο : δβττηοηβ %η€τα ρτ3Β$ίαΙ €ΐίηρηί$ Μοτ, 
ϋαιη ηετηο τ€ΐη& ρ€$1ί$ αΙ^$ςηβ οίατηϋ, 
8€ά αΙ)$φΐ€ ν€τΙ>ί$ τηηΙΙοΒ (αοία $ηΜεναηΙ^ 
Κση 6ίΙ Ιο^ΐί€ηίί$^ νβτητη αρβηίΐΒ ρναίία. 

ΥαΙε^ ατηίϋί$$ίηιητη οαρηί, 

ΗοηκΒ νη ΚαΙ Ιαηηαν. ΜΏΟΙΣΙ. \ μ(ίνον, άλλα αοσμίως τε χαΐ χαλλιγράφως έπιστέλ- 
λειν έχε:ν^ τ^ οιχλέχτφ . Έγώ γοΰν έπι τφ γε 
συνιζδομχι , οία ττρεπει συνή^εσθαι άν$ραγαΟήμασι 
χαι •κροτζρ•/^μασι των φίλων* πχραινώ 8ε &μΛ 
3^αι παρακαλώ μή άτελεΤς χαταλιμπάνειν οΰτω λοψι- 
προζ αρχάς • μηδ* άπατ^ χρηστάς έλπίδχς των 
σεμνών γονέων αλλ* ε?ς τησθε της έρζσθε(σης σαι 
δόξης φθάνει την κορυφήν δια μαχροθυμ(ας χβι φ«- 
ρεπονίας. Ευχομα{ σοι εύτυχέστατον τόν νέον ένιαυ- 
τδν ου μεβ' ΰτεερον, ΘεοΟ γε δόντος, έπιβήσομκν* 
χαι ως έστι πάλαι νόμιμον δώρα πέμπειν τοις φέλοις 
άμψ\ την νουμηνίαν του Ιανουαρίου, ξενίου δίχην 
χρυσοΰν Γρηγορίου τοί3 Ναζιανζηνοΰ προσάγω τε- 
τράστιχον. Β Άφωνον ίρνον χρεΤσσον άπρακτου λόγου. 
Βίου μίν ουδείς πώποΟ* ύψωΟη δίχα, 
Λόγου δΐ πολλοί του καλώς ψοφουμένου* 
Ου γαρ λαλούντων, ευ βιούντων δ* ή χάρις. *£^($ωσο, Φίλτατη κεφαλή. 
'Ρώμηθεν , ίκη^ φθίνοντος Δεκεμβρίου , Ετει ΜΕΝΟΙΟαίΙ οκ^οοκυΜ 

ΡΑΚ8 ΡΚ1ΜΑ 

Α ΜΕΝδΒ 8ΒΡΤΕΜΒΗΙ ΑΟ ΝΟΥΕΜΒΚΕΜ. 1 Ηίο ηπηο βρθοία ΓβοΙβ ςυί νΐάββ, 

ΟρΙίιηαπι ορα» 6Χ ορϋποί» Γ6ΐ)α9 : 

Ορα» 0οί ρο1οΙΐ6ΓπιηυΕη, ίη βΙαροΓβιη ταρίβηβ 

[ιηβηΐβδ : 
Οραβ (Ιβίβοΐαηβ οιηηβιη ιηβηΐο οΓβαΙαΓαιη. 
δυρΓΔ βηίιη ίρββ, οΐ Οβηβ 6ΐ Οοπιίηιιβ, 
ΑβΙτοπιιη 0ΐΐ0Γ6ί9<ΐ6ρίη^6η8 οφίαιη, 
Οαοά, Ιαη^ααιη ρβΐΐβιη, βχΐβικίϋ ν6Γΐ)ο, 
Μαη(1απι ίΙΙαβίΓαΙ 9αρί6η(ί95ίπι& ρΓονίάβηΙία 
Οαί αηΐβιη Ιιηηο ιηοιίί» βχρπηαϋ, 
Ηοχ ΙοΙίυβ {βττα, 5θ1 ροΓροΓ», 
ΒαβίΙίαΒ Γαβείαηιιη &1απιηα3, 
ΡΓΦβΙαηΙίδδίπιαβ ίη πίΓοςαβ ; ίνορω\%^ οΐ νβΓΐ)ί8 ; 
Ταηςυαιη &1ΐ6Γαιη εβΓίβ οαΊαπι, ίαοίβηβ 1ί1)Γαιη, 
Εχ ρβΙ1ί1)α9 6χΐ6η8υπι, αΐί 86 1ια1)6( οαΐατα, 
Ρ6Γ6η(6ΐη, ν6ΐαΙ ΙυπιίηαΓία, νβηηδίαβ Ωι^αΓαβ, 
Ρπιηυιη ςυίάβιη ίρδίυδ Οβί Ιιοιηίηίδ \βτϊ>ί ; 
Ώϋϊηάβ Μα1π8, ψιω 8ίη6 86πιίηο ^βηυϋ ; 
δαρίβηίαιηςυβ, ρΓορΙιοΙαΓαηι, αη^οΙοΓυιη, αΓοΙιαη- 

[ρβίοπιιη ; 
% ΟΓΐΙιοάοχοΓπιη οπιηβπι ΙηΊΐίΙοαΙ πιβηίοιη ; 
ΟβΙβεΙαΙ Βίιηαΐ οπιποσι 3υοηη(ϋΙαΐ6 νίβιιπι. 
δβθ ςαο» (ΐαίάβιη βΓΩηχΙΙοο1οηΙ)α8 
ΙηνβηΙαΙ ααχί1ΐ&1θΓ68 οαιηβδίη ηβ^οΐίίβ, 
ΟοηαΙαυιη α(1]αΙοΓ68, οοπιπιίΐίΐοηβδ ίη ρυ^α. β Ένταυτα νυν σκόπησον ορθώς ό βλέπων, 
Άριστον έργον έξ αρίστων πραγμάτων, 
"βργον θεού κάλλιστον έκπλήττον φρένας* 

Έργον το τερπου πασαν εικότως κτίσιν. 
*Άνω γαρ αυτός, ώς θεός και Δεσπότης, 
"Άστρων χορείαις ζωγραφήσας τον πόλον, 
Όν, οΤα δε:3(5ιν έξέτεινε τψ λύγψ, 
Κόσμον δ^δουχεϊ πανσόφψ προμηΟί^• 
Ό δι τούτον είκονίζων τοΤς τρόποις, 
'Λναξ δλης της γης, ^λιος της πορφύρας, 
Βασίλειος, το θρέμμα της άλουργίδος. 
Κρατιστος, άμφοΤν, και τροπαίοις και λόγοις, 
Ώ; άλλον όντως ούρανόν τεύξας βίβλον, 
Έκ δερ;5εωνταΟεΐ^3ΐν, ώς έχει φύσις, 
|Ν Φέρουσαν ο*)ς φωστήρας ωραίους τύπους* 
Πρώτον μΙν αύτοΰ του θεανθρώπου Λόγου, 
Έπειτα Μητρός τγ^ς τεχούσης άσπόρως• 
Ιοφών, προφητών, αγγέλων, αρχάγγελων, 

Τών ορθοδόξων πασαν ευφραίνει ρρενα* 
Τέρπει δΐ πασαν τερπνότητι και Οέαν. 
'Δλλ* οΰσπερ εΐκόνισεν έκ τών χρωμάτων, 
Εύροι βοηθούς πάντας έκ τών πραγμάτων. 
Κράτους συνεργούς, συμμάχους έν ταΤς μάχαις, 31 δΒΡΤΒΜΒΒΗ. 

Πχθών λυτρωχάς, φαφμ^χιυΐάς τών νέσων 

*Εν ττί κρΙ<ι»ι κλ«ον δ^ ΐΓρ6<τόν Δβνπ^την 
βιρμους μισίτας^ π,^οξένου; χαι τ?!< αΙνω 
Δ4ξης άφράτΓους, χαί ββοδ σχηπτουχίας 

ΜΗΝΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. 

ΕΝ Τρ ΠΡΩΤίΙ 
Αρχή τής Ίνδίκτου. 
Τήν Ινδιχτον Ιορτάζ€ΐ ή του βίου Έκχλησίβ, άπό 
τών άρχα(ων πβρβλαβουσβ, Βιά τ^ νομ(ζ€96αι 
αρχήν βίνβι του χρόνου άπ^ ταύτης της ημέρας. 
Έπβιδή Γνδιχτον λ^γουσιν οΐ 'Ρωμαιοι τήν αρχήν, 
χιιι τόν ορισμών, •'βστιν ούν χαΐ ή πρώτη ήμέ^α 22 Α ΡΓ&τοΓΰΐη &ίΓθ€ΐτιαιη ίΓβα&ΙοΓββ, ιηοΓϋοΓαιη ουρά- 

[(0Γ68, 

Ιη ^α<1^^^ο &αΐ6ΐη ιη&ζίιηβ &ρη(1 Οοιηίηιιιη 
ΡβΓνίάοβ ιηβάίαΙΟΓββ, οοηοίΙίαΙοΓβδςαβ βορθΓηβο 
61οη» οοοηΐΐοβ, βΐ άίνίηί ίπιρβή! 

ΜΕΝ8Ε 8ΕΡΤΕΜΒΚΙ. 

ΟΙΕ ΡΗΙΜΑ 

• Ιηϋναηι ΙηάίοΟοηΐΒ, 

Ιηθίοϋοηίβ ίβ5ΐαιη άίβιη 06ΐ6ΐ)Γ&1 Οβί ΕοοΙββία, 
ΐΓαάίΙίοηβ α πι&]οη1)α8 αοοβρία, ςηοά &1) Ιιαο άίβ 
βχί9ΐίιηαΓ6ηΙ 6956 ΐ6ΐηροη9 ρηηοίρίηιη, οαιη ίηάί- 
οϋοη6ΐη Ηοιηαηί (ΙίοαηΙ ρηηοίρίηιη, 6( βπβιη. Ε9( 
Ι^ΙαΓ (ϋ65 ρπιηη9 ιη6η5ί9 §6ρ(6ΐηΙ)η9, αηηί 1οΙία9 του Σεπτεμβρίου μηνδς 6ριαμ6ς χαί αρχή του δλου ^ ^^,ί ^^^ ,^ β^ί,. 5β(1 ρο3ΐ<,αβιη 01ιη9ΐθ9 06η9 
ϊτους . 'ΒπεΙ 8^ Χριβτός ό θεός ήμων ζουληθείς ^ ^ «^ ^ έπευλογήααι τήν ^ρχήν του χρόνου, μάλλον δλ $λον 
τόν χρ^νον, ^ν αυτός πρό τών αΙώνων έποίησεν, 
ιΙαηλΟεν είς τήν συναγωγήν τών Ιουδαίων* χαΐ 
έπε$((θη αύτψ βιβλίον *Ι1σα"(ου του προφήτου. ΚαΙ 
άνοίξας αυτό, εΰρε τόν τ^πον βπου ήν γεγραμμέ- 
νον* Πνεύμα Κυρίου έπ* έμ^ , ού εΤνεχεν Ιχρισέ- 
με • εύχγγελίαασΟαι πτωχοΤς άπεσταλχέ με• χη- 
ρύξαι α^χμαλώτοις δφεσιν , χαΐ τυφλοΤς άνάβλε- 
ψιν χαλέναι ένιαυτόν Κυρίου δεκτ^^ν. Καΐ άπο• 
δοός τό βιβλίον τψ ύπηρεττ^, Ικάθι^εν . "Εχτοτε 
έχαρίαατο ήμΤν τοΤς Χριατιανοϊς τήν άγίαν Ιορτήν 
ταύτην, Ιΐν χαΐ προθύμως Ιορτάζοντες ευχάριστου* 
μ«ν αύτφ. 

Τ^ αύτη ήμέρ^. 

Μν/μη του όαίου Πατρός ημών Συμεών του 

Στυλίτου. 

Ό άγιος Συμεών έγένετο άπό Αντιοχείας* νέος 

δλ ών, προσετάγη παρά τών γονέων αύτου βύσχειν 

πρύδατα, Άργήσας δΐ ποτέ διά τόν χειμώνα, του 

μή ρύσκειν τα πρύβατα, άπηλΟεν εΙς τήν έκκλη- 

σίαν το'3 θεοΰ προς τό ευξααΟαι. Και κατά συγκυ• 

ρίαν, ήκουσε του άγιου Ευαγγελίου άναγινωακομένου* 

Μακάριοι οΐ πτωχοί τφ πνεύματι, ότι αυτών έστιν 

ή βασιλεία τών ουρανών * χαΐ άφήχε γονείς χαΐ 

πάντα. ΚαΙ άπήλθεν εΙς τήν λαύρον, τήν λεγομένην 

μάνδραν , χαΐ έγένετο μοναχός έπΙ της βασιλείας 

Λέοντος του Μεγάλου. *Οποο χαι τό πρώτον άγωνι- 

αάμενος, χαι πάντας τους μονάχους έν πάσαις άφε- 

ταΤς νιχήσας , και τό σώμα αότου δι' έγκρατείας 

καταξηράνας * καί γαρ ένήστευσεν ημέρας τεσσα- '■ 

ράκοντα, τάς μέν εϊκοσιν Ιστά(λενος, τάς δΙ ιΓκοσς 

καΟεζ'ίμενος, δια τόν κ^πον. Τστερον άνήλΟεν έπΙ 

στύλον • καΐ μυρία θαύματα ποιήσας , και μέγας 

γενύμ«νος εΙς πάντας ανθρώπους , και πολλούς 

τών απίστων βαπτίσας, καί τεσσαρακονταεπτά Ετη 

τόν βεόν Οεραπεύαας έν εΙρήνη έτελειώθη. 

Τ^αύηΐήμέρ^ 
Έ ποίμησις *Ιησοο του Ναυή. 
Ούτος 6 Ίησους έγένετο μέν υΙός του Ναυή, διά- 

* ΙβΛ. Ι.ΧΙ, Κ « ΜλΙΛ. ν 3. ηο9(6ΐ γοΐ6η9 1)6η6(ϋθ6Γ6 ρηηοίρίιιιη 1βιηροη9, νβΐ 
ροϋα9 ΙοΙαιη Ι6ΐηρτΐ9, ({υοά ίρ96 &ηΐ6 9»6α1α Γ6οβ- 
Γ&Ι, ιη^99α9 691 97ηα^ος&ιη ^α(18θοη1Iη, ΐΓ&άίΙαβ- 
ςοθ 69( 61 Ιί1)6Γ Ι9αί» ρΓορΙιβΙΦ, 6οςα6 &ρ6Γΐο ΐη- 
Τ6ηϋ ΙοοΏΐη α1)ί 96πρ1αιη 6γλ1: δρίη'ίιι* Οοτηίηί 
9Ηρ€Τ ΧΜ :ρτορί6τβα ηηχίξ τηβ^ βναη^^€ι^ια^€ ραίψβτί" 
5ϋ8 ηΐί$α ηΐ€, ρτνάχοατβ οαρϋνχ* τβτηχ&ήοηβτη, βΐ 
€3εο\$ νί^ητη^ νοοατβ αηηηηι ϋοτηίηί αοοβρίαΰίίβηι * : 
6ΐ Γ6(1<ΐ6η9 1ί1)ηιιη ιηίιυδίΓο, 96(1ϋ ; 6Χ 60 (6ΐηροΓθ 
ηο1)ί9 01ιπ$1ί&ηί9 9αΓΓαΙαπι Ιιαηο 66ΐθ1)ηΙαΐ6ΐη 1&γ• 
^Ιυ9 69ΐ, ςααιη αίαοπ &ηίιηο ρ6Γ&β6ηΐ69, ^α1ία9 
6ίά6ΐη 1ι&1)βιηα9. * Εοάβιη άίο. 

4 Μΰτηοήα $αηοΗ Ραίη$ ηο$ίΗ δίτηβοηύ βΙί/Ιϋ^Β. 

δ&ηοΐο 8]ΐη6οηί ραΐΓία ΓαίΙ Αηϋοο1)ί&. Οαιη αα• 
Ι6ΐη &άθΐ6906η9 6536!) ^η99α9 οβί & ρ&Γ6ηΙίΚ)υ5 ρ&9- 
οβΓ6 ονβ8. ΝαοΙα9 νβΓο αΐίςααηάο ναοαηιη βο 1ί1)β- 
πιιη οΐίυιη, ςαοά ρβΓ 1)76ΐη6ΐη ονβ9 ρΛ90βΓ6 ηοη 
ϋ66ΐ)&1, ίηςΓ693υ9 βοοίβδίαιη Οβί, αΐ ογλγθΙ, οοηΐί^ίΐ 
αΐ ΛαάΐΓβΙ ίΠβιη 9ΛηοΙί ΕναημβΙϋ ΙβοΙίοηβηι : Ββαίί 
ραΗρ€Τβ$ (ρνηίΐί, φιοηχατη ιρβοτητη «ί τβοηατη οΰεΙΟ" 
ηηη '. ΕΙ 9ΐ&ϋιη ναΐ6(ϋ66η9 ρ&Γ6ηΙί1)α9, αο οΰθίβηθ 
οιηηίΚ)α9, &1)ίϋ ίη ΙαιίΓ&πι, ({ικβ βΐίαιη ιηοικίΓα (Ιίοβ- 
1)&ΙυΓ : ιηοηαο1ιιΐ9ςτιβ 6£Γ6οΙυ9 69( ίιηρβΓ&ΙοΓβ ίβοηβ 
Μα^ο : αΜ ρηιηαιη &06ΓΓίιη6 (ΐ606Γΐανϋ, 6( ιηο- 
η&ο1ιθ9 οιηηββ οιηηί νίΓίαΙαιη @6η6Γ6 9υρβΓανΗ, 
ΤαηΙα ααΐβιη 6οηΙιη6ηΙία οοΓρυ9 9υτιιη οο6Γε6η9, 
αηάαιηίΐΐυά οΙΤβοίΙ: βίβηίιη ςααθΓαβίηίΑ οοηΐίηυοδ 
(ϋβ3, νί^ίηΐί ςαίθβιη βίαηάο, τβΐΐςαοδ υθγο 56(1βη(!ο, 
Ι&1)οη9 &Ιαάίο, ^β^α^α1)&(. Πβηιυιη ίη εοίαιηηαιη 
α966η(1ί(, 6ΐ ίηηαιηβΓα αιίταοαία ρΒίπινίΙ. Οαιηςτιο 
αραά οιηη69 πια^παδ αο οβίβ^π» 6ν&5ί996ΐ; ιηυΐίοδ- 
ςυβ ίηΑ(1βΙίτιιη 1)αρ1ίζα956ΐ, βΐ ςαα^ΓοςίοΙα δβρίβιη 
αηηο9 Πβο 96ΓΥϋ996(, ία ραεβ άβεβδδϋ. 

Εοάθΐη άίβ. 

ΒΟοττηίΟο Ιοίηβ βΐη Νανβ. 

Ηίο ^09τ}6 ί11ίιΐ9 ςαίάβιη Νανβ ίιιίΐ, 9πε€6990Γ & 23 ΜΕΝΟΙΌΟη ΡΑΚδ Ι. 24 ίβιη Μογβίβ Η6ΐ>Γ®0Γαιη Ιβ^ίβίβίοηβ, νίΓ ίοΓϋβ, Γβί- 
ςαβ πιίΠΐαπ8 ρβηΐυβ. Ναπι Ηίβηοΐιο χηυηίίαιη αΐίβ* 
ηί^βη&ηιιη τΐΓΐ>6ΐη βζρα^ανϋ, ΙοΓά&ηβιηςαβ Ωα- 
τίιιιη ρ6Γ βίοοηιη (πιηδίτίΐ ποα οαιη ρορυΐο, βΐ αΓ- 
οα Οβί. Μίοΐιαβίβοα βΐίαπι οοΒίβδΙίδ βχβΓοϋαβ ρήηοί- 
ρβιη βηϋβιη ρΓΟθ ιη&ηί1>ιΐ3 Ιβηβηΐβιη νίάίΐ : ςαο 
βίαΐίιη εο^ίΐο, &1)]6θϋ3 ρΓορηίβ &πηί3, ΠΙίαδ ρβάί- 
1>Π3 &(1νο1υΙυ5 : Οαίά, ίηςιιϋ, ίιηρθΓ&9 ββΓΥΟ Ιυο ? 
ΑθΙίΦο οιιιη ρπΰΗο άίπιίοΕΓβΙ οαιη α1ίβηίββηί9| 8θ1- 
φΐβ &ά οοοαβαιη αρρΓορίηςυαΓβΙ,ίρββ ν6Γ0 νίηοβη- 
ά\ άΒύάβτϊο ΙβηβΓβΙαΓ, ηα&χίΐΒ&ιη ίη Οβο δρβιη Ιια- 
1)βη9, ίιηρβπινίΐ 5θ1ί υ( 9ΐ&Γ6( : βίβΐίίςυβ 5θ1 : ηβςαβ 
ρΗαβ οοοίάϋ, ςα&ιη ΚιοβΙοβ ίθΓΐί$5ίιηβ ίη ίαςαιη υθγ- 
ϋΐ. 6αιη ίςίΙυΓ βχβΓοίΙυί ρΓφΓυί556(, ρορυΐοπκ^αβ 
ΙβΓ&βΗΐίοαιηβζβΓβιιιΟΓβοΙβ βάαοίαιη,ίη Ιβιτατη ρΓΟ- 
ιηί9$ίοηί8, ςποθ ββΐ ΗίβΓΟδοΙ^ηια, άαχίδδεί, ρβΓςηβ 
&ηηο8 τίςίηΐί 5βρΐ6ΐη ^ϋ<1^^&55β(, ιηοΓίαυβ ββίαίςυβ 
ΙιοηοιίΟοβ ίη βαάβιη Ιβιτα α ρορυΐο δυο δβραΐΐυβ. 

Εοθβιη άίθ 

€ €€τίαηιβη ίαη€ίαηιιη ςηαάταρίηία νίτρίηΗτη, βί 
Λτητηοηί* βαπιτη ίηαρί$1ή, 

Οιια<ΐΓ&^ηΙ& Ιιαηιιη νίΓβίηυπι βΙοιαΓί^τυαι οοβίυδ 
ρ&ΐΓίαπι 1ια1)ΐιίΙ ΑάηΑηοροΙίπι Μα€βάοηίβθ;(1οοΙθΓβπι 
ααΐβπι ύάβι Απιιηοηβηι (ϋαοοηατη, α ςαο βα ςαβθ αά 
οοβΙοπιπι Γ6@ηυπι ρβΓίίηβηΙ, άίάίοβΓαηΙ. 01) βαηι 
ααίβηα οααδοιη α ρΓΦβίάβ βίυδάβηι αρί^ίβ οοπιρρβ- 
ΙιβηβΦ,πιυΙΙα δυρρίίοίοηιιη ςβηβΓα ρβΓρββδΦ βαηΐ, 
φϊοά ί(1ο1& α(1θΓαΓβ τεουδαΓβηΙ. Οβίηάβ αάάυοΐ» 
ΒβΓΟΒ&πι, υ( βαεηβε&ΓβηΙ, ουπι ϊ\)ϊ Οβυπι ΟΓαΓβηΙ, 
ρΓ6€ίΙ)α8 51115 βΕΓβοβπιηΙ, αΐ δοΜαΙυβ ίη αβΓα βαεβΓ- 
άθ8 ίάοίοπιπι οοηοίάβΓβΙ, βΐ δίαΐίπι ίηΙβπΓβΙ. Ρθ5ΐ 
ΙίΰΒΟ 8&ηο1α8 Απιιποη 8α5ρ6η(1ίΙϋΓ, βΐ ίη ΙαΙβηΙΐΌβ 
>ο&1ρίΙαΓ, ηπάοςυβ ΟΑρίΙβ ο&άβηίβηι ο&δδίάβπι ίη- 
άαβΓθ οοπιρβΙϋΙιΐΓ : βΐ υηα οαπι νίφηί1)υ8 &<! ϋ- 
οίηίυπι ΙγΓαηηυπι πιίΙΙίΙαΓ. ςοί αάνεΓδΠδ ίΐΐοδ δβη- 
Ι6η1ίαπι πιΟΓίίδ ρΓοηαηΙίανίΙ. ΕΙ (Ιεοβαι (^υίάβιη 
βαΓυπι ί§ηβ οοηδαιηρΐ® 8οηΙ : οοΐο ουπι ηια^ίδίΓΟ 
800 άβοοίΐαΐφ : άβθ€Πΐ ίη ΟΓβ, βΐ οοι ^6 ςίαάίο 
ΐΓ&ηβΟχ» ϋβοβδδϋΓπηΙ : δβχ ηιίηαΐαΐΐπι οοηοίδ» : 
•6Χ (Ιβηίςαβ ίη^6^ιο ίη 08 οαάαηΐί Γθγγο βχδϋηοΐω 
βαηΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ 860ΐιη(1& 

1 Οβτίαηιβη ΒοηοΗ τηαρηί τηαΗψτίΒ Ματηαηί%$. 

Μαοιαδ οβΙβΙιβΓπηιυδπιαΓίγΓ ΑυΓβΙίαηο Ηοπιαηο- 
Γαιη ΟββαΓβ οίαπιϋ. Ουπι ααΐβαι ορρίιαηυδ ΓβΗοΙυδ 
ίαίδδβΐ, ραΓ6ηΙί1)υ9 ίη οαΓεβΓβ οΙΟΙιΠδΙΙαηαπι Ωάβπι 
6Χ9ΐίηοΙί9, αςυαάαπι Γβϋ^ίοδα 56ηαΙθΓίί οΓίϋηίδ πια• 
(Γοηα οάαοαίαδ βδΐ. Ουηι υθγο &ά ΦίαΙίδ πιαίαπία- 
Ι6πι ροΓΥβηίδδβΙ, εο^βΓεΙυτςαβ αϊ) ίάοίοπιπι οαΐΐο- 
ΓίΙ)α5 δαεπΟεαΓΟ ίιΐοΐίδ, ηυΐΐα υηςυαιη ταϋοηβ α(1 ϊά 
αάάαοί ροΐαίΐ ; δοά α άίνίηο αηςβίο ίη πιοηΐβπι (Ιβ- 
ροΓίαΙαδ, ιϊ)\ οογυφ ΙαοΙβ αΙϋϋαΙΠΓ, δοΐυδςυο οοηΐί- 
ηιιί9α(1 Οουιη ρΓ6οί1)α9 γίίαπι ΐΓα(]υεο1)αΙ. ΡοδΙαη- 
ίοϊΏ αΐίςααηΐο ευπι ί11ίυ9 Γαπια Ιοη^β ΙαΙβςαβ βπια- 
ηαΓβΙ, ίΙοΓϋπι οοπιρΓοΙιοηδαδ, α ρΓα•$ί(ΐ6 ΟΦδαΓβ® 
οοπιρβΠϋαΓ ί(1ο1α αϋοΓαΓβ. Ιά αΥβΓ^αΙαδ ίϋο, ίη Α δοχο< δ% Μωϋνκως του νομοθέτου των Εβραίων* 
άνήρ ανδρείος και στρατηγικός. Κα? γαρ τήν Ίεριχο», 
ιιόλιν ουσαν Ισχυράν των αλλοφύλων , παρέλαβα* 
και τύν ποταμον Ίορδάνην δια ^τιράς διεπέρβσ» 
μετά του λαοΰ, και της κιβωτού του θιοΰ. ΚαΙ τ^ 
άρχιστράτηγον Μιχαήλ έθεασατο κρατούντα ^ομ- 
φαίαν, και γνωρ(σας αύτδν, ε^($ιψε τά Ίδια δ'πλβ, 
και έπεσεν εΙς τους π<5δας αύτου, ειπών Τ( ΐϊροσ- 
τάσσεις τψ σφ οΐκέττ^ ; Πολέμων δΐ προς τους αλλο- 
φύλους, και του ηλίου προς δύσιν βντος, ?χων έπιΟ»- 
μίαν του νίκη σαι αυτούς, έθά^{$ησεν ε?ς τδν Θ•6ν, 
και είπεν Στιίτω 6 ήλιος• καΐ ευθέως έστάΟη 6 
ήλιος, και ούκίδυνεν, ^ίως Ιτρεψε τους εχθρούς αύ- 
του κατά κράτος. Στρατηγήσας δΐ του λαοΰ , κβί 
διαγαγών αυτούς έκ της έρημου καλώς, και άπαγα- 

« γών εις τήν γήν της επαγγελίας ήτις έστι τά Ίερο9<^ 
λύμα, καΐ κρίνας τ^ λα^ν του Ισραήλ ε?κοσι χβι 
επτά ετη, έτελεύτησε, καΐ Ιτάφη έντίμως έν αύτ^ τ^ 
γ^ ύπο του Ιδίου λάου. 

Ττΐ αΰτζ ήμέρ(|^ 

*Αθλησις των αγίων γεσσαράκοντα παρθένων , χλΙ 

Άμμων του διδασκάλου |αύτών. 

Των τεσσαράκοντα τούτων παρθένων καΐ μαρτύ- 
ρων το πλήθος έγένετο άπδ Άδριανουπ^λεως της 
Μακεδονίας . Λιδάσκαλον δέ Ιχουσαι της πίστεως 
Άμμων τδν διάκονον, Ιμαθον 6π* αύτου τά περί της 
βασιλείας των ουρανών διά τούτο και έκρατήθη^ο^ν 
παρά τοΰ της αυτής π^^λεως άρχοντος. ΚαΙ πολλά 
έτιμωρήθη^αν διά τδ μή προσκυνήοαι τοις είδώ- 
λοις. Είτα ήχθησαν εΙς θεροίην, του θΰσαι. Ένθα 
Ο προσηύξαντο προς τον θεόν και έκρεμάσθη ιΐς 
τον άερα ό Ιερεύς τών εΙδώλων, καΐ πεσών απέθανε• 
ΚάΙ μετά τούτο έκρεμάσθη ό έίγιος Άμμων , καΐ 
έξέσθη τάς πλευράς. Και κασσίδα πεπυρωμένην 
έδεξατο κατά καφαλής. ΕΓτα παρεπέμφθη μετά τών 
παρθένων Λικιννίψ τψ τυράννψ. Ό δέ Εδϋ)κεν άπό- 
φασιν κατ* αυτών. Και αΐ μέν δέκα διά πυρ^ς έτε- 
λειώΟησαν αΐ δΐ 6κτώ μετά τοΰ διδασκάλου αυτών 
άπεκεφαλίσθησαν και αΐ δέκα ξίφει κατά τοΰ στ<5- 
ματος, και της καρδίας δεξάμεναι, έτελεύτησαν. Αΐ 
δε ^ς 6πό μαχαιρών κατεκ<5πησαν. ΚαΙ αϊ ίξ σίδηρα 
πεπυρωμένα κατά στόματος λαβοΰσαι, άπεθανον. 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΓΤ9. 
Β' 

-. Άθλησις τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρας Μαμαντος. 
Μάμχς ό περιβόητος μάρτυς, ήν έπι Αύρηλιανοΰ 
Καίσαρο; 'Ρωμαίων . 'Ορφανος δΐ καταλειφθεις, 
τών γονιών αύτου τελευτησάντω/ έν φυλακή, διά τύν 
Χριστόν , άνετράφη παρά ματρώνας τίνος εύσεβοΰς 
συγκλητικής . Γενύμενος δέ της εννόμου ηλικίας, 
ήναγκάζετο θύειν τοΤς ειδώλοις παρά τών ειδωλολα- 
τρών. Μή πεισθείς δΐ, άλλ' υπό τοΰ θείου αγγέλου 
αναβιβασθείς έν τψ ^ρει, τάς έλάφους άμέλγων δι- 
ετρεφετο. Καί μόνος τψ θεψ προσευχομενος διβτέλει. 
ΕΤτα πάλιν κρατηθείς ( πολλή γάρ έγένετο ή περί 
αυτόν φήμη), ήναγκάσΟη 6πό τοΰ της Καισαρεία; 
άρχοντος προσκυνήσαι τοΤς είδώλοις. '£π«ί δί ούκ 
έπείση, εΙς πυρ βληθβίς καΐ έξελθών άβλαβης, και 95 δΒΡΤΒΜΒΕΚ. 26 Οηριομ«χι{σα<, κα) μηβΐν άδιχηθβ(ς, τέλοζ χοντα- 
ρ(φ πληγ({ς, χαΐ βαστάζων το^ Ιντιρα αυτού χάΐς 
Ιδίβΐζ χ«ρσίν (έξ»χύ6ησβν γβρ 6ιΛ τήζ ιτληγής έκ 
της χοιλίβς β^οΰ), Ιξήλο* τής κ^λκως ΚαχσαριΙαζ' 
χ«ι μιτά ^ύχαρι9τ(α^ ιταρέδωχ« Κ^ρΐφ τφ β«φ τήν 
έγ(αν χ«1 μαχ«ρ(αν βδτού ψυχήν. ΚαΙ έτβφη έν τ^ 
αύτξ π^ιι. 

Τ5 «ύτ5 ήμέρ^. 

Μνήμη τον 6σ(οο Πατρ^ ήμων Ίωάννοι» του 
πατριάρχου Κωνσταντινουπ^λιως του Νη- 
στ«υτου. 

Ό έν άγ(οις Πατήρ ήμων Ιωάννης 6 Ιιηχληθιΐς 
Νηστιυτής Ιγιννήθη έν Κωνβταντινουπίλβι. ΊΤκήρχ• 
η ΙπΙ 'Ιουττίνου χα! Τι6«ρ(ου χα^ Μαυριχ(ου των 
βασιλέων. Χαράκτης €1 &ν τήν τέχνην, {ιά τήν κολ- 
λήν αύτου άριτήν, πατριάρχης γέγον• της αυτής 
μιγαλοπ^λιως* έγένβτο (Ι φιλόπτωχος, χαΐ έλ«ή- 
μων, χα) συμπαθής. Άλλα χαΐ πολλά θαύματα 
έπο(η9Ε• χαι γάρ ^ιά προαβυχής βαρβαριχ&ν λα^ 
έχ τής Μαχιδον^ας άπιδίωζι, χαΐ μκγάλου θανάτου 
τήν πίλιν έ|5|5ύαατο, χαΐ πολλοΐκ νοαουντας έΟερά* 
πβυολ, χαΐ ^ιμονιώντας Ιάσατο, χαΐ λίγους ψυχ• 
ωφιλιΤς, ώς 6 μέγας Χρυσόστομος *Ιωάννης, συνιγρά- 
ψατο, ΙΙοιμάνας ^ τον λα^ν αυτού 6σ(ως χαι φίλο- 
Οέως, χαΐ τήν 1»ράν Έχχλησίαν χαλώς ^ιαχυββρνή- 
σας έπΙ Ιτη (έχα χα) τρ(α χαΐ μήνας πέντι, χα'ι 
ιΐς βαθύ γήρας έλΟών, έν «Τρήν^ τήν μοοιαρ(αν χαΐ 
άγ(αν α&τού ψυχήν παραοους τψ Κυρ{φ, ετάφη, 
6π6δ»ιγμα άπολιπών πασιν άνΟρώποις τ&ν έ/άριτον 
α6τού β(ον, χαΐ τά λοιπά χατορΟώματα. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤ9. 
Γ 

*Α6λησις τού αγίου *Ι•ρομάρτυρος Ανθίμου, έπισχό- 
που Νιχομηδιιας. 

Άνθιμος 6 Ικρομάρτυς ήν μίν έπισχοπος Νιχο- 
μηΒ&ίας έπι των χρόνων Διοχλητιανού χα) Καξι- 
μιχνού' διά δΐ τ^ν διωγμών χατά των Χριστι&νών 
χρυπτ^μινος έν τφ 8ρκι, χαταμηνύβται τφ Μάξι• 
μιανφ. Κα) χρατηθ«(<, πρώτα μίν λίθοις τον αυχένα 
συντρίβεται. *Έπιιτα δΐ σιδήροις πβπυραχτωμένοις 
τους αστραγάλους διατρυπβιται. Βίτα πάλιν κΐς 
$στραχα δξέα τ(θ&ται, ^δοις τυπτ^μινος άχαν• 
θίνοις, χα) 6ποδήματα σιδηρά πυραχτωθέντα π•ρι- 
€άλλ«ται μέχρι των μηρών. Κα) μιτά τούτο δ«- 
σμ&Τται έπ) τροχού, χαι 6π^ λαμπάδων χαίιται, 
Οϋτω ίϊ πιχρώς βασανιζομένου τού αγίου, έπηλθον 
^ίγγβλοι θείοι, αύτφ μίν τάς χολάσκις χα) τάς βα- 
σάνους ιύχ^λως ποιούντις, τους δλ δημίους το^ 
τιμωρούντας αύτ^ν άοράτως τυπτοντβς. Και λοιπ&ν 
άποφάσει τού Μαξιμιανού τέμνιται τήν χεφαλήν 
μαχαίρφ. Ήτις χβΤται μλν έν Νιχομηδιί^, θ^^υματ- 
ουργεΤ δι Αλοτβ πολλά, χα) δή χα) των τριχών πα• 
ράδοζον Ιχφυσιν. 

Τού αύτζ ή(^Ρ7• 

Άθλησις τής αγίας παρθένου χα) μάρτυρος Βασι• 

λίσσης. 

Βασίλισσα ή μάρτυς ήν μΚ έπ) των Χρόνων Α. ίβ^βιη οοη3ίοϋϋΓ : &1φΐο Ιηθβ β^ββαβ ϋ1βθ9ΐΐδ, «α 
1)68ΐία9 (ΙαιηηαΙιΐΓ : & (ΐιιί1)ϋ8 οιιιη ηιιΐΐ&ιη ηοχαιη 
Αοοβρίβββΐ, Ι&ηάοιη Ιι&βϋΗ ΐΓ&ηβτβΓίιβΓ&ΙιΐΓ, βΐ νίβ- 
06Γ& β]α9 ίη ΐ6ΓΓ&ιη ο1) ^τ&^ίββίαιαιη ναΐηαβ βίίαα• 
άαηΙαΓ : ςαο ίρ$β ρΓορΓϋβ ιηαηί))υ8 ρΓβοΓβΓβηδ, βζ 
ιιγ1>6 €Α5ΑΓβ& β^ΓβάϋιΐΓ, βΐ οαιη ^Γ&Ιί&πιιη α6ΐίοηθ 
8ΑηοΙ&ιη 1>6&1&ιη &ηίιη&ιη 9ΐιαπι Οοιηίαο Οβο 
ΐΓ&άίάϋ, β1 ίη β&άβιη αΓΐ>ο βερηΚαβ οβί. 

Εοάβιη (Ιίβ. 

8 Μβιηοήα %αηΜ ΡαΙη$ ηο$Ιή Ιοαηηύ ραΙτίανοΗχ 
ΰοηείαηϋηοροΐϋαηί, οορηοτΜηίο Ιβ]ηηαί<ηΗ$, 

δαηοΐα» Ρ&ΙβΓ ηοβΙβΓ Ιοαηηββ οο^οιηοηΐο ^6^ΰ- 
ηαΙοΓ η&1ιΐ9 ββΐ ΟοηβίΑπϋηοροΗ : τίχϋ αιιΐβιη 
ΐ6ΐηροη1)ΐΐ8 ΙαβΙίηί, ΤίΙ)βηί, 6( Μαιιποϋ ίιηρβΓαΙο- 

3 Γαιη. Ηΐο ρΗιηιιιη ςαίάβιη βΙ&Ια&η&ιη &Γΐ6ΐη 6χθγ- 
οηϋ : άβίηάβ ο)) ιηαΐ!&8 βΐ β^β^&β ίρ8ία5 νίΓΐυΙββ 
ραΐΓί&Γθ1ι& θ^115<^6Iη ιη&^ηβθ υΓΐ>ίβ ΓβηιιηΙί&Ιιιβ βδΙ. 
ΡαίΙ &αΐ6ΐη ρααρβηιιη &ιη&ΙθΓ, ιηί9θη60Γβ, βΐ ιηί- 
Ι6Γ&10Γ : 86(1 6ΐ ιηα11& ιηίΓ&οιι1& ραΐτανϋ. Ναιη ρρβ- 
6ϋ>α9 βτιίς 1>ΑΓΐ>αΓ&9 ^βηΐββ βχ Μ&οθ(1οιιί& ίιΐβ&τίΐ, 
ηΓΐ>6ΐηςαβ ^τί99ίιη& ρ68ΐβ 1ί1>6Γ&τϋ, βΐ ιηιι11θ9 ίη- 
&πηο8 6υΓ&γϋ, ο))8688θ9ςυβ α (1»πιοηί1>α9 8αη&τϋ. 
θΓ&11οη68 άβηίφΐβ &ηίιη» α(ί1ί99ίπι&9, ίηβΙ&Γηα^ηί 
Ιο&ηηΐ9 €1ιΐ78θ8ΐοπιί, οοη9€πρ9ϋ. €απι τ6γο ρορα• 
Ιαιη 9ααιη 9αηοΐ6 ρίβςυβ Γ6χί986ΐ, 9αοΓ&ιηςιΐ6 Εο• 
οΐ69ΐαπι αηηΐ9 Ιτβάβοίιη, Πΐ6η9ί1>α8 φΐίηφίβ ορϋπιβ 
^1)6Γη&986ΐ, αίςηθ &(1 βαπιαι&πι ββηβοΐαΐβαι ρβΓνβ- 
ηΐ886ΐ, Ιη ρ&οβ 1>6&1αιη βαηοΐβπιςηβ αηίιη&ηι βααιη 
Οοπιίηο ΙταάίάίΙ, βΐ 86ρα1(ιΐ8 ίηίΙ ; οπιαί&πι νίΓΐυϋ- 
1>α8 τίίΑπι 8α&πι, 6ΐ Γβϋςαα & 86 ρΓβΒοΙαΓβ β69ΐ& ίη 

^ βζβπιρίαπι οπηοϋβ Γβΐίηςαβηβ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ ΐ6Γΐί&. 

• ΟοΊαηαη $αοτο$αηοΗ τηατίί/τύ ΛηίΜϊηι^ €ρχ$€ορι 
Νχοοιηβάίχ, 

Αη11ιίαιτΐ8 8αοβΓ πι&ΓίγΓ ίαίΐ Νίοοπιβάί® 6ρί900- 
ρηβ ΐ6πιροη1)η9 Οίοοίβΐί&ηί βΐ Μαχίπιί&ηί. ΡΐΌρΙβΓ 
πιοίαπι αιιΐ6ΐη ίη Οιη9ϋαηο8 ρβΓββοηΙίοηβπι οππι 8Θ 
ίη Π1οη(ί8^ι1^υ8(1&ηι 1&(6ΐ)Γ&8 &1)άί(1ί886ΐ, Μαχίιηίαηο 
ρΓ0(1ίΙα8, βίαβςηβ ^α88α οοπιρΓβ1ΐ6ηδυ3, ρπαιαπι 
ςηίάθπι 8Αχί8 ίη οβιτίοβ οοηΙηηάίΙηΓ : άβίηάβ οαη- 
άβηΐί ΓβΓΓΟ β^118 Ιαΐί ρβΓΓοΓ&ηΙΠΓ : ροβίβα 8αρβΓ &οα- 
Ιίβ Ι68ΐα1ί8 ίπιρο8ίΙιΐ8, τίΓ^β βρίηβίβ οβθ(1ϋυΓ. Λά 
ΙιίΒΟ οαίεβ&ηιβηΐίβ ίβιτβίβ 0&ηάθη1ί1>η8 η8ςαθ αά 
1^ ίβηοΓΔ ίηάαίΙηΓ : πιοχ γοΙφ Αΐΐί^αΐηδ, ί&οί))α8 αάα- 
ήΙηΓ. δβά οηηι ίΐα ίοιπι&ηίΙβΓ 8&ηο(ιΐ8 τιγ ίοτφχβ- 
Γ6ΐηΓ, 8ηρ6ΓΤ6η6πιηΙ (ϋ?ίηί αη^βΐί, ςπί βίουΐ 6ί 
βηρρίίοία οπιοίαΐυδςυβ Ι6ηί6ΐ>&η1, ίΐα ΗοΙοΓββ, ςυί 
ίρ8υπι βχοηΐ6ί&Ι)αηΙ,ίηγί$ί1)ί1ίΐ6Γ 0£Βά6ΐ)&ηΙ.Ταηά6θΐ 
Μαχίπιί&ηί 8βηΐ6η1ί& οαραΐ βί ^Ι&άΐο αηιραΐ&ίαπι 
ίαϋ, ςυοά ίη ηΓΐ)6 Νίοοηΐ6<1ί& ροδίΐΌπι, οηηι ηιυΐΐα 
&1ία οιίΓαοηΙα ίαοϋ, οποί οαρίΐΐοδ 8α))ΐη(ΐ6 ηαβεβη- 

Ι68 α<1πΐίΓ&1)ί1ίΐ6Γ 6ΠΐίΙ(ίΙ. 

Εοθβηι άίβ. 
10 Οΰτίατηβη $αηΰΙ(Β ν%νρίηι$ βί ίηατίψΗ$ ΒαήΙίί^*^ 

Βα8ί1ί88Α ηΐΑτΙχτ ίαίΐ ΙβηιροΓίύαβ Οίοοίβϋαι: 97 ΜΕΝΟΙΟβΙΙ ΡΑΒ8 Ι. 28 αΐΐΐβΐη ρΓορβ ΠΓΐ)6ΐη Νίοοιηβάί&ιη άοχηίοΠιαπι 1ι&1)6• \ Διοχλητιανου- &Τχε δΐ τήν οΓχησιν πλησίον ττ^ς π^- ΓβΙ, ηοηαοΐφΐβ ωίαύ^ βυ» αηηυιη α^βΓβΙ, Ι&ηςααοι 
€1ιη8(ίαη& άβίαΐα, ΑΙβζαικίΓΟ ρΓΦβίάί δίβΙίΙυΓ : βΐ 
βΐιπβΐΰΐη οοηΟάβηΙί αηίπιο ρΓοΓθδβ&,ρΓίιηυπι (^υίάβιη 
οοίαρίιίδ ΟφάίΙαΓ ; άβίηάβ ηηάαΐα, νίΓ§ί& ρβΓΟίιΙίΙαΓ, 
(&Π8ςα6 ρβΓίοΓαΙΟΓ. Μοχ ίηνβΓβο οΕρίΙβ ίη Ιί^ηο 
8η8ρ€η8&, οαίβηίβ οοηδίποΐα^ ρίοίβ, 8ΐι1ρ1ιιιη8, αο 
ρ1ιιιιι1)ί ίαιηο ΙοΓφίβΙιΐΓ. Ρθ8ΐ 1ι»ο ίη ί^βιη ^οη^6^ι&, 
άοο])α5ςηο ΐ6οηί1)ΐΐ8 ο1>]6θ(&, οηπι ηυΐίαιη ηοχαιη 
Ρ&88& ίυί886ΐ, ρΓΦ8ί<1ί ρβΓδααβίΙ, Ώΐ ίη €1ΐΓί8ΐυπι 
0Γ6ά6Γ6ΐ. ει ίΐΐβ ςαίάβπι νίΐ&πι τβοΐβ ΐΓ&άαεβηβ, ίη 

Ρ&06 ά60688ί(. Αί ΙΐβΒΟ 6βΓ6δ8& (;Ζ 11γ1)6, Οΐΐηΐ δίΐί- 

Γ6ΐ, ΟΓατΙΙ, 6( πι&η&η1ί1>η8 β Ιβιτα &φΐί8 δϋίηι άβρα- 
Η ι. Οβίηάο 8ΐ&η> 8ηρΓα ρβίΓαπι, β( οΓαηβ, Ωηβπι 
▼ίτβηάί ίβοίΐ : ί1)ίςη6 δβρηίΐα, οπιηί1>υ3 βά6ΐί1)ΐΐ5 ρβΓ 
&(ΙΙ138 β 16ΓΓ& 6Γαηιρ6ηΐ68 δίη^ΐίδ άίβΒυδ ουΓ&Ιίο- 
η68 α(1πιίΓ&1)ίΙίΐ6Γ ρΓ»δΙ&1. λ^ως Νιχουμηδείας, εννέα ετών υπάρχουσα. Διαβλ η - 
6»ϊσα δ^ ώς Χριστιανή, παρέστη Άλεξάνδρψ τ^ 
δρχοντι. ΚαΙ μετά πα^,^ησίας δμαλογ?5σασα τ6ν 
Χριστον, πρώτα μίν τύπτεται κατά του προσώπου, 
και γυμνωΟεΤσα ρα6δ(ζεται. Είτα τρυπαται του^ 
αστραγάλους. ΚαΙ κρεμασΟεΤσα κατά κεφαλής έπΙ 
ξύλου, δεδεμένη άλύσεσι, μετά πίσσης, και τεβ- 
φίου, καΐ μολύβδου καπνίζεται. ΚαΙ μετά τούτο 
ΙμβληΟεϊσα εΙς πυρ, και δυσι λεουσι παραδοθείσα, 
και διαμείνασα άβλαβης, έπεισε τον δρχοντα πι- 
σχεΰσαι εις τ^ν Χριστ(5ν. ΚάΙ αύτδς μίν καλώς βιώ- 
σας έν είρήν^ ΙτιλειώΒη. Αυτή δΐ έξελθουσα της 
πύλεως, καΐ δίψήσασα, ηυςατο. Καΐ έξήλθεν (ίδωρ 
Ιχ χής γης, και Ιπιεν. ΕΓτα στάσα Ιπάνω πέτρας, 
β και εύξαμένη έτελεύτησεν. "Ενθα Βή και ετάφη, 
ίάματα πασι τοΤς πιστοΤς καΟεκάστην, διά των Ιχ 
χης γης άναβλυσάντων υδάτων, παραδόξως παρ- 
έχουσα. 

Τί αυτί ^Κ^Ρ?• 

•Αθλησις του άγ(ου Ιερομάρτυρος Άριστίωνος, 

έπισκύπου Αλεξανδρείας. 

Ό ίίγιος μάρτυς Άριστίων 6πηρχ* μίν επίσκο- 
πος Αλεξανδρείας• έδίδασκε δΐ πα^ρησί(?, χα'. Ική- 
ρυττ• τήν του Δεσπ<5του ημών Ίησοΰ Χρίστου 
ϊνσαρκον παρουσίαν, και τήν αΐώνιον αύτοΰ βα- 
σιλείαν, Ιτι δΐ μακαριότητα καΐ χαράν της των 
ουρανών βασιλείας, χαι ώς ή μέν τών ανθρώπων 
ενταύθα δύξα, καΐ τά αξιώματα, καΐ ό πλούτος έ^ 
φθορ$ 6πάρχουσι, και αφανίζονται• άδιάφΟαρτα Λ 
^ τά εκείνων άγαΟά, καί ή ζωή αθάνατος. Οΰτω δι- 
δάσκων, και πολλοΐις τών Ελλήνων πείθων, καΐ πρλς 
τδν θεόν επιστρέφων, και βαπτίζων, έκρατήθη ι«Ρ^ 
του τής Αλεξανδρείας άρχοντος. ΚαΙ όμολογήσας 
τλν Χριστον, παρεδόθη πυρΊ. Καΐ οΰτως έν τχΐ 
καμίνψ, ώσπερ οΐ τρεις 4ίγιοι παίδες, δοξάζων, 
καΐ μεγαλύνων τον Θεδν, το μακάριον καϊ πο- 
θούμενον τέλος έδέξατο, απολαβών τον στεφανον 
τής άφθαρτου ζωής. ΚαΙ τό μΙν τίμιον αύτοΰ Εοάθπι άίβ. 

11 ΟθΗολμπ $α6το$αηοΗ τηαΗ^^ ΑΗ$Ηοη%$^ βρί- 
$οορί ΑΙβχαηάνίχ, 

5αηοΙα8 ηι&τΙγΓΑΓίβΙίοη Γαί(Αΐ6ζ&η(1ηδθ βρίβοοραβ 
0οο6ΐ>&1 &α(6ηι 3απλπι& οηοι 1ί1)6Γ(&ΐ6,θΙ ρΓ»(1ίο&1)&1 
Οοολίηί ηοδίτί Ι68α ΟΙιΓίβΙί ίη οατηβ αάγβηΙηηι,ΐΒίβΓ- 
ηηπίφΐβ 6^υ8 Γβ^ηαπι : αά Ιιβοο ίβΐίοίΐαΐβπι βΐ ^αιι- 
άίαηι Γθ^ οοθίοηιπι ; βί φχοά Ιιφο 1ιοη]ίηαηι^1οπ&, 
6ΐ (1ί^ί(α(63, 6ΐ άίγίΐί», οοΓΠίρΙίοηί ο])ηοχ1βθ βιιηΐ, 
ϋί θΥ&η68οαη( ; ί11& τβπ) 1)οηα ίη60ΓΠΐρΙί1)ί1ί& 8ΐιη(, 
β&ςηβ τίΙ& ίηιπιοΓί&Ιίβ. Ηφο άοοβηδ, οιυη ηιυΙΗβ 

6γ»00Π1ΠΙ ρ6Γ8α&ά6Γ6ΐ,608φ16 &ά ΟβΠΠΙ ΟΟηΥΘΓΐβΓθΙ 

αίςαβ 1>αρ1ίζ&ΓβΙ, αιρίαβ βίδΙίΙηΓ Αΐβζαηάη» ρπΒ- 
ίβοΐο : οοηίβδβηδςαβ ΟΙιηδΙηηι, ί^ηί ΐΓαάίΙΠΓ : αίςηο 
ίΙ& ίη οαπιίηο, τοίηΐ 1γ63 ίΐΐί β&ηοΐί ρηβη, Ιααάαηδ 
6ΐ πια^ίβοαηβ Οθππι, 1)6&1υπλ ορΙαΙαπΐφΐ6 Ωηβπι 
&066ρίΙ, ίηοοΓηιρ(ί1)ί1ί8 νίΐ» οοΓοηαπι αάβρίηδ, βΙ 
ρΓβΙίοδΦ φΐίάβπι β^αδ Γβΐίςηίφ ΙβΓΓΦ οοπιπιβηάαΐ» 
δπηΐ; δ&ηοΐα υθγο ίρδίυδαηίηια αά οοβίοβ αδοβηάβηδ, 
ηηα οαπι δαηείίδ ΙιοΙ&ΙαΓ. 

λείψανον παρεδ(ίθη τ^ γ^ί. 'Π δ^ αγία αύτοΰ ψυχή άνελθουσα έν ούρανοΐς, μετά τών αγίων ευ- 
φραίνεται. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 
Οίο φΐαΓΐ&. ΜΠΝΙ Τ9 

Δ' ΑΓΓΩ. 1^ €€τίαηΐ€η $αοτο$αη€Η πιανίί^ήί ΒαΙί^Ιχ, ραΐήαΤ' 
οΚβ ΑηΙιΟΰΗεηί^ €ΐ ρη^τοτητη $οο%οηηη β^χια, ι 

δαοΓΟδ&ηοΙηβ ΟΙχΗδϋ πι&γΙτγ Β&Ι)γ1&3, ΝηηιβΗ&ηο 
ΗοπιαηοΓαπι ιοιρβΓαΙΟΓβ,ΑηΙίοοΙιίβΒ πια^οθ ραΐτίατ• 
οΐια ίαίΐ. Οηπι αηΐβπι ίρδβ Ναπιβηαηαβ Ιοπιρίηπι 
Οβί ίη^Γβάί γβΠοΙ, ο1)γίαπι ίΐΐί ίαείαδ &(1 ροΓί&ηι 
οοοίβδίφ, ρΓο1ιί1)ΐιίΙ, ηο ίη^ΓβάβΓβΙιΐΓ,ςυοά ίάοίοπιηι 
οηΙΙοΓ βδδβΐ. Οα&Γβ οοηΓαβαδ ίπιροΓαΙοΓ, δίηιαΐ βί 
νοίιβπιβηΐί ΐΓΑ ροΓοίΙΰδ, ^αδ8^( ίΐίαπι 8ί1>ί ροβΙβΓο άίο 
8ίδΙί : ςαβηι οαπι αά ΟΙΐΓίδΙηαι ηβ^αηάαπι ίηάαοοΓβ 
ηοη ροδδβΐ, ςυίη ροΐίαδ ίρδο &1) βο Γβθατ^βΓθΙηΓ, 
πιαηά&γίΐ ίΠίαβ οοΠο ίπιπιοηβ ίβιτί ροηάαβ ίηιροηί, 
ροΓφίο ηιβ(1ίαηι οίγίΐαίοπι ΐρβαπι οίροηοιθαοί. Τυηι 
Υ6Γ0 &ϋ οί : ΡοΓ άβοδ, Βα1)7ΐα, άοοοΐ Ιο ΙδΙο ΙΟΓςαοβ. Βαβύλοο, 
συν αύτφ "Άθλησις του άγιου Ιερομάρτυρος 
πατρίαρχου ^Αντιοχείας, καΐ τών 
) νήπιων. 

Ό 6ίγιος \ερομάρτυς του Χρίστου Βαβύλας πα- 
τριάρχης ήν Αντιοχείας της μεγάλης, έπι Νουμε• 
ριανοΰ του 'Ρωμαίων βασιλέως. Θέλοντα δΐ είσελθεΐν 
εΙς τόν ναον του βεοΰ τ^ν Νουμεριανόν, ύπαντήσας 
•Ις τήν πύλην τής εκκλησίας, έκώλυσε του εΙσελθεΤν, 
διά τό 6παρχειν αύτον είδωλολάτρην. 'Όθ»ν αίσχυν- 
0«ίς 6 βασιλείας και όργισθεις, ήγαγεν αύτδν έπι τήν 
αδριον ενώπιον αύτου, καΐ καταναγκάσας άρνήσα- 
σθαι τλν Χριστών και μή πείσας, άλλα μάλλον 
ελεγχθείς όπ' αυτού, έχελευσε περιτεθήναι τφ τρα- 
χήλφ αύτοΰ σίδηρα βαρέα, και διά της μέαης δγε- 
9^ν χαΐ λέγει αύτφ* Μά τους θ^υς, Βαβύλα, πρέ- 39 

βαΦίλ&Ο» ώς ούδΐ νοί τ& διάδημα. Τ^τ« άπκφήνατο 6 
Νουμ«ριανος χοκτ* αυτού, χαΐ τών διδασκομένων 6ιτ* 
«ύτοΰ καιδίων* Τ^τβ λαβ^ντ^ αύτοί»^ οΐ στρατιώται, 
άπέσφαξαν. ΚαΙ οΰτως Ηάφη 6 ίγιος «αρά βύλαβών 
Χριστιανών , Ιξ« τζζ πόλεως Άντιοχβ(ας , μ»τέ 
τών ιηριχιιμένων αύτφ χλοιών ους διά Χριστ&ν 
Ιφ^ρκσ<ν. 

Τ$ αύτη ήμέρ^ 

"Αθλησις τών αγίων μαρτύρων Θεοδώρου, Όχ€ανου, 
Άμιανού, χαΐ Ιουλιανού. 
Οδτοι οΐ £γιοι μά^^ις &κηρχον έπΙ Μαξιμιανοο 
του βασιλέως • ΚραθηΟέντβζ δί τκλΧ Ιρω0η6έντ&ς , 
ώμολ^σαν τ^ν Δ<σπ^ην Χριστών• Καΐ διά τούτο 
χριμασθέντβς έξΙσθησαν μέχρις ^στέων. "Επειτα δΕΡΤΕΜΒΕΒ. 
κρέπκι, )^ Οαϊ Β&1)7ΐΑ9 : §10 ιηβ άβοβΐ, ο ίιηρβΓ&ΙοΓ, 80 

ιιΐ ίβ άβάβο^ί άί&(1θΐη&. Ττιηο Νΰπιοπαπαβ ββηίβηΐί&πι 
ρΓοηιιηΙίανϋ αάνβΓβυβ βαιη, βΐ αάτ6Γ5ΐΐ8 ραβΓΟ», 
ςηί &1) 60 ίηδΙίΙιιβΒαηΐΏΓ. Οαιη ί11θ3 ί^ΙαΓ αοοβρίδ* 
βοηΐ ιηϋίΐββ, 3ΐι^1&ηιη1. ΑΙςηβ ίΙ& βαυοία» α ρϋ9 
€1ιη8ΐι&ηί8 βοραΐΐαβ ββΐ βχίΓα υΓΐ)βιχι Αηΐίοοίιίφ 
ηη& οαχη οίΓοαιηρο8ίΙί8 ΐρβί οαΐβοίβ, ςπαβ ρΓορΙβΓ 
61ιη8ΐαιη ροΓ(αΐ6Γ&1. 

Εοάβοι (ϋο 

Κ €€Τίαιη€η $αη€(οτηϊη τηατίχ^νητη ΤΗ$οάοΗ,θ€βαη%, 
Ατηιαηι βί ΙηΙΐαηί, 

Ηί 8&ηοϋ ιηαΓίγΓβδ ΩοηιβΓθ Μαζίιηί&ηο ίιηρβΓα- 
ΙοΓβ. ΟοιηρΓβΙιβηΒί αηΐβπι, 6ΐ ιηΙβΓΓος&ϋ, οηπι €1ιη- 
6ΐαιη Βοιηίηαιη οοηΟΙβΓβηΙαΓ^ δαβρβηδί, άβρβχίςυβ Π.βλήβη«« .1< λο^ρ4ν »χ^ρ«»ν Ιαχί,ρδκ. χ.} » »<1 ο^β» ίαβΓβ : άβίηάβ ϊη ΓβΓνβηΙίΒβΐαιαιη 1.«1ηβαιη, 9γραγισθΙν τ$ σφροιγΤδι τού βασιλέως, διά τ^ μή 
έξιΛθβΤν αύτοΙ>ς άπ' αύτου, άλλα άκοθαν«Ιν έν αδτφ. 
Άγγβλος δΐ Κυρίου Ιξήγαγιν αύτους άβλαβλΤς, 
ήσφαλισμένων χα) έσφραγισμένων τών Ουρών. ΚαΙ 
π^ιν χρατηΟέντις, απάγονται ϊ(ω τ^( «<$λιως έν 
έρήμφ τ^πφ τοα πιχρώς φονκυθΐ^ναι. Αΐτησάμκνοι 
δλ ώραν προσευχής χαρίσασθαι αδτοις τους δημίους, 
χαΐ τυχ^ντις τής αΙτήσεως, στάντις έπΙ πολύ προσ• 
τ,ύξαντο τψ θ§φ, όπίρ της οίκουμινιχ^ίς χατασθά- 
σιως, χαΐ τών αγίων Εκκλησιών καΐ ηύχαρίστησαν 
αύτφ, δτι ήξιώΟησαν του μαρτυρήσαι δι' αύτ^ν. Καΐ 
οί^^ω χαταχοπέντις πάντα τά μίλη» χαΐ τά σκέλη 
συντρι6έντ<ς} ένιβλήΟησ^ίν βίς πυρ, και οΚτως έτ«• 
λ«σώθη9>ν• 

Τ$ αυτί ήμέρ^ 

•Αθλησις της αγίας μάρτυρος 'Βρμι^νης, θυγατρ^ς 

του αγίου Φιλίττκου του αποστόλου. 81^0 ίπιρθΓ&(οη8 ο1>3ί^η&Ιιιιη ηβ ίη<ΐ6 βιΐΓβ ρο3$6η1 
βοά ίηΙβΓίτο ίά οο^βΓοηΙιΐΓ, άβίττίδί. 5βά αη^βίαβ 
Οοιηιηί οο8 ί11»808, ίοΓί1)α8 β ροδβυΐο βηηαϋδ βΐ 
ο1)βί^&(ί8, βάαζίΐ. Β11Γ8118 αηίοιη οαρίί, &1)άυοιιηΙτΐΓ 
οζΐΓ& αΓΐ>βιη ίη άββΟΓίαιη Ιοοαιη, υΐ ΙπιοηΙβηΙβΓ 
ίηΙβΓϋοβΓοηΙυΓ : υ1)ίρ6ΐί1α, 6ΐίιηρ6ΐΓ&Ια& ο&ΓηίΟοί• 
1>α8 αά ΟΓΟίκΙαιη ΙιΟΓα, 8ΐαη1β8 ιηυΐίαιη ρΓβοαΙί δΐιηΐ 
Οβαιη, ρηπιιιιη ςιιίάβιη ρΓΟ ΙοΙίαβ 0Γΐ)ί9 οοηδίίΐυ- 
ϋοηβ, 8&ηοΙ&πιπ]ςιιο Εοοίβδίατηοι ΐΓοηςηίΙΙίΙαΙβ : 
άβίη(ΐ6 ^α1ί&3 βίάβιη β^βηιηΐ, φιοά <ϋ§^ί 1ια1)ί1ί 
6886η1, ςαί ιη&τΐ^πηιη ρΓΟ ίρ80 8ΐιΙ)ίΓβηΙ. Αίςηβ ίΐα 
ρΓΦοίβίδ δίη^ΐίβ ιη6ΐχι1>Γίί», οηΐΓί1)η8φΐ6 οοηίΓ&οΙίδ, 
ίη ι^οιη ίη]βοϋ, βηοιη τίνοιιάί ΓβοβηιηΙ. 'Π αγία μάρτυς Ερμιόνη &πήρχ« μίν έπΙ ΤραΤα- 
νού του βασιλέως, "ζν δλ θυγάτηρ Φιλίττπου του απο- 
στόλου. *Ην δΐ αύτ^ αδελφή καλούμενη Ευτυχής. 
Καΐ παρεγένοντο αΐ δύο ε^ς *Εφισον, προσκυνησαι 
τον θεολίγον Ίωάννην, καΐ ^ύχ ευρον αύτ4ν• μετ- 
ετέ6ΐ[) γάρ ήδη. *Ελ6ών δΐ καΐ ΤραΤανός 6 βασιλε(>ς 
εΙς *£φεσον, πρδς τδν κατά τών Περσών π^λεμον, 
ιυρε τδ δνομα της αγίας *βρμι^νη< μέγα έπ' ευσε- 
βείς * καΐ γάρ ήν προφητεύουσα * καΐ κρατησας 
αυτήν , καΐ καταναγκάσας άρνήσασΟαι τδν Χρι- 
στών, ώς ούκ Ιπεισε, κελεύει τύπτεσΟαι αυτήν κατά 
του προσώπου• Επιφανείς 
αυτήν καρτερείν πρ^ς τάς 

δέ προφητεύουσα περί ΤραΤανου , $τι νικήσει 
τους ΙΙέρσας, τύτε μ^ απελύθη. Μετά δ^ Τραΐανδν 
ιιφαν^9ας της βασιλείας 6 γαμβρός αυτού Αδριανός, 
χατεσχεν αυτήν. Καΐ καταναγχάσας άρνήσασθαι μίν 
τον Χρι,στδν, Ούσαι δΐ τοΤς είδώλοις, καΐ μή πείσας, 
προσίταζεν άποκεφαλισΟήναι . ΞηρανΟεισών δΐ τών 
χεΤρών τών δημίων, έπίστευσαν, καΐ σ^ν αυτζ άπ- 
εκεφαλίσΟησαν. 

Τίί αύτξ ήμέρς^ 
Μνήμη του αγίου Μωσέως του νομοθέτου 
Μωϋσής & προσήτης χαΐ νομοθίτης γνγονεν αίος Εοάθΐη (ϋο 

14€φΗαηί€η $αηοΙ<Β τηατ(ί^ή$ Ββτηίοηε$^ /Ιίί<Β $αηοΙί 
ΡΜΗρρι αρο$ίοΙ%, 

8&ηοΙ& ιηαΓ(]ΓΓ Ηοπηίοηο, ΟΙια ΡΜϋρρί αροδΙοΗ, 
ΟοπιίΙ ΤΓ^^&ηο ίιηροΓ&ίΟΓβ. Ηα1>αίΙ ααΐβιη δΟΓΟΓοια 
ηοιηίηβ ΕιιΙγοΙιβη, οαιη ςτι& Ερίιβδαιη ροΓΓβχίΙ, υΐ 
Ιο&ηηοιη Τΐιβοΐο^απι αάοΓ&ΓοηΙ : ηοη (ιιιηοη ίηνβ* 
ηβηιηΐ οπιη : Ιτοηβίαΐαδ οηίιη ^&Iη ίαβΓ&Ι. ΥοηίΙ &α- 
Ιοιη ο1 Τπι^&ηιΐ8 ίιηρβΓ&ΙοΓ Ερίιβδυιη αά ΡβΓβίοαιη 
οχροάίϋοηοιη, &ιΐ(1ίνίΙςιιο ηοιηβη Ηβπηίοηοδ ροΓ- 
οβΐ6ΐ>Γ6 αο γοηοΓ&ηάηιη, οο ςαοά ρΓορΙιοΙίοο ο$8β( 
αίΟαΙα δρίηία. εοιηρΓοΗθηβ&ιη ί^ίΙιΐΓ οαιη αΟΙιηδΙί 
ουίΐα αΙχΙυοβΓΟ ηοη ρο880ΐ, ^α1)β^ ίΐΐί αίαρ&δ ίηοαίί : 
οηι Βοπιίηηβ αρραροηβ, αάάίάϋ αηιπιυιη, οοηίΐρ- 
δΙ δ Κύριος, ένίσχυσεν |) πιανιΙ(ΐιιβ, αΐ ΙοπηβηΙα ΓοΓίίΙΟΓ ρβΓΓβιτβΙ. δβά ρααίο 
βασάνους. Μετά ταύτα ρο8ΐ &ΤΓΛ]αηο άίπιϋΙίΙαΓ, ςυοάβί ρΓβΒάίχίδδβίΓοΓο 
ηΐ άθ Ρ©Γ8Ϊ? ΙηυπιρΙιαΓβί. Αθπ&ηαδ νβΓΟ, ^βηοΓ βΐ 
δΠοοβδδΟΓ ΤΓ8]αηι, οοπιρΓβΙιβηδ&ηι ϋβπίπι οοςίΐ 
ΟΙΐΓίδΐΏΠΐ &1)η6μ&Γθ, ίθοίίδςιιβ βαοπΩοαρβ. Ουοά 
ουαι ίΐΐα ΓαοβΓβ ΓβηαίβδβΙ, 3α88ίΙ αιηραΐαπ β^α3 
οαραΐ. ΑΓθδθοηϋ1)ηδν6ΓθοαΓηίΟοαπι πιαηί1)υ3, ίρδί 
βΐίαπι ίη εΐιπδίαηι οΓοάίάβηιηΙ, αίςηβ υηα εαιη 
ϋΐα οαρίΐβ ρΐβζί βιιηΐ. Εοάβπι (Ιίο. 
15 Μβτηοήα ίοηοΗ Μοχ/8ί$ ΐ€ρί$ΙαΙοη$ 
Μ07868 ρΓορΙιοΙα οΐ Ιο^βΙ&ΙΟΓραΙτβΕύΙ)- 31 ΜΕΝΟΙ,ΟαίΙ ΡΑΕ8 Ι. 33 ^η ΜξζγψΙο 681. Ηαηο, ουιηΡΙι&Γ&ΟΓβχ^ε^ΤρϋρΓ»- 
οβρίβββΐ, ιι1 ΗβΙίΓδθοπιιη ^βηΐίβ ιηαβοαϋ ςηίάβιη ίη* 
ίαηΐββ ίηΙβπηβΓβηΙαΓ, ΓβιηίηΦ τβΓΟ ββΓναΓβηΙιΐΓ, 
ιη&ίβΓ 05061Ι& ίηοΐαδαιη ίη Οανΐηπι ρΓ0]6ά1. δβά 
οιιιη ΡΙι&Γ&οηίβ β1ί&, ηΐ 1&ναΓ6ΐιΐΓ, αά Οαιηβα νβηίβ- 
86(, ϋβοβίΐ&ιη οοη8ρίε&1&, βΐ ίηίαηΐβιη ίη ίΐΐα ρίο- 
Γ&ηίβιη, βαιη ίηΑϋαιη 8ί1)ί &(1ορΙ&τίΙ, ίηβΐίΐαβηάαιη- 
φΐ6 οιηηί ^ε^ρ^^οη1Iη βοίβηΐία οαΓ&νίΙ. Αάυΐΐο 
&ρρ&πιίΙ Οθτΐ8, ιηαηάανϋςυβ ϋΐ Ηθ1)Γβθοηιιη ρορα• 
Ιϋΐη βχ ^ε^ρίο οάαοβΓβΙ. €υιη ί^ίΙαΓ ροραίαιη 
6(1αχΐ886ΐ, ιη&Γβςτίθ ιηβάίαοι δοίάίβΒβΙ , ρθΓ(ΐαο 
&Γί(1&ιη ΐΓ&η8ϋ886(, ρβίΓ&ιηβϋ&ιη γίΓ^α ρβΓ0ΐιΙί6η8, 
&φΐα8 ίηάθ 6ΐίοα!386ΐ, ςιι&άΓα^ίηΙα άβπλίιιη αηηοβ 
ιηίΐίΐί» ρΓ8)ίαί886ΐ, &ηηί8 αηΐβ €1ιπ8ΐί Γ68ΐΐΓΓ6θΙίο- 
ηβιη ιηίΐΐβ ςιιαάΓα^θΐιϋ8 οοΐο^ηία ςαίηςπβ ιηθΓΐυα8 
68ΐ, 86ρα11α8ςαθ ίη ςαοά&πι βρβπιί πιοηΐβ & Μίοΐια• 
6ΐ6 πι&^ο πϋΐίΐί» Οβί ρήηοίρβ• ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίο φΐίηίΑ 

1• Μβτηοτία $αη€Η ρτορΗβία ΖαοΗαΗχ ρα(ή$ Ιοαπ- 
ηί$ Βαρίήίχ. 

Ζαθ1ΐ&Γί&8 8&06Γάθ8, ρ&(6Γ Ιθ&ηηί8 ΡΓ»0ηΓ8ΟΓί8, 

8&οβΓάοϋ8 βΐίρδβ 01ία8, ίη9Γ688α8 Ιθπιρίαπι» ηΐ 11ιυ8 
&(1οΐ6Γ6ΐ, οαπι ¥1(118861 αη^βίαπλ Οβί βΐ&ηΐβπι ^αx^& 
&11αΓ6 Ιΐιγηιί&ιη&1ί8, βίΜ ρΓοάίοβηΙβπι ίοΓβ, υΐ οοη- 
αρβΓ6ΐαΓ,6ΐη&806Γ6ΐαΓ 8ί1)ί βϋαβ Ιοαηηββ Βαρϋ8ΐ&, 
ηβςαβ β^α8 νοοί ϋάβαι &<11ιϋ)βΓ6ΐ , 8ΐΐΓ(1α8 ίΐΐίεο βΐ 
πιαίαβ Γβάάϋαβ ββΐ, ςαοά η&ΐο Ιοαηηβ 8ο1αΙ& βυηΐ 
6^^8 Ιίη^α» νίηοα1&• Ααάίβηβ αηΐβπι ιη&ΙβΓ Ιοαηηίβ 
ΗβΓοάθπι ΙαάΐΒΟΓαηι Γβ^βοι οο^Ι&88β 1ηί&ηΐ68 
Β6ΐ1ιΐ6ΐλ6πι11&8 Ιηιοίά&Γθ, αΐ Οοηιίηιιβ ηοδΙβΓ Ι68υ8 
ΟΙιηβΙαβ αη& οηαι οβθΐβιίβ οοοίάβΓβΙΠΓ, ββχίο αϊ) 
6^η8 ηαΐίνίΐ&ΐβ ιηβηδβ ^ο&ηηβΠ1 ίη βρβου ΐΓοηι 
ΙοΓάαηβηι αΐχΐίάίΐ. Η6Γθάβ8 τβΓΟ ςυβθ8ϋο, βΐ ηοη 
ίητβηΐο ραβΓο, Ζ&οΐι&τί&ιη β^118 ρ&ΐΓβηι ίη ]πΐ6<1ίο 
&11&η8. ςαο 8ί1)ί Πλ6ΐα6η8 οοηία^βΓ&Ι, ]υ9α1&π 3η8- 
8ϋ, αίςαβ 63η8 βαη^^ιιίηβ Ιβιηρίυπι ΑδρβΓ^. Ιαςαΐα- 
1η8 68ΐ ί^ΙαΓ, β^118ςα6 οαάανβΓ άβ ρΓ88ηιρΙ& πιρβ 
ιφ]606ηιη!. η6ΐίφΐί&8 ρΓορίηςπί β^α8 οοΠβ^βΓβ, 
&1φΐβ ίη δβραΐοηιη) ραΐηιπι ίηΙαΙβΓβ. Εοάβπι άίβ 

17. ΰβτίαη^βη $αηοΗ ιηατί\^ ΑΜιμ. 

δαηοΙα8 πιαοίττ Α1)(1ί&8, ηαΐίοηβ Ρ6Γ8&, ρΓθΓ68- 
βίοηβ 61ΐΓί8ΐί&ηιΐ8, οηηι (Ι&γοΙ οπιηβηι ορβΓ&πι ηΐ 
άοο6Γ6ΐοηιη68, αίςηβ &ά1ιθΓΐΑΐίοηί1)α8 8υί8 αά νβΓΟπι 
δαΙναΙοΓίδ ηοβίπ Ι68α ΟΙιτίδΙί Ωάβηι 8ΐΐ8θίρί6ηά&ηι 
ίηάυοβΓθΙ, 6&ρ1ιΐ8 α πια($οιιιπι ρηηοίρβ^αΒοΙαΓ &1)- 
^αΓαιο €Ιιπ8ΐο βοΐβπι 6ΐ ί§^βπι «κΙογοτθ : Ιιο8 βηίπι 
Ιαηςυαπι ά608 Ρ6Γ889 οοΐ6ΐ>αηΙ. Οαοά ΐΐΐβ βχ866Γ&Ιυ8 
αδρ6Π8 ηιαίοηιιη ρυηίοοπιηι νίΓ^ίβ ίη τβηΐτο, Ιαπι- 
1)ί8(ΐα6 ΟΦάίΙατ. ΑΙςαθ ίΐα α ηιαηβ αά ηιβπάίβπι 
νβΓΐ)6ΓαΙυ86ΐοπιοίαΙα8, 8ΐιοοοΙ1αηΙί1)α8ΐΐ6ΐθΓί1)υ8 ίη 
(Ιοπιηηι βα^πι βοιηίτίνιιβ άβροΓίαΙατ : βΐ ρ&αίο ροβΐ Α Ινδς των Εβραίων, γεννηθείς έν Α<'γί)πτψ. *Ε•ϊΓβι 
δέ πρ(5σταγμα ^ν του Φαραώ βασιλέως Αίγύιττου, τά 
μ^ν Οηλυχά των Εβραίων βρεφών περιποιιϊσ0βι, τά 
31 αρσενικά φονεύεσθαι, ένέβαλεν ζ\ζ συρτάριον 4^ 
μήτηρ αύτου τδν Μωϋσήν, και Ι|$ί5ιψεν εις ποτβμ'5ν. 
Κατέβη δΐ ή θυγάτηρ Φαραώ λούσασθαι εΙς τδν ττο- 
ταμ'$ν. ΚαΙ Ιδοΰσα τδ συρτάριον, χαι τλ τταιδίον Ιν 
αύτψ κλαΤον, άνελάβετο αύτ^ εΙς υ16ν. ΚαΙ έδίδαξβν 
αύτψ ιιασαν σοφ(αν Αίγυτττίων. Αύξηθέντι δΐ αύτφ 
έφάνη 6 θε^ς, και προσέταξεν έξαγαγεΤν τδν λα^ 
των 'Εβρχίων έκ της ΑΙγύπτου• Έξαγαγών οδν τλν 
λαλν, και πολλά σημεία καί τέρατα ποιήσας, και βά• 
λασσαν τεμών, καΐ δια ξηράς ιτεράσας, καΐ 'ιάxρα^φ 
τ^ ^άβδφ κρούσας, καΐ δδωρ έξ αδτης άναβλίί^αι 
ΐΓΟίήσας, καΐ τεσσαράκοντί Ιτη στρατηγήσας, ηρ6 

-Λ Ιτών χιλίων τεσσαρακοσίων όγδηκονταπέντε της 
Χριστού αναστάσεως έτελεύτησε. ΚαΙ Ιτάφη Ιν ^ρκΐ 
τινί της έρημου παρά Μιχαήλ τοί3 μεγάλου αρχι- 
στρατήγου του θεού. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤφ. 
Ε'. 

Μνήμη τού αγίου προφήτου Ζαχαρίου, του πβιτρ^ 
Ιωάννου τού Βαπτ ιστού. 

Ζαχαρίας 6 Ιερεύς, ό ΙΙατήρ Ιωάννου τού Προ- 
δρόμου, ύπηρχβ μίν καΐ αύτδς υΙός Ιερέως• είσελ- 
Οών δ^ έν τφ ναφ τού θυμιασαι, εΤδεν &γγελον βεον 
Ιστώχα πλησίον τού θυσιαστηρίου τού θυμιάματος, 
και μηνύοντβ αύτψ τήν σύλληψιν καΐ γέννησιν τοΰ 
υΙού αυτού Ιωάννου τού Βαπτιστού• άπιστήσας δΐ, 
(2 χωφ^ς και άλαλος γέγονε. Μετά δΐ τ6 γεννηθήναι 
τόν Ίωάννην, έλάλησεν. Άκούσασα δΐ ή μήτηρ 
Ιωάννου, δτι μέλλει Έρώδης 6 των Ιουδαίων βα- 
σιλεύς φονεύειν τά Ιν ΒηθλεΙμ βρέφη, βουλεμένος 
και συν αύτοΤς φονεύειν καΐ τ6ν Κύριον ημών Ίη- 
σούν Χριστών, τ<5τε μετά μήνας Εξ της αυτού κυή- 
σεως, ίκρυψεν αύτλν έν τψ σπηλαίψ πέραν του 
*1ορδάνου. Έπιζητήσας δΐ τούτον ό Ηρώδης, καΐ 
μΐ εύρων, προσέταξε σφαγή ναι τον πατέρα αύτονί 
Ζαχαρίαν μέσον τού θυσιαστηρίου, δτι έκεϊ προσ- 
έφυγε φοβηθείς, και χεθηναι τ6 αΓμα αυτού ε^ς τον 
ναίν. Έσφαγη ούν, καΐ ε^^ιψαν αύτδν έν τψ κρη- 
μνψ. 01 δι συγγενεΤς αυτού άναλαβ<$μενοι τ^ λε£- 
ψανον αυτού, κατέθεντο έν τψ τάφψ των πατέρων 
αδτού. 

ι Τί αυτί ήμ^? 

Αθλησις τού αγίου μάρτυρος Άβδιού. 

Ό «γιος μάρτυς Άβδιού ή ν μίν έκ τής χώρας 
τών Περσών* Χριστιανές δΐ υπάρχων, έδίδασκ» 
πάντας, καΐ διά παραινέσεως {πείθε προσέρχεσθαι 
τζ αληθινή πίστει τού Σωτήρος ημών Ιησού Χρι- 
στού. Κρατηθ«^< δΐ διά τούτο παρά τού έχοντος τών 
μάγων, χαΐ αναγκασθείς άρνήσασθαι μίν τ6ν Χρι- 
στον, προσκυνήσαι δΐ τψ ήλίψ καί τψ πυρι (ταύτα 
γάρ εΤχον ώς θεούς οΐ Ηέρσαι), καΙ μή πεισθείς, 
τύίΓΕεται κατά τής κοιλίας, και τών ψυών μετά 
(Ραβδίων ^ο^νων ακαθαρίστων. ΚαΙ ούτως, άπ& 
πρωίας (ως μεσημβρίας, τυπτ^μενος, καΐ το μωρού- 33 δΕΡΙΈΜΒΕΚ. 34 μινο<, άηήλθι βανταζ^μκνος 6π6 δημ(«αν, χαΐ 1τ&0η Α Οοιηίαο ΜηβΙαιη 1>θ&1&ιηφΐ6 οηίιη&ιη 8ααιηΐΓ&(ϋ« έν τψ οίκφ βύτού, ώσίΛρ ν»χρ<5ς. Κ«ι μ*τ^ μικρόν 
«βρέδωκβτψ Κυρίψ τήν άγίαν και μβχβρ(βν βύτου 
ψυχήν, χαίρων και αγαλλιώμβνος μέχρι 'εή< •5•λ«υ- 
τβίας αναπνοή^ δτι δ«1ρ του ονόματος του Κυρίου 
ήμων Ίησου Χριατοΰ μαρτυρί]^»» καΐ άπο^ανκιν 
ήξιώ0η. Μβτά δΐ τούτο, τό τίμιον βύτού λ•(ψβνον 
λα64ντ«ς τινλςτών Χριστιανών, κατέ0$ντο &ν τάφφ. 
Τί αυτί ήμέρ^ 

*Αθλη«ι< των άγΙων μαρτύρων θουΒαήλ, καΐ 
Βαβαίας της άο&λ<ρής αύτου. 

Ό ίίγιος, καΐ -κολύαθλος μάρτυς του Χρίστου 
Θουθαήλ, καί ΒαβαΙα ή άδιλφή αύτου. Χριστιανοί 
ίΙντ«ς, καΐ τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστδν μ»τά 
ττα|5($ησ{ας όμολογοΰντβς Θ»όν άληΟ^νόν βΐναι, καΐ ^ 
Κύριον του παντός κύσμου, καΐ Δημιουργόν καΐ 
«ρονοητήν καΐ πολλούς των Ελλήνων άπό της 
πλάνης των »ίδώΑων έπιστρέφοντβς, καΐ προς τήν 
άληΟινήν πίστιν επιστρέφοντες και βαπτίζοντας, 
έκρατήθησαν παρ^ των δυσσ«6ών «1$ωλολατρών• 
ΚαΙ τβΐ πολλά παρ' αυτών τυφθίντες, καί βασανι- 
σ6έντ«ς, τιλιυταΤον 6 μΐ)^ άγιος βου0αήλ έπΙ ξύλου 
κρεμασθΕίς, και δεθείς έσχίσ^η εΙς μέσον μετά σί- 
δηρου πρίονο;• και οΐίτω πβρεδωκε τήν ψυχήν. 'Π 
ίε αδελφή αύτου Βαβαία, γυμνωΟεΤσα πρύτερον, καΐ 
τυφΒεΤσα Ισχυρώς, χαΐ ξεσΒεΤσα μέχρις όστέων, 
δστερον μετά του κονταρίου κατά του τραχήλου 
πληγήν δεξαμενή, άποσφάζεται. Τ•λειω0έντων δΐ 
ο5τως αμφοτέρων, τά σώματα αυτών άνελύμενοι 
εντίμως εΙς δύξαν του Κυρίου ημών *Ιησού Χρίστου, 

ΜΗΝΙΤ9ΑΠ'9. 

ζ• 

Έ άνάμνησιν του έν Χώναις θαύματος τ&υ με• 

γάλου αρχιστρατήγου του βεοΰ. 

Έν τ^ καλουμέντ^ νυν μίν των Χωνών πύλει, 
πρύτερον δΐ Κωλασσχέων, υπήρχε άνήρ τις δνομα 
•Αρχιππος, ευλαβής χαΐ φοβούμενος τόν θεον. Ούτος 
προοκα6εζ<5μενος Ιν τψ ΰδατι,τφ δια της επισκέψεως 
του μεγάλου αρχιστρατήγου άναβρύοντι, και διά τά 
γενόμενα διά του ΰδατος θαύματα, πολλούς τών 
απίστων επιστρέφων καΐ βαπτίζων, εκίνησε προς 
φθύνον τους "Ελληνας, μή φέροντας βλέπειν τά πα- 
ράδοξα θαύματα. Βρύχοντες ούν τους όδύντβς κατά 
του σεπτού αγιάσματος, και του οσίου Άρ^^ίππου, 
συναχθίντες δπειρα πλήθη, και δήσαντες δύο μεγά- 
λους ποταμούς, καΐ μίξαντες αμφότερους, απέλυσαν 
ευθέως του καταστρέψαι τόν ναόν, καΐ τό άγίασμα, 
κα; τόν "ΑρΧιππον. Ώς δε ήκουσεν ό Άρχιππος του 
βρυγμού τών υδάτων, πχρεκάλεσε τόν άρχιστράτη- 
γον βοηΟήσαι. Κα^ ευθέως φάνεις ϊκρουσε τήν 
πέτραν μετά της ^άβδου, ής κατείχε, καΐ έχώνευσε 
τά (^δατα έν αύτζ. Καΐ εκλήθη ό τύπος Ικτοτ• 

Χώναι. 

Τί αυτί ήμέρ? 

"Αθλησις τών ^ίων μαρ'ζάρω^έ Εύδοξίου, 'Ροη 
μύλου, καΐ της συνοδίας αυτών. 

Εύδύξιος ό του Χριστού μάρτυς ύπηρχεν έπΙ άϋ, Βϋΐηιη&ιη &ηίιηί &ά βχΐΓβιητιιη ΰβςαβ βρίηίαιη 
ρΓΦ8βί6Γβη8 Ιβθϋϋαιη, ςαοά άί^ηβ 1ι&1)ί(ιΐ8 ββββΐ» 
φΐί ρΓΟ Βοιηίηι ϋοδίτί Ιββα 01ΐΓί5ΐί ηοιηΐηβ ιη&Γ• 
Ι^ηαιη ιηοΓίβιηςαθ δΐώΐΓβΙ. ΡοβΙ ϊιαο ρΓθΙίθ8&8 
^αβ Γβΐίςαί&β €1ιη9ΐί&ηί αοοίρίβηΐββ, δβραΐοίο 
οοηάίάβΓβ. 

Εοάβιη άίβ 

18 Οΰτίαηιαί ίαηοίοηιηι ηιατ(\;ηηη Γλίκλα^Ζ», €ί 
ΒαΙ>«9 $ονοτί$ βίυ$, 

δαηοίτιβ,ιηαΐίοπιιηςιιβ οβΓί&ιηίηαιη ΟΐιηβΙι ιηαΓ- 
ΙγΓ Τΐιηϋι&βΐ, Β&1)»&ςιΐ663π8 βΟΓΟΓ,οαιη Οΐιηβϋ&ηί 
638βηΙ, 6ΐ 8ΐιιηπι& άίοβηάί 1ί1)6Γ(&Ιθ Βοιηίηιιιη ηο- 
8ΐπιιη Ιββηιη 01ιη8ΐαΐΏ ββββ νβηιιη Ββαιη ιηιιικϋ• 
ςαβ ΙοΙίαβ Βοιηίηαιη, ΟΓβ&Ιορβιη 6( ^1)6πιαΙθΓ6ΐη, 
ρΓθβΐ6Γ6η(υΓ, 6Γ»οο8(ΐυ6 ιηα1(08 &1) ίάοίοπιιη ογ- 
Γ0Γ6 &1)(1α6ΐθ8 &(1 γβΓΔίη βάβιη Ιτ&άιιοβΓβηΙ βΐ 1>&- 
ρϋζ&ΓβηΙ ; ΓβΙβηΙί &1)^Iηρ^^8^(1ο1ο1α^η8,α1)^18^&▼^8- 
8ίIηθ οα8ί,ιηα11ί8<ιαβ ΙοπηβηΙίβ νβχ&ϋ βαηΙ.Τ&ικΙβιιι 
Ίΐιαίΐι&βΐ ίη Ιί^ο 8ΐΐ8ρβη8ΐΐ8, 6ΐ τίηοΐαβ, 86ιτα ίβΓ- 
ΓΘ& 8β6α1αΓ ιηβάίΰβ,αίςυβ ίΐα &ηίιη&ιη βκηίβϋ. Ε]α8 
&αΐ6ΐη 80Γ0Γ Βαϋβα ρηιηιιιη ηιι<1&ΐΑ,0&^8ςυ6 άα• 
ηββίιηθ οβθβα, Ιαιη 8ε&1ρΙ& ιΐΒςυβ λα 088&, άβηίςαβ 
1λ&3ϋ1ί ίη οβτνίοθ ρ6Γ6α88α, 3α^1αΙαΓ. Οτιοηιιη 
οοΓροπι ςαί αϊ) βίβ €1ιη8ΐί&η&ιη Ωάβιη βάοοϋβΓ&ηΙ, 
οοοιιΐΐβ βυΜαΙα, 86ρ6Η6πιηΙ Ιιοηοπβοβ αά^ίοπαιη 
Οοπιίηί ηο8ΐΓί Ιοβα €1ΐΓί8ϋ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

^ Οίο ββζίΑ 

1# Μβτηοηα ίηιτααιίχ αρηά €Ηοηα$ α ίηαοηο ΌΗ 
ατοΗ\$&αί€ρο €άίΗ 

Ιη βα ιιγ1)6, ςα» ηηηο €Ιιοη8θ,ο1ίιη αηΐβοι 6ο1&8- 
8& άίοβΙιαΙυΓ, υιγ ςαίάαηι ρίαβ &ο (ίπιβηδ Οβααι, 
ηοπιίηβ ΑΓοΙιΙρριΐδ, 1ια])ί1α1)&1 αρηά 6ηπι Ιοοηπι, 
ηηθ6 πια^ηί &Γ6ΐιί8ΐΓ&ΐ€^ί ορβΓα βπι&ηαΓοηΙ αςηβ : 
ηΙ)1 οαπι ίηηυπΐ6Γί8, ςηΐ6 ρβΓ αςοαιη 6<ΐ6ΐ>&ηΙηΓ, 
πιίΓ&οη1ί8 πιη11θ8 ίηΩάβΙββ οοηνβΓίβΓβΙ &ο 1>αρϋχ&- 
ΓβΙ, 6Γ9θ€θπιηι ίηγί(1ί&πι εοηοίΐανϋ, ηοη ίβΓβηΙίηπι 
&(1πιίΓ&ηά& ϊΙΙ&ρΓοάί^&τίάβΓθ.Ιπιπι&ηί ίΙ&ςη6Γ&1)ίβ 
ίη1η8ΐΓ&ΐ6Πΐ αςη&πι,βΐ 8&ηοΙηπι ΑιχΙιίρρηπιίηΟαπι- 
πια(ί,οο&€ΐ& ίηηηπιβΓΑ ορβΓ&πιπι πι&ηη,άηοΐιηβςαβ 
ιη&|ί;ηί8 ίη ηηηπι οοΓπν&Ιίδ 0ηπιίη11)η8, Γ&ρίά&ηι 
^ ΟαβηΙίβ ΑφίΦΠίοΙοπιίη 6ηηι Ιοεηοι ίπιπιίδβηιηΐ,ηΐ 
Ιβηιρίηπι βίπιηΙ, 6( Ιαβϋταΐεπι ίΠ&πι &ςη&ηι, βί Αγ- 
οΚιίρρηοι οοηνβΠβΓβηΙ. ϋΐ τβΓΟ ββηβϋ ΑΓοΙιίρραβ 
ίιταθηΐίβ &ςυφ πιΟΓΠΐηΓ, ίπιρΙοΓανίΙ &Γθ1ιί&ΐΓ&(6βί 
&ηχί1ίηπι : ςαί 8ΐ&11πι &(1ίηϋ, 6ΐ τϊγ^α, ςηααι ρΓο 
πι&ηί1)η8 1ι&1)6ΐ)αΙ, ρβΓοηββα ρβίτα, τβρβηΐίηο β]α8- 
άβπι ρ6ΐΓ» Ιιί&Ια &ςη&8 ο1)ηιϋ : βΙ βχ βο ΙβηιροΓΟ 
Ιοοηβ ίΠβ βΐιοηφ τοοαίηβ οβΙ. 

Εοάβπι (Ιίβ 

%0 ϋΰτίαηΐΜ Βοηοίονητη ιιιαΓ<νπιιη£ΐΜίοχ<ϊ,Αοιηιι/ι, 

€ί «οαοπιιη. 

Εηάοχίαδ €1ιη8ϋ ηι&Γίγτ ΤΓ&]αηο Ηο 35 ΜΕΝΟΕΟβΙΙ ΡΑΗδ Ι. Μ ΙπιρβΓ&ΙοΓβ βοιηβ» οπίίηβ ίαϋ, ΐϋϋΙΗβςαβ ιηίϋΐιιιη ^ ΤραΥανου βο(9ΐλ&ω< Φωμαίΐι^ν, χ^μης τήν τάξιν• ιηί1Η1)α9 ίη 6α11ί& ίιηρεΓ&τίΙ.ΒοιηιιΙαβ ααΐ6ΐη,&αΙ» 

ίοαρβΓ&ΙΟΓίΦ ρΓα)ρο9ί(υ3»&αοΙθΓίιιϋ βίθβπιΤΓ&Ι&ηο, 

η( ίη βαΐΐίαιη ιηίΙΙβΓβΙ,φΐί εΐιπδΐίαηοβ ιηίΐίΐβδ (Ιϋβ 

ΙιηιηοΙαΓβ οοιηρβΠβΓβηΙ. Οπο ρβΓ&εΙο, οιιιη ιηίΐίΐββ 

αά ιά ίαοίβηθαιη ίηάαοί ηβφΐΐΓβηΙ, ίη Μβΐίΐίη&πι 

ΑΐΌίβηΙφ ηΓΐ)βηι Γβίβ^αΐί 9ΰηΙ. ΡοδΙ Ιιιβο Βοπιαίαβ 

ροΒηίΙβηΙία (ΙαοΙαβ, οιιπι ίη €1ιπ9(υπι οΓβάίάίβββΙι 

ΤΓοίαηηπιςαβ ο1)^ι1^^α83βι,^&ρ^ι6 ρΐβχηβββί. Οβίηάβ 

ουπι ίπιρβΗο ροΐίΐαβ ββδβΐ Μαχίηιίαηα», βάίζίβδβΐ* 

ςηβ €1)Γίί>Ιίαηο9 ίηΙβρΟοί, πιαηάατίΐ ρβΓ ΙίΙΙβΓαδ βΐ 

Μβΐίΐίη® ρΓφΓβεΙο, υΐ ΟΙιηβΙί οηΙΙΟΓββ οοοίάβΓβΙ. 

ΟααΓβ Εη^οχίυπι εοπιϋβπι, 6^η5ςαθ 8θοίθ3 Π]ί1ίΐ68 

οοηιρΓ6ΐΐ6η$θ8,ςυο(1ίάο1α αάοΓβΓβ ηοΠβηΙ,ρηηιυηι 

ςαί(ΐ6πι πια11ί8 8ηρρ1ίοίί8 νβζατίΐ, άβοιηπι οαρίΐβ 

ο1)Ιπιηο&τίΙ. Εοάβπι άίβ 

%Ά €€τίαΐΛ€η ιαπϋίοπιιη ΈοΛϋΗ ρτηΐήίΐίη^ Αδί^' 
άίαοοηχ €ί ιοαοπιιιι. 
δαηείί πΐδΐΓΐ7Γβ8 Γ»α8ΐα8 β1 Α^)^1)η8,^β^ίο^π1ρβ- 
Γ»ιοΓβ, !ιίο <1ίαοοηα8, ίΐΐβ ρΓβ8ΐ)γΙβΓ Εοο1β8ί® Αΐβ- 
ζαηάηηφ ίαβπιηΐ,φίο ΙβπιροΓβ βΙ Ρ&1>ί&ηα9 Ηοπι» 
ραΐΓί&Γε1ι&, β1 ΑΐβχαηάβΓ ΗίβΓθ8θΐ7Πΐοπιπι, ρΐΌ 
Οΐιπδίο πιαΓίττίαπι 8α1)ί6Γθ. ΚβΙβηΙί ί^ΙΠΓ λ1) Αΐβχ- 
αηίΐπδθ ρρφΓβοΙο, ^ανίΙβΓςπβ ΙΟΓίί, ςαοά α €1ιη8ΐο 
άββεβΓβ ηοΠβηΙ,ίη 0&Γ06Γ6πι(Γη<]υηΙιΐΓ.ΗαΓ8α8(]ΐιβ 
ίηάβ βάαοΐί, οοπιρβΙΙιιηΙιΐΓ 8Α0Γα ί(1οΙί8 ΓαεβΓβ. δβά 
ίαηΐηηι &1)ΓαίΙ,υΙ αά ίά Γαοίβηάαιη αηίπιαηι ίηάηοβ ΈΧων δΙ ύφ* Ιαητου βτρατιώτας μύριους, χ«Ι χί- 
λιους, $ιέτρι6«ν έν Γαλλ(^τζ Χ**^Ρ?• 'Ρωμύλος 81 6 
πραιπόφίτος του ββσιλέως αυνιβούλκυην αύτφ 
άπο<ΓΓ•Τλ«ι είς τήν Γαλλ(αν χώραν, χβί χατανχγχά- 
σαι τούζ στρατιώτας, ΧριντιανοΙις βντας, Ουσαι τοις 
6(οΤς. Κα2 τούτου γενομ&νου, ούχ ΙπιίβΟη^αν θυναΐ' 
χχΐ 8ιά τοατο έξωρί^Οηναν ι(ς Μκλιτινήν «^λιν της 
Αρμενίας. Είτα μκταμ<λη6<2ς ό 'Ρωμύλος, χαΐ 
ΐΓίστβύσας τψ Χριστψ, χαΐ τόν ΤραΥανόν έλέγξας, 
άπεχεΦαλ'σΟη. Μετά 81 ταύτα χρατήσας της βασι- 
λείας Μαξ(μιαν8ς, χα2 χελεύτας φονεύεσθαι τους 
Χρΐ9τ(ανοΙ>ς, κροσέταξε 8ιά γραμμάτων χαΐ τφ της 
Μελιτινης ^ίρχοντι το2>ς τόν Χριστών ιφοσχυνοΰντας 
άνελειν. "Οθεν χρατήσας Εύδ($ξιον τ^ν χ^μητα, χαΐ 
τοίίς Λν αύτψ στρατιώτας, χαΐ χαταναγχάσας ιτρο^- 
^^ χυνησαι τοΤς ε18ώλοις, χαΐ μή πείσας, πολλά βααα• 
νίσας άπεχεγάλιαεν. 

Τξ αύτ^ ήμίρ^ 

"Αθληαις των αγίων Φαύστου πρεσβυτέρου, 

*Αβίβου διαχ^νου, χαι της αυνο8ίας αυτών. 

01 έίγιοι μάρτυρες Φαΰατος, χαΐ *Αβιβος &πηρχον 

έπΙ τής βααΐΛείας Δεχίου, 6 μίν «ρεαβύτερος, 6 81 

8ιάχονος της Έχχληαίας *Αλεξαν8ρείας. *Οτε χαΐ 

Φαβιανός 6 πατριάρχης 'Ρώμης, %λ\ *Αλέξαν8ρος 

Ιεροσολύμων 6π1ρ Χρίστου έμαρτύρησαν. Κράτη - 

Οέντες 8έ παρά του της πύλεως Αλεξανδρείας 

λρΧοντος, χαΐ πολλά βασανισθέντες, 8ιά τ6 μή 

άρνήσασθαι τ^ν Χριστών , εΙς φυλαχήν Ινεβλήθησαν. 

Καΐ πάλιν Ιχβληθέντες χατηναγχάζοντο Ούειν τοις ΓβηΙ, ηΐ ρΓΐΒίβοΙαηι βϋοπι ΓβάαΓ^αθΓβηΙ, βΐ ίάοΐο- β «Ιδώλοις. Μή πεισθέντες 81, άλλα χαι έλέγξαντες ηιοι βιτοΓβπι ν&ηίΐαΐβπιςαβ οοηΙβηιηβΓβηΙ. Οααηι- 
ο1)Γ6Πΐ 8αηοΙί8 νίΓί8 ηαπιβΓο ΐΓβάβοΙαι α1)8θίδ8&ο&ρίΙ& 
βαηΐ. 86ά δ&ηοΐ® ί11οπιπι&ηίηΐφ0ΙΐΓί9ϋ Οβί ηοβίπ 
ηιαηί1)α3 οοηιπιβηάαΙΦ,ρΓο ηο1)ί8€1ΐΓίδΙίαηί9ίηο68• 
8&ηΐ6Γ ίηΙβΓΟθάαηΙ, 6ΐ Αάβ1ί])η8 ίιηρ6ΓαΙοη1)ΐΐ8 
ηοδίτίδ &(1ν6Γ8ΐΐ3 ίη1ηιίοο8 Γθ1)αΓ αο τίΓβ8 αάιίαηΐ 
&ά βίοή&πι €1ιπ8ΐί, ρΓΟ ςιιο δαη^ίηβηι ίικίβπιηΐ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίβ 86ρ1ίπΐ& 

%% €€τίαιηβη $αη€Η ηί(ΐτίΐίνχ$ 8οχοηΗ$. 
δοζοη πι&γΙτγ, 6Ζ Γβ^οηβ Ι,γοΪΛ οήαηάαδ ίαϋ. 
€ηηι αηΐβπι ΑΗςη&ηάο ίη ςαβΓοαπι ίη^βηΐβπι 1ηά• 
(1ί886ΐ, &ρπ<1 ςααηι θγ&Ι &ςα&, αρρβηάίδββίςηβ 
θβ &Γΐ)0Γβ ΙΓ68 8α^11α8 6ΐ &Γ0ΐιηι, 8αί ίρβίαβπιοηί• 
ιηβηία; 18 1οοη8 ρΓ6θί[)α8 8&η6(ίτίη άίηηΑπιπιοαπι- 
Ιίοηαπι ηιηητΐ8 &0€βρ11. 0οο6ΐ)&1 ΑΐιΙβιη 6γφοο8, 
6ΐ 1)&ρΙίζαΙ)&1 Θ09 ίη ηοαιίηβ ΡαΐΓΐδ, 6ΐ ΡίΗί, 6ΐ δρί- 
ή(α8 8αηο(ί. ΡοβΙ ΙιβΒο ίη^βββηβ ίάοΐοηιιη Ιβιη- 
ρΙοπι,ατηΙδΑπιαυΓβαηι ίάοΐί πιαηαπι, οοηΐτίΐ&πιςαβ 
(ΙίνίδίΙ ραϋρ6ΓίΙ)υ9. εα]α8 Γθί αηοΙΟΓ ουπι ςυβκΓΟΓβ• 
(ΠΓ, πιη1ϋ(]α6 οοηιρΓβΙιβηθβΓβηΙαΓ, βαηοΐυδ τίΓ ηΐ• 
(γο 86 Μαχίηιο ρΓββδίάί οΒίυΙίΙ, οοηίβδδΠδ τβΓΟΠΐ 
ΟΙΐΓίδΙί,ΟβίςηβηοδΙτί 0θ6ΐη.0υ&πιο1>Γ6ηι βοΐββ ίβτ- 
τ^οΰΰίά ρ6άαωρ1&ηΙα8&οαΙί8 οΐ&νίδ αίΩ^ηΙτΐΓ,φΐί1)η9 
ίηεβάβηδ,βηπιπιίδ 1&α(1ί1)α8 Οβυπι 6ίΓ6Γ6ΐ)&1. Οβίη<1β 
•αβρβηδαδ άβ &γ1)ογ6, αά ηβοβπι η3φΐ6 οΑβηβ οβΙ, τον άρχοντα, χαΐ τήν των ε18ώλων πλάνην χαΐ μα- 
ταιότητα άτιμάσαντει, τάς χεφαλάς άπετμήθησαν, 
τον αριθμόν υπάρχοντες δέχα χαΐ τρεις. ΚαΙ τάς 
μίν αγίας αυτών ψυΧάς παρέθεντο ε^ς χεΤρας Χρί- 
στου του θεού ημών. ΎπΙρ 81 ημών τών Χριστια- 
νών ακαταπαύστως πρεσβεύουσι, χαι το^ς πιστο2»ς 
βασιλείς ημών χατά τών πολεμίων Ισχυρώς ένισχύοο- 
σ:ν, εΙς 8ύξαν Χρίστου, 8 1* ίν τ& αΤμα έξεχεχν. 

ΜΗΝΙΤ^ΑϊΤφ. 
Ζ*. 

*Α0λησις του αγίου μάρτυρος Σώζοντος. 

Μάρτυς 6 Σώζων δπηρχεν Ιχ της χώρας Αυχίβ;, 
ποιμήν προβάτων γενύμενος. Άπελοών 8έ ποτέ εΙς 
8ρΰν μεγάλην, Ινθα ήν 6δωρ, άπέλιπεν, έν βύτξ 
Ο τρεΤς σσγίτας χαΐ τλ τύξον αύτου εΙς μν^μ^σονον* 
χαΐ διά προσευχής αυτού έδέξατο 6 τύπος Ιαμάτων 
θείων Χαρίσματα. Έδίδασκε δΐ τους Έλληνας, χβΐ 
έβάπτιζεν εΙς τ6 βνομα του Πατρίς, χαΐ του ΊΠοδ, 
χαΐ του αγίου Πνεύματος. ΚΤτα εΙσηλΟεν εϊ'ς τδν νβδν 
τών εΙδώλων, χαι άφείλετο τήν χρυσην χεΤρβ τοδ 
εΙδώλου, χαί συντρίψας αυτήν διέδωχε τοΤς πτωχοΤς. 
Έτερων ούν χρατου μένων διά τήν χείρα του είδώ• 
λου, αύτύματος έλθών 6 άγιος, παρέδωχεν εαυτόν 
Μαζίμφ τφ ^^χοντι. ΧαΙ δμολογήσας τήν άληθινήν 
πίστιν του Χρίστου χα{ Θεοΰ ήμών^ 6ποδ&δεται 
υποδήματα σιδηρβ μετά ήλων ύξέων ; χαΐ <ρορ&ν 
αυτά π•ριεπάτεΐ| δοξάζων τον βε^ν• ΕΓτα χρεμα• 37 9θ&1< εΙς 8ένδρον, χαΐ τυφΟβΙ<, Ιτελειώθη 
εολήΟη τό σώμ« αύτου £ΐ< κάμινον πυρίς. 

*Αθλησκ του άγιου μάρτυρος Βύψυχ(ου. 

Εύψύγιος 6 μάρτ^ 6χ{1ρχβν άπο Καισαρκιβ(< της 
Καιπταδοχ(ας, έκΐ Αδριανού βά^λέως 'Ρωμαι(ων• 
Μετί δι τήν του ιητρος τελητήν β^ιετίζεται 6x5 
του επισκόπου της Καιτχ,^είας. Ε?τ« διαβληθε^ς 
^αρχ τίνων, 6'τι Χριττιαν^ς έττιν, έχρατήΟ^ παρά 
του της Και^ιαρεία; άρχοντος, κβι ε!ς φυλακήν 
ένεβλι{θη. Καΐ μετά τχυτβ έξίλΟών της φυλακής, 
και πωλήτας τά υπάρχοντα «ύτψ, πρώτον μίν δέδ(ι>- 
κεν έξ αυτών τοΤς κ«τηγ<5ροις, ώς προξένοις γενομέ- 
νοις αύτφ της τών ουρανών βα9ΐλε(ας. "βπειτα τά 
λοιπά εΙς τους πτωχούς Β'.ζσ^6ρπΐ9ΐ, και διένειμεν δΕΡΤΕΜΒΕΑ. «| 

ΚαΙ Ιν- ^ &Ιςαο 6^α> οοιρΰβ ία ο&ιηΐηηιη {([ηίβ 1ο]βο1αιη• Εοάβιη άίθ 
%Μ €€τίαϊΜη βαηοΐι τηανΙψ^Β ΕηρΒχ^οΗϋ, 

ΕαρβγοΙιίαδ ιηαΓίγΓ βχ ΟβΒβαΓβα Ο&ρραάοοί© ΓαΙΙ 
Αάη&ηο Βοιηαηοπιιη ίιηρβΓ&ΙοΓβ. ΜοΓίαο ραΐτβ 1)&- 
ρϋιαΙαΓ&€φ5&Γ68θ βρίβοορο : άβίαΐαδςαβ α ςυίΙ)ΐΐ9- 
άαιη, ςαοά 6Κιπ!ίΙίαηα9 β856ΐ, α ΟφδαΓβΦ ρΓβΒβίάβ 
οοιηρΓβΙιβηάίΙαΓ, βΐ ία ο&ΓΟβΓβιη άβίΓαάίΐυΓ. ϋηάο 
β^Γβββιιβ, άίνβηάίΙΐΒ ί&6υ11αϋ1)α9 ^αΐβ, ρ&Γΐβιη ςηί- 
(ΐ6ΐη<ΐ6άϋ&οοαόαΙοπΙ>α9| ιιΙροΙθί|αί 8ΐϊ>ί Γβ^οω- 
ίββϋβ &αοΙθΓ68 οοιΐ€ί111αΙθΓθ8ςυβ ίυίβββηΐ ; ρατίοιη 
νβΓο ρ&αρβπ1)α5 (ϋ3ΐΓί1)αίΙ. ΙΙβΓααι ααΐβιη οοιηρΓβ• 
Ιιβηβαβ, βΐ οοΓ&ιη ρποβΐάβ &ά(1ιιοΙα9, οαιη οοιηρβί- 
ΙοΓθΙΟΓ κίοΐίι 8&οηΩοαΓ6, ηεο αά ίά ίηάαοί ρθ996ΐ« Και πάλιν κρατηθείς, παρέστη τψ ίίρχοντι, καΐ Β <1β1ί§ηθ9α8ρθΐΐ8α8,α8<ιαθΛάθθ(1βρβ€ΐίΙαΓ,αΙθΐηηίΛ 
κβτηναγκάζετο θύειν τοΤς ιιδώλοις. ΚαΙ μή πεισθείς, ί^Ι^αβ ▼ί80βΓα οοηβρίοβΓβηΙιΐΓ. Οβίηάβ 6 Ιί^ηο άβρο- 
πρώτον μΙν κρεμαται έπΙ ξύλου, καί ξέεται έπΙ βίΐαβ, «ΐΛάίοςαβ 0β8α9. βρίηίαιη Βοιηίηο ΙτοίΙίίϋΙ• 
τοσούτον, Ιως έφάνη πάντα τά ίνδον τών σπλάγχνων αύτου. ΕΤτα άπ6 του ξύλου καταοιβασθβΐς, μβτά τοί^ 
ξίφους πληγείς, έτελειώΟη, παραδους τ^ πνεύμα τφ Κυρ(φ. ΙΙΗΝΙ Τ9 ΑΓΓ^. 

11\ 

Τ6 γενέσιον τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου καί Παρθένου Μαρίας. 

Ποιήσαντος του δημιουργού θεού τους ανθρώπους 
έπ* εργοις άγαθοΐς, καΐ εΙς τ6 γνωρίζείν μύνον 
αύτ^ν, καί ποιεΐν το θέλημα αιύτού, έφΟύνησεν 6 
διάβολος. ΚαΙ πρώτον μ^ παρέπεισε τον ^Λδάμ 
παραβήναι, άπατηΟέντα διά της αυτού γυναικάς ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίθ 0€ΐ&ν& 

94 ΝαίίνίΙαΐβΒ 8αηοΗ$ήίΜΒ ϋοη^ίηχ ηο$ίν9 ΏβχρατΒ 
€ί \%τοχηί$ Μαήχ. 
Οιιιη ΓβΓΏΐη οιηηίαιη ορίΓβχ 06τΐ8 Ιιοιηίηββ ΟΓβαβ- 
86ΐ, αΐ ορβΓΑ Ιιοηα οιβΓοβΓβηΙ, αίςαβ ίρβαιη 8θΙαιη 
οο^θ8θ6Γ6ηΙ, 8βςα6 αά ίΠΐαβ γοΐαηΐ&ΐβιη ρΐαηο 
οοηίοπηοΓβηΙ, ίηνίάϋ (1ία1)ο1α9 : ρηιηυιη ςτιίάβια 
Αάαιηαιη ρβΓ ιιχοΓβιη Εναιη άβοβρίαιη ΐιηρηϋΐ, αϊ Εύας. Έπειτα ^πε•.σε καΐ τους λοιπούς ανθρώπους β ρΓΟθΟβρΙαιη νιοΙ&ΓθΙ : αηοΙΟΓ 6ΐί&ΐη ίαίΐ Γβϋςηίβ 

ιηοΓ(ιι1ί1)α8, αΙ ηβ^ΐβοΐο Οβο, ί(1ο1& αηίαιο ΟΑτβηϋα 
αάοΓ&ΓβηΙ. Μί86Γΐη9 ίΐαςαβ Οβαβ Ω^βηϋ βιιί, 1β- 
ςβιη άβάίΐ 6ΐ ρΓορΙΐ6ΐ&9. ΥθΓαιη οαοι Ιιιβο ηίΐιίΐ 
ρΓοΟοβΓβηΙ, άβοΓβνίΙ ιηίΙΙβΓ6 Ρίΐίυιη βηαιη βΐ ΥβΓ- 
1)υιη, ςιιί ΓοΓίηαιη 1ιοιηιηί9 α95ΐιιη6Γ6ΐ, ]ιοιηίη65ς[αο 
άβ ιηαηα (ϋα1)ο1ί ΙίύβΓαΓβΙ. Εαιη ί^ίΙαΓ ο1> |οαη9αιη 
άΊ3ρο5αίΙ, υΐ ηα9ε6Γ6ΐαΓ, ςιι® ία οαπιβ Ρίϋαιη 
βυαιη ραπΙαΓα 6ΓαΙ, Μάπα ίιηροΐΐυΐα Οβίρ&Γ&βχ 
8αηοΙί9 ρ&Γ6ΐιΙί1)α5 ^οα^ι1^Iη βΐ Αηηα, ςαί1)ΐΐ3 ογοπ- 
ΙίΙ)ΐΐ5 ρΓΟίηίδβΓαΙ Όβα9 ϋβίπιοίαιη Υ6η1η9 ά&Ιαπιιιι. 
Ηίηο άίβί Ιιυίο .Γ69ΐο ίηάίίαιη ηοιηβη β9ΐ Να1ίγί1α9, 
(ΐαατη ηο9 ςυο(αηηί9 οβΐ6ΐ)Γ&ιιΐ68, Οοιηίηο Οβο 
ηο9(Γθ §ΓαΙί&9 &βίιηΰ9. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Β Βίβ ηοηα 

95 ΟοηιηίΘηιοταΗο Βοηοίοτητη ΙοοΰΜπι^ βΐ Αηη<Β, 

ρανβηίΗτη Οβχρατω. 

Ιη ^υ(1βθοη1Iη ρορυΐο βραΙ τιγ ςυίάαιη ηοιηίιιβ 

Ιοαοΐιίιη, ^υ9(ι19 6ΐάίν69:ςυίίβ9ϋ8(ϋ6ΐ)υδίαοα11αΐ68 

{ιυα8 ίη άα2ΐ8 ραΓίββ θίτίάβηβ, αΙΙβΓ&ιη ρ&αρβπΐιαβ 

6Γ0β&1)αΙ, αΙΙβΓ&ιη νβΓΟ Ββο οίΤβΓβΙιαΙ. ΕραΙ ααΐβιη 

8ίη6 1ΐ1>8Π8. Οαοά&ιη ί^ΙαΓ ίβ9ΐο οιιοι ιηαηβΓαΟβο 

οίΤβΓΓβΙ, ςαοά ηυΐίαιη ΟΙίαιη 1ιαΙ)βΓβΙ, βχοβρίϋδ β9ΐ 

ρΓθ1)Γθ α Ιυάφο ςαοάαιη, ηβ^αηΐβ ία9 β83β βί, ςαί 

1ι1)6Γί9 οαΓθΓβΙ, αηα οαιη οεβ(βη9 άοηα Οβο οδΤβΓΓβ. 

Αΐΐυΐίΐ βα Γβ8 (αηΐ&ιη ^οα^11^Iηο ιηοΐ69ϋ&ιιι, αϊ ίη 

(Ιοηιαιη 8ΐι«ΐΑ Γ6<ϋΓβ ηοΐαβηΐ ; Ββά ίη (1β86Γΐαηι καταλιπεΤν τον θ^όν, καΐ προσκυνειν τά ίψυχβ 
είδωλα. Έλειζσας ουν 6 θε^ς τ6 πλάσμα αυτού 
{δωκε νύμον καί προφήτας, "Αλλά μηδίν τούτων 
ώ»^ελησάντων, έβουλήΟ^) άποστεϊλαι τον Πον αυτού, 
καί Λ6γον, άναλαμβάνειν άνθρωπου μορφήν, και 
λυτρώσασθαι τους άνθρ<)^πους Ιχ της χειρδς του 
διαβύλου* Λιά τούτο φκονέμησβ γεννηθιζναι τήν 
μάλλουσαν γεννησαι σαρκ^ τον Γΐον αυτού Μαρίαν, 
τήν αχραντον θεοτύκον, έξ άγιων γονέων Ιωακείμ, 
καΐ *Αννης. ΟΙς καΐ ύπ^σχετο προσευχομένοις ό 
Θελς, δούναι καρπδν κοιλίας. 'Οθεν καΐ καλείται 
Γενέσιον ή παρούσα εορτή. "Ην Ιορτάζοντες ετησίως 
εύχαριστούμεν Κυρίφ τφ θεφ ημών. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤφ. 

θ' 

Μνήμη τών αγίων Ιωακείμ και "Αννης τών 

γονέων της Θεοτόκου. 

Έν τφ λαφ τών Ιουδαίων ήν τις άνθρωπος, *Ιωα- 

κειμ καλούμενος, δίκαιος καί πλούσιος, καΐ κατά 

έορτήν έχώριζεν έκ τού πλούτου αυτού μοίρας δύο. 

Καί τήν μεν μίαν μοΤραν έδίδου τοΤς πτωχοΐς• τήν 

δΐ Ιτίραν τφ θεψ. 'βν δλ άτεκνος. Έν μι^ ούν τών 

εορτών προσέφερε τά δώρα αυτού τψ θεφ, και διύτι 

ούκ είχε παιδίον, ώνειδίσ0η παρά *Ιουδαίου τινδς, εΐ- 

π<5ντος πρ^ς αύτδν, δ'τι Ου πρέπει σοι δώρα προσφέ- 

ρειν τψ Θεφ μεθ* ημών, δι<5τι δπάρχεις 5τεκνος, 

Έλυπήθη δέ Ιωακείμ, κα^ ούχ ύπέστρεψεν «!ς τδν ΜΕΝΟίΟαίΙ ΡΑΒ8 Ι. 40 Ιο€ΛΛ •β€«(ΐ6ΐιβ, φΐΛάτΒφηΪΛ (ϋβ1>ιΐ8 ^θ^αηα▼6^^I9 
Οβοαι ρΓβ€&ιι« αϊ ΓπιοΙιΐίΐι ▼βαΐτίβ 8ί1>ί εοηοβάβΓβΙ. 
Κβΰ ιηίηα« ΑηοΑ <1οιιιί οπώ^Ι. €αιη ί^ΐπτ ί11ο8 6ζ• 
&ΐΗϋΒΜΐ ϋ«ιι«, ιηίβϋ Αο^βίαιη, ςαΐ ρΓοιιιί5Η βί» η&- 
ΙίτίΐΑΐβαι »2ΐιε(« Βοιηίη» ηοβΙτίΒ Οβίρ&το ββηαρβΓ- 
φΐβ Υϊγ;^» ΜαΗφ. ΟικηΙ 6ΐ οοηϋη^Ι ρΐΌ 5&1αΙβ 
Ιοϋαβ |;βΒ6Γί8 Ιιηιιι&ηί. 

Εο<ΐ6ΐιι <ϋθ 

δβτβτί&αιιβ πιλΗτι*» ραΐτία δβΐιαβίβηαβ, ϋοίηίο 
ίηφβηηΐβ , ιηίΐββ ίαίΐ. €αιη &α1βιη φΐ&άΓ&^ηΙ& 
τηΛτίγτ^ οοιηρκΙιβηΜ ίαίβββηΙ,βϋηοιίΓοβΓβιη ρπ) 
ΟιτίβΙο ιΙβΙπίΒί, 608 αάίτϋ, βΐ &ά ρβΓΓβΓβηάαιη ιπαγ- 
Ιχτίαιη ΙιοΓίβΒ&ΙΟΓ. 0ο§;ηί(α9 ααΐ6ΐη, ο&ρίαβςυβ, >ΐ- οίχον αύτοϊί, άλλ' ά«&λ•«ι>ν «κ ^ν Ιρι^μον, Ινι^ττεν- 
σιν ημέρας τισσαφάχοντα «αραχαλών τ^ θ€&ν, ^ο^• 
νζι α'>τφ χαρκ^ν χοιλία< . Προσηύχβτο ^ χαΐ ή 
Άννα έν τφ ο!χφ αυτής τά ^μοια. ΚαΙ έναχούαα^ 
αύτων 6 βίος, &«έστ«ιλιν ίγγιλον, χαΐ όκέαχιτο αδ• 
τοις τήν γέννηαιν τής &γ(α< Δβσ«ο(νΐ)ς ήμ«ν Θ«ο- 
τ^χοο, χαΐ ΆκιιηρΜνοο Μαρίας, 'οιηρ χαΐ γέγον^ν, 
6ι^ σΐιηηρίας 5λοο το» γένοος των ίνθρώιηβν. 

Τ$αύτ{ ήμΙρφ 
Άοληαις του άγ{ου μάρτυρος Σιυηριανοΰ. 

££υΐ)ριαν^ 6 μάρτυς 6κηρχ«ν Ιχ της π<$λε««< 
Σεβασηίας, ΙπΙ της βααιλιιας Αιχιννίου οτρατ&υ^μα• 
νος. "Οη €1 έχρατήΟηααν οΐ Αγιοι τιασαράχοντα 
μάρτυρκς» χαΐ άπιχΛλίσθηοαν έ^ τ^ γυλαχη 2ιά τ6ν 
Χ;3'.9τ6ν, άκηλΟβ «ρ&ς άυτους, χαΐ παριχάλκι ιερΛς βΙίΙΟΓ ίχ&ίβ (Ιαοί : εαιηςαβ ΟΙΐΓίβΙαιη Ιί1>βΓβ οοηβΐβ• Β ^^ μαρτύριον. Διαγνωσθείς % 1χρα?ι{6η, χαΐ παρ- ΓβΐΠΓ, βπΌΓβαΐφΐβ &Γ^βΓβ1, ίρβίςαβ 1.7^^® οοη5(Αη• 
ΙβΓ 86 ορροη6Γ6ΐ, Βαβρβηβοβ, ηβητίβ 1>α1)α1ί8 οο<1ί« 
ίαΓ, ίη 1&ΐ6η[)ΐΐ9 άίΙ&αί&ΙαΓ, ί2ΐ6ίΙ)η3<ια6 οάτιηΙαΓ. 
Ρθ8ΐ 1ΐ£Β0 (16 αΙΙο ιηαΓΟ 8α9ρ6ηάίΙυΓ, τίαοΐαβ ίαηί- 
1)118, ρ6(ϋ1>α8 ίηβ6η1ίαιη 8&χοπιιιι ιηοΐβ οη6Γ&Ιί8, 
ιη&ηίύαβςαβ ροβΐ ΐ6Γ^Εη ΓβνίαοΙίβ; άίαςαβ 8α8ρβη- 
8118, ▼6Γΐ)6ΓίΙ)α8 ΟβάίΙΟΓ, φΐο&ά οβΓνί 8&χοΓυιη 
ιηοΐ6 Ιαχϋϋ 8αηΙ, &ο ιη6ΐιι5Γ& <ϋ88θ1βΙ&. ΙηΙβΗιη 

ΟβΟ ^Πΐϋ&8 110608 Αΐφ16 ΟΓ&Πβ^ ίπΙβΓ §;Γ&νί98ίΐΙΙ& 

Ιοηη6ηΙ& άβ€β%ύΙ, ίη ιηαηα8 Οβί 8ρίΓϋαιη οοιη• 
ιηβικίαιιβ. 

ΕΟΟΕΜ ΙΙΕΝ8Ε. 

016 ά66ίιη& 

%1 εστητηβτησίαϋο $αηοΗ ΒαΗρ8α55α;. ^ 

Οαο ΐ6ΐηροΓ6 Ιαάβί ρβΓ ίηνίάίαιη Οοπιίηαιη ηο8- 
Ιταιη Ι68αιη €1ιη8ΐυΕη οπιεί οίΟχβΓβ, Ι&οο1)η8 ςαι• 
άαιη &8ΐ&η8 οηιοί, ουίιΐ τί(1ί88θΙ πιί1ίΐ6ΐΐ) Ι&ηοβα Ια- 
. 108 Οοιηίηί ρ6γΓογ&886, βϋηά6 8&η^ίη6ΐιΐ6ΐ&ςα&ιη 
ρΓ0(ϋί886, &0€αΓΓβη8, οαουΓΐ)ίΙ& ρΓθϋοβαιη βαη^- 
11601 6Χ06ρϋ, &(ςα6 αραά 8β οοοαίΐ&τίΐ, ί11υαΐ(]α6 
8α1> 6χΐΓ6αιαιη νίΐ» 8089 Ι6ηιρα8 άυο1)α8 βΓβιηίΙίβ 
Γβΐίςυιΐ. Α1({α6 ίΐΑ ρβΓ αι&ηα8 άβίηοβρβ (Γα(1ί(α8ρο8ΐ 

Π1θϋΑ8 βΙ&ΐ68 ρ6Γν6ηίΙ ίο ρθΐ68ΐ&ΐ6Π1 ^0^08ά&η1 

ρπ πιοοαοΐιί, Βατιρβαΐ)})» οοιηίη6, ςοΐ ρ6Γ ίΐίοπι 
ρΙαΓβ8 ουΓ&Ιίοη68 ψβτίΐ^β\>&ί. ΑηΙβςοαπι αυΐβπι ά6- 
66<ΐ6Γ6ΐ, βαηοΐααι 8αη^ίη6αι οπα οοαι εο6θΓΐ)ί(Α 
&οοίρί6η8, (οΐ&οι 0Γΐ)6σι Γ6^ίοο6αιςα6 ίΐίαπι οΙ)ααι- 
1>α1(ϋ)&1, ίΓβςαβηϋα ρ6Γρ6(πιθ8 ιηίΓ&οοΙ&. Οα& γ6 έστη τψ χριτηρίφ Λυσίου του $ουχ6ς. Και 6μολογγ{σας 
ιια^^ησιφ τλν Χριόταν, χαι τήν «λάνην έλέγξας, χβΐ 
τψ Αυσί(|^ ίντιταξ^μενος, χρεμασΟι^ς, έτύφΟη μιτά 
βουνλύρων , χαι ξεσθλίς τάς «λεράς, χαΐ λβμ^ 
πάαι χαταφλβχΟλΙς έχρβμάσθη έπΙ τείχους 6^λοΰ, 
σχοινιοις δεθε(ς* χάΙ έδεσμήθη τους «6δας λ(6οις με- 
γάλο ις, δεδεμ4νος χεΙ τάς χείρας 6π{σω. ΈπΙ πολύ 
Λ χρεμάμενος, χαΐ ταΤς πληγαϊς δαπτγώμενος, χαΐ 
τφ βάρει των λ(θων τά νεΰρα $ιατειν^μενος, χαΐ χο- 
πτέμενος ηύχαρίατει τψ θεψ, καΐ προαηύχιτο. Κα2 
οΟτω πιχρώς βασανιαθείς έτελεύτησεν, ε!ς χι^ρας βιοο 
τ6 πνεύμα αυτού παραθεμένος. 

ΜΗΝΙ Σ9 ΑΤΤ9. 

Γ 

Μνήμη του άγ(ου Βαριψαββα. 

Κατά τ^ χαιρ&ν βτε οΐ *Ιου$αΙοι, 8ιά φΟ^νον, τ^ 
Κύριον ημών 'Ιηαουν Χριοτ^ έαταύρωααν, ήν τις 
Ίαχωβος βνομα, παρεατώς τφ αταυρφ. *Οοτις Ιδών 
τλν ατρατιώτην, τ6ν έχχεντήσαντα μετά του χον- 
ταρίου τήν πλευράν του Κυρίου , τήν Ιχβλύσαααν 
αΤμα χα{ ϋ^ωρ, 8ραμών Ιλαβε χαλ^χυνΟαν, χαι έδέ- 
(ατο Ιν αύτ^ τ6 τίμιον αΤμα, χαΐ χατείχε χρύφα. ΚαΙ 
τελευτών χατέλιπεν αυτό (υο έρημίταις άνθρωπος. 
Κα^ χαιά γενεάν ήλΟεν εΙς ΙνΟρωπον ευλαβή μονά• 
χλν, ονόματι Βαριψαββ^ν, τ6ν δΓ αύτου πολλάς Ιάοτεις 
έπιτελέααντα. ΙΙρό (Ι τής τελευτής αύτοϋ, λαβών 
»ύτ6 τό ίγιον αΤμα, μετά της χολοχύνΟης, περι- 
έπάτει χατά παααν π^λιν χαι χώραν θαυματουργών. 
Ίδ^ντες δΐ αύτ^ν τίνες τ6ν Θε6ν μή φοβούμενοι, χαΐ &ηίαια(1ν6Γ8α, ςαίάασι Οβυηι ιηίηίιηβ Ιίηΐ6θί68 ίο ^ νομίσαντες, {^ι, Ιάν αύτ^ «ρονεύσωαι, χαΐ λαβωαι 6&αι 8ρ6ΐη ¥6061*001, οΙ 81, Β8ηρ8&1)1)& ίοΙβΓΓβοΙο, 

ροϋΓβΟΐΟΓ ίρβΙ 6αθαΓΐ)ίΙ& ΟΟΟΙ ρΓ6ΐίθ80 8ΑΟ^ίθ6 , 

ιηα^οαι ίο<ΐ6 ςυιοβίοηι 688βοΙ ΓαοΙοΗ. Ι^ΙογοοοΙο 
ίΐίοιη &(1θΓΐί ίοΐ6Γθοίαο(. ΕΙ οαοοΓίιΙίΑαι ςοίάβιη 
&€66ρ6ηιη(; 86ά οίΐιίΐ 6οηιηι, ςυβθ 8ρ6Γ&1)&οΙ, ίοτ6• 
η6πιη1. Ι1ΐ6 ▼6γο ίΙ& 1ηΐ6ί(1&(08, βρίΠίαοι τ^άάΊάϋ. 

Εθ<ΐ601 <1ί6 

98 ϋετίαηιβη ίοηοίαπιτη ίηατί\ρτηηι €ΐ $οτ<ίΤΜίη Μβ• 
ηοάοπΒ^ Ν\ίϊηρΗοάατ<» §ί Μ$Ιτοάοτ(Β^ 

Μ60θάθΠΙ, Ν7αΐρ1ΐΟ(1θΓ&, 6ΐ Μ6(ΓΟ<1οΠΙ 80Γ0Γ68 

ΐη&ΓΐχΓ68, 6ζ Γ6^οο6 ΒίΙΙι^οΙβθ, Μοχίοιί&οο ίιορβ• τήν χολ^χυνθαν μετά του τιμίου αίματος, χερδή- 
σουσι χρήματα ποΑλά, νυκτ^ απελθόντες άπέχτει- 
ναν. ΚαΙ Ιλαβοντήν χολ^χυνθαν, μη^^ν, ων ήλπιααν, 
ε&ρ^ντες. Κα^ οΟτω^ θανών, παρέ(ωχε τ& πνεύμα. Τξ αύτ$ ήμίρ^. 

"Αθλ/^αις των άνίων μαρτύρων χαι αναδέλφων Μηνο- 
δώρας, Νυμφοδωρας, χαΐ Μητροδώρας. 

Έ μάρτυς Μηνοδώρα, μετά Νυμ^δώρας χαΐ Μη- 
τρ6δώρας τών αδελφών α&τής όπήργεν Μ της βα• 41 δΕΡΤΕΜΒΒΚ. 49 νιλιίοκ Μαξιμιβινοΰ, έχ της χώρας ΒιΟονίας, χατοι- Α. ταπίβ, ίιιβηιηΐ. Η&1)ίΙ&1)&η1 ατιΐβιη ίη ΡγΙΙιϋβ, η1>ί κοΰσα έν τοις ποθίοις, ϊνΟβ τά θ«ρμά εξέρχονται 

(>$«τ«. Τον Χριττόν δΐ άγαπώσάι, και έπΙ τψ δν<5- 

ματι «ύτου τους Έλληνας διδάσκουσαι, έχρατήθησαν, 

τιαοά του της χώρας άρχοντος. Και έοωτηβεΤσαι, 

ώμολ^γησαν τδν Χριατ<5ν. Διά τοΰτο τύτϊτεται ιτρώτον 

ή πρώτη άδελοή Μηνοδώρα' χαΐ ^άββοις συντρ(- 

6•ται τ« σχέλη αύτης . ΚαΙ ο{ίτω Ίΐροσβυχομένη 

έτβλ•ιώΟη. Ηροσέταξε οΐ ό άρχων τκθήναι τ& λε(ψα- 

νον αύτης Ιμπροαθεν των άλλων αδελφών, προ; τ^ 

έχφοβήσαΐ' χαι •Τπι προς αυτά;• βύαχτβ τοις θεοΤς 

Γνα μή τά θμοια τ^ άδβλφζ 6μών πάΟ/^τε. *Ω; δΐ ούχ 

Ιπεισεν, Ιχέλευαβ τοις δημ(οις χα) α6τα; ^ονκΟυαι. 

Και ευθέως λαβ^τες οΐ διζμιοι μοχλούς αιδηρους, 

συνέτριψαν τ^ντα τά μέλη αυτών. ΚαΙ οΰτω τελειω- 

θεΐσαι, έτάφησαν πλησίον των θερμών υδάτων , ιάαεις η χ^χα Γ68ΐί1ιΐ6ΐΐ(ββ. 

έπιτελοΰααι. 

ΜΗΝΙ Τί^ ΑΓΤφ. 
ΙΑ* 
'Αθληαις των άγ(ων μαρτύρων Διόδωρου χα^ 
Διδύμου. 
Δκ^δωρος, χαΊ Δίδυμος, οΐ του Χριστού μάρτυρες, 
όπτίρχον μίν έχ της π<5λ£ως Ααοδιχιίας τ^ς Συρίας. 
Χ,^ιστιανοι δλ δντες, έδίδχσχον πάνχας επι τφ ονό- 
ματι Κυρίου του θεού ημών, του ποιήσαντος τδν ού• 
ρανον χαι τήν γην, χαΐ πάντα τά έν αύτοΤς, Και 
πολλούς τών απίστων επιστρέφοντες, έβάπτιζον, 
ΔιαβληθΙντες δε παρά τών δυσσεβών Έλλ)ί!νων τφ της 
Λαοδικείας άρχοντι , παρέστησαν τψ χριτηρίψ αυ- 
τού . ΚαΙ ερωτηθέντες , χαι εαυτούς Χριστιανούς οαΐίάοθ ρΓοάβηηΙ αςα» €αιη νβΓΟ ΟΙιπβΙαιη (ϋΐί^β- 
ΓβηΙ, αίςαβ ίη β^α8ηοIη^ηβ^Γ®^03 βάοοβΓβηΙ, οοιη- 
ρρβίιβηδ» α Γβ^ίοηίβ ρΓΦδίοΙβ α1ςα6 ίηΙβΓΓΟ^αΙβθ» 
ΟΙιπδΙαιη ρΓοΓβδδΟ) 3ΐιηΙ. Ου&ιηο1}Γ6ΐη ΜβαοάοΓα, 
βοΓΟΓαπι ηαΐυ χηαχίιηα, ρππιυιη νίΓ^ί» ΟφάϋαΓ, 6]ιΐ8- 
ςυβ ορυΓα οοηΙαηάαηΙαΓ : αίςυβ ίΙ&0Γ&η8, άβοβδβίΐ. 
Ου]ιΐ3 Γ6ΐίςαί£ΐ83Ό88ίΙ ρΓΦδββ οοΓοιη αΐϋδ 80Γ0πΙ)υ8 
αρροηί, υΐ ΙβιτοΓβιη ί11ί8 ίηοαΙβΓβΙ : ΙιοΓΐ&1)&ΙυΓί|α6 
υΐ (1ϋ8 8&6Γ& Γ&οβΓβηΙ, ηβ βαάβιη (^υ® βογογ, ρ&ΐ6- 
ΓβηΙαΓ. δβά οαπι ηίΐιίΐ (ϋοβηάο βίΟοβΓβΙ, ρΓ»οβ- 
ρίΐ 1ίοΙοπ1)υ8 υΐ βΐ ίρ8α8 οοοίάβΓβηΙ. Οαί &ΓΓβρΙί8 
δΙ&Ιίαι Γ6ΓΓ6ί8 ν60ΐί1)ΐΐ8, οιηηί& βαηιιη ιιΐ€ΐη1)Γ& οοα- 
ΙαάβπιηΙ. Αίςαβ ίΐα ιηαΓίγτίιιιη οοηβυιηπιαηΐθβ, 
δβραΐΐ» 8ηηΙ ρΓορβ ο&ϋ(1α8 &ςα&3, ιηαΐΐίδ 8&ηίΙ&- εΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίθ ααάβοίιη& 

99 ΟβτΙατΜη $αη€ίοτητη τηαΗι^ίη Όχοάοη, βί 

ϋίάψηχ. 
Οίθ(1θΓα8 6ΐ Οίά^αδ, ΟΐΓίδΙί ιη&τίττβδ, βζ ιιγ1>6 
δ^η» 1.αοάίο6& ίαβπιηΐ. Οαπι ααΐβιη ΟΙΐΓίβϋαηί 
6836111, (1οεβΙ)&ηΙ οιηηββ ίη ηοιηίη6 ΟοιηίηΊ Οβί 
ηοβίΓί, ςαί ΓβοίΙ οοβίαιη βΙ Ιβιτ&ιη, 6ΐ οιπηία ςιια ίη 
618 8αηΙ : ιηυΙΙθ3(}α6 ίπΩάβΙίηιη οοην6Γΐ6ηΐ68, 1)αρϋ- 
ιαΙ)ααΙ. Οβίαΐί ίβίΙυΓ &!> ίηιρϋ8 βΓΦοίβ αά 1.&οάίθ6ΐΒ 
ρΓΟθβίάβιη, αά ίΙΗυβ ΐΓϋ)αη&1 ρΓοάαοηηΙαΓ : ίηΐβιτο- 
^αϋςαβ, οαιη 86 ίρ808 €ΙλΠ8ΐίαηο8 ρΓθβΐ6Γ6ηΙαΓ, 
&0Γίΐ6Γ ν&ρυΐατυηΐ; <ϋα<ια6 Ιοπϋ, οααι ηοη βοίαιη 
01ΐΓί8ΐαηι ηοη &1)η6βαΓ6η1, 86(1 ίάοΐοηιπι βΐί&χη ίπι- όμολογ>!σαντες , Ισχυρώ; έτύφΟησαν. ΈπΙ πολύ δΐ ρο8ΐΰΓαπιοοη8ΐαηΐ6ΓΓ6ρΓ6ΐΐ6η<ΐ6Γ6ηΙ,ρΓ6θ8ί(ΐ6ηΐί|η6 τιμωρηθέντες , χαι τον Χριστον μή άρνησάμενοι , 
αλλά μάλλον τήν τών ε•δώ\ων πλάνην ανδρείως 
έλέγξαντες , χαι τ6ν άρχοντα , ώί παράνομον, χαΐ 
χαχώς πράττοντα δνειδίσαντες, χαι εΙς το πρόσωπον 
αυτού έμπτύσιντες, ώς τ^ν άληθινύν θεδν χαταλι 
ποντα, χα^ ψευδέσιν ε:δώλοι; προσχείμενον^ 
βασ^οις άπέθανον. 

Ττί αύηί ήμέρ^ 
Άθλησις της αγίας μ^ίρτυρος Ίας, της έν 
μαρτυρησάσης, 
Έ του Χριστού μάρτυς Ία ύπηρχεν άπδ 
'ΡωμαΥχού πλησίον διακειμένου της χώρας Περσίδος 
6π6 δι Σαδωρίου τού βασιλέως Ηερσών έκρατήθη υΐ ίηιρίαηι 6ΐ ίηίςαααι ΐΓ&άυοβΓβηΙ, ίηςαβ 6]α8 08 
6Χ3ρα6Γ6ηΙ, ςαοά, νβΓααιΟβααι ά636Γ6η8, ί&ΐ8θπιηι 
ίιΙοΙοΓΰαι οιιΙΙοΓ 63561 ; ίη ίρ3ί8 €ηΐ€ία1ί1)α8 ^ταίιαβ 
αβ6ηΐ63, 61ΐΓί8ΐαηΐ(ΐα6 ρΓ66&ηΐ68, πιοΓίαί δαηΐ. εύχαριστούντες, χαΐ τψ Χριστψ προσευχόμενοι, έν αύταΐς ταΤς Περσίδι 
Κάστρου Εθ(ΐ6Πΐ άί6 

10 Ο^τΙατΜΠ $αηοΙχ τηανΙ}ίή$ Ιοβ, φαί ίη Ρ€τ$ίά€ 

'ηιανίφ*ιηϊη ^ηΜχΙ» 

Ια 61ΐΓί8ΐί πι&ΓίγΓ 62 €α8ΐΓ0 Ηοπιαηο ίηίΐ, ςαοά 

^ϋxι& Γ6^οη6Πΐ Ρ6Γ3ί(1ί5 3ί1απι 68ΐ. Α 8&ροΓ6 ααΐβπι 

Ρ6Γ3&πιηι Γ6^6ΐιηα6υιηηον6πι ηιί1Η1>η8 €1ΐΓί8ΐ1&ηο• αίχμάλΰυτος μετά χιλιάδων εννέα Χριστιανών. ΚαΙ ^ πιπιοαρΙίν2ΐαί)<1αοΐΛ,01ΐΓί8ΐιιπιςαβοοΐ6Γ6 (1θρΓ6ΐιβη• 

διαγ-^ωσΟεΤσα , δ'τι τδν Χριστδν σέβεται , παρεδόθη 

τοις αφχιμάγοις, έπί τψ τιμωρηθήναι. ΟΙτίΑες άναγ- 

χάσαντβς αυτήν άρνι^σασθαι τύν Χριστδν, ου μόνον 

ουκ ϊπεισαν, αλλά χαΐ χατεγελάσΟησαν ύπ' αυτής, 

Διά τούτο ένεδλήθη *1ς φυλαχήν, χρόνβν όλόχληρον 

χψ λιμφ ΧίΤΡαπονουμένη. Είτα έχβληθεΐσα της φυ- 

λαχης, έτ^φΟη μετά ^άβδίων (3ο\νων ακαθαρίστων, 

Και πάλι> άποχλεισθεΤσα έπι δεκαπέντε μήνας, 

•παρέστη τψ χριτηρίψ τών άρχιμάγων. Και δεθεΤσα 

σχοιν(οις λεπτοϊς τάς χεΤρας χαΐ τους μηρούς χαι τά 

αχέλη συνεσψίχθη 6πδ στυραχίου• ϊως τά όστδ αύ- 

τ^ς χρίσμα εποίησαν. Κα{ πάλιν έτύ^φη διά λω- 

ρ(<ι>ν ώμοδύραων τάς ψύας χαΐ τήν χοιλίαν. Και μετά 

τβοτ« ευχαριστούσα, δια ξίφους έτμήθη τήν κεφαλήν, 

Ρατ«οι.• 6η. ΟΧνίΙ. 2 8&, ΐΓαάϋαΓ πια^οΓααι ρηη6ίρί5ιΐ8, α! ΙοΓςηβΓβΙιΐΓ. 

Λ φΐί1)α8 611Π1 ά6θ66Γ6 α €1ΐή8(0 00Πΐρ6ΐΐ6Γ6(αΓ, 

ηοη πιοάο αά ίά ίηθαεί ηοη ροΐυίΐ, 36(1 ροΐίηβ 608 
άβπδίΐ. Οιι&πιο1)Γ6ηι ίη ο&τοβΓβαι ά6ΐηΐ(ϋ(ιΐΓ, ηΜ 
ρ6Γ &ηηιιπι ίηΐ6βηιιη Γαπΐ6 πιαο6Γ&1& 68ΐ. Οβίηάβ ο 
εα3ΐο(1ί& 6(1αοΙα, 1ΐ0ΓΓ6ηΙί1)η8 πι&ίοπιπι ρηηίοοηιιη 
γίΓ^3 εβθάϋπΓ, 6ΐ ΓΠΓβυδ 6α8ΐοάίβθ ΐΓ&άίΙαΓ φΐίηάβ- 
οίοι πΐ6η8ίαιη 3ρα(ίο. Ρθ8ΐ6& 1π1)υη&1ί ρηηοίραηι 
πια^οΓΟίη 3ί3ΐίΙαΓ ; 6]η3ςα6 πι&ηα8, Γ6Π1ογ& βΐ οπιγα 
1ΐ8ΐ8ΐϋί Ι6ηαί1>α8 αάβο ίαηί1)υ8 αβίηοΐα 8ηηΙ, άοη6θ 
0Γ6ρίΙιιηι 6ΐ 8ΐη(1οΓ6ηι ίΐΐίαδ 083& 6άίά6Γ6. Αά 1ι»ο 
η6Γνί8 1)αΙ)α1ί8 ίη 1υπι1)ί8 6ΐ νβηΐΓβ οα$άί(αΓ. Οβ- 
ιηυη ^ταϋ&δ &β6η8, ^Ιαάίο άβοοΙΙαΙηΓ. 43 99 €θβ^Μ €Ι ΜΨ€ α θ ΜΛ€$Λ 

ίοτηζ ίοή^, Η Ιοοορίβίοιη ρΑτβηΙαιιι βΙία, ηαρΜ- 
η1 τίΓο ρίθ9£ ϋιη^ηΐί Ι)«ααι. 0ίτ65 ΑαΙβοι ςιιίάΑίιι 
αιπ» 9 4ϋ2ΐ>οΙο ΰοαιιηοΙιΐ5 &ΗβΓβΙ ίΙΙίιΐ5 βπϊοτ^ ^ά- 
ΙϋΙήΙβ Ι«η^ {Λαία5 ββΐ το(ί $αί οοιηροβ. Ρο»1 οοαι- 
Βί»ιπη ρ«>:3ΐοπι Τλβο^η, αιιη {^ύ ίϋ^ιη ρ<κιιί- 
ΙβτεΙ, ιι?φΐ« ί|πιοΐΒίιιί3ΐη ρβτί^ητβ ρο55€ΐ, βχαΐΑ ηια- 
ΙίβΐΗί $ΙοΙ^ ίΐΜίοϋ τίηΐ^αι ραηρβπ5 1ΐΑΐ>ίΙιιιη, ίη- 
(ΕΓβ«Μ4|α« τίΓοπιαι ιαοαΑ5ΐ6παιη, 3«ίρ«3πι Τ1ΐ6θ- 
<1θΓθΐιι οοιηίηΑτίΙ : αιιη ίηίβηαι τιγ 6]ιι5 ίη ΙαοΙα 
ρ«τρβ(ιιο 9£ «φΐ^Γβ ρτορίβτ ίΟ^πι ^2ι^€Γ«^ : ςαβθ 
ίζηΐΛΑ άίΒίηοηιαη ΙβηΙ&ϋοηββ ρ^ΓίαΙίΙ, ΐΑοαςιιβ ^τα- 
Τ6 3ΐ]τ«ηΐΒ ίΙ1ο< οβΓίαιηβη νοΒΟίρΟ, ηί ηοη δοΐαιη ΜΕΝΟΙ>ΜΜΐ »ΑΗ8 1. 44 

^ Α ΤίβύτϊΛμρ» 

η^οάοπΒ Αί€χαΛάήηα. Μνήμην της 6σ(α4 βιοΜρβς τ^ έν Άλ>ξαν<^#1^ νος, ώρχΐΐί τήν όψιν, χχι νλοονίΜν γονέιον ^γ έ , ν ψ^ , 
ίχονσχ Ιηδρβ ευλαβή , χαΐ ^ο6ού(Α£νον τό^ β«4(ν. 
*Ανήρ {έ τκ χλού^ος, 6«ο του 2ιίβιίλου ιαν>;β€)(, 
(«εφύμησεν χύτης, ιαΐ χρΤ|9ΐ|ΐενος γοναίψ τιν« -«•» 
«ρ^ς τζντα έχ(τηδείΐι*ν, έκλήροΜβ τήν άμαρτίαν βιύ- 
ταυ. Μετ« ^ τήν άμαρτίβπί |Α£τα|Μλΐ(0«(9« Ί^ ββ•• 
δώρα, χαΐ μή ^εροοαα τ^ (νκι^, έξε&ύββτνο τήν 
οτολήν αυτής, χαΐ έν«2ύοατο Ιμάτια ανδρεία ικανιχμέ, 
χαΐ άιπ;Αθ£ν βίς άνδρείον μοναστι(ριον, μιτονθ|«Μ)ααΒ 
Ια'^^ν Θε^»ρον . Ό 21 άνήρ οΜ^ς δι* βύτ^, 
?ιν θρήνων χαΐ »ο«τ^μ«νος• Τθ9θ^«κ δ« »ιιρ «αΐ | •ΒΒς 
ΰχένη; «αρη τών δαιμόνων, 3ΐα2 το ι ού τ ο υ ς &γ«•νας ρ«€€2ϋ 1α1>€ΠΙ 6ΐιι«π1; Μά ιηοΐΚοταιη θϋαιη οαίπι-^ έχεδείξβτο, ως μή μόνον του αμαρτήματος λνκρ»- 

0ήνα(, άλλα χαι 0αίυμάτων άξιω^ηναι ιτο>λών. Ν6- 
μιζοντες δΐ οΐ μοναχοί, £τι άνήρ ϊττν^ (έακού^αε 
γαρ λαθείν), μβτέ τελευτήν άπολούοντες. ευρον αυτήν 
χατά γύσι» γυναίκα, χαΐ έδόξασαν τον βεόν. οαίοπιιη άοηο άί(ξμ^ & Οβο ϊϊΒΪήϊΛ ίοβπΐ. ΡοΙ&ηΙβ9 
ΑΟΐβΐΒ πιοιΐ4ε1ιί ίΙίΑΐη τίπιαι 695β (οιηηβοι βαίιη 
ορ^ΓΗΐη αιϋιίΙ)οβΓ2ΐ, π11α16γ«1), <Ιαοι βαπι ρο«1ο5ί- 
Ισιη αΚ)1αβΓ6ΐιΙ, ίβπιίηαιη ίηνβηβπιηΐ, Οβαιη Ιαικϋ- 

1)115 β1ί6Γβηΐ69. 

εΟΟΕΜ 1Ι£Ν5Ε. 

39 €€τίατηεη §α€τα9αη€Η ψΜτίψτίί Λπίοησηή. 
δθ€Γθβαηε^9 πιαΓί^Γ Ααίοηοιηαδ, Οίοείβΐίαηο 
ίιηρβΓ&ΙθΓ6, 6ρί9€ορα8 10 Ιΐοΐία ίυϋ. 01) ιηοίαιη 
ααΐβπι ίη €1ιΠ5(ίαηο9 ρβΓββοηΙίοηβΐη ΓβΠοΙα ΙΙ&ΙΗι 
ίη Βίΐΐι^ηίααι ρΓοΓβοΙη», α Οοτη^Μο φΐοά&πι Οΐιιί- 
βϋαηο βχοβρίϋδ β3ΐ : α1)ί οαπι ίβπιρίαιη ηοπιίηι Μί- 
οΗ&βΙίβ αΓοΜδίΓίΐΙβίζΐ βχοΊΐαδδβΙ, αίςαβίη βοΟοπηβ ΜΗΝΙ Τ9 ΑΤΤ^. 
ΙΒ' 

"ΑΟληαις τοδ αγίου Ιερομαρτορος Αυτονόμου. 

Αυτόνομος 6 Ιερο μάρτυς, 6πήρχεν έπΙ της βααιλείις 
Διοχλητιανου, Ιπίσχοχος γενόμενος Ιταλίας. Λιά 
δδ τδν κατά των Χριατιανών διωγμ&ν, κοηαλιτύν 
τήν Ίταλίαν , κατέλαβε τήν Βιθυνίαν. ΚαΙ δικΙΙ- 
χθη ιιαρά Κορνηλίου τινός Χριστιανού. Κτ((τας Λ 
ναδν έπι τψ Ονόματι του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ϋυπιβρίδοοραπιθΓάίηα85βΙ,α1)ϋ101αα(1ίορο1ίπι,ί1)ί-^ χ«α6φο^Η<»«<^ «^Ψ έπίσχοπον τον Κορνι^λιον, 

άττηλΟεν εΙς Κλαυδίου πόλιν, διδάσχων και ΙκεΤ τόν 
λόγον του θεού. Τποστρέψας δΐ, και τδν Κορνήλιον 
έπισκεψάμενος, και κειτουργών έν τΙγ ναψ του αρ- 
χιστρατήγου Μιχαήλ, εΙς μανίαν εκίνησε τους Έλ- 
ληνας, μή φέροντας βλέπιιν τόν μίν Χριστλν «ροσ- 
κυνούμτίον δπ αυτού, τά δΐ εΓδωλα καταφρονούμενα. 
Και έπιτηρήσαντες τον καιρόν, δτε έλειτούργει, είσ- 
επήδησαν εις τήν έκκληόίαν, και τους υερι αύτδν 
μετά μαχαιρών και ξύλων εΙς φυγήν τρέψαντες, Ιν ςιΐ6ν6Γΐ)απι Οβί ρΓα}(1ίεαΙ}αΙ. ΒβνβΓΒαβαιιΙβπι,ηΙΟοΓ• 
ηβϋαιη ίηνίββΓβΙ,οαπι ίη αΓοΙιίδίΓαΙβρί Μίοΐιαβίί Ιβιη- 
ρίο ΙίΐΌΓ^&πι 0β1βΙ)ΓαΓβΙ ίη ΓαΓΟΓβπι οοηείΐ&νίΐ 
βΓα3€οβ, ίηίςαβ ΓβΓβηΙββ ΟΙιηβΙαπι αΙ) 6ο, ηβ^ΐβοΐίβ 
ίάο1ί9, αάοΓαπ. Ουαπιο1)Γ6πι ο1>96Γν&Ιο ίβπιροΓβ, 
ςηο 9αοη9 ορ6Γα1)αΙαΓ, ίηδίΙηβΓΟ ίη βοοίβδίαπι : 
αίςαβ ίί9, ςηί οίποα ίρ9απι βπαηΐ, ^Ιαάϋδ αο ία*"!!• 
1)09 ίη ία^απι ν6Γ9ί9, 8&η6ΐηπι τίπυη ίη ίρ90 αΐΐαή 
οηκΙβΙϋοΓ ηβο&ΓοηΙ, φΐί 9ρίΓίΙϋπι Οοπιίηο ΐΓαάίάίΙ. αύτφ τψ ^ΜϋΐασχΎ^ρΙψ τον ίγιον ώμώς, κ»1 άπανθρώπως έφόνευσαν, καΐ παρέδωκε τφ Κυρίφ το πν&ΰμα Εο<ΐ6ΐη <1ίβ 
ΜΜ ΰίτίατηβη $αατο$αη€Η τηαν(}/τίΜ ϋστηυϋ. 
§&0Γ08&ηεΙαβ πι&γΙ^γ βοΓηηΙαβ βζ ιιτίΐθ Ιοοηίο 
Γαίΐ, ρΓββ(>γ(6Γ ρίιΐ9, αο 1ίιηβη9 Οβηπι. ΜοΙα ααΐβπι 
ίη €ΙΐΓί9ΐίαηο9 ρ6Γ96ουΙίοηβ, οαπι Ιοοηίί ρΐΈΜββ 
ΟΓοάβΙίδ, αΐίΐαβ οπιηί9 1ιαπιαηί1α1ί9 βχρβΓβ ηιί98«β 
ΓαίβΒθΙ, α( ϋ1ιη9ΐίαηο9 'ώ'ι ν6Γ9αηΙβ9 Ιοπ]α6ΓβΙ, εοΒ- 
(6Γί9θπιηίΙ)υ9 πιβίυ άί1αρ9ί9, ΟθΓηιιΙυ9, αϊ) οπιηί1)α8 
<ΐ69ϋΙυΙα9,ο1)νίαηι ρΓο»9ί(1ί ρΓ00698ίΙ : ίηΐ6ΐτο§&Ια8- 
ςαβ, οαιη ααάαοΙβΓ εΐΐΓί9ΐαπλ οοηβΐ6Γ6(«Γ, βΐ 9θίρ- 
βϋπι ρθΓίβοΙαπι €1ιή8ϋαηαπι ρΓβάίο&τΜ, ΐάοίοπιαι 
ΑαΙοηι ίπιρο9(υΓαπι Γβά&τ^βΓβΙ, ίρ8αιηφΐ6 ρΓβΜέ- 
άβαι ίιτίάθΓΟΙ, οοιηρΓ6ΐΐ6η8β8 68ΐ : ρ€άί^α8<ιαβ 1β- 
ηιυ ίαιιβ αάβίποΐίβ, ρβΓ ιΐΓ][)ί8 Ιοοηίί ρΙαΐ€&8 Η 
τίοο8 η9(ΐη6 &(1θο Γ&ρΙαΙΰτ, (Ιοηβο €)ίαΒ •ιιιιβαΙ•ι Ι Τί αύττί ήμέ^^ 

•Α6λησις του αγίου Ιερομέρτυρος Κορνούτο»* 
Κορνουτος δ 'Ιερομάρτυς ήν μίν έκ τζς ιβόλββκ 
Ικονίου, πρεσβύτερος ευλαβής καΐ φοβούμενος τδί» 
θεόν. Διωγμού δΐ γενομένου κατά των ΧρίστιανΛ», 
άπεσγάλη 6 ^χων του •ίκονίου ώμδς καΐ άπάνΒρ»- 
ιτος εΙς τδ ^ασανίσαι τους έκεϊ Χριστιανούς• κβί 
«όντων φυγόντων διό τον φόβον, 6 Κορνοΰτος μ4- 
νος καταλειφ6βι<, ύττήντησε τ^ δρχοντι. ΚαΙ έρ<ι>- 
τηΟεΙς Μ αύχού, Οαρσαλέως τδν Χριστδν ώμολ^ 
γησε , καΐ Ιαυτδν Χριστιανδν τέλειον άνεκήρυξεν, 
έλέγξας καΐ των εΙδώλων τήν άπάτην, καΐ τδν άρ- 
χοντα μυχτηρίσβς• Αιά τοδτβ κρατηθείς, και δι^Ις 
το^ς ΐϊόδ«< σχβινίοις λειττοΐς, σύρεται κβτ* τέ< πλβ- 
τ•(«ς^ Μΐ [Ιύμβκ χΤίζ ικίλιως 'ΐΛόνίόο, Ιως *δ «Τμβ 45 δΕΡΤΕΜΒΕΚ. 46 αυτού Ι^^Ιβυσβ ποταμιδίν ΙπΙ τήν γΙ5ν. ΚαΙ •ϊεΟ»ις Α. Πανϋ ίηβΙαΓ, ίη Ιβιταιη βΓϋαβΓβΙ, οαιη ίηΐβήιη 5β- ώσϋ νεχρ^ς ήυχβρ(τ:ει τψ θεψ προσευχίμενος. Κα\ 
οίίνω τιμωρηθείς έπιπολί), κχϊ μέχρι τ^ς έσχατης 
άναττνοής τόν Χριστδν έιτίχαλούμενος, προστάξει 
του ίίρχοντος, άιτετμήθη τήν χεφχλήν, παραθεμένος 
την ψυχή ν τφ θεψ. 

Τί αύηί ήμέρ^ 

"ΑΟληαις το5 αγίου μάρτυρος Θεοδώρου του έν 
Άλεζαν^ρείφ. 

Τούτον τδν %ιον μάρτυρα θε^δωρον, Χριστιανών 
δντα ευλαβή χαΐ ένάρετον, πα^^ησί^ χηρύττοντα 
τον Χριστον, χαΐ Θβ^ν όμολογούντα του παντός 
Δημιουργον, & των Άλεξανδρέων δήμος» βίδωλο- 
λάτράι δντες, συναχ^ντες έχράτησαν αυτόν, χαΐ 
έτίμωρήσαντο ισχυρώς. Και πλέξαντε; στέφανον ιηίνίναδ βΓαΙίαβ α^βΓβΙ, Οβοφίβ ρΓβοββ ο£ΓβΓΓβ1. 
Αίςϋβ ίΐα άία ΙοΓίυδ, ΟΙιΓίδΙαιηςαβ α<1 βχΐΓβιηαιη 
ιΐ3(}αβ δρίπίαιη ίηνοο&η3, ροβίτβιηο ρΓ8θ&ί(ϋ8 3υ58α 
εαρίΐβ ρΐβχυβ, αηίιηαιη Οβο οοηχιηβικίανΐΐ. Εοάβιη (Ιίβ 
άηηί. ΑΙβχΦΛ' Ηαηο βαηοΐιιιη ιη&τΙγΓβΐΒ Τΐιοοάοπιηι, 01ιη8ϋ&• 
ηϋΐη ρίηιη αο νίΓίαΙβ ρΓβθάϋιιιη, οηιη Η1)βΓ6 ΟΙιΗ- 
»Ιιιιη ρΓ»(ϋύαΓ6(, βηιηςαβ 1>€αιη αο Γβπιιη οιηηίιιιη 
βοηάίΙοΓβηι &886Γ6Γ6ΐ,Λΐ6ΐ&η(1πηη8 ρορηΗιβ, ίάοΐο- 
πιιη 8αρ6Γ8ΐϋίοηί αάάίοίηβ,ίη τιηαιηοοα6ΐυ8,ο&ρ(ιιιιι 
ΒοπΙβΓ βχοηιοίατϋ. Οβίηάβ βρίπεαιη οοΓοηαιη ρΐβ- 
άκάν^ινον, περιεΟηχαν αδτού τ^ χ»γαλ^, καΐ μετά Β οΐβπδ, ο&ρίΐί β]ιΐδ ίιηροδαίΐ ; βΐ νίΓ^ίδ ΟΦβαιη, ρβΓ ραβδίων Ιτυπτον, χαΐ εΙς την π4λιν δέσμιον περι- 
ήγον, χλευάζοντες αύτον χαΐ γελώντες. Μετ^ τούτο 
Ι^ριψαν έν τ^ Οαλάσσΐ||. Αΰρβ δΐ γαλήνης τούτον 
έπΙ της ξηράς σώον διέσωσε. Κα^ πάλιν χρατηΟεις, 
δεδεμένος παρέστη τφ αρχοντι. ΚαΙ αναγκασθείς άρ- 
νήσασ^αι τον Χριστόν, χαΐ μή πεισθείς, αύθις έβα- 
σαν(σθη. Και δοζάζων τόν θεδν, χαι ευχάριστων τφ 
έγίφ αυτού ονόματι, έν αύταις ταις Οασάνοις, χατ- 
εδιχάσΟη παρά τού Αρχοντος έποχεφαλισθήναι. Κα\ 
άπαγαγ4ντ«ς αυτόν οι στρασιώται εΙς τον τίπον των 
χαταδί^ων, άπεχεφάλισαν. Και οΐίτω τελειωθείς, 
παρέδωχε τ6 πνεύμα. 

ΜΠΝΙ Τ9 Α1ΤΤ9• 
1Γ υΓΐ)6πι τίηοίαπι οίΓεαιηάυχίΙ, 1α(ϋ1)πο 6ΐ β&ηηίβ 
βχροβϋατη. Ροδ^ΙίΦΟ ίη ιηαΓθ <1βηιβΓ8ηιη,ΐ6τί88ίιηη8 
νβηΙυδίηΙβΓΓαιη βίβοίΐ ίηοοΙυιηβιη.ΒιΐΓβαδςηβ οοιη- 
ρΓβΙιβηδαδ, ρπΒίβεΙο τιηοΐαδ δίβΙϋαΓ : ({αί οηιηίΐΐιιια 
α ΰΐιπδΐί Αάο ατβΓίβΓβ ηοη ροδββΐ, ίΐβπιιη Ιοπηβη- 
ϋδ Βυ11^^^ί(, ςΐοηαιη Όβο ίη ίρβίδ 0Γα6ί&ϋΙ)α8 <1&η• 
ΐ6ΐη, θ^η8()αβ ηοπιίηί ^αϋ&β α^βηΐβπι. Ρο8(γ6Π1ο 
ρΓβΒίβοϋ 96ηΐ6η1ί& οαρϋβ (Ι&ιηηαΐηβ, βΐ & ιηίΙίΙίΐΗΐΒ 
ΑάδαρρΙίοϋ Ιοοαηι αΜαοΙαβ, άβοοΠ&Ιιιβίαϋ. ΑΙςαβ 
ί1& ιη&ΓίχΓίο άβίοϋοΙΟΒ, βρίηίαιη (πιάίάϋ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ3Β. 
Οίο άθοίχηα ΐ6Γϋ& Άθλησις των άγ(ων μαρτύρων Μβο^ςοβ{ου, Γορ• 6 Ζ5 Ο^τΙατηβη Βαπϋίοηιιη τηανί^^ηιηι ΜαοτοΙϋ, 6θΤ' 
» τ „_? ^ »/ Α άΐαηί, €ΐ «οοίοπιιη. διανού, χαΐ τής συνοδίας αύτων. 

Ούτοι οΐ ϋγιοι μάρτ^^ς δπηρχον έπΙ τής βασι- 
λείας Αιχινν(ου' ύ μίν Μαχρ^βιος άπο Καππαδοχίας, 
6 δι Γορδιανδς άπ^ Παφλαγονίας. Νέοι δ^ βντες την 
ήλιχίαν, χαΐ άνδρεΤοι χαΐ σώφρονες, ήσαν τεταγμ^οι 
δουλεύειν εΙς τήν τού βασιλέως τράπεζαν, χαΐ άγα- 
πώμενοι παρ* αυτού διά την άρετήν, χαι το τού 
προσώπου χάλλος. Άλλα διαγνώοΒέντες είναι Χρι- 
στιανοί, χα• ποτΐ μίν διά παραχλήσεως, ποτΐ δΐ δι 
απειλής άναγχαζ4μενοι τδν Χριστά άρνήσασ^αι, χαΐ 
μή πεισβέντες, έξωρίσΟησαν εΙς τήν χώραν Σχυ• 
θ (ας. ΚαΙ φθάσαντες έχει, εύρον τους άγ(ους Ζω- 
τιχον, Λουχιανον, χαΐ ΈλεΙ αγωνιζόμενους, άθλούν- 
τας διά τήν ε^ς Χριστον 6μολογ(αν. ΚαΙ μετά πολλάς Ηί δ&ηοϋ ιη&ΓΐγΓ68 ίγοίηίο ίιηρβΓαΙοΓβ οίατηβ• 
ηιηΐ ; βΐ Μ&0Γθ1)ίη8 ςαΐάβηι βχ €αρρα(1θ€ία ΟΓΐυπι 
άυχίΐ; βοπϋαηαβ νβΓΟ βχ Ρ&ρΐιΐ&^οηία. Οηιη&αΙοπι 
ΩοΓβηΙί βδδβηΐ ΐΒίαΙβ, βΐ ίοΓίίΙυάίηβ, δ&ρίβηϋ&ςηβ 
ρΓ£β(ϋΙί, ίά ιηηηβηδ ο1)Ι1ι&ηΙ, ηΙ αά ίπιρβΓ&Ιοη> 
ηαβηδ&πι πιίηίβίΓαΓβηΙ; βΐ αϊ) ίΐΐο οϊ) νίΓΐηΙβηι 3α&ιη, 
βΐ β^Γβ^απι €θΓροπίϊ ΓοΓηιαπι πιαχίηιβ (ϋϋ^βΙιαηΙαΓ. 
δθά βάβί ΟΙιπδΙίαηβθ αοουδ&Ιί, οηπι ηβο αάΙλΟΓίαΙίο- 
ηί1)υ8, ηβο πιίηίΒ αά ΟΙιπδΙαιη &1)η6^&η(1απι ίηάαοί 
ροδ^βηΐ, ΓβΙβ^αηΙΠΓ ίη §ογΙΙιί&πι. Ουο άβροΓί&Ιί, 
ίηνβηβΓυηΙ δ&ηοΐοδ ΖοΙίουπι, 1.αοί£ΐηηπι, βΐ Ηβΐί 
ίοΓίίβδίιηβ ρΓοβΙΐΓίδΙί οοηίβδδίοηβ ρη^&ηΐββ. Ρθ8ΐ 
πιαίΐοδ ααΐβπι οπιοί&Ιηδ, Ζοϋοηβ φΐίάβηι, βΐ Ι^ηάα- τας βασάνους, ό μΚ Ζωτιχός χαΐ ό Αουχιανλς ξίφει β ,^^^ ^^^^^ ρΐ^,ί ^^^^ . ΐρ^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^ Ηβΐί ίη έτελειώθησαν. ΑύτοΙ δέ, μετά τού Έλει, τ^ φυλαχ^ 
παρεπέμφθησαν. ΚαΙ ό μίν άπεχ«φαλ(σ01)' Μαχρ6- 
βίος δέ χα! Γορδιανος ττυρί έτελειώθησαν. Ό δΐ 
Ούαλεριανός έπΙ τφ τάφφ των άγ{ων θρήνων έξ• 
έπνευσεν. 

Τ^ αύτη ήμέρΫ 

"Αθλησις τού άγ(οο Ίερομάρτυρος Ιουλιανού τού έν 
Άγχύρ^ ττ^ς ΐίαλατίας. 

Έπι τής βασιλείας Αιχιννίου ήν διωγμδς μέγας 
πατά των Χριστιανών• Ιγγυς δΐ 'Αγχύρας της Γα- 
λατίας ύπηρχε πρεσβύτερος ευλαβής βνομα Ίουλια- 
ν<$ς. Διά δΐ τ6ν διωγμον Ιφυγε, χα! άπήλθεν εΙς οαΓΟβΓβιη (ΙβΙηΐδί.ΛΙςτιβ ίΐΐβ ςηίάβιη άβοοΙίΑΐηβ ββΐ • 
Μ&θΓθ1>ίιΐ8 ααΐβπι, βΐ βοΜίαηυδ ίη ί§;ηβπι οοη3β€ϋ 
οοοαΙ)α6Γθ ; Υ&ΙβΓί&ηπδ νβΓΟ αά ββραΐοηιηι β&ηβ- 
ΙΟΓαπι ρ1θΓ&η8, δρίΗΙηαι βαιίδϋ. 

Εοάβιη άϋθ 

96 ΟβτΙαηΐύη $α€νο8αη€ΐχ ηιανίί/ν{$ Μίαηί Αη€ΐ/Τ9 
ίη ΟαΙαίια. 
Ι,ίείηίο ίπιρβΓ&ΙοΓβ πι&^α ρβΓδβοαΙίο αάτβΓβαβ 
61ΐΓί8ΐί&ηο8 ιηοΙ& βδΐ. ΕγεΙ αυίβηι ρΓορβ ΑηεγΓ&χη 
'6&ΐΑίί» ρι•ββ1)γΙβΓ ρίαβ, ηοιηίηβ ^α1^&ηι18, φΐ) *^ 
Ι&ηάβθ ρβΓδβοηϋοηίδΟΑίΐδαίη άβηδίιαιιηοηΐβν ΛΛίϋ,ΑΙ ^..ίϋ 


•^^ 


' 


^*- 


.*" φ 


$^~ 


'^'* 


.* 


^'' 


*.. 


*%*.^! 


ι^*» 


ν •■ 


«^»««Α^^η4^ 


^^^^ ' 


♦ 


• ** 


β*•" 


, » 


1 


' « 


.#.. 


-Ο 


^Κ 


.. 4 


Ι* 


ο 


ν^'^^η 


*.. 


<• < 


* 


/-<* 


• ^ 


>^• 
* 


#-^ 
. Β » 


'«• 


-.ι.ί-^/.< 


ΑΟΜ Μ*. 


^ 


' 


/' 


^ • 


- - 


* 


ο.. 


*' 


.««.«•«.Ι 


«'. 


*;' 


•»1Α > ■ - 
Ϊ3ΛΕ»- Ξ^ ^/ 1Λ^ 1, ^:τ:ο 

Α'*• /|^| / Α ; /ν //' * // *^/'' /> ///'/'/ 'ν' ^ ^^///' ^νί ■ι»./ ^•''*^'''^'*' *^' ν>^>*^'><^ '/*^4..•, μ^^^ί^10^ 
β^ί^Όΐ ^/'ί '/^'ίΜ", (/ί','ίί'ΐ;* μ***'*4^, «<μΙ/^|^/ 

Ι/Ι")«ιΜ« ^<.|Μ ΟΗ^ίΐ'•^ «|Μ«^<Ι»ΜΜ| ΙΐΜ^'/^'ΜΗΜΟ^αίΙΜΜί- 
*««Ι« Ι'»«ΜΐΊΜ*ι •Μΐθ.Μ)«ΐΗ)ΜΜ.ΐ<||)/*ΐ4ΐΜΐΙ|ΐΗΙΙ*ΜΙ<*νϋ«ί *«' 'ϊίί %9.τ.'η'Λ^ Ητζ'.μιτψο^, έζ της Χ«Ρ«ί Α'» 

///' /-'/^^ν,Η'ζ %α;,* α'>οΟ, 'κρ«0ττον μεν έτ-^^θη σ^- 
'/^'^^ί* Ιί«ί τ^«;:ί^η «αντί τ« 6στα του προσώΐΓθ•α. 
"ί'/Γλί^ //^ιματ^^νς, 2ζέ90η έπι «ολύ. ΚϊΙ μ«τ« 
IV /^-ϊί ^Λ'/'/ί*)/^ ^η^ίιίμχτα σιδηρά, ήλους ίχοντα 
|/«ιΐ(ρν^( καΐ ^ξ«{(. ΚαΙ ήλαύνιτο τυ7Γε<$μ€νος κμ- 
ιι,'^ο^»ν Ύηιιο;ν, 4η6 τ^,ς ΙΙΙαζ η6\ιως^ &ως της κ6- 
)ϋ*φξ Λ«//κα(«αρ»(ας, χαΐ άπό τζύτης, Ιως της £(• 
λΐ'Μ(«4' Τρέχοντι Ιλ αύτφ άπαντήσοΜβ τις γννή 
έϋΜΥΐ^γγιζι μ•τέ λινοΟ τά αίματα αύτοΰ, χαι ήσπά- 49 

ζ«το αύτα χλα(ου9α. 8ΕΡΤΕΜΒΕΕ. 50 Είτα τβ0<^ς ύποχάτω 
άγρ(ας, χαι τυφθ«1ζ Ισχυρώς, παρκδωχι τφ 
τό Ίτνιυμα αύτου. Μιτά δΐ θάνατον α^ου, έγένιτο 
χαρΐ(οφ<$ροζ ή συχή. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΓφ. 

ΙΕ* 

"Δθληνις του άγΙου μκγαλο μάρτυρος Νιχήτα. 

Ό ΙνΒοξος μάρτυς του Χρίστου Νιχι^τας 6πήρ- 
χ(ν έπΙ της βανιλβίας Κωνσταντίνου του Μ•γάλου, 
Γ<5τ6ος το γένος, «^νής έν τοις Ντθοις, χαι πλού- 
σιος* 6π^ &1 βκοφίλου του όσιωχάτου Ιπισχόπου 
Γοτθίας έδιδάχθη πίστιν. Των δ^ Γ^βων »1ς δύο 
μέρη διαχωρισ^έντων, χα{ του μίν Ιν^ς μέρους Ινα 
Ιχοντος άρχοντα, του ίΐ ^λου Ιτ»ρον, προσέφυγ» ^^^< Α οβθάϋιΐΓ, ^οη6θ βρΐπίππι Οοιηίηο ΐΓ&άίάίΙ. Ρθ8ΐ 
Κυρ{φ β]η5 &ηΐ6ΐη ιηοΓΙβιη οοθριΐ 6856 βοιΐ3 ΓΓυοΙίί6Γ&. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Ώιβ άβοίιηα φΐίηΙ& 

Μ9 ΟβτΙατη^η βοποΗ τοαρηί τηαΗ^^η» Νκβίχ, 

ΝίοθΙαβ ρΓΦθ1&Γΐΐ8 ΟΙΐΓίδϋ ιη&Γΐ7Γ ΓυίΙ ϊιηρβΓαηΙβ 
ΟοηδΙαηΙίηο Μα^ηο, ^βηβΓβ βοΙΙΙιυβ, ηοΙ)ί1ίΐΑ(6 αο 
άίτίΐϋβ ίηΐ6Γ ρηριιΙ&Γββ 8ΐιο8 ΩοΓβηδ, & ΤΙιβορ^ίΙο 
Γ6ΐί^θ8ί88ίιηο βοΙΙΙιίβθ βρίδοορο Ωθβιη βάοοΙαβ.Οαιη 
&αΐ6τη ίη άυαβ ίαοϋοΏββ ΙοΙα βοΙίΗοπιιη ςβηβ 8εί53& 
ίηί89βΙ,&ΐ€[α6 αίΓ&ςηβ βαυιη 8ί1)ί ρπηβίρβιη 0Γ6&396ΐ; 
οοηΐυβίΐ &116Γ ρηηείρπιη αά Κοπι&ηοηιιη ίιηρβΓ&Ιο- του Ινδς μέρους 6 δρχων τψ βασιλκΤ των *Ρωμα(ων• β τβχη : ςαί ουπι βϋδοβρία ίη οοηΐΓαηβ9 ί&οΐίοηίδ Ι7- έχστρατεύσας €1 6 βασιλβ^ς χατά του έτερου αρχον. 
τος των Γίτ6ων, έν(χησβν αυτόν, χαι ύπέταξβ του< 
Γίίτθους• χαι ά•^ό τ6χ% έπληθύν^η τό γένος των Χρι- 
στιανών έν αύτοϊς• πρώτου δντος του αγίου Νιχήτα, 
χαΐ διδάσχοντος πα^^ησί^ τόν λαόν τήν βίς Χριστόν 
«(στιν. Μιτο^ δέ τήν 6ποστροφήν του βασιλέως μα- 
νέντ«ς οΐ &πιστοι των Γότθων, έχ(νησαν διωγμόν 
χατά των Χριστιανών* χα) τους μέν &λλους έβασά- 
νισβν διαφ^ρως- τόν δέ Λγιον Νιχήταν πολλά τιμω- 
ρήσαντβς ττυρί παρέδωχαν• 

Τζ αύτ^ ήμέρς^. 

Μνήμη του 6σ(ου ΙΙατρός ημών Φιλόθεου του 
Θαυματουργού. 

Φιλόθεος ό Θαυματουργός 6πηρχ< μέν άπ^ του Γ&ηηαιη βζρβθίΐίοηβ, ίηβί^βτη βχ βο τβροΓί&δββΙ 
τίοίοπαπι, ΟοΙίΗοβςαβ 8υ1)β^ί98βΙ, βχ βο ίβιηροΓβ 
^60119 61ιη9ΐίαηοΓυιη ίηΙβΓ 6οΙΙΙιθ9 ιηαΙΙίρΗο&Ιυιη 
691. ΗοΓαπι ρηπια9 9αη6ΐιΐ9 Νίεβ1α9 ίαϋ, (]αί β1 
8αιηαι& Π1)6Γΐ&Ιβ €1ιη9ϋαη&πι Ωάβιη ρορυΐο αηηυη- 
ϋΑΐ)α(. δβ(1 ροδίςααιη ΓβνβΓ9α9 β9ΐ ιπιρβΓ&ΙΟΓ, 
6οΙΙΙιί ίηΩ(ΐ6ΐ69 ίπΓΟΓβ ρβΓοίΙί, οοιητηοΐα ίη ΟΙιη- 
9ϋαηο9 ρβΓ9βοιιΙίοηβ, &1ίθ9 ςηίθβπι αΙίΙβΓ 1ογ96Γ6 ; 
ΝίοθΙαπι αηΐβπι πΐϋ11ίρ1ίοί1)υ9 9αρρ1ίοϋ9 βχοπιοία- 
Ιηπι ι^ηί ΐΓΕάίάβΓβ. 

Εοιίβηι άίθ 

40 ΰοτηίΜτηοταϋο ΒοηοΗ Ραίνί$ ποβΜ ΡΗίΙοίΗβί 
ΤΗαίΛηιαΙΐίΓο%. 

Ρΐιίΐοΐΐιβαβ ΊΊι&υπι&ΙιΐΓ^9, ββοΙαΙοΓ Ορθίοίί, ρΓβ- $έματος Όψιχίου* ήν δέ πρεσβύτερος* πολλά δέ τον ^ 9ΐ>7^Γ ^^^^> ηια§^α3ςηβ Οβί αϊ) αάοΐββοβηΐία οαΙΙΟΓ: Θεόν άπό νέας ήλιχίας Οκραπεύσας, νηστεύων, 
άγρυπνων, προσευχύμενος, τον πλουτον αύτου σχορ- 
πίζαιν εΙς τους πένητας, έν θρήνφ χαΐ χλαυθμφ τάς 
ημέρας αύτου διάγων, διά τό έννοεΐν τάς έχεΤ6<ν 
τών αμαρτωλών κολάσεις, χαΐ τήν γέενναν του πυρός» 
χαι τον άχο(μητον σχώληχα* χαΐ πολλοί έπιστηρί* 
ζων, χαΐ ώφελών διά τής αυτού διδασχαλίας, χαι 
άμέμπτως τφ Θεφ λειτουργών, έδέξατο χαρίσματα 
θαυματουργίας, δαίμονας έχβάλλειν, άσθενούντας 0ε- 
ραπεύειν, λεπρούς χαθαρίζειν, 6ετους έν ταΤς άβρο• 
χίαις χατάγειν* ποιεΤ γάρ ό Κύριος τό θέλημα τών 
ιροβουμένων αυτόν, χαΐ της δεήσεως αυτών είσαχούει• 
ΟΟτω δέ Οοι^Ι^ατουργών, χαΐ τοΤς προσερχόμενοι^ ςηίρρβ ςηί ^6^ηη^^9 β( θΓ&ΙίοηίΙ)η3 &99ίάυ6 ν&ο&ΓβΙ; 
άΐνΐϋαβ 8η&8 ραηρβπ1)η9 <1ΐ3ΐηΙ)α6Γ6( ; βΐ Ιαοΐη ίΐβ- 
Ιυςαβ (ϋ65 8αο8 (τ&άαοθτβΐ, ββοιιιη ΓβρηΙαηάο ^&- 
τί89ΐιη&9 ίη &11βΓ0 9ΐοοιι1ο ρβοο&ΙοΓίπη ραθη&β,^β^βη- 
η&πι ί^πίβ, αίςηβ ρβΓνί^Ιβπι νβπηβπι. Οηπι ί^ίΐατ 
Π)α1(08 (2οηΟπηαΓ6ΐ, 9α&ς116(1ο^(Γ^η&^11να^6ι,&ι(I^6 
ίηοηΐραΐβ 1ίΙιΐΓ^&πι Οβο οΰΤβιτβΙ, αοϋβρίΐ άοηαπι 
πιΐΓ&οηΙοηιηι, α( βοϋίοβΐ άφηιοηβββ ]ίο6Γ6ΐ,ίηβΓπιθ8 
οατ&Γβ!, 1βρΓ0809 πιαηά&ΓβΙ,ρΙηνίάβ ίη πι&χίπια βίβ- 
οίΙ&Ιβ αάάαοβΓθΙ : Οβυδ βηίπι νοίηηίαίβηι ΙίπιβηΙίαηι 
86 ί&οϋ, ρΓβ069φΐ6 βοππη βχαπάϋ. Ηφο αάπιίΓοηάα 
ορ6Γ& ρβΓρβίΓοηβ, β( Αοοβάβηϋαπι &(1 86 ρο8ΐυ1αΙί8 
&ηηιΐ6η8, ίη ραοβ <ΐ66689ϋ. ΕΙ βχ ρΓβΙίοδίβ ίΙΙίηΒ 
088ί1>α8 ίη 86ραΙθΓο οοηάίΐίδ ηι&ηβΐ ηιίηιπι ίη πιο* αύτφ έτοίμως τάς αιτήσεις παρέχων, έν είρήνη ετε 

λειώΟη• ΚαΙ ταφείς βρύει παραδύξως έχ τών τιμίων {) (Ιαπι 8&1αΙ&Γβ οίβηπι ίη Ιιαηο ηβφΐβ άίβπι 

όστύον αύτου Ις σεων Ιλαιον μέχρι τής σήμερον. 

Τ$ χύτ^ι ήμέρ<|^ *Α6λησις τών αγίων ιιαρτύρων Μαξίμου, Θεοδύ- 
τυυ χαΐ *Ασχληπιοδύτης. 

Οδτοι έγένοντο έπΙ της βασιλείας Μαξιμιανου του 
διώχτου τών Χριστιανών, υπάρχοντες άπό Μαρχια• 
νουπύλεως της Θρφιης. Διδάσχοντες δέ τον λίγον 
του Θεοΰ| χαΐ χατά τάς έντολάς αύτου πορευύμενοι 
νυχτός χαΐ ημέρας, χα^ πολλούς άπό της τών είδώ- 
λων πλάνης έπΙ τόν Κύριον ήμφν Ίησουν Χριστόν 
μετάγοντες, έχρατήθησαν παρά του της Θράκης 
στρατηγού. Και πρώτον μέν έτ^φθησαν (5ά6δοις, χαΐ Εοάβπΐ άίβ 

41 ϋβτίατηβη Μηοίοτητη γηοΓίχίτητη Μαχντηι^ ΤΗβο- 
άοϋ €ί Α$€ΐβρίοάοί€$, 

ΙβΙί, ίπιρβΓ&ηίβ Μαχίπιί&ηο ΟΙιπδΙίαηοΓηπι ρβΓ96- 
οαΙΟΓβ, βχ ΜοΓοί&ηοροΙί ΤΙίΓαοίφ ηΓΐ)β Γαβπιη1.6υαι 
αυΐβπι νβΓΐ)υιη Οβί άοοβΓβηΙ, βΐ ίη οπιηίΙ)ΐΐ9 6^α9 
ρΓβΒοβρΙίδ άίβ αο ηοοίβ ίηοβάβΓβηΙ, πιυΐίοδςιιβ α1> 
ίάοΙοΓαπι βΐΎΟΓβ &ά Οοηιίηαηι ηοΒίΓυπι ^69υπ1 
€1ιπ9ΐιιπι οοηνβΓίβτβηΙ, οοπιρΓβΙιβηθί α βορίαππη 
ΤΙΐΓ&οί® <1αεβ^ €Φ9ί ρποιηπι νίΓ^9, άβρβχίςαβ βαηΐ, 
(Ιοηάο 088& βοΓαπι αρρ&ΓβΓβηΙ.Οβίηάβ ρΓβο' 51 ΜΕΝΟΙ,ΟβΠ ΡΑ&8 Ι. 52 ]|ΙΚ)ΐΐ«, ρβάίΐϊηβ^ &ο &ιιη1>α3, (Αηςα&ιη ιηοΓ^αί ίη Α. έξέσθησαν, Ιως Ιφάνη τα Ισϋ αυτών. Έπειτα χ^ Ιβιταιη &])]βοϋ βαηΐ. Ρθ5ΐ ϊίχο ρΐ&αδίηβ ίιηροβίΐί 
Αάηαηοροΐίιη τβΙιοηΙαΓ : α1)ί ταΓβυ» α οορίαηιιη 
άαοβ ίαιρβ11β1>αηΙαΓ ί(1οΙΪ8 52ΐ1ΐ6ΐη ν6Γΐ)ο βαοπΩοαΓβ. 
ΑΙ ίΠί ηοη ιαοάο Ίά ΓαοβΓβ άβίτβοΐ&ταηΐ, δβά ροΐίαβ 
ίάοΐα π(1βη(θ5, αβ8βΓ6ΐ>&ιιΙ άβοβ ^βηΐίαιη 6856 άα- 
ιηοπία, αίφΐβ αη& οαιη €αΙΙοη1>ιΐ9 8αΐ8 6Χ3β€Γ&η(1θ5. 
ΟοΑΓβ €αρίΐ6 άαιηηαϋ οοοα1)υ6πιηΙ. δβά 6ΐ ααα 
ειιιη ίρ8ί8 Αβοίβρίοάοΐβ, 6οηιιη(ΐ6ΐιι αίΟηίδ, ιηαΓίγ* 
Ηο άβίοηοΐΑ ββΐ. 

Βοάθΐιι (ϋβ 

49 €θίηηΐ€τησταΙχο Βαηοα$$ίΐη% ΜανΟηχ ραρ3ί Ηοτηχ, 

8&ηοΙα8 Ρ&ΙβΓ ηοβΙΟΓ βί 6οηί688θΓ ΜατΙίηαΒ, 
0οη8ΐ&ηΐ6 ΗβΓ&6ΐϋ η6ροΐ6 ίιηρ6Γ&ΙθΓ6, &ηϋί|ΏΦ ■ϊτέντις χεΤρας, π<5δα<, ώτ(α, άπε^ρίφησαν έν ττ^ γξ, 
ώσει νεκροί. Και άρθέντες έπι αμαξών, ^χθ^*»^"^ *^< 
ΆδριανούτΓολιν. Κα! πάλιν χχτηναγκάσβησχν 6πό 
του στρατηγού, κΙ[ν λ<(γφ Ουααι τοις ειδώλοις. 
'ύς δέ •ύχ έπείσΟηααν χοΰτο ποιήσαι, άλλα μάλλον 
έμυχτήρισαν τα είδωλα, «Ιπ^ντκ, 5τι οΐ Οεοι τιΐ^ εθνών 
δαιμ<$νιά είσι, και έπιχατάρατοι 6κάρχουσι χλΙ αύ* 
τοί, χαΐ οΐ σεβόμενοι α&τους, το^ς χειλάς άιτετμ^- 
θηααν.ΚαΙ συν αύτοΐς έτελειώΟη ή μάρτυς Άνχλη- 
πιοβ^ χβι συγγενής αυτών. 

Τξ αύτξ ήμ4ρ^ 

Μνήμη του άγιωτάτου Μαρτ(νου πάπα "Ραιμης. 

Ό έν άγίοις Πατήρ ημών, χα! όμολογητής Μχρ- 
τίνος 6πηρχε πάπας της παλαιάς 'Ρώμης, (^1 της ΗοαίΦ ρ^ρα ίαίΐ. Ουοα τβΓΟ €οιΐ8ΐαη8 ίδΐβ ΙΐΦΓβΙίεαβ " βασιλείας Κωνσταντίνου του έγγόνου Έραχλ&(ου, 

ίΐ-_ι;Α_ Α 1 ι : τι^^ΐ ϋ ? ϊν ..»: Α ιτ ^..^^ 3[.. _» ι. ιηοηο11ΐ6ΐίΙ& 688βΙ, 6αηιά6ΐηφΐβ 1ι»Γ68ίαι Ρ&ηίαβ 
€οη8(&ηΙίηορο11(αηα8 ραΙπ^ΓοΙια 86ςυ6Γ6ΐιΐΓ, ίά 
Γβ8€ί6η8 Μ&Γϋηα8 ρ&ρ&, Ιαιη ίπιρ6ΓαΙοΓβιη, (ιιιη 
ρ^ιΙπαΓοΙιαιη ρ6Γ 1ί11βΓ&9 ηαοηαϋ,υΐ ιηοηοΙΙιβΗίΑπιιη 
ΙΐΦΓβΒίιη α<1^α^&^6ηι. §6(1 ουιη ηίΐιίΐ βίίβοίβββί,οοη- 
γοο&Ια ΚοπίΦ Β^ηοάο, αηαΙΙιβιη&Ιβ άαιηηαγϋ βΐ 
1ΐ£θΓβ8ίιη, β1 608, ςαί Ιιιιίο &<1(ϋο(ί 6396αΙ. Ιά αΐιί 
00^0 νί ι ίΐΏρ6ΓαΙοΓ, ΜοΓίΙηπκη ΟοηβΙαηΙίιιοροϋιη 
ΑοοβΓβίΙ, ροΠίοβίΏΓςαβ 56 οκηηία, ςιίφουηςιιβ 
▼6ΐΐ6ΐ, ίαοΐυπιιη β586, ουιη Ιαοαβη ρβτ βίηιιιΐ&ϋοηβιη 
6ΐ ίΓ&υάθΐη ϊκβο αςορβί. ν6ηί6η8 6γ^ο Β&ηοΙαβ,ουιη 
βΰΐηιηα ί^οοιηίηία αοοίρϋοΓ αϊ) ίιηρ6ΓαΙθΓ6, βΐ α ρα- 
ΙηαΓοΙια, 1)οηί8φΐβ ιηπίοΐαΐαβ, ίιι Ι6η6ΐ)ηοο8ΐιιη βατ- 
06Γ6Π1 οοη]ί€ϋυΓ. 0βίηά6 ίη αΓΐ)6ΐη 0Ιΐ6Γ8οη&ιη 
Γβΐ6^1α8, ί1)ίςιΐ6 ιηαΙίΑ §Γ&τί& ρ&88ΐΐ8, άβεβββίΐ. 

Εοά6ΐη άίθ 

4Μ ΟΰτΙατΜη $αη€ίχ ψηατίιμΗ» ΡοτρΗι^ήχ, 

ΡοΓρΙι^ηα» ηα&Κγτ, ίιηρ6Γ&(0Γ6 Ιαΐί&ηο ΑροΒίαΙα, 
οίΑπιίΙ, ςαβιη οίθηβ® &0€ΐιιη1)6ηΐ6ΐη 30013 αο βαΐί- 
1)08, ηαίιηίοαπι αΓίβιη 6χβΓ06η8, άβΙβοΙ&Γβ οοηβοο- 
νβΓαΙ. Ουιη ααΐβπι &ηίιη&άνβΓϋ886ΐ ίΐΐηιη, 63ΰΓαΙο 
Οοιηίηο ηοβίΓο Ιβ8α ΟιηβΙο, ιάοΙαοοΙβΓβ, 6&ςα6 ρΓο 
άϋβ &ι&Ι>6Γ6, άίνίηο ζ6ΐο αοοβηβιιβ, τ6ΐΐ6ΐιΐ6ηΐ6Γ 6ΐιιη 
ο1)3υΓμ&?ίΐ€θΓ&πι αηίν6Γ80 86ηα1α, ρΓβθναΗοΑίοΓβιη, 
ίιηρίαΓη αο βεβίββίαοι αρρβίΐαηβ, Αίςαβ ίη^Αΐυιη ίη 
Οθΐιπι, ςηί ΙαηΙα ίρβί ΚίθηβΩοία βΐ ίηρβηππι οοηΐη- 
ΙβΓ&Ι. Οα&Γβ 6Χ0Αηά65€6ηβ ΙαΙίΑηαβ, ναηίβ οηπι Επει δι ούτος 6 Κωνσταντίνος ήν αίρετιχος μονο- 
θελήτης, ομοίως χαι Ιΐαΰλος ό Κωνσταντινουπ<$λ6α>ς 
πατριάρχης, μα^ών περί τούτου 6 πάπας Μαρτΐνος, 
έδήλωσε δια γραμμάτων τφ βασιλεΐ, χαΐ τίμ πα- 
τριάρχη, άρνήσασΟαι τήν τών μονοΟελητών αίρεσιν. 
Και μή πείσας αύτους, συνεχάλεσε τήν έν *Ρώμη 
σύνοδον, χαι άνεΟεμάτισε τήν τοιαύτη* α'ιρεσιν, χα! 
τους ταύτ^ προσκειμένους. ΕΓτα μετεχλήΟη παρά 
του βασιλέως μα0^ντος τοΰτο, χαΐ δηλώσαντος αύτψ 
έλΟειν εΙς Κωνσταντινούπολιν, έπι τφ ποιηααι πάν, 
εΓτι βούλοιτο. Τ6 δΐ ήν δ<(λος. *βλθέντα γιρ τον 
άγιον ήτ(μωσχν Βτε βασιλεύς, 5τε πατριάρχης. Κχι 
δημεύσαντες απέκλεισαν εΙς σκοτεινή ν φι»λα]φ. 
Είτα έξωρ(σ6η εΙς Χερσώνα τήν πόλιν* και Ιν αύι^ 
^ πολλά δεινά παθών, έτελειώθη. 

Τί αύτ^ ήμέρί 

Άολησις του άγ(ου μάρτυρος Πορφυρίου. 

Πορφύριος 6 μάρτυς ύπήρχεν έπΙ της βασιλείας 
^Ιουλιανού του ϋαραβάτου, τέρπων έπι τραπέζης 
αύτου, καΐ ποιών 6σα καΐ οΐ μιμολ6γοι. *Οτε δΐ 
εΤδεν χύόν άρνησάμενον τ^ν Κύριον ημών Ίησοΰν 
Χριστδν, και προσκυνήσαντα τα είδωλα, Θεούς Ιαυ- 
του ποιησάμενον αυτά, ζήλψ θείψ κινηθείς, {(λεγξεν 
αύτδν ενώπιον της συγκλήτου πάσης, πβραβάτην 
αυτόν εΙπών, και δυσσεβή^ και παράνομον, και άτχά• 
ριστον τής εΙς αυτόν γενομένης ευεργεσίας του β•οΰ, 
καΐ βασιλείας. "Ο^εν όργισθεις ό Ιουλιανός, πρ<ότον 
μίν έτιμωρήσατο αυτόν ανηλεώς, έν πολλαϊς χα Ι ρηα8 &06Γΐ)ί8(|ΐ]β Ιοπη6ηΙί8 οηιάβΙίΙβΓ βζοΓαοίανϋ; 

ΙοΙαπι άβίηάβ ίΠιαβ εοΓρηβ ίΐα^βΐΐίβ οβάβηάο αάβο •ν πικραΤς βασάνοις. Κα^ τό σώμα αύτου όλον κατέξανε, 

1&06Γανϋ, υΙ ομλ ηυά&ΓβηΙϋΓ. Ροβίτβπιο ρηβοβρϋ ταΤς μάστιξι τύπτω^, Ιως έγυμνώθη τά οστά. Β7τ« 1ίοΙοπΙ)ΐΐ8 αΐ βαηι άβοοΙΙ&ΓβηΙ.Οαα αοοβρία 86ηΐ6η• 
ϋα, τίηοΐαβ &ά Ιοοαπι βηρρίίοίί &άάυοΙυ9, βΐ |ζ1&άίο 
ρβΓ€η88α8 Ο€οα1)υί1, ρΓΟ ΙβπιροΓ&πο τβ^β ίπιπιοΓία- 
ΐ6ΐη αάβρίαβ, βΐ ριο €0ΓΓυρϋΙ)ϋί[)υ8 άβΐίοϋβ 8θ16γ- 
ηαπλ ί6ΐίοίΐΔΐ6πι. 

Εοάβπι άίβ 

44 ΰβτίαιηβη Βοηοίχ τηατί}/η9 ΜβΙίαηκ. 

Μβΐίϋηα ηι&τΙγΓ, ΑηΙοηίηο Βοηι&ηοηιαι ΟοβαΓβ, 
6χ Μ&ΓείαηοροΙί ΤΙιγ&οιοθ αΓΐ)6 ίαϋ. €υπι &υΐ6πι 
61ιπ8ΐαηι ρΓθάίο&Γ6ΐ, οοιηρΓβΙιοηβα &1> Αηϋοοίιο προσέταζε τοις δημίοις άποχεφαλίσαι αύτ<(ν. Κα) 
οΰτω δεξάμενος τήν άπι^^ασιν, άπήχθη δέσμιος έπι 
τόν τ<5πον της σφαγής. Κα? ξ£φει πληγείς, έτελειώΟη' 
άντι του προσκαίρου βασιλέο)ς, κτησάμενος τόν 
άθάνατον, καΐ άντΙ της φΟ«ρ^ή< τρυφής, τήν αΐώνιον 
άπύλαυσιν. 

Τ^ αύτη ήμι'ρ^ρ 

Άολησις της αγίας μάρτυρος Μελιτινής. 

Ή μάρτυς Μελιτινή ύττηρχεν άπό Μαρκιανουπ<^ 

λεως της βροχής έπι Άντωνίνου Καίσαρος 'Ρα>~ 

μαίων. Τόν Χριστόν δΐ χηρύττουσα, έχρατήθη παρ^ 53 δ^ΡΤΕ^Ι^Κ. 54- του Άντιέχου του της αυτής ιτ^λκ^ς &ρ^ο\τος. Κα2 Α φι&^^^^Γ2)^Β ρΓΒΜίάβ,οοηίθββ&ςαβ 8β ΟΙιηβϋ&Β&ιη δμολογήσασα Ιβυτήν Χριστιανήν^ Ιτύφθη σφο^ρώς. 
ΒΤτα ήναγχά«Οη «Ινελθ^ϊν *^ ^ον ναον τών «Ιδώλων, 
χαΐ θύναι. Και βΙσβλΟοΰΜ ηυξατο προς τον Θεόν, 
χαΐ Ιπεαον τβ^ βΓδωλα, χα\ συνετρίβηοαν, Έκ τούτου 
(πίστβυσαν τφ Χριβτφ Έλλι^νις πολλο{* άλλε χαΐ 
αυτή ή του άρχοντος γυνή. ΚαΙ πάλιν τυφθβΤβα έ^- 
^φη βίς φυλοχήν. ΚαΙ ιιάλιν τΐ;ς γυλαχης &ξ«λ6ουσα 
Ικρ^μοΜη γνμνή, χαΐ έξ^αΟη τές πλευράς. ΚαΙ 
ιεάλιν εΙσαχθεΙσα κΐς (τερον να6ν εΜ(ι»λιχ6ν, Ο^^ναι, 
ν^ατο* χοΐΐ πενήντα τά ιΜωλα ^ιεσχοριΗνΙησαν ε!ς 
μ&χρά* Τ^ε λαβουσα τήν ^ιά ξίφους άιβ^φασιν, 
^ΝΚ»εφαλ(β^• Το δλ λ«(<|Μνον αΜ;ς άνελ^μενος 
ένηρ ευλαβής* χαι φοβούμενος τ^ βε^ν, Άχάχιος 
ξνομα* χαΐ άπαγοτγών έν τξ νήσφ της Δι}μνου χατ- 
ΙΟβνο. 688β, ^ανίδδίιηβ οφάίΙϋΓ. Οβίικίβ ρβΓίΓαοΙα ίη ίάοΐο- 
ηιιη Ιβιηρίααι, ιι( ίιηιηαΐΑΓβΙ, ίυβίβ &(1 Οβαιη ρΓβοί* 
1)113 βίΤβοϋ αΐ ί(1ο1& οοηοίάβΓθηΙ οΐ οοηΙβΓβΓβηΙιΐΓ. 
Εχ φΐο ίαοίαπι ββΐ ιι1 (>Γ»€οπιιη ιηηΐΐί ιιηα οαια 
ρΓΦ8ί(1ί9 αχοΓβ ίη 01ΐΓί8(υιη ορβάβΓβηΙ. Οιι&γθ Πλ- 
§Η8 ϋβΓααι οοβα, ίη ε&τοβΓβπι άβΙπκΙίΙιΐΓ : άβίηοΐβ 
6€ΐιΐ6ΐΑ,ηιιά&1&ςιιβ 8η8ρθηάϋηΓ,θΙ ίη 1&ί6ΓίΙ>ΰδ80&1«• 
ρ,ΗαΓ ; πυΓ8ΐΐ8(|αβ ίη ΑΐΙβηπη ίοΐοίορηπι ίαηηπι, υΐ 
8&οηίΙο&Γ6ΐ, (1ΰοΙ&, Οβιηη ρΓβοαΙυΓ, 8(α1ίπιςυ6 οοΐ- 
Ι&ρβα ίάοΐ» ίη ίπΐ8ΐ& οοηΐ6πιηΙυΓ.Οηαηιο1)Γ6πι 1&1& 
Ιη ββιη βοηίβηΐί&,^βάίο οβρηΐ βί απιριιΙ&Ιηπι ίαΚ : 
011^118 Γ6ΐίςαία8 Αο&€ίιΐ8 ςηίάΕΐη ρίιΐ8 &6 ίίηηβηδ 
Οθαπι 1τ&η8ΐ&(&8, ίη ίηβνία Ιιβηιηο οοηάίάίΐ. Β ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤφ. 

*Ά6λη9ΐς τών άγιων τριών παρώνων χαΐ αδελ- 
φών, ΐΚστεαις , Ελπίδος, Αγάπης, χαΐ τής 
μητέρος αυτών Σοφίας• 

Έ μάρτυς του Χρίστου Σοφία, με^ά τών τριών 
αύτης θυγατέρων, δπήρχεν άπό τής χώρας Ιταλίας, 
*Αγαπώ9α δΐ γενέσθαι Χριστιανή, παραλαβουσα τρεΤ< 
αύτης θυγατέρας, έπ^ της 'Αδριανοΰ ^σιλείας, 
άπηλΟεν εΐς 'Ρώμην, χαι έβαπτίσΟη μετ* αυτών 
χρύφα ύπο του της 'Ρώμης έπισχύπου. ΚαΙ μετά τ^ 
βαπτισΟήναι, έδίδααχον χαΐ Αλλους τά περΊ του Χρί- 
στου. ΚαΙ πολλούς έπίστρεφον έπΙ τ^ν Κύριον διχ- 
γνωσΟεΙαα* δΐ έχρ«τΐ{θηααν τ^ύ^^ Άδριανοί^, χαι 
έβασανίβθησαν. Κ«ί πρώτον μίν ή αγία Ηίστις δώ- ρ 
δεχα ετών υπάρχουσα, χρεμασΟεΤσα, χαΐ ξεσΟεΐσα, 
άιειχεφαΑίσΟη. "Επειτα ή δευτέρα αδελφή 'ΒλπΙς, 
Ιέχα Ιτών ο^^, |^άβδοις τυφ0εΤσα, χαι αυτή άπεχε- 
φαλίσΟη. ΚαΙ τρίτη ή αγία ^Αγάπη Ιννατον χρ<$νον 
Αγουσα, έν χαμίνφ βληθεΤσα, χαΐ άβλαβης έξελ- 
6θΐ^, ξίφει χατεχόπη. *Η δΐ μ^τηρ αυτών Σοφία 
8ύχαρ^9τουσα τφ θεψ ΙπΙ πασιν, Εθαψεν αύτάς, χαι 
Ιμϊ χψ τάφφ πεσουσα χαΐ χλαύσασα, άπέδωχε τήν 

Τ$ αύτξ ήμέριι; 

^ΆΟληαις της αγίας μάρτυρος ΆγαΙοχλίας. 

*Η μάρτυς Άγ«θ•χλία ύπαρχε μίν Χριστιανή* 

δούλη δλ Νιχολάου τινύς, χαι Παυλίνης τής γυναιχος 

αύινοΰ, τών γεγονύτων Χριστιανών, χαΐ μετά ταύτα 

χΐΑαλιπύντ««ν τόν Χριστιανισμέ, χαΐ τά ^δωλα Ο Ιθ8, ίάοΐα οοΐ6ΐ)£ΐηΙ ; 8θ11ίοίΙ&1)&ΙυΓ βΐ ίρβα υΐ €1ιη• ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 
Οίβ (Ιβοίπια 86χ(Α 
Μ ϋβτίαηΐύη ίοηοίατητη ίηητη νίτριηιηη αο ίοτο- 
ηΐΜ, Ρίάβί, 8ρβ«, €ΗαήΙαί%$ : Βατηηιφίβ τηαίνίί 

Μ&τΙγΓ βΙΐΓίβΙί δορίιία οηπι 1η1)η8 01ί&1>α8 βχ γ6- 
^οηβ Καϋύθ ίαίΐ. Οηπι αυΐβπι εΐιηβΐί&η&πι Ωάβπι 

&ΐηρΐ6θϋ <ΐ68ί<ΐ6Γ&ΓβΙ,&88υΠΐρΙί8 ΐΓί1)υ8 β1ίαΙ)118 5αί9, 

Αάπ&ηο ίηΐρβρ&ηίβ, Βοπιαηι ρΓοίβοΙβ, εΙ) 6^ΰ8(16Π1 
ηι^β βρίβοορο οοευΐΐβ υηα εοπι ίΙΠβ 1)αρ1ίζ&1& βδΐ. 
Ρθ8ΐ 8η806ρ1ΰαι 1)&ρ1ί8πιιιπι (1οοβ1)&ηΙ ιϋίοδ ςυαπι 
ίρδο άίάίοβΓοηΙ ΟΙιτίδΙί βάβιη,ιηαΐΐοβςιιβ αά Οοηιί- 
ηυπι οοηΥ6Γΐ6ΐ)αη1.0ηοά υΙ)ί Γβδοϋυπι βδΙ,εοΓΓβρΙο 
&1> ΑάΗαηα,ΙοΓϋΒ ίαβΓπηΙ.Εΐ ρηπιυπι ςηίθβπι 5&η- 
οΙ& Ρίάβ8 άαοάβοίπιοφίαΐίδ&ηηο βιΐδρβηδα,βοαίρία- 
ςαβ ο1)Ιπιηο&(ηΓ. δβοηηάο Ιοεο 5ογογ β^υ9 8ρβ8 
άθοίπιιιηι αηηηηι &^βη8,τίΓ^ί9 08Θ5&, βί ίρβα ο&ρίΐβ 
άαπιηαΙιΐΓ. ΤβΓίίο 8&ηοΙα €Ιι&ηΙ&3 ηοηο βΒίαΙίβαηηο 
ίη ίΟΓηαεβπι ίη]1οίΙιΐΓ ; 8βά βάυοία ίΙΙβΒβα, ^Ιαάίο 
ρ^ΓοηΙίΙηΓ. ΑΙ αιαίβρ β&Γηπι δορ1ιί& ^ΓαΙΐαβ Οβο άβ 
οπιηίΙ>η8 &(ξβη8, αά δβρηΙοΓΰπι, ίη ςηοά βΐΐαδ (ΙβΙα- 
ΙθΓ&Ι, αάτοΐυ^α ρΙοΓ&ηβςιιβ, &ηίπιαηι βπιίδίΐ. Εοάβπι άίβ 

4ί% €βτίαηΐβη $αηοί3ί ιηατίί^ ΑραίΗοϋΙϊω. 

ΜαγΙ^ι* Α^ϋιοοΗα, ρροίβδδίοηβ €1ΐΓίδΙί&ηα, δβΓνα 
Νΐβοΐ&ί οη3α8ά&πι, Ραηΐίηβθςηβ 6^ι1δ υχοπδ, ςηί 
ρΗιιβ ΟΙιήδΙίαηί ίαβΓ&ηΙ,άβίηάβ α άΐΐΓίδΙο άβΓιοίβη- π|9θ9χυνούντων. *Ηναγχάζβτο οδν χαΐ ή μάρτυς άρ. 
νήσασθαι τ^ Χρ^στδν, χαΐ προσνλθβ^ν τοΤς ε^^ώλοις. 
ΚαΙ μή πειΟομένη, Ιτιμωρεΐτο 1π\ χρύνοις 4χτώ, 
χαΟημέραν διαφύροις εξεταζόμενη βασάνοις* ποτΐ 
μΙν μΗά λίθων τραχέων τυπτομένη χατά του σπον- 
δύλου, χαι του προσώπου. ΠοτΙ δΐ μετά (Ράβδων 
χατά τής χεφαλί^ς, χαΐ τών ώμων. Μή πεισθιΤσα δΐ 
άρνήσασ^αι τ^ Χριστάν, μετά σφύρης σιδηράς συν- 
τρίβεται, χαΐ τήν γλώσσαν Ιχτέμνεται, χαΐ ε!ς φυ- 
λαχήν άποχλείεται- παραγγελίας γενομένης, μή δο- 
θηναι αύτ) παρά τίνος τροφήν. Κατ* οίχονομίαν δΐ 
θεού δρνις ή λιγομένη αηδών, φέρουσα μιχρά 8ΐαπι α1)ηβ^αΓ6(,6ΐ αά ίάοΐοηιπι ουίίαπι δβ (ρ&ηδίβΓ- 
. Γ6ΐ. Υβηιηι ευηι αά ίά ίηάαεί ηβςυΐΓβΙ, αηηοδ οεΙο 
6χεηιείΕΐ& ίαίΐ, &(]1ιϋ)ί1ίδ ρβΓ δίη^ΐοδ άίβδ (ΙίνβΓδίδ 
1θΓΠΐ6η(ίδ.Ν&ηι αΐίςη&ηάο Οδρβπδ δοχίδ ίη δροηάγ- 
1ό βί ίΐίΐοίβ ; αΐίφίαηάο τίΓ^ίδ ίη εαρίΐβ βΐ Ιιυηιβρίδ 
οοά6ΐ)&ΙαΓ.δ6<1 ειιηιίηΟΙίΓίδΙί ίΐάθ εοηδίαηδ ρ6Γηι&- 
η«Γ6ΐ, ΓβΓΓβο Π1&1160 εοπιπιίηηίΙυΓ : Ιηηι ρΓ8Βείδ& 
Ιίη^η&,ίη οΑΓεβΓβπι εοη3ίεϋΰΓ,ρΓοροδίΙο ίηΐ6Γ(ϋε1ο, 
ηβ ςηίδ βί εί1)αηι αίΤβΓΓβΙ. Υβπιηι, άίδροηβηΐβ Όβο, 
Ιυβείηία ανίεηία αΓΐ)0Γ60δ ίπιείιΐδ άβίβΓβηδ^ ίΐΐαηι 
&ΐ6ΐ)&1. ΡοδίΓβπιο άοπιίηα 6]ιΐ8 ίη^βδβα ε&ΓεβΡβηι, 
ο&ηάβηΐί νοσίβ ίβιτβο β&ηι ίηίβρβηιίΐ• 58 ΜΕΝΟΙ/)βυ ΡΑΒβ Ι. 56 «ί- 


άχρ^ροα, δ(έτρ<φ(ν αυτήν. Είτα βίσ^λθοΰσαή χυρ(α αυτής Ιντ^φυλαχ^, μβτά μοχλού σίδηρου πεττοραχ.τα^μ^'^οο 
άν^Τλκν αυτήν, 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. Ι 

Ώίβ άβοίιηα 86ρϋιη& 

47 ϋβτίαηιβη Βοηοίσηοη ηιαΗ^ηίτη Ιηοίχ ν%ά«3ί^ 

€ί βετηίηίαηί /Ι/ίί βίη$ ερίτχίηαΐίε, 

Ι^ηοία ΏϊΒίΤϊγτ, ίπιρβΓΕηΙβ Μαχίιηί&ηο, ίη ηρϋβ 

Ηοοαα ορί1)η8 αο ^βηβηβ ηο1)ϋίΙ&Ιβ οΐ&ηιϋ. Ουιη αιι- 

Ιβιη ΒβρΙηαββδΙιηυιη ςαίηΐυιη βθΐβΐίβ &ηηαιηα§;6Γ6ΐ, 

Ιτί^ββίιηιιιη νβΓΟ δβχΐιιοι ίη νίάαίΐΗΐβ βχρίβγίβ- 

86ΐ» ΩΗτιιηςυβ βηυιη Ιβ^Ιίιηηιη, Επίτορίυιη ηο- 

ιηίαβ, ίάοΐοηιιη δΐιρβΓδΙίΙίοηί αάάίοίαιη, αά βΐιηδϋ 

βάβιη ΐΓαΙιβΓβ βιιιηπια οοηίβηΐΐοηβ 5ΐα(1βΓβΙ;ΙαηΙαιιι 

&1)ίαϋ υΐ αϊ) βΓΓΟΓβ ίΐίαιη ατοοαΓβΙ, ιιΙ πιαίΓβιη ρο- 

ϋα8 ίρββ 8α&ιη αά Μαχίιηίαηαιη άβΓβιτβΙ.ΟιιαιηοΙ)- 

Γβιη οοΓΓβρΙα, οαιη ίάοΐίδ δαοηβοαρβ Γ60ΐΐ5&ΓβΙ, ίη 

Ι6ΐ)6ΐ6ΐη ΓβΓνβηΙί ρ1ϋπι1)ο, βίρίοβ ρίβηιιιη ^η^^^^ια^. δβά ίηάβιηηίδ ίηάβ βΐ ίηοοίαιηίδ β^Γββδα, ΐΓαάαοΙα η ^ 
ρβΓ θΓΐ)βιη βΐ οίΓΟϋπιαοΐΛ, οδοάΐΙαΓ. Ουΐ 8&ηοΙιΐ8 ^^ 
ββηαίηίαηυδ ο1)νί&ιη ίαοΐαδ, δβοαίυδςαβ βαιη, β^ 
ρατιΐο ρο8ΐ 1)&ρ1ίζ&1α8, αρρβΙΙ&ΙυΓ βρίπΐυαίίδ ί1Ηθ8 
ί)1ίιΐ8 :&1ςϋβ υη& ουιη ίρβα ίη εοηδρβοΐαηι ίπ)ρβΓ3- 
1οη8 νβηίβηβ, ΟΙΐΓίδΙηπι ρΓοβΙβΙπΓ. Οιιαπιο1)Γ6ηι 
ΟΓΟίβηϋδ θχοπιοί&ΙαΓ. δβά α βαηοΐο αη^βίο Τ&υΓο- 
ιηβηίυηι αάάαοΐί, ί1)ί ββπιίηίαηηδ ςηίάβηι ^Ι&άίο & 
ρΓ«8ί(ΐ6 ρβΓουΙίΙητ ; ίηοία νβΓΟ ίη ραοβ ο1)άοπηί. 
νίΐ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

ΏΊβ άβοίπια οοΐατα 

48 ϋβτΙαίΜη $α€Τθ$αηοΗ ϊηαη^ρη$ 8ίίηβοηί$, βρ{- 

$€ορί Ηί€το$ο1}ίτηοηίτη. 

δαοΓΟβαηοΙυβ πίΛΓίγΓ δίπιβοη ΠοΓυίΙ ΤΓΛ^Ληο^π1' 

ρ6Γ&ΙθΓβ,6βουηάυ8 α ΙαεοΙ)ο ίΓαΐΓβ Οοπιίηί ΗίβΓΟδο' ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΓΤ9. 
ΙΖ' 

'Αθλησις των αγίων μαρτυρώ"^ Λουχ(ας τ"η< 
ρας, χαΐ Γεμινιανοΰ του πνευματιχοΰ 
αυτής. 

Ή μάρτυς Λουχία ύπηρχεν ΙιτΙ της ρ«σΊΑβί«ς 
Μαξιμιανοΰ, έν 'Ρώμ^ τη ττόλβι• ιιλουσία μ¥ν σ^^ 
δρα, χαί περιφανής• χρ6νων δΐ ούσα Ιβδομηχοντβ- 
πέντε, χηρεόσασα Ιτη τριαχονταέξ. Έχουσα δε οίον 
γνήσιον, όν(5ματι Εύτρ(5πιον, είδωλολίτρη ν , ου» 
έδυνήθη πεΤσ^ι αυτόν προσελθεΤν τψ Χριστφ, ^λά 
μάλλον χατεμηνύΟη ιταρ* αύτου τφ Μαξιμιανψ. ΚλΙ 
χρατηθεΤσα, χαι μη τιεισθεΤσα θΰσαι τοΤς Βΐδ€Ϊ[»λοις, 
ένεβλήθη ε!ς λέβητα πεπληρωμίνην μολύβδοι>, χαΐ 
πίσσης χοχλάζοντα. ΚαΙ έξελ^οΰσα αβλαβής, ττίριιίρ- 
χετο τήν πόλιν τυπτομένη. Συνήντήσε δΐ ό &^ίθζ 
ινιανός, χαι ήνολούθησεν αύτ^. Και μετά μιιχρον 
ΡαίΓΓίσβεις, έχλήΟη αυτής υ16ς πνευματικδς, χαι 
συν αύττί έλοών εΓς πρόσωπον του βασιλέως, €ο|Α0- 
λ<5γησε τον Χριστόν, χαΐ έτιμωρήθη. ΕΤτα ύπό αγίου 
αγγέλου απ^γβτ^σα^ εΙς το ΤαυρομένιΟν. Και 6 μ«ν 
Γεμινιανός παρά τοΰ άρχοντος ξ(φει έτελειώΟη. 'Π 
δι Αουχία έν είρήνρ έχοιμήθη. ΜΗΝΙ Τ9 ΑϊΤ^. 
ΙΗ' 

"Λθλησις το{> ^ίου Ιερομάρτυρος Συμεών, έιη- 
σχόπου Ιεροσολύμων. ΐ7Πΐοπιπΐ6ρί5€θρΰ8.ΕΓ&ΐ6ηίηιοοη8θΙ)Γίηη8 6ΐίρ8ίυ& ^ λείας ΤραΥανοΰ, 

Οοπιίηί, βΐ Ι&€θ1)ί, €ΐ6ορα ρ&ΐΓβ ηα1υ8. Ηίο βηίπι, 

6ΐ ^08βρ11113 ραΙβΓ Ποπιίηί δβοπηοίαπι οατηβπι αρρβί- 

ΙαΙιΐδ,^βΓπι&ηί ίρ&ΐΓβδ βΓοηΙ. 8ίπΐ6οη αηΐβιη αοοηβα. 

1ΰ8 &ϊυ(1&θί8, ςυοά ΟΙιπδΙυπι ρΓ89<ϋο&Γ6ΐ, οοπιρΓθ- 

1ΐ6η8ΐΐ8 α βΓΦΟοηιηι ρΓΦίβοΙίδ, ^Γανίδδίπιβ οφάϋαρ^ 

ΟβίηοΙβ πιηΗίδ ΙοΓπιβηϋβ 8111)^6^ιιι8, ίη οαΓοβΓβπι 

^οη^ί^^ι11^, π Ι Γαηιβ βΐ βςυαΙοΓβ οοηΩοβΓβΙηι. Ιη- 

<]6 6(1ϋοΙυ9, οϋπ) ηυΐΐα ΓαΙίοηβ αθάυοί ροβββΐ, η1 

61ιη9ΐιιπι α1)η6^αΓ6ΐ, ΟΓαοί οίατίβ αίΟχαβ, πιοΓίβπι 

οοευ1)ΐιίΙ, αηηο8 ηαΐαδ οεηΐηηι βΐ νίςίηΐί : ^η^υ3 βλ- 

ΟΓυπι οοΓρυδ ρΓορίηςυί ΙβΓΓΟ) εοπιπΐ6ηάαΓυηΙ;ίβ1ίχ 

νβΓΟ αηίπια ίη οοΒίαπι αδεβηάβηδ, ηηα οαηι β&ηοΐίβ 

ίη »ΐ6Γηιιπι ^ααθβΐ ίη ΟΙιπδΙο Ιβδα Οοπιίηο ηο- 

8ΐΓ0. 

γενών αύτου παρεδ($Οη τ^ γζ* ή δΐ μαχαρία αύτου ψυχή άνελΟουσα εΙς ουρανούς, 
αΙωνίως, Ιν Χριστψ *Ιησου τψ Κυρίφ ημών. 

Εοάβπι άίβ Ι) 

49 ϋοτητηβηιοτααο ίαηοΗ Εητηβηϋ, €ρί$€ορχ €οτ(}/, 
η«, ίΗαητηαίηνρι. 
Εαπιβηίιΐδ 11ι&ιιπιαΙαΓ^9 αϊ) αάοΐββεβηΐία βαα 
6Κπ8(ί&ηα8, βηπιιηα Οβηηι ρίοΐαΐβ αε ΙίηιΟΓβ εοΐβ- 
1)αΙ. εηπι αηΐβπι άίνββ 658β(, ίαευΐΐαΐβδ δΐια» οπιηβδ 
ίη ραυρβΓβδ βΓΟ^&νίΙ ; ίρδβ νβτο εαηείοβ νίΐ39 βυ» 
(Ιίββ ίη]β]υηϋ8 βΐ θΓαΙίοηί1)α8 ΐΓαη8ίρβ1)αΙ : αάΙιοΓ- 
ΙαΙίοηβπιςαθ ίΐίαπι πια£;ηί αροδίοΐί Ραιιΐί άίΐίςβηΐβτ Συμεών 6 Ίερομάρτυς, δπηρχεν έπΙ της βασι* 
δεύτερος έπίσχοπος 'ίεροσολόμίκΐν 
γενόμενος, μετά Ίάχωβον τόν άδελφόν του Κυρίου. 
Έν δι εξάδελφος αύτου τε του Κυρίου, χαι του 
Ίαχώβου, υΙός γεγονώς τοΰ Κλεώπα. Ούτος γάρ 
χαΐ Ιωσήφ 6 χρηματίσας χατά σάρχα πατήρ τοΰ 
Κυρίου, μάλλον δΐ ύνομασΟεις, αδελφοί νόμιμοι ήσαν. 
Οΰτος δΐ ό Συμεών χατηγορηθείς παρά των "Ιου- 
δαίων, ώς χηρύττων τόν Χριστόν, χαΐ χρατηΟεις 6π^ 
τών αρχόντων των Ελλήνων, έτύφΒη σφοδρώς. ΚαΙ 
πολλαΐς βασάνοις εξετασθείς, άπεχλείσΒη εΙς φυλα- 
χήν, λιμψ χαι χαχουχί^ δαπανώμενος. Είτα τ^ς 
φυλαχής έχβληθείς, χαΐ πάλιν άναγχασθεις άρνήσχ* 
σΟαι τόν Χριστόν, χαΐ μή πεισθείς, σταυρφ προσ• 
ηλωθεις, τόν βίον άπέλιπεν, υπάρχων ετών έχοΕΥ^ν 
εΓχοσι. Και τό μίν Ιερόν σώμα αύτου παρά τών σογ. 
μετά τών αγίων εύφραίνιτα^ Μνμήη Τί αύτχί ήμέρφ 
τοΰ οσίου Εύμενίου, έπισχόπ*)υ Γορτύνης, 
τοΰ θαυματουργού. 

Εύμένιος ό θαυματουργός ύπηρχεν άπό νέας 
ήλιχίας Χριστιανός ευλαβής, αοΐΐ τόν Θεόν φοβούμε- 
νος. Πλούσιος δΐ ών διεσχόμπιζεν εις τους πτωχούς 
πάντα τα υπάρχοντα αύτψ. Αυτός δε ήν νηστεύων, 
χαΐ προσευχό μένος πάσας τάς ήμέρσς της ζα)ής 
αύτοΰ* έχπληρών χαΐ τήν τοΰ μεγάλου αποστόλου β7 8ΕΡΤΕΜΒΕΗ. 58 1Ι«όλοί> ιαρ«(νΕαίν. Και γάρ Ιχαφε μττά χαιρόντων, ^ 
χαι &ααΐΕ μ»τα^ κλαιόντων. Ά«ι ^Ι π$ριέφ«ριν Ιπι του 
•Λροσώπου το δάκροον. ΒΤχβ δΐ καΐ τοΰτο ϊργον, τ6 
μηδί(ποτ« παραδέζασ^αι διαβολήν κατά τίνος, ή κα. 
ταχρίναι άνθρωπον. Άλλ* ι^νοτι χαΐ Ι!κοο9§ κατά 
ανθρώπου τι πταίσμα, Ινόμιζβν, 2ίτι αυτές τούτο 
Ιπο^ησβ. Διά ουν τά τοιαύτα αύτου κατορθώματα έκλβ* 
γ«1ς παρά του κλήρου καΐ του λάου, ιιροεχ»ιρ(9θη 
ίπίσκοπος Γορτύνης, τής Κρητών νήσου. ΚαΙ ζήσας 
έν τ^ άρχικρωσύν^ χρόνους πολλούς, και πολύν 
λαόν 8ιδά(ας τά μκρί της βασιλ§(ας των ουρανών, 
και θαυμάτων πολλών χάριν λαβών, έκοιμήθη, Οαυ. 
ματουργών χαΐ μκτά θάνατον Ιως τοΰ νυν. 

Τ$ αύτ^ ήμέρφ 
"ΑΟλησις της άγ(ας μάρτυρος Αριάδνης. -^ 

*Η μάρτυς *Αριάδνη 6πήρχβν έπΙ Αδριανού καΐ 
*Αντων(νου των βασιλέων* Χριστιανή μίν, δούλη δΐ 
πλουσίου τινλς πρώτου της χώρας Φρυγίας. 'Κν μι$ 
δΐ των ήμβρών, γενεθλίων γ&νομένων τοΰ υΙου κυ- 
ρίου αύτης, ήναγκάσθη Ιν τψ ναφ των «Ιδώλων 
άπελθεΤν μετ* αυτών, καΐ συνεορτάσαι αύτοΐς. Μή 
πείσθηκα δΐ, έτύφθη άνιλεώς, και ένεβλήθη ε!ς φυ- 
λακή ν. Κλ\ έλιμοκτονήθη Ισχυρα,ς. ΕΤνα της φυ- 
λακής έκβληΟβΙίσα παρεδόθη τφ της χώρας άρχοντι, 
Ιπι τφ τιμωρηθηναι. ΚαΙ όπ* έκε(νου πάλιν άναγ- 
κασθεΤσα θύσαι τοις ε^δώλοις, καΐ μή πεισθεΐσα, 
έκρεμάσθη» χαΐ τάς πλευράς ΙζέσΟη. ΆπολυθεΤσα δ^ 
της φυλακής, καΐ ε6ροΰσα διωρ(αν, πρ^ς τ^ βρος 
έξ4δραμε φεύγουσα. Γνόντες δΐ τούτο οΐ στρα• 
τιαιται, κατεδ(ωκον αυτήν μετά ξιφών. Και Ιδοΰσα, 
Βτι κατασφάζεται, ηΰξατο πρδς τδν θεδν λυτρω- Ο 
Οήναι άπ' αυτών. Κα2 σχισθε(σης πέτρας, προσ- 
τάγματι Θεοΰ, είσηλθεν έν αύτ^, της πέτρας 
πάλιν άσφαλισθε(σης, και κρυψάσης αυτήν Ισωθεν, 
Ιως ο^Ιτως ευχαριστούσα έτελειώθη. 

ΜΗΝΙ Τ9 Α1"Γ^ 
Ιβ' 

Άθλησις τών άγ(ων μαρτύρων Τροφίμου, Δορυ- 
μέδοντος και Σαββατίου. 
Ούτοι οΐ μάρτυρες 6πήρχον έπι της βασιλείας 
Πρόβου. Τελουμένου δΐ Ιπποδρομίου εΙς Άντιόχειαν 
της Ηισιδίας, είσελοόντες εΙς τό θ^^^ρον ό Τρόφιμος, 
χχΐ 6 Σαββάτιος, και Ιδόντες τους Έλληνας θύοντας 
τοις είδώλοις, έστέναξαν έκ ψυχής, καΐ εΤπον πρ^; 
τον θεόν* Κύριε, δος τοΤς πεπλανημένοις άνθρωπο ις 
τούτοις καταλιπεΐν τά είδωλα, και γνωρίζειν σε τ^ν Ο 
μόνον βε^, καΐ τόν μονογενή σου Πδν, καΐ τ6 
Πνεύμα το άγιον. Τούτο δΐ είπόντες, καΐ γνωσθέντες 
Χριστιανοί εΤναι, έκρατήθησαν παρά του άρχοντος. 
Και πρώτον μίν 6 Τρόφιμος τυφθε^ς, καΐ ξεσ^είς 
ένεβλήθη εΙς φυλακήν. ΕΤτα ήχθη χα) 6 Σαββάτιος, 
χα) τ^ν Χριστών όμολογήσας, βασανιζόμενος καΐ ξεό- 
μένος παρέ$(οκε τδ πνεύμα. Μετά δΐ ταύτα έκβληθε^ς 
τής φυλακής δ Τρόφιμος, καΐ ύποδεθείς υποδήματα σι~ 
δηρδ, απεστάλη τφ άρχοντι τής τών Συνάδων πόλεως. 
Κα{ 6π' εκείνου τιμωρηθείς άπεκλείσθη. Ό δέ Δόρυ• 
μέδων άπελθών πρ^ τδν Τρόφιμον, έγένετο Χριστια- 
νός, ΚαΙ γνωσθέντες άπεκεφαλ(στησβΕν αμφότεροι. ίιηρίβηβ, §;&υ(1θ1)&1 οαιιι ^&ηά6ηΙί1)α3, 6ΐθ6ΐ)&(6ΐιιη 
06ηΙίΙ>η3, οουΐοβςηβ Ι&ΟΓγιηίβ ββιηρβΓ οοηβρβΓΒΟδ 
οίΓουιηίβΓ6ΐ)&(. ΙΠυό ρρφΙβΓβα &β6ΐ>Εΐ, ηΙο1)ΐΓ60ΐ&- 
ϋοηί1)α8 αάνβΓβτΐΒ ηβιηίηβιη &ιΐΓβ9 αοοοιηιηοά&ΓβΙ, 
ηβςαβ υΐΐυιη ίρββ οοικΙβτηη&ΓβΙ : ίιηο βί οιι]ιΐ3 ΓοΓίβ 
ρβοο&Ιΰΐη &αάί856ΐ, ραΙ&1)&1 86 ίΐίαιη ίρδίιιη β85β 
ςαί ρβοο&δββί. 01) Ιιβθο ί^ίΙαΓ ΓβοΙβ ί&οΙ&, & οΙβΓΟ 
ρορυΐοςαβ (Ιβίβοΐυβ) 6θΓΐ7ηβΒ υΓΐ)ί8 ΟγθΙφ ίηδίιΐ» 
6ρί5θορυ8 0Γ(1ίηαΙϋ8 63ΐ. Ουο ίη ροηΐίβοαία ουιη 
ιηυΐΐοβ αηηοβ νίχίβδβΐ, ιηυΐΐοβςυβ ρορυΐοβ ςιΐδΒ &<1 
Γβ^ηαπι οοβίοπιιη ρβΓίίηβηΙ (ΙοουίβδβΙ, άοηυιηςαθ 
ιηυΐΐοηιιη ιηίΓαοιιΙοΓαπι &0€6ρί336ΐ, οΙχΙοΓπιίνίΙ, 
ιηίΓ&οηΗ3 βϋαηχ ροβΐ ιηοΓίβιη ίη3ίςηί3 υ8<|υβ ίη 
ρΓ8θ36ηΙβιη άίβιη. 

Εο^6Iη (Ιίβ 
50 Οβτίατηεη ζαηϋίχ ηιανίψ'ίΒ Αήαάηβ$. 
ΑΠαοΙηθ πιεγΙ^γ ΠοΓαϋ Αάπ&ηο βΐ ΑηΙοηίηο ίιη- 
ρ6Γ&Ιοπ1)η3. Ηφο 61ιπ3ΐί&ηα, βΐ ^υ^α5(1απ1 ορυΐβηΐί 
ϊιοιηίηί3, ςϋί ΡΙΐργίξίβΒ ρπηοίραίιιιη Ιβηβ1)Λΐ, βογυλ, 
άιβ ςααάαιη ουιη ΩΙϋ Ιιθπ βαί ηαΐαΐββ 06ΐ6ΐ)Γ&Γ6ηΙιΐΓ, 
οοιηρβΙΙϋΰΓ ίάοίοπιιη Γ&ηηιη ηηα ουιη Π1ί3 ίη^Γβθί, 
ί63ΐΰΐηςιιβ άίβιη ο^βΓβ. Οαοά εηπι ΓαοβΓβ ηοΠβΙ, 
6πιά6ΐί38ίπΐ60ΐΒ<1ίΙαΓ: (Ιβίηάβ ο&ΓΟβΓί ΐΓαάίΐΕ,ίηβάία 
πι&οβΓ&ΙηΓ : ίη(ΐ6 βάιιοΙ&, &<1 Γβ^ίοηί3 ρΓβθΓβοΙηπι 
&ά<1αοί(αΓ, αΐ ΙοΓςοβΓβΙαΓ : α ςαο ίΐβπιηι ίπιριιΐ8& 
ίάο1ί8 3&6ΓίΟοαΓβ, οαηι &<! ίά ίηάηοί ηβςηίΓβΙ, 8υ3• 
ρβηάίΙϋΓ, 6ΐ ίη 1&ΐ6Γί1)α8 86&1ρί(αΓ. Μοχ 3θ1αΙ& β 
ο&ΓοβΓβ, αιτορία οοο&βίοηβ. &ά ηιοηΐβπι ίη^απι ίη- 
ΙβηάίΙ. Οαοά η1)ί οο^ηονβΓθ ηιίΐίΐββ, ίη36οαΙί ουπι 
§1α(1ϋ3 βαπι βηηΐ. ΑΙ ίΠα ουπι 8ίΙ>ί ηηϋηπι ραΙβΓβ 
βΰΓα^υηι οβΓηβΓβΙ, Οβηπι ΟΓ&τίΙ, υΐ αϊ) ίΠί3 1ί1)βΓ&- 
ΓβΙΟΓ : βίαΐίαιςαβ (1ί8θί88&, άίνίηο ηυΐα, ρβίΓΑ ίΐίαπι 
βχοβρίΐ, ίΐβπιπιςυβ 6ΐ&α8& βΐ 6ο&^πιβηΙ&1&, βίάβηι 
^Γ&1ί&3 α^βηΐί αο (ΙβοβάβηΙί ρπ) δβριιΙοΓΟ ίαίΐ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ άβοίπια ηοηα 

51 ΟβτΙαηιβη $αη^ίοτητη ηκιτίυτητη ΤτορΜηιι, Οο- 

Γ^/τηβάοηϋΒ βί ΒαϋΙαίη, 

Ηί πι&ΓΐγΓβ8 ίηιρθΓ&ΙοΓβ Ργο1)ο οίαηιβπιηΐ. €απι 
&υΙβπι 3ρ6οΙαοα1α ίηΙιίρροάΓοπιοΑηΙίοοΙιί» Ρί3ίάί89 
βάβΓβηΙαΓ, ίη§Γ683ί ϋιεαίτυπι ΤΓορΙιίαια8 6ΐ8α1)1>&- 
Ιία8, τίάβηΐββςαβ ίάοΐίβ 6γ6βοο3 3&οήί1οαΓθ,3ΐιπιηιο 
άοΙοΓβ &£Γ66ϋ, 1ιί3 νβΓΐ>ί3 Οβααι ρΓβο&Ιί 8ΐιηΙ : θα, 
Οοπιίηβ, 6ΐτ&η1ί1)υ3 ί8ΐί3 1ιοπιίηί1)α8, α(, Γβΐίοΐίβ 
ί(1ο1ί8, &ςηο5οαηΙ Ιβ 3ο1ηπι, Οβηηι,βΙ αηίββηίΐηηι Ρί- 
Ιίιιπι Ιηηπι, βΐ β&ηοίαπι δρίΗίαηι. Ηβο οηιη άίχίβ- 
δβηΐ,οο^ίΐί €1ΐΓί8ΐί 6ΐιΙΙθΓ63 633θ,οοηιρΓ6ΐιβηάυηΙιΐΓ 
α ρΓ»8ί<ΐ6. ΕΙ ρΗπιηηι ςιιίάβπι ΤΓορ1ιίηια8 0Φ3υ3 
80&1ρΙιΐ8φΐβ, ίη οη8ΐοάί&πι οοη3ίοίΙιΐΓ. Ρθ8ΐ6& τβΓο 
ρΓοάαοΙηβ βί δ&1)1)&1ία8, εαηι 61ιη8ΐαηι ρΓοίθ33α8 
ίαί33β(, 6χοΓαοί&(η3 άί1&ηία(η3ςα6, βρίΠΙαπι ΐΓ&άί- 
(ϋ1. ΡοβΙ 1ΐ(Β0 ΤΓορΙιίηιυ3 β ο&γοθγθ βάηοίαβ, ΓβΓ- 
Γβίβςηβ ο&1θ6&πΐ6ηΙί8 ίη<1α1υ3, ηιίΗίΙτίΓ &ά υΓΐ)ί8 
δχηαάοπιηι ρΓ8Β3ί<ΐ6ΐη, α ςηο βΐίαπι ΙΟΓίαβ, οαβίο- 
άίβθ ΙταάίΙιΐΓ. Αάίϋ αηίβηι ΤΓορΙιίπιαπι Οοΐ7Πΐ6(1οη, 
βΐ βχ 6)113 οοη^688ΐι ϋΙΐΓίδΙίοηιιβ ί&ε^ηβ 68ΐ. 
ΟοβηίΙί ίβίΙιΐΓ Αΐη1>ο άβοοίΐαΐί βοηΐ. 59 ΜΕΝΟΙΟβϊΙ ΡΑΒ8 Ι. 60 Εο<ΐ6ΐη (Ιίβ Τ5 αύτξ ήμίρςρ 5!| ϋβίίαηιαι 8α€το8αηΓΗ ηιαΗί/ή$ /αηϋαπϊ, 
$€ορί ΒβηβνβηΗ, €ί ξοοίοηιτη β/ιιι. δαοΓΟβαηοΙαβ πιογΙ^γ ^αηϋα^ία8 ιιηβ οαιη δοοϋβ 
Οίοοίβΐίαηο ίιηρβΓαΙοΓβ είαπιίΐ. Εγ&Ι αυΐβιη ιΐΓΐ)ί9 
ΒβηβτβηΙί βρίβοορυβ : ο1) ΟΙιηδΙί νβΓΟ οοηίβδβίοηβπι 
ίη τίηοαία Ραΐβοΐί• ^οη^6^ια9 ίαίΐ, υηα οηιη §θ5ίο^ 
ΡγοοΙο, ΈίΜίγοΥήο^ 6ΐ Αουβϋο άίαοοηίβ. Τίιηο11ΐ6ΐΐ9 
&αΙβιη Γ6§ίοηί9 ρΓφίβοΙιΐδ ΡαΙβοΙοβ ρροίβοΐιιβ, οαιη 
ΒΑηοΙαιη ίη νίηουΐίβ ΓβρβπβββΙ, β ο&ΓοβΓβ βάαοίαπίι 
{η ο&ιηίηυιη ^η^6^^ι. δβά οαιη ίηοΐβ ίΐΐφδηδβϋηοο- 

Ιηΐηίβ 6ν&δίβ56ΐ, Π13.30η ίΐΙΓΟΓβ ΟΟΓΓβρΙαβ, ρΓΦββρί^ 

1ίο1θΓίΙ)α9, αΐ ηβητοδ ρβάαιη β^η9 ρΓΦοίάβΓβηΙ. 
Ουοά 9ηρρ1ί€ίί §βηα9 οηιη 9αηο(α9 ίοΓίϋβΓ ρβΓΐα1ί9. 
56ΐ, ίΐθπιπι ίη οιΐ8ΐθ(1ίαπι ^οη^^^^ιυ^. Οηπι αηΐβιη Β 
Ρβ9ΐιΐ9 βΐ θ69ί<1οηΰ9 οίβηεί βχ αΓΐ)6 Ββηβνβηΐο 
τίδίΐαηάί βηπι οαπδανβηίδδβηΐ, οοηιρΓβΙιβηδί 6(ίρ9ί, 
τίη€υ1ί9 ηη& ουπι βρίδοορο βΐ άίαοοηίδ ίη ο&ΓοβΓβ 
οοηδΙπηςυηΙϋΓ. Ιηθβ βάαοΐί, βΐ αά 1)69ΐί&9 άαηι- 
ηαΐί, ηβςιΐθ αϊ) ίίδ ΐ3?9ί, ρΓ^ΓβοΙί ]υ89α, οαρϋβ 
ρΐθχί 9ηηΙ. 

Εοάβιη <ϋβ 
59 ΰβτίατΜΠ $αη€ίστηηι, €€η(ηηι βΐ φίίτκ^ηαριηίαίηατ- 

Ηοπιπι δαηοίοπιπι πιαΓΐ7Γβ9 ςηίάβηι οβηίηπι βχ 
^Εΐ^ΐο βΓοηΙ,φΐί οηπι ΟΙιηδΙίαηί 69δ6η1,01ΐΓί9ΐηηι- 
ςη6ΐί()βΓ6ρΓβΒ(1ίο&Γβα(,&1) ί(1ο1ο1&Ιπ9 εοηιρΓ6ΐΐ6η9ί9 
6ΐΤθ99θ άβχίΓο οοηΐο, ρΓ8Βεί9ί9ςα6 βίηίδίη ρβάίδ &γ- . "Αθλησις τον άγ(ορ Ιβρομάρτυρος Ίβη^ονα- 
™ ρίοΜ, Ιπιστί,&ίίΟΜ Βενββεντοίί, και τ^ αονο^βς 

αύτου. 

'Ιαννονάριος ό Ιβρομαφτυς μετά τή^ς στ>νο&{α< οπ^ 
του, ήν έπΙ Λιοχλητιανου του βανιλΜίκ, έιτ{βχο«ο< 
γεν^μινος ττ,< «^λεως ββνεβ&ννοΰ. Διά βΐ τ^ν %}ζ 
Χριστον όμολογίαν έν δβ9μοΤ< xατ»(χ^^ι^ έν Πα. 
τ(6λοις, μιτά £^9σου, Πρόχλου^ Εύτυχ(ο;>, χαΐ 
*Αχου9τίου των διαχ($νων. Ό $1 &ρχων τη< χώρας 
Τιμ^Οβος^ (λθών Βίς Ποτι^υς, χβι «&ρών τόι^ ίγιον 
%\ς τα δβσμά, έξβγαγών της φυλαχ{)<, ένέβαλν» «^ 
χάμινον. ΕλΙ εξελθόντα αύτ&ν άβλαβη Ιχ ττκ χαμ(• 
νου Ο^α^άμενος, μάλλον Ιμάνη. ΚαΙ ΐίρον^νζ* χοίς 
δημ(οις, κ<5ψαι τ3ί νεύρα των ποδών αύτοο• (ίπο- 
μείνα δΐ χαΐ τιμωρ(αν ταύτην 6 £γιος, πάλιν άπ- 
εδ60η τ^ φυλαχ^. *βλθ^τες $» εΙς 1π(σχεψιν αύτο^ 
Ιχ Βενε6«ντου δύο χληρ^χοί ΦαΤβτος, χαΐ Δεσιδίριος, 
έχρατήΟησαν χ^ι αύτο(* και συνεδέ6ηααν τ^ ίπι• 
σχ6πφ, χαΐ τοΤς διαχόνοις έν τζ φυλαχη. ΕΓτα 
έχβληθέντες, έθΐ)ρ(ομ^-χησαν. Κα^ μηδβν άδιχηβ^• 
τβς, προ9τά(€ΐ του άρχοντος, τάς χε<ραλά< ά»- , 
ετμήθησνν. Τ^ αύττί ήμέρφ 

ΆΟλησις των αγίων ρν' μαρυ^ίρων, Νείλου, ΙΙηλ^, 
Ηλία, χα2 της συνο8ίας α^τών. 

Των αγίων τούτων μαρτύρων, οΐ μίν ϊχΛτη 
άπηρχον έχ της ΑΙγύπτου, Χριστιανοί δντες, χ^^ 
Χριστδν πα^(5ησίς^ κηρύττοντες, διά τοΰτο χραττ^• 

^„ ^_ „ , ι ^ ^ θ^>''^β< παρά των ειδωλολατρών, τους δεξιούς Ι^ 

Ιίοαίίδ θΐ ηβΓνίδ, ^Ιαάίο πιυϋΙαηΙηΓ : πιοχίη οαηιί- ^ ωρύχθησαν οφθαλμούς, χαί τών αριστερών ποδών τές ηαπι ίη]60ΐί, νίτβηάι Αηβπι ίαοίαηΐ. Οηίηςαα^ίηία 
&ηΐ6πι αΐίί 6Χ Ρ2ΐ1&Β9ΐίη& ΟΓΐί, ρΓορΙβΓ 01ιη9ΐαπι 

6&(1βΠ1 δηρρίίοία, αΟ 90θϋ,8.Γ6^θη!9 ρΓ&ΒΓ66(θρ&99ί| 

ΐΓ&άαηΙπΓ ίη ο&ΓΟβΓβπι : (Ιβίηιΐβ οηηι 0Φΐ6η9Γ6ί9 αά 
πιβί&ΐΐα (Ι&πιηαηΙαΓ. ΡοθΙγθπιο αά ΐΓί1)αη&1 θαοίβ 
ρ.θ(1υοϋ, οαπι ηιοάο 1ιοΓΐ&ΙίοηίΙ)ΐΐ9, πιοάο πιίηί8 αά 
ηβ^αηθαπι €1ΐΓί9ΐαπι,β1 ιαοΓίί1οαη(1ιιπιί(1ο1ί9 9ΐίπιη- 
ΙαΓβηΙυΓ, η60 αά \ά ίαοίβηάαπι ίηάιιοί ρο996η1ι ΙαΙα 
ββηίβηΐία α( Οααιπιίθ ΐΓαάβΡβηΙυΓ, ίη 8ηοοβη8αζη 
ίηςβηίβηι ίοΓη&06πι ίη]ββ1ί. ^αηάβηΐββ Οβυηιςιηβ 
§1θΓίβο&η(β9 οοοαΙ>α6ηιηΙ. άγκύλας συν τοΤς νεύροις ύπ^ ξίφους διεκόπησαν. 
ΕΓτα έκβληθέντες εΙς κάμινον, έτελειώΟεσαν. (Η 
δι πεντήκοντα ήσαν έκ της Παλαιστίνης, κα? διέ 
τ^ν Χριστδν τά δμοια τοις δλλοις και αύτοΐ παθόντες 
παρά του της χώρας οίρχοντος, άπεκλείσθησαν β!ς 
φυλακήν, και κατεδιχά^θ^α^ έργάζεσθαι μετά τ«ΐίν 
λοιπών καταδίκων τήν έργασίαν τών μετάλλΐκ>ν. 
Ύστερον δε καΐ αύτοΙ προσαχθέν^βς τφ δσυχί, χαΐ 
ποτέ μίν παρακλήσεσι, ποτΐ δΐ άπειλαΤς άναγχα- 
σθέντες άρνήσασθαι τον Χριστόν, και ΘΒσαι τοΤς 
είδώλοις, καΐ μή πεισθέντες, τήν διά του πυρ6ς άπόφασιν έδέξα•/το. Άναφθείσης ο^ν καμίνου μεγάλης, χαίροντες και δοξάζοντε^ τ^ν βε6ν, είσηλθον έν αύτ^ν 
και έτελειώθησαν. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. Β ΜΗΝΙ Τ^ ΑΙΤ^. 

Βίβ νίθ69ίηια Κ' 54 


€Ητναί 8η' 5ιΐ9&ηηα βοηοΐΑ ηιαπΙγΓ 6χ Γ6^οή6 Ρ&ΙφΒΐίηββ 
Γαϋ, 8αοθΓ(1οϋ9 ίάοίοπιηι ηοηιίηβ ΑΓίβπιίί Οϋ& 
ΜθΓΐοί9 αηΐβπι ρ&ΓοαΙίΙ>α9 τβΓ^αη) τβηΙ&Ιίβ & δί1ν&- 
ηο ρΓβ9ΐ)γΐ6Γ0 6<1οο(&, 1)&ρΙίζ&ΙηΓ. Οβίηάβ βΓο^&ϋβ 
ίη ραυρβΓΟ» 9ηί9 ί&οη11&ϋ1)α9,πιηηάαπι τβϋηίΐηβηΒ, 
&1>ίίΙ ίη πιοη&9ΐ6Ηαπι, βΐ πιοη&9ΐίοαπι ίηΒϋΙηΙηηι 
Απιρίβχα 68(, νίπίβπι }ια()ί1αηι ΓβΓβηβ, 96φΐθ Ιο&η- 
ηβπι ηοπιίηανίΐ, ηβ α ςυοςηαπι 8^0906ΓθΙυΓ. Ουπι 
αιιίβηι ρΓΟ τιγο Ιι&1)6Γ6(αΓ, ίη8ίιηα1&(& ίαϋ α ιηηΙίβΓβ 
ςηαάααι <1ί&1>ο1ί βν^βιϋοηβ οοπιπιοΐα, ςαοά Γοιη Μνήμιΐ τής όαιομάρτυρος τον* Χρίστου 
Σωσάννης. 

Σωσάννα ή όσιομάρτυς, 6«η^χεν έχ της χώ^«ς 
Παλαιστίνης, θ^γάτηρ Ιερέως τών εΙδώλων, ονόματι 
•Αρτεμίου. Μετά δΐ τελευτήν του πατρλς αυτής, κ»1 
τής μητέρος, διδαχθεΤσα τλν λόγον της άληθβ(οις 
6π6 Σιλβανου πρεσβυτέρου, έβαπτίσθη. ΕΚα τδν 
πλοΰτον αυτής διανείμασα τοΤς πτωχοΤς, χαΐ χατ«• 
λιπ*)ΰσα τ^ν κόσμον, άπήλθεν εΙς μοναστήριον, κβΐ 
γέγονε μοναχή, περιβαλλόμενη αχήμα άνδρεΤον, χ«^ 
μιτονομασθεΤαα Ιωάννης, πρίς τ^ μή γνωρίζεσθοΜ• 
Νεμιζομένη δ^ άνήρ, έλοιδορήθη παρά γυναικός 61 δερτιειίΒΕα. 63 τίνος Δποβληθ^^^ζ ^ι^ο του δι«βουλου, &ει τά άνδρ^ /^ 
εΙς αυτήν δίΕπράξατο* χαΐ έριυνηθκίσα παρά παρ- 
θένου, καΐ εύρ(8(<ί^ <ρύα$ι γυνή, ήσχυν* τήν χατ- 
ήγορον. Είτα άπιλθουαα &(< 'Ελιυθιρόπολιν, $ιά τήν 
άρβτήν αύτης , έχβιροτονήΟη 6π4 τοδ επίσκοπου 
διαχόνΐ99α . ΚαΙ διά τ6 κηρύττβιν πα^|5ησ(^ τλν 
Χριατάν, έχρατήΟη παρά του ήγιμόνος. Και πολλά 
βααανισθβΤφα , χαΐ κ!ς φυλαχήν έμβ/ηΟεΤσα πρ^ς 
Κιίριου Ιξίδήμησιν. 

Τ^ αύτΐ ήμέρ^ 
*Αθλη7ΐς του άγ(ου μιγαλοαάρτυροζ Ευ- 
σταθίου , χαΐ τής γυναικός αυτού Θβοπίστης, 
ψοί τών τέχνων α^τών ββοκίατου χαΐ *Αγα- 
πΐου. 

Ό μβγαλομάρτυι Ευστάθιος ^ι^ήρχιν Ιν τ^ 
Ρώμτ| στραηιλάτης , έπΙ Τραϊανού του βασιλέως, Β 
λεγ'^μενος μίν αυτός ΙΙλαχίδας, ή $1 γυνή αύτου Τα- 
τιαντ]. Δια δΐ τήν έλεημοσύνην αύτοΰ ήθέληααν δ θιδς 
αώσαι αύτ^ν, Κυνηγουντι γάρ αύτφ έφάνη δ Χρίστος 
έν σχήματι Ιλάφου, ίχοντος έπ^ τών χβράτων σταυ- 
ρόν λάμποντα 6π1ρ τδν ί^λιον * χαΐ μέσον εΐιώνα 
του Χρίστου . Κα? εξήλθε φωνή έχ του έλάφου 
λέγουσα* ^ύ Πλαχ(δα, τ( με διώχεις ; έγώ εΤμι Ίη• 
σους δ Χριστ'^ς. Πιστεύσχς οΟν αύτψ, χαΐ Βαττεισθεις 
συν τ^ γυναιχΐ , χαΐ τοις τέχνοις, χα2 πάσρ τ^ 
οΙχί(7, τοσούτον έπολεμτζθη 6πδ του διαβδλου, &στε 
μή μ($νον τδν πλοΰτον αύτοΰ άπολέσαι, αλλά χαΐ τήν 
γυναΤχα α*χμάλωτον ΙδεΤν, χαι τα πβιδ(α 6πδ θη- 
ρίων άρπαγέντα, χαΐ Ιαυτδν γυμνδν έπΙ ξένης μι- 
σθαρνοΰντα, χαι τρεφδμενον. Ό δε Θεδς πάλιν έχά- 
ρίσατο αύτφ χαι τήν γυναΤχα, χαΐ τά τέχνα, χαΐ τδν 
πλουτον • Ζητηθείς γάρ παρά του βασιλέως , άπ> 
έλαβε το πριίτερον άξιώμα. ΒΤτα διαγνωσθείς εΤναι 
Χριστιανός , 1βλι{θη εΙς χαλχουν Ιβούν έχπυρω- 
θέντα, σ^ν τ^χυναιχΐ, χαι τοΤς τέχνοις, χαΐ έτελειώθη- 

ΙΙ9ΝΙΤ9ΑΤΤΟ. 

ΚΑ'. 

Μνιζμη τών άγ(ων Πατέρων ημών 'Ισαχ(ου , χα) 
Μελετίου, έπισχδπων της Κύπρου. 

01 δσιοι χαι μαχάριοι Πατέρες Ίσάχιος χα) Με- 
λέτιος γεγόνασιν έπίσχοποι της 'Εχχλησίας Κύπρου, 
χατά άλλους χαι άλλους χαιρους. Ό μ^ν Ίσκιος 
πρδτερον* δ δΐ Μελέτιος Οστερον, ευλαβείς αμφό- 
τεροι, χαΐ του Θεού τδν φ^βον έν ΙαυτοΤς άεΐ περί• 
φέροντες , χαΐ τ^ άρχιερωσύν| χβλώΓ έμπρέποντες, 
άμέμπτως τφ βεφ λειτουργού /τ<ς, χαΐ τοΤς πτωχοις Ο 
προθύμως διανιίμοντες πάντα τα υπάρχοντα αύτοΤς, 
χαΐ χατά τδ^ προφήτην δλην την ήμέραν έλεούντες, 
χαΐ δανείζοντες ού μι$νον τδν άρτον αυτών, άλλα χαΐ 
τδν χατά τήν διδαχήν πιστδν λδγον χηρών προ- 
ϊστάμενοι, δρφανους οίχτείροντες, δλιγοψύχους πα- 
ραμυθούμενοι , τοις πασι τα πάντα γινδμενοι , %α 
πάντας χιρδάνωσιν . Οΰτω δΐ βιουντες, ήξιώθησαν 
χαι χαρίσματος θαυμάτων, ΚαΙ πολλούς χαι δια τών 
Ιάσεων ώφελήσαντες, έν βαθυτάτφ γήρ?• χατά δια- 
φόρους, ώς εΓρηται, χαιρους έν τ{ αύτ([ τ^ δΓ Ιτους 
ήμέρ^, πρδς τδν θεδν δν έχ βρέφους ποθήσαντες 
έθεράπευσαν, έξεδήμησαν. ββοτιιη 1ι&1)υ!99θΙ : βΐ βχρΙοΓ&Ια & τίΓ^ιηο, ίηνβηία- 
ςηβ Γβπιίηα, ιηα^ηυπι αϋιιΐίΐ αοουδ&ηΐί άβάβοηβ. 
Ρθ9ΐ1ΐ8Β6 ΕΙβαΙΙιβΓοροΙίαι ρΓοίβοΙα,οΙ) βηαιη νίΓΐιι- 
Ιβιη &1) βρίδοορο άί&€οηί58α ΟΓάίηαΙυΓ. θα» ουιη 
Ιί1>6Γ6 €1ιπ8ΐυιη ρΓβΒοΙίεαΓβΙ, οοΓΓβρΙα & ρΓ»ΓβοΙο, 
ιηιιΐΐυαιςιιβ ΙογΙ&, €ΐ ίη οαΓΟβΓβιη άβίΓαβα, ιηί^&νίΐ 
&(1 Ποιηίηυιη. Εοάβιη άίθ 
55 ΟέτίατΜΠ ίαηοίί ηιαρηχ ηιατί}/ή$ ΕηεΙαΜι, ύί 
ΤΗ€θρί$ίβ$ %έΧθΗ$ ΰίίϋ, ίΙΙίοταηιφΛ€ ΎΗΰορίίΗ €ΐ 
Ακαιρη. 

Μα^υ9 πιαΓίγτ ΕΰδΙαΙΙιίαβ, άϋχ ιηϋίΐίβθ, Ηοπιιβ 
οΙ&ΓπίΙ Τ^^^&ηο ίιηρβΓ&ΙοΓβ, βίςαβρηαδηοιηβη θγ&Ι 
Ρΐαοίθηβ ; αχοη νβΓο Τ&1ί&η&. 01) 6)ΰ9 αυίβηι βίββ- 
ιηοβγηαιη νοίυίΐ Πβπβ ί1Ηα8&&1ΰΙί οοηβυΙβΓβ. Υίδαβ 
6»1 βηίιη τβηαηϋ ΕαβΙαΙΙιίο ΟΙιηδΙαβ βρβοίβ ^^Γί\, 
ίηΐ6Γ οοΓηιια οπιοβιη δοΐίβ Γ&άίοβ τίηοβηΐβιη Ιιεώβη- 
ϋδ, 6ΐ ίη ιηβάίο ίαχ&βίηβιιι ΟΙιηδΙΙ : ρροάϋΐςαβ βχ 
06ΓΤ0 γοχ, ίηςαίβηβ :Ρ1&οί(1β, ςιιίά ιηβ ρ6Γ86ςα6ή8? 
Ε^ο βυιη Ι68ΐΐ8 01ιη8ΐϋ8. ΟΓβάβηβ ίΐ&ςΰβ ίη ίΐίαιη, 
1)αρϋζ&1ιΐ9 β8( αηα οαιη οχογθ, θΙ 01ϋ8, ΙοΙαςαβ 
άοιηο . Α(ΐ6ο &αΐ6ΐη & άί&1>ο1ο ορρυ^ηαΐαβ ίαϋ, 
ιιΐ ηοη 8θ1αιη ί&οαίΐαίαιη 8α&η1Iη^&^ια^αη[1ία^6Γβ^; 
ββά βΙΰχοΓβπι ο&ρΐίταιη <1αοί, Οϋοβςαβ α ίβπδ Γαρί, 
86ίρ8αιη ΑαΙβιη ηΰάυιη ίη ΐ6κτα αΐίβηα, 8ίΙ)ίςΰβ 
ιηβΓοβη&Γία ορβρα νίοίαπι ρ&Γ&Γβ οοαοΐιιπι τίάβηΐ. 
ΑΙ 06ϋ8 αχοΓβηι βί βΐ ΩΙΐοβ, βΐ άίνίΐίαδ ΓββϋΙυϋ. 
0ιιΐΒ9ίΙιΐ8 βηίηι αϊ) ίπιρβΓ&ΙθΓ6, ίη ρπβΐίηο άί^ίΐα- 
ϋβ ^Γ&άα οοΗοο&ΙπΓ. $βά ροβίβα οο^ηϋαβ βΙΐΓίδΙία- 
ηαβ β98β, ίη βοηβαπι ο&ηάβηίοηι 1>οτ6πι αη& οαπι 
ΠΧ0Γ6, οΐ βΐίίδ ίη3θο1α9, <1βοβ99ί(. 

ΕΟΠΕΜ ΜΕΝ5Ε 

Οίβ τί€69ίπι& ρΗιηα 

5#. €ονίίΛ€ΤΜταϋο %αη€Χοτυ$η Ραίνηοί ηΜίτοτητη 
ΐΒοάι βί ΜεΙίϋί^ βρύοοροηαη ϋψρτχ. 

δβηοίί 1)6&1ίφΐβ Ρ&ΙΓ68 ΐ9βοία8 θΐ Μβίβϋτΐδ (ΙίγβΓ• 
813 ΙβηιροΓί1)ΐΐ8 βρίβοορί ΕοοΙθθίβθ Ογρη ίαβπιηΐ ; 
Ι8&6ίη8 ςηίάβπι ρηοΓ, ΜβΙβΙίυδνβΓΟ ροδΙοήοΓ : 8θά 
ρ&Γί Ιαπιβη α1«Γφΐ6 ρίβΐ&ΐβ ο1&Γυί(. Οηίρρβ ςυί Ιί- 
ιηοΓβπι Οβί 86ηιρ6Γ 966απι οΐΓθΰπιί6Γ6ηΐ68, β1 ίη 
ροηϋβοΕία οοηβρίοηί, ίηοαίραΐβ 060 1ίΙιΐΓ§ί&ηι 
ο£ΓβΓ6ΐ>αιιΙτ οπιη^δςαβ 8θ&β ί&οα11&Ιβ8 ρΓοηιρΙίδδίαιο 
αηίπιο ρ&ηρ6η1>υ8 (1ί8ΐΓίΙ)αβ1)&ηΙ, ΙοΙ& άιβ ^^xιιλ- 
ίΠαά ρΓορΙιβίΦ, π)ί86Γ6ηΙβ8, 6ΐ €θπιπιο<1&ηΐ68 ηοη 
ραηβηι βοΐιιιη, 8θά βάβίβαι βϋαπι ίη (Ιοοβηάο 8βΓ- 
πιοηβπι. Υίάα&ηιπ) οαΓαπι β6Γ6ΐ)αη1, οΓρΙιαηοδ ηιί- 
πιί86ϋθ6Γ<ϋ& ρΓ09β(]η6])&ηΙηΓ, ^&^6ηι68 6Γί^β1)&η( 
&ηίηΐ08, οπιηί1)η9 οιηηία 06ΐ)&ηΙ ηΐ οπιηβδ ΙαοηΓα- 
€6Γ6ηλ. Οαηι ί^ρΙιΐΓ 9ίο τίχίβββηΐ ηιίπιοιιΐοηιπι άο- 
ηηηι ρΐΌΐηβηιβΓθ ; ιηηΐίοδςηβ &(1ηιίΓ&1)ί1ί1)θ8 οογδ- 
1ίοηί1)ΐΐ9 3αταηΐ69, ίη 8ηη)ηι& δβηβοίηΐβ άίνβΓδίδ, υΐ 
ΓβΓίιΐΓ, ίβπιροΓίϋπδ, 86(1 Ι&πιβη βοθβπι αηηί άίβ &ά 
Πβηπι, ςηβπι &1) ίηβηηΐβ »1α1β βυτΏπιο δίικίίο οο« 
ΙαβΓ&ηΙ, πιίβτ&ηιηΐ. 63 ΜΕΝΟΙ,ΟαίΙ ΡΑΗδ Ι. 64 Εοάβιη (Ιίβ Τξ αυ-ηί ήμΙρφ 57 ^βτίατηβη χαηοΗ τηατΙι/η$ ΤΗβοάστΐ, ςηί ίη Ρβτρβ 

ΡατηρΗ^^Ιίχ ητΙ)β τηαΓί^ήητη ρα$$η8 αί, 

ΤΙιβοάοπΐ9 ιη&ΓίγΓ οΙ&ΓαίΙ ΑηΙοηίηο ΠοπιαηοΓυιη 
£φβαΓθ, &ηΐ6 8&ηοΙαιη ΤΙιβοάοΓοιη, ςαί Αιη&ββ® 
ιηαΓίχπαπι 8υΙ)ϋΙ, αηηίβ ^βρίοα^ηία 8βχ η&Ιιιβ. 
ΜίΙίΙανίΙαυΙβιη βΐ ίρΒβ ίη Ι^Γοηυιη Ιβ^ίοηβ, ςιιοά βΐ 
αίαίβ ΟοΓβηβ,βΙ δΙαΙαΓα ιηο^αβ, βΐ ίοΓίηαοηβ νβ- 
ηα9ΐα5 βϋββί. δβά ετιιη ίάοΐίβ δαοπΏεατβ οο^βΓβΙυΓ, 
ηβ^Ι^εΙα ΙβιτβΒίη ιηϋίΐία, αίςαβ ίιηρβΓαΙοΓβ οοιτα- 
ρΐίοηί οΙ)αοχίο ; Ε^ο, ίηςαίΐ, βφίβδϋ Γβ^ί Οΐιηβίο 
βΐίρρηθία ί&οίο, βχ ςαο ^αρι^ζαια9 βυιη; ΙβΓΓβηο 

&Ιΐΐ6ΠΙ ββΓνίΓβ ηοΐο. ΟϋΛΓβ 0ΟΓΓβρΙυ3 α ρΓΦδίάβ, 

0£Β9α5ςιιβ ίη ίοπιαοβπι ίη^^^ίια^. 86ά οηπιίηάβ, ηβ 
πιίηίηιααι ςηίάβπι άβΐηπίθηΐΰηι ροδβιΐδ, βχϋδββΐ, 
63 Γ69 πιίΐίΐββ άηο5, δοοΓ&Ιβηι βίΟίοηγδίαπι, πιίΓα- 
βηΐί πιαςηίΐυάίηβ αΐΐοηίΐοβ, αά βάβω ΟΙιπδΙί ρβΓ- 
ΪΓΛχϋ : δίΑΐίηιςυβ εαρίΐβ (ΙαπιηαΙί 8ΐιηΙ αηα ουπι 
ΡΙιίΙίρρα, βαηοΐί Τΐιβοάοπ πι&ΐΓβ, ςα» ραυίο αηΐβ 
νίβοηάί ηΐίί βίαάίο νβηβΓαΙ. Τϊιβοάοηι» αηΐβπι, να- 
πίβ ρηπιυπι ΙΟΓΠιβηΙοΓυπι ^6η6η1)υ3 βχοπιείαΐαβ, 
ηονί99ίαΐ6 ίη επιοβπι αοΐη», ίη €£βΙο3 ΙβΒίη» βνοΐα- 
νίΐ. 

Εοά6πι άίβ 

58 ϋβτίατηαι Μ€το$αηοΙί τηατί\ινχ$ βί αροΒίοΗ Οιια- 
άναΐί, 6ρί8€ορ% Μαοηβζίχ, βΐ Βοοιοτητη β^η». 

ΟϋέκΐΓ&Ιϋΐ , (Ιίτίηαβ θοοΓοπιαΓίχτ βΐ αροβίοΐαβ 
ΟΙιπΒΐί, Οβοίο βΐ ΥαΙβΓίαηο ίπιρ6Γ&1οή1)η9, ηΛίβ 
Μ&^βδίφ 6ρί3θορυ9 ίαίΐ. Οαπι αηΐβπι αυάίδββΐ Οβ- 
οίοπι θ£β»αΓ68Β οοπιπιΟΓΑΓί, ρΓοίβοΙηβ Μα^η68ί& 
Νίοοπΐ6<1Ι&πι, ηΙίηο1ιΐ8θ8 0&Γ0βΓί1)η5 βαηοΐοβ ίηνίββ- 
Γ6ΐ| βοβςηβ&άβυΐϊβηηάαπι ρΓοηιρΙο αηίπιο ρρο €1ιη- 
8ΐο πΐΑΓίχΓίαπι οίΙΙιοΓίβΓβΙηΓ, (ΙβρΓβΙίθηβηβ ΓαίΙ βΝί- 
οοπιβάίΐΒ ρΓοοοη8ηΐ6 : αά ^^^ϋ8 Ιπ1)αη&1 ουπι ΓβΙίαηίΒ 
π]8.Γΐ7η1)η8ρΓθ(1αοΙη9, οπηι ρηπιη9 ίρ9β ίπιρο9ΐαΓ&9 
ί(1ο]θΓαπι οοαΓ^βΓβΙ, οβθΙβπΒ οβΒ9ί8, αίςηβ ίίβηιηι 
ίη εαΓοβΓβηι (Ι6(πΐ9ί9, €φ8&Γ6&πι &(1 Οβοίαπι αάοΐα- 
οίΙαΓ ; α ({αο οαηι ηηΙΙα απίβ ρο98β( ίηάαοί αΐ Οΐιη- 
Ιαηι &1)η6^&ΓβΙ, ςαβθΒΐίοηί ρβΓ νατίΑ (οπηθηία 8ΐιΙ>- 
ίίϊοΐαβ, αίςηββΐ) οηιηίΙ>α8 άίνίηο 1)βηβ0€ίο βΓβρΙαβ, 
1&η(ΐ6πι ίη ε&πιίηαηι νβΙιβπιβηΙβΓ αεοθηβοαι ίη]ίοί- 
ΙοΓ. δθά βΐ ίηίΐβ ίηοο1υπιί8 β^β9βα9, ^ϋ89α ίηιρβ* 
ΓαΙθΓί9, εαρίΐβ ρΙοχιιβοοεαΙ>ηίΙ. 
άβλαβης έξβλθών, ιτροττάξ»! του βανι)^ , τήν 
λ8ΐώ0η. 

Εοάβπι <ϋβ 
5• €€τ(αηΐ0η $αηοΙί ηιαΗψΛ$ Ρη$οί. 

ΡΓί9θη9 ΟΙιηβΙί πιαρίγ, Οβί &ηιοΓ6 ίηεβηβηβ, 8ΐιπι- 
πιβ^αβ άίνίηί 1)βρΙί8πιί οαρίίΙίΐΛΐθ Ποί^ΓΛηΒ, ροβΛΕ- 
1)ίΙίΐραΙηα ίπιριβίαΐβ, ΟΙιπΒΐίΛηαβ βΓβοίΙοΓ. Οο&γθ 
Ιοηββ ΐΛίβςαβ ρβΓνβ^ΛΐϋΗ, ΟΙΐΓίβΙαηι 1ί1)βΓβ ρΓβάί- 
ο&1)&1, ΟΙιηβΙίαηοπιπι οηιηίηηι 8ηίπΐ08 αά πι&τίγ- 
Γίηπι (υΙ>6αη(1υπι ίηοβηιΙβηΒ ; ΟΓΦοοΓηηι βϋαπι ηια1• 
Ιο» α 86 ίη9ΐπιοΐο9 βΐ αά βΙιΓίδΙαπι οοητ6Γ9θ9 1)αρΙί- 
χαη9. θα» οαπι ΓαορΓβΙ, αϊ) ί(ίοΙο1αΙη8 ε<1 Γ6^οηί8 
ρΓίΒΓβοΙαηι (1βΓβΓΐηΓ(ϊϋθ(1 πιαχί ηιί8 άϋβ οοηίαιηβΐίαπι "Δθλησις του άγ(ου μάρτυρος Θεοδώρου , το5 έν 
Πέργρ της Ηαμφι>λίας μαρτυρήσαιντος. 

βε((δ(ι>ρος ό μάρτυς δτιηρχεν έπΙ *Αντων(νου Κα{• 
σαρος 'Ρωμα(ων, ιτρογενέστερος τυγχάνων του άγιοι» 
Θεοδώρου, του έν Άμχσεί^ μαρτυρήναντος, £τη ΐ6δο- 
μηχονταέξ. 'Κστρατεύβη δΐ καΐ αύτλς εΙς τ6 τάγμΛ 
των τυρώνων, διά τό νέος είνβι, και τήν ήλιχίοτν 
μέγας, και τό πρ<5σωπον ευμορφος. Άλλ* άναγχαζό- 
μενος θϋσαι τοϊς είδωλο ις, καταφρονιξ^ας της άιη- 
γε(ου στρατίας , χαΐ του φθαρτού βατιλέως , χλΙ 
είπών' Έγώ τψ έπουρανιφ βασιλει Χριστψ έστρα- 
τεύθην, άφ' ου έβαιττίσΟην, καΐ τψ έπϊ γης βανιλεΐ 
δουλεύειν ου θέλω* Ικρατήθη παρά του άρχον- 
Β τος, και τυφθεις ένεβλήθη εΙς κάμινον καΐ Ιξηλθεν 
άβλαβης, μηδΐ τό τυχόν σπάραγμα 2χων. *ΐδ(5ντε< 
δι αυτόν δύο στρατιώται, Σωκράτης και Διονύσιος, 
μηδίν ρλαβέντα έκ του πυρός, έπ(στευσαν τψ Χριστψ• 
κάι άπέκεφαλίσΟησαν συν τη μητέρι τοΰ άγ(ου κβ- 
λουμέντι μίν Φιλίππ^^^, πρό ολίγου έλθούη^ εΙς έ«»• 
σκεψιν του υΙου. Άύτός δΐ πολλαΤς πρ<5τερον βασά- 
νοις υποβληθείς, δστερον σταυρψ προσηλωθείς, προς 
υ6ρανους άνέδραμε χαίρων. 

Τί βύτχί ήμέρ<^ 
"Αθλησις του αγίου Ιερομάρτυρος καί αποστό- 
λου Κοδράτου , έπισκύπου Μαγνησίας, και τ^ζ 
συνοδίας αύτου. 

Κί^δρατος 6 θείος Ιερομάρτυς χαί απόστολος τοΰ 
Χρίστου, ύπηρχεν ΙπΙ Δεκίου καϊ Ούαλεριανοΰ, των 

Ο βασιλέων, επίσκοπος της π($λεως Μαγνησίας. Άκου- 
σας δΐ, δτι Δέκιος διβτρίβεΤ έν ηί πύλει Καισαρείας, 
παρεγένετο άπό Μαγνησίας ε!ς Νικομήδειαν , προς 
τό έπισκέψασθαι τοΙ>ς έν τβίς φυλακαΤς αγίους. 
Επισκεπτόμενος δΐ αύτους, καΐ παραλαλών προθύ- 
μως μαρτυρεΤν όπίρ τοΰ Χρίστου, διεγνώσθη παρά 
τοΰ τίίς Νικομηδείας ανθυπάτου . ΚαΙ πσραστάς 
τψ κριτηρίψ αύτου, μετά των λοιπών μαρτύρων, 
πρώτος ήλεγξε τήν των εΙδώλων πλάντ^ν. ΚαΙ οΐ 
μέν άλλοι τυφθέντες, πάλιν έκΛείσθησαν αυτός δΐ 
παρεπέμφθη εΙς Καισάρείαν τψ Δεκίψ . Κα? ύπ' 
εκείνου αναγκασθείς άρνήσασθαι τόν Χριστόν, και 
μή πεισθείς, διασ<ίροις βασάνοις εξετασθείς, καΐ έκ 
πασών, Θεοΰ χάριτι, (5υθείς. ΊΓσϋερον εΙς κάμινον 

Ο Ινεβλήθη Ιη^υρώς έκκβιεισβν. Άλλα καϊ Ικ ταύτης 
Ιεράν αύτου άπετμήθη κεφαλήν • καΐ οδτως έτε- 

Τ$«ύτζήμέρ<|ρ 
Άθλησις τοΰ αγίου μάρτυρος Πρίσκου. 

Ό μάρτυς τοΰ Χρίστου Πρίσκος, τόν Θεόν αγα- 
πών, και τό θεΤον βάπτισμα έπιποθιζσας κατέλιττε 
τήν πατρικήν άσέβειαν, λαΐ γέγονε Χριστιανές. Καϊ 
διερχόμενος πανταχοΰ έκήρυττε πα^(3ησί^ τόν Χρι- 
στών θαρνοποιών μίν πάντας τους Χριστιανούς, 
και προς τό μαρτύριον παρακαλών, πολλούς δέ καΐ 
τών Έλλήιων νουθετών, καΐ προς τόν Χριστόν επι- 
στρέφων , και βαπτίζων. Οΰτω δΐ ποιών, διεβλήθη 
παρά τών ειδωλολατρών τψ της χώρας άρχοντι, 68 8ΕΡΤΕΜΒΒΒ. 

«Ιπ^τον πρ^ αύτ^ν 

ένυβρίζβι, καί τών βασιλικών προσταγμάτων κατα- 
φρονβΤ, χα? παίντβς βναπβίθβι σέβισθαι και προσκο- 
νβΤν Θεόν έσται>ρωαένίίν. Ταΰτα άχούσ»< 6 άρχων, 
ώργίσθη σφοδρώ<• υ,λ\ μβτά κραυγής είπβ τοΤς στρα- 
τιώταις• ΆχΟϊΙται τάχιον 6 κακοποιός Πρίσκος, και 
τιμωρβίσΒω. Κρατηθείς ούν , ΙτύφΟη σφοδρώς' καΐ 
κρεμααΒ&ίς• έξέσθη τας πλευράς . Κα? μετά ξιφών 
κατεκεντήθη . Και τέλος τήν κεφαλήν άποτμηθείς, 
πρ6ς Θιόν έζεδήμησεν. 

ΜΗΝί Τ9 ΑΓΤ^. 

ΚΒ' 

'Α^ληαις του άγ(ου \ερομάρτυρος Φωχα, επισκόπου 
Σινώπης. 

Ό του Χρίστου Ιερό μάρτυς Φωκάς ή ν έπΙ ττ)ς ^ 
βασιλείας ΤραΥανο3 , γεννηθείς καΐ τραφείς έν Σι- 
νώπη ττί π^λει* παιδίον $1 6πάρχων σδε'ξατο έκ θεού 
θαυμάτων χαρίσματα* καΐ γαρ δαίμονας άπήλασε, 
νεκρούς ήγειρε , καΐ πλοία κινδυνεύοντα δι- 
έσωσεν. 'Λπελθών δΐ άπό Σινώπης εΙς *Αμάσειαν 
τήν π^Αΐν, τά δ'μοια διεπράξατο• ΚΤτα παρεγέ- 
νετο εΙς ^Αμισον , θαυμχτουργιζσας και έκεϊ, καΐ 
πολλούς στηρίξας εΙς τήν πίστιν του Χρίστου. 
μετά ταύτα 6ποστρέψας ε^ς Σινώπην^ επίσκοπος 
αυτής π^οχειρίζεται, και διά τών θαυμάτων πολλούς 
τών Ελλήνων προς Χριστ6ν έπιστρέψας έβάπτισεν. 
Βίτα Ιμηνύθη διά περιστεράς τήν μετάστασ'.ν αυ- 
τού. Είδε γαρ κατ* ^ναρ περιστεράν έλθοΰσαν, καΐ 
καθίσασαν ΙπΙ της κεφαλής αύτου , καΐ έπιδουσαν 
αύτφ σιέφανον και ε^πεΤν Δέξαι, Φωκά, το σύμ^ολον 
του τέλους σου. ΚαΙ μετά μικρόν άποστιίλας 6 βα- ^ 
σιλευς Τραϊανός, έκράτησεν αύτ<5ν. Καί πολλά βασα- 
νίσας προτερον . ίίστερον άπεκεφάλισεν. Είτα και 
πυρί παρίδωκεν. 

Τή αύτί{ ήμέρφ 

Μνήμη του αγίου καΐ ένδ(5ξου προφήτου Ίωνα. 

Ιωνας 6 μεγσς και Ινδοξος προφήτης, 6πάρχων 
έκ της χώρας τών *[ουδαίων, καί προσταχθείς 6πό 
Θεοΰ άπευθεΐν είς Νινευή τήν π<$λιν, καΐ κηρύξαι, 
Βτι εςι τρεις ήμΙραι καΐ Νινευή καταστραφήσετίιι, 
αύτος γινώσ>'.ων, δ'τι φιλάνθρωπος έστιν 6 θελς, κα{ 
συγχωρήσει τοις Νινβυΐταις, Ιάν μετανοήσωσι* παρ-- 
αχούσας του θεοΰ, και έχβάς ιΐς πλοΤον, έπειράτο 
φυγείν. *Αλλά τψ προστάγματι τοΰ θεοΰ άγριωθεΤσα 66 

8τι τους μεγίστους θεούς χ ίηίβιτθΐ, βΐ ηβςίβοϋβ ίτηρβΓ&Ιοπιιη ιη&ηάαΐίβ, αυο- 

ΙοΓ οΐΏηί1)α9 ββββΐ υΐ Ββαιη οηιοίβχηιη οοΙβΓβηΙ βΐ 
αάοΓαΓβηΙ. Οα&ιηο1)Γ6ΐιι βχαΓβίΙ τβΐιβπιβηΐί ΐΓαουη- 
άία ρΓβΒΓβοΙαβ, αο ιηίΗΐββ ίηοΙαιηαΓβ οοΒρίΙ, αΐ 
ςιιαιηρηηυπι πιαΙβΟοαπι Ρπβουιη αΐχίαοΐυιη Ιογ- 
ςυθΓβηΙ. ΟοΓΓβρΙιΐδ ίρίΙτίΓ ^Γ&νίδδίιηβ ο&θάίΙυΓ : 
άβίικίβ δαδρβηβαβ, ίη 1αΙβπΙ)α8 (ΙβρβοΙίΙυΓ, ραπο- 
ϋπιςαβ ρυβίοηί^αβ ΙαηοίηαΙυΓ : ροδίρβιηαηι οαρίΐβ 
ρΐβχιΐδ, ιηίβΓβνίΙ αά Οβαιη. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ3Ε. 
Οίβ νίοθβίιηα ββοιιαάα 

60 ΟβτΙατηεη ηαοτοΒοηοΗ Μανίι/ή$ ΡΗοοχ, βριβοορι 
8ίηορ€$. 

δαοΐΌΒ&ηοΙαβ ΟΙιηδϋ πιαΓίγτ Ρΐιοο&β ίη αΓΐ)β δίηορβ 
ηαΐαβ βΐ βάαο&Ιαβ, ΤΓ8^&ηο ίιηρβΓ&ηΙβ,οΙαηιίΙ. Οαιη 
ααΐβιη λοϊιώο ραβΓ ββββΐ, άοηυιη ιηΐΓ&οιιΙοπιιη α 
Οθο αοοβρϋ: π&ιη (1ΐΒΐηοη68 Γα§;&νϋ, ιηοΓίαοδ βυδοί- 
(ατίΐ, βΐ η&γββ ίη πι&χίιηο (ϋβοππιίηθ ροβϋαβ β^γ- 
▼ατίΐ. ΡΓοίβοΙαδ ΥβΓΟ βλ ιιγ1)6 δίηορβ ΑοΐΑββαπι, 
αίφΐβ ίηάβ Απιί5ΐιηι,8ίαιί1ί& αϋίφΐβ ρΓ0(1ί^ί& βιΐίάϋ, 
θΐ ίη βάβ ΟϊιπδΙί ρΙαΓ68 οοηβρπι&νΚ. Ρο8ΐβ& δίηο- 
ρβπι Γβν6Γ8η8, 6^η8άβπι αΓΐ)ί8 0Γ(1ίηαΙυΓ βρίβοοραβ, 
ιηαΙΙοβςηββΓΦΟοηιπι ρΓορΙβΓηιίΓαβαΙααά ΟΙιηδΙαπι 
οοηνβΓδΟδ^αρΙίζανίΙ.ΟοβηονίΙ ααΙβπιρβΓ οο1ΰΐη1)&πι 
ιπιπιίηβΓβ 8ίΜ ιηοΓίβηι. νίβη^ βηίπι δϋ)ί βδΐ ρβΓ 
ςαίβίβπι γΙάβΓθ οο1ηα)1)&πι βαρίΐί δαο ίηδίάβηίβηι, 
ςυβθ, ροΓΓβοΙα δί1)ί οοΓΟπα, βίο ίρδίυη αΙΙοςαβΓβΙυΓ : 
Αβοίρβ, Ρΐιοοα, Ωπίβ Ιαί δγιη1)ο1αηι. ΙςίΙαΓ ραυίο 
ροδΙ ηιίδδίδ α ΤΓα)αηο ίιηρβΓΕίοΓβ Ιίο(θΓΐ1)αδ οοιη- 
ρΓβΙιβπδυβ, βΐ ^Γανίδδίπιβ ρπιηιιιη ΙοΗπδ, άβηιυαι 
&1)δβί8δθ ο&ρίΐβ ίη ί^ηβηι οοη36θ1α9 βδΐ. 

Εοάβηι ά\β 

61 ΟοηΐίηβηιοναΗο $αηοα βί ρΙοτίο$ί ρΐ'ορΗβίχ Ιουκβ. 

^οηαδ, πια^ηηδ βί ^Ιοηοδηδ ρΓορΙιβΙα, βχΓβςίοηβ 
Ια(1(Βθπιπι ίαϋ : ]αδδΐΐ5(ΐαβ α Οβο ίη ηΓΐ)6ηι Μηίνβη 
Λΐ)ΐΓβ, βΐ ρΓβϊάίοαΓβ ΓοΓβ υΐ ροβΐ ΐΓΐάαηπι Νίηίνβ 
8αΙ)ν6Γΐ6Γ6ΐαΓ, οαπι 1)6ηβ ηοδδβΐ Οβοπι, ςυα βδΐ ίη 
Ιιοιηίηβδ εΐβπιβηΐία, νβηίαπι (ΙαΙυΓαπι ΜηίνίΙίδ, δί 
ρ(ΒηϋβηΙίαηι ο^βΓβηΙ, ΓβεηδαΙο (]ίνίηο ηιαηάαίο, 
η&νί^Ιυηι οοηδεβηάίΐ, ίυ^αηι πιβιΐίΐαηδ. §ο(1 πιαρβ 
άίνίηα νοίαηίαΐβ δίο βίΤοΓαΙαπι βδΐ, υΐ βυπι (ΙβνοΓΕΓβ ή θάλασσα, ήθελεν αύτον καταπιεϊν. Και βαλόντες Ο νο1υβπΙ.Οιωπιο1)Γβηι ηααΙβΒ ρβΓ δΟΓίβδ βχρΙοΓαηΙβδ, 

ϋϋπδ οαιίδδΐ ίη ΙαηΙο ββ νβΓδαη δ&ΐηΐίδ (ϋδοηπιίηβ, 
αΓΓβρΙαιηρΓα3οίρϋβπι ίηπιαΓβ 6χΙαΓΐ)αη(. ΕΙ ΩυοΙυδ 
ςηίάβπι πιαπδ δίαΐίηι άβΙυπιαβΓβ ; ^οη&π1 νβρο οβ- 
Ιαδ άβνοΓανίΙ : ΙθγΙιο αυΐβιπ ροδΙ άίβ, ίη ΙβΓΓαπι 
ίΐΐφδυτπ βχροδαΙΙ. Τηηο ί^ίΙηΓ ρποίβοίοδ Νίηίνβη, 
ρΓ3θθβρΙππι Οβί ίπιρίβνίΐ. Μοχ ίη Γββίοηβπι δπίοη 
Γβ^Γβδδϋδ, Εΐ)(1υοΙ& πιαίΓβ αΐίβηαπι ΙβΓταπι ρβΐίίί, 
βυηι βηπι ρυάβΓβΙ ίη ραίπα δυ& νβΓδ&η, ςυοά ταΐί- 
οίηίαπι δπαπι ίαΐβαπι ΓηίδδβΙ. Νβπι Οβαδ ρ€Βηί(βη- 
ϋαπι ΝίηίνιΙαπιηι πιίββΓίηδ βδΐ Οππιςηβ ηιιιΐΐα αΐία 
ρΓορΙιβίΑδδβΙ, άβοβδδίΐ. κλήρους οΐ νχΰται, και γνίντες, δτι δι* αύτον κιν- 
δυνεύουσι , λαβ<$ντες ε^^ιψαν έν τ$ θ^^λάσσ^* και 
βύτή μίν επαυσεν* αύτον δΐ κατέπι» κήτος , και 
μετά τρεΤς ί^μίρ^ς έξήγαγεν εΙς τήν γήν άβλαβη. 
Καΐ τίτε άπελθών εΙς Νινευή, έττοίησε τλ πρ<5σταγμα 
τοΰ θεοΰ. Είτα ύποστρέψας εΙς τήν γήν αύτοΰ καΐ 
παραλαβών τήν ιδίαν μητέρα , άπήλθεν εΙς ξένην 
χώραν • αίσχύνην γάρ είχε τ6 κατοικείν εις τήν 
Ιδίαν γην, δια τλ ψευσθήναι τήν προφητείαν αύτοΰ. 
Ό γάρ βεος ήλέησε τους Νινευίτας μβτανοή- 
σαντας. ΙΙροφητεύσας δλ χαΐ 41λλα πολλά, έτελεύ- 63 Εοίΐβιη άιβ ΜΕΝΟΙΟαίΙ ΡΑΗ8 Ι. 
λ 64 Τξ «ύηί ήμερφ 57 ϋβτίωηβη ααηοϋ πιατΙψτχΒ ΤΗβοάοτί, ςτΜί' χη Ρβτρβ 
ΡαπιρΗχ^Ιχ^β ιιγ6^ ηιατίίΐΗχιτη ρα$$η8 €$ί. 

Τ1ΐ6θ(1θΓΐΐ8 πι&Γΐ^Γ οΙαΓοϋ ΑηΙοηίηο ΠοπιαηοΓυιη 
ΟβΒδΟΓβ, &ηΐ6 8&ηοΙυιη ΤΙιβοάοΓυιη, ςιιί Αιη&86» 
ιη&Γΐ^ηαιη βυύϋΐ, αηηίδ δβρίηα^ίηΐα 86χ ηαΐυδ. 
ΜίΙίΙανίΙαυΙθίη 6( ίρδβ ίη Ι^Γοηυιη Ιβ^ίοηβ, ςαο(1 βί 
αίαίβ ΩοΓβηβ, βΐ δΙαΙΟΓ» ιη&βηυδ, βΐ Γοηηα οπβ νβ- 
ηιΐ8ΐιΐδ 658«1. δβά ουιη ίάοΐίδ 5&οπΩοαΓβ οοββΓβΙυΓ, 
ηβ^ΐοοία ΙβιτβδίΓί ιηίΗΐί&, αίςαβ ίιηρβΓΛίοΓθ οοιτα- 
ρΐίοηΐ οΙ)ηοχίο : Ε^ο, ίηςυίΐ, βοΒίβδΙί Γβ^ί ΟΙιπδΙο 
δΐίρθίκΐία ίαοίο, 6Χ ςπο ^&ρι^ζαιαδ δυπί; ΙβΓΓβηο 
αυΐβιη ββΓνίΓβ ηοΐο. ΟααΓβ οοΓΓβρΙϋδ α ρΓ«δί(1β, 
οβθδΠδςυβ ίη ίοΓοαοβιη ^η^Ί^^ιυΓ. δβά ουιη ίηάβ, ηβ 
ιηίηίαιυιη ςηίάβιη άβίπηιβηΐυιη ραβδαδ, βχϋδδβΐ, "Δθλησις του αγίου μάρτυρος Θεοδώρου , του έν 
Πέργ^ της Ηαμψυλίας μαρτυρήσβντοζ. 

βε(^δωρος ό μάρτυς όπήρχβν έπΙ *Λντων(νου Κᣕ 
σβρος 'Ρωμαίων, προγενίττερος τυγχάνων του άγ£οι> 
Θεοδώρου, του έν Άμασεί^ μαρτυρήσβντος, ϊτη Ιβδο- 
μηχονταέξ. 'Κστρατεύθη δΐ καΐ αύτλς εΙς τό τάγμχ 
των τυρώνων, διά τό νέος εΤναι, και τήν ήλιχ£αν 
μέγας, και το πρόσωπον ευμορςρος. *Αλλ' άναγκαζί- 
μενος θΰσαι τοις είδώλοις, καταφρονήσας της επι- 
γείου στρατίας , καΐ του φθαρτού βατιλέως , καΐ 
εΙπών Έγώ τψ έπουρανίψ ρασιλεΤ Χριστφ έστρα- 
τεύθην, άφ' οΖ έβαιτϋίσΟην, καΐ τψ έπΙ γης βασιλει 
δουλεύειν ου θέλω* ΙκρατήΟη παρά του αρχον- 6Ε Γβδ ιοίΐίΐβδ (1αθ8, δοοΓαΙβιη βΐ Βίοηγδίαιη, ιπίρα- Β •Ρος, και τυφθεις ένεβλήθη εΙς κάμινον καί Ιξηλθεν ουίί ιηα^ηίΐυάίηβ αΐΐοηίΐοδ, αά βάβιη €ΙΐΓίδϋ ρβΓ- 
ΐΓ&χίΙ : δίαΐίιηςυβ εαρίΐβ άαιηηαΐί δυηΐ αηα οαιη 
Ρΐιίΐίρρα, δαηείί ΤΙιβοάοΓΐ ιηαΐΓβ, ςα» ραυίο αηΐβ 
νίδ6η(ϋ ηΐϋ 3ΐα(11ο νβηβΓαΙ. ΤΙιβοάοπίδ &αΐ6ΐη, να- 
ηίδρηιηυιη ΙοπηβηΙοΐ'υηι |^'6ΐΐ6η1)υδ βχοΓΰοίαΙαδ, 
ηονίδδϊηιβ ίη οπιοβπι αοΐυβ, ίη οοΒίοδ ΙβΒίυδ βγοία- 
νίΐ. 

Εοάβιη άιβ 

58 ΟβτΙατηεη ΒΟϋτοΒοηοΗ ίηατΙψή$ βΐ αρο$ίοΗ Οπα- 

άταΐχ, 6ρί$€ορί Μαρηβ$ί3β, βί &ο<ήοτητη β^ΜΒ, 

0ιια(ΐΓ&1ιΐ8 , άίτίηπδ δαοΓοπιαΓίχτ βΐ αροβίοΐαβ 
€1ιπ8ϋ, Οβοίο βΐ ν&ίβηαηο ίπιρβΓ&ΙθΓί1>α8, πΛίβ 
Μ&^ηβδί» βρίδοορυδ ΓαίΙ. €ααι ατιΐβιπ &ιιάί88βΙ Οβ- £ 
οΐηπι €£Β8αΓ6Φ οοπιπιΟΓ&Γί, ρΓοίβοΙιΐδ Μοβηββία 
Νίοοπιθάί&ιη, ηΐίηοΐιΐδοδ €&γ66πΙ)ιι8 δ&ηοΐοβ ίηνίββ- 
Γβΐ, βοδςαβαά δαϋβαηιίαπι ρΓοπιρΙο αηίπιο ρρο €1ιη- 
8ΐο ιη&Γΐ^Γίηπι &(11ΐ0Γΐ&Γ6ΐυΓ, (ΙβρΓβΙιβηδΠδ ΓαίΙ βΝί- 
οοιηβθίοΒρΓΟοοηδίιΙβ: αά€υ]ιΐ8ΐπ1)αηα1ουπι Γβΐίςΰίβ 
π]&Γΐ7ή1)α8ρΓθ(ΙυοΙα8, οιιπι ρπηιιΐδ ίρββ ίαιροδίαπίδ 

ί(1θ]θΠ1ΐη 00&Γ^Ι16Γ6ΐ, 68θΙβΓί8 ΟβΒδίδ, &(φ16 ϋβΠΙΠΙ 

ίη οαΓοβΓβπι άβΐπΐδίδ, €»8&Γ6απι αά Οβοίιιπι αάιΐιι- 
οίΙαΓ ; α φΐο οιιιη ηαΐΐα απίβ ρο886ί ίηάηοί ηΐ ΟΙιγϊ- 
Ιηιη &1)η6βιΐΓ6ΐ, φΐΦδΙίοηί ρβΓ ναπα (οπηβηία δπΐ)- 
]βοΙυ8, αίςαβ αϊ) οπιηί1)α8 άίνίηο 1)βη6θοίο βρβρίαδ, 
Ιαηιΐβπι ίη ο&πιίηηιη γβΙιβπιβηΙβΓ αοοθηβηοι ίη^^^ί- 
ΙπΓ. δβ(1 βΐ ίηίΐβ ίηοοίαηιίδ β^βδβϋδ, ^αδ8α ίπιρβ- 
ΓαΙοΓίδ, ε&ρίΐβ ρΐρχηβ 00€α1>ιιίΙ. Ο 

άβλαβης έξελθών, προατάξει του βασι)^ , τήν 
λ8ΐώ0η. 

Εοάβιη άίβ 
5• €€ΤΐαΐΜη $αηοΙι τηατί^ Ρτύοί. 

Ρπδουβ ΟΙιηβΙί ιη&Γΐ7, Οβί αιηοΓθ Ιηεβπδΰδ, δΐιιη- 
πιβςαβ (Ιίγίηί 1)αρϋ8Πΐί οαρίάίΐΕΐβ Οα^^Γοηβ, ροβΙΙΐΛ- 
1)ίΙίΐραΐΓία ίιηριβίαΐβ, Οΐιηβΐίωιπδ βΓβοίΐαΓ. ΟααΓβ 
Ιοηββ ΙαΙβςαβ ρβΓνβ^Εΐαβ, αΐιτίδίαπι 1ί1)βΓβ ρΓβάί- 
οα1)&1, ΟΙιηδΙίαηοπιηι οιηηίαιη βηίιηοδ αά πιατίγ- 
Γίαπι (α1)βηη(1αηι ίηοβηάβηβ ; 6Γ89θοπιπιβ1ίαια ηια1• 
Ιο» α 86 ίηδίτηοΐοδ βΐ &<1 ΟΙιηβΙιιπι οοητβΓ3θ8 1)αρΙί- 
χ&ηδ. ΟαβΒ οηπι ΓαοβΓβΙ, λΙ) ίθοίοΐαίπδ &<1 Γβ^οηίβ 
ρπεΓοεΙιιιη άβίβΓίυΓφίοά πιαχίηιίδ (ϋίβ οοηΐυιηβΐίαπι άβλαβης, μηδΐ τ6 τυχλν σπάραγμα Ιχο)ν. Ίδ(5ντες 
δι αύτον δύο στρατιώται, Σωκράτης και Διονύσιος, 
μηδίν βλαβέντα έκ το?3 πυρός, έπίστευσαν τφ Χριστψ• 
χάί άπέκεφαλίσΟηααν συν τη μητέρι του αγίου κα- 
λουμέντϊ μίν Φιλίππί^, προ ολίγου έλθούσ^ είς έπι- 
σκεψιν του υΐοΰ. Άύτδς δΐ πολλαΤς πρί5τερον βασά- 
νοις υποβληθείς. Οστερον σταυρφ προσηλωθείς, προς 
υ6ρανους άνέδραμε χαίρων. 

Τ^ αυτί ήμ^Ρ<? 
*Ά6λησις του αγίου Ιερομάρτυρος και αποστό- 
λου Κοδράτου , επισκόπου Μαγνησίας, και τη; 
συνοδίβις αύτου. 

Κ<5δρατος 6 βεϊος Ιερο μάρτυς χαί άπ<$στολος του 
Χρίστου, ύπηρχεν ΙπΙ Δεκίου και Ούαλεριανου, των 
βασιλέων, επίσκοπος τής π<5λεως Μαγνησίας. 'Αχού- 
σας δΐ, δτι Δέκιος διβτρίβεΤ έν τη πύλει Καισαρείας, 
παρεγένετο άπό Μαγνησίας εΙς Νικομήδειαν , προς 
το έπισκέψασθαι το6ς έν ταϊς φυλακαΤς αγίους. 
Επισκεπτόμενος δΐ αύτους, καΐ παραλαλών προ6ύ - 
μως μαρτυρεϊν 6π1ρ του Χρίστου, διεγνώσθη παρά 
του τής Νικομηδείας ανθυπάτου . ΚαΙ παραστ(1^ 
τψ κριτηρίψ αύτου, μετά των λ€ΐπών μαρτύρων, 
πρώτος ήλεγξε τήν των εΙδώλων πλάν/ϊν. Κα! οΐ 
μίν βλλοι τυφΟέντες, πάλιν έκΛείσβησαν αυτός δ% 
παρεπέμφθη ε!ς Καισάρείαν τψ Δεκίψ . Κα> υπ* 
εκείνου άναγκασ0εις άρνήσασθαι τον Χριστόν, καΐ 
μή πεισθείς, διασιίροις βασάνοις έξετασβείς, καΐ έχ 
πασών, βεου χάριτι, ξυθείς. Τσϋερον ε!ς κάμινον 
Ινεβλήθη Ισχυρώς έχκαιεΤσβν. Άλλα χαί έκ ταύτης 
Ιεράν αύτου άπβτμήθη κεφαλήν • χαί οδτως έτι- 

Τ^αύτζήμέρ^ 
•Δθλησις του άγΙου μάρτυρος Πρίσχου. 

Ό μάρτυς του Χρίστου Πρίσκος, τον θεδν αγα- 
πών, και τό θείον βάπτισμα έπιποθήσας κατέλιπε 
τήν πατρικήν άσέβειαν, λαί γέγονε Χριστιανός. Καί 
διερχόμενος πανταχού έκήρυττε πα^(3ησί^ τόν Χρι- 
στών θαρσοποιών μίν πάντας το6ς Χριστιανούς, 
και προς τό μαρτύριον παρακαλών, πολλοΙ)ς δΐ και 
τών Έλλήιων νουθετών, και προς τόν Χριστόν 1πι• 
στρέφων , καί βαπτίζων. Οδτω δΐ ποιών, διεβλήθη 
παρά τών ε*ίδωλολατρών τψ της χώρας άρχοντε. 65 8ΕΡΤΕΜΒΒΒ. 

βΐπ^τον πρ6ς αύτ^ν 

Ινυβρίζ<(, καΐ των βασιλικών προσταγμάτων κατα- 
φρονεί, χαΐ Ίταίντας άναπβίθιι αέβεαθαι και προσκο- 
ν§Τν Θε6ν έαταυρωμένϋν. Ταΰτα άκουσας 6 ^ρχ<•>ν, 
ώργίσθη αφοδρώς* καΐ μετά κραυγής είπε τοΤς στρα- 
τιώταις* Άχθιζτω τάχιον 6 κακοποιός ΙΙρίσκος, και 
τιμωρε^αθω. Κρατηθείς ούν , έτύφΟη σφοδρώς' καΐ 
κρεμααθ&^<« έξέσθη τάς πλευράς . Κα^ μετά ξιφών 
κατεκεντήθη . Και τέλος τήν κεφαλήν άποτμηθεις, 
προς θεόν έξεδήμησεν. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤ^. 

ΚΒ' 

*Α^ληαις του άγ(ου \ερομάρτυρος Φωιία, επισκόπου 
Σινώττης. 

Ό του Χρίστου Ιερο μάρτυς Φωκάς ήν έπΙ ττ)ς ^ 
βασιλείας ΤραΥανο3 , γεννηθείς καΐ τραφείς έν Σι- 
νώπη ττΐ π4λει• παιδίον δΐ 6πάρχων σίεξατο έκ θεού 
θαυμάτων }^αρ{σματα* καΐ γάρ δαίμονας άπήλασε, 
νεκρούς ήγειρε , καΐ πλοΤα κινδυνκύοντα δι- 
έσωσεν. 'Λπελθών δΐ άπό Σινώττης εΙς ^Αμάσειαν 
τήν π^Αΐν, τα δ'μοια διεπράξατο. ΚΤτα παρεγέ- 
νετο ε!ς Άμισόν , θαυματουργήσας και Ικεϊ, καΐ 
πολλούς σττ,ρίξας εΙς τήν πίστιν του Χρίστου, 
μετά ταύτα 6ποστρέψας ε^ς Σινώπη ν, επίσκοπος 
αυτής π^^οχειρίζεται, και διά τών θαυμάτων πολλούς 
τών Ελλήνων προς Χριστόν έπιστρέψας έβάπτισεν. 
ΒΤτα έμηνύθη διά περιστεράς τήν μετάστασ'.ν αυ- 
τού. Είδε γάρ κατ' 6'ναρ περιστεράν έλθοΰσαν, καΐ 
καθίσασαν έπι της κεφαλής αύτου , καΐ έπιδοΰσαν 
αύτφ στέφανον και ε^πεΤν Δέξαι, Φωκά, το σύμ^ολον 
του τέλους σου. Και μετά μικρόν άποστιίλας ό βα- ^ 
σιλευς Τραϊανός, έκράτησεν αύτ^ν. ΚαΙ πολλά βασα- 
νίσας προτερον . ΰστερον άπεκεφάλισεν. Είτα και 
πυρί παρέδωκεν. 

Τί αυτί) ήμέρ^ 

Μνήμη του άγ(ου κα? ένδοξου προφήτου Ίωνά. 

Ιωνάς 6 μέγας και ένδοξος προφήτης, υπάρχων 
Ικ της χώρας τών Ιουδαίων, καΐ προσταχθείς όπό 
θεοΰ άπευθεΤν εΙς Νινευή τήν π^λιν, καΐ κηρύξαι, 
^τι εςι τρεις ήμέραι και Νινευή καταστραφήσει&ιι, 
αυτός γινώσκων, 6'τι φιλάνθρωπος έστιν ό Θεός, τμΧ 
συγχωρήσει τοις ΝινευΤταις, Ιάν μετανοήσωσι* παρ•- 
ακούσας του θεοΰ, και έκβάς εΙς πλοΤον, έπειράτο 
φυγείν. Άλλα τψ προστάγματι του θεοΰ άγριωθεΤσα 
ή θάλασσα, ήθ^λεν αυτόν καταπιεΤν, 
κλήρους οΐ ναΰται, και γν<$ντες, δτι δι' αυτόν κιν- 
δυνεύουσι , λαβΟντες ε^^ιψαν έν τ^ θ^λάσσ^)- και 
αυτή μίν επαυσεν* αυτόν δΐ κατέπιι κήτος , και 
μετά τρεΤς ημέρας έξήγαγεν εΙς τήν γην άδλαδή. 
ΚαΙ τ^ε άπελθών εΙς Νινευή, έποίησε τό πρ<$σταγμα 
τοΰ θεοΰ. Είτα 6ποστρέψας εΙς τήν γήν αύτοΰ καΐ 
παραλαβών τήν ιδίαν μητέρα , άπήλθεν εΙς ξένην 
χώραν ' αίσχύνην γάρ εΤχε τό κατοικεΐν εις τήν 
Ιδίαν γην, διά τό ψευσΟηναι τήν προφητείαν αύτοΰ. 
Ό γάρ θεός ήλέησε τους Νινευίτας μβτανοή- 
σαντας. ΙΙροφητιύσας δλ χαΐ ^ίλλα πολλά, έτελεύ- 
τησ•. 66 

δτι το^ς μεγίστους ΟεοΙ>ς χ ίηίβιτβΐ, βΐ ηβ^ΙβοΙίβ ίιηρβΓ&Ιοπιιη ιηαηά&Ιίβ, ααο- 

ΙΟΓ οπιηί1)α8 βδββΐ αΙ Οβαιη οηιοίΟχαιη οοΙβΓβηΙ βΐ 
&(]θΓαΓ6η(. Οα&ιηο1)Γ6ΐη βχαΓβίΙ νβΐιβπιβηΐί ΐΓ&ουη- 
άία ρΓββίβοΙηβ, αο ιηΐ1ίΐ63 ίηοΙαπιαΓβ ο(£ρίΙ, ηΐ 
ηααιηρπηαιη ιηαΙβΟεαπι Ρπβοαιη α1)(1αοΙιιιη Ιογ- 
ςιΐθΓοηΙ. ΟοΓΓβρΙυβ ίρίΙτίΓ ^ξΠΕνΐβδίπιβ ο^βάίΙυΓ : 
άβίηάβ βυδρβηβαβ, ίη 1αΐ6πΙ)α8 (ΙβρβοΙίΙϋΓ, ρυηο- 
ΙίΐΏςαβ ρυβΐοηί1)α9 ΙαηαηαΙΠΓ : ροδίΓβιηαπι οαρΗβ 
ρΐ6χα8, ιηί@Γ&γί( &(! Οβοιη. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ3Ε. 
Βίβ νίοβδίιηα Ββοΰοάα 

60 Οβτίαηιβη βοοτοβοποΗ ΜατΙ\ιή$ ΡΗοϋΧ, βρχΒοορχ 
8ίηορ€$. 

δαοΓΟβ&ηοΙαβ ΟΙιηβΙί πιαΓίγτ Ρΐιοοαβ ίη αΓΐ>θ δίηορβ 
ηαΐυβ βΐ βάαο&Ιΰβ, ΤΓ&]&ηο ίιηρβΓ&ηΙβ,οΙαπιϋ. 6ιιιη 
αηΐβιη αάΐιαο ραβΓ ββββΐ, (Ιοηυιη ιηίπιουΐοηιηι α 
Οβο αοοβρϋ: ηαιη άοιηοηββ Γα^&νίΐ, οαοΓίαοβ βαβοί- 
ΪΛΎΪί, βΐ η&Υββ ίη πι&χίπιο άίβοηηιίηβ ροΒίΙαβ βογ- 
τανίΐ. ΡΓοίβοΙηβ ΥβΓΟ βλ ηΓΐ>6 δίηορβ Αηι&ββαπι, 
αίφΐβ ίηάβ Απιί5υηι,5ίπιί1ί&α1)ίςαβ ρΓοάί^ίλ βοΐίάίΐ, 
βΐ ίη Ωάβ €1ιπ9ϋ ρίαπβδ οοηβρπι&νίΐ. Ρο8ΐβ& 8ίηο- 

ρβΠΙ ΓβνβΓδΙΙβ, 63ΐ13ά6Π1 αΓΐ)ί8 0Γ(1ίηαΙαΓ 6ρί80θρΐ18, 

ιηυ1ΐ08ςυ6 6Γ8Β00Γυπι ρΓορΙβΓηιΐΓ&ουΙα&ά 61ιη3ΐαπι 
οοην6Γ5θ5ΐ)αρΙίζατϋ.Οο^ηονί1 αηΙβπιρβΓ βο1απι1)αηι 
ίπιπιίηβΓβ 8ίΙ)ί πιΟΓίβπι. νίδπ^ βηίπι 8ί1)ί ββΐ ρβΓ 
ςαίβίβπι γίάβΓθ οο1ιιπι1)&πι ο&ρίΐί 8ΐιο ίηβίοίβηΐβπι, 
ςυβθ, ροΓΓβοΙα 8ΐ1)ί οοΓοηα, βίο ΐρβαπι αΙΙοςυβΓβΙαΓ : 
Αεοίρβ, Ρΐιοοα, βηίβ Ιηί 8γπ)1)ο1υπι. ΙςίΙαΓ ρααίο 
ρο9ΐ πιίδδίδ α ΤΓα)αηο ίωρβΓΛίοΓβ 1ίείθΓί1)υ8 οοπι- 
ρΓ6ΐΐ6η8υ9, βΐ §Γ&νί98ίπΐ6 ρππιυπι ΙοΗπδ, άβηιυαι 
&1)86ί880 ο&ρϋβ ίη ί§ηβπι ^οη^6^(η8 β8(. 

Εοάβπι άίβ 

61 ΰοηΐίηβηιοναΗο Βαηοϋ βί ρΙοήο$ί ρνορΗβΙχ Ιοηω. 

^οη&8, ηια^ηαδ βΐ ^Ιοηοδυδ ρΓορΙιβΙα» βχ Γβςίοηβ 
Ιαάφοηιπι ίαϋ : ^ι185υ3^Iα6 α Οεο ίη ηΓΐ)6ηι ΝΙηίνβη 
αϋΐΓβ, βΐ ρΓ33(ϋοαΓβ ΓοΓβ υΐ ροδΙ Ιπάηηπι Νίηίνβ 
8α1)ν6ΓΐβΓ6ΐϋΓ, εηπι 1)6η6 ηο88βΙ Οβαπι, ςυα βδΐ ίη 
Ιιοπιίηβδ οίβηιβηΐία, νβηίαπι άαΙυΓυηι Νίηίνίϋδ, δί 
ρ(Βηίΐ6ηΙίαπι οςβΓβηΙ, τβεαδαίο (Ιίνίηο πιαηάαίο, 
η&νί^ίυιη οοηδεβηίΐίΐ, Γαςαπι πιβιΐίΐαηδ. §6(1 πιαΓβ 
άίνίηα νοίαηίαΐβ βίο βίΤεραΙηπι βδΐ, α( βυπι άβνοραΓβ 
Και βαλ<5ντες Β νο1αβπΙ.Οαίΐπιο1)Γβηι ηααΐίκ ρβΓ δΟΓίβδ βχρΙοΓαηΙβδ, 
ίΐϋπδ οαυδα ίη ΙαηΙο 8β νβΓδαη δ&ΐηΐίδ (ϋδοηπιίηβ, 
αΓΓβρΙαιηρΓαϊοίρίΙοηι ίηπιαΓβ βχΙαΓ^αηΙ. ΕΙ ΩυοΙυβ 
ςηίάβτπ ηιαπ3 δίαΐίπι άβΙυπιαβΓβ ; ^οηαη1 νβΓο οβ- 
Ιαδ (ΙβνοΓανίΙ : ΙβΓίίο αηΐβιπ ροδΙ άίβ, ίη ΙβΡΓαπι 
ίΐΐδβδππι βχροβηίΐ. Τηηο ί^ίΙΠΓ ρΓοΓβοίυβ Νίηίνβη, 
ρΓίΒΟβρΙτιπι Οβί ίπιρίβνίΐ. Μοχ ίη Γβ^ίοηβηι 8ΐι&ηι 
Γβ§Γ63δυ8, α1)(1αεΐ& πιαίΓβ αΐίβηαπι ΙβΓΓοπι ρβΐίίί, 
ευηι βαπι ρυάβΓβΙ ίη ραΐηα 8α& νβΓδ&η, ςυοά τ&Ιί- 
βίηίαπι δηαηι Γαΐδαπι ΓυίδδβΙ. Νβπι Οβιΐδ ροΒηίΙβη- 
Ιίαπι ΝίηίνίΙαπιπι πιίδβΓίΠδ 63ΐ Οππιςυβ η)ΐι11α αΐία 

ρΓ0ρ1λβΐΑ886ΐ, <1β0β88ίΙ. 67 Εοάβιη άΐθ ΜΒΝΟΙ^ΟΟΙΙ ΡλΗ8 Ι. 68 Τί βύηΐ ή μερί}; 69 ϋοίκηιβηισταΗο Βοηΰϋ Ιοηχ. ραίη$ Τλβθ(2οη, €ί 
ΤΗ€ορΗαηί8 οοη^βΒΒονηηι. 

Ρτβ&ϊίγίβτ ΓαίΙ Ιιίο Ιοηα3, ρίβίαΐβ βΐάοοίπηα ίη9ί- 
§;ηί8, ραΙβΓ αηΐβη ΤΙιβοοΙοΓί 1)6&1ίδ9ίιηί οοηίβϋδοηβ, 
00 Τ1ΐ6ορ1ι&ηί3 οαηοηυιη 8θπρΙοπ9 : ϋ1ίιΐ5, ίηςα&πΐι 
Τΐιβοάοη, οιι]ιΐ9 Γαοίβιη αΐτ&ιηβηΐο ίηιΐ55ΐ% 6ΐ ναΙ- 
ηβΓανϋ 1.60 €&1)α11ίιια8 ίοοηοιηΕθ1ια8,6θ ςυοά ίΐΐυιη 
ίηάηοθΓβ ηοη ροΐαίδδβΐ αΐ ουίίαιη αοΙοΓ&Ιίοηβπκιαβ 
9&ηοΙ&πιιη €1ιηβϋ, β1 θ]ιΐ9, ςυ» &ίη6 δβιηίηβ ίΐίαπι 
^βηαϋ, ΟβίρατύΒ, οιηηίαιηςΰβ β&ηοΐοΓυιη β]ιΐ9 ίσια- 
§ίηιιιη &1>η6β&Γβ(. Ηίο ί^ίΙαΓ 9&ιιοΙα9 Ιοη&9, Γ6ΐηί980 
Γ6ΐ>α8 8βθ6ΐι1ί ηηηϋο, ίη ΙααΓ&πι δ&ηοϋ δαί)» 9636 
Γ666ρίΙ, 6ΐ ιηοη&οΙιιΐ9 ί&6(α8 68ΐ : ΙαηΙοςυβ 8ΐα(ϋο 
9β^ρ9υ1η^6^αI1^^8, θΓ&(ίοηί1>ιΐ9, ρ6Γρ6ΐαί8 Ιαοργηΐδ, ^ 
6ΐ Πβίπ βχθΓΟϋίΙ, ιιΙ οϋΐη οιηη68 ίη 8ΐιί αάπιίΓαΙίο- 
ηβιη ρβΓΐΓ&χί98β(, ιηα1ϋ8 0Όρί(1Η&ΐ6πι ίη3ίθ6Τ6ϋιιιί• 
1&η(ϋ 6χαο1&ιη ίρβίΰβ οιηπίςυβ τίΓΐηΙβ ρΓ»<ϋΙαιιι 
νίΙαιη.0α&ιιιο1>Γθΐηάοηιιιη 6αΓαϋοηιιιη &€οβρϋ,φΐο 
αεοβάβηΐίύαβ αά 86 ρΓοίαίΙ. €ιιιιι &α1βιη Ιιαηο ίη 
ιηοάαιη τίζίβββΙ, οιηηί1)α8(}α6 λάιηίΓ&ηάΰβ &ρρ&- 
ηιί89βΙ, Αά Οθΐιιη ιηί^Ανϋ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίθ γίο69ίιηα ΐ6Γϋα 

69 ΟσηοβρΟο ζαΐΜίχ ΕΙί$αΐΗ^ ςηαηάο ^ση^€ρ^^ Μη«- 
ίνηί ΙοαηΜϊη ΒαρίύΙαηι. 

Ζ&ο1ιαηα9, ρΓορΙιβΙ& 6ΐ ραΙβΓ ^οα^II^9 Β&ρϋ9ΐΦ, 
8&θ6Γάο• Οθί ίαϋ. Ιη§τβ99ΐΐ8 &α1βιη αΐίςααηάο Ι6ΐη• 
ρίαιη, υΐ Ιΐιαβ αάοΙβΓβΙ, 8ΐ&η1ί1)α8 6χΙγ& Ι6ΐηρ1αιη ^ 
Ιαάφί9, οαιη νίάίβδβΐ 6&1)η6ΐβιη αη^βίαιη Οβί 8ΐ&η• 
Ιβιη α <ΐ6χ1η9 &11&Π9 ϋιγιιιί&ιη&ϋ9, ρ6Γΐ6ΐτϋα9 68ΐ. 
Αηβ6ΐυ3 Υ6Γ0 Ιιίβ 6υιη ν6Γΐ)ί9 οοιηρβίΐ&γϋ : « Ν6 1ι- 
« ιη6&9, Ζ&οϊϊ&ήη, : 6χαιΐ(1ϋ& 69ΐ 6ηίιη ογ&Ηο Ιαα, 6ΐ 
α υχοΓ Ιιι&Ε1ί8&1)6ΐρ&π6ΐ 1ί1)ί ΟΙίαιη, 6ΐνοο&1)]'9ηο- 
« Iη6η6^ι19^ο&ηηβIη,6^ 6π(Ιί1)ί9&ιι<1ίιιιη6ΐ6χα11αΙίο, 

• 6ΐ ιηαΐΐί ίη ηα1ίτΙ(Α(6 6^α9 |<2ΐη(ΐ6ΐ)ηη(. » Ζ2ΐ6ΐι&η&8 

ΑυΙθΠΙ, 0ΠΠ1 86 6ΐ 11Χ0Γ6Π1 ΒΟΟΠΙ ίη 8θΙ&ΐ6 ρΓΟ0β3- 

8ί886 οβΓη6Γ6ΐ : • Οαοπιθ(1ο,ίηφΐίΙ,1ιοο ηίΙιί,Οοπιίηβι 
« β6η ροΐ6πΙ?Γιιι αη(;βίια:Εβ0 8απι6&1)η6ΐ,φΐί &8ΐο 

• οοΓ&αι 060, πιί89α8(ΐαθ βαπι,ηΐ Ιιφο 111)ί &ηηιιηϋ&- 
«Γ6Π1 : 6( 6006,61*19 πιιι1η9,η6ςη6 ρηπ8ΐοφΐί ροΐ6η3, 
Μ ςαοπι ηαΙιΐΒ 111)ί ίαβπΐ βΐίαβ *. η 8(α1ίπιςα6 ΓαοΙι» 
68ΐ 8ΰΓ(1α8 6ΐ πια1α8, ςαοαά ηα1α8 68ΐ Ιο&ηηβδ. 
μή δυνάμινοζ Ααλεησαι, Ιως ο2> γ^ννηθ^ ό Μς Φ>μ 
Ιωάννης. 

Εθ(ΐ6Πΐ (ϋ6 Β 

64 ΟίτίαϊΜη $αηοΐ4Β τηατί^Ηί 1τα%ά%$, 

ΐΓ&ίδ, 01ΐΓί9ΐί ηι&ΓίτΓ, Αΐβχ&ηάηηα, τιγ^ο βΐ βαη- 
€ΐίπιοηί&Ιί9, 6^688& λΐίςυ&ηάο 6χ &806ΐ6Γίο, αΐ 6Χ 
ίοηΐβ αςαααι ρΓβίβοΙΦ 8αβθ &£Γβιτ6ΐ, τίάίΐ ίη η&νί 
86οη9 ΙϋΙαΒ ηι&Ηδ ΐΓ&η86ααΐ6ηι ηΓΐ)ί8 ρΓ8θΓ6οΙαπι, 
ςηί πιαίΐοδ 86οαπι ΟΙιηΒΐίαηοδ (1αο6ΐ>αΙ ΟΑίβηίβ οοη- 

8(ΓίθΙθ3, ρΓ€9ΐ>7ΐ6Γ09, (1ί&0θηθ8, Πΐα1ί6Γ68 8Αηθ4&8, 

6ΐ γίΓ^η68:αοοαιτθη9ςηβ,6ΐ8θί8θϋ&ΐΔ βχ τίφηίΐ)!!», 
ςαΑπι οΙ>ο&α8&πι 6896ηΙ ίη τίηοαίίβ, ίίδςαβ Γ69ροη• Μνήμη τοδ 69(00 Ίωνα του Πατέρος Θιοδώρου χα! 
βεοφάνους τών όμολογητών. 

Ηρεσβ($τ6ρος ή ν ούτος 6 'ίωνάς, ευλαβής χβί σχτν- 
ετ^ς , πατήρ Θεοδώρου του μακαριωτάτου όμολο- 
γητοΰ, καΐ θεοφάνους του ποιητού τών χαν6νΐι>ν* 
Θεοδώρου έχι(νου, οδτινος χ6 πρόσωπον διά μέλανος 
έπέγραψε, χαΐ χατεχέντησι Λέων 6 ΚαβαλΤνος, Είχο- 
νομάχος ών, διά τ6 μή πεϊααι αύτ^ν άρνήσασθαι τήν 
προσκύνησιν καΐ τ6 σέβας τών άγ{ων εΐκίνων, τον>τ< 
Χρίστου καί της άσπόρως τεκούσης αύτδν θεοτ^κοο, 
και τών αγίων αύτοΰ πάντων. Καταλιπών ουν τ^ν 
κ($σμον 6 (5ηθεις 5σιος Ίωνάς, και άπελθών εΙς τήν 
του αγίου Σάβα λαύραν, έγένετο μοναχές. ΚαΙ το^- 
αύτην ασκησιν έπεδείξαίο, νηστεύων , προτευΥ^μβ- 
νος, άει δακρύων, θρηνών, Ιαυτον δαπανίζων, ώς 
6π6 πάντων θαυμάζεσθαι, και πολλούς σπουδαζίΐν 
μιμεΤοθαι τ^ν ήκριβωμένον και ένάρετον βίον αύτοΰ. 
Έδέξατο δΐ καΐ χαρίσματα Ιαμάτων, δι' ων ώφέλει 
τους προσερχόμενους αύτψ. Ο^τω δλ βιώσας, χαΐ 
θαυμαστές τοΤς πασι φάνεις, πρ^ς τον θεόν έξεδή- 
μησεν, 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤ^. 
ΚΓ 

Η συλληψίς τής άγίβς Ελισάβετ, δτε συνέλαβε τον 
ίίγιον Ιωάννη ν τλν Βαπτιστήν. 

Ζαχαρίας, 6 προφήτης καΐ πατήρ του Βαπτιστο» 
Ιωάννου, ύπήρχεν Ιερεύς του θεοΰ. Και είσελθών 
ποτέ έν τφ ναψ, του 0<>μ(άσαι, καΐ τών 'Ιουδαίων 
Ιστώτων ϊξω, είδε Γαβριήλ τλν 5γγελον του θεοΰ 
Ιστάμενον {χ δεξιών του θυσιαστηρίου τοδ θυμιάμα- 
τος, %%\ έφοβήθη. ΚαΙ Ιδών αύτλν ό ϊγγελος, δτι 
ΙταράχΟη, είπε πρλς αύτάν Μή φοβοΰ, Ζαχαρ{α, 
διότι έισηκούσθη ή δέησίς σου. Καί ή γυνή σου 
Ελισάβετ γεννήσει σοι υ\^ν , και καλέσεις το 
βνομα αύτου Ίωάννην . Και Ισται χαρά σοι, καΐ 
άγαλλίασις • χαΐ πολλοί έπΙ τξ γεννήσει αύτοΰ 
χαιρήσοντβι. Ό δΐ Ζαχαρίας, είδώς δ'τι αυτός μίν 
έστι γέρων, ή δΐ γυνή αύτοΰ γραΰς, εΤπε" Κύρια, 
πώς Ισται μοι τούτο ; ΚαΙ άπεκρί6η «ρός αυτόν 6 
£γγελος, καΐ εΤπεν* 'Βγώ εΙμι Γαβριήλ 6 παρέστη - 
κώς ενώπιον του θεοΰ . ΚαΙ άπεστάλην εύαγγβ- 
λίσασΟαί σοι τοιαύτα * καΐ (δου Ιση σιωπών κβιΐ 
. ΚαΙ διέμεινε κωφ<)ς καΐ άλαλος, 2ως ΙγεννήΟη 6 

Τή α(»τί ήμέρ? 

ΆΟλησις της αγίας μάρτυρος 'ίραίδος. 

'Π μάρτυς του Χριστού Ίραίας ύπηρχεν άπό της 
π<5λεως Αλεξανδρείας , παρθένος ούσα καΐ μονά- 
ζουσα* έξελ0ούσα δΐ τοΰ άσκητηρίου προς το κομί- 
σαι ύδωρ έκ της πηγής τζ ηγουμένη αύτης, εΤδεν Ιν 
τφ πλοίφ διερχ<{μενον ε!ς τόν αίγιαλόν της θαλάσσης 
τλν άρχοντα της πόλεως, Ιχοντα μεθ* Ιαυτού πλήθος 
X(^,0ψ^,0,^.^,^^ ^εσμίων, πρεσβυτέρων, διακόνων, αγίων 
«ρΟένων. Κα! δραμούσα εΤπε πρ6ς ' ίαο. Ι, 13 86ς[(ΐ• 10 δΕΡΤΕΜΒΕΕ. 70 δβ άιτοχριΟ«Ϊ9αι ιίπον. Διά τ&ν Χριστον, βπως 6π1ρ 
αύτοο |χβφ%ορι{««ι»(Μν χαΐ σιοΟαιμιν. Άχού^ασοι ^Ι 
τακΰτα Ίρκ%<, ιταρ^κάλβ^κ τ«ί>ς 9ημ{οος, χα ι συν- 
έβησαν χαι αυτήν» μ&τά των λοικών «γ{<αν• Καΐ χα- 
ταλοίβοντβς οΐ ^γιοι τήν 'Λντινούηολιν χαΐ πολλά 
τ(μωρτ)8^ντ«< 6π6 του άρχοντος* χαΐ μή ι^κισΒέντες 
θΰσαι το(< εΐ^ώλοις, άλλα μ^χρ( θανάτου φι>λάξαντΐ< 
τήν βίς Χριστον πίστιν, άπ«χλφαλ(σθησαν άχαντες* 
ιερώτη μήν Ίραΐς, {πβιτα ^λ χαΐ τ^ λοιπόν «λ^β<Κ• ΙΙν\]μη τόν αγίων γοναιχων ΙΒαν^ιτητης χχΐ 
Πολυξένης. 

Ή αγία ε«νϋ(κιη) ^ν μίν έκΐ Κλαυδίου Κα{σαρο^ 
'Ρ(χΐμα(ων* γ1>νή τυγχάνουσα Ορ^δου του της Ισπα- 
νίας έχοντος* εΤχβ €1 άδβλ^ν ιτοφθένον, ΠολυξΙνην 
βνομα. *Αΐ(»λθ^ντι 81 τφ άγίψ ^ποστ<$λφ Παύλφ εΙς 
Έήν .χώρ4Τ» Ίηνανίας, χαΐ χηρύτεοντι τ^ν Χριστών, 
ιιρ6σηλθεν α^φ ή 2ανΟ{πιιη* χαι χατηχηθ<ΐσα 6π* 
αύτοΰ τήν ηίστιν, κρώτον μΙν Ιβακτ(σ0η αύτι(* 
ϊικειτα ϊΐηιη χα) τ^ άν^ρα α6τής ΙΙρ^βον γενέσθαι 
Χριστιανών. Όμο(ως χαΐ ή αδελφή νύτης Πολυξένη 
έδιδάχθη παρά του αύτοΰ αποστόλου τότε. Μετά (Ι 
τήν 6ποχώρησιν αύτοΰ, άχούσοσα κηρύττειν τήν 
π(στιν τ9;ς αληθείας Άνίρέαν τον μίγαν άπο^τολον 
έν ηάτραις της Αχαίας, απήλθε πρ6ς αύτ<5ν• Και 
μαΟοΰσα τά περ! του Χρίστου τελεώτερον, έβαπτίσθη. 
ΚαΙ πάλιν ύποστρέψασα ε!ς τήν ιδίαν χώραν, εύρε 
τήν αυτής άδελ^ν ΕανΟίππην πάσαις άρεταΐς Βια- 
λάμπόυσαν, χαΐ μετά χαράς ύποδεξαμένην αυτήν. 
Και άμ<^<ίτερας •πολλους διδάξάσαι τήν του Χρίστου 
«{στιν, λτβλειώθησαν. 

ϊΐΗΝΐ τα ΑΙΤυ. 

"Αολο^ις •Εής αγίας πρωιομάρτυρος θέχλης. 

Έ πρωτομαρτυς θέχλα γέγονεν Ιχ της πόλεως 
•Ικονίου• γυναιχος τινός Ουγάτηρ ευγενούς χαΐ 
πλούσιας, θεοχλίας Ονόματι. ^Απελθόντος δΐ ε?ς τλ 
'Ιχόνιον τοΰ αγίου αποστόλου Παύλου, ήχουσεν αύ• 
του διδάσκοντος τά λογία τοΰ θεοΰ, έν τψ ο^κφ τοΰ 
*Ονησιφόρου* ήν δΐ οτε έπίστευσεν ετών δέκα και 
οκτώ. Εξεδόθη δέ προς γάμον άνδρΐ πλουσίψ, ονόματι 
Θαμύριδι* άλλα καταφρονήσασα μητ^ρος, ανδρός, 
πλούτου, ήκολούθησε τψ άποστόλφ, κα{ μετ* αύτοΰ 
άπελθοΰσα εΙς τήν *Αντιόχειαν της Πισιδίας, έκδίδο- 
ται θηρίοις ύπύ τοΰ άρχοντος *Αλεξάνδρϋυ. ΚαΙ μη- 
δίν άδιχηθβΤσα, προσεδόΟη ταύροις. *Αλλά χαΐ τού- 
των ^υσΟεΤσα, βεοΰ χάριτι, πολλούς έπέστρεψεν έπι 
τ^ Κύριον συνεργών Ιχουσα Τρύφαινάν τίνα τόν 
Θε6ν φοβούμενη ν, τήν ύποδεξαμένην αυτήν. 'Γπο- 
στρεψασα δλ πάλιν εΙς τήν Ιδίαν πατερίδα, χατψκησεν 
2ν δρει τινί έγγ^ Σέλευκε ίας* ήσυχάζουσα χαΐ 6αυ- 
ματοοργοΰσα. ΒονληΟέντων δ^ πονηρών ανθρώπων 
άπκλθεΤν, χαΐ μιάναι α^ήν, ίσχίσθη πέτρα, ηΐιΐ 
Οΐϋονςβτο^ νΐηίρχοοββν •τνν €ν&νηχοντβ* άθηϋ1>ιΐ8 : 01) ΟΙιήβΙαιη,ηΙ ρΓο ίΠο ιπαΓίγτιαιη βαΝ 
βαηΐββ, βαΙνβΒ βΐπιιιβ ; ίιηρβίΓ&τϋ α 1ίοΙθΓίΙ)ΐΐ8, ηΐ 6( 
«ιΗ «ΐΜΐ οαηι Γβΐίςηίβ β&ηοϋ» οαίβη&β ^η^^^6Γ6η^. 
ΌυοΙί ίβ^ΙιΐΓ 8&ηοΗ ίη αΗ)βιη ΑιιΙίηοϋΐη, ιηαΐΐίδςιΐθ 
Ε ρΓίοίβοΙο βχοΓυοίαΙί ΙοπηβηΙΐΒ,οτιιη ίάοΐίδ δαΰπΩ- 
0&Γ6 ηοΐίβηΐ, δβά ίη βάβ ΟΙΐΓίδΙί οοαδίαηΐίδδίιηβ αά 
ιηοΓίβκη αβςαο ρ6Γ5ί9ΐ6Γ6η(, άαιηηαΐί οιηηββ οαρίΐβ 
βαηΐ ; βΐ ρηιπΔ (^τιίάβιη οιηηίαιη ΐΓοίβ, άβίηάβ Γβΐί- 
<|ΐι& ιηιιΐϋΐαάο. 

Εοίίβηι άίβ 

Μ Οοηίηϋτηοτβϋο $αη€ίαηί$η ψηοΗβτίίΜ Χαη(Μρρα 
βί Ροί^χ€ηχ. Β δ&ιιβ1& Χ&τιΙ1ιίρρ&, ΟΙαηάίο ΒσπιαηοΓαιη ε®βαηΒ 
11Χ0Γ ΡτοΙ)! Ηίβρ&ηί» ρη^Γβΰϋ, βοτοΓβιη νίΓίζίαβπι 
ηοοιίηθ Ροΐ/χβηαιη Ιιαίχιϋ. €ιΐ[η ΑπΙβιη 8&ηοΐα9 
ΡΑυΙυβ αρσβίοΐαβ ίη τβ^ίοιιβιη Ηίβραηί» V6η^856^, 
(%η8(ιιιη(ΐη6 ρτβΜΐίοαΓβΙ, ίΠητη &(1ϋΙ ΧαηΙΙιίρρΑ, 
Λίφχβ αΙ) 60 Ωάβπι β^οοία, ρΗιηυιη ςαίάβιη 1)&ρ1ίκα1α 
ίαϋ : (Ιβίηάβ τιγο 8ιιο ΡγοΙιο ρβΓβααβΗ αϊ ΟΗηβΙίιι- 
ηυβ ββΓθΙ. δίιηίΗΐβΓ βΐ δοτοΓ θ]η8 ΡοΙ^χβηα βθοοία 
ςαίάβιη (πηο &1) βοάβιη &ρο8ΐο1ο ίαίΐ ; Ββά ρο8ΐ 63119 
<1ί9θ688ηιη,οιιιη&τι<1ί886ΐ Αη(ΐΓ6&ία ιηα§ιηιιιι&ρο8ΐο- 
Ιυιη ΡαΐΓΐβ ίη Αείιαία ίΐάβπι νβπΙ&Ιίδ ρτωάϊο^^, 
ρΓοίβοΙα &(1 βηιη 68(,&1) βοςαβ,ροδίςυαπι ρβΓίβοΙίαβ 
ςιι» Αά €ΙιΐΊ8ΐυπι ρβΓίίηβηΙ,άίάίβίβββΙ, ύαρίίδπιιιιη 
βυδοβρίΐ. Μοχ Γβάίϋ ίη Γβ^ίοηβπι δααπι, ηΙ>ί ΓβρβηΙ 
δΟΓΟΓβιη δϋ&τη Χαηΐΐιίρραιη οηιηί νίΓΐυΙηπι ςβηβΓβ 

(] ίαΐ^βηΐβπι, α ςυα ουηι ^αηϋίο βχοβρία βδΙ.Ουπιςαβ 
&ιηΙ)Φ πιυΐΐοδ ΟΙιηβΙί Ωάβπι (ΙοοηίβδβηΙ, Ωηβπι νί- 
νβηάί ίβοβπιηΐ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 
Οίβ γί669ίπι& ςη&Γ(& 

Τ1λθο1& ρροΙοηιαΓίχΓ βχ ιιγ1>6 Ιοοηίο, ηιαϋβηδ οϋ- 
3υ8<1&πι ηοΜΙίδ &ο άίνϋίβ, ΤΙιθοοΗιβ ηοιηίηβ, ί11ί&, 
ααάίνίΐ βοηοίαιη αροδίοίαπι ΡααΙυιη, εηιη, Ιοοηίυιη 

ρΓΟίβΟΐΟΒ, Υ6γ1>& Οβί ίη άοΠΙΟ 0η68ίρ1ΐ0Γί <1θ6ΘΓβ1. 

ΕταΙ αιιΐ6πι,οιιηι οτοάϊάίί, αηηοπιοι άβοβπι βΐ οοΐο. 
€οΠοο&ΐΑ ΥθΓΟ ίη πιαίτίπιοηίαιη Ιιοηιίηί οραίβη^ο 
ΤΙι&ηι^Γίάί, η6§1βοΙ& πι&1γ6, τιγο, άίνίΐίίδ, &4]ΰηχϋ 
Ο 56 Αροβίοΐο,οηηι ςαο Αηΐίοοίιίαπι Ρίδί(ϋ» ρροίβοΐα» 
άαηιηαΙΠΓ &<1 1)68ϋαδ αΐ) ΑΐβχαηάΓΟ ρΓΟδίάβ ; 36<1 
ηαΠα ίη γ6 &1) Ιιίδ ΙβΒδα, ΐΓ&άίΙαΓ Ιαηπδ, & ςυίΙ>α9 
6ΐίαπι Οβί 1>6ηβί1οίο 1ί1>6Γα(α, πιιιΙΙθ9 αά Οοηιίηηπι 
οοηνβΓϋΙ, &(ΐ3αΙ& α Τΐ7ρ1ι»η&, δίη^ΐαη ρΐ6ΐαΐ6 ίβ- 
πιίη&,ςυβΒ ίΠαηι ΙιοκρίΙίο βχοβροΓ&Ι Ιηάβ ίη ραίπαοι 
Γ6^6ββα, ίη ηιοηίβ &ρυ<1 δβίθηοίαπι 1ι&1)ίΙανίΙ, 
ΐΓ&ηςηίΠΑΐη τίΐαηι α^βηβ, 6ΐ ηιίΓ&οαΙοπιπι ίΓβςηβη- 
Ιία ίΐΐαβίτίβ. Οηιη αηίβηι ηβΓ&τίί ςηίά&πι Ιιοπιίηββ 
ίΐΐιΐΰ κϋΟΒάβτΒ^ 6ΑΠΐφΐ6 τίοΙ&Γβ οο^ίΙ&ΓβηΙ, ρβίΓα ίη 
ραΓΐ69 (ΙίβάβΜ 6Χ06ρίΙ 9αηοΙ&πι αηηοδ ηοη&§;ίη1& 71 ΗΕΝΟΙΌΟΠ ΡΑΗδ Ι 
Α 72 Ε00ΕΜ1ίΕΝ8Ε. 

Οίβ γίοβ8ίιη& ςιιίηία 

βΤ ΟοηιΐΜίηοτααο ηιαρηί αο («ιτχΐιΐι» ίβ^^«^ηοίι^*, 

ςΐίαηάο ριι^ «η α€Τ€ίη Γαρίν$ ββ(. 

ΤΙΐ6θ(!θ5ίο Μα^ο ϊιηρβΓαηΙβ ΙβΓΓωιηοΙαβ οοηΐί. 

^ϋ, ςιΐδΐί» ηαηίϊυΛίη ιηοΓίαΙίαιη ιη6ΐηοπ& 6Χ8ϋϋ1. 

ΟοαΓβ ροραΐαβ ιιηίνβΓ8α3 εαιη ίιηρβΓΛίΟΓβ βΐ ρ&- 

1ηαΓ€ΐι&, ΓβΙίοΙα υΛβ, βχϋΐ ίη οαιηρυιη 3τιχΙ& 

Ηθίχίοιηοιη, ί1)ίςυ6 οοιηιηοΓ&1)&ΙαΓ, βο ςαοά Ιβιτ». 

ιηοΙιΐ9 ηηηςυαιη ϋβ99αΓ6ΐ. Οαιη ααΐβιη βαρρΙίοΑ- 

ϋοηββ αϊ) Η6ΐ>άοπ]θ ίη οαιηρυπι αά ΐΓίΙ)υη2ΐ1ίαιη 

αβΓβηΙ, αίςυβ ϋΐίβ Υ6Γΐ>ί9 : ΒαηοίηΒ Ώηί$, $άη€ίΐί$ 

(οτΐύ^ 8αη€ίίέ$ ίΐΜηοτίαΙί$, Ιιβο &άάβΓβηΙιΐΓ, Οηϊ 

€νηΗβχη$ €$ ρνο ηοΙ>ί$^ ςα» βχ ΙιββΓβδί ΤΙιβοραδοΙιί- 

ΐΛΓαιη βΓαηΙ 1)1α8ρ1ιβπι&ηϋιιιη αίςαβ αΤΠηιίΕηΙίαιη -^ ^^αθεν έν τψ σταυρψ• Ιξβίφντ,ς παιδ(ον έκ μέσο» 
άίνίηίΐαΐβιη βΐίωη Ιη οπιοβ ραδδωη ίαίδδβ ;αΓΓβρΙϋ8 ** "^ου πλήθους άρπβγίν, ι\ς τόν αέρα άν»φέρετο. 

Πάντων δέ μιτά φ<$βου χραζόντων τ^ Κύριβ έλέη- 
σον, χατεβη τύ παιδίον, ώς 6π6 νεφέλης ήνόχως ΜΠΝΙ ΤΩ ΑΓΓΩ. 

ΚΕ' 

Η άνάμνηνις των φ^βων τοΰ μεγάλου σεισμού, χαι της 
του παιδός έν αέρι άρποΐγης. 

Έπ2 της βασιλείας του Μεγάλου Θεοδοσίου σεισμός 
έγένετο, οίος ουδέποτε γέγονεν. Έξ οδ κβΐ πας δ λαλς 
σί)ν τψ βασιλεΧ και τφ πατριάρχΐ[ϊ αφέντες τήν π^λιν 
έξ^ίλθον έν τψ χάμπψ πλησίον του Έβδομου, καΐ 
{μενον έκεϊ. Δκίτι ακατάπαυστος -ζν 6 σεισμ<$ς. Α*- 
τανευ($ντων δΐ άπ^ του έβδομου εΙς τον χάμπον κρ^ς 
τ6 τριβουνάλιον, καΐ προστιθεμένου εΙς τ6, "Αγιος 6 
Θεός, ίίγιος ίσχυρδς, ίίγιος αθάνατος• του, Ό 
σταυ;:ω6εις δι' ή μας, δπερ ήν της των Θεοπασχ^υ• 
των αίρέσεως βλασφημούντων δτι καΐ ή Οει^της άθ πιβάία Ιιιγ1>& ΓβρβηΙβ ρυβΓ, ρβΓ αβΓβιη ΓβΓβ1)αΙιΐΓ 
Ουιηςαβ οιηηβδ ρβΓίβΓτϋί οοηοΙ&ιηαΓβηΙ, Κί^τίβ 
β/βί5οη,ρτΐ6Γ Ι&ηςααιη ηΏΐ>6 άβίαίιΐδ, ςοίβΐβ άβδββη- 
άίΐ; ίηάίοίοςιιβ δϋβηΐίο, αά ρορΰίαπι αίΐ: Αη^βίο- 
Γϋΐη οΙιΟΓί ΙβΓ δοηοίαιη Ιιγιηηαιη δίηβ ίϋα αρρβιι- 
άίουΐα, Οαι οηιά/ίχυ$ €$ ρτο ηο&ί5, οοηοίητιηΐ. Η«θο 
οαιη ρηβΓ άίχίδδβΐ, δίΑΐίπι πιΟΓίαιίδ οοηοίάϋ, δί• 
πιηίςυθ οηπι ΙΐΦΓβδί βηβηι 1ι&1)αϋ ΙβΓΓββπιοΙαΒ. 
Ιηίβηπι οηιηββ οΙ>8ΐαριΐ6ΓαηΙ, Οβοςηβ ^Ιοιίαπι Ιτί- 
ΒαβπιηΙ. 

Εοάβπι άίβ 
68 Οβτίατηβη $αηο(ί ηιατίψ^» ΡαρΗηηίη, 

Ιαιρϋ Οίοοίβΐίαηί ίπιρβΓαΙοπδ οπιάβΐϋ&β ρΐυήπιοδ 
ΟΙιπδϋαηοΓαπι αοη δοΐαπι βχ Ιαίοίβ, δβά βχ πιοη&' Ο 
οΐιίδ βΙΤβεϋ ηιαΓίγΓβδ : βχ ςηοπιπι ηιιιηβΓο ίαίΐ 
δοηοΐυδ Ραρίιηηΐίυδ, ςαί βχ ^£^^ρΙο οπυηάιΐδι 
&1)άίοαΙο δοβΰηΐο, ηιαχίπιαπι υιΙφ ραΓίβηι ίη βΓβιηίδ 
ΐΓαηδ6(;ίΙ. δβά ουηι ρΐαηπιοδ Ογφοοπιπι αά ΟΙΐΓί- 
δίοπι οοηνβΓίβΓβΙ,α ρΓΦίβοΙο αά ηθοβπι ςυΦΓβ1)&ΙαΓ. 
ΜηΙΙίδ βΓ^ο 6^η8 οαηδα οοηιρΓβΙιβηδίδ, ^αδδυδ αϊ) 
αη^βίο, ρπΒίβοΙο 86 ηΙίΓΟ οΙ>Ια1ίΙ,ίη ^υ^αδ οοηβρβ- 
€ΐα ΟΙιπδΙυηι ρΓοίβδδΠβ, εαίβηίδ ΓβΓΓβίδ εοηδίρίη• 
^ίΙαΓ.'Ιαπι ίη βςααίβηπι &οΙη8,βο ηδςοβ (ΙβρβοΙίΙυΓ^ 
άοηβο ίΐΐίαδ γίδοβΓα ίη Ιβιτ&ηι ρροΠηβΓβηΙ. Υβηιπι 
οαπι ηΐΓδη8,ί1Ιίδ&1)&ηβ6ΐο οοπιροδίΐβ ίηίοουπι δαηπι 
Γβδίίΐαΐίδ, δΐιηηβ βίΤβοΙιΐδ, ηιαίΐοδ αά ΟΙιπδΙί Ωθβηι 
ΐΓΟχίβδβΙ, πιίΙϋΙυΓ & ρρφίβοΐο, ηηα οαπι ίίδ ςαί 
ΟΓβάίάβΓβηΙ, αά Οίοείβΐίαηηπι ίπιρβΓ&ΙοΓβπι, α ςαο 
ρ&ίπι» &ίΩχη9, άβοββδϋ : αίςαβ αηο βοάβπκιυβ άίβ 
ςηίη^βηΐί ςααάΓ&βίηΙα ββρίβπι ηι&Γΐ7Γβ9 άβοοίΐαΐί 

ίΠΘΓβ. καΐ παρβκελεύσατο τψ λαψ σιωπήσαι- και εΤπεν, 
δτι οΐ των αγγέλων χοροί χωρίς της προαθήκης τοί^^ 
•Ο σταυρωθείς δι' ήμας, ψάλλουσι τλν τρισάγιον 
Οανον. Τοΰτο δΐ εΙπ6ντος του παιδ(ου, και παρα- 
χρ^ίμα τελευτήααντος, έπαύαατο συν ττί αίρέσει και 
6 σεισμός. Καΐ έθαύμασαν άπαντες, δοξάζοντες τον 
Θ£(5ν. 

Τί αυτί ήΚ^Ρ? 
*Α6λησις του όσιομάρτυρος ΙΙαφνουτίου. Εοάβπι άίθ 

β• ϋοτητηβτηοταϋο $αηοΙχ ΕηρΗΓΟίψιχ, ςιΟΒ 8αηια- 
ναρ(1η$ αρρβίΐαΐα (ηϋ. 

Μηϋ® δαηΐ δαίαΐίδ νίφ.ΕΙβηίπι ΕυρΙιτοδγηα ορα- 
ΙβηΙί Ιιοπιίηίδ βΐία, οηπι 8ί1)ί ηηρίί&δ ραΓΟτί Γβ9θί* 
νί99βΙ, ίρ92ΐςαβ Οΐιπδϋ 9ροηδα 6996 ίη &ηίηιιιηι 
ίηάηχί9δ6ΐ,οοηίιΐ|$ίΙ &(1 ςαβακίαπι δοηοίηπι δβηβαι^ 
& ςΰο Β&ηοΙίπιοηί&Ιίβ ίαοΐα 69ΐ. 6υπιςα6 ΙίπιβΓβΙ 
ηβ & ραΐτβ οοβηο9θ6Γ6ΐαΓ, βαπιρίο νίπΗ 1ιαΙ>ίΙιι» 
ιηαΙ&Ιοςιιοηοαιίηβ,δβίρδθΐη δηατ&βάηπι αρρβίΐ&νϋ» 'ΙΙ του δυσσεβοΰς βασιλέως Διοκλητιανοο ώμ'ίτης 
πολλούς τών Χριστιανών απέδειξε μάρτυρας, ού μ4- 
νον έκ τών λαϊκών, άλλα και έχ τών μοναχών ών 
εΤς ήν καΐ ό δσιος ΙΙαφνούτιος. Οδτος γαρ εξ Αΐ- 
γύπτου καταγ«^μενος, χαταλιπών τόν κ'^σμον, τόν 
πλεϊβτον της ζωής αίτοΰ χρ<5νον διέτριβεν έν έρήμοις, 
Διά δΐ τό πολλούς τών Ελλήνων έπιστρέ^ρειν πρ^ς τον 
Χριστών, εξτ^τεΤτο φονευθήναι παρά του άρχοντος. 
Και πολλών κρατουμένων δι* αυτόν, 6πό θείου αγ- 
γέλου κελευαΟείς, άπελθών παρέστη τ ψ ^ίρχοντι 
χαΐ τον Χριστόν όμολογήσας, δεσμέ «αι σίδηροι ς. 
Και έπι ξύλου κρεμασθείς, έξέσΟη, Ιως τά Ιντερα 
αύτοΰ ?πεσον έπΙ τήν γην. *Αλλά πάλιν γέγονεν 
δγιής, αγγέλου ταίίτα προσαρμ<5σαντος τψ σώματι• 
έκ τούτου πολλοί έπίστευσαν τψ Χριστψ. ΚαΙ Γδών 
ό αρ'/ων, πέμπει αύτδν συν τοΤς πιστεύσασι προς τον 
βυιλίχ Α'οχλητ'.ανίν. ΚαΙ παο' εκείνου έπΙ φοίνικος 
σταυρωθείς, έτελειώθη. Κατ' αυτήν δΐ τήν ήμέραν 
άπεκειραλίσθησαν πεντακόσιοι μζ* μάρτυρες. 

Τήαύτχί ήμέρ^ 

Μνήμη της 6σίας Ευφροσύνης, της μετονομασ0είσης 
Σμαραγδου. 

ΙΙολλαί είσι της σωτηρίας 6δοί. Και γάρ ή όσια 
Ευφροσύνη, θυγάτηρ ούσα πλουσίου τινός, και πρ^ς 
γάμον μέλλουσα έχδοθήναι, γνουσα τοΰτο, και του 
Χρίστου νύμφη Οέλουσα εΤναι, προσέδραμεν ένι τών 
αγίων γερόντων, και παρ" εκείνου έγένετο μοναχή» 
Είτα φο6ηθ«ΐ^* ^^β (^ή γνωρισθεί 6πό του πατρός 
αυτής. ένδυ9«μένη άνδρ€(α Ιμάτια, χαΐ μετασχη• 73 ΒβΜΕΙΙΒΒΙΙ. 74 μασ6»Τσβ •!< &νίρβ, χβΐ μ»τονομάα«σα έαυτήν ^ Λίςαβ ίη τίΓΟΠίιη ιηοηλδΙβηΌΐη 865β οοηίαΐίΐ, ςαοά Χμάρβγδον, άπήλ0βν •1ς ίνδρίΤον μοναστήριον, β^ς & 
χαΐ πρ6τερον κβτά (ΐυνήβειβν άπήρχιτο ό πατήρ αύ- 
τ^ς. Κχι μβτ4 τούτο πάλιν απερχόμενος, κβΐ τψ 
ήγουμένψ διηγούμενος τήν φυγήν τής θυγατέρος, 
ϊβλεπε πολλάκις καΐ αυτήν παριαταμένην τψ ήγου- 
μένφ έν (τχήματι άνβρ^ς, και λυπουμένην δήθεν διά 
τήν θυγατέρα αύτοΰ* άλλ' ούκ έγνώριζεν αύτιΐν. 
Διανύαασα 21 έν τφ μοναστηρίφ ίτη δέκα καΐ βκτώ, 
ήσβένησε* και προσκαλεσαμένη τ^ν πατέρα αυτής, 
«Τπεν. Έγώ εΙμι Ουγάτηρ σου• καΐ μή λιιπονί• καΐ 
τούτο είποιίσα, έκοιμήθη. 

ΒΙΗΝΙ Τ9 ΛΓΤφ. 

Έ μετάστασις του αγίου 7ωάννου το^ Θεολόγου καΐ 

εοαγγελοτοΐ^• «μ 

Ό Μέγβς απόστολος καΐ ευαγγελιστής ΊωΙννης 
μετά τήν άνάληψιν τοδ Κυρίου, καΐ τήν κοίμησιν 
τής Θεοτόκου, ή>6εν εΙς "Ε^εσον, εύαγγελιζόμενος 
τόν Χριστόν. Κα? ίιαβληθείς Αομετιανφ τφ •Ρωμα(ων 
βασιλεΤ, έξωρί^Βη εΙς Πέτμον τήν νήσον. Ένθα καΐ 
τλ Λγιον ϊγραψεν Εύαγγέλιον. Μετά δΐ τελευτήν Δο- 
μετιανού, άνακλη6ε(< πέλιν, ήλβεν εΙς Έφεσον. ΚαΙ 
μετά τλ πολλούς διδάξαι, καΐ διά του βαπχίσματος 
προσαγαγεΤν τφ Χριστφ, προέγνω τήν μετάστασιν 
αύτου. Κα* Κυριακής ημέρας έλθούσης, διδάζας τοΙ>ς 
αδελφούς τά μεγολεΤα του Θεού• καΐ ποραγγιίλας 
αύτοις φυλάττειν πάντα τά διδαχ0έντα 6π' αύτου, 
προσέταξε τφ μαθητή αύτου παραλαβεΤν δνδρας 
κατέχοντας τάς πρ^ ίρυγμα χρείας, χαΐ άκολου- 
θεΤν. Κα? έλθών έπΙ τ^ν τόπον, έπέτρεψεν δρύξα* β1 ρΛίβΓ β]α3 ίΓβςηβηδ αάΐΓβ ϋοηβυβνβΓ&Ι : ρο9ΐβ& 
νβΓο ίΐΐαο Αίΐνβηίβηβ, οαιη πιοηαβίβηί ρρφΓβοΙο άβ 
Γαβα ΟΗβΒ Β»ρβ οο11οςηβ1)αΙαΓ, ίηδρβοίβηΐβ βΐ αα- 
άίβηΐβ ρΐβπιιηςυβ ΩΙία, άοΙοΓβπκιυβ β&οΐβιη άβ οαιι- 
83. ρΓβΒ 8β ΓβΓβηΙβ, οαιη ίηΐβπιη α ρβίΓβ ηιιηςπ&ιη 
οο§ηο8θβΓβΙαΓ. Οηιη αυΐβιη ίη ιηοοαβίβηο &ηηο8 
(Ιβοβιη βΐ οοΐο νίχίδδβΐ, ίηοίάϋ ίη ιηοΓΐ)υιη. ΕΙ 
&0€6Γ8ί(ο ραΐΓβ άίχίΐ : Κ^ο βιιπι ΠΙία ΙυΛ, ηβ οοη- 
ΙπδΙβηΒ : δΙ&Ιίπιςαβ οΙχΙοΓΠΐίτίΙ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

ΟΙβ νίθ68ίιη& 8βχΙ& 

70 Τταη$Ιααο $αηοΗ Ιοαηηί$ ΊΚβοΙοοί^ β( βυαη^ 

Μα^αβ &ροδ1ο1η8 6ΐ βγ&η§;β1ί8ΐ& ^οαηη68, ρο8ΐ 
Οοοιίηί αδοβηδίοηβπι βί ϋβίρ&τβο οΜίηπι, τβηϋ 
Ερίιββηπι, ΟΙιπδΙιιιη βταη^βΙΙζαηβ ; (Ιβίαΐυδφΐβ Α(1 
Οοπιί(ί&ηηπι Βοιη&ηοηιπι ίπιρβΓ&ΙοΓβπι, τθΐβ^αΐατ 
ίη ίηδηΐΕπι ΡαΙπιοδ, αΗ β&ηοίηηι Ετ&η^βΐίαιη οοη- 
86ηρ8ί(. ΡαηοΙο &η1βηι νίΐα ΟοηιίΙίαηο, Γβνοο&Ιυβ 
αϊ) βχδϋίο, Γ6(ϋίΙ Ερίιβδηιη : υ1)ί οαηι ιηαΐΐοβ άο- 
6αίδ86ΐ,ρ6Γςη6ΐ)&ρϋ8Πΐιιιη&ά ΟιηδΙηπι α(1(1αχί986ΐ, 
ΐΓαηδΙ&ϋοηβπι 8ααηι ρΓβθηονίΙ. Οοπιίηίοο ί^Ιητ άΐβ 
οαπι ίΓ&ΐΓββ πι&βηα ΟθΙ ορβΓΟί <1οοιιί88«(, βίβςαβ, 
ηΐ ςπβθ βάοοϋ & ιβ ίυβΓοηΙ, οϋββΓτ&ΓβηΙ, ρΓοοβρίβ- 
86ΐ, ΙπιρβΓ&νίΙ (Ιίδοίριιΐο ηΐ, &83ΐιηιρ1ί3 1ιοαι1ηί1)α8, 
6ΐ ςα» αά ίοάίβηάιιπι ορη8 βδββηΐ, ρ&ταΐίδ ίηΒίπι- 
πιβηΐίδ, 86 οοη36<|η6Γ6ΐιΐΓ : &1)ϋ1ςη6 ίη φίβηκίαιη 
1οοηπι,3η88ϋςυβ6β68ΐ&&]ΐ6 ΙβΓΓΕίοδβααι ίη οπιοίβ δρυγμα βαθύ σταυροειδές. ΚαΙ προσευξάμενος καΐ Ο ϋβΐΐΓ&πι β^ΓοάβΓβ. Μοχ ΟΓατίΙ, 6ΐ άΐχίΐ : Ραχ Υθ1)ί8, 

ειπών Ειρήνη 6μΤν, αδελφοί, άνεκλίθη έν τφ δρύγ- 

ματι. Τότε καλύψαντες αύτδν ο1 μαθηταΐ άνεχώρη- 

σαν. Και μετά τούτο έλθόντες Ιδεϊν αύτδν, ούχ 

ε^ρον. 

ΜΗΝΙ Τ9 Αττφ. 
Κ7 

•Άθλησις της αγίας μάρτυρος Έπιχ^εως. 

Έπίχαρις ή του Χρίστου μάρτυς, ύ«ήρχ«ν έν τ^ 
Ρώμ^ έπΙ Διοχλητιανοι^ του βασιλείας* έκρατήθη δ^ 
παρά Εαισαριου του έπαρχου. ΚαΙ όμολογήσασα 
πα^^ησ(φ τ^ν Χριοτδν, κρεμαται και ξέεται. ΕΤτα 
τύπτεται μτ^ά σφυρών μολυβδίνίιΐν 6πδ τεσσάρων 
στρατιωτών* ο'Ιτινες, ευχόμενης αυτής, &πδ αγγέλων ίρΑΐΓββ : βΐ ίη ίοτβα 8β86 οοπιροδαίΐ : ςαο ορβΓίο, 
<ϋ8βίρα1ί άί80β886Γ6. Υβπιιη ρααίο ρο8ΐ τβ^βδδί, 
νίβοηάί βΰπι βίαάίο, ηβςιι&ςηαπι ίητβηβπιηΐ 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 
Οίθ τίοβ8ΐιη& ββρΙϊηίΑ 

71 ΰβτίατηεη $αηοί(Β ηατί^τύ ΕρκΗανύ. 

ΕρίοΙι&ηβ,ΟΙιηβΙί ιη&ιΐ7ΐ'»Οίθ6ΐ6ϋ&ηο ίηιρβΓ&ΙΟΓθ, 
Ηοιη» οΙ&ΓαίΙ. 0οιηρΓβΙΐ6η8& Αηΐβπι & €βθ8ΑΓίο ρπΒ- 
ίβοΐο, οοηίβ88&φΐ6 1ί1>6Γ6 βΙιΗδΙιιπι, 8α1)1&ΐΑ ίη 
βφΐυΙβαπι,βχβ&ΓηίίΙο&ΙαΓ : άβίηάβ ιηαΐΐβίδ ρ1ϋΐη1)βί8 
ρβΓοηΙϋπΓ & ςιι&ίυοΓ πιίΙϋίΙ)α8, ςηί» 6&ρΓ60θ8 ίηη- 
(ΙβηΙθ, &1) αη^βΐίδ ίηίβΓίβοΙί 8αηΙ. βοηδίιΐηίΐ ίΐ&φΐβ άν^ρέθησαν. ΒΤτα συνεβούλευσε τφ &ρχοντι δ συγ- Ο ρΓ»ί60ΐο&886880Γ, ηϋη ίΠαπιίβΓΓθΙο&ρίΙβΙβπι 8βη- κάθεδρος αύτου άποκεφαλίσαι αυτήν, Λαβούσης δ^ 
τήν διά ξίφους άπδφασιν, καί προσΐυχομένης αυτής, 
ή ευρεθείσα ύποκάτω των ποδών αυτής πέτρα, ύδα- 
τος άνέβλυσε πλήθος. Πληρώσασα δέ τήν εύχήν, καΐ 
κλίνασα τδν αυχένα, έπλήγη 6π6 του δημίου, καΐ τδ 
μέν πνεύμα αυτής έναιιτνέθη εΙς χείρας Θεοΰ ζ&ν- 
τος Δικαίων γάρ ψυχαΐ Ιν χειρί Θεού. Το δΐ τίμίον 
λείψανον αύτης ετάφη έντίμως παρά Φήλικός τίνος 
συγκλητικού, ευλαβούς Χριστιανυυ* βρύον θάματα 
πασι τοΤς πιστώς προσερχόμενο ις αύτφ, πασαν νόσον, 
καί τ.άσαν συμφοράν κμΙ λύπην έτοίμως άποδιώκον 
^< τή« σήμερον. 

Ρατβοι. Οα. ΟΧνΠ. ΙβηΙίαπι. Οαοά οηιη ίβοίδδβΐ ρΓδθίβοΙυδ,οοΒρίΙ ογ&γθ 
ΕρίοΙι&Γίδ : δίαΐίιηςυθ ρβίΓα, ςη» 8υ1)ΐ6Γ ίΙΗπδ ρβ- 
άθδ^α^61)&(, ιη&^&οι β^ΓηάίΙ &(ΐηαΓππι νίπι. βηπιςαβ 
ρΓβοβδ οοηιρίβνίδδβΐ, ίηοΐίηαΐα οβΓνίοβ, λ ΙίοΙοΓβ 
ρβΓ0ΰδ8& ίηίΐ, 6]αδςυ6 βρίπίαδ ίη Οβί νίνί ιηαηαβ 
αθνοΐανίΐ : Ιιαίοπίτη βηίτη αηίτηα ίη ηιαηη Οβι 5ίΐηί : 
ρΓβΙίοδΦ αυίβηι β^ι18 Γβΐίςηί» Ιιοηοηβοθ α ΡβΙίοο 
φΐοάαπι δβηαΙοΗο νΪΓο ρίοςαθ ΟΙΐΓίδΙίαηο δβριιΐΐ®, 
οατ&Ιίοηβδ βπιίϋυηΐ οπιηί1)υ8 οαπι Πάβ αά βαβ αοοθ- 
<1θηΙίΙ)ηδ, οπιηβπιςιιβ πιογ1)ιιπι, οαίαπιίΐαΐβπι βΐ 
Φ^ίΙηάίηβηι &<1 Ιιαηο υδςαβ άίβαι δίβΐίπι άβρβίΐηηΐ. 71 ΕΟΟΕΜ 1ίΕΝ8Ε. 

Όϊβ γίο68ίιη& ςυίηία 

67 ΟοηιηεηισταΙίο τηα^μιί αο ίβιτχ^ίΐίε ίβ^^«^ηοίια, 

ςηαηάο ρηε^' ίη α€Τ6τη ταρίίίΒ 6$ί. 

ΤΙΐ6θ(1ο$ίο Μα^ο ίιηρβΓαηΙβ 1θΓΓ8ΒΐηοΙα3 οοηΐί- 

^Ι, ςοαίίβ ηαη(ΐιι&τη τηοΓίαΙίαιη πΐ6ΐιιοπ& βχδΐίϋΐ. 

ΟηαΓ6 ρορϋΐυβ οηίνβΓδίιβ Οϋΐη ίιηρβΓαΙοΓβ βΐ ρα- 

ΙτΐαΓοΙια, ΓβϋοΙα αΛβ, βχϋΐ ίη οαιηρυιη 3ΐιχ1β 

Ηβίκίοιηιιιη, ί1>ίςϋ6 οοιηιηοΓα1)ΕΐηΓ, βο ςηοά ΙβιτίΒ- 

ιηοΐιιβ ηαηςααιη 0689&γ6(. Οιιιη αιιΐβιιι 5ηρρΗο&- 

ϋοηββ αϊ) Η6ΐ)άοιηο ίη οαπιραπι &ά ίηΐιυη&ΐίαπι 

ΠβΓβηΙ, αίςυβ ίΙΙίβ νθΓΐ)ί8 : 8αηοίη8 ί)«ΐ5, $ύη€ίη$ 

(στα$, ίοηοίηΒ %ιηιηοτίαΙί$, Ιιβο αάάβΓβηΙΠΓ, Οιιί 

€ηιάβχη$ €$ ρνο ηοΙ>ί$, ςα» βχ ΙιβΓβδί ΤΙιβοραδοΙιί- 

Ι&ΓΠΠΙ βΓΕΟΙ 1)1&3ρ1ΐ6πΐ3η1ίαπι αίςηο αίΟπη&ηΙίααι ΜΕΝΟΙΛΟΠ ΡΑΚ8 Ι. 
Α 72 ΜΙΙΝΙΤΩΑΓΓΩ. Η άνάμνησις των φ^βων του μ«γάλου σβισμου, χαΐ τΨ^ζ 
τον» παιδος έν αίρι αρπαγής. 

ΈπΙ τής ρασιλε{ας του Μεγάλου Θεοδοσίου σει^μ^ς 
έγένετο, οίος ουδέποτε γέγονεν. Έξ οδ χα\ πϊς δ λσος 
σΙ>ν τψ ββσιλεΤ και τψ ΐΓατριάρχΐ[ϊ αφέντες τήν π<$λιν 
έξήλθον έν τψ χάμπφ πλησίον του Έβδομου^ χαΐ 
{μενον έχεΤ. Δι6τι άχττάπαυστος ^[ν 6 σεισμός. Αι- 
τανευ<$ντων Β^ άπό του έβδομου ε!ς τον χάμπον πρ^ζ 
τό τριβουνάλιον, χαΐ προστιθεμένου εΙς τό, "Αγιος 4 
θε^ς, άγιος ί^χορλς, άγιος αθάνατος* του, *0 
σταυ,^ωΟεΙς δι' ή μας, όπερ ήν της των βεοπα^υ- 
τών αίρέσεως βλασφη μουντών βτι χλ\ ή 0^^< 
ΙπαΒεν έν τψ σταυρφ* εξαίφνης παιδίον έκ μέσοο άίτίηίΐΛίβπι βΐίωη ίη οπιοβ ραδδωη ίαίδδβ ;αΓΓβρΙΠ3 '^ '^^^ πλήθους άρπβγίν, είς τλν αέρα άνεφέρετο, άβ πίθάία ΙιΐΓΐ>α ΓβρβηΙβ ρπβΓ, ρβΓ ΕβΓβπι ίβΓβ1)αΙαΓ, 
Οηηιςΰβ οπιηβδ ρβΓίβιτίϋ οοηοΙαιη&ΓβηΙ, Κψτίβ 
β/βίβοη,ραβΓ Ι&ηςηαηι ηοΒβ άβίΑΐαι, ςηίβΐβ άβδοβη- 
άίΐ ; ίηάίοίοςηβ βίίβηϋο, αά ροραίαπι αίΐ : Αη^βίο- 
ΐΌπι οΐιοη ΙβΓ δοηοΐαοι Ιιγτηηηιη δίηβ ίϋα αρρβη- 
(ϋοαία, Οαί οπιη/Ιχιιβ β$ ρτο ηοΐήι^ οοηοίηαηΐ. Ηβθο 
οαηι ρυβΓ άίχίβδβΐ, δίΑΐίπι ιποΗααδ οοηοίάίΐ, δί• 
ιηαίςιιβ οηιη ΙΐΦΓββί Οηβηι 1ι&1)αίΙ ΙβιτβθπιοΙαδ. 
ΙηΙβΓίπι οηιηβδ ο1)δΙαρη6Γαη(, Οβοφίβ ^ΟΓίαιη Ιτί* 
1)ΐΐ6πιηΙ. 

Εοάβηι άίβ 
68 ϋβτίαίΜΠ $αηοα ιπω-ί^/ήΒ ΡαρΗηηίη. Πάντων δΐ μετά ψ^βου χραζ^ντων τ6 Κύριε έλέη- 
σον, χατεβη τ6 παιδίον, ώς 6π6 νεφέλης ήσύ^τως 
χλ\ παρεχελεύσατο τφ λαφ σιωπησαι* χαΐ εΐιεεν, 
δτι οΐ των αγγέλων χοροί χωρίς της προβθήχη< τοδ^ 
•Ο σταυρωθείς δι* ήμ3ς, ψάλλουσι τλν τρισάγίον 
Ομνον. Τούτο δ^ εΙπ<$ντος του παιδίου, χαι παρα- 
χρτ|μα τελευτήσοντος, έπαύσατο συν τΐί αΙρέσει χαί 
ο 9Ζΐ9μ6ς, ΚαΙ έθαύμασαν άπαντες, δοζάζοντε< τον 
Θε^ν. 

Τί αυτί ήΚ^Ρί 
*ΑθΑησις του δσιομάρτυρος Παφνουτίου. Ιαιρίί ΟίοοΙβΙί&ηίίπιρβΓαΙοηδοηιάβΙίΙ&δρΙιΙΓίπιοδ 'ΐί του δυσσεβούς βασιλέως Διοχλητιανοο ώμ^τη; 

βΙιπδΙί&ποΓίιιη ηοη δοΐαπι βχ Ιαίοίδ, δβά βχ πιοηα- Ο πολλούς των Χριστιανών απέδειξε μάρτυρας, ου μ<^ 
οΐιίδ βΙΤβείΙ πιαΓίγΓβδ : βχ ςηοπιιη ηυιηβΓο ίαίΐ 
δοηοΐυδ ΡαρΙιηηΙίοδ, ςαί βχ ^£^ρΙο οπυηάηδ, 
&1>(1ίοα1ο δφοηΐο, ηιαχίπιαπι νίΐ» ραΓίβπι ίη βΓβαιίβ 
Ιταηδβ^Ι. 8βά οαιη ρίαπιηοδ βΓβθοοπιπι αά ΟΙΐΓί- 
δΙηπιοοηγβΓίβΓβΙ,α ρΓφίβοίο &(1 ηβοβπι ςαβΒΓ6ΐ)&ΙθΓ. 
Μαΐΐίδ βΓ^ο Θ^α9 οααδα οοπιρΓβΙιβηδίδ, ^υδδηδ α1> 
αη^βίο, ρΓφίβοΙο ββ υΙίΓΟ οΜυΙίΙ,ίη ^ο^α9 οοηβρβ- 
οΙα ΟΙιπδΙαπι ρΓοΓβδδηβ, ο&Ιβηίδ ίβΓΓβίδ οοηδίπη• 
^(ΰΓ : Ιοπι ίη βςηηίβηπι αοΐοβ,βο τΐδςπβ (ΙβρβοΙϋιΐΓ^ 
άοηβο ίΐΐίαβ νίδ€6ΓΑ ίη Ιβιτασι ρΓοΟηβΓβηΙ. ΥβΓπηι 
βαπι ηΐΓδη8,ί11ίδ&1)&ηββ1ο οοπιροδίΐβ ίηίοοηπιβααπι 
Γβδίίΐαΐίδ, δΗηυδ βίΤβοΙαδ, πιαίΐοβ αά βΐιπδΐί Οθβπι 
ΐΓΟχίδδβΙ, ηιίΙΙϋυΓ α ρρβίβοΐο, ηηα οαπι ίίδ ςαί 
ΟΓβάίάβΓ&ηΙ, αά Οίοοίβΐίαηαπι ίπιρβΓ&ΙοΓβπ), α ςαο 
ρ&ίπι» αίίίχαδ, άβεββδίΐ : αίςαβ υηο βοάβπΐςαβ άίβ 
ςηίη§;βη(ί ςα&άπι^ηίΑ ββρίοπι πιαΓΐ7Γβδ άβοοίΐαΐί 
ΓπβΓβ, 

Έοάβπι άίθ 69 ΟοΐΜη&τΛΟταΙχο $αηοΐΛ ΕυρΗτο$φίχ^ ςηχ Βαιηα- 
ταράη$ αρρ€ΐΙαία (ηχΙ. 

ΜηΙΐΦ βαηΐ βαΐαΐίδ νίφ.ΕΙβηίηι ΕαρΙίΓΟδγηα ορη- 
ΙβηΙί Ιιοπιίηίδ β1ί&» οηπι 8ί1)ί ηαρίίαδ ρ&Γαη Γββοί* 
νίδδβΐ, ίρβαςαβ ΟΙιπδΙί βροηβα βδδβ ίη αηίηιαπι 
ίηάαχίδδβΐ, οοηίυ^ξίΐ αά ςηβπκίαηι δ&ηοίαπι δβηβπι 
& ςυο 8αηοΙίπιοηί&1ί8 ίαείΑ ββΐ. €αηιςα6 ΙίηιβΓβΙ 
ηβ α ραΐΓβ οο^ηοβοβΓβΙιΐΓ, δηπιρίο νίηΐί 1ι&1)ί1α» 
αιηΙ&Ιοςιιο ηοπιίηβ,δβίρδθΐη δη&τ&βάαπι αρρβίΐαγϋι νον έχ των λαΐχών, άλλα χαι έχ των μοναχών ά» 
εΙς -ζν χαΐ 6 δσιος ΙΙαφνοότιος. 03τος γαρ έξ Αΐ- 
γύπτου χαταγ«5 μένος, χαταλιπών τ^ν χ«^μον, τό^ 
πλείστον της ζωίίς αίτου χρ<5νον διέτριβεν έν έριξμοις. 
Δια δίτ^ πολλούς των Ελλήνων έπιστρέφειν πρ^ς τον 
Χριστλν, εξτι^τεΤτο φονευθηναι παρά του άρχοντος. 
Και πολλών κρατουμένων δι' αυτόν, 5πδ θείου αγ- 
γέλου χελευσΟείς, άπελοών παρέστη τψ 3ίρ•>ιΐν^τ. 
ΑοΧ τον Χριστόν όμολογήσας, δεσμείται σιδήροις. 
Και έπι ξύλου χρεμασθεις, έξέσΟη, 2ως τά Ιντερχ 
αύτοΰ ϊπεσον έπί τήν γήν. Άλλα πάλιν γέγονι•» 
δγιής, αγγέλου ταΰτα προσαρμύσαντος τψ σώματι* 
έκ τούτου πολλοί έπίστευσαν τψ Χριστψ. ΚβΙ Γδών 
6 άρχων, πέμπει αύτδν συν τοΤς πιστεύσασι προς τδ> 
βυιλέι Α'.οκλητιανύν. Καί παο* εκείνου έπι φοίνικος 
σταυρωθείς, έτελειώθη. Κατ' αυτήν δΐ τήν ήμέριν 
άπεκεφαλίσΟηααν πεντακόσιοι μζ* μάρτυρες. 

Τ^ αύτη ήμέρ^ 

Μνήμη της δσίας Ευφροσύνης, της μετονομζσ0ε(σι^ς 
Σμαραγδου. 

ΙΙολλαί είσι της σωτηρίας οδοί. Εαΐ γάρ ή 6σία 
Ευφροσύνη» θ^>γάτηρ ούσα πλουσίου τινδς, και προς 
γάμον μέλλουσα έχδοθήναι, γνουσα τοϋτο, κβιι το» 
Χρίστου νύμφη θέλουσα είναι, προσέδρα죫 Ιν^ τών 
αγίων γερύντων, και παρ' εκείνου έγένετο μοναχή. 
Είτα φοβηθεί^α, Γνα μή γνωρισθ^ 6πδ τοΰ ιτατρος 
αυτής, έν δυναμένη άνδριία Ιμάτια^ χαι μτΜεαχ^)^- 73 βηΜΈΙΐΒΒΙΙ. 74 μ«ΐ96»ϊ9α $!< &ν&ρν, χα) μκτονομάα^σα Ιαυτήν ^)ί Είςοθ ίη νίΓΟΓαιη ιηοηλδίοηηιη ββββ οοηίαΐίΐ, ςαοά 
Σμάρβγίον, άιΗίλ0βν »1< ένδριΤον μονβ^ριον, »?ς δ ^ ' ' - 
κ»! πρ(5τερον κβτά (ΐυνήθειβν άιη^ρχιτο ό πατήρ αυ- 
τής. Και μβτ^ τοΰτο πάλιν άπερχ<5μενος, χαΐ τψ 
ήγουμένφ διηγούμ»νος τήν φυγήν τής θυγατέρας, 
Ϊ6λ»πβ πολλάκις και αυτήν παριαταμένην τψ ήγου- 
μένψ έν σχήματι άν8ρ6ς, και λυπουμένην δήθβν διά 
τήν θυγατέρα αύτου* άλλ' ουκ έγνώριζβν αύττ^ν. 
Διανύσα<τα 8^ έν τψ μοναστηρίψ Ιτη 8έκα καΐ βκτώ, 
ήσ6ένη<η• και προσκαλισαμένη τλν πατέρα αυτής, 
ιΤπβν. Έγώ «Ιμι θυγάτηρ σου* κβΐ μή λυπο\Χ• καΐ 
τούτο «Ιπουαα» έκοιμήθη. 

ΒΙΗΝΙ Τ9 ΑΓΤφ. 

Ή μιτάστααις του αγίου Ιωάννου του Θ«ολ^ου καΐ 

«οαγγΕλατοι^• «μ 

Ό Μέγας άπίστολος καΐ »ύαγγ»λιβτής Ίωίννης 
μβτέτήν άνάληψιν τού Κυρίου, καΐ τήν κοΓμησιν 
τής Θ»οΐ(5κου, ή>6«ν εΙς "Έφ^αον, »ύαγγ»λιζ<μτίθς 
τ^ν Χριατ4ν. Και ίιαβληθβις Αομβτιανψ τψ 'Ρωμαίων 
ρααιλιΤ, έξωρίσ0η βίς Πάτμον τήν νήσον. Ένθα καΐ 
τ^ Λγιον Ιγραψβν Βύαγγέλιον. Μιτά Λ τιλιυτήν Δο- 
μβτιανου, άνακληθ«*< «*λιν, ήλθβν «Ις Έφεσον. ΚαΙ 
μετά τλ πολλοϊ>ς 8ιδάξαι, χα) διέ του βαπτίσματος 
προσαγαγβιν τψ Χριστψ, προέγνω τήν μιτάστασιν 
αυτού. Κ•? Κυριακής ήμίρας έλθούσης, ίιίάξας το?>ς 
ά8§λ<ρους τ^ μιγαλβΤα του Θβού• καΐ παραγγιίλας 
αύτοις φυλάττβιν πάντα τά 8ιδαχθέντα 6π• αύτοΰ, 
προαέταξ» τψ μαθητή αύ'ϊοΰ παραλαββΤν δν8ρας 
κατέχοντας τάς πρλς ίρυγμα χρβίας, χα) άκολου- 
θεΤν. Και έλθών έπΙ τλν τίπον, έπέτρεψεν δρύξα» 
θρυγμα βαθύ σταυροειδές. Καί προσευξάμενος καΐ Ο 
βίπών Βίρήνη δμΤν, αδελφοί, άνεκλ(θη έν τψ δρύγ- 
μάτι. Τ<5τε καλύψαντες αύτδν ο\ μαθηται άνεχώρη- 
σαν. Καΐ μιτά τοΰτο έλθ<5ντες ΙδεΤν αύτδν, ούχ 
εδρον. 

ΜΗΝΙ Τ9 Αττφ. 
Κ7 

"Αθλησις τής άγ(βς μάρτυρος Έπιχίρβως. 
Έπίχαρκ ή του Χριστού μάρτυς, ύπήρχεν έν τ^ 
Ρώμ^ έπΙ Διοχλητιανού του βααιλέως* έκρατήθη δ^ 
παρά Καισαριου τού έπαρχου. Καΐ όμολογήσασα 
πα^^ηαί^ τ<ίν Χριατδν, κρεμαται καΐ ξέεται. ΕΤτα 
τύπτεται μετά αφυρων μολυβδ{νων 6πδ τεαβάρων 
στρατιωτών• οίτινες, ευχόμενης αυτής, δπδ αγγέλων 
άν^ρέθηααν. ΕΤτα συνεβούλευσε τψ άρχοντι δ συγ- Ο 
κάθεΒρος αυτού άποκεφαλίσαι αυτήν, Λαβούσης δΙ 
τήν διά ξ(φους άπ^φασιν, καΐ προσϊυχομένης αυτής, 
ή ευρεθείσα δποκάτω των ποδών αυτής πέτρα, δδα- 
τος άνέβλυσε πλήθος. Πληρώσασα δ^ τήν εύχήν, καί 
κλίνασα τδν αυχένα, έπλήγη δπδ τού δημίου, καΐ τλ 
μλν πνεύμα αυτής έναπττέθη εΙς χείρας Θεού ζών- 
τος Δικαίων γάρ ψυχαΐ έν χειρί θεού. Το δΐ τίμίον 
λείψανον αύτης ετάφη έντίμως παρά Φήλικ^ς τίνος 
συγκλητικού, ευλαβούς Χριστιανυύ• βρύον θάματα 
πάσι τοις πιστώς προσερχόμενο ις αύτψ, πασαν νόσον, 
καΐ τ.άσαν συμφοράν χαΐ λύπην Ηοίμως άποδιώκον 
^< χή< σήμερον, 

Ρατβοι. βΒ. ΟΧνΠ. β^ ραίβΓ β)υ9 ίΓβςαβηβ αάΐΓβ οοηβυβτβΓ&Ι : ρο9ΐβ& 
νβΓΟ ίΐΐαο Εάγβηίβηβ, οηιη πιοηαβίβηί ρΓβθΓβοΙο άβ 
ία^α ΟΗφ 889ρ6 οοΙΙοςιΐθΒαΙτίΓ, ίπΒρβοΙ&ηΙβ βΐ αα- 
άίβηΐβ ρΙβΓίιιηςιΐθ βϋα, άοΙοΓβπιςυθ β&<]6ΐη άβοαυ- 
8α ρΓβθ 86 ΓβΓβηΙβ, οαιη ίηΐβπιη α ρβίΓβ ηηηςπ&ιη 
οο^θ806Γ6ΐιΐΓ. Οϋοι ΔυΙβιη ίη ιηοηα8ΐ6ηο &ηηο8 
άβοβχη β( οοΐο νίχίδδβί, ίποίάϋ ίη πιογ1)ιιπι. Ε( 
&οο6Γ8ίΙο ραΐΓθ άίχίΐ : Κ^ο 8ατη ΑΙία 1υ&, ηβ οοη- 
ΐΓί8ΐ6η8 : δίαΐίαιςαβ ο1)άθΓπιίτϋ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ Υίθ68ίΐηΑ 86Χΐ& 

70 Τταη$ΙαΗο $αη€Η Ιοαηηί$ ΤΗβοΙορι^ β( βναη^ 

Μα^ηβ Αροβίοΐαβ β1 6τ&η^β1ί9ΐ& Ιοιιηηββ, ρο8ΐ 
Οοιηίηί &8θ6η8ίοη6ΐη βΐ ϋβίρ&το ο1>ϋηηι, τβηΙΙ 
Ερ1ΐ68πιη, ΟΙιηβΙυιη βτ&η^βΐίζαοδ ; άβ1&(α8ςιΐθ Αά 
ΟοοαίΙί&ηαπι Ηοιη&ηοηιιη ΙπιρβΓ&ΙοΓβπι, ρβίβ^αΐατ 
ίη ίη8τι1&πι ΡαΙπιοβ, αΙ)ί 8&ηο1ϋαι Ετ&η^βΐίπιη οοη- 
80Γίρ9ϋ. ΡηηοΙο ααΐβπι νίΐΑ ΟοηιίΙίαηο, ΓβΥοο&Ιαβ 
&1> 6Χ8ί1ίο, Γ6(ϋίΙ Ερ1ιβ8ηπι : υ1)ί οηπι ηιυΙΙο3 άο- 
οαί98βΙ,ρ6Γ({α6ΐ)&ρϋ8Πΐΰΐη&ά Οιη8(ηιη &ά(1υχί886(, 
ΐΓ&η8ΐ&ϋοηοαι 8α&πι ρΓβθηονίΙ. Οοιηίηίοο ί^Ιατ <ϋβ 

ΟαΠΙ ίΓ&ίΓ68 ΐηΟ^α Οβί ΟρβΤϋ άθ€Πί886ΐ, «18^1169 

ηΐ ςη» βάοού α ιβ ΓηβΓ&ηΙ, ο1>8βΓνιΐΓ6η(, ρΓοοβρίβ- 

86ΐ, ΙΠίρβΓΕΥίΙ <1ί8€ίρΐΐΙθ αϊ, &8811ΠΐρΙί8 Ιιοιηίηί1)ΐΐ8, 

βΐ ςυφ αά ίοάίβηάαηι οριΐ8 ββββηΐ, ρ&ταΐίδ ίηδίπι- 
ιηβηΐίβ, 86 οοη36<|ΐΐ6Γ6ΐΰΓ : βϋίϋςιιβ ίη ςηβπκΐ&ιη 
Ιοευπι ^η88ϋςιΐ6 6^68ΐα αΐΐβ ΙθΓΓ&ίο88&ηι ίη οπιοίβ 
0§;αΓ&πι 6£ΓοάβΓθ. Μοχ ΟΓ&τίΙ, βΐ άϊχίΐ : Ραχ το1)ί8, 
ίΓ&ΐΓ68 : 6ΐ ίη ίοτβΑ 8686 οοπιρο8ηίΙ : ςαο ορβΓίο, 

άίββίραΐί άί8€β886Γ6. ¥611101 ρααίο ρ08^ Γ6^688ί, 

νί8βη<ϋ βαχη βίαάίο, η6ςα&ςααπι ίητβηβπιηΐ ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 
016 γίο68ίαι& 86ρΗιη& 

71 Οβτίατηεη $αηοίΦ ηατί^ Εριολαηι. 

Ερίο1ι&η8,€1ιη8ΐί πιαιΙτίΊΐ^ίοοΙβΙί&ηο ίηιρ6Γ&(0Γβ« 
ΗοιηβΒ οίαπιϋ. 0οπιρΓ6ΐιβη8& &αΐ6πι & €βθ8βηο ρπΒ- 
£66ΐο, οοιιί688&<ιηβ 1ί1>6Γ6 €1ιη8(ηπι, 8α1)1&ΐΑ ίη 
βφΐηΐ6αηι,6χο&Γηίί1θΑ(αΓ : άβίηάβ πι&1ΐ6ί8 ρ1ηιη1>6ί8 
ρ6Γ6ΰΙί(ηΓ α ςηαΙποΓ πιί1ί1ί1)η8, ςαί, 6& ρΓ66β8 ίηη- 
άβηΐβ, αϊ) αηβ6ΐί8 ίη(6Γί6οΙί βαηΐ. Οοηβηΐηίΐ ίΐαςαβ 
ρΓβθίθοΙο α886880Γ, ηΐ ίη ίΠαπι ίβιτβ! εαρϋαΐ6πι 8βη- 
ΙβηΙίαιη. Οηοά οηπι ΓβοίδββΙ ρΓΦίβοίαβ,οοΒρϋ 0ΓαΓ6 
ΕρίοΙιαΓί8 : 8ΐα1ίπιςυ6 ρβίτα, ςυ» 8υ1)ΐ6Γ ί11ίη8 ρ6- 
(168^α^61)α^, ιηα^απι βίΤαάίΙ αςυαπιιη νίπι. Οηπιςυβ 

ΡΓ6068 00Πΐρΐ6νί88βΙ, ίηοΐίηαΐα 06ΓΥί66, α ΙίοΙοΓβ 

ρ6Γ€υ98α ίηϋ, 6^η3ςα6 8ρίΓϋα8 ίη 06ί νίτί πιαηυ8 
αά?ο1ανίΙ : ^η$^ο^ητη βπίιη αηίτηα ίη τηαηη Βει $ηηί : 
ρΓ6ϋθ8» αηΐβπι 6^η8 Γβΐίςαί» ΙιοηοΗβοβ α Ρβΐίοβ 
ςηοάαιη ββηαΐοηο τιγο ρίο(ΐυβ 01ιη8ΐίαηο κβρηίΐφ, 
οαΓαΙίοη68 6ηιίΙΙαηΙ οπιηί1)α9 οηπι Πάβ αά 608 αοο6- 
<ΐ6ηϋΙ)η9, οπιη6Πΐςιΐθ πιογ1)11πι, οαίαπιίΐαίβηι βΐ 
βθ^Ιαάίηβηι αά Ιιαηο ηδςαβ άί6Πΐ 8ΐα1ίπι (Ι6ρθ11ϋη1. 8 71 ΕΟΟΕΜΜΕΝδΕ. 

Οίβ ¥106811X121 ςαίπία 

•7 ΟοηΐίΜηίοταΗο τηαοηί αο ί€ίτχΜΙ%$ ΙβττχιηοίΗΒ, 
^ηαηάο ρνβ^' χη αβτβτη ναρίΗΒ β5<. 

Τ1ΐ6θ(1θ3ίο Μα^ηο ίπιρβΓΕηΙθ ΙβΓΓδΒΠίοΙαδ οοηΐΐ- 
^Ι, ςυαίίδ ηαηςυ&ιη τηοΓίαΙίαιη ιηβιηοπα βχδΐίΐίΐ. 
Οαατβ ροριιίαδ ιιηίνβΓδαβ ευπι ίιηρβΓαΙοΓβ βΐ ρα- 
ΙτίβΓοΙια, ΓβΗοΙα ιΐΓΐ)β, βχϋΐ ίη οαιηριιηι 3ΐιχ1α 
Η6ΐ)άοιηηιη, ίΙ)ίς[ΐιβ οοιηιηοΓα1)αΙιΐΓ, βο ςυοά Ιβιτ». 
ιηοίπδ ηηηςα&ιη οβββ&ΓβΙ. Ουπι ααΐβπι βαρρίίοα- 
ϋοηβ» αϊ) Η6ΐ)(1οπιο ίη οαπιρυπι αά ΐΓίΙ)ΰη&1ίαιη 
ΟβΓβηΙ, αίςηβ ίΙΗ» Υ6Γΐ)ί5 : 8αηοίΐί8 Ι)βΐ45, 8άη€(η$ 
(οτίύ, »αηοίιι$ \ηιηιοτ(αΙχ$9 ΙιβθΟ &άά6Γ6ΐι1ιΐΓ, Οπί 
€ηΐ€ίβχη$ β$ ρτο ηο6ίβ, ςα® βχ ΙιβΒΓβδί Τΐιβοραδοΐιί- 
Ι&Γαιη 6ΓαοΙ 1>1&δρ1ΐ6ΐη&η1ίιιιη αίςτιβ α^πηαοΐίυιη ΜΕΝΟίΟΟΠ ΡΑΗ8 Ι. 
λ 7ί ΜΣΙΝΙΤΩΑΤΤΩ. 
ΚΕ' Η άνάμνησίζ των φ<5βων του μεγάλου σεισμον, κβί τη; 
του Ίίαιδός έν αέρι αρπάγης, 

Έπ^ της βασιλείας του Μεγάλου Θεοδοσίου σεισμέ 
έγένετο, οίος ουδέποτε γέγονεν. Έξ οδ χβΐ «αίς δ λβ^ς 
συν τψ βασιλεΤ και τψ πατριάρχτ[ϊ αφέντες τήν ιτ^λιν 
έξήλθον έν τψ χάμπφ πλησίον του Έβδόμοα, καί 
ϊμενον έχει. Δι4τι ακατάπαυστος ήν 6 σεισμός. Αι- 
τανευόντων Βε άπ& του έβδομου εΙς τον χάμπον ι^ρ^ς 
τ6 τριβουνάλιον, χαΐ προστιθεμένου εΙς τό, "Αγιος Ι 
θεΑς, άγιος Ισχυρός, άγιος αθάνατος* του, Ό 
σταυρωθείς δι* ημάς, όπερ ή[ν της των βεοι^^τι- 
τών αίρέσεως βλασφη μουντών βτι καΐ ή 0•6της 
Ιπαθεν έν τψ σταυρψ• εξαίφνης παιδίον έκ μέβ <ϋνίηίΐΕΐ6ΐηθΙί&ιηίηοπιοβ ρΛδδαιηίαί83β;αιτβρΙιΐ8 ^^ "^ο^ πλήθους άρπαγίν, είς τ6ν αέρα άνιφέρετο. άθ ιηβάία Ιιιγ1»2ι ΓβρβηΙο ρυβΓ, ρβΓ αβΓβιη Γ6Γ6ΐ)αΙαΓ, 
Ουιηςυβ οιηηβδ ρβΓίβΓπΙί οοηοΙ&ιη&ΓβηΙ, Κψ^β 
β2βί5οη,ρη6Γ Ι&ηςηαιη ιιιι1)6 άβίαίιΐδ, ςηίβΐβ άβδοβη- 
άίΐ; ίοάίοίοςαβ δίίβηϋο, αά ρορυΐαιη αϋ: Αη^βίο- 
Γϋΐη οΙιΟΓί ΙβΓ δοηοΐαχη Ιι^ιηηιιιη δίηβ ίΠα 2ΐρρ6η- 
άίουΐα, Οαί οηια/ΙχΜ5 β8 ρτο ηοΙη$^ οοηοίηηαΐ. Ηβο 
οαιη ραβΓ άίχίδδβΐ, δίαΐίιη ιηοΓίηαδ οοηοίάίΐ, δί• 
ιηιιΐφΐβ οηιη ΙΐΦΓβδί Οηβιη 1ι&1)αίΙ ΙβιτβθΐηοΙαδ. 
Ιηίβήιη οιηηβδ ο1»8ΐαριΐ6ΓαηΙ, Οβοςηβ ^οηαιη Ιτί- 
1>ιΐ6Γαη(. 

Εοάβιη (ϋβ 
•8 ΟετίοΛΜη $αηοΗ ιηατίψή$ ΡαρΗηηϋί, Πάντων δΐ μετά φ<$βου κραζ<$ντων το Κύριε ελέη• 
σον, κατεβη τ6 παιδίον, ως ύπό νεφέλης ήσύ^ως 
καΐ παρεκελεύσατο τφ λαφ σιωπησαι- και είπεν, 
δτι οΐ των αγγέλων χοροί χωρίς της προσθήκης το5^ 
Ό σταυρωθείς δι' ημάς, ψάλλουσι τλν τρισάγιοι» 
δ'χνον. Τοΰτο δι εΙπ<5ντος του 4(αιδίου, και παρα- 
χρήμα τελευτήσοντος, έπαύσατο συν ττί αίρέσει χβΐ 
δ σεισμός. ΚαΙ Ιθαύμασαν 2ίκαντες, δοξάζοντες τ»* 
θεόν. 

Τί αύτ^ ήμέρ? 
*ΛθΑησις του όσιομάρτυρος ΙΙαφνουτίου. Ιιηρϋ ΟίοοΙβΙί&ηί ίιηρβΓ&Ιοηδ οηιάβΙΚ&δ ρίαπαιοδ 'ΙΙ του δυσσεβους βασιλέως Αιοχλητιχνον ώμότης 

ΟΙιπδϋ&οοΓίιιη ηοη δοΐαοι βχ Ιαίοίδ, δβά βχ ιηοπ&- Ο πολλούς των Χριστιανών απέδειξε μάρτυρας, ού μό- οΐιίδ βίΤβείΙ πιαΓίγΓβδ : 6Χ φΐοηιπι ηυιηβΓΟ ίαίΐ 
δ&ηείιΐδ Ραρίιηαΐίαδ, ςοί βχ Μ^γρίο οπαηάαδ, 
&1)(1ίοα(ο δφουΐο, ιηαχίιη&πι νίΐ^θ ραΓίβιη ίη βΓβαιίβ 
Ιταηδβ^Ι. δβά οαιη ρΐαηιηοβ 6Γ»οοπιιη αά ΟΙιγϊ- 
δΐιιιη οοανβΓίβΓβΙ,α ρτίΒΐβοίο &(1 ηβοβιη ςυ€βΓ6ΐ>αΙυΓ. 
ΜαΙΙίδ βΓ^ο β]ιΐ3 οααδα οοτηρρβίιβοδίδ, 3ΐΐδδΐΐδ αϊ» 
αη^βίο, ρποίβοΐο 8β ιιΗγο ο1)Ιυ1ίΙ,ίη 0113 αβ οοηδρβ- 
οία €1ιηδ1ιιιη ρΓοΓβδδΠδ, ε&Ιβηίδ ΓβΓΓβίδ οοηδίηη- 
^ίΙιΐΓ.Ίαιη ίη βςηυίβυηι αβίυβ,βο υδςυβ (ΙβρβοΙίΙαρ 
άοηβο ίΐΐίαδ νίβοβΓα ίη Ιβιταιη ρΓοΟαβΓβηΙ. ΥβΓαηι 
οηηι ΓυΓδη8,ί11ίδ&1)2ΐη^β1ο οοπιροδίΐβ ίηίοβπηι δυαπι 
Γβδίίΐηϋδ, βαηιΐδ βΙΤβοΙαδ, ηιηΐΐοδ &(1 ΟίιηβΙί Οάβηι 
ΐΓ&ζί886ΐ, πιίΙΙίΙυΓ α ρΓφίβοΙο, ιιηα οααι ϋβ ^υί 
ΟΓβάίάβΓ&ηΙ, αά ΟίοοΙβΙίαηυπι ίπιρβΓ&ΙοΓβηι, α ^αο 
ραΙηι» αΓΟχΏδ, άβοβδβίΐ : αίςηβ υηο βοάβπιςηβ άΐβ 
ςηίηςβηΐί ςααάΓ&^ηΙα ββρίβιη πι&Γΐ^Γβδ άβοοΠαΙΙ 

ίΠΘΓβ. 

Εοάβιη άίβ 

•• ΰοτητηβηϊΟταΗο $αηοίχ ΕηρΗνο^ψιχ, ςηχ Βανηα- 
ναράη$ αρρβίΐαΐα (ηίί, 

Μη1(£Β δαηΐ βαΐαΐίδ νίοΒ.ΕΙβηίπι ΕαρΙίΓΟδ^ηα ορυ- 
ΙβηΙί Ιιοιηίηίδ ΩΙΙα, οηπι 8ί1)ί ηηρϋ&β ρ&Γ&η Γβδοί* 
γίδδβΐ, ίρδαςυβ ΟϊΐΓίδΙί δροηβα βδδβ Ιη αηίπιυπι 
1η(1ιιχίδδβ(,οοηΓιι§11 αά ςιιβακίαιη δ&ηοίαπι δβηβιη 
& φΐο 8αηο1ίπιοηί&1ί8 ί&οΐα βδΐ. Οαιηςιιβ (ίπιβΓβ( 
Αβ α ρ&ΐΓβ οο^ηοδοβΓβΙαΓ, βυαιρίο νίπΐί 1ι&1)ί(ιι, 
αιαίαίοςαο ηοιηίηο,&βίρδ&ιη διη&τ&^άιιχη αρρβίΐ&νϋι νον έκτων λαϊκών, άλλα και έκ των μονάχων ων 
εΙς ήν καΐ ό δσιος Παφνούτιος. 05τος γαρ εξ Αΐ- 
γύτΓΓου καταγόμενος, καταλιπών τον κόσμον, τλν 
πλείστον της ζωής αίτου χρόνον διέτριβεν έν έρήμοις. 
Διά δΐτό πολλούς των Ελλήνων επιστρέφε ιν προς τον 
Χριστδν, Ιξΐ[^τεΤτο φονευθήναι παρά του άρχοντος. 
Και πολλών κρατουμένων δι' αύτδν, 6πδ θείου αγ- 
γέλου κελευσθείς, άπελθών παρέστη τψ 5ρχοντι 
χαΐ τον Χριστδν δμολογήσας, δεσμεΤται σιδήροις. 
Και έπι ξύλου κρεμασθεις, έξέσθη, εως τά Ιντερι 
αύτοΰ ϊπεσον έπΙ τήν γήν. Άλλα πάλιν γέγονι* 
υγιής, αγγέλου ταύτα προσαρμύσαντος τψ σώματι* 
έκ τούτου^ πολλοί έπίστευσαν τψ Χριστψ. ΚαΙ ιίών 
ό άρ•/ων, πέμπει αύτδν συν τοΤς πιστεύσοσι προς τον 
βαΐ'λέχ Δ'οκλητιανόν. Καΐ παρ* εκείνου έπί φοίνικος 
σταυρωθείς, έτελειώθη. Κατ* αυτήν δε τήν ήμέρχν 
άπεκεφαλίσθηααν πεντακόσιοι μζ* μάρτυρες. 

Τξ αύτ^ ήμέρ^ 

Μνήμη της όσίας Βύοροσύνης, της μετονομασθείσης 
Σμαρέτγδου. 

ΙΙολλαί είσι της σωτηρίας οδοί. Και γάρ ή 6σ1αι 
Ευφροσύνη, θ^άτηρ ούσα πλουσίου τινός, και πρδς 
γάμον μέλλουσα έχδοθήναι, γνουσα τούτο, καΐ του 
Χρίστου νύμφη θέλουσα εΤναι, προσέδραμεν ένΐ των 
αγίων γερόντων, και παρ* εκείνου έγένετο μοναχή. 
Είτα φοβηθεΧσα, Γνα μή γνωρισθρ 6πό του πατρδς 
αυτής, ένδυσαμένη ανδρεία Ιμάτια, χαΐ μιτασχη• 78 βΒΙ^ΤΕΐΐΒΒΚ. 74 μασθίΧσβ βίς &νίρα, καΙ μβιονομάσχαα έαυχήν ^^ 
Σμάραγϊον^ άπήλ0«ν •1< ένδριΧον μονα<Γη5ρ»ον, •?ς δ 
κ»1 ιτρ^τερον κβτβ συνήΟειβν άπήρχκο 6 ιτατήρ βύ- 
τϊίς. Κϊΐ μ•τά τοΰτο πάλιν απερχόμενος, χ«ί τψ 
ήγουμένφ διηγούμενος τήν φυγήν τής θυγβτέροζ, 
Ι6λ»πε πολλάκις και βύτήν πβρισταμένην τψ ήγου- 
μένφ έν σχήματι ανδρός, κχι λυπουμένην δήθεν διέ 
τήν θυγατέρ» «ύτού• άλλ' ούκ έγνώριζεν βύτιΐν. 
Διβτ^ύσασα δλ έν τψ μοναστηρ(ψ ϊτη δέκα κβΐ δκτώ, 
ήσθένησε* κβΐ προσχαλεσβμένη τλν πατέρα «ύτής, 
«ίιτεν. Έγώ εΙμι θογάτηρ σοο• καΐ μή λυποδ* κβΐ 
τοντο είπουαα, έχοιμήθη. 

ΒΙΗΝΙ Τ9 ΑΤΤ^. 

Έ μιτάστασις του αγίου Ιωάννου του θεολόγου χαΐ 

εύαγγελστοΰ. μ 

Ό Μέγας απόστολος χαΐ ευαγγελιστής Ίωίννης 
μετά τήν άνάληψιν τοδ Κυρίου, καΐ τήν χοίμησιν 
τής Θεοτόκου, ή>6βν εΙς "Έφεσον, εύαγγελιζόμενος 
τόν Χριστόν. Και διαβληθεις Δομετιανφ τφ 'Ρωμαίων 
ρασιλε*, έξωρίσΒη εΙς Πάτμον τήν νήσον. "Ένθα καΐ 
τό βγιον ίγραψεν Βύαγγέλιον. Μετά δΐ τελευτήν Δο- 
μετιανοΰ, ανακληθείς «έλιν, ήλβεν εΙς Έ<ρεσον. Καΐ 
μετά τλ πολλούς διδάξαι, κ«1 διά του βαιπίσμαιος 
προσαγαγεΤν τψ Χριστψ, προέγνω τήν μετάστασιν 
αύτοΰ. Κα* Κυριακής ημέρας έλθούσης, διδάζας το^ς 
αδελφούς τά μεγαλεία του βεοΰ• καΐ παρβγγιΓλας 
αύτοΤς φυλάττειν πάντα τά διδαχΟέντα δπ* αύτου, 
προσέταξε τψ μα^ητχΐ α^ού «αραλαβεΤν &νδρας 
κατέχοντας τάς πρ6ς Ζρυηζμα χρείας, χαΐ άκολου- 
θεΐν. Κλ\ έλθών έπΙ τόν τόπον, έπέτρεψεν &ρύξα* 
Βρχ^-γμα βαΟυ σταυροειδές. Καΐ προσευξάμενος και € 
είπών Ειρήνη 6μΤν, αδελφοί, άνει^ίφη έν τψ όρύγ- 
ματι. Τότε καλύψαντες αύτ&ν οΐ μα^^ται άνεχώρη- 
σαν. Καεί μετά τοΰτο έλοόντκ (δεητ αύτ^, οΰχ 
εύρον. 

ΜΕΙΠ Τ9 ΑΙΤφ. 
Κ7 

"Αθλησις της αγίας μάρτυρος Έπιχ^ΜΚ* 

Έπίχαρις ή τον Χριστοί» μάρτος, &«ηρχσν έν τ^ 
Ρώμ^ έπΙ Λιοκλητιανοΰ του βασιλέως* έκραΓϊ|•η δλ 
παρά Καιναριου του Ιπάρχοο. ΚαΙ όμολογήσασα 
πα^Ι^ησίφ τόν Χριστά, χρεμαται και (έεται. Ε?τ« 
τύπτεται μετά σφυρ&ν μολυβδίνιβν 6ιι^ τεσαάρων 
στρατιίΛτίιν• ©"ίτινες, ευχόμενης αύτης« δπό αγγέλων 
άν^ρέΟησαν. ΒΙτα συνεβούλευσι τψ &ρχοντι 6 σνγ- Ο 
κάθεΒρος αύτου άποκεφαλίσαι α^τήν, Λαβούσης Α 
τήν διά ξίφους άπόφασιν, καΐ προσΐυχομένης αυτής, 
ή ευρεθείσα 6ποκάτω των ποδών αυτής πέτρα, ί>δα- 
τος άνέβλυσε πλήθος. Πληρώσβσα δέ τήν εύχήν, χαι 
κλίνασα τόν αυχένα, έπλήγη 6π^ του δημίου, καΐ τό 
μέν πνεύμα αυτής έναπετέθη εΙς χείρας βεοΰ ζ&ν- 
τος Δικαίων γάρ ψυχαΐ έν χειρί βεου. Το δέ τίμίον 
λείψανον αυτής ετάφη ένκίμως παρά Φήλικός τίνος 
συγκλητικοΰ, εύλαβοΰς Χριστιανυΰ* βρύον Γάματα 
πασι τοΧς πιστώς προσερχόμενο ις αύτψ, πασαν νόσον, 
καΐ τ,άσαν συμφοράν καΐ λύπην έτοίμως άποδιώκον 
Ιως τής σήμερον, 

ΡλΤΒΟΐ. &Η. ΟΧνΠ. αίςαβ ίη γίΓΟΓαιη ηιοηΑβίοηηιη 8686 οοη(αΙίΙ, ςαοά 
6ΐ Ρ&16Γ 6]ιΐ9 ίΓβςαβηβ αάΐΓβ οοηβυβνβΓ&Ι : ροβΙβΑ 
νβΓΟ ίΐΐαο αάνβηίβηβ, οαιη ιηοη&βΙβΓΠ ρΓΟΒίβοΙο άο 
Γα{;£ΐ Οΐί» ββΒρβ 6θ11οςα6ΐ)αΙαΓ, ίηβρβοΐαηΐβ βΐ αα- 
(ϋβηΐβ ρΐ6Γυιηςη6 ίΐΐία, (ΙοΙοΓβπιςυθ β&άβιη άβοαιι• 
3α ρΓβΒ 96 ΓβΓβηΙβ, οαιη ίηΐβπιη α ρβίΓβ ηαηςϋ&ιη 
εο§ηο5θ6Γ6ΐυΓ. €ιιιη αιιΐβιη ίη πιοη&βίβηο αηηοβ 
ά^οβιη θΐ οοΐο νίζίδδβΐ, ίηοίάίΐ ίη πιογ1)\ιπι. ΕΙ 
ΑοοβΓβΙΙο ραΐΓ6 άίχίΐ : Ε^ο βαπι ΩΙία Ιηα, ηβ οοη- 
ΙτίδΙθηβ : 8ΐα1ίηΐ(ΐη6 οΜοΓΟίίνΚ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

0ί6 Υίθ68ίθ1& 86Χ(& 

7β ΤταηίΙαϋο $αη€Η Ιοαηηχ» ΤΗβοΙορι^ βί βυαη^ 

Μ&^πβ &ρο8ΐο1η8 6ΐ βτ&η9βϋ8(& ΙοΑηηββ, ροβΐ 
Οοπιίη! &8θβη8Ϊοη6πι 6ΐ ϋβίρ&το οΜΙηπι, τβηϋ 
Ερ1ΐ69οηι, ΟΙιπβΙηηι βτ&η^βΐίζαηβ ; <1β1&Ιθ8ςιΐ6 &<! 
Οοπιίϋ&ηηπι Ηοιη&ηοπιπι ίπιρ6Γ&ΙθΓ6πι, ΓβΙθ^ΑΐοΓ 
ίη ίηβηΐ&ηι Ρ&Ιπιο8, α1>ί 8&η6ΐηπι Ετ&η^6Ηηιη οοη- 
8€ηρ9ϋ. ΡαηοΙο &η(βπι τίΐΔ ΟοπιίΙί&ηο, Γ6τοοΑΐη8 
αΙ> βχβίϋο, ΓβάίίΙ Ερ1ι•8απι : α1>ί οηπι πιηΙΙοβ άο- 
οοί886ΐ,ρ6Γςη6ΐ)«ρϋ8σιηιηΑά €!1ιη8(οπι &<1<1ηζΐ896ΐ, 
ΐΓ&ηβΙ&ϋοηβηι 8α&ηι ρΓβηονίΙ. ΟοηιίηΙοο ί^Ιατ άίβ 

οηπι ίΓΑΐΤββ 01Α§η& Οβί ΟρβΓΑ άθ€θΐ88€ΐ, 6ί8φ1β| 
Οΐ φ1» β(1θ€ϋ & 86 ίηβΓ&ηΙ, θ1>8βΓΤ&Γ6ηΙ, ρΓ8»Οβρί8- 

861, ίπιρ6ΠΐτίΙ άί8€ίρη1ο η1, &58ηαιρϋ3 1ιοΐΒΐηί1)η8, 
6ΐ φΐβ Αά Γο<ϋ6η(1απι ορη8 6886ηΙ, ρΑΤΑΐίβ ίη8ΐηι- 
πΐ6ηϋ8, 86 οοη86φΐ6Γ6ΐαΓ : &1>ϋ1φΐ6 ίη ςηβπκίΑΠί 
1ο^απ1,^α85^Κ4]η6 6^68^Α&1ι6 ΐ6ΐτΑΓθ88&ηι ίη οπιοίβ 

β^ΓΑΟΙ 6ίΓ(Νΐ6Γ«. ΜΟΖ ΟΓΑΤίΐ, 6( <1ΐχί( Ι Ρ&Ζ Τθ1)ί8, 

ίΓΑ(Γ63 : 6( ίη ίοτ6Α 5686 οοηιρο8αί( : ςηο ορ6Γΐο, 

άίββίραΐί (ϋ8€688«Γ6• ΥΰΠΙΟ» ρΑΙίΙο ρ08( Γ69Γ688ί, 

τί36ΐΐ(ϋ βιαη ιΐαάίο, ηβφΐΑφίΑΐη ίητβηβπιηΐ ΕΟΟΕΜ ΜΕΪΙ5Ε. 
ΙΗ6 τί€«•ίιηΑ •6ρΙΠΒ& 

71 Γ«τΙαε«Μ ιβκΐβ ««τή^ ΕρκΜατύ. 

Ερί€ΐΜΓί5,€λτί8ΐίΐΒΑΗ7Τ4>ίθ<:ΐ6ΐίΑΙΙθίΐΙΐρ6ΓΑΐθΓ»9 

ΒοοΜΒϋΙιηίΙ. ΟοβρτβΙιβΒΜ ««Ιβη α ΟβΜπο ρη»* 
ίικίο, εο•ίβ«8β<ρΜ 1ΐ^6τ« Ολινίοη, ιιι1>1αΙα ίη 
6φΐιι1««ηι,6Ζ€νΒΐ6οΑΐ«Γ : ά^ί»άΒ ΒΑΐΐ6ί8 ρ1αιιι1»6ί• 
ρβτπιϋΙΠΓ Α φΐΑίηοΓ ηϋϋϋ^αβ, φΐί, βΑ ρΓ6€68 ίαη- 
<ΐ€]ΐΐ6, α1> ΑηΐΓβϋ» ίηΐβτίβοϋ 8ΐι»1. 0>η8αΙιιί( ίΐΑφίβ 

ρΓΚί«€ΐθ Α956980Γ, Οΐ ίη ιΠαΠΙ ίβΓΓ6( εΑρίΐΑΐ^ΟΙ »«Β- 

ΐ6ηΙίΑπι. Οηοά εηπι ίβείβδβΐ ρηκί^ΰίαιχ^τρτί οταγ« 
ΕρΐοΙίΑτίδ : 8ΐΑΐίπιςυ6 ρ6ΐΓΑ, φΐ» 5α1>1«Γ ϋ1ία5 ρ<- 
(ΐ653Α€6ΐ)α!,πι&9η&ηΐ6£Γη<1ΐΙ ΑφίΑππητύη. Οαιηγ^ 
ρΓβοθ8 οοπιρ1θνί88βΙ, ίηοΙίη&ΐΑ €«Γήο*, Α 1:ζ*χ,τ^ 
ρ6Γου88Α ίυίΐ, β3αϋςα6 βρίήΙηΒ ίη Β^ τίή λλζ,ζλ 
Αάνοΐανίΐ: ^η$^ο^η^η εηιψη ολϊ»* ύι »η« ΰη ηη; : 
ρΓβΙίθ8ΐΒ ΑηΙβηι θ^αί^ ΓβΙίφΐί» ϊ, ζ..γ.±:^ % Ι"* ^•^ς 
ςηοά&πι 8βηΑΐοπο νίΓΟ ρίοφΐ^ Ο^γ:*•.*^^- ^^ζ ι-,λ. 
οηΓΑΐίοηββ 6πιί11αη1 οπιηί1)ΐΐ3 ο^^^ 1 :* νί •λλ & — 
(1θηΙί1)α9, οπιηβπΐίΐηβ πιοΗ^αα. :-ι..ιιη- α.*-ίε - 
8Β^(αάίη6ηι Αά Ιιαηο α5φΜ άί«ι «α ^λ. £τ*τ-^^— . ΜΒΝΟίΟβΙΙ ΡΑΚ8 Ι. «β βΐΜοίοηιιιι. 

ί %Ι Μϋοϋηοηί&ΐββ ΓαβηιηΙ : 6( 6&ί&η& ςη'ι- 
( ; Ηιρ»1ιηί& τβτο Α<1ο1β5θβηΙαΐΑ, §6η6Γί• 
^^^ι1ιΐ>ΐ6. •1 βιάιηί& οοΓροηβ βροοίβ ο1&γ&. Οα&ιη• 
«^τΜα Τιηά«ν69« οοςηί!» ίΙΙίυβ ραΙοΙίΓίΙικϋηο, ίιηρο- 
Ιβηϋ ο^Ιαβ λΐηοΓ6, €0ΐιιρΓβ1ΐ6α8Αΐη &ά ιιβΓ&ηάιιιη 
Μΐιβ«1)Αΐ &ιηρ1οιιιιη. 5βά ίΑοΙαβ, Οΐιτίβϋ τίΓΐυΙβ» 
τοϋ βίλΙ Ιπιρο», ιη<ΒΓ0Γ6 ]&6ΐιϋ, Ι&ηςηαιη ιηοΓίααβ. 
δλοοίΜη &η(6ΐη Αι^ΜηΙβιη «βββεαϋ ιηϋίΐ689 Οΐιη- 
«Ιηπι λΙ>]!ΐΓΑΓ0 ίιηρ6ΐ1ηα1« Οιιοά οαιη ί11& Γ&οβΓβ (1β- 
ΙΤΦοίΑΓβΙ, άΐλοίΜίβ 6|)ΐλ& τβ8ΐϋ>ιΐ9, Η^ϋβ^ηβ ρο8ΐ 
ΙβΓ^αιη ιηΑηί1>α•« Ιίηβ^η&ιη 6ί ρΓβοίάαηΙ, οοιιΐοβ 
•ίΤοάιιιηΙ, «^ οοΓραβ ίη ίβηθίη ίι^ίοιαηΐ. Ρ&ηΐο ρθ3ΐ Τ$ αόηίήμίρ^ "Αθλησκ των αγίων |ϋΜίρ«ύρων, 'Ριψιμίας, Γ^, 
νΐ)ς, χαΐ τ^ σιινοοίβς αύτων. 
Έ μάρτυς *Ριψιμ(α α^ν τή Γαϊανί, 6ιγτ^)^^ 
ιηρΟένοι χαΐ μονάζουσαι έν τ^ Χ<<^Ρ? 'Αρμίνίι; 
ΚβΙ ή μέν Γαΐανή 9[ν -γραχ»^* ή Α 'Ριψΐ(ΐ{ι γ^ 
κύγενής χαΐ εΰμοργος. Ηα^^ δΐ πιρί τοϋχάλλ^ 
αυτής ό Τηριδάτης, έγένβτο έν έπιΟυμ/^ αίτίς ι* 
άπουτει'λας, χαΐ χραη{βα< οιύτήν, έβιάζι^ο %ρς; 
άθέμιτον μίξιν. ΙΙή ικριγβνομκνος δΐ βώτης, τ^το, 
Χρίστου δυνάμει, λυ1Π20ε^^ εχβιτο, ώνεΐ νεχρ^, 
'£χγυγου«αν 81 τήν άγ{αν ίβηδιώξοΕντες οΐ οτρατι^ 
ται, χαΐ φΟάσαντβς, ήνάγχασαη^ άρνι^σαα^ι τον Ιοί. 
ντ^ν. Κχι μή τΛίσ^^Ιττ^ς^ διή^(3ηξθΕν αύτης τΐ Ιμί. 
τια. Και τάς χείρας 6π(σω $ν{σαντες, τήν γλωϊ» 
άχέτεμον, χαΐ τους ^φθαλμοικ έξώρο(α», χα! .; 
^ΙλάΙο ε«Μ ΓΜΐάιάϋ βηΙηίΑΐΐΐ : βΐ εΐΐΐη 0& ΜρΙΐΐΑ- " σώμα αυτής εΙς ιτΰρ ένέβαλον- <7τα χατά μ\ψ 
^ϊηΧΛ ιίή ΟΙλη»(Ηΐηι, βΙ ^η^II^λ άΐΜ» ίβιηίαβ ίηΙβΓ• τοίς ((φέσι χοιττομένη ΐΜφέδ<οχ• τήν ψυχι)γ. £& 
•ηρϋ βΐΐηΐ. λΙ 8«ΙΙ0(α 6&λ&11&, άοίΓΑΟΐΐΐ ρηα& 79 συν αύτζ άιτέΟανον άνδρες Χριοτιανοι έ£δομ]|χογη, • ΟΟη^ΓΘ ΙοΙΟ ρ«11β, 0ΟΒΐΐ18ΐ•<ΙΙΙ6 ΜΧΟ 088•1>118, 

ο«ρΙΙ• <Ι«ιηΑΐιΙιΐΓ• 

ΜΕΝ8Ε ΟαΤΟΒΚΙ. 

01• ρΗπίλ 

ΑβμιΙα•, (Ι1ΐΓΐ•ϋ αίΑΓίχΓ οΙ Αροβίοΐα»» (ϋβοίραΐαβ 
ηΑ^ΟΓΟίη Αροβίοίοπιπι ΡοΙτί β( ληάτββ, οπϋοαίαβ 
•»Ι λΙ» ϋ•άβιη ιΐΓΐ)ί• Ο&πίΜεί «ρίΜοριιβ. €αηι Αοΐβιη 
Ιο (ΐΑίΙοιη αΓΐ>β τ6ΓΜΓ•ΙαΓ, &αάίΜ«Ις[ΐΐ6 Ρ&αίιιιη, 
Ιαιιι Ε<χΙθ9ίβ» €ΙΐΓί•ϋ ρβηοοοΙοΓβιη, τθοιγο Βί6Γ0»α• 
ΙγπιΙ• αϊ β• οοηρΓβΙ^βηάοΓβΙ, Ιαβ^^^α ρυ^Ι^Αΐ. 8«ά 
Αρρ*τ•η• ΙΙΗ Οοπλίηαβ, ΙιηρβΓ&νίι αΐ οοηιαίβτβΐ,βΐ 
Ρλαΐαη 1>ΐφϋΐΑΓ«4, •ίςΐΜ ▼ίβοαι Γθ•(ίΐιια^ΐ : ο»ϋ«• 
•ηΐιη Ιη ΙϋοβΓ« ΑιοΙμ Γα•Γ&1, ειαιι ΙιηΜίι βί οίτ- 
0«ιηΓα1•ϋ, τοχςυ« §# β Ιαιηίοβ ρπκϋϋ, «ϋοαιβ : 
8ληΙ$^ ςν^ά9Μρ€^$$ςΗ^^^$Τ Βρο$9IΜ^$9Μ^Μ$^Μ^: 

»ΙΚ| ?«ά« α4 ΑΐΙΑΙίΐΜη, «1 1>λρϋΐΑΓ6, •1 ΤΙ8Ι1ΠΙ Γ«ΟΙ- 

ρ{•>. Ονοι ίκϋοΓ Αη&ηΐΜ ιιι&ιι<1«1ιιηι Οοηίηι ίιη• 
ρΙθτίΜοΙ, 3«αΙοιη 1>λρ(}ιβτϋ, ιηιιΙ«(ο ηοιηίηο Ρλα• 
Ιαιη «οιη &ρρβ1Ι«ιι•. Ρο•(^ οοιηρΓ«Ηοη•υ8 αΙ> 
ΙάοΙοΙλίΗβ, λά ΙλγΙ&αιιπι ρΓ»ί•Γΐιιηι λθάυοΙΙιΐΓ, α 
ςαο ο«9ΐι• ρΗηαιη. <1«ίη<1β ίη 1λΐ•Η1>υ• (Ιορβιιι•, 
ροιίΓβιηο βχΐη ιΐΓΐ>«ιη <»)μ(ιι•• 1λρί<1ϋ)ΐι• ο^ηιία• 
Μΐ : •ηΐΒ(]ΐι• τΙτΦΓ• <Ι•»ϋΜ«Ι, 1η Μ<1βιη αΓΐ)β Οα« 
ΒΜΟΟ Μρνίΐη• ΜΙ. 

Β<η1•ιιι «ϋο 

3»ιΐΓΐΜΜκΐΜ•ΐ€ΐη •ο«ίί*ΐΗ|ΐίιιΐΑΜαοιοη«οΙιΙ•9 
ΟΜίιΐΜΐϋΜ •Ι Ινα• ΐηιρ•τ«ιϋΐΜ», «οΠίΑΠλΟί ν1- 
ΙΜ» 1||«Ι«Ι Μ ηιοιΐΜΐ4»η• $«^μι«ι «Η)ί ρΓΟΐ]|||0. 
ΟΐΜ νΝί% Αϋ» &*ητ•ΒοηυΒ μ»μμ (ιιο«ιιι1υιιοιιι 
ΜΙ ιΙΙμκ τ^ο » ι Ι^μγ^ι, μ^Ιμ «μμΚμ οοιηροΙ• 
Μι«Ι α»•ΐΗΒ «^Μ||Μ«, «ι ΜρβηϋΙΐοΜίη Α|Α• ■ι γυναίκες τριαχονταδύο. *Π δΐ άγια Γβϊ«ή :ΐ 
δέρμα του σώματος €λου έχ^ροίβα, χακ Λιθο«:ι 
έοτα συντριβεισα, οδτως άιατμ«]Οη ^ χεψαλήν. 

ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΩ 

•Βν τί «ρώτ^ 

"Αολητις του άγιου 1ερομάρττ>ρος χαι άκοηΑη 
ΆνανΜο, ΐΜΐη6ιηι\Μ Ααμααίιου, 

Ανανίας, δ του Χρίστου μάρτυς χαΐ έΐί^πίχ, 
δνήργε μίν μαθητής των μεγάλων άικοστ^»! 
τρου χβι "Ανδρέου- έχειροτονι^βη δέ «βρ' β^ 

£1 Ιχΐβχονος τής «6λεως Ααμασχου. Αιατρίβων οϋιή 
*υτ$ «Λε» χαΐ μα^ων, δτι Η^λος 6 χ&η βιώτ^; 
τ^ς ^Αα(>.η9{ας του Χρίστου, ηττέρχεται ά«δ Ίψ- 
•ολύμων, «ρος το χρατησαι αύτ^, έ^ολή^ ^'η 
*Αλλ' δ Εύριος έμι^ρανισ^αις οτ^, -κψοοΜ^ ^ 
φυγείν, άλλα «εριμεΐναι, χαΐ ρ«χτ{σαι αυτόν, ^ 
άναβλέψιι, Έιυγλώ^ γάρ «τΑ τήν δδδν, ^ 
ένιλάμψαντος αδτψ- η2 ^ωνής έξ•λ•ο<σικ ^ "» 
φωτδς, χαΐ εΐιιοόσης* Σαΰλε, τ* μα διωχειςί^τ• 
εΙμι Ίησους δ Χριστή άλλ* άνελφων αρδς 'Κη- 
νίβν, ραπτ(σ0ητι, χαι άνχβλε^^κ. ΙΙοιΐ5"« <>«* ^ 
πρόσταγμα του Κυρίου δ •Αν3>{«ς, ίΒήνιη το* 
Ι«Ολ</ν, μετονομάβας αντυ» Οζυλον. 1?τα χρστηβι'ί 
««ρ4 Ι&ν ΐΙδωλοΛατρων, «ρ^χθι^ Αουχιβνφ :? 
άρχ'>/τι. Κα) τυφ6«?ς, χ» τ«ς «λευράς ίΐίΗΐί. 
-14; ο< έϋβληΟιΙς τής «Οεως, έλιφοβολιζ•!!. Ιι? 

■' ϊ•Α•*ω«•1<, έταφη έν αδτ$ τ^ χΟεχ Αα|«αχ^ 

Τιίαύτί^μ^ρφ 
Άφλν)«ις το\& δαιομάρτνρχ ΜιρΕήλ, » τ«« βνι 

Ό Ιγιος Μιχαήλ μιτά τ^^ α^ «^ ^ιαχ•ντ«Ε 
μονσχΛν, διτήρχ. μΐ^ 1χ5 ^- ^^*ί.ς Ε»η^' 

ιΐνου κ«) ΪΙριίντ,ς- ήτ:χ<5 & «» μΜοτηο^• 
ιτλησίον Ιιβαστουαι^λείικ, ΊΒΜτεΐίΛΤΛας 1^ δ 'Αλήι» ι 
4 δμηρίς τ«ι>, Χΐρίχ,ν^ »,^ ^. χιΙί«ςωντΛ' 
Ικράτιιη η^ άγ^ουτ «κι ά<^.ιχ«4. 81 οοταίΒΕ. η ούχ |«•(96η9αν, άλλ* όντίστησαν αύτφ« έμντύσαν- 
τβς χα) •1π<{ντ•ς• Οι^ φοβούμι^α τέ< ^9>νου<, ούδΐ 
το φίλημα 6μών πριοΰμβν, 6ιιαρχ($νχων 1χ0ρ»ν 
τοο 9τ«υροΐ» τοΟ Χρίστο». Άλλ^^ χαταιοΕτοομιν τήν 
6μ^άν άθβ^τητα, χροιτ«ιούμ«νοι τζ ^ννάμ«ι το» 1ι- 
9η^οο ήμων Ίηοο\^ Χριοτοο« Κ«1 τΓ«^ί< λν μΙοφ 
αύτ&ν Μιχαήλ^ & ^«(ώτβτο^ ήγούμ•νο<, «οφοιάλ»«( 
Ίτολλά το6< μοναχούς, του μή άρνήνασφαι τ^ Χριστών, 
Και) ο5τΜ «άντκ προ0υμ>)6ΐνη<« ««} «τηρ»χ6έντ•< 
τζ δ(€α9)Μλ(^ αύτου, χλ(ν«ντκ κροβύμκκ ^^ 
τραχήλους, άιιηι«^ί«θη9«ν. ΚαΙ ΙσΧνος τοέντων 6 
ιτ«ν6β(ος Μιχαήλ, ((«ρΜ κληγ»κ, 1τ4λ«Μ&θη. 

Τ$ αύτ^ ήμέρφ. 

Μνιΐ^μη το» &σ(ο» 'Ρωμανο» το» «οιητο» τ»ν 
νονταχίων. 

*0 βφίος "Ρωμανός» &ιιηρχ• μ^ ^ι^ό Χ»ρία<, 

διάκονος τυγχένων της Ιν Βηρ»τφ λγ(ας 'ΒκχλησΙας• 

Κατ«λαιβών 81 τήν Κίκίννταντινούνολιν έπΙ των 

χρ^ν«ιΐν Άναντάσίο» το» ^Ασιλέως, άπήλθβ, χ»1 

χατέμ^νλν Ιν τφ ναφ τής ^ταρτ^Ιοζ β«οτ<$χο» »1ς 

τί Κύρο», 8ηο» χαι τό χάρισμα τών κοντακίων 

έδέξατο. *Βν αβλαβείς γάρ διάγων, χαΐ διανοχτβ- 

ρ(»(αν, χαΐ λιτανιύων Ιν τξ πανν»χ($ι τών Βλαχιρ- 

νών, 6ΐ€έ«τρ•ψβ ιιάλιν «Ις τ^ Κόρο». Έν μι^ Μ 

τών νυχτών, χοιμωμένφ αύτ^, Ι^άνη χαΟ* ύπνους 9| 

6πκραγ(α β•οτ6χθς, ιμΑ Ικέδωχβ τ^μον χάρτου, χχΐ 

έΤπκ* Χά&% τόν χάρτην, χαΐ χατάφαγΙ αυτόν. Ένό- 

μιαιν ο3ν ό ^ιος άνοΧξαι τό στόμα, χαΐ χαταπιΐίν 

τον χάρτην. Έ 8^ ή ^ορχή τών άγ(ων ΧριστουγΙν- Ο 

νων• Κα{ Βδθέως έγβρΟ»(ς έχ το» 8χνο», Ι0αύμαζ•« 

χαΐ Μόζαζ» τόν Θ«όν. ΕΤτα άναβάς βίς τον &μβωνα, 

ήρξατο το» ψάλλβιν* Ή παρθένος σήμκρον τόν 

6π•ρούσιον τ(χτ»ΐ• ΙΙοιήσας 21 χαΐ έτερων εορτών 

χοντάχια, ώς ηιρΧ τά χίλια, προς Κύριον έξκδι{μη9ΐν. 

Τ$ α^ ήμέρ^ Άθλησις το» άγίο» μάρτ»ρος Αομνίνο». 

Ό Ιγιος μάρτ»ς ΛομνΤνος, &πΙίρχκν άπ& τής πόλβως 
β&σσαλον(χης, Χριστιανός «όλαβής, χαΐ τόν ββόν 
ιροβούμβνος- Του 81 Μαξιμιανου βασίλβια χτ(ζοντος 
έν βισσαλονίχ^, διαγνωσθβις 6ς Χριστιανός, έχρα- 
τήΟΐ), χαΐ παρέστη α6τφ. ΚαΙ βΤπιν ό Μαξιμιανός 
μτς' οργής ^ρός αυτόν Πώς Ιμο6 ένταΟ^α παρόντος, 
0^ τολμάς Χριστιανόν σιαυτόν άναχηρόττίιν χαΐ 
το\>ς 6£θΙ>ς άποστροφόμβνος, ΐ6«ρον ββόν όμολογκΤν ; 
*Αλλά Ουσον αύτοίς, βί βούλιι ζήσαι. Του 8έ αγίου 
ιΜντος, Ινα ββόν γινώσχκιν χαι αυτόν προσχυνκΐν, 
χα\ σέβισ^αι* τών 81 νομιζομένων ^κών χαταφρο- 
ν^ν χρη [ναι] πάντα Χριστιανόν* προσέταξίν ό Μάξι- 
μιανός τοΙς στρατιώταις, μάστι(ι χαταξαίν*ιν τό 
στόμα αΑτο5. *0ς (έ Κλιπιν αυτόν άμ<τάΟ«τον τήν 
γνώμην Ιχοντα προς τόν Κύριον ημών *Ιησοί3ν Χρι- 
στον, έχέλΕυσνν άπΐνιχθέντα τ5[ς πόλβως Ε(ω συντρι- 
βήναι τ^ σχέλη. Καΐ ο(^ω συνΟλασθβ^ς, επτά ημέ- 
ρας έχαρτέρησβ ζών, μή μιτασχών τροφϊ5ς. ΚαΙ μέχρι 
τέλοος ούχαριστών, παρέθωχΐ τό πνιδμα. Γ6ηίο&ιη Αΐηρΐ6θϋ. λί «&η«ϋ Ρβίτββ ηοη βοίαιη 
ηοη 8πη1 &8ββη&ί, »6ά ίη ϋΐυιη οϋαιη οοηβρηβηΐββ, 
Γββροηάβπιαΐ : Να11υιηηο1)ί3 (οπηοηΙ&ΙβιτοΓβιη ίη- 
ουϋηηΐ, ηβςηβ νβδίηβ ιη&αάαΗβ ο1)ΐ6ΐηρ6Γ&1)ίιηιΐ8, 
ςαί \ϊ09ΪΜ οΓποίβ Οΐιτίβϋ ββΐίβ ; ββά τββ^τ&ιη Ιιηρίβ• 
Ι&Ιοηι ρΐΌοηΙοΑίηπβ, βρβιη ηοβίτ&ιη ίη νίιΐπΐβ Οο- 
πιίηΐ ηοβΙΗ Ιββν Οΐιηβϋ οοηοοληίββ. Τάχη τ6γο 
Μιοΐι&βΐ 8&ηοϋΜίπιη8 Ιιβ^πιβητιβ Ιη πιβάίο βοηιηλ 
οοηβϋϋΐ, πιοη&οΐιοβςπβ, ιι( ίη Οΐιηβϋ οοηίβββίοηβ 
οοηβΙ&ηΙβΒ ββββηΐ, ρΐηηπιαπι 1ιοι1&1)ΑΐαΓ. Οπαγο 
οπιηβ», ίΙΗιΐ8 άθ€(ηη& οοηβπη&Ιί βΐ &ηίτη&ϋ, ροΓ- 
Γ6θΙ& ρΓΟΠίρϋββίηιβ 06Γτί06 ο1>1ηιηοΑΐί βηηΐ : οπι- 
ηίαπίφΐβ ρο8(Γ«πια• Γβϋ^οήιβίηιαβ Μΐοΐι&βΐ ιβ^Α- 
άίο ρβΓοαΜαβ, νίί&πι βηίτϋ. 

Εοάβπι Αίθ 
β9 ΟοΜτηβηΜΤΛϋύ ΜποΙί Αοομμι $€τψίση$ βοιΟα- 

ΠΟΠΙΙϋ. 

8αηοίιΐ8 ΚοΒίΑηνβ ίοϋ βχ δγτίΑ, Μηοΐβ ΕοοΙθαι• 
Β^νγϋ <ϋ&<κ>ηυβ. βοηβίΑηϋηοροϋπι αηΐβιη Ιβαιρο- 
Γί1>η8 Αη&β(Α8ίϋπιρθη1οη8ρΓοίβο(αβ, οοηιηιοΓ&Κα• 
β8( ίη Ιβπιρίο β&ηβϋββίηι» Οθί ββηΐΐηοί• ίη οάϋ>ββ 
Ογτί : ιι1>ί 6ΐί&πι οοηίΑοίοπυη ά•ηαπι αοοβρίΙ. €αΐΑ 
βηίπι βαηιπίΑ 0•απι ρί6(&1β οοΙβΓβΙ, ίη ΟΓ&Ιίοηβ 
ρβΓΏΟοΙαηβ, ρβητί^ίΐίιιηι ΒίΕβοΙιβΓη&ππη β^βΓβ 8θ- 
Ιβ1)αΙ, β1 Λά Ογπ «άββ Γβί^τβάί . ΟηιιάΑπι ί§ί^α^ ηοοίβ 
άοΓίηίθηΙί βί ΑρρΑΓΟϋ ίη βοηιηίβ 8Αηΰϋ99!ηι& ΙΜ• 
ρ&ΓΑ, οΙίΑτΙβςηβ Ιοπιυπι Ιτ&άιάΚ, ίηςηίβηβ : Αοοίρβ 
οΙι&Γΐ&πι, βΐ ^βτοτΑ βαη. ΥίάβΐΜΐΙνΓ ΑηΙβπι 8ΐ1}ί 

ΒβηΟΐαβ ΑΡ6ΠΓ6 Οβ, βί ΟίΜΙΓίΑΟΙ ά«¥0Γ•ΤΘ. ΕηιέτθΓΟ 

ί6β(ιιπι βαηοΐί ΝαΙαΠ» ΟΙιηβΙί. Ιΐ&φΐβ βίΑΐίΐΒ οζοί- 
ίαΐαβ 6 βοηιηο, Α<1ιηίπιΙίοη6 ρ1«ηπ8, Οβιιη ^Ιοή- 
βοΑ^ίΙ. Οβίηάβ 6οη•ο€η8θ Απι1>οη6 ρβ&ΙΙβΓβ ο<Βρί1 : 
νίτρο ρατϋ ηοΙή$ Ηοϋβ ϋΛρΦηαΙίΦίαηΗαΙΦτη. ΟΒΜψιβ 
Αΐίοπιπι 6ϋ&πι ίββΙοηΐΒΐ ΟΟηίΑΟίΑ Αά Πΐ11ΐ6 ΑΟΤίρ- 
•ί89θί, ηΐί^ΓΑΥίΙ &ά ΟΟΒίίηΐΙΙΒ. 

Εοάβηι άίβ 

δ&ηοίηβ πΐΑΓίχτ Οοηιηίηοβ ίαί( 6Χ ηΓΐ}β Τ1ΐ688&• 
Ιοηίο&ι Οΐιηβΐί&ηηβ ρίαβ, Οβηπιςυβ ϋηιοηβ. Οαιη 
&ιιΐ6πι Μ&χίηιί&ηηβ Γβ§ί&πι ΤΙΐ688α1οοίθ8Β ββάίΟοα- 
Γ6ΐ, οο^ίΐαβ 01ιη8αΑηο8 6896, οοιτίρϋηΓ, βίςυβ 
βί&ΙίΙπΓ : οηί Μ&ζίιηί&ηα8 τβΐιβηιβηΐί ιγα αοοβηβπθ : 
Αα(ΐ68, ίηςηίΐ, πιβ Ιιίο ρΓ»8βηΐ6, ΟιηβΙί&ηηπι ίη 
Ο ίρ8αηι ρΐΌβΙβη, άβ08ςη6 ατβΓβ&Ιαβ, &1ίιιπι 06ΐπη 
οοΐ6Γ6 ? Υβηπη θΑοΗβοΑ ίΗίβ, βί ΒΑΐηΙί Ιαββ οοηβηΐ- 
Ιηπι Τ6ΐί8. λά Ιιοο 8«ΐ6ΐη8 : ΙΙηηηι, ίηςηίΐ, Οβηπι 
οο^θ8θθΓ6 οροΓίοΙ, €ηπιςιΐ6 Αάοητβ Αο ττηβΓΑη ; 
0ΙΒ16Γ08 ΑηΙβηι, (ΐηί ρηίΑαΙοΓ, (ΐ6θ8 οοηΙβηιηβΓβ, 
οπιηβπι ΟΙιιίβϋΑηιπη άβ06ΐ« Ταπί ΜΑχίπιίΑηπ8 ρΓΟ- 
οβρίΐ πιί1ίϋ1>α8 ηΐ 0Α^8θ8 6]α8ρ6ΐΌηΐ6Γ6η(. Οαπι- 
{[Πβ βηηι Αάΐιηο ίη &ά6 Οοπιίηί ηο8ΐη Ι68η (Πιτίδΐί 
οοη8ΐΑηΐ6Πΐ οβΓηβΓβΙ, ]η88ίΙ 6ι1γα αΓΐ)βπι Αΐχΐυοίο 
οπίΓΑ οοηΤιΐη^. Αΐίΐηβ ί*Α οοη&ΑΟΐαβ, ββρίθηι α<1- 
Ιιιιο άί69 8ηρ6Γ8ΐ68 ί^ιί^, ηπΐΐο 8ΐιπιρ1ο οί1>ο : 6( Αά 
ΑχίΓβπιηηι ηβςαβ ^γαΙιαβ Αβ6Α8« 8ρίή(απι Γβίιΐίάϋ. ΜΕΝΟΙΧ)αΐΙ ΡΑΒ8 1. 84 ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. ^ 

Οίβ ββοαηάα 

94 ΟετΙατηεη ίοηοίοτατη €\/ρτίαηί €ί Ιν$ίίηχ, 

ΟχρΓί&ηαβ, βαρίβηβ ροηϋίβχ, Οβοίο ίοαρβΓ&αΙβ, 
Αηΐΐοοίιίο δχπβθ ηαΐαβ, ρήαιαιη ρΐιίΐοβορ^αβ 6γ&1| 
βΐ ιηα§[ίοί9 &Γϋ1)α5 αρρΗιηβ βηιάίΐιΐδ : 5β<1 ροβίβα 
ΟΙιπβΙίαααΒ Ιιαο Γ&Ιίοηβ ίαοΐιιβ 68ΐ. ^α8ι^η&Iη νίΓ^• 
ηβιη ία 6&<1βπι ητϊίβ, ςυφ 3Ϊ) ΟρΙαΙο βρίβοορο 1)&- 
ρΙΐζΑΐΔ ία6Γ&1,6Γβεα5 ςιιί(1αιη, Ιάα9(ϋ6ΐυ8,&Γ(ΐ6ηΐ6Γ 
αηα^ώαΐ. δβά οηιη νοίί βαί οοιηροβ Οβη ηοη ροβββΐ, 
οοηΓιι^ίΙ αά Ογρηαηαιη, το^&ηβ βιιπι αΐ ιηα^ίείβ 
ΕΓΐϋ>α8 ^α8ϋ^&Iη &(1 8ϋ)ί οοη86ηϋ6ΐιάαιη ίηάαοβΓβΙ. 
Οηαι νβΓΟ Ο^ρηαηιιβ ίοπιίο&Ιίοηίβ (Ιβθΐηοιιββ αά 5θ1- 
ΙίοίΙαηά&ιη νίΓ^ίηβπι ΙβΓίίο ά65(ίη&586ΐ, β]ιΐ8 ΐΕΠίβη ΜΗΝΙ τα ΛΙΤΟ. 
Β' 

"ΑΟλησις των άγ(ων Κυπριανού χβΐ Ίο»σχ(ντ^ς- 

Κυπριανο< 6 νογος Ιεράρχης, &^ΡΧ* Η^ ^ ^*^ 
βασιλείας Δ&χ(ου, άπο *Λντιοχβ(α< της ΣορΙ^ς. 
Έν δΐ φιλόσοφος χαΐ μάγος τέλβιος. Άλλ* ^τζίρν» 
γέγονε Χριστιανές άπ6 6ιτο6έσκως τοιαύτης• ΙΙβρ- 
θένος τις όπηρχβν έν αύτ^ί τ^ κόλει, 'Ιουστένη βνομα, 
βαπτισθλΐσα πβφά Όπτάτου του Ιπισ»6«ο\>. Άν^.^ 
δέ τις Έλλην, 'Ίδας καλούμενος, &κ&6ύμηβ*ν αύτης- 
χαι μή τυχών της έπιΟυμ(ας, προσέδρχμχ τι^ 
Κυπριανφ, παραχαλών αυτόν, δι3ΐ μαγείας 'κέίστ. 
τήν Ίουστίναν, άπακούσαι αύτφ. *Αποστε{λοις 81 : 
Κυπριανός έχ τρίτου δαίμονας τής πορνείας «ρο; αηίιηαιη βχραςη&Γβ ηβςαίνίΐ, ςαβθ ίιιη(ΐ6η(1ί8 αά « τήν παρθένον, καΐ μή πείσας αυτήν προσευχομέντ,•» 

τψ θεψ διαπαντός, έδαίμονίσΟη αύτ4ς• του Ισχάτ^* Οβαιη ρΓβοί1)ΐΐ8 ββιηρβΓ ίηίβηία βΓ&Ι. δβά ίρββ ρο 
ϋαβ α ρο8ΐΓβιηο,ςα6ΐη ιηί86Γ&1, άβιηοιιβ οοιτβρίυβ» 
ίηΙβΠβχϋ, τβη&ιη αο Γαΐίΐβαι 688β αια^ίοαιη &Γΐ6ΐη. 
0ιι&ιηο1)Γ6ΐη οοιη1>ιΐ8ΐί8 1ϋ)η8, 1)αρ1ίκαΐ!ΐ8 β8ΐ: βιιιη- 
ςηβ ίη τίΓίυΙβ ρΓ0§^θ88υιη ίβοϋ, αΙ 6ρί8οορα8 ογ• 
άίη&Ιαβ ίαβηΐ, ηααΚοβςαβ ΟΙΐΓΐβϋ ίΐάβιη άοοιιβπΐ. 
ΤΕπάβιη αη& οαιη Ιαβϋηα οοιηρΓβίιβηβαβ α 0&- 
ιη&Βοί ρΓβθίβοΙο, ρΓο ΟΙιηβΙο άβοοίΐαΐαβ 68(. 

Εοάβιη (Ιίθ 

95 ΰ^τίΦηβη $αηοΗ Ρα(τ%$ ηο$ΐΗ ΤΗεορΚίΙχ ωπ' 

ί6$80Τί$. 

8αηοϋ Ρ&ΙβΓ ηο8(6Γ ΟΙιηβΙίςηβ οοηΓ688θΓ Τΐιβο- 
ρΐιίΐοβ, πιοα&ο1ια8 ΓιιίΙ ρίιΐ8 Οβυιηςυβ ϋιη6η8, ίιη- 
ρβΓ&ηΙβ 1.6006 18&ΙΙΓ0 ; ςαβιη οαιη νίάθΓβΙ ίη ίά δαίμονος στραφέντος, χαΐ εΙσελΒ^ντος εΙς αύτ^. Κζ- 
συνιδών, $τι ουδέν ώφελεΤ ή μαγιχή τέχνη, &εαυ» 
τά βιβλία αύτου χαΐ Ιβαπτίσθη. ΚαΙ το^οΰτ^ι 
έγένετο ενάρετος, ώς χαΐ επίσκοπος γΙν^σΟχι, χι; 
πολλούς διδάξει τήν του Χρίστου πίστιν. Τστερίι 
δΐ κρατηθείς μετά της Ίουστίνης παρά του τη; 
Δαμασκού άρχοντος, 6περ Χρίστου άπεκ•φαλίσφ7,. 

Τί αυτί ήμ*Ρ?• 

"Αθλησις του οσίου ΙΙατρός ημών Θεοφίλου τ»3 
όμολογητου. 

Ό δσιος Πατήρ ημών καΐ όμολογητής του Χρττίή 
Θεόφιλος, ήν μοναχός εόλαβής καΐ φοβούμενος-»^ 
θεόν, έπί της βασιλείας Λέοντος του Ίσαύρου. 'Ο» 
•ηπιπίο βίαάίο ίηοηαι1>6Γ6, αΐ 8&ογ&8 ίπι&βίη68 8υ1)- £ Ιδών σπουδάζοντα καταστρέψαι τάς αγίας είχόνζ;. ν6Γΐ6Γ6ΐ, οπιη68ςα6 Λά Ιοοηοαιαοΐιοπιηι 1ΐ8ΒΓ6δίπι 
ΐΓ&!ΐ6Γ6ΐ ; άίνίηο ζ6ΐο Ε006η8η8, Βίάηί 6απι : α1ςα6 
οοηίΐάβηΐί &ηίηιοο5)αΓβ2ΐνίΙ, ρΓΦταποαΙοΓβπι 6υπι, 
ΑηΙί€ΐΐΓί8ΐί ρΓβθ6υΓ80Γ6ηι, ίΐάβίςαβ θΓ(1ιοάοχ89 άβ- 
86ΓΐθΓ6Πΐ ίποίαπι&ηάο. ΟααΓ6 ίη ΐΓαηι 6ΐ ίηάί^αΐίο- 
ηβηι ίΐΐυπι 6χείΙ&η8, ρππιυΐΏ φΐίά6ηι ςΓατί88ίπ]6 
ΟΒΰάϋητ : ά6ίηά6 ίη ο&Γ€6Γ6ηι ίηοΙηάίΙαΓ, υΐ ίηβάία 
οοΓριΐ8 6οη0οβΓ6ΐαΓ. Ρθ8(6& 6 οαδίοάΐα 6(1ηοΙη8, 
οαπι ΓηΓ8η8 ίπιρ6ΐΐ6Γ6ΐυΓ υ( βαηοΐαηιπι ίηι&^ηηπι 
οηΐΐυιη 6ΐ &άθΓαΙΙοηθπι 6^υ^αΓ6ι, η60 αά ίά ίηάυοί 
ρθ886ΐ,ίη 6Χ8ί1ίυηι ραΐ8ΐΐ8 ββΐ,ίη ςυο ηιπ11&8 »Γαηι- 
ηα8 ρΐαηπι&βςυΰ πιοΐββϋαδ ρ6Γρ688η8, 6ΐ ρΓΟ οηι• 
ηί1)υ8 06ηηι ^ΙοπΟοαηβ, β^υ8(1Π6 β&ηοΐο ηοπιίηΙ 
βΓ&Ιί&8 αβ6η8, αά ΟΙιπβΙαπι 1βθ1α8 πιί^Γ&νίΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Όί6 ΐ6Γϋ& 

β5 ϋηίαηιβη ίαοτο$αηοΗ τηατίψΓΧ8 Ώίοη^^Βϋ Αν9ορα• 
ρϋκ, ΑίΗ€ηατηηί ύρί$ύορί, 

Μ&βηυ8 Οίοη^8ία8 ίη υΓΐ)6 Α11ΐ6ηαπιπι υηυβ βχ 
118, ςυί §1οηα, άίνί1ίί8, 6ΐ βαρίβηΐία 6Χ06ΐΐ6ΐ)&ηΙ, ίη 
60, ςαβπι ΑΓβορα^πι νοοαηΐ, ο&υβαπιπι ]α(ΐ6χ 6γ&(. 
Οαπι ν6Γ0 8&ηε(υ8 &ρο8(ο1α8 Ρ&ιι1ιΐ3 Αϋιβηαδ ρΓθί6- 
οΙθ8, ΟΙΐΓίβΙαπι ρΓΟθάίοΑΓβΙ, ηΐί 6Γ&1 αοΓί ίη^βηίο, 
ν6η1&ΐ6πι Γαοίΐβ ίηΐβΐΐβχίΐ, 6ΐ ίη €1ΐΓί8ΐαηι ΟΓβάίάίΙ: 
1)&ρ1ίζ&1υ3(ΐα6, ΑΙΙιβη&τηπι 6ρΐ8θορα8 ΟΓάίηαΙαΓ, 
ηιιιΗθ5(}αβ βΓΦεοΓαπι άοουίΐ,βΐ αά Οβηπι οοηνβΓδοβ και πάντας προς τήν ΕΙκονομάχων αΐρεσιν έ:κ• 
στρέψαι, ζήλφ Ο^ίψ κινηθείς έστάβη ενώπιον αύτ<τί. 
ΚαΙ μετά παρρησίας ήλεγξεν αυτόν, παρανομών 
οώτόν εΙπών, και του Άντιχρίστου πρ^δρομον, κιί 
άρνητήν τής ορθοδόξου πίστεως. Είς Β^μόν ο•>» 
καΐ ^ργήν κινήσας αυτόν, πρώτον μίν έτύφθ»; 
σφοδρώς, και εΙς φυλακήν ένεβλήθη» Χ«ί δπό λιμνΟ 
τό σώμα κατεδαπανήθη. Είτα τής φυ/ακής Ιχβλη- 
θε^ς, αα\ π^ιν αναγκασθείς άρνήσασθαι τήν των 
άγιων εΙκ^νων προσκύνησιν καΐ τό σέβας, χαι μή 
πεισθείς, ε^ς έξορίαν αποστέλλεται. ΚαΙ έκ«Τ «τολ- 
λους πειρασμούς όπομείνας, και μυρία δεινά ιεαθ«^, 
καΐ έπΙ πασι τόν θεόν δοζάζων, καΙ τφ ονόματι 
τφ άγίψ αύτου ευχάριστων, προς Χριστόν χαίρ«ΰν 
β έξεδήμησεν. 

ΜΠΝΙ τα ΑΓΤα. *Αθλησις του αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτου, επισκόπου Αθηνών. 

Ό μέγας Διονύσιος όπηρχε μεν έν Άθήνη ηί π^λει 
εΤς τών ένδοξων, καΐ πλουσίων, και σοφών* {χρινε 
δΐ εΙς τόν λεγ^μενον "Λρειον πάγον τάς δίχα^. 
*Απελθ<$ντος δέ του αγίου αποστόλου Παύλου εις 
Αθήνας, χαι χηρύττοντος τόν Χριστόν, ταχύς ών 
τήν σύνεσιν, έπέγνω τήν άλήθ^^ιν, χαΐ έπίστευσεν 
εΐ; Χριστά. Κα! βαιηισθείς, χειροτονείται επί- 
σκοπος Άθ^ί^ών διδάσκων πολλοί>ς τών Ελλήνων, 
85 ΟβΤΟΒΕΒ. 86 χαΐ «ρό< βελν έπιατρέφων, χαΐ ρβπτίζων. Έμαβ• Λ 4 ΒαρΙίχανίΐ. ΟίάίοίΙ βΗΛίη αΓΟΛηβ Οβί ιη78ΐβηα 4 

8&ηοΙο ΗίβΓοΙΙιβο βρίβοορο, βΐιηαΐΐοβ 1ί1}Γ0β άβ οω• 
Ι68ΐί1)α8 γίΓΐιιΙί1)ΐΐ3 εοηβεΓίρδίΙ. ΟβΙαΙαβ αυΐβιη αά 
ΑΙΙιβη&Γπιη ρΓβθίβοΙυπι αϊ) ίάο1&ΐΓί8, οοιηρΓβΙιβηάί < 
ΙαΓ οιιιη (1υο1)υ8 (Ιίδοίριιΐίβ : οαιηςιιβ οαυίΐα Ιογ- 
ιηβηία 8ΐι1)ϋ88βηΙ, ρΗιηιιβ ςηίάβιη ίρ8θ άβοοΙΙ&ΙαΓ, 
ςαί βηίβ πΐΑηίΙιαβ οαρηίΕά άπο ιηί11ί&η& 8ΐΐ8^ιι1ί(, 
ηβο ρηα» άβροβαϋ, ςη&ιη (}1ιΗ8ϋ&η89 Γβιηίη» ο1)• 
νίαιη ί&οΐϋδ, ίΠικΙ βί Ιτ&άίάϋ. ΡοβΙβλ βΐ άηο 6^I18 
<ϋ8θίριι1ί οΐφίΐβ ο1)1πιη6Αϋ βοή!. χβί τά άιτ4^^ητα μυστήρια του Θεοΰ ότϊο το5 άγ(ου 
Ιεροθέου του έρισχ^που. Και συνεγράψατο βιβλ(α 
πολλά περί των Ιινουραν{ων δυνάμεων. Διαβληθε^ς 
8ε τφ των "Αθηνών £ρχοντι παρέ των εΙδωλολ«τρών, 
έχρχθήθη μετά δύο μχθητών αύτου, χι1 πολλά τι- 
μωρηθέντε<, πρώτο< μεν αύτ^ς άπεκεφαλίσθ*)• ΚαΙ 
οεςάμενο< τήν κεφαλήν αύτου ται< οΙχ«(αις χερσι, 
περικπάτηαε μ(λια Βύο. Κ αϊ ού πρ^ερον Ιοηχεν, 
αυτήν , Ιως αυήντηαβ γυναιχΐ Χριστιανή , χαΐ 
Ιπέδωχεν α^ήν. Έπειτα άπεχεφ«Α(σ6ηβ«ν καΐ οΐ 
δύο μαθη^αΐ αύτοΰ. 

ΜΗΝΐ τα λίτα 

Δ' 

*Άθληαι< των αγίων μαρτύρων Άδαύχτου χα2 
Καλλΐ96ένη< τή< αύτου 0υγατρύ<• 

Άδαυκτος Α μάρτυς, υπήρχε μίν άπλ τήζ πύλεως 
Εφέσου, έπεΐχβ δ^ τήν του δουκός άξ(αν, έπΙ Μα• 
ξ(μ(νου του βασιλέως, Ιχ<«>ν χαΐ θυγατέρα παρθένον 
χαΐ εύμορφοτάτην , Καλλίσθένην ύν^ματι. *Αχούαα< 
δΐ & ΙΙαξιμ(νο< περί αυτήζ, άπέστείΛεν έλθεΤν αυτήν 
προς αύτ^ν . Ό δΐ πατήρ αυτής ϊκρυψεν αυτήν, 
ουγαδεύσας εΙς τά μέρη της Ανατολής. Μαθών δέ 
τοΰτο 6 ΜαξιμΤνος , χαΐ όργιαθεις , έχράτηαε τ6ν 
*Αοαυχτον προφάσει του Χριστιανισμού * χαΐ δη* 
μεύσας, Ιζώρισεν ε^ς Μεσοποταμίαν , γράψας τφ 
της Μεσοποταμίας &ρχοντι , άναγχάσαι μίν αύτ^ν 
θΰσαι τοις είδώλοις * μή πειθόμενον δΐ, φονιυσαι. 
Ό δέ ίρχων μή ττείσας αύτον^ άπεχεφάλισεν. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΒ. 
Οίθ ςοΑΓία 
Β β1 €€τΙαίΜη βαΐΜίοηιιη ϋΜΓίνποη ΚάωΛοΗ €% €αΙ^ 

ΑάααοΙοβ πι&γΙτ^ βχ ιιγΙ)Θ Ερίιβδο οηιιηάιΐδ, 
(1αοί8 (ϋ^ίΐ&ΐβ 1βιηροη1)ϋ8 Μ&ζίιηίηί ίιηρβΓ&Ιοηβ 
0ΓηαΙυ8, ΑΙί&ιη νίΓ^ίηβιη αο γβηα8Η38ίιη&ιη 1ι&1)ηϋ 
Οαΐΐίβΐΐιβηβιη ηοιηίηβ : 0113 υβ Γοπη& ο&ρΐηβ Μαχίιηΐ- 
ιια8, ]α38ϋ ο&ιη &ά 8β αάάαοί. ΑΙ ραΙβΓ οηιη ίΠαιη 
οοοιι11&886ΐ, ίηΟηβηϋβ ρ&Γΐββ αιη&ηά&τίΐ. Οηοά α1>ί 
Μ&χίιηίηθ8 ίηΙβΠβχίΙ, ίαΓΟΓβ ρ6ΓθίΙα8, Αά&ηοΙοιη 
ο1>ΐ6ηΙα 01ιπ8ΐίαηο βάβί οαα8α οοΓΓβρΙαιη, βΐ ρΓΟ- 
βοΗρΙααι, ία Μθ8οροΙ&ιηίαιη ΓβΙβ^ατϋ, οαιη ιη&η<1&• 
ϋ8 αά Μβ8οροΙ&πιί» ρΓοΓβοΙαιη, αΙ βαπι &ά β&οΗβ- 
ο&ηάΰΐη ΙάοΙί8 οοιηρ6ΐ1βΓ6ΐ;86θΐΐ8 ί&οίβηΐ6ΐιΐ| ίηΐ6- 
Γ^Iηβ^6^ ▲<1&ηοΙα8 ίβϋ^Γ» ίη 86ηΐ6η(ί& ρβηβνβΓ&ηβ, 
οαρίΐβ ά&ιηα&Ιαβ ββΐ α ρΓοίβοΙο, 8βρα11π8φΐβ &1> 
ΐ!.Ττα ετάφη παρά τής γυναιχλς αύτου, χαΐ της θυ- η ^^^^^γ^ ©Ι ίΙΠβ. δβά οαιη ΓβΓαπι ροϋ(Π8 ββββΐ ϋοί γατρύς , Τής δέ βασιλείας κρατήσαντος Αιχιννίου, 
προσήλθεν ή Καλλισθένη τ^ βασιλίσσ^, χαΐ διηγή- 
σατο πάντα. Και τ^ς βασιλίδος προστάζει μετ- 
εχύμισε του πατρίς αυτής τ& λείψανον εΙς Έφεσον. 
ΕΓτα χαΐ αυτή χαλώς βιώσασ[α] έτελειώθη. 

Τ? αύτ^ ^^?^ 

Άθλησις του λγίου !ερομάρτορος Πέτρου έπισχύπου 
Κατητωλέα^ν. 

"Ελλην δπήρχεν ούτος & Πέτρος • άλλ' επειδή 
τής του Χρίστου διδασκαλίας έγεύσατο, πιστεύσας 
έβαπτίσθη μετά τής γυναιχός, χαι τών τεχνών, χαΐ 
δλου του οΓχου αύτου. Είτα άν αγνούς, χαι μαθών 
τήν 0«ί«ν Γραφή, τής τών Καπετωλέων έχχΛησίσς 
προεχειρίσθη επίσκοπος. Πολλούς δΐ τών Ελλήνων ηία8, &<1ϋ( ΟαΙΙιβΙΙιβηβ Αη^ιιβίΑΐη, & φΐ&, γο οιηηί, 
αϋ 86 1ι&1>ιΐ6Γ&1, 6χρο8ίΙ&, ίπιρβίΓΑτϋ, ιι( ρ&1η8 Γβ- 
Ιίςαίαβ Ερ1ιβ3ΐιιη ΐΓ&ηδΓβιτθΙ ; α1>ί ίρ8& οιιιη νίΐ&ιη 

Γ6θΐ6 (Γ&άαχί8•6ΐ, 0606881 (. 

Εο<ΐ6ΐη (ϋ6 

89 €€τίαηίεη ΒΟΰτοΒαηΰΗ τηατίνή$ ΡβΜ, €ρί$οσρ% 
ϋαρϋοΐ^οηηη. 

6ΓΦοα8 βΓ&Ι Ιιίο ΡβίΓΏδ : 86ά υΙ)ί ρηπιηιη ΟΙιπδΙί 
άοοίηηαιη άο^υβίανϋ, οτβάϊά'ιί, 1)&ρϋζ&(ιΐ8ςα6 ΓπίΙ 
οαιη αχοΓ6, 1ί1)6η8 , ΙοΙ&(ΐυ6 ί&ιηίΐία. 06ίηά6 άίνΐ- 
η&πλ δοπρΙαΓΕίη Ιβ^βηβ αο άί806η8, Ο&ρϋοΐβοπιιη 
Εοοίββίΰθ 6ρί8θοριΐ3 ΓβηυηΙί&ΙιΐΓ. 6οιιι νβΓΟ ιηυΐΐοβ 
βΓβθοοπιιη άοοβηάο &ά ΟΙιηβΙιιιη οοητ6Γϋ886ΐ, χηοΐα διδάσκων, καΐ προς Χριστον επιστρέφων, διωγμού Ο &(1νβΓ8υ8 61ιη8ϋαοθ8 ρ6Γ86θΐιϋοη6, &1) ίάοΐΑΐηβ κινηθέντος κατά τών Χριστιανών , έκρατήθη παρά 
τών ειδωλολατρών * χαΐ σφοδρώς τυφθεις , χαΐ 
άλύσεαι δεθείς , παρεδύθη τφ άρχο^τι . Ό δΐ 
^χων μή πείσας αύτον, Ούσα ι τοις ειδώλοις, 
τους ύφθαλμούς Ιξώρυξε, και τήν γλώτταν έξέτεμε, 
και τά ώτία άπέκοψε , καΐ τάς χείρας , καΐ τους 
πύδας ένευροκ^σε. Μετά δέ τ^ ποιήσαι ταύτας 
τάς τιμωρίας σταυρόν εύτρεπίσας, έκρέμασε τ6ν 
Λγιον, •ύχ<μ«νον πρλς τόν βεΑν, καΐ λέγοντα. Κύ- οαρΙιΐ8 ^&νί88ίοΐ6 οβάϋατ ; ο&ΐ6ηΪ8ςαβ οοη8ΐηο1ΰ8, 
&ά ρΓββίάβιη αάάαοίΙιΐΓ : φΐί οαιη βαπι &ά 8&οηβ• 
οαηάαπι ΐάοΗβ ίηάαο6Γ6 ηβςαΐΓβΙ, 6ΓαίΙ βί οοα1θ8, 
Ιίη^υαιη ρΓΦοίάίΙ, &υΓ68 απιραΐΑτίΙ, πι&ηαααι ρβ- 
άαπι^αβ ηβΓνοδ 8αοοίάίΙ. Ρθ8ΐ 1ΐ08 οπιοίαΐαδ, ία 
ρΓΦρ&Γ&(απι οΓΠΟβηι 8&ηοΙηηι 6^1 ογαπΙθοι αά 
Οβαηι &ο άίοβηίβηι : Οοτηίηβ^ηβ $1α(ηα$ ί11ί$ Ηοορβοοα- 
(1ΙΙΗ *. Τ&ηάβπι &ά1ιαο βρίΓ&αΙί πιί1ίΐ68 ΟΑραΙ ο1)Ιπια• 
οατβΓυηΙ : αίςαβ ίΐα νίίαπι &α1η1. ριε, μή στήσ^ι^ς άυτοι< τήν άμαρτίαν ταύτην. Έπι δέ έμπέοντα, ήλθον ο\ στρατ(ώται, χαΐ άπεχεφάλισαν αύτύν* 
χαΐ ο^τως έτελειώθη. 

* ΑοΙ. τη, 59. η Εοάβιη άίο 
89 Οοττηϋιο Βοηνϋ Ραίη$ ηο$ίή ΡαηΗ 8ίιηρΙί€ί$, 

ΡΕίιΙυβ (κ>9ηοιη6ΐι1θ86ΐηοΓί1)ΐΐ8 8ίιηρΐ6Χ, &§Γλ€θ1& 
ίοίΐ. Οαιη ιιαίβιη αχοΓβιιι ίοπηλ ςαίάβιη οοτροΓίβ 
νβηηβίΑοι, Ε( ρ€π1ίϋ8 ιιιοηΙ>ιΐ9 άοχΐβΑβΙ, ΓβάΐΓβΙςαβ 
&1ίςιιαη<1ο 6Ζ α^ο άοιηοιη, αχοΓβιη οιιπι &<1ιιϋ6Γ0 
ρβοοΑηΙβιη άβρτβΐιβηίΐίΐ. Οα&τβ, γθΗοΙα άοιηο &ο 
ρηβΗβ βηίβ, »0069»1 ίη βοΐϋιιάίηβιιι ; ρΓοίβοΙαβςαβ 
Εά οίΕ^ηπι ΑηΙοηίαιη, ρβΙβίΜΐΙ ιιΙ ιιιοηΐ£ΐιαιιι ββ 
ΙηίΙί&ΓβΙ : οιι]α8 ββηβοΐαΐβιη ίηΐιιίΐαβ Αηίοηίυβ : 
δθΧΕ^ίιιΐΕ, ίηςηίΐ, Εηηοηιιη δβηβζ 1&1)οη1)αδ λο 
ιηοΐβδίϋδ ιΐ6ςιΐΕ({Η&ιιι ραΓ 68^ ,Οαί Ραυίαβ : δίςαίά 
ιιιϋιϋιηρ6ΓΕνβη9, ίαοίαιη. ΑηΙοηίαβί^^ΙηΓρβποαΙο 
ί&οΐο, ουιη βαιη αά οιηηΐα βηβΙίηβηάΕ ρ&πιΐυιη ΜΕΝΟΜΜΗΙ ΡΑΒδ Ι. 
Α α Ή κοίμησκ το» Ασ(ου ΙΙβτρ^ ημών Οα^ου τί^'* 

Άπλοΰ. 

Ηαυλος 6 ^πιxληθ^^^ ^»λ τλν τρόπον Άπλο^ζ, 
6πήρχί μ^ν γ»ωργος, συνβζβύχθη Λ γυνα*ιιΙ Α^ί^ 
τήν μοριρήν, έλλά κ«χοτρ^πΐ|ΐ τήν γνώμην. ΈΧΘμ• 
δέ ποτβ άιΑ του βγρ»>ΰ «Ις τόν οίκον α&το», Λ^ τή< 
γιινοΕίχα μβτά μοιχοο άμαρτάνουσβν . ΚλΙ κβ«λι- 
πών και τον οίκον, καΐ τά ιηΛΙα βύτοο, έζί}λ••ν »1; 
τήνϊρημον. Καΐ άιαλθών πρ^ τλν μέγαν Άντι». 
νιον, ^αρβχΑλβι ιΐ5ΐη9«ι αύχ^ μοναχών, Ό Λ Ι^ 
αυτόν γέροντα , εΤπεν Έξήκοντα έτΛν γέρ«^ ««- 
ρασμους όπομιΤναι ου δύναται. Και ό Παύλας ίΤκ'• 
ΕΓτι μοι ΜΧΐί^ς , ποιώ . ΚβΙ άποπβιρά^•^ «ύτ^ν , 
Εύρεν, &τχ πάντα απομένει. ΚαΙ Ικούρ«υσΕν ΛΜη, ίηνβηίδββΐ, ΙοΙοηΛΐ, βί ιησιιβοΐιηιιΐ ίβοίΐ, (βάΐβοΕ- β χ«^ έποίησε μοναχών. ΚαΙ κτ(σα< κελλίον χβτ' «ϊλ ΐΕίηςιιβ 560Γ•ίιη ίη αΙΙβΓο βρβοα οβίΐυίαιη βί ΐΓαάί- 
άϋ: τώΐ ΙαηΙο βίαάίο αβ Ιρβηιη ίη οιηιιί νίΓΐυΙηαι 
^βαβτβ 6ζ<κ)1αϋ, ηί χΑίπαουΐΕ ρ&Ιτ&Γβ ιηοπιβΓίΙ : « 
]ιιν6ηβ βηϋη άβθΐηοηίιιιη ΙιβώβηΙβ, ςιιί &4 ΛηΙοηίυω 
τβαβτ&Ι, ίϋο Ιιιαι Εΐ)8βηΐ6, Ραοΐαβ άφΐηοηίιιιιι Γα- 
§&τϋ. Ρθ8ΐ \ϊαβ τίΐΑ ίυαοΐαβ 68ΐ. 

Εσάοιιι ^16 

•0 €&Η€ηΐ€η $αΰτο$αηΰί% ίηατί^^ ΙΗοη^ήι ραίήατ• 

οΗΐΒ Αΐ€χαηάτίηΙ. 

δαηοΐιιβ Ρ&ΙβΓ οοβΙβΓ Οίοη^ήαβ οΙεγοιΙ ΙβιηροΓβ 

Υαίβη&ηί βΙβ&ΙΙίβηϋπιρβΓ&Ιοπιιη. Οπηο ΕΐιΙβιη ρβΓ- 

86οιιϋο ίη 01ιη9ΗΕηο8 οπιη68, ρΓββαριιβ νβΓΟ 4η 

βρίβΟΟρΟδ, ΠΙΟΐΑ 6886( (ςίΚΚΐ ίπΐρβΓ&1θΓβ8 6Ζΐ8ΐίπΙ&- 

Γθηΐ, 81 βρίδοορί ΓβϋηβΓβηΙιΐΓ, οηΙβΓοβ ΟΙιήβΙίΕηοδ ε!ς ϊτερον απήλαιον, ^δωκε μέν•ιν ^κεI. Ο^τηΦ ζί 
ήγωνίαατο «Ις άρετήν , ώ< καΐ του 6«*Η«^«*ίΤ**" 
άξιωΟηναι , Νεανίσκου γάρ τίνος έχοντος ίβίμο« 
προς *Αντώνιβν έλβ^Λος, του Άντα^νίου «αραχ*» 
ρήσαντος , έζέβαλεν αυτόν . ΚαΙ μετά ταΰτα έ<ε• 
λειώθη. 

Τί αυτί ήμέρ^ 

Άθλησις τ•ΰ άγ(ου Ιεροαάρτυρος Αιονυα(ου «βττρι^^ 

χου Λλεξανθρε(ας. 

Ό έν άγ(οις ΙΙατήρ ημών Διονύαιος, ί^ν έπΙ τ» 
χρόνων Ούαλεριανου και Γαλλιηνού των βαστλ^. 
Αιωγμου δΐ κινη^έντος κατά τών Χριστιανών, ?ί. 
λίστα 81 κατά τών έπισκόπον , νομισάντβΰν τ» 
βασιλέων, βτι έάν οΐ επίσκοποι παρασταλώσιν, ι\λ^ ηυΐΐο ηβ^Ιίο 8α1) ροΐβδί&ίθηΐ ΟΕβηΓΟβ), οοαιρΓβ- € λως τους λοιπούς Χριστιανούς 6ποχειρ(ους πο:ή- Ιΐθη8υ8 ε1> Αΐβχαηάηβο ρηοίβοΐο 8&ηοΙα8 Οίοη/βίνβι 
οοαιραΐδηβςαβ ΟΙΐΓίδΙαπι Εΐ)η69&Γβ βΐ ίάοΐίδ β&οηβ- 
ΟΕΓβ• οηηι Λάίά ίηάαοί ηηΐΐα ΓΕίίοηβ ροβδβΙ, ίη ίη- 
ΙβηοΓβηι ^ε^ριηIη ΓβΙβ^αΙαΓ, αΐ οηιηίβ τίάβηάί ί1- 
Ιίαβ Γ&οιι11&8 αηιίοίβ αάηιίΓβΙηΓ. Οαο ίη βζβίΐίο ουπι 
Οάβ ΟΙΐΓίδϋ Εά 86 «ΰθ6^ΐ€ΐιΙβ8 ίηι1)ΐΐ6Γ6 ηοη εβ89Ε- 
Γ6ΐ, ηοη ΐΕρί(1ί1>Β8 8θ1πηι β^ ίάοΙοΐΕΐηβ ρβΐϋηβ,ν^- 
Γϋβςυβ ΙοΓπιβηΙΟΓοηι ^οηοη^αβ βχοηιοίΕΐαβ ίυίΐ ; 
86(1 ίη Ιοουπι βΐίαηι ΙιοΓηάίοΓβηι ίηουΙΙίοΓβπιςηο 
ΓαΓβαβ ρΓοΓβοΙί ^υ58αά6ρο^!Ε(αΓ,α1)^, ρΐυηηιίδ (ο- 
ΙβΓΕίίδ πιοΐ68(ίί8, βαοΓυπι άβπιαπι ΟΕρηΙ ^Ιαάίο 61 
ΕοιραΐΕΐαΓ. 

Εοάβηι άίβ 
•1 ^€€τία$Μη $αη€ίσηαη τηατίνηαη $1 άίαΰοηοτηνι 

Οίδοίρηίί ίαβηιηΐ 1ιί άίαοοηί βΐ ηΐΕΓί^ΓΟδ, 8&ογο• 
8ΕηοΙί πΐΕΓΐ>Ί*ί8 Οίοη^Γβίί : 6ΐ βαίαδ ςαίάβπι, εο ΡΕα- 
8(α8 6Χ8ίΙϋ ίϋίαδ οοηιίΐββ, ρο8( πια11θ8 οπιβίΕΐαβ βΐ 
89ηιπιηΕ8 πίΕΓίχήο άβίηηοϋ βαηΐ. £α86ΐ)ίη• ΕαΙβηι, 
6ΐ ΟΙιοΓβωοη, ροβΙςυΕηι ηΐΕ^8ΐ6Γ6ΐΕηΙί8(68 βοηιηι 
άΕηιηΕίαδ βζβίΐίο 68(, άίτίηΕ Ε(1^α1^ νίΓίαΙβ, β08 ςηί 
ίη τίηοαίίβ βΓΕηΙ, 8Εη6ΐο« Ε([ί1>ΕηΙ, βίβφΐβ ηιίηίδΙτΕ* 
1)Εη( : 8Εηο(θΓΐιπι βϋΕπι πίΕτΙγπιηι ΓβΙίςαίΕβ οοΐΐί- 
§6ηΐ68 86ρ6ΐί6ΐ)Εη1 : Είςαβ ί(Ε ρ6Γ8ΐίΐ6Γ6 αβςαβ Εά 
Οβοΐί ίηιρβΓΕίοήδ (βαιροΓΕ* η6(}ΐΐΕςιΐΕΐιι 86 8α1)άα- 
οβηΐβδ, 96ά ηΐΕχίπΐΕ€1ΐΓί8(απι Ιϋ)6Γ(Εΐ6θοηαΐ6ηΐ69, 
8ΕΐαΐΕΓ6πιςυ6 ίΠίΰδ ίηβΕΠίΕΐίοηοηι οπιηίΙ)ΐΐ8 ρΓαάί- σουσι• κρατήσας 6 τής Αλεξανδρείας &ρχων τΐηι 
^ίγιον Διονύσιον , και πολλά καταναγκάσας , άρ^< 
σασθαι μλν τ6ν Χριστδν, θυσαι Βε τοΤς είδώλοις, ζχΐ 
μή πείσας, Ιξώρισεν εΙς τήν ένδοτέραν Αίγυπτο», 
προστ^ας μή |^λέπεσθαι αύτ&ν 6πό τίνος τών φΙλ«βν 
αύτου. Άπελθών |λ «?< τήν έζορίαν, και διδάσκων 
τήν του Χριστοφ πίστιν τους προσερχομένοι>< αύτφ, 
ού μόνον έλιθάσθη πς^ρά ^ν είδωλολαχρών , χβ'. 
διαφόρως έβασανίσΟη , άλλ* έξωρίσθη πάλιν Ίί%}^ 
του άρχοντος εΙς τραχύτερον τόπον καΐ άο(κητον . 
Ένφα πολλούς πειρασμούς 6πομε{νας , τέλος τήν 
Ιεράν αύτου κεφαλήν διά ξίφους άπετμήθη. 

Τζ αύτνΐ ήμέρ^ 

Άολησις τών άγΙων μαοτύρων καί δίακόναιν, ΓαΙου, 

Φαύστου, Εύσεέίου, καΐ Χαφή μονός. 

ΜαθηταΙ 6πήρχον ο&εοι οΐ διάκονοι και μάρχυ* 
ρες του αγίου Ιερομάρτυρος Αιονιισίοι». ΚαΙ & μίν 
Γάϊος καΐ Α Φαυστος συν α6τφ έξορισθ^ντβς, χαΐ 
πολλά βασανισθέντες , καΐ ταλαιπωρηθένχες, τ^ διά 
μαρτυρίου τέλος έγέζαντο . Ό δΐ Εύσέβιος χαιΐ ό 
Χαιρήμων , μετά τήν του διδασκάλου «ύτών χαι 
άρχιερέως έξορίαν , 6πΑ β«ου δυναμωθέντες , και 
τους έν φυλακαΐς αγίους επισκεπτόμενοι, και ^%ρΛ' 
πεύοντες, και τά τών αγίων μαρτύρων λείψανα πε- 
ριστέλλοντκ χαΙ θάιςτοντες , δΜ^κ^σ^ν Ιως τ^)ς 
βασιλείας Αεκίου,. μή 6ποστελ^4μ<ν^ι τ6 «ύ)»ολ«ν, 
άλλα πα^($ησί^ ύμολογο^^ντες τ^ν ]|(ρισ^)ν9 καΐ τήν 


"Μντκ* διέ τούτο ^9ΐτΐ)6έντ(« χοτί «&«•1 4Μρά τ«ιν 
<18ωλολατρ&¥, %λ\ &ι64ντ(ς άλ^νισι σι^ΐ)ροκ<, τ^ τ^ 
Άλ•(βιν8ρ»(α( ιηφέ^Οη^ν» &ρχοντι. Και «•λλ«1ς 
βασένοις 6ποβλτ.6έντκ9 τέλθ€ 6 μλν Ε^Μιος Μ 
ξύλου χρβμοί96«^<» )(βιΙ (<96<1ς (νκΑβιώθη. Ό ιέ Χαι* 
ρήμων ^ά61%ίζ νυ«τ4μ(«•< &(έικνβυ••ν• 

Τ^ αδτ? ήμέρ^ 
Ιίνι{μη το«( 1ν #|^(οις Πατρίς ημών χαΐ Ι»ράρχου 
'ΙβροΟέου. 
*\%ρ^%οζ 6 μ&γα( Ιιράρχης &1^ΡΧ* Ι^Ιν (Ις των 
Ιννέχ βοολβοτών έν *Α6ήνα(( τξ κ^λιι, διδάσκαλος 
δΐ Διονυσίου *Αρ£οηοτ)^{του. Διδαχθείς δΙ τέ ιηρΐ του 
Χρίστου παρά τών άγ(^ν έποστ^λων , ^χοΑούθΕ^ 
αύτοΤς , χαΐ συνβδο(ολ6γ«ι , 1{9δ(ου< βμνους συμ- Ιθ€ΐο «ΑίαοΙοΓ ; βΐ τΕτίβ ΙΟΓίί, 4«ιι^6ΐη Ενββ^ίπβ ίη 
•φΗΐΙβαΒί ΑεΙαβ» όβρβχοβςοβ, ^Ιβοβββϋ; €1ιιβγ6- 
ηοη Τ6Γ0 τίτ^ί• οβοαβ βχβρίΓ&τίΙ. Εοάβιη άίβ 
•9 ϋοηινΜτηοταϋο ΒαηοΙι ΡαίΗ» ηοίΜ Ηΐ€τοίΗΗ 
ροηΗΙΐ€ί$. 
Ηί6ΐΌΐ1ΐ6ΐΐ8, ιηΑ§ιιη8 ροαϋίβχ, ίαίΐιιηιιβ βχ ηοτβιη 
▼ΐΓΟΓΟίη ηηιηβΓΟ ςη! λΐΐιβηίβ ββη&ΙΟΓββ 6Γ&ο1,ιη&- 
^ίβΙθΓ Οίοη/βϋ ΑΓΟορ&^ί» : €1ιη5ΐί &ιι1βιη ύάβ & 
8&ηοΙί8Εροβ1ο1ί8ΐιη1}ΐιΙα8, βοβςοβ 86€ΐι1ιΐ8, πηα οηπι 

ίρβί» Γβ9 <ϋνίη&8 06ΐ6ΐ>Γ&1>&1, 6Χθάίθ8 1ιγιηιΐ09 60ΐη• πΑέχων χαΐ ψάλλων Ιν τ{ χοιμήσιι τΨ,ς άγ{α< 6ιηρ* Β ροηβηβ, βΐ οοηοίηοηβ ίη άοπηίϋοηβ 5&ηο(ΐΒ βΐ^ο• •νδ^ου Δεσκοίνης ήμων β&οτ^κου χα: 'ΔβιιηιρΟένου 
Μαρίας , χαΐ διαπρέικων ενώπιον τών αποστόλων 
χατά πάντα . Βίς τοσούτον βΐ ίφ0ασβ σοφίας, χαΐ 
γνώσβως ββου, ώς χα) τ&ν βγιον Λιονύσιον, μ«τά τ& 
ηιστκυσαι κΐς Χριστών 6πο του μβγάλου αποστόλου 
Παύλου , τη δυνάμλΐ χαΐ συνκργί^ του παναγίου 
Πνεύματος, διδάξαι τά π«ρι τών ουράνιων δυνάμιων, 
χαΐ τών άγγιλιχών τάζιων, χα2 πάντες του ουρανίου 
χ^μου. Συν<γράψαχο δέ χαΐ δλλας βίβλους πολλάς 
πβρΙ μυστηρίων μιγάλων διαγορβυούσας. Βιώσας 
δΙ τ&ν !ίλον της ζωής αύτου χρ^νον έν βύλαβιί^ χαΐ 
άρβτη , χαΐ τδν βι^ πολλά 0«ραπιύσας, χαΐ διά 
άνβπαύσατο. 

Τ5 α&ηί ήμέρ(| 

ΆΟλησις του αγίου Δομβτίου του Οέρσου. 

Ό 4^ιθ( Δομένιος 6ιιζρχΐ¥ 4π2 Κωνσκαντίνφο 
του Μεγάλου έχ τής χώρΛς Πβρσ&ν» άΜάχ^ι δΙ 
6π6 Χριστιανό•! τίνος τήν «ύσέβιιαν , χαΐ βαπτι- 
σθείς, ά«ρ•1ς χαΐ γονείς χαΐ πλουτον, ΑπΙ^λ^εν ε(ς τ6 
μοναστήρ(ον του ^Ιου Σεργίου χαΐ Βάκχου, «λη• 
σίον βοοδοσιουπ^εως* χαΐ έγέναιο μοναχός* Έν φ 
χαΐ διά •εη^ άρετήν αύτου χειροτονεΐναι διάκονος* 
χαΐ λειτουργούντος το5 έρχιμανδρίτου, ιφαιβιν ^ 
^ιπίΦ^ριον «λησίον τ^ αγίας τραπίζης, 6ρ| τό 
Βνευμα τ^ Ιγιεν έν εΓδει πε^ιστερίς «ερΗΐ•«ό^ενοΰ 
έπι τά βγια δώρα, χαΐ έπιχ«6/»μεν§ν αότοίς. Τοσού- 
τον γάρ ε(χε χαθαράν τήν ψυχήν, «^ χαι «^ Βνεΰμα 
τ& &γιόν σωματοαιδώς φοωρείν, χαΐ &π* ^Μ^ γφ- ηο8!98ίιη8Β ΟοιηίηΐΒ ηοβίΓΟ Οβίρ&ΓβΒ ββιηρβΓφΐθ 
νίΓ^ηιβ Μαηο. Οηιηφίβ ίη Αροβίοίοπιπι οοαίϊβ 1ιο• 
ηββϋββίιηβ τβΓβΑΓβΙαΓ, βο β&ρίβηΐί» 6ΐ οο^ίΐίοηίβ 
άιγίηο ρΓθοβ89ί1, ηΐ β&ηοίαιη Οίοαγβιαιη, ςηβηι 
ιιΐ8^ηο9 αρο9ΐοΙυ5 Ρ&α1α9 αά 61ιη8ϋ ϋάβιη εοηνβΓίβ- 
Γ&Ι,τιιταΙθ, Δά^ηη^ι&ς116 ορβΓα 8&ηοΙί99ίιιιί δρίηΙοΑ 

άβ 6€Βΐ69ϋΙ)09 ▼ίΓΐΐΐΙΙ1»Ι19, &1ςΐ16 &0§6ΐί€ί9 0Γ<1ίηίΙ)Ι1β 

Αβφΐβ ιιηίΥ6Γ80 0(Βΐβ9ϋ ογ1)6 <1οοηβη(. Οηιηςιιβ Ιο• 
ίαιη τίΙΐΒ 8ΐιο ΐ6ΐηρο8 ίη ρίβίαΐβ βΐ τίτΐηΐο οοη* 
9ππιρ8ί896ΐ, πιαίΐυηιςηβ Οβο 86ΐτίί88β1, ιηηΐΐ&ςαβ 
ΐάοίΓΟο άοη& ρΓοηΐ6ηιΐ88θΙ, ίη ρλοβ Γβςυΐβνίΐ. 
τοΰτο χα) χαρισμάτων πολλών αξιωθείς, τελειωθείς, 

€ Εοά6Πΐ άίβ 

•• ΟΰτίοΜ^η $αηοΗ Οααϋίϋ Ρβτ$ΛΜ 

8«ιοΙθ8ΒΜΐ6ϋθ8]Ρ«τΜΐ, βοηβίΑηΙΗλο Μο^ο Ιηι- 
ρβΓοιιΙβ, ρί6ΐΑΐβηι α 01ιη8ΐί&ηο φΐ<ΝΐΑαι ΜοοΙμ, θΙ 

1>αρϋζ&!η8. Γβ1ί6ϋ8 ρίΤβΒϋΙΧΙΒ 6ΐ (1ίνίϋί8, 8696 Ιη 

8&η6ΐοηΜη 8βΓ^ βΐ Β&εοΐιι ηΜ>η•Μ6ήΐΗη ΙΐΜοάο- 
•ίοροΐί ρναχίπιιιαι τβββρίΐ: αΜ αιοηλοΙιιΐΒ ρτίηιιπι 
ίλοΐίΐιβ 08&; ΙΟΒΐ Λ «0»6βί&8 αηίηιί (ΙοΙββ άί&βοηηβ 
οηϋηαΐι»• €ιιιη «νβτο Βίβιβίοη ^φΐΑΟ^ «τοίιί- 
■ΐΜΐ(Μ(ΑθοέαΙ»ηΐΜΐ,0<ΜΜΐίυ8,4ΐιιί 41ι^>οΙΙαΗΐ ρΓορβ 
•ΑβΓΑΐη ι»•ηβ«η ρηβ ΐΒ•ηϋ>«•1βη6ΐΜΐ1, νίΑίΙ'βρίΗ- 
Ιαιη ΒΜΐ€*ναι •ν1> οοΑ^οΙμβ «ρβοί• βαογα 4οβ& οίτ- 
ΜυητοΗΐιΙοη, «Ιηιρβτ ίρ•Μύ»ί4•Βΐ«αι : βίοβηίοι 
ραπωι «ηηιαι λ«1>•^^, «Ι αΙ βΑηοΙαη ΒρίΗΐιιηι ίη 
ίοΓΠΜ οοΓ^οΓΟΑ οβηΜΡβΙ, Βΐβη•^[«• ^ο• βΙ^ βοάβη τίζεσθαι τήν διάνοιαν. Βουλη^έντος & αου άρχιμαν- ^ ϋΐαβίηνβίατ. ««η ΕπΙφΒΐ ^ ρτθ•!)^!»» βιηη &γ- δρίτου χειροτονήσαι αύτ&ν χαΐ κρεοβάτερον, φυγών, 
άπήλβεν Ιν τινι σπηΧαίφ. Ίνθα πολλο^κ «ών προσ• 
ερχομέ^«ων α6τφ διδάσχων ώφέλει. ΚαΙ μαθών 
τοΟτΕΟ Ιουλιανός 6 Βαραβάτης, άποστείλας έλιΐοβό- 
λησεν α4τ6ν. 

Τζ αύτζ ήμίρφ 
Μν^ίμη του ίη^ίου *Δμ^ν του Αιγυπτίου. 
Άμουν ί θεοφύρος Ιν άσχητοΤς μίν έγένιτο %κφ» 
μασίτς• δπήρχε ϋ ά«4 «|ς Αίγύβου, φιλομύναχος 
ών άπ^ νΐότητος* χατά δλ το^ς χαιροΙ»ς Μαξιμιανού 
του βφ«λ4ΐΜ€, Αϋχώρ^^•» ^« τήν Ιρημον- χαΐ 
άΐϋλΐίω^ ;ΐΜ^μ4νκ ήν^^χαζεν , Ιν μ^νον 4μ4ειον οΙιίπι&ΒΐΙιϋΑ οτ(ϋη«Γθ τβΒβΙ, ίο^ΜΑ «η^ϋ, σΐ ίη 
•ρβ1ιΐΑ£Αθΐ 8• αΐχΐί^ΐ: ιι1>ί οηπι ηιοΗοι βοταπι, 
φΐί &4 8• Α60•<ΐ6ΐΜαιΙ, <1οο6η<1ο }ητ«Μβ1, 4ιιΗ&ηιιβ 
&ρο§ΐΑΐ•ι, Γθ οο^ηΗλ, πι»Η φή ΐΑρί<1ίΙ»α8 οηοι οΙη 
ΓαβΓβηΙ• 

ΕοΑϋΛ (Ββ 

Απιαιϋΐ6ορ1ιοπΐ8,ίιιΐ6ΓίηΜ6(•β«4ηιΙπώϋί8, οχ 
Μ^γψίύ οτ\ΛΠΐ άαήΐ, ησηΜίκΜΐ τίΐο &1) αάο1β8θ6η• 
Ιί&8πα 8ΐα<1ίθ8Π8. βαη «ηίαιη Μ&χίηιί&ηιΐ8 1ηιρ6Γ&• 
(ΟΓ ΓβΓοηι ροϋτβΙβΤν ΑΜΗάη^βηαιίΒΐ, ς«)ο(6 8θ1θ8 
«ββηι, «Μίρι• ρ»111ο οοηΐβαΐα•, φκ>4 ηο^Ιθβ ^8- 91 ΜΒΝΟΙΧΧΗΙ ΡΑΗδ Ι. ςαβ 968ΐ&1)&ί, 1ΐ6Γΐ)ί8φ16 ρΓΟ 6ί1>0 Όίβηβ, φΙΑβ 1β1- Α 

1α9 βροηΐβ 8ΐι& ί6Γ6ΐ)&(. νίχϋ ααΐβιη πβςοβ αά Αιι- 
Ιοοϋ Μα^ηί 06Γΐ&ιιιίιι& ςιιί ουιη αΐίςυ&ηάο ββάβηβ, 
ίΓαΐΓθΒ ϋϋϋ& &ηίιιΐ£Β ν6Γΐ)& <1οο6Γβ1, νίάίΐ 1)6&1&ιη 
Αιηιιη αηΐιηαιη β οορροΓβ 6^Γ688&ιη, αη^βίοπιπι πιε- 
ηίΙ)ΐΐδ ίη οοΒίυιη βΰΤβΓή : βΐ δίαΐίιη βχβυΓ^βηβ, Οβαιη 
^ΙοηΟοαΙι&Ι. Βο^αΙαβ αυΐβιη &1) ϋ» ςυί ΕάβΓ&ηΙ, 
ςιιοά νί(ΐ6Γ&1, ίηάίοανίΐ. ΙΙΗ ί^ΙιΐΓ ηοΐαΐα ΙιΟΓαρΓο• 
ίβοΐί ίη ^^τρίΰχη, ροβΐ άβοβπι (ϋθ8 οοιηρβΓθΓβ, 6&- 
άβιη ΙιοΓα, ς[ΐι& άίχβΓ&Ι ΑηΙοηίαβ, δ&ηοίιιιη Απιαιη 
ο1>άθΓΐηϋ986. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 
Οίβ ςιιίηΐΕ 
•5 Ο&ΓίαΥΜπ ΒοηοΙχ τηαΗ}/τί$ ΜατηβΙοΗΐΗχ. η 

δαηοΐΑΜ&ιηβΙοΙιΙ&βχΡβΓδίάβ ίηϋ, Ιβιηρίί ςιιίάβιη 
ΠίαηΐΒ 8&οβΓ(1ο8, ββά βοΓΟΓβιη Οΐϋίβϋαηαιη 1ια1)6η8. 
Οιιιη ααΐβιη ίη 80ΐηηί8 γίάί83β1 αη^βίπιη Οβί δίΜ 
01ιη5ΐί2ΐηοπιιηιιΐ73ΐ6η£ΐ οβίβηάβηΐβιη, βχοίΐαΐα ουαι 
ΙβΓΓΟΓβ άβ 8θΐηηο, Γβιη οπιηβηι βΟΓοΗ αρβηιϋ ; λ 
ςηα &ά βρίβοορυοι ΕάάυοίΙυΓ. Ερίδοοροδ ν<)Γ0, ίηΐβΐ' 
ΙβοΙο γίδίοηίδ 87ΐηΙ)θ1ο. ΟΙιηδΙίαηααι, ίηςιιίΐ, οροΓ- 
ΙβΙ 16 Οβη. δίαϋιηςυβ ίΐίαιη, 8θΓοη8 ιη2ΐηίΙ)τΐ8 άβ 
δαοΓοΓοηΙβ βϋδοβρίαιη, 1>αρ(ίζ&νϋ. (^α&Γβ τβΐιβιηβηϋ 
ΓπΓΟΓβ οοΓΓβρΙί ^6ηϋΐ68, ιηυΐΐίδ βχοΓα^ί&ΐΕΐη Ιογ- 
ιηβηΐίδ, 1&ρίάίΙ)υ8ςα6 ο1)ηιΙβιη ίηΙβΓίβοβΓβ, βρίβα- 
άίάα αάΐιαο 3&οή 1)αρ1ί8ΐη&1ί8 νββίβ ίηάιιίαιη, αίςοθ 
ίη ρΓοΓυηάίδβίιηπιη Ιαοαιη άβιηβΓδβΓβ : αηάβ τίχ & 
ΟΙιπδΙίαηίδ 6χΐΓ&ε1& 68ΐ. Αάίϋααΐβιη ΡβΓδ&ττιιη γθ- 
ββπι 6ρί86οριΐ8, ίιηρβίΓΕνίΙςηβ, αΐ, βνβΓδο Οίαηβ ρ 
Ιβιηρίο, βοοΙβδίΕΐη 8ΕηοΙβ ιη&Γίγηδ ηοιηίηβ βχοί- 
1&Γ61 ; ςηοά οηιη βθάίβο&886ΐ, ρΓ6ΐίθ8&8 6^ϋ8 ΓβΗ• 
ςιι&8 ί1)ί άβροδαίΐ, 

Εοάβιη άίβ 
•• ϋβτίατηβη $αη€%χ ηιανί^ήΜ ΟΚατϋνΜΒ . 

ΟΙι&ΓίΙίοα Οΐιπδϋ ιπεγ^γ ίαίΐ ΐ6ΐηροη1>ιΐ8 Οίοοίβ- 
Ιίαηί ίιηρ6Γ&(οη8, βΐ ΟοιηίΙϋ οοιηίϋδ, δβητα 61&ιιάϋ 
^α^υ3άαIη : άβ ςυα ουιη αά οοιηίΐβιη πιπιογ τβηίβ• 
86(, 86ηρ8ίΙ Ιιίο αά ίΟΐαβ άοπιίηαιιι, υΐ θ& &<1 86 
ιηίΚβΓβΙατ, ρΓορΙβΓβΕ ψχοά άβ βΕ ΐΕηςιίΕΐη ΟΙιΗ- 
8ΐίΕηΕ ΙΐΕΐ>6η ςαβθδΐίοηβιη οροΗβΓβΙ. Τηιη άοιηίηαδ 
ιηοΒΓΟΓβ Ε£ΓβοΙα8 βΐ 8Εοοο ίηάηΐϋδ, 80Γΐβιιι ί1ϋιΐ8 
ά6ρΙθΓΕΐ)Εΐ. ΙΙΙε τβΓΟ άοιηίηιιιη δαπιη εοη8θΐΕΐ>ΕΐαΓ: 
Νβ (θ ΕίΙ1ίο(β8,ίηφΐίβιΐ8,άοιηίιιβ ιηι : β^ο βηιιη ΓβΗ- 
ςαίΕ8 ιηβΕ8 ρΐΌ ιηβίδ (πίδςηβ ρβοεΕϋβ ΙτΕάΕΐη. 6αί 
ίΐΐβ : ΜβιηβηΙο ιηβί Εραά οοΒίβδΙβαι Γβββιη. λ^ίατ Ο 
1Ιΐί88Ε Εά ΟΟίηϋβΙΙΙ, 8βφ16 ίρ8Εΐη ΟΙιΗδΙίΕηΕίη ρΐΌ- 
ίβ88Ε, ρπηιοιη ΟΕρίΙβ ΓΕ80, βΐ οΕάβηϋ οΕτύοηο 
6οη8ρ6Γ8ο ; άβίηάβ ίη^βηϋ β οοΗο β^08Ερρ6η80 Ιε- 
ρίάβ, ίη πίΕΓβ άβπΐ6Γ8Ε, ΕςαΕπι ηίΕτίδ ρΓΟ 1>ΕρΙί8ηιο 
1ΐΕΐ)αί1. ϋηάβ β^β88Ε. Εά οοηδρβοίηηι οοηιίϋβ νβ- 
ηίΐ» Εηίπιοδςυβ ΕάδίΕηϋαοα Γβί πίΕ^ίΙαάίηβ Εΐΐοηί 
Ιθ8 Γβάάίάϋ : ροδίΓβπιο βνυΐδίδ άβηΐίύιΐδ, ρΓβθοίβίδ• 
ςηβ ηΐΕηαιη εο ρβάοιη άί^ϋβ, τίΐΕπι &οίτίΙ. 
ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ 8βΧ(Ε 

Ρο8ΐ Οοιηίηί ηο8ΐή ^β8α ΟΕτίβϋ Ε8θ6η8ίοηβιη|€αιη «ρέων νυκτ&< χ«1 ήμερος, χάΐ τρ^φ^ιανος 1χ 'ΐ»" 
φυομιένων βοτάνων. Διι(ρχβ9ΐ δΐ ή ζυ>ή α^οό {^^ 
των άγνώνων του Μεγάλου Αντωνίου* έξ βυ «α* "^ί 
μαχΛρίας ψυχή< του Άμοΰν του σώμτεος έζ&λθν^ 
σης, κα\ προς ουρανών αναφερομένης, χβ^εζομε^*.: 
ί δγιος Αντώνιος^ χα^ διδάσκων τινάς τ€Ι»ν ά2κλφ%• 
ψυχωφελή βήματα, Ιδών τήν ψυχήν, έ(α{<ρνης *«• 
στάς, ^βλεπβν αυτήν 6φιχευομ£νην 6π^ άγγέΑν» 
καΐ έδ<5ξαζ6 τλν θβόν. Έρωτήσαντκ δ^ οΐ 'καρ^τη^, 
ΊΛοΙ μα^6»τ%ς τ6 πράγμα, ήχρίβωσαν τήν «&ρ«ν, η 
απελθόντες εις Αιγυπτον , μετά δεχάτην ^μέρ» 
ε^ρον, &τκ Ιχοιμήθη & &γιος Άμοΰν χατ* ΙχΑ(νΐ|ν ττ• 
ώραν, ήν εΤπεν *Αντώνιος. 

Μ11ΝΙ Τ9 ΑΓΤφ. 

*Αθλησις της αγίας μάρτυρος Μαμέλχβης. 

Έ άγ{α Μαμέχθα 6πηρχε μ^ Ιχ Περοί^ 
Ιέρεια δΐ του ναοΰ Αρτέμιδος, Ιχουσα χαΐ ^δελ^ν 
Χρυτιανήν, ΚατενεχθεΤσα δΐ εΙς Οπτον, εΤδβν αγρ- 
Αον θεού δεικνύοντα αύτ^ τα μυστήρια τών Χριατι* 
νών. Κοϊί άναστασα Ιμφοβος, διηγείται τζ αδείο^ 
ΊΙ δέ άγει αυτήν πρ^ς τ6ν έπ£σκοπον. Και μβΐι• 
επίσκοπος τά της άπτασίας είπεν αύτ^, 5τι Όφ4- 
λεις Χριστιανή γενέσθαι* ήν ευθέως έβάιτεισε, ζχ 
έδέξατο αυτήν ή ιδία άδ3λφή . *Οθεν μανέντε; '. 
Έλληνες, έτιμωρήσαντο αότήν, κα? άπέχτει^»β»1 
λίθοις, Ιτι τα έμφώτια του αγίου βαπτίσματος «ε^.- 
βεβλημένην. Και Ε^^ιψαν ε^ς λάχχον βαΟ^ΟΕ^^' ' 
ου Χριστιανοί μ^λις αυτήν άνήγαγον. 11ροσελθώ> ΐ 
τφ βασιλει τών Περσών 6 έπισχοπος, χαΐ αΐτήη. 
Ελαβεν έξουσίαν του χαταλυσαι μίν τον ναον ττ 
Αρτίμιδος, ο^χοδομήσαι δΐ έχχλησίαν έπ^ 6νόμ<τ 
της Αγίας μάρτυρος* "^ν χαΐ χτίσας, Ιν αύτ^ γ^ 
τίμιον αύτης άπέθετο λείψανον. 

Τ$ αυτί *ίν^9<^ 
Άθλησις της αγίας μάρτυρος Χαριτ(νΐ)<. 

'ΙΙ μάρτυς του Χρίστου Χαριτίνη, 6πήρ^εν Ι« 
Αιοχλητιανοΰ του βασιλέως, χαΐ Δομετίου χ^μ^ης, 
δούλη ούσα Κλαυδίου τινύς. Περί ής 6 χ^μν^ςύηό- 
σας, γράφει τφ χυρίφ αυτής άποστεΤλαι πρό< οεη» 
αυτήν εΙς έζέτασιν ως Χριστιανήν όκάρχοοσοτ». "^ 
δΐ χύριος αύτης λυπηθείς , σάχχον Ινδυοτάμπ^ 
έθρήνει αυτήν. Ή δΐ παρεμυθεΐτο αύτ&ν^ λέγοοοτ 
Μή λυπου, χύριέ μου. Τέ γάρ λείψανα μοο, 6ι^ 
τών έμών χαϊ τών σων παραπτωμ^ων δίδα>μ«. Ο 
δΐ είπιν* Μέμνησύ μου έπΙ του έπουρανίοο ^στ• 
λέως. Τ4τε απεστάλη τψ χ<$μητΐ' χαί Χριστιανής 
Ιαυτήν όμολογήσασα , ξυρίζεται τήν χεφαλήν- κλ. 
ζέουσαν α/θραχιάν χαταπάσσεται . Είτα δεσμειτβ. 
λίθφ βαρεί, χαϊ ρίπτεται έν τ^ θαλασσή. Καΐ έ^έξατ:) 
τ^ 8δωρ εΙς βάπτισμα* χα2 έξελθούσα, ενεφανίσθη 
τψ χ<5μητι , ΚαΙ Ιδ^ντες αυτήν οΐ περιεστώτες , 
έθαύμασαν. Τ^τε τοις δδ^ντας έχριζωθεΤσα, χαϊ τώ^ 
χειρών χαϊ τών ποδών τους δαχτύλους άποχοιτεΤσα, 
έτελειώθη. 

ΜΠΝΙ Τ9 Α1ΓΤ9. 

Γ. 

'Αθλησις του αγίου αποστόλου Θωμδ. 
Μιτά την άνάληψιν του Κυρίου ημών Ίησοΰ 93 ΟΟΤΟΒΕΗ. 94 Χριστού, Ιχατεος των άγ(ων άπο9τ^λων άιηλ^ών 
«1< τήν λαχοΐ>9«ν αύτφ χώραν, Ιδ(3οτ«Μν. "Ελαχι 
&λ χα^ τφ άγ(φ θωμ^ ή χών Ινδών χώρα. ΚαΙ 
άκκλοών έν βύτ^, έχήρυττι τόν Χριβτ^ν. ΙΙιστιιισά- 
στ^ς δΐ δια του λίγου αύτοΰ της γυναικάς τβΟ βασι- 
λέα>< τών Ινδών, μ&τά του υΐοΰ αυτής, τφ Χριτεφ, 
διεγνώτθη ο Θωμάς, χαΐ τ^ του βασιλέως ιιροατάξιι, 
άτΓαχλ&ίαΒη &1ς φυλαχήν, (ΛΑτά χαΐ ίτέρων δ«σμω• 
τα>ν. Δίντες δλ χρήματα τοις ατρατιωταις & υΐ^ς 
του βααιλέως, χαΐ ή μήτηρ αύτοΰ, χαΐ &λλοι ούχ 
6λ{γοι, ιΐσήλθον ικρ^ αύτ&ν &ν τ^ φυλαχ{, χαΐ Ιβα- 
πτΙ«θηααν. ΚαΙ μ«τά Χρίνον Ιχανον έ( αυτών Ιχβι• 
ροτονήΟηααν πρ«αβύτ§ροι, χα{ διάχονοι. ΚαΙ έδΙδα• 
σχον έπΙ τψ δνίματι του Χριατου. Και γνούς τούτο 
6 βα9ΐλ•ύς χα ι ^ργΐ9θ(^<« ^ήτ«Υ^ '^^^ ά?(<^ατολον 
κροαέταξιν άποχτιιναι• *Αναγαγ6ντ<ς οδν βίς τ^ 
άπέχτκιναν. 

Τ$ αυτί ήμέρ^ 
Μνήμη του όσ(ου ΙΙατρός ημών Νιχήτα του 6μο- 
λογητοΰ. 
Ό έν &γ(οις Οατήρ ημών Νιχήτας χαΐ δμοΑογη- 
της του Χρίστου, ύιτξρχΕ συγγενής ΕΙρήνης τής 
βα9ΐλ(σσης, ^τις «ροσβλάββτο αυτόν, ου ίιά τήν 
συγγένιιαν μόνον, άλλα χαι διά τήν άρ$τήν αύτοΟ. 
Οΐ^νως γάρ ήγων£σατο χαΐ Ιγένετο ένάριτος, ώς χαι 
έν τζ χατά Ν (χαι αν 1«ρ^ συνόδφ τό δεύτερον, έχ 
•ηροαώπου της δεσπο(νης έξαηοσταλήναι, χαι θε• 
αρέστως έν αύτζ διαπρέψαι. Έχων δΐ πολλήν Ιχανύ- 
τητα, τιμηθείς ιιατρίχιος, «ροεΧειρ(σθη στρατηγός 
£ιχελ(ας. ΚαΙ χαλώς έν αύτ^ πράξας, χαΐ χήρας 
χαΐ αρφανούς έλεήσας, όπέστρεψκν. Εύρων δΐ χρα- 
τήσαντα της βασιλείας τόν Βίχονομάχον Λέοντα τον 
Αρμένιον, χαταλιπών αξίωμα, κλουτον χαι πασαν 
δ'^ξαν του κόσμου γέγονε μοναχός. ΚαΙ μα6ών περί 
αύτοΰ ό βασιλεύς, χαΐ βέλων αυτόν τιμωρήσασ^αι, 
έμήνυσεν βιύτφ^ άποστεΤλαι τήν ειχύνα του Σωτή• 
ρος, $ιιως χατακαύσ^ αυτήν. Μή πεισθ^ντα δέ τοΰτο 
ποιήσαι, έζώρισε, και έν τ^ έξορ(^ κολλά κειρασΟεις, 
έτελβιώΟη. 

ΜΙΙΝΙ τα ΑΠΌ. *Άθλησις τών αγίων μαρτύρων Σεργ(ου χαΐ 
Βάκχου. 

Σέργιος καΐ Β^χος οΐ Ινδοξοι του Χρίστου μάρ- 
τυρες, ύπήρχον έπι Μαξιμιανοΰ του βασιλέως, ωραίοι 
τό είδος, κα) τφ βααιλεΐ περίβλειιτοι. Ό μίν Σέρ- 
γιος πριμικήριος* 6 δέ Βώίχος δεύτερος αύτοΰ• 
Αμφότεροι δΐ ευλαβείς, και σεβόμενοι τόν Χριστόν* 
Αιά τοΰτο και διαβληθέντες τφ βασιλεΐ, ήναγκάζοντο 
θΰσαι τοις ε!δώλοις. Και μή χαταδεζάμενοι, πρώτον 
μίν άφ^ρέθησαν τών αξιωμάτων αυτών, χαί τών 
μανιακ(ων. ΚαΙ τήν άνόριχήν έκδυθέντες στολήν, 
ένεδύθησαιί Ιμάτια γυναικεία δημευόμενοι μέσον της 
πόλεως. *Βπειτα έπέμφθηααν προς τόν της Αύγου- 
στουπόλεως δρχοντα, έπΙ τψ παρ* έκεΓνου τιμω- 
ρηθήναι. Κατά δΐ τήν 6δόν περιεπάτει £μπροσ0εν 
αυτών άγγελος του βεοΰ, οδηγών αυτούς. ΕΤτα πα- Α &ρο8(οΙοπιιη βίηβαΗ ίη β&ιη, φΐο βΟΓίβ 8ΐ1>έ οΙ)νβ« 
ηβΓ&Ι, Γ6§ιοηβιη ρΓοίβοϋ, άοοβΓβηΙ, ο1>(ίβίΙ βαηοΐο 
Τΐιοιηο ΙηάοΓαιη Γβ^ο, υ1)ί ΟΙιπβΙυπι ρΓφάίοανίΙ. 
Οιιιη&αΙβιη &ά Οΐιπβϋ Ωάβιη υχοΓβιη τβ^ίβ ΙηάοΓυιη 
θ]υ3ςιΐ6 βϋαιη οοηΥ6Γΐί886ΐ,ά6Γ6Γ(αΓ &ά Γβ^βιη, ςαί 
ΤΙιοιη&ιη ίη ο&ΓεβΓβιη 6αιη&1ϋ8 νίιιοΙί8(ΐ6ΐηιάί]ιΐ5- 
8ίΙ. ΟοΓπιρΙίβ &υ(6ΐη ρβοαηία ιηίΙίΐί1)α8, Γβ^ίβ 01ίιΐ3 
οιιιη ιηαΐΓβ, &1ςα6 &1ϋ8 ηοη ρ&υ6ί8, οατοβΓβιη ίη- 
ΐ{Γβ88ί, &1) βο 1>αρ1ί8&ϋ 8αηΙ; βί ρο8ΐ ίιΐοηβαπι Ιοπι- 
ρα8 ΟΓάίη&ϋ ΓηβΓβ βζ 1ιί8 ρΓβ8ΐ)χΐ6η,β1 άίαοοηί, φΐΙ 
ίη ηοιηίη661ιη8ϋ <1οο6ΐ>αηΙ Οποά ιι1)ί Γβχ ίηΐβΐΐβζίΐ, 
ίΓ&Ια8, β<1ιΐ€ΐυιη β οΑτοβΓβ αρο8ΐο1ϋηι, βΐ πιίΐίΐίϋοβ 
Ιτ&άίΙηιη, ^π83ί( θ€οίάί. ΑΙιάηοΙηπι ίΐαςαβ 8&ηοΙιιιη 
ίη πιοηΙθΐη,1&η66& Ιπιη8Τ6Γΐ>6Γ&ηΙθ8,ίηΐ6ΓίβοβηιηΙ. 
τής φυλαχ^ς, καΐ παραδοϊκ αυτόν στρατιώταις, 
&ρος τόν ^ιον, μετά τών κονταρ(ων πλήξαντις 

Εοάβπι άίβ 
•β ΟοηηΜΜσταΗο $αη€Η ΡαίΗ$ ηο$Μ ΙΧίοβΙΧ 

δ&ηΰΙα8 ΡλΙβΓ ηο8ΐ6Γ ΟΗπβΙίςηβ οοηΓεβ^οΓ 
ΝίοβΙ&8, ΐΓβηββ Αη^8(ΐΒ ρΓορίηςυηβ, βί ηοη Ιβαη 
ο1> ρΓορίη^αίΙ&Ιβπι, ςηαπι οΙ) 8οαπι νίΓίαΙβπι αοεβ- 
ρΙυ8 6Γ&!. δίο βηίηι ίη 06Γΐ&η)ίηί1)ΐΐ8 &6 τίΓΐηΙοαι 
βχβΓοίΙ&Ιίοηίϋαβ βζοβΠαίΙ, ηΐ αά β&ηοΐ&πι Νίοβθηαπι 
ββουηά&πι β^τηοάιπη, ίπιρ6Γ&ΐΓίοί8 Ι6β&1α8, πιίββαβ 
ίαβΓίΙ ; ςαο ίη πιαηβΓβ β^τβ^ι^ βΐ ίηβί^ηίΙβΓ, α4 
Οβο ρΐαείΐηπι ββΐ,ββ ^ββδίΙ.ΕΓ&Ιβηίπι αάοοιηίαρΓΦ• 
οΙ&Γβ 9βΓβη€ΐ& πι&χίπιβ ίάοη6α8. Οα&Γβ ρ&1η6ί&1ιΐ8 
ΙιοηοΓβ οαπιιι1&1θ8, δίοίΐχββ 8ΐΓ&Ιβ^ιΐ8 άβοΙ&Γ&ΙιΐΓ : 
9^Λ βΙίδϋΒ ρΓονίηοία ορίίπιβ &άπιίηί8ΐΓ&(&, πιαΙ(& 
ε ρΓβοίραβ βΓ^Λ νί(1α&8 βΐ ριιρίΐΐο.8 1>6ηί^ηίΙ&ΐ6 ιΐ8α8 
άοπιιιηι ΓβάίίΙ. Υβπιπι ςιιίβ ίπιρβηο ροϋΙιΐ8 6γ&( 
ίβο ΛΓθΐ6ηη8 Ιοοηοπι&ο^αβ, Γ6πιί880 άί^ίΙ&Ιί,άίνί- 
ϋί8, οπιηίςαβ πιυηάαηΐΒ ^Ιοη® ηηηΐίο, ηιοηαε1ια8 

βίΟοίΙαΓ. ΟΐΙΟά ΟΙΐηΐ ίπίρβΓαΙΟΓ Γ686ίγί83θ1, το1βη8 

ίΙΙαπι 1θΓπΐ6ηϋ8 8ι11)^ί^6Γ6, ίηιρβΓατίΙ αϊ δβΓνΛΐοΓί8 
ίοι&^ηβηι πιί(ΐ6Γ6ΐ,φΐο ίΐΐαηι οοπιΙ)αΓ6Γ6(.5β<1 οηιη 
ίά ί&06Γ6 άβίΓβοΙ&ΓβΙ,ίΙΙιιπι Γβίβ^ατίΐ : ςαί ίη βχδίΠο 
πια1(ί8 οοηίβοΐυβ »πιπιηί8, ά66688ί1. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Β. 

Οίβ 8βρ1ίπι& 

69 Οβτίαηιβη ίοηϋίοτηηι τηανί}/ταηί δΰτοίί €^ 
ΒαοοΗί. 

δ6Γ^ιΐ8 6ΐ ΒαοοΙιυβ, ^Ιοηοβί ΟιηβΙι πι&γ17Γ68, 
Ο Μ&χίοιί&ηο ίπιρβΓ&ΙοΓβ οΙατηβΓβ, ββΓβ^& οοΓροΗβ 
ίοπη&ρΓ8Β(1ϋί, β1 8ρ6θΙ&1>ί1ί αραά βηπκΐβιη ίιηρο- 
Γ&ΙοΓβηι Ιοοο. δβΓ^ηβ οηίπι ρηπήοβηαβ βι^, βΐ 
Βαοο1ιιΐ8 &1) ίρβο 86οιιη(1η8 : αΙβΓφΐβ βαΐβοι ρίαβ, 
βΐ 61ΐΓί3ΐιιπι (Χ)ΐ6η8. Οα&ιηο1>Γ6πι άβίαΐί &ά ίιηρβ- 
Γ&10Γ6Π1, ί(]οΙί8 8βοηθ€&Γ6 οοπιρβΙΙαηΙοΓ. 8βά οαιη 
&ά ίά αάάιιοί ηβςαΐΓβηΙ,ρηοιηηι ςαίάβπι άί^ίΐ&ΐ^, 
ΙΟΓςηβ, 6ΐ νίηΐί Ιο§ε δροΐί&ηίατ : άβίηάβ πιη1ί€ΐ)Γί 
8ΐο1α ίηάαΙί,ρβΓςηβ υτ^βιη οίΓοηιηάηοΙί, ιηίοαιιίατ 
αά Αιι^8ΐοροΐ6θ8 ρΓφίβοΙιπη,αΙ&1)6θ ΙοΓςοβτβηΙατ. 
Ιη ίΙίηοΓθ νβΓΟ ρΓβίϋ&Ι ίΐΐίβ &η^β1α8 Οβί. Ρ«η1ιιοΐί 
ί^ίΙηΓ αά ρΓ£ΒίβοΙυοι,ΒΕθθ1ια5 ρήοΓ οθΓΐιιηίΐΜ ίίλχίτ 
ίη ίρ8ί8 ΙθΓαΐ6ηϋ8 ιηοΓίαοΑ ββΐ : ά^ϊηά^ ί βΓ&αΙ ίη(1α(ιΐ8, βΙ οαιτβΓβ οο&ο(αβ, Εοάθΐη άίβ 

1•• Οετίαιηϋη $αη€ΐ» ιηατίοΗΒ ΡΒίαρί». 

Ρβΐ&βία πΐΑΓήττ 6χ ηΓΐ>6 Τ&τβο ίαϋ ΙβιηροήΒιιβ 
Οίοβίβ&ί&ιιί ΙιηρβΓ&ΙοΓίΒ. βαιιι αιιΐβιη Οϋ&ηβ θρί• 
βοορι» ηιηΐΐοβ βχ βΓοοίβ ΐΜΐρ4ίζ&Γβ1, ίρβα νίάίΐ ρβΓ 
ςαΐβίβιη 6ρί0θορηιηβ6«^ ΙηρίΜΐΐΗΐΐΒ ιιΑΙιογΙ&ιιΙθβ. 
όοΑΓβ ρβ1ϋ& & ΙΙ1&4Τ6 τβηί&,ϋΙ οοΙηοβΒΐ 8ί1>ί οοην^ 
ηΐΓβ ΙΐΑΒΤβί «ιϋϋ βρίβοοραιη, βί 1)αρΙιίίηί&βΜ; Ιγα^ 
άίΙ&<ιιΐ6 ρθ2)1 ΙίΑρϋβαιππι βιίΑ, φΐ&ιη βρίβοορυβ ίη ΜΒΝΟϋΜΜΙ ΡΑΙ18 Ι. Μ 

φΔϊο νίΐΑΐη μτΗ>ς 1ν «^αΐ( τακ βάσανοι^ Ακέ6ανιν. Ό Α 
Σέργιος δκοδιίμασι σιίηροϊς μ«ά ήλι^ν όζ4«ιν το^ 
ιι^βζ κβ6ηλωθ•1ς, κβΐ τρέχβιν άνβγχασ^κ, ξ(φ«* 
έτ(λ«ιώ0η• 

Τί «ύτ^ ήμέρ<| 
Άθληβης τής άγ{α< |ΐάρτυρο< Π»λβγ(ας. 
Ι1«λιίγ(α ή μάρτυς &ιιήρχ*ν ΙπΙ Αιοκλητιβνβδ το• 
βασιλέως έκ τής π4λ«ως Ταρσού. Κλ(ναυ Λ τβδ 
έτησχόποϋ «ολλοΙις τ&ν Ελλήνων βαιττίζοντος, ή 
άγ{α ΙΙ<λαγ(α *ρ| κατ' ίναρ χαραχτίίρα το\> έπιβχί- 
που «αρακαλοδντα «ύτήν «ρλς τ6 ρά«τισμβ β«1 
αΐτήαασα τήν μητέρα, ώςίή ΐϊρός τήν τροφών ά«•λ- 
^Τν, άικήλ6£ «ρΑς τλν έιιίσκοιιον, κβΐ έβα«τ(96^• 
ΚαΙ μ•τά τό ^οτιαΟήναι, ^έβωχβ τφ ^ικισκΑηψ τήν ρ&ορ6Γβ8 6Γ0β&Γ6ΐ, ΐ0&χίΐΐΒ ρΓ6ϋί 8ΐο1&, ΓβιΙίΗ Λά β ιτολύτ<μον «ύτής ατολήν Ιοίίναι τοις πτωχοΤς. Ιί«τά ιη&ΐΓβιη, ςηβ βΐί&πι ίη τϋ &6 «οπϋάα τββίβ οοη- 
βρίοαίΑ, 6α ηβςα&φΐ&ιη &4ιηίβ§&, ίη ΟβΙηπι βηιρίΐ, 

6( ρΓΟρβΓΒΑΑ, ϊίΙίΟ Οίθθ1•4ίΑΒί, <|1ΐί βί^^ί ΡοΙα^ΙΙΠΙ 

άββροηάβΓΕί αχοΓβοι, ίηάίο&τϋ ίΠαπι &ά εΐιτίβΐία- 
ηοηιπι 8&ογ& Ιιΐλη8ίί«8β. Οηοά οηπι &«<1ί856ΐ Λάο• 
Ιθδοβηβ ιάοΙοΓΟ ρ6Γοηΐ8α8,8ϋ>ί πΐΑηαπι ίηΙαΙίΙ.Οαν»- 
ο1>Γ6πι ΌίοοΙβϋ&ηοΒ β]α8 ρΑΐβΓ, ίη &<ΐ76ΐ»8]ΐβ Μη- 
οίαηι «οοι6η8ΐΐ8,6θΐτθρΐΑΠλ]αΜϋϋΜ>νί8Νΐ•ο 8α1ι^θ€4ο 
ί^ηο ίηοΐΕάί 6( ΰτοιοΑίΑ. 1Μ ΕΟΟΕΜ 1ΙΕΝ5Ε. 

Οίβ ΟΟίΑΥΑ 

€θ9ΜΜηιθτααο αϋ^Ηιιι ΒοηοίΜ ΡφΙαρίΜ ταΰτα άιηλθουαα πρ6ς τήν μητέρα, ούκ έδέχ6η «•Ρ* 
α^ης. Άλλ* Ιδουσα αυτής τήν τα«8ΐνήν στολήν,Ιχλχιβ, 
καιέραμουαα, άνήγγειλι τφ \Λ(γ Διοχλητιανοδ, τφ 
Οέλοντι αυτήν βίς γυναοία, βίπουσαι δτι γέγον» Χρι- 
στιανή ή ΙΙελαγία. Ό Λ άκουσας, καΐ λυπΐ]6»1<, τφ 
ΙδΙφ ξίφίΐ Ιαυτλν άνεΐΑΐν. Όργισ^βίς Λ * «βτήρ 
αύτοΰ Διοκλητιαν^ κατά της αγίας, καΐ χρβτήσβς 
αυτήν, ένΛαλβν β\ς χαλκουν ^οδν έκπυρωΟέντα, κβΐ 
Ικαυσβ. 

ΜΗΝΐ τα Αττα. 

Μνήμη ετέρας άγ(ας Οιλαγίας τής ιταρ^ένον, τής έν 
ΆντιοΧ«(^• 

Ή 4γία Πελαγία» ^ρχ*ν ΙπΙ Νουμεριανου τοδ -^«,.„ . ^ . .ΓΗ «για Οελαγία» »ΐ"^ΡΧ*ν «πί «ουμεριανου τοο 

5ΑηοΙ& ΡβΙαβίΛ, Νηπιβη&ηο ιπιρβΓ&ηΙβ, ιη ηΓΐ)β ^ ^ ^. * ι^ Λ ' ι « ν ι \λ.^^ ι^ 
. Α .• Τ. 1 * * ν βασιλέως άπΟ Αντιοχείας τής Συρίας, γένοικ «*• δγΓίο ΑηΙίθ€ΐιί& βηπιπιο Ιοοο η&Ια ββΐ ; ςηαηι α1>1 
ϋΓΜβ ρΓ8Βίθε(ιΐ8 61ιη8ΐί&η&πι 633β άίάίοΗ, ηιίΙΙϋ 
πιί1ίΐ68,ςιιί β&ηι οοπιρΓβΙιβηάβΓβηΙ. €ηηι ί^ΙπΓ πιί• 
1ίΐ68 &!)ίί886ηΙ, β1 άοπιιιπι 6]α8 οίΓουπιςιι&ςηβ οίτ 
8βάί986η1,ιι1 ίΙΙ&πι πιρβΓβηΙ ; ίά 8Αηο(Α οοηδρίε&Ια, 
ΓΟ^τίΙ, η( ριυΐηίππι βζβρβοΐ&τβηΐ, άοηβο Τ68ΐ11>η• 
ΙηάαΐΑ (ΐ680βη<ΐ6Γ6ΐ. ΙΠίβ τθγο αηηυβηΙίΙιπβ,ΡβΙα^^ 

6Γ60ΐσ ΟΟΓρΟΓβ, &1φ16 &(1 ΟΠβηΙβΟΙ ίη 60, Πΐ)ί 0Γ&Γ6 

οοηδπβτβΓ&Ι, Ιοοο οοητ6Γ8&, πι&ηί1>Π8 οοηΐίβςηβ ίη 
οοθΐυαι βαΐ^ΐαΐίβ, <1ίιιΗΐΜ ρρβ6βΙ& Ι)βαπι ββΐ, η6 ίη 
πιίΐίΐηηι ροΙββίΑΐβιη «6ηίΓβ1,βΒ4 ιιηΙβφΐ&πιοοπιρΓβ- 
ΙιβηάβΓβΐΌΓ, 6&81& 6ΐ ρηΓ& &ά ίρβαπι πιί^Γ&τβΙ. Ηβκ 
οαηι <Ηζί886ΐ, 86ςη6 ίρβ&πι ΙιοηββΙβ οοηιροΒηίβββΙ, 
8ρίΓί1ηηι Οοπιίηο ΐΓ&άίάίΙ.ΡτβίβεΙηβ τβΐΌ ηη& οηηι 
ιηίβ, Μ το οο^1&, σΐ^ίορηίΐ, β1 ηιίπι^α• 681. ΕοάβηιιΐΜ 

1Μ ϋσηιτηΰτησταΗο $αηοίΛ ΤέΙαρίω ςιηοηάα9» δ&ηο!!88ίπηΐ9 Αηίίοοίι!» ηΐΑ^89 ραΐΓ!&Γθ1ι& οοβ- 
^ίΐ &Κςη&η<1ο βιώάίΐοηιπι 8ίΙ)ί βρίβοοροπιπι οοηοί- 
Ιίηπι σ1) ςνοάάΑπι βοοΙοβί&Βΐίοπηι ηβ^οίίηαι. Ιη 
Βοταπι ηαηΐΦΓΟ ίαϋ βΐ Νοηηηβ 8&ηοΙτΐ9 βρίβοορηβ 
φΐί οηηι ρσριίΐηηι (ΙοοβΓΛ, βΙ'ΡβΙ&ΐρ&'ηιβΓβΙηχοαηι 

ΧΟΪΟ 8ηθ βΠΙ&1ηρΠΒΐβΗΓ6ΐ,ΐΑρί<1ΙΙ)08ρΓβ(ίθ8ί8^&Γ• 

^Έίήύη, &1φΐ6 Αονο οηιΐΒΐ&, Ιηχηποβοςιηβ Ιοϋο• 
οοτροιίΒ €ΐΰ1α : &ΛΙΒΟ 1&η(Α ηηριβηίοηιιη οορία 86(οο. Μαθών δΙ 6 Ιρχων τής ιν^λιως, βτι Χρι- 
στιανή Ιστιν. άπέστε&λβ στρατιώτας του χρβτζσβι 
αυτήν. 01 Λ άπελΒ^ντβς πβριβκύκλωσαν τόν οίκβν 
αυτής, βουλεμένοι του άρπάσαι αυτήν. Μαφουσα 31 
τοΐ^το ή άγ(α, παρεκάλβσε μικράν ιηριμεΤνβη, Ιβκ 
^ ένδυσαμένη κατέλ^Κ^. Τ&ν δί πεισθέντων Ι«^ τζ 
6κοσχέσ«ι, έκ«(νη σταΟιΐσα πρ^ς ανατολάς έν τφ 
τ^πφ, έν φ βΓωθε «ροσεύχεσθαι, άνατλίνασα τάς 
χείρας, καΐ τους {^99λ|»}6ς Ιρασα ε!ς τ^ ουρανέ, 
προσηύξατο έπιπολί» προς τ&ν Θε6ν, μή παραδοΙηναι 
τοις στρατιώταις, άλλα προ του κρατηθήναι, προς 
αύτ&ν άπελθείν αγνή καΐ καθαρά. ΚαΙ ταΐ>τα εΤ*κουσα, 
καΐ σεμνώς περιστείλασα Ιαυτήν, παρέδωκε τό πνεύμα 

1^ τφ Κυρίφ. Μαθών δλ ταύτα 6 ίρχνν μ•τά χίη 9^ 

^ α^τφ, έ£επλάγη, καΐ έθαύμασβν^ 

Τζ αυτί ^ν^ 
Μνήμη της άγ(ας Πελαγίας της άπ& 1ταιρ(δ(ι»ν. 

Ό άγιώτατος πατριάρχης τής μεγάλης Αντιο- 
Χείας προσεκαλέσατο έν ταΐς ήμέραις έκε(ναις το^ 
6π* αύτ&ν επισκόπους, διά τίνα χρε(αν έκκλησιαστι- 
κήν. Έν οΤς ήν και Ν^ννος 6 δσιος επίσκοπος. Τούτον 
δι του Ν<{ννου διδάσκοντος τ&ν λαον, γυνή τις π^ρνί}» 
δνομα ΙΙελαγ(α, διήρχετο μβτά του 6ψικ{ου αύτη^^ 
κοσμουμένη λ(θοις« και μαργ^ρίταις, χαΐ ΧΡ«^• 
καΐ τξ λοιπζ φαντασ(^* ως καΐ τ&ν αέρα πληρουσθ&ε βτ 0€ΓΓΟΒΒΒ. μύροο. Των 5λλων οδν Ιπιβκ6ιιων άπο9τρ(ψάντων Α 
το^ ^γθ«λμ•6(, |Α^νο€ 6 Ν^ννο< Κλβιητ «Μ|ν άτι- 
νώς. ΒΤτα χλαύσας, βΤ«<ν, Βτι Ταύτην 6 θ«^ μέλλβι 
ιτρΌ9Α«β^αι, ^λάνθρωιιο^ ^. ΚαΙ μ»^ τ«υτο 
ιιάλιν λΜ«χοννος τοΐ3 έικσκ^ιτου, ήχροα^ο ιοκΧ ή 
Π«λαγ(« μιτ^ το3 λ«ρυ. Κί\ ο($τω< χατννύγΐ), «Ικ 
χ«ι ^ΐΓπαΟήναι, ιιαΙ δο^^ι τοΤς ιττωχοΤς ιιάντα 
τ^ν πλο^ηον αυτής. Είτα άκνλθουβο (!< Ί<ροσ^λν>μα 
χαΐ γινο|λένη μοναχή, τοβνύτην Ιαχβ ιφ^ Θ•&ν «α^• 
^ηαίαν, «^ χαΐ ^ματα κολλά ικοιήοαι, μιΙ ο((τ«• 
τ^ιΐι>6ήν«ι• 

ΜΗΝΙ Τ9 Λ1ΓΤ9. 

*Άθλΐ)«ις τ&ν άγ{«9ν μαρτύρων 1ο<»β«ντ(νου χαΐ 

Μαξίμο\>. ^ 

01 του Χριατου μάρτορβζ Ίοο6•ντΐνο< χαΐ Μά• 
ζιμος, ύικήρχον έιιΐ των χρόνων Ιουλιανοί^ τοδ 
Παραβάτου, Ινοπλοι πβζο^ ι«ριιι«το«ντ•ς έν- 
Απιον αύτου, χαΐ άγαπώμενοι «αρ* αύτου 8ιά τήν 
άνδριίαν αυτών Αιατρίβοντος Βλ έν *Αντιοχ«(^ τή< 
£υρ(α<, χαΐ κροστάζαντος μιανθήναι τάς ΐ(74γα<, 
κάι το2>< ΐΜταμοος^ μΙ τά ιιωλούμινα Ρρώμ«τ« τφ 
αίμχτι των θοσι&ν, βπως οΐ γβν^μινοι αύτων, χαι 
μή 9^λοντκ μ^τίχω^ι της 0^(ας των «ΙΒώλων' 
όρωντΗ οΐ ^104, έστέναζον Βαχρύοντις* Είτα χαΐ 
έιτί τραπάζης Μα(^μ•νοι χαΐ έ«6^οντΕ<, (Ηρμ^κρον 
{(χλαυνοιν, ιιαΐ κΤικον ηρ^ς τ^ β•^ν. Ίνα τ(, Κύριι, 
τΜφέΒωκας ή μας βααιλιΐ άκοατάτ^ καΐ ιίαραν^μφ 
καρά κάντα τέ Ιθνΐ) ; Ί<ώ%ά τις των ομοτράπεζων 
άχούαας, χατβμι{νυσ• τφ 'Ιουλιανφ» Ό δΐ 6ργισ6<ι<ν 
(ύθέως άκοατκ(λα< 4γαγ• το^κ έγ(οο( ένώκιον αύτου. € 
ΚαΙ ιιολλαΐς αύτοικ μ•^ χαλ<ΐΝΚ< βασανοις πρ^ρον 
δκοβαλων, χαΐ μή κβι αας άρνήσασΦαι τόν Χριστών, 
βατιρον τάς Μ^αλάς αύτων άηίτιμΛ, 
Τ$ αώτ^ ήμέρ^. 
Μνήμη τή< Μας 11οκΑ(α< τ%ζ Βιαχόνου• 

ΚαΙ ή άγ^α ΙΙοινλια Μ Ιουλιανού 6τΗίρχ$ το$ 
Παραβάτου, ιύγινής μίν ο«^« διάχονος δΙ τής Ιν 
*λντιοχ«(7 τή< Συρ(α< 'βκχληαίας* ιιαΐ κκριβ^ητος 
μ^» ύζ άρβτήν* πρ&ς Ολίγον δΙ προαομιλήαασα γάμφ, 
καΐ γβννήσασα Ίωάννην τΟν άγιώτατον πριοβύτ•- 
ρον* Ιχουνα 21 χορΟν ιβαρθένων, έδοξολΟγιι τόν 
9•6ν. Έν μιΙ οδν των ήμβρων μ^γάλ^^ τζ φων{ 
στιχολογούαης τΟν ψαλμΟν τέν λέγοντα* Τά ιΓδωλα 
των έΟνων άργύριον, χαΐ χρυνίον, Ιργα Χ^ρών 
άν6ρ(&πων* &μοιοι αύτοίς γένοιντο οΐ ποιουντ•< Ο 
α&τά, χαΐ ιτάνης οΐ ηΛΜον^ά'ηζ Ικ* αΟτοΙ< 1 2ιήρ- 
χιτο 6 Ιουλιανός ιιαι άχούοας «ροαέταξβ σιγηναι• 
Έ δΐ Ποπλία μδλλον μ<(ζ•να Ιψαλλβ. Τ<(τκ Οργι- 
σ6«Ι, ό ΙΙαραβάτης, χαΐ άγαγών αυτήν ένώιηον αύ- 
του> ιφοσ έτ αξι τοις οτρατιώταις τύιιτϋν αυτήν χατά 
του «ροοώιιου. Ή Βέ άγ{α έλέγξααα τήν άθκίαν 
αδτου, όπέννριψβν <1ς τόν όίχον α&τής, συνήθως 
ψάλλουσα, χαΐ δοξολογούσα τόν ββόν μιτά των 
λο(«ών ιιαρθένωιν. Είτα χαλώς βιώσαοα, έν ιΐρήν^ 
έτ»λιιώ0ΐ]. Ρ6ΙΪΙ18&, α! ΑβΓ ο<1οΗ«ίηΐ(ρη»ι1ΐΑ ίη&ββτβίατ : οοΐβ- 
ιίβ βρίβοορι» 06αΐ08 β1> μ &ν6τΐ6ηϋ1>ιΐ8, ίρββ ιοίυβ 
ίηίβηίοβ ίη β&ιη οοτιΐοβ άβ&ιίΐ Νοηητίδ : χηοτ ίη 
ΐΑοΐ7ηηη βτορίΐ ίηςαίβηβ : ββιιο βίιϊιιιι 0«ιιβ, ^ιια 
09ΐ ίη Ιιοιιιίιιββ οίβηιβηϋα, βυβοίρίβΐ. Οα&τβ οοαι 
{Ίοηηυ• άοεβΓθ, τιΐί ίηβΐϋιηηιΐ, ρβΓ^βΓβΙ, ϋϋ<1ΐ¥ϋ 
6ΐ ΡθΙα^ νηιι οιιιη ροραίο ; βίοςηο οοιΐιραιισΙ& 

ββί, ίη 6( Ιΐ&ρϋΐΑΤθΙΐΐΓ, βί σΠΙ1ΐ65 (ΙίτίϋΜ^ 81189 ίΠ 
ρ4αρβΤΘ8 βΓΟρΤθί. θ6ίθύθ ΗίβΡ09θΐ7ΙΙΙ& ρΓοίβοΐΑ, 

βΙ• ηιοιίΜΐίοιιπι ίΒβίίΙηΙοιη &ιιιρ1βχ&, ΐΕΐιίΑηι αραά 

θ6θΐη Αάιιοίαιη ιιαοΙα ββΙ αϊ 6ΐ ιηιι1(& ιηΐΓ&βαΐΑ 

ί)80βιϋ. Αίφΐ6 ί(Α ιπΙ^τΑτϋ αά ΟοοαΙιηιιιι. 

Ε00Ε1Ι 1ΙΕΝ5Ε. 

Ι>Μ ηοη& 

1•• ΰ^τίαηαη $αηοίσηαη ΐΗΟΓί^πιτη Άη>€ηΗη{, βί 

Μαχνηί. 

βΙιΗβϋ αλΑτΙγτοβ Ιατοηϋηηβ βϋΐΑχίιηαβ εΐΑταβΓβ 
Ιβιηροιϋ^ηβ ^α1^Αη^ &ρο8(&1»,οαι βΙίΑΐη ϋβτ ί&οίβηϋ 
ρ6άί(β8 ΑΓϋΐΑΐί ρΓοοαιτθΓΟ βοΗΐί βΓΑπΙ, ^ιι^11^ςαβ 
ϊ>6η6Υθΐ6ηϋλΐη ο1> βυ&ιη ίοΓίϋηάίηβιη 8ί1)ί οοηοϋία- 
ΓΕίιΙ. Οηνα αιιΐβιη ΐη ιιγ1>6 δ^ηΐΒ Αηϋο6ΐιί& ¥βΓ8&- 
ΓβηΙιΐΓ, ιιηρ6Γ&886ΐςιιβ ίΐΐβ γίοΐίιη&ηιιη 8&η^ία6 
ίοηΙθ8, 0ατίο8, Τ6ΐιιϊΐβ8ςιΐ6 οί1>θ8 ροΏαί βΐ ί(Β(ΐΑη, 
αϊ ςαι βλ άθ^8(&88θη1, τβΐ ίητίϋ, ΒΐιοΗβοϋ ίάοΐο- 
Γαιη ρ&Γΐίάρ68 β88βη( ; 8ί1>ί ΐ6χηρβΓ&Γβ 8Αηοϋ ηοα 
ροΙαβΓοηΙ, ςαίη ίη^βιηίΒΟβΓβηΙ, βΐ ΐΑΟΓ^πΜίΓβιιΙτίΓ. 
Οπιηςηβ αά ιη6η8&ιη &(χα1>υί8&6η1» Ιηιη τβΐΌ ¥β1ΐ6- 
ιηβηΐϊιΐ8 €οιηρ1θΓ&ηΙβ8 άίχβΓβ : Οατ ηο8, Ββιιβ, Ιγ&• 
άίάίβΐί ίιηρβΓ&Ιοη &ρο8(Α!89 βΐ ρΓον&ηοΑίοΗ ρπΒ 
08θΐ6η8 β6ηΙίΙ)ΐΐ8 ? Εζεβρϋ Ιιβο ν6Γΐ)& ςαί ρΐΌχίιηθ 
&88ί(1β1)&1, βΐ άβΐιιΐίΐ Αά ^υ1^&ηϋI^ : ςαί, Ιγα β80Αη• 
άβ80βη89 8(Αϋιη 8ΑηοΙθ8Α<1 86 ρβΓ<1πο1ιΐ8, ιη«Ηί8αα6 
Αο άίη3 1οπηβηϋ8 6ζοπιοίΑΐθ8, οαιη Αά Αΐ)η6βΑη- 
άαΐΔ ΟΙιιίβΙιιχη ίΙΙθ8 ίηάηοβΓβ ηοςαίτβ^, οΑρίΙβ 
οϋΙταηοΑΓί πΐΑηάΑτίΙ. 

Εοάβοι άί• 

1•4 €οηΛτη$9ηοταίιο «αηοΙ» ΡύΙ>Ιϊ» ά%αΰση{$$». 

δΑηοΐΑ φίοςηβ Ριι1>1ίΑ ΐ6αιροΓϋ>ιΐ8 ΙιιΙίΑηί Αρο• 

8ΐΑ(ΐΒ ίύίΐ, βΐ ηθ1)ϋί §6η6Γ6 ΟΑΐΑ, 6ΐ ίη Εθ€ΐθ8ίΑ 

ΛηΙίοοΙιΙΐΒ §7^89 άΐΑθοηί88Α; τίΓΐηΙί1»α8 ςαίάβιη 
66ΐθ1)Γί8, φΐΦφΐ6 βχί^ο ΙβιπροηΒ 8ραϋο πΐΑΐτίοιο- 
ηϋ 16^6 οορηίΑΐΑ, 8Αΐιοϋ88ίιηιιΐΑ ρΓβ8ΐ)7ΐ6ηιιη Ιοαο- 
ηβιη ^θηηοΓΑΐ : οΐιοπιιη ΑΐΙβιη τιγ^ιιπι 1ΐΑΐ)βη89 
1ΐ7ΐιιηο8 Οβο οοηοίη6ΐ)Αΐ. ΟπΑάΑΐη ΑΐιΙβιη άίβ, οαιη 
!11ίθ8 Ρ8Αΐιηί τ6γ1>α οια^α τοοβ 0Αη6Γ6ΐ : « δίιηη- 
• Ιαοτα ^βηϋηηι Ατ^βοΙοαι βΐ αοπιιβ, ορβη πια• 
Μ ηηαηι Ιιοπιίηαπι ; 8ίιηί1β8 ί11ί8 ΟαπΙ, ςηί ίΑοίηηΙ 
ν 6Α 6ΐ οπιη68 φΐί οοπΟάιιηΙ ίη 618 * • ; ρηΒΒΐ6ήβη8 
^α1^Αηα8, ίάςηβ Αηάί6η8, ΐΑ06Γβ ]η88ίΙ. 56ά ΐΑηΐυπι 
ΑΒίηϋ, αϊ Ρη1>1ίΑ ΐΑ66Τ6ΐ, η% ηι8^οη 6ϋΑπι νο6ί8 
οοηΐ6η1ίοη6 ρ8Αΐΐ6Γ6ΐ. ΟυΑΐηο1>Γ6ηι ίΓΑΐπ8 Αρο8ΐΑΐΑ, 
Αά 86 Αάάηοΐβ» ίΑθί6ΐη ο»άί Απιί1ίϋ1>α8 πΐΑηάΑτίΙ. 
111α Ύβτο ο1)^α^|^(Α β^η8 ίη1ρ^6^Α^6 άοπιιιπι τβ- 

§Γ68β&, Π10Γ6 8ηθ ρ8Αΐΐ6ΐ}Αΐ| 6ΐ ]Αηά68 ΟβΟ ΟηΠΙ 

Γ6ΐί(ΐαί8 τίΓ^ηϋ)η8 06161>γα1)αΙ. Ι>6πιιιιβ οηηι ορϋαΐ6 

ΥίΐΑΟΙ ΙΤΑάαζί886ΐ, ίη ρΑΟβ ά6068βίΙ« * Ρ8αΙ• οχιη» 4. 90 ΜΈκουοαη ρακβ ι. «η Εο<Ι•Βΐ <ϋβ Ακ ρ οίέοο , ίρχιβ«ιοακ4«θ9 ΟΟίΠίΓΙΜ ίΙΰΗρΙαΓΜ ΙΐίΐΙοΗΜ 0Αΐΐ6ΐ>4ΐ, 011111 ρβ瀕 

ϋΐιϋοιι]• ι^ίΐΜΐ^Α ε«αΜ ίιι§ίΜ€ΐ» ροΑΐ Οίοοίβϋβηί βΙ 

ϋοίηϋ ιηοΓί^ιη Τ/πιαι Γβιΐίίΐ, β( μβοΙαπι Οβί Εο- 

οΙβιίΑΐη μΙ ^α1^Αηί Αρο•(Αΐ« Ιβαιροη §ιι1>βπΐΑτίΙ. 

Ηβιΐ ϋΐιαι ^αI^Α^α^1 οοοιιΐΐβ, οοη ρλΙ&ιη οβΜΐββ 61ιη• 

•ϋ«αοηιιη ρβτ ρΓ•ί•οΙο• •αο• ρβΓρβίΓΑτβ ά\ά\ύΛ%%\^ 

Ίγνο ι)ί•€«<1βο•, Ιη Ί\ιτλοϊλ Γ«^οηβιιι §β Γβοβρϋ: 

ηοπ («πιβη Ι1>ϋ<1οΙο1α(ΓΑηιιη οίΑοοβοίΓιιβθΓβροΙιιίΙ. 

(^πιρΓ6ΐι«η•ο• βηΐιη α Μϊλβϊ ρΓοΓβοΙίβ, βΙοαοΗίβ 

■ιιρρΙΙΰΗ• «ιοηιοίΑίο•, ία ίρ•ί» ΙοπηβηΙίβ, &ηηο8 

ε«ηΙηπι βΐ •6ρ(•ιη ηαΐοβ, ρΓΟ 6ΙιΗ•Ιί οοηίββιίοηβ 

οΙ)ϋ1, 6( 1)βα(&πι ΟΚιΗβΙο &ιιίιηαιη ΐΓ&άίάϋ, ιηαΙίΑ •« αρχόντων, χαι ?(ολλά< τιμωρίας ύιιομ<(να<, καίτοι 

ηοη ηι•<ϋοοΗ• οϋΙίΐΑϋ• βοηρία τβΗηιιιιβηβ. γέρων &ν, και Ιχχτόν Ιιιτά Ηών 6«άρχωγ, έν 

«ύτβιΙ< τ«1< βααάνοκ, 8ιέ τήν •1ς Χριττ^ν 6μολογ(αν, άπέθανκ* χαΐ ««ρέθβτο τήν μΰΟΜρΙτΦ αύτοΰ φυχήν 

τ φ Χρ(9τφ, ιιολλά χαΐ ψυγ^β^βλή «υγγράμίλατα κρ^κρον συνθιΐς, χτί χαταλιπών. «ύλι«κ Τύροο. 
Δ«»ρ^θΜ(, 4 έοίδιμος Μ^ρ^ Μαυι^πος γέγον• τ^ 
κ^ίλβω^ Τύρο«, «αοαν γραφιχήγ έ«ι«τέ|ΐβν•ς 1«τ»- 
ρίατ». Και ήν μΚ ^ρογώγ ^ιά τ^ ^ι«•γμ^. Μ«τ^ % 
τ(λ«ιτήν ΔιοχλητιανοΟ «αϊ Αακννίοο^ χοΕ^αλββΜ• 
ιιάλιν τήν Τύρον, 8(βχιι6έρνα τήν ^(αν τοο Ο*ο2 
Έχχλησίαν μέχρις *Ιουλιανοϋ τον Παραβ^οο. Κα2 
έκβιδή ού φανβρώς, άλλ& χροιττ«»ς τό «ράτβρσν 8ιά 
των άρχ^ων αύτοΰ έψ^νκυσκν 6 *Ιουλιαν&< τοος 
Χρΐ9τιανοΙ>ς, άχούαας 6 &γιος Δωρ^φ^ζ, άν^χι^ρτ^αη 
έχ τής Τύρου, χαΐ χατέλαββ τήν χώραν τη< βρφ- 
κης. Άλλ' ούδ' έκ*Τ τλν έχ τ»ν €ΐ^λολατρ««ν 6^- 
νατον βιέγ^βν. ΚρατηΒβΙς γαρ «αρά τβήν *ΙουΑΜτνο9 Εοάοτα άΐβ 
1β• ΟβΠαιηΒη ίαηοϋ αροίίοΗ ΙαοοΗ ΑΙρΗκί. 

^αοοι)α8,^λ^^•ιI Αρο•1ο1η8,01ίιι» ΑΙρΙιοί, βΐ Γγ&Ιθγ 
ΜαΙΙΚιβΙ ρυΒΠοαηΙ 6ΐ βγαη^βΗλΙο, ν6Γΐ)υιη Οΐιηβϋ 
ρΓθ(ϋεαΙ)αΙ, βΐ 6& ςα» αά οΙοΓπυιη ίΠίιιβ Γο^τιιη 
■ρ^οίΑΠΙ, οιηηο• &ά 1ρ8τιπι 8006(ΐ6η1β9» Ιικίοοβ βΐ 
(ιΓΜΟοβ, (]οοβ1)&1, ιηα^απιςαθ Ιιοιηίηϋΐη 1ιΐΓΐ)Αΐη 
Ιη ηοπιΐηθ ΡαΙΗβ, (ΐΙ Ρϋϋ, βΐ δρίπίαι 8&ηο11 1)&ρΙί- 
ΒΑΐ)αΙ. Ουοά Ιηάαϊ ίικϋ^ηβ ίθΓ6ηΙβ8, 6^08 ίηΙβΓϋ- 
οίοαάΙ οοη8ϋΙιιιη εβροΓυηΙ. ΟυαΓο ίη υηυιη Ιοεαιη 
Γοαοϋ, οοιηρΓβΙιβηβυηι, ιηαΙϋ8ςϋ6 Ιοπηβηϋδ άίΓβ Τζ αυτί ήμ^ 
*Α6λη9(( του άγ(ου αποστόλου Ίαχώβο\> του 
Άλφαίου. 
Ίάχωβοζ 6 του Χρίστου απόστολος, όιιήρχ» μέν 
υ16ς του Άλφα(ου* άδιλφ&ς $1 Ματθαίου τοί^ τφ- 
λώνου χαΐ (ύαγγ«λιστου. Κηρύττων δΐ τ&ν λόγον του 
Χρίστου, χαΐ ϊιΒάσχων τά ιιβρί τής αΙων(ου βασι- 
λείας αύτου ιιάντας τους προσερχόμενους αύτψ, 
Ιουδαίους τ» χαΐ Έλληνας, χαΐ πολλοί)^ βαιπίζι^ν 
δ(ά της Βιδασχαλίας αύτου, βίς τ6 βνομα του Ηαχρ^, 
χαΐ τοΒ Που, χα) τοΖ αγίου Πνεύματος, μή φέρον• 

τ•Γ βΐ Ιουδαίοι, βουλήν ποιήσαντες, χαί έπισυνοιχβΐν• 

01 ΟΓΰάβΠίΛ βχεπιοΐΑΐαΐη, ροβίΓβιηο νίΓβίβοβΒΒυπί Ο •«*<» >^* χρατήσαντις αύτλν, χαΐ πολλά τιμωρή- ΙηΙβΓοιηβΓΟ ; οιιιη ίηΙβΗιη δαηοΐυβ αά βζίΓβιηυιη 
βρΙΗΐυπι 1α\ι<Ιθ8 Ποιηίηο ιιο8(γο Ιοβυ €1ιη9ΐο 1η1)υβ• 
ΓοΙ» ο1 9ΓαΙΐΑ8 8ΑηοΙο ο^υ8 ηοιηίηί α§;6Γ6(, ςιιοά 
ϋϋυ8 ορβ θΐ οοοροΓΑΐίοηο <1ίαΙ)ο1υιη, τοίαηίαϋδφΐβ 
(»]υ8 ιηίη{8(Γ08 ΓοηίύάίΒβοΙ, Α(ςαβ νί€ί886ΐ. ΕΙ 
ιτάιΚίΑ Ιιυηε (η ιηο<Ι\ιιη 1)οαΙα ΑηίηίΑ, ββρηίΐυβ ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίο άοοίπίΑ 

ΙβΤ ϋΗΊατΛψη μιιγΙογμιιι ίΜΤί}ίτνηη ΕηΙαηιρΗ βί 

ΑΜίαΙΝρΜ». 

ΕιιΐΑΐηρια8 ΟΗΗβΗ πιαγΙ^γγ, βΐ ΕυΐΑΐηρίΑ β^I18 βο- 
ΓΟΓ» ΝΐΓ0ΐη€κ1ιβη8β8» ΙΙΑχίιηίΑηο ίηαρβΓΑΐοΓβ, ιιΙ 
ρ(^Γ9«οιιϋοη6ΐιι (1<ί»ηΐΑΓ^ηΙ,ιη ιηοηΐβιη ββ οηιη ιηιιΐ• 
ϋ» Αΐϋβ 01)Η8ϋΑηΐ8 ΑΐΗϋ(1<»Γ«». ΡτοΓοοΙαβ τογο Εο- 
ΐΑΐηρ(ιΐ8 ιη ιΐΓΐ»^ιη Αά ΑοηοιίΑοι βιηβη^Αΐη, οαιη 
ρΓθρο8(ΐΑ ιπ ΓοΓο ίιηρβπ^ΙοηΑ οάιοΐΑ η<1ί886ΐ βΙ 
1<»|Τ«ΓθΙ, οοιηρΓ<»Ιιβη8η8 α1> κίοίοπιιη οιιϋοΗΙ>«ΐ8, 
»ΐ8ϋΙαΓ (ιηρ«ΓΑΐοη ; βΙ ρ«ΓΐπΐΓΐα8 ίη ΐάοΐοηιη Ι«ηι- 
ρΐιιιη, ιιΙ {ηηιοΐΑΓτΙ, ρûëΐη8 μΙ ΟΙιΗ•Ιοιη : οοΐ- 
Ιλρ•ΐ8ςαο Αά Ι^Γπυη, «Ι οοαίηϋβ ί<Ιο1ΐ8, ΙθΓφΐ«Η 
οινρΐΙ* Οοο«1 ιι6ι Γο^οτϊΐ ΕιιίΑΐηρΐΑ 80γογ, (1θ8θ«α- 
(ΙΐΙ (Ι« ηιοηΐ•, οΐ ιιι ιηικΙίΑ ΙογΙ^α ΙΗ^Ιτοαι εοηιρΙ«χΑ, 
8(ΚίΑΐιι 8« ΓθΗΑΐηΐηΪ8 ίΐΐι Α4^αιι1^^, Ιη Γβττ^ηΙβηι 
ϊ|{ΐΙ«Γ 0ΑΓ«1>ηηι αια1κ> οοι^Μτϋ,^Ι ίηΓο1αιη«•β|(Γ••8ί, σαντις ώμως χαΐ άπανθρώπως, τιλευταΤον ράβεις 
πλι{(αντις έφόνευσαν, Βοξάζοντα τον Κύριον ήμ^ν 
Ίησοΰν ΧριστΑν μέχρι τής έσχατης αναπνοής* 
χαΐ εύχαριστουντα τψ άγίψ αύτου ύνύματι, τψ 
βοηΟήααντι, %α\ συνεργήσαντι αύτφ, εΙς το χαται- 
σχΰναι, χαΐ νιχήσαι τ&ν ίιάβολον, χαι τους ποιοΰν- 
τας τά θελήματα αύτου. Και ο&τω παρόδους τήν 
μαχαρίαν αύτοι^ ψ^χήν, ετάφη. 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΠΟ. 

Γ 

Άθλησις των αγίων μαρτύρων Εύλαμπίου χαι 

Εύλαμπίας. 

Βύλάμπιος & μάρτυς του Χρίστου, χαΐ Εύλαμπ£α 

ή αύτου αδελφή, ύπήρχον έχ της πόλεως Νιχομη- 

^ δείας, έπΙ τής βασιλείας Μαξιμιανου' διά δλ τ^ν 

διωγμ&ν χοττεχρύπτοντο, μετά χαΐ άλλων πολλνν 

Χριστιανών έν τφ £ρει. Κατελθών δέ δ £ύλάμπιος 

ε^ς τήν πόλιν πρδς τδ άγοράσαι τροφάς, χαι Ιδών 

γράμματα προτε^ειμένα εΙς τήν άγοράν των βασιΑκ- 

χών διατάξεων* χαι ταύτα σταθείς χα) άναγινώσχων, 

(χρατήθη παρά τωέ ειδωλολατρών, χαι παρέστη τι^ 

βασιλεϊ. Και άναγχασφεις είσελβείν εΙς τδν να^ 

των εΙδώλων, χαΐ θΟσαι, εΙσελΟων προσηύξατο τ^ 

Χριστφ' χαι πεσόντα τά εΓδωλα συνετρίδησα». 

Βασανιζομένου δΐ αύτου διέ τοΰτο, μασούσα ή αδελφέ 

«ώτου Βυλ«μ«{> τ^ γινόμινον, χβηηλφτ» άχ το» ΙΟΙ ΟΟΤΟΒΒΒ. 1Μ δρους, χαΐ «ιριβπλάχη τφ Μιλφφ μέσον τοο ίχλου, Α χηΐΓ&οηΙο Γβί άποβηίοβ Πϋΐίΐββ αά βΐιηβϋ βάβιη 
χ«2 συνηγωνίζιτο αύτςφ* βθεν έμβληθέντις κΙ< λέ- ίτ&ζθΓβ, οιιπλ ςαίύαβ ο&ρίΐβ ρΐθχί 3ΐιη1. 
βήτα κοχλάζοντα, έξΐ|λθον άβλαβκΤς. Και Ιδ^ντβς τό ^αυμα διακόσιοι 9τρατι«άτα(, ΙπΙστκυναν τφ Χριντψ, χαΐ 
σ^ν αύτοΙ; άπνχεφαλίσΒηναν. 

Τ$ αυτί ήμέρ^ 
Μνήμη του 69(ου Πατρός ημών Βασσιανοΰ. 
Ό ^ιο< ϋατήρ ημών Βασσιανός, ^ν έξ Ανατολών 
της Σύρων χώρας. ΈπΙ δΐ Μαρχιανου του «ύοιβοΰς 
βασιλέως βίσήλθκν έν Κωνσταντινουπ^λκι. ΚαΙ $ιά 
τήν άρ•τήν αύτου γνωρ(σας αύτον 6 βασιλβ^ς, Ιτίμα 
αυτόν ώς ι^ατέρα τοσο&(ον, βτι χαΐ τόν ναόν Ιχτι- 
(Τ»ν έιιΐ τψ λνίματι αύτου, βστις μέχρι της σήμε- 
ρον 6πάρχβι. Τοιούτος δΐ ήν ψυχωφιλών καΐ ΒιΒαχτι- 
χός, ώς πολλούς π»£θειν τόν χΐσμον χαταλιμκάνειν 
κα\ μονάχους γ(ν•β6αι. 'Εξ ών ήν καΐ ή άγ(β ΙΙα- 
τρώνα. Έβληθύνβη γάρ 6 αριθμός των μαθητών Εοάβιη άίβ 
ΙΦβ €οτητη€ίηοναΗο ΒοηοΗ ΡαΙή» ηο$ίη Βα$Ηαηχ. 
δ&ηοΐυβ Ρ&ΙβΓ ηο8(6Γ Β&ίδί&ηαβ, βχ οηβηίαΐί 
δγτοηιιη Γβ^οηβ οηυηάαβ, Μ&Γοίαηο ρίο ίιηρβΓα- 
1θΓ6, Οοηβΐ&ηϋηοροΐίιη ρΓοΓβοΙπβ, ο1) τίΓΐΏΐβιη 
8α&ιιι ίιηρβΓ&Ιοη βΐ&ϋιη ίηηοΐαϋ, ςιιί ηοη ιηοάο 
6ΐιιη ΐΑϋφίΑΐη ρ&ΐΓβιη 6θ1β1}&1» ββά βΐ οάββ ίΙΗιιβ 
ηοιηίηθ, ςαο &ά Ιιιιηο οβςιΐθ άίβιη βχβίαηΐ, ββάΐβ- 
οανίΐ. Ριιϋ θηιιη αά άοοβηάαιη αρροήΗβδίιηυβ, ηΐ 
ιηαΚίδ ρβΓ8ΐΐΑ(1βΓ6ΐ, γθΗοΙο 58βοιι1ο πιοη&8(ίο&ιη νί- 
ΐΑΐη &β6Γβ : ίη ςιιοΓαιη αηιηβΓο Γαϋ β&ηοΐΑ Μ&Ιγο- 
ηα : ΟΓβτίΙςιιβ άιβοίρηίοηιιη θ|ώ8 ηηιηβπιβ ηβςαβ αώτοϋ μέχρι τριακοσίων. Άλλα χαΐ θαύματα πολλέ Β &ά ΐΓ60βηΐ05. Αά ΐϊοο ιηιι11& ιηίπιοα1& ρ&ΐΓ&νίΙ. 

έποίησ»• χαΐ τους ιΐς πταίσματα π«ριπ•σ<5ντας 

μεγάλα καί «Ις άπ(5γνωσιν ερχόμενους, συμπαβής 

ών, τών του διαβόλου χειρών έλυτρουτο, καΐ Βι^ 

μετανοίας προσέφερε τφ φιλανΟρώπφ θεψ. *Ην δΐ 

καί προορατικός, καΐ προλέγων τά μέλλοντα, ώφέλει 

πολλούς. ΟΟτω δΐ βιώσας, έν βαβυτάτψ γήρ^ προς 

Κύριον έξεδήμησε, καΐ έταφη παρά τών μαθητών 

αύτοΰ έν τφ δηλωθέντι αύτοΰ ναφ. Τ^ αύτ^ ήμίρ<;^ 

Μνήμη του οσίου Πατρός ημών 
άσκΓ^τού. ΡπΒίβτβα 81 φΐίβ ίη ^&νί88ίιηιιιη αΐίςαοά ρβοοαίαιη 

Ιαρβαβ 68861, 6( ΐάοίΓΟΟ άβ βαα 8&1αΐ6 <ΐ68ρ6Γ&Γ6ΐ, 

γίΓ 8&ηο(α8 ρ&ιΐ οηιη βο άο1θΓ6 8η80βρ(ο, ηοη 
ρηυ8 οοηαΐα <ΐ68ί8ΐ6ΐ)&1, ςπΕίη Ιαρβΰΐη 6 (]ίΕΐ)ο1ί 
ιηαηίΙ)α3 βΓβρΙααι, ρβΓ ροΒπίΙβηϋαιη αά Οβαιη εΐβ- 
ιηβηΐίβδίιηαιη αάάυεβΓβΙ. Ιη8θρ6Γ ρΓορΙιοΙί» άοηο 
ί1Ια8ΐη8, 611Π1 ίύΙϋΓα ρρφάίοβΓβΙ, ιηυΐΐίβ ρΓοΓαίΙ. 
ΕχαοΙα ρβΓ Ιΐϋηο ιηοάυχη νίΐ&, οοηίβοΐιΐδ ββηίο ιηί- 
§^&γϋ &ά Οοιηίηιιιη, βΐ & άίβοίραΐίβ βηίβ ία β(ϋΙ)ϋ8, 
φΐφ 63η8 ηοπΐ6η ρΓ8Βί6Γαη1, 36ρα1ΐΏ8 681. 

Εοάβιη άίβ Ίακώβο 1## ΟστηίηβιηοταΗο ΒΟΜϋ Ραίή8 ηο$&% ΙαοοΗ Ό ί>σιο< Πατήρ ημών Ί^ωβ^ς έν άσκηταΤς 
μέγας έγένετο• νικήσας μέν τον διάβολον, καΐ νι- 
χηθ*^ς 6π' αύτου, κα2 περιπεσών, άλλα πάλιν νιχήσας 
αύίτόν γενναιίτερον. Οΐχήσας γάρ έν σπηλαίφ, κα* 
ήσυχάσας Ιτη δεκαπέντε Ιλαβε παρά θεού έξουσίαν 
του διώκειν τους δαίμονας, βέλων δΐ αυτόν ό διάβολος 
ρίψαι ε!ς πορνείαν καΐ φονον, εΙσηλΟεν ε(ς θυγατέρα 
πλουσίου τινός, καΐ παρεσκεύασεν αυτήν έπιχαλεΐ^ 
σθαι τόν Λγιον. Έρευνήσαντες οί>ν οΐ γονείς της κύ- 
ρης, και ε&ρύντες τό σπήλαιον, άπήγαγον αυτήν 
προς αυτόν, καΐ παρεκάλεσαν θεραπεύσαι* ό δε 
εύξάμενος» έξήλασεν έκ τής κύρης τόν δ&ίμονα. ΚαΙ 
φοδηθέντες οΐ γονείς αυτής, μήπως ε^σέλθ^ πάλιν 
εΙς α^την ό δαίμων, άφήκαν έκεΤ, Ιως οδ τελείως 
6γιάντ[^• ΈΙφθ*ιρδν οδν τήν κύρην ό άικητής• εΡτα 
έφύνευσι* καΐ φοβηθείς, Ιφυγε. ΚαΙ χατά τήν όδόν δαηοίηβ Ρ&ΙβΓ ηο8ΐ6Γ Ι&οο1>α9 ιη&§;ηιΐ8 &8εβ(&, 
οιιιη 8ορ6 γίοίοπ&ιη άβ <1ία1)ο1ο Γ6ΐη1ί88θ(, γιοΐυβ 
6ΐ ίρ86 &1ίφΐ&η<1ο, Ιαιηβη ίίβηιιη βιιιη βο οοη^ββ- 
8118, βιιρβηοΓ β ρΓβθΙίο (1ί80β88ϋ. Ν&πι οηιη ίη βρβ- 
Ιαηοα αηηοβ ςαίηάβοίηι Ιτ&ηςπίΠβ β^98β1, ά&Ι&ςηβ 
ίρβί 68861 & Οβο ίιι^&ηάοηιιη άβθΐηοηηηι ροΐβδίαβ, 
οοιπαιοΐαβ ίηνίάία άβοηιοη, βαηοΐυπι νίπιιη ίη 8ΐα- 
ρηιπι 6ΐ Ιιοπιίοίάίηιη ρβΐΐβχίΐ. Ιη^688η8 βηίηι οα* 
^ι18ά&Iη (1ίνί1ί8 Οΐί&αι, 8ΐ]0^688ίΙ η( ^&^ο1>αIη ίηιρίο- 
Γ&ΓβΙ. Ρ6Γ80Γΐι(&1ί ί^ϋαΓ ρ&Γ6ηΐ68 ριιβΠΐΒ βρβϊυη- 
οαπι, άηο(&ηι &ά 8&η6ΐηιη ϋΐί&ιη, Γ0§&πιη1, ηΙ 1ίΙ)6- 
Γ&Γ61 : ςαί,&(11ιί1>ίΙ& ρΓβοβ,ρΐΌρηΙίΙ &1) 6& άφπιοηβπι. 
Ρ&Γθηΐ68 ν6Γ0 νβηϋ ηβ ί(6ηιηι & άβοηιοηίο οοπί- 
ρ6Γθ1ιΐΓ, ί1>ί 6&ιη Γβ1ίφΐ6πιη1, ςοο&ά Ιί1)6Γ& οηιηίηο 
Γ6<1άβΓ6(υΓ. ΑΙ &86β1& τίΐί&τίΐ ραβΠαπι, 6( οοοίάίΐ. 
Οα&Γβ ΙίιηοΓβ ρ6Γ6αΐ8υ8, ίη (η^πι 86 ^οη^6^ίι. 8β<1 μεταμεληθεις, είσήλθεν •1ς τάφον κλαίων* καΐ τοσ- ^ ίη τία ρ(Βηίΐ6ηΙί& <1ιΐ6ΐθ8, βίΤαβηβφΐβ ίη ΐΕβΐ7Πΐα8, 
ουτον έκαθαρίσθη της αμαρτίας, ώς έν άβροχί^ δι' ίη 86ρα1οηιπι 86 αΐχΐίάϋ : η1)ί ρβοβαίαιη ^ίο 6χρί&- 
ευχής όετόν καταγαγεΐν* καΐ οΟτω τελειωθηναι. τίΐ, αϊ ίη ηι&^α 8ίεοίΙ&ΐ6 ίιη1)Γ6ΐη ά6 6<β1ο ίπιρβ- 

ΐΓ&Υ6ΐϋ. Α1ςη6 ίΐβιη Οη6πι τίτβηάί ΓβοίΙ. 
ΜΠΝΙ τα ΑΥΤα. ΕΟΠΕΜ ΜΕΝ8Ε. ΙΑ' 

Μνήμη τών αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλλης της 
αδελφής αυτής.. 

Έ όσία ΖηναΐΕς μετά τής αδελφής αυτής Φιλο- 
νίλλης, δπήρχεν μίν έκ της πύλεως Ταρσού, 
συγγενής ο!>σα του αγίου άποστύλου Παύλου. Με- 0ί6 ηηάβοίιηα 

11 β Οοτηηίβτηοταίιο ίοηοίανητη Ζεηαίάί$ βί ΡΜΙο- 
ηχΙΙχ $οτστητη. 

8&ηο1& Ζβη&ίδ οηηι βοΓΟΓβ ΡΙιίΙοηίΙίΑ, βχ ιιγ1>6 
Τ&Τ80 ίηίΐ, 8&η^ίηί8 ρΓορίηςαί(&Ιβ 8&η6(ο &ρο8ΐοΙο 
Ρ&ηΐο οοι\ίηηοΙ&. ΕΙ ρηπιηηι ςηίάβιη ηιβάίοίη&ηι Μ* ΜΕ1Ι0ΙΧ)ΘΤΤ ΡΑΙ18 Ι. 104 ΓηηοΙο Βκηιϋβ «Ηη» Μ»1ϋαιί&ηι τΙίΑΐη &|ζβιι«, »οΙΙ 
0«ο, ιΠήφΜ τ«ΰ«ΐΜΐΙ, 1ΐ0Γΐ>ί§ ΐΑηΙηηι. ςιι&9 ρΓορβ 
§ρβΙοηο«ιη Ι«Ι1ιι§ ίρΜ ίβτέ^ϊ, ί&ιηβιη βπβΙβηΙαιίΒ : 
•4 ςιΐΜ 1β§βιΐ4ΐΜ >Ιίςΐΐ8 η <1ο €(^6••&, ρίβΜΐΙ ίπιΐΝτα* 
4βη« «βιιΐίΜίαιοιιι οίΑτνιη Ιί^βπιη» (1ί&1>ο1ί ορβη 
Ιιοαιί άΦύΐΛΟί^ ίικϋ^ΙΐΜίηβ ίβΓβηΙίβ, φκχΐ ηιαίΐί 
οβοαίΐβ «4ΐ βλίη τβηΙϋΑο^β, &<! ΟΙιΗιϋ Αιΐβιιι Ιπι• 
<1ιΐΰ«ΓβιιΙιιτ• Οιι« ΟΗΑ (ΙοΙοΗ ίπιρΑΓ οοηιβάίΒΜΐ, 
οΙ θ γφά6 οί&ψνοί ΐΜηβί^ ιρίτϋοιη Οοοιίιιο Ιτβιϋ- 
<ϋΙ« ΡΙιίΙοηίΙίΑ Μΐβιη <1οιιιί €θΏΛΪΒίβη§^ βαιη ηοα 
ηΙιιοΗ, ςοΑίΒ ιογογ, «Ιικϋο α4 τίΚοΙβη οοηίβηϋ•* 

•Μ, ΒΜβΙΜΚΙΙΙΘ •βηΐρ6Γ ΟΙΐϋΐΙ ΟφΙΙΙΙΙ ρΤΟΒββΒίβ θβΒθΙ, 

Ια ρβ«β οίάοτηΜί, 

ΚοΛμλ (Ηβ 

#11 ΟοτΜηΜσταϋύ ΜϋύΗ αροίΙοΗ ΡΗΜρΌί^ άβ ςηο 
Ιίί τη^ηΗο ίη ΑοΗ^ν$ ίοηΰΐοηίτη αροίΧοίοταΜ*. 

Ρΐιϋίρραβ, (ΠιΗ»({ αροβίοΐαβ βχ 8βρ1<^χιι άίαοοηο- 
Γοιη ηαιηβΓΟ, οιιιη ίη αΓΐ>6 Ιορρβ €1ιη8ΐααι ρπΒάΙ• 
ΟΑΓΦΐ, ^α98α8 08ΐ Α δρίπίο 8&ηο1ο Ο&ζαιη ρβΙβΓο: 
ςηο ίη ϋίη6Γ6 οΙ)τΐΑΐη ί&ο(η8 Ο&ηά&οί βιιηαοΐιο, 
Γθμίηο ^Ιΐιίοριιπι ρΓΟθίβοΙο, ςιι&άΗ^βε ίη8ί(ΐ6η1ΐ9 
ρΓορΙιβΙαιηςαβ ΐ8ΐι{Αΐη Ιβ^βηΙι, α€06ά6η8 ρΓορίαβ, 
({αΦ8ίνϋ, ηυιη ςοοθ Ιβ^βΓοΙ ίηΙβΙΗ^βΓβΙ. Οαί ίΠθ : 
όυί ρ0880ΐιι, ίηςαίΐ, Α886ςαί 8{η6 άυοβ 6ΐ δΐηο ίη- 
ΙΟΓρΓθΙβ ? ΕΐΑΐΐ]8φΐ6 (ο οαίΓοπι Ρ1ιίΗρρΏ8,ΐ11ο ςηβιη 
οαηοοίια• Ιβ^βΜ!, Ιοοο 6χρο8ϋο, &άθ 61ιη8ϋ βιηιι 
Ιη8ΐϋηϋ. Οαααςιιο αά Αφί&ηι Υ6ΐιί88βηΙ, &ίΙ Ρΐιι- 
ϋρρο βαηαοΐιιιβ : Εάοβ ΑςπΑ ; ςυιά ρτο1ιϋ»6ΐ ιηβ 
1>ΑρϋκΑΗΤ 1>«8ϋ1βη8 ίΐΑςαβ βχ οαιτα, 1>ΑρΙΐχ&Ιιΐ8 
08ΐ, ηοςαβ ΑΐηρϋΐΜ νίάΙΙ ΡΙιϋίρραιη : ΓΑρΙα8 βοίοΑ 
ίαϋ : 86<1 Γθϋςοαιη ϊ\λτ \λΧχϊλ οοιιΟοθγο ροιτβχϋ. 
Ρ1ι1Ηρριΐ8 τβΓΟι ΤΙιγαΠΙι ίη ΑβίΑ θρ{8θοριΐ8 ίΑοΙαβ» 
ΤΐΥβΓ• ά••1ϋ• ΕΟΟΒΜ ΙΙΕΝ8Β. 

Οί• άικκΙβοίαΐΑ 

119 €ονΜη€ΨΜίτααύ %αηο^ κρΚιιι» 9ψΛΜ^^€^€η^ 
Ιοηιιιι 9$»αφΛΛ ιβρίβηι ΜηοΙοηοΜ Ρ«1πιιη. 

8Αηο(Α ορϋοΒΑ (ΒοαιηβιιίοΑ βτιμμΙμ Νίοοβ 86- 
οοηάο 1ια)>1(α 68ΐ €Ιοη8ΐΑηΙίηο «Ι Ιτβιιβ ^\χί% πΐΑΐτβ , 
ίιηροΓΑΐιϋ1>α8, •1 Ταταβιο •Αΐΐ€ΐΐ88ίηιο Αο άίνίηο 
ΡαΙγ« ηο8ΐΓθ ρΑΐΗΑΓοΙίΑ ΟοηβίΑίιϋιιοροΙίΐΑηο. ΟαοΑ 
Αΐιΐθΐη 8Αη6ΐΙ ΡαΙγ68 ηηηιοΓΟ Ιτβοβηϋ αοχβ^Ια 
ΑορΙοπι, ^\188α ΙιηρβτΑΐοηΑ, Αάνβηιιβ ΙοοιιοαίΑοΙιο• 
οοηνβηί88βη1, οοιΐ8θΗρΙο ΑΐΐΑίΙιβαΐΑΐβ, ςηο οιηιΐθβ 
1ΐ«Γβ868 β1 1ι»Γ«ΑΐΑΓ€ΐΐΑ8, 8ίιηιι1φΐ• ΙοοηοοίΑεΙιοΑ 
άΑΐηαΑπιιιΙ* οαιηΜ αηο οτβ οοηοίΑπίΑτβΓβ : Οαίβ- 
ςαΐ8 8Α0ΓΑ8 ιπίΑ^ηβΑ ηοα οοΐΐ!» ΑϋβιηίΑ 08ΐ α1> οι^ 
ύιοάοχοΓαιιι β<1β : Ιιοοογ ΑυΙ«ιη• φΐί ιοΜ^ιιί Ιια• 
Ι»•ΙαΓ, ίη ρΓοΙοΙχροη,ιιΙ αιΙ ιιμι|[ΙΙ«8 ΒααΙΗιια, τ«€ί- 
ΑΙΙ : φλΙ ΑάοτΑΐ •Ι ΙιοηοΓΑΐ ΙΐΜβΙΐΜΐιι• αΑοπΙ Ια 
ΟΑ •! ΙλΟΜΝίΙ ^«Α, φοιβαι ΙΟΜί^ο ι^ίβΗ, ΙητρΜίιβΙαι. 

ΟΑ» ΟΙΒ άΑΟΓΦΤίβΑΑηΙ^ΟΤϋΜΚίοΧΑΒφΜ ΜαΒ Α€ή• Α ^ΡΧ^*^^ '^^ Ιβττριχην τίχνην. Άλλε ραφιςτηιΦΑΐοΑ 
6ιτ* ακύτον, ιατ(λ(ΐκ τκλχ Ή[ν ^^Χ^'^• τ^ -κάντβ 
τ^ κλοντον θύτης, χα{ τήν 4Μγι{ν. ΚαΛ ά^Χ^κ• 
κΐς τ& ορός, χαι ιύροτι^α σιτήλαιον, βΙσηλΟνν Ιν βύτφ, 
χαι ήσύχασι, τφ ββψ μ^φ χα) Ιαυτζ «ροσέχοοβα, 
τκλΧ τρβ^μένη έχ τΰν ΐΜρΑφυομέν««ν τ^ σχι^λχίφ 
βοταν«ν. *£ν μιφ Μ των ήμερων^ Ιξελθονβα του 9«ΐ). 
λαίοο κρ^ς τ& ανναγβη^ΐν βοτάνας, έΐ ί ά τ^ ι ν Ι^λο» 
(ύλου ^ότατον 6π^ τΨ^ς του {ιαβΑου σννβργίβκ* |^^ 
φέροντος ^4ιι•€ν τοικ χα68ΧΑ9τΐ)ν πρ^ βτάτ^ ^^^ 
μένονς χρύφα, χαΐ ιιιστβύοντας €Γ αύτης χψ Χρι- 
στφ. ΚαΙ ιηριβιλγής γινομένη, χαΐ ιια0(9βΜα Ιΐίίβα* 
λκιν τ^ ^ον, παρίδωκ• τ^ ιινβ&μα τφ Κ<»ρέ<|^• Έ 
^ Φιλον(λλ« έν τφ οΓχφ μλν χαθιζομένη, μι>^^ Α 
τής Μβλφής «Ις άριτήν άπολιιφβ^ΐσα, άλλα τλν 

Ι» β•λν κολλ^ θ8ροηΜύ«ο»α, Ιν βίρήν^ Ιχοιμι(6ΐ)• 

Τ5 αυτί ήμίρ^ 

Μνήμη του &γ(ου αποστόλου Φιλίιτπου, του έν ταις 
Ιΐραζβσι των άγ(ων άποντΛων. 

Φ(λιππος & του Χριατου απόστολος ΰιιηρχ» μ^ 
κΤς των Ιιιτά διαχ^νων. *0ν 51 έν τ^ π^λκι *1<^ιπΕφ 
χηρύττων τ^ν Χριστών. Τ^ $1 καραχελεύσει του ^οο 
Πνεύματος, πορευό μένος άπ^ της Ί^κικης κρ6ς Γάζβν 
τήν π^λιν, συνήντησε τψ της βανσιλίσσης των Αΐ6(^ 
πων Βυνάατ^, εύνούχφ μίν ύπάρχοντι, Κοιν^άχ^ 21 λε- 
γομένψ, έι?( Αρματος ίππων χατεζομένφ, χαΐ άνβγι• 
νώσχοντι τόν προφήτην Έσαίαν• χβΐ προβελβων 
ήρώτησεν αύτ^ν « '^Αρβ γινώσχεις, α άνβγινώβχεις ; 
Ό δι εΤίΝ* Β(λς βν 8υνα(μην, έάν μή τις ^γή^Ι 
με ; • Καΐ ευθέως άνεβίβασεν αύτον έπι του ίρμοπος, 
£ χαΐ διηρμήνευνεν αύτψ έίπερ άνεγίνω^χΑ, «ιΐ 
ώδήγηην αότ^ν εΙς τήν του Χριοτου κίοτιν. Κ«1 
εύρ6ντες ((^ρ, λέγει Α ευνούχος τφ Φιλ^ιιπιρ* « 1Μ> 
βδωρ, τ{ χωλύει με βαπτισθήναι ; μ ΚαΙ χαταβάς Μ 
τοδ έίρματος έβ«πτ(σθη• Τ6ν 21 φ{λιππον ούχ Ιτι 
βεν* ήρΐ€'γη γαρ* άλλ* έπορεύιτο τήν 6Μν αύτοό 
χαίρων. Μΐτέ ταύτα 6 Φ(λιπ«ος έν βράλλ^ τ^ 
*λσ(«ς έκίαχοιτος γενόμενος, ΙτελειώΒη. 

ΜΗΜΙ Τ9 ΑΤΤ9. 

ΙΒΤ 

Έ άνάμνηνις τής έγ(ας 1βδ6μης συνόδου των τής 
άγ(ων Πάτερων. 

Έ άγ(α Μ^μη χαΐ οΙχουμενική σύνοδος έγτ»το 
έν Νιχαΐφ τό Ιεύτερον, έπΙ τής βααιλείας Κϋΐναταν- 
τίνοο χαΐ Β1ρι|νης της αυτού μητέρος' &«άρχ•ντ•ς 
πατριάρχου Κωνοταντινουπ^λεως Ταρα9<•ο, τ«$ 
άγιωτάνου, χα2 θεοφ^ροο Πατρ^ ημών. *Οντ«« & 
οΐ £γΐοι Πατέρες τ^ν αριθμόν τριαχ^οι Ιξηχον- 
ταεπτά, συνήλθον χελε^ι του βασιλέως χατά τμ 
ΒΙχονομΑχων. ΚαΙ άνεθεμάτιααν εγγράφως ιή9«ν 
αΐρεαιν, χαι τοϊκ των αλέσεων αρχηγούς* αΐτα 
χαι τους Βίχονομάχους* £παντας* πάντες Αμοφρ^νοκ 
είπ^ετ €τι Ό τάς αγίας είχ^νας μή προσχυν»ν, 
Αλλ^ρι^ έτη τής των 2ρ0θ2^ν π(οτεως* χαι €τΐ 
ή ε!*4νος τιμή, ώς 2 μέγας Ι^ηα• Βασίλειος, Ι«1 
τ2 πρωτ^τυπΑν (ιαβαίνει, Ό γαρ πρΑσχυνΛ» τή^ 
είχ^τα χαι τιμΑν, «ροχυνεΐ έν «^ χαΐ τΐ{ΐ| τοο 105 ΟΟΤΟΒΒΒ. 106 έγγραφομένο\> τήν 6π6στχ9(ν. Καΐ ο&τω διακταξάμινοι, Α Ρ^ βπη&βββηΐ, αίφΐβ ΙιοηοηΟοθ αβοβρϋ &1) ίιηρβ- 

Γ&ΙοΓθ 68βθη(, ίη βαυιη φΐίβφίο «ρίβοοραίαιη ββββ 
ΓβοβρίΙ. 

Εοάβιη άίβ 

ΙΙΜϋβτίαηιβη Βοηοίοτητη τηατίψηιη ΡτοΜ, Ίατα• 

οΜ, βί Αηάνοηίοι, 

ΡΓθ1)α8, Τ&ΓΟοΙιαβ βΐ Αη(ΐΓοηί6α3, ΐΓββ ρ)αη1)α8 

ίη3ί£ρΐ69 66Γΐ&ιηίηί1)ΐΐ8 ιη&Γίγτββ, ΟίοοΙβΙί&ηο ίιηρβ- 

Γ&ΙοΓβ, φΐοά ΟΙΐΓίδΙίαηί 6886ηΙ, Οιη8(ιιιηςα6 ρΓοΟ- 

(ΘΓβηΙαΓ, οοχηρΓβΙιβηδί α Οίϋειβθ ρΓββίβοΙο, ρΓίιιια8 

ςιιίάβιη Τ&Γ&β^ηβ οο1&ρ1ιΐ8 οοη1α8η9 ίη οαΓοβΓβιη 

€0η]ί€ίΙιΐΓ. Οβίηάβ ΡΓθ1)α8 νίΓ^β €βΒ8α8, Γβιτβίβςαβ 

ο&Ιβηίβ οοηβίποΐιιβ, οοβίοάίο Ιτ&άϋιΐΓ. ΤβΓϋο 8&η- 

οΐΰβ Αη(ΐΓοηί€α8 οαιη ν&ρυ1&886ΐ, βιαβςηβ Γ6ΐηοΓ& 

τυφθείζ» χ«ι τους μηρούς ξ(φει χαραχθείς καΐ χ«< Β βΐΛ<ϋθ ]&ηοίη&1& ββββηΐ,βΐ ]&ΙβΓ& βΧΟ&ΓοίίΙοαΙ&,β&Ιθ κ«1 τήν βρβ<5δοξον π(<ττιν εγγράφως βββαιώσαντις, 
χβι παρά του βασιλέως τι μη μέντες, Ικαστος εΙς τήν 
Ιαυτοΰ έπισκοιεήν άτηλύθη. 

Τί βύτ^ ήμέρ{| 
^Άολησις των άγ(ων ΐΑαρτύρων ΙΙρ($βου, Τάραχου, 
χαΐ Ανδρον{χου 
01 τρεις πολύαθλοι μάρτυρες, Πρ(&βος, Τάραχος, 
κ»1 Ανδρόνικος, δπήρΧον μίν έπΙ της βασιλείας 
Διοχλητιανοΰ. Χριστιανοί δΐ δντες, και τ6ν Χριστόν 
όμολογοΰντες, έκρατνίθη^ν -καρά του της Κιλικίας 
αίρχοντος. Και πρώτος μίν συντριβείς τό πρόσωπον 
ό Τάραχος, άπεχλείσΟη είς φυλακή ν. Δεύτερος δΐ 
τιιφΟεις * Πρύβος, καΐ σιδηροδεθεις ιιαρεδ^Οη καΐ 
αύτος τ^ φυλακ^Ι. Καί τρίτος 6 βγιος Ανδρόνικος πλευράς ξεσθεις, καΐ μετά του ά'λατος άνατριβεις' 
ένεβλήθη μετά των λοιπών εΙς τήν αυτήν «ρυλακήν. 
ΕΓτα άπο Κιλικίας δε^έντες ήχθησαν είς Μοψουε- 
στίαν. Καΐ μή πεισ^έντες άρνήσασ6αι τ6ν Χριστδν, 
πάλιν έβασανίσθησαν. Ό μΙν Τάραχος τό στάμα 
συνθλασήεις, και τήν κεφαλήν ξυρισθείς. Ό δΐ 
*Ανδρ4νικος τήν γαστέρα (^άβδοις τυφΒείς. Ό δΐ 
Πράβος μετά σουβλίων πεπυρωμένων τάς μασχά-* 
λας, και τά ψύα κατακαείς. Καΐ πλείονας τούτων 
βασάνους όπομείναντες, ΰστερον άπεκεφαλίσθησαν. 

Τί αύτξ ήμέρ{| 

"Αθλησις της αγίας μάρτυρος Αναστασίας τής 

παρθένου. 
Ή μάρτυς του Χριστού Αναστασία, ύπηρχε μΙν &8ρ6Γ8α9,ίιι βοπκΐβαι ουιη τβϋφΐίβ 6αγο6Γ6πι ίηοΐα- 
άΐΙυΓ. Ρθ8( 1ΐ8»6 α ΟίΙίοίΑ Μορ8ΐΐ68ΐ1&ιη άαβϋ,οηιη & 
ΟιηβΙί οοηί6Β8ίοηθ άίιηοτβη ηοη ρο88«η(, ΓαΓ8η8 
6Χ€πιοί&Ιί,Τ&τ&ο1ιη8 ςαίάβιη οτβ οοηΙΟΒΟ, βΐ οΑρίΙβ 
&1)Γ&80 ; ΑηάΓοηίουβ Αΐιΐύπι οββο 8ΰίρκ>ηίΙ)η8 νβηΐτβ ; 
Ργο1)ιι8 Υ6ΙΌ ΌβΙπΙ&Ιίβ €&ηάβη1ϋ>ιΐ8 βοΙιιιΗβ &χί11ί8 
1αιη1)ί3ςοβ ; ιηΒΐ(ί9 άβοαππι αΐϋβ οπιοί&1ϋ>ιι•οΐηηθ8 
γβχ&ϋ, οαρί(6 ρΙβοΙιιηΙαΓ. Εοάθΐη άίβ 
114 €6τ(ατΜη $αηοί<Β ιηατίψΗ$ ΑηοίίαΗω ιηΥ- 

Αη&8ΐΑ8ί& Οΐιηδϋ πιαΓίγτ, Οβοίο βΐ Υαίβη&ηο έπ? τής βασιλείας Δεκίου καΐ Ούαλεριανου, έκ της β ίιηρβΓαΙοπ1)α8, βχ αΓΐ)β Κοιηβ ΓυΗ, ιηοηβδίίοβιη τί- π<5λεως 'Ρώμης. *Ην δΐ μονάζουσα, μετά καΐ Ιτέρων 
παρθένων, έν μοναστηρίψ τιν'. Διεβλήθη ούν τψ 
5ρχοντι. Ό δΐ άποστείλας, ήγαγεν αυτήν πρλς 
Ιαυτδν μβτά κλοιού σιδηρού* καΐ σταθ^^σα Ιμπρο- 
σθεν τού 2ίρχοντος, καί ερωτηθείσα, ώμολ(5γησε τλ 
δνομα τού Χριστού. Και τυ-πτεται εΙς τ6 πρόσωπον 
και γυμνούται• καί δπό πυρός καταχαΐϊται• Ιπι^- 
3αινομένο>ν Ιπάνω αύτης π(σσης καΐ ελαίου καΐ 
θεαφίου. ΕΤτα κρεμαται έν τψ ξύλψ. Καί στρεφομένου 
τού στυρακίου, ετριζον τά δστα αυτής. Ε7το άπο- 
τέμνεται τους δύο αυτής μασθούς, κάί τους βνυχας 
άνασπάχϊΐ.Και μετά ταύτα κόπτεται τάς δύο χείρας. 
Είτα τους δύο π4δας• καί έκριζούται τοΙ>ς οδόντας• Ιαιη οαπι οΙϋΒ νίΓ^ηί1)α9 ίη ςηοάαιη ιηοηαδίβηο 
&ββη8. ΟααΓβ αάρΓβθίβοΙαιη (Ιβίαΐα, β]ιΐ8 308811 (κ>1- 
1&Η ΓβΓΓβο οοηδίηοΐα αά ίρδηιη αάάαοίΙπΓ : &ά ομίηβ 
6οη8ρ6θΙαιη ουιη δΙβΗδδβΙ,ςαοά ίηΙβιτο^&Ι&,ΟΙιηδΙί 
ηοπιβη οοηίβδδα ββββΐ, οοίαρίιίδ οβθάϋαΓ : Ιαιη ηα- 
άα(α, 8ΐιΚ)]6θΙο ι^ηβ &ιη1)ΐιη(ιΐΓ, Ιίςη&ΐα ρίοβ, οίβο 
&ο 5υ1ρ1ιαΓ6 δΐιρβηηίαδίδ.ΜοχίηβςααΙθαιηβηΜ&Ιο 
Οδδα οπιηία, οοηνβΓδΟ ΙιαδΙϋί, οοηίηη^ηΙηΓ. ΡοδΙ 
Ιΐδθο &ιη1)βθ ιη&ιηίΙΙβΒ β! &1)8θίηάααΙιΐΓ, ιιη|ΐ;υ68 βχΐΓ&- 
ΙιαηΙυΓ, υίΓαςυβ ιη&ηυβ αιηραΙαΙοΓ, &ο άθηΐβδβνβΐ- 
ΙαηΙαΓ.Ταηάβιη ροδΙ ιηηΐΐοβ &Ηθ8 οπιεί&Ιιιβ, ^Ιλάίο 
Ωηβιη αοεβρίΐ ; αίςαβ ίΐα βρίηίαιη βιιιΐΗΐ Οοιηίηο 
(ΓαάίάίΙ. και Ιτέρας τιμωρίας πολλάς όπομείνασα, τελευταϊον το δ ιά ξίφους δέχεται τέλος. Καί ούτως παρέδωκε τλ 
πνεύμα αυτής τφ Κυρίφ. 

Τί αύτξ ήμέρ(?, 
"Δθλησις της αγίας μάρτυρος Δομνίνης. Ό μάρτυς τού Χριστού Δομνινα ύπηρΧεν έπι 
Διοκλητιανου βασιλέως έκ της Άναζάρβου πόλεως• 
έκρβτήθη δΐ, ώς Χριστιανή, παρά δημίων ^Ελλήνων. 
ΚαΙ πορέβτη τφ κριτηρίψ Αυσίου τού δουκος. ΚαΙ 
όμολογήσασα μετά πα^^ίησίας ϊνώπιον πάντων τό 
όνομα τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καΐ θεόν 
άληθινόν αυτόν εΙπούσα, καΐ Ποιητήν τού παντός 
τους δΐ των Ελλήνων θεούς ψευδείς άποδείξασσ, 
και λίθους και ξύλα, κχ^ σαθράν δλην τύπτεται 

Ρατλοι. Οκ. ΟΧνΠ. Εοάβιη άίβ 
115 ϋετίατηβη $αη€ί<£ ιηανΙί^ή$ Οοιηηχηω. 
ΟοιηαίηαΟΙιπδϋ ιηαΓίγΓ, ΟίοοΙβΙίαηο ίιηρβΓ&ΙΟΓβ, 
1ηιΐΓΐ)6 Αηαζ&Γΐ)ο ηαΐα,ςαοά Οΐιηδϋαηα 6δ8βΙ, α ϋοΐο- 
ΓΐΒαδ ΟΓΦοίδ οοιηρΓβΙιβηδα, βΙδΙίΙυΓ Ιι^^ί® άαοίβ 
(ηΙ)αηαΗ.6αιηςαβ Οοιηίιιί ηοδίΓυβδαΟΙίΓίδΙί ηοπιβη 
Η1)6Γ6 00Γ&Π1 οπιηί1)ΐΐ8 ρΓοΑίβΓβΙαΓ, ίΐΐηηι αΠΙπηοηβ 
γβπιπι Οβυηι βδδβ, ηηίνβΓδίςαβ βοηάΐΙΟΓβιη, ί&ΐ808 
αυΐ€πι 6Γ8β€οηιηχ ^βοβ, Ιαρίάβδ βδββ οδίβηάβηδ, β( 
1ί§;η&, βΐ ρηΐΓβηι πιαίβηαηι, οηιϋβΠδδίπιβ οβθάίΐητ, 
ρβάβδφΐβ ίΐΐίαδ 0ΑηάβηΙϋ)ΐΐ8 8α1>α1ί8 αάαπιηίατ .' 

4 {07 


μετά σουβλ(ων κεπυρωμίνων ? «||#«ίΤί« ^ « ' '• 


^*^^Λ•}ίίί 5ιβί)ςαί8τβι. ΕΤτα εις φυλαχήν έμβά)).- , /,^Λνί-ίΐι"--*• «βρ ♦»♦ 1,^ αίοίηΐΛ ΙβΓϋΛ ,,^,ττ-* ΟΛτραδ βΐ Ρβρ3Γΐα3 Οβοίο ίιηρβ- 
I ηΐΑΓ«ΤΓΡ5 ^^ ^^^^3 ςαίάβιη ΟαΓρυβ βρί- Β ^^' ^^^^^^ ^<»^ βασιλέως. Και ό μεν άγιος Κί; 
^^ΤΑΓίϊ ΛοπΜίΠΐηΐ. ^^^^^ ^.^^^^^^ επίσκοπος ήν θυοιτΕίρων• 6 δΐ Πάπυλος δ.«. 

^^ρβδ Τϊΐ3ΓΑ<αΓί«^« .";.Γ *^:_..... ;.»....«ο»ί_ Κοατ7.Αέντε^ οΰν παοά του Ιχάνα 1\ πάλιν εΙς δευτέραν έξέτασιν, τ^ικ: 
μνζ^ (διβδίων Χ^^Λ^^^' και έξαρΟροΟται διι /.£■ 
λάβων τα %.^^^^ των μελών. Και πάλιν ^(γ:: 
εΙς φυλακίων. Και έν αύτη ούσα, εύχαριστοϋτβ, ) 
προσευχομένη, παρέθετα τψ θεψ, δπίρ ο3 , 
έμαρτύρησε, τήν μακαρίαν αυτής ψ^χήν. Τό 
λείψανον αυτής Ιτάφη Ιντίμως. 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΓΤΩ. 
1Γ. 

"Αθλησις των αγίων μαρτύρων, Κάρπου, 11^ 
λοϋ, και των συν αύτοΤς Άγαθοδώροο υ 
Άγαθονίκης, 
01 άγιοι ^^ΊΜ^νζ, Κάρπος καΐ ΙΙάπυλος άττ: ί^ΜΚ-Ιί ν^ρΓβΙιβη.ί «ιιΐβιη *1» Α5ί« ρΓ«ίβοΙο,ιηΙβΓΓθβα1ι. 

^β ΟΐΓίδΐΐ Οοπιίηί ηοιηβη ίη οοηβρβοΐα οιηηιιιιη 

'^ίβδδί 5οηΙ : ίοδδίςαβ ίάοΐίδ ίιηιηοΐΕΓβ, ίπιρβΓ&Ια 

ί^Γί Γ^οδίίΓαηΙ. ΟαΛΓβ δίΠίβαΙοβ αά βςηοβ,υβςαβ 

^Τ^Γθ^^ «ϊ^"" Ρ'*® 9βββ>1.βΐΓαρΙανίΙρΓ«ίβοΙα8, 

^ΐ^ηβ ίη βςααΐβτιιη αοΐοβ βχο&τηίΟοαη ιηαηά&νίΐ. 

\^ΐϊΐίχ1οπΐ8 ΛαΙβιη δβηοΙΟΓααι δβΓναβ, ϋΐοδ ρΓΟββ- 

-ίίΐιΐδ, ΐΛη<Ιΐα ΙΟΓςιιβΙαΓ, άοηβο βχρίΓΛνίΙ. Ρογγο 

2-•^Γραδ ουιη ίη βςυϋίβο 8α1)Π(1βΓβΙ, ΓΟ^αΙαβ α ρΓ89- 

^κίο» €«]^δ ΟΛίΐδα ί(1 ίαοβΓθΙ, ΓββροηάίΙ, ββ βχΐιίΐα- 

^λίαηι €δδβ, ςαοά ρίοπαιη 1)βί νίάίδδβΐ. Ι^ϋιΐΓ άβ 

^ί^ηαίβο (ΙβροδίΙί,ίη ίβΐιοιη 00113 ιοίαηΙαΓ. ΑβαΛοηίοα 

^αίοιη Ραρ^Η 80γογ, (ΐαβΒ Ιαιη αάβΓαΙ,ίη ΓΟβαιη αΓ- 

^βηΐβιη 8\ια βροηΐβ ρααάοπδ ίηδίΐίΐ : βΐ λπι1)0 αηί- ^ 

ΙΙ1318 Ροιηίαο ΙιαάίάοΓΟ. 

Εοάοιη άίβ 
111 ^^ν^ατ^^η $αη€Η τηατίχίΗΒ ΡΙονβηίϋ, 
ΠοΓβηΙίιΐ8ΐηαΓΐ)ΤΓβχ ηΓΐ)θ ΤΙιββδαΙοηίοα ΓαίΙ.Οαιη 
ΛΐιΙβηι ΟΙιπβΙίαηϋΗ οββοΐ,ΐιοηοδίίςυβδίαάίοδίδδίιηιΐδ, 
ρΓοΙ)Γα οΐ οοηνίΐΜΛ ιηαχίηιβ οΗΐηίυπι ίη ΟΓωοοΓΟίη 
(Ιοοβ ]αοΙαΙ)αΙ, ναηαΐϊκμιο οοπιπι δαρβΓδΙίΙίοηβιη 
αηαΐΗβηιαΙίΐΛΐ)αΙ ; ν<ταηι α\ι1θΐη ϋΐιπβΐί ίΐάβιη οπι- 
ηθ8 οι1οϋ«1)αΙ,(4ΐιΠΗΐίαηο8€[αβ οοηΠΓϊηα1)αΙβΙοοΙιθΓ- 
1α1)Αΐαι* (1(1 οχρίϋηϋαιη Οοί νοίυηίαΐβιη. 0α]υ8 Γβί 
(.ΛΠΑΛ ϋοηιρΓοΗοηβαΗ α Γβμίοηίβ ρηοΓθοΙο, ίηΙβΓΓΟ- 
μιιΙ\ΐ8(]\λο, Ιη ϋΐίηβ οοη»ρβοΙα οοηΓβδβαδ βδΐ, Όοπιΐ- 
ηνιηι ηοϋΐηιηι ]οΗαπι ΟΙΐΓΐβΙαπι οδββ δοΐυπι Όβαπι ; Κρατηθέντες οΰν παρά του άρχοντος τής Άτλ;, - 
ερωτηθέντες, ώμολ(5γησαν ενώπιον πάντων το ίκ^ 
του Δεσπότ*>υ Χρίστου. Και καταναγκασβέντί; 'ί,ζ 
τοις είδώλοις, κα? μή πεισθέντες, προσ£θίδτ?, 
Γπποις, καΐ περιεπάτουν έμπροσθεν του ά:;ο.-. ' 
συρόμενοι προς τάς Σάρδεις, κακεΤ χρεμαα^ίΓ. 
έπι ξύλων έξέοντο. Ό δε *Λγα5<5δωρος, δοϋ.,- ; 
των άγιων, και ακολουθών αύτοΤς, βασανισΟε•,•. ίπ- 
λειώθη. Κρεμώμενος δε ό άγιος Κάρπος, ^«ΐί^ 
και εΙπ<5ντοςτοΰ άρχοντος* Τίνος χάριν εγέ)ε•ς& 
Κχρπε• άπεκρίθη• Είδον τήν δόξαν του θ«.ΐ' 
έχάρην. Καταβιβασθέντες δΐ άπο τών ξύ>(!ή, , 
εβλήθησαν εΙς το πυρ. Και παρούσα ή βδίλοί, -, 
Παπύλου ΆγαΟονίκη, εΙσήλθε χαίρουσα ά^'ΙίΓ 
εΙς τήν κάμινον' και πζρέδωκαν αμφότεροι τβ; ν-/» 
τφ Κυρίφ. 

Τί αύτ^ ήμέρ^ί 
"Αθλησις του αγίου μάρτυρος Φλωρεντίοϋ. 

*0 μάρτυς Φλωρέντιος ύπήρχεν έκ τη<, -όίο^ 
θεσσαλονίκης* Χριστιανός δε ών, και ζηλωτη,ν^ 
κάλου, ϋβριζε και διέβαλλεν έπι πάντων αου; 9?- 
τών Ελλήνων, και τήν θρη^κ^ίαν αυτών ά^ίβα*• 
τιζεν, έδίδασκε δ^ πάντας τήν άληθινήν πίστιν :: 
Χρίστου• και έστήριζε τους Χριστιανούς, χιΊ ι»:• 
εκάλει, προς τ6 ποιεΤν τά θελήματα του θεοΰ. Ολ 
δι ποιών, έκρατήθη παρά του τής χώρας αρχοντ.; 
Και ερωτηθείς, ώμολόγησεν ενώπιον αύτοΰτονί 
ριον ημών *Ιησουν Χριστόν εΐναι μόνον θεόν ν.» ϊ\Ηο\\\\\\ νοΓΟ (ΙοοΗ, ΙΙ^ηα οβΗβ, Ιαρίάβδ, λιιπιπι, ^ δΐ τών Ελλήνων θεούς ξύλα δπάρχειν, καΐ λί^^ϊ ΑΓμοηΙιηη, ινι* (^Ι ίίΤΓπιπ, ί(1ϋ1α αηίιηβΒ δβηδυδςαβ 
ί^χροΓϋα. 0*ΐ"> *^""* ιΠλίΗΜ'Ι,οοηΓίΙαΙοίη ΐΓαπι ρΓ83- 
Γι^Γΐο, νηΓϋί* ΙοιιίΗΜίΙΙβ οχοηιοίαΙαΓ.ΟβίπίΙβίηβςαα- 
Ιοηπ) οΙαΙπΑ ιιοηΙρϋιΐΓ. Ποιηηιη ίη αΓάοηΙίδδίπιιιπι 
ΓϋΑΐηηι Ιι^ί^* ί«*ι οπιηι* οΐ ^^ιαΐΐαβ Ποο α^οηβ, Οηοπι ΚΟηΚΜ ΜΕΝ5Ε. 

ΠΙη (Ιοοίηια ηυ^Γία 
11Α(νΓΐαΐΗ#η κιηοίονητη τηατΙ^^ΐΉίη ΝαζαΗί, Οβτ- 

\Μ «^%Μοϋ Ηοιηο) οΙαναοΓαιιΙ, ΝοΓοηο ιοιρβΓ&ηΙβ. και χρυσόν, και άργυρον, και χαλκόν, και οί^ι-' 
ε-'δωλα δψυΧα καΐ αναίσθητα. Και ταύτα ε^^- 
και ε!ς δργήν κινήσας τον δρχοντα, τιμωρεΤτίΐ '♦■' 
φόρως. ΕΤτα κρεμαται έπι ξύλου, και ξέεται, ^ί 
πυράς άναφθείαης μεγάλης, έμ^άλλεται εΙ; «ι!^ 
χαίρων. Και έν αύττ5 προσευχόμενος, και εύχαριβ^* 
τφ βεφ έτελειώθη. . 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΓΤΩ. 

ΙΛ\ Ι 

Άθλησις τών αγίων μαρτύρων Ναζσρίου, ΤιρΜ^ 
ΙΙροτασίου, καΐ Κελσίου 

Οΰτοι οΐ άγιοι ύπήρχον έπι Νέρωνος τοΟ ^^'' 109 ΟΟΤΟΒΕΚ. 110 λέ(α<; Ιν τ^ 'Ρώμ^^• ήν δΐ 6 Ναζάριο< υΙλς'Αφρι• χ Ρπί( &αΐ6ΐη Ν&ζ&ηιιβ Αίη€&ηί6ΐΡ6Γρ6ΐιι»β1ίιΐ8,φΐί χάνου και ΙΙερπ£τούα<, των βαπτισβέντων παρά το3 
(Χγ(ου υέτρου. Αύτος δέ βαπτΐ966'.< 6ΐ:ό Λίνου πα• 
τρ ι άρχου 'Ρώμης. Και υπάρ/ων χρόνων βΓκοσι, 
άτι-ϊίλΟεν εΙς τά< π<λ*ις Ιταλίας, και έκήρυβσ* τ6ν 
Χ ρ ιστό ν. ϋΤτα ήλθεν ές πόλ.ν τινά, ένθα κατέλαβι 
ΙΙροτά^'.ον, και Γερβάνιον 6ντα< &1< την φυλακήν, 
διά τήν *^< Χριστον «(στιν, 6πδ του τής Χ'^Ρ^^ 
άρχοντος. Τυφθβΐς δΐ, και της πόλεως έκδιωχΟεις, 
άπ'^λθεν εΙς ΙτΙραν πολιν, κα^ προσλαμβάνει Κέλαιον 
τρΐ€Ον χρόνων $ντα. Είτα τήν πόλιν Μεδιολάνων 
χαιτα λαβών, ευρίσκει πάλιν έν τζ φυλακή τους αγίους 
Γβρβάαιον καΐ Προτάσιον. Και κρατηθείς» παρα- 
ιτέμπεται Ιν 'Ρώμτ[^ παρά του Ιίρχοντος. Και πάλιν 
ε?ς Μεδιώλανα όποατρέψας, τέμνεται τήν κεφαλήν, 
όίμΛ τοις λοιποΤς άγίοις, καΐ τφ παιδίφ Κελαίφ, ^ 
ύπάρχοντι χρόνων εννέα και μηνών 2πτά. 
ΜΗΝΙ Τφ ΑΓΤ9. 
ΙΕ* 
"Λθληαις του άγ(ου μάρτυρος Λουκιανού. 

Λουκιανέ ό μάρτυς ύπηρχεν άπ6 Αντιοχείας της 
Συρίας, έπι της βασιλείας Διοκλητιανοΰ. Μετά 81 
θάνατον των γονέων, ίους τά 6πάρΧοντα αύτψ πτω- 
χοΐς, προσεΤχε τ^ αναγνώσει των θείων Γραφών. 
Καΐ πολλούς των Έλλι^νων έπέστρεψεν ΙπΙ τ^ν Κυ- 
ρ ιον. Κατ^ιπών δε τήν 'Αντιοχειαν, κατεΤ,αβε τήν 
Νικομήδειαν, Ινθα 6 ΔιοκλΓ^τιανος τους Χριστιανούς 
έφόνευεν. Και έκεΙ πολλούς εύρε διά φόβον τ6ν 
Χριστιανισμον βουλομένους άρνήσασθαι , Ο^ρ^ο- 
ποιήσας, έπεισε μαρτυρήσαι. Τοσούτον δΐ γέγονε α βαηοΐο ΡβίΓΟ 1)&ρ1ίζ&ϋ βαηΐ : ίρββ υ6γο & ϋηο 
ραΙπαΓοΙια Ηοιηαηο 1)&ρϋζα1α8, ειιιη αηηυιη νίοθβί- 
ιητιιη ο^βΓβΙ, υΓΐ)β8 ΙΙαΙι® ρ6Γ&^&1)&(, ΟΙιηβΙαιη 
ρΓβΒάΐοαηβ. Μοζ ΐη οίτίΐΑΐβιη ςτιαιηϋαιη ρΓοΓβοΙιιβ, 
ΓβρβπΙ 66Γν&8ίαπι βΐ ΡΓοΙ&5ίυιη ίη νΐηουΐα ο1) 
Οιηβϋ Οάβια α Γβ^οηίδ ρΓφίβεΙο ^οη^6^ιο8. θ£Β8η8 
ί§;ίΙυΓ,&(ςαθ «ω υΓΐ)β βχρυΐβαβ, ίη &1ί&ιη οοη€β88ϋ; 
«κΐ^αηοίοςυβ 8ί1)ί Οβίβο Ιηυιη &ηηοπιιη ραβΓΟ, Μθ- 
άίοίαπαιη &1)ϋΙ, ιι1)ί ϋβπιια 8ΑηοΙθ8 (γβΓτ&βίηιη βΐ 
ΡΓθΙ&8ίυιη ίη €&γο6Γ6 ίηγβηίΙΐΓβΙβαΙυβςαβ,Ηοιη&ιη 
α ρΓβθίβοΙο ιηίΙΙίΙιΐΓ. Υβηιιη Μβάίοΐ&ηυηι Γ6^Γ688α8 
ο&ρϋβ ρΙβοϋΙυΓ αηα οαιη Γ6ΐίςαί8 8&η€(ί8, βΐ ρυβΓΟ 
ββίβο αηηαπι Ιηηο ηοηαιη βΐ ιηβηββιη ββρίίπιαιη 
αββηΐβ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ άβοίπια φΐίη1& 

119 ΟβτίατΜη $αηοΗ ίηανίι/η$ ίηοίαηχ, 

1.υ6ίαηΌ8 ιη&ΓίγΓληΙίοεΙιί» δ^τί» η&Ιυ8,ίπιρβΓ&- 
(ΟΓβ ΟίοοΙβϋ&ηο,ιηοΓΐαί8 ρ&Γ6ηΙί1)α8, (1ί8ΐΓϋ)αϋ8 ίη 
ρααρ6Γ68 ί&ουΙΙ&ϋ1)τΐ8 81118, άίγιη&πιηι 8βΓίρ1τΐΓ&πιπι 
Ιβοϋοηί ΙοΙηιη 8β άβάίΐ, ιηα11θ8(ΐιΐθ βΓβθΟοηιπι αά 
Οοιηίηαιη οοηνβΓίίΙ. ΗβΙίοΐΔ ααΙβηιΑηΙίοοΙιίαΝίοο• 
ιηβάίαιη ρβϋίΐ, ιι1)ί Οίοείβϋαηο ρβΓ 0Φά68 ίη ΟΙΐΓί- 
δΐίαηοδ (ΐ6ΐ)&ο6ΐι&ηΙβ.ρ1τΐΓίιηο8, ςυο3 οιβίτι ΙοΓοιβη- 
ΙοΓϋΐη αάαο1θ8 άβίβοΐίοηβηι α €ΙΐΓί8ΐί&ηα ίΐάβ ηιοΙίΗ 
άβρρβΙιβηάϋ,οοηΟΓΠίανϋ, ρβΓδίιαδίΙςαββίβ,τιΙ ηι&τ- 
Ι^πιιιπ δυ1)ίΓ6ηΙ. Αάβο αυΐβιη ο1) τίΓίαΙβδ 8ΐια8 Ββο δι' αρετής θεψ δμοιος, ώστε τήν ι^όλιν περιέρχε- ρ δίιηίΐίδ ββ^βοΐαβ ββΐ, υΐ οαπι αΛβπι ο1)ίΓβΙ,ασιι11)α8 σΟαΐ| καΐ παρ' ών μίν θέλειν, βλέπεσθαι, παρ* ων 
δε μή θέλειν, μή όράσθαι. ΙΙερΊ τούτου μαθών 6 
Διοκλητιαν^ς, καΐ φοβηθείς εΙς πρόσωπον χύτον 
άγαγεΤν, μήποτε παρ' αύτου έλεγχθ^, κρεμασβς 
βήλον συνέτυχεν αύτφ, και Ιδών τύ της γνώμης αύ- 
του άμετάθετον, καταδικάζει αύτον λιμοκτονηθήναι* 
έπι πολλάς δΐ τάς ημέρας μή μεταλαβών τροφής, 
έν τ^ φυλακή έτελειώθη. ΚαΙ έ^(3ίφη έν τζ θα- 
λάσσ;[^. 

Τί βύτ^ ήμέρ(5^ 

Μνήμη του έν άγίοις Πατρός ημών Σαβίνου του 
επισκόπου. 

*0 Μακάριος Σαβίνος, διά τήν ύπερβάλλουσαν 
αύτου άρετήν καί κατάστασιν, έγένετο πρότερον νβΐΐβΐ οοηδρίοβΓβΙαΓ, α ςοίΐιαδ νβΓΟ ηοΐΐβΐ, ηβςαα- 
ςυ&οι νίάβΓβΙατ. Οιια Γβ οοαιρβΓία, ΟίοοΙβϋαηαβ 
νβπίοδ,ηβ δί ίΐίαιη αάββ &οοίΓβΙ,&1> βο ο1)]ιΐΓ^Γ6ΐαΓ, 
δΐιηιρίο νβίο οοηνβηίΐ Ι.αεί&ηυπι : 611308 αηίηιιιπι 
οαηι ηαΐΐίδ &Γ(ί1)υ8 α δβηΙβηΙί&άίπιονβΓβ ροΐυίβδβΐ, 
ίηβάία βαηι οοηΩοί 3ΐΐ88ί1. Ι^Ιιιγ εαπι ηυΐίαπι ρ6Γ 
πιαίΐοδ (ϋβδ 6ί1)ϋηι (Ιβ^αδΙ&βββΙ,ίη ο&τοβΓβ άβοβδβίΙ, 
αο ίη Π1&Γ6 ρπ>]6ε1ιΐ8 ίαίΐ. 

Εοάβπι άίβ 

1!Ι0 ΟοπίτηβηοΓαϋο $αηοΗ Ραίη$ ηο$ίή ΒαΙίπν 
€ρί$οορί. 

ΒβαΙαδ 8&1>ίηιΐ8 ρΓορΙβΓ βχίπιίαδ τίΓίυΙββ, θΐ Ιιο- 
ηβδίίδδίιποδ πιΟΓβδ ρηοιαιη ςυίάβπι βρίδοοριΐδ ΟΓάί- έπίσκοπος. ΕΤτα, τόΰς θορύβους του κόσμου κατά- Ο ηαΐυδ ίυίΐ. §βά ροδίβα οαιη δ9βευΐ3Γ68 ΙυιηυΚαδ, λιπών, διά τ6 της ησυχίας καλδν, έμάκρυνε φυγα- 
δεύων έν ταις έρήμοις* καΐ τοσούτον ήγωνίσατο προς 
άρετήν, νηστείαις, καΐ άγρυπνίαις, καΐ άσκήσεσιν 
Ιαυτον έπιδους, ώς και θαυμάτων άξιωθήναι πολλών* 
νόσους άπελαύνειν> λεπρούς καθαρίζειν, δαίμονας 
διώχειν, και προλεγειν τά μέλλοντα. Πολλούς δΐ 
ώφελήσας, καΐ προς άρετήν έπιδούναι ποιήσας, διά 
της διδασκαλίας αύτου* και γάρ πολλοί προσήρ/.οντο 
αύτφ χάριν ωφελείας* και πείσας άφεΤναι και γο- 
νείς, και αδελφούς, καΐ οΙκείους, και τφ μοναΧικ(}) 
βίφ προσελθεΤν, καΐ Χριστφ δουλεύειν, καΐ θερα- 
πεύειν αύτον διά καθάρσεως, κα; της των εντολών ςυίβΐίδ δΙυάίο,ίαδΙίθίΓβΙ,ίη βΓβιηιιιη ρΓοευΙ&Βοηιηί 
Ιιοπιίηυιη οοηδοβίαάΐηβ ρΓοίβοΙιΐδ, βα οοηίβηΐίοηβ 
εοίπραΓ&ηάίδ νίΓΐα(ί1)α8 ίηοιι1)αίΙ, δ€ίρδηπι]6]αηίί8, 
νίςίΐϋδ, βΐ βχβΓοίΙαΙίοηί 1)118 άαηάο, ηΐ πιβηιβηΐ 
χηυΙΙα ιΐ)ίΓαοα1& βάβΓβ, ιηοΓΐ)θ8 (ΙβρβΠετβ, ΙβρίΌδΟβ 
ηιαηά&Γβ, άφΐηοηβδ ίυςαΓβ, βΐ ΓυΙαη ρΓβηαηΙίατβ. 
€αηι αυΐβιη ιηηΐΐίβ ρΓθίιιί88€ΐ« βί «ι1 5€ βοϋβάβηΐβ» 
άοείήηα δΐια &<! νίΓΐυΙββ βο ρΐΌτβχΙδδβΙ, αΐ ΓβΙίεϋΑ 
ραΓ6ηΙί1>αδ, ΓΓαΐΓί1)α8, 6( άοπιο» τίΐαηι πιοηΔίΙίεβαι 
ρΓοίβδδί, ϋΙΐΓίδΙο δβΓτίΓβηΙ, βίςυβ ίη ριΐΓίΙβΐ^. «ι 
ηιαηάαΙοΓίιπι εαδίοάία Γ&ιηαΙαΓβηΙΟΓ ; ίο ρΑ^^ ^ 
οβδδίΐ, δαοπιπι ςαίάβηι δρίηΐΐϋη Οοιηίηο, ρΓ*^ιοτ ϋ 111 ΜΕΝΟΙ-ΟΟΙΙ ΡΑΗ8 Ι. 

ααΐβιη Γβΐίςαίαδ βα&δ οο^αΐβθ Ιβχτ© οοιηιηβη<1αη3 : Λ. ^ργ^^Ιας^ Ιν ε^ριίν^ ΙτΕλβιώθη• τλ μίν 1βρ4ν '^^ν^Λ 
.({υφ υβαηβ ία ρΓβββηΙβιπ άίβπι 0ΐΐΓ&Ιίοη68 βιηϋ- αύτοϋ παραδοΙ>ς τφ Κυρίψ, τδ δΐ τ(μιον αύτου λ] 
ΙαηΙ. ψανον τ^ συγγενεΐ γ$, 2τι και νυν βρύον Ιάμαχα,, 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. ΜΗΝΙ ΤΟ ΑΓΤα. Οίθ άβοίπια 56χ1α 
1 %1 ΟντίαχΜη %αηοΙχ ιηανίί^ή$ Σσηρνιΐ οεηίιιηοηίε. 

Ηίο ΤίΙ)6ηο 0Ο3&Γ6 βχ Γβ^ίοηβ Οαρραάοοαιη οβη- 
ΙιιΗο ίαίΐ, ιηΠϋ&ηβ βα!) Ρίΐαίο ^α(^8θ» ρΓββίβοΙο, 
ου^αβ ]ιΐ83ΐι ρΓβΙίοβ» ΟΙιηδΙί ρ&βδίοηί βΐ οπιοί ιιηα 
οατη οβηΐυηα 8ΐι& ιηίηίδίΓατίΙ. δβά ουιη βα, ςιι» 
ΟΙιηδΙο ίη επιοβιη 5η1)1&Ιο 06ΐ)αηΙ, πιίΓ&οαΙ& νίάίβ- 
56ΐ, 16ΓΓ9Θ 9€ί1ί66ΐ ιηοΙιιια,5θ1ΐ5 (1β1ίςιιίαιη,86ρυΙθΓ&. 
&ρ6ΓΐΑ, χηοΓΐαο8 βχοίΙαΙοδ,ρβίΓαβ 8618808, βχο1αιιι&- 
νίΐ : ΥβΓβ Οβί ΓίΙίιΐδ βΓαΙ ίβΐβ : α1)άίεαΙοςα6 ιηίΗΐί&9 
3ί1)ί 5α1)^6^ι89 ιηυηβΓβ, ίη ραίπαιη ΓβάϋΙ, 61ΐΓΐ5(υιη Β 
ρΓφάίοαπδ. Οαο οοηιρβΓίο ^α<18Βί, ρβουηία ΡϋαΙαιη 
δΐιΙ)0ΓηαΓυη(, ςαί αά ΤίΚ)6παια &(1γβΓ8υ8 Ι,οη^αυιη 
8θπρ8ίΙ.Α(ίΙΐ6 άβοοΠατί βαιη αηα ουια άυο1)αδ8θ6ϋ8 
ιηί1ί(ί1)α8ΐηαηάα?ίΙ, 6^υ8ς11^ οαρυΐ ΗίβΓΟβοΙχπια άβ- 
ΙβΓΓΐ :ςιιοά ίη βΙβΓςυίΙίηίυπι άβ]6ε1αηι, (αηάίηάβΐί• 
Ιυϋ,άοηβο πιυΙίβΓ ςαβά&ηι €αρρ&άοχ 6βΒ0&, άίνίηο 
αάπιοηίΐα νίδα, ΗίβΓΟδοΙγπια ρροίβοΐα, ΙηνβηίΙ, νί- 
8απιςα6 Γβοβρϋ. 

σαλι{μ* ί^τις έχρύδη έν χ^πρφ. Τστερον δΐ γυνή τις άπό 
Ιερουσαλήμ, χαΐ εύρουσα τήν χεφαλήν, άνέβλεψεν. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

ΙΗβ άβοίπια 8θρϋπι& 

1%% Οβτίαηιβη Βοηοίοηιηι ψηαΗίρτνιη ϋΗν^ΒοηίΜ €ί 
Ώαήω, ' 

ΙδΙί, Ναπιβηαηο ίηιρβΓαΙοΓβ, οίαπιβηιηΐ, βΙΟΙιτγ- η 
βαηΐΐιηβ ςηίϋβπι ηοηιαπι οηπι ραΐΓβ δβηαΐοηί 0Γ<1ί• 
ηίβ νίΓο ρΓοίβοΙυδ, ΟΙιηβΙί ϋάβ &1) Ερίδοορο 
ςαοάαηι ίη δρβίυηοα ΙαΙβηΙβ ίηδΙίΙαίΙαΓ. Οαοά υ1)ί 
ΓβδοίνίΙ ραΐ6Γ, ίη ΙβηβΒποοδοηι οοΓεβΓβπι βαηι ίη- 
οίαάίΐ: (απι εοπιρβίΐίΐ ηχοΓβπι άυεβΓβ Οαηαπιρίιί- 
ΙοδορΙιίείδ ίπι()α(&πι βίαάϋδ : ςαα Ιαπιβη ηοη ββουβ 
Λο δΟΓΟΓβ αδυδ βδΐ, ςυ&ηάο ίά αΙβΓςαβ εοηδϋϋ 
οβρβΓαΙ, τιΐ νίΓ^ΙηίΙ&Ιβπι αά ηιοΓίβπι υδςηβ ΙηβΓβη- 
ΙυΓ. ΟααΓβ βΐ ίρβα 1)αρ1ίζα1α βδΐ. δβά οιπη απι1)0 
ρορτιίαπι αά εαδίβ ΙβηιρβιαΙβςτιβ νίνβηάαηι ίηάαοβ- 
ΓβηΙ,ίηβάβΙβδ Φ^βΓπηίθ ΓβΓβηΙβδ,υχοΓβδ δη&δ ΓαοΙο 
δβοαηι άίνοΓίίο, ΟΙιιίδΙο άβδροηάβη, Γβπι άβίβΓαηΙ 
ρΓΟΐίβεΙο, ςηί ίΙΙαδ €1αα(1ίο Ιη1)αηο ΐΓαάί(1ίΙ. Εχ 
ιιγΚ)6 ί^ίΙηΓ εάυείί, 6ΐ ναπίδ οηΐ€ίαΙί1)η8 ΙογΙι, ίη 
ίονβ&πι οοΒηο ρίβηαηι (16^^^^αηιυ^ ; αίςηβ ο1)πιΙί,;6ΐ 
οοηεαίεαίί, άβοβάυηΐ. ^ Εοάβηι άίθ 
191 ΟοηίτηϋηιοταΗο $αηϋΗ Ομθ ρτσρϊΐ€(<Β. 
Οδββ ρΓορΙιβΙα βχ Γβ^οηβ ^11άφ8θ ίιιίΐ, Οβυηι 
οοΐΐί 6ΐ 16ΓΓ89 οοίβηδ, άβοδςπβ ^βηΐίαηι οάίο Ιι&ύβηβ 
6( 6χδ60Γαηδ. ΙαάεΒΟπιηιςυθ €0ηΙη1)α1ίΐΗη δυοηιπι 
βιτοΓβδ οοΓη§;6ηδ. Ουατθ πιαχίπιαηι ρΐΌρΙιβΙίβθ 
άοηαπι αεεβρίΐ : βΐ πιαίΐα ςηίάβοι αάτθΓβαδ ΙδΓ&βΙ, 
€ΐ &(1ν6Γδαδ ^βηΐβδ ρρορίιβίανϋ ; ββά ίΠαά ρΓΦοίραβ 
δίςηοπι άβάίΐ, ςηοά νβιιίαπίδ βδββΐ Οοιηΐηαβ, βΐ ίρ *Λ6λησι< του άγ(ου μάρτυρος Λογγ(νου τοΟ Ιχατΰι 
τάίρχου. 
ΈπΙ Τιβεριου Κχ(σαρος ήν οΐίτος Ιχ τν^ς χ<άρι 
των Καππα8οχών , ^τοντάρχης 6πάρχα>ν , χ: 
στρατευόμενος 6πό ΙΙιλάτφ τφ της Ιουδαίας ή^ 
μόνι* 6'στις χαΐ ικροσέτ^ξεν αύτφ 6πηρ&^9αι ι- 
τα^ τ{μια πβίθη του Χρίστου, χα2 τήν οχαύρ^^τ.ί 
μετά των υπ' αύτ^ν Ιχατον στρατιωτών. *Λλλ' αΟη 
Ιδών τα έπΙ του σταυρού του Χρίστου γκν^μ-ενα ^ 
ματα, τον σεισμών, του ήλιου τ6 σχότος, τους χ»> 
γεντας τάφους, τους έγερθέντας νεχρους, τας 5α ^ 
σθείσας πέτρας, άνεδ(^ησεν* *Αληθώς ββοΰ 11^ τ• 
ο(>Γθς. Και χαταλιπών τήν 6ποχει μέντων αύτψ στρ- 
τείαν, και τήν ιδίαν χώραν χαταλαβών, έκτίρβτ: 
τον Χριστών. Και μαθ^ντες τοΰτο οΐ Ιουδαίοι, 0^ 
Λαν τφ ΙΙιλάτφ χρήματα. Και ό Πιλάτος εγρβ^ 
προς Τιβ^ριον χατά του Αόγγίνου. Ό δ^ «ποστεαι; 
άπεχεφάλισεν αύτον, χαι τους συν αύτφ δύο στρ^ 
τιώτας, άποστε(λας τήν κεφαλήν αύτοΰ ε!ς ΊψίΛ 
Καπναδοχών τυφλή έν θείας ότκτασίας άπελ6οί>σ3 ι -; 

ΜΗΝΙ ΤΟ ΑΤΤΟ. 

ΙΖ*. 

"Αθλησις των άγ(ων μαρτύρων Χρ\>9άν6ον β 
Ααρείας* ι 

Οδτοι όπηρχον έπΙ Νουμεριανου του βασιλέ»;] 
και 6 μίν Χρύσανθος άπελθών ά'μα τφ Ιδέφ «τη. 
έν 'Ρώμ^, συγκλητιχφ ύπάρχοντι, γίνεται Χ>' 
στιανος παρά τίνος επισκόπου έν σπηλαίφ ο 
πτομίνου. Άλλα ταΰτα γνους ό πατήρ β^τ.1, 
εγκλείει αύτδν εΙς σκοτεινήν φυλακτών* είτα ττ 
αναγκάζει λαδεϊν γυναίκα. Και δίδωσιν αύτφ ^■ 
ρείαν τήν φιλόσοφον. Ό δε Χρύσανθος Ιδών ι^ 
τήν, έχρήσατο αύτ^ ως αδελφή, καΐ συνεβου"/*^ 
σαντο του μέχρι θανάτου είναι παρθένοι. ΕΤτα έ£ι- 
πτίσθη και αυτή* και έδίδασκον άμφ^τερο'. τ. 
λαόν περί άγνείαδ καΐ σωφροσύνης* ήγανάκτι•,» 
οΰν οΐ Έλληνες, δτι τάς γυναίκας Ιαυτών πείθ^^κ 
καταλιμπάνειν αυτούς, και μνηστεύεσθαι τφ Χ^ιστγ 
και διέδαλλον αύτους τφ έπάρχφ* και παραδίδονΐ 
Κλαυδίφ τφ τριβούνφ. Καΐ άγονται Ιξω της τ> 
λεως, καΐ βασανίζονται διαφόρως. ΕΤτα βάθρου ό^ 
χθέντος βορβορώδους, έμβάλλονται αμφότεροι. Κ* 
καταχωθέντβς %λ\ χαταπατθέντες, τελειούνται• 

Τ^αύτξ ήμίρ^ 
Μνήμη του αγίου προφήτου Όσηέ• 

Ό προφήτης Όση^ 6πηρχε μίν έχ τ<ίς χώρτ| 
^Ιουδαίας, τδν δέ Θεδν του ουρανού χαΐ της γης « 
β^μενος* χαΐ τους των εθνών θεούς μισΐόν, ^ 
αποστρέφω μένος* χα^ των ομοφύλων 'Ιουδα 
τά σφάλματα διορθούμινος, έδέξατο προφητείας 
γάλα Χαρίσματα. ΚαΙ πολλά προφητεύσας 
"^οβήλ, χαΐ κατά των Ιθνων, Ιδωκ» 113 οατοΒΕκ. 111 μ&Τον* Ί[ξιιν τον Κύριον Ιπί γηζ άν6ρώποις συν- 
αναντρεφ^μενον. ΚαΙ Ι2ωχε τέρας &(( Βτ% ^ύν^ 
6 ήλιος έν Σηλώμ, χαι μερισθώ ή $ρΰς, ή &ν £ι- 
λωάμ^ εΙς δώδεχα μέρη» γενη6ή<^οντοιι δώδεχα 
δρύες* τουτέστιν, βτε σταυρώσουσι τόν 'Ηλιον της 
δικαιοσύνης Χριστών οΐ Ιουδαίοι, και θανών, δύν^, 
διαμοιρισθήσονται αΐ δώδεκα φυλαι του Ισραήλ εΙς 
•κάντα τα ίΟνη, καΐ γενηΟ^ίσονται δώδεκα δρύες• 
•ζτοι οΐ δώδεκα άπύστολοι• και διδάξουσι πάντα τά 
?6νη πιστεύειν εΙς τον Χριστύν, Ταΰτα προφητεύσας, 
έν εΙρι(νΐ(^ τελειωθείς, ετάφη. 

Τ^ αύτχί ήμέρ^ 
"Αθλησις των άγ(ων *Αναργύρων Κοσμά καΐ Δα- 
μιανού, και των αδελφών αυτών Άνθιμου, 
Λεοντ(ου χαΐ ΈυπρεπΙου. 

Τρεϊς είσιν αΐ συζυγίαι των αγίων Αναργύρων 
Κοσμά χα^ Ααμιανοδ, αμφοτέρων και τοις αύτοΐς 
δν^μααι καλουμένων, χαΐ, τήν ^ατρικήν τέχνην μ<τ- 
ερχο μένων, καΐ τήν προσηγορ(αν τής άναργυρ(ας 
έχ<{ντων. 01 μέν γάρ ήσαν υΙοΙ βεοδύτης γυναικός 
ευλαβούς. Έν είρήν]^ κοιμηθέντες καΐ κατατεθέντες 
έν τ6π€|ΐ καλαυμένφ Φερεμάν. Οΐ δΐ έν τζ 'Ρώμ^ 
διήγον {χοντες διδάσκαλον φθονερύν* δστις μετ3ΐ 
δύλου άναγαγών αύτους ε!ς ορός, ώς δήθεν βοτάνας 
συνάζοντας, λ(θοις φονεύει. 01 δΐ ών και ή παρούσα 
^θλησις, 6πηρχον έκ της Χώρας Άραβ(ας* περιερ- 
Χ(ίμενοι δι κατά πασαν πύλιν, έθεράπευον άναργύ- 
ρως τους άσθενουντας. Κατά δΐ τους Χρύνους Διο• 
κλητιανου παρεγένοντο έν τζ Χ<^Ρ? *"!< Κιλικίας, 
και κράτη Οέντες παρέστησαν Λυσί^ τφ δουκ(* 
δ'στις και διαφ<$ρως τιμωρήσας αύτους, (ύστερον 
άπεκεφάλισε, συν τοις άκολουθουσιν αύτοις τρισιν 
άδελφοΤς, Άνθίμφ, Αεοντίψ, καΐ Βύπρεπίφ. 
ΜΗΝ! Τ9 ΑΠίς,ί. 
ΙΗ' 
Μνήμη του αγίου αποστόλου χαΐ εύαγγελ ιστού 

Αουχα. 
Λουκάς ό ευαγγελιστής υπήρχεν άπόΆντιοχείαςτής 
μεγάλης* Ιατρός τήν τέχνην, και ζωγράφος. Άπελ- 
θών δίείς Θήβας τής Μακεδονίας έπΙ Τιβερίου του 
βασιλέως, διά τον διωγμον, ένέτυχε τφ άγίφ άπο- 
στύλφ Παύλφ* καΐ ώς υπάρχων εΤς των Ιβδομήκοντα 
άποστ((λων, ήκολούθησεν αύτφ, και συν αύτψ έκή• 
ρυσσε τον Χριστύν. Καΐ συνήργει ε!ς τήν του κη- 
ρύγματος, και του Ευαγγελίου διακονίαν προθύμφ 
γνώμ^. Συνεγράψατο δΐ πρ^τερον τλ κατ' αυτόν 
^ιον Εύαγγέλιον, προς θε((φιλον τινά ηγεμόνα, 
πιστεύσαντα εΙς τόν Χριστών όπαγορεύσαντο αύτφ 
του αγίου Πέτρου του άποστύλου' Ιπειτα έξέθηκε 
τές Πράξεις των άποστύλων, πρδς τ&ν αύτδν θε^φι« 
λον. Καΐ ταύτα πράξας, έν είρήν^ τήν ψυχή ν άπ- 
έδώχε τφ θεφ. Το δΐ Ιερόν και τίμιον αύτοΰ λείψα• 
νον ετάφη μέν πρ^τερον έν θήβαις* ύστερον δΐ άνακο- 
μισ^Ιν άπό Θηβών έν Κωνσταντινουπύλει, κατετέθη έν 
τφ ναψ τών 'Αγίων Άποστύλων. 

ΜΠΝΙ ΤΟ ΑΙΤΩ. 
Ιθ' 
"Αθλησις του άγιου Σαδώθ, καΐ τών σύν αύτφ 

εκατόν εΓκοσι αγίων. 
Σαδώθ 6 μάρτυς ύπήρχεν έπΙ Σαβωρίου βασιλέως Α. 16ΓΓ& εηιη1ιοιηίηί1)α8θοηγβΓ8&(Όπΐ9.Α1ίαάρΓ8θ(θΓβ& 
ΌβΙβηΐΌΐη άβάϊϊ : ΟοοίάβΙ, ίηςαίοηβ, βοΙ ίη δβίοιη ; 
άί89βοΐΑ(ΐιΐ6 ίη άηοάβοίιη ραιίββ &Γΐ)0Γβ ίη δίΐοβ, 
ηαβοβηΙηΓ άαοάβοίιη &γ1)ογ69 : Ιιοο ββΐ, εαιη ίη €πι• 
06ΐη β^βηηυαά»! Οΐιηδίαπι δοΐβχη 3υ5ΐί(ί89, βΐ Ιιίο 
ιηοΓίααβίυβηΙ,δοΙςαβ Γ&άίοβ βηοβ εοικίίόβπΐ, άίνί- 
άβηΙτίΓ άαοάβοίιη 1η1)τΐ9 Ι»Γ&6ΐ ίη οιηηββ ^βηΐββ, 
οηβηΙαΓςηβ άαοάβοίηι &γ1)ογ63, ςηί βαηΐ άηοάβοίπι 
αροβίοΐί, οοηνβΓίβηΙςιιβ οιηηββ ^βηΐββ αά ΟΙιήδΙί 
βάβπι. ΒθΒΟ οηπι ρΓορ1ιβΙ&596ΐ, ίηραοβ άβοβδβίΐ, 6( 
ββρηίΐυβ 69(. 

Εοάβπι άίβ 
194 Οβτίαίηεη $αηοΙοηίηι Αηατρχ/τοτητη ϋο^ηκΒ 
€ΐ Οατηχαηι, /ναίηιιη^ι^β €0τυ9η ΑηίΗιτηί, Ιβοηίη 
€ί Βίφτβρϋ, \ 

ΊτΐΒ, βαηΐ β&ηοίοπιιη Αη&Γ^ΓΟΠιηι ραιία, ςυί βΐ 

" ίίβάβπι Οοβαιβθ βΐ Οαηιί&ηίηοπιίηίΒαβ &ρρ6Π&(ίία6• 
πιηΐ, βΐ πιεάίοίηβΒ αΓίβπι ΐΓ&οΙ&νβηιηΙ, βΐ Απ&γ^• 
Γοηιπι οο^ηοπιβη Ιι&1)υ6Γαη(.ΡηβΓ6 βηίπι αΐϋ ΤΙιβο- 
άοΐ» Γβΐί^ίοβίββίπιβθ βΐϋ, ςαί ίη ραοβ άβοβάβηΐββ, 
ίη Ιοοο ΡΙιβΓβπιαη άίοΐο βερυΚί βαηΐ. Αΐϋ οαπιΗοπιβ 
άβ^βΓβηΙ, ρΓ8θ06ρΙθΓ6Πΐ ίηνίάαηι ΙιαΙ)βηΐ69, ρβΓ 
άοίαπι αΙ) βο ίη ηιοηΐβπι, ςηαβΐ αά 1β^βηάα9ΐΐ6Γΐ)&8, 
άβάαοΐί, 1&ρίάί1)ΐΐ9 ο1)ηιΙί βαηΐ. Αΐϋ, ςαοπιηι 06γ- 
1&πιίη& βη&ΓταΓβ ίη8(ί(αίπιιΐ9, ΑΓα1)69 ίυβΓβ, ςαΐ 
Ιβιταπυη 0Γΐ)βηι ρβρα^&ηΙβΒ, βτ&ίί^ βΐ 9ίηβ ρΓβϋο 
®§Γθ1ο9 οιΐΓ&1)αηΙ. Οίοοίβΐίαηί νβΓο (6πιροηέη9 ίη 
Οΐΐίοίαπι ρΓοΓβοΙί, βΙοοπιρΓβΙιβηδί, δίδΙιιηΙυΓ ίγ9ί{Β 
άαοί : α ςαο ναπί9 ΙοΓπιβηΙΐΒ βζοΓοείαΙί, οαρίΐβ 
άβηιαπι ρΐβχί 9αηΙ, ηηα εαηι ΐΓί1)υ9, ςαΐ 609ρΓ096- 
ςη6ΐ)&ηΙαΓ, ΓΓ&ΙπΙ)υ8, ΑηΙΙιίηιο, ίβοηΐία, βΐ Εα- 

Ο ρΓ6ρίο. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ άβοίπια οοΐανα 

19& ΰοτηνηετηοτααο $σηοί% αρο$ίοΗ βί €ναηρ€ΐί${(Β 

ίαοαβ θναη^βϋδΐΔ ίη ΑηΙίοοΙιία πια^α 0Γΐη9,ρΓ0• 
ί699ίοη6 πΐ6(1ίοη9, βΐ ρίοΙΟΓ, ευπι Τ1ιβ1)&9 Μαοβάο- 
ηίδΒ, Τί1)βπο ίπιρβΓΕίοΓβ, ο1) ρβΓδβοαΙίοηβηι νβηί9- 
96(, οοη^99η9 εο]1οοαΙυ9ςη6 οηπι 9&ηεΙο &ρο9(ο1ο 
ΡααΙο,ηΙ ςηί βχ 96ρ1υα§ίη(α &ρο9ΐοΙοπιηι ηηπιβΓΟ 
6Γα(, βίάβπι &ρο9ΐοΙο ββ δοείηηι &<]]ιιηχίΙ, βΐ αηα 
0ΌΠ1 ίρ90 01ΐΓί9(απι ρΓβθΐΙίοΑΥίΙ ; ρΓοπιρΙοςαβ &ηίπιο 
ίη ρΓΙΒάίο&Ιίοηβπι, οΐ Εναη^βΐίί πιίηί9ΐ6παπι βίάβηι 
οοορβΓαΙη9 ββΐ. €οη8€ηρ9ίΙ &αΐ6αι ρηηιο 9αηοΙυπι, 
β ςηοά β^119 ηοπιβη ρΓφΓβΓΐ, Εναη^βΐίιιπι αά ΤΙιβο- 
ρΐιίΐτιπι ςηβπκΙαπιΡΓφΓβοΙυηι, ςτιΐ ίη 01ιη9ΐηηι ογθ- 
άίάβΓαΙ,άίοΙ&ηΙβ 9ί1)ί ΒαηεΙοΡβίΓο αροδίοΐο : άβίηάβ 
&ρο9ΐο1οπιπι ΑοΙα &ά βηηιάβπι ΤΙιβορΙιίΙυηι. ΡοβΙ 
1黀 ίη ρ&ε6 αηίηι&πι Οβο ΐΓαάίάϋ. δαοΓ® νβρο βΐ 
ρΓβΙίοδδθ 6]ό9 Γβϋςηί&β Τ1ΐ6ΐ)ί9 ρηπιηπι 86ρηΙΙ», 
ρο9ΐηιθ(1ηηι ίηάβ Οοη8ΐαηΙίηορο1ίπι ΐΓ&η9ΐαΐΦ, ίη 
5&ηοΙοπιηι Αροδίοίοπιπι Ιοηιρϊο οοηάίΐ» ΓαβπιηΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ άβοίπια ηοη& 

196 €βί*ίατη€η Βαηοϋ τηανίρίΗί 8αάο(Η, βί 8αη€ίοτηηι 

ΰβηίητη νίςίηϋβοΰίοηιηι, 

δ&άοΐΐι πι&γΙτγ, δαροΓβ Ρ6Γ9αΓΐιπι τβ^β, οΐ&τηί^ 115 ΜΕΝ01.06ΙΙ ΡΑΚδ Ι. ιι« (ΠιηβΙίαη» &α1βιιι Πάβί οβαβα οοιηρΓβΙιβηδαΒ, αά- Α ϋβρσών διά δ« την εις Χριστοί πίστι» χροτη^»;. άυοίαβςαβ &ά βυπκΐβιη Γβ^βιη ευιη ί^βιη αάοΓαΓβ 
ηοΠβΙ, ^&νί88ίιη6 ο»άίΙυΓ : Ιαιη οαΐβ α ΓγοπΙθ αά 
ρβάβδ ίααβία,άβςαβ 6]υδ ρβΐΐβ Ιογο άί^ίΐί ΙαΙίΙαάίαβ 
(ΙβίΓοεΙο, ϋβηιπι 1)α1)υ1ί9 ηβητΐβ 1αο6Γα(ιΐ5, δυρβρ 
8ρίη&5, Ιί^α,βΙ δοχα αοτιΐίδδίιηα πιιάαδρβΓίΓ&ΙιίΙαΓ. 
ΌβΊηάβ (Ιί^ϋβ αΓίίοαΙαΙίιη άίδδβοΐίδ, ίη οοοίιΐβαιη 
Ιιαβϋΐί οο^ΙιΐΓ. ΡρβΒίβΓβα οαηθβηΐίΐϊυδ δΐώαΐίδ ίη 
Γβΐίςιιο οοΓροΓβ ίοάίοαΙιΐΓ. Μοχ ίανβΓδο οαρίΐβ δυδ- 
ρβαόίΙιΐΓ, βίςυβ Ηη^τια ρΓΦοίάίΙιΐΓ. ^ι1^ηδ εοηδίαη• 
ϋ&ηι 1ιοιηίιΐ68 ιηίΐΐβάαοβηϋ βερίαο^ίι^^ οοηδρίοαϋ, 
ίη β&ιη ορίηίοηβιη νβηβΓβ, ηίδί πι&^η&Γαιη Γβηιιη 
βρβιη 1λ&1)6Γ6ΐ, 6ΐιιη ΐΑοΙα ρβρίβιτβ ηοη ροδδβ. 
Οααιηο!)Γ6ΐη ΟΙΐΓίβϋ Οάβια αιηρίβχί,ίιι νίηοαία οοη- 
^^^^ηηιαΓ. δαάοΐΐι νβΓΟ ςραΐΐαδ Οβο α^βηδ, υηα οαιη 
οοηίαιη νί^ίηΐί βαηοΐίδ οαρίΐβ ρΙβοΙίΙαΓ, χαί προσαχθείς αύτψ• καϊ μή πιισΟε'ις λαIριν^ 
τψ πυρ•, τύπτεται ανηλεώς• χα? λαρΜίΐτΐί •. 
δέρμα αύτοΰ, άπό του μετώπου μέχρι τζ» :ιο?^ 
Κλ\ έκδέρεται σπο του δέρματος αύτοΰ λώρο; ί^ 
κτύλου το πλάτος. Και πάλιν τύπτεται μετά βο« , 
λωρίων. Και έπΙ ακανθών, και ξύλων, χαΐ Ι'^..^ 
6ξέων σύρεται γυμνύς. Είτα τέμνεται τους Ιχ^τ^^ 
λους κβτ' αρμ'^ν.ΚαΙ έμβληΟεις εις κοχλίβν δά ^^ 
ρακίου κατασφίγγεται. Και μετά ταΰτα σονβλίβι;-, 
πυρωμένοις το ύπολειφθίν σώμα κατχκεντβΤτιι. Κί 
κρεμασΟείς κατά κεφαλής, τήν γ>ώσσβν έχχ{ρ^ 
ται. Και ιδύνιες τήν καρτερ(αν αύτοΰ χίλιοι δικίτ,-, 
Ιβδομήκοντα άνδρες, καί έννογίσαντες δτι^ ^Ι ,^ 
εΙΧ* μεγάλας ελπίδας, θύκ 5ν τοιαύτα δ^έμ^^, 
έπίστευσαν βίς τ^ν Χριστών. Και παρεδόΟιιαι» :) 
φυλακή. Αυτός δΐ, ευχάριστων τψ βεψ, τήν χι^ίι 
άπετμήθ^ι ^ν)ν ^τέροις άγίοις έκατον είκοσι. 
Τ^ αύτη ήμ^ρ^ 
Μνήμη του έν άγίοις Ώατρός ημών Άμφιλο- 
Χίου, έπισκο'που *Ικον(ου. 
Ούτος προχειρίζεται επίσκοπος Ίχονίοο, π 
αγίων αγγέλων, ούκ άνθρωπίνης χειρός. Στ/ι^ν 
στης δΐ γενόμενος των αγίων Πατέρων Βασιλείου τ] 
Μεγάλου, Γρηγορίου του θεολόγου, και Γρηνο•:, 
του Νύσσης, κατά των αΙρετικών παρετάξατο, \{'λ., 
και Εύνομίου, και τών ομοίων, ϋαρετάθη ?! | 
ζωή αύτου μέχρι Θεοδοσίου του Μεγάλου. '0> ε 
ήξίωσε κωλύσαι τών Άρειανών τάς έν τβϊζΓ'- 
συνάξεις. Βαρύ δΐ νομίσαντος τούτο του βίτ)•, 
Ι&ΓβΙ ΙααΐΌΐΙιΐδ. δβά ροδίβ» οαιη ςααάαιη <1β οαιίδΕ £ διάτήν ταραχήν, τιίτε μίν ήσύχασεν. ΊΓστκ^ Εοάβιη άίβ 
1%7 ϋστητΜτηοταϋο $αη€ί% Ραίήβ ηο$ίή ΑτηρΗί• 
/οοΛιϊ, βρίΒΟορί ίοοηη. 
Εϊο ηοη πιοΓί&Ιίδ οη3αδςα3ηι, δβά δαηοΙοΓυπι αη- 
^βίοπιπι πιαηίΙ)αδ 0Γ(1ίηαΙαδ Ιεοηϋ βρίδοορυβ, 
οοπιπιίΐίΐο δοηοΙΟΓΌΠΐ ΡαΐΓϋπι ΒαδίΙϋ Μα^ηί,ΟΓβ^ο- 
ηί Τΐιβοΐο^ί, βΐ 6Γβ|?0Γϋ Νχδδβηί, αάνβΓδυδ ΑΓίαιη, 
Εαηοπιίυηι, οΐ ΙιΟΓυιη δίηαίΐβδ Ιι»Γ€(ίοοδίη αείβδίβ- 
ϋ( ; ςυί ευπι αά ΤΙιοοάοδϋ τα&^ηϊ ΐ6πιροΓ& νίχίδ- 
δβί, αίςυβ αϊ) βο αά€θ6Γ06ηά3δ ΑΗαηοηιιη ίη υΓΐ)ί. 
1)ηδ βγηαχβδ ΙβεΙηδ βδββΐ, Ιυηο ςηΐάεπι δπρβΓδβίΙϋ, 
ςηοά ίπιρβΓβΙΟΓ νβΓβΓβΙαπ, ηβ β& Γβδ πι&^ηοδ βχοί- ίπιρβΓαΙΟΓβαι Τΐιβοάοδίαπι οοηνβηίδδ6(, ίΐΐυπιςυβ 
δοΐαπι, ΑΓοαάίο ΑΗο, ςτιί ρρορβ αδδί(ΐ6ΐ)&(, ρρβΙβΓ- 
πιίδδο, αάοΓαδδθΙ, Γο^αΙυδ, ςααπι ο1) Γβπι ίά ίαοβΓβΙ, 
Γ6δροηάίΙ : Οηβηιαάηιοάυηι Ια ίπιρβΓ&ΙοΓ, ίηάί^ηβ 
ίθΓδ, δί ηοη ίάβηι βΠο^ςυί Ιί()ί,ΙιοηοΓ Ιια1)β&ΙαΓ ; δίο 
βΐ Οβο ΡαΙπ ίη3απ&πι Οβπ δεϋο, δί ςηίδ Γίΐίυπι 6ΐ 
ΥβΓϋαπι οοηίαηιβίία οΓΩείΙ. Οηί1)υδ ν6Γΐ)ίδ πιονϋ 
&(160 ίπιρβΓ&ΙοΓβπι, ηΐ άβ ίΐϋοδ δβηΙβηΙΐΕ αονοΐαη- 
1α(6 Γ6Π1 εοηίβοβηΙ.Ηαηο ίη πιοάυηι ΐΓαηδαοΙαεαηι 
ρίβίαΐβ ύΟλ, αά Οοηιίηηπι ηιί^ανίΐ. 

Εοάβηι άϊβ 198 ΰοτητηβτηοναϋο $αη€Η €ί 
^0€ι^$. ρΙοήο$ί ρνορΗβίύΒ κατά τίνα χρείαν βίσελθών προς τον βασιλέε 
τον υΐόν αυτού *Αρκάδιον Ιδών τψ πατρι ση 
μβνον, τον μεν θεοδ^σιον προσεκύνησβ' τόν ίε 
παρήλθε. Τού δΐ βασιλέως είπύντος• *Ινα τί τ^^ .^ 
μου παρέδραμες• ίφη• Γνώθ•., βασιλεύ, δ'τι ίη 
συ ήγανάκτησας τού υΙού παραβλεπομένου, ί' 
και δ θεδς καΐ Πατήρ, τού ϊΐού και Λ(5γο^ /^ 
ζομένου. "Οθεν πεισθείς 6 βασιλεύς, έποίησε ^ 
αγίου θέλημα. Ούτω δε ζήσας εύσεβώς, προς Κί: 
έξεδήμησεν. 

Τί αύτ^ ήμέρ(^ 

Μνήμη τού αγίου καΐ ένδ(5ξου προφήτου Ίωι;) Βίο ίαίΐ βχ ;υ(1ίΒ® Γβ|Β;ίοηβ. ΥοΙυηΐΕίβπι αυΐβπι Ούτος ύπήρΧε έκ της 'ίουδσίας Χώρας• ποιΰι 

Οοπιίηί βχδβί[υβηβ. ρΓορΙιβΙΙβΒ (Ιοηυπι βοοβρίΐ. ΕΙ ^ τδ θέλημα Κυρίου, Ιλαοε προφητείας χάρυ &1ί& ςαίάβηι πιτιΙίΑ,δβά Ιοη^β ρΙοΓα άβΟΙιπδΙο ρΓΟ- 
ρΙιβίΕνίΙ, ςαοά δοίΐίοοΐ βχΥίΓβίηβ ηαδείΐυηΐδ βδδβΐ^ 
δβά 6ΐ όβ δρίηία βαηοίο ναΐίοίηαΐηδ ββΐ, φιβτα 
δ&ηοΐί (Ιυοάβείηι αροδίοΐί ίη πια^ηο ΡβηΙβοοδΙβδ 
ίβδίο αεοβρβπιηΐ, ίη(]ϋί6ηδ : ΗθΒΰ άίοίί ϋοηιίηη$ : 
ΕΙ βτϋ ίη ηονί$8ίϊηί8 άί€ΐ)ΐι$^ βΙΙ^ηάαηι άβ δρίπΛι 
γη€θ $ηρ6τ οτηηετη οαηιβίη, Η ρνσρΗΰίαΙυηί βΙηνβΒίη, 
Η βίχ νβ$Ιν3Β, Ουοά βΐ οοηΙί^Ι : ηαω οαπι ίη βα- 
ρβΓίοΓβ (ΙοηιαδρΕΓίβδβάβΓβηΙδοηοΙί ΑροδΙοΗ,ίηίϋβ 
ΡβηΙβϋΟδΙβδ, ΙιοΓβ ΙβΓίία άίβί, άββοβηάίΐ δρίπΐυβ 
βαηοΐαδ ίη δρβείο Ιίη^αΓαηι ίςηβ&Γυπι,οοηδβάίΙίΐηβ 
δορβΓ δίη^οΐοδ βοηιηι, άβώΐςαβ βίβ νατία άοηα : προρφήτευσε δ^ καΐ άλλα μΙν πολλά, πλείονϊ 
περί τού Χριστού* 6τι μέλλει γεννηθήναι έχ Ι 
θένου' Ιτι δΐ κα? περ? τού αγίου Πνεύματος, δ ι 
βον οΐ άγιοι δώδεκα απόστολοι έν τ^ μίΐ 
^ορτ^ της Πεντηκοστές• εΙπών "Οτι τάδε ) 
Κύριος• Κα? εσται έν τβΤς έσχάταις ήμί| 
έκΧεώ άπό τού Πνεύματος μου έπι πασαν 93 
ΚαΙ προφητεύσουσιν ο'. υΙοι 6μών' και αϊ ^ 
τέρες υμών. Ό δή κα? γέγονε. Καθεζομένων 
τών αγίων αποστόλων έν τψ ύπερώψ οίκημα^ 
τχΐ ήμέρ^ της Πεντηκοστής, ^ρς^. τριη^ της ήμΙ 
κατήλθε τό Πνεύμα τό ά'γιον έν ε?^ει πυρίνων γ) 117 ΟσΤΟΒΕΚ. 118 ιών* χα] έχάθινεν έφ* ίνα ίχαστον αυτών 
^ωχκν αύτοΤς χαρίσματα διάφορα, καΐ προφητείας 
ΚαΙ ού μ(^νον έχκίνοις, άλλα χα] τοΤς μετέπειτα. 
Γα3τα δέ προφητεύσας, εν βίρήν^^ έχοιμήΟη* *βιί 
Ιτάφη έν τ^ ιδ(^ γ^ί. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤφ. 
Κ'. 

Μνήμη του αγίου Κορνηλίου του έχατοντάρχου. 
Κορνήλιος ό έκατοντάρχης, δπηρχεν άπ^ Καισα- 
ρείας της Ηαλαιστίνης, έχατόν στρατιωτών &ρχων, 
Ιπ« των χρόνων τών αγίων αποστόλων 6'στις χαΐ 
πρώτος έξ εθνών έπίστευσε τφ Χριστφ* (δών γάρ 6 
θε^ς τάς έλεημοσύνας αύτοΰ, £ς έποίει εΙς τους 
πτωχούς, προσεο^χτο αύτ<$ν. ΚιΙ δι* αγγέλου παρ- 
εσχεύασεν αυτόν βαπτισΒήναι παρά του αγίου Πέ- 
τρου. Βίτα χειροτονείται επίσκοπος 
Βν ^ χα] κηρύττων τόν Χριστόν, έκρατήθη πβρα 
Δημητρίου του άρχοντος. Καί κατηναγκάσθη είσελ- 
βεΤν είς τον ναόν τών ειδώλων, και θυσαι 4ίμα τφ λαψ, 
και τ^ γυναικι αύτοΰ, και τψ υΐψ* απελθόντος δέ και 
προσευξαμένου προς τον θεόν, έγένετο σεισμός, και 
Ιπεσον σά εΓδωλα, καΐ 6 να«5ς• και συνεκάλυψε τον 
υ\δν του άρχοντος, και την γυναίκα* και έβ^ων ζών- 
τ<ς κάτωθεν 6'τι Μέγας 6 θεός. Κορνηλίου• τζαρεχά" 
λεσε δΐ αυτόν ό άρχων, κα] προσηύξατο* και έξήλ- 
θον, Καΐ έπίστευσαν, δ τε σίρχων, καΐ ή γυνή αύτου, 
και υΙός, υλ\ άνδρες ςοζ*. κδιι οίίτως Ιν ειρήνη έτε- 
λειώθη. 

Τ§ αύτζ ήμέρ^ 
"Αθλησις του αγίου μάρτυρος ' Αρτεμίου του θαυ- 
ματουργού. 

Αρτέμιος ό πολύαΟλος ύπηρχεν, έπι τής βασι• 
λείας Ιουλιανού του Παραβάτου, δουξ ^Αλεξανδρείας 
της Αίγύπτου* έν τοις πατρικίοις διαπρέψας άπό 
Κωνστα*/τίνου του Μεγ&'λου βασιλέως* άκουσας δΐ 
δ'τι ^Ιουλιανός έν Άντιοχεί^ τιμωρεί τους Χριστιανούς, 
παρεγένετο προς αυτόν, τήν παρανομίαν αύτου δι- 
ελέγχων. Τύπτεται ουν παρ* αύτου βουνεύροις• καΐ 
τριβ^λοις όξέσι τά ψύα ξέεται• καΐ ύγκίνοις τάς πλευ- 
ράς, χαΐ τά βλέφαρα χατακεντεΐται. ΚαΙ ύπό λιθο- 
ξ^ων πέτρας διβΜοπείσης, μέσον έμβάλλεται. ΚαΙ 
τών δύο μερών συναρμοσθέντων, συγκρατηθείς Ιν- 
δον, τήν άφ^ρητον όττέστη τιμωρίαν* έκβληθέντων 
αύτου τών οφθαλμών, και τών εντέρων κάτω συνελα- 
θέντων, *£πεΙ δΐ, μετά τοσαύτας τιμωρίας, ουκ έπεί- 
σθη τοΤς λύγοις του τυράννου, τήν 
ται τελευτήν. Το δΐ άγιον αύτου λείψανον άνεκομί 
σθη έν Κωνσταντινουπι^λει, παρέχον Ιάματα τοις 
πιστώς αύτφ προσερχομένοις. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΤΤ9. 

ΚΔ'. 

Άθλησις τών αγίων μαρτύρων Δασίου, Γαιου κα] 

Ζωτικού. καΐ δέ- Α. ηβο ΠΙίβ 8θΙαπι, 9β<1 βΐ ϋβ, ςαι ίρδίβ 8αοοβ38βΓβ. 
Οπιηςυβ Ιιβθο ΙοβΙ ρΓορΙΐ6ΐα356ΐ, ίη ραοβ ο1)άθΓΐιιί- 
νίΐ, δβρυΚαβςαβ βδΐ ίη Ιβιτα δΐια. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 
06 νίοθδίιηα 

1 9• ΰοτητηβηισταΗο ΒοηοΗ ΟοηιβΙη θ€ηίΐίτίοηί$, 
ΟοΓΠβΙίυβ οβηίαηο 6χ €®8&Γβα Ραΐβθδΐίη® ίιιίΐ, 
οβηΐηιη ιηϋϋτιιη ρπη66ρ8, Ιβιηροπ1)α8 8&ηο1οπιιη 
&ρο3ΐο1οΓυιη : (|ΐιί οιηηίιιιη ^βηΐίΐίυιη ρπηιαδ ία 
€1ιη8(τιιη ΟΓβάίάίΙ. Ββυ8 6ηίιηνίά6η8βΐ66ΐηο8χηα8, 
ςα&Β ρ&ιιρβΓί1>α8 ίαοίβΒαΙ, αοεβρίυιη βυιη ΙιαΜιίΙ, βΐ 
ρβΓ αη^βίαιη ιαοηιιίΐ,ηΐ αδοηοΐο ΡβΙτοΙι&ρΙίζαΓβΙυΓ. 
Οθίαάβ 6ρί86οριΐ8 δοαιη&ηάΓί ΟΓάίηαΙυβ, οτιπι Αάβιη 
Σκαμάνδρου. Ο ΟιτΊ^ϋ (ΙίβδθπιίηαΓβΙ, οοιηρΓ6ΐΐ6η8υ8 & ΟοιηβΙηο 
ρΓΦ8ί(ΐ6,€θΐιιραΐ8ΐΐ8φΐ6 ίάοΙοΓαπι ΙβπιρΙτιιη ίη^Γβάί, 
αίςυί ί])ί αηα οαιη ρορυΐο, βΐ αχοΓβ, βΐ βΐίο ίιηιηο- 
1&Γ6, ΟΓ&νίΙ &ά Οβηιη. ΕΙ βίαϋπι ίαοΐο Ιβιτο) ιηοΐυ,* 
οο1Ι&ρ8οςα6 ουιη ίάοΐίδ Ιβιηρίο, αχοΓ βΐ Ω1ίυ8 ρΓο- 
δίάίβ ο1)ΓαΙί ίαβπιαΐ : (ΐαίΙ)υ5 8υ1) πιίοα νοοίΓβραηΙί-' 
1)05, βΐ ιη&^αιιιη 6386 ΟοηιβΙΙί Οβυιη ίηοΙαιηαηΙίΙ)αΒ, 
ΓΟ^&Ιαβ α ρΓ8Β5ίά6 ΰοΓηβΙίυβ, ρρβοίΐαβα Οβο ίηιρθ• 
ΐΓανίΙ, αΐ ίηάβ ΐηοοίαοαββ βναάβΓβαΙ. Οα&ΐΏοΙ)Γ6ΐα 
06ΐηβΐΓίιΐ8 ουίΏ αχοΓβ, βΐ Αΐίο, βΐ α1ίί8 άαοβηΐίβ 
ββρίτια^αΐα δβρίβιη ίη ΟΙιπδΙυοι 0Γ6(ϋ(1ίΙ. ΙρβίΒ νβΓΟ 
ΟοΓηβΙίαδ ίη ρ&06 ςυίβνίΐ. 

Εοάβηι άίθ 
110 ϋβτίαηίεη Βαηΰϋ ψηανί^^ Ανί€νηα ίΗωαηα' 
ίητρί. 
ΑΓΐ6ΐηία8 ιηαΐΐίβ ϋ6Γ(&ιηίηί1)ΐΐ8 οίαηΐδ, ^ιι1^&ηο 
Αρο8ΐ&1& ίιηρ6Γ&ηΐ6, άαχ Αΐβχαηάηβθ ^ε^ρ^ί, βΐ ίη 
ραΐΗοίοπιπι ηαπιβπιηι & ΟοηβΙ&ηΙίηο Μα^ο ίιηρβ- 
Γ&ΙοΓβ α«€ηρ1α8, οο^Ολ ^α1ί&η^ οηιάβΐίΐαΐβ, 
ςη&πι ίη 6Ιιη8ϋ&ηο8 Αηΐίοοίιί» βχβΓε6ΐ)&(, βαπι 
αάίίΐ : 6ΐ ίπιρίβίαΐθ βίυ8 ο1)3αΓ^&Ια, η6Γτί8 1)ΐι1)η1ί8 
οφάίΙαΓ : Ιαπι 1ηπ)1>ί8 ί11ία8 αουϋβ ΐΓίΙ>α1ί8 Ι&οβΓαΙίβ, 
1&ΙβΓί1)υ8(ΐυ6 &ο ρ&1ρ6ΐ)Γί8 υηοίδ ΙαηοίηαΙίδ, πιβίΐίο 
80X0 α 1αρίοίά& (ΙίδββοΙο ίηεΙαάϋυΓ. Οβίηάβ οοα^- 
Πΐ6η1α1ί8 ίΙβΓυπι ραΓϋΙ)υ5 οοπιρΓβ85α8,ίηΙοΐ6Γα1)ίΐ68 
βχί1ί6ηΙί1)α8 οουΐίβ, (ϋίίαδίδςυβ ίηΐ68ΐίηί8 οπιοίαίιιβ 
ρβΓίαΙίΙ : ςηί οηπι α ρΓοροβίΙο ρίβΙ&(ί8 δ(αάίονοΓΐ)ί8 
ΙγΓαηηί άβάυοί ηοη ροδββΐ, ςίαάίο ΙηιοίάαΙηβ ίΐηβπι 
αοοβρϋ. £305 ΓβΙίςηίβΒ ΟοηδΙ&ηΙίηοροΙίπι ΐΓ&ηδΙαΙ», 
διά ξίφους δέχε- Ο ϋ)ίςα6 άβροδίΙβΒ, 8&ηίΙ&ΐ6ηι 618, ςαΙ οηπι Οάβ &ά 
ίρβυηι αοοβάυηΐ, τβδίίίαυηΐ. 111 ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ νίοβ8ίπι& ρηπι& 

ϋβΠατηεη $αηοΙοτηηι πιαιτήρηαη Βα$α, Οαχί εί 
Ζοίίοι. Ούτοι οΐ ίίγιοι μάρτυρζς ύπήρχον έν Νικομηδεί^Ε ΙΙΗ δαηοΐί ηιαΓί^ΓΤββ ίη ϋΓΐ)β Νίοοπιβάία οΙαηιβΓβ. 

τη πίλει. Δημοτελούς δΐ τοΤς ειδώλοις εορτής γενο- Οηπι ΗϋΙβπι ρηΐ3ΐίθϋ8 ίάοΙοΓΠΠΐ ΓβδΙίΐδ (1ίβ8 α^βΓβΙΠΓ, 

μένης πα^^ησιασάμενοι, τά έπι τών βωμών κεί- βάβηΙβΓρίβςηβ β&,ςιΜΒδηρβΓαΙΙβπΒυδροδίΙαβΓΛηΙ, 

μένα κατέστρεψαν και εύσεβήσαντες, ως ασεβείς βνοΓίβηΙθδ, αδίυΐΐίδ ίηΩάθ1ί1)υδίπιρίβΓβοίδδβ βχίδΐί- 

παρά τών άφρύνοαν άσεβων έλογίσθησαν. "Οταν κρα- πιαίί δΐιηΐ. ΟααΓβ ίη]66(ί8 εαίβηίδ αά ^ηά^^6Π1 γ&• 11» ΜΕΝ0ΙΧ)βΙ1 ΡΑΗδ Ι. 1% ρίιιηΙαΓ: α ςπο φίΦΟπηςίΌβ βχοο^Ι&η ροΙυβΓβΙΟΓ- Α τεθέντες παρέστησαν τψ δικάζοντι. Ό δΙ ιό:,, ιηβηΙ&, βχρβΓίί 8αηΙ, <1υπ59ίιη& ν6Γΐ)6Γ2ΐ, βςαυίβιιιη, 
ρΙαβ&8, άίδδβοΐα Ο&ββΠίδ ΙαΙβΓα, εαπιβδ αΐίοίηίβ 
ραηηί3 ΙαηίαΙαβ. Οτι» οιηηία οαπι ηοη δοΐαιη η6§;1ί- 
§6Γ6ΐιΙ; 8βά 6ϋ&ιη ίάοΐοηιιη ναηίΐαΐβιη οI)^αΓ9α- 
ΓβηΙ, 6( ιηο^α τοοβ ΟΙιηδΙαιη δοΐαιη νβΓαιη Οβυηι 
68ββ ΙβδΙ&ΓβηΙιΐΓ, 8&χί8 άβ οοΐΐο αρρβηδίδ, ίη §;υΓ- 
^ίΐβιη Ίη^οοίϊ, δο^ϋϋδ οοηίοδδί βαηΐ : ίΙ)ίς[υ6 ιηοΓ- 
ΐ7Γϋ Οαβιη οοηδβοηΐί, ^αϋαδ ΟΙΐΓίδΙο Γ6§;ί δφοιιΐο- 
ηπη αβςιιβ &<1 ιηοΓίθΐη α§6ΐ)&η1, ςαοά άίςηί &1) βο πεΤραν αύτοΤς βασάνων προσιξγαγε* χιι γέρ ιχ,^^^^ 
αύτους ανηλεώς* και έτι ξύλων έκρέμαβί' χιΐ ^,, 
γάς ένεποίησε* και τάς πλευράς αυτών ταΤς μαι^, 
ξι διέ|^ρηξε• και τρυχίνοις αφάσμασι τις ς^^-^ 
αυτών κατέξανε* και έπβι Ιώρα κατι^ρο^&Οι-.ί 
μίν των βασάνων, ελέγχοντας δΐ ττ^ν των ιις^',^ 
ματαιότητα* μεγάλη 81 τ^ φων^ί κρύττοντα; :| 
Χριστών ββον μόνον είναι άληθινον, λίθους μΕγίΛ;ι 
τοις τραχήλοις αυτών περιβ^ις» 6^( "^^ν β^^όν χ:^ 
ηκόντισεν ένθα καΐ το τέλος της μαρτυρίις « 1ια1)ίϋ 6886ηΐ9 ρΓο ίρβο ιηοΓίβιη ορρβΙβΓβ. 

ξβντο* εύχαριστοΰντες Χριστψ τψ βασιλεΧ τών αΙώνων μέχρι θανάτου, δ'τι ήξιώθήσαν 6π1ρ βάτο5 κι 

ΟανεΤν. Εοάβιη άίβ 

1Μ ΟοτητηβτησταΗο $αηοΗ Ραίή$ ηο9ίτ% ΗίΙαήοη%$^ 

ρτΰΒΐη/ίβη βΐ αηαοΗοτβΙχ, 

δαηοΐιΐδ Ηϋαηοη 6αζ89 Ραίβηΐίηω παΐαβ, €οη- 
βίαηϋηο Μα^ο ίιηρβΓ&ίοΓβ οΙαηιΚ. ΑΙβχαικίΓίαιη 
αιιΐβιη ^Ε^ρϋ δΐηάίοπιιη οαιΐδ& ρροίβοΐαβ, Οβί 1>6- 
ηοΑοίο άιιο οοηββοαίαδ 68ΐ, αΐ βΐ ΗΐΙθΓ&β, βΐ οα 
βϋ&ιη, ςαβθαάΟΙίΓίδϋ Αάβιη δρβοΐαηΐ, ρβράίδοβΓβΙ. 
ΟααΓβ 1>&ρ1ίζ&1ιΐ8, οο^ηίΐΔ ΑηΙοηϋ Μα^ηί άίδοίρΐίηα 
&ο ίηδίϋιιΐίοηβ, ίΐίαιη &άϋΙ, β^α8ςι16 άίδοίρυΐαβ 
ΓαοΙηδ, τίΓίαΙίδ ορβΓα ρβρ αΐίςαοί αηηοδ αϊ) βο άίάί- 
οί(. Μοχία ρ&ΐηαιη ΓβνβΓβυδ, οαιη ραΓβηΙι^δ ]αιη β 
η1& (ΙίδΟβδδίδδβηΙ, ίαοαΙΙ&Ιβδ βαοδ οιηηβδ ραιιρβηΙ)α8 
(1ί8(Γί1)αί( : βαιηρίοςχιβ οίΐΐοίο βΐ ιηβίοΐβ, βΓβιητιιη 
ρβΙίΚ, α1)ί «οΐίΐ&ή&ιη νίίαιη α^θηβ, ιηίπιοαίοηιιχι 
^Γ&Ιίαιη αοοβρϋ. Υοίβηβ βαΐβιη Ιιοιηίηαιη νίΙαΓβ 
ίΓβςαβηΙί&ιη, οΐ) ςαίθΐίβ αιηοΓβιη πιοάο Ιιτιηο ιηοάο 
ίΐίαιη Ιοοαιη δβρβ ιηιιΙ&1)&1. Οτιακιαβ οοΐοβίηία αη- 
ηοβ νίχίβββΐ, ςϋοΓαιη 8βρ(αα^ηΙ& ίη πιοη&δϋο& 
άί8θίρΙΐηα οχβ^βΓαΙ, χηίβ^τ&γίΐ &ά Οοιηίηαιη. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε 

Οίο νί668ίιη& δβοαηάα 

138 ΟοτητηβιηοταΙιο ΒοηοΗ βΐ αρο$ίοΙοηιτη «ρ^ι/α/ιβ 
ΡαΐΓ%$ ηοΒίη Λ6βΓοη, €ρί$€ορί ΗΐεταροΙΐε, 

δοηοΐαβ Ρ&ΙβΓ ιιΟδΙβΓ ΑΙιβΓοίυδ ΜαΓΟΟ ίιηρβΓαΙοΓβ 
ΩοΓυϋ, βρίδοοραδ ΗίβΓ&ροΙίδ α βαηοΐίδ αροδίοΐίδ 
ΟΓάίηαΙτιβ, οβΐ6ΐ)6ΐτίιηα8 ιηΐΓ&οιιΙοΓαιη ραΙταΙοΓ. 
Οαιη νβΠβΙ αυΐβπι (Ιβπιοη βαπι ΙβηΙαΓβ, ίη^βδδαδ 
ίηιρβΓαΙοηδ (Ιΐί&ηι βίίεείΐ, ηΐ ίΐΐα δοηοΐυηι ςαΦΓβ- 
ΓβΙ, αΐ αϊ) ίΠο δαηαΓβΙαΓ. Αοοϋαδ ίΐαίΐυβ ρβΓ ΙίΙΙβΓαδ 
αϊ) ίπιρβΓαΙοΓβ,Ηοηιαιη νβηϋ.ΙηιρβΓανίΙααΙβπι 86Γνο, 
υΐ ίη ηηυπι βαπιάβπκΐΰβ υΐτβπι αοβίαιη, ^αηιπι, βΐ 
οίβηοι ίηιπιίΙΙθΓβΙ, βχ ςαίύαδ δΐ ςυίά 8ί1)ί δαηοΐαδ 
άβρΓΟπιί 3ΐΐ88ί886(, δβροταϋηι α6 ρΓορηβ δίη^υΐα ; α( 
81 86Γνυ8 8ί1)ί δαοιβΓβ ΓαΓίίηι αηδυβ βδδβΐ, ρΓοπιί- 
8οαβ ί1υ6ΐ)αη(. Κοηιαηι ΙςίΙαΓ ουηι ρβΓνβηίβδβΙ, ίιη- 
ρβΓαΙοπδ ΟΙία 1ί1)βΓαΙα, άωηιοηί ίαιρβΓανϋ, ηΐ Ιαρί- 
άβαηι αΓαπι, ςυβθ ίη οοηδρβοΐη ^α^61)α^, ΗίβΓαροΗπι 
(Ιβί^ΓβΙ: Τη. ίαςαίεηδ, ΙαηΙί ΙΙίηβπδΒοπιαπι ηδςαβ 
πιίΐιί αηεΙοΓ ίυίδΐί : β^ο νβΓο ρΓΦοίρίο 111>ί, η1 Ιαρί- 
άβιη ΙοΠαδ, 6ΐ δβραΙοΓΟ πιβο δαρβηπιροηαδ.Οαοά βΐ Τί αύτ^ ήμέρ<|^ 
Μνήμη του οσίου Πατρός ημών Ίλαρίωνος, « 
Β σέυτέρου γενομένου καΐ άν αχώρητου της ί:ι 
μου. 

Ό δσιος ΊΛαρ(οι>ν όπηρχεν έπΙ τής βαα«)ι£^ 
Κωνσταντίνου του Μεγάλου, έκ τ^ς πόλεως Γά;^ 
της ΙΙαλαιστίνης* έπιθυμί^ δ^ του μαβ^ΐν ρ^ 
ματα, παρεγένετο εΙς Άλεξάνδρειαν της ΑιγΛκι 
Και ττ) του θεού χάριτι άμφοτε'ρων Ιλαβε την ρν, 
σιν, τών τ ε γραμμάτων, καΐ τών εΙς την Ι^',ττΐ 
πίστιν αρμοζόντων. ΕΗα έβαπτίσθη. ΚαΙ ίκχ; 
περί της πολιτείας του Μεγάλου Αντωνίου, έιτ/^ 
πρ6ς αυτόν, κοτΐ γεγονεν αύτου μαθητής, μβφ)» 
έπί τίνα χρόνον τά της άρετης έργα• όποστρέ'** 
έν τ^ πατρίδι, καΐ τους γονιΐς αύτου εύρων τι. 
τήσαντας, τδν πλούτον αυτού πά\•τα διέδωχί •. 
πτωχοΤς* καί φορέσας Ιμάτιον τρύχινον, και ί:ι 
Ο προβάτου, καταλαμβάνει την ερημον. Και χαϋ 
μΟνάσας, έδέξατο χάριν θαυμάτων Οέλων ίΈ νι 
γειν τους ανθρώπους δια την ήσυχίαν, άπήρ)[2 
απύ τόπου εΙς τόπον συχνότερον. Ζι5σας δϊ ϊ 
όγδοήκοντα, και πληρώσας έν τ^ μοναδική ιιοΐιτι 
Ετη έβδομήκοντα, προς Κύριον έξεδήμησεν. 

ΜΗΝ! Τ9 ΑΓΤΩ. 

ΚΒ'. 

Μνήμη το3 αγίου και Ισαποστόλου Πατρός ^ί 
*Αβερκίου, επισκόπου Μεραπόλεως. 

Ό έν άγίοις Πατήρ ημών ΆβΙρκιος ήν, έτΐ'. 
βασιλείας Μάρκου, επίσκοπος γενόμενος 'ίε?« 
λεως παρά τών αγίων αποστόλων. Έν δΐ καΐ θ«'>| 
τουργός περιβόητος, βέλων δ^ αυτόν 6 δαίμων τϊει 
Ο σαι, είσηλθεν εΙς τήν του βασιλέως ^Μ^ατίρτ ί 
και έζήτει τόν άγιον 7να θεραπέυστ[ϊ αυτήν, Διό 
διά γραμμάτων βασιλικών προς τήν 'Ρώμην ώρμ^ 
Προσέταξε δΐ τψ ύπουργψ αυτού βαλεΤν είς άί 
2να δξος, και γάρον, και Ιλαιον καΐ δ'τε μίν αύτοι 
αυτών τι έζήτησέν, έξήρχετο κεχωρισμένον εν ί 
στον. ΌτεδΙ 6 υπουργός αυτού ήβουλήθη λάθρα 
βαλεΤν, έξήρχοντα μεμιγμένα. Κατέλθω δΐ ε*ς 'ί 
μην, τήν μίν θυγατέρα τού βασιλέως Ιάσατο* τψ < 
μονι δε προσέταξε τον πλησίον κείμενον βωμόν, λι 
μεγαν οντά, άγαγεϊν είς Ίεράττολιν. "Οτι συ μίν ' 
ρεσκεύασάς με κοπίασα ι ε!ς 'Ρώμην* έ*^ώ ύέ τ^ρ 
τάττω σοι άγαν^Τν τον λίθον, καΐ θεΤναι επάνω ι 121 ΟΟΤΟΒΪίΙ. 123 ιαφου μου. *0 χα^ γέ^υνε. Βιώσας $1 έν ό^ι^τητί τ6 Α οοπΗ^Ι. δ&ηοίηβ νβΓο οαιη Γύϋςαϋΐη τίΐο 5αβ 
^οιι^^ν της ζωη<, προς Κύριον Ιξεδήμησεν. Ι6ΐηριΐ8 Β&ηοϋββίιηβ ΐΓαάαχίδββΙ, αά Οοιηίηαιη ιηί- 

Εο<ΐ6ΐη άίβ 
184 €€ΐ'ίαηιβη $α€το$αη€ί% ηιαΓ/|/η5 ΑΙβχαηάΗ βί Τ$ αύτζ ήμέρ? 

"Αβλησίζ του άνίοο ^ερομάρτυρος^ Άλεξβνίρου, 
χαί των συν αυτφ, Ηρακλείου, "Αννης, θεοοό• 
της και Γλυκερίας. 

Αλέξανδρος 6 Ιερομάρτυς, επίσκοπος ών, και 
ηαι^^ησί^ τον Χριστών κηρύττων, καΐ τ^ διδασκα- 
λία β^^του πολλούς ίκ τε των *1ουδαίων, καΐ των Έλ- 
λϊ5να>ν πρ6ς την πίστιν (πιστρέ^ων, και βαπτίζων, 
Ιχρατι^βη παρά του της χώρας άρχοντος* και πολλά 
τιμαιρηθεις, και ξισθεις, καΐ καταναγκασθείς θ^^αι 
τοΙς •\δώλοις, ούκ έπείσθη. Ίδών δ^ τήν χαρτερίαν 
αύτα5 στρατιώτης τις, Ηράκλειος τουνομα, Ιπίστευσε ΑΐβχαηάβΓ βαοβΓ ιηαΓίχΓ οτιπι βρίβοορτιβ β836ΐ, βΐ 
Η1)6Γβ ΟΙΐΓΪΒΐυπι ρΓΦόίοαηδ,ιηιιΚοβ ^υάβΒοηιιη 6γφ- 
οοηιιηςαβ αά ΟΙΐΓΐβΙί Οόβπι (Γ&άιιοΙοβ 1)αρΙίζ3Γβ(, 
ΓβΙβηΙαβ Δ Γβ^ίοηίβ ρΓφίβοΙο, άίΓβςιΐθ ΙογΙιι» βΐ 
άϋ&ηί&Ιαβ, ουιη ίάοϋβ Β&ΟΓίΩο&Γβ οοιηρβΠβΓβΙαΓ, 
ηυΐΐα ατίβ &(! ίά ίαάυοί ροΐυϋ. Οα3ΐΐ8 οοη9ΐ&ηϋαιη 
ιηίΐ68 ςαί<1&ιη, ΗβΓαοΙίαβ ηοιηίιιβ, αάιηίΓ&Ιυβ, ίη 
€1ιη8ΐαιιι ΟΓβάίάϋ : ςηαΓβ 6ΐ ]ρ86 ιηυ1ϋ9 ΙοΓίηβηϋβ 
χφ Χριστφ. Και πλεΤστα τιμωρηθείς καΐ αύτ^ς άπ• Β βχοηιοί&Ιαβ, ΟΑρίΙβ ρΙβοΙίΙυΓ. ΑΙβχ&ηάβΓ τβΓΟ,ιηυΙ- •τμι{θη τήν κεφαλήν, βαυματουργήσας δ^ μετά τούτο 
6 «γιος Αλέξανδρος• καΐ γάρ 1ά9η τάς πληγάς τ$ του 
Χρίστου έπισκέψει* έπεσπάσατο προς τήν των 
Χριστιανών πίστιν καΐ γυναίκας τρεΤς *Ανναν, 
θ<οδ<$την και Γλυκερίαν• α^ινες στβθεΤσαι ενώπιον 
του άρχοντος, ήλεγξαν αύτον, και τήν των εΙδώλων 
Ορησχείαν ψευδή άπεκάλεσαν. Τ^ε θυμωΟείς 6 άρ- 
χων, πρώτον μίν άπεκεφάλισε τ6ν ίίγιον Άλέξανδρον• 
ίπειτα βασανίσας τάς αγίας, άπέτεμε καΐ αυτών τάς 
κεφάλας, και ούτως έτελειώΟησαν. 

ΜϋΝΙ τα ΑΙΤΩ. 

ΚΓ. 

"ΑΟλησις του αγίου Ιερομά^τυρος χλΙ άποστ($λου 
*Ιακώβου, αδελφού του Κυρίου. . 

*0 £γιος Ιάκωβος πρώτος επίσκοπος έν *Ιεροσο- 
λύμοις έγένετο, παρ' αύτου του Κυρίου χειροτονηθείς. 
ΚαΙ πρώτος τήν θείον λειτουργίαν Ιγραψ^ παρά του 
Χρίστου αυτήν διδαχθείς. *Αλλ* ύστερον συντομω- 
τέραν αυτήν έπνίησεν ό Μέγας Βασίλειος, είτα 6 
Χρυσόστομος, διά τήν των ανθρώπων άσθένειαν. 
Πολλούς δΐ διδάσκων 6 άγιος *ίάνωβος Ικ των 
'Ιουδαίων και έκ τών Ελλήνων, καΐ επιστρέφων αυ- 
τούς έπΙ τόν Κύριον, εΙς 6ργήν εκίνησε τους Ιου- 
δαίους. Συνβχθέντες ουν κβί κρατήσβντες αύτ^ν, 
25!ιψαν άπδ του άκρου του ίεροΰ, καΐ αύτδν άπέ- 
κτειναν. Περί δ\ του λ^γεσθαι άδελφ^θεος, φέρεται 
\*^γος τοιούτος έκ παραδ<$σεως. Του μνήστορος 'Ιω- 
στ,φ μερίζοντος τήν γήν βύτοΰ τοΤς υΙοΤς αύτοΰ, τοϊς 
Ικ τ^ς προτέρας γυναικάς, κα^ βουλομένφ μερίδα ^, Ι&οο1>ιΐ8 νβΓΟ ίη δϋ&ιη ϋΐηιη ρ&Γΐβιη οο1ΐ8θΓ6άβιη 
ποιή^ασθαι καΐ τφ της αγίας Παρθένου Πψ, καΐ &οοίρίβη8, ηοη ιηοάο Πβί ίΡΕίβΓ, νβπιιη βΐί&ιη 
θεφ, οΐ μέν άλλοι ού κατεδέξαντο* ύ δΐ Ιάκωβος, 3αδ1α8 β8ΐ ίηάβ &ρρ6Πα(ιΐ8. 

πχραλαβών αύτδν εΙς τήν αύτου μερίδα συγκληρον^μον, εκλήθη ού μ6νον άδελφ^Οεος, άλλα και δί- 
καιος. ϋβ βάίΐίβ ιηίΓ&€α1ί8 ; ςιιίρρ6 ςαΐ €1ιη8ΐί ορβΓα α 
ρ1&^8 8&η&1ιΐ8 ΓαβΓαΙ, Ιτοβ βΐίαιη Γ6ΐηίη&8 &ά ΟΗπ- 
8ΐί Οάβιη ρβΓίΓΟχίΙ, Αηηαιη, ΤΙιβοάοΐΑΐα 6ΐ ΟΙχεβ• 
ήοιη, ςαβΒ ίη οοηβρβοΐυ ρΓβθίβοΙί οϋΐαΐββ, ίρ3ΐιπι 
ο1>]ιΐΓ§&ηιη(9 βΐ ίάοΙοΓυπι 8αρ6Γ8(ίΐίοηθηι ίαΐδαπι 
&ρρ6Π&ηιηΙ. Οτιαηιο1)Γ6ηι ίπι βζοΑηάβδΟβηβ ρΓ»ίβ- 
οΙα8, ο&ραΐ Αΐβζ&ηάΓΟ ρηοιυπι απιρηίαιί ^α1)6( ; 
άβίηάβ 8αη6ΐ&8 βαρρΗοϋδ Τ6ζα1&8 οαρίϋβ ά&πιη&νϋ. 
ΑΙςαβ ϊ\Λ Οηβηι ΙιαΒαβΓβ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ νίθ68ίπια ΙβΓίία 

115 ϋετίατΜΠ $αοτο$αη€Η ψηαΗ^Ηί βί αρο$ίοΗ 
Ιαοοΰΐ, ΡΓαΙή$ Ώοηιχηί, 

5&ηοΙιΐ8 ^α^ο1)α8ρΓίηια8Ηίθ^08οI7Π10Π1η1 βρίβοο- 
ραβ &1> ίρ80 ΟΙιηβΙο ΟΓάΙηαΙαβ, ρΓίπια8 βΐ «ω βοάβπι 
6(1θ6(α8, άίνίη&ηι ϋίητ^&ηι οοηβοηρβίΐ, ςηαπι 
ρο8ΐ6αΒα8ί1ία8 πια^ηβ, 6ΐρο8ΐ1ιιιηο€1ΐΓγ8θ8ΐοπια8 
ΙιοιηίηυηιίηβπηίΙαΙί οοηβαίβηΐββ, οοηοίδίοΓβπίΓβά- 
άίάβΓβ. Ιαοο1)η8 &υΐ6αι οαπι πιηΐΐοβ ^αά8θοπ1Π1 
βΓβθβοπιπιςηθ άοεβηάο &ά Ποπιίηοπι οοηνβιΙβΓβΙ, 
ΙηάΐΒοβ &ά ίπλοαηάίαηι αάβο βχοϋ&νίί, α( οοαοϋ ίη 
ηηηπι οοπιρΓβΙιβηάθηηΙ €ΐιπι, &1ςα6 6 Ιβπιρίί ί&8ϋ- 
^0 (Ι6ΐητ1)&(ησι ηβο&νβηηΐ. Οιιγ &η1βπι Οβί ίΓ&ΙβΓ 
θίοαΙηΓ, Ιιίο ΓβΓίαΓ βχ ΐΓ&άίΙίοηβ ββΓηιο. €ιιπλ 
Ιθ86ρ1ι 8ροη5ΐΐ8 Ι6ΓΓΑ8 8α&8 6χ ρΗοΓβ ^οη^υ^6 βΐϋβ 
άίνίάβΓβΙ, νβΠβΙςαβ ραΓίβπι 8&ηοΙ» Υίφηίβ Οΐίο 
βΐ Οβο ΐΓ&άβΓβ, &1ϋ ςηίάβηι πιίηίπιβ &88θη86Γθ ; Τ$ αύτίί ήμέρ^ 
Άθλησις τών αγίων μΛ^'ζ\>^\ύ>ί θεοδ^της, καΐ Σω- 
κράτους πρεσβυοέρου. 

Έ άγΙα βεοδότη ύπήρχεν έπι Αλεξάνδρου του 
βασιλέως, ευγενών μΚ γονέων υπάρχουσα, οϊίσα δέ έκ 
ττ,ί χώρας του Π<$ντου. Έν άσκητηρίφ δε τινί άπελ- 
0ο•3ια, και ήσυχάζουσα διεγνώσθη. ΚαΙ κρατηθεΐσα 
παρά του άρχοντος διά τδν Χριστδν, Ϊ¥ δευτέρου 
χρεμασθεΤτα ξέβταΐ' και εις φουρνον έκπυρωθέντα Εοάβιη άίβ 

116 ϋβτίαηιβη $αη€ΐοτητη ηιατί^/ηοη ΤΚεοάοίχ, βί 

8θ€ταα$ ρν€$Ιη/ί€Η. 

8αηοΙ&Τ)ΐ6θ(1οΙ&, Αΐβχ&ηάΓΟ ίπ)ρ6Γ&ΙθΓ6,ηο1)ί1ί1)α8 
ραΓ6η(ΐ1)υ8 ηαΐα, εχ Γβ^ίοηβ ΡουΙί ίαϋ. €απι αιιίβηι 
ςυίβΐίδ δίαάίο ίη ςαοϋιίαηι πιοηαβίβηαηι 3β5β &1)άί- 
(ΙίδδβΙ, οΐ) 61ιπ8ΐί Οάβπι (ΙβΙαίΑ αά ρΓβΒΓβεΙηοι 6)υ8- 
ςαβ ^α81α οοπιρΓβΙιβηδΛ, βΐ ίη βςυαίβαηι βΘ"•^*• 
αίςηβ ϋοππη 8ΐλ1)1&1& 5ΰ&1ρϋθΓ. Π6ίη(ΐ6ίη&τ() ΜΕΧΟΙΧΜΗΙ ΡΑΒδ Ι. «4 ■Βχ^ΐΐ», *ϊ4 Οακά 1>«ιιββ«ίο Α έ|*βάλλίτ»ι. Τ^ Χριντοΰ οΐ χ^ί^ε^ τ»>Γ*ι ί*ϊ%ι« Β 4ί^Λί νη.•^Γ2Γ»«Ι, ί4θίΛΤ(^ £θΙ«Τ«1ΐΙ, Βθ€Γ2ΐ^ 

^τ<4Α7^>τ -"ιτ ρυιβ, ΐΜι»ίηίΐ6«ϊ Βθ»Ιπ Ι^α ΟΙιπβΙί 

«<τ> 'ηί«ΐ!>ΐ!ΐ6ί4 ίοΑΜί Μΐοιί5 ίησίΒοΐΑΓβ,^ηιιηίιηρβηΙα 
ί^ΜΛ^ Τίχη^Λ^Λ^Ι, ίη *:αΛζφηί^ΰα ί^τττβηΐί» οΐβί ρΐβ- 
»;μβ ^^Λ^ίτΛίητ : μΛ €αιη ίη<]^ ίΠβ^Μ <1ίτίηί1π9 

εο4ΐ«ιη <υβ 

ΙΟΛ ροίτοηίηι ΕρΗ^ή, 

ΙΗοηχ»!!», Ιοβϋηβ•, 0>η<(3η(ίηϋ» βΐ ΑηΙοηίηαβ, 
ίηρ^ηοΐβ Ώμο, ΕρΙιβΜ Γΐ&πιβτ6. 01) 61ιπ9ΐί αα- 
Ιβιο «οαΓ<;Μίοη«ηΐΰοπιρΓβ1ιβη&ί, 6ΐ &(1 ίπαρβτ&ΙΟΓβιη 
ψτοάα€ύ^ αηΐΒ Ιϋπηρα» &(1 (1β1ίί>«τϊΐη(1αιη ρβΐίίβββηΐ, 
141^1 α« ίαιρ«ΐΓΑ9ν^Ι, ΐη ιηοοίβπι ςηβπκίαιη ρΓοΓο- 
^«ηΙβ«, ίη βρβΙαηοΑίη %€;§€ «ΙκΙίάβΓβ, ίλ>ίφΐβ οΙχΙογ- 
ηίβηιηΐ, οΙι»(ηι§ο »ρβ1αηοΦ &(ϋ1α. ΤΓβεβηΙββίιηο 
αοΐβιη »€ρΙα&^β5ίπιο Ββεαηιΐο ροβΐ αηηο, Ίΐιβοάοβίο 
^11ηίο^β ίηαρβΓαηΙβ, οαπι 1ι»ΓβΙίοί (1ο^ιιι& ιηονίβββηΐ, 
οβ(;ιιη(1ο ΓββυιτβεΙίοηβιη, βαςαβ τεβ ίιηρβΓαΙοΓβιη 
πιαχίπαβ «οΙΠαΙαπι Ιι&λ>βΓβΙ, Οβαβ, α( ίη οπιηίαηι 
αηίηιί• εβΓίΑΐη Γ6•ιΐΓΓ6θϋοηί8 Αάβπι οοηΑπηατβΙ, 
ιιρβΓίΑ βρβίαηεα τοίυίΐ βοβ τίνοβ βχοίΙαΓβ: βχ ςαί- 
ύυβ ^αη]1)1^^I1αβ βηπιρίο Οοοϋ ηαπιπιο ά6»€6η(1ϋίη 
ιιγΙ)6Π1 αά οοβπΐ6η(1θ8 ο'ώοΒ^ η1 ςηί ΙιββΙβπια άίβ 
<1θΓπιίΊβ»βΙ : ββά οο(^ηϋυ8, αάάαοΐαδςαο &(1 βρίδοο- Ο 
ραπι, ΓβΓΠ οπιηβπι, ηϋ 86 ΙιαΙ)η6Γ&1,6χρο»αί(.Ι^ΙυΓ 
οηπι ΙββΙαΙ&ιη ΓββηΓΓβοΙίοηβπι ίβοΪΜΒΏί, ίΐβπιπι 
ιηοΓίαί, {η βρβίαηοααι ίΙΙαΙί βυηΐ. 

Εοάβηι άίο 
119 ϋοηιτΜίηοταίχο $αη€Η ΡαΙή» ηο$(η ίρηαίϋ ρφ- 
ΙήανοΗχ ϋοταίαηϋηοροΐίίαηι. 
8αηεΙαΗ Ρ&Ιθγ ηοβΙβΓ Ι^ηαϋαβ Οΐΐηδ Μίοΐι&βΐίβ 

ίαΐρΟΓΑΐΟΓΙβι ίΓαΙβΓ ΤΙΐβΟρΙΐίΙί, βΐ η6ρ08 Νίθ6ρΙΐΟΓί 

{πιρβΓαΐ0Γηπι,βαηιΐ€ΐια8 ρηπιυπι, άβίηάβηιοηαοΐιιΐδ 
ίαο(α8, ρΓΦίυίΙ ηιοηαβίβπο ΑΓοΙι&η^βΙί, ςηοά οϋηι 
Οπβπϋβ, ηυηο αηΐβπι δαίχη οο^οηιβη 1ι&1)6(. Ρο- 
8ΐΓα 0Γ6α(η8 ραΙπαΓοΙια ΟοηδΙαηϋποροϋΙ&ηυδ^ουπι 
ρΓίοΓαΐΒβοΙ αηάοοίπι αηηο9 βΐ πιβηββϋ ςηίηςυβ, & 
ΜίϋϊιαοΙβίπιρθΓαΙοΓθ (ΙβΐυΓΒαΙαΓ» 8ιι1)γο§;&Ιο ίη 6)α8 «ροβχννοννταιτν τοΙς €*^λοκ, εύΑβ^ί ί ί••» ««ι ^ ϊ^ 
ριον ήαών 'Ιησοΰν ΧριΤΕον όμολογΜτ»• ζ^λβΦχΙτΐ^;. 

κτφβλϊ^ν. Κ«ί ο5τ« χαρέοΜΟ» το ΊΤΨΈτ^μΛ^ Ή ίί Γ;- 
θϊοοίτη, άναγχΛΤ^εΐΜτ θϋσιιι τοις £*δώλοΐί, χβ' χ 
ιεί,ίσ^ίίσΛ^ ένε^τ^^η εΙς τι{γανοΐΡ μ*χ1 χοχλίζονΛ; 
έλα(οτ». Και ττί του β«οΰ χάριτι Χ«5 τΐίγχίτνυ έ^ι»• 
Οοΰ^α άβλαβης, δια ξ{γους έτελειώΟΐ) χβί «τ^. 

Τζ αυτή ήμέθί? 

Έ άνάμνησις της φανερώσεως των άγ£<ι>ν Ιχταχι-'Λ 

των έν 'Βφέσφ. 

Ούτοι οΐ δγιοι, ΙΙαζιμιλιανος, Ίάμβλιχος, }ί*ι 
τινιαν^ς, Διονύσιος, Ιωάννης, ΚβανστχΛΪνος, ζι 
Άντωνίνος, 6πηρχον έχΐ Δεχίοο τοό β^αιλέΐι»; έ) 
'ε^έσφ. Δια δίτον Χριστον κρβτηθέντίτ, «ροσϊ;)^ίί. 
σαν τφ βασιλεΤ. Εαι χαιρον αιτησάμ^νοι τοϋ ηι- 
ψζσθαι, ίτυχον τούτου. ΕΓτα φυγ^τΕ< άνηλ6ο» :» 
δρει τιν?. χα' εισηλθον εΙς σττήλαιον, χα? Ιν τ^^ 
έχοιμήθη^βν. Είτα άνεφράγη του σ7ητ;λα(ο» ή εΓίο^ί;, 
χαΐ τριακοσίων οβ' Ιτών παρελθόντων, ΙηΙ της ^ι 
σιλε(ας Θεοδοσίου του μιχρού, δόγ^χ έχινήθη ττ; 
των αιρετικών, λεγόντων μη είναι άν^στασιν. 1ι 
του βασιλέως περί ταύτης φροντίζοντας, Οέλνν ί 
βεος χληροφορησαι πάντας, θτι Ιστιν άνάστίίί 
εύδόκησεν άνοιγτζναι τδ σπήλαιον, χαΐ άνβστί^ 
ζώντας. Έζ ών Ίάμβλιχος, λαβών νόμισμα έχ ί 
έπΙ του Δεκίου, καΐ κατελθών έν τ^ χ6λει, άγορηι 
τροφήν, ώς ^δΐ) χθίς κοιμηθείς, έ^τεγνώσθη• η 
άχθεις προς τόν έπίσκοπον, άνεδίδαξε πάσατ» :ν 
άλήθειαν. 'Βγένοντο ο!)ν μάρτ\Λρΐζ της άναστιβηκ* 
ΚαΙ πάλιν θανόντες, έτ^θ^Ι^βν έν τψ σπηλα£<|>. 

Τ^ αύτζ ήΗ^Ρ<?. 
Μνήμη του έν άγίοις Πατρίς ημών Ιγνατίου η• 
τριάρχου Κονσταντινουπό/εως. 

Ό έν άγίοις Ηατήρ ημών Ιγνάτιος γέγον$ ρ 
»16ς Μιχαήλ του βασιλέως, αδελφός δΐ Θεοφίλου, χτ 
ίκγονος Νικηφόρου τών βασιλέων. Ευνούχος ^ιγ»• 
γονώς, είτα και μονάχος, γέγονε καΐ ηγούμενος ττ^ 
μονής του Αρχαγγέλου, του τότε μίν έπιλβγομένίϋ 
ανατέλλοντος, νυν δΐ Σατύρου. ϋΤτα προεχειρί»^, 
και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως* καΐ εχρ^τ^^νι 
ετη Ινδεκα, μήνας πέντε. ΚαΙ μετά ταύτα ί{• Ιοουπτ ΡΙιοΙίο, πιοηαοΐιο ρπυ8 ΓαοΙο: (]υί βΐίρββ »ν εβλήθη όπό Μιχαήλ βασιλέως, άντ' αύτου πατρίίίρχ^ ποιήσχντος Φώτιον γενόμενον πρότερον μοναχ<^ν 
Είτα έξεβλήθη χαι αυτός 6πό Βασιλείου βασιΑί^ν' 
και άντικατέστη Ιγνάτιος πάλιν καΐ έπβσκόττηβΡ' 
Ιτη Ινδεκα• καΐ πάλιν έξεβλήθη• καΐ έγένετο «- 
τριάρχης Στέφανος 6 έν άγίοις υΙός Βασιλείου ρυι- 
λέως. Ό δι άγιος Ιγνάτιος άπελθών έν τψ του Σα- 
τύρου μοναστηρίψ, καΐ καλώς βιώσας, έν είρ^,ντ^ 
έτελειώΟη. 

ΜΗΝΙ τα ΛΓΤΩ. 
ΚΔ\ 
"Αθλησις του αγίου μάρτυρος *Λρ'έθα, καί τη; 
συνοδίας αυτού. 

Ηίο Ν6§Γ» ητΙ>ί8 ΐη^εϋιίορί& ρπηοβρβ ίαίΐ Ιβοι• Ο^ος ήν «ρώτος τής ιτόλ^ως Νιγράς έν Αίθιωιτ/^ ροΒίοα 636€ΐ\ΐ8 ίυίΐ α Β&βΙΗο ίπιρερ&ΙΟΓβ, ΓβδΙίΙυΙο 
Ϊη 8υαπι Ββάβπι ΙμηαΙίο, ςυαπι οαπι αηηίδ αηάβοίπι 
οοουραββθΐ, ίΙβΓυηι άβρο8ϋα8 68ΐ, 8α(Γ6εΙο 6ί 3&η6ΐο 
5ΐ6ρΙιαηο Βα8ί1ϋ ίπιρβΓ&Ιοπδ ΑΗο. δαηοΐαβ νβΓΟ 
Ι(ζηαΙίη8 ίη 8&1γΓί ηιοπ&8ΐ6Γίαπι δβοβάβηβ, νΐΐα ρίβ 
ΓθΗ^ίοββςαο ΙηιάαοΙ&, ίη ραοβ άβ0688ίΙ. ΕΟΠΕΜ ΜΕΝδΕ. 
119 Γ€τ1αιη€ίΐ $αη€Η η\ανίί/ή3 ΑτβίΗχ, εί ΒοάοτηΜ. 125 ΟΟΤΟΒΕΚ. 126 έττΐ της βα<τιλε(α< 'Ιουττινου τή^; μίν Αίθιωπίαΐζ χ ροηΙ)α8 ^118ι^^^ ίιηρβΓ&Ιοηδ. ^ΐΜορι» ααΐβιη γ6- βασιλεύοντος Έλεσβαδν του χριστιανικωτάτου• των 

δ¥, Όμηριτών, Εβραίου τίνος. 'ΙΙ δΐ τοιαύτη χώρα 

ιταρ^ μίν ττί Οβί^ Γραφ^ λέγεται Σαβά' παρά δΐ Έλ- 

λησιν , ευδαίμων Αραβία. Του δ^ 'Κλεαβαα τ6ν 

*ΚβραΤον 6ποτάξα/τος, και φύλαχας έν τ^ πόλει ού• 

τονί χατααττ5(ΐαντος , έπαναστάς 6 ΈβραΤος άνεΤλεν 

αύτους, κα? πρδς τήν Νεγράν Λ<5λιν Ιξέδραμβν. "Ην- 

χινα έπολι<$ρχησεν, ου δυνάμει, άλλ* έ^ίιορx(αι^. 

"Οθεν τουζ έν αύτ^ Χριστιανούς πάντα< βίνδρας τ• 

χοΕί γυναίκας εφ($νευσεν. Ένθα 6 ^ιος *Αρέ6ας 

γίρα>ν ών, χαΐ μή δυνάμενος περιπατήσαι, Ικειτο. 

*^£ξ ού δτε ^γον αύτ^ν άποκεφαλίααι, 6π^ έτερων 

έβαστάζβτο. ΆχΟβ'^ς ούν άπεκεφαλίσθη, ευχάριστων 

τφ θβφ, μετά των λοιπών Χριστιανών, των έν τη 

^6λει Νέγρα• καΐ ούτως έτελειώθη. 

Τη αύτ^ ήμέρ^ 

Μνήμη του Ιν άγίοις Πατρός ημών Πρ<$κλου, ιτατριάρ• 

χου ΚωνσταντινουΐΓ<$λεως. 

Ό έν άγίοίς Ηατήρ ημών Ορύκλος, ευλαβής ών, 

κβ? σοφός , κα? ενάρετος, έχειροτονήΟη τταρά του 

αγίου Σισιννίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

επίσκοπος Κυζίκου. ΆπεκΟών δ^, χύΙ μή δεχθείς 

παρ» των έκεϊ κληρικών, αιρετικών δντων, ύπέστρβ- 

ψεν έν Κωνσταντ'.νουπίλει , τ^ν μεταξύ σχολάζων 

χρ<5νον,, καί προσεχών Ιαυτψ τε και ττί αναγνώσει. 

Τελευτήσαντος δε Μαξιμιανοΰ του πατριάρχου, ίτι 

του λειψάνου αύτοΰ κειμένου έν τψ Ιερατείφ της 

άγιωτάτης του θεού Μεγάλης Εκκλησίας, προχειρί- 

ζεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως* και ένθρο- Β ^αυιη (βηβηΐβ Ε1β3ΐ)&&ηο βχίιηίο Οΐιτίβϋαηβθ Γβΐίςίο- 
1119 ουΙΙΟΓβ, ΗοηιβπΙίδ, ςαοΓαιη τβ^ίο ίη δοηρίαπβ 
βαοπβ δαϋα, α βΓβΒοίβ ααΐβιη Γβΐίχ ΑΓ&1>ία άίοίΙαΓ, 
ΗβΙ)Γβ9ΐΐ5 ςαίάατη ίιηρ6Γα1)α(. Εΐ63ΐ)α&ιια9 νβΓΟ 5υ• 
ρ6Γ&(ο Ηβ1)ΓδΒ0, αΓϋβιη 6^τ13 ρπφδίάιίδ Οηη&νβΓαΙ. 
ΑΙ Ηβ^Γβθαβ, ο»8θ Γ€ρθη1θ ρΓβΒβίάίο, αά αΓΐ>6ΐη Νο- 
^ρΊΐοα οοηΙβη(ϋΙ, φΐ&ιη οαπι ηοη νί, 36ά ρ6Γ)ΐΐΓϋ9 
οβρίδδβΐ, 01ιπ5ΐίαηο9 οιηαβδ ϋ)ί ΓβρβΓίοβ, νίΓοβ β( 
ίβιηίηαβ, Ιπιοίιίατίΐ. δαηοΐαβ ααΐβπι ΑρβΙΙιαδ οαιη 
8βηίο οοηΓβοΙαβ 3αο6Γ6(, ηβςυβ ρβΓ 5β &ιη1)α1αΓβ 
ρο59β1, 9ΐιοοο1ΐΕη1ίΙ>α8 αΠίβ αά ΟΦάβιη άβίαΐυ» ββΐ. 
Οα&Γ6 ^αΐίαβ Οβο αςβυβ, άβοοΠαΙυβ] ίυϋ αιια ουιη 
Γβϋςαίδ 61ιη8ΐίαηί9 ίη υΓϋβ Νο^Γα ΓβρβΓίίβ, αίςαβ 
ίΐα Οαβια ήίω Λοοβρϋ. 

Εοάβπι άίθ 

140 ΰοηιιηβτηοτααο ΒαπΰΗ ΡάΐΓΐβ ηο$ίή ΡτοΰΗ, 
ΡαΙήατοΗω εοηΒίαηϋηοροΙϋαηχ. 

8&η€ΐα8 Ρ&16Γ ηοδΙβΓ Ρτοβίυβ, ρίβίαΐβ, β&ρίβηΐία, 
6ΐ νίΓΐιιΙβ ΐαβί^ίβ, α δίΒίοίο ραΙηαΓοΙια Οοη9ΐ&η1ΐ- 
ηοροΗΐ&ηο βρίβοοραβ Οχζίοί ΟΓθαΙυβ, ηβςαβ α οΐβ- 
ηοί3 ΟΙχζίεβηίβ, ςιιίρρβ ςυί Ιι&ΒΓβΙίοί βπιηΐ, Γβ£βρ<- 
1^3, €οη3(αηΙίηορο1ΐιτι Γ6(1ϋΙ, ίΙ)ίς[αβάίβ3 β^ίΐ, 3ί1)ί 
ίρβί, βΐ ΐ6ΓΛίοηί γαοαη3. ΟβΓαηεΙο αυΐβιη Μ&χίιηί&ηο 
ραΙπαΓεϋα, βηιη 6^α8 ΓβΗςυίο αάΐιαβ ίη 5&η6ΐί98ίιη» 
β1 Μα§[ηδθ Οβί Εβοΐββίφ 3&οΓαπο ]αθ6ΓβηΙ, ίη β]α8 
Ιοοαπι ραΙπαΓοΙια ΟοηβΙαηΙίηοροΗίβηηβ β1βοΙα8, ίη 
ΙΙίΓοηο οοΙΙοοβΙϋΓ ίη πια]οπ 1ιβ1>(1οπι&ά&, ίβπα 
(|ΐιίηΐΑ 9&1α!&Γί8 ρα33ίοηί8 Οοπιίηί ηοβΙΗ ^63α νίζεται κατ* α6τήν τήν μεγάλην εβδομάδα έν ττί άγί^ι β ΟΙιπβΙί. Οαπκϊαβ ροδΙ θΓ(1ίπαΙίοηβπι ρηΒοΙαΓβ 86 πέμπτρ του σωτηρίου πάθους του Κυρίου ημών Ίη 
σου Χρίστου. Και καλώς πολιτευσάμενος καΐ μετά 
τήν χειροτονίαν, καΐ πολλούς δια της διδασκαλίας 
αυτού ώ^ρελήσας , έπεσκ(5πησεν Ιτη δώδεκα καί μή- 
νας τρεΓς, καΐ τελειωθείς, άνεπαύσατο. 

ΜΟΝΙ τα ΑΓΓ^. 

ΚΕ. 

"ΑΟλησις τών αγίων μαρτύρων κοί νοταρίων Μαρκια- 

νοΰ και Μαρτυρίου. 

Ούτοι μαθηταΐ καΐ νοτάριοι ύπηρχΙ>ν του αγίου 
Παύλου του ^μολογητοΰ , πατριάρχου γεγονότος 
Κ^υνσταντινουπόλεως, έπι της βασιλείας Κωνσταν- 
τίου. ΈπεΙ ουν ό έν άγίοις Παύλος παρ* αύτοΰ του 
^ϊσιλέως, διά τδ μή καταδέχεσθαι τήν τών Άοεια §β8βί896(, πιηΐΐίβςαβ άοοΙηη& 8ΐι& ρΓοΓαί83β(, βχαε- 
Ιίβ ίη βρίβοορ&Ιη &ηηί3 άυοάβοίπι αο ΐΓί1)ΐΐ8 ηιβη- 
8ί1)α8, ίη Ρ&06 ςηίοτίΐ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ γίθθ8ίπι& ςυίηίΑ 

141 ΟβτίαίΜη 9αηϋίοτηίη ηιατή/τητη βί ηοίαήοτηιη 

Μανοίαηί Η ΜανΙ^/Ηί, 

Ηί άίβοίραΠ, 6( ηοΐαηί ίιιβΓβ βαηοΐί Ραυίί οοηΓβδ• 
80Γί3 6( ραΙποΓοΗ» €οη8(αηΙίηορο1ίΐΑηί, ΙβπιροΓί- 
1)υ3 €οη9ΐαηΙίί ίπιρβΓαΙοηβ. Ρο3ΐ(]υαηι &αΐ6πι 3Αη- 
6ΐα9 Ρααΐαβ &1> βοάβηι ίπιρβΓαΙοΓβ, ςυοά αΐ) Αηα- 
ηοΓοπι ΙΐθθΓβδί &1)Ιΐ0ΓΓ6Π3, ηοΠαπι οαηι ίίβ οοπιπια• νων «(,οείΐν, ή χο<νων{5>ν, άλλ» το-Λου; άποίίηρύτ- Ι* ηϊΰηβπι ]αη8εΓβ νο1υΪ38βΙ, ίη ΑΓίηβηΪΛπι Γβίβοαίαβ τ:ιν, ύπερόριος έν Άρμενί^Ε γέγονεν, Ινθα κα? τ6 
μτ/,άριον έδέξατο τιλος, άποπνιγείς άπο τών Άρεια- 
νών διά τήν όρθόδοξον όμολογίαν* καΐ ούτοι τά 6'μοια 
φρονούντες τψ διδασκαλψ, τους Άρειανους ^λεγχον, 
καί έκρατι5θη<ηιν παρά Φιλίππου του έπαρχου, 
Άρειανού ίίντος, χαί πολλά τιμωρηθέντες, άπεκλεί- 
σθησαν ε^ς σκοτεινήν φυλακήν , λιμψ καΐ σκότει 
•β^σανιζόμενοι- έκβληθέντες δε της φυλακής, ήναγ- 
κάζοντο συνελθιΤν εΙς τήν τών Άρειανών αίρεσιν 
κα•. μή πεισθέντες , απάγονται έν τψ άκρψ του 
τείχους, καί σφάζονται μετά μαχαιρών ΙίνΟα καΐ 
τά λείψανα αυτών χατιτέθησαν. ίαίΐ, Π)ίςαβ 1)6α1υη[ΐ νίΐφ βηβπι αβοβρίΐ, «ω Αη&ηί3 
ο1) οΓΐ1ιο(1οχΕΐη οοηίβββίοηβιη 3ΐΓαπ^ΙαΙα8 ; Μλγ- 
είαηϋ3 βί ΜαΓίχηυβ νβδίίβϋβ πίΛ^βΙπ ίηΙιβΒΓβηΙββ, 
ςιιοά Απ&ηο3 ο^)^αΓβαΓβηι, α ΡΙιίΙίρρο ρρβθίβοΐο 
ΑΓίαηο οοπιρΓβΙιβηδί, άίαςαβ ΙοΓίί, ίη ΐ6η6ΐ>ηοο- 
οαιη οαΓοβΓβπι ίηοΐυάαηίαρ, ιιΙ ίαπιβ βο (βηβΐιηβ 
οοηΩοβΓβηΙΠΓ. Ιηάβ βάυοίοδ οοπιρβΠβ1)&ηΙ Αηαη&αι 
1ΐΦΓΡ8ΐυιη &πιρΐ6ε1ί : ίη ρροροδίΐο αηΐβπι ρβΓ3ί3- 
ΙβπΙθ3, α(1 πιυη 8απιηι11αΙβΓη αάάυοίοβ, §IΛά^^8^α- 
^υΐαηιηΐ : α1)ί 6( βοΓΟπι τείίςαί® άβροβίΐφ βαηΐ. <« ^^11 >^>Ι«^«Λ» «^ΐΑ^^» Μη«')Λ» ννι^ΙίΑ Ι>^Η{*^ιυιΐ<ι ρΓ»- 

«γ^Μ^« ^^<η Α)>τμΙ^ ^Ι |μ^)ιιιι^ Γ4«η»Ι««ιι 0ό1«Γβ1* 
^'^Μ «^Μ«^^ Η«^^« «Ολ«^ι^ »«Ν|[νΐ^ηι ιη ^αι>ο#τ* οΙηϊ«« 

»ν^4 ^Ι\ «^Λ<Ν^^« Μ Ι^ν^νν^ »ΑΜΟΙ«<« Υμ^» ««μ ΜΐΙ«ΐί- ΜΒΝΟΜ)αυ ΡΛΚ8 Ι. 

λ Ιί ΆΟλησις του άγ(θϋ μάρτυρος Ο^άρν» ηΙτΜ;, 
αύτφ ΪΊΤίΛ άγίι^. 
Ό £γιος μάρτυς Ούαρος υντ^ρχεν έχΐ Μχξι^^χιι^ 
τ•υ βα9ΐ)έως, στρβτίυί μένος έν Αιγ-Λτβι», -ίί».^ 
Μν έκινήμου «κι (ύβκβους. ΚρβτΐίφέντΜν 2( τ.1 
Μων άνΕρών, τ«ν τρ6τ<ρον μίν έν όριη χι1 -χ,. 
λ«{οις έχί χρ<5νοις πολλοί; ί:ττρι4«ντ»β», γπ- 
^υλ«χ^ ιτβρβ^θέντων δια τον Χρισχί*• ε•»<?2Γ*. 
<γ<ος Ουαρος, λύκβν αύτο{»ς τ•*ν άλύση•*, ιι:•:;, 
^«ν ^«ιμ(λούμ^νο^ οΐτινι^ χ&ι Πχγον ζντ^ π;:,. 
«ιάηηΑνι, «κ1 μή χ<χρυμμέν*κ νέββοίχι το» Ι;. 
«τ^, Έ«(< ονν •Ις τύν έντα έν πίηϊψ τψ {εβρ^. 
ρ{ψ άνέΐαηβν, ένέτκξκν Ικυτον άντ** έβ.ίνο» Ι τ. 
0>Μφ•ς. Κχι δι«γ«•Μ#έντος τούτοο τ^ ^Γίψό/τ^ { ν >^ι,^>«>^«Η«^ ίΛ ίί^ΙοΗ^Η» 4«^Η«Αη. ^^ΐϊ»»ίΗ«* <»Ι *<»1 ^^1^1^ VI ^ ^Μ^«Μ|^«^ ΐι^Η^ «Μ^ι»ΐ^. ιΝμνι ΙΙ«Κ«Ι 

V ,ι^ »^^τν>^^\ >* ι^^^^ΗΗ^^«^ *Η ^^ .ΝΐινΦίχ^ιι ιικ^«ι^% Γ ν^*^ *^• 

« % ν ^^<. ■ \ ν . . ' νΛ «^. «, Μ IV <^ |ν%«νΗ»| >1 Χριβτ«ν 4|Αθλνγ^οκς, τύχτττβι ρά6ί«ς- β: ιλ^- 
«%^ (έκτη τές «).^*ρ^ς. Ομοίως κ«ι χλ αοτ•. : 
ΙγΐΜ *«ν κ»τψ χρεμχνίέντκς έςέοντν «ηέ ^ 

Τυντόμκνφΐ, έικ Έέντκ άρης, ηρε&Μοκν τχ τ»ε.^ 
«^τ«ν ^ Ε-^ί^ 

ΜΗΤα το ΑΪΤΟ. 

Χ) υι <( ί » 1>ζ > ^ τώ ΧΓ•:»τ»> ιχάρτις Ατι— 

•«>«>ΐί«χς η«β»Γ κν».τ^ β*»., χχ* ττί ιΐς 1.* 
(«(ηηνκ ^^^■— ^ 'Ατχ^%»» & 4 ■< --? 
τ% #(9««λρνΕκι^ η «3φ»» '^' 'ηίΐ ν^-** ^-"^ 

Νΐ?τ%<^*'^ ί^" '• »ι«Ε^. &κ ε:=. *■«» Ξ» *:{ ηαί τ^ . χ^« ^%% 

Λ^- ΓΤ~* "ϊ-^ 

ν ^^^ •^ *•ν•** *ν•^- • "ϊ^' 


139 0ΟΤΟΒΕΚ. 130 ευλαβής, χαΐ τ^ β«όν φοβο^μκνος, χα! το^ς 6ι<1ρτ ]^ Ηιηβηβ, ςηί τίτ6ΐιϋΙ>ιΐ8 χη&Γίττϋ^αβ Απίιηιιιιι ίώ 

βνίΜίηάηιη ηΐΑΓίτηαιη αάάβΓθ, άβίοηοϋβ υθγο 
&ιηοΓβιη 1ιοηοΓ6ΐη(ΐιΐ6 6χ1ιί1)βΓ6 οοηβαβτβΓ&Ι βοηιιη 
ρΓ6ϋο&&9 Γ6Ηςαί&8 6χ Αβια ίη Τ1ι&8αιη ίη9α1«ιη 
(Γοηβίαΐ&β, 1ιοηοη(1θ6 άβρο3αϋ, ο1>1 οαΓαΙίοηβΒ &ά 
1ιατΐ6 άϊβνα βάοΗΒαβ ίαηάυηΐ. αΟτοτϊ μαρτυρουντας, ζώντας μίν 6οΕρ9θΐτοιά.ν κρός 
τ6 μαρτύριο ν, τιλκω^ιντχς βλ &γαπ&ν χα ι τιμών, 
λαβών άπο τΐζς *Ασ(ας, τά τ(μια λ»{ψανα τών άγ(ων, 
μ&ταχομ{9α( εΙς βάνον τήν νί^σον , χατέθιτο έν- 
τ(μα>ς* χαΐ βρύουσι μ^χρι της σήμερον !άματα τοις 
ινιστόΐς* έχαλειτο δΐ 6 μ&ταχομίσας αυτά «Ι9τ6ς άνήρ 
Τερ&ντιαν6ς. 

Τί αύτ^ ήμίρφ 
*Α8λη9ΐ< του άγ(ου μάρτυρος Νέττορος. 

^Ο μάρτυς Νήατωρ 6πήρχεν Ιχ της πόλεως βκν- 
σαλονίχης έπΙ της ^ααιλκ^ας Μαζιμιανου• Χριστιανές 
δι ών, άπι{ρΧ(το προς τ^ν &γιον Δημι{τριον, έν ψ 
έχαθέζετο τ^ηφ , χα^ Ιδίδααχκν , χαΐ έμάνθανβν 
άχριβέτιερον καρ' αύτου τ6ν λ^γον τής άληΟ^^β^^ ^Εοάβηι άίβ 
145 Οβτίατηεη $αηοίί ηιανίψ-ύ Να%οτ%$. 

ΝβδΙΟΓ ιη&ΓίγΓ, ΤΙΐ685α1οηίθΦ οίαηιίΐ Ιβιηροηύαβ 
Μ&χίπιί&ηί ίηιρβΓ&Ιοηβ. 01ΐΓί9ϋ&οα8 οαιη θ99β(,ίΓ6- 
ςαβηΙβΓβαηοΙαιη ΟβιηβΙπιιιη α(ϋ1)&1, αΙ>ίοιιηςυ6 ίβ 
ιηοΓ&ΓβΙαΓ, αϊ) βοςαβ τβΓίΙβΙίβ τβΓΐ)ο αοοαΓαΙΐαβ ίη• 
8ΐί(αΙτΐ8, άοο6ΐ)αΙ. 6αιη &αΙ«ιη ΤΙΐ688&1οηίθ8θ Μαχί- 
Παρατυχίντος δΐ του Μαξιμιανοϋ έν τξ Θεσσαλονίχ^, Β πίίαηαβ δΐάβ88θΙ, βΐ οίΓΟβηβββ 1ϋ(ϋ οοπιιηίΙΙβΓβηΙαΓ, χαΐ Ιππο8ρομ(αν έπιτελοΰντος, χαί τίνα {χοντος 
&νδρα έΟνιχ^ν, Λύαιον ^νύματι, μονομάχον^ 6περ- 
μεγέθη χαΐ Ισχυρών, χα^ «ολλους τών άνφιαταμένων 
αύτ^ άναιροΰντα έν τφ θεάτρφ* Ιδών 6 ^ιος Νέ- 
στωρ έπλήσθη θεΐχοΰ ζήλου• χαΐ έκεΙ ήχοϋΟ» του 
Μαξιμιανοΰ λέγοντος ' ΕΓ τις 6^λβι, ιτολεμηοάτω, 
χαΐ νιχησάτω Λύαιον τρέχει «ρύς τλν Λγιον χαι 
βουλεύεται αύτφ περί τούτου. Καΐ καρ* έχείνου 
στηριχθείς, χαΐ δυναμωθείς τ^ δυνάμει του Κυρίου 
ημών Ίησοΰ Χρίστου , άνεΤλε ζίφει τδν Λύαιον• 
βομωΟεΙς ο^ν δ βασιλεύς 8ιά τούτο, άπεχνράλισε 
τδν Νέστορα. ΚαΙ ο({τως έτελιιώθη^ νιχήσας τον 
διάβολον, χαΐ τδν Λύαιον. 

Τ5 αδτί ήμέρ(? 
Άνάμνησις του μεγάλου σεισμού. 

Τφ είχοστφ τετάρτφ £τει τής βααιΛείας Λέοντος 
του Ίσαύρου, Ινδιχτιώνος έννάτης, μην) *Οχτωβρ{φ, 
είχάδι Ιχτ^, έν τ^ μνήκΚ) "«ου άγ(ου Λημητρίου^ 
έγένετο σεισμθς μέγας χαΐ φοβερός έν Κωνσταντι- 
νουπ^λει* χαΐ χχτέηεσον ιιάντα τά οιχήματα, χαΐ 
αΐ έχχλησίαι, χαι ιτολλοί άπέθανον συγ^τωσθέντες τ^ 
συμπτώσει. Όθεν τήν άνάμνήνιν του τοιούτου φο- 
βερού σειαμου έορτάζοντες, λιτανεύομεν, χαΐ άπερ- 
χύμεθα έν τφ της πανάχραντου 6χερνδ6ξου Λ«σπο(- 
νης ημών θεοτύχου χαΐ 'Μιπαρθένου Μαρίας με- 
γάλφ χαι Ιερφ ναφ τφ έν Βλαχέρναις, Ιχετεύοντες 
χαΐ δυσωποϋντες αυτήν έχτενώς* χαΐ τον έξ αύτη ς 
άσχύρως χαΐ άφθύρως γεννηθέντα δι* ή μας τους 
&μαρτα»λους Κύριον αμών Ίηοουν Χριστδν παραχα• 
λουντες (^ύσασθαι ημάς της διχαίας 
ημών χινουμένης δργής. '£χ τύτε οδν 
της τοιαύτης άνάγχης, ευχαρίστως έορτάζομεν ετη- 
σίως τήν ιταροΰσαν έορτήν, ευχόμενοι μή τοιαύτη) 
ικεριπεσειν απειλή. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΤΤ9. 

*Αθλησις τής αγίας μάρτυρος Καπετωλίνης , χαι 
Έρωτηίδος της οιχέτιδος αυτής, 
'Π μάρτυς Κατεετωλίνα ήν μλν έπ2 Διοχλητια- 
νου βασιλέως* ύπηρχε δΐ έχ της χώρας Καππαδο- 
χ(ας* ευγενής χάνυ. ΚρατηθεΤσα δΐ^ χα) παραστάσα 
τφ άρχοντι, ήρωτήθη βνδμα, χα) ιιύλιν^ χα) γονείς. βΙα(ϋ& ΟΓβιηςαβ ^βηΐίΐβιη, Ι.γ»ιιιη ηοιηίηβ, ροΓ- 
ΐ6ΐι(08& 6θΓροπ8 ρΓοοβπίΑΐβ 6ΐ ΓοΓϋΙαάίηθ ία 11ΐ6&• 
Ιηιιη ρΓοάυχί886ΐ, ςυί οιηη68 ία οβΓίαιηβιι άβδοβη- 
άθΓ6&α8β8 ίοΙβΓϋοίβΐΗΐΙ; 8&ηοΙτΐ8 Ν€8ΐοη6)ο (ϋνίηο 
Αοοοηβαβ,ιιΙαικϋνΐΙ Μ&χίιηί&ηαιη (ϋοβηΐβιη. 5ί ςαίβ 
ταΙΙ, <κ>η§Γβάί&(αΓ οαιη Ι^^^^ι βαπιςαβ νίηοΑΐ ; Γβ 
οαπι 8ααο(ο ΟοηιβΙηο οοπιαιααίοΑίιι , αϊ) βο €ΟΙιΟγ- 
ιη&(α8, βΐΥΐΓίαΙβΟοηιίηί ηο8ΐΓϋ68α ΟΙΐΓίβϋ ααοΐαβ 
ίη ατβη&πι άβ806η(1ϋ, Ι^γ^απιςαθ ι^ΐαάίο 8α8ΐα1ϋ. 
Οα&αιο1)Γ6Πΐ οοπιπιοΙα8 νβΙιβπιβηΙβΓ ιηιρβΓ&ΙΟΓ, Νβ• 
8ΐθΓ6πι άβοοΠαή ]α88ίΙ. ΛΙςαβ ίΐα ύηβπι 1λ&1>αϋ, άβ 
(1ί&1>ο1ο Βίαιαΐ βΐ άβ 1.7^0 ΐΓίαηιρ1λ&η8. 

Εοάβηι άίβ 

ι 

146 €θξηηί$τηοτααο ηιαρηί ί€ΤΤ9τηοίία, 
Αηηο νί§68ίαιο φΐαΓίο 1•βοηί8 Ιβααη ίπιρεΓαΙοηβ 
ίηάίοΐίοηβ ηοηα, ηΐ6η86 Οο(ο1)Γί, άίβ τί^βδίπια 86χΙ& 
ίη ίβ8ΐο 8&ηοΙί ΟοπιβΙτϋ, 6οη8ΐαηΙίηοροΗ8 πια^ηο 
6ΐ ΙιοΓΓβηάο ΙβΓΓΦΠίοΙα οοη€α58α β8ΐ, αΐ 8ΒάίΙ>α8 
οοιη11>α8, βοοίβδϋβοιυβ οοΓΓυβηΙίϋαβ, ίπηαιη6Γ&1)ί1ί8 
πιοΗ&Ηαιη ιηαΐΐϋαάο βχβΐίηοΐα ίαβπΐ. ΟααρΓορΙβΡ 
Ιτβαιβηάί 11υ^α8 ΙβΓΓΦΠίοΙαδ ΓβοοΓάαΙίοηβπι α^6ηΐ63 
βαρρΠεαΙίοηβπι ίη8ΐί1αίπια8, ρΓοοβάθπΙβδ αά ίπιαια- 
οαΙ&Ιο 6ΐ ^1θΓίθ3ί38ίπι» ΟοπιίηοΒ ηο8ΐΓ» ΟβίραΓ», 
86πιρ6Γ<ια6 νίφηί8 Μ&ιίο &αβα8ΐαηι βΐ βαοΓΟΠΐ 
Βύάβνα, ςαο ίη ΒΙ&οΚιβπιίβ 68ΐ ; 8αρρ1ίοαη(68, ίιη- 
ρβηββςαθ ρΓ66ΐιηΐ68 Ιαπι ίρ8αηι, Ιαηι ςυί 8ίη6 86• 
πιίηβ β( οοΓπιρΙίοηβ ρΐΌ ηο1>ί8 ρ600Αΐοή1>α3 βχ βα 
η&Ιαβ β8(| Οοηιίηαπι ηο8ΐπιηι ^68αη1 61ΐΓί8ΐαηι γο• 
αυτού χαθ' Β ^^^ι^β, αΐ ί8ΐαπι ίη ηο8 ίταηι 8ΐι&πι ΓβπιίΙΙαΙ. Εχίηάβ 
μεμνημένοι ςαοΐαηηίΒ 1ια3α8 ΐΓί1)αΐΕΐίοηί8 πιβπιοΓββ, οαω ^τα- 
Ιί&Γαηι αεϋοηβ δοΐβηιηβηι Ιιαηο άίβαι 06ΐβ1)Γ&ηιη3| 
οΓοηΙββ, ηθ Ιη 1ια]α8ηιοάί α&^βΠααι ίηοίά&ιηαβ• 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίθ γίθ63ίπια 36ρ1ίπια 

147 €βτ(αϊη€η $αη€ΐα τηαΗί^Η$ ϋαρϋοϋη^^ βί 

£γΌΐβϋΐ5 β^ί^$ αηοίΙΙω. 

ΟαρίΙοΙίηα πιοΓνγτ, Οίοοίθϋαηο ίπιρβΓ&ΙοΓβ^ βχ 

€αρρ&(1οοίο Γ6β;ίοη6 Γαϋ, ^βηβΓβ ο1αΓί58ίπι&• Οοπι• 

ρΓ6ΐΐ6η8α&αΐ6πι, βΐ&ά ρΓφΓβοΙαπι αάάαοΐα, άβ ρα- 

Ιτί&ι ρ&Γ6ηΙίΙ>α8 βΐ ηοαιίαβ ίπίβιτο^ία : £βθ« Ιη- 1»ί ΜΚΚΟυΟαΜ ΡΑΒ8 ί. ψ/^, Λ%τ<^ΒηΜ Ψ/^^ : ΡΛΜ$ΜΙ ««Ι^η 1ι«^βο αα^ Α ^^ έη^φ^Λ^, ^Ινουβα* *Οτι Χριστιανή 4>ί^*ΛΤ^4 ** /Λ ^ΗΜΗ ΐΤν^^ηΐΗ ^ΙΓΐηίΙίβΙΙΙΙίΐ 0«ΜίΙ• 

**^ ^Λ^ί^ρ1''^^ *•νί*^^φηη. Iι^ΐ1ιι^ γιιπι ίτβΠί'ΓΟΛβ 
****:**^^ ίί*•^'<ί'ΐί««ί*ι, ^π^'Ί/π βη<^ιη ΜοΙοηιιη βη- 

^ίί♦ί*'^>'ίΜ }Μΐί^^««4^ »\ηΐίΐ\ίίΐρ νΙίίΓαΙβ ο^^υΙαΙιαΙαΓ. 
ίπηι τί-ί^ ηπίΐί-ΐα '><ρΗΗ|}ιιη ίΐίΐρίΐβ οΜηιηεαΙαΓ. 
ί:^»»*^^ ηη^Ηη ρίΐίίΐίΐηι Ιμ ί(?η»»ίπ Γπη]ροΙη. ρ! ίηοο- 
(ίίίπΙ* }ί)ΐ1">•ίίΗ•«<^η; ηΐί»« Ιίη(ΜΐΝα ΙίΙπΙίΛίΐαοΓίηΛβΓβ, 

ΠΙ*» Η(•Ρ<«Ιΐί1Α οοίΛνβ 

1441 ^^ίη^η^η ηή^τόΐ^ηη^'α ηίηΗι^Η$ Γι^ηαοΙ, ηαί 
ριΗίο•ηη% ί^ηίΓΡΛ» ηηη^^η^ Η€ΐ€η(Ρ ίηοη$ίίϋνα. 

ΜίΓ ρη•<ι^ίϊί\!ΐι ρι^ΜοΜίη βο νίνίΟοΕίη οηιοβιη 
ηίΛηίίΓΛνίΐ. ΙΐΛρΜ*!η\ϊηι *«*οί»ρϋ| βΐ ΗίβΓοβοΙ^ιηο- 
ηιηι ρρί•Γί>ρ«* ΓΑιίη^ μΙ. νϋϋΐη &α1ΰΐη α^ςαβ &(1 
ίηΙίΛπί ΑροΜΛίΛ» ΙοιηροΓΛ ρπηίαχίΐ : ηιιί βαΛΟβρίΕ 
ιΐίΙνΡΓ^η* Γ<*ν*ΛΗ ρχρριϋΐϊοπρ, €ΐιηι ΗΐοΓΟβοΙχηια 
ρινΓί'Γΐη*, «ατιγΗ ι?ρ^ίΑ <ϋ<ϋοΐρ«Ρΐ, ηιίΜΐ ηαί ϊΗαηι 
ΓοτηρΓί^ίίΡη^ηηι Λ(1 ίηΗηηΑΐ βιηιηι Α<1<1«οβΓβΙ: βΐ 
οοηηΗΑίητ φΐΐίίοιη α<1 ί<ΐΛΐοηιηι ι^αΐΐιιηι βαιη ρβΙΗ- 
(*οΓο ; ^*νί ινρΓθϊΐΛη!»π«ί Α^ ^<\ ^ιι^^^ι ι1<»χΙ<»ΓΑΐη ίΙΙί 
ίΠϊΐηηπι Ατηρηίηη, ίηςηϊΛπν : .4\*ίηηιη οί^Ι ρΓίΡ0ΐ<1ι 
ίη?ίηππΊ, ςη.τ ρί*Γ ΙιΗ<»γα•^ ρ1«πηΐΛ5 Α <|ροπιηι ουίΐυ ι Β μΛί' πόΧν» Λ £/•• τήν άτ/ω 'ΐ£ροτ>9αλήμ- χι; ^ 
ρ^ζ , τοΐ*; βίΛοσχάλοοί τών Χρισια>ώγ• .^ 
κ»ί ζ^^-9 μίγ^ν Φ-.ρμιλίίχΐίον , τον ΚαΊΐμ{3; 
Κζιτχαν^Α'Ιχς έχίσκοιίίτ». Γενναίως ούν τον Χ;- 
άν9Χ7,^5;29χ, XXI έλέγςααα την ψε!>δώνυμο» ^,. 
τί•ν κίοώλατν, έοέΟη χαΐ αττίχλβίσθη έντ^ ς^,. 
'Β δ• ταύτης δούλη 'Κρωτηίς άχούαισ», ΐτ 
έν τξ φυλακή, καΐ χατεφίλει τα δεσμά ιτ,; χ.; 
αυτής. Όθεν ή μεν αγία Καπετωλίνα τή» χ^^ 
άποτέμνεταΐ' ή δΐ αγία ΈρωτηΥς, ΊζράχψΛ ε,• 
βληΟεΤσα, χαΐ υγιής έξελΟοΰσα, χα ι τκαχν^τ^^, 
Ουσαι τοις ε^δώλοις, χαΐ μή πεισθεΤσα, -«ι:;!, 
αυτή ξίφει πληγιΤσα, έτελειώθη. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΊΓΤϋ. 

'Αθλησις του αγίου Ιερομάρτυρος Κυριαχί; 
φανερώσαντ^ς τον τ(μιον σταυρόν έκι π; V 
Ελένης. 

Ον^τος μετά τό φανερώσαι τον τίμιϋν η [ι 
ποιόν σταυρόν, χαι βαπτισθηναι, γέγονε έτί' 
Ιεροσολύμων* χαι τταρέτεινεν ή ζαιή τλ•^\ ^ 
της βασιλείας Ιουλιανού του Οα:αβκοο, - 
χ ατά τών Περσών τιορευο μένος , άτΓζλή-: ε . 
*Ιερουσαλήμ. Και μαθών ιτερί του άγίο^, κ γ 
στείλας, χαι χραχι^σας αυτόν , ταρίτη^η -.'. 
χριτηρίφ . Και άναγχάτας αυτόν θ-ΐσαι τ-:*; 
λοις, ήλέγχθη υπ* αύτοΰ. "οΟεν έχέλευτε - 
την δεξιάν αύτοΰ χείρα, ε'.πών, δτι συ «'^λ 
στολάς γράψας μετά της χε:ρος ταΰττ,;, : Α^νίΓΛ"^^^( Πί'ϊηίΐρ ΙϊςυΑίητη ρ^ητη^πηι ίη Οδ ο]αδ (][ άττέστρεψας από τώ-^ θεών. ΕΤτι έςέχεβ μύ.' ίηΟιτκΙϊ τπΑΤΊίΐΑνϋ ; τηοχ ίη ^ΓΑ^Αίο «*η<κ> €Α<ΐ6ηΙΐ 
οητη οοΙΙοοηΓϊ : ?ιίΙ ςηοτη οητη ϊηΑί<Η* β)«δ ν<^ιιΐί^50ΐ, 

ΓΛΓΠρίίηΓ ΟΙ ίρ'ϊΑ, «Γ <1ίί ίϊΠΜίίΠί ΟΑρϊΙΙΐί Αρρ4*η«ι, 

ΐΛηΗηι (ΙίΙητίϊίΐίηΓ, ίίητη ηηίτηΑΤη οΓΠαιτΙ. ΓΛτΐΑ^αβ 

ΡΛίϊοτη <1ίθ 

Ηΐι- !Λ^ηρ1Λί!^π^ ρβΡί*ηΙίΗπ5 Τ^ιρ^Γ?. Α^νρΙΐ πα• 
Τΐ]^. Γτιηι Γϊίΐ τηηίιίΓΑτη ϊτίΛίΡτη νβη^?^«οι^ πηΙίΑΐη δϊΙ)ί 

ρΓορίοΓ «νπΛίίτιτη, ς«ίϊ* 4 >)»ΙοΜοηρ 1)Α^ίϊΑ ίυίΐ, ΑΙ 
Γπητ ηΙΰτπΑΏίίί» οητη 5Αη»Μβ.*Λ0Α ντί»6η<1ϊ Γΐιρϊ<ίο ϊη- ο τφ στόμΑΧΐ αύτοΰ . Καϊ μετά τχΰτα έτί^ . 
χρ5οβάΓφ χαλχώ ττυρωΟέντι. Έλκυσα Γε •:; 
τον ή μήττ,ρ αύτοΰ, έχρβτήθη χαι χύτη. Ει! α 
σ^^Τσα έτ τών τειχών, χαι {^ομένη, ίχ^ή '. 
έμ€ληθεις χβΐ αυτός Ης λέβητα, έχλι[γτ, ^ 
χσνταρίου, χαι έτελε'.ώθη. 

Τί αύτ^ ήχέρ? 
Μνήμη του όσιου Ιω^ννο» του Χοζεβ.τ:. 

Ούτος γέγονεν απτό Θηβών της Α:γύχτου, ζ) -ί 
γονέων υιός. Άνήρ δε γενόμενος χβθ' ήλιυ*. 3 
νώνητος έμενε της χα^ολαεης ΈχχληΓ-.Ιι;, :: ' 
έν Χαλχηδόνι σύνοδον. Έια6^ί<η9ε δε Γ^τί η 
6εΤν, χα: ιιροσχυνήσαι τους πεβασμίοος τ:τ:-; 
ό^ά χσθ' ^7^/ους εαυτόν μεν ττολΑά κοηίιι ΓηΓί-, Λτηηί*π><τηΓ λρ<»γαπι Λί^ιι^^ί»Γβ,ηι^ηίΓΓ^^ΓβιοΓ, «γωνιζόμενον εΙσελΒ^'ίν, χαΙ ττροσχϋνη ρτί»Μη<ι,τΓηφΐί οΓΤϊν^ΛΠ; αΗλραγΚ. η<ν ΐΑΠί^η ροΓίιιιη 

Π1''ί»ηΪΓ' ρΛ«^Λ - ΓΤ!ΤΤ>ίτΠί^ ?<ί(ΜΓΛΟ ΑΙΗΤΤΟΐΟΓ, ΤΟΟ^ΠΙ 

ΑΠίΙϊη• νϊΗ. <ίΐΓΡηΐί»ηΐ Οπιο<*ηι γλπ! 'πιρίοϊ ^ιΑ^οΓΟ 

ί*^»>, ^]η^^ην ητιίΐ . !<»<?<»/»{ τυττ. ν\•.^1»*:^ΐΑ ολιΙιοΙϊγα 

Ι'^ΐν Γοτητππηίπτίί•. Γοτιίί^^Ίπ* <ΐί- ΐτ ρΓοϊϊτηΑπι βΓΟ- 
τηηπι γ'^λρτ.ϊι. ηΚ'Τ] π. Γ.ί"*7• ί»;. ΐΏ<Μΐί•' α<1 ιηοΓίοπι 

ΓΓ,.ρ,.τ',. οττηιη. '^ι πϊϊγπ.-πΙγι τ^ίϊίπινίΐ, Πρτιίςηο σταυρόν μή δυνάμενον οΈ Ού^αν ευρε^. "1«γ* 
μέω δε ήλ(>εν αυτώ ς.ωνή λέγουσα* Τ^υς ». » ' 
νοϋντας της χαΟολικΤ,ς 'Εχχλησίας ό στx^^^; -* 

ραδίχετσι. Ό οΙ. £}υτ:νος γινόμενος, έαο^ *: 
χεΟο/ ική Έκχ/ησ!α• Χ3ΐί τιαρ' αύτα ίςτΛτ» ί,ι 
ιτλτίίίον εοήαους. Κ^: Ιμιεινχν έν τώ όρε• τ' ι 
ζ:υα εως τελοας , — αυν άσχητίν έτ^ίε-χ - 
κο' ί^ίύαοίτα έπιτελέτας- χα- ίΛ>Αλθϊ*ς ε.ίΐ;^^ 
μιΤιβαι τήπ ενάρετο ν αύτοΰ ιτολιτείαν, χα' ττ» » 
σιν, έτίλεκιΊΟη, τοεε;^ £ν αύτΐ^ τψ ίρα ττ;ΐ:'-ι Γπηι τπη!ΐο> <ιηη'•ί^^ ίηνίι'ι-ιϊν ρ; γΗιοπ^τ^ βχιτοϊ 

τιί^η-^ Τ'^οί»• ρχηιΠΛί.. η.. ίΝ-ΐτη*!"!!! %!ΐΛ ΓβΙιοηνηι ίηβαηιΐ&ιη ηΐίοχίίΐδβΐ, άβϋο^δΐι, &1φΐ€ ΐ& εοιί^ο 33 ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΤΤί^. 

Κθ'. 

Μνήμη του δσίου Ιίχτροςήμών Άβρβμίου. 

Ό ίίσιος *Α6ράμιος ή ν μίν Χριστιανών Μς, 
ΙυνεζεύχΟη δβ άβουλτ(5τως γυνβικί. Διά δε τ^ν Χρι- 
Γτον χ&ταλιπών αυτήν, χαΐ άναχωρήοας, άπέχλεισεν 
«υτόν εΙς μικρόν οΓκημα χρ<5νοϋς πολλούς. Κίτβ 
(^ειροτονειται πρεσβιντερος. Τελιυτ15σβντο^ 51 του 
ί^ελφου αύτου, καΐ καταλιπ6ντοζ παιδ(ον Οηλυκόν, 
οσεί χρ($νων Ιητά, άνελάδετο αυτό 6 Λγιος* καΐ 
τληνίον του κεΛλίο\> αι»του εΙς Ιτερον χελλιον άπ- 
Ιχλεΐίτεν, Έν τφ είκοστφ δΐ χρ^νφ της ήλικ(ας αύτη ς, 
τυνέβη φβύνφ του δαίμονος περιπεαεΐν αυτήν χορ• 
ηΐψ είτα κα! έν πανδοχε(φ άπελΟεΐν μετά πορ- 
ιών. Γνους θΐ ό ^ιος, καΐ στρατιώτου σχήμα φορέ- ΟαΤΟΒΕΚ 

λ 134 εΟΌΕΜ Μ£Ν5Ε. 

Οίβ νίοβδίιηα ηοη&. 

150 Οοηΐίηβηιοταίχο Βαηοίχ ΡαΙή$ ηο$ίτί ΛΙναηιΗ. 

δαηοΐαβ Αΐ3ΓΕΐηίυ3 01ιπ9ΐί»ηί3 ραΓβηΙίΒπδ ηα1α3, 
υχοΓβ, ςυ&πι ίηνΐΐπδ (ΙαχβΓ&Ι, ρΓορΙβΓ ΟΙιπδΙυπι άϊ- 
παίδια, 9θ1ΐΙτΐ(1ίηί8 δΐυάίο ββδβ ίη αη^βίαιη άοιηαα- 
οαΐ&ιη αΙ}άΜίΙ α1)ί εοιηρΙιΐΓβδ αηηο3 οοιηιηοΓαΙαδ, 
ρΓβδΒχΙβΓ ΟΓάίηαΙιΐΓ. Οαιηςηβ β νίΐΕ βχοβδ8ί3δβΙ 
ΓΓαΙβΓ, ΓβΙίοΐΛ ραβΠα &ηηο8 δβρίβιη ιηβΓβδδΕ, ϋίαιη 
βαηοίηδ ββοαιη «ώάαοΐ&ιη ία αΙΙβΓα βαβθ ρΓορίη(ΐαα 
οβίΐαΐα ίηο1υδί(. ΟαβΒ οαιη νίοβδίιηιιιη οΙ&Ιίβαηηυιη 
&ββΓ6ΐ, άί&1)οΙί ίηνίάία ίη ΓοΓηίεαΗοηβιη Ιαρδα ββΐ, 
€ΐ ίη ηιβηΙΟΓίο 6ΐίαπι ΙιοδρίΙίο βυιη ηΐ6Γ6ΐΓί6ίΙ)η9 
1ι&1)ίΙ&1)&(. Ουοά αΚ)ί Γ636ίνίΙ δαηοΐυδ, βαιηρίο ιηί- 
Ηΐ&τί 1ια1>ί1ιι β οβίΐα β^Γβδδαβ, βΐ οοηβοβηβο βφίο, τας, χαΐ του κελλ(ου αύτου εξελβών, και Ιπιβάς Β α Ιαρβα ίΠ&ηι ΓβίΓαχϋ, βΐ ίη ρΓορηαηι οβΠυΙαηι Γβ- «που, του ΐϊτώματος ταύτην έξήρπβσε, καΐ τψ 
δ'!φ κιλλ(φ αποκατέστησε. Και τοιαύτην μετάνοιαν 
πεδείξατο, ώς καΐ σημεία ποιήσαι, κα2 οΟτω τε- 
.ειωθήναι. Έκοιμήθ^ 5^ Χβ^ ^ 6'σιος Άβράμιος έν 
ι6^τάτφ γήρ^. 

Τ$ αύτ^ί ήμΙρ^ 

Αλλησ'.ς των αγίων μαρτύρων Κλαυδίου, Άστερίου, 

Νέωνος καΐ θεονίλλης. 

Οΰτοι υπήρχον έπι Διοκληχιανου του βασιλέως, 
<αΙ Λυσίου ήγεμύνος της Κιλικίας• νέοι μίν τήν 
^λικίαν, αδελφοί δ^ νύμιμοι. Μητρυιάν ουν έχοντες, 
' ^αι τήν γονικτι^ν αυτών ίίπαρξιν ζητουντες, άπήλοον 
:ν Μοψοεστί^ί τ^ πύλει, δικάσασθαι έπι του ήγε- 
^ι(^νος. ΊΙ δε μη-.ρυιά μή ^έλουσα τι άποδού• άυχίΐ, ςη» Ιαηίαιη αο ΙαΙβπι ροΒηίΙβηΙίαηι βχ1ιί1)αί(, 
ηΐ 6ΐ ρΓ0(1ί§;1& ίβοβπΐ ; αίςηβ Ί\λ νίίαπι ΩηίνίΙ. 
8&ηοΙυ3 νβΓΟ Α1)Γαιη1ηδ ίη βαοιπια δβηβοΐαΐβ οΐ)- 
άοΓπιίνίΙ. 151 Βοάβηι άίβ 
Βαηείοτηηι τηανί^/ηαη ϋΐαηάη^ ΟέΓίατηβη 

Α$(βή\^ Νβοηί$ €ί ΤΗ€οηίΗ3Β 

Ηί, ϋίοοίβΐίαηο ίιηρβΓαΙΟΓβ, οΐ ί^δία 6ί1ίοί8θ ρΓ»- 
ίβοΐο, οΒίαΙβ 3ηνβηβ3, βΐ ι^βΓΟίαηί ίραΐΓβδ, ηονβΓοαπι 
1ΐ3ΐ>6ηΐ63, ίη ιιγ1)6πι ΜορδυβδΙίαπι ρΓοίβοΙί βαηΐ, ηΐ 
ίαοα11αΐ6δ ραΙΟΓηαβ ΓβοαρβΓαρβηΙ, βΐ 1ίι6α^^α^1^^^ο 
οοΓαηι ρΓφίβοΙο ρβΓ^βςυβΓβηΙαΓ.ΑΐηονβΓεα,ηβςυίά 
ίΠίδ (1αΓ6(, (ΙοΙαΙίΙ βοδ υΐ ΟΙιπδΙίαηοδ. ΟααΓΟ οοηι- ουτοΤς, διέέαλλεν αύτουί ώς Χρίστιανούς. ^ ρΓβΙιβηδί βΐ ίηΙβΓΓΟ^'αΙί, ΟΙιπδΙί ηοηιβη 1ί1)βΓβ οοη ίαι κρατηΟέντες καί ερωτηθέντες, ώμολύγήσαν τό 
ίνομα του Χρίστου πα^^ησί^. Όθεν εΙσαχθέντες έν 
ςφ θεάτρψ, καΐ γυμνοί κρεμασΒέντες, έτιμωρήΟη- 
3αν, καΐ έξέσ6η<»βν Ισχυρώς. Είτα μετά πολλάς 
πιχρας, κχΐ διαφόρους βασάνους, δήσαντες αυτούς 
οΐ στρατιώται ε?ς μίαν αλυσιν, άπήγαγον έξω του 
τείχους της πύλεως• καΐ έπι ξύλων κρεμάσαντες, 
χαι ήλοις προσηΑώσαντες έφύνευσαν. ΒΤτα προσήχθη 
κα? ή αγία θεονίλλα• και κρεμασ^εϊσα και αυτή 
άπο των τριχών, και τυπτομένη ^άβδοις έπΙ 
Κυρίφ. 

ΜϋΝΙ ΤΩ ΑΓΤα. 
Λ'. 

Αβλησις του αγίου μάρτυρος Επιμάχου. 

Έπί{ϋΐαχος 6 μάρτυς, ήν μίν άνήρ Ιδιώτης, ώραΤος Β 
δι τ^ ίίψει, υπάρχων έκ χώρας Αίγύπτου. Χρι- 
(πιανος δΐ ών, καΐ θεωρών τόν της Χώρας <5ρχοντα 
βα«ιν(ζοντ« τους αγίους μάρτυρας έν Άλιξανδρεί^ 
τη πόλει, έλυιτείτο. Έν μι^ ουν των ήμερων, κατ- 
αναγκάζονιος του άρχοντος τους αγίους Οϊ>^ι τοΤς 
είδώλοις, χ«ι του βωμού προκειμένου, ζήλου, θεϊκού 
πληββιις & Επίμαχος, ώρμησε καταστρέψαι τόν 
- βωμίν. Όθεν κρατηθείς παρε$ύθη τ^ι φυλακή. Άλλα 
καΐ έχεΤ πβρεκάλει τους αγίους, προθύμως ύπίρ 
Χρίστου μβρτυρεϊν. Έκβληθέντων δΐ τών αγίων της 
φΐίλοτκης, χιΐ τόν Ιρχοντα έλεγξάντων, ήρώτησεν ό 
&ρχ««ν, ϊτι %6^9ί έκτήσαντο τήν πα^^ησίαν, ΚαΙ ίβδδί δαηΐ. ϋηάβ ίη ΙΙιβαίΓυπι ρβΓάαοϋ, ηαάαΐίςαβ 
ίη βςαηίβυπι Γαρ1αη(ιΐΓ, ίαδ1ί1)υ8(]α6 ΙορςαβηΙϋΓ,οΙ 
αο6Γΐ)ίδ3ίπ)θ (ΙβρβοΙυηΙαΓ. Τυηι πιυΐΐίδ αΐίίβ δΐιρρίί- 
οίίδ ΟΓυάβΙίΙβΓ νβχαΐί, ηηα οηιηββ α ηιίΐίΐίϋιΐδ οοη- 
δΐήοΐί οαίβηα, 6( βχίΓα αΓΐ)ί8 πιοβηία βάαοΐί, Ιί^β 
βιΐδρβηδί, βίεΐανίβ οοηβχί,ηιΟΓίβηιοοοα^αβΓθ. ΡοβΙ 
1ΐ03 8&ηοΙ& Τΐιβοηίΐΐα &ά(1αοΙ&, βΙίηβυΒΙίπιοο&ρίΙΙίβ 
8ΐιΙ)1&1&, νίΓ^ίδ ρβΓ ηιηΐΐαβ 1ιογ&3 οοάίΙυΓ, άοηβο 
βρίηΐιιπι Βοπιίηο τβάάίάίΐ. 
πολλαΐς ταΐς ώραις, άπέδωκε τό πνεύμα αυτής τφ 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ Ιηοβδίηια 
159 εβτίατηβη $αηοίί ηιαΓ(^ή$ ΕρίπιαοΜ, 
Κρίπιαοΐιαδ ηι&τΙχΓ, νίΓ ΙίΙΙβΓαπιηι 6χρ6Γ3 βΐ 
ί^^ατηβ,'δβά Γαοίβ 1ίϊ)βΓα1ί βΐ άβοοΓα, βχ ^Ε^ρΙί τβ- 
^ίοηβ ίυίΐ. ΟΙΐΓίδΙΙαηαδ ααΐβπι οηηι βδδβΐ, βΐ ρρβθ- 
ίβοίαπι Γβ^ίοηίδ νίάβΓβΙ ίη δαηοΐοδ ωαΓίγΓββ ^Ιογ- 
ηιβηΐίδ ίη ηΓΐ)6 ΑΙβχαηάπΦ άβϋαοοΙιαΓί, Φ^βιτίπιβ 
ίά Ιυΐίΐ. 0ααηιο1)Γ6ηι ςυ&άαηι άίο, οαοι ρΓφΓβεΙυδ 
βαηοΐοδ αά ίάοΙοΓαπι δαοπΩοία εοπιρβΙΙβΓβΙ, 6ΐ αρα 
οοΓαηι ρροροδίΐα ββδβΐ^ Ερίηι&εΐιαδ άίνίηο ζβίο ίη- 
Ωαπιηι&(α8, ίπιρβία ίαείο ΟΓ&ηι δυΙ)ν6Γΐ11. ϋηάβ 
εοηιρΓβΙιβηδίΐδ οαδίοάί» (ΓαάίΙυΓ. δεά ηβο ίη νίη- 
οαΐίδ 0η6πι ίαοί6ΐ)&ΙδαηοΙθ8€θ1ιθΓΐαη(!ί αά δα1)6υη- 
άηπι ΓοΓίίΙβΓ ρρο 61ιηδ(ο ηιαΓί^Γίαηι. ΕάαοΙί ί^ίΐΓ 
βοηοΐί €ΐ6 ο&ΓΟθΓβ οηηι ρΓοίβοΙηπι ο1>3ηΓβ&Γ6ηΐ 435 ΜΕΝ0Ι.05ΙΙ ΡΑΕ8 1. 11 ΐ6ΓΓος&νίΙ ίΐΐβ, τίπάβ 1&ηΙθ8 8ί1)ί αηίιηοβ 8ΐιιηρ3ί9- Α μ2θ<«>ν, ^τι έχ του Επιμάχου, %ρ$,μΛ9Λς ο&εμ ίξι 8βηΙ. Οαιηςαβ οο^ηονίδδβΐ, 1ια3υ3 Γβί δίαοίοΓβιη Ερί- 

ιηαοΐιαιη ίοί55β, ίη δαΙ)Πιη6 οοΓΓβρΙαχη (ϋΐ&ηίατί 

]η58ϋ : ^τι^119 δ&η^υίδ οαιη ίη αΚβΓυιη βζδΐίηοΐυιη 

οουΐυιη διιι>^6^1φ ^υ^αδ(1αIη ρηβ1ΐ8θ, ςυ» υηηιη 

οοαίυιη Ιιαϋβηδ, δαηοίαιη ίηΙαβΙ)αΙυΓ, βΐυδςυβ Γα- 

Ιαιη (ΐ6ρ1θΓα1)αΙ, άοΠαχίδδβΙ, Ιιιοβιη ίΐΐί ρροϋατίδ τβδίίΐηιΐ. ΟηαΓβ ΓιίΓΟΓβ ρβΓοίΙτιβ ρΓβΒίβεΙιιιιι, κι 

άβοοΠαη ιηαιιάανϋ, αίςτιβ ίΐθ γϋαπι ίΐηίνϋ. Ιστάμενης δΐ χάίτωθεν μονοφθάλμου χ<^ρτζ, ] 
ρλεπούσης αυτόν, και βρ'3''ύ^^» έπέττϊςττ ί] 
εΙς τδν έσβεσμένον αυτής δφθαλμον, χα: ε>ί>, 
έβλεψε. ΚαΙ θυμωθείς ό ^χων, άπεχε^λΐΛ> £- 
χαί οίίτως έτελειώΟη. Εοάβιη άίβ 
159 €€νίαηΐ€η Βαηοίχ τηατίψ^Β Εηίτοριχ. 

ΕαίΓορία τη&Γίγτ Αΐβχ&ηάπββ ΛίβγρΙί ηαίΕ, οαιη 
ίη^βπδ ιηοΓίγπιπι ηιιιηβΓυδ ίη β&άβηι ηΓΐ)β ίη τίη- 
οηΐίδ βδδβΐ, βοΓυπι πιίδβΓία, ηυηο ςυίάβπι ρπΒββηδ 
ΐρβα ί11θ8 νίδίΐΕΐ)αΙ, ηυηο νβΓΟ ρβΓ αΐίοδ ίίδ ηβοβδ- 
δαποδ δυπιρίυδ δηρρβ(1ϋαΙ)α(. Οα&πιοΙ)Γ6ηι άβίαΐα 
&ά Αρβίΐίαηυηι ρΓβθΓβοΙτιπι, οοπιρΓβ1ιβηδ& ίη οΛΓΟβ- 
Γβπι άβΙηιάΙΙυΓ. ίηάβ βάυοί», ΐΓί1)υηα1ί β^υδ δίβΐί- 
ΙαΓ : βΐ ΟΙιΓίδΙαπι ρροΓβδδα, ίη βςυυίβυπι α^ιίαρ, βΐ 
ί&οίΙ)υδ αάηηΙαΓ : ςπο ίη ΙοΓηιβηΙο β1&1& 1ογΙογ68 
νοοβ ίηοίαπι&ηδ, ΛίβΙ)Εΐ : Μα^η&πι πιίΐιί ΓβΓη^βΓα- 
Ιίοηβπι &£Γ6γΙ, ςυαπι ίηίαηάίΐίδ, αςυα. Ρ1αηιπι&8 
ςηίρρβ νβίαΐ αςυ&δ 6βη86ΐ)2ΐ1, &Γβπη&1)&Ιςυβ, ΙβΓπ- 
1>ί1βπι 86 ίηΐυβή νίπιπι Ρίΐίο Οβί δίπιίίβηι, ςπβηι 
βΐίαπι πιί1ί(68, 6ΐ ςυοίςηοΐ &(Ϊ6Γ3ηΙ, νίάβΓοηΙ. Ηβθβ 
άίοβηδ, βϊ ^ΓαΙίΕδ ΟΙιπδΙο α^βηδ, ρΓΟ ςηο 1ιυ3α3- 
ιηοάί οΓΰοίαΙαδ 1ίΙ)βηΐ6Γ ρβΗβΓβϋαΙ, ί)6&1αηι ίΐΐί 
αηίιη&ιη ΓβάάίάίΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

ϋίο ΐΓί6θ8ίπι& ρηπια 

154 ΰοτίαηιβη ίαοτοΒαηϋϋ ^ηα^ίψ^$ Ζβποΐη, βί 
ΖβηοΙίββ $οτοτί8 6ίη$, 

Ζβηο1)ίυ8 πι&γΙ^γ, ΟίοοΙβΙίαηο ίπιρβΓ&ΙοΓβ, Ζβηο- 
άοΐο βί Τΐιβοΐα ΟΐιΓίδϋαηίδ ρατβηϋύπδ ηαΐυδ, 8ογο- 
Γ6Π1 ΖβηοΜαπι Ιιαύηϋ. €απι αυΐβπι «βίαΐβ δίπιαΐ, βΐ 
Οβί οο§[ηί1ίοηβ, αίςαβ ρίβίαΐβ ρΓοΟοβΓβΙ, βρίδοορυδ 
υΓΐ)ί9 /Ε^βθδθ, υΙ)ί ηαΐΰδ ΓυβΓ&Ι, οΓάίη&ΙΠΓ. Μυΐΐαδ 
νβΓΟ ίη βΐιπδΐί ηοπιίηβ ουραΐίοηβδ ΓαοίβΙ)αΙ, υΐ νβΐ 
βοδ, ςπί ηιβάίοίδ ίηδοηαϋίΐβδ βΓ&ηΙ πιογ1)08 οηΓΟτβΙ, 
ΟοηιρΓβΙιβηδαδ ίΐ&φΐβ, Ι.γ8ί» ρΓ^είβοΙο βίδϋΙιΐΓ. 
Οποά πΙ)ί Γβδοίνϋ Ζβηο1)ί& δΟΓΟΓ, δβίρδαπι δροηΐθ 
ο1)Ιυ1ϋ. Ί^ϊίην ρηπιιιπι ο®δί, βΐ ΙβοΙο Γβιτβο οαη- 
άβηΐί ίηιροδϋί ; (Ιβίηάβ ίη ίβΓνεηΙβπι 1βΙ)6ΐ6ηι ρίοβ 
ρίβηυηι ίη^β^^^, αίςαβ βχ Ιιίδ οηιηίΙ)α9 ΙοπηβηΙίβ 
(ϋνίηα ^ΓαΙία βΓβρΙί, οοπιρβΠαηΙυΓ ίΐβπιπι, ςηα 6Γ&1 
ρΓβθίβοΙαδ άβπιβηϋα, ίπαρπηδ άβθπιοηίίδ δαοήβοατθ. 
8βά οαπι ίη ρΓοροδίΙο ρβπηαηβΓβηΙ, £;1α<1ίο βηβπι 
α606ρ6Γ6 : αίςαβ ίΙ& πι&τίτηαηι οοηβηηιπι&ηιηΐ. Εοάβιη άίβ. 

155 €οιητη€τηοταΙίο $αη€ίοηίϊη αροΒίοΙστηηι Βία- 

(%ι, ΑτηρΙΐΰί^ ϋνδαπι, Η ίΟΰίοηιιη. 

δαηοΐαδ αροδίοΐυδ δίαοΐιγδ &1) ΑηάΓβα δ&ηοΐίβδίπιο 
αροδίοΐο βρίδοορπδ ΒγζαηΙϋ οΓάίηαΙηΓ, οαπι βοοίβ- 
δίαπι Αρ^ΓοροΙί ββάίβοαδδβΐ, ίη ςιια βΙιπΓΐί&ηοΓααι 
άαο πιίΠία οοηνβηίβύαηΐ, βοδςτιβ §(&ο1ιγ9 (ΙοοβΜΐ. 
ΤβηηίΙ αιι(6οι ορίδοοραίαπι αά αηηοβ δβζάβοίιη, β( Τί αύτξ ήμερίΐρ 
Ά6λησις της άγ(ας μάρτυρος Εύτροτιίας. 

Ό μάρτυς Εύτροπ^α ήν άηό Άλβζανορϊΐΐ; 
ΑΙγύπτου. ΈπβΙ δΐ «λήτος μαρτύρι»^ έν τζ ζ^.^ 
της αυτής πόλεως άποχέχλειστο, έλ&οί>βα βνη 
ποτΐ μ^ν άπήρχετο, χαΐ έτιεσχέπτετο, «οτι «ι 
** έστελλεν αύτοΤςτά προς την χρείαν. Οίίτω ίε « .\ 
διεβλήΟη τψ ήγεμόνι Άπελλιανψ. Ό δε «2Τ] 
αυτήν ένέχλεισεν εΙς φυλαχήν. ΚΓτβ έκβϊλώ> α^- 
παρέστη αε τφ βή ματ ( αύτοΰ• χαί όμολογ^σβΐΐι 
Χριστδν έκρέμασε, και λαμπάσι χντέχαιειι. *| 
καιομένη έβ<(α προς τους τιμωροΰντας δημίβ^: ι 
έλεγε• Μεγάλη ή ψυχρ6της του ύδατος τούτο-, τ 
μοι έπιχέετε. Τάς γαρ φλόγας, ώς ύδωρ έλ^-^,'-τ 
χαΐ διεβεβαιοΰτο όρφν άνδρα φοβερών Βμο'Λ, :\ 
του θεοϋ• ό'ντινα χαΐ ό\ στρατιώται Ιβλεΐϊ», ΰ 
πάντες οΐ παρεατώτες. Τοιαύτα λέγοοσβ, & : •> 
ριστοΰσα Χριστφ, δΓ δ'ν τάς τοιαύτας άλγιιδΛΓ=;^ 
θύμως 6πέμενβ, παρέδώκεν αύτφ ττ^ν ,κ^ 
αυτής ψυχή ν. 

Ο ΜΠΝΙ Τ9 ΑΓΤ^. 

ΛΑ'. 

ΆΒλησις του άγ(ου Ιερομάρτυρος Ζηνοβίου, κ Ί 

αδελφής αύτοΰ Ζηνοβίας. 

Ό μάρτυς Ζην<5βιος 6πήρχε μίν έπί τής -5 
λείας Διοκλητιανοΰ* υ\δς Ζηνοδ<5του χαι 6:λ 
Χριστιανών ΰπα^χ^ντων. Είχε δΐ και ά3ελ•5Τ" 
λουμένην Ζηνοβιαν. Προκέψας δΙ εΙς ήλικ:τ«, 
εις τήν κατά θεόν γνώσιν καϊ έυσέβειαν, έη 
πος προχειρίζεται τής Αίγαίων π<$λεως9 έ> τ, 
έγεννήΟ**}• Ιΐλείστας δΐ Ίασεις έπετέλει έν τψ ^νν 
του Χρίστου, ώς και τά παρά τών 1ατρα>ν άιτ 
ρευμένα πάθη θεράπευε ιν. Ούτος κρατηθείς π33 
τφ ήγεμιίνι Αυσ(^. Και μαθούσα τούτο Ί^ ά& 
αύτοΰ Ζηνοβία έπέδωκεν Ιαυτήν εκουσίως. Τύι 
^ ται ούν, καΐ έπι κλίνης σιδηράς πεπυραxτω;^ 
έφαπλοΰνται• καϊ εΙς λΛητα ζέοντα και γέ|^ 
πίσσης έμβάλλονται. 'Ρυσθέντβς δΙ τχί του 
χάριτι τών τοιούτων βασάνων, πάλιν άναγχάζ 
θΰσαι τοις ακάθαρτο ι ς δαίμοσιν, άπονο ί^ του ^ 
ζοντος. Μή πεισθέντες δέ, τήν διά ξίφους έ^έί 
τελευτήν. Καϊ οΰτως έτελειώθησαν. 
Τ/) αυτί ήμίρ<?. 
Μνήμη τών άγίών αποστόλων Στάχνος, Ά^Α-πλ 
Ούρβανοΰ, και τής συνοδίας αυτών. 

Ό ίίγιος άπ^ίστολος Στάχυς, επίσκοπος προχ 
ζεται του Βυζαντίου παρά Ανδρέου τοΰ άγια/ς 
αποστόλου, χτίσαντος έκκλησίαν πέραν έν Άργ 
πόλει• έν τ|[ καϊ συνηθροίζοντο Χριστιανοί, τ^ 
θμ^ δισχίλιοι. Καϊ διδάσκων αυτούς, (χρ(&χ Γ ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 198 Ε-τη 8εχαέ( * ΚαΙ έχοιμήθη 1ν β!ρι{νΐ[). Ό δΙ 
ι.7Γλ{ας έκίσχοπος της Όδυσσουπ^λβως έγένβτο, 
ρ«< Μαχβδονίας, «ναφεθεις 6πό Ελλήνων. Ό $^ 
ρββνος Ιπίνχοπος Μαχ«δον(ας έγέν€το, φον(ΐ>6β{ς 

αυτός ύπ6 τβ *1ουδα{ων χαΐ 'Κλλήνων (κτχ χαΐ 
ρ(ον πολλών . Καΐ ο{>τω< έν ήμέρ^' μι$ οίΐτω 
Λβάντος , $(0(φ<5ρως βζσανισθέντκς έν θιαφ^ροις 
Γίοις, χαι ίβνεσι, κ«• τι^λεσι «αρά των μή γινω- 
$ντ<«>ν τόν θεόν Ελλήνων τε χαΐ εθνών, παρέδω- 
* τάς μαχα(ρ(α< αυτών ψυχάς τφ Κυρ (φ. Τά £1 
εια λβίψανα αυτών ϋττερον μέτοχο μισθέντα Ιν 
>νσταντινουπ^λει , ετέθησαν Ιν ταις λεγομεναις 

ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟ. 

*Βν τζ «ρώτη 

χοίμησις τών αγίων Αναργύρων Κοσμά χαΐ 
Δαμιανού, τών υιών της άγιας ΘεΟ$^ης. 

Κοσμάς χαΐ Δαμιανός, οΐ 6ίγιοι Ανάργυροι^ 6πηρ- 
>ν οΙοΙ γυναιχ&ς τίνος Χριστιανής, ονόματι βεο$6• 
^ς* εισαχθέντες μλν παρ* αύτίΐς την 6ρ0ήν πίστιν. 
ιΐ τα \ερά γράμματα* παρά δΐ του άγ(ου Πνεύματος 
Γ^ν Ιατριχήν τέχνην. Κα? ιάτρευον ού μύνον ανθρώπους 
λλά χαι χτήνη, μισΟόν παρά τίνος μή λαμβ^οντες. 
^θεράπευσαν Λ χαι γυναΤχά τίνα δνύματι ΙΙαλλα- 
ίαν. *Ητις χρύφα προσδραμουσα τφ άγίφ Δαμιανφ, 
:ροσ4φερεν ώά τρ(α . Καΐ τούτο διχούσας ό ^ιος 
ίοσμάς, παρήγγειλε, μή μεθηναι τό λείψανον Δαμια- 
ο\ί Ιν τ^ τελευηΐ α^τοΰ μετ' αύτου. 'Εχοιμήθη δ^ "ϊ^ρύ- 
ερον & ^ιος Κοσμάς* χαι μετά ταύτα τελευτήσαντος 
Δαμιανού, διελογ(ζετο 6 λαός, που θάψει αυτόν. Και 
;3(φοης χαμηλός δραμουσα ή χλασθεΤσα παρά του 
ιαβύλου, χαι («ΟεΤσα παρά τών άγ(ων, Ιλάλησεν 
ιν0ρωπίντ(^ φοντ5, τεθήναι τό λε(ψανον μετά του 
ιγιου Κοσμά, 6'τι ούχ ε! ς μισθόν Ιλαβκ τά ώά, 
<λλά διά τόν ^ρχον . ΚαΙ οβτως ετέθησαν άμφό- 
εεροι. 

Τ^Ι αύτ^ ήμέρ^ 

Άθλησις τών άγ(ων μαρτύρων γυναιχών Κυριαίνης 
χαΐ Ίουλιανής. 

Κυρια(νη Ι| μάρτυς 6π{)ρχεν έπ2 Μαξιμιανού του 
βασιλέως , έχ πύλεως Ταρσού της Κιλ(χ(ας- Ι(τΐς 
ύπό του ήγεμύνες τής αυτής πύλεως χρατηΟεΐσα, 
χαΐ πολλά άναγχασ0εΐ9α άρνήσασθαι τόν Χριστόν, 
χαι θυσαι τοΤς είδώλοις, χαΐ μή πεισθείσα, ξυρίζεται 
τήν χεφαλήν συνταΐς ύφρύσΐ' χα^ πιττάχιο^ ΰ^ρεων γέ- 
μον περιτ(0β^«( έν τφ μετώτκφ* 8νφ τε έπιβαβασφεΐσα, 
μετά ναρθηχίων 6πό σχολητών παίδων Ιτύπνετο* 
χαι δπό μίμων, χαι άταχτων στρατιωτών τήν Ταρ- 
σών πόλιν γυμνή περιήγετο. Εύξαμένη δΐ μή όρασθαι 
γυμνή, ύπό θείας χάριτος έσχεπάσθη. Και ούχ έβλέ- 
πΐ'ΐο τοΙς είδωλολάτραις• Μετά δΐ τό ο&τως τιμώ• 
ρηθηναι έχθιΐσα έν πύλει *Ραιδεστφ, μετά χα^ Ιτέ- 
ρας γυναιχος Χριστιανής , 'Ιουλιανής χαλουμένης, 
χαΐ έχ της αύτης πύλεως ύπαρχούσης, πυρ ι παρ- 
εδόθη. ΚαΙ άμφύτιραι έν τ^ χαμίν<|» οοξάζουσαι τόο 
θίόν, χα2 (ύχαριστουσαι αύτφ, τάς μαχαρ^ας αυτών 
ά^ΐΜΜ ψυχάς. 

Ρδτβοι. Οβ. ΟΧΥΙΙ. χ ίη ρ&οβ ο1>άοπηίνίΙ. Αιηρ1ί&5 &τι(6ΐη ορίβοοραβ 
υΐγβδίροΐβοβ, ςα® ββΐ ίη Μαοβάοηία, α Ορφοιβ ίη- 
ΙβΓβιηρΙοΒ 65ΐ. υΓΐ)&ηιΐ5 νβΓο Μαοβάουίφ βρί^οοραβ 
6ΐ ίρ86 α ^ι1(^8^ί8 6ΐ 6Γ6θ€ί5 υηα οαπι ρ1απΙ)α9 αΐϋβ 
οοοίβαβ : αίςαβ ίΙ& ηηο βοάβπιςαβ άίβ οοηΐί^ϋ, ιιΐ 
αΐίί αΐία ταΐίοηθ ίη άίτβΓβίβ Ιοοίβ, 6ΐ ςβηΙιΙ)υ9, αο 
οίνίΐΑΐί1)υ3 θχοΓαοίαϋ αϊ) ϋβ, ςαί Οβυπι ί^0Γ&1)&η1, 
βΓβοίβ 6ΐ β6η(ΐ1)α8, ίβΐίοβδ Οοπιίηο αηίαιαβ Ιταάί- 
άβΓίηΙ : ηυοΓυπι ρΓβΙίοββθ ΓβΙίςαί» ΟοηβίΑηΙίηορο- 
Ιίπι Ιββ ρο»ΐ6& ΐΓ&ηβΙαΙο, ίη βο, ςηί Ροη8 άίοίΙαΓ, 
Ιοοο άβροδϋο ΓαβΓπηΙ. ΜΕΝ8Ε ΝΟνΕΜΒΚΙ * 

η Οίθ ρηηι& 

ΙβΤ Ώοπηχϋο %α•η^%οτ}ίίη Αηανρυτοτητη Οοίτη» €ΐ 
Όατηχαηχ, βΗστητη μποΙχ τΗεοάοίχ. 

βθ8ΐη&9 οΐ Οαπιίαηαβ, βαηοϋ Αη&Γ^η, ΓαβΓβ βΐίί 
^α^υ8άαπ1 ΟΙΐΓίδΙί&η» πιυΙίβπΒ, ηοπιίηβ Τΐιβοάοΐφ : 
α ςιι& ΓβοΙ&πι βάβπι, 8&0Γ&8ςιΐ6 ΙίΙΙβΓα», πιβάίο&πι 
αιιΐβπι &Γΐ6Πΐ & βαηοΐο δρίήΐη βάοοίί, οαΓ&ηάΙβ 
ηοη 1ιοπιίηί])α8 Ι&ηΙιιπι, ββά 6ΐ ^απι6η(^8 ορβΓαπι 
βααπι ηηΐΐα πιβΓΟβάβ &ά1ιίΙ)6ΐ)αηΙ. Οαπι τβΓο ίβπιί - 
ηαπι ηα&πκΐ&πι ηοπιίηβ Ρ&ΙΙαάίαπι ουΓ&βΒβηΙ, 1ι»ο 
αά 8&ηοΙαπι Οαπιί&ηαπι οίαπι αοοβάθηβ, (πα ίΠί ουα 
ο1)ΙαΙϋ. Οποά ιι1)ί Γβββίνϋ βαποΐαβ €θ8πι&9, ρΓβθοβ- 
ρίΐ, ηβ Ο&πιίαηί Γβΐίςαίαβ 15β ρΓορβ 9β ρο8ΐ πιογ• 
Ιβηι οοΗοΰΑΓθηΙ. ΜοΓίαο ί^ϋαρ ρπαβ Οοβιηα, άβίηάβ 
Ο&πιί&ηο, ά6ΐί1)6Γ&ηΐ6 ροραίο, ηΜη&πι ββρβίίβηάαδ 
ρ Θ8βθ1 0&ηιί&ηΰ8, ΓβρβηΙβ ο&ηΐ6ΐα8, φΐί α άβπιοηθ 
οοηίΓ&οΙυβ, β&η&Ιαβ α βαηοΐίβ ίυ6Γα(, τοοβ 1ΐΌπιαη& 
βάίχίΐ, Οαηί&ηί ΓβΙίςαίαβ βοάβπι, ςιιο βοβηιαβ, ββ- 
ραΙοΓο οοηάί (1θ1)βΓθ, οαπι ηοη πΐ6Γ0β(1ί8 Ιοοο, ββά 
]ιΐΓ&πΐθηΙο αά&οΐαβ οτ& &οοβρί886ΐ. ΑΙςαβ ίΙ& &πι1)ο 
βίπιιιΐ ββραΐΐί ίαβΓθ. Εοάβιη (ϋβ 

159 Ο^τίοηΜίΛ $αηοίοηαη τηηΐίβηαη 
€}ίΗ^εη8ί β( ΙηΙχαηχ, τηατή^τη β^ηοηλ πι&ΓίγΓ, Μ&χίπιίαηο ίπιρβΓ&ΙοΓβ, βζ 
Τ&Γ80 βίΐίοί» αΓ])6 Γαϋ. Α ρΓοίβοΙο ααίβηι β^υ8(^6Iη 
ηΓΐ)ί3 οοπιρΓ6ΐιβη5&, οαπι ταπιβ ιηοάίδ οο^βΓβΙαΓ 
ΟΙιήβΙαπι &1>η69&Γβ, 6ΐ ίάοΐίβ βαοΓίβο&τθ, οοηβΐ&η- 
Ιί88ίπι& ίη ρΓοροδίΙο ρβΓΠΐ&ηβίΙ. Οα&πιο1)Γ6πι Ιοη8θ 
Ο οαρίΐβ βΐ 8υρ6Γθί1ϋ8, ίΓοηΙβςαβ ρίΐΐ&οίο οοηίαπιβίϋδ 
ρίβηο οΜυοΙα, Οϋίηο ίπιροβίΐΑ, α1> οϋθ8ί3 ριιβήδ 
οβθ(ΐ6ΐ)&ΙυΓ ΓβΓαΙίβ, αίςαβ α πιίπιί8 βΐ ρβ1υ1αη1ί1)α3 
πιίΐί ΙίΙ)η8 ηπάα ρβΓ αΓΐ)6πι Τ&Γβυπι οίΓευπκΙυοβΒαΙηΓ. 
0υ89 οαπι ΟΓ&8961, ηβ ηαάα οοπδρίοβΓβΙτίΓ, άίνίηο 
1)6η6θ€ίοο1)ΐ6€ΐα,ί(1ο1ο1α(ΓαΓτιπιοοα1οδί&11βΙ)2ΐΙ.Ρο8ΐ 
1ιθ8 οηιοί&Ια8 ίη αΓΐ)6αι ΗΙΐΦάβΒίυπι αάάαοΐα ηηα 
οαπι &116Γ& ΟΙΐΓίδΙίαηα πιαΙίβΓβ, Ιαΐίαηα ηοπιίηβ, 
ςαβθ 6χ β&άβαι αΓ5β βΓ&Ι, ίηςαβ ί^ηβπι ίι\)βοΙ&, 
&ηι1>» ίη οαπιίηο Οβυπι β1οηβο&ηΐ68, βίςαβ ^ταΐί&β 
ο^βηΙβΒ, ])β&1&8 &ηίπια8 τβάάίάβΓβ. 130 ΜΕΝΟΙ,ΟαίΙ ΡΑΚδ Ι. 

Εοάβια άίο Λ 

ΙβΟ €6τίαηΐ€η χαποίοτητη τηανίι^ηηη Ιοαηηΐ$, βρ% 
$οορί, €ΐ ΙαοοΙ>, ρτβ8ΐ^ί€Τ, οορηοτηβηίο Ζ^ΙοΙ». Ηί, δαροΓβ ΡβΓδαηιιη Γβ^ξβ, ία ΡβΓδΐάβ νβΛαπι 
βάβί (1οο6ΐ)αηΙ, ιηπΚοδςυβ αϊ) ΐάοΗβ αά Οοιηίηαιη 
εοιΐΥ6Γ(6ΐ)αηΙ. Ουαάαιη ααΐβιη άίβ οαιη ^οαηη69 
βρίδΰοραδ ίη βοιηηίδ τίάίδδθΐ οαπιϋΐοβιη οοΓοααιη, 
ςτιαιη ίη βηδίβ οαρυΐο οίΓοαιηίβΓβύαΙ, οαρίΐί βαο 
ίιηροηβηΐβιη, 5ί1)ί(ΐυβ ΙΐΦβ άίοβηΐβιη : Αοοίρβ, ο 
βρίδοορθ, ςυαηι ΙαηΙορβΓβ βχροϋδϋ εοΓοηαιη. 
Ραιιοίδ ροδΙ <ϋ6ΐ)υ9 οοιηρΓβΙιβηάϋαΓ &1> ίηί1ά6ΐί1)α3 
ίρδβ, βΐ ^α^ο[)αδ ρΓβδΙ)χΙβΓ : ςαί ναπίδ ρπιηαιη ΟΓα- 
οία1ίΙ>α3 Ι6α(α1ί^ β1α(1]ο (Ιβίαάβ ΟΦδί, οοοαΙ)α6Γβ« 
ςΓ&ϋ&δ Οοιηίηο Οβο ηοδίΓΟ αά βχΐΓ6τηυιη α^βπίβδ' Τί αυτί ήμεροι 

Άθλησις των άγ(ων μαρτύρων *1ωάννοι>, Ιι:^ 
που , και 'Ιοίχώβου, •Λρ*σ6ϋτέροΰ, τοδ ^1^^υ^^ 
μένου Ζηλωτοΰ. 

Ούτοι ύπήρχον έπι Σα6α>ρ(ου του Πβρα^ ^ 
λέως• έν Περσίδι διδάσκοντες τ^ν λόγον της τί^:^ 
χα2 πολλου^ επιστρέφοντες άπ^ των είδώλυνί;;^, 
Κύριον. Έν μι$ ο3ν των ήμερων έθεάσιτο όέΓ.;ι^ 
πος 'Ιωάννι^ς καθ* ΰττνους ίκνδρα τινά δι1μΐ5>,ϊ« 
έχοντα σπαθίον δπερ έν τψ ολ^*^ είχε ςτ^ς,^ 
δ'στις διίίμιος δραμών έπι τόν έπ^σκοπον, έπί^τι:! 
τ^ κεφαλή αύτου τον ατέφανον, εΙπών* ,ι»; 
επίσκοπε, στέφανον, οδ έπεΟ^μησαζ• καΐ μ£:\^ 
γας ήμΙρας Ικρατήθη παρά των απίστων ίάμΆ, 
καΐ Ιάκωβος ό πρεσβύτερος. ΚβΙ πολλά χ\ψ,.^ ςυοά (Ιίβηί ΓιιίβδβηΙ ιηοΓίβπι ρΓΟ ίρδο ορρβΙθΓβ. « θέντες πρ(5τερον, κα? διαφόροις βασάνοις ι:^.. ΑΙςαβ ίΐα βρίδοορο δίοοίάϊΐ, ςαοά ίη δοπιηίδ νίάβΓαΙ, 
ίηοοΓΓυρΙίΙ)ί1ίδ νίΐ© οοΓοηαπι οοηδβοαίο. Α Πάβ111)αδ 
αυίβηι ρϋδίΐαβ νίήδ ίη βοάβηι Ιοοο ΙιοηοπΠοβ δβ- 
ρηΐΐί δηηΐ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίθ 5β€αη<1α 

161 €€Τ(ατη€η ΒαηοΙοηιηι τηαΗ^ηιτη Αοίηάυηί, Ρβ- 
ρα$α, ΑρΜΗοηϋ, Αη€τηροάί$Η, ΕΙριάβρηοΗ, βΐ 
Βοοχοηηη, 

Ηοηιηι δ&ηοίοπιπι Αοίηάγηαδ ςαίάβπι, Ρβ^αδίοδ, 
βΐ ΑηβπιροάίδΙαδ, ΟοηβΙαηΙίηο Μαςηο ίπιρβΓαΙοΓβ, 
βχ Γβι^ίοηβ ΡβΓδ&ηιπι ΓαβπιηΙ. Οαω ααΐβπι ίη οβίΐα- λήσαντες, ύστερον διά ξίφους έτελειώθησιν, ι..] 
ριστουντες Κυρίψ τψ θεψ ημών μέχρι θβνίτοι,^ 
δπερ αύτου θανεΤν ήξιώΟησαν. Και άιτέβί} τψ ί^ 
κοπψ τα του ονείρου, άπολαβ<5ντι τδν στέ^βπ*:^ 
άφθαρτου ζωής* έτάφησαν βλ έντίμως έ> ϋτ» 
όπό πιστών και ευλαβών ανδρών. 

ΜΗΜ ΤΩ Α1Τ9• 

*Α0λησις τών αγίων μαρτύρων, *Ακιν5ν>09,ί; 
γασίου, Άφθονίου, 'Ανεμποδίστου, Έατιιογ.λ 
καΐ της σονοδίας αυτών. 

Τούτων τών αγίων ό μίν Ακίνδυνος, Ιτν 
και Ανεμπόδιστος ύπηρχον έπί του μεγί)-. 
σταντίνου έκ της χώρας Περσών έν Ιδιίζίΐ^ι Ιίδ δοίδ (1β8βΓβη1.νβΓΐ)υπι Όβί άοοβ1)3ΐηΙ.Οααπιο1)Γβπι η κελλίφ καΟεζόμενοι, έδίδασκον τόν λ^γον τί^τ; α §αροΓ6, ΡβΓδ&Γαηι Γ6§β, οοπιρΓβΙιβηδί, βΓηοίαΙίΙ)Πδ 
δη1)^6^ι^ ΓαβΓβ : ςιιβηι οαηι ρΓ6€ί1)ηδ πιιιίαπι Γβάάί- 
(ϋδδβηΙ,ΓβδΗΐυΙα ροδίβα ϋηςυο) ίαοηΐΐαΐβ,ίη ΙβύβΙββ 
ΓβΓνοηΙί ρίτιηιϋο ρίβηοδ ίη3ίοίαηΙαΓ ; δβά ίηοοίαπιββ 
ίηιΐβ 6§Γ6δδί, ΑρΙιΙΙιοηίυηι πιίΐϋβπι Γβί ηιΐΓβουΙο 
νβΙιβπιβηΙβΓ οοπιπιοίηπι αά ΟΙιπδΙί Ωάβπι ΐΓαχβΓβ, 
ςαί δίαΐίπι βχίΓα πιορηία βάυοίυβ, βΐ οαρίΐβ ο1)ΐΓϋη. 
ο&ΐυδ 6δΙ. ΙΙΙί Τ6Γ0, 1)αΙ)αΙο δαοοο ίηδυΐί, ίη πιαΓΟ 
ρΓο^θ^ι^ δπηΐ ; ςηοδ δαηοίπδ ΑρΙιΙΙιοηίαδ ηη& ουπι 
αη^θϋδ αρραΓβηβ, ίη οοηΐίηβηίβηι βάηχίΐ : βΐ ςαία 
ηααΓΓαςίαπι βν&δβραηΐ, πιίΙίΙίΙ)υδ, ςυί ίΐΐοδ ίη ηΐΕΓβ 
ρΓδΒοίρίΙβδ β^βΓβηΙ, πιαηηδ ρΓββαάυηΙυΓ. Είριάθ- 
ρΐιοηΐδ αυΐβπι, δβηαίοπί ΟΓάίηίδ υιγ, Ιιίδ πιίΓ&ουΙίδ Και κρατηθέντες ύπδ Σαβωρίου του Οιρ^'^γΤ 
λέως , έβασανίζοντο* άλλα διά προσευχή; ι>:; 
ποιοΰσι τδν βασιλέα, καΐ πάλιν θεραπεύουσητ. Γ- 
ένεβλήθησαν εΙς λέβητας γέμοντσς μολύβδου ι 
κοχλάζοντας , καΐ έξήλθον αβλαβείς. Άφί^^ΐ'-ί 
στρατιώτης ών, Ιδών το Οαυμα έπίστευσε τψΐ 
στψ , και ?ξω τειχών άπεκεφαλίσΟη. ΕΤτα Εμ« 
λονται εΙς θυλάκους βοείους, και ρ ίπτονται ι1; ^ 
λασσαν. Καί φάνεις ό άγιος *Αφθ<^νιος συν βγρχ; 
έξήγαγεν αύτους έπι της ^τ,ρας. Κα: διότι έξτ,/^ 
Χειροκοποΰνται οΐ ^ίψαντες αύτους στρατιώτη. '•' 
δέ συγκλητικές Έλπιδηφόρος Ιδών , άντέσχη ^ 
βασιλεΤ , καΐ συν αύτψ έπίστευσαν Ιπταχι^'^^ 
άνδρες, καΐ άπεκιφαλίσΟησαν 6«ελείφθ^»*^ ^ ίπιρυΐδπδ, Γββθπί οι)^α^§&νίι ; β Ι οιιηι βο ΟΓβάίάβΓβ 

δβρίίβδ πιίΐΐβ Ιιοπιίηβδ, ςαί οπιηβδ οαρίΐβ άαηιη&Ιί -. ϊτεροι κη*, μετά της μητέρο; Σαβωρίου πιστενσί^ίί 

βηηΙ.Οαί νβΓΟ ΓβΙίςαί ΓαβΓβ νί^ηΐί οοΐο νίη, υηα και πυρι παρεδόθησαν. 

οααι δαροΓίδ ηιαίΓβ, ςα® Οιπδϋ Ωάβπι απιρίβχα ίαβΓαΙ, Ί^ηϊ α1)δΰπιρϋ δηηΐ. 

Εοάβπι άίβ Τ^ αύτ^ ήμ^Ρ9 

1β^ €€Τίαηΐ€η $αηοΙοηηη ιηανίί^ηίτη Αΐίίοί, £μ- "Αολησις τών αγίων μαρτύρων Αττικού, Εύδοζίί^ίι 
άοχϋ, Αραρϋ, €ΐ «οοιογμιμ. 

ΙδΙί δαηοΐί πιίΐϋβδ ΓαβΓβ ίη αΓΐ)θ 8β1)&δ1β Ιβπιρο- 
πΙ)α3 ϋοίηίί ίηιρβΓ&ΙοΗδ : ςαί \ά οπιηββ οοηδίΐίί 
οβρβΓβ, αΐ οαηι οπιηί1)α3 πιίΗΐίΙ)αδ ίη ίΐάβ Οΐιπδΐί 
πιαηβΓοηΙ. ΟααΓβ ε ΜαΓοβΠο άαοβ οπιοίαΐί, ίη ολγ- 
εβΓβπι (ΙβΙηκΙαηΙαΓ. Ιηάβ βάαβίίβ ΙβΓ^απι, βΐ Γβηββ 
ηβΓνίδ ^Γα^θ1^^δ^π1β ΙαοβΓΛηΙαΓ, άβηΐββςαβ βνβΐΐαη- 
ΙαΓ. Οαηι ααΐβπι ΙοΓςαβΓβηΙαΓ, οοηνβΓβαδ (Ιαχ αά 
δ&η€(απι 6αΓΐβηαηι : Τα βοΐαβ^ ίηςαίΐ, ααδαβ ββρο- Άγαπίου, και της συνοδίας άϋτών. 
Ούτοι οΐ ίίγιοι, στρατιώται δπηρχον έν τ^ «^*^' 
Σεβαστείς έπΙ Αικιννίου του βασιλέως. Ο'ίτινε; ί^ 
εβούλευον πάστ[ϊ ηί στρατιςί έμμενειν η! πίστει «' 
Χρίστου. Δώ βασανίζονται 6πό Μαρκέλλου το5ί«»^ 
κός. ΕΤτβ έμβάλλονται εΙς φυλακήν. 'ΕχβΧτ^Φ'^ 
δΐ τύπτονται κατά νώτου και κοιλίας βουνί^^/Λ». 
ώμοϊς. Είτα έκριζοίίνται τους οδόντας. ΊιιίΛΛροψ' 
νων δΐ Ιλεγεν 6 δουξ πρδς τ^ν ίίγ^ον Καρτί^'ί""/ ΝΟΥΕΜΒΕΗ. 14> Ιν> μ6νο( άπέστηηΐ τ&ν λχ&ν τί|« τοϋ βασιλίω; χ ριιίαιη αίΐάβ ίιηρβΓαΙοηβ&ΐΜίαεΙαπι αάάβΓβοΙίοηβιη 1β« 

άίαοοηί 'χ-γψ^ς ; *0 δΐ ελεγεν, 6'τι Ού σίίνεδούλ&υ7Χ τψ 
έτΜίνβστήνβι τψ βασιλεϊ, άλλα προσελΟεΤν τψ 
άτψ βασιλεΤ Χριστψ. Μετά ταύτα &γετα( Στ\>- 
ο ς χαι ομολογεί τον ΧριΤΓίίν καΐ αΰβις Τω- 
• »Ττα Νικοπολιτιαν<5ς• χβΐ καταχρίνονται ξύ- 
σοντριβήν«ι. Και μετά ταύτη ν τήν βάσβνον, 
Ιτέρα»; πλείονας άλγηδόνας υπομείναντκς, μετέ 
χλλαιν πολλών, των πιτϊε-^σάντων εΙς Χριττον, 
»ς 'Τ^^ν 8ια του πυρ^ς άπό<ρα9ΐν Ιλαβον« Κα^ ον^ΐΐΚ ΙτελκιώΟησαν 
ΙΙΗΝΙ τα ΑΠΩ. 
Γ' 
λησις των άγιων μαρτύρων 'Α»ιψιαδ, έπι- 
«όποο, Ίωαήφ, πρεσβυτέρου, χαι 'ΑβιΟαλα, 
:αΐΧ45νου. 

λΙ οοτοι οΐ &γιο( έν Περσ^^ι έμαρτύρησαν 6π& Β 
>ωρ{ ου του τυράννου, ΙπΙ Κωνσταντίνου του Με- 
ου, βασιλέως 'Ρωμα(«ι»ν. Έν ούν 6 ^ιος Άχε- 
ιας επίσκοπος λευχ^ς τήν τρ(χα, γέρων γεγονώ; 
ν όγδοήκοντα, συνεατώς ίτι έχων χ6 σώμα, εύ- 
*ης κβΐ ϊρθιος, π«ριουσ(αν χεχτημένος πολλήν. 
εττ^θβΐς δΙ μετά των συν αύτψ, χβΐ πβραστάς τψ 
Ιζ^νμάγψ, χαΐ μή πεισθείς θϊ>«ίΐ "εφ 'Ηλίψ χαΐ 
*Άρβι, άλλα μάλλον έξυβρίσας •1ς αυτούς, τύ- 
ετα\. Ισχυρώς χαι δεσμε«αι. Κτα άγεται Ιωσήφ, 
της αυτής χώρας ύπάρΧων, χαΐ αύτδς γηραιός. 
Λ άντιστάς τψ άρΧιμάγψ, τύπτεται, χαΐ μαστ(- 
:αι, ώς διαχοπήναι τάς σάρχας αύτου μέχρι τ&ν 
τέων, χαι συνδεσμεΤται τψ άγίψ *Αχεψιμ^. ΕΤτα 
ιται χαι Άειθαλάς, χαΐ δβσμεΤται τάς Χείρας ΐιηρ6ΐΐ6Γ6? €αί ϋΐβ : Εςο ροραίο αυεΙοΓ ίαί, ηοη 
υΐ &β(1β ί[Ώρ6ΓαΙοπ9 άίδοβάβΓβΙ,ββά αΙ ίιηιηοΓίαΙβπι 
Γββθΐη ΟΙιηδΙυιη δβςαβΓβΙϋΓ. Ρο3ΐ Ιιιβο αάάαοίΙπΓ 
δΙγΓαοΐοΒ, Το1)ί1α5, βΐ Νίοοροΐίΐίαηιΐδ : οαιηςυβ ίη 
ΟΙΐΓίδΙί οοηίβδβίοηβ ρβΡββνοΓβΓβηΙ, ΜαΓΟβΙΗ 3υ55α 
Ιί^ηίδ οοηΐαδί, αΐϋδηαβ ρ1υΓίΙ)υ8 ΙΟΓπίθηΙίδ βχοΓα- 
€ί&1ί, υηα ουιη ιηυΐΐίβ «ιΐϋβ, ςαί ίη ΟΙιηδΙααι ΟΓοάί- 
άβΓοηΙ, ίςηί (ΙαιηηαΙί νίίαιη ΩηίβΓηηΙ. ΕΟΌΕΜ ΜΕΝδΕ. 
Οίβ ΙβΓίία. 
Ο^Ηακηβη ΒαηοΙοτηηι τηαν(ί/ηίτη ΑοβρΒί" 
ΰί ΚΗηαΙ(Β ΙδΙί φΐοηαθ δ&ηοϋ ίη ΡβΓβίάθ πι&Γΐ^Γίηπι 8η1)1β- 
ΓηηΙ 8. ^αροΓβ ΐ7Γ&ηηο,ΐ6ηιροΓί1)α8 ΟοηδΙαηΙίη! Μα- 
^ί, ΒοπιαηοΓαπι ίηιρβΓ&Ιοπδ. ΕγδΙ ααΐβπι Αεβρβί- 
ιηαβ βρίδοοραβ νβηβΓ&ηάα οαηΙΙίβ (ςηίρρβ ςαίοοίο- 
ββδίπιηηι αηηαπι ο^βΓβΙ], οοΓροΓβ αάΐιαο Ογπιο,ργο• 
οβΓοςαβ 6ΐΓ6θΙο : &(1 Ιιββο ορίύαβ ΑίΙΙαβηβ.ΟοπιρΓβ- 
Ιιβηβυβ αιιΐβπι οαπι βοοϋβ, βίδϋΐατ η)&§;οπιπι ρΗη• 
€ίρί : οαπιςαβ αίΐάΰοί ηοη ρο886ΐ, η1 8οΗ βΐ Μαι Ιί 
8&οπί1ϋ&Γβ(, ςυίη ροΐΐαβ ί11θ8 οοηΙιιπΐ6]ϋ8 οίβοβΓβΙ, 
^Γ&τί58ίηΐ6 6Φ51Ι8 ίη γιηοοία Γ&ρίΙΠΓ. Ρθ3ΐ6& αάάη- 
οΐπδ ^086ρ11, ςαί βχ βαάβπι Γβ^ίοηβ βΓαΙ,βΙ ίρββ δβ- 
ηβχ, (]ηο<1 αΓοΙιίπια^ο οοηίΓαάίχίδδβΙ, ίΰδϋΙ)α3 υβ- 
ςαβ αάβο ρβΓοαΙίΙαΓ,υΙ οοηοίδίβ ίοβάθ οαΓηί1)υ8 08δ& 
ηηά&Γ6ηΙηΓ : άβίηάβ ίη εατοβΓβπι ΐΓαάίΙΰΓ αηα εαπι 
8&ηεΙο Αοβρδίπι&.ΡοδΙ 1ιθδ6ΐΑί(Ιι&1&8 ρΓοάιιοίΙαΓ,Γβ • :ό τα γ<5νατα• χαι έξαρθρουται πάσας τά; του (] νίηοΐίδςαβ &ά ^βηυα πι»ηίΙ)αδ, ίΐα πιβπιύΓα δίη^ΐα »>ματος αρμονίας. Μετά ταΰτα ό μίν *Λχεψιμας 
πτόμενος έτελειώθη. Ό Βέ Ιωσήφ χατά κεφαλής 
^εμασΟείς έλιθοβολήθη, 6 £1 Άβιθαλάς χαΐ αύτ^ς 
ιτά κεφαλής χρεμασβείς, παρέδωχκτ^ πνεύμα. 

Τ^ αύτχΐ ήμέρ^ 

Ινήμη του οσίου Πατρ6ς ημών Ίωαννικίου του 
θαυματουργού. 
Ό μέγας πατήρ ημών Ίωαννίκιος υττήρχεν έκ 
ής χώρας Βιθυνίας έπΙ τής βαβιλείας Κωνβταν- 
(νου του Καβαλλίνου. Διά $1 τήν άν8ρίαν αύτου, 
στρατεύ0η εΙς τήν τών έσκουβίτων στρατείαν, 
,αι ήνδραγάΟει έν πά^ι πολέμοις, κατακόπτων το 
;ών Βουλγάρων 2βνος. Έν μι^ δΐ πολέμου γενο- 
ιένου, Ιδών πολλούς τών συστρατιωτών σφαγεντας, 
<α\ λυπηθίΐς, κατέλιπε τήν στρατείαν, ΚαΙ κατ- 
Ιλαβι χο τοί) Όλύμπου ορός, καί ήσύΧαζεν. Βίτα γνω- 
ρισθείς πχρά συστρατιώτου τίνος, φυγών άπηλΟεν 
έν τψ της Λυκίας ορει* έν ψ πολλά θαύματα ποιή- 
σχς, δι' άποχαλύψΐως ήλοεν εΙς τήν μονήν Γυρι- 
στής• Α%\ γίνεται μοναχ^δς* και άπό δρους εΙς δρος 
μεταβαίνων, έ^αυματούργει* και δαίμονας έφυγα• 
δευβν, έδίξατο δΐ και προορατικά Χαρίσματα. Και 
Ραιιλέων μίν άλλαγάς προεΤπε, κα? πατριαρχών. 
Έξ ού χχί μετά τ^ γενέσθαι τλν ί^ον Μεθύδιον 
πατριάρχην, περί ου προεφιίτευσε, μετά τρίτην ήμέ- 
ραν έκοιμι{θη. Ιαχ&ηΙυΓ, αΐ ΙοΙα οοΓροπδ οοπιρβ^^β^ (ϋδδοΙνβΓβΙατ. 
Τ&η<1θπι Αεβρβίηιαδ ίη(6Γί1&§;Γα βζδρίΓ&νίΙ ; ^οδ6ρ11, 
ίηνβΓδο οαρίΐθ δηδρβηδηδ, Ι&ρίάίύηδ ο1)ΓυΙη8 βδΐ ; 
Αϋΐι&ΐαδ νβΓο βΐ ίρδβ οαρίΐβ ίηνβΓβο δαβρθηδαδ, 
δρίΗΙιιπι ΐΓ&άίάίΙ. 

Εοάβαι άίο 
164 ϋοτηιηβηιοταΗο βοποΗ Ραίτί$ Ιοαηη\€η ίΗαίΐ' 
ϊηαίηνρί. 
Μ&^ηηβ ρ&ΙβΓηοδΙβΓ Ιοαηηίοίηβ βχ ΒίΛτηίο) γθ - 
£;ίοη6 ίτιϋ ΐ6πιροηΙ)ΐ]8 ΟοηδΙ&ηΙίηί ϋδΐ1>α11ίηί ίαιρβ- 
Γ&Ιοηβ. Οιιπι αυΐβπι ίη 6α, ηυ® 6χοιι1)ίΙθΓαιη άίοί- 
ΙηΓ, πχίΐϋία εΐίρβηάία ί&οίβηδ, 6ΐ ίη οηαηίϋαδ αΐίίβ 
1)6ΐ1ί9 ΓοΓίίΙβΓ 96 ςβδδίδδβΐ, Βα1§αΓθπιπιςΰ6 ςβηίβηι 
οοηείάίδδβΐ, γί<ΐ6ηδ αΐίςυ&ηάο ίη ςαοάαπι ρΓΟθΙίο 
πια^ηαπι οοπιηιίΐίΐοηαοι δαοΓηπι πιηΙΙίΙαάίηβηιΐΓυ• 
Ο οίάαΐαηι,ΐαηΐιιπι αηίιηο(1ο1θΓβπι οοηοβρίΐ,πΐ δίαΐίιη 
&1)(1ίοαΙα πιϋίΐία, ΟΙχιηρηιη αιοηΐβπι εοηδοβηάβηδ, 
δοΐίίαπαηι νίΐαηι αηιρίβχιΐδ ίαβπΐ. δβά οοςηίΐιΐδ 
ίθΓΐ6 α εοιηηιίΗίοηβ ςαοά&ηι, ίη 1.701® πιοηΐβπι 
οοηο6δδϋ, ιιΙ)ί οαπι ηιυΐΐα ιηίΓαοαΙα βάίάίδδβΐ, άί• 
νίηα ΓβνβΙ&Ιίοηβ αάπιοηίΐηδ, ίη ΕΗδΙο ηιοηαδίβ- 
παηι δβδβ ΓβοβρίΙ, βΐ ηιοη&ε1ιη5 ίαοΐαδ βδΐ. Ταπί β 
πιοηΐβ ίη πιοη(6πι Γβο6άβηδ,αΙ)ί(ϊαβ ρΓ0(1ί£;ία ραΐρα- 
1)αΙ, 6ΐ άφπιοηβδ ίαςα1)&1. δβά βΐ ρΓορΙιβΙίφ (Ιοηυηι 
αοοβρΙΙ, βΐ ίωρβΓδίΙΟΓαπι ραΙπαΓοΙι&Γαπκιαβ δαοοβδ• 
δίοηβδ ρΓΦόίχίΙ. ΤβΓίίο άβιηυηι ροδΙ άίβ, ςααπι 
δαηοΐαδ ΜεΙΙιοάίαδ ραΙπΑτεΙια, ηΐί ρΓΦπυηΙίεινβΓαΙ 
ΟΓάίηαΙαδ ββΐ, ίη Οοπιίηο ο1)(1οΓηι1νίΙ. 148 ΜΕΝΟΙ-ΟΟΙΙ ΡΑΚδ Ι. Μ εΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίθ ςΰ&Γΐ& 

105 ϋβτίατηβη βοποΗ τηατίίρΗ$ ΡστρΗ^ί. 

ΡοΓρΙιττίαβ ιη&ΓίγΓ, ΑαΓβΙί&ηο ίιηρβΓίιΙΟΓβ, ίαί( οχ 
ιιγΙ)θ ΕρΙΐ680» β^β^ίτιβ βοβηίοοπιιη Ιιιάοπιιη αοΙοΓ, 
οη]α3 ΙυάίοΓα απίβ άβίβοΐαΐαδ ΑΐθΧ£αιά6Γ€»8αΓ6βη- 
βίιιιη οοαίθβ, ββουιη Οββ&Γβ&ιη ίΐίαιη &άάυχίΙ.Α^6- 
1)&(ιΐΓ ίοΓίβ ίβδ1α8 άφπιοηυιη άίβδ 8ηιηιιι& Ιικίοπιιη 
οοΙβΙ)ΓίΙαΙβ» ίη 0|ΐιί1)α5 βΐ ΟΙιπδΙίβηοπιιη ηΐιΐδ ρβΓ 
30€πιη Γ6ρΓ8θ96ηΙ&1>&ΙαΓ. ΡΓθάαοΙυ8 ίβίΙιΐΓ ΡορρΙ^γ- 
Γίιΐ8, ηΐ αϊ) βο, ςυί 86ίΗθ6( βρίδοορί ρβΓδοηατη ίη- 
άιΐ6Γ&1, 1)&ρϋζαΓβ1αΓ, αΐΐαΐα αςυα, ηυ(1αδ ίΐίαιη ίη- 
^ΓβάϋπΓ, Γ&ίδο ίηίβηιη βρίδοορο, ΟΙιπδΙίαηοπιιη 
Γϋυ, (ΙίοβηΙβ : Ιη ηοπιίηβ ΡαΙτίδ, βΐ Ρίΐϋ,βΐ δρίηΐηβ 
δαηοϋ, ί>αρΙίζαΙαΓ Ρορρίιγηαδ. Οηο ΓαοΙο αάίαβΓθ 
&η^6ΐί, ςαί ίηίΐπίο δίοΐα α11)& ΡοΓρΙιττίο, €ηπι Γαοί- 
1)113 ρδα1ΐ6ΐ)&ηΙ, (ΙίοβηΙβδ : Οαίοαηςαβ ίη ΟΙιηβΙο 
1)&ρΙίζϋΙί βδΐίδ, ΟΙΐΓίδΙαπι ίηάυίδΙίδ,ΑΠβΙαΙα. Εο ηιί• 
Γαοαίο οοηιηλοΐί ρΙηΗπιί, ίη Οοηιίηππι ΟΓβάΙάβΓΟ. 
0ΟΠ169 νβΓο πι1)0Γβ 8ΐιίΓη3α8 άίδοβδδϋ : 6ΐ δβςηβηΐί 
άίβ ΡοΓρΙι^Γίαπι ρΓ»ΙβηΙο ηι&^ο» ατϋδ οιίηιίη• άο- 
οοΠ&τί ^υ88^(. 

Εοάβηι άίθ 
1 66 Οονηηΐύτηοτααο $αη€(οτητη αρο$ίοΙοηαη άβ ηι»- 
ηι^το εερίηαρίηία, Ρα(ΓθΙ)3β, Ηαττη^ρ^ Ιχηι, βαϋ, 
€ί ΡΜΙοΙορι. 

Ηί οπιηβ8 ΓαβΓθ αροβίοΐί βζ ηαπιοΓο 8θρ(ϋ&§ίηΙ& 
άίδοίραΙοΓοπι. ΕΙ Ρ&Ιγο1)&8 ςηίάβπι, 6η3υ9 πιβηϋο- 
ηβπι ίη 8018 Ερίβίοΐίδ Ρ&ηΐηβ πι&^ηαδ ί&οϋ,βρίβοο- 
ρα9 Ραΐ6θ1οηιπιί&ο1ιΐ9,πιη11θ8 &ά ΟΙιπδΙί ί1ά6ΠΐΐΓ&- 
άυοίοδ 1)&ρϋζ&νίΙ. ΗβΓπιαδ &ηΐ6Πΐ» άβ ςαο βϋαηι 
Ρααΐοδ αροδίοΐαδ ίη Ερίδίοΐα αά Κοπι&ηο3 ηιβπιίηίΐ, 
Ρ1ιί1ίρροροΙβθ8 6ρί9εορα8 ίηίΐ. Ρογγο Ιαηηβ ρο8ΐ 
8αηοΙί88ίπιαηι αροδίοΐαηι ΡθΙπιπι πια^βθ Κοπι» 
βρίδοοραβ 68ΐ ηαηοαρ&Ιιΐ8• 6&ίθ8 νβΓο, οπ]ηδ ίάβπι 
&ρο8ΐο1υ3 ηιβηΐίοηβηι ^η^β^ί(, ρο3ΐ 8&ηο1ααι Τίπιο- 
Ιΐιβηπι 6ρίδθορα8 Ερίιβδίοηιπι ΓβηαηϋαΙαΓ.Οβηίςαθ 
Ρΐιίΐοΐο^υβ, άθ ςαο ίάβηι &ρο8ΐοΙα8 ηιβηιίηϋ, §ίηο- 
ρίβ βρίδοορηδ ΟΓβ&Ιπδ ΓαίΙ &1) ΑηάΓβΑ ρηπιαηι οηι- 
ηίααι &ρο8ΐο1θΓαπι υοολϊο, ΕρίδοοραΙυηι ίΐαςαβ ίη 
πΐ6πΐ0ΓαΙί8 οίνίΙαΙί1)η3 ^ΟΓβηΙββ, οαηι πια1ΐ&3 πιο1&- 
9ΐίΕ8 αίςαβ τβχαΗοηβδ ρρο τβΓΐ)ο ρί6ΐ&ϋ3 Ιαΐίδδβηΐ, 
ηιηΐίοδςηβ ροραΐοδ άοοβηάο &(1 61ΐΓί3ΐαηι ρ6ΓΐΓ&χί8- 
86η ι, άβοθδδθπιηΐ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ φΐίη1& 

16Υ €€τΙαηί9η $αη€(οτΗΐη Οα/αο/ιοη» €( Ερύΐβ- 

δαηοΐαδ Οαΐαοϋοη 6Χ ηΓύβ Εηΐθ3& Γυϋ, Οηαρυπί 
πιοηαοΐιί ρροϊίϋοΐίοηβ η&Ιυβ,α ςαο βΐ ραΓβηΙβ8β]α8 
1)αρΗζαΙί ΓαβΓαηΙ ΟυιηαυΙβπι ροδΙ ηι&Ιπδ ο1)ίΐυιη 
άβοΐίδδβΐ ίΠί ραΐΓΓ υχοΓβιη, ηοηιίηβ ΕρίβΙβωβη, 
ίοΓίηοδίδδίπιβηι,δβά αάΐιηο ίπΟάβΙοαι, ηαρίϋδ οβίβ- 
1)ΓΛΐΙδ, α<1ϋΙ οϊΐιίάβΐη ΟΛίαοΙίοη αχοΓβπι, δβά ηυΐΐα 
ΓαΙίοηβ &(1άαβί ροΐαίΐ, αΐ αά οδοηΐηοι βαιη αάιηίΙΙβ• 
ΓβΙ; ^α^α8 Γβί ΟΑηδ&πι &Ι) 6& ΓοβαΙαβ, Οαία, ίηςαίΐ, χ ΜΗΝΙ ΤΟ ΑΓΤΟ. 

Άθλησις του άγ(ου μάρτυρος Ηορ^^, 

ΙΙορφύριος 6 μάρτυς δ-πηρχιν έ«^ Ρβ«λι(β; 4 
ρηΑιανοΰς έκτης η6\ιως Έ^^σου, «Τς &η τί< ^^ 
λης, και έν τ^ ορχηστική ευδόκιμων. Το•λλ • 
Ίταιγνίοις τβρφθείς ό της Καισβφέων χίμης ^, 
ανδρός, ΐΓροσίλάβετο αυτ6ν, και ίγ«γεν ιΊς |; 
ρΒίβτν. Εορτής ίΐ τοΤς δαιμοσι τελουμ*ντ,;, χιί 
παιγνίων γινομένων, διεπβίζοντο καΐ οΐ τύ^» ^ 
στιανών τύπΟι. ΚαΙ προστ{χΟη Πορφύριος, νκϊ 
δήΟβν βίς τύπον επισκόπου σχηματιβθέηο; 
πτισβηναι• έν&χΟέντος οδν {>δοττθΗ, γυμνωθιί; ώ 
θεν έν αύτφ* του ψευδοειησκ<ίπου, ώς ο\ Ι-^ 
νοί, λέγοντος, ΕΙς το ^νομα του ΙΙατρ^ς, χβ2 τ^ίτ 
Β καΐ του άγιου Ιίνεύματος, βακτίζεται η&:ΐ4 
Καί, τούτου γενομένου, ήλΟον ο\ Λγγελοι χλ Ιτ,Ι 
στολήν λιυκήν τον Ποριρύριον, μετά λ^μιάίν*» 
λοντες• Όσοι εΙς Χριστόν έβαπτίσ^ηη, 1;.- 
ένεδύσασΟε, 'Αλληλούϊα. Ή^ντες ουν τλ 0»}β,ϊ 
λοί έπίστευσαν έπι τ^ν Κύριον. Ό δΐ ϊώ}ΐϊ;: 
σχυνθεις^ 6πεχώρησε* και τζ έιτβύριον έγηύΐϊΓ 
καΐ ώς γόητα διαβαλών, άπεχεγάλισεν. 

Ττί αΟτ^ ήμέρφ 
Μνήμη των άγ(ων αποστόλων Ικ των ο'&:ί 
Έρμα, Αίνου, Γα\ου, κβΐ ΦιλοΛόγβι 

Ο&Γοι πάντες ύπηρχον έκ των έβδομϊ(χβ«. 
θητών καΐ αποστόλων. ΚαΙ & μίν Παηρ«& 
καΐ 6 μέγας Ηαυλος έν ταϊς έαυτου Έπιστολι;. 

(2 μνηται, επίσκοπος Ιίοτιόλων έγένετο, πολ)οκ ϊ 
πτίσας, και προσαγαγών τψ Χριστφ. Ό ίε 1;^ 
ου και αύτου 6 αύτδς μέγας απόστολος }ΐί.•ι 
έν τ^ πρ6ς 'Ρωμαίους Επιστολή, επίσκοπο; ^ί 
πουπόλεως έγένετο. Ό δέ Αίνος μετά Πέ^ρ τ 
άγιώτατον άπόστολον, της μεγάλης *Ρώμης ίτ3 
πος έΧρημάτισεν. Ό δι Γάϊος, ο^ και αύτο'^β! 
τος απόστολος μέμνηται, μετά τον δγιον Τΐ|ίΑ 
επίσκοπος 'Κφέσου έγένετο. Ό δΐ Φιλόλογε, 
και αύτου ό αύτ^ς απόστολος μέμνηται, έι;!» 
Σινώττης έγένετο 6πλ *Ανδρέου του •πρωτοχλιί^«ι 
αποστόλων. ΚαΙ έπισκοτηίσαντες έν ταΐς δηλιΛ 
πόλεσι, καΐ πλείστους πειρασμούς, και θλίψϋ( 
τ6ν της εύσεβείας λόγον Οπομείναντες, κβΐ ι»λ) 
διδάξαντες, και τψ Χριστψ προσαγαγόντίς Ιλ 

Ι) έτελειώθησαν. 

ΜΗΝ! τα ΑΊΓΓΩ. 
Ε' 

"Αθλησις των αγίων Γαλακτίωνος χβ? * 
στήμης. 

Ό άγιος Γαλακτίων ύπηρχεν έκ της πόλβακ Ι 
σης, γεννηθείς έκ προ^^ήσεως μοναχού τίνος Λ 
©ρίου, τού και τους γονείς ούτού βαπτίσανίοί. Ι 
λευτησάσης δε της μητέρος, ό πατήρ έμνηβτΑ 
αύτφ γυναίκα πάνυ ώραίαν, ονόματι Έ«ίστ?| 
2τι απιστον ούσαν. ΚλΙ μετά τον γάμον άπερχ^Ι* 
6 Γαλακτίων προς βύτήν, ουκ ήσπάζετο β* 
Βρωτησάαης δΐ εκείνης, Αιά τί οδτω ποιείς ; Λ ΝΟΥΕΜΒΚΚ. 146 5τι ούχ δπάρχβις Χριατι«νϊ5. Έ »_ άχούσασβ, ^^ ΟΙιτίβϋΕΠΛ ηοη Θ8. Οαατθ 8ΐ&ϋιιι ΟΙιΗδΙίαηαιιι ββ £α 

ΙυΓοιη ροΠίοβΙαΓ. δβά οαιη ηαΐΐα ρΓβ8ΐ)γΙβΓί ίΛοαΙΙαβ 
ρΓορΙβΓ ρβΓββοαΙίοηβπι άαΓβΙπΓ, αΐ) ίρβο Οαΐαοΐίοηβ 
1)αρΙί2&ΐΕ βδΐ. Ββίηάβ βχ οοιηροβίΐο <ϋ8ΐη1)α1ί8 ίη 
ραυρβΓβδ Γαοα11αΙί1)α3, υΙβΓςαβ ίη ιηοηΐβιη 8βοβ55ίΙ, 
&(ςιΐ6 ίη ιηοη&8(θηαιη 8βραΓαΙίιη 5β ΓβοβρίΙ. Οοιη- 
ιηοΐΛ ααΐβιη ίη ΟΙιπδΙίΛηοβρβΓδβοαΙίοηβ,αά Γββίοηίβ 
ρΓ80ΓβοΙαπι άβίΕΐί βαηί. Βαιη ί^ΙιΐΓ Οαΐ&οϋοη οοιη- 
ρΓβ1ιβη8ΐΐ3 αά ρΓφΓβοΙαιη ΐΓαΙιίΐυΓ, ΕρΙβΙβπιβ λ88Θ- 
οηία βαπι β8ΐ, βΐ βίπιαΐ βαηι ίΠο ΓθΙθηΙ&. Οβίηάθ 
απι1)ο, ρΓβΒθί8ί8 ηι&ηί1)α8 αο ρθ(ϋ1)α3, άοοοίΐαΐί 
ΓαβΓθ. ^έα>ς σ\>νέθ6το γβνέ^θαι Χριστιανή. Πρεσβυτέρου 
Μ-ή 8ντος διά τδν διωγμον, ΙβχπτίσΟη π«ρέ του 
λαχτίωνος. ΕΓται συνέΟεντο άλλήλοις, κβΐ διένβι- 
V τ^ν πλουτον βύτών τοις πένησι, και άνηλΟον 
: ^ρος, χα2 ίμ^ναααν Ιδίως ιΐς μοναστι]ρια. Έγέ- 
ίο δ^ διωγμός τ^τβ χατά των Χριστιανών* χαΐ 
ιβών 6 της χώοας ίίρχων περί αυτών, απέστειλε 
ι έχράτησε τ6ν Γαλαχτ(ωνα. ΚαΙ τούτου συρο• 
νου, Ιφ6ασεν αύτ^ν ή Επιστήμη, χαΐ συνεχρα- 
β'η* και παρά του άρχοντος χοπέντες χείρας χαΐ 
'^ας, ά7«<χε(ραλ{σθησαν. 

Τί αυτί ^\^9^ 
ιΟΛηνις του άγ(ου Δομνίνου, χαΐ των σ{>ν αύτφ 
Θ&οτ(μου, ΤίαοΟέου^ Φιλόθεου, Δωροθέου, Καρ- 
τερ{ου, %λ\ Σίλβανο^. 

05τοι ύπήρχον έπΙ Μαξιμ(νου του βασιλέως, δι- 
:σχοντ«ς τ^ν λάγον του θεού• χαΐ πολλούς των 
Είστων Ιπιστρίφοντες έπΙ τ^ν Κύριον, διεβλήθησαν 
* Μαξιμίνψ• καΐ χρατηθεντες, έτιμωρήθησαν 
χυρώς. ΕΤτα χατεδιχάσθησαν ταλαιπωρεΤσ^αι έν 
»ις του χαλχοΰ μετάλλοι. ΚαΙ μετά χρίνον πολύν 
βληΟέντες του χαλχε(ου, και παραστάντίς τψ πα- 
χν6μφ βήματι, χαί χαταναγκασθέντες θυσαι τοις 
δώλοις, χαΐ μή πεισθέντες, έκρεμάσθησαν, καΐ 
;έσΟησβν ανηλεώς. Όρων δΐ τήν καρτερίαν αύ- 
ων ηάμφιλ^ς τις άνήρ, καί λογισάμενος, δτι, ει μή 
[χον ούτοι μεγάλας κα) βεβαίας τάς ελπίδας, ο^κ 
ν τοιαύτας τιμωρίας 6πέμενον, έπίστευσε τψ Χρι- 
τφ' χαΐ συν αύτφ γυναίκες παρθένοι τρεΤς. Κα^ 
ούτου γενομένου, αΙσΧυνθεΙς 

πύφασιν <^ατ* αυτών. ΚαΙ πάντες άποκεφαλισ6έν- 
ις, παρέδωκβν τφ Ιορίφ τάς αγίας καΐ μακαρίας 
ύτών ψοχάς. 

ΜΟΝίταΛίτα. 

^ 

*Α6λησις του αγίου Παύλου του όμολογητου, 
πατριάρχου Κωνσταντινουρύλεως. 

Οδτος 6πηρχε έκ τής Θεσσαλονίκης, νοτάριος 
Αλεξάνδρου του άγιωτάτου πατριάρχου, καΐ διάκονος 
Γης έν Κωνσταντινουπύλει Εκκλησίας* 8ν οΐ όρ- 
^'^δοξοι μετά τελευτήν Αλεξάνδρου προχειρίζονται 
κατριάρχην. Κωνστάντιος δλ 6 Ρασιλε(>ς, *Αρειαν6ς 
(!ί>ν, 6ποστρέψας άπο ^Αντιοχείας, έκβάλλει του θρή- 
νου, καΐ άντ* εκείνου προεχειρίσατο Εύσέβιον τ6ν 
Νικομηδείας. Ό δΐ καταλαμβάνει τήν 'Ρώμην, εύ- 
ρων καΐ τον μέγαν ΆΟανάσιον έκβεβλημένον του 
οικείου 6ρ4νου• και διά γραμμάτων του βασιλέως 
Κώνσταντος άπολαμβάνουσι τους ο\κείους θρύνους. 
Και πάλιν έχβάλλονται παρά Κωνσταντίου συμβουλή 
των Άρειανών. Τ^ε γράφει Κώνστας προς τ6ν 
αδελφών Κωνστάντιον, έίτι, Βΐ μή άπολάβοιεν τους θρύ- 
νους Ιαυτών, έλεύσομαι μετά οπλών κατά σου. Άπ- 
έλαβεν ουν τ^ν 0ρύνον 6 Παύλος το τρίτον. Και μειά 
θάνατον Κώνσταντος, εξορίζεται εΙς Κούκουσον τής 
Αρμενίας. ΚαΙ αποκλεισθείς έν οΐκήματι, λειτουρ- 
γών άπεπνίγη παρά των Άρειανών, μετά του Ιδίου 
ωμοφορίου. Εοάθΐη άίθ. 

Ιββ Οβτίατηβη ίοηοΗ Οονηηιηι, βί βοοιΌπιηι ΤΗβο-- 
ϋηιι, ΤιηϊοίΜ, ΡΜΙοίΗβί, ΟοτοίΗη, €ατ(ετη, €ί 
Β δΐίναηί. 

Ι8ϋ Μ&χΐιηίηο ίιηρβΓ&ΙοΓβ οΙ&ταβΓβ. Οηιη «αΐβαι 
τθγ1)ιιπι 06ί άοοβΓβηΙ, ιηοΙΙοβςιιβ ίη&άβΐίαπι αά 
Οοπιίηιιηι οοηνβΓίβΓβηΙ, άβΐ&ΐί &<1 Μ&χίιηίηαπι, 
θΐ οοπιρΓ6ΐΐ6η8ί, ^&γί88ίιηί8(ΐαθ ΙοπηβηΙίβ βχοΓΰ- 
οίαΐί, ά&πιη&ηΙαΓ &(1 ιηβΙ&Πα. Ρο3ΐ ιηηΐίαιη τογο 
ΐ6οιρυ8 βΓ^αβΙαΙο 6(1αοϋ,8ί8ΐαηΙαΓ ίηίςαο ΙτΙύαηαΙΙ: 
οαιηςαβ ίηάιιοί ηβςαίΓβηΙ, αί ί(1ο1ί8 ιπιπιοΐ&τβηΐ, ίη 
βςηαίβυπι &οΙί, οπιάβΐίδβίοΐθ βχο&τηί&οαηΙαΓ : ςαο- 
πιηι οοηβΐ&ηΐί&πι Ρ&πιρ1ιί1υ3 ςαίάαιη οοηδρίοαίαβ, 
86€ΐιιηςα6 Γ6ραΙ&η3, ηί8ί βΓπια ηι&χίαι&Γαηι ΓβΓηπι 
8ρ& ηίχθ3, ηοη ροβββ ί11θ8 (&ηΙ]8 βαρρϋοϋβ ρατοβ 
6386, ίη €1ιη3ΐαηι οτβάίάΐί^ αηα οαοι ΐΓί1)α3 τίΓ^ί- 
ηίύαβ. Οαατβ ριΐ(1θΓ6 8α£Γα8α8 Μαχίπιίηαδ, ρροηαη- 
ΙίΕνίΙ, υΐ ο[ηηβ8 β&ρίΐ6 ρΙβοΙβΓβηΙαΓ : ςαί άβοοΠ&Ιί, 
6 ΜαξιμΤνος, »δωκεν ^ 3αηοΐΕ8 Λο 1)6&(&8 &ηίιη&8 8α&8 Οοπιίηο Ιτοάΐάβ- 
ΓοηΙ. εΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ 8ΘΖΐ& 

1β• ΰβηοίΆΜ Μηοϋ ΡαηΙχ οοη(Β$»οή$, ραίήανοΗω 
€οη$ ίαηϋηοροΐϋαηι, 

Ηίο βχ αΓΐ)β Τ1ιβ88&1οηίο& ΓαίΙ, 8&ηοΙί33ίπιί ρΕίπ- 
&ΓθΙια) Αΐβχαηάπ ηοίαπαβ,βΐ εοηβίαηΐίηοροϋίβηο 
Ε6θΐ68ί89 άί&€οητΐ8: ςιιί ΑΙβχαηάΓο τίΐα ΓηηοΙο &1) 
θΓΐ1ιο<1οχί8 ραΙποΓοΙια ΓβηαηΙίαΙιιβ, α €οη8ΐαηΙιο, 
Αη&ηο ίαιρ6Γα(0Γ6, αϊ) Αηΐίοοίιία ΓβνβΓβο, β ΙΙιγοπο 
ά6^ί^^ιη^, ίη 6^α3 Ιοοιιπι βηίΤθοΙο Εα86ΐ>ίο Νίοοπΐ6• 
άίβηβί. Ρ&ιι1α8 ααΐβπι Κοηι&οι ρΓοίβοΙυ3, ΓβρβΓίΙ ί[)ί 
Αϋι&η&8ίαηι 6 ρΓορηα 86<1β 6χΙαΓΐ>&Ιαπι. δβά ρβΓ 
1ίϋ6Γ&8 €οη8ΐ&ηϋ8 ίπιρβΓ&Ιοηβ ίη 8ααηι ηΙβΓςηθ 
ΙΙίΓοηαιη Γ63ΐϋιιϋιΐΓ.Ιί8 ν6Γ0 ΓαΓ8ΐΐ8ΑΓί&ηοΓηπι ορβΓα 
& ΟοηβΙ&ηΙίο 6^6^ιί3, ΟοηβίΑηβ αά βοηβΐ&ηΐίυαι ΓΓα- 
ΐΓβηι 8€ηρ8ίΙ, ηίβί &ιη1>ο ίη ρη8ϋηαπι άί^ίΐαΐίβ 
^<Γ&(1απι Γ68ϋ!υθΓ6ηΙαΓ, 8β ύβΠαηι βί ίηάίοίαταπι. 
ΤβΓίίο ί§;ίΙαΓ Ρ&υίτΐδ ΙΙίΓοηηπι βητιπι ΓβεβρίΙ. νβπιπι 
ρο8ΐ €οη3ΐ&ηΙί8 ηιΟΓίβπι ίη €αοτΐ8απι, Απηβηίο) ηΓ• 
1)6πι, ΓβΙβ^&Ιυβ, άαιη ίη οάίοαία ίηοΐαβηβ ΗΐυΓ^ίαηι 
θ6ΐ6ΐ>Γ&Γ6ΐ,8ΐιο οοιορίιοηο &1> ΑΗ&ηίβ βαίΤοοαΙαβ 

68ΐ. 14Τ Εοάβιη άίβ ΜΕΝΟΙ.Ο0ΙΙ ΡΑΕ8 1 
λ %1Φ €οβαΛ€Μϋτααο ρΗΐν€η$, 8ΐιβ (ήη€Τΐ8, αηΐ Βία- 
€ί€$ ά€ οαίο Ιαρ8(Β, 

εχΙκιηίβ ίβοηΐΒ πΐίΐ^ί ίπιρβΓαΙοηδ. οορηοιηβηΐο 
Ε«55ΐ» ΐ4ίΐηροη1>ΰ8, Ιιογα (Ιίβί δβχία, ο1)(1α€ΐα[Ώ αΐπδ 
ηη1»1»ιΐ5 εοΗηιη, φΐαΐβ δοΐβΐ βδδβ ίιηιηίηβιι1ί1)αδ 
πΐΑχίιιιίδ ΪΗΐ1)Η1)αδ, ατάβηΐβιη ηαίκιυβ νβΓδΠδ Γαοίβπι 
ρΓίρίβΓβηδ, ΐ§ηΐ οιηηΐα οοιτβρΙαΓαπίΐ βδδβ νΐ(1θ1)αΙαΓ, 
«ι βϋλίοδί βι 1ια]αδΐηο<1ί ηυΙ)ίΙ)αδ ρΙανίαίΙβΓβΓΓβΙϋΓ, 
ΐ£ΐιΐ Ι&ηαβη αο (Ιαιηιηα, ηοη δβειίδ &ο οΐίηι Βοοίοητια, 
οιηΐΗΑ 653€ΐ ΐηοεηδΟΓΟ* δβά οαιη δαοβπίοΐβδ οιηηβδ 
«€ ρϋ 1ιοιιιΐιΐ6$€ΐιπι Ι3εΐ7πιί5α(1 ΙβπιρΙα οοηίη^βΓβηΙ, 
0^ιιιηφΐ€ βΐ ΐικιιη3€ΐι]&(Αΐη ΟβίραΓατη δυρρϋοβδ (Ιβ - 
ρηοατ«ΒΐαΓ ; φϋ αοη ναΐΐ ιηοΓίβαι ρβοοαίοηιιη εΐβ- 
ιικιιϋ£5έιηιΐ9 Οοιηίηηδ, ρ<εηαιη εΐβιηβηΐία Ιβπιρο- *Π (Γ/άμνησις της τζεσ6θ'7Τ,^ Ιξ ούρχνοΰ χάη^,:. 
τίψραίς, ί σταχτής. 

Έπι Λέοντος τον> μβγάλου βασιλέως, -,ί ί-| 
γομένου Βέσσου, περ2 τά ΤΕλευταΐβ της βώτ.;•;, 
λείας, ώρί? εκτ^ τ^ς ημέρας, Τ^'^ε «^^^Λ^τίν 
ρανός, καΐ τήν συντίξθϊί τών 6μοροψ6ρίΜη ης^», 
λανίαν εΙς πυρώδη θ»^^ |χεταβαλών, ΙΙ^ιχαζΐ*: 
καταφλέγειν ώς νομίζβιν ά'τταντας, ώςείχι'. ^^ 
κατενεχΟείη έκ τοιούτων νεφών, ιήντω; £.£,-, 
κιί φλος, καταχαίου ώς «άλαι τά Σόδορι. 1] 
των δι των Ιερέων και τατν ευλαβών μειι Ιη^ί 
7ΓροσΦυγ(5ντων ταϊς έκκλησιαις, χαΐ τό> θι^ι 
τήν πανάχραντο ν θεοτ^χον ίυσωτΓούντων, 6 /ΐ7 . , 
τδν θάνατον των άμαρτίολών φιλάνθρωπος Κ Γ»ηβ, ίιηρ«Γ*τίΙ ηα1)ΐ1)αδ, αΐ &<1ιηίΓβΜΙβϊη ρΐυνίαιη Β κιράτας τ^ τιμωρί^ τήν άγαΟ<$τητα, ίά^ι^ρ.:^ 
«ΒΪΙΐ6Γ«ηΙ. Α τ6£ρ€Γ6 ί§ΐ(αΓ &ά ιηβ<ϋ&ιη ηοοίβιη 
ρΐιιΐΐ. Ου» «υΐ^ιη (ΐ6(1θ6ΐ>2ΐΙ, 5ΐ^ΐ6 βΓ&ί ίειτβηδ ίη- 
5ΐ«Γ ε^τίΜΐιιιχη φΐ® ρίΑπΙΟδ οιηηβδ αόαδδίΐ : ςα® 
τκΓο ία (6β;ιιΐΑ5 (ΙθοίάΙΙ, αά Ιιοιηίηίδ δρίΙΙίΕηιαπι «Χ€Γ6ΤίΙ. 171 Οτ«ηΝ<η ΒΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

016 $6ρ1ίπΐ& 

$αη€ίστηίΗ ίηατίι/ηιιη ΑηΙοηϋ, βΐ 
^ΜΓ0ιXιιΒι φα, Μ€ΐα$%ρρχ €( €α$ίη3ί, 

Ηΐ, ΙηΙίΑηο «ροδΙαίΑ ΐ7Γαηηί(ΐ6Πΐ 6Χ6Γ€6π(β, ίη 
νΗ:•^ Αη€ΤΓ& βπαιί. €οπιρΓβ!ΐ6η§ί ααΐβπι αϊ) ίρδο 
5οηΙ. ΕΙ ΑηΙοηΐο ςηίοΐβπι ιη εαιχβΓβπι εοη]6θΙο, 
ραΓ&η1^5 β^η5 ίη 6φΐιιΙβαιη δαδρβηδί, (ΙίΙαηίαηΙυΓ, 
λίφΐ^ ΐριΐ &άαπιη(αΓ : 6ΐ Οοδίηοθ πι&ιηί11«}, Μβία- 
5:^ρ•ο &η1βπι επΐΓ3. &1)δ€ίηάιιηΙαΓ. ΡροάαεΙΰδ νβΓΟ 
ΑηΙοηίοδ, οαπι νΐάϊδδβΐ ρατβηΐβδ δΠδρβηδΟδ, βΟΓΰηι 
Βΐ€ΐη1»Γλ Ιιιιιηί ]Αϋ6ηϋ2ΐ βχοδοαίαΐυδ, δβιρδπιη δαη- 
^/ϊη« <1β ϋ1ΐ5 <ϋδϋ1ΐΑηΐ6 πηχίΐ. ΙΙΙί τθγο ίΐα δοδρβηδί 
£^ ΙΚ>ιηίηα«ηπλίβτ&πιη1.ΤηπιΛη1οηίαδ,ςηί αηηαπι 
ο^::3ΐαιη ΙβΓϋυιη &^β5Α(, ΐη Γαοίβπι Αροδίαίο) βχ- 
δρ^ϊ^ηδ, §α5ρβη<ϋ(ιΐΓ 6ΐ ίρδβ, αε (ϋδ€βΓρίΙαΓ,63αδςαβ 
Ιΐϋ 1βΓβ&ΓαηΙιΐΓ, βΙεαρηίΓχϋΙατ. Οβϊη(1β α<1 Α^Ίρ- 
ρΐαααι άαο^πι πιΪ5δα5, αΐηαβ &1> βο ίη ΓοΓηυοι 
ΰι]βι:1α5, εηπι ίΐΐβδηδ ρΓο«1ϋδδβΙ, ςιιαάΓα^ιηΙα 
ριι«Γθ5 Γβί πια^ί1α(ϋη€ οοαιπιοΐοδαά Οΐιπδϋ βάβπι 
ρθΓίΓΟχίΙ: φΐί οηιηβ$ ηη& εαηι βο^ΐβπι βχορΙαΙίΜη 
βηβπι, ^αϋο, €«5ί, αεοθρβηιηΐ. 

Εο^βηι <ϋβ 

§.αη€(ί πΐΑΓίτΓ^δ Ηί<^Γοη, ΝίοΐϋϋιΙβΓ, Ηβδ>ε1ιίθδ,βΙ 
λΐίΐ (ΓΪρηίΑ δθ€ϋ, Μ&χίπιίαηο βΐ ΟίοοΙβϋαηο ΐπιρϋδ 
ΐαιρβηΙοηΐΗΐδ, ΐη αΗ>β Απηβηί» Μβίίϋηα εΐ&ηιβ• 
ΓοηΙ. Οιιη ααΙ^ηι ίη οπιηβδ Οιπδϋ&ηοδ ηηίνβΓδίηι 
ρβΓ 0Λ^,1^5 $;ννιη^ΙαΓ. άβίβηΐϊ βΐ ίρδΐ α Μβΐϊϋη^ ρΓβΕ»- 
ί^Ιο. αιαίϋδ δαρρΗεϋδ (6η1α1ί δοηΐ, ηαηι α ΟΙιηδϋ 
ειιΐΐιι Α«1 ϊιΙοΙοΓυιη δυρβΓδίίϋοηβηι Ιταιίαοί ροδΝοηΙ. 
δο^οαπι ηοη δοΐαπι ί»1 Γαθί»η? ι>?οϋδΛΓ^ηΙ,56ύ ηΐΑ^^ηα 
βΐΐαηι Τ006 €1ιη8ΐηπι τ^^πιηλ Ο^ααι. βΐ οα^Η ΙβΓΠο* 
φΜ, &.' οπιηίαηι φΐο ίη βίδ δαηΐ, ορΐΐΐοοηι βδδβ νεφίλαις βρέχειν ύετον Ίίαρά^οζον. \Κιά η. ^ 
εσπέρας ^ρξατο, και μ-^χρ- μκοοννοχτίκι ηη 
Τ6 δΐ κατερχ<5μενον ήν σταχτή ζίουσα ώς έ>4:Γ| 
ήτις και χατέκαυαε πάντα τά φυτά, έ«ι τ»ι 
μων τεθεΤαα ώς ανδρός σπιβ^μη. 

ΜΗΝΙ τα ΑΓΤΟ. 

"Άθλησις των άγ{ων μαρτ^ρίο-^ Αντωνίου, β; 
γονέων βύτοΰ, Μελασ{7ΓΤΓθυ χαι Κττνη^;. 

Ούτοι ΰπηρχον έπΙ της τυραννίδας Ίθϋ)ι:τ> 
Παραβάτου, έν Άγχύρ^ τζ τζόΧεί' ίχρττί^^τ. 
παρ* αύτοΰ. Και ο μίν Αντώνιος ει; ουλ&ι 
βάλλεται, ο\ δέ γονείς αύτου χρεμα^Οέντι; ί,^. ^ 
_ και πυρι χανεκαίοντο. Είτα ή μεν ΚαβΙντ, νΐ; 
τοί>< μαστούς, ό δΐ Μιλάσιπττος τονς ιτό^; 
των γονάτων. *Λχβει< δΐ χαι ό 'Αντώνιος, «* 
τους γονείς αύτου κρεμάμενους, και τι ίχζ.^ 
μέλη αυτών έπι γης κείμενα, χατεο-λη^τ» :\ 
χαί λαβών άπό του άττνατάζοντος αίματος, τί^Λ 
εαυτόν. Κρεμάμενοι δε οΐ γονείς αύτοΰπρο;Ε 
έξ&δήμησαν. Ό δΐ Αντώνιος χρόνων δίχτ: , 
υπάρχων, Ιμπτύσας εΙς τδ πρόσωπον του τΐ'Α^ 
χρεμασΟεις ξέεται, και τρυπαται τοος άστριρ * 
χαΐ ξυραται την κεφαλιών. ΕΓτα πέμπιτιι Ά> " 
πίνφ τφ δουκι. Κα^ εΙς οοΰρνον βληΟεΙ;» ^ν 
υγιής. Ίδόντα δέ αυτόν παιδία τεσσαράχονπ ί: 
στεοσαν, χαι συν αυτφ προθύμως το δια τον ξχ 
τέλος έδέξβντο. 

Ττί αύτξ ήμερα. 

*Α0^η'•? ^ο^ άγ(ου Ίέ:ω'»ος, και των τη*•''\ 
τριακοντίδύο μαρτύρων, των έν Μελιτιν^ μΐ^^' 
σάντων. 

0\ «γιοι μάρτυρες, Ίε-ω•/, Ν'κανδρος, Ήιίχ 
και ο\ συν αύτοΤς έτεροι τριάκοντα, ^ίτίρχ^^ ^ 
Μαξιμιανου, καί Διοκλητιανοΰ των πβρανίί|ΐ5»> 3^ 
πλέων έν Μελιτινζ πόλει της Άρ^ιε^ία;. 4ί«Τί' " 
«ι καθολικού γενομένου κατέ των Χριστια^ώΐ'» '' 
πανταχού αναιρουμένων, έκραττ^θησαν χΐ' *'' 
πιρέ του της Μελιτινης ήγεμόνος. Κβί «β^^'* 
μωρηθέντες άρνήσβσΟχι *^όν Χριττόν, χιι65»'' 
άχαβχρτοις είδώλοις, και μή ιηια^έντες τοδτο ^' 
σ^ι, άλλε μάλλον μτ)^άλφ τΐ^ <ρ«ν^ τ^ Ιρ^^' ΝΟΥΕΜΒΚΚ. 150 ολογή90Εντ€<, βι^ν (Τναι άλΐ)θιν^ν χαΐ δημιουργών Α οοηΩΙβΓβηΙαΓι ρηπληιη φΐί4θΐη ηπ<1α1ί Ι&ιηάία οφ- 
3α(νου κ«ι γης, χαΐ πάντων των έν οιύτοΤς, πρώτον άαηΙαΓ, άααι οιηηία βοπιιη νίδοβΓα ραΙβΓβηΙ : ιηοχ 
ν γομνωΟ^ντίζ έτύφ0η9αν, Ιως έφάνη ττάντα τά ίη €&Γ06Γ6ΐη οοη]6θΙί, οιηηίςιΐθ ρΓΟΓδαβ οοΓα άοδίί- 
λ^γχνα αυτών, ίπειτα άπκκλεινΒηναΕν έν τ^ φυ• ΙυΙί, Ιαηάβιη ρο8ΐ1οαβθ3 οπιοίαΐαβ β οαβίοάία βάΰ- 
χχ^ ττάνης 1πιμ<λε{ας έστερημένοι. Και μκτά τ^ οίί, 6ΐιιη ταρβαβ ίιηρβΙΙβΓβηΙυΓ ΐάοϋδ 5&οπ0οαΓ6, 
λαιττωρηΟηναι Ικανώς, έχβληΒέντκ της φυλαχής, ηβο &ά ίά ϋβοΐί ρθ956η1, ^Ι&άίο οΐθβί 8ΐιαΙ. 
ι Ίκάλιν άναγχασθέντβς Οΰσαι τοις βίδώλοις, χαΐ 
^ ττ^ισΟέντις, ξ(φβι τάς χκφαλάς άπιτμήθησαν. 

Τί βύτ? ήμ^ρ^ 

Ολησις των αγίων μαρτύρων Λ(ίχτου, Ταυρ(ωνος, 

και θΐ99αλον(χης. 

*Η μάρτυς θεσσαλονίχη ύτπξρχβ 0ϋγάτηρ Κλέων(5ς 
νος, Ιερέως των εΙ$ώλων. Χριστιανή δΐ γενουένη, 
/αγχάσθη παρά του πατέρος άρνήαασθαι τδν Χρι- 
Γ'δν. Μή πεισΒεϊαα δέ, γυμνωΟεΙσ^ι τύπτεται αφο- 
^ώς, χβΐ ξύλοις τάς πλευράς συντρίβεται. Είτα έχ- Β 
ώχεται τής πατριχζς ουσίας, χαΐ μικράν χτήμα 
χβουσα έχτής μητρφας χληρονομίας, έκέϊ χχτψκει• 
►6ντ•ς Λ τ6 γιν^μενον ανορες δύο Χριστιανοί εύλα- 
^Τς» Αίίχτος χαΐ Ταυρίων καλούμενοι, ήγανάκτησαν 
χτλ του Κλέωνος. Ό δΐ διέβαλεν αύτους τ«]» της 
ώρας άρχοντι. Καΐ κρατηθέντες τύπτονται. ΕΤτα 
ιΟοβολουνται, χαΐ εΙς πυρ έμβάλλονται. ΚαΙ έξελ• 
<5ντε< χατατοξεύονται. ΚαΙ ού$ις ε*ς λίμνη |5ι- 
ΓΕοΰται• χαΐ εξελθόντες αποκεφαλίζονται. Ή δΐ 
θεσσαλονίκη μετά ταύτα τον Χριστόν δμολογεΤν μή 
:αύσασα, έν είρήν^ έτελειώΟη. Τ^ δΐ τίμιον αυτής 
(«ίψανον κατετέθη έν *Αμφιπ6λει, μετά τών λοιπών 
ιγίων έντίμως και μεγαλοπρεπώς. ΜΪΙΝΙ ΤΟ ΑΓΓΟ. 

Σύναξις τών αρχαγγέλων. 

Βουληθβις & πανάγαθος χαΐ 6 φιλάνθρωπος θε^ς 
ίοΰτον τλν χ<{σμον δημιουργησαι, πρότεσον ένενόησε 
:άς ούρανίους δυνάμεις ναι τους αγίους αγγέλους* 
ίοίΐ το ένν($ημα γέγονεν ίργον, ΕΙς δΐ τών ταξιαρ- 
χών, 6 τ6τε μέν Σαβαήλ καλούμενος, μετά δΐ τήν 
Ικπτωσιν δνομασθεις Διάβολος, ύπερηφανευσάμενος, 
^.α'. έαυτδν νομίσας θεόν, εξέπεσε της αξίας αύτου, 
5(φεΊς έχ τών ουρανών, μετά του δπ* αύτον τάγμα- 
τος• δπάρχων δΐ ετέρας αγγελικής τάξεως αρχι- 
στράτηγος ό αρχάγγελος Μιχαήλ, και Ιδών πεσόντα 
τδν άποστάτην, συνήγαγε τους τών αγγέλων χο- 
ρούς. ΚαΙ εΙπών Προσέχωμεν, ί^μνησε μετά φωνής 
τδν τών ΰλων βεδν, ώσανεΐ λέγων, ίίτι, Προσέχωμεν , 
ήμεΐς, οΐ κτιστοί γεγον($τες, και τψ μεγάλψ και μόνψ 
θεψ παριστάμενοι, τί πεπόνθασιν οΐ μεθ' ημών 
μέχρι του νυν φώςδντες, καί άρτι γενόμενοι σκότος. 
'ΙΙ τοιαύτη οδν συγκρότησις ώνομάσθη σύναξις, 
τουτέστι «ροσοχή, ομόνοια, χαΐ Ινωσις. 

Τξ αύτχί ήμέρς^ 
Μνήμη της ^ίας Ματρώνης, 

Αυτή ήν έ«1 της βασιλείας Λέοντος του Μεγάλου* 
υπήρχε δε έχ Πέργης της Παμφυλίας. Συναφθείσα 
δ^ άνδρί, καί γεννήσασα μίαν θυγατέρα, Ιρχεται έν 
Κωνσταντινουπόλει μετά του όίχείου ανδρός, δεκα- 
πέντε ο^σα ετών. ΚαΙ γινομένη συνήθης παρθένφ Εοάβιη άίθ 

η Ζ ϋβτίατηβη $αηαοηίτη ιηαΗψηιη Αι/ο(ι, Ταχιηο- 

ηί$, Βΐ ΤΗ€$ίκιΙοηίοω, 

Τ1ΐ658&Ιοηί€& πίδίΓίτΓ Οΐβοηίδ οπ]α3(ΐ2ΐιη βαο-^Γάο- 
Ιίδ ίίΙοΙοΓαιη ΩΙία,ΟΗπβΙί ίΐθβ ίη[ΐΙ)αΙα, οοπιρο11οί)α• 
ΙϋΓ α ραΐΓθ α1)ηβ§[αΓβ ΟΙιπβΙαιη. Ούσα βυιη ΓαοβΓΟ 
άβίΓβοί&ΓβΙ, Πβ^τίδ ηαά& ^[Γανίδδίιηβ οΦΐΙίΙαΓ, ρ^α5- 
ςαβ ΙαΙβΓα ία8ΐίΙ)α9 οοηΙαη4ιιηΙϋΓ. ϋβίηιΐβ 1)οιη5 
ρ&ΙβΓηίβ βχ1ι©Γβ9 ί&οΐα, ίη ρΓ®άίβ1ο, ςηοά 5ίΙ)ί βχ 
ιηαΙβΓηα ΙιβΒΓβίΙίΙαΙβ ο1)νβηβΓαΙ, 1ιαΙ)ϋ&1)αΙ. 1(1 «1)1 
οο^ηονβΓβ ΟΙΐΓίδΙίαηί άαο, ΑηοΙαβ βΐ Ταυποη, {[τα- 
νίΙβΓ €ΐ6οηί βΰοοβηβαβΓβ. 0α&ιηο1)Γ6ΐη αϊ) βο ζι•1 
Γββίοηίβ ρΓβθΓβεΙαιη άβίαϋ, βΐ οοιηρΓβΙιβηδί ναρι:- 
Ιαηΐ: Ιαιη 1αρί(ϋΙ)α3 ρβΐίΐί, ίη ίβηβιη οοη]ίοίυηΙυΓ. 
Μοχ ίη δία^ηαπι ρΓθ36ο11, οιιπι ίηεοΐυπιββ βΐίαπι 
βν&δίδδβηΐ, εαρϋθ ρΙβοΙαηΙαΓ. Τβββ&Ιοηίοα αυίοια 
οϋπι ηαηςαεαη 61ιπ3ΐΰπι ρΓοΩΙβπ ροβίβα (ΙβδϋΙίδδοί, 
ίη ραοβ ςυίβνίΐ : ου3α5 ρΓβΙίοδ® Γβΐίςαίίυ ΑιηρΙη- 
ροΗ ΙιοηοπΩοβ αο <1βοβηΙίδδίπιβ ουπι Γβ1ίΓ|ΐιί9 ί;αη- 
οΐίδ οοηάίΐφ ίαβΓ6. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 
' Οίβ οοΐ&να 

174 Ανϋ?ιαηρ€ΐοιιΐΐη $ψιαχ%$. 
ΟηΐΆ ηιηηάηπι Ιιαηο ορίίπιαδ &ο οΐβιηβηΐί^δίπιηδ 
Όβϋδ οοηόβΓβ νοίυίδδβΐ, ρππιτιηι οιηηίυπι ο(ρ1θίίΙ*^5 
γίΓίαΙβδ δαηοίοδςαβ αη^βίοδ εο^ίΐανίΐ. Οο^ϋαΙαιη ίη 
ΓαοΙυπι ρροάϋΐ. Εογιιπι άυοιιπι υηαδ, ουί Ιυπι οιπί- 
(Ιβηι 8&1)&6ΐ, αΙ ροδΙ Ιαρβαπι Οία1)ο1ί ηοπιβη ίυΚ, 
βίαΐίοηβ αηίπιί οοΓΡβρΙιΐδ, οαπι δβίρβηπι Οβηπι ο.\ί• 
δίίπι&δδβΐ, θ δΐια άί^ηίΐαΐθ βχοίάίΐ, βΐ ηηα οαπι ογ• 
άίηβ, ουί ρΓΟΐβΓ&Ι,άβ οοβΗδ <16^6^ιαδ ββΐ. ΑΙ ΜίοΙια.Ί 
ΟΓοΙι&η^βΙαβ, ςαί αΐίαπι &ηςβΙοηιπι ΟΓάίηβπι (1υ. Ια- 
1)&1, αΐ τίάϋ άβδβΓίοπδ οαβαπι, οοαοΐίβ ίη αηιιπτ 
αη^βΙοΓαπι οΐιοηβ, ΑΙΙβηιΙαπιηβ, ίηςαίΐ : δίπ)ΐιΐΓ|ηο 
ΓβΓΟπι οπιηίυιη Οβαπι ίη Ιιαηο ίβΓΟ δβηίβηΐί&πι Ιαη* 
ά&νϋ : ΑΙΙβηιΙ&ιηαδ ηοδ, ηαί β ηίΐιίΐο 6(1αε1ί δΐιπιυδ, 
6ΐ ιη&^ηο αίςαβ ηηί Οβο &δΙ&πια9, ςαίά ραδδί Γαο> 
ηηΐ, φΐί ηο])ί8οηπι Ιυχ ΙιαοΙβηαβ, ηαηο αυίβηι ΓαοΙί 
βαηΐ Ιβη6ΐ>Γ8θ. Ηα^ΰ8^10(ϋ ί^ΙΠΓ αη^βίοπιπι εοη^ρί- 
Γ&ϋο &ρρβΠ&1& 68ΐ Βτη&χίδ, Ιιοο ββΐ, αΐίβηΐίο, εοη• 
οΟΓάία, βΐ ηηίο. 

Εοάβπι άίο 
115 ΟοϊητηβιηοναΙχο $αηοΙ(£ ΜαΙνοϊκίβ, 

Ηδθο Ι,βοηβ Μα^ο ίπιρβΓοηΙβ βχ ΡθΡ^β Ραπίί)!!^- 
ΙίίΒ ηΓ()β ίΰίΐ. €ιιαι αηίβηι βχ νίΓΟ δυο ΓιΙίαπι 5υ<06- 
ρίδδβΐ, βυπι βοίΐβπι ΟοηδΙαηΙίηοροΗπι νβηίΐ, ϋοοί- 
πιαπι ςηίηίαπι Φΐαϋδ δυ33 &ηηηπια({6η8.11>ί Ειι;^οη1ίθ 
τίΓ^ίπΙβ οοηβιιοίηάίηβ ίπιβαβ, 63118 νίΐφ ΓαΙίοηβηι 181 ΜΕΝΟΙ,ΟαίΙ ΡΑΗδ Ι. ιιηίΙαίΑ, ηυηςααιη αϊ) βοοίββϋδ Οβί <)ί8ΰύά6ΐ)&1 : ΐιηο Α ^^^^ Μματι Εύγενί^, τίοΐ τήν «ύτης ζηλύ• 

απΙβηΙίοΓβ, ςααιη ίΐΐα, βΓ^α Οβαχη δίαάίο ίηοβηβα, 

οαιη &11ςα&η(1ο νοεβιη ϋίαιη (Ιίνίηί Ετ&ηςβίϋ αυάΐβ- 

5βΙ : Οαί ταΐΐ νεηίΓβ ρο8( πιβ, αΒηβ^βΙ δβιηβΐίρδυπ), 

6 1 ΙοΗαΙ οπιοβαι βααιη, βΐ Ββο^παΙαρ ιηβ : βΐί&ιη ίβ- 

ιηίη® ουίάαιη ρίδβ βόυοαηάαιη ΐΓαάίόίΙ ; ΓβΠοΙοςαβ 

τίΓΟ, βΐ δπιηρίο νϊηΐί ΙιαύίΙυ, 8686 ίη δαηοΐί Β&δδίαηί 

ηιοη&5(6ηαιη τβεβρϋ, ιηοη&δΐίο&ιη νίίαιη απιρίβχα. 

λ'βΐΉΐη ιι1>ί εο^ίΐα βδΐ ίβιηίιΐδΐ 6886, α δαηοΐο νίΓΟ 

Ηί6Γθ5θΙ/ιηα ιηίΙΙίΙιΐΓ ; ιιαά6 ρο8( αΐίςιιοί αηηοβ 

€οη8ΐαηΙίηορο1ίιη Γ6Υ6Γ8α, δοΙίΙ&τίΕΐη α^6η3 νίΙαιη, 

άβ€69»ϋ. Ε00ΕΙ1 ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ ηοα& Β 

%7Β€&τί4αΛ€η $αη€Η τηατΙί^ή$ λίβχαηάη ΤΗβΒΒα» 

Ιοηΐΰβηήί. 
Αΐ6χαιΐ(ΐ6Γ ιη&ΓίτΓ, Μαχΐιηι&ηο ίιηρβΓ£ΐ1θΓ6, οοιη- 
ρΓ6ΐΐ6ΐΐ808, οος6ΐ)&ΙιΐΓ ίάοΐίδ δβοΓα Γ&εβΓβ : ςαο<1 
ί&είηο8 6Χ96€Γ&(α8, (1ίνίηο(ΐυ6 ζβίο ίηΟαιηιηαΙαδ, 
ΪΆΟΪο Ίη δοεη&είοπιιη ιηβηδαιη ίιηρ6ΐιι, 6&ιη ρ6(ΐ6 
ρυίδ^ηβ βνβΓίί!, νίοΙίιηα5ςα6 βίΤαίΙίΙ. ΟυοΓβ ν6ΐΐ6- 
ιηεηΙβΓ εοιηιηοΐαδ Μ&χίιηί&ηυδ ρΓοηυηϋανίΙ, υΐ 
6χΙγ6πιο &ίβο6Γ6ΐαΓ δΐιρρΗοίο. €αιη ί^ίΙαΓ (ΙίδΙηοΙο 
δρίεηΙ&ΙοΓ ^Ι&<ϋο εοΐίαιη 83ηεϋ νίπ ρ6ΐ6Γ6ΐ, Γβρβη- 
Ιίηο δΙηροΓβ ρ6Γευΐ8ΐΐ8 βδΐ. Οαί ίιηρ6Γ2ΐίθΓ : Οιιίά 
9(δ5, ίπφΐίΐ, 6ΐ ςα&Γ6 ιηαηάαίαιη ηοη 6Χδ6ςα6Πδ ? 
ΠΙβ νβΓΟ : Εβο τ]'5ίοη6ΐη τίά6η3, ιη&^ηο δπιη ρ6ΓεαΙ- 
505 ιηβία. 86<1 οαιη δ&ηείπδ αά οΓ&ηάυιη Ιιογ&πι 

ρθϋΐΒδβΙ 2ΐΙφΐ6 ίιηρ6ΐΓ&ιΐ856ΐ, Ιϋπι ά6ΐηιιιη» ροδ1• . , , ,^ , 

ςα&ιη ογατιΙ, & δρίεηΙαΙοΓβ ρ6Γεαδ8ΐΐ8 ίυίΐ : εη]α8 ^ ηδξατο• και κύοέως έπλήγη 6π6 4- 

ι 

ι Μ 
λιτείχν, ουκ άφίστατο τών έκκληνιων τοξ η: 

"Εχουσα δΐ τον προς θεον έρωτα αύτηζ (|ιρι»^. 

και άκούσασα του 6β6ου Βύαγγελίου. •Οτ»;ς ι. 

οπίσω μου &λ6εΤν, λέγοντος, άπαρνηνάο^» Ιι•. 

και άοάτω τον σταυρόν αύτου, και άκολοΰ^ί:^ 

τήν μίν Ο^γχ^έρα παρέόωχε γυναικί τ«ι Ε;'^;^ 

πιρ* εκείνης άνατρέφεσΟαι* τον δΐ βνίρβ χτ:, 

ποΰσα, και στολήν άνδρικήν ένδυσαμ^η, ά^^ι, 

ε*ς τήν μονήν του οσίου Βασσιανου, χα•. ι*,, 

μοναχή. Είτα γνωσθεΤσα γυνή είναι, πίμϊπι ι 

Ιεροσόλυμα παρά του οσίου. Και μετί ν^{^ 

έλΒοΰσα πάλιν εΙς Κωνσταντινούπολιν, «Ι ?, 

ήσυχάσασα, έτελειώθη. 

ΜΗΝΙ τα ΑΓΤύ. 
β' 

'ΑΒλησις του αγίου μάρτυρος Άλεξάνδροο :;» 
θεσσαλονίκη. 
Αλέξανδρος 6 μάρτυς όττηρχεν έπί Μίξι^αι 
το^5 βασιλέως* καΐ κρατηθείς, ήναγκάσΟη ^^?ιιι 
είδώλοις. Ό δΐ μή πεισθείς, άλλα μάλλον 6είψ |ι1 
κινηθείς, και Ιδών τήν τράπεζαν των θ'^ών Ιη^ 
νην, ώρμησε, και τψ πόδι κρούσβς, άνέτρεψίγ ε:^ 
καΐ τάς Ουσίας έξέχεε. Καί λογισθείς δ Μίςΐΐίΐ 
ίδωκε τήν κατ' αύτοΰ άπ($φασιν του δια ξί^ο>.' » 
ΒανεΤν. Καΐ λαβών αυτόν ό σπεκουλάτωρ, »3 
βαλών το ξίφος, προς τό άποκεφαλίσαι, Ίαττη τ\ 
πληγμένος. Καΐ εΤπεν δ βασιλεύς προς α^.^, 
Ιστηκας, καΐ ού πληροίς τό προσταχΟέν ββι; ( 
?φη• Όπτασίαν θεωρώ, και ε!μί ίντρομο:. ΑγΗ 
μένος δΐ ό άγιος ώραν προσευχής, χϊί )? 

του σπεχοο/Γ αηίιη&ιη & ςηαΙαοΓ «η^^βϋδ 8α1>Ηιηβ Γ6Γη εοηδρίεα- 
Ιιΐ8 Μ&χΐ πι 13005, ρβπιιίδϋ, ιιΙ 6]α8 ΓβΗςυί» ίη 
ιΐΓΐ)β ΊΊΐ655α1οηί€& δβρπΙοΓΟ ίηίοιτβηΙαΓ. 

Εοάβιη άϊβ 
177 €€τ(αίΜ£η $αη€Η ίηατίψη$ Αηίοηίηι, 
ΑηΙοηίηι» πι&γΙτγ 6χ Γβ^οηβ δγτοπιπι ίαίΐ, Ια- 
ρίοί<1ίιι&πι ΔΓΐβιη βχβΓΟβηβ. βηιη ααΐβιη τίάβΓεΙ 
6πΒ€θ8 ϋβαιιιαι ίάοΙοπιιη ίο^βδδΟδ, ί(1ο1ί5ςα6 δα- 
οηβοαη(65, 1ΐ0Γΐα1>&ΙιΐΓ 608, υΐ αϊ) βα δαρ6Γ8ϋϋοηβ 
Γ6ε6<ΐ6Γ6ηΙ. 86<1 οαιη ηίΐιίΐ άίεβηάο 6Γ0ε6Γ6ΐ, ίά οθ^γθ 
ί6Γ6η9, 6Γ6πιαπι ρ6ΐϋΙ ; ηαείπδςυε &ηαε1ιοΓβΙ&πι 
ςηβπκΐ&πι Ββί 56γυιιπι, ΤΙιβοΙίιηαηι ηοπιϊη6,Ι)ί6ηη1ο 
Αρπα 6αηι πι&ηδίΐ. Ε] αβ ροδίβα αεεβρία 1)βη6άίοϋοη6, ΕΤδε δέ 6 βασιλεύς τεσσάρας αγγέλους 8ψιχι^ 
τήν ψυχήν του αγίου. Και δια τοΰτο δέδωχε τ- 
τησαμένοις, Οάψαι τό λείψανον αύτου έν π<ί1< 
σαλονίκης. 

Τ^ αυτί ήμ^?<? 
*Λθλησις του αγίου μάρτυρος Άντωνίνοβ. 
Άντωνΐνος ό μάρτυς δπήρχεν έκ της των 1^ 
χώρας, λιθοτ(5μος τήν τέχνην. 'Ιδών δΐ τον; Τ^ 
νας απερχόμενους είς τον ναόν των ε1δώλί«π,ι 
θύοντας τοις είδώλοις, παρ^νεσεν αότοΤς ά»^ 
αυτών. Ός δΐ ουκ είσηκρύσθη, λυπηθείς ά«χ^ 
σεν εΙς Ιρημον τ(5πον• καΐ ευρίσκει δοΰλον τοϋ < 
αναχωρητή ν, όδ(5ματι θε<5τιμον, καΐ συν αύτφ ι 
τρίψας ετη δύο, και λαβών τάς εύχάς αύτοϋ, ι ίη ρ&Ιη&πι ^ά ροραΐυαι ρΓβδϋ^ίδ άβΒΠίοηαπι 86• Ο ήλθε πάλιν προς τόν πεπλανημένον λαόν τοΰ χο; άοοίααι ΓβτβΓδαδ, οβ'6η(1ϋ 608 ίβδίαηι άΐΒοιοηϋδ 
<1ί6αι α^6Γ6 : ίη^τβδδΐΐδςαβ ίαηηπι, ίάοΐα οιηηία 
οοπιαιίηιιίΐ. Οααπιο])Γ6πι οοηιρΓ6ΐΐ6η9Ό3 ^Γ&νίδδίαιβ 
οφβϋοΓ. 06ίη(ΐ6 Αρ&πιβ&αι δ^τί» ρροίβοΐαβ, ευπι α 
δοηείίδδίπιο βρίδοορο ίπιρβίταδδβί, αΐ δΐιηοΙίΒ Τη- 
ηίΙ&Ιί !6πιρΙηπι οοηάβΓβΙ, ]&οΙαςη6 ^αηι βδββηΐ 
ίίιηάαπΐ6η(&, ίηιΐί^βηβ ηοεία Ιιοπιίηβπι &^Γ6δ8ί, 
αΐ6πι1)πιϋπι €οηεί<ΐ6Γαη1 : 6ΐ Ιιαηο ίη πιοάαπι δρί- 
ήΐηπι Οβο Γ6ά(ϋ(ϋ(. 

Εοάβηι άίβ. 
778 Οβτίατηεη $αη€Η ίηατίψτχ$ Ογ€$Η$. 
0Γ08ΐ63 ΠΒΓίτΓ Τ/αηίδ ίη 0&ρραάοοί& η&Ιαβ, οοη- αϋτου. Και εύρων αύτους έορτήν έπιτελοΰντας ' 
δαίμοσιν, είσελθών εις τόν ναόν αυτών, 9'^>ϊ^ 
παντά τά Λδωλα. ΚΤτα κρατηθείς, και τΐί^ 
Ισχυρώς, άπηλθεν είς Άπάμειαν της Συρία;. 
δεηθείς του όσιωτάτου έπισκύπου λαβεΤν έξ»*) 
του κτίσαι ναόν έπ' ονόματι της αγίας Τ^'^ 
ήρξατο κτίζειν. ΚβΙ τούτο μαθόντες οΐ συγχωρ' 
αύτοΰ, νυκτός έπιτεθέντες, τοις ξίφεσι ^ί 
κατέκοψαν. Κα( οίίτω τό πνεύμα τψ βεφ 'κψ^ 
Τζ αύηί ήμέρφ 
"Αθλησις του αγίου μάρτυρος Όρέστου. 
Ό μάρτυς Όρέστης ήν έχ της π<5λιως Τοέν 1 ΝΟΥΕΜΒΕΒ. 154 ρχί Καππαδοκίας• χαταφρονών ίΐ των βίδώλων, 
τ4ν Χριστών πα^^ηαί^ χηρύττων έχρατήθη 
3Λ Μαξίμου, ύπ6 Διοχλητιανοϋ νΐωατί ποοχβιρι- 
ντος ήγεμ^νος της χώρβζ. Κα^ καταναγχασΟβίς 
ΐτχυνηααι τοις βιδώλοις, χαί μή ιτ€ΐα0•ις, τύπτβ- 
μ&τά ^αβδίων ίσχυρώς, Ιως Ιφάνη τά 1αω6<ν 
ν σπλάγχνων αύτοδ. Μβτά δέ τλ τυφθηναι, άπ- 
5τ) β?ς τον νάον των εΙδώλων, χαΐ πάλιν χατηναγχά- 
ο προσχυνήααι α6τοΐς. Ό δΐ, τον Χριατον έπιχα- 
άμβνος, χχι έμφυθι]9ας εΙς τα β!^ωλα, συνβτριψβν 
ά , χα ι Ιλέπτυνεν , ώαιι κονιορτ^ν . Κα Ι τ4τβ 
3εδ($0η τζ φολαχζ. Κα^ μιτά Ιπτά ημέρας έχβλη- 
ς της φνλαχής, παρέτυη τψ ΙΙαξίμφ* χαΐ «άλιν 
χγχάζετο θ^βιν. ΚαΙ μή π&ιν0€ΐς« ήλοις μαχροΐς 
υιτι{$η το6ς άατραγάλου<. ΚαΙ προ9δ«6«2ς άγρίφ νφ μ<τά 
:ν>μβ. βιηρίο ίάοΐοηιπι ου1(υ€1ιπ&1αιη 1ί1)βΓθ ρΓ8θ<1ίο&1)&1. 
6οπιρΓβΙιβη8α9 ί^ίΙαΓ α Μαχίιηο, ςιιί τβοβηβ α Οίο- 
οΐβΐί&ηο Οαρραάοβίοθ ρΓ«θΓβ€ΐυ3 ίύ6Γ&1, οοιηραΐβαβ 
ίάοΐα αάοΓ&Γβ, ουιη Γ6οτι&&896ΐ, τίΓ^ίβ ρβδβίεοβ τΐ8(]α6 
&άβο ρβΓ€α85υ8 ββΐ, ιιΐ νί8€βΓ& θ)η8 ηα<1&Γ6ηΙαΓ. 
Ρθ8ΐ6& ίη Ιβιηρίαιη ίάοΐοηιιη άαοΐυβ, ϋβηιηαςιΐθ 6& 
οοΙθΓβ 0006108, €1ιη8ΐί ηοιηίηβ ίηνοοαίο, οαιη ίη 
ίάοΐα ίιΐ8υΓα&886(, ίη Ι6αυί88ίιηαπι βα ρα1Υ6Γ6Πΐ γ6- 
άβ£;ίΙ. Ταηι τθγο ίη ο&ΓοβΓβιη άβίΓυάίΙαΓ ; αίςηβ 
ίηάβ 86ρ1ίοιο ρο5ΐ άίθ βάαοΐυβ, 8ί8ΐίΙαΓ Μαχίπιο : & 
ςαο ΓΏΓβηβ &(1 8&οΓί&ο&ηάιιπι 8ο11ίοί1α1η8, ηβο Ιαπιβη 
&(1 ίά Γ&οίβηάαπι ίηάαοΐαβ, Ιτ&ΙβοΙίβ ρβΓ Ιαΐοβ ίη- 
£;θηΙίΙ)α8 οΐ&νίβ, ίηάοπιΙΙο βςαο ο&Ιβηίβ &11ίβ&1η8, 
6ζΙγ& ηΓΐ>θηι Τ)Γ&ηοηιιη ρβΓ νί^ηϋ ςααΙαοΓ πιί11ί& 
ρ&88αιιαι Γ&ρΙ&Ιαβ, βρίΓϋοπι ΙταάίάίΙ. άλύαβων τρέχοντι, αυρβίς μ(λ(α ιίχοαιτέσααρα άπ^ της πόλκως Τυάδων, παρέδωχ» «τ^ ΜΗΝ( Τ9 Α1ΓΤ9. ΕΟΟΕΜ ΜΒΝδΕ. 

Γ Β Οίβ (]6θίπΐ& 

^ληαις των άνίων άποτε^λων έχ των ο\ 17• €€Τ(ατηβη $αηοίω*Ηηί αροΒίοΙοτητη βχ ίβρίποτ 
Ολυμπά , 'Ρωδίωνος , Σωαικάτρου , Τ«ρτ(ου, ρίηία, 01ψηρ<»^ ΕΗοάίοηίί, 8οηρα<η, ΤετίΟ^ Ετα- 

ΕράτζΟΜ, χαΐ Κονάρτου. $ίί^ €ί Οίΐατίχ, Γαιν μίν άγ(ων τούτων αποστόλων, 6 μλν 'Ολυμ- 
ς χαΐ 6 'Ρωδίων, άχολουθουντες τφ άγίφ άπο- 
'ίλψ Πέτρφ, αμφότεροι έν 'Ρώμτ[^ τ^ πίλει δπδ 
ρωνος τάι χεφαλάς άπιτμήθηααν. Ό δΐ Σωνί- 
τρος, οΰτινος έν τ^ προς 'Ρωμαιους Έπιατολ^ 
άγιος άπύττολος μέμνηται Παύλος , επίσκοπος 
αν ίου γεν^μενος^ έν ε(ρήν][^ έτελειώΟη* 6 δλ 
ρτιος, 6 χαι τήν προς 'Ρωμαίους γράψας Έπιατο- 
V, 6τι^ του αγίου Παύλου έχδοθεΐσαν, μετά Σωαι- 
τρον δεύτερος έπίαχοπος Ίχονίου γενόμενος, 
&ς Κύριον έξεδι{μη9εν« Ό δΐ Έραατος, ου χαΐ 
ϋού έν τζ αύτ$ Επιστολή μέμνηται & £γιος ΙΙχυ- (] 
; ο^χον^μος της έν Ίεροσολύμοις *Βχχλ«}9(ας γε- 
#ώς ^ χαΐ μτεά ταΟτα Ιπίαχοπος Πανεάδος, έν 
ι(ν^ έτελειώθη. Ό δλ Κούαρτος, έπίαχοπος της 
λεως Βηρυτού γενόμενος, χαΐ πολλά παθών 6π1ρ 
; εύαεβείας, πλεί9τους τε των *Ελλι{νων έπΐ9τρέ• 
ς έπίτον Κύριον, τέλει βίου έχρι(9ατο. 

ΜΗΝΐ τα Αττα* 

θληαις των αγίων μαοτύρων Μήνα, Βίχτωρος, 
Βιχβντίουι χαι Στεφανίδος. Εχ 1ιί9 8&ηοϋ8 &ρο8ΐο1ί9 0Ιγοιρ&8 ςαίάοπι, 6ΐ 
Βΐιοάίοη 8&ηο1αηι αροβίοίαιη ΡβΙτηπι ββοιιΐί, &ηι1>ο 
Βοπι® α ΝβΓοηβ οαρίΐίβ ά&πιη&Ιί, πιοΓίοηι ορρβΙίοΓβ. 
5θ5ίρ&ΐ6Γ &αΐ6ΐη, οτ^αβ ίη Ερίβίοΐα αά Βοπι&ηοβ 
8αηο(α8 αρο8ΐο1η8 Ρ&υΐηβ πιβοιίηϋ,Ιοοηϋ βρίβοοραβ 
ΓαοΙα», ίη ρ&ϋβ ςηίβτίΐ. Ροιτο Τ6Γΐίυ8, οα]η8 ορ6Γ& 
8αηοΙα8 Ρ&τι1α8 ίη 80Γί1>6η(1& αά Βοπι&ηο8 Ερί8ΐοΐΑ 
η8α8 ίαίΐ, ββοαηάηβ ρο9ΐ δθ8ίρ&ΐΓαπι ΓβηαηΙί&Ιαβ 
Ιοοηίί βρί8θορα8, &ά Οοπιίηηπι ηιί^&νίΐ. ΕΓ&8ΐα8 
Υ6Γ0, 01^^08 ίη β&άβηι Κρίβίοΐα ίάβπι &ρο8ΐο1α8 πιβη- 
ϋοηβπι ίαοίΐ, ρππιαπι Ηί6Γθ5θ1)ΓπιίΙ&η» Εοοίβδί» 
ΟΒοοηοηιαβ, άβίηάβ Ραηβ&άίβ 6ρί8οοριΐ8 ΟΓβαΙυβ, ίη 
ρ&εβ άθοβ88ίΙ. 0α&Γΐη8 άβηίηαβ ΒβΓχΙί ηΓ])ί3 βρί- 
8€ορα8 Γ&οΙαβ, ροβίςα&ηι πιαίΐα ρΓο ρίβίαΐβ ρβΓ• 
ρ688α8ίαί886ΐ,ρ1αΓίπΐ03(ΐυ6 6ΓΦ60Γαπι αά Οοπιίηαηι 
οοηνβΓΐί886ΐ, τίΙ& Γαηο(α8 68ΐ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίθ αηάβοίπι& 

ΙβΟ ΰβτίαιη^η ΒοηοΙοτητη ιηαΗυηΐϊη Μεηοί, Υι- Ό μίν ^ιος μίγαλομάρτυς Μήνας όπηρχεν έπΙ 
χξιμιανου του βασιλέως, έχ της Αίγυπτίων χώ- 
ς, στρατιώτί^ς ών του Νουμερίου, έν Κοτυαείφ, 
Λει Φρυγίας. Γνωαθείς δΐ Χρΐ9τιαν&ς εΤναι, τύπτε• 
ι ιφοδρώς, χαΐ ξέεται. ΚαΙ μετά ταϋτα πυρι χα- 
φλέγεται* χαι αύρεται επάνω τριβ^λων δ(έων. 
τα τήν διά ξίφους δέχεται τελευτήν. Ό δ^ 5γιος 
χτωρ όπηρχεν έπι Άντωνίνου βααιλέως, χαί Σε^ 
στιανοΰ δουχός έν *1ταλί^ Κρατηθείς δΐ χαΐ 
αγχααθεις άρνι{9α96αι τόν Χρΐ9τ6ν, χαΐ μή ττει- 
«?«, έξαρβρουται τους δαχτύλους , χαΐ βάλλεται 
; χάμινον . ΕΤτα ποτίζεται δηλητήρια φάρμαχα 
:ρά μάγου• χα? μηδΗ άδιχηθ<^ς ποιεΤ τλν μάγον 
ϊΐατιανύν. Όρ^χθ«^< δΐ τους δφΟ^λμους, τήν χε• δΑηο1α9 πι&9ηη9 πιΟΓίχτ Μθη&9, Μ&χίηιίαηο ίπι- 
ρβΓαΙοΓβ, βχ ^Ε§7ριο ίαίΐ. €απΐφΐβ ίη βοΐ^οο 
Ρ1ΐΓ7βί® ιιγ1)6 9η1> Νυπιβήο πιθγθγθΙ, Αάβί £1ΐΓί• 
9ΐί&ηΦ 0Αα9& <1ίη99ίπΐ6 νβΓΐ>βΓ&ΙθΓ, β1 οχο&τηίβ- 
οαΙαΓ. Οβίηάβ ί^ί &ηι1>α8ΐθ8, αο βηρβΓ αοοί&β 
Ι68ΐα1&9 ρβΓίΓΟοΙαβ, ^Ι&άίο ρ6Γοα88α8 οοοα1>ιιί(• 
δ&ηοΙα9 &η1βπι Υιοϊοτ ΑηΙοηίηο ίπιρβΓ&ΙΟΓβ αο δβ- 
1)&9ϋ&ηο ΙΙ&Ιίδθ άαοβ βΐ&ηιίΐ. ΟοπιρΓβΙιβηβαβ νβΓΟ, 
01ΐΓί8(ηπιςα6 θ]ηΓ&Γθ οοπιρηΐ8α8, οοπι ηυΐΐα Γ&Ιίοηβ 
&ά ϊά ίηάηοί ρο896(, 1ιιχ&1ί9 (ϋ^ίΙοΓαπι ιΐΓΐίοΰΙίδ, ίη 
ίοΓη&οθΠΐ ρΓοίίοϋατ: άβίηάβ Ιβΐΐι&ΐί ρΐι&πη&οο, 
ηαοά 8ί1ιί α πι&§ο ροιτβοϊαιη ίηβΓ&Ι, 6χ1ι&α9ΐο, ηαΐ- 
Ιοςηβ ρΓΟΓβυβ «Ιαπιηο &£Γ6θΙα9, πια^ηηι αά ΟΙλΗ- 
9ΐιιηι οοηγβΓίΙΙ : βΓαϋβ άβηιηαι οοα1ί9, ο&ρίΐο ρ'^* ι» ΜΕΝ01.0ΟΙΙ ΡΑΕ8 Ι. Ι ϋϋΐατ. Βα γ63 ίη^ρβΰΐ&ιιίβπι 8&ηο1&ιη δίβρίι&ηίάθΐη Α 
Βοτίΐ, οΙ δοιηοΐΑΐη βαηοϋ ίβϋβίΐαίθΐιι βίΓβΓτβ! αο 
ρηΒ<1ίον6^. (}αΑπιο1>Γ6ΐη οοιηρΓβΙιβηδα, αίςυβ &<1 
4νΑ5 ρ^ΙπίΑβ, ςπφ ίη ηηυαι οοηΙΟΓΐ» ίαεπιηΐ, &11ί- 
βχίΑ, ρηοαδίβ ΓβρβηΙβ νίηοαίίβ, ίη άααβ ρατίββ 
6<ήΒ<ϋΙιΐΓ. ΕοάβΏϊ άίβ β&ηοΙη9 Υίηοβηϋηβ ία αΓΐ>β 
Απ^ιΐ5ΐα, φΐοά €1ιη8ϋ&ηιΐ9 68961, Γ6ΐ6η1η9, α<1 
βίιΐΜΐ6ΐιι ιΐΓΐ»ί9 ρΓθί6€ΐο ΟΑριΙβ (1&ιηη&1ιΐ9, 6 υΟλ 

βΧΟβΜίΙ. 

Εοάβτα <ϋ6. 

181 ΰσηαηαηοταίίο ίοηϋϋ ΡαίΗ$ ηο8Μ ΤΗβοάοη^ 
ρτχ/ύ€α €€ΐ^>€τήηίί ¥ηοηα$ί€τα δίπάϋανητη, 

Ι9ΐ6 (}οη9(αηΙίηο ΟαΙι&ΙΙίηο ίπιρβΓ&ΙοΓβ €οη9(Αηϋ' 
ηοροΐί ηΔ(α9, 9ϋίβηίϋ9 οιηηί1>α9 ίη3ΐπιοΙη9, ΐΓβηβ 
ίιηρ6Γ2ΐηΐ6 ίη 52ΐοεα(]ίοηΐ9 ιιιοη&9ΐ6ηαιη 9β6689ϋ, α Β 
άίηηο ΡΐΑΐοηβ ιηοη&εΐιηβ ία6ΐα9, 6( α ΤαΓα9ίο ρα- 
Ιτί&τεΙίΑ ρΓ69])7ΐ6Γ 0Γ(ϋηαΙιΐ9. Οαιη &αΐ6ΐη 1π6β9ί• 
πιαιη βΒΐΔϋ9 &ηηαιη &^6Γ6ΐ, 6^α3<16Iη ιηοη&δίβηί 
ρηΒί6ε(τΐ9 6Γ6αΙα9 69ΐ. 86<1 οακη ίιιιρ6Γ&ΙθΓί9 &άα1ΐ6- 
π αιη ίη<ϋ§η6 ί6ΐτ6(,Τ1ΐ699&1οηί€απι Γ6ΐ6^1υΓ:ρο8ΐθα 

&Ι) ΐΓ6ΙΙβ ίΐηρ6Γ&(Γίθ6 Γ6ν06&1α9, θ1) βΧ6αΓ8ίοηβ9, 

φΐΑ9 δατ&οβηί ί&εί6ΐι&ηΙ, ίη Γ6^&ιη ιΐΓ[)6ΐη ιηί^&νϋ, 
6ΐ ιηοοΑΒίβηαιιι δίικϋί ^ιι1>6Γηαηάαιη 9ΐΐ906ρίΙ. 
Υβπιαι α ΝϊοβρΙιοΓΟ ίιηρ6ΓαΙοΓβ, ςαί ίη Βαΐςατία 
ρ6πίΙ,6Α<ΐ6ΐη ά6 6&α9& ηΐΓ9α9 9θ1αιη Υ6Γΐ6Γβ οο^Ιατ 
ΎΛΏάβια ο1> 9&6Γ&9 ίιη&^η69 α 1.6οη6 Ιοοηοιηαοΐιο 
ϋ6πιιη Γ6ΐ6^&1α9, οαιη αια11& ίοΓίίΙβΓ ρΓο ρίβ1αΐ6 
9θ1)ϋ996ΐο6Γ(αιη1η&,1ιγπιηο9€[α6 ία Οβαοι 96ηρ9ί996ΐ, 
ίη 6Χ1Γ6ΠΙ& 96η66ΐαΐ6 πιί^ΓανίΙ &(1 ϋοπιίηυιη. φαλήν άκοτέμνβται. Ή Λ έγίβ Χτι^Ι^ Κ) 
ταύτα, χαΐ μαχαρίσαοχ τ^ ^«ον, Ιχ^τ^Ι. 
οεθβΐαα δύο φοίνιξιν έπιχλινΒεΐ^ιν ^λλ^^χ^ι- 
άπολυθβΐσι, διε|Α»ρ{σθη &1ς ^'^ο, Ό οΐ >γι^Β(χΐ^ 
χατ' αυτήν τήν ήμέραν χρατηΟιις, «κ Ι^•ϊτ4 
έ•/ Αύγουστ(^ τ^ π^λει, ικαρα του της «6λιι•ς ^ 
τος τήν χεφαλήν άπκτμήΟη. ΕΟΟΕΜ ΜεΝ8Ε. 
0ί6 <]αοά6θίηια• 

189 ΰστητΜτηοταϋο $αηοΗ Ραίί^3 ηο$Ιη Μανϋηι, 
¥ταηοιχ €ρί$€θρ%, 

Ηίο Ιαΐί&ηο ίηιρβΓαΙΟΓβ βχ Κοιηα ίαίΐ, άαχ πιίΗ- 
Ιαπι ρΗπιαπι, (Ι6ίη<ΐ6 εοηβρβοΐα ία9(Γαε1& ΙιοδΙίαιη 
πια11ϋα<ϋα6, ν6ΐιβιη6α1ί ηιβία οοΓήρίΙαΓ. δβά ουαι 
ηαάαπι ρααρ6Γ6αι ρατίβ ο1ιΙ&ηΐ7(1ί9, ςααιη ^69ΐα1)£ΐΙ, 
16X13961, 63(1601 αοοΐ6 Οοπιίηυ3 Τ63ΐ6 ρααρ6Γί5 ίη- 
άαΙα9 αρρΕΓοϋ 6ί, άίθ6η9 : Ν6 1ίηΐθ&9 : βίοαΐ 6ηίιη 
Ια ηηάααι ιη6 ηβφΐ&φΐ&αι ά69ρ6χί8ΐ1, ίΙ& 6ΐ β^ο 6γο 
Ι6εαπι, 6ΐ γίοΙοΗ&πι 6χ (αίθ 1ΐ09ΐί1)α9 Γ6ροΓΐ&])ί9. Τ? αότί ήμερα. 

Μνήμη του ^σ(ου ΙΙατρ^ ήμ&ν ββοδώροο,ή^^ 
της,εύάγβστάτης μονής των Στοοίιτϋ». 

'ΒπΙ της βασιλείας Κωνσταντίνου τον Ι^ 
ήν ούτος Ιν Κωνσταντινούπολις γ8ννΐ)(1ί1ς, 
δέ γνώσιν των μαθημάτων έχμαθών, Ιτ\ τ^ 
λείας Ε!ρι$νης, άπελθών έν τ^ Σαχχο^ίιοτο; 
6π& του θείου αύτοΰ Πλάτωνος γέγονε μον^^, 
παρά Ταρασίου πατριάρχου χειροτονείτε» τ^ 
ρος. ΕΓτα, τριακονταετής &ν, γίνεται χβΐήγ^ΐ 
της ύπ* αύτον μονής* 'Εξωρίσθη δΐ ιΐ; θ^ 
χ^ν, διά τ6 μή συνθέσθαι τ^ μοιγιίφ το^ ^\ 
άλλ* άνεχλήθη πάλιν παρά της ρασίΑίίσϊ;;^ 
Κλ\ δια τήν των Σαρακηνών ^φοδον, τήν^τ.'ίΐ4 
καταλαμβάνει, καΐ πάλιν εξορίζεται παρι >'χ3 
λαμβάνει, και πάλιν εξορίζεται παρι Νχ 
βασιλέως του σφαγέντος έν Βουλγαρία, Ιιϊ-,ι 
δποθέσει . ΕΤτα εξορίζεται διά τάς βγ.ϊ.»; 
έπΙ Λέοντος του Βίκονομάχου. Και πολ);\ 
θεις ύπίρ της εύσεβείας, καΐ άγωνινί;^.. 
ίίμνους εΙς θεον συγγρχψάμενος, έν βα(ΗΓ.Γΐ 
προς Κύριος έξεδι{μησεν. 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΓΓΩ. 
ΙΒ' 

Μνήμη του δσίου Πατρ&ς ημών Μαρτίνοο, (ν 
Φραγγίας. 

Ούτος ήν έπι 'ίουλιανοΰ του βασιλέω: 
'Ρώμης, στρατηλάτης πρότερον υπάρχων. 1 
έν πολέμψ Ιδών πλήθυς ίίτΓειρον , έδείλίι: 
θεασάμενος πτωχών γυμνών , κΟψας τ^ ίμ' 
χλαμύδος αύτοΰ, δέδωκεν αύτφ. Και τ^ ο^τί 
τταρέστη αύτψ ό Κύριος έν εΓδει του πτωχοϋ, 
Μή άθύμεΐ' ώσπερ συ γυμνόν ού παρείδε^ ^ 
κάγώ εσομάι μιετά σου, καΐ νικήσεις τοοζ €ααι ίΙ&€[α6 νίοί896ΐ, αίςαβ αϊ) ίηιρ6Γ&ΙθΓθ 1)6ηίβη6 £) σου. Νικήσας οΰν, καΐ αποδεχθείς πάρα '^^^ &006ρΙη9 ίαί996ΐ, ^Γ&1ία8 Οβο &β6η9, πιοη&6ΐια9 
6ίβοί(αΓ. Ρθ8ΐ 96ρΐ6πι Εηηο9 οαπι οπιη6πι 9&ογφ 
δοηρΙοΓο 96ί6η1ί&αι &99ί(1ααπΐ6<1ί ΙαΙίοηβ 6οη96οα1α9 
69961, ΡΓαηοίφ 6ρί9θορα9 ΟΓάίααΙαΓ. Ρογγο ιηαΐΐα 
6άί(1ίΙ πιίΓ&οαΙα : 1ηΐ6Γ 6φ16γ& οαπι ο£Γ6αάί996ΐ αΐί- 
ςαααάο Γ6α6ΓαΙθΓ6πι ίπιρ6άί6ηΐ6Πΐ (ΐαοηιίηα9 πιογ• 
1αα9 ςαίάαπι Ιιηπι&ΓβΙαΓ, ςαοά 6ηηι 06Γ(&ιη 9ϋ>ί 
ρ6οαηί£θ 9απ)αι&ιη ά6ΐ)6Γ6 άίθ6Γ6ΐ; 6θηϋ*& Τ6γο 
ηιΟΓίαί αχοΓ οοηΐ6η(ΐ6Γ6ΐ, οπιη6πι ίΐΐί ρ6€ηηί&πι λέως, ευχάριστη σας τφ θεψ, γέγονε μοναχό;, 
μον δι διανύσας χρύνον, και πασαν Γρχοήν | 
σϊς, χειροτονείται επίσκοπος Φραγγΐβζ. Κΐ'. 
θαύματα πολλά. Έν μι^ γαρ είδε δανβιστήν χί? 
νεκρον, και μή συγχωρουντα ταφήναι , άλλε) 
ίίτι, ΧρεωστέΤ μΌΐ ούτος χρυσίον, καΐ τηί 1 
του θανόντος λεγούσης, ^τι, Έπληρώθη' ιτρο^ 
νος 6 δγιος άνέστησβ τδν νεκρδν, και Ιδβι{5 
κοφί^την ψευδόμενο ν. Ποιήσας δΐ κα) ίτιρα ( 
πολλά, έτελειώθη. 9θ1αΙαηι 6996 ; ρΓ6θί1>α9 &ά 06απι ία9ί9 8&η6ΐα9 

πιοΓίααπι αά νίΐαηι Γ6Υ0€&νίΙ, 6ΐ θγοορίι&ηίαπι ηΐ6η(1&οϋ ΑΓ^ίΙ. Τ&ηάβπι &1ίί9 ρ1αΓίπιί9 ραΙ&Ιτίδ > 

118, 6 ΥίΐΔ (16668911. ΟΟΤΟΒΒΒ. 158 Τ5 αύηί ήμ4ρ^ 

ήαη του Μο^ Πατρίς ημών *Ιωάννοι> του 
Ελ£ήμ•νος, ιτβτριά,οΧου Άλίξανδρίίας. 

ίνύπριος ήν ούτος τ^ γέ>»ο<, υΙος Έπιφβνίο» του 
:» της νήσου άρχοντος. Γυνβιχΐ δΐ προσομιλι^σχς 
:» βούλησιν του πβτέρος, χαΐ τέχνων πχτήρ γβ- 
^ώς, έπΕί τ6ν βίον άπέλιπον ή τ« γυνή χαΐ τά 
IV » αύτοΰ , πδταν τήν Ιφΐίιν αύτου πρ^ς θιοΰ 
Ισχειαν ϊτρεψδ , χ«1 διά λαμπρότητα βίου Οπο 
)2χλβιου του βασιλέως, αΐτησαμένου του δήμου 
ν Άλιξανδρέων αύτδν, πατριάρχης Άλιξανδρείας 
Οίσταται , χανονικώς τήν χβιροτονίαν δεξάμ&νος. 
χπρέψχς δΐ έν τζ άρχιβρωδύν^ 2τη πολλά, χαΐ 
ρ ία ποιήσας θαύματα, αλΧ τοΤς διομένοις άφθ^νως 
ρηγήσας τά πρδς τήν χρείαν, χαΐ διέ τήν πολλήν 
ιημοσύνην, τήν του Ελεήμονος έπίκληοιν λαβών, 
' πβσιν α*θ4σιμος καταστάς, ώς ή περί αύτδν βί- 
ος κατά πλάτος δηλοΤ, καΐ πολλούς των απίστων 
ιστρέψας έπΙ τδν Κύριον, έν γήρ^ βαθδΐ^ τήν γήν 
έ!ς, πρ6ς ουρανών άνέδραμε χαίρων. 

ΙΙΗΝΙ τα ΑΓΤύ. 

ΙΓ 

άνάμησι< τ^ΐς έξορ(ας του έν αγίους Πατρίς ημών 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 

Έπιτβλεϊται ή μνήμη αυτή νυν άντΙ της κοιμή- 
[ι^ αύτου, διά τό ταύτην έν τ{[ 6ψώσει του τιμίου 
μβαίνΐιν Σταύρου. Ούτος δΐ 6ιιήρχεν έχ της πό- 
ως ^Αντιοχείας τής Συρίας. ΒύΟυς ουν Ιν άρχ^ του 
ου πολίν περί το2»ς λίγους έχτήσατο Ιρωτα. Και 
τήλΟιν έν τάχει πασαν γρβφήν Ελλήνων τε καΐ 
»ιστιανών . ΚαΙ δι* άρετήν πα^ά μίν Μελετίου 
ιτριάρχου "Αντιοχείας γίνεται /ληριχος, παρά δΐ 
^αβιανοΰ διάχονος χα) πρεσβύτερος. Πασαν δΐ τήν 
ίαν έρμηνεύσας Γραφήν , έπεί Νεκτάριος & τής 
υνσταντινουπ<^λεως πατριάρχης τόν βίον άπέλιπε, 
«ρφ τών επισκόπων, χαΐ τζ του βασιλέως *Αρχαδίου 
οστάξει, έχ της ^Αντιοχείας μεταπιμ^Ις, άρχιε- 
λς τής βασιλίδος καθίσταται πόλεως. Τήν πλέον- 
[ον δέ έλεγχων, προσέκρουσε τί{ βασ^λιδι Εύδοξί^, 
;^ 6π, εκείνης αδίκως έξορισθείς έν Κουκουσφ 
ς "Αρμενίας, έκεΤ τελειουται. Τξ αύτη ήμέρφ 

θλησις τών αγίων μαρτύρων Μίλη, έπισκ($που, 
και μαθητών αύτου Έβ^ρη, πάπα, καΐ Σεβ<$η, 
διακόνου. 

Ούτοι ύπηρχον έκ Περσίδος* ό δέ ίγιος Μίλης 
ρατηγός τδ πρ<5τερον ήν καταλιπών δΐ τό στρα- 
ίγεΤν, και τψ θεψ δουλιύσας, προεχείρίσθή έπί• 
ιοπος έν π(5λει Περσικτΐ, Χνθα 6 προφήτης Δανιήλ 
ς ύπτασίας έθεάσατο. Διωχθείς δΐ &πδ τών άπί- 
ων εκείθεν , ήλθ«ν εΙς *Ιεροσ<$λυμα, εΤτα είς 
λεξάνδρειαν πρ^ τον μαχάριον *Αντώνιον. Και 
θις ύπέστρεψεν έν Ηερσίδι. Ένθα παρά Μισθο- 
ιρη του βασιλίσκου, και του αδελφού αύτου, ξίφιι 
τα κχρδίχς πληγείς, τελειουται, διά τδ μή θύσαι 
» 'ίΐλίφ χαΐ χφ Πυρί. Έτι δΐ εμπνέων {φη «ρδς Α Εοάβιη (ϋθ. 

199 ΰοίηϊΆβτηονααο εαποϋ Ραΐνιβ ηο$(τ% Ιοαηηί$ 
ΕΙεαηο$\ιηαη\,ραΙτ\ατοΚχ ΛΙβχαηάή». 

Ηίο ^6η6Γ6 Ογρπαβ θγ&Ι, ΕρίρΙιαηϋ Ιαιη ίηβιιΐο 
ρρφΙΟΓίβ ϋΐίυβ. ϋχοΓβ αυΐβιη, ςυαιη άβ ραΓβηΙαιη 
&αοΙθΓίΙαΐ6 άυχοΓαΙ, βΐ Οΐϋβ, ςηίΙ)ΰ9 &υε1ιΐ9 ΓαβΓ&Ι, 
άβίιιηοϋ», οιηηβιη δΐιαιη οιιγ&πι ίη ίά υηαιη οοηίαϋΐ, 
η( Οβο ρΙαοβΓβΙ. 01> β]αβ ί^ΙοΓ τίΐ® βρΙβηάοΓβιη 
ρορυΐυβ Αΐβζ&ηάπηαβ &1) ΗβΓ&οΙίο ίπιρβΓαΙοΓθ ρο- 
βίαΐατίΐ, ηΐ Αΐβχαηάη® ραΙπ&ΓβΙι& ρβΓ ο&ηοηίο&ιη 
ιηαηαυπι ίιηροδίΐίοηβιη οΓβ&ΓβΙαΓ.Οαο ίη ροηϋΒο&- 
Ια οηιη πιυ11θ9 &ηηο8 6^8961, βΐ ίηηαιη6Γ& παίΓΑ- 
οιιία ραίπιβδβΐ, 6χ βο, ςαοά 6β6ηΙίΙ)υ9 ηυ» ηβοορβα- 
Π6ΐ ΟΓ&ηΙ, οορίθ96 δΰρρβάίΙ&ΓβΙ. ρρορΙβΓ ιηυΐΐ&ιη 
ίΠίϋβ βΐ6βιηο57η&πι,Εΐ66ΐηο9γη&Γϋ οο^οιηβη ιηβ- 
Β ΓΪΙο ΙαΙϋ.Τ&ηάβιη νβα6Γα1)ίΙί9 οιηηί1)ΐΐ9 Γ&ε(α9,ςα6πι- 
ιιάιηοθαιη 9οηρΙα9 άβ βο ϋ1>€Γ Ι&Ιβ 09ΐ6ηάΙΙ, ιηυΙΙίβ 
ίπΒάβΙίυπι ιιά Οοπιίηυιη οοην6Γ9ί9 ίη ρΓθΓαη<1& 
ββιιβοΐαΐβ Γβ1ίοΙί9 ΐ6Γη9 αά οοθίαιη 1»1η9 βνοΐανίΐ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ (1βοιιη& ΙβΓίίιι 

194 ϋοϊΜηβτηοναϋο βχ$χΐα 9αη€Η Ρα(τί$ ηο$Μ 

Ιοαηηί$ ΟΗιγίΟΒίοηιί. 

Βχ9ί1ϋ 01ΐΓ7»θ9(οιηί οοιηιηβιηοΓαϋο, ηοη &ηΐ6ΐη 
άοητιίϋοηί9 θ]ιι9 ηαηο οβΙβ^ΓαΙυΓ, βαπα ο1> ο&α9&ιη, 
(ΐαο(1 ΙίΦΟ ίη ίάβπι Ιβπιρηβ ίηοίάβηΐ, ({αο ρΓ6ΐίθ9» 
ΟΓυοίβ 6χα11αΙίο ΓβοοΙίΙυΓ. Ηίο ί^ΙυΓ ΑηϋοοΗίβθ 
δ^Γίφ ηαΐαβ, αϊ) ίηβαηΐβ ΦίαΙβ ρίαππιαηι 9ΐα(1ίί αά 
άίοβηάαπι αάΐιίύαίΐ, βΐ 1)Γ6νί 6γ(βοοπιπι 0!ΐΓί9ΐίαηο• 
€ πιηιςπιβ βΓπάίΙίοηβηι οοη966α1α9 69(. Οα&πιοΙ)Γ6ηι 
9ίη£^1&Γ6Πΐ β]α9 τίΓίαΙβπι &θπιίΓαΙα9 Μ6ΐβ1ίυ9, ρα- 
Ιη&Γο1ι& Ληΐίοοίιί», ίΐΐυπι ίη οΙβποοΓυπι οΓάίηβπι 
Ιβ^ίΐ, Ρ1&νί&ηα8 νβΓο άίαοοηυπι βΐ ρΓβ9ΐ)γΙβπιπι 
ΟΓάίη&νΙΙ. €ηιη νβΓΟ Ιοί&πι δοηρΙυΓ&ηι 5&ογ&πι 
βχρο8ΐιί9»6ΐ, ίη ΝβοΙ&Γίί άβίοηοΐί Ιοοαπι, βρίβοορο- 
Γοπι 8αίΤΓ&0ίο, 6 1 ΑΓοαιΙίί ίπιρ6ΓαΙοΓί9 31199α, Οοη- 
βίαηΐίηοροΐίΐ&ηηβ ραΙηαΓοΙια βίβοίηθ, Αηΐίοοίιία ίη 
Γβ^&πι ιιγ1)θπι Ιπιη9ΠΐίΙΙίΙαΓ. ί1)ίςιιβ ροηΙίΓβχ οοη* 
βΙίΙηίΙυΓ. δβά οηπι Ευάοχί» ίπ)ροΓ&ΐΓίεί9 αηίπιηπι 
α 86 &Ιί6η&88θΙ, ςυοά 6303 &ν&ΓίΙίαπι ο1)3αΓ§α68β1, 
&1> βα ίη ορρίάααι Αροιβηί» Ουουβαπι ίηίςαί89ίπιβ 
ΓβΙβ^&Ιαβ, ίΜ άβοβδβίΐ. 

Εοάβπι άίθ 

1 9β €ει*ίαιη€η $αηο(οηίϊη ίηατΙ\ίνηηι ΜίΙι$, ηρύϋορι, 
Ο 6( άί$]^ηΙθΓηίη β^ια ΕΙοτβ, ραρχ, βί 8βΙ>06^, 
άίαοοηχ. 

Ηί βχ ΡβΓ9ί(1β ίαβπιηΐ. δαηοΐαδ νβΓΟ Μίΐ€8 βϋ- 
ρβηάία 1)6ΐ1ί πΐθΓ6η8, ρο8ΐβ& ηιίΐίΐί» πιιιηβΓβ αΐχΐί- 
οαίο, ουπι 3β ΙοΙαπι Ββί 8βΓνίΙίο α(1(ϋχί39βΙ, βρί8θο- 
ρα9 ίη βα ΡβΓ9ί(ϋ9 αΓΐ)β ΟΓίΙίηδίΙαΓ, υΙ)ί Οαηίβΐ 
ρΓορΙιβΙα τίδίοη69 νίάίΐ. δβά ίηόβ αΐ) ίηΩ(ΐ6ΐί1)α9 
6]6€ΐα9, Ηί6Γθ9θΐ7Πΐ& ΥβηίΙ : (Ιβίηίΐβ Αΐ6Χδΐη(ΐΓί&ηι 
&ά 1)β&1απι ΑηΙοηίααι : άβηιαπι ίη ΡβΓβίϋβπι ΓβνβΓ- 
808, & Μί8ΐορ1ιαΓ6 Γθ^ΐο, βιαδηηβ ίΓαΐΓβ ^Ιαάίο ίη 
οοΓάβ ΐΓ8.]ίοί(αΓ, ςαοά §ο1ί βΐ Ι^ηί βαοπΟο&Γβ ηο- 
1υί886ΐ : ςηί1)α8 ίΐΐβ άαπι αάΐιηο αηίπι&πι &£;6Γ6ΐ, 
ρΓθ<ϋζίΙ ΓοΓ6 ηΐ (ϋθ ββςηβηϋ ηιηΐηίδ Γβ^ΟΒ 6ΐ 19» ΜΕΝΟΙΌΟΠ ΡΑΗδ Ι. £ηΐ6Γ τιι1η6Η1>α5 βΕάβιη, σαα ίρδβ οβΒδίι» ίαβΓαΙ, Α "^^ ββίχιλίσχβν, καΐ τ6ν άδ•λφλν αύτο», {χ, 


ΙιΟΓΑ οοηοϊάβΓβηΙ. Ου&τβ τβΐιβιηβηϋαβ οοιηιηοΐί, 
<ϋ5€ίριι1θ5 6|α$ (βιηάΐυ ία9ΐίΙ)α8 οοηΙαάβΓβ, άυιη 
ιιιΐιΐΒ»5 Οοιηΐηο ΙταάβΓβηΙ. ΡοβίΓΐάΐβ &τι1βιη, 3αχΙ& 
«ακϋ ρπΜΐίοΙίοηβιη, ίταΐΓβδ ίη ίαήαβ αοϋ, ιηαΐαίβ 
9636 τα1ιΐ6ΐί1»τΐ3 οοηίβοθΓβ. Εοάβιη άίβ. 

19β €€ΓΐαχΜη $αηοίοηαη τηανίι/ηίτη ΑηΙοηίηΐ, Νί' 
ο^ρΗοτί, ββτηιαηί^ βί $0€%σηιτη, 

ΑιιΙοιιίιιιΐ5 οιαγ1]γγ ρΓοτβοΙηβ ^αIη βΐ&ίβ ; Νίοβρίιο- 
ΠΙ9 ΑΐιΙβιη,βΙ 66πη&ηα5 &(]οΐ6$ε6ηΙβ9,οοιηρΓ6ΐιβιΐ5ί 
& Γβ^ίοοίβ ρΓβίβοΙο, οαιη ίάοΐίβ δ&οηβο&τβ ηοΐίβηΐ, 
ίιηο ΟΙιτίδΙαιη οοηβΙβΓβηΙΟΓ, ίη ιΐΓ])β €8Β9&γ6& οα- κατά τήνδε την ώραν 6π' άλλιίλων ψί^ν^^^^ 
Ταύτα βΐπίντος, 6ργι<ιβέντε< 4 τ» ΡοΛλΙβι^;^ 
αδελφός αύτοΰ [χβτά ξύλων τύπτοντκ έη^ΐι^; ^.^ 
μαθητάς του αγίου έφ<5νβυσβν. ΚαΙ οδτως τχ;^^ 
καν τάς ψ•χβ<; αυτών τφ Κορίψ. Κκέ ?, ^ 
πρ<5^($ησιν του άγ(ου μανέντ»ς οΐ δύο έίιλρτ/,, 
αλλήλων, αλλήλους έφ<$νε«<χβν. 

Τί αύτχί ήμέρ<| 

"ΑΟλησις των αγίων μαοτύρων Άντωνίνοο,Νατείί 
Γερμανού, καί τη< συνοδίας αυτών. ' 

ΆντωνΧνος 6 μάρτυς δπηρχβ τήν ήλιχί» ι;^ 
βηκως , 6 δΐ Νικηφόρος χαί ό Γερμ^ΐς ^ 
ΚρατηΟέντες δε 6πό του τίίς χώρας δρχβνχοί,, 
χαταναγκασθέντες θυσαι τοις είδώλοις, χι1 ρ^ , ρίΐβ ρ1β€ΐαηΙιΐΓ. Υιγ^ο ΕαΙβιη ςαβΒάαιη, Μαηβϋιο Β <»θέντες, άλλ* όμολογοΰντες,τδν Χριστών, τί; ε, 

λάς έν Καισαρεία άτιετμήθησαν. Παρ^ς ςι, 
Μανεθώ λεγομένη, 6πηρχαν έκ Σκυ•ο«ί1ι^ΐ 
κρατηθεΐαα, καΐ άνά «ασαν τήν πόλιν Οριβ^δάίΐ 
σα γυμνή , εΤτα τιμωρηθεΤσα έν διάφοροι; τί* 
πικραΐς βασάνοις , και έχ πάντων θαΐ ρ 
ρυσΟεΤσα, καΐ άβλαβης διβμείνασα, μ^ρίχτιν 
ματου,ογήσα^, και πολλούς τα»ν άπί^Μ ιτ 
σασα τον λ4γον του θεού, χχί έπιστρεψκι ΐτ 
Κύριον, τελευταΤον κατεκρ(Οη πυρί τώ^\ 
και της καμίνοΰ άναφθείνης, «ύζαμένη, «ίι•: 
ατήσασα, ε1σηλ6»ν έν αύην* χαΐ έν τ{ »*- 1 ηοιηίηο, δοχϋιοροϋ&αηα, 60ΐιιρΓ6ΐΐ6η9& βΐ ίρ8&, ρβΓ 
ΙοίΑχη ιΐΓΐ>€ΐη ηιιά& ΐΓΕάαοϋατ : άβίηάβ άίνθίΈΐβ ίη 
1ο€ί5 §πιτί35ίηιί5 δϋρρίίοίίδ βχοΓηοί&Ια, βΐ αϊ) οπιηί- 
1)03 Οβί 1>€η6βοίο βΓβρΙα, βΐ ίηοοίαπιίβ βναάβηδ, 
£ηιη πιαΙίΑ ηιίπιοαΙ& ραΐταδδβΐ, ρίαπιηοδςαβ ίηίΐ- 
άβΐίαηι τ6Η>ο Οβΐ ίηδίηιοΐοβ αά Οοαιίηαπι οοηνβΓ- 
ΙΪ5561, άβαιτιαι ί§ηί ά&πιη&1&, ίη &Γ<1βηΙί95ίπιαπι 
ίοΓΟ&εβιη, οπαΐ5 βΐ ^&1ί&5 α^εηδ, ίη^βάίΙυΓ : 
ί1>ΐφΐ« ρβΓ ηιαίΐαβ Ιιογ^ ίη οΓ&Ιίοηβ ρβΓββτβΓ&ηβ, 
5&επιιη ΐΑηάβιη βρίηίοαι ίη ηι&ηαβ Οβί γίνβηΗβ 
ΐΓ&άίάίΙ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ άβοίηια ςαατίΑ. 

187 ϋσηηϋο μομΗ Ραίτί$ ηο$ίτί Ηι^αΐΗ (Ηαα* 

Μοίνητρι, €ρί$€ορΐ Θαηοτοηαη. 

Εϊο ιιηιΐ5 ΓαίΙ 6χ Ιτβοβηϋβ άβοβιη θ( οοΐο Ρ&Ιτί- 
1)05, φΐί &<1 Νίο»η&πλ βγηοάσηι, βοηβίαηΐίηο Μα- 
§ηο ίηιρ€Γ&ΙθΓ6,&άν6Γ$ιΐ3 (ΙβΙΪΓοηΙβπι Ατίαπι οοηνβ- 
ηβπιηΐ. ΕΙ ρΐηη ςηίάβαι πιίΓ&οηΙα β<1ί(ϋΙ ; 5βά ίΐΐαά 
ίη ρηπιίβ ηιβπιοπώίΐβ ββΐ, ςαοά οαπι ροΓίβηΙοβ» 
αΐΑ^Ια<ϋηί5 άτΑοο ίη βΓ&ηηπι ίπιρβή^ΐβ πτβρδίβ- 
96(, οπιηβδςαβ &1> ίη^τβδβη ρΓοραΙδοτβΙ, αοοβΓδίΙαβ 
&1> ίπιρ6Γ&ΙθΓ6, ίαβίδ ρΓβοί1>η9, ίΐίαπι ίηΐβτίβοϋ : 
3ΐΐ58ίΙ βηίηι γο^πι ίη Γογο &οο6η<1ί, βί άΓΟοοηβπι 
6χ «ΓΑτίο βάηοίηπι, τίι^ίΒηαβ 8απιπιί1&1ί, ςααπι 
Η7ρ£ΐΙία5 ΐ6η6ΐ>Α(, ηιοηΐίεηδ ίηΙιβθΓβηΙβπι, αίςαβ 
δβςαβηίοπι, ίη ί^βπι ίη]6€ίΙ. Ηίηο ίπιρβΓ&ΙΟΓ ίη .. θούντα, και 

ίρβίαβ ©ΓΕτίί &(ϋ1α ίπίΑ^ηβηι βιυαοϋ αβουΓαΙβ <1β- έν ττ^ είσίδψ τού ταμείου ό βασιλεύς τήν ε«ο« 
ρίη^ οι&ηάΑτίΙ. Ηχρ&Ιίαβ τβΓΟ &(1 Βοοίββίαπι 3υ&πι 
Γ«τβΓ9α$, ΝοτΕΐί&ηοΓαπι 1ι»Γ6ΐίοοΓαπι ίηβίάϋδ ίη- 
ΙβηπιϋηΓ : η&πλ & ηιηΙίβΓβ ςααάαηι 5^χο ίη 6^α3 
ΟΑρηΙ ρΓθ]βεΙο, 11α^η9 τίΐο 6Γ^&8ΐηΙο 1ί1)6Γ&1η9, &ά 
0(Βΐβ5ΐ6 Γβ^ηη» &το1&τίΙ. 

« Εοάβπι <ϋβ. 

βχ άαοάΛΟΐΜ αρο$ΙοΙί$. πολλαΤς ταΤς ώροκς προσευχομένη, τ6 V:; 
παρέΒετο πνεύμα ιΐς χείρας θεοδ ζώντος. 

ΙΙΗΝΙ τα ΛΓΤα 
ΙΔ' 
Έ κοίμησις τού έν άγίοις Πατζ6ς ήμων ϊηπ 
Θαυματουργού, επισκόπου Γβγγρών. 

Ούτος 6πήρχεν ε?ς έκ των τριακοσίων ϋη 
οκτώ Πατέρων , των έν Νικαί^ ουνελθ^νΜνι 
Αρείου του ματαιόφρονος, έπΙ της βασιλιίαζ ί 
σταντίνου τού Μεγάλου. Έποίησβ δέ 6«ό|ΐ«ι• 
λά, έξ ών Ιν δπάρχει καΐ τούτο* Δράκοντος [ΐ^ί 
έντφταμείφ των βασιλικών χρημάτων ιτο^ηΐΐ 
π^σαντος , καΐ είσελθείν μή σογχωρουν:^; ι 
προσεκλήΟη ^«ρά τού βασιλέως- χαι 'κοη^^ηζ ί-ι 
έθανίίτωσεν αυτόν προστάξας έν τψ φ6ρψ ρ^ 
ΐΓ>ράν, και από τού ταμείου τόν δράκοντι ί^ 
δακόντα το δκρον τού (5άβδίου αυτού, χϊΊ ο" βαλών έν αύτζ, και καταχανη; Ρΐιίϋρρηβ,βχ άηοάβοίπι ϋροβίοΐίβ ηηη9»Β6ΐ1ΐ9ΐιίά8θ 
ίη 6ιι1ί1β& η&1η9• ροβΐ Οοηιίηί &$0θη9ίοη6ηι,πιηΗί8 
ηιίτ&οαίίβ βάίΐίβ, Τπ^Αηο ίπιρβΓ&ΙοΓβ, Ηίβηροΐίιη αγίου έζωγράφησεν . Ύποτςρέψαντα δΐ εΙ( ^' 
κείαν Έκκλησίαν έφόνευσαν οΐ αίρετιχοι Νοολ 
νοί• γυνή γάρ ρίψασα λίθον κατά κεφαλής » 
τήςένβαδεμίν ζωής άπήλλαξε, προε{έντ,«δΙι 
βασιλείαν ουρανών. 

Τί αυτί ήμέρ<? 
Μνήμη τού αγίου αποστόλου Φιλίιιπου, Ινοί 
δώδεκα αποστόλων. 

Φίλιππος 6 εΤς των δώδεκα άποστοΐων, ?ν ί? 
Γαλιλαίας άπό Βηθββνδα. Μετά δέ τήν άνά>ηί'" 
Κυρίου πολλά θβύμβτβ ποιήσας, έ«ιΤραΤίβνο5 Λ ΜΟΥΕΜΒΒΒ. 1β< («ιλέω( «αριγένκο χαΐ *(« Ίιράχολιν, μιχί των )^ ρΓοίβεΙαβ ββΐ εηιη ββρίβιη βΗ&1>Π8 βιιίβ, βΐ Η&- ^«^ Ο^β^έρων αύτοΰ^ χαΐ ΙΙαριάμνης τής άδιλφής 
►το\>, και Βαρθολομαίο» τοΰ αποστόλου, διδάνχων 
•ν λ6γον νοΟ Χρίστου, χαι ιτβίθων τους άπιστους 
Γοστζναι άπό της πλάνης των βιδώλων. Ε'χον γαρ 
ς θχόν την ϊχιδναν. Έν οίς ήν χαΐ Νικάνορα, γυνή 
»0 άνΟυπίτου, του καΐ τιμωρήααντος αυτούς. Είτα 
>ιματται ό Βαρθολομαίος χα? ό Φίλιππος κατά κβ- 
χλ-ζς άπό του τείχους. Κρεμάμενου δΐ του Φιλίπ- 
>\>, χαΐ προσιυχομ^νου, εξαίφνης ήνοίχΟη ή γί, 
ιΐ κατέπι» τους άθεους, καΐ τόν άνθύπατον, καΐ 
'ι^ ίχιδναν, και τους Ιερείς αύτης. ΕΓτα δια Χρί- 
σου άνήχθηοβν, πλην του ανθυπάτου και της έχί- 
ί^ης. Έλύθη δι καΐ Βαρθολομαίος, καΐ ή Μαριάμνη 
Μν δασμών. Ό δΐ Φίλιππος Ιτελειώθη. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΓφ. 
ΙΕ' 

\θλη9ΐς των αγίων όμολογηχών Γουρία, Σαμωνα, η&ιηη& βογογθ βαα, &(ςαβ ΒαΓίΙιοΙοιηβθο αροβίοΐο, 
(Ιοοβηβ νβΛαιη ΟιηδΙί, β1 ίηΟάβΙββ αϊ) ιάοΙοΓαιη 
δβάιιοίίοηβ αΜυοβηβ : νίρβΓαιη βηίιη Ιβηςηαιη 
Ββυιη οοΐβίαηΐ, β ςαίύαβ βΐ Νίο»ηοΓΕ βρα! ρΓοοοη- 
δϋϋδ αχοΓ. ΟααΓβ ου πι ρΓθοοη3υΙί33α88α ΒεγΙΙιοΙο- 
ΒοοΒϋδ, βΐ ΡΙιίΙίρρυ» βχοΓαοί&ΐί ίϋίδδβηΐ, βΐ 8ΐι1)Π- 
ιηί1)υ9 β ιηαΓο ρβάί1)α8 ρβηάβΓβηΙ, οπιηΐβ ΡΙιίΙίρρο, 
ΓβρβηΙίηο Ι6ΐτ» Ιιίαΐα οιηηβδ αΐΐιβί αηα ουιη ρρο- 
οοηβιιΐβ, νίρβΓα, β3αδ(ϊΐιβ δΛθβΓ(1οϋ1)αδ ΙιααδΙί δαηΐ. 
Ββίιιάβ ΟΙιπδΙί 1)βηββοίο οιήηβδ, ρΓββΙβΓ ρΓβθοοηδίι• 
Ιβιη βΐ νίρβΓαιη, ιη ορβΗοιη βναββΓβ : βοΐαίοςαβ 
ΒαΓίΙιοΙοαιβθΓο 6ΐ Μ&ηαιηη&, Ρΐιϋίρριΐδ νίΐα ίυηοΐιΐδ 

68ΐ. μαρτυρηάάντων Ιν ^^ κ«Γ Άβίβου, 

7τ6λΒ(• 

ΟΟτοι 6πηρχον ίπΐ Διοκλητιανου του βασιλέως, 
χΐ Άντωνίνου δουκ4ς. Και διαβληθέντες, ώς τους 
•* τ§ φυλακή Χριστιανούς θ»ραι«»ύοντες, παρέστη - 
«ν Γουρίας, καΐ Σαμων5ς Ικ τν|ς αυτής πόλεως 
ντκ, χα^ έν τάξει Ιερέων υπάρχοντες. Μή πιισθέν- 
ες οΰν θ^^αι '^ο'^ είδωλο ις, κρεμωνται Ικαστος 
πό ττ\ς μιας χειρός έπΙ πέντε ώραις. Βίτα κατενε- 
;6έντες, καΐ επιμένοντες τζ όμολογί^, πάλιν κρε- 
ιώνται άπό των ποδών. Είτα έν λάκκφ σκοτεινφ 
[μ^ότεροι βάλλονται, χαΐ μετά τούτο τάς κεφάλας Β ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

0ΐ6 άβοίιηα ςτιίηΙ&. 

1 β• Ο^ΧαΐΛίη $αη€ίοηιηι οοη^6$$οτηηί (ιι/πφ, 8α- 
ίηοηχ^ €ί ΑΙΜ, ςηιί ίη ην^β Εάβαα ηιατίυτχιιιη 
ίϋΐήβτβ. 

Ιδϋ Βίοοίβΐί&ηο ίιηρβΓαΙοΓβ, θΙ ΑηΙοηίηο άαοβ 
οΙ&ΓηβπιηΙ. Οβίαΐί αυΐβιη, ςαοά Οΐιηβϋαηοβ ίη οα- 
9(ο(ϋ& ίηοΐαδοδ οιΐΓ&ΓβηΙ, βυπαδ, ΐηςα&ιη, βΐ δαιηο- 
η&8, ςαί βζ βαάβιη αΓΐ)6 βΓαυΙ, βΐ ίη οπίίηβ δ&οβΓ• 
άοΐυιη 0βη8β1)αΙαΓ, οοτοίπι άαοβ αάάαοΐί, ηβςηβ 
ίάοΗδ δαοπϋοατβ νο}βηΙβδ, 8υΙ)1ίηΐ6δ βζ &116γε Ιαη• 
Ιιιπι πιαηη Ιιοπδ ςιιίηςαο ρβρβηάβΓβ. Οβίηάβ άβρο* 
βίΐί, οαι» ίη οοηίβδδίοηβ ρβΓδίδΙβΓβηΙ, ίΙβΓηαι ίη- 
▼βΓδο οαρίΐβ δΠδρβηάιιηΙαΓ. ΡοδΙβ» ίη ΙβηθΙ)ηοοδΐιπι 
Ιαοαπι ^οη^β^ι^, βίαάίο άβιηαιη οβοδί δπηί. ΑΙ βαη- :ποτεμνονται. Ό δέ άγιος "Αβιβος, διάκονος ων, Ο οίαδ Α1)ί1)α8 (Ιΐ&οοηυδ, ίίοίηίο ίιηρβΓαΙοΓβ, ηιαΓίγ- μαρτύρησεν έπ2 Αικιννίου, διαβληθείς, ^ι κατά 
άς χωμας περιερχό μένος, 6π2ναγινώσκει τοις 
πίστοις τάς Ιεράς βίβλους, έπιστηρίξων αυτούς. 
Οθεν, ΤΕροστάξει του παρανύμου και δυσσεβους 
βασιλέως, εΙς κάμινον φρυγάνοις πολλοίς άναφθεΐ- 
Γαν έμβληθβις» χαίρων έτελειώθη. 

Τί αύτ^ ήμέρ^ 

"Λθληαις του αγίου μάρτυρος Δημητρίου του εΓς 
Δαβουδήν μαρτυρήσαντος. 

Ό μάρτυς Δημήτριος 6πήρχεν έπΙ Μαξιμιανου 
€α( Μαξιμίνου των βασιλέων, άπό χωρίου Δαβουδή 
καλουμένου. "Οστις διαδληθεις δπό των ειδωλολα- 
τρών, ώς Χριστιανός, έκρατήθη δπό του ήγεμ^νος Γίαπι 5ΐιΙ)ίίΙ : αοοηβαΐαβ βηίπι,ςαοά νίοοδ ρβΓ&^Γ&ηβ, 
βαοΓ&ηιηι ΙίΙΙβΓαταπι ΙβοΙίοηβ ίηΩάβΙβδ οοηίΐΓπιαΓβΙ 
6^αδ(16Π1 ίπιρϋ β1 ίηίςυί ίπιρβΓ&Ιοπδ ^υδ?α ίη οα- 
ηιίηυπι ατίάιβ νίΓβαΙΙίβ Εοοβηδαπι ^η^β^ια8, νίΐωη 
ΙφΙυβ ΟηίνίΙ. Εοάβπι άίβ. 

190 ΟβτΙατηβη $αηοΗ ΐ7ΐαΗ]/η5 ΒβτΜΐήί, ςηί αρηά 
ΒαΙ>ηάβηυ,ηι τηανΙ\/τχο ^€ίη$ €$ί, 

ΟβπιβΙηαδ πι&γΙτγ, Μ&χίαιί&ηο βΐ Μαχίπιίηο ίαι- 
ρ6Γ&(οη1>η9, βζ νίοο, ςαθίη 0&1)υ(ΐ6ηυπι νοοΕηΙ, 
ΟΓΐυπ) 1ι&1>αίΙ. Αοοαδ&Ιυδ τβΓΟ &1) ίάοΐοΐ&ΐπδ, ςυοά 
ΟΙΐΓίδϋ&ηπδ ββδβΐ, α ΡαΒΙίο ρΓβΓβοΙο οοιτίρίΙαΓ, βΐ ΙΙουπλίου. ΚαΙ ερωτηθείς, άνεκήρυξβ πα^|$ησί^ την Ο ςηβδίίοηθ &(11ιίΙ)ϋα, ηοη ηιο<1ο ίΐάβπι ΟΙιηβΙί Οβί 
ε!ς Χριττόν τόν βεόν ημών πίστιν. Κα2 6πό τοδ 
αγίου Ηνεύματος συνεργούμενος, έδίδασκε τους παρ- 
εστώτας, περί τι της ενανθρωπήσεως του Κυρίου 
ημών Ίησου Χρίστου, και της ά(^()ήτου οΙχονομίας, 
και τής δλης άγαθ((τητος αύτου, κα! φιλανθρωπίας, 
εΤτα τά περί των εΙδώλων απατηλά σεβάσματα, καΐ 
9τι κωφά ε!σι χαι αυτά, καΐ οΐ σεβόμενοι αυτά. Διό 
εΙς όργήν και θυμόν χινήσας τόν ηγεμόνα, ξίφει τήν 
κεφαλήν άποτμηθείς, έτελειώθη, απολαβών ούράνιον 
στέφανον παρά Χρίστου, 8ν ποθήσας έμαρτύρησε* τό 
δέ τιμιον αύτου λείψανον ετάφη «αρά πιοτών, καΐ ευλα- 
βών ανδρών, βρύον Ιί{μαι«ιτοΙ< προα&ρχομένοις αύτφ. ηοβΙΗ 1ί1)6Γθ οοηίβδδηδ ββΐ ; ββά βϋ&ηι δρίηΐη 8&η• 
οΙο οοορθΓοηΙβ αρηά είΓοαηίδΙ&ηΙβδ άβ ίηο&Γη&ϋοηο 
Οοιηίηί ηοβίη ^68π ΟΙιηΗΐί, άβςαβ ίη6ίί&1)ί1ί β3α8 
άίβρβηδ&ϋοηβ, &ο 1>οηίΙ&1β βΐ οΐ6αΐ6ηΙί& άίδββιυίΐ, 
&(^^ί^ί6η8 τ&ηίβδίπιηπι θδδβ ίάοΙοΓααι οαΐίαπι,ςα&ηάο 
βΐ ίρδα, βΐ ςαί 6& οοΙβΓβηΙ, οβθοί ββδβηΐ. Ου&τβ τβΐιβ- 
ηιβηΐί ΐΓ&οαηάίο οοαιπιοΐαβ ρΓΐβίβοΙαβ, ^α88ί^ βυπι 
^Ι&άίο ο1)ΐΓαηο&η : ςυί βχρβίίίαπι α Ο^ρίδΙο οογο- 
η&ηι οοβίβδίβηι αοοβρϋ. ΡΓβϋοδ» 6|υ9 Γβΐίςηί» α 
Αάβΐϋιαδ ρίίβηαβ νίηβ δβρυΙοΓΟ οοηάίΐ», οηταΐίοηββ 
αοοβάβηϋΐοηβ αά ίΐΐαβ βηιίϋαηΙ• 163 Εο(1«ιη <ϋθ 

1•1 €<Βά€$ $αηοΗ ΙαοοΜ, ίτα(τχ& 8αηϋΙι Ιοαηηί$ 
ΤΗ€θΙορ%. 

1•£θ1)ΐΐ5 &ρθ3ΐο1π9 βχ άαοιίβοίπι &ρο8ΐο1ίί» ιιηαβ, 
ΐηΧβτ ίοίΐ 8&ηοϋ Ιοαηηίβ ΤΙιβοΙο^, βΐΐιι» Ζβ1>6(1φί 
βχ 6α1ί1φ& : φΐ05 νίάβπδ Οοιηίηαδ αηα οαιη Ζβ1>β- 
άφο βοηιιη ραΐΓβ 56οα5 δία^ηιιιη ΟβηβζαΓβΙ ΓβΙία 
ΓββείβαΙββ (βΓαηΙ βηίιη ρίβοΒίΟΓβδ), τοοδίνίΐ βοδ ; βΐ 
δίΑΐίιη ΓβΙίεϋδ οιηηϊ5α5, 6ΐ ραΐΓβ, δβοαίί 5αηΙ βυιη, 
6]ιΐ5(ΐαβ άίδθίρ1ίη2Β δβδβ ίνβίάΊάβτβ. ΡοδΙ Οοιηίηί 
&αΐ6Πΐ Οδοβηδίοηβιη, βί ΟβίραΓω (ΙοΓίηϋίοηβιη, 
ΙοΑηηβδ ςηίάειη ΕρΙιβδϋΐη αΙ)ϋΙ, ρΓ»(1ίοαΙίοηίδ ιηα• 
η6Γ6 ί1)ί ίοηςβηδ ; ΐ2ΐεοΙ)α5 νοΓο ΓβΗοϋδ ΗίβΓΟδοΙ^- 
ιηίδ, άαοάβοίιη 1η1)ΐΐδ ΙδΓ&βΙ ρβΓειίΓΓβηδ, Οοιηίηαιη 
ηοδίΓΠΐη Ιββαιη Οΐιπδΐιιιη ιιΙ)ίςαβ αηηυηΐίαύαΐ. ΜΕΝΟΙΧΚΪΙΙ ΡΑΚ8 Ι. 
λ Τρ βύτη ήμέρ^ Ή σφιγή του έγ(ου Ίαχώβου, άίίλ^ζ νί^ ^ 
*Ιωάννοι^ του β£ολ6γου. 

Ίάχωβος 6 άπ<5στολο< &πηρχι μίν Ιχ ^^, ι- 
αποστόλων ήν ίΐ αδελφός του 4γ{ο;> Ί(οττ^, . 
Θ&ολύγοο, οΐλς Ζεβεδα(ου του ίΐϊ6 τξς γ^) ;, 
Ο^ζ χλΙ !δών 6 Κ,ύριος μεχΛ ΖιζιΙαΙαα το') η^ 
αυτών, παρά την λίμνην ΓιννηβχρΙτ, χι-,^- 
τας τά 8(χτυα αυτών, ώς άλ(εΙ<, ίικ^λΜεν ι^ 
ΚαΙ ευθέως αφέντες άπαντα, χαΐ τον ιηχ^ρι 
τών, ήκολούΟησαν αύτφ, κα? ήσαν παρ' χίο^ 
θητευ($μενοι. Μετά δΐ τήν άνάληψιν τοδ Κί:!^, 
την χο(μη9ΐν της θεοτ(ίκοι>, & μίν Ίωάνγτ^' , 
έλαβε τήν *Έφεσον, διδάσχαιν Ιν αύτξ• 6 δΐ *1ίι^ 
6ΐΓθλειφ6•ί« 6ΐ« τα^ Ιεροσόλυμα, κβΙ τί< ?; Οααιηοΐ3Γβιη αϊ) ΗβΓ0<!β ΙβίΓΛΓοΙια ίη ΟδθδαΓβα, Ρλ- Β ?^^*^ "^^^ Ισραήλ διελθών, εύαγγελίζ^^ΐΛ,; 

Κύριον ημών Ίησούν Χριστον, έχρβη{|τ^ τ 
Έρώδου του τετράρχου έν Καισαρε(^ τη; Ει• 
^ στ(νης• καΐ ύπ' αύτοΰ σφαγβίς έν μιχβφ^ *!^ 
με ιτρος ούραν&ν, συμβασιλ&ύσων τφ ϊ^^^^. 
διδασχάλφ Χριστψ, τψ «ριλανθρώπφ θεφ ή{ΐύ*. 
ΜΠΝΙ Τ9 ΛΊΓΤφ. 

Ιζ' 
Μνήμη του άγ(ου αποστόλου χαΐ ι^ητά:- 
Ματθαίου. ΐ2?5ΐίη2Β αΓΐ)6, εοιηρΓβΙιβοδαβ, 6]οδ<]αβ ]αδδα ςίαάίο 
οβδΠδ, ίη θ€Βΐαιη ανοΐανίΐ : ηΜ ουιη 6(ιπ3ΐο Οο- 
ιηίηο ρΓΰΒΟβρΙοΓβ δυο, Οβοςυβ ηοδίΓΟ οΐβιηβιιΐίδδί- 
ιηο Γβ^αΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίε (ΐ6οίιη& 5θχΙ&. 

%9% ΟστηιηιηιοταίΙο $αητΗ αρο$(οΙί β( βναηρβΙι$((Β 

ΜαίΟιβϋδ &ροδΙο1α? βχ άαοάβοίπι αροδίοίοπιαι 
οαπιβΓΟ ίαίΐ, ρα1)Ηοαπια8, &ο ίΓ&ΙβΓ 1&6οΙ)ί οομηο- 
ιηβηΐο ΑΙρΚίΦί. Εαιη Οοπιίηυδ αά (βίοηίυιη δβάβη- 
Ιβπι οοηδρίοαίιΐδ, γοο&νίΐ, ιι( δβ δβςαβΓβΙΠΓ : αο 
βίΑΐίιη 8βςιΐ6ηΐ€ΐη, ίη βαοπιηι άΐβοίρυΐοπιπι ηη- 
ιηβπ) οδοηρδϋ. ΟοΙατο ροδΙ εΐιήδΐί αδοβηδίοηβπι 
&ηηο &Π1&Ια β&ηοΐί δρίπίαβ, βοηοίαπι Εν&η^βΐίυπι 
β]α« ηοπιίηβ ρΓΦηοΙαΙαιη οοηβοηρδίΐ, δαηοΐΰοςιΐθ 
ΒίθΓΟδοΙ^πιοπιπι Εοοίβδί» ΐΓ&άίάίΙ. Οβίπάβ πιυΐΐίδ 
^βηΐίηπι ρΓοτίηεϋδ ρ6Γα(ζΓ&Ιίδ, ΥβΓύαηι €1ιπδ1ί (ϋδ- 
86πιίηαηδ, αά &η11ΐΓορορ1ι&^θδ ιΐδφΐβ ρβηβίΓ&νίΙ, 
αρηά ςηοδ πιηΐΐα ΙθΓπΐ6ηΙ& ρβΓρβδδϋδ,Ιαηάθΐη ΟΓβ&Ιο 
ίΐϋΰ Γβΐίοίοςηβ βρίδοορο ΡΙαΙοηβ, ΗΊοΓ&ροΙίπι 87- 
Π8Θ οοηοβδδίΐ : η1)ί ρΐαηπιίδ €1ιηδ1ίαη& Ωίΐβ ίπι])υϋδ 
αίςαβ 1)2ΐρϋζα1ί8, τίνβηάί βηοιη ίβοϋ. 
χαι χαταλιτ^ών ΙχεΤσε, άπΙ^λΟβν εΙς Ίεράπολιν της Συρίας 
χαΐ βατττίσας, τελειουται. ΜατΟαΤος 6 απόστολος 6πηρχ^ε μίν χα! χίΐ^ 
δώδεχα αποστόλων εΤς• ήν δ^ τελώνης,:.. 
*Ιαχώβου του επιλεγομένου Άλφαίου• Κι*, 
δΐ αυτόν έπΙ τ6 τελώνιο ν ιδών ό Κύριο; \τ. 
νος, ίχάλεαιν έλβεΤν 6πίαω αυτού• χαί ί«Γ* 
χαΐ άχολουθήσαντα, έποίησε χαί αύτλ^ ψ^' 
"Οστις μετά τήν του Κυρίου άνάληψιν, χι! : 
Ιτών δχτώ παρέλευσιν, συνεγρ^ατυ τδ χ«' έ; 
έπιπνοί^ του αγίου Πνεύματος, ά'γιον Εύβγγί^ 
Έβραΐδι διαλέχτψ* καΐ παρέδωχεν αΰτδ ^ί 
Ίεροσολύμοις άγί^ Έχχλησί^. ΕΤτα άπηλ^' 
πολλάς έ^νών χώρας, διδάσκων τόν λίγον το•;!] 
στοΰ. Έτι δΐ και εΙς τους άνθρωποχτένο\κ, 
τίνες λέγουσιν ανθρωποφάγους* έν οίς πολ).ϊ ^ι 
νισΟεΙς, και έπισκοπον ποιιζσας Πλάτωνα ληο^ΐί 
κάκεΐ διδάξας πολλούς τον λ<5γον τοΰ Χ^ι Εοάβπι άίβ. 
19Β ϋΰτίαηιβη $αη€ΐί τηατί^ιή$ ΒανΙαατη, 
βαΓΐ&&πι ηΐΑΓίγΓ Αηϋθ€ΐιί8θ §)Γη8θ ηαΐυδ, βθΙ&Ιβ 
δβηβχ, ο1> ΟΙχΗβϋ οοηίβδδίοηβηι &ά ρΓβΒίθοίαπι ιιά- 
άηείυβ, οηπι ίάοΐίβ δαοΗ&ε&Γβ (ΙβΙτβοΙ&ΓβΙ, ηβΓνίβ 
1)ΐι1)υ1ί8 ^Γαγιβδίαιβ οβθάίΙαΓ, άβίηάβ ηη^ί1)αδ βτηΐ- 
δίδ,ίίβηιπι αάηιοΐαδ &11&Η, βχρίίοαία ρβΓ τίαι πιαηα, 
ι^θπι δίηιτιΐ επηι ΙΙιοΓβ βχοίρβΓβ εοιηραΐδαβ 68ΐ. 
ΕχίδΙίπι&1>α1 βηίαι ρΓφΓβοΙαδ, βαηι βχοοδδίδ &(1 
&Γ&η) ηηα οηπι ϋιαρβ ο&Γΐ)οηί1)υδ, νίδΐιπι ίη νίοϋαιαβ 
άίΐΒ ο1)ΙαΙί88θ. ΑΙ ίΠβ οοηδίΑηδ βΐ ίηιπιαΙ&1)ί]ί8 δίβϋΐ, 
ηηοψίδ 8ΘΓ6 ίβΓΓοηαβ άυποΓβηι άβχΐΓ&ηι Ιβηβηβ, άο- 
ηβε 3α1)]6ε1α οαΐΌ ί^ηί &1>8απιρ1α ίη ΙβΓΓ&πι άβοίάίΐ, 
ρβΓίοΓ&Ια 6308 αιαηα ; εαιη ίαΐοηπι ίρδβ &ν6Γ80 &Ι> 
&Γ& τηΗα 86πιρ6Γ 68861, 6ΐ ηιαποπι εοιη1>αή πιαίΐβΐ, Τή αύτ^ ήμερί^ 
'ΛΟλησις του αγίου μάρτυρος Βαρλαάμ. 
Ο Βαρλαάμ ό μάρτυς 6πήοχεν άπό Άντιοχείκ 
Συρίας* γέρων δε τήν ήλικίαν υπάρχων, διι τί» 
Χριστον 6μολογίαν προσήχΟη τ ψ άρχοντι. Κιι 
πεισθείς θύσαι τοΤς ειδώλοις, τύπτεται μπ* Ι 
νεύρων, χαΐ τους δνυχας έκριζοΰται. ΕΤτα τψ Ρ» 
προσαχθείς, βιαίως ήπλώθη τήν χείρα, καΐ ίπ^ 
αύτ^ χαί λιβανωτόν δέχεται. Έν^μισεγάρ^^ 
θτι τί τους άνθρακας μετά του λιβανωτοΰ τφ \ 
έπι^(5ίψει, δ^ξει θ^^ίαν προσαγαγεΤν τοις βεοίζ. 
δΐ ανένδοτος άστατο καΐ άτρεπτος, εύτονωτέ|5«< • 
χαλκού, καί σιδήρου φανείσης της δεξιδς' ίω< 
υποκειμίνην σάρκα τό πυρ δαπάνησαν, εις την 
εξέπεσε, διατρυπηθείσης αυτού τής χβί^ίί• ' ^ ΝΟΥΕΗΒΕΚ. Ιββ ^ο\> γινομίνοτχι ούίΙ 8λω( άιηστράφη πρ^ τ^ν Χ ςιίΑΐη ϋιιιβ Αά ατίλΐη ρΓθ]{θ6Γ6, &1φΐ6 ίΐα ^βηβΓΟβο Α&ν, άλλ' ^ρετίσβτο χατιχαηνβι τήν χ•φβ, ή 
ανον τφ βωμφ ΙμβαλιΤν. ΚαΙ ο(»τω |Α«τά γκν- 
>ι> χοίΐ βτι^ρου φρονήματος ιιαφέδωχ• τήν μαχα- 
» αύτου ψυχήν τφ Κυρ (φ. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤ9. 
ΙΖ' 

>5μη του έν άγίοις Πατρίς ημών Γρηγορίου, 
ίπΐ9χ6που Νεοκαιναριίας, του Θαυματουργού. 

)υτος ή ν έπ' Αύρηλιανου του βασιλέως, υΐλς 
{ρχΜν Ελλήνων αύτλς <Ι γβγονώς Χριστιανές, 
τ^ της «(στιως μυστήριον δι5αχΟ«ίς διά ίπτα- 
ς Ίταρά της όπβραγίας βεοτ^χου, χαί του βιο- 
γου Ιωάννου, ϊ\α6% χαΐ το των βαυμβτουργιών 
ρισμα, χαΜχλήΟη θαυματουργές, ποιών θβύμ»*^* ύπηοςαβ αηίιιιο 1>6&1&ιη &ηίιη&ιη Οοιηίηο Ιγ&- 
άίάϋ. ΕΟΟΒΙΙ 1ΙΕΝ8Ε. 
0ί6 ά6αιιι& 8βρϋιη&. 

1•4 Οοτητηβτηοταϋο $αηοα ΡαίΗ$ ηο$ίη ΟνβροΗι 
ΤΗαντηαίΗτρί, €ρίίοσρί Ν€00(Β$ατ€Β, 

Ηίο ΑηΓβΙίαηο ίιηρβΓ&ΙοΓθ Οοπιϋ, βηΒοοηιιη 
ραΓβηΙυιη ηΐιιΐ9 ; ίρ86 &ιιΐ6ΐη Οΐιηβϋαηαβ, 0• 
άβίςυβ ΐΏγβΙβηιιιη & Β&ηοϋβδίοΗΐ Οβίρ&πι βΐ Ιο&η• 
ηβ Τ1ΐ6οΙο§ο ρβΓ τίδίοηβιη βάο6ΐυ9, αοοβρϋ 6ΐ 
άοηαιη ιηίΓαουΙοπιιη, υηάθ ΤΙι&οπι&Ιόγ^ οο^ιιο- 
ιηβηΐυιη ειάβρίυβ ββΐ ο1) βοόΙΙα παίΓαοηΙα, ςα» ρ&- ^λά, έξ ων ιίσι χαΐ ταδτα. £ΐς γαρ Άλιξάνδρειαν *» Ιτ^νϋ, βχ ςυίΐ)»» Ιιβο ιηβιηΟΓ&ηΙαΓ• ΡΓοΓβοΙιΐδ &1ί ίλθών, χαΐ χατηγορηβείς 6«λ πόρνης, Ιπιπέμπει 
Ε^ 8α(μονα' χαι πάλιν (αται. Είτα μή παρών Ιν 
Αβσεί^, 5μως $ιά τήν αύτου άρβτήν, χιιροτονειται 
σχοιτος 6π^ Φαιδίμου του Άμασ»(ας. ΑίΟον δΐ 
^αιν κοιήσας πβριπατησαι, έβάπτισ» τ6ν προσμο• 
ιον των ε18ώλων. Άδιλιρών 81 ίύο 6ιά λίμνην 
χο μένων, έζήρανεν αυτήν* χαΐ τήν ^άβ8ον πήξας, 
Γησβ ποταμών* ήτις χαι Ιγέν«το εΙς βένίρον μέγα• 
ι άλλα μυρ(α ποιήσας, ΐν τφ μέλλιιν έχδημεΤν 
χαρίστβι τφ β«φ, 6'τι Ιν τ^ αύτου π^λει τοσούτους 
ιΐστιανούς χατέλιπεν, δσους εύρεν απίστους, χαΐ 
τως έτελειώΟη. 

ΜΠΝΙ ΤΟ Αττα. 

II.• « 

*Αθλησις του αγίου μάρτυρος Πλάτωνος. 

Πλάτων δ μάρτυς 6π^{ρχβν άπδ *Αγχύρας τής 
ιλατίας, αδελφός του άγ(ου μάρτυρος Άντι^χου. 
ά δΐ τήν εΙς Χριστών ύμολογίαν έχρατήΟη παρά 
γριππίνου το\5 ήγεμίνος, Ιτι νέος τήν ήλιχίαν* 
ί μή πεισθείς θυσαι τοις ε^δώλοις, τύπτιται 6πδ 
^δεχα στρατιωτών μετά ^αβδ(ων* χαΐ πάλιν 
;> ωθείς έπι χραβάτου σίδηρου πεπυραχτωμένου, 
βδίζεται* χαΐ σφαίραις σιδηραΐς πεπυραχτωμέναις 
ς μασχάλας χαι τάς πλευράς χαταφλέγεται* ώστε 
ι τήν φλ^γα διά τών ^ινών αύτου συν χαπνφ έξερ- 
>μένην ύρασθαι. Είτα έλωροτομήθη άπύ της χεφα- 
',ς μέχρι τών ιττερνών τάς ψύας αύτου. Έξ ών 
ιδών δ δγιος Ινα λώρον, άπερ{3ιψ•ν εις τδ πρ^σ- ^ 
πον Άγριππίνου, διελέγχων αύτου τήν ώμύτητα. 
Ττ» έμβάλλεται εΙς φυλαχήν, χαι νηστεύει ημέρας 
«ώ. ΤοΤς δ^ προσάγουσιν αύτφ άρτον, χαι λέ• 
)•>σιν, δτι Φάγβ, χαΐ χλευάζουσιν, άπ^χρίνατο* 
ΙμΙ τρέφει δ λύγος τοδ Χρίστου μου. Και πάλιν κεχεφαλίσθη. 

Τ^ αύτ^ ήρ^Ρ^. 

Άθλησις του άγ(ου μάρτυρος 'Ρωμανον χαΐ του 

συν αύτφ νηπίου. 

ΈπΙ Μαζιμιανου του παρανύμου χαΐ οΐίτος έμαρ« 
>ρησε. Καθ* δδδν γάρ συναντήσας τφ έπάρχφ 
σχληπιάδ|) εΓς τδν τών ιΐδώλων άπ«ρχομένφ ναδν^ ςιι&η<1ο Αΐβχ&ηάπ&ιη, ίη βοοΓίαιη, ςυοά άβ ββ οΜο* 
ςηβΓβΙτίΓ, άβιηοηβιη ίιηιηίΒϋ, ββά ρ&αίο ροβΐ βϋβιη 
Γα^?ϋ. Α Ρ1ΐ8Β(ϋιηο Αιη&βββ βρίβοορο, οΓάίοαΙιΐΓ 
βρίβοοραβ, οαιη Αιιι&568β ηοη &<ΐ688βΙ ; Ι&ηΙα 6πι1 
νίτίγλίαιη ίΐΐίυβ ορίηίο. 5&χαιη ίη|ζ6η8 &Ηο Ιτ&ηβ• 
Ιαΐϋ: βοςηβ βί^ο Ιάοΐοηιιη βάϋατιαι &<! Οάβιη 
<κ>τΐΥ6Γ8αιη 1>&ρϋζ&γϋ. Ρ&ΐαάβιη, ο&α8Αΐη Ηχ&ηιιη 
ίηΙβΓ άαοβ ίτ&Ιτββ, βχβίοο&γϋ. Ρΐατίαιη άββχο ίη 
ΐ6ΓΓ&ιη 1)&οα1ο,ς[αί βΐ ίη πι&^ααπι βχοΓβνίΙ &γ1>ογ6Π1, 
€06Γ€ηίΙ.€ηηιςη6 ίηηαπΐ6Γ& &1ί& ροΓίβηΙα βάίάίβββΙ, 
πιί^Γ&Ιαπιβ &<1 Οοπιίηηηι, ^Γ&ϋαβ ίΐΐί ιι^βΐ)»!, ςαοά 
ΙοΙ ΓβΠηςηβΓθΙ ίη 8ΐι& ιιγ1>6, ΟΙΐΓί8ΐί&ηο8 ςηοΐ ίη- 
Ωάβΐ68 ίηγβηβπιΐ : αίςαβ 1ιαη6 ίη πιοάηοι <ΐ66688ίΙ. 
ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Β. 
' Οίβ άβείιηα οοΐανα. 

1Μ ΰβτίαηιβη ΒαηοΗ ίηατίνΐ'ί$ ΡΙαίοηι$, 

ΡΙαΙο ηιβΓίτΓ Αηο^πο βαΙ&Η® ηα1υ8, ΓΓαΙβΓ βοηοΐί 
πιαΓίγπΒ Ληϋοοίιί, &(11ιαο αάοΐ68θ6η8 αϊ) Α^ζπρρίηο 
ρΓ8θΓ6€ΐο ο1) ΟΙΐΓίΒΐί 6οηΓ655ίοη6ΐη οοπιρΓβΙιβηβαΒ, 
οηπι ίάοΐίβ 8&0Γ& ίαοβΓβ ηοΐΐβΐ, υιγ^ι^ εφάίΙιΐΓ & άυο- 
άθοίπι πιίΐίϋϋηβ : άβίηάβ 8ΐιρ6Γ οαηάβη» ΓβΓΓβαπι 
§Γ&1)&Ιυιη 6χΐ6η8α8, ΙΙβηιπι ία^Ιίύαβ ρβΓοηΙίΙΟΓ: 
ίηπι ίβΓΓβίβ ρί1ί8 οαηά6ηϋ1)α8 &χί11&3 οίΓουιη εΐ Ια- 
16Γ& &(1απΙαΓ, ηΐ Παοιπια ίαηιο ρβπηίδία βχ ί11ία8 
ηαή1)α8 βπιπιρβΓβΙ. Μοχ άίδδβοΐα βηΐβ ίηΙβΓοίάαη- 
Ιόγ & οαρίΐβ ρβΓ 1ηπι1)08 &(1 1&1ο8 αβςηθ ΙοΓα, ςηο• 
πιαι αηηηι ίη Α^ηρρίηί Γαοίβιη, ο1)]ιΐΓςαΙ& ί11ία8 
ΟΓϋάβΓιΙαΙβ, οοηΙοΓδίΙ. ΡοβΙ ΙιβΒΟ ΟΛΓΟβή ΙηοΙαάίΙιΐΓ : 
αηάβ, 011Π1 ρο3ΐ οοΐο άιβιαιπι ίηβάίαπι βη&άβτβΙαΓ,αΙ 
οί1>ιιπι 8υπΐ6η;!, 8ίπΐΰ1ςιι« ΐΓήάβΓβΙιΐΓ : ΥβΓ^ιιιη,ίη- 
ςηίΐ, 61ιπ8ΐί οιβί πιβ &1ϋ. ΒαΓδαβ ίΐαςαβ β ουβίο• 
άί& β(1υοΙυ8, 6Χ6πιοί&Ιυ8ςα6, ο&ρυΐ ϋοΐοη αηιρα- 
Ιαηάυιη Ι8θ1η8 ροιΤ6χίΙ. 
έχβληθε^ς της φυλαχής, χαι βχσασθείς, Χαίρων 

Εοάβπι άίβ 
Ι•• ϋέτίατΜΠ ΜηοΗ ηιατίψί% [Ιοτηαηί, βί «οοιϊ 

ΗίοίπιρίοΜ&χΙπιΙ&ηοίπιρβΓαηΙθπι&ΓίγηΌηιβαΙιίϋ. 
01)τί&πι βηίαι ί&ο(α8 Αβοίβρίλάί ρΓΦίβοΙο Ιαπι, οαπι 
Ιάοίοππη ^αιηηι Ιη^άβΓβΙατ, χβίο λοοθηβαβ^ ο». Ι•7 ΜΕΝ0Ι^09ΙΙ ΡΑΗ8 1. ΏΜία» β•Ι Κιοαιίηβπι «Β Ιιο]ιΐ5ΐΐΝΗΐί ρτοροήίο ατβτ- ^ ζτ^λών^ς, έ«ιιράθΐ| χβολ^αη αντόν, 1« οηοιη 6«•« ΟΙίΓΜίΐΑ&οπιπι Οβαιιι. Οα&τβ οοΧαρίύ» 
ο««ιι•,ία βςααΐβααι ηρϋοΓ 6ΐ <1βρ<^(ίΙαΓ : ςαί 
όητα ΙοτςαβιβΙΟΓ,ρβΓ^βΒαΙ (ΙίούΓβ, αηοπι β9β€ Οβαιη 
01ιη»ΙίΑηοπιαι, <|ΐι«ιη τβΐ ΜμπΧμ β^οκαηΐ. Ργο• 
<!ιΐ£(ιι• ίΐΑςαβ ΜοοΙί ^α&βο &<1 Γβ<ΐΑΐρΐ6η(1αιη ρΓΦ- 
ί6€ΐιιπι ίηί&α», 6ΐ ίαΙ«ΓΓ0^1ιι« & ρΓβίβοΙο,ςαβαιααιη 
Οβααι εοΙβΓβΙ : Εαοα, ίηςαίΐ, φΐ€ΐη 01ιη»ϋ&ηί οο• 
ΙαοΙ 6ΐ ΛάοΓΛαί ; ιβςαβ ίΙ& & οα&Ιτβ βάθ€ΐαιη. ν6Γΐ)6- 
ιϋ^αι ί^ΐοΓ ί^ΐοΓ βχΰβρίαβ ίιι£&ιΐ5 ρηΒββηΙβ ιη&ΐΓ6, 
Α^ιιαπι ροροβοίΐ* ςο& •ί1ίιη άβρΰΙΙβΓβ. €υί ιη&ΙβΓ : 

Ν6 1>ί1>Α«, λϋ, βΐί, €Ζ ΙΐΑΰ ΛψΙΛ, 56(1 ▼βάβ, 6ΐ 6Χ 

ΑφίΑ τίτβηΐύ 1>ί1»«. ΕΙ Ιιιιηο ίη ιηοάαιη (Ιβεοΐΐαΐαβ 
6•!. ΗοαίΑηα• τβτο ρο>1 βζ£ί5αιη ϋη^&ιη Γοηο» 
βζρβίϋΐβ 1ο<ιοβηβ, ίη οατοβΓβοι (ΙβίπκϋΙατ, ί1>ίφΐ6 ΜΛΐίιηίΛηί ]αΜα »αίίθ€&Ιαβ, ιηΑτΙχηί οοΓοα&ιη ^ αώτ^ άποκνιγκί^, 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΒ. 
Οίβ <!€θίπΐ8 ηοη&. 
1•7 ΟΰτΙζΟΜη $αη€Η ίηατίψτ%$ Αζα ίΚαυοηοίντοι, Ούχ (19! τ2 βΐοωλα θ€θΐ, άλλ* ιί; β^ος 6 τ«ι 
Χριττιανών. *0#<ν τύντετχί ι!^ το στ^μβ^ Ελ 
κρ€μΛ9ί^\ς ξέτΕχι. ε&θ|Α<νος οΙ Ιλκγεν, €τι, Κ 
βε^ς ό τϋν Χρΐ9τια>ών, β» χχΐ τά νι^νια έχίντο 
τβι. ΉνέχΟη Λ χβΐ πβιίίον «ροστχξκ το5 άγιο-4 
ηΧς ίλκγχον του έχάρχο-^. Και Ιφη προς «ύχο 
{ιταρχος- Ποίον βίον σέββ'.ς ; τ6 Α κΓπτν- *0 δονλ^!>ο:^ 
σιν οι ΧρίΦτιοίγοί, χα^ ιτιττεύουσι* χα! τοντο 12 1 
οέχΟ^ίν 6χλ της μητέρος μου. Είτα τυικ^μκνον Τ) 
«2(θ{ον, της μητέρος «βφβντώνης, έ2{4^σβ, χα 
έζιίτησε τλ δδωρ. Ή Λ μιίτηρ βΤιη• Μή «^Ιΐς* τέ• 
χνον, έχ του ί»8«τος τούτου* άλλ' οτββλΟε» πίε έχ το: 
ζώντος Ο^οττος- Χ2ΐ οδτως άχ•χ&γχλί96η• Ό δα κχιος, 
έχτμη0«1ς τήν γλώσσαν, χαΐ ιηλιν λάλων, ένεβλ^βις 
«Ις φυλαχήν, χαΐ τ^ προστάξει του ΜαξιμιατνοΟ έν 
τον του μαρτυρίου α χί^ψ^* ΜΗΝΙ Τ9 ΑΤΤ^. Ι9ΐ6 οτίαιη άταϊί βχ ΙβΑΟτοππη Γβ^οηβ,βαΐ) ίιηρίο 
Ιιίοίαίο πιίΙίΐΑοβ. ΒβϋοΐΑ &αΐ6ΐη ιηί1ί1ί&, ίη βΓβηιαπι 
ρΓοίβοΙαβ, ΐΛοη^ΛύοΜΜη ύΟλβι βηβΰβρίΐ, θΓ&(ιοηί1>α8 
Λο τί^ΐίί• 8β•€ βχβΓΟβηβ. Ηίηο ηιο1(ί§ ηιΐΓ&οηΙίβ βΙ 
επΓ&υοηίύαβ ίηβί^ίβ ίαίΐ. Υβηιπι Υ6η&Ιοπ5α8 πιοη- 
(βιη ίη<1α^ηβ 1αΒΐηιηΙί1>α9 ίητβηίαβ, &<! Οίοοίβΐία- 
ηοιη (ΙβΓβΓίΟΓ. Μίβϋ ίΐΑφίβ Οίοοίβΐί&ηαβ πιίΐίΐββ, Άθλησις του αγίου μάρτυρος χα) βαοματονργου 

Αζη. 

Έχ της χ^ρ^ς των Ίταύρων ούτος γτν<$μοο;^ 
έστρατεύθη παρά Λιχιννίου του δυνσκβους. Κχηυΐ;• 
πω ν βΐ τήν στρ«ί(αν, άπελθών έν ταΤς Ιρ^,μΛ; 
έμ^νασκ, σχολάζων εύχαΐς χχ! αγρυπνία ι ς- Μι 
πολλάς Ιάσεις χαι θαυμάτων ενεργείας ίξΐτϋτ- 
χυνηγκτών 81 διά Οιζραν άποσταλέντων έν τψ κκ, 
φανερός 6 "Άζης τψ Διοχλητιανφ γίνεται. Ό * ςπί οοΓΓβρΙϋΟΐ Αμπι βαο ιίβΙβΓβηΙ <ή1)ϋηΛΐί : ςαο- ρ ^έμψας στρατιώτας, χαι χρατήσας αύτδν, πβρέστνι ΠΙΠΙ ίΐΐβ οβηίαοα ςαίηςααι^ίηίΑ,βαπι αηά&ιη ίη^βββί 
τίαιη, &ί1ίσι ςοα οοη66ί6ΐ)&ηΙαΓ, 6<1α6ΐΑ ΓβρβηΙβ ρβΓ 
θΓ&(ίοηβηι &ςα& βχ5ΐίηχί5ΒβηΙ, αά ύά^ια οοηνβΓίίΙ. 
Ουαιηο1)Γβπι ίη βοβ οπιηββ ίηοβηβυβ ίπι Οίοοΐ6ϋ&- 
ηηβ, ΐΓ&<1ί<1ίΙ ΛςαίΠηο ρΓφΓοοΙο, αΐ άβ ίΐΐίβ βηρρίί- 
οιηηϊ 8απλβΓ6ΐ. Αχα θγ^ο άβ βα1>1ιηιί ρβΓ εβρίΐΐοβ 
ΑρρβθΒθ5, αο^ίΙ>ηβ Γοιτβίβ βχο&τηίΟο&ΙαΓ : άβίηάβ 
Ι η ΓοΓη&οβπι &Γ(1βηΐ6ηι ^η^6^ιο8, οαηι ίΙΙβΒδηβ ίη(&- 
εΐηβςαβ ίηάβ ον&βίΒβεΙ, βοφίβ βί^ηο ρΓβθΓβοΙί αχο• 
Γ6Π1 &ΰ Οΐί&πλ Λά €1ιη5ΐί Οάβπι (τ&άαχίβββΐ, ιιη& οαπι 
Ιιίβ, Αο Πΐί1ί1ί1)α9 οηιηί1>θ8, &1> ϊγ&Ιο ρΓβίβοΙο ο^ίλβ 
ρΙβοΙαηΙηΓ. 

Εοάβπι άίθ. 
1•β €οηΜΐ€ηίθταΙίο ίΟΜϋ ρτορΚβΙα ΑΙάίαρ, 

δαηοίηβ ρΓορΗβίΑ ΑΙχΙί&β 6χ Ιβιτα 5ίοΙΐ6πι ίη Γβ- Ο 
Κίοηβ Ρ&ΐ8θ§ϋη» ίηίΐ, ββητηβ ΑοΙι&1> Η61)γιβοπ]ΠΙ Γ6- 
^19. 6ιιπι &υΐ6πι ίάβηι Ηβ1)Γ»θΓαπι γ6χ ΑεΙι&Ι) &<1 
Β&ηοΙαπι ^ΙοΓίοβααι πλο^ηοιηςοθ ρΓορΙιβίΑπι ΕΙί&πι 
<1αο9 φΐίηςαα^βη&Ηοβ πιίβί&ββΐ, ςυί ίΠοη <!θ πιοηΐβ 

Α(1 ίρΒΙΙΠΙ Γβ|<βΠ1 ΟΟΟβΓΒβΓβηΙ, ΐΑρβΟ^ςΟβ <16 €€β[θ 

Εΐί» ρΓβ6ίΚ)08 ί^ίβ ί11θ5 εηπι βηα οοΙιΟΓίβ οοηβαπι• 
ρβιβββΐ, πιίΑϋ 6ΐ Κιυηο ΙβΓίίαπι, ςυί Εΐί&ηι τοο&ΓβΙ 
Αΐ(|ΐΐ6 &<1 ίρλοηι &(1άυοβΓ6ΐ. ΑΙ ίιΐβ υ1)ί ίη οοηιρβ• 
οίαιπ ρΓορ^βΙβ γβηϋ, &<1 6^α8 ροάββ ρΓοΙ&ρβαβ,οΓ&Γβ 
ΟΦρίΙ, αΐ βί5ί ρ&ΓβοτβΙ,ηβςηβ ί^ηί οοπλ1>αη 8ίη6ΓβΙ. 
Τα» νβΓΟ ρΓορΙιβίΑ Λά τβρ^^ ΗβδοβηάίΙ. Αΐχϋ&β Α1ΐΐ6ΐη ΓβΙίοΙΟ Γ6§β 866Ι|ΙΡ Μαη1,β^η8• τψ βήματι αύτοΰ, συν τοΤς έχατόν πενχήχοντα στρ> 
τιώταις, πιστεύσασι χαι αύτοΐς. Δια γαρ 'προσευχίί; 
(>δωρ χττά τήν όδδν, δνυδρον οδσαν, έξαγαγων, χχ 
ποτ(σ^κ αυτούς, έπεσπάσατο προς τήν πίστιν. Όργ*• 
σ6ε!ς δΐ Διοχλητιαν&ς, παρέδωχεν αυτούς τιμ<ορ7|9τ- 
ναι Άχυλίνφ τφ έπάρχφ. Ό δε έχ τριχών χρεμάσι; 
τον έ^]^ιον, χα! μετά σιδηρών δνύχων ξέσας, ένέ&• 
λεν εις χάμινον πυρ^ς. Και Ιδουσα αύτδν ή γννή τ» 
έπ^χου, μιτά της θ^γβτρος, άβλαβη έξελθ^ντβ, έζί^• 
τευσαν. Όργισ6ε!ς δΐ ό £παρχος άπεχεφάλισβν αύτβς 
χα! τους στρατιώτας, χαι τον άγιον. 

Τ^ αύτϊί ήμ^ρ<|^ 
Μνι]μη του αγίου προφήτου *Αβδιου. 

Ό άγιος προφήτης Άβδιοΰ έγένετο έχ της γ^ 
Συχλμ, χώρας της Παλαιστίνης. 'Βδούλευε δλ τφ β»•| 
σιλεΐτών 'Ββραίων ΆΧααβ. "Ότε δΐ άπέστειλεν λ| 
αύτ6ς βασιλεύς των Εβραίων 6 Άχαάβ, πρ&ς τέιΙ 
^ιον Έλίαν τδν (νδοζον χαι μέγαν προφήτην, τοη 
δύο πεντηχοντάρχους, εΤπεν αύτφ, χατελθιιν άύΐ 
του ορούς προς αύτ6ν, χαι διά προσευχής του 
φήτου χατεχάησαν μετά χοΰ λάου Ιαυτών, πασ^τι 
πυρός έζ ουρανού χα! χαταφαγόντος αυτοι^ς, 
έστειλε χα! τούτον τρίτον, Ινα χαλέσ^ αυτόν, 
άγάγ^ πρδς αύτ^ν. Κα! άπελθών προς τον προ 
την {πεσεν εΙς τους π^δας αύτου, χαι έδει|θη αύτοί| 
7να μή χαταχα^' χαι ού χατεχάη. Τότε ήλθε προς ι ΝΟΥΒΜΒΚΙΙ. 170 λέα 6 Ίΐροήτης. ΚαΙ άπ^ τάτι χαταλιπών \ ςαβ άίβοίρΗη® 8β ΐΓα(ϋ(1ϋ. Οαιηςαβ ιηηϋα ρΓορΙιβ* 
βασιλέα ό *Λβδιού, ήχολούΟ&ι τφ άγ(φ *Ηλ(^. ΙαβββΙ, ο1>ϋΙ, βΐ ίη δβραίβηιιη ραίΓαιη βαοΓααι ίΐΐα- 
γεν^μκνος αύτου μαθητής, χαΐ προφητκύνοΐζ (υβ βδΐ. 
Χά, άπ&Οανκ, χαι ετάφη έν τψ τάφφ των πατΙ,^ων ΜΗΝΐ τα ΑΓΤα 
Κ* 

λησις του αγίου μά,οτυρος Λασίου του έν Δο- 
ρο9τ6λφ. 

1ν τ^ αύτ^ πίλβι τοιούτον Ιθοζ ήν τοϊς "Ελλησι^ 
Κρ<$νφ έπβτέλουν Ιορτήν ετησίως. Πρ6 τριά^ 
:α δι ήμερων της τοιαύτη^ μυσαρής Ιορτής 
^έγοντο ϊνα τινλ των στρατιωτών, νέον και 
δη» ΚαΙ ςύτρ«πιζον πρ^ς θ^^^^ν, ένδύοντβς 
>ν Ιμάτια βασιλικά, καΐ προτρέποντβς άποπλη- 
Φ ιιδσαν ίπιθυμίαν αύτου, ώς μετά τριάκοντα Β 
ρας μέλλοντα Ιαυτον έπισ<^άξαι τφ βωμψ του 
νου. ΈλΟ<5ντος δΐ του κλτίρου κοί έπι Δάσιον 
στρατιώτην, και των συίτρατιωτών ιιεριστάν- 
αύτψ καΐ ιτρός τά θ<ιοια έκ6ιαζομένων, έκεΧνο; 
9']> λογισμψ χρησάμενος, έσκίτιηβε τδ συμφέρον, 
^ν, ί?τι ΜΙλλω Β»νεΤν• κρεΐτχ<5ν μοί έστιν, ώς 
ιτιανψ, ύπίρ του Χρίστου μου άποΟβνεΤν. "Όβεν 
αστάς τψ του ίίρχοντος βήματι, ΔιοΛλητισνοΰ 
Μαξιμίανοΰ τούτο μαΟ^ντων, καΐ προστοξάντων, 
πολλά τιμωρησάντων, τελευταΤον τήν διά ξίφους 
•ατο τελευτήν. 

Τί αύτ^ί ήμ^ρ<^ 
λησις των αγίων των έν Περσίδι μαρτυρη- 
άντων Νηρσα, επισκόπου, και Ιωσήφ, μαΟη- 
ΰΰ σύτου. ρ 

υτοι οΐ έτγιοι χατψκουν έν Περσίδι, έπιμελόμενο^ 
:ής, και φοδούμεννι τδν αληθινών θε^ν, τον ποιή. 
;ζ τον ούρανον καΐ τήν γην, καΐ τήν 6ά/ασσαν^ 
πάντα τά έν αύτοΤς, χαΐ πορεύε μενοι χατά 
έντολάς αύτου. Και 6 μίν Νηρσας, γεγονώς 
τερον επίσκοπος έδίδασκε τόν λαόν τήν εύσέ- 
XV, πολλούς μαθητάς ποιησάμενος* έν οίς ήν 
Ιωσήφ, 6 ίίτΕερον διά πολλήν άρετήν τρο- 
ίΐσθεις υπό του Νηρσα επίσκοπος, "ϋτε οΐ, δ•ά 
Ιπιστρέφειν τον λαον από της πλάνης έπί τήν 
|Οειαν, έκρατήθησαν υπό των άθεων Περσών, 
•ρχεν ό μίν Νηρσας ετών 6γδοι5κοντα, ό δε Ιωσήφ 
ιοηκονταπέντε. Παιρβστάντες ουν τψ βασιλεΤ, 
,7αν αύτφ, δτι ΕΙ δύνασαί, βασιλεύ, μετά τό θα• 
ώσαι ήμας έπτάκις άναστ?)σαι, ούδΐ οΰτως ήμας η 
ρίσεις άπό της αγάπης του Χρίστου. Κχι ταύτα 
άντες, τήν διά του ξίφους προθυμίας έδέξαντο τε- 
►τήν. 

Τ^ αύτζ ήμέρ^ 
^λτ^σις των αγίων Ίω^νου, Σαβωρίου καΐ 
[σααχίου, των επισκόπων, και Δαπίουκαι Ίσααχίου, 
ϋών πρεσβυτέρων. 

ίαΐ 0^X01 οΐ £γιοι έν Περσίδι έτύγχανον έπί- 
)ποι χρημβτίζοντες. Έπεί δΐ τον λαόν έδίδασκον, 
* πλάνην των Περσών καταλΰσαι σπουδάζοντες, 
; λ<5γων ίσχυρών άποδεικνύοντες, μηδέν είναι τά 
ωλβ, μτ^τε τον ήλιον ή τό πυρ Οεους, άλλα 

Ρλτγ.οι. Οκ. α.\ VII. ΕΟΟΕΙΙ ΜΕΝδΕ. 

0*16 νίοβδίιηα 

1•• Ούτίαηιβη $αηοΗ ηιατίψ^» Οαχ\% (η \»τΙ>β 

ΟοτοιίοΙο, 

Ιη Ιιαο ηΓΐ>β αιοβ Ι8ΐ6 βπΒΟΟΓυιη βρ&Ι, αΐ (η^ηίΑ 
αηΐβ άί6ΐ)τΐ8, ςυαιη δ&ΙυΓπαΙία 66ΐ6ΐ)ΓαΓ6η(, αηαιη 
&1ίςυβιη 6χ ιηί1ί1ί1)α8 ίηβί^ηί Γοπη& αάοΐββοβηΐβιη 
άθΓι^βΓβηΙ, (]ΐΐ6ΐη τίοΐίιη&ιη δαΙΟΓηο (]69ϋηα1)αηΙ. 
Ηιιηο Γ6£:ίο ουίΐα ίηάαΐΌΐη ΙιοΓίαύαηΙαΓ; ηΐ ^εηίο 
ΙτκΙυΙ^βΓβΙ, οοιη69(]ΐΐ6 βα&β ευρίάίΐΑΐββ βχρΙβΓβΙ : 
ςηίρρβ ςηί ρο3ΐ Ιηοββίιηαιη άχ^τα αά δαΙυΓπί &Γαιη 
δβίρδυιη 65861 ίπ]ΐηο]αΙαΓα8. 1.6ΰ1α8 ί^ΙιΐΓ βοΗβ Οα- 
81115 ιηίΐ63, &ρυά οίΓοιιιιΐδΙαηΙβδ οοιηιιιίΗίοηββ, φΐί 
6αιη αά Γβιη 1ιιι]ιΐ5ΐηοάί οοιηρβ]ΐ6ΐ)αη(, ορίίιηα γ&- 
ϋοηβ 11508, ο1)1α1αιηοιιιβ 5^^^ οεο&δίοηβιη &Γηρί6η8 
Ουαηάο, ίηςιιίΐ, παοπβηάαπι πιίΗί 68ΐ, ρΓΟΒδίΑΐδοηβ 
ιηίΐιΐ, υίΟΙιπδϋαηο, ρΓΟ ΟΙιπβΙο ιηβο πιοΓίβιη ορρβ- 
16Γ6. Οιιαιηο1)Γβιη Οίοοίβΐΐαηί βΐ Μαχίιηί&ηί ]η88α αά 
ρΓφίβοΙί ΐΓί1)υηα1 ρΓ0(ΐΌεΙιΐ8, ιηαΐϋδςηβ ΙθΓΐη6ηϋ8 
6Χ0ΓΐιείαΙα5,1&η(1βιη ^Ι&άίο ΟΦδΟβ 68ΐ. Εθ(ΐ6Πΐ άίβ 
900 Οβτίατηβη ιαηοίοπίηί Νβτ$3ί, η^ΐΒίΟρι, €ΐ ίο- 
$€ρΗχ^ β/ΐϋ άΐΒοίριιΙί^ ςηί ίη Ρβτ$ιά€ πιανΙΐίΗηηι 
$ηδί€τβ. 

Ϊ3ίϊ 8αηε1ί ίη ΡβΓδίάβ 1ιαΙ)ίΙα5αηΙ, δίη^Ιαπ υιγ- 
(η(6 ρΓβθάίΙί, Οβηπιςαβ γβπιιη Ιίηιβηΐββ, ςηί ΓβοίΙ 
οοΒίαιη, βί ΙβΓΓαπι, 6ΐ ηιαρβ, βΐ οηιηία ςαφ ίη 618 
8ηηΙ, βΐ 86οαη(]αιη 6]α8 ιηαηάαΐα &ηι1)α1&η1β8. ΕΙ 
Ν6Γ8&8 ς[υί()6πι ρππιαπι βρίδοοραβ ΓιιίΙ, β( ρορυΐαπι 
αά ρί6(αΐ6ΐη ΙιΟΓίβηίίο, €0ΠΐρΙαΓ68 άίδοίραΐοβ ΓβοίΙ^ 
ίη ςηί1)ΐΐ5 ΓαίΙ 6ΐ 4ο56ρΙι, ςαί ρο8ΐ6& αϊ) βοάβιη 
ΝβΓ5α ο1) ίπ5ί^η68 νίΓΐυΙβδ 6ρί8θοριΐ3 68ΐ 0Γ(1ίη&Ια9. 
Ουπι ί^ΐΙϋΓ αϊ) αΐΐιβίβ ΡβΓδίδ, ςυοά ρορηίυιη αϊ) 6γ- 
Γ0Γ6 αά νίΓίαΙοΓη οοηνβΓίβΡβηΙ, €0ΠΐρΓ6ΐΐ6η8ί 5ΐιηΙ, 
Ιυηο ΝβΓ8α8 οοΐο^ίηία αηηοΓίιιη βραΐ, 6ΐ Ιθ56ρΙι 
οοΐοβίηία ςυίηςυβ. ΑιΙ(1αεΙί νβΓΟ αάΓ6ββιη : δι, ίη- 
ςυίυηΐ, ο γρχ, ηο8 5βρ1ί69 οεοίβοδ αά νίίαπι Γβνο- 
οαν6Π9, ηοη ροΐβπδ 1αηΐ6η αϊ) απιΟΓβ Οΐιπδϋ αΒάα- 
€6Γβ. Η»ε ουπι (ΙίχίδδβηΙ, αεεερία ςίαάϋ δβηίβηΐία 
αΙαεπ αηίπιο οεου1)υ6Γ6, 901 ϋβτίατηβη 8αηοίοι*ιΐίη ^οαηη^$, 5α6οηϊ βί 
/βααοιΊ', 6ρί$οοροηαη^ Οαρη εί Ιιααοπ, ρΓβ«5νίβ- 
νοτηηι, 

ΙδΙί ςηοςαβ βαηείί Ιη ΡβΓδίάβ βρίδεορί πιαηαβ 
δαυπι άίΙίββηΙβΓ ο1)ί1)αηΙ, ροραΐηοι άοεεηΐβδ, βιτο- 
Γ6Π1 Ρ6ΓδαΓαιη ά6ρβΠ6Γβ δαία^βηΐβδ, ν6ΐιβπιβη1ίςαθ 
οΓαΙίοηβ άβπιοπδίΓαηΙβδ, ηβίΐηαίΐηαπι (1βο8 
ίάοΐα, 8θΐ6πι 6ΐ ίβηειη, δβά ορ6Γα,6ΐίαπιηΙαη* 

β 171 ΜΕΝΟΙ,ΟβΠ ΡΑΕ8 Ι. 06θΙαη(αιη,56ά6ΐί&ιηΙιοτηίηί1)Π8; &(1ηθ8ίπιαι βηίιη Α χ^^^^μ^'^α χ>ι δούλα, ού μ^νον τοΟ θεο», {))ι ιηίηίδίβπαιη Ιιοβο ίαοΐα ββδβ. υηυωςιιρ Οβυιη ί11& 
ρΓοάαχίδδβ. ΟβΙαΙί βΓ{^ϋ αά ΓβββΕπ δυιιΐ; ςαί, ίϋΓΟΓβ 
ρβΓοίΙα», ιηίδδίδ ιηϋί1ϋ)αδ ίΐΐο» ^0IηρΓ6ι1βI1(1^^υδ5^(. 
ΥίηοΙί «ιαΙβίΒ, Η αά β^α8 ΐΓϋ)υηα1 αάίΐαοΐί, ηαάαΐί- 
ςυβ, νΪΓβίδ οδβάυηΙϋΓ, αίςυβ άβρβοΙαηΙϋΓ. Οαιηςυβ 
ϋοιηίηυπι ηοδίΓαιη 465ΐιπι ΟΙιπδΙιιπι ηοη ιηοάο ηοη 
βΒηββΛΓβηΙ, νβΓαιη βΐίαιη Οβαιη νβΓαιη, εηπιςιιβ 

βΓΓΟΠδ ΡβΓδ&Γΐιιη βνβΓδΟΓβΐη ρΓΟίίΙβΓβηΙϋΓ, ίγ' 

Γ&ηηί ]υδ8α, βχίΓα υΓΐ)6ΐη, υηα οαιη βαηοΐο Οηαιη 
&5061&, 1&ρί<1ί1>α5 οΙ)ΓαΙί δαηΐ. Εοάβιη άίβ 

%0% €€τίαηΐ€η εαποίοπίτη ΒοβίΗαζαΙ ΕηηηοΜ^ έΐ 

8α$αηηί8^ €ί βοοιοτΗτη νίνοΓΗτη αο τηηΐίβηαη, 

Ιδ(ί βΐίαιη ΐη β&άβιη ίπιρία, βΐ ΐάοΐοΐαΐπ® άβίΐίΐα 
ίηίςυοΓαιη ΡβΓδΑΓαιη Γβ^ίοηβ οΙαΓαβΓβ. ΕΙ Βοβίΐια- 
ιαΐ ςυί(ΐ6ΐη α ρπαιαβΒίαΙβ ΟΙιπδΙίοίηαδ, οοιτθρίιΐδ, 
ουηι ^οϋΐ^πίςυβ δαοηβοαρβ ηοΠβΙ^υδδΠ Γβ^ίδΡβΓ- 
δ&Γαιιι. υηα οηνα δαηοΐίδ. ροδΙ ιηαΐΐα ΙοΓπιβηΙα βΐ 
ΟΓυοίαΙϋδ ίηΙβΓβΓπρΙαδ ΓπίΙ.Ιη ΙιΟΓυηι ηιΐίηβρο Τΐιβ- 
εΐα βΐ Αηηα δ&ηοΐίπιοηίαΐβδ, βΐ ρίαπβδ αϋοΒ ίβιηίηίΒ, 
ρίαπιηα ρΓΟ ΟΙιπδΙο ρβρρβδδ», ουηίΐ νβΐιβπιβηΐίυδ 
ίιηρίί Γβ^ίδ ίιηιηαηίΐαΐβιη βί δίαΐΐίΐίαιη Γβ(1αΓ§υίδ- 
δβηΐ, οαρίΐβ ρΐβχο} βϋΐιΐ. δίιηΐΙίΙβΓ βΐ ΐΓβδ νίΓ§[ίηβ8 
§Ια(1ίο 08Β88Β οοουΒυβΓβ : βχ ςϋοπιιη δ&πβυίηβ βηαΐα 
Ωοιίδ, ΟϋΓ&Ιίοηυιη άοηυιη Ωά6ΐί1)υ8ά6άίΙ; ΐΏ0Γΐ)υιη 
οιηηβιη Ιαη^^οΓβπιςαβ (ΙβρβΙΙβπδ, άοηβο αΐΐιβί βΐ των ανθρώπων (δια γαρ ήμετέρβν («Εΐΐϊίίι, 
σκον ταύτα γενέσθαι, εΓς δε μόνος ^ ^ 
Ίταραγαγών), δΐ6βλιΙθ«<<Γαν τφ βασιλεΐ. Ό ^^.. 
θ^μοΰ μεγάλου και ^ργήί, ι^έμψι;, 5•;,. , 
έκ|:/άτησεν αυτούς. Οίτινες δέσμιοι τι^^^ 
βιίματι αύτοΰ. Και γυμνωθέντες, δ«^^ 
στίζοντο, καΐ κατεξαίνοντο. Έπι ^ε ^ ^ 
ημών ΊησοΟν Χριστόν ού μόνον ούκ ^^ζιίζ^ 
άλλα και βεόν άληΟινον, καΐ τξς των ^|I:^,^ 
νης καταλυτήν άνωμολόγουν, -προτείςει :ίν : ; 
νου, της πόλεως έξω, συν τψ άγίφ 'ϋναμ τ» ι- . 
έλιθοβολϊίθησαν. 

Τ^ί αύτ^ ήμέρ^ 
"Δθλησις των άγ(ων Βοηθαζ^'^ "^οΰ Εό^ο-ί^-,, , 
ρ Σασάνους,καΙ των συν αύτοΤς αγίων ένο^ | 
" γυναικών. 

Όμοίως και οΰτοι έν τ^ δυασεβεστάηι «: ,, 
δώλφ χώρ^ τών παρανόμων Περσών ίζνηίτ. , 
ό μεν Βοηθαζ« Χριστιανό; έκ Ρρί^οϋ; ΐη, .^ 
τηθεις, και μή πεισθείς θϋσαι τψ Ήλίρι:! 
ϋυρΐ, προστάξει του Περσών βασιλέως, ί,ι:ι 
άγίοις, μετά πολλάς βασάνους και τι;^ιωρ'^; -^ 
μεθ' ων και γυναίκες 6ίγιαι άσκήτρια•., ν^υ; 
"Αννα, και Ιτεραι πολλαΐ, πλείστα Ιύ^ ], 
παθουσαι, και στε^^ώς έλέγξαντες ττ,'» (.- 
του δυσσεβοΰς βασιλέως, και παραφροσ^¥7τ - 
φαλίσθησαν. Όμοίως και τρεις παρβί« ., ι 
ραις κατεκόπησαν. "Οπου δε 1^ ρεύσε τ« ; | 
τών, συκη άναβλαστήσασα, ίαμ^των χά^ιν 
τοις πιστοϊς, θεραπεύουσα πάσαν νόσον, κ - ίιηρϋ ΜαηΊοΙίΦί ο1) άίνίηοΓαιη, ςυ® βάβΐ^απίαρ, ιηί* 

ΓαουΙοΓίιιη ίΓβςηβηΙίϋΐη ίηνΐάία δϋπιαίαΐί, ίΠ&ιη ^ μαλακίαν. Τστερον δΐ φθονήσαντες ττί :*ι 
•ιιεείάβΓυηΙ. θαυμάτων ένεργε{<|Ε οΐ άθεοι χλ\ άσεβει; Μί 

έξέκοψαν την τοιαύτην συκήν. ΕοάβΐΒ (ϋβ 
903 €οηϊη\€τηοταίίθ $αη€ΐχ Ονΰροτϋ 1)€ΰαροΗΐχ. 
ΟΓββΟΓΪιΐδΒβοαροΙίΙα βχ Ββοαροΐί ίη Ι^αυπω ρρο- 
νίηοία ΓυίΙ (βιηροπύυδ ίΐΏριΟΓυιη Ιοοηοηο&οΙιΟΓυηι. 
υΐ)ί αυΐβπι αοΐοΐβδϋβηΐίβιη αΙΙί^Ι, ραπαΐαδ 8^^^ α 
ρ2ΐΓβηΙΐΙ)υ8 ηυρίίαδ νίίαΙοΓϋδ, ιηοηάοΐιιΐδ ΠΙ, βΐ ίη 
βρβίιιηε&ιη δυ1)ίΙ(1η?ιτιοηυιη ίΓβςϋβηΙία ίηΓβδΙαπι,α 
ςυΠ>υδ νρΓίίβπαΙαδ, ΟΓαΙίοηβ Ιαηάβιη ίΠοδ ίη(1ο 
βχΙαΓΐ)2ΐνίΙ. δβά ρβΓ νίδϋπι α Πβο ιηοηίΐϋδ, Γβΐΐοΐα 
βρβίαηοα, οωρίΐ ΙβΓΓαιαιη οΓ^βηι ρβΓαβΓαΐ'β. Ουηαι 
ίβίΙϋΓ δ^ΓΓβοϋδαδ δίοίϋβθ ιΐΓΐ)θΐη νοηίδδβΐ ίη ςυαάαιη 
ιηυη ανίΐΛΐίδ ΙυΓΠ ΙιαΜίανίΙ, ϋΒι βΐ ρΙυππίΕ βάϊ- 
<ϋΙ. Μοχ Τΐιβδδαΐοηίοαπι ρβΐίίΐ, άβίηάβ ΒίτζαηΙίυπι. 
ΠΙίο αΐίςααηΐο ροβΐ, ^υxια νίδίοηβπι άίνίηί δίπιβο- 
ηίδ Π)ί(1βιη ρΐβίαΐίδ οαοδα νίηοΐί, οηιη ςαο αΙ)ΐιηάβ 
νβΓδαΙα» βδΐ, &ο (Ιβ* αηίπια ρΐιίΐοβορίιαίαδ, πιίβΓανίΙ 
αά Οοιηίηιιιιι. ΕΟΠΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Βίβ νίοβδίιηα ρπηια 

904 1ηρτβ$$η$ Όβίρανχ, οηιη αά ίβηχρίητη ρι*3ε$€η' 

ίαΐα (ηιΐ βί \η δαηοΐα $αηοΙοιατη ίηίνοάηοία, 

ΡοδΙ αάιηΐΓ&ύίΙβπι βαηοΙοΓαιη 4ο&ο1ιίιη 6ΐ Αηηο Τίί αύτ^ ήμέρ^ 
Μνήμη του αγίου Γρηγορίου του Δέκατο/ :ί. 
Γρηγόριος ό Δεκχπολίτης, υπηρχεν έχ ττ;π 
χίας Ίσαυρίας Δεκαπόλεως, έπι τών χρίντ^ 
δυσσεβών Είκονομάχων. Είς ήλικίαν δε έ^ίϊ••! 
ληθέντων τών γΰνέων προς γάμον έκδουναι ΰ 
φυγών γέγονε μοναχός. Και είσηλθεν ε'; Γ 
έν φ δαίμονες πολλοί κατψκουν. Ο'ι και '< 
τον ά'γ:ον, τβλευταϊον δια προσευχής αυτοί ■: 
δεύθησαν. Είτα 6π6 θεία<; οπτασίας το ατ^' 
άφεις, και άπό πόλεως εΙς πόλιν άπερχύμινο;, 
Β ήντησεν εΙς Συράκουσαν, πόλιν χ^ς Σιχελίϊί, • 
θών εΙς ενα τών πύρδων του τείχους, έν ψ ί'^ι 
πολλά καθ' Ικάστην έπετέλει. ΕΓτα «πηΑ&' 
θεσσαλονίκην είτα εις το βυζάντιον, χι^ί 
του θείου Χυμεώνος έκεΤσε δεσμώτου οντοζ, ί'* 
εύσέβειαν. Ώτινι καΐ διατρίψας Ιχανως, « 
περί ψοχης συμφιΑοσοφήσας, μετ* ολίγον ττ?»; 
ρ 10 ν έξεδήμησεν. 

ΜΠΝΙ τα ΑϊΤΩ. 

ΚΑ 

Τα εισόδια της θεοτόκον, δτε προσηνέχβΐ ^^ 'ΐ* 
και είσηλθεν ε*ς τά Άγια τών αγίων. 

Μετά τον παράδοξον τόκον τών αγίων 'Μ ΝΟνΕΜΒΕΕ. 474 "Α^νης, πληρωθέντος διετούς χρόνου άπο τής ^ 
τή< γεννήσεως ιής ένδοξου Θεοτ^χου κβΐ άειιταρ- 
>υ Μαρίας είπεν Ίωβκειμ τ^ γυνβιχ'. «ντου 
•ντ[^. Άναγάγωμεν αυτήν έν τψ ναψ Κυρίου, καΟ- 

6πεσχ6|Αεθα. ΚαΙ εΤιτεν *Ανν«• Μείνωμεν τ6 
:ον Ιτος• μήποτ» ζτ,τή'ηϊ πατέρα, ή μητέρα, καΐ 
κατευΟυνθήσεται ένώιειον Κυρίου. Και μετά τρία 
, εΤπεν 'Ιωαχείμ* Καλέσω μεν τάς θυγατέρας 
'Κβρα^ων τάς αμίαντους, χαΐ λαβέτωσαν άνά 
.πάδα, χ«1 (στωσαν αΐ λχμπάδε£ χαι^μεναΐ' μή- 
ε στραφή ή '^»'ί< •^^ "^ά άπίαω, χαι αίχμαλωτι- 

ή διάνοια αυτής έν ναψ Κυρίου. Και εποίησαν 
ως. ΚαΙ έδέξατο αυτήν Ζαχαρίας χαι εΤπεν αύτη• 
^αλύναι Κύριος το 6νομά σου. ΚαΙ έ/άΟισεν αύ• 

έπι του βαθμού του θυσιαστηρίου* χαι ην τρε- 
ίένη 6π^ αγγέλου, ^ως εγένετο ετών δώδεχα. η 

φΟάσαντο; του καιρού της μνηστείας, παρέλα- 

αύτήν Ιωσήφ άπο των αρχιερέων έν ναφ 
ίου. 

ΜΗΝΙ Τ^ ΑΙΤ9. 
ΚΒ' 
^ησις των αγίων μαρτύρων Μάρχου χαΐ 
Στε^ράνου. 

ϋπΙ της βασιλείας του παρανύμου Διοχλητιανού 

ούτοι οΐ άίγιοι τον τής ί^ΐ'ΦΛϋΙαζ ύπ^ρ του 
στού διήΟλησαν αγώνα• Υπάρχοντες γάρ έχ 

πάλεως Αντιοχείας της Πισιδίας, καΐ παντα- 
> πα^ρησί^ τοις προσερχομένοις τον της άλη• 
ας λί^γον κηρύττοντες, χαΐ τον Χριστών Θελν 
Γ,θινόν όμολογούντες, και Κύριον του παντός, δι- 
ήθησαν Μάγνφ τψ ήγεμ(5νι, και κροτηθέντες, (; 

ΛλεΤστα βασανισθέντες, καΐ μή πεισθέντες άρ- 
ασθαι τον Χριστδν, συνεδέθησαν τψ μετά των 
ων μαρτύρων των λεγομένων Καλυντηνών ώς 
ηήρι έχλάμποντι, Μάρκψ καΐ αύτψ κάλου μΐίνψ. 

διαφ<^ρως συναθλήσαντες αύτψ, καΐ πολλά τι- 
ρηθέντες, καΐ μή πεισθέντες θΰσαι τοις άκα- 
•τοις δαίμοσιν, άπετμήθησαν τάς τιμίας «ύτών 
«αλάς προστάξει του Μάγνου, και κατετέθησαν 
ττΐ χώρ^ της Πισιδίας, έξ ής και έγένοντο. 

ΜΠΝΙ ΤΟ ΑΤΓΟ. 
ΚΓ 

)λησις των άγΙων μα^τάρω^ Άρχίππου, μαθη- 
Εού Παύλου του αποστόλου, κα! Φιλημονος 
Εού στρατιώτου. 

Ούτοι ύπηρχον έπι Νέρα>νος του βασιλέως. Μα- 
,ταΐ δι γεγον(5τες του αγίου ΙΙαύλου, έμαρτύρησαν 
Χώναις, πίλει της Φρυγίας, Ι5τις έστΙ πλησίον 
χοδικείας. Εορτής γάρ αγομένης τ{1 μυσαρά Άρ- 
μιδι, έν τψ ταύτης ναψ, τψ έν Χώναις, παρά 
)ν πεπλανημένων Ελλήνων, ούτοι ο\ άγιοι την δοξο- 
>γ(αν άνέπεμπον τψ Θεψ έν τ^ άγιωτάτΐ[ϊ έκκλη- 
?, μετά των Χριστιανών. ΕΓτα έπιθέμενοι αύτοίς 
ε*δωλολάτραι, τών μίν λοιπών φυγ(5ντων, μύνου 
Άρχίππου χαι Φιλή μονός, και Άμφίας ύπομει- 
ντων, κρατήσαντες αύτους, ήγχγον προς Άνδρο- 
.έα τον βιτοφύλακα Εφέσου. Τύπτεται ούν παρ' 
του δ "Λρχιππος• κα* μή πεισθείς Ούσαι τοΤς ε!- ρ&Γΐυιη, 5βοαη(1α8 α νβηβΓαΙ)!!! ^Ιοηοδ» Οβίρ&Γ», 
86ΐηρ6Γς[α6 ΥίΓ^ΐοίδ ΜαπΦ ηαι^ν^ιαιβ^αIη βχίύαΐ αη- 
ηα8, οαηι 4οαο1ιίιη υχοπ βυ» Αηο» άίχίΐ : Οαοα- 
ιηυ9 βααι ίη Ιβπιρίαιη Οοιηίηί, ςαβιηαάιηοάαιηροί• 
ϋοίΐί 9ΐιιηυ3.€υί Αηηα-.ΤβΓίίυπι ρπυβ &ηηαιιι βχρίβαΐ 
ηβ ίοΓίβ, ραΓβηΙιιιη άβδίάβπο, ηοη άίπ^αΙαΓ ίη 
οοπδρβοΐιι Οοιηίηί. ΡοβΙ ΙβΓίίυπι ί^ίΙαΓ αηηυπι αίΐ 
ΙοαοΜπι : Αοοβίδ&πιαβ ίπιηιαοηΐ&ΐββ Ηθ1)ΓΦοηιιη 
ριιβ11&9, ςυ® αοοβηδ&β Ιαηιρ&άββ ρΓβθΓβΓ&ηΙ, ηβ αά 
6&, (]τΐ8Β Γ6ΐΓο 9αηΙ, 56 οοηνβΓίαΙ ραβίΐα, 86(1 πΐ6η9 
63α8 ΙοΙα ίη Ιβπιρίο Οοπιίηί πιαηείρβΙιΐΓ. ΑΙςηβ ίΐΑ 
ίβοβΓαηΙ. Εχοίρίβη8 ί^ΙΟΓ ρηβΐίαπι ΖαοΙιαπα9, ίη- 
ςηίΐ : Μ&^ηίΩοβΙ Οοηιίηαβ ηοηιβη Ιυαηι : 8ίηιιι1ςα6 
6Γ&αι ίη αΐίαπδ §;Γαάα εοΠοοανίΙ. ΕΙ ηαΐΓίβύαΙαΓ &1) 
αη^βίο, (Ιοηβο αηηυπι (Ιυοάβοίπιαπι αΙΙί^^ίΙ. Οαηι- 
ςα6 Ι6πιρα9 άβ9ροη5αΙίοηί8 αάνβηίδδβΐ, αοοβρίΐ 
βαιη ΙοββρΙι α ροηΙΙΩοί1)α9 ίη Ιβπιρίο Οοπιίηί. ΕΟΟΕΙΙ ΜΕΝδΕ, 

Οίβ τί668ίπι& 9βοηηάα 

%01ί €€Τΐαίηαίΐ $(χη€ίοτΗηι ηκχτίι^ηίίη Ματΰί €ΐ 

8ί€ρΗαηΐ, 

ΙηρβΓ&ηΙβ ίπρίο Οίοοίβΐίαηο, 1ιί 8αηοΙί ίη α^ο- 
ηβπι ίαι^)0Γΐ&1ΙΙαΙί8ρΓ0 ΟΙιπδΙο (ΙβδοβηιΙβΓυηΙ.ΕΓ&ηΙ 
αηΐβπι βχ ΑηΙίοεΙιία Ρί8ί(1ίβθ ιιγ1)6 ; ςιιί εαπι $ιιπιπι& 
ρα89ίπι ΙίΙ)6ΓΐαΙβ βοβ, ςαί 9β οοηνβηίβ1)αηί, νβΓΐ)θ 
τβπίαΐίδ ίη9ΐϋαβΓ6ηΙ, 01ιπ9ΐυπΐ(]ΐιβ νβΓππι Οβηπι 
οπιπΐοπιςυθ Οοπιΐηηηι ρΓοΩΐβΓβηΙαΓ, άβίαΐί αά 
Μα^ηυπι ρΓ®ΓβοΙαηι, βΐ οοΓΓβρΙί, ΙοΓπιβηΙΙβ 8ϋ5)ί- 
βίυηΙυΓ. Ουπιςυβ ηαΐΐα ταΐίοηβ δυαάβη ρο99βηΙ ηΐ 
ΟΙΐΓίβΙηπι αύηβ^&ΓβηΙ,ευπι αΙΙβΓο οο^οπιίηβ ΜαΓεο, 
ςαί ίηΙβΓ 8&ηεΙο8 πι&Γίγρβδ Οαίγηίβηοδ &ρρ6]ΙαΙθ8 
▼βίαΐ 8ί(1α8 6πιίε&1)αΙ, γίηεαΙί8θοη8(ηεΙί,&ε6Γΐ)ί88ΐ• 
ιηί8 οπιηίδ ςβηβπδ εηιεί&ΙΙΙ)α8 νβχαηΙιΐΓ. ΥβΓαπι 
ίη €1ιπ8ΐί ύάβ ρβΓδβν6Γ&ηΐ68, &ά()υεί ηοη ροΙαβΓβ, 
ηΐ ίπιριιπδ (Ιφπιοηίίβ ίπιπιοΙ&ΓβηΙ, Οηαπιο1)Γβηι 
8&επ9 ίρδΟΓΠπι ε&ρί1ί1)α8, Μα^ί ^υ88υ, ο1)(Γΐιηεα- 
ϋδ, ίη βαάβπι, ίη ςυα ηαΐί βραηΐ, Ρίδίάίφ τβ^ίοηβ 
86ρυ11ί ίύ6Γ6. 

ΕΟΟΕΜ 

Οίβ νίεβδίπια ΙβΓίία 

906 ϋβτίαηιεη $αη€ίοηίηι τηανίχίηιιη ΑνοΜρρί, άί- 

8€ίρηΗ ΡαηΙί αρο$ίοΗ, βΐ ΡΗίΐ€τησηί$ ϊηχΙχΗβ, Ηί, ΝβΓοηβ ίιηρβΓαηΙβ, άίδοίραΐί ΓαβΓαηΙ βαηοΐί 
Ραηϋ, βΐ ΟΙιοηίδ ίη ΡΙΐΓ^^Ια Ιιαυά ρΓοευί α ίαοάίεβθα 
ιΐΓύβ,πιαΓίγΓίαηι δυ1)ί6Γυη1.0υπι βηίπι£βδΙη5α1>οπι1- 
ηαη(ΐ6β Οί&η» (Ιίβδ ίη β]υ5(ΐ6πι Ιβπιρίο ΟΙιοηίδ α δα- 
ρβΓδΙίΙίοδίδΟΓδΒείδ 8ββΓβΙιΐΓ,ίδΙί δαηείί ίη δαηεΙίδδίΓηα 
βεείβδία δίπιυΐ ευπι ΟΙιπδΙίαηίδ ΙααιΙβδΟβο (Ιβεαηία- 
1)απΙ.ΟααΓβΓΛεΙοα1)ί<1ο1ο1ίΐΐΓίδίηί11οδίπιρβΙυ,εθΒΐβ- 
Γίδ(|αβ ΙηΓυ^αηιεοηνβΓδίδ,ΑΓεΙιίρραδ, Ρΐιίίβηιοη, βΐ 
Αηιρίιίίΐδ δοϋ εοπδΙίΙβΓβ. ΥίηεΙί ί^ίΐαρ αά ΑηάΓοοΙβίΟ, 
Γθί ΓρϋπιοηΙαηβΒΕρΙΐθδί ρΓα}Γ6θΙυπ),ροΓ(1ιιουηΙαΓ;β1 
ΑΓοΙιίρρϋδ (|αί(1βιη ΠαρβΠίδ, θ3Πδ 311550, οβχΙίΙυΓ; 
ευηκ^υβ ίάοΐίδ δ&οπΩοβΓβ ΓβεπδΟΓβΙ, ίη ίονβαπι ίη- 
^βείπδ, αίφΐβ αβρβΓβ αά απι1)ίΙίευΓη υδςοο ο1)ΓυΙιΐ9 175 ΜΕΝ0Ι.061Ι ΡΑΕ^ 1. ραβΓοηιιη βίγΐίβ οοηΓοάίΙαΓ, άβιηιιιη Ιαρίά&Ιατ. Α. ^ώλοις, εΙς ^(^Ορον έμβίλλεται, χαι χώνγτ^τ Ρΐιϋθΐηοη ααΐβιη ίυδίίύαβ βο α^ςαβ οοπΓααάίΙαΓ, 
άαηι αηίιηαιη βίίΐανίΐ. του όμςραλου. ΚχΙ 6πό πχίδων σχολιχίη «..^, 
κοΕταχίντηθεις 6'λον το σώμα πρίτερο'ί, \^1, 
θοβολήθη. Είτα χαι 6 αγιοί Φιλι^μ»^ μ^•! ι 
τυφθ3(ς ανηλεώς, τελειοΰται. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΤΤΙ^. 
ΚΔ' 

Άθλησις τής αγίας μάρτυρος Κιχίλίΐζ, ϊ^ 
συν αύττί άγ(ων Βάλεριανοΰ χαί Ίχί^ηρ-,, 

Έ μάρτυς Κ (/.ι Λ ία ύπήρ/εν Ιχ της ι:ί)... 
μής πλουσίων γονέων Ο'^γάχηρ. Μττ,ϊτγ;»; 
Βαλεριανφ, τούτον έπΙ την ε^ς Χρίστο-» χ•;-. 
ήγοίγεν, έξ επιφανείας αγγέλου, δν χιΐ ί- 
αύτψ. Ό δΐ Βαλεριανός έπεισε βαττΕΐα^^ναι | 
τιον τον αδελφών αύτου. 01 τρεις έϊιδίβχοϊ- 
ΤίΙϊαΓίίαδ ββιη ^ΓαΙίαιηρΓοπιβηιίΙ,υΙ ςαοΐίάίβαηββ- ΒΟύρβανοΰ επισκόπου της πόλεως. Το::/ ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίβ ▼ίεβδΐΐΏα ςυ&Γία 

Μ7 ϋύτίαιηβη $αη€ί3Β ηιανή/η$ ΟχοχΟοβ, βί Βοηοίο- 

ηιιη $θ€ίοτητη ναΐβηαηι €ί ΤώηΗη, 

ΟβοίΙία, τη&ΓίγΓ ΗοηΐίΒ, 1οοαρΐ6ΐί1)α8 ραΓ6ηΙί1)υ5 
ηαΐα, ν&Ιεπαηο ίη ιηαΐηιηοηίυπι οοΠοοαΙα, Ιιαηο 
αά Οΐιηβϋ Αάβιη ο1) αηςβίί αρραηΐίοηβιη,ςαβιη ίρ3ί 
ιηοη9ΐΓ2ΐΥβΓ&1, ΐΓαάυχίΙ. ναΐβπαηαδ αυΐβιη Τί1)αΓ- 
ϋυιη ίΓ&ΐΓβιη ίηάυχίΐ, υΐ 1)αρ1ί3πιπιη βιΐδβίρβΓβΙ. 
0υο9 οπιηββ υΓΐ)&ηα9 πγ^β βρίβοορυβ άοοαίΐ. Ρογγο ΙοΓυιη &5ρ60(ιι βΐ οοΠοςηίο ΓΓϋβΓβΙαΓ. δβά οαιη βΐ 
ίρδβ βΐ ΥαΙβπαηιΐδ οοΓροΓα πιαΓίγπιπι δβρβΙΪΓβηΙ,αά 
ρΓφίβοΙυιη υΓΐ)ίδ (Ιβίαΐί, ΙοΓίηβηΙίδςυβ 9ΐι1)36θΙί, 
Μαχίιηο Οα5ίοα1απο ΐΓαίΙαηΙυΓ, α ςυο νβηβΓαηάα 
βοΓοιη οαρίΐα &1>9είδδα βυηΐ: ίρβιιιη Ιαιπεη €υΙ)ί- 
ευΐ&παιη ΜαχίιηυΓη αά Οιπδϋ Γιάβιη ροβίβα ρ6Γ- 
ΐΓΕχβπιηΙ, (|ϋί βΐ ρΓεεΓβοΙί 3ϋ55α οχοπιοΪΛΐυδ νίίαιη 
Οηίνϊΐ. ΑΙ τβΓο €2Γεΐ1ία ίη 1)α1ιΐ6υπι αΓάθπΙίδδίιηαιη 
οοη]6οΙα, ουιη Ιπίΐυιιπι 'ώϊ ίΙΙοΒδα πιαηδίδδβΐ, ε&ρίΐβ 
ρΐβχα 65ΐ. Εοάβιη (Ιΐβ 
Μβ ϋετΐαχΜη $αη€Η ΡαΙή$ ηο$ΐΗ $α€τοηιανίψΓί$ 
8ί*ίηηα, €ρί&€ορί 0|/2Ϊοί. (• 

54Ττο«&θ€ΐαδ ιη^τίχτ δίδίοηίαδ,ΟίοοΙβΙίαηο ίιηρβ- 
ΥΑΐοΓβ, ΟρΛοϊ βρί5€οραδ, βΓΦοοηιιη ιηηΐΐίΐιιάίηβπι, 
ί,ά'ίΏΛ Οιτίδύ (Ιοΰβαδ, βοδςαβ & ραίπα ίάοΐοηιιη 
»•ρ«Γ»ϋϋοη6 ^ Βοιηιηηιη οοηνβΓίβηβ, ίη 6)η& 
ι.^ιι.Α« 1»ΑρΙίχ&1»Αΐ; 6(1?1βδ τβΓΟ οοηβΓΠΐα1)&1, δΐιίδ- 
τΐ•&Β:ηί(ίι ΟηηίοΓβδ Γ6<1ά6ΐ)&(. 5β(1 βΐ βοδ ςυίοΐ) 
^ιτ-.^ϋ ηοαιβη οοιηρΓβΙιβηδί, β Ι ίη οαΓΟβΓβδ ίηοΐαδί 
«71&:, ϊϋΐ Ιοπη -ηΐίδ &η\)}βού, γίδίΙ&1>&(, €ΐΐΓα1)αΙ, 
^. Ϊ.Ϊ 3>ΑΓΐτπαπι ίοΓΐίΐ6Γ δυ1)6ΐιηάυηι ιιηρβίΐβύαΐ 
^,'ΐ.ι.ί* -1-Ιι1ίΐ5 ^ ΟίοεΙβΙίίΐηυπι, εοπιρΓβΙιβηάίΙαΓ ; 
*•. .?^: ϊ ;• :;,ααι ι^Γ2ιν^:^^^[η6 οωάϊίιΐΓ ι πιοχ δϋδ- 
ί-»'. ι- -:., .*- ίΛ'Τιϊβΐι*^ <1ιΙαηίΑΐϋ5, αι&ΙοάϊΰΒ ΐΓαάί- 
•.' ι«.• ΐ. ^ •7«ι« .''4Γϋ«. ί>ίύ €ΐ ^βχεβηΐίδ αΐίίδ 
^--•. - .. .' • VI. *-•,. - *Γί:- Ρ^-ι-'ϊ €(1ϋοΙαδ, αίςαβ ιιΐ 

,^Λ *;ΐίΐ <*!',:. ίϊ'^^ΐϋι «ΐ'..υοί1α1υ5,^1α(1ίο Ωηβαι β ραις μυρίαις θλίψεσιν. Είτα της φυλιχή; ί* 
>^.^. ν'.'^ιΛ. χαι πάλιν αναγκασθείς άρνήσασθαι τβν Χρ-ϊ" 

μή πεισ0ε:ς, την διά ξίφους χαίρων έδέξιτο τ 

Τί αυτί ήΚ^?<? 
Μνήμη του αγίου Γρηγορίου, έπισχό^ 
'Δκραγαντίνων πόλεως. 

ΈπΙ της βασιλείας Ιουστινιανού του 'Ρι^ο 
Χαρίτων τις και θεοδότη ή σύμβιος ούτοΰ, ϊ 
5νΟρωποι, όττηρχον έν τ^ πόλει 'Αχραγι^' 
ών έγεννήΟη Γρηγόριος οΰτος. "Ον έχ ίο 
βαπτίσματος δεξάμενος 6 επίσκοπος, «^ 
είτα και κληρικό ν πεποίηκεν. Όκτώ χϊΙ 
ετών γενόμενος, απήλθε προσκυνήσων τον< ήξιώθη χάριτος 6 Τιβούρτιος, ώς χβι τρή).. 
εκάστην προσομιλείν. Ούτος τα σώμϊτα :] 
αθλούντων μαρτύρων ©άπτων, μετά τν^ ';: 
νου, διαβάλλεται τψ έπάρχψ της πόλεΐα;. 1ι 
αύτου τιμωρηθέντες, παρεδόθησαν Μΐ;;χ*. 
κλαρίψ• και παρ* αύτου τάς τιμίβς ο^τύ^ γ 
θησαν κεφάλας, έπιστησάμενοι χτ. ν^ 
κλάριον Μάξιμον ε-.ς τήν πίστιν. "Οπι;, .ι 
έπαρχου τιμωρούμενος, έτελειώΟη. *Η όΐ [ 
εις λουτρόν έκπυρωθΐν έμβληθ^ί'^» ^^- '-'-^ 
ρας διανύσασα, κοιϊ μηδίν βλαβεΤσα, έ^μ>ί9', ί 
φαλήν. 

Ττί αύτ^ ήμέρ^ 
Άθλησις του όσιου Πατρός ημών ι^;ί^ 
Σισιννίου, επισκόπου Κυζιχου 

Ό άγιος Ιερομάρτυς Σισίννιος υπήρχε* ? 
κλητιανου του βασιλέως, επίσκοπος Κυζά . 
σκων δΐ τα πλήθη τών 'ιίλλήνων τήν εις Ιτ 
ατιν, καΐ επιστρέφων άπό της ΐΜτ;Γ3 
πλάνης τών ειδώλων έπι τον Κύριον, «' :ι 
εΙς το δνομα αύτου, τους δΐ πιστούς σπ/ ^ 
έδραιοτέρους ποιών ταΤς παραινέσεσιν, ί:. 
τους κρατουμένους διά το όνομα του Χριτ?^-, 
φυλακαΤς Ο'Λας καί βασάνοις έπισκεηίαι^ 
Οεραπεύων, και έπαλείφων προς το μβ:τ>: 
εβλήθη τψ Διοκλητιανψ* και κρατηθείς, '?^ 
μαστιγοΰται, και τύπτεται Ισχυρώς. Κΐ' 
σθείς, ξέεται τάς πλευράς. "Κπειτβ «ι; 
φυλακτΐ, και λιμψ προσπαλαίει και δίψε•, ι1^ , ι»•» ^•1'ΛΛ;ι^Μ:I^^ ^ου^^ηββ, ίη 
, * '. ^ ι•<ιι.1. Ηο/υυι ύ\ϊ\χ% ΓαίΙ 
• . # •αΜο υ„^ '.ϊ^ϋϊίΐΐίβ ίοηΐβ ΝΟΥΕΜΒΕΚ. 178 ιυς, χαι γίνεται διάκονος 6π6 Μαικαρ(οι>, έπι- ^ ηαβ ΟΓβαΙαΓ: Ιιίηο ΒγζαηΙίυπι, άθίηάβ Βοπ)&ιη ρΓο- 

Γβοίαδ, Ιιίο άβηουτη λβ^Γί^βηΙίηοΓϋηι βρίδοορυδ ογ- 
άίηαΙυΓ Ιΐηιΐβ ίονί^Ιία ιηοΙί§αΙ)ίηυ8 οίΟΓβδοβηΙίηυδ, 
ιηαχίίτιυιη βί ΓαΓεδδΡύ&ηΙηβροΙίυπι, ςυοηιπιίαιηειι 
ίηδοΙβηΗαπ) τηυϋίβ θ(ϋ(ίδ άίνίηα ςταΐία τηίΓ&ουΙίδ 
οοιηρΓβδβίΙ, βοδςαβ ηίρΓΟβ ΓβόάίάίΙ, ίΐα υΐ 2ΐ(1 Ιιβπο 
άίβιη βοΓΏΐη ροβίβπΐ&δ ί(α αρραΓβ&Ι. Αίςυβ Εοοίβ- 
δίαιη Ιι&ο Γ&Ιίοηβ Γβοίρίβηβ, ραίΓαΙίδςηβ ίηηυιηβηδ 
ρΓοάί^ίδ, ίη βχΐΓ6ΐη& ββηβοΐυΐβ νίΐα ίυηοΐιΐδ βδΐ. ΓΓου Ιεροσολύμων. ΕΤτβ ύπίιτρεψεν «Ι; τ6 Βυ- 
:ιον• είτα ε?ς 'Ρώμην* έν ^ και προσ/ειρίζεται 
•κόπο; 'Λκγραγαντ^νων. "Οθεν φβονήσαντες αύτψ 
ΙΤνος , και ΚρισκεντΧνο; , μυρίου; πειρασμούς 
γαγον . Κα^ Οαυματουργι{«ς διαφ«ίρως , θεού 
ιτι, κβτνζτχυνεν αύτου;, και μέλανας έπο(ησεν, 
ε και μέχρι της σιζμερον οίίτω φαίνεσβαι κατά 
ίάν. Και οϋτω παραλαβών τήν Έκκλτ[^α(αν, καΐ 
(α έργχσάμενος θαύματα, έν βαθοτάτφ γγΐρ^ τον 
ι άπέλιπεν. 

ΜΗΝ Ι Τ^ ΑϊΤ^. 

ληαις του άγ(ου Ιερομάρτυρος Κλήμιντος , 
έπ 1 0x^5 που 'Ρώμης. 

λήμης ό σοφώτατος υπήρχε μαΟ^^τής καί δια- » ος των άγ(ων άποστί^λων . Άπ6 κινδύνου γαρ 
άσαης ποτΐ διασωθείς, και τψ άποστ'^λφ Πέτρφ 
»χών , 6π* εκείνου διδάσκεται τήν 6*ς Χριστών 
Οειαν, επισταμένος και τήν Έλληνικήν γνώσιν, 
»υξ δι του Ευαγγελίου γεγονώς, κσΐ τάς των 
στύλων Διατάςεις συγγραψάμενος , κατέστη καί 
μη ς επίσκοπος. Άλλα, παρά Τραϊανού βασιλέω^ 
ιττ,θεις, τιμωρείται. ΕΤτα έν Άγκυρα της Γάλα- 
ς παραπέμπεται. Έν 9\ και έν τοί/ψ τινί άπο- 
ίεται άναφραγείσης της αύτοΰ θύρας έκ λίθων, 
εν και όσπρίοις μύνοις άνετρε'φετο. Οϋτω δΐ στε• 
μενας , τίλει βίου έχρήσατο. 'Γστερον δΐ, ώς 
η ^ πιστί τίνες άναλαβύμενοι τ6 τίμιον αύτοΰ 
|/ανον , άπεκύμισζν έν Χερσώνι ' 6'περ έναπκ^- ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Όί6 νίο6δίιη& ςυίηία 

910 ϋβτίαηιβη $αονο$αηεΙ\ ιηαΗ\ίή$ Οβτηβηίίβ, Ηοιηκ 

βρί$€ορι. 

ΟΙβίΏθΟδ δ&ρίβηΐίδδίιηαδ δ&ηοΙοΓΟίη αροδΙοΙοΓαιη 
άίδοίρυΐαδ βΐ δυοοβδδΟΓ, ηααΓΓα^ίο 6( ί1α6ϋ1)υ3 αΐί- 
ςααπίΐο βΓβρΙαδ, αί οαιη ΡείΓο ειροδίοΐο εοη^Γβδδαβ, 
αϊ) βο Οΐιπδΐί νβπΙαΙβπΓΐ βίΐοοίϋδ βδΐ, οαιη }Άπϊ Ογ»- 
οοΓαιη δείβοΐίαιη Ιρπερεί. ΡαεΙυδ αυΐβιη Εναη^βΐϋ 
ρΓ»εο, αροδΙοϋεαΓυιη ΟοηδΗίαΙίοηυιηβεπρΙοΓ,ερι- 
8εορυδ ΒοπίΦ εοηδΙΐΙυϋιΐΓ δεά α ΤΓα)αοο ίπιρεΓα- 
ΙθΓ6 εοιηρΓεΙιεηδυδ, ΙθΓΐυδ(]υε, Αυε^Γαιη βαΐαΐί» 
τεΙεςαΙοΓ : υΙ)ί ραπείο ίηείυδυδ οΙ)δΐΓυε(α ΙαρίάΐΒυβ 
]&ιιυα, αίςυε Ιε^υιηίηε ΙβηΙαηι δαδίεαίαΐαβ, ίη Ιιοο 
δςυαΙοΓβ εΐ αη^αδίία ε νίΐα εχεε^δίΐ: οα^η8 ρρείίοδβθ 
Γεϋςυίϋο, υΐ ΓερΙαΓ, α η(1εΗ1:)α3 ςαίύαδάαιη 5α1)1&1φ, 
€1ιβΓ5οηαπι ΐΓαηδΓεΓαηΙαΓ,ςυΦ ίη ρΓοίαηάυαι πιαπα 
&1)ί(1ο1ο1α1Γί3ρΓ0^6εια3 ίηηυπιεΓα ιηίΓαοαΙ& ίη Ιλ&ηο 
υβςαε άίεπι αά ΟΙιπδΙί ^Ιοπαηι ορβΓαηΙαΓ. η τή θαλασσή 6πδ των ιΐδωλολατρών , μυρ(α θαύματα ένβργοΰν μέχρι καΐ σήμερον εΓς δύξαν Τζ αύτ^ ήμέρς^ β 

'λησις του αγίου 1»ρομάρτυρ*)ς Πέτρου Αλεξ- 
ανδρείας • 

Ιέτρος & Ιερομάρτυς ύπηρχεν έπΙ Μαζιμιανου 
» βασιλέως επίσκοπος Αλεξανδρείας. Κρατηθείς 
εμελλεν άποκε<ραλισθν/αι. Καί άκουσας τοϋτο ό 
ετικ^ς "Λρειος, 6'ν εΤχεν δ {(γιος ?ξω της Έκκλη- 
ς , ήλθε συγχώρησιν αιτούμενος. Τον δε άγιον 
υρον μή συγχωρήσαι αύτι]), άλλ* εΙπεΤν, δ'ναρ 
Τν, τδν Κύριον αυτόν έν σχτίματι νεανίσκου, πε- 
ιείμενον χιτώνα διε6(5ηγμένον από κεφαλής άχρι 
οών, και, δτι έρωτι5σαντα, Κύριε, τις σου τόν 
υΓυνα δ'.έ^;5ηξειν ; άκούσαι, ίίτι "Αρειος, άλλα του- 
ί ε^ς κοινών ία ν μη δέξη' Άρειος γάρ οϋτε έν τψ 
4 αίώνι, ούτε έν τψ μέλλοντι συγχωρηθήσεται. 
δήλου δι ό διε(5ίηγμένος χιχών τήν εΙς τήν άγίαν ]) 
)ΐάδα διαίρεσιν της του Αρείου β) ασφη μίας. Ταύτα 
ιών, καΐ τόν διάδοχον αυτού φανερόν έξ ονόματος 
ιήσας, ομοίως χαΐ τόν εκείνου, ήκολούθησε τοις 
μίοις. ΚαΙ κατά τήν του Μαξιμιανού πρύσταξιν, 
ν κεφαλήν άπετμήθη. 

Τή αύτ^ ήμέρ9^ 
"Αθλησις του αγίου μάρτυρος Μερκουρίου. 

Ό μάρτυς Μιρκούριος γέγονεν έπί Δεκιου και 
ιλεριανού των βασιλέων, έκ της Ανατολής στρα- Εοάβπι άϊβ 

%11 €€τίαηΐ€η $α€το$αη€ίχ τηαν(ί^Η$ Ρβίή ΑΙβχαη^ 

άήηχ, 

ΡεΙπιβ βαοΓΟπι&Γΐ^Γ) Μαχίηιί&ηο ίπιρεΓαΙοΓβ βρί- 
δοορηδ ΑΐεχαηάπΦ, οοπιρΓε1ιεηδα8, πιοΓίίςηε αάάί• 
είπδ, εχδρεεί8ΐ)αΙ ςυί εηπι άβεοΠβΓεΙ. Οαοά υ1)ί 
ΓεβείνίΙΙιβΒΓεΙίεηδ Απαδ,ςυεπι δαηείυδ εχίΓα Εοοίε- 
δίβπι ε]βεεΓαΙ, βά ευηι αεοεδδίΐ, νεηίαπι ρείίίαπίδ. 
Ουί δαηοΐυδ ΡεΙηΐδ ηβςυαςυαηι νεηί&πι (1ε(1ίΙ, βεά 
Γεδροηάίί, βρρΕΓϋΐδδε δί^ί ηοοία Οοηιίηαπι βρεείε 
αάοΐεδοεηΐίδ, νεδίε α οαρϋεβάρεάεδυδςυεάίδείδδα 
οίΓοηηκΙαΙαπι, εΐ δοίδείΐαηΐί : Οοπιίηε, ςαίδ Ιη&ιη 
νεδίεπι δοίάίΐ ? (Ιίχίδδε : Αηαδ, ςηεπι αά οοπιπιη- 
ηΐοηεπι ηοΐί αάπιίΙΙεΓε ; Απυδ εηίπι ηεηυβ ίη Ιιοε 
δβΒουΙο, ηεςυε ίη ΓαΙΟΓΟ νεηί&πι οοηδεεαΙυΓΟδ εβί. 
Οίδοίδδα ΕΠίεπι νεδίίδ δί^ηίηοα1)&1 (Ιίνίδίοηεπι ρερ 
Αηί 1)ΐ£ΐδρ1ιεπιί&πιίη δαηοίαπι ΤπηίΙαΙεπι ίηάυείαπι. 
Ουο) οηηι άίχίδδεί, δηοεεβδΟΓεπιςυε βαηπι εχρΓεβδο 
ηοπιίηε ραίαπι ίηδίίΐυίδδεί, αο δίπιίΙίΙεΓ αΐΐεηιπι, 
ςηί Ιιαίε ίοΓεΙ βηΓΟείεηάηδ, άεδίςη&δδεί, ΙίοΙοΓεβ 
δεεηΐυβ, Μαχίπιίαηί ^υ8δα οαρίΐε ρΐεχυβ ίιιίΐ. 

Εοάεπι (Ιίβ 
%Ά% ε^ίατηβη ΒαηοΗ τηατί^/η$ Μβτΰηήί, 

ΜεΓοηπαδ πιαΓίγρ, Πεείο αο ΥβΙεΓίΛηο ίπιρεΓ&Ιο- 
ΓίΙ)α9, ίη Οπεηίαΐί πιίΐίΐαηδ εχεΓοίΙα, οηπι ίοΓίίΙερ ίΤ9 ΜΕΝΟίΟαΠ ΡΑΒ8 Ι. Αϋ^α3θ<1ο &1ι Αϋ^βίο αιίίαίιιβ Γβαι §«Μί&»6ΐ, άαχ Α '^ι^^ηι^ς ΰν, Άΐρ2ρ<γΐι^«ϊς ^ πιίΐίίοιη αϊ» ίοαρβηΙοπΚκυ <ΐ6€ΐ&ΓαΙαΓ.564ΐ 61ιπ5ΐιιιη 
<Ιϋί^6η», €)ιπ9ΐί2ΐηαιη 6<1«ιη 5α5ο«ρίΙ. Οοοά ιι1>ί 
Γ«5€ίτίΙ ίιηρβΓΕίοΓ, 2Ρ^β ΙοΙίΙ. ΟοπιρΓβΙιβηδίιιη ίΐα 
ςηβ, 3(1 ςααΙαοΓ ρα1θ5 Ιιαιηί αΙΙι^^ ^I1£9ίι,€ι^2ι<1^^5 
πι'βιη1>Γ&Ιίιη οοπϋΐάΊ, ί^βηκ^αβ &ε4:4>η5αιη βί 5αρ• 
ροηί : (|αί 6Χ οίιηίο δαο^ίηβ 6Χ5ϋοοΙιΐ5 65ΐ. Ρ(>51 
ΙιίΒο αΐΐί^αίο α<1 εοΐίαπι ίη^βοΐί βαχο, ία β^^ααΐβαιη 
ίη?6Γ«ο οαριΐβ πιρίΙαΓ : ά6ΐπΐΰ(<κ{α6 δροβα ίοΓείρβ 
εαΐ6, τίυοΙιΐ9 εο^βαΓεαιη Οαρραάοοί^ άαείΙοΓ : α1>ί 
αθ9εί59θ οαρίΐβ ββραΐΐηβ ({αίββοίΐ, εοΓαΙίοηβδ βάβΐί- 
Ι)αβ οιηηί1)ΐΐ9 &(1 Ιιαηο ιΐ3(ΐηβ (Ιίβπι ρΓ2β1)6η9. 
ριιβν τίίς Καππα5οκ(ας, κα? άπεκε^ρά) ισαν. "Οπου και 
πβρέχον μέχρι τήζ ^{μερον. 

Εοάβιη (Ιίβ 
913 ΰετίαηιβη $αηοΙχ νηαρηχ πιατί^/ή» Μοα-- 

^ο&ΙθΓίηα πιαιΙ^Γ, ΑΙβζαυάηηα,Γβ^αΙί ου]α&(1&ιη 
(ΙίνίΙίβ αο ηοΒίΙίβ βΐια, ίοηηα βΐ ίηςβηίο ρΓΦ5ΐαη- 
ϋδδίιηα, οϋΐη βΓΦεα» ΙίΙΙβΓα» άίάίοίβδβΐ, ρΐιίΐοϋο- 
ρΐιίείβ βΐίαιη βοίβηΐϋβ ββ αάάίχίΐ,βΐ Ιίη^α» ^βηΐίαιη 
οιηηίαιη οαΐΐαϋ. Οαιη νβΓΟ ίεδίαβ αΐίςααηάο άίβδ 
ίάο1ί8 ο^βΓθΙυΓ α βΓ&*οί9 νίάβΓβΙςυβ &ηίπι&Πηιη 
ιηιι11ίΙα(1ίηβιη ]υ§α1&π, ίά β^^πβ ΓβΓεηβ αάίίΐ Μαχί- 
ιηίηαπι ίιηρβΓ&ΙοΓβιη,βΙ εαιη ΐΙΙο (ϋββεπιίΐ,ίηςυίβηδ : 
Οα&ΓΟ Ββο νίνο Γβΐίοΐο, ίηαπίιπαΐα ίάοΐα οοΐίδ ? 
Μαχίιηΐηαδ ί^ίΙυΓ ΓβΙβηΙαιη 306Γΐ)ί55ίΐΏβ βχοηιείανϋ. 
θ6ίηά6αοοβΓ5ίΙί5ΐιη(1ί(]α6ςιιίηςαίΐβίηΙαοΓ&ΙθΓί1)ΐΐ5: 
ΟίδοβρΙ&Ιβ, ίη(|υίΙ, οαιη ^ίίοαίβπηα, βαιηςαβ οοη- «τη απ τ» ; 

στρατηλχτης 'κχρά τώ•/ βασιλέιβν. Άγίτ^ϊΐ; .; . 
Χριατόν , Ιγένετο ΧριττίίΓτίί- Κ«ι τίτ:•ι ^ 
βχτιλευς έ«ικρά>βτι , χαι χρχτ<τΐζ χλϊ,, ;.. 
έχ: τήν γζν ε* ς τί^ίχροτς τά)οί>ς• «Ι ^ χαίρων κατεκοιττε τα μελτ^ 

βύτοΰ ίψε ιτ^ρ. Κα* άττο το^ σΟη το ΐΓ>ρ• καί μετά το ντο «;οτίίηίτ» ι^. 

τρ4/ηλον αύτοΰ λ'βον ^ρν>, κα*. έκρίϊοί» •4 

κατά κεφα)•ξ;. ΕΤτα ε5ε•.ραν αύτ^ ρτή ^., 

βί'ΛΓ* χαλκών, κα» δτ^ααντες άχήγβγίΛ γ.; ^-^ 

ετέθη το λείψανον βύτοΰ, «άμίτα τεβτι τοις •:ι Β Τ$ βύτιι **μέρ? 

Άθλτ^σις της άγιας μεγάλο μάρτυρος Αϊ 
ρίνης. 

Έ μάρτυς Αίκατερίνα έγενετο άπλ 'ϋ^ 
δρείας , θυγάτηρ βασιλίακου τίνος , «λί«ΓΛ. 
ένδο'ξου* ευμορφος πάνυ. Βύφυής δι &::ι:;:3 
εμαΟεν Ελληνικά γράμματα, λλ\ έγένκ^ ς^ 
λαβοΰαα καί γλώσσας πάντων των έ^^ύγ. Έ^ 
λείτο δι Ιορτή τοϊς είδώλοις παρά τών 'ΕλΙι^ν., 
θ3ωροΰσα τα ζηα σφα ζεμένα, έλυπήΒη* «^ ί»! 
εις τον βασιλέα Μαςίμίνον, και έφιλον£ίxη^^ς^ 
ειπούσα, δ'τι Δια τι έγκατέλιπες θεον ζίβ>τ.| 
προσκυνείς είδώλοις άψύχοις ; ΈκεΤνοί & οζγ. 
αυτήν, και έτιμωρτ^σατο Ισχυρώς. Καί (κ:ι• 
Ιφερεν 6 ρ«σιλεΰς πεντήκοντα ^ιζτορας, χι! νίηοίΐθ : ηίδί βηίηι ίΐίαιη οουνίοβπΐίδ, νοβ οιηηβδ (• αύτοίς, δ'τι, Διαλέχθητε προς τήν ^Λ%τ:'φι 
ίίαιηιηίδ ΐΓαάαιη. ΙΙΙί νβΓΟ δβ δυρβΓ&Ιοδ βδδβ νίάβη- 
Ιοδ, ])αρ1ίζα1ί δυηΐ, αίςαβ ίΐα ί^ηί οοηίΙα^ΓβΓυηΙ. 
^οαίβηηα αιιΐβιη εαρίΐβ ο5ΐηιηοα1α βδΐ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ γίοβδίιηα δβχία 

914 Οοτητηβιγιοταϋο &αηοΙχ Ραίν\$ ηο$ίη ΛΙί/ρη, 

δβηοίπδ ΡαΙθΓ ηοδΙβΓ Αΐ^ρίυδ ΗβΓαεΙίοίιηρβΓαΙΟΓβ 
(ΙβοβΓίανίΙ. ΓϋίΙ ααΐβιη βχ Αάπαηοροϋ ΡΛρΙιΙα^ο- 
η 103. ΑηΙβςααιη νβΓο ηαδοβΓβΙϋΓ, β]αδ ιηαΙβΓ δο- 
ιηηίιιιη Ιια]ιΐδΐηθ(ϋ νίάίΐ : νί(ΐ6ΐ)αΙυΓ δί1)ί ^βδΙαΓβ ίη 
υΐηίδ ίπδί^ιιίδ ίοηηφα^ηαπι.ίη εα]αδ εοΓηίύιΐδ Ιι®• 
ιτΓΟίιΙ αοεοηδί εθΓβί : εχ ςϋο ίηΐβΐΐβχίΐ, η&δείΙυΓυηι 
ρυβΓίιιη, νίΓΐαΙί1)υδ είαρυπι £ογ6 : ςαοά βΐ εοηΐί^ίΐ. 
ΟΙβΓίεαδ βηίιη, (Ιβίικίβ άίαεοουδ 0Γ<ϋηαΙυδ, ιηίδβο Ο μέλλει 
Γο1)υ8 }1υ^11δ δα;ευ1ί ηιιηΐίο, εοΐυπαηαιη αδεβηοΐίΐ : βΐ νεν 
δΙ}Ίί(α ΓαεΙιΐδ, δοΐ) <ϋο ηυάαδ δίβΐίΐ, πιυΐΐίδ ίηΐεπιη 
ηιίΓ&ευϋδ ίΙΙαδίΓαΙυδ, βί α (1Φΐηοηί1)αδ δ^ρβ ίιηρα- 
{^παίιΐδ. Ιρδβ νβΓΟ ^αοαά ροΐυίΐ, ίη ρβάβδ βΓβοΙαδ 
οιαί^αΐ. 86(1 Ιαρίάβ α (ΐ€Βπιοηί1)υδ ρείίΐυδ, ίηείάΐΐίη 
ΙαΙβπδ ηίΐθΓΐ)ϋηι, ςυο εααι αηηίδ ΐΓβάβείιη 1αΙ)ο- 
ΓΑδδβΙ, 6 νίΐα βχεβ^δίΐ, αηηοδ ηαΐηβ οβηΐυπι βΐ 
οεΙο. πείσατε αυτήν* έάν γαρ μή νικήσητε αύτΓ^^,τ 
υμάς κατακαύσω πυρί. Εκείνοι δε 1δ6ντε;, Ι; 
κήθησαν, έβαπτίσθησαν, και ο3τως έκαησ5>• 
φαλισθη δε καί αυτή. 

ΜΠΝΙ Τβ ΑϊΤΩ. 
Κί 
Μνήμη του 6σ(ου Πατρός ημών *ΑλυΓΛ- 

Ό έν άγίοις Πατήρ ημών 'Αλύπιος, ή^^ϊ^ 

έπί της βασιλείας Ηρακλείου. Έγένετο « 

Άδριανουπί^λεως της Παφλαγονίας. Προ τοϋ ^« 

Οήναι δΐ αύτον, εΤδεν ή μήτηρ αύτοΰ ονΕίρονΰ 

τον. ΕΤδεν, δ'τι έβάσταζεν είς τάς άγκάλαί ϊ 

άρνίον ώμαΤον , έχον εις τα κέρατα αύτοό ι 

άπτοντα* καί έκ τούτου ένενόησεν, δ'τι το ζτλλ 

γεννήσαι, ένάρετον γενήσεταΐ' δ %τ ", 

Γεννηθείς γαρ έγενετο κληρικός* είτα δ- 

καί άφήκε τον κόσμον* καί άνηλβεν ΐ'.ζ * 

έγένετο στυλίτης* άσκεπος, γυμνδς \τ:ψ 

πολλά θαύματα ποίων, έ^εβουλεύβη ^ νο; 
καί 

καί ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 
Ρίβ νίεβδίπια δβρίίπια 

915 Οβνίαηΐΰη $αηοα, πιηΙίΐΒ^ηβ θ€τ(αηιίηί()ΐί$ (Ιαή 
ηιαΗι/ή$ ^α^οι)^ Ρ€Τ$χ, 

^&εο1)υ8 ιηαΐΐίδ 06ΓΐΕΐα1ηί1)υ9 Αηδί^οίβ πι&γΙ^γ θχ δαιμόνων. ΈκεΤνος δε, εω<. ου έδύνατο, προστ,>] 
όρθδς ίστάμενος * δ'τε δε μετά λίθου άπολ^3 
έβλάβη παρά τών δαιμ(5νων, κατέπεσεν έπ) ^^^ 
ετη δεκατρία , ϊως έτελεύτησεν , υπάρχων )}' 
έκατδν δκτώ, 

ΜΗΝΙΤΩ ΑΤΤβ. 
ΚΖ' 
"ΑΟλησις του αγίου καί πολυάολου μάρτυροζ Ί»" 
του Πέρσου. 

Ό πολύαθλος μάρτυς Ιάκωβος έγένιτο έχΐ ΝΟΥΒΜΒΒΒ. 183 

;, έπΙ θδοδοσίου, ρ«σιλέως 'ΡωμβΙων ανδρβΤος Α. ΡβΓδίάβ ΓαίΙ, ΤΙιβοάοδίο ΒοιρβαοΓΠΐη ίιηρβΓΛίΟΓβ.Ιβ 
νκχιΐνδοξος, έτιματο πβιρο^ τοϋ ^σιλέως των οΙ)ββΓβ8Ϊαιη £ΐηίηιίνίΓΐιιΙβιη{5βηβΠ3ςυβηο1)ίΗΐαΙθΐη 

ίη δυΐΏοιο αρυά ΡβΓδαΓαπι Γβββπι ΙιοηοΓβ Ιΐ2ΐ1)β1)2ΐΙϋΓ. των. "Ων δΐ πράτερον Χριτυιανος, κα^ γυναίκα 
4 Χριστιανήν, χ«ί μ-τ'Λ^* *•^ πατέρα 6μο(ως 
πιάνου^• δ'μω;, δια τήν του βαίτιλέως τιμήν, 
\(3%το τόν Χριατόν, χαι προσεχύνβι τφ Έλ£ψ καΐ 
Πυρι, καΐ εσεβεν αυτά ώς βεούς. ΜαΗονσα δΐ 
ο ή μήτηρ αύτοΰ, καί ή γυνή, Ιγραψαν προς 
ν μβτά Αυπης, /αί έπεισαν αύτον πάλιν γενέ- 

Χριστιαν<5ν, Τότε διαγνωσθείς παρά του βασι- 
:, και κρατηθείς, πικρίτατον υπεαττ, θάνατον, 
ιτον γαρ εν εν μιλος, και μέρος του σώματος 
ι μαχαιρών, Ιως κατελείφθη μ<ίνον το σα,μα 
ι της κβΫαλή^ και της κοιλίας. Και κατίι μίαν 

το μην ηύχαρίστει τψ Θεψ. Καΐ ονίτως κελεύσει Εγ&Ι αυΐβιη Οΐιπδϋαηαδ, βΐ ΟΙιπδΙί&ηαιη ιιχοΓβπι 
1ια1)β1>αΙ ; ιηαΐΓβιη ίοδορβΓ, ραΐΓβηαςαβ (ΙΙΙιπΒϋ^ιιιοβ; 
ββά ο1) Γββίδ ΙιοηοΓβπι, β3αΓαΙο ΟΙιηδΙο. δοΐβπι 
Ι^6ΐη({υ6 Ι&ηςυαιη άβοδαάοΓβνίΙ. Οαοά υ^^ ιηαΙβΓ, 
βΙαχοΓΟΟβΠονβΓβ, άοΙΟΓβ ίΐίΓβοΙδΒ, ρβΓ ϋΙΙβΓαβίΙΙυιη 
ίηάυχ6Γ6, αΐ αά ΟΙιπδΙίαηαιη Ωάθΐη ΓβάΐΓβΙ. Ουαρβ 
οοί^ηΐΐυδ α Γβ^β, β]υ9(ΐϋβ ]υ58υ βοηιρΓβΙιβη8υ8,&οβΓ- 
Μδδίπιαιη ιηοΓίβιη βυδϋηυϋ. Μ6ιιι1)γ& βηίιη βί βίη- 
^αία, ραΓίβδ^υβ οοΓροπδ ςίαάίο ρΓΦοίάαηΙϋΓ, άοηβο 
δοΐαιη οοΓριΐδ ουιη ο&ρίΐβ, αο νβηΐΓβ βαρβΓβδδβΙ, 
οαιη ίηΐβπιη ΐρδβ αιΐ υηαιηςααιηίΐαβ ββοΐίοηβιη ^Γα- 
ϋαδ Οβο &§;6Γ6ΐ. Οβιηαιη 6^ι1δά6Iη Γ6^ίδ ^υδδι1, βασιλέως, μετά μαχαίρας έκίπη καΐ ή κεφαλή ^ ^Γαηοο ΟΛραΙ αιηρυΙαΙαΓ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ νΐΟβδίΠΙΕ ΟΟίΑΥΔ 

916 ϋβτίανηβη $αηοΙ% τηανίι^ήΒ 8ίβρΗαηχ ΙηηιοΗ$, 
€ί ΒΟΰίοτητη ΡβίΗ βί Αηάτβχ, ΜΗΝΙ τα ΑΙΤΩ. 
ΚΗ' 

(ησις του όσιομάρτυρος Στέφανου του Νέου. 
ύ των συν αύτψ μαρτυρησάντων ΙΙέτρου καί 
^νδρέου. 

ωνσταντίνος 6 βασιλεύς, ό επιλεγόμενος Καβαλ- 
ις, αιρετικός ών, καί τάς αγίας εικόνας μισών, 
Βε περί τούτων των άγΙων, Στεφάνου, Πέτρου, 

Ανδρέου, δτι ου ποιοΰσι το θέλημα αύτοΰ, άλλα 
σκυνουσι τάς εΙκόνας, καΐ άποκαλουτιν αύτον 
ίτικόν. Και άποιτείλας έπίασεν αύτους και έτι- 
ρήσατο πρώτον Ισχυρώς. Είτατδν μίν ίίγιον Στέ- 
ον προσέταξβ δεθήναι μετά σχοινίου* κα? σύρε- 
ι μέσον της πόλεως. Και σκρόμενον τούτον λα- ρ ΓϋδΙβ ρβΓθυ3ί>υ9, οοηΐϋδο αο ίπ (Ιυαδρ&Γΐβδ (ΙΐδδβϋΙο 
ι τι; μέγΛ ξύλον, έπληξε κατά της κεφαλής, ΚαΙ * οαρίΐβ ίηίβηίΐ, αίςυβ ίη βο Ιοοο, υ1)ί ηαηο ^β^θι, 
(σΟ/^ ή κεφαλή ούτου εις δύο, καί έτελεύτησε' δβρυΐΐυδ ΓαίΙ. 5ίιηίΙίΐ6Γ βΐ δαηοΐυδ ΑηάΓβαδ νίηοΐυδ, 
ετάφη έν τόπψ, έν ψ καί χατάκειται. Όμοίως ΓβρΙ&Ιϋδςοθ, β νίΐα βχοβδδίΐ. ΑΙ δαηοΐαδ ΡβΙπίδ ίη 

& δ'σιος *Ανδρέας, και αύτος δεθείς καί συρό- οαΓοβΓβπι ρΓΐϋδ οοη3β€ΐαδ, άβίηάβ βάαοΐυδ, ΐΕηάία 
ος, έτελεύτησεν. Ό δΐ 6ίγιος Πέτρος, πρώτον Πβ^βΠίδ θ80(1ίΙαΓ, άοηβο βρίπΐιιπι Οβο ΐΓαάίίΙίΙ. 
►κλεισθείς είς φυλακήν, καί μετά τοΰτο έκβλθείς, καί τυπτομενος, παρέδωκε τ^ πνεύμα αυτού τψ εοηδίαηΐίηιΐδ, εο^ηοιη^ηΐο 0&1)αΠίηιΐδ.ίη]ρ6Γ&ΙθΓ 
ΙιβθΓβΙίουδ βΐ δ&ΟΓαΓυπι ίπια^ίηιιηι &άν6Γδ&πιΐδ, ουπι 
(ΙίάίοίδδεΙ Ηοδ δ&ηοΐοδ δίορίιαηηπι. ΡβίΓαπι, βΐ Αη- 
άΓβαηι, ηββίθοίο δαο ίπιρβηο, ίπι&ςίηβδ αάοΓΛΓβ^ 
δβςαβ α1> ϋδ ΙιοθΓβΙίουηι αρρβΠαπ, ΰοηιρρβίιβπδοδ 
ίυδδίΐ ρππιιιηι βΓανίδδίπιβ βχοΓϋοίαπ : άβίηάβ βαη- 
οΐυπι δίβρίιαηυπι ίυηίεαίίδ αΠί^αΙαηι, ιηβάία υΓΐ)6 
ΓαρΙαη : ςυί ιίαπι ταρΙαΓβΙαΓ. α ςαοάαπι ίη οαρίΐβ Τί αύτ^ ήμέρί^ 
ΐλησις των αγίων, των συν τψ άγίψ Στεφάνψ 
;ώ Νέψ, ύπίρ τών αγίων εικόνων μαρτυρη- 
Γαντων. 

Ιολλοί τών στρατιωτών τότε ορθοδόξων, όντων, 
οταξάμενοι τψ βίψ, γεγόνασι μοναχοί. Τους τοιού- 
>; δΐ δ παράνομος βασιλεύς τιμώρησα μένος, έφό- 
>σε. Καί γαρ τον Ινα, Βασίλειον καλουμενον, έκ- 
φλώσβς, εΤτα τήν προσκύνησιν τών αγίων ιίκόνων Εοάβπι (Ιίβ 

917 ϋβΗατηβη $αη€ίονηιη^ ^ηί οητη 8αηοίο 8(6- 
ρΚαηο ^υηχοτΒ ρνο $αοτί$ ίιηαρίηίΙ>η$ ψηαΗ^ήητη 
ίΐιΜβτηηί, 

ΡαβΓβ Ιαηο εοιηρΙαΓβδ πιίΐίΐβδ ΟΓΐΙιοάοχΙ, ςαί 
ιηίδδο Ιιυ]υδ τίΐφ ΓβΙ)αδ ηαηΐΐο, πιοηαοΐιί ίτβΐί βαηί. 
Εοδ ίπιρίδδίπιιΐδ ίιηρβΓ&ΙΟΓ άαπδδίιηίδ ΙοπηβηΙίδ 
νβχαΐοδ ϊηΙβΓίβοίΙ. Νβω Β&δίΙίο οοαίοδ βΰΤοάϋ,βίςηβ 
αάΐιαο άβ δαοΓαραπι ίπια^ίηυπι ουίΐα ΙοςυβηΙί οαΐεβ λούντα άκουσας, λακτίσας, έξήνε^κε τά Ιντερα " ίιηραοΐο ίηΐβδίίηα άίδΡυρίΙ : (ΙβίηίΙβ Γβίβ^αΐυπι, β του, καί οδτως έξορισθείς μετά οδύνης έτελεύτη- 
V. "Αλλο; έγκλειστος έν τψ σωσθενίψ (ίινοκοττη- 
ίς, Ιν Χερσωνι έξωρίσθη, και μέλλων φονευθήναι, 
υγ!ν εΙς Χαζαρίαν, έν ι^ καί επίσκοπος Ιγένετο, 
ιί ίίστερον Ιτελειώθη. *Άλλος δΐ Στέφανος Ονόματι 
ς Σουγδίαν εξοριστείς, καί πολλούς ώφελήσας, 
λος Ισχε του βίου. Όμοίως καί Γρηγόριοι δύο συν 
)λλοις άλλοις έξορισθέντες, άπέθανον. Άλλα καί 
ίοάννης άπ6 λεγαταρίων, εΙς Δαφνουσίαν έξορισθείς, 
ιί τίΐ του βασιλεύοντος κελεύσει δερόμενος κατά 
ιιρ^ν συχνώς, τλν βίον άπέλιπεν. νίΙ& ίώΐΓβ οοβςΙΙ. ΑΙιαδ 6(ΐυαΐ60 ίηείαδπδ, η&η1)ηδ 
ρΓΦείδίδ, ΟΙιβΓδοηαιη ΓβΙβ^αΙαΓ: υηάθ Γυ^α βαΐαΐί 
8ΐΐ£β βοηδυΐβηβ, ίη Οΐι&ζαπαπι δβδβ ρΓΟπρυίΙ, π1) 
βρίδεοραδ ίαείιΐδ, ροδίβα άβεβδδίΐ. Αΐίιΐδ δίβρίιαηιΐδ 
ηοπιίηβ, ίη 8ος<1ί&πι β]6ε1ιΐδ, εαηι ί1)ί ρΐυππιίδ ρΓΟ- 
ΓαίδδβΙ, νίνβηάί Ωηβηι ΓβείΙ. δίπιίΙίΙεΓ βΐ βΓθ^οηί 
άηο ευπι αΐϋδ ςυ&πιρίαπτηίδ νβΓίβΓβ δοΐυπι εοαείί, 
ο1)ί6Γ6. δ6ά 4ο&ηη6δ βχΐβ^αίαπυβ, ΟαρΙιηιΐδίαπι βχ- 
ρυΙδΏδ, βΙαΙΙβ ΙβπιροΓί1)α8, ίπιρβΓαΙοπδ ^υδ5υ, Γγθ- 
ςυβηΐίδδίαιβ είΕβαδ, νίΐα ρβΓΓβοΙπδ βδΐ. 183 ΜΕΝ0ΙΧ)6ΙΙ ΡλΚδ Ι. 

Εοάβηι άίβ Α 

η 8 Οο'ίατηβη Βοηοϋ τηανί^ΗΒ ΐΓβηατοΗί, 1 ΐΓ6ηαΓ€ΐια5 πιλγΙτγ δβ1)&9ΐβηδί8, βΐ) αίΐοΐβδοβηΐία 
ΙίεΙοπβ οΓΗοίϋπι Άά ιηαΐίβηάοδ δαηοΐοδ ΓηαπΙγΓβδ 
ρΓΐΡ5(3ΐ)&1. §β(1 οϋΐη νίάβΓβΙ α1)Γβρΐ5ΐδ αά ςυίΒδΙίο- 
ηβπι α Μαχιιηο, δβ1)αδ1βδ ρΓβϊΓβοΙο, ΙβιηροπΙ)υδ 
Οίοϋΐβΐι&ηί ίαιρβΓαΙΟΓΪδ,ΟΙιηδΙίαηαδ ιηυΙίβΓβδ ιηυΐΐο 
ίοΓίίοΓβδ 65δβ, ({ΐιαιη δβχτίδ ιιιαϋ6ΐ)Πδ ΓβΓΓβ ροδδβΐ, 
6(ϋΙί5<ιιΐ6 πιίπιοιιΐίδ Ι^Γαηηυηι οοηΓυηάβΓβ ; άίνίηα 
ΟΙιΗδΙί ^ΓΑΐία ίΐΐυπιίηαίιΐδ, δυιηρίο αηίιηο ΟΙιπδΙυιη 
αρβΓΐ6 εοοΓβδδαδ, δβίρδίιιη βΐίαιη ΟΙιπδϋαηαιη ρΓΦ- 
άίεατίΐ. ΕΙ ρΓΪιηαιη ςαίάβιη ρΓΦδ^(1^δ^υδδα ίη Ι^ιεαιη 
ΐη]ίοίΙαΓ : άβίοάβ οαιη 6χ βο ίηοοίυιηίδ βναδίδδβΐ, 
ίη αιχίβηΐβιη ίοΓηαεβιη ίπιηιίΙΙίΙαΓ ; υηάβ βΐίαιη δίηβ 
αΙΙο (ΙβΙηιηβηΙο β^Γβδδαδ, οαρίΐβ ρΙβεΙίΙαΓ, βΐ δρίη- "Αβλησις του άγίο« μάρτυρος Ε!ρνίρ^», 
ΕΙριίνβρχος 6 μάρτυς έγένβτο άτο τ^; ν^ 
Σεβαιιτείας. Νέος δε &ν την ήλιχίβϊ, ίιίμ.^ 
τάξιν 6πηρχε, χαΊ τιμωρουμένΐιΛ χίτι , 
μαρτύρων, αύτος καθυττούργει. 'Εξ^I1ζ9^ιί,^ 
γυναικών Χριστιανών έπι της βατιλείβ; ι^ 
τιανοΰ, παρά Μαξίμου άρχοντος της 1^ 
φωτίζεται τήν ψυχήν 6 Ε'ρτίναρχος ύ«ο τ^ 
χάριτος του Χρίστου, βξ ών έβλεχε τι; γ., 
ΟπΙρ ίρύσιν άνδριζομένα^, και χαχαισχ•Λο•Λ3 
τύραννον, έπί τοΤς ιτσρ' βύτών γινόμενοι; ^, 
Όθεν πα^^ησί^ όμολογήσας τον Χριστά», ηΙ 
τον άνακηρύξας Χριστιοτνόν, πρώτον |ώ : 
άρχοντος προστάξει άπε^ρίφη έν τή λίμγ^ 1 Ιαδ ςαίάβιη β^αδ ίη 0<ε1ο8 βνοΐανίΐ; Γβϋςυί» νβΓΟ Β ^"^ "'^'^ ^"^""^^ '^'^^' έξελθών, εΙς χάμινον έ/^ ίη (βιτα 86ρη11φ ^α^6η(. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 
Οίβ γίθ65ίπι& ηοη& 

91• €οτηηΛ€ΐηοταΗο εαηοΗ ΡαΙη$ ηθ8ίΗ ^οαηη^$ 
Οαιηα$οβηι, 

Ηίο Ιιβοηβ ΙδααΓΟ, β^υδφ16 ΩΗο ΟοηδΙαηΙίηο ίπι- 
ρ6ΓαΙοπ1)α8, (ΙοπιίΙ ίη ιιγ1)6 Οαιηαδεο, ^6η6Γβ,ηο1)ί- 
ΙίΙαΙβ αο Οάβ οΙαΓΟδ, ραΐΓβ τίΓΐυΙί1)α5 ίηβί^ί ηαΐαβ ; 
οηιηβπιςαο 6Γ®€οπιη] άίδείρΐίηαπι,ηβοηοηάίνίηαδ 
8επρΙυΓ8δ &δ86ευ1υ5.01)01ιπ5ΐί&α(6ηιβά6ηι ραΐηίδ 
ορί1)ΐΐ8 (ΙβΓβΙίοΙίδ, ηιοηαείιαδ ίαείυδ βδΐ αηα εηπι 
€οδπι&, εα^υδ ρΐατβδ βχδίαηΐ Ιι^πιηί, ςηί ίη δ&ηείίδ ιτυρ<5ς. Και έκ ταύτης διασα>θεις τταραδόξω;, 
φαλίσθη. Και το μίν πνεύμα αύτοΰ άνήλήίΐ ϊ 
ούρανοΤς' τδ δε λείψανον άπβδ6θη τ^ γξ. 

ΜΗΝ1 Τ9 ΑΤΤφ. 
Κβ' 

Μνήμη του δσίου Πατρ&ς -ί^μών *1ϋ»ίη% 
Δαμάσκηνου. 

Οΰτος ύπηρχεν έπΙ της βασιλείας Αίοντ^ 
Ίσαύρου, και Κωνσταντίνου του υΐνΐ ι 
έκ της πόλεως Δαμασκού• γένους περι^ιο.; 
ένδοξου καΐ πιστού. Έτυχε δε φιλαρίτοϊ» π 
και έξεπαιδεύΒη πασαν τήν Έλληνιχήν ώ 
σιν, άλλα καΐ τήν Οείβν Γρβφι5ν. Δια δ τ 
Χριστόν πίστιν τλν πατρικών πλουτον χη (Ιοπι&(1α (ΙβεαηΙαηΙυΓ. 5&ηε1ηδ υογο Ιοαηηββ ηιυΐΐα 
νβΓΐ)0Γυπι υ1)6Γΐαΐ6 δβηίβηΐίατιιπιςτιβ ^Γ&νίΙαΙβ, αΐ- 
ςαβ δαερφ δεπρΙιΐΓΦ ααείοπί&ΐβ ΙΐΦΓβδίπι Ιεοηοπια• 
εΙιοΓυπι εοηίυηάβηδ, δβΒρβ εαΓεβΓβ, δφρβ βΒπιπιηίδ 
αϊ) ΙΐΦΓβΙίείδ ίη]ρ6Γ&ΙθΓίΙ)α8 πιαίΐαΐυδ, νβχαίπδςηβ, 
ίη ορίίαια εοηΓβδδίοηβ άβεβδδίΐ, βΐ α (Ιίδείρηίο δαο 
8ορτιΗα8 ΓυίΙ. ΓβδΙίδ, αερΓ80€ίρηβ ίηπιβ8ηΕ8ΕηεΙίΡίΐ8ε1ΐΕΐίδ1ιβ1)- Ο γεγονε μί)ναχος, μετά καΐ Κοσμά, οδτ:νο; 

λόγος τών έν ταϊς άγίαις Ιορταϊς ποίημα 
μελφδιών,καΐ μάλιστα έν τ^ άγί^ί μ£γάλ|ΐ !-Ι 
περί του Πάσχα. Ό ούν δσιος Ιωάννη;, τ| 
λόγων αύτου δυνάμει, και ταϊς εκ τών άγίοΛ -Ί 
άποδείξεσι, καττ^σχυνε τήν τών Είκονομί/'κ ί 
σιν. Όθεν και διαφόρως έξορισθείς παρά τώ» ί 
κών βασιλέων, καΐ φυλακαΐς παραδοθεί;, ο 
αύταΤς τ^ κακουχί^ ταλαιπωρηθείς, Ιν κίλτ; :ι 
γ(^ έτελειώθη, ταφεις όπό του μαθητού αύτον». 

Τ^ αυτί; ήμέρ^ 
"Άθλησις του άγιου μάρτυρος φιλουμέ>ο>. 

Φιλούμενος 6 μάρτυ; ήν έπί Αύρηλιονο5 Γί^ 
σιλέως, άπο χώρας της Λυκαονίας, πραγμϊ^ 
νος, και σίτον κομίζων έν τίί χώρ^ τη; λ^ Εοάβηι άίβ 

%%0 €€Γΐαηΐ6η Βοηοίί ηιαΠί/τίΒ ΡΜΙοιηβηί, 

ΡΙιίΙοηαβηιΐδ πι8γΙ>^γ, ΛπΓβΙΙαηο ϊπιρθΓΛίΟΓβ, βχ 

Γβ^ίοηβ Ι.νο&οηί(6, ηβςοίία βχβΓεβπδ, &(1Υ6ΐιβη(1ί8 

ΓιαπιβηΙίδ ΑηογΓ» ίη βαΐαΐία ορρπιπι (1α5&1. Οαοά ηιιΐβπι ΟΗπδϋΛηιΐδ βδδβΐ, αρυά ρΓβρΓρεΙαπι Αηε>Γ» ^^ "^ήί Γαλατίί;. Χριττια/ος δε ων, διαβάλλε^ <1οΐΑ(υ9, 6^υ8 (πΙ)υηα1ί δίδΐίΐυρ. Ουηο^ηθ ΟΙιπδΙαηι 
οηιηίηηι Οβαω ΟοπιίηυπιρΓθΠΐ6ΓβΙηΓ,ρηπιαηΐ(]ηί• 
ιίοπι ΓβΓΓβίδ εΐανίδ ρ6(1ίΙ)υ8 πι&ηίΐϊΐΐδςη^εοηηχίδ, ίη 
βηιιαίβηηι ΓΛρΙαδ, 8εοΓρίοηί1)υ8 ΙαεοΓαΙηΓ; άβίηάβ β 
ΙΙμηο (Ιβροδίΐηδ, ίη αηίβηίοιη ΓοΓη&οοπ) εοη^^είιιιΓ: 
ββίΐ ηαΙΙο, Ο^ί τίΓΐυΙβ,θαπιηο&ΙΤβοΙυβ, ρ6άί1)αδίΐ6- 
Γαιη, π)Ληί5π9, ^Ι οβρίΐο εΐανίδ (Γα;βεϋ8, Ιπ^ίηΙϋ 
δίαάία οαΓβη οοηίίΓΟΓβ εοπιρβΙΙϋαΓ, (Ιοηοε εαρδα βΐ 
ΙηΙιοΓο οοηΓ^οΙαβ, 1>οα(αη) αηίπιαπι βααπι ΟοοίΓβίΙί• άρχοντι ^Αγκύρας. Και παραστάς τψ ν^ 
αύτοΰ, και τον Χρισιον όμολογήσας, βδο* 
του παντο;, και Κύριον, πρώτον μΙν V 
τους πόδας κα? τάς χείρας ήλοις σιδηροί;, « 
σανίζεται. Έπειτα κρεμασθε•ς, μετά τοΰ ^ 
ξέεται, και του ξύλου άποκαταοιβασθ«*ιζ» ^^^ ^ 
νον έκπυρωθέντα έμβάλλεται. Έκ τούτου οι 
του Θιου δυνάμει, αβλαβής διαφυλαχθείς, Λ 
ται αύθις τους πόδας, και τας χείρας, κα'. ^ι^ 
φαλήν και έπι τριάκοντα σταδίου; έλιυνίΤίΐ' «ΗΙ. ρΓο (]ηο ηιαΓίχΓίηηι 5α1)ϋ(. 

λιποψυχήσας άπ^ του πο>λοϊ3 δρόμου, και του τοσούτου κόπου, τήν μβκχρίαν αύτοΟ ψυχήν παρέδωχι 

β«φ, δΓ Ιίν έμαρτυρησιν. ΜΙΙΝΙ τα ΑΓΤΩ. ΝΟΥΕΗΒΕΙΙ 
Α 186 Ά6λτ««ι<; "ίοΰ αγίου και πανειχρήμου αποστόλου 

Άνδρβου, άοβλφου του μεγάλου Πέτρου. 
ύτος, άδελοος γνήσιος ύττάρχων του μεγάλου 
στάλου Πέτρου, μετά τήν άνάληψιν του Κυρίου 
IV Ίησου Χρίστου, έχήρυξεν βίς πβσαν τήν πβρ- 
)ν της Βιθυνίας, καΐ του Πόντου, και της θρ^- 
, και της ΣκυΟίας. Μετά δΐ ταύτα άπηλΟεν εν 
αστουπ<5λει τ^ μεγάλγ^• έν ^ παρεμβάλλουσιν 6 
ιός, και 6 Φάσις οΐ ποταμοί. Ούτινος Φάσιδος 
τεροι ο\ ΑίΟ^οπες κατοικοΰσιν. ΕΤτα άπηλθεν έν 
:ραις της Άγα\ας εΙς Πελοπ^ννησον. Και έσταυ- 
Ιη δπο Αιγεάτου του ανθυπάτου* και οΰτως 
^ειώθη. Το δι Ιερον αύτοΰ λείψανον τότε μεν ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ Ιπο68ίιη& 

%%1 ϋβτίατηύπ Βαηοίί βί αΙανχΒΒίτηχ αρο$ΙϋΗ Αηάνβχ, 

{)'αίή» ιηος/ηί ΡβΐΗ, 

Ηίο ^βπη&ηιΐ3 ιηο^ηί αροδίοΗ ΡβΙπ Γραΐβρ, ροδΙ 

&5€6α8ίοη6ΐη Οοιηίηί ηοδίπ 4β9αΟΙιη5ΐί,ρΓ»<ϋθίΐνίΙ 

ίη ΙοΙα ιηαιήΐίιηα ορα ΒϋΙιγηίο), ΡοηΙί, ΤΙΐΓ&οίβΒ, βΐ 

δο^ΙΙιι® : άβίηάβ ιη&ςηαπι δβ1)α3ΐορο1ίιη ΙυβίΓ&νίΙ, 

φίαπι ίΐανϋ άαο ίηΙβΓδοίηάαηΙ, ΡβαΓϋβ, βΐ ΡΙιαδίβ, 

ου]υ8 δϋηΐ λοοοΙ® ίηίβποΓβδ ^ΕΛίορββ. ΡοβίΓβιηο 

ΡαίΓαδ ΑοΙι&ί® ίη Ρβίοροηηβδϋΐη πιίβΓανίΙ, ιι1)ί αϊ) 

Λζββα ρΓοοοηδίιΙβ ίη ΟΓαοβιη δΐι1)1α1α8 βδΐ : Εΐο[υβ 

ίΙ& πιΟΓίβπι οΙ)ϋΙ. δαοΓ® νβΓΟ β]υδ ΓβΙίςιιί® Ιαηο 

ςυίάβπι Ρα1π8 ίη Αοΐιαίθ άβροδίΙδΒ ; ροδίβα νβΓΟ ^βιωση. ι« οβ ΐ6|^'ί» »«».«« Λΐ.νγ>*»ν^ *ν,.• ^•- ΟοηδΙ&ηΙίηί ίηιρβΓαΙοπδ 3ϋδδυ & δαηοΐο ΑΓίβπιίο, 
η έν Ηάτραις της Αχαίας• ΰστερον δΐ άνακομι- . υη» οϋπι δβηοΐίδ αροδίοΐίδ ίυοα βΐ ΤιπιοΛβο, Οοη- 

*, προστάξει του βασιλέως Κωνσταντίνου, παρά βΐίΐηΐίηοροΐίπι ΐΓδίη^ΙαΙ», δΐιΐ) βαοΓΛ αροδΙοΙοΓαπι 

αγίου Αρτεμίου έν Κωνσταντινουπ<5λει κατετέθη, χηβηδδ οοηάίΐββ ίαβηιηΐ, ^ΓΕίίαπι οιίΓαΙίοηηπι βπιίΐ- 

ά των αγίων αποστόλων Αουκα καΐ Τιμοθέου, ΙβηΙββ. 

τήν \βράν τράπεζαν των αγίων αποστόλων, 
ον Ιαμάτων Χάριν. ΜΕΝΟΕΟαΠ βΚ^ΕΟΟΚϋΜ 

ΡΑΚ8 δΕΟϋΝΟΑ 

Α ΜΕΝ8Β ΟΕΟΕΜΒΒΙ ΑΟ ΡΕΒΒΙΙΑΚίυΜ. ΜΗΝΙ ΔΕΚΕΜΒΡ1Ω 

Έν τξ πρώττ^. 
Μνήμη του αγίου, και ένδοξου προφήτου Ναούμ. 
Ό μέγας και ένδοξος προφήτης Ναουμ έγέ- 
:ο άπο της φυλής Συ;^8ων καΐ, της χώρας των 
ιυδαίων. Ευλαβής δΐ ών, έδέξατο παρά θεοΰ προ- 
ΐτείας χάρισμα* και προεφήτευσε κατά Νινευή 
ς πόλεως, μετά το προφητεΰσαι κατ* αυτής πρό- 
ρον τ6ν Ίωναν. Κά^' εΤπεν, δ'τι Μέλ/ει ή Νι- 
υή Οπο υδάτων γλυκέων και πυρός άφανισθήναι. 
► κα•. γέγονε• τ^ γάρ κελεύσει του θεοΰ, δια τάς 
χαρτίας αύ:ών ή περιέχουσα τήν Νινευή λίμνη^ 
;ισμού γενομένου, κατεπόντισεν αυτήν. Και πυρ έκ 
ίς έρημου έπελθδν, τά εναπομείναν μέρος αύτη ς 
ϊτέχαυσε. Και μετά το προφητεΰσαι πάντα τάυτα^ 
πέθανε, καΐ 6πδ των συγγενών αύτοΰ ετάφη τό 
ιίψανον αύτοΰ έντίμως έν τζ ι^ αύτοΰ. Ήν δΐ δ'τε 
τελεύτησιν, ετών τεσσαράκοντα καΐ πέντε. ΕΤχε δΐ 
Ινίΐον μίν στρογγύλον* ΙσΧνον πρόσωπον, άπλας 
^ων επιμήκη. 

Τί αύτχΐ ήμέρ<|^ 
"Αθλησις τοΰ αγίου μάρτυρος *Ανανίου. 
'Δνανίας ύ μάρτυς έγένετο μέν άπό της Χώρας ο ΜΕΜ8Ε ΟΕΟΕΜΒΗΙ. 

Οίβ ρηπια 
1 ΟοτητηΘοιοταϋο $αηοΙ\ βΐ ρΙοήθ8ίρτορΗ6ΐ(Β ΝαΗητη. 
Μ&^υδ βΐ ςΙοποδυδ ρΓορΗβΙα ΝαΙιυπι (Ιβ ΙηΙ)ΐι 
δίπιβοη, βχ Γβ^ίοηβ 4υ(ΐ2ΒίΒ, £αίΙ, υΙγ δίη^ΐαή ίη 
Οθΐιπι ρίθίαΐβ. Ουπι ααίβπι ρΓορΙΐ6ΐί£Β άοηαπι Ε Οβο 
αοοβρίδδβΐ, ρΓορΙιβΙανίΙ αάνβΓδαδ Νίηίνβη υΓΐ)βπι, 
ροδΙ 4οηαηι ρΓορΗβΙβιη, (Ιίοβηδ : Νίηίνο άαΐαύυδ 
Εί^αίδ ί^ηίςηβ 8υ5νβΓΐβΙυΓ. Οαοά 6ΐεοηΙ]^ί( : ιΐΐνίηο 
βηίπι 3υδδΐι ρΓορΙβΓ θογοπι ρβοοαία δΐ&^ηυπι, ςυοά 
υΓΐ)6ηι ίρδαπι ΕΠΐ1)ί1)Λΐ, ΙβιτίΒηιοΙυΓΕοΙο,ίΙΙαπίδυΙ)- 
πιβΓδίΙ, βΐ ίςηίδ β1) θγθπιο ΐΓΓίιβηδ Γβΐίςυίαδ 63118 
ρβηίΐαδ Εΐ)8υηΊρ5ίΙ. ΡοδΙςυαηι) ΕυΙβπι ΙίΦΟΟπιηίΕ 
ρΓΙΒάίχίδδθΙ, άβοβδδίΐ, β3ΐΐ5ςυβ ουΓρυδ ε ρΓορίηςυίβ 
1) ίη ΙβΓΓΕ δαΕ ΙιοηοπΠοβ οοηάίΐυπι ίιιίΐ. Οαπι νβΓο 
ο1)ίίΙ, Εηηοδ φΐΕάΓΕςίηΐΕ ςαίηςηβ ε^61)ε1. ΕγεΙ 
ΕαΙβαι πιβηΐο ΓοΙαηάο, ίΕοίβ ^Εοίΐί, Ιβηαί ΟΕρίΠο, 

0Ερίΐ6 δ1ΐ1)0Εΐτθ ΕΟ ρΓ0€6Γ0. 

τρίχας. "Ην δΐ και ύποφάλακρος, και τήν κεφαλήν 

Εοοίβπι (Ιίβ 
3 Οβτίαηιβη δαηοΗ τηαΗι/ή$ Α ηαηιοβ, 
ΑηΕηΐΕδ πίΕΓίγΓ βχ ΡβΓδίιΙίδ Γβ^ίοηβ ίυίΐ, ΐΕίοαβ Ι«7 ΜΕΝΟΙ,ΟΟη ΡΑΚ8 Ι. ςτιίάβιη, 56(1 01ιη5(ίΕηα5 : αίςαβ ίάαΓΟΟ λ ΡβΓδίβ Α '^ώ^ ΙΙερσών ί δε λβίκος, έλλϊ Χρ.^^^ 

εοηαρΓβΙιβηδαβ, αε6Γΐ>ί95ίαιί8 ΙοπηβηΙίδβχοΓαοίαΙϋβ 

β5ΐ, βίβίΐ ηβοβιη Οββηβ οοηείδα^^,αΐ νιχ ΓβδρίΓΟΓβΙ. 

3α1)1&1ί5 ΐΑ0(ΐ6ΐη οευΐίβ ίΐα Ρ05, ςοί α(1βΓαηΙ, αΙΙο- 

οηΙπ3 βδΐ: ΟοπδαΓβίΙβ, βΐ Οβαιη ΟΓαΙβ : βοοβ βηίπι 

τίάβο δο&Ιαιη αι;1ϋπι αΐΐίπ^θοίβιη, βΐ βαρβΓ βΛπι 

Ιιοαιίηβδ ί^ηβοδ,ιηίΐιί άΐοβηΐβδ : νβηί ηο1)ίδουπι, βΐ 

(Ιαοβιηηδ Ιβ ίη υΓΐ)βιη 1α}1ί1ί3?, ΙιϋαπΙαΙίδ, Ιαείδςαβ 

ρίβηαιη. Ουίϋηδ ίη νβνϊ}\% βχδρίΓανίΙιβΙδαηοΙαςυί" 

άβιη ίΐΐίαδ αηίιηα ίη δαρθΓηαπι,ςααηι νίάβΓαΙ, οίνί• 

(αΐβπι αιΐνοΐανίΐ : λΙ οοΓραβ ίη ΡβΓδίάβ οοηάίίαπι 

θχδρβοΐαΐ (Γβιηβηάαπ] ,βΐ βχΐΓβιηαιη ρβδαΓΓβοΙίοηβπι, 

ςυαηάο αηα οαπι οπιηίύαδ ΓβδΠΓ^βΙ, βΐ ίπιαιοΓίαΙί διά τοΰτο πιάτϊντις αύτον οΐ Πίρ^ΐι, ;^^ 
Ισχυρώς Κί\ άιώ του «ολλοΟ θ€;μο^ ^^ 
νεκρός, ίλίγον αναπνέω^. Κίλ «ίμε^ίτν 
6φΟαλμου^ αύτου, και είπ* «ρός τοίις «;- 
έχεϊ• ΈγέρΟητε και ΐΓθ'.τ|σιτϊ π^ο; 6», 
Ιδοο γάρ θεωρώ σκάλχν ^άνοί>σαν β! ς τβι ^ 
και ιτυροειοεϊζ ζπ* αυτήν «νδρας λέγ^:ΐ; , 
θ* |χεθ' ή[χών, καί ε'σαη^άγωμεν « ιί; ., 
ιτληρωμένην χαράς χλΙ εύφοοσΰνης, χ», ςν 
ταΰτα ε^πων, εξέπνευσε• και ή μι> ίν; 
Ψ^χή άνηλθεν εις την 5νω π4λιν. κιί*;,;.. 
Το δΐ λείψχνον αύτοΰ κχτάκειται εν Η£;ϊ:ϊ 
χ6μενον τήν «ροβεραν και τελευτβίαν βνίΓί ΟΙιηδΗ ΟβΙ ηοδίΓί Γβςηο ρβΓΓρυβΙϋΓ. 

και αυτό μίλλει άναυτηναι μετά πάντων, και άπολαυσαι τί5ς αθανάτου βασιλείας Χριστοί 

ημών. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. Β ΜΗΝΙ τα ΑΥΊύ 

Οίβ δβοαηάα 

4 ΟοτητηβτηοταΙίο $αηοα αο ΙβαΙχ ΡΗχΙανβΗ ΕΙββ- 
ηιΟΒί/ηανϋ. 

ΙπιρβΓαηΙ^ Γβϋ^ίοδίδδίιηα ΐΓβηβ οίαπιίΐ ίβΐβ ; βχ 
Γβςίοηβ ΡαρΙιΙα^οηίΰΒ οΓίοδ, ορί^αβ ςαίίΐβιη δαίίβ 
απιρΗδ, ςπΕδ δί1)ί ίρδί ΐΕΐ)θΓαη(Ιο οοηιρδίΓανβΓ&Ι ; 
56(1 ροδίβα άία5ο1ίοα ίηνί(1ΐα α(1 ίηορίαπι τβά&οΐιΐδ, 
ηοη 1ααΐ6η ί(1οίΓθθ 6ΐ66πΐ05χηΦ ο1)1ϋιΐδ. Εχ υηο αα- 
Ι6ΐη 5βη6ΩοβηΙΐ2θ 6]ιΐδ 6Χ6πιρ1ο ραίαιη Ωβΐ, ςααοι 
ίηοΓβ(Ιί1)ί1ί ΓαβΓίΙ ίηρααρβΓβδ 111)θΓα1ίΙαΙβ.Α1)βΓΓίΐΓβΙ 
αΐίςααηοΐο νΐείηί δαί ύοδ : ςυί Ρ1ιί1&Γ6(υιη αάϋΐ, 
ίηνβηίίςυβ βυιη ίη α^βΐΐο δυο 3πηοΙί5 δΐιΐ) 30^0 \)0• 
1)ΐΐδ δβπιβηΐβπι ίαοίβηΐβπι. ΑΙ ΡΙιίΙαΓβΙαβ Ιιοπιίηβπι 
ιηοΒΓΟΓβ εοηΓβεΙαπι νίίΐβπδ, δοΐυΐο βίίΐυβ ΐΓαάίΙο η 
αΙΙβΓΟ 1)ονβ, ίρδβ ]υ^πι οαιη αΙΙβΓΟ 5α1)ίβηδ, άο- 
ιηαπι ΓβάϋΙ. Οααπι νίΓΐυΙβαι Οβαβ ΓβπιυηβΓαΙαραδ, 
6£Γβοί1, υ1 ίιηρβΓαΐΓίχ Μαπαπι ίΐΐΐπδ ΟΙίαιη Οοη- 
δίαηΐίηο Ωΐίο δαο ίη πιαίππιοηίιιη] εοΠοοαΓβΙ. Ουο 
ίαείηπι 65ΐ, ιι( 6]υ5 ΓαπιίΙία (ΙίΙαΙα ΓυβΗΐ. Ιρδβ Υ6γο 
ρΓορβηδίοΓ ίηραιιρθΓ68 ίαοΐαβ,βΐ αβςυβ &(1 δβηβοίη- 
Ιβηι ΩοΓβπδ, ο1)ίίΙ, 6ΐ ίη Οπδβοβ πιοη&δίβπο 86- 
ρυΐΐιΐδ 65ΐ. 

Εοίΐβαι άϊβ & εοπιηιβτηοΓαϋο εαποΗ ρτορΗβΙχ ΗαΙ>αο\ιο, 

Ι5(6 βχ ΙπΙ)υ 5ίπ]6οη ίυίΐ (Ιβ τρ^ίοηβ Ιιι(1φο9 : 
ρρορίιβίανίΐ ααΐβπι (ΙβοαρΙίνίΙαΙβ,βΙβνβΓδίοηβ 46Γυ- 
βαΐβπΐ Η6ΐ)Γ»οπιπι ιΐΓΐ)ίδ, άβςηβ €£Β(1βαε δβιτίΐυΐβ 

ρορυΙίΧυπι ΥβΓο ΝαΙ)υοΙιθ(1οηο5θΓ ΡβΓδ&Γ«πι τβχ ., , .^. _.,- , .,_- .,, ,. 

οοηίΓα ΙβΓϋδαΙβπι νβηίδδβΐ,αίΐ βχΙβΓΛδ ΙβΓΓαβ ία^ίΐ; ^ δουλείας τοΰ λαοΰ. "Οτε δε Ναβουχοδονοσο.ί, ί Β*. 

Μνήμη τοΰ άγ(ου και μακαρίου Φιλαρίτ:, 
Έλεϊ{μονος, 

Έπι της βασιλείας Είριξνης της ε^ηί; 
γέγονεν ούτος, άπό της χώρας Πιφλιγο^; 
σιος δι ών έκ τοΰ κιμάτου αύτοΰ, ύκλ φ„\. 
λικοΰ έπτώχευσε μίν της δΐ έλεημίσ^η,; ; 
ελάθετο. Άπδ ένος δΐ -πράγματος, $ γ: 
δείξομεν αύτον εΙς πάντα έλετ^μονα* 'Λίπ. 
τοΰ γε (τόνος αύτοΰ 6 βοΰς, καΐ άπηλ^ι ϊ:. 
ό γείτων, και εΰρεν αύτδν ε^ς τδ χωρήι; 
σπείροντα μετά τοΰ ζευγαρίου αύτοΰ* χι: 
νόν λυπούμενον, έλυσε το ϊ^ βο ίδιον, ΐ: 
αύτψ. Και αυτός υπερβάς τον ζυγλν μετΐ 
βοϊδίου, άπήλθεν εις τον οΓκον αύτοΰ. ]Ι 
Θεός τήν άρετήν αύτοΰ, έποίησε τήν ^ε! 
και έπηρε τήν έκγόνην αύτοΰ Μαρίαν >^α.ι 
τον υ^.όν αυτής ΚωνσταντΤνον. Και άπ6 τμι 
τη σεν ή γενεά αύτοΰ. Αυτός δΐ ελεών τοιχη 
και (ίογεύων μέχρι γήρως, απέθανε, κ«ί ηί 
ηί μον^ της Κρίσεως. 

Τί αύτ^ί ήμέρ<}Ε. 

Μνήμη τοΰ αγίου προφήτου Άμβ«χον|ΐ. 

Κα? οΰτος έκ της γενεάς τοΰ Συμεώί γτ 

άπό της χώρας τών Ιουδαίων. Ιϊροεφήτ£ν«5 

της βίχμαλωσία, και κιταστροφής τη; ϊί? 

λήμ, πόλεως τών Εβραίων, καί της σφη^' βΐ βίπιαΐ αο ΡβΓδβθ ΓβοβδδβΓβ, βΐ (|υί τβηιαηδβΓ&ηΙ 
Ιυάφί ίη .ΚβγρΙαπι (1βδθβη<1βηιηΙ, Γβ(1ϋΙ βΐ ίρδβ ίη 
ΙβΓΓ&πι δααηι, βΐ πΐθδ8οηΙ)υδ αβ;β11ί πιίηίδΐΓα1)αΙ : 
ςτ]ί1)αδ οηπι αΐίίϊααηίΐο ρΓαηάίαπι αίΤβΓΓβΙ,άοπιβδΙί- 
οίδδυίδ &ί( : Ε^ο Ιοη^υπι ίηβο ίΙβΓ : δί νβΓοΙοη- 
^ίοΓβπι πιΟΓΑπι ΙπαχβΓΟ, πιβδδθΓί1}υδ νοδ €ί1)υπι 
(ΙβΓβΓίβ. Ηίδ (ΙίεΙίδ αϊ) αη^βίο Βαύγίοηβηι 5α1)1α1ιΐδ 
βδΐ, ςυί» α1)6ΓαΙ πιίΙΙβ ραδδΐιυπι 1)18 εβηΐυπι δβχα- 
βίηία Γ[ΐιίηΓ|ϋβ : (Ι6(1ί1(ΐαβ οί1)υπι Οαηίοΐί ρρορίιβίβ) 
ίη Ιαου ίηείυδο : βΐ ταΓδαδ (Ιοηιαηι (ΙβΙαΙαβ, αΐΐβ- 
Γοιη ιη6δδθΓί1)υ5 ρρ&ηάίαπι αΐΐυΐίΐ, γθ ηβηιίηί ίηάί- λευς τών Περσών ήλθε κατά της Ίε:ο« 
?φυγε και άττζλθεν εΙς ξένην γήν. *Ως δ^ ^ί 
ψαν οΐ Ιίέρσαι, και ο\ άπομείναντες Ίον^'* 
έ6ησαν εις ΑΓγυτηον, ήλθε καΐ αυτός εΐίη 
αύτοΰ* και έδούλευε θερισταΐς τοΰ χ^ 
"Ελαβε δΐ τό άριστον άπαγαγεΤν τοΤς θερυ^ 
είπε τοις ίδίοις αύτοΰ* Έγώ υπάγω (α«χ?*^ 
έάν βραδύνω, κομίσατε τροφήν τοΤ; ^ψ 
Ταΰτα εΙπών, 6πό αγγέλου άπήλθεν είζ Βίβ"• 
μίλια διακόσια έξηκονταπέντε, και Ιδιοχε τ^^ 
φήν τψ προφήτη) Λανιήλ, Ιγκεκλειαμένφ ί ΟΕΟΕΜΒΕΕΙ• 190 . Κα\ ιιάλ•.ν ίφθχσε, και άπ•κ4μι« τοΤς Ο^^' Α οαΐβ. Οηιη νβΓΟ βΐ αΙΐΛ ιηαΐΐα ρΓβάίχίδββΙ, άίβιη 

έτερον άριστον, μηδενι εΙπών τό γεγονός. Προ- ο1)ϋΙ, βΐ δβρπίΐυβ Θ5ΐ. 

ϊ»ς δ^ γ,(χ\ %τιρΛ πολλά, έτελιύτηΛ και ετάφη. 
Τ^ αυτί ήμίρ^. 
"ΑΟλησις του αγίου μάρτυρος Άβίδου. 

:ι τ^ς ββτιλείΐς Λικιννίου του βασιλέως, ύκ- 

( ούτος $ιάκονος,και διδάσκαλος της του Χρίστου 

.ησ(ας, διδάσκων πάντας τους προσερΧο μένους 
τον λ<5γον της αληθείας. Τοΰτο μαθών ό βασι- 
κά ι 6ργισθεις, άποστείλας, έκράτησεν αυτόν, 

.6α<ϊάνισεν. Είτα άνάψας κάμινον μεγάλην, έν 
ένέβαλεν. Έν τ^ καΐ ψάλλων και ευχάριστων ^ 

;, το τέλος έδέξατο. "Ον οΐ Χριστιανοί κρύφα λβ- 

(ς, χαΐ μκτά μύρων και θυμιαμάτων άλείψαντες, 

ιλμοΤς χαΐ (ίμνοις, καΐ φδαις πνευματικαΤς κατ- 

XV, μβτά των αγίων όμολογητών Γουρία και Σα- ** 1)α8, ςυοά ρυβΠ», οηί ΟοΙΙΙιιιβ ςυιά&ιη ]υΓΕΐα ίη 

:, των τόν θ«^μα ποιησάντων τής κόρης, ήν Ιβιηρίο βοπιιηάβιη δαηοίοπιιη Οάβ βαΜ ηηρϋαβ 

:θος άπατήσας, καΐ πλανήσας δι* δ'ρκων Ιχειν βροροηάβΓΛΐ, ιηοχ άοοβρίΛΐη βΐ ίη ββΓνίΙαΙβιη Γβ- 

ίκα, πεποίηκε δούλην, εΤτα καΐ ές τάφον ζω- άαοΐ&ιη, νίτ&ιη ίηβαρβΓ ίη δβρηίοηιιη ίηίβοθΓΛΐ, & 

ίνέβαλεν* αλλ* οδτοι ο\ ίίγιοι, επειδή ήντιφώ- ιηοΓίβ ββΓναΓαηΙ. 

ν αυτήν (εΙς γάρ τόν ναόν ιύτών ώμοσεν 6 Γότθος, και οΰτως Ιλαβε τήν κύρην), έλυτρώσαντο αυτήν του 

:ου. Εοάβπι (Ιίβ 
€ ϋβτίαπίβη ΒαπΰΙί τηανίί/Ηβ ΑδΜ, 
Ι,ίοίηΐο ίηιρβΓαΙοΓβ ΓαίΙ ίβΐβ (ϋαοοηυδ, ΟΙΐΓΪβΙίίΐυβ 
ΕοεΙβδίο) άοοΙΟΓ : ςαί οαιη οηιηβδαιΐ δβ αοοβάβηΐβδ 
νβΓΐ)0 νβηΐβΐίδ ίηδΙηιβΓβΙ, αάίηιρβΓαΙοΓβπι άβίαΐαδ, 
β^αδ(Iαβ ]ιΐδδυ ΓβΙβηΙυδ,δυρρΗοϋδ δυΙ)]ίοίΙυΓ.Ββίη(1β 
ίη πι&βη&πι ΓοΓηαοβπι αΓίΙβηΙβπι ίη3θοΙαδ, ι\)ϊ ρδβΐ- 
Ιβηβ, βΙ^ΓαΙΐαβ Οβο βββηβ, βηβπι αοοβρίΐ: ςαβω 
ίϋΓΐιπι αΐιπδΐίαηί βαΐϊΐαΐυπι, αηβυβη1ί8(ΐυβ αο Ιΐιγ- 
ιηίαπίΛΐίδ (1β1ίΙ)υΙυπι, οαπι ρδ&ίπιίδ, Ιιγπιηΐδ, βΐ 
οαηΐίοίδ δρίπΙπΕΐίΙ)αδ ββρβΙίβΓυηΙοαπίδβηοΙίβοοη- 
Γβδ8οη1)ΐΐδ Οαπα βΐ δαπιοηα, βο πιιγ&οιιΙο ίηδί§;ηί- ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ ΙβΓίία 

1 ϋβτίατηβη $αηοΗ ηιαρηί τηανίίίήΒ ΤΗβοάοτί^ βρίΒϋορι 
Αΐ€χαηάήηί. 

ΑΙβχ&ηάπΦ ^ϋ^ρΐί ροραΐαδ, βΐ ρΓβΒοίραβ ύΓβίοΊ ΜΠΝΙ Τφ ΑϊΤ^. 

Γ 

Αθλησις του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου 
επισκόπου "Αλεξανδρείας. 

\ έν 'Αλεξανδρεί^ "ής Αίγύτπου άνθρωποι, καΐ 

στα οΐ "Ελληνες, καΐ, άπιστοι, πικροί και δυσ- Ο ^^^ Ι,^β^ΙρΙ^^,αάνβΓδϋδ δαηοΐοδ δΦνίθΙοΓϋάθΙβδΓηβΓβ. 

Ου&Γβ ρΐυπηιοδ ίη βα υΓΐ)β πιαρΙχΓβδ βίίβοβπιηΐ βχ ςυοΓϋΐη ηηηιβΓο δίΐηοΐιΐδ ίβΐβ ΤΙιβοοΙοΓηδ, ςαοά 
ΟΙιηδΙιιπι οοηΩΐβΓΘΐϋΓ, βΐ ίη ίρβυηι ΟΓβάβΓβΙ, ςαοά- 
ςιΐ6 6Γ8Β009 (1οο€Γ6ΐ.6απΐ(ΐ6Π) ρΓΟ Οβο 1ια1)6Γ6, ί&οΐο 
ίη βυπιίηιρβίυ, οοπιρΓβΙιβηδαδ, οπκΐβϋδδίηιβ <1ί1&- 
ηίαΙηΓ : άβίηάβ οοηΐβχΐβ βρίηίδ εοΓοηα οαρίΐί 6^υδ 
ίπιροδίΐα, οουΐίδςυβ §Γ&νίΙβΓ οοηΐυδίδ, δοοπιηιαίίδ 
ρβΓ ίοοαπι β( οοηΐβπιρίαπι ίΓΓίάβΙΟΓ : Ιηπι νίηοΐυβ 
ίη ηιατβ ρΓθ]ίοίΙηΓ ; δβά ίηάβ ίηοοίηπιίδ βτ&άβηδ, 
31158α ρΓφίβεΙί άβοοΙΙ&ΙηΓ : οη3α8 8&06Γ 1>6α(υ8φΐ6 
βρίπίαβ εοΒίοδ αδοβηάίΐ ; αΙ ρΓβΙίοββθ Γβΐίςαία ίη 
β&άβπι ηΓΐ)β ΑΙβχαηιΙπ&θ άβροδίΐ®, {Ιβ66(ΐ6ηϋ1)ΐΐ8 αά 
ίρβοδ ηδςαβ ίη ρΓβθδ6ηΐ6πι (Ιίθπι οπΓαΙίοηβδ βπιίΐ- ι 

>ι και ώμο^ έγένοντο εΙς τους αγίους, και διά 
.0 και πολλούς μάρτυρας άττειργάσαντο. Έξ ων 
)ν μαρτύρων έγένετο και ούτος ό άγιος βεόδο)- 
Μ απόντες γάρ δ των *Αλεξανδρέων λαός, δ'τι 
ς ό άγιος Θεόδωρος ομολογεί τόν Χριστόν,. και 
:εύει εΙς αυτόν, και διδάσκει τους Έλληνας ίχειν 
όν βεόν, μετά πικρίας σι>νέδραμον προς αότόν 
πιάσαντες αυτόν, πρώτον μ^ν έτιμωρήσαντο 
υρώς. Έπειτα πλέζαντες στέφανον έξ ακανθών, 
Ε^άνωσαν αυτόν* και ετυπτον εΙς τους Οφθαλμούς 
ου, και διεγελάτο και ένεπαίζετο. ΕΤτα δε6εις 
ίΐξ>η έν τ^ θαλασσή. ΚαΙ έξ αυτής υγιής έξελθών, 
προστάξει του άρχοντο, άπεκεφαλίσΟη. Κ'2 τό 
' ιερόν και μακάριον αύτου πνεύμα άνήλθεν εΙς ΙαηΙ. 

ις ουρανούς• τό δίτίμιον λείψανον κατετέθη έν αύτ^ τζ πόλει Αλεξανδρείας, παρέΧον τοις πρόσερΧομ^οις 
φ Ιάματα {ως του νυν. 

Ο Εοάβπι άίθ 

Η Οοτηηιβηιω'άαο $αη€ΐί €ί ρίοτιοή ρτορΗβί» Ξο^ 
ρΗοηίχ» 

ΙδΙβ δαηοίπδ βΐ^ίοποδίΐδ ρρορΙιβίΕ δορίιοηί&δ, βχ 
ΙπΙ)α δίπιβοη, βΐϋ ραΙπαΓοΙι» 4εΐ€θΙ), ΓΓαΙπ9Γ[υβ 
ραΙοΙιβΓππιί ^08βρ^1, οπιηίαΟβί πι&ηάαΐα ίπιρίβηδ, 
βΙίηρΓδΒΟί^ρΙίδ β^υ9 &σιΙ)ΐιΙαηδ, ρΓορΙιβΙί» άοηυπι 
Λοοβρΐΐ. ΡΓορΙιβΙανίΙ ΛαΙβπι άβ βνβΓβίοηβ,βΙ(1βδοΐ2ί- 
ι^οη6^6η1δα16Π1,ά6()αβ βχίβρπιίηαΐίοηβ 4αάβθοπιπι ; 
ςυο(1(1υβ,Ηβ1)^8θί80Π1ηίηο^β^6^ι^3,ρ6^υ1^&Γ^δ^6^ρο- 
ραΐαβ 6χ ^οηΐίύηδ βΐϊ^'βηάιΐδ 63δ6(, οηπι δαπιπιο ίπι• 
ρ^οη1Π1(1β(1β^ο^θβιρΓο1)ΓΟ,δηη1Π1α^Iυ6^αδ(οΓαπ1β1ο- 
ΓίαβΙΙιοηοΓβ; ςαοά άβπιυπι ΟΙιπδΙυδ ΟοπιίηαδΟΦ-^* ~ Τίαύτί1ήμε>(5^ 

Ιιίνι^μη του αγίου και Ινδόξου προφι(του £ο• 
φονίου. 

Και ούτος 6 άγιος, και ένδοξος προ«ρι{της Σοιρο- 
ις έχ του γένους ήν του Συμεών, του υΙου του 
τριάρχου Ιακώβ, αδελφού δΐ του Ιωσήφ του 
γχάλου. Ποιών δΐ τό θέλημα του Θεού, καΐ 
ρεοόμενος έν ταΐς έντολαϊς αύτοΰ, έδέξατο προ- 
,τείϊς χάρισμα, και προεφήτευσε περί της 
ώσεως, χαΐ έρημώσεως της Ιερουσαλήμ, και 
ρι του τέλους, χ%\ περί της καταλύσεως τών 
υδαίων κα? ίίτι έξολ^θρβυθέντων τών Εβραίων, 
φεται περιούσιος λαός του βεοο έξ εθνών* χαί 191 ΜΕΝΟΙΧ)βΙΙ ΡΑΒδ Ι. 9ρίηΙιΐ5 ]ιΐ4ΐβχ Γβιςοβ ίαίαπιβ,ιιιιίοαιςαβ δβοαηάαιη Α ϊσχΛΐ αΙσχύνη μίν των 4αδ6ώ», 14ξμ ^ 

ορ«Γ3. 6)ιΐ5 ΓβΙηΙ>αΙιΐΓα3 8ίΙ. Ηφο ίΐαςαβ οαιη 5ο• 

ρ1ιοηΪΑ5 ρΓ2Β<1 1X1536 1, ιποΓίααβ 6$1, β^115(]αβ οοΓρυβ 

άοπιί 511» <1βρο$ίΙαιη βχδρβοΐαΐ θχΐΓβσίΕΓη Γ65αΓΓ6- 

€\ϊοη€ϊΩ. ίοΛηηϊ ΤΙιβοΙοςο βΓΠ^^ίβ αο Ιίηβ&πΐ6ηΙΪ3 

€θΓροπ5 6ΓαΙ δίιηίΠίαιυδ, ιΓίδί ({υοά Ιιΐο ιηβηΐυιη 

ρ&αίο ΓθΙαο(1ίυ3 1ιαΙ>6])αΙ. Εοιίβιη (Ιίβ 
9 €οηιηί€7ηοτααο ίαηοίί ΤΗβοάηΙί, 

Β^ϋίεΙυδ Ίΐιβοάαΐαδ 6χ 67ρΓ0 ίηβυΐα, η ρυβπΐία 
Γβιηί95ο ΓβΙ>ιΐ5 1ια]α8 $8Βου1ΐ οαηΐίο, ΟΙιΓίδΙαιη βχ 
ΙοίΔ &ιι1ιη& οοπιρίβχαδ, ιηοη&οΐιυβ βΓΩοΐΙαπ ΙαηΙο- 
ςηβ ρβηρβΗΑΐίβ €1ιπ5ΐί, Ιιυαιίΐίΐβΐίδςιιβ δΐυάίο Ιβ- 
η6ΐ>&ΙαΓ»α11θ€θ πιοΐΐίδδίταβιιΐί .50X15 αΙβΓβΙυΓ,ϋδςιιβ χα{αιν* καί γενήσιται χριτΤις χα: 3β^^^.; ^ 
ιτνοης Χρίστος 6 Κύριος, χαΐ λτ^^χτΆ^τ^ ^ 
κατά τβ εργβ α•>τοΟ, Οίκτος μ^τΐ τό η.-, 
προφητεΰσαι, άποΟζνών» έτάφτ, γ• τ^Λ^, 
και κχτάκε'.τοί τό σώ(χζ αύτο•^, Ικςι// ^, ] 
ΤΕλευταίαν βνάττβσιν. "Όν οε (μοίο; ί^ι 
Θεολ4γφ• μικρδν το γένειον στρογγυλώτι:^! ίι 

Μνιζμτ^ του ^σ£ο:> Θεο^ούλοΐ. 
Ό δσιος Θεόδουλος γέγονεν άπ^ Κ'ΛΓρ«υ ττ; 
παι5ιόθεν δε τον κόνμον κατ«λι->αητ, κ«: το, ] 
άγαιτήσας άπο ψυχτ,ς, έγέν^το μο-^ιχ'^.Κι; : 
του Χρίστου τήν ιττωχε'αν ήγάιττ^σε,κι: ττϊ : 
σιν,καΐ τήν άκτημοσύνην, ΐΜ^τε άι•τ: ν^ρία^ιη ίιηρο5ίΙα9 δοιηπαιη οαρβΓβΙ. δίο ΐβίΙιΐΓ ωαΐΐα οοηΐί- β ^^^ ^'^°'^^ εχειν.καΐέν αύτοΤς^ έπανι^3>::* ηβηϋΑ, Ιιααιίςυβ ειιΙ>ίΙα οοΓραβ ιηαοβΓααβ, πιυΐΐα 
&1ία 5ρίηΙιΐΕΐία άοηα αεοβρίΐ ; Ιααι ίΐΐαά ροΙΪ55ΐ- 
ιηαπι, αΐ οαιηίαιη Ιιοιηίηαιιι οο^ΙαΙίοηββ ίηίΓΟδρί- 
οβΓ6ΐ.0υΑΓ6 31 ςυίβ ϋϋ αΙίΙβΓ αίςυβ δβηΙΐΓβΙ ρροΐο' 
ςα6ΓβΙθΓ,ο1)]αΓβ&1>2ΐΐ6ΐιιη,6ΐ ςαίάςαίά ίβαηίιηοοοη• 
Ο€ρί336ΐ,βχροη6ΐ)α1.0αίη βΐίαιη βΐυΐΐίΐίαιη βίαιαίΕΟβ, 
πηία30ΐι]α3ςα6 ορβΓα ΓβρΓ6ΐΐ6η(ΐ6ΐ)αΙ, αά ροΒηίΙβη• 
Ιίαιη ρ60€αΙθΓ68 οοηνβΓίβηβ. Ουπιςαβ ίΐα νίχίβδβΐ, 
ιηα]Ιθ3ςα6 ιηοπ1)υ3 αίςαβ άοοίπηα 86ΓνΑ356(, ίυ 
Ρ&€β<ΐ6ε638ί1,6)α5(]ΐΐ6 Γβΐίςαίφ ίη ΟγρΓΟ άβροβίΐ», 
οαταΐίοοββ βίΤαηάαηΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 
Οίβ ςιιαΓία 
ΙΟ €βτΙαηΐ€η $αηοίχ Βατ\)ατχ^ τηαΓί}/Η$. { 

§&η€ΐ&ΒαΓΐ>&Γ&,ιιι&Γΐ7Γ,6χ0πβηΐ6ίαίΙ, ΠΗα Οίοβ- 
€οη οα]α8άαιη^6ηΙίΙί8,(6ΐηροη1)α8ίιηρϋ ίοορβΓ&Ιοηβ 
Μαχίτηίαηί. ν6Γϋα3 ααΐβιη 63113 ραΙβΓ, ηβ βϋα ο1) 
βχίπιίαιη ΓοΓίηαιη ταρβΓβΙπΓ, ίη &11ί38ίιη&ΙυΓη α 86 
βχοίΐ3ΐαίΠαιηίηε1ιΐ8ί(,<ΐ6ο1ϋ()υ6 6ίίάοΙα,φΐ6Βοοΐ6ΓβΙ. 
Υ6πιιη ίΠα οοηΐηϋβ ΐ(1ο1ΐ8, Οιη3ΐί αιηοΓβ ΐηε6η8&, 
ίΐίαιη 3άοΓ&1)α1.υη(ΐ6 6(ίαπι ευιη 1)α1οβυιη ραΙβΓβθάί- 
βεαπ, αηαιηςαβ ίη οο ίβηβδίΓΟΠι ΩβΗ £αΙ)Γί3 πιαη- 
(1&936(, ίρ8α ρο8ΐ ρα1π3 ()ί3ε635αιη, 6 Ιαιτί ρΓ08ρί- 
εί6η5,ΐΓ65 αρβπΓίίβη65ΐΓα33υ55ί(; ίη ηοπιίηβ ΡβΧγϊλ, 
βί Ρίΐίί,βΐ 5ριπ1α3 8αηε1ί. Οο^ίΙα ί§ίΙυΓ ει ραίΓβ, 
ςαο(1 €Ιιπ5ΐ1αηα6556ΐ,ρΓ2Βί6εΙο ΙοΓςαβηάαίΓαάϋιΐΓ. 
Βείηάβ αιτβρία ίαςο) οεεαδίοηβ,ίη πιοηΐβπι δβρΓΟΠ- 
ρυίΙ:ςααπιραΙβΓ ίρδβ οοηίβηΐο εαρδα αβδβεαίυδ, δέ καταδαπανών το σώμχ αυτού βπο της τ.' 
γ,ρατιίοίζ καΐ της Χαμευνίας Ιδίςατο «' ;:: 
πνευματικά, ΚαΙ πρώτον χά^ϊΕσμα τ& ι::^-ι 
πάντων των ανθρώπων τοί>ς λογισμοί;. 1^ 
τις προσηλθεν αύτψ, ίλλα άντ^ αϊλλων λ: > 
χεν αύτους, και το άπ<$κρυφον του λο^.ίϋ'. 
Ιλεγεν αύτψ* σχημάτισα μεν ο ς δε ίτ/Γΐ ^ 
ήλεγχεν Ικάστου τάς πράξεις, και έπέΓ::^: 
μετάνόιαν. Οί>τω βιώσας, και τεολλουί σώϊί;!^ 
τρόπου, καΐ της διδασκαλίας αύτου, έγ ι^ 
έθανε. Και ετέθη χο λείψανον αύτοΰ έν 7ΐ[:^ 
Ι^ρύον Ιάματα. 

ΜΗΝΙ Τ9 ΑΓΤν 

"Αθλη^ις της αγίας μ^ρτ^ροζ Βαρ^: 

Έ άγ(α μάρτυς Βαρβάρα έγενετο άπο τ 
λής, θ^γάτηρ Διοσκ6ρου τινδς Έλληνος, : 
μιανοΰ του παρανόμου βασιλέως. Ό δΐ τβτ 
δια το εΤνάι αυτήν ευμορφον, Γνα μη άρτά^ί^ 
τήν, έποίησε πύργον όψηλδν, και άπεχλίί» 
έν αύτψ* και εδωκεν αύτ^ και ε!9ωλι, ί>:] 
κυν^. Εκείνη δΙ, τα ε*ίδωλα συντρίψασι, :> 
στον έπ<5θει, καί έσέβετο. Έξ ου κα^ λοϋτ^όιί 
τος του πατρός αυτής, και διαταξαμένου τοί; ! 
ταις μίαν θυρίδα ποιήσαι, 6ποχωρ?|σαντο; ι 
εκείνη άπδ του πύργου παρακύψασα, τρεί; 1 
διετάξατο γενέσθαι, εΙς το ^νομα του ϋβτ.^ 
του Γΐοΰ, χαΐ του άγιου Πνεύματος. Διτρ^ 
οδν παρά του πατρός ως Χριστιανή, πι,ίίί:^ ρΓορπίδ ηι&ηί1)αδ (ΐ6εοΗανίΙ ; δβά ειιω β ιηοηΐβ άβ• ϋ αρχοντι, και έτιμωρήθη. ΕΤτα φυγυυσα, ά>νΙ δεβηάθΓβΙ, άβίαρδο β εοείο ί^β εοηίΙα^Γ&νίΙ. 
εύρων, ο\&ίαις χερσίν άπεκεφάλισε. Κατερχόμενος δΐ 
κατελθόντος, 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ 

Οίβ ςυίηία 

1 1 ΟοΐπτηαηοταΗο $αη€ίί ΡαίνΙι ηο$ίή 8α6^. 

Τΐιβοάοδίο 4αηίθΓβ ίπιρθΓαηΙβ εΙ&ΓυίΙ Ιιίε δ&ηείαβ 

8&ι)&,βxΓβ^^οηβ^αρρ^.(]οεί8Β,^οαηη6θιδορ11ί&η&ι118. 

Α ρππια &ηΐ6Π] ®1α(6 ραΓβηΙίΙ)α8,6ΐ ηιαηάο ταΐβάί- 

εβηδ, α1)ίίΙ, 6ΐ ιηοηαείιηδ ίαείυδ βδΐ. δβά ηια)0Γηιη 

εβΓί&ηιίηαπι, ηια]οη8ςαθ τίΓΐηΙίβ βίαάίο ΐηΰθηβαβ. τδ δρος. Και καταδραμών αυτήν ό πατήρ βι^ι 
έκ του δρους, κατεκάη 6πδ πυρός έκ τονϊϊ 

ΜΠΝΙ Τ9 ΑΓΤ^. 
Ε'. 
Μν>{μη του οσίου Πατρδς ημών Σά&ι. 
ΈπΙ της βασιλείας Θεοδοσίου τού }ίιψ 
νετο ούτος δ ίίγιος Σάβας, άπδ τ^ς Χώρ« 
παδοκίας, Μζ Ιωάννου καΐ Σοιρίας* μιχρ^ί ^ 
έτι τήν ήλικίαν, καταλιπών και τους γονεϊζ ^ 
λ^σμον, άπβλθών, Ιγένετο μοναχές. 'Μ'Ψ ΟΕΟΕΜΒΕΚ. 194 όναιν αγώνων, χβι μ6(ζονος άρετήζ, άττηλοβ καιΐ \ αά ιηαρηαιη Εαΐΐι^ίηίαιιι 8β οοϋΐυϋΐ, αςαο ία ίηο- 

ηαδίβπϋΐη ίηΓβηαδ αά δαηοΙυιηΤΙιβοοΙίδΙαηι ΐϋίδδυβ 
βα οοηίβηΐίοηβ νίΓίαΙβδ ρβΓδβοαΙοδ βδΐ, αΐ ηοη δο- 
Ιαιη πιοπαοΐιοδ οπιηβδ δΐιρθΓανβήΙ, δβά βΐίαιη ηο- 
ιηίηίδ 0β1βΙ)πΙαΙβπι αρικί ίιηρβΓαΙΟΓΟδ ΑηαδΙδδίαιη, 
βυαδΙίηίΛηυιη δί1)ί οοιηραΓανβπΙ :βΙβηίιη αά ϋΐοδ 
δώ ΗίβΓΟδοΙγηιοΓααι ραίπαροΐιίδ Ιαηςααιη ιηβίΙίαΙοΓ 
ΐΏΐδδΠδ ΓϋίΙ. Οαί οηνη ιηαΐΐοδ νίΓίαΙίΙϊαδ ίιιι1)υίδ5βΙ, 
βΐ ιηυΐΐα ιηοηοδίβηα οοηίρυχίδδβΐ, ρΐυπηια βΐίαιη 
ιπίΓαουΙα οάίϋίδδβΐ, β ςαϋ)υδ \ιοο ηηχχια ιηβιηοΓα- 
1«Γ, ςαοά β Ιβιτααςααπι βίΐυχίΐ, αηηοβ ηαΐαδοοίο- 
^ίοΐα ςυίηςαβ, αά Οοπιίηαιη ΐΏί^Γ&νίΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ§Ε. Β 3ν μέγαν Εύθύμιον. Και παρ* εκείνου πέμπεται 
ο κάτω μονασττίριον, «ρός τον δγιον θε^κτιστον. 
τΓΗίοΰτον ήγωνίσατο ίΐς αρετή ν, ώστε μή μ(5νον 
7X1 τεάντας τους μονάζοντας, άλλα και γνώρι- 
γεν^σθαι τοις ^ασιλεΟσιν Άναστχσίψ καΐ Ίουστι- 
ί>. ΚαΙ γάρ και ιίς αύτους απεστάλη μεσίτης 
^ των πατριαρχών Ιεροσολύμων, Πολλούς δΐ 
ςας τήν άρετήν, και πολλά μοναστήρια συστη- 
νος, και θαύματα ούκ 6λ(γα έργασάμενος, ώς 
ίδιορ της γτ,ς έξαγαγειν, ^γδοηκονταπίντε ετών 
μένος, προς Κύριον έ{ε8ΐί{μησεν. 

ΜαΝΙ Τ9 ΑΥΤ^. 

ζ' 

μη του όσ(ου Πατρός ημών Νικωλάου, αρχιεπισ- 
κόπου Μύρων της Λυκίας. 

27ΓΙ της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
ετο ούτος ό μέγας άρχιερευς και Ο^'^μ^^^υΡϊ^ί 
1^οπος εις τα Μύρα Λυκίας• πρί^τερον γενίμε- 
μοναχός, καΐ πολλά άγωνισάμενος εΙς άρετι5ν. 
ίΐ δι επίσκοπος προεχειρίσθη, πολλά θαύματα 
ησεν' ήλευΟέρωσε δε και τρεΤς άνδρας έκ του 
χτου• έλοιδοργ;θη'«ν γάρ ούτοι, και έδέΟησαν, 
εμελλον άποκεφχλίζεσΟαι. Άλλ' αύτδς ^δοαμε, 
έκράτησε το σπαΟιον, καΐ επηρεν αυτό έκ των 
>ών του δημίου, καΐ άπέλυσεν αυτούς. Και άλλοτε 
IV έλοιδορήΟησαν άλλοι τρεις εΙς τον βασιλέα Κων- 
/τΤνον 6πό του έπαρχου *Αβλα6ΐου, ώς έπίβου- 
, καΐ άπεκλείσθησαν εΙς τό πραιτώριον. Και δτε 
λλον άποκ*0αλισ6ήναι , παρεκάλεσαν τόν ά'γιον 
ύλαον. Και ή;λθεν έν Κωνστϊτινουπ<5λει έν όνείρφ ^ 
παρτιζγγειλε τψ βασιλεΤ, καΐ τφ έπάρχψ, και άπ 
ιαν αυτούς. Και άλλα πολλά θαύματα ποιήσας, έν 
-{νη έτελείώΟη. 

ΜΠΝΙ Τ9 ΑΓΤ9. 
Ζ' 19 Οίβ δθχία 
Οοϊϊϊτηβιηοτααο $αηοΙί ραΐτίβ ηο$ίτί ΝΙωΙαι^ ωχΚίερί^οορί Μι^τχ ίη Ι,χ^οια, 

ΟοηδΙααΙίηο Μα^ηο ίπιρβΓαΙΟΓβ ΩοΓαίΙ ΐδΐβ ιηα- 
^ηιΐδ ροηΙίΓβχ βΐ ΤΗααιηαΙαΓςυδ βρΐδεοραδ ίη Μγρα 
Ι,γοίω ϋΓΐ)β : βΐ ρπηιαηι (|ϋί(1βηι πιοηαδΙίοΗΐη α^βηδ 
νίίΛηι, ΙοΙο αηίιηο ίη νίΓίαΙβδ οοηίβηιΐίΐ. ϋβίηάβ 
θρίδοοροδ ΟΓίΙίηαΙηδ» ηιυΐΐα πιίΓαοηΙαραίΓανίΙ. Τιβδ 
βηίπι Ιιοηιίηβδ α πιΟΓίβ 1ί1)βΓανίΙ, (|ϋί Γαίδο (Ιβίαΐί, 
βΐ Ιη νίηοαία €οη]βο1ί, ιΐ(1 δυρρίίείαπ) ϋαο6ΐ)αηΙυΓ : 
δβίΐ αοοαΓΓβηδ ίΙΙβ, ^Ιαύΐοςαβ ^^»Π1 οβΓνίοί5αδ ίπι- 
πιίηβηΐβ, β οαΓηίΩοίδ ηιαηί5υδ βΓβρΙο, οοδ δοΐνίΐ. 
Τοίίιίβηι αΐϋ οοη3υΓαΙίοηίδ ίη 6οηδΙαηΙίηαπι ίηιρβ* 
Γ&ΙοΓβπι α ρΓδβίβοΙο Αΐ)1αΙ)ίο Γαίδο ίηδίπιυΐαΐΐ, βΐ ίη 
ρΓδΒίοΓίο ίηοίηδί, ουπι οίΐρίΐθ ρΐβοίβηάί βδδβηΐ, 
δαηοΐαηι Νίοοίβυηι ίηνοοατυηΐ : ςαί ρβΓ ςυίβίβπι 
Οοηδίαηΐίηοροΐίπι αοΐνβηίβηδ, ίπιρβΓαΙοΓί, βΐ ρροδ- 
ίβοΐο ρΓΦΟβρίΙ, η( ίΠοδ (ΙίηιίΙΙβΓβηΙ. Ταηάβηι ροδ( 
ΐΏπΙΙβ αΗ& πιίΓαουΙα ίη ραοβ άβοβδδί^ ι{μη του βσίου Πατρός ημών Αμβροσίου, έπισκ<5- 
ποο Μεδιολάνων. Λμορ<5σιος ό θαυμαστός έγένετο έκ της π<$λεως 
»^ι.η€, συγκλητικός, έπι τών χρόνων τών υΙών του 
γάλου Κωνσταντίνου , Κωνσταντίου και Κώνσταν- 
;. Δια δΐ τήν πολλήν αύτοΰ άρετήν κα? δικαιοσύ- 
4, επίσκοπος, έγένετο Μεδιολάνων και διήρκεσεν 
; τών χρόνων του Μεγάλου Θεοδοσίου 
ων Ο^^κόν, καί έλευΟέ,:αν ψυχήν, ό'τε εΤδι ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 

Οίβ δβρίίπια 

18 €οτηηΐ€τηοτααο Βαποϋ Ραίή8 ηο$ίΗ ΑτηΙ)Τ08Η, 
€ρ\8θορχ ΜβάίοΙαηι. 

Λπι1)Γ0δία5&(1πιΐΓ3ΐ)ίΓΐ5βχαΓΐ)0 Κοπι&ΓαίΙδβηαΙοΓϋ 
ΟΓΐΙίηίδ^ ΙβηιροΓΐΙ)υ» ΟοηδΙαηΙϋ, βΐ Οοπί^ΙαηΙίβ Γιΐίο- 
Γϋπι ΟοπδΙαηΙίηί Μα^ηί. 01) ηιυΐΐαδ ίΐυΐβιη ίρδίαδ 
νίΓίαΙβδ βίςαβ ]υδΙίΙίίΐπι βρίδοορυδ Μθάίοΐαηβπδίδ 
ΓαοΙϋδ, νίχίΐ υδΓίαβ αά ίοπιροΓβ ΤΙιβοάοδίί Μ»§ηί. 
Ζήλον δ| ^ Οαιη νβΓο <ϋνίηο ζβίο ίηοβηδίΐδ βδδβΐ, αηίπιυηΐ(]α6 
ε τόν Μέ- 1ί1)βΓηπι 1ΐΛΐ)θΓβΙ. Τΐιβοίίοδίαηι Μαι^ηυιη ααοίΐ νοίιβ- ν θεοδ<5σιον πικρανθέντα, και άποστείλαντα στρα- 
V, και σφάξαντα τόν έν θεσσαλονίκη λαόν, επειδή 
τάισαν εΙς τόν βασιλέα, είτα έλθ^ντα εΙς τήν Ιορ- 

IV τών Χριστουγέννων, Ίνα εισοδεύση, και εΰξη- 
ι, κχι κοινωνήσω τών άχραντων μυστηρίων, έκώλυ- 

V αυτόν, χαΐ ούκ άφήκεν εΙσελθεΤν εις τό βήμα, 
πών, δ'τι Φονέας, και μάλιστα τοσούτων ομοφύλων 
ριστιανών, ή 'Κκκλησία του θεού ου δέχεται. Τόν δΐ 
'ίον έθαυμασεν ό βασιλεύς, και έτίμησε, και ύπ• 
ώρησεν, εΙπών, ότι Αληθώς άρχιερεύς έστι. Πολλά 
χαι άλλα μνήμης άξια ποιήσας, θανών έτεφη. 1ί1)6Γηπι ΙιαΙ)βΓβΙ, Τ1ιβθ(1οδίαηι Μοβηυηι ςαοά νοίιβ- 
πιβηΙβΓ €οπιπιοΙυδβχ6ΓείΙυπιηιίδίδδ6ΐ,αο Τΐιβδδαΐο- 
ηίθ6ηδ6ηι ρορα1απι,()υί ίη ίρδβ ίηιρβΓαΙοΓβπι ρβο- 
οανβΓαΙ (πιοίάαΓΐ 3αδδ1δδΡΐ, ίη ΓβδΙο ηαΐαΐίδ ΟΙιΓίδΙί 
Ιβπιρίυπι ίηί?Γ6(ϋ νοίβηΐβπι, ηΐ ΟΓαρβΙ βαοΓαςαβ πιγ- 
δΙβΓία ρβΓοίροΓβΙ, ίη^Γβδδα Ιβπιρίί ρΓθ1ιί1)ηίΙ : Εο- 
εΐβδία Οβί, ίηςαίβηδ, ηοη α(1πιίΙΙίΙ Ιιοπιίοί(1αδ, αο 
βοδ ρΓδΒδβΓίίπι; ςυί β|ϋδάβπι δβοαηι ^βηΐίδ ΟΙΐΓίδΙία- 
ηοδ ΐΓαοίϋαΓβηΙ. ΑΙ ίπιρβΓαΙοΓ δαηοίαπι Ε(1ηιίΓαΙαβ; 
δίπιηίςυβ ΗοηοΓβρΓΟδβουΙηβ; ΓβοβδδίΙ, Απι1)Γ0δίυπι 
νβΓϋπι βδδβ βρίδεορηηι αΓΑΓΠίαηδ. ΙΙΙβ νβΓΟ, ουπι 
πιυΐΐα αΐία πιβπιοΓ&Ια άί^ηα ίβείδδβΐ, οΙ>ϋΙ; δθηαΐ- 
Ιαδςαβ ίαίΐ. ^ 195 ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίβ οοΐανα 

14 ϋβΐ'ίατπϋη &αηοΙί ίηατΙ\ιΗ$ ΑίΗβηοάοΗ. 

ΙβΙβδαηείπδ β ΜβδοροΙαιηία δγπβΒΓϋίΙ,ιηοηαοΙιυδ 
ρίαδ Οβαπιςιιβ Ιίιηβπδ, ΐ6ΐηροπΙ)υ9 Οίοοίβΐίαηί ίιη• 
ρβΓαΙοπ9. ΟθίΕΐυβ αυΐβιη αϊ) ίάοΐαίπδ, ςυοά €1ιπ- 
βίαπι ρΓΟ Ββο ΙιαΙ)βΓβΙ., οοπαρΓβΙιβικϋΙυΓ αϊ) Εΐβιιβίο 
ρΓΦδίάβ, βΐ, αά άαα9 Γοίαιηηα» ίαηί1)υ8 αΐϋ^αΐυβ, 
αΓ(ΐ6ηΙί1)α8 ίαοίύυβ αάαπΙυΓ. Ταπί ΓβΓΓβοβ οαηάβηΐββ 
^1ο1)αΙθ9 ίΐΐίαδ αχί1ϋ9 9α1)^^^^αη(, ουιηςυβ δυρβΓ ίη- 
^βηΐβπι Ιαιηίηαιη ί^ηβαιη, αιηρΗίαάίηβ 3αηυ8θ ρα- 
Γβιη, βχΐβπάαπί : ιηοχ ϋονβ €οηβο δυΙ)3βοΙα ίίαιηιηα 
ίηείυάοηΐ. ΙΙΙβ νβΓο αηρβίίοο πιίηίδίβπο αϊ) ϋδ οπι- 
ηΐΙ)υ9 1ί1)6Γα1υδ, οοΐο^ίηία νίΓοδ αά €1ιπδ1ί Ωάβιη 
ρβΓίΓαοΙοδ, 01ιηδΙίαηο9βίΤβοίΙ ΡΓδΒΟβρίΙΐΙαςυβρΓδΒ ΜΕΝΟΙΧ)βη ΡΑΗδ. Ι 
Α ΜΗΝΙ ΊΏ Απα. 
Η' 

•'Αθλησις τοδ αγίου μάρτυρος ΆΙ^>^^ 

Οιήτος ό 6ίγιο<: έγένετο άπ^ ΜίΛιΐι:ι^ 
Συρίας , μοναχές ευλαβής χβΐ γ^^\^^ 
θεόν, έπΙ Διοχλητιανοΰ του ^βσιΐέίίζ ^^ 
δέ παρά των εΙδωλολατρών, δτιτΛνΧρυπ,Γ,^ 
έχρατι{6η παρά Έλευαίου άρχοντος• αϊ ί^^ 
αχοινίων, μέαον δύο στύλιον, ύπο χτ,^ΐ^Λδ 
κατεκάη. ΕΓτα σιδηρδ στρογγυλά Π'^ 
Ιβαλον εις τάς μανχάλας αύτοϊ. Κιΐ ,ΐί•^ 
έπ^ρωσαν πέταλον χαλκούν μέγα, Γβς, ^^ 
ί^πλωσαν αύτον έπ* αότφ. ΚαΙ αυΟίΓ έν ρ.1\ 
πυρακτωθέντι έμβάλλεται. Λ«τρωΒ«•; 04 1» 
τούτων δπο θεαυ αγγέλων, ίηιηΐατΛ ; ΓβοΙαβ, υΐ (ΙβοοΙΙαΓβΙυι*. βαηκ^αβ οαΓπίΓβχ (1ί9ΐΓίοΙο Β "^^υ Χρκηου πίστιν άγδοήκοντα άνδρας, α βίαίΐίο οβΓνίοί ίιηιηίηβΓβΙ, ιηαηπδ ςαίΒ §1α(ϋαιη Ιβ- 
ηβϋαΐ, ΓβρβηΙβ αϊ) ΙιυιηβΓΟ ανυίδα, υηα ουιη βπδβ 
111 ΙβΓταπι (ΙβοίάίΙ. ΟααΓβ ηβιηο αΐίυδ αά ίρδίιπι αο- 
εβόβΓβ αα9υ9 β9ΐ. δαηοΙυ9 νβΓΟ νίνβηάί Ωηβπι ΓβοίΙ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ ηοηα 

15 Οοηοβρίίο $αηοΙχ ΛητκΒ, ηιαίΓΐΒ Οβίρατοκ, 

Οοπ)ίηυ9 6ΐ 06α9 ηο9(6Γ ευιη αηίιηαΐυιη 9ί1)ί Ιβιη- 
ρΐυιη (Ιοιηπαιςαβ Ηαηοίαιη ίη δυυιη 1ια1)ίΙα6υΙαιη 
ρΓΟβραΓαΓβ νβΐΐβΐ, ιηίδίΐ αηΐξβίαπι δααιη αά ^οα^ι1^Iτ1 πάντας Χριστιανούς. Προσέταξι δ^ 6 ιρ-^^^ 
φαλισθηναι αυτόν, και του δημίοο τό γι 
μνώσαντος, καΐ θέλοντος αύτον άτιοχε^^'η; 
αύτοΰ άπλ του ώμου κοπεΤσα, ή χριτονη 
οίον, μετά του σπαθ(ου Ιπεσεν έπΙ τήν ^». 
δλ μή τολμήσαντος έγγίσαι αύτψ, βύτ^ς η 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΤΤα Έ σύλληψις της θ* 

αγίας *Άννης τ^ς ρ: 
θεοτ($κου . 

Ό Κύριος ημών και θεός, θέλων Ιτο•ιΐ3 
νσόν ^μψυχον, και οΓκον άγιον, είς χτο^ι 
του , τον άγγελον αύτοΰ απέστειλε τ,γΑ \ βΐ Αηηαιη ]α9ΐοδ, βχ (ίϋί1)α9 δϋαιη δβοαηάαιη οαΓ- ^^^^^^ '1ωακε?μ κα? "Ανναν, έξ ών ήοί/τ: ηβιη ΜαΐΓβπι ρΓΟΟβάβΓβ (ΙβδΙίηανβΓαί, βΐ ρΓβΒηυηΙία• 
νίΐ εοηεβρίίοηβηα ίηίβοαηάΰΒ αο δίβπΐίδ. αΐ ΥΐΓ^ηίδ 
ΓοεαπάίΙαϋ Ωάβπι ΓαοβΓβΙ. ΟοηοβρΙα β9ΐ ί^ϋοΓ, ηα- 
ΙαΓ^αβ δαηοΐα Υιγ^ο Μάπα, ηοη. υ1 (]ΐιί(1απι αίαηΐ, 
δβρίίιηβδίπδ, ααΐ βίηβ νίπ ορβΓα, ββά βχαοΐίδ ηο- 
νβπι ίηΐ6^π9 ιηβη9ίΙ)υ9, βχ ρΐ'οιηίδδίοηβ ςυίάβιη, 
αΙΙαπηβη βχ νίπ οοιι]αηο1ίοηβ : δοΐαδ βηίιη Οοιηίηυδ 
βΐ 0βυ9 ηο9ΐβΓ ^69υ9 €1ιπ5ΐα9 δίηβ νίΓΟ, αο δίηβ 
οοπισιίδΐίοηβ βΐ 9βΓηιηβ βχ βαηοΐα ΥίΓ^ίηβ ηα1τΐ9 
6δ(, παοάο ςυοάαηι ίρ9ί 9οϋ ηοΐο, ηο1)ί9 αυΐβιη ίηβΓ- 
ΓαΙ)ίΙί βΐ ίη6χρΗ6α1)ί1ί ; ουπκιαβ ρβΓίβοΙυ9 Οβυδ 69- 
9βΙ, οπιπία 9ί1)ί ςυο) αά εαρηίδ (ΰοοηοιηίαπι ρβΓίί- 
ηοηΐ, ρβπΓβοΙβ α9δυ[ηρ9ίΙ, ρΓουΙ Ιιαηιαηατη ηαΙυΓααι 
αΐ) ίηίΐίο εοηάίάίΐ αίςαβ βίΩηχίΙ. 

Εοάβιη άίβ 

1 β Οοηιιηβτηοταίχο ΒαηοΙί ΡαΙτίδ ηο8ΐη Ιοαηηί$, βρί- 
$€ορί, ^^^^ ροΒίβα %η Ιαπτατη ^αηοϋ 8αΙ)(Β $€0€$$α, 

^οαηπ69 61ιπ9ΐί 9βΓνα9 ΝίοοροΠ Αηηβηίβ) ηα1υ9, 
ιηοΓΐυί9ραΓβη(ί1)υ9 ΜαΓοίαηο ίιηροΓαηΙβ,6Γθ^αΙί9ίη 
ραυροΓθ9 Γα^α1ιαι^^υδ 9υί8, η[ΐοηαε1ιυ9 ίαοΐαδ βδΐ. 
01) δυαιη ααίριη νίΓΐυΙβηη α §6ΐ)αδΙθδ αρείιίβρίδοορο 
0ΓάίηαΙιΐ3 Οο1οηίίΒβρί5θορα8,βχαοΙί9 ίη βρί9θορα(υ 
άοοβιη αηηί9, βο αΙ)άίθΛΐο, ΗίβΓθ5θ1)Γπια ρΓοΓβοΙυ9 
65ΐ, οΐ ίη ΙαιίΓαπι 9αη€ΐί §αΙ}φ δβοβ^δίΐ: υ1)ί αάβο ίη 
νίΓΐπΙίΙ)υ5 ρΓοίβοίΙ, αίαΐίςααηάο άβαηι1)αΐ3ηδθΙ ίϋ- 
ηβΓί3 Ια1>0Γ6 άθΓαΙίςαΙαδ, άίνίηα αΓΓβρΙϋδ νίρίαΐβ, 
αά οβίΐαηι δΐιαπι, ςηβθ πιίΐΐβ ραδδυαηι ςαίη<]α6 α1)- ^ίΤν τήν κατά σάρκα Μητέρα αύτοΰ. Κι•ε 
τήν σύλληψιν της άγονου και στείρας, ν, 
της Παρτένου τήν γέννησιν. "Οθεν συνεκτ 
Παρθένος Μαρία, καΐ έγενντζΟη, ούχι, • 
τίνες, δ'τι Ιπτά μηνών, ή δτι χωρ•ς βνίι 
τελείως εννέα μηνών έγεννήθη^ *<*«*' έ{ έ 
μίν, έκ συναφείας δέ άνδρ<$ς. Μ(!νος ^ϊ; 
ί^μών καΐ θεδς Ίησοΰς 6 Χριστός άνΐϋ » 
χωρίς συναφείας καΐ σποράς έγεννι[$7) αϊ 
Παρθένου, άπορ^^ήτως και άνερμηνεύτω;, 
έκβϊνος μ<5νος• καΐ τέλειος υπάρχων θί^, 
αύτοΰ της κατά σάρκα οίκον ομίας τέλεΐϊ 
βέτο* καθώς και τήν τών ανθρώπων ©ύσιν ί 
νησε, και ΙπΛασε το καταχράς. 

Ι) Τί αύττί ήμέρ(ί 

Μνήμη του δσίου Πατρός ημών Ίω^νιπ 

ιιΐνου πρύτερον έπισκ<5που, εΤτα ήσ•^χ! 

λαύρας του αγίου Σάβα. 

Ιωάννης, δ του Χρίστου θεράπων, η 

Νικοπύλεως της Αρμενίας. Μετά δε θί> 

γενέων αύτοΰ, έπι της βασιλείας Μίρκ•»^^ 

τον πλοΰτον αύτοΰ τοΤς χτωχοΤς, και Ι^^ 

χ<5ς• διά δΐ τήν άρετήν αύτοΰ, έποίησεν ί 

σκοπον Κολωνείας δ αρχιεπίσκοπος Σεββί 

έπεσκ(5πησεν Ιτη δέκα. ΕΤτα ά»ε:ς τήν \ 

αύτοΰ, άπήλθεν εΙς τά Ιεροσόλυμα, χ«ί 

ε?ς τήν λαύραν τοΰ ά^^ίου Σάβα. Τοσούτον Ι 

ενάρετος, δτι ποτΐ περίπατων, καΐ κοπιά»* ΟΕΟΒΗΒΕΒ. 198 ονάμεως Θεοΰ, κβΐ κ&ρέΟη εξαίφνης «Ις τ6 \ βΓαΙ,Ιβηιροηβ πιοπιβηΐο (ΙβίθίτβΙτίΓ.δβά ουιη ΡβΓββθ ν αύτου, της έν μίαψ όδου έχούσης μ(λι« 
Άλλχ κβι 6'τε ήλΒον οΐ Πέρσαι κατά της χώ- 
είνης, καΐ άπήλθον χαΐ εις τήν λαύραν, έτυ 
,σαν, και ούκ Ι'βλεπον το κελλίον αύτοΰ• ΐ(^τι5- 
11 τδν θεόν Ιδεϊν, τεώς χωρίζεται ή ψυχ^η απλ 
ί)ματος, και Ιδειξεν αύτφ. Ζήσας δέ τά πάντα 
ατ^ν τέσσαρα έτελειώθη. 

Τ^ αύτ^ ήμέρ^Ε 
η των αγίων αποστόλων έκ των ^βδ'ίμήκοντα, 
Γθένους, Άπολλώ, Κηφδ, Τυχιχοιί, 'βπαφροδί- 
Κα((ταρος, και Όνησκρόρου. 

>των των άγ(ων αποστόλων, δ μεν Σωσθένης, 
ς ό άγιος απόστολος Παύλος μέμνηται, έπ(- 
ς Κολιφώνος έγένετο* δ δΐ *Απολλώ, οδτινος βχουΓβίοηβΒ ίη ίΐίαιη ΓΟ^ίοηβιη ίαεβΓβηΙ, βΐ αά Ιαα- 
Γ&ιη ρβΓΥβηίδδβηΙ, βχοοΒοαΙί δυηί, ηβο οβίίαιη ίΙΗαβ 
νίιΙβΓβ ροΙαβΓπηΙ. ΚοβανίΙ αυΐβιη Οβιιπα,υΙ νίάβΓβΙ, 
ςυοιηοάο αηίιηα β οοΓροΓβ βχοοάβΓβΙ ; νοΙί(ίαβ 
οοιηρο5 ίαοΐυβ ββΐ. Οιιιη νβΓο αηηοδ ςυαΙυοΓ δυρΓα 
ούηΐυαι νίχίδδβΐ, πιίβΓανίΙ αά Οοιηίηυιη. 

Εοάβπι άίβ 
11 ϋοϊΆτηβηιοταΙιο $αηοΙοτΜη% αρο$1ο1οτηιη βχ $β- 
ρίΗαρίηία, 8θ8ίΗβηί$, ΑροΙΙο, ϋβρΗχ, ΐνοΛίοί, Ερα- 
ρΗτοάιΙΊ^ €3Β$ατχ8, €ί ΟηββίρΗοη, 

Εχ Ιιίδ δδίηοΐίδ αρθ!>ΙοΗδ δοδίΐιβηβδ ςϋίάβιη,ου]υδ 
δ&ηοΐοδ &ροδΙο1ιΐδ Ρ&αίιιβ ιηβιηίηίΐ,βρίδοοραδ Οοΐο- 
ρΐιοηίδ ίϋίΐ; ΑροΙΙο ΕαΙβω, ου]αδ ιηβηΐίοηβιη ΓαοίΙ »τοΰ ό αύτδς απόστολος μέμνηται έν ττ) προς β ίάβπι αροδίοΐιΐδ ίη ρπιπα αά €οπη11ιίθδ Ερί^ΙοΙα, ϊίους πρώτ^ϊ έπιττολι^ί, επίσκοπος Καισαρείας 
ο. Ό δέ Τυχικδς, ου και αύτοΰ δ αύτδς άπό- 
; μέμνηται, δεύτερος επίσκοπος μετά ΣωσΟέ- 
ολοφώνος έγένετο' δ δΐ Έπαφρόδιτος, οδτινος 
»του δ αύτδς απόστολος μέμνηται, επίσκοπος 
ίχης έγένετο- δ δ^ ΚαΤσαρ, ου καΐ αύτοΰ 
•όστολος μέμνηται, επίσκοπος Κορώνης γέγο- 
ώτοι πάντες καλώς πολιτευσάμενοι, και δσίως 
ίναντες, και κυβερνήσαντες τάς λαχούσας ού- 
Ι^κκλησίας, και τον λαδν, και πολλούς πείρα- 
και βασάνους ύπομείναντες ύπερ Χριστού «ρΐδοοροδ Οοίδαρβοθ ; Τγϋΐιίουδ νβΓΟ, (1β (ΐαο ίίΐβιη 
ΡαιιΙαδ, δοδίΐιβηι ίη βρίδοοραΐα ΟοΙορΙιοηίδδυοοβδ- 
δίΐ ; Εραρ!ΐΓ0(1ίΙαδ, ςυβπι ίάβπι αροβίοΐαδ ΙαικίΕΐ, 
Αάηαοβηδβπι Εοοίβδίαπι βρίδθορυδΓβχίΙ;ΟΐΕ5&Γ(1β- 
ιηυπι, ου]υδ ίάβηι Ραυίπδ ηιβηιίηίΐ, ΟοΓοηβηδίδ 
βρίδοορυδ ΓυίΙ. Ουί οπιηββ νίΐα ΓβεΙβ ΐΓδαΐδ&οΙα, 
βαδςυβ, ςη» δί1)ί ο1)ΙίββΓ3ΐηΙ, Εοοίβδίαδ βΐ ροραΐυπι 
δαηοΐβ Γβΐίβίοδβςαβ §υ1)βΓηαηΐ€δ αίςυβ ραδοβπίβδ, 
ιηυΐΐαδ ΦΓΐιηιη&δ αο ΓοΓΠίβηΙα ρΓΟ ΟΗπδΙο αϊ) ϊάΟ' 
Ιοίαίπδ ρΛδδί (ΙβοβδδβΓπηΙ, αηίπι&δ δΠΕδ Οοηιίηο ^ΓαάβηΙθδ, ρρο ςαο ρΓοπιρΙο &ηίπιο οβΒδί βυηΐ. 
των ειδωλολατρών, έτελειώΟησαν, παραδόντες τάς ψυχάς αυτών τφ Κυρίψ, 6π1ρ ού προθύμως 
ήσαν. 

Τ^ αύτζ ήμέρς; Ο Εοάβω άίβ 

Μ^ίήμη του όσίυυ Ιίατρδς ημών ΙΙαταπίου. 1β ϋοτητηβηιοταϋο 8αη€ίί ΡαίτΐΒ ηθ8ΐΗ ΡαΙαρη. δ'σιος πατ^,ρ ημών Πατάπιος ήν άπδ Θηβών 
,Ιγύπτου• γενόμενος δ^ μονάχος, άπήλΟεν εις 
ερημον και ησύχασε πολλούς χρόνους* εΤχα 
ίρημον καταλιπών, παρεγένετο εΙς Κωνσταν- 
ηολιν, ΙνΟα πολλά κατειργασατο θαύματα* 
)υς άνιβλέψαι δια προσευΛής έποίησε, καΙ 
κικδν διά χρίσεως αγίου ελαίου έθεράπευσε* 
:ϊρον έχοντα καρκϊνον Ιάσατο, δπερ, ως ο\ Ια- 
λέγουσιν, ίστι πάθος άνίατον. Και δαίμονας 
>νον έξ ανθρώπων, αλλά καΐ έκ τόπων πολλών 
τοντας τους ανθρώπους, άπήλασε, καΐ έδίωξε. 
ί)λα πολλά θαύματα έποίησε μνήμης και συγ- 
ί\ς άξιο. Τοιούτος δΐ γενόμενος, και παρά βα- 
ι)ν και πατριαρχών τιμώμενος, καΐ ύπδ πάντων 
:ήν άρετήν αυτού άγαπώμενος, έν ειρήνη τέ)ος 
χιρόντο; βίου έδέξατο, καΐ παρέδωκε την μακα- 
αύτού ψυχήν τψ Κυρίψ. Τδ δ^ τίμιον αυτού 
ονον χατετέθη έν Κωνσταντινουπρλει. 

Ττί αυτί ήΐ^^?<? 

νι5{^η χού οσίου Πατρδς ημών Σωφρονίου, επι- 
σκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου. 

δσιος ϋατήρ ημών Σωφρόνιος έγένετο άπδ 
Κύπρου της μεγάλης νήσου, Χριστιανών και 
:βών γονέων υ\ός. Ήν δΐ δι' εύφυίαν πολυμαθής, 
-νους έημιλώς τήν άγίαν Γραφή ν, και μελετή- 
τί λόγια Κυρίου νυκτδς καί ημέρας. Τοσούτον 
βένετο ενάρετος, και ευλαβής, ώστε καί μεγά- δαηοΐοδ ραΙβΓ ποδΙβΓ ΡαΙαρίυδ Τ1ιβ1)ί8 ίη Αίΐ^γρίο 
ηαΐυβ, δΐιιηρίο ηαοηαοΙιοΓυχη ίηδίίΐαίο, ίη βρβπιυπι 
δβεβδδίΐ, υ1)ί (Ιία ςιιίβίαηινίίαπι β^ίΐ. Ρθδΐ6αΓ6ΐίοΙ& 
ΘΓθπιο ΟοηδΙαηΙίηοροΙίηι ρΓοΓβοΙαδ,ρΙαππιαραίΓα- 
νίΐ ιηίΓ&ουΙα : εα^οίδ βηίηι νίδτιπι ρΓ6είΙ)α8 αάΐιί- 
1)ίΙίδ ΓβδΙίΙυίΙ : ίηΙβΓουΙβ &ςυ& 1αΙ)0ΓαηΙβηι, οίβο 
δαηοΐο υηςοηβ οοΓανίΙ : ςυβπκίαπι οαηοΓΟ, η)θΓΐ)ο, 
ηΐ πιβάίοί αίϋηΙ,ίπιπιβ^ί€α1)11ί,Γ0ΓΓβρΙϋηι1ί!)βΓ8νίΙ; 
«ΐΓοηιοηθδ ηοη δοΐυιυ β1) Ιιαπιαηίδ οοΓροΓί^Πδ,δβάα 
ιηηΐΐίδ βΐίβπι 1οοίδ,ιι1)ί 1ιοπιίηίΙ)ηδ ηοοβ1)3ηΙ, βχρα- 
1ί( ίυςανίίςυβ : ηιαίΐα θ6ηί(]υο αΙίαπιβηιοΓ&Ια (Ιί^ηα 
ρΓοάί^ία ίβοίΐ. ϋαπΐ(|υβ ίαΐίδ (αηΐηδιίυβ βδδβΐ,αΐίΐαβ 
β ίη δυπιπιο ΙιοηοΓο αϊ) ίπιρβΓαΙοπϋυδ βΐ ραΙηαΓοΗίδ 
ο1) δΐι&δνίΓΐυΐ6δ1ι&1)6Γ6ΐαΓ,ίη ραοβ Ωηβπι ρΓΦδβηΙίδ 
νίΐΒ9 αεοβρίΐ, 1)6&(αιη αηίπι&πι δυαπι Οοηιίηο ΐΓα- 
άβηδ ; ρΓβΙίοδβΒ νβΓΟ 6)υδ τεΙίςηί^Β Οοηδίαηΐίηοροΐί 
ςαίβδοαηΐ. 

Εοάβπι άϊβ 

%9 €οτηιη6τηοταΗο εαποΗ Ρα(Γί$ ηο8ΐΗ ΒορΗνοπϋ^ 

€ρί8€ορί ΰοηδίαιιϋΒί €}/ρτι, 

δαηοΐυδ ΡαΙβΓ ηοδΙΟΓ δορΙίΓοηίυδ ίη ΟγρΓο πίΛ- 
βηα ίηδαΐα ΟΙιπδΙίβηίδ ρίίδςυβ ρ&Γ6ηΙί1)υδ ηαΐϋδ, 
ίβΐίοίΐαΐβ ίη^βηίί ηιυΐΐαδ δοίβηΐίαδ αδδ6οπΙαδ,δαεΓ&πι- 
ςηβ δεπρΙαΓαπι νβΓδ&ηδ,ίη είοςυίίδ Οοηιίηί ηοοία 
(Ιίυςαβ πΐ6άί(&1)α1υΓ. Εο αυΐβπι νίΓΐυΙίδ ρίβίαΐίδςηβ 
ρΓΟΟβδδίΙ, ηΐ βΐ πιιιΗοΓηηι άοηοΓΟπι (ϋ^ηιΐδ ί ΜΕΒΟυΟβπ ΡΑΒ8 Ι. 

*ι ^Γ.^ΛΛ. Μ'Λ^Χ ΛχτΛίτύΛ, Οαατ^ ^λΙ Οβαιί^ηι Α ϊ<*» 7Λ^ντψτΌ^$ 1ζΐΜ|τνκ, ββ» Ε6<ΐ1«4ΐ3» 7<^ηίΑ^, ρ4αρ«ΓΒΐ» 4ι»: ^η ^Γρ Κ^ανν 

1ΒΦ €€τνψΜ^Μ ί<»τίίΐηΐ'ΐ ΐΜίτΙ^τηο» Ιί^βτ, Η€Τ.Λύ' 

%ίΒΛ^Λη^ μ»λΗ^τ Μ^,ηΛΑ 1/»τηοροΓί1>α4 Μ^χίοαϋοϋ Β 
Α» ρ^λίοη^ ίοίΐ. Οαια 20(«ιβ ία «γ1>« ΛΙβχΜίΊήΑ 
ί*Λί\ηΛΛ^ίΛ ιηΊ>ι^^ρΐΛΐίοιιβαι,'{α2»Ιίοοβιικ]α£τθ' 
(4Τ^Α(βτ• ηί^ία^ «4ΐ&1» ίωρ ;Γ%ΙθΓβ αΗ ^αΓ^4|^ΟI^• 
ροηβο^ΐλ^οΐί" 1^1 ϊ.ιρ^αΙίΐ'^Ι «Ιθ'^αβαΐι«λρΙαπιιιαιη 

ά^ΧΛί\η^ οηοί εοοΙτύτ^Γϊία, ϋϋΓί^ΐίΑηοβ ρΓοοαρΙίο- 
Γ-ί:* βτβ4:1*οΓΜν|α*; Γβ'ί'ίίίΐίΐ, βο-ι/^οβ, ςοί ιηοΓί>ο 
&Ιί/|«ο 1α1ρογ4Γ^ιιΙ, επΓατίΙ, 0^ο<1 α!)ί εοί^πονίΐ ίαι- 
ρ^ΓϊΙοΓ, αΐΗΐΙ Η^πηο^•η4&πι ρΓ»ίβοΙααι, ςαί οπιι:ί 

Μιτί^Ιί^οΑ β'Ι'^ Αΐ»4ΐαο^Γ€. ΑΙ ίΐΐβ Μβα^Β θ€ο1ο$ ρπ- 
ίίιαίο ^ϋίΑύ, (1βίπ(1β Ιίη^α^ιη ρΓΦα(1ίΙ §β<1 ΰοιη 
«ΐοίΙ&Ιί Γ^^ΙίΙαΙαιο ίΙΙαιη ΰβηΐ6Γ6ΐ, €Γ0<1ί(ϋΙβΙίρ3β 
Η':Γίηοίίί'.Ώ-'5, Η 9 ΜποΙο Μβπα ΙαρίίζΑΐα^, ιυοχαΒ «ϊ4« ι 

^ώ^χς, Η ^ι^^τζάτψ γιζ^^ •κ;«ς Κ^η 
ΜΗΧΙ τα ΑΓΓΟ. 


*Αθλτ,τϊ^ • 


Ό 5γ:ο; μάρτ-^ς Ιίτ,>χ; ^ι» » Μι: , 

τ'ί>5. Ά^ελ4«ίτ» 2ί ε'ς *Αλ£ξτ•^-τ>, χι 

^ους έχο!τ,«, χϊΐ χολ/οός τώτ» ββΙίννΛ'Τϊ 

γέ'/τ,ι τότ» εηρ/.οτ». ι-ιβ βχτανίττ^ τόι γι 
•κλΧ μετατπίτιι χίτόη» άχ^ τζς τίτ» 1 
χίτΕίως. Ό 5« αχελ^ών, έτ-^φλ^η τίι ί 
τή» γλώσΜτν χ>:ο•3 Ιχοψεν. *42< 2ε Εί»ι 
λ IV όγιχ/χντΛ, έχίτΓΕΐ^Φε χαι αύτος, χι' 
τοΟ αγίου Μτ^νζ έβ«χτ(βθΐΊ• ««ρ^ 2* "Λ' 
των έχυχ(^χων έ^^ειροτον7]01} έχίσχοτχ ί;„ ααί οοη>^ηβΓίΐηΙ βρί.οορί5, ο,άίηαΐα» ί•.1 βρί- Ο ? ^ β^-λ^'^ί. «ύτος άχελΟών έτιμωρ<«. */νψθίΐ, 14 τβΓο 00111 ίίπρβΓαΙοπ ΓβηαηΙίαΙαιη β&Μ;1, 
τβπίΐ ίρν;^ ^ον] β οαπι Ευ^^Γ&ρΙιο βοο ηοΐΕπο β- 
(ΙβΓΠ ΑΐηρίΜΟ (^Γ»τί^»ίαΐ6 βζεηΐΰί3ΐθ9,ς1α(]ίο(ΐ6ΐηιιιη 

Εο<]βπι (ϋβ 

ΙΙ! ε^ίατηαι %αη^1ί ιηηΙΙίΜ^ηβ €€τΙαηιχηίΙ\α άατχ 

ΟατΜι ΡαρΜαροη\$, άμα τψ νοτχριψ αυτού Κύγράφ<|» χ.γ:•.: 
τέλος μζχζΐραις χαταχ^ψας χύτο•»; ένεΐλί ί>(β Μοοία^ 6Χ Γβ^ίοηβ ΡαρΙιΙα^ζοηί^Β ΓυίΙ. Οαιη 
απίβίτι αυ(1ΐ»«)βΙ, ^α^ίαηυπ1 Αρο^ΙαΙβιη Απεγρ® ίη 
^ίιΐίχΐία ο»Ηβ, οίΐίίΐ ραιη, βχρΓοΙ)ΓανίΙ(]αβ βί, ςαοά 
ίφοΊίΐΙίΐ ^*»ΛθΙ. ΟίΐΓί8ΐίί|ϋθ ίηίΓηίευ». Ουαιηο})ΓΡΐιι 
ίίκΐί^παΐϋπ ^υ1ίαπυΗ, ΙοΓςαβπβ ΟοπιβΙΙυιη εοΒρίΙ : 6ΐ 
ρπΓπιΐΓπ ΓβΓΓβα βΐ εαπ<1βη1β ζοηα ΰοη5ΐποΙαπι,ιηυ1- Τή αύτ$ ήμβρ^ Ι 

"Αθληβίζ του αγίου και χολυάθλου ϊά 
Παφλαγ^νος. 
Έχ τή( Χώρα< Παφλαγονίας ήν 0'3η< 
καΐ άχούσα< δτι Ιουλιανός ό Παραβάτη; 5 
ραν ενι της Γαλατίας, άχηλΟε χρός βντόι 
0εις ΙμπροτΟεν αύτου, έχάλεσεν ούτέν ι 
και έχθρόν του Χριστβΰ. Και τ<5τε έπυφί' 
λιανός, καΐ ήρξατο τιμωρεΤν αύτ^ν. Και '5 
Ιζωαεν αυτόν μετά αιο ΐ)ράς ζώνης τιν> 
νης. Και και<5μενος, καΐ τό αίμα ρέων ή» 
Ιοί|Πί! ρβΓίαβαίπ !>αη^υίηβ, ββουια ίη υΓϋβιη Εάβ»- -. Παραβάτη) χβριπατοΰντι. Και δτβ εφθιπν 
»ϋπι ίΐυχίΐ; πΗί βαΙ>α1ί8οαηά6ηΙίΙ)ΰ9ΐιαιη6Γθ8ί11ίυβ σαν χολιν, πάλιν έχύριοσε αουβλία, χαΐ 
ρβιΓοΓίΐνίΙ ; Ιϋΐη οίανί» ΓβΓΓβίδ ίη οαρίΐβ (ΙβΩχίδ, χους ώμους αύτου• καΐ μετά τοΰτο έπο(^ 
οχΙοη.Ηαπι Ιιυπιί βαηοίικη,βχ (|υαΙυοΓ ραΓΐί1>05 αΐΐί- 
ί^ίΐνΙΙ,ροΙΙβπκιαοαροίϋΒυβυβίϊϋβ αά οαρυΙάβίΓαχίΙ. 
ϋοπιππι ίη οΓυοοπι 6|^ί(,πιαηΙΙ)υ9 ρβ(ϋΙ)α3ςαβ οίανίβ 
οοηΠχί» : αΙ(ϊαβ ίΐα νίΓ βαηοΐυβ Πβο αά βχίΓΟΠίιιπι 
βρίηΙϋΓΠ (ξΓαΙία» αμοη», <1βοβ38ΐΙ. 

άπό των ποδών ίως της κεφαλής. Και μετά ταΰτα σταυρωθείς, και ήλοις τους π<5δας χαι ^ 
ήλ(υ裕ς, έτελιιώΟη εύ/α;5ΐστών τψ Θεψ μέχρι της τελευταίας αναπνοής. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΙΤΩ. 

Οίβ ϋη(1β€ίηιβ ΙΑ'. 

%^ €αΙωη€η βαποίοτητη ηιατίχιηιιη ΑϋΗαΙχ βί ^νολησις των αγίων μαρτύρων *ΑΜ 

Αρ$χ%, Άψεϊ. 

ΙβΙί ββηοΐι οχ Γί^ί^ίοηβ ΡβΓβαΓυπι ΓαβΓβ : βΐ ΑιΛα- Έκ τής χώρας των Περσών Ιγένοντο σίδηρους• και κατεχηξεν αύτους είς ττ,ι 
του αγίου. Είτα -ζπλωσεν αυτόν έπί τ ν 
εδησεν έκ τεσσάρων, και έξέδειρε τό δί; 0Ε6ΕΜΒΕΚ. 202 Ό δΐ Αίθαλέ^ Ηρευς των βίδώλων υπάρχων Α 
ώακει τήν βίς Χριστών πίστιν άπλ βιίτίβς 
ης • Έσθένησε χβί ένιθυμήθη άπβλθβΤν »1ς 
ισχοπον των Χριβτιανών, Ίνα θ«ρ««β«θί. Κ«1 
; 6γίαν$ν. ΕΓτβ άπήρχβτο εΙς τήν 1$(αν π<5λιν, 
ύς συγγενείς αύτου διδάξτ[^ γενέσθαι χριστια- 
Και μαθών τούτο 6 5ρχων , Ιπίασβν αύτδν' 
ψας τά ώτ(α αύτου, ένέβαλεν εΓς φυλακήν. Ό 
ος "ΑψεΤς δπηρχε διάκονος• καΐ κρατηθείς καί 
, κι1 τ^ν Χριστδν δμολογήσας , τιμωρείται 
ός . Είτα παραπέμπεται τψ άρχιμάγψ μετέ 
'(ου Άειθαλά. Ό δΐ άρχιμάγος εισάγει αύτους 
τδν βασιλέα. Και ήρωτήβησαν παρόντος του 
άγοο, καΐ παρά του βασιλέως, και κατηναγ- 
σάν άρνήσασθαι τον Χριστόν. Και Ιδών αύτοΙ)ς 
λευς δ'τι ούκ αρνούνται τδν Χφιστδν, άπικβφά- β 
κύτους. ΚαΙ οΰτως ΙτελειώΟησαν• 

Ι) του &σ(ου Πατρίς ήιιών Δανιήλ του Στυλίτου 
του έν τψ Ανάπλψ. 

ος ύπηρχε μίν Ιπι τής βασιλείας Λέοντος του 
ου• Ιγένετο δΐ άπο Μεσοποταμίας της Συ- 
[Ιενταέτης δΐ γενόμενος, άπήλθεν έν μοναστη- 

καΐ έγένετο μοναχός• Κα? μετά τούτο παρ- 
και προς τον μέγαν Συμεών τον Στυλ (την 
^λογήθη «αρ* έκε(νου• έκ θεοΰ δΐ αποκαλύ- 
ήλθεν έν τψ Άνάπλψ. Και άπεκλεισεν Ιαυτον 
» των ειδώλων, πολλούς πειρασμούς ύπομέί- 
π6 των δαιμόνων. Και μετά τοΰτο άνηλΟεν 
'ονσ, καί Ιγένετο στυλίτης, καΐ οίίτε ψύχος, 
αύμα, ούτε άνεμος ένίκησεν αύτου τήν καρτε- ^ 

Έποίησεν οΰν πολλά θαύματα- καΐ προεΐπε 
μπρησμοιις τζς πόλεως καΐ μεταλλαγάς . 
»5θη δ^ παρά πάντων καΐ τοσούτον έγένετο 
στ^, ώς καΐ τ6ν βασιλέα Λέοντα πρδς αύτδν 
εσθαι χάριν εύΧής. ΚαΙ παρ* εκείνου πολλά 
ιχήν ώφελεΐσθαι , καΐ φιλάνθρωπον γίνεσθαι 
ταίουσιν. Οΰτω δΐ βιώσας έτελειώΒη• 

ΜΒΝΙ ΤΟ ΑΤΤΟ. 

η του 6σ(ου Πατρίς ημών Σπυρίδωνος επισ- 
κόπου Τριμιθούντος τής Κύπρου. 

βσιος ΙΙατήρ ημών Σπυρίδων, έγένετο έπι 
ταντίνου του βασιλέως, τδν τρόπον απλούς, 
κρδίαν ταπεινός. 'Εποίμανε δΐ πρόβατα. Καί Ο 
κ» λαβών, καΐ θυγατέρα γεννήσας, Ιπεί εκείνη 
νεν , έγένετο επίσκοπος • γέγονε δΐ και θα•>- 
•ργός . ΚαΙ γάρ Ιν άβροχί^ προσηύξατο καΐ 
:, Κο? άπδ λιμού εύθηνίαν Ιποίησε, καί (ίφιν 
βλεν εΙς χρυσούν καί πάλιν τον χρυσών μετά 
νζναι ένέΧυρον, καΐ δανείσασθαι τ^ν πτωχλν, και 
,μετε ποίησβν εΙς δφιν, κ«? απέλυσε• καΐ ποταμλν 
ντα Ιστησεν ήλθε δΙ εΙς τήν έν Νικαί^ σύνοδον 
ιατιίζσχυνε τοί>ς αΙρετικος* γυνή δέ τις Ιδωκε 
>γατρι αυτού παρακαταθήκη ν* εΤτα άπέθανεν 
άτηρ αυτού, υλ\ μή ευρισκομένης της παρα- 
ήκης, ήρώτησβν 6 γέρων τήν νεκράν, καΐ 

Ρατβοι. Οκ. ΟΧΥΙΙ. ]&9 ςαίάβιη ίάοΙοΓΏΐη δ&οβΓάοβ Αάθΐη €1ιη8ΐί Ιιιιηβ 
ίη ιηοάιιιη εο^ονϋ. βυιη ιηοΓΐ>ο 1α1)0Γ&Γ6ΐ,ά66Γ6νί( 
βρίδεορυιη Οΐιπδϋαηοπιιιι »(ϋΓβ, αΐ οαΓατβΙαΓ : 
ςαο ίαοΐο δίαΐίιη εοηναΐτιίΐ : Ιυιη ίη ραΐηαπι ΓβόϋΙ 
υΐ ρΓορίηςυοδ αά 61ιπ9ΐίαη&π] Γβΐί^ίοηβηι ΐΓαΙιβΓβΙ. 
Ουοά ιι1>ί οο^ηονίΐ ρΓβθΓβεΙαδ, οοιηρΓβΙιβηβαιη, &ιι- 
ηΒυβςυβ ιηυΐίΐαίαιη, ία ο&ΓοβΡβιη (ΙβίΓυίβίΙ.δ&ηοΙαβ 
νβΓΟ ΑρββΒαδ (ϋαοοηυβ οοιηρΓβΙιβηδυβ βΐ ίρδβ, Οΐιη- 
βΐυιηςηβ ρΓθΓβδ9ΐΐ9, ροδίςυαιη &06Γΐ)ίδδίιη6 βχοηι- 
οίαίιΐδ ίυίδδβΐ, ιηίΙΙίίαΓαάιηβςοΓαιη ρηηοίρβιη τιηιι 
ουιη δ&ηείο ΑίΙΙι&1&. ΑΙ ιηα^οπιπι ρηηοβρδ ίΠοδ α<1 
Γβββιη ίηίΓοιηίδίΙ : (ΐιιο ρΓΟΡδβηΙβ, ουιη α τβ^β ίη- 
ΙβΓΓορ&ΓβηΙΟΓ αίςυβ αάίβΡΓβηΙυρ ΟΙιπδΙαπι &Ι)ηβ- 
^αΓβ, ηβο Ιβιηβη α(] ίά ίηάυεί ροβββηΐ, οαρίΐβ 
ο1)ΐΓυηο&Ιί ΩηίβΓυηΙ. Εοάβιη όίβ 

99 ΰστΜΜπίοτΰΛίο ΒαηοΗ Ραίτί& ηο$ίή Οαη%€ΐ%$ 
8ί}ίΙ%^ ίη ΑηαρΙο. 

Ε\ο ίη ΜβδοροΙαιηία δγη» ηαΐαβ, 1.6οηβ ιη&^ηο 
ΙιηρβΓαΙΟΓβ,οαπι &ηποδ ςαίπηαβ ας^ρβί, ίη πιοη&δίβ- 
παπί ρΓοίβοΙιΐδ, ηιοη&οΐιπδ ίαοΐυδ ββΐ. ΡοδΙβα ρβΓ- 
Γβχϋ αό ιηα^ηπιη δίιηβοηβπι 51γ1ίΙ&ιη, ςυί βΐ θα- 
ηίθΐί Ι)6η6(1ίχίΙ. Τυιη βχ (Ιίνίηα Γβνβίαϋοηβ ίη Αη&• 
ρΐυσι ρΓοίβοΙυδ, δβ ίη ί(1οΙοηιιη ίαηο ίηοΐυδίΐ, 
ιηαΐΐίδ ιηοΐβδίίίδ & ά8θΐηοηίΙ)η8 αίίβοΐαδ. ΡοδίΓβπιο 
οοηβοοηβα οοίαπιπα ίαοΐυδ βδΐ δί^ΐίΐα : οα]υδ οοη- 
βίαηίί&ιη, αίςυβ αηίπιί βπηίΐαΐβπι ηαΐΐα ΓΓί^οηβ. 
ηαΐΐα βθδίαβ, ητιΠα νβηίοπιιη νίβ ίρ&η^βΓβ υηςη&ηι 
ροΐυίΐ. ΜαΙΙα ί^ίΙοΓ πιίΓ&ουΙα ρ&ίτανίΐ, υΓΐ)ί$(|υ6 
ίηο6η(1ί& πιηΐβΐίοηβδςαβ ρΓββάίχίΙ, βΐ οιηηίΒαδ ε^α- 
Π18 ίυίΐ;, &ΐ€[υ6 ϋα αιΙπιίΓ&ΙιίΙίδ, αΐ 1.6ο ίιηρβΓαΙοΓ 
αά βηπι αοο6(ΐ6ΓθΙ, αΐ β]η8 ρρβοβδ άβροβοβΓβΙ, α 
ςαο ιηηΙΙα&Ιία αηίπιβΒ αΐϋία άίάίοίΐ, Ιηιη ίΠπά ίη 
ρηπιίδ, αΐ ιηίδβποοΓίΙβπι 9β βΓ^^α άβΐίηφίβηΐββ ρΓ«• 
1>6Γ6ΐ. Ηαηο ίη πιοάατη βχ&οΐα τίΐα (ΙβοβδδίΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ άαοάβοίιηα 

94 ϋοτΜηβίαοταίίο ίοηοΗ Ραίτ%$ ηοίίη Βρι/τίάίοηίε 
βρίΒοορί ΤΗηιαΗηηα$ ίη €ί/ρνο. 

8αηβΙη8 Ρ&ΙβΓ ηοδΙβΓ δρίηάίοη, βοηβίαηΐίηο ίπι• 
ρ6Γ&ΙθΓ6, ΥΐΓ πιοη5ιΐ8 δίπιρίβχ, αονάβ (Ιθπιίδδυβ, 
0Τ63 ρ&8065αΙ. Ββίαηοΐα αχοΓβ, βχ ςαα ΑΙίαιη 
βπδοβρβΓαΙ, βρίδβοριΐδ οΓάίηαΙηδ, ίπδί^ίβ πιΐΓ&οα- 
Ιοπιπι ραίΓαΙΟΓ ίπίΐ : παπί ίη πιαχίπια δίεοίΐαΐβ, 
ρΓθοί1)α8 3αίδ ρΐυνίαπι ίπιρβίΓ&νίΙ : ία δυιηιη& Γβί 
ίΓαηιβηΙ&Γίφ θΕπΙαΐ6,αηηοη8θ&Ι)αη(1αηΗ&τηίηΙαΗΙ : 
ββΓρβηΙβπι ίη &απιπι οοητβΓίίΙ, ηίΓδαδςαβ Δαπιτη^ 
ροδίςα&πι ρααρβΓ βο ορρί^βΓ&Ιο αΐίπιβηία 5ίΙ)ί 
οοπιρ&Γ&νϋ, &(1 ρΓί8(ίη&πι δβΓρβηΙίδ ηαΙαΓ&πι Γβνο- 
οανίΐ, αίςαβ (ΙίπιίβίΙ : Ααπιβη ταρίάίδδίπιαπι οοη- 
δίδΙβΓθ ίβοίΐ. ΙηΙβΓίαίΙ βΐ Οοηοίΐίο Νίοφπο, βΐ ϊίΒΒ- 
ΓβΙίοοδ οοηίαάϋ. ΜαΙίβΓ ςαβάαπι 63αδ Ω1ίθ3 άβροδί- 
Ιαπι ΐΓ&άίάβΓΕί : βαςαβ 6Χ9ΐίηοΙ&, ουπι φΐβΒΓβΓβΙατ 
άβροδΐίαιη, ίη(βΓΓθ§ανίΙ βοηοΐαβ δβηβχ ομιιΙβ'^^ 

7 2ΛΊ Ι»-- .^ ■*»ι :. 

«• 6Τ<?Τ<Λ^»^ Μΐ»Γί..'-ί« γ.:γ--.-• ί:. • .: . ^>-^Γ--«=-^ ^=τ-- « 1. ΓΕΐθΓβ•ρ6Γί»<^€ηΙΐΛηι*ιΐϋ*1-'*Γ"^•ι-• '^^'^"-*^*-^- -^^Ί ^/"~ ■ 

8118, ρΙαηΙ)ΐ黀ίΐιβ €Πΐ-:ΐΑί.ηιν; ΐίΓ»-:•:^--*. -ί γ^ ι* ^-- -, = 

ΙβΓΓβίβ οαπι ΕθΐιΙ•<ιοΐΑνΐ9 Π ^οίί 3*^ιοΐί' απ^.^-• -^^ -.-.ίΤ^-, ^= 

ΙΟΓ αιη1)αΙίΐΓβ,οααι ίηΐβή» 'ιγ^ι:* •*ΐκΓ>ίΐΐΓ λ.ιγ α- - τ.- - χτ^ζτ^ 

ύηΒ ααΐβπι ΕθβΓΐ>ί«ίιιιβ ι-^ι^^ .ίβτοιϋ^ϊΐτ -π. π* κ.τ-^ :, : - 

οβραΐ οαιη <ϋα ΙαΙαίβδβΙ,Ιαη.Ιβτη ιιι ιτίκΐΓ^ί η-^ τιπι χ^^ =^ ^ 

βδΐ, οοπιίοβ δορβΓ ββιη βΙ^Ιβ. βΐ 2αΓπΓααϋη.•:ιιιιι ι,., χ «χ. : 

ίίΐοίβηΐβ δβ(1 βΐ δαηοΐα» ΜβΓίΐΑΓίτ» ιηηππίί*-- ^αη^ τγ3τ .^ ι.--. γ€=τ.. - χ.% Ι^-» 

ίβ€ΐα5 1θΓΠΐβηΙί5, ηίΐιίΐ αΐίαιΐ ίη ογ*> Ιι.ιί>.οαΓ, ιπ.ιπι ΪΓ^ ^-^' χγ.^:«^.«: 5 χ=τ^^: ι 

€1ιπ9ΐίίΐηα8 δπιη. ΡβΓίοπιΙίβ ίΐ^ρι^ Ι^^:^. π-γ-^ι ^χ. - .-^αΒ=η^^^« ^χ .^=«|«τ χ:, ι 

€3ρΐΙβ3α5ρβη8υ5,ρο5ΐβποηΙ>α5β]π.ιη.^^^.ι.:ιι- ^_.^^^ . . ,^ ^^ """" Τ " 

1;.1ί5, νίνβη(ϋ ηηβΐΒ ίβοίΐ. Ρογγο ^αηοΐιι^ Εα^^α,α^ ^ ζ^ . . '. .χ,• ι«=^ ,- ^-;» ^- 

Ιχηίπΐίΐ, βΐ αιηΙ)α1)ϋ3 ιηαηίΙ)α9 ιηϋΙίΙίΐΐί5, ρο-ίί.Γΐ.^ τχ =τ^- .^.-..^ ^Ξ^^^^^τ*. χ.- - ΐ-11* ζ^ιαχτ';^ , Μοιρτβΐιβοβιι». β» βαρβΓ βΓίΐΙ)»Ιθ ΓβΓΓβΟ «ωο^•* .^ . , ^ . . . . 

ίΒίΒΟίίΐω. ί»<1 Οοιηΐηιιιη ιηΐκΓανιΙ, δαηοΐββ τ«ο ίς^-..*-»». ..^^»*ν δ =. » γ .^ 

Ε^ίΛΐιΐΜ ροίΐ ρΙοΓίΐ δϋρρίϊϋία ΐη οαπιιηιιιι• ίη;- ί•^•^ ^,λ^^^.^^ '^Ι^^ ^ "' 

Εοάβπΐίΐϊβ Τ?, «ύτΛ Λ:-*ί?? 

η Γ.'ΎίοίΛίη $αηαίχ Ινοίχ νίτοΜί. *Α»>τ.»•.ί τν «τ'-»ί Λι«ί^ τζ,Οτ' 

ι -^ΐΑ •»ΓίτΓ βτηί<πι»ΐβ ΐη ΐϋβρ»* δ'^'Ι•® •«»»»»»» ^^ ^~'^ ^""^^ "^"^ *? 'ΐΐ 

Ιλ'^^1» «Λη^ίοί» ρΓοΠανίο ΙαΒοΓβηΙβιη »ά γ»"1< »<»'''>. « ^-'^^-ί Σ^?«οΛ,ί. £./.= ^ 

*^ί''' - .,..^ •α*ϋ αΐ4 β^ηοΐα πΐίΐΓίγΓβ Αβα11ι& «βενοΟτι» τό τ».ί βν>'?"•^ί "^βοί- Ι^' 

,,Η^ '^.^ -;«^ ;" ,„;»ΓΐνΓ Α»»11« βΐ ίιιοί<Β ιηα- βοϋσ. ,ύττ.ν έ^ήλΟ^ ί?ς τή, «λ„ Κγ• 

"*'*•'■*"*•* \,? ;., »4.^-ΓθΊ,οοί» ρΓίϋάΐχϊΙ, ΓοΓβ αΙ παριωλέσ» τί.» άγίτ. μάρ-^ΐϊ Άγαί'Λ 

■■"^^'^'^^' ..♦,', -Λ ίθ!.ίί*1.ίίη3Γβ<1οΐηαιηΓβ- ρβι»ύηΐ βύτ>!ν. Έ δε άγ•:« μάρτ»< ίϊ 

^*'^ '*•■;*''■''.« ο*ο'-*π»,π» <1Ϊ8ΐΗ1)αβΓαηΙ. τήν μητέρα τής ΑουκΙβί ΐΜβχέψατι, ' 

♦*»**''*"■• ""^ 17,./» ^^„«»Ια<ΙβΙ)αΙ,8ΐ.βο, «ύχή< προε<ρ,!««σεν , δτι μΛλε. μρπ,ίί^ 

#|ηι »Μ«Μ ρ*^ '••• ^'^' ^ ^^ ΟΒΟΕΜΒΕΗ. 206 τον αυτών ί^ωχαν τοΤς τ«ωχοϊ<' έπβΐ δΐ 
ειν έσπούδΛζβν, ό βιβζ^μινος αυτήν πρλς 
Λατεμήνυσε τψ αρχοντι τή; π<5λ6ΐ»κ. Κβ> 
σα ήναγχάζβτο άρνήσβσΟαι τδν Χριστ<5ν. 
% έπβίθετο, έκέλιυ<ην 6 &ρχων εΙς τ^ πορ- 
ϋήν άπενεχθηναι. Άλλ' ϊμιινε Θεού χάριτι 
ζαί έν τφ τοιούτψ τίπψ' του θεού φυλάτ- 
ιύτήν. Βίτα άνηψαν μεγάλην κάμινον, καΐ 
IV αυτήν εΙς τήν πυράν. ΚαΙ μή άδικη- 
τεχεφαλία^η ιιαρ" αυτών. 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΥΤΟ. Α ρρφίβοίτιιη όβΙ&ΐΑ ββΐ. 6οιηρΓ6ΐΐ6η8& ίΐ&φΐβ, οηπι 
ΟΙΐΓίδΙηιη αΒηθ^ατθ οοπιρβΙΙβΓβίηΓ,ηβο αάί<1 ίΕοίβη- 
άυιη αάάαοί ρο95θΙ ^αδβίΐ ρΓΟΒίβοΙυβ βαιη &ά1υραικΐΓ 
(Ιϋοί : 9β(1 (ϋνΐηο ρΓΦδίθίο ρυπα ίηΐβοΐβςαβ ίη βο 
Ιοοο ιηαπδίΐ, Οβο ίΐίαιη οαβίοάίβηΐβ. ΡοδίΓβιηο ίη 
αοοβηδ&ιη ίηςβηΐβιη ίοΓπαοβηι ίη3βοΙα, &1(ϊΐιβ ίηάβ 
δίηβ πΐΐο όβΐηπιβαίο β^Γβδδα, α5 ίρδίδ άβοοΙΙ&Ια 
ίαίΐ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. άγ(ων μαρτύρων 
Λευκίου, Οίβ άβοίιηα ςιΐ2ΐΓ(&. θύρσου, και 99 ϋβτίαϊηβη «αηοίοίΐιτη τηατί^ηιιη ΤΗψ'Η^ βί 

Ιβηοη, ^εκίου του βασιλέως Κομβρ(κιος 6 ήγεμών 
μέγχν εκίνησε κατά τών Χριστιανών, έν τοις 
Νικομηδείας, χύνων τά τών Χριστιανών 
4αΟ* Ικάστην ώς ΰδωρ. Λυτη^Οεις δΐ 6 Λεύ- 
ιστιαν^ς υπάρχων, καΐ φοβούμενος τ^ν Θε^ν, 
εΤς τ6ν ηγεμόνα, λέγων Κύων ακόρεστε, 
ε έκχέεις τ6 τών ανθρώπων αΧμ% ώσπερ 
ιτοναγκάζων αυτούς προσκυνεΤν λίθους καΐ 
)χ3ΐκαι αναίσθητα; ΌργιαθεΙς δ^ 6 ήγεμών, 
IV αύτον καΐ ϊξεσε τάς σάρκας αύτου. ΕΓτα 
Ιισεν αάτύν. Και ύπήντησε τψ ήγεμύνι 6 
ρσος, ιααΐ ώνείδισεν αύτψ, ώς έπιχαίροντι 
ιασι των ανθρώπων, καΐ έκριτήθη ^ 
και ΙδΙθη χ«ϊρ«ς και πόδας, καΐ έξεκινττ5θη 
ρθαλμους, καΐ συνετρίβη τά σκέλη• είτα 
"ινα σχισθξ μέσον μετά του πρίονος• Κβι 
5 σχισθηναι, και διχοτομηθήναι, παρέδωκε 
;ήν. 

Τ^ αυτί ήμέρ<|^ 

ις τών αγίων μαρτύρων Φιλήαονος, ^Απολλω- 
νίου, και τ^ς συνοδίας αυτών. 

ι οΐ ίίγιοι έγένοντο άπο Θηβών της Αίγύπτου 
κλητιανοΰ του βασιλέως. Ήσαν δΐ άπαντες 
ταέξ. ΈπεΙ δΐ έκρατήθησαν, εΤς έξ αυτών 
ιενος Απολλώνιος, κληρικδς ων, Ιδωκε νο- 
α τψ φυλάττόντι αυτούς Φιλι{μονι τφ κιθ«- 

καΐ παρεκάλεσεν αύτον φορέσχι τά \μάτια 
και άντΙ αύτοΰ προσκυνήσβι καΐ θυσαι τοϊς 
ις. Ό δΐ Φιλτι{μων φορέσας τά Ιμάτια του 
ιωνίου, δτε απήλθε θύσαι, ώμολόγησε τον 
^ν. Ό δΐ ήγεμών, μή γνωρίσας αύτον, εΐπεν. 
ατε τον χιΟαριστήν Φιλι{μονα, ινα κιθαρίη^ 

μελψδί^ πείσ^ τους Χριστιανούς θύσαι. Και 
γνωρισθείς 6 Φιλήμων έτιμωρήθη μίτά τών 
ι παρά του ήγεμόνος. *Γστερον δΐ Ιπίστευσε 
ήγεμών, και ο1 συν αύτφ πάντες, καΐ μαθών 
δ λιοχλητιαν^ς έτιμωρι{σατο αύτον, μετά κα! 
νου τίνος πλουσίου. ΕΓτα δεσμήσας πάντας 
βαλών ενς σάχκου<, {^(^ιψεν Ιν τζ θαλασσί;). 

Τ^ αύτϋ ήμέρ<|^ 

ις τών λειψάνων του αγίου Ά^(3ιανοΰ κχιτών 
προτικτόρων. Β Πβοίο ίιηρβΓ&ηΙβ, οαιη €οιιι1)ποίυ9 ρΓφΓβεΙυδ, 
ιηο^ηα αάνβΓδυδ ΟΙιπδΙίαηοδ ιηοΐα ρβΓδβοαΙίοηβ, ίη 
ραΓίίϋαδ Νίοοπιβάίδθ δαη^υίηβηι ΟΙιπδΙίαηοΓηηι ίη 
(Ιΐβδ νβΐυΐ αςυαπι βίΤυηάοΓβΙ,ίΒβΓβ ίά ΓβΓβηβ ίβιιοίαδ 
νίΓ ΟΙιπδΙίαηαδ Οβαωςιιβ Ιίιηοηδ, βάϋΐ ρΓΟϊΓβοΙπηι, 
6ΐ, Οαηίδ ίηβχρΙβΙ)ίΗδ, ίηςυίΐ, υδςιιβςηο Ιιοηιΐυαιη 
δ&ηςαίηβπι νβίαΐ αςυατη βίίυηάβδ, εοπιρβίίβηδ ίΐΐοβ 
αάοΓ&Γβ Ιαρίάθδ 6ΐ Ιί^α, αηίιπο ββηδαςοβ 6&Γ6ηΙία? 
Α(1 ΙίΦΟ βχο&ηάυίΐ ρΓβΒίβοΙαδ, Γαρ1απΐ(|ΐΐθ ίη βςυη- 
Ιβαπι, βί βχο&ΓηίΩοαΙυπι (ΙβοοΙΙαπ 3υδδίΙ. ΤΙιγΓδυβ 
νβΓΟ οΐινίαπι ίαοΐυδ βίάβπι ρΓίΒίβοΙο, βχρροΙ^ΓανίΙ, 
ςυοάπιιιΚοπιοΓίαΙίαπι δαη^ίηβ βχΐιαηδίο,ηοηάαπι 
Ιααιβη αηίπιιιπι δαυπι βχρΐβδδβΐ. Ου&Γβ βΐ Ιιηηο 
οοπιρΓβΙιβηδαπι, πιαηί1)α3, ρ6(1ί1)ΐΐ8(ΐαβ ΓβνίηοΙίδ, 
οοπίίδ ΐΓαηδΩχίδ, οπιηύαδςαβ οοηίαβίδ, ηιαηάανίΐ 

ρ 86ΓΓ& πιβάίαπι δββαη. δβά &ηΐ€ςυ&πι δοίηάβΓβΙυΓ, 
ίηςυβ (Ιυ&β ραΓίβδ (ΙίνίάβΓβΙαΓ, αηίπιαηι ΐΓαάίάίΙ. 

Εοθβπι ά'ιβ 

ϋθ ΟΰτίατΜΠ Βαηοίοτητη τηαΗψτητη ΡΗίΙβίηοηί$, 
ΑροΙΙοηη^ €ί Βοάονητη, 

ΙδΙί δοηοΐί, Οίοοίβΐίαηο ίηιρβΓ&ηΙβ, βχ ΤΗβΜβ 
^*)§γρι^ ιΐΓΐ)β ΟΓΐί, δβχ βΐ ΙπβίηΙα ηυπΐ6Γ0 ίυβπιηΐ. 
Ουαι αιιΐβπι οοπιρρβΗβηδί ίυίβδβηΐ, υηυδ βχ βίδ, 
ΑροΠοηίιΐδηοπιίηβ, οΐβπουδ, άαΙαΡΙιίΙβιηοηί οίΐΐια- 
ΓίδΙα» βοΓαπι οαδίοιίί ροοαηία, ΓΟβανίΙ, ηΐ βαπιρίίδ 
δΐιίδ Τ6δ1ί1}υδ ΐΓβΙ, αο ρΓο δβ ίάοΐα οοΙβΓοΙ, ϋδ^ιαβ 
δαοΓίΠοδχβΙ. 5β(1 Ρΐιίΐβπιοη δυπιρίίδ Αροΐίοπϋ νβδίί- 
Ι)υδ, άοπι δαοΓα ίαοΙΟΓαδ ΐΓβΙ, ΟΙιπδΙυπι οοηΓβδβυδ 
βδΐ. ΟηαΓβ ρΓδρΓβοΙαδ 1ια]αδ Γβί ί^ηατυ» : νοοαίβ, 
Ο αί(, οίΙΙλαΓίδΙ&πι ΡΙιϋβπιοηβιη,υΙοίΙΙιαΓαιη ρυίδαηδ 
νοοαπι δαανίΐαΐβ άθΗηίΙοδ ΟΙιπδΙίαηοδ αά δαοπΩ- 
οαηάυηι ίάοΐΐδ ίηάυοαί. ΑςηίΙυβ ίςίΙπΓΡΙιίΙϋΐηοη, α 
ρΓββίβοΙο ιιηα ουπι αΐϋδ ΙΟΓςηβΙιΐΓ : άβπιαηι ρπρίβο- 
Ιιΐδ ίρββ βυπι οηιηίΒιΐδ βυίδ Ωιΐβπι ΟιπδΙί δαδοβρίΐ. 
Οιιοά ιι1)ί ΓβδοίνίΙ Οίοοίβΐίαηυδ, οΓυείαη ίΐΐυηι 
]θδδίΙ ουπι ΑΓπαηο ςιιοιίαπι οραίβηΐο Ιιοπιίηβ : 
ροδίΓβπιο νίηβίοδ οπιηβδ, βί βαεοο ίηοΐαδοδ, ίη 
πιαΓβ ρΓθ]ίοί πι&η(1&νίΙ. 

Εοάβηι (Ιίβ 

•Ο Ιηνβηϋο ΎβΙχ^ηίατυ,ηκ &αη€Η Αντίαηί, €ΐ ρνοίβ- 
οίονητη. •Λ τ6 βασανίσαι τους άγιους διαφόροις βασά- ΡοδΙςηαπί ν&ηίδ βυρρΗοίοπιπι ^βηβη^αβ ίη 82ΐη- ΜΕΝΟΙΟΟΠ ΡΑΚδ Π. {:»λΒΚΪ3 οοοδίηοίαιη ία αΙϋδδίαΐΑίιι ίο- 
ϋΐΑΐη ΙβΓΓΦ αμ^βτΒ οΙ>5ΐπιχίΙ : 5^ 
ιΐ£ΒΑ9>*^Ρ^ Ιη1>αιι&1ί, ΟΦρίΙ ρβΓ ^ο^11Εη πιί1ί(«5 
αοιιιιΐΒϋντι, «( <ϋθ6Γ6 : Υΐάβαπιαβ, αα €ΙΐΓί9ΐα5 
Ατπαιυ νεαιί&Ι, «αιιΐ€[α6 β χ Ιιαο ίονβα βάαοΛί, Υίχ 
αΟβπι 9βΒβ » Γβ^^Αΐη Γ606ρ6ΓαΙ, βΐ <ιε€θΚ)αβΓΕΐ, 
απκι Ι^ικϊηαι^ ^ ο&1«η&5, ςα&5 ς63(&Γ2ΐΙ ΑπΊ^ηα^, β 
Ικαίιιΐο -4«!ψ6Β5κ$,ΑΓηΑηαιη€[υ6 ίρβαιη ίη βο }Λα^η- 

%ΒΒϊ Ύΐάϋ. ΟώΜΠ ρβτίβΓΓΐΙαδ ίηαρβΓ&ΙΟΓ, Γ&Ιθ5ίρ51ΙΙΒ 

«9Β^ ττ»![7™* ^^ βαπι, βΐ ιηίΐίΐββ, ςαΐ οαιη ίρ5θ 

ΕΡΒίΙΐάβΤΗΙΐΙ, ΙΑ ΒΑΙΎ ρΓΟ)6θίΙ: ςυΟΠΙΠΙ Γ6Η<|Ιΐί35 

8Αηοβ φπο ίρΛ^ η5ΐιΙ&3 (Ιβίρΐιίηββ ίη Αΐβχαικίπ» 

ΙΐΙΙΐΙβ ΐ1βρθΓΐΒΤ1ΙΒΐ,<ΐτΐθΒ &1) ΑΐΤΙΕΠί 56Γ¥ί9 €0^1«, 

1ιιι&ατΐ£οβ ΪΛ ντίκ Αΐβχαηάηα ΓβροδίΙ» ΓαβΓβ. ΐίοΐί εΙς Ρβθον Ρ<ί6ρον της γης ϊιί«^»1^,, , 
ΤΛΊΖ τοτ» ρ^ρον μετά του χώμ«ο;, £^ 
έχ*»•* τον |ρ6νον αύτοΰ, χαΐ έιιΙτ2{^>ι ί^ 
(Γτρατιώταις, λέγων Ίδωμεν εΐ ίλίοιςχ, 
Ά^:ι«>0!>, καΐ έχβάλτ^^ αύτον έχ -οβ '^:^^^^ 
Και άτελ6»ν ι!ς τά βασίλεια, ΙΙμμ', •. 
ΐ0Ύ,^ βώτνα, ΧΒΐ βλέπει τχ σίίηρβ, χι1 ., 
έρορι: & Ά|5ριανδς, κρεμώμενα εις τί, ^ 
το^ Ά^ί;ανον χείμενον έπ' αύττ,ς• χ^ 
'^χολαούη» ο^^τόν μάγον εΤνα:• τότε εί'^ι 
τ^ ^\άττ^ μετά των συμπιτ:ευιίτ:{«^ , 
τ'.ωτίτί. Και οΐ δέλφινες λαβ<ίντε; '.ΐ\ 
χέτττε «χ3Μ>ος έμβληΟέντα έξήγαγον ι'- -^ 
*Αλεςτ»δρείας. Κλ\ γνωρίσαντες αύ-τί -; 
•Αρ£ι«νί>•3 Χ2τέ0ηχαν αυτά έν Άλεξανδρί^ 
1ΙΗΝΙ τα ΑΠύ. ΙΕ' 
*Α•λη!χ:ς τοΰ άγιου Ιερομά^τυρο; 'Ε)^ 
Ό ίγιος Ιε^μάρτυς Ελευθέριος ^^ π 
γιλβχόλίβκ Ύώμης. Νέος ?1 τήν ί/3, 
έγέν€το έχ «βτρος δρφβν^ς' μητέρα δι ψ 
ΆνΙίτ», χ«ρ• έχείνης έδι^άχθη τή^ ?.] 
«ίβτιν, χροει&χχθεέτης αύτης διτο ?^ 
ΕΙχύλο:» τοΰ άχοστ^λου. Ό δΐ έπΙηΐΓ^ 
το«τ»» δεζ^μ-νος, τά των Χριττιανύ» ί•,^ 
ματχ, χαΐ έχοιηαε χληριχίέν άα ^ 
διάκονος χα: χρε«β•>εερος, είτα έπίσκοϊ;, 
ριχο-3• έχι δέ Άδριβνου βασιλέως ϊχ ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ ά6οίιη& ςηίηία 

η £βΓίΜΜΜ ΜβτοΜηοίί ιτιανί]^ Εΐ€ηίλίτα, 

&βτοβα&€ΐ«€ ΜΑΓΐ7Γ ΕΙβαΙΙιβηαβ 6χ ιη&^& ιιγ1>€ 
ϋοΒΒ&ίιιίΙ, ρ«ΐΓ€ Α ραβπΐία 0Γΐ)αΙη9 ; αϊ) Αη11ιί& &α- 
ΙβιηιοβίΓβ ύ<1«Β Οιπ{»Ιί β(1θ6ΐα8, ςη&ιιιί11&& ιη&^ο 
ΔΙΜΜίοΙο Ρβαίο &οο6ρβΓαΙ. Ειιιη ΑηίοβΙιΐδ βρίδΰορα» 
ΒϋβϋβρΙΙ, 01ΐΓίβΙί8Δΐιιιι<ιαβ ΙίΙΙβηβ ίηβΐίΐιιΐιιιη, εΐβ- 
ΓΪαηη ίβοίΐ. Μοχ ϋ&εοηιιβ βΐ ρΓβΒ^γΙβΓ οηϋα&ΙαΓ, 
ϋ«ίιι^€ Ιϋνηοί €ρίβ«οριΐ9.Αάη&οο &ηΐ6ΐιι ίιηρβΓ&ιι(β 
οοιορΓβ1ΐθθβθ6« €ΐ ^Αΐτίββίιηθ ΙοΓίιιβ, ία απίθοί^ηι 
ίατηοιη ρτκί^ού ^α68α άβΙηκΙίΙαΓ. δβά ουπι 6αια 
ϊηά^ ίαοοΙυΐΒβη «τΑβίβ^β εβΓαβΓβΙ ρΓβρίεεΙαδ, εΓβ^ί- 

ιΐίί «1 ίρ&«, €ΐ ίιι ίυΐΌυιη ΙοβΓβ88α8, βχ βο ϋΐα^δοβ /^ μΐι^ρεΗαι Ιαχυ,:^. Είτα έναπο|&£ίπτΕ:: 
€ΑΪνι1. Ταηι τβΓΟ ρΓβίβοΙυβ (ΙβοοΙΙαΙυΓ απα οαιη έχχΐ/ρω^ΐντα, διάταξε: τοΰ έπαρχου. Κ. 
€»1βή£ οιαα11»θ8, ςοί ία ΟΙιηβΙαηι ΟΓβίΙίάβΓααΙ, Α εταρχος, οτι έζή) Οεν υγιής, έτ:ί(ΓΓ. 
δααοΐοβ βαΐβαι Εΐβαΐΐιβηυβ α εαΓηίηαΙ)α8 §Ια*ϋο χαΐ είχηλ^τ» εις ον3ρνον, χαι έξήλο^ 
0Ο&01811&, βρίπίαΐα Ιτα<1ί(1ίΙ. θείς. Τότε ο μεν εχαρχος άττοχεφαλί; 

άΐ•»Αοι έιιίστευβαν. Ό ίί« Ιγιος Ελευθέριος κατεκ<5χη τοις αταθ•ο:ς υχο των δημίων, χβί ουτωί 
ιινεΰμα. 

ΕΟϋΕΜ Ι1ΕΝ8Ε. 

Οίβ άβοίαιΑ ββχία 

99 €€τίαηΐ€η $αη€Η ίηανΙ}/ή$ Μαηηί, 

Μ&οήαί ίι&ρβΓ&Ιοήβ Ιβηιροπύα» νίχίΐ ίβΐβ αο1)ί1ί8 
»βα&ΙοΓ. Οααι 8.αΐ€αι ΩοΓβαϋ αάΗαο φΙαΙθ 68861, 
ΟΙιηβΙί&α» ΰ(1βί οααβα οοπιρΓβΙιβαΒαβ, &άίςβΙ)&(αΓ 
ι»^ΓΑ ]<1οϋ& ί&06Γ6. Οαοά ίαείου8 βχββερ&Ιαβ, ία 
βςααίβο 808ρ60(1ϋιΐΓ, 6ΐ ^Ιαάϋβ (ΙίδεβΓρίΙιΐΓ. Μοχ 
ί^ΐ ΛΔχιή\ΛΧΓ, ίο ^αΓία^ίηβαι απάβοΙβίΏ ίο]1οίΙ\ΐΓ, 6ΐ 
ίη ίβΓτβαΙβαι Ιβΐ^βίβαι ίηιαιίΙΙίΙαΓ. §6(1 0οί ύβαβΓιοίο 
6Χ 1ιΐ8 οαιηί1>ϋ8 ίο€θ1αιηΐ8 6να(ΐ6η8, αά 1>6δ1ί&3, 
60115818 ία 6απι ΐ6οηί1)α8 βΙαΓδί», <1ααιη&ΙυΓ: αυΐΐο- 
ςα6 &1> βίβ λοοβρίο όασιαο, ίαοαπι ί(1ο1θΓυαι ία§;Γ6άί 
οοπιρβΠϋιΐΓ, αΙ ^αεπΟεβΙ. ΑΙ ίΐΐβ αιΐ ίπιροΓαΐΟΓΟοι 
αΐΐ : Ε^αιαΒ &(1 Ιβοιρίασι ίάοΙοΓυαι. Ουο (ΙίοΙο Ιιι^Ια- 
(αβ ίαιρβΓαΙΟΓ, &ί)ίίΙ ουπι ΙοΙο ροραΐο. δαοείυ» νβΓΟ 
ΟΓΕνίΙ, <16^β^ια(]υ6 θΓβπ<1ο βίιηυΙαοΓ&οοηΐΓίνίΙ.Τααΰ 
ίο<1ί^η&Ιυ8 ίπιρβΓ&ΙοΓ, ]υ88ΐΙ ίΐΐυπι εαρίΐβ ρίοοίί : 
αίςυβ ίΐβ βρίπίαοι Οοοιίαο ΐΓαόίιΙίΙ, ρΓΟ ςαο αι&τ- 
Ιγηαια αΙαοηΙβΓ βαίιίϋ. ΜΠΝΙ ΤΟ ΑΙΤΩ. 

*Λβληαις του άγιου μάρτυρος Μι:' 

*Κχί της ββαι/είας Μακρινού τοΰ ^ΐί 
ευγενής δε ύχάρχών, έγέττκι νεν ούτος• 

χός" νέον δε άγων τήν ήλιχίαν, έιφΓί 
ατιανός. Και ήναγχάζετο ^3ααι τοις ίν 
-^ δε ούχ έχείΟετο, έχρεαάτ^/ χαι μετΐ ^ 
έξέετο. ΕΓτα έτίβη έχΐ του "τυρδς, ε'^ 
εις τιξγανον χα•-όμενον, χα: χ3θις ε*ς /ί^'ϊ 
ζοντα, χαι έχ χχτ:&.ν τούτων, ττί τοΟ θ3 έξήλθεν ύγιιίς. Ε^ ά^ελ^ηααν έπ' » 
λέοντες χα: αρχτο:• χα: έλυτρώΟη Μ ^"^ 
χαζό μένος δΐ άχελ^Γ» ε:ς τον ναον :^ 
χαι θΰααι, είχε χρός τον βααιλία* Α 
τον ναον των ειδώλων. Έχάρη δΐ ό ^ι^' 
άχο^αας*χαι άχ^λβω• μετά του λιοΰ ^ 
ηύξατο χαι χατέχεαον τα εΤδωλχ, χ»• 
αβν. Τίτε χιχρ ανθείς ό βααιίεΰς, ^ 
αύτδν, χαι ούτω χαρέδωχε το τιί'ψ 
Κ.υρ(<|», δ' €ν «ροβύμως έμαρτύρηβε. ΟΕΟΕΜΒΕΗ. 210 Τ5 βύτί ήμέρ<? Α 

^|νν{μη τοΰ αγίου προφήτου *Αγγβ(ου. 

έγέν^το έκ τής φυλή< του Α8υ1• έγεν- 
είς Βαβυλώνα 1π( της αΙχμαλωσίας* έ'τε 
)τοι άπι(χθΤ|σαν οΐ ^Ιουδαίοι παρά των ϋ«ρ- 
ςτ,ν αυτήν Βαβυλώνα, του Θ&ου τούτο συγ• 
^τος διά τα εΙς αύτον άμαρτήμχτα του λάου. 

ών, ήλθεν άπο Βαβυλώνος ε ^ς Ιερουσαλήμ* 
εφήτευνε μετά Ζαχαρίου £τη τριαχονταέξ. 
ο ν δΐ ουτοί ό\ προφήται δ τε Άγγαΐο< καΐ ό 
; τήν ένανθρώπηαιν του Χριτίοΰ, ετη τετρα- 
>δομήχοντα. Ό δΐ ΆγγαΤος φανερώς περί 
ι στροφή ς του λάου προεφήτευνε. ΚαΙ είδεν 
ην καΐ τήν οίκοδομήν του ναοΰ του έν *Ιε- 
μ. Και ΙΙτερα πολλά προειπών απέθανε* 
)η πληαίον του τάφου των Ιερέων ένδ^ξως '^ 
λοπρεπώς, ώ< έχεινοι, επειδή χαΐ αύτ6< έχ 
τικου γένους χατήγετο. Τπηρχε δΐ πολώς 
;α, στρογγύλον Ιχων τ6 γένειον* τιμώμενος 
των δι* άρετήν, ώς θεού Ινδοξος χαΐ μέγας 
Κ. 

Τί αύτ^ ήμέρφ 
:ής μχχαρίας θεοφι^ιούς, γυναιχ6ς Λέοντος 
Ιοιδ(μου χχΐ 9•φωτάτου βασιλέως ημών 
.ένου. 

Ι2χαρ(α δέσποινα Θεοφανώ , 6πήρχε της 
/τινουπόλεως χαΐ θρέμμα χαΐ βασίλισσα* 

γαρ Ουγάτηρ Κωνσταντίνου Ιλλουστρίου ψ 
>ς βασιλέων τριών. Ί1 δΐ μήτηρ αυτής έχα• 
^ννα, ή ν δέ χαΐ αυτή στείρα, χα2 ^^ονος, ώς 
ν "Αννα ή μήτηρ του προφήτου Σαμουήλ. Ο 
υχνώς απερχόμενη, χαι παραχαλουσα, μιτά 
)ος τήν άγίαν δέσποιναν ημών θεοτ^χον, τήν 
Βάσσου τιμωμένην συνέλαβεν έν γάστρα τήν 
Θεοφανώ* χαΐ γεννήσασα έξέθρεψεν έναρέ- 
άξασα αυτήν %ι\ γράμματα, χαΐ ΙπεΙ Βασί- 

περιβόητος βασιλεύς γυναΤχα έβουλεύσατο 
:φ υΐφ αύτοΰ Αέοντι τφ σοφωτάτφ βασιλείς 
αύτην χρείττονα μή ε6ρών, δέδωχεν αύτφ 
ΣτεφθεΤσα δΐ χα^ βασιλεύσασα^ δμως τών 
( ούχ έπελάθετο' αλλά τής συνήθους έχομένη 
χαι ελεημοσύνης, έθεράπευε τ6ν βεον τον αότζ 
μενον τήν βασιλείαν ουρανών. 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΓΤα. Εοάθΐη (Ιίβ 93 εοτητηβπιοταϋο $αηΜ ρτορΗβία Αρρωί» 

Ηίο βζ ΐΓί5α Ι.βγί ίιιϋ, Βεώγίοηβ ίη οαρίίνίΐ&ΐβ 
η&ίαβ, οηιη ^υ(1^θ^ α ΡβΓβίβ ίη ΰΓΐ)βιη ΒβώγΙοηβιη, 
οαρίίνί &1)άΰε1ί 9ΐιηΙ, Οβο ίά ρβπηίΐίβηΐβ ο1) 6&, 
ςιΐ8θ ία ΐρβοιη ρορυΐυβ ίΐΐβ &άηιί56ΓαΙ βοβΙβΓα. Λ 
ρΐ'ίίΒα αιιΐβιη βθΐ&ΐβ Βα1)χΙοη6 ΗίβΓΟδοΙχιηα νβηίΐ, 
ρΓορΙιβΙ&νίΙςαβ τιη& ουιη ΖαοΚ&ηα &ηηο5 8βχ βΐ 
ΙΓί^ίηΙα Αιη1)0 ίδΐί ρΓορΙιβΙ», Α^^Φυδ, δοίΐίοβΐ, βΐ 
Ζαο1ι&Γί&8, ίηο&ΓηαΙίοηβιη 61ιπ9ΐί αηΐβοβδββπιηΐ 
αηηίβ (ΐυαόηη^βηΐίβ βΐ βθρίυ&ςίηία. ΕΙ Α^^οβιΐδ 
ςαίάβιη &ρ6Γΐί35ίιηβρΓ8θ(1ίχίΐΓβ(ϋΙαιη ρορυΐί,νίάίΐ- 
ςαβ ίρβθ ]&ο1& ^&Iη ΙβπαρΙί ΗίβΓοβοΙγιηίΙαηί ίοηάα- 
ιηβηία. 6υιηςα6 αΐία ιηα11& ρΓορ1ΐ6ΐ&986ΐ, ιηοΓίυιιβ 
681, 6( 86ρα11υ8 &ριΐ(1 86ριι1θΓυιη 8αο6Γ(1οΙαιη οηιη 
ροιηρα βΐ ΙιοηοΓβ, ςυβιη&όιηοάιιιη βΐ ίΐΐί, ουιη βΐ 
ίρ8β 6ζ ^βηβΓβ 8&θ6Γ(1οΙα1ί 68861. ΕγδΙ αιιΐβιη Α^- 
^Φΐΐ3 6&ηί8 ο&ρίΐϋβ, ιη6η(ο ΓΟΐαηάο, ο1> γίΓΐιιΐ68 
811&8 &1> οιηηί1)ΐΐ8 ίη 8ΐιηιπια 6ζί8ΐίηι&ΙΙοη6ΐι&Ι)ίΙιΐ8, 
νβΐυΐ ΐαβί^πίβ βΐ ιηα^υ8 Οβί ρΓορΙιβΙα. 

Εοάβιη άίβ 

34 ϋοτητπβτηοΐ'αΐίο ΒβαΙχ ΤΗ€ορΗαηη$ ηχοΓί$ Ιβο• 
ηί$ €ΐαή$9ίηι% αο $αρί6ηα$8%τη% νηρβταίοτχε ηΟ' 

Β6&Ιαθοηιίη& Τΐιβορίιαηο 6οη8ΐαηΙίηορο111βηα) 
ιΐΓ5ί8 βΐ &1ιιηιη& βί ίπιρ6Γ&1.ηχ, ΟοηβΙαηϋηϋΙΙαβΙπδ 
τίη, &β οαπι 1π1)α8 ίηιρ6Γ&ίοπ5ιΐ8 ρΓορίηςυϋαΙβ 
οοη3αη€ΐί ΩΙία, πι&ΐΓβπι ΗαΒιιίΙ Αηη&πι, ςυβθ 8ΐ6• 
ΓίΙί8 6Γ&1, 6ΐ ίηί6€υη(1&, ηΐ Αηηα ί11& δ&ιηπβ1ί8 
ρρορίιβΐ® π)2ΐΐ6Γ. §6(1 οαπι α88ί(1υί8 υηα ουπι υιγο 
βαορΓβοί 1)118 8αηοΙαπι (Ιοπιίηαπι ηο8ΐΓ&πι Οβίρ&Γ&ηι, 
ςα» ίη φάβΒ&δδί εοΙίΙυΓ,8ο1ΗοίΙ&Γ6ΐ,€οη€6ρϋ8&η- 
οίΛχη Τ1ΐ6ορ1ιαηθ;ββηίΙ&ηιςιΐ6ίη^6ηα6 6(1αο&νϋ, 6ΐ 
1ί1>βΓ&1ί1>ιΐ8 άίβείρΐίηίδ ίηβΐίΐαϋ. Οιιηι υ6γο Β&8ί1ίιΐ9 
0θ1β1>Γΐ8 ίπιρβΓ&ΙΟΓ ϋΐίο 8αο 1.6οηί 8&ρί6ηϋ88ίπιο 
ίπιρβΓ&ΙΟΓί υχοΓβω €[η8θΓ6Γ6(, Ιι&ο πΐ6ΐίθΓ6πι ηοη 
ίητ6η1βη8,ί11&πι 61 ίη ηιαίηπιοηίιιπι οοΐΐοοανίΐ. Οο- 
Γοη&Ια ίΐαςαβ, 6ΐ ίηιρ6Γ&ΐΓίχ (ΐ6οΙ&Γ&1&, ηοη Ιαπιβη 
ραυρβπιπι ειΐΓ&πι &1>36θίΙ ; δβά οοη8η6ΐ&8 νίΓΐηΙββ 
6ΐ 6ΐ66πΐ087ηβθ 8ΐη(ϋαηι Γ6ΐίη6η8,θ6θ ίη86ΓνίγίΙ, & 

φΙΟ Ο0Βΐ68ΐ6 Γ6^ηπι £θη860αΙ& 68ΐ. 

ΕΟΒΕΜ ΜΕΝ5Ε *Κν ήμέρ7 Κυριαχ^ 
λά/.^ {^νήαη τών αγίων Πατέρων, Αβραάμ, 
Ισαάχ, χα! ^Ιαχώβ. 

τούτων τών αγίων Οατέρων ημών 6 μέγας 
ς έν τη βίβλφ τής Γενέσεως, άχριβώς Ιγρα- 
Ιλίγα δι χοΐ αύτοΙ έξ αύτ^,ς τής βίβλου δι- 
ιεΘϊ. θΛος άπλ Χαλδαίας γέγονεν, άστρον^ 
<ρος εΤχε δΐ πάτερα είδωλολάτρην. Αυτός 
ινοήσις, δ'τι ούδΐ Ιν έχ τών εΙδώλων έστΙ 
;ατα/Λύσας αυτά, ήχουσε παρά του αληθινού 
. *ΑβραοΙμ, ίξελθε έχ τής γης σου, και Ιχ τής 
Λ%ζ σου, χαΐ έχ του οΓκου του π«τρ<5ς σου, 
ιέ εΙς γήν, ήν έγώ σοι δείξω. >» Άφήχεν ουν 
χαι άνιλάβετο τήν γυναΤχα αύτου Σάραν, 0ί6 άοηιίηίοα 
^ 35 Οηαηάο οΰουτΗί οοτηίΗβτηοταϋο $αηϋ(οηίτη Ρα- 
ίηηη Α&ΓαΛαηι, 1$ααο, βί ΙαοοΙ). 

06 Ιιίδ 8αηοΙί8 ρ&ΐΓί1)08 ηο8ΐΓί3 πι&^ηηβ Μ07868 
ίη ύεηβ$€θ$ Ιί^ΓΟ &06υΓαΐ6 80Γίρ8ίΙ. Νθ3 1&αΐ6η 6χ 
60(ΐ6πι Ιί1)Γ0 ρααοα άβ ίί8(1βπι (1ίθ6πιυ9.Α1)Γ&1ι&πΐ6χ 
61ια1<]α}α ίηίΐ, &8ΐΓοηοηιί8θ ρ6η1ί38ίηιιΐ8, ρ&ΐΓ6 ίθο- 
Ιοίαίπα ηα1υ8 : ευπι αυΐβπι οο^ογίδδβΐ ηυΐίαπι ίη 
ί(1οΙί8 6886 (ΙίγίηίΙαΙβπι, αίςυβ ί(1οίΓ€θ δίπιαΙαοΓα 
οοιηΙ}α5δί986(,&υθίγί( Οβυηι Υ6ηιπι δίΙ}ί άίεβηΐβπι : 
« Α1)ΓαΙιαπι,6ςΓ6θ6Γ6ά6 ΐ6ΓΓαΙηα,6ΐ άβ οο^η&1ίοη6 
Ιυα, 6ΐ άβάοΜο ρ&Ιπδ Ιιιί, 6ΐνβηί ίη ΙβΓΓΕπη ςυαπι 
ιηοη8ΐΓ&Υ6Γθ 1ί1)ί. » Οηί δίαΐίπι οπιηί5ο8 γ&ΐ6Γβ 
^υ88^3, &8δυηιρΙ&ςυ6 υχοΓβ βηα δατ&ι β( 1.οΙ ίτ&ΐΓ ΜΕΝΟΙΛΟΙΙ ΡΑΚ8 Π. 1ϋι•.^«3?ίί£ΣΓ; }η^:κ5 ^Ι,δβςιιβηδ Οβαπι, βαπιςυβ Α 
ΐΟΜίϊ- πηι ι• «:.?ΓΑϊ ηο^ο, β]α5(ΐαβ ιηαπ<1α1α βχοί- 
11^3^ %«»ι Ι-* Αΐ:^χη ΐ5βΑευπι 36101 δβηβχ. Οαβιη 
«ΌΐαΐΒ |ι»»«».ρΓ3κ«ρΐΙ,αΙί11πιιι ίιηιηοΐατβΐ: νΐάβαδ- 
«Κ!«λΐ€ΐι1ίαιη, α ο^άβ Ιδοαοί α1>8ϋη6Γβ 
ι»Α^ Ακίβπι ^βαιιίΐ ^α^ο1>. Οαοπιιη ιηβιηο• 
> ίλαΒΐιΐ5 Αθΐ6 ηαϋτίΐαΐβιη ΟΗΓίδΙί, ςιιοά βχ ϋδ 
ΐΙλη«ΐ«& ««ηιικίαιη ΰοτηβιη ηαΐαβ βδΐ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝΒΕ 

0ΐ6 άβοίπια δβρίίιηα 

3• €€τί€Μ€η $αη€ίσηαη Ιτναηι ρηβτοτηηι, Ληαηίχ, 
ΑζοΗχ, €ΐ Μί$α€ΐχ$, 

5ΛΆ€ύ ΐΓββ ρπβΓΐ βχ αΛβ ^6Π1δα1βπ1 ίυβΓβ, βΐϋ 
Εζ^^ϊάϋκ ΓβρΒ ΙοθδΒΟΓΟίη,ςυί αυδυ» βδΐ άίεβρβ Οβο, 
5β <Μΐ5ΐ4><1ΐ556 φΐΦ ρΐ&οίΐα 6Γ&ηΙ ίη οοηδρβοΐα 63118; β 
οποΐφΐβ &(1 ιηοΓΐ6ΐη»^οΙ&Γ6ΐ,6ΐροΒηί(6ηϋ&πια^β- 
Γ^Ι, τϋλΐη 5ί1)ΐ &(1(πιία(ΐ6ΰί[η αηηοδ ρροΓΟ^αη ίιη- 
ρ€(Γ&τί(. Ιδϋ ί^ΙιΐΓ, βχρα^ηαΐίδ α Να1)ΐΐ6ΗοάοηοδθΓ 
Αδδγήοπιιιι Γβ£;β ΗίβΓΟδοΙχιηίδ,&ΙχΙαοΙί δαηΙΒίώ^- 
Ιοηβιη εαρίίνί :αΙ)ί οΐ) νίΓΐιιΙβίΏ ΓαοΙί δυηίρηηοίρβδ 
Γβ^οηίδ ίΙΙίυδ. 86(1 ροδίβα τβουδαηΐβδ δίαΐυ&ιη αα- 
ΓβΑΐη, ςυααι γ6χ ί6€6Γ&1, αάοραΓβ, ίη οαιηίηαιη ίη- 
36ϋϋ ΓαβηιηΙ, ςαοβ άβδοβικίβοδ αη^βίαδ ίηεοΐυπιβΐ 
86Γ?&νίΙ. ΟααιηοΙ)Γ6ΐιι τβχ 6 1 ραβΓΟδ ΙιοηοΓανίΙ, βδ 
Οβαιη οοΐΐί ιηα^ηυηι οοηίβδδυδ 6δ1.56(1 ουηΐΓβχ αΐ- 
16Γ δαούβδδίδδβΐ,νίάβοδ ΐΓβδ δαϋοΐοδ ραβΓΟδίη Οβαπι 
€Γβάβηΐ69,ηι&η(1&νίΙί11οδ(ΐ66θ11αΓί : οαιηςυβ άβοοί- 
ΙαΓβηΙϋΓ, &1ΐ6Γ αΐΐβπυδ 02ΐριιΙ 6χβ6ρίΙ, β1 ροδίΓβιηαδ 
Οαηίβΐ αιηραΐαΐϋΐη ΑηαηίβΒ οαραΐ δαδοβρίΐ ; αίςιιβ 
ί(& νϋαιη βηίβπιαί. ^ 

VI 

Εοάβιη άίβ 
Ζ7 ΟβτΙωηβη $αηοΙί Βαη\€ΐ%$ ρτορΗβίχ, 

ΙδΙβ δαηοΐαδ Οαηίβΐ βαπκΐβιιι ουαι ΐΓί1)α8ρυβπδ 
€&ρΙΐνίΙαΙίδ ίοΓίυιιαιη ραδδΟδ, ΗίβΓΟδοΙγπιίδ Β&1>γ1ο• 
ηβια αΙ)ϋΙ. ΡΓορ1ΐ6ΐα\ί( &υ(βιη αηηίδ δβχα^ίηία, 
ΟΗπδΙίςαβ ηαϋνί1αΐ6πι αηίοοοδδίΐ αηηίδ ςυ&άπη- 
ςβηΐίδ δβχα^ίηία, νίΓ εοηΐίηβηδ, 6ΐ36)αη&ηδ, ηαΐ- 
Ιαιηςυβ ο'ώηϊη ρηαΛβν Ιβ^υιηίηα άβ^πδίαηδ. ΟπΕΓβ 
Οβί αηιοΓβαι δίΙ>ί οοηοίΐίανίΐ,α ςαο πιίδδΐΐδαηςβίυδ, 
οοοαίΐα ίΐίαιη χη^δίβπα βϋοοαίΙ,δοιηηίαίΙ&ςαβΓββίδ 
δοΐνίΐ αο ίηΙβΓρΓβΙαίοδ 6δΙ, (Ιβςιιβ δίη^ΙαΓυιη μβη- 
Ιίυιη Γθ^ηίδ, ΜβάοΓυιη, δοίΐίοβΐ, ΑδδχποΓϋηι, ΡβΓ- 
βαΓαοι, Μαοβάοηαπι, 6ΐ ΒοπιαηοΓυιη, ρΓορ1ΐ6ΐανί( ; 
€[υο(1(]υ6 οιηοία τβ^ηα (ϋδδοΐνβικία ίοΓβηΙ,βΙ Κοπιά- Ο 
ηοΓαπι, 61ιπδΙί&ηοπιπΐ€[α6 ίοιρβηυπι ο1)ΐ6ηΙυηιιη, 
ΟΙιπδΙο ίη φΙβΓπυπι Γ6^η&η1β. Πβπιίδδαδ ααΐβπι ίη 
Ιαουπι Ιβοηαπι, ίΐΐβθδαδ ίηάβ βναδίΐ, βΐ & τβ^β Βαΐ- 
ΙΙι&δ&Γβ ΑΙίί Ιοοο ΙιοηοΓαΙυβ. ΡοδΙτβπιο αϊ) ΑΙΙίεο 
Γβςβ οαπι 1π1)α8 ραβπδ (Ιβοοίΐαΐαβ ίαίΐ. 

Εοάβπι άίβ 

39 ϋετίατηβη βοηοΗ τηανί\ιΗ$ ΒαοοΜ ΙηηίοΗε. 

Εχ Γβςίοηβ ΡαΙοΐδΙίηΦ ίαίΙίδΙβ,ΐΓβηβ βΓΟοπδΙαη- 
Ιίηο ίπιρ6ΓαηΙί[)υ5, ΟΙιπδΙΙαηοδ ραΓοηΐ68, ρροανοδ- 
({ΐια 1]αΙ)6η8, 86(1 63 υδ ραΐ6Γ α (Ιβϊπιοηίΐιυδ δ6(1αοΙυδ 
Λά ίπιραΓαπι ΒαταοΰποΓυπι δ6€ΐαϋΐ ΐΓαπδϋΙ, 6ΐ Η&• και το άνεψιδν αύτου Αώτ, χαΐ Ι^ε,^.^ 
λουθών τψ θεψ, βλέπιον αυτόϊ 4ς ϊ: 
προστασσό μένος υπ* αύτοΰ. *1^'φΐγΐ'!ΐΤ^. 
έν γήρφ. Κβΐ δοχιμάζίον οΡΛον & ^^. . 
νφάξαι αύτ6ν. Και Ιδών αύτον ^κιχο^ν^ι ί 
Ό δΐ *1σαάχ έγίννησε τον Ίαχώβ. 'ΐί» ^, 
έπιτελοΰμβν, πρότης Χριστού γιν>^^β-α•,:, 
νηΟήναι κατά σάρκα τον Χριστον έζ γ^*, 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΙΤβ. 

"ΑΟλησις των άγ(ων τοιων ιοι($%»*, | 
Άζαρ(α, και Μισβι5λ. 

0\ ίγιοι τρεΤς -παίδες Ιγένοντο έκβ | 
της πόλεως, υΙοι Έζεκίου τοΰ Ρυΐ)ίΐ,; 
"Οστις Έζεκίας έτόλμησεν εΙπειν τί}» ^^^ 
τϊ αρεστά ενώπιον αύτοΰ, κιι άτθεντ,η; 
νάτου, εΤτα μετανοι{σας, Ιλαβε τιροβίτ^πι 
καπέντε. Της δΐ Ιερουσαλήμ 6ιιο ν/* 
Άσσυρίων Ναβουχοδον<$σορ πολιορχτ,^.'ιι 
α?χ(χάλωτοι εις Βαβυλώνα. Κβί διι : 
αυτών, έγένοντο άρχοντες της χώρβ; Ι; 
μη πεισθέντες -προσχυ/ησαι τήν /ρττ,κ 
λπ^ίησεν ό βασιλεύς, ένεβλήθησαν Ε(ς υ 
κατέβη άγγελος, καΐ διεφύλαξεν αυτοί»; / 
βασιλεύς έτι'μησε καΐ τους παίδα;• χι' 
και τόν θεόν του ουρανού μέγαν εινα•.. Ί 
σιλευς Ιτερος, καΐ εύρων τους άγίο-^; ι 
πιστεύοντας εΙς τον θβ^ν, άποκεφιλι^ί 
προσέταζε ΚαΙ δεξάμενος έτερος τοϋ Ι: 
φαλήν, έσχατος δΐ 6 Αανιήλ του Άνα» 
θησαν. 

Τί αύτχί ήμέρί 

"Αθλησις του άγ(ου Δανιήλ του ι 

Ούτος & ίίγιος Δανιήλ μετά των 
^χμαλωτισθη. Και άπηλθεν άπο Ίι 
Βαβυλώνα* και προεφήτευσεν Ιτη Η 
έλαβε δ» τήν γέννησιν του Χρίστου ? 
έξιζ κοντά. Έγένετο δέ ονήρ σώφρων 
μή γευόμενος τροπής άλλης, εΐ μη 
τούτο ήγατοίΟη παρά του θεού. Κν. 3 
λος, και έδίδαξεν αυτόν τά απόκρυφα. * 
&νε{ρους του βασιλέως ίλυσβ. καΐ ή^ 
περί τών βασιλειών Ικάστου Ιθνου;, 
συρίων, Περσών, Μακεδόνων, Τωμβ 
τευσε* κα•. δ'τι καταλυ^ήσονται πάσα 
και κρατήσει ή βασιλεία τών 'Ρωμί 
Χριστιανών , αύτου Χρίστου Ρ»^ 
αΙώνος. ΈβλήΒη δΐ ε'ς λάκκον τών 
έξήλθεν υγιής• και έτιμήΟη Ι'σα του 
βασιλέως Βαλτάσαρ. Ύστερον δε άπκ 
Αττικού βασιλέως μετά τών τριών παΙ 
Τ^ αύτχί ήμέρ<? 

*Άθλησις του άγιου μάρτυρος Βάκχί 

Έκ της χώρας της ϋαλαιστίνης ί 
έπι της βασιλείας Ειρήνης κα: Κωνβ* 
δε οΐ γονείς αύτοΰ έκ προγόνων Χρ- 
•πατήρ αυτού όπό δαιμόνων πλανηθείς ΒΕΟΕΜΒΕΗ. 214 ιηνών μιτκτέοη «Ινχρέν π(στιν υλ\ Ιμαγά• Α. ^Γ6ηίο»8υρβΓ8ϋΙίοηί&άάίο1α8,96ρΐ6ΐηριΐ6Π3,ςαο8 ΈποΙησβ $^ παιδία επτά* χαΐ άνέτρεγκν 
έπΙ τ^ όμοια χακ^ πίττα* %Ττ* απέθανε. 
χατελείφΟτ^βαν τα παιδία μετά τί^ς μητέρος 
' . Έ{ ών 6 εΙς Γελάνιος καλούμενος , τά 
όλυμα χατέλαβεν. Είτα ήλ^εν εΙ< τήν λαύραν 
γ(ου Σάβα, χαΐ γίνεται μοναχός. Βέχχος όνο• 
•ς . Καλώς πολιτευααμενος , άπεατάλη παρά 
γουμένου φυγεϊν, Ίνα μή νοηθή, δτι Σαραχτ^νόν 
(τισε. ΚαΙ έλ6ων ε!ς τά οΙχεΤα, τους μίν πέντε 
ους έβάπτιαεν* ό εΤς Οέ μή βαπτισθείς, έλοι- 
Γ•ν εΙς τόν Βάχχον εΙς τον άμτ^ρα^ . Και ό 
ας άπεχεφάλιαεν αυτόν. Και ο5τως έτελειώθη. 

ΜΗΝί ΤΩ ΑΙΤΩ. 
ΙΗ' 

.1) του όσιου πατρός ημών, χαι Ιεράρχου Β 

Φλώρου. 
ί της βασιλείας Ίουστίνου του Νέου, χαι Τιβε- 
χαι Μαυρικίου ήν ο&κος ό £γιος Φλώρος* ίχαιν 
α Φλώρον χαΐ αυτόν χαλούμενον, χαι μι^τέρα 
ζομένην Εύφηρ(αν* έδ(δαξαν δε αυτόν οΐ γονείς 
καΐ τήν τών Ελλήνων γραφήν, χαΐ τήν των 
ιιανών * εΤτα έγέν^το νοτάριος τών βασιλέων* 
τατρίχιος . Κα) λαβών γυναΐχα , έποίησε χαΐ 
:ς. *Αποθανούσης δε χαί της γυναιχός, χαι τών 
ΐιΐ^ έχ της λοιμιχ^ς νόσου, αυτός λυπηθείς, χα*! 
ιήν εύρων, Ίνα σωθ^, άπηνθεν εΙς εν τών χτη- 
V αύτου έν τψ άνάπλφ, χαΐ ΙχαθΙσθη. ΕΤτα δια 
ιολλήν άρετήν αύτου έπίσχοπος προχειρίζεται 
ου. Έν αύτ^ δΐ τ^ ^Αμισψ άπελθών, χα2 χαλώς 8ΐΐ806ρ6Γ&1, β&άβπι ρΓΑΥΔ β(1θ ίιπΒαΙίβ, ίηΙβΓΠΐ, Γβ- 
1ίοϋ3 ροβηβ οιιιη βοπιιη ιηαΐΓβ : βχ €[ΐιίΙ>ιΐ5 ββίαβιαβ 
Ηί6Γθ5θ1γιη& ρΓοίβοΙαβ, ΙαηΓ&ιη δαηοΐί 8&1)6Θ ρβϋϋ, 
βΐ ιηοηαοΚιιΐδ ί&6ΐυ8 β8ΐ, ΟΒδαιηρΙο Βαοοίιί ηοιηίηβ. 
Οαηκιιιβ 8&ηο(β νίχίδββΐ, & ιηοηαδΙβΓη ρΓφΓβοΙο άί• 
1018809 ίαίΐ, ηβ ΓββοίΓβηΙ δαπιοβηί, ςαοά ίΠαιη 
1>&ρϋχα88βΙ. Οαί όοιηαιη Γ6νθΓ8υ8« ςυίαςαβ ίΓ&Ιτθβ 
1)αρϋζανϋ. δβά ςυί αηιΐ3 βοΓυπι Β&ρ1ί8πιππι 8α80ΐ- 
ρθΓθ Γ6οα8&ν6ΓαΙ, &<1 ΑιηβΓ&ιη Β8θο1ιιιιη άβίαΐϋ. 
Αιη6Γ&8 ααίοιη ίΐίαιη όβοοΠαπ 3ΐΐ89ϋ, αίφΐβ ίΐ&άβ- 

€659ϋ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίθ ά6θίιη& οοΐανα. 

Μ9 ϋοτητηβτηοταίίο 8αη€Η Ραίτί» ηο$(ή ΡΙοτί 

ροηίίβΰίΒ. 

Τβιηροηύυδ ^α8ι^η^ ^υηίοπ8,Τ^ι)6^^^, βΐ ΜααΓίοίί 
ίιηρβΓ&Ιοηιιη, οίαπιίΐ ίβΐβ β&ηοΐυ» ΡΊοηιβ, ραΐτβ 
ϋίάβιη ΡΙοΓο, 6ΐ πιαίΓβ ΕαρΗ6ΐηί& η&ίυβ, & <]ΰί5ιΐ3 
Ιαιη (ιΓβθοοηιιη, Ιαιη Οΐιπδϋαηοπιιιι (ϋβείρΐίαίβ 
ίη8ϋΙα1α6,ηοΙ&Γία8 ίιηρβΓ&ίΟΓαιη ί&6(ιΐ8 63ΐ ιάβίηάβ 
ίη ραΐηΰίοηιιη οπϋηβιη οοορΙαΙα8, ηχοΓβιη άυχϋ, 
ΩΙίοβςαβ ρΓΟΟΓβ&τίΙ. δβά πχοΓβ,αο Οΐίίβ ρβδίβ οοη- 
βαιηρίίβ, ίρ8θ οοπ1π8ΐ&1α8, οοο88ίοηβιη οοηδίιίβηάί 
8α1ιιΙί 8υβθ αιτίρίβηβ, ββββ ίη ςαβιηάαπι β^ηιιη 
βααιη,ςιιί ίη Αηαρίο 6γ&(, ΓβοβρίΙ. Οβίηάθ ο1> νίΐ» 
8&ηοΙίΙαΐ6πι βρίδοορπδ Αιηί8ί ΟΓάίη&Ιαβ, οαιη ί5ί 
0Γβ(1ίΙυιη 8ί1>ί ^Γβ^βιη ΓβοΙβ §ιι1)βΓη&386ΐ, ρορυ- 
Ιαπΐ(|αβ ορ(ίιηο8 ιηοΓ68, ΓβοΙαιηςυθ Αάβπι άοεηί»- εαπιστευΟίν αύτφ ποίμενιον ποιμάνας χα) διδάξας ρ Ββί, αίςαβ &ά βχρίβηάα Οβί πιαηά&ΐα θΧ6ίΙ&836ΐ, χόν ορθώς περιπατεΤν χαι ορθοδόξους, χαι ποιεΤν 
εου τα θελήματα χα) τάς έντολάς, έχοιμήθη* 
ιτουργών Ιως της σήμερον έν τψ τάγ^ αυτού. 

ΜΗΝΙ τα ΑΊΓΤα. 

ίσις τών άγ{ων μαρτύρων ΙΙρόμου , "Αρεως, 

χα* Ηλία. 
:οι μίν ΑΙγύτΓϋίοι όπήρχον το γένος, Χριστιανοί 
ήλον δε έχοντες θίΤκόν, άπήρχοντα εΙς τάς 
:άς , χα) έπεσχέπτοντο τους 6πλρ Χριστού 
ντας αγίους μάρτυρχς , χαι έθεράπευον. 
.Οον δΐ χα) ε)ς τήν χώραν της Κιλιχίας, χαι 
>ντες εισελθ^ΐν εΙς *Ασχάλωνα τήν πόλιν, έκρχ- 
Γαν ε'ς τήν πύλη ν παρ λ τών «ρυλάχων, άν- 

βαρβάρων ναι αγρίων, 

ε ι σι. Κα) παρεδόθησαν τψ ίίρχοντι Φιρμιλιανφ, 
δή δΐ παρέστησαν αύτφ, χα) ερωτηθέντες Χρι- 
3υς εαυτού; ώμολόγησαν, τιμωρούνται χα) βασα- 
:αι Ισχυρώς. Κα) ό μίν Άρης πρότερον μυρίοις 
οις τιμωρηθείς, (ίστερνν διέ πυρός έτελειώθη* 

άγιος ΙΙρόμος, χα) αυτός πολλά έ{ετασθε)ς, 
:όν Χριστόν μή άρνησάμενος, άπεχεφαλίσθη. 
τούτο δΐ χαι ό 5γιος "Ηλίας π«#λλά βασανισθείς 
τήν χεφαλήν απετμήθη. 

Τί αύτ^ ήμέρς^ 
ίσις τού αγίου μάρτυρος Τιμοθέου τού δια- 

χόνου, 
όθϊοςό Ιίρομαρτυς υπήρχε μίν έν Μαυριτα- οΙχΙοΓπιίνϋ, ωίΓαοιιΙίδ βχ 6)08 βοραΙοΐΌ αδςιιβ ίη 
ρΓΐΒ8βηΐ6πι (Ιίβηι ιηαηαη1ί1>ιΐ3. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝδΕ. 
Οίβ άβοίιηα ηοη& 

40 Οβί'ίαηιβη $αηοίοτητη τηανίί^πίίη Ρτοηιί, Αν€χ βί 
ΕΙχΒ. 

Ι8ΐί §;6η6Γβ ςηίάβπι Μ^^ί\\, 8β<1 ρπ)ίβ38ίοη6 
ΟΗΓίβΙίαηί, άίνίηο ζβίο ίηοβηβί, βοβ ςαί ίη οαΓοβπ• 
1)113 ρΓΟ 6Ιιπ3(ο <ΐ6ΐίη6ΐ)&η(ιΐΓ, δ&ηοΐοβ πι&γ1^γ68 
αάί5αηΙ, βίβςαθ ςηβθ αάΐυβηάαπι νίίαπι ηβοθ33αη& 
6Γ&η(» δαρρ6άί1β5&η(. ΡΓοΓββΙί Ι^ϋαΓ ίη Οίΐίοίαπι, 
Αβοαίοηαπι ρο3ΐ6& ηΓΐ)βπι ίηβΓβ33αΓί,α ροΓΐβ6ΐΐ3(ο- 
άί1)α9, 1)&Γΐ)αΓ0 Ιιοπιΐηαηι α^Γββϋςυβ ^βηβΓβ, οοηι- 
νομισάντων, δτι «ρο- ρΓβΐιβηάηηΙιΐΓ ΐΕηςιιαπι ρΓθάίΙοΓβ3,βΙ αά ΡίΓπιίΙία- 
μ ίίργοντι Φιρμιλιανψ. ^ η^ιη ρΓβΒβίάβπι αάάηοΙΙ, αϊ) βοςαβ ίηΙβΓΓΟβαΙί, 

€ΙΐΓί8ϋ&η03 36 6336 ρΓθΓ633ί 8001. Οθ&Γ6 Οα^Πβ 

8δθΥί33ίπΐ6 οδθάοηΙΟΓ : 6ΐ ΑΓβυ3 €[οί(ΐ6πι ίηηοπΐ6η8 
ρηοιοηι ΙοΓΠίβηΙίβ 6Χ0Γθ€ί&Ιθ3,ί9ηίά6πιοηι ΐΓ&άίΙοβ 

ά6€638ίΙ. 8&ηθ1θ9 νβΓΟ ΡΓ0Π103 ρ1θπ1)03 ΐ6ηί&Ιθ8, 

86ηιρ6Γςο6 ίη 61ΐΓί3ΐί Α(1β εοη3ΐ&η3, οαρίΐβ ρΐβχοβ 
68ΐ. Ρθ3ΐΓ6Πΐο 8αηο(θ3 Ε1ία8 πιοΙΙΙΓ&Γίαπι ΙογΙο3, 
ςίαάίο 6ΐ ίρ36 εαρίΐ6 ο1)ΐΓοηο&Ιθ3 ίοίΐ. 

Εοάβηι (1ί6 
41 ΟβΥΐατηβη $αηοίχ ηιατίψ^Β ΤΗτηοίΗΗ άίαοοηί, 

Τίηΐ0ϋΐ6Ο8 8&€Γ0ηΐ&ΓΐγΓ ίο Μ&οΗΙ&Οίφ Γ6βίθΟΘ ηι ΜΕΝΟΙΌΟΙΙ ΡΑΚδ II. 3» £Ιΐο,ρ«Γ«§Γ£ ρΓθί6θΙιΐ5 €$1,$6φΐ6ηδ Οβαιπ, βααΐφΐβ Α *"'• '^^ βνεψιόν αύτοΰ Αώτ, χαι Ιξεν(τ«»οι» τί4ΐ«η5 ςαο ροΙ^ΓΕί αιο<1ο, β^α^αβ ιηοικίΑΐα βχοι- 
ρΐ?α5. ββηαίΐ ααΐ^ηι Ι5αα£αιη ^^ια1 βεηβχ. Οαβιη 
ΙβαΐΑπ» 0€ΐΐ5.ρΓ9θ6ρίΙ,αΙϋ1αιη ίιηιηο1αΓ6ΐ: τίάβαδ- 
φιβ βίιΐ5 οΙ>β<ΙίβιιΙίαιιι, α οφάβ Ι^οαεΐ &1)3ΐίιΐ6Γβ 
}ιΐ55ΪΙ. 15220 ΑαΙβπι ^βοαίΐ 4αοο1>. Οαοπιπι ιηβιηο- 
Π2Π1 ί2θίχΒα5 ααΐβ ηΑϋτϊΙαΙβιη ΟΙιπδϋ, φιοά εχ ϋ5 
€1ιπ5(ιΐ5 8€€αη<1απι οβπιβιη ααΐαβ 651. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ§Ε 

Οίβ άβουηο, δβρίίιηα 

3β €€τίαη€η Βοηοίοηοη Ιτίαπι ρηοΌτηη, Αηαηίχ, 
Αζατίχ, €ΐ Μί$α€ΐί$, 

δαηοϋ Ιτβδ ροβη βχ ηΗ)6 ^6Π15^I6Iη ίυοΓβ, &1ϋ 
Εζβοΐιί» Γ6^5 ΙυάφΟΓΟιη,ςυί ααδαβ 65ΐ (ΙίοβΓβ Οβο, 
δβ €Π5(ο<1ί85β ςαβΒ ρΐαοίΐα βΓβηΙ ία οοηδρβΰΐαβ]!!^; β "Οστις 'Εζεχίας έτίλμησεν «Ιικ^Τν τφ θιφ, ς;/^^: λουθών τψ θεψ, βλέπων αύτον ώς ήί•ί>βτς ^ 
προτΓϊσσόμενος υπ' αύτοΰ. Έγέν^τ,σε ί^ ^^^ »|5^^^ 
έν γι^ρφ. Κβΐ δοχιμάζων αύτον & βεος, ^^ρΐβϊ:,^ 
ηράξαι αύτίν. Κβι Ιδών αυτόν 6ιηαούοντι, έχώλ^,^, 
Ό δΐ Ίταζχ έγ^ησε τον ^Ιαχώβ. 'βν τήν ψτ{ρ, 
Ιπιτελοΰμεν, ιτροτης Χρίστου γεννήσεως, ίι» ^ο-^ 
νηΒηναι χατ2 σάρχα τόν Χριστόν Ιξ αυτών. 

ΜΙΙΝΙ τα ΑΪΤΟ. 

ιζ* 

*Άθλιισις των άγ(ων τριών ιτα(δων, 'Α»«>•4, 
'Αζαρία, χαι Μισαήλ. 

0ΐ βίγιοι τρεις ικαΐδες έγένοντο άχό Ίερο^ίΐ}ΐ; 
της πόλεως, υΙοι Έζεχίου του βχσιλί»; ΊοΛ;^ ουαιςαβ &<! ιιιθΓΐ6ΐηΦ^οΐ2Γ6ΐ,6ΐρ(ΒΐιίΙβηϋ&ιηα^6- 
ΓβΙ, γίΐαηλ 9ίΙ)ΐ &ά ςαίπάβΰίιη αηηοβ ρΓΟΓο^ατί ίιη- 
ρβίΓανίΙ. Ι5ϋ ί^ίΙαΓ, βχρα^η&Ιίδ α Ν&ϋαο1ιοάοηθ5θΓ 
Αδδγποηιαι Γβββ Ηί6Γθ5θ1γιηί5,&Ι>(1ιΐ€ΐί δαηΙΒ^ώγ- 
Ιοηοιη εβρίίτί :α1)ί οϊ) νίΚαΙβοι Γα€ΐί 5αα1ρπη6ίρ«3 
Γββΐοηίδ ίΐΐΐϋδ. δβά ρο$ΐ62Γ6εα52ηί65 5ΐ2ΐυ&ιη 3ΐ\ι- 
ΓβΑΐη, ςυαιη Γβχ ίβεβραΐ, α(1θΓ&Γ6, ίη εβπιίηαιη ίη- 
^6^ϋ ίαβπιηΐ, ςυο8 άβδοβαάβηδ αη^βίαβ ίηοοίυοαβί 
ββητβνίΐ. Οααιιιο1)Γβιιι Γβχ 6ΐ ραβΓΟβ ΙιοηοΓανίΙ, β» 
Οβιιιη οοίΜ ιηα^ηπαι οοηίβδδΐΐδ 65ΐ.§6(1οιιπΐΓ6χ αΐ- 
ΙβΓ 500065515561, τίάβηδ Ιγ65 βαυοίοδ ραβΓΟβΐηΟβαιη 
0Γ6(1βηΐ6$,ιη&η(ΐΑνΐΙ ί11ο5 άβοοίΐαη : οοοκιοβάβοοί- 
1αΓβη(αΓ,&Ιΐ6Γ αΐίβηαδοαραΐ βχοβρίΐ, βΐ ρο3ΐΓ6ΐιια5 
ΟαηίβΙ αοαραΐβίαιη Αηαηίββ οαραΐ δαβοβρίΐ : αίςαβ 
ί(& νϋαιη 6αί€ΓαηΙ. 

Εοάβιη (ϋ6 
Ζ7 ϋβτίωηβη Βοηοϋ ΟαηίβΙίε ρτορΗβΙχ, 

ΙβΙβ βαηοΐιΐδ Βαηΐβΐ βαηκίβαι οιιιη ΐΓϋ)υ3 ριιβπδ 
εβρίίνίΐαΐίδ ίοΓίαιιαιη ρ&55υ5, ΗίβΓΟβοΙγιηίβ Βαύγΐο* 
ηβιη α1>ίίΙ. ΡΓορΙιβΙ^ίΙ αυΐβπι αηηίδ 56χ&^ηΙ&, 
€ΙΐΓί5ΐίφΐ6 ηαϋνΐΐαΐβπι αηΙβ0655ίΙ αηηίβ ςυαάηη- 
ςβηΐίβ 5βζ&^ίπΙ&, νίΓ οοηΐίηβηβ, 6(3β)αηαη9, ηηΐ• 
Ιαιηςυβ οϋ>υιη ρΓΗ^ΙβΓ Ιβ^υιηίηα (Ιβ^υδΙβηβ. Οα&Γβ 
Ββί αιηοΓβπι 5ΐ5ί οοηοϋίανϋ,& ςαο ιηί55ΐΐ5&η^β1υ5, 
οοοαίΐα ίΐίαιη ηα^δίβηα βάοοαίΙ.δοιηιιίαίΙ&ςυβΓβ^δ 
5θ1νίΙ αο ίηΙβρρΓβΙβΙαδ βδΐ, άβςυβ δίη^ΙαΓοιη ββη• 
ϋαηι Γβ^ηίδ, Μβάοπιιη, δοίΐίοβΐ, ΑδδγποΓϋΐη, ΡβΓ- 
βαΓαιη, Μαοβάοηαιη, βΐ Ηοιη&ηοΓυιη, ρΓορΗβΙ&τϋ ; τ^ αρεστά ένώνιον αύτοΰ, χαΐ άσθενήσας μέ]^•. ^ 
νάτου, είτα μετανοήσας, έλαβε τιροσβήχν Ηίη ϊ. 
χαπέντε. Τής ίΐ Ιερουσαλήμ δ«δ τοΰ ^β^Κ 
Άσσυρίων Ναβουχοδονόσορ «ολιορχηθείσης,αι^ίν 
α?χμάλωτοι ε*ς Βαβυλώνα. Κ αϊ Οιά τήν 5;ιτ. 
αυτών, έγένοντο άρχοντες της χώρας εκείνης. Ε- 
μή πεισ0εντες κροσχυ/ησαι τήν χρυσήν ενχό>ί, ί 
Ιποίησεν ό βασιλεύς, ένεβληθησαν εΙς χάμ«οι». ϊγ 
χατέβη οτγγελος, χαΐ διεφύλαξεν αύτους ύγιιϊς. Ει 
βασιλεύς έτίμησε χαι τους -χαϊδας• χιι ώρ).ξη; 
χαι τον Θεον τοΰ ούρανοΰ μέγαν είναι. ^Πλ^εοΙ ί: 
σιλευς Ιτερος, χαΐ ε6ρών τους αγίους τριΐς ιώ; 
πιστεύοντας εΙς τον βεόν, άποχεφαλισΟήνβι ιλ;. 
«ροσέταξε ΚαΙ δεξάμενος Ιτερος τοΰ Ιτέρο^τία 
(2 «ραλήν, έσχατος δΐ 6 Δανιήλ τοΰ ΆνανΙβ, κε)^ 
θησαν. 

Τί αότί ήμέρ^ 
"Αβλησις τοΰ αγίου Δανιήλ τοΰ 'κρο^^'κ:. 
Ούτος 6 όιγιος Δανιήλ μετά τών τριδτ» β 
ιρχμαλωτίσθη. Και άπήλθεν άπό ΊερουΜ^ϊ. 
Βαβυλώνα- χαΐ προεφήτευσεν Ιτη Ιξήχο^τ». ϋ: 
έλαβε δβ τήν γέννησιν τοΰ Χρίστου 6τη τπρη:^ 
έςι^χοντα. Έγένετο δε όνήρ σώφρων χαι νη^ττ^ 
μή γευό μένος τροπής άλλης, εΐ μή βτχρ^' ': 
τοΰτο ήγατπΙΟη πάρα τοΰ θεοΰ. Και άπεστί).τ,.^ 
λος, χαι έδίδαξεν αυτόν τα απόκρυφα. 'Οβεν χι' •λ 
όνείρους τοΰ βασιλέως έλυσε, χαΐ ήρμήνευκν. ί: 
περί τών βασιλειών Ιχάστου Εθνους, Μήδίβ», ϋ 
συρίων, Ιίερσών, Μαχεδόνων, 'Ρωμαίων, τμ^ 
ςυο(1(|υβ οιηοία Γ6^η& άί55θ1?6η(1& ίοΓβηΙ,βΙ Κοπιά- Ο τευσβ* χαΐ ^ι χαταλυθήσονται πάσαι αΐ ^Μ•ί ηοΓαιη, ΟΙιπδΙίαηοηιηκιαβ ίιηρβηπιη οΒίβηΙυπιπι, 
ΟΙΐΓΪδΙο ίη £θ(6Γηαιη Γβ^αηΙβ. Οβιηίδδαβ αυΐ6ΐη ίη 
Ιαοαιη Ιβοηαιη, ϋΐφδυβ ίηάβ βνοδίΐ, βί α τβ^β Βαΐ- 
ΙΙιοδ&Γβ βΐίί Ιοοο ΚιοηοΓαΙιιβ. ΡοδΙτβιηο &1) ΑΙϋοο 
Γ6^6 οαιη 1π1>ιΐ5 ραβηβ άβοοίΐαΐαβ ίαίΐ. 

Εοάβιη ά^ 

39 ΟβτίατΜη βοηοΗ τηαΗ 

Εχ Γβ^οηβ Ραΐοΐδϋΐλϋ^ \η- 

Ιίηο ίπιρβΓοηΙίΙ} 05- 

(|α6 1ι&1)6ηδ, δβϋ Ιαδ 

&(1 ίπιραΓαπι §α, Ια- χαι χρατήσει ή βασιλεία τών 'Ρωμαίων, ιχ 
Χριστιανών , αύτοΰ Χρίστου βασιλεύοντα; ι 
αΙώνος. Εβλήθη δέ εις λάχχον τών λεόντων• ι 
έξήλθεν υγιής • χαι ετιμήθη ίσα τοΰ υΐοΰδπο ^ 
βασιλέως Βαλτάσαρ. ΊΓστερον δε άπεχεφαλίφ, ί^ 
Άττιχοΰ βασιλέως μετά τών τριών παίδων. 
Τ^ αύηί ήμέρ(|^ 

"Α*** ■* 'νίου μάρτυρος Βάχχου τοΰ Νγ- 

-,ς Παλαιστίνης ύπηρχίν ο/ 

ι "^ήνης χα•. Κωνσταντίνου. Ιι 

προγόνων Χριστιανοί* !> 

)νων πλανηθείς προς τν^ ^ 213 ΟΕΟΕΜΒΕΗ. 214 ΣαροΜηνών μβτιτέ0η αίαχρ^^ «ίστιν χαΐ Ιμαγά• 
ρΐ9ζ, ΈποΙησκ δέ παιδία επτά* καΐ άνέτρ»γ&ν 
βύτα έπι τζ όμοια καχ^ ΐί^τεει• %ζττ άπίθκνκ. 
Και χατκλκίφΟΓ^σαν τά ποα^ία μ&τά τής μητέρος 
αυτών , Έ{ ών 6 ιΧς Γκλάνιος χαλούμβνοζ > Τ3^ 
Ί«ρο9^λυμα χατέλαββν. Είτα ήλΒεν <1ς τήν λαύραν 
του χγ{ου Σάβα, χαΐ γ{νβται μοναχός. Βέχχος ονο- 
μασθείς . Καλώς πολιτβυαάμενος , άπιατάλη παρά 
του ηγουμένου φυγείν, Ίνα μή νοηθι^, Βτι Σαραχηνόν 
έπβάπτισε. ΚαΙ έλΟων εΙς τά οΙχεΤα, τους μίν πέντε 
αδελφούς έβάπτιαεν* 6 εΤς δΐ μή βαπτισθείς, έλοι• 
δόρηαεν εΙς τόν Βάχχον ε!ς τον άμΊ\ρά^ , Καΐ ό 
άμηρας άπεχεφάλιαεν αύτ6ν. ΚαΙ ο8τως έτελειώΟη. 

ΜΗΝΙ τα ΛΙΤΟ. 
ΙΗ' 

Μνιξμη του οσίου πατρός ημών, χαι Ιεράρχου 
Φλώρου. 
Έπι της βασιλείας Ίουστίνου του Νέου, χαι Τιβε- 
ρ ίου, χαι Μαυριχίου ήν οϋιτος ό 6ίγιος Φλώρος* £χων 
πατέρα Φλώρον χαΐ αυτόν χαλούμενον, χαι μΐ)τέρα 
όνομαζομένην Εύφηρίαν έδίδαξαν δΐ αυτόν οΐ γονείς 
αύτου χα) τήν των Ελλήνων γρχφήν, χαΐ τήν τών 
Χριστιανών • εΤτα έγέν^το νοτάριος τών βασιλέων* 
είτα πατρίχιος , Κα) λαβών γυναΐχα , έποίησε χαΐ 
παΤδας. *Αποθανούσης δε χαΐ της γυναικός, χαι τών 
παιοίω^ έχ της λοιμιχης νόσου, αυτός λυπηθείς, χαι 
άφορμήν εύρων, ^να σωΟ^, άπην0εν εΙς £ν τών χτη- 
μάτων αύτοΰ έν τφ άνάπλφ, χαΐ έχαΟέσΒη. ΕΤτα δια 
τήν πολλήν άρετήν αύτου έπίσχοπος προχειρίζεται 
Άμισοΰ. Έν αύτ^ δΐ τ^ *Αμισφ άπελθών, χα2 χαλώς Α. ^ΓοηίοΦ βαρβΓβϋϋοηί &άάίο1ιΐ9,9θρΐ6ΐηραβη3,ςαοβ 
βαβοβρβΓ&Ι, 6&άβπι ρΓ&ταΟάβ ίιη1>α1ίβ, ίηΐβήϋ, Γβ- 
ΗοΙί8 ραβηβ οαιη βοπιιη ιη&Ιτβ : βχ (ΐιιί1>τΐ8 66ΐ&9ία3 
Ηί6Γθ8θΐ7ΐη& ρΓοίβοΙαβ, Ι&ΠΓαιη δ&ηοΐί §&1)6Θ ρβΐίϋ, 
βΐ ιηοηϋοΐιηβ ί&οΐυβ ββΐ, &99υιηρΙο Βαοοίιί ηοιηίηβ. 
βαηκιαβ β&ηοΐβ νίχί89βΙ, α ιηοη&9ΐ6Γϋ ρπΒΓβοΙο άί• 
09198119 ίαίΐ, ηβ Γ69ΰίΓβαΙ 8&πιο6ηί, ςτιοά ίΐίαια 
1)&ρϋχα98βΙ. Οαί όοιηαιη ΓβνβΓβαβ, ςαίηςαβ ίΓ&ΐΓβ8 
1)&ρΙίζανϋ. δβά ςαί αηαβ βοΓΟίη Β&ρ1ί8ΐηαπι 9α9θί- 
ρβΓθ Γ60ΐΐ9&ν6Γ&1, &ά ΑπιβΓ&πι Βοοοίιιιιιι άβΐυΐίΐ. 
ΑιηβΓ&9 ααίοιη ίΠαπι όβοοΠαπ 3ΐΐ99ϋ, &1(|α6 ίΐ&άβ- 

0689ί(. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 
Οίβ ά6θίπι& 001&Υ&. 
Μ9 ϋογηιη&ηκσταίχο Μηοϋ ΡαΙή$ ηο8ΐΗ ΡΙοτί 
ροηαβ(ή$. 

Τ6ΐηροπ5ιΐ8 ^υ8ι^^^ ^αη^ο^^3,Τ^56Γ^^, βΐ Μααποϋ 
ίπιρβΓαΙοπιιη, οίαραίΐ ίδΐβ 8&ηοΙα9 ΡΊοπΐ9, ρ&ΐΓβ 
ίϋιϊβιη ΡΙοΓο, βΐ ιηαΐΓβ ΕορΙιβπιί& ηαΐαβ, & ςαί5α9 
Ιαιη 6Γ»οοΓαπι, Ιαιη 01ιπ9ΐί&ηοηιιη (Ιίδείρΐίηίθ 
ίη9ΐϋαΙα8,ηοΐΑηιΐ9 ίιηρ6Γα(θΓαιιιί&ο(α9 Θ8( : άβίηάβ 
ίη ρ&(ΓίΰίθΓαιη οπϋηβιη 6οορ1αΙα9, ηχοΓβιη άυχϋ, 
ηΐίθ9ςυθ ρΓΟΟΓβ&νίΙ. 5βά ιιχογθ,&ο 01ίί9 ρ69ΐθ οοη- 
9αιηρΙί9, ίρ9θ οοηΐΓί8ΐ&Ια8, οοο89ίοηθΐη οοη9ΐιΙθηάί 
9&1αΙί 9(1» &Γηρίβη9, 9696 ία ςαβιηάαιη α^ηιιη 
9αιιιη,(|ΐιί ίη Αη&ρΙο 6Γ&1, ΓβοβρίΙ. Οβίικίθ ο1> νϊία 
9&η6ΐίΙαΐ6ΐη 6ρί9θοριΐ9 Α]ηί9ί 0Γ(ϋη&(ιΐ9, οαιη ί1)ί 
ΟΓβάίΙαπι 9ί1)ί ^β^βιη ΓβοΙβ 0ΐΟ)βΓη&996ΐ, ρορα- 
Ιαιηςαβ ορΙίιηο9 ιηοΓ69, Γ6οΙαιηςα6 Αόβπι άοειιί»- τό χαταπιστευθίν αυτφ ποίμενιον ποιμάνας χα) διδάζας ρ 86ΐ> αίςιιβ &ά βχρΐ6η(1& 06ί ιη&ηά&1& 6Χθϋ&896ΐ, τόν Λαόν Ορθώς περιπατεΤν χαι ορθοδόξους, χαι ποιείν 
του Θεού τα θελήματα χαΐ τάς έντολάς, έχοιμήΟη* 
θαυματουργών {ως της σήμερον έν τφ τάφφ αύτου. 

ΜΗΝΙ τα ΑΊΓΤΩ. 

Ιθ' 

"Αθλησις τών αγίων μαρτύρων ΙΙρόμου , "Αρεως, 

χα• Έλία. 

Ούτοι μίν ΑΙγύττ^ιοι όπηρχον τό γένος. Χριστιανοί 
δέ. Ζήλον δε ϊχοντες ΟεΤχόν, άπήρχοντα ε?ς τάς 
φυλαχάς , χα) έπεσχέπτοντο τους ύπ^ρ Χριστού 
άθλούντας αγίους μάρτυρχς , χαι έθεράπιυον. 
*Απήλθον δι χα) ε)ς τήν χώραν της Κιλιχίας, και 
μέλλοντες είσελθ^ιν εΙς *Ασχάλωνα τήν πόλιν, Ιχρχ- 
θήθησαν ε-ς τήν πύλην παρά τών φυλάχων, αν- 
δρών βαρβάρων χα) αγρίων, νομισάντων, ^ι προ- 
δόται εισι. Κα) παρεδόθησαν τψ ίρχοντι Φιρμιλιανφ. ^ 
Επειδή δΐ παρέστησαν αύτφ, χα) ερωτηθέντες Χρι- 
στιανούς Ιαυτου; ώμολόγησαν, τιμωρούνται χα) βασα- 
νίζονται Ισχυρώς. Κα) ό μΙν Άρης πρότερον μυρίοις 
βασάνοις τιμωρηθείς, ύστερνν διά πυρός έτελειώθη* 
ό δΐ £γιος ϋρόμος, χα) αυτός πολλά 1{ετασθε)ς, 
χαι τόν Χριστόν μή άρνησάμενος, άπεχεφαλ(σθΐ). 
Μετά τούτο δλ χα) ό £γιος Ηλίας π<*λλά βασανισθε)ς 
ξίφει τήν χεφαλήν άπετμήθη. 

Τ$ ούτ^ ήμ^Ρί 

"Άθλησις του αγίου μάρτυρος Τιμοθέου τού δια- 

χονου. 

Τιμόθεος© Ιΐρομάρτυς ύπηρχε μΙν έν Μαυριτα- οΙχΙοΓίηίνίΙ, πιΐΓ&οιι1ΐ9 βχ 6]υ9 96ρα1θΓθ α9<ια6 ίη 
ρΓ8θ86ηΐ6πι άίβπι ιηαηαη111>α8. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 
Οίβ ά6θίπι& ηοηα 

40 Οβτίωηβη Βοηοίοτητη τηαΠχ/ηίϊη Ρνοχηί^ ΑτΗ 6( 
ΕΙΐΒ, 

Ι9ΐί §;βη6Γ6 (|αί(ΐ6πι ^Ε§[7ρι^^, 9β(1 ρΓθί698ίοη6 
01ΐΓί8ϋ&ηί, άίήηο ζβίο ίηοβηβί, β08 φΐί ίη οαΓοβπ• 
1)α8 ρΓΟ €Ιιη8ΐο (ΙβΙίηβύαηΙυΓ, 8&ηο1θ8 πιαΗγΓββ 
α(1ϋ)&ηΙ, 6ί9(ΐαβ ςαβο αά1ιΐ6η(1&πι νίίαπι ηβ0699αΓί& 
βΓοηΙ, 9υρρ6άίΐ€ΐ1)αηΙ. ΡΓοΓβοΙί ί^ίΙΟΓ ίη Οίΐίοίαπι, 
Α9οα1οηαπιρθ9ΐ6& υΓ^βπι ίη^Γβδβηπ,α ροΓΐβοιΐ9ΐο- 
άί1)υ8, 1>αΓΐ>αΓ0 Ιιοηιίηαπι α^Γβδϋςαβ ^βηβΓβ, οοαι- 
ρΓβΙιβηάαηΙυΓ Ιαηςααπι ρπχΙϋοΓβδ, 6ΐ αά ΡίΓηιίΙία* 
ηηηι ρΓΟθδίάβπι αάάυοίί, αϊ) βοςυβ ίηΙβΓΓΟ^αΙί, 

€Ιΐη3ΐίαη09 36 6336 ρΓθΓ659ί 3υηΙ. 0ΐΙ21Γ6 0&ςη3 

9»γί93ίπΐ6 οφάαηΙαΓ : 6ΐ ΑΓβαβ ςηίάβηι ίηηαπιβΓίδ 
ρήπιαπι (0ΓΠΐ6ηϋ8 βχοηιοίαΐυδ,ί^ί (ΐ6πιαηιΐΓ&(1ίΙα9 
ά6€β38ί(. 8αηοΙιΐ9 νβΓο Ργοπιιι9 ρ1αΓί1)α9 Ι6ηία1ιΐ9, 
96πιρ6Γςυβ ίη 01ΐΓί9ΐί Αάβ οοηδίαηβ, ο&ρίΐβ ρΐ6χη9 
69ΐ. Ρθ3ΐΓ6Πΐο 8αηο(α3 Ε1ί&8 πιυΙΙίΓαπαπι ΙοΓΐυ3, 
^Ιαάίο βΐ ίρ36 εαρίΐ6 οΙ)ΐΓυηο&Ια3 ίαίΐ. 41 Εθ(1βηι άί6 
Ο^νίατηβη $αηοίχ πιαρίφήΒ ΤίτηοίΗΗ άίαοοηι. Τίπιοϋΐ6υ8 8&€Γοηι&ΓΐγΓ ίη ΜααήΙ&ηίφ Γβ^ίοηβ Μ5 ΜΕΝ0Ι.061Ι ΡΑΚ8 Π. ϋ« 0Γΐα% αίφΐβ αϊ) 6]ιΐ8άβιη Ιοοί βρίβοορο όί&οοητιβ Α. "^^^ "Πί Χ'^ΡΨ Ιχειροχονήθη δλ «χρα τοο ^ ίΙΗυβ Εοοίβδί® ΟΓάίη&Ιαβ,οτιιη ΟΚΐΓΐβϋ Ωάθΐη, οοβΙο- 
Γαπίφίο Γβςηυιη ρορυΐαιη άοοθΓβΙ, πιυΐΐοβςαβ !>&- 
ρϋχ&Γ6ΐ,6ΓεβεοΓυιηςιιβ βιτοΓβπι ίαΐβίΐαϋδ οοηνίηοβ - 
Γ6ΐ,εοιηρΓ6ΐΐ6η(ϋΙυΓαΙ) ΐάοΙοΙαίΓα Γβ^ίοηίβρΓβΒΓβεΙο: 
ηιοΚαιηςυβ ΙοΓίη» 6ΐ βχοΓυείαΙαδ,ίη ο&ΓεβΓβσι εοη- 
3ΐοίΙαΓ, ί&ιηβ $ι1ίςυβ οοηΩοίβηάτίδ. Ουιηςηβ ίηάυοί 
ηβςαΐΓβΙ, ιιΙ, €Ιιπ$Ιο β]αΓαΙο, ίιηριιπβ άβΒίΏΟοϋβ 
5&επβθΑΓ6ΐ, ίη βαεοβηβαπι ίη^βηΐβιη ΓΟ^υιη ^η^^^^- 
ΙαΓ : ιι5ι οηιη ^Γ&Ιΐαηιιη αοΐίοαβ ρϋα1ΐ6η3,6ΐθΓ&η8, 
5ριηΙιιιη Οοιηίηο ΐΓαάίΙ. ΡΓβΙίοδ® αυΐβιη β]α8 ΓβΗ- 
ςαίοΒ ία ίρβα ΜααΓίΙαηίβθ ΓΟ^ίοηβ α Ωάβΐίΐ^αβ ρϋβςιΐθ 
νίηδ αά ^Ιοηαιη β1ιι:ί8ΐί Οβί ηοδίπ άβροδΐΐ® ίαβ- έπισχ^που διάκονος της έν τ^ χώρ^ Ιβώί,ϊνί; 
Διδάαχων δέ τόν λβον χήν ε!ς Χριστά ιΗη',ν,υ 
την των ουρανών ρβσιλείαν, και διά τοΰτοΐΛ)),^ 
βκτττίζων, και τήν των Έλλιζνατν πλάνην ώς ί^/, 
διαβάλλων, έκρατν^θη πάρα του της χώρ«: 5ρ^,.. 
τος , είδωλολάτροι» 6'ντος . Και πολλά τιμι•ρτ«^. 
και βασανισθείς, καΐ ίν φυλαχαΤς άποχλιιτφιΐ;, (. 
λιμφ κα^ δίψει ταλαιπωρηθείς χαι (χή «ιοφι:;):. 
νήσασ0αι τον Χριστόν , καΐ ^\Λσαί τοις αχα|ί;:. 
δα(μοσι , τέλος , γενομένης ιΖΜρας μεγιλ% ϊϋ 
ένεβλήΟη* Ένθα και είσελθα» . και εύχίριι:., 
ψάλλων , και προσευχ<5μενος, παρέδωκε το «νΓ,ι: 
τφ Κυρ{φ. Τα δΐ ύπολειφθέντα ΐ(μια λείψανα ι^τ- ηιηΐ. 

κατετέθη σαν έν αύτ^ τ^ χώρ^ Μαυριτανίας, 6πο πιστών και ύλαβών άνδρων, εις δ^ζαν Χρίστου το•;%• 

-ημών. 

Εοάβιη άίβ Β 

49 €ηίαηΐ€η εαηοΗ ΡοΙί^βηοΗ €3β$ατβ6η$χ&. "Αθλησις Ροΐ^βαοΐιΐδ ιη&ΓίγΓ €»8&Γ6βθ οίαηιϋ. Οαοά&αΙβιη 
€ΙιΗ8ϋ&ηιΐ8 ββδβΙ,ΟΙίΓίδΙυπκιαβρΓβθάίο&ηδ, β3α8βιΐ6 
οιηηβδ ίιηΚ)ΐιβΓβΙ, ρΙυΓβδφΐβ βΓββοοηιιη α1> 6γγογ6 
&(1 ρΐ6ΐ&ΐ6ΐη ΐΓ&(1αο6Γθ(, αραά ρΓφίβοΙαιη €8Θ8&γο» 
άβίαΐϋδ,αΐ) 60 ιηίδδίδ ιιι11ίΙίΙ>αδ οοιηρΓβΙιβηάίΙπΓ, β( 
ίη οϋδίοάίαιη άβίΓαόίΙιΐΓ, αάόίΐοαά οαΓοβπδ οηβίο- 
άβιη αιαηάαίο, αΐ ίρδυιη αΓ0ΐ6 οαδΙθ(1ίΓ€ΐ. 6αιη 
τβΓο ρΓφΓβοΙυβ α ριι1>1ί€ί8 ηβςοϋίδ ναοβΓβΙ, ιηίδίΐ 
ςαί δοηοΐιιιη β οαΓΟβΓβ βάυοίυιη δυο 1π1)υη&1ί δίδίβ- 
Γ6ΐ : α^^ΓΟδδΟδςυο βυιη αά ΟΙιπδΙαιη β3ΐΐΓ3η(1πιη,βΙ 
ίιΐοΐί» δαεπΓκαηιΙυιη ίηάυεβρβ, οαιη ορβΓΟίη ρβράί- 
(ϋδδβΐ, ρπαιαπι ςαίάθΐη ]υδδίΙ ΙοΙτιιη ίΙΙίαδ οοπρυδ Τί αυτή ήμέρ^ 

του άγ(ου μάρτυρος ϋολυεύκτο» :9? ;. 
Καισαρείφ. 
Ό μάρτυς Πολύευκτος 6πηρχεν έν ΚβίΛΠ: 
Χριστιανός δΐ ών, καΐ τον Χριστόν κηρόττ^Λ,ο 
πάντας διδάσκων τήν ε^ς αυτόν ιτίστιν, κι1 χο)^;^ 
τών Ελλήνων άπό της πλάνης έιτιστρέψων έττ• 
εύσέβειαν, έλοιδορήθη εΙς τον άρχοντα της ^;/^ 
Καισαρείας. Ό δέ άρχων άποττείλας τ:μζ\ν^ 
έκράτησεν αύτδν, καΐ Ιβαλεν ε! ς φυλαχήν, ιχ:^ 
γείλας τψ δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρεΐν αύτ^. ι•• 
δι εακα(ρησεν άπο τών πραγμάτων, πέμψα; ι•.; -, 
φυλακήν , ^γαγε τον ίίγιον Ιμπροσβεν σύτο'ί,ι 
κατηνάγκασεν αυτόν άρνήσασθαι τον Χριττό», & 
*ΰσαι τοις είδώλοις. 'ϋ δΐ μη πβισΟεις. πράτ^^Μ αη^Ι)αδΓβΓΓ6ίδβχοαΓηία€ΕΓί,Ιιιηΐ(1βηΐ68βίβνβ1Η: ^, 3ΐ δλον τό σώμα μετά σιδηρών ονύχων. Ι- ροδίΓβιηο ίη δαοοβηδ&ηι ίη^^ΐηίβηι ίοΓπαεβπι ϋΐυπι 
ρΓο^ί^^ :α1)ΐ (^αυάβηδ βΐ 1»1αδ δρίηΐυπι Οοηιΐηοΐρα- 
άίάίΐ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίβ γίθ68ίηια 

49 ϋβτίατΜπ $α€το$αη€Η τηανΙι/ή8 Ιρηαίη ραίήαν- 
οΗχ ΑηϋοΰΗίίβ ηιαρηχ. 

ΤΓ»]αηαδ ίπιροΓαΙΟΓ δΰδεβρία ίη ΡΕΓίΙιΟδ βχρβιΐί- 
Ιίοηβ, οϋπι ίη αΓΐ)β δ^π» Αηΐίοείιία νβΓδΕΓβΙυΓ, 
οοςηονίΐ πιηΐΐοδ (ιΓβΒεοπιπι α δ&ηείο Ι^ηαΙίο Οΐιη- 
δΐίαηοδ Ωβίί.Μίδϋ βρςο,βΙεοηιρΓβΙιβηάϋβυπι,βΙ ίη 
οπΓοοΓβΓη άβίΓΟδίΙ: Π10Χ β ουδίοθία βάυείυπι.πιαη- 
(ΙανΐΙ Ποπιαηι ρβΓίΙυει, ηΙ α 1)6δ1ίί8 ίΙβνοΓ&ΓβΙαΓ. 
ΟυαΓΡ άβεαπφ πιίΐίΐυπι ΐΓ&άίΙηΓ,Ηοπιαπι (ΙβροΓί&η- 
(Ιαδ: α (]αίΙ)υδ ίηίΙίηΡΓβ ρβδδίηιβ αεεβρΙηδ.Βοηι&πι 
Ιαηθβιη αιΙθυοίΙυΓ, &ε 8βη&1υί δί^ϋΙυΓ. ΑΙ δβηαίπδ 
(Ιε ίπιρβΓαΙοΓίδ ηιαηάαΐοίΐΐηπι&όύβδίίαδ (Ι&πιηανίΙ. 
Μ αυίοπι βΐ δαηείυδ ορΙανβΓϋΙ, Οεηπι το^αηδ^ ηΐ α 
ΒβδΙΊίδ (ΙβνοΓαΓθΙυΓ, &ο νβΐυΐ ραηίδ ηιηηάυδ Πεο 
αρρ&ΓβΓβΙ ; ςυοά βΐ εοηΐί^ίΐ. ΡηίΙ ΙςηαΙίαδ δαηείο- 
Γαηι αροδΙοΙοΓαηι δΐιεοβδδΟΓ, β( δαηείί ^οαηη^8 
ΤΙιβοΙο^ άίδείρηίαδ. έκριζοΰται τους δδ4ντας• καΐ τότζ γενομΙντ^?Ης 
νου μεγάλης, ένεβλήθη εΙς αυτήν χαίρων, και γ& 
λυμένος και οί>τως παρέδωκε τό πνεύμα νΜ -^ 
Κυρ(φ. 

ΜΗΝΙ τα ΑΓΤύ. 

"Αθλησις του άγ(ου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου πιτρ ι 
χου της μεγάλης Αντιοχείας. 

Τραϊανός 6 βασιλεύς άπήρχετο προς τό τολιη 
σαι τους Πάρθους. ΚαΙ διερχόμενο^ εΙς Άντίο^κκ 
της Συρίας ΙμαΟε περί του αγίου Ίγνβτ{ο^, « 
πολλούς τών Ελλήνων ποιεί Χριστιανούς. ΚίΙ ΐ^ 
στείλας , ευθύς έκράτησεν αυτόν , και βπέχλιιηι. 
Ο ΕΤτα έκβαλών κατεδίκασεν αυτόν άπελθι»ν ν; 'Ρ^ 
μην, "ίνα καταφάγωσιν αυτόν τα θηρ'->• "06*^ ^ 
έΒωκεν αυτόν ^δέκα στρατιώταις , *ινα άιτίγή*"* 
αυτόν εΙς 'Ρώμην οιτινες κατά τήν όδόν τ.ο)η η» 
Ινεδείξαντο εΙς αυτόν. Και τελευταΐον αιιαγβ7^»ΐκ 
εΙς Ρ'ώμην , παρέδωκαν τζ συγκλήτψ. *Π ^^ «λ 
κλητος, κατά τήν γραφήν του βασιλέως, αβρι^ϊΛ 
σύτόν Οηρίοις* τοΰτο γάρ ηυχετο και ό δγιο;^' 
θηρίων βρωθήναι, 7να ώς άρτος καθαρός γβ^ί ^ 
Θεψ. Όπερ καΐ γέγονεν. Έν δε διάίοχοςό «τ- 
τών αγίων αποστόλων, μαθητής του αγίον Ί•»^* 
του #«ολόγου• 117 Τζ αυτί ήμέρΐί ΟΒβΕΜΒΕΕ. 
Α 218 Εοάοιη (Ιίβ. "Αθλησις των αγίων μαρτύρων Ευγενίου, κ«1 
Μο(χαρ(ου. 

ΈπΙ ιής ρααιλι{α^ 'ίουλιανου του Παραβάτου 
}^λθον οΰτοι ο\ Ιγιοί, καΐ Ιττησαν Εμπροσθεν αύτου, 
ι«1 βΤΐϊον αύτψ• Άσββέτεατβ καί παράνομε, διά τ( 
^ατέλιπις τον άληΟινον θεον, καΐ προατ,λ6«ς 'ίοΤς 
εχ2θά^::τοι; ζαίμοαιν ; Ό δε πικρανβείζ, ένέββλεν αύ- 
:ους ιίς λάκκον, &'που ήσαν Ιρπετά πολλά, δφεις και 
ηιώληκες, κχί λοιπά εΓδη θηρίων. Και διαφυλαχΟΐν- 
:ας έξ αυτών αβλαβείς, δεαμίους πα^^έπεμψεν εΙς 
:ήν χώραν της Μαυριτανίας εις πόλιν λεγομένην 
Άνδηδ<5να. *Αλλά τους έν τ^ πδλει εκείνη ανθρώ- 
πους (Ιδωλολάτρας οντάς καταφωτίααντες, καΐ διά- 
φορα ποιήααντες θαύματα, καΐ Ισχατον πάντοιν τον 
ΐν τφ βρει καταμένοντα δράκοντα, και πολλούς κα- 
ταβλάκτοντα, διά προσευχής άποκτείναντες, πολ- 
λούς ^(πειααν πιατεΰααι τφ Χριατφ. Είτα έν άνέαει 
διάγοντες, κατά διαφόρους καιρούς, έν είρήν^ τάς 
αυτών παρέδωκαν ψυχάς, άπολαβ^ντες τ6ν ύπερ τ^ς 
ομολογίας του Χρίστου στέφανον. 

Τί αύτζ ήμέρς; 

"ΑθΑησις του αγίου μάρτυρος Βόνκρατίου. 

Ούτος έπ^ της βασιλείας Διοκλητιανου δούλος 
υπήρχε γυναικάς τίνος δν<^ματι Άγλαΐδος, θυγατρος 
Άχακίου του ανθυπάτου 'Ρώμης. *ϋμως δε δοΰλο; 
ων, τ^ κυρί^ αύτου συνεφθείρετο εις σωματικήν 
μίξιν. ^Ην δι μέθυσος, άλλα ελεήμων* ομοίως καΐ 
ή κυρία αυτού και ελεήμων κχι φιλομάρτυς. Έν μ(^ 
ούν τών ήμερων είπε τψ Βονιφατίφ* Εί ηθίλες, ,, 
είχες άπελΟεΐν είς τήν 'Λνατολήν, δπου μαρτνρούσιν 
οΐ άγιοι, κα? κομίσαι λείψανα αγίων, ίνα έχω μεν αυτά 
είς ψυχικήν σωτηρίαν. Ό δέ Βονιφάτιος λέγων εΤ- 
πεν• Έάν φίρω τ^ έμ6ν λείψανον, τί ; Ή δέ γελάσασα, 
κα^ μέθυσον αυτόν είποΰσα, απέστειλε. ΚαΙ άπελ- 
θών μετά δούλων δώδεκα, καΐ χρυσίου πολλού εΙς 
Κιλικίαν, δπου έβασανίζοντο οι ίγιοι, ϊστη Ιμπροσ- 
Οεν του ήγεμόνος, και ώμολ^γησε τον Χριστόν. ΚαΙ 
βασανισθείς, άπεκεφαλίσΟη. Τ6 δε λείψανον αύτου 
δνακομισθίν παρά τών συνδούλων αύτου, άπεδ($θη 
τ^ κυρί^ αυτού, καΐ ετάφη παρ* αυτής έντίμως. 

ΜΗΝΙ τα ΑΤΤύ. 

κν 44 Οβνίαηιβη Βαηοίοηιτη ηιατί^/τητη Εηρβηϋ, α 
Μαοαήχ 

Ιιηρ6Γ&ηΐ6 ^α1^α^ο ΑροβΙαΙβ, γβηβΓυηί 1ιί β&ηοϋ, 
βΐ οοΓΟπι ίΠο δίαηΐβδ (ΙίχοΓυηΙ: Ιιηρίβ βΐ ίηίΓίαβ, 
ουτ νβηιπι Οουιη άβδβΓαίβΙί, βίαά ίιηριΐΓ03 (Ιφιώο- 
ηβδ Ιβ α(13ιιηχί5ΐί ? 0αίΙ)α9 νοΓΐ)ί5 ίΐΐβ βχο&ηάϋδοβηδ, 
ίη Ιαουιη β05 ρΓθ]ίΰί ]υ8»ίΙ, ιηυΐΐί» 5βΓρ6ηΙίΙ)α8 αε 
ναηίβ ίβΓαηιιη βρβοιρίιυβ ρίβηαιη. §6<ϊ ουιη ιηάβ 
ί11δθ5ί 6τα»ί53βηΙ, νίηοΐο» ίη Γβ^ίοηβιη ΜαυπΙαηί» 
ΓβΙβ^ανίΙ ία υΓΐ)6πι Αηάρίΐοηβιη : υ51 ίηεο1&3 ίάοΐο- 
1&ΙΓ&8 ίΙΙυιηίη&ΓαηΙ, άίνβΓβα ιπίΓαοαΙα ραίΓαπΙβδ : 
&ο ηονίββίπΐθ (ΐΓαοοηβιη, ςαί ίη ιηοηΐβ πιαηβ1>&1, 
ιηυΐΐίδςυβ άαιηπυιη ίηΓβΓβΙ^&Ι, ρΓ6οίΙα9 ίηΐ6Γθοίβη- 
169, οοιηρ1υΓ69 &(1 ΟΙΐΓΐβϋ Ωάβηι ΐΓ&άυχβπιηΙ. Ρο- 
Β 3ΐΓβιηο ςαΐβΐ&ιη βΐ ΐΓ&ηςυίΙΙαιη τίίαπι άβ^βαΐβ^, 
άίνβΓβίβ ΐ6ΐηροηΙ)η8 ίη ρ&εβ αηίπ)&8 βη&β ΐΓ&άί- 
(ΙβΓηηΙ, 6θΓοη&πι ρρο ΟΙιηβΙί εοηίβδδίοηβ Γθοίρίβη- 

163. Άολησις της αγίας μάρτυρος Ιουλιανής. 

Ίουλιανή ή μάρτυς ύπήρχεν έπΙ Μαξιμιανού του Β 
βασιλέως, άμ6 της πόλεως Νικομηδείας. Πλουσίων 
δΐ Κντων τ(]ΰν γονέων αυτής, έμνηστεύΟη Έλευσίφ 
τφ συγκλητικψ, δστις έβούλετο ποιήσαι τδν γάμον. 
*Αλλ* ή αγία ού κατεδέξατο, ειπούσα, Έάν μή γένη- 
ται της π<^λεως ϊπαρχος, άνδρα αύτον ούκ Ιχω. 
*Αλλά και τούτου γενομένου, πάλιν εΤπεν, δτι Έάν 
μή γένηται Χριστιανός, ού λαμβάνω αύτ^ν. *Λκού- 
σας δΐ τιύτα ό πατήρ αύτης, έλυπήθη, καΐ κατ- 
ηνάγκασε μάλλον αυτήν άρνήσασθαι τον Χριστον, 
κα: λαβεΤν τον άνδρα αυτής, 'ύς δέ ούκ Επεισε, τότε 
παρ^δωκε κατά τοίις νόμους εΙς έζέτασιν και βάσα- 
νον τφ μνηστηρι αυτής, καΐ έπάρχφ. Ό δΐ Ιπαρ- Εοάβιη (Ιίβ 

45 ϋβτίατηβη Βαηοϋ τηανίί^ήΒ Βοη%(αο{χ. 

Ηίβ, Οίοείβϋ&ηο ίπιρβΓαΙοΓβ, 86Γνυ5 Α^Ιαίάίβ Ω- 
Ιίβθ Αο&είί ρΓθεοη9ηΗ8 Κοπι» ίυίΐ, 8ίπιαΐ€[ηθ Ιιθγφ 
βαη εοηδη6ΐα(1ίηβ εοηειι1>ίΙυ(|α6, νβΙυΙβ1)ηΰ9,ΓΓυ6• 
1>&ΙυΓ. ΕΓ&ηΙ Ιαπιβα &πι5ο αηίηιο ίη ραηρβΓββ ρΓο- 
ρ6η5ί88ίπιο ; αο ρΓβθββΓίίηι Α^Ιαίβ 8απιπιο πι&ΓΐχΓ68 
&ιηοΓ6 ρΓ08βςηβ1>&ΙυΓ. Οηαάαπι ί^ίΙηΓ άίβ άίχίΐ Βο> 
ηίΓ&είο, ηΐ, βί ίΐα τΐάβΓΟίατ, ΐΓβΙ ίη ΟπβηΙθπι, ιιΚ>ί 
βαηείί πιατΙγΓίαπι 8η1>ί1)αηΙ,ίη(ΐ6(ΐιΐ6 βαηείοηιπι Γβ- 
Ιίςηί&β άβΓ6ΓΓ6ΐ, ςη&8 &ρα(1 8Θ αά αηίπΐΦ δ&ΐηίβηι 
ΓβΙίηβΓβΙ. 6υί ΒοηίΓαείαβ : Οαί(1 ? βί ιηβ&8 ίρββ Γβΐί- 
ςιιί&β ά6ί6Γαιη7 Ηί^ίΙ &ά Ηβοε Α^Ιαίβ,βαηκιαβ 6ΐ)Γίΰπι 
οοηιρβΠαηβ άίπιίβίΐ. ΙΙΙβ ίβϋοΓειιπι άιιοάβοίηι ββΓνίδ 
ηιαΙΙοςυβ &αΓ0 ίη Οίΐίείβπι ρΓοίβοΙαβ,ιιΙ)! β&ηείί ^0Γ- 
ςη6ΐ>8ηΙηΓ, αΙίΓο 8Θ ρπβίβείο βίβίβηβ, €1ιη8ΐυπι 
ρΓθΓ688ΐΐ9 68ΐ. ΟηαΓθ &ε6Γΐ)ί98ίηΐ6 ΙΟΓίαβ, άθεοΠα- 
ΙαΓ: εη3α8 Γβΐίςηίβθ &1> β)η9 οοηΒβητίδ (Γαηβίαΐ», 
όοπιίηβθςαβ ίρβίυβ Ιταόϋβθ, ΙιοηοηΩοβ &1) β&άβπι 
8βρα11» 8ΐιηΙ. 

ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ8Ε. 

Οίβ τίεβδίπια ρΓίπι& 
4# ββτίατηβη $αη€ί(Β ηιαΗ^ή$ ΙηΙίατκρ, 

^αι^&ηα πι&ΓίγΓ, Μ&χίωίαηο ίπιρβΓαΙοΓβ, βχ υΓΐ)θ 
Νιεοπιβάία ίιιίΐ, ΙοευρΙβΙίύοδ ρ&Γ6ηΙίΙ)α8 ηαΐα. Ουηι 
αυΐβπι ΕΙβαδίο δβηαΐοηί ΟΓάίηίβ νίΓο (Ιοδροαβα βδδβΐ, 
]&ιη(ΐυβ ηυρίίοϊ &5ροη3οα(1οIηαΓ6ηιαΓ^^α1ίαη& η6• 
ςαΙ}αΙ 86 βαπι νβΐΐβ, ηίβί υΓΐ)ί8 ρΓβθΓβεΙαΓ&πι αάίρί- 
δεβΓβΙοΓ : ςηαπι εηπι 1116 α386εα1α8 688βΙ,πΐΓ8α8 αίΐ 
^α1^&η& : Νίδί Οΐιπδϋαηιιβ ΩαΙ, πιβ ηβςυ&ςυ&ηι άιι- 
εβί 11Χ0Γ6Π1. ΟοαπιοΙ)Γβπι ραΙοΓ ία βΒ^ζΓβ ΓβΓβη3, 
εοΒρίΙ δοΙΙίείΐΛΓβ ΩΙίαπι, αΐ α ΟΙιπβΙο άβδείδοβΓβΙ, 
νίΓοςηβ δυο ηη1)6ΓβΙ. ΒβουδαηΙβπι ΐΓαάίάίΙ δροηβο 
δαο βΐ ρΓβθίβεΙο, η( βχ Ιβ^ίΒηβ ςτίφδΐίοηί ΙοΓηιβηΙίβ- 
ςυβ 3α]^^^ε6Γ6^11Γ. ΡΓββΓβεΙυβ ί^ΐΙαΓ ΙοΙυπι 6^α8 εοΓ• 
ριΐ8 6 οαρϋϋβ 5^8ρβη5υIη1&^6ΓΑΓ^^α88^^, οοΐβιηςυβ 219 ΜΕΝΟΙΟΟΙΙ ΡΑΕΙδ II 

ΟΑρίΙίβ (ΙβΙτ&Ιιί ; ιηοχ ίΐΐ&ιη ίη ί^^βιη ίη]ίοί ; άβιηιιιιι Α λ^< ^*'*^ *'^°^ "^^ ^^Ι^ «ύτής, 

(Ιβοοίΐατί ουιη ιηυΐΐίβ αΐϋβ,ςαί 6^υ5 οαιίδα Αάβιη 5ΐΐ9- 

εβρβΓίΐηΙ. «ϋ χα) Εθ(ΐ6ΐη άίθ 

47 €€ΤΙαίΜΛ εσηοϋ πιανί}/τί$ ΤΗΰτηί$ίοοΙί$, 

8&η£(ιΐ9 ίί»1β ΤΗβιηΐδΙοοΙββ, Οβοίο ίιηρβΓαΙοΓβ, βχ 
Γβ^οηβ 1.γοί8β, ονβδ ρΑ806ΐ)&1 ίη βο ηαοηΐβ, υ1)ί ρβΓ- 
δβοιιϋοηίβ νϋαηάβθ οααβα δοηοΐιιβ Οίοδοοηόβδ ΙαΙβ- 
Β&Ι. Ουπιςαβ ιηίΐϋβδ ιηίδδί α Γβ^οηίβ ρΓβθίβοΙο αά 
οοπιρΓβΙιβηάβηάαπι 8&ηοΙαιη Οίοβοοπάβαι,ΐιιιηο ηοη 
ίηνβηίβββηΐ, ίηοίάβηιηΐ ίη ΤΙιβιηίδΙοοΙβιη ονβδ ρα- 
δοβηίβηι, βυακιαθ άβ Οίοδοοπάθ ΙηΙβΓΓΟ^&ηιηΙ. ΑΙ 
ί1ΐ6, ςιιί ρΓθ1>6 ηο?6Γ&1, η1>ί ίβ ΙαΙβΓβΙ, ηοη Ιαηιβη 
νοίαίΐ ίΐΐυηι ρΓοάβΓβ, 86(1 δβίρβυπι ρΓΟ βο ΐΓαάίίΙίΙ, 
οοηΓβδδΠβ 86 βΐιηβϋ&ηιιπι 6986. Ου&Γβ νίηουΐίβ οοη- 
8(ΓίοΙα9, αά ρΓφίβοΙιιπι αάάαοίΙυΓ : ΟΙιΗδΙυπιςηβ 
οοΓαπι ίρ90 ρΓθ(698ΐΐ9, 8ΐιρίηυ8 Ιιαπιί δΐ6ΓηϋιΐΓ, αο 
Ιαη(ϋιι ίη τβηΐτβ οβΒάϋιΐΓ, άυπι ίη (1υα8 ρ&Γΐ65 δοίη- 
άθΓβΙαΓ,6ΐ ίηΐβδίίηα άίΓΩυβΓβηΙ.Οβίηάβ ίη 6ςυηΐ6ααι 
αοΐαδ, 6ΐ ροδίβα άβροδίΐαδ, δυρβΓ ί6ΓΓ6ΐ8 Ιπύαΐί^ 
Γ&ρΙιιΙαΓ : αίςαβ ίΐα δρίπΐιιπι ϋοπιίηο ΐΓαόίάίΙ. Εθ(ΐ6ΐη ά'ιβ. 
4β ϋοπιτΜτηοναϋο «οηοίί ΡαΜε ηο8ίτί ΡΜΙοροηί^ 
€Χ €αη$ίάί€θ €ρί$€ορχ, 
δαηείυβ ί8ΐ6 Ρΐιίΐο^οηίυδ αϊ) ίηί&ηΐία ρίβΙ&Ιίδ οαΐ- 
ΙΟΓ, &(1υ1(α άβίηάβ »1α1• υχοΓβπι όαζίΐ, Αϋυπκιαβ 
ρΐΌΟΓβ&νίΙ : ίαοΐυβςαο αάτοϋ&Ιηβ, βί ςηβπι ίη]υ8ΐβ 
ορρΓ688ΐιπι ΐΑΐ>0Γ&ηΐ6Πΐςαβ νίάίδδβΐ, βαδοβρία β]α8 ρ ^^^ 
οαηβα ίη3αηαιη ρΓοραΐ8&1)αΙ. ΜοΓίιια τ6γο ηχοΓΟ, 
οΙ> βχοβίίβηϋββίπι&ηι νίΓίαΙβιη 8υ&πι αίςαβ 3α3ΐί1ίβθ 
&ιηοΓ6ηι, βχ αάνοοαίο δαβΤΓ&^ίβ ΙοΙίυδ ρορυΐί βΐ 
βρίδοοροπιιη ΟΓόίηα^αΓ βρίδοορυβ, τίΓΐιιΙαηιςαβ 
οηιηίυπι ΓβοΙβςαβ ίαοΐοηιιη βρΙβηάοΓβ Ιαηιβη 8θ1ί8 
βηρβΓ^νίΙ. ΡηίΙ αηΐβπι β1 ββρίβηΐία, βΙ(1οο(ιίη& &<1- 
ιηίπώίΙΐΒ. ΜοΙίΑ βηίιη Ιαηο βΓ&Ι ιηοπιπι 00ΓηιρΙβ1&, 
οβββαηΐβ ηαρβΓ ρβηβοαίίοηβ, βΐ ΙιΐΒΓβδί ίηίΐίυηι άα- 
οβηίβ. §6(1 Ιιαηο <1ίνιηο 1)βη6θοίο οοβΓοαίΙ. Οαοιςαβ 
ΟΓβάίΙηπι 8ί1>1 κι^§;βιη ορίίαΐθ ΓβχίβδβΙ, νϋαηιςιιβ 
αη^βΐίοαπι ίη (βιτα (ΙαχίβββΙ, ίη ρ&οβ φΐίβνϋ, &ηί- 
ηιαπι 8υαπι Οοπιίηο ΐΓαόβηβ. ΕΟΟΕΜ ΜΕΝ5Ε. 

Οίβ ▼ίεβδίπια 86οηη(1&. 

49 €€τ(αιη€η $αη€ί<Β ϊηαν(ι/ή$ ΛηΜΐα$ί€Β^ βί «αη- 
οίατναη ΒΟΰίαπίίη ηιηΐνβτηίη, 

ΑηαδΙ&δία ιηαΓίχΓ, Οίοοίβΐίαηο ίπιρβΓαΙΟΓβ, Κοπι» 
οίαηιίΐ, <1ίνίϋ5ιιβ &ο ηο1>ί1ί1)υ8 ρ&ΓβηΙί5α8 ηαΙ&, 
αίςαβ & πι&Ιγθ Αάβαι ΟΙιπδΙί β(1οοΙ&, α €1ιΐ7βοβοηο 
▼6Γ0 €1ιη9ΐί&ηοπιπι άθ€ΐθΓ6 δ&οπδ ΙίΙΙβΓίδ ίη8ΐιΙιιΙ&. 
νίΓΠπι &α1βπι (ΙαχβΓΔί, Ρη1)1ίαπι ηοπιίηβ, άίνϋβπι 
ςαί(ΐ6Πΐ, δβά βΐΐιηίοαπι. Οαοά ί^ίΐητ ΟΙιπδΙί&ηοδ ηοη 
βδδβΐ, βαπι Αη2ΐδΐΑ9ί& οάβΓΕί, ηβο αΐΐ&ιη βί οοΓροΗδ 
8111 ροΐ69ΐ&ΐ6ΐη ία6ί6ΐ)&1 : βπιΐ ααΐβπι 1>6ηί^α βΐ 
ϋϋβΓοΙί ίη ρΑίιρβΓββ, βοβςαβ, ςαί ίη νίηοαίίδ άβΐί- έκρέμασβ. Κα•. έξέδβιρε το δέρμα της κεφβλί;; ,^. 
της. ΕΓχα ένέβαλεν εΙς πυρ• και τέλος άιςιχι»ϋ,^ 
αυτήν μετά καΐ άλλων των δι* αυτήν πιπιι>9^νχ^, 
Τί αύτ^ ήμέρίΡ. 
*Άθλη7ΐς του αγίου μάρτυρος θεμίίτοχλέοίζ. 
Επί της βασιλείας Δεχίου ήν ούτος ό ίγιο; ^.^,. 
στοκλής, άπό της χώρας Λυκίας. "Εοοσχε δΐ χ.;. 
βάτα έν τψ ορει, βπου έκρύπτετο & άγιος Λιολο:. 
δης, διά τον διωγμών. Απεστάλησαν δΐ στροτιύττ 
παρά του της χώρας άρχοντος, Ίνα πιάσωσι τον τη•,, 
Διοσκορίδην. ΚαΙ μή κύρίσκοντες εκείνον, Γ^ρ«^ .;.. 
θεμιστοχλέα βόσκοντα τα πρ46ατα, χαΐ ήρώ^τ:,, 
περί του Διοσκορίδου. ΈκεΤνος δΐ γινώτχων ^^, 
κρύιιτβται, δ'μως ουκ ήβέλησβν βμολογήναι 8•^^, 
Β Ιαυτον δΙ άντ* εκείνου παρέδωχ»ν, 6μολογι{9ΐ; Κ:. 
στιανόν είναι. ΚαΙ δε0(1ς παρεδ^Ο^ τφ ^χονχΓ ^ 
τον Χριστον κηρύξας ενώπιον αύτοο, ήκλώΟι; Ιι: 
τήν γην καΐ Ιτυφθη κατά της κοιλίας, Ι»; / 
δια^ραγβίσα έσχίσΟη εΙς δύο• κβΐ τα εντιρια^^ς 
έξεχύΟησαν. Είτα έκρεμάσθη έπΙ του ζύ)ον' η 
καταβιβασθε^ς, σύρεται επάνω τριβύλων σι^,:«,, 
ΚαΙ ούτως συρύμενος, παρέδωχε τήν ψυ-^ήι :; 
Κυρίφ. 

Τ^ αυτί ήμ*Ρ? 
Μνήμη του οσίου Πατρίς ημών ΦιλογινΙοΐ; •'. 
γενομένου, άπ^ δικολογου, επισκόπου. 
Οδτος ό άγιος Φιλογ<5νιος, νηπιόθεν εύλαβτ,ίί•. 
νετο, καΐ έλθών είς ήλικίαν, Κλαβε χβί γ^νι:; 
ποιήσας κα? παιδίον. ΕΙτά έγένετο συνήγορο;. Ι 
εΰρισκεν άδικούμενον άνΒρωπον, κατβπο^.ι, 
νον, έδικ^ζετο ύπερ εκείνου, χαΐ έξιδίχει 2/ 
ΙΙροϊύντος δέ του χρί^νου, έτελεύτησεν ή γυνή κτ 
ΈκεΤνος δΐ διά τήν δπερβάλλουσαν άρετήν ττ.'. 
και τήν δικαιοσύνην, άντΙ συνηγύρου, παρά το•5]ι» 
παντός και των έπισκύπων έχειροτονήθη έπίβιοΓ; 
ΚαΙ έλαμψεν εις άρετήν καΐ τά λοιπά κατορΟνμτι 
6πΙρ τόν ήλιον. Έγένετο δΐ Ο^^μ^^^ς χβί ϊτ:\τΛ: 
καΐ έπ'. διδασκαλί^. πολλή γαρ ήν τ4τε ή ίοΛοϋ 
νεωστί του διωγμού παυσαμε'νου, και της αίρίβ*^; 
άρξαμένης. Άλλα καΐ ή αιρεσις, θεοΰ χάρ^τι, Ι: 
τούτου κατελύΟη. 01>τως καλώς ποιμάνας το ίρ 
στευΟίν αύτψ ποίμνιο^, καΐ βίον ζήσβς έπι γί; 
αγγέλων, έν ε?ρήνΐ[ϊ άνεπαύσατο, δους τήνψυχτ,ντ', 
Κυρίφ. 
Ι ΜΗΝ! ΤΟ ΑΤΤα. 

*Α9λησις της αγίας μάρτυρος Αναστασίας χβΐ τ»> 
οίίν αύτ^ αγίων γυναικών. 

*Π μάρτυς Αναστασία 6πηρχεν ίπ{ Διοκλητιη• 
βασιλέως Ιν 'Ρώμ^ ττί πύλει, 0^>γάτηρ πλοοσίων α 
ευγενών γονέων. ΚαΙ 6π^ μίν της μητέρος μιφ« 
τήν εΙς Χριστον πίστιν 6π6 δΐ Χρυσογ^ο, :ί 
Χριστιανών διδασκάλου, τά Ιερά γράμματα. Έλ^ 
δΐ &νδρα Πύηλιον λεγ($μεν6ν, πλούσιον μΙν, *ΕΪΙρ 
δέ. Όθεν καί διά τό μή εΤναι Χριστιανδν, ϊμΙη\ ί*• 
τύν, καΐ ού συνήρχετο αύτφ εΙς συνάφειαν. *)ί)>^ 
δ^ τους τττωχους, χαΐ έπεσχέκτετο τους έν γΜ' Άί ΟεΟβΜΒΕΒ. 221 Δ(ά τούτο ύπλ του άνδρας βίς φυλβχήν άποόίίπτετβι. Α ηβ1)&ηΙαΓ, ν2έΗίιΙ){ι>^αΑΐηο1)Γβιη ίη ο«ΓθθΓθΐη α νίΓΟ £ι«1 δΐ έχίϊνος άπέθανεν, έξελ6οί>σα τής φυλακής, 
πάντα τον πλουτον αύτης Ιδωχκ τοΤς πτωχοϊς, χβ? 
πάλιν έδούλιυβ τοΤς άγίοις, χαί τβλβιωθ^ντας Ιθβπτβ, 
πολλούς δβ καί προς το μ«ρτυρησαι προεθυμοποίει. 
Παρά διαφόρων δλ άρχ($ντων βασανκιθεϊσα, χαί έν 
βαΛά7σΐ[^ άποι^,-ίιφιϊσα, -κ^^ρΐ παρεδόθη. ΚαΙ του πυ- 
ρός έξελθοΟσα, μετά τών αυν αύτ.η γυναικών άπ- 
εχεφαλί^Οη. 

Τή αύτ^ ήμέρ^ 

Μνϊζμτ) του 4γ{ου ^ Ιερο^άρτυρος Καπ{τωνος επι- 
σκόπου λερσώνος. 
Οϋτος Ιπι της βασιλείας Θεοδοσίου του Μεγάλου 
απεστάλη έιτίσκοπος ε!ς Χερσώνα, τελευτι5σαντος Αίθερίου του επισκόπου» Και κατάλαβα] πόλΐ' 8αο άθΙπιάίΙαΓ. Β^ ΐΑοΐΧύο ^βο άίπαΐΒδα, οιηηί1)υ8 
ίαοα11αϋ1)α3 Βαίδ ίη ρ&ύρύΐ3θβ»'άΐ9}Γί1)αΙί3, δβάαΐ&ιη 
βαηοϋδ ορβΓ&ιη (1&1)&(,ηι&Γ(7ΓΪθΜ^«ίαας€θ8 δρρβίίβύαΐ 
ιηιι11θ8ςυ6 αά ρβΓίβΓβηάαιη πι&ΓΐγΓίι>αι ί)Ώ4ί€:ίΙβ))&1• 
Ου&Γθ Ε ιηα11Ϊ8 (1ίν6Γ8ο ΙβιηροΓβ ρΓ»ΓβοΐναΪ6(;νιΐί; 
ΰίαΐα, άβίηάβ ία ιη&τβ, ροδίβα ίη ίςηβοι ΊΏ}βοί&/^ 
86ά ίηοοίαπιίδ ίηάβ βναάβηΒ, ίαηάβπι αηα ευπι ίίβ, ' 
ςυ» 86ουπι οΓ&ηΙ, πια1ίβη1)α8 άβοοΠαΙιΐΓ. 
Εοάβπι άίβ. 

50 ϋοιηιηβηιοταΗο $α€τα»αη€ΐ% ηιαΗφ'ί$ €αρχΙοηχ$ 

€ρί»νορί εΗβηοηχ, 

Ηίο ΤΙιβοάοδίο Μαςηο ίπιρβΓαΙΟΓβ ροβΐ ^£ΐ1ΐθηί 

βρίδοορί οΙ)ίΙαπι βρίδΰορα» 01ΐ6Γ8οηαπι πιίΙΙίΐαΓ, 

ςαο αΙ)ί ρβΓνβηίΙ, ΟΙιπδΙί Ωιΐβπι ροραίαιη άοοβΓθ έκεινην, τήν ε*ς Χριστόν πίστιν έδίδασκβ τον λαόν. Β <^®Ρ>^• ^γλΙ Λπίβπι ίη υΓΐ)β ΟΗβΓβοηα Γαηυπι ΡαΓ 
'ίΐν δι ναός ^ν τί) Χερσώνι, του Παρθενίου ειδώλου 
λεγόμενος. Καί βουλόμενος αυτόν καταλ3σαι, και 
αντί αύτοΰ ναόν κτίσαι έπ' ονόματι του αγίου Απο- 
στόλου Πέτρου, εποίησε καμίνους άσβεστους, έπι 
τφ έπιχε:ρησαι κτίζείν. Έμάνησαν δέ οΐ Έλληνες, 
και οΐ Ιουδαίοι, και έφιλονείκου τόν άγιον, ως 
καταλύτη ν του Ιαυτών ββοΰ. Και περιέστησαν αυ- 
τόν, είπόντες ότι, Έάν εΙσελΒ^ς εις μίαν τών καμί- 
νων, και έζέλθ^ς άβλαβης, ού μόνον πιστεύσομεν 
πάντες, αλλά και τά παιδία ημών έμβαλουμεν εις 
κάμιοον. Κΐσήλθε δΐ ό επίσκοπος εις τήν κίίμινον, 
καΐ έξηλθεν υγιείς. Και (δόντες οΐ είδωλολάτραι, 
έπίστευσαν άπαντες τψ Χρι