Skip to main content

Full text of "Personhistorisk tidskrift"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google PERSONHISTORISK 
TIDSKRIFT 

TREDJE ÅRGÅNGEN 

1901 UTGIFVEN AF SVENSKA AUTOGRAF SÄLLSKAPET P. U. WRANGEL 

SÄI.I.SKAFETS SRKRBTKKARR <;TOCklIOLM 

I^rNr.l,. m>KTRV(KKKIKT. I*. A. NoKSTFOT X: SoNF.tt 
1902 Digitized by Google Digitized by Google 3"- 'V 706216 
JUN 2 18B0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid 

Stockholms öfverståthällftre (forts.) af M v. Z> i» 53 

Egenhändigt bref af Ebba Brahe vid 12 års ålder, med facsimile, af Ehd. . 10, 

De Geerska familjeporträtt af O, C — g^ med 9 afbildningar och en stamtafla ii 
Stadier och anteckningar af Hugo Samzelius: 

I. Det gamla Nederkalix 27, 83 

II. Det gamla Torncå 96. 

Smärre biografiska meddelanden af G. L, och C. M, C. 35 

Atttografanktion 38, 124, 

Srcnska Aotografsäll skåpet 1901 40, 109, 180, 

BUsius Dundie z{ F. U. W. 41 

Ett bref från Lovisa Ulrika till Gustaf III 63 

Ett anträd af —g— 64. 

Utdrag nr bref från C. G. Gjörwell af Karl K:son Leijonhufvud 66. 

Cirl Pontus Lilljehom af N. v. D. med två bilder 74 

Ur den grefliga Bondeska porträttsamlingen på Vibyholm m. fl. den Bondeska 

ätten tillhöriga egendomar, med 6 bilder 81 

Smärre personhistonska meddelanden 109, 165 

PersoDhistorisk litteratur 112, 167 

Frågor 123, 178. 

Ledamotsförteckning 126. 

Knut Håkansson Hands och hans hustru Märta Arvidsdotter Drakes slägt. 

Meddel. af K. H. Karlsson 135 

En svensk målares utvisning från Danmark af Osvald Siren 143. 

A:tcn Boga. Meddel. af Wilh. Planting- G yllenbåga 156 

Familjeporträtt af K. Fr. W—r 163 

Personregister 181 Porträtt 

Knut Posse, Samuel af Ugglas, Laurent De Geer, Ant. Ch. Parmentier, 
Elistb. Vivien, Charles De Geer, Jean Jacques De Geer, Jacquelina Cornelia v. 
Aöendelft, Frih. Charles De Geer, Calh. Charl. Ribbing, Frih. Charles De Geer 
d y, k. Fuchs, J. E. Hamilton, C. P. Lilljehorn. 6 okända från Vibyholmssam- 
linpn, Carl Gustaf Pilo. Digitized by Google Digitized by Google Stockholms öfverståthållare. 

Af N. v. D. Grefve Knut Posse. 

Öfverståthållaren grefve Knut Posse tillhörde en yngre gren 
af den gamla svenska adelsslägten med samma namn och var en- 
dast en aflägsen frände till den friherre Knut Posse, hvilken 1645 
efterträdde Clas Fleming såsom Stockholms stads högste styresman. 
Hans fader var öfverstelöjtnanten Göran Johansson Posse. Mo- 
dern hette Brita Hård. 

Född på fädernegodset Tisselgården i Vestergötland sanno- 
likt i slutet af 1640-talet blef han efter någon tids studier vid 
universitetet i Upsala 1667 anstäld som page vid hofvet. Sex år 
senare blef han fänrik vid Lifgardet. Efter ytterligare sex är hade 
han redan hunnit till major vid samma regemente. Men också 
hade under den mellanliggande tiden den segerrika fejden med 
Danmark utkämpats, och Knut Pos^e med stor utmärkelse tagit 
del i de ärofulla striderna vid Lund, Landskrona och Halmstad. 
Under de derpå följande fredsåren gick hans befordran betydligt 
långsammare. Först 1696 efter sjutton års tjenstgöring som ma- 
jor och öfverstelöjtnant utnämndes han till öfverste såväl för Lif- 
gardet som för Drabanterna. Samma år upphöjdes han jemväl i 
friherrligt stånd. 

Då det stora nordiska kriget kort derefter utbröt, öppnades 
fe Knut Posse ånyo vägen till lysande utmärkelser. I de följande 
årens vapenskriften intog han äfven ett framstående rum. Vid 
landstigningen på Seland var det han och Hans Wachtmeister, 
hvilka närmast omgåfvo och i krigets konst invigde den unge ko- 
nungen. Vid Narva förde han och Otto Wellingk den högra fly- 
geln, vid Klissow han jemte Magnus Stenbock och Liewen cen- 
tern. Vid dessa och öfriga tillfällen gaf han prof på sitt mod och 

Perscnhistcrisk iiäskrift igoi. Hft. i. i Digitized by Google sin stridsduglighet. Belöningarne uteblefvo ej heller. 1700 blef 
han generalmajor och 1703 generallöjtnant, hvarefter han 1705 med 
afbrytande af sin militära bana upphöjdes till kongl. råd och öfver- 
ståthållare i Stockholm. I sammanhang härmed erhöll han kort 
derefter greflig värdighet. 

Det kom likväl att dröja ännu någon tid, innan han återvände 
till Sverige för att öfvertag* sina nya befattningar, vare sig ko- 
nung Carl endast ogerna skiljde sig från sin omtyckte drabant- 
chef, eller han ansåg, att denne tillsvidare kunde följa sm konungs 
föredöme och från fältlägret leda förvaltningen af sitt ståthållare- 
skap. Ett försök att sålunda på afstånd styra hufvudstaden synes 
äfven till en början hafva gjorts. Så ser man i slutet af år 1706 
Knut Posse från Altranstadt utfärda order rörande verkställandet 
af en dödsdom i hufvudstaden. I längden torde dock icke detta 
sätt att sköta embetet hafva befunnits lämplig^. På våren 1707 
återfinna vi äfven Knut Posse i Stockholm i full utöfning af sina 
nya sysslor. Om man i den tappre karolinen väntat att finna en 
synnerligen duktig och driftig öfverståthållare, visade det sig dock 
snart, att man häri missräknat sig. Helt visst hade det långvariga 
fältlifvet med dess umbäranden och vedermödor hårdt tagit på 
den nu omkring 60-årige mannens krafter och äfven minskat hans 
andliga spänstighet. Helt visst var också den nya verksamhet, i 
hvilken han inträdde, honom i hög grad främmande och passade 
hvarken för hans skaplynne eller begåfning. Den stora »confusion», 
hvari han enligt sin efterträdares vid Gardet utsago under sin chefs- 
lid bragt nämnda regementes ekonomi, tyckes åtminstone icke hos 
honom angifva någon särskikl kompetens för administrativa värf. 

Att man på högre ort snart insett, att ett misstag härvidlag 
blifvit begånget, framlyser äfven af de bref Carl XII:s förtrogne, 
Casten Feif, någon tid derefter från Bender skref till Nicodemus 
Tessin då i Stockholm, i hvilka bref planer till hufvudstadens för- 
skönande ofta omhandlas, vanligen åtföljda af klagomål öfver Knut 
Posses bristande kraft och ringa embetsnit, och i ett af hvilka, 
skrifvet i april 171 1, Feif förbereder Tessin pä dennes snafa utnäm- 
ning antingen till öfverståthållare eller öfverstemarskalk. Det ser 
sålunda ut, som om man en tid varit betänkt på att skilja Posse från 
öfverståthållarebefattningen, ehuru sedermera dessa planer öfver- 
gifvits. Ett försvar för Posses overksamhet kan dock sökas i den 
städse sig ökande penningebristen, som säkert skulle hafva förlamat 
äfven den mest energiskes bemödanden att uträtta något för huf- 
vudstadens bästa. Det hade ju redan 1707 gått så långt, att ar- Digitized by Google Grefve Knut Posse, 

Öfverståthållare i Stockholm 1705 — 17 14. 

(Oljemålning tillhörig löjtnanten grefve Carl Arvid Posse.) Digitized by Google Digitized by Google betena på den nya slottsbyggnaden, detta Tessins stolta verk, 
hvarfbr Carl XII alltid visat synnerligt intresse, måst afbrytas. 
Under de följande åren blef tillståndet än värre, och de penninge- 
summor, som ännu kunde hopskrapas, slukades genast af det 
omättliga kriget 

För öfrigt upptogs Posses tid i hög grad af rådssammanträ- 
dena och särskildt af arbetet i den afdelning af rådet, som be- 
handlade justitieärenden. I samma mån, som en stor del af den 
höga församlingens ledamöter genom ålderdomsskröplighet och 
tjenstebefattningar i afiägsna delar af riket förhindrades att bevista 
dessa sammanträden, tvungos de få återstående att så mycket 
mer punktligt derstädes infinna sig. Ehuru en af de vid råds- 
mötena flitigast närvarande synes dock icke Knut Posse hafva 
varit en af de driftigaste, arbetsammaste rådsherrarne, en af dem, 
hvilka afgörande ingrepo i ärendenas ledning. Dock, äfven rådet 
befann sig i en ställning, som väl kunde verka nedtryckande på 
dess medlemmars handlingskraft. Till följd af konungens lång- 
variga frånvaro och den ständigt växande nöden och förvirringen 
hade det småningom tvungits att ej obetydligt inkräkta på den 
regeringsmyndighet, som konungen sjelf förbehållit sig och i det 
längsta sjelf sökte utöfva först från sitt läger och sedan från 
Bender och Demotika. Men de beslut det sålunda nödgades fatta, 
blefvo ej sällan af den om sin makt ^ytterligt ömtålige Carl XII 
upphäfda, hvilket åter hade till följd att rådets anseende och 
myndighet i hög grad försvagades. Ja, det gick ända derhän, att 
dess beslut och åtgärder föga aktades. Under sådana omständig- 
heter var det ej underligt, att rådsherrarne småningom grepos af 
en känsla af missmod och hopplöshet, då de sågo svårigheterna 
och farorna alltjemt tilltaga omkring dem, medan de, utan stöd 
af sin konungs förtroende, utan auktoritet hos sina underordnade, 
utan erforderliga medel, funno sig urståndsatta att med utsigt till 
framgång skydda fosterlandets mot dess talrika fienders allt fruk- 
tansvärdare anfall. 

Året 1 7 14 ingick dystrare och hotfullare än något af de före- 
gående. Sveriges sista här hade kapitulerat, dess konung var sul- 
tanens fånge. Redan vid årets början hade Knut Posse till följd 
af sjuklighet nödgats afhålla sig från sin embetsverksamhet. Den 
7 augusti samma år, kort innan Carl XII anträdde sin hemresa, 
hvilken skulle medföra en om ock kortvarig ljusning i det tröst- 
k)sa tillståndet, afled i Stockholm den gamle bepröfvade karolin, 
som i nio år varit dess öfverståthållare. Digitized by Google Liksom så många andra krigiska furstar synes Carf XII hyst 
den uppfattningen, att en man, som ådagalagt framstående mili- 
tära egenskaper, derigenom visat sig duga till allt och med syn- 
nerlig fördel borde kunna brukas i hvarjehanda civila befattningar. 
Gäng på gång ser man honom sålunda hemsända sina stridsvana 
generaler för att åt dem öfverlemna rikets främsta embeten. Men 
med ett och annat lysande undantag torde dessa gamla krigsbussar 
vida bättre hafva varit på sin plats på slagfältet än på råds- eller 
presidentstolen. För de flesta af dem liksom för Knut Posse hade 
det helt säkert varit ärofullare att till slutet få fortgå på den 
bana, dit begåfning och böjelse en gång kallat dem. Också skall 
det trots rådspurpiir och höga titlar alltid blifva krigaren och 
hjelten, efterverlden främst hos dem skall skåda, och högre än 
minnet af kongl. rådet och öfverståthållaren Knut Posse skall det 
af Carl XII:s käcke, älskvärde gardesöfverste, den tappre kämpen 
från Lund och Landskrona, från Narva och Klissow för visso af 
densamma komma att uppskattas. 

Som ung gardesmajor hade Knut Posse första gången trädt i 
äktenskap med Ingeborg Bielke, som emellertid redan följande 
år aflidit. Fyra år senare hade han ånyo gift sig med Anna Kri- 
stina Natt och Dag, hvilken i 32 år fick öfverlefva sin make. 
Sju barn föddes i detta senare äktenskap. Af de fyra sönerna 
blef en envoyé i Berlin, en annan liksom fadern först öfverste vid 
Lifgardet och derefter medlem af rådet. Grefve Samuel af Ugglas. 

Namnet Uggla har förutom af den gamla» vidt utgrenade ad- 
liga ätten äfven burits af en bergsmansslägt, som varit i Dalarne 
bekant åtminstone alltsedan början af 1600-talet. Till denna slägt 
hörde den lärde, vältalige och högt ansedde prosten Petrus Uggla 
(eller Ugla) i Hedemora. I sistnämnda stad föddes i hans äkten- 
skap med Helena Norrström år 1750 en son, hvilken erhöll nam- 
net Samuel. Redan vid 9 års ålder sändes denne till Upsala aka- 
demi och bedref derstädes i 10 år sina studier, h varefter han in- 
skrefs som e. o. kanslist i Justitierevisionen med flera verk. Äre- 
girig och full af arbetslust egnade han sig med stort nit åt sina 
embetsgöromål men synes dock haft tid öfrig att offra ät nöjet 
och var bland annat en medlem af den muntra krets, i hvilken lifs Digitized by Google Grefve Samuel af Ugglas, 

Öfverståthällare i Stockholm 1800. 

(Oljemålning tillhörig Magistraten 1 Stockholm.) Digitized by Google Digitized by Google 5 

glädjens sångare, den redan då högt uppbur ne skalden Carl Mi- 
chael Bellman utgjorde medelpunkten. 

Den 19 augusti 1772, denna bemärkelsedag i Sveriges historia, 
kom emellertid att utöfva ett afgörande inflytande äfven på den 
unge tjenstemannens öden. Åsyna vittne till Gustaf III:s käcka 
bragd skall han på ett mycket demonstrativt sätt hafva gifvit sitt 
bifall tillkänna, ända derhän att han i öfvermåttet af sin förtjusning 
trängt sig fram till konungen, klappat denne på axeln och ropat: 
>Bra, Gustaf!» Detta naiva utbrott af rojalistisk hänförelse säges 
hafva föst konungens blickar vid hans person och lagt grunden till 
hans sedan så lysande bana. Det vissa är, att en månad senare 
den 22-årige extraordinarien upphöjdes i adliga stånd, en för hans 
år och ställning så ovanlig utmärkelse, att den ej kan förklaras 
enbart af hans under en kortare tid ådagalagda embetsmannadug- 
lighet. I sammanhang härmed blef han äfven utnämnd till sek- 
reterare i Lagkommissionen, och man lagade dervid, att hans full- 
makt som sådan, ehuru, som det synes, senare utgifven, blef da- 
terad tvä dagar tidigare än adelsbrefvet. 

En gång uppmärksammad af konungen sörjde den unge Sa- 
muel af Ugglas, såsom han efter adlandet kallade sig, nog för, 
att han ej blef bortglömd. I hög grad arbetsam och driftig på 
samma gång som varmt hängifven sin konungslige herre var han 
just en embetsman i Gustaf III:s smak. Hans befordran gick 
också snabbt. Så blef han 1775 protokollssekreterare i Justitie- 
revisionen, 1782 förste expeditionssekreterare, 1785 revisionssekre- 
terare och 1788 landshöfding i Stockholms län. En af Gustaf III:s 
sista regeringshandlingar blef äfven att förläna Ugglas friherre- 
värdigheten, ehuru diplomet i följd af konungens hastigt inträf- 
fade död först 4 år senare af Gustaf IV Adolf, då nyss myn- 
dig vorden, blef utfardadt. Men den ovanligt duglige mannens 
arbetsförmåga blef jemväl tagen i anspråk utom embetsrummet 
iÖT en mängd såväl allmänna som enskilda uppdrag. Så blef han 
1785 direktör i Sjöassuranskompaniet och 1787 i General-Diskont- 
kontoret samt 1778 ledamot af Direktionen öfver Strömsholms sluss- 
verk, om hvilket arbetes fullbordande han skall hafva inlagt stora 
förtjenster, hvarfönitom han insattes i åtskilliga andra direktioner 
och kommissioner. 

De mångfaldiga, ofta tidkräfvande uppdrag, hvilka sålunda åt 
honom uppdrogos, hindrade honom likväl icke att med synner- 
ligt nit sköta sina embetsåligganden. Också betygade Kongl. 
5fajA 1794 sitt nådiga välbehag öfver den goda ordning, som var Digitized by Google i Stockholms läns styrelse rådande, och följande år beslöto länets 
invånare att, som erkänsla for sin höfdings möda och omsorger, 
öfver honom prägla en skådepenning, ehuru densamma på Ugglas* 
egen begäran först efter hans död blef utgifven. 

Om Ugglas redan af Gustaf III åtnjutit mycken kunglig be- 
vågenhet, blef han i detta hänseende än mer gynnad, sedan Gustaf 
IV Adolf sjelf öfvertagit regeringen. Den unge konungen omfattade 
honom tidigt med den största ynnest och gaf honom härpå talrika 
bevis. Den 15 Juli 1797 förordnades sålunda Ugglas att under konun- 
gens utrikes resa förestå öfverståthållarebefattningen i Stockholm, ett 
förordnande, som räckte till den 4 December samma år, då äfven 
här de underlydandes erkännande tog sig uttryck i präglandet af 
en skådepenning, och den 20 Februari 1800 erhöll han, efter 
att året förut hafva tilldelats greflig värdighet, fullmakt å samma 
embete, utan att derför nödg^ frånträda sin landshöfdingebefatt- 
ning. Äfven denna gäng blef hans styrelse öfver hufvudstaden 
Ukvisst af kort varaktighet. Sedan den till minne af Stockholms 
borgerskaps trohet under 1788 — 90 års krig uppresta obelisken, 
för hvars tillkomst han varit synnerligen verksam, blifvit den 3 
Oktober samma år högtidligen invigd, erhöll han på egen begä- 
ran afsked och utnämndes samtidigt till serafimerriddare. Åt 
honom uppdrogs emellertid att trots afskedstagandet fortfarande 
utöfva öfverinseendet öfver byggandet af nuvarande Norrbro 
äfvensom uppresandet af Gustaf III:s staty. Vid denna minnes- 
stods aftäckande den 24 Januari 1808 blef han äfven hugnad med 
värdigheten af en af rikets herrar, hvarjemte hufvudstadens bor- 
gerskap beslöt att å Börsen uppsätta hans byst i brons. 

Med sitt tillbakaträdande från öfverståthållareembetet upp- 
hörde dock Ugglas ingalunda att låta sig brukas i statens värf. 
Han qvarstod fortfarande som landshöfding till 1802, då han ut- 
nämndes till president i Kammarkollegium, men öfverhopades 
härjemte med de mest hedrande uppdrag. Så var han en tid t. f. 
riksmarskalk och upprepade gånger ledamot af de under konun- 
gens stundom ganska långvariga frånvaro från riket tillförordnade 
regeringar samt insattes i flera vigtiga komitéer. 1802 utnämn- 
des han till ordförande i TuUarrendesocieteten och blef samma 
är ledamot af Allmänna ärendenas beredning äfvensom kallad till 
medlem af den kungliga konseljen. Af alla konungens rådgifvare 
blef han ock snart den mest betrodde, kanske »den ende, som 
utöfvade något större inflytande» på den egensinnige, sjelfrådige 
Gustaf IV Adolf. Detta inflytande torde dock hafva inskränkts Digitized by Google till de inre angelägenheterna. I ledningen af utrikes politiken har 
han nog icke haft någon del. Härvidlag om någonsin var Gustaf 
Adolf sin egen minister och tog endast råd af sig sjelf. Först då 
de olycksbringande följderna af denna utländska politik begynte 
med allt mer förfarande tydlighet framträda, då faran för konun- 
gen och riket syntes öfverhängande, förmåddes Ugglas att in- 
tränga äfven på detta för honom hittils främmande område och 
göra ett om ock svagt försök att återkalla den förblindade fursten 
till medvetande om den fruktansvärda belägenhet, hvari han befann 
sig. I de mest ödmjuka och vördnadsfulla ordalag vågade han 
i en skrifvebe af den 3 Oktober 1808 uttala en blygsam förhopp- 
ning, att konungen skulle uppgifva den gagnlösa striden mot en 
förkrossande öfvrermakt. Denna underdåniga hemställan blef emel- 
lertid föga gynsamt upptagen. »Till min bestörtning och förund- 
ran», skrifver Ugglas härom, »feck jag derpå intet svar utan åtta 
dagar efter brefvet åter.» Man kan nog förstå, att denna händelse 
skulle verka afkylande på den gamle hofmannens lust att opåkallad 
uppträda som sin konungs rådgifvare. 

Året 1808 hade för öfrig^ för Ugglas medfört flera nya och 
betydelsefulla uppdrag. Så blef han ledamot af den nyinrättade 
Kongl. Beredningen, ordförande i Krigskomitén och ledamot af 
Finanskomitén. Men allt hans nit, all hans duglighet kunde föga 
uträtta, då den högsta ledningen utgick från en furste, hvars för- 
stånd var omtöcknadt, hvars högmod och egensinne voro utan 
gräns, och som med föraktfullt afvisande af alla varningar besinnings- 
löst syntes störta sin undergång till mötes. För klok att ej inse 
farans vidd men tillika för svag och osjelfständig att söka vid- 
taga några energiska åtgärder deremot, afvaktade Ugglas modlös 
och försagd det förkrossande slag, som måste komma. 

Helt naturligt blef han också en af dem, som drabbades af 
detta slag, äfven om han undan det stpra skeppsbrottet lyckades 
rädda några spillror af sin forna makt. Alltid den bestående ord- 
ningen trogen slöt han sig genast till den nya regeringen och bi- 
behölls af denna vid sitt chefskap för Kammarkollegium äfvensom 
vid ordförandeskapet i Tullarrendesocieteten. Denna sistnämnda be- 
sittning kom emellertid snart att bereda honom mycket obehag. 
Under honom tjenstgjorde nämligen här som öfverdirektör vid Land- 
tuUvcrket den bekante C. A. Grevesmöhlen. Denne råkade i delo 
med sin chef och blef på nog svaga skäl suspenderad frän sin tjenst, 
hvilken åtgärd hade till följd en rad af processer emellan honom 
och Tullarrendesocieteten. Lågande af hämnd mot den, som han an- Digitized by Google 8 

såg vara upphofsmannen till hans störtande, och i besittning af en 
bitande qvickhet, en betydande skrifställareformåga och en oer- 
hörd hänsynslöshet angrep nu Grevcsmöhlen sin f. d. förman i en 
mängd i anledning af dessa rättegångar utgifna ytterst bittra och 
smädefulla ströskrifter, hvari Ugglas* embetsverksamhet och med- 
"borgerliga vandel på det oförsyntaste angrepos. Skrifna i en lätt 
och lekande stil, späckade med roliga infall och försedda med 
rafflande titlar slukades dessa uppsatser med begärlighet af den 
stor mängden och ökade än mer den ovilja, som Ugglas genom 
sitt gunstlingskap hos den afsatte konungen åsamkat sig. Denna 
allmänhetens ovilja höll också på att för honom medföra ödes- 
digra följder på den hemska dag i Stockholms historia, då pöbeln^ 
efter att med barbarisk grymhet hafva misshandlat och dödat den 
olycklige grefve Axel von Fersen, upptänd af mordlust sökte 
nya offer för sitt raseri. Det var då lätt förklarlig^, att detta 
skulle riktas mot dem, hvilka i likhet med Fersen betraktades som 
den fördrifna konungafamiljens vänner, och främst mot den impo- 
puläre Ugglas. Redan stod den ursinniga skaran beredd att 
storma det Ugglaska huset vid Drottninggatan, dä i sista stund 
en afdelning lifgardisters snabba mellankomst förhindrade ett eljest 
ej osannolikt återupprepande af det kort förut på Riddarhustorget 
uppförda gräsliga skådespelet. 

Då denna fara hotade honom, satt Ugglas vid sin makas 
dödsbädd. Han säges vid detta tillfälle hafva ådagalagt både mod 
och sinnesnärvaro. Men de många hätska anfall, för hvilka han 
på sista tiden varit utsatt, hade helt visst angripit hans helsa, och 
han afled sjelf 2 år derefter, 62 år gammal. 

Bland alla det gustavianska enväldets högt uppsatte män fins 
det måhända ingen, som af samtida skildrare blifvit så hårdt 
och så skoningslöst bedömd som Samuel af Ugglas, ingen, som 
ådragit sig en så stark och så allmän impopularitet. Delvis kan detta 
nog förklaras af den omständigheten, att han var en uppkomling^ 
och egde det hos en sådan oförlåtliga felet att alltför synbart yfvas 
öfver sin medgång och att, på samma gång han visade sig till ytter- 
lighet underdånig inför sin öfverhet, gentemot sina underordnade 
uppträda med en stötande högdragenhet, hvaröfver tillika hvilade 
något af det löjets skimmer, som allt sedan Moliéres dagar omgif- 
vit »le bourgeois gentilhomme». Men denna Ugglas* impopularitet 
synes äfven hafva varit fotad pä andra och fastare grunder. Så- 
som Gustaf IV Adolfs förtrogne rådgifvare fick han i rikt mått 
uppbära sin andel af det hat och den förbittring, som denne ko- Digitized by Google nungs olyckliga r^emente framkallat. Särskildt betraktades Ug- 
glas som upphofsman till och ledare af det hemliga polis- och 
spioneringsväsen, som under de sista åren af denna regering i 
hufvudstaden florerat och som der i hög grad alstrat harm och 
ovilja. Äfven åtskilliga andra misshagliga regeringsåtgärder till- 
skrefvos hans inflytande; och, om han också icke med fog kunde 
påstås ega någon direkt andel i konungens utländska politik, be- 
skylldes han, måhända ej alldeles utan skäl, att genom sitt un- 
derdåniga fjäsk och kryperi hafva bidragit att hos den svagt be- 
gåfvade monarken framkalla detta storhetsvansinne, som kom 
denne att i dåraktigt öfvermod kasta stridshandsken mot den 
ene efter den andre af Europas mäktigaste herskare. Man före- 
vitade äfven Ugglas, att han af brist på moraliskt mod, af fruktan 
att våga sin inflytelserika ställning ej gjort något för att hejda 
den olycklige monarken i hans hufvudlösa framfart. Vi hafva 
dock ofvan sett, att Ugglas verkligen vid ett till fåUe försökt att 
inför sin konung föra det sunda förnuftets talan, men äfven, att 
det sätt, hvarpå detta försök utfallit, väl varit egnadt att afskräcka 
från dess förnyande. Och att Ugglas, som hade sin konungs 
och dennes faders ynnest att tacka för hela sin uppkomst, ej 
kunde förmås att deltaga i ett mot denne riktadt revolutionärt 
st^, derför torde han ej med fog kunna klandras. Dertill hade 
dessutom fordrats en patriotisk heroism, hvaraf den gamle byrå- 
kraten och hofmannen var långt ifrån mäktig. En annan be- 
skyllning, som mot Ugglas framkastats, är, att den stora rikedom, 
han samlat, skulle härröra från bristande redbarhet, oaktadt till- 
komsten af densamma fullt kan förklaras genom den synnerliga 
klokhet och omtanke, hvarmed han vårdat den ej obetydliga 
förmögenhet, hans hustru i boet medfört. Slutligen har han äf- 
ven och det på goda grunder vid förvaltningen af sina höga em- 
beten frånkänts storslagen uppfattning, djupare insigter och vidt- 
omfattande blick, ehuru för öfrigt de fleste af hans klandrare 
skänkt sitt erkännande åt hans framstående duglighet och plikt- 
trohet, liksom alla utan undantag vitsordat hans verksamma nit 
och stora arbetsförmåga. Också torde i trots af åtskilliga af 
dessa mot honom riktade anklagelser, hvilka synas dels öfver- 
drifna dels ogrundade, slutomdömet om Samuel af Ugglas rätt- 
visligen blifva, att han var en ovanligt skicklig, driftig och 
mångsidigt användbar embetsman, en sin öfverhet ända till 
blind undfallenhet, stundom ända till förgätande af äfven andra 
pligter trogen och hängifven undersåte samt en på det hela Digitized by Google lO taget godmodig om ock temligen fSfäng, ytlig och karaktersvag 
menniska. 

Gift 1782 med Carolina Wittfoth efterlemnade han en dotter 
samt en son, sedermera statsråd och excellens. Egenhändigt bref af Ebba Brahe vid 12 års ålder. 

1 en intressant volym af Skoklostersarkivet, n:o 178 folie, som 
innehåller originalbref hufvudsakligen till medlemmar af ätten Grip, 
förekommer äfven ett bref, skrifvet i juli 1608, från den unga fröken 
till Visingsborg, Ebba Brahe, född den 16 mars 1596 och sålunda 
den tiden något öfver 12 år gammal, som ansetts förtjäna att i facsi- 
mile åtfölja Personhistorisk Tidskrift. Det har följande adress: »Den 
välborne min h. k. syster fröken Eba Grip båren frihere dåter af Vi- 
nas däte brefv systerligen och kärligen til hånda». Fröken Ebba 
Mauritzdotter Grip (1583 — 1666) var som bekant Ebba Brahes syskon- 
barn. Att den prydliga handstilen verkligen är den unga frökens till 
Visingsborg lider intet tvifvel och bestyrkes ytterligare af en jämförelse 
med senare bref af Ebba Brahe. Innehållet är naturligtvis af rent 
privat natur men saknar i detta afseende icke intresse såsom prof 
på en högvälboren ung svensk dams förtroliga uttryckssätt för snart 
300 år sedan. Så önskar hon i ifvem sin >kära syster» bland annat 
»många tio millioner goda nätter». — Med hennes »hjärtans käre bro- 
der grefve Sten», som ej skulle glömma »sin lilla kära trogna syster», 
åsyftas tydligen grefve Sten Axelsson Lewenhaupt, gift med Magda- 
lena von Manderscheid. 

Det har sitt intresse att med fröken Ebbas språk och stil jäm- 
föra modrens, grefvinnan Birgittas, postskriptum, som till piktur, staf- 
ning och uttryckssätt ganska väl representerar en äldre generation 
af svenska adelsdamer. Man märker tydligt nog hvilket besvär bok- 
stäfvernas formande (jämför a^ /, s) m. fl.) har tagit för henne. Ord- 
formerna äro ock obesvärade af allt grammatiskt pedanteri (Jione = hon, 
hennese^ beliffu = blifva o. s. v.). 

Begynnelsebokstäfverna framför de resp. brefskrifverskornas namn 
torde böra återgifvas: min kära systers trogna syster så länge jag lefuer 
och min kere syster dåters trogne tienstuilligeQ) nen ock kere mor 
syster, 

Ehd. \ 

v Digitized by Google 
,^ 
Digitized by Google 


uS: »i-i. 
Digitized by Google II De Geerska familjeporträtt. II. 

9) Lanrent De Gccr,* till Österby, äldste son af Louis De 
Geer och Adrienne Gérard, föddes i Dortrecht den 10 maj 16 14. 
Efter att hafva under resor i Frankrike och Italien fullbordat sin 
uppfostran, fick han vid faderns död år 1652 ej blott ärfva Öster- 
by, utan äfven öfvertaga hans vidsträckta affärer i Amsterdam. 
Sitt hus i denna stad, »het huis met de hoofden^, hade Louis De 
Geer redan under sin lifstid skänkt Laurent tillika med vissa andra 
förmåner utöfv^er den arfslott, som eljest skolat tillfalla denne, samt 
dervid foreskrifvit, att huset skulle framgent innehafvas af den 
äldste sonen inom den i Amsterdam bosatta grenen af slägten De 
Geer, dock med skyldighet för husets innehafvare att intill år 
1688 årligen betala ett belopp af 1,000 floriner till ett välgörande 
ändamål. Denna forpligtelse torde Laurent, hvilken, likasom 
fadern, var af en ovanligt ädelsinnad, from och gifmild natur, 
med säkerhet hafva uppfylt med största beredvillighet. Lifligt 
intresserad af studier och vetenskaper samt ovanligt språkkunnig, 
underhöll han äfven i likhet med sin fader förbindelse med språk- 
forskare och andra vetenskapsmän, bland hvilka hiå nämnas den 
redan af fadern protegerade Comenius äfvensom lexikografen 
Nathanael Duéz, hvilken uti en tillegnan till Laurent De Geer af 
ett utaf sina arbeten gifvit det mest lifliga uttryck åt sin beundran 
for hans ädelmod och frikostighet. 

' D& härmed fortsättDiDg följer ä den i senaste numret af Personhistorisk 
tidskrift påbegynta samling af reproduktioner utaf De Geerska familjeporträtt vid 
Leaffti, må Ull en böljan säsom komplement till det föregående meddelas bilderna 
af Laorent De Geer, äldste son af den store Louis De Geer (N:o 3 i förra häftet) 
tamt af Louis De Geers till Finspong (N:o 5 ibm) svärföräldrar, borgmästaren i 
Utrecht Antoine Charles Parmentier och hans maka. Digitized by Google 12 

Laurent De Geer torde under största delen af sitt lif hafva 
uppehållit sig i Holland; men han besökte dock Sverige flere 
gånger, äfven för längre tider. Ett af hans barn, dottern Chri- 
stina Eleonora, föddes i Stockholm. — Af svenska regeringen er- 
höll han, på grund af åtskilliga utaf honom för svenska kronans 
räkning omhänderhafda affärer, titel af svensk commissarius. Han 
afled i Amsterdam i augusti 1666. 

Den 10 oktober 1640 ingick Laurent De Geer i Haag äktenskap 
med Margaretha Crommon, dotter af Gerard Crommon, som var 
representant i nederländska generalstatema för provinsen Zeeland. 
Hon afled 8^'2 år före mannen. I äktenskapet föddes åtta barn, tre 
söner och fem döttrar, men ättegrenen utslocknade inom ej lång tid. 
Den siste manlige medlemmen deraf var Laurents sonson Louis, 
till Österby, hvilken afled ogift år 173 1. 

Det på Leufsta befintliga porträtt af Laurent De Geer, hvaraf 
här lemnas en reproduktion, är en vacker originalmålning i olja 
af holländsk mästare. 10) Antoine Charles Parmentier, fader till Louis De Geers 
d. y. hustru Jeanne Parmentier, tillhörde likasom De Geerame 
en brabantsk adlig ätt. Den förde i vapnet en med fem hvita 
halfmånar belagd blå sparre i guldfält. Son af Antoine Parmen- 
tier och Jeanne de Latfeur, äfven hon af adlig börd, hade An- 
toine Charles Parmentier, hvilken bekände sig till den protestan- 
tiska läran, i likhet med familjen De Geer med de sina flytt från 
de papistiska spanska Nederländerna till det protestantiska Hol- 
land. Han blef der borgmästare i Utrecht hvarjemte han var 
herre till Heeswijk. 

Parmen tiers väggfasta porträtt å Leufsta är ett förträffligt 
konstverk at den skicklige artisten Cornelis Janssens (Jonson) van 
Ceulen, hvilken, född i London år 1593, i midten af ijide år- 
hundradet under lång tid var verksam såsom en bland staden 
Amsterdams främsta porträttmålare. Det väggfasta porträttet är 
signeradt: »Cornelius Jonson van Ceulen fecit 1655». ii) Elisabeth Vivien, Antoine Charles Parmentiers maka och 
moder till Jeanne Parmentier, var dotter af Nicolas Vivien och 
hans hustru Elisabeth Parmentier. Äfven slägten Vivien var en Digitized by Google 13 

gammal brabantsk adelsfamilj, som förde i vapnet en röd sparre 
i silfveriält med ett rödt tjurhufvud i hvartdera öfre hömfältet 
och ett svart vildsvinshufvud i det nedersta faltet. 

Elisabeth Viviens på Leufsta uppsatta väggfasta porträtt, hvil- 
ket likasom mannens är ett betydande arbete af Corn. van Ceulen, 
är äf^ren forsedt med alldeles likalydande signatur. 12) Charles De Gccr, till Leufsta, Österby, Harg, Väsby, 
Örbyhus, Tobo, Kätslinge, Holmsånger och Finnerånger, andre 
son af Louis De Geer d. y., herre till Finspong, och Jeanne Par- 
mentier, föddes 1660 i Norrköping. Efter fullbordade studier vid 
universitetet i Utrecht egmde han sig några år åt militärtjenst i 
Holland och hade redan avancerat så, att han stod helt nära sin 
utnämning till kapten, då en händelse inträffade, som kom att 
vända hans håg ej blott från den militära banan, utan äfven från 
en tillämnad äktenskapsförbindelse med en ung holländsk dam af 
god familj. Sedan nämligen efter farbrodern Emanuel De Geers 
i Hamburg timade frånfalle den då 32-årige Charles erhållit 
kännedom derom, att den rike onkeln insatt honom till sin 
universalarfvinge, beslöt han att lemna sin tjenst, bryta* sin förlof- 
ning och begifva sig till Sverige för att genast taga sina jorda- 
gods i besittning. Dessa beslut satte han ock omedelbart i verket. 
Åtföljd af farbroderns bruksförvaltare Eberhard Wynhaegen samt 
talrika tjänstepersonal, reste han öfver Hamburg direkt till Leufsta, 
der han sjelf var den förste, som öfverbragte underrättelsen om 
Emanuels död och sin egen nya ställning. Han lemnade sedan 
aldrig Sverige. 

Vid faderns död år 1695 erhöll Charles De Geer i arf det 
holländska stamgodset Rhijnhuizen, dock mot erläggande till 
syskonen af en viss penningesumma, hvaremot fadern i sitt testa- 
mente fbreskrifvit, att Charles, med hänsyn till sin från farbro- 
dern erhållna stora förmögenhet, icke skulle ärfva hufvudgodset 
Fm^x)ng, ehuru han efter brodern Louis De Geers år 1691 in- 
träffade död var den äldste bland bröderna.* 

Under Charles De Geers tid inträffade ryssames härjningar 
i Roslagen och i slutet af juli år 17 19 afbrändes under ett af 
deras sköflingståg icke blott vid sjelfva Leufsta herrgården jemte 
trädgården med ett vackert orangeri, hamrarne med undantag af 

* Denne Louis De Geer var nämligen född 1655, ej 1665. Digitized by Google 14 

två, de flesta verkstäder och öfriga brukshus, brukskyrkan jemte 
klockstapeln samt femtio välbygda hammarsmedsgårdar, utan äfven 
de flesta byar inom Öster Löfsta socken, Öster Löfsta församlings 
kyrka och prestgård samt det af Charles De Geer inköpta Åker- 
by bruk med hammare oeh masugn äfvensom dervarande bruks- 
gård och öfriga brukshus. Öfver denna oerhörda olycka lärer 
De Geer hafva blifvit så förtviflad, att han haft för afsigt att 
öfvergifva Sverige och bosätta sig antingen i Hamburg eller i 
Holland, men blef af sin broder Jean Jacques, hvilken var en 
ovanligt lugn och förståndig man, äfvensom åtskilliga vänner om- 
sider öfvertalad att låta uppbygga hvad som sålunda blifvit offer 
för fiendernas och lågornas härjningar. Han utvecklade under 
detta arbete en rastlös ifver jemte stor omsigt och skicklighet 
samt fann sina mödor så småningom krönta med framgång. Af 
regeringen erhöll han emellertid vid brukets rekonstruktion föga 
understöd; dock beviljades honom skattefrihet för hamrame under 
åtta år, hvarjemte han såsom ett slags ersättning för sina vid 
återuppbyggandet af den afbrända sockenk>Tkan nedlagda kost- 
nader erhöll jus patronatus i Öster Löfsta församling. Det nu- 
varande Leufsta kan anses i hufvudsak vara Charles De Geers 
skapelse. Han uppbygde ej blott hela bruket efter dess förra, af 
förvaltaren Wynhaegen ursprungligen uppgjorda plan, utan äfven 
herrgården af sten i stället för trä. Det var i sammanhang här- 
med han lät från Rhijnhuizen öfverflytta och å Leufsta uppsätta 
den märkliga samling af äldre holländska porträtt, som nu pryder 
matsalen därstädes. — För bruksdriften intresserade sig Charles 
De Geer mycket och införde vid densamma förbättrade metoder, 
bl. a. användningen af sprängkrut vid Dannemora grufvor i stället 
för den gamla brännmetoden. Han anlade ock masugnen vid 
Carlholms bruk. Äfven må nämnas, att han byggde flera hus i 
Stockholm. Charles De Geer, som år 1728 erhöll landshöfdinge 
titel, är stiftare af Leufsta och Väsby fideikommiss samt De 
Geerska fideikommissen i Stockholm, hvilka alla upprättades den 
6 maj 1730 till förmån för den då blott tioårige brorsonen Charles, 
son af Jean Jacques De Geer till Finspong (se nedan). 

Landshöfdingen Charles De Geer beskrifves såsom en ovan- 
ligt tystlåten och allvarsam enstöring, men han var derjemte gif- 
mild samt i grund och botten godhjertad, om ock ytan var sträf. 
Hans frikostighet kunde stundom vara storartad, såsom när han, 
efter att hafva inköpt Hargs bruk för en summa af mera än 600,000 
daler, med varm hand skänkte detta bruk tillika med Burviks Digitized by Google 15 

säteri till sin systerson Erik Oxenstierna. Charles De Geer hade 
en ovanligt stark och härdad kropp; vid 70 års ålder lärer han 
hafva uthärdat ridturer å sex mil på /Va timmar. Han afled ogift 
å Leufsta helt plötsligt af slag den 15 november 1730 samt ligger 
begrafven i en grön marmorkista uti familjegraf i Öster Löfsta 
sockenkyrka, der brorsonen Charles låtit uppresa en minnesvård. 
I Vetenskapssocietetens i Upsala handlingar för år 1735 finnes in- 
tagen en minnesteckning öfver Landshöfdingen De Geer, författad 
af assessorn i bergskollegium Johan Wallerius. 

Det å Leufsta befintliga väggfasta porträttet af* fideikom- 
missets stiftare är en präktig bild, signerad: »George Schröder 
pinxit>. 13) Jean Jacques De Geer, till Finspong, den fjerde i ord- 
ningen af Louis De Geers d. y. och Jeanne Parmentiers söner, 
föddes i Utrecht den 4 augusti 1666. Efter att hafva idkat juri- 
diska studier vid akademien i samma stad samt före fylda 24 år 
derstädes kreerats till juris utriusque doktor, flyttade han efter 
faderns död år 1695 till Sverige, hvarest han tog i besittning sitt 
storartade faderneärfda gods, Finspong med underlydande. Han 
förde sedermera under de följande stormiga krigsåren ett lugnt 
och tillbakadraget privatlif på denna sin egendom, hvarest han, 
som år 1704 i Haag ingått äktenskap med Jacquelina Cornelia 
van Assendelft (se nedan), såg en stor barnskara uppväxa om- 
kring sig. Då ryssarne är 17 19 härjande hemsökte Östergöt- 
land samt derunder plundrade Norrköping och afbrände flere 
egendomar deromkring, blef Finspong märkvärdigt nog skonadt 
från lågorna; men såg sig emellertid De Geer nödsakad att med 
de sina lemna hemmet och medan härjningståget pågick uppe- 
hålla sig å en närbelägen landtgård. 

Jean Jacques De Geer var icke blott en lugn och ädelsinnad, 
gudfruktig och välgörande personlighet, utan äfven en högt bil- 
dad och särskildt ovanligt språkkunnig man samt dessutom syn- 
nerligen verksam och driftig i affärer. Han anlade flere bruk i 
Hellestads bergslag i Östergötland; förutom Finspongs stora bruks- 
egendomar innehade han det af honom inköpta Gimo bruk, hvar- 
jemte han genom testamente af sin broder Vilhelm, som var 
caoonicus vid S. Mariae kyrka i Utrecht och dog 1728, erhöll 
Fossala i Östergötland. Vidare deltog han i egenskap af för- 
myndare för sonen Charles i förvaltningen af de till denne såsom Digitized by Google i6 

fideikommiss tillfallna ^endomama Leufsta och Väsby samt om- 
händerhade slutligen äfven skötseln af Österby bruk, hvilket han 
år 1734 på arrende öfvertog af dess dåvarande egarinnor, två 
sondöttrar till Laurent De Greer till Österby (se ofvan). — År 1723 
flyttade Jean Jacxjues De Geer åter till Utrecht, der han erhöll 
medborgarrätt och hvarest han tillbragte sina återstående dagar. 
Han afled i sistnämnda stad den 16 september 1738. — Bland 
hans tretton barn må nämnas sönerna Louis, öfverintendent och 
kammarherre* samt fader till Jean Jacques De Geer, stamfader 
för friherrliga ätten De Geer till Finspong, vidare Jean Jacques, 
canonicus vid S. Mariae kyrka i Utrecht och stamfader för de 
holländska grenarna af De Geerska ätten, den ofvannämnde Char- 
les, sedermera friherre till Leufsta, och Anton till Österby, kam- 
marherre och gift med grefvinnan Ulrika Charlotta Taube. Af 
döttrarne blefvo sex gifta i Holland. 14) Jacqtielina Comelia van Assendelft, Jean Jacques De 
Geers till Finspong maka, född den 6 december 1683 (enl. riddar- 
husstam taflan 1682), tillhörde en adlig ätt från Brabant, hvilken i 
vapnet förde en hvit häst i rödt fält. Hennes fader var borg- 
mästaren i Haag Paul van Assendelft, son af Nicolaus van Assen- 
delft och Jacqueline van Dulman. Modern hette Petronella van 
der Esch samt var dotter af Engelbert van der Esch och Cor- 
nelia Guardes. — Jacquelina Cornelia van Assendelft afled i Utrecht 
den 2 maj 1754. 15) Friherre Charles De Geer, till Leufsta, den ryktbare 
entomologen, var son af Jean Jacques De Geer och Jacquelina 
Cornelia van Assendelft (se ofvan) samt föddes på Finspong den 
10 februari 1720. Sedan han vid tre års ålder fatt följa för- 
äldrarna vid deras flyttning till Holland, erhöll han derstädes en 
vårdad uppfostran samt undervisning, särdeles uti naturveten- 
skaperna, vid universitetet i Utrecht. Enligt farbroderns testamente 
af den 6 maj 1730, hvarigenom den dä tioårige gossen utsågs till 

* Denne Louis De Geer är ock fdrfaltare af »Commentarii de gente Degeeri- 
ana>, ur hvilket arbete, sedermera försedt med vidlyftiga tillägg och anmärkningar 
samt i fransk öfversätining utgifvet af hans broders sonson Jean Louis Guillaume 
De Geer de Jutphaas, det mesta af dessa anteckningar är hemtadt. Digitized by Google '7 

fiddkommissarie till Leufsta, Väsby, Örbyhus ' m. m., skulle han 
icke tillträda de stora godsen förr än han fylt 25 år. Egendomarna 
sköttes under tiden af den utmärkte förvaltaren vid Leufsta Georg 
Svebilius under inseende af den unge fiddkommissariens fader. 
Då emellertid Charles, som år 1738 öfverflyttat till Sverige och 
under ett par år vid Upsala akademi fullföljt sina studier, snart 
gjorde sig känd ej blott för goda insigter, utan äfven för prak- 
tisk förmåga och stadga, fick han redan fyra är före den stad- 
gade tidens utgång, år 1741, sjelf omhändertaga sin ekonomi. 
Han ådagalade härunder stor drift och skicklighet i förening med 
varsamhet och omtanka. Särskildt vid skötseln af Dannemora 
grufvor, i hvilka stora anddar tillhöra Leufsta, fick De Geer tiU- 
fålle att gifva prof på dessa egenskaper. Grufvorna, som lågo 
hvarandra alltför nära, hade blifvit iUa brutna, till följd hvaraf 
flere ras inträffat; ett sådant, som egt rum år 1766, hade till den 
grad förfärat grufarbetame, att de icke kunde förmås fortsätta 
arbetet. De Geer och hans meddelegare i grufvorna läto nu 
genom bergsrådet Samuel Sandels verkställa besigtning af dessa 
samt derefter vidtaga erforderliga åtgärder för deras framtida be- 
stånd, framför allt anordnande af pålitiiga band och fästen. Här- 
jemte nedlades stora kostnader för att underlätta uppfordringen 
af vatten ur grufvorna och för att hindra vattnets nedträngande 
i desamma från den närbelägna Grufsjön. Själen i alla dessa ar- 
beten var De Geer. JemtiUverkningen öfvervakade han likaledes 
omsorgsfullt och införde vid bruksdriften åtskilliga besparande 
anordningar. Sina underhafvande lönade han väl, och genom sin 
kloka hushållning var han i stånd att äfven i bekymmersamma 
tidsskeden, såsom under det svåra missväxtåret 1772, tillgodose 
deras behof. Han lät ock bygga och iordningsätta kyrkor samt 
uppföra skolor för folkundervisningen. Vid Väsby lät han upp- 
bygga den nuvarande hufvudbyggningen samt anlägga parken 
och trädgården. Äfven vid Örbyhus vittna åtskilliga anläggningar 
om hans intresse för sina egendomars förkofran, särskildt den af 
honom anlagda fruktträdgården. Charles De Geer inköpte slutligen 
Frötuna, äfvensom Österby bruk, hvilket senare han emellertid 
åter försålde (till medlemmar af slägten Grill). 

Genom sin kraftfulla verksamhet i ekonomiska angelägen- 
heter ökade Charles De Geer sin förmögenhet och tillvann sig 

' Örbjhus förlorade genom byte år 1825 sin egenskap af fideikommiss och 
skänktes af excellensen grefve Carl De Geer till hans enda dotter, grefvinnan 
Sophia Eleonora Charlotta von Plåten, född De Geer. 

PersonhisUmsk tidskrift igoi. Hft. t. 2 Digitized by Google i8 

samtidens erkänsla. Sin egentliga ryktbarhet vann han emeller- 
tid på vetenskapens falt. Redan tidigt väcktes hans intresse för 
naturläran. Vid 6 ä 7 års ålder lärer han hafva utaf en slägting 
erhållit såsom gåfva några silkesmaskar, hvilkas förvandlingar och 
lefnadssätt synnerligen roat den vetgirige gossen, och hvilka så- 
lunda kommo att blifva den yttre anledning, som först riktade 
hans intresse på entomologien. Vid universitetet i Utrecht kom 
han i beröring med den framstående matematikern och fysikern 
P. van Muschenbroek, hvilken utvecklade och stärkte hans 
håg för naturvetenskaperna. Med denne likasom med åtskilliga 
andra framstående naturforskare brefvexlade sedermera De Geer 
flitigt. Till svenska och franska vetenskapsakademierna äfvensom 
till vetenskapssocieteten i Upsala, af hvilka korporationer han var 
ledamot, lemnade han flera bidrag af lärda undersöknings; och 
slutligen utgaf han, särskildt på inrådan af Réaumur, ursprungli- 
gen såsom fortsättning på ett dennes verk, ett eget arbete öfver 
insekterna, »Mémoires pour servir ä Thistoire des insectes», hvaraf 
utkommo delame 1—7 i åtta band, och hvars fint utförda illustra- 
tioner samtiiga äro ritade af De Geers egen hand. Det storar- 
tade verket hann ej fullbordas, utan afbröts genom författarens 
död. Äfven mindre arbeten i entomologiska ämnen äro af honom 
utgifna. Han egde sjelf utmärkta samlingar af böcker, naturalier 
m. m., för hvilkas förvarande han lät vid Leufsta uppföra de der 
befintliga för bibliotek och stenmuseum särskildt afsedda flygel- 
byggnaderna. Den utvalda, stora och dyrbara insektsamlingen, 
som han med egen hand ordnat, äfvensom hans samlingar af , 
uppstoppade däggdjur, fåglar, fiskar och amfibier samt af snäckor 
och koraller jemte ett mycket dyrbart mikroskop skänktes efter 
hans död till vetenskapsakademien i Stockholm; mineraliesam- 
lingen är deremot fortfarande orubbad qvar vid Leufsta. Särskild 
omsorg egnade De Geer sitt bibliotek, hvaröfver han egenhändigt 
upprättat katalog. — I fråga om Charles De Geers betydelse 
såsom vetenskapsman finner man i vetenskapsakademiens årsbe- 
rättelse följande uttalande år 1821 af akademiens dåvarande zoologie 
intendent Dalman: »Högst fS författare hafva mer än i förbigående 
följt De Geers fotspår på Entomologiens vida mera intressanta och 
fruktbara fält, och undersökt Insekternas lefnadssätt, förvandlingar 
och instinkter. I detta hänseende äga De Geers arbeten ännu 
samma ojemförliga värde för Svenska Entomologen, som för om- 
kring ett hälft sekel tillbaka, då de utgåfvos.» Till De Geers ära 
gaf Linné namnet »Phalaena Tinea De Geerella» åt en art nattfjäril; Digitized by Google 19 

om honom erinra likaledes insektnamnen Degeeria (D. nivalis, en 
på snön lefvande insekt) och Eupelmus De Geeri äfvensom det 
botaniska namnet Geeria (G. serrata). 

Yttre utmärkelser tillföUo Charles De Geer i rikt mått: han 
var medlem af vetenskapssodeteten i Upsala, blef 1739 ledamot 
af Kungl. vetenskapsakademien, 1740 kammarherre, 1748 korre- 
sponderande ledamot af franska vetenskapsakademien, 1750 hof- 
marskalk, 1761 riddare af Nordstjemeorden samt 1772, vid Vasa- 
ordens instiftande i sammanhang med Gustaf III:s Icröning, kom- 
mendör med stora korset af denna orden. År 1773 den 29 augusti 
upphöjdes han i friherrligt stånd och tog samma år för denna 
värdighet introduktion, hvarvid han bibehöll ättens gamla val- 
språk: >Non sans causei. I Charles De Geers och hans makas hem, 
särskildt på Väsby och i Stockholm i det hus vid Vestra Träd- 
gårdsgatan, som nu har numret 15 a. och b., var Gustaf III ej 
sällan gäst. 

Charles De Geer, som var allmänt aktad och ärad ej mindre 
för sin öppna och ädla karaktär, sitt angenäma umgängessätt och 
sin stora välgörenhet än äfven för sina framstående egenskaper i 
öfrigt, afled i Stockholm den 7 mars 1778 efter att hafva under 
de sista åren lidit af svår sjuklighet, något som emellertid ej 
förmådde bryta hans energi och arbetslust. Han ligger be- 
grafven i det af honom uppförda De Geerska grafkoret i Upsala 
domkyrka, der hans enka lät uppsätta hans af Sergel modellerade 
byst. — I vetenskapsakademien höll Torbem Bergman öfver 
honom ett minnestal, hvilket trycktes i Stockholm 1779. 

Gift den 12 juni 1743 med friherrinnan Catharina Charlotta 
Ribbing (se nedan) hade han med henne åtta barn, hvilka alla 
öfverlefde honom. Tre af sönerna, Charles, kammarherre (se 
nedan), Emanuel, riksråd, och Louis, kammarherre, fortplantade 
ätten. Leufsta och Väsby äfvensom Frötuna fideikomissegen- 
domar hafva sedan kammarherren friherre Charles De Geers gren 
utslocknat på manssidan, öfvergått till den frän riksrådet friherre 
Emanuel De Geer härstammande ättegrenen. Friherre Louis De 
Geers gren lefver på manssidan i Schweiz. 

Af Charles De Geer finnas åtskilliga porträtt, bland hvilka ett 
tillhör samlingarna å Gripsholm. Det väggfasta porträttet å Leufsta, 
livaraf en afbildning härjämte meddelas, är måladt af den svenske 
artisten Olof Arenius och af honom signeradt. De Geers porträtt 
är äfven, efter målning af G. Lundberg, graveradt af J. Gillberg. 
Vetenskapsakademien lät öfver Charles De Gere slå en minnes- Digitized by Google 20 

penning med hans bröstbild samt, på frånsidan, inskriften »Sibimet 
superstes» och bilden af en fjäril med utslagna vingar, krypande 
ur sin puppa. Hans enka lät öfver honom pregla en dubbelt så 
stor medalj som den nyssnämnda, försedd med inskriptionen: 
»Opt. Conjugi Charlotta Ribbing F. F. (= factum fieri) Curavit. 
MDCCLXXVIIb. i6) Catharina Charlotta Ribbing, entomologen och hofmar- 
skalken friherre Charles De Geers maka, föddes i Stockholm den 
24 november 1720. Hon var dotter af den tappre karolinen 
friherre Lennart Ribbing till Zemawa, hvilken, innan han 17 16 
trädde i äktenskap med Catharina Charlottas moder friherrinnan 
Elsa Elisabeth Baner, bevistat såväl slaget vid Fultava som kala- 
baliken i Bender. — Catharina Charlotta Ribbing lärer i sin ung- 
dom ingalunda hafva saknat tjusande och behagliga egenskaper, 
om man fSr sätta tro till de poetiska hyllningar, med hvilka den 
store Olof von Dalin, en i Ribbingska familjen ofta och gerna 
sedd gäst, hade för vana att på hennes födelsedag den 24 No- 
vember uppvakta henne. År 1737 sjöng han: 

»Lycklig född wi den må kalla 

Framför alla 

Som stads hjertan winna wet»; 

och efter drottning Ulrica Eleonoras död, som inträffade den 
24 november 1741, fann han sig vid upprepade tillfällen föran- 
låten att gifva uttryck åt den fägnad och tillfredsställelse, som på 
den ädla damens födelsedag borde utgöra tröst och lindring i 
landets stora förlust. Den 24 november 1743, sedan Catharina 
Charlotta genom sitt giftermål samma år blifvit herskarinna på de 
De Geerska fideikommissegendomarna, förekommer t. ex. i födelse- 
dagsverserna följande strof: 

»Sweriges Lycka gud bortryckte 
Med en död som sorgs ännu. 
Men sin hand Han ej tillyckte. 
När wårt Löfstad fick en Fru». 

De ungdomligt tjusande behagen torde emellertid icke hafva 
städse förblifvit allena rådande eller ens förherskande hos den 
myndiga Leufsta-frun. Catharina Charlotta Ribbing var nämligen 
icke blott en ovanligt kraftfull och verksam samt ordningsfull Digitized by Google 21 

dam, utan äfven utrustad med en synnerligen bestämd karaktär; 
och det synes, som om denna viljekraft och karaktärsfasthet för- 
ledt henne att ej alltid bemöta sin omgifning med den mest ut- 
sökta hänsjmsfullhet Något dylikt tycker man sig ock vilja läsa 
mellan raderna i von Dalins födelsedagsverser till henne den 24 
november 1756, hvilka lyda sålunda: 

»När man ser det Älskans-wärda 
Som är födt på denna dag, 
Kan man sinnet liksom härda 
Mot all werldens dunder-slag; 
Ty om hon förtreter skänker, 
Ger hon också mycken frögd. 
Wackra Barn! den Er betänker 
Kan i största sorg bli nögd. 

Lät då Tistels höga stänglar 
Fritt bland Hwetet skjuta ris! 
Ha wi Troll, så ha wi Änglar: 
Denna Födsel ger bevis. 
Ädla Foster, som utbreder 
Fägnad hwart Ert öga går 
Lef nu, werld och Kön til heder 
Frisk och nögd i hundra år!> 

Sin önskan om en lång och fröjdefuU lefnad upprepade von 
Dalin på friherrinnans födelsedag år 1760, då de långa och många 
gratulationerna afslutades med den uttalade förhoppningen, 

»Att Hon med en älsklig Maka 
Ser af sin Stam en oräknelig hop 
Och at Hon må äta en kaka 
Wid sitt Barnbarns Barnbarns Dop.:^ 

Detta skäligen öfverdrifna hopp gick väl q i fullbordan; dock 
blef det Catharina Charlotta Ribbing beskärdt att upplefva icke 
mindre än 8 barns och 22 barnbarns födelse, af hvilka två af 
barnen — nämligen äldsta dottern Jacqueline Elisabeth, gift med 
öfverkammarherren. En af Rikets Herrar, Gustaf IV Adolfs gu- 
vernör grefve Nils Philip Gyldenstolpe, och sonen Anton' — 
samt fem eller sex af barnbarnen afledo före henne. 

Catharina Charlotta Ribbings död inträffade i Stockholm den 
24 november 1787 — således på hennes mångbesjungna födelsedag. 

' Han var först Kungl. lifdrabant, sedan kapten ▼id Lätta dragonerna (nu- 
mera Lifgardet till h&st) och kammarherre samt afled ogift i Paris är 1780. Digitized by Google 22 

Hon begrofs i Jakobs kyrka derstädes, men kistan flyttades senare 
till Upsala domkyrka, hvarest den nedsattes i familjegrafven. 

Till dottern Charlotta, gift med generallöjtnanten och lands- 
höfdingen friherre Anders Rudolph Du Rietz, öfverlemnade 
Catharina Charlotta Ribbing genom ett af sina testamenten såsom 
fideikommiss Hedensberg i Vestmanland. ' För sin andre son, 
riksrådet friherre Emanuel De Geer, instiftade hon den 15 augusti 
1786 Frötuna fideikommiss. Magen Grefve Gyldenstolpe synes 
deremot icke hafva tillvunnit sig hennes ynnest. Under hennes 
lifstid hade han fStt af henne mottaga försträckningar till bety- 
dande belopp, men efter hennes död fann man, att hon testa- 
menterat sin på detta sätt uppkomna fordran till dotterdottern 
Christina Charlotta Gyldenstolpe,' och då dennas förmyndare 
ansågo sig förpligtade att för myndlingens räkning indrifva 
fordringen, lärer hennes fader hafva nödgats, utan sin dotters 
vilja eller vetskap, att för skuldens gäldande tillsätta största delen 
af sin förmögenhet. 

Öfver Catharina Charlotta Ribbing slogs år 1756 en medalj 
med anledning deraf, att hon och hennes man voro bland de 
första i riket, som underkastade sina barn koppympning; den bär 
inskriften: >0b infantes civium Svec. felici ausu servatos». 

Det härjemte reproducerade porträttet af Catharina Charlotta 
Ribbing är en väggfast oljemålning å Leufsta, motstycke till mannens 
och på samma sätt signeradt. Hennes bild har äfven blifvit år 1782 
graverad af J. F. Martin efter porträtt af G. Lundberg. 17) Friherre Charles De Geer, till Leufsta m. m., den be- 
kante oppositionschefen och riksdagstalaren från Gustaf ni:s dagar, 
äldste son af entomologen, hofmarskalken friherre Charles De Geer 
till Leufsta och Catharina Charlotta Ribbing, föddes den 8 mars 
1747. Enligt tidens sed antogs han redan som barn, nämligen 
år 1756, »till krigstjenst» och utnämndes till fänrik vid lifgardet 
den 26 maj 1762. Sedan han vid faderns död år 1778 blifvit 
hufvudman för sin friherrliga ätt, uppträdde han redan vid samma 
års riksdag på den politiska vädjobanan och vann snart, icke blott 
genom sin ställning såsom en af landets rikaste ädlingar, utan äfven 

* Genom det friherrliga paret Du Rietz* dotter, Jacquetta Eleonora, som var 
gift med öfverstekammarjunkaren grefve Gustaf Piper, öfvergick detta fideikommiss 
till sistnämnda makars äldsta dotter, Hedvig Charlotta Jacquette, gift med öfverste- 
löjtnanten grefve Hugo Diedric Hamilton. 

' Sedermera gift med öfverkammarherren friherre Adolf Ludvig Stiemeld. Digitized by Google 23 

genom andra lysande egenskaper, en mycket framskjuten ställning. 
Han sällade sig snart till det mot Gustaf IIIis envåldssträfvranden 
reagerande adelsparti, som aldrig kunde förlåta konungen 1772 
års statshvälfning. Vid 1786 års riksdag lärer konungen hafva, i 
ej otydlig afsigt att söka vinna honom för regeringspartiet, er- 
bjudit honom landtmarskalksstafven, men han af böjde detta anbud. 
I stället slöt han sig allt fastare till motståndspartiet och var en 
bland dem, till hvilka Anjalamännen riktade en vädjan i det ihotade 
fademeslandetsi namn att »rädda det frän undergång.» I den 
skrifvelse, hvari dessa uttryck förekomma, erhöll De Geer af 
upprorsmännen det vitsordet att hafva »med patriotismens heliga 
eld tält för fäderneslandet och njutit den lycksaligheten att i tyst- 
het välsigpias». Från det rojalistiska lägret betraktades han der- 
emot naturligt nog med misstänksamhet och med en ovilja, hvilken 
för öfrigt kort derefter gaf sig luft på ett för honom högst obe- 
hagligt sätt. Vid ett tillfälle under de kritiska dagarne i augusti 
1788, då inom hufvudstaden, som troget stod på konungens sida, 
missnöjet och hätskheten mot den oppositionella adeln och armén 
stigit till den grad, att officerare knappt vågade visa sig i uni- 
form på Stockholms gator, blef De Geer, efter att hafva på ett, 
såsom det vill synas, mycket hofsamt sätt tagit parti för ett par 
officerare, hvilka blifvit af en samlad folkhop antastade, ofredad 
medelst ovett och svordomar af massan, som, enligt De Geers 
egen uppgift, därtill uppviglats af polismästaren lagman Liljensparre. 
Vid 1789 års riksdag stod De Geer åter jemte Axel von 
Fersen i spetsen för oppositionen å riddarhuset. Då vid riksdagens 
början fråga uppkommit derom, att ridderskapet och adeln skulle 
utfärda en instruktion for det af konungen begärda hemliga Riksens 
Ständers utskott, men konungen skriftligen förklarat, att sådant 
vore stridande mot regeringsformens bokstafliga innehåll och att 
frågan derom alltså icke finge på riddarhuset ventileras, var det 
De Geer, som, bland annat, under den härom uppkomna diskus- 
sionen yttrade de stolta orden: »Det måtte hafva blifvit Kongl. 
Maj:t förebragt, som vore vår öfverläggning emot regeringsformen; 
men inom dessa murar kan ej något lagstridig^ foreslås, och Kongl. 
Maj:t kan ej vara missnöjd att se Oss ömma om de rättigheter 
han Oss lemnat» — De Geer var ock, som bekant, en bland dem 
af motståndspartiet, hvilka vid samma riksdag på konungens 
befaUning blefvo tagna i fangslig^ förvar. Han inspärrades på 
Fredrikshof, en förödmjukelse, hvilken han säges aldrig hafva 
kunnat smälta. Huruvida De Geer haft någon kännedom om Digitized by Google 24 Öfversiert al 

Lonis De Gcet 

f. 153$, 

G. 1:0) m. Man< 

2:0) m. Jcatta< Louis De Geer, d. ä. (3), Nobil. De Geer, 
G. m. Adrienil Laurent De Geer (9), 
till Österby, f. 1614, 

t 1666. G. m. 
Margaretha Crommon. Louis De Geer, d. y. (5), till 
Finspong, f. 1622. Assessor i 
bergskollegiun) ; f 1695. G. m. 
Jeanne Pärmen tier (6), dotter 
af Ant. Ch. Parmentier (10) 
och Elisabeth Vivien (11). Emanuel De Geer (7), till 
Leafsta, f. 1624, f 1692, 
^^/^' Testamenterade 
Leufsta m. m. till sin bror- 
son Charles De Geer (12). Gerard De Geer, 
till österby, f. 

1642, t 1687. 

G. m. Maria 
Bernard. Fem döttrar 

och två SS. 

barn aflidne 

söner. Louis De Geer, Tvl döttrar 

till österby, f. och två ss. 

1677, t ^731» ^am aflidne 

o^i/f. söner. Lo&is De Geer, Charles De Geer (12), till Leufsta 
f. 1655, fi^if ^' ^y ^' 16^' Landshöfding; f 
^^i/^' 1730, <>^//. Stiftade Leufsta, Väsby 

och Örbyhus 6deikommiss för sin 
brorson Charles de Geer (15). Laurent De Geer^ 
f. 1664, t 1696 Louis De Geer, till 
Finspong, f. 1705. 

Kammarherre, 
öfverintendent; f 
1758. G. 1:0) m. 

Eva Christina 

Oxenstierna; 2:o) 

m. Eva Elisabeth 

Ekfelt Jean Jacques De Geer, 

f. 1714. Canonicus i 

Utrecht; f 1781. G. 

I:o) m. Constance 

Claire Tamminga; 

2:0) m. Théodore Anne 

van Haeften. 1:0) 1:0) 1:0) 2:0) 

Louis En Jean Jacques De Geer, Två 

De Geer, dotter. Baron De Geer till Fin- döttrar, 

f. 1731. t SS. spong^ f. 1737. Öfver- gifta. 

Fänrik; barn. kammarherre; f »809. 

t 1758, G. 1:0) m. Hedvig Beata 

ogift. Stackelberg; 2:0) m. 
Fredrica Aurora Taube. 1:0) 2:0) 

En Jean Jacques 
dotter. De Geer; 
gift. frih.,f. 1785. 
Kammar- 2:0) 2:0) 

Gerard De Geer; Fyra 

frih., f. 1787. döttrar 

Hofmarskalk; och en 

t 1846. G. m. SS. barn 

herre; 1 1833, Henrietta Charlotta afliden 

ogift. Lagerstråle. son. 1:0) 
Antoine 
Gustave 
De Geer, 

till 
Rhijn- 
huizen, 

f. 1745, 

t 1808, 

ogift. 1:0) 

Jean 

Jacques 

De Geer, 

till Rhijn- 

huizen, f. 

1750, t 

1819. G.m. 

Jeanne 

Agathe de 

Meinertz- 

hagen. 1:0) 
Tre 

dött- 
rar, 

gifta, 
och 
två 

barn, 

t i 
späd 
ålder. 2:0) 

Guillaume 

Charles Pierre 

De Geer, till 

Oudegein, f. 

1759.T1831. 

G. m. 

Isabelle 

Charlotte 

Amelie 

de Nassau 

la Lecq. 2:0) 

Barthold 

De Geer, 

till Jutphaas, 

f. 1761, t 

1838. G.m. 

Jacoba 

Gysberta 

Béatrix 

van Vianen. De holländska grenarna af ätten. Fjorton barn, deribland justitie- 

statsroinistem frih. Louis Gerard 

De Geer. 

Friherrliga ätten De Geer 

till Finspong. Digitized by Google 25 slägten De Geer. f ic GaillamiOBt) 
602. 
<k JtUiem: 
éelVdlle (2). (1), f. 1587. Inflyttade till Sverige 1628, f 1652. 
Géraré (4). Etienae De Geer, till 
Gimo, f. i629,t 1685, 

iarmJis. G. m. 

Haster Bernard. Jean De Geer (8), till Godegärd och 

Skyllberg, f. 1632, f 1696. G. m. 

Sara Cath. Hofvia. 

Stamfader för svenska adliga ätten De 

Geer N:o 2gi samt finska friherrl. och 

greft. ätterna De Geer till Terwik. Benjamin De Geer, 
f. 1634, t 1651. Tio döttrar. JeaB Jacques De Geer 

<l3), till Finspong, f. 1666, 
t 1738. G. m. Jacqnelina 
Ceraeiia vaa Assendelft 

(U). Anton Gustaf 
De Geer, f. 

1668, t 1732, 
bamrés. G. 
tvä gänger. Wilhelm De 

Geer, f. 1673. 

Canonicus i 

Uirecht; f 

1728, ogift. Emanuel De 

Geer, f ss. 

barn. Fyra döttrar. Ckarles De Geer, Baron De Geer, 

till Lenfsta m. m. (15), f. 1720. 

Hofinarskalk, entomolog; f 1 778. G. m. 

Catharina Charlotta Ribbing (16). Anton De Geer, 

till österby, f. 1 721. 

Kammarherre; f I756, 

barnlös. G. m. Ulrica 

Charlotta Taube. Åtta döttrar 

och en ss. 

barn afliden 

son. Cbåries De Geer, frih., 

un LeofsU m. m. (17), 

1 1747. Kammarherre, 

politikcT, t 1805. G. 

I») m. Ulr. Elisab. 

». Ueven ; 2:0) m. Eleon. 

WUh. v. Höpkcn. 

1:0) 2:0) 2:0) 

Ttå En CariDeGeer, 

dött- dot- Grefve De Geer 

nr. ter. till Lem/sta, 

f. 1781. 

En af Rikets 

Herrar m. m.; 

t 1861, utan 

sémer. G. m. 

Ulrica Sophia 

Sprengf porten. Emanuel De Geer, 

frih., till Frötuna, 

f. 1748. Riksräd; 

t 1803. G. m. 

Charl. Fredrika 

von Fersen. Emanuel De Geer, 
frih., till Frötuna, 
f. 1786. Kammar- 
herre; 1 1829. G. m. 
Carolina Elisabeth 
Didron. Anton De Geer. 

frih., f. 1753- 
Kammarherre ; 

t 1780, ogift. Louis De Geer. 

frih., f. 1759. 

Kammarherre; f 

1830. G. 1:0) m. 

Charl. Cath. 

Bielke; 2:0) m. 

Gunilla Bielke. 

I Fyra 

döttrar, 

gifta. Fyra 

döttrar 

och en 

ss. 

barn 
afliden 

son. 1:0) 
Jean Jacques 
De Geer, frih., 
f. 1792. Kap- 
ten; t J829 i 
Geneve. G. m. 
Adrienne 
FranQoise 
Massot. 1:0) 
Tvä 
ss. 

barn 
aflidne 

söner. 2:0) 

En 

dotter, 

gift. 2:0) 

Charles 

Louis 

De Geer, 

frih., 
f. 1799. 
Kammar- 
herre ; 

t 1831. 

ogift. Dotter, Carl Emanuel Louis De Geer, Fem Den i Schweiz 
gift m. De Geer, frih., frih., till Frötuna, dött- bosatta grenen 
Grefve till Frötuna, Leufstam.m.,f. 1824. rar. af friherrl. B J. E. LeofsU m.m., Hofmarskalk; f 
von f. 181 7. 1887. G. i-o) m. 

Plåten. Ryttmästare; Vendela Mariana 
t 1877, Johanna Sofia von 
ogift. Wright; 2:0) m. 

Louise Ulrika Sparre. ätten 

De Geer till 

Leufsta. Den i Sverige bosatta grenen 

af friherrl. ätten De Geer 

till Leufsta. Digitized by Google 26 

planerna mot Gustaf III:s lif, torde vara outredt. En anekdot 
finnes derom, att hans syster, grefvinnan Dohna, född De Geer, 
den i6 mars 1792 mottagit en biljett af följande lydelse: >Pour 
tout au monde, ma bonne Amie, n'allez pas au bal masqué cc 
soir. Vous saurez les raisons apres. C. D. G.» Då konungen var 
dödligt sårad, lärcr emellertid De Geer jemte grefvarne Fersen 
och Brahe hafva besökt honom för att visa sin oro för hans 
person. Säkert torde vara, att han, likasom många andra af hög- 
adeln vid denna tid, längtade efter en regementsförändring, hvarom 
jemväl hans hållning vid 1800 års riksdag bar vittne. 

De sista åren af hans lif fördystrades af husliga bekymmer 
samt af en sjuklighet, hvaraf äfven hans själsförmögenheter blefvo 
lidande. Sin maka i första giftet friherrinnan Ulrica Elisabeth 
von Lieven, med hvilken han trädde i äktenskap den 23 december 
1770, hade han förlorat redan på femte året derefter, den 16 mars 
1775. I detta gifte föddes dottern Charlotta Eleonora, år 1788 
gift med En af Rikets Herrar, fältmarskalken grefve Hans Henric 
von Essen. Äfven hon afled före fadern, den 20 oktober 1791. 
Ar 1777 hade De Geer ingått nytt g^fte med sin och sin förra 
frus syssling grefvinnan Eleonora Wilhelmina von Höpken, hvilken 
var allmänt prisad för sin skönhet och sitt behagliga väsen. Äfven 
henne fick han följa till grafven; hon dog den 20 april 1793 i 
Stockholm och efterlemnade två minderåriga barn, dottern Wilhel- 
mina, sedermera öfverhofmästarinna och gift med öfverstekammar- 
junkaren grefve Carl Edvard Gyldenstolpe, samt sonen Carl, senare 
En af Rikets Herrar och upphöjd i grefligt stånd. 

Tidigt utnämnd till kammarherre, erhöll Charles De Geer bland 
ordensutmärkelser kommendörstecknet af Vasaorden och seder- 
mera äfven storkors af samma orden. År 1790 blef han ledamot 
af vetenskapsakademien. — Vid hofvet visade han sig aldrig efter 
år 1789; under åren 1800 — 1802 vistades han på resor i Frank- 
rike och Österrike. Han afled den 13 juli 1805 i Stockholm. 

Det på Leufsta befintliga porträtt af Charles De Geer, hvaraf 
reproduktion härjemte meddelas, torde vara ett af von Bredas 
mera framstående arbeten. Den ståtliga bilden är signerad »C. F. 
v. Breda pinx. 1801». Q. C— g. 

Rättelser 

i uppsatsen >De Geerska familjeporträtt. I.> i förra häftet: 

s. 152 rad 15 uppifr. står >Luesquecourt>; skall vara >Levesquecourt> ; 
s. » > 17 > > >d'Heures>; > > >d'Heurs>; 

s. 158 > 5 nedifr. not') står 1777; skall vara 1677. Digitized by Google 27 studier och anteckningar. 

Af Hugo Samzelins. Det gamla Nederkalix. 

Kalix älfdai är en urgammal odalbygd, men om dess äldre historia 
känner man ytterst föga. Här är emellertid ej platsen att närmare af- 
bandia hvad man i detta hänseende har sig bekant. 

I det följande meddelas de genealogiska sammanställningar, under- 
tecknad varit i tillfälle att göra efter ett genomgående af ministerial- 
böckema för Nederkalix församling intill år 1845. Hvad sålunda 
blifnt hopbragt ansluter sig, såsom kommer att synas, till en serie 
anteckningar från de tre församlingarna kring Torneälfvens mynning. 
£tt afsevärdt antal ståndspersoner och tjänstemän synas varit bosatta 
i Nederkalix också i äldre tider — alldeles särskildt militärer, enär 
Västerbottens regementes norra bataljon hade sin mötesplats vid Näs- 
byn '/4 mil från Nederkalix kyrkstad, medan södra bataljonen hade 
sin vid Gumboda i Bygdeå. Och det förefaller, som om man dess- 
utom i allmänhet föredragit att slå sig ner någonstädes långs den 
leende vackra Kalixälfven framför de flacka stränderna kring Tomeå. 

Äldsta kyrkoboken inledes med »Anteckningh uppå Brudhe-folck 
i Nedher Calbc Sochn ifrån den X Maij Anno 1656». Såväl i vigsel- 
längden som födelse- och dödsregistren — där att börja med endast 
råkas dop- och begrafhingsdata tills efter en biskopsvisitation 1688 'V» 
under Calicius d. ä. födelsedata och dopvittnen intogos (och då gick 
gamle Calicius så långt i nit, att han mångenstädes, särskildt be- 
trafiaode sina barnbarn, anmärkte äfven klockslaget för födelsen) — 
finnas emellertid betydliga luckor, särskildt under 1700-talets förra hälft 
och midt. Den i en senare tid åstadkomna volymen II vållar också 
stort besvär vid användandet på grund af den ytterligt felaktiga inbind- 
ningen, där ovarsamma händer skurit bort margen och rört de gamla 
bladen om hvarann som det fallit sig. 

Under »stora ofreden» synes här i Nederkalix hafva rådt förvirring 
och elände. Ryssarna plundrade och brände såsom de plägade, 
plondrade kyrkan, plundrade byarna. Från december 17 16 till långt 
in på 17 17 var också hela gränslandet af nuvarande nordliga Sverige 
öfversvämmadt af ryssar, som härjade ända uppåt Öfver-Tomeå, Pajala 
och Öfverkalix. Flyktingar från Vasa, Storkyrö, Uleå m. fl. finska orter 
vandrade, husvilla och utarmade vägame genom kustlandet i Nederkalix 
och dogo ute i sjöbyama (Pålänge, Ryssbält m. fl.) genom öfveran- 
stnh^ning eller sår af kosackemas lansar. »Stucken» eller »dödad af 
Cossacker» är vid denna tid en vanlig anteckning. Och då man ej Digitized by Google 28 

vågade sig fram till kyrkplatsen för att (Sl jordfåstning genom prästen, 
begrof man själf sina döda som det passade ute på byaskogen. Ty 
ryssen stack både gamla och unga, män, kvinnor och barn utan åt- 
skillnad. 36 män och 9 kvinnor kunde sedermera återfinnas mördade 
ute i marken och fingo kristlig begrafning. 

Är 1770 synes sjukdomen koppor hafya gått epidemiskt i sock- 
nen, h vilket föranledde kyrkoherden O. Omberg att föranstalta om 
vaccinering år 1782 å 570 barn genom stadsfältskären Todén från 
Jakobstad. 

Från 1809 års krigshändelser är Kalix sorgligt beryktadt såsom 
den plats, där generalmajor Gripenberg, som hade sitt kvarter i Måns- 
byn, efter en mindre förpoststrid vid Sangis och ehuru han afsett att 
vid Kalix sätta sig till ordentligt motvärn mot ryssarna, hvilket forsk- 
ningen ådagalagt också varit det enda riktiga, ingick den nesliga 
kapitulationen, h varigenom finska arméen sattes ur stånd att vidare 
försvara sitt hemland. 

Carl von Linné besökte Nederkalix år 1732 vid återkomsten från 
sin resa i Lappland, bodde 1 1 dagar hos bärgmästaren Seger Svanberg 
på Björknäs och inhämtade därunder proberkonsten. Såsom i det 
följande finnes antecknadt vid Svanbergs son Seger, stod den store 
naturforskaren fadder här s. å. V9 (i Linnés af £. Ährling utgifna >Iter 
Lapponicum» läses emellertid å sid. 187: »D. 3 Sept. Stod fadder 
för Bergmästaren Hr Seger Svanbergs lille son, som ock blef kallad 
Seger, och var född dagen förut eller emellan d. i och 21). Professor 
Jöns Nilsson Svanbergs f. 17 71 V7 i Nkx, bondson från Ytterbyn (vi 
hänvisa också rörande honom till en mindre känd biografi, jämte 
porträtt, i Tidn. f. Idrott 1896, n:r 35), har utgått från Nederkalix, 
men antog jämte sina syskon namnet Svanberg och synes ej stå i 
släktskapsförhållande till bärgmästarens familj. 

Carl IX besökte Nederkalix såsom hertig år 1602; Carl XI 
1694 — på sommaren, då han beundrade midnattssolen från Tomeå 
stadsk3rrkas tom och vid farten öfver Kalix älf hade öfverraskningen 
se en stor lax hoppa in i iarjan — ; Adolf Fredric 1752. Ett par 
stora oljefärgsporträtt af Carl XI och Carl XII hänga ännu i Tomeå 
rådhus, på flera kanter flängda af kosackpikar eller genomborrade 
af kulor. 

Forskaren i dessa nordliga bygders föga kända personhistoria hän- 
visas sludigen bl. a. till »Hans Tunai Herda-Minne eller Hemösands 
Stifts Präst-Krönika» med tillägg af Isac Biberg och intagna i den 
flitige samlaren Abr. Abrrson Hälphers »Westerbotten» (5 Sami. i . bandet 
af »Samlingar til en Beskrifhing öfver Norrland» tr. Sthlm 1789), där 
ock skolstaten samt Westerbotnia Litterata och Westerbotnia Nobilitata 
finnas. Emellertid har utgifvaren där gjort en hel del uteslutningar, 
hvaröfver biografiens speciella vänner helt visst ej äro förtjusta. Vidare 
källor äro Örnbergs släktböcker, särskildt i2:e delen. 

Uppgifterna i det följande äro, där ej annorlunda blifvit uttryck- 
ligen anmärkt, hämtade uteslutande ur församlingens ministerialböcker^ 
incl. förhörsböcker. Digitized by Google 29 

Adlerheim. BSrgmästare Adlerhtim (efter Seger Svanberg) sedermera bärgsräd. 

OmnSmnes flere gånger ss. dopvittne i Nkx. efter 1740.* 
Aaander. Christ Agander^ d. 1820 Vsi se Sandell. 
Ailstedt. Vice Comminister Magnas Ahlstedty g. m. Sara Lofman. Barn : Magnus, 

f. 1748 **/8; Olof, f. 1749 "/9; Olaus, f. 1752 s/s; Jonas, f. 1753 ^ "• Alla 

barnen födda i Nkx. 
Almqnist. Adj. Christopher Almquht, g. 1814 "Vio i Nkx med Caisa Sophia 

Wennberg, Barn: Lars Christopher, f. 181 5 '% i Nkx; Pehr Jonas, d. 1818 

3/is i Nluc, 7 m.; Christina Mathilda, f. 1820 V» därst.; Carolina Dorothea, 

f. 1822 Va dfirst. 
Alitiiiaii. Mönsterskrifvaren ifiän Toroeå Hans Antman^ gift 1722 'V4 i Nkx med 

Catharina Kiämpt. 
Artaum. Inspect. å Björkfors,' sedermera Bruks Patronen Joh. Arbman^ f. 1740. 

Dess syster Anna Margareta Arbman, (De utflyttade båda 1784.) 
Barkander. Catharina Maria Barkander, f. 1748, se Åhström. 
Barkman. Anna Maria Barkman^ f. 1770, se Söderberg, 
Backflian. Elisabet Backman^ se Markström. 
Beckman. Gästgifvaren Johan Jönsson Beckman i Sangis, gifl 1748 '^/n i Nkx 

med änkan Margareta Kiempe i Rolfsbyn. Barn: Johannes f. 1750 Vs i Nkx; 

Elisabetha, f. 1752 V> i Nkx (möjligen identisk med Elisabeth Bseckman, se 

Markström). 
Berfbom. Maria Bergbom ^ se Spolander, 
Bergdalil. Fältväbeln, bataljonsadjutanten Jon Bergdahl^ drunknade vid Halsön 

i Nkx skärgård 1823 »*/6. Gift med Catharina Lind^ d. 1838 *3 6 å Innan- 

bicken, Nkx. Barn: Johan Abraham, f. 1817 *^xa i Nkx, d. 1838 "A därst; 

Cathaiina, f. 1819 ''/a därst; Gustafva, f. 1821 Ve därst; Jonas, f. 1823 

\„ därst. 

Landtmätaren Jonas Bergdahl^ gift. 
Berghman. Greta Berghman^ se Strålberg. 
Bergman. Nådårsprcdikanten I. J. Bergman^ g. m. Carolina Amalia K^ock. Barn : 

Carolina, f. 1838 "/6 i Nkx. 
Bermnndsson. Föraren Petter Bermundssons son Brynte, f. 1662 'V? i Nkx. 
Bergstedt. Föraren, sergeant Michael Joh. Bergs tedi ^ d. 1783 *V7 i Nkx, 83 år. 

Gift 1734 med Brita Tjernberg {ICUrnberg\ f. 1708, d. 1782 =*5/x2 i Nkx, 

75 år. Barn: Enok, f. 1746 V» i Nkx; BriU, f. 1748 ". i därst; Jonas, 

f. 1750 '4 därst; Helena, f. 1756 "A därst 

Brita Catharina Bergstedt^ f. 1767, se Böös. 
Caroline Sophie Bergstedt^ se Hceggström, 
Bcrgstrdm. Ingeniör Anders Bergström. Extra ord. Landtm., f. 1734, d. 1809 *'/• 

i Nkx, 75 ir. Gift 1766 med Maria Margareta Bodin, t 1736, d. 1793 ' « > 

Nkx, 57 ir. Barn: Carl Olof, f. 1767; David, f. 1771 S/ia å Björknäs i Nkx. 
Ofvanstående Carl Olof Bergström, f. 1767, d. 1816 ^^Vw i Nkx, extra 

ord. landtmätare, gift 1794 Vs i Nkx med Helena Svedin fr. Forssen, f. 1776, 

d. 1 83 1 59 i Nkx. Barn: Maria, f. 1794 Vw i Nkx: Anders, f. 1797 "/a 

därst.; Anders, f. 1798 ^'x därst; Lars, f. 1800 **/io därst; Carolina, f. 1802 

därst 
Bcthéa. Majoren och Riddaren Joh. I. Belhén, gift med Elisabeth Gran, f. 1764, 

d. 1831 ** a i Nkx. 
BiUbTg. Commissarien Eric Billborg, g. m. Maria Svederus, Deras son Johan 

Eric, f. 1739 '♦ 3 i Nkx [Testes, bl. a.: Magister Johan Svederus och Anna 

Mnncktelia]. 
BirgcrL Kyrkjoherden Sal. Her. Ericus Birgerij begrofs 1665 " n i Nkx.3 
Kirck. Margareta Biörek, f. 1693, d- 'T^S "V», se Kiöpping. * Om hans samling af uppstoppade fåglar, se Hiilphers V: i, s. 191. (Not). 

' Björkfors sågverk anlagdt 1766. Egdes först af »Plomgrenska Contoiret» 
och Camrer. Fougt, såldes 1781 och 1784 till Hrr Arbman och Åhström (enligt 
Halphcrs). 

' En son till Birger Erici, som 1593 underskref Uppsala mötes beslut 
och afled i Nkx 163 1 (enl. Tunaei Herdam.). Digitized by Google 30 

Bittra (Bjttni).' HaodelsmaD Jacob Biih^m ifrån TorndL Dopvittne i Nkx 1724. 
Handelsman Lars Éiorm och hans hastm Ingrid Tåman voro jfimte 
Lars Björn och jungfru Helena Björn dopvittnen i Nkx 1733. 
Brita Christina Björne se Ekman. 
BIttttrksten. Landscapit. BiöÖTksten dopvittne i Nkx 172 1. 
Bjttrckman. Encke Fru Pastorskan Brita Maria Bförckmany f. Höj er ^ d. 1805 "/• 
i Nkx, 69 är. Hon var född 1736. 

Mönsterskrifvaren Jacob Bi&rckman^ dopvittne i Nkx 1720. 
Blombäck. Elisabet Blombäck, f. 1756, se Hjelmdahl. 
Catharina Blombäck, f. 1760, se SUcksén. 
Helena Blombäck, d. 1841 3*/„, se Burmamsson. 
Bodin. Herr Daniel Bodin, fUtvibel, f. 1761 Vn) gift med Catharina Rutberg, 
f. 1767 "A. 

Maria Margareta Bodin, f. 1736, se Bergström. 

Gustaf Adolf Bodin, hemmansegare i Lapptrask, gift 1829 ^if med 

Anna Stina från Lappträsk i hennes andra gifte. 

Bodlnnd. Sockenskrifiraren Lars Bodlund, d. 1825 "/» i Innanbåcken, Nkx, 63 Sr. 
Bolander. Anna Bolamder, se Nordgren, 
Bolin. Margareta Bolin, f. 1749, d. 1799 ^U, se Tybelius. 

Bomberg. Sockenskrifvaren Johan Bomberg och hans hustru Elsa Rootk dop- 
vittnen i Nkx 1 72 1. 
Bonssard. Inspectoren vid Sandörsunds glasbruk Joh. Boussard, d. 1825 ^jn i 
Nkx, 45 år. 

Anna Brita Boussard, f. 1801, se S trålberg. 
Bmgqman. Cath. Bruggman, se Fabricius. 
Brnnberg. Comet Adolph Johan Brunberg, dopvittne i Nkx 1720. 

Comminister Érich Brunberg, gift I. g. med Barbara Klockhoff, 2. g. 
1 73 1 'V>i i Nkx med Sophia Andersdotter Lind. Sophia Lind var född 17 10 
och dog 1791 ^/» i Nkx. Barn: Brita Elisabetha, f. 172^ V3 i Nkx; Brita 
Christina, f. 1726 "/s i Nkx; Anna Margretha, f. 1727 '75 dårst.; Andreas, 
f. 1732 «° 8 därst.; Petrus, d. 1804 '« « därst, 71 år; Brita Helena, f. 1733 »»/«c 
därst., se Strålberg; Barbru Christina, f. 1735 dårst.; Barbro Christina f. 1740 
3«'/9 därst, d. 1809 »*»/ia därst. 

Sara Margareta Brunberg^ f. 1736, se Rutström \ säkerligen döttrar 
Anna Sophia Brunberg, se Bäckman. f till komm. Brunberg. 

Bmnneman. Christina Elisabet Brunneman, se Sckildt. 
Bmnnins. Barbara Brunnia, se Höjer. 

Bmnschittld. Leutinant Nicolaus Brunschiöld, dopvittne i Nkx 1723 "/a. 
Bränbohm. Landtmätaren Nils Bränbohm, dopvittne i Nkx 17 18 '^7- 
Brännmarck. Rustmästaren Pär Nillsoti Brännmarck och hustru Britas son 
Pär, f. 1 72 1 'V4 i Öfre Mordhierf, Nkx. 

Änklingen Nils Persson Brenmarck och änkan Ingeborg i Ytter-Mord- 
hierf, vigda 1748 '7; a i Nkx. 
Brttms. Handelsmannen i Luleå Johan Broms, dopvittne i Nkx 1705. 
Bnlér. Bruks Patronessan Magd. Maria Bulér, f. Thomaus, f. 1756, d. 1797 ^jxx 
i Nkx, 41 år. Hennes man. Bruks Patron Joh. W. Bulér, f. 1751 "/•• Barn: 
Thomas Wilhelm, f. 1780 Va; Cari Olof, f. 1782 '74; Catharina Elisabeth, 
f. 1785. 
Burman (Bnhrman). Häradshöfding Olaus Buhrman, dopvittne i Nkx 1704 o. 
1720 'V?* g- m. Catharina Orre. En mässingskrona i Nkx kyrka bär inskriften 
t Olaus Burman >. 

Rådman Erich Petersson Buhrman från Ekenäs i Nyland, dopvittne i 
Nkx 1726 '3s. Gift med Maria Melberg. Barn: Anna Sophia, f. 1730 ''/si 
Nkx; Brita Helena, d. 1731 »^/j därst.; Olaus, f. 1734 '^,7 därst; St^r, 
f. 1738 "/i därst 

Handelsmannen från Piteå Elias Burman, gift 1761 *, t i Nkx med Elsa 
Brita Lastadia. ' Öfver-Kalix sockensieill är en björn med yxa i högra ramen. Det berättas 
att en riksdagsman Björn frän denna socken därtill gifvit anledning (enl. Hiilphers). Digitized by Google 31 

Adj. Herr Eric Burman^ f. 1762, gift 1785 ^'e i Nkx med Sophia 
MargareU Örnöerg, f. 1762. Barn: Olof Elias, f. 1785 »s/ia i Nkx; Erik, 
f. 1787 •*;. därst.; Axel Johan, f. 1788 'Va därst. 

Handelsman Jacob Burman, d, 1837 'V9 i Nkx, 47 år 10 m. 10 d. 
Kronofogde Erik Burman, gift i. g. med Christina Henrica Thornberg, 
d. 1833 '^It i Nkx, 43 är 2 m. 5 d.; 2. g. med Margareta Catarina Elfving. 
Barn: Christina Margaretha, f. 181 2, se Kolström\ Anna Hinrica, f. 181 9, se 
LUJeblad; Fåle Mauritz, f. 1829 "A i Nkx; Maria Helena, d. 1833 »V" i Nkx; 
Maria Wilhelmina, f. 1835 "Vs i Nkx; Gulairf Oscar, f. 1836 »3/xi i Nkx. 

Fåle Mauritz Burman, f. 1829 "A i Nkx, son af kronofogde Erik B. 
och Christina Henrietta Thomberg [Faddrar vid dopet 'Vx : Öfverstelöjtn. och 
Ridd. G. A von Essen och dess frn Magdalena Frostenis; Majoren och 
Ridd. A. J. Taube och dess fru Johanna Mesterton; Provincialläkaren Doctor 
Er. Englund och enkefru Majorskan Elisabeth Bethén; v. Pastor Carl Eure- 
nius och dess fru Märg. Johanna Nordmark; Passevolance-Commissarien 
C. Fr. Rutberg och fru Anna Helena Planström; Löjtnanten A. D. von Essen 
och mamsell Maria Dahl; Löjtn. J. G. von Essen och mamsell Maria Grahn]. 

Bmnaasson (Burman). Urmakaren Benjamin Burmansson. f. 1740, d. 1830 ''/i 
i Nkx, gift I. g. med Elisabeth Pehrsdotter, f. 1750, d. 1808 '3/^ i Nkx, 58 år; 
2. g. med Helena Bhmbäck, d. 1841 3«/,a i Nkx, 84 år. Barn: Nils, f. 1772 
i Nkx; Benjamin, urmakare, f. 1784 Vs dftrst., gift med Maria Catharina Wall- 
qvist, d. 1843 '^10 i Nkx, 63 år. Dessas son: Johan Fredrik, f. 1809 'Va i 
Nkx. Namnet finnes äfven skrifvet Burman, 

Bvberg. Catharina By berg, f. 1706, d. 1796 Vs, s« Rutström. 

Bug. Handelsmannen Zachris Isak Bångs fr. Uhleå och hans hustrus dotter 
Elisabetha, f. 1720 V> i Nkx. 

Blek. Sergeant Johan Bäck, gift med Margaretha Erichsdotter, som dog i Innan- 
bicken i Nkx 1738 ^/lo, 90 år gl. Deras dotter Margareta, f. 1689 "/8 i Nkx. 

Bäckaan. Sergeanten Magnus Bäckman, f. 1722, d. 1781 Vxo i Sangis, Nkx, 
59 år. Gift 1765 75 i Nkx med Anna Sophia Brunberg, f. 1738, d. iSio^u 
i Sangis, Nkx, 72 är. Sonen Eric Magnus, f. 1769 'V» i Sangis. 

Bickieliits. Adj., sedermera coUega scholse Anders Andersson Bäckzelius, f. 1732 
"/s i Innanbäcken, Nkx, son af hemmansegaren Anders Andersson och Karin 
Jönsdotter. 

Margareta Bäckulius (Baeckzelius), f. 1803 i Ryssbält, Nkx, d. 1840 "/la 
i Nkx, se Hedström och Dahlberg, 

Béckelmann. Capiteln Böckelmann, dopvittne i Nkx 1720. 

B«s, FåltvSbeln Anders Böös, f. 1724, d. 1787 V» i Nkx, 63 år. Gift 1754 med 
Magdalena Edin, f. 1728, d. 1802 'Vs i Nkx, 74 år 3 m. [Barn: Mönster- 
skrifvaren Jakob Reinhold, f. 1756, d. 1829 '°/ii i Korpikån, Nkx, gift i. g. 
1782 '* 4 i Nkx med Brita Ericsdotter fr. Korpikån, f. 1757, d. 1793 Vs i 
Nkx, 36 år, 93/4 m., 2. g. 1795 V? i Nkx med Brita Catharina Bergsiedt, 
f. 1767, d. 1833 "/la i Nkx (deras barn: Gustaf Wilhelm, f. 1783 3/3 å Innan- 
blcken i Nkx; Cari Anders, f. 1784 3 7 å Innanbäcken i Nkx, d. 1786 "A 
dirst.; Brita Catharina, f. 1789 V»; Sara Maria, f. 1790 "/xa, d. 1791 '%; 
Chariotta f. 1792 "/«, d. s. å. ''V?; Johan Fredrik, f. 1795 **/"; Joseph Carl 
Jacob, f. 1796 «3/ii; Pehr Adolph, f. 1798 Ve, d. 1809 »Vi«; Daniel, f. 1800 »A; 
Johanna, f. 1803 **;8; Chariotta, f. i8o6 "/n i Nkx liksom alla syskonen); 
Charlotta Magdalena, f. 1763 '/? i Nkx; Christina Elisabeth, f. 1764 »Vä 
dirst; Chariotta, f. 1772 ="/i, gift 1800 med Petter Hindersson fr. Pålänge, 

f- I773T- 

Anders Böös' brorsdotter Anna Sophia fr. Ofver-Kalix, f. 1773. 
Föraren och sergeanten vid Calix Compagnie Jacob Böös, gift 1765 V4 
i Nkx med Helena Andersdotter Enquist. Barn: Reinhold, f. 1764 "/s i 
Nkx; Johan Fredrik, f. 1765 V? i Nkx; Cari Jacob, f. 1766 ""^'xx i Nkx; 
Anders Magnus, f. 1768 '3 i i Nkx. 
Cajaans. Capellanen Gustaf Cajanus, dopvittne i Nkx 17 16 'Vs- 
Calaader. Förridaren Lars Ersson Calander, gift 1721 ''9 i Nkx med borgare- 
Inkan fr. Gamla Carleby Kahrin Jönsdotter Isberg fr. Gammelgården i Nkx 
i hennes 2. gifte. Digitized by Google 32 

F. d. GästgifvareD i Sangis Nils Nilsson Caiamder, f. 1726, d. 1787 '5 
i Nkx, 61 år. Gift med Anna EsaicedoUer, f. 1734, d. 1787 ** 4 i Nkx, 53 år. 
Lars Calander. d. 1820 «/« i Nkx, 53 år. 

Calicins.' >i67i '3 mijn Sohn Laurentius Calicis brudhgumme» i Nkx. Gift 
då med Marina Lundell i hennes i. gifte. Barn: Nicolans, begrofs 1672 ' o 
i Nkx: Karin, kristnades 1673 V3 dfirst och begrofs 1679 ^ x därst; Lars, 
f. 1674 "5 , därst, begrofs s. å. *? 5 därst.; Malin, f. 1675 ** * ^lx%\., d. 1682 
*/6 därst.: Olaus, f. 1677 "t därst., d. 1679 »* 6 därst.; Marina, d. 1678 »• 6 
därst.; Andreas Laurentius, d. 1679 ''/n därst; Martinus, begrofs 1681 '^j 
därst.; Laurentius, f. 1683 3» , därst., begrofs s. å. "6 därst: Christina, f. 
1684 '/ii därst; Elisabet, f. 1686 7/5 därst.; Brita, f. 1688 Vto därst; Barbru, 
f. 1691 T IX därst 

CarleniltS. Barbara Magdalena CarUnia, se Thingvall. 

de Camal. Henrica Johanna de Carnal^ se Carpelan. 

Carpelan. Majoren, v. Lands-Höfdingen och Riddaren Simon Wilhelm Carpelan^ 
^' I73'> gi^l 1764 °>^ friherrinnan Henrica Johanna de Camai, f. 1745. 
Familjen bodde å Kyrkobordet i Nkx 1774 — 1782. 

Fendrichen Wälbome Herr Baron Carl Maximilian Carpelan^ f. 1777, 
inflyttade 1801 till Nkx. 

Cederltff. Margareta Cederiöf, f. 1753, d. 1808 »Vxo, se Greiner. 

Chore. Guldsmedsgesällen Abraham Chores och Elsa Silfverklots dotter Brita 
Helena, f. 1778 '9.9 i Nkx. 

Clementeoff. Fänriken vid Västerbottens reg;te Magnus Fredric Clementeoff, gift 
1767 " 5 i Nkx med Christina Maria Heinricia. 

Löjtnanten, sedermera brukspatronen å Björkfors i Nkx M. F. Clementeoff^ 
f- 1773 "^.s, d. 1837 '* 10 å Björkfors, begrafven å Nkx gamla kyrkogård, 
gift 1806 med Sophia Johanna Sandberg, f. 1776 * a, d. 1861 **/6 i Nkx och 
begrafven jämte mannen. 

HofrättsauskuUanten Paul Fredric Clementeoff, f. 1779 **/7, d. 1834 '* « 
å Björkfors, ligger begrafven å Nkx gamla kyrkogård. 

Maria Florentina Clementeoff, f. 1802 *» i, gift 1826 Ve i Nkx, se Schmaltz. 
Löjtnant Fredric Gustaf Clementeoff, g. m. Helena Catharina Dahi. 
(Barn: Jacobina Fredrica, f. 1835 ^s å Björkfors i Nkx; Hedvig Sophia, 
f. 1838 »55 därst.; Emma Gustava, f. 1840 »*,i därst) 

Claver. Fältskären Mäster Ludvik Cluver, dopvittne i Nkx 170S. 

Creatxer. Glasblåsaren vid Sandörsunds glasbruk i Nkx J. W. Creutter, d. 1808 
V» därst, 49 är. 

Dahl. Maria Fredrica Dahl, d. 1840 ^ 6, se Kant, 
Helena Catharina Dahl, se Clementeoff. 

Dahlberg. Capitenen vid Västerbottens Fältjägare Regemente och Calix com- 
pagni Herr Dan. G. Dahlberg, f. 1793, gift 1836 'V; i Nkx med Enkefru 
Capitenskan Margareta Backzelius fr. Ryssbält, f. 1803, i hennes 2. gifte. 
Hustrun dog 1840 " la i Nkx, 39 år 6 m. 29 d. Barn: Gustaf Erland, f. 1837 

* 4 å Nynäs i Nkx; Daniel Oscar, f. 1839 "3 därst 

Danberg (Dannberg). Skräddaremäst. Israel Danberg, d. 1777 V7 i Nkx, 72 år gl. 
Gift 1759 "4 i Nkx med Anna Charlotta Gran. Hans hustru Anna Nyman^ 
d. 1791 ^2 i Nkx, 70 år i m. 

af Donner. Dåvarande löjtnanten vid Västerbottens reg:te, sedermera majoren 
Blasius af Donner, f. 1731, gift 1768 2/7 i Nkx med Christina Sylvin, f. 1749, 
dotter af prosten Eric Sylvin och Christina Eurenia. Barn: en dödfödd 
dotter 1768 ?/9, Nkx; Catharina Christina, f. 177 1 '3 i i Nkx: Anna Christina, 
f. 1778 ^8 i Nkx. 

Drake. Fredrica Christina Drake, f. 1765 ",ii, se Widinghoff. 

* En scholmästare i Uppsala Andreas Calis omnämnes 1302 (se Monum. 
Uller. p. 235). Laurentius A. Calicius, bondson fr. Korpikån i Nkx, blef förste 
präst i Öfver-Kalix: komminister 1639 och kyrkoherde därst. 1644, transporterad 
1656 till Nederkalix, gifte sig med företrädarens Ericus Birgeri dotter och afled 
1689. Hans son Laurentius Laurentii Calicius^ f. 1643, d. 1699, gift med Marina 
Lundel, kyrkoherdedotter fr. Sunne. Hon blef sedan omgift med rådman Orre \ 
Luleå (enligt Tunsei Herdam.). Digitized by Google 33 

Dnggt. Greta Lovisa Drugge^ f. 1 7 79, se Spilhammar. 
Greta Helena Drugge^ se Groth, 

Mästersmedens vid Törefors bruk Lars Drugge och hustru Maja Hans- 
dotters son Gustaf, f. 1805 'Va i Nkx. 

Jonas Drugges och hustru Anna Lisa Jönsdotters son Johan Magnus, 
f. 1 82 1 »*/a i Törefors, Nkx. 

Dm¥¥. Notarien Johan Wilhelm Dubb^ dopvittne i Nkx 1728. 

Dnas. I^utinamptens Arwhidh Duus son Johannes, f. 1662 ^',7 i Nkx. Arwhidh 
Dqqs var förmodligen gift med följande: 1668 ^7 begrofs Sal. Leutnantsknn 
Anna Clemetzdotter, welska. 

Erfin. Magdalena Edin, f. 1728, d. 1802. 

Ekl»äck. Sknfvaren, sedermera rustmästaren och sergeanten Pet. Ekbäck från 
Råneå, f. 1807, gift i. g. 1829 *V6 i Nkx med Brita Cajsa Strålberg, d. 1836 
'^9 i Nkx, 2. g. 1837 "/s i Nkx med Eva Catharina Planström i hennes 2. 
gifte, f. 1807. Barn: Axel Ulric, f. 1830 'V' i Nkx. 

Ekerman. Leutinant Evert Ekerman, g. m. Maria Elisabetha Nordberg {Norberg). 
Bara: Evert Johan, f. 1720 '^h i Nkx, d. s. å. =^4 därst. 

Ekeroddc. Fällväbel och Sergeant Jokan Ekerodde, gift 1749 ^/n i Nkx med Maria 
.\faimstedi, dotter af kaptenen Diedrich Albrecht Malmstedt och Ingeborg 
Sandberg. Barn: Sara Elisabetha, f. 1750 V4 i Nkx; Anna Maria, f. 1753, 
se Saiander\ Johan, d. 1767 Vö i Nkx, 13 år, fadern säges då vara afliden. 

Ekholm. Enkefru Borgmästarinnan Cecilia Ekholm fr. Näsby tullkammare, d. 1839 
»»/s i Nkx, 71 år. 

Ekman. Enkefru Häradshöfdingskan Brita Christina Ekman.H. Björn, d. 1816 * 3 
å Johannisro i Nkx, 71 år 2 m. 7 d. 

Elffing. Margaretha Catharina Elfving, se Burman. 

EBbohm (Enbom). Mårten Olofsson, g. m. Helena Nilsdotter från Byrielsbyn i 
Nkx. Deras son Ländzman Carl Mårtensson kallade sig Enbohm. Han dog 
1731 ",ia i Nkx, 65 år 3 m. Gift i. g. med Maria Samielsdotter K'empe, 
2. g. med Helena Molin i hennes i gifte. Barn: en dotter, f. 1689 ^,2 i 
Nkx; Elisabetha f. I695 **/» ^ Gröötnäs i Nkx. [Testes, bl. a.: Borgmestaren 
Anders Gertson i Uhmeå, Secreteraren Wälbet. d:r Hans Dubb och Erich 
Isachsson i Torneå; Hustru Elijn i Gröötnäs]; Karin, f. 1698 I9 i Nkx: 
Samuel, f. 1 701 '5 3 därst; Carl, f. 1702 ^ 8 därst; Sophia, f. 1704 ' i därst; 
Johan f. 1705 'V4 därst; Abraham f. 1707 ^s/s därst 

Ofvanstående Carl Mårtenssons son Mårten Carlsson Enbohm, vice 
Ländzman och Ländzman samt Gästgifvare å Grötnäs, gift 1729 '^u i Nkx 
med Margareta Christiansdotter Kiämpe i hennes i. gifte. Barn: Carl, f. 1730 
*^,3 i Nkx; Christian, f. 173I 'V" därst.; Maria, f. 1734 '5/3 därst; Brita, f. 
173^ "a därst; Christian, f. 1739 *Vm därst: Margaretha, f. I741 ''/e därst.; 
Anna, f. 1742 V» därst.; Christina, f. 1744 ^* 7 därst. 

Kopparslagaren ifrån Torneå Mäster Carl Enbom, gift 1771 *°/i2 i Nkx 
med bonde-dottren Sara Olofsdotter ifrån Gammelgården. 

Gftstgifvaren Carl Enbom, f. 1736, d. 181 1 '^'e å Grötnäs, Nkx. 
Margareta Enbom, f. 1767, se Thingvall. 

Eaeskjdld. Löjtnanten Gustaf J. Eneskjöld, f. 1728, gift 1764 med Maria Sund, 
i. 1745, d. 1812 V4 i Landtjärv, Nkx, 66 år, dotter af sedermera kyrkoherden i 
Umeå Nicolaus Olaus Sund och Magdalena Locknea. Barn: Carl Gustaf, f. 
1769, d. 1784; Löjtnanten Nils Henrik E., f. 1773 i Umeå; Magdalena Catha- 
rina, f. 1777 'f^ å Landet i Nkx, d. 1783; Zachris Gustaf, f. 1783 ^'5 i Umeå. 
Lieatenant Gustaf Joh. Eneskjöldk, d. 17 17 "7 i Landtjärv, Nkx.* 
Enkefru Capitainskan Maria Enskjåld, f. Bergman, omgift 1825 ** la, se 
Rutberg. Hon afled 1 834 ''Vio i Nkx, 38 år 4 m. 19 d. 

Ea^maa. Birgitta Engman, d. 1 782 * /i, se Salander, 

Eaqalst. Helena Andersdolter Enquist, se Böös. 

EHcInsoii. Fendricken Johan Erichssons sal. sohn Pedher begrofs 1685 ^ o i Nkx. 

TMI Essen. Öfverstelöjtnanten och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Georg 
August von Essen, d. 1829 ^^3 i hyn Rian, Nkx, 69 år 6 m. 8 d. Döds- 
orsaken >gickt>. tBevistat kriget med Ryssland 1788, 1789, och 1790, 
1808— 1809 samt fälttåget i Norrige 181 3 och i8i4.> 

* Han erhöll frälserätt för Landtjärvs nybygge. //. Szs. 

Personhistorisk tidskrift rgoi. lift. r. 3 Digitized by Google 34 

Capitain Carl Aug. von Essen och Demoisellc Christina Margareta 
Petersson, vigda 1820 ='Vi i Nkx. Bruden, f. 1795, v dotter till öfverjäg- 
mästaren och krigsr&det Gustaf Eric Petersson och hans i. fru Barbara 
Catharina örnberg. 

Ettrenias. Encke-Probstinnan Fru Catharina FMrenius, f. Renkorn, f. 1697, gift 
1720, d. 1780 ^V? i Nkx, 83 år. Barn: Christina, f. 1722, se Sylvin\ Anna 
Elisabeth, f. I755. 

Fabricias. Comminister Nicolaus Fabricius, d. 1722 ^ i i Nkx, 72 år, gift i. g. 
med Cath. Bruggman^ 2. g. med Margareta StäA/. Dotter: Margareta. 

Fagerland. Studenten och Pedagogen Henric Fagerlund, f. 1721, d. 1802 ''^ n 
i Nkx, 81 år 6 m. 

Fahlgren. Clara Fahlgren, se Jedeur, 

Fahlatröm. Cotharina Faklström, d. 1833 ^' 10, se Gran. 

Fahlander. Pastor Eric Fahlander, g. m. Brita Afunselia. Dottern Susanna, f 
1 72 1 ^°'9 i Nkx. 

Fattenborg. Länsman och sockenskrifvare Olof FatUnborg, gift 1742 ** ^ i Nkx 
med Christina Christiansdotter Kiempe i hennes 2. gifte. Barn: Olof och 
Anders, tvillingar, fT. 1743 *^ 5 i InnanbKcken, Nkx; Anna, f. 1744 '^9 dfirst: 
Christian, f. 1745 ''Vs därst. 

Fellenias. Äncklingen och Inspectoren Herr Anders Feilenius, gift 1748 ^i i 
Nkx med Catharina Hegg. 

Flink. Brita Flink, se Rutström. 

Flunr. Eva Fluur, g. 1744 ®, i, se Nyman. 

ForbttS. Maria Forbus, f. 1703, d. 1778 '^'t, se Svanberg. 

Probsten Hindrich Forbus och fru Probstinnan Margareta Forssman 
dopvittnen i Nkx 1729 ■',4. 

Pastoren i Kuusamo Mag:r Zacharias For bus, dopvittne i Nkx 1729 ' it. 

Foagt. Mag. Abrahamus Fougt, Scholsemästare i Torneå, dopvittne i Nkx 1720 
o. 1724. 

Friaell. Majoren Carl Friederich Frisell med hustru Catharina Lillje voro dop- 
vittnen i Nkx 1723 »'^ 10 och 1728. 

Majoren och Ridd. Friedrich Wilh. Frisell, f. 1 7 10, g. 1765 med 
Margareta Svahn, f. 1721. Deras son, f. d. styrmannen Fredric Frisell, afled 
1837 9 II på Gammelgården i Nkx, 65 år 7 m. 23 d. 

Rustmästaren scergianten Carl Frisell och Mademoiselle Catharina 
Frisell voro dopvittnen i Nkx 1730 ^b. 

Fritx. Reinholt Fritt från Uhleå begrofs i Nkx kyrka 1716 ""^ t. 

Fnrnbohm. Leuiinant Pehr Furubohm, gift 1722 ^n i Nkx (morgongåfva 100 
dukater) med Lucia Margareta Wollters i hennes i. gifte. [Barn: Erich, f. 
1723 '* 10 i Nkx; Margareta Beata, f. 1724 »V" i Nkx. (Testes. bl. a.: Baron 
och Landshöfdingen Jacob Grundeli, General Majoren och öfversten Carl 
Morath); Anna Catharina, f. 1726 ^"^ 3 i Nkx (Testes: Assessoren Carl Blixen- 
stråhle, Fru Assessorskan Gretha Erilz, ne de Furubohm: Capitein Hans 
Adolph Kling, Fru Commissarskan Catharina Christina Furubohm); Ebba 
Maria, f. 1727 *^, u i Nkx. (Testes: Öfverste Leutie: Carl Diirietr, Grefvinnan 
Fru Ebba Catharina Horn, Her Probsten Magr Johannes Unaeus, Her Bärg- 
mästar Seger Svanberg, Fru Maria Forbus, Studiosus Philos. Her Johan Stein- 
mejer, Madam Anna Bäck i stället för Fru Probstinnan Sigrid Salin): Ulrica 
Eleonora, f. 1729 ^'/i i Nkx (Testes, bl. a.; Hr Commissarien Matthias Säf, 
Fru Ullrica Eleonora Furubohm): Bernhard Magnus, f. 1730 '^ 7 i Nkx, 
d. s. å. ^V? därst. (Testes, bl. a. öfversten Johan Bernhard Weidemeijer, Fru 
Barbro ApolloflF); Peter Anihon, f. 1731 '^ » i Nkx. (Testes, bl. a.: Ballzer 
Wilhelm Wollters, Fru Anna Catharina Lathmers); Hans Magnus, f. 1733*1: 
i Nkx; Christina, f. 1737 3° 9 i Nkx: Chariolta Christina, d. 1738 '° i i Nkx: 
Cari Gottfried, f. 1739 3° 5 i Nkx.] 

Fårdeel (Fordel). Befallningsman Sigfridh Fårdeel i Björknäs, Nkx. Barn: 
Nils, kristnad 1673 ''3 i Nkx: Anna, kristnad 1674 "10 därst.: Brita, kristnad 
1667 =9 därst, dog gift 1715 'Vi i Nkx jämte sina båda tvillingar Barthold, 
7 veckor och Holger, 9 veckor 2 dagar gamla. (Namnet skrifves sistnämnda 
tillfälle Fordel:) 

Margareta Davidsdotter Fordel, se VhaeL , Forts- Digitized by Google 35 Smärre biografiska meddelanden. 

En medlem af ätten von Plåten i Skåne i slutet af 
1600-talet. 

I Färs häradsrätts protokoll (i Riksarkivet) för den 22 okt. 1703 
omnamnes en rättegång mellan »Sal: Ryttmester Sapz Fru Sophia von 
Plätten och Nills Torekels angående 8:dehls Hemmanet N:o 9 i Wal- 
laniro, som han tillika med henne sedan A:o 1 696 åboth». I ett annat 
protokoll, för den 26 okt. 1720 omtalas en »förening emellan wälborne 
Hr Lave Beck och wälboraa Fru Hedvig Sophia von Plåten af den 
17 april 1697 om rusthållshem manen N:is 2, 4, 5, 6, 9 och 15 i 
Wallanim>. 

Denna Hedvig Sophia von Plåten var enligt en ännu bevarad 
slägtanteckning af hennes sonson Johan Esaiasson (1723 — 1 791) »född 
i Tyskland på Lande-Riigen och gården Parko» des fader het Adam 
v. Plåten och modren Anna v. Adram». Någon vidare upplysning 
om henne har icke kunnat erhållas. Enligt meddelande af C. F. von 
Plåten å Fährhof b. Wiek på Rtigen var Adam v. Plåten på Parchow, 
hvilken bevistade hyllningen år 1663, gift 1:0 med Catharina Hedvig 
von Krassow och 2:0 med Lucie von Adraham. I första giftet hade 
han bl. a. sönerna Olof Christoph, Adam Erdmann, Joachim Christian 
och Paul Moritz samt döttrama Margarethe, g. m. öfverstelöjtnanten 
Ziegler, Maria Dorothea, g. 1672 m. Johann von Zepelin på Tiirkow 
och Agnes, g. m. Heinrich von Krackewitz. Var han gift en tredje 
gång och med en syster till sin andra fru? Anmärkningsvärdt är, 
att af Hedvig Sophias barn två hade namnen Johan Adam och Johan 
Christian och att en tredje son, Johan Esaias, hade bl. a. sönerna 
Olof, Christian och Christopher. Alla dessa namn återfinnas hos 
Adam v. Plåtens barn. 

När Hedvig Sophia var född, har icke kunnat utrönas. Hon 
gifte sig antagligen 1677, då hennes äldste son Johan Adam var född 
1678. Hon dog omkring 1720. 

Om hennes man heter det i sonsonens anteckning, att han, som 
bette Johan Esaias Sapff, »var född i Tyskland och furstendömet 
Sachsen-Gotha, hvarest des fader varit öfverstlieutenant och hade 
samma namn». Han bodde först på Fogelsång i Hardeberga socken 
och derefter från 1686 eller 1687 i Wallarum i Frenninge socken. 
Han dog omkring 1696. 

I jorcleböckerna (i Kammararkivet) för åren 1672 och 1673 före- 
koraracr på Fogelsång hans namn Johan Saph utan titel. För 1674 
~i68o fattas jordeböckerna, men i en bevarad mantalslängd för år 
1676 står under Fogelsång: »Ryttare Johan Sap ehr uthe.» I jorde- 
boken för 1682 upptages han på Fogelsång som Ryttmest. Johan 
Saph, för 168$ Ryttmest. Johan Sap. Af sistnämnda anteckningar 
torde raan kunna draga den slutsatsen, att han, som åbodde ett Digitized by Google liemman, anslaget till kavalleriet (vid den tiden öfverste Gyllenpistols 
regemente), gått ut i kriget som simpel ryttare och för sitt välförhål- 
lande blifvit belönad med ryttmästares namn, heder och värdighet. 

Att han var af adlig börd, namnes i sonsonens anteckning. Det 
omtalas äfven på flere ställen i Färs häradsrätts protokoll beträffande 
sönerna. I en mantalslängd för år 1709 (i K. A.) heter det om hans 
enka: :>Sahl. wälborne Ryttmest. Zaphs Fru». 

Någon tysk adlig ätt med namnet Zapff — så skrefs namnet af 
sönerna — är mig icke bekant. * Det enda adliga namn, i hvilket mig 
veterligen ordet Zapff ingår, är den numera utdöda bayerska friherr- 
liga ättens von Saurzapff. 

Af ryttmästaren Zapffs och hans frus barn (4 söner) gifte sig den 
äldste, hvars militära bana slutade med qvartermästares afsked, med en 
prestdotter Annicka Heslenander. Två af sönerna gifte sig med all- 
mogedöttrar. Af dessa lefva ännu niånga efterkommande såsom bönder 
i Färs härad och angränsande trakter i Skåne. 

6^. Z. Var Peter Julius Coijet riddare af Strumpebandsorden .> 

I Wilh. Julius Coyets »Herrar och Friherrar Coyetters Ättartal» (Sthm 
1756) uppgifves att envoyén Peter Julius Coijet (f. 1618 f 1667) 
varit riddare af Strumpebandsorden. Berch som (anonymt) polemi- 
serar mot Herrar Coyetters Ättartal, i Swenska Mercurius 
Dec. 1756 sidd. 361 — 363, drager alls icke i tvifvel att nämde Coijet 
blifvit Strumpebandsriddare, men att denna utmärkelse, såsom honom 
tilldelad af Cromwell, vore utan betydelse och endast kunde »an- 
ses med åtlöje», samt tillägger (utan någon käll-hänvisning) att »hade 
Coyet blifvit hållen för Ordens-messig så hade icke K. Carl II. vägrat 
att emottaga Bandet efter hans död». I Swenska Mercurius Mars 
1757, sid. 591, svarar W. J. Coijet att »Cromwell ansågs som full- 
myndig regent, sä af Utrikes Puissancer som Ängelsmännerne sjelfva», 
hvarförc hans ordensutnämningar hade samma värde som en rege- 
rande konungs och att Peter Julius Coijet i följd deraf var för strumpe- 
bandsriddare ansedd och kallad af svenska konungar uti alla fullmakter 
och instruktioner hvilka han sedan den tiden erhållit. =^ Stiernman i 
sitt vSwar på Anmärkningarna om Coyettiska Ätten», i början af Sw. 
Mercurius' Aprilhäfte 1757 vederlägger flera origtiga uppgifter i C oy ett- 
ska Ättartalet, men förbigår med tystnad uppgifterna angående P. 

^ Tvenne adliga ätter Zapf förekomma i Tyskland; de föra olika vapen. 
Pen ena är bosalt i Xurnberg. ReJ. 

* I Riksarkivet förvaras inga fullmakter för Coijet, men väl en diger samling 
bref till densamme, åren 1654—56, från »Kongl. Maj:l och Rikskansleren> sannl 
från IlaraUl Appelbom, och en mindre samling bref från Coijet till Kongl. Maj:t. 
Ingenslädes i dessa bref eller af tiliilalurer framgår alt Coijet erhållit den nämnda 
utmärkelsen. Ej heller i det crediliv-bref Coijet erhöll af Cromwell då han lem- 
nade England namnes han »Knight of the Garter:. (Namnet Coijet har äfven 
skrifvits Coyet. Peter Julius C. skref Coyett.) Digitized by Google 37 

J. Coijets Strumpebandsorden. Uti sin Adelsmatrikel uppgifver han 
visserligen, sid. 440, endast att Pet. Jul. Coijet blifvit :»slagen till Rid- 
dare af Cromwelh, men synes i sjelfva verket trott att härmed afsågs 
Strumpebandsorden, efter som han i »Rättelser och Tillagningar», 
i slutet af matrikeln, der han grundligt (p. XLIII — LX) vederlägger de 
falska uppgifterna i Coyettska Ättartalet, dock ej på minsta vis söker 
vederlägga sagda uppgift. I Adelns Ättartaflor läser man ock om 
Peter Julius Coijet: »Riddare af Strumpebandsorden i England i655.j> 
Likaså i C. G. Nordins, Minnen öfver namnkunniga svenska 
män. I: 72. — På grund af allt som nu är anfördt kan det ej öfver- 
raska att äfven i Biogr. Lex. III: 279 fl läsa samma uppgift, äfven- 
som Berchs märkliga notis att Carl II vägrat återtaga ordenstecknet' 
emedan Coyet af honom ej ansågs vara Strumpebandsriddare, då Coijet 
efter Cromwells död uraktlåtit »söka bekräftelse på denna värdighet». 
— Emellertid då the most exalted >Order of the GarterT» endast är 
afisedd för regerande furstar ' och högättade engelsmän, måste 
det starkt betviflas att Coijet ens af Cromwell kunnat erhålla en sådan 
utmärkelse, då ej konung Carl X Gustaf eller Axel Oxenstierna ens 
erhållit den. För att dock vinna full klarhet i denna fråga tillskref 
undertecknad sin vän James Armstrong Esq, känd bibliofil, i Lon- 
don, och erhöll följande svar CVi* 1900): »I have now taken a con- 
siderable amount of trouble in connection with the quesUon raised in 
yoor letter to me of Nov. 29th, and the following is the result that 
I have arrived at after having made a search trough all the Books 
refcrring to the Order of the Garter: I can find no account whatever 
of Peter Julius Coyet having ever been a Knight of the Garter and 
I am quite certain he never could have been one. 1655 was the 
period of Oliver Cromwell and he never made any Knights of the 
Garttr,^ 

Saken torde helt enkelt vara den att Coijet blifvit gjord till Knigth, 
ett då i England vanligt sätt att utmärka allierade makters sändebud: 
Johan Skytte såväl d. ä. som d. y. och under Carl XI:s tid Johan 
Leijonberg och Wilhelm Julius Coijet blefvo i England knight ed. 
Den förstnämdes diplom finnes ännu i behåll och Leijon bergs vapen, 
helt olika det i svenska vapenboken, synes i lackaftryck på egenhän- 
diga bref. I Sverige der man fbga känner till utländska förhållanden 
af detta slag, har man trott att det nödvändigt skulle vara fråga om 
the Garter när man läst i någon okritisk anekdotsamling från 17 oo- 
talet att Coijet i England gjorts till Riddare. 

* Vil möjligt, men behöfde ej vara ^the Garter^. Carl II erkände väl 
ingen som helst ordensutnämning af Cromwell. 

' Endast tre svenska konungar hafva erhållit ^ihe Garter^: Gustaf II Adolf, 
Carl XI, Oscar II. — Carl XII vägrade mottaga denna utmärkelse, ej, såsom ofta 
p&stls, af ordensfÖrakt, utan derföre att den samtidigt utnämde konungen af 
Danmark, såsom sligting till Engelska konungafamiljen, skulle inregistreras fram- 
fér konongcD af Sverige. 

C. M, C. Digitized by Google 38 Autograf auktion. 

I slutet af April månad nästlidet år försåldes å H. Bukowskis 
lokal framlidne Bokauktionskommissarien Claes Gartz' efterlemnade, 
ganska rikhaltiga och intressanta autografsamling. Högsta priset, 75 
kronor, betingade ett egenhändigt bref af härföraren G. C. von Dö- 
beln, 4 sid. 4:0, till Gustava Gyllenhaal, född Rudbeck (åtföljdt af 
ett bref från henne, ett af Döbeln aifattadt förslag till krigsföringsplan 
ra. m.); dernäst nådde ett bref af W. von Braun, 3 sid. 4:0, högst 
intressant, 25 kronor 55 öre, ett pass undertecknadt af Gustaf II Adolf 
(med porträtter) 22 kronor 50 öre och en instruktion att utskrifva 
krigsfolk i Upland med namnteckning af densamme 19 kronor; ett 
gåfvobref med namnteckning af Johan III betalades med 19 kronor 
50 öre ech Carl XII:s kammartjenare Johan Hultmans egenhändiga 
supplik om hjelp med 21 kronor. 

Af öfriga pris antecknas här följande:* 

Svenska kungliga personer: 

Erik XIV (gåfvobref med sigill) 7,00; Sigismund (Ls) 8,10; Johan, 
hertig af Östergötland (Lseca.) 13,50; Carl IX (Ls) 4,00; Christina 
(Doc. s.) 6,00 och 8,00; Carl X Gustaf (Doc. s.) 5,00 och (Doc. s. och 
egenhändigt postscriptum) 6,50; Hedvig Eleonora (egenhändiga räken- 
skaper) 5,05; Carl XI (Doc. s.) 4,00; Carl XII (Doc. s.) 6,xo; (Ls) 
5,25; Stanislaus Leczinsky (Las till A. Horn) 15,00; Ulrika Eleonora 
d. y. (Las) 4,00; Fredrik I (riddarebref, svärdsorden, namnstämpel) 
5,10; Adolf Fredrik (Doc. s.) 3,25; Gustaf III (approbation af B. Ferr- 
ners adliga vapen) 6,50; Gustaf IV Adolf (Ba) 2,15; Hedvig Elisabet 
Charlotta (I^as) 4,75; Hertig Fredrik Adolf (Las) 13,00; Oscar il 
(Ba) 2,^0; 

Svenska enskilda personer: 

Agardh, C. A. (3 intressanta bref) 4,25; v. Åken, F. M. (Las) 
2,05; Almqvist, C. J. L. (bref till W. Dalman) 3,60; Baner, J. (Doc. s.) 
3,50; Bellman, C. M. (nummerlotteriets protokoll Va 1786 egenh. och 
undert. af B.) 20,00; v. Breda, C. F. (6 bref till Adam Afzelius m. m.) 
11,00; Bremer, Fredrika (2 egenh. bref) 5,75; Bure, Jonas d. ä. (manuscr. 
a. s.) 2,50; Byström, J. N. (Las) 2,00; Bottiger, C. W. (2 bref och ett 

♦ Använda förkortningar: Ba — billet auiographe, litet egenhändigt bref 
utan namnteckning; Bas -- b. a. signé, dylikt med namnteckning; Doc. s. — 
document s., handling med namnteckning: La — leltre a., egenhändigt bref utan 
namnteckning: Las — dylikt med namnteckning; Ls = bref med blott egenhändig 
namnteckning under text af annan hand: Lsfra. ~ leltre signée et compUment 
autographe, blott egenhändig namnteckning med föregående höflighetsformel under 
text af annan: Afanuscr. a. - manuscrit a., handskrifven uppsats utan namn- 
teckning: Quift. — - quittance, qvilto: .SV;^ :- sigill: Sign. -- signature, namnteck- 
ning: Slnd sans licu ni datc. utan ort eller datum. Digitized by Google 39 

poem) 2,5©; Cabeljau, A. (Manuscr. a. s.) 3,50; Cronstedt, C. (Doc. 
a. s.) 4,15; v. Dalin, O. (Bas) 3,85; De la Gardie, P. (Ls.) 2,10 De la 
Gardie, M. G. (Bs.) 1,75; Ehreiisvärd, A. (Bas) 2,50; Ehrensvärd, C. 
A. (teckningar, ra. m.) 2,00; Fitinghoflf, E. G. (bref och namnteckn. 
under handling) 2,05; Fleming, C. (Las.) 7,10; Flygare- Carlén, E. (Las. 
och quitt.) 2,75; Franzén, F. M. (4 Doc. s.) 2,35; Frigel, P. (intressant 
bref 16 sid.) 5,10; Fuchs, R. (Las. m. m.) 2,50; Hadorph, J. (Las.) 
4,55; Hammarsköld, P. M:son. (quitt. a. s.) 3,05; Helmfelt, S. G. 
(Doc. s.) 3,05; Hierta, L. J. (Las.) 1,00; Hilleström, P. (Las.) 7,30; 
Hugrell, B. (9 Las.) 6,00; Hästhufvud, A. E:son. (2 Las.) 5,55; Jolin, 
J. C. (2 Las.) 4,30; Kexel, O. (Doc. a. s. m. m.) 5,60; af Klercker, C. 
N. (Doc. s.) 5,35; v. Königsmarck, H. C. (Ls. och Doc. s.) 4,55; 
v. Königsmarck, O. W. (Ls.) 2,50; Lenaeus, J. C. (Ls.) 6,60; v. Linné, 
C. (albumblad) 5,65; densamme (betyg med namnteckning) 2,40; Mör- 
ner, C. G. H. (signerad handteckning m. m.) 3,40; Nilsson, S. zoolog. 
(Ls. 2$ sid.) 6,xo; Nordenflycht, Hedvig Charlotta (albumblad med vers) 
3,15; Oxenstierna, A. (Doc. s.) 3,00 och 4,10; (egenhändig anvisning) 
5,05; Oxenstierna, B. (Ls.) 5,10; Persson, H. m. fl. (intyg 1572 4 sig.) 
2,50; Persson, J. (räfstetingsinstrument 1560, sig.) 3,50; v. Psilander, G. 
(Las. m. m.) 2,50; Reuterkrants, E. (Ls.) 2,30; Roos, A. E. (Doc. s.) 
2,00; v. Säck, O. (quitt. s.) 2,10; Scheflferus, J. (albumblad) 1,35; 
Schröderheim, E. (Las. i »kambio-stilen») 3,60; Schwarz, Marie Sophie 
Cbref till Rosa Carlén) 1,30; Sehlstedt, E. (vers med nämnt, under rit- 
ning.) 5,00; Silverstolpe, F. S. (Las.) 2,10; Sommelius, G. L. (Ls.) 4,00; 
Sparre, C. kardin. (Doc. a. s.) 1,45; Stenbock, Cecilia Göstafsdotter. 
(Ls. 1620.) 1,50; Stenbock, G. O. (Doc. s.) 1,40; Stenbock, M. (La, 
nämnt, bortklippt) 4,60; Stiemsköld, N. (quitt. s. 161 8) 3,50,* Stråle, 
O. till Ekna, (Doc. s. 1602) 2,55; Stuart, A. (quitt. s. 1605) 2,30; 
Stuart, C. M. (Doc. s.) och Sture, Carin Joensdotter (Doc. s.) 2,35; 
Stårck, J. P:son (quitt. s. 1609) 2,50; Swensson, A. Gustaf II Adolfs 
lif knekt (quitt. s.) 6,00; Tollin, F. (Doc. a. s. m. m) 9,00; Torstenson, L. 
(L. s.) 3,xo; Ullrich, C. (Doc. s. med Barthelemys charta sigillata) 
4t55; VVachtmeister, H. (1641 — 17 14) (Las) 15,00; Wallin, J. O. (Las) 
3i75; Verelius, O. (Las) 3,1©; Wijkman, S. C:son (Doc. s.) och Wikner, 
P. (Us) 8,75. 

Utländska kungliga och enskilda personer, 

Philip II af Spanien (Ls) 10,00; Tilly, J. T. (Ls) 6.50; Piccolo- 
mini, O. (Ls) 3,50; Koullnef (bref t. von Döbeln m. m.) 12,35; Dumas, 
A. d. ä (Bas) 2,30. 

/. R. Digitized by Google 40 Svenska Autograf-Sällskapet 

I90I. 

Sedan föregående häfte (II: 5) af Personhistorisk Tidskrift 
utkom, hafva följande personer ingått såsom ledamöter i Svenska 
Autograf-Sällskapet: 

Ständiga ledamöter: 

De Geier, C. L. E., Friherre, Godsegare. Karlstads högre allm. läroverks 
Leufsta hiuk. bibliotek. 

Lagrelias, A.. Civilingeniör. 

Årligen betalande ledamöter: Ahrenberg, A.^ född Lindhult, Fru. 

Göteborg. 
9eck-Friis, G. A., Friherre, Andre Sekr. 

i Utr.-Dep:t. 
Bergenstrihle, Gunhild^ Fru. Upsala. 
3jörknian, G. A., vice Auditör. 
Cassrl, A. G., Öfverstelöjtnant 
von CoUan, A., Protokollssekreterarc. 
■ Helsingfors. . 

Colliander, C. O., Löjtnant. Göteborg. 
De Geer, G. L., Fiherre, Godsegare, 
. Hanaskog. 

De Maré, T,, Öfverstelöjnant, Eksjö. 
Edman, C. G.^ Kanslisekreterare. 
Ekelnnd, D., Kansliråd. 
von Essen, JV. //.son. Friherre, Kytt- 

mästare. Örebro. 
af Forselies, y. A. A., f. d. Löjtnant. 

Upsala. 
Gavelias, G., Kamrerare. . 
Granström» //. F. A., i. f. Landssekre- 
terare. Karlstad. 
Hyltén-Cavallias, C. H. O. Wexiö. 
von Kraemer, A. /?., Friherre, Hof- 

marskalk. 
von Krasenstjerna, y. 6^. A., Amanuens. 
Leijonhnfvnd, C. E, A.son, Friherre. 

Kapten. ; Lewenhanpt, G. A. S. A. A., Grefve, 
Envoyé. Wien. . 
Lilieqnist, G. A\ y, Fil. Dr., Aktuaric. 
Lindhalt, EiUn, Fil. Kand. Upsala. 
Lindström, a, Godsegare. Nolhaga. 
Linnell, C. Z., Redaktör. Wexiö. 
) Löwenadler, //.^ Handlande. Göte- 
borg. 
Malmberg, E. F. K, Löjtnant. 
I Qneckfeldt, /. y y iV., född friher- 
' rinna Rudbeck. 

! Rogberg, iV., vice Häradshöfding. Skara 
, Rydin, ä: >?., Kammarr&d, 
Sparre, G. A., Grefve, e. o. HofrMlts- 

notarie. Leksand. 
Spens, //., Grefve, Löjtnant. 
von Stedingk, //. Z., Grefve, Löjt- 
nant. 
, Taavon, A. I'., öfverstelöjtnant. 
Tham, P. A. a, Tjensleman i Sv. Tele- 
grambyrån. 
Thorssell, A. /"., Kapten. 
Uggla, Z'. y G., Friherre, Kapten. 
Uggla, T., vice Auditör. 
Wachtmeister, ir. U. .IZ, Grefvinna, 

född Bennet. Christineholm. 
Akerhielm, G. F. X., Friherre, Kabi- 
netlskammarherre. Thorsåker. Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Antoine Charles Parmentier, 

TILL HeESWFJK. 

FADER TILL JeANNE De GeER, FÖDD PaRMENTIER. 

(Väggfast otjemälning ä Leufsta af Cornelis Janssens van Ceulen.) Digitized by Google Digitized by Google Elisabeth Parmentier, 

FÖDD ViVIEN. 

MODER TILL JeANNE De GeER, FÖDD PaRMENTIER. 

(VÄGGFAST OLJEMÅLNING Å LEUFSTA AF CORNELIS JaNSSENS VAN CeLLEN.) Digitized by Google Digitized by Google Charles De Geer, 
Landshöfding, stiftare af Leufsta fideikommiss. 

F. 1660; f 1730. 
(Väggfast oljemålning ä Leufsta af George Schröder.) Digitized by Google Digitized by Google Jean Jacques De Geer, 

TILL FiNSPONG. 

F. 1666; t 1738. 
(Oljemålning å Leufsta; okänd mästare.) Digitized by Google Digitized by Google Jacquelina Cornelia Assendelft, 

Jean Jacques De Geers maka. 

F. 1682; t 1754. 

(Oljemålning k Leufsta: okänd mästare.) Digitized by Google Digitized by Google Charles De Geer, 

Frih. till Leufsta, Hofmarskalk. 

F. 1720; f 1778. 

(Vä(;gfast oljemålning å Leufsta af O.- Arenius.) Digitized by Google Digitized by Google Friherrinnan Catharina Charlotta De Geer, 

FÖDD Friherrinna Ribbing till Zernawa. 

F. 1720; f 1787. 

(VÄGGFAST OLJEMÅLNING Ä LEUFSTA AF O. ArENIUS.) Digitized by Google Digitized by Google Charles De Geer, 

Frih. till Leufsta, Kammarherre. 

F. 1747; t ^805. 

(Oljemålning ä Leufsta af C. F. von Breda.) Digitized by Google Digitized by Google 4« Blasius Dundie. 

Några anteckningar om en skotsk köpman i Stockholm under 15- och 

1600-talen. 

För det stora flertalet af denna tidskrift läsare är sannolikt 
den person, hvars namn tjenar till öfverskrift för följande med- 
delande, alldeles okänd. Måhända har dock en eller annan sett 
eller hört detta namn utan att nu erinra sig i hvilket samband. 
Då emellertid Blasius Dundies namn litet emellan framdrages för 
att gifva stöd åt den sägen, att han vore upphofvet till namnet 
Hasie- eller Blasiiholmen torde det icke vara ur vägen och ej 
utan intresse att något närmare taga reda på mannen ifråga. Det 
är icke allom g^fvet att, så att säga, vara namnfadder åt en hel 
stadsdel! 

Utan att ingå på undersökningar om möjlighet förefinnes för 
det förmenta namngifvandet, må dock i detta sammanhang på- 
pekas, att Blasii namn under 1600-talet verkligen återfanns i 
namnet på en återvändsgränd bakom Slottsbacken åt Köpman- 
gatan; hvarvid likväl är att bemärka, att mannens såväl dop- 
som slägtnamn ingingo i grändens benämning: »Blasius Dundies 
gränd». I öfverensstämmelse härmed skulle Blasieholmen snarare 
fått nanmet Blasius-Dundies holme, för så vidt denne Blasius 
verkligen varit upphofvet till namnet. 

Blasius Dundie var dock ingalunda den ende i Stockholm 
som vid slutet af 15- och början af 1600-talet var bärare af dop- 
namnet Blasius. Stadens sekreterare Blasius Olofsson, en myndig 
och betydande man, lefde ännu under 1570-talet; samtidigt nam- 
nes äfven en Blasius köttmånglare; en Blasius Michelsson mörda- 
des 1593 på Helgeandsholmsbron femte dag Jul, och under de 
första decennierna af 1600-talet förekommer i stadens tankebok 
en Blasius strömskrifvare. Blasius Dundie kan således mer än 
väl haft medtäflare vid den omtalade namngifningen. Vi måste 
emellertid lenma denna fråga oafgjord och nu endast meddela de 

PersonhistPrisk tidskrift tgoi. 4 Digitized by Google ord^ hvilka Elers egnar häråt i sitt klassiska arbete om Stock- 
holm. Han säger nämligen (Del. 2, § $, sid. 311, 312): 

ilnnan berättelsen derom vidare fortsattes, bör något nämnas 
hvarifrån Blasius, Blasii eller Blasie-holmen, kan härleda sitt namn; 
hvarom ingen underrättelse i häfdema kunnat igänfinnas; och hvarom 
blott en mer eller mindre trolig gissning kan uppgifvas. 

Ibland de sju holmar, hvaruppå Stockholm blifvit byggd, räknar 
Tuneld i sin Geographie öfver Sverige, S:ti Blasii-holmen« Man skulle 
således lätt falla på den tanken, att detta benämnande skedt efter 
Blasius, en Biskop, som för sin tro och bekännelse blifvit halshuggen, 
och hvilken dag på nmstafven utmärkes med ett hälft korss, och fira- 
des såsom half-helig, den 3, Febr. ännu vid år 1526.* Men som 
Helgonens dyrkan, redan var aflagd, då holmen först började kallas 
Blasie- och Blasius-holmen, och S:ti Blasii-holmen i Handlingame icke 
förekommer; synes någon annan orsak dertill hafva föranledt. 

En välmående borgare i Stockholm Blasitts Dundeij omtalas ofta 
i Stadens Tänkie-bok, på 1590-talet, som skall hafva haft en bad- 
stuga på gamla Skeppsholmen. Att holmen mera än 50 år derefter, 
skulle förvara minnet af denna Blasius och hans badstuga; kan vara 
en möjlighet, då långt större saker, leda sitt upphof af en lika ringa 
och obetydelig ordsak; men då här är fråga om gissningar, kan det 
väl icke anses vågsamt, att underkasta en närmare granskning, om 
Blasie-holmen, icke skulle kunna vara ett sammandraget ord af gamla 
Skeppsholmen. Blasius-holmen torde sedan i Handlingarna blifvit n3rtt- 
jat, för att ändra missbruket, af Blaskeholmen. Många dylika exempel 
kunde härvid anföras såsom, Bruns-viken, för Brunkebergsviken, Galte- 
gillet, för Callente-gillet, Kinsta-gatan, för Kinhesta-gatan, med flere, 
om man vore kär i sin tanke». ^ 

Af flera skäl måste Elers antaganden anses otillfredsstsUlande. 
Såsom of\ran antyddes är här dock icke rätta platsen för att 
kritiskt behandla denna fråga. 

Vid forskningar, afseende ett närmare studium af Blasii for- 
hållanden har emellertid anträffats en dd fakta rörande honom, 
hvilka ur kulturhistorisk synpunkt ega ett rätt stort intresse. Det 
är sålunda hvad ur olika handlingar kunnat sammanföras, som 
här nedan meddelas. 

I Svenska Adelns Ättartaflor, utgifna af Gabriel Anrep, finnes 
på slägten Bergenfelt (Del. i, sid. 158) meddeladt att Kongl. 
Räntmästaren Peder Pederson, adlad Bergenfelt, år 1604 3/,^^ 
blifvit gift med >Catharina Dundi, dotter af Konung Johan IILs 
köpman Blasius Dundi af adelig ätt i Skottland» och Catharina 

'■ Dijkmans K. Haodr. p. loi. 

' De gamla Romares »Csesarea Augnstft>, heter nn Saragossa; ett bevis att 
långa ord Imfyit ifrån älldste tider så sammandragne, att de med möda igXnktmtias. Digitized by Google 43 

Afujecsdotter. Denna tip|>gift är i hufvudsak riktig, dock måste 
•fiambåUas dds att Blasiiis helt visst icke vair af adlig slägt, delis 
#Ut han, om han odcså vid vissa affärstransaktioner handlade 
på Konung Johans uppdrag, ej synes haft titeln af »Konungens 
köpman». 

, När filasius först kommit till Sverige, är ej käodt, men redan 
1I576 omtalas han i stadens tankebok med anledning af ett skepps- 
brott, som ett af honom i Norrköping jemte en annan skotte, 
Hans Andersson, befraktadt skepp hade Hdit vkl Falsterbo ref. 
Af handlingarna i målet framgå att Blasius stod i begrepp att 
resa till Holland för att söka få sin rätt emot den holländske 
skepparen, som förorsakat skeppsbrottet genom att segla p>å 
skottames skejq), fördt af en skq)pare från Rostock, Hans Westphal. 
Sannolikt befann sig Blasius under närmaste tiden på resor, 
Hien 1578 finna vi honom åter i Stockholm, då han den 17 Juli 
af konung Johan erhöll tullfrihet för det löpande åiret samt till 
.^ visst belopp för de båda efterföljande, dett^ ;såsonv betalning 
för gjorda förskott. Han tyckes utöfvat en ^deles;.onifattande 
affärsverksamhet samt erhöll under den närmaste Itiden icke sällan 
försäkring om friheter och förmåner såväl från konung Johan 
som från hertig Carl; bland annat erhöll han 1583 förläning 
på alla oxhudar från Upland, Småland och Östecgötland m. fl. 
såsom betalning för kläde, sidentyg m. m., som han lemnat 
dels till krigshären, dds till konungen. Hans verksamhet tyckes 
hafva rört sig icke blott inom vanlig handel utan var säkerligen 
förenad med bankirrörelse samt skeppsrederi.' I konung Johans 
r^istratur kallas han endast iBlasius Dundij» utan någon som helst 
betedcning, men i ett bref af 1597 kallas han af hertig Carl: 
»Vår käre herre broders borgare och undersåte här 1 staden, 
Maaus Dundij>. Det är måhända detta uttryck som gifvit an- 
ledning till att han blifvit kallad konung Johans köpman. 
* * Sftart ik>g' synes Blasius ha fått fast fot i Stockholm ty 
han inköpte vid olika tillfällen hus 6ch tomter i staden: sålunda 
tgåe han, bland annat,, ett stort stenhus vid Köpmangatan, som 
han tiDhandlat sig af Jacob Bagges arfyingar, nemligen det liiis 
på södta sidan, som var beläget i hörnet af Skärgårdsgatan. 
Detta hus tillträdde han 1591. Dessutom inköpte han samma år 
ta tomt i S:t Johannes gränd. Framför huset vid Köpmangatap 

^ ' Biaiixis Tcr SfVen en «f d€ 6 Stockholmsborgtre, som jemte 4* af magistrå- 
JtOik tiMlo mppdbag att ät k. Sigismsad och kans imga ihotttiing ^d deras aA- 
^"•Ä tiE Stockholm 1593 öfvcrlcmna ett Cörgyldt >kfedeDs>. ' * Digitized by Google 44 

^de han en mindre trädgårdstomt och här befann sig den efter 
honom uppkallade Blasius Dundies gränd, som fordom hetat Staffan 
Sasses gränd. På södermalm egde Blasius en >kryddgårdstomb 
samt åt Danviksidan en >badstuga», hvilket allt framgår af be- 
varade handlingar. Deremot har man ej kunnat konstatera, att 
han egde någon tomt eller gård på norrmalm, än mindre på 
Blasieholmen, som under hans tid kallades Skeppsholmen, senare 
gamla Skeppsholmen. Första gången namnet Blasie- eller Blasius- 
holmen namnes i bevarade handlingar synes vara 1633.' 

Omkring 1586 torde Blasius här i Stockholm ingått äkten- 
skap med Catharina Andersdotter, som måhända var en anför- 
vant (syster) till den ofvan omnämnde skotten Hans Andersson. 
Vid denna tidpunkt var det äfven som Blasius, blefven mera 
bofast i Stockholm, inköpte åt sig en familjegraf öfver hvilken 
en arbetad stenhäll var lagd. Det är helt säkert af denna sten- 
häll, som här ett stycke i afbildning återgifves. Detta stycke 
hittades år 1895 vid gräfning i huset N:o i Smala gränd och 
befinner sig nu i statens historiska samlingar. * Under denna grafsten begrofs sannolikt icke långt härefter 
Blasii ofvan omnämnda hustru. ' Lundeqvist (Stockholms Stads Hist.) uppgifver oriktigt 164$. Den äfven 
af honom, efter ett af Adlersparre (Hist. Handl.) tryckt bref tiU Ax. Oxenstierna, 
meddelade uppgiften, att en gnista från Blasii badstuga ä Blasiiholmen antändt 
hus i staden vid 1625 ärs stora eldsvåda, är sannolikt äfven felaktig, ty i sjelfva 
brefvet omnämnes ej badstugans läge. 

' Antagligt är att en del grafstenar från Storkyrkans kyrkogärd bortsålts till 
grundläggning m. m. hvarigenom förklaras att detta stycke kunnat finnas pä 
Norrmalm. Icke längre sedan än förlidet år (1900) kunde man bland de till 
omläggning af k. slottets yttre borggård använda gatstenarne finna bitar af graf- 
stenar eller kors, åtminstone en med ännu fullt synliga guldbokstäfv^er. Denna 
sten blcf likväl strax borttagen. Digitized by Google 45 

Härefter ingick Blasius ett nytt gifte, nemUgen med Malin 
Wilhelmsdotter, som förorsakade honom många bekymmer och 
obehag, hvarom vi här nedan skola meddela ett och annat af 
intresse. Ungefär vid sanuna tid, år 1599 i Juli, blef Blasius 
anklagad af Eric Jöransson å Hertig Carls vägnar »att han här i 
staden ligger och stämplar hemligen med främmande och andre 
Sveriges rikes upproriske». Blasius, som inkallades för rådhus- 
rätten svarade: »att med Guds hjelp skall aldrig befinnas att han 
antingen med en eller annan eller andra, hemligen eller uppen- 
barligen något till det ringaste stämplat haf\rer». Något vidare 
obehag synes han ej haft af denna aflfar, men deremot torde pro- 
cessen mot hustru Malin, förorsakat honom mer än en bitter stund. 
Blasii äktenskapliga vedermödor belysas bäst af följande an- 
teckningar ur rättegångsprotokollen i stadens tankebok för åren 
1599 och 1600. 

Den 3 dec. 1599 kom Blasius upp i rätten och beklagade sig 
latt här i staden ginge ett allmänneligt ondt rykte» om hans 
hustru. Detta tyckte han »af hjertat illa vara» men likväl hade 
han förnummit att tyvärr funnes »onde liknelser» till att ryktet 
vore sant. Också ingaf han till rätten en anklagelse afdelad i 
flera punkter. Bl. a. uppgaf han att hustru Malin, när hon gått 
ur kyrkan, besökt en man benämnd »Claes Benickeim» samt att 
hon sändt denne diverse gåfvor såsom vin och stekta höns, för 
hvilket Claes i ett bref, som upplästes, tackade Malin. Seder- 
mera skulle hon haft förbindelse med en skotsk mönsterskrifvare, 
med hvilken hon druckit och »pannketerat», gått och »spatserat» 
med honom samt skänkt honom skjortor och »Ermkleder». 

Äfvenledes påstod Blasius att herr Caspers hustru* hade 
»skällt henne för en Slamsäck». 

Dessutom tillvitade Blasius sin hustru att haf^a skrifvit bref 
till William Brun, »som ärlighe hustriu* icke plägar göra», samt att 
bon gått i badstuga med denne. 

Den allvarligaste förebråelsen var riktad emot hennes förhål- 
lande till en »Polensk herre, Kornalsky benänmd». Denne hade 
hda vintern vistats i Stockholm och på hans finger hade Blasius 
igenkänt sina egna, guldringar och en gång, det var »om S:t Johan- 
nes tid om en afton», då Blasius varit något beskänkt och lagt 
sig att sofva, blef Kornalsky qvar i stugan ensam med Malin. 
Då klockan slog 10 vaknade Blasius. När han fann Kornalsky ' Sannolikt pastorns i tyska kyrkan Casper Stappelii fru. Digitized by Google 46 

der ännu, hade han gifvit sin hustru ett tmunnsiag». Då gick 
Komalsky efter tvenne sina tjenare, som med dragna värjor så 
när hade nedei^'ort Blashis, om icke hans drängar, hvilka blefvo 
illa sårade, hade kommit honom till hjdp. 

Vid ett annat tillfälle hade Blasius genom Sander Trumpe 
låtit spionera på Malin och Komalsky, och hade Sander, då han 
kom tillbaka, sagt: 'O Blasius! om din hustru är ärhg, då är ingen 
ärlig i Stockholm'. 

När Komalsky skulle resa hade Malin skaflfat sig lägenhet 
att träffa honom och skänkt honom »ett Ermkläde med hennes 
och hans namn inbundet i ett hjerta med några älskogsrim». 

Blasius hade älven bemäktigat sig sin hustrus >sömskrin> och 
förvarat det i sin kammare. När Malin iick veta detta, blef hon 
illa tillfreds och skall hafva sagt: >om jag hade ico lif, så är 
jag nu af med dem» samt sökt muta sina tjenare att återtaga 
skrinet, men först sedan flere, oaktadt frestande löften om ersätt- 
ning, nekat, hade hon lyckats öfvertala en sin piga, Agda, att söka 
få tillbaka skrinet mot löfte, att hon skulle få »fem alnar engelskt» 
(kläde?). Agda lär då praktiserat sig genom ett fönster in i 
Blasii rum och öppnat dörren, hvarefter Malin skall hafva uttagit 
en del bref ur skrinet och bränt upp dem, men skrinet lät hon 
stå qvar. Denna anklagelse bestyrktes af Agda. 

En gång hade Blasii dräng, Clemet Eriksson, mött Holger 
målares mästersven i porten hos Blasius. Då hade mästersven- 
nen sagt till honom: »känner Du detta här konterfej?» Clemet 
hade då svarat: »Det är herr Komalskys konterfej», hvartill mäster- 
svennen svarat: »men din matmoder säger att det intet är likt 
honom». 

Bland inkallade vittnen var en annan af Blasii drängar, Hen- 
rik Larsson, som meddelade att Komalsky en söndagsqväll kom- 
mit löpande ur sitt herberge och in i Blasii hus; när han kom 
upp i stugan »buldrade» han på kammardörren, der Blasius låg 
och sof; fick så upp dörren, kom in och kastade sig öfver Blasius 
och »skälde honom för en skåtzk skälm och förrädare»; sedan 
kommo hans drängar med värjor och hade helt visst tagit Blasius 
afdaga i sängen, om icke Henrik Larsson och den andre drängen 
kommit till hans hjelp; de hade dock båda fått värjsting. 

Då emellertid vid detta första förhör intet kunde afgöras, er- 
höll hustru Malin »respit till nästkommande rådstugudag» och 
skulle då inkomma med skriftliga svaromål på Blasii anklagelse- 
punkter. Digitized by Google 47 

Dcrfimitom Uéf åéa oivan omnänmde Wilfiam Brun ftk^hörd 
inför rätten. Han förklarade att hvad farefvet, som Malin skuUc 
skrifvit till honom, anginge^ så hade han aldrig baft det i sina 
händer och visste intet dcn^n. Rörande anklagelsen att hafva 
▼arit i badstugan samtid^ med MaUn, nekade han dertillf men 
att det en dag händt mg om moi^onen, di han gått ut på Man- 
nen (Södermalm) och besett sina hästar, att MaUn kommit gå- 
ende Han hade dä frågat henne, hvart hon skulle gå så »bittige»? 
Hon svarade till »Dannewtjkenn»; hvarpå han ytterligare tillade 
>hafver idce Bla»us så många hästar att I kunden köra dit»? Då 
svarade hon ijag hafver lust till att gå>. Härtill hade William 
Brun sagt: >förr än I skolen gå dit, förr vill jag låna Eder en 
häst»; sedan satte han henne »på sledan» och körde henne till 
Danviken dit äfven pigan följde med. Derpå körde han hem och 
såg henne ej mera den dagen. Om denna sak hördes äfven en 
skeppsskrifvare Nils Mauritzson, som meddelade, att den gången, 
di hoo var vid Danviken, hade han skjutsat henne hem, och när de 
kommo till »Södra porb, höll hon der och visade pigan hem sä- 
gande: »laga si att du får mat åt folket och om Blasius spor efter 
ang, si säg, att j^ kommer strax hem». När pigan kom tillbaka 
hade Malin sagt till henne: »gäck och se om William är inne». 
Pigan, som kom strax igen, svarade, ja! Hvarefter Malin sände 
henne till Danviken och lofvade drängen^ som skulle följa henne, 
>ea slagen daler». 

I denna punkt vittnade äfven hustru Valborg, som bodde i 
Bhsii badstuga vid Danviken. Hon lät förstå, att Malin varit i 
badstugan såväl med William som med Komalsky, dock ville hon 
g påstå att hon varit ensam med William utan hade badstugupigan 
och annat folk varit inne samtidigt. Till Komalsky hade Matin 
lioat »ett bolster 7 alnar långt, i par lakan, en bordduk 9 alitar 
liog, ett ömgitt och ett handkläde». Hustru Valborg borättade 
Uvea att Bfalin en gång hade sändt sin piga efter henne och då 
hon kom in till Malin, hade denna bedt henne sälja åt sig »en 
§örgyUd bamhufva». Sedan hade hon gifvit henne en guldring 
att sälja, men den kunde hon ej finna köpare till. Då var Malin 
»svire bekymred» och sade: »får jag icke penningar så må jag dö, 
ty jag är någon sk)ddig»; derpå ^ände hon ur sitt bäke en kedja, 
ca aln eller fem qvarter lång; den pantsatte hustru Valborg för 
II mark. 

Hasios gaf äfven tillkänna, att William Brun hade tiU hans 
ttiga förätat honom ett fönster med William Bruns och Tomas Digitized by Google 4» 

Clemetz namn. När MaUn iidc se det, slc^ hon ut Tomas Cle- 
metz ruta och lät sätta i en annan med sitt nsunn i stället 

På angifven dag blef nytt vittnesföiiiör och derefter upp- 
lästes Malins skriftliga svar på Blasii anklagelsepunkter. 

Af de mest tidsmålande svaren må anföras: Att herr Cas- 
pers hustru skulle kallat henne »slamsäclo vore ingalunda sant; 
detta ord hade Blasius sjelf användt, såsom tvenne gode män 
kunde intyga att herr Caspers fru sagt till dem. 

Brefvet till William Bnm sade hon vara skrifvet, innan hon 
blef gift med Blasius; till badstugugången nekade hon samt hän- 
visade till William, som sjelf kunde svara, då han ju var när- 
varande. 

Angående de ringar, som Blasius sett på Komalskys finger, 
sade hon att »när hon dansade med Komalsky i julhelgen, tog 
denne ringen af hennes finger och satte på sig; två dagar der- 
efter återfordrade hon ringen och fick den strax tillbaka. 

Att hon skulle varit ensam med Komalsk}'^ i »stugan» för- 
nekade hon, ehuru Blasius och hans drängar trodde så; hon hade 
nemligen vid det tillfället varit uppe i visthuset för att taga ned 
kött. Eftersom Blasius då tilltalat Komalsky något hårdt, blef 
denne vred och deraf hade yppat sig det »parlementhe», som 
skedde mellan drängame om qvällen. 

Hvad »armklädet» anginge bad hon Blasius, att han måtte 
bevisa sanningen af sitt påstående. Äfven rörande »sömskrinet» 
sökte Malin fritaga sig under påstående, att deruti endast funnits 
tvenne handskrifter samt tvenne visor, men icke något porträtt 
af Komalsky, såsom Blasius torde antagit. 

Rätten resolverade att såväl William Bmn som Malin skulle 
aflägga ed, att de vore oskyldiga. 

Härmed var dock ingalunda tvisten afgjord, ty på grund 
af Malins nedkomst blef saken uppskjuten. Påföljande år kom 
emellertid Blasius inför rätten och yrkade att få målet åter upp- 
taget. Den II okt. 1600 företrädde kyrkoherden i Storkyrlöm, 
magister Carolus Petri Hedemorensis och vitnade hum Malins 
skriftemål hade varit, när hennes nedkomst tillstundade. Då hade 
han i sina medbröders närvaro »icke en utan några resor» för- 
manat henne vid hennes själs salighet, att hon skulle se sig vis- 
ligen före och bekänna rätta sanningen inför Gud och dem, om 
hon vore fri eller icke, för det som af hennes man blifvit henne 
tiUvitadt på rådstugan. Dertill hade då Malin svarat: »Jag vill 
ej bekänna annat än rätta sanningen», och medgaf att hon hade Digitized by Google 49 

»stäUt s^ något lättfardigb emot sin man i sitt hushåll, men 
»sjelfva gäming«i> vore hon fri för. 

Sedan hon ytterligare af kyrkoherden förmanats, »att hon 
skalle erkänna sanningen och betänka* att den eviga plågan och 
pinan och den eviga skammen vore ojemförligt mycket större än 
en liten verldslig skam», hade hon sagt, att hon ej visste utaf 
någon annan man än Blasius. Andra vittnen voro äfven inkallade; 
de förkunnade att vid den tid, då det steg som allra värst till 
med Malin, hade modem sagt: »nu ser jag att du äst skyldig». 
Malin hade då svarat: »Om jag är skyldig eller vet af någon 
annan man än Blasius, så gifve Gud, att det barn jag skall föda 
varder likt ett djefvulsbeläte och icke menniskors». 

Några d^^^ efter detta sista vittnesförhör kom Blasius åter upp 
i rätten och begärde: »att honom måtte vederfaras hvad Sveriges 
lag medgiftrer i den sorgliga saken emellan honom och hans 
hustru. Antingen rätten vill eller kan värja eller falla henne, 
dermed skulle han gärna låta sig nöja». Steg så hans hustru 
fram och jemte henne sjutton ärlige »Danneqvinnor» från Stock- 
holm. Tillfrågade af rätten, hvarföre de infunnit sig der, svarade 
de, att de kommit för att »värja» hustru Malin för »det grofva 
tiUmäle, som Blasius hade tillvitat och tillmätit henne». 

Malins moder anförde då, att endast tre timmar förrän hennes 
dotter blef förlåssad, tog hon ett glas »bastanb, som stod i fön- 
stret och med detsamma hade hon sagt: Gud gifve, att jag må 
dricka min död uti detta glas, icke allenast den timliga utan äfven 
den evige helvetes döden, om barnet tillhör någon annan än 
Blasius Dundie. 

Härefter tillspordes de sjutton hustrurna, om de ville fria Malin 
med laga ed, om sådant skulle tillsägas dem. Dertill svarade de, ja. 

Bla^us blef nu inkallad inom »lykta dörrar» och tillfrågad 
hvad han ville göra i saken; om han ville fullfölja, hvad lagen 
medgåfve, eller om han hade andra afsigter. Dertill svarade 
han, att efter han vore en gammal man och gema härefter så- 
som hittills ville bära ett ärUgt namn, vore det hans mening att 
Malin måtte fria sig såsom lagen säger, om hon kunde, hvilket icke 
blott henne utan äfven honom skulle vara till större »berömmelse» 
och ära. Dock ginge hans mening ut på, att hon först skulle gå 
ed allena; sedan skulle de Ȋrlige danneqvinnorna, som med henne 
vilja gå lag», frågas af rätten, om de ville bekräfta denna ed. 
Jakade de dertill, så ville han sedan betänka, hvad han ytterliga^re 
skulle göra i saken. Digitized by Google so 

Tisdagen derefter voro Blastas, Matin och vittnena åter uppe 
på rådstugan, hvarvid förhör anställdes med Arfvid Eriksson, som 
vittnade att nlen tid då fångebjrte skedde på gränsen, ^niUe hvar 
odi en bekänna huru han hade uppfört sig; då hade Komabky 
tagit Arfvid vid handen, i det han steg på den danska gränsen 
och Arfvid på den svenska, sägande: »jag är beskylld för en 
hustru i Stockholm, men, så sannt mig Gud hjelpe till lif och 
själ, är jag fri för henne och Gud skall vara en domare deruti 
på den yttersta dagen». Blasius berättade då, att han sjelf i sitt 
eget hus hade sagt till Komalsky: »Jag manar Eder Komalsky, 
på Eder adliga ära, att om I häften något oärligt i sinnet här i 
mitt hus mot min fattiga hustru, då beder jag Eder att I måtten 
blifva härifrån». Då hade Komalsky högligen svurit vid sin själ 
och salighet, att något sådant hade han aldrig haft i sinnet 
»Derfbre» sade Blasius »tror jag visst att Kornalsky hafv^r en 
kristlig själ i buken». 

Sedan detta var sagdt, st^ Malin fram med de sjutton hus- 
trurna, som förut åtagit sig att »värja» henne. Blasii» hade emdler- 
tid betänkt sig och sade: ed är, Gud bättre, redan härstädes nog 
aflagd, och på det att ingen »själavåda af så många och stora 
eder måtte förorsakas», ville han uppgifva sin fordran på edens 
afläggande. Dock vore detta lika kraftigt som om eden vore af- 
lagd i enlighet med 22. kap. i Rådstugubalken, den säges: »Gifirer 
målsäganden, fogden och borgmästaren honom den eden upp, 
vare så god ed gifven som gången». 

Härefter blef hustru Malin såväl af sin man som af rättens 
ledamöter samt af de sjutton »danneqvinnorna», som velat fna 
henne, »fliteligen och högeligen förmant», att hon efter denna 
dag skulle taga sig väl tillvara för ett lättfardigt umgänge med 
»löst partij», så väl kvinnor som män, och btället akta sitt hus 
och älska sin kära man samt näst Gud hafva honom för ögonen, 
honom älska och ära samt med all trohet och rättrådighet mena, 
både inom och utom huset som andra äriiga »danneqvinnor» pläga 
att göra, af hvilka hon skulle taga exempel och efterrättelse. 
Sedan Malin inför rätten försäkrat att hennes afsigt vore att uj^ 
föra sig sålunda, och Blasius ytterligare varnat henne och förbe- 
hållit sig laglig rätt att åtala dem, som »ville förebrå honom dier 
hans hustru någonting eller förolämpa dem för denna sak, antingen 
i ögonen eller på baken» blef, såsom tankeboken lyder: »all denna 
trtstiga sak mellan Blasius och hans hustru upphäfsren, så att han 
på all vänskap, kärlek och god vilja gaf inför rätten sin hustru Digitized by Google 51 

handen och hustrun tog honom på samma satt i famnen och 
gingb med hvarandra hem af rådhuset väl förlikte». 

Ännu återstod en formalitet. De bref, som Blasius företett 
under processen, skulle baras upp i rätten och skäras sönder 
(kopior skulle läggas i stadens gömmor) och likaså skulle »arm- 
klädet» förstöras, men i tankeboken meddelas att Blasius i stället 
bjöd ståthåDame, borgmästare och råd »till gäst hem till sig» och 
der blefiro både brefs^en och »ärmklädet» uppbrända i allas deras 
närvaro. 

Sålunda slutade med glam denna långvariga tvist, som er- 
bjuder många för kulturhistorikern högst intressanta drag, men 
för hvilken tyvärr ej här kunnat redogöras i detalj. SannoUkt lefde hustru Malin ej länge efter ofvanbeskrifne 
händelser. Säkert är att Blasius under det första decenniet af 
i6cx>talet en tredje gång gaf sig ut biand skären i äktenskapets 
ofta nog stormuppfyllda haf. Hans tredje hustru, Anna Hans- 
dotter, skänkte honom minst tre barn, deraf döptes i6ii V* i 
Storkyrkan en son, som erhöll faderns namn Blasius; de tvenne 
andra barnen med Anna föddes 1615 'Va och 1619 'V4.* Blasius 
var då mycket gammal; i det föregående hafva vi sett, att 
han sjelf redan år 1600 kallar sig en gammal man och enligt 
ett rådhusprotokoll af 161 5 Vxx kunde han, på grund af »ålder- 
domssvaghet», ej infinna sig i rätten. Vid Blasii död, som in- 
träffade år 1620 eller 162 1 yppade sig tvist mellan barnen i dessa 
tre giften samt Blasii enka, ofvan nämnda Anna Hansdotter, som 
särskildt kom i delo med mannens måg Peder Pedersson Bergen- 
fdt. Denne gjorde svårigheter att lemna henne del i det stora 
stenhuset vid Köpmangatan, och häröfver beklagade hon sig 
ännu 1624 i rätten, sägande att: »han tagit hennes mans hjerta 
ifrån henne och äfven tagit mannens signet, hvarmed han nu 
gjorde ,hvad han ville». Han var kort och godt, enligt hennes 
påstående, en »tjuff». 

Den »unge Blasius Dundie» omtalas ännu 1635 V3, då hans 
»fasta egendom» uppbjöds inför rätten af Simon Simonson, som 
sannolikt köpt fädemehuset. Härmed försvinner äfven Blasius 
Dundies namn ur stadens annaler. D. v. s. ännu 1699 omtalas 

* Det ir sannolikt nigot af dessa trenne barn, som åsyftas i följande an* 
irrJming i Storkyrkans räkenskaper 1627 "/>: >Begr. ett sal. Basilins Dundis 
barn». Digitized by Google 52 

den efter honom uppkallade gränden, hvars namn dock då för- 
vandlats till »Blåss Dunderts gränd». 

Troligen flyttade den nyssnämnde unge Blasius öfver till 
Skotland, ty i tillgängliga döds- och b^^ningsböcker från Stor- 
kyrkan, Tyska kyrkan eller Riddarholmskyrkan har han ej kunnat 
spåras. Deremot vet man, att halfsystem, Catharina Blasiidotter, 
som gifte sig med Peder Pedersson Bei^enfelt, afled 1650 '♦/x» och 
b^frofs i Munsö kyrka. Äfvenledes är det anledning förmoda, 
att den Brita Blasiidotter, som 1626 3o/„ vigdes i Storkyrkan 
(se Vigselboken, utg. af Sv. Autogr.-Sällskapet) med en Thomas 
Glenn, hvilken egde ett hus vid Köpmangatan och omtalas ännu 
1646 V4) samt helt visst är identisk med en Thomas engebman, 
ofta omnämnd i handlingar från denna tid, var en dotter till 
Blasius d. ä. i något af hans senare giften. Skulle denna för- 
modan besanna sig, är det äfvren mer än troligt att »en gammal 
skottzk Hustru, som war hos Tomas Glend> och begrofs i Stor- 
kyrkan 1635 Vxo (enl. kyrkans räkenskaper) var Blasii sista hustru, 
den ofvan omtalade Anna Hansdotter. 

F. U. W. Digitized by Google 53 Stockholms öfverståthållare 

Af N. v, D Friherre Rutger Fuchs. 

Ättling af en gammal adelsslägt af böhmisk- lithauiskt ursprung 
föddes Rutger Fuchs år 1682 i Malmö, der hans fader öfverste- 
löjtnanten Christian Fuchs, hviiken vid unga år trädt i svensk 
krigstjenst, då var kommendant. Modern var af svensk börd och 
hette Susanna Leonora Leijonsten. Redan 17-årig följde han 
sin faders exempel och ingick som volontär vid ett svenskt in- 
fanteriregemente. Följande år blef han fänrik, samtidigt med att 
det stora nordiska kriget utbröt. Den unge Rutger blef det dock 
icke fbrunnadt att följa hjeltekonungen på hans stolta segertåg. 
Han dömdes att stanna hemma, medan hans kamrater i Ryssland 
och Polen höljde sig med ära, men hans befordran synes ej 
hafva lidit häraf, ty 1704 var han redan kapten och kom- 
panichef. Samma år tog han del i en expedition, som skulle 
undsätta det af ryssarne belägrade Narva. Företaget miss- 
lyckades dock liksom äfven ett annat dylikt följande år, riktadt 
mot det nyanlagda, hotfullt uppblomstrande Petersburg. Fuchs 
'fick emellertid här tillfallen att visa sitt mod och sin duglighet. 
1710 upphöjdes han också till major vid Dalregementet och kom- 
menderades kort derpå med sin bataljon till det af pesten svårt 
hemsökta Stockholm for att vaka öfver upprätthållandet af de 
till stadens säkerhet träffade anstalterna. Detta värf fullgjordes af 
honom på ett synnerligen berömvärdt sätt och rotfäste än mer 
hans anseende som framstående officer. 

Segerjublets lyckliga dagar voro nu förbi. Det af talrika 
fiender ansatta fäderneslandet nödgades uppbjuda sina yttersta 
krafter for att från egna gränser afvärja de fruktansvärda an- 
greppen. Den lyckliga utgången af slaget vid Helsingborg ingöt 
dock nytt mod i de nedslagna sinnena, och en sista här utrusta- 
des for att från Turkiet söka hemföra den konung, hvars åter- 
komst ensam ansågs kunna skänka räddning ur nöden. Nu Digitized by Google 54 

fick äfven Fuchs vara med, fick som t f. öfverstclöjtnant föra 
beialet öfvcr Dalregementet, utmärkte sig vid flera tillfallen och 
tog en synnerligen ärofull del i den glänsande men gagnlösa 
segern vid Gadebusch. Svårt sårad, med högra benpipan krossad, 
fördes han från slagfältet till Wismar för att der vårdas. Efter 
ett år var han väl åter i stånd att fora svärdet for ätt land, men 
de sår, han erhållit, hade efterlemnat krämpor, hvilka under hans 
återstående lefnad skulle tidt -och ofta göra sig påminta. 

Han återvände nu till Sverige och erhöll i uppdrag att på 
nytt uppsätta det af kriget hårdt åtgångna Dalregementet Med 
detta kommenderades han derpå till Roslagen för att försvara 
denna landsdel mot ryssarnes anfall. 17 16 erhöU hati svensk 
adlig värdighet och fick samma år order att med sina dalkarlar 
rycka in i Norge ^ch fprena sig med den under konungens ^et 
befäl der befintliga am^én. Vid det kort der^fter. företagna första 
angreppet å Fredrikshalds fästning ådagalade han stor t^perhet 
och) då vid samma tillfälle öfversten vid Stkiermanlandis rege- 
mente stupat, utsåg Carl XII Fqchs till hai^s efterträdare. I 
spetsen för nyssnämnda regemente fick han nu ijji deltaga 
i det af konungen ledda andra infallet i Norge och den nya 
belägringen af Fredrikshald, hvarpå Carl 53I:s död gjprde ett så 
hastigt slut. 

Med hjeltekonuogens död tysjtnade för en tid d^t yilda 9trids- 
larmet och afiöstes af fredsunderhandlingarne. M^n .då dessa 
ej genast tycktes fora till ett för Ryssland bqhagligt. r^ultat, 
lössläppte zaren mot det olyckliga Sverige sina mox<ibräaiiare- 
flottor, hvilka på det grymmaste förhärjade och ödelade dess 
stränder., Efter att hafva nedbränt ett stort antal kuststäder be- 
slöt fienden att rikta ett afgörande sl^ mot Stockholm, yiss om 
att dess forstörande skulle bryta landets si3ta niotstånd^kraft. 
Hufvudstaden var emellertid från sjösidan väl försvsp-ad, hyarfor 
ryssarne ej. vågade ett direkt anfall mot densammaf. . De. gjorde 
stället ett försök att kringgå den starka ställningen, och genom det 
s. k. Stäkesund smyga sig fram till Stpckholqi. Lyckligtvis upp- 
täckte man i tid den hotande faran, och i feberaktig hast vidtogos 
på stället anstalter till densammas afvärjande. Försänkningar gjor- 
des, förskansningar uppkastades, och en truppstyrka ditsändes till 
desammas försvar. Knappt var detta medhunnet, förrän ryska 
flottan visade sig och landsatte sina skaror. Med våldsamhet 
stormade dessa mot de nyuppförde skansarne och voro nära att 
trots det mest hårdnackade motstånd sätta sig i besittning deraf. Digitized by Google El Friherre Rutger Fuchs, 

Öfverstäthällare i Stockholm 1739 — 1753. 

(Oljemålning tillh. magistraien i Stockholm.) \ Digitized by Google Digitized by Google SS 

då Fachs, som vid första bud med sitt regemente i ihnarsch 
skyndat till stället, kom de svårt beträngda till undsättning och höll 
fienden stången så länge till dess ytterligare förstärkningar hunno 
anlända, hvarefter ryssame med sådan kraft kastades tillbaka, att 
de nödgades åter inskeppa sig och afstå från alla vidare anfall 
mot Sveriges hufvudstad. 

I Stockholm hade vid ryktet om ryssarnes annalkande upp- 
stått en panidc förskräckelse. Så mycket större blef glädjen öfver 
deras nederlag» och Fuchs, som allmänt ansågs hafva största 
äran deraf, blef helt naturligt hyllad som stadens räddare. 
Äfven regeringen skyndade att belöna hjelten med friherre- 
värdighet och generalmajors grad. Med denna hans främsta 
militära bedrift kan emellertid hans krigiska bana anses af- 
slutad. Väl blef han äfven följande år 1720 kommenderad till 
hufvudstadens närhet för att skydda densamma mot befarade nya 
angrepp, men snart kom freden, och med den öppnade sig för 
honom nya verksamhetsfält. Han synes nu till att börja med 
hafva delat sin tid mellan de embetsgöromål, hans befattning 
som regementschef medförde, och ett verksamt deltagande i det 
nyss öppnade parlamentariska lifvet Liksom flertalet af denna 
generations män, hvilka varit vittnen till det gränslösa elände, 
enväldet orsakat, torde han med glädje hafva helsat frihetens 
återställande och liksom flertalet redlige, upplyste patrioter slöt 
han sig till det parti, som stödde den store statsmannen Arvid 
Horn i hans oaflåtliga arbete för det förhärjade, utarmade foster- 
landets återupprättande ur dess förfall. Han intog snart ett fram- 
stående rum såväl på riddarhuset som i mössornas råd och in- 
sattes i flera af ständernas deputationer, äfven i den främsta af 
2£ dem alla, den politiska maktens brännpunkt, det sekreta ut- 
sia>ttet, der han äfven visste att göra sina framstående egen- 
skaper gällande. Det stora anseende, han åtnjöt, framgår också 
deraf^ att han 1723 af Kongl. Maj:t blef föreslagen till president 
i Kammarkoll^^m, äfvensom af ständerna fyra år senare kalla- 
des till riksråd, en ära, hvilken han dock trots alla konung Fred- 
riks öfvertalningsförsök undanbad sig. 

Nationens krigiska anda, länge domnad till följd af rikets 
alhnänna svaghetstillstånd, började emellertid åter vakna, sedan 
en långvarig fred skänkt nya krafter. Hoppet att genom upp- 
liivandet af forna bragder kunna från arflienden i öster vinna 
tillhaka de förlorade provinserna anslog mäktigt i synnerhet de 
«igas sinnen. Men äfven de gamle karolinerna begynte känna Digitized by Google 56 

förra dagars stridslust ånyo uppflamma, och sjdfva Ru^er Fuchs, 
hittills en af fredspolitikens ifrigaste förkämpar och dertill en af 
Horns förtrogne vänner, greps af den allmänna hänförelsen och 
närmade sig sina hittillsvarande motståndare hattame. Också 
mottogs han af dem med öppna armar och sågs snart som med- 
lem af den krets af generaler, som öfvertagit ledningen af den 
nya krigiska rörelsen. Likaså blef han en af de 12 ledamöter 
af sekreta utskottet, hvilka erhöUo i uppdrag att utarbeta den 
»plan till rikets försvar och säkerhet», på grund hvaraf kriget föl- 
jande år blef förklaradt. 

Fuchs' hastigt upplågade stridslust dämpades dock snart 
och det af flera orsaker. Den hätska partiförföljelse, som nu, 
sedan hattarne fått öfverhand, af desse riktades mot Horn och 
hans anhängare i rådet, kunde ej annat än väcka liflig förtry- 
telse hos den store statsmannens vän och beundrare. Klok och 
besinningsfuU, som han var, började han äfven snart nog inse, 
på huru svaga grunder i sjelfva verket krigsvännemas lysande 
förhoppningar hvilade, och, väntande föga godt af den äfventyr- 
lighetens och lättsinnets anda, som så tydligt framträdde i de 
nu styrandes rådslag, vände han snart åter till sina gamla vänner 
mössorna och sökte derefter på allt sätt bekämpa dem, som 
nyss förut varit hans bundsförvanter, ådragande sig härigenom 
desses bittra hat. 

Öfverståthållareembetet i Stockholm hade emellertid blifvit 
ledigt. Fuchs, som länge önskat denna befattning, sökte den 
nu och erhöll den 18 april 1739 fullmakt dera. En af hans första 
embetsåtgärder blef att förrätta mönstring med den nämnda år 
till Finland sända trupptransporten. Tre år senare fick han vid- 
taga anstalter för att mottaga och herbergera de från det med 
så stora förväntningar begynta kriget återvändande, af brist och 
sjukdomar illa åtgångna härskarorna, af hvilka hela hopar dogo 
på Stockholms gator, innan det blef möjligt att förskaff^a dem 
qvarter. Snart derefter uppstodo nya bekymmer, då de upp- 
roriske dalkarlarnes intåg i staden der framkallade allmän oro 
och förvirring, och knappt hade detta oväsen stillats, förrän gene- 
ralen grefve C. E. Lewenhaupts flykt ur fängelset, en tilldragelse, 
som möjliggjorts derigenom, att öfverståthållaren af medlidande 
tillåtit fången att vara ensam de två sista nättema före den ut- 
satta afrättningsdagen, ådrog Fuchs mycket klander äfvensom 
misstankar för delaktighet i rymningsföretag. Också förmåddes 
han helt visst häraf, sedan flyktingen några dagar derefter blifvit Digitized by Google 57 

gripen, att gå till en motsatt ytterlighet i den olycklige genera- 
lens behandling, då han lät belägga denne med fotbojor och trots 
alla böner om ett uppskof med domens verkställande i ändamål 
att lemna nödig tid för dödsberedelsen lät exekutionen ega rum 
redan påföljande dag. Denna förklarliga men måhända alltför 
långt drifna stränghet väckte på riddarhuset en storm af förbitt- 
ring mot Fuchs, hvilken ansågs hafva kränkt hela adeln genom 
att på ett så skymBigt sätt behandla en af dess medlemmar. Den 
misstämning, som härigenom uppstod mellan Fuchs och hans 
ståndsbröder, synes hafva verkat derhän, att han efter denna dag 
aldrig satte sin fot pä svenska riddarhuset. 

Men, om han också ej mer kom att deltaga i de så ofta stor- 
miga öfverläggningame hos rikets första stånd, drog han sig der- 
för ingalunda nu tillbaka från det politiska stridsfältet. Han be- 
traktades alltjemt som en af mösspartiets främste och vidblef 
att med kraft arbeta på den regerings störtande, hvars lättsinniga 
och okloka politik utmynnat i nederlag och vanära. Vid föl- 
jande riksdag 1746 — 47 upptogs på nytt den häftiga kampen 
och Fuchs, fortfarande en af mössornas ledare, tog synnerligen 
lifligt del i de intima öfverläggningar, i hvilka fälttågsplanerna 
uppgjordes och de skarpaste angreppen på de förhatlige hat- 
tame bereddes. Men trots de rika penningemedel, som af de 
engelske och ryske ministrarne lemnades till kampanjens förande 
och hvilka af ledame sedan beredvilligt utdelades bland riks- 
dagens ledamöter till de gamla vännernas uppmuntrande och 
nyas förvärfvande, behöUo dock hattarne, hvilka äfven de hade 
sina hjelpkällor, öfverhanden. Och ej nog här med, de sökte 
älven att hämnas på sina farligaste motståndare och att träffa 
dem på alla sårbara punkter. Så tilldelades nu Fuchs en skrapa 
för den mildhet han visat vid behandlingen af den bekante 
mösspolitikem Springer, hvilken med anledning af principalat- 
frigan tiUställt oroligheter i hufvudstaden. En annan erhöll han 
på grund af visad obenägenhet att låta ständernas deputerade 
granska slottskansliets handlingar. Förnämsta angreppet gälde 
dock hans stränga förfarande mot Lewenhaupt. Man sökte 
stämpla detsamma som en akt af egenmäktighet och grymhet 
och deraf göra ett så stort nummer som möjligt, tydligen i af- 
sigt att helt och hållet störta den fruktade motståndaren. 

Derhän kom det dock icke att gå. Fuchs fick hälla till 
godo med en varning men behöfde icke afgå från sin befattning. 
At skötandet af denna synes han efter denna tid helt hafva egnat 

Ptrsonhistorisk tidskrift igoi, 5 Digitized by Google 58 

sig, öfvergifvande allt mera aktivt ingripande i politiken. Han fram- 
står äfven som en synnerligen nitisk och driftig öfverståthållare. 
Särskildt visade han intresse for ett bättre upprätthållande af ord- 
ningen i staden. För detta ändamål genomdref han bland annat 
en inskränkning af krogames antal. De skulle ej få vara mera 
än 40^ hvarvid dock bör märkas, att Stockholms invånarantal 
vid denna tid ej uppgick till 6o,ocx). Likaså gjordes början till 
en offentlig lyshållning, i det lyktor blefvo uppsatta framfor 
källare och krogar, hvarjemte husvärdarne ålades att anskaffa 
sådana till de mörka gatomas upplysande. Flera betydande ar- 
beten blefvo äfven nu i Stockholm utförda. Dit höra ombygg- 
naden af slussen vid Söderström äfvensom af vestra Norrbro 
samt byggandet af en jernbro öster om Jernvågen. Vidare an- 
lades Serafimerlazarettet, det första sjömanshuset i riket, en tack- 
jernsvåg m. m. Reglementen utfärdades for Stockholms stads 
brandförsäkringskontor, för Saltkontoret och för Sjöassurance- 
kompaniet. Ett beslut fattades äfven om renhållningsväsendets 
upplåtande på entreprenad, ehuru sjelfva saken ej förrän under 
Fuchs* efterträdare blef förverkligad. 

Den för sin stads utveckling så nitälskande öfverståthållaren 
hade i slutet af sin förvaltningstid den sorgen att se densamma 
förhärjas af en fruktansvärd eldsvåda, som ödelade en stor del 
af Norrmalm, hvarjemte Södermalm och Ladugårdslandet ungefar 
samtidigt om ock i mindre grad drabbades af samma hemsökelse. 
Kraftiga åtgärder vidtogos väl för återställandet af hvad elden 
förstört, men den gamle Rutger Fuchs fick ej upplefva det stora 
verkets fullbordande. Efter någon tids sjukdom afled han i 
Stockholm den 10 april 1753 71 år gammal. 

Bland Stockholms alla öfverståthållare finnes det måhända 
ingen, som gjort sig i så många afseenden förtjent af dess tack- 
samhet som Rutger Fuchs. Redan som ung officer hade han 
genom sitt vaksamma nit och sin skicklighet bidragit att sätta en 
gräns för den inom dess murar våldsamt rasande pesten. Seder- 
mera hade han i sin fulla mannakrafts dagar tack vare sin rask- 
het, sitt mod och sin militära duglighet räddat staden från 
att falla i de allt förödande barbarernas våld. Slutligen hade han 
ät dess tjenst egnat hela sin mognade ålders arbetsförmåga och 
viljekraft och härvidlag uträttat mera än de flesta af dem, hvilka 
varit dess högste styresmän. Också skall han bland desse alltid 
intaga ett framstående rum, förenande med krigarens lysande 
tapperhet och manligt sinnelag den civile embetsmannens ad- Digitized by Google 59 

ministrativa talanger och plikttrogna nit, politikerns omfattande 
blick och fosterländska glöd samt den enskilde mannens öfver 
förtalet höjda rena och aktningsvärda karakter. 

Vid 24 års ålder hade Fuchs första gången trädt i äktenskap 
med Margareta Stackelberg. Vorden enkling gifte han sig 31- 
ärig med Margareta Gyllenpistol. Sedan han, dock först efter 
mera än 30 års äktenskap, förlorat äfven denna maka, knöt 
den nu 68-årige mannen för tredje gången hymens band med 
den 30 år yngre Sigrid Margareta Mömer. Endast den första 
frun hade skänkt honom barn, hvilka dock alla i späd ålder 
afledo. Grefve Jakob Essen Hamilton. 

Bland det stora antal utländske krigare, som under 1600- 
talet strömmade till de segerkrönta svenska fanorna, befunno 
sig äfven tvenne bröder tillhörande den gamla, högförnäma 
skottska ätten Hamilton. Båda nådde småningom generalsgraden 
och erhöllo 1689 friherrlig värdighet. En son till den yngre 
brodern steg sedermera under Frihetstiden till fältmarskalk och 
grefve. Dennes yngste son Axel kom deremot ej längre i tjensten 
än till ryttmästare hvarefter han utbytte svärdet mot plogen och 
blef en framstående jorddrott. Gift med Beata Elisabeth von 
Essen efterlemnade han 6 söner. 

Den yngste af desse, i dopet kallad Jakob Essen, föddes 
1797 ä Kronovalls gods i Skåne. I olikhet med hvad i regeln 
gäMe för adelns söner ännu vid denna tid, fick han ej bedrifva 
sina studier i hemmet under enskild lärares ledning utan in- 
sattes som lärjunge i ett af statens läroverk. Efter slutad skol- 
kurs blef han vid 15 år student i Lund och vid 17 år kornett 
samt 6 år derefter löjtnant vid Lifregementets husarer. Redan 
i sbtnämnda egenskap kom han snart att ådraga sig en viss 
uppmärksamhet och genom en ganska oskyldig handling att 
firamkalla en våldsam storm, som slöt med ett åtal för hög- 
milsbrott. 

Han hade nämligen tagit sig för att kassera några af rege- 
mentsmanskapets beklädnadspersedlar. Bland de rusthållare, 
hvilka drabbades af ifrågavarande åtgärd, befann sig emellertid 
den store oppositionsledaren friherre C. H. Anckarsvärd, hvilken Digitized by Google 6o 

synes med begärlighet hafva omfattat detta tillfälle att låta sin 
vältalighets åskor rulla. I en till regeringen ingifven skrift be- 
klagade han sig öfver sagda förfarande i så skarpa och van- 
vördiga ordalag, att allmänne åklagaren deraf fann sig föranlåten 
att å författaren yrka dödsstraff*. Det stannade dock vid hotet, 
och Anckarsvärd blef af Svea Hofrätt förklarad ej kunna till 
ansvar fällas. 

Året efter detta domsluts af kunnande blef Hamilton 1824 
utnämnd till ryttmästare och, då han 2 år senare 29 år gammal 
tog afsked från regementet, till major i armén. Han lefde nu 
4 år som privatman, hvarefter det egendomliga inträffade, att 
han åter ingick i tjenst och blef major vid sitt gamla regemente. 
1838 tog han emellertid definitivt afsked ur krigstjensten med 
öfverstelöjtnants titel och egnade sig ät vården af sina i Småland 
belägna egendomar samt sina underhafvandes bästa. 

Det politiska lifvet hade emellertid redan länge lifligt in- 
tresserat honom. Vid 1828 års riksdag gjorde han sitt inträde 
på riddarhuset och slöt sig genast till det liberala oppositions- 
parti, som samlade sig kring hans forne motståndare Anckar- 
svärds person. Ja, han synes till och med hafva varit en af de 
allra flitigaste besökarne af den vid denna riksdag bildade s. k. 
Anckarsvärdska klubben, som afsäg att sammanhålla den adliga 
oppositionen och som ständigt öfvervakades af den dåvarande 
öfverståthållarens spioner, likasom han äfven flitigt deltog i de 
mera intima sammankomsterna i Anckarsvärds hem. 

Ånyo skulle nu Hamilton erfara missödet att komma i delo 
niéd en af tidens väldige och dermed gifva anledning till mycket 
buller. Denna gång gick det dock ej till högmålsåtal, utan det 
hela inskränkte sig till en skarp och delvis skämtsam ord- och 
skriftvexling. 

Han hade nämligen väckt en motion om indragning af åt- 
skilliga helgdagar. Det utskottsutlåtande, som afstyrkte denna 
motion, var författadt af sjelfva Esaias Tegnér, väl med dräpande 
qvickhet men i ett något högtrafvande poetiskt bildspråk, som 
föga liknade den vanliga riksdagsprosan. Der talades om »solens 
portar», om »vingarne på odödlighetens hopp» m. m. Också blef 
detsamma ganska obarmhertigt kritiseradt af Hamilton äfvensom 
af flere af hans partivänner. Skalden härmades häröfver och 
skref en kvick parodisk dikt öfver sina vedersakare. Näg^a af 
desse blefvo ej svaret skyldige, och en hel del stridsskrifter sågo 
dagen. Digitized by Google Grefve Jakob Essen Hamilton, 

Öfverstäthällare i Stockholm 1848 — 1862. 

(OljemXlninci tillh. magistkatkn i Stockholm.) Digitized by Google Digitized by Google 6i 

En annan motion, som af Hamilton frambärs vid denna riks- 
dag, gälde införandet af municipalstyrelser. Såsom för tidigt väckt 
blef den väl nu afslagen, men med densamma kan första steget anses 
taget till införandet af våra nu gällande kommunalförfattningar. 

Alltjemt ifrig oppositionsman, deltog Hamilton 1840 i den 
mot Carl XIV Johan personligen riktade s. k. koalitionen, hvilkens 
syfte skall hafva varit att tvinga den åldrige konungen att afsäga 
sig regeringen till förmån för sin mera frisinnade son. Vid samma 
års riksdag, då oppositionen äfven på riddarhuset beherskade 
valen, insattes Hamilton som ordförande i bevillningsutskottet. 
Pian torde i denna egenskap hafva väl dokumenterat sig, ty vid 
de två följande riksdagarna blef han, ehuru de konservative då 
ånyo hade öfvervigten, utsedd till ordförande i det vigtiga kon- 
stitutionsutskottet. Sedermera fick han äfven samma befattning 
i bankutskottet. 

Helt visst var det denna hedrande riksdagsmannabana i före- 
ning med Hamiltons ställning som stor godsegare och kommu- 
nalman äfvensom hans städse ådagalagda liberala tänkesätt, som 
föranledde, att han 1848 efter friherre J. W. Sprengtporten af 
konung Oskar I kallades till öfverståthållare i Stockholm. Hans 
(brsta uppgift blef här att söka helt återställa det af smittan 
frin de stora europeiska revolutionshärdarne störda politiska 
lugnet. Men jemväl på det religiösa området rådde nu stor oro 
till följd af presterskapets yrkande på ett strängt tillämpande 
af det s. k. konventikelplakatet gentemot alla af andra än stats- 
kyrkans prester ledda andaktsöfningar. Den humane och fri- 
sinnade öfverståthållaren vägrade dock att låna denna trång- 
bröstade uppfattning sitt stöd, och den allmänna opinionen 
stälde sig på hans sida. Till den friare åskådning, som snart 
kom att göra sig gällande hos regeringen med hänsyn till lag- 
stiftningen rörande kyrkliga ärenden, skall äfven, säges det, Hamil- 
ton icke oväsentligt bidragit. 

Åt de religiösa angelägenheterna synes i allmänhet den nye 
öfverståthållaren hafva egnat mycken uppmärsamket. Under 
hans ledning utarbetades också ett förslag till förbättrad själa- 
vård i hufvudstaden. För elt noggrannare iakttagande af sabbats- 
hvilan visade han sig äfven mycket nitisk. I sammanhang här- 
med meddelades strängt förbud mot caféers och restaurationers 
öppenbållande imder gudstjensten, hvarjemte skärpt kontroll ut- 
öfirades öfver offentliga lustbarheter och folknöjen, hvilka åtgärder 
från vissa håll ådrogo honom mycket klander. Digitized by Google 62 

Sitt humantetsintresse visade han genom att taga initiativet 
till uppförande af arbetarebostäder i hufvudstaden äfvensom 
andra åtgärder till de fattigare klassernas bästa, liksom hans 
frisinnade uppfattning i allmänhet gjorde sig gällande såväl vid 
utfärdandet af nya som vid tolkningen af äldre polisförfattningar. 
På kunglig befallning upprättade Hamilton förslag till ny polis- 
instruktion och höll, då denna institution tog sin början, ett tal 
som ännu skulle väcka uppmärksamhet. 

Bland vig^gare tilldragelser, som under hans embetstid i 
hufvudstaden timade, torde böra anföras nya slussbyggnadens 
fullbordande, anläggandet af en vattenledning samt det allmänna 
införandet af gaslysning på stadens gator och torg. 

Att hans verksamhet som öfverstäthållare till fullo uppskat- 
tades på högsta ort, visar sig af de upprepade ynnestbevis, han 
derifrån erhöll. Så blef han kort efter sitt tillträde af sagda 
embete generalmajor, 1850 kommendör och 1853 storkors af 
Nordstjemeorden, 1858 riddare af Serafimerorden samt pryddes 
1862, då han begärde och erhöll sitt afsked, med Vasaordens 
stora band, den enda ytterligare utmärkelse, som kunde tilldelas 
honom. Äfvenledes synes han i allmänhet hafva åtnjutit Stock- 
holms borgerskaps aktning och tillgifvenhet, hvilket bland annat 
visade sig vid den vackra afskedsfest, det vid hans afgång från 
embetet till hans ära tillstälde, vid hvilket tillfälle han varmt hyl- 
lades och hans embetsförvaltning prisades för 

»Drätseln väl i ordning bringad, 
brottets hydra strängt betvingad, 
tryggad allmän säkerhet 
och förbäUrad sedlighet.» 

Ett annat tecken häruppå är måhända att söka den, att han 
följande år valdes till ledamot af den då för första gången funk- 
tionerande nya stadsfullmäktiginstitutionen. Länge fick han dock 
icke förläna densamma stödet af sin erfarenhet, ty redan 1864 
afled han, stadd på en utländsk resa, i Paris. 

Till såväl karaktär som lefnadsbana erinrar Jakob Hamilton 
onekligen i ej ringa mån om magnaterna i det land, hvarifrån 
hans förfäder till Sverige inkommit. Human och sjelfständig, 
upplyst och frisinnad, blef han som högt ansedd jordegare och 
framstående parlamentariker omedelbart kallad till ett af rikets 
högre embeten, hvilket eljest nästan uteslutande varit beklädt af 
män, som dessförinnan innehaft höga militära eller civila tjenster. 
Och liksom det stolta örikets lorder ehuru vanligen i saknad af Digitized by Google 63 

föregående embetsmannaerfarenhet dock med framgång ses för- 
valta än den ena än den andra af landets ansvarsfullaste poster, 
så lyckades ock deras stamfrände i norden att till öfver och under- 
ordnades tillfredsställelse utföra sitt värf som Stockholms öfver- 
ståthållare. Hans minne förtjenar förvisso att äfven af efter- 
verlden aktas och hedras. 

Gilt i:a gången 1834 med Augusta Maria Liljencrantz och 
2:a gången 185 1 med Stephanie Fredrique Giesecke efterlemnade 
han två söner samt en dotter, gift först med grefve Carl von 
Plåten och sedermera med n. v. tyske ambassadören i Rom grefve 
Carl von Wedel. Ett bref från Lovisa Ulrika till Gustaf III. 

Tillh. Kanslirådet Friherre Au^. Alsirörmr. * 

Monsieur mon Fils je viens dans ce moment de recevoir 
votre lettre du 16 et cest avec plaisir que je vois votre promt 
rctour je suis charmée que votre fiévre cest passée si légerement 
et jespere que le climat de Suede vous garantira d'une rechutte, 
je suis surprise de tout ce que vous me dite de la Finlande cest 
absolument contraire a Tidée que je m'en estois formée et je 
vois quil ne faut pas se laisser prévenir, je suis ici a Swartsiö 
depuis 2 jours le tems nest rien moins que favorable et par 
consequent les promenades interrompiie, Je suis surprise mon 
cher fils que vous vouillez prendre le Deuil pour la Reine Ma- 
thilde pour 6 semaine il me semble que les notification ne venant 
que de UAngletaire ce seroit faire trop d'honneur au Dane- 
marck ce nest a ce qui me paroit une politesse pour le Roi 
d*Angletaire qui puisse nous obliger a prendre ce Deuil puis- 
quelle estoit morallement morte pour le monde vous ferai sur 
cclla ce que vous voudrai mais je crois que cest ainsi lusage 
n'ayant rien dinterressant a vous mander je me contente de vous 
rcnouveller les assurance de la plus vive amitie avec laquelle je suis 

Monsieur mon fils 

Votre bonne et tendre Mere 

Ulrique. 
Swartsiö le 236 juin 1775. 

' Afskriften beniget meddelad af friherre Alströmer. Digitized by Google 64 Ett anträd. 

Mcddcl. af —g—. 

Friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt (-stadt), som 
tillhörde en bland de äldsta adelsslägterna af Badens forna riks- 
fria ridderskap, blef i sitt andra gifte hustru till Friherre Hans 
Wachtmeister, (f. 1609 9/9 1 Riksstallmästare och Riksråd; f 1652 
^3/7). Genom detta sitt gifte är hon stammoder icke blott till de 
olika Wachtmeisterska ätterna utan äfven till en mångfald andra 
svenska adelsätter. Då hennes anor helt visst mången gång af 
släktforskare sökts utan resultat, må här, efter ett å Knstineholm 
i Södermanland förvaradt, måladt anträd, denna de Wacht- 
meisterska ätternas stammoders 16 adliga anor meddelas: 

^., rx ^ , fRiksfriherre Johan von 

Riksfnherre Johan vonJ Helmstadt ' 

Helmstadt lElisabeth von Ingelheim » 

^.^ „ ^, , IRiksfriherre Filip von 

Anna Sibylla von Helm- J Helmstadt 3 

^^^' lMargaretavon(Neuberg?)4 

fRiksfriherre Blechert von 
Riksfnherre Blechert von I Landschaden s 


s 

p 

P 

3 

< 

o 

X 
n> 

B 

I. 3*. 

a- s?3 05. Bd ^ =r 5w 
SLÖ ^ 

'^ o n 
> P 

2 

^ 5 

° a > 
1 

r 
p CL Landschaden von c /«! El: 

ro e« 
^. 0^ :r» 

a »^ a. 

5- < Sibylla, Fuchsin 
Bimbach Riksfnherre I Magdalena Nixin 
[ Ho(h)eneck^ 

{Riksfnherre Endrich Fuchs 
von Bimbach 7 
Kunigunda von Mamud ^ 

^ , , fRiksfriherre Moritz von und 
BurchardJ ^^ Liebenstein^ 
vonundzuLiebenstcmlg^l^^^^ ^^^ Styburg" 
g o g I fRiksfriherre Eberhard von 

Ä p- o Margareta von Hutten I Hutten " 
§• g^ > [ ICatharina von Zobel '» 

^., ^ ., r, . , /VT^ • IRiksfriherre Friederich von 
Riksfnherre Zeisleflf Fne- J Rosenberg *3 
derichvonLiebenstein|^^^^ ^^^ Hutten «4 

s, 


55Ö 


s 
cS 
p 

Of 


o* (S 


g 
Anna von (Keher?) i Riksfnherre Berend von 
(Keher?) «s 
Catharina von Rommel '* ' Förde i vapnet en gående svart örn med utslagna vingar i silfverflUt; pä 
bjelmcn tvenne svarta och hvita vesselhorn. 

' Ätten von Ingelheim^ som härstammade frän Rhenb essen och Pfalz, förde 
i en svart sköld ett rödt och hvitt schackrutadt kors samt pä hjelmen en svart 
vinge med ett liknande kors. Digitized by Google 65 

3 Af samma slägt som ofvanstäende Johan von Helmstedt och förande samma 
mpen. 

* En bajersk ätt von Neuberg, förande en fyrdelad sköld, i, 3 blått, 2, 4 
hvitt samt p& hjelmen tvenne vesselhorn i sköldens fUrger, finnes omtalad i Riet- 
staps >Armorial general»; då detta vapen öfverensstämmer pä det noggrannaste 
med Filip von Helmstadts gemåls vapen på den ofvan citerade antaflan, torde ej 
kunna betviflas, att hennes namn verkligen varit von Neuberg och ej >von 
Keiipber> som skriften å antafian synes angifva. 

s Den urgamla ätten Lands chaden^ som äfven varit bofast å slottet Steinach 
vid Heidelberg, förde i vapnet en svart harpa i jgyllene fölt samt på hjelmen ett 
krönt, saracenhafvnd med långt hår och skägg. Ätten anses nu vara utdöd. 

* Enligt antaflan förde hon i vapnet ett svart oxhufvud i hvitt fält och ett 
liknande hnfvud på hjelmen. Samma vapen föres af en österrikisk slägt Hoheneck, 

' Denna ätt, som troligen är densamma som den grefliga österrikiska ätten 
Fuchs von Bimbach^ härstammade från Franken, der den hade friherrlig värdighet 
och älven skref sig till Dornheim. Stamvapnet är en röd, åt venster vänd upprätt- 
stående räf i guldfält; på hjelmen en sittande röd räf. 

* Enligt antaflan var hennes vapen fyra hvita från öfre sköldkanten nedåt 
gående nddar i blått fält; samt på skölden tvenne vesselhorn delade blå och hvita. 

9 Denna ätt är helt visst densamma, som sedermera bar namnet Longo- 
Ueöenstein auf Wellenburg und Langenstein. Vapnet: två svarta bjelkar i hvitt 
fält; på hjelmen tvenne vesselhorn belagda med svarta och hvita bjelkar. 

'^ Någon ätt med detta namn har ej anträffats i vanligare tyska genealogiska 
arbeten. Vapnet är enligt antaflan en delad sköld, i öfre hvita fältet ett hjert- 
formadt, rätt uppstående, rödt blad, nedre fältet svart På hjelmen en svart blom- 
kruka (?) med öfre kanten af silfver. 

'' Den bekante reformationskämpen Ulrik von HutUn (1488 — 1523) tillhörde 
samma ätt, men var af en gren, som skref sig till Steckelburg vid Fulda. Den 
gren deremot, h varom här är fråga, skrifver sig till Stoltzenberg samt for samma 
vapen, tvenne gyllene snedbjelkar i rödt fält, men olika hjelmprydnad, nemligen 
öfverkroppen af en rödklädd man i profil med röd toppmössa, gyllene fodrad 
med guld, nederkanten uppviken. Enligt vapenböckerna skall mössan vara för- 
sedd i toppen med svarta tuppQedrar; detta finnes likväl ej iakttaget på antaflan. 

" Vapnet är ett rödt hästhufvud i silfverfält samt ett liknande hästhufvud 
på hjelmen. Detta vapen föres af en badisk ätt Zobel von Giebelstadt^ men en- 
ligt Rietstap (anf. arb.) skall hästhufvudet i sistnämnda ätts vapen vara betsladt 
med svarta remtyg. 

'3 Denna ätt von Rosenberg Sjmes härstammat från Bajern. Vapnet utgöres 
af en delad sköld, i öfre fältet sex stolpar, hvarannan röd, hvarannan hvit, nedre 
filtet lika det öfre med färgerna i motsatt ordning. På hjelmen tvenne utåt vända 
sranhnfvnden med böjda halsar, till höger rödt, till venster hvitt samt mellan dem 
en röd heraldisk ros. 

^ Hon var helt visst af samma ätt som Eberhard von Hutten^ se ofvan. 
Vapnet angifves i antaflan lika med den ofvan nämndes. 

*' Af antaflan att döma skulle denne hetat von der Keher samt i den hvita 
och svarta, delade skölden fört ett tuppben, svart i det hvita fältet och hvitt i det 
svarta; på hjelmen tvenne hvita vingar, belagda med svarta, tistelliknande figurer 
samt mellan vingame öfre delen af en hvitklädd, manlig figur i profil. Hos 
Rietstap upptages ingen slägt med detta namn, men väl en frankisk slägt Keher^ 
genamnt Truchsess von Henneberg^ hvars vapen, enligt sistnämnda källa, mycket 
Öfrerensstämmex med det ofvanbeskrifna. Klufven sköld: öfre fältet hvitt, nedre 
svart; öfver begge fälten ett tuppben, rödt i öfre och hvitt i nedre fältet; på hjel- 
men öfre delen af en svartklädd manlig figur i profil, näsan utdragen i form af 
en tnppnSbb; i armames ställe synas tvenne vingar, hvar och en af dem belagd 
med ett rödt tuppben, det högra omvändt. Mycket antagligt är, att här föreligger 
en felskrifning med afseende på namnet, äfvensom att en ofullständig vapen- 
beskrifiiing legat till grund för antaflan. Sädana felaktigheter konstateras mycket 
ofta i dylika anträd, isynnerhet i de äldre leden af 1600-talets anherreuppställningar. 

^ Vapen enligt antaflan: fyrdelad hvit och svart sköld, pä hjelmen tvenne 
vefselbom 1 sköldens färger. Namnet kan äfven läsas >Rummeh ; flere ätter med 
namnet Rommel 1. Rummel finnas hos Kneschche. Deras vapen äro dock i öfver- 
ensstlinmelse med ofvan beskrifna. Digitized by Google 6S Utdrag ur bref' från C. C. Cjörwell 

till 

Presidenten Friherre Axel Gabriel LeUonhufvud' och 
kammarherren Friherre Knut Henrilc Leijonhufvud.3 

Den 1 8 augusti 1786 var let för Landet och des Gröda mägta 
osundt Väder, Blåst och Regn hela dagen; så at en vacker Nit- 
tonde Augusti i år icke stod at förmoda, icke heller var den al- 
deles ren och klar, mindre varm, men dock ej oangenäm.» Den 
19 på morgonen var det mulen himmel, men klarnade det opp 
mot middagen, och när kvällen kom kastade månen sitt milda 
sken öfver Stockholms horisont och »ökade än vidare Dagens 
Högtidlighet. Högtidlig var den ock i det afseendet at vår Nå- 
dige Gustaf begaf sig om förmiddagen ifrån sit kära Lofö til det 
sig ännu kärare Haga: en ort, hvar Hans Maj:t, enligt nedanstå- 
ende Inskription grundat Sveriges väl, eller, som är detsamma, 
sin magt at gjöra Sverige rätt lyckligb. 

Baron Armfelt hade vid det nya Hagas grundläggning an- 
ordnat en fest konungen ovetande; då H. M:t anlände till Haga 
ofvannämde dag jämte hofvet mottogs han af trumhvirflar, hvar- 
vid »Cycloper, Herdar och Nympher framkommo utur Skogen» 
och »under Dans och Sång firades Dagen, dubbelt säll, dels i an- 
seende till Minnet af den för 14 år sedan i samma nejd anlagda 
Riksbygnaden, och dels efter i år på samma Dag en ny Bygnad 
till hägn för Konsterna och Behagen» skulle grundläggas, hvilket 
skedde med stora ceremonier. Hofmarskalken baron Manderström ' Brefven förvaras inbundna pä Hvilsta i Klosters socken i Södermanlands lin 
samt äro skrifna under åren 1786 och 1787; det första är dateradt Stockholm den 
27 oct. 1786. 

' A. G. Leijonhufyud f. 1717 '3/^^^ -j- jyg^ »©/g. Han böljade sin bana som 
e. o. kanslist i riksarkivet, men Öfvergick sedan till den militära tjänstgöringen: 
öfverstelöjtnant i armén 1763 erhöll han afsked 1766 och utnämndes till hof- 
marskalk och öfverste kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina; blef seder- 
mera landtmarskalk (1771) samt president i Åbo hofrätt (1775 — 1780). Ledamot 
af Vitterhets och Musikaliska akademierna samt utgaf bl. a. »Tankeval i anledning 
af Sön- och Högtidsdagsevangelierna». 

3 H. K. Leijonhufvud, f. 1730 »"/n, f 1816 *9/«o. Den föregåendes broder. 
Sedan han tillhört olika regementen såsom styckjunkare, fUnrik och löjtnant, blef 
han 1766 utnämnd till kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina. Han har ut- 
gifvit Tronchins tal om partiandan. Digitized by Google hade författat inskriptionen på den plåt, som inlades i grundste- 
nen och lydde inskriptionen som följer: 

>/« amoeno hoc loco^ 

Ubi ante annos XIV publicae Salutis 

Fundamenta meditatuSy et unde(/) 

eodem hoc die ac mense Patriant 

Vindicatum profectus erat 

Gustavus III 

propria nunc manu-edificii hujus 

Fundantentum posuit 
die XIX Augusti MDCCLXXXVL 

Det nya Haga, som skulle komma att visa sig på en fram- 
springande hög udde strax norr om det dåvarande Brahelund, 
odi hvarifrån det icke allenast var en hänförande utsikt öfver 
Brunnsviken, utan man äfven kunde se slottet och flera kyrkor i 
Stockholm, skulle enlig^t ritningarna »blifva en Rotunda med Dome 
öfver och på 4 sidorna i oval uppförda Rum, samt med Colonner 
beprydt». Det förmodades att konungen skulle kalla »denna sin 
nya Lustgård» för Albano, hvilken skulle fS en vacker »Pendant» 
i det af riksrådet grefve Creutz* planlagda Tivoli vid Bergshamra. 

Sedan grundläggningsceremoniema voro öfver, inbjöd den i 
storamiralsuniform klädde hertig Karl de öfriga kungliga perso- 
nerna till att i präktigt utstyrda slupar företaga en fa:rd på den 
förtjusande Brunnsviken. Under färden lät öfverståthållaren baron 
Karl Sparre från sitt Bellevue aflfyra det ena kanonskottet efter 
det andra, för att förhöja festens glans och göra den mera stor- 
slagen. Då sjöfarden ändats och öfriga festligheter voro slut be- 
gifvo sig de kungliga personerna med svit utom konungen den 
van%a vägen tillbaka till Drottningholm. Konungen däremot for 
för första gången till Drottningholm den »Nya vägen», som hof- 
stallmästaren Munck lät anlägga i det närmaste i rak linie från 
Kungsholmen öfver en bro till Traneberg. För vägens vidare 
finamdragning hade sprängningar och rödjnmgar gjorts till när- 
maste »Båtstället» vid Drottningholm. Ehuru denna vägbyggnad, 
anläggandet af engelska parken vid Drottningholm, uthuggningarna 
vid Karlberg, planteringarna omkring Haga, det nya slottet vid 
Brahelund och detta senares inköp kostade stora summor, så an- 
sågs att dessa penningar voro väl använda, då de stannade i lan- 
det och kommo konstnärer, arbetare, byggnaderna, vägarna och 
parkerna till godo. Digitized by Google 68 

Däremot klagades kanske tämligen allmänt öfver konungens 
stora frikostighet med dyrbara presenters förärande till det danska 
hofvet och dess svit, hvilka kort förut hade gästat lägret nere i 
Skåne. De båda prinsarne af Holstein Augustenburg fingo hvar 
sin dyrbara ring med konungens porträtt, och danska statsmini- 
stern erhöll den s. k. ambasadörpresenten. Ej långt efter det 
danska besöket, besvarade konungen detta med en visit hos 
kronprinsen af Danmark på dennes slott Marienlyst, där hela 
danska hofvet var församladt, och där konungen intog middag, 
hvarefter han på eftermiddagen begaf sig till Helsingborg. Vid 
slutet af middagen serverades en mängd goda och läckra frukter, 
hvilka konungen lät sig väl smaka. Härunder inträffade det, att 
konungen af Danmark fick ett af sina vanliga anfall, så att han 
till allas bestörtning helt hastigt reste sig upp och gick från bor- 
det, hvarvid alla måste lemna sina platser och följa med. Vid 
den kungliga taflfeln, där konungens hofherrar blifvit placerade, 
hade de danska excellenserna och ministrarna nekat att taga plats 
då de ej ville sitta under de unga svenska hofherrama. På tal 
om danska hofvet yttrar Gjörwell följande: »Hvad Krön Prinsen 
af Danmark beträffar; så är han mig af en Svensk officerare, som 
varit flera gånger i Danmark och noga gjort sig där i Hofvet 
bekant, beskrifven att vara en mycket reglerad och arbetsam 
Herre, men ej af något stort Snille, äfven som utseendet är icke 
behagligt. Han är högst ljus eller blond, både til hår, ögonbryn 
och hy, til vexten mager, lång och gänglig, til sinnet förbehållen, 
således icke lätt at känna, samt så stor Hushållare, at det går alt 
til en hos sådan Person oväntad sparsamhet; men det som alt 
ådrager sig mesta upmärksamheten är det, att en Herre i hans 
Stånd aldrig synes rätt glad eller njuter några mot hans år sva- 
rande nöjen, ja nästan aldrig ser man honom skratta, utan högst 
litet draga på munnen: hvadan man i sjelfva Danmark börjar 
frukta för honom när han en gång blifver konung, ehuru mycket 
han är det nu redan, sedan han förer ordet i Stats ConseUen och 
besatt densame med sina Herrar, då den förre afskedades 1784, 
och nu äfven nyligen placerat sin svåger, Arf Prinsen af Holstein 
Augustenburg där vid sin sida.» Digitized by Google 69 

Den 31 december 1786 skrifver Gjörwell att »omöjligen kan 
jag med godt samvete sluta detta år, utan at upvakta Begge 
mina Nådiga Herrar», som troligen ej skulle fålla för stränga om- 
dömen om »en gamal Bibliographs små anteckningar». I anled- 
ning af Svenska akademiens högtidsdag fortsätter han: »Nya 
Svenska Parnassen har nu firat sin första Högtidsdag» och att 
därom fanns artiklar införda i Inrikes Tidningame, »men hvad de 
icke förmäla är, til följe af mit underdåniga b^rep, det förnämsta 
och som jag af flera kännare hörer bekräftas, at Äreminnet öfver 
Fältmarskalken Torstensson är af Hans Maj:ts egen Höga Hand 
författadt under Des senare vistande i Upsala. Ack! hvad vi alla 
längta at få läsa hvad en stor Konung skrifvit om en stor Man». 

>0m konungen ej författade hjältedikter», så är, fortsätter Gjör- 
well »jag dock nästan alldeles öfvertygad, at Hans Maj:t författar 
memoirer om sin både Tid och Regering: ty jag har hört af så 
många, -alt ifrån Grefvar til Kammartjenare, att Hans Maj:t skrif- 
ver mycket och läser noga in det som således skrifves och hvad, 
kan det annat vara, än les Memoires de Gustave III? Så gärna 
jag ock dessa läste, så är dock Gud mit vitne at jag aldrig vil 
läsa dem, dock under vilkor, at jag först blir 100 år gammal och 
at Gustaf ej lägger Spiran och Pennan ifrån sig, förr än minst 
10 år derefter: ty mit Hjerta har ingen Frid, så snart jag tänker 
på, at en sådan Konung kunde oss i förtid ifrånryckas, och under 
en sådan förtid hvad blefve då af Sverige? Dock jag hoppas at 
Gud hörer våra Böner, och uppfyller så denna, som följande ön- 
skan af Grefve Gyllenborg för vår Krön Prins, tolkad uti denna 
handskrifna Tillagning til Tåget öfver Balt», hvilken tillägnan slu- 
tade med stroferna: 

»Du blir oss dubbelt kär. Du skal för båda svara; 
Och med en Gustafs Namn och danad af Hans Själ 
Fullkomna Hjältars Verk och stadga Sveriges Väl!» 

Till denna önskan fogade Gjörwell, som han själf skrifver, sitt 
»okonstlade prosaiska» amen! 

Vid relaterandet af en del utländska notiser meddelar Gjör- 
well att en tysk grefve von Dyhrn i sin skrift »Bemerkungen liber 
die Politik des achtzehnten Jahrhundrets» bland annat förklarar or- 
saken till Sveriges olyckor under konung Karl XII vara denne 
konungs känslolöshet för det vackra könet, »ty säger han, om 
antingen Aurora Königsmark icke varit til, eller om Karl XII:s 
Moder tillåtit denne sin Sons kärlek för samma Grefvinna, så hade Digitized by Google 70 

Sverige ännu varit et mägtigt Rike». Detta den tyske grefvens 
påstående säger sig Gjörwell ej begripa, ty »hade Greivinnan Au- 
rora Königsmark icke varit til, så hade Comte de Saxe icke 
kommit til, eller ock hade konung August skänkt verlden denne 
äfventyrare och Hjelte ä Taide d'une autre Beauté, och hvarvid 
Sverige förmodligen ingenting hvarken vunnit eller tappat. At 
Konung Carl, såsom Prins, varit kär i den sköna Fröken Aurora 
Königsmark, har jag icke hördt omtalas. Har det så varit så har 
det varit en ganska oskyldig kärlek som den dygdiga Drotning 
Ulrica Eleonora altför väl hade kunnat tillåta emellan 2:ne Barn; 
ty när hon dog 1693, var Kon. Carl XII nyss 11 är gamai. När 
han sedan blef Konung 1697, var han en yr Herre på alt sätt, 
och man får ej svärja honom fri den tiden ifrån alt Galanteri; 
men med den nyssnämnda Grefvinnan kunde ingen aimable Con- 
versation då äga rum; ty Fröken Auroras sköna morgon var dä 
redan fläckad ai de kända molnen, och Grefven af Saxen född 
1696. Ifrån den tiden talte han henne icke heller mera. Men det 
vil jag medgifva at om Kon. Carl XII fät mera smak för verk- 
liga Nöjen hema i sit Land än för halsbrytande Kämpadater på 
Gränsen af Asien, så hade väl Riket härdat vida bättre ut med 
de förre Campagnerna än med de senare». 

Till slut skrifver Gjörwell: »jag har blifvit egare af en inter- 
folierad Almanacka för år 1770, som tilhört Sal. Fältmarskalken 
Gr. Ehrensvärd och uti hvilken han gjort åtskilliga anteckningar; 
ibland annat har han i densamma infört utkastet til en Grafskrift 
öfver sig, så lydande:» 

»//är hvilar 

Aug, Ehrenswärd 

Som föddes år 17 jo under Sveriges nöd 

Och som dog år ly under Sveriges yra. 

Hans vänner hafva varit 

Gabr, von Seih^ Axel Fersen^ Christof. Joh, Rappe^ 

Sam. Klingenstierna^ And. Celsius^ Mårten Strömer och 

Joh. Haartman. 

Hans gjämingar ligga tyste uti Sveaborg och vänta 

Efterverldens Dom. 

Hans Hustru har varit Cathar. Elis. Adlerheim 

och 

Hans Son Carl August 

Han tackar nu Gud för det han uplyst får lefva i Evigheten». Digitized by Google 71 

»Mycket märkliga ord til slut» fortsätter Gjörwell och säger 
att Ehrenswärd ihade lefvat länge såsom en deciderad, manifeste- 
rad och såsom han själf trodde, raisonnerad Fritänkare, men både 
lefde de sista åren och dog vid full Sinnestyrka, såsom en Christen» Från Lilla Bellevue* vid Stockholm skrifver Gjörwell den 13 
april 1787 och tackar för bref. »Men förlåt, at jag svarar mycket 
försent; men ganska få veta, hvad Gubben Gjörwell har för tung 
Båt at ro uti, med honom (år fördenskull något, nej mycket öfver- 
ses.» Sedan fortsätter han och meddelar nyheter: »den största af 
alla är den, att vår Prinsessa, efter 20 års väntan på sin gamla 
Mosters, Prinsessan Amalias Dödsfall, nu äntligen avancerat ifrån 
Coadjutorska eller Coadjutorinna, fy! hvad säger jag? uti Svenska 
Hof-Calendem heter det Coadjutrice, till Abbedissa, und zwar zu 
eintr gefursteten Aebtissin in Quedlingburgy således kommer 
Hennes Kongl. Höghet at nu snart anträda sin andra utländska 
Resa för att låta högtidligen eller canonice inthronisera och in- 
vestera sig uti detta det Heliga Romerska Rikets Protestantiska 
Stift, hvaruppå hon får den äran at sitta per Fullmägtig på Riks- 
dagen i R^ensburg, men också derjemte hafva den creve coeur 
at erkänna sig för Vasal under Kurfursten af Brandenburg, såsom 
varande Stiftets Patron eller så kallad Erbvogt. Men emot denna 
Compliraent, som hon nödsakas gjöra sin Höge Cousin, drager 
hon också hit öfver sedan årligen 20,000 Rdlr, som fogade til 
den lilla Bagatellen af minst 25,000 Plåtar uti så kallade Hand- 
penningar, hvilka hon ^er af Kronan Sverige, ofelbart blifva til- 
räcklsge at än vidare underhålla den Kongl. Abbedissans ärbara 
Hof > Decanissa i Quedlinburg »är åter Prinsessan Augusta Do- 
rothea af Brunswik-Wolfenbiittel den samma, som strax efter vår 
Revolution var på vägen att träda ut i verlden och gifta sig med 
Prins Fredric, men hvilket icke kom til verkställighet förmedelst 
vissa utländska Considerationer, oss sannerligen till ingen froma, 
ty ofelbart hade Hertigen af Östergötland lefvat ganska Borger- 
ligen med sin Gemål och Kongligen försedt Riket med veder- 
borlige Arfvingar». 

»Förljudes såsom skulle Öfverste Kammarjunkaren Baron Arm- 
felt äma med första resa til Finland, för att där taga sit förvärf- ' Beboddes af GjörweU. Digitized by Google 72 

vade Åminne i besittning. Under hans frånvaro, som lärer myc- 
ket saknas af Stats Secreteraren Schröderheim, förmodas at ToU, 
Munck och Ruuth icke lära därvid förlora något inom Hofvet, 
utan med full Force förestå sina Departementer och försäkras det 
at vår nye Stats Sekreterare Franc har eller får invisning, eller 
kanske bättre sagt Survivance på den lilla Sporteln, efter hvilken 
Stats Contoiret en eller annan gång myst på munnen, jag menar 
General Post-Directionen; ja man gissar vidare at han torde aldeles 
adjungeras den fattige Stats Sekreteraren Benzelstierna på des 
ålderdom såsom Coadjuteur. Om så sker, ligger också uti denna 
Nåden stor Rätvisa; ty ingen Civil-Ämbetsman har så mycket 
arbetat för och under Konungens egna ögon, som förstnämnde 
Stats Sekreterare. Nu är Hr von Asp * ifrån Paris kommen uti 
hans Ställe till Öfver-Chefskapet vid Rikets Hemligaste Bureau, 
hvilken således hädanefter lärer få den Nåden at beresa Europa 
med Hans Maj:t; eljest står också Hr von Moltzer * uti stort både 
Förtroende och Tycke hos Konungen, nytjas dock merändels vid 
de inrikes Tourerna. Baron d'Albedyhl, Minister i Danmark, 
dock hema på Permission, repeterar nu sin Latin i Upsala. Han 
är en ganska vitter Herre, sjelfva Godheten, ja Ädelmodet, och 
blir en ofelbar Gynnare af de Lärda.» 

»Baron Fredric Sparre, 3 har nu åter fåt en ny Dauphin, Gud 
late den då lefva, ja länge lefva! Det är den gode Herren just 
et Önskebarn. Baron Silfverhielm, * Magnetiseraren, opererar nu 
un peu plus lentement autour de son Bacqet, än vid Harmoniska 
Societetens första öpnande.» Baron Silfverhielm 5 Theologen åter, 
raskar i Upsala ifrån sig sitt Pensum för att i tid komma til Ex- 
perience af den så efterlängtade Cura Pastor alis. En Baron* Mör- 
ner, också officerare och, om jag minnes rätt, Lieutenant vid Sö- ^ Per Olof von Asp (enl. Svenska Adelns ÄUartaflor af G. Anrep), f. 1745 i 
Stockholm; presidentsekreterare i minisleriella departementet 1786; f 1808 "^/a i 
Stockholm. 

■ Sebastian Andreas von Moltzer (enl. Svenska Adelns Ättartaflor af G. Anrep) 
^' 1757 "^8 i Pomern; förste sekreterare i presidentsexpeditionen; f 1826 ^It på 
Ebbelorp vid Kalmar. 

3 Förmodligen friherre Fredrik Sparre (enl. Sv. Ad. Ättart. af G. Anrep) f. 
1 731 ^a; riksråd 1781, f 1803 3% på Åkerö. 

^ Öfversten friherre Karl Göran Silfwerhielm (enl. Sv. Ad. Ättart. af G. An- 
rep) f. 1759 ^^8; t i8o8 «« „ i Uleåborg. 

5 Förmodligen andre sekreteraren i kabinettet för utrikes brefvexlingen fri- 
herre Göran Ulrik Sil/iverhielm (enl. Sv. Ad. Altart, af G. Anrep) f. 1 762 ""♦/xt; 
t 1819 '° 9 på Bredsjö i Upland. 

^ Friherre Ludvig Mörner, (enl. Sv. Ad. Ätlart. af G. Anrep) f. 1 764 Vx« på 
Rödjenäs; fänrik vid Södermanlands reg:te 1787; biskop i VexiÖ 1800; f 1823 
'Vxo i Stockholm. Digitized by Google 73 

dermanländingame, lade redan förlidet år i Upsala bort Värjan, 
för at gå med Boken i hand fram til en Biskopsstol, utom flere 
Högvälbome Aspiranter, som omnämnas. Grefve Schwerin * är 
Präst: han tager saken serieusement, och studerer för at bli en 
lärd Biskop, ja, hvad ändå mer är, en verkelig biskop. Til den 
ändan reste han ifrån Fästmö, Ordens-Stift och Biktstol, til Göt- 
tingen, emandes icke komma dädan, förrän han befinner sig väl 
utrustad emot alla våra Hofjunkares och Kättares anlopp.t 

>Bibliothekarieme halva nu på någon tid just råkat slå Stall- 
brödra-lag med Theater-Parnassen. Herr Clewberg* är Sous-Di- 
recteur vid sjelfva stora Administrationen, medan Hr Leopoldt 
skrifver Prologuer, Operor och Dramer; men icke nog härmed. 
Hr Risteli 3 kommer nu ock at dirigera en helt ny Upsätning af 
Svenske Skådespelare hvilka skola på Bollhuset upfora Tragedier 
och Comedier af det Slaget som äro värdige sådane åskådare 
hvilka frequentera Hofvet och den Svenska Akademien, medan 
Hr Stenborg* icke desto mindre fortfarer at förlusta den ädlare 
delen af Populacen med sina Comiska Sångspel och snygga Far- 
cer. Men tyvärr! hela denna Legion af industrieusa Snillen kan 
dock ej ersätta den stora förlusten af Hr de Monvel s som aldrig 
mer vil återkomma til det kalla Norden, äfvensom Mad. Hus ^ nu 
också endera dagen är resfärdig till Ryssland.» 

Gjörwell slutar brefvet med följande: »Vil icke bedröfva med 
flere Nyheter,» utan slutar med att bedja »om alt Godt för Ko- 
nungen och Riket för Lindö ' och Bellevue.!» 

Karl K:son Leijonhufvud. ' Kjrkoherden i Sala, grefve Fredrik Bogislaus von Schwerin (enl. Sv. Ad. 
Altart af G. Anrep) f. 1764 7io i Stralsund; f 1834 'A i Stockholm. 

* Ahrakam Niklas Clewberg adlad Edelcrant%. 

"^ Aäclf Fredrik RisUll\ dramatisk öfversÄttare, konungens enskilde biblio- 
tekarie. 

^ Karl SUnbcrg^ operas&ngare, hofsekreterare; f. 1 752, f 18 13. 

5 Jacques Marie Boutet de Monvel^ fransk skådespelare och teaterförfattare, f. 
1745. t i8«. 

^Sopkie Hus^ fransk sk&despelerska, anstäld i Sverige 1784—87. 

^ Ägdes af presidenten friherre Axel Gabriel Leijonhufvud. Persmhistorisk tidskrift zgoi. Digitized by Google 74 Carl Pontus Lilljehorn. 

En >kunganiördare>. Genom välvilligt tillmötesgående hafva vi blifvit satta i till- 
fälle att här meddela det hittills okända porträttet af en af de 
mest bemärkte deltagame i sammansvärjningen mot konung Gus- 
taf III, en af dessa egendomlige »kungamördare», till hälften aristo- 
krater till hälften jakobiner, lågande samtidigt af en entusiastisk 
kärlek till friheten och af en våldsam förbittring mot den konung, 
som vågat kränka och förfördela Sveriges adel. Till största delen 
begåfvade och verkligt bildade män, varmt hängifne sitt foster- 
land och dess fria samhällsskick, uppfylde af mod och verksamhetslust 
förete de onekligen, i trots af det ohyggliga dåd, hvartill de af sin 
partifanatism förleddes, att i mer. eller mindre mån låna sin med- 
verkan, många sympatiska drag, ej minst den, hvars bild här åter- 
gifves. En kort skildring af hans lefhadsöden skall kanske derför 
ej sakna intresse. 

Carl Pontus Lilljehorn var född 1758. Fadern, död före so- 
nens födelse, var kapten vid artilleriet. Modern hette Clara Lo- 
thigia och hade varit Gustaf III:s amma. Konungen, som synes 
hafva hyst tilllgifvenhet för henne, omfattade äfven hennes tre 
söner med mycken bevågenhet. Pontus, som var den yngste, 
kom tidigt som page till hofvet, der han erhöll sin uppfostran. 
Vid 15 år anstäldes han som fänrik vid lifgardet, vid 18 blef han 
löjtnant och vid 23 kapten. Tio år senare hade han stigit till 
major och var tillika öfverstelöjtnant i armén. Hos konungen stod 
han alltjemt i nåd och uppbar en icke obetydlig pension ur hans 
handkassa. Tillika erkänd som en ovanligt framstående och tap- 
per officer och åtnjutande det största personliga anseende ända 
derhän, att han af föräldrar allmänt framhölls som ett mönster för 
deras unga söner, kunde han med skäl vänta en lysande framtid 
på den militära tjenstemannabanan. Men hans ärelystnad var af Digitized by Google Carl Pontus Lilljehorn. 

(Efter miniatyr tillh. Fröken Eva M. A. Ch. Lilljehorn.) Digitized by Google Digitized by Google 75 

annat slag. Literärt intresserad hade han egnat en stor del af 
sin från tjensten lediga tid åt läsning och derunder insupit de fri- 
hetsidéer, hvilka då så allmänt omfattades af alla känsliga sinnen 
och hvilka snart skulle framkalla så fruktansvärda hvälfningar i 
Europa. Då de första förebuden till den storm, som skulle bort- 
sopa århundradens verk, visade sig i Frankrike, omfattades de af 
lilljehom med det största intresse. Särskildt blef Lafayette hans 
hjelte, och han begynte drömma om att i* Sverige spela en Lafa- 
yettes rol, detta så mycket hellre som de senare årens tilldragelser 
i hans fädernesland af honom skarpt ogillades. Särskildt hade 
Gustaf ni:s våldsamma tillvägagående mot adeln vid 1789 års 
riksdag, dervid Lilljehoms egen farbror låtit bruka sig som ko- 
nungens redskap, uppväckt hans lifliga förtrytelse. Det blef der- 
för ej svårt för den gamle ränksmidaren general Pechlin, hvilken 
med allt skäl kan betecknas som hufvudmannen för det sannolikt 
ej ringa antal missnöjde, som arbetade på att åstadkomma en stats- 
hvälfning i frisinnad riktning, att fånga Lilljehom i sina nät. På 
grund af hans ställning och hans inflytande vid lifgardet trodde 
man sig genom honom kunna försäkra sig om detta regementes 
understöd vid en blifvande kupp. Han blef också snart en af de 
främste i konspirationen och betraktades som företagets egentlige 
militäre ledare. Jämsides med denna sammansvärjning, som ur- 
sprungligen endast afsåg en ändring af författningen, hade emel- 
lertid äfven en annan uppstått direkt riktad mot konungens lif. 
De båda konspirationerna trädde dock efler hand, om ock endast 
genom några få af deltagarne i desamma, i förbindelse med 
hvarandra. Den ena skulle utföra dådet, den andra derefter så 
mycket lättare verkställa den planlagda statshvälfningen. Till 
Lilljehoms heder måste det dock nämnas, att han först bäfvat till- 
baka för mordgeraingen och protesterat mot densamma. Till slut 
synes han dock hafva förmåtts att gå in derpå. Väl hade Gustaf 
ni öfirerhopat honom med välgerningar, men hade icke en Bru- 
tus offrat sina egna söner, då det gälde fäderneslandet? Lillje- 
hom skulle alltså låta det politiskt nödvändiga brottet hafva sin 
gång och derefter i spetsen för gardet betrygga genomförandet af 
den nya ordningen. Mordets utförande, flera gånger uppskjutet, 
utsattes slutUgen att ega rum på operamaskeraden fredagen den 
16 mars 1792. Nu var sålunda den efterlängtade stund kommen, 
då Lilljehom skulle blifva nationens hjelte och återställa dess af 
konungen våldförda frihet. Men i samma mån det afgörande ögon- 
blicket nalkades, började samvetets röst göra sig hörd hos den af Digitized by Google 76 

äregirighet och frihetsentusiasm berusade mannen. Slutligen kunde 
han ej längre motstå dess manande stämma. Han måste, kosta 
hvad det ville, söka förhindra, att hans kunglige välgörare föll för 
mördarens kula. Redan aftonen före den för attentatet bestämda 
dagen satte han sig ned att skrifva ett till konungen stäldt anonymt 
bref, hvari han, uppgifvande sig vara en riksdagledamot af oppo- 
sitionen, som genom en tUlfällighet fått kunskap om de anslag, 
som förehades mot konungens lif, besvor denne vid allt hvad he- 
ligt var att inställa aftonens maskeradbal, der, om han infunne sig, 
döden med säkerhet skulle möta honom. Morgonen den i6 mars 
synes han fortfarande hafva befunnit sig i samma ångerfulla stäm- 
ning, ty då afslutade han sagda skrifvelse. Han dröjde likväl 
med att afsända densamma och infann sig sedan på den bekanta 
middagen hos Pechlin, den s. k. kärleksmåltiden, som bevistades 
af flere af de främste sammansvurne. Efter middagen deltog han 
till och med i den slutliga öfverläggningen emellan Pechlin och 
Jakob v. Engeström om de åtgärder, som skulle vidtagas, sedan 
konungen mördats. Sjelf säger han sedan i sin bekännelse inför 
rätten, att han aflägsnat sig från denna sammankomst »med sorg, 
grämelse och förtviflan i hjertat i det fulla uppsåt att komma 
hela den djefvulska planen att manquera medelst brefvet till ko- 
nungen». Häremot strider dock en uppgift af en af de medsam- 
mansvurne, C. F. Ehrensvärd, hvilken lemnade Pechlinska huset i 
hans sällskap. Enligt densamma skulle Lilljehom vid sagda till- 
fälle med största hänförelse hafva uttalat sig om den nu förestå- 
ende revolutionen och med harm tillbakavisat alla tvifvelsmål på, 
att det denna gång verkligen skulle blifva allvar af. Han hade 
härjemte tagit löfte af sin unge vän, att denne skulle infinna sig 
på maskeraden och så snart det märkliga inträffat derom gifva 
honom underrättelse. 

Huru nu förklara dessa mot hvarandra så stridiga framställ- 
ningar? Helt visst befann sig Lilljehom i ett tillstånd af feber- 
aktig spänning, af den mest våldsamma sinnesoro. Samvetsbe- 
tänkligheter och farhågor å ena sidan, frihetskärlek och äregirig- 
het å den andra kämpade en rasande kamp om herraväldet i 
hans själ, som svag och obeslutsam vacklade fram och åter. På 
morgonen hade han skrifvit sitt bref färdigt men sedan ej kunnat 
förmå sig att framlemna detsamma. Vid sammanträffandet hos 
Pechlin med de öfrige sammansvurne, hvilka med vördnad och 
förtröstan sågo upp till honom, vaknade sannolikt åter hans stor- 
hetstankar och togo sig uttryck i eldig hänförelse inför den ung- Digitized by Google 77 

domlige beundraren Ehrensvärd. Sedan i ensamhetens stunder 
gjorde sig dock på nytt samvetets röst med omotståndlig kraft gäl- 
lande. Härtill kom, att hvad han vid den sista öfverläggningen hos 
Pechlin fått erfara om den för statshvälfningen utarbetade planen 
cj heller ingifvit honom synnerligt förtroende för företagets fram- 
gång. Förmodligen var det nu »sorg, grämelse och förtviflan» 
hos honom framkallade beslutet att framlemna sitt angifvelsebref. 
Då maskeradtimmen närmade sig, begaf han sig ut. Han vand- 
rade längre af och an framför operahuset, der konungen vid 
denna tid som vanligt på maskeraddagame superade, till dess 
han bland folkhopen fick syn på en ung man med, som han 
tyckte, synnerligen »ärlig och enfaldig» uppsyn. Åt honom lem- 
nade han derefter sitt bref med begäran att denna ville fortskaffa 
det vidare till konungens kammartjenare. Han säger sig derefter 
hafva återvändt hem och omedelbart gått till hvila, hvilken upp- 
gift äfven vid domstolsförhöret blifvit bestyrkt af hans betjent. 
Men ej nog härmed. Han synes icke heller hafva vidtagit några 
anstalter för att bereda tillträde till sin person för den eller dem, 
hvilka under nattens lopp kunde vilja bringa honom budskap från 
operahuset, till följd hvaraf också de, som i denna afsikt sedan 
sökte honom, blefvo afvisade. Oss synes detta hans beteende 
sjelfva revolutionsnatten mer än något annat ådagalägga, att han 
vid afsändandet af sitt bref verkligen varit gripen af uppriktig ånger 
och med detta steg fullt och fast öfvergifvit alla de högtflygande 
planer odi revolutionära drömmar, hvilka så länge beherskat ho- 
nom. Hur skulle han icke eljest med otålighet hafva afsraktat 
underrättelsen, att handlingens ögonblick vore inne, det ögonblick, 
di den svenske Lafayette i spetsen för trupperna skulle betrygga 
det nya statsskickets införande. Långt härifrån ser det nu ut, som 
om han i sin djupt förkrossade sinnesstämning rent af fruktat att 
fi erfara den under andra omständigheter säkert otåligt efterläng- 
tade nyheten, fruktat att få höra, att trots vamingsbrefvet mordet 
likväl ^ rum. Allt mod, all handlingskraft hade tydligen öfver- 
gifvit honom. Han kände sig ej längre kallad att utföra den stora 
rol ärelystnadens demon en gång förespeglat honom. 

Så synas oss Lilljehorns bekännelser, Ehrensvärds berättelse 
odi vittnenas intyg i viss mån kunna sammanjämkas, och man 
fir härigenom den förklaring af Lilljehorns handlingssätt, som bäst 
öfverensstämmer med hela hans uppträdande under rättegången 
och den sinnesförfattning han derunder ådagalade. Den åsikt har 
dodc äfven blifirit framstäld, att Lilljehorn vid vamingsbrefvets Digitized by Google 78 

afsändande endast handlat af försiktighet, för att i händelse af 
företagets misslyckande kunna undgå ansvar, en uppfattning, till 
stöd hvarför nog åtskilligt kan anföras. Den har dock det emot 
sig, att den helt och hållet står i strid med Lilljehoms bekännel- 
ser inför domstolen, hvilka onekligen göra ett visst intryck af 
sanningsenlighet, af en djupt förkrossad syndares uppriktiga bikt. 
Den gifver oss ej heller någon tillfyllestgörande förklaring på 
Lilljehoms uppförande natten mellan den i6 och 17 mars. 

Ännu mindre antaglig förefaller den tolkning, A. Ribbing 
gjort af Lilljehoms tillvägagående, en tolkning, alltför mycket färg- 
lagd af den ovilja, den sistnämndes beteende inför rätten hos hans 
fome meningsfränder uppväckt Enligt densamma skulle Lillje- 
horn hafva tvekat huruvida »det skulle vara fördelaktigast att vid 
konungens död fl ställningen af en praefectus praetorii eller att 
försäkra sig om konungens gunst genom att röja hemligheten», 
och slutligen bestämt sig för det senare altemativet. Hade Lillje- 
hom varit den skurk, Ribbing synes antaga, hade han helt visst 
ej begagnat sig af anonymitetens slöja utan öppet angifvit hela 
komplotten, hvarigenom han ju så mycket säkrare borde vinna 
sitt föregifna mål. Skulle emellertid Lilljehorn verkligen hyst en 
dylik tanke, så har väl sällan en större missräkning träffat en död- 
lig. Långt ifrån att bereda sin författare den ära och de förmå- 
ner konungaynnest plägar medföra blef brefvet anledningen till 
hans häktande, och han blef sedan behandlad med samma sträng- 
het som de män, hvilka jemte Anckarström uttänkt och planlagt 
sjelfva mordgemingen. 

Den svaghet och det vankelmod, Lilljehorn röjt den 16 mars, 
följde honom sedan under hela processen. Först sökte han göra 
troligt, att äfven han sjelf genom en anonym skrifvelse fått kunskap 
om komplotten, hvarom han för öfrigt intet visste. Denna be- 
kännelse vidhöll han i 10 dagar. Ifrigt ansatt af den sluge polis- 
mästaren Liljensparre, medgaf han nu, att han plägat umgänge 
med Pechlin och Ribbing samt att han af den sistnämnde fått 
höra talas om mordplanen. De följande dagame skref han den 
ena nya bekännelsen efter den andra, erkände under jämmerfuU 
klagan och patetiska utgjutelser efter hand, som det synes, allt 
hvad han visste, komprometterade dervid ytterligare flere af de 
redan tilltalade och angaf åtskilliga personer, som hittills lyckats 
undgå att inblandas i processen. Det är förklarligt, att detta hans 
omanliga, hållningslösa uppförande skulle på en gång uppreta hans 
forne vänner och väcka hans fienders missaktning. Också synes Digitized by Google Digitized by Google Carl Pontus Lilljehorns grafsten 
ä kyrkogården i bonn. • 

(Efter fotografi tillh. Sv. Riddarhuset.) Digitized by Google 79 

knappast någon af de anklagade hafva ådragit sig en så hög grad 
af förakt som LtUjehom. Liksom Horn, Ribbing och Ehrensvärd 
dömdes han till döden, hvilket straff dock, sedan Reuterholm tagit 
makten i sina händer, förvandlades till ständig landsflykt. - 

Efter att i 5 månader hafvä sutit fängslad fördes nu Lillje- 
hom jemte sina olyckskamrater i augusti 1792 öfver till Tyskland, 
der de genast åtskildes. Enligt en uppgift af Barfod skall Lillje- 
hom nu hafvra tagit anställning som skolmästare i Hermhut. 
Redan under sin fängelsetid hade han visat sig mycket mottaglig 
for religiös inverkan. Det påstås, att fångpredikanten haft stor 
del i uppriktigheten af hans bekännelser, i hvilkas ordalag 
äfven ett starkt drag af syndaånger och ruelse framträder. För- 
modligen var det då under det fortsatta inflytandet af denna reli- 
giösa stämning, som Lilljehorh trädde i brödraförsamlingens tjenst. 
Enligt samma käUa skall han emellertid år 1800 sökt begifva sig 
till Irland för att sluta sig till ett derstädes pågående uppror men 
på vägen blifvit tagen af engelsmännen och insatt som fSnge i 
Towem. Med visshet vet man blott, att han 18 10 varit bosatt i 
Neu-Wied vid Rhen under namnet Bergheim. Då marskalk Berna- 
dotte blifvit vald till svensk tronföljare, synes Lilljehom hafva 
fattat hopp att genom hans bemedling kunna återvinna sina för- 
lorade rättigheter. Han infann sig sålunda i Hamburg vid den 
nye kronprinsens genomresa och öfverlemnade till honom en böne- 
skrift, hvari han i de mest smickrande ordalag upphöjde Carl Jo- 
hans för^enster, på samma gång han häftiga anföll Gustaf Illrs 
minne, tydligen i afsigt att framställa sitt eget handlingssätt i bättre 
dager. Han anhöll härjenite bevekligt att fä återse sitt »ända till 
dyrkan älskade» fädernesland, der jemväl vigtiga ekonomiska an- 
gelägenheter påkallade hans närvaro. Sedan denna ansökan af- 
visats af Garl Johan,- torde Lilljehorn hafva återvändt till Neu- 
Wied. Omsider synes lyckan åter hafva lett mot honom. Han 
ingick, enligt oss af en härstädes bosatt medlem af ätten lemnad 
uppgift, ett förmöget gjifte med en fröken von Linden och fick 
sålunda under de sista åren af sitt lif njuta en bekymmerfri till- 
varo. Han afled sedermera i Bonn den 24 november 1820, så- 
som framgår af inskriften på den å hans graf derstädes resta 
minnesvård, hvaraf en afbildning, förvarad å svenska riddarhuset, 
här återgifves. Enligt samma inskrift synes han under sina sista 
lefnadsår hafva kallat sig Berg von Bergheim. 

Carl Pontus Lilljehom var en af dessa visst icke sällsynta 
mennidcor, hvilka under lugna förhållanden och medgångens da- Digitized by Google 80 

gar kunna framstå som hjeltar och efterföljansvärda mönster, men 
hvilka, så snart deras förmåga eller deras karakter i ett kritiskt 
ögonblick på allvar sättes på prof, visa idel svaghet och hållnings- 
löshet. Från att hafva varit föremål för den största aktning ja 
beundran sjönk han också på en gång i ett djup af afsky och för- 
akt som kanske ingen af hans medsammansvume. Väl hårdt sy- 
nes han dock hafva blifvit bedömd. Alltför karakterssvag att med 
afvisande af alla passionemas lockelser oryggligt vandra på plik- 
tens och hederns väg lät han visserligen af sin frihetsentusiasm 
och sin är^irighet förleda sig att deltaga i stämplingar mot sin 
laglige konung, ja att om också motvilligt gifva sitt samtycke till 
hans mördande. Men tillika alltför vekhjertad att beslutsamt 
beträda brottets bana bäfvade han i afgörandets ögonblick till- 
baka och sökte sedan försona sin skuld genom att blotta allt 
hvad han kände om den ohyggliga geming, hvari han varit 
invecklad. Helt naturligt kom han härigenom att föranleda äfven 
andras olycka. Men några oskyldiga torde dock icke genom hans 
bekännelser hafva drabbats af lagens arm. Det, som väl också i 
efterverldens ögon hufvudsakligen fläckat hans minne, är den svarta 
otacksamhet, han ådagalagt gentemot sin kunglige välgörare. 
Men, såsom ofvan antydts, svärmeriet för friheten och för anti- 
kens hjeltar hade förvillat hans omdöme, fördunklat hans rätts- 
uppfattning och han satte en ära uti att på fosterlandets och 
frihetens altare oflfra alla känslor af enskild kärlek och tacksam- 
het. Först när han såg det hemska mordet, från att vara en om- 
talad möjlighet, hotfullt närma sig verklighetens gräns, vaknade 
han ur sin yra och beslöt efter en, som det tyckes, svår inre kamp 
att söka förhindra dådets fullbordande. Att han gjorde ett om 
också overksamt försök härtill bör räknas honom till förtjenst 
och skiljer honom fördelaktigt från de öfrige deltagame i sam- 
mansvärjningen. N, v. D. Digitized by Google 8i Ur den grefliga Bondeska porträttsannlingen 
på VIbyhoInn m. fl. den Bondeska ätten till- 
höriga egendomar. 

Ledamoten af Riksdagens Första kammare grefve C. J. 
TroUe-Bonde, den ifrige forskaren och samvetsgranne utgifvaren 
af de intressanta publikationerna om medlemmar af Bondeätten 
samt om dess gods, har till redaktionens förfogande ställt en del 
fotografier och clichéer efter porträtt i den sannolikt rikaste enskilda 
portrattsamlingen i Sverige, nämligen Vibyholmssamlingen. Många 
bikier från dessa samlingar hafva redan influtit i ofvannämnda 
af grefve TroUe-Bonde utgifna biografiska arbeten och komma 
därför ej att här intagas, men göres nu början med en samling 
bilder, hvilka trots många försök hittills ej kunnat identifieras. 

Måhända skulle inom denna tidskrifts numera vidsträckta 
läsekrets finnas någon, som kunde sätta namn på en eller 
annan af dessa bilder, gifva någon upplysning eller uttala ett 
omdöme. Sådana meddelanden mottagas med tacksamhet af 
tidskriftens redaktion. 

De bilder, som nu meddelas, hafva i ^Porträttsamlingen vid 
Vibyholm beskrifven af Carl Bonde. Stockholm. Ivar Haegg- 
ströros Boktryckeri 1876», upptagits under följande nummer: 226, 
229, 232, 246, 247 och 251. 

Beskrifnin garna till de olika bilderna äro hemtade ur före- 
nämnda af grefve Bonde utgifna förteckning: 

1. (246) Fruntimmersporträtt. Bröststycke i hvit sidenkläd- 
ning och blå mantel; pudradt hår. Vacker målning och på du- 
kens frånsida teckn. J. H. Scheflfel pinx. 1727. Höjd 2,6. Br. 2,1. 

2. (251) Bröststycke i pastell. Föreställer ett äldre förnämt 
fruntimmer med litet magert ansigte och framstående näsa, samt 
skarpa bruna ögon; iklädd kort ljusblå sammetsmantilj med her- 
meliner; spetsärmar; händerna instuckna i en liten brun muflf. 
Målad af Lundberg. I fbrsta upplagan af denna förteckning 
upptagen som Grefvinnan Tessin, f. Sparre, emedan porträttet 
utgör pendant till hans (n:r 207), om hvars identitet intet tvifvel 
rider samt emedan det vid köp uppgafs så. Höjd 2,2. Br. 1,7. Digitized by Google 82 

3- (226) Ung prins (?). Hel figur stående; i blå guldbroderad 
rock; harnesk och kyllerskört; höga svarta stöflar med stål- 
sporrar; pudradt hår. Han håller högra handen i sidan; den 
venstra hvilar på en hjelm med hvita plymer, som tillika med 
en kommandostaf ligger på ett bord. Vacker målning; möjligen 
åf Taraval. Höjd 5. Br. 4. 

4. (229) Mansporträtt från början af 1700-talet (?), Bröst- 
stycke ovalt. Klädd i ljusgul rock med gröna broderier; hvit 
mantel med ljusblå uppslag; långhalsduk af spetsar; lockig ljus 
pudsad peruk; skägglöst ansigtc. God målning. Vacker gammal 
skulpterad ram. Höjd 2,8. Br. 24. 

5. (247) Fruntimmersporträtt. Bröststycke i gredelin kläd- 
ning och blå mantilj; pudradt hår. Liksom 246 (i) äfven en 
god målning af Scheffel men ej signerad. Dessa båda porträtt 
föreställa utan tvifvel tvenne systrar, hvaraf dock n:r 246 är 
yngst . . . De äro målade samtidigt och ämnade till pendanter. 
Höjd 2,6. Br. 2,1. 

6. (232) Mansporträtt från 1746. Bröststycke; mörkblå rock 
med kylleruppslag kring halsen och vid armarna, samt försedd 
med en rad gula knappar; harnesk; pudrad peruk. Å dukens 
frånsida läses: >J. H. Scheffel pinx. Holmiae 1746. mens Martij>. 
Svart lackerad ram med förgylda ornament i hörnen. Höjd 2,9. 
Br. 2,2. 

(Forts.) Digitized by Google N:R I. Obekant, (pendant till n:r 5). 

Ur Bondeska PORTRÄn^AMUNGEN k Vibyholm. 
(Oljemålning af J. H. Scheffel, sign. 1727.) Digitized by Google Digitized by Google N:r 2. Obekant. 

Uk BONDKSKA l-ORTRÄITSAMLINGEN A VlHYlI<»LM. 

(Pastellmålning af G. Lundberg.) Digitized by Google Digitized by Google N:r 3. Obekant. 

Uk Bondeska porträttsamlingen å Vibyholm. 
(Oljemälning enl. uppgift af Taraval). Digitized by Google Digitized by Google N:r 4. Obekant. 

Ur Bondeska roRTRÄTrsAMUNt.EN Ä Vibyholm. 
(OljemÄlning af obekant mästare.) Digitized by Google Digitized by Google N:r s. Obekant. 

Ur Bondeska porträttsamlingen ä Vibyholm. 
(Oljemålning af Scheffel?.) Digitized by Google Digitized by Google N:r 6. Obekant. 

Ur Bondeska porträttsamlingen ä Vibyholm. 
(OljemAlning af J. H. Scheffel, sign. mars 1746 I Stockholm.) Digitized by Google Digitized by Google 83 Studier och anteckningar. 

Af Httgo Samzeliiis. I. 
Det gamla Nederkalix. 

(Forts, från sid. 34.) 

Gakm. Soldaten Pflhr Gahm och hustru Lispetas dotter Lispeta, f. 172 1 'Vs i Nkx. 

Afskied. Sold. Nils Gahmy d. 1778 Ve å Gammelgården, Nkx, 73 år. 

Fourir Nils Gahm^ f. 1734, d. 1790 Va i Nkx, 56 år, gift 1764 'V" i 

Nkx med Gnstafva Christina Jönsdotter fr. Gammelgården i Nkx, f. 1742, 

d. 1820 3/4 i Lappträsk, Nkx. Barn: Nils Petter, f. 1765 »Ve i Nkx; Jöns, 

f. 1766 Vw» därs!.; Jonas, f. 1778 'V4 därst; Johannes, f. 1779 "Vx» därst. 

Ofvranstående Nils Petter Gahm, fourir, f. 1765 "^/g i Nkx, d. 1827 »V? 
i Lilla Lappträsk, Nkx, gift i. g. 1795 'Ve i Nkx med Christina Larsdotter 
på Kyrkobordet i Nkx, d. 1817 »/; i Nkx, 53 år; 2. g. 1818 »9/4 i Nkx med 

inkan Brita Selbtrg fr. Västanäs; 3. g. med Anna Stina fr. Lappträsk 

i hennes i. gifte (se Bodin), [Barn: Nils Fredric, f. 1796; Carl Petter, f. 
1798 'V9 i Nkx, d. 1825 'Vi. i Lilla Lappträsk, Nkx.] 

Ofvanstående Nils Fredric Gahm, f. 1796, gift 1 821 »Va i Nkx med 
Greta Cajsa Olofsdolter fr. Öfre Mordjärv. 

Afsk. sold. enkl. Abraham Gahm, d. 1843 'V4 i Månsbyn, Nkx, 82 år. 
GtStrin. Mönsterskrifvaren Peter Gestrin, g. m. Johanna Groth\ dopvittnen i 

Nkx 1724. 
GierstrOm* Major Niclas Gierström, bodde i Nkx 1699 — 17 10. 

Skomakaregesällen Johan Johansson GUr ström, gift 1752 »V^ i Nkx med 
pigan Marja Laredotter i Vånafjerden. 
GNeujelm. Leutinanten Carl Frid. Godenhjelm, dopvittne i Nkx 17 19 och 1720. 
G^TeaittS. Tnllnären Eric Govenius, d. 1824 »Ve i Nkx, 56 år. 
Gram. Pastor Olof N. Gran,^ g. m. Elsa Hernodia, 
Brita Gran, g. 1741 7a, se Lund, 
Anna Charlotta Gran, g. 1759 "A, se Danberg, 

Lands Fiscalen Lars Gran begrofs 1767 V4 i Nkx, g. m. Anna Cath. 
JTwpjnng, i. 1733. 

Framl. Inspect Seger Grans enka Catharina Fahlström, d. 1833 3»y,o å 
Törcfors i Nkx, 73 år. 

Maria Gran, f. 1804, se Sil/ver brand, 
Elisabeth Gran, f. 1764, se Bethén. 
Gmmhaimar. Johan Granhammars son Abraham, kristnad 1665 »»/'x i Nkx. 
Graastrtfll. Sara Granström, f. 1778, se Strahlberg, 

Grape. Sockenskrifvaren Johan Grape, g. 1748 'V; i Nkx med Anna Strahlberg, 
Barn: Olof, f. 1751 »^/x, i Nkx. 

Kyrkoherden Eric Grape, d. I808 »V» i Nkx, 53 år. 
Elisabeth Grape, d. 1830 "A i Nkx, se Wiklund. 
Drängen Johan Henrichsson Grape fr. Ylterbyn, f. 1803, gift 1833 »3/3 
i Nkx med Magdalena Nilsdotter Sundquist, f. 1798. 

' Kyrkoherde i Nkx 1739 till sin död 1759. (Tunsei Herdam.) Digitized by Google 84 

Greiner. Glas- och HyttmistareD vid Sandörsunds glasbruk i Nkx Johan Georg 
Greiner^ f. 1759, gift i. g. med Marf^areU Ceäertöf^ f. 1753, d. 1808 •^/w i 
Sandörsund, 55 &r; 2. g. 1809 '/lo i Nkx med hush&Uerskao Martha Limd- 
gren fr&n Öfver-Kalix. [Barn: Caisa Margareta, f 1784; Henrik Mathiss, 
f. 1785, glasblåsaregesiai, gift 180S ''/4 i Nkx med Margareta Beata Salander 
(dessas son Tohan Matthias, f. 1810 '/é i Nkx); Josepha, f. 1792]. 

Glasbläsaren Hindrich BalUar Greiner^ f. 1780, gift 1804 *^'^ i Nkx 
med Maria N or bar ek fr. Piteå, f. 1782. [Barn: Anna Magdalena, f. 1805 •^/n]. 

Grop. Borgmästaren fr. Uhle& Esaias Grop^ dopvittne i Nkx 1720. Gift med 
Grctha Siribäck, Son: Tean Hindrick, f. 1721 »Vi i Nkx. 

Gropman. Brita Gropmam^ f. 1 769 'V3, se Sckedim. 

En annan Brita Gropmanniny jungfru, dopvittne i Nkx 171 1 "^/j. 

Groth. Joanna Grotk^ se Gestrin. 

Bruksarbetaren och smeden vid Törefors Anders Grotk, g. 1816 ^>i i 
Nkx med hush&llerskan Greta Helena Drugge. Barn: Lars Petter, f. 1823 
^ ^ i Nkx; Johan August, f. 1826 »^ . i Nkx. 

Smeden vid Törefors Johan Crotk^ g. 1820 ^/n i Nkx med Catharina 
Erichsdotter fr. Tore. Son: Lars Aron, f. 1822 ♦/ix i Nkx. 

Hackiel. Vice Befallningsman Martin ffackul, dopvittne i Nkx 17 10. 

Haeggstrttm. Comroinister Eric Abraham Haggström, g. m. Caroline Sophie 
Bergstedt. Son: Frithiof, f. 1839 »V4 i Nkx. 

Halleen. Landt Fischalen och Mantals Commissarien Johan Halleen^ g. m. Anna 
Mario Wijnblad. Barn: Anna Christina, f. 1721 ''A; Johan Friederich, f. 
1723 " , i Nkx, d. s. a. »'/s därst.; Julius, f. 1724 "/« i Nkx. 

HalsittS (Hallsins). Olaus Halsius, g. m. Margareta Johansdotter. 

Johannes Hallsins^ g, m. Sophia Larsdotter. Son: Gustav Hans, f. 1734 
'^'x i Nkx. 

Heddahl. Anna Heddahl^ f. 1756, se Salander och Lundström. 

Hedström. Anna Charlotta Hedström^ f. 1765, se Sckmaltn, 

Johan Samuel Hedström^ f. 1770, inflyttade 1802 ss. ftnrik och bosatte 
sig i Innanbäcken. Avancerade till kapten och erhöll afsked, d. 1834 '^s 
i Nkx, 63 år 8 m. 3 d. Gift 1833 'V» i Nkx med sin hushållerska, bonde- 
dottern Margaretha Bäckzelius fr. Ryssbfilt, f. 1803, d. 1840 "/m i Nkx, i 
hennes I. gifte. (Barn: Johan Petter, f. 1833 V«x i Nkx.) 

Heqg. Catharina Hegg^ gift 1748 3 x, se Fellenius, 

Hefdeman. Leut. Johan Christopher Heideman och Fru Catharina Splmters son 
Magnus Carl, f. 171 1 'Is i Nkx. Dottern Elisabetha, d. 17I9 "/a i Nkx, 
6 är 4 m. 

Heinricitis. Capit. vid Västerbottens reg:te Henric Henricius doe 1763 »V«x i 
Nkx, 70 år gammal, af gulsot. Gift såsom löjtnant 1749 •s/4 i NTkx med 
Maria Sjöberg. 

Christina Maria Henricia^ se Clementeoff. 

Heintson. Fabriqueuren vid Sandörsunds glasbruk i Nkx Georg Wilhelm Heintson^ 
f- 1775 Vs, gift med Seraphia Kreander {Criander), f. 1778 "/9. (Barn: 
Georg Henric, f. ''/xa; Aquilina Coecilia, f. 1800 Vs; Dominicus, f. 1802 *® s 
i Sandörsund, Nkx.) 

HernodittS. Elsa Hernodia^ se Gran. 

Hindersson. Anders Hindersson i Törböle, Nkx, gift 1777 '*/xi i Nkx med jung- 
fru Margaretha Silfverkloi ibid. 

Petter Hindersson i Pålänge, f. 1773, gi^ '800 med Charlotta Boös^ 
f. 1772 "/i, dotter af föltvMbeln Anders Böös och Magdalena Edin. 

Hjelmdahl. Handlanden från Torneå Joh. Hendrich Hjelmdakl, f. 17SI» eift 
1780 "le i Nkx med Elisabet Blombäck, f. 1756. Barn: Eric, t. 1 782; 
Catharina Coecilia, f. 1 785 ^n å Innanb&cken i Nkx; Margareta Elisabeth, 
d. 1785 "/x« i Nkx. 

Holst. Capitain Johan Holst, g. 1734 med Sara Dorotea Sadelin^t 17 17. Barn: 
Chariotta Sophia, f. 1737; Brita Marja, f. 1751 "/y i Nkx; Adolph Fredric, 
f. 1752 'Vio därst.; Lovisa Ulrica, f. 1754 'Va därst. 
Margareta Holsl, se Rensfelt. 
Greta Holst, se Plantin. 

Horteliiis. Borgaren från Piteå Olof HorUlius, d. 1777 Digitized by Google 85 

Huller. Sockenskrifvaren Lars Andersson Huller^ d. 1718 'Vs i Nkx. 

HäfnMMi. Glasmästaren Hagman fr. Tomeä, gift 1727 "A i Nkx med Anna 

Christiansdotter Kiämpe, 
Hä^^strdm. Comministem, t. Pastorn Axel Fr. Häggsiröm^ d. 1836 '^4 i Nkx, 

47 ^• 
Höjer. Håradshöfdingen Michael Eurcnius Höjer ^ gift (före 1723) med Brita 
Maria Soot {Soth), som dog ftnka 1762 'Vx och s. ä. Va begrofs i Nkx' kyrka. 
[Barn: Nills, f. 1 724 '3/7 i Sangis, Nkx; Nills Peter, f. 1726 "/xo å Landet, 
Nkx; Fredrich Wilhelm, f. 1728 Va i Nkx; Hinrich, f. 1729 "/a därst, hof- 
rflttsausknltant; Daniel, f. 1730 Vio i Nkx, d. 1799 V7 därst. (testes vid 
dopet 'Vn>: Probsten Mag:r Daniel Solander i Piteå, Probstinnan Sophia 
Catharina Lnndea, Befallninesman Petter Pipping ifr. Torneå, Rådman Pavel 
Andersson Ström frän Lahlea); Greta Stina, f. 1732 Va i Nkx; Brita Maria, 
f. 1736, d. 1805 "/• i Nkx, se Björkman; Catharina Magdalena, f. 1740 /a 
i Nkx; Nathanaél, f. 1743 "/6 därst.] 

OfVanst&ende Nils Peter Höjer, f. 1726 ^jxo å Landet i Nkx, härads- 
hdfäing« g. m. Barbara Brunnia. [Barn: Barbru Cicilia, f. 1758 ^Vo i Rolfs- 
byn, lÄx; Margareta Christina, f. 1759 ^U Ä Landet i Nkx; Brigitta Christina, 
f. 1760 »7/ia därst.] 

Landtbonden Jacob Höjer ^ f. 1764, gift 1792 med Anna Johansdotler, 

f- 1754. 

Majgdalena Höjer (möjl. identisk med Catharina Magdalena här ofvran, 

f. 1740 /a i Nkx), se Kruse. 
Isberg (Jissberg). Fenrichen (äfven kallad foarir och förridare) Johan Isberg 

{Jissberg) dopvittne i Nkx 1699. Gift med Catharina (Karin) [Barn: 

Karin, d. 1771 Vs i Nkx, gift i. g. med en borgare i Gamla Carleby, 2. g. 

se Calandery 3. g. se Stacke; Rustmästaren Johan Isberg pä Näset i Nkx; 

Marina f. 1700 Vx i Nkx]. 

En löjtnant Johan Isberg omförmäles 1722 ss. dopvittne i Nkx jämte 

sin hustra Margareta Kling. 
JeAesr. Inspectoren Nills Johan Jedeur^ g. m. Clara Fahlgren. Dotter: Margareta 

f. 1727 Vx« i Nkx. 
Kaat. Pastorsadjunkten Jonas Kant, f. 1792, gift i. g. med Maria Fredrica Dahl, 

d. 1840 Vfi i Nkx, 43 är 4 m. 24 d., 2. g. 1841 ''V» i Nkx med hushållerskan 

Anna Catharina Rydberg, f. 181 5, fr. Ryssbält. [Barn: Jonas Fredric, d. 1844 '^/« 

i Nkx, 3 m.] Han och hans familj begrafna under minnesvärd å Nkx gamla 

kyrkog&rd. 
Kieaipe (Kempe, Kiämpe). Maria Samielsdotrer Kempe, se Enbohm. 

Sockenskrifvaren Christian Ersson Kiempe, g. m. Catharina Aroons- 

dotter Burman. [Barn: Brita, f. 1699 *^l^ i Nkx; Karin, f. 1701 'Vx därst., 

gift 1722 'V4 i Nkx, se Antman; Anna, f. 1704 'V4 därst., gift 1727 "/4 

dirst^ se Hagman; Margeta, f. 1706 'V4 därst, se Enbohm och Beckman; 

Christina f. 1710, d. 1780 3 Va i Nkx, 70 är, se Rosendahl och Faiienborg; 

Lisbeta, f. 17 12 **/; därst] 

Sockenskrifvaren Johan Kiämpe, g. 17 19 "A i Nkx med Christina 

Olofsdotter fr. Ytterbyn. 
vioa Ki6ler. Commendanten ifrån Cajana borg Carl Fromholt von Kiöler, gift 

1744 **/3 i Nkx med framledne Leutnanten Furubohms enkie fru, Margareta 

WclUers (i morgon gåfivo gifwit ett hundrade fyratio ducater). 
Kidppiag (Kittping, Kttpping och Köping). Fendrich, sedermera Leutnant Carl 

Fridrich Kiopping, gift med Margareta Biörk, d. änka 1785 'V» i Nkx, 92 är. 

Hustrun begrofs i Torne stad 1785 *Va. [Barn: Eriand, f. 1721 "/s i Nkx, 

d- $. å. ■*/« därst; Jakob, f. 1723 'Vtx därst; Brita Stina, f. 1725 Vi därst; 

Friederich, f. 1726 *Vx därst: Anna Catharina, f. 1 733, se Gran^ 
Kliag. Capitein Hans Adolph Kling, gift med Lisa Maja .... Dopvittnen i 

Nkx 1725. 

Margareta Kling, se Isberg. 
KJ^ckWffl Barbara Klockhoff, se Brunberg. 
Kock. Carolina Amalia Kock, se Bergman. 
Koistrihn. Pastorsadjuncten Emanuel Kolström fr. finska Öfver-Tomeå, f. 1803, 

gift 1 83 1 'V« i Nkx med Chr. Märg. Burman, f. 1 8 12. Digitized by Google 86 

Kreander (Criander). Seraphia, f. 1778 "I 9, se Htintsom. 

Kmse. Capit. Paul Krusty g. m. Magdalena Hdjer, Dotter: Anna Magdalena, 

f. 1782 5/6 i Nkx. 
KntthenittS. Catharina /Cruthenia, g. 1730 ""/s, se Påhlström. 
L«8taditt9. Framl. Comminister Dan. Lastadii änka Maria, d. 1827 "»/la i Nkx, 

86 &r. 

Elsa Brita Lastadiay gift 1 761 Vi* se Burman, 
A. C. Lastadia, g. 1831 "Vio, se Somdell. 
Lagerbohm. Capitenskan Anna iMgerbchm, dopvittne i Nkx 1720. 
Lagerborg, öfverstelöjnantskan Lager ö^gy f. von Rokr, afled 1764 •^/xt i Nkx. 
Sergeanten Daniel Lagerborg dmnknade 1768 'V< nnder en seglats 

med soldaten Henric Ytterberg, De begrofvos båda i Nkx s. ft. ■/7. 
Landin. Catharina Landin, f. 1779, se Petersson. 
Laurell. Capitain Samuel Laurelly d. 1839 Ve i Nkx, 57 Är i m. 23 d., g. m. 

Sara Helena Morin, d. 1835 "/? i Nkx, 36 år. [Bam: Axel Wilhelm, f. 

1819 "/i. i Nkx; Anna Lovisa, f. 1821 ~ 3 därst; Johanna Wilhelmina, f. 

1822 V6 därst; Flora, f. 1825 »Vö dftrst.; Cari, f. 1827 'Ve dirst; Gusuf 

Victor, d. 1830 *V4 därst, 5 m.; Regina, d. 183 1 V9 därst, 3 m.] 
Leijonmark. Löjtnant Jacob Leijonmark afled 1773 *Vio i Nkx, 42 år gl., genom 

>bråddöd>.' 
Lenning. Skepparen och Handels Betieiiten i Torneä Abraham Lenning, gift 

1 78 1 ''Vs i Nkx med Catharina Sandberg fr. Innanbäcken, Nkx. 
Brita Lenning , se Lundbäck. 
Lcp. Anna Gretha Lep^ se Afört. 

Lifbom. Fendrichen Herr Olof Lifbom, f. 1762. Inflyttade 1792 till Nkx. 
Liljeblad. Curam Fastoris Gerens i Muonioniska och Enontekis församlingar 

Jacob Fredric Liljeblad, f. 1810, gift 1840 V3 i Nkx med Anna Hinrica 

Burman, f. 18 19. 
Lillje. Anna Catharina Lillje, se Frisell, 
Lind. Sophia Lind, f. 17 10, d. 1791 *'a, se Brunberg. 

Catharina Lind, d. 1838 ^It, se Bergdahl. 
Lindgren. Marta Lindgren, se Greiner. 
Lofman. Sara Lo/man, se Ahlstedt. 
Lildits. Capitein Petter Ludits, dopvittne i Nkx 171 1. 
Lnnd. Carl Lund, g. 1741 V> i Nkx med Brita Gran. Dotter: Anna Brita, f. 

1 741 "^/a i Nkx. (Testes, bl. a.: Anna Charlotta Gran och Theophilus 

Gra'i). 
Lundbäck. Klockaren Eric Lundbäck, g. 1807 ^U i Nkx med Brita Lenning i 

Innanbäcken, Nkx. 
Lundel. Marina Lundel, se Calicius. 
Lundstrttm. Bagaren i Tomeå Mäster Samuel Lundström, g. 1787 V» i Nkx 

med Anna Heddahl i hennes 2. g^fte. 
Lärka. Leutnanten Carl Lärka omnämnes såsom »Gudhfader» i Nkx 1689 'Vx. 
Malmstedt. Capitainen och Ridd. Diedrich Albrecht Malmsttdt, d. 1765 *^/zx 

i Nkx, 84 är. Gift med Ingeborg Sundberg, Dottern Maria, f. 17 13, d. 1800, 

se Ekerodde. 
Markstrttm. Organisten ifrån Tomeå Pehr Markström, g. 1774 'V4 i Nkx med 

Dämndemansdottern Elisabeth Backman på Grötnäs. 
Meijer. HandL och Apothecaren E. M. Meijers son Emil Henric, d. 1844 ^,ix 

i Nkx, 4 m. 8 dgr. 
Melberg. Maria Melberg, se Buhrman. 
Mesterton. Johanna Fredrica Mesterton, se Taube. 
Modin. Borgmästaren Carl Adolph Modin, g. 1824 ^1% i Nkx med Gustava 

Catharina Petersson, i. 1797, dotter af öfverjägmästaren och krigsrådet Gustaf 

Eric Petersson och hans i. fru Barbara Catharina örnberg. ' >En ovanlig stor Fisk, förmodeligen Haji, af 15 till 20 fots längd, fönit 
ej sedd i denna Hafs-vik, har där samma ar visat sig, då Fändrik IMjonmark med 
sin båt varit i största fara at omkomma. [Inr. Tidn. 1767 N. 58 och 87.]» 
(HUlphers, s. 194.) Digitized by Google 87 

MqUjl Skriddaren ifr&n Stockholm Nils Molin, g. m. Sara Jacobsdotter. Deras 

son Stco, f. 1738 "Ao i Nkx. 

Helena Molin, f. 1708, d. 1778 ^Vs i Nkx, se Enbohm och Selander, 
Moonua. Capitain ChristiaD Johansson Moorman, f. i Roslagen, bodde ä GröÖt- 

niis, Calix, och stod där brudhgumme 1683 ^^U. Död 17 16 V» i Nkx, 

94 år. Hustron, Brita Olofsdotter, d. 1715 'V4 i Nkx, 76 är. [Barn: Johannes, 

kristnad 1665 *^U i Nkx och född pä Gammelgärden.] 

1664 ^Ix >Christnadhes> i Nkx >Hr Capiteins Systers Sohn Johannes», 

som begrofs 1665 V4 i Nkx. 
Moraaina. Flychting prästen Johan Moranius omtalas ss. dopförrättare i Nkx 

1716 '/a. 
Moria. Sara Helena Morin, d. 1835 "/?, »e Laurell. 
Maaacliaa. Brita Munselia, se Falander. 
Mykra. Jangfm Anna Maria Myhra, dopvittne i Nkx 1720. 
Miacheaaclirelber. Borgaren fr. LUbeck, änklingen Johann Hinric Gottfried 

Munckinschreibtr, f. 1796, g. 1 84 1 Vs i Nkx med Maria Schmaltt, f. 1800 

^/lo, dotter af prosten Johan Abraham Schmaltz och Anna Charlotta Hed- 
ström. 
MdUer. Leutinant Möller, dopvittne i Nkx 1725. 
Mdrt Handelsman Jacob Mörts och Anna Greta Leps dotter Anna, f. 17 17 '^/s 

i Nkx. 
Ntiiarck. Maria Norbarck, f. 1782, se Greiner. 
Hortbcrg (Norberg). Maria Elisabetha Nordberg, se Ekerman. 

Brita Stina Norberg, se Wikner. 
Norigrea. Borgarens och Mässing Smädens frän Luleä stad Nordgrens och Anna 

Bolanders son Anders, f. 1757 "A i Nkx. 
Nordheim. Feltvebel, Fendric Abraham Nordheim, g. 1720 »% i Nkx med Helena 

Norlijn, f. 1698 'V9 i Nkx, dotter af komminister Holgier Norlin och Sophia 

Njman. [Barn: Barbrn Sophia, f. 1721 ^/s i Nkx; Gabriel, f. 1736 "/a 

dirst; Eva, f. 1741 ''A därst.; Abraham, f. 1743 V" därst. 
Roriia. Glasbläsaren vid Sandörsunds glasbruk Georg Nordin, f. 1782, g. 1804 

'5,7 i Nkx med Anna Catharina Tybelius, f. 1777 ^Ixo i Sangis, Nkx, dotter 

tf Carl Tybelius och Margareta Bolin. 
Nordqaist. Sochen-Glasmästaren Johan Nordquist, g. m Ulrica lybelius. Barn: 

Sara Greta, f. 1779 'Vxo i Nkx; Ulrica, f. 178 1 'Ve därst.; Cari Gustaf, f. 

1786 •'/s därst. [Vid Sara Gretas dop fungerade ss. testes: Majoren S. W. 

Ctrpelan, Fru Friherrinnan Carpelan, f. de Carnal; Kyrkoh. Olof Omberg, 

fru Omberg, f. Warg; Adjuncten Chr. Thingvall, Jungfru Sophia Märg. 

Omberg; CÉmd. Fr. Thingvall, Jungfru A. M. Ekerodde; Ombudsman Nils 

Is. Rutström, Mad:e Ruthström, f. Brunberg.] 
IWristrdm. Glasmästaren i Toraeä Joseph Nordström, g. 1784 V" i Nkx med 

Maiia Norgren fr. Näsbyn, Nkx. Han dog 1793 ^A i Öfver-Kalix. 
I^arfrea. Maria Norgren, se Nordström. 

Margareta Norgren eller Nordgren, f. 1730, d. 1776 'V»» se Salander, 
Narlaader. Catharina Norlander, f. 1739, d. 1805 75, se Väller ström. 
R«rUa (Norlijn, Nordlin). Hans Wälwyrdighet Comminister Her Holgier Norlin, 

g. m. Sophia Nyman. [Barn: Helena, f. 1698 'V9 i Nkx, se Nordheim; 

Hollicr, f. 1699 'Ao (Tesles: Hr Elias Höijer, Capitein Niclas Giersström, 

Befallningsman Jacob Grabp); Jacob, f. 1700 V" i Nkx, blef borgare i 

Tomeä.] 
Ryaaa. Borgaren ifrän Luleä (f. här i församlingen) Nils Nyman, gift 1744 Vx 

i Nkx med Eva Fluur frän Luleä. 

Anna Nyman, d. 1791 ^U, se Danberg. 
Sophia Nyman, se Norlin, 
Kätreliaa (NaetreUtta, Netrellas). Comminist. Mag. Jonas Nälrelius, f. 17 10, 

<i- 1783 'V3 i Nkx, 73 är, gift 1753 med Brigitla Nätrin, f. 1729, d. 1822 "/s 

i Nkx. [Bara: Anna ChrisUna, f. 1754 »A i Nkx, d. 1809 "A därst.; Eric, 

f. 1755 Vs därst.; Olaus, f. 1756 »A därst.; Eric, f. 1758 V3 därst.; Helena 

Charlotta, f. 1759 "A därst.) 
Jtitria. Brita Nätrin, f. 1729, d. 1822 "A, se Nälrelius. 
OMaafrea. Anna Sophia Ollongren, d. 1825 Ve, se Taube, Digitized by Google 88 

Pahlberg. Glasbllsaren rid Sandörsundt flttbrak., Mister Johan Paklberg^ d. 
1 83 1 'Vö i Nkx, 80 &r, g. m. Anna Margreta WaUuar. [Barn: Johan Henric; 
Carl Gustaf.] 

Lisa Pahlbtrg, d. 1834 '»/• i Vinafjirden, 70 år i m. 

Petersson. Fänriken, sedermera öfVeriiemflstaren och kngsrädet Gustaf Eric 
PeterssoMy^ bodde bl. a. pft Äkrokcn i Nkx. Gift i. g. 1794 "»/s 1 Nkx med 
Barbara Catharina Omberg, d. 181 5 *V'» i Nkx, 41 &r 4 m. [Barn: Christina 
Margareta, f. 1795 '% å Johannisbirg i Nkx, se vim Essen; Gustava Catha- 
rina, f. 1797 i Nkx, se Modin; Lars Olof, f. 1799; Gustaf Wilhelm, f. 181 1 
',4 på Åkroken i Nkx; Cari Oscar, f. 1814 'V4 i Rian, Nkx). [Antecknade 
faddrar vid dopet 181 1 V4 : Tuslitisc-Cantslem Wilh. af Klinteberg och dess 
Fru; öfverste Lieutn. von Essen och dess Fru; General Intend. Klingstedt 
och Fru Capit. Spolander; Krono Befalln. Rutberg och Fru; Landssekr. 
Cygnxus och Mamsell Ulla Boström; Studiosus Higgström och Mamsell 
Lovisa Wiksél.] 

Pistolkors. Jungfru Catharina Pistolkors ^ dopvittne i Nkx 1720. 

Planstrdm. Eva Catharina Planstr»m fr. Stråkanis i Nkx, f. 1807, se Salander 
och Ekbäck. 

Anna Helena Planström, g. 1825 "/a, se Rutberg, 

Plantin. Lectoren Mag. Zach. Plantin, g. m. Greta Holst. Deras son Carl, f 
1710 •**/« i Nkx. 

Planting. And. Planting, rådman fr. Tomeå, omnftmnes ss. dopvittne i Nkx 1704. 

Påhlstrttm. Sergianten Lars P&hlström, dopvittne i Nkx 17 19 'Ve. Han var son 
af Eric Ericsson fr. Pålänge i Nkx och Märta Olofsdotter samt afled 1726 "5 
i Nkx, 40 år gl. Gift 1720 "/a i Nkx med Catharina Krutkenia, (Barn: 
Erich, f. 1723 3°;3 i Nkx; Olaus. f. 1726 "A därst.) Han kallas Jacob i 
vigsell&ngden, men heter eljest öfverallt Lars. 

Qnensel. F. d. Bergmästaren Isak Johan Quenstl, d. 1837 '3/t> å Johannisro i 
Nkx, 60 år 1 1 m. 22 d. Begrafven under ett järnkors å Nkx gamla kjrkogård. 

Reenmarck. Lect. Mathes. i Hemösand Jacob Reenmarek, dopvittne i Nkx 1729. 

Rehn. Fenrichen Johan Rehns och hustru Karins son Lars, f. 1688 V» i Nkx. 

Renhorn. Catharina Renhorn, f. 1697, d. 1780, se Eurenius. 

Rensfelt. Organisten fr. Luleå Augustin Rensfelt, g. 1761 '/n i Nkx med Mar- 
gareta Holst, 

von Rohr. von Rohr, d. 1764 *7/,,^ se Lagerborg, 

Rooth. Elsa Rootk, se Bomberg. 

Rosendahl. Föraren Jöns Johansson Rostndahl, g. 1730 med Christina Christians- 
dotter Kiämpe, (. 17 10, i hennes i. gifte. Barn: Christian, f 173 1 'Vto i 
Nkx; Catharina, f. 1732 M/,© i Nkx; Hans, f. 1738 */7 i Nkx; Jöns, f. 1739 
V» därst. 

Rosenins. v. Comminister A. Rosenii och hans hustru Sara Margaretha 

Son: Martin Gabriel, f. 1825 "^/y i Nkx. 

Rnpa. Fenrichen Jöns Olofsson Rupa (omnämnes ss. dopvittne i Nkx 1688). 
Hans hustru hette EUsabeta, med hvilken han hade dottern Margaretha. 
Elisabeth Rupa^ g. 1720 '/e, se Rönberg. 

Rutberg. Liquidations Commi.ssarien och Crono Länsman Israel Rutberg (son 
af Maria Andersdotter, d. 1793 •/" » Nkx, 82 år 6 m.), f. 1752, d. 1796 V» 
i Nkx, 44 år 2 m. Gift 1776 med Elisabet Rönlund, i. 1748, d. 1824 "'/• i 
Nkx. Barn: Nils, f. 1777; Josef, f. 1781; Johan Jacob, f. 1787 "Vto å Innan- 
bäcken, Nkx; Carl Fredric, f. 1791 '^/a å Stråkanäs i Nkx; Elisabeth Catha- 
rina, f. 1794 "»/lo därst., se Söderholm. 

Ofvannämnde Nils Israélsson Rutberg, f. 1777, länsman, afled 1801 V» 
i Nkx, 24 år. 

. Ofvannämnde Josef Rutberg, f. 1781, kronolänsman, liqvidationskom- 
missarie och Oeconomie-Directeur, d. 1816 V«« på Stråkanäs i Nkx, 34 år 
33,4 m. Gift 1803 5/4 i Nkx med Carolina Gustava Trotr fr. Umeå, d. 1812 * F. 1766 5'xo, d. 1830 ^3 i Råne socken af nuv. Norrbottens län. Gift 2. g. 
med Catharina Landin, f. 1779, från Löfånger (enl. Hugo Samuliut: >K. Skogs- 
och Jägeristaten> samt manuskriptet till supplementbandet). Digitized by Google 89 

^/r i Nkx, 34 år. Bara: Carolina, f. 1804 Va i Nkx; Nils IsraSl/f. 1809 ^U 
dint, d. s. 1 *•/» dirit; NUs Itftaél, f. 1810 »»/lo därst 

OfVannämnde Tohan Jacob Rutbergs sockenskrifrare, riksdagsman, f. 
1787 "S/io i Innanbäcken i Nkx, gift 1825 '^/n i Nkx med Enkefru Gftpitainskan 
Mana Emskwld^ f. Bergman^ d. 1834 "^/s* i Nkx, 38 &r 4 m. 19 d: ' 

OfVannimnde Cari Fredric Rutbergs Passvolance Cömmissarie och 
Kronol&ntman, sedermera Regemente Cömmissarie, 'f. 1791 ^A å Stråkanäs, 
Nkx. Gift 1825 *V3 i Nkx med Anna Helena Pianstr9m, Bara: Carl Fredrik, 
f. 1825 Vt i Nkx; Joseph,» f. 18 j8 *% å StråkanÄs i Nkx; Albert, f. 1829 »Vn 
dirst; Johan Frithiof, f. 1833 »»/s därsl., d. 1841 «*/« dÄrst; Helena, f. 1839 
••/i dlTSt 

Catharina Rttiöirgy f. 1767 '^4» se Bodin. 
RatttHHii. Exped. BefiAningsman och Ktono Länsman Nils Rutström^ f. 17 19, 
d. 1784 'V« i Nkx af »Colique och Ande-Täppa», 65 år, gift 1739 med 
Catharina Bybtrgy f. 1706, d. 1796 Vs i Nkx, 89 år. [Bara: Krono-Ombuds- 
och Länsmannen Nils Isac Ruisirihn, f. 1744 'V» I Nkx, d. 1816 *»/a därst, 
gift 1771 */4 1 Nkx med Sara Margareta Brunberg, f. 1736, d. 1818 % i 
Nkx- (Dessas bara: Eric, f. 1769; Nils Petter, f. 1774); Cari, f. 1745 "/lo i 
Nkx; Anna Catharina, f. 1748 V9 därst.] 

Ofvanstående Eric Rutstrdm, f. 1769, förare, gift i. g. 1791 *Vs i Nkx 
med Marta Wikbtrg^ f. 1758, h vilken dog 1809 "Vs i Nkx, 51 år; 2. g. ss. 
sergeant 1819 ^U i Nkx med Brita Flink fr. Nedér-Torael (Bara: Nils 
Eric, f. 1792 "/ii d. s. å.; Catharina Elisabet, f. 1794). 

Ofiranstående Nils Petter Rutström, f. 1774, gift t8oo med Brita Sand- 
bäck, f. 1764. (Bara: Nils Isaac, f. 1801, d. s. å.; Sara Catharina, f. 1802; 
Johan Jacob, f. 1803.) 
Rtaberg. Föraren af Torneå Compagniet Jöns Jönsson Renbergs g. 172Q % i Nkx 
med Elisabetha Rupa. 

Beata Elis. Rönberg, d. 1765 "V?, se Tybelius, 
Rtakolm. Hans Larsson Rönholm, f. 1771, g. 1792 med (^reta Vallerström, f. 1769, 

dotter till föraren Hinric Hinricsson Vallerström och Catharina Norlander. 
Sadelia. Sara Dor. Sadelin, f. 17 17, se Holst. 

Salaider. Mdosterskrifvaren Johan Salander, f. 17 10, d. 1786 'Ve i Nkx, gift 
'• g- 1737 "^/j i Nkx med Elisabetha IVijberg {Widberg), 2. g. 1741 "/» i 
Nkx med länsman Enbohms änka Helena Molin, f. 1708, d. 1778 ^Vs i Nkx, 
3. g. 1 78 1 *^li i Nkx med Anna Heddahl, f. 1756, i hennes i. gifte. [Barn: 
Em Elisabetha, f. 1739 ^i^ i Nkx, d. 1799 '/« därst, se fVennerttröm : 
Margareta Helena, f. 1743 "/9 i Nkx; Johan Petter, f. 1783 Vs därst, d. 1784 
*»/. därst; Eric Anders, f. 1785 •/« i Nkx.] 

Framl. Rådmannen och Postm. Joh. Salanders änka Brigitta Engmctn 
(t. Lnleå, d. 1742 'A i Nkx, 80 år. 

Liqnidations-Commissarien och Sockenskrifvaren Eric Johan Salander, 
t 1724, d. 1785 '% i Nkx, 61 år. Gift 1755 med Margareta Norgren eller 
Nordgren^ f. 1730, d. 1776 'Vi i Nkx, 46 år. [Bara: Johan Pär, f. 1756 »V» i 
Nkx; Nils Petter, f. 1757 'V» därst.: Brita Margareta, f. 1739 "*/i därst; Maja 
Lena, f. 1761; Eric Reinhold, f. 1766 "/s i Näsbyn, Nkx.] 

Ofrmnnämnde Nils Petter Salander, f. 1757 "/« i Nkx, bokhållare, 
sedermera sockenskrifvare, d. 18 19 'Vs i Nkx, gift 1785 ^U \ Nkx med Anna 
Maria Ekerodde, f. 1753, d. 1833 »*/., 80 år i m., i Nkx. [Bara: Eric, f. 1786 
"•'4 i Näsbyn, Nkx; Margaretha BeaU, f. 1788 »*/. därst., se Greiner; Maria 
Ajpsta, f. 1789 V» därst.; Johannes, f. 1797 'Vt därst] 
SaUs. Sigrid Salin, se Wänman, ' Med Brita Ulrica Granström hade han tidigare sonen Johan Jacob Rutberg, 
f. 1825, nuuor rid Norrbottens fältjägarecorps och riksdagsman. Dennes son Nils 
Edgtr Rutbergs f. 1867 '*/», löjtnant vid Norrbottens reg:te. Maria Bergman var 
mr till öfversten och kommendören Carl Otto Bergman i Gellivare. 

■ Dcmies son, Johan Teodor Rutberg, kapten vid Norrbottens reg:le, f. 1859 
"^ » å Stilkanäs i Nkx. 

Perscnkistorisk tidskri/t, igoi. 7 Digitized by Google 90 

Saaéberp. EXmheih SMäSer^, te Thingvall, 

Sophia Johanna Scmäberg^ i. 1776 V»* te CUmenteeff, 
Catharina Saudbtrgy te Lmmimg. 

SandMclL BriU Samäéäck, f. 1764, te Rutstrihm. 

Sandlnnd. Catharina Sandltmä, f. 1803, te Tamée, 

SdiMliB* Intpectom vid Sandörtundt gtatbruk Andert Schedin^ f. 1757 '°/8, g. m. 
Greta Gropwutn, f. 1769 'Vs- (Barn: Carl Ferdinand, f. 1801 '"A; Maria 
Charlotta, f. 1803 3>/to dirtt) 

Schildt. Fänrik Johan Petter Sckiiät, g. m. Christina Elisabet Brummemmm. [Barn: 
Carl Johan, d. 1766 *^l% i Nkz, '/• månad gl; Johanna Elitabet, f. 1767 "^ t 
i Nkx; Eva Maria, f. 1768 "/. i Nkx, d. s. L Va därtt; Johanna Elitabeth, 
f. 1769 »Vs å Johannisbiirg i Nkx; Johan Peter, f. 1770 '•/« i Nkx, d. s. L 
'«/i« därtt; Cari Ulric, f. 177a '^ i i njhc; MargareU Fredrica, f. 1773 */. 
därst.] 

Schmaltz. Archliemästaren Abel SckmalU, f. 1723, d. 1795 'Vio i Nkx, 72 ir 
3 m., g. m. Catharina Zelström. Dessa hade sonen Johan Abraham Sckmaltt^ 
bataljoDS- och regementspastor, prost och kyrkoherde, f. 1759, d. 183 1 V» å 
Stensnäs i Nkx, g. 1793 med Anna Charlotta Hedström, f. 176^. Om honom 
finnes antecknadt: >ordinerad 1784. Pastor Adjunct 1 786 1 Neder^Calix, 
tamt kyrkoherde dtn 25 April 1810. I helso-dagen var han en appbjregelig 
lärare och en ömsint Läkare; men ifr&n 1816 tilltog hans sjoklighet tUden 
höjd, att den öfvergick till sinnesrubbning. Ifrin 18 17 tjenstledig. Hans 
Minne blifver i Välsignelse!» [Barn : Johannes, f. 1794 '/>< i Nkx; Charlotta, 
f. 1796 Vs och d. 1798 * t6 därst.; Bror Daniel, f. 1799 ^U i Nkx; Maria, 

f. 1800 •s/xo i Nkx, se Munclunschreiber ; Lovisa, f. 1805 ^Vt därst.] 

Ofvannämode Johannes Sckmaltt^ pastorsadjunct, f. 1794 */» i Nkx, 

g. 1819 med Catharina Elisabeth iViandiTy f. 1797 'Vio. Barn: Johanna, 

f. 1820 *Vs i Nkx; Johan Jacob, f. 1822 3Vi därst. 

Ofvannämnde Bror Daniel StkmaäM, huspredikant, f. 1799 »^/a i Nkx, 

g. 1829 Vs i Nkx med Maria Florentina ClemenUoff fr. Björkfors i Nkx. 
Barn: Clementina, f 1828 /6, död t. å 'V» i Nkx; Alfred, f. 1829 '/xt därst; 
Lydia, f. 1832 "/i därst; Hilda Sophia, f. 1838 'V9 därst. 

SllfVerbrand. Underiöjtn. vid Västerbottens Fältjägareregemente Mathias Ulric 
Silfverbrandy f. 1799, gi^ i^^' V" i Nkx med Maria Gran^ f. 1804. Barn: 
Ulric, f. 1832 Vs a Törefors i Nkx; Maria, f. 1834 ~/io därst, död t. å. "/„ 
därst; Fredric, f. 1 835 **»/» därst; Amanda, f. 1837 "/n i Innanbäckcn, Nkx; 
Mathilda, f. 1840 »A därst 

SllfVerklot. Rustmästaren, sedermera furiren Olof SU/verklot, d. 178 1 *^lxo i 
Nkx af kräfta i tungan, 53 &r. G. m. Elsa AndersdoUer, d. 1810 Va i Nkx, 
76 år. Barn: Olaus, f. 1763 "/s i Nkx; Joachim, f. 1767 s/4 i Törijöle, Nkx; 
Christina Elisabeth, f. 1770 '»/n därst; Brita Lisa, f. 1773 "Vs därst 
Margareta Silf ver klot ^ se Hinder 5 son, 
Elsa Silfverklot^ se Chore, 

Sjöberg. Maria Sjöbergs se Heinricius. 

Skytte. Johan Skytte och hans hustru frän Ny Carleby dogo flycktiga i byn 
Ryssbält, Nkx, 1716 och begrofvos Va- 

Sondell. Vice Organisten och Klockaren Herr E. Sondell^ g. i. g. med Christ 
Agander^ d. 1820 Vs i Nkx, 55 8r, 2. c. 1821 *$/io i Nkx med A. C. Lastaäius, 

Soot (Soth). Brita Maria Soot^ d. 1762 'V,, se Höjer, 

Jungfru Stina Dordie Ä>M, dopvittne i Nkx 1728. 

Sparlnnd. Glasritaren vid Sandörsunds glasbruk i Nkx Pehr Sparlund^ g. 1798 
med Brita Vaklberg (Barn: Lars, f. 1798; Anna Maria, f. 1800: Carl Gabriel, 

f. 1803). 

Spilhammar. Inspectoren, sedermera Bruks -Patronen ä Törefors bruk och Joh. 
Jacob Spilhamar, f. 1762, d. 1830 'V? i Tore, g. 1 799 med hushållerskan 
Greta Lovisa Drugge^ f. 1779. Han begrofs i RåneL 
Johanna Lovisa Spilhammar^ se Spolander» 
Splinter. Catharina Splinter, se Heideman. 
Spolander. (Soldaten Hans Spollman omnämnes ss. dopvittne i Nkx 1720). 

Capit och Regeroents Qvartermäst., sedermera Majoren Nils Spdaneier^ 

g. m. Maria Bergbom, som dog 1824 'Ve å Björknäs i Nkx, 51 år. [Barn: Digitized by Google 91 

Sophia Magdalena, f. 1810 "^/i* & Björknls; Hinrika Johanna, f. 1813 Va 
dirst; Julius August, f. 1815 'Vw däret] 

raidrik, säermera Löjtnant Johan Fredrik Speländer^ f. 1795, %• ^^^^ 
'/x9 i Nkx med Tohanna Lovisa Spilhammar. [Barn: Johanna Maria, f. 1822 
»/6 i Nkx; Johan Fredric, f. 1823 3/,o dtot; Gustafva Vilhelmina, f. 1825 Vxa 
i Nkx; Christina Josephina, f. 1827 "^A därst; Carl Oscar, f. 1828 'V» därst; 
Chmrlotta Albertina, f. 1850 'V4 dfirst; Abraham, d. 1831 'V7 därst., 2 m. 14 d.] 
Löjtnanten vid Vesterbottens Fältjägare Regemente Nils Speländer ^ f. 1802, 
d. 1834 'Viz i Innanbäcken, Nkx, gift 1832 V" i Nkx med Eva Catharina 
PUtnstrmmy fr. Sträkanäs i Nkx i hennes i. gifte, f. 1807. Barn: Nils August, C. 1833 3/4 i Nkx. 

(Stake). Schergianten och Förridaren Andreas Stackty son af soldaten 
Jacob och Märta Erichsdotter, dog 1733 'V» i Bondersbyn, Nkx, 40 är. Gift Stacke (Stake). med Catharina Isberg i hennes 3. gifte. Dotter: Anna Lisa, f. 1730 Vs i Nkx. 

SteckséB (Steckxen). Fähväbeln Daniel Stecksén^ f. 1755, g. 1788 '^6 i Nkx 
med Catharina Bhmbäck^ f. 1760. 

Strikäck. Gretha Stribäck, se Grop. 

Stråklbcrg. Rustmästaren Olof Siråhlberg, d. 1765 Ve i Nkx, 75 är. Hans 
inka Catharina, d. 1785 '/» i Nkx, 91 är. 

Sockensmeden Nils Stråhlberz, f. 1728, d. 1788 ^U i Nkx, g. 1761 med 
Brita Lena Brunberg^ f. 1734. [Barn: Sophia Catharina, f. 1762: Eric, f. 
1763; Nils Peter, f. 1767; Greta Siina, f. 177 1; Jacob, gördelmakare, f. 1773, 
d. 1828 ""/t i Nkx, g. 1804 med Sara Granström, f. 1778 (deras dotter Brita 
Catsa, f. 1804, d. 1836 '8/9 i Nkx, se Ekbäck)-, Gustaf Fredrik, f. 1778, d. 
1793 Vw 15 ^ 4 m] 

Ofvannämnde Eric Strålberg^ f. 1763, fanjunkare, d. 1833 "/s i Nkx, 
69 &r 4 m. 23 d., g. m. Greta Berghman. (Barn: Brita Lena, f. 181 2 'Ve i 
Nkx; Erik, f. 1813 Ve därst.; Nils Eric, f. 1815 '% därst.) 

Gördelmakarelärlingen Nils Fredrik Siråiberg, f. 1806, g. 1837 % i 
Nkx med Anna Brita Boussard fr. Ytterbyn, f. 180I. (Hon härstammade 
egenUigea frän Sandörsnnds glasbruk i Nkx). Son: Carl Jacob, f. 1837 "/s 
i Nkx. 

Anna Strålberg^ g. 1748 "/7, se Grape. 

StåkL Margareta Ståhl^ se Fabricius. 

Svai. Maria Sund^ f. 1745, d. 1812 V4, se Eneskiöld. 

Svaikerg. Ingeborg Sundbergs se MalmsUdL 

Svaka. MargaieU Svahny f. 172I, se Fristil. 

Svaakerg. Bärgmästaren Seger Svanbergs g. 1721 med Maria Forbus, som var 
född 1703 och dog i Nkx 1778 ^^U, 75 är. Mannen dog 1740, och makarna 
ligga begrafha i kyrkans vapenhus under en konstsmidd jämhäll med följande 
bilder i upph(^dt arbete: en bäi^man i gammaldags dräkt med slägga och 
hammare i händerna, dödskalle, korslagda knotor, ärtalet 1740, en svan och 
ett birg (Svanberg) samt initialerna S. S. B. och M. F. B. under adliga kronor. 
[Bam: Lars, f. 1726 Vö och d. »a/e i Nkx; Elisabetha, f. 1728 'Vs därst.; 
Olaos, f. 1729 •/« och d. •^/xx därst; Seger, f. 1732 V9 och d. "/g därst.; 
Margareta, d. 1736 /g därst.; Maria, f. 1739 ^/s därst] 

Vid Segers d. y:s dop 3/9 Z739 antecknades ss. testes: Capitain Hans Adolph Kling 
»ed Fm Lisa Maria KIinj[; Her Secretarien Nils Porath uti Konsl. Krig CoUegio, vices 
sostinuiK Hans Walltier Loci Pastor; Advocat Fiscbalen i Bärg Collegio Her Hans Birche- 
■nsL loco ipsius Her Häradshöfdingen Michael Eurenius Höjer, Advocat Fischalen Birche- 
im Fm, Fru Leijel, i hennes ställe Fru Häradshöfd. Brita Mana Soth, Studiosus medicins 
Herr C^ri Linseus, Jungfru Maria Lisa Kling, Notarien Herr Wilhelm Dubb, Her Ridmao 
^ , Hustru Maria Melberg. Nils Nilsson, hemmansegare i Ytterbyn i Nkx, f. 1736, g. 1760 med 
Maria Jönsdotter, f. 1739, d. 1786. Flere af dessas bam antogo namnet 
Svanberg. [Margeta Svanberg, f. 1762; Nils Nilsson Svanberg, f. 1764; 
Pehr, f. 1766; Maria, f. 1768; Jöns Svanberg, f. 1771 V? i Ytterbyn, Nkx, 
atflyttade 1779, professor i Uppsala; Lisa, f. 1773; Helena f. 1774; Lars, 
f. 1776; Catharina, f. 1778; Carl Fredrich Svanberg, f. 1779; Eric Magnus, 
f. 1781, d. 1782.] 

Nils Nilsson hade tri bröder: Pehr, f. 1740, och Jöns, f. 1742 (ut- 
flyttade 1785). Pehr blef soldat med namnet Ytterberg och gifte sig 1775 Digitized by Google 92 

med MargeU Aadertdo^ter, C 175 1, De«ns son. Nils Petter Svamherg i 
Sangis, f. 1784, d. 18^ '^m dirst, g. m. Lisa Andersdotter. 

Ofvanstlende Nils Nilsson Svanbtrg^ f. 1764, gift 1793 "^/i. i Nkx med 
Margareta Larsdotter fr. SiknKs, f. 1766, d. i8ao 'V^t 54 &r. [Barn: Maria, 
f. 1795; Greta Catharina, f. 1798, död s. L; Nils, f. 1799 'Vu i YUerbjn; 
Ananias, f. 1801 »V» dÄml.; Peter, f. 1803 "/w därst] 

Ofvanstående Carl Fredrik Svanbergs nämndeman, f. 1779, gift I. g. med 
Greta Nilsdotter, d. 1835 »♦/s, 48 ir, 2. g. 1836 V» i Nkx med Johan Sell- 
strams^ änka Maria Helena Jonsdotter fr. YtterbTn, f. 1799. [Barn: Cari 
Fredrik, f. 1810 ■•/« i Ytterbyn i Nkx, d. 1821 'V» därst; Johannes, f. 1815 
Vx därst.; Lars Gustaf, f. 1816 'V>t därst., d. 1817 'Ve därst; Lars Gustaf, 
f. 1818 '9/. därst, d. 1843 ''/s därst.; Eric, f. 1820 •*/» därst., död s. i, »*/» 
därst; Carl Fredric, f. 1825 "/ö därst; Eric, d. 1828 Vy därst; Pehr Adolph,' 
f. 1839 'V9 därst, sfigverksidkare]. 

Ofvanstående Nils Petter Svambtrgs och Lisa Andersdotters, son Johan 
Petter, f. 1816 "/• i Ytterbyn, Nkx; Gustaf, f. 1875 Vs i Sangis; Carl Jacob, 
f. 1827 "/>x i Sangis. 

En annan Nils Petter Svanberg i Ytterbyndog 1873 ^U i Nkx, 25 är 
gl. Han tljöt döden af slag i rusigt tillstånd och jämlikt häradsrättens 
utslag begrafven i stillhet "^/s». Troligen dennes hustru: Margareta Rönbäck 
fr. Ytterbyn, f. 1814, förre bonden Nils Pet Svanbergs änka, omgift 1840 
"'/b med bondesonen Eric Nyman fr. Ytterbyn, f. 18 14. 

Ofvanstående Johannes (Johan) Svanberg, f. 1825 Vit eo tid inspektor 
vid Nyby glasbruk i lo församling, gift 1837 ^jt i Nkx med bondedottern 
Anna Greta Johansdotter Lundbäck fr. Vänafjärden, f. 1816. Barn: Carl 
Johan, f. 1839 'V6 i Vånafjärden, Nkx. 

Svedemt. Maria Svederus, se Billborg. 

S vedin. Helena Svedin, f. 1766, se Bergström. 

Sylvia. Probsten Mag. Eric Sylvin, f. 1708, d. 1777 ^h i Nkx, 72 år. Gift 1745 
med Christina Eurenia^ f. 1722. Dottern Christina, f. 1749, se af Donner. 

Söderberg. Glasblåsaren vid Sandörsunds glasbruk, Mäster Anders Söderberg, 
f. 1766, g. m. Anna Maria Barkman, f. 1770. Dotter: Sophia MargareU, 

f. 1793. 

Sttderholm. Handlanden fr. Luleå And. Magn. Söderkolm, gift 1819 "/'o i Nkx 
med Elisabeth Catharina Rutberg, f. 1794 »Vxo i Nkx. 

Söderström. Scholmäst., Mag. Per Söderström, g. 181 1 'V» i Nkx med Catharina 
Helena Thingvall, f. 1786 Vio å Grölnäs i Nkx, dotter till komminister 
Chrispin Thingvall och Margareta Enbom. 

Taube. Majoren och Riddaren af Konel. Svärds Orden Arvid Joachim Taube, 
d. 1829 ^/3 ä Siråkanäs i Nkx, 53 år 24 d. Begrafven under minnesvård å 
Nkx gamla kyrkogård. Gift med Johanna Fredrika Mesterton. Deras son 
Frans August, f. 1822 'V» å Nynäs, Nkx, d. 1823 V» därst. 

Fendrichen Ch. Reinh. Taubes Enka Anna Sophia Ollongren, d. 1825 
Vs i Nkx, 84 år 3 m. II d. 

Sergeanten vid Norrbottens Fältjägare Regemente och Calix Companie 
Carl Arvid Taube, f. 181 1, g. 1833 V9 i Nkx med bondedottren Catharina 
Sandlund fr. Sangis, f. 1803. [Barn: Carl Reinhold, f. 1833 '^U i Bredviken, 
Nkx; Carolina Chariolta, f. 1835 "^/s därst; Ottiliana Wilhelmina, f. 1836 
»3/s och död s. å. ««/.i därst.; Caisa Sophia, f. 1838 V» därst, d. 1841 »/« 
därst.] 

Thingvall. Adjuncten Cand., sedermera Rector Fredric Thingvall, f. 1747, g. 
1783 5/8 i Nkx med Barbara (Barbru) Magdalena Carlenia, d. 1832 'V5 i 
Nkx, 79 år. ' Denne var son till handlanden vid Pålänge glasbruk Nils Sellström och 
Maria Catharina Moberg samt f. 1802. Sonsonen Johannes Sällström, f. 1830 "/» 
i Mårtsön, Nkx, f. d. tysk vice konsul, sågverksegare, R. V. O., R. Pr. Kr. O. 4. 
kl., gift med Anna Taube (N:r 734). 

' Dennes söner David och Gustaf äro sågverksinspektorer, Simon juris utr. 
kandidat, Rikard fil. licentiat Digitized by Google 93 

Comminister Chrispin Thingvall, f. 1751, d. 1827 »a/s i Nkx, 75 Sr 
II m. 24 d. »Uti 52 år war hafk en Wärdig och RättekaflEens Lärare uti denna 
FÖrsamlii^. År 1775 blef han medhjelpare ät prosten Sylvin, samt sedan 
1784 Comtninister.» Gift 1784 ^je i Nkx med Margareta Enbdm^ f. 1 767, 
d. 1786 i "/ii i Nkx, 19 år gammal, dotter till gästgifvaren å Grötnäs Carl 
Enbom och Ella Nilsdotter. Barn: Carl Fredric, f. 1785 "V? i Nkx; Catha- 
rina Helena, f. 1786 Vio ä Grötnäs i Nkx, se Sdderstrcm. 

Ofvannämnde Carl Fredric Tkingvall, gästglfvare ä GrötnSs i Nkx och 
sedermera postförvaltare i Nkx. f. 1785 »V; därst., 1841 ^le därst., g. m. Elisa- 
beth Sandberg. Barn: Carl, f. 1808 ^k ä Grötnäs i Nkx, d. 1809 ^je därst.; 
Carl, f. 1809 •7/5 därst; Mathilda, f. 1813 V7 därst., se Ulander; Regina, 
f. 181 5 ^U därst, d. 1836 Vix därst.; Oscar, f. 1816 ^Ix» därst; Florentina, 
f. 1819 >"/» därst, d. 1828 ^/lo dätst; Frans, f. 1822 '% därst; Ferdinand, 
f. 1824 "/a därst 

Ofvannämnde Oscar Thingvally f. 18 16 ^o/ia i Nkx, handelsbokhällare 
och handlande i Haparanda, gift 1840 ^Ixx i Nkx med demoiselle Brita 
Lovisa Wacklin fr. Haparanda, f. 18 16. Dolier: Regina, f. 1840 V" i Nkx. 
Johan Adolf Thingvali, Passevolance- Vaktmästare, d. 1831 '/« i Nkx. 
45 ^» gift 1 81 7 '•/« i Nkx med Christina Helena Persdotter Sundwall fr. 
Jnnkön i Lulel. Barn: Johan Fredrik, f. 181 7 'V9 och död s. ä. Vio i Nkx; 
Fredrica Magdalena, f. 1819 'V7 och död s. L 'V9 därst; Johan Crispin, 
f. 1820 Va därst.; d. 1821 V4 därst; Carl Johan Fredrik, f. 1823 Ve därst.; 
GosUf Adolph, d. 1825 '^4 därst, i m. 26 d.; Oscar, f. 1826 ^xo därst.; 
Per Adolf f. 1829 ^»/a därst. 

Tallvaktmästaren och snickaren Carl Emanuel Thingvall, d. 1841 "7/, 
i Nkx, 56 är 6 min 22 dgr, g. m. Elisabeth Samnelsdotter Berg. (Barn: 
Carl Fredric, f. 1818 'V9 i Nkx, d. 1842 »V? därst., extra Tullvaktmästare i 
Nisbjn; Crispin, f. 1820 "I a därst; Johan Gustaf, d. 1835 V" genom drunk- 
ning, 14 är; Wilhelm August, f. 1826 "/a därst, Augustin, f. 1829 ^^je därst., 
d. 1830 »V" därst; Alfred, d. 1831 *% därst., 3 m. 18 d. ; Emanuel, f. 1832 
9 s och död s. t "/s därst.: Gustaf Emanuel, f. 1836 Va därst) 

TkeL Smeden vid Sandörsunds glasbruk i Nkx Johan Ericsson Thel^ f. 1764 'V71 
gift med Anna Ericsdotter, f. 1764 'V?- Deras dotter Anna Lisa, f. 1785 *V6. 

Tkowens. Magd. Maria Thcmaus, f. 1756, d. 1797 ''Vnf se Bulér. 

Ttomberg. Christina Henrica Thornberg, se Burman. 

Tfcmberg. Brita T Jernbergs f. 1708, d. 1782 »Vx»! »e Bergstedt. 

Torastedt. Olans Er. Tomstedt, dopvittne i Nkx 171 1. 

TfB SCr d m . Hennig Tomstrém, begrofs 1682 '% i Torne sockenkyrka. 

Tratx. Carolina Gustafva Trotz, d. 1812 ^V;, se Rutberg. 

Tadcrvs. Daniel Danielsson Tuderus fr. Kemi, begrofs 17 15 "V4 i Nkx, 2 år gl. 

Tmé. O^riUin och Regm. Qvartermäst. Cari Tuné, d. 1809 '3/4 ä Björknäs i 
Nkx, 53 är gl. 

ImréSfåXL Teol. stud. Jacob Jacobsson Turdfjäll, d. 1789 "A i Nkx, 18 år, 
genom vädaskott 

TfWlhiS (Tibelins). Feltvebel, sedermera löjtnant Hans Tybelius {Tibelius\ 
d. 1770 **/a i Nkx, 78 år, g. m. Beata Elisabeth (Lischen) Rönbergy d. 
1765 "3/7, 57 år. [Barn: Anna Catharina, f. 1726 ^Uo i Sangis; Hans, 
t 1720 *</5 därst; Jonas, f. 1730 "/9 därst., d. 1733 ^U därst; Gabriel, f. 
1732 *!a därst.; Rebecka, f. 1736 Vs därst, d. 1737 »/s därst; Eva, f. 1737 
**. 10 dirst; mrica, f. 1742 'Vs därst; se Nordquist; Benjamin, f. 1746 3/»o 
diist] 

Carl Tybeliwy landtbrukare i Sangis, f. 1734, d. 183 1 "/a i Sangis 97 år 
gL, Nkx. Gift 1769 med Margareta Bolin^ f. 1749, d. 1799 '/a i Nkx, 50 år. 
(Barn: Elisabeth Maria, f. 1770; Brita Greta, f. 1771; Catharina, f. 1772, 
^' 1773; Ulrica f. 1774, Anna Catharina, f. 1775 'V"; Anna Catharina, 
f. 1777 ~/io, se Nordin; Hans och Carl, tvill., ff. 1779 V», döda s. å. "/a; 
Gabriel, f. 1781 'V>t; Magdalena, f. 1783, d. 1784; Eva Christina, f. 1785, 
M Zelbtrg). 

Ingrid TåmoHy se Biörn, 

Handlanden i Piteå And. Pet. Ulander, f. 1811, gift 1840 'V? i Nkx 
Mathilda Thingvall, f. i8i3'/7 i Nkx. Se Thingvall. Digitized by Google 94 

Vahlberg. BriU Vnkiberg, te Sparlund, 

Vallerstrttm. Corpontlen Hinric Hlnricsson Mhe eller Mha^ f. 1735, d. 1814 
*°/i i Nkx 80 &r, utbytte soldatnamnet mot ValUrstråm di han blef förare. 
Gift I. g. 1763 med Catharina Norlander fr. Uppsala, f. 1739, d. 1805 ^s 
i Nkx 66 år; 2. g. 1806 'Vs i Nkx med Lisa Ersdotter fr. Vallen. [Barn: 
Stina f. 1766; Nils, f. 1768; Greta, f. 1769, se Rönholm, Brita Johanna, f. 
1744; Sara, f. 1776, d. 1777; Sara Henrica, f. 1778; Elisabeth, f. 1780, död s. i.; 
Hans Henric, f. 1793; Sara Maria, f. 1794; Nils GusUf f. 1797: Catharina 
Margareta, f. 1800, d. 1802; Caisa Greta, f. 1803, d. 1803.] 

Vhaél. Pastor fr. Ilenola Barthold G. Vkael och hans hustru Margareta Darids- 
dotter Fordel voro faddrar i Nkx 1715 'V« 

Wacklin. Brita Lovisa Wacklin, f. 1816, se Thimgvall. 

Wallqnist Maria Catharina IVallquist, se Burmamsson. 

Walltier. Pastor loci Hans Walltier,^ son af Eric W. och Maria Af»rt^ d. 1738 
* 4 i Nkx, 57 Ix 6 m. Gift med Anna Sophia IVolUers, d. 1738 'V9 i Nfac, 
39 år. [Barn: Magnus,, f. 17 19 **/3 i Nkx; Marin Margareta, f. 1720 '«/7 i 
Nkx, död s. 1 7/xo därsL; Maria Magdalena, f. 1722 *^/6 därst; Anna Margareta, 
f. 1724 »3/4 därst., död s. å. 'V7; Loide Eunica (2 Tian. I: 5), f. 1725 V9 dårst, 
d. 1726 7/1 därst.; Ulrica f. 1726 *Vto därst.; Ebba Catharina, f. 1727 **/n 
därst.; Jacob, f. 1729 3/6 därst.; Anna Margaretha, f. 1731 '%; Hans Fredrich, 
f. 1732 '*/7 därst, död 8. d.; Anna Sophia, f. 1735 'Vs därst; Petter Eric, 
d. 1738 *3/a därst] 

[Tettes vid dopet 1710 voro : Magnus Grönberg, Baron, General Major och Lands- 
höfdingj Elisabetha Broman, Frau Generalin und Baronesse; Hans Blackstadius, Camrerer 
och Moderbroder, Magdalena Sperling, Jungfru och Broder Sperling]. 

Jungfru Elisabetha (Lischen) fValllier, gift 1720 7/4 i Nkx med borgaren 

ifrån Torneå Joseph Bäck. 
Waltzar. Anna Margreta IValttar, se Pahlberg, 
Warg. Margaretha Warg, f. 1738, se Omberg, 
Wellandt (Wllland, Willandt). Befallningsman Cari Wellandts son Petrus, 

f. 17 19 'V6 i Nkx. 
Weanberg. Caisa Sophia Wennberg, se Almquist. 
Wennerstrttm. Fältrevisom Wennerströnty d. 1780. Gift 1771 med Eva Elisabeth 

Salander, f. 1739 •^/s» d. 1 799 V» i Nkx. Deras barn: Carl Bemhaid, f. 

1777 ^U i Nkx; Hindrich Wilhelm, f. 1778 ^Vs i Rolfsbyn, Nkx. 
Wiander. Calh. El. Wiander, f. 1797 »'/lo, se Schmaltt. 
Wibell. Afvittringslandtmätaren Joh. Jon. IVibell, g. m. Beata Ingeborg Pettersson. 

Barn: Otto Reinhold, f. 1737 *Vxo i Rian, Nkx. 
Widgren. Apotekaren Abraham IVidgrens (d. 17 16 Vs i Nkx, 43 år) och hans 

hustru Helenas son Lars Jacob, f. 18 15 'V» i Nkx. 
WidinghoflT. Ljötnanten Axel Ernst Widinghoff, f. 1755, bodde i Sangis, Nkx, 

åren 1795— 1802 jämte sin hustru Fredrica Christina Drake, f. 1765 "/n, och 

brorson Ernst Eric Widinghoff, f. 1790 "/w. 
Wijberg (Widbcrg). Elisabetha Wijberg, g. 1737 ^k, se Salander. 
Wikbero. Martha Wikberg, f. 1759, d. 1809 "^/s, se Rutström. 
Wiklttnd. Comminister Wiklund, g. m. Elisabeth Grape, som dog änka i Bred- 
viken, Nkx, 1830 "/4, 80 år. 
Wikner. V. Pastor Marcus Wifcner, g. m. Brita Stina Norberg, Dotter: Oscara 

Josephina, f. 1825 «V" i Nkx. 
Winblad (Wijnblad). Sågkarlen vid Björkfors i Nkx Georg IVinblad, f. 1775, 

gift 1799 med Catharina Larsdotter, f. 1769. [Barn: Catharina Helena, 

f. 1799; Jöran Fredric, f. 1801 "/- å Björkfors i Nkx.] Georg Winblads 

mor hette Christina Åberg, f. 1749, och hans syster Brita Christina, f. 1790. 
Anna Maria IViJnblad, se Halleen. ' Tunaei Herdaminne har formen Hans E. Walltjern, men ofvanstående är 
egenhändigt. Tunseus meddelar om honom vidare: Son till en brukspredikant på 
Galtström. Var filUpräst hos Cari XII i Polen. Hustrun var från Pene i Pomem. 
En son stud., stannade i Petersburg; en dotter gift med en konsistorienotarie i 
Stockholm. Digitized by Google 95 

Wolltcrs. Anna Sophia Wollters, d. 1738 '%, se Waliier, 

Jongfhi Lucia Margaretha IVoliters, se Fkrubohm och von KidUr, Trol. 

syster till kyrkoh. Walltiers fm. 

Mons:r Dayid Wollters ifrån Tyskland, dopvittne i Nkx 17 18 ^^/s. 
Wlaaaa. Pastor Loci Carolus Wänman^^ gift med Sigrid Sahlin. (Barn: Anna 

Catharina, f. 1704 "•/« i Nkx.) 
Zctker^. Sockenskräddaren i Bondersbyn And. Zelberg^ d. 1830 "A i Nkx, 47 är, 

gift 3. g. 1829 *4/9 i Nkx med Eva Christina Tibelius i Björkfors, f. 1785, 

d. l8(2 "/" i Nkx, 57 år 6 m. 11 d. 

Henric Larsson Zelbcrg och hustru Anna Greta Uenricsdotters son Lars 

Henne, f. 1829 "^/m i Nkx. 
Zelstrllni. Catharina ZiUtråm, se SchmaUz. 
Åbcrf. Christina Åbtrg^ f. 1749, se Winblad. 
Akstrttfli. Inspectoren, sedennera Brukspatronen & Björkforss Pehr Åhström^ f. 

1747, d. 1808 '^/s ä Björkforss, Nkx, 61 är. Gifl 1785 med Catharina Maria 

B^kander^ f. 1748, d. 1827 'A i Nkx. 
Onikerf. Probsten och Kyrkoherden Olof Omberg^ f. 1724, d. 1804 '% i Nkx, 

36 är II m., gift 1759 med Margareta IVarg^ f. 1738. [Barn : Anna Brigitta, 

f. 1760; Maru Helena, f. 1761, gift 1780, d. 1799; Sophia Margareta, f. 1762, 

g. 1785 "*/6 med adj. Eric Burman; Hans Olof, f. 1767, d. i&H 'V9 i Nkx, 
36 år II m., Coopvardie Capitaine; Eric. f. 1768, d. 1797; Sara Maria, f. 
1769; Barbara Catharina, f. 1774, d. 181 5 '7»» g* 1794 med dåvarande 
OUirik G. E. Petersson^ sedermera öfveijigmästare och krigsråd : Anders Magnus, 
f. 1775; Axel, f. 1778; Cari Jacob, f. 1779 »V»o i Nkx ; Jöraia Fredric, f. 1781 SoMatnamii inom »Gj/ijt CampagnU* under förra hälften af 1700-talet: 
Abborre, Agtsam, Buller, Dufva, Dunderberg, Frimodig, Fischare, Flygare, 
Flagga, Giedda, Gumse, Höflare, Hvitlock (Wittlock), Håna, Jägare, Kiöpman. Lystig, 
Lille, Loo, Mäse (Masa), Murmästare, Mört, Myhra, Pävagt, Pantzare, Ryss, Rustfölt, 
ResUg, Springfelt, Säker, Schiäl, Silldans, Spelman, Stadig, Stoor, Sägare, Strähle, 
Scubbe, Tropp, Trinner (Trinder), Trana, Tillja, Wass, Waksam, Wältare, Ärre, 
öfvenMxUg. A Nederkalix gamla kyrkogärd ligga under värdar begrafna bl. a. följande 
personer, som ej afhandlats i det föregående: 

/£. P. TyseUus, f. 1828 "/s. d. 1870 »'A. \ 

iThocborg Virginia, f. 1859 9/9, d. 1861 "A-f 

>BergmäsUren J. T. Quenstl^ d. 1837, 51 är gammal.» [I dödlistan stfir 
emellertid att han vid sitt frånfUle 1837 "/n var 60 Ir, 11 m. 22 dagar.] 

>Grtnsbefälhafvaren Majoren och Riddaren Gustaf Lagerborg, Familjegraf.> Fdmtom bärgmästare Seger Svanbergs redan omnämnda konstsmidda graf- 
hin i kyrkans vapenhus^ anmärkes där dels en milsten frän Mänsbyn, som framl. 
kyrkoherden och prosten Wiklund låtit inmura i kyrkoväggen [i Myl (greflig 
krona). J. O. S. (i monogram) G. (grefve) Til Cronoboi^;. A:o 1663], dels en 
åainnelsetafla öfver »Ehrewyrdige och Uögwällärde Mag., Kyrckoherden och Probst 
öfver Tomeå församlingar» /. IXornaus") och hans hustru »Hederwärde och 
Dygdeaaama Matronan Välb. Fru Margareta Kiönings dotter Välb. Fru Margareta 
Tomea Girtttrémy f. 1652 Vr* d. 1696 'V9 genom at hon »tillsatte sitt Lijif uthi 
Sifiaddh». Hon begrofs i Nkx kyrka. 

' Carl Nic. IVennman^ bondson ifrån Vännäs i Umeå, kyrkoherde i Nkx 
1701* Z' °^ Segrid Salin, kyrkoherdedotter från Löfånger. (Tunsei Herdam.) Digitized by Google 96. IL 

Det gamla Tornei* 

Någon tids vistelse i Haparanda under september månad 1900 
har gifvit undertecknad tillfälle till studier i ministerialböckema i de 
båda närmast angränsande församlingarna i Finland (Tomeå stadsför- 
samling och finska Neder-Tomeå, förr hörande tillsamman), hvarjemte 
han tagit i betraktande den äldsta volymen i kyrkoarkivet inom svenska 
Neder-Tomeå församling (dit äfven Haparanda stad räknas), hvilken 
församling före fredsslutet sammanhörde med de båda nyssnämnda. 
Dessutom hafva mera märkliga kors och grafvårdar å Tomeå, Hapa- 
randa och finska Neder-Torneå kyrkogårdar blifvit antecknade. Den 
verkställda bearbetningen af materialet, hvilken ej sträckt sig till en jäm- 
förelse med den tryckta biografiska litteraturen, synes gifva vid handen 
fiera intressanta förhållanden, och det vore undertecknad kärt om 
dessa anteckningar från gränsen — så ofullständiga de än äro — kunde 
lända den personhistoriska forskningen till något gagn, en förmodan 
som föranledt deras åvägabringande. Ahlman. Maria Ahlman, f. 1702, se MonUU, 

AntilittS. Klockaren Antilius gifte sig 1742 "A i Neder-Torneå med Maria 5/#^ 
fr&n Kengis. 

Elisabeta Antilia gift med Olaus Tornberg, 
Anttman. Mönsterskrifvaren Hans Anttman. Omnämnes ss. dopvittne i Neder^ 
Tomeå 1 721 ^/6. Var gift och hade sonen Christian. 
Eva Catharina Antman^ f. 1770, se Unbom. 
Arpi. Isaac Arpi från öfre Vojakala, änkling 1708 Vs- Omgift i Neder-Torneå 
1709 '^4. 

Nils Nilsson Arpu f. 1733, var gift och hade barn. | d^^j 

Matthes Johansson Arpi, f. 17 17, t > > > » I ^TV* * 
Joseph Nillsson Arpi^ f. 1729, > > > > » \ »p V 
Hans Nillson Arpi, f. 1740, » » » t > J Aomea. 

Asplund. Handelsmannen i Torneå Israel Asplund, f. 1730, d. 1791, gift med 

Catharina Rechardt, f. 1721, d. 1781. 
Barck. Johanna Barck, f. 1730, se Strandman, 

Baeckstrttm. Skomakaren i Tomeå Christoph. Backström, f. 1753, d. 1782. 
Carl Peter Ulric B(tckström, f. 1797, se Lythraus. 
Helena Bäckström, f. 1751, se Sten och Thornberg, 
Beckzeliiis. Carl Beckzelius, f. 1760, d. 1796, se Chore: 
Berg. H. C. Berg, f. 1787, d. 1841, se Chore, 

Bergenstrålile. Löjtn. G. A. Bergenstråhle, f. 1789, gift 1812 med Elisabeth 
Margaretha Govenius, f. 1790, dotter till handelsmannen i Torneå Johan G. 
och Margaretha Enberg, Deras dotter Maria Elisabeth BergenstråhU föddes 
1 8 14 "Vö i Torneå. På Haparanda kyrkogård ligger under grafsten jordad 
»Majoren Gustaf A. Bergtnstråhle.'^ 
Berger. Tullinspektor Carl Wilhelm Ber ger, f. 1769, gift med Elisabeth Mazg. 
Lemon, f. 1762. Kom till Torneå 1795, flyttade 1805. Bara: Johan Natanael, 
f. 1791; Anna Maria, f. 1795, d. 1797; Carl Wilhelm, f. 1801 'Va. Digitized by Google BcTfMåa. HmndL i Tomeå Eric BtrgmoHy f. 1761,. d. 1810, gift 1787 med 
Beata Cbastina Bjur, t 175$, d. 1819. Deras son Gftbriel fr 1789, gift 
1816 med Christina Johanna Westberg, f. 1796 ^/s. Dessat sön Erik f. 
1816 »»/^ 
BMrastrdm Klockaren Jacob Isacsson Biomström, gift i g. 1725 "^k i Neder- 
Tomeä med pigan Elisabeta CvriUusdotter, 2 g. 1744^7/7 därsammftstldes med 
Anna Jacobsdotter fVesiman frän Luleå. 
B|v. Handelsman i Tomeå Lars Bjur, f. 1722, d. 1782, gift med Catharina 
Tiinur, f. 1729, d. 1813, dotter af Johan x)ch Beato Ervast. Deras dotter 
var: BeaU Christina Bjur, f. 1755, d. 1819, gift i g. med handelsQo. Carl 
Fredr. Enberg, f. 1730, d. 1786; 2 g. 1787 med handelsmän Eric Bergman, 
I 1761, d. iKfa Se Bergman, 

Soldaten Isaac Biuur gifte sig 1724 ^/h i Neder-Tomeå med pigan 
Kerstin Påhrsdotter. 
Bjérk. Anna Björk, se Flygare. 

Margareta Berg, f. 1745, se Enbom. 
Maria Catharina Berg, se Govenius. 
Bjftfii. Rid- och handelsman i Tomeå Lars Björn, f. 1708, d. 1792, gift med 
Brigitta Curtelius, f. 1723, d. 1795. 

Handelsman Johan Björn, t 1752, gift med Margareta Forsvik, 
f. 1754. 

Briu Christina Bjém, t 1764, se Ekman. 
B]«Bh«ck. Elisabet Blombteck, i. 1756, se HjelmdakL 
Boadia. Brita BoneUa, se Ch4>re. 
Braadt Brita Branät, f. 1725, se MonUll. 
Brtflkoln. Anna Stina Brenholm, f. 1724^ se Reckiin. 

Bnuaios. Råd- och handelsm. i Tomeå Abraham Brunmus, i. 1745, d. 1797, 
gift med Margareta Christ. Enberg, f. 1 758, d. 1805. Deras söner: Carl, f. 
1782; Eric David, f. 1792. 

Margaretha Catharina Brunnios, f. 1777, d. 1807, se Gosselman, 
Briastrttm. Anna Christina, f. 1773, se Moberg. 

Backt' Klockaren i Tomeå Isaac Bucht, f. 1753, d. 1806, gift med Elisabet 
Kuljetnätr, f. 1756, d. 1809. Deras barn: Klockaren Isaac, f. 1777 Vio, gift 
1810 med Briu Christina Serviö, f. 1791; Hindric, f. 1779; Brita Lisa, f. 1775; 
Andreas GosUf, f. 1783, d. 1786: Olof, f. 1785, d. 1786; Anna Christina, f. 
1786, Catharina Magdalena, f. 1787, d. 1787; Johan Gabriel, f. 1789, d. 1792; 
Petter, f. 1790; Gnstaf, f. 1792, d. 1801; Eric, f. 1796, d. 1809. 

Isaac Buckt och Brita Christina Serviö hade sonen Isaac, f. 181 1 ^/j. 
Lfinsmanslnkan Maria Buckt, f. 1737, d. 1814. Hade sönerna Anders 
Gustaf, f. 1764, och Carl Petter, f. 1770. 

Catharina Buckt, f. 1751, d. 1804, se Sarelius. 

Buckt, fUtväbel. Omnftmnes såsom dopvittne i Neder-Toraeå 172 1 ^jt. 
Calasdcr. Handelsmannen i Tomeå Cari Calander, f. 1758, d. 1812, gift 1798 

med Susanna Greta Greiner, f. 1766. 
CaUtias. Margareta CalUius, f. 1747, se Reckardi. 

Callaeljcr. Kammarskrifvaren i tullverket Jacob Callmeijer, f. 1757 och gift 
med Anna Lovisa Ek, bodde 1795— i79iS i Tomeå. Barn: Jacob Wilhelm, 
f. 1792; Blagdalena Sophia, f. 1782; Gustava Christina, f. 1796. 
Caricaios.* Skomakaregesttllen i Tomeå Sigfrid Carlenius, f. 1759, son af guld- 
smedsänkan Coecilia Unberg, i. 1721, d. 1803. 

Ålderman Sigfrid Carlenius, i Tomeå, f. 1732, d. 1790, gift med Su- 
saana Ekkammar, i. 1741. Deras bara: Friedric, f. 1773: Susanna, f. 1761, 
ft 1780: Anna Catharina, f. 1765, g. 1782; Maria, f 1766, g. 1788; Brigitta, 
1770, d. 1783; Jacob, f. och d. 1 78 1. ' Bucht skrefs af somliga slXktmedlemmar på 1700-talet Bouekt, 1 Finland 
^aes Damiiet nnnieva gestalta sig uteslutande såsom Bouckt. 

* Gttldsmedsåldermannen i Tomeå sud Sigfrid Carlenius anlade Ekforss* iin- 
Uaiifa sågveife tid^ Puottij<Åi inom dåvarande Västerbottens län (och inom den 
öd, son iramera utgör Norrbottens län) enligt länsstyrelsens utslag 1766 'Va. Digitized by Google 9» 

OfrmnnIniDde Friedric CmrkméuSy f. 1773, gif^ sig ^^oi med Sophia 
Pipping^ f. 1780, och hade med henne barneft: Svtaanaf f. 1802 V»; Johan- 
nes, f. 1803 'Va; Margaretha, f. 1804 ^/j; Sophia WUhelmina, f. och d. 
1807; Fredrica, f. 1810 V*. Han flyttade 1813 till Sverige med bnstni 
och barn. 

Ofvannimnda Sosanna Cariemhu^ f. 176 1, te Emrtmius, 

Ofvannämnda Anna Catharina Carltmms^ f. 1765, te Lrckcu. 
Ch«re (eller Core, Kore). Hindrich Ckpre^ d. i Vojakala, Neder-Tomeå, 1719 
'^'s- Lars Ckdtres dotter Margeta, f. i O fre Raomo, döpt i Neder-Tomeå 
1721 •*/•. 

Nils Z. Kehrty gift med Brita Bonelia, 

Per Johansson Core^ f. 1729, son af Margeta Johansdotter (f. 1702), 
gift med Margeta Michelsdotter, f. 1729. Deras barn voro: Pehr, f. 1756; 
Michel, f. 1757; Hans, f. 1764; Carin, f. 1752; Margeta, f. 1754; Malin, 
f. 1760. 

Johan Larsson Core^ f. 1702, gift med Margeta Jönsdotter, f. 1704. 
Deras son: Lars, f. 17^4. 

Margareta Coriy i, 1725, d. 1798, se Emberg, 

Gertru C<fre^ f. 1699, d. 1782. Var gift och öfveriefde sin man. 

Catharina Core^ i. 1722 (1725), d. 1796, se StillatuUr. 

Anna Brita Cfwre^ f. 1759, d. 1799, gift i g. med skräddarmästaren Johan 
Sundvall i TomeÅ, f. 1753, ^' >7S6; 2 g. 1788 med skräddaren Carl Buk- 
ulius^ f. 1760, d. 1796. 

Guldsmed Abraham Ckore, f. 1752, d. 18 14, gift med Elsa SilfverkUt^ 
f. 1757. Dessa hade sönerna: Olof, f. 1787; Gostaf, f. 1796. Olof blef gnid- 
smed och gifte sig 18 14 med Catharina Elisabeth Dahlbergs f. 1792, dotter 
af garfvaren Eric D. och Christina Culjandtr. Olof OI^^^j son Johan Angnst, 
f. 1814 »Vt. 

M. C. Kohre, f. 1798, d. 1868, gift med H. C. Berg, f. 1787, d. 1841. 
Ligga b&da begrafna pa Torneå stads kyrkogård. 
Christiernin. Brukspatron Erik Dan. Christiemmy f. 1741 och d. 1806, flyttade 

till Torneå 1 802. 
Culjander (Knljander). Christina Culjander, f. 1761, gift 1790 med garfvaien 
Eric Dahlberg i hans 2 gifte. 

Elisabet Kul j änder, f. 1756, d. 1809, gift med klockaren i Torneå 
Isaac Bucht, 

Maria Culjanätr (f. 1780, d. 1860) samt hennes föräldrar, man och 
barn, se Flygare. 
CnrtilittS (Cnrtelius).. Fredr. Sven Anundson CurtUnu, f. 1694, gift med 
Lisa Jacobsdotter, f. 1740. Sven Anundson Curtilius, gift i g. 17 18 'V4 i 
Neder-Torneå med Karin Olofsdotter från Turtula, 2 g. 1747 **/» i Neder- 
Tomeå med Magdalena Olofsdotter. Bodde först i Ofver-Tomeå, sedermera 
i Turtula. 

Sven Anundson Curiilius hade barnen: Anund, f. i Turtula 17 19, döpt 
i Neder-Tomeå 17 19 "/i, gift med Carin Jacobsdotter, f. 1725; Hindrich, f. 
i Turtula, döpt i Neder-Tomeå 1720 •'Z», d. 1720 '"/m 

Anund Curtilius och Carin Jacobsdotter hade barnen: Anund, soldat 
Kron, f. 1751; Sven, soldat Hök, f. 1758; Jacob, f. 1761; Salomon, f. 1767: 
Brita, f. 174$; Carin, f. 1746; Anna, f. 1748; Ella, f. I756(?). 

Brigitta Curielius, f. 1723, d. 1795, 8^^^ °^^ '^^* ^^ handelsmannen i 
Torneå Lars Bjcrn. 
Dahlberg. Garfvaren i Tomeå Eric Dahlberg, f. 1759, gift i g. 1787 med Elsa 
Ekhammar, f. 1753, d. 1789: 2 g. 1790 med Christina Culjander, f. 1761. 
Deras dotter, se Chore. 
Dahlgren. Chiurgie Magist. Carl Adolph Dahlgren, f. 1 779, gift med Eva Maria 
Wenerström^ f. 1779 ^o i,. Deras barn: Johanna Carolina Emerentia, f. 1803 
"/?; Franti Bemhard, f. 1804 ^^o. 
Degerström. Tull- och accis Skrif: i Tomeå And. Deger ström, f. 1725, d. 1788, 

gift med Anna Ruth, f. 1725, d. 1788. 
Dillman. Stadsvaktmästaren i Tomeå Salomon Dillman, f. 1737, d. 1798, gift 
.med Brita Cbrlsdotter, f. 1741. Barn: Salomon, f. 1767, gift 1798 med Elsa Digitized by Google 99 

EUsabeth Fortmamy f. 1772, dotter till smeden Olof F. och Margtretha P^j/m ; 

Petter, f. 1769, d. 1796, Carl, f. 1775. 
DarckiBUi. Clara Durckman, f. 1721, d. 1800, se Ekhammar. 
EWrhardt. SUdsOUukftr i Tomeå Carl Ludvig Eberhardt, f. 1733, d. 1782, gift 

med Anna Sophia Norell^ f. 1747. Barn: Hartman Elias, f. 1764; Carl 

Ladrig, f. 1769; Jacob Hindric, f. 1774; Barbru Helena, f. 1772; Sophia 

Ulrica, f. 1775. 
Ek. Anna Lorisa Ek^ se Callmeijer, 
Ekluiaimar. Fiskaren Anders Ekkammar, f. 171 1, d. 1785, gift med Clara 

Durckman^ f. 1721, d. 1800. Deras dotter Elsa, f. 1753, d. 1789, gifte sig 

1787 med garfvaren Eric Dahlbergs i hans i gifte. 

Maria Ekhammar^ f. 1755, S^^ ^773 "^^^ Capitaine Friedric Idppingy 

f. 1729, d. 1796. 

Susanna Ekhammar^ f. 1741, se Carlenius. 
Ekkoloi. V. h&radshöfdingen, sedermera boigmåstaren i Tomeå N. G. Ekholm^ 

f. 1759, d. 1807, se Rechardt. 
EkflUUi. Hiradshöfdingen Olof Jonas Ekman, f. 1734, d. 1807, gift 1781 med 

Bnta Christina BjUm, f. 1764. Dotter: Brita Wilhelmina, f. 1787. 
EkofH (Ikora). Soldaten Erich Ikorn gifte sig 1721 V9 i Neder-Tomeå med 

pigan Margeta Hindrichsdotter i Törböle. Deras dotter Brita döptes i Neder- 
Tomeå 1 721 'Vw. 

Gertra Helena Ekom, f. 1760, d. 1784, se Forssius. 
Elfriag. Margaretha Elfving, f. 1793, se Nordberg. 
Eakenp. Handelsmannen i Tomeå Petter Enberg, f. 1738, d. 1793, S^^^ ^^^ 

MargareU Core, f. 1725, d. 1798. Deras stjufson handelsb. Olof Hjulberg, 

i. 1752. 

Margareta Christ Emberg, f. 1758, d. 1805, se Brunnms. 

Handelsm. i Tomeå Carl Fredr. Enberg, f. 1730, d. 1786, gift med 

Beata Christina Bjur i hennes 1 gifte, f. 1755, d. 1 819. 
Ulrica Enberg, f. 1768, se Fougt. 
Brita Enberg, f. 1765, se Forselius. 
EakMB. Kopparslagaren i Tomeå Carl EnboMy f. 1732, d. 1794, gift med Sara 

Enbcm, f. 1745, d. 1 787. Deras son, kopparslagaren Samuel £«^<>f«,f. 1770, 

d. 1809, gifte sig 1793 med Catharina Forsmam, f. 1773. 

Klensmeden i Tomeå Johan Enbom, f. 1739, son af Elisabet Kempe 

(f. 1 7 12, d. 1787) gifte sig med Margareta Berg, f. 1745. 
Eagelaiark. Eva Margareta Engelmark, f. 1787, se Pippon. 
Eafsaa. Cathar. Engman, f. 1736, se Ramen, 
Enrast. Beata Ervast, f. 1699, d. 1780, se Tömer, 

Handelsbitrådet, sedermera hacdl. Johan Ervast, f. 1751, d. 1809, gift 

1786 med Magdalena C. Kråger, f. 1740, d. 1815. Deras son: Johan Henric, 

f. 1786. 
E««ai«s. Rectom i Tomeå, Magist Jacob Eurenius, f. 1740, gift 1780 med 

Sataana Carlenius, t I761, dotter till åldermannen i Tomeå Sigfrid C. och 

Susanna Ekhammar, Hans moder var änkerectorskan Märg. Char. Printt, 

t 1709, d. 1781. 
Fakricivs. Råd- och Handelsm. i Tomeå Christ Fabricius, f. 1730, d. 1792. 
Felleaivs. Rådmannen och stadsnotarien i Tomeå Johan FeUenius, f. 1748, d. 

1804, son till Catharina Hagg (f. 1720, d. 1788) och broder till Jonas 

FtlUnius^ f. 1756. 
Fellauui. Anna Fellman, f. 17 14, d. 1786, se Tornberg, 
Flaenw. Tullfönraluren i Tomeå GusUf Finerus, f. 1773, V^^ "^^ Christina 

Albertina Le Noir. Flyttade till Tomeå 1806. Deras bam: Isac Georg, f. 

1800 Vt; AgneU Sophia, f. 1803 »/s; GusUf Mauriu, f. 1808 "/«o, d. 1809. 
Fljfjurc. Margareta Flygare, f. 1 7 19, d. 1800. Var gift och öfVerlefde mannen. 

S&erligen moder till: 

Guldsmeden i Tomeå Staffan eller Stephanus Flygare, f. 1758, d. 1810, 

g:ift 1796 med Anna Björk. Deras bam: Johan Fredric, f. 1796; Cajsa 

Lisa, t. 1799, d. 1800. 

Broder till Staffan ^ar troligen guldsmeden Carl Lorents Flygare, f. 

1764 i febr., d. 1839 i febr., gift 1807 med Maria Culjander, f. 1780 'Va, d. 1860 Digitized by Google 100 

'V»» bida begfftfnt I Tomeå stads kyrkogård. Maria Culjander var dotter 
till styrmannen Nils C. och Anna Johansdotter. Hon hade med sin man 
barnen: Lars Johan, f. 1807 ''/i», d. 1808; Anna Catharina, f. 1809 ^^6, d. 
s. å.; Cari, f. 1810 "/s, d. s. å.; Nils Lorcnts, f. 1811 "A; Johannes f. 
1812 »/$. 

Fiskare-Enkan Elisabet Flygare^ f. 1715, d. 1803. Hennes döttrar voro: 
Elisabet, f. 1760; GreU Catharina, f. 1762. 
Farselins. Philosophiae stud. Jsaac Forselms, f. 1760, gift 1787 med Brita 

Forsnum. Elsa Elisabeth Forsman, f. 1772, och hennes föräldrar, se DiämaH. 
Catharina Forsman, f. 1773, *^ Enbem, 

ForssittS. Coopv. Constap., styrman Forsius, f. 1754. gift i g. 1779 med Gertni 
Helena Ek<fm, f. 1760, d. 1784; 2 g. med Sara Catharina Mathlein, f. 1761. 
Deras dotter: Anna Christina, f. 1786, se Pihlgren. 

Forssvall. Hedvig Margaretha Forssvall, f. 1773, se Nordöladk. 

Forsvik. Märg. Forsvik, f. 1754, se Björn. 

FofUft. Kamreraren i Tomeä Abraham Fougt, f. 1728, gift med Catharina Chri- 
stina Strickert, f. 1741, d. 1800. Deras barn: Abraham, f. 1758; Johan, f. 
1762; Nils, f. 1766, d. 1799, handelsbetjent, gift 1794 med Ulrica Enberg, 
f t 1768; Helena Amalia Catharina Jacobina, f. 1784. 

Abraham Fougi, g. m. Christina Eugenia Höjer. Deras dotter Mar- 
gareta, d. 1722 "/6, 47 veckor gammal, och deras dotter Christina Margareta, 
f. 1725 V". 

Frantxleben (Fransleben). Guldsmeden i Tomeå Nils Frantzlebtn, i. 1735, d. 
1S03, gift med ApoUonia Hellberg, f. 1748, d. 1802. Barn: Gnldsmedsge- 
sällen Johannes, f. 1771, d. 1803, gift 1795 ^^^ '^tWs^ Maria Winblad i 
hennes 1 gifte, f. 1764, d. 1809; Nils, f. 1776; Carl Hindric,f. 1780, d. 1804; 
BriU Margareta, f. 1770, d. i8o6; ApoUonia, f. 1778; Jacob, f. 1782, d. 1800; 
Ulrica, f. 1787, d. s. å.; Sara Catharina, f. 1790, d. 1792. 
Brigitta Fransleben, f. 1732, d. 1788, se Thun. 
Enkan Brita Fransleben, f. 1705, d. 1789. 

Ofvanstående Brita Margareta, f. 1770, d. 1806, gifte sig 1793 med 
skrifvaren, sedermera handelsmannen Pehr Math. Herkepaus. 

Gagner. Anna Magdalena Gagner, f. 1734, d. 1780. 

Ganander. Dominus Matthias Ganander, gifte sig 1738 Vr i Neder-Tomeå med 
Juliana Ressman från Hernösand. 

von uerten. Sophia Magdalena von Gerten, f. 1771, se Lönnberg, 

Gertner. Snickaren i Tomeå Anders Gertner, hans hustru och dotter, se Rechardt 

Gosselman. Handelsbokhällaren Fredric Gosselman, f. 1776 "/s, gift 1802 med 
Margareta Catharina Brunnius, f. 1777, d. 1807. Han kom till Tomeå 1802 
och flyttade 1817. Hade dottern Fredrica, f. 1802. 

Govenins. Handelsman i Torneå Johan Govenius,U 1761, gift 1786 med Margareta 
Enberg, f. 1768, dotter af handelsman Carl Fredric Enberg, och Beata Chri- 
stina Bjur. Deras dotter Elisabeth Margaretha, f. 1790, se Bergenstråkle. 
Anna Govenius, se Törnquist, 

Handelsman Eric Govenius, f. 1768, från Luleå, gift 1797 med Maria 
Catharina Berg från Stockholm. Han flyttade till Tomeä 1798. 
Margareta Govenins, f. 1761, se Rechardt 

Grape. Komminister Isaac Grapes son Johannes döptes i Neder-Torneå 1722 '^/s. 
Brita Christina Grape, f. 1787. Flyttade 181 1 till Torneå från Jukkasjärvi. 

Greiner. Susanna Greta Greiner, f. 1766, se Calander. 

Grysselins. Medicinse Doct. i Torneå Johan Grysselius, f. 1734, d. 1788, gift 
med Fredrica Pipping, f. 1758. Deras barn: Maria Agata, f. 1780, Jan Johan 
Fredric, f. 1783; Olof Gustaf, f. 1788. 

Hackzell. Stads Casseuren i Torneå Anders Hacktell, f. 1754. 

Hagg. Catharina Hsegg, f. 1720, d. 1788, se FelUnius. 

Haeggman. Anna Greta Haggman, f. 1759, d. 1783, se Spiegel. 

Hafstrand. Michel Haf strands son Hindrich, f. i Haparanda by, döptes i Neder^ 
Torneå 1719 "/xi. 

Mademoiselle M. Hafstrand, f. 1822 a^/e, d. 1870 < ». Ligger jordad 
å Torneå stads kyrkogård. Digitized by Google XOI 

Hcémaa. Handelsip. i Tomeä Nils Hedman^ f. 1734, d. 1782, gift med MargareU 

Wtgeliui, f. 1733. 
Hellander. Handelsm. i Torneä Hans Abr. Hellauder, t 1725, d. 1785. 
Hcllasdt. Directenren And. HtUandt^ f. 1717, d. 1789. 
Hellberg. ApoUonia Hellbtrg^ f. 1748, d. 1802, se FranitUbtn, ' 
Herkepavs.' Skdfvaren, sederm. handelsmannen i Torneå Pehr Math. /^«^i«^urKj, 

f. 17^2, d. 1799, gift 1793 med Brita Mawareta FransUbtn^ f. 1770, d. 1806. 

Bara: Anders GotUieb, f. 1794; Sara Chariotta, f. 1795, d. 1796; Nils GusUf, 

f. 1796, död s. å.; Pehr Mathias, f. 1797, d. 1798. 
Henio4ias. Brita Maria Hemodims^ f. 1764, se Ramströnu 
Hindricilis. Bokhållaren i Tomeä Joh. Hind: Hindricius, f. 1748. 
HJeloidalil. Skomakaren i Torneä Bengt Hjelmdahl, f. 1704, d. 1787. Var gift 

och hade sonen: Destillator och handelsman Lars, f. 1746. 

Hökaren i Torneä Johan Hind. Hjelmdahl, f. 175 1, gift med Elisabet 

Blomback, f. 1756. 

Färgaren i Torneä Carl Hjelmdahl, f. 1747, d. 1820, gift 1778 med 

MargareU Elisabeth Afathleift, f. 1754. 

Handelsmannen och nirgaren Nils Hjelmdahl, f. 1780, g. 1810 med Catha- 
rina Märg. Lindström, f. 1779 "/9« i hennes 2 gifte. (Hennes barn i i giftet 

▼oro: Anna Margareta Westring^ f. 1800 *V6; Carl Gustaf Westring, f. 1808 V»). 
Brita Hjelmdahl, f. 1779, gift i g. 1802 med handelsman Carl Jacob 

Wästergren, f. 1765, d. 18 14; 2 g. med fältkamrer Jonas Samuel SUn, d. 

1816. Hon hade i i giftet barnen: Carl, f. 1803 "/a, och MargareU Cat- 
harina, f. 1804 37,0. 

Anna Hjelmdahl, f. 1781, se Rechardt. 
Hferta. Catharina Hjerta, f. 1773, d. 1801, se Wegelin, 
fljvlberg. Handelsb. i Torneä Olof Hjulberg, f. 1752, stjufson till handelsman 

Petter Emberg och Margareta Core, 

Margareta Hjulberg, f. 1754, d. 1793, se Pipping, 
Hoffiréa. Hedvig Hoffrén, se Nyberg, 
Heffste^t. FMnnk Josef Hoffstedt, f. 1769, se Kollberg, 
Heflisg (Httfling). Coopv. Capitain Nils Hojling i^HöJling), f. 1771, d. 1808, 

gift 1803 med Maria Lythraus, f. 1775, d. 1806. 
HoUmiag. Sämskmakaren i Tomeä Johan Hollming, f. 1742, d. 1788, gift med 

Elisabet Brita Strand^ f. 1751, d. 1813 »V4. Son: Jonas, f. 1780. 
HvnMe. Tullinspektören i Tomeä Carl Johan Humble, f. 1758, d. 1795. Gift 

med Anna ^•xitk' Åkerman, f. 1762, omgift 1800, dä hon flyttade till Pajala. 

Deras bam: Jan Carl Petter, f. 1783; Johan Wilhelm, f. 1785, d. 1786; Jean 

Jacob, f. 1786; Paul, f. 1789; Gustaf Adolph, f. 1791; Anna Carolina, f. 1793. 
Notarien Per Wilhelm Humble, f. 1704, d. 181 1. 
HTitte. Husjungfru Brigitta Hvitte, f. 1728, d. 1798. 
H^jer (Hdijer). Handelsmans-Enkan Margareta Höjer, f. 1730, d. 1799. Hennes 

son Jacob, f. 1794; gifte sig 1792 med Anna Johansdotter, f. 1754. 
Christina Eugenia Höjer, se Fougt. 
Margareta Christina Höt jer, f. 1785, se Rechardt. 
Ulag. Maenus Idings son, Johannes, föddes i Stockholm och döptes i Neder- 

ToraeIi72i "»A med >Fältväbel ^«^A/ af Välb. Hr Majorens (M. Palmstrachs) 

kompani och Mönsterskrifvare Hans Anttman* säsom vittnen. 
IgelstrSai. Jonas Jgelström^ f. 1768, d. 1809, gift 1795 med Stina Schagerlund, 

i. 1761. Bara: Eric Jo€l, f. 1796, d. 1809: Maria Christina, f. 1798; Jonas 

Nidas, f. 1800; Catharina Lovisa, f. 1802 ^/s; Anna BriU, f. 1805 'Vt 
iJrliag. Ingeborg yärling, f. 1707, se IVåstring. 
Järnräck. Pihr Järnbäck, f. d. borgare i Tomeä stad, dog 1723 % i Neder- 

Tomel 
Keaipe. Elisabet Kempe, f. 1712, d. 1787, se Enbom, 
K«ll&erg. Apothekaren i Tomeä Jonas Kollberg, f. 1762, d. 1802, gift 1790 med 

Barbara Turdfjäll, f. 1772, omgift 1805 med fänriken Josef /^^yj/^<//, f. 1769. 
Kréger. Gertra Sophia Kroger, f. 1 746, se Stilländer, 

' Herkepsns. Latinisering af finska orden härkä, oxe, och pää, hufvud. 
AUtså s Oxekufvud, Digitized by Google 102 

Magdalenft C. Kr9g€r, f. 1740, d. 181 5, se Ervasi. 
Handelsman i Torneå Hindric Krégtr^ f. 1750, d. 1819 '^Ai, gift 1784 
med Hedvig Pipping, f. 1763. Hans moder hette Briu Christina, f. 1706, 
d. 1792. Hindric KxOger och Hedvig Pipping hade barnen: Margareta Chri- 
stina, f. 1795, död s. C; Petter Hindric, f. 1 796. 

Klister. Johan Hartvig KusUr^ f. 1753, se Mpmieli, 

Kdppiag. Capitaine Friedric Kdpping^ f. 1729, d. 1796, gift 1773 med Maria ^• 
hammar^ f. 1755. Deras barn: busanna Margareta, f. 1775; Maria Catharina, 
f. 1779; Johan Friedric, f. 1780, död s. L 

Laerck. Sophia Helena Uerck^ f. 17 18, d. 1790, se }ViJksir9m. 

Landbcrg. GaHVaren i Torneå Jöns Landberg, f. 1731, gift med Lisa Lamdberg, 
f. 1719 

Lemon. Elisabeth Märg. Lemom^ f. 1762, se Ber ger. 

Lenaing. Handelsbiträde i Torne! Abraham Lennimg^ f. 1749, d. 1794. 

Le Nolr. Christina Albertina Le Noir, se Fimerus, 

Liégrea. Lovisa Lidgrem^ f. 1748, se Litfter. 

Lindstrtfm. Catharina Märg. Lindström, f. 1779 "1 9, se Hjelmdahl. 

Lithorla. Stads-FttltskXren i Torneå Martin LitkoriM, f. 1759, d. 1807, gift 1789 
med Brita Charlotta Lptngmem, f. 1760. 

Litner. Tollinspector i Torneå Pehr Reinh. Litner, f. 1747, d. 1786, gift med 
Lovisa Udgren, f. 1748. 

Ljuaginail. Briu Charlotta Ljungman, f. 1766, se Litkorin. 

Land vall. Bokbindaren i Torneå Petter Lumdvall, f. 1732, d. 1809, V^ < g. med 
Anna Söderström, f. 1751, d. 1781; 2 g. med Anna Magdalena Nordgren, 
f. 1756. 

Lychoii. Amiralitets Majoren Johan Petter Lychou\ död 1803 Va* gift 1 782 med 
Anna Catharina Carlenius, f. 1765, dotter till åldermannen i Torneå Sigfrid 
C. och Susanna Ekhammar. Hon flyttade 1805 ^^^ Torneå med sina barn: 
Agneta Susanna, f. 1785 ^Ja\ Maria Carolina, f. 1786 ^f^, giA 1818 med 
kamrer L. A. Wallmark i Luleå; Catharina, f. 1787 ''/w (d<^ ung); Casten, 
f. 1 79 1 V«» (dog ung); Johannes, f. 1798 ■*/ 7; Maria, f. 1800 '/««; MauriU, f. 
1801 Vi«, d. 181 7; Hedvig, f. 1803 Va, d. 1810 ••/.a. Jemför Sv. Ättartal, 
1890, sid. 254. 

Lythraens. Rådmanenkan Anna Märg. Lythraus, f. 1722, d. 1803. Hennes 
barn: Handelsb. Lars Lyihraus, f. 1751, d. 1782; Anna, f. 1756, gift med 
handelsmannen i Torneå Anders Rechardt\ handelsm. Isaac ZyMr<?i^, f. 1758, 
gift 1783; handelsm. Anders Lythrausy f. 1760, gift 1788 med Maria Car' 
lenius, f. 1766. 

Handelsm. i Torneå Hindric Lythraus, f. 1745, ^- 'T^^i p^ "»ed Mar- 
gareta Tömer, f. 1743. Deras barn voro: handelsman Isaac, T. 1772; Anna 
Grcla, f. 1770; Maria, f. 1775, d. 1806; Sara Ulrica. f. 1779. 

Ofvanslåcnde Isaac Lythraus, f. 1772, gifte sig 1800 med Maria Tegen* 
borg i hennes 3 g. Hon egde då barnen: Maria Elisabeth Norin, f. 1786; 
Christina Carolina Norin, f. 1789 »Vn; Carl Petter Ulric Backström, f. 

Ofvanstående Maria Lythmus, f. 1775, d. 1806, gifte sig 1803 med 
Coopv. Capilain Nils Hofling {Höjling). 

Lttanberg. Rector scbolse i Torneå, Magist. And. Lönnberg, f. 1746, gift i g. 
1783 med Märg. Beata Nordvall, f. 1761, d. 1789; 2 g. 1790 med Sophia 
Magdalena von Gerten, (. 1 77 1. Barn: Eva Sophia, f. 1792; Brita Johanna, 
f. 1793; Adam Tbeodor, f. 1797; Anders Erland, f. 1799. 

Malleen. Fänrik Petter Josias Malleen, f. 1731. 

Mathlein. Sara Catharina MatkUin, f. 1761, se Forssius och Pihlgren. 

Merckel. Ingeniör Ad. Fr. Merckel, f. 1754, gift 1781, d. 1790. 

Moberg. Handelsmannen i Torneå Hans Moberg, f. 1764, gift 1793 med Anna 
Christina Bränström, f. 1773. Barn: Anna Lovisa, f. 17^, död s. å.*, Blasius, 
f 1801 3/a. 

Margareta Elisabeth Mathlein, f. 1754, se Hjelmdahl. 

Moatell. Exp. Befallningsman Em. Montell, f. 1735, d. 1786, son af Maria 
Ahlman, f. 1702. Gift med Brita Brandt, f. 1725. Deras dotter Maria Digitized by Google I03 

Catbarinm McnUlly f. 1762, gifte sig 178S med sUdsfiskalen och kronolMns- 

mmmien Johan Haitvig åCUsUr, f. 1753. 

LandtmlUure-lärlingeD Carl ReiiÉihold Montelly f. 1765. 
MarWrg. Linnevåfvaren i Tornet Anders Murbergs f. 1733, d. 179a. Gift med 

Maiia MäiUr^ f. 1742, d. 181 5. Deras barn: stadsbetjänt Petter, f. 1766: 

Eric, f. 1768; Johan f. 1774; Jacob, f. 1779, d. 1782; gördelmakäre Anders, 

f. 1 78 i; Maria Stina, T. 1771; Brita f. 1782. 

OfvannKmnde stadsbetjfint Petter Murbergs f. 1766, gifte sig 1800 med 

Anna Catharina Nyström och hade med henne sönerna Johan Petter, f. 

1802 •♦/é; Cari Vilhelm, f. 1809 3/m. 

OfvannSmnde göidelmakare Anders Murbtrg^ f. 1 781, var gift med 

Catharina Starck, Deras son Anders Samuel föddes 181 4 ^/s i Torneä. 
Mäiter. Maria MäiUr^ f. 1742, d. 181 5, se Murberg. 
Neglick. Grinse-Ridaren Emanuel Neglick^ f. 1730. 
Nordberg. Exped.-Befaliningsman och kronol&nsman Carl Gustaf Nardberz^ f. 

1790 'Vio, gift med Margareta Elfving^ f. 1793 V»>. Han härstammade frän 

Kemi. Deras son Gustaf föddes i Torneä 1817 '^6. 
Noribladh. Provincial-medicus Dr Carl Nordbladh^ f. 1778 'Vsi gift 1800 med 

Hedvig Margaretha For svalla f. 1773 Vi- 
Nordfrea. Anna Magdalena Nordgren^ f. 1756, se Lundvall, 
HoriTall. Märg. Beata Nordvall, f. 1761, d. 1789, se Linnbtrg. 
Horeli. Anna Sophia Norell^ f. 1747, se Eberhardt 

Helena Cath. Norell, f. 1749, se Wijkström. 
Noria. Maria Elisabeth Norin, f. 1786, och Christina Carolina Norin, f. 1789 

■3/11, se Lythraus. 
Nyberg. SkönfXrgaren i Torneä Johan Niclas Nyberg, f. 1755 »V4, gift med Hedvig 

Hoffrén^ f. 1775, d. 1807. 
Njrstedt. Räd- och handelsm. i Torneä Arendt Nysiedt, f. 1727, d. 1781. 
Nyström. Anna Catharina Nyström, se Murberg, 
OtloBborg. Gesällen i Torneä Johan Ollonborg, f. 1741. 
Ottoaivs. Postmästaren i Torneä Petter Ottonius, f. 1748. 
PalsL Glasmästaren i Torneä Johan Palm, f. 1704, d. 1789. 
Margaretha Palm, se Dillman. 
Catharina Palm, f. 1752, d. 1820, se Svanberg. 
Palautnick. Majoren Urban Palmstruch, f. 1726, gift med Ulrica Rudbeck, f. 1736. 

Deras barn: Jöran, f. 1755; Charlotta, f. 1757; Johanna Christina, f. 1764. 
Peierssoa. Agustina Pedersson, gift med ApoUonia Reenmarck. Bosatta i Neder- 

Tomeä socken under svensktiden. 
Pildfrea (Pilgréa). Postmästaren och radmannen i Torneä, vice landssekreteraren 

Johan Aron Pihlgren, f. 1781, gift i g. 1805 °>^ ^"^^ Maria Winblad^ f. 

1764, d. 1809, i hennes 2 gifte; 2 g. 1810 med Anna Christina Forssius, f. 

1786, dotter till styrmannen Forssius och Sara Catharina MatkUin. Hans 

barn i I g. Johan Magnus f. 1806 '%• 
Pipfiag. Handelsmannen i Torneä Johan Pipping, f. 1747, gift i g. 1775 med 

Margareta Hjulberg, f. 1754, d. 1793, 2 g. med Beata Lovisa Sovelius, f. 

>779 "^Z*- Deras barn: Petter, f. 1776; Olof, f. 1777; Sophia, f. 1780, ^. 

1801 med Fredric Carlenius\ Johannes, f. 1781; Abraham, f. 1782; Chn- 

stian Henric, f. 1784 '♦/"; Jacob, f. 1785, d. 1786; Brita, f. 1788, död s. ä.; 

Fredrica, f. 1789, död s. ä.; Hedvig, f. 1790 »♦/" i Torneä, d. 1864 *Vx i 

Haparaxida, gift 181 1 med handelsmannen i Torneä, sedermera ryske v. kon- 
suln i Haparanda Johan Sundtll, f. 1779 'Vio, d. 1834 Vs» som järn te hustrun 

ligger jordad ä Haparanda kyrkogärd. 

Brita Magdalena Pipping, f. 1754 '♦/♦• 
Fredrica Pipping, f. 1758, se Grysselius. 
Hedvig Pipping, f. 1763, se Kroger. 
Pipfoa. ' Apotekaren i Torneä Gustaf Pippon, f. 1779 «3/,^ gjft 1816 med Eva 

Margareta Engelmark, f. 1787. Son: Gustaf, f. 1817 Vx. 
Priats. MaigareU Charlotta Printt^ f. 1709, d. 1781, se Eurenius. 

' Pippon, eller säsom det numera gestaltar sig Pipon, uppgifves härleda sig 
if det finska pdpponen, d. v. s. bofink. Digitized by Google ?04 

Ranéa. Uigm«ik Olof RawUm^ f. 1734, d. I793« S^^ med Cathar. Emgwum, f. 

1736. Barn: Carl GusUf, f. 1761; Daniel Olof, f. 176a. 
Ramström. Handelsman i Tomeä Lärt Ramstr^m^ f. 1755, gift 1791 med Brita 

Maria Hemcdms^ f. 1764. 
Rechardt. Soldaten Anders Recharät, gifte sig 1722 ^U% i Neder-Tomeå med 
Maria Hindricksdotter. En deras dotter dog 1735 *^k. 

Catharina Rechardt^ f. 1721, d. 1781, se Asplund, 

Handelsmannen Samuel Rechardt^ f. 1744, g. 2 g. med Margarets 
Gcvenius^ f. 1 761. Hans barn i i giftet voro: stadsfiskalen Carl, f. 1770, 
gift 1806 med Anna Hjelmdahly f. 1781 (med hvilken han hade barnen Brita 
GreU, f. 1805 '•/»; Carl, f. 1807 "'/•l Anna Elisabeth, f. 1809 Vio; Gertmd 
Sophia, f. 1814 "/O; Coecilia f. 1768, gift 1793 med v. häradshöfd., seder- 
mera borgmästaren N. G. Ekholm, f. 1759 *'/s, d. 1807; Elisabet, f. 1773, 
gift 1795. Hans barn i 2 giftet voro: Brita, f. 1785, d. 1785: ApoUonia. 
f. 1786, d. 1789; Martin, f. 1788; Margareta, f. 1791, d. 181 8; Maria, i. 
1805 •5/.0. 

Kronolänsman Abram Rechardt^ f. 1747, gift med Margareta CalithUj 
i. 1747. Deras son 'Samuel f. 1776. 

Handelsmannen Anders Rechardt^ f. 1749, gift med Anna Lyikraus, f 

1756, dotter till rftdman L. och Anna Märg. . Deras barn: Martin 

Hindric, f. 1775; Petter Christian, f. 1776; Eric Augustin, f. 1779, gift 1804 
med Christina Catharina Gertner^ dotter till snickaren Anders G. och Mar- 

rreta Christina Höijer^ f. 1785; Carl Wilhelm, f. 1780; Anders Samuel, 
1782; Öaniel Israel, f. 1785, gift 1813 med Sara Maria Sahibchm, f. 1785. 
Ofvannämnde Martin Hindric R. var gift och hade barnen: Johan 

Gottlieb, f. 1802 »»/a, d. 1803; Anders Gotdieb, f. 1803, 

Ofvannämnde Eric Augustin R. och Christina Catharina Gertner hade 

barnen: Eric Anders, f. 1804 'V3; Anna Greta, f. 1805, död s. å.; Casper, f. 

1806; Anna Eriana, f. 1807 'Via, d. 1809; Christina Johanna ...; Alexander 

August, f. 181 2 »9/5. 
Recklin. Comministem i Torneä Isaac Recklin^ f. 1734, gift med Anna Stina 

Brenholm^ f. 1724. 
Reenmarck. Apollonia Reenmarck^ se Pedersson. 
Ressman. Juliana Ressman, se Ganandtr. 
Rndbeck. Ulrica Rudbecky f. 1736, se Palwistruck. 
Rnth. Jungfru Birgitta Ruth^ f. 1731, d. 1800. Hennes syster var Maria SMer- 

vall, f. Ruth, f 1727. 

Anna Ruth^ f. 1725, d. 1788, se Deger ström. 
Rtfnberg. Fältväbel, förare Jöns Rönberg, f. 1692, gift med MargeU Johans- 
dotter, f. 1703. Barn: Margeta, f. i Kiviranta och döpt i Neder-Tomeå 

1721 '^»/a, d. 1725 "/»; Lisa, f. 1730; Caisa, f. 1732; Abraham, f. 1734. 
Sahlbohm. Sara Maria Sahlbohm, f. 1785, se Recharat. 
Sarelins. Handelsm. i Tomeå Olof Sarelius, f. 1750, d. 1807, gift 1783 med 

Catharina Bucht, f. 1751, d. 1804. Deras dotter Brita, f. 1783, gifte sig 1805 

med handelsman Lars Svanberg, f. 1776. 
Schagerlund. Stina Sckagerlund, f. 1761, se Igelström, 
Schelsting. Lärlingen Lars Schelsting, f. 1765. 
Schroderus. Lärlingen Anders Schroderus, f. 1763. 
Silfverklot. Lfiriingen Olof Silfverklot, f. 1763. 

Lärlingen Joachim Silfverklot, f. 1766 (guldsmedsyrket). 

Elsa Silfverklot, f. 1757, gift med guldsmed Abraham Ckore, f. 1752 

d. 1814. 
Singmarck. Magdalena Singmarck, f. 1748, d. 1809, se Ström. 
Sjödin. Brita Sjödin, f. 1728, se IVestermarck. 
Sovelins. Beata Lovisa Sovelius, f. 1779, se Pipping. 
Spiegel. Coopvard. Capit. Engelbr. Spiegel, f. 1744, gift 1766 med Anna Greta 

Haggman, f. 1759, d. 1783. 
Starck. Catharina Starck, se Murberg. 
Steckzén. Kongl. Secr. Israel Steckten, f. 1763, d. 1805. Digitized by Google JOS 

Stea; Guldsmeden i Toroeä Andera SUn, t 1759, d: 1797, gift i g. med Ulrica 
SHJlamder, f. 1752, d. 1791; 2 g. 1792 med Helena Bäckström, f. 175 1, i 
hennes i gifte. 

FSltluunrer Jonas Samuel 5/^/y, d. 181 6; se Hjelmdahl. 
Sterser. Adolph Sfemer, f. 1783 "/». 

StUlasder (Stellander). Rådman i Toraeä Jonas Stilländer, f. 1716, d. 17S4. 
Gift med Catharina Core^ i. 1722 (1725), d. 1796. Barn; Anders, f. 1747; 
Fredric, f. 1763. 

Ofvanstäende handelsman Anders Stillcmder^ f. 17^7, gift 1776 med 
Gertm Sophia Kroger^ f. 1746. Deras barn: MichaSl, t. 1780, död s. &; 
Andreas, f. 1782; Henric, f. 1784, 

Ofvannämnde handels- och rådman i Tomeå Fredric Stilländer y f. 1763, 

gift 1796 med Helena Winblad^ f. 1770. Barn: Jonas Frednc, f. 1796, d. 

1798; Magnus Fredric, f. 1799; Elisabeth Catharina, f. 1798; Johannes, f. 

1802 »7/1, d. 1802; Helena, f. 1803 ^V«; Gustaf, f. 1804 "/w; Johannes, f. 1807 3/x. 

Ulrica Stilländer^ f. 1752, d. 1791, gift med guldsmeden i Tomeå 

Anders Sten i hans i gifte. 

Strand. Elisabet Brita Strand, f. 175 1, d. 1813 '^4, se Hollmmg. 

Stranémas. Smeden i Tomeå Michael Strandman, f. 1726, gift med Johanna 

Bar ek, f. 1730. 
Strickert Catharina Christina StrUkert, f. 1741, d. 1800, se Fougt. 
Strttoi. Tull- och accisskrifvaren i Tomeå Lars Ström, f. 1740, d. 1809, gift 

med Magdalena Singmarck, f. 1748, d. 1809. 
Smdcll. Johan Sundell, t. 1779, d. 1834, se Pipping. 
SaadTall. Johan Sunduall, f. 1753, ^- I7^6> se Chcre. 

Svattberg. Guldsmed, rådman i Tomeå Lars Svanberg, f. 1742, gift med Catha- 
rina Palm, (. 1752, d. 1820. Deras fosterson Jöns Svanberg, f. 177 1. 

Handelsman i Tomeå Lars Svanberg, f. 1776, gift 1805 med Brita 
Sarelhis, f. 1783. Deras bam: Maria Catharina, f. 1806 "/», död s. å.; Brita, 
f. 1807 Vxo. Svanbergs utflyttade från Torneå stadsförsamling 18 16. 
Svaaljnng. Braksfaktor Sv. Christian Svanljung, f. 1767, gift 1795 med Brita 
Christina Henrksdotter, f. 1774. Kommo till Tomeå 1797. Deras bam: 
Christian, f. 1794; Johan Fredric, f. 1796; Carl Gustaf, f. 1797; Eric Olof, 
f. i8cx) ^/e, d. 1806: Jacob Jöran,. f. 1804 "/w; Sven Eric, f. 1806. 
SMerstrdm. Anna Söderström, f. 175 1, d. 1781, se Lundvall. 
StféenralL Mana Södervall, f. 1727, se Rutk. 
Tcfeaborg. Maria Tegenborg., se Lythraus. 
Tlnin. Skomakaren i Tomeå Jacob Thun, f. 1730, d. 1785, gift med Birgitta 

Fransleben, f. 1732, d. 1788. Bam: Nils, f. 1758. 
Tornberg. Margareta Anundsdotter Tornberg, döpt i Neder-Tomeå socken 17 19 V>o. 
Olaus Tombärg, gift m. Elisabeta Antilia, 
Hindrick Tombergs son Sigfrid döpt i Neder-Tomeå 1722 »%• 
Handelsman i Tomeå Johan Tomberg, f. 1740, d. 1791 (son af Anna 
Filbnan, f. 1 7 14, d. 1786), gift med Brita Törnquist, f. 1747, d. 1790. 

Hattmakaren i Toroeä Jacob Tornberg, f. 1763, gift i g. 1795 °^^^ 
Anna Nilsdotter, f. 1762, d. 1806; 2 g. 1807 med Helena Bäckström, f. 1751, 
i hennes 2 gifte. 

Änkefra M. C. Tornberg, i. 1780 '°/9, d. 185 1 "A- Ligger begrafven 
på Tomeå stads kyrkogård 
TwiQäU. Barbm TurdfUll, U iTl^, se Kollberg. 

Eva Barbara Turdfjäll, 83 år gammal, ligger jordfäst under grafsten 
å Tomeå stads kjrrkogbd. 
Tiraer. Johan Törrnr, f. 1700, d. 1787, gift med Beata Ervast, f. 1699, d. 1780. 

Margareta Tömer, f. 1743, se I^thraus. 
T«ni%«lst (T^raqvlst). Handelsmannen 1 Tomeå Carl Törnquist, f. 1781, gift 
18 1 2 med Anna Govenius. 

Handelsmannen i Tomeå Salomon Tömqvist, f. 1779, gift 1805 med 
BriU Gertrad Sten, f. 1778. 

Brita Törnquist, f. 1747, d. 1790, se Tomberg. 
dalberg. Coecilia Unberg, t 1721, d. 1803, se Carlenius. 

Personkistorisk tidskri/t igoi. 8 Digitized by Google io6 

Unboa. Sudsnotarien i Toraeå Esaias Umbom^ f. 1770, d. 1799, gift 1794 med 
Eva Catharina Antman^ f. 1770. Barn: Johannes, f. 1794; Catharina Char- 
lotta, f. 1796. 

Wallmark. Kamrer L. A. Wallmark^ se Lyckau. 

Wasserman. Rådmannen i Tomeä Fred. fVassermamt f. 1744^ gift 1767 med 
Margareta IVästringj f. 1747. Barn: Johan Christoph., f. 1768; Margareta 
Beata, f. 1772; Fredric, f. 1774; Carl GnsUf, f. 1776. 

Wegelia. Brftnnmästaren i Tomea Johan IVegelim^ f. 1749, d. 1799 i Stockholm, 
gift 1793 med Catharina Hjeria^ f. 1773, d. 1801. 

Wegellns. Margar. Wegelms^ f. 1733, se Hedman. 

Weaerström. Eva Maria Wenerström^ f. 1779 ^jxxy se Dahlgren, 

Westberg. Christina Johanna Westberg^ f. 1796 Vs. »e Westberg, 

Westermarck. Sämskmakaren i Torne! Jacob Wesiermarck^ f. 1746, gift med 
Brita Sjödin^ f. 1738. 

Westman. Anna Jacobsdotter IVestman, se BOftnström. 

Wetterbom. Bokbindaren i Tomeå Mats Weiterbom, f. 1750, d. 1810, gift i g. 
med Catharina Wikman^ f. 1754, d. 1786; 2 g. 1787 med Catharina Mag- 
dalena mijer, f. 1758. 

Wijkström. V. Anditeoren Nils fVijJksMfmy f. 1740, gift med Helena Cath. 
Norell^ f. 1749, dotter till Sophia Helena luircky f. 17 18, d. 1790. Baxn: 
Maria Catharina, f. 1771; Nils Petter, f. 1772; Abraham, f. 1775; Carl, f. 
1776; Ulrica, f. 1780; Gustav, f. 1782. 

Wljablad« Handelsmannen i Tomeä Johan Wijnblad^ f. 1787, d. 1819 Vn. 

Wikman. Catharina Wikman^ f. 1754, d. 1786. se Wetterbom. 

Winblad. BriU Maria Wittblad, f. 1764, d. 1809, gift i g. 1795, ^^ FratUzUbem, 
gift 2 g. 1805, se Fiklgren. 

Helena Winblad^ f. 1770, se Stilländer, 

Wästergren. Carl Jacob Wästergren, (f. 1765, d. 18 14), hans gifte och barn se 
Hjelmdahl. 

Wästring (Westiiag). Johan Wästring^ f. 17 19, d. 1793, gift med Ingeborg 
Järling^ f. 1707. Barn: Margareta, f. 1747, gift 1767 med rådmannen i 
Tomeå Fred. Wasserman^ f. 1744. 

Christina Westring, f. 1725, d. 1810 i Tomel 

Anna Margareta Westring, f. 1800 'V*, och Carl Gustaf Westrsng, f. 
1808 Va, se Hjelmdahl. 

Åkerman. Anna Maria Åkerman^ 1. 1762, se Humble. Allmännare soldatnamn inom Neder-Torneå församling under förra 
hälften af 1700-Ulet: 

Bomfriy Biuur^ Dunder^ Drufkagel^ Ekorn och Ikom^ Frimodiga Hammar y 
Hardy Kroky Kors^ Lohm eller Loomy Liteny Lejonarmy AfSrt, Murmästarty 
Näfverbäcky Ryssy Sty/y Styrman, Trög. \Källor för ofvan publicerade sammanställning, som stöder sig pl orda- 
granna originalskrifter: i finska Neder-Tomeå församlings arkiv förvarade 
>Bok öfver Födda, Döda och Wigda N:ris i. 1707— 1740. >Förhörsbok 
1764 — 1772> samt de i Tomeå stadsförsamlings arkiv befintliga båda äldsta 
volymerna förhörsböcker, omfattande tiden 1780— 1790 och 1797 — 1820.] Digitized by Google 107 

Ur iFörhön- och Commiinion-Bok för Neder-Tomel församlingi sven- 
ska sidan. Ifrån 1818 till 18 — t meddelas rörande det gamla Haparanda 
(först by, sedan köping, så stad) följande anteckningar, väsentligen med an- 
knytning till det förestående: 

Altman. Kyrkoherden Salomon Antmany f. 1772 'Vx«t gift 1802 med Maria 
Märg. AfelltM, f. 1777 '♦/«. Hans systerdotter Cath. Charl. Unbohm^ f. 1796 
»•/j, flyttade till Luleå 1823 Vr- Enkan Eva Cath. Unbohm, f. Antman, född 
1770. 

Bcrgenstrålile. Majoren och Post-Inspectoren G. A. BergenstråhU var född 1789 
»»/w, d. 1838 '5/, i Haparanda. Förutom den i Torncå födda, äldsta dottern 
hade han följande barn, samtliga födda i svenska Neder-Tomeå socken : Aurora 
Gustafva, f. 1816 'V«; handlanden i Haparanda Adolf Ferdinand, f. 1819 
"»/s; Bernhardina Eugenia Carolina, f. 1824 V3: Tosephina Mathilda Evelina, 
f. 1829 'V>o; Maria Johanna Cornelia Edla Gunilla, f. 1831 '7/,. 

Bamum. Vice Comministern Axel Johan Burman^ f. 1788 'Va- 

aeaenteoff. Herr Capit. G. W. CltmeuUoffy f. 1769 »*/8. Gift med Isabella 
Jacobina Dé Roo. f. 1768. Deras barn: Fr. G., f. 1800 'V7; Wolmar 
W(as$ili ?), f 1803 ~/4. 

Ha^xell. TuU-Inspectoren och Öfver-Uppsyningsman Gustaf Hackull, f. 1787, 
d. 1843 '*/4- Gift 1817 med Anna Stina Ekvall, f. 1779, d. 1840 Vw. 

Lagerborg, öfverstclöjtn. Wilhelm Lagerborgs Enka Elisabet Rechardi, f. 1773. 
Söner: Fendrik Daniel, f. 1795 "/«; Fendrik Gustaf, f. 1799 'V7. Systerson: 
Joh. Rudolf Ekholm^ f. 1809. 

Ldveaailer. Majoren och Tull-Inspectorn Vilh. Maurits Wolfgang L&vcnadler^ 
f. 1776, gift med Sophia Agata Gdlberg^ f. 1787. Barn: Marta Euphrosine 
Sofia, f. l8o6; Maurits Carl, f. 1809 »Vs. (Familjen bodde i Haparanda 
1817— 1821). 

RcckariL Mamsell Maria Rechardt, f. 1805 'Va- (I Tomeå, där hon var född, 
står det emellertid 'V>o). 

SondVamB. Post-Inspectoren Joh. Fredr. Sundbaum^ f 1790, gift 181 6 med Brita 
Greta Litåorin, f. 1790. Deras barn: Tohan Gabriel, f. 1818 "/la: Daniel 
Wilhelm, f. 1820 •2/7; Cari Fredric, f. 1824 "/s. Svärmodern Enkcfru BriU 
CharlotU Lithorin, f. 1760. 

SvBéell. Råd- och handelsmannen Johan Sundell^ f. 1779. Dess Fru Hedvig 
Pipping, Barn: Hedvig Johanna, f. 1812; Johan Eduard, f. 1814 "/»o. 

WiML Commissions-Landtmätaren Jonas Wibell, f. 1786 »'»/a. Följande personer, som ej afhandlas i det förestående, ligga jordade 
under grafkors eller vårdar af äldre datum: 

Å Tomei stads kyrkogird: 

Hiradsskrifvaren och Häradshöfdingen Nils Ekström, f. 1785 ""Vi, d. 
1870 "»/to. 

HofrätUkanslisten Karl William Casirén, f. 1839 Va« d. 1869 ^/ö. (Sär- 
skiktt å finska Neder-Tomeå församlings kyrkogård befinner sig eljest en 
mingd Castrénska grafear). 

Provisor Zacharias Grape^ f. 1836 »/?, d. 1873 •/««. 

Maria Hennca Mathilda Toucher, f. 1813 »^/s, d. 1853 ••/é. 

Apotekaren Zackris IVaeklin, f. 1835 "/9, d. 1877 'Vs- Margareta 
Wacklin, f. Söderman, f. 1810 %, d. 1879 »Vs- 

Assetsorskan Carolina Heickeil, f. Govenms, f. 1801 Vs* d. 1859 "^/lo. 

Stadsfiskalen Erik Wilhelm Grape, f. 1834 'Va, d. 1877 '»/«. 

Makan Maria Ulrika Lmros, d. 1866 'V7) 31 år, 5 mån., 16 dagar. 

Gränsepostmästaren Johan Carl Hildtbrandt, f. 1779 ■%<», d. 1851 "/i. 

Kyrkoherden Olof Mellenius, f. 1795 "/w, d. 1840 'Va- 

Elementarlärare Fredrik Mellenms^ f. 1816 "V9, d. 1875 'V». 

Stadsnotarien L W. Bodin, f. 1808, d. 1862. 

Johanna Gadd, f. Widenius, f. 1833 "/9, d. 1880 «*/«. Digitized by Google io8 

Råd- och handelsmaaneb Poatot Ludvig Daklmam, f. 1812 '/to, d. 

Apotekaren och rådmannen Magnus Johan Hougberg^ f. 1803 "Z», 
d. 1862 »V.. 

Henric DeuUch, Med. o. Phil. Doctor, f. 177a 'V*, d. 1838 'V3. 
J^gmanskan J. M. Grenblad^ d. 1854 'Va- 
Carl Cajanus, d. 1855 "/s- 

II. A finska Neder-Tornei församlings kyrkogård: 

Handlanden Carl Unros' maka H. Ylén^ d. 1859 "*/». 
Kamrerskan Anna Maria Elfvimg, f. StåJUe, f. 1805, d. 1843. 
Euphrotyne Castrin, f. 1837 "/«, d. 187 1 'V4 0*™*^ so™ s«^t c" 
stort antal medlemmar af släkten Castrén). 

III. A svenska Neder-Tomel fdrsamlings kyrkogird vid Haparanda 
stad (Haparanda kyrkogird): 

Majoren o. Ridd. J. W. /CuylemtUrna, f. 1794 'Vpt d- 1855 »3'4. 

Tullfiskalen C, S. Backman, f. i8o8 'Vs, d. 1854 »/a. 

Esaias Svanberg. 

Jeanette Taube, f. 1818, d. 1870. 

Otto Taube, f. 1841, d. 1863. 

Fredrik Taube, i. 1858, f- 

Svante Ridderstråles familjegraf. 

Israel Plantings familjegraf. 

Eric Stenberg, f. i Pite 1821, d. i Haparanda 1866. 

Handlanden P. Svanberg, f. 1803 "*/«o, d. 1872 "^/lo. 

Rector. Ph. Mag. G. W Gellerstedt, f. 1810 "/i, d. 1872 ^!a, och hans 
dotter Boigmästarinnan H. W. Ottelin, f. 1844 ^1^, d. 1870 'Vxo, samt hans 
maka Carolina M. OHvelöf, f. 1813 ^jxo, d. 1877 "/e. 

IV. Vid ett besök den 1 oktober i svenska öff er-Tomei (Matarengi) 

kyrkby har jag antecknat följande namn och data å kors och vårdar på 
därvarande kyrlcogård; 

Kronofogden Eric Burman, f. 1787 "V»» d. 1865 'Va. Hans maka 
Catharina MargareU Elfving, f. 1793 "/lo, d. 1858 "^/s. 

Häradsdomaren Cari Johan Grape, f. 1841 "/«, d. 1889 'A. Barnen: 
Johan Oskar, f. 1871 'Va» d. 1878 V»; Anna Aurora, f. 1875 ^U, d. 1882 Vs- 

Kontraktsprosten Isak Wilhelm Bucht, f. 1801 "/s, d. 1877, och hans 
maka BriU Greta Hceggman, f. 1804 "/?, d- 1864. Not. 

Bucht. Redaktören för > Haparandabladet», komministern i Neder-Tomeå 
församling Henning Bucht har sammanbragt en större släkttafla, hvilken framdeles 
torde komma att publiceras. I afvaktan härpå meddelas enligt denna källa några 
tillägg till anteckningarna om >Det gamla Tomeå*: 

Klockaren i Torneå Isaac Bucht var född "/» år 1753. 

Äldste kände stamfadern uppgifves inkommit från Tyskland: OUtväbeln, se- 
dermera löjtnanten och kaptenen Gustaf Bucht, f. 1690, d. 1759 "^/s i Öfver-Tomeå. 
Han var gift med Brita Rockstadia (f. 1687, d. 1790 V»« 103 år gammal) och 
säkerligen identisk med den fältväbel Bucht, jag funnit omnämnd såsom dopvittne 
i Neder-Torneå 1721 ^jt, 

(Samme komminister Bucht i Haparanda eger jämväl samlingar rörande 
släkten Hackull). Digitized by Google 109 Svenska Autograf sällskapet 

har under de senast förflutna tvenne åren haft tillfredsställelsen 
se hurusom dess tidskrift med växande intresse omfattats af all- 
mänheten. Sålunda har under denna korta tid sällskapet medlems- 
antal nära nog tredubblats, ett resultat, som i sanning bör glädja 
alla dem, hvilka i föreningens utveckling se enda möjligheten att 
fortsätta på den väg man inslagit med afseende å utgifningen af 
föreningens ofvan omnämnda organ, Personhistorisk Tidskrift. 
För att emellertid på ett föreningen värdigt sätt vidmakthålla denna 
publikation och utg^fva den i lika stort antal häften som hittills, 
d. v. s. minst 4 om året, vore det af nöden att antalet af säll- 
skapets ledamöter ökades i väsentlig mån. Men en betydligare 
ökning kan likväl ej ernås endast genom den attraktion, som tid- 
skriften själf tilläfventyrs kan utöfva; det är derföre som redaktionen 
härmed vördsammast tillåter sig att till hvar och en af sällskapets 
n. v. medlemmar ställa en uppmaning att med användande af 
bifogade anmälnings kort anmäla minst en ny medlem och der- 
genom kraftigt medverka till sdWsVdi^tts fortfarande utveckling 
och framtida bestånd. Red. Smärre personhistoriska meddelanden. 

/. W. Sprengtporten. Såsom värdefulla tillägg till den af signa- 
turen N. v. D. författade biografien öfver friherre Jakob Wilhelm 
Sprengtporten, öfverståthållare i Stockholm 1830 — 1838, 1844 — 1848 
(se Personhistorisk tidskrift II, s. 19 m. fl.) må här meddelas, dels det tal, 
iom hölls af justitieborgmästaren Ullberg i spetsen för Stockholms 
magistrat, borgerskapets äldste samt tjenstemännen i stadens verk vid 
dens afskedsuppvaktning i öfverståthållarehuset den 4 juli 1838 samt 
den afgående öfverståthållarens svar dera, dels afbildning å den medalj 
bofgeiBkapet lät prägla öfver den då endast 44 år gamle öfverståthål- 
laren. De båda talen meddelas efter talames originalconcept, som 
fönrans bos en af Sprengtportens närmare anförvandter. Digitized by Google 1 10 Rörande friherre Sprengtportens afskedstagande innehåller ^Afton- 
bladeth för den 3 juli 1838 följande ord: — En vacker hyllning ål 
Frih. Sprengtporten och en opinionsyttring, som icke helt och hållet 
saknar betydelse, är att i dag alla de större fartygen vid Skeppsbron 
och Strömmen hissat flagg på half stång, samt gifvit öfriga signaler 
som vid inträffad sorg^ till betygande af den ledsnad och deltagande, 
som öfverallt försports i anledning af de omständigheter, som nödgat 
Frih. Sprengtporten att resignera. Detta deltagande är äfven på börsen 
lika allmänt, och har der, såsom öfverallt, gifvit anledning till reflexio- 
ner och yttranden >i anledning af dagshändelser», i hvilka icke mer än 
en gemensam åsigt är rådande öfverallt, som ifrån början till slut 
passerat — . -^Dagligt Allehanda^ (den 4 juli), som vitsordar Afton- 
bladet, tillägger: »den ende bland Skeppsredame, som icke tillåtit ofvan- 
nämnda sorgebetygelse lärer varit Direktören och Kommendören Ar- 
vedsson ; i anledning hvaraf (förmodligen) ryktet spridt sig att Ifr Ar- 
vedsson sjelf skulle vara ifrågasatt till öfverståthållare. Borgerskapets 
Femtio Äldste, med Herr Justitie-Borgmästaren Ullberg lära idag kl. 
12 uppvakta Herr Friherre Sprengtporten, för att af honom taga af- 
sked, och det berättas att Borgerskapet mangrant skulle samlas på 
Börsen för att sluta sig till denna Deputation.» 

1:0. Justitieborgmästaren Ullbergs tal. 

Högvälborne Herr Baron, Generalmajor och Öfverståthållare! För 
ett par dagar sedan egde Magistraten och Borgerskapets Äldste den 
glädjen att kunna tilltala Herr Baron under denna sednare benänming, 
som då både betydde och uttryckte den gemensamma, för oss alla 
tillfredsställande känslan af vår — vår närmaste förman — och våra 
i hufvudstaden boende medborgares omedelbara styresman. — Efter 
snart åtta års bepröfvade åtgärder af denna styrelse, den vi, med an- 
ledning ej allenast af Herr Barons kraft och lefnadsälder, utan ock af 
ömsesidig belåtenhet, vågade tilltro en lång och lycklig varaktighet, ty 
man tror så gema, det man lifligt önskar, möter oss plötsligt den 
underrättelse, att Herr Baron hos Kongl. Maj:t i underdånighet begärt 
och erhållit Nådigt af sked ifrån Öfverståthållare-Embetet. Denna un- Digitized by Google III 

denSttelse har oroat oss, — ja Herr Baron! den har djupt smärtat 
oss, både unga och gamla Ledamöter af Magistraten och Borgerskapets 
Representanter, samt Embets- och Tjenstemännen vid Stadens Werk; 
och derföre hafva vi här inställt oss, att inför vår älskade, nu bort- 
gående Chef uttrycka våra känslor. 

Då jag på dessa mina aktade medbröders och Medborgares vägnar, 
först tolkade allas vår förhoppningsrika glädje öfver Herr Barons dll- 
tride till det nu lemnade Embetet, icke kunde jag rimligen då för- 
moda, att äfven jag, gamle man, efter dessa årens förlopp, skulle 
föranlåtas uppfylla den sorgliga pligt, att till Herr Baron uttala det 
tnnga afskedsordet; men då nu ändock så måste ske, sammanflyter 
ock dermed, oafvisligen, af allas våra hjertan påkallade uttryck af 
vördnadsfull och innerlig erkänsla för Herr Barons rastlösa bemödan- 
den och nitiska omsorger till befrämjande af våra angelägenheter, både 
dem, som tillhört Regeringens pröfning och slutliga afgörande, äfven- 
som de rent municipala, till hufvudstadens nytta och prydnad. Monu- 
menter af dylik art, talrika inom vårt samhälle så i handlingen, som 
i fullbordande och grundlagda verk, skola till framlidna slägten fram- 
bära varagtigare vittnesbörd, än snart förklingande ord, oro Friherre 
Sprengportens alfvarliga, kraftiga och flärdfria handhafvande af det 
vidt omfattande öfverståthållare Embetet. 

Vi beledsaga Herr Baron till det enskilda lifvets lugn, dit Herr 
Baron snart lärer afgå, med våra innerliga böner till Gud för Herr 
Barons fortfarande helsa och välgång. Trefnaden vilja vi veta, att 
Herr Baron under Litteraturens och Landtlefnadens växlande syssel- 
sättningar, i skötet af en älskad famille, säkrare skall sjelf förskaffa 
sig, än det hittintills varit möjligt. Slutligen våga vi äfven utbedja oss 
ännu ett rum uti Herr Barons välWlliga, ynnestfulla minne. 2:o. Friherre Sprengtportens tal. 
M. H. 

I detta för mig så betydelsefulla ögonblick, då Stockholms Hög- 
ädle Magistrat och Borgerskapets Herrar Äldste genom deras vänskaps- 
Ma besök behagat lemna mig ett tillfälle att förklara dem min lifliga 
erkänsla för den ynnest och välvilja, hvarmed jag af Stockholms Bor- 
gerski^ blifvit omfattad under min embetstid, måste mina tankar natur- 
ligen återföras till den tidpunkt, då jag för snart åtta år tillbaka, i 
närvaro af en talrik församling af hufvudstadens invånare iklädde mig 
förbindelsen, att med redligt uppsåt handla för vår hufvudstads bästa 
noder förvaltningen af dess angelägenheter. Eder oafbrutna vänskap, 
M. H., af hvilken jag äfven i afskedsstunden röner bevis, som gå tiU 
hjertats djup och der lemna outplånliga drag, hvilka icke kunna fela 
att inverka på min framtids säilhet, säger mig att dessa ord blifvit 
förnådda, och att mina handlingar blifvit bedömda mera efter de inre 
bcvdLelsegnmdema än efter det tilläfventyrs ofta ofullkomliga i ut- 
föcandet. Digitized by Google 112 

Imellertid har hufvudstaden sett åtskilliga nya stiftelser ui^>stå, 
som varit beräknade icke blott för ögonblickets nytta utan för frxm^ 
tiden; grunden till andra torde äfven vara lagd. Jag öfverlemnar allt 
detta, M. H., tryggt under vården af Eder fosterlandskänsla och Edert 
aldrig tröttnande nit för detta samhälles väl, och skall sjelf aldrig upp- 
höra att från det enskilda lifvets lugn, som jag hoppas hafva för- 
väifvat mig, nedkalla den Högstes beskydd öfver en älskad Konung 
och Konungahus, öfver mitt fädernesland och öfver denna hufvudstad, 
hvars välgång alltid skall blifva mig kär. För dessa dyra föremål har 
jag verkat efter den ringa förmåga, som kunnat vara mig beskärd och 
detta utan alla biafsigter och efter min öfvertygelse. Mine Herrar! 
Jag innesluter mig nu och för alltid i Eder dyrbara vänskap. Upplysningar angående ryttmästaren Johan Esaias Sapff, 
I första häftet af denna tidskrifts årgång III omtalas en fru Hedvig Sophia 
von Plåten gift med ryttmästaren Johan Esaias Sapflf. 

Angående denne kan meddelas att han, enligt ruUor i kriksarkivet, 
blef kornett på Gyllenpamps sqvadron af Smålands kavalleri 1675 »*/xi, 
blef löjtnant vid »Skåniske esquadron» af samma regemente 1677 A 
samt regementsqvartermästare 1678. 

I kammararkivet, afdelningen »Hären», finnes följande intyg, som 
medelas i afskrift. 

»Nach dem der Wol Edler und Wol Manhaftter Rittmeister Johan 
Esaias Zapf mich dienstl. ersucht, Ihme ein Attest wegen seiner dienste, 
so Er in Pommern unter meinem Regment gethan, und in welchen 
Chargen Er dar unter gewesen, mit zutheilen so habe er sein suchen 
billich errachtet; Und Attestire dass gemelter Rittmeister Zapf, Von 
Anfang des Krigs in Pommern bis Zum ende gedient hat, als Erstlich 
filr einen Regimentz Auditeur, hemach fiir Corneth, Leutenant und 
Letzlich vor Rittmeister, welcher Chargen Er mit aller Treue und 
Wachsamheit Vorgestanden, und solches thue Ich mit meiner hand 
unterschriftt und Sigill Bekräftigen. 

Datum Hiullerödh den 13 October A:o 1681. 

Hindrich von Buchwaltt. 
(L. S.) Personhistorisk litteratur. 

Svensk Postmairikel, utgifven af Helmer Lagergren. D. F. 
Bonniers Boktr.-Akt.-Bol. Göteb. 19CO. 328 sidor 8:0. 

Det är en ny upplaga af Postmatrikeln, som den kunnige 
och synnerlige samvet3granne utgifvaren nu öfverlemnat såväl »i 
förmäns och kamraters händer» som till den genealogisk^ och 
biografiskt intresserade allmänheten. Den utmärker sig liksom Digitized by Google 113 

sm föregängare för mycket noggranna och i de flesta fall utför- 
liga uppgifter. För forskare behöfver sannolikt ej påpekas för- 
delen af det af utgifvaren konseqvent genomförda angifvandet af 
de i matrikeln förekommande personernas födelseort, ett till- 
vägagående, som särskildt i- >Sv. Adelns Ättartaflor ifrån 1857» 
blifvit till stor nytta genom det till nämnda ättartaflor hörande 
registret öfver ingifta personer. Tyvärr saknas ej tryckfel. 

Af matrikeln, hvars typografiska utstyrsel är god och pris, 
2 kr. 75 öre, mycket moderat, är en ny upplaga att förvänta 
först om — fem år. —g — Sveriges t^lidne tandlåkare. 1700— 1900. Anteckningar 
och Minnen samlade af John Wessler. Stockholm. Boktr. A.-B. 
Gutenberg 1901. 8:0 VII -h 148 s. 

Detta helt nyligen utkomna verk öfver hänsofne utöfvare af 
tandläkareyrket är, oaktadt det ju endast berör jemförelsevis få 
personer och rör sig inom en ganska kort tidrymd, två hundra 
år, ett på det biografiska området ovanligt intressant och väl 
hopkommet arbete. Biografierna, hvilka i många fall beledsagas 
af goda porträtt, afbildningar af namnteckningar eller kuriosa af 
kulturhistoriskt intresse, äro ledigt skrifna samt underhållande 
och innehålla en mångfald personhistoriska upplysningar, deribland 
värdefulla tillägg och rättelser till äldre och äfven nyare sam- 
lingsverk. 

Herrar utgifvare af biografiska arbeten hafva åtskilligt att 
lära af herr Wessels bok, som i viss mån kan sägas vara ett 
nytt uppslag i fråga om sättet att utgifva liknande arbeten. 

Det hela grundar sig på sjelfständiga arkivstudier och om- 
fatttande forskningar. I stället för att enbart uppräkna namn och 
data har författaren sökt att samtidigt, i berättande form skildra 
personerna och tidsförhållandena för att derigenom göra läsaren så 
att säga personligen bekant med och intresserad af ämnet och 
har häruti lyckats synnerligen väl. För att gifva ett begrepp om 
arbetets innehåll och utstyrsel må nämnas att biografiemas antal 
är 75, illustrationema i texten 52 samt utom texten, på särskilda 
blad, 4, de senare åtérgifna dels i fototypi och dels i ljustryck. 

Trots de med utgifvandet förenade kostnaderna, den gedigna 
utstyrsel» samt den ytterst begränsade upplagan (icke 550 ex) är 
priset satt till endast 5 kr. per exemplar, postporto oberäknadt. Digitized by Google 114 

Arbetet, som i öfrigt talar för sig sjelft, finnes icke i bok- 
handeln, utan reqvireras direkt från författaren. 

Under benämning »Gamla papper från tandläkekonstens barn- 
dom i Sverige» har hr W. i Odontologisk tidskr. meddelat hand- 
lingar rörande J. F. Darmstedter, Ph. de Sésard, A. M. Campioni, 
Leopolt och Maria Johanna Briwobki, J. Assur (med stort porträtt) 
och C. F. Bichlié. 

F. U. W. Riddare af K. Carl XIILs Orden 1811—1900. Biogra- 
fiska anteckningar samlade och utgifna af A. Anjou. Eksjö. 
Eksjö Tryckeri A.-B. 1900. 

Den flitige personhistorikern häradsh. A. Anjou, som imder år 
1899 utgaf värdefulla anteckningar öfver presidenter samt embets- 
och tjenstemän i Svea Hofrätt, var redan följande år färdig med 
föreliggande arbete, som i mer än ett afseende är det sistnämnda 
öfverlägset. De olika biografierna synas vara utarbetade med 
mycken omsorg och hafvra uppgifterna, i de fall anmäl, haft tillfälle 
att göra jemföreker, visat sig vara tillförlitliga. Likväl kan man 
särskildt i afseende på datum mången gång konstatera, att ut- 
gifvaren utan rimligt skäl angifvit endast månad, ej dagen, för 
en utnämning; vare det emellertid långt ifrån något klander som 
anmälaren härmed velat uttala, han känner sjelf bättre än de fleste 
vanskligheten af att finna data på dylika tidsbestämmelser eller 
att undvika tryckfel, men då här ju blott är fråga om något öfver 
200 personers biografier, hade sannolikt med ganska ringa möda 
flera af luckorna kunnat fyllas. Synnerligast i fråga om så fram- 
stående personer som de ifrågavarande. 

Icke blott för medlemmame af Frimuraresamfundet utan 
äfven för biografiska forskare bör arbetet, som är försedt med 
register samt jemväi i typografiskt hänseende gediget, vara sär- 
deles välkommet. F. U. W. Kongl. Hof rätten öfver Skåne och Blekinge iSii-^igoo. 

Biogr. Anteckningar utgifna af A. Borgström, Assessor i Hof- 
rätten. Kristianstad. Kristianstads Läns Tidn:s A.-B. Tryckeri 
1901. XVIII + 94 sid. 

Dessa anteckningar, om hvilkas utgifvande förut i denna tid- 
skrift lemnats meddelande, föreligga sedan någon tid i tryck och Digitized by Google "5 

vittna fördelaktigt säväl om utg^fvarens intresse för ämnet som 
sorgfallighet vid utarbetandet af de särskilda biografierna. Upp- 
ställningen är i hufvudsak densamma, som användts af A. Anjou 
vid utarbetande af »Kongl. Svea Hofrätts Presidenter samt Em- 
bets- och Tjenstemän 1614 — 1898>, men kan naturligtvis ej göra 
anspråk på att jemföras med sistnämnda arbete, hvilket ju om- 
fattar en mer än tre gånger så lång period som assessor Borg- 
ströms anteckningar och ju dessutom måst utarbetas ur mycket 
svårtillgängligare källor. 

Detta förhållande förringar emellertid ingalunda värdet af 
det nu utkomna arbetet, ty de 94 sidorna hafva helt säkert kostat 
otgifvaren mycken möda och hafva äfven emottagits med stor till- 
fredsställelse af den numera stora allmänhet, som sysslar med 
personhistoria. Särskildt är att framhålla de visserligen kort- 
fattade, men i ett arbete af denna art mycket välkomna, upp- 
gifterna om de i arbetet förekommande gifta personernas barn, 
allra helst ett fullständigt personregister bifogas. 

Tryck och papper äro af första klass. Stilen är mycket 
läslig. C. G, Anteckmngar om Gårdarna inom Kristdala Socken i 
Kalmar Län, Deras Ägare och de Släkter som därifrån utgått^ 
af Carl Alexander Carlsson (separattr. i 200 ex). 84 s. Sthlm. 
Smedbergs Boktryckeri 1900. 

Föreliggande häfte utgör egentligen endast en afdelning af 
förbttarens under förlidet år utgifna topografiska studier öfver 
Kristdala socken, den afdelning nemligen, som innehåller upp- 
gifter om gårdames egare och deras förfader eller afkomlingar. 
Ant ha i detta hänseende stort värde och äro, såsom det vill 
330133 anmälaren, uppgifterna om de olika slägterna och per- 
sonerna i allmänhet hemtade ur goda och tillförlitliga källor. 
Särskildt får man hålla utgifvaren räkning för att han egnat minst 
lika mycken uppmärksamhet åt de ringare hemmansegame som 
St de med klingande namn eller titlar prunkande godsegame i 
socknen. Skada blott att man är i saknad af register, ett förhål- 
lande^ som gör de i boken förekommande talrika personhistoriska 
nppgiftema svårtillgängliga. Utförliga stamträd finnas intagna 
bL a. öfver följande slägter: Een, Fagerlin, Fallenius, Fornander, Digitized by Google Ii6 

Kjörling, Meurlin, Olof Nilssons (I Skinshult) slägt, Pontin, 
Regnell, Sabelsköld, Sticrncreutz, Thunberg,We!denhielin,Westrin. 
Priset, I kr. 50 öre, får anses såsom särdeles lågt satt. 

F. U. W. Ny Svensk Släktbok, utgifven af Karl A. K:son Leijonhuf- 
vud och Gustaf C:son Leijonhufvud. Första häftet. IV + 90 s. 
P. A. Norstedt & Söners Förlag. Kongl. Boktr. 1901. 

Utgifvaren af »Svensk Adelskalender» har i förening med sin 
broder och medarbetare vid utgifvandet af den nya upplagan af 
den gamla rangordningen, utsändt första häftet af en slägtbok 
öfver svenska slägter, som ej tillhöra adeln. Detta första häfte 
har blifvit mycket olika bedömdt. Det har varit utsatt för mycket 
skarp kritik och i viss mån berättigadt klander, men det har 
också fått ampla loford och äfven detta, enligt anmälarens åsigt, 
fullt berättigadt. 

Att ett samlingsverk af denna art icke kan blifva fullständigt 
ligger i sakens natur — också vore det för mycket begärdt att 
fel eller förbiseenden skulle vara bannlysta ur detta utgifvames 
första mera sjelfständiga arbete. För den, som aldfig så litet 
sysslat med hithörande ting, synes snart sagdt pä hvarje sida 
huru mycket arbete som nedlagts på de enskilda tabellerna, om 
också med skäl den anmärkningen kan göras, att utgifvame, som 
ju sjelfva egt att bestämma hvilka slägter skulle intagas i det nu 
utgifna häftet, utan något skäl medtagit slägter, som ännu ej till- 
räckligt bearbetats. Derigenom har en ojemnhet i arbetets värde 
uppstått, en ojemnhet, som kanske redan från början skadat före- 
taget. Det är emellertid att hoppas att nästa häfte endast kom- 
mer att innehålla fullt utarbetade slägtredogörelser, för hvilka 
åtminstone alla till buds stående tryckta källor blifvit använda. 

Uppställningen är delvis densamma som i Anreps Sv. Ad. 
Ättartaflor och i »Sv. Adelns Ättartaflor ifrån 1857», men skiljer 
sig särskildt från dessa senare med afseende å orienterings- 
tabellerna, derigenom att i sbtnämnda arbete sådana endast ut- 
gjorde öfvergången från Anreps ättartaflor till de nya. I den 
Leijonhufvudska släktboken, som ej behöfver anknytas till någon 
föregående publikation, äro stamtafloma ej fullt så nödvändiga, 
men icke desto mindre mycket nyttiga, isynnerhet vid slägter 
med talrika tabeller. Digitized by Google "7 

Hvad uppställningen i öfrigt angår kan man i några fall an- 
märka en viss inkonseqvens. T. ex. på slägten Ulrich står den 
förste kände stamfadern och hans hustru endast, omnämnda i 
historiken, hvadan Tab. I på denna slägt ej har samma bety- 
delse som vid andra slägter; ännu en annan uppställning har an- 
vändts, t. ex. vid slägten Hasselrot. Sådant hade egentligen skolat 
onmämnas i företalet. Många uppgifter om tidigare medlemmar 
eller led af slägtema Cassel och Gilljam saknas; äfvenså kunde 
litet mera kritik ingått i utarbetandet af en eller annan slägthistorik. 

Att här ingå på någon detaljerad granskning af de olika 
slägtema är ingalunda meningen, men såsom en allmän anmärk- 
ning kan med fog sägas, att utgifvarne icke tillräckligt användt 
tillgängliga tryckta källor. Ja, ur sjelfva statskalenderns senaste 
och senare årgångar skulle icke (å nu felande upplysningar med 
lätthet kunnat hemtas. Tabellerna XXI och XXII på slägten 
Loven i sin ofullständighet skada arbetet mera än en eller annan 
förut klandrad inadvertens på samma slägt. De ganska väl ut- 
arbetade slägtema Dyrssen, Hasselrot, Kreliger, Kugelberg m. fl. 
bilda dock en god motvigt mot nämnda ytterst knapphändiga 
tabeller, af hvilka åtminstone den ena, doktor Sigurd Lovens, efter 
Bruzelii bekanta fortsättning af »Läkarehistorien» kunnat göras 
minst lika fullständig som de mera framstående ättemedlemmar- 
nes tabeller. 

Vi skola återkomma till denna publikation, när flere häften 
utkommit och tillåta oss att nu endast uttala den förhoppning 
att det klander, som från olika håll framkommit, måtte egga 
utgifvarne att för framtiden göra sitt allra bästa. Vi äro säkra 
på, att arbetet under denna fömtsättning i dess helhet skall vinna 
ett erkännande, som det redan nu i många hänseenden är värdt. 

De slägter som nu varit föremål för bearbetning äro: Abenius, 
Baeckström, Boström, Cassel, Christierson, Claéson, Dyrssen, 
Egerström, Gilljam, Hasselrot, Hedengren, Key, Keyser, Kreliger, 
Kugelberg, Lothigius, Loven, Quensel, Rhedin, Sebardt, Sjögreen, 
Svedelius, Ulrich. 

Att redan detta häfte fått ett register är visserligen förtjenst- 
iullt, men dock i ett afseende opraktiskt, då ju ett nytt allmänt 
register gifvetvis måste utarbetas, när exempelvis tio eller tjugu 
häften utkommit, ty att söka ett namn i tjugu olika register är 
i längden besvärligt 

Priset 2 kr. per häfte är mycket lågt. 

F. U. W. Digitized by Google Ii8 

Samlimg4$r i Ixmdtmäteri: Första samlingen Instrukti<h 
ner ock Bref 1628 — légg, Stockholm 1901, Isaac Marcus Boktr. 
A. B., 264 s. 

Jemsides med de biografiska förteckningame öfver Sveriges 
Landtmätare, hvaraf i häftet utkom 1896 och innefattade Ixmåt' 
mätame i Kopparbergs län och 2 häftet, innefattande 
Lamdtmäiare i Norri. 1828—1900% tryckt Upsala 1901 66 s., 
har förfTattaren, Ingeniör Viktor Ekstrand, då utgifvit ofvanstående 
arbete. Det består af ena mångfald instruktioner och kungabref 
af uteslutande historiskt intresse och som tillsammans med efter- 
följande samlingar komma att blifva en codex af betydebe för 
hvar och en, som utöfvar detta yrke. Denna första samling skall 
följas af en andra af större praktisk betydelse, då den kommer att 
innehålla en förteckning öfver Landtmäteriförrattningar 1628— 1900. 
Den tredje samlingen kommer antagligen att få ett stort kultur- 
historiskt värde under rubriken: Bilder ur landtmätarens lif^ och 
den fjerde samlingen angår uteslutande det nuvarande landt- 
mäteriet Den nyss utkomna samlingen kan egentligen hafva 
föga intresse för denna tidskrifts läsare, men kommer tillsammans 
med de andra att gifva en bild af Svenska Landtmäteriets 
historia från gamla till nuvarande dagar. 

För oss hafva gifvetvis de biografiska fDrteckningame en 
mycket större betydelse och större värde. Ur biografisk synpunkt 
synas de vara ganska fullständiga; der tillfälle gifvits, anger förf. 
foräldrarnes namn, personernas giften, utgifna arbeten m. m. Den 
vane personhistoriske forskaren saknar så väl i denna som i den 
nyss utkomna delen, födelse och dödsdato. I den mån, de kunnat 
anskaffas, äro de af ej litet värde och skulle gifvit forskningen 
mera exakthet och lättare kontroll. 

Kunde denna anmärkning i kommande häften undvikas, tror 
jag att det skulle med tacksamhet erkännas, äfven om priset för 
häftet härigenom något förhöjdes. Det är ett flitigt och gediget 
arbete, som man endast kan önska, att förf. får tillfälle att afsluta, 
och som blir en nyttig uppslagsbok för en och hvar af den 
personhistoriska forskningens gynnare och vänner. 

A. L — n. Digitized by Google 119 

Skånska Nationen före Afädningames tid (1682 -1832) 
Biogr, genealog, och anteckningar^ af Carl Sjöström, Lund 1897 
E. Malmströms Boktr., 736 sid. 

Blekingska nationen* 169*^—1900 Biogr. ock geneal. an- 
Uckn. af Carl Sjöström, Lund 1901. K Malmströms boktr., 
496 sid. 

Som motiv för en recension af dessa digra verk skulle jag 
vilja tillropa författaren den gamla klassiska sentensen >Nihil 
dulcius quam omnia scirc» — ty han tyckes så hafva rotat i de 
gamla handlingame, att han nästan vet allt^ som står forskningen 
till buds. Att han kommit till denna vetskap kan endast förklaras 
genom en okuflig energi, flit och redbar arbetsförmåga. 

Stora inlägg uti den genealogiskt-biografiska forskningen 
göras genom utgifvandet af de gamla studentmatriklarne. Ett 
Ufligt arbete på detta område pågår också sedan 10 år till- 
baka. Från Upsala hafva vi Wermlands, Stockholms fr. 1800, 
Gestriklands, Norrlands och Smålands nationer utgiiha på trycket. 
Synnerligen förtjenstfullt är det sista, men det är oafslutadt, 
då endast i:sta delen utkommit. För Lund är det hufvud- 
sakligast Sjöström, som ensam åtagit sig dylikt arbete och, 
man kan våga säga det, på ett i allo tillfredsställande sätt. 
Dessa två digra band innehålla ej blott torra notiser; här och hvar 
finnas kulturhistoriska drag inväfda, som bidraga i mångt och 
mycket till arbetets värde, betydelse och charme. S. är mer än 
andra skapad till arbetare inom detta område, anmälaren hoppas 
att han skall af allmänheten erhålla den uppmuntran, att han ser 
sig i stånd att äfven kunna utgifva de öfriga nationsföreningarnes 
matriklar. Att arbeta på detta område är på så vis otacksamt, 
då man alltid har den största svårighet att kunna befordra dem 
till tryckning; någon ersättning för tid och möda kunna ju aldrig 
komma i fråga* På sammanslutningens väg brukar det kunna 
lyckas att fl dessa arbeten tryckta, så har D:r Oden gjort med 
ett digert arbete öfver östgöt. Nat fr. 1495 — 1900, som nu är 
under tryckning, och hvaraf första delen utkommit under som- 
marens lopp. Stockholms Nation fr. 1649 — 1800 föreligger i manu- 
skript och väntar på att genom kamraters intresse kunna befordras 
inför den stora allmänhetens ögon. Fullständiga kunna dessa ' EftetfcUjande tid från 1832 hax herr Sjöström redan, i eU arbete utkommet 
(^ tk> Ir sedan, publicerat 

* Detta arbetes storlek flJrklaras deraf att en stor del östra sk&Dingar rfik- 
kit Digitized by Google 120 

matriklar aldrig blifva och derföre betänker man sig länge, innan 
man anser det så utarbetadt att det kan tryckas, men man fär 
trösta sig dermed, att man genom sitt arbete och sin sträfy^ 
visat forskningen en väg, som sedan efterföljame kunna begagna, 
om de vilja fullfölja,, rätta och revidera uppgifterna. 

A. L—n, 

Sv, Arméns Rulla etc. etc. igoi. 

Af denna hittills med så mycken noggrannhet utarbetade, 
årligen utkommande publikation har nyligen den senaste årgången 
utgifvits. Då den synes vara redigerad med mindre omsoi^ 
än sina föregångare, må detta förhållande här påpekas. Man för- 
vånar sig t ex. öfver att sädana fel, som de, hvilka förekomma 
bland uppgifterna om förutvarande statsrådetDyrssen,om kabinetts- 
kammarherren frih. Axel Åkerhielm samt om lifmedicus Flensburg 
kunnat insmyga sig och ej häller blifvit rättade i förteckningen 
öfver tryckfel. 5". . . r. Trondhjems rytteriregemente, Låtands och Falsiers prest- 
dragoner. Några anteckningar om tvänne af norrmän och danskar 
uppsatta regementen i svensk tjänst af G. H. W. Planting — 
Gyllenbåga. Wahlström & Widstrand 1900. Pris 2 kr. 

Nutidens stora intresse för den del af historisk framställning, 
som hänför sig till skildringen af svunna tiders personligheter, 
har äfvcn uti föreliggande arbete, ehuru ej af direkt personhisto- 
risk natur, funnit ett uttryck. Under sina forskningar i riks- och 
krigsarkiver rörande sin egen slägts historia har författaren vun- 
nit uppslaget till den skildring ur ett af vår krigshistorias kanske 
mest okända skeden, som här föreligga. Inom ramen af fram- 
ställningar om de båda regementenas öden har författaren för- 
stått inflika liffulla berättelser om de förekommande personemas 
lif och öden, hvarigenom- de historiska detaljerna fått sin rätta 
lokalfärg och förlänats ett ökadt intresse. Den egenskapen, att 
arbetet så att säga står på gränsen mellan krigs- och kultur- 
historia, synes ej hafva minskat dess värde såsom bidrag till 
skandinavisk krigshistoria, på samma gång som den gör att det- 
samma med odeladt nöje läses af lekmannen. Ett vackert por- 
trätt af generalmajoren A. Planting-Bergloo efter Ehrenstrahls 
original å Karlberg pryder arbetet. — st — Digitized by Google I2t 

Daniel Hwasser. Skämtaren^ Sångaren^ Diktaren från 
en gången tid, af L. Alfr, Hedin. 

KansHsekreteraren L. A. Hedin, förut bekant för en med varm 
broderlig hängifvenhet utförd teckning af den populäre skåde- 
spelaren Svante Hedins lif och personlighet, har i denna nya 
bok egnat vänskapen en liknande gärd af pietet, då han företagit 
sig att skildra minnet af den för något mer än 30 år sedan af- 
lidne glade skämtaren och vissångaren Daniel Hwasser. Då denne 
som bekant ju var en af de mest typiska representanterna för 
den äkta lifsglädjen under denna gluntarnas och Carl XV:s glada 
tid, blir hans lefnadshistoria helt naturligt äfven en beskrifning 
på det muntra sällskapslif, som då fördes. Vi få sålunda till 
en början följa den unge Daniel till Upsala och med honom 
taga del i juvenalernas muntra upptåg och spirituella tidsfördrif. 
Vi få äfven lära känna hans farbroder, den snillrika tänkaren 
Israel Hwasser och det hjertliga förhållande, som rådde emellan 
honom och den lefnadslustige brorsonen, om ock den store 
vetenskapsmannen stundom förargade sig öfver den ringa ifver 
unge Daniel egnade åt sina studier. Vi få sedan se Hwasser 
efter aflagd kameralexamen som välbestäld embetsman i Stock- 
holm och såsom själen i åtskilliga af hufvudstadens muntra kret- 
sar. Särskild uppmärksamhet egnas åt hans förhållande till Carl 
XV och de många tillfallen, då han användt sin kvickhet och 
sin poetiska förmåga att roa den kunglige vännen och hans om- 
gifning. Stor möda synes författaren hafva gjort sig att hop- 
samla de talrika sånger, som Hwasser vid olika festliga tillfällen 
diktat, och hvaraf ett urval här lemnas oss. De äro väl af olika 
värde dessa sånger och åtskilliga roliga pointer kunna kanske 
ej nu i lika grad som vid tiden för deras första framkomst sen- 
teras. Men man får dock en ganska god föreställning om den 
originella kvickhet, den ovanliga fyndighet och den godmodiga 
glädtighct, som utmärkte författaren. Af den massa infall och 
ordlekar, Hwasser i lifstiden strödde omkring sig, lemnas oss 
äfven åtskilliga prof. 

Slutligen få vi äfven lära känna Hwasser i familjekretsen, 
sedan han ingått äktenskap med den berömda skådespelerskan 
Elise Jacobsson, och lemnas oss en tilltalande bild af den glada, 
gästfria, otvungna ton, som der rådde. 

Helt visst ega dylika lefnadsskildringar, verkstälda af perso- 
ner, som i lifstiden varit nära förbundna med den skildrade, ett 
visst värde. Om ock bilden, sedd genom sympatiens starkt fär- 

Personhistorisk tidskrift igoi. 9 Digitized by Google 122 

gade glas, stundom blir något ensidigt uppfattad, blifva dock 
härigenom åtskilliga intima eljest snart af tiden utplånade drag 
bevarade åt efterverlden, och man får en mera lefvande och 
på det hela också sannare framställning än den, som endast 
bygges på skriftliga dokument och andras hörsagor. 

De meddelade porträtten af Hvasser och hans maka kunna 
ej kallas lyckade. Antellska samlingarna. Personkatalog d/ver Wadströni- 
ska samlingen af svenska och finska porträtt, Helsingfors 1901. 
6 + 122 s. stor 8:0. 

Denna katalog är egentligen, såsom ock titeln angifver, ett 
personnamnregister på porträtterade, med uppgift på antalet por- 
trätt af hvar namngifven person. Det är beklagligt, att man icke 
åstadkommit en ordentlig porträttkatalog, brukbar utom det rum 
der samlingen förvaras. Den som upprättat förteckningen, K. 
K. Meinander, säger i ett företal, att »det säkerligen varit önsk- 
ligt att föreliggande katalog skulle meddelat närmare uppgifter 
om de olika afbildningarna» — man har således insett att en 
riktig porträttkatalog bort göras — , men frågan derom har åt- 
minstone tills vidare fått förfalla. Man har föredragit att för- 
spilla tid och kostnad på ett förfeladt arbete. T^KongL Skogs- och yägeristaten. Biografiska studier 
^539 — iSg8, Jämte en historisk inledning,^ Af detta arbete, 
som utgafs 1899, förbereder författaren, jägmästare Hugo Sam- 
zelius^ ett andra band att utkomma under år 1901. Genom fort* 
satta arkiv- och litteraturforskningar hafva omkring 500 nya 
namn kommit i dagen, äfvensom rika tillägg och rättelser an- 
tecknats till första delen. Boken, som vidare kommer att upp- 
taga en mängd historiska och kulturhistoriska meddelanden samt 
ett fullständigt personregister för de båda delarne, sträcker sig 
denna gång t. o. m. är 1900, blifver ungefärligen lika omfattande 
som första delen och är afsedd att supplera denna så fullständigt 
som det varit utgifvaren möjligt. Äfven denna del tryckes i en 
mindre, numrerad upplaga, och förteckning på subskribenterna Digitized by Google 123 

inhäftas i verket, som noga ansluter sig till föregående volym- 
Priset för subskribenter blifver denna gång endast 5 kr., och af 
första delen finnas ännu några ex. q var till subskriptionspriset lO 
kr. (i bokhandeln 15 kr.). Utgif vårens adress är Nederkalix, Frågor. 

1. Kan någon lemna upplysning om en ^Capitain Destengi»^ som 
enligt F. U. Wrangels arbete öfver Tullgarn skall vara den som 
uppgjort planen för nämnda Kongl. slotts restaurering och om- 
byggnad under förra hälften af 1700-talet, samt äfven varit arkitekt 
för slottsbyggnaderna såväl vid Bergshammar som Björksund båda 
i Södermanland. Helt visst är det samme man, som omtalas i 
öfverstemarskalken grefve M. J. De la Gardies (egaren till Tullgarn) 
underdåniga memorial (slottsarkivet) af den 20 okt. 1730, hvari före- 
slås att >Capitain Destain» måtte få en anställning, så att »Pagerna 
så uti skrifkonsten som fransöske Språket blifwe informerade». När- 
mare upplysningar om denne »Desteng» eller »Destain», särskildt om 
hans verksamhet som arkitekt, kunna lemnas till redaktionen af 
Personhistorisk Tidskrift. S. 

2, Adam Geluch och Johannes Weidh hette tvenne under 1600-talets 
förra hälft i Sverige verksamme »commedianter». Är något när- 
mare kändt om dem och deras medhjälpare? Är 1647 erhöll den 
förre, som säges vara frän Strassburg, af Stockholms stads Bygg- 
nadskollegium tillstånd »att agera några åtskillige commedier på Gille- 
stugun allt emedan sommar-marknaden är» och skulle han, jemte 
uppfyllande af en del andra vilkor, till staden betala i hyra 2 riks- 
daler i veckan så länge han spelade. Med den senare, Johannes 
Weidh, öfverenskom samma kollegium 1648 att han »må spela uppå 
Gillestugun uti fyra månaders tid åtskillige lustiga commedier». 
Han skulle för hela tiden betala 12 Rdr in specie. F. IV, U, Digitized by Google 124 Autografauktion. 

Den 8 sistlidne maj försåldes framlidne konsthandlaren och 
konstvännen Henrik Bukowskis efterlemnade vackra samling 
autografer enligt tryckt förteckning N:r 138, omfattande 500 
nummer. Auktionen ägde rum å den konsthandelslokal i Stock- 
holm, som fortfarande bär Bukowskis namn. Högsta priset 50 
kronor betingade ett, enligt förteckningen egenhändigt otryckt, 
poem af Carl Michael Bellman, dat. Arstad den 18 juli 1794 
och undertecknadt C. M. B., 2 foliosidor (kännare anse dock 
att blott en afskrift föreligger); för 40 kronor 10 öre inro-- 
pades ett med sigill försedt kvitto till Olof Stake, dat. Arboga 
den 27 mars 1560 och undertecknadt å konung Gustaf I:s vägnar 
af dennes son hertig Magnus; en berättelse om Carl Gustaf 
Tessins ambassad 1744 till hofvet i Berlin för afslutandet af 
Adolf Fredriks giftermål med Lovisa Ulrika, 15 folioark (af 
hvilka dock det tolfte saknades), nådde ett pris af 30 kronor 50 
öre; ett bref från Gustaf Mauritz Armfelt till Johan August San- 
dels, dat. Petersburg den 7 juli 1810, 3 kvartsidor, af historiskt 
intresse, betalades med 29 kronor. 

Af öfriga pris antecknas här följande (angående betydelsen 
af de använda förkortningarna se Personhistorisk tidskift, denna 
årgång sid. 38): 

Svenska kungliga personer: 

Gustaf I (bref till Olof Stake, dat. Åbo d. 24 aug. 1555, ej 
egenhändigt, utan underskrift och sigill) 7,00, (bref till densamme, dat. 
Stockholm d. 19 aug. 1556, d:o d:o) 10,35; Catharina Stenbock 
(skrifvelse dat. Strömsholm d. 6 dec. 1619, med sigill) 10,35; Erik 
XIV (öppet bref, sigillet borta) 17,25; Johan III (öppet bref, dat. 
Stockholm d. 22 jan. 1584, undert. af Sigismund, sigill) 10,05; Johan, 
hertig af Västergötland (förläningsbref, dat. Vadstena d. 19 jan. 1608, 
namnteckn. och sigill) 12,50; Maria Elisabeth, hertig Johans gemåJ, 
Carl IX:s dotter (reqvisition å konfekt m. m., dat. d. 15 sept. 16 1 6, 
namnteckn.) 13,00; Carl IX (Ls) 5,50 och (Ls, ang. utskrifning af krigs- 
folk, sig.) 8,00; Christina, Carl IX:s gemål (Ls) 8,50; Gustaf II Adolf 
(öppet bref, namnteckn. och sigill) 9,35 och (utanordning af spannmål, 
d:o d:o) 12,35; Carl Philip, hertig af Södermanland (Ls) 19,95; Chri- 
stinas förmyndare (doc. s.) 5,30 och 7,05; Christina (doc. s., sig.) 7,40; 
Carl X Gustaf (Ls, sig.) 4,10 och 4,95 samt (La) 7,00; Hedvig Eleonora 
(Las. sig.) 10,75; Adolph Johan, hertig af Stegeborg (Ls, sig.) 6,85; 
Carl XII (fullmakt, namnteckn. och sig.) 3,05; Ulrika Eleonora (Las. 
sig) 6,35; Fredrik I (Las. sig.) 8,05; Lovisa Ulrika (Ls, sig.) 5,95; Digitized by Google 125 

Gustaf III (ordensbref, namnteckn. och sig., vackert prentadt) i8,oo; 
Sofia Albertina (Las) 4,10; Gustaf IV Adolf (Las, dat. d. 25 sept. 
1826); Carl XIII (I^s) 5,75; Carl XIV Johan (Ls) 5,00; Gustaf, hertig 
af Upland (Las.) 8,95; August, hertig af Dalarne (bas., 2 st.) 3,95. 

Svenska enskilda personer: 

Adlercreutz, C. J. (2 las. sig.) 6,00; Adlersparre G. (las.) 15,05; 
Agardh, C. A. (I>as.) 4,05; Almquist, C. J. L. (Las.) 5,35; Armfelt, G. 
M. (doc s., sig.) 3,35; Atterbom, P. D. A. (Las.) 5,00, (egenh. poem 
med namnteckn.) 3,25; Baazius, J. (quitt. as.) 3,10; Baner, S. A:son 
(quitt. as., 1580) 4,10; Baner, G. A:son (quitt. as., 1572) 5,25; Baner, 
Christina, f. Sture (doc. s.) 5,00; Baner, J. (doc. s. sig.) 4,10; v. Behn, A., 
porträttmålare (doc. s.) 5,60; v. Beskow, B. (poem as.) 5,10 och 
(manuscer. a.) 7,25; Bonde, G. (Las. 1725) 3,25; Bothvidi, J. (quitt. 
as) 3»ao; Brahe, Ebba (Las.) 23,35; Brahe, M. (doc. s. 16 16) 8,00; 
Brahe, P. (quitt. s. sig.) 4,50 och (Ls. sig. 1674) 7,00; Brahe, N. A:son 
(quitt. as. 1629) 11.00; v. Braun, W. (Las) 6,50 och (Las. delvis på 
vers) 7,30, (tre poem) 14,00; Bremer, Fredrika (Las.) 2,00 och 5,25; 
Byström, J. N. (Las.) 7,80 och (bas.) 2,50; Cabeliau, A. (quitt. s. sig. 
1631) 8,25; Cabeliau, Margareta, Gustaf II Adolfs älskarinna (quitt. s. 
sig.) 13,75; Cronstedt, C. O. (I^s.) 2.10; Crusenstolpe, M. J. (bas.) 
2,65; v. Dalin, O. (quitt. as.) 3,00; De la Gardie, J. (quitt. s. sig.) 4,00; 
De la Gardie, M. G. (Ls. sig.) 3,05; Ehrenstrahl, D. K. ((juitt. as.) 
11,00; v. Fersen, H. A. (quitt. s.) 3,50; Fleming, C. (quitt. s.) 3,10; 
Fogelberg, B. E. (Las.) 3,05; Franzén, F. M. (Las.) 3,25; Fries, E. M. 
(I.as.) 2,25; Fryxell, A. (Las.) 5,00; Goertz, G. H. (Ls.) 3,50; Grandel, 
L., medaljör (div. riln.) 6,50; Gyldenhielm, Elisabeth Carlsdotter (cjuitt. 
as. 1666) 4,50; Hilleström, P. (Las.) 6,25 och 7,35; Hjärne, U. (quitt. 
s.) 2,25; Horn, C. (quitt. s. sig., 1615) 5,00; Horn, C. C. ((juitt. s. sig., 
1616) 5,00; Högqvist, Emelie (Las.) 8,25; v. Höpken, A. J. (Las.) 3,00; 
v. Kraft, D. (quitt. as.) 17,75; Krafft, P. (Las. 1827) 4,75; af I^opold, 
C. G. (bas.) 3,50; Lewenhaupt, Ebba, f. Lilliehöök (La. 1594) 2,50; 
I.illie, A. (I.as. 1648) 2,20; Lind, Jenny (Las.) 10,35; v. d. Linde, E. 
L:son (Las. sig., 6 foliosidor 1632) 16,00; v. Linné, C. (Las. sig.) 20,00, 
(dm-, s.) 5,00; Ix)ccenius, J. (Las. sig.) 5,50; Lundgren, Egron (Las) 2,50; 
Masreliez, L. (quitt. as.) 3,05; v. Mörner, S. O. (Las. 1618) 3,35; Mör- 
Dcr, H. G. (I^as. sig. 1682) 3,25; Oxenstierna, Axel (Ls.) 6,00; Oxen- 
stierna, G. G:son (Las. 1619) 7,10; Oxenstierna, J. G. (Las.) 3,60; v. 
Plåten, B. B. (Las. 1828, sig.) 9,00; Posse, F. (2 bas. 1788) 6,00; 
Robertson, J., Gustaf II Adolfs lifmedikus ((juitt. s. sig.) 3,00; Rud- 
beck, Olof, d. y. (doc. s.) 1,35; Rudenschöld, Magdalena (Las.) 7,35; 
Rydr]vist, J. E. (las.) 6,00; Sandels, J. A. (Las) 20,00; Schröderheim, 
E. (Las.) 3,75; Sergel, J. T. (Las) 9,90 och 10,50; Snellman, J. W. 
(2 las.) 10,60; Sparre, A. (Las. 17 13) 5,00; Sparrman, A. (I^s.) 10,00; 
Stenbock, M. (Ls. 17 18) 10,50; Swedberg, J. (doc. s.) 3,00; Swedenborg, 
F>. (doc. s.) 8,00; Tegnér, E. (I^as. sig.) 5,00 och 3,50; Thunberg, C. 
P. (Las. sig.) 6,00; Torstenson, L. (quitt. s. sig.) 4,20; Tungel, N. (Ls) 
4,50; Wasaborg, G. G:son (Ls) 9,05; Wrangel, C. G. (Ls. sig.) 8,00; 
Wrangel E. (Las. sig. 1764) 3,50. y. i?. Digitized by Google Ledamotsförteckning. 
1901. 

styrelse: 

Bonde, Carl Carlson^ Friherre, Ofverstekammarjunkare. Ordförande. 
Klinckowström, Rudolf Mauritz^ Friherre, f. d. Öfverste. 
Odhncr, Claes Theodor^ f. d. Riksarkivarie. 
Bttdbcck, Johannes Reinhold Gustafs Friherre, vice Häradshöfding. 

Skattmästare. 
Wrangcl, Fredrik Ulriky Grefve, Kammarherre. Sekreterare. Hedersledamot: 

H. H. Prins Johan af Holstein-Glucksburg. 

Ständiga ledamöter: Abramson, A,^ Grosshandlare. 

Bergström, O. W., Kapten. 

Bildt, C. a: />. Friherre, Envoyé. 
Kom. 

de Bmn, R., Direktör. 

Engblom, W.^ Kassör i Fångvårdssty- 
relsen. 

Finlands Statsarkiv. Helsingfors. 

De Geer, C. L. E., Friherre, Godsegare. 
Leufsta bruk. 

Holtermann, O., Ryttmästare. 

Karlstads högre allm. läroverks 
bibliotek. Lagrelins, A., Civilingeniör. 

Lamm, //., Grosshandlare. 

Lnndstedt, B. IV., Bibliotekarie. 

Malmsten, a:, Med. D:r. 

Nanmann, 7*., vice Häradshöfding. 

von Plåten, C, Bruksegare. 

Plåten, C. (7., Ryttmästare. 

Retzins, Af. a, f. d. Professor. 

von Rosen, C. G., Grefve, Öfversie- 
kammarjunkare. 

Wachtmeister, C. A. B., Grefve, Kam- 
marherre. Christinelund. 

Wikström, P, M,, Grosshandlare. Ständig ledamot erlägger en gång för alla en afgift af 75 kr. 

Årligen betalande ledamöter: Adelswärd, A. 7'., Friherre, Godsegare. 

Åtvidaberg. 
Ahlford, Th , vice Häradshöfding. Upsala. 
Ahnfelt, O. N. 7, Professor. Lund. Ahrenberg, ^., född Lindhult, Fru. 

Göteborg. 
Algren, T., Ingeniör. 
Almqnist, y. A., vice Sloltsarkivaric. Digitized by Google AlströOMr, C, J, A. J., Friherre, Kans- 
lir&d. 

Alströmer, J. M., Friherre, Jur. Fil. 
KaDd. Upsala. 

Annerstedt, C, Universitetsbibliotekarie. 
Upsala. 

Appcibcrg, r., Direktör. 

Appcltofft, P, C, Kammarskrifvare. Gö- 
teborg. 

fMi Arbin, G. E., Ilofrättsnotarie. Kri- 
stianstad. 

Bager, A"., Godsegare. Thorsberga. 

teckström, A. E. O. A., Major. 

Bagge, G. A., Kapten. Karlstad. 

Bartlielson, F. A., Kassör. 

Bcck-Friis, C. C, Grefve, Godsegare. 
Börringe. 

Bcck-FriJs, G. A., Friherre, Andre Sekr. 
i Utr.-Dep:t. 

Beck-Friis, 7. C, Friherre, Ryttmästare. 
Söderö. 

Betfrage, E. A. a, Med. D:r. Göteborg. 

Belfrage, E., Länsman. TTerrljunga. 

Belfirage, y. G, IV., Kammarherre. 

Belfrage. AT. A., c. Provinsialläkare. 
Mölndal. 

Bergenstjema, G., Revisor. 

BergeastråUe, GupthUd, Fru. Upsala. 

Bergeastrlkle, y. E. G., Kammarherre. 

Berger, 5. 7*., Kanslisekreterare. Djurs- 
holm. 

Berggréfi, £. fV., Byggmästare. 

Bergstrand, //., Fil. Kand. Upsala. 

Bjérkmao, G. A., vice Auditör. 

Bfirlia, 7. G., öfverste. Visby. 

B^ade, C, C:son, Friherre, öfverste- 
kaBmarjunkare. Eriksberg. 

Bende, C J. TroHe-, Grefve, Godsegare. 
Trolleholm. 

vea Baasdorff, C, Professor. Helsing- 
fors. 

Bare, E^ Gmfpastor. Gellivare. 

Bar ga 1 1 5m, A. G. 5., Assessor, Kristi- 
anstad. 

BawaUias, B., Amanuens. 

Brake, Af. /*., Grefve, Kammarherre. 
Rydboholm. 

Brake, AT C, Grefve, Ofverstekammar- 
jvnkare. 127 

Breitboitz, C. G. E., Jur. Fil. Kand. 
Upsala. 

Brodin, H., vice Häradshöfding. Malmö. 

Buren, A. O. G., Öfverintendent. 

Buren, T., Amanuens. 

Burenstam, C. J. R., f. d. Ministre 
plénipotentaire. Tjelfvesta. 

Bäckström, A., e. o. Hofrättsnotarie. 

Bottiger, 7., Hofintendent. 

Carlander, C. M., Grosshandlare. 

Carlson, C. R, Kamrerare. 

Carlson, C. E. E., Professor. Djursholm. 

Carlsson, E. E. 7'., Kamrerare. 

Cassel, E. G., öfverstelöjtnant. 

Castro-Feijo, A., Portugisisk chargé 
d»aff. 

Cederström, B. C, Friherre, Assessor. 
Kristianstad. 

Cederström, C. O. R., Friherre, Student. 
Upsala. 

Cederström, E. T., Friherre, Godsegare. 
Krusenberg. 

Cederström, R, S. C. 7"., Friherre, 
Major. 

Celsing, G. H.y öfverkammarherre. 

Clason, S.^ Docent. 

von Collan, A., Protokollssekreterare. 
Helsingfors. 

ColHander, C. a, Löjtnant. Göteborg. 

Croneborg, O. U., vice Häradshöfding. 

Dakl, 7. /., Löjtnant. 

von Dardel, N. a, vice Häradshöfding. 

De la Gardie, M. G., Grefve, Lands- 
höfding. Kristianstad. 

De Maré, T., öfverstelöjnant, Eksjö. 

Djurklon, N. G., Friherre, Kammar- 
herre. Örebro. 

Douglas, L. V. A., Grefve, f. v. Utri- 
kesminister. 

Drake, C. Ey Student. Sigtuna. 
Dubois, 5. E. 7, Kontorsskrifvare. 

Dufwa, A. W., e. o. Hofrättsnotarie. 
Dnrling, A. E.^ Hofrättssekreterare. 
Edelstam, A., e. o. Hofrättsnotarie. 

Karistad. 
Edman, C. G., Kanslisekreterare. 
Egerström, E. R., Ledamot i Landt- 

bruksstyrelsen. 
Ekrengranat, Å". A., Kapten. Borås. Digitized by Google 128 Ehrenheim, F. C. E,, Kammarherre. 
Grönsö. 

Ehrensvärd, C. A., Grefve, Ryttmfistare. 
Liatorp. 

Ehrensvärd, G. C. A., Grefvc, Rylt- 
mästare. Marsvinsholm. 

Ehrensvärd, y. y. A., Grefve, Juris 
Doktor. 

Ek, C. A., vice Häradshöfding. 

Ekelund, D., Kanslir&d. 

Ekman, C, Bruksegare. Finspong. 

Ekman, 5. C/. y.,i. Kurck, Fru, Gubbero. 

Ekstrand, K, Ingeniör. Järfva. 

von Engeström, L, S. /?. Bentelstierna^ 
Grefvc, Godsegare. Posen. 

Erlandsson, /*., Kontorschef. Göteborg. 

von Essen, A. H.son^ Friherre. Signes- 
berg. 

von Essen, C. R, C. C, Trafikchef. 
Malmö. 

von Essen, F., Friherre, Riksmarskalk, 
Excellens. 

von Essen, \V. Il.son^ Friherre, Rylt- 
raästare. Örebro. 

Fahlbeck, P. E., Professor. Lund. 

Falkenberg, A. C. /!/., Friherre, Amanu- 
ens. 

Falkenberg, C\ fV. H. 6"., Friherre, 
Kammarherre. Lagmansö. 

von Feilitzen, C. G. O., Advokat, Karls- 
krona. 

Flach, A. W., t. f. Kansliråd. 

Flach, F. F.^ e. o. tjensteman i Armé- 
förvaltningen. 

Fleming, O. II. A., Friherre, Fälttyg- 
mästare. 

Fock, C. A. /j^.,Kammarjunkare. Höfverö. 

af Forselies, y. A. A,, i. d. Löjtnant. 
Upsala. 

af Forselles, J. M. Fröken, Fil. Mag. 
Helsingfors. 

Fröding, G. 11.^ Ofverslelöjlnant. 

Frost, A'. /'., Komminisler. Mantorp. 

Gahn, A'., Kapten. Upsala. 

GavelittS, 6"., Kamrerare. 

Geete, G. /K, Provinsialläkare. Borås. 

Gillberg, H.^ vice Häradshöfding. Lund. 

Grafström, //. F. A., t. f. Landssekre- 
terare. Karlstad. Grönvall, F. W.^ Juris studerande. Lund. 

Gyllenstiema, A^., Friherre, HofjSg- 
mästare. Krappenip. 

Gymnasiebiblioteket i Skara. 

Gödel, V.^ Biblioteksamanuens. 

Göteborgs Stadsbibliotek. 

Hansen, H. 7., Lärare. Kjöge, Dan- 
mark. 

Hedström, F., Revisor. 

von Heidenstam, O, (7., Kammarherre. 

Heilborn, O., Generalkonsul. Djurs- 
holm. 

Hierta, P. G- A., Friherre, Godsegare. 
Främmestad. 

Hildebrand, B. A,, Pastor. 

Hildebrand, H. O. H., Riksantiqvarie. 

Hildebrand, H. R. 7\ E., Riksarkivarie. 

Hildebrand, IC, E. H.y Fil. Dr. Docent 

Historiska föreningen i Upsala. 

Holm. C. r.. Bokhållare. 

Holm, G. B. A., vice Häradshöfding. 

Hult, E. Göteborg. 

Hyltén-Cavallins, C. H, O. Wexiö. 

Härnqvist, W., Aktuarie. 

Indebeton, <?., Bokhållare. 

Jahnsson, y., Hofjuvelerare. 

Janse, A. F. /?., Kapten. 

Johansson, A. E. y.. Rådman. 

Johansson, y., i Noraskog, Fullmäktig 
i Riksgäldskontoret. 

Jonsson, G. W, M., f. d. Kapten. Ve- 
nersborg. 

Jnngbeck, A'. A'. A., Revisor. 

Kalling, 7. P. U.son^ Grefve, Amanuens. 

KantZOW, y. A.j Friherre, f. d. Major. 
Hjulsta. 

Karlsson, y. C>., Borgmästare. Vesterås. 

Karlsson, A". I/.^ Biblioteksamanuens. 

Kempe, B., Grosshandlare. 

Kennedy, y. r.. Kammarherre. Råbelöf. 

Kiellman-Göranson, A. O. /., Kom- 
minister. 

Kinberg, A. H\, Revisor. 

Klinckowström, A. A. C. R. A., Fri- 
herre, Docent. Djursholm. 

Klinckowström, M. F. E., f. äe Uben- 
sky^ Friherrinna. 

Klinckowström, R. M., Friherre, f. d. 
I Öfverste. Digitized by Google 129 Klio9SF^r, CA., Rikshenldikas. Näsby. 

af KUnteberg, /^, Hofrättsråd. 

KniWrg. AT. G. £., Kapten. 

Koschell, O., Bankkassor. 

TOB Kraemer, A. ^., Friherre, Hof- 
marskalk. 

KrigsarkiTet. 

Kron^rg. 7. y. /"., f. d. Professor. 

voa Krttsenstjema, //. E. F.^ Under- 
löjtnant 

VOB Krvsenstjerna, y. E., Statsråd. 

TOB Krosenstjema, y, (7./*., Amanuens. 

KsfeIWrg, O. M.^ Revisor. 

Lagerberg, A. M, E.^ Kammarherre. 

Lagerberg, 5. C. A., vice Häradshöfding. 
Djnrsholm. 

Lag er felt, E. M, A., Friherre, Kammar- 
herre. 

LagerfelC, G. A. E, Friherre, KabinetU- 
kammarherre. Lagerlnnda. 

Lagergren, G. E. E, E y Z., Markis, 
Kammarherre. 

Lagergren, /C. H., Postexpeditör. Göte- 
borg. 

Lag erli efan, C. H. T. A,^ Utrikesmini- 
ster, Excellens. 

Lagerheini, If. G. W. £., Friherre, 
f. d. Major. 

L a n g e aberg, E. A. Z., Kapten. 

Lei{onancker, C, R. E,^ Major. Skara. 

LeijonknfVnd, B, S. A:som^ Friherre, 
Major. 

Le^Mknfmé, C, E A:scn, Friherre, 
Kapten. 

LeijMbnfrnd, G. C:son, Friherre, Ama- 
noens. 

Leijoabsf^md, K. A, IC.spHy Friherre, 
Löjtnant. 

Le^oabirfVvd, åT, G. A., Friherre, Löjt- 
BanL Hvilsta. 

Leij snbnfyné, 5. A^ Fröken, Fil. Kand. 

Lcwcnbaapt, A, L. C, Grefve, Kammar^ 
herre. 

Lcwenbanpt, C, Grefve, f. ▼. Utrikes- 
Biiaistcr, Envoyé. London. 

Lcwenbaapt, C. A, A,, Grefve, Kam- 
■arfaerre. Oatetorp. 

Lcwenbaapt, C. £t. E,, Grefre, FiL D:r. 
SSbjiand. 

Persoftkistcrisk tidskri/t igoi. Lewenhaupt, G. A. S. A. A., Grefve, 
Envoyé. Wien. 

Levertin, A. E, Med. D:r. 

Lifgardets till häst officerskår. 

Lilieqnist, G. N, y,, Fil. Dr., Aktuarie. 

Liljenberg, E.^ e. o. Hofrättsnotarie. 
Ysud. 

Lindegren, A.^ Slottsarkitekt. 

Lindeli, P.^ Ingeniör. 

Lindhé, C. y. H,, Löjtnant. Malmköping. 

Lindhnlt, ElUn, Fil. Kand. Upsala. 

Lindhnlt, N. A., Amanuens. 

Lindqnist, C?., Student. Upsala. 

Lindström, A, E, Geolog. 

Lindström, O., Godsegare. Nolhaga. 

Linnell, C. Z., Redaktör. Wexiö. 

Lundberg, A. fV.y Ingeniör. Lund. 

Lundin, C, Skriftställare. 

Lundström, A, H.^ Professor. Upsala. 

Lundström, K. E, Kammarskrifvare, 

Lysholm, T. E. E.y Major. Marieberg. 

Läffler, E., Professor. Djursholm. 

Löwen, y. O. W., Friherre, Löjtnant. 
Hemfosa. 

Löwen, S. A. E, Grefve, Godsegare. 
Gerstaberg. 

Löwenadler, //., Handlande. Göteborg. 

Löwenborg, E. IV., Löjtnant. Kariberg. 

Malm, A. //., Registrator. 

Malmberg, E. E, K, Löjtnant. 

Malmsten, E, H.^ Amanuens. 

Malmström, C. G., f. v. Statsråd. Djurs- 
holm. 

ManderstrÖm, C. E, Friherre, Gods- 
egare. Dufveholm. 

Mannerfelt, C a, Kapten. Borås. 

von Meck, Af., Rysk Legationssekrete- 
rare. 

Meyer, Emma I, E., Miss. Bromley. 

Montan, E. fV., Professor. 

Montgomery, y., Kammarherre. 

Montgomery-Cederhielm, E., Kam- 
marherre. Segersjö. 

Mnnthe, C. D, Z. W, W:5on, öfverstc- 
löjtnant. 

von Möller, A, P., Godsegare. Skottorp. 

Nationalmnsei Konstafdelning. 

Nelson, C. G. A., Folkskolelärare. 

Nilsson, C, Bokhandlare. Digitized by Google 130 Nordenfalk, C. O. C. 7., Landshöfding. 
Halmstad. 1 

Nordenfelt, T. PV., Kammarherre. 

Norska Rigsarkivet. Kristiania. 

Norstedt, ^., Landskapsmålare. { 

Nystedt, G. 6^,Bataljonslikare. Alingsås. 

Nyström, ^., Kamrerare. Karlstad. 

Odelberg. C. A., Kapten. 

Odelberg, O. IV.. Fullmäktig i Riks- 
gäldskontoret. 

Odencranti, y. (7., Kronofogde. Vim- 
merby. 

Odhner, C. T., f. d. Riksarkivarie. 

Oldberg, £. O. Af., Kommendör. 

Oldberg, G. A., f. d. Kapten. 

Olivecrona, 5. ^. D. A'., f. d. Justi- 
tieräd. 

Olsson, A. F., Amanuens. 

Ossbahr, C, A., Intendent. 

Oxenstierna, B. G., Grefvc, vice Hä- 
rad shöfd ing. 

Palm, C. U.. Konsthandlare. 

Palmen, E. (7., Friherre, Professor. Hel- 
singfors. 

Palmkvist. E,, Fil. Kand., e. Lärare. 

Peterzens, A. F. R., v. Häradshöfding. 

Petrelli, D. T. 7., Krigsarkivarie, f. d. 
Kapten. 

Peyron, G, F.y Major. Helsingborg. 

Piper, E. A. A., Grefve, Kammaijunkare. 
Engsö. 

Piper, E. H. 5., Fröken. Löfstad. 

Piper, E. IV., f. von Haffner, Grefvinna. 
Söfdeborg. 

Planting-Gyllenbåga. C. G., Major. 
Tranås. 

Planting-Gyllenbåga, G.H, V., Kapten. 

von Plåten, C. L. G., Friherre, f. d. 
Registrator. 

Posse, G. G.-son, Grefve, Kammarherre. 
Almnäs. 

Printzsköld, O. H. R,, Förste Hof- 
marskalk. 

Qneckfeldt, /. J. 7. R., född friher- 
rinna Rudbeck. 

Qnennerstedt, A. W., Professor. Lund. 

Raab, C. J. C, Friherre, Kapten. 

Ramel, 5. (7. F. T., Friherre, Andre 
Sekr. i Utr. Dep. Rappe, /•., Förste Sekr. i Utr. Dep. 

Regnstrand, O. F., Revisor. 

Rehbinder, H. H\ J, N., Friherre, 
Kommerseråd. Djursholm. 

Rettig, 7., Grosshandlare. Gefle. 

Renterskiöld, 5. H. C, Civilingeniör 
Göteborg. 

Riddarhuset, Svemska, 

Riddarhuset, Finska. Helsingfors. 

Rogberg, H., vice Häradshöfding. Skara. 

von Rosen, A. -£"., f. Bamekcw, Friher- 
rinna. Helgslätt. 

von Rosen, C. A., Grefve, öfrerste- 
kammarjunkare. 

von Rosen, F. T. C Grefve, Kammar- 
herre. Hedenlunda. 

von Rosen, G. P. A., Grefve, Hofrittsråd 

von Rosen, G. T. A., Grefve, Kam- 
marjunkare. 

von Rosen, R. G. E. M., Grefve, 
Kapten. 

Rosengren, C E. I. H,, Bataljonslä- 
kare. Karlberg. 

Rosman, H., Amanuens. 

von Rothstein, C. F, Direktör. 

Rådbeck, 7. G. R., Friherre, vice Hä- 
radshöfding. 

Rådbeck, Reink., Friherre, Kammar- 
junkare. 

Rttdbeck, T. G. A. R., Friherre, Student. 
Edsberg. 

Rnnth, M. Z)., Grefve, f. d. Generallots- 
direktör. Saltsjöbaden. 

Rydin, A'. R., Kammarråd. 

Ryman, F. V. A., Häradshöfding. Karl- 
stad. 

Röhss, H. Munkebeig. 

Samxelins, H., Jägmästare. Neder- 
Kalix. 

af Schmidt, A'. A., Amanuens. Vad- 
stena. 

Schiick, y. H, E., Professor. Upsala. 

von Schwerin, W. G., Friherre, Oods- 
egare. Skarhult. 

Selldin, O. A., Kammarskrifvare. Göte- 
borg. 

Settervall, A'., Biblioteksamanuens. 

Silfverschiöld, O. B. A.. Friherre, Löjt- 
nant. Koberg. Digitized by Google 131 Silfverskjöld, O. B. T., Amanuens. 

Sinebrychoff, /'., Helsingfors. 

Sjöberg, M J. L., Förste stadsläkare. 
Landskrona. 

Sjdberg. N. M., Jur. Fil. Kand. Upsala. 

Sjdstrdm, C, Sudsfogde. Lund. 

Sliogniaii, AT., Amanuens. 

Sfioilsky, C. J. G., Grefve,öfverbibliote- 
karie. 

SoBdéfi, C. M., Professor. 

Sondéii, P, H. S., Arkivarie. 

Sparre, CA. G. S.cn, Friherre. Gunnebo. 

Sparre, G. A.y Grefve, e. o. Hofrätts- 
notiuie. Leksand. 

Sfarre,y. C,Grefve,Godsegare. Broglrd. 

Sfeas, ff., Grefve, Löjtnant. 

Stackelberii, F. Af., Friherre, EHrektör. 
Helsingfors. 

TM Stedingk, H. L., Grefve, Löjtnant. 

Toa Stockenström, H. A., öfverkam- 
marherre. 

SCrokirk, C. £., Kapten, Jemvägstra- 
fikinspektör. Göteborg. 

Strtfai, D. A., Amanuens. 

Swalifl, fT., Registrator o. Arkivarie. 

Séécrhielm, A. fV, F., Civilingeniör. 
Gefle. 

SMcrHad, ^., Kassör. Örebro. 

Taaua, //. 5., t. f. Revisor. 

Taabe, C. E. Ä, Friherre, f. d. Arkivarie. 

TaoTon, A. K, öfverstelöjtnant. 

Teafstravd, /. E. a, Notarie i Jäm- 
vigsstyrelsen. 

Tham, P. A, a, Tjensteman i Sv. Tele- 
grambyrån. 

TWade, E. A., Arkivarie. Kristiania. 

IWrsscll, A. F., Kapten. 

Tall, H. C?., Godsegare. Hjularöd. 

Tralle, A. E 5., f. Leijonhufvud, Fri- 
herrinna. Trollenfts. 

Trataifp, C. E., Kontrollör. Hedemora. 

nnell, T. O., Auditör. 

Uffla, E. J. G.y Friherre, Kapten. 

Uffla, T., vice Auditör. 

UifiifaiTe, y. A. O., Major. Helsingborg. 

Ulrick, C. 7., Auditör. 

^m^ C. F, r., Kanslisekreterare. 

▼alt ▼•■ Steyeni. /. F. fV., Gods- 
egare. Kaggeholm. Wachtmeister, A. F. Cison, Grefve, 
Generaldirektör. 

Wachtmeister, A. IV., Grefve, Andre 
Sekr. i Utr. Dep. 

Wachtmeister. E. S. L. C, f. von Plåten, 
Grefvinna, Statsfru. Kulla Gunnarstorp. 

Wachtmeister, G. F., Grefve, f. d. 
Ryttmttstare. Knutstorp. 

Wachtmeister, H. G., Grefve, Kabinetts- 
kammarherre. Årup. 

Wachtmeister, H. H:son, Grefve, Stats- 
råd. 

Wachtmeister, \V. U. Af., Grefvinna, 
f. Bennet. Christineholm. 

Wallensteen, J. A., f. d. Kammarrttttsr&d. 

Wallin, F. E. H., Bokförläggare. 

Wancke. F. T., Direktör. 

Warbnrg, K. J., Professor. 

Wasastjerna, G. A., Godsegare. No- 
linge. 

Wedberg, J. O., f. d. Justitieråd. 

Weidling, C. H., Kontrollör. Göteborg. 

Werner, K. F., Kamrerare. 

Wessler, y., Tandläkare. 

Westerdahl, E., Kamrerare. 

Willers, W., Kamrerare. 

Wittlock, y. A. Z, Regementsläkare. 
Vexiö. 

Wrangel, A. Af. H., Grefve, Envoyé. 
Bryssel. 

Wrangel, C. F., Friherre, Kabinettskam- 
marherre. Ellinge. 

Wrangel, E. H. G., Professor. Lund. 

Wrangel, F. U., Grefve, Kammarherre. 

Wrangel, H. E, /., f. Ekrensvärd, Fri- 
herrinna. Hyby. 

Wrangel, H. G. IV., Kommendörkapten. 

Wretman, y.. Rådman. 

Zethelins, G., Kanslisekreierare. 

Zettervall, 5., Ingeniör. Djursholm. 

Akerhielm, A. L. E., Friherre, f. v. 
Statsråd, President. 

Akerhielm, C. G., Friherre, Kammar- 
herre. Okna. 

Akerhielm, G. F. N., Friherre, Kabi- 
nettskammarherre. Thorsåker. 

Åkerman, H., Envoyé. Paris. 

örnberg, L. Af. V., f. d. Hofintendent, 
Landsarkivarie. Vadstena. Digitized by Google 132 Korresponderande ledamöter: 

Bovet, j4.. Bokhandlare. Paris. Honghton, ^. Af. Af., Baron. Fryston 

ChJU-avay, £., Archivistc-paléogrophc. I Hall, Yorkshire. 

Paris. I v. Mohr, von Morbnrg nnd Snnegi, 

Cohn, A., Bokhandlare. Berlin. Ritter, Jar. Doktor. Graz. Fischer v. Röslerstamm, £., Skrift- 
ställare. Graz. 
deGnlill-y-Borboii,/'., Markis. Madrid. de Prat de Nantouillet, Marquis, 

Spansk envoyé. 
Vallier, G.^ Godsegare. Grenoble. De af sällskapets ledamöter^ för h vilka ej annorlunda uppgifves, bo 
Stockholm. Digitized by Google Knut Håkansson Hands och hans hustru 
Märta Arvidsdotter Drakes slägt 

Meddel. af K. H. Karlsson. Efterföljande slägtredogörelser äro aftryckta efter tvänne 
i Kongl. Biblioteket förvarade, nu i ett band inbundna manu- 
skript båda härrörande från I5cx>-talet, men icke skrifna af 
samma hand. Att åtminstone den första upprättats för Knut 
Håkansson Hand och hans hustru Märta Arvidsdotter Drake 
framgår af dess innehåll. Den senare åter afhandlar mer aflägsna 
slägtingar till dem. Till Kongl. Biblioteket hafva de kommit 
med Messenii samlingar. Förut hafva de tillhört Rasmus Lud- 
vigsson. Denne har nämligen i slägtredogörelsen I från ^Knuth 
Hikunssan^ som nu boendes är på Attorp i Kinn^, utfört en 
slägtledning ^Bänct Knutzon — Kirstin Bängzdotterit och å sista 
sidan af slägtredogörelsen II antecknat -'»Kirstin Bängzdott{ers) 
fädemis fädernet. Han har således erhållit de båda redogörel- 
serna af Knut Håkanssons sondotter Kristina Bengtsdotter, gift 
med Jesper Nilsson Cruus. Närmaste grunden till deras upp- 
rättande torde varit vissa godsanspråk. Därför talar åtminstone 
påskriften »/4 Ellasiöö i Kind^ å den senare redogörelsen. — Tyd- 
ligen bar Rasmus äfven användt dem som källskrifter i sina 
slagtböcker och från dessa ha utan tvift^el åtskilliga uppgifter 
inkommit i Riddarhusets genealogier och från dem åter i Sven- 
ska adelns ättartaflor. — Att en del felaktigheter kunna påvisas 
i dessa redogörelser är troligt nog, men då, om man frånser 
slagtböcker och antaflor, endast helt få själfständiga slägtredo- 
görelser från 1500-talet finnas i behåll, samt de dessutom inne- 
hålla itsldUigt ej förut kändt, torde de väl vara värda att i sin 
helhet ofTentliggöras. Vid återgifvandet i tryck hafva originalen i 

PirsonkisUrisk tidskrift igoi, II Digitized by Google 134 

allmänhet troget följts och endast i fråga om stora bokstäfver 
och interpunktionen ha för tydlighetens skull någ^ra ändringar 
vidtagits. 

För en stor del af de bifogade noterna står utgif\^aren i 
tacksamhetsskuld till kammarherren, friherre G, Djurklou, vår 
främste kännare af 1500-talets frälseslägter. I. 

Thesse efftherskriffne äro och wåro mina och minn hwstni 
släckt, som först war thenn gamble Knuth ArfTwedzsonn'. Samma 
Knuth Arffwidzsonn hadhe enn sonn heth Arffwedh Knuthzsonn^ 
Nw samma Arffwed Knutzsonn hadhe enn sonn heth Oluff Arff- 
wedzsonn3. Samma Oluff Arffwedzsonn hade enn sonn heett her 
Göstaff Oluffzsonn*, som nu boendes är på Torpa j Kiinn. Nw 
her Göstafiz barnn så månghe som the äro. 

Samma Oluff Arffwedzsonn hade enn dötther heett Anna 
Oluffzdötther^, som nw boendes är på Swandzriid i Marek. Nw 
hennes barnn så månghe som the äro. 

Item thenn andra Arwid Knutzsonns sonn heett Bencth Arff- 
widzsonn^; han doo barnnlöss. 

Item thenn tridie Arffwedz Knuthzsonn son heth Knuth 
Arffwidzsonn 7; hann doo barnnlöss. 

Item nw thenn fierde Arffwed Knutzsonn son heett Grostaff 
Arffwedzsonn^; han doo och barnnlöss. 

" Af slägten Store (Anrep Tab. 24), son lill väpnaren Arvid yonsson^ som 
1434 sjrnes bott på Intorp. 

» Store (Anrep Tab. 25). Häradshöfding i Kind, lagman i Tiohärad, 
höfvidsman på Kalmar och öresten, riksråd, bosatt på Torpa och Toftaholm f 1497; 
gift med Anna GöstafsdotUr (Stenbock). 

3 Stenbock (Anrep Tab. i), fir f 1508. — Olof Arvidsson Stenbock var 
gift med Karin Haraldsdotter Lake, d:r af Harald Lake med Ingrid Nilsdotter, 
hvilken åter var d:r till Nils Persson till Gåsevad (pil) och Mfirta Larsdotter Pljk 
enl. en målad antafla på Torpa, som är ganska märklig därför, att alla fÖrikderaa 
med deras hustrur där äro porträtterade, men alla män efter ett och alla kvinnor 
likaledes efter ett och samma mönster. Denna stora tafla är så märkelig, att den 
borde komma till någon offentlig samling. Djurklou. 

* Stenbock (Anrep Tab. 2). f i57i- 

5 Gift med Nils Knutsson Ribbing (Anrep Tab. 55), f 'S^o. 
^ Store. Erhöll vid arf skiftet efter fadern 1508 Lina gård. 
7 Store. Häradshöfding i Sunnerbo, bosatt 1516 på Tofta. 

* Store, t före 1508. Digitized by Google 135 

Thesse fyre effterskriffne woro Arflfwed Knutzsonn dotter 
och systra inn till thesse förskriffhe fyre bröder, 

Item först Kirstinn Arffwedzdötter*. Samma Kirstin hade 
eDn sonn heett ArfTwed Klauussonn', som nw boendes är på 
Siögård j Åss herredtt. Nw ArfTwed Klauussonns barnn så mange 
som the äro. 

Samma Kirstinn Arffwedzdötter hade och enn dotter heett 
Biritta Klaussa dotter 3, som nw boendes är på Bille i Kongga 
herredtt. Nw hennes barnn szå månghe som the äro, 

Samma Kristinn Arffwedzdötter hade och enn dotter heett 
Anna Klawssa dotter*, som nw boendes är på Bosgårdenn i 
KoUandz herredtt. 

Item then andre ArfTwed Knutzsonns dotter heett Estriidh 
ArflTwedz dotter 5. Samma Estriidh hade enn sonn heett Måns 
Pc^ssonn^ som nw boendes är på Eskiltztorp i Wäsboo. Nw hans 
barnn så mänge som the äro. 

Samma Estriid ArfTwedzdötter hade enn dotter hetth Estriid 
Persdötter^, som nu boendes är på Elmteriidt j Swnderboo. Nw 
hennes barnn så mange som the äro. 

Item nw thenn tridie Arffwedh Knutzsons dotter hedt Märitta 
ArflTwedz dotter*. Samma Märitta hade och enn dotter heedt 

' Gift med Claes Hansson Uggla (Anrep Tab. l). 

' Uggla (Anrep Tab. 2). 

5 Brita Clatsdotter Ugla var gift med Arvid Håkansson (Båt) till Billa, son 
af Hlkan Matsson till Billa och Ingrid Nilsdotter (half hjort), och hade enligt 
Peder Bft&nsson Utters och Rasmus Ludvigssons ätteledningar tvä söner Gustaf Ar- 
vidson »fordum riddaret och Oluf Arvidsson. Slägtledningar för Hakan Matssons 
btm finnas äfven hos Burseus och Prytz, men ej fullt öfverensstämmande med 
bvarandra. Jfr för öfrigt G D:s inträdest. i K. V. H. och Ant. Akademien s. 51, 
aot 7. Djurklon, 

♦ Gift med Ckristoffer Nilsson. 

' Gift med Peder Månsson Stjerna (Anrep Tab. 2). 

* Stjerna (Anrep Tab. 4). 

' Gift med Isak Birgersson (V« hjort); år 1571 bebos Elmteryd af sonen Nils 
Itaksspn. 

• Märta Arvidsdotter (Store) g. m. Olof Kristersson Drake ^ häradshöfding i 
Vestbo, 1 5 18 bosatt på Sundsholm, son af Kristiem Drake af de gamla Vestbo- 
Drtkame och troligen deras stamfader, då han uppgifves vara en dansk man och 
ofirilse, men enligt Arvid TroUes bref den 7 april 1486 (J 6 f . 310) gift m. Herr 
Oöstaf Olssons d. ä. stjufmoder. (Jfr G. D:s granskning af Klingspors och Schle- 
Sels ointr. adel i Silfverstolpes Hist. Bibi. ny följd I.) Märta och Olof Kristersson 
kade enl. Sandberg ant i K. A. och äfven till en del enligt Nils Henriksons 
frilseransakning följande barn: 

1. Ingebcrg g. m. Nils Arvidsson och moder till 

a. Ohif Nilsson på Marbäck g. m. Anna Larsdotter. 

2. Anders Nilsson på Grimstorp. 

2. Amma £. m. Sven Andersson Tysk (Rosenqvist) på Ingatorp. Hon är 
rid fräiseransakningen 1575 enka och kallas hustru Anna i Al torp samt 
npMifVes då hafva varit gift 2 eller 3 gånger i ofrälse, men dock fått 
frSUe på lifstid. 


Digitized by Google 136 

Margritta OlufTzdötter, som nw boendes är på Bårorp i Kiinn. 
Nw hennes barnn så månge som the äro. 

Samma Märitta Arffwidzdötter hade och enn sonn heett Arff- 
wid Dracke, som nw boendes är på Hammer j Wäsboo. 

Samma Arffwed Dracke hade enn dotter heett Märitta Arff- 2. Brita g. m. fogden Lars Persson på Sibbarp, båda döda 1575. 
2. Btngta gift 3 gånger i ofrälse och senast med Oluf Gunnarsson. 
I. Krister Olofsson Drake hade barnen: 
2. Birger Kristersson kflnd endast till namnet, f barnlös. 
2. Karin gift i med Nils Persson till Bcstorp, 2 m. Birger yönsson i Bes- 
torp, om dem se G. D:s Intr. tal s. 55. 
I. Arvid Olofsson Drake g. m. Brita^ som sedan fick Joran Jonsson (Svan), 
slagen vid Axtorna 156^. 
2. Martha g. m. Knut Håkansson (Hand), hvars afkomlingar finnas upp- 

gifna i Fr. Drakes slägttafia öfver slSgtema Hand och Drake. 
2. Agneta g. m. Per Kiil till Apelnäs. 
I. Klaus Olofsson Drake till Sunderid g. m. Gunnil Pedersdotter Hård. 
2. Anna {Agneta?) g. m. Ulf Peder sson Hjort till Flishult^ som namnes 
1562 och en tid var en i allmänna värf mycket använd man, men 1574 
är anklagad för smädelse emot K. Johan och hor. Han synes hafva 
dött i slutet af år 1595, ty den Vi 1596 hölls bouppteckning efter ho- 
nom. Den 24 januari s. å. utgifver Hert. Carl ett öppet bref, hvaruti 
hans gods förklaras förbrutna, emedan han före sin död belägrat sin 
egen dotter och jämte sonen (antagligen Knut) äfven en annan kvinna. 
Annas och Ulfs barn voro: 
3. Knut Ulfsson till Fyllerid var 1596 i fMngsligt förvar i Halmstad och 
eftersöktes 1605 och 1606 i Skåne såsom anklagad för hor och >kät- 
teri». 
3. Per Ulfsson. 
3. Karin Ulfsdotter var 1604 och 1 614 enka efter Krister SjHlad till 

Hinsekind. 
3. Beata Ulfsdotter g. m. Melcher Axelsson^ som 1616 var ofrälse, men 

1620 adlades med namnet Ulf. 
3. Märta Ulfsdotter g. m. Per Nilsson Silfversparre^ som försköt henne 

och beskyllde henne för en målare. 
3. Brita Ulfsdoiter var 1597 förlofvad med Henrik Leijel^ men försåg 
sig med missgemingar. Hon blef dock sedan gift med Knut Peders- 
son till Fyllerid. (Om dem se G. D:s InträdesUl.) 
3. Anna Ulfsdotter^ ogift, hade äfven försett sig med missgemingar. 
3. Ingeborg Ulfsdotter. 
2. Margit ta Olofsdotter Drake g. m. Lasse Broms till Bårarp hade enligt 
frälseransakningen 1575 10 döttrar: 

3. Cecilia g. i m. Birger Tuwesson Lillieköök^ 2 m. Sven Torbjdmson. 
3 m. >förrädaren> Per Berg och 4 med en prest enl. Nils Henriks- 
son, hvilken prest enligt Burseus skulle hafva varit Herr Sven i Hef- 
manstorp. 
3. Katarina g. enl. Burseus m. Herr Per i Höreda. 
3. Ingrid g. m. Herr Sven i Westergotland enl. Burseus. 
3. Bengta gift med en knekt. 
3. Kerstin var ogift 1575, men sedermera gift m. Anders Olofsson Kär- 

Ung. 
3. Elsa^ ogift 1575, men sedan g. m. Hans Eriksson. 
3. Anna gift efter 1575 m. Hans Olofsson. 
3. Gunnil ogift 1575. 
3. Två till namnen okända. 

Djurklon. Digitized by Google 137 

wedzdötter, som nw boendes är på Attorp i Kiinn. Nw hennes 
baran så mänge som the äro. 

Samma ArfTwed Dracke hade och enn dotter heett Angnittha 
Arfiwedzdötter, som nw boendes är på Appelenäs i Kiinn. Nw 
hennes baran så månge som the äro. 

Item thenn andre Märitto Arflfwidzdötter sonn heett Klauus 
Dracke, som nw boendes är på Sunderiidtt i Wäsboo. 

Samma Klaws hade enn dotter heett Anna Clauussa dötther. 

Item nw thenn fierde Arffuid Knutzsonns dotter heett Ing- 
riidt Arwidzdötter*. Samma Ingriidt hade enn sonn heett Truff- 
wcls Bagghe*, som nw boendes är på Epleholm i Vpwinga herredt; 
han doo barn lööss. 

Item thesse effterskriffne ware gamble Knut Arffuedzsonns 
dotter och samsyskenn jn till förbemende Arffued Knutzsonn 

Item först Märitta Knutzdötter^. Samma Märitta hade en 
dotter heett Ingeborg Brorsdotter^. 

Samma Ingeborg hade enn sonn hett Lasse Jörennssonn. 

Samma Lasse hade enn dotter heet Anna Larssadotter^, som 
boendes är i Marbek i Kiinn. 

Samma Ingeborg Brorsdotter hade och tre döttrer och sam- 
sysken till förbemende Lasse Jörenssonn. 

Först Malinn Jörensdötter^, som boendes är på Bragnim i 

Kiinn. 

Thcn andre syster heett Märitta Jörensdötter', som boendes 
är t Intorp i Kinn. 

Item thenn tridie systren heett Biritta Jörensdötter^, som bo- 
endes är på Kålsta j östergöthland i Håflfz länn. ' Gift m. Nils Bagge^ fogde i Sunnerbo, bosatt på Ledingshammar 1486. 

' Tyrgils Bagge namnes afliden är 1495. 

^ Märta Knuisdotter (Store) g. m. Broder But eller Buiz till Bragnum, hS- 
radshöfding i Åse, hvilken fömt varit g. m. Margareta Märtensdotter Svan, och 
Bppgifvas de af giftet med Märta hafva varit Elin^ gift m. Lasse Skume till Ljungs- 
nilt, adl. af konung Hans 1509 men död barnlös, och Kerstin^ som först varit 
Herr Hans Åkessons frilla och af honom moder till Ingeborg Hansdotter (väl ej 
Akcsdotter) samt sedermera gift med Cl<us Bårdskärare och Henrik Guldsmed i 
Skara, med hvilken sistnämnda hon hade dottern Lisbet^ gift med Claus Guldsmed. 
(>m Lisbet är ej mera kändt än att Herr Göstaf Olsson från henne tog gods 
1546, för att gifva henne nid för alla missgerningar. Djurklou, 

^ Gift med Göran Larsson. 

* Gift I med Knut Nilsson Store (Anrep Tab. 27), 2 m. Lars Månsson. 
jimför Rasmus Lndvigssons slägttafla i konung Erik XIV:s nämnds dombok, utg. 
af C. Silfrentolpe, sid. 79, not. 

* Gift m. Olof Arvidsson som 1566 skref sig till Toarp, konung Eriks ge- 
neralprofoss, f I5^- 

^ Gift m. Olof Drake, som namnes år 1571. 

* Gift m. Lars Persson i Äby. Digitized by Google 138 

Item thenn andra Märitta Knutzdötter dotter honn heett Kir- 
stin Brosdötter*. 

Samma Kirstinn hade enn dotter heett Malinn Hindrickz döt- 
ter', som nw boendes är i Föllingha i Hallann, och enn dotter 
heett Lissbeett Hindrickz dotter ^ och enn oecta dotter heett Ingfe- 
bör Åka dotter*. 

Ithem thcn annen Knuth Arffwedzsons dotter heett Ingheriid 
Knuthzdötter^. Samma Ingrid Knuthzdötter hon hade enn sonn 
heett Knuth Hakunssonn^; han doo barnn löss. Samma Ingrid 
hade och een dotter heett Siggrid; hon doo barn löss. 

Samma Ingried hade och een dotter heett Kyrstinn Håkuna 
dötter7. 

Samma Kirstinn hade och enn sonn heett Knut Håkunssonn ^, 
som nw boendes är på Attorp i Kinn. Nw hans barnn sä månge 
som the äro. 

Samma Kirstinn hade och eenn dotter heett Biritta Håkuna 
dotter 9, som nw boendes är på Elmesta j Ass herredt. Nw hennes 
barn så månge som the äro. 

Samma Kirstinn hade och enn dotter heett Gierttrw Hå- 
kuna dotter'^, som nw boendes är på Wilnäs i Findland. Nu hen- 
nes barnn så månge som the äro. 

Then tridie Knuth Arffuedzsonns dotter hon heett Biritta 
Knutzdötter". 

Samma Biritta hade och enn sonn heett Knuth Nilssonn". 

Samma Knutt Nilssonn hade och enn sonn heett HalfTuer 
Knutzsonn*3, som nu boendes är på Haghanäs i Kiinn. * Se ofvan sid. 137 oot. 3 
' Gift m. Nils Jonsson. 

3 Se ofvan sid. 137 not. 3 
^ Se ofvan sid. 137 not. 3 
5 Gift m. Håkan Tun, som lefde år 1478. 

* Häradshöfding i Kind 15 16. 

7 Gift m. Håkan Peder sson Hand (Anrep Tab. 2). 

* Hand (Anrep Tab. 3). 

9 Gift m. Jöns Bosson Oxehufvud (Anrep Tab. 5). 

*° Gift m. Herman Fleming (Anrep Tab. 18). 

" Brita Knutsdolter, d:T af Knut Arvidsson, var gift med Knut Halvardsson 
enl. Nils Henriksson och hade sonen Halvard Knutsson, som 1575 var afliden. 
Hustru Brita bodde då på Toresbo, som var mannens arfvegods efter fadren. 
Utom sonen Halvard hade hon en dotter Birita, g. m. ofrSlse mannen M&ns Hå- 
kansson i Åshult, och Margareta äfven gift i ofrälse med Giord Månsson, som 
varit K. Gustafs fogde. 

Enligt Rääfs Dipl. och bref af 'Va 1576 hade Brita äfven en son LASse Knntsson, 
som 1 560 skref sig till Åboö och hvars enka, omgift med en riddare, då kallas fru 
Anna. Lasse Knutsson hade då en son Knut Larsson och en dotter Beata. {DjurkUmJ) 

" Va stjerna of ver bölja^ skrifver sig 1506 i Fors. 

'3 Halvar A'nutsson, skrifver sig på 1560-talet i Thorisbo. Digitized by Google 139 

Item thenn fierde Knut ArfTwedzsons dotter honn heett Karinn 
Knuthzdötter; hon doo barn löss. 

Item nu then gamble Knuth Arffuedzsons broder han heett 
Arwid Arffwedzsonn*. 

Samma ArfTwid hade en son heett Nils Arwidzsonn*. 

Samma Nils hade en son heett OluflF Nilson 3, som boendes 
är på Jntorp i Kinn. 

Samma Nils hade och en son heett Knuth Nilssonn*, som bo- 
endes är på Marbek i Kind. 

Samma Nils hade och en dotter heett Anna Nilssa dotter, 5 
som boendes är a Torp(?) i Ass herredt. 

Samma Nils hade och enn dotter heett Britta Nilssadötter^ 
som boendes är i Siborp i Wartofftt% herredtt. 

Item thesse effterskriffne woro min moders fädernas slächt. 

Thenn förste Karll Twnn. Samma Karll hade en sonn heett 
Håkonn Tunn 7. Samma Håkunn hade enn dotter heett Kirstinn 
Håkunadötter^ 

Samma Kirstinn hade enn sonn heett Knuth Håkunssonn^, 
som nu boendes är på Attorp i Kinn. Nw hans syskinn så månge 
som tilförene benemde äro och theris bamn. 

Samma Karll Tun hade och enn syster heett Kirstin Twnsdöt- 
ter. Samma Kirstinn hade en sonn heett Karl Biörsson. Samma 
Karll hade en sonn heett Toste Karlsonn. Samma Toste hade 
enn sonn heett her Torbiörnn*®, som nu boendes är i Torp i War- 
tofita herredtt. 

Samma Karl Twnn hade och enn dotter heett Märitta Twns 
dötther. Samma Märitta hade och een dotter heett Biritta An- 
derssadötter. Samma Biritta hade en sonn heett Anderss Pers- 
sonn", som boendes är på VUesiö i Kinn; hans barnn så månge 
som thc äro. ' Store (Af Anrep oriktigt upptagen både som fader och sonson tUl K'nut 
^rvidsicn). Han skiftade 1457 arf med sin broder Knut efter fadern Arvid yons- 
/M, och var 1477 gift med Ingegärd, dotter till Gregers Svensson i Hägnalöf. 

* Store (Tab. 27). Kallas 1506 broder tiU Olof Arvidsson (Stenbock) 
på ToqMU 

3 Drake af Intorp. 

* Store (Anrep onder Tab. 27). Se äfven ofVan sid. 137 not. 5. 

5 Gift m. Sven Andersson Tysk (Rosenqvist). Se ofvan sid. 135 not. 8. 

* Gift m. Lars Persson, som lefde 157 1. Se ofvan sid. 135 not. 8. 
' Se ofvan sid. 138 not 5. 

" Gift m. Håkan Pedersson Hand. 

» Hand (Anrep Tab. 3). Se ofvan. sid. 138 not. 8. 

" Herr Torb/örn i Torp lefde 1571. 

" Anders Persson skrifver sig 1553 till Ullasjö. Digitized by Google 140 

Samma Karll Twmi hade och enn dotter heett Ingrid Tuns 
dotter, som boendes är j Trantorp i Marek; hon doo bamn 
löss. II. 

Först Swenn Beck*, hann hade enn sonn heett Nilzs Kromme*. 
Samme Nilzs Kromme hade enn sonn heett och Nilzs Kromme^. 
Samme Nilz Kromme hadhe en sonn heett och Nilz Kromme*, 
och enn sonn heetth Jacop Kromme. Nu theras bamn så månge 
som the äro. 

Nu Swenn Becks sy[ster] dotter, och honn heett hustru 
Margett. Samma hustru Margitt otthe enn heett Oluff Jöns- 
son 5, och the hade enn sonn heett her Anun Olzsson och 
hann doo barnn lös, och hade the enn nemd son heett Clauus 
Olzsson och hann bleff slaggenn för Stocholm, och hade the 
enn neend sonn heett her Göstaff Olzsson ^ hann bode wppå 
Toffthaholm ; och samma Oluff Jönsson och hustru Margitt otthe 
enn dotter, heett hustruu Meritha', och bode wppå Hårdinge och 
honn hade enn dotter heett Estridh Jönsse dotter, och honn doo 
barnnlös, och enn dotter heett Sizella Jönssedotter, och honn 
hade enn man heett Clauus Philippesonn*, och the hade enn 
sonn, heett Phelippus Clauuesson och bode wppå Melzåker. 
Samma hustru Margitt iick enn man efftter Oluff lönssons dödh, 
het Cristienn Drake^, och te hade enn sonn heett Oluff Drake'**. 
Och thenne hustru Märitha wppå Hardinghe hade enn sonn 
heett Per Jönsson" wppå Hardinghe och enn sonn heett Anund • Är 141 o gift m. ICristina, dotter till Bengt Guse, Sven Becks fader hette 
Nils Krumtne, 

' Är väpnare 1448, troligen samme man som den Nils Kmmme, hvilken hir 
uppgifves vara hans son, 

3 Bosatt i Hjelmaryd 1486. Arfskifte efter honom och hans hustra Märta 
Olofsdotter hölls 1496 mellan barnen Björn Nilsson^ Nils Nilsson^ Bonde Olsson 
och Birger Drake, 

* Häradshöfding på Dal samt 1509 bosatt pä Todene. 

s Äldre Stenbock. Olof Jonsson kallas 1406 moders systerson tiU en 
Gisle Bek. 

^ Äldre Stenbock. Höfvidsman på Elfsborg. 

7 Gift m. Jöns Peder sson Ulf sax (Anrep Tab. 2). 

^ Förde i vapnet en trana, bosatt pä Mfilsåker, f 1503. 

9 Se ofvan sid. 135 not. 8. 

'° Olof Drake namnes 1506 och 1508 som arfvinge till Claus Filipsson. 

" Ulfsax (Anrep Tab. 6). Digitized by Google 141 

Jonsson' wppå Byurum, och enn dotter heett Ingredh Jönsse- 
dotter» wppå Wårdbergh, och en dotter heett Berttha Jönsse- 
dottcrJ, wppå Fyllaredh, och enn dotter heett Botiill Jönssedot- 
ter, och honn otte enn man heett Bength Knuthzsonn. 

Gamla her Göstaffs Olzsonn modersyster honn heett fruu 
Margrettha^ ij Slångorp; honn doo barnn lös. 

Först Gamle Gunner Gylthe^ wppå Påtorp. Samme Gunner 
Gylthe hade enn dotter heett hustru Kirstiin, och honn hade enn 
man heett Knuth Arffuidsson^, och the bodhe wppå Torppa. 
Samme Gunner Gylthe hade och enn dotter, och hon heett hustru 
Gunniid^, honn bode ij Hallandh ij enn gårdh heett Kärra. Samme 
Gunner Gylthe hade och enn dotter heett Alfridh, och honn doo 
bamn lös. Samme Gunner Gylte hade och enn sonn heett Bength 
Gyke' och bode wppå Påttorp. Nu Gunner Gyltes hustru heett 
fniu Mxritha, och honn otthe tiil förende enn man, heett her 
Nilz Forsse, och samma fruu Meritha honn war kommenn aff the 
Bradha slect. 

Thenn hustru Gunnild, som bodhe ij Halland, honn hade 
enn man heett Bength Krabbe, och honn hade enn sonn, heett 
och Bengt Krabbe, och tenn Bengt Krabbe hade enn dotter 
heett Maderliin, och honn feck enn man heett Boo Olzsonn, 
och the hadhe enn sonn heet löns Bosonn. Nu hans sysckene 
så mångh som the are. 

Nu then hustru Gunnild, som bodhe ij Hallandh, honn 
hade enn dotter, honn heett hustru Kirstiin, hon bodhe Torstörp 
och honn hade enn man heett Tord Biömsson^, och the 
hade enn sonn heett Karld Tordsonn'**, och hade de enn dotter 
heett hustru Kariin, och hon bode wppå Seggerstadha, honn 
hade enn man heett Per Hårdh", och nu theres bamn. Samme 
Tord Biörnsonn otthe enn neendh dotter heett hustru Anna, 
och hon bodhe wppå Eskilztorp, honn hade enn man heet 

' Ulfsaz (Anrep Tab. 4). 

' Gift I m. Bo Andersson Oxehufvud (Anrep Tab. 4) och 2 m. Anders 
mrdskr^. 

' Gift m. Jiåns Henriksson Gyllensparre (Anrep Tab. i). 

* Dotter tiU Heneka Bekman (f 1430) och gift med danske riddaren Anders 
SilssPM i Droaingfaolm. 

^ Gunnar Gylta lefde i början af 1400-talet. 

* Store (Anrep Tab. 24, dlir dock Knut Arvidsson ansattes som son till en 
Kwen (}ylu). 

' Gift med Bengt Andersson {}). 

* L4igmaii i Vestergötland, f 1479. 
^ Store (Anrep Tab. 22). 

•* ATor/ Tordsson i Torestorp i Kind, lefde ännu 1571. 
" Mrd af Segerstad (Anrep Tab. 12) Digitized by Google 142 

Jöns Larsson', och te hade enn sonn hectt Lasse Jönsson', 
hann bode wppå Walzncs, och hade the enn dotter heett hustru 
Berrittha, honn bode wppå Eskilztorp, honn otthe enn man 
heett Mans Personn?. Nu theres bamn så mångh som the äre. 
Then hustru Gunnild» som bode ij Hallandh, hade enn neendh 
dotter, honn heett hustru Meritha, honn bodhe ij Kärra widh 
Elzborgh, honn otthe enn man heett Anders Bengtsson, och the 
hade enn dotter heett hustru Gunnild, och honn otthe enn man 
heett Törböm Arffuidsson, och the hadhe enn sonn heett Anders 
Krabbe.'^ Nu hans bamn så mångh som the äre etc. 

' BöUja. Han är afliden är 1562 (f 1543?), dä enkaD hustru Anna bodde 
på Gfirdanäs. 

' Hans egendom dömes 1563 under kronan, då han öfvergått tiU de danske. 

3 St j erna (Anrep Tab. 4). 

* Anders Krabbe skrifver sig på 1560-talet i Ek. För vinnande af större öfverskådlighet följa såsom bihang 
fyra slägttabeller uppställda enligt de nu meddelade slägtled- 
ningarne. Digitized by Google fonsson] 

Arvid Arvids:n 

{Store) 


Knutsd:r Biritta Knuts- Karin 
1. Håkan d:r(g.m.Knnt Knutsdnr 
Tun) Halvards:n) f barnlös 


Nils 
Arvids:n 
(Store) 


igrid Kirstina Knut Olof Knut 
ulsd:r Häkansdrr Nilsson Nilss:n Nilss:n 
barn- (g. m. Hå- [o: Hal- i^Drake {Store) 
lös kan Peder- värds- af 
s:n Hand) son?] Intorp) 

1 i 


Anna Nils- Birgitta 
d:r (g. m. Nilsdir (g. 
Sven An- m. Lars 

dersrn Tysk Pers:n) 

Rosenqvisi) 


Birita Gertrud Halfvar 
- Håkans- Håkans- Knuts:n 

d:r(g. m. d:r(g. m. 
) Jöns Herman 
Boss:n Fleming) 
Oxe- 
hufvud) 

Tab. IV. Gylta. Gunnar Gylta g. m. Marita Bradhe, 
förut g. m. herr Nils Forsse Kirstin Gun- 

narsd:r g. m. 

Knut Arvids:n 

{Store) Gunhild 
Gunnarsd:r 
g. m. Bengt 

Krabbe Alfrid Gun- 

narsd:r 

t barnlös Bengt Gylta Bengt Krabbe Madélin 
Bengtsd:r g. 
m. Bo Olsson Kirstin Bengtsdir 
g. m. Tord Björns:n 

{Store) I Karl Tords:n Anna Torsd:r 
{Store) g. m. Jöns 

I Lars:n {Bölja) 

i I Marita Bengtsd:r 

g. m. Anders 

Bengtsson 

Gunhild An- 

dersd:r g. m. 

Torbjörn 

Arvidsm Jöns Bosson Karin Karlsd:r Lasse Berit ta Jöns- Anders 
g. m. Per J/årä Jönsson d:r g. m. Krabbe 
{af Segerstad) {Bölja) Måns Pers- 
son {Stj'erna) Digitized by Google Digitized by VjOOQ IC En svensk målares utvisning från Dannnark. 

Af 
OsTald Siren. 

Medan den svenska konstodlingen kan räkna 1700-talet och 
i synnerhet dess senare hälft som en af sina rikaste skördetider, 
utgöra dessa decennier knappast mer än en såningstid i Danmarks 
konsdiistoria. De betydande nationella danska konstnärskrafter, 
som framträdde i seklets afton, lågo ännu i sin linda och alla 
större konstnärliga arbeten, såväl för hofvets räkning som för 
privatpersoner, anförtroddes åt inflyttade utlänningar. Den mycket 
talrika, brokiga artistskara, som härigenom inkom till landet — 
dels på direkt kallelse, dels så att säga på spekulation — rekry- 
terades ej blott från kontinenten, Tyskland och Frankrike; t. o. m. 
Sverige var då rikt nog på förmågor — eller kanske hellre 
kargt nog för den glada målarvetenskapens ämnessvenner — 
för att emigrationen äfven till grannlandet i söder skulle kunna 
taga fart Vi påminna om, huru många värkliga konstnärer, som 
mellan 1720 och 1740 sågo sig nödsakade att skudda Ultima 
Thules stoft af sina fötter. Några bland dem som reste — för 
längre eller kortare tid — togo vägen öfver Danmark, där de 
uppehöllos med beställningar, och åtminstone ett par exempel 
finnas därpå, att marknaden i systerlandet var god nog för att 
kvariiålla en målare för lifstid. Den förste bekanta svenske 
konstnär, som stannade i Danmark, var Scheffels begåfvade elev 
Johan Hömer, som snart efter sin ankomst (1735) synes vunnit 
tillträde såsom porträttör inom de förnämsta aristokratiska 
kretsarna och t. o. m. fick mottaga titel af kunglig hofmålare. 
Ungefar ett halft decennium senare följdes han af Carl Gustaf Pilo. Digitized by Google 144 

Det är åt hans öden i det goda grannlandet — eller egentligen 
de öden, som förde honom ur landet — vi här skola ägna en 
stunds uppmärksamhet. I förbigående må tilläggas, att ännu 
en svensk målare nämligen J. Mandelberg ägnade sitt hufvud- 
sakliga lifsarbete åt Danmark. Han följde skulptören Johannes 
Widewelt från Rom år 1758 till Köpenhamn och lyckades inom 
kort göra sina tama och menlösa rococogudinnor till nödvändiga 
persedlar vid det dekorativa inredandet af slott och herregårdar 
i Danmark. 

Carl Gustaf Pilos karriär i Danmark var lika snabb som 
lättvunnen. Orsaken härtill låg nog till en del däri, att han 
kom till landet vid en synnerligen läglig tidpunkt: just då den 
gamle hofmålaren, dresdenaren J. S. Wahl, började visa tecken 
till ålderdomsslapphet och hofvet såg sig om efter friskare 
konstnärskrafter — men naturligtvis dock hufvudsakligen i hans 
ovanligt lämpliga temperament för hofmålarekallet. Han ägde 
hela den moderna tidens — rococons — sirligt käcka elegans 
och lätta konversationston medfödd i blodet, han hade den äkta 
koloristens kärlek till effektfulla stoffer och uppställningar, skim- 
rande rustningar, smycken, purpurmantlar och sidenglans, och 
han saknade i betänklig grad den konstnärliga ambitionens 
eggande, stundom plågsamma, men alltid utvecklande, impulsiva 
kraft. Naturen hade utrustat honom mycket frikostigt såsom 
målare, men mindre fullständigt som karaktär. Han torde icke 
behöft anstränga sig synnerligt för att ernå ryktbarhet af landets 
förnämsta porträttmålare — konkurrensen inom yrket var ej stor 
— samt därtill en ansedd social ställning, men å andra sidan 
behöfde han göra ännu mindre till, för att förlora alla sina för- 
måner och hela sitt anseende i Danmark. 

När Pilo år 1771 valdes till akademiens direktör, var det 
ingalunda blott någon slags nödfallsutväg, ty då funnos redan flera 
fullt utvecklade inhemska konstnärer, utan fast mer ett uttryck 
för den aktning, man inom akademien ansåg sig böra visa en 
konstnär af Pilos ålder och anseende. Glädjen med direktör- 
skåpet blef emellertid tämligen tvifvelaktig. Konstakademien hade 
nyligen blifvit stäld på indragningsstat, — ett offer för Struensees 
omdömeslösa sparsamhetspolitik — beröfvad 1000 rdl af sitt 
ordinarie underhåll och 6000 rdl, som nyligen utlofvats, och alla 
ansträngningar från direktörens sida att leda de styrandes upp- 
märksamhet på ställningens absoluta ohållbarhet, möttes med 
absolut afvisande kyla. Man fick för öfrigt vakta sig för att Digitized by Google Carl Gustaf Pilo. 

SjELFPORTRÄTT, 

TILLHÖR Akademien pör de Fria Konsterna. Digitized by Google Digitized by Google 145 

bråka för mycket, ty därmed kunde lätt hela akademiens existens 
sättas på spel: en hemlig kommission af några högre ämbetsmän 
hade nyligen dryftat frågan om en konstakademi öfverhufvud- 
taget kunde anses nödvändig för ett land som Danmark och 
därvid kommit till det resultatet, att den borde omorganiseras 
till en praktisk och nyttig ritskola för handtverkare och fabrikanter. 
Visseriigen utvecklades sakerna icke fullt därhän i praktiken, 
men akademien blef i alla händelser ställd under starkt ekono- 
miskt tryck — förutom andra obehagligheter — och den som 
naturligtvis främst fick bära tungan och ledsamheterna häraf, var 
direktören. Det är därför icke heller att undra öfver, att 
historien om Pilos direktorat vid danska konstakademien är grå 
och jämnmulen, utan ljuspunkter, och när den slutligen ändas 
med det mest snöpliga afsked kanske någon direktör varit utsatt 
för, måste man värkligen känna en smula ömkan med den arma 
delinkventen, som kastats in i så vidriga förhållanden, i hvilkas 
skapande han själf åtminstone skenbart haft föga del. Hade 
blott vår abdikerade landsman förmått bära hufvudet något högre 
under motgångarna! Hela den sorgliga historien skulle då framstå 
i en för honom vackrare dager än nu är fallet, då han i stället 
för att stå fast, ömsom kröker rygg för öfvermakten och ömsom 
slår sig^ för bröstet med patos och min af den oskyldigt lidande. 
Ett slingrande, som knappast är ägnadt att väcka våra sympatier 
eller tro på hans fullständiga skuldfrihet! Jag vill nu endast 
med tillhjälp af några dokument söka sprida ljus öfver de 
händelser, som förorsakade eller åtminstone stodo i närmaste 
sammanhang med Pilos plötsliga och ofrivilliga sortie ur 
Kongens By. 

Händelsemas yttre gång torde vara tämligen bekant. På 
sensommaren 1772, kort efter Wasaordens instiftande, sände 
Gustaf ni Pilo detta hederstecken såsom en utmärkelse för hans 
konstnärliga förtjänster — måhända äfven med en bitanke på 
att därmed göra den celebre konstnären och direktören påmint 
om hans ursprungliga fosterland. Riddaredubbningen försiggick 
hos svenske ambassadören i Köpenhamn, baron J. W. Sprengt- 
porten, i närvaro af åtskilliga utländska ministrar och höga danska 
ämbetsmän. Blott någon dag härefter (d. 5 september) fick Pilo 
mottaga följande befallning af akademiens praeses, konungens 
halfbroder, arfprins Fredrik: 

Da mig er blewet forsickret at De ved Annamelsen af 
Riddare Ordnen Wasa har aflagt en Eed, så er det, at Jeg Digitized by Google 146 

herwed befaler Dem at tilstille mig en rigtig Copia af Eedens 
formuler.' 

Enligt hvad Pilo själf sedermera uppgifvit ägde han intet 
edsformulär och kunde därför icke genast åtlyda befaUningen — 
men han synes icke heller gjort sig stort omak med att söka 
anskaffa ett sådant formulär. Svaret uteblef, och han fick 2 
dagar senare, d. 7 sept., mottaga en promemoria af arfprinsens 
spiritus rektor och kabinettsekreterare Guldberg: 

Da en ordre fra Hans Kongel. Höyhed som Akademiets 
höye Chef blew Dem i Lörerdags tilstillet, og derpå af Deres 
Wel: bdhd indtil dette öyeblick intet er swaret, så har Höyst- 
samme befalt mig, at Deres Wehbdhd ufortöwet skulde til- 
skriwes for at sige Dem, at De strax med dette Bud tilbage 
både må besware bemeldte Ordre, og tillike hworfor De icke 
strax har efterkommet samme.' 

Pilos svar på denna något resoluta skrifvelse har jag icke 
lyckats finna, men enligt en anteckning af honom själf skulle 
ett sådant blifsrit behörigen afsändt. Den äskade förklaringen 
var ju äfven enkel att gifva, han hade ju reträtten fri, och man 
tycker, att saken därmed hade kunnat vara fullt utagerad* Att 
de styrande nu fortsatte trakasserierna, trots att Pilo fullgjort 
allt som begärdes, synes mig tyda på, att det hela från början 
blifvit satt i scen med den bestämda afsikten, att den retsamt 
inflytelserike och öfverlägsne svenske konstnären skulle kastas 
tillbaka från sin framstående plats. Visserligen sökte Guldberg, 
sedan Pilo erhållit sin landsförvisningsorder, bortförklara hvarje 
de styrandes biafsikt att skjuta den gamle direktören ifrån sig, 
samt göra troligt, att det helas sorgliga utgång skulle berott på 
Pilos eget förhastade handlingssätt, men de mått och steg, som 
följde strax efter det Pilo fullgjort alla nyss omnämnda befall- 
ningar från hofvet, tala ett så pass tydligt språk, att man näppe- 
ligen kan stanna i tvifvelsmål om, huruvida illvilliga, personligt för- 
bittrade och afundsjuka makter drefvo sitt spel bakom kulisserna. 

Den 10 september fick Pilo mottaga följande skrifvelse af 
prins Fredriks egen hand: 

Da Hans May:t Kongen har fattet det forset at wille hawe 
på een Tableau Hendes Kongelig Höyheds Printsesse Louises 
o g Gemåls H. Durchl. Prints Carls Skilderier med Deres Boms 

* R.A. Aftryckt af Thure Wennberg i den lilla skriften: Minne öfver Carl 
Gustaf Pilo. Sthlm 1793. 

= R.A. Aftryckt hos Wennberg. Digitized by Google 147 

i fuld legemes Störrdse; så er det, at AUerhöystsamme wed 
mig befaller Dem, Director Professor Pilo, at beg^ve Dem paa 
utrciscn til Gottorp inden Lörerdag middag förstkommende for 
der at forfaerdige efter Printsessens og Printsens leilighed disse 
SkiJderier. Angaaende Academiets Bestyrelse i Deres frawaerelse, 
wil H. Mayestet Kongen sidan forordne det Nödwendige.* 

Det var emellertid en offentlig hemlighet, att prins Karl af 
Hessen med gemål och barn afrest till Norge för att där öfver- 
taga högsta militärbefälet och söka bilda ett litet hof, norrmännen 
till glädje och uppbyggelse; uppdraget att resa till Gottorp för 
att måla honom fick därigenom onekligen en viss bismak af 
forvisningsorder. Som sådan uppfattades den äfven af Pilo: 
han svarar med att inlämna sin afskedsansökan samma dag: 

Da Deres Kiungelige Mayestet allemaadigst befallet at iag 
skulle göre en Reise til Sleswig för att forferdiga en Tableau, 
men allemaadigste Kiunge det er mig icke mugligt i den korte 
tijd at blifwe ferdig, min syn slåar mig feil och min halsen är 
svag, beder altsaa allerunderdaanigst at Deres Kiungl. Mayestet 
allemaadigst wille forskone mig for denne Reise och er min 
aUeninderdaanigste begierend at Deres Kiungl. Mayestet aller- 
naadigst wille forundne mig min Dimission, woremot aller- 
naadigste Kiunge iag till min dödstund hän lefwer Deres Kiunge- 
lige Blayestets o. s. v.» 

Afskedet beviljades en vecka senare, d. 17 sept. i följande 
ordalag: 

Wi give dig hermed tilkiende, at Wi efter Din herom 

aUenmderdaanigst gjorte ansögning ville hafva Dig i Kongelig 
Naade dimitteret fra det Dig hidintil allemaadigst forundte 
cmbete som Director och Professor wed Wores Mahler Bild- 
hogger och Byggnings Academie i Wores Kongelige Residentz 
stad Kiöbenhavn, befalendes Dig Gud o. s. v. 3 

Denna afskedsbevillning följdes någ^a dagar senare (d. 21 
sept.) af en skrifvelse som tillstäldes såväl direktören som 
konungens kansli, i hvilken det bl. a. heter: Da Professor Pilo, 
i staeden at adlyde min hannem givne befallning, har begiert sin 
Afskeed, saa meddeles hannem samme herved, med en aarlig 
Pension af 300 Rdr Dansk courant, som med indestaande i:te 
October, skal tage sin begyndelse, hvarimod han som en der ey 

' Ru-A. Aftryckt hos Wennberg. 
' Danska R.-A. 
' Danska R.-A. Digitized by Google 148 

laengere behörer min Tienste hafver inden 3 ä 4 Uger at udflytte 
af de hannem paa Charlottenborg tndrömmede Vaerelser og at 
forfögé sig ud af landet' 

Härmed hade Pilo alltså (3tt mottaga en formlig lands- 
förvisningsorder, åtminstone skenbart framkallad af hans egen 
måhända något förhastade ansökan. Om han öfverhufvudtaget 
tänkt sig närmare in i några konsekvenser af sitt bref till kungen, 
hade han förvisso åtminstone icke tänkt sig dem så hårda. Det 
ligger utom allt tvifvel, att han redan ångrat detta sitt tilltag 
mer än en gång. Få vi tro Guldberg, var reseordem till Slesvig 
icke så illa ment som den såg ut: han skrifver till Pilo strax 
efter det han emottagit dennes afskedsansökan i och för öfver- 
lämnande till konungen: Da jeg sildig kom til mit kammer, og 
der forefant Deres Welbyrdigheds Brew blev det mig umuligt 
at kunde saa silde overlcvere den indsluttede Memorial til H. 
Kongl. Höyhed, og endnu denne morgen da jeg skrifver dette, 
er det for tidlig at komme til Höystsamme. Det forstaaer sig 
at da Deres Welbyrdighed har begjert sin Afskeed, ophörer 
Deres Reise for i Dag. I morgen skal Dem blifve tilmeldt, 
hvad H. Mayestet Allernaadigst beslutter. Mig giör det ondt, 
at Deres Welbyrdighed vel hastig har taget en saa betydelig 
Resolution. De kunde sikker nok have reist til Sleswig og i 
rolighed kommet tilbage; thy wort Allemaadigste Herrskap 
havde vist de naadigste tanker för dem." 

Om det allernådigste herrskapet — arfprinsen och hans moder, 
drottning Juliane Marie — värkligen varit Pilo speciellt bevågna 
och velat hålla honom kvar i landet, skulle de knappast bestämdt 
en tid af endast 3 — 4 veckor, inom hvilken den gamle, värderade 
hofmålaren måste lämna Danmark. Det enda som talar för, att 
det höga herrskapet för sin personliga del icke ville visa honom 
direkt fiendskap eller ens ringaktning, var deras genom Guld- 
berg framförda tillåtelse för den afgående direktören till personlig 
audiens, hvarom han skriftligen anhållit. Denna höga afskeds- 
gunst meddelades Pilo den 25 september, och någon dag senare 
skuddade han Danmarks stoft för alltid af sina fotsulor. Han 
reste till Helsingborg och därifrån till baron Hans Ramel på 
Widarp, där han nu liksom vid föregående och äfven senare 
tillfallen fick åtnjuta mycken gästfrihet. Danska R.-A. 

Danska R.-A. Aftryckt hos Wennberg. Digitized by Google 149 

Härmed är ju de yttre händelsernas gång afslutad, men 
historien om Pilos utvisning sträcker sig ännu ett par år fram i 
tiden, vi kunna följa svallvågorna i flera literära dokument, såväl 
officiella skrifvelser som privata bref. 

Svenska ambassadören i Köpenhamn baron J. W. Spreng- 
porten var naturligtvis den, till hvilken Pilo hade att närmast 
vända sig i sitt bryderi, det var åtminstone skenbart genom 
honom (indirekt) som olyckan hade dragit fram öfver den gamle 
målaren. Sprengporten synes äfven hafva tagit sig saken an 
med lifligt intresse och icke skytt några mödor för att i sin mån 
bidraga till en för Pilo gynnsammare utgång än den som i själfva 
värkct inträffade. Han sänder bl. a. konung Gustaf III en ut- 
förlig officiell berättelse öfver allt som timat i sammanhang med 
utvisningen, öfverensstämmande i hufvudsak med andra personers 
framställning af händelserna och sådana de här relaterats; endast 
senare hälften af rapporten kan hafva sitt speciella intresse vid 
ett allsidigt bedömande af den då helt färska tilldragelsen. Han 
fortsätter: 

Som Herr Prof. Pilo under allt detta med mig sökt 

tillfälle till öfverläggning om hvad steg för honom rådeligast 
wara syntes, äfwen ock såsom en Eder Kongl. Maj:ts undersåte 
den underdåniga förhoppning ägdt, att vid ett äfwentyrligt 
äkommande Eders Kongl. Maj:ts höga allernådigste protection 
sig så tillförse; så har jemwäl å min sida, iag i början och innan 
afskedet expedierat blef, under förtrolig discourse med herr 
Geheimerådet Grcfwe von Osten och flere, såsom för enskylt 
del, sökt föreställa ett och annat, hwad af de uti herr Professors 
formohn talande considerationer kunnat anföras, hwaruppå mig 
till swar åtskilliga försäkringar blifvit lemnade, det hwad herr 
Professorn nu wederfarits på intet sätt borde anses såsom någon 
wärkan och påföljd af den nåd Eders Kongl. Maj:t medelst Wasa 
Ordnens tilldelande eller i annan måtto honom kunnat täckas 
utse, men att fast mera dess ovänners bearbetande efter någon 
isom Academie Ledamöteme sjelfva uppkommen jalousie och 
twedrägt dertill såsom förnämligaste orsak borde räknas. 

En wärkan af såväl denna min åtgärd som herr Professorns 
egna bemödanden har wäl kunnat wara den genast accorderade 
dispense ifrån den Schleswigska resan, samt att ej eljest annan 
olägenhet, efter hwad någon anledning i början gafs att befara, 
herr Prof. tilbkyndadts, man då icke desto mindre dess afsked 
dcruppå följdt, med den tilläggning såsom i underdånighet för- 
Penmkistcrisk tidskrift igor. 12 Digitized by Google I50 

malt är, begifwande utur landet inom en ^iss förelagd kort tid; 
ty kan allt sådant wid jämförande af förutgångna omständig- 
heter ej annorlunda än såsom en disgrace anses för herr Prof. 
desto mera utmärkt och oförwäntad efter en 30 åbrs tjenstetid 
och de herstedes genom flere förmohnliga inrättningar wärke- 
Kgen inlagde förtienster. ' 

Konung Gustaf III, hvars sympatier för Danmark icke voro 
vidare varma vid denna tidpunkt, besvarar genom sin kansli- 
president Ulr. Scheffer Sprengportens skrifvelse med följainde 
väl tillspetsade rader: 

»Det besynnerliga förfarande, som öfwergått Directeuren af 
danska Målare Academien Herr Pilo har förekommit Hans Kongl. 
Maj:t ganska ofrynteligt å danska hofwets sida och det så mycket 
mera som orsaken dertill är tagen af en nåd, som Kongl. Maj:t 
har låtit vederfaras denne Directeur. Det är wäl ej Kongl. 
Maj:ts wilja att deröfwer låta giöra några formeliga foreställ- 
ningar vid det danska hofwet, hwarken sakens natur eller det 
ringa wärde Pilo sjelf torde sätta på denna iråkade disgrace 
tyckes sådant tillåta. Men så kunde Herr Baron om Envoyéen 
dock lika som af sig sjelf låta förstå det denna händelse ej warit 
Kongl. Maj:t angenäm att förnimma och att den Wrede, som 
blifwit utöfvad emot Herr Pilo utmärker ett mindre slags begrep 
hos danska hofvet om den aktning, som hof och nationer plega 
hafwa det ena mot det andra. I öfrigt kan Herr Baron försäkra 
Directeuren Pilo derom, det han skall i Hans Kongl. Maj:ts 
stater Anna en säker azile och all den beredvillighet, som honom 
tillskyndas kan.' 

Trots den förklaring, som baron Sprengporten framfört från 
grefwe Osten, synes konungen behagat vidhålla, att utvisnings- 
ordern måste betraktas såsom en konsekvens af eden vid Wasa- 
ordens emottagande. Häruti hade han onekligen äfven rätt, ty 
såsom händelserna utvecklat sig, den ena ur den andra, kunde 
och måste de juridiskt ledas tillbaka mot arfprinsens första be- 
fallning angående utleverering af edsformuläret. Någon annan 
giltig orsak till att Pilo helt brådstörtadu beordrades att lämna 
landet har aldrig officiellt angifvits. Sannolikt glunkades härom 
man och man emellan så mycket mera, ty ipgen kunde väl då 
lika litet som nu fullt tro på, att en liten oskyldig ordens-r 

' R.-A. 
• R.-A. Digitized by Google dekoration kunde draga med sig så stora verkningar. Tant de 
bruit pour une omelette! Hade blott några flera anteckningar 
ur tidens cronique intime bevarats åt eftervärlden, skulle vi 
sannolikt kunna ernå kunskap om pudelns värkliga kärna; tills- 
vidare få vi nöja oss med några förmodanden, grundade pä 
)rttranden i Pilos privatbref och ambassadörens skrifvelser, som 
dock lämna oss en och annan blick bakom den officiella sekre^ 
tessens förhänge. 

Baron Sprengporten har ytterligare efter det han erhållit 
kanslipresidentens bref talat med grefve von Osten angående 
»det besynnerliga förfarande, som öfwergått Directeuren Pilo» 
och låtit honom förstå, att det icke varit Sveriges konung 
angenämt att förnimma. Han fortsätter i brefvet: Herr Grefve 
Osten, som såväl wid detta som flera tillfällen gifwit mig till- 
känna, huru okärt det som förlupit med bemelte Directeur warit 
honom, lade denna gången ännu det dertill, att jag kunde wara 
försäkrad, att hwarkep han eller någon af ministéren här uti 
hade minsta dehl, utan att sådant borde tillskrifvas någon af 
det mindre folcket, som hölle sig bakom och ej wille synas, 
hwilka nyttiat det fria tillträde de förskaff'at sig wid hofwet för 
att störta Directeuren Pilo och att få honom på sidan. 

Af detta såväl som den synnerliga distinktion hwarmed 
bemdte Directeur wid afskiedstagande wid hofwet blifwit bemött, 
såsom ock att man pro forma gifwit en annan målare wid namn 
Jul på lika sätt befallning att inom 24 timmar begifva sig till 
Schleswig, synes klarligen, att man härmed velat förekomma det 
den tanken ej måtte fattas öfver hvad som öfvergått Directeuren 
Pilo, som egde det någon gemenskap med den nåd Eders Kongl. 
Biaj:t låtit wederfaras bemelte Directeur medelst tilläggande af 
dess höga Wasa Orden.' 

Detta yttrande om >någon af det mindre folckeb såsom 
orsak till Pilos störtande, kan lämpligen sammanställas med 
några rader ur ett bref af honom själf, skrifvet till baron Spreng- 
porten den 18 februari 1773, vid en tidpunkt då han var ifrigt 
upptagen med att arbeta på att få återvända till Köpenhamn. 
Han omtalar, att han varit inbjuden till soupé hos danske 
ambassadören i Stockholm, baron Gyldencrone, och för honom 
förklarat, >att ehuru han på ett svårt sätt är blifwitt hanteret, 
wiiket» han »dock ingalunda tilskrifwer hofwet, men en hoper 

« R.A. Digitized by Google 152 

slödder af dumma tiensteandar, såsom Guldberg, en Als, en 
Schumacher och dylika, sä dåck är» han »nöijd att gå tillbakars 
med den Reservation att til Honeur och intresse intet blifwa 
lidande.»' 

De tre namngifna personerna skulle alltså enligt Pilos mening 
varit den hufvudsakliga orsaken till hans störtande. Guldberg 
och Schumacher voro båda intimt bundna vid hofvet, Guldberg 
såsom arfprinsens kabinettssekreterare och conferentsrådet Schu- 
macher såsom konungens sekreterare, den där bl. a. kontra- 
signerat Pilos afskedsorder, och kunna båda utan tvifvel be- 
traktas såsom trogna språkrör för regeringens önskningar samt 
å andra sidan såsom inspirationskällor för en god del af hofvets 
åtgöranden. Speciellt gäller detta om Guldberg, som, oaktadt 
han varit med om Struensees störtande och införandet af den 
ud vidgade statsrådsmyndigheten (13 febr. 1772) inom kort till- 
skansade sig en ställning fullkomligt motsvarande den Struensee 
intagit. Revolutionen hade icke afskaffat de af Struensee miss- 
brukade »kabinettsorderna», genom hvilka regeringen kunde ställa 
sig i direkt förbindelse — på sidan om statsrådet — med de olika 
kollegierna eller styrelsevärken, och härigenom bereddes Guldberg 
såsom enkedronningens och arfprinsens förtrogne ett utmärkt till- 
fälle att påverka de politiska händelsernas gång. Hofvet upp- 
trädde ofta gent emot statsrådet som en slags rivaliserande makt. 
Dessutom var Guldberg personligen den enväldiga konunga- 
maktens svurne man, och enkedronningen jämte son var för 
honom envåldsmaktens naturliga bärare under konungens sinnes- 
svaghetstillstånd. Det var icke lätt att sauvera sig, om man 
räknade honom bland sina ovänner. 

Huruvida Guldberg, den sedligt stränge moralikem och 
teologen, hyste personlig ovilja mot Pilo, som torde utmärkt sig 
genom allt utom stränga sedlighetsbegrepp, — en gengångare från 
Fredrik V:s cyniska dryckeshof — veta vi icke med säkerhet, men 
det förefaller ej osannolikt. Att Guldberg emellertid därjämte 
arbetade på Pilos fall såsom ett redskap för arfprinsen, synes 
utom allt tvifvel. Arfprins Fredrik hade nämligen sina skäl till 
missbelåtenhet med akademiens direktör framför allt på grund 
däraf, att denne försummat att hälsa honom med välkomsttal — 
såsom bruket fordrade — då han första gången inträdde i 
akademiens församling (29 febr. 1772) i egenskap af dess höge ' öfverkammarherre Celsings arkiv. Digitized by Google 153 

beskyddare och praeses. En försummelse som icke berodde på 
ofönnäga, ty Pilo hade vid ett föregående tillfälle, då Fredrik V 
första gången besökte akademien, — långt innan Pilo var direktör 

— ådagalagt, att han var en utmärkt oraton Jag är frestad att 
i enlighet med J. M. Thiele' tro, att Pilo redan nu ådrog sig 
den onåd, som skulle störta honom innan årets slut. De upp- 
vaktningar, han under våren ser sig nödsakad att göra hos hofvet 
för att försöka alla möjligheter till förbättrande af akademiens 
svåra ekonomiska ställning, blifva fullkomligt resultatlösa; direk- 
törens prestige har synbarligen sjunkit mycket låg^. 

Hvilken roll Peder Als, Pilos f. d. elev och numera professor 
vid akademien, spelat i detta tämligen snöpliga intrigstycke är 
svårt att närmare bestämma, men sannolikt har afundsjuka varit 
hans egentliga driflfjäder. Han var den första mera betydande 
danska målare på 1700-talet, som fick tillfälle att studera utom- 
lands och efler hemkomsten vann namn och anseende som 
skicklig porträttör. Pilos något öfverlägsna väsen och lättköpta 
framgång hade kanske retat honom mången gång, och då han 
nu märkte, att vindarna efter Struensees fall började blåsa från 
annat håll än under Fredrik V:s och tyskeriets dagar, gjorde han 
nog sitt till för att undantränga den utländska direktören, möjligen 
i förhoppningen att själf blifva hans efterträdare. Hans kamrat 
skulptören Johannes Widewelt gjorde honom emellertid direktörs- 
platsen stridig. 

I och för sig synes mig det förhållandet, att de nationellt 
danska elementen inom målareakademien började resa på hufvudct 
och arbeta på befrielse från det utländska regemente, som ända 
från dess stiftande varit rådande där, både förklarligt och be- 
rattigadt, men sättet hvarpå man gjorde sig af med Pilo och 
senare den f. d. direktören Saly är onekligen mindre tilltalande. 
Någon tacksamhetsskyldighet eller hänsynsfullhet mot män, som 
inlagt så stora förtjänster för konstutvecklingen i landet som 
Saly och Pilo, kände synbarligen icke herrar Als, Widewelt & 
consortes, och de arbetade med så mycket större djärfhet och 
bättre framgång på sina planer, då de understöddes af en Guld- 
berg och en Schumacher — båda hedersledamöter af akademien 

— samt af hela det inom alla samhällslager rådande betraktelse- 
sättet Säkerligen hade det sin stora betydelse äfven för dessa 
icke direkt politiska frågors utveckling, att nationalitetskänslan 

' Jfr T. M. Thiele: Kunst-Akademiet oe Hästestatuen paa Amalienbore. Digitized by Google 154 

just vid denna tid väcktes till si starkt lif öfver hela landet 
Man kände det som en svår kränkning gent emot nationen, att 
— såsom fallet varit under Struensees tid — dörrarna slogos 
upp på vid gafvel för alla lyxsökande främlingar, medan landets 
egna söner endast i undantagsfall vunno inträde i de högre 
ämbetsvärken. En nästan förbittrad reaktion mot denna ut- 
ländska ämbetsmannainvasion uppstod såväl inom aristokratien 
som hos borgerskapet, en rörelse, som erhöll sitt högsta uttryck 
i lagen om »infödsretten>, (15 jan. 1776) enligt hvilken endast 
personer födda inom landet kunde erhålla statsämbeten. Det 
var icke blott inom akademien som utlänningarne »undanpetades», 
äfven män i mera framstående ämbetställningar sågo sig den 
gången tvungna att taga sin Matts ur skolan. 

Det har äfven uppgifvits (af Thure Wennbei^ samt i 
Biografiskt lexikon), att Pilo skulle ådragit sig inflytelserika 
personers ovilja genom att med stor ifver motarbeta ett försök 
af Köpenhamns kommendant att vinna Charlottenborg, akade- 
miens lokal, till kommendantsresidens.' Uppgiften bekräftas icke 
af något yttrande i Filos bref, där frågan afhandlas, men har 
sin betydelse åtminstone såsom ett uttryck för de rykten, som i 
Stockholm voro i omlopp angående orsaken till Pilos utvisning. 

Naturligtvis kunde en sak sådan som denna icke falla i 
glömska strax efter det de yttre händelserna voro utagerade« 
För Pilo personligen hade den ju haft vidtgående verkningar, 
den medförde en fullkomlig omkastning af alla hans lefnads- 
förhållanden, han fick utan betänkande utbyta sin fördelaktiga 
ställning i Danmark mot ett tämligen land stry kar artadt lif i 
Sverige; det är då knappast att undra öfver, att hans tankar 
under flera år ständigt kretsa kring dessa fatala händelser. Ju 
mer han tänker därpå, ju oftare han talar därom med andra 
eller berättar det timade i bref till sina vänner, desto klarare 
synes det blifva för honom, att han fått lida fullkomligt oför- 
skylldt, att anledningen endast varit afundsjuka och småsintbet. 
Men ju längre tiden lider, desto dystrare blifva äfven hans 
framtidsutsikter, desto djupare misantropien och knarrigare tonen 
i hans utgjutelser. 

Flera energiska försök gjordes att åt Pilo återvinna hvad 
han förlorat i Danmark. Dels är det Pilo själf, som skrifver till 
svenska ambassadören i Köpenhamn och ber honom arbeta på 

' Kommendant i Köpenhamn var vid ifrägavarande tidpunkt general Eick- 
stedt, en synnerligen grof herre, som spelat en viss roll vid Stnienset störtande. Digitized by Google 155 

dessa planers genomförande, eller talar han med danska ambassa- 
dören i Stockholm, hvilket denne sedan inrapporterat till sin 
regering,' dels är det Pilos beskyddare Carl Fredrik Scheffer, 
som vänder sig till den gamle inflytelserike statsmannen Schack- 
Ratlou för att genom honom återvinna åt sin skyddsling det 
förlorade paradiset. Här är dock icke platsen att ingå på närmare 
redogörelse för detta efterspel. Jag vill endast citera ett bref 
från Pilo till baron Sprengporten (af 31 dec. 1772), som kastar 
ett skarpt ljus öfver de förhållanden, i hvilka Pilo lefde strax 
efter sin hemkomst, och hans bcdröfliga sinnesstämning vid denna 
tid. Han skrifver: 

Jag är entelig kommit till Stockholm d. 22 sist ledne månat; 
iag hade den nåden til att blifwa den 26 presenterat för Hans 
Kongeliga Höghet Prins Carl, och den 27 hos Hennes Mayestet 
Dronningen; iag har en gång ätit hos Gyldencrone, förrästen är 
min occapation stryka gatorna ikring staden och så mycket iag 
ännu af alla omständigheter kan merka lärer det för mig wara 
swårt att optinera något sådant engagement som iag kan blifwa 
ticnt med såsom hälst her finnes folk utij min mettié, wars talent 
ike bör klandras och som äro nästan utan all Practique, så att 
för mig herstädes att begynna at slå up min Crambod wore så 
mycket som en premiditeratt total Banquerott, och så mycket 
mer som her är en terribele Dyrhed och mangel på penningar 
tilika; men öfver alt som iag ännu icke har träffatt Hans Maystet, 
så kan iag derom intet sega, som iag tror att så wäl utij så små 
saker som de långt wigtigere han och följer sina egna tankar. 

Det har iag redan merkt, att det lärer ej wara någon idé 
på banneo att wända saken därhän att iag skall blifwa tilbaka 
kallat och Restituerat nu, ehuru derom ingenting kan segas innan 
Kungen är her, så dock har iag funnit för nödigt, att i fall dett 
är hans Mayestets tankar, att lemna herr Generalen någon under- 
rättelse derom, om då best lärer kunna se möyeligheten deraf. 
Står det så, lerer efter alla oniständigheter det blifwa med 
Gyldencrone här afgjort; emellertijd utbeder iag mig högwälborne 
her Barons och Generalens tankar deröfwer." — — — — 

ödmjukaste tienare 
Pilo. ' Bfcf i cUaska utrikesministeriets arkiv. 
* Ofverkammarherre Celsings arkiv. Digitized by Google 156 Ätten Boga 

meddel. af 
Wilh. Planting-Gyllenbiga. 

Ibland revisionsakter 1646 — 47 i Riksarkivet finnes en rättegång 
mellan Lydick Mattsons (Grönfelt) arfvingar och Joen Plantings. I 
densamma förekommer en till hofrätten inlemnad »slägtlinie» öfver 
ätten Boga, hvilken kompletterar och delvis rättar förut lemnade upp- 
gifter om denna ätt, och hvilken lagts till grund för nedan stående 
genealogi. Lars. Lefde i Finland i slutet af 1400-talet. 

Son: 

Jon Larsson. Gift med Agneta Torstensdotter (Ram eller 
Gripsfot n:r 155 f ) dotter af Torsten Salmonsson till Torlax och Brita 
Johansdotter (Fleming n:r 4) i hennes 2. gifte. Hon hade förut varit 
gift med Måns Nilsson och af honom i morgongåfva fått Ranioki i 
Virmo och Kimokallio i Vemo socken. Agneta Torstensdotter ankla- 
gades 1553 för att hafva genom en »trollkona» förgiftat Måns If vars- 
son. Det bevisades emellertid sedan, att hon var oskyldig, i det att 
trollkonan, som satt föngslad på Äbo slott, strax före sin död bekände, 
att hon ej stått i något som helst förhållande till Agneta. Fru Brita 
framlefde sina sista dagar i Reval och var sannolikt försummad af 
sina barn utom af Agneta, hvarför hon i ett gåfvobref af 1566 "5/y 
tillerkände henne Ranioki och Kimokallio, enär hon »altid Elsked, 
hörigh och Lydick waredt haflfwer». Godsen voro dock sedan 1565 
belånade och kunde ej af fru Brita igenlösas. Detta gjordes först 
efter hennes död omkr. 1571 af hennes son den mäktige och rike 
Lasse Torstensson (Ram eller Gripsfot) till Brötorp, hvilken dock sedan 
synes hafva afstått dem till systern Agneta. Utom dessa bägge gårdar 
ägde hon äfven Jackarby i Borgå socken. 

Söner: 

Johan Jonsson (Tab. 2). 

Salomon Jonsson (Tab. 3). 

Tab. 2. 

Johan Jonsson (son af Jon Larsson* Tab. i) till Suckis i Nousis 
socken. Knekthöfvidsman. Ärfde efter modern Ranioki och Kimo- 
kallio. Inlöste Värensu i Janakala socken af borgmästaren i Äbo Knut 
Kappe. Han klagade 1578 tillika med sin kusin Elin Persdotters 
(Fleming) ' man, dåvarande »scholemestaren i Åbo» sedermera bisko- 

' Dotter till Per Eriksson (Fleming) och Margareta Torstensdotter (Ram 
eller Gripsfot). Digitized by Google 157 

pen i Reval Krislian Mikebson (Agricola, sköldemärke 1584 "/s} 
öfvcr, att hans morbröder Lasse Torstensson till Brötorp och Ifvar 
Torstensson till Torlax ensamma ville bemäktiga sig alla godsen efter 
sin aflidne broder Måns Torstensson till Haga. Detta ledde till, att 
Agricola fick några gods af dem, som Ifvar tagit på sin lott, men Johan 
Jonsson, hvilken då skulle ut >på togh emoot Ryssen» blef deremot 
Qtan. För att nu söka få behålla godsen fann Lasse Torstensson på 
att 1582 testamentera dem till konung Johan III. Han ville dock ej 
mottaga gåfvan, hvilket framgår af ett bref från honom till Johan Jonsson 
af samma år. Den 9. maj 1584 tillsade konungen honom frälse och 
gaf honom hans moders gods under adelig frihet. Någon tid der- 
efter utfärdades skölde- 
brefvet for honom. I det- 
samma omnämndes äfven 
hans rätt till arf efter 
modem, och att konungen 
ej antog Lasse Torstens- 
sons gåfva. Han blef 
emellertid redan 1589 
»slagen aff een hoop skel- 

mar» och kom aldrig i åtnjutande af godsen. Han var gift med 
Hebbla Johansdotter (Stålarm n:r 31 f) i hennes i. gifte, dotter 
till Johan Olofsson (Stålarm) till Drägsby och Ragnhild Persdotter 
(OUon eller Ollongren) till Pepot. Hebbla Stålarm fick emellertid 

L ars 

Jon Larsson 

gift med Agneta Torstensdotier (Ram eller Gripsfot) till Jackarby, 

Ranioki och Kimokallio. 
y^kan Jansson (Bcga) till Sackis. Skölde- 

Birke 1584 V 5 Gift med Hebbla Jo- 

hamsdctUr {Siålarm) i hennes i. gifte. 

Omgift med Lars Jonsson i Enögla. Erik ypAamr- Anna Jo- 
S0m (B^ga) till hansdoiter 
Sodus. Död (B0gä), Gift 
barnlös om- med y^en 
kring 1619. Planting d. 
y. till Hind Cecilia Jo- 

hansdotter 

{Bogä) till 

Suckis. Gift 

med Gustaf 

Olofssan 
{Stjernkors) 
till Sjusholm. rabööl. Sköl- 
demärke 
163;^ 'V6. 

Erik, Klas, Hebbla Olofs- 
Gustaf yonas dotter {St Jer n- 
Planting'Gyl' kors). Gift 
lenboga. med Lars 
Hansson {Jä- 
girkorn) till 
Storby, Stor- 
gården och 
Sackis. Salomon yonsson {Boga, tre liggande 
bågar) till Jackarby. Sköldemärke 1594 
"/7. Gift I. ggn med N. N, Månsdotter 
till Askais från Haiko; 2. ggn med 
hvilken är ej kändt Hustrun hade barn 
i ett föregående gifte och besutto de 
Jackarby efter honom. 

I. Son. Död I. Elin Salomonsdotter 

ung, och ärf- {Bogä). Gift med välb. 

des af fadern Edvard yonsson. Skild 

och systern, från honom och lemnade 

sin egendom i arf till sin 

franka fru Hebbla Grön- 

felt född Ollonqvist till 

Stenkulla. Digitized by Google 
158 

1591 godsen Tursumpere i Viimo och Sittekuc i Sagu socken i 
gåfva af Lasse Torstenason, sannolikt såsom ett vederlag för den orätt, 
som vederfarits hennes man. Hon gifte sedan om sig med Lars Jons- 
son' i Enögla i Vårfnikyrka socken vid Enköping i hans 2. gifte. 
Barn: 

Erik Johansaon (Boga) till Suckis och Kaisela i Nousis socken. 
Ät honom och Reinhullt Johansson uppdrogs 1607 ^^U befallningen 
»utöfwer Westersiöfjordeme». S. å. "/g fick han 
fullmakt att sätta gränsskilnaden »allt ifril Wester- 
hafvet och op till Amunnen i Enarträsk», och skulle 
han icke »tilbtädia Rydzen att taga skatt lengre 
än thill then åå, som löper uthj Enarträsk». Den 
10. november 16 10 utfärdade konung Karl IX ett 
bref af innehåll att >. . . för hull och trogen 
tjenst, som oss denne vår trotjenare och Befall- 
ningsman utöfver Tomeå och Kemi Lappmarker 
oss elskelig, ädle och välbördig Erik Johansson 
härtill gjort», så erhöll han för evärldeliga tider 
halfva Suckis, som Thomas Abormät eljest fått 
bref på, till den halfva, han förut innehaft. 
Tillika skänktes honom för evärldeliga tider 
fyra gårdar i Kaisela by af Nousis socken samt »på behaglig dd» fyra 
gårdar i Tersalo by Töfsala socken. Hela denna 'förläning tilldelades 

honom under frälse frihet. På Suckis 
gods fick han 16 13 *^^x stadfastelse af 

/? sten Arfvid Eriksson (Stålarm) fick 
//t han svenskt sköldemärke i Åbo och 
tyskt i Narva. 1613 var han »med 
schwår siukdom beladh» och »bleff 
dödh i Narffven» sannolikt omkr. 
1 619. Han efterleronade inga barn, 
utan slöt sin ätt. 

Anna Johanadotter (Boga). 
Hon gifte sig 1602 med Joen Plan- 
ting d. y., hvilken då flyttade öfver 
från Sverige till Finland, der han köpte Hindrabööl i Pyttis socken. Han 
kallas i k. br. af 1604 *7/, »qvartermestere under Adels Phanan i 
Finland» och fick tillika med sin hustiu lifstidsförläning på »Hindra- 7on Lars Jonsson. Gift I. ggn, med hvilken är ej kändt. Peder Jonsson 

Hon ägde frälseeods; 2. ggn med Hebbla Johansdotter T 

{Sta/arm) i hennes 2. gifle. | 

I. Barn dogo före fadern 2. Jon Larsson j barn- Jon Pedersson, 

och ärfdes af honom. lös löre 1616. Efter ho- 
nom ärfde Anna Johans- 
dotters (Boga) man, Joen 
Planting d. y. två gods. Digitized by Google 159 

bok 4 skatter, Swidieby iV» skatt, Skrijtskogh iV» skatt, Odensiö 
och Elemu i Poio socbn och SkerieboU». Efter åtskilliga rättegångar 
iDed hustrons anhöriga och målsmän Stålarmarna fick han 1605 
Wärensu, 16 14 Ranioki och 16 19 Tursumpere. Förut hade han fått 
Askais i Lemo, Sittelax i Sagu och Kimokallio i Vemo socknar. 
1616 *V9 ärfde han Järstenatorpen och en utjord Tibble i Enköpings- 
trakten efter hustruns stjufbroder Jon Larsson. Omkr. 1622 ägde han 
dessutom Aby i Öfver Grans socken, hvilket på 1630-talet bortbytte^ 
till fältmarskalken Thott mot Wia och Ekla i samma socken. Omkr. yokan Jonssons {Bogä) vapen ^ uppiagei af Joen Planting d. y. 

1610 hade Joen Planting gått öfver till Uplands rjrttare och i början 
af 1620-talet till flottan, der han 1625 var skeppskapten. 1637 ''V* 
upphöjdes han i svenskt adelsstånd med bibehållande af namnet och 
tog 1640 introduktion å riddarhuset under n:r 263. 

På grund af svågern Erik Johanssons (Boga) användning i olika 
vppdrag och till följd häraf ovaraktiga bostad förvarades Johan Jonssons 
(Boga) sköldebref af Joen Planting. Men när han började föra rätte- 
gång med hustruns anförvandter om hennes arfvegods, tog krigs- 
öfverstoi Arvid Eriksson (Stålarm) sin tillflykt till list Han var näm- Digitized by Google i6o 

ligen broder till och målsman för Lasse Torstenssons enka, Elin 
Eriksdotter (Stålarm) och hoppades åt henne och sig själf kunna 
bevara en del af Lasse Torstenssons gods, hvilka eljest rätteligen skulle 
såsom arf tillfalla systersonen Johan Jonssons (Boga) efterkommande. 
Han intalade derför Erik Johansson (Boga) att begära sköldebrefvet 
af Joen Planting och lemna det åt honom i förvar. Så skedde äfven. 
Men sedan släppte han det ej ur sina händer, utan sökte drifva saken der- 
hän, att Johan Jonssons (Boga) ätdingar icke skulle vara berättigade till nå- 
got arf, enär de ej voro af adel. Detta anslag tillintetgjordes emeller- Salomon Jonssons {Boga) vapen} 

tid, enär det fans en bestyrkt kopia af sköldebrefvet, hvilken senare 
företeddes i hofrätten af Stålarms brorson Johan Axelsson. 

Då emellertid Erik Johansson (Boga) dog utan af komlingar, upp- 
tog Joen Planting, hvilken förut fört mandatfrälsemännens vapen, vid 
bekräftelsen på adelskapet, Johan Jonssons (Boga) vapen, och hans 
barn antogo äfven Boganamnet, hvilket dock efter tidens sed ändrades 
till Gyllenboga, Ur samlingeo Genealogica å Riksarkivet, Svenska adliga vapen, H. i6. a* Digitized by Google i6i 

Cecilia lohansdotter (Boga). Ärfde Suckis efter brodern. Gift 
med Olof Gustafsson (Stjernkors ii:r 39 f) till Sjusholm. Han 
undertecknade Åbo försäkran 1612, men kunde hvarken skrifva eller 
läsa. Död 1622 *V"- Hans vapen uppsattes i Töfsala kyrka, till 
hvilken hans enka 1625 gjorde en föräring. De hade en dotter 
Hebbla Olofsdotter (Stjernkors), som blef gift med Lars Hans- 
son (Jägerbom nrr 226) till Storby och Storgården. Han ärfde 
äfven och skref sig till Suckis. 

Tab. 3. 

Salomon Jonsson (son af Jon Larsson. Tab. i) till Jackarby. 
För honom utfärdade konung Sigismund under sin vistelse i Sverige "g-A^^ (C^Cyv^^^ZCv. Vapen i Borgå kyrka, * 

1594 **/7 sköldebref. Beståndsdelarna i det för honom utfärdade 
vapnet voro, som synes, desamma, som i broderns, ehuru något olika 
anordnade. På grund af att bågarna äro liggande, har han äfven kal- 
lats »tre liggande bågar», och i det vapen, som uppsattes öfver honom 
i Borgå kyrka, voro bågarna också till antalet tre. Han var fogde i 
Borgå län 1604, men ej längre 1606. Ägde 1612 ett hemman i Svartså 
och två i Hindehår. Var slottslofven i Viborg, då han 1613 "/s ' Ur »Afbildningar af vapensköldar, fordom uppsatta i Finlands kyrkort. 
Efter en gammal handteckniog i tryck utgifna af R. Hausen. Digitized by Google 1 62 

erhöll frihet på Jackarby. Kallas underståthållare i Viborg i konung 
Gustaf II Adolfs bref af 1614 ^U af innehåll, »att han de skatter i 
Borgå socken Jackarby benämnd, och den halfva skatt i Åminsby, 

som honom arftiigen tillkommer frij och quit till ewärd- 

liga egor under adelig frihet njuta, bruka och behålla skall alldeles 
lika som frälse». S. å. var han beftdhafvare öfver en här i Finland. 
Efter den förstöring, som Borgå kyrka 1590 undergick visade sig 
adeln frikostig vid kyrkans återupprättande. Salomon Jonsson skänkte 
då kyrkan klocka och kalk. Han afled sannolikt omkr. 16 15. Den 
25. juni 1 62 1 utfärdade konung Gustaf II Adolf ett bref till dåvarande 
ståthållaren på Äbo slott samt öfver Äbo, Tavastehus, Borgå och Rase- 
borgs län frihenne Karl Oxenstierna lydande, »att som framl. Salomon 
Jönsson uti Finland haft några års Elfsborgs lösen om händer, och der- 
för ingen fullkomlig räkenskap gjord är, så skall någon af hans arfvingar 
till Stockholm, som gör besked för hans handlingar; värnandes dem att 
så framt annorlunda sker, vi blifva förorsakade att låta vederkänna hans 
gods, som han haft efter sig, och arfvingama skola derutöfver svara till all 
skada af dröjsmålet. Gift i. ggn med N. N. Nånsdotter till Askais, 
dotter af Måns Larsson till Haiko i Borgå socken och Cecilia Hen- 
riksdotter. Salomon Jonsson gaf sin hustru Jackarby i morgongåfva, 
ehuru han blott egde hälften deraf, enär broderns hustru. Hebbla Jo- 
hansdotter (Boga) född Stålarm, hade den andra hälften efter sin man. 
Hon besvärade sig visserligen häröfver, men först efter hennes död 
lyckades det hennes barn att 16 14 'Va af Salomon Jonsson få Askais 
i vederlag härför; 2. ggn med hvilken är ej kändt. Denna hans hustru 
hade barn i ett föregående gifte och t>esatt tillika med dem Jackarby 
efter hans död. 

Barn : 

I. Son. Död ung. Ärfdes af fadern och system. 

I. Elin Salomonsdotter (Boga). Hon blef gift med välb. 
Edvard Jonsson, hvilken 1640 var öfverstelöjtnant vid öfverste Lydert 
Hinderssons regemente. Från honom blef hon skild såväl i »Consistorio 
ecclesiastico» som i hofrätten och hos Kongl. Maj: t. Hon begaf sig då 
till sin franka fru Hebbla Ollonqvist (Ollongren?), hvilken var enka efter 
Lydick Mattson (Grönfelt n:r 219 f) till Stenkulla, som varit hennes 
målsman. Här upptogs hon i hennes hus och gjorde henne och hen- 
nes barn till sina arfvingar. På 1640-talet väckte dessa makars son 
kapten Kristian Grönfelt en rättegång mot Joen Plantings barn angående 
Askais, hvilket sades *af missförstånd» hafva kommit i deras händer, 
enär Salomon Jonsson ej skulle kunnat gifva bort det till sin broder 
Johan Jonsson, då det var hans hustrus gods'. Men som det då for- 

* Lars till Haiko 

g. m. Bengt a Hansdotier som var gift 2 ggr. 

Måns Larsson till Haiko 
g. m. Cecilia Henriksdotter. 

Xils Mansson. Ebba Månsdoittr g. m. N. N. Månsdotttr till Askais 

Peter Ollon^ren g. m. Salomon yonsson 

lill Haiko. (Boga) i hans I. gifie. 

Xils Ollon^en till Haiko ? Hebbla Ollongren {Ollon- Elin Salomonsd4>tter {Boga) 
g. m. Hebbla .Månsdotter qvist) g. m. Lydick Mattson g. m. Edvard yonsson. 
{Stjernkorsl {Grönfelt) till Stenkulla. Digitized by Google i63 

klarades, att han lika Utet kunnat skänka sin hustru broderns halfva 
andel i Jackarby» så blef slutet att Askais förklarades med full rätt 
hafva kommit till Plantingama. Källor: Zagus, Undersökningar om finska adelns gods och ätter, 
/Riksarkivet^ Libri causarum 1618 n:r i8 och 1619 n:r 26, revisions- 
akter 1646 — 47 Grönf altarnas rättegång med Plantingarna. Familjportrått. 

Till Personhistorisk Tidskrift har fogats ej fä af enskilda med- 
delare bekostade afbildningar af s. k. familj porträtt, hvilket förfarande 
rönt mycket erkännande, men då det kan vara af personhisto- 
riskt intresse att ega kännedom om tillvaron af dylika porträtt, äfven 
om afbildningar af dessa icke lemnas, torde red., i den mån utrymmet 
roedgifver, finna skäligt att, om ock villkorligt, i tidskriften upptaga med- 
delanden af detta slag. 

Början göres med uppgifter angående porträtt af personer till- 
hörande den släkt Pettersson, för hvilken redogöres af Omberg i Sven- 
ska Ättartal 5, sid. 387 — 390. 

I. Kristian Pettersson (son af borgmästaren i Halmstad, Petter 
Kristiansson), f. 1692, f 1758 som postdirektör i Göteborg. 
i. Parträtt målad t af J, H. Scheffel 17^7, 79x65. 
II. Anna Elisabeth Länder, f. 1693, f 1769, gift 17 18 med I. 
2, Porträtt måladt af J. H, Scheffel, 79X65. 

Angående dessa makar och deras barn hänvisas till Post- 
mästare i Sverige och Finland, af Otto Kugelberg, Sthlm 
' i894-[98]. 

III. Daniel Pettersson (son af I och II), f. 1720, f 1802 såsom 
f. d. borgmästare i Göteborg med kommerseråds titel. Om 
denne i nämnde stads häfder framstående, högst ansedde man 
meddelas upplysningar i den minnesskrift, som utgafs 1878 
med anledning deraf att Göteborgs kongl. Vetenskaps- och 
Vitterhels-Samhälle s. å. firade sin sekularfest *. Efter att hafva 
som notarie tjenstgjort hos magistraten, blef han 1746 rådman 
och erhöll 1765 fullmakt att vara politieborgmästare, från hvilken 
tjenst han 1796 tog afsked och då(?) erhöll titel af kommerseråd. 
Hans minne är befäst i Göteborg i och genom Sahlgrenska 

* I denna minnesskrift uppgifves P. vara född 1721. Digitized by Google i64 

sjukhuset, hvars upprättande han föreslog, såsom svar pi en 
prisfråga huru man borde använda de 150,000 dir smt, som 
kommerserådet Sahlgren testamenterat »till någon nytug och 
beständig inrättning» i staden. Priset 1,000 dir smt tillföll P. ' 
Han medverkade kraftigt till åstadkommande af en vattenled- 
ning. Han var vitterhetsidkare och skref ofta tillfällighetsvers, 
utgaf 1787 ett större »Skaldeqväde öfver Nya Elfsborgs befrielse 
från danska belägringen 17 19» och hade tidigare utfört öfver- 
sättningar från Horatius, hvilka äro införda i Handlingar utgifna 
af ofvan nämnda kungliga »samhälle», hvars första ledamöter 
han tillhörde och hvars ordförande han var 1797. I finans- 
polemiken emellan Thorild och dennes motparter deltog P. 
(anon.) med »En historia i anledning af det utkomna nödvän- 
diga i financen». 

1. Porträtt måladt af J, H. Scheffel. 78x63. 
IV. Kristina Charlotta Schmeer^ f. 1735, t '7^4» g»ft 'T^o med III. 

4. Porträtt måladt af Olof Arenius, 75x61. 
V. Abraham Pettersson (son af I och II) f. 1724, f 1763, som 
teol. doktor, kongl. hofpredikant samt kyrkoherde i Riddarhol- 
mens och Bromma församlingar. Angående denne, som andlig 
vältalare berömde och som »kyrkans prydnad» betecknade pre- 
dikant, hvars predikningar utgifvits i flera upplagor och hvars 
nattvardsskrifter ännu på 1800-taIet delvis blifvit omtryckta, 
hänvisas till Westén, Hofclereciets historia III: 258 o. f., samt 
till Biografiskt lexikon och andra biografiska arbeten. 

t^. Porträtt enl. uppgift måladt af Lorentz Pasch d, ä, 79x64. 
Det är icke efter denna målning som J. Gillberg 1764 
graverat ett porträtt af P., och således måtte ännu ett måladt 
porträtt af honom finnas. 
VI. Ulrika Elisabet (von) Hauswolff^ f. 1728, f 1793, gift 1:0 1752 
med V; 2:0 1768 med kongl. hofpredi kanten, kyrkoherden i 
Karlshamn och Asarum, dr Johan Kristofer Stricker, f. 1726, 

t 1792. 

Då det senare äktenskapet ingicks utgaf lektOF J. Stagnell 
en lyckönskningsskrift, som innehöll politiska hänsyftningar och 
derför väckte sådant uppseende att den måste omtryckas, samt 
framkallade flere följdskrifter, hvilka uppräknas af Westén, i 
hans ofvan nämnda arbete III: 360 o. f. Se Lärda tidningar 
1769, s. 127, och Löfgrens Clerus Calmariensis, s. 84, samt 
ointroducerade adelns ättartaflor s. 117. Detta giftermål har 
genom Stagnell fått en bestående ryktbarhet. 
d. Porträtt måladt af J, H, Scheffel 78x64. 
VII. Hans Edvard Pettersson (son af V och VI), f. 1756 i Stock- 
holm, t 1822 i Göteborg. Student i Upsala 1774, undergick 
han der juridisk examen och tjenstgjorde i embetsverk i huf- 
vudstaden samt hos landtdomare, föranleddes af farbrodern. ' Se MinDestal vid firandet af Sahlgrenska sjukhusets hundraåriga tillvaro, 
1882, af dr C. Forssenius, Ir. 1888. Digitized by Google i65 

borgmästaren Dan. P. i Göteborg, att taga tjenst derstädes, 
blef 1784 rådman, erhöll 1812 assessors titel och blef 1816 
R. W. O. Han var medlem af Göteborgs kongl. Vet.- och 
Vitt.-Samhälle och dettas ordförande 181 7. Se ofvan åberopade 
minnesskrift, s. 69. 
T, Porträtt måladt af J, Nathan aus Cassel. 57X44. 

8. ^ > anonym konstnär. 75x63. 

9. > " T> f. A, Gillberg lygö. Oval miniatyr. 7x6. 
VIII. Ulrika Margareta Keijser^ f. 1778, f 1806, gift 1797 med 

VII i dennes andra gifte. 

10. Porträtt måladt af anonym konstnär, 75x63. 

IX. Jakob Pettersson (son af I och II), f. 1727, f 1810, rådman 
i Göteborg, assessor. Ogift. 

1 1 . Porträtt måladt af /. H. Scheffel. 78 X 64. 

Af dessa väl bibehållna, omsorgsfullt vårdade porträtt innehafves 
n:r 8 af kontrollören i tullverket Ernst Abraham Pettersson, och n:r 10 
af dennes moder Ulrika Antoinetta P., född Oldenburg, enka efter kongl. 
hofpredikanten, kyrkoherden i Flöda, Strengnäs' stift, kontraktsprosten, 
led. af nordstjerneorden Karl Wilhelm Pettersson, f. 1800, f 1872, (son 
af VII och VIII). Dessa makars äldste son, hofkamreraren Karl 
Edvard Pettersson i Stockholm, är inneha fvare af öfriga 9 porträtt. 
Ett dylikt galleri inom ofrälse släkt torde kunna anses som sällsynt. 

Här kan tilläggas, att af Daniel Pettersson ett porträtt, måladt af 
anonym konstnär, finnes i Göteborgs museum, och i den märkliga por- 
trättsamlingen i Stockholms storkyrkas sakristia ett porträtt af Abra- 
ham Zacharias Pettersson, (sonson till V och VI och son till magi- 
stratssekreteraren i Karlshamn, borgmästaren Abraham P. och Ingrid 
Margareta Stéenhoff) f. 1792, f 1857 som pastor primarius i Stock- 
holm, hvartill han utnämndes 1843, teol. doktor och led. af nord- 
stjerneorden. Han ansågs som framstående talare och har utgifvit en 
mängd skrifter, deribland predikningar och tal, såsom synes i Lunds 
universitets historia af Weibull och Tegnér II: 104 — 5, hvartill hän- 
visas, liksom ock till Biogr. Lex. gamla och nya följden. Ifrågavarande 
porträtt, måladt af Staafif, är väl träffadt. 

K, Fr. IV— r. Smärre person historiska meddeianden. 

Carl Johansson Sjöblad^ f. (1610?), f 1696, Friherre (1687), Guver- 
nör, General af artilleriet. Uppgifterna om honom i Sv. Adelns Ättar- 
tafior äro ytterst ofullständiga, men ur hans på Lagmansö i Söder- 
manland förvarade friherrebref hafva följande tillägg till hans biografi 
konnat göras: Ingick i tjenst vid Jönköpings regemente 1626 och var 
ined i Preussen; 1630 volontär vid Smålands regemente till häst (bles- 
scrad vid Pfort); 1633 värf. vid Röda Regementet under öfverste Bo- 

Persomhistorisk tidskrift igoi, 13 Digitized by Google i66 

gendorph; var sedan vid Artilleriet som handtlangare ; var konstapel^ 
då han vid Pfaffenhagen blef »igenomskjuten» ; uppvaktade rikskansleren 
Axel Oxenstierna på dennes resa till Paris; hofjunkare hos enkedrott- 
ningen; kaptenlöjtnant vid Artilleriet 1643; regementsqvartermästare 
i Skåne 1644; major 1648; landshöfding i »Croneberg» 1659; öfverste 
vid Artilleriet 1660; krigsråd 1665: generalmajor 1666; guvernör på 
Ösel 1673; genera] af Artilleriet 1674; afsked från guvernörsembetet 
1681. Var 1687 vid upphöjelsen i friherrligt stånd 77 år gammal. 

F. U. IV. 

Om uppkomsten af namnen Renner och Brenner samt om släkter 
med dessa namn meddelas upplysningar i Svenska Literatursällskapets 
i Finland Förhandlingar och uppsatser 14 (tr. 1901), af Magnus Brenner. 

Båda namnen förekomma i Sverige, åtminstone i Stockholm, och 
än mera i Tyskland. K. F. W — r. 

Berendt Johan Jakob von \Vr ängel {Fall). Rörande denne med- 
lem af ätten Wrangel, om hvilken uppgifter saknas såväl i den 
stora Wrangelska slägtboken som i Sv. Adelns Ättartaflor, må här föl- 
jande data få plats. Född 1695 i Reval. Volontär vid Lifgardet 17 12 
^ n. Rustmästare derst. 17 15 ^^7. 2. Förare s. å. ®/i2. i. Förare 
1 7 16 ^6. Sergeant s. å. V»- Fänrik vid Dalregementet s. å. **/8. 
Löjtnant derst. 17 17 ^^In. Afsked 1719 '^^/ö. Löjtnant vid Vestgöta 
Femmänningsregemente s. å. ^^ji%. Löjtnant med fänriks indelning vid 
generalmajoren von Beckerns regemente (från 1722 V» benämndt 
Drottningens Lifregemente) 1720 *^/ii. Löjtnants indelning 1732 *^/ii. 
Stabskapten 1750 ^/». Kaptens indelning samt kompanichef 1752 **/6. 
R. S. O. 1755 1^,1. Död 1757 ^^3 i Göteborg. 

v. W. gjorde kampanj i Norge 1717 och vid Stockholm 17 19, 
derunder s. ä. affären vid Staket. 

Äfven för sonen, Gustaf Magnus von IVrangcl (Fall), >friherre>, 
må fullständig tjenste- och meritförteckning här meddelas: 

Född 1742 ^^/lo i Stralsund. Volontär vid Drottn. lifregae 1745 
^* 8. Förare vid v. Löweufelska regrtet 1758^^8. Konstituerad fänrik 
derst. s. å. *' 8. — Fick Kongl. permission att gå i preussisk tjenst 
1759 * 8, der han var till och med 1762 med anställning vid regitet 
von Canitz. — Konfirmationsfullmagt såsom fänrik i svensk tjenst vid 
v. Löwenfelska regitet 1763 ^* 9. Stabsfanrik derst. 1766 ^V^». Fänriks 
indelning 1768 ^^3. Stabslöjtnant 1769 ^^/b. Transport, genom tjenste- 
byte, till von Blixenska* regitet 1772 ^^8. Löjtnants indelning derst. 
1778 *^/6. Stabskapten 1780 ^^'4. Afsked 1783 ^/e. Amtshauptmann 
i Bergen på Riigen samma år. Afsked 1797 ^^/ö. Död s. å. *V^ i 
Bergen, v. W. deltog 1757 — 1758 i pommerska kriget, deltog i preus- 
sisk tjenst i 1759 års kampanj i Mark, var med i bataljen vid Frank- 
furt an der Öder d. V», der han blesserades i venstra sidan, bevistade 
anfallet vid Berlin 1760 *^4, bataljen vid Torgau */ii, der han bles- 

* Senare benämndt >von Engelbrechtens» regitc. Digitized by Google 167 

serades i venstra benet, attacken vid Saxendorff ***/i2, belägringen af 
Colberg 1761 ^/s — 62 *Vi> <icr han fick en kontusion i bröstet och 
blef fSngen men strax derefter utvexlad; deltog i marchen till Schlesien 
1762 *^/6, der han bevistade belägringen af Schweidnitz till den *'/** 
s. å., då fästningen gick öfver. 

O, B<t, 

Från Vadstena landsarkiv kan den för forskaren hugnesamma 
underrättelsen meddelas, att alla socknar i Linköpings län till arkivet 
antingen insändt sina äldre k3nrkböcker eller ock anfört att inga sådana 
af tillräcklig ålder der finnas. Somliga hafva insändt allt eller det 
mesta intOl 186 1, andra till inpå 1820 eller -30 eller 40-talet, men 
flertalet har stannat vid den bestämda tidsgränsen 1800. 

I detta sammanhang må likväl ett beklagande uttalas öfver att 
kyrkböcker gällande för tiden efter 1800 utan inskränkning fä k var- 
stanna i resp. församlingars vård om så önskas, enär dermed följer 
fara for förstöring af urkunder för en tid, som med hvarje är som 
går, öfverstiger hundra år. Om det föreskrefves att kyrkböcker icke 
böra utgöras af så störa volymer att de inrymma alltför många års 
anteckningar och att hvarje dylik bok borde afiemnas till landsarkivet 
50 eller t o. m. 25 år efter senaste anteckningsåret, så vore dermed 
mycket vunnet. Den som önskar någon utredning för äldre tid kan 
lika väl, ja t. o. m. bättre, erhålla en sådan från landsarkivet, der 
arkivarien är i tillfälle att forska i samtlige der befintliga kyrkböcker 
och ur dessa gifva besked på en gång i de fall då annars upplys- 
ningar måste sökas i flera församlingsarkiv. 

Såsom ex. på, huru nu gällande bestämmelser verka, må anföras, 
att från en församling, Askeby, har dess äldsta bevarade dop-, vigsel - 
och begrafnings-bok, som börjas den i Januari 1700 och slutas den 
31 December 1807, ej blifvit till landsarkivet insänd, derför att den 
med 7 är öfversköt den bestämda minsta tidsgränsen, h vadan för 
ifrågavarande socken ingen kyrkbok af nyssnämnda ovärderliga slag 
finnes i landsarkivet att tillgå. 

F, U. IV, Person historisk litteratur. 

Km^. Shånéka Dragonregetnentets historia. Person- 
historiska anteckningar öfver officerare och civilmilitäre af officers 
rang 1676 — 1900 af C. G, Plåten, Stockholm, Wahlström och 
Widstrand. Iduns K. Hof boktryckeri 1901. XVI + 356 s. 4:0. 

Den personliistoriska forskningen har under de senaste de- 
cennierna kunnat glädja sig åt ett uppsving som endast få af Digitized by Google i68 

de så kallade hjelpvetenskaperna. Matrikellitteraturen har under 
denna tid riktats med en mångfald arbeten, visserligen af olika 
halt, men ofta resultat af djupgående forskningar. Likaså är 
det på slägtmonografiernas gebiet, der man haft tillfredsställelsen 
att se flere synnerligen utmärkta verk. Regementshistorikerna 
äro ej så många, men de arbeten, som under senare tider sett 
dagen på detta område, hafva varit mycket tillfredsställande. 
Vi behöfva endast erinra om O. Bergströms »Bidrag till Kongl. 
Uplands regementes historia», G. Hyltén-Cavallius' »Kongl. Krono- 
bergs regementes officerskår» samt »Anteckningar om Kongl. Svea 
artilleriregemente 1794 — 1894», hvilka arbeten i olika hänseenden 
tillfredsställa mycket stora anspråk. 

Till dessa ansluter sig nu det af ryttmästaren C. G. Plåten, 
under ofvan anförda titel utgifna monumentala arbetet, som icke 
blott inom sitt område, utan äfven inom all vår hittills kända 
matrikellittcratur, torde stå oupphunnet såväl ifråga om den 
gedigna och dyrbara utstyrseln som om uppgifternas mängd och 
tillförlitlighet. I de fall der anmälaren kontrollerat dessa senare 
har det endast sällan visat sig att rättelser behöft göras. Med 
mycken flit och sannolikt med stort besvär och en alla svårig- 
heter besegrande energi har författaren sammanfört person- 
historiska uppgifter och meritförteckningar rörande närmare 900 
personer. Om somliga svälla meddelandena ut till formliga 
biografier; särskildt äro notiserna om regementets chefer full- 
ständiga samt utgöra en utmärkt vägledning för den, som önskar 
underrättelser om sjelfva regementets öden. 

Huru fullständigt arbetet än är och huru väl det än fyller 
alla de förväntningar en forskare kan ställa på ett arbete af 
denna art, måste man dock beklaga att författaren ej låtit titeln 
åtföljas af en I. Man hade då haft förhoppning om att äfven 
II skolat se dagen. Ingen vore i alla händelser dertill mera 
kompetent än författaren, som ju, utom att han disponerar ett 
samladt material, visat sig ega förmåga dertill samt dessutom 
hafva ett obegränsadt intresse för det regemente han tillhör. 

Till biografierna ha fogats afbildningar af icke mindre än 
315 porträtt och 291 namnteckningar, en i sanning storartad och 
helt säkert enastående samling, som, oafsedt den ekonomiska upp- 
offringen, sannolikt kostat den flitige samlaren mer möda än 
den oinvigde kanske tror. 

Arbetet, som i allo hedrar författaren, kunna vi på det 
varmaste rekommendera icke blott till studium utan till efter- Digitized by Google i69 

följd. Några smärre tillägg skulle visserligen kunna göras och 
ett eller annat tryckfel kunna påvisas, men hvilket arbete af 
denna art är utan fel? Må här endast påpekas ett förbiseende: 
Gustaf Karlström (sid. 115) tillhörde adl. ätten Karlström n:r 
857, och återfinnes i Sv. Ad. Ättartaflor på denna ätt (Carl- 
ström) å Tab. 12. Att författaren följt det anrepska stafnings- 
sättet af adliga namn är att beklaga. Af porträtten är visser- 
ligen ett eller annat mindre lyckadt, men de öfriga vackra och 
alla af intresse. Hvad de 23 på japanskt papper tryckta hel- 
sidesplanchema beträffar har den anmärkningen gjorts, att de 
synas något mörka; detta kan ej förnekas, men är sannolikt 
beroende på papperssorten, som tydligen ej lämpar sig för 
cliché-tryck. Tvenne register fullständiga denna förträffliga rege- 
mentshistorik och göra författarens forskningar mera tillgängliga 
och lättare användbara för alla vänner till personhistoria. Af 
arbetet äro 15 numrerade exemplar tryckta på japanskt papper. 

F, V. W. Stockholmstyper af Adolf Hellander. Stockholm 1901, 
159 sid. 8:0. 

Af bokens titel synes framgå, att förf. meddelar något per- 
sonhistoriskt, och så borde vara fallet om innehållet vore på- 
litligt, men något oefterrättligare opus kan knappast uppletas i 
vår litteratur. Oriktiga årtal, vrängda framställningar och uppen- 
bara osanningar förekomma alltigenom. Det hela är bara slarf 
och vittnar om att förf. icke gjort sig ringaste besvär med att 
ur lätt tillgängliga källor hemta någon upplysning. Att angifva 
felen skulle upptaga för stort utrymme och vore utan nytta, ty 
hela arbetet bör så att säga »ligga ogildt». 

Stockholmare, Publicistklubbens Matrikel vid 2o:de århundradets början. 
Bk>grafiska och genealogiska uppgifter utgifna af Viktor Millqvist. 
Stockholm 1901. Iduns Kongl. Hof boktryckeri. IV -I- 268 s. 

Utgifvaren af denna Publicistklubbens första fullständiga 
matrikel, herr Viktor Millqvist, är ingen nybörjare på det person- 
historiska området. Om också hans produktion icke varit in- Digitized by Google 170 

skränkt till det rena matrikelarbetet har han med stor framgång 
arbetat i den personhistoriska forskningens tjenst. Hans bio- 
grafiska studier öfver ledamöterna i Andra Kammaren 1888 — 1890 
utgifna under signaturen Scipio väckte på sin tid berättigadt 
uppseende. Likaså kan med skäl sägas att föreliggande arbete, 
ett rent matrikelarbete, är förtjent såväl af erkännande för den 
utmärkta uppställningen som af beröm för sin noggrannhet. 
Det är visserligen sannt att en stor myckenhet af uppgifterna 
insändts till utgifvaren från klubbledamöterna sjelfva, men huru 
mycket utgifvaren meddelat ur egen fatabur kan endast den 
förstå, som sjelf sysslat med hithörande ting. För att undvika 
anmärkning med afseende å en märkbar ojemnhet i vissa bio- 
grafier har författaren användt det i en del matriklar införda 
sättet att med en anklagande * framför en persons biogp-afi an- 
gifva att denne ej lemnat några upplysningar om sig sjelf. 

Uppgifterna äro, utom i ofvan antydda fall, mycket full- 
ständiga och uttömmande, men en inkonsekvens må här på- 
visas. För en person, som är omgift meddelas ej första hustruns 
namn, ehuru skilsmessa icke förekommit; likaså meddelas ej att 
han i sitt första äktenskap haft barn. 

Af stort värde äro uppgifterna om klubbmedlemmarnes verk- 
samhet samt litteraturförteckningarna, hvilka fullständiga de i 
detta hänseende helt naturligt något magra uppgifterna i Sv. 
Porträttgalleri afd. XVI. 

Med fä ord! det är ett verkligt nöje att anmäla detta arbete, 
hvarpä så mycken omsorg blifvit nedlagd och hvari önskan att 
göra det allra bästa lyser igenom snart sagdt på hvarje sida. 

En utmärkt idé har utgifvaren haft, nemligen den, att hänvisa 
till större genealogiska uppslagsverk, deri upplysningar om de i 
arbetet förekommande personernas slägtförhållanden stå att 
vinna. Det till arbetet fogade, af den på detta område särdeles 
kompetente bibliotekarien dr B. Lundstedt utarbetade, signatur- 
och psevdonymregistret är förträffligt och till stor nytta. 

Boklådspriset 6 kronor får ej anses högt, allrahelst ut- 
styrseln är mycket vårdad. F. U. W. Svenska Landtmätare. 1628 — 1900. Biografisk förteckning 
af Viktor Ekstrand. Tredje häftet. Svealand (utom Dalarne). 
Sthlm. C. E. Fritzes K. Hofbokhandel (i distribution). Upsala 
1901. Almqvist & Wiksells Boktryckeri- A. -B, Digitized by Google 171 

Af detta arbete har den flitige utgifvaren nyligen fullbordat 
ifrågavarande ganska omfattande häfte, som härmed anmäles 
under hänvisande till signaturen A. L — n's i föregående häfte af 
denna tidskrift intagna recension. Red. Öfverste NUs Skyttes Dagbok i6*J5—iT20. Utgifven af 
Otto Bergström. Sthlm. K. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & 
Söner. 1901. 8:0. II + 102 s. Tryckt som manuskript i 200 
exemplar. 

Denna af öfversten Nils Skytte (f. 1656, f 1720) förda dag- 
bok skiljer sig visserligen icke mycket från liknande annotationer 
frän samma tid, men innehåller icke desto mindre en hel del 
nya uppgifter såväl om händelser som personer, synnerligast från 
kriget med Danmark på 1670-talet, äfvensom under den unge 
krigarens ströftåg på kontinenten. Icke .så få tillägg och rättel- 
ser till äldre uppgifter kunna göras med ledning af dessa 
Skytteska anteckningar, utgifna på bekostnad af den nuvarande 
egaren af handskriften, majoren C. G. Skytte, samt under 
redaktion af den uti hithörande ting särdeles hemmastadde, 
personhistoriske författaren kapten O. Bergström, som med 
mycken noggrannhet återgifvit originalet i bokstafstrogen redak- 
tion. Arbetet är prydligt utstyrdt. C. Anteckningar om släkten Samoelius. Utgifna af Hugo 
Samzelius. Tryckt i 25 exemplar. Stockholm. I. Marcus Boktr. 
Akt.-Bol. 1901. 40 s. 8:0. 

Såsom ofvanstående titel angifver föreligger här en släkt- 
monografi, visserligen af ringa omflng, men icke desto mindre 
utarbetad både med intresse och sakkunskap. Såsom exempel 
pä huru fullständiga uppgifter i arbeten af denna art böra vara 
hänvisar utgifvaren sjelf till Tab. XXV å B-grenen af slägten, 
sid. 36, men han kunde med större fog hänvisat till Tabell IX på 
samma gren. Utom det att de genealogiska och personhistoriska 
uppgifterna derstädes äro så fullständiga som gärna kan önskas, 
förekommer på denna senare tabell en högst intressant och nog- 
grant utarbetad förteckning öfver de af jägmästaren Hugo Sam- 
zelius utgifna arbeten eller skrifter samt af honom författade 
uppsatser m. m. Digitized by Google 172 

Det lilla häftet är, icke minst i detta hänseende, mycket 
lärorikt, men gör likväl ej anspråk på att vara annat än >en 
stomme för vidare påbyggnads. Att ingå på någon kritik af 
uppgifterna kan ej här komma pä tal, allrahelst de 25 exempla- 
ren äro >afsedda för utdelning uteslutande inom släkten^. Vi 
hafva endast velat i största korthet påpeka detta värdefulla till- 
skott i den nyare personhistoriska litteraturen. 

F. U. \\\ Göta Par Bricoles första hundrade år 1801 — 1901, teck- 
nade af Conrad Klingberg, Ridd.-sekreterare, 108 s. 4:0. Tr. 1901 
hos Wald. Zachrisson, Göteborg. 

Detta äfven till utstyrseln berömvärda tryckalster utdelades 
vid den storartade sekularfest inom brikoUeriet, som firades i 
Göteborg den 29 sistl. september. Författaren, som förberedt 
sig genom årslångt forskande i såväl Göta P. B:s som moder- 
logens i Stockholm samlingar af bref, protokoll, matriklar och 
andra handlingar af delvis gammalt datum och med mycket 
intressanta detaljer, har här lemnat ett arbete, hvilket är sär- 
deles välkommet för vänner af personhistorisk forskning. Det 
är nemligen ur sådana från hittills obegagnade källor utarbetade 
redogörelser, personhistorikern kan hcmta materialier för att 
gifva »färg^/ åt namn och årtal i sina biografiska teckningar. 

Efter en inledande återblick på det svenska offentliga ordens- 
väsendet i midten af 1700-talet, och deraf föranledt paro- 
dierande inom enskilda muntrationssällskap, lemnar förf. en 
detaljerad redogörelse för Göta P. B:s instiftande 1801, jemte 
biografiska uppgifter om dess stiftare (18 till antalet) med fri- 
herre Gustaf Fredrik Koskull, logens förste ordförande mästare,, 
i spetsen. 

Med stigande intresse och lif skildrar förf. sällskapets verk- 
samhet och dess mera framstående medlemmars ingripande i 
ordenslifvet. Bland de biografiska teckningar, som sålunda fått 
plats i boken, må särskildt framhållas dem öfver professoren 
Carl Fredrik Weltzin, ordensskald, hofindenten Carl Oskar Wi)- 
kander, ordförande mästare, stadsingeniören Carl Johan Nyström, 
deputerad mästare, magistratssekreteraren Gustaf Edvard Gjers, 
ordförande mästare, musikdirektören Israel Sandström, styrande 
guvernör och >direktör af backanaliska musiken», tullkontrollören Digitized by Google '73 

Johan Jacob Biörklund, kansler o. s. v. en lång följd af glada 
sångare och talare, hvilka hvar i sin mån bidragit till att lyfta 
Göta P. 6. till den framstående ställning, sällskapet numera in- 
tager inom hela brikoUeriet och särskildt i rikets andra stad. 

Boken afslutas med vidlyftiga förteckningar öfver alla inne- 
hafvare af embeten under hela seklet och samtlige till jubel- 
kommendörer kreerade medlemmar samt ett icke minst för person- 
historikern välkommet alfabetiskt register öfver alla de 4 ä 500 
i boken omnämnda personer. 

Sällskapet P. B. i Stockholm, moderloge till Göta P. B. och 
rikets öfriga fyra brikoUoger, saknar ännu en motsvarande mera 
detaljerad och i perioder indelad ordenshistoria. Förhällandet 
med dess stiftande och stiftare är icke fullt utredt och blir det 
måhända aldrig i brist på källor. Men vi kunna glädja läsaren 
med att sällskapets nuvarande arkivarie och en annan bland dess 
äldre medlemmar äro sysselsatta med mycket grundliga för- 
arbeten till en publikation, som torde vara att i tryck förvänta 
inom IV 2 ä 2 år — »P. B:s äldste matrikel (aren 1779 — 1808)» 
eller under annan snarlik titel. 

Det nu föreliggande arbetet öfver Göta P. B. säljes icke i 
bokhandeln, men forskare och samlare kunna genom Klemmings 
antiqvariat erhålla exemplar. 

Å, K, Minnen, En gammal Stockholmares anteckningar (Stock- 
holm 1901) är den titel, hvarmed man, jemte författarens namn, 
försett en särdeles prydlig volym innehållande ett urval af upp- 
satser och verser författade af förre kamreraren vid Allmänna 
barnhuset i Stockholm Johan Fredrik Fröléen, som föddes 
i8i2 och afled 1899. Hans lefnadslopp skildras, till någon del 
efter hans egna anteckningar, af utgifvaren, en slägting, och alla 
som känt den bortgångne instämma säkert i utgifvarens vackra 
omdöme om honom. Fröléen var originel, men förbindligt artig 
och sympatisk, sä att man mindre fäste sig vid hans likgiltighet 
för yttre prydlighet m. m. Hans personhistoriska meddelanden 
gälla skalderna Ingelman och Bellman, Thomas Thorilds son 
Ivar Thor, anstäld som lärare i tyska skolan i Stockholm, men 
som sådan slutligen omöjlig, Du Puy och andra teaterpersoner, 
samt Stockholmsoriginaler och lärare vid tyska skolan, m. fl. Digitized by Google 174 

Förf. synes hafva saknat kännedom om att kyrkoherden i tyska 
församlingen, dr Ludeke, 1834 utgaf handlingar rörande den 
olycklige Thorild och till dennes försvar. Thorild afled 1835 
€fterlemnande enka, dotter och två söner. Det porträtt af 
Fröléen, hvilket åtföljer hans »Minnen», är taget i hans sena 
ålderdom och föga ägnadt att gifva föreställning om hans blida 
och skalkaktiga utseende som yngre eller medelåldrig. 

K. F. ir—r. Kristinehamns torkas böcker I. Vigda 1645-— 1683. ^^^^ 
biografiska anteckningar af Helmer Lagergren, Postexpeditör. 
Kristinehamn. J. L. Grundels Boktryckeri 1901. 8:0 38 sid. 
Pris I krona. 

Denna publikation, af den flitige forskaren på det person- 
historiska området, Helmer Lagergren, är egnad att väcka det 
allra största uppseende bland den för slika ting intresserade all- 
mänheten. Titeln säger redan tydligt nog hvad som är fråga 
om. Vi stå här inför ett arbete af samma art som F. C/, Wran- 
gels T>S:t Nicolai kyrkas i Stockholm Vigselbok i6o() — 1700* och 
W, Bergs ^Christine kyrkas böcker^, Utgifvaren har användt 
samma metod som Wrangel, nemligen att sä vidt möjligt ur 
andra tillbuds stående källor i noter lemna upplysning om de i 
sjelfva texten förekommande personerna och har i detta hänse- 
ende lyckats alldeles förträffligt. Anmälaren är viss om att hvar 
och en, som tagit kännedom om detta första häfte icke skall 
tveka att förskaffa sig de följande. Redaktionen är omsorgsfull, 
noterna i de flesta fall mycket upplysande, trycket är spatiöst 
och stilen läslig; det hela gör ett utmärkt godt intryck. 

a B, Svenska skriftprof från Erik den Heliges tid till Gustaf IHrs, 
efter original i riksarkivet och k. biblioteket i ljustryck utförda 
vid generalstabens litografiska anstalt. 

Första häftet. Medeltiden, 25 pl. med 39 skriftprof i bok- 
tryck återgifna af Emil Hildcbrand, Algcrnon Börtzell och 
Harald Wieselgren. 1894. 

Andra häftet. Nyare tiden, 29 pl. med 128 skriftprof, efter 
urval och med text af Emil Hildebrand, 1900. 

Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. Digitized by Google 175 

Under de senare åren har man härstädes börjat utgifva foto- 
grafiskt trogna afbildningar af handskrifter från äldre tider och 
dcrigenom sökt väcka intresset för och underlätta studiet af dy- 
lika handlingar. Sålunda utgafs 1891 en samling handskriftprof 
från 1500, 1600 och 1700-talen till tjenst vid öfningar i hand- 
skriftläsning, närmast afsedd för studerande vid Lunds universi- 
tet, men användbar för en hvar nybörjare. Af vida större om- 
fång och värde är nu föreliggande arbete, som är synnerligen 
fbrtjent af Svenska autografsällskapets ledamöters intresse; sär- 
skildt från två synpunkter sedt är detsamma af betydelse, icke 
blott för autografsamlare utan äfven. och i större grad, för hvar 
och en som tänker egna sig åt arkivforskning. Man kan nem- 
ligen genom studium af de karakteristiska stilprof från oHka ti- 
der, som meddelas i detta arbete, vinna en viss erfarenhet och 
insigt vid bedömandet af en handskrifts ungefärliga ålder; och 
vidare lemna ifrågavarande samlingar ett rikhaltigt material för 
öfningar i konsten att tyda äldre handlingars skriftspråk. 

Det är i synnerhet i detta senare hänseende som arbetets 
förra hälft är af betydelse. Ett till detta planschhäfte hörande 
texthäfte innehåller nemligen ett fullständigt och noggrannt åter- 
gifvande i boktryck af de afbildade handskrifterna med åtskilli- 
ga upplysningar om alla i skrifterna förekommande förkortningar 
förklarade och med kursiv stil utmärkta. Då, såsom bekant, 
medeltidsskriften i allmänhet under långa tider höll sig likformig 
och i påfallande grad regelbunden samt de i stor utsträckning 
använda förkortningarna synas hafva utförts efter vissa, gifna reg- 
ler, böra de här meddelade handskriftprofven blifva till stor nytta 
för den, som önskar vinna färdighet att tyda medeltidens skrift- 
språk. För att bereda lämpligt material till öfningar hafva ut- 
gifvame sökt att i möjligaste mån meddela afbildningar af hela 
sidor eller fullständiga urkunder. Första häftet innehåller prof 
på bok- och handskrifter från midten af i loo-talet till 1400-talets 
stat med mellanrum af 25 — 50 år. N:r i utgöres af ett gåfvo- 
bref af danske konungen Erik Emune till Lunds domkyrka, ut- 
färdadt den 6 januari 1135, och uppgifves vara det äldsta beva- 
rade i norden utfärdade bref. N:r 2, ett bref af erkebiskop 
Stephan i Upsala, förskrifver sig frän 1160-talet och är det äld- 
sta nu bevarade i Sverige utfärdade bref. Vidare hafva bref 
meddelats från följande konungar eller regenter, nemligen: Knut 
Eriksson (ett af de äldsta i Sverige utfärdade konungabref, från 
något af åren 1 167— 1 185), Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Digitized by Google 1/6 

Eriksson, Karl Knutsson och Sten Sture d. ä. (ett af de äldsta 
bevarade sköldebref, utfärdadt för Lasse Halvardsson d. 22 aug. 
1482). Bland märkligare autografer finna vi sådana af den he- 
liga Birgitta >en egenhändig uppteckning af de ord hon förnam 
i sitt inre, när hon betänkte hvad svar hon skulle gifva Guds 
vänner i Sverige, hvilka genom henne rådsport himlen, huru de 
skulle ställa sig under resningen mot konung Magnus>; af Hem- 
ming Gad till riksens råd i Sverige dat. Rom d. 4 juni 1498 
(Gads stil säges vara en af de mest svårlästa under Sveriges 
medeltid); af vadstenamunken, sedan biskopen i Westerås Peder 
Månsson; af domprosten, sedan biskopen i Linköping Hans 
Brask och dennes bekante sekreterare Hans Spegelberg, med 
flere. Bland de öfriga urkunderna må påpekas prof på notariats* 
attester, från 1420; prof på synnerligen starka förkortningar i 
latinsk skrift, från 1433; ^^ ^f ^^ äldsta i riksarkivet forvarade 
på svenska skrifna urkunderna, från 1344. Äfven meddelas en 
afbildning af den ryktbara Kalmar-unions-akten 1397. Slutligen 
må onmämnas att utgifvarne vid urvalet af bokhandskrifter sökt 
få representerade dels olika tidpunkter från 1280- till 1490-talet, dels 
ock några af k. bibliotekets vigtigaste serier såsom lagarna, le- 
genderna, rimkrönikorna, eufemiavisorna och uppbyggelselittera- 
turen. 

Hvad åter arbetets senare del angår, kan densamma till följd 
af rent faktiska omständigheter icke utgöra ett undervisnings- 
material i paleografi af samma betydelse som den förra delen; 
detta naturligtvis beroende på den oerhörda mängd af stilar, 
ofta slarfviga och svårtydda, som under nyare tiden med dess 
billigare skrifmaterialier uppkommo. Likväl bör äfven detta 
häfte kunna blifva till någon nytta för en nybörjare i hand- 
skrifttolkningens konst och skulle otvifvelaktigt hafva blifvit 
det i väsentligt högre grad, derest af skriftprofven meddelats 
hela sidor eller åmiinstone större delar, än som skett, samt de 
afbildade skrifterna i det åtföljande texthäftet återgifvits med van- 
liga typer; detta senare har nemligen underlåtits utom i ett par 
undantagsfall. Deremot lemnar detta planschhåfte, som på 29 
blad meddelar icke mindre än 120 skriftprof, en synnerligen 
instruktiv öfversigt i fråga om skriftens utveckling under den 
nyare tiden, särskildt i det kungliga kansliet, men jemväl hos 
enskilda skribenter. Häftets hufvudsakliga betydelse ligger så- 
lunda deri, att detsamma vill tjena som ledning vid bedömande 
af en odaterad handskrifts ungefärliga ålder, ja tilläfventyrs äf- Digitized by Google ven bestämmandet af en viss handstil ; och från denna synpunkt 
sedt har häftet säkerligen ett synnerligt värde. För autograf- 
samlare har dessutom detta häfte sitt särskilda intresse, då deri 
meddelas handskriftprof och namnteckningar af ett stort antal 
märkliga svenskar; såsom af våra förnämsta konungar från Gustaf 
Wasa till och med Gustaf III, samt af omkring lOO statsmän, 
prester, vetenskapsmän, krigare, arkivmän och lärde. I det 
hithörande texthäftet lemnas en förteckning öfver alla dessa 
skriftprof med data och en del upplysningar äfvensom namn- 
register. Hvilken vigt denna arbetets senare del har för hvar 
och en, som intresserar sig för autografer, torde här ej närmare 
behöfva angifvas. 

Plancherna äro synnerligen väl utförda vid Generalstabens 
litografiska anstalt och lemna i allmänhet intet öfrigt att önska 
i fråga om tydlighet. 

Hvarje del säljes särskildt för 15 kr.; köpare af båda er- 
hålla dem till 25 kr. y. R, Svenska porträtt i samlingar vid 
Upsala universitet. 

Med föreliggande häfte af Personhistorisk Tidskrift följa tvenne 
ark af den utlofvade, beskrifvande förteckningen öfver Upsala universi- 
tets porträttsamlingar, omfattande icke blott de i universitetets konst- 
samling och i universitetshuset förvarade porträtt utan äfven sådana, 
som tillhöra de olika institutionerna och nationerna samt de i uni- 
versitetsbibliotekets samlingar förvarade målade, ritade eller klippta 
porträtt. Författare är e. o. amanuensen N. Sjöberg, som till redak- 
tionens förfogande ställt det värdefulla manuskriptet. Denna publika- 
tion förses med egen paginering och afslutas med första häftet af näst- 
kommande årgång, då äfven omslag, särskildt titelblad, författarens 
f^^etal samt konstnärsregister komma att bifogas. 

Arbetet är mycket rikt illustreradt. De nu utgifna arken prydas 
i texten af fyra af bildningar samt åtföljas af 11 helsidesplancher i 
denoa tidskrifts vanliga format. Till de följande arken höra fem bil- 
der i texten samt 21 helsidesplancher. 

Att denna dyrbara publikation kunnat utgifvas i förening med 
Personhistorisk Tidskrift är till största delen beroende af ett storartadt 
mecenatskap. Dels hafva till de dryga kostnaderna för illustrationer 
m. fl. extra utgifter bidragit herrar: Grosshandlaren Axel Abramson 
{\oo kr.), Öfverstekammarjunkaren Frih, C, C:son Bonde (150 kr.), 
Ofrerstekammarjunkaren Grefve N, Brahe (100 kr.), ryske Legations- 
sekreteraren M. v. Meck (100 kr.), Bruksegaren C v. Plåten (50 kr.), 
Generaldirektören Grefve F. Wachtmeister (100 kr.), Grosshandlaren Digitized by Google 178 

P, M, lllkström (50 kr.), Envoyén G re/ve H, Wrangel (\oo kr.)» dels 
hafva en del äldre klichéer med stort tillmötesgående ställts till redak- 
tionens förfogande af: red. för lOrd och Bild» samt af förlagsbok- 
handlarne: H. Geber, I. Haeggström och P. A. Norstedt & Söner, till 
hvilka samtliga redaktionens tacksägelse här må uttalas. En del nya 
klichéer samt fotografier hafva dessutom bekostats af Sällskapets 
skattmästare och sekreterare. 

Red, Frågor. 

3. Finnes något porträtt af rikshistoriografen Anders Schönberg 
(f. 1737, t 181 i) och hvar? —v. 

4. I början af 1800-talet var en fru v. Stierneman, född Sasse, 
medlem af Musikaliska Sällskapet i Norrköping, enligt säll- 
skapets matrikel. Hon finnes ej upptagen i Stiememanska 
stamtaflan i Svenska Adelns Attartaflor och ej heller i släkten 
Sasse i Svenska Ättartal VI. Kan någon lemna upplysning 
om hennes förnamn, föräldrar och man? — r — 

5. I Anreps Svenska Adelns Ättartaflor förekommer ett utförligt 
släktregister öfver förfäderna till kh. Kristoffer Af agnt (Grip) 
i Elghult samt till dennes frände, adlad Gyllengrip, 

Frågas, om någon genealogisk forskare kunde uti denna 
tidskrift meddela några mera pålitliga källor för nämnda släkts 
historia än riddarhusgenealogierna? Intresserad, 

Frågor angående riksvapnet? 

1. Finnes det stadfästade tvenne fullständiga riksvapen /// ji&rr^, 
med mantel och alla ordnar och ett mindre^ med sköld hållare 
och endast serafimerorden r 

2. Ar korset i vapnet ett ^kors> eller endast två skiljelinier? 

3. Kan ett vapen med endast tre kronor anses som riksvaj>en? 

4. Tillhör valspråket riksvapnet? 

5. H vilken typ på vapnet och kronan är den bästa att använda 
(Erik XIV:s, Johan III:s eller Fredrik I:s)? 

6. Skola sköldhållarne hafva till- eller frånvända hufvuden? 
Äro deras klor förgyllda? 

7. Bör vasen hafva 15- eller 1700-talets typ? 

8. Äro kronbottnama i Sveavapnet cinnober- eller purpurfargade? 
eller äro de af fältels färg? 

9. Skola Götavapnets strömmar bibehållas? Digitized by Google 179 Frågor angående Bernadotteska vapnet Är skölden klufven och venstra faltet deladt? 

Med eller utan Carlavagn? 

Örnen svart? med ut- eller nedslagna vingar? 

Skall den i örnens klo hållna »åskan» vara med eller utan 
viggar? 

Skall bron hafva två torn och tre spann? 

Är bron röd eller grå? 

Går strömmen åt höger eller venster? 

Skall den blå. bottnen synas under brospannen? 

A. Z. Kongl. Skogs- och Jägeristaten. II. Med anledning af det först 
i 2:a häftet af Personhist. tidskr. 1901 synliga meddelandet om den 
Qya delen af nämnda biografiska arbete, underrättas subskribentema 
härigenom att priset ej heller denna gång kan sättas lägre än la 
kronor, då nämligen afslutningsdelen blir lika omfattande som sin 
föregångare. Härom har också i pressen meddelande gifvits efter det 
att notisen till red. af Personhist. tidskr. inlämnades. 

H, Szs. Rättelser och tillägg: 

Sid. 31 rad ii appifrän står Henrietta, /äs Henrica. 
» 85, Hfiradshöfding Michael Eurenius Héijer afled 1756 ^/i (enl. handl. å 
KeDgis). 

> 94 rad 10 uppifrån står Ilenola, läs Ilmola. 

> > > 18 » > Tian, > Tim. Digitized by Google i8o Svenska Autograf-Sällskapet 

1901. 

Sedan föregående häfte (III: 2) af Personhistorisk tidskrift utkom, 
hafva följande personer ingått såsom ledamöter i Svenska autograf- 
sällskapet: 

Ständige ledamöter: 

Delegationen för de AntelUka samlingarne. Helsingfors. 
Mtfrner, /C. A. G. Grcfve, Godsegare, Amanuens. 

Ärligen betalande ledamöter: 

Afzelins, C. A . Disponent. Norrköping. { Lindstedt, A. F., Kamrerare. 
Anjon, A, F. K,, vice Häradshöfding. | Ling, A., Tandläkare. 
Bennet, J, E. F., Friherre, Löjtnant. 1 Millqvist. K, Redaktör. Örtofta. 

Bergmanson, G. E., Kontrollör. Hel- 
singfors. 

Blom, E.y Kamrerare. Ving&ker. 

Bonde, G. A., Grefve, Godsegare. Thele- 
borg. 

Carlheim-Gyllensköld, S. V. G., Ama- 
nuens. 

Crentz, E. J. G., Friherre, Löjtnant. Ohlson, O., Revisor. 

von Otter, C. F., Friherre, Advokat- 
fiskal. 

Oxehnfwnd, B, F. O., f. d. Löjtnant- 
Umeå. 

Oxenstierna, S. E. C, f. Wallenberg. 
Grefvinno, Sirishof. 

Palm, A. A. £"., Regementsintendent. 
Sollefteå. von Dardel, G. F. N., Student. Up- | Philipson. C. O., Godsegare. Marieborg, 

Ramel, J/., Friherre, Godsegare. Hvi- 
derup. 

Ringins. E. S. E., v. Häradshöfding. 
Malmö. 

von Schinkel, B. 5., v. Auditör. 

af Sillen, E. O. G., Kammarherre. 

von Stedingk, C. E. 5., Friherre, Kam- 
marherre, Gäringstorp. sal a. 

De Geer, J.-J. G., Friherre, Amanuens. 

De la Gardie, y. C, Grefve, Kammar- 
herre. Gefle. 

Eckerbom, H. 6*., Juris stud. Wexiö. 

Ekström, /'. IV., f d. Expeditionschef. 

von Essen, A. A'., Friherre, Kammar- 
herre. Helliden. -Grönblad, C. A.. Biblioteksamanuens. | Tigerschiöld, H. E., Kanslisekreterare. 
Gyllenkrok, A. T. G., Friherre, Kam- j af Ugglas, F. a, Friherre, Löjtnant. 

marherre. Bjömstorp. | SnesUngeberg. 

Hamilton, G. J/., Grefve, Godsegare. | Wahlund, y., Boi^mästare. östhammar. 

Hedensberg. j Wennberg, C, Doktor. Wexiö. 

Hougberg, E., Öfverläkare. Pitkäniemi. | WennerstrÖm, J. V., Apotekare. 
Ihre, B. J. A., Löjtnant, Godsegare. \ Wexiö. 

Ekebyhof. I Wernstedt, H., Löjtnant. 

Kuylenstjerna, A. J. C, Kammarherre. I Wrangel, F.^ Grefve, Kansliråd. 
Ktisel, E. H., Amanuens. I Åhrberg, C, H., vice Häradshöfding. 

Lawski, y., Konsthandlare. Norrköping. Digitized by Google Acrel, Johan Gustaf. F. 1743, professor 1 praktisk medicin 
▼id Upsala Universitet 1788, d. 1801. 

Bröstbild fas t v., pudrad peruk, blägrä ögon. Buteljgrön rock med dubbla 
kragar och tvä rader oknäppta guldknappar, ljusviolett vlist med tygknappar, hvit 
halsduk och krås. Mörk bakgrund. Pä baksidan: Prseceptorem Optimum deli- 
neatnm curavit pietas Discipuli, — mäladt af Johan Ahlberg 1792. 

Olja, 68 X 54 ctm. af Johan Ahlberg. Universitetshuset 

Acrelius, Israel Erici. F. 1540, kyrkoherde i Ununge 1575, 
i Öster-Åker 1590, d. 1627. 

Bröstbild fas t h., kal hjässa, gulhvitt här vid sidorna, bruna ögon, gulhvitt, 
spetsigt helskägg. Pipkrage, svart dräkt, mörk bakgrund. — Pä baksidan : Kyrckio- 
herde i öster Åker 1590. Israel Eric Acrelius. f. 1540. f 1627. 

Olja, 61 X 47 ctm. Gäftra af Doktorinnan J. L. Akrel. Magasinerad. 

Acrelius, Israel, F. 17 14, prost öfver svenska församlingen i 
Amerika 1749, kyrkoherde i Fellingsbro 1758, d. 1800. 

Bröstbild fas t h., pudrad peruk, bruna ögon. Svart dräkt, prestkrage. 
Mörkt brunröd bakgrund. — Pä baksidan: Probst i Fellingsbro 1759. Israel 
Acrelius. f. 1714. f 1800. 

Olja 62 X 47 ctm. Gäfva af Doktorinnan J. L. Acrel. Magasinerad. 

Acrelius, Johannes Johannis^ F. 1676. Kyrkoherde i öster- 
Äkcr 1711, d. 1718. 

Bröstbild fas t. v. Brunt, i hjässan benadt och öfver öronen nedfallande 
hlr, bruna ögon. Svart dräkt, prestkrage. Brun bakgrund — Pä baksidan: 
Kyrkioherde i öster Åker 171 1. Joh: Acrelius. f. 1676. f '7 18. 

Olja, 61 X 47 ctm. Gäfva af Doktorinnan J. L. Acrel. Magasinerad. 

Acrelius, Johannes Olat. F. 1634, kyrkoherde i Öster-Åker 
1676, d. 1709. 

Bröstbild fas t v., tunnt grätt i hjässan benadt och öfver öronen nedfallande 
här, bmna ögon, tunnt grätt helskägg. Svart dräkt med prästkrage. Brun bakgrund. 
— Pä baksidan: Kyrkioherde i Öster Åk... 1666. Joh: Acrelius. f. 1634. 

t 1709^ 

Olja, 61 X#7 ctm. Gäfva af Doktorinnan J. L. Acrel. Magasinerad. 

Acrelius, Olof IsraelL F. 1569, kyrkoherde i Öster-Äker 
1627, d. 1646. 

Bröstbild, fas t. v., brunt, i pannan rundklippt, öfver öronen nedhängande 
här, bmna ögon, brunt helskägg med tunna gula mustacher. Svart dräkt, pip- 
krage. Mörk bakgrund. — Pä baksidan: Kyrkioherde i öster Åker 1628. Olof 
VstmtÅ Acrelius. f. 1569. f 1646. 

Olja, 61 X 47 ctm. Gäfva af Doktorinnan J. L. Acrel. Magasinerad. 

Adelcrantz, Carl Fredrik, F. 17 16, öfverintendent 1757, fri- 
herre 1766, d. 1796; arkitekt 

Upsala univirs. sv. pcrträitsami, i Digitized by Google Bröstbild, profil t. ▼.. sidohlret i lockar öfver öroDen, bakh&ret nedhlngande 
på halsen och omknutet af ett band, bar hals. P& afskärningen I. T. S. Om- 
skrift: Carolus. Frid. L. B. Adelcrantz. 1767. Kring kanten en lagerkrans. 

Svartmålad gipsmedaljong af Johan Tobias Sergel, 58 ctm. i diameter. Konst- 
museet Se Göthe: Sergels portrSttmedaljonger. Reproducerad i Göthe: Sergel. 

Adlerbeth, Gudmund Göran, F. 17 51, riksantikvarie och kgl. 
handsekreterare 1778, kansliråd 1787, statsråd i8o9->i8i5, d. 1818; 
skald. 

Bröstbild, profil t. ▼., knoUrigt här, bar hals. Under afskXmingen: Sergel 

f. 1783- 

Gipsmedaljong utan upphöjd kant, 49 ctm. i diameter af Johan Tobias 
Sergel. Magasinerad. 

Samma medaljong men utan signatur och med upphöjd kant, 64 ctm. i 
diameter i universitetshuset. Den ena af medaljongerna ur Stjemeldska dona- 
tionen. Jfr Göthe: Sergels porträitmedaljonger. Reproducerad i Sandberg och 
Cardon: Galleri af utmärkta svenska lärde. 

Adolf Fredrik. F. 1710, kung i Sverige 1751, d. 1771. 

Höftbild, fas t. v.; i högra handen håller han en kommandostaf stödd mot 
ett bord, den venstra behandskade, som häller högerhandsken, sträcker han fram 
mot äskädaren. — Pudrad peruk, silfvertygsdräkt, värja, blä kronströdd hermelins- 
fodrad mantel med serafimerkrachan, om halsen nordstjäme-, svärds- och serafimer- 
kedjoma. Till höger bord med blä duk, pä hvilket ligger en bok och hertiglig 
krona pä blä guldbroderad kudde. Palatsinteriör med rödt draperi. 

Olja 147 X 117 ctm. af Lorenz Pasch d. y. Universitetshuset. 

Bröstbild, fas t v., stödjande högra handen pä en kommandostaf. Guld inlagd 
rustning, hvit spetshalsduk, purpurOirgad, kronbeströdd, hermelinfodrad mantel, 
sammanhållen öfver bröstet af en agraff; serafimerband. Blägrä bakgrund. — 
Pä baksidan: Biörck copie 1745. 

Olja, 72 X 55 ctm., kopia af Jakob Björck efter Gustaf Lundberg. Univer- 
sitetshuset. 

Bröstbild, fas t. v., harnesk, blä rock med silfverbroderier, nedviken bvit 
krage och serafimerkrachan, serafimerband, svart halsduk, hvitt kräs; om ryggen 
blä kronströdd hermelinsfodrad mantel. Blå och brun bakgrund. 

Pastell, 73 X 55 ctm. af Gustaf Lundberg. Konstmuseet. Testamenterad af 
baron A. L. Sljcrneld. 

Afzellus, Adam. F. 1750, e. o. professor i materia medica och 
diaetiken vid Upsala universitet 181 2, d. 1837. 

Bröstbild, fas t. v., sittande pä en stol, hvars rygg är vänd mot åskådaren^ 
och med högra armen stödd öfver denna. Tunnt gulgrätt här, sammanknutet i 
nacken med en svart rosett, blä Ögon. Grön dräkt, spetskräs och spetsman- 
chctler. Olivfärgad bakgrund. 

Ofullbordad oljemålning, 76 x 65 ctm, af C. F. von Breda. Vestgöta nation. 

Afzelius» Johan, F. 1753, professor i kemi vid Upsala univer- 
sitet 1784, d. 1837. 

Bröstbild, profil t. h., bakätstruket pä ryggen nedhängande här, bar hals, 
Pä afskärningen: 1828 Thoman F. 

Gipsmedaljong, förgyld relief pä svart boUen, omgifven af en slät upphöjd 
träinfattning, 53 ctm. i genomskärning, af Ernst Philip Thoman. Geologiska 
institutionen. 

Bröstbild, fas t. h.: uppstruket öfver öronen lockigt brunt här, blä Ögon. 
Grön rock med guldknappar och brun sammetskrage, hvit halsduk och skjorl bröst. 
Blägrön bakgrund. 

Miniatyr, 6,1 x 5 ctm., i guldinfaitniog; pä baksidan guldmonogram: I. A. 
Konstmuseet. Gäfva af Hofsekreterare G. Lundblad. Digitized by Google Afzelius, Pehr v. F. 1760, professor i theoretisk och praktisk 
medicin vid Upsala universitet 1801, adlad 1815, d. 1843. 

Bröstbild, fas t b., grått rufsigt b&r, blå ögon. Grön rock med nordstjernan 
i knapphålet, bvit vftst med uppstående krage, fadermördare, hvit balsduk, veckadt 
krås. Bakgrund: rumsinteriör, till böger tre böcker på en hylla. Nederst i högra 
hörnet: P. KrafH, 1808. 

Olja, 65 X 57 ctm. af Pehr Krafft d. y. Universitetshuset 

Bröstbild, profil t. v. med kalott och bar hals. Deröfver: Pehr von Afzelius; 
nnder afskftmingen: Göthe ft. Upsala 1835. 

Bronserad gipsmedaljong med upphöjd kant, 65 ctm. i diameter af Erik 
Gustaf Göthe. Vestgöta nation. Samma medaljong med likadan signering, men 
med namnet på kanten, eges af Upsala Gillesällskap. 

Agrrelly Karl Magnus, F. 1764, lektor vid Vexiö gymnasium 
1794, kyrkoherde i Skatelöf 1805, d. 1840; orientalist. 

Bröstbild, fas t. h., hvitt öfver öronen nedhängande hår, blå ögon. Svart 
drikt, prestkrage, nordstjämeorden. Olivfärgad bakgrund, öfverst till venster: 
Tb. Doct. C. M. Agrell i Skatelöf. 72 år gammal. 

Olja, 61 X 50 ctm., af löjtnant Angerstein. Smålands nation. 

Almériy August Teodor. F. 1833, professor i medicinsk och 
fysiologisk kemi vid Upsala universitet 1861, generaldirektör i medi- 
cinalstyrelsen 1883. 

Bröstbild, fas t. v., tunnt svart bår, bruna ögon, bruna mustacher och mörkt 
grispTingt helskägg. Svart hvardagsdräkt Bli^g^rön bakgrund Signerad t. v. 
Am. Lindegren 1076. 

Olja, 72 X 65 ctm., af Amalia Lindegren. Göteborgs nation. 

Almqvist, Erik Jonas. F. 1729, lektor i Gefle 1766, kyrkoherde 
i Vendel 1774, kyrkoherde i Tierp 1789, professor i dogmatik vid 
Upsala universitet 17Q0, d. 1808. 

Bröstbild, fas t. h.; hvit peruk, blå ögon. Svart dräkt, prästkrage, nord- 
stjämeorden. Bakgrunden mörk oliv. Bakpå, på spännramen: px Viertel 1805. 
Olja, oval, 69 X 55 ctm., af Carl Viertel. Universitetshuset. 

Anjou, Lars Anton. F. 1803, professor i kyrkohistoria vid 
Upsala universitet 1845, statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet 
1855, biskop i Visby 1859, d. 1884. 

Höftbild, sittande fas t. v. Hvitt hår, benadt på venstra sidan, hvita poli- 
soDger, blå ögon. Prästdräkt med biskopskors, nordstjämeorden om halsen och 
krachan. Sitter i en blågrön, stoppad länstol, stöder venstra armen på ett bord 
ned rud duk och håller en bok i högra handen. Blågrå bakgrund. 

Olja, 108 X 86 ctm., af Carl Gustaf Holmgren. Uplands nation. 

Annerstedt, Claes. F. 1839, bibliotekarie vid Upsala univer- 
siteUbibliotek 1883. 

Bröstbild, fas t. h., kal hjässa, gråsprängdt hår vid sidorna, blå ögon, glas- 
ögon, gnlbmna mustacher och gråsprängdt spetsigt helskägg. Svart frack med 
aniversitetskrage, hvit väst, nervikt krage med hvit rosett, nordstjärneordens 
krachan* om halsen nordstjärneorden, på kedja tre små ordnar. Blågrå bakgrund. 
Signatur till venster: Axel Tungstedt. 

Olja, 80 X 62 ctm., af Axel Jungstedt, mäladt 1899 på beställning af univer- 
sitetsbibliotekets tji&nstemän. Universitetsbiblioteket 

Annerstedt, Daniel. F. 1721, teologie adjunkt vid Upsala 
aniversitet och pastor i Börje 1760, teologie professor 1770, d. 177 1. Digitized by Google Midjebild, fts t v., med högra banden stucken innanför västen. Hvit perak, 
blä ögon. Grä rock, ljus uppknäppt brokadväst, hvit halsduk, spetskrås, öfrer 
ryggen och under högra armen bl& mantel. Pä baksidan: 

Daniel Annerstedt Anno ^tatis XXXVIII. 

NuUius illatam tolerans vim infero nulli Quisque sui juris sit sim & ipse 
mei Nat: d: 7. Ma MDCCXXI. 

Scolac Wexion. adscns = XXXI 

Acad. Ups: adsociat = XL V 

Ph: Mag: Panegyrista = Ll 

Theol. Adj. Upsal = LXI 

Past. &. Pr. Börj idemque felici tboro junctus Nobilissimse Virgini Ebbae 
Humble Eodem hoc anno MDCCLXI. 

Skänkt af Magistrarae Hrr Rudolf och Thure Annerstedt Upsala 1830. 

Olja, 82 X 64 ctm. Smalands nation. 

Annerstedt, Rudolf, F. i8oi, rektor vid Upsala högre all- 
männa elementarläroverk, d. 1876. 

Bröstbild, fas t ▼., brunt hår, benadt på venstra sidan, bli ögon. Svart 
frack med nordstjämeorden, fadermördare och hWt lindad halsduk. Gråblä 
bakgrund. 

Olja, 74 X 58 ctm. Uplands nation. 

Anthelia, Christina, F. 1609, gift 1633 ^^^ kyrkoherden i 
Stora Tuna Jacobus Waltheri Giithraeus, d. 1661. 

Höftbild, fas t. h., hällande i högra handen en blomma. Håret tickt af en 
svart och hvit hufva, grå ögon. Svart klädning med rund urringning, kantad 
med en pipad remsa, ofvanom hvilken lintygslinningen sticker upp. Framstickande 
hvita, pösiga lintygsärmar, hvitt förkläde. Om halsen och armledema guldkedjor, 
ringar på högra handens ring- och lillfingrar. Till höger bord med grön duk, 
på hvilket rigger en i rödt bunden bok. Mörk bakgrund; på båda sidorna svart- 
violetta, guldfransade gardiner. Till högerom ansiktet: Actalis suse. 34. Anno 1643. 

Olja, 107 X 77 ctm. Vestmanland — Dala nation. Gåfva af professor J. H. 
Schröder. 

Bröstbild, fas t h.; grå ögon, håret doldt under en hvit och röd hnfva. 
Klädningen, som ej är utmålad, är i halsen rundt urringad och kantad med en 
pipad remsa, öfver hvilken lintygsspetsen sticker fram. Om halsen hvitt snöre 
med ett rundt guldspänne samt guldkedja. Mörk bakgrund. På baksidan: Barbro 
Stigs-dotter på Ornäs gifven af Ak. Kamrer £. Schenson. 

Olja på trä, 15 X 13 Vs ctm. Konstmuseum. Gåfva af Akademikamreraren 
£. Schenson. Antagligen originalporträttet, efter hvilket det föregående sedan Sr 
utmåladt. 

Arckenholtz, Johan, F. 1695, registrator i kanslikollegium 
1735, afsatt 1738, hessisk hofbibliotekarie och hofråd 1746, d. 1777; 
historieskrifvare, partiman. 

Midjebild, fas t. v., stödjande h. armen mot ett bord och hållande ett bref 
i högra handen. Hvit peruk, bruna ögon. Brun rock med vida ärmuppslag, 
gul väst, hvit halsduk, spetskrås och spetsmanchetter. Till höger bord med 
papper och ett brutet kuvert. Olivfärgad bakgrund. På baksidan: HofR&det J. 
Archenholtz. G. Desmarées pinx. 

Olja, 86 X 70 ctm., af Georg Desmarées 1753, och testamenteradt till univer- 
sitetsbiblioleket af Arckenholtz (Se Mscr. UB. Arkivet A i.). Universitetshuset. 
Graverad t af W. C. Mayr, och denna gravyr finnes reproducerad i Wrangel: 
Svenskt pantheon. Kopia pä Gripsholm (N:o 1648). 

Armfelt, Gustaf Mauritz^ baron. F. 1757, öfverstekammar- 
junkare 1783, generalmajor 1790, minister i Neapel 1792, dömd ifrån 
lif, ära och gods 1794, återinsatt i sina värdigheter 1799, tog afsked 
och öfvergick till rysk undersåte 18 10, d. 18 14. Digitized by Google !• 'I!AV AK' KI.MI'»MZ. Digitized by Google bl fvergick till rysk undersått Digitized by Google Upsala Universitet. G. des Marees. 

Johan Arckenholtz. Digitized by Google Digitized by Google Bröstbild, profil t v. Böljande, p& ryggen nedhängande här, bar hals. 
£iDten upphöjd* 

Bronserad gipsmedaljong, 65 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Se 
Göthe: Sergels portrfittmedaljonger. 

ArpU Oskar Adalrik. F. 1824, musiklärare vid Upsala kate- 
dralskola 1855, adjunkt därstädes 1858, anförare för Upsala student- 
kirs allmänna sångförening 1852 — 1872, d. 1890. 

Bröstbild, vänd t. h., uppstruket hår, mustacher, pipskägg, glasögon. Modem 
hvtrdagsdrikt, nervikt krage. Fyrkantig plint, på hvars baksida: T. Lundberg 1894. 

Bronserad gipsbyst, €^ ctm. hög, af Teodor Lundberg. Studentkåren. Samma 
byst i brons på Upsala kyrkogård. 

Aschebergy Rutger v. F. 1621, öfverste 1659, generalmajor 
1664, friherre 1673, fältmarskalk 1678, grefve 1687, d. 1693. 

Knäfigur, fas t v., hållande kommandostafven i högra handen, stödjande den 
venstra i sidan. I hjässan benadt, på axlama nedfallande svart hår, bruna ögon, 
aycket sm& mustacher och pipskägg. Gul, till knäna räckande lifrock, hamesk 
Bcd blått foder och blått axelknäppe, hvit halsduk, om lifvet gult bälte med tofs vid 
vtnstra sidan, väija i gulblätt gehäng, bruna kraghandskar. Bakgrand: bergigt 
landskap. 

Olja, 143 X 122 ctm., hufvudet måladt af David v. Krafft Universitetshuset 
Ulrds donation. Hahr N:o 163. 

Atterbom, Per Daniel Amadeus. F. 1790, professor i teoretisk 
filosofi vid Upsala universitet 1828, professor i estetik och modem 
litteratur 1835, ^' 1855. Skald. 

Bröstbild, profil t. v. Krusigt hår, kort kindskägg, mantel. Kanten upphöjd. 

Gipsmedaljong, 64 ctm. i diameter, af Bengt Erland Fogelberg 181 7. Uni- 
vtrsiteuhuset En replik eges af öfverdirektör Svenson. Reproducerad i Schiick 
och Warburg: Illustrerad svensk litteraturhistoria II: 553. 

Aurivlllius, Samuel, F. 172 1, professor i anatomi och praktisk 
medicin vid Upsala universitet 1756, d. 1767. 

Bröstbild, fas t v.; hvit perak, blå ögon. Blå rock, hvit väst, hvit halsduk 
och krås. Bakgrunden: himmel med moln. — På baksidan: Samuel Aurivillius. 
Nit 1 72 1. Denat 1747. 

Olja, 71 X 56 ctm. Universitetshuset. 

Bsdlter^ Sven. F. 17 13, hofpredikant 1744, kyrkoherde i Sköfde 
1746, domprost i Vexiö 1750, d. 1760. 

Bröstbild, fat t v.; hvit perak, blå ögon. Svart dräkt med prestkappa och 
pRstkra^ OliWIlrgad bakgrand. 

Olja, 71 X 58 ctm. Gestrike-Helsinge nation. Graveradt af J. B. Bemdes. 

Baner, Gustaf. F. 1547, riksråd 1570, halshuggen i Linkö- 
ping 1600. 

Brödbild, fas t b.; kortklippt gulbrant hår, blå ögon, gulbrant spetsigt 
bdskägg. Svart dräkt med snörm åkerier, likadan kappa med uppstående krase, 
pipkrage, om halsen en guldkedja i hvilken hänger ett C'formigt guldsmycke 
Md kläpp af en pironformig pärla, öfverst t. v. Banér-vapnet Mörk bakgrand. 
— På baksidan : Herr Gustaf Baner til Diursholm, Riddare, Sveriges Rikes Råd, 
Hofaarskalk, Legmt til Konung Siffismund i Polen och til Keysar Rudolph i 
Tjddand, SiåthllUre i Esthland, född 1648, halshuggen i Linköping 1600 den 
JoMart 

Olja 49 X 43 ctm., kopia efter ett helfigursporträtt på Sjö. Konstmuseet 
^dpoitrSttet ir reproduceradt i Vadström: Svenska och finska porträtt, kopian är 
gnverad af J. F. Martin. Digitized by Google Beckman» Anders Fredrik, F. 1812, lektor 1 Skara 1841, pro- 
fessor i dogmatik och moralteologi vid Upsala universitet 185 1, biskop 
i Hemösand 1864, biskop i Skara 1875, d. 1894. 

Bröstbild, fts t. b.; brunt bår, benadt p& venstra sidan, bli ögon. Prest- 
dräkt, med kappan öfver venstra armen, biskopskors, nordstjftmeorden. Olirfftrgad 
bakgrund. Signerad nederst till höger: G. U. Troili 1864. 

Olja, 69 X 58 ctm., af Gustaf Uno Troili. VestgöU nation. 

Beckman» CarL Ingeniör vid landtmäterikontoret 1785, sekre- 
reterare i kommersekollegiet och landtmäteridi rektor 1794, d. 1802. 

Bröstbild, fas t. h.; hvit peruk med svart nackrosett, bli ögon, uppnisa. 
Grön rock, röd vttst, hvit nervikt spetskantad krage, hvit halsduk och kris. 

Akvarell, 8,s x 7,1 ctm. Upsala universitetsbibliotek. 

Bellman» Johan Arndt, F. 1664, professor i romersk vältalighet 
och poesi vid Upsala universitet 1699, d. 1709. 

Bröstbild, fas t. v.; svart allongepemk, bruna ögon, mycket smä svarta 
mustacher. Hvit halsduk, brun, grönfodrad mantel. OlivfUrgad bakgrund i m&lad 
svart oval. På baksidan: Joh: Ar: Bellman, f I709- 

Olja, 83 X 66 ctm. Universitetshuset. 

Bröstbild, kroppen i profil t. v., ser öfver högra axeln mot äskldaren. Svart 
allongeperuk, bruna öeon, smä svarta mustacher. Draperad i brun, grönfodrad 
mantel, hvit spetshalsduk. Mörk bakgrund. Till venster upptill: B. Bellman. 

Olja, 80 X 64 ctm., oval af Johan Klopper. Konstmuseet. Det ena af 
Bellmans portritt fans 1739 p& universitetsbiblioteket. 

Bellman, Carl MichaeL F. 1740, sekreterare vid nummer- 
lotteriet 1775, hofsekreterare 1776, d. 1795; skald. 

Bröstbild, fas t. h.; bufvudet något framåtlutadt, pudradt hår med svart nack- 
rosett, blå ögon. Blå rock med Ijusraodiga axelpuflfar, gul väst, hvit halsduk, 
krås. Brungrå bakgrund. På baksidan: Restaurerad 1899 af C. W. Jaensson. 

Olja, 70 X 58 ctm. af Carl Staaflf. Stockholms nation. Se: Schöldström t 
Ord och bild 1895. 

Bröstbild, profil t. v.; bar hals, vinlöf i håret. På halsens afskfirning: 
Sergcll 1787. Hög kant. 

Gipsmedaljong, 64 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Univeisitets- 
huset Sörmlands nation. Se Göthe: Sergels porträttmedaljonger. 

Bröstbild, fas t. v., och bröstbild, profil t. h., på samma blad. Under står: 
Bellman i hans sednaste lefnadsår. 

Bläckteckniog, 8,3 x 12,6 ctm., af Pehr Hörberg. Universitetsbiblioteket 
Bröstbild, profil t. h. inom fyrkantig inramning, på hvars sidor: Cordi-Ingenio. 
Derunder inom inramning, på hvilken två brinnande rökelsekar stå: gråtande 
putti, lyra och mask framför grafvärd med inskrift: Bellman fuit; samt följande vers: 
Så Egen Blidnings konst O Skald I som dig war lämnad, 
Förgäfves söks, och knapt blir någon annan ämnad! 
Du anstack löijets Eld, då brann alt nytt och ungt; 
Så sågs din penna också skuren 
At teckna fänaden i Mennisko-Naturen 
Och trycka Bacchi hjässa tungt. 
Ja! högt på Rycktets vingar buren. 
En Bellman ha' wi haft . . . och punct 

C. J. K. 1798. 
Målad silhuett, 21,3 x 16,8 ctm. Universitetsbiblioteket 

Benzelius, Erik^ d. y. F. 1675, bibliotekarie vid Upsala univer- 
sitetsbibliotek 1702, professor i teologi 1723, biskop i Göteborg 1726, 
i Linköping 1731, ärkebiskop 1742, d. 1743. Digitized by Google L.ARS Hl \ i : ^1 ; 1 1 . Digitized by Google r. . 'It 


IV 17-: .:. y. 1 . ".- 

A >vjr i tj .1- ,1 ' / - >• Digitized by Google Vestm. Dala nation. G. Lundberc. Lars Benzelstierna. Digitized by Google Digitized by Google Bröstbild, fas t. t.; mörkt, gråspränsdt, lockigt, öfver öronen nedhttngande 
hlr, tnona, gr&sprändga mustacher och gråsprftngdt hakskiig(2[, bruna ögon. Svart 
drikt, prestkappa och prestkrage. Ramsinteriör och mörkgrön gardin till venster. 
Ofrerst: E: Benzelius. 1742— 1743. På baksidan: I. H. Scheflfel. p. 1723. 

Olja* 79 ^ 69 cim., af Johan Henrik Scheffel. Universitetsbiblioteket. 1743 
d. 25 okt skrifves derifrän bref >til Sal. Archi Biskop Doct Eric Benzelii 
tterbhns, at A hans Contrefait til Bibliothequet» (Mser. UB. arkiv E. 7 sid. 269). 
Reph'k pä Gripsholm (n:o 1006), reproducerad 1 Schiick och Warburg. Hl. 
svensk litteraturhistoria. 

Bröstbild, profil t. v.; kalott, vägigt hlr, mustacher och hakskägg. Prest- 
drikt med kappa och krage. Ofverst måladt: Ericus Benzelius Nat: 1675 Den: 1743. 
BroDserad gipsmedaljong, 67 ctm. i diameter. Magasinerad. 

Benzelstiema, Beata Sofia, F. 1758, gift 1776 med kansli- 
rådet Jakob v. Engeström, d. 1820. 

Midjebild, profil t. h.; uppnäsa, stor hårklädsel med lockar, plymer och 
slöja. Klidning med fyrkantig urringning. 

Blyertsteckning, 14,3 X 11,5 ctm. Universitetsbiblioteket. Upsda unirersitet. 

Anders Berch. Benzelstierna, Lars, F. 17 19, professor i grekiska vid Upsala 
universitet 1746, i teologi 1747, biskop i Vesterås 1759, d. 1800. 

Bröstbild, fas t. h.; hvit peruk, blå ögon. Svart dräkt med prestkappa och 
pRstkrage. Blågrå bakgrund. 

Pastell, 73 X 59 ctm., af GnsUf Lundberg. Vestmanland-Dala nation. Oåfva 
af hofmarskalk R. F. A. v. Ehienheim. Digitized by Google 8 

Berch, Anders. F. 171 1, professor i ekonomilagfarenhet och 
statsekonomi vid Upsala universitet 1741, räntmästare därstädes 1770, 
d. 1774. 

Bröstbild fas t. ▼.; hvit peruk, bU ögon. Hrit halsdnk ooh kr&s. Draperad 
i blä rödfodrad sidenmaotel. Blä och brun bakgrund. Afbildning se sid. 7. 
Olja, 80 X 63 ctm. Universitetshuset. 

Berg, /. A., Stadsmäklare. 

Bröstbild, profil t. b., knoUrigt h&r, fadermördare, lindad halsduk. Under 
st&r: J. A. Berg, Stadsmäklare. Nederst i venstra hörnet: Rit af O. Wallgren. 
Bl3rertsteckning, 15,9 x ii,* ctm. af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket 

Bergenhielm, Johan, F. 1629, professor i historia vid Upsala 
universitet 1661, adlad 1668, protokollsekreterare i rådskammaren 
1677, landshöfding i Upsala s. å., hofkansler 1693, friherre 1694, 
d. 1704. 

Bröstbild, fas t v.; mörkbrun allongeperuk, bl&grå ö£on, hvit spetshalsduk; 
draperad i gräviolett mantel. Ol i vfärgad bakgrund. Bakpå pa spännramen: Hof- 
canzlern Bergenhjelm. 

Olja, oval, 51 X 43 ctm. Konstmuseet Uppsattes 17 14 pä Universitets- 
biblioteket (Mser. UB. Arkiv E. 3. sid 345). 

Bröstbild, fas t h.; svart allongeperuk, blä ögon, mycket smä svarta 
mustacher. Gul uppknfippt rock, stor hvit halsduk, blä mantel med guldbroderier. 
Mörk bakgrund. Pä baksidan: Aetatis 73. Anno 1700. 

Olja, oval, 86 X 65 ctm., af Hans Hysing. Se Hahr: David v. Krafft s. 119 
och bref frän Bergenhielm till vice bibliotekarien Enberg 1701 "/r* (UB. Arkiv A. 7). 

Bergfalk, Per Erik. F. 1798, professor i juridik vid Upsala 
universitet 1838, d. 1890. 

Äldre man med framätlutadt bufvud, biöstbild, fas t v., med grätt här, 
benadt pä venstra sidan, hvita polisonger och blä ögon. Svart drttkt, fadermör- 
dare, lindad hvit halsduk, hvitt skjortbröst, i hvilket sitter en kräsnäl med en 
perla. Mörkbrun bakgrund. Signerad till höger: C. F. Staaff p. 1853. 

Olja, 75 X 63 ctm., af Carl Theodor Staaf. Stockholms nation. 

Kopia af föregäende, signerad C. G. Hn 88 Copt 

Olja, 76 X 63 ctm., af Carl Gustaf Holmgren. Universitetshuset. 

Bergklint, Olof. F. 1733, lektor i Vesterås 1774, kyrkoherde 
i Gladsax 1783, d. 1805; skald. {Afbildning se sid, g.) 

Bröstbild fas t h., med högra handen stucken innanför visten, samt trekan- 
tig hatt under venstra armen. Brunviolett rock, brandgul väst, svart band om halsen, 
hvit halsduk, spetskräs och spetsroanchetter. Blägrä bakgrund. 

Pastell, 60 X 49 ctm. Vestmanland-Dala nation. Reproducerad i Schftck 
och Warburg: 111. svensk litteraturhistoria 11:148. 

Bergman, Tor ber n Olof. F. 1735, professor i kemi vid Upsala 
universitet 1767, d. 1784. 

Midjebild en fas. Hvit peruk, blägrä ögon, svarta svenska drikten med 
mantel och rödt sidenskärp, hvit halsduk, spetskräs och spetsmanchetter. Om hal- 
sen vasaorden, i högra handen en pappersrulle. GrägrÖn bakgrund. Signerad till 
höger: Pasch pinx 1778. 

Olja, 68 X 62 ctm, af Lorentz Pasch d. y. Universitetshuset Reproducerad 
i Sandberg och Cardon: Galleri af utmärkta svenska lärde. 

Bröstbild, profil t. v. Kort här, bar hals. Omskrift: Torbem Bergman. Under 
halsens afskäming: Sergell f: 1782. Upphöjd kant Digitized by Google Brooserad gipsmedaljong, 64 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Vest- 
göU nation. Se Göthe: Sergels porträttmedaljonger. 

Samma mdealjong, utan signatur, pä Kemiska och Geologiska institutionerna. 

Bergstrand, Karl Henrik. F. 1800, professor i kirurgi och 
obstetrik vid Upsala universitet 1838, d. 1850. 

Bröstbild, fas t. v.; Ijusbrunt här, benadt pä högra sidan, grä ögon, tunna 
poHsonger. Akademifrack med nordstjämeorden, hvit halsduk och veckadt 
skjortbröst. Bakgrunden mörkt olivf^rgad. 

Olja, 67 X 57 ctm., af Johan Way. Universitetshuset. Vcstaanland^Dala nation. 

Olof BergkUnL 

Bemdes, Christina Ulrika. F. 1788, gift 1813 med prosten 
John Per Craelius i Weddinge, d. 1854. 

MicQebild, profil t b., häret fSst i en knnt pä nacken; empirdräkt. Under 
itir: Fr« Crelint, född Bemdes. 

Svartkritteckning, 12,3 x 7,9 ctm. UniTersitetsbiblioteket. 

Bemegau, P. 

Bröctbildf profil t t., med härpiska. 

MäUd silhnett, 21,9 x I7,a ctm. Universitetsbiblioteket Digitized by Google Berzellus, Jöns Jakob, F. 1779, professor i medicin och Us- 
maci vid medicinska skolan i Stockholm 1807, adlad 181 8, friherre 
1835, d. 1848; kemist. 

Bröstbild, fts t h., sittande rid ett bord med röd duk, pl hvilket htn 
stöder högre trmen. Askbrant, lockigt hir, politoDger, blå ögon. Svart drikt, 
hvit vilst, nordstjämeorden i knapphålet, vasaordens kommendörsband, fader- 
mördare, hvit lindad halsduk. På bordet en bok: >Llrobok i kemi». Bakgnind: 
blågrå vfigg och mörkare dreperi. 

Olja, 82 X 71 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Östgöta nation. Replik af 
portrfttt i Vetenskapsakademien. Reproduceradt i Sandberg och Cardon: Galleri 
af utmärkta svenska Ittrde. 

Bröstbild, profil t. h.; lockigt hår, blå ögon. Svart rock med sammetskrage 
och Nordstjiman i knapphålet, uppstående krage, hvit halsduk. Nederst till 
venster: L. H. Roos i8a6. Under: Jacob Berzelius. 

Akvarell, 15,3 x ii,t ctm., af Leonard Henrik Roos. Universitetsbiblioteket 

Bröstbild t. v.; håret benadt i midten, polisonger, bar hals. Framtill: J. J. 
Berzelius. På baksidan: Fri. Tieck. A. V. F. 1822. Rund plint. 

BroDserad gipsbyst, 62 ctm. hög, af Christian Friedrich Tieck. Magasinerad. 

Beskow, Bernhard v. F. 1796, handsekreterare hos kronprinsen 
1825, adlad 1826, kammarherre 1827, hofmarskalk 1832, friherre 
1843, öfverstekammarjunkare 1861, d. 1868; skriftställare. 

Bröstbild, fas t. v.; brunt knollri^t hår, gråbU ögon, små polisonger. Svart 
dräkt med serafimerstjfirnan i knapphålet, fadermördare och hvit lindad halsduk; 
om halsen guld klockkedja. Svart kappa med rödbrunt foder och krage. Bak- 
grunden mörk oliv. Signerad till venster: O. Södermark pinx 183a 

Olja, 74 X 61 ctm., af Olof Johan Södermark. Konstmuseet Beskows 
donation. 

Bröstbild, fas t. h.; brunt krusigt hår, benadt pä venstra sidan, grå ögon, 
små polisonger. Svart frack med vetenskapsakademiens krage, fadermördare och 
lindad hvit halsduk; nords^ärneorden om halsen och krechan; svart rödfodrad 
slängkappa öfver axlarna. Mörk bakgrund. 

Olja, 74 X 64 ctm. Sörmlands nation. 

Bröstbild t. h.; knoUrigt hår, bar hals. 

Marmorbyst, 57 ctm. hög, af Johan Niklas Byström. Konstmuseet Beskow- 
ska donationen. 

Biberg, Nils Fredrik. F. 1776, professor i praktisk filosofi vid 
Upsala universitet 1810, d. 1827. 

Bröstbild, profil t v.; håret framkammadt, stångpiska, krokig näsa. 
Målad silhuett, 6,t x 5,9 ctm. Universitetsbiblioteket 

Blelke, Thure Gabriel. F. 1684, öfverste för Bohusläns Dragoner 
1717, generalmajor 1719, minister i Wien s. å., riksråd 1727,0. 1762. 
Gammal man, bröstbild profil t. v., med peruk. 
Klippt silhuett, 12 x 15 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Blelke. 

Äldre man, midjebild, fas t v., med gulbrunt, tunnt hår, nedkammadt öfver 
öronen, blå ögon. Svart pelsfodrad rock, underklädnad af röd sammet, öfver hvilken 
skjortan, som är veckad och om halsen sammanhåUes af en gul broderad remsa, 
sticker fram. Händerna hopknäppta öfver bröstet, på högra pekfingret två guldringar, 
den ena med en blå sten, den andra med vapnet: två röda bjälkar i galt fält. 
Mörkgrön bakgrund, öfverst på båda sidorna vapen; till höger två röda bjelkar 
i gult fält, hjälmprydnad af gula och röda plymer, hjälmtäcke i samma f&rger; 
till venster: två gula korslagda förlor i blått fält, hjälmprydnad af två gula kors- 
lagda färlor, blått och gult bjälmtäcke. Digitized by Google •!.\ f.V . rfSnV ! ' k sv. .l'>Kl'M. hll LKhCr). Digitized by Google lO 

^f^rzelluSj Jöns Jakob, F. 177Q. professor i medicin och ht- mac 
183 

stöd 
hvit 
mön 
blåg 

porti 
af u 

och 
vens Berz* 1821 
184: 

dräkt 

om '. 
gruD< 

dont linda* 
släng ska c 
Upsj: 

1717 öronei 
skjortc 
sticker 
den e 
Mörkg 
i gult 
till ve 
lagda * Digitized by Google Upsala Univeusitets Konstmuseum. 
BlELKE(?). Digitized by Google Digitized by Google II 

Olja, 78 X 33 ctm., af flamlXndsk i40O-talsm9fttare. Porlrlttet har förut 
tnsetts föresUUla Ture Eriksson, men mödemeTapnet gör detta omöjligt 

Bilberg, Johan. F. 1646, professor i matematik vid Upsala 
nniversitet 1679, teologie professor 1689, kyrkoherde i Örebro 1692, 
biskop i Strengnäs 1701, d. 1717; filosof. 

Bröstbild, fas t y.; lockigt, p& axlama nedhängande här, blä ögon, mycket 
sml grä mustacher och litet hakskägg. Svart dräkt med stora svarta knappar, 
pristkappa och prästkrage. Mörkgrå bakgrund inom brun, oval inramning. Pä 
baksidan: Johannes Bilberg Anno LXIII Aetatis. 

Olja 86 X 71 ctm. Universitetshuset Porträttet kom 17 14 till universitets- 
biblioteket Se dess arkiv E. 3 sid. 345. 

Bimbaum, Carl Gustaf. F. 1779, löjtnant vid Södra skånska 
kavalleriregementet 1802, majors afsked 1816. 

Ryttarbild, korpulent medelälders man, i uniform och trekantig hatt, galop- 
perar mot fonden och ser sig öfver venstra axeln. Under stär: Löjtnant Birenbom. 
Skånsk dragonem af C S. Bennet. 

Pennteckning, 17 x 15,8 ctm., af Carl Stefan Bennet Universitetsbiblioteket 

BJurzon, Jonas. F. 1810, gammal student, kapitalist, d. 1882. 

Äldre rödblommig man, bröstbild fas t h.; grått hår, blå kisande ögon. 
Svart h vardagsdräkt, hvitt skjortbröst, utvikt krage, svart halsduk, om halsen 
saial guldklockkedja. Blågrå bakgrund. Signerad nederst till venster: Hulda 
Schenson 1^89. 

Pastell, 62 X 55 ctm., af fröken Hulda Schenson. Vermlands nation. 

Björner, Erik Julius. F. 1696, assessor i antikvitetskollegiet 
1738, d 1750- 

Medelålders man, midjebild fas t. v., stödjande båda händerna på en runstaf. 
Alloogeperuk, lindad halsduk och spetskrås, mantel draperad öfver venstra axeln 
och armen, bröstet och högra armen, om högra armen en järnåldersring. Till 
höger en runsten, fonden landskap. Under slår: Eric lulius Biörner. 

Pennteckning, 20,a x 18 ctm. Universitetsbiblioteket. 

BJÖmståhl, Jakob Jonas. F. 1731, professor i orientaliska och 
grekiska språken vid Lunds universitet 1779, d. samma är. 

Medelålders man, bröstbild, profil t. v., med kort, vågigt hår och bar hals. 
Omskrift: Jac. Jon. Btörnståhl. Upphöjd kant 

Bronserad gipsmedaljong, 39 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Maga- 
sinerad. Universitetets exemplar förvärfvades 1782 till universitetsbiblioteket. 
(Se dess arkiv E 8. sid. 18). Annat exemplar på Sörmlands nation. — Se Göthe: 
Sergels portrittmedaljonger. 

Bobergs Anders Isak. F. 1678, professor i orientaliska språk 
vid Upsala universitet 1728, d. 1756. 

Bröstbild, fas t v.; hvitt tunnt hår, svart kalott, blå ögan, rödbrusigt ansikte. 
Svirt rock, hvit väst, lindad hvit halsduk. Mörk bakgrund. 
01)a, 62 X 52 ctm. Uplands nation. 

Boecler, Christian Ernst. F. 1742, stadsphysicus i Upsala 
1774, d. 1800. 

Äldre man med långlagdt ansikte, hvit peruk och bruna ögon. Blå hop- 
knäppt rocky hvit krage, lindad hvit halsduk, hvitt krås. Blågrå bakgrund i 
silad oval. På baksidan: Christian Em. Boecler, Medic. Doctor Civitat. Upsal. 
Medicus, R. Coll. Medic. Holm. Membr. Nat. Holm. d. 16 Mart. 1746. Dcnat. 
Upod.. d. 18 Mart 180a 

Olja, 65 X 55 ctm. Deposition från Konstmuseet på Östgöta nation. Digitized by Google Boethlus, DanieL F. 1751, professor i praktisk filosofi vid 
Upsala universitet 1783, d. 18 10. 

Vftl mående äldre man med rödlitt ansikte, bröstbild fas t v., med hvitt, 
öfver Öronen nedkammadt hår och blå ögon. PråstdrXkt med kappa och krage. 
Bakgrand: rumsinteriör med röd gardin. Signeradt till venster: Måladt efter Krafil 
af Jac. Fr. Ek 1832. 

Olja, 68 X 59 clm., kopia af Jakob Fredrik Ek efter Pehr KraflFt d. y. Vest- 
manland-Dala nation. 

Boethlus, /i>&^^. F. 1647, prost i Mora i6qi, dömd till döden 
1697, ^^^ benånad med lifstids fängelse, frigifven 1710, d. 17 18. 

Äldre man, som med högra handen reser en vid Jeremias 26* 14 uppslagen 
bibel på ett bord och med den venstra pekar på denna. Midjebild, fas t. h.; 
stålgrått hår, benadt i midten och nedkammadt öfver öronen, musiacher och hel- 
skägg af samma färg, starkt krökt näsa; svart dräkt. Rumsinteriör. Öfverst till 
höger står: In Domino captivus jactus d. 14 Dec. 1697. Carcere liberatus I710 
d. 20 Sept. Beate obiil d. 23 Febr. 17 18. 

Olja, 89 X 77 ctm. Vestmanland-Dala nation. 

Bogeman. 

Helfigur af äldre man. som blåser klarinett. Han sitter i profil t. b. med 
venstra benet kastadt öfver det högra, klädd i hatt, perak och nattrock. Nederst 
till venster står: öfverste Bogeman. 

Pennteckning, 20,3 x 16 cim. Universitetsbiblioteket. 

Bonde till BJÖrnö, Gustaf, grefve. F. 1682, riksråd 1727, 
Upsala universitets kansler 1737, d. 1764. 

Bröstbild, fas t. v.; grå allongeperak, blå ögon. Rådsherremantel, dräkt af 
hvit brokad, hvit halsduk med nedhängande ändar. Grågrön bakgrund. På 
baksidan: Gustavus Bonde A:o 1728 8et:s 45. 

Olja, 81 X 65 ctm. Universitetshuset. Grefve Bonde skänker 1741 sitt 
porträtt till universitetet (Se hans bref till Konsistoriet 1731 '/a, afskrift i UB:s 
arkiv A. 9.). Det >lagas> 1742 af Johan Stålbom, som därför erhåller 18 daler. 
(UB. Arkivet E. 7. sid 232). En replik tillhör Baron P. Baners sterbhus. Sjö. 

Bonde till BJÖrnö, Nils, grefve. F. 1685, kammarherre hos 
Hertigen af Holstein, landshöfding i Södermanland 1739, d. 1760. 
Gammal gubbe, profil t. h., i stångpiska. 
Karrikerad pennteckning, 5,4 x 5 ctm. Universitetsbiblioteket 

Borgenstjerna, CarL F. 1755, öfverste 1794, generalmajors 
afsked 1810, d. 1816. 

Bröstbild, profil t. v., i stångpiskperuk, lindad halsduk och krås inom rund 
infattning: Under: Johan Snack Ritat 1777. 

Rund bläckteckning, 14 cim. i diameter. Universitetsbiblioteket 

Boström, Christoffer Jakob, F. 1797, professor i praktisk 
filosofi vid Upsala universitet 1842, d. 1866. 

Medelålders man, bröstbild fas t v., med brunt hår, ljusblå ögon, univer- 
sitetsfrack med nordstjärneorden, fadermördare, lindad halsduk. Grågrön bakgrad. 
Signerad till venster: C. Staaff 1855. — Olja, 74 x 65 ctm., af Carl Theodor 
Staaff. Norrlands nation. 

Äldre, något framåtlutad man, bröstbild i fas, mörkt hår, bruna ögon, glas- 
Ögon. Illasittande universitetsfrack med nordstjämeorden, fadermördare och 
lindad halsduk: om halsen guldklockkedja. Blågrå bakgrund. Signerad nederst 
till höger: Hulda Schenson, 1895. 

Olja, 80 X 68 ctm., af fröken Hulda Schenson; målad e^er fotografi. Uni* 
versitetshuset Digitized by Google 13 

PortrXtt efter samma fot(^afi, med brungrå bakgrund, signeradt till höger: 
C. E. KÄllström pinx 1892. — Olja, 75 x 63 ctm., af Carl Erik Källström. Norr- 
lands nation. 

Boström, Jons. F. 1798, ritlärare vid Lunds universitet 1832, 
d. 1849. 

Bröstbild profil t h., med stort lockigt här och stor nervikt skjortkrage. 
Under står: Jöns Boström. Ritlärare i Lund. f 1849. Signerad i venstra hörnet: 
Kit af O. Wallgren. 

Pennteckning, 15 x 10,7 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Brahe, Abraham^ grefve. F. 1569, riksråd 1602, Upsala univer- 
sitets kanslär 1607, d. 1630. 

Äldre man, sittande i en förgyld, med rödt klädd karmstol, gör med högra 
handen en gest mot åskådaren och hvilar den venstra mot ett bord. Knäfigur 
fis t h.: grått, öfver öronen nerkamiuadt hår, mörka ögon, grå mustacher och 
långt grått helskägg. Gulbrun, blommig dräkt, mörkblå sammetsmantel, kantad 
med mörkbrunt skinn, om halsen hvit lindad halsduk. Till venster bord med 
röd duk. Rumsinteriör med rödt draperi och ett fönster till höger, hvarunder på 
en inskriftstafla: Abrahamus Brahe C:s in Wisingsb. Nat. 1570. Legatus in Da- 
niam 1599 et 1602. Gubemator Borealium 1600. Consiliarius aulicns et postea 
senator regni Suionici 1602. Legifer Wesmannise 1603. Canell. Academ Upsal 
1607. Legatus in Poloniam 1608. In Daniam 1613. Placide obiit 1630. Sepultus 
in templo Ryy 1630. Bakpå spännramen står: Hörer till Gl. Gref Abraham 
Brahes conterfey, som skall giöras af Mstr Anders Udde på Salestad 171 1 och 
kommer sedan att sitta i Biblioteket i Upsala der dee andre Cancellarii Acad. sittia. 

Olja, 145 X 121 ctm., kopia af Anders Udde. Universiteuhuset. Porträttet 
fanns 1712 på universitetsbiblioteket, ty detta år betaltes drickspengar åt en betjänt 
som förde ramen, som hörde därtill, från Sko till biblioteket (Mscr UB. Arkivet 
E. 3.). Konstnären är samma person, som af Eickhorn (i Förteckning öfver porträtt, 
som komma att försäljas å Salsta slott den 12 Maj 1875), kallas >Salstakopisten>. 

Bröstbild, kopia efter föregående, men med rådsherremantel. Mörk bakgrund 
i målad oval. Ofverst står: Abrahm Brahe Com:s Sen:r R. S. Ob:t 1630. 

Olja, 86 X 73, af Johan Kloppert. Universitetshuset Enligt Konsistorii 
beslut har Kloppert kopierat Abraham Brahes stora konterfej till samma storlek 
som de andra kanslersporträttema och erhåller därför den ii Dec. 171 7 af biblio- 
tekskassan 48 daler. (Mscr UB. Arkiv £. 5. sid 85). 

Brahe, Magnus Fredrik^ grefve. F. 1756, en af rikets herrar 
1778, kaptenlöjtnant vid lifdrabanterDa 1780, afsked 1787, landt- 
marskalk, d. 1826. 

Bröstbild, fas t v.; peruk, stora bruna ögon. Blå rock med axelpuffar, 
galdband och guldtofsar, gul väst, svart lindad halsduk, spetskrås och Gustaf IV 
Adolfs dopmedalj. Blågrå bakgrund. På baksidan står: Hans exellence herr 
Grefve Maftnus Fr. Brahe. Capitaine-lieutenant wid det Finska Companie af Kongl 
Ma^sru Lif drabantecorps. Föd d. 14 Oct. 1756. Gifvit 1781 till Friherre Adolf 
L Stjemeld. Nederst: Biörck pinxit 1781. 

Olja, oval, 65 X 54 ctm., kopia efter Gustaf Lundberg af Jakob Björck. 
Konstmuseet. Stjernelds donation. Samma porträtt, men med olika dräkt, måladt 
af Lundberg, eges af baron £. Cederström, Krusenberg. 

Brahe, Pehr^ d. y., grefve. F. 1602, riksråd 1641, d. 1680. 

Höftbild, fas t v., stödjande med venstra handen kommandostafven mot 
höften. I midten benadt hår, nedkammadt pä axlarna, blå ögon, korta gula 
BBStacher och pipskägg. Klädd i rustning och därunder gult kyller; om halsen 
hvit nervikt krage, hopknuten med två tofsar, värja i rÖdt gehäng. Till venster 
piTmagermd hjälm. Landskapsbakgrund. Till höger står: Petrus Brahe Comes in 
Msingsborg regni Svecie senator et drotzetus. Till venster: Natus Rydb. A:o 
1602. Denatus anno 1680. Digitized by Google 14 

Olja, 104 X 82 ctm., af David Beck. Smilands nation. Gifira af Grefve 
Magnus de la Gardie. Replik på Sko, reprodncerad i Vesterberg: Sveriges hjiltar 
och riddersmän. 

Bredman, Johan, F. 1770, professor 1 astronomi vid Upsala 
universitet 181 1, d. 1859. 

Äldre man, bröstbild fas t. r. med högra handen stucken innanför rocken, 
grlgnlt pä renstra sidan benadt här, grå polisonger, bli ögon. Srart drSkt med 
universitetskrage och nordstjtfman, fadermördare och lindad halsduk. Mörkbrun 
bakgrund. Signerad: C Staaff 1841. — Olja, 73 x 65 ctm., af Carl Theodor 
StaalT. Norrlands nation. 

Satt gubbe med rundt hufvud och högra handen instucken innanför rocken, 
midjebtlcl, fas t. v. Gulbrunt hår (peruk), benadt pä högra sidan, blå ögon, små 
grå polisonger. Svart frack med nordstjämeorden, fadermördare och hvit lindad 
halsduk. Gulgrön bakgrund. På baksidan står: Bredman. 

Olja, 82 X 63 ctm. Observatoriet 

Brinckman, Carl Gustaf v, F. 1764, legationssekreterare i 
Berlin 1792, i Paris 1797, chargé d*affaires i Berlin 1803, adlad 
1808, minister i London s. å., kammarherre 1810, friherre 1835, d. 
1847; författare. 

Vänlig gubbe med insjunken mun, som sitter och skrifver vid sitt skrifbord, och 
just ser upp mot åskådaren. Midjebild, fas t. h., hvitt krusigt hår, bruna ögon. 
Svart dräkt med vetenskapsakademiens krage, nordstjimeorden om halsen och 
krachan, hvit lindad halsduk, i hvilken han sfitter ner hakan. På skrifbordet, 
som är täckt med en grön duk, står ett blickställ och ljus. Karmstolen är fÖr- 
gyld och klädd med violett. Bakgrunden: bokhylla bakom röd gardin. Signeradt 
nedtill till vensler: I. G. Sandberg 1837. 

Olja, 84 X 68 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Universitetsbiblioteket. 

Brodlnus, Johannes. F. 1619, superintendent på Gotland 1657, 
biskop i Vesterås 1678, d. 1680. 

Tafla med porträtt af 8 biskopar i Vesterås, samtliga bröstbilder i fas t ▼. 
i svart dräkt inom grå ovaler på svart botten, ordnade i tre rader. 

i) Grått, på axlarna nedkammadt hår, blå ögon, mycket små mustacher och 
spadformigt helskägg. Prestkrage. (Petrus Malmborg). 

2) Grått, öfver öronen nedkammadt hår, blå ögon, lång näsa, grå mustacher 
och hakskägg. (Mathias Iseri). 

3) BniDt, öfver öronen nedkammadt hår, bruna mnstacher och spadformigt 
hakskägg. Nervikt fyrkantig krage. På sidorna slår: M. Nicolaus Rudbeck. 

4) Hvitt, till axlarna nedkammadt hår, hvita mustacher och brunt spad- 
formigt hakskägg. Nervikt fyrkantig krage. På sidorna står: D. Johan Brodin 
E. A. Aet 68 A:o 1681. 

5) Gulbrunt, till axlarna nedkammadt hår, grå mustacher och helskägg. På 
sidorna står: D. Carl Carlson. 

6) På hufvudet hög svart hatt; gulbruna mustacher och spetsigt helskä^; 
pipkrage om halsen. På sidorna slår: M. Olaus Stephani E. A. Aetat 73 A:o 15IS. 

7) Hvitt hår, nedkammadt öfver öronen, hvita mustacher och helskägg. På 
sidorna: D. Johan Rudbeck. Nat. 1581. Ob. 1646. 

8) Hvitt hår, nedkammadt öfver öronen, hvita mustacher och helskfigg. 
fyrkantig nervikt krage. På sidorna står: D. Olaus Laurentius E. A. Nat 1585 
Ob. 1670. 

Olja, 87 X 82 ctm. Vestmanland-Dala nation. 

Brudin, Erik. 

Ung man, profil t. v., i peruk och krås. Under står: Eric Brudin. Pictus 
setaiis 1787. 

Målad silhuett, 26 x 15 ctm. Universitetsbiblioteket. Digitized by Google 15 

Bunnerus, Martin, F. 1627, professor i grekiska vid Upsala 
universitet 1659, teologie professor 1666, d. 1679. 

Medelålders korpalent man, som med högra handen stöder sig mot ett 
bord, i den venstra håller sina handskar, llöftbild fas t. v., bmnt öfver Öronen 
nedkammadt hår, blå ögon, bruna gräsprfingda mustacher och spadformigt hak- 
ikigg. Till höger bord med röd duk, pä hvilket en svart hatt ligger. Rums- 
ioteriör med rödt draperi, till venster en nisch med krucifix och en pulpet med 
böcker, öfver nischen st&r: Non existimavi me scire quidam nisi Jesnm Christum 
eomque crasifixum. i Cor. ii. Till höger om nischen stär: Anno Christi 1679. 
AeUtis 52. På baksidan: Martin Brunerus. 

Olja, 118 X 92 ctm. Magasinerad. Porträttet fanns 1729 p& universitets- 
biblioteket 

5y8tröm, yi?^<j« Niklas. F. 1783, bildhuggare, d. 1848. 

Äldre man, som stöder högra handen, i hvilken han håller en modellerknif, 
not en stfillning, hvarpå står en lerfigur af en dansande kvinna. Bröstbild i fas, 
bnmt i midten benadt öfver öronen nedkammadt hår, grå mustacher och 3rfvigt, 
grått mndadt helskägg. Brun blommig nattrock med röd sammetskrage, tillknuten 
Öfver magen, svart väst, hvit ostfirkt krage och skjortbröst, hvari är fKstad en 
kråsnål med en turkos. Mörk blågrön bakgrund. Signerad nederst till venster: 
L Belletti fece Roma 1842 (Sista siffran osäker, då den till största delen döljes 
af ramen). 

Olja, 74 X 61 ctm., af L. Belletti. Vermlands nation. 

BMtlger» Carl Wilhelm. F. 1807, professor i estetik och mo- 
dem litteratur vid Upsala universitet 1856, d. 1878. 

Ung man, bröstbild fas t. h., framåtlutad, med tjockt mörkt hår benadt på 
venstra sidan, blå ögon, bruna mustacher och >rättarkran8>. Brun slängkappa 
ned svart siden till foder och krage. Brungrön bakgrund. På baksidan står: 
G>pia af P. Södermark efter O. J. Södermarks original porträtt måladt i Rom på 
iS3o-taleL 

Olja, 61 X 50 ctm., kopia af Per Södermark efter Olof Johan Södermark. 
Vestmanland-Dala nation. Originalet finnes på Konstakademien, och däraf finnes 
ett Ijnstryck af J. Jaeger, Stockholm. 

Äldre man, bröstbild fas t. v.; mörkt på högra sidan benadt hår, eråblå 
Ögon, grå mustacher och >rättarkrans>. Universitetsfrack, hvit halsduk, uppsUlende 
krape, hvit väst Om halsen nordstjärneorden, på bröstet krachan och tre 
små ordnar. Olivbrun bakgrund. Signerad nederst till venster: C. Staaff 1870. 

Olja, 71 X 60 ctm., af Carl Staaff. Vestmanland-Dala nation. 

Carlsson, Carl, F. 1642, biskop i Vesterås 1680, d. 1708. 
Se Johannes Brodinus n:o 5. 

Carlson, Fredrik Ferdinand, F. 181 1, professor i historia vid 
Upsala universitet 1849, statsråd och chef för ecklesiastikdeparte- 
mentet 1863 — 1870 och 1875 — »^78» ^- iS^7- 

Äldre man med magert ansikte, bröstbild profil t h., kal panna, polisonger. 
Hvardagsdräkt och uppstående krage. Signerad på halsens afskärning: Se Sv 
AB>n 1883. 

Medaljong i gips med upphöjd kant, 68 ctm. i diameter, af Sven An- 
derson. Universitetshuset; i marmor 54 ctm. i diameter på Sörmlands nation. 
I brons på Carlsons grafvård på Upsala kyrkogård. 

Carlsson, Johan Gustaf v, F. 1743, statssekreterare 1781, 
president i Vasa hofrättt 1791, d, 1801; ornitolog. 

Bröstbild, profil t h., med stångpiska och krås. Därunder vapnet och in- 
ikxiften: Joh. Gustaf von Carlson h:t: Kong. M:s Förste Exp: Secret: 1775. I oval Digitized by Google I6 

ioom fyrkantig mrmmning. Underst stir: Stats Secreterare 1781. Rid. afK:S:0: 
178. Com: af . . . ord: 1792. President 

Klippt silhuett, 16 x 11 ctm. Universitctsbibloteket 

Cartesius, Renatus. F. 1596 i Frankrike, flyttade 1649 ^^ 
Stockholm, där han dog 1650; filosof. 

Medelliders man, bröstbild fas t. h., med svart till axlama nedkammadt 
här, gr&bmna ögon, gräsprängda mustacher och pipskligg. Fyrkantig nervikt hvit 
Icrage, svart dräkt Mörk bakgrund, öfver står: Renatns Des Cartes. 

Olja, 71 X 57 ctm. Universitetshuset. Gåfva 1723 till Upsala universitets- 
bibliotek af grefve Carl Gyllenborg (UB. Mscr. Arkiv E. 5). 

Castovlus, Erik, F. 1655, professor i moralfilosofi vid Upsala 
■universitet 1702, d. 1703. 

Bröstbild fas t. v. ; svart allongeperuk, bruna ögon, mörk skäggbotten. Gul, 
bUfodrad mantel, grå gul blom mig väst, spelshalsduk med nedhängande findar. 
Mörk bakgrund i målad oval. Omskrift: Eric Castovius Phil. Mor. Professor. 
Katus A:o 1655 Obiit A:o 1703. På baksidan samma inskrift samt: Brigitta Sten- 
kels uxor von Cöllen fecit Holmise A:o 1703. 

Olja, 91 X 79 ctm.. af fru Brigitta von Cöln, f. Stenkell el. Steenzelia. Uni- 
versitetshuset >I749 d. 27 sept förährte wälboma fru professorskan Johanna 
Margareta Ehrenhielm å sin sal. systers, wälboma fru Aleta Elisabeth Ehrenhielms 
wägnar des sal. mans moralium professorens här wid academien Erici Castovii 
contrefait til Kongl. bibliothequet.» (Mser. UB. Arkiv A. 8 sid. 262). 

Cecilia, prinsessa af Sverige, f. 1540, gift 1564 med markgrefve 
Kristoffer af Baden-Rodemachem, d. 1627. 

Ung dam, midjebild fas t. h.; gult här med hårklädsel af röda och hvita 
l)and, blå ögon, i öronen stora briljanterade guldörhängen, hvardera med fem 
Icläppar, och fastade i örringarne med röda band. Röd underklädning, besatt 
med gula och bruna, på puffslrmarna flätade band: rund urringning, kring hvilken 
en hvit spets, stor uppstående spetskrage sammanhållen framtill af ett rundt svart 
smycke, om halsen ett enradigt perlhalsband, ett briljanteradt guldhalsband bo- 
xande till samma garnilyr som örhängena, samt under spetskragen ett till midjan 
räckande sjuradigt perlband, sammanhållet af en stor rund briljantstjäma. Om 
handlederna uppvikta spetsmanchettcr, på hvardera handens lillfioger en ring. 
Mörk bakgrund, med gröna draperier på båda sidor; öfverst till venster Vasa- 
vapnet under öppen bladkrona. På en bit af duken, som är vikt bakom spfinn- 
ramen står: Högborne Furstinnan Fru Cecilia Wasa Gamla Konung Gustafs Dotter 
Markgrefvinna af Baden. 

Olja, 79 X 63 ctm. Stjernelds donation. Porträttet har förut varit i helfigur 
och had en bredd af minst 114 ctm. Det är en löootalskopia efter ett Sldre 
porträtt och efter detta är ett Gripsholmsporträtt (n:o 441, i katalogen af är 1883 
kalladt drottning Elisabet af England) en kopia. Upsalaporträttet är reprodu- 
ceradt i Sjögren: Gustaf Vasa, Gripsbolmskopian i Hahr: De kungliga lustslotten. 

Cederholm, Axd Fredrik. F. 1780, skådespelare och målare, 
d. 1828. 

Medelålders man, bröstbild profil t. h., med lockigt hår och blå ögon, 
draperad i hvit mantel, sammanhållen på höger sida af ett smycke, det hela 
inom en krans af rosor och förgätmigej. Signerad nederst till venster: L. H. 
Roos 1816. 

Rund akvarell, 13,5 ctm. i diameter, af Leonard Henrik Roos. Universitets- 
biblioteket Graverad af samme mästare för hans: Porträttgalleri af svenska f>oetei. 

Celsius, Anders, F. 170 1. Professor i astronomi vid Upsala 
universitet 1730, d. 1744. 

Blek medelålders man med lidande uttryck och hopknipen mun, bröstbild 
fas t. v.; hvit peruk, blå ögon. Brun rock och svart väst, båda med homknappar, 
hvit lindad halsduk och hvitt krås. Bakgrunden: himmel med moln. På bak- 
^idan står: Anders Celsius. Digitized by Google 1'. \\y \- I r i'. A. Gustaf PiiiLir Ckkuiz. Digitized by Google ^'- .-. f rär.- i;,» i IV^d. \' " • ''.ii.ki.kt. l^vlti;.* i ''4 / ' 
t" .). f 

' )) , '. ••:.!! '.V axlnii ji »u.Uimini' 

f . r •• V'.' • 'C- • 1' - 

« v!' 1 17?"; ■ !1 ' ■Si!:* •: •. >cr'.'- 

1 .N • A-K N 1 . 5) !l ^ iT I U ,.'.r.ilhl»?^'>ri v.-l l'i.: !• I '■'•■..\, ' "inr i^''". Til rk h*.H'j»."'»v ^'* n '**-•. 
• ;. -}» -•.a-''' K TiCu nr ir>ä> ^j./'ir: in«i • 
. w ':ft ht i: ' a«;'o\:u< Phil. Ni. r rt«i;>»5« • 
. ' i , ■ all ^..ir.ina iii-kr.ft >.iii:l . Bri^.ttiXf 

r • .. ' • .. \ ri ' ..!:,. f. ^'r.ri».-.*l .1 .^t..ii/ili- I ä 

I. T 'j,f • w.^l orna It.' !.ro*e3hi»r >'r Mi J«»hftn:j 

- .'<• u ;•»»(. "i.i 'IM A'- 'a Klisa:>«.Mh F !.: .nhitln. 

, , . • -i . 'i ii \v:.i a<M(.i' nve.r. i.nci • a%t,'>'. 

il! \'N.- A S .:i]. 202. 

< • 1. ..- . ♦ S\'' •. t. i->4r, gitt i'-«(i4 "''-»^i ii"..iikgre/^ 

r . ■.■■.... '. W,.;. 

... • • • .'.'..■• I' • 1 .irl-'..v45- 

' : . .is' ' *' .":. 'i'\ijj' I., 

•..'.'.• iiui. Ix .1 ;p 

' •.- '-.iii 1 . J!ui ur::. 

.. ~ .:. :i..i'i'. ; • '^ tr-kiiU' 

■ . , ' •' r. .i.i<.. {'.' hrii ..i.' -ThJ 

' ; •! !cr ' .' i-kf , 

■• . ..' n ^'.'r 'r;;rJ 

• ...... • l-> ••' ' i {. ill. It". 

i . ' p . I t . i . :(. )• . '>l\^ T 

.:..'. .1 . 1 •■ ' • .1 MiLcn. .»TU .ir 
•..;!' -Il': CM •. WlSa «i.il.''<a K< 

. t'.i-. ■-• •'• . 'i .' . ' • -1 ■' ",f.'i '-> h.^r J 

..t . • M ' ] • • ' u ' u .'KX) «al'l 

. -.'' <-!'•.■' ':<\ '•■ • ni. i *^ 

• . • ^ -.. -c; .1* i .,. . •• • -i s 1 '. Ij >al.ip 

K . . '.: • I • . \ . ... ' ij.)-" ■ .. i. -;- .'I i M I..1 : 1 )u 1 

•i. 1 

\1 -'.i'' r : ,,■■•.. ■'. •-.. ^^ ' ♦• •.! t. 1.. Ti!-.' mcki^l h'>r ulj * ^! 6gO» 

fltr."»-' .( ; '»■. 1;. . -., - .:;. ..'..i-n \- , ' ./-t s, 'a ai \r'\Khi. •J^-t h<L 

in >m 'TI » rr '- n: r • n ^ -< '■<• .v. :■ ■ :rTa»i . . i-r -'. i !i \r: .?» - L H 

kirifi ..* ..,' '. • s,- -v I (V ' \r. -I* icoi...'' H '•^.^ '•■ 
|. ' 1 ' • ;.■ 1. ' .r r. ' ..I a. >.,: .UK' 1 . \.' :' L.ii- 1 ■ r ••.'•; ."."i ..'-.•• . 

r^Hl'-.iUS, . ////'•'•s-. ]'. lyci. r:r'!i<vnr j .-".fr..--» 

'•K'c>:. ' •: ;o. '1 :; :;. 

r.. K . . • '-i.rv ,..T^, ,„. -i .. la-..-, uttryck .-. ii ' ■ - I 
: '.:!.. ■' , '. , ! !•. o^ 1 •. i',rv.u rv> '~ ■■' 'i ^vi*-. ..i-'. ' • . • 

in stär: Anders Celsius. Digitized by Google UwALA Universitet. P. Krafft d. ä. Gustaf Philip Creutz. Digitized by Google Digitized by Google 17 

Olja, 78 X 63 ctm. Obfervatöriet. Reproducerad i Sandbei^ och Cardon: 
Galleri af ntmSrkta svenska Iftrde. 

Celsius, Magnus, F. 1621, professor i antikvitetskoUegium 
1666, professor i matematik vid Upsala universitet 1668, d. 1679. 

Midjebild fas t. ▼.; i midten benadt, pä axlarna nedfallande svart hir, 
brana ögon, smala svarta mustacher. Svart dräkt, stor fyrkantig nervikt stärkt 
knge. Ramsinteriör med grön gardin. Till venster står: Aetat. 40 A:o 1661. 
H baksidan: Magnus Celsius. 

Olja, 78 X 65 ctm. Observatoriet 

Chapman, Vainée. 

BröstbUd profil t. h.; böjd näsa, stor härklädsel. Under står: Mamsell 
Chapman Vainée. 

Målad silhuett, 21,3 x 15,8 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Christiernin. Harald, F. 171 1, vice advokatfiskal i Bergskol- 
legium, d. 1 791. 

Medelålders man, bröstbild profil t. h., i stångpiskperuk och krås inom 
rand inramning. Bläckteckning, ii,s x 9,1 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Clason, Edvard Clas Herman, F. 1829, professor i anatomi 
vid Upsala universitet 1882. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med tunnt brunt hir benadt på högra 
ndan, blå ^on, bruna mustacher och brunt, något gråsprängt helskägg. Akademi- 
frick, hvit halsduk, nordstjämeorden. Gråblä bakgrund. Signerad öfverst till 
venster: £. Perséus. 

Olja, 68 X 55 ctm., af Edvard Perséus 1882. Anatomiska institutionen. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med grått, pä venster sida benadt här, blå 
Öeoo och stålgrå mustacher och helskägg. Akademifrack, hvit halsduk och 
Nordstjämeorden. Blågrå bakgrund. Signerad nederst till venster: C. G. Holm- 
gren 1891. 

Olja, 74 X 63 ctm., af Carl Gustaf Holmgren. Vestmanland-Dala nation. 

Comelius, Carl Alfred, F. 1828, kalsenisk professor vid Up- 
sala universitet 1862, biskop i Linköping 1884, d. 1893. 

Bröstbild fas t v., med stålgrått hår, benadt pä högra sidan, bruna ögon, 
stUgrå polisonger och rättarekrans. Svart dräkt, uppstående krage, prestkrage, 
Bonktjämeorden och biskopskors. Mörkbrun bakgrund. 

Olja, 74 X 60 ctm., af Carl Gustaf Holmgren. Ostgöta nation. 

Corvin. Kapten. 

Medelålders man, bröstbild profil t. v., med stångpiska. På baksidan står: 
Ctpit Corvin. 

Klippt silhuett, ii,a x 9,3 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Creutz, Gustaf Philips grefve. F. 1731, minister i Spanien 
^763, i Frankrike 1766, kanslipresident och riksråd 1683, Upsala 
muTersitets kansler s. å., d. 1785. 

Bröstbild fas tv.; hvit peruk, blågrå ögon. Rådsherremantel, serafimer- 
Uja, spetshalsduk, hvit brokaddräkt. Gråblå bakgrund i målad oval. På bak- 
<idaa står: Gustaf Philip Creutz. Grefve K. Ma:s och Sveriges R. Råd Pres:t i 
KL Canc. Collegio, Upsala Acad. Canceller, Komendir och Riddare af Kl. Ma:s 
Oidea. Målad af KraflFt 1785. 

Olja, 71 X 55 ctm., af Pehr Krafft d. ä. Universitetshuset. Kopieradt 1901 
tf fröken H. Schenson. Se Hahr: Pehr Krafft d. ä. n:o 44. Reproduceradt i 
Schfick och Warbnrgs Litteraturhistoria. 

Bröstbild, profil t v., med bar hals och långt lockigt, bakåtkammadt hår. 
VpphM kant Signerad på halsens afskäming: Sergell. f:. 

Gipsmedaljong, 65 ctm. i genomskärning, af Johan Tobias Sergel. Univer- 
Bletihnsct; annat exemplar magasineradt. Det ena exemplaret tillhör Beskowska, 
te andra Stjemeldska donationen. 

Upsala univers, sv. porträttsaml. 2 Digitized by Google i8 

Cronhielm till Rosta, Gustaf. F. 1664, kungligt råd 17 10, 
grefvc 171 2, kanslipresident 17 19, Upsala universitets kansler s. å., d. 1737. 

Medelålders man, som sitter pä en grönklftdd linstol, stöder högra handen 
mot höften, den Tenstra armen mot ett bord. Knåfigur, fas t v., ^A allonge- 
pemk, blå ögon. Guldkantad dräkt af hvit brokad, sammanhållen af ett guld- 
balte, rådsherremantel, hTit spetshalsduk och spetsmanchetter, Wbja med briljan- 
tatadt guldOiste. Till venster förgyldt barockbord, hvarpå ridherrehatten ligger. 
Bakgrund : palatsinteriör med grön guldkantad gardin med guldtofsar. Till venster 
står: Gust Chronhielm comes regni Suecise senator preces cancellarise et revis. 
leg. ataue cancellarius Accad. Ups. Anno »tatis LVII. På baksidan samma inskrift. 
Olja, 140 X 116 ctm., af David von Krafft. Universitetshuset. 1722 d. ^'te 
förfrågade sig Erik Benzelius hos konsistoriet, om man ej kunde låta Kloppert 
kopiera Cronhielms portrtttt, som denne förliden sommar skknkt universitetsbiblio- 
teket. Detta vore nämligen så stort, att det ej passade in i serien af kanslers- 
portritt Härpå resolverade konsistoriet: Hos H:r Kraft i Stockholm, som gjordt 
det förra, kan beställas et härlil tjenligit bröststycke. (Mscr UB. Arkiv A. 7.). — 
En replik af detta porträtt finnes på Gripsholm (n:o 999), där det går under 
Johan David Schwartz namn. DeUa ir reproduceradt i Schack och Warburgs 
Litteraturhistoria. — Se Hahr: David v. Krafft N:o 164. 

Liten kopia af föregående, utan inskrift. Olja, 82 x 64 ctm., möjligen af 
Johan Klopper. Universitetshuset. 

Medelålders man, bröstbild, fas t. h., med hvit allongeperuk och blå Ögon. 
Rådsherremantel, hvit brokaddräkt, spetshalsduk. Mörk bakgrund, öfver står: 
Gustavus Chronhielm. Coraes et Senat:r Regni Svec:ie. 

Olja, 90 X 70 ctm., af Johan Henrik Scheffel. Enligt bibliotekets räken- 
skaper betaltes 1727 till honom för detta porträtt 100 Dir. (Mcsr. UB. Arkiv E. 
6. s. 61). Universitetshuset. 

Dahlberg, Erik, F. 1625, öfverstlöjtnant vid Sörmlands rege- 
mente 1660, generalkvartermästare 1674, fUlttygmästare 1692, kgl. råd, 
grefve och fältmarskalk 1693, generalguvernör öfver Livland 1696, d. 
1703; arkitekt, tecknare. 

Une man, sitter tankfull vid en fotplint med hufvudet lutadt mot högra 
armen, haller venstra handen på ett papper med en geometrisk ritning, som han 
har i knät. Knäfigur, fas t. v., med brunt till axlama räckande hår och bruna 
ögon. På hnfvudet gul turban, brun kortärmad dräkt, öppen i bröstet, blå 
kappa draperad öfver högra axeln, vida -skjortärmar. Till höger marmoivas med 
relieffigurer, dödskalle och hästkranium, till venster pelare och marmorfragment, 
på plinten ett par böcker. Bakgrund: himmel. På baksidan står: Kgl. Rådet 
Grefve Er Dahlberg. 

Olja, 40 X 47 ctm., kopia af David Klöcker Ehrenstrahl efter Pietro Berret 
tini da Cortona. Originalet på Säfstaholm. Se Looström: Konstsamlingarna på 
Säfstaholm, där originalet är reproduceradt Schröders donation. 

Ung man, som stöder venstra armbågen mot ett pelarepostament, på hvilket 
ett rödt draperi ligger. Knäfigur fas t. v. brunt, till axlarna nedfallande hår, 
bruna ögon, smala mörka mustacher. Harnesk med guldbeslag, gult kyller med 
guldbårder kring ärmarna. Bakgrund: landskap. Signerad på pelarpostamentet: 
David Klöcker fec. A:o 1664. 

Olja. 134 X 116 ctm., af David Klöcker Ehrenstrahl. Universitetshuset. Ko- 
pierad 1901 i två exemplar af fru E. Ahlberg. Reproducerad i: Från retrospek- 
tiva konstutställningen 1898. 

Dahlman, Laurentius, F. 1701, professor i moralfilosofi vid 
Upsala universitet 1748, d. 1764. 

Medelålders man med gladlynt utseende, bröstbild fas tv.; hvit pemk, 
bruna Ögon. Brunviolett rock, hvit blommig väst, lindad halsduk och krås. Offer 
r3^gen blått draperi. Brun och blå bakgrund, öfverst i högra hörnet står: Digitized by Google I Ii ^lAF i'\.'^\\\l\ I.M. Digitized by Google 1. , , t 

»' ; I ;.tS, .' 
Ii ; . 
■ i" ' ■ ' > 


:i v ' ' !, ' 


> ,^* : .u.i ! V - 


a- 


x-r . . 1- :. 


.1 '• . '' .1 '^'1 


"Vi. :.-,t 

Digitized by Google Upsala Universitet. J- H. Scheffel. 

Gustaf Cronhielm. Digitized by Google Digitized by Google 1'. K '.' 1 '■':! VM KA I Digitized by Google Digitized by Google 1'pSALA Universitet. D. Klöcker Ehrenstrahl. 

Erik Dahlberg. Digitized by Google Digitized by Google »9 

Laur. Dahlman. Prof. Ups. Nat 1705 Den 1764. Pä baksidan: Laurentius Dahl- 
man. Kat 1705. I. H. Scheffel pinx 1742. I. Söderlund renov. 1832. 

Olja, 77 X 64 ctm., af Johan Henrik Scheffel, restaureradt af I. Söderlund. 
Vestmanland-Dala nation. 

Daliriy Olof v. F. 1708, kgl. bibliotekarie 1737, hofkansler 
1763, d. s. å; skald. 

Bröstbild, profil t. v. Pä baksidan stär: Cancellierädet v. Dalin. 
Klippt silhuett 11 x 9,7 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Danokwardt, Benedikta. Gift med hofpredikanten hos Mana 
Eleonora, sedermera superintendenten i Hadersleben, Johannes Roth- 
loeben. 

Medelälders vänlig kvinna, bröstbild fas t. h., med bruna ögon. Häiet 
ticki af en svart och hvit mössa. Svart läghalsad klttdning, rund hvit. utstående 
krage, om halsen en guldkedja och en annan öfver axlarna, öfverst till höger 
vapen. Mörk bakgrund. Pä baksidan stär: Benedicta Danckwardt. nat. 16 denat. 

Olja, 63 X 50 ctm., af David Beck. Konstmuseet. 

De Geer till Leufsta, Carl. F. 1781, grefve i8t8, en af 
rikets herrar 1823, d. 1861. 

Höftbild, fas t. v., med hvit peruk och vasaordens dräkt med kedja. Han 
häller med högra hand i hatten, som ligger pä ett bord. Till venster pelare. 
Bakgrund: draperi. 

Oljeskiss pä papp, I2,s x io,s ctm., af Carl Fredrik v. Breda. Konstmuseet. 
Härds donation. Det utförda porträttet finnes pä Leufsta. Se Sander: Breda 
iL-r 173. 

De Geer till Leufdta, Charles^ baron. F. 1747, oppositionsman 
och godsägare, d. 1805. 

Bröstbild fas t. v., peruk, bruna ögon. Blägrä rock och ljusare väst, lindad 
halsduk, spetskräs, nordstjämeorden i knapphälet, vasaordens band och krachan. 
Blägrön bakgrund. Pä baksidan stär: Charles De Geer Baron De Leufsta, Marschal 
de la Conr, Commendeur et grand Croix de TOrde Royal de Wasa, et Chevalier 
de celui de TEtoile du Nord. Peint par Gustaf Lundberg. Copié par Magno 
Hallman. 1796. 

Olja, 59 X 43 ctm., kopia af Magnus Hallman efter Gustaf Lundberg. Ma- 
gasinerad. Schiöders donation. Repr(^ucerad i: Sveriges historia frän äldsta tider. 

De Geer till FInspong» Louis Gerard^ friherre. F. 181 8, pre- 
sident i Göta hofrätt 1855, justitie statsminister 1858, president i Svea 
bofrätt 1870, statsminister 1875, ^* 1896. 

Äldre man, bröstbild fas t h., med hvitt här, benadt pä venstra sidan, hvita 
poliaonger, blä ögon. Universitetsfrack med serafimerband och krachan, hvit 
halsduk, uppstäende krage. Röd bakgrund. Signerad öftrerst till höger: Elisabeth 
Jacobson 84. 

Olja, 83 X 64 ctm., af Elisabeth Jacobson. Universitetshuset. 

De la Bourdonnlére, Frangois. F. på 1730-talet, fransk språk- 
lärare vid Upsala universitet 1767, d. 1809. 

Äldre man med bredt ansikte, framskjutande haka och hög ansiktsfärg; 
bröstbad fas t v., grätt här, bruna ögon. Blä rock, hvit väst med uppstäende 
krage, hvit lindad halsduk, kräs. Grägrön bakgrund. Pä baksidan stär: De La 
BomlonDier. P. Krafft fec. 

Olja, 65 X 58 ctm., af Pehr Krafft d. y. Universitetshuset. 

De la Gardle, Magnus Gabriel^ grefve. F. 1622, riksråd 1647, 
Upsala oniversitets kansler 1654, rikskansler 1660, riksdrots 1680, 
d. 1686. Digitized by Google 20 

Gammal man, bröstbild fas t. h., med grå allongeperuk, tunna grå mnstacher 
och hakskägg. Rådsherremantel, brungul blommig drikt, lindad hvit halsduk, 
öfver står: Mag. Gab. Delagardie Com:s Sen R. S. Obijt 1686. Mörk bakgrund 
i målad oval. 

Olja, 83 X 72 ctm., af Christoflfer Thomas. Unirersitetshuset. 1704 betaltes 
dXrför till Thomas 36 daler. (Mscr. UB. Arkiv E. 3. sid. iio). 

Dickson, James. F. 181 5, afiUrsman i Göteborg, d. 1885. 

Bröstbild fas t. v., med tunnt grått hår, blå ögon och bruna starkt grå* 
sprängda polisonger. Svart hvardagsdräkt, nervikt krage och blå långhalsduk. 
Brun bakgrund. Signerad till venster: Hilda Lindgren 1888. 
Olja, öl X 88 ctm., af Hilda Lindgren. Göteborgs nation. 

Drossander, Anders, F. 1648, medicine professor i Upsala 
1683, d. 1696. 

Bröstbild fas t. v.; svart allongeperuk, bruna ögon, några svarta skiggstrån 
på öfverläppen. Mörk dräkt, brun mantel öfver högra axeln, hvit halsduk. Mörk 
bakgrund i målad oval. 

Olja, 83 X 63 ctm. Observatoriet. 

Lik föregående men hvit gulblommig dräkt, brun blåfodrad mantel med 
silfver- och guld broderad bård. Brungrön bakgrund. På baksidan står: Andreas 
Drossander Nat. 1648, Denat 1696. 

Olja, 69 X 56 ctm. Universitetshuset. 

Döben, Carl Wilhelm v^ grefve. F. 1724, kammarherre 17 51, 
hof kansler 1764, riksråd 1788, d. 1790. 

Medelålders man, bröstbild profil t. v., med stångpiska och krås. På bak- 
sidan står: öfwer Kam: Hr Gr. Carl DUben. 

Klippt silhuett, 11,3 x 9,4 ctm. Universitetsbiblioteket 

ly^Yi&n^ Joachim v.y friherre. F. 1708, kammarherre 173 1, stats- 
sekreterare 1759, riksråd 1766, d. 1786. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., med stångpiska och krås. På baksidan 
står: Stats Secr. Bar. v. Dttben. 

Klippt silhuett, 11,9 x 9,9 ctm. Universitetsbiblioteket 

Du Rletz, Anders Rudolf. F. 1722, öfverste 1762, generalmajor 
1770, landshöfding i Göteborg 1772, friherre 1778, d. 1792. 

Medelålders man, bröstbild profil t v., med stångpiska och krås. På bak- 
sidan står: öfwerste Ijeut. Duriez. 

Klippt silhuett, ii,i x 9,6 ctm. Universitetsbiblioteket 

Eberstein, Carl Johan. F. 1758, teologie professor i Lund 1808, 
biskop i Visby 1813, <*• 1838. 

Äldre man, bröstbild fas t h. med lockigt bakåtkammadt hår. Rock och 
väst med höga kragar, prestkrage och kappa, biskopskors, nords^ämeorden om 
halsen och krachan på bröstet och kappan. 

Blyertsteckning, 20,s x 15,9 ctm. Universitetsbiblioteket 

Ehrenheim, Fredrik Wilhelm v. F. 1753, minister i Köpen- 
hamn 1790, kanslipresident 1801, friherre 1805, d. 1828. 

Äldre man, bröstbild fas t v., med kortklippt uppstruket grått hår, gT& 
ögon och små grå polisonger. Svenska dräkten med uppstående krage, lindad 
halsduk och kr£, nordstjämeorden om halsen och krachan, kappa på högra 
axeln. Bakgrund: röd gardin. 

Olja, 72 X 59 ctm. Kopia efter Carl Fredrik v. Breda. Originalet i utrikes- 
departementet (Sander: Breda n:o 295) Sörmland-Nerkes nation. Originalet repro- 
duceradt i Magasin för konst, nyheter och moder, 1828. Digitized by Google 1. I I!'KIK i- Digitized by Google Digitized by Google Gubbe, bröstbild profil t v.; karrikatyr med stångpiska och stor klumpnäsa. 
UDder står: Baron Fredrik Wilhelm von Bhrenheim. Kanslie-President. 
Klippt silhuett, 20 x 12 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Ehrenheim, Pehr Jakob v. F. 1823, statsråd 1866 — 1870, 
Upsala universitets kansler 1888. 

Midjebild fas t. v.; grått, på venstra sidan benadt hår, blå ögon, hvita 
mastacher och helskSgg. Universitetsfrack, hvit halsdak, nervikt krage. Om 
halsen nordstjärneorden, serafimerband och krachan. Blågrön bakgrund. Signerad 
nederst till venster: Elisabeth Warling 98. 

Olja, 85 X 69 ctm., af Blisabeth Warling. Universitetshuset. 

Ehrenpreus, Carl Didrik. F. 1692, hofrättsråd 1729, riksråd 
1739, friherre 1747, grefve 17 51, Upsala universitets kansler s. å., 
d. 1760. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., med peruk och blå ögon. Hvit bro- 
kaddrlkt, rådsherremantel, hvit lindad halsduk, om halsen nordstjärneorden och 
serafimerkedjan, krachan på manteln. Mörkt blågrå bakgrund. På baksidan 
står: Sacrae regis majestatis och regni Sveciae dum vixerat maxima Bdei vir Dn. 
Comes Carolus Ehrenpreus regis regnique senator Academise Upsaliensis can- 
cellarins Concilii regii de legibus condendis prseses Ordinum Regii Maj:tis Egnes 
auratus & Commendator. O. Arenius p. 1752. 

Olja, 94 X 79 ctm., af Olof Arenius. Universitetshuset. På Gripsholm fins 
en kopia (n:o 1064) målad af P. Fjellström. På ett annat porträtt (n:o 1522) på 
samma ställe, äfven detta af Fjällström, är endast ansiktet en kopia efter Upsala- 
porträttet. 

Blek äldre man, sitter och stöder högra armen mot ett bord, gör med den 
venstra handen en gest mot åskådaren. Knäfigur fas t. h.; peruk, blå ögon. 
Hvit brokaddräkt, rådsherremantel, om halsen nordstjärneorden och serafimer- 
kedjan, hvit lindad halsduk, spetsmanchetter. På bordet rådsherrehatten. Palats- 
interiör med grönt och gulbrunt draperi. Signerad nederst t. v.: F. Bränder 
pinx A. 1758. 

Olja, 154 X 115 ctm., af Fredrik Bränder. Universitetshuset. 

Ehrenstrahl, David Klöker, F. 1629 i Hamburg, hofmålare 
1661, adlad 1674, d. 1698. 

Medelålders man med hög ansiktsfärg ser öfver högra axeln mot åskådaren. 
Bröstbild, brun allongeperuk, bruna ögon, brun blåfodrad mantel, hvit spetshals- 
duk. Mörkbrun bakgrund. På baksidan står: David Klöcker Ehrenstrahl. Hof- 
intendent, född d. 23 Sept. 1629. död d. 23 Okt. 1698. a se ipse pictus. 

Olja, 44 X 38 ctm., af David Klöcker Ehrenstrahl. Konstmuseet. Hårds 
donation. Reproducerad i Sandberg och Cardon: Galleri af utmärkta svenska lärde. 

Ehrensvärd, Carl August^ grefve. F. 1745, öfveramiral 1784, 
d. 1800; konstfilosof. 

Bröstbild profil t. v., med vågigt, bakåtstruket hår. På halsens afskäming 
står: Amicus amicum. Upphöjd kant. 

Gipsmedaljong, 64 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Magasinerad. 
Samma medaljong men utan inskrift i Universitetshuset och på Sörmland-Nerkes 
nation. Se Göthe: Sergells porträttmcdaljonger. 

Ekerman, Petrus, F. 1696, eloquentiae et poéseos professor 
vid Upsala universitet 1737, d. 1783. 

Bröstbild fas t v., med högra handen instucken innanför västen och svart 
trekantig hatt under venstra armen. Liten hvit allongeperuk, blå ögon. Gråblå 
rock odi vist, rocken med rödt foder, lindad hvit halsduk. Blåbrun bakgrund. 
På baksidan står: Samme Hallman, som målade Ihres porträtt har målat och 
tkiokt denna åt nationen. 

Olja 64 X 48 ctm., af Magnus Hallman. Östgöta nation. Digitized by Google Eugenie, prinsessa af Sverige och Norge. F. 1830, d. 1889. 

Se Josefioft. 

FahlcrantZj Christian Erik. F. 1700. professor i kvrkohisjtnm \', ' ""'.ii ii 


Digitized d by Google Upsala Universitets Konstmuseum. Jens Juel. 

Sara Petronella Fehman. Digitized by Google Digitized by Google 25 

grefVe C. E. Piper, Löfstad, och Åbo historiska museum. Den först nämda af repli- 
kerna ir reproducerad i Fr&n retrospektiva konstutställningen 1898. Se Sander: 
Breda n:o 296—299. 

Fleming, Claes Adolph. F. 1771, statsråd 1810, grefve 1818, 
riksmarskalk 1824, d. 1831. 

Bröstbild profil t. v., med kortklippt lockigt h&r och polisonger, bar hals. 
Signerad: Sergell 1805. P& baksidan står: Första exemplaret af Sergells egen hand. 

Gipsmedaljong, utan upphöjd kant, 48 ctm. i diameter, af Johan Tobias 
Sorgell. Konstmuseet. Se Göthe: Sergells porträttmedaljonger. För Flemings 
rikning utfördes 11 exemplar för 10 Rdr rgs stycket. (Bref frän Sergel till F. 
Mscr. UB. F. 818 f) 

Bröstbild t h., med kortklippt, lockigt här, svenska dräkten med uppstående 
knge, krås, nordstjämeorden om halsen, serafimerband och krachan, lindad 
halsduk. Bakpå står: Gr. C. Fleming. 

Gipsbyst på rund plint, 86 ctm. hög, af Erik Gustaf Göthe. Universitets- 
biblioteket; ett annat exemplar magasineradt. 

Flodin, Samuel Conrad, F. 1726, borgmästare i Stockholm, 
d. 1800. 

Äldre man, bröstbild fas t h., med peruk, blå ögon, svenska dräkten, 
lindad halsduk och krås, kappa på venstra axeln. Han stöder högra handen på 
en käpp. Bakgrund: grå med rödt draperi. 

Olja, 72 X 62 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Ostgöta nation. 

Fogeiberg, Bengt Erland. F. 1786, bildhuggare, d. 1854. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., med en modellerknif i högra handen, 
stöder båda händerna på ställningen för en staty. Långt mörkt gråsprängt hår, 
bcnadt i midten, blå ögon. Grön nattrock, skjorta med ostSrkt nedvikt krage, i 
bröstet en röd näsduk instucken. Bakgrund: grå vägg. Signerad nederst till 
böger: Efter Södermark 1845. 

Olja, 73 X 59 ctm., kopia efter Olof Johan Södermark. Göteborgs nation. 
Originidet litograferadt af A. J. Salmson. 

Franzén, Frans Michael. F. 1772, professor vid Åbo univer- 
sitet 1798, kyrkoherde i Kumla 1810, biskop i Hernösand 183 1, d. 
1847; skald. 

Bröstbild profil t. h. med brunt hår, blå ögon, svart dräkt, prestkrage och 
vasaorden i knapphålet. 

Akvarell, 13,3 x 10,3 ctm., af Leonard Henrik Roos. Universitetsbiblioteket. 
Graverad af samme mästare i hans: Porträtt af åtskilliga 1823 års riksdagsmän. 

Fredrik I. F. 1676, kung i Sverige 1720, landtgrefve af Hessen 
^730, d. 1751. 

Helfigur fas t. v., sittande i förgyld rödklädd länstol och stödjande högra 
vnen på ett bord, venstra handen på stolskarmen. Allongeperuk, hvit brokad- 
dfikt, blå kronströdd hermelinsmantel, sammanhållen af en agraflf, hvita strumpor, 
tvarta skor med spännen. Till höger litet bord med regalierna på röd sammets- 
^adde. Palatsinteriör med gulrödt draperi. 

Olja, 222 x 141 ctm. Magasinerad. Nedre delen af porträttet i senare tid 
■ycket klumpigt ditmålad. 

Höftbild fas t. v., sittande i en förgyld grönklädd länstol och stödande 
köfra armen mot ett bord med regalierna på röd sammetskudde. Hvit allonge- 
pcnik, föd guldbroderad rock, spetshalsduk och spetsmanchetter. öfver ryggen 
och knäna blå kronströdd hermelinsmantel. Bakgrund: palatsinteriör med rödt 
draperi. 

Olja, 142 X 117 ctm. Universitetshuset. 

Fredrik Adolf. F. 1750, hertig af Östergötland, d. 1803. Digitized by Google 26 

Bröstbild t. b., uppstruket pä rrggen nedhäDgande bår, sammanbållet i 
nacken af en rosett ocb med en lock pa bögra axeln. Rustning utan balsstycke, 
broderad mantel med serafimerkracban öfver venstra axeln ocb bögra armen, 
serafimerband, lindad balsduk. 

Gipsbyst, på rund plint, 91 ctm. bög, af Joban Tobias Sergel. Magasinerad. 
Se Götbe: Sergels porträttbyster. 

Bröstbild, fas t. b., bWtpudradt bår, blå ögon. Förgyldt bamesk med Sera- 
fimerkracban på bröstet, serafimerband, lindad halsduk ocb krås, blå kronstrodd 
mantel Öfver ryggen ocb venstra armen. Bakgrund: bimmel. 

OlJA» 73 ^ 55 ^^^" kopia af Jacob Björk efter en pastell af Jonas Forsslund. 
Originalet på Nationalmuseum. 

Freinsheimlus, Johan, F. 1608 i Tyskland, skytteansk pro- 
fessor vid Upsala universitet 1642, professor i Heidelberg 1656, 
d. 1660. 

Bröstbild fas t. b., Ijusbrunt bår nedkammadt öfver öronen, bruna mustacher 
ocb pipskägg. Svart dräkt, fjrrkantig nervikt krage. Ljusbrun bakgrund i målad 
oval. Ofverst till böger står: N:o 3. Job. Freinsbeimius. 

Olja, 71 X 54 ctm. Deposition från Konstmuseet på Ostgöta nation. 

Fries, Elias Magnus, F. 1794, professor regius vid Lunds uni- 
versitet 1824, professor i botanik vid Upsala universitet 185 1, d. 1878. 

Medelålders man, bröstbild, fas t. v., med brunt öfver öronen nedkammadt 
bår, blå ögon, små bruna polisonger. Svart akademifrack, svart belknippt väst, 
fadermördare och bvit lindad balsduk. Rödbrun bakgrund. Signerad nederst 
till venster: J. G. Sandberg p. 1838. 

Olja, 71 X 55 ctm., af Joban Gustaf Sandberg. Smålands nation. Repro- 
ducerad i ScbUck ocb Warburg: 111. svensk litteraturbistoria. 

Gammal man, sittande i stol med brunt ryggstöd, bröstbild, fas t. h., med 
bvitt bår, svart kalott, blå ögon ocb bvita polisonger. Universitetsfrack med 
vasaordens kracban, belknäppt svart väst, bvit utböjd krage, bvit balsduk. Brun 
bakgrund. Signerad nederst till venster: Hulda Scbenson 1893. 

Olja, 77 X 65 ctm., af fröken Hulda Scbenson. Universitetsbuset 

Äldre man, bröstbild, med långt öfver öronen nedkammadt bår, kalott ocb 
polisonger. Hvardaesdräkt, dubbelradig belknäppt väst, uppstående krage, lindad 
balsduk. Frampå sär: Elias Fries. Signerad bakpå 18 T. L. 99 (monogram). 

Gipsbyst, 59 ctm. bög, på fyrkantig plint, af Tbeodor Lundberg. Botaniska 
institutionen. 

Fries, Theodor Magnus. F. 1832, professor i botanik vid Up- 
sala universitet 1877. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med bvitt bår benadt på venstra sidan, blå 
ögon, bvita mustacber och helskägg. Svart hvardagsdräkt med nervikt krage 
ocb svart balsduk. Rödbrun bakgrund. Signerad till venster: 1893 Hulda Scbenson. 

Olja, 83 X 66 ctm., af fröken Hulda Scbenson. Smålands nation. 

Äldre man, bröstbild nästan profil t. b., med bvitt bår, blå ögon, hviu 
mustacher och helskägg. Universitetsfrack, nervikt krage, bvit halsduk, nord- 
stjärneorden om halsen och kracban. Grågrön bakgrund. Signerad nederst till 
venster: Hulda Scbenson 1900. 

Olja, 83 X 74 ctm., af fröken Hulda Scbenson. Goltlands nation. 

Fryxell, Anders, F. 1795, rektor vid Maria skola i Stockholm 
1828, kyrkoherde i Sunne 1836, d. 1881; historisk skriftställare. 

Bröstbild fas t. v., med grått hår, blå ögon, små grå polisonger, prestdräkl 
med prestkrage, lindad halsduk, kappa och Nordstjärneorden. Mörk olivOirgad 
bakgrund. Signerad nederst till venster: J. G. Sandberg, pinx 1847. 

Olja, 74 X 57 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Vermlands nation. Digitized by Google / 


r;jK Gi SI Al- (ii-,i;i i;. Digitized by Google Digitized by Google VUMI.VNl>S NATION. J. G. SANDBERG 

Erik Gustaf Geijer. Digitized by Google Digitized by Google 27 

GeUer, Erik Gustaf, F. 1783, professor i historia vid Upsala 
tmiversitet, d. 1847; skald. 

Midjebild fas t h., sittande med högra handen instucken under rocken, 
bmnt lockigt hår, bl& ögon, bruna polisonger. Svart dräkt med universitetskrage, 
hvit lindad halsduk, fadermördare. Bakgrund: gråbrun vägg; till höger synes 
Upsala domkyrka öfver en balustrad. 

Olja, 70 X 59 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Vermlands nation. Repro- 
docerad i Schiick och Warburg: 111. Svensk litteraturhistoria. 

Bröstbild fas t. h., med askbrunt hår, blå ögon, bruna polisonger, svart 
dräkt, lindad halsduk, fadermördare, nordstjämeorden om halsen, serafimerorden 
pl bröstet. Ofverst till höger står: Ericus Gustavus Geijer Svecus. På baksidan: 
Med ledning af äldre porträtter är detta måladt af Edw. Perséus 1877. 

Olja, 73 X 60 ctm., af Edvard Perséus. Vermlands nation. 

Bröstbild, fas t. h., med knollrigt hår, små polisonger och bar hals. Frampå 
ilår: E. G. Geijer. På baksidan: N. B. 1829 46 år. 

Gipsbyst, 54 ctm. hög, af Johan Niclas Byström. Konstmuseet. Annat 
bronseradt exemplar magasineradt. 

Helfigur stående en fas med händerna på ryggen, klädd i uppknäppt ytter- 
rock och knäppt lifrock, uppstående krage. Signerad på den runda fotplattan: 
J. Börjesson 1885. Statyn står på en rund piedestal med inskrift: Erik Gustaf 
Geijer. Vid piedestalens fot sitter en allegorisk kvinnofigur. 

Bronsstaty i dubbel kroppsstorlek af Johan Börjesson. Universitetsplanen. 

Georgrii» Nils, F. 17 17, preussisk hofmedaljör 1747, återvände 
till Sverige 1782, d. 1790. 

Bröstbild profil t v., med långt lockigt hår, sammanhållet af en rosett i 

nacken, draperad dräkt. I rund inramning. Under står: Nicolaus Georgii anno 
xtatis 26. 

Blyertsteckning, 15,3 x 12,9 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Gertten, Johan Adam v, F. 1767, öfverstlöjtnant 1793, ståt- 
hållare på Strömsholms slott 1817, d. 1835. 

Bröstbild profil t. h., med brunt lockigt framkammadt hår, blå ögon och 
bmna polisonger. Blå rock med guldknappar och svärdsorden i knapphålet, 
bvit väst med uppstående krage, fadermördare, lindad halsduk och krås. Bak- 
grand: hvit och ljusblå. Signerad till höger: L. H. Rons 1813. 

Miniatyr på papper, 7 x 5,8 ctm., af Leonard Henrik Roos. Universitets- 
biblioteket 

Gezelius, Johan^ d. y. F. 1647, professor i Åbo 1679, biskop 
därstädes 1690, d. 17 18. 

Bröstbild fas t. h., med grått lockigt Öfver öronen nedfallande hår, blå 
ö^n och lång hvit >rättarkrans>. Svart dräkt med prestkrage och svart kalott 
Kyikointeriör med krucifix till höger, fönster till venster. I målad oval. 

Miniatyr, 10,5 x 8,6 ctm. Vestmanland-Dala nation. En gravyr häraf i 
Botsatt riktning finnes i Gamla testamentet, 3:dje delen, Åbo 1722. Den är 
signerad Hamarson del et sculp., hvarför det ju är en möjlighet, att det är denne, 
•om bar gjort miniatyren. 

Gj6rwell, Carl Christoffer. F. 1731, v. bibliotekarie vid Kgl. 
biblioteket i Stockholm 1764, d. 181 1; bokhandlare, förläggare, lärd 
och publicist. 

Bröstbild profil t v., med kal hjässa, nedhängande vägigt hår och pels. 
Tai venster står: C. C. Gjörevell. Signerad nederst: Sergel 1791. 

Gipsmedaljong med upphöjd kant, 64 ctm. i diameter, af Johan Tobias 
SergeL Universitetshuset; annat exemplar magasineradt. Se Göthe: Sergels 
poTtrittmedaljonger. Digitized by Google 28 

QJÖrwell, Carl Christoffer, F. 1766, stadsarkitekt i Stockholm 
1803, d. 1837. 

Yngling, bröstbild profil t. b., med pä ryggen nedhängande hår och kris, 
inom ovsd inramning. Under står: C. C. Giörwell architecte. 
Klippt silhuett, 14 x 9,7 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Glas, Olof, F. 181 2, professor i medicin vid Upsala universitet 
1848, d. 1880. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med mörkt bår, ljusa polisonger, blå 
ögon, glasögon. Akademifrack med nordstjärneorden, fadermördare, lindad hals- 
duk. Olivfärgad bakgrund. Signerad nederst till höger: C. Staaff 1870. 

Olja, 74 X 61 ctm., af Carl Theodor Staaff. Norrlands nation. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med svart hår, benadt på venstra 
sidan, blå ögon, glasögon och små grå polisonger. Svart hvardagsdrftkt, utvikt 
krage, svart halsduk. Blågrä bakgrund. 

Olja, 79 X 66 ctm., af Amalia Lindegren. Goltlands nation. 

Kopia af föregående, signerad till höger: C. G. Holmgren 1883. 
Olja, 74 X 59 ctm. Universitetshuset. 

Graffman, Hans. F. 1748, domprost i Strengnäs 1802, d. 1828. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med gräsprängdt hår, tfickt af en svart 
kalott, blå ögon och hög ansiktsfärg. Prestdräkt med prestkrage och nervikt 
krage. Bakgrund: rödbrun gardin, till venster pelare. På baksidan står: Hans 
Graffman, domprost i Strengnäs. Född i ösmo s:n i Södermanland 1748. Död 
i Strengnäs 1828. 

Olja, 60 X 69 ctm., af Pehr Krafft d. y. Sörmlands nation. 

Grill, Anna Johanna, F 1720, gift 1737, med kommerserådet 
Claes Grill, d. 1778. 

Äldre dam, sittande fas t. h.. med händerna, af hvilka den högra håller en 
solfjäder, lagda i knäet, hvitt hår, hvarpä en hvit och blå mössa, ljusgrå Ögon. 
Hvit sidenklädning med spetsig urringning och halfkorta ärmar, tyllfichy, stora 
blå rosetter i bröstet och på ärmarna, om halsen svart band, om armarna sex* 
rådiga perlband. Mörk bakgrund med mannens porträtt öfverst till höger. 

Olja, på trä. 34 X 29 ctm., kopia af Johan Way efter Alexander Roslin. 
Konstmuseet. 

Grooth, Eleonora Charlotta v, F. 1734, hoffröken, gift 1765 
med öfverste Abraham Henric Uifvenklou, d. 1794. 
Medelålders dam, bröstbild profil t. v. 
Klippt silhuett, 11,5 x 9,6 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Grothius, Hugo, F. 1583 i Delft, rådspensionär 1613, svensk 
ambassadör i Paris 1634, d. 1645; rättslärd. 

Medelålders man, bröstbild fas t v. med mörkt något gråsprängdt hår, blå 
ögon, brungula mustacher och pipskägg. Svart dräkt, tredubbel rund nedvikt 
hvit stärkkrage. Mörkgrå bakgrund, öfverst till hÖger vapen, till venster står: 
Hug. Grothius. 

Olja, 71 X 57 ctm., af Michiel Jansz Miereveldt (Kopia efter?) Univer- 
sitetshuset. Porträttet fanns 1694 i universitetsbiblioteket. (Mscr. UB Arkiv A 7.) 
Gravyr af F. Houbraken. 

Grubbe, Samuel. F. 1786, professor i filosofi vid Upsala uni- 
versitet 18 1 3, statsråd 1840, d. 1853. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h. med mörkt, på venstra sidan benadt 
här, gräblå ögon, svart dräkt med universitetskrage, helknäppt väst, fadermördare, 
lindad halsduk. Mörkbrun bakgrund. Digitized by Google Upsala Universitet. Gustaf I. Digitized by Google Digitized by Google 29 

Olja, 67 X 58 ctm. Göteborgs nation. Reproducerad i SchUck och War- 
bug: 111. svensk litteratnrhistoria. 

GQthraeus, Jacobus Waltheri. F. i Skottland 1602, lektor i 
Westerås 1632, kyrkoherde i Sala 1638, i Stora Tuna 1648, d. 1661. 

Höftbild fas t ▼. med svart här, mustacher och helskägg, mörka ögon, 
STVt dräkt med rund hvit krage. Svart bakgrund. 

Olja, 113 X 77 ctm. Vestmanland-Dala nation. Gåfva af bibliotekarien J. 
H. Schröder. 

Gustaf 1. F. 1496, kung i Sverige 1523, d. 1560. 

Bröstbild fas t. v., sittande i en hvälfd fönsteröppning och stödjande båda 
trmama mot den med svart tyg behängda nedre karmen, och hällande med bada 
hindema i sin grå högerhandske. Gult rundskuret här, hvarpä en ilat svart 
barett med rund hvit plym, blå ögon, gult tvärklippt helskägg och gula mustacher. 
Svirt guld- och perlstickad dräkt med stor fjrrkantig nervikt krage, pä venstra 
handen grä handske. Ljus gräbrun bakgrund. Pä bada sidor om hufvudet stär: 
Sic rex Gustavus wultusque humerosque ferebat: Felix imperio Svecia magna 
tno 1542. 
G))teborg8 nation. J. a. Sandberg. Samuel Grubbe. Olja, 77 X 58 ctnL Universitetshuset. Stjernelds donation. Enl. Upmark 
(Ord och bild 1894) är detta en kopia frän senare delen af 1500-talet efter ett 
ildre original, möjligen mäladt af Casper konstmälare. Reproduceradt sammastädes. 

Höftbild fas t v., stöder venstra handen pä svärdfMstet, häller med den 
h^{ra i sin guldkedja. Pä hufvudet svart guldstickad barett med liten hvit ned- 
Utagande plym, blä ögon, längt svart spetsigt helskägg. Svart guldstickad dräkt, Digitized by Google 30 

pipkrage och pipmanchetter, om halsen guldkedja med briljantkors, värja med 
briljanteradt fMste i svart guldstickadt gehttng. Bakgrund: interiör med fönster 
till venster. 

Olja, I30 X 89 ctm. Universitetshuset. G&fva af Magnus Gabriel De la 
Gardie 1668. 

Helfigur, gipsstatyett efter L'Archeveques staty p& Riddarhustorget, 82 
ctm. hög. Magasinerad. S. L Digitized by Google Upsala Universitet. L. Pasch d. y. Gustaf III. Digitized by Google Digitized by Google 31 

oppslagen bok och hertigkronan pä blä guldkantad sammetskudde. Bakgrund: 
grå vägg och till venster rödt draperi. 

Olja, 148 X 115 ctm., af Lorenz Pasch d. y. Universitetshuset. 

Ung man, bröstbild fas t. h., som stöder högra handen till venster pä en 
blå kronströdd kommandostaf. Hvitpudrad peruk, en lock pä högra axeln och 
CD annan stickande fram till höger pä manteln, harnesk, hvaröfver blä rock med 
gA broderier och serafimerkrachan, serafimerband fäst pä högra axeln med ett 
briljantsmycke, om halsen svärdsorden, lindad halsduk och spetskräs, öfver 
ryggen och venstra armen blä kronströdd hermelinsmantel. Blägrä bakgrund. 

Pastell, 70 X 53 ctm., af Gustaf Lundberg. Universitetshuset. 

Replik af föregäende porträtt, med ljusviolett rock och gula broderier. 
Pastell, 74 X 57 ctm., af Gustaf Lundberg. Universitetshuset. 

Kopia af föregäende, men med röd rock, mantel och kommandostaf. 

Gobelin, 74 x 59 ctm., af Pehr Hilleström. Konstmuseet. Porträttet skänktes 
af Gustaf III till generalen grefve J. L. Härd, och af dennes styfdotter till Brink- 
man, med hvars samlingar det kommit till universitetet. (Mscr. UB. Arkiv K. 62.). 
Se Siren: Pehr Hilleström d. ä. Sid. 67. 

Bröstbild profil t v., i harnesk, serafimerband och lindad halsduk. Uoder 
står: K. of Swed. 

Medaljong af röd pressad lera, 4,8 x 3,8 ctm. Konstmuseet 

Bröstbild t v., tillbakakammadt här, sammanhället i nacken af en rosett med 
en lock pä venstra axeln, rustning med serafimerkrachan midt pä bröstet, sera- 
fimerband, lindad halsduk. Signerad pä baksidan: Sergel f. Drottningholm 1779. 

Gipsbyst pä rund plint, 74 ctm. hög, af Johan Tobias Sergel. Magasinerad. 
Se Gölhe: Sergells porträttbyster. 

Midjebild fas t v., gör med venstra handen en gest mot höger; peruk med 
svart nackrosett, guldinlagd rustning, draperad i en kronströdd purpurfkrgad her- 
melinsmantel med serafimerkrachan, sammanhållen öfver venstra axeln med ett 
briljantsmycke, serafimer-, nordstjäme- och svärdsordens band, om lifvet gul 
sidenbindel. Bakgrund himmel. 

Olja, 83 X 67 ctm., af Alexander Roslin. Universitetshuset. Kopia pä 
Gripsholm (n:o 1685). Graveradt af Duchesne. 

Höftbild fas t h., stöder venstra handen i sidan, häller med den högra 
sin hatt pä ett bord. Röd och gul svensk dräkt, serafimerband, briljanterad 
STirdsorden om halsen, pä bröstet briljanterad serafimerkrachan, kappa med 
broderad krachan, tyllhalsduk och manchetter, värja med guldOlste. Till höger 
ett bofd, pä hvilket ligger syart hatt med briljantkedja och hvita plymer, diplom 
bundet i rödt band, krona och röd guldströdd hermelinsmantel. Palatsinteriör. 

Olja, 125 X 100 ctm., af Johan Ahlberg. Deposition frän Konstmuseet pä 
Ostgöta nation. En replik tillhör Upsala gillesällskap, en annan Kgl. teatern i 
Stockholm. Den sistnämnda är reproducerad i Personhistorisk tidskrift 1900. 

Bröstbild profil t. h., med peruk och bröstbild profil t. h., med hatt. Bred- 
vid står: Pour aller voir Pestum S. M. Neap. proposeroit que le Comt de Haga 
coochat a Persane, dont il faut passer le bois, pour eviter les plus mauvais 
cbemins, d*ou II pouvoit aller le lendemain voir Pestum et en revenir a Saleme 
le meme jour et meme a 10, ii heures du soir jusqu'a Naple. Un Cavalier 
Gentilbome de la Chambre est toujours a Persane. Pä baksidan ett fruntimmer 
och en ryttare. 

Blflckteckning pä ett blad, 23,3 x 18,9 ctm., af Johan Tobias Sergel. Univer- 
Rteubiblioleket. 

Bröstbild t v. med högt uppkammadt vägigt här med nackrosett, svensk 
dråki m£d serafimerkrachan, nervikt krage, kräs. Serafimerband och kappa pä 
bögra axeln. 

Gipsbjrst pä rund plint, 78 ctm. hög, af Johan Tobias Sergel. Universi- 
tetsbiblioteket. Se Göthe: Sergels porträttbyster. Reproducerad i Statens konst- 
saalingar 1794— 1894. Digitized by Google 3« 

Bröstbild, profil t. v., med långt öfVer balsens afskäming nedbängande hlr. 

Signerad under: Sergel. — Gipsmedaljong med oppböjd kant, 62 ctm. i 
diameter, af Joban Tobias Sergel. Universitetsboset. — Annat osigneradt exemplar 
pä Sörmland -Nerkes nation. 

Helfigur, gipsstatyett, 82 ctm. hög, af Sergels staty vid Skeppsbron. Maga- 
sinerad. 

Gustaf IV Adolf. F. 1778, kung i Sverige 1792, afsatt 1809, 
d. 1837. 

Gosse, knäfigur stående fas t. b., som håller högra banden med manteln sidan och med den venstra för en gest. I midten benadt på axlama nedkam- 
madt brunt något pudradt bar, silfvertygtdrlkt med knKbyxoma slutande öfver 
knäna, bvita trikåer, silfvertygsmantel på högra axeln, om halsen nervikt fyrkantig 
spetskantad krage, serafimerband och kraschan, värja i silfvertygsgebäng. Till 
höger förgylld rödklädd stol, hvaröfver hänger den blå kronströdda hermelins- 
manteln; till venster förgylld! bord med marmorskifva, hvarpå blå guldkantad 
sammetskudde med hertigkrona. Bakgrund grå vägg med rödt draperi till venster. 
— Olja, 152 X 116 ctm., af Lorenz Pasch d. y. Universitetshuset 

Ung man, bröstbild fas t. v., med Ijusbrunt öfver öronen nedkammadt bår 
och blå ögon, blå uniform med gula uppslag och uppstående krage samt silfver^ 
epåletter, serafimerband och kraschan, svärdsorden om halsen, röd och hvit lindad 
balsduk, krås. Blågrå bakgrund. Signend till venster: Soret px. — Miniatyr på 
elfenben, 4,9 x 4,5 ctm., af Jean Fran^ois Soret Konstmuseet. 

Bröstbild profil t v. — Klippt silhuett, ii,a x 8 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Gustaf, hertig af Upland. F. 1827, d. 1852. 

Knäfigur fas t. v., sittande i förgylld grönklädd stol; han stöder högra 
handen mot stolkarmen, leker med den venstra med klockkedjan. Svart drikt, 
utvikt krage, svart halsduk. Till venster skrifbord med ett uppslaget herbarium. 
Bakgrund mörkt draperi, till höger utsikt öfver Haga. Signerad till höger: C 
Bennet pinx 1853. — Olja, 117 x 92 ctm., af Carl Stefan Bennet. Studentkårens 
lokal. Litograferad af O. Cardon. 

Helfigur, sittande på en sten, stödd med venstra armen mot en trädstam 
och hällande en uppslagen notbok i knäet med den högra handen. Lifrock, 
nervikt krage: han sitter pä kappan, som är draperad öfver venstra armen och 
benen. — Gipsstatyett, 50 ctm. hög. Magasinerad. 

Bröstbild med bar hals, signerad pä högra sidan: Sjöstrand 1854. — Gips- 
byst, 68 ctm. hög, af Carl Eneas Sjöstrand. Stockholms nation. 

Gyllenborg, Anders^ grefve. F. 1686, major vid lifregementet 
till häst 1 7 19, d. 1728. 

Ung man, bröstbild fas t h., med hvit allongeperuk och blå ögon, harnesk, 
blå uniformsrock med röda uppslag och guldkantade knapphål. Mörkbrun bak- 

g-und i målad oval. — Olja, 80 x 65 ctm., af David v. Kraflft. Konstmuseet, 
yllenborgska donationen. Se Hahr: David v. KrafTt n:o 167. 

Gyllenborg, Antoinette Virginia, F. 1735, gift 1754 med 
landshöfding Johan Jakob Gyllenborg, d. 175 1. 

Ung dam, midjebild fas t. v., klädd som Diana. Pudradt bår med en 
lock på venstra axeln, guldhalfmåne och röd rosett, gul klädning med tyllkanlad 
urringning, gult korsettliknande harnesk, kantadt med röda stenar och pärlor och 
i bröstet ett smycke. Hon är draperad i blå hvitfodrad mantel, håller i högra 
handen bågen och bär kogret i blått band på ryggen. Bakgrund himmel med 
träd till venster. — Olja, 65 x 50 ctm., kopia af Jacob Björk cfler Gustaf Land- 
berg. Konstmuseet. Originalet tillhör brukspatron von Sehinkel på Tidö, eik aiman 
kopia baron E. Cederström, K rusenberg. Gyllenborgska donationen. Digitized by Google 33 

Gyllenborg, Elisabeth Derith, F. i England, adopterad 1720 
af sin styffar grefve Karl Gyllenborg, gift 172 — med riksrådet friherre 
Carl Gustaf Sparre, d. 1766. 

Ung dam, bröstbild fas t. h., med askblondt här, bruna ögon, läng smal 
haU Rlidning af hvit och gul brokad med djup spetsig urringning kantad med 
tjrll, öfver axlama röd hvitfodrad mantel. Mörk bakgrund. Pä baksidan stär: 
Lady Bctly Gyllenborgh. Kraflft fecit a:o 1720. — Olja, 80 x 63 ctm., af David 
T. Krafft. Konstmuseet Gyllenborgs donation. Hahr n:o 166. 

Gyllenborg, Fredrik^ grefve. F. 1698, kammarherre 1722, lag- 
man 1733, president i bergskollegiet 1750, d. 1759. 

Ung man, bröstbild fas t. h., med hvit allongeperuk och mörkgrä ögon, blä 
hritfodrad rock med guldknappar, hvit blommig guldbroderad väst med guld- 
knappar, hvit lindad halsduk med nedhängande spetskantade ändar. Bakrund 
mörk oliv. På baksidan stär: Counte Fredrich Gyllenborgh: Krafft fecit anno 
1720. — Olja, 76 X 63 ctm., af David von Krafft. Konstmuseet. Gyllenborgska 
donationen. Se Hahr: David v. Krafft. N:o 165. 

Gyllenborg, Gustaf Fredrik, F. 1731, kansliråd 1774, d. 
180S; skald. 

Äldre man, bröstbild profil t. v., med krokig näsa, längt pä ryggen ned- 
kammad! här och draperi. Signerad underst: Sergell 1800. — Gipsmedaljong 
med upphöjd kant, 63 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Universitetshuset. 
Se Göthe: Sergels porträttmedaljonger. 

Gyllenborg, Jakob. F. 1648, assessor i kammarrevisionen 1676, 
adlad 1680, landshöfding i Stockholms och Upsala län och friherre 
1689, kgl. råd 1695, grefve s. å., d. 1701. 

Medelälders man, knäfigur fas t. v., sitter pä bläklädd stol och häller högra 
banden i sidan. Mörkgrä idlongeperuk, blä ögon, mycket smä mustacher, räds- 
herremantel, grä guldbroderad dräkt, spetshalsduk med nedhängande ändar, spets- 
manchetter, på venstra handen grä handske med guldfransar. Till venster bord 
med rädsherrehatten. Palatsinteriör, till venster utsikt öfver landskap. — Olja, 
141 X III ctm, kopia af David v. Krafllt efter David Klöker Ehrenstrahl. Univer- 
sitetshuset Gyllenborgs donation. Originalet pä dripsholm (n:o 683). Se Hahr: 
Dtrid v. Krafft n:o 168. Graverad af Akrell. 

Qi^\\ex\}QOr%^ Jakob Johan^ grefve. F. 172 1, landshöfding 1762, 
d. 1788. 

Medelälders man, bröstbild fas t. h., i hvit peruk med en lock pä högra 
sieln; blä ögon, grä rock med snörmakerier, hvit väst, lindad halsduk, kräs, öfver 
ryggen och högra armen blätt draperi. Bakgrund himmel. — Olja, 66 x 52 ctm. 
I>eposition frän konstmuseet pä Östgöta nation. Gyllenborgs donation. 

Gyllenborg, Karly grefve. F. 1679, minister i London 17 15, 
riksråd 1723, kanslipresident 1739, d. 1746. 

Medelälders man, knäfigur fas t. h., sitter i en förgylld grönklädd stol och 
stöder högra handen mot stolskarmen, häller den venstra i knäet. Hvit allonge- 
pcmk, blä ögon, rädsherremantel, hvit blommig dräkt, hvit halsduk med nedhän- 
fande ändar slutande i tofsar, spetsmanchetter. Till venster fSrgyldt bord med 
lädsherrehatten. Bakgrund interiör med mörkviolett draperi. — Olja. 141 x 117 
ctm.. af Johan Henrik Scheffel. Universitetshuset. Gyllenborgska donationen. 

Äldre man, bröstbild fas tv., som stöder venstra handen mot en stoliygg, 
sticker den högra innanför västen. Hvit allongeperuk, blä ögon, rädsherremantel, 
kfit blommig dräkt, hvit halsduk med nedhängande ändar slutande i tofsar. Pa- 
lalsinteriör med grön gardin till höger, till venster en pelare, hvarpä stär: Carolus 

Cpsala umiverå, åv. partråttsaml. 3 Digitized by Google 34 

Gyllenborg comes. S:r8e K:x M:tis et regni Suecise senator, prseses magnae can- 
cellariae, et academise Upsal:s cancellarius A:o 1739. Lorentz Pasch pinxit. — 
Olja, 93 X 79 ctm., af Lorens Pasch d. i. Universitetshuset. Replik på Grips- 
holm (n:o 1012) reproducerad i Schttck och Warburg: 111. svensk litteraturhistoria. 

Gyllenhaal, /oÅan Abraham, F. 1750, direktör vid Åtvida- 
bergs koppargnifva, d. 1788. 

Ung man, bröstbild fas t v., med hvit peruk, blSgrå ögon, grå rock, hvit 
vftst, hvit lindad halsduk, krås och spetsmanchetter, rödt draperi öfver högra axeln. 
Mörk bakgrund. — Olja, 76 x 61 ctm. Vetenskapssocieteten. 

Gyllenhlelm, Carl Carlsson. F. 1574, krjgsöfverse 1600, fri- 
herre 1615, fältmarskalk 1616, riksråd 161 7, riksamiral 1619, d. 1650. 

Helfigur, stående fas t. v., stöder sig med högra handen på en käpp, håller 
den venstra i sidan. Tunnt gulbrunt hår, blå ögon, grå mustacher och helskägg. 
Svart dräkt med svart kappa, nervikt fyrkantig hvit krage, uppvikta manchetter, 
välja i svart axelgehäng, höga ndstöflar med grå nervikta flikiga kanter, sporrar, 
bruna klackar och sulor. Till venster ett bord med laxfKrgad guldfransad duk, 
hvarpå svart hatt och grå handskar. Interiör med laxfärgade gardiner på båda 
sidor och rutigt parkettgolf. Till höger hänga hans bojor; till venster vapnet, 
hvarunder står: Carolus Gylldenhielm 1. baro in Berqvara Sundbyholm et regni 
Sveciae ammiralius natus anno 1574, die martii nunc autem hoc anno Christi 
1 64 1 setatis suse sexagesimo septimo. — Olja, 222 x 126 ctm. Universitetshuset. 
Hårds donation. 

En kopia i bröstbild, 77 x 61 ctm., på Sörmlands nation. 

Gyllenstiema, Göran. F. 1724, lagman 1750, riksråd 1765, 
riksmarskalk 1781, d. 1799. 

Äldre man, helfigur stående fas t. h., stöder venstra handen i sidan, håller 
i den högra riksmarskalkstafven. Hvit peruk, blå ögon, rådsherremantel med 
serafimerkrachan, hvit sidenrock och hvita sidenknäbyxor, sammanhållna vid 
knäna med briljantspännen, hvita strumpor och hvita sidenskor med briljant- 
spännen och röda klackar, spetshalsduk med nedhängande ändar, spetsmanchetter, 
om halsen serafimerkedjan och nordstjärneorden, hvit handske på högra handen. 
Till höger förgyldt bord med marmorskifva, hvarpå ligga rådsherrehatt, handske 
och en bok, till venster förgyld grönklädd stol. Palatsfnteriör, i bakgrunden 
ljusgrönt draperi, parkettgolf. Signerad till höger på en pelarbas: Laur Pasch 
pinx 1789. — Olja, 202 x 126 ctm., af Lorens Pasch d. y. Universitetshuset- 
Hall, Birger Martin. F. 1741, provinsialmedikus i Vestmanland 
1773, d. 1814. 

Midjebild fas t. v. med kalott och hvitt hår, igenknäppt lifrock, väst med 
uppstående krage, krås; han håller i högra handen några blommor. Signerad 
till venster: Gfn f:t 1813. — Svartkrilteckning, 2o,a x 15 ctm,, af Anders Abraham 
Grafström. Universitetsbiblioteket. 

Hamilton, Fredrik Ulrik. F. 1735, öfverkammarherre, lands- 
höfding i Jönköping, d. 1797. 

Ung man, bröstbild profil t. v., med stångpiska och krås. På baksidan 
står: Kamh. Bar. Fr. Hamilton. — Klippt silhuett, ii,x x 9,6 ctm. Universitets- 
biblioteket. 

Hamilton, Henning Ludvig Hugo. F. 18 14, kammarherre 
1 84 1, minister i Köpenhamn 1861, kansler för Upsala och Lunds 
universitet 1872, d. 1886. 

Ofullbordadt porträtt, medelålders man, bröstbild fas t. v., sittande i en 
länstol, stöder den högra handen i sidan, den venstra på landtmarskalkstafven. Digitized by Google L'M»-},K>n [.I. I \'\-> il J) v GÖRAN GVLLKNSIIHKNA. Digitized by Google 


Digitized by Google Upsala Universitet. L. Pasch d. y. 

Göran Gyllenstierna. Digitized by Google Digitized by Google 35 

Bnnt b&r, benadt till venster och framkammadt vid öronen, brtina mustacher 
oeh rittarkrans. Blå anifonn med epoletter, kappa draperad öfver venstra armen 
och högra benet Bakgrund: vägg i riddarhuset med vapensköldar. — Olja, 
144 X 109 ctm. Universitetshuset. 

Hammarsten, Olof. F. 1841, professor i medicin vid Upsala 
universitet 1877. 

Äldre man, bröstbild fas t. h. med grått här benadt på venstra sidan, blå 
ögoo, grå mustacher och helskS^. Svart hvardagsdräkt, nervikt krage och svart 
hilsdak. OlivfÄrgad bakgrund. Signerad till venster: Axel Jungstedt 1900. — 
Oljt, 78 X 64 ctm, af Axel Jungstedt. Sörmlands nation. 

Hebbe, fru, gift med Christian Hebbe. 

Bröstbild fas t h., gul halmhatt klädd med tyll, pudradt hår, blå ögon, röd 
klidning med fyrkantig spetskantad urringning. Grå oval bakgrund. — Akvarell, 
16,3 X 12,1 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Hedenius, Pehr, F. 1828, professor i patologi vid Upsala uni- 
versitet 1859, d. 1896. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med grått hår benadt på venstra sidan, 
gr&bmna ögon, universitetsfrack med nordstjämeorden, uppstående krage, hvit 
halsduk. Mörl^ön bakgrund. Signerad öfverst: G. von Rosen 1877. — Olja, 
87 X 61 ctm-, af Georg von Rosen. Vestgöla nation. 

Gammal man, bröstbild fas t. h., med hvitt på venstra sidan benadt hår, 
bil ögon, glasögon. Universitetsfrack med vasaordens krachan, nordstjärnan och 
dannebrogen, om halsen vasaorden, uppstående krage, hvit halsduk. Signerad 
nederst till höger: C G Hn 1885. Brunröd bakgrund. — Olja, 74 x 58 ctm., af 
Ctrl Gustaf Holmgren. Läkareföreningen. 

Hedvig Elisabeth Charlotta, prinsessa af Oldenburg-Delmen- 
horst. F. 1759, gift 1774 med hertig Karl (XIII) af Södermanland, 
d. 1818. 

Ung dam, bröstbild t. v., med håret högt uppkammadt i en valk öfver 
bjissan och uppföst i nacken i lockar och flätor, öfver axlarna fichu, knuten i 
biöstct Signerad bakpå: Sergell f. 1780. — Gipsbyst på rund plint, 77 ctm. 
k^} af Johan Tobias Sergel. Magasinerad. Se Göthe: Sergels porträttmedaljonger. 

Heinsius, Daniel, F. 1580 i Nederländerna, professor i Leyden 
1605, svensk rikshistoriograf 1618, d. 1655; filolog och skald. 

Medelålders man, midjebild fas t. v., med svart knoUrigt hår nedkammadt 
o(Ver öronen och täckt af svart kalott, blå ögon, små gula mustacher och pipskägg. 
Svart drikt, nervikt fyrkantig hvit krage, medalj fSst i ena knapphålet. Mörk 
btkgmnd. öfverst står Dan. Heinsius. Olja, 77 x 62 ctm., af G. Merk. Uni- 
versitetsboset Gravyr af Jonas Suyderhoef, afbildad i Wadström: Svenska och 
&Bska portritt 

Hellstrand, P. Inspektor på Trolleholm. 

Medelålders man, bröstbild profil t. v., med lockigt hår och lindad halsduk. 
UadcT står: Inspektor P. Hellstrand på Trolleholm. Rit. af O. Wallgren. — 
%ertsteckning, 15,6 x ii,i ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Helmfelt, Simon Grundel, F. 161 7, öfverste 1646, general- 
major 1655, fältmarskalk 1668, riksråd 1673, friherre 1674, d. 1677. 

Midjebild fas t. v., med grå allongeperuk, blå ögon, rödlätt ansiktsfärg, 
Bycket smi ljusa mustacher och pipskägg. Guldinlagd rustning, hvit halsduk. 
Mfirk bakgrund i oval med lagerkrans prydd fönsteröppning. På baksidan står: Digitized by Google 36 

Helmfcldt. — Olja, io8 x S6 ctm., af David Klöker Ehreastrahl. Universitets- 
huset. Skänkt till universitetsbiblioteket 1753 af öfverstlöjtnaot Geraer (UB. 
Arkiv A. 8. sid. 326). Replik på Gripsholm (n:o 957). Gripsholmsportrittet ir 
reproduceradt i Westerberg: Sveriges hjältar. 

Hermansson, Johan. F. 1679, juris naturalias professor i Lund 
1715, professor skytteanus i Upsala 1717, d. 1737. 

Medelålders man^ bröstbild fas t. h., med hvit allongeperuk, blek hy, bruna 
ögon. Köd grönfodrad mantel, hvit guldbroderad rock, hvit lindad halsduk med 
nedhängande ändar. Mörk bakgrund i målad oval. Öfverst till höger står: N:o 
7 Joh. Hermansson. — Olja, 79 v 66 clm. Universitetshuset. 

Hoffvenlus, Petrus, F. 1630, professor i medicin vid Upsala 
universitet 1661, d. 1682. 

Midjebild fas t. v.: gulbrunt i midten benadt på axlarna i lockar nedfallande 
hår, blå ögon, små gula mustacher och pipskägg. Svart dräkt, stor fyrkantig ner- 
vikt hvit krage, uppvikta manchetter. Han hfiler i högra handen ett instmment, 
med hvilket han pekar på ett öga, som han håller i venstra handen. Till venster 
ett bord med böcker och en bokhylla. Bakgrunden interiör, öfverst till höger 
står: Petrus Hoffwenius Med. D. et P. U. Natus anno 1630. Obiit anno 1682, — 
Olja, 80 X 64 ctm. Universitetshuset. Gafs 1735 ^i^l universitetsbiblioteket af 
sekreteraren Malmberg (UB. Arkiv A 8, s. 53.) 

Holm. Soldat. 

Äldre man, bröstbild nästan proEl t. h., sittande på en stol, med mustacher, 
polisonger och hakskägg. Uniform och hög björnskinnsmössa med två korslagda 
)rxor framtill, öfverst till höger står: N:o 62 Holm. — Bläckteckning, 20 x 23^ 
ctm. Universitetsbiblioteket. 

Holm, Petrus, F. 1634, professor i orientaliska språk vid 
Lunds universitet 1667, telologie professor i Upsala 1676, d. 1688. 

Medelålders man med hög ansiktsfärg, som stöder högra handen mot ett 
bord; höftbild fas t. v., med svart i midten benadt till axlama nedfallande hår, 
gråsprängda mustacher och hakskägg. Svart dräkt och svart kappa, fyrkantig 
nervikt krage, uppvikta manchetter. Mörk bakgrund med rödt draperi till höger. 
Till venster står: Petrus Holm. Natus A:o 1634 d. i Julii. Pinx. A:o 1685. — 
Olja, 117 X 84 ctm. Magasinerad. Gåfva till universitetsbiblioteket 1732 af 
academismeden Carl Holm, Petrus Holms sonson. (UB. Arkiv A. 8, sid. 42.) 

Holmgren, Alarik Frithiof, F. 1831, professor i fysiologi vid 
Upsala universitet 1864, d. 1897. 

Äldre man, bröstbild fas t. h., med hvitt tunnt uppstruket hår, hvita mos- 
tacher och hvilt spetsigt helskägg, blå ögon, blek ansiktsfärg. Universitetsfrack, 
hvit halsduk, nervikt krage, om halsen nords^ärneorden, i skjortbröstet kråsntl 
med briljanteradt namnchiffer, i knapphålet ordensrosett. Blågrön bakgrund. Sig- 
nerad till höger: Clara Löfgren 1898. — Olja, 77 x 64 ctm., af fröken Clara 
Löfgren. Östgöta nation. 

Holmström, Hans Olof, F. 1784, lektor i Strengnäs 1823, 
biskop därstädes 1839, ärkebiskop 1852, d. 1855. 

Gammal man med magert ansikte, bröstbild fas t. v., med grått på venstrst 
sidan benadt hår, ljusblå ögon, prestdräkt, om halsen ärkebiskopskors och nord- 
stjärneorden, krachan på rock och kappa. Olivfärgad bakgrund. Signerad till 
venster E. Stever 1855. — Olja, 76 x 60 clm., af E. Stever. 
Sörmland-Nerkes nation. 

Hoorn, Johan van der. F. 1662, stadsläkare i Stockholm 1708, 
adlad 17 19, d. 1724. Digitized by Google 37 

Blek medelålders man, midjebild fas t. y., står vid ett bord, som upptar 
nedre delen af tårtan. Svart på axlarna nedhängande här, svarta ögon, smala 
svarta ronstacher. Stor fyrkantig nervikt spetskantad krage, svart väst, vida 
skjortftrmar. Han håller i högra handen ett instrument, hvarmed han pekar på 
en på bordet liggande dödskalle, i venstra handen ett annat. Mörk bakgrund. — 
Olja, 82 X 64 ctm. Universitetshuset. En kopia af Johan Way tillhör professor 
Lindfors, Upsala. 

Horn, Arvid Bernhard, F. 1664, generalmajor och friherre 
1700, kgl. råd 1705, grefve 1706, kanslipresident 17 10 — 19 och 
1720—38, d. 1742. 

Medelålders man, knäfigur fas t. v., sitter i en förgylld grönklädd karmstol, 
stöder den högra handen på stolkarmen och gör med den venstra en gest. Hvit 
alloBgeperuk, blå ögon, rådsherremantel med ett briljantsmycke på högra herme- 
Hnsuppslaget, hvit blommig dräkt, hvit lindad halsduk med de nedhängande 
judarna instuckna i ett knapphål. Till venster förgylldt bord med marmorskifva, 
hvarpå kommandostaf, papper, rådsherrehatt och hjelm. Bakgrund palatsinteriör 
med grönt draperi till höger. — Olja, 143 x 115 ctm. Universitetshuset. Gifvet 
lill universitetsbiblioteket 1732, antagligen af Arvid Horn själf. (Mscr. UB. Arkiv 
E 6. sid. 231, 341 och 343.) 

Kopia af föregående, på mörk bakgrund i målad oval. Omknog står: Arv. 
Hora com. regn. Svec. senat, praes. cancel. et comit. A. 1720 maresch. — Olja, 
88 X 73 ctm., af Johan Joachim Streng. Universitetshuset. Utförd på beställning 
af universitetsbiblioteket och betald 1734 *Vjx med 60 daler. (Mscr. UB. Arkiv 
A. 8. sid. 49 och E. 6. sid. 351.) 

Horn till Björneborg. Gustaf. F. 1592, general 1625, riksråd 
s. å., fältmarskalk 1628, grefve 1651, riksmarsk 1653, d. 1657. 

Bröstbild fas t. v. med mörkt på axlama nedkammadt hår, bruna ögon, 
Ijusbnma mustacher och pipskägg, blek ansiktsfärg. Guldbeslagen rustning, fält- 
bindel af hvitgul spets Öfver venstra axeln. Mörk bakgrund. På baksidan står: 
Fdtherren grefve Gustaf Horn till Kånkas. Född på örby den 23 October 1592. 
Död den 10 Maij 1657. — Olja, 72 x 59 ctm., kopia efter David Beck. Uni- 
versitetshuset. Originalet på Gripsholm (n:o 654). Gravyr af J. Falck, reprodu- 
cerad i Wrangel: Svenskt Pantheon. 

Hwasser, Israel. F. 1790, professor i medicin vid Åbo uni- 
versitet 1 81 7, vid Upsala universitet 1830, d. 1860. 

Ung man, bröstbild fas t. v., med tjockt svart hår, gråbruna ögon, svart 
drikt med nniversitetskrage och orden (rödt kors i svart och rödt band), fader- 
»ördare, lindad hvit halsduk, slängkappa öfver högra axeln. Grön bakgrund. 
Signerad öfverst till venster: L. Frid 1889. Olja, 80 x 73 ctm., kopia af Ludvig 
Frid. Universitetshuset. Litografierad af C. von Schéele. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med lockigt något gråsprängdt svart 
hir, bruna ögon, små grå polisonger. Svart rock med universitetskrage och i 
knapphålet riät kors i svart och rödt band, svart väst med uppstående krage, 
fidcrmördare. Mörkbrun bakgrund. Signerad till höger J. G. Sandberg pt 1838. 
— Olja, 71 X 59 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Uplands nation. 

Replik af föregående, med nordstjärneorden och rödt kors i svart och rödt 
band på bröstet. Brungrön bakgrund. Signerad nederst till höger: J. G. Sand- 
berg p. 1845. — 0lj*> 71 ^ 54 <^^™* Läkareföreningen. Reproducerad i Svensk 
fanuljejonrnal 1878. 

Äldre man, bröstbild t. v. med framåtlutadt hufvud, vågigt hår, benadt på 
TCBStra sidan, små polisonger, ytterrock, uppstående krage, knuten halsduk, nord- 
f^imeorden om halsen. Signerad på baksidan: P. Molin 1861. — Bronsbyst på 
viaÅ plint, 61 ctm. hög. Universitetshuset. I bronserad gips på Läkareföreningen. 
Reprodncerad i Schack och Warburg: III. svensk litteraturhistoria. Digitized by Google 38 

Håkansson, Olof, F. 1695, politiker, Ulraan i bondeståndet, 
d. 1769. 

Medelålders man, bröstbild profil t ▼., med långt pä ryggen nedhtngmnde 
lockigt hår, tickt af en kalott, lindad halsduk med nerhftngande ändar. — Me- 
daljong af brftnd lera, 9 ctm. t diameter, af Carl Gustaf Fehrman. Konstmuseet 
Graverad af J. F. Martin. 

Hård till Segerstad, CarL F. 1768, öfverste för Uplands 
regemente, generalmajor 1822, d. 1840. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med mörkgrått framkammadt hår, små gri 
polisonger, blå ögon och rödlätt ansiktsfärg. Generalsuniform med svfirdsordens 
band, svärdsordens krachan, medalj och stjärna på bröstet, svärdsorden om halsen, 
fadermördare och svart lindad halsduk, kappa öfver axlarna. Han håller i venstra 
handen ett papper, sticker den högra innanför rocken. Olivf^rgad bakgrund. 
Signerad till venster: J. G. Sandberg pinxt 1836. — Olja. 82 x 71 ctm., af Johan 
Gustaf Sandberg. Konstmuseet. Målad på beställning af universitetet. 

Högqvist, Sofia Emilia, F. 181 2, skådespelerska, d. 1846. 

Höfibild fas t. h.; hon sitter i en soffa, stöder hufvudet mot högra handen 
och högra armbågen mot soffkarmen, håller venstra handen med ett papper i 
knäet. Håret är benadt i midten och kammadt i kanonlockar öfver öronen. Mörk 
dräkt med stor rund urringning, skärp och i fem puffar afdelade tyllärmar. — 
Svartknteteckning, 31,1 x 42,6 ctm., af Mana Christina Röhl. Universitetsbiblioteket 
Brinkmans donation. (Mscr. UB. Arkiv K. 62). 

Höljer, Benjamin Karl Henrik, F. 1767, professor i teoretisk 
filosofi vid Upsala universitet 1809, d. 181 2. 

Bröstbild fas t. v. med blekt ansikte, mörkt hår, blå ögon; draperad i blå 
slängkappa, fadermördare, lindad hvit halsduk. Grå bakgrund. — Olja, 70 x 57 
ctm., af Johan Way. Vestmanland-Dala nation. Reproducerad i Schuck och 
Warburg: III. svensk litteraturhistoria. 

Dödsmask af gips. Magasinerad. 

HÖUer, Josef Otto, F. 1773, professor i grekiska vid Upsala 
universitet 181 5, d. 1833. 

Äldre man, midjebild fas t. v., som stöder högra armbågen mot en konsol, 
sticker venstra handen innanför rocken. Framkammadt brunt gråsprängt hår, 
ljusblå ögon, små polisonger. Universitetsfrack, fadermördare, lindad halsduk. 
Han häller en bok i högra handen, en annan ligger på konsolen. Rödbrun bak- 
grund. Signerad på konsolen: J. Way Gothlandus pinxit 1833. — Olja, 86 x 76 
ctm., af Johan Way. Gottlands nation. Graverad af Ruckman. 

Höpken, Anders Johan v, F. 1712, riksråd 1746, kanslipre- 
sident 1752 — 61, kansler för Upsala universitet 1760 — 64, grefve 
1762, d. 1789. 

Bröstbild fas t. v., hvit peruk, blå ögon. Rädsherremantel med serafimer- 
krachan, hvit dräkt, om halsen nordstjärneorden, öfver axlama serafimerkedjan, 
hvit lindad halsduk och krås. Blägrä bakgrund. På baksidan står: And. Joh. L. 
B. von Höpken senator reg. prses. r. cancell. academi» Ups. cancell. eques o. o. 
r. aetatis 50 1761. — Olja, 70 x 55 ctm. Universitetshuset. Litografi af J. Cardon. 

Hörberg, Pehr. F. 1746, målare, d. 1816. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med uppkammadt hår. Signerad nederst 
till venster: P H (i monogram). — Pennteckning, 17,6 x 24 ctm., af Pehr Hör- 
berg. Universitetsbiblioteket. Digitized by Google v.; \ % vJ^ i - -iTF" JfMTAN Im r 1 Digitized by Google •■ I 


Digitized by Google / Upsala Universitet. M. Hallman. 

Johan Ihre. Digitized by Google Digitized by Google 39 

Ihro, Johan, F. 1707, professor i Upsala 1737, adlad 1757, 
d. 1780. 

Bröstbild fas t. v., hvit peruk, blå ögon. Grå rock med nordstjärnan, hvit 
▼äst, lindad halsduk och krås, öfver venstra axeln blått draperi. OUvifärgad bak- 
grund. Pä] baksidan stå namn och titlar samt: Till östgötha nation i Upsala 
skänkt är 1772 af des ledamot Magn. Hallman studiosus. — Olja, 68 X 50 ctm., 
af Magnus Hallman. Ostgöta nation. 

Repliker af porträttet, med samma storlek, finnas pä universitetshuset och 
pä Sörmland-Nerkes nation. Den pä universitetshuset har pä bakgrunden följande 
inskrift: Johan Ihre cancelieräd, riddare, professor skytteanus. Född 1707. Död 
1780. Har samlat siu sine företrädares portraits, hvilcka jämte dess egit honom 
till åminnelse och till skyttiske lärosalens prydnad dit skänktes af hans efter- 
lämnade maka. Alla hafva the i sin tid loflige varit, och medan de lefde, hög- 
aktade och efter sig left ett ärligit namn. Syr 44: v. 7. 8. Reproducerad i Schiick 
och Warborg: 111. svensk litteraturhistoria. 

Iser, Mathias. F. 1645, kyrkoherde vid Storkyrkan i Stockholm 
1681, biskop i Vesterås 17 11, d. 1725. 
Se Johannes Brodinus n:o 2. 

Jedeur, Thomas. F. 1739, lektor i Vesterås 1770, domprost 
därstädes 1809, d. 181 5. 

Bröstbild fas t. v., hvit peruk, blägrä ögon, prestdräkt med nordstjärnan. 
Mörk bakgrund. Pä baksidan stär: Thomas Jedeur S. Th. Doctor Archiprsep 
Aros. nat 1739 f 1815. Pä spännramen stär: Efter von Breda, cop. af Bruse- 
wilz. — Olja, 37 X 32 ctm., kopia af Gustaf Henrik Brusewitz efter Carl Fredrik 
Ton Breda. Vestmanland-Dala nation. 

Johan 111. F. 1537, kung i Sverige 1568, d. 1592. 

Bröstbild fas t. h., hög svart hatt med briljantkedja och hvit plym, svart 
dräkt med gula snörmakerier, pipkrage, om halsen medaljong i svart band. Bak- 
grund: himmel i mälad oval prydd med kronor, palm- och lagerkvistar. Pä bak- 
sidan stär: R. I. 3. Orig. — Olja, 88 x 76 ctm. Deponeradt af Konstmuseet pä 
Ostgöta nation. Stjernelds donation. 

Midjebild fas t h., häller i högra handen sina handskar, häller den venstra 
i sidan. Lik fÖregäende men med kappa, om halsen guldsmycke med röda och 
blå stenar, värja i svart guldstickadt gehäng, pipmanchetter. Mörkgrön bakgrund 
nacd draperi pä venstra sidan. — Olja, 116 x 88 ctm. Universitetshuset Gäfva 
1668 af Magnus Gabriel De la Gardie. 

Johan Albert, prins af Sverige och Polen. F. 161 2, ärkebiskop 
af Krakau, kardinal, d. 1634. 

Medelälders man med hög ansiktsfärg, bröstbild fas t. h., med brunt lockigt 
här, bruna ögon och mycket smä mustacher. Röd fyrkantig mössa och röd dräkt, 
nervikt fyrk^tig hvit krage, briljantkors i guldkedja om halsen. Bakgrund brun 
gardin, till höger vapen, öfverst stär: Joannes Aibcrlus princ. Pol. et cardin. 
Xat 1612 Ob. 1634. Pä baksidan: Laureus pinx. — Olja 60 x 51 ctm., kopia af 
Alexander Lauréus. Deposition af Konstmuseet pä Östgöta nation. Stjernelds 
donadon. 

Johan Kasimir, prins af Sverige och Polen. F. 1609, kung i 
Polen 1648, nedlade kronan 1668, d. 1672. 

Bröstbild fas t v., svart här, benadt i midten och nedkammadt pä bada 
■xlama, pä hvardera sidan om ansiktet är en del af häret flätadt i en fläta, som 
slitar m^ en svart tofs, bruna ögon, svarta mustacher och pipskägg. Blä dräkt 
med hrita broderier, stor fyrkantig hvit nervikt spetskantad krage, gyllene skinnets Digitized by Google 40 

kedja. Bllgröo bakgrund. På baksidan står: Johannes Casimiras princeps Po- 
loniae & Sveclae. — Olja, 53 x 47 clm. Deposition af Konstmuseet på Ostgöta 
nation. Stjemelds donation. Kopia efter Gripsholmsportrfittet n:o 1270. 

Josefina, prinsessa af Leuchtenburg. F. 1807, fönnäld 1823 
med kronprins Oskar af Sverige, drottning 1844, d. 1876. 

Drottningen står tillsammans med prinsessan Eugenie på en slottsterrass, 
prinsessan stöder venstra handen på drottningens högra axel och håller i den 
högra en uppslagen bok. Båda äro knäfigurer. Drottningen har håret kaminadt 
i bucklor öfver Öronen, perlkrona, mörkviolett urringad klfidning med balil&ogft 
ärmar, svart hermelinskappa, som hon håller tillsammans med högra handen, perl- 
halsband, perlsmycke vid bröstet och tre armband. Prinsessan har håret i ktnon- 
lockar, hvit urringad klädning med halfkorta ärmar, tvllschal öfver högra armen, 
om halsen guldkors i svart band, om högra armen blitt armband. Bakgrund till 
höger utsikt öfver en balustrad, till venster slottsfasad, i oval inramning. Signerad 
nederst: M. Röhl del 1846. — Teckning i färgade kritor med akvarellisäitning, 
44 X 35 ctm., af Maria Christina Röhl. Universitetsbiblioteket. 

Julinsköld, Pehr. F. 17 12, räntroästare vid Upsala universitet 
1738, adlad 1762, d. 1768. 

Medelålders man med rundt jovialiskt ansikte, bröstbild fas t. v., med hvit 
peruk, blå ögon, grå rock, hvit blommig väst, lindad halsduk, Öfver ryggen och 
högra armen blått draperi. Blågrå bakgrund. — Olja, 71 x 56 ctm., af Magnus 
Hiulman. Deponeradt af Konstmuseet på Ostgöta nation. 

Replik; på baksidan står: P. Julinsköld; 73 x 54 ctm. Universitetshuset 

Replik, öfverst till höger står: P. Julinschöld aul. r. int. quaest ac:ae Ups. 
Nat 17 1 2 denat 1768. 71 x 56 ctm. Vestmanland-Dala nation. 

Jungblad, Bengt, F. 1749, teologie doktor; prost i Sorunda, 
d. 1834. 

Äldre man, bröstbild nästan proBl t. v. med hvitt hår, små hvita polisonger, 
svart kalott, blågrå ögon. prestdräkt med kappa, nervikt krage, prestkrage och 
nordstjärneorden. Han håller en bok i venstra handen. Brungrön bakgrund. — Olja, 
63 X 53 ctm. Vestgöta nation. 

Järta, Hans. F. 1774, statssekreterare 1809, landshöfding i 
Falun 181 2, riksarkivarie 1837, d. 1847. 

Bröstbild fas t. v. med mörkt gråsprängdt hår, blågrå ögon, svart rock 
med nordstjäfneordens krachan, svart väst med uppstående krage, fadermördare, 
lindad hvit halsduk, om halsen nordstjärnan, öfver axlama svart slängkappa med 
sidenfoder och sammetskrage. Bakgrund mörk olivfärgad. Signerad till venster: 
J. G. Sandberg 1843. — Olja. 78 x 58 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Vcst- 
manland-Dala nation. Reproducerad i Schiick och Warburg: III. svensk litteratur- 
historia. 

Järta, Karl Thomas. F. 181 2, lektor i Vesterås 1827, skyt- 
teansk professor i Upsala 1839, d. 1841. 

Bröstbild fas t. v. med svart hår, mörka ögon, svart dräkt, fadermördare, 
svart halsduk. Mörk bakgrund. — Olja, 74 x 61 ctm., af H. Liljebjörn. Vest- 
manland-Dala nation. Litograferad af Cardon. 

Karin Månsdotter. F. 1550, gift 1567 med konung Erik XIV, 
d. 1612. 

Bröstbild fas t. h. med perlhufva på det ljusbruna håret, blå ögon, stor 
rund pipkrage, vid halsen ett kors, grå svartbröd erad dräkt med uppskurna ärmar 
och gula underärmar, om halsen kors med perlkläppar i guldkedja, öfver axlama Digitized by Google TMv-KPAirV. Digitized by Google *. 1' '.'I ^^- csuf }\.t . i M :.. f Digitized by Google Upsala Univebsitbt. c. Sckrödek. Karl XI. Digitized by Google Digitized by Google 41 

dnbbel guldkedja. Mörkgrå bakgrund. Pä baksidan står E XIIII f. — Miniatyr 
7 X 5.3 ctm. Konstmuseet Stjernelds donation. 

\ Karl IX. F. 1550, kung i Sverige 1600, d. 161 1. 

Äldre man, midjebild fas t. v., hällande kommandostaf i högra handen och 
stödjande den venstra pä sin hjälm. Han är skallig och har en härlock lagd 
utmed härfästet, en annan midt öfver hjässan, stälgrä mustacher och pipskägg. 
Rustning, blätt axelskärp med guldspetsar, fyrkantig nervikt krage, pä högra 
handen gul kraghandske, svart guldkantadt gehäng. Till venster hjälm med gula 
och blä plymer pä bord med röd duk. Mörk bakgrund. — Olja, 117 x 87 ctm. 
Universitetshuset Gäfva 1668 af Magnus Gabriel de la Gardie. 

Karl X Gustaf. F. 1622, kung i Sverige 1654, d. 1660. 

Ung man, höftbild fas t. h., stöder högra armen mot sin hvitplymagerade 
hjilm, den venstra handen i sidan. Harnesk, hvarunder gult kyller, fyrkantig 
nervikt krage, blä (UUbindel öfver venstra axeln, framstickande vida pösiga skjort- 
finnar, värja i svart guldkantadt gehäng, kommandostaf i högra handen. Bak- 
grund himmel sedd öfver en balustrad, till höger pelare. — Olja, 120 x 99 ctm., 
kopia efter Sebastian Bourdon. Sörmland-Nerkes nation. Orginalet pä Gripsholm 
(N:o 415). 

Bröstbild t. v. i rustning, mantel fäst pä högra axeln med ett rund t spänne, 
lindad halsduk. — Marmorbyst, 88 ctm. hög. Universitetshuset. Gäfva 1738 
if drottning Ulrika Eleonora till universitetsbiblioteket (Mscr UB. Arkiv E. 7. 
sid. 146). 

Midjebild fas t v., stödjande högra handen pä kommandostafven, den venstra 
i sidan, i romersk fantasirustning och guldhjälm, draperad öfver venstra axeln i 
blä mantel, som pä den högra är fäst med ett briljantspänne. Bakgrund: himmel 
med lill venster framskymtande fanor. — Olja, 116 x 86 ctm. Universitetshuset 

Karl XI. F. 1655, kung i Sverige 1660, d. 1697. 

Helfigur, stäende fas t h., med högra handen i sidan, den venstra stödd pä 
värjfästet Svart allongeperuk, guldinlagdt harnesk, därunder gul lifrock kantad 
med guld- och silfverbroderier, blä kronströdd hermelinsmantel kantad med guld- 
och silfverbroderi och sammanhällen öfver bröstet med ett briljantspänne, hvit 
lindad halsduk, spetsmanchetter, om lifvet Hlltbindel af guld- och silfverspetsar, 
hvita knäbyxor, hvita strumpor, hvita skor med röda klackar, värja med briljan- 
teradt guldf&ste i guld- och silfverstickadt gehäng. Till venster bord med röd 
gnldfransad sammetsduk, hvarpä hjälm med hvita plymer och röd guldkantad 
kudde med regalierna. Bakgrund: rödt och brungult sammetsdraperi kantadt med 
ett brcdt guldbroderi, till venster landskap. Golfvet, som höjer sig tvä trappsteg 
frän taflans nederkant, är täckt med en orientalisk matta. Nederst till höger 
stär: Gifvet af konung Carl XI till prins Carls gouverneur kongl. rädet m. m. 
grefve Nils Gyldenstolpe. — Olja, 247 x 175 ctm., af David Klöker Ehrenstrahl. 
Universitetshnset Stjernelds donation. 

KnXfigur fas t v., stödande sig pä högra armen och med den venstra handen 
i sidan. Svmrt allongeperuk, silfvertygsdräkt, blä kronströdd hermelinsmantel, 
sammanhällen vid hidsen med ett briljantsmycke, värja med briljanteradt fäste i 
silfvertygsgehäng, sammanhället af ett briljantspänne. Bakgrund: rödt draperi. — 
Olja, 116 x 86 ctm. Universitetshuset . 

Midjebild t v., med allongeperuk, sammanhällen i nacken af en rosett, 
rustning med lagerprydda axelstycken, draperi öfver venstra armen och bröstet 
med en flik pä högra axeln, om halsen halsduk. Signerad pä venstra armens 
ifskiming: Caspar Schröder fecit Stockholm a:o 1695. — Marmorbyst, 83 ctm. 
hög, af Caspar Schröder. Universitetshuset. Inköpt af universitetsbiblioteket frän 
konstnären 1700 för 1200 dir kmt. (Mscr. UB. Arkiv E. 3 sid. 57.) 

Förslag till en ryttarstaty. Den unge konungen till häst i romersk kostym 
stöder med högra handen den länga kommandostafven mot benet och ser ät Digitized by Google 4« 

▼enster; pä hög piedestal. — Tvä pennteckoiiigarf en tagen framifrän, 98 x 67 
ctm., den andra frän högra sidan, 132 x 80 ctm. UniversiteUbiblioteket 

Karl XII. F. 1682, kung i Sverige 1697, d. 17 18. 

Midjebild, kroppen i profil t. v., sedd näffot bakifrän; han ser öfVer högra 
axeln mot äskädaren och haller högra handen 1 sidan. Bmn allongeperuk^ \ui- 
nesk, gul lifrock, hvit halsduk. Mörk bakgrund. — Olja, 78 x 65 ctm., af IHTid 
Klöker Ehrenstrahl. Konstmuseet. 

Höftbild fas t. v., med komroandostaf i högra handen, stödjande den venstra 
pä värjfltstet. Tjockt uppstruket här, rustning, blä kronströdd guldkantad hermc 
finsmantel, samroanhällen öfver bröstet med ett briljantsmycke, om midjan gul 
fältbindel, värja i gult gehing. Rödbrun bakgrund. Olja, 116 x 66 ctm. Uni- 
versitetshuset. 

Helfigur, stäende fas t v., stöder venstra handen pä värjan och pekar med 
den högra bakat. Uppstruket här, kal hjessa. Blä uniformsrock med gula knappar, 
hvarunder gul lifrock, svart halsduk, värja i gult gehäng, gula handskar, höga 
kragstöflar med sporrar. I bakgrunden belägrad fistning. — Olja, ao2 x 138 
ctm., frän David v. Kraffts atelier. Universitetshuset. Hahr n:o 41. 

En kopia i bröstbild af Kraffts Lundatyp af Karl XII, tillhör Gestrike- 
Helsinge nation. 

Bröstbild fas t. h., med bar hals. — Bronserad gipsmedaljong, 59 ctm. hög. 
Magasinerad. 

Dödsmask i tre exemplar. Magasinerade. 

Karl XIII. F. 1748, kung i Sverige 1809, d. 1818. 

Ung man, bröstbild t. h. med tillbakakammadt här, sammanhället i nacken 
af en rosett, rustning, hermelinsmantel med serafimerkrachan öfver venstra axeln 
och bröstet, serafimerband, lindad halsduk, hvaröfver liten nervikt krage. — Gips- 
byst pä rund plint, 71 ctm. hög, af Johan Tobias Sergel. Magasinerad. Se Göthe: 
Sergells porträttbyster. 

Medelälders man, bröstbild nästan profil t. v., med venstra handen stucken 
innanför rocken. Grätt här, smä grä polisonger, mörkblä uniform med silfver- 
snören och högt uppstäende grä pelskrage, serafimerband och krachan, om halsen 
svärdsorden, svart spännhalsduk. Bakgrund: landskap. — Olja, 67 x 58 ctm., af 
Carl Fredrik v. Breda. Universitetshuset. Sander n:o 78. 

Äldre man, bröstbild t. v., med uppstruket här sammanhället af en näck- 
rosett, nedliggande spetskantad krage, hermelinsmantel med serafimerkrachan och 
svärdsordenssvärd öfver venstra axeln, serafimerband, om halsen Karl XIII:s orden 
och gyllene skinnet. — Gipsbjrst pä fyrkantig plint, 61 ctm. hög, af Erik Gustaf 
Göthe. Magasinerad. Pä Haga slott finnes ett exemplar i marmor. 

Karl XIV Johan. F. 1762, kung i Sverige 1818, d. 1844. 

Medelälders man, bröstbild t. h., i rustning med serafimerband och krachan, 
bar hals, nervikt krage, under hvilken en löst knuten halsduk. Signerad pä högra 
armens afskäming: Bosio F. — Bronsbyst pä rund plint, 76 ctm. hög, af Frans 
Joseph Bosio. Universitetsbiblioteket. En replik finnes pä Sko. 

Knäfigur fas t. h:, stödjande högra handen pä ett bord, den venstra pä värj- 
fästet. Generalsyrtut, svart spännhalsduk och fadermördare, serafimerband pä 
bröstet, serafimerkrachan med svärd, Karl XIII:s ordens klädeskors, svärds-, väsa- 
och Nordsijärneordnama, om halsen Karl XlII:s orden. Till höger bord med 
röd duk, hvarpä krona och spira. Grä bakgrund med rödt draperi till höger. — 
Olja, 133 X 1 10 ctm., af Fredrik Westin. Universitetshuset. Gäfva 1854 af inke- 
drottning Desideria. 

Bröstbild t. h. i draperi, fKst pä högra axeln med ett smycke. — Gipsbyst 
pä fyrkantig plint, 79 ctm. hög. Universitetshuset. Digitized by Google L 1 •i •'. ,\ r sTvTK^^nr.T K.M'!. XMI. Digitized by Google , . A - w l.r.! Digitized by Google Vkala Uotvkbsitet. c. F. v. Breda. 

Karl XIII. Digitized by Google Digitized by Google 43 

Bröstbild profil t. h. i draperi, ftlstadt pä högra axeln med rundt smvcke. 
Signerad nederst: H. Meschelson tecit 1817. — Gipsmedaljong med upphöjd kant, 
6$ ctm. i diameter, af H. Meschelson. Magasinerad. 

Äldre man, bröstbild t. v., i draperi, föst på högra axeln med ett randt 
smycke. — Marmorbyst pä framtill rundad plint, 124 ctm. hög. Universitetsbiblio- 
teket. Ett exemplar i gips pä rund plint är magasineradt. 

Karl XV. F. 1826, kung i Sverige 1859, d. 1872. 

Bröstbild t. v. i husaruniform med serafimer- och S:t Olofsordens krachaner, 
serafimerband och kappa pä högra axeln. — Bronserad gipsbyst pä rund plint, 
86 ctm. hög, af Johan Peter Molin. Universitetshuset. 

Karl August, prins af Augustenborg. F. 1768, svensk tron- 
följare 1809, d. 1 8 10. 

Bröstbild, profil t. v. — Klippt silhuett, 12 x 7 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Karl Fredrik, hertig af Holstein-Gottorp. F. 1700, d. 1739. 

Pojke, höftbild fas t. v., med mörk allongeperuk, blä ögon, blä uniform 
med guldsnören och hvitt foder, lindad halsduk med spetsändar, spetsmanchetter. 
TUl höger ett lejon, mörk bakgrund. Pä baksidan stär C. XI. R. S. — Olja, 
Si X 63 ctm. Studentkären. 

Katarina, prinsessa af Sverige, f. 1584, gift 161 5 med pfalz- 
grefvcn Johan Kasimir, d. 1638. 

Ung dam, bröstbild fas t. h., med askblondt i midten benadt öfver öronen 
nedkammadt här, blä ögon, p&rlsmycke i häret, päronformiga pärlor i öronen, 
pärlband om halsen. Svart blommig klädning med fyrkantig urringning, hvar- 
Öfver det rynkade och med svart spets kantade linnet sticker fram; kring urring- 
ningen nervikt spets, öfver axlama perlband, vid bröstet briljantsmycke. Oliv- 
flrgad bakgrund. Ofverst till höger stär: Den högbome furstinnan fröken Catha- 
riDa Wasa, Konung Carl 9 dotter, sedermera gifft med phaltzgrefve Jan Casemir 
till Zweibriichen. — Olja, 68 x 53 ctm., kopia efter Erik Utterhjelms miniatyr pä 
Gripsholm (n:o 457). Deposition frän Konstmuseet pä Ostgöta nation. 

Kaunitz, Soldat. 

Helfigur, stäende fas t h. med korta mustacher och venstra handen i sidan. 
Under stär: 66 Kaunitz vid Lif. — Pennteckning, 23,5 x 16,4 ctm., af Carl Stefan 
Bennet Universitetsbiblioteket. 

Keckman, Lisa, Gift med apotekaren Johan Julin i Äbo. 
(Sacklen i Sveriges apotekarehistoria uppger att J. varit gift med Al- 
bertina Karlberg). 

Bröstbild, profil t. h. med stor härklädsel och spetsigt urringad klädning 
kantad med chiffons. Pä baksidan stär: Lisa Keckman. Gift med apotekare 
Julin i Äbo. — Bläckteckning, 11,9 x 9,5 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Kell^renf /oÅan Henrik. F. 1751, skald, d. 1795. 

Bröstbild profil t. v. med längt lockigt här. Signerad; Sergell f. — Bron- 
serad gipsmedaljong med upphöjd kant, 64 ctm. hög, af Johan Tobias Sergel. 
Universitetshuset Se Göthe: Sergells porträttmedaljonger. 

KIrstenius, Petrus, F. 1577 i Breslau, medicine professor i 
Upsala 1636, d. 1640. 

Bröstbild fas t. v. med gulbrunt här, blä ögon, länga bruna mustacher och 
långt spadfonnu^ helskägg, svart dräkt, fyrkantig nervikt spetskantad krage. Grä 
bal^rrand i målad oval. I hörnen stär: Petrus Kirstenius drott. Christ. hofmed. Digitized by Google 44 

och prof. med. i Upsala. Född i Breslau 1577, död i Upsala 1640. — Olja 
67 X 53 ctm. UDivertitetshuset. 

Klingenstierna, Samuel, F. 1698, professor i matematik vid 
Upsala universitet 1728, d. 1765. 

Bröstbild fas t. v. med hvit peruk, blå ögon, brunröd rock, hvit lindad hals- 
duk, rödt draperi öfver högra axeln och bröstet. Mörk bakgrund. På baksidan 
står: Samuel Klingenstjerna — Olja, 80 x 62 ctm. Obtervatoriet 

Medelålders man, bröstbild fas t. h. med hvit peruk, blå öcfon, blå rock 
med Nordstittman i knapphålet, hvit vist, lindad hvit halsduk och krås. Bakgrund: 
himmel. På baksidan står: Samuel Klingenstierna. Pinxit Stockholmiae in octob. 
1773 Magn. Hallman. — Olja, 66 x 50 ctm., af Magnus Hallman. Universitets- 
huset. 

Bröstbild profil t. v. i mössa. På baksidan står: StaCk secr. v. Klingenstierna. 
— Klippt silhuett, ii,a x 9,5 ctm. Universitetsbiblioteket. 

KnÖ8, Anders Erik. F. 1801, professor i teologi vid Upsala 
universitet 1835, d. 1862. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med blek ansiktsfärg, uppnäsa, grått hår, blå 
ögon, små grå polisonger, prestdråkt med kappa, fadermördare och prestkrage, 
nordstjttrneorden. Grågul bakgrund, till venster kolonn på hvars bas signaturen: 
Stever 1852. — Olja, 65 x 57 ctm., af E. Stever. Vestgöta nation. 

Kolmodin, Olof. F. 1766, professor skytteanus vid Upsala 
universitet 1805, d. 1838. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med venstra handen stucken innanför 
rocken, mörkt något oordnadt hår, blå ögon, svart svensk dräkt med uppstående 
krage, kappa öfver venstra armen, hvit lindad halsduk och krås. Olivfärgad bak- 
grund. — Olja, 76 X 61 ctm., af Pehr Krafft d. y. Universitetshuset. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med grått öfver öronen nedkammadt hår, blå 
ögon, hög ansiktsfärg, svart dräkt med nordstjärnan i knapphålet, fadermördare, 
hvit lindad halsduk. — Olja, 59 x 52 ctm. Vestgöta nation. 

Kraus, Joseph Martin. F. i Tyskland 1756, svensk kapellmä- 
stare 1781, d. 1792. 

Ung man, bröstbild profil t. v. Under slår: Craus. Directeur de TOrckost du 
Roi. — Målad silhuett, 21,4 x 17,. clm. Universitetsbiblioteket. 

Kristina. F. 1626, drottning i Sverige 1632, nedlägger kronan 
1654, d. 1689. 

Höftbild fas t. v. med håret i lockar öfver öronen och krona på nacken, 
hvit sidenklädning besatt med gula och blå snörmakerier, blå rosetter och pärlor, 
pösärmar och djup rund urringning. Vid bröstet briljantsmycke med tre pärl- 
kläppar, om högra armen svart armband med briljant, på högra ringfingret bril- 
jantring, i venstra handen solfjäder. Bakgrund palatsinteriör. — Olja, 116 x 86 
ctm. Universitetshuset. Gåfva 1668 af Magnus Gabriel De la Gardie. 

Bröstbild fas t. v. med håret i lockar Öfver öronen, om halsen perlband, 
blågrå klädning med djup rund urringning kring hvilken en gul nedliggande kant, 
öfver venstra axeln blått kronströdt draperi, i bröstet smycke med hängande päron- 
formig pärla. Bakgrund mörkt olivfärgad. — Olja, rund, 59 ctm. i diameter, ut- 
skuren ur en större duk. Konstmuseet. Stjernelds donation. 

Som äldre, bröstbild, kroppen i profil t. h.: hon ser öfver sin venstra axel mot 
åskådaren. Håret benadt i midten och hängande i lockar ned på ryggen, röd 
klädning med stor rund urringning kantad med mörkbrunt pelsverk. Svart bak- 
grund i målad oval. — Olja på trä, 69 x 56 ctm., af Abraham Wuchters. Konst- Digitized by Google I t-.l;-rrFTS KONSTMLSKIM. A. \V " : K Kristina. Digitized by Google I -.ita I' t ' — $ 


T, 


•■ 
1 '. • .■ 


*t» 


- 


« 


'n»tr\at. .-i'.*: 

' ' II-;, tjuisduk. i'-i i.T»« : tu./ i 
* ■ ;< ..t Mncnu* \\\\ lan ■ t. v: 

!■ 'ir; ^lar *• - * v Kiintrci.-'.'r - 
t • . « .'.'■kel 

I 1 •-. ; '»»tOifjor i teologi vid Ui*-^ .. 

. ' ■< ..n-iic' t 'fl' . } piiäsa, j^ru'* r" • * ' 
' kcaj ... lad Ti.ieKiQre ''i pr ^tii- ,.- 

" •' ' .''nii pil hvnr*. t»a« - .;:„':m t. 

r t Nj ' ,', ( , ', '• >, r')ie-.> i vkytto.uius .ii Ij >**. 

N' ' ' • •• .' ' •' ■ ' , ii;-d v-ii<it'n han-len sturk.cn ui„*' •' 

i- . .. • '." .'. • ' n, >» -r» >vtti-k dräkt nje«l v ^ j-sTil* 

■I.. u> >.i!>'ia ,ch krf.s. . ■hvi.r.T-- •-'. 
r...f' tt y »"t iv^rrsiletshu^e" 

, 'i " <■: j<'nrQ D'"lkanur.i^'.' ^<j' ' ^ 
i Ve '<, 'ta I' T 'T 

: 1 'Ivsklariil T7 5''>, svensk '.. lpt'.:• 
i' i SM?r..:e iö,^j, nedlai^i.c'- kr 

te* 1 r .ir • :v('i 'ir( nr-n 'U j kr-jon p^ * . 
.\ ' 1 .' siuir n.ik icr, bla ro-cUtr ". S j. 
v U ! ru-;' • f»4)liaTi*birAt'i e ui..' '. 
nr! :.ic ' •'•.'.iant. ]^L h.'c:n* . r^'»' ^ ' - " i • 
' -f ak{;T'jrj'l .>r.\iw intc^ir. ' ■'. :., • **' 

' '^.i 1' ' ^ .t Ni.'.:'irs ij.il»riel Dt la t.xJr^I.r 

■ ItM K'.ir ofv Cl öronen. t»m :.^ .-•.•i 
■ ii; kr»r»t; In; k nen ^^-l it "'.^r.- ' i. 

.-■^ ■• t M »;. iii..U. ^<> ^i 11 1 •/. ■ . . 
' S''etnel(ls donation 

"^ '.. -!f"". '•' ' '''ilil. ki".M''- ■' '>i'jhl ' h. : *-' »^ ser r.ivpr ^in \ 'nsT^.^ 

V,.(\ ' • M.."-'*. ' 1 i; .' m f h häD^ande i li^i k-i» ned pa ry^;.; : 

kJ.Mniit; . \ -■■•* :" ' 'iMi^." . ., ^a.it.Hi II.-' Li<irkbn.n» r^rN' ^rv- - ■» 
:ti'id ; <;...:: oval. < 'i a _ r'. 'h) - 50 .:ih .tt \hi \'.r.m \\ i..'^;*-- .. ■ - ' ' la, 7*^ f 


-|. r 


iiKiP. i'r ..-•; 


• ' t.l • 


., '1 > rvtS r ,. 


' \ ''. 


. .. ...i i. .. .: :; 


' ' 1 O 


K-aus, /.'^-^v 


A/ :r 


r.r • -M. .! i;.,j 
'- 7 ti. ( 1. . ■ M 't( 

.\KLid - u 


l 1 ;' 


Kristina. 1 . 


!0'^f, il 


■ - ■nki.H'n . ^ ■ .■ ' 


.. 1 r - 
1.*' ..." 


; . . '• ''er- 1> . "i a ««.'; 


' '^.i 1> 


r.-^id •- 


, liUXl \ 


L.i-i.. v'.i'l i':^ -^ • 


:..!."' •' 


!\'t 1 t" /""k a- V-' - 1 ... 


' '. roi. Tr i 


in. '4 ', '-I 1. '.'><.■ '.r 
r\; Ii .ir < n •• ■■ • r : 


K'-:r -. Digitized by Google ) VJpsALA Universitets Konstmuseum. A. Wuchters. Kristina. Digitized by Google Digitized by Google 45 

museet. Hårds donation. Gravyr af A. Haelwegh, reproduceradt i Wrangel: 
Svenskt Pantheon. 

Kröningsvärd, Karl Gustaf, F. 1786, länsnotarie i Falun 
1813, d. 1859; historisk samlare. 

Bröstbild fas t. v. med svart knollrigt här, blå ögon, grön uniform med 
fransade guldepoletter, uppstående krage ocb guldknappar med Dala-vapnet, fa- 
dermördare, hvit lindad halsduk. Gulgrön bakgrund. Pä baksidan står: Karl 
Gusuf Kröningsvärd. — Olja, 51 X 42 ctm. Vesl manland-Dala nation. 

Kylberg, Lars Wilhelm, F. 1798, löjtnant vid Värmlands fält- 
jägare 182 1, kaptens afsked 1823, d. 1865; godsegare, konstnär. 

Bröstbild profil t. v. med lockigt här, fadermördare och lindad halsduk. 
Under sUr: Kylberg, kapten. Rit. af O. Wallgren. — Pennteckning, 14,7 x 11, a 
ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Königsmark, Maria Aurora, F. 1660, abbedissa i Quedlinburg 
1700, d. 1728. 

Bröstbild fas t h. med svart krusadt här, hängande i lockar ner pä ryggen, 
stora mörkblå ögon, gul klädning med djup rundad spetskantad urringning, korta 
uppskurna spetskantade ärmar sammanhållna af tre agraffer, vid bröstet smycke 
med tre päronformiga pärlor, öfver ryggen och högra axeln rödt draperi. Mörkgrå 
btkgmnd i målad oval. — Olja, 106 X 86 ctm., af David Klöcker Ehrenstrahl. 
Konstmuseet Hårds donation. Replik pä Sko. 

Laurelius, Olaus, F. 1585, professor vid Upsala universitet 
1621, biskop i Vesterås 1647, d. 1670. 
Se Johannes Brodinus, n:o 8. 

Leopold, Karl Gustaf, F. 1756, skald, d. 1829. 

Bröstbild profil t. v. med pä ryggen nedhängande hår och bar hals. Bron- 
serad gipsmedaljong, 64 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Universitets- 
huset. Annat hvitt exemplar, signeradt Sergel 1805, är magasineradt Se Göthe: 
Sergels porträttmedaljonger. 

Gammal man, bröstbild fas t. v., med grått framkammadt hår, grå ögon, grå 
polisonger, svart rock med nordstjärneordens krachan, svart väst med uppstående 
krage, hvit lindad halsduk, nordstjämeorden om halsen. Gråbrun bakgrund. 
Signerad t h. J. G. Sandberg 1832. — Olja, 29 x 25 ctm., af Johan Gustaf Sand- 
berg. Konstmuseet Reproducerad i Sandberg och Cardon : Galleri af svenska lärde. 

Lewenhaupt, Charles Emil, F. 1691, general 1740, halshuggen 

1743- 

Bröstbild, kroppen i profil t v.; han ser öfver högra axeln mot åskådaren, 
Bakåtkammadt grått hår, bruna ögon, stor näsa. Rödfodradt harnesk, gult kyller, 
i halsen sticker skjortlinningen fram, öfver venstra axeln och ryggen blå gulkantad 
rödfodrad mantel. Bakgrund himmel. På baksidan står: Den olycklige generalen 
grefve Lejonhnfvud. Halshuggen 1743. — Olja, 46 x 36 ctm., af Johan Henrik 
Schcffel. Konstmuseet. Repliker på Riddarhuset (höftbild) och Gripsholm (n:o 
1020). Reproducerad i Salmsson: Svenska konungar. 

\Ji6kTi^ Johan Henrik, F. 1741, professors titel 1776, d. 1793; 
litteraturhistoriker och bibliograf. 

Ung man, bröstbild fas t. v., med grå peruk, blå rock och hvit väst båda 
ined guldknappar, hvit lindad halsduk, spetskrås. Grågrön bakgrund. Pä bak- 
sidan står: Johan Hindrich Liden, Professor vid kongl. academien i Lund. Född 
^ 1 741 uti Linköping, magister i Upsala 1764, hist. adjunct i Lund 1770, pro- Digitized by Google 46 

fessor dXnt&des 1776, död 17 — . M&lad af Mten. Hallman Societ Reg. Sciem. 
adscriptas. — Olja, 58 x 47 ctm., af Magnus Hallman. Universitetsbiblioteket. 

Bröstbild fas t. h.; han ligger till sängs klädd i nattskjorU och nattmössa, 
håller med venstra handen en näsduk på täcket. I högra handen en bok. 
Mörk bakgrund. — Olja, 55 x 76 ctm., af Pehr Hörberg. Universitetshuset 

Replik af föreg&ende. P& baksidan stär: Professoren J. H. Liden. Född i 
Linköping d. 6 Januari 1741. Afmälad på sin 21-äriga sjuksäng i Norrköping d. 
31 Junii 1792 af Pehr Hörberg, blef död i Norrköping d. 23 April 1793. — Olja, 
49 X 68 ctm., af Pehr Hörberg. Östgöta nation. Tv& andra repliker finnas på 
Gripsholm (n:o 804, 1646). Graverad af J. F. Martin. 

Liffers, Caspar. Notarius publicus. 

Bröstbild profil t h., håret sammanknutet i nacken med en rosett, hög lindad 
halsduk, som går upp på hakan, krås. Under står: Caspar Liffers. Kongl. No- 
tarius Publicus. Af Anton Ulrik Berndes. — Pennteckning, ii,e x 12,5 ctm., af 
Anton Ulrik Berndes. Universitetsbiblioteket 

LiUeblad, Samutl. F. 1761, professor i praktisk ekonomi vid 
Upsala universitet 1802, d. 181 5; botanist. 

Bröstbild fas t v., sitter i en rödklädd stol och skrifver med en gåspenna i 
en bok, som han stöder med venstra handen. Askfärgadt framkammadt hår, blå 
ögon, svart dräkt med universitetskrage, lindad hvit halsduk, fadermördare, krås. 
Blågrön bakgrund. — Olja, 75 x 59 ctm. Östgöta nation. 

Liliieblad, Gustaf Peringer. F. 1651, professor i österländska 
språk vid Upsala universitet 1681, adlad 1693, kgl. hof bibliotekarie 
1703, d. 1710. 

Bröstbild fas t h, med svart allongeperuk, mörkgrå ögon, brun mantel med 
gråblått foder, hvit lindad halsduk med nedhängande ändar. Mörk bakgrund i 
målad oval. öfverst står: Gustaf Peringer Liljeblad vart linguarum orientalium 
professor i Upsala 1681 den 5 Januarii, vart adlader 1693 den 3 Junii, sedan 
kong. secreterare, censor librorum 1695 ^^^ hofbibliotecarius, är födder i Strängnäs 
1641 6 Martii, dödde i Stockholm 1710 den 5 Januarii — Olja, 82 x 69 ctm., 
af Christoffer Thomas. Universitetshuset. Replik i Nationalmuseum. 

Lindblom, Jakob Axelsson, F. 1746, professor skytteanus vid 
Upsala universitet 1781, biskop i Linköping 1786, ärkebiskop 1805, 
d. 1819. 

Medelålders man, midjebild fas t. v., med pudrad peruk, blå ögon, svart 
svensk dräkt med kappa, rödt skärp, nervikt spetskrage och krås. På baksidan 
står; Prof. reg. 1779 d. 12 Jun. prof. skytt 1781 d. 7 Febr. ep. Linc. 1786 d. 14 
Dec. — Olja, 74 x 59 ctm., af Johan Ahlberg. Universitetshuset. 

Replik af föregående, utan inskrift, 88 x 73 ctm. Östgöta nation. 

Gammal man, bröstbild profil t v., med grått hår nedkammadt på nacken, 
kal hjässa täckt af svart kalott, blå ögon. Svart prestdräkt med nervikt krage 
och prestkrage, om halsen nordstjämeorden, ärkebiskopskors och serafimerorden, 
serafimerkrachan på kappan. Blågrå bakgrund. Olja, 69 x 58 ctm. Östgöta 
nation. 

Linde, Lorenz von der, F. 16 10, major vid lifgardet, riksråd 
165 1, friherre s. å., fältmarskalk 1665, d. 1670. 

Knäfigur sittande fas t v. i romersk fantasikostym, stödande sig med högra 
armen mot en mur och hållande med högra handen kommandostafven, venstra 
handen i sidan. Mörkbrunt i pannan framkammadt och på axlama nerkaramadt 
hår, blå ögon, rödbruna smala mustacher och litet pipskägg. Harnesk, röd mantel Digitized by Google 47 

fSsUd p& högra axeln, till armbågen nakna armar, orangefärgad lifrock besatt 
med guldband, orangeförgade trikäer. Bakgrund himmel, t. v. en kolonn. 

Lindström, CarL F. 1801, målare, d. 1831. 

Bröstbild profil t. h. med knollrigt här, uppstående krage och stor knuten 
halsdnksrosett. Under står: Lindström, artist. Död i Neapel 1831. Rit. af O. 
Wallgren. — Pennteckning, 14,6 x 10,9 ctm., af Otto Wallgren. Universitets- 
biblioteket. 

Linman, Lovisa Ulrika, F. 1798, d. 1864, gift 1:0 med bagaren 
Joh. Henr. Ritou; 2:0 med kanslisten C. F. Molitor. 

Bröstbild profil t. v. med håret uppsatt i flätor på nacken, djupt urringad 
klädning med skärp under bröstet. Under står: Fru Ritou f. Lennman. Rit af 
O. Wallgren. — Pennteckning, 15,» x 11,3 ctm., af Otto Wallgren. Universitets- 
biblioteket. 

Bröstbild fas t. h. med djupt urringad klädning. Under står: Enkefru Ritou 
f. Lennman. Rit. af O. Wallgren. — Pennteckning, 15,4 x 11, a ctm., af Otto 
Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Linné, Carl v. F. 1707, professor i medicin vid Upsala uni- 
versitet 1741, adlad 1762, d. 1778; botanist. 

Ung man som håller en linnéa i högra handen, midjebild fas t. v., med 
brant kortklippt hår och bruna ögon. Han är klädd i lappdräkt: blå blus med 
nppstlLende rödkantad krage, sammanhållen i halsen af röda med tofsar slutande 
snören, om lifvet af ett läderbälte, i hvilket en mängd saker hänga, skinnkantade 
ärmar, på hufvudet rund svart mössa, t v. trolltrumma. Brun bakgrund. — Olja, 
115 X 81 ctm. Kopia efter Martin Hoffman. Universitetshuset. Stålstick af T. 
Wolf i Svea 1878. 

Medelålders man, midjebild fas t. v., som stöder högra armen mot ett bord 
och i högra handen håller en linnéa. Hvit peruk, bruna ögon, svart rock med 
Qordstjlman i knapphålet, svart väst^ hvit lindad halsduk, krås vid handleden. 
Bakgrund klippa, till venster utsikt öfver landskap. Olja, 78 x 65 ctm., kopia 
efter J. H. Scheffels original på Linnés Hammarby. Graverad af I. M. Preisler. 

Gammal man, bröstbild fas t. v., med pudrad peruk, bruna ögon, grön rock 
och väst med guldknappar, lindad halsduk, krås, nordstjärneorden. Mörk bak- 
^nd« På baksidan stå namn och titlar samt: Af målad 1774 af Magno Hallman. 
— Olja, 58 X 47 ctm., af Magnus Hallman. Universitetshuset. 

Bröstbild profil t. h. med bar hals och kort hår. På halsens afskäming en 
linnéa. — Gipsmedaljong utan kant, 46 ctm. i diameter. Universitetshuset. 

Samma medaljong men med lagerkrans kring kanten. Smålands nation. 

Samma tjrp, men utan linnéa på halsen och med linneéarankor kring den 
böga kanten. Terrakottamedaljong. Smålands nation. 

Bröstbild t. v. med kortklippt framkammadt hår i pelskantadt draperi, f^t 
på venstra axeln med ett spänne. Signerad bakpå: J. Forslund 1807. — Bron- 
^^'■d gipsbyst på fyrkantig med ordensstjärna och linnéarankor prvdd plint, 73 
ctm. hög, af Jonas Forsslund. Botaniska institutionen. Replik på Smalands nation. 
Graverad. • 

Hdfignr, sittande på en sten och läsande i en bok som han håller i knäet, 
lifrock» spetsigt nrringad skjorta, krås, spetsmanchetter, draperad i en slängkappa, 
ikor med spännen. Signerad bakpå: N B Rom 1827. — Marmorstaty i kropps- 
storlek af Johan Niklas Byström. Botaniska institutionen. 

Helfigur, modell till statyen i Humlegården. — Gipsstatyett, 51 ctm. hög, 
af Garl Gusuf Qvamström. Digitized by Google 48 

Linné, Carl v, d, y\ F. 1741, professor i Upsala 1763, d. 1783. 

Ung man, bröstbild fas t. h., med Dudradt här, svenska syarta och röda 
dräkten med kappa öfver högra axeln, lindad halsduk, spetskrås. Bak^nind brunt 
draperi, till venster landskap. Signerad nederst till höger: Forsslund. På bak- 
sidan slår: C. v. Linné den yngre. — Olja, 71 x 64 ctm., af Jonas Forsslund. 
Universitetshuset. 

Loccenius, Johan, F. 1598 i Holstein, professor vid Upsala 
universitet i historia 1627, i juridik 1634, bibliotekarie 1648, d. 1677. 

Bröstbild fas t. v. med brunt gråsprängdt på axlarna nedkammadt hår, svart 
kalott, gråbruna ögon, små grå muslacher och mycket litet grått pipskigg. Svart 
dräkt med kappa på ryggen och stor nervikt fyrkantig hvit krage. Mörk bak- 
grund i målad oval. — Olja, 82 x 70 ctm.. af Erich Jetske. Universitetsbiblio- 
teket Inköpt 1699 af konstnären för 18 dir. kmt. (Mscr. UB. Arkiv E 3 fol. 41). 

Replik i hvars öfre högra hörn står: Joh. Loccenius. Olja, 78 x 62 ctm. 
Universitetshuset. Gravyr af okänd mästare, reproducerad i Schilck och Warburg: 
III. svensk litteraturhistoria. 

Lovisa, prinsessa af Nederländerna. F. 1828, gift 1850 med 
kronprins Karl (XV) af Sverige, drottning 1859, d. 1871. 

Som ung, bröstbild i fas, med håret benadt i midten och uppsatt i en knut 
i nacken, diadem, klädning med djup rund urringning, kronströdd hermelins- 
mantel öfver venstra axeln. — Gipsbyst, 82 ctm. hög, på rund plint. Maga- 
sinerad. 

Lovisa Ulrika, prinsessa af Preussen. F. 1720, förmäld 1744 
med Sveriges tronföljare Adolf Fredrik, drottning i Sverige 1751, d. 
1782. 

Knflfigur fas t. v., som Aurora, sittande på ett moln, hvaremot hon stöder 
högra armen. Pudradt här med diadem, pärlsnören och röda sidenband, en lock 
ligger fram på venstra axeln, hvit sidenklädning med djup urringning kantad med 
p&rlor, halfkorta ärmar med tyllkrås, guldbälte med blå sten kring hvilket är 
knutet ett rödt sidenband, öfver knäna blå kronströdd mantel. Bakgrund himmel. 

— Olja, 100 X 79 ctm., kopia af Jakob Björk (f) efter Latinville. Universitets- 
huset. Gyllenborgska donationen. Kopia på Gripsholm (n:o 652). Gravyr af 
R. Gaillard reproducerad i Wrangel: Svenskt Pantheon. 

Bröstbild fas t. h., pudradt hår med diadem och perlband, en lock ligger 
på högra axeln, hvit klädning besatt med perlor och briljanter, rund urringning 
kantad af en hvit spets, spetsärmar, blå kronströdd hermelinsmantel öfver högra 
axeln, rygeen och venstra armen, fäst till venster på bröstet med en agraff af 
rubin, briljanter och pärlor, Bakgrund himmel. — Pastell, 70 x 53 ctm., af 
Gustaf Lundberg. Konstmuseet. 

Kopia i mindre format af foregående. På baksidan står: Drottning Lovisa 
Ulrica. Esquisse af d. ä. Pasch. Fullkomligt likt Hennes M:t. — Olja, 47 x 37 
ctm., antagligen af Jacob Björk. Konstmuseet. Stjemelds donation. 

Bröstbild profil t. v. med håret upplagdt i lockar på sidan och nedfallande 
på ryggen och venstra axeln, om halsen tredubbelt perlband, broderad klädning 
med djup rund urringning, kronströdd hermelinsmantel. — Terrakottamedaljong, 
II ctm. i diameter, af Daniel Fehrman. Konstmuseet. 

Bröstbild fas t. v., häller med venstra lianden i sin mantel, pudradt hår 
med en stor agraff på venstra sidan och en lock pä högra axeln, mörkblå ögon, 
briljanthalsband, röd guldkantad klädning med hvit guldbroderad isättning och 
en rad juvelsmycken, djup fyrkantig urringning nedom hvilken en spets, half- 
ärmar med krås och stora hvita guldbroderade rosetter, öfver ryggen röd kron- 
strödd hermelinsmantel. Bakgrund himmel. Signerad pä baksidan : Biörck copie. 

— Olja, 72 X 55 ctm., kopia efter Gustaf Lundberg af Jacob Björk. Universitets- 
huset. Stjemelds donation. Digitized by Google 49 

Bröstbild t h. med högt nppkammadt här uppsatt i bucklor i nacken och 
bjissan, en lång lock ligger på venstra axeln, en kortare pä den högra, mnd 
spetskantad urringning, fichy öfver axlama knuten i brottet — Bronserad gips- 
byst pä rund plint, 75 ctm. hög, af Johan Tobias Sergel. Universitetshuset. 

Bröstbild fas t. h. med pudrad t här, hvarpä en hvit framtill med en röd 
roseit prydd mössa knuten öfver bröstet med en svart spets, röd klädning med 
spetsig spetskantad urringning, om halsen kors i svart band. Blägrä bakgrund. 
" Miniatyr, 1,9 x 2,9 ctm., kopia efter Jonas Forslund, insatt i samma ram som 
ett porträtt af Sophia Albertina. Konstmuseet. Originalet i nationalmuseum. 

LOdeke, Christoffer Wilhelm, F. 1737 i Tyskland, kyrkoherde 
i Magdeburg 1768, pastor vid Tyska församlingen i Stockholm 1773, 
d. 1803; litteraturhistoriker. 

Bröstbild profil t. h. — Klippt silhuett, 10 x 8,8 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Lundblad, Sven, F. 1776, teologie professor vid Upsala uni- 
versitet 18 14, biskop i Skara 1829, d. 1837. 

Bröstbild fas t. v. med mörkbrunt framkammadt här, blägrä ögon, svart 
prästdrftkt med uppstäende krage och prästkrage, biskopskors, nordstjärneorden. 
Mörk bakgrund. — Olja, 62 x 54 ctm. Vestgöta nation. 

Lundqvist, Anden, F. 1803, historiemålare och litograf, d. 1853. 

Bröstbild profil t h. med.knollrigt här, fadermördare och lindad halsduk, 
knuten i rosett med länga ändar. Under stär: A. Lundquist, artist. Rit. åf O. 
Willgren — Pennteckning, 15 x 11 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Mallet, Fredrik, F. 1728, astronomie observatör vid Upsala 
universitet 1757, professor i matematik 1773, d. 1797. 

Bröstbild fas t. v. med hvit peruk, mörkviolett rock, hvit brokadväst, lindad 
hvit halsduk, kräs, blä mantel draperad öfver venstra axeln och bröstet. Pä bak- 
sidan stär Mallet — Olja, 78 x 62 ctm. Observatoriet. 

Malmberg, Petrus, F. 1653, öfverhofpredikant 1704, biskop i 
Vesterås 1708, d. 17 10. 

Se Johannes Brodinus n:o i. 

Malmqvist, Axel Magnus, F. 1796, målare, d. 1853. 

Bröstbild profil t. h. med häret uppkammadt i tupé, fadermördare, lindad 
balsduk. Under stär: Al Magnus Malmauist, artist. Född i Ask, pä därhus i 
Malmö. Signerad till höger: Rit. af O. Wallgren — Blyertsteckning, 14,9 x ii,i 
ctm., af O. Wallgren. Universitetebiblioteket. 

Malmsten, Carl Johan. F. 181 4, professor i matematik vid 
Upsala universitet 1842, statsråd 1859, landshöfding i Mariestad 1866, 
d. 1886. 

Knifigur sittande fas t v., stöder högra armen mot ett bord, med hvitt här 
benadt pä högra sidan, blä ögon, glasögon, svart frack med vetenskapsakademiens 
krige, vasaordens och dannebrogens kraschaner, vasaordens band öfver den hvita 
listen, nervikt krage, hvit halsduk, guldringar pä venstra handens ringfinger. Till 
höger brunt skulpteradt bord, hvarpä ligger tvä böcker. Mörk bal^^rund. Sig- 
»eiad till venster J. P. Södermark pinxit 1835. — Olja, 120 x 95 ctm., af Johan 
Peter Södermark. Vestgöta nation. 

Malmström, Bernhard Elis, F. 18 16, professor i estetik vid 
Upsala universitet 1856, d. 1865; skald. 

Upsala univcrs. sv. porträttsaml. 4 Digitized by Google 50 

Bröstbild fas t. h. med brant pä Tcnstra sidan benadt hår, ljusblå ögon, 
Ijusbrunt helskägg, svart till halsen knkppt rock med liten rand nenrUct sammets- 
krage, nppst&ende hvit krage, lindad svart halsduk. Gulbran bakgrand. — Olja, 
80 X 64 ctm. Sörmland-Nerkes nation. 

Mandelberg, Johan Edvard, F. 1731» professor vid konstaka- 
demien i Köpenhamn 1763, d. 1786. 

Bröstbild fas t. h. i atelierkostym. — Svart- och hvitkriteteckning, 18,5 x 15 
ctm. Universitetsbiblioteket 

Margareta Eriksdotter (Vase). Gift i) 1515 med riksrådet 
Joachim Brahe, 2) 1525 med grefve Johan von der Hoija, d. 1536. 

Midjebild fas t. h. med hopknäppta händer, gult hår upplagdt i flätor, blå 
ögon. Rund svart hatt kantad med hvita plymer och ett gult och bl&tt bakband, 
bran klädning med svarta och gula broderier sammanh&llen om lifvet af ett svart 
bälte med guldspänne och urringad frän axlarna ned till bältet, s& att det veckade 
höghalsade lintyget, som upptill slutar i en liten pipkra^, svnes; om halsen ea 
krage af guld med pärlor och stenar, en femdubbel kedja af s^uldtridar med ett 
randt smycke af pärlor och röda stenar och en dubbel kedja af guldlänkar, i 
hvilken fyra ringar äro Hutade. Ofverst till höger fyrdeladt vapen, i första och 
fjärde fältena svarta björnramar i gult Hilt, de andra och tredje fälten äro delade 
i tvä, af hvilka det öfversta har tvä röda bjälkar i hvitt flilt, det undre är giron- 
neradt blått och silfver, öfverst till venster vapen med sammanbundna svarta ned- 
hängande vingar i gult fält; pä hvardera sidan fyra under hvarandra ställda an- 
vapen: till höger i) svart vase i gult fält, 2) silfverlind i blått fUt, 3) tre svarta 
sjöblad i gult fält, 4) två blå bjälkar i gult fält; Ull venster i) två hvita sned- 
bjälkar /rån höger i rödt Hilt, 2) rödt djurhufvud med utsträckt tunga i gult falt, 
3) blå kil från höger i hvitt fält och 4) röd kil från venster i hvitt fält. Mellan 
de öfversta vapnen står: Gamle Konungh Gustaf den stores syster. Ofverst till 
höger står: Fångin i Köpenhavn i Blåtornet och i Westgöthabulret. Inhämtade 
den Saxiska prinsessan. Dogh uti Rewell A:o 1537. Ofverst i venstra hörnet 
står: Imago nobilissime pie ac venerose dne domine Margarete fllie nobilitatis ac 
sequitis aurati Erici Johannis que sub honesto titulo vixit Riboholm et depicta 
est haec memoria anno etc. 1528. Mörk bakgrund. Pä baksidan står: Margareta 
Ericsdotter, konung Gustaf I:s syster; är här målad med sina männers vapen: det 
regerande grefliga Hoija-Bruchhausen och det Braheska samt hennes 8 anors vapen, 
ä fädernet: Wase, Krummedyk, Gamle Sture och Bielke; ä mödernet: Ekaslägten, 
Pinnov, Baner och Gren. Hon dog 1537. — Olja, 99 x 80 ctm. Konstmuseet 
Stjerneldska donationen. Enliet katalogen öfver Stjernelds samling är det en 
>gammal copia efter alfrescomllningen pä Rydboholm>. Möjligen är denna >al- 
frescomålning> identisk med Gripsholmsporträttet n:o 451. 

Maria Eufrosyne, prinsessa af Pfalz-ZweibrUcken. F. 1625, 
förmäld 1647 "^^^ Magnus Gabriel de la Gardie, d. 1687. 

Medelålders något korpulent dam, bröstbild fas t. v., med mörkt hår uppsatt 
i en med perlband inlindad knut i nacken och ordnadt i lockar framtill långs 
hårfästet och med lockar nedfallande pä rygg och axlar, bruna ögon, i öronen 
päronformiga pärlor, om halsen pärlband, hals och axlar bara, klädningen är ej 
utmålad. Röd bakgrund. — Olja, 47 x 41 ctm., af David Klöker Ehrenstrahl. 
Konstmuseet. Härdska donationen. 

Marklin, Gabriel, F. 1777, amanuens vid Upsala universitets 
naturhistoriska museum 1825, d. 1857; samlare. 

Gammal gubbe hällande en bok, midjebild fas t. h., med magert ansikte, 
stor krokig näsa och tandlös mun, kal hjässa täckt af en svart kalott, i nacken 
långt hvitt hår. hvita polisonger, svart rock med doktorskrage, hvitt skjortbröst, 
hvit lindad halsduk. Grågrön bakgrund. — Olja, 45 x 42 ctm. Norrlands nation. 
Reproducerad i III. tidning 1857, n:o 42. Digitized by Google r-MfN U.Ni'i » •' : Li ^ Ki.'N^'\.' -. ! M. f. Ix 1'}. Maria Kiri' 'S\m Digitized by Google 


. . Sr .' .;' i: ...... 

> .' tu- 1/.- lt\ i'\ . 

. I', ».ii*, .ic' -r " 
' '.; s?f.man'»un ■ i 
'• ',\ ' r.'-itf *^v'■.'3^ ' . . 
'I ii<. 1 ';"'* *!*, , • 
•ill VLti-v i ;, . • 

]' > ' • n--.'-r 1 J»i. 
r ■ .-. .y=.. f 

It'," ' • • . 

'/r- ' \.\ • ^ t ' > , 

;' /. ., ..n 
" :<: ' :. i i.' iuii .: 

^ Ii. "' . t'' • -, '^ ^ • 

■ '' . .' r-' . T. U,'> i.l *1 ; -. . (1. M-N- 
■r. , ' 1 : u' r ' . - tj ..\: T f)ir:i. rvuif '- l<n, . J I ' '''" 


'..•1 1 1., 


Digitized by Google Upsala Universitets Konstmuseum. D. K. Ehrenstrahl. Maria Eufrosvne. Digitized by Google Digitized by Google 51 

Ma8sman, /. F. Guldsmed. 

Karrikatyr, helfigur stående profil t h. med ett glas i högra handen och en 
käpp onder venstia armen, brun syrtut med blå näsduk hängande ut ur bak- 
fickan, blå byxor. — Akvarell, i8 x 8 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Melanderhjelm, Daniel. F. 1726, professor i astronomi vid 
Upsala universitet 1761, adlad 1778, d. 18 10. 

Bröstbild fas t. v. med pudrad peruk, mörkblå rock med nordstjärneorden, 
röd vist Mörk bakgrund. På baksidan stå namn och titlar samt: Pictus anno 
1797. E. M. — Olja, 65 X 54 ctm.. möjligen af Fredrik Erik Martin. Obser- 
vttoriet.. 

Replik af föregående. På baksidan står: D. Melanderhjelm. — Olja, 77 x 59 
ctm. Universitetshuset. 

Messenius, Johannes» F. 1579, professor i juridik och politik 
vid Upsala universitet 1609, assessor i Svea hofrätt 16 14, dömd till 
lifstids fängelse för landsförräderi 1616, d. 1636; historieskrifvare och 
dramatisk författare. 

Bröstbild fas t. v. med Ijusbrnnt i midten benadt hår, ljusblå ögon, tunna 
gula roustacher och hakskägg, svart dräkt med hvit utvikt fyrkantig spetskantad 
krage. Mörk bakgrund. — Olja, 53 x 43 ctm. Universitetshuset. Stjemelds do- 
nation. Kopia efter Gripsholmsporträttet n:o 928, reproduceradt i Schiick och 
Warbnig: 111. svensk litteraturhistoria. 

Mesterton, Carl Benedikt, F. 1826, professor i kirurgi vid 
Upsala universitet 1857, d. 1889. 

Bröstbild fas t. v. med mörkt gräsprängdt hår benadt på ven strå sidan, blå 
ögon, glasögon, universitetsfrack med nordsijärneorden, veckadt skjortbröst med 
guldknappar, nervikt krage, hvit halsduk. Signerad till venster: Am. Lindegren 
1871. — Olja, 75 x 59 ctm., af Amalia Lindegren. Upplands nation. 

Bröstbild fas t. v. med mörkt gråsprängdt uppstruket här, blå ögon, glasögon, 
mörk hvardagsdräkt, nervikt krage, svart halsduk, guldklockkedja. Blägrå bak- 
grund. Signerad öfverst till höger: Wilh. Lagerholm 1892. — Olja, 77 x 66 ctm. 
tf Wilhelmina Lagerholm. Universitetshuset. 

Bröstbild profil t. v. med uppstruket hår och hvardagsdräkt. Under en la- 
gerkvisL Signerad nederst till höger: A. Lindberg. — Fyrkantig gipsrelief med 
de dfre hörnen afrundade, 49 x 37 ctm., af Johan Adolf Lindberg. Universi- 
letihnset och Upplands nation. I brons på Mestertons grafvärd på Upsala 
kyrkogård. 

MestBrton, Petter, F. 1671, rådman i Karlshamn, hofsekre- 
tcrare, d. 1744. 

Karrikatyr, helfigur stående profil t. h., mycket korpulent i kort rock och 
ttorstöflar. Under står: Mesterton, hofsekreterare. — Pennteckning, 25,2 x 14,9 
ctm. Universitetsbiblioteket. 

Molin, Lars, F. 1657, professor i teologi vid universitetet i 
Dorpat 1694, iiste teologie professor och domprost i Upsala 1705, 
d. 1723; politiker. 

Bröstbild fas t v. med grågul allongeperuk, blå ögon, röda gråsprängda 
Bsstacher och helskägg, svart dräkt och kappa, nervikt hvit fyrkantig krage. Han 
hUler i högra handen en klocka med kedja. Bakgrunden mörkgrönt draperi och 
lin höger bokhylla. På baksidan står: L. Molin. — Olja, 88 x 69 ctm. Univer- 
sitetshoset. Fans 1729 på Universitetsbiblioteket. Digitized by Google 52 

Murrey, Adolph, F. 17 51, professor i anatomi och kemi vid 
Upsala universitet, d. 1803. 

Bröstbild fas t. v. med hvit peruk, blä ögon, mörkgrå polisoQger, brun rock 
med tvä rader knappar, hvit väst, lindad hvit halsduk och krås. Mörk bakgmnd. 
Pä baksidan står: Adolph Murray. Mäladt 1794. N. Hagelberg. — Olja, 59x45 
ctm., af Nils Klaifs Hagelberg. Universitetshuset. 

Bröstbild fas t. v. med pudrad peruk, blä ögon, små mörka polisonger, bil 
rock, hvit väst, lindad hvit halsduk, krås. Mörkt blågrä bakgrund. — Oval pastell, 
61 X 53 ctm. Anatomiska institutionen. 

MOllern, Brita Eleonora. F. 1749, gift 1765 med bibliotekarien 
Carl Christoflfer Gjörwell, d. 1822. 

Bröstbild profil t. h. med vägigt utslaget här. — Målad silhuett, 13,5 x 8,t 
ctm. Universitetsbiblioteket 

Mörling, Frederique. Dansös. 

Knäfigur fas t. v., dansande med en tamburin, som hon lyfter upp i högra 
handen, hvit klädning med rödt skärp och gul slöja, venstra bröstet och armarna 
bara. Bakgrund landskap. — Oljeskiss pä papp, 12 x 10,5 ctm., af Carl Fredrik 
v. Breda. Konstmuseet. Härdska donationen. Sander n:o 80. Porträttet har 
förut gått under Teresa Vandoris namn, men är tydligen en skiss till porträttet 
n:o 201 hos Sander. 

Mörner till Morlanda, Fredrica Hedvig, F. 1732, kammar- 
fröken hos enkedrottning Lovisa Ulrika, d. 1803. 

Bröstbild profil t. v. i mössa. På baksidan står: Hlf Fröken Fred. Mörner. 
— Klippt silhuett, 10,1 x 12,» ctm. Universitetsbiblioteket. 

Mörner till Morlanda, Karl Gustaf Hjalmar, Grefve, f. 1794, 
ryttmästares n. h. o. v. 1823, d. 1837; målare. 

Bröstbild fas t. h. med knollrigt hår, polisonger och mustacher, utvikt hvit 
krage. Under slår: H. Mörner. På baksidan står med J. Ways stil: Eskiss till 
den berömda artisten grefve Hjalmar Mörners porträtt, som målades i Rom af C 
J. Södermark och vid dess hemkomst till Stockholm derstildes blef exponerad! 
samt lade grunden till hans framtida rykte såsom Sveriges största portrfittmålare. 
#— Lavering, 17,8 x 15,» ctm., af Olof Johan Södermark. Konstmuseet 

Bröstbild fas t. h. sittande framför staffliet med palett och penslar i venster 
hand; brunt vågigt hår benadt på venstra sidan, blå ögon, bruna polisonger och 
mustacher, guldringar i Öronen, svart dräkt, mörk grågrön målarrock med brun- 
violett foder och krage, veckadt skjortbröst hopfäst i halsen med en guldknapp, 
stor utvikt krage. Mörk olivförgad bakgrund. — Olja, 40 x 33 ctm , sjftlfportrStt 
Konstmuseet, Beskowska donationen. 

Mörner till Tuna, Ludvig, Friherre, f. 1764, biskop i Vexiö 
1800, d. 1823. 

Bröstbild profil t. b. med kalott, små polisonger, prestdräkt, biskopskors och 
nordstjärnekraschan. — Järnmedaljong, 30 ctm. i diameter. Smålands nation; annat 
exemplar magasineradt. Gravyr af L. H. Roos i hans: Porträtter af 1823 års riks- 
dagsmän. 

Neikter, Jakob Fredrik, F. 1744, bibliotekarie vid Upsala 
universitetsbibliotek 1783, skytteansk professor 1787, d. 1803. 

Midjebild i fas med högra handen stucken innanför rocken, hvit peruk, 
blågrå ögon, svarta svenska dräkten med kappa och violett skärp, lindad halsduk, 
liten nervikt krage, krås och spelsmanschetter. Gröngul bakgrund. — Olja, 74 x 59 
ctm. Universitetshuset. Reproducerad i Schiick och Warburg: III. svensk littera- 
turhistoria. Digitized by Google 53 

Nilsson, Christina. F. 1843, operasångerska, gift 1) 1872 med 
bankiren Auguste Rouzeaud, 2) 1887 med grefve Casa Miranda. 

Bröstbild fas t. h. med framåtlutadt hufvud, askgult hår med krusad lugg, 
blå ögoD, örhäDgen af en blå sten och perlor, blå sammetsklädning med liten 
hvit uppstående krage och hvit tyllkant kring den spetsiga urringningen, om 
halsen perlband med hängsmycke af blå sten och perlor. Blå bakgrund. Sig- 
nerad till höger: B. Valerius 1888. — Pastell, 67 x 58 ctm., af Berta Valerius. 
Smålands nation. Gåfva 1901 af grefvinnan de Casa Miranda. 

Norberg, Mathias, F. 1747, professor i österländska språk och 
grekiska vid Lunds universitet, d. 1826. Upsala universitet. L. Pasch d. y. 

Jakob Fredrik Neikter. 

Bröstbild fas t. v. med grått bår, blå ögon, rödlätt hy, svart rock med nord- 
stjlman i knapphålet, svart väst med uppstående krage, fadermördare, hvit lindad 
halsduk. I bakgrunden till hj^er pelare, till venster utsikt öfver Sofiamoskén. 
Signerad till venster: P. Krafft Stockb:m 18 16. På baksidan står: Professoren vid 
Lands academi och cancelirädet Matths Norberg född 1747. Målad af Krafft 
1816. — Olja, 59 X 51 ctm., af Pehr Krafft d. y. Universitetshuset. Reproducerad 
i Schack och Warbuig: 111. svensk litteraturhistoria. 

Norberg, Samuel, F. 1752, öfverdirektör, d. 1823. 

Bröstbild fas t. v. med hvitt hår, blå ögon, svart rock, hvit väst och upp- 
ttående krage, lindad hvit halsduk, vasaorden om halsen. Mörkgrå bakgrund. 

På baksidan står: Samuel Norberg. Född den 15 Julii 1752. Död den 18.... 

Stiftare af Stipendium Oscarianum. — Olja, 57 x 46 ctm. Universitetshuset. 

Nordencrantz, Anders. F. 1697, adlad 1743, kommerseråd 
1747, d. 1772; politiker och nationalekonom. Digitized by Google 54 

Äldre man, bröstbild profil t. v. Pä baksidan står: Comercierådet Norden- 
crantz. — Klippt silhuett, ii x 9,6 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Nordenflycht, Hedvig Charlotta, F. 17 18, gift 17 41 med ami- 
ralitetspastorn i Karlskrona Jacob Fabricius, d. 1763; författarinna. 

Medelålders fetlagd dam, bröstbild fas t. h., med hvitpadradt uppkammtdt 
hår hvari röda blommor, gråblå ögon, dubbelhaka, röd klttdning med spetsig 
urriDgoing, Öfver axlame en röd spets. Bakgrunden mörkt olivgrL På baksidan 
är fllstad en pappersbit, hvarpå står: Upsala universitet. P. Kraflt d. y. 

Maiiias Norberg. Verser öfver Hedvig Charlotta Nordenflygt då poemen kallad Fruntimren 
försvar utkom emot J. J. Rousseau. • 

Hvem dierfs från denna dag om qvinnors wftrde tvika 
Sen werlden nya rön af Nordens Sapho får. 
Hon wisar med sin vers, at båda kön ä lika. 
Och wisar med sig sielf, at hon oss öfvergår. 
Stockholm år 1762. Gustaf Fr. Gyllenbore. 

Olja, 45 X 39 ctm., af Tohan Henrik Scheffel. Konstmuseet. Keprodncen 
i Sandberg och Cardon: Galleri af svenska lärde. Digitized by Google \..kM ^^ Digitized by Google ^ :., I ., . ..< * Li.' • - *' jb."!! »ttr.-I. 

-ihl. /' ' r'iri"ft,i y i;:^. gift 1741 '^''' i •" 

.. ' « ... • , . '. ' .4 : b. med h' »pudrad: m ; K.iii.ii 

, . , I •••i. I'.. ..'un'<'*M mörkt i»li\i;'-f.. i" ''**' J/r////.'.. .\".M V<r<cr or\'jr lledvij^ ( "harlotta NordrnHygl dä pof n t n kall.id \x^i'~'. 

Ilvem du*rfs Iran d<-nna dag om qvinnors wärdc l\ ka 

ScQ \\criacu nya ron at Nordens Sapho får. 

Il'>n Nviar med sin vers. at båda kön Ä lika. 

(><. b wi-ar med sig si'.'lf, at Lon ot^*; öfvertjir 
s» --V .i')iin .ir I7^>2. ^ Gustaf Fr. Gy". nbort; 

t^lja, 4; v 3g clm. a!' Tolian Ilcnr-k >.^heFcl. Konstmusct. KcMi-lr. ■ 
i Srin<li»'-r^ <-h Cardon: Clalteri af *>\cnska lärde. Digitized by Google Upsala Universitets Konstmuseum. J. H. Schefffx. 

Hedvig Charlotta Nordenflyciit. Digitized by Google Digitized by Google 55 

Nordenhielm, Anders, F. 1633, professor i praktisk filosofi vid 
Upsala universitet 1667, i vältalighet 1672, adlad 1687, d. 1694; filolog. 

Bröstbild fas t. h. med svart alloDgeperuk, bruna ögon, brun bläfodrad 
mantel, hvit spetshalsduk med nedhängande ändar. Pä baksiddn stär: Expressit 
lobens vestros mea dextera vultus Ingenii at dotes pingere nulla potest. David 
Rlöker Ehrenstrahl Anno 1693. ~ Olja, 81 x 65 ctm., af David Klöker Ehren- 
strabl. Universitetshuset 

Norrby, Carl Julius, F. 1831, e. o. professor i praktisk teologi 
vid Upsala universitet 1882. 

Gammal man, bröstbild fas t. v., med grått här benadt pä venstra sidan, 
gråbruna ögon, stort hvitt helskägg och hvita mustacher, prestdräkt med prest- 
krage och nordstjämeorden. Rödbrun bakgrund. Signerad till venster C. G. 
Hchngren 97. — Olja, 76 x 63 ctm., af Carl Gustaf Holmgren. Godands nation. 

Nybom. Mamsell. 

Ung flicka, midjebild profil t. h. med lockar i pannan och flätkorg med 
kam i nacken, klädning med skärp under bröstet och fyrkantig urringning kantad 
med en nedhängande spets. Under stär: Mamsell Nybom pä Enskede. Fadern 
gästgifvare på Kumla. Signerad nederst till venster: Rit. af O. Wallgren. — 
Blyertsteckning, 13,4 x 10,6 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Nystrand. Ingeniör. 

Bröstbild profil t. v. med knollrigt här, fadermördare, lindad halsduk. Under 
står: Ingeniör Nystrand. Signerad nederst till höger: Rit. af O. Wallgren. — 
Blyertsteckning, I5,a x ii,i ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Obreoht, Elias. F. i Strassburg 1653, professor skytteaniis vid 
Upsala universitet 1682, universitetsbibliotekarie 1694, sekreterare i 
kanslikollegium 1697, d. 1698. 

Bröstbild fas t. h. med svart allongeperuk, bruna öeon, c^ulbrun brokaddräkt, 
brunt brokaddraperi öfver axlama, öfverst till höger stär: N:o 5 Elias Obrecht. 
Mörkgrå bakgrund. — Olja, 78 x 64 ctm. Universitetshuset. 

Odhelius, Johan Lorentz. F. 1737, öfverläkare vid Serafimcr- 
Itsarettet 1772, medicinalråd 1813, d. 1816. 

Karrikatyr, helfigur i profil, gående t. v. och stödjande sig pä en käpp. 
Srart hatt, Ijusbrun peruk med svart nackrosett, hvit slängkappa, brun rock, gul 
vist, hvitt kräs i bröstet och kring handlederna, svarta knäbyxor, strumpor och 
tkor med stålspännen. Under stär: Odhelius. Medicinalråd. — Akvarell, 28,6 x 
i8,« ctm. Universitetsbiblioteket. 

Odhelius, Katarina Elisabeth. F. 1765, gift med kommerserådet 
Olof Widegren, d. 1797. 

Bröstbild profil t. h., höe hårklädsel med blonder, perlhalsband, spetsigt 
oiringad klädning. — Rund blyertsteckning, 12 ctm. i diameter. Universitets- 
biblioteket 

Ollvecrona, Samuel Rudolf Detlof Knut. F. 181 7, professor i 
allmän lagfarenhet och romersk rätt vid Upsala universitet 1852, justi- 
tieråd 1868. 

Äldre man, bröstbUd fas t. h., med svart hår benadt pä venster sida, hvita 
polisonger och rättarkrans, blå ögon, glasögon. Svart frack med nordstjämeordens 
kraschan och officerstecknet af Instruction publique, hvit väst, hvaröfver nord- 
s^imaas band, om halsen spanska orden Isabella Catolica, hvitt skjortbröst, 
uppstående krage, hvit halsduk. Mörk blågrön bakgrund. Signerad öfverst t. v. : Digitized by Google 56 

CopU efter H— d Norberg 1882 af E. Olivecrona 1894, — Olja, 74 x 57 cim^ 
kopia af E. Olivecrona efter Hildegard Norberg. Vermlands nation. 

Osbeck. /. /. 

Yngling, bröstbild profil t. h. med i nacken lockigt h&r. Signeradt: Rit 
1 791 af Joh. Nieclsson. — Blyertsteckning, 15 x 12,4 ctm., af Joh. Nieclsson. 
Universitetsbiblioteket 

Oskar I. F. 1799, kung i Sverige 1844, d. 1859. 

Midiebild fas t. v. med smä uppvridna mustascher, uniform, draperad i släng- 
kappa, öfver st&r: Kronprins Oscar af C S. Bennet. — Lavering, I3,a x 12,6 
ctm., af Carl Stefan Bennet Universitetsbiblioteket. 

Bröstbild fas t. h. med små uppvridna mustacher och små polisonger, uni- 
versitetsfrack med serafimerkraschan och Karl XIII:s kors, hvitt skjortbröst, svart 
lindad halsduk. Grågul bakgrund. — Olja på koppar, 18 x 15 ctm. Konst- 
museet 

Höftbild stående fas t h., stödjande högra handen med sina hvita handskar 
mot en kolonnbas, den venstra på sin sabel, med små uppvridna mustascher, poli- 
songer och pipskägg, generalsuniform med serafimerband och på bröstet fyra 
kraschaner och malteserkort, om halsen S:t Olofsorden. Bakgrund kolonner, till 
venster utsikt öfver Gripsholm. öfverst till venster står: Rätt och Sanning. Sig- 
nerad nederst till venster: Augusta Åkerlöf copia. — Olja, 129 x 100 ctm., kopia af 
Augusta Åkerlöf efter F. Westin. Universitetshuset. Gåfva 1874 af drottning Josefina. 

Oskar 11. F. 1829, kung i Sverige 1872. 

Bröstbild t. v. i amiralsuniform, draperad i kappan, om halsen Karl Xlll:s 
orden, på bröstet serafimer- och en annan under kappan nästan dold kraschan. 
Signerad på baksidan: C. A. Söderman 1879. — Gipsbyst på rund plint, 83 ctm. 
hög, af Carl August Söderman. Universitetshuset. 

Oxenstierna till Korsholm och Wasa, Bengt^ grefve. F. 
1623, riksråd 1654, kanslipresident 1680, Upsala universitets kansler 
1686, d. 1702. 

Bröstbild fas t. h. med grå allongeperuk, blå ögon, hvit lindad spetshalsduk 
med nedhängande ändar, rådsherremantel. Mörk bakgrund i målad oval. Öfver 
Slår: Benedictus Oxenstierna com:s & senator r. Sv. obiit a:o 1702 — Olja, 86 x 73 
ctm., af Christoffer Thomas. Universitetshuset. Inköpt från konstnären af uni- 
versiteubiblioteket 1704 för 36 dir. (Mscr. UB Arkiv £35. 1 10.) 

Oxenstierna till Södermöre, AxeL F. 1583, rikskansler 16 12, 
grefve 1645, d. 1654. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med grått hår, blå Ögon, grå mustascher och 
hakskägg. Rustning, fältbindel af blått siden kantad med guldspets öfver högra 
axeln, stor nervikt ^rkantig spetskantad hvit krage. Mörk bakgrund. Till venster 
står: Riks canzleren Axel Oxenstierna. — Olja, 60 x 57 ctm-, af Michael Miere- 
velt. Universitetshuset. Stjernelds donation. Gravyr af Willem Delff, ofta repro- 
ducerad. 

Gammal man, bröstbild fas t. v. med hvitgult på axlarna nedhäneande hår 
täckt af svart kalott, blå ögon, hvita mustascher och helskägg. Mörkviolett dräkt, 
lindad hvit halsduk, rådsherremantel. Bakgrund mörk oliv inom målad oval. 
öfver står: Axel Oxenstierna com:s sen:r r. S. obiit 1654. — Olja, 86 x 73 ctm., 
af Christoffer Thomas. Universitetshuset. Inköptes 1707 från mästaren af univer- 
sitetsbiblioteket för 36 dir kmt. (Mscr. UB Arkiv E 3 sid. 191). 

Palmberg, Laurentius. F. 17 13, teologie professor vid Upsala 
universitet 1795, domprost 1803, d. 1804. 

Medelålders man med venstra handen stucken innanför västen, bröstbild fas 
t. v., med pudrad peruk, bruna ögon, blå rock, röd väst, lindad hvit halsduk, 
tyllmanschetter. Gråblå bakgrund. — Olja, 69 x 55 ctm. Sörmland-Nerkes nation. Digitized by Google 57 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med hvit peruk, bil ögoo, prestdräkt med 
kappt och stor prestkrage. Mörkgrå bakgrund. På baksidan står: Laurentius 
Ptlmberg, domprost i Upsala, född i Slrengnäs 17 13, död i Upsala 1804- — Olja. 
78 X 66 ctm., af Lorenx Pasch d. y. Sörmland-Nerkes nation. 

Palmblad, Wilhelm Fredrik, F. 1788, akademisk boktryckare 
i Upsala 18 10, professor i grekiska 1835, d. 1852. Östgöta nation. E. Stever. 

Vilhelm Fredrik Palmblad. Gammal man, bröstbild fas t. v., sittande i förgyld rödklädd stol. med tivilt 
hir benadt på venster sida, blå ögon, hvita polisonger, svart dräkt med sammets- 
krage, hvit lindad halsduk, hvitt skjortbröst, fadermördare. Gråbrun bakgrund. 
Signerad nederst till venster: Stever 1852. — Olja, 69 x 61 ctm., af E. Slever. 
Östgöta nation. Reproducerad i ScbUck och Warburg: III. svensk liileraturhisioria. 

Palmrot, Andreas, F. 16.., moralium professor i Pernau 1701, 
bibliotekarie vid Upsala universitetsbibliotek 1724, d. 1725. 

Bröstbild fas t. h. med svart allongeperuk^ blå ögon, brunt och blått draperi, 
lindad hvit halsduk med nedhängande spetsändar. Mörk bakgrund. Nederst till 
venster på ett hvitt upprulladt pappersblad står: Andreas Palmroot. Prof. olim 
Pemao el deinde bibliothecarius Upsal. — Olja, 87 x 69 ctm., af Christoffer 
Thomas. Universitetsbiblioteket. Föräradt 1746 af Palmrots enka (Mscr UB. Digitized by Google 5» 

Arkiv A: 8 tid. 221.). >appaUades> 1746 &f Thelott, hvarvid nsmnet ditmllades 
(Mscr UB. Arkiv E 7 sid. 334.) 

PaXmrot^ Johannes, F. 1659, professor i österländska språk vid 
Upsala universitet 1696, i teologi 1705, d. 1727. 

Bröstbild fas t. v. med svart lockigt h&r nedkammadt på axlama, bl& ^n, 
svart prcsldräkt, stor prestkrage. Mörk bakgrund. — Olja, 81 x 71 ctm. Vest- 
manland-Dala natioD. Graverad af C. Haton. 

Pasoh, Lorentz d. y. F. 1733, professor vid konstakademien 
1773, ^- ^805; porträttmålare. 

Äldre man med glasögon, helfigur profil t. v., står vid stafHiet och mllar. 
Nederst lill venster står: Prof. Pasch af Sergel. — Rödkriteteckning, 43,3 ^ 28,» 
ctm., af Johan Tobias Sergel. Universitetsbiblioteket. 

Paykull. 

Helfigur stående profil t h. nigot bakifrån, i uniform. Under slår: Paikull 
Lif reg.ts dragoner af C. S. Bennet Till venster står: Paykull kom f^r sent fÖr 
att ge Benett påskskrKcken. — Blyertsteckning, 23,1 x 17.3 ctm., af Carl Stefan 
Bennet. Universitetsbiblioteket 

Pehr Olsson, Bonde från Kalmar län, bondeståndets talman 
och Karl Xlirs fadder, d. 1692. 

Äldre man, stödjande sig med båda händerna på en kipp, helfigur stående 
fas t. v. med gulbrunt till axlarna nedkammadt hår, blå ögon, stort guibnmt hel- 
skägg och mustascher, svart rock med rödt foder, vida svarta knäbyxor, svarta 
skor och strumpor, gula kraghandskar, på hufvudet en brun pelsmössa. Palats- 
interiör med parkettgolf, till höger en öppen dörr, till venster syns hörnet af en 
gobelin och därunder står: 

På bonde ständerz wängnar 

Pähr Olson härrdags kar 

Sig ock den nåd tUlängnar 

Att han tillijka waar 

Wittne till printzens doop. 

Han kunde sigh wähl schicka 

Wahl tahla och wähl dricka 

För heela allmogens hoop. 
Olja, 45 X 33 ctm., kopia efter David Klöker Ehrenstrahl. Konstmuseet 
Gåfva af K. Kurck till A. L. Stjemeld, och af honom till konstmuseet Originalet 
pä Gripsholm, reproduceradt i Salmson: Svenska konungar. 

Peringskiöld, Johan. F. 1654, riksantikvarie 1693, adlad s. å., 

d. 1720. 

Bröstbild fas t. h. med svart allongeperuk, bruna ögon, gråviolett rock med 
rödt foder, lindad hvit halsduk med långa nedhängande ändar, öfver venstra 
axeln blått draperi. Mörk olivfärgad bakgrund. — Olja, 75 x 62 ctm., af Chri- 
stoffer Thomas. Sörmlands nation. Se Hahr: David v. Krafft s. 31. 

Petraeus, Erik, F. 1679, hofrättsråd. 

Midjebild fas t. v. med högra handen stödd på ett bord, venstra på bröstet, 
hvit peruk, blå ögon, svart sammetsrock med ljusblått foder, ljus blommig vist 
och hvit halsduk, vid handlederna synas skjortlinningama. Baicgrund: berg med 
vattenkonster, till venster ett landskap. Under venstra armen Vestmanluids och 
Dala vapen. På baksidan står: Ericus Petreus, supremi Sueoram dicasterii con- 
siliarius. Natus die XII Martii a:o MDCLXXIX. Lorentz Pasch Pinx. — Olja, 
109 X 89 ctm., af Lorentz Pasch d. ä. Deposition från konstmuseet pl Ostgöta 
nation. Digitized by Google 59 

Piper, Carl, F. 1647, statssekreterare 1689, kgl. råd 1697, 
grefve 1698, Upsala universitets kansler 1702, tillfångatagen vid Pul- 
tava, d. i fångenskapen 17 16. 

Knlfigur sittande fas t. h., häller den högra behandskade handen i sidan, 
stöder renstra armen mot ett bord, med svart allongepenik, bmna ögon, mycket 
små svarta mustascher, lifrock af guld- och silfverbrokad sammanhållen om midjan 
af virjgehänget, hvit lindad spetshalsduk med nedhängande ändar, spetsman- 
schetter, ridsherremantel. Bakgrund palatsinteriör med gulbrunt draperi till höger. 
— Olja. 154 X 115 ctm., kopia efter David Klöker Ehrenstrahl af David v. Krafft. 
Universitetshuset Gäfva 1703 af Carl Piper till universitetsbiblioteket (Mscr UB 
Arkiv A 7). Originalet p8 Gripsholm (n:o 405). Se Hahr: David v. Kraflft n:o 
170. Gripsholmsporträttet reproduceradt i Westerberg: Svenska hjältar och rid- 
dersmSn. 

Kopia af föregående i bröstbild. Mörkbrun bakgrund i målad oval. öfver 
står: Carl Piper com:s sena:r r. S. ob:t 17 16. — Olja, 87 x 73 ctm., kopia af Jan 
Klopper. Magasinerad. Beställd af universitetsbiblioteket och betald med 72 dir. 
(Mscr. UB. Arkiv E 5 sid. 85). 

Piper, Carl Fredrik^ grefve. F. 1700, president i kammarkol- 
legiet 1747, d. 1770. 

Bröstbild profil t. v. med peruk och krås. På baksidan står: Pres. Gr. C. 
F. Piper. — Klippt silhuett 11,9 x 9,5 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Plåten, v. Fru. 

Gammal gumma, bröstbild profil t. h. Under står: Fru v. Plåten. — Målad 
silhuett, 12,7 X 9,8 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Polhem, Christoffer. F. 1661, bergsmekaniker 1690, kommerse- 
råd 1716, adlad s. å., d. 1751; uppfinnare. 

Bröstbild fas t. v., stöder venstra armen mot ett postament och gör med 
den venstra handen en gest; med grått hår täckt af en blå mössa, bruna ögon, 
Mågrå rock med rödt foder och krage oknäppt i halsen, där skjortan och den 
bila nervikta kragen syns, om halsen nordstjärnan, öfver venstra axeln och ryggen 
grl mantel med gråblått foder och kraschan. På postamentet passare och mate- 
matiska ritningar. Bakgrund: mörk brunröd gardin, till höger bokhylla. På bak- 
sidao står: Chr. Polhem gifven till Gottlands nation af O. Glas. Upsala 1872 ^U. 
Pi spännramen: Johan Henrik SchefTel 1747 ad vivum pinxit. Kopierad 1870 af 
J. Way. — Olja, 77 x 63 ctm., kopia efter Johan Henrik Scheffel af Johan Way. 
Gottlands nation. Originalet i vetenskapsakademien, Stockholm. 

Bröstbild fas t. v., visande med venstra handen på sin kraschan, med hvitt 
hår tickt af en röd mössa, mörkblå ögon, draperad i en röd och blå mantel med 
Dordstjämekraschan, Öppen skjorta, om halsen nordstjärnan. Till venster mate- 
matiska ritningar. Mörk bakgrund. — Olja, 68 x 50 ctm. Universitetshuset. 

Poppiue, Gabriel. F. 1770, justitieråd 1809, statsråd 1833, 
<L 1856. 

Bröstbild profil t. v. med bar hals. Signerad: Seigell 1813. — Gipsmedal- 
i<^f 63 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Magasinerad. Se Göthe : Sergels 
portrittmedaljoi^r. 

Rabe, Stefan. Bonde, Karl XII:s vägvisare vid Narva. 

Helfigur fas t h. med mustascher och helskägg, skinnmössa, skinnjacka, 
vida byxor och halfstöflar. Han stöder högra handen på en käpp, håller i den 
veastim en pipa. Under står: Le veritable portrait du paysan de Livonie qui a 
coodnit le Roy de Suede marchant avec son armée par des chemins detoumés a 
trarers des bois et des neiges pour secourir la ville de Narva assiegée par les Digitized by Google 6o 

Moscovites, sar les quelt sa Majesté Suedoise a remporté ane grande victoire en 
1700 le treDte november. Ce prioce pour reconoitre un aussi grand service a 
fait donner une pension considerable a ce Levonien. Ce portrait tiré sur celai 
ane le Roy Suede a fait peindre. Signeradt nederst till venster: Fecit Ericos 
Geringius 1723. — Laverad bllckteckningf 32 x 20,5 ctm., kopia af Erik GeriD- 
gius. Universitetsbiblioteket. Litografi af E. Petterson i Magasin för nöje och 
bildning 1S41. 

Rabenlus» Lars Georg. F. 1771, jurisprudentiae professor 
Upsala 1807, d. 1846. 

Bröstbild fas t. v. med grått här blå ögon, grå polisonger, svart rock med 
nordstjämeorden, väst med uppstående krage, fadermördare, lindad hvit halsduk, 
krås. Blågrå bakgrund. Signerad t. h. J. G. Sandberg 1830. — Olja, 70 x 61 
ctm., af Johan Gustaf Sandlag. Vestroanland-Dala nation. 

Rabenius, yb^^7/i Ingelsson, F. 1730, juris practices professor i 
Upsala 1766, d. 1772. 

Ung man, midjebild fas t. h., med hvit peruk, blå nackrosett, grå blåfodrad 
rock, ärmarna med stora uppslag, blå väst, hvit lindad halsduk och krås, under 
venstra armen erå trekantig hatt. Bakgrund himmel, till höger ett träd. Sig- 
nerad på baksidan: L Stålbom pinx. a:o 1752. — Olja, 80 x 64 ctm., af Johan 
Stål bom. Universitetshuset. Litografi i Sandberg och Cardon: Utmärkta svenska 
lärde. 

Rapp. Dragon. 

Knäfigur profil t. v. i uniform med polisonger och yfviga mustascher, stöd- 
jande sig på en stång. Under står: N:o 19 Rapp af C. S. Bennet. — Pennteck- 
ning, 20,5 X 13 ctm., af Carl Stefan Bennet. Universitetsbiblioteket. 

Regnell, Anders Fredrik. F. 1807, läkare i Brasilien 1840, d. 
1884; mecenat. 

Bröstbild fas t. h. med hvitt hår, blå ögon, hvita polisonger, svart dräkt, 
hvitt veckadt skjortbröst, fadermördare, lindad svart halsduk. Rödbrun bakgrund. 
— Olja, 74 X 60 ctm. Universitetshuset. 

Rettig, Robert. 

Äldre man, bröstbild fas t. v. med hvitt på venstra sidan benadt hår, hvit 
rättarkrans, hvardagsdräkt, uppstående krage, svart halsduk. Signerad nederst till 
venster: öst. — Svartkriteteckning, 30 x 25 ctm., af öst. Gestrike-Helsinge nation. 

Reuterholm, Esbjörn Kristian^ friherre. F. 17 10, kammarherre 
1744, riksråd 1765 — 69 och 1771 — 72, d. 1773. 

Bröstbild profil t. v. med peruk. På baksidan står: Kam. hr bar. Reuter- 
holm. — Klippt silhuett, 11,1 x 10 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Ribbing, Sigurd. F. 181 6, professor i teoretisk filosofi vid Up- 
sala universitet 1850, d. 1899. 

Gammal man, bröstbild fas t. v., med hvitt uppstruket hår, blå ögon, glas- 
ögon, universitetsfrack med nordstjärnan, hvitt skjortbröst, hvit uppstående krage, 
hvit halsduk. Grågul bakgrund. Signerad nederst till venster: G. U. T. 1872. — 
Olja, 72 X 60 ctm., af Gustaf Uno Troili. Vermlands nation. 

Richardson, Jacob, F. 1687, assessor i antikvitetsarkivet 1734» 
d. 1739. 

Bröstbild profil t. v. med peruk och mycket krokig näsa, inom oval ram, 
på h vilken står: Jacob Richardson. Signerad under: Petrus Gerhardus Gahm Digitized by Google l^ M<!r: In» • m oi:L Digitized by Google Kl .5.lUv 1' I Digitized by Google Upsala Universitet. I. D. Schvvartz. Börje Rommel. Digitized by Google Digitized by Google 6i 

filitli manu deliniavit d. 13 Maji 1786. — Bläckteckning, 20,3 x 18 ctm., af Pehr 
Gerhard Gahm. Universitetsbiblioteket. 

Risell, Nicolaus. F. 1720, professor i juridik vid Upsala uni- 
versitet 1 76 1, d. 1789. 

Bröstbild fas t. v. med grå peruk, svart nackrosett, mörkblå ögon, svart rock, 
grön vfist, hvit lindad halsduk, kräs. Bakgrund himmel. — Olja. 63 x 44 ctm. 
Universitetshuset. 

Ritou, Johan. Grosshandlare. 

Gosse, profil t. h. med nedliggande spetskrage och snörbesatt jacka. Under 
står: Joh. Ritou sedan grosshandlare. Signerad n^erst t. h.: Rit. af O. Wallgren. 
— Blyertsteckning, 15,1 x 11 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Roberg, Lars. F. 1664, professor i anatomi och praktisk me- 
dicin vid Upsala universitet 1697, d. 1742. 

Midjebild fas t. v.; han stöder venstra handen, i hvilken han håller ett in- 
strument, mot en dödskalle. Pudradt hår, blågrå ögon, brun rock, öfver bröstet 
Öppen skjorta med blått band under den nervikta kragen, öfver ryggen och venstra 
axeln rödt draperi. Mörkgrön bakgrund. — Olja, 77 x 62 ctm. Universitetshuset. 

Samma porträtt som föregående, men dödskallen ligger på ett bord med 
böcker. Bakgrunden interiör med grönt draperi. Till höger slår: Laur. Roberg. 
Olja, 79 X 63 ctm. Universitetshuset. 

Robsahm, Abraham. F. 1681, brukspatron, d. 1732. 

Midjebild fas t. v. med hvitt i midten benadt hår, blå ögon, gråa mustascher 
och pipskjigg, svart dräkt, hvit lindad halsduk med nedhängande ändar och svart 
band om halsen. Mörk bakgrund. Till venster står: Aetatis a:o 1713 d. 9 Ja- 
noarius pictus a:o 17 18. — Olja, 80 x 65 ctm. Universitetshuset. 

Rogberg, Carl Georg. F. 1789, professor i pastoralteologi vid 
Upsala universitet 1831, d. 1834. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., med brunt lockigt hår, blå ögon, små 
ljusa polisonger, prestdräkt med kappa, prestkrage, lindad halsduk, fadermördare. 
Ljus gulbrun bakgrund. Signerad till venster: J. G. Sandberg 1830. — Olja, 
71 >> 60 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Smålands nation. Litografi i Sandberg 
och Cardon: Galleri af svenska lärde. 

Rommel, Börje. F. 1644, räntmästare vid Upsala universitet 
'6931 d. 1726. 

Gammal man, midjebild fas t. h., med hvitt i midten benadt på axlama 
nedfallande hår, blå ögon, brun rock och väst, hvit lindad halsduk. Mörk bak- 
grund. På baksidan står: Berge Rommel är födder åhr 1644 den 12 Novemb. I. 
David Schwaru fecit a:o 1725. — Olja, 85 x 70 ctm., af David Schwartz. Uni- 
vcTsiietshuset. 

Rommel, Nils. F. 16 — , räntmästare vid Upsala universitet 
»733. d. 1754- 

Bröstbild fas t. h. med hvit allongeperuk, blå ögon, grå blåfordrad rock, 
hvit brokadväst, båda med perlem ok nappar, svart hatt under venstra armen, 
Mörkbrun bakgrand. På baksidan står: Nils Rommel. — Olja, 86 x 71 ctm. 
UnivcrsitcUhuset. 

Rosén von Rosenstein, Nils. F. 1706, professor i praktisk 
medicin vid Upsala universitet 1742, adlad 1762, d. 1773. Digitized by Google 63 

Medelålders man, bröstbild fas t. v. med pudrad peruk med en lock på 
venstra axeln, grå ^on, pi rock med nordstjärnan i knapphålet, hvit brokadväst, 
lindad halsduk, kris, blått draperi. Gråblå bakgrund. På baksidan står: Xils 
Rosén v. Rosenstein. — Olja, 82 x 65 ctm. Göteborgs nation. 

Samma portritt, bakgrunden himmel. På baksidan står: Nicolaus Roscd 
von Rosenstein nat. d. i Febr. 1706 denat d. 16 Jul. 1773. — Olja, 71 x 57 ctm., 
Göteborgs nation. Litografi i Sandberg och Cardon: Galleri af svenska lärde. 

Rosén V. Rosenstein, Ni/s. F. 1752, kronprinsens lärare 
1784, landshöfding 1795, statssekreterare 1809, d. 1824. 

Bröstbild fas t. v. med hvit peruk, bruna ögon, gråviolett dräkt med nord- 
stjärneorden, kappa af samma fMrg på venstra axeln, lindad hvit halsduk, spets- 
krås. Gulgrön bakgrund. — Olja, 69 x 53 ctm., oval, af Lorentz Pasch d. y. 
Universitetshuset. Litografi i Sandberg och Cardon: Galleri af svenska lärde. 

Bröstbild profil t. v. med vågigt hår och bar hals. Signerad: Sergell 1792. 
— Gipsmedaljong med upphöjd kant, 65 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. 
Tvä exemplar magasinerade, ett osigneradt exemplar i universitetshuset. Se Göthe: 
Sergels porträttmedaljonger. 

Äldre man, helfigur profil t. h., häller käppen p& ryggen, med svart hatt, 
pudrad peruk, brun rock med vasakraschan, hvit väst, om halsen vasaorden, blågrå 
strumpor, skor med svarta rosetter. — Akvarell, 23 x 16,5 ctm. Universiteu- 
biblioteket. 

Karrikatyr, gubbe med stor mage, helfigur profil t. h., håller käppen på 
ryggen, med svart hatt, hvit peruk, grå frack med kraschan, lindad halsduk, kris, 
om halsen vasaorden, hvit väst, svarta knäbyxor, hvita strumpor, skor med stål- 
spännen. — Akvarell, 30,3 x 19,4 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Karrikatyr, gubbe, helfigur profil t. h., håller käppen på ryggen, stor hatt^ 
lång rock med krachan. — Bläckteckning, 18,6 x 12 ctm., af Johan Tobias Sergel. 
Universitetsbiblioteket. 

Rosenadier, Johan Upmark, F. 1664, professor skytteanus vid 
Upsala universitet 1698, censor librorum 17 16, adlad 1719, d. 1743. 

Bröstbild fas t. v. med hvit peruk, blå ögon, brun rock, hvit lindad halsduk 
med nedhängande ändar, draperad i mörkviolett med eul brokad fodrad mantel- 
Bakgrund grå vägg, till höger mörkt draperi, öfverst till höger står: N:o6Johan 
Upmark. — Olja, 79 x 64 ctm. Universitetshuset. Graverad af Meutzel. 

Rosengren. Skomakare. 

Bröstbild profil t. h. med knollrigt hår, fadermördare och lindad halsduk. 
Under står: Skomakare Rosengren i Reslöf. Signerad nederst till höger: Rit. af O. 
Wallgren. — Blyertsteckning, 14.7 x 12 ctm., af Otto Wallgren. Universitets- 
biblioteket. 

Rosenhane, Schcring d. y., friherre. F. 1754, kansKråd 1792, 
öfverpostdirektör 181 2, d. s. å.; historisk författare. 

Bröstbild fas t. v. med pudrad peruk, blå ögon, rödlett hy, svarta och röda 
svenska dräkten, nervikt spetskantad hvit krage, nordstjärnan i knapphålet, kappa 
på högra axeln, mörk bakgrund. Signerad C. F. v. Breda pinx i&i. Pä bak- 
sidan stå namn och titlar samt: Tillhör Upsala Kongl. academie efter friherrinnan 
Jennings död. — Olja, 86 x 67 ctm., af Carl Fredrik v. Breda. Universitetshuset. 
Sander N:o 176. 

Rothlöben, Johan, F. 1595 i Wittenberg, tysk hofpredikani 
hos Gustaf II Adolf, kyrkoherde vid tyska församlingen i Stockholm 
1624, öfverhofpredikant hos ärkebiskopen af Bremen 1639, superin- 
tendent i Hadersleben 1646, d. 1649. Digitized by Google L. I^ ' II D. Y. Nils v. R» -f.nstmv. Digitized by Google . . iKtf '.;;'. ■ ..^H dtl- -" ■ 

. v •. u'i I 'I-er v *si. T \ 

' ■ -," 1'*. :» . 

, . •.: •- •> • n , hli.'. ^ ; 


.,-.^ 


.1 '^ ' vir«- < 


.>h :> 


1" '1 
I ;• 
. i 


■ .-. . N. 


/ •) 
\ 


. u: 


- 
T. ; % ^ . 


■^ i ' '. I 


*1. -. 


t ; 


, : 


■^ r 


* 


1 il..' ro. 
' , ', 


.1 


v. k. 
,.; 


'., r.-i:... 


' % . >v .1 


»^ ti' 
' i 


. ■ ^p »t 


,... 


; :■ 


]/■>- 


- ' ( 1 


1 ! 


' rr , i >e f ' 1 ■. -T.-ijlv. 11 • 040, ci, 1 '.».' . Digitized by Google U?SALA Ukiversitet. L. Pasch d. y. Nils v. Rosenstein. Digitized by Google Digitized by Google Ufsaia Universitet. Johannes Rudbeckius. Digitized by Google Digitized by Google Upsala Universitet. M. Matens d. ä. Olof Rudbeck d. ä. Digitized by Google Digitized by Google 63 

Bröstbild fas t. v. med brunt hår, mörkblå ögon, bruna mustascher och hel- 
8k*ggj »^rt dräkt, nervikt fyrkantig hvit krage. Mörk bakgrund. Öfverst i venstra 
hörnet vapen: rödt med svärd väpnadt lejon i guldfält uppstigande ur en silfver- 
fästningsmur, hvarpä en stjärna; hjälmprydnad rödt med svärd väpnadt lejon; 
hjälmtäcke rödt silfver och guld. Pä baksidan står Johan v. Rothlöben nat. 
Witenb 1593 denat Hadersleb 1649 Mart. 22. Signerad pä baksidan: David Beck. 
— Olja, 62 X 50 ctm., af David Beck. Konstmuseat. 

RudbeckluSf /o Aanngs, F. 1581, professor i Upsala 1604, hof- 
predikant 16 13, biskop i Vesterås 1619, d. 1646. 

Gammal man, bröstbild fas t. v., med kal hjässa, hvitt öfver öronen ned- 
kammadt hår, hvita mustascher och helskägg, svart dräkt och kappa, liten rund 
nervikt hvit krage. Mörk bakgrund. Till höger en blomma öfver hvilken står: 
Coelum et solem non inferiora sequor. öfverst till venster står: Mihi a adhserere 
Deo bonum est. Psalm 72. Till venster sol i hvilken står : Jehova Justitia nostra. 
Under solen står: I. R. N. N. A. D. 1581 3 Apr. aetatis suae 63. På baksidan 
står: Johannes Rudbeckios episc. Arosiensis. — Olja, 85 x 76 ctm. Universitets- 
huset. Porträttet fans 1694 på universitetsbiblioteket. (Mscr. UB. Arkiv A 7.) 
Reproducerad i Schttck och Warburg: 111. svensk litteraturhistoria. 

Kopia af förgående, men utan inskrifter och figurer på bakgrunden. — 
Olja, 77 X 62 ctm. Vestmanland-Dala nation. 

Se Johannes Brodinus n:o 7. 

Rudbeck, Nicolaus. F. 1622, biskop i Vesterås 1670, d. 1676. 
Se Johannes Brodinus n:o 3. 

Rudbeck, Olof d. ä. F. 1630, professor i medicin vid Upsala 
universitet 1660, d. 1702; naturvetenskapsman, fornforskare, ingeniör. 

Äldre man, knäfigur sittande fas t. v., stöder högra armen på ett bord, den 
venstra handen i sidan och gör med högra handen en gest. Grått på axlarna 
oedkammadt hår, grå mustascher, gråblå ögon, svart dräkt, draperad i svart kappa, 
oknäppt fyrkantig nerliggande krage. Till höger bord med röd duk, på hvilket 
ett anatomiskt manuskript, passare, vinkelmått och glob. I bakgrunden till höger 
S]Blrödt draperi, till venster bokhylla, på hvars sida är målad i rund omkrets: 
simmande fisk öfver hvilken tre gula blommor skjuta upp; omskrift: Coelum et 
solem, non inferiora sequor. Signerad på bokhyllan: M. Mijtens fecit a:o 1696. På 
baksidan står: Hoc grati animi monumentum qualecunque, effigiem nempe clariss. 
polyhistoris Olai Rudbekkii ob multifaria ejus in me officia ac merita bibliothaecse 
Upsal. dedicare voluit Urb. Hiserne. — Olja, 128 x 99 ctm., af Martin Mijtens 
d. ä. Universitetshuset. Reproducerad i Schack och Warburg: 111. svensk littera- 
tnrhistoria; Ord och bild 1097; Kruse: Från den retrospektiva konstutställningen 
1898, m. fl. 

Kopia af föregående, bröstbild. — Olja, 84 x 68 ctm., kopierad af Sevén. 
Vestmanland-Dala nation. 

Rudbeck, Olof d. y. F. 1660, professor i medicin och botanik 
vid Upsala universitet 1692, adlad 17 19, d. 1740. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., som stöder högra handen mot en upp- 
rest bok med Rudbeckska vapnet på permen, grå allongeperuk, grå ögon, brun 
rock och väst, rödt draperi, lindad hvit halsduk med nedhängande ändar, krås 
om handlederna. Brungrön bakgrund med draperi till höger, öfverst till venster 
stir: Olof Rudbeck fil. Signeradt på baksidan: Joach. Streng pinx 1732. J. Sö- 
derhmd renov. 1833. — Olja, 81 x 68 ctm., af Johan Joachim Streng. Vestman- 
land-Dala nation. Gåfva af friherre Th. G. Rudbeck. 

Kopia af föregående, utan vapen på boken. — Olja, 80 x 65 ctm., kopierad 
af J. Sdderlund. Universitetshuset. Jfr bref fr. Ekholm till Schröder 1833 'V9 
(Micr. UB. Arkiv C. 2). Digitized by Google 64 

Rudbeckius, Petrus. F. 1625, teologie professor vid Upsala 
universitet 1663, biskop i Skara 1692, d. 1701. 

Äldre man, midjebild fas t. v., som stöder venstra handen p& en på ett bord 
lidande bok, med gr&tt i midten benadt p& axlarna nedkammadt h&r, blå ögoiu 
gra mustascher och helskigg, svart drikt och kappa, stor fyrkantig nenrikt nrit 
krage, små uppvikta manschetter, öfverst till venster en sol, hvari står: Sol jnsti* 
tise lux mea in tenebris. Till venster står: Aetatis suae a:o 51 pict. 1677. Pi 
bordskanten står: Possidere intelligentiam rubro auro venustius. På baksidin 
står: Petrus Rudbeckius. Episc. Scarensis. Mörk bakgrund. — Olja, 103 x 77 
ctm. Universitetshuset. 

Rudenschöld, Karl. F. 1698, minister i Polen 1733, i Beriin 
1739, statssekreterare 1747, friherre s. å., riksråd 1761 — 65, 1769 — 72. 
Upsala universitets kansler 1771, d. 1783. 

Bröstbild fas t. v. med hvit peruk, hvit brokaddräkt, rådsherremantel med 
serafimerkra.<chan, lindad hvit halsduk, spetskrås, om halsen nordstjlmeorden och 
scrafimerkedjan. Bakgrund himmel. På baksidan står: C. Rudenschöld. — Olja, 
82 ^ 67 ctm. Universitetshuset. 

Runeberg, Johan Ludvig. F. 1804, lektor i Borgå 1837, d. 
1877; skald. 

Bröstbild en fas med kal hjässa. Signerad bakpå: Sjöstrand fecit Borgå 
1857 den 8 juni. — Gipsbyst på rund plint, 56 ctm. hög, af Carl Eneas Sjöstrand. 
Konstmuseet. Reproducerad i Illustrerad tidning 1858 n:o 32. 

Rydelius, Anders, F. 167 1, professor vid Lunds universitet 
17 10, biskop i Lund 1734, d. 1738. 

Bröstbild fas t. v. med allongeperuk, kalott, prestdräkt med kappa och stor 
prestkrage inom oval ram, stödd af kräkla, mitra och en bok, på fyrkantig sten- 
piedestal med inskrift: Andreas Rydelius episcopus Scancnsis. — Lavyr, 26,5 X20j 
ctm. Universitetsbiblioteket. 

Rydén. Soldat. 

Äldre man med mustascher och yfvigt helskägg i uniform med hoprullad 
kappa. På högra armen bär han en yxa. Under sl&: Rydén. Svea Gardet tf 
C. S. Bennet. — Blyertsteckning, 13 x 20,8 ctm., af Carl Stefan Bennet. Univer- 
sitetsbiblioteket. 

Rydin, Herman Ludvig, F. 1822, professor i statsrätt vid Upsala 
universitet 1855. 

Äldre man, bröstbild fas t. h., med hvitt hår, hviia polisonger, blå ögon, 
svart dräkt med nordstjärnans kraschan och S:t Olofsorden, nervikt krage, hvit 
halsduk, om halsen nordstjärnan. Mörkbrun bakgrund. Signerad öfverst till 
venster: Hulda Schenson 1894. — Olja, 76 x 65 ctm., af fröken Hulda Schenson. 
Smålands nation. 

Rådberg, Johan Jakob, F. 1783, regementsläkare vid Skaraborgs 
regemente 1812, vid Upsala regemente 1825, d. 1844. 

Bröstbild fas t. h. med brunt framkammadt här, mörkblå ögon, Iftkareuni- 
form. svart lindad halsduk, vasaorden om halsen. Mörk bakgrund. Signerad till 
höger: P. Kraflfl 1838. — Olja, 61 x 52 ctm., af Pehr Krafft d. y. VestgöU nation. 

Rålamb, Hans Gustafs friherre. F. 1716, hofmarskalk 1761, 
d. 1790. 

Bröstbild profil t. v. med stångpiska. På baksidan står: Hofmarsk. bar. 
Hans Rälamb. — Klippt silhuett, ii,i x 9,7 ctm. Universitetsbiblioteket. Digitized by Google 65 

Sahlin, Carl Yngve. F. 1824, professor i teoretisk filosofi vid 
Lands universitet 1862, professor i praktisk filosofi vid Upsala univer- 
sitet 1864. 

Bröstbild fas t. h. med kal hjässa, hvitt öfver öronen nedkammadt här, blä 
Ögon, universitetsfrack med nordstjärnan, uppstående krage, hvit halsduk. Mörk 
bllgHL bakgmnd. P& baksidan står: C. Y. Sahlin phil. professor i Upsala. Pinx 
anno september 1876 af Edw. Perséus. — Olja, 74 x 59 ctm., af Edward Perséus. 
Vermlands nation. 

Kopia af före^nde porträtt. Signerad nederst till höger: C. G. Holmgren 
1880. Copia. — Olja, 72 x 59 ctm., kopierad af Carl Gustaf Holmgren. Gestrike- 
Helsinge nation. 

Bröstbild en fas med kal hjässa, håret nedkammadt till öronen, universitets- 
firack, nervikt krage, rektorskedja. På plintens höm sida står: Gjuten hos Faust- 
man & Ostbei^. Stockholm 1887. — Bronsbyst pä rund plint, 74 ctm. hög. Uni- 
Tersitetshuset. 

SalviuSy Johan Adler. F. 1590, konungens sekreterare 1624, 
adlad s. å., riksråd 1648, friherre 1651, d. 1652. 

Bröstbild fas t. v. med mörkt i midten benadt öfver öronen nedkammadt 
kär, grå ögon, askftrgade uppstrukna mustascher och pipskägg, svart dräkt besatt 
med guldsnören, uppskurna ärmar med blommiga underärmar, stör fyrkantig hvit 
nervikt krage. Mörkbrun bakgrund. — Olja, 72 x 60 ctm. Sörmland-Nerkes nation. 

SoheöyXn^ Johan. F. 1727, prost i Svärdsjö, d. 1787. 

Bröstbild fas t. v. med grå peruk, blå ögon, prestdräkt och stor prestkrage. 
Mörk bakgrund. Pä baksidan stir: Anno aetatis 52. Anders Eklund pinx 1779. 
Oval, olja, 58 x 47 ctm., af Anders Eklund. Vestmanland-Dala nation. 

SchefferuSy Johannes. F. 1621 i Strassburg, professor skytteanus 
vid Upsala universitet 1647, d. 1679. 

Bröstbild fas t. v. med svart allongepernk, blå ögon, små grå mustascher 
och pipskägg, svart dräkt med stor fyrkantig nervikt hvit krage. Svart bakgrund 
i målad oval. — Olja, 84 x 69 ctm., af Erik Jetsche. Universitetsbiblioteket. 
Porträttet inköptes 1699 från konstnären för 18 dir kmt. (Mscr UB. Arkiv E 3 
fol. 41). Litografi i Sandberg och Cardon: Galleri af svenska lärde. 

Replik af föregående. Mörk bakgrund, öfverst till höger står: N:o 4 Joh. 
Scheffer. — Olja, 80 x 67 ctm. Universitetshuset. En replik på Gripsholm (N:o 
942) reproducerad i Schiick och Warburg: III. svensk litteraturhistoria. 

Schencky Maria. F. 1726, gift 1754 med roedaljgravören Nils 
Georgii, d. 1784. 

Ung dam, bröstbild profil t. v., med håret uppsatt med perlband i nacken, 
urringad klädning. Medaljong, under hvilken en medalj, hvarpå står: På N. G. 
och M. S. bröllopsdag d. 3 nov. 1754. Fyrkantig inramning, underst inskriftstafla, 
hvarpå står: Madame Marie Georgii née Schenck née le 24 Dec 1726 k Stockh. 
mariée le 3 Nov. 1754 a Berlin morte le 8 d'Oct. 1784 a Stockh. — Bläckteckning, 
^7«3 ^ I9«« c(™< Universitetsbiblioteket. 

SchrlMBTt Johan Henrik. F. 1791, universitetsbibliotekarie och 
professor i arkeologi och litteraturhistoria vid Upsala universitet 1830, 
d. 1857. 

Bröstbild fas t. h. med mörkt gråsprängdt på yenstra sidan benadt hår, blå 
ö^OB, svart dräkt med universitetskrage samt dannebrogen, serafimer- och nord- 
stjlrnan, fadermördare, lindad hvit halsduk, hvitt veckadt skjortbröst med guld- 
knappar. Bakgrund grön gardin, till venster bokhylla. Signerad nederst till 

UpstUa univers. ro. pcrträttsaml, 5 Digitized by Google 66 

höger: J. G. Sandberg pinxit 1840. Pä baksidan står: J. H. Schröder. Biblio- 
thecarius Upsaliensis. — Olja, 70 x 57 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. UmTtr- 
sitetsbiblioteket. Litografi af J. Cardon. 

Kopia af föregäende, signerad till höger: P. Bergen pinxit 1844. P& bak- 
sidan stÉr: J. H. Schröder. — Olja, 71 x 58 ctm., kopierad af P. Berggren. Vest- 
manland-Dala nation. 

Schröderhelm, Elis. F. 1747, i:ste expeditionssekreterare vid 
inrikes civilexpeditionen 1775, landshöfding i Upsala 1792, d. 1795. 

Bröstbild profil t. v. med p& ryggen nedhängande här, kommendörsband 
och kräs. — Gipsmedaljong utan uppböjd kant, 51 ctm. i diameter, af Johan 
Tobias Sergel. Magasinerad. 

Sohwede, Johan. F. 1657, professor i praktisk filosofi vid Up- 
sala universitet 1689, d. 1697. 

Medelålders man, bröstbild fas t h. med venstra handen instucken innanför 
manteln, grä allongcpmik, gråbruna ögon, brungul mantel, lindad hvit halsdnk 
med nedhängande spetsändar. Mörkgrå bakgrund i oval fönsterinfattning. Siff- 
nerad nederst: M. Mijiens f. Pä baksidan står: Johan Schwede. — Olja, 102 x 82 
ctm., af Martin Mijtens d. ä. Unirersitetshuset 

Schönbeck. Inspektor på TroUeholm. 

Bröstbild profil t. v. med knollrigt här och små polisonger, fadermördare, 
lindad halsduk. Under står: Inspektor Schönbeck vid Trolleholm. Rit af O. 
Wallgren. — Pennteckning, 15 x 10,9 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbib- 
lioteket. 

Sergel, Johan Tobias. F. 1740, bildhuggare, adlad 1808, d. 1814. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., med knollrigt mörkt hår, blå ögon, 
rödlätt hy, klädd i olivfKrgad rödfodrad kappa med uppsuende krage, hvars ena 
flik är kastad öfver venstra axeln och i hvilken han stöder högra armen, om halsen 
lindad halsduk och vasaorden. Bakgrund mörk ovädershimmel. Olja, 73 x 62 
ctm., af Carl Fredrik v. Breda, fullbordad af Johan Gustaf Sandberg. (Mscr. UB. 
Arkiv K 70 a). Universitetshuset Hårdska donationen. Replik af portritt i 
konstakademien. Se Sander: Breda n:o 252 och 333. Reproducerad i Sveriges 
historia från äldsta tider étc. V: 297. 

Bröstbild profil t. v. med bar hals. Under står: Amicus amicum. — Gips- 
medaljong med upphöjd kant, 64 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Uni- 
versitetshuset, annat exemplar magasineradt Se Göthe: Sergels porträttmedal- 
jonger. 

Sernskiöld, Samuel. F. 17 13, expeditionssekreterare vid inrikes 
civilexpeditionen 1758, adlad 1772, landshöfdings n. h. o. v., d. 1797. 

Bröstbild fas t. v. med hvit peruk, blå ögon, grå rock, hvit brokadväst, lindad 
hvit halsduk, däromkring svart band, kräs, draperad i rödviolett mantel. Bak- 
grund himmel. Öfverst i venstra hörnet står: Sam. Semskiöld nat. 17 13 denaL 
1797. På baksidan står: Landshöfdingen Samuel Semsköld död 1797 anno «t 
84. — Olja, 71 X 55 ctm. Universitetshuset. 

Sidrén, Jonas. F. 1723, professor i anatomi vid Upsala univer- 
sitet 1767, d. 1799. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v. med pudrad peruk, blå ögon, brun 
rock, hvit väst, lindad hvit halsduk och kräs. Mörk bakgrund. — Olja, 73 x 64 
ctm. Universitetshuset. 

Sigismund. F. 1566, kung i Polen 1587, i Sverige 1592—99, 
d. 1632. Digitized by Google Upsala Universitet. M. MIjtens d. ä. Johan Swede. Digitized by Google Digitized by Google 67 

Höftbild fiu t v., hUler venttra handen i sidan, gr&ealt här, mustascher 
och helskXgg, bmna ögon, svart dräkt med guldband, hvit fyrkantig nervikt krage, 
om halsen gyllene skinnet i guldkedja. Mörk bakgrund. — Olja, Ii6 x 87 ctm. 
Universitetshuset Gåfva 1668 af Magnus Gabriel de la Gardie. 

Bröstbild fas t v. med hög svart hatt med hatthand af guld och röda, hvita 
och bU stenar och till venster en hvit plym, stor veckad diibbel rund utstående 
spetskrage, mörk rock med gula snörmakerier, guldkedja pä bröstet, pälskappa 
öfver aidama. Bakgrunden mörk oliv. Pä baksidan stär: K,. Sijeismund i Sv. o. 
P. — Oval, olja, 66 X 48 ctm. Deposition frän konstmuseet pä Östgöta nation. 
Stjemelds donation. 

Sigrid Eriicsdotter (Vasa), prinsessa af Sverige. F. 1566, gift 
i) 1587 med Henrik Tott, 2) 1609 med Nils Nilsson Natt och Dag, 
d. 1633. 

Midjebild fas t. h. med brunt iippsatt här prydt med lagerkrans med perlor 
tai frukter, öf»rer örat ett fyrkantigt smycke af svarta stenar och perlor, i här- 
korgen äro fastade näl med 8 perlor och inflätade band, hvars nedhängande ändar 
sluta med perlor; blägrä ögon, örhängen af briljant med kläppe af päronformig 
perla, kring halsen perlband, blä fyrkantigt urringad klädning med längdveck och 
gul framväd, pä hvilken snörmakerier och perlor, i urringningen pipad linneremsa, 
öfver axlama halsband af perlor och briljanter med kläppe, klädningsärmama 
Ticka till armbagen, där ett rödt band med armband liknande halsbandet äro 
fistade, nedanför hvilket en gul ärm med snörmakerier och perlor vidtager. Bak- 
grunden mörk oliv. Till höger stär: Konung Eriks äkta d:tcr fröken Sigrid Vasa 
gift med h:r Nils Nilsson Natt och Dag och h:r Henne Thott. — Olja, 70 x 55 
ctm. Deposition fiin konstmuseet pä Ostgöta nation. Stjemelds donation. Kopia 
efter Gripsholmsporträttet n:o 431. 

SimoniuSy Johannes. F. 1565 i Tyskland, professor i Rostock 
1593, skytteansk professor i Upsala 1625, d. 1627. 

Bröstbild fas t. v., häller i högra handen ett rundt föremal, med kortklippt 
ukgrätt här, mustascher och pipskägg af samma fUrg, bruna ögon, mångdubbel 
nnd, utstäende pipkrage, grä svartblommig rock, öfver axlarna mörk kappa med 
grätt päbbräm. Bla bakgrand, öfverst stär: ^spe xai fepof. I öfre venstra hömet 
stär: N:o 7. Joh. Simonius. — Olja, 83 x 69 ctm. Magasinerad. Graverad. 

Sinclair, CarL F. 1723, öfverste 1762, friherre 1766, riksråd 
1769, grefve 1771, d. 1776. 

Bröstbild profil t v. med peruk och kräs. Pä baksidan stär: öfwerst 
Lieutin Sinclair. — Klippt silhuett, ii,i x 9,4 ctm. Universitetsbiblioteket. 

SJÖbringy Peter, F. 1776, professor i orientaliska språk vid 
Upsala universitet 1830, d. 1842. 

Äldre man, bröstbild fas t h., med brunt gräsprängdt lockigt här, blä öeon, 
svart rock med universitetskrage, svart väst med uppstående krage, fadermördaie, 
lindad hvit halsduk, litet kräs. Gråbrun bakgrund. Signerad till höger: T. G. 
Sandbe^ p. 1832. — Olja, 71 x 57 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Smalands 
nation. Litografi af J. Caidon. 

Skjrtte, Johan. F. 1577, adlad 1603, president i räntekammaren, 
riksråd 1617, Upsala universitets kansler 1622, d. 1645. 

Ung man, bröstbild fas t v. med mörkt i midten benadt här, brana ögon, 
hnma mustacher och pipskägg, mörk dräkt med stor fjrrkantig nedliggande hvit 
spctsloage. Mörkbrun bakgrand. — Olja, 73 X 61 ctm. Sörmlands nation. Kopia 
Axs Gripsholmsporträttet n:o 960. Litograferad i Salmson: Svenska konungar. Digitized by Google 68 

Äldre man, helfigur stående fas t. y., han stöder venstra handen i sidan och 
h&Uer i den högra sina handskar. Gr&tt uppstruket hlr, bli ögon, hvita mustacher 
och pipskägg, svart drikt besatt med snörmakerier, spetsar och rosetter, svarta 
strumpor, svarta skor med svarta rosetter, stor hvit nervikt spetskantad krage, upp- 
vikta spetsmanschetter. Interiör, till venster bord med grön guldfransad duk, på 
hvilket li^r svart hatt med guldkedja, pl b&da sidor gröna guldfransade gar- 
diner, rutigt parkettgolf. Till venster stir: Anno nativ 1577, a:o 164 1. — Oljt, 
204 x11a ctm., af Jacob Henriksson Elbfas. Universitetshuset Portrittet inköptes 
af universiteUbiblioteket 1739 fÖr 30 dir smt. (Mscr. UB Arkiv A. 7), det tfbr- 
båttrades > 1730 af J. Klopper, som dirför erhöll 64 dir kmt. (Mscr. UB. Arkir 
A. 8 sid. 18). Litograferad i bröstbild i Sandberg och Cardon: Galleri af svenska lirde. 

Bröstbild fas t. v. med tjockt hvitt uppstruket här, bil ögon, hvita mustascher 
och långt hvitt tvirklippt hakskigg, brungul brokaddrftkt, rådsherremantel, hvit 
lindad halsduk med nedhängande spetslndar. Mörk bakgrund i målad oval. 
öfverst står: Joannes Skytte. 1. baro sen r. S. obiit 1645. Signerad nederst till 
venster: J: Klopper. fecit a:o 17 18. — Olja, 90 x 73 ctm.. af Jan Klopper. De- 
position från konstmuseet på Skytteanum. Porträttet inköptes 17 19 till universi- 
teUbiblioteket från konstnären. (Mscr. UB. Arkiv E 5 sid. 125.) 

SMncouVf /oÅan Peter, F. 1714, professor i moral och politik 
vid Upsala universitet 1765, d. 1785. 

Gammal man, midjebild fas t. v., med högra handen stucken innanför 
rocken, hvit peruk, gråbruna öeon, magert ansikte, svarta svenska dräkten med 
kappa och rödt skärp, hvit halsduk och krås kring handlederna. Rödbrun bak- 
grund. På baksidan slår: J. P. Sleincour. — Olja, 83 x 67 ctm. Universitets- 
huset. Replik på Östgöta nation. 

Snoilsky, Nils, grefve. F. 1792, justitieråd 1836, d. 1860. 

Ung man, bröstbild profil t. h., med kortklippt hår och krås. Under står: 
Herr grefve Nils Snoiisky, född i Carlskrona d. 7 Jul. 1792, aftagen i Stockholm 
d. 28 Jan. 1808. Til fru Gustava Eleonora Lindahl i Norrköping, af des fader 
Carl C. Gjörwell. Stockholm, Caroli-dagen, d. 28 Jan. 1809. — Målad silhuett, 
17,6X11 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Sofia, prinsessa af Nassau. F. 1836, förmäld 1857 med hertig 
Oskar (II) af Östergötland, drottning i Sverige 1872. 

Helfigur stående fas t. v. med hopknäppta händer i urringad balklädning 
och krinolin, öfverst i venstra hörnet står: Hertiginnans costum. Under står: 
Hertiginnan Sophia af C. S. Bennet. — Blyertsteckning, 32,3 x 23 ctm., af Carl 
Stefan Bennet. Universitetsbiblioteket. 

Sofia Albertina, prinsessa af Sverige. F. 1753, abedissa i 
Quedlinburg 1787, d. 1829. 

Bröstbild fas t. v. med gråpudradt i lockar friseradt hår, sammanhållet af 
ett blått band, blå ögon, hvit klädning med spetsig urringning, blått bälte under 
bröstet, öfver ryggen brunt draperi, fäst öfver högra axeln med ett blått band. 
Blå bakgrund. — Miniatyr, 6,5 x 5,* ctm., i samma ram som en miniatyr af 
Lovisa Ulrika. Konstmuseet. 

Sofia Magdalena, prinsessa af Danmark. F. 1746, förmäld 
1766 med kronprins Gustaf (III) af Sverige, drottning 1772, d. 1813. 

Bröstbild fas t. h. med pudradt uppkam madt hår med en blombukett på 
venstra sidan och lockar hängande ned på ryggen och högra axeln, blå ögon^ 
röd sidenklädning kantad med snörmakerier, hvit perlbesatt framvåd, i bröstet eu 
hvit rosett, fyrkantig urringning med uppstickande spets, röd kronströdd herme- 
linsmantel. Blågrå bakgrund. — Pastell, 80 x 63 ctm., af Gustaf Lundberg. 
Konstmuseet. Stjernelds donation. Digitized by Google M\ rNIVF.R>llFr. J. H. K.t.t\^ JoflAN SkVTTF. Digitized by Google *«-0 I'.JT«i' -I 

Il • 


; '•I ..i i' . 


■ • 


, . . X 


;.« r ' * t*n* • 


'•. ^' ". L-:""'-^ 
1 


' ' /••• la .■ '■ 


' 


\ i' 


> 


. M?. .-tor., h .-. 


.,, ,. 
2 r'n. al Inii i. 


, \1 : 


■ 1 •■ • 


»- j ..1. 125, 


• I 


• j;' . 


' v«'.>o'' 1 rnora 


1 t 


- -; 

'1 • ■> ■ ' » r:kl v ' '. f.Ä' '>ch kTa> . > 

: - \. . ' . 1 7 ' '! 1 7i)2. .lUaj^.M - - 

{ ^ t '.'.ii' -1 ' 1 ! .\1 • Norrk(ip'T'^', 'i' 

S- • • ^-a .*' '^ > .* 1- ^'- tSv^ U-ru.äld 1857 .\ 

'(. '.'1 ■ M ; v i'«' ' h . •■'•..-a 'Mudcr i urrin};.u* : 

'• ;_ lii i! ' ^ ; -H»' t. -- r" V''r's-.t^v kning, 32,1 » a.^ -. i.ii. 

Sol • Albortina, : mh^» >^a it S-.-t^:;*. F. i7r,^ •'' 

' • • ' : •/ ■ 1 \. <i '- ' /'-'luu-^r.if t ' \ <V.iT frl.^frndt Mr, ^aui ; .1 
;m > ?- t. ' '- : .v-j. 'I i-r; it '.rjp'-^!, f- ' .S-r ' -^rra r.xc-in mrd (" '^ 

Sofia Ma.:da!ena, jtm.^ •--.-> n'* iLmtiMrk. F. 17;". '' 
I7f/) iiit^' '-iT,'r:n- (rustai" (Ili, af >vcr:^'e. 'IrDttiiiDg 17; \ '. 

Ih'. •! ■ (:> : M ir"Å p;.c:rr.«:t .'ppkp.r-i .»-'t h^r n.'-d rr r- ■ 
v .i^tra s- .111 '^n 1 Ki: .'1 > ,^..i..:'* 'i-j ' i.;i 1/ -n i.-K 1 c vj ■^^"■»i, * 
f. ,1 '-Jtr-. . , ,' '••..' t. •■! n^i^d ^[»orai'ikerttT, hv f-t^lb' of.it. Irm.vt . 1 • . 
; • >• r, - *. ♦,'-tf'ii-j urrinf:nr'i^ iiivd uppsiirkaii''c :pf *>, r<j<' knin 'rot': 
11-) iiu,ri;'.l 1-1 'r;i f)nki;Tu;id — 1.1=1^-11. So ^ 0^ ctr. . al '" t-j^p'" i .: Digitized by Google Upsala Universitet. J. H. Elbfas. Johan Skytte. Digitized by Google Digitized by Google Upsala Universitet. G. Lundberg, Sofia Magdalena. Digitized by Google Digitized by Google Sparvenfelt, Johan Gabriel. F. 1655, ceremonimästare 1694, 
A 1727; filolog. 

Äldre man, höftbild fas t. v., stödjande högra handen mot en stolsryge, 
med grå allongepenik, blä ögon, rödviolett rock, om halsen spetshalsduk och 
blått sidenband, spetsmanschetter; en laxfttrgad sidenmantel, fodrad med guld- 
brokad, ir lagd öfver högra armen och hålles med den venstra handen i sidan. 
Till höger en grönklädd stol och bord med brunröd brokaddnk, på hvilket 
ligger ett papper, hvarpå står: Snprenus ceremoniarnm magister illustris do- 
minos Johan Gabriel Sparvenfelt a:o 1722. Mörkbrun bakgrund, till höeer en 
pelare. — Olja, 144 x 116 ctm. Universitetshuset. Gåfva 1722 till universi- 
teubiblioteket af hofmarskalken Anders v. Dttben (Mscr. UB. Arkiv E 5 sid. 
213). Reproducerad i Schtlck och Warburg: III. svensk litteraturhistoria. 

Sparre till Sundby, Erik Axelsson. F. 1665, fransk general- 
löjtnant 1707, svensk general 17 17, riksråd 1718, grefve och fält- 
marskalk 17 19, d. 1726. 

Bröstbild fas t. v. med hvit allongepemk, bruna ögon, rödlätt ansiktsf^, 
mstning med guldbeslag och blått guldkantadt foder, hvit lindad halsduk, rödt 
sammeudraperi. Bakgrund himmel. På baksidan står: Eric Sparre senat tå a. 
1723. — Olja, 86 X 67 ctm., kopia af Lucas v. Breda efter Nic. Largilliéres ori- 
ginal på Gripsholm (n:o 1024). Konstmuseet 

Sparre till Söfdeborg, Gustaf Adolf Vive, grefve. F. 1802, 
justitieråd 1840, president i kammarkollegium 1847, justie statsminister 
1848 — 56, president i Svea hofrält 1867, universitetskansler 187 1, 
d. 1886. 

Äldre man, bröstbild fas t. h., med grått hår, blå ögon, tunna grå po)i- 
songer, svart frack med vetenskapsakademiens krage, serafimer och S:t Olofsordens 
kraschaner, hvit väst hvaröfver serafimerbandet, guldklockkedja, uppstående krage, 
hvit halsduk, om halsen S:t Olofs, nordstjirne- och svftrdsordnarne. Gråblå bak- 
grund. — Olja, 83 X 70 ctm. Universitetshuset 

Sperling, Fredrika Ulrika. F. 1735, hoflfröken, gifl 1764 med 
major Georg Gustaf Stael v. Holstein, d. 18 14. 

Bröstbild profil t v. På baksidan står: Håf fröken Ulrika Speriing. — 
Klippt silhuett, 11^ x 9,6 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Spole, Anders. F. 1630, professor i matematik vid Lunds uni- 
versitet 1667, professor i astronomi vid Upsala universitet 1679, d. 1699. 

Bröstbild fas t v., håller med högra handen en passare på en ritning; svart 
sUongepemk, bruna ögon, blå rödfodrad rock, hvit lindad halsduk med hängande 
indar. Mörk bakgrund, till venster en himmelsglob på hvilken signaturen: 
Klopper f. I7i8{?). På baksidan står: Spole. — Olja, 90 x 67 ctm., af Jan Klopper. 
ObsiRvatoriet 

Spongbergy Johan. F. 1800, professor i grekiska vid Upsala 
miivcrsitet 1848. d. 1888. 

Äldre man« bröstbild profil t. h., med mustascher, helskfigg och bar hals. 
Sanerad under: A. Lindberg. Til) venster monogram och årtalet 1893. — Gips- 
medaljong utan upphöjd kant, 43 ctm. i diameter, af Johan Adolf Lindberg. Uni- 
versitetshuset och Stockholms nation. I brons på Upsala kyrkogård. 

Sprengtporten. Jakob Wilhelm, friherre. F. 1794, öfverståt- 
WUlare 1830, d. 1875. Digitized by Google 70 

Bröstbild fås t. h., hiret benadt pl Tenster sida, polisonger, rock med Qord- 
stjftraeordeDs kraschao och trä ordnar p& uppslaget, veckadt skjortbröst, fader- 
mördare, svart lindad halsduk. Signerad nederst tul venster: N. Klint. — Lare- 
ring, 26 X 19,7 ctm., af N. Klint. Universitetsbiblioteket 

Stadingy Sophie Francoise. F. i Berlin 1763, operasångerska, 
d. 1836. 

Bröstbild profil t. h. med stor hlrkUdsel. Under står: Mamsell Stading 
premier actris vid k. theatem. — Mälad silhnett, ai x I5,a ctm. Universitets- 
biblioteket. 

Stamberg, Anders Henrik, F. 1759, lektor i Vesterås 1789, 
d. 1840. 

Bröstbild fas t. h. med grätt p& ryggen nedkammadt hir, prestdrikt med 
lindad hvit halsduk och prestkrage, nordstjämeorden. Bakgrund röd gardin, till 
höger bokhylla. Signerad till venster: A. J. Ftfgerplan 1838. — Olja, 63 x 52 
ctm., af Axel Johan Fägerplan. Vestmanland-Dala nation. litografi af J. Cardon. 

Sten. Soldat. 

Gammal soldattyp, bröstbild profil t h., med mustascher och polisonger. 
Öfverst i högra hörnet silr: N:o 57 Sten. — Blkckteckning, 12,4 x I3,s ctm. Uni- 
versitetsbiblioteket 

Stenbock, Fredrika Eleonora. F. 1741, hoffröken, gift 1762 
med öfverste Henrik Falkenberg, d. 1820. 

Bröstbild profil t v. med band om halsen. Pä baksidan stär: Hlf fröken 
Fred. Stenbock. — Klippt silhuett, ii,s x 9*6 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Stenbock, Gustaf Otto, F. 16 14, generalmajor 1643, grcfve 
1651, riksråd s. ä., rikstygmästare och fältmarskalk 1655, riksamiral 
1664, d. 1685. 

Bröstbild fas t. v. med gul allongeperuk, bil ögon, harnesk med stora axel- 
knäppen, blå lifrock, hvit lindad halsduk. Mörkftrgad bakgrund i mSlad oval. 
P& baksidan står: Gr. Magnus Stenbock. — Olja, 76 x 61 ctm., möjligen af Hans 
H3rsing. Universitetshuset. Se Hahr: David v. Krafft s. 120. 

Stenbock, Johan Gabriel, grefve. F. 1640, riksråd 1668, riks* 
marskalk 1673, d. 1705. 

Knftfignr, sittande fas t v., stöder högra armen mot ett bord, h&ller i högra 
handen en kipp, stöder venstra handen i sidan; grå allongeperuk, bl&grå ögon, 
mycket små bruna mustascher, hvit guldbroderad dr&kt, rådsherremantel, hvit 
spetshalsduk med nedhängande ändar, hvaröfver svart rosett. Till höger bord 
med gul brokadduk. Bal^^rund rödbrun gardin, till venster nisch med Fallas- 
staty. — Olja, 145 X 124 ctm., kopia af David v. Kraflft efter David Klöker 
Ehrenstrahl. Universitetshuset. Originalet på Gripsholm (n:o 693), replik af detta 
på Sko. Se Hahr: David v. Kraffl n:o 169. Litografi af A. J. Salmson. 

Stenbock, Magnus, grefve. F. 1664, öfverste 1696, general- 
löjtnant 1706, generalguvernör i Skåne s. å., kgl. råd 171 1, fältmar- 
skalk 17 12, d. 17 17. 

Bröstbild fas t. v. med gul allongeperuk, blå Ögon, små gula mustacher, 

Sildinlagdt harnesk, blå rock med guldkantade knapphål, svait lindad halsduk, 
råblå bakgrund i målad oval. På baksidan står: Kongl. rådet och fUltmaiskalken 
grefve Magnus Stenbock. — Olja, 78 x 62 ctm. Universitetshuset 

Stephaniy Olaus Bellinus. F. omkr. 15 15» biskop i Vesterås 
1589, d. 1618. 

Se Johannes Brodinus n:o 6. Digitized by Google 71 

SUe^BVf /éKoå F. 1649, handelsman i Stockholm, d. 17 16. 

Höftbild sittande fas t. h., stödjande högra armen mot en fotställning; svart 
tllongeperuk, bruna ögon, mycket smä svarta mustascher, blä mantel, dräkt af 
gul brokad, lindad hvit halsduk, kräs om handlederna. Interiör med brunröd 
gardin. PS fotställningen står: Effigies Jacobi Stiegler viri inter cives ac merca- 
tores Stockholmienses magnopere celebris, qui humili loco natus, sed industria, 
fide ac vigilantia eminens, munificentiam principibus viris dignam exercuit legata 
per testamentum summa CM thaler cupr. cujns ex. legitima usura octonis juvenibus 
Uteratis, egenis maxime, annua stipendia fiernent; nihiio prseter hac in alios 
pios asas parcior. Obiit d. 23 Decemb. an 1 7 16 aetatis v. 67:mo. — Olja, 120 x 
90 ctm. Universitetshuset. Fanns 1729 pä universitetsbiblioteket. 

Stiernhielm, Georg. F. 1598, assessor i Dorpats bofrätt 1630, 
adlad 1631, riksarkivarie 1649, krigsråd 1661, preses i antikvitets- 
kollegiet 1666, d. 1672; skald. tJpsala nnxrersitet. 

yokan StUmmk, 

Bröstbild fas t. h. med grått öfver öronen nedfallande här täckt af en svart 
kalott, gråblä ögon, grå mustascher och hakskäge, euldringar i öronen, svart dräkt 
med svart axelgehäng, stor fyrkantig hvit nervikt krage. Gräbrun bakgrund, till 
böger bord med böcker. — Olja, 73 x 64 ctm., kopia af Pehr Berggren efter 
David Klöker Ehrenstrahls original pl Gripsholm (n:o 972). Vestmanland-Dala 
nation. Originalet reproduceradt i Schttck och Warburg: 111. svensk litteratnr- 
historim. 

Stiemhöölc, Johan» F. 1596, assessor i Åbo bofrätt 1630, leda- 
mot i lagkommissionen i Stockholm 1642, adlad 1649, hofråd 1666, 
d. 1675. Digitized by Google Gammal maft, brOttbild fat t ▼. med grått i midten beoadt på axlarne ned- 
hängande hår, blågrå ögon, grå mustascher och hakskftgg, vårtor mellan ögonen, 
bran drlkt kantad med svart skinn, rynkad skjorta med uppstående krage knappt 
med en briljantknapp. Mörkbran bakgrund i oval fönsteröppning. Tal venster 
står: AeUäs 8i 1675. På baksidan står: J. O. Stiemhök. — Olja, 76 x 65 ctm. 
Universitetshuset. Reproducerad i Schttck och Warburg: ÖL svensk litteratör- 
historia. 

Kopia af föregående, 75 x 66 ctm., af Sevén. Vestmanland-Dala nation. 

Stiemstolpe, Johan Magnus. F. 1777, fbnte expeditionssekre- 
terare i krigsexpeditionen 18 18; d. 1831; skald. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., med ljusbrant framkammadt hår, bli 
ögon, svart rock, hvit väst med uppstående krage, hvit lindad halsduk knuten i 
rosett, fadermördare. Mörkbran bakgrund. — Olja, 71 x 59 ctm. Sörmland- 
Nerkes nation. 

Äldre man, bröstbild t. h., rock med musikaliska akademiens knappar, 
utvikt krage, lindad halsduk. På baksidan ståi: Stjemstolpe död 1831. — Gips- 
byst på rund plint, 54 ctm. hög. Magasinerad. 

Strömer» Mårten. F. 1707, astronomie professor i Upsala 1734, 
d. 1770; matematiker. 

Midjebild fas t h. med hvit peruk, svart nackrosett, gråbrana ögon, grä- 
violett rock, hvit väst, lindad halsduk, krås i bröstet och kring handlederna. Git- 
bran bakgrand. På baksidan står: Astronomise professoren Mårten Strömer. — 
Olja, 78 X 60 ctm. Observatoriet. 

Sture, Christina Svantesdotter, F. 1539, gift 1581 med riks- 
rådet Gustaf Baner, d. 16 19. 

Bröstbild fas t. v. med brant hår täckt af en perlhufva, blå ögon, hvit rand 
utstående pipkrage, avart dräkt med gråbrant pelsbräm, i bröstet stort hängsmjcke 
af guld med figurframställning i midten och infattade stenar. Olivfärgad bak- 
grand, öfverst i högra hörnet vapnet. På baksidan står: Christina Svantes dotter 
Sture herr GusUf Baners husfra född 1559 död 1619 den 4 Januar. — Olja, 
49 ^ 43 ctm. Konstmuseet. Kopia efter helfigursporträttet på Sjö. 

Sturtzenbeoker, Adolf Fredrih. F. 1757, legationspredikant 
i Konstantinopel, d. 1784. 

Midjebild fas t v. med pudrad perak, |råblå ögon, svart prestdräkt, prest- 
kappa öfver venstra axeln, prestlcrage. Gröngrå bakgrund. — Olja, 66 x 57 ctm., 
antagligen måladt i Konstantinopel och efter Sturtzenbeckers död skänkt till Uni- 
versitetsbiblioteket. Se hans testamente (Mscr UB. Arkiv A i). Deposition från 
konstmuseet på Östgöu nation. 

Sundberg, Anton Niklas^ F. 18 18, professor i dogmatik och 
moralteologi vid Lunds imiversitet 1852, biskop i Karlstad 1864, ärke- 
biskop 1870, d. 1900. 

Bröstbild profil t h. med håret benadt pä venster sida, polisonger och rät- 
tarkrans, hvardagsdräkt, uppstående krage. Signerad på afskärningen : Se SvAn-n 
1883. — Terrakottofärgad gipsmedaljong med upphöjd kant, 68 ctm. i diameter, 
af Sven Anderson. Universitetshuset. 

Bröstbild profil t. h. med prestdräkt, uppstående krace, och prestkrsge, 
erkebiskopskors och serafimerkraschan. Nederst till höger står: A. N. Sundbeig. 
Signerad underst A. Lindberg och till venster A. L. (i monogram) 1896. — Gips- 
medaljong, 237* ctm. i diameter, af Johan Adolf Lindberg. Universitetshuset 

Sundevall, Fredrik EmiL F. 181 1, professor i anatomi vid 
Upsala imiversitet 1846, d. 1881. Digitized by Google y (, , 1 !''.l I \\ 11 iii:i.M \'A<\K Svi,i>i:i ii.s Digitized by Google • . >u.^'j-( .j( I 'i.«>ki^'g. v?,M. r fn~.i-.,- _ ■:.•:> 

' M „' '-.ii". ' 1 . .-rl • -^"-t» ' n- n PjT I - *'f"- ' 

:.i ' ; ^ ".ci. r* • \V 'rb-iri': III ■iVrn'*^ !'»••' '- 

f. ' t- . 1' ^' Il V--'^tnianlarifi-ni'i ni:;-' 

. ! v.v . I'. i-;7. lorste e'^i..*'ii'hMj ■'^'fr rt - 

' . '1. •■■ . uiOruni frimk.'. iir ..iV :.i:. 
. ■ ■ ■(. kr...;-, hv 1 lin-U-i hnlsJ' k '^\.*'. 

t *•..• ' . - *<>'.'• A^ 71 ■ 5^ t':u ^ .'11/. '.' - 

' ' k '• ■ j ii-^iKahska akaU* 'i.:'.'n* » n' . ■. 

' . ... t .it. ^;;ern-,tolpe -'c^i lSj,l -- ' i ;. •-1 •>;. 11. ie prefc;^M>r 1 1-|'-<aiu 17%+. ' • . .." / ' - I'. \^V), g'n 1 58 1 i'!'-'i r^k-- 

.• i . . ' . j 

' .' t ' ' * 'i .' i.t "Kt J rn ptT f.rt/ri. Ma o:»on vi* ■ . : 

, . i>' . ■• , .:• " n; f ' r..'.i. • br">s*':t stort !".rjt: :» > '.. 

'A- ^ ' . I i' 1 * ; i-ti. !' t' ' ?lfnar l>li\ Irir-^ .: 'i-. 

^1 • . "' : I. Ii M ' -1 Suk-...'i -• C^hri-' na S\.rri!t- ' •: 

. ' ■! f.i .- I ; !r •' i:^u '1- -' ; > drn 4 Tu:.ui*r 

V'., * /♦'f.i^* c:Uer, - • '(^' '"\''ir».{\ V 1757. let;utu>iis;'r'-'..K.**^' 

1 '^ '•' . ■, :i, -i. 1 7 "■ *. 

t .". * .' me<l . '.ni i" ■ ik. ^r." -i u^oii s* .irt iT-^i-i-ak- ; -» .- 

k.. ■ '■' i.'i • 1. . ■ . /O t.i 'ng- * ,:rund. — OlJA, o(; ^'.7 * '• , 

M.\ ^ . , J.' . • .1 : ^ ... . , 1 o. h <.''.cr *^: uiocker?. fiöo. •»/v .1 •;' : !. ( 

i^. > . ~- - i->-.' :-• . '.r-nle Mpcr .1* Arkiv A l) 1 cj-..^».: > r.." 

*. .. -Ml . ^ ^ \ ' ' -'»'l. 

SuriiT. -orw!, . v /. '? /.V.v'.7\, F. iSia profes<;or i tl(Jt;!i'..;riA .. 1 
moi.' "M-.. •.!<: Inn*:^ iiiiivcr^itei ii';,:, 1 J':v)p i kail*--ta't i^ -^ .;: ■ 
I :.■-'-' i"^ , . o. Ig ;o. 

i;. '-';./■' ^ '' t \i. n,:d h »r^:* boiKdt {• '. • n-ter .-'It. »)",),>(• j 

1^-., - "'.r., ■ ..''-.* t^i} <i;i' <lr.l}' I j^ luea u; pV »^^ kanl, oh tiut i \ .- 
af .} «Mi Af'- ;- "» .'1 *ci<'.<';!3l 'i^t!. 

Ur,,' ,,; j,T , ' '.. }i u\' n pr '.-'drt Kt, uppstående krj^iyt, i- • ; --' 
rrkebiskd ct'; i - -'-r ^iin ■rKr.i'5».bau Ncder?: t'.U hu>;rr bhi' A V - ■ 
S'unci:'il ...'i' .' A i •" '"-'L' ucn uVt vtnstcr A L (i iiH)n<>;^jr*-M i ">->'- 
m<.aiuj.,ng. 2y 2 et. "i i iiia-i ''*rr, nf Johan Adult Lihrhcrjj. Vn\ :s'^Sr,.i < 

Sundevall, />. :V;/6 />///. F. iSii, professor i :i:Mt< .1 /i 

Unsala univcrsULn iS/.t, d. ibSi. Digitized by Google 


Vestm. Dala nation. G. U. Troiu. Wilhelm P^kik Svedelius. Digitized by Google Digitized by Google 73 

Bföttbild fos t b. med mörkgrått här benadt på venstrm sidaa, blå ögon, 
hriu polisonger, mörk hvardagsdrttkt, Ycckadt skjortbröst med guldknappar, app- 
stående krage, lindad svart halsduk. Signerad till höger: C. G. H-n 1882. — 
Olja, 80 X 62 ctm., af Carl Gustaf Holmgren. Universitetshuset 

SuttofT. Mamsell. 

Bröstbild profil t v. Under står: Mamsell Suttoff. — Målad silhuett, 19,9 x 16,4 
ctm. Universitetsbiblioteket 

Svanberg, Gustaf. F. 1802, professor i astronomi vid Upsala 
universitet 1842, d. 1882. 

Ung man, bröstbild fas t v., med svart på venstra sidan benadt hår, blå 
ögon, svart rock med universitetskrage, svart väst, hvitt veckadt skjortbröst, hvit 
lindad halsduk, liten utvikt krage. Mörkbrun bakgrund. På baksidan står: Gust. 
Svanberg född 180a. J. Way px:t 1842. — Olja, 73 x 62 ctm., af Johan Way. 
Vermlaikis nation. 

Medelålders man, bröstbild fas t. h., med ^rått på venstra sidan benadt hår, 
blå ögon, glasögon, akademifrack med nordstjärnan i knapphålet, hvitt veckadt 
skjortbröst, liten nervikt krage, lindad hvit halsduk. Bakgrund ljus olivfärgad. 
På baksidan står: G. Svanberg. — Olja, 81 x 63 ctm. Observatoriet 

Replik af föregående, 70 x 59 ctm. Ostgöta nation. 

Svanberg, föns. F. 177 1, astronom vid vetenskapsakademien 
1803, dess sekreterare 1809, professor i matematik i Upsala 181 1, 
d. X851. 

Bröstbild fas t h. med grått hår, blågrå ögon, svart dräkt, prestkrage, nord- 
sttimeorden. Mörk bakgrund. På baksidan står Jöns Svanberg. — Olja, 70 x 59 
ctm. kopia e(^er Olof Johan Södermark. Universitetshuset. Originalet på Stock- 
holms observatorinm, litograferadt i Sandberg och Cardon: Galleri af svenska lärde. 

Repliker af föregående, 66 x 55 ctm. på Östgöta nation och 69 x 60 ctm. 
på Norrlands nation. 

Svanberg, Lars Fredrik, F. 1805, professor i kemi vid Upsala 
universitet 1853, d. 1878. . 

Bröstbild profil t h. med hakskägg, uppstående krage, lindad halsduk. Sig- 
nerad på afskäiningen : Se Sv. An-n itoi. — Gipsmedaljong med upphöjd kant, 
69 ctm. hög, af Sven Anderson. Universitetshuset och Gottlands nation. I brons 
på UpMda kjrkogård. 

Svedberg, Jesper, F. 1653, teologie professor vid Upsala uni- 
versitet 1692, biskop i Skara 1703, d. 1735. 

Bröstbild fas t v. med Öfver Öronen nedkammadt mörkt här, blå ögon, 
tunna mörka mustascher och mörkt hakskä^, svart dräkt med liten hvit krage. 
Bran bakgrund. — Olja, 81 x 67 ctm., kopia af Sevén. Vestmanland-Dala nation. 

Svedellus, Wilhelm Erik, F. 18 16, professor i historia vid 
Lunds universitet 1856, skjrtteansk professor i Upsala 1862, d. 1889. 

Bröstbild fas t. h. med gråbrunt knoUrigt hår, blå ögon, glasögon, frack 
B«d nniversitetskrage, nordstjärnan, S:t Olofsorden och guldmedalj, fadermördare, 
lindad halsduk. Gråblå bakgrund. Signerad nederst t h. G. U. T. 1879. — Olja, 
73 X 60 ctm., af Gustaf Uno Troili. Vestmanland-Dala nation. 

Bröstbild en fas med håret benadt på venstra sidan, hvardagsdräkt, fader- 
ttöfdare, knuten halsduk. — Bronserad gipsbyst, 6a ctm. höe, af liieodor Lund- 
betig. Vestmanland-Dala nation. I bions på Upsala kyrkogård. Digitized by Google 74 

Swedenborg, Emanuel. F. 1688, assessor i bergskollegium 
1724, d. 1772; naturforskare, m)rstiker. 

Bröstbild fas t v. med hrit peruk, bnma ögon, blå rock, svart vist, hvit 
lindad halsduk, spetsmanchetter, håller i högra handen ett papper. Mörk bak- 
grund. — Olja, 72 X 58 ctm. Vestmanland-Dala nation. Litografi i Löwstidt: 
Portefeuille för historiska teckningar. 

Bröstbild fas t h. med pudrad peruk, bruna ögon, blå rock hvit af puder 
p& axlama, blå rKst, hvit halsduk slutande i en spetsjabot Brun bakgrund. — 
Olja. 76 X 65 ctm., kopia efter Joshua Rejmolds. Deposition från konstmuseet 
på Östgöta nation. 

Svenonlus, Enevaldus, F. 161 7, professor i Åbo 1654, biskop 
i Lund 1687, d. 1688. 

Bröstbild fas t v. med i midten benadt öfver öronen nedkammadt hår, mus- 
tacher och helskägg, mångdubbel pipkrage. På rund bakgrund. Under står: Ene* 
valdus Svenonitts. — Blyertsteckning, 2o,s x 19,9 ctm. Universitetsbiblioteket 

Syrick. Fru. 

Bröstbild profil t. h. med stor hårklädsel af band, chiflfons och blommor, 
klädning med fyrkantig chiffonkantad urringning. — Blftckteckning, 11,6 x 10,9 
ctm. Universitetsbiblioteket. 

Södermark, Olof Johan. F. 1790, militär, målare, d. 1848. 

Bröstbild fas t. v. med mörkt hår tåckt af en svart kalott, bruna mustacher, 
brunt gråsprängdt tvärklippt helskägg, gråblå ögon, svart rock, brun vfist med 
silf^rklockkedja. Mörkgrå bakgrund. — Olja^ 31 x 26 ctm., själf porträtt Konst- 
museum. Beskowska donationen. Replik pa konstakademien. litograferad af 
P. Södermark. 

TawaBt, Johan Henrik, F. 1763, öfverste och friherre 1802, 
grefve 18 18, general 1824, d. 1841. 

Bröstbild fas t. h. med mörkt hår, bruna ögon, blå generalsuniform med 
utländsk ordenskrachan på bröstet, om halsen svärdsorden och en utländsk orden, 
svart lindad halsduk, fadermördare. Brungrön bakgrund. Signerad till höger 
Reter f:t 181 1. — Rund miniatyr, 6,5 ctm. i diameter, af Reter. Konstmuseet 

Tegniér, Esaias. F. 1782, professor i Lund 181 2, biskop i 
Vexiö 1824, d. 1846; skald. 

Bröstbild profil t h. 1 prestdräkt, biskopskors, nordstjärnan, uppstående 
krage, lindad haisduk, prestkrage. Signerad nederst till venster: L. H. Roos 1824. 

— Akvarell, i6 x 12, 3 ctm., af L^nard Henrik Roos. Universitetsbiblioteket. 
Gravyr i Roos: Porträttgalleri af svenska poeter. 

Bröstbild fas t h. i läng rock och stor utvikt krage. Signerad nederst: 
Maria Röhl delt. 1829. — Svartkriteritning, 21,6 x i6,a ctm. af Maria Röhl. Uni- 
versitetsbiblioteket. Gravyr af Forsell. 

Bröstbild t v. med bar hals. På framsidan står: Es. Tegnér. På baksidan 
NB (monogram) 1829. 46 år. — Bronserad gipsbyst, 54 ctm. hög af Johan Niklas 
Byström. Magasinerad. 

Bröstbild profil t v. med bar hals. Signerad underst: Mod af Byström 1829. 

— Gipsmedaljong med upphöjd kant, 65 ctm. i diameter, af Johan Niclas By^ 
ström. Magasinerad. 

Bröstbild fas t. h. med rödlätt ansiktsfärg, prestdräkt och kappa, nordst}£i^ 
nans krachan, om halsen nords^äman och biskopskors, utvikt krage, lindad hals* Digitized by Google 75 

dok, prestkrage. Mörkbrun bakgrund. Signerad till höger: J. G. Sandberg 1836. 
— Olja, 30 X 25 ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Konstmuseet. Brinkmanska 
donationen. 

Bröstbild fas t. h., prestdräkt med kappa öfver venstra armen, biskopskors, 
vasaorden om halsen och krachan, prestkrage, lindad halsduk, utvikt krage. Röd- 
brun bakgrund. Signerad till höger: J. G. Sandberg p. 1845. — Olja 74 X 60 
ctm., af Johan Gustaf Sandberg. Vermlands nation. 

Äldre man, bröstbild fas t h. med grått hår, prestdräkt med kappa och 
nordstjimekrachan, prestkrage, lindad halsduk, nervikt krage, om halsen nord- 
stjiman och biskopskors. Brun bakgrund. Signerad nederst tiU höger. Orig. af 
J. G. Sandberg 1847. Cop. af R T (monogram). Olja, 77 X 70 ctm., kopia efter 
Johan Gustaf Sandberg af Rudolf Gustaf Thiodolf Törnqvist Smålands nation. 
Originalet i Vexiö konsistorium. 

Helfigur stående fas t. h., stöder högra armen mot en runsten, håller 1 högra 
handen en penna, i den venstra en bok; lifrock, liten nervikt krage, lindad hals- 
duk, sllngkappa på venstra axeln med ena fliken uppdragen öfver venstra handen, 
den andra på runstenen, mot hvilken en harpa med därpå hängande lagerkrans 
stöder sig. — Gipsöfverdragen terrakottamodell pä fyrkantig fotplatta till statyn i 
Land, 89 ctm. hj^, af Karl Gustaf Qvamström. Magasinerad. 

Terserus, Johannes, F. 1605, teologie professor i Upsala 1647, 
biskop i Åbo 1658, biskop i Linköping 167 1, d. 1683. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med grått lockigt öfver öronen nedfallande 
hår, mörkblå Ögon, gråa mustacher och helskägg, svart dräkt, stor fyrkantig hvit 
nervikt krage. Mörk bakgrund inom en med lagerkrans prydd oval. Till venster 
står: Doct Johannes Elai Terserus natus 1605 denatus 1678 depictus 1675. — 
Olja, 87 X 73 ctm, af David Klöker Ehrenstrahl. Universitetshuset. Hårdska 
donationen. Replik på Gripsholm (ne 948). Litografi i Sandberg och Cardon: 
Galleri af svenska lärde. 

Kopia af föregående, iio x 85 ctm. Vestmanland-Dala nation. 

Thelotty Anna Maria, Gravör. 

Ung dam, midjebild fas t. h., sitter på en stol med ett broderi i knäet och 
Tänder sie till en papegoja, som sitter på stolryggen: gult hår täckt af en blå 
guldkantad barett med hvit plym, blått lif med röda ärmar och fyrkantig urring- 
ning, krin^ hvilken en uppstående spetskrage, röd klänning, uppvikta spetsman- 
cbetter. Till venster bord med grön duk och en korg n3rstan. Bakgrund svart 
vigg, öfverst röda guldfransade gardiner, till höger fönster med utsikt öfver land- 
skap. Målad oval. Under står: Anna Marija ein geborene Thelotten. — Gouach- 
mllning, I3,a x 21,7 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Thun, Anders Wilhelm, F. 1800, kapten vid Dalregementet. 

Bröstbild profil t h. med knollrigt hår, små mustacher, lindad halsduk, 
fadermördare. Under står: Kapten Thun vid Dal reg:tt Signerad nederst till 
höger: Rit af O. Wallgren. — Blyertsteckning, 15,5 x 10 ctm., af Otto Wallgren. 
UniversiteUbiblioteket 

Thun, Anders, Kgl. kammartjenare, d. 1731. 

Bröstbild fas t v. med hvit allongeperuk, blå ögon, brun rock och väst, 
krit halsdnk med nedhängande ändar. Mörk bakgrund i målad oval. Pä bak- 
odan står: Anders Thun kongl. kammartiänare. — Olja, 78 x 64 ctm. Universi- 
tetshuset Ankom 1733 till UniversiteUbiblioteket (Mscr UB. Arkiv A 8 sid. 47). 

Thunbergy Carl Peter, F. 1743, professor i botanik och me- 
dicin vid Upsala universitet 1784, d. 1828. Digitized by Google 76 

GAmmal man med armarna korslagda öfrer bröstet, midjebild fas L h., med 
grått öfrer öronen nedkammadt hlr och grågula ögon, srarta svenska drikten 
med kappa och vasaordens kommendörsband. Gulbmn bakgrund med pelare t h. 
Signerad nederst till venster P. Krafft 1808. — Olja, 73 x 58 ctm., af PehrKrafit 
d. y. Universitetshnset. 

Kopia af förqpående, bröstbild, 73 x 59 ctm., kopierad af Emil Andreas 
Theodor Lehman. Smålands nation. 

Bröstbild en fas, gammal gubbe med insjunken mun, skjorta med nenriken 
krage, kommendörsband, pelskappa öfver axlama. Signerad bakpå: G. Göthe 
X830. — Gipsbyst på fyrkantig plint, 60 ctm. hög, af Erik Gustaf Göthe. Bott- 
niska institutionen. Bronserad t exemplar på Smålands nation. 

Dödsmask. Magasinerad. 

Tingstadius, Johan Adam, F. 1748, professor i orientaliska 
språk vid Upsala universitet 1777, biskop i Strengnäs 1803, d. 1827. 

Bröstbild fas t. ▼. med hvit peruk, blågrå ögon, svart rock och väst, prest- 
kappa på ryggen, nervikt krage och prestkrage, nordstjirneorden. Silfvergrå bak- 
grund. På baksidan står: Johan Adam Tingstadius biskop öfver StrengnXs stift 
född i Lunda s:n i Södermanland 1748 död i Strengnis 1827. — Olja, 73 x 58 
ctm., af Lorentz Pasch d. y. Sörmland-Nerkes nation. 

Tollsten, Johan Laurentius, F. 1693, kyrkoherde i Nätra 1737, 
d. 1765. 

Äldre man, bröstbild fas t. v., håller i högra handen en bok; gnlhvitt hår 
täckt af svart kalott, blå ögon, svart dräkt, stor prestkrage. Mörk bakgrund. 
Ofverst till höger står: Johan Tollsten past. et prsep. in Nätra. Till venster står: 
Pictus anno setatis LVIII. På baksidan står: Delineatus Holmiae a:o 1751. — 
Olja, 81 X 64 ctm. Universitetshuset. 

Toran, G, A. Bankokommissarie. 

Karrikatyr, bröstbild profil t. v. med brunt uppstruket hår, mycket stor blå 
näsa, brun rock, fadermördare. — Akvarell, 9,5 x 5,5 ctm. Universitetsbibliotdtet 

Torérip Carl AxeL F. 1813, professor i pastoralteologi vid 
Upsala universitet 1852, domprost 1865. 

Bröstbild fas t. h. med mörkt något gråsprängdt hår, blå ögon, prestdrfikt 
med nordstjärnans krachan. Blågrå bakgrund. Signerad till höger: Hildegard 
Norberg 1879. — Olja, 70 x 62 ctm., af fröken Hildegard Christina Norbeig. 
Stockholms nation. 

Torstensson, Johan Gabriel^ grefve. F. 1672, d. 1693. 

Ung blek man, bröstbild fas t. h., med mörkgrå peruk, blå ögon, draperad 
i blå gulfodrad mantel med guld och silfverbroderier, hvit lindad halsduk med 
nedhängande spetsändar. Mörk bakgrund i målad oval. På baksidan står: Gr. 
Johan Gabriel Torstenson född a:o 1672. — Olja, 83 x 65 ctm. Konstmuseet 

Troll, Uno V, F. 1746, pastor primarius 1778, biskop i Lin- 
köping 1780, ärkebiskop 1786, d. 1803. 

Bröstbild profil t. v. i prestdräkt och lockigt på halsen nedhängande hår. 
— Gipsmedaljong, 64 ctm. i diameter, af Johan Tobias Sergel. Magasinerad. Se 
Göthe: Sergels porträttmedaljonger. 

Bröstbild fas t. v. med grått på axlarna nedkammadt hår, svart kalott, blå 
ögon, svart dräkt med nordstjämekrachan, nervikt krage och prestkrage, sidea* Digitized by Google f K. -MM I- Carl Petter 'liiuMihRG. Digitized by Google * '. .r .a r. r5M.,iiii t' -r hr > "t m',]'***-- .ii t, • :, ' : ti ..,; i •.,. .>^.^n, -\az\ X\h-X och i/s-t. •'-' 

\'1a'i ' ■ • .lUiiiy ti.-^k.^p litvcr -^rrt-ct.- . 

1 . '' 1":^^ <!■- 1 Sircri:ra. l^^^; wl". -. 

' •. > " . .1 i-N'.r*' fi.-t rii 

T(''' ■ ■ ' '. . •■''•. vf. i'". !'■ ;, kyrkoherde i N.itra \ ^: 

. I ', ' 

' ■ • * ' : v K ' 'T 1 i < ."-.» h-itnlfii en hc'/. -^.ilI' ..*.. '. 

!• - ' • ■ »" å -•• :i " • et {.. i.'i r, Nälra. I'^!' v -■■: 

t'-» .1'. . . : . i'i ' s ..^'1 ;■:■.!: ljelin*a'ati Ilulmiri i"n i;-,. 

. i. hl . t ti' . ' >,\''\ >' 1. 

T'^.ri\n, (,. > i'i.ik" '-ai'. ;>'.ir:t. 

^'.' ^ ./v. 1' ' \l t. v :.»^r. orun' uppsiruk-i h.*»'. n-yok.* »m ^ T • Tore»., i..'.' ./.t^'. i. iSi :, }T'"csM)r i |'aNtoraitcol');4i !■> 1.1 l.-. '■ ' t I.^^.'. r.on.I-Tii-t l.M)^. N .r ■. '• j. ' • ^4 , ■■ tJj ^* a, 1*" fl .i '.-1 l»i j..rG ThiL-ir - '^ r 

>'■>< . •■-.■' .s ,* ri 

Tor^^VMi^*-^.^!!, y..'ii/7 <j J'-ti/, grcfvc. r. 107?, d. i'h,3. 

. M.i ;.■■ . t •! - t w.. ' C-! L - ' k'»' '^^''^ /".\\v:\ . C-''n^ r ii/it ii -M', . . 
b ...'.Il I,, ■ .v.\ I ,:s -Ml- "i I .. : a.» 1072. i '1 t. S-^ ^ ^\; c'.:ti, b. 

Troil. ( /!0 /'. 1. 17.1'^, I"i-'' r j-.: i..ir:i's r77>', ''i ^ : ^ ^ 
k^p:.g 17^0, nrk;'.ko|' i //>. d. i':^ v 

'O c /^' H pio':. t \ i nr *.;i 'k* -c • .. -' ;^;t ^ . r . ^' • n r ■ " " 
- » »..•'i'.eo.>'..'Ti '. <■'.; t.i . ' i-^iM; u-T. -i. j' 'i.-i. 'ioh,i>- ^-nv^i." Nb.ivi I. 

Göt^- • ^( 'C "'^ I. )itr itviii -■ ^. i'. ; '. 

I ' ' ,J'l ♦ i-i t ' : en •/■ ^tf ij.'. aJiri.i :, * fi^r »a.r ' . = -.* \ . 

'il o^, svart 'b. ' n.t tj Tiur.! >• - i.eK:;+otiaij. r*r,J:; kiu^;?. •.»-. 1 ; ■; . - • Digitized by Google Carl Petter Thunberg. Digitized by Google Digitized by Google 77 

kappa med krachan, om halsen nordstjäraeorden. Grågrön bakgrund. — Olja, 
79 X 60 ctm., kopia efter Lorentz Pasch d. y. Vestmanland-Dala nation. Grave- 
rad af J. F. Martin. 

Trollus, Uno. F. 1586, kyrkoherde i Leksand 1618, d. 1664. 

Bröstbild fas t. v. med svart öfver öronen nedkaromadt här, bruna ögon, 
mörkbruna mustacher och helskägg, svart drICkt med hvit fyrkantig nervikt krage. 
Mörk bakgrund i målad oval. — Olja, 95 x 73 ctm. Vestmanland-Dala nation. 

Tybeck, yi7^«. F. 1752, svedenborgiansk teolog, d. 1831. 

Ung man, bröstbild prqfil t h. Under står: Magister Johan Tybeck. Gjordt 
tf B. M. Iserhjelm 1780. — Klippt silhuett, 8 x 9,8 ctm., af B. M. Iserhjelm. 
Universitetsbiblioteket. 

Tömeros, Adolf. F. 1794, professor i latin vid Upsala univer- 
sitet 1832, d. 1839. 

Bröstbild profil t. v. med brunt gråsprängdt framkammadt hår, blå ögon, 
små polisonger, svart rock med universitetskrage, hviit skjortbröst, fadermördare, 
lindad hvit halsduk. Gråblå bakgrund. Signerad till höger. Mortui imaginem 
pinxt Le Moine 1839. — Miniatyr, 9 x 7,. ctm., af Wilhelm Le Moine. Sörm- 
land-Nerkes nation. Reproducerad i Schttck och Warburg: III. svensk litteratur- 
historia. 

Bröstbild profil t v. med framkammadt hår, universitetsfrack, lindad hals- 
duk, fadermördare. Signerad på afskärningen: Le Moine f. — Terrakottamedal- 
JoD& 7*5 c^°^* i diameter, af Wilhelm Le Moine. Konstmuseet. 

Törnflyckt, Olof, F. 1680, landshöfding 17 18, friherre 17 19, 
riksiäd 1727, grefve 173 1, Upsala universitets kansler 1737, d. s. å. 

Midjebild fas t. v., sitter i förgylld grönklädd stol och stöder högra armen 
not ett bord; hvit allongeperuk, bruna ögon, hvit brokaddräkt, rådsherremantel, 
lindad hvit halsduk med de nedhängande ändarna instuckna i ett knapphål. 
Mörkgrå bakgrund med mörk gardin till höger. På baksidan står: R. R. Gr. 
Tömflycht — Olja, 90 x 81 ctm. Universitetshuset. Gåfva 1754 till universitets- 
biblioteket. (Mser. U.B. Arkiv A 8 sid. 327). 

Ug^la, Gustaf. F. 177 . kammarskrifvare i krigskollegium, d. 
1796. 

Liten gosse som sitter och stöder båda armarna på ett bord, midjebiid fas 
t v. Under står: Gustaf Ugla. Scheffel p. 1782 (sic) 18 Januarii. — Pennteck- 
oii^ 21,7 x 16,7 ctm., af Johan Henrik Scheffel. Universitetsbiblioteket. 

Ulrika Eleonora (d. y.), prinsessa af Sverige. F. 1688, för- 
mäld 171 5 med aifprins Fredrik af Hessen, drottning af Sverige 1718, 
d. 1741. 

KnAfigur stående fas t h. med pudradt hår, stöder venstra armen mot ett 
bord, håller med högra handen i sin mantel. Blågrå klänning med djup spetsig 
urringning, i hvilken linnet sticker fram, draperad öfver venstra axeln och högra 
armen i blå hermelinsmantel. Till höger bord med röd duk, på hvilket krona 
och spirm ligga, till venster bord med gulbrun broderad duk. Bakgrund rödt 
draperi- — Olja, 143 x 117 ctm., af David v. Krafft. Universitetshuset. Hahr: 
David v. Krafit n:o 60. 

Uppström, Anders. F. 1806, e. o. professor i mesogötiska och 
dermed besläktade språk vid Upsala universitet 1859, d. 1865. Digitized by Google 78 

Äldre man, bröstbild fas t. v., med britt på yenster sida benadt öfver öro- 
nen nedkammadt bår, blå ögon, bvita polisonger, svart universitetsfrack, hvitt 
veckadt skjortbröst, uppstående krage, lindad hvit halsduk. Mörkgrå iMkgruDd. 
Signerad till höger: C. G. Holmgren 1880. — Olja, 73 x 59 ctm., af Carl Gostif 
Holmberg. Gestrike-Helsinge nation. 

Uttini, Francesco Antonio, F. i Bologna 1723, svensk hofkapell- 
mästare 1767, d. 1795. 

Bröstbild profil t. v. med peruk och nackrosett. — Målad silhuett, 20,1 x 
15,8 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Wahlberg. Fru. 

Bröstbild profil t. h. med stor hårklädsel. — Klippt silhuett, 6 x 4 ctm. 
Universitetsbiblioteket 

Wahlenberg, Georg, F. 1780, professor i medicin och botanik 
vid Upsala universitet 1829, d. 1851. 

Bröstbild fas t. h., med askfftrgadt framkammadt hår, blågröna ögon, grå 
polisonger, svart rock med universitetskrage, grön väst, nordstjämeorden, fade^ 
mördare, lindad halsduk. Grå bakgrund. — Olja, 67 x 57 ctm. Universitets- 
huset. 

Replik, 73 x 6x ctm. Vermlands nation. Vcrmlands nation. 

Göran WahUnberg, 

Bröstbild en fas, håret i bucklor öfver öronen, rock, fadermördare, lindad 
halsduk. Frampå står: G. Wahlenberg. Signerad bakpå TL 1899 (i monogram). 
— Gipsbyst på fyrkantig plint, 58 ctm. hög, af Theodor Lundberg. Botaniska 
institutionen. Digitized by Google 79 

Waldenström, Johan Anton, F. 1839, professor i praktisk 
medicin vid Upsala universitet 1S79, d. s. å. 

Bröstbild fas t. ▼. med brant uppkammadt h&r, blå ögon, svart dräkt, hvit 
nppttående krage, svart halsdak, skjortbröst med guldknappar. Gräblå bakgrund. 
Signerad till venster: Am. Lindegren 1882. — Olja, 80 x 70 ctm., af Amalia 
Lindegren. Norrlands nation. 

Valerius, Johan DanieL F. 1776, sekreterare vid kgl. teatern 
1797, presidentsekreterare i krigskollegium 1805, kansliråd 1826, d. 
1852; skald. 

Gammal man, bröstbild fas t b. med hvitt öfver öronen nedkammadt hår, 
blå ögon, hvit >rättarkrans>, svart drftkt med Karl XIII:s-kors på bröstet, nord* 
stjiman i knapphålet, hvitt skjortbröst, Karl XIII:s orden om halsen. Gråbrun 
bakgrund. — Olja, 36 x 33 ctm. Göteborgs nation. 

Wallenberg, Anders Oskar. F. 181 6, bankman och politiker, 
d. 1886. 

Helfigur stående profil t. h. med venstra handen i sidan, >rttttarkrans>, låg 
hatt, lifrock. Under siar: Wallenberg af C. S. Bennet — Pennteckning, 20,8 x 
13,* ctm., af Carl Stefan Bennet. Universitetsbiblioteket. 

Wallerius, Harald. F. 1646, professor i matematik vid Upsala 
tmiversitel 1690, d. 17 16: musiker. 

Äldre man, midjebild fas t. v.; han håller en passare i högra handen, som 
kan stöder mot ett bord med böcker, sticker den venstra handen innanför man- 
teln; mörk allongeperuk, bruna ögon, gul brokaddrfikt, gråviolett mantel. Till 
venster en himmelsglob, hvarpå signaturen: J. Klopper f. På en på bordet lig- 
gande nnkelhake står: Aet LXII pic. 1713. Blåviolett bakgrund i målad oval. — 
Olja, 83 X 69 ctm., af Jan Klopper. Universitetshuset. Skinktes 17 15 till uni- 
veisiteubiblioteket af professor Wallerius. (Mscr. UB. Arkiv A 3 sid. 226). 

Walleiius, Johan Gottschalk, F. 1709, professor i kemi vid 
Upsala universitet 1750, d. 1785. 

Bröstbild profil t. h. med kortklippt hår och bar hals. Kring kanten lager- 
knns. — Gipsmedaljong, 56 ctm. i diameter, af Pierre Hubert L*Archeveque. 
Sörmlands och Östgöta nationer, geologiska och kemiska institutionen. Litografi 
i Sandberg och Cardon: Galleri af svenska lärde. 

Wallgren, Berta. Fru, d. 1849. 

Medelålders fruntimmer, bröstbild profil t. v. i mössa. Under står: Fru 
Bertha Wallgren död 1849. Signerad till höger: Rit. af O. Wallgren. — Blyerts- 
teckning, 14,8 X 10,6 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Wallsrren, CecUia. 

Ung flicka, midjebild profil t. h., hårflltorna flstade i nacken med en kam, 
Uinning med stor rund spetskantad urringning och skärp under bröstet. Under 
står: Cecilia Wallgren. Rit af O. Wallgren. — BlyerUteckning, 15,» x 9,8 ctm., 
<f Otto Wallgren. UniversiteUbiblioteket 

Wallgren, Christina. 

Ung dam, bröstbild profil t v. med flätorna uppsatta i nacken med en kam, 
Uiaaing med rond spetskantad urringning, schal öfver axlama. Under står: Digitized by Google 8o 

Chrittioa Wallgren. Signerad nedent till höger: Rit af O. Wallgren. — Bljerts- 
teckning, 15»» x io,f ctm., af Otto Wallgren. UniTersitetsbiblioteket 

Wallgren, Henrik. D. 1830. 

Äldre man, bröstbild profil t. h. med polisonger och nervikt krage. Under 
står: Henrik Wallgren f 1830. Signerad nederst till höger: Rit af O. WallgreiL 

— Blyertsteckning, 15^ x 10,9 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket 

Wallgren, Otto Henrik. F. 1795, historiemålare, d. 1857. 

Ung man, bröstbild profil t. h., med håret appkammadt i tnpé, fadermör- 
dare, lindad halsduk. Under stär: Otto Wallgren 1817. Signerad till höger: 
Rit. af O. Wallgren. — Bljertsteckning, 14,9 x io,s ctm., själfportritt Universi- 
tetsbiblioteket 

Wallin, George d. y. F. 1686, bibliotekarie vid Universitets- 
biblioteket i Upsala 1727, biskop i Göteborg 1744, d. 1760. 

Bröstbild fas t v. med grå allongeperak tSckt af svart kalott, blå ögon, 
små grå mustacher, rtttt stort hakskägg, prestdräkt med kappa och stor prest- 
krage. Mörkbrun bakgrund, öfverst till venster står: Georg Wallin 1626—35. 

— Olja, 76 X 58 ctm. Universitetsbiblioteket 

yNdAWn^ Johan Olof. F. 1779, pastor primarius 18 18, ärkebiskop 
1837, d. 1839. 

Bröstbild fas t. v., prestdräkt med serafimerkrachan, fadermördare, lindad 
halsduk, prestkrage, om halsen biskopskors, nords^äme- och serafimerorden, 
sidenkappa med serafimerkrachan. Brungrå bakgrund. — Olja, 70 x 60 ctm., 
kopia efter Fredrik Westin af Birger Ek. Vestmanland-Dala nation. 

Bröstbild profil t h. med svart knollrigt hår, svarta polisonger, blå ögon, 
prestdräkt med serafimerkrachan, fadermördare, prestkrage, om halsen biskops- 
kors, serafimer- och nordstjämeorden. Signerad nederst till venster: L. H. Roos 
1824. — Akvarell, 15,3 x I2,« ctm., af Leonard Henrik Roos. Universitetsbiblio- 
teket Gravyr af Roos i hans: Riksdagsmän 1 823. 

Bröstbild fas t. v. med svart knollrigt hår, svarta polisonger, blå ögon, 
prestdräkt med serafimerkrachan, prestkrage och fadermördare, om halsen ärke- 
biskopskors, nordstjärne- och serafimerorden. Gråblå bakgrund. — Olja, 68 x 60 
ctm., kopia af Johan Christoflfer Boklund efter Johan Gustaf Sandberg. Vestman- 
land-Dala nation. Originalet på Drottningholm. Reproducerad i Schack och 
AVarburg: III. svensk literaturhistoria. 

Wallqvlst, Elof. F. 1797, professor i medicinsk och fysiolo- 
gisk kemi vid Upsala universitet 1853, d. 1857. 

Bröstbild fas t v., sittande i en stol med skulpterad rygg; brunt på venstrt 
sidan benadt öfver öronen nedkammadt hår, bruna ögon, svart rock med vasa- 
orden, brun väst, uppstående krage, svart lindad halsduk, svart slängkappa. Grå 
bakgrund. — Olja, 74 x 61 ctm. Universitetshuset 

Wallqvlst, Olof F. 1755, biskop i Vexiö 1787, d. 1880; 
politiker. 

Bröstbild profil t. v. med håret hängande i lockar ner på ryggen, bar hals. 

— Bronserad gipsmedaljong med upphöjd kant, 64 ctm. i diameter, af Johan 
Tobias Sergel. Smålands nation. Se Göthe: Sergels porträttmedaljonger. Digitized by Google 8i 

Wasaborg, Gustaf Gustafsson, grefve till. F. 1616, öfverste 
i^33t grefve 1646, d. 1653. 

Uns man med aristokratiskt utseende, midjebild fas t. v., med gult i midten 
benmdt pa axlama nerfallande hår, blägrä ögon, ljusgula korta mustacher och pip- 
skägg; han stöder högra handen i sidan, venstra armen mot en pelarbas och 
håller i venstra handen kommandostafven; hamäsk öfver gult rödfodradt kyller, 
hvit spetshalsduk tillknuten med ett svart band, Öfver venstra axeln blått siden- 
skärp, vid handlederna framsticka de pösiga skjortärmarna. Till venster synes 
en bvit hjälmbuske. Bakgrund mörk balustrad, öfver hvilken himmel. Till ven- 
ster pelare, hvarpå står Gustavus Gus. Wasaborg comes n. 16 16 o. 1653. På bak- 
sidan står B. N. 72. — Olja, 83 x 72 ctm., af Sebastian Bourdon. Konstmuseet. 
Stjemeldska donationen. Litograferad i Salmson: Svenska konungar. 

Wennerberg, Gunnar, F. 181 7, lektor i Skara 1849, eckle- 
siastikminister 1870 — 75, 1888 — 91, d. 1901; kompositör. 

Medelålders man, bröstbild t. v., med uppstruket, vågigt hår, stora mus- 
tacher och polisonger, bar hals. Signerad bakpå: J. Molin Rom 1852. — Gips- 
byst på rund plint, 46 ctm. hög, af Johan Peter Molin. Vestgöta nation. Gåfva 
af öfverstelöjtnant J. Arsenius. 

Gammal man, knäfigur stående fas t. v., stöder högra handen i sidan, ven- 
stra armen mot en pelare, håller en studentmössa i venstra handen; grått upp- 
struket hår, blåa ögon, långa yfviga grå mustacher, svart frack, uppstående krage, 
hvit halsduk, serafimerband, Ijusbrun sommaröfverrock. Till höger Ijusbrun bak- 
grund, till venster hvit kamellerad kolonn. Ofverst till höger står: Aetatis suse 
LXXXIV. Signerad nederst till höger: Axel Jungstedt 1901. — Olja, 214 x 136 
ctm., af Axel Jungstedt. Studentkårens lokal. Gåfva 1901 af konstnären. 

VereliuSy Olof F. 16 18, professor i svenska antikviteter vid 
Upsala universitet 1662, riksantikvarie 1666, bibliotekarie vid Upsala 
universitetsbibliotek 1679, d. 1682. 

Bröstbild fas t. v. med svart allongeperuk, blå ögon, mycket små mörkgrå 
mastacher och pipskägg, svart dräkt med kappa på ryggen, stor hvit nervikt fyr- 
kantig krage. Mörk bakgrund inom oval svart lagerkrans. — Olja, 80 x 69 ctm., 
af Erik Jelsche. Universitetsbiblioteket. Porträttet fans der redan 1694 (Mser. 
UB. Arkiv A 7) Replik på Gripsholm reproducerad i Schiick och Warburg: 111. 
svensk literaturhistoria. 

yNesX\x\t Jakob, F. 18 10, garfvareålderman och samlare, filosofie 
hedersdoktor, d. 1880. 

Bröstbild profil t. h. med håret benadt på venster sida, små mustacher 
och tunnt helskägg, fadermördare och lindad halsduk. Signerad på afskärningen : 
Se. Sven Andersson 1878. Kring kanten är måladt: Jakob Westin f 1880 f. d. 
gaifv. ålderman fil. heders doktor riddare af K. N. O. — Terrakottafärgad gips- 
medaljong med upphöjd kant, 72 ctm. i diameter, af Sven Andersson. Universitets- 
huset. 

Wlger. Fru. 

Bröstbild profil t h. med stor hårklädsel. Klippt silhuett, 8x6 ctm. Uni- 
veisttetsbibl ioteket. 

Wijkman, Svante. F. 1821, d. 1837. 

Pojke, bröstbild profil t. h., med brunt framkammadt hår, krökt näsa, blå 
ögoo, svart rock, brun väst, stor hvit utvikt krage. Bilden sväfvar i molnen. — 
Olja, 75 >- ^ ctm. Upplands nation. 

Upsala univers. sv. portråttsaml, 6 Digitized by Google 82 

WIkner, Karl Pontus, F. 1837, lektor i Upsala 1873, profes- 
sor i filosofi och estetik vid Kristiania universitet 1885, d. 1888. 

Medelålders man, bröstbild fas t. v., med mörkgrått pä högra sidan benadt 
här, blå ögon, svart frack, skjortbröst med guldknappar, nervikt krage, hvit hals- 
duk. Blägrä bakgrund. Signerad till venster C. G. Hn 1890. — Olja, 74 x 60 
ctm., af Carl Gustaf Holmgren. Uplands nation. 

Midjebild fas; han sitter vid ett skrifbord med glasbläckhom och papper, 
som upptar nedre delen af taflan, lutar hufvudet mot venstra handen och stöder 
den högra, i hvilken han häller pennan, öfver stolskarmen; mörkt gräsprängdi 
hår benadt pä högra sidan, gråbruna ögon, mörk h vardagsdräkt, nervikt krage, 
svart halsduk, slät guldring pä venstra handens ringfinger. Interiör, till venster 
fönster, till höger byrå med böcker och en Kristusstatyett, deröfver synes nedre 
delen af en tafla i ram. Signerad under Kristusbilden: G. von Rosen f. 1895. — 
Olja, 72 X 95 ctm., af Georg v. Rosen. Göteborgs nation. 

Winbom, Johan, F. 1746, teologie professor och domprost i 
Upsala, d. 1826. 

Äldre man med jovialiskt utseende, bröstbild fas t. v., med askOlrgadt Uf^ 
struket pä ryggen nedhängande här, blå Ögon, rödlätt hy, svart prestdrSkt aed 
nervikt krage och prestkrage, nordstjämeorden. Gulgrön bakgrund med pelare 
till venster, pä hvars bas står: P. Kraffl 1808. — Olja, 61 x 56 ctm., af Pehr 
KrafTt d. y. Vestgöta nation. Graverad af A. U. Bemdes. 

Osignerad replik af föregående, 62 x 52 ctm. Upplands nation. 

Wingärd, Carl Fredrik af, F. 1781, lektor i Göteborg 1805. 
biskop derstädes 18 18, ärkebiskop 1839, d. 1851. 

Bröstbild fas t. h. med mörkbrunt lockigt hår, blå ögon, prestdrSkt tttd 
nordstjärnekrachan, prestkrage, lindad halsduk, nervikt krage, kappa med kra^ttn, 
om halsen nordstjärnan och erkebiskopskors. Gråbrun bakgrund. Signerad tm 
höger: J. G. Sandberg pt 1840. — Olja, 71 x 60 ctm., af Johan Gastaf Sandberg. 
Göteborgs nation. 

Wlngärd, Johan. F. 1738, öfverhofpredikant 1773, biskop i 
Göteborg 1780, d. 18 18. 

Bröstbild fas t. v. med grått öfver öronen nedfallande här, blå ögon, prest- 
dräkt med nordstjärnekrachan, prestkappa med krachan, prestkrage och nervikt 
krage, om halsen Karl Xlil-.s orden, nordstjärnan, Gustaf IV Adolfs döpelsemedal- 
jong och biskopskors. Gråbrun bakgrund. Signerad till höger: C. F. v. Breda 
pinx 1800. På baksidan står: Portrait af framlidne biskopen i Götheborg doctor 
Johan Wingård född d. 19 April 1730 död d. 12 Januari 1818. Till Göteborgs 
nation vid Upsala universitet af D. W. Silfverstolpe — Olja, 74 x 64 ctm., af 
Carl Fredrik v. Breda. Göteborgs nation. En replik finnes i Göteborgs dom- 
kapitel. Jfr. Sander: Breda n:o 139. 

Wltfoth, Hedvig Catharina, F. 1758, gift 1777 med bruks- 
patron Anders Barchaeus, d. 1791. 

Bröstbild fas t. v., pudradt högt uppsatt hår med perlsnören, blå ögon, blå 
klänning med hvit tyllfichy. Chokoladbrun bakgrund i målad oval. Under står: 
Fru Barchaeus född Witfoth. — Akvarell, 13,7 x 10,7 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Vougt, Carl Fredrik, F. 1795, målare och litograf. 

Ung man, bröstbild profil t. h. med fadermördare och lindad halsduk. Under 
står: Fr. Vougl, artist, sedan lärftkramhandlare. Signerad till höger: Rit af O. Digitized by Google Göteborgs Nation. G. v. Rosen. Pontus Wikner. Digitized by Google Digitized by Google 83 

Wallgren. — Blyertsteckning, 14,9 x 11 ctm., af Otto Wallgren. Universitets- 
biblioteket. 

Wahlberg, Magdalena af. F. 1790, gift i) 18 10 med öfverste- 
löjtnanten Johan Gustaf Lilljenheim, 2) 1822 med öfverstekammarjun- 
karen baron Bernard v. Beskow, d. 1873- 

Ung dam, bröstbild t. v., med häret benadt i midten, friseradt i lockar öfver 
öronen och uppsatt i en knut i nacken. Bar hals. — Marmorbyst, 87 ctm. hög, 
af Johan Niklas Byström. Konstmuseet. Beskowska donationen. 

Medelålders dam, bröstbild fas t. v. med mörkbrunt här upplagdt i runda 
lockar öfver pannan, blä ögon, örhängen af en perla, svart sidenklänning med 
rund urringning kantad af en spets, om halsen guldkors i svart band, öfver ax- 
lama svart sidenkappa kantad med mörkt pelsverk. Bakgrund mörk oliv. Sig- 
nerad till venster: O. J. Södermark pinx. 1830. — Olja, 73 x 61 ctm. af Olof 
Johan Södermark. Konstmuseet. Beskowska donationen. 

Wähistrand. Enkefru. 

Äldre fruntimmer, bröstbild profil t. h. med flatkorg föst med en kam, små 
kanonlockar fasthållna af en liten kam, stor nerliggande spetskrage, skärp under 
bröstet. Under stär: Enkefru Wähistrand. Signerad nederst till venster: Rit. af 
O. Wallgren. — Blyertsteckning, 14,3 X 10,3 ctm. Universitetsbiblioteket. 

Zachrisson, Lovisa. Gift Wallgren, d. 1846. 

Midjebild profil t. v., sittande pä en stol, flätorna uppsatta i nacken med en 
kam. Nederst i venstra hörnet står: Fru Lova Wallgren f. Zachrisson f 1846. 
Signerad pä stolkarmen: O. H. Wallgren. — Blyertsteckning, 14,1 X 9,9 ctm., af 
Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. 

Zetterström, Carl. F. 1767, professor i medicin vid Upsala 
universitet 1820, d. 1829. 

Bröstbild fas t. h. med armarna i kors öfver bröstet, askf^rgadt här, grå ögon, 
nniversitetsfrack med nordstjämeorden, lindad halsduk, utvikt krage. Interiör, till 
höger pelare, till venster bokhylla. Signerad öfverst till höger: P. Krafft 1828. 
På baksidan står: C Zetterström. — Olja, 63 x 55 ctm., af Pehr Krafft d. y. 
Universitetshuset. Litograferad. 

Zlervogel, Aegidius. F. 1697, hofapotekare 1722, d. 1741. 

Bröstbild fas t. v. med hvit allongeperuk, bruna ögon, hvit lindad halsduk 
med nedhängande ändar, draperad öfver högra axeln i röd gräfodrad mantel. 
Mörk bakgrund. På baksidan slår: Aegidius Ziervogel kongl. hofapotekare. Fader 
till Fr. Ziervogel, Evald dito, Samuel dito. — Olja, 80 X 62 ctm. Vetensk-nps- 
»ocieteten. 

Åhrbergr, Carl Erik. Kamrer. 

Medelålders man, bröstbild profil t. v., med knollrigt här, fadermördare, lin- 
dad halsduk. Under stär: Carl Erik Åhrberg ingeniör, kamrer v. lånekontoret i 
Malmö. Signerad till höger: Rit. af O. Wallgren. — Blyertsteckning, 14,4 X 10,2 
ctm. Universitetsbiblioteket. 

Åkerman, Jacob. F. 1770, professor i anatomi och kirurgi vid 
Upsala universitet 1805, d. 1829. 

Äldre man, bröstbild fas t. v. med mörkt något gråsprängdt här, blå ögon, 
svart rock med uppstående universitetskrage, fadermördare, lindad halsduk. Grä- Digitized by Google gul bakgrund. Signerad till venster: J. G. Sandberg pz 1828. Pä baksidan stlr- 
J. Åkerman. — Olja, 73 X 62 ctm. af Johan Gustaf Sandberg. UniversiteishuscL 

Replik, signerad : J. G. Sandberg p. 1827, 71 X 65 ctm. Östgöta nation. 
Litografi af Schéele. 

Ängström, Anders Jonas, F. 18 14, professor i fysik vid Up- 
sala universitet 1858, d. 1874. 

Äldre man, bröstbild fas t. h., sittande tillbakalutad i en rödklfidd stol, mot 
hvars karm han stöder venstra armen; hviit här benadt pä högra sidan, ljusblå 
ögon, hvitt skägg under hakan, svart frack med universitetskrage, pä bröstet vasa- 
ordens krachan och nordstjärnan, om halsen utländsk orden (nvitt malteserkors, i 
hvars midt krona i blätt fält: rödt och hvitt band). Blägrä bakgrund. Signerad 
nederst till venster: B. Lignell 1874 — Olja, 76 X 63 ctm., af B, Lignell. Norr- 
lands nation. 

Bröstbild profil t. h. med skägg under hakan och bar hals. Kring kanten 
lager- och ekkrans, omkring slår: Anders Jonas Ångström. Signerad under: Lm 
Ahlborn. — Gipsmedaljong, 45 ctm. i diameter, af Lea AhllK>m. Univetsketfe* 
huset. — I brons pä Upsala kyrkogärd. 

ödmann, Samuel Lorens, F. 1750, skollärare i Pilhamn 1776, 
kyrkoherde i Gamla Upsala 1799, teologie professqr vid Upsala uni- 
versitet s. å., d. 1829. 

Äldre man som klädd ligger till sängs, häller med venstra handen ett manu- 
skript pä ett stöd, i högra handen sina glasögon; höftbild fas t. v., med hvitt 
uppkammad l hår, brungrå ögon, svart rock, fadermördare, grönt rödfodradt täcke. 
Bredvid hufvudgärden bord med bläckhorn, penna, dosa, manuskript med böcker, 
nedre ändan af sängen skyles af en grön gardin, bakgrunden grä vägg. Signerad 
nederst till höger: J. G. Sandberg p. 1830. — Olja, 72 X 98 ctm., af Johan Gustaf 
Sandberg. Smålands nation. Inköpt 1830 af konstnären för 199 rdr 24 sk. bcA. 
Porträttet målades efter en teckning som A. A. Grafström gjorde af Ödmann medtt 
han stod lik (Svenska akademiens handlingar fr. 1796, 43 sid. 171). ReprodttO^ 
rad i Schiick och Warburg: III. svensk litteraturhistoria. 

östlund. Vaktmästare vid kgl. museet, d. orokr. 1825. 

Gammal gubbe, bröstbild profil t. h. Under står: östlund, vaktmästare vid 
Kgl. Museum. Död omkring 1825. Signerad till venster: Rit. af O. Wallgren. — 
Blyertsteckning, 15 x 11 ctm., af Otto Wallgren. Universitetsbiblioteket. Digitized by Google SmAlands Nation. J. G. Sandberg. Samuel Ödman. Digitized by Google Digitized by Google 85 Konstnärsförteckning. 

Ahlbergf ^^ s. i8. — Ahlberg, ?., s. i, 31, 46. — Ahlborn, Z., s. 84. 
Anderson, 5., s. 15, 72, 73, 81. — Angersteln s. 3. — Arenlus, O., s. 21. — 
Arnold. C, s. 30. 

Beokt A, s. 14, 19, 37, 62. — BellettI, L,, s. 15. — Bennet, C. 5., s. 11, 
3*t 43t 56» 58, 60, 64, 68, 79. — Berettlnl. Z'., s. 18. — Berggren, P., s. 66, 
71. — Berndes, ^. U., s. 46. — Björk, y., s. 2, 13, 26, 32, 48, 48, 48. — 
Boklund, J. C, s. 80. — Boslo, F. 7., s. 42. — Boström, 7., s. 13. — 
Bourdon, 5., s. 41, 81. — Bränder, y^, s. 21. — Breda, C. F. v., s. 2, 19 
20, 24, 39, 42, 52, 62, 66, 82. — Breda, Z. v., s. 69. — Brusewitz, G. //., s 
39. — Byström, 7. A'^., s. 10, 15, 27, 47, 74, 74, 83. — Börjeson, 7., s. 27 

Casper konstinälare s. 29. — Cederholm, A. /'., s. 16. — Cöln, B. v., s. 16 

Des Marees, G.^ s. 4. 

Ehrenstrahl, D. Ä'., s. 18, 18, 21, 30, 33, 36, 41, 42, 45, 50, 55, 58, 59, 
70» 7>» 75» tillägg. — Ek, Ä, s. 80. — Ek, y. F, s. I2. — Eklund, A., s 
65. — Elt>fes, 7. H,, s. 68. 

Fahlcrantz, C. 7, s. 24. — Fehrman, C G., s. 38. — Fehrman, D. 
s. 48. — Fogelberg, B. E.^ s. 5, 25. — Forsslund, 7, s. 26, 47, 48, 49. - 
Frtd, Z., s. 37. — Fägerplan, A, 7, s- 70- 

Oahm, P. (7., s. 60. — Georgll, N.^ s. 27. — Geringius, Z".. s. 60. - 
Qlörwell, C. C, s. 28. — Graf ström, A. A, s. 34, 84. — Göthe, E. G., s. 3 

25, 42, 76- 

Hagelberg, N. A"., s. 52. — Hallman, J/., s. 19, 21, 39, 40, 44, 46, 47 

— Hamnarson, 7, s. 27. — Hilleström, /*., s. 31 — Hoffman, Af., s. 47. — 
Holmgren. C. C?., s. 3, 8, 17, 17, 28, 35, 55, 65, 73, 78, 82. — Hysing, //. 
s. 8, 70. — Hörberg, P, s. 6, 38, 46, 46. 

Iserhjelm, B. M., s. 77. 

Jaoobson, E., s. 19. ~- Jetsche, Z"., s. 48, 65, 81. — Juel, 7, s. 24. — 
Jungstedt, A., s. 3» 35» 81. 

Klint. N., s. 70. — Kiopper, 7, s. 6, 13, 18, 59, 68, 68, 69, 79. —- Krafft, 
/>. r., s. 5, 18, 32, 33, 33, 33, 42, 59, 70, 77. — Kram. P., d. ä., s. 17, tillägg. 

— Kram, P., d. y., s. 3, 12, 19, 28, 44, 53, 64, 76, 82, 83. - Källström, C 

Z, ». 13. 

Lagerholm, W.^ s. 51. — L'Archeveque, P. II., s. 30. 79. — Largllliére, 
A^., s. 69 — Latlnville, s. 48. — Lauréus, A., s. 39. — Lehman, E. A. F, s 
76. — Le Molne, «^., s. 77, 77. — Liljebjörn, N., s. 40, tillägg. — Lindberg 
A^ ^ 51, 69, 72. — Lindegren, A., s. 3, 28, 51, 79. — Lindgren, N., s. 20, — 
Ugnell. B.y R. 84. — Lundberg, G., s. 2, 2, 13, 19, 31, 31, 32, 48, 48, 68. — 
Lundberg, T., s. 5, 7, 26, 73, 78. — Lundqvist, A., s. 49. - Löfgren, C, s. 36 

Martin, F. Z"., s. 51. — Merk, G., s. 35. - Meschelson, H., s. 43. - 
MIerevekIt, Af. 7, s. 28, 56. — Mijtens, Af., d. ä., s. 63, 66. — Molin, J. P 
«- 37» 43» 81. — Mörner, Hj., s. 52. 

Nleclsson, 7, s- 56- — Norberg, N., s. 56, 76. - Nyström, A., s. 30 

Oberdorfr, tillägg. — Oliveorona. E., s. 56. 

Pasch, Z., d. ä., s. 34, 58. — Pasoh, Z., d. y., s. 8, 34, 57, 58, 62, 76, 77 

— Perséus. E., s. 17, 27, 65. 

Qvamström. A'. G.^ s. 47, 75. 

Reter. s. 74. — Reynolds, 7, s. 74. — Rosen, G. v., s. 35, 82. — 

Rooe» Z. H., s. 10, 16, 25, 27, 74, 80. — Roslin, A., s. 28, 31. — Röhl, Af., 
i. 38, 40, 74. 

Bandberg, 7 G., s. 10, 14, 25, 26, 26, 27, 37, 37, 38, 40, 45, 60, 61, 66, 
«» ^. 75» 75» 80, 82, 84, 84, 84. - Scheffel, 7 H., s. 7, 18, 19, 33, 45» 47» 
54» 59» 77- — Schenson, H., s. 11, 12, 17, 26, 26, 26, 64. — Schröder, C, Digitized by Google 86 s. 41. — Sohwartz, Z?., s. 61, tillägg. — Sergel, J. T., s. 2, 2, 5, 6, 8, 11, 17, 23, 25, 
26, 27, 30, 31. 31, 32, 33, 35, 42, 43, 45, 49. 58. 59, 62, 66, 66, 76, 80. — Sevén. 
s. 73. - Sjöstrand, C. E, s. 32, 64. — Snack. J.^ s. 12. — Soret,7./*., 
s. 32. — Staaff, C. /^, s. 6, 8, 12, 14. 15, 28. — Stenberg, E^ s. 22. — 
Stever, E., s. 36, 44, 57. - Streng, J. J.^ s. 37, 63. — StAlbom, 7., s. 12, 
60. — Söderlund, /., s. 19, 63. - Söderman, C. A., s. 56. — Södermaiic 
J. a, s. 10, 15, 49, 52, 73, 74, 83. — Södermark, /*., s. 15, 25. 

Thelott, A. Af., s. 75. - Thelott, P. J., d. y., s. 58. — Thoman, £. /*, 
p. 2. Thomas, Ch., s. 20, 46, 56, 56. 57. TIeok, C. F., s. 10. — TrolU, G. 
U.y 8. 6, 60, 73. — Törnqvist, R. G. T., s. 75. 

Udde, A., s. 13. — Utterhjelm, E., s. 43. 

Valertus, A., s. 24. — Valerlus, Ä, s. 24, 53. — VIertel, C, s. 3. 

Wallgren, a, s. 8, 13, 24, 35, 45» 47, 47, 47, 49, 55, 55» 61, 62, 66, 75» 
79, 79, 80, 80, 80, 82, 83, 83, 84. — Warling, i?., s. 21. — Way, 7., s. 9, 28, 
37, 38. 38, 59, 73. — Westin, F., s. 42, 56, 80. — Wuchters, A., s. 44. 

Akerlöf, A„ s. 56. 

öst, s. 60. Digitized by Google Tillägg och rättelser. 

Sid. 2. Adolf Fredriks porträtt i höftbild är måladt af Per Krafft d. ä. 
i IG. Bielkeporträttet kan på grund af dräkten dateras till 1540- 
talet. 

> 19. Bredas porträttskiss föreställer icke grefve Carl de Geer, utan 

hans far baron Charles de Geer, således samma person som 
följande porträtt. 

> 27. Geijers porträtt å Verml. Nat. är endast en af N. Liljebjörn 

utförd kopia. 
» 30. Gustaf IlLs porträtt i höftbild är signeradt öfver stolryggen: 
P. Krafft 1775. 

> 32. Gustaf IV Adolfs gossporträtt är måladt af Pehr Krafft d. ä. 

> 41. Karl XI:s porträtt i knäfigur är en kopia efter David Klöker 

Ehrenstrahl utförd af »hennes höghet hertiginnans conterfeijare» 
v. Oberdorff på beställning af konsistoriet och betald 1707 
med 60 dir. (Mscr. UB. U. 65.) 

> 47. I slutet af beslu4f ningen p!å L. v. d. Lindes porträtt tillägges: 

på hvars bas signaturen: David Klöker anno 1661. Olja, 
138x121 ctm., af David Klöker Ehrenstrahl. Universitets- 
huset. 

> 61. Nils Rommels porträtt är på baksidan signeradt: J. David 

Swartz 1725. 

> 62. Årtalet i signaturen på Scheritig Rosenhanes porträtt är 1799. 

> 70. Det porträtt som jag enligt äldre förteckningar upptagit som 

Gustaf Otto Stenbock, kan på grund af dräkten ej föreställa 
denne, utan snarare, som inskriften på baksidan angifver, 
fältmarskalken Magnus Stenbock. Digitized by Google Digitized by Google PERSON-REGISTER.^ Abborre. 95. 
Abenins, släkten. 117. 
Abramson, Axel. 177. 
Adlercrentz, C. J. 125. 
Adlerheim. 29. 

> Cath. Eli». 70. 
Adlersparre, G. 125. 
Adolf Fredrik. 38. 
\dolph Johan, hertig. 124. 
von Adraham, Lucie. 35. 
▼on Adram, Anna. 35. 
Agander, Christina. 29, 90. 
Agardh, C. A. 38, 125. 
Agricola, Kristian Mikelsson. 157. 
Agtsam. 95. 

Ahlman, Maria. 102. 
Ahlstedt, Jonas. 29, 

> Magnus. 29. 

> Olaus. 29. 
» Olof. 29. 

▼on Åken, F. M. 38. 
Almqvist, C J. L. 38, 125. 

> Carolina Dorothea. 29. 

> Christina Mathilda. 29. 

> Christoffer. 29. 

> Lars Christopher. 29. 
Als, Peder. 152. 

Amalia, prinsessa. 71. 
Andersdotter, Brita. 139. 

Cath. 43, 44. 

Gunhild. 142. 

Lisa. 92. 

Märg. 92. 

Maria. 88. 
Andersson, Anders. 31. 

> Hans. 43. 
Antilia, Elisab. 96, 105. 
Anlilius. 96. 
Anttroan, Christian. 96. 

» Era Cath. 106, 107. 

> Hans. 29,96, loi. 

> Salomon. 107. 
ApoIIoff, Barbro. 34. 
Arbman, Anna Märg. 29. 

» Joh. 29. 

1 UUrbetftdt mt O. B. 
Perscnhistorisk tidskri/t. rgor. Arenius, Olof. 1 9, 164. 

Armfelt, Gnst. Mauritz, grefve. 124, 125. 

Armstrong, James. 37. 

Arpi, Hans Nilsson. 96. 

> Isac. 96. 

» Joseph Nilsson. 96. 

> Matthes Johansson. 96. 

> Nils Nilsson. 96. 
Arvedsson. iio. 
Arvidsson, Nils. 135. 

» Olof. 137. 

» Torbjörn. 142. 

Asp, Maria. 95. 
von Asp, Per Olof 72. 
Asplund, Israel. 96. 
von Assendelft, Jacquel. Corn. m. portr. 16. 

» Paul. 16. 

Assur, J. 114. 
Atterbom, P. D. A. . 125. 
August, hertig. 125. 
Augusta Dorothea, prinsessa. 71. 

Baazius, J. 125. 
Backman, C. S. 108. 
Baeckman, Elisabet. 29, 86. 
Baeckström, släkten. 117. 

» Cari Petter Ulric. 102. 

» Christoph. 96. 

Bseckzelius, Märg. 32. 
Bagge, Nils. 137. 

t Tyrgils. 137. 
Baner, Christina. 12$. 

» Elsa Elisab., frih. 20. 

> G. A:son. 125. 
» J. 38, 125. 

» S. A:son. 125. 
Barck, Johanna. 105. 
Barkandet, Cath. Maria. 29, 95. 
Barkman, Anna Maria. 92. 
Beck, Lave. 35. 

> Sven. 140. 
Beckman, Elisabetha. 29. 

> Johannes. 29. 

» Joh. Jönsson. 29. 

Beckzelius, Carl. 98. 14 Digitized by Google 1 82 von Behn, A. 125. 
Btky Gisle. 140. 
Bekman, Heneka. 141. 
Bellman, C M. 38, 124, 173. 
Benetsson, Anders. 142. 
Benickenn» Claes. 45. 
Berg, Elisab. 93. 

» H. C. 98. 

» Märg. 99. 

> Maria Cath. 100. 
* Per. 136. 

Berg von Bergheim. 79. 
Bergbom, Maria. 90. 
Bergdahl, Cath. 29. 

> Gustafva. 29. 

> Johan Abraham. 29. 

> Jon. 29. 

> Jonas. 29. 
Bergenfelt, Peder. 42. 
Bergensträhle, Adolf Ferdinand. 107. 

> Aurora Gustafva. 107. 

> Bernhardina Eugen. Carol. 

107. 
» G. A. 96, 107. 

Josephina Math. Evelina. 
107. 

> Maria Elisab. 96. 

> Maria Joh. Com. Edla 

Gunilla 107. 
Berger, Anna Maria. 96. 

> Cnrl Wilh. 96. 

> Johan Natanael. 96. 
Berghman, Greta. -29, 91. 
Bergman, Carl Otto. 89. 

> Carolina. 29. 
» Erik. 97. 

* Gabriel. 97. 
I. J. 29. 

> Maria. 33, 89. 

> Torbern. 19. 
Bergstedt, Brita. 29. 

* Brita Cath. 31. 

> Carolina Sophie. 84. 
» Enok. 29. 

* Helena. 29. 
» Jonas. 29. 

> Michael Joh. 29. 
Bergström, Anders. 29. 

» Carl Olof. 29. 

> Carolina. 29. 
j David. 29. 

9 Lars. 29. 

i Maria. 29. 

> Oito. 171. 
Bermundsson, Brynle. 29. 

> Pelter. 29. 
Bernard, Haster. 25. 

} Maria. 24. 
von Beskow, B. 125. 
Bethén, Elisab. 31. 

» Joh. I. 29. i I Bichlie, C. F. 114. 

Bielke, Charl. Cath. 25. 
' > Gunilla. 25. 

Billborg, Eric. 29. 

> Johan Eric. 29. 
Birchenius, ttans. 91. 
Birger Jarl. 175. 

I Birgeri, Ericus. 32. 

Birgerij, Ericus. 29. 
, Birgersson, Isak. 135. 
I Biuur. 106. 
[ » Isac. 97. 

Biörck, Märg. 29. 

Biörckman, Jacob. 30. 

Biörk, Märg. 85. 

Biörklund, Johan Jakob. 173. 

Biöörksten. 30. 

Bjur, Beata Christ. 97, 99, 100. 
» Lars. 97. 

Björckman, Brita Maria. 30. 

Björk, Anna. 99. 

Björn, Brita Christ. 33, 99. 
» Helena. 30. 
* Jacob. 30. 

> Johan. 97. 

t Lars. 30, 97, 98. 
Björnström, Jacob Isacsson. 97. 
Björnsson, Karl. 139. 
Blackstadius, Hans. 94. 
Blixenstr&le, Carl. 34. 
Blomba^ck, Cath. 91. 

> Elisab. loi. 

Blombfick, Elisabet. 84. 

> Helena. 31. 
Bodin, Daniel. 30. 

> Gustaf Adolf. 30. 
» L W. 107. 

> Maria Märg. 29. 
Bodlund, Lars. 30. 
Boga, ätten. 156. 

(Boga), Anna Johansdotter. 157, 158. 

> Cecilia Johansdotter. 157, i6i- 

> Elin Salomonsdotter. 157, 162. 

> Erik Johansson. 157, 158, 160. 

> Johan Jonsson. 156, 157, 160. 

> Salomon Jonsson. 156,157,161^ 

162. 
Bolander, Anna. 87. 
Bolin, Märg. 87, 93. 
Bomberg, Johan. 30. 
Bomfri. 106. 
Bonde, C. C:son, frih. 177. 

» G. 125. 
Bosson, Jöns. 141. 
Boström, släkten. 117. 

Ulla. 88. 
Bothvidi. J. 125. 
Boucht, se Bucht. 
Boussard, Anna Brita. 9U 

> Joh. 30. 
Bradhe, Märta. 141. Digitized by Google i83 Brahe, Ebba, lo, 125. 

> M. 125. 

N., grefve. 177. 

> N. A:soD. 125. 
» P. 125. 

Brandt, Brita. 102. 
Brask, Hans. 176. 
Ton Brann, W. 28, 125. 
von Breda, C. K. 38. 
Bremer, Fredrika. 38, 125. 
Brenholm, Anna Stina, 104. 
Brenmarck, Nils Persson. 30. 
Brenner. 166. 

> Magnus. 166. 
Briwolski, Maria Johanna. XI4. 
Broman, Elisab. 94. 
Bruggman, Cath. 34. 

Bmn, William. 45. 
Bmnberg, Adolf Johan. 30. 

Andreas. 3a 

Anna Märg. 30. 

Anna Sophia. 31. 

Barbm Christ. 30. 

Brita Christina. 30. 

Brita Elisabelba. 30. 

Brita Helena. 30. 

Brita Lena. 91. 

Eric. 30. 

Petrus. 30. 

Sara Märg. 87, 89. 
Brunneman, Christ. Elisab. 90. 
Brunnia, Barbara 85. 
Brunnius, Abraham. 97. 

> Carl. 97. 

> Erik David. 97. 
' Märg. Cath. 100. 

Brunschiöld, Nils. 30. 
Brinnmarck, P$r. 30. 

* Pär Nilsson. 30. 

Brinstrdm, Anna Chnst. 102. 
Broms, Anna. 136. 

> Bengta. 136. 

> Cecilia. 136. 

> Elsa. 136. 

* Gunnil. 136. 
» Ingrid. 136. 

> Johan. 30. 

> Katarina. 136. 

> Kerstin. 136. 

> Lasse. 136. 
Bocht loi. 

> Andreas Gustaf. 97. 
' Anna Christ. 97. 

» Brita Lisa. 97. 

> Carl Petter. 97. 

> Cath. 104. 

> Cath. Magd. 97. 
» Erik. 97. 

» Gustaf. 97, 108. 
» Henning. 108. 
- Henrik. 97. Bucht, Isac. 97, 98, 108. 

> Isak Ulrik. 108. 

> Johan Gabriel. 97. 

> Maria. 97. 
» Olof. 97. 

> Petter. 97. 
Buhrman, Anna Sophia. 30. 

» Brita Helena. 30. 

> Erik Petersson. 30. 

> Olaus. 30. 

> Seger. 30. 
Bulér, Carl Olof. 30. 

> Cath. Elisab. 30. 
t Joh. W. 30. 

> Thomas Wilh. 30. 
Buller. 95. 

Bure, Jonas, d. ä. 38. 
Burman, Anna Henrika. 86. 

> Axel Johan. 31, 107. 

9 Cath. Aronsdotter. 85. 

> Chr. Märg. 85. 

> Elias. 30. 

> Eric. 31, 95, 108. 

> Fåle Mauritz. 31. 

> Gulairf Oscar. 31. 

> Jacob. 31. 

> Maria Helena. 31. 

> Maria Wilhelmina. 31. 

> Olof Elias. 31. 

» se äfven Burmansson. 
Burmansson, Benjamin. 31. 

> Johan Fredrik. 31. 

> Nils. 31. 
But (Butz?), Broder. 137. 

» Elin. 137. 

> Ingelna Brorsdotter. 137. 

> Kerstin. 137. 

> Kerstin Brorsdotter. 138. 
Byberg, Cath. 89. 

Bvström, J. N. 38, 125. 
Bång, Elisabetha. 31. 

> Zachris Isak. 31. 
(Bät), Arvid Håkansson. 135. 

> Gustaf Arvidsson. 135. 

> Håkan Matsson. 135. 

> Olof Arvidsson. 135. 
Bäck, Anna. 34. 

» Johan. 31. 

> Joseph. 94. 
» Märg. 31. 

Bäckman, Erik Magnus. 31. 

> Magnus. 31. 
Bäckström, Helena. 105. 
Bäckzelin, Anders. 31. 

> Märg. 84. 
(Bölja), Brita Jönsdotter. 142. 

> Jöns Larsson. 142. 

> Lasse Jönsson. 142. 
Börtzell, Algernon. 174. 
Bottiger, C W. 38. 

Böös, Anders. 31, 84. Digitized by Google 1 84 Böös, Anders MtgDos. 31. 


Carlenius, Märg. 98. 


» Anna Sophia. 31. 


» Maria. 97, 102. 


> Brita Cath. 31. 


» Sigfrid. 97, 99, 102. 


> Carl Anders. 31. 


> Sophia Wilhelm. 98. 


» Carl Jacob. 31. 


> Susanna. 97, 98, 99. 


t Charlotta. 31, 84. 


CarltdoUer, Brita. 98. 


> CharlotU Magdal 31. 


de Carnal. 87. 


> Christ. Elisab. 31. 


» Henrika Johan na« frih. 


> Daniel. 31. 


Carpelan, Carl Maxim., frih. 32. 


» Gustaf Wilh. 31. 


> Simon Wilh., frih. 32. 


» Jacob. 31. 


S. W. 87. 


9 Jacob Reinhold. 31. 
> Johan Fredrik. 31. 


Cassel, släkten. 117. 


Castrén, Enphrosyne. 108. 


* Johanna. 31. 


> Karl William. 107. 


» Joseph Carl. 31. 


> flere af sUkten. 108. 


> Pehr Adolf. 31. 


Cederiöf. Märg. 84. 


t Reinhold. 31. 


Celcius, And. 70. 


» Sara Maria. 31. 


Chore, Abraham. 32, 98, 104. 
> Anna Brita. 98. 


Cabeliau, A. 39, 125. 


> Brita Helena. 32. 


» Märg. 125. 


» Carin. 98. 


Cajanus, Carl. 108. 


» Gertrud, 98. 


> Gustaf. 31. 


> Gustaf. 98. 


Calander, Cari. 97. 


> Hans. 98. 


» Lars. 31. 


» Henrik. 98. 


> Lars Ersson. 31. 


> Johan August. 98. 


> Nils Nilsson. 32. 


» Johan Larsson. 98. 


Calicius, Andreas Laurentius. 32. 


» Lars. 98. 


> Barbro. 32. 


> Malin. 98. 


> Brita. 32. 


> Märg. 98. 


> Christ. 32. 


M. C. 98. 


> Elisab. 32. 


> Michel. 98. 


» Karin. 32. 


Nils Z. 98. 


t Lars. 32. 


> Olof. 98. 


> Laurentius. 32. 


> Pehr. 88. 


» Laurentius A. 32. 


> Per Johansson. 98. 


* Malin. 32. 


Christiernin, Erik Dan. 98. 


> Marina. 32. 


Christiersson, släkten. 117. 


» Nicolaus. 32. 


Christina, drottning. 38, 124. 


1 Olaus. 32. 


Claes Bårdskärare. 137. 


Calis, Andreas. 32. 


Claeson, släkten. 117. 


Calitius, Märg. 104. 


Claus Guldsmed. 137. 


Callmeijer, Gustava Christ. 97. 


Clausson, Philip. 140. 


t Jacob. 97. 


Clementeoflf, Emma Gustava. 32. 


» Jacob Wilh. 97. 


> Fr. G. 107. 


» Magd. Sophia. 97. 


» Fredrik Gustaf. 32. 


Campioni, A. M. 114. 


G. W. 107. 


Carl IX. 38. 


» Hedvig Sophia. 32. 


Carl X Gustaf. 38, 124. 


» Jacobina Fredrika. 32 


Carl XI. 38, 124. 


M. F. 32. 


Carl XII. 38, 124. 


» Magnus Fredrik. 32. 


Carl XIII. 125. 1 


> Maria Florentina. 90. 


Carl XIV Johan. 125. 


Paul Fredrik. 32. 


Cari Philip, hertig. 124. 


Wolmar W. 107. 


Carlenia, Barbara Magd. 92. | 


Clemeu, Tomas. 47. 


Carlenius, Anna Cath. 97, 102. 


Clemetzdotter, Anna. 33. 


> Birgitta. 97. 


Clewberg, Abraham Niklas. 73. 


> Fredrik. 97, 103. 


Cluver, Ludvik. 32. 


» Fredrika. 98. 1 


Core, Cath. 105. 


> Jacob. 97. 


» Märg. 99, loi. 
> se älven Chore. 


> Johannes. 98. | 3«- Digitized by Google i85 Coijct, Peter TaliuB. 36. 
CrcuUer, J. W. 32. 
Grönberg, Magn., frih. 94. 
CronmaiiY Gerard. 12. 

> Märg. 1 2. 
Cronstedt, C. 39. 

> C. O. 125. 
Crasen stolpe, M. J. 125. 

Craus till Edeby, Jesper Nilsson. 133. 
Culjander, Anna Cath. 100. 
» Carl. 100. 

> Christina. 98. 

> Elisab. 98. 

> Johanna. 100. 
* Maria. 99. 

> Nils. 100. 

» Nils Lorentz. 100. 

Curtilius (Cnrtelius) Anna. 98. 
* Anund. 98. 

» Birgitta. 97, 98. 

> BriU. 98. 

> Carin. 98. 

> Ella. 98. 

> Jacob. 98. 

> Salomon. 98. 
» Sven. 98. 

> Sven Anundson. 98. 
Cygnaeus. 88. 

Cynllusdotter, Elisab. 97. 

Dahl, Helena Cath. 32. 

> Maria. 31. 

> Maria Fredr. 85. 
Dahlberg, Cath. Elisab. 85. 

> Daniel G. 32. 

» Daniel Oscar. 32. 

Erik. 98, 99. 

> Gustaf Erland. 32. 
Dahlgren, Cari Adolf. 98. 

> Johanna Carol. Emer. 98. 

> Svante Bernhard. 98. 
Dahlman, Pontus Ludvig. 108. 
von Dalin, Olof. 20, 39, 125. 
Danberg (Dannberg), Israel. 32. 
Darmstedter, J. F. 114. 

De Geer, öfversikt af släkten. 24. 
Anton, frih. 21. 
Benjamin. 25. 
Carl, grefve. 17. 
Charles, m. portr. 13. 
Charles, frih., m. portr. 16, 22. 
Charlotta, frih. 22. 
Emanuel, frih. 19. 
Etienne. 25. 

Jacqueline Elisabeth, frih. 21. 
Jean Jacques, m. pK>rtr. 15. 
Laurent, m. porträtt 11. 
Louis. II, 16. 
Louis, frih. 19. 
Vilhelm. 15. Degerström, And. 98. 
De la Gardie, T. 125. 

P. 39. 
> M. G. 39, 125. 

Dé Roo, Isabella Jacob. 107. 
Destain. 123. 
Desteng. 123. 
Deutch, Henrik. 108. 
Didron, Carol. Elisab. 25. 
Dillman, Carl. 99. 
> Petter. 99. 
* Salomon. 98. 
af Donner, Anna Christ. 32. 
» Blasius. 32. 

» Cath. Christ. 32. 

Drake, Agneta Arvidsdotter. 136. 

* Anna (Agneta?). 136. 

> Arvid. 136. 

> Arvid Olofson. 136, 137. 
» Augusta. 137. 

> Birger. 140. 

* Birger Kristersson. 136. 

> Fredrika Christ. 94. 

> Ingeborg. 135. 

> Karin. 136. 

> Klaus Olofsson. 136. 
» Krister. 140. 

> Krister Olofsson. 136. 
» Kristem. 135. 

* Margareta Olofsdotter. 136. 

» Märta Arvidsdotter. 133, 136. 

> Olof. 137, 140. 

» Olof Kristersson. 135. 
Drake till Intorp, Olof Nilsson. 139. 
Drufhagel. 106. 
Drugge, Greta Helena. 84. 

> Greta Lovisa. 90. 

> Gustaf. 33. 

> Johan Magnus. 33. 

> Jonas. 33. 

> Lars. 33. 
Dubb, Johan Wilh. 33. 

» Wilhelm. 91. 
Dufva. 95. 
Dumas, A., d. ä. 39. 
Dunder. 106. 
Dunderberg. 95. 
Dundie, Blasius. 41. 

> Catharina. 42. 
Du Puy. 173. 
Durchman, Clara. 99. 

Du Rietz, Anders Rudolpb, frih. 22. 
» Carl. 34. 

> Jacquetta Eleonora. 22. 
Duus, Arvid. 33. 

> Johannes. 33. 
Dyrssen, släkten. 127. 
von Döbeln, G. C 38. 

Eberhardt, Barbru Helena. 99. 
> Carl Ludv. 99. Digitized by Google i86 Eberhard tf lUrtman Elias. 99. 

» Jacob Henrik. 99. 

» Sophia Ulrika. 99. 

EdelcraDtt, Abrah. Niklas. 73. 
Edin, Magdalena. 31, 33, 84. 
Een, slftkten. 115. 
Egerström, släkten. 117. 
Ehrenstrahl, D. K. 125. 
Ehrensvftrd, Aug., grefvc. 39, 70. 

Carl Aug., grefve. 39, 
Eichstedt. 154. 
Ek, Anna Lovisa. 97. 
Ekbäck, Axel Ulrik. 33. 

Pct. 33 
Ekerman, Evert. 33. 
Ekerodde, A. M. 87. 

> Anna Maria. 89. 

» Johan. 33. 

» Sara Elisabet. 33. 

Ekfelt, Eva Elisabeth. 24. 
Ekhammar, Anders. 99. 

> Elsa. 98, 99. 

> Maria. 99, 102. 

> Susanna. 97, 99, 102. 
Ekholm, Cecilia. 33. 

» Joh. Rudolf. 107. 

> N. G. 99, 104. 
Ekman, Brita Chrisl. 33. 

> Brita Wilh. 99. 

> Olof Jonas. 99. 
Ekorn. 106. 

> Brita. 99. 

> (Ikorn), Erik. 99. 

> Gertru Helena. 100. 
Ekstrand, Viktor. 170. 
Ekström, Nils. 107. 
Ekvall, Anna Stina. 107. 
Elfving. 108. 

» Cath. Märg. 108. 

> Märg. 103. 

> Märg. Cath. 31. 
Enberg, Brita. 100. 

> Carl Fredr. 97, 99, 100. 

> Märg. 96, 100. 

» Märg. Christ. 97. 

> Petter. 99, loi. 
» Ulrica. loo. 

Enbohm, Abraham. 33. 
» Anna. 33. 

> Brita. 33. 
» Carl. 33. 

> Carl Mårtensson. 33. 

> Christina. 33. 
* Elisab. 33. 

» Johan. 33. 

t Karin. 33. 

» Märg. 33. 

> Maria. 33. 

» Mårten Carlsson. 33. 

» Samuel. 33. 

» Sophia. 33. 70. Enbom, Carl. 33, 93, 99. 

> Johan. 99. 

> Märg. 92, 93. 

> Samuel. 99. 

> Sara. 99. 
Eneskjöld, Cari Gustaf. 33. 

> Gustaf Joh. 33. 

» Magd. Cath. 33. 

» Nils Henrik. 33. 

» Zachris Gustaf. 33. 

Engelmark, Eva Märg. 103. 
Englund, Er. 31. 
Engman, Birgitta. 89. 

> Cath. 104. 

Enquist, Helena Andersdotter. 31. 
Ensköld, kapten. 89. 
Erici, Birger. 29. 
Ericsdotter, Anna. 93. 
» Brita. 31. 

Ericsson, Eric. 88. 
Erik XIV. 38, 124. 
Eriksdottcr, Cath. 84. 

> Märg. 3 1 . 

> Märta. 91. 
Eriksson, Clement. 46. 

> Hans. 136. 
» Johan. 33. 
» Knut. 175. 

> Magnus. 176. 

> Peder. 33. 
Eritz, assessor. 34. 
Ersdotter, Lisa. 94. 
Ervast, Beata. 97, 105. 

> Johan. 99. 

» Johan Henrik. 99. 
Esaisedotter, Anna. 32. 
Esaiasson, Johan. 35. 
von der Esch, Engelbert. 16. 
> Petronella. 16. 

von Essen, A. D. 31. 

> Beata Elisab. 59. 
» Carl Aug. 34. 

G. A. 31. 
» Georg Aug. 33. 

> Henri, grefve. 26. 
J. G. 31. 

von Eulen, Cornelis. 12. 
Eurenia, Christina. 32, 34, 92. 
Eurenius, prost. 34. 

> Anna Elisab. 34. 

> Carl. 31. 

» Jacob. 99. 

Fabricius, Christ. 99. 

> Märg. 34. 

> Nicolaus. 34. 
Fagerlin, släkten. 115. 
Fagerlund, Henric. 34. 
Fahlander, Eric. 34. 

t Susanna. 34. 

Fahlgren, Clara. 85. Digitized by Google 1 87 Fahlström, Cath. 83. 
Fallenias, släkten. 115. 
Fattenborg, Anders. 34. 

> Anna. 34. 

> Christian. 34. 

> Olof. 34. 
Feif, Gasten. 2. 
Fellenius, Anders. 34. 

> Johan. 99. 

> Jonas. 99. 
Fellman, Anna. 105. 

von Fersen, Axel, grefve. 8, 70. 

» Charl. Fredrika. 25. 

» H. A. 125. 

Finerus, Agneta Sophia. 99. 
» Gustaf. 99. 

> Gustaf Mauritz. 99. 

> Isac Georg. 99. 
Fischare. 95. 
Fitinghoff, E. G. 39. 
Flagga. 95. 

Fleoiing, Brita Johansdotter. 156. 
C. 39, 125. 

> Clas. I. 

Elin Persdotter. 156. 
» Herman. 138. 

> Per Eriksson. 156. 
Flink, Brita. 89. 

Fluor, Eva. 87. 
Flygare. 95. 

> Cajsa Lisa. 99. 
Carl Lorents. 99. 

> Elisabet. 100. 

» Greta Cath. 100. 

» Joh. Fredr. 99. 

» Märg. 99. 
Staffan. 99. 
Flygare-Carlén, E. 39. 
Fogelberg, B. E. 125. 
Forbas, Henrik. 34. 

> Maria. 34, 91. , 

> Zacharias. 34. 
Fordel, Mars. 94. 
Fordel, se Färdeel. 
Fomander, slfikten. 115. 
Forselios, Isaac. 100. 
Forsman, Cath. 99. 

» Elsa Elisab. 99, 100. 

> Olof. 99. 
Forsse, Nils. 141. 
Forssius. 100, 103. 

• Anna Christ. 103. 
Forssman, Märg. 34. 
Forsvall, Hed v. Märg. 103. 
FoTSvik, Märg. 97. 
Fougt, Abraham. 100. 

> Ahrahamus. 34. 

» Christ Märg. 100. 

> Helena Amal. Cath. Jacobina. 100. 

> Tohan. 100. 

> Märg. 100. Fougt, Nils. 100. 

Frantzleben (Fransleben), Apollonia. 100. 

> Brita. 100. 

> Brita Märg. 100. 

> Carl Henrik. 

100. 

> Jacob. 100. 

> Johanna. 100. 

> Nils. 100. 

» Sara Cath. 100. 

> Ulrika. 100. 
Franzén, F. M. 39, 125. 

Fredrik I. 38, 124. 
Fredrik Adolf, hertig. 38. 
Fries, E. M. 125. 
Frigel, P. 39. 
Frimodig. 95, 106. 
Frisell, Carl. 34. 

» Carl Friedrich. 34. 

> Cath. 34. 

> Fredric. 34. 

* Friedrich Wilh. 34. 
Fritz, Reinh, 34. 
Frosterus, Magd. 31. 
Fryxell, A. 125. 

Fröléen, Tohan Fredrik. 173. 
Fuchs, Cnristian. 53. 
» R. 39. 

* Rutger, frih. m. portr. 53. 
Fuchs von Bimbach, Endrich, frih. 64, 

65. 

Fuchsin von Bimbach, Sibylla. 64. 
Furubohm, Anna Cath. 34. 

Bernhard Magnus. 34. 

Carl Gottfrid. 34. 

Cath. Christ. 34. 

Charl. Christina. 34. 

Christina. 34. 

Ebba Maria. 34. 

Erik. 34. 

Greta. 34. 

Hans Magnus. 34. 

Märg. Beata. 34. 

Pehr. 34, 85. 

Peter Anton. 34. 

Ulrika Eleonora. 34. 
Furubom, kommissarie. 34. 
Fårdeel (Fordel), Anna. 34. 

> Brita. 34. 

> Nils. 34. 

> Sigfrid. 34. 

Gadd. 107. 

Gagner, Anna Magd. 100. 

Gahm, Abraham. 83. 

Cari Petter. 83. 

Johannes. 83. 

Jonas. 83. 
öns. 83. 
Lispeta. 83. 
Nils. 83. Digitized by Google i88 Gahm, Nils Fredrik. 83. 
» Nils Petter. 83. 

> Per. 83. 
GftDftDder, Matthias. 100. 
Gartz, Claes. 38. 
Gellerstedt, G. W. 108. 
Gelach, Adam. 123. 
Gérard, Adrienne. il. 

von Gerten, Sofia Magd. 102. 
Gertner, Anders. 100, 104. 

t Christina Cath. 104. 
Gestrin, Peter. 83. 
Giedda. 95. 
Giersström, Johan Johansson. 83. 

> Niclas. 83, 87. 
Giesecke, Stephanie Fredriqne. 63. 
Gillberg, J. 19. 

t T. A. 164, 165. 

Gilljaro, släkten. 117. 
Girtztröm, Märg. Tornea. 95. 
Gjers, Gustaf Leonard. 172. 
Gjörwell, C. G. 66. 
Godenhjelm, Carl Frid. 83. 
Goertz, G. H. 125. 
Gosselman, Fredric. loo. 

> Fredrika. 100. 
Govenius, Anna. 105. 

> Carolina. 107. 

> Elisab. Märg. 96. 
» Eric. 83, 100. 

» Johan. 96, 100. 

» Märg. 104. 

Grabp, Jacob. 87. 
Grahn, Maria. 31. 
Gran, Anna Charl. 32, 86. 

> Brita. 86. 

> Elisab. 29. 

> Lars. 83. 

> Maria. 90. 

» OlofN. 83. 

> Seger. 83. 

» Theophilus. 86. 
Grandel, L. 125. 
Granhammar, Abraham. 83. 

» Johan. 83. 

Granström, Brita Ulrika. 89. 

> Sara. 91. 
Grape, Anna Aurora. 108. 

» Brita Christ. 100. 

> Carl Johan. 108. 
I Elisab. 94. 

> Erik. 83. 

Erik Wilh. 107. 

> Isaac. 100. 
j Johan. 83. 

» Johan Henriksson. 83. 
» Johan Oskar. 108. 

> Johannes. 100. 

> Zacharias. 107. 
Greiner, Anna Magd. 84. 

> Caj sa Märg. 84. Greiner, Henrik Matthias. 84. 

> Johan Georg. 84. 

> Johan Matthias. 84. 
» Susanna Greta. 97. 

Grevesmöhlen, C. A. 7. 
Grip, Ebba. 10. 

> Kristoffer Magni. 178. 
Gripsfot, Agneta Torstensdotter. 156, 157^ 

* Lasse Torstensson. 156. 

> Märg. Torstensdotter. 156. 
Grop, Esaias. 84. 

> Jean Henrik. 84. 
Gropman, Greta. 90. 
Gropmannin, Brita. 84. 
Groth, Anders. 84. 

> Johan. 84. 

> Johan AugusL 84. 

> Johanna. 83. 

> Lars Aron. 84. 

> Lars Petter. 84. 
Grundeli, Jacob, frih. 34. 
Grysselius, Jan Johan Fredric. lOO- 

> Johan. 100. 

> Maria Agata. 100. 

> Olof Gustaf. 100. 
Grönblad, J. M. 108. 
Grönfelt, Hebbla. 157. 

» Kristian. 162. 

> Lydick MatUon. 156, 162. 
Guardes, Comelia. 16. 
Guldberg. 152. 

Gumse. 95. 

Gunnarsson, Olof. 136. 

Gustaf, hertig. 125. 

Gustaf L 124. 

Gustaf II Adolf. 124. 

Gustaf III. 38, 125. 

Gustaf IV Adolf. 38, 125. 

Gyldenhielm, Elisab. 125. 

Gyldenstolpe, Carl Edvard, grefve. 26^ 
» Christ. Charl. 22. 

i > Nils Philip, grefvc. 21. 

Gyllengrip. 178. 

Gyllenpistol, Märg. 59. 
I Gyllensparre, Jöns Henriksson. 141. 
I Gylta, Ubell öfver släkten. 142. 

> Alfrid Gunnarsdotter. 141. 

> Bengt. 141. 

y Gunhild. 141. 

> Gunnar. 141. 

> Karin. 141. 

, » Kerstin. 141. 
I Gölberg, Sophia Agata. 107. 
I Göransdotter, Brita. 137. 
■ > Malin. 137. 

I > Märta. 137. 

I Göransson, Lasse. 137. 

I Haartman, Johan. 70. 

Hackzel, Martin. 84. 
I Hackzell, släkten. 108. Digitized by Google i89 Hackzell, Anders. loo. 
> GnstAf. 107. 
Hidorph, J. 39. 

von Haeften, Theodore Anne. 24. 
Haegg, Cath. 99. 
Hp^man, Anna Greta. 104. 

> Brita Greta. 108. 
Malström, Erik Abraham. 84. 

> Frithiof. 84. 
ilafstrand, Henrik. 100. 

> M. lOO. 

> Michael. 100. 
Halleen, Anna Christ. 84. 

> Johan. 84. 
» Johan Friedrich. 84. 
) Jultus. 84. 
Iltlsius (Hallsius), Gustaf Hans. 84- 

> Johannes. 84. 

> Olof. 84. 
Halvardsson, Knut. 138. 

> Lasse. 176. 
Hamilton, Hugo Diedric, grefve. 22. 

> Jakob Essen, grefve, med por- 

trätt. 59. 
Hammar. 106. 
Hammarsköld, P. M:son. 39. 
Håna. 95. 
Hand, Bengt Knutsson. 133. 

> Brita Hikansdotter. 138. 

> Gertrud H&kansdotter. 138. 

> H&kan Pedersson. 138, 139. 
» Kerstin BengUdotter. 133. 

> Knut Håkansson. 133, 136, 138, 

139 
Hansdotter, Anna. 51. 

> Bengta. 162. 

> Ingeborg. 137. 

> Maja. 33. 
Hasselrot, släkten. 117. 

Ton HauswolfT, Ulrika Elisab. 164. 
Heddahl, Anna. 86, 89. 
Hedengren, släkten. 117. 
Hedman, Nils. loi. 
Hedström, Anna Charl. 87, 90. 

» Johan Petter. 84. 

» Johan Samuel. 84. 

Hedvig Eleonora. 38, 124. 
Hedvig Elisabet Charlotta. 38. 
Hegg, Cath. 34. 
Ueichell. 107. 
Heideman, Elisabet. 84. 

> Joh. Christofler. 84. 

> Magnus Carl. 84. 
Heinncia, Christ Maria. 32. 
Hexnricins, Henrik. 84. 
Heintson, Aqnilina Cecilia. 84. 

» Dominicos. 84. 

> Georg Henrik. 84. 

> Georg Wilh. 84. 
HcUander, Adolf. 169. 

> Hans Abr. loi. Hellandt, And. loi. 

Hellberg, Apollonia. 100. 

Helmfelt, S. G. 39. 

von Helmstedt, (-stadt), Agnes Märg. 64. 

> Anna Sibylla. 64. 

> Blechert, frih. 64. 

> Filip, frih. 64. 

> Johan, frih. 64, 65. 

> Johan Filip, frih. 64. 
Henrik Guldsmed. 137. 
Henriksdotter, Anna Greta, 95. 

> Brita Christ. 105. 

> Cecilia. 162. 

> Lisbet. 138. 

> Malin. 138. 

> Märg. 99. 

> Maria. 104. 
Herkepaeus, Anders Gottlieb. loi. 

> Nils Gustaf. loi. 

> Pehr Math. 100, loi. 

> Sara Charl. 10 1. 
Hernodia, Elsa. 83. 
Hemodius. Brita Maria. 104. 
Heslenander, Annicka. 36. 
HierU, L. J. 39. 
Hildebrand, Emil. 174. 
Hildebrandt, Johan Carl. 107. 
Hilleström, P. 39, 125. 
Hindersson, Anders. 84. 

> Petter. 31, 84. 
Hindricius, Johan Hind. loi. 
Hjelmdahl, Anna. 104. 

» Benyt. loi. 

> Brita. loi. 
» Carl. loi. 

» Cath. Cecilia. 84. 

> Erik. 84. 

> Joh. Henr. 84, lOi. 

> Lars. 101. 

> Märg. Elisab. 84. 

> Nils. loi. 
HierU, Cath. 106. 

Hjort till Flishult, Anna Ulfsdotter. 136. 

> BeaU Ulfsdotter. 136. 

> Ingeborg Ulfsdotter. 136. 

> Karin Ulfsdotter. 136. 

> Knut Ulfsson. 136. 

» Märta Ulfsdotter. 136. 

> Per Ulfsson. 136. 

» Ulf Pedersson. 136. 
Hjulberg. Märg. 103. 

> Olof. 99, loi. 
Hjäme, U. 125. 
Hoffrén, Hedvig. 103. 
Hoffstedt, Josef 10 1. 

Hofling (Höfling), Nils. loi, 102. 
Hofvia, Sara Cath. 25. 
Hollming, Johan. loi. 

> Jonas. 10 1. 
Holst, Adolf Fredrik. 84. 

> Brita Marja. 84. Digitized by Google 190 Holst, Charl. Sophia. 84. 

> Greta. 8S. 

> Johan. 84. 

> Lovisa Ulrika. 84. 

> Märg. 88. 
Horn, C. 125. 

> C. C. 125. 

> Ebba Cath. 34. 
Hortelius, Olof. 84. 
Hougberg, Magnus Johan. 108. 
Huller, Lars Andersson. 85. 
Ilultman, Johan. 38. 
Humble, Anna Carol. loi. 

> Carl Johan. loi. 

> Gustaf Adolf. loi. 

> Jan Carl Petter. loi. 
» Jean Jacob. loi. 

> Johan Wilh. 10 1. 

> Paul. 101. 

> Per Wilh. loi. 
Hus, Sophie. 73. 
HUgrell, B. 39. 

von HUtten, Anna. 64. 

> Eberhard. 64, 65. 

> Märg. 64. 
Ulrik. 65. 

Hvillock. 95. 
Hvitle, Birgitta. loi. 
H&knnsson, Mins. 138. 
Hård. 106. 

> Gunnil Pedersdotter. 136. 
Hård till Segerstad, Per. 141. 
Häggström. 88. 

> Axel Fr. 85. 
Hagman. 85. 
Hästhufvud, A. E:son. 39. 
HöHare. 95. 

HÖgquist, Emelie. 125. 
Höjer, Barbru Cecilia. 125. 

> Birgitta Christ. 85. 

> Briia Maria. 30, 85. 

> Cath. Magd. 85, 106. 

> Christ. Eugenia. 100. 
Daniel. 85. 

> Fredr. Wilh. 85. 

> Greta Stina. 85. 

> Henrik. 85. 

» Jacob. 85, loi. 

> Magd. 86. 

» (Höljer), Märg. loi. 

> Märg. Christ. 85, 104. 

> Michael Eurenius. 85, 91, 

> Nathanael. 85. 

> Nils. 85. 

> Nils Petter. 85. 
Hök, Sven. 98. 

von Höpken, A. J. 125. 

> Eleonora Wilh. 25. 

Iding, Johannes. loi. 

> Magnus. loi. [78. Igelström, Anna Brita. loi. 
» Cath. Lovisa. loi. 

> Eric Joel. loi. 

> Jonas. 101. 

> Jonas Niclas. loi. 

> Maria Christ loi. 
Ikorn. 106. 

> se äfven Ekom. 
von Ingelheiro, Elisab. 64. 
Ingelman. 173. 
Isaksson, Nils. 135. 
Isberg, Cath. 91. 

> Johan. 85. 

> Karin. 85. 

» Karin Jönsdotter. 31. 

> Marina. 85. 

Jacobsdotter, Lisa. 98. 
» Sara. 87. 

de Jalhea, Marie. 24. 
Jedeur, Ma^. 85. 

> Nils Johan. 85. 
Johan, hertig. 38. 124. 
Johan III. 124. 
Johansdotter, Anna. 85, 100, 101. 

> Märg. 84, 98, 104 
Jolin, J. C. 39. 

Jonsdotter, Maria Helena. 92. 
Jonsson, Edvard. 157, 162. 
t Lars. 157, 158. 

> Peder. 158. 
Jägare. 95. 

Jägerhorn till Storby, Lars Hansson. 

157, 161. 
Järling, Ingeborg. 116. 
Järnbttck, Pfihr. lOL 
Jönsdotter, Anna Lisa Jönsdotter. 33 
» Gustafva Christ. 83. 

> Karin. 31. 

> Märg. 98. 

> Maria. 91. 
Jönsson, Birger. 136. 
Jöransson, Eric. 45. 

Kant, Jonas. 85. 

» Jonas Fredrik. 85. 

Keher, genannt Truchess von Henne- 
berg. 65. 

von (Keher?), Anna. 64. 

> Berend, frih. 64- 
von der Keher. 65. 

Keijser, Ulrika Märg. 165. 

Kempe, Elisab. 99. 

Kesel, O. 39. 

Key, sUkten. 117. 

Keyser, släkten. 117. 

Kiempe (Kämpe, Kiämpe), Anna. 85. 

> Brita. 85. 

* Christian Ersson. 85. 

> Christina. 34, 85. 

> Johan. 85. Digitized by Google 191 Kiemp«, Karin. 85. 

> Lisbeta. 85. 

> Märg. 29, 85. 

> Maria Samielsdotter. 85. 
Kiil, Per. 136. 

Kiimpe, Anna Chrisliansd. 85. 

> Cath. 29. 

> Christina Christiansd. 88. 
» Märg. 33. 

▼on Kiöhler, Carl Fromhold. 85. 
Kiöning. Margareta. 95. 
Kiöpman. 95. 

Kidpping (Kiöpping, Kiöping o. Köping), 
Anna Cath. 83, 85. 

> Brita Stina. 85. 

> Carl Fredrik. 85. 
» Eriand. 85. 

» Fredrik. 85. 

> Jacob. 85. 
Kjörling, släkten. 116. 
tf Klercker, C. N. 39. 

Kling, Hans Adolf. 34, 85, 91. 

> Lisa Maria. 91. 
* Märg. 85. 

> Maria Lisa. 91. 
Klingbeig, Conrad. 172. 
KUngenstiema, Sam. 70. 
tf Klinteberg, Wilh. 88. 
Klockhoff, Barbara. 30. 
Knntsdotter, Brita. 138. 

> Margareta. 138. 

Knotsson, Bengt. 141. 
» Halvard. 138. 

> Karl. 176. 

> Lasse. 138. 
Kock, Carol. Amalia. 29. 
Kollberg, Jonas. loi. 
Kolström, Emanuel. 85. 
Korc, se Chore. 
KomaUky. 45. 

Kors. 106. 
Koollnef. 39. 
Krabbe, Anders. 142. 

> Bengt. 141. 

> Kerstin Bengtsdotter. 141. 

> Madelin. 141. 

» MXrta Bengtsdotter. 142. 
▼on Krackewitz, Heinrich. 35. 
von Kraft, D. 125. 
Kraft, P. 125. 

von Krassow, Cath. Hedvig. 35. 
Kreander (Criander), Seraphia. 84. 
Kreöger, släkten. 117. 
Kristiansson, Petter. 163. 
Krok. 106. 
Kion, Amand. 98. 

Kramme m. ro., tabell öfver släkten. 142. 
Kmmme, Björn Nilsson. 140. 

> Jacob. 140. 
Nils. 140. 

> Nils Nilsson. 140. Kruse, Anna Magd. 86. 

> Paul. 86. 
Kruthenia, Cath. 88. 
Kroger, Gertni Sophia. 105. 

> Henrik. I02. 
t Magd. C. 99. 

> Märg. Christ. 102. 

» Petter Henrik. 102. 
Kugelberg, släkten. 117. 
Kulj änder, Elisab. 97. 

> se äfven Culjander. 
Kuylenstiema, J. W. io8. 
Klister, Johan Harlvig. 103. 
Kärling, Anders Olofsson. 136. 
von Königsmarck, Aurora. 70. 

H. C. 39. 

> O. W. 39. 
Köpping, Fredrik. 99, 102. 

» Johan Fredrik. 102. 

> Maria Cath. 102. 

> Susanna Märg. 102. 

Lsestadia, Elsa. 30. 
Lsestadius, A. C. 90. 

> Dan. 86. 
Lagerbohm, Anna. 86. 
Lagerborg, Daniel. 86, 107. 

» Gustaf. 95, 107. 

> Wilhelm. 107. 
Lagergren, Helmer. 174. 
Lagerstråle, Henrietta Charl. 24. 
Lake, Harald. 134. 

> Karin Haraldsdotter. 134. 
Landberg, Jöns. 102. 

> Lisa. 102. 
Länder, Anna Elisabeth. 163. 
Landin, Caih. 88. 

von Landschaden, ätten. 65. 

> Agnes. 64. 

> Blechert, frih. 64. 
Landtmätare, Svenska. 170. 
Larsdotter, Anna. 135, 137. 

> Beata. 138. 

> Christina. 83. 

> Märg. 92. 

> Marja. 83. 
Larsson, Göran. 137. 

> Henrik. 46. 

> Jon. 156, 158. 
» Knut. 138. 

> Mäns. 162. 

de Latfeur, Jeanne. 12. 
Lathmers, Anna Cath. 34. 
Laurell, Anna Lovisa. 86. 
Axel Wilh. 86. 

» Carl. 86. 

» Flora. 86. 

> Gustaf Victor. 86. 
» Johanna Wilh. 86. 
» Regina. 86. 

> Samuel. 86. Digitized by Google 192 Lcijel, Henrik. 136. 

Lcijonhufvud, Axel Gabriel, frih. 66. 

Lejonhufvud, Knut Henrik, frih. 66. 

Leijonmark, Jacob. 86. 

Leijonsten, Susanna Leonora. 53. 

Lejonarm. 106. 

Lemon, Elisab. Märg. 96. 

Lenaeus, J. C. 39. 

Lenning, Abraham. 86, 102. 

> Brita. 86. 

Le Noir, Christina Albert. 99. 
af Leopold, C. G. 125. 
Leopolt. 1 14. 
Leps, Anna Greta. 87. 
Lewenhaupt, Ebba. 125. 

> Sten Axelsson, grefve. 10. 

Lidgren, Lovisa. 102. 
von und lu Liebenstein, Albrect, frih. 64. 

> Anna Märg. 64. 

> Burchard, frih. 

64. 

> Moritz, frih. 64. 
von Liebenstein, Zisleff Friedr., frih. 64. 
von Lieven, Ulr. Elisab. 25. 

Lifbom, Olof. 86. 

Liljeblad, Jakob Fredrik. 86. 

Liljencrantz, Augusta Maria. 63. 

Lille. 95. 

Lillie, A. 125. 

Lilliehöök, Birger Tuwesson. 136. 

* Ebba. 125. 

Lillje, Cath. 34. 

Lilljcborn, Carl Pontus, m. portr. 74. 
Lind, Cath. 29. 

> Jenny. 125. 

» Sophia Andersdotter. 30. 
Linaeus, Carl. 91. 
v. d. Linde, E. L:son. 125. 
von Linden. 79. 
Lindgren, Martha. 84. 
Lindström, Cath. Märg. loi. 
von Linné, Carl. 28, 39, 125. 
Linros, Carl. 108. 

> Maria LHrika. 107. 
Liten. 106. 

Lithorin, Brita Charl. 107. 
» Brita Greta. 107. 

> Martin. 102. 
Litner, Pehr Reinh. 102. 
Ljungman, Brita Charl. 102. 
Loccenius, J. 125. 
Locknea, Magd. 33. 
Lofman, Sara. 29. 

Lohm. 106. 

Longo-Liebenstein auf Wellenburg und 

Langenstein. 65. 
Loo. 95. 
Loom. 106. 
Lothigia, Clara. 74. 
Lothigius, släkten. 117. 
Loven, släkten. 117. Lovisa Ulrika. 63, 124. 
Ludits, Petter. 86. 
Lund, Anna Brita. 86. 

» Cari. 86. 
Lundberg, G. 19, 22. 
Lundbäck, Anna Greta. 92. 

> Erik. S6. 

Lundea, Sophia Cath. 85. 
Lundell, Marina. 32. 
Lundgren, Egron. 125. 
Lundström, Samuel. 86. 
Lundvall, Petter. 102. 
Lyckou, Agneta Susanna. 102. 

> Casten. 102. 
» Cath. 102. 

> Hedvig. 1 02. 

> Johan Petter. 102. 
» Johannes. 102. 

> Maria. 102. 

> Maria Carol. 102. 

> Mauritz. 102. 
Lystig. 95. 
Lythraeus, Anders. 102. 

> Anna. 102, 104. 

> Anna Greta. 102. 

> Anna Märg. 102. 

> Henrik. 102. 

> Isaac. 102. 

> Lars. 102. 

> Maria. loi, 102. 
» Sara Ulrica. 102. 

Lärka, Cari. 86. 

Lönnberg, Adam Teodor. 102. 

> And. 102. 

> Anders Erland. 102. 

> Brita Johanna. 102. 

> Eva Sophia. 102. 
Lövenadler, Marta Euphrosyne Sofia. 107. 

> Mauritz Carl. 107. 

> Vilh. Maurits Wolfgang. 107. 

Magni, Kristoffer (Grip). 178. 
Magnus Ladulås. 175. 
Malleen, Petter Josias. 102. 
Malmstedt, Diedrich Albrecht. 33. 
» Didrik Albr. 86. 

> Maria. 33. 

von Mamud, Kunigunda. 64. 

Mandelgren, J. 144. 

von Manderscheid, Magdalena. 10. 

Maria Elisabet, hertiginna. 124. 

Markström, Per. 86. 

Martin, J. F. 22. 

Masreliez, L. 125. 

Massot, Adrienne Francoise. 25. 

Mathlein, Märg. Elisab. loi. 

> Sara Cath. 100, 103. 
von Meck, M. 177. 

Meijn, Emil Henrik. 86. 

> E. M. 86. 
de Meinertzhagen, Jeanne Agathe. 24- Digitized by Google 193 Melberg, Mftria. 30, 91. 
MeUenins, Olof. 107. 

> Fredrik. 107. 
Mellin, Maria Märg. 107. 
Merckel, Ad. Fr. 102. 
Mesterton, Johanna. 31. 
Menrlin, slSkten. 116. 
Michelsdotter, Märg. 98. 
Michelsson, Blasins. 41. 
Millqvisl, Viktor. 169. 
Moberg, Anna Lovisa. 102. 

> Blasius. 102. 

> Hans. 102. 

> Maria Cath. 92. 
ModiD, Carl Adolf. 86. 
Molio, Helena. 33, 89. 

Nils. 87. 
» Sven. 87. 
voQ Moltzer, Sebastian Andreas. 72. 
Mootell, Carl Reinh. 103. 

> Em. 102. 

> Maria Cath. 103. 
Moonnan, Christian Johansson. 87. 

> Johannes. 87. 
Moranias, Johan. 87. 
Morath, Carl. 34. 
Morin, Sara Helena. 86. 

de Monvel, Jacques Marie Boutel. 73. 
Monchtelia, Anna. 29. 
Mukselia, Brita. 34. 
Morberg, Anders. 103. 

> Anders Samuel. 103. 
Brita. 103. 

Cari Wilh. 103. 
« Erik. 103. 

> Jacob. 103. 
» Johan. 103. 

» Johan Petter. 103. 

> Maria Stina. 103. 
» Petter. 103. 

Mnrmlstare, 95, 106. 
MöDchenschreiber, Joh. Henrik Gottfr. 87. 
Mybra. 95. 

> Anna Maria. 87. 
Månsdotter, Ebba. 162. 

N. N. 157, 162. 
Minsson, Giord. 138. 

> Lars. 137. 

» Peder. 176. 

Mise (Masa). 95. 
Miiter, Maria. 103. 
Möller, löjtn. 87. 
Möiner, C. G. H. 39. 

» Ludvig, frih. 72. 

* Sigrid Märg. 59. 
VOQ Mörner, H. G. 125. 
S. O. 125. 
Mört 95, 106. 

> Anna. 87. 
* Jacob. 87. 
» Maria. 94. 141. 135. 116. Naetrelius, se Nätrelius. 

de Nassau la Lecq, Isabella Charl. 

Amelie. 24. 
Nathan aus Cassel, J. 165. 
Neglick, Emanuel. 103. 
de Neille, Jeanne. 24. 
Netrelius, se Nätrelius. 
von Neuberg, ätten. 65. 
von Neuberg(?), Märg. 64. 
Nilsdotter, Anna. 105. 

> Bengta. 136. 
» Brita. 136. 

> Ella. 93. 

» Greta. 92. 

> Helena. 33. 

> Ingrid. 134, 135. 
Nilsson, Anders. 135. 

» Anders, riddare. 

> Knut. 138. 

> Kristoffer. 

> Mäns. 156. 

> Nils. 91. 
Olof. 135. 

> s. 39. 

Nilssons, Olof, släkt. 

Nixin von Ho(h)eneck, Magdal. 64, 65. 

Norbark, Maria. 84. 

Norberg, Brita Stina. 94. 

Nordberg, Carl Gustaf. 103. 

> Gustaf. 103. 

> (Norberg), Maria Elisab. 33. 
Nordbladh, Carl. 103. 
Nordenflycht, H. Chari. 39. 
Nordgren, Anders. 87. 

> Anna Magd. 102. 

> Märg. 89. 
Nordheim, Abraham. 87. 

> Barbru Sofia. 87. 

> Eva. 87. 

» Gabriel. 87. 

I Nordin, Georg. 87. 
I Nordlin, se Norlin. 

Nordmark, Märg. Johanna. 31. 
I Nordquist, Carl Gustaf. 87. 

> Johan. 87. 
I » Sara Greta. 

Ulrika. 87. 
Nordström, Josef. 87. 
Nordvall, Märg. Beata. 
Norell, Anna Sophia. 
Norgren, Märg. 89. 
» Maria. 87. 

Norin, Christ. Carol. 

> Maria Elisab. 
Norlander, Cath. 89, 94. 
Norlin, Holgier. 87. 

> Helena. 87. 
Norlijn, se Norlin. 
Norrström, Helena. 4. 
Nyberg, Johan Niclas. 103. 87. 102. 
99 102. 
102. Digitized by Google 194 Nyman, Anna. 32. 
» Eric. 92. 

> Nils. 87. 

> Sofia. 87. 
Nystedt, Arendt. 103. 
Nyström, Anna Cath. 103. 

» Carl Johan. 172. 

Näfverbick. 106. 
NSirclius, Anna Christ. 87. 

» Erik. 87. 

> Helma Charl. 87. 

> Jonas. 87. 

> Olaus. 87. 
NSirin, Birgitta. 87. 

Oldenburg, Ulrika Antoinetta. 165. 
Olivelöf, Carolina M. 108. 
Ollon, Ragnhild Pcrsdottcr. 157. 
Ollonborg, Johan. 103. 
Ollongren, Hcbbla. 157, 162. 
Nils. 162. 

> Ragnhild Persdotter. 157. 

> Peter. 162. 
Ollonqvist, se OUongrcn. 
Olofsdotter, Brita. 87, 

> Greta Caj sa. 83. 

> Karin. 98. 
» Magd. 98. 

> MSrta. 88, 140. 

> Sara. 33. 
Olofsson, Blasius. 41. 

» Hans. 136. 

> Mårten. 33. 
Olsdotter, Christina. 85. 
Olsson, Bo. 141. 

> Bonde. 140. 

> Gustaf. 135. 
Orre. 32. 

> Cath. 30. 
Oscar II. 38. 
Ottelin, II. W. 108. 
Oltonius, Petter. 103. 
Oxehufvud, Bo Andersson. 141. 

> Jöns Bosson. 138. 
Oxenstierna, A. 39. 

> Axel. 125. 
B. 39. 

> Eva Christ. 24. 

> G. G:son. 125. 
J. G. 125. 

Pahlberg, Carl Gustaf. 88. 

> Johan. 88. 

> Johan Henrik. 88. 

> Lisa. 88. 
Palm, Cath. 105. 

> Johan. 103. 

> Märg. 99. 
Palmstruch, Charlotta. 103. 

> Johanna Christ. 103. 

» Urban. 103. Pantzare. 95. 
Parmentier, Antoine. 12. 

> Antoine Charles, m. portr. 12. 

> Jeanne. 12. 
Pasch, Lorentz, d. ä. 164. 
Pedersson, Augustin. 103. 

» Jon. 158. 

> Knut. 136. 

» Peder. 42. 

Pehrsdotter, Elisabeth. 31. 
Per i Hörcda. 136. 
Persdotter, Kerstin. 97. 
Persson, Anders. 139. 
> H. 39. J- 39. 
> La ars. 136, 137, 139. 
» Nils. 134, 136. 
Petersson, Carl Oscar. 88. 

> Christ. Märg. 34. 

» Gustaf Eric. 34, 86, 95. 

Gustaf Wilh. 88. 

> Gustava Cath. 86. 
» Lars Olof. 88. 

Pettersson, Abraham. 164, 165. 

> Abraham Zacharias. 165. 

> Beata Ingeborg. 94. 

> Daniel. 163. 

> Ernst Abraham. 165. 

» Hans Edvard. 164, 165. 

> Jakob. 165. 

Karl Wilhelm. 165. 
y Kristian. 163. 

> Ulrika Antoinetta. 165. 
Philip II. 39. 

Philipsson, Claus. 140. 

Piccolomini, O. 39. 

Pihlgren (Pilgren), Johan Aron. 103. 

> Johan Magnus. 103. 
Piik, Märta Larsdotter. 1 34. 
Pilo, Carl Gustaf. 143. 
Piper, Gustaf, grefve. 22. 

> Hedv. Charl. 22. 
Pipping, Abraham. 103. 

> Brita. 103. 

> Brita Magd. 103. 

> Christian Henric. 103. 
» Fredrica. 100, 103. 

> Hedvig. 102, 103, 107. 

> Jacob. 103. 

> Johan. 103. 

» Johannes. 103. 

> Olof. 103. 

» Petter. 85, 103. 

» Sophia. ^, 103. 
Pippon (Pipon), Gustaf. 103. 
Pistolkors, Cath. 88. 
Planström, Anna Helena. 88. 

> Eva Cath. 88. 
Plantin, Carl. 88. 

Zach. 88. 
Planting, And. 88. Digitized by Google 195 Planting, Israel. io8. 

Joen. 157, 158. 159. 
* Bergloo, A. 120. 
Planting-Gjllenboga, Erik. 151. 
> Gustaf. 157. 

■» Jonas. 157. 

» Klas. 157. 

Plåten, Adam. 35. 
Agnes. 35. 
C. G. 167. 
Ton- Plåten, Adam Erdmann. 35. 
B. B. 125. 

B. J. E., grefve. 25. 

C. 177. 

i Carl, grefVe. 63. 

C. F. 35 

> Hedvrg Sofia. 35. 

» Joachim Christian. 35. 

> Margaretha. 35. 

» Maria Dorothea. 35. 

> Olof Christoph. 35. 
» Paul Manritz. 35. 

> Sofia Eleon. Charl. 17. 
PoDtin, släkten. 116. 

Portth, Nils. 91. 
Posse, F. 125. 

Göran Johansson, i. 

Knut, frih. i. 

Knut, grefee, med portrKtt. i. 
Printz, Märg. Chr. 99. 
» Psiiander, G. 39. 
Pihlström, Erik. 88. 
Lars. 88. 

> Olaus. 88. 
Pi?^. 95. 

Qaensel, släkten. 117. 

> Isak Johan. 88. 
' J J- 95. 

Ram, Agneta Torstensdotter. 156, 157. 
Lasse Torstensson. 156, 157. 
' Märg. Torstensdotter. 156. 
^mén, Carl Gustaf. 104. 
» Daniel Olof. 104. 
» Olof. 104. 
lUmström, Lars. 104. 
Rtppe, Christof. Joh. 70. 
Kechardt, Abraham. 104. 

Alexander August. 104. 

Anders. 102, 104. 

Anders Gottlieb. 104. 

Anders Samuel. 104. 

Anna Elisab. 104. 

Anna Eriana. 104. 

Anna Greta. 104. 

Appollonia. 104. 

Brita. 104. 

Brita Greta. 104. 

Cxcilia. 104. 

Carl. 104. Rechardt, Carl Wilh. 104. 

> Casper. 104. 

> Calh. 96. 

> Christ. Johanna. 104. 

> Daniel Israel. 104. 

> Elisab. 104, 107. 

> Eric Anders. 104. 

> Eric Augustin. 104. 

> Gertrud Sophia. 104. 
» Johan Gottlieb. 104. 
» Märg. 104. 

» Maria. 104, 107. 

> Martin. 104. 

> Martin Henric. 104. 
' Samuel. 104. - 

Recklin, Isaac. 104. 
Reenmarck, Apollonia. 103. 

» Jacob. 88. 

Regnell, släkten. 116. 
Renn, Johan. 88. 

» Lars. 88. 
Renhorn, Cath. 34. 
Renner. 166. 
Rensfelt, Agustin. 88. 
Reslig. 95. 

Ressroan, Juliana. 100. 
Reuterkrantz, E. 39. 
Rhedin, släkten. 117. 
Ribbing, Nils Knutson. 134. 
Ribbing till Zernawa, Cath. Charl., frih., 
med portr. 20. 
> Lennart, frih. 20. 

Ridderstråle. 108. 
Ristell, Adolf Fredrik. 73. 
Robertsson, J. 125. 
Rockstadia, Brita. 108. 
von Rohr, Sofia Elisab. 86. 
von Rommel, Cath. 64. 
Roos, A. E. 39. 
Rooth, Elsa. 30. 
von Rosenberg, Märg. 64. 

3 Friedrich, frih. 64. 

Rosendahl, Cath. 88. 

■> Christian. 88. 

t lians. 88. 

> Jöns. 88. 

> Jöns Johansson. 88. 
Rosenius, A. 88. 

» Martin Gabriel. 88. 

(Rosenqvist), Sven Andersson Tysk. 135, 

139. 
Rudbeck, Gustava. 38. 

> Olof, d. y. 125. 
3 Ulrika. 103. 

Rudenschöld, Magd. 125. 
Rummel. 65. 
Rupa, Elisab. 89. 

> Jöns Olofsson. 88. 

> Margareta. 88. 
Rustfält. 95. 
Rutberg, Albert. 89. Digitized by Google 196 Rutberg, C. Th. 31. 

Carl Fredrik. 88, 89. 

Carolina. 89. 

Cath. 30. 

Elitab. Cath. 92. 

Helena. 89. 

Israel. 88. 

Johan Frilhiof. 89. 

Johan Jakob. 88, 89. 

Josef. 88, 89. 

Nils. 88. 

Nils Edgar. 89. 

Nils Israel. 89. 
Ruth, Anna. 98. 

> Birgitta. 104. 

> Maria. 104. 
Rutström, Anna Cath. 89. 

Carl. 89. 

Eric. 89. 

Is. 87. 

Johan Jacob. 89. 

Nils. 89. 

Nils Isak. 89. 

Nils Petter. 89. 

Sara Cath. 89. 
Rydberg, Anna Cath. 85. 
Rydquist, J. E. 125. 
Ryss. 95, 106. 
Rönberg, Abraham. 104. 
* Beata Elisab. 93. 

Caisa. 104. 
Jöns. 89, 104- 
> Lisa. 104. 

» Märg. 104. 

Rönbttck, Märg. 92. 
Rönholm, Hans Larsson. 89. 
Rönlund, Elisabet. 88. 

Sabelsköld, släkten. 116. 
von Säck, O. 39. 
Sadelin, Sara Dorotea. 84. 
Sahlbohm, Sara Maria. 104. 
Sahlin, Sigrid. 95. 
Salander, Brita Märg. 89. 

Erik. 89. 

Erik Anders. 89. 

Erik Johan. 89. 

Erik Reinh. 89. 

Eva Elisab. 89, 94. 

Johan. 89. 

Johan Per. 89. 

Johan Petter. 89. 

Johannes. 89. 

Maja Lena. 89. 

Märg. Beata. 84, 89. 

Märg. Helena. 89. 

Maria Agata. 89. 

Nils Petter. 89. 
Salin, Sigrid. 34, 95. 
Salmonsson, Torsten. 156. Saly. 153. 

Samzelius, anteckningar om slikten. 171. 

» Hugo. 171, 179. 

von SamzopflT. 36. 
Sandberg, Cath. 86. 

» Elisab. 93. 

> Sophia Johanna. 32. 

Sandbfick, Brita. 89. 
Sandels, J. A. 125. 
Sandström, Israel. 172. 
SapflT (ZapO« Johan Esaias. 35. iiz. 
Sap eller Saph, se SapflT. 
Sarelius, Brita. 104, 105. 

> Olof. 104. 

Sasse, gift von Stiememan. 17S 
Schagerlund, Stina. loi. 
Schedin, Anders. 90. 

> Carl Ferdin. 90. 

> Maria Charl. 90. 
SchefTel, J. H. 163, 164, 165. 
Scheflfer, Carl Fredrik. 155. 
SchefTerus, J. 39. 
Schelsting, Lars. 104. 
Schildt, Cari Johan. 90. 

> Carl Ulrik. 90. 

> Eva Maria. 90. 

» Johan Petter. 90. 

> Johanna Elisab. 90. 

> Märg. Fredrika. 90. 
SchäL 95. 

Schmaltz, Abel. 90. 
» Alfred. 90. 

» Bror Daniel. 90. 

» Charl. 90. 

> Clementina. 90. 

> Hilda Sofia. 90. 

> Johan Abrah. 87, 90. 

> Johan Jacob. 90. 

> Johanna. 90. 

* Johannes. 90. 

» Lovisa. 90. 

> Lydia. 90. 

> Maria. 87. 
Schmeer, Kristina Charlotta. 164. 
Schroderus, Anders. 104. 
Schröderheim, E. 39, 125. 
Schumacher. 152. 

Schwarz, Maria Sophia. 39. 

von Schwerin, Fredr. Bogisl., grefvc. 73 

Schönberg, Anders. 178. 

Sebardt, släkten. 117. 

Sehlstedt, E. 39. 

Selberg, Brita. 83. 

Sellström, Johan. 92. 

> Nils. 92. 
Sergel, J. T. 125. 
Serviö, Brita Christ. 97. 
de Sésard, Ph. 114. 
von Seth, Gabriel. 70. 
Sigismund. 38. 
Silfverbrand, Amanda, 90. Digitized by Google 197 Silfverbrand, Fredrik. 90. 
Maria. 90. 
Mathias Ulrik. 90. 

> Mathilda. 90. 

> Ulrik. 90. 
Silfvcrhielm, Göran Ulrik, frih. 72. 

> Karl Göran, frih. 72. 
Silfverklot, Brita Lisa. 90. 

Christ. Elisab. 90. 
Elsa. 32, 98, 104. 
> Joachim. 90, 104. 

» Märg. 84. 

Olaus. 90. 
» Olof. 90, 104. 

Silfversparrc, Per Nilsson. 136. 
SilfTCTStolpe, F. S. 39. 
Silldans. 95. 
SimoDSon, Simon. 51. 
Singmarck, Magd. 105. 
Sjöberg, Maria. 84. 

» N. 177. 
Sjöblad, Carl Johansson. 165. 

* Krister. 136. 
Sjödin, Brita. 106. 
Sjögreen, släkten. 117. 
Sknme, Lasse. 137. 
Skytte, Johan. 90. 

» Nils, dagbok. 171. 
Snellman, J. W. 125. 
Sofia Albertina. 125. 
Solander, Daniel. 85. 
Sommelius, G. L. 39. 
Sondell, E. 90. 
Soot (Solh), BriU Maria. 85. 
Soth, Brita Maria. 91. 
' Stina Dordie. 90. 
Sovelins, Beata Lovisa. 103. 
Sparlund, Anna Maria. 90. 
Carl Gabriel. 90. 
Pehr. 90. 
Sparre, A. 125. 
' C. 39. 

Fredrik, frih. 72. 
Lovisa Ulrika. 25. 
Sparrman, A. 125. 
Spcgelberg, Hans. 176. 
Spelman. 95. 
Sperling, Magd. 94. 
Spetz, Maria. 96. 
Spiegel, Engelbr. 104. 
Spilhammar, Johan Jacob. 90. 

» Johanna Lovisa. 91. 

Splinter, Cath. 84. 
Spolander, Abraham. 91. 
Carl Oscar. 91. 
Charl. Albertina. 91. 
* Christina Josefina. 91. 

Gustafva Wilh. 91. 
Henrika Johanna. 91. 
Johan Fredrik. 91. 
Johanna Maria. 91. 

Personkistorisk tidskrift igoi. Spolander, Julius August. 91. 
Spolander, Nils. 90, 91. 

> Nils August. 91. 
» SoHa Magd. 91. 

SpoUman, Hans. 90. 
Sprengtporten, J. W., frih. 109, 145. 

» Ulr. Sophin. 25. 

Springfelt. 95. 
Stack e, (Stake), Andreas. 91. 

> Anna Lisa. 91. 
Stackelberg, Hedvig Beata. 24. 

> Märg. 59. 

Stadig. 95. 
Stagnell, J. 164. 
Stanislaus Leczinsky. 38. 
Stappelius, Casper. 45. 
Stecksén (Steckzén), Daniel. 91. 
Steckzén, Israel. 104. 
Stécnhoff, Ingrid Märg. 165. 
Steinmejer, Johan. 34. 
Stellander, se Stilländer. 
Sten, Anders. 105. 
» Brita Gertrud. 105. 
> Jonas Samuel. loi. 
Stenberg, Eric. 108. 
Stenborg, Karl. 73. 
(Stenbock), Anna Gnstafsdotter. 134. 

Anna Olofsdotter. 134. 

Anund Olsson. 140. 

Cath. 124. 

Cecilia. 39. 

Claus Olsson. 140. 

G. O. 39. 

Gustaf Olsson. 140. 

M. 39, 125. 

Magnus, i. 

Märta. 140. 

Olof Arvidsson. 139. 

Olof Jönsson. 140. 
Slemer, Adolf. 105. 
von Stierneman, f. Sasse. 178. 
Stiernsköld, N. 39. 
Stilländer, Andreas. 105. 

» Elisab. Cath. 105. 

» Fredric. 105. 

> Gustaf. 105. 
' Helena. 105. 

> Henric. 105. 
^ Jonas. 105. 

> Jonas Fredrik. 105. 
Johannes. 105. 

> Magnus Fredric. 105. 
» Michael. 105. 

Ulrica. 105. 
SljeVna, Estrid Persdolter. 135. 

> Måns Persson. 135, 142. 
Peder Månsson. 135. 

Stjerncreulz, släkten. 116. 
Stjernkors, Hebbla Månsdotter. 161. 

Hebbla Olofsdoiter. 157,161. 
: Olof Gustafsson. i6r. 

15 Digitized by Google 198 Sloor. 95. 

Store, tabell öfver släkten. 142. ' 

» Anna Nilsdottcr. 135, 139. 

> Anna Torsdotter. 141. 

> Arvid Arvidsson. 139. 

> Arvid Jonsson. 134, 139. 

> Arvid Knutsson. 134. 

> Bengt Arvidsson. 134. 

> BriU Knutsdotter. 138. 

> Brita Nilsdottcr. 139. 

> Estrid Arvidsdolter. 135. 

> Gustaf Arvidsson. 134. 
Ingrid Arvidsdotter. 137. 
Ingrid Knutsdotter. 138. 

' Karin Karlsdotter. 141. 

> Karin Knutsdotter. 139. 
Karl Tordsson. 141. 

> Kerstin Arvidsdotter. 135. 

> Knut Arvidsson. 134, 139, 141. 

> Knut Nilsson. 137, 139. 
» Märta Arvidsdolter. 135. 

Märta Knutsdoiter. 137. 

Nils Arvidsson. 139. i 

> Thord Bjömsson. 141. | 
Strand, Elisab. Brita. loi. 
Strandman, Micbael. 105. 

Siribäck, Greta. 84. 

Stricker, Johan Kristofer. 164. 

Strickerl, Cath. Christ. 100. 

Struensee. 144. 

Strählberg, Anna. 83. 

Briia Cajsa. 33, 91. 1 

Brita Lena. 91. | 

Carl Jacob, 91. , 

Erik. 91. I 

Greia Stina. 91. i 

Gustaf Fredrik. 91. 
Nils. 91. I 

Nils Erik. 91. ; 

Nils Fredrik. 91. 
Nils Peter. 91. 
Olof. 91. 
Sophia Cath. 91. 

Stråhle. 95. 

Stråle till Ekna, O. 39. 

Ström, Lars. 105. | 

Pavel Andersson. 85. I 

Ström er, Mårten. 70. 1 

Stuarl, A. 39. | 

C. M. 39. I 

Stubbe. 95. I 

Sture, Carin. 39. 

Christina. 125. 
Sten. 176. 

von Slyburg, Barbara. 64. 

Styf. 106. 

Styrman. 106. j 

Ståhl, Märg. 34. 

Ståhle, Anna Maria. 108. | 

Stålarm, Arvid Eriksson. 1 59. 1 

> Elin Eriksdotter. 160. | Stålarm, Hebbla JohansdoUer. 157, 158. 
162. 

> Johan Olofsson. 157. 
Stårck, J. P:sn. 39. 

Sund, Maria. 33. 

Nicolaus Olai. 33. 
Sundbaum, Carl Friedrich. 107. 
> Daniel Wilh. 107. 

Joh. Frcdr. 107. 
Johan Gabriel. 107. 
Sundberg, Hedvig Johanna. 107. 

Ingeborg. 33, 86. 
Sundell, Johan. 103, 107. 

Johan Edvard 107. 
Sundquist, Magd. Nilsdotler. 83. 
Sundvall, Johan. 98. 

> Christ. Helena. 93. 
Svahn, Märg. 37. 

(Svan), Jöran Jönsson. 136. 

> Märg. Mårtensdolter. 137. 
Svanberg, Ananias. 02. 

Brita. 105. 

> Carl Fredrik. 91, 92. 

> Carl Johan. 92. 

> Cath. 91. 

> David. 92. 

> Elisab. 91. 

> Eric. 92. 

> Erik Magnus. 91. 
» Esaias. 108. 

» Greta Cath. 92 

> Gustaf. 92. 

> Helena. 91. 

> Johannes. 92. 

> Jöns. 91, 105. 

> Jöns Nilsson. 28. 

» Lars. 91, 104, 105. 

> Lars Gustaf. 92. 

> Märg. 91. 

> . Maria. 91, 92. 

> Maria Caih. 105. 
» Nils. 91, 92. 

» Nils Petter. 92. 

> Olaus. 91. 
P. 108. 

> Pehr. 91. 

> Per Adolf. 92. 

> Peter. 92. 

> Rikard. 92. 

> Seger. 28, 34. 91. 
» Simon. 92. 

Svanljung, Carl Gustaf. 105. 

> Christian. 105. 

> Eric Olof. 105. 

> Jacob Jöran. 105. 

> Johan Fredrik. 105. 

> Sven Christian. 105. 
» Sven Eric. 105. 

Svebilius, Georg. 17. 
Svedelius, släkten. 117. 
Svederus, Johan. 29. Digitized by Google 199 Svedenis, Maria. 29. 
SvediD, Helena. 29. 
Srensson, Greger. 139. 
Sven i Hofmanstorp, präst. 136. 
Sven i Vestergötlnnd. 136. 
Swedberg, J. 125. 
Swedenborg, E. 125. 
Swensson, A. 39. 
Sylvin, Christ. 32. 

Erik. 32, 92. 
Sågare. 9^. 
Sif, Matthias. 34. 
Säker. 95. 

Sillströni, Johannes. 92. 
Söderberg, Anders. 92. 

> Sophia Märg. 92. 

Söderholm, And. Magn. 92. 
Söderman, Märg. 107. 
Söderström, Anna. 102. 

> Per. 92. 
Södervall, Maria. 104. 

Tamminga, Constance Claire. 24. 
Taube, A. J. 31. 

* Anna. 92. 

» Arvid Joachim. 92. 

* Caisa Sophia. 92. 

> Carl Arvid. 92. 

> Carl Reinh. 92. 

> Carol. Charl. 92. 
Ch. Reinh. 92. 

> Frans August. 92. 

> Fredrik. 108. 

* Fredrika Aurora. 24. 
» Jeanette, 108. 

» Ottiliana Wilh. 92. 
Otto. 108. 

> Ulrika Charl., grefvinna. 16, 25. 
Taucher, Maria Henr. Math. 107. 
Tegenbotg, Maria. 102. 

Tegnér, E. 125. 
Testin, C. G. 124. 

* Nicodemus. 2. 
Thd, Anna Lisa. 93. 

* Johan Ericsson. 93. 
Thingrall, Alfred. 93. 

> Augustin. 93. 
Carl. 93. 

* Carl Emanuel. 93. 
' Carl Fredrik. 93. 

' Carl Johan Fredrik. 93. 

» Cath. Helena. 92, 93. 

Chr. 87. 

Chrispin. 92, 93. 

* Emanuel. 93. 

* Ferdinand. 93. 

* Florentina. 93. 
Fr. 87. 

» Frans. 93. 

» Fredrik. 92. Thingvall, Fredrika Magd. 93. 

> Gustaf Adolf 93. 

r Gustaf Emanuel. 93. 

» Johan Adolf. 93. 

> Johan Crispin. 93. 
y Johan Fredrik. 93. 
» Johan Gustaf. 93. 

» Magdalena. 93. 

» Oscar. 93. , 

» Per Adolf. 93. 

> Regina. 93. 

^ Wilh. August. 93. 

Thomseus, Magd. Maria. 30. 
Thorild, Ivar. 173. 

Thornberg, Christina Henrika (ej Henri- 
etta). 31, 179. 
Thun, Jacob. 105. 

> Nils. 105. 
Thunberg, släkten. 116. 

C. P. 125. 
Tibelius, Eva Christ. 95. 

> se Tybelius. 
Tillja. 95. 
Tilly, J. T. 39 
Todén. 28. 
Tollin, F. 39. 
Torbjörnsson, Sven. 136. 
Tornaeus, J. 95. 
Tornberg, Henrik. 105. 

> Jacob. 105. 

> Johan. 105. 

i Märg. Anundsdotter. 105. 

M. C. 105. 

> Olaus. 96, 105. 

> Sigfrid. 105. 
Tornsledl, Olaus Er. 93. 
Tornström, Hennig. 93. 
Torstenson, L. 39, 125. 
Torstensson, Ivar. 157. 

> Lasse. 160. 

M&ns. 157. 

Trana. 95. 

Trinner (Trinder). 95. 

Tropp. 95. 

Trotz, Carolina Gustava. 88. 

Trumpe, Sander. 46. 
I Trög. 106. 
1 Tuderus, Daniel. 93. 
I Tun, tabell öfver släkten. 142. 

> Håkan Karlsson. 138, 139. 
» Kari. 139. 

1 > Kirstin Håkansdotter. 138, 139. 

I > Knut Håkansson. 138. 

! * Sigrid. 138. 

I » Torbjörn Tosteson i Torp. 139. 

> Toste Karlsson. 139. 
, Tuné, Cari. 93. 

j Tungel, N. 125. 
' Tunsdotter, Ingrid. 140. 
I > Kerstin. 139. 

I > Märta. 139. Digitized by Google 2CX) Turd fjäll, Barbara. loi. 

Eva Barbara. 105. 

Jacob. 93. 
Tybelius (Tibelius), Anna Calh. 87, 93. 

> Benjamin. 93. 

» BriU Greta. 93. 
Cail 87, 93. 

> Calh. 03. 
Elisab. Maria. 93. 
Eva. 93. 

» Gabriel. 93. 

> Hans. 93. 

> Jonas. 93 

> Magdalena. 93. 

> Rebecka. 93. 
Ulrika 87, 93. 

Tvselius, E. P. 95. 
Tåman, Ingrid. 30. 
Törncr, Calh. 97. 

» Johan. 97, 105. 

> Märg. 102. 
Törnquist, Brita 105. 

> Carl. 105. 

> Salomon. 105. 

Uggla, Anna Claesdotter. 135. 
» Arvid Claesson. 135. 
» Brita Claesdotter. 135. 

> Claes Hansson. 135. 

> Petrus. 4. 

af Ugglas, Samuel, grefve, med porträtt. 4. 
Ulander, And. Pet. 93. 
Ulf, Melcher Atelsson. 136. 
Ulfsax, Anund Jönsson. 141. 
» Berta Jönsdotter. 141. 

> Botill Jönsdotter. 141. 

> Estrid JönsdoUer. 140. 

> Ingrid JönsdoUer. 141. 

> Jöns Pedersson. 140. 

> Per Jönsson. 140. 

> Sizella Jönsdotter. 140. 
Ullberg. 109. 

Ullricb, C. 39. 
Ulrich, släkten. 117. 
Ulrika Eleonora. 38, 124. 
Una^us, Johannes. 34. 
Unberg, Cecilia. 97. 
Unbohm, Cath. Chari. 107. 
Unbom, Cath. Charl. ro6. 

i Esaias. io6. 

» Johannes. 106. 

Vhaél, Barthold G. 94. 
Vahlberg, Brila. 90. 
V^allersiröm, Brila Johanna. 94. 

» Caisa Greta. 94. 

Calh. Märg. 94. 

» Elisab. 94, 

» Greta. 89, 94. 

> Hans Henrik. 94. 

> Henrik. 89, 94. Vallerslröm, Nils 94. 
' > Nils Guslaf. 94. 

I > Sara. 94. 

> Sara Henrika. 94. 

I > Sara Maria. 94. 

» Stina. 94. 

, Verelius, O. 39. 

von Vivian, Jacoba Gysberta Béalrix. 24 
» Vivien, Elisabeth, m. porlr. 12. 

' Wachlmeister, F., grefve. 177 
I ' H. 39 

I > Hans. I. 

I > Hans, frih. 64. 

Wacklin, Brita Lovisa. 93. 
I » Zackris. 107. 

I Wahl, J. S. 144 

Waksam. 95. 
I Wallin, J. O. 39. 
I Wallqvist, Maria Cath. 31. 
I Walltier, Anna Märg. 94. 
I > Anna Sophia. 94. 

I > Ebba Cath. 94. 

> Elisab. 94. 
I » Erik. 94. 

I > Hans. 91, 94. 

I > Hans Fredrik. 94. 

I > Jacob. 94. 

I > Loide Eunica. 94. 

I > Magnus. 94. 

, > Maria Magd. 94. 

{ > Maria Märg. 94. 

> Petter Eric. 94. 
1 » Ulrica. 94. 

1 Waltzar,*Anna Märg. 88. 

I Warg. 87. 

I Wasa. 95. 

I Wasaborg, G. 125. 

I Wasserman, Carl Gustaf. 106. 

I > Fred. 106. 

I > Johan Christoph. 106. 

I > Märg. Beata. 106. 

, von W>del, Carl, grefve. 63. 

I Wegelin, Johan. 106. 

, » Märg. loi. 

1 Weidemeijer, Johan Bernhard. 34 

Weidenhielm, släkten. 116. 
I Weidh, Johannes. 123. 
' Wellandt (Willand, Willandl), Carl. 94 
j > Petrus. 94. 

' Wellingh, Otto. 1. 
I Weltzin, Carl Fredrik. 172. 

Wenerslröm, Eva Maria. 98. 
, Wennberg, Caisa Sophia. 29. 
I Wennman, Carl Nic. 95. 
I Wennerström. 94. 
' » Cari Bernhard. 94 

Henrik Wilh. 94 
I Westberg, Chrisl. Johanna. 97. 

Westermarck, Jacob. 106. 
1 Westman, Anna Jacobsdolter. 97 Digitized by Google Wcslphal, Hans. 43. 
Wcstrin, släkten. 116. 
Wcstring, Anna Marg. loi. 

> Carl Gustaf. lor. 
Wellerbom, Mals. 106. 
Wiander, Cath. Elisab. 90. 
WibcU, Johan Jon. 94. 

> Otto Reinh. 93. 
Widberg, Elisab. 89. 
Widenias, Johanna. 107. 
VVidcwelt, Johannes. 144. 
Widgren, Abrah. 94. 

» Lars Jacob. 94. 

Widinghoff, Axel Ernst. 94. 

> Ernst Erik. 94. 
Wicsclgren, Harald. 174. 

' Wijbcrg, Elisab. 89. 

Wijkander, Carl Oskar. 172. 
Wijkman, S. C.son. 39. 
Wijnblad, Anna Maria. 84. 

» Johan. 106. 

Wikberg, MarU. 89. 
Wiklund, kommin. 94. 
Wikman, Cath. 106. 
Wikncr, Marcus. 94. 

» Oscara Josephina. 94. 

> P. 39. 
Wikström, P. M. 178. 
Wikzcl, Lovisa. 88. 
Wilhelmsdolter, Malin. 45. 
Winblad (Wijnblad), Brita Christ. 94. 

• Brita Maria. 100, 103, 106. 
» Cath. Helena. 94. 

» Georg. 94. 

» Helena. 105. 

» Jöran Fredr. 93. 
"'"itifoth, Carolina. 10. 
Wiitlock. 95. 

WolJters, Anna Sophia. 94. 
Baltzer Wilh. 34. 

> David. 95. 

» Lucia Marg. 34, 85. 
krångel, C. G. 125. 

• E. 125. 

» H., grefve. 178. 
▼on Wrtngel (Fall), Berendt Johan Jacob. 
166. 
• Gustaf Magnus. 166. 

jon Wright, Vendela Mariana Joh. 2c. 
Jjardsbcrg, Anders. 141. 
Wältare. 95. 201 

Wänman, Anna Cath. 95. 

> Carolus. 95. 
VVästergren, Carl. loi. 

> Carl Jacob. loi, 106. 

» Marg. Cath. loi. 

VVästring, Christina. 106. 
» Johan. 106. 

> Marg. 106. 

Ylen, H. 108. 
Vtterberg, Henrik. 86. 

> Nils. 91. 

Zapf, se Sapff. 

Zapz, Christian. 35. 
I » Christopher. 35. 
1 » Johan Adam. 35. 

» Johan Christian. 35. 
. » Johan Esaias. ic. 
' > Olof. 35. ^^ 

Zelberg, And. 95. 

» Henrik Larsson. 95. 
> Lars Henrik. 95. 

Zelström, Cath. 90. 

von Sepelin, Johan. 35. 

Ziegler. 35. 

von Zobel, Cath. 64. 

Zobel von Giebelstadt. 65. 

Åberg, Christina. 94. 
Ähström, Pehr. 95. 
Åkerman, Anna Maria. 
Åkesdotter, Ingeborg. 
Åkesson, Hans. 137. 
Ärre. 95. 

Ofvermodig. 95. 

örnberg, Anders Magnus. 95. 

Anna Birgitta. 95. 

Axel, 95. 

Barbara Cath. 34, 86, 88, 95. 

Carl Jacob. 95. 

Erik. 95. 

Hans Olof. 95. 

Jöran Fredr. 95. 

Marta Helena. 95. 

O. 28. 

Olof. 87, 95. 

Sara Maria. 95. 

Sophia Marg. 31, 87, 95. lOI. 

138 Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google ÅRS 

DÖDSLISTA FÖR SVERIGE 

PÅ UPPDRAG AF 

PERSONHISTORISK TIDSKRIFTS REDAKTION 

UTARBETAD AF 

K. K|2£ LEIJONHUFVUD STOCKHOLM 

KUNGL. BOKTRYCKBRIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 
1902 Digitized by Google Digitized by Google Abenlus. Eleonora Haralda; f. Andtrs- 
san 1819 Va; inka 1895 efter härads- 
höfdiDgeo Karl Fredrik Abenius; f 
1901 'Va i Södertttlje prästgård, c. 
barn, bambam och sonhustru. 

Abrahamsson, Anna JC ar o lina Alber- 
tina; f. von Roxendorff 1819 "/"i t 

1901 'V«. 

Abrahamsson, A. M.; f. i Vänersborg; 
handlande; skeppsredare: f 1901 'Vx> 
i V&nersborgf 70 år gammal, e. änka 
och barn. 

Adelsköld. Af ar i a Kristina; se Jakobs- 
son. 

Adelsw&rd, Jeannetie Constance; se 
vom PoraL 

Adlers, Gustaf Otto; f. 1824 ^/g i Kumla 
socken i Örebro län; f. d. disponent 
▼id Vxhnlts stenhuggeriaktiebolag i 
Örebro län; f 1901 'Va i Stockholm, 

e. änka, född Setterqvist^ och son. 
Adlers, Konrad August; i. 1823 3/s;lttll- 

förraltare; i Stockholm; fil. d:r; f 190 1 
"/t i Stockholm, e. änka, född Marga- 
retke Skogberg, och barn; begrafven å 
Katarina kyrkogård i Stockholm. 
Adlerstr&hle, August Gustaf Teodor; 

f. 1819 *>/„, f 1901 Ve. 

Agardh, Jakob Georg; f. 1813 Vxai t 

190 1 'Vi. 

A^rivlll» Benrt Verner; f. 1849; agro- 
nom; t 1 901 Va i Karlstad, e. änka, 
född Anna Stolts, dotter, fader och 
sjrster. 

Ahiberff, Henrik /Roland; f. 1820 »V?; 
komminister i Hassle församling af 
Skara stift; f 1901 'Va» e. änka, född 
Moberg, och barn. 

Ahl^ren, Jokan Alfred; tobakshand- 
lare; t »901 "/» i Stockholm, nära 58 
år gammal, e. änka, Ida Ahlgren, och 
broder. 

Ahlmark» Karl August; f. 1844; gross- 
handlare: t 1901 Vzo i Stockholm, e. 
änka. 

Ahlmark, Samuel Vilhelm; f. 1837 "/s, 
t 1901 "/.. 

Ahtetrörrif Brita Maria, i Mickels 1 
Habltngbo socken i Gotlands län; f 1901 'Vso, 100 år gammal på fyra da- 
gar när. 

Ahlström, Iduna Gustaf va; se Leu- 
husen, 

Alexlsson, Frans Gustaf; f. 1830 "/lo 
i Stockholm ; f. d. postkontrollör i Stock- 
holm; t 1901 /4 därstädes, e. barn, 
barnbarn och syster; begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Alinder, Gustaf; godsägare; t '90* '^'4 
på Josefsdal vid Sala, 36 år, 3 mån. 
och 5 dagar gammal, e. änka, född 
Sigrid Cervin^ barn, moder och syskon. 

Almqulst, Nanna; f. 1823 % änka 
efter prosten Oskar Almquistx f 1901 
'/z i Uppsala, e. barn och barnbarn. 

Almqvist, Johan Ludvig Vilhelm; f. 
1831 Vs, t 1901 'Vs. 

Almqvist, y. V,; faktor vid Hallska 
tryckeriet i Jönköping; f 1901 V» där- 
städes, 64 år gammal, e. änka och två 
barn. 

Almqvist, Oskar; sjökapten;! 1901 'Va 
i Silje i Selångers sockm i Väster- 
norrlands län, 60 år gammal, e. änka 
och son. 

Almstedt, Erik Alfred; f. 1828 »3/3 i Vin- 
trosa socken i Örebro län : kyrkoherde i 
Stigtomta församling af Strängnäs stift: 
t 1901 '5/xx i Stigtomta prästgård, e. 
änka, född Sojia Fredrika Björklund 
barn och barnbarn; begrafven å Stig- 
tomta kyrkogård. 

Almstedt, Hilda Fredrika; se Keyser. 

Alströmer, Karolina Terese Matilda; 
f. mcksell 1851 Ve, t 1901 "V?. 

Ambjörnson, Johan; f. d. egendoms- 
ägare t 1901 'Vx på Timmcrdala, e. 
änka Kritine Ambjörnson, son och 
dotter. 

Amlnoff Hedvig Ebba Charlotta; se 
Elsvik 

Ammllon, Herman 7Vé>^(É?r; handlande; 
t 1901 'Vs i Stockholm, 25 år, ii 
mån och i dag gammal, e. änka, född 
Alda Ljungberg, son, moder, syskon 
och svärföräldrar. 

Amnéus, Herman Nestor Emanuel; f 
1842 'V» i Hafverö socken i Väster- Digitized by Google norrUndt IId ; landskamrerare i Skara- 
borgs lån; t 1901 '^'9 i MarietUd, e. 
fyra döttrar och son. 
Anderberg, Arvid Teodor; f. 1831 »*/• 
i Allerums socken i Malmöhns Un; i. 

d. hofrättsråd; f IQOI •% i Kristian- 
stad, e. döttrar. 

Anderberg, Benkt; f. 1838: advokat; 
t 190] 'Vii i Vstad, e. änka och 
döttrar. 

Anderberg. Jakob Viktor; f. 1834 ''Z© 
i östrabv socken i Malmöhus lin; 
häradshökling i Färs härads domsaga ; 
t 1 90 1 "/s, e. änka, född Natalia Ma- 
ria Hårdh, tvi söner och dotter. 

Andersdotter, Amma; f. 1799 »^/V; 
änka efter Anders Ersson i Gransätra 
i Harbo socken; t 1901 ***/•. 

Anderson, Herman; grosshandlare i 
Göteborg, f 1901 ^'/s i Stockholm, 45 
år gammal. 

Anderson. 7. B.; ingeniör; f 1901 'Va 
i Malmö, 53 är gammal, e, moder, 
två söner och två bröder. 

Anderson, Nils; f. 1831 V4 i Skåne; 
byggmästare; f 1901 i april i Göte- 
borg, e. änka och barn; begrafven i 
Göteborg. 

Andersson, Alfred; källarmästare; f 
1901 "*/3 i Vretstorp, 39 år gammal, 

e. änka och fem barn. 
Andersson, Amund; häradsdomare; f 

190 1 '^a i Byhn nära Stenungsnnd, 
78 år gammal, e. son. 

Andersson, Anders Gustaf; f. 1847; 
sti^tionsinspektor i Ange; f 1901 "/«« 
i Ange, e. syskon ; begrafven å Borgsjö 
kyrkogård. 

Andersson, Axel Reinhold; f. 1849; 
brasiliansk konsularagent i Kalmar; 
handlande; f 1901 Vs i nämnda stad. 

Andersson, Axel Viktor; underofficer 
vid K. Flottan; f 190" '^/a i Stock- 
holm, 37 år, 10 mån. och 28 dagar 
gammal, e. änka, född Augusta Lilje- 
gren^ två barn och syster. 

Andersson, Benkt; f. 1853; länsbok- 
hållare i Blekinge län; f 1901 'Vö i 
Malmö. 

Andersson, Bernhard Af.; f. 1832; 
handlande; f 1901 *V« i Helsingborg, 

e. änka, född Olsson. 
Andersson, Eleonora Haralda; se 

Abenius. 
Andersson, Gustaf Fredrik Nikolaus; 

f. 1857; kronofogde i Red vägs och 
Kinds fögderi i Älfsborgs län; vice 
häradshöfding; f 1 901 i juni. 

Andersson, Herman Frans; sjökapten: 
t 1 90 1 */5 på Robertsdal i Norrbottens 
län, 73 år gammal. Andersson, Hjalmar; handlande: f 
1 901 'Vs i V^retstorp, 40 år gammal, e. 
syskon. 

Andersson, Johan Kristian Fredrik; 
f. 1858 '3/x; kamrerare vid Srt Eriks 
bryggeri; f '90^ '*/s i Stockholm, e. 
änka, (Ödd Amalia von FliiSy S3rskon 
och syskonbarn; begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Andersson. Johan Oskar; f. 1852 »V«: 
handlande; j 1901 %, e. änka, Doro- 
tea Andersson^ barn, fader och syskon. 

Andersson, Johannes; handlande; f 
1901 i mars i Stockholm, 70 är, 4 
mån. och 27 dagar gammal. 

Andersson, J. R.; sjökapten; f 1901 
'Va i Brooklyn, 81 år gammal. 

Andersson. Jöns Roloff; f. 1825 •'« 
i Hästveda socken i Kristianstads län; 
f. d. regementsläkare vid Norra skånska 
infanteriregementet; fil. jubeldoktor; 
med. doktor; kirurg, magister; f 1901 
•V7 i Lund, e, änka, född Gustafva 
Fredrika Hilma Lindskog. 

Andersson, Karl; f. 1 830; predikant: 
t 1901 'V4 på Bäckarslöf vid Mohcda. 

Andersson, Karl Axel; kassör vid 
Charlotte nbergs bruk; f 1901 3**/t i 
Charlottenberg, 42 år gammal. 

Andersson, Karl Johan; f. 1833 i 
Norrköping; byggmästare; f 1901 V? 
i Stockholm, e. änka, född Lindvall 
och fem barn. 

Andersson, Katarina Af aria; se af 
Ekenstam. 

Andersson, Konrad; f. 1852 'Vn; f- d. 
delägare i vinhandelsfirman E. Rehn- 
berg; f >90i ^Vs » Söderköping, c. 
broder, svägerska och barnbarn. 

Andersson, Lars; f 1851 i FrSndefors 
socken i Värmlands län; handlande; 
t 1 90 1 V? i Vänersborg, e. änka, son 
och dotter. 

Andersson, Lars; f. 1839 V? i HSstad 
socken i Malmöhns län; kyrkoherde i 
Ahus församling af Lunds stift; -f- 
190 1 ■/? i Ähus. 

Andersson, L. P.; f. 1848 "/s; spe^^eU 
fabrikör; f '90' V» » Stockholm, e. 
två döttrar. 

Andersson, Afagnus; f. d. riksdags- 
man; t 1901 i november i Gripen- 
berg t GäUaryds socken i Jönköpings 
län, 80 år gammal, e. änka i 2. giftet 
och fem söner. 

Andersson, Nils Svante; f. d. bagare* 
mästare; f 1901 ^1%* i Laholm, n&ra 
71 år gammal, e. änka och dotter. 

Andersson, O.; fotograf; f 1901 ■/• i 
Arvika, 65 år gammal, e. änka, fBdd 
Segerbergs och barn. Digitized by Google Andersaon, Olof; f. 1854 ^U i Frc- 
driksball; källarmästare; f 1901 % i 
Stockholm, e. änka, född Mina Svan- 
ieek^ tre barn, syster och broder. 

Andersson. Scjia; se Molin» 

Andersson» Sofie Karolina i f. Gyllen- 
kammar 1843 "^Aj t ^90' 'Vxo. 

Anderzon, Svante R.; handlande och 
auktioDskammarfÖreståndare i Örebro; 
t 1901 "3/4 i Örebro, 44 år gammal, 
e. bröder. 

Andreasson, P.; f. 1844; f. d. ledamot 
af riksdacens första kammare; landt- 
brakare; f 1901 'V5 i Tunge, e. änka 
och barn. 

Andrée» Klas Herman Elias; f. 1848 
'V» i Grenna; postexpeditör i Lin- 
köping; t 1 90 1 Vs i Stockholm, e. 
änka, född Emma Neuman^ tre barn 
och syskon. 

Andrée, Tor Bernhard; f. 1849 i Bro 
socken pä Gotlands län; kassör i medi- 
cinalstyrelsen; t 190* "/xo i Stock- 
holm; e. syster och systerbarn. 

Ankarcrona» Edvard Alexander; f. 
i8aS "/9, t 1901 *V9. 

Ankarstrand, Ansh, Albert; f. 1834; 
by^mlstare: f 1901 ^If» i Uppsala, e. 
änka och tvä barn. 

Anneli, Johan August; f. 1843 '%« i 
Vinimerby landsförsamling; kyrko- 
herde i Ringarums församling af Lin- 
köpings stift: t 1901 ^/s, e. änka, född 
y o kanna Emilia Froström, 

Anrep, Brita Kristina; f. Eklund 181 7 
**/* t >90i •/4. 

Anstiin, Karl Gustaf; f. 1821 'V» i 
Örebro; f. d. öfverjägmästare; f 1901 
V6 i Uppsala, e. änka, född Kasten. 

Apel^ren, Anton Vilhelm; mälaremä- 
stare; t 1901 "Va i Sigtuna, 73 är, 5 
mån. och 26 dagar gammal, e. änka, 
född Matilda Littnery barn och barn- 
barn. 

Appeltofrt, Helena Katarina Vilhel- 
mnma; f. Meisner 1835 : änka efter hand- 
landen Johan Per Adolf Appeltofft; 
f 1901 ^/t i Landskrona, e. barn. 

Aresfcoutf. Johan Anders; f. 1 830; 
hlradshöfding i Västra Göinge dom- 
saga i Kristianstads län; f 190I '%, 
e. Inka, född Henriette Elisabet Marie 
OispM^ fem barn, barnbarn, svärsöner 
och svärföräldrar. 

Amfiamn, A7/r; f. i Loshults socken i 
Kristianstads län; grosshandlare; f 
1 901 ^/s i Helsingborg, nägot öfver 
90 år gammal, e. sex barn. 

Arrhén, Väkelm Teodor; f. 1847 ^/s; 
handlande i Stockholm; f 1901 Vi i Stockholm, e. änka, Maria Arrhén, 
och söner. 

Arrhenlus, Karl Jakob; t 1823 ^it\ 
professor; f 19^1 V» i Abo, e. barn. 

Arvidsson, Alfred; f. 1853; sjökapten; 
t 1 901 '3/7, c. änka, född Lydia Berg- 
sten; begrafven ä norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Arwldson, Benkt Ludvig Natanael; f. 
1829; f. d. häradshöfding i Uppsala 
läns mellersta domsaga; f 1901 V» i 
Uppsala; begrafven i Uppsala. 

Aschan, Margareta Fredrika; f. 
Holmström 1810 »Vw i Eksjö; änka ef- 
ter radmannen och bankdirektören Leo 
Felix Aschan; f 1901 'Vs pä Rolands- 
dam vid Eksjö, e. barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn. 

Aschan, Ottiliana Agata; f. friherrinna 
Wrede till Elimå 1816 *V«, t 1901 V«o. 

Ask, Karl Axel; f. 1863 *%; löjtnant 
vid Kronprinsens husarregemente; f 
1901 ^U i Stockholm, e. moder och 
syskon; begrafven ä kyrkogärden vid 
Lund. 

Asplund, Klas Herman; f. 1860; krono- 
lots vid Oxelösund; sjökapten; f 1901 
30/1 i Oxelösund. 

Axelsson, Alfred Emanuel; f. 1858; 
ingeniör vid Kockums mekaniska 
verkstad i Malmö; f 1901 'Vs i Norr- 
köping, e. moder, bröder och svstrar. 

Back, Gustaf Adolf; sjökapten; f 1901 
V7t S5 äC) II >^^D- och 5 dagar gam- 
mal, e. syskon och syskonbarn. 

Backman, J. E.; borgare i Hudiksvall; 
t där 1 90 1 '3/7» 89 är gammal. 

Baer, Arvid Otto Emil; f. 1854 V4 i 
Linde; apotekare; f 1901 "h i Byske; 
e. moder och syskon. 

Bagge, Alf Ossian Hjalmar; f. 1844 
3V7; t 1901 Vi i Göteborg, e. änka, 
född Fanny Augusta Georgina iVoc- 
katz, barn, systrar och systerbarn. 

Baggar, Gustaf Adolf; f. 1840 Vn i 
Göteborg; kamrerare i riksbankens 
afdelningskontor i Göteborg; f 1901 
"^li i nämnda stad, e. syskon. 

Baner, Per; f. 1845 »V»; friherre; f 
190I 'Vxx. 

Bark, K. R,; f. 1820; f. d. handlande; 
t 1901 Vio i Koppekull i Smaland. 

Barnekow, Sigrid Margareta Gabri- 
ella ^Vilhelmina; se Beck-Friis. 

Beck-Frlls, Sigrid Margareta Gabri- 
ella Vilhelmina; f. friherrinna Barne- 
kow 1834 Vii, t 1 90 1 Vxo. 

Bedoire, Jean Viktor; f. 1816 ^^lio\ f. d, 
tullinspektor i Funäsdalen; f 1901 
^lio i Funäsdalen, e. änka, född Digitized by Google Ebba Matilda Zafira Engström y och 
tre barn. 

Beeken, Hans Emil: f. 1839 'V7 i 
Köpenhamn; f. d. ciganfabrikör; f 
1901 3/>o, e. syskon; begrafven & norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Beljer, Gctt/ried; f. 1838 ^l%\ gross- 
handlare; t 1901 Vta i Malmö, e. 
änka, född Anna Kjellman^ barn, svir- 
son och syskon; begrafven t familje- 
grafven & nya begrafningsplatsen i 
Malmö. 

Beljer, Vilhelm: skräddaremÄstare ; f 
1901 »V? i Olofström, 50 år, I mån. 
och 22 dagar gammal, e. ilnka, Karo- 
lina Beijer, och barn. 

Bendz, 01 0/ P.son; f. 1831 '/s i To- 
marps socken i Malmöhus län; lärare 
vid Alnarps landtbruksinstitut ; f. d. 
regementsveterinär vid Skånska husar- 
regementet: fil. doktor; f 1901 '/a i 
Malmö, e. änka, född Hulda Carlsson, 
tre söner och tre döttrar; begrafven å 
norra kyrkogården i Lund. 

Bennet, Adolf Herman: f. 1808 "»z;; 
friherre: f 1901 i januari. 

Bennet, Fredrika Elisabet Matilda: 
se Sundewall. 

Bennet, Johanna Kristina Anna: se 
Mcmer till Morlanda. 

Berg, Anders Gustaf: f. i Fiskebäcks- 
kil; f. d. sjökapten: f 190X **/" i 
Göteborg, 45 år gammal, e. änka och 
fyra barn. 

Berg, Johan Albert Hilmer: f. 1852; 
ingeniör; f IQOI V« i Stockholm; 
begrafven ä norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Bergendahl, Anton: ingeniör; f 1901 
Vi i Kapstaden, 55 år gammal. 

Bergengren, Axel Lorentz: f. 1839 

3/4, t 1 901 '^'8. 

Berger, Alexander Fredrik: f. 1844 
i Nysunds socken i Värmlands län; 
docent i matematik vid universitetet i 
Uppsala; fil. doktor; f 1901 V'6 i 
Uppsala, e. syskon; begrafven å Upp- 
sala kyrkogård. 

Berger, C. S. M. : ingeniör vid telegraf- 
verket; t 1091 V? i Enköping, 25 år 
gammal, e. föräldrar och syskon. 

Berggren, Ernst Vilhelm: f. 1825 V?; 
bygg- och muraremästare; f 1901 'Ve 
i Stockholm; e. barn, barnbarn, brö- 
der och svägerskor ; begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Berggren, Johan Anders; källarmästare; 
t 1901 '3/4 i Luleå, 62 år gammal, e. 
änka och barn. 

Berggren, Johan August; f. 1841 'Vw; 
komminister i Vätö församling af ärke- stiftet; t 1901 V6, e. änka, född Nor- 
berg, och dotter. 

Berggren, AT. J.: f. 1854 i Uddevalla; 
handlande; f 1901 i* i Visby, c. 
änka och barn. 

Borgholm, Eva Kristina: se Söderman. 

Bergholtz, Verner: grosshandlare; t 
1 90 1 '3/i, i Gamleby, 42 är, 4 mån. 
och 6 dagar gammal, e. änka, Anna 
Bergholtz, två söner och bröder. 

Berglind, K, V.: f. d. riksdagsman; t 
1901 Vt i Hebo i Fläckebo socken i 
Västmanlands län, 65 år gammal. 

Berglund, F.: f. 1845; grosshandlare: 
t 1 901 'Vv i Köpmanholmen, e. änka 
och barn. 

Berglund, Karl August; f. 1833 'V »o; 
grosshandlare: f 1901 * 3 i Arboga, 
e. änka, född Fredrique Ståhlberg, 
två söner och en dotter. 

Berglund, Klas; f. 1849 ''4; f- d. fan- 
junkare vid Jönköpings regementes 
musikkår; f 1 901 'V? i Stockholm, e. 
änka, född Cecilia Fougelberg. 

Bergman, Emilie Karolina: f. Bodin: 
änka efter sparbankskamreraren i 
Kristinehamn; f 1901 "/s i Stockholm, 
79 år gammal ; e. två söner, begrafven 
å norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Bergman, Karl Otto; f. 1828 ^U i 
Luleå; öfverste; ledamot af riksdagens 
första kammare; f ^^901 "A på Sand- 
träsk i Gellevare socken i Norrbottens 
län, e. änka och barn. 

Bergqviet, P.: f. d. folkskolelärare: 
sekreterare i Vinslöfs och Nädinge 
sparbank; f 1901 Vö i Vinslöfs, 66*,» 
år gammal, e. änka och dotter. 

Bergstrand, Ludvig Gabriel Nicrd: 
bruksförvaltare; f I90i "V? i Stock- 
holm, 81 år gammal, e. änka. 

Bergström, Johan Albert: fabrikör: t 
1901 'Va i Stockholm, 79 år gammal, 
c. två döttrar. 

Bergström, Ludvig; f. 1821, f. d. bmks- 
förvaliare; f '9°^ "/? i Stockholm, 
e. änka, född Amanda Roman, och 
syskon ; begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Bergwall, Erik Hjalmar: f. 1839 ^/.; 
kyrkoherde i Simluna och Altuna för- 
samlingar af Ärkestiftet, f 1901 'V». 

Bergwall, Ernst Aurust Robert: f. 1843; 
häradshöfding i Ångermanlands mel- 
lersta domsaga; f 19° ' Vw i Sollef- 
teå, e. änka, född Oskara Elisabet 
Emilia Ericsson, två barn, svärmoder 
och syskon. 

Bergwik, ATlas Gustaf: f. 1851 "»/s: 
fortifikationsbefUhafvare på Vaxholms Digitized by Google 7 ocb Oskar Fredriksborgs flistniDg; 
kapten vid Fortifikationen; f 1901 
3 'A p& Vaxholms fästning, e. itnka, 
född Emmy Piroy broder, svftrmoder, 
tv& söner och sväger; begrafven i 
fainiljegrafven å norra begrafningsplat- 
sen vid Stockholm. 

Berson, Viciorine Hubertine Ghis* 
laine; se Fock. 

Beskow, Johan Fredrik Bernhard; f. 
1832 'Vio i Stockholm: kontraktsprost; 
kyrkoherde i Skärstads församling af 
Växjö stift! t 1900 *Via, e. änka, född 
/Carin Charlotta Emerentia Dahl^ och 
barn; begrafven ä Skärstads kyrkogärd. 

Beskow, Louise Elisabet Charlotta; f. 
Montgomtry 1832 'Vs, t 1901 *Vx. 

Bexelius, Isak; f. 1832 V7 i Löfångers 
socken i Västerbottens län; kyrkoherde 
i Råneä forsamling af Ilemösands 
stift ; t 1901 "Vö, e. änka, född Maria 
Karolina Dyhr^ och barn. 

Bexeil, Alfred; godsägare; f 1901 'Vio 
pä Torstorp i Hallands län, 33 är 
^mmal. 

Björck, Karl; f. i Löfvestads socken i 
Malmöhus län; f. d. handlande; f 1901 
'Vis i Lund, e. änka, född Andersson^ 
fyra söner och en dotter. 

Björck, P. V. E; f. 1854, fanjunkare; 
arbetsbefälhafvare vid statens kalk- 
stensbrott i Borghamn; f 1901 'Ve, 
e. änka och åtta barn. 

Björkman, Frans Emil; f. 1829; gods- 
ägare; t 1 901 'V6 pä militiebostället 
B}ärshult, e. änka och dotter i 2. giftet. 

Björkman, Karl Julius; f. 1824 f. d. 
protokollssekreterare; f 1901 '3/4 i 
Si0una, e. änka, född Fredrika Sofia 
Stäly barn, barnbarn, sjrskon och svä- 
gerska. 

Björkman, Oskar Ad, Karl; f. i Jön- 
köping; f. d. egendomsägare; f 1901 
i juli på Nya varfvet i Göteborg, 83 
år gammal. 

von BJÖmmarck, Karl Ludvig; f. 
1820 ^/.2, t 1 90 1 i februari. 

BjÖmstJama, Lixinka Teresia Char- 
lotta Julia; f. 1875 »«/s, f l?Oi 'V7. 

Bk>nn, Johan; f. d. disponent vid Upp- 
sala och Ulfva vattenkvarnar; f 1901 
'V7 i Uppsala, 61 år gammal, e. änka 
och barn. 

Blom, ^ohan Teodor; f. 1842 »V9 i 
Västeris; innehafvare af apoteket Kro- 
nan i Gäfle; f 1901 V7 därstädes, e. 
änka, född Anna Andersson^ barn, 
barnbarn och syskon. 

Bkmnbers, Olof Gotthard; f. 1838 »Vii 
i Hardemo socken i Örebro län: 
kyrkoherde i Dunkers och Lilla Malma församlingar af Strängnäs stift; f 1901 
% i Dunker, e. änka i 2. giftet, född 
Anna Hinnerson^ och st3rfsöner. 
Blomqvist, Emil; f. d. disponent vid 
Filipstads nya bryggeri aktiebolag; 
t 1901 'Vxo i Filipstad, 54 år gammal, 

e. bröder. 

Blomstedt» Richard Ludvig; f. 1836 
'Vxi: körsnär; f 1901 Vxo, e. änka, född 
Ofelia Paulina Svanström^ och barn. 

Blomstrand, Johan Uno Edvin Leo- 
nard; född 1 868; e. o. hofrältsnotarie ; 
landskanslist i Jönköpings län; f 1901 
"/a i Dresden, e. änka, född Julia 
Jalm^ son, fader och broder. 

Blom, Karl Henrik Adolf i. 1828; f. d. 
sekreterare i Östergötlands läns hus- 
hållningssällskap; f 1901 »^/6 i Lin- 
köping, e. tre söner och en dotter; 
begrafven å Linköpings norra kyrko- 
gård. 

Boberg, August; f. 1840; kronoläns- 
man i östbo härad; f 1901 i januari 
i Värnamo, e. änka och barn. 

Bodin, Emilie Karolina; se Bergman. 

Bodin, Karl Teodor; f. 1864 »^/a; tjänste- 
man i Stockholms enskilda bank; f 
1901 9/4 i Stockholm, e. föräldrar och 
syskon; begrafven i familj egrafven å 
norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Bod man. Herman; sjökapten; f 1901 
'Vxo i Stockholm, 61 år, 7 mån. och 
8 dagar gammal, e. änka, född Augusta 
Maria Thérese Schief tre döttrar, 
moder och syskon. 

Bod man, Karl Erik Kristoffer; f. 1829; 

f. d. tullförvaltare; f 1901 V« i Gäfle, 
e. änka, född Nanna Valborg Maria 
Zetterbergs barn och barnbarn; begraf- 
ven i Zetterbergska familjegrafven å 
Lidingö kyrkogård. 

Boheman, Ernst Karl Henning; f. 
1867 "*/6; t. f. laborator vid Karolin- 
ska Mediko-Kirurgiska institutet; f 

1901 ^U i Stockholm, e. fader, mor- 
moder, syskon och systerson; begraf- 
ven i familjegrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Bohm, Hilda Augusta; f. Edgren; änka 
efter provinsialläkaren G. H. Bohm; 
t 1901 9/3 i Trollhättan, 73 år och 15 
dagar gammal, e. barn, barnbarn, 
mag och sonhustru. 

Bohm, Oskar; f. 1816 Vi i Tillberga 
socken i Västmanlands län: kyrko- 
herde i Nora stads- och landsförsam- 
lingar; t 1901 '/4 i Nora. 

Bohman. Helge Eugen; grosshandlare; 
t 1901 V3 i Göteborg, 44 år och 4 '/« 
mån. gammal, e. änka, född Augusta Digitized by Google 8 PitUrsscn och barn ; begrafven å norra 
begrafninfrsplatsen vid Stockholm. 

Bolje till Öennås, Johamna Albertina; 
se Roos. 

Boivie, Arvid; f. 1866 'A; sjökapten; 
t 190 1 *3/xo i Stockholm, e. moder 
och syskon; begrafven ä norra be- 
grmfningsplatsen vid Stockholm. 

Bolin, Klas Vilhelm; f. 1837 % i Fa- 
lun: lasarettsläkare i Varberg; med. 
licentiat; f 1901 '^/s i nämnda stad, 
e. änka i 2. giftet, född Elisabet Sell- 
grefiy och barn ur bida gtftena. 

Bollnder, Karl Hugo; f. på örby i 
Skepptuna socken i Stockholms län; 
med. studerande vid Uppsala univer- 
sitet; t 1901 'V6 i Uppsala, 24 &r 
gammal, e. moder och syskon. 

Boliinff, Gustaf Magnus; f. 1839 "/s, 
i Skedevi socken i Östergötlands län; 
medicinalråd; f 1901 'V3 i Stockholm, 
e. änka, född Helny Stenberg, barn, 
syskon, svärmoder och svägerskor; 
begrafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Boman, Bernhard; f. 1818 *Vtx; f. d. 
hamninspektor; f 190' *V6 i Göteborg, 
e. söner, döttrar, barnbarn och bam- 
bamsbam. 

Boman, Emil Reinhold; f. 1843; skepps- 
klarerare; t 1901 'Vi, c. änka, född 
Tekla Sörman, fosterson och syskon; 
begrafven i familjegrafven å norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Boman, Gustaf Reinhold; skeppsfur- 
nerare; f 1901 'Vj, 47 år, 8 mån. och 
19 dagar gammal, e. änka, född Soji 
Söderling, moder och syster. 

Boman, Klas Erik; f. 1819 9/": f- d. 
kapten vid topografiska kåren: f 1901 
Vxo i Stockholm, e. änka och barn; 
begrafven i familjegrafven å Adolf 
Fredriks kyrkogård i Stockholm. 

Boman, Per Anton; f. 1835; sjökapten; 
t 1 90 1 53, e. änka, född Henriette 
Eisenblätttr^ barn, barnbarn, magar 
och syskon; begrafven i familjegrafven 
å Katarina kyrkogård i Stockholm. 

Borggren, Karl Gustaf; f. d. boktryc- 
kerifaktor; t 1901 ^k i Stockholm, 
76 år och II mån. gammal, e. barn, 
barnbarn och systrar; begrafven å 
norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Borgman, A.\ f. 1838; apotekare i 
Broby; f 1901 ^5 

Borneman, Maria Fredrique; se 
Prinizensköld. 

Brakel, Louise Ulrika; f. 1820 'V"» t 
1901 '5 3. Brattberg, A, R.; f. d. handlande; t 
1 90 1 i augusti i Uddevalla, 70 år 
gammal. 

Braunerhielm, Karl-Fredrikzt 1844 
V7; kammarherre: f 1901 "•/!• på 
Sanda, e. änka, född Kristina Fredrika 
Olga Amalia Uljenstolpe^ barn, barn- 
barn och syskon: begrafven å Dalarö. 

Bring, Maria Ulrika; f. Ehrenborg 1815 
«V.x, t «90i Vj. 

Brobeck, E, P. I.; sjökapten; f 1901 
'^'/t på Karlberg, 33 år gammal. 

Broddén, Johan; f. d. folkskolelärare; 
t 1901 'Vi i Örebro, 77 år gammal. 

Brodin, Maria Karolina; f. /forman; 
änka efter kyrkoherden J. Brodm; t 
i 901 '% i Stockholm, 83 år gammal, 
e. barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 

Brolin. Per August; f. 1832 ^/«; f. d. 
folkskolelärare och organist; f 190 1 
3*8 i Malmköping, e. änka, född 
Karolina Elvgren, barn och syskon. 

Broman, Eva Sofia Marianne; f. 
Du Riett 1843 »*/3, t 1901 "/a- 

Broman, Johan Henrik; f. 1830; f. d. 
grosshandlare; f 1901 "/a, e. bara, 
barnbarn och måg; begrafven i familje- 
grafven å Solna k3rrkogård. 

Broqvist, K. G.; f. d. bleckslagare- 
mästare; 1901 'Va i Kristinehamn. 90 
år gammal. 

Brorsson, Anders; f. 1848 "/w; vice 

f»astor i Fjälkinge och Nymö forsam- 
ingar af Lunds stift; f 1901 i sep- 
tember i Kristianstad. 
Broström, J. O. F.; målare mästare; f 
1901 ^Via i Gäfle, nära 76 år gammal, 

e. änka i 2. giftet, tre söner och dotter. 
Brovall, Klas Johan; f. 1850: lärare i 

Grewesmiihlska skolan i Stockholm; 
t 1901 3o/,x i Stockholm, 51 år, 10 
mån. och 7 dagar gammal, e. änka, 
född Vendela Haltdin, och dotter: be- 
grafven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Brulin, Olof\ ingeniör; delägare i skepps- 
furnerareårman Liebmann, Brulin cck 
Comp.; t 1901 ~/8 i Göteborg, något 
öfver 40 år gammal. 

Brummer, Johan Magnus Reinhold; 

f. 1844 "/•, t 1901 '*/4. 

Brun, Johan Julius; f. 1818: gods- 
ägare; f. d. apotekare; f 1901 ",« i 
Hudiksvall, e. änka, född Karolina 
Augusta fVallner, barn, barnbarn och 
syskon; begrafven i Hudiksvall. 

Brusander, Andreas; f. d. handlande: 
t 1901 "/i i Stockholm, e. tvä söner. 

Bruun, Anton Viktor Reinhold; f. 1823: 
f. d. revisor vid K. Flottan; f 1901 
'Ve i Karlskrona. Digitized by Google Brmellus» Anders Johan; f. 1831 ■*/« 
i TommarpB prilstg&rd; f. d. sekre- 
terare i medicinalstyrelsen; fil. doktor; 
t 1901 **/• i Stockholm, e. änka, 
född Sofie Kristine Rosenblad^ och 
barn; begrafven å norra begrafnings- 
pUtsen vid Stockholm. 

Bnizellus, Charlotte Emilie; se Carl- 
strim, 

Bruzellus» Sojie Kristine: f. Rosenblad; 
änka 1901 efter fil. doktorn Anders 
y^hoM BmsSslius; f 1901 Vs i Stock- 
holm« 56 ir gammal. 

Bråkenhialm» Sofia Antoinetta; f. 
Wannberg 1820 3/4, t I90« "^h- 

Burön, Nils Peter; f. 1849; uppbörds- 
kommissarie; f 1901 Va i Stockholm; 

e. Inka, född Adele Rydeberg, 
BurensUmn, Gustaf Fredrik Olof; f. 

1812 »5/4, t 1901 V4. 

Burenstam, Hedvig Elisabet; f. Hjelm 
l«33 ^h\ änka 1889 efter f. d. kap- 
tenen Axel Adolf Burenstam; f 1901 
*^ln i Stockholm, e. barn och barnbarn. 

Busoh, Johan Adolf IVedich; f. 1812; 

f. d. bergmästare; f 1901 "/« i Upp- 
sala, e. son. 

Bégenholm, Gustaf Fredrik Ehren frid ; 
f. 1834 ^Ixo i Landskrona; f. d. post- 
expeditör; f 1901 '^/^ i Landskrona. 

Båokgrsn, August \ fanjunkare vid 
Vistgöta regemente; f '90' 'Vs i 
Linköping. 

BåckstrOm, Valfrid; f. von Ehrenclou 
1840 »Vs t 1901 V9. 

Börjesson, A. J.; guldsmed; f 1901 
Vm i Varberg, nära 80 år gammal, e. 
Inka, (Ödd Olsson, och son. 

CaJlarholm, Johanna Dorotea; se af 
Callerholm, 

af Callerholm, Johanna Dorotea; f. 
CalUrhalm 1826 'Vs, t 1901 Vs- 

Csrtbom, Per Ernst; f. 1875 "/s; bok- 
hållare ; t 1901 V8 på Fredriksberg, 
Flllnis, e. föräldrar, syskon och 
svågrar. 

Cartén, Abraham; f. d. flottningschef; 
t 1901 'V9, 75 ^ gammal, e. änka, 
(ödd Emma Nordin, och barn. 

Carlhelm-Gyllensköld, Carl Salo- 
mon; f. 1827 Vi; t 1901 "^A- 

Csrlquist, Nils Mattias; f. 1822 '7/, i 
Knästorps socken i Malmöhus län; 
f. d. landtbmkare; f 1901 "/»i Lund, 
e. barn, barnbarn och syskon. 

Carlson, Fredrik L.; grosshandlare i 
Lysekil; f 1901, 65 år gammal, e. 
Inka, född Ahlbom, och fem barn; 
begrafven i Lysekil. 

Carlson, Gäsla; f. 1869; tandläkare; f 
1901 'Viz i Stockholm, e. moder och syskon; begrafven i familjegrafven å 
Arboga kyrkogård. 

Carlson, ÅTarl Axel Emanuel; f. 1847 
*'/i; disponent; f 1901 V» på Fre- 
drikshäll på Lidingön, e. änka, född 
Lotten Andersson, barn och syskon; 
begrafven i familjegrafven å norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Carlsson, August Alexander; f. 1842 
'/ta; bokhållare vid statens järnvägar: 
t 1 901 "A i Malmö, e. änka, Johanna 
Carlsson, och syskon. 

Carlsson, C. A.; landtbrukare; f 1901 
"/s i Trosa, S4 &r gammal, e. änka, 
åtta barn, mag, svärdotter, barnbarn 
och fader. 

Carlsson, Erik Vilhelm; f. i Norrkö- 
ping; f. d. grosshandlare; f 1901 'V>t 
i Stockholm, 69 år gammal, e. bnrn 
och barnbarn. 

Carlsson, Gustaf; f. d. kyrkovärd; 
nämndeman; f 1901 V4 i GäUersta 
socken i Örebro län, 55 '/a år gammal, 
e. änka och fyra barn. 

Carlsson, Herman; fabrikör; f 1901 
"9/3 i Najlarby i Gustafs socken, 38 år 
gammal. 

Carlsson, Johan Magnus; f. 1842; 
ångbåubefälhafvare; f "90i "/« i 
Stockholm, e. änka, född Mimmte 
Ohlsson, och syskon : begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Carlsson, Johan Oskar Fredrik; brand- 
mästare vid Dramatiska teatern: f 
1901 V» i Stockholm, 48 år gammal; 
begrafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Carlsson, Johan Peter; f. 181 1 V»; 
stadsfiskal i Halmstad; e. barn, barn- 
barn och barnbarnsbarn. 

Carlsson, K. August; fabrikör; f 190 1 
"/ii på Rundvik på Värmdön, 56 år, 
3 mån. och 9 dagar gammal, e. broder. 

Carlsson, Karl Valfrid; f. 1833 Vt i 
Borås; kamrerare vid Gäfleborgs läns 
enskilda banks afdelningskontor i 
Söderhamn; f 1901 i februari i Sö- 
derhamn, e. änka, f5dd Hanna Berg, 
barn och barnbarn. 

Carlsson, Ludvig; f. d. kassör vid 
Miinchens bryggeriaktiebolag; f 190 1 
'^/99 57 ^r och 6 mån. gammal, e. 
broder och svägerska; begrafven å 
södra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Carlsson, Ludvig Teodor; f. d. gross- 
handlare; t 1 901 ^^h i Stockholm, 
83 år gammal, e. barnbarn. 

Carlström, Charlotte Emilie; f. Bruze- 
Hus; änka 1880 efter kyrkoherden i 
Ottarps församling Jakob Henrik Carl- Digitized by Google lO strifm: t 1901 "/e i Landskrona, 83 
&r gammal, e. barn. 

Carpelan, Maria Vilfulmma Elisaået; 
f. 181 5 *Vt: t ^901 Vta i Nyköping. 

Cavallln, P, B. S,; f. 1868 "/• i Lund, 
fil. doktor; f 1901 Vi i Göteborg, c. 
sjrskon. 

Cedergren, August Karl; f. d. tull- 
inspektor; t 1 901 *^/si i BIstad något 
öfver 88 år gammal. 

Cedergren, Karl; handelsresande; f 
1901 'Via i Visby, 35 år gammal, c. 
föräldrar och syskon. 

Cederstråhle, Louise Axelina; f. von 
Post i8r6 •"/s, t 1901 •V*. 

Cederström, Anna Maria; se af 
Trolle, 

Cederström, Jacques Klas Napoleon; 
f. 1808 »Vii: friherre; f 1901 "*/?. 

Cedervall, Ture; f. 1859; apotekare: 
föreståndare för medikamentsförrådet 
i Ed; t ^90' '°/« i Vänersborg, e. 
änka. 

Centervall, Karl Herman Malte Julius; 
f. 1850 ^Vs i Bromma socken t Stock- 
hölms län; sjökapten: f 1 901 i januari 
i Shanghai, e. broder. 

Cervin, Ivar Ulrik; f. 1853 'Vx* i 
Stockholm: postexpeditör i Stockholm; 
t 1 90 1 'Via» e. moder, syster och 
systerson; begrafven ä norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Cervin, Tekla Ur sila; {.Tilly; ^nVa, 
efter postmästaren O. A. Cervin; f 
1901 'V? i Alfvestad, 78 år och 9 
mån. gammal, e. barn, barnbarn, 
syskon och fosterdotter. 

Chrlstenson, Teodor; f. 1856 V«; käl- 
larmästare i Uppsala; f 1901 'Ve där- 
städes, e. änka, född Anna Nordström^ 
barn, fader och syskon. 

Christiansson, Knut; f. 1828; f. d. 
stationsinspektor: f 1901 'Vx i Stock- 
holm, e. änka, barn och barnbarn. 

Chrlstlernson, A, H.; f. 1850; kon- 
servator; t 1 90 1 Vs i Kristinehamn, 
e. moder, två bröder och tre systrar. 

Ch ristmas, M alv in a Berta; se Ha' 
milton. 

Clmmerdahl, Gustaf Vilhelm-, f. 1833 
^°/8 i Stockholm; f. d. kamrerare i 
direktionen öfver amiralitetskrigsmans- 
kassan i Karlskrona; f 1901 "Vs i 
Stockholm, e. moder och bröder. 

Claösson, August Vilhelm; f. 1830 "/e 
i Göteborg; f. d. postmästare i Falun; 
t 1901 '°/4 i Stockholm, e. barn; be- 
grafven ä södra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Clason, Ture Gustaf; f. i8a6 »^/s, för- 
valtare; t 1901 "/" på Munksund vid Piteå, e. änka i 3. giftet, Ottilia 
Gustaf va Falk; barn i förra giftena, 
barnbarn och syskon. 

Claus, Maria Josefina; se Sporre till 
Kroneberg. 

Clementeoff, Clementina Johanna; 
f. 1833 »9/4, t 1901 •'/s. 

Collander, Carl WUhelm; f. 1838; fa- 
brikör; f. d. riksdagsman: t 1901 **/« 
i Stockholm; begrafven i Uddevalla. 

Comellus, Albert Henrik; grosshand- 
lare; t 1901 *V4 i Stockholm, 49 år, 
4 mån. och 11 dagar gammal, e. 
änka, Alma Comelius^ moder och 
syskon. 

Creutz, Augusta Josefina; f. Eng' 
ström 1843 *°/xo: änka efter f. d. kap- 
tenen friherre Stefan Creuts; f 1901 
"/» i Stockholm, e. moder, barn och 
barnbarn; begrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

de la Crolx, Claes Otto Edotiard; f. 
1873 'Vr i Stockholm, t '90» ^h » 
S:t Martin- Vesubie, Nizza; e. finka, 
född Busbyy och systrar. 

Cullberg, Alexander Johan; sjökapten; 
t 1901 i april i Iserås i Onsala soc- 
ken i Hallands län, 72 år gammal, e. 
änka, född Kjellgren. 

Curman, Karl Vilhelm; f. 1089 V3; 
fabrikör; f 1901 **/« i Bollnäs, e, barn, 
barnbarn och bambamsbam. 

Cöster, Anders Fredrik; f. 1842 »V«; 
f. d. kommissionslandtmätare i Väster- 
norrlands län; t 1901 Va i Stockholm, 
e. syskon och syskonbarn. 

Cöster, Maria Lovisa Cecilia Vilhel- 
mina; se Hammarskjöld. 

Dahl, Carl Malte Georg; f. 1871 »/j i 
Eksjö; ingeniör; f IQO' 'V? i Skär- 
stads prästgård, e. syskon. 

Dahlberg, J A.; f. 1857; kassör vid 
Sundsvalls enskilda banks afdelnings- 
kontor i Örnsköldsvik; f 1901 »Vw i 
Örnsköldsvik, e. änka, född Blomberg, 
och barn. 

Dahlerus. August; f. 181 1 "/?; f. d. 
kammarskrifvare hos generalpoststyrel- 
sen; f. d. stadskamrerare i Stockholm; 
t 1 90 1 Vö i Stockholm, e. dotter och 
brorssöner. 

Dahllöf, Magnus; f. 1833, stenhnggeri- 
fabrikör; f 1 9^1 '^Z» i Kalmar. 

Dahlqvlst, G. A.; ingeniör, f 1901 *Vio 
i Rom. 

Dahlson, HeUna Charlotta Ulrika; f. 
Rothlieb 1821 Ve, t IQOI- 

Dahlstrand, Erik A. G. Z. V.; teolc^. 
och fil. kandidat; f 1901 ~/t i Ba- 
jern, 30 år gammal, e. föräldrar, tro- 
lofvad och syskon. Digitized by Google II Dahlström, Klas Gabriel; f. 1840; om- 
budsman för Stockholms m. fl. köp- 
mannaföreningar: t 1901 ***/4 i Sands- 
vall, e. anka, född Anna Björklind, 
och syster. 

Dahldf» AT. y.; grosshandlare; f 1901 
Vx i Malmö, 70 år gammal. 

Oalman, Otto Fredrik; f. 1815 V", t 
1901 3Vx. 

Danckwardt, Jean Carlos; f. 18 18 
V»o, t *90' > februari. 

Oanokwardt-Llllleströmr^ai» Erik; 
f. 1867 ^/9, t 1901 ^16. 

Danielson, Johan; f. 1831 "*/«; öfver- 
ingeniör; f 1901 'V^ i Stockholm. 

Danielson- Aschan, Sven 67nV/ fabri- 
kör; t 1901 »V6 i Eksjö, e. änka, född 
Sofia Dorotea Lyberg^ och barn. 

Danielsson, August; f. d. riksdagsman; 
hemmansägare; f 1901 Vz i Piteå, 
nära 80 år gammal, e. barn. 

Danielsson. E. R,; f. 1865; prakti- 
serande läkare i Gäfle; biträdande pro- 
vinsialläkare; 1 1901 ^U i Gäfle, e. änka. 

Dardsl, Fritt Ludvig; f. 1817 •♦'3, f 
1901 ''/s. 

Dardsl, Louis Alexandre; f. 1821 
V9, t 1901 "/.x. 

Dehlsren, Frans Rudolf; järnhand- 
lare; t 1 901 'V9 i Sala, 54 år gammal, 
e. syskon. 

Devin. Gustaf Bernhard; f. 1835 V»; 
cigarrfabrikör; f 1901 ''/xi i Stock- 
holm, e. broder, svägerska och syskon- 
barn; begrafven i familjegrafven å 
norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

DJurklou, Nils Johan; f. 1878 "/?, t 
1901 i oktober i Stockholm. 

Djurson, Axel Hugo; iugeniör; f 1901 
"3 i Malmö, 44 år, i mån. och 13 
dagar gammal, e änka, född Kristina 
Johansson, och dotter; begrafven i 
familjegrafven å Katarina kyrka i 
Stockholm. 

Dorff, Johan Robert; styckjunkare och 
svärdsman; f 1901 ^/x i Stockholm, 
48 år och 24 dagar gammal, efterläm- 
nande änka, född Amalia Schultt, barn 
och moder; begrafven å artillerikyrko- 
gården i Stockholm. 

Drake till Hagelsrum, Gunilla Lo- 
visa Gustafva; f. 1842 Vs» t '90i V9. 

Dransel, Karl Hugo Emanuel; f. 1853 
''/4; drätselkamrerare; f 1901 "/xa i 
Oskarshamn, e. änka, född Sigrid 
Simonsson. 

Drsydel, Tomas; kontorist; j 1901 *^/i, 
31 '/9 år gammal, e. bröder. 

Du Rletz, Eva Sofia Marianne; se 
Broman, Duriing, Georg Hildor; f. 1841 "A; 
ägare af Mönsterås ölbryggeri ; f 1901 
"/7 i Mönsterås. 

Duse, Katarina Lovisa; se Petersson. 

von Däben, Augusta Katarina Isabella; 
f. 1861 «/6. t 1901 Vs. 

DOoker, Eva Lovisa Magdalena Char* 
lotta; f. 1823 Vxx, t 1901 Via i Lund; 
med henne utgick grefliga ätten Z>£^i(^ 
n:r 61; begrafven i örtofta. 

Edberg, Ludvig Bernhard; f. 18 12 V4; 
f. d. landlbruicare; f 1901 *^U\ Stock- 
holm, e. svägerska och brorsbam. 

Edelsvård, Carl Erik Magnus; f. 1831 
'3/8, t 190 1 ^U. 

Edestrand, Hans; f. 1830 i Edestad; 
kyrkoherde i Gudmuntorp och Hurfva 
församlingar af Lunds stift; kontrakts- 
prost; t 1901 i mars i Lund, e. änka 
i 3. giftet, född Maria Charlotta Djur- 
berg, och barn ur båda giftena. 

Edgrsn, Hilda Augusta; se Bohm. 

Edström, A. H.; f. 1843; sjökapten; f 
1901 "/s i Göteborg, e. änka, född 
Alltin, barn och syskon; begrafven å 
Djurgårdskyrkogården i Göteborg. 

Edström, Karl Oskar;{. 1847 '7io; lärfU- 
kramhandlaare; f 1901 'V* i Stock- 
holm, e. änka, född Matilda Lind- 
qvist, fosterson, systrar och svärfader; 
begrafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Eggertz, Daniel; f. 1820; bruksägare; 
t 1901 ''/s i Falun. 

Eh renborg, Eva Eleonora Elisabeth; f. 
1836 '*/7; t 1901 '/3. 

Ehrenborg, Maria Ulrika; se Bring. 

von Ehrenclou, Valfrid; se Bäckström. 

Ehrengranat, Maria Elisabet; f. Prytz 
1825 9/x, t 1901 '/9. 

Ehrensvård, Albert Karl August 
Lars; i 1821 '7x; grefve; t 1901 ^Vx- 

Ehrensvård, Bror Emil; f. 1832 V3; 
f. d. kapten vid Norra skånska infan- 
teriregementet; friherre; f 1901 på sin 
villa Saaris vid Helsingborg, e. änka, 
född Hilda Katarina Ferdinanda 
Elsner, och barn; begrafven å Rem- 
marlöfkyrkogård. 

Ehrensvård, Louise Henrietta; se Weide- 
mann. 

Ekslund, Hans; f. 1823 V5 i Hesslöf; 
byggmästare; f 190I *7xo i Malmö, 
e. barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 

af Ekenstam, Katarina Maria; f. 
Andersson 1 842 "/g, f 1901 ''/♦• 

Ekensteen, Carl Adolf; f. 1828 ^h, 
t 1901 'V7. 

Ekensteen, Edvard Maurits; f. 1831 
'Vxx, t 1901 V4. Digitized by Google 12 Ek«wall. Anders Fredrik; i. 1819 •*/• 

gå torpet Ekifall i Ulrika socken i 
Östergötlands lin; f. d. häradshöfding 
i Västerbottens norra domsaga; 1 1901 
'»/• i Stockholm, e. änka, född Selma 
Kristina Uddell^ och sjrstrar. 

Ekholm, Anders; f. d. kronolänt man ; 
t 1901 'V> i Linköping, 91 år gam- 
mal, e. barn. 

Eklund, Anders: f. d. grosshandlare; 
t 1 90 1 *'/to i Stockholm, 76 år gam- 
mal, e. dotterbam. 

Eklund, Brita Kristina; se Anrep. 

Eklund, Ernst Fulgentius; f. 18 j8 Vs 
i Örebro; musikdirektör vid Skånska 
dragonregementet: f 1901 Vi i Ystad, 
e. änka Anna Eklund^ och fyra barn; 
begrafven i Ystad. 

Eklund, Karl Teodor; f. 1829 3%; 
kassör; f 1901 '»;i i Stockholm, e. 
änka, född Elma Nybergs dotter och 
systrar; begrafven å södra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Ekman, Ernst Gustaf \ apotekare; f 
1901 30/,, i Stockholm, 44 år gammal, 
e. S3rstrar, broder, svågrar och syster- 
barn; begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Ekman. Karl Laurentius; f. 1836 'V««; 
tysk konsul; f. d. skeppsklarerare; f 
1901 'Va i Visby, e. barn och syskon. 

Ekman, Nils Valfrid; f. 1847 V»; in- 
geniör; f 1901 'V" » Stockholm, e. 
änka, född Amina IVettergren^ fem 
söner och syskon. 

Ekstam, G. F. T,; f. 1837; grufför- 
valtare; f 1901 V4 på Stripa. 

Ekstrand, Karl Fredrik; f. d. hand- 
lande; t 1 901 ''/I i Stockholm, 49 år 
och 4 mån. gammal. 

Ekstrand, Per Johan; f. 1859 Vi; f. 

d. skohandlande; f 1901 V7 på Eols- 
vik å K. Djurgärden, e. änka, född 
Hilma Andersson. 

Ekström, August; hattfabrikör; f 1901 
3'/z i Uppsala, 67 är gammal, e. änka 
och tvä döttrar. 

Ekström, Fredrik August; f. 1819 Vi 
i Stockholm; f. d. postmästare i öre- 
grund; t 1 90 1 'Vs i nämnda stad, e. 
lyra barn i 2. giftet, barnbarn och 
barnbarnsbarn. 

Ekström, F. A.; f. 1816 Vö i Linkö- 
ping; öfverintendent; f 1901 V" i 
Stockholm, e. änka i 2. giftet, född 
Jeanna Amalia Otterdahl; begrafven å 
norra begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Ekström, Sigrid Matilda; se Loven. 

Eländer, Alåei-t Erhard; sjökapten; f 
1 901 Vxz i Göteborg, 42 är gammal, 

e. föräldrar och syskon. Elfgren, Hilda Fredrika; se Silfwer- 
Aielm. 

Elfvarsson, Adolf Bernhard; .f 1826: 
f. d. sjökapten; f 1901 'Vi« i Göte- 
borg, e. änka, fbdd Josefina Auff^t. 

Elfvinff, August; f. 1866 i Karlstad; 
folkskolelärare; f 1901 ^h i Hudiks- 
vall, e. änka. 

Elistam, Bror Efraim Johanson; med. 
licentiat; t 1901 ^h i Mich. i Nord- 
amerika, 37 år gammal, e. änka, född 
Ester Harting dotter, fader och syskon. 

Eliström, Johan Emanuel; f. i Grams 
socken i Värmlands län; snickare- 
mästare; t 1901 Vt i Stockholm, 48 
år gammal, e. änka och två barn. 

Elmlund, Axel Vilhelm Julius; t. 183S 
"/♦ i Stockholm; premieraktör: f 1901 
*V" i Stockholm, e. systrar; begraf- 
ven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Elvgren, Ludvig; t 1809 *Vio på Bock- 
hammars bruk; f. d. kommissions- 
landtmäUre; f 1901 Vi i Söderbirke 
socken i Kopparbergs län, e. änka, 
född Helena Holm^ barn, barnbarn 
och broder. 

Elvgren, Per; landtbmkare; f 1901 
■*/6 i Norberg, nära 58 år gammal, e. 
änka, född Erika Nordström^ barn, 
syskon och svärföräldrar. 

Elzvik, Hedvig Ebba ChmrloUa; f. Ami- 
noff 1840 'Vs, t »901 V7. 

Enbom, K. A.; f. i Sundsvall; kom- 
munalordförande i Sköns socken i 
Västernorrlands län; f 1901 »5/,, \ 
öfverkosta, 63 år gammal. 

Engelbrecht, August; f. 1845 *5/7, f. 
d. expeditionschef vid södra jernvägen ; 
t 1901 "/ö på Högmarsö vid Fura- 
sund, e. änka, född Augusta Meijer 
i hennes 2. gifte, barn och barnbarn; 
begrafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Engelhart, Gustaf Alexander; f 1837 
Vti i Stockholm; godsägare; f 1901 
"»/la på Seeersla, e. änka, född Nota- 
lie Helény barn och barnbarn; begraf- 
ven i familjegrafven å Öfvergrans 
kyrkogård. 

Engelke, Klas; f. 1814 Vi i Göteborg; 
f. d. tullförvaltare; f 190' 'Va i 
Stockholm, e. barn, sonson, sonhustru 
och syskonbarn; begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Englander, J. M:son; f. 1818, f. d. 
riksdagsman; f 1901 'V4 i Tingsryd; 
begrafven å Tingsås kyrkogård i Kro* 
nobergs län. 

Englund, Karl Emil Leonard; f. d. 
specerihandlande; f ^9^^ V^, 62 ir. Digitized by Google 13 8 m&o. och 20 dagar gammal, e. 
&Dka, född Matilda Fagerlund^ och 
fyra söner. 

Ensnell, Nils Erik; fabrikör; f 1901 
'^/lo i Stockholm, 59 &r, 2 män. och 
4 dagar i^mmal. 

Engstrand, Ivar August; f. 1873 ^k\ 
stationsskrifvare; f 'QOi "/xt i ösl- 
mora i V&sterhanninge socken i Stock- 
holms ISn, e. moder och bröder. 

Engström» Augusta Josefina; se 
Creutt. 

Engström, Hedvig Johanna Emilia; f. 
Sunesson: finkemajorska; f 1901 **/« i 
Eksjö, 49 är och 5 män. gammal, e. 
barn, sonhustru, broder och svägerskor. 

Engström, Johan Emerik; f. 1851 '5/«; 
pianofabrikör; f 1901 Va, e. änka 
Johanna Engström^ tre barn, sjrstrar 
och svägrar; begrafven ä norra be- 
grafhingsplatscn vid Stockholm. 

Engström, Karl Johan Teofil: förräds- 
förvaltare vid statens järnvägar; f 1901 
'V? vid Nybro badanstalt, 59 är gam- 
mal, c. änka, född WetUrhall, och 
barn. 

Enhörning, Karl Magnus: godsägare; 
t 1 901 'fa pä sin egendom Västan- 
fors säteri i Västmanlands län, 81 är 
gammal, e. änka och barn. 

Ericson, Erik Vilhelm: f. 1874 ''9; f- 
d. kassör vid Pilsnerbryggeriet; f 1901 
*Vis i Kungsör, e. änka, född Agnes 
Sandströmy tvä barn, föräldrar, syskon, 
farmoder, svägerskor och svägrar. 

Ericson, Nils Gustaf; bruksägare; f 
1901 '/a i Stockholm. 74 är, 2 män. 
och 6 dagar gammal, e. änka, fÖdd 
Louise Ehrenberg: begrafven i familje- 
grafven ä norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Ericsson, Karl: mäleriidkare; f 1901 
i juli i Stockholm, nära 75 är gam- 
mal, e. son, döttrar och barnbarn. 

Ericsson, Nils: f. 185 1 '/,o i Jama 
socken i Kopparbergs län, handlande; 
t 1901 Va i Leksand, e. moder och 
syskon. 

Eriksson, Anders: f. 1839 i Dalsland, 
trfdgärdsmästare; f 1901 ^ i i Göte- 
borg, c. änka, född Jonsson, och tvä 
söner. 

EHksson, Axel Vilhelm: f. 1846 i Vä- 
nersborg; naturforskare och afrika- 
resande; t 190* 'Vs i Afrika, e. tvä 
söner och tvä döttrar. 

Eriksson, Erik Adolf: f. 1845 ^;s i 
Hardemo socken i Örebro län; fän- 
gelsedirektör; fil. kandidat; f 1901 Vs 
1 Jönköping, e. änka född Lejkauf 
och 3 barn; begrafven i Jönköping. Eriksson, Karl Edvard Ludvig: f. d. 
handlande; f 1901 'V4 i Linköping, 
63 är, 10 män. och 1 1 dagar gammal, 
e. änka, f5dd Hanna Vesttrberg, fyra 
barn och sonhustru. 

Eriksson, Gunnar; f. 1833; f. d. 
riksdagsman; f 1901 "A i Mörviken; 
jordfäst i Åre nya k3rrka i Jämtlands län. 

Eriksson, Oskar: f. 1842 »Va i Tjällmo 
socken i Östergötlands län; kyrko- 
herde i (lagebyhöga, Fifvelstad och 
Orlunda församlingar af Linköpings 
stift; t 1901 ^k. 

Ersson, Erik: landstingsman; f 1901 
^h i Kulinge i Odensvi socken i 
Västmanlands län, 73 är gammal. 

Ersson, Frans; f. 1825, bruksidkare; f 
1901 */♦ i Nora, e. änka i 3. giftet 
och sjutton barn. 

Esberg, K. F.: f. 1838; ingeniör vid 
Eriksbergs mekaniska verkstad i Göte- 
borg; t 1901 V? i Göteborg, 

Estrin, Matias: f. d. folkskolelärare 
i Lena församling af Ärkestiftet; f 
1 901 3'xa, 76 är gammal. 

Eurenius, Malte Karl Josef; f. 1821 i 
öveds socken i Malmöhus län; f. d. 
lektor vid högre allmänna läroverket 
i Malmö; fil. doktor; f 1901 "^/a i 
Malmö; begrafven därstädes. 

Eweriöf, F. Oskar: f. 1843; sjökapten: 
t 1901 'V" pä resa frän Göteborg till 
London: e. änka, född Hedman^ och 
tvä döttrar; begrafven ä nya begraf- 
ningsplatsen vid Göteborg. 

Fagerström, Fränt Fredrik: bruks- 
ägare: t »901 '^5 pä Fredriksström i 
Kalmar län, 77 är gammal. 

Fahién, Adolf Fredrik: f. 1838 »^/e; 
spcgelfabrikör; f 1901 »3/9^ \ Stock- 
holm, e. änka, fSdd Hilma Widstrdmy 
och barn. 

Falck, Johan Henrik August: f. 1825 
Vx i Kristianstad; f. d. fördelnings- 
läkare i I. arméfördelningen; f 1901 
'S/9 i Malmö, e. änka, född Charlotte 
Åbergs barn, broder och svägerska; 
begrafven i familjegrafven ä nya kyrko- 
garden i Malmö. 

Falk, Edvard Eugen: f. 1832; f. d. 
registrator i kammarkollegium ; f 1901 
'V3 i Stockholm, e. änka, född Herta 
Ziervogely och barn. 

Falkenberg till Trystorp, Henrik Vil- 
helm: f. 1855 Vx; friherre; f 1901 3/6. 

Falkenskiold, Karl Valdemar: f. 1854 
"^/y; landtbrukare pä Spannarp; f 1901 
Vtt genom olyckshändelse vid Span- 
narps järnvägsstation, e. fader, fästmö 
och syskon ; begrafven i familjegrafven 
å Välinge kyrkogärd. Digitized by Google 14 Fallanius, K. M.; f. 1823 >«,t; med. 

doktor; kintrgie magister; f 1901 '**/», 
e« inka i 2. giftet, född Holm^ barn, 
barnbarn och syskon. 

Fehr. Gustaf Emil: f. 1867 i Stockholm, 
lektor i latin och grekiska vid högre 
allmänna läroverket i Nyköping; f 
1901 V4 i Nyköping, e. syskon; be- 
grafven i familj egrafven i Stockholm. 

von Fellitzen, Carl Henrik Jcbst; f. 
1840, t 1901 */4. 

Feyohtlng, Herman; f. 1865 'Vs; artist; 
t 1901 ''Va i Stockholm, e. syskon; 
begrafven ä norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Fiedler, Anders Fredrik GoUlieb; f. 1820 
i Tyskland ; f. d. fanjunkare vid marin- 
regementet; t 1901 'V« i Karlskrona, 

e. änka, född Emma Sofia Fehr^ och 
dotter. 

Fiedler, Matthews: grosshandlare f. 1843 
i England; f 1901 "/s i Göteborg, e. 
änka, tre söner och två fosterdöttrar. 

Fleetwood, Juliana Sofie Albertina; 

f. friherrinna Rudbeck 1830 V», t ^90' 
'Via i Stockholm, e. make, kabinetts- 
kammarherren frihene George KiV- 
kelm Fleetwood^ sonhustrur och barn- 
barn; begrafven i familjegrafven å 
Eskilstuna kyrkogärd. 

Flemström, Fredrika; f. Manner* 
stråle 1833 »5/,; änka 1892 efter f. d. 
skolläraren Johan Erik Ludvig Flem" 
ström; f 1901 'Vi« i Luleå, e. barn, 
barnbarn och syskon. 

Fliesberg, Fredrik Vilkelm; f. 1840 »s/s 
i Karlskrona; tullförvaltare; f 1901 
V6 i Umeå, e. änka, född Augusta 
WockatZy barn och syskon. 

Flodberg, Anders Fredrik; f. 1835 »^/s; 
f. d. inspektor; f 1901 "/e i Bispgår- 
den; e. änka, född Hilda Andersson^ 
och barn. 

Flodman, J, Fr, H Th.; f. 1867 "A; 
teolog, och fil. kandidat; f 1901 »/«« 
i Motala, e. föräldrar och syskon. 

Flodqvist, JClas Emil Kristian; f. 1858 
"A i Arvika; handlande; f 1901 
'V» i Kalmar, e. syskon. 

Flyborg, K. M.; f. 1822; f. d. portu- 
gisisk vice konsul; f *90i " " i Hel- 
singborg, e. änka och son. 

Fock, Alfred Henrik Edvard; f. 1818 
Vio; friherre: f 1901 'V». 

Fock, Anna Margareta Charlotta; se de 
Laval. 

Fock, Victorine Hubertine Ghislaine; 
f. Berson 1873 "/a, t 1901 "/a- 

Follln, Samuel Erik Valentin; f. 
1822; f. d. telegrafkontrollör; f *90i 
'Vs i Stockholm, e. syster. Forsberg, JCarl Ludvig; f. 1820 •*/« i 
Stockholm; f. d. krigshofrittsråd ; f 
1 901 'V9 i Stockholm, e. änka och 
barn ; begrafven i familjegrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stocholm. 

Forsberg, August Kristia» Sten; f. 
1840 V9; kammarråd; f 1901 "/s i 
Stockholm, e. syskon; b^rafven i 
familjegrafven å norra begrafningsplat- 
sen vid Stockholm. 

Forssberg, August; musiker; f 1901 
**h i Göteborg, 48 år gammal, e. änka 
och barn. 

Forsgrén, Karl Robert; f. 1838 V9 i 
Stockholm; grosshandlare; f 1901 '^,9, 
e. sjrskon, svåger, svägerska och syskon- 
barn. 

Forsman, Viktoria; se Ulf sporre till 
Broxvik. 

Forshasil, Jakob Oskar; f. 1836; krono- 
fogde i norra och södra Vedbo härads 
fögderi; f 1901 ^}a på Fogdeholm, e. 
änka, född Branting. 

Forsell, Otto Herman; f. 1818 ^Vs i 
Hudiksvall; f. d. hofrättsråd; f 1901 
'Vs i Stockholm, e. brorsdotter och 
sjrskons barn. 

Forssell, Hans Ludvig; f. 1843 »♦/• i 
Gäfle; president i kammarrätten; f 
1 901 Vs i San Bernhardino i Schweiz, 
e. änka, född Hildegard Zuleima 
Eneroth, och fyra barn; begrafven i 
familjegrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Forssell. Svante; f. 1818 **li i Skara; 
kyrkoherde i Fröjereds församling af 
Skara stift; f 1901 »%, e. änka, född 
Eva Kristina Carlsson; och barn. 

Forssman, Karl Henrik; f. 1846; guld- 
smed i Nyköping; f 1901 'Vi i nämnda 
stad, e. änka, barn, syskon och syskons 
barn. 

Fourong, Gustaf; f. d. skomakare- 
mästare; t 1901 **/«« » Stockholm, 
79 år gammal, e. änka, född Bengta 
Jacobs^ barn och barnbarn. 

von Franoken, Herbert Edvard 
Reinhold; f. 1857 »♦'s; försSkringiUi- 
spektör; f ^90i *'» i Stockholm, e. 
moder och syskon; begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Fransen, Ernst Gotthard; stationsföre- 
ständare; f 1901 "/lo i Hall, Kårsta, 
25 år, 8 mån. och I dag gammal, e. 
föräldrar och syskon. 

Fredriksson, Olof Bernhard; L i Vax- 
holm; f. d. repslagaremästare; f 1901 
"/a i Vaxholm, 79 år gammal, e, bara. 
barnbarn, måg och sonhustru. Digitized by Google »5 Freese, K. T.; agent; f 1901 »*/ix, 37 
Ir gtmmal, e. änka, född Emma JCri' 
Stina yenssen^ moder och syskon. 
de Freese, Georgina Elisabet; f. 1832 

^ly, t 1901 »^/ix. 
Freidenfalt, Jakob Axel Samuel: f. 

1869 »»/„, t 1901 'V4. 
Freudenthal, Tor yulius; f. 1869; 
kartograf vid rikets Allmänna Kart- 
verk; t 1901 Vs i Stockholm, e. för- 
ildrar och syskon; begrafven ä norra 
begrafhingsplatsen vid Stockholm. 
Fribergf Frans Oskar; handlande; f 
1901 *"/» i Uppsala, 35 &r gammal, e. 
föräldrar och syskon. 
Friberg, Gustaf; f. 1847 •'/a: stations- 
inspektor i Örnsköldsvik; f '90i 'V? 
ä OmskÖldsviks järnvägsstation, e. 
inka, född Edith Sehagerstrém^ barn, 
moder, syskon och svärmor. 
Friberg, Karl Fredrik; f. i Säby socken 
i Jönköpings län; handlande; f 1901 
""/lo i Vänersborg, e. änka, (öådAfaria 
Gillblad^ och t^ söner. 
Friberg, O, ; kamrerare vid Kalmar en- 
skilda banks afdelningskontor i Valde- 
marsvik; t 1901 '3/3 i Valdemarsvik, 
75 år gammal, e. änka och fyra barn. 
Friberger, Karl Gustaf Isak Alfred; 
f. 1858 "3/,,; kapten vid Skaraborgs 
regemente; f *90i "*/»« i Stockholm, 
e. moder och syskon. 
Frlck, David; godsägare; f 1901 **/» > 

Malmö, 78 år gammal. 
Frlck, Friedrich; f. i8j6*V8 i Ostprens- 
sen; musikdirektör; f 1901 V7 i Norr- 
köping. 
Fries, Nils Henrik; f. 1815; f. d. kap- 
ten vid Kalmar regemente; f 1901 
'/« på Karlsro i Ryssby i Kalmar län, 
e. änka, född Hedvig Sofia Seder- 
berg, son, dotter och bror. 
Friman, Karl Anders Fritiof f. 1833 
^,7 i Hylletofta socken i Jönköpings 
län: f. d. provinsialläkare; t 1901 'V4 
i Vänersborg, e. änka, född Anna 
HordenstrÖm^ och två barn. 
Frtman, JL; f. 1839; fabriksidkare; f 

1901 Vs i Hvetlanda. 
FrfeoN, Axel Hjalmar; f. 1821 5/7; bruks- 
ägare; t 1 901 "A » Stockholm, e. 
inka, född Sofia Amalia von Sydow, 
och barn; begrafven i familjegrafven 
å norra begrafhingsplatsen vid Stock- 
holm. 
Fritzbergf Andert Julius; f. d. krono- 
länsman; t '90I •'/s i Edene, 71 V» 
Ir gammal, e. änka och tre barn. 
Frttzell, Karl Johan; f. 1839 »/s; f. d. 
(ukjnnkare vid Lifgardet till häst; f 
1901 ^4 i Stockholm, e. änka, född Anna Petterson, barn och svärför- 
äldrar; begrafven å gamisonskyrko- 
gården vid Stockholm. 

Frunok, Beata; f. 1800 V" i Skultnna 
socken; f 1901 Vx» i Stockholm: 
Stockholms äldsta innevånare ; begraf- 
ven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Frftnberg, Oskar Harald Knut; f. 1873; 
f. d. tidningsredaktör: f 1901 •% i 
Frånö, e. föräldrar. 

Fröblom, Johan Bernhard Oskar; f. 
1850 »«/io; disponent för Reinholds 
ångbageri- och konditori- aktiebolag; 
t 1901 'Vs i Stockholm, e. änka, född 
Rosa Hellgren, mor och syster; be- 
grafven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Fröding, Johase Bernhard; f. 1834 '^ a 
i Värmland; f. d. bmksägare; f 1901 
Vs i Stockholm: e. bror, brorsbarn 
och svägerska; begrafven i familje- 
grafven å Karlstads kyrkogård. 

Frost, Axel Rikard; f. 1836 "»A; kyrko- 
herde i Gråmanstorp och Vedby för- 
samlingar af Lunds stift; f 1901 ' 9- 

FUrstenberg, Göthilda; f. Magnus 
1837 V« i Göteborg, f 1901 Vi« där- 
städes, e. make, grosshandlaren Pontus 
Furstenberg. 

Fågersklöld, Barbara Fredrika; se 
Planting*Gyllenbåga, 

Fägersklöld, Torborg Augusta Vil- 
helmina; f. Schelitt I&45 '»/ii; f 1901 
"»/ii i Köping, e. make, rådmannen, 
friherre Bror Fredrik Fager skidld, 
och barn. 

Qabrielsson, Karl Gustaf; f. 1861 i 
Stigtomta socken i Södermanlands län ; 
redaktör; f 1901 3t/,o i Stockholm. 

Qahn, Fredrik Vilhelm; kamrerare vid 
Drottningshuset; f. d. expeditions- 
sekreterare; tl90i "A i Stockholm, 
80 är gammal, e. tre döttrar; begraf- 
ven i familjegrafven å Solna kyrko- 
gård. 

Qahn, Henrik Pontus Volter; f. 1820 
"A på Kåfalla bruk i Fellingsbro 
socken i Örebro och Västmanlands 
län; t 1901 'Va i Stockholm, e. son, 
dotter och barnbarn; begrafven i 
familjegrafven å Fellingsbro kyrkogård. 

de la Qardle, Anna Elisabel Malvina; 
f. von Plåten 1824 ® 3; grefvinna; f 
1901 »3/6. 

Qartz, Karl; f. 1849 ^4; godsägare; f 
1 901 *Vi i Stockholm, e. två systrar: 
begrafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

von Qegerfelt, Emil Rikard Mauritz; 
f. 1879 »V«, t 1901 *V3. Digitized by Google i6 Ceiimr, Karl Axd: f. 1846 'Vio; f. d. 
öfverstelöjtnant vid Vftnnlands rege- 
mente; f 1901 '^^ P& Bninsberg, e. 
änka, född Ida Malvina Petré, barn 
och syskon. 

OeUer, JCarl Fredrik Otto: f. 1827 ^ «,; 
k. sekreterare; f 1901 '^» i Stock- 
holm, e. syster, svXgerska och syskon- 
barn. 

Gelsler, Gustaf Tobias; f. 1835; f. d. 
kassör; f 1901 ^^l^i e. änka i 2. giftet, 
född Fanny Elisabet Lidbom, son 
och dotter i i. giftet. 

Gemzell. A'arl\ f. 1819 ^9 pä Hven: 
f. d. tulluppsyningsman i Helsingborg ; 
t 1901 * ,1 i Helsingborg, e. änka, 
född Holm. 

Gerdtsson, Nils Herman; f. 1827 "^/i;.: 
f. d. handlande: f 1901 »^^s, e. änka, 
Maria Gtrdtsson, och son, 

Germundsson, P. y.; handlande; f 
1 901 '^^ i Ängelholm, 47 '/« år gam- 
mal, e. änka och son. 

af Qlllnér, Charlotte Margareta; se 
Schotte. 

Qimberg, A'arl Otto; bokhandlare; f 
1901 ^ I i Stockholm, 38 år gammal, 
e. änka, fÖdd Lindbergh moder och 
syskon, begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Godbersen, Maria So/ie; se Hjäme. 

Gottllebssen, Johan Anton; f. 1834; 
kronolänsman i Garpenberg; f 1901 
"/?, c. änka och fem barn. 

Graf, Lorentz; f. 1862 5;.; f 1901 7/4. 

Granbom, Magnus; f. 1852 '♦ 3; dis- 
ponent-direktör vid Möns trävaruaktie- 
bolag; t 1901 '*;x i Sundsvall, e. 
syskon, styfmoder och svåger: begraf- 
ven i Sundsvall. 

le Grand, iV.; f. d. källarmästare; f 
1901 i januari i Kalmar, 70 år gam- 
mal. 

Granlund, Gustaf Adolf; f. 1862 ^,i) 
cigarrhandlare; f 1901 'Vn, e. moder 
och syskon; begrafven å norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Granquist, Oskar Fredrik; f. 1845 »9,7; 
kontrollör vid tullkammaren i Lands* 
krona; f 1901 'V» i Stockholm, e. 
syskon och syskonbarn: begrafven å 
norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Granstedt, Dorotea Fredrika ; se Ström- 
berg. 

Grape, Johan; f. 182 1 i Haparanda; 
tullöfveruppsyningsman : f '90i Va i 
Hudiksvall, e. änka, son, dotter och 
måg. 

Grape, Mathilda; f. Silfwer brand y 
1840 9/4, t »901 ''^.»• Qrape, Per Olof; f. 1844 ';9; kontrakts- 
prost; kyrkoherde i Neder-Tomeå för- 
samling af Hernösands stift och Ha- 
paranda; folkskoleinspektör; f 1901 
^Vs i Haparanda, e. änka och barn. 

Gr^villlus, Gustaf Albert Johan; f 
1826 '5/8, t 1901 '57. 

Orlberg, Per Alexis; f. 1867 Vs; ägare 
la Nyköpings bryggeri; bryggare; f 
X901 *^/3 i Nyköping, e. änka, född 
Amanda Nordqvist, tva barn och moder. 

Qrlpensvård, Maria Fredrika; se 
IVretman. 

Qrlpenwaldt, Johanna Ulrika Char- 
lotta; se Noréus. 

QrlsohottI, Rudolf Oscar; f. 1845: 
svensk-norsk v. konsul i Glasgow; f 
1 901 9/8 i Glasgow, e. syskon. 

Qrubbe, Carolina Wilhelmina; se 
von UthfalL 

af Qrubbens, Nils Edvard; i. 183 1 
'3/5, t 1901 "7. 

Grundal, Enriqueta Elisabet; f. Rosen- 
blad; t 1901 'V3 i Stockholm, e. make 
i 2. giftet, doktor Nils Adolf Rikard 
Grundal, två söner i I. giftet och en 
dotter i 2. giftet; begrafven i familje- 
grafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Grundel, Kristian August; f. 1840 ^°!i 
i Filipstad: läroverkskollega och redak- 
tör; t '90X ** « * Kristinehamn; be- 
grafven i familjegrafven å gamla kyrko- 
gården i Kristinehamn. 

Grunden, Katarina Andrietta; se AV/^ 
dien. 

Grönfeldt. Felix Ferdinand; f. 1828 
'Vx i Viborg i Finland; distriktsvete- 
rinär; t 1901 *V4 i Marielund, Bofors, 
e. änka i 2. giftet, född Emilia Jans- 
son, barn, barnbarn och syster. 

Grönlund, Konrad August; f. 1856 "/V. 
kanslist i fattigvårdsnämnden; f 1901 
"/ii i Stockholm, e. änka, född Au- 
gusta Svart bäek, moder och syster: 
begrafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Grönvall, Karl Johan; f 1827 «3/x.; 
juvelerare; f 1901 '*'/« i Stockholm, 
e. änka, Mary Grönvall, syskon och 
systerson: begrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Gullletmot, Louis; f. 1824 'Ve; bankir: 
t 1901 "Vx i Stockholm, e. barn och 
syskon. 

Guldbrandeen, Olaus; f. 1825 3«/„ i 
Norge; kassaskåpsfabrikör: t*90i**.9 
i Göteborg, e. änka, Charlotte Guld- 
brandsen, barn och barnbarn. 

Gulln. Johan Alfred; f. 1813 ',9 i 
Karlskrona; f. d. krigskassör; f. 1901 Digitized by Google 17 ''/• i Stockholm, e. tvä baro och 
sjTStrar; begrafven i familjegrafvea å 
norra begrafDiDgsplatsen vid Stock- 
holm. 

Cummesson, Johan August; f. 1832 
'V9; f- d. maskinistunderofficcr vid k. 
Flottan; f ^90' Vs, e. änka, Matilda 
GummessoH, barn, barnbarn, bröder 
och syskonbarn; begrafven ä Galer- 
varfvcts kyrkogärd. 

Gunér, Frans Johan; f. 1 828 "/e; f. d. 
tolluppsyningsman; f ^901 'Vi i 
Stockholm, e. änka, född Anna Greiffe^ 
och barn. 

Gunnarsson, A. N.; f. 1828 "^.n i 
Vcinge socken i Hallands län; f. d. 
apotekare; f 1901 i augusti i Väres- 
torp i Sydhalland, e. son och dotter. 

Gussander, Evald; f. d. handlande i 
Enköping: t 1901 5 „ j Stockholm, 
46 är gammal, e. änka, född Usa 
Burjam, barn, syster, sväger och svär- 
föräldrar; begrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Gustafsson, Johan; spegelfabrikör; f 
1 901 'Va i Stockholm, 57 är, 6 män. 
och 9 dagar gammal, e. änka, född 
Ingtborg Blombergs och barn. 

Qylfe, J. C; f. 1853; slöjdskoleföre- 
ständare; f 1901 '/s i Uddevalla. 

Gyllenhammar, Å''arl Isak Adolf; f. 
1826 V4, t 1901 » »naj- 

Gyllenhammar, Sofie Karolina: se 
Andersson. 

Gylifns, Birgtr Gustaf; f. 1848 ^6 i 
Stockholm; postexpeditör i Åmäl; f 
1901 'Vi i Åmäl. 

Gödeoke, Jakob Adolf-, f. 1852 '^^lo; 
kapten vid Norrlands artilleriregemente; 
t 1901 1 1 pä Ärtekärr vid Fagersanna 
t Västeigötland, e. syskon. 

Göhie, V. G.; f. 1830; f. d. handlande; 
t 1901 '';6 i Norrköping, e. änka och 
barn. 

Göransson, A. R.; f. 1864; direktör 
för elektriska aktiebolaget > Magnet i 
Lndvika; f 1901 */a. 

Göransson, Karl IVilhélm; fabrikör; 
t 1901 ^,'s i Stockholm, 78 är gam- 
mal, e. dotter och barnbarn. 

GöUtberg, Karl Fredrik; f. d. hand- 
lande: t 1901 V4 i Karlstad, 57 är 
gammal, e. tre systrar. 

Göther, Paul Edvard; f. 1853 ^^4 : ur- 
fabrikör; t 1901 ^i^ i Stockholm, e. 
syster; b^rafven ä södra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

von HafTner, Ulla; se Ruuth. 

Hagberg, Johanna Sofia; f. Tömqvist; 
inka efter öfversten Erik Hjalmar 
Hagberg; f 1901 Va i Vadstena, 79 är gammal, e. broder, svägerskor och 
broTsbarn. 

Hageltn, Maria Amalia; f. Palmborg; 
1856 "/a i Stockholm f 1901 i februari 
i Kungälf, e. make, apotekaren Elmar 
Gottfrid Hagelin,, fyra barn och syster. 

Haglund, Karl Johan Emil; f. 1837: 
med. licentiat f. d. stadsläkare i Norr- 
köping: t 1901 Vw pä Härjestad i 
Smaland, e. änka, född Hedvig Char- 
lotta Margareta Schröder, och sex 
barn. 

Hagström, Alfred; f. 1829 3^/3; kloc- 
kare och organist; f 1901 V9 i ösmo 
klockargärd, e. änka, född Hilda Lund- 
gren, döttrar, mäg och syskon. 

Hagström, August Fredrik; f. 181 7: 
f. d. besiktningsmstmästare; f 1901 
*°/« i Stockholm, e. barn och barn- 
barn; begrafven ä artillerikyrkogärden 
pä Djurgården vid Stockholm. 

Hagströmer, Anders Johan Gösta; f. 
1874 "/», t 1901 Vi. 

von Hall, Tom Albert Herman ; t 1869 
Vs; tandläkare; f 1901 'V» i Stock- 
holm, e. moder och syskon. 

Hallandar, Karl Kristian; f. d. bruks- 
förvaltare; f 1901 ^ji i Karlstad, 77 är 
gammal. 

Hallberg, Adolf Bernhard; f. 1846 'V*; 
fabriksidkare; f 1901 'Ve i Södertälje, 
e. änka, född Helga Norling^ syskon, 
syskons barn och svägerska. 

Hallberg, David Verner; verkmästare 
vid Stockholms stads vattenledning; 
t 1901 ^•Vio i Stockholm, 47 är gam- 
mal, e. änka och barn; begrafven ä 
norra begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Hallberg, Ernst Viktor; grosshandlare; 
t 1901 *V6 i Stockholm, 42 är gam- 
mal, e. fader och syskon. 

Hallberg, Johan Vilhelm; f. 1848 "/g; 
handlande; innehafvare af Frövi järn- 
vägsrestaurant : f 1901 *V« i Frövi, e. 
änka, född Terese Serrander, son och 
tvä döttrar. 

Hallberg, J. IV.; f. i Göteborg; gross- 
handlare; t 1901 ^U i Halmstad, 80 
år gammal. 

Hallborg, Olof; f. 181 5 'Vs i Tuna soc- 
ken i Gäfleborgs län ; prost ; kyrkoherde 
i Torstuna församling af Ärkestiftet; f 
1901 '5/3 i Torstuna prästgärd, e. barn. 

Hallön, Per Alfred; f. d. kassör; f 1901 
Vix i Nora, 61 år, 11 män. och 16 dagar 
gammal, e. änka, född Emma Ek^ barn, 
barnbarn, syskon och svärföräldrar. 

Hallgren, Josefina Magdalena ; se Ström. 

Hallman, Leontius; f. 181 2 'Ve; f. d. 
ombudsman i riksgäldskontoret; upp- 
bördskommissarie i Stockholm; härads- Digitized by Google i8 höfding: f 1901 3/4 i Södertälje, c. 
fosterbarn, fyra syskon och deras barn, 
barnbarn och barnbarnsbarn; begraf- 
ven i familjegrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Hallström, Hans Jakob; f. 1840 »s 3 vid 
Hfillefort bruk; arkitekt; byggmästare; 
t 1901 Vs i Stockholm, e. änka, född 
Anna BUmqvist^ dotter, måg, barnbarn 
och moder; begrafven i familjegrafven 
ä Solna kyrkogård. 

Hallström, Ivar Kristian: f. 1826 5 6 i 
Stockholm; profeMor: t 1901 'V* i 
Stockholm, e. broder och brorsbarn. 

Hallström, Kari Henrik; f. 1828 '^,3: 
t 1901 •/«■ 

Hamllton, Ma tvina Berta; f. Christ- 
mas 1824 •'*/4: grefvinna; f i9or "V?- 

Hammarbåok, Gustaf: f. d. bruksför- 
valtare; t 1901 "/7 i Uppsala, 49 år, 
10 mån. och 22 dagar gammal, e. änka, 
född Lina Vesthotm^ och barn. 

Hammarhielm, Ulrika Charlotta Eme- 
rentia; se Strokirk. 

Hammarqvlst, Karl Enock; f. d. in- 
spektor; f 1901 '/lo i Nyköping, nära 
65 är gammal, e. änka, Augusta Ham- 
markvist^ tvä döttrar, fosterson och 
syskon. 

Hammarskjöld, Maria Lovisa Cecilia 
Vilhelmina: f. Cöster 1832 »V", t 1901 
'Vix; begrafven i familjegrafven å Tuna 
kyrkogärd. 

Hammarstedt, Frank; f. 1857 i Ignaby, 
Kronobergs län; öfveruppsyningsman; 
t 1 901 i Sandslone, Minnesota; e. änka 
och två barn. 

Hammarstedt, Fredrique; f. Unge; änka 
efter kyrkoherden Gustaf Hammarstedt ; 
t 1 901 *V9 i Stockholm, e. barn och 
barnbarn: begrafven i familjegrafven ä 
Dan viks kyrkogärd. 

Hammarstrand, Alfred Teodor; f. 1865; 
bokbindaremästare; f 1901 ", i, e. för- 
äldrar och syskon. 

Hansen, Martin; f. 1845 '9* grosshand- 
lare; t 1901 'V» pä Beliyberg vid Stock- 
sund, e. änka, född Anna Widestedty 
fosterdotter och mäg; begrafven ä norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Hanssén, Fr. Ferdinand; f. 1837 i Kö- 
penhamn; f. d. brandmästarc i Göte- 
borg; t 1901 ^"Z* i Stockholm, e. dotter 
och mäg. 

Hansson, Axel Edvard; f. 1830; sjö- 
kapten; t 1 90 1 7/5 i Göteborg. 

Hansson, Per Henrik Wolf ang; f. 1834 
"/© i St. Slägarp socken i Malmöhus 
län; f. d. provinsialläkare; f 1901 "'/s 
i Lund; e. barn. Harms, Fr ils August; f. 1824 i KatU- 
hamn: kapten; sjömanshusombudsman: 
t 1 90 1 "/9 i Karlshamn, e. änka, född 
Amalia Damstedt, barn och barnbarn. 

Hartman, Maria Kristina: f. 1810; änke- 
fru; t 1901 V« på Norrbacka åldershem. 

Hartmann, Kristian Kristiansson; f. 
1819 i Hjörring på Jutland; f. d. egen- 
domsägare; t 1901 3/4 i Linköping, c. 
dotter, son och dotterdotter. 

Hasselblad. F. V.; chef för Göteborg 
firmans F. V. Hasselblad afdelning i 
Göteborg; f 1901 V " » Köpcnha.mn. 
55 ^^ gammal. 

Hasselffren, Gustaf: f- d. handlande: 
t 1901 'V7 vid Bodiled, 49 år gammal. 

Hassellund, Carl Aug. Erland : målare: 
t 1901 V« i Stockholm, 36 år och 7 
mån. gammal, c. änka, Hulda Hassel- 
lund^ fader och syskon; begrafven .^ 
norra begrafningsplatsen vid Stockholm 

Hasselskoff, Karl Georg: f. i8r8 '*;7 
i Skara; kontraktsprost; kyrkoherde i 
Broddetorps församling af Skara stift; 
t 1901 *^8, e. änka, född Anna Char- 
lotta Kjellén^ två döttrar och magar. 

Hazellus, Artur Immanuel; f. 1833 ^/" 
i Stockholm; styresman för Nordiska 
museet; fil. doktor; f 1901 '?/s p& 
Skansen, e. son och syster; begrafven 
å Skansen på K. Djurgården vid Stock- 
holm. 

Hebbe. Karl Otto Andreas; f. 1873 »«;^ 
i Torshälla: e. o. hofrältsnotarie ; fil. 
kandidat; f 1901 ***, 5 i Stockholm, e. 
moder och syskon. 

von Hedénberg, Johan Henrik Rein- 
hold ; f. 1839 3/8, •)• 1901 i maj. 

Hedenberg, Lars; fanjunkare vid Hel- 
singe regemente; f 1901 "/$ i Heden. 
Bollnäs. 

Hedenskog, Karl Oskar; f. 181 1 ; f. d. 
färgerifabrikör; f 1901 */3 i Malmö, e. 
änka i 2:a giftet, född Matilda I/aagen, 
och flera barn. 

Hedin, Erik August: f. 1823 '/««; f- d 
bruksägare; f 1901 **/7, e. dotter i 2:a 
giftet; begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Hedin, Olof: f. 1818 »V» i Sollefteå; kom- 
minister i Tåsjö församling af h(toö- 
sands stift; f i<)oi ^It. 

Hedström, Adolf; f. d. stationsinspek- 
tor; t 1 90 1 'V6 i Kristinehamn, 52 år 
gammal. 

Hedström, Karl Vilhelm: f. 1825 »^7 
i Botkyrka socken i Stockholms län: 
kyrkoherde i Askers församling nf 
Strängnäs stift; f 19^^ ^i* i Askers 
prästgård; e. änka, född Hildegard 
Lovisa Mariana Hagbergs och son. Digitized by Google 19 Hedströnrif Svante Justin; sjökapten; 
t i90i"»/3 i Stockholm, 6i är, 8 mån. 
och 22 dagar gammal, e. änka, Ma- 
tilda Hedström^ bam, barnbarn, måg 
och svftrmoder; begrafven å södra be- 
grafhingsplatscD vid Stockholm. 

HeUenskJöld, Adolf Deilof; f. 1850 V?; 
t 1901 */a. 

Halander, Sven Viktor; f. 1839; svensk- 
norsk konsul i Diisseldorf; ^ \^\ "/9 
i nimnda stad, e. änka, född Ida 
Emilie Berika Méller^ i hennes 2:a 
gifte. 

Helin, Anders; f. 1833: fabrikör: t >90' 
7/t i Stockholm, e. änka, född Mathilda 
Mdrk^ bam och barnbarn. 

Helin, Anders Fredrik E:son; skrttd- 
daremfistore; f 1901 'V* i Stockholm, 
73 är, 7 män. och 21 dagar gammal, 
e. änka, född Hedvig Lovisa Petters- 
son och styfdotter. 

Helin, Otto Teodor; f. 1852 V«i; bok- 
hällare; f 1901 ^/x, c. änka, född 
Anna Lagerhall^ barn, moder och 
syskon. 

Hetlbers, Karl Johan; f. 1868 'Ve; 
kassör; f 1901 'Vs i Stockholm, e. 
föräldrar och syskon. 

Hellbers, Karl Josef; f. 1843 *Vio i 
Högdals socken i Göteborgs och Bo- 
bns län: kapellpredikant pä Gullhol- 
men i Bohuslän; f 1901 'V*. 

Hellebers, Axel Leonard; f. 18 18; vin- 
handlare; t 1 901 ^/i3 i Stockholm, e. 
bam och barnbarn ; beerafven i familje- 
grafven I Maria kyrkoglrd i Stockholm. 

Heilin, H,; f. 1845: ingeniör; f 1901 
"/lo i Vällinge i Skåne, e. föräldrar 
och syskon. 

Hell8tn5m, Anders Erik; f. d. snickare- 
mäsUre; f '90i "/6 i Stockholm, 61 
år, 8 mån. och 9 dagar gammal, e. 
änka, född Erika Filmerus, och bam. 

HelletrÖm, Carl Paulus; civilingeniör; 
t 1901 '/la i Stockholm, 28 år, 5 män. 
och 23 dagar gammal. 

Hellström, Lars Magnus; f. 1850 ^*!a 
i Karlstad: stationsmäsiare: f 1901 
♦/t i Osllttfors, e. änka, född Hilma 
Berlin. 

HetlstrÖnn, 5. ^.; grosshandlare; f 190I 
Vn p& Brunnsby i Västergötland, nå- 
got öfver 81 år gammal, e. döttrar 
och barnbarn. 

Helnnertz, Helmer; f. 1856; häradshöf- 
ding i Västmanlands östra domsaga: 
t 1901 *^/9 i Stockholm, e. änka, född 
Rogberg^ son, fader och syskon; be- 
grafven å Solna kyrkogård. 

Hemlin. /^ O.; f. 1844 Va: grosshand- 
lare; f 1 901 '/V i Borgholm. Hemning, Georg Leonard; f. 1859*^/10; 
tjänsteman i Sveriges riksbank; f 1901 
V3 i Stockholm, e. moder och systrar; 
begrafven i familj egrafven å norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Henrikson, Karl; f. d. handlande; f 
1901 'V7 i Kristianstad, 81 år gammal, 
e. syster och brorsdotter. 

Henriksson, J. B.; f. d. handlande} 
t 1901 "/lo på Edeö, 68 år gammal, 
e. änka, Johanna Henriksson^ son och 
dotter. 

Henriksson, Nils; f. 1822 ^'5; f. d. 
ångbåtsbefälhafvare; f 1901 »3/4, e. 
änka, Kristina Henriksson^ och bam: 
begrafven å södra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Hermansson, Karl August; f. 1847 
3% i Helsingborg; förlagsbokhand- 
lare; t 1901 '5/3 i Stockholm, e. bara, 
syskon och svägerska. 

Hermelin, Samuel Gustaf; f. 1854 
3%a: t 1901 Vx. 

Hernblom, Bror Vilhelm; f. 1819 'V? 
i Stockholm; f. d. häradshöfding i 
Södra Roslags domsaga i Stockholms 
län; t 1901 Va i Stockholm. 

Hernlund, Johan Robert; f. 1850 "^A: 

trosshandlare; f 1901 V? på Hall vid 
ödertälje, e. syskon. 
Hernmarok, Carl Gustaf; f. 1830 ''/lo 
i Riga; f. d. justitieråd; f 1901 "V* i 
Stockholm, e. änka i 2:a giftet Fanny 
Kempe, bam, barnbarn och systrar; 
begrafven i familjegrafven å norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 
Hertzman, Gustaf Alfred; f. 1839 

^k\ t I9OI 'Va. 

Hessle, Birger Johan; f. 1826 i Alingsås 
landsförsamling; f. d. hofrättsråd: t 
1901 "/x i Jönköping, e. änka, född 
Darin, två söner och dotter; begrafven 
å östra kyrkogården i Jönköping. 

Heyman, Aron; f. 1834 ^V»» i Göte- 
borg; godsägare; f ^9^1 'V4 i Göte- 
borg; e. änka, född Hilda Davidsson, 
barn, barnbarn och syskon. 

Heyman, Moritz Josef; f. 1857 : gross- 
handlare; t 1901 '7x i Göteborg, e. 
änka, född Salomonson, bröder och 
syster. 

Hinnerson, P. A.; f. 1829 'Vi; bruks- 
ägare; t 1 90 1 Vi på Lekeberga i 
Närke. 

Hjelm, Hedvig Elisabet; se Burenstam. 

Hjelm, Johan Gustaf; f. 1835 '^9 i 
Köping; f. d. jägmästare i Västerås 
revir; f 190 1 V9 i Västerås, e. änka, 
född Ebba Norrman, bam och bara- 
barn. Digitized by Google 20 HJorth, Per Johan: glosmäsUre ; f 1901 
'Vs i Stockholm, 75 &r, 2 måa. och 17 
dagar gammal^ c. barn och barnbarn. 

HJorUberg, Frans Vilhelm: f. 18343/3 
i Stockholm; rådman; hofauditör; f 
1901 '^4 i Stockholm, e. brorsbam; 
begrafven & norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

HJårner Maria Sofie: f. Godbersen 
181 1 '%; t 1901 «V«. 

Hoffman. Vilhtlm: f. 1844 ^.'1 i Stock- 
holm; ornamentsbildhuggare; f 1901 
'3 i Stockholm; e. syskon; begrafven 
i familjegrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Hofvander« O.: f. 1842; kronolttnsman 
i Färs härad; f 1901 »/V 

Hollander. Anders Gustaf: f. i8i8 3/>; 
f. d. rektor; f 1901 ^Va p& Hestralund 
vid Boris; begrafven i Borås. 

Hollenius, Ernst Simon: f. 1838 'Vi; 
kyrkoherde i Hvellinge församling af 
Lunds stift: f 1901 '^4. 

Holm, Anders Gustaf: fabrikör; f 1901 
^'3 i Gäfle, 76 är gammal, e. änka, född 
Benckerty och son. 

Holm, August Alfred: byggmästare: f 
1 90 1 '10 i Stockholm, 44 år, 9 mån. 
och 22 dagar gammal, e. änka, född 
Maria Eriksson, och barn; begrafven 
ä norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Holm, Frans Leonard: f. 1834; rådman 
i Halmstad; vice häradshöfding; f 1901 
'^'xo i Halmstad; begrafven därstädes. 

Holm, F, W.; t. f. kollega vid allmänna 
läroverket i Varberg; hl. kandidat; f 
1 901 i nämnda stad, 43 år gammal. 

Holm, Gustaf Albin; järnvägstjänste- 
man; t 1901 *V9 i Stockholm, 31 år 
gammal, e. moder, syster och svåger. 

Holm, Martin Erland Vincent: kassör; 
t 1 90 1 "/9 i Stockholm, 25 år, 4 mån. 
och 9 dagar gammal, e. föräldrar; 
begrafven ! norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Holm, Sven: f. 1829; direktör; f 1901 
^/s i Eksjö, e. syster. 

Holmberg, Karl; handlande; f 1901 
''^/xa i Karlstad, e. änka och barn. 

Holmberg, /C. August; f. 1844 *V«o; 
grosshandlare; f 1901 'Vxo i Stock- 
holm, e. änka, född Emilia Carlsson, 
barn, barnbarn, syskon och svärmoder. 

Holmberg, X'arl Viktor; grosshand- 
lare; t 1901 *Vi2 i Göteborg, 37 år 
gammal, e. föräldrar och syskon. 

Holmberg, Knut Edvard Fritiof: f. 
1853; stationsinspektor vid Bro; f 1901 
*9/6 på Bro station, e. änka, född Hilda 
Larsson, barn, syskon och svärfader. Holmberg, Torsten: f 1859 ■',7 på 
Munkfors; skogsförvaltare; f- *90' ' 
på Väsby ; begrafven å Sunnemo kyrko- 
gård i Värmlands län, e. dotter. 

Holmblad, Lars Samuel Gottfrid: I 
1827 »V« i Sköfde; kontraktsprost; 
kyrkoherde i Dala pastorat of Skara 
stift; t 1 90 1 '^6; begrafven ä Dala 
kyrkogård. 

Holmar, Anders: f. 1858 ""/xo; kom- 
minister i Häggenås församling af 
Hernösands stift; f 1901 ^/tx i Häg- 
genås socken, e. änka och fem barn. 

Holmgren, Anna Kristina: f. Runde- 
berg 1851 =»7^; änka efter lektor K. K. 
Holmgren: f 1901 »*.'. i Stockholm, 
e. syskon. 

Holmgren, Aron Magnus: grosshand- 
lare; t 1901 V3 i Stockholm, 67 år 
gammal, e. änka, fÖdd yerling, och 
barn; begrafven å norra beg^fnings- 
platsen vid Stockholm. 

Holmgren, Johan: f. 1831 'Vxi i Bit- 
terne socken i Skaraborgs län ; kyrko- 
herde i Vilske-Klefva församling af 
Skara stift; f 1901 *3 7. 

Holmlln, Hans: f. 1844 i Tanums soc- 
ken i Göteborgs och Bohus län; leda- 
mot af riksdagens andra kammare; 
egendomsägare; f 1901 **l^ på Olseröd 
vid Grebbestad; begrafven å Tanums 
kyrkogård. 

Holmstrup, Emil Ludvig: f. 18^2 »*/. 
i Köpenhamn; musikdirektör; *r 1901 
'Vs i Stockholm; b^rafven å södra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Holmström, Margareta Fredrika: se 
Aschan. 

Hoof, Magnus: f. 1842 %; handlande: 
t 1901 Vs i Jönköping, e. broder, syster- 
barn och svägerska. 

H ultbom, Georg i na Karolina: f. Stiem- 

hoff 1835 "^/ö; t 1901 '*/»• 

Hultorantzer, Johan Magnus: f. 1862 
V7 i Byarums socken i Jönköpings lin ; 
komminister i Lekeryds församling af 
Växjö stift; t 1901 ^4, e. änka, född 
Augusta Vilhelmina Engström. 

Hulthén, Karl Peter: f. 1855 '*/9; skepps- 
redare; sjökapten; f 1901 '^h i Hel- 
singborg, e. änka, född Möller, fyra 
söner, föräldrar och syskon. 

Hulting, Axel Reinhold: f. 1825; f. d 
kapten vid Skaraborgs regemente; f 
1 901 'V" i Herrljunga, e. dotter. 

Hultström, Valter Agaton-, f. 1848 *«;« 
i Vänersborg; kronofogde i Öster- 
Närkes fögderi; f '90' Vs, e. änka, 
född Hcintz, son och två döttrar. 

Hummel, Alrik Mats Otto: f. 1876 »/ö: 
civilingeniör; f 1900 ^/a vid Norsborg, Digitized by Google 21 e. moder, broder, trolofvad och styf- 
fader; begrafven å norra begrafDiDgs- 
platsen vid Stockholm. 
Husa» Karl Axel; f. 1859; kronoläns- 
man i Sollefteå distrikt; e. o. hofrätts- 
notmrie; f 1901 3i'„ j Sollefteå, e. 
Inka och tre barn. 
H&kanason, Hjalmar; f. 1844 ^U i 
Oregmnd; musikdirektör; kantor i Ja- 
kobs församling; f 1901 V7 i Stock- 
holm, e. barn, moder, syskon och 
syskonbarn; begrafven i familjegrafven 
å öregrnnds gamla kyrkogård. 
HArd till Segerstad, Bror Jacob Al- 

btri; f. 1837 '*/,; f I90I ^V.. 
HArd till Segerstad, Ulrika Sofia; se 

SkiöUUbrand. 
H Arieman, Eva Eleonora Korneli a^ 

$c Umdbtrg. 
H Allberg, Nils Albert; f. d. kamrerare; 
t 1901 % i Stockholm, 67 år gammal. 
Högberg, Oskar; f. d. kamrerare i Öster- 
götlands enskilda bank; f 1901 'Va i 
Stockholm, 65 år gammal, e. änka och 
trå döttrar. 
Högfeidt, Karl Axel; ineeniör; f 1901 
^A i Karlskrona, 52 £*, 6 mån. och 
12 dagar gammal, e. änka, Lovisa 
Hdgftldt^ moder och syskon. 
Höglund, J.; landstingsman; f 1901 i 
april i Rogsta i Torsåkers socken i 
Glfleborgs län, 60 år gammal. 
Höglund, Karl Vilhelm; godsägare; f 
190 1 'Vs på Skytteholm på Ekerön 
rid Stockholm, 61 år, 4 mån. och i 
dag gammal, e. änka, född Kristina 
Lcnnardt^ barn och barnbarn. 
Höjer, Karl Axel; kassör rid Bergs 
aktiebolag i Norrköping; f '9<» 'A 
diTStldes, 67 Va år gammal, e. änka, 
född Hildegard Se/bom^ barn, barn- 
barn och syskon. 
Hökf Afamritt Leonard; f. d. sundhets- 
inspektör: t 1 901 3/9 rid Arkösund, 
72 år, 5 mån. och 12 dagar gammal, 
c. ioka, född Tkorén^ barn och barn- 
barn. 
Höetman, Gustaf Emil Florentin; f. 
185 1 ^/to i Stockholm; med. licentiat; 
t 1901 'V? i Smedjebacken, e. syskon 
och moster. 
Ihletröm, Erik August Oskar; f, 1845 
■•/»d; f. d. inspektor; f 1901 'Vio i 
Stockholm, e. syskon. 
Ihrman, Helena Carolina; f. 1815 "/«; 
änka efter landskamreraren A. G, /hr- 
muuf; t 1901 *% på Bergsgården i St. 
Kopparbergs socken, e. barn, barnbarn 
och svägerska. 
Ihrman, Johan Fredrik; f. 181 6; f. d. 
prorinsialläkare ; med. jubeldoktor; f 1901 i januari i Eskilstuna, e. brors-och 
systerbarn; begrafven ä gamla kyrko- 
gården i Eskilstuna. 

Isaoson, Lars; f. 1829 ^ls\ f. d. stads- 
kassör; 1 1901 ^Iff i Stockholm, e. änka, 
barn, barnbarn och syskon; begrafven 
i Isacssonska familjegrafven å norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Isacsson, Isac Magnus August; f. 1839 
••/xi ; f. d. folkskolelärare och organist : 
t 1901 '3/3 i Stocholm, c. änka, född 
Karolina Malmbergs son och syskon. 

Jacobson, Eric; f. i Nora; f. d. piano- 
fabrikör; t 1901 'V9 i Stockholm, 71 
år, 5 mån. och 26 dagar gammal, e. 
änka, född Pauline Amberg och dotter; 
begrafven å norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Jakobsson, Ernst Rikard; grosshand- 
lare; t 1901 '/s i Stockholm, 40 år 
gammal, e. föräldrar och syskon. 

Jakobsson, Maria Kristina; f. Adel- 
sköld 1815 "/?; t 1901 '%. 

Janson, Gustaf; f. 185 1 : kamrerare vid 
Skaraborgs läns enskilda banks afdel- 
ningskontor i Tidaholm; f 1901 **/6 
i Falköping, e. änka och dotter. 

Janson, Karl; f. 1837 'Ve i Karlskoga: 
godsägare: f 1901 V" på Mårsäter, e. 
änka, född Stina Ericsson^ barn och 
syskon. 

Jansson, Erik; f. 1850; klädesfabrikör; 
t 1901 '7/7 vid Poria hälsobrunn, e. 
änka, barn och barnbarn. 

Jansson, Knut Adolf ; kontorsskrifvare 
i järnvägsstyrelsen ; J '90i 'Vs på Haga- 
lund, 24 år, 5 mån. och 21 dagar gam- 
mal, e. föräldrar och syskon. 

Jansson, P, G.; f. 1840 »^/s i Nora; 
posshandlare; f 1901 "/* i Kristine- 
hamn, e. barn. 

Janzon, Gustaf; f. 1823 ^,'6 i Asker- 
sunds landsförsamling: f. d. rådman; 
t 1901 '%a i Nyköping; begrafven 
i familjegrafven i Nyköping. 

Jernberg, P.; nålmakare; f '90i "'« 
i Örebro, 80'/» år gammal. 

Johannisson, Johan August; f. 1844 
"/r; fabrikör; f 1901 '".'i i Stockholm, 
e. änka, född Hilda Pettersson^ dotter, 
fader och syskon. 

Johanson, Adam Detlof; f. d. krono- 
länsman i Kinds härads västra distrikt; 
t 1901 i Svenljunga, 70 år gammal, 
e. änka och dotter. 

Johanson, Adolf Bernhard; f. 1859 "'4 
i Stockholm; urmakare; f 1901 'V3 i 
Östersund, e. syskon och svägerska. 

Johanson, Alfred; f. 1852 '5 4; segel- 
makare; f 1901 "^i » Stockholm, e. 
sonhustru och syskon. Digitized by Google 23 Johanson, Axel Otto; f. 1850 '**/ii; 
bankkassor; f 1901 V» i Stockholm, 
c. finka, född Augusta Lindbergh och 
barn; begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Johanson, ychan Vilhelm; f. 183J 'Vio; 
f. d. handelstrSdg&rdsmfistare ; f 1901 
3 3» c- barn. 

Johanson, Johannes; f. 1845 "/lo; 
flaggunderofficer i Kungl. Flottan; f 
1 901 '^/4 i Stockholm, e. änka, född 
Katrin Blomqvisi^ och dotter; begraf- 
ven ä galervarfskyrkogården. 

Johansson, A. F,; källarmästare; f 
1 901 fio i Göteborg, 44 &r gammal, 
e. änka, född IVennerholm; begrafven 
å östra begrafningsplatsen i Göteborg. 

Johansson, Helena Katarina: se Ullie- 
stråle, 

Johansson, Joel; f. 1868 *%; bygg- 
mästare; t 1901 •*/• i Stockholm, e. 
änka, född Emilia Kristina Hahr^ son, 
föräldrar och syskon. 

Johansson, Johan; landtbrukare; f 
1 901 'V7 p& ölstad i Östergötlands 
län, 43 är gammal. 

Johansson, Johan; f. 1829 'Vi i Södra 
Råda socken i Värmlands län; rektor 
vid Umeå högre allmänna läroverk; 
fil. doktor; f 1901 "A i Umeå, e. 
änka, född Ro si na Charlotta Graf- 
stvöm^ och två söner. 

Johansson, Johan Albin; f. 1832 "/s 
i Stockholm; färghandlare; f 1901 *Viz 
i Hudiksvall, e. änka, född Augusta 
Åkerbergs fyra söner, dotter, måg, son- 
hustrur och barnbarn. 

Johansson» Johan Gustaf; kommissio- 
när; f 1901 'V7 i Gäfle, 50 år gam- 
mal, e. änka och tre barn. 

Johansson, Jonas Petter; f. 1844 'Vs; 
husägare och f. d. handlande: f 1901 
'Vio i Stockholm, e. änka, född Karo- 
lina Nyman. 

Johansson, Karl Gustaf; f 1851 i 
Falun; bleckslagare ; f '90* *V6 i 
Falun, e. änka, född Bysell, och fem 
barn. 

Johansson, Karl Verner; f. d. gross- 
handlare; t >90i 'Vs i Stockholm, 73 
år gammal, e. barnbarn. 

Johansson, Maria Charlotta; f. Ah- 
mansson 18 18 ''/»a; änka efter kyrko- 
herden i Ukna församling af Linkö- 
pings stift Adolf Johansson; f 1901 
°^, 8 pä Bro, e. barn och barnbarn. 

Johansson, Per Erik; f. 1826 "^/xa i 
Fläckebo; kyrkoherde i Bjursås för- 
samling af Västerås stift; f 1901 V», 
e. änka, född Sofia Lovisa Hedvall^ 
barn och barnbarn. Johansson, Per Johan; f. 1833; f. d. 
kyrkoherde; f 1901 ^/lo i Vimmcrby. 

Johnson, Anders Johan; f. 1837 "/n; 
bokhållare vid Liljeholmens stearin- 
ljusfabrik: t 1901 ■*/$ i Stockholm, e. 
änka, född Matilda Kinman, barn och 
syskon : begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Johnson, Karl Gustaf; landtbrukare; 
+ 1 901 ^U på Rörby på Lofön, 71 
år gammal, e. änka, född Augusta 
Öström^ barn och barnbarn. 

Johnsson, Efraim; järnhandlare; f 
1901 ^/V i Söderköping, 31 år gam- 
mal, e. föräldrar och syskon. 

Johnsson, Gustaf; f. 1818 »Vs; f. d 
handlande; f 1901 ^It^ e. änka, född 
Kristina Johnsson , och barn. 

Johnsson, J^han; t 1823 *Vxo i Starr- 
kärrs socken i Älfsborgs län; f. d. 
kanal byggmästare; f 1901 "/j i Jön- 
köping, 78 år gammal, e. änka, född 
Mina Bäckman^ två söner och fem 
döttrar. 

Johnsson, John Edvard; f. 1855 ^h 
i Fässbergs socken i Göteborgs och 
Bohus län; litteratör; f 190 1 Va i 
Stockholm; begrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Johnsson, Karl; f. 1850 V» i Norr- 
köping; grosshandlare; f 1901 *;i i 
Norrköping, e. änka, född Matilda de 
Flon^ och tre barn. 

Jonsson, Erik N.; planmätningsin- 
geniör; f <90i Vt i Stockholm, ^ år 
gammal; begrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Jonsson, Jon; f. d. häradsdomare; f 
1901 i september i Slagersköp i Små- 
land, öfver 85 år gammal. 

Jonsson, Jonas; f. i Västra Ryds soc- 
ken; skräddaremästare; f 1901 ^/> i 
Eksjö, ZZ år gammal, e. S3rskon och 
syskons barn. 

Josephson, Johan Vilhelm; band- 
iande i Svanby i Tierps socken; t 
1 90 1 Vto, 53 år och 28 dagar gam- 
mal, e. änka, född Anna Kalarind 
Eriksson^ elfva barn och syskon. 

de Jounge, Karl Gustaf Memritt; f. i 
öster- LÖfsta socken i Uppsala län; 
sjökapten; f 1901 •»/« i Gäfle. 

de Jounge, Karl Henrik; f. 1869 *',6 
i Gäfle; disponent vid Piteå Äi^ryg- 
geri; t 1901 "/6 i Gäfle, e. änka, född 
Hanna Peterson^ fosterdotter, moder, 
syskon, svåger och svärföräldrar. 

Jönsson, Anders; f. 1851; pianofabri- 
kör; t 1 90 1 "/lo i Stockholm, e. änka, 
född Helena Hellman^ och barn; be- Digitized by Google 23 grafvcn å norra begrafoingsplatsen vid 
Stookholm. 

Jönsson, yöns; f. d. sjökapten: f 1901 
'^'9 i Viken, 84 är gammal, e. änka. 

Kahl G. V.; f. 1843; tolluppsynings- 
raan vid Kylleby hamn; f 1901 V3, 
e. fyra barn. 

Kailincr. Carl Gustaf; f. 1828 "/a, t 
1901 "/e. 

Kalling, Hilda Adolfina Kristina; f. 
Scdtrvall 1834 'Va, f »QO' '/lo. 

Kallstenius, C7^<?r^ Gottfrid; f. 1825 
•'/i i Filipslad; f. d. stadskassör; f 
1 901 'V7 i nämnda stad, e. änka född 
Ida Ulrika Matilda Åfolinder^ barn 
och barnbarn. 

Kamph, Teodor VilJulm; handlande; f 
1901 '^/s i Ronneby, 52 är gammal, 
e. syskon. 

Karlsson, Alfred; f. 1855; disponent 
för Norrtälje mekaniska stenhuggeri- 
akliebolag; f 1901 Vs i Stockholm, 
e. änka, Emma Karlsson^ barn, barn- 
barn och föräldrar; bcgrafven i familje- 
grafven ä Uppsala kyrkogärd. 

Karlsson, även; byggnadsingen lör; f 
1901 Vs i Stockholm, 33 är gammal, 
e. föräldrar och syskon. 

Kastervmren, Harald; f. 1 848 Vxa; f. 

d. fanjunkare vid Upplands regemente; 
t 1901 */7 i Stockholm, e. änka, född 
Emma Bengtson^ barn och systrar; 
begrafven ä norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Kastman, Johannes; f. 1831 V7 i I^il" 
beck; grosshandlare; f 1901 3 V» i 
Stockholm, e. änka, född Augusta 
Berwald, syskon och sväger. 

Kellr>er, F.; f. 1843; handlande; f 1901 
"/j i Gäfle. 

Kempff, Xarl; f. 1831 i Tessin i 
Schweiz; kapellmästare; f 1901 ''/la i 
Lund, e. änka, född /Carolina Schwie- 
ler; begrafven i Lund. 

Ksy, Ernst Axel Henrik; f. 1832 »V»© 
på Johannisberg: f. d. professor; f 
1901 ^/n t Stockholm, e. änka, född 
Selma Charlotta Godenius, och barn. 

Keyser, Hilda Fredrika; f. Almstedt 
1827 ", a i Arno socken i Uppsala län ; 
änka 1853 efter grosshandlaren Gustaf 
Teodor Keyser; f 1901 'Vs i Stockholm, 

e. barn, barnbarn, mäg och systrar, 
begrafven i familjegrafven ä norra be- 
graifningsplatsen vid Stockholm. 

Klellman-Oöransson, Viola Charlotte 

Maria; se von Malmborg. 
Klhlberff, Robert Leonard; f. 1847 ^Iz', 

handelsresande; f 1901 "/n i Gäfle, 

e. änka, född Anna Loden, sex barn 

och broder. KiUberff, Karl; grosshandlare; f 1901 
Vx i Malmö, 44 är gammal. 

Klstnor, Otto Al/red; f. 1836 ^l(,\ f. d. 
kapten vid Dalregementet; f 1901 'V" 
i Stockholm, e. änka, född Hilda Kol- 
modin, och barn; begrafven i familje- 
grafven å Stora Tuna kyrkogärd. 

Kjellberg, J. H.; sjökapten; fiQoi 'Vs 
på Ljungsnäs Mönsterås socken i Kal- 
mar län, 69 Va är gammal, e. änka i 
2. giftet och sex barn. 

Kjellblad, Kristian Alexander; f. d. 
handlande i Visby; f I90X "Vs pä 
Länna, 72 är gammal, e. änka, född 
Falk, och syster. 

Kjellbom, Nils Teodor; organist och 
folkskolelärare; f 1901 'Vt I Häggeby 
klockargård, 59 är och 3 dagar gam- 
mal, e. änka, född Pauline Hållen, 
och barn. 

KJellén. Gustaf; f. d. landträntmästare; 
t 1901 'Vs i Falun, 75 år gammal. 

KJellffren, A. Z'.; bagaremästare ; f 1901 
'Va i Örebro, 50 är gammal, e. änka, 
född Larsson, och nio barn; begrafven 
ä Reijmyre kyrkogärd. 

Kjellffren, Josua Hesekiel; f. 1838^/8: 
braksdisponent; ledamot af riksdagens 
första kammare; f 1901 ^1^ i Stock- 
holm, e. änka, född Elise Schmidt, 
fyra söner, tvä döttrar, och barnbarn. 

Kjellström, K J.; f. d. mästerlots; f 
1901 "/lo i Sandhamn, 79 är gammal, 
e. brorsbarn. 

KJerner, Karl; f. 1838 'Va i Börstigs 
socken i Skaraborgs län; praktiserande 
läkare i Stockholm; f '90' V7 i 
Stockholm, e. änka, född Emelie 
Magnell, och barn ; begrafven å Solna 
kyikogärd. 

Kleman, Allan Bernhard; f. 1863 'Va: 
kapten vid K. Flottan; f >90i Va i 
Karlskrona, e. moder; begrafven i 
familjegrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Klinkowström, Vilhelm Leonard 
Agaton; {. 1814 'V«o; friherre; f 190I 
V4. 

Klingvall, Albert; fanjunkare vid Väst- 
manlands regemente; f 1901 'V9, c- 
änka och barn. 

Klingwall. Johan Esaias Holger; f. 
1 83 1 *\7 \ Visby; f. d. landtbrukare : 
t 1901 »V6 i Stockholm, e. änka, född 
Sofe Ewerlöf, son och syskon. 

Klingvall, Nils Otto Leonard; f. 1825 
»'/IX i Visby; f. d. distriktsläkare i 
Katarina församling; järn vägsläkare: 
med. licentiat; kirurg, magister; f 
1 90 1 ''Vs i Stockholm, e. änka, född 
Augusta Lundberg, son och dotter; Digitized by Google 24 "5 begrafven å norra begrafhingsplauen 
vid Stockholm. 

Klint, Herman; i. 1840 ^h", ingeniör, 
t 1 901 ^j\x i Stockholm; e. ilnka, 
född Mimmi Hjorubng^ barn, barn- 
barn och svärmoder; begrafven i fa- 
miljegrafven å norni begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Knibers, Axel Henrik: f. 1826 '* 5; t 
1901 "/xi. 

Kobb. Samuel August; f. 1819 ^s: 
grosshandlare; f 1901 *Via i Göteborg, 
e. änka, född Beata Kristina Lager- 
hjelm; begrafven i familj egrafven & 
Orgryte kyrkogård. 

Kock, Frans Emil Oskar; f. 1828 ' g i 
Karlshamn ; kontraktsprost i Bjäre kon- 
trakt af Lunds stift: f 1901 'V», e. 
änka, född Augusta Henrietta Nord- 
ström^ tre söner och sex döttrar: be- 
grafven i familjegrafven & Munka 
Ljungby kyrkogård i Kristianstads län. 

Kocken, Johan Oskar Leonard; f. 1839 
i Bredestads socken i Jönköpings 
; apotekare i Göteborg; f 1901 ■*/x 
i Göteborg, e. änka, född Fanny Jo- 
hansson; begrafven i familjegrafven i 
Stockholm. 

Kraak. AuFust Vilhelm; källarmästare; 
t 1 901 »7i i Ulricehamn, 57 år och 
12 dagar gammal, e. änka, född Ines 
Apelquist^ barn, barnbarn, syster och 
svåger. 

Kraak, Tonny Karolina; se Thalin. 

Kraeplln, Karl Lennart; f. 1855 *^2 i 
Finland; postexpcditör; f 1901 "^/xa, 
e. änka, född Karolina Fischer^ barn 
och syskon; begrafven i familjegraf- 
ven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Kraft, Johan Erik Ulrik; f. 1823 '5/x; 
kyrkoherde i Löcknevis och Black- 
stads församlingar; f 1901 i septem- 
ber, e. änka, född Agnes Karolina 
Matilda Ringström^ och döttrar. I 

K ron berg, Benkt Gustaf; f. 18 19 i 
Ljusnarsbergs socken i Örebo län; 
grosshandlare; f '90' "/s i Gäfle, e. 
änka, född Augusta Lind^ och son- 
hustru. 

Krook, Otto V. L.; f. 1819 *^xo; f. d. 
kamrerare; landtbrukare ; f 1901 ^lo 
på Teljö i österåkers socken, e. bro- 
der och syskons barn. 

Kruse. Frans Oskar; f. 1827 '/«•; landt- 
brukare; t 1901 i februari på Veite- 
ryd i Tjörnarps socken i Malmöhus 
län, e. änka, född Anna Marin Ma- 
tilda Borgström^ barn och barnbarn. 

Kullberg, Sofia; se Lekänder. Kullman, Edvard Fredrik; f. 1816 i 
Göteborg; f. d. justitierådman därstä- 
des; t 1 90 1 3«/3 i Göteborg, c. änka, 
född Langey och tre döttrar; begrafven 
i familjegrafven ä Örgrytc gamla 
kyrkogård. 

KAllare, Loren t*; f. d. sjökapten: r 
1 90 1 'V4 i Lysekil, 80 år gammal. 

Köckeritz, Johan Reinhold; f. 1834 i 
Sala; förste landtmätare i Västman- 
lands län; t 1901 '^6 i Visteräs, e. 
änka i 2. giftet, ibåå Elma Jokimsson^ 
barn i båda giftena och moder, 10 1 år 
gammal. 

Lttngstadlus, Gustaf Adolf; f. 1S48 i 
Visby; notarie; f 1901 ^/r i Stock- 
holm; begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Lagerberg, Maria Augusta Coraidina ; 
se Warn. 

Lagerblad, Carl August; f. 1848; apo- 
tekare; föreståndare för NorrkÖpin<;s 
mineralvattensaktiebolag: f 1901 ^f% i 
Norrköping, e. änka, född Nordbtnd. 

Lagergren, G.; f. d. fanmnkare; f 
190 1 i januari vid Vreta pä Virmdön» 
75 år gammal, e. son. 

Lagergren, Karl Fredrik; f. 1849 '^a: 
kapten och kompanichef vid Värmlands 
regemente; f 1901 ^ t i Arvika. 

Lagerhelm, Ernst Georg; f 1814 ** s, 

t I9OI ■ 6. 

Lagerhelm, Theo do r Erik Mauriiz; 
f. 1854 5/„, f 1901 * a. 

Lagerström, Janne August; f. 1842 
*3/x i Bankeryds socken i Jönköpings 
län; postmästare i Växjö; f 1901 * > 
i Växjö, e. änka, född Ida Charlotta 
Kristina Bergdahl^ barn, broder, svär- 
föräldrar och svägerska; begrafven i 
Växjö. 

Lagerström, Karl Robert;^ f. 1832; 
stationsinspektor i Hofors: f 1901 " n 
i Hofors, e. änka född Selma Billov^ 
barn och barnbarn ; begrafven å Tors- 
åkers kyrkogård. 

Lampert, Charles James; f. d. konsul; 
t 1 901 »9/9 i Stockholm, 86 Ix, ri 
mån. och 29 dagar gammal, e. barn- 
barn. 

von der Lancken, IVollard Gottlieb; 
f. 1838 3^/8 i Malmö; f d. kapten; t 
1 90 1 i december i Schlachtense vid 
Berlin: e. två bröder. 

Landtmanson, Isak Sven; f, 1829 "^' 4 
i Mariestad; f. d. professor vid uni- 
versitetet i Uppsala: fil. doktor; j 
1 90 1 % i Uppsala: begrafven 1 Upp- 
sala kyrkogård. 

Lannge, Salomon Abraham Hugo; f. 
1842 ','4 i Lofö socken i Stockholms Digitized by Google 25 Ud; postmästare i Mälilla; f 1901 
^'fm i M&lilla, e. änka, född Anna 
Lmnsa Ltmdvall^ och barn. 

Uuraén, Johan Karl; f. 1842 i Köpen- 
hamn; fabrikör; f 1901 'V3 i Stock- 
holm, e. änka, född Edla Nybergs 
barn och barnbarn; begrafven i familje- 
grafven & norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Larsson, Eufrosyne\ f. Taube 1831 

V6, t I9OI "/a. 

Larsson, Gustaf Alfred; f. i Helsing- 
borg; f. d. grosshandlare; f 1901 'Ve 
i Stockholm, e. son och barnbarn. 

Larsson, Hans; f. 1836; bagaremästare: 
t 1901 Va i Ystad, e. änka och fem 
barn. 

Larsson, Lars: f. d. handlande, f 1901 
'A i Stockholm, 67 är, i män. och 
24 dagar gammal, e. änka, Fredrika 
Larsson, barn och barnbarn. 

Larsson, Lars Alfred: godsägare; f 
1901 *V9 i Hölö socken i Söderman- 
lands län, 50 är gammal, e. änka, 
(Ödd Gustafsson^ och fosterdotter. 

Larsson, Lars Petter; byggmästare; f 
1901 '/>o i Stockholm, 60 år gammal, 

e. moder och syskon. 

Larsson, Ntls: f. d. landstingsman; f 
1901 '^'3 i Venbo, Bollnäs, 79 år, 9 
män. och 11 dagar gammal, e. barn 
och syster. 

Larsson, Per Zakarias; f. 1828 ^l^ i 
Mamäs: ingeniör; f. d. riksdagsman; f 
1901 "^/s i Uppsala, e. änka, född 
Anna Nordmark^ och fyra barn. 

Laurenius, Johan: f. 1841 'V4; gods- 
ägare; t 1901 ^9 i Stockholm, e. barn 
och barnbarn. 

Laurentz, Lars Johan: f. 185 1; arki- 
tekt; t 1901 ^i'j pS Djursholm, e. 
inka, född Lotten Dffgren, tvä döttrar 
och svärfader; begrafven ä norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

de Laval, Anna Margareta Charlotta: 

f. Fock 181 7 "/s, t 1901 "-4. 
Leczinsky, Erik Emil; f. i86i 3/ 11; e. 

o. hofrttttsnotarie ; f 1901 " » i Upp- 
sala, e. moder, syskon och mostrar; 
begrafven i Uppsala. 

Lefnsr. Johan Alfred: f. 1828 f^; f. 
d. provinsialläkare; f 1901 ^/la i Noix- 
köping, e. änka i 2. giftet, född Inge* 
hor g Fredrika Söder ber gh^ och en son 
ffän hvardera giftet. 

Leijonhufvud till Ekebsrff, Krislina 
Johanna Eva Emerentiax f. Rålamb 
1825 ','1; änka 1897 efter f. d. gene- 
rtlmajoren friherre Axel Gabriel Leijon* 
hyfvmd Ull Ekeberg: f 1901 'V" pä 
Omäs, c. barn och barnbarn; begraf- ven i familjegrafven ä norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Lekänder, Sofia : f. Kullberg 1802 '3/ia; 
änka efter kronolänsmannen F. Lekän- 
der; t 1901 *®/a i Växjö. 

Lembke, G, M.; landtbrukare; f 1901 
V7 pä Stockanäs i Stenbrohults socken 
i Kronobergs län, e. änka, född Eric- 
son^ och ett barn. 

Lennmalm, Gustaf: f. 1880 V»©; stu- 
dent vid universitetet i Uppsala; f 
1901 'V9 i Malmköping, e. föräldrar 
och tvä bröder. 

Lennwall, Karl Teodor: f. 1840 i Kri- 
stianstad; borgmästare i Trosa; f 1901 
'^/s i nämnda stad. 

Leufstedt, Gustaf Joakim: f. 1831; 
handlande; f 1901 '% i Stockholm, 
e. änka, son och sonhustru. 

Leuhusen, Iduna Gustaf va: f. Ahl- 
ström 181 7 "^/ta; änka 1886 efter kam- 
marherre, friherre Fredrik Teodor 
Leuhusen: f 1901 »V" i Stockholm. 

Levan, Maria Charlotta: f. Lillienberg 
1815 '74, t 1901 7i. 

Lewin, Hjalmar Kristoffer: f. 1829; 
grosshandlare: f '90' 'V« i Stock- 
holm, e. änka, född Karolina Maria 
Möller^ barn, barnbarn och syskon: 
begrafven ä norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Levin, Lucas: grosshandlare; f 1901 
^'3 i London, 37 är gammal, e. änka, 
född Anna Levin^ barn och syskon; 
begrafven ä mosaiska kyrkogärden i 
Köpenhamn. 

Lidman, Lars Fredrik; f. d. fanjun- 
kare vid Upplands regemente; f 1901 
' 'ö i Enköping, 82 är gammal, e. änka, 
född Holmstrand^ och fem barn. 

Lidström, Frans Vilhelm; f. 1847 
'Vs i Karesuando; kyrkoherde i Juc- 
kasjärvi församling af Hemösands stift; 
t 1 90 1 **/3 i Vitlangi prästgärd, e. 
änka, född Anna Sofia Bäckström^ 
fosterson, moder och syskon. 

Lledqulst, Erik Peter; f. 1828 '" 7, 
grosshandlare: f 1901 V4 i Göteborg, 
e. barn och barnbarn; begrafven å 
Örgryle gamla kyrkogärd. 

Liffnell, Anders; f. 1S52 i Segerstads 
socken i Kalmar län: redaktör; f 1901 
'Vs i Luleä, e. änka, född Alma Nord' 
linder^ och barn. 

Liljebäck, Johan Gustaf: f. 1843 "^ 1, 
t 1 901 *V6 i Haparanda. 

Llllleliorn, Pontus Julius: f. 1834^7, 

t 1901 '*;9. 

Lllllehöök till Gälared ocli Kolbäck, 

Fredrik Malkolm: f. 1830 »Vs; f. d. 
stationsinspektor; f 1901 a^^/n pä Lind- Digitized by Google 26 hult i Hallar*ds län, e. dotter och 
måg. 

Lfilienberg, Maria Charlotta; se 
Levan. 

LilliestrAle, Helena Katarina: f. Jo- 
hansson 1838 "4, t >90' *^.8- 

Lllljequlst, Hugo; f. 1865; baodUnde; 
t 1 901 '3 i Göteborg, e. änka och 
barn. 

Linck, Josef Axel: f. 1846 ''/s i Söder- 
hamn; skriftställare: fil. doktor; f 
1 90 1 "/s i Stockholm: begrafven i 
familjegrafven i Söderhamn. 

Lind, Anders Herman Bogislaut: f 18 14 
"/öiGårdby; kontraksprost ; fil.jabel- 
doktor; kyrkoherde i Fagerhult: f 
1901 '/i. 

Lind, Fredrik August: f. 1841 ";8; f 
1901 "A 

Lind, A'. P.. disponent för Öregmnd 
spritbolag; f 1901 Vs i nämnda stad, 
46 är gammal, e. änka och barn. 

Lind, Leonard: f. 1850 ■*/? i öjebyn; 
förman vid ekonomiska kartverket i 
Norrbotten; f 1901 '*/«« i Luleå, e. 
syskon och syskons barn; begrafven 
ä Lule& griftegärd. 

Lindberg, August; urfabrikör; f 1901 
'^,6, 45 är, 8 män. och 18 dagar gam- 
mal, e. änka, född Sofa Bongberg^ 
och tvä döttrar. 

Lindberg, Eva Eleonora Kornelia: f. 
Hårleman 1825 »^/xo, f I901 ^'3 

Lindberg. A'. V.; ingeniör; f '901 "/a 
i Vadstena, 70 är gammal. 

Lindberg, Magnus Esbjörn; f. 1869 i 
Uppsala; innehafvare af allmänna tid- 
ningskontoret i Uppsala; f 1901 •*'u 
i nämnda stad. e. moder och syskon; 
begrafven ä Uppsala kyrkogärd. 

Lindberg, Vilhelm: landtbrukare; f 
1901 "^/a pä Åby. 76 är gammal, e. 
änka, Johanna Lindbergh dotter, dot- 
terson och mäg. 

LIndberger, Gustaf Filip: f. 1854 i 
Stockholm; ingeniör; f 1901 */« i 
Neapel i Italien. 

Lindblad, Gustaf: f. 1847 » Asikka i 
Tavastehus län i Finland; fabrikör; 
t 1901 "5/8 i Stockholm, e. änka, född 
Karin Lundkvist ^ och tre barn; be- 
grafven ä norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Lindblom, Johan Gustaf; f. 1833 ** 3; 
agent; f 1901 '^5 i Stockholm, e. 
fosterdotter, syskon och syskonbarn. 

Lindblom, Karl Gustaf: handlande; t 
1901 *^,8 i Öster-Åkers socken, 57 är 
gammal, e. änka, född Sofie Karström^ 
barn och syster. Undblom, Per Alfred: f. 1839 ^\\ 
inspektor; f 1901 ** x i Stockholm, c. 
syskon. 

Undbom, Knut Erik; f. 1842 '7,6; 
musikdirektör: f 1901 ",6, e. änka, 
född Charlotta Tornqvist, tvä söner 
och dotter; begrafven ä norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Lindeberg, Axel Ferdinand: f. d. 
maskiningeniör vid statens järnvä- 
gar; t 1901 's , i Stockholm, 64 är 
gammal, e. änka, barn och barnbarn; 
begrafven i familjegrafven ä nona 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Lindeberg, Erik Herman: f. d. kassor 
i Värmlands enskilda banks afdel- 
ningskontor i Arvika; f 1901 'V4 i 
Arvika, 60 är gammal, e. änka, född 
Pihlgren^ och flera barn. 

Lindeberg, J, A.: f. 1836 Vn i Snag- 
gebo i Värnamo socken i Jönköpings 
län; byggmästare; f 1901 "/• i Jön- 
köping, e. änka och fem barn. 

Lindegren, August Reinhold: f. 1828 
^n\ civilingeniör: f 1901 Vi i Stock- 
holm, e. barn och barnbarn. 

Lindgren, Amalia Elisabet: se Natt 
och Dag. 

Lindgren, Axel; grosshandlare; f 1901 
'Ve i Stockholm, 43 är gammal. 

Lindgren, Gustaf Reinhold Teodor; f. 
1875; kassör vid armat urfabriken i 
Lund; t *90' 'V4 i Lund. 

Lindgren, Sven Alfred: f. 1858 *•/» i 
Kyrketorps socken i Skaraborg län: 
postexpeditör i Stockholm; 7 19^1 
'Vii i Stockholm, e. föräldrar och 
syskon; begrafven ä norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Undholm, Anders Gustaf; f. 1818 •*/..; 
grosshandlare: f 1901 'V? i Stock- 
holm, e. barn och barnbarn; begraf- 
ven ä norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Lindholm, Fredrik; f. 1837 i Göteborg ; 
pianist; f 1901 i mars i Kristiania. 

Lindman, John; f. 1837 "/" i Stock- 
holm; specerihandlare; f 1901 V», e. 
änka, född Sofe Landtrgren^ döttrar, 
fosterdotter och syskon; begrafven i 
familjegrafven ä norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Lindman, Kristian Fredrik: f. 1816 
'7/9 i Vireda socken i Jönköpings län: 
f. d. lektor vid Strängnäs högre all- 
männa läroverk; fil. jubeldoktor; f 
1 90 1 ***y't i Örebro, e. son, sonhustru 
och barnbarn; begrafven å södra 
kyrkogärden i Örebro. 

Lindman, Lars Jakob; f. 1827 '*/x» i 
Askome socken i Hallands län: kyrko* Digitized by Google 27 herde i Slyrsö församling af Göteborgs 
stift; t 1901 i februari, e. änka, föda 
Eva Charlotta Larsson. 

Undmark, Karl Otto; f. 1830 "Via i 
Stockholm; f. d. teaterdirektör; f 1901 
^i-2 i Stockholm; begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Lindqvist, A. T.; f. 1845 i Karlskrona; 
apotekare; innehafvare af apoteket 
>Lc)onet» i Sundsvall; f '90i ^ 1^ 
i Fresta prästgärd i Stockholms län, 

e. änka och barn. 

Lindqvist, Vendela Carolina; %t Reu- 
terswärd. 
Undroth, /Carl August; f. 1827 'V4; 

f. d. skådespelare: t '901 'V4 i 
Stockholm, e. änka, född Teckla östers- 
son^ barn och svännoder; begrafven ä 
norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Lindskog, Jonas Vilhelm; f. 1869 "/s 
t Vrigitads socken i Jönköpings län; 
e. provinsialläkare i Björkvik i Söder- 
manlands län; t 1901 ^,'7 i Björvik, 
e. moder och syskon; begrafven ä 
norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Lindstein. Fredrik Teodor; f. 1816; 
källarmästare; f 1901 Vs i Falun, e. 
döttrar. 

Lindström, Gustaf; f. 1829 »^/e i Visby; 
professor; intendent vid naturhistoriska 
riksmuseum: f 1901 'Vs i Stockholm, 
e. syskon; begrafven i familj egraf ven 
& norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Undström. Hugo-, f. 1857 Vio; rege- 
mentsintendent vid Norrlands artilleri- 
regemente; t 1901 ^U i Stockholm, e 
broder, svägerska och brorsbarn; be- 
grafven i familjegrafven å norra begraf- 
ningtplatsen vid Stockholm. Lindström, Johan; f. 1865 han- delsförestlndare; f 190I *^lto i Stock- 
holm, e. föräldrar, syskon, systerdött- 
rar ocb svägerskor; begrafven I norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Lindström, Johan; skräddaremästare; 
f 1901 Vö, 65 är och 3 män. gammal, 
e. änka, Kristina Lindström^ döttrar, 
magar och barnbarn. 

UrKlström, Karl August; fabrikör; f 
1901 ^',1 i Norrköping, nära 84 är 
gammal, e. änka, född Hagelin^ och 
dotter. 

Undström, Nils Vilhelm; f. d. fabri- 
kör; t 1901 '/; i Stockholm, 81 är 
gammal, e. barnbarn. 

Lindvall, K. August; verkmästare hos 
Hellgren och Komp.; f 1901 'Vs pä 
Dalarö, 77 är, i män. och 21 dagar gammal, e. änka, född Diken Söder- 
berg^ och barnbarn; begrafven ä norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Llthander, Lars Erik; f 1858 Ve i 
Lits socken i Jämtlands län: gross- 
handlare; t 1 901 »9/^, e. änka, Ellen 
Uthander^ barn, moder, syskon och 
sväger. 

LIttche, Nils Axel; f. 1853 "/ö; hand- 
lande; t 1 901 'Vs i Stockholm, e. 
änka, Agnes Littche^ dotter, föräldrar 
och svärmoder; begrafven ä norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Uun0t>erg, Johan Erik; sjökapten; f 
1901 i mars i Cape-Town i Sydafrika, 
48 är och 6 män. gammal, e. änka, 
född Mia Söderström^ tre barn och 
svärfader. 

Uunffdahi, Pontus; f. 1848 ^^U i öfre 
Ulleruds socken i Värmlands län; 
grosshandlare; f 1901 'V4 i Falun, e. 
barn, broder och S3rster. 

ljunggren, Vilhelm Filip Ferdinand; 
f. 1837 i Gryts socken i Kristianstads 
län; adjunkt vid Karlskrona högre all- 
männa läroverk; fil. kandidat; 7 1901 
"A i Karlskrona. 

Uungholm, Frans August; bagarmä- 
stare; t 1901 "/ix i Stockholm, 53 är 
gammal; begrafven ä norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Uunglund, Sigurd Fredrik Valdemar; 
kassör; f 'QO' '*/» i Stockholm, 21 
är och II dagar gammal, e. föräldrar 
och syskon. 

Uungman, Axel Vilhelm; f. 1841 V9 i 
Ljungs socken i Göteborgs och Bohus 
län; karantänsmästare pä Känsö; fil. 
doktor; f 1901 'Vw i Göteborg, e. 
bröder och systrar; begrafven ä Valla 
kyrkogärd pä Oroust. 

Uungman, Karl; f. 1840; f d. landt- 
brukare; f 1901 *^/i«; e. änka, son 
och dotter. 

Ljungmarker, Gustaf Emil; fanjun- 
kare vid Göta lifgarde; t 1901 V? i 
Stockholm, 49 är, 7 män. och 16 
dagar gammal, e. äoka, född Anna 
Edström ^ syster, syskonbarn, svärmoder 
och svägerska; begrafven ä norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Uungstedtr Erik; f. d. departements- 
chef i generaltullstyrelsen; f 1901 "/s 
i Stockholm, nära 90 är gammal, e. 
son och tre döttrar; begrafven ä norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Long, Edward; f. 1833 i Mansfield i 
England; f. d. språklärare; f 1901 »Vö 
i Stockholm, e. änka, född Nordlind, 
och tre barn; begrafven ä norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. Digitized by Google 28 Loriohs, Augusta Fredrika: se Sbdtr' 
hUlm. 

Loriohs, Daniel Teodor; f. i8a2 '*'i, 
t 1901 Vi. 

Loven, Sigrid Matilda ^^ f. Ekström 1820 
V» i Stockholm: finka 1895 efter 
professorn Sven Ludvig Loven; f 1901 
'/9 i Stockholm, e. fyra söner och 
barnbarn; begrafven i familjegrafven 
ä norra begrafningsplatsen vid Stock- 
holm. 

Lund, Johan: hfiradsdomare; landtbru- 
kare; f 1901 "^s i Stockholm, 75 år 
och 10 dagar gammal, e. änka, Livisa 
Lund^ barn och barnbarn. 

Lundberg, B, E,: f. d. teckningslirare 
vid Varbergs allmänna liroverk; f 
1 901 ^',^ i Varberg, 74 år gammal. 

Lundberg, Johan: f. 1851, syssloman 
vid Rosenlunds ålderdomshem i Stock- 
holm; t 1901 '^6 därstädes, e. änka, 
född Ellen Cedergren: begrafven å 
Solna kyrkogård. 

Lundberg, J, C: f. 1845 'j; hand- 
lande; t 1 901 "Ve i Sandbyberg, e. 
änka. son, dotter och måg. 

Lundberg, Johan Re bert Rudolf: f. 
1858 '34; direktör; f 1901 *% i Stock- 
holm, e. änka, född Evy IVennérus, 
dotter, moder, syskon och svärmoder; 
begrafven i familjegrafven ä, norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Lundberg, Å'. C: snickaremästare; f 
1901 '% i Örebro, 79 Va år gammal, 
e. änka, född Svanbergs två söner och 
dotter. 

Lundberg, A'. A.; konditor; f 1901 
^9/3 i Falun, 53 år, 3 mån. och 23 
dagar gammal, e. syskon och foster- 
dotter. 

Lundberg. N. O.: f. 1806 '5,; f. d. 
rådman i östhammar; f 1901 ^i i 
Östhammar; där begrafven. 

Lundberg, Oskar: grosshandlare; f 
1 90 1 ^e i Bad Nauheim am R., 41 år 
gammal. 

Lundberg, P. M. F.: f. 1816; f. d. 
boktryckare; f 1901 ''^6 i Nyköping. 

Lundblom, Gustaf Wilhelm: f. d. sjö- 
kapten; t 1 90 1 ^/a i Stockholm, nära 
73 år gammal, e. syskon. 

Lundborg, Karl Vilhelm \ f. 1 816 5'„ 
i Linköping: jägmästare; f 1901 ' s 
på Tuna i Kvillinge socken i Öster- 
götlands län. 

Lunden, Otto Alfons; f. 1851 **/ia; 
bokbindare: f 1901 *° 7 i Stockholm, 
e. änka, född Josefina Waxin: och 
barn. 

Lundgren, August Ferdinand: f. 1840 
^1 i Tryde; kyrkoherde i Kverrestads och Smedstorps församlingar af Luåds 
stift; t 1901 V9, e. änka i 2. giftet, 
född Charlotta Lcvisa Katarina Camp, 
och tre barn. 

Lundgren, Johan August: f. i%i^ 
"A; grosshandlare; f 1901 Vt i Stock- 
holm, e. dotter, måg och broder; be- 
grafven i familjegrafven å norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Lundgren, Johanna: f. d. klädeshand- 
lare; t 1901 'Vs i Stockholm, 68 år, 
8 mån. och 2 dagar gammal, e. änka, 
född Josefina Lindgren^ tre söner, 
dotter och syster. 

Lundgren, Karl August: f. 1834 "^/n 
i Kristianstad; löjtnant i arméen; f. 

d. gymnastiklärare vid Göteborgs real- 
läroverk; t ^901 i november t Göte- 
borg. 

Lundgren, Knut Fabian: f. 1848 'Vi; 
handlande; f 1901 '^s i Hemösand,. 

e. son, syskon och svåUmoder. 
Lundgren, Nils August; f. 1821 V»o: 

kamrerare; f 1901 '* j i Vingåker, c. 
barn och barnbarn. 

Lundgren, Oskar Leonard: f. 1853 '' » 
i Stockholm; folkskolelärare; f 1901 
•^ 7 i Liljeholmen, e. änka. född Ester 
Odelius, och moder. 

Lundh, Gustaf: f. d. flaggunderofficer 
vid k. Flottan; f 1901 ^/9 i Stock- 
holm, 65 år, 6 mån. och 21 dagar 
gammal, e. änka, född Agnes Lamd- 
berg. 

Lundholm, Karl Gustaf: kassör; f 
1 90 1 *V4t 44 år gammal, e. änka, född 
Emma Jansson. 

Lundin, Karl Johan Nikolaus: f. 1834 
"/xj i Stockholm; komminister i Sim- 
tuna och Altuna församlinger af Ärke> 
stiftet; t 1 901 ^8, e. änka, född 
Laura Matilda Collén^ och son. 

Lundin, Karl Petter August; f. 1S17, 
t 1901 "*/«. 

Lundqviet. Albin: f. 1858; förestån- 
dare för Brunkebergs manufaktarma- 
gasin, t 1901 ^-4 i Paris. 

Lundsten, Erik Reinhold: f. 1835 **/«»-■ 
dansk vice konsul i Hemösand; t 
där 1901 "/i. 
Lindström, i 

f. d. bruksägare; f i90i'"/9 på Röfors 
gård, e. sonhustru, barnbarn och 
syskon. 

Lundvall, K'arl: häradsdomare; f 1901 
'^/j i Mariestad, 66 år gammal. 

Luttrop, Erik: f. 1867; disponent för 
Hedefors fabrik vid Lerum; *|* [901 
^/s i Göteborg, e. änka och två barn. 

LOtteman, Nils Gustaf; f d. kondi> 
tor; t 190* ^Vio, 72 ^T I niån. och Digitized by Google 29 i8 dftgar gam mal, e. änka, född Emma 
Nord/eliy barn, barnbarn och syster. 

Lyberv, Olof Bernhard: f. 1820 "/s; 
f. d. skomakaremSstare; f 1901 'V' i 
Linköping, e. änka, född Sofie IVtr- 
strcm^ barn och sonhustru. 

Lychou, Otto Herman; f. 1 824 ^jio 
i Stockholm; f ^90\ **'$ i Venjans 
prästgärd i Kopparbergs län, e. barn 
och barnbarn. 

Ldfgren, Klas Magnus: f. 1850 ^Ix', 
grosshandlare: f 1901 "Va i Stockholm, 
e. änka, f. Ada Rctmstedt^ och två 
barn; begrafven ä norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Ldfgren, Knut Goti/ried: f. 1868 »7. i 
Bor&s: Ia.<;arett$syssloman ; f 1901 ^U 
i Köping, e. änka, född Helena Ja- 
kohsson, moder och syskon. 

Ldfgren, SvanU Alexius: f. 1838 "^/ö i 
Nyköping; radman i Enköping; f 
1901 '''i i Enköping, e. broder och 
\^ systrar; begrafven i Enköping. 

Löfqvist, Per Vilhelm: grosshandlare; 
t 1 90 1 *»/4 i Stockholm, 55 år gam- 
ma], e. änka. född Frida Sandihn^ 
och fosterson; begrafven å norra bc- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Löfetröm, Werner: f. d. grosshandlare; 
t 1901 *V« i Stockholm, 79 år gam- 
maly e. barnbarn. 

Lönegren, Helena Matilda: f. Milide 
1836 ^'7; änka efter sjökaptenen Vik- 
ter Lönegren: f 1901 ' 3 i Stockholm, 
e. syster. 

Lönnegren, Kristian Teodor; f. d. 
handlande; f 1901 '^t i Stockholm, 
75 är, 3 mån. och i dag gammal, e. 
änka, född Josefina Söderbergs och barn. 

LönrKiulst, K. A. F.: f. 1855 P^ 
Fftrösnnd på Gotland; sjökapten; f 
1901 "'7 i Stockholm, e. änka, född 
Holmqvist: begrafven i Visby. 

Lönroth. Karl August: f. 1831 »V» i 
Adolfs Fredriks församling i Stock- 
holm; kyrkoherde i Tyresö och Dalarö 
församlingar: prost; f ^90' V? i Ty- 
resö prästgärd; e. änka, född Ebba 
EUcnora Lund gren ^ och barn. 

Löthner, Karl Ludvig; f. d. härads- 
höfding; f 1901 'V« i Strängnäs, 76 
är gammal, e. änka, född Broling^ och 
syskon. 

Löthner, Klas Axel Reinhold; f. 1831 
V7; f. d. häradsskrifvare i Medelpads 
östra fögderi; f 1901 'Vö i Kungsör, 
e. änka, född Milda Rystedt, barn och 
syskon. 

Maas» Filip : f. i Hamburg; bokhandlare ; 
t 1 901 '''/lo i Stockholm, 70 år, 9 
män. och 26 dagar gammal, e. barn. Magnus, Göthilda: se FUrstenberg. 

Magnusson, Per August: f. 1852 'V4 
i Filipstad; postexpeditör i Borås; 
t 1 90 1 '/• i Smedjebacken, e. änka, 
född Anna Sofia Pettersson. 

Malmberg, Anders Fredrik: i. 1847 '% 
i Jönköping, f 1901 "Z? i Jönköping, 
e. änka, född Anna Lindqvist^ fem 
söner och syskon. 

Malmberg, Eddie Rudolf: e. o. lands- 
kanslist: t 1901 "/ö i Uddevalla, e. 
föräldrar och syskon. 

Malmberg, Per: f. 1839 '^/ö i Nykö- 
ping; verkställande direktör i Bohus- 
läns < 
Uddevalla. 

Malmberg, Per Edvard: f. 1836 i juni; 
bankdirektör; t 190 1 ^i på Gustafs- 
berg vid Uddevalla, e. änka, född 
Helena Paulina Linden^ barn och 
barnbarn; begrafven å gamla norra 
kyrkogärden i Uddevalla. 

Maimberg, Per Gustaf: handlande; f 
1 901 ^'4 i Nora, 88 år gammal. 

von Malmborg, Viola Charlotta 
Maria: f. Kiellman'Göransson 1849 
%; t 1901 i december i Stockholm, e. 
mikeym^]OTtJi Karl Adolf Fredrik von 
Malmborg: begrafven å Solna kyrko- 
gård. 

Malmgren, A. P.: f. 1857 »*,8 i Lund; 
e. o. amanuens vid Nationalmuseum: 
t 1 901 "i i Enköping; begrafven i 
familjegrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Malmqvist, Nils; f. 1819: f. d. krono- 
länsman i Herrestads distrikt; f 1901 
'V»o, e. änka, född Olsson, barn och 
barnbarn. 

Malmstedth, Anders: f. 1854; juvelc- 
rare; f 190' ^h P& Helsjöns badan- 
stalt, 47 är gammal, e. änka, född 
Hultbergy fem barn, fader och syskon. 

Malmsten, liichard: f. 1851 i Jönkö- 
ping; grosshandlare: f 1901 'Ve i 
Göteborg, e. änka, född Long, barn, 
moder och syskon. 

Malmström, A, V.: organist; musik- 
direktör; t 1901 *®/9 i Gagnef, 64 år 
gammal. 

Malmström, K. E. C: bokbindare: 
t 1901 "9jX3 i Malmö; omkring 50 år 
gammal, e. broder och systrar. 

Malmström, Johan August; f. 1829 
'*/io; professor vid akademien för de 
fria konsterna: f ^9°' '*'" » Stock- 
holm; begrafven å Solna kjrrkogård. 

Malmström, Nils: f. 1850 '7; fabri- 
kör; t 1901 % i Stockholm, e. änka 
född Maria IVetterstrand, son och Digitized by Google 30 syskon ; begrafven & norra begrafnings- 
platseD vid Stockholm. 

Mannerfelt, Hedvig Charlotta Jo- 
hamna; f. 1848 ^'n, t 1901 '^8. 

Mannerstedt, Karl Viktor: f. 1838 
%; major i arméen; f 1901 'ta i 
Umeä« e. dotter. 

Mannerstråle, Fredrika; se Flem- 
ström. 

Marous, Isaac; f 181 5 '^/e; boktryckare; 
t 1 901 V?, c. barn och barnbarn; be- 
grafven å mosaiska begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Martin, Anna Lovisa: f. Ulfhielm 
1847 V?; änka 1894 c^tcf tandläkaren 
Roland Martin; f 1901 ® xa i Uppsala, 

e. syskon. 

Martinson, Paul Gustaf: f. 1850 V»; 
apotekare i Piteå; f 190 1 *^9 i Mar- 
strand, e. änka, född Vilhelmina 
Ljungbergs barn och syskon. 

Mattason, Alfred Leonard: f. 1847; 
konsthandlare; f 1901 "V»» i Stock- 
holm, e. änka, Ka ty Matsson^ och barn ; 
begrafven ä norra begrafningsplatsen 
vid Stockholm. 

Mattsson, Frans Oxi^r; grosshandlare; 
t 1 90 1 '5 a i Stockholm, 65 år gam- 
mal, e. Inka, född Ask. 

Mattsson, K. J.\ f. 1858 *a; kamre- 
rare; t ^^^ '^ >' P^ Brännudden, e. 
änka, Mimmi Mattsson^ fosterdotter, 
föräldrar och syster; begrafven ä norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

von Mecklenburg, Karl Ludvig: f. 
1863; t J901 '^la i Frankrike, e. 
moder och systrar. 

Medln, Frans Josef: garfverifabrikör; 
t 190 1 V»» 68 V» ar gammal. 

MeUenqvist, Klas Petter: f d. landt- 
brukare; f 1901 *V»i vid Sandsjö sta- 
tion, e. änka, dotter och son. 

MeUer, Bernhard: f. 18 10 i Danmark; 

f. d. godsägare; f 1901 'V« i Trelle- 
borg, e. änka och nio barn: begraf- 
ven å Trelleborgs kyrkogård. 

Meijer, Maurits: xylograf; f 1901 '5 a 
i Stockholm, 68 år gammal, e. änka, 
son och döttrar; begrafven i familje- 
grafven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Meisner, Helena Katarina Vilhelmina : 
se Appeltofft. 

Melchertson, Fredrik: f. 181 5; svensk- 
norsk konsul i S:t Johns, Leeward 
Islands; f 1901 V? i S:t Johns, Lee- 
ward Islands, 86 år gammal. 

Melin, Anders Fredrik: f. 1828 ""ijz i 
Karintorp i Skirö socken i Jönköpings 
län; kyrkoherde i östra TolUtad och 
Sya församlingar af Linköpings stift; t 1901 'Vö, e. änka i 2. giftet, född 
Anna Charlotta Arosenius och dotter 
i I. giftet. 

Melln, Jokan Simeon\ sjökapten: f 1901 
^Ixx i Hemse på Gotland, 89 år gam- 
mal, e. söner. 

Memsen, Thure: f. 1838 »/ö i Kungs- 
backa; handlande; t 1901 'Vio i 
Varberg, e. änka, Sofie Memsen^ son 
och broder. 

von Mentzer, Fredrika Elisabet: f. 
1823 '/n, t 1 90 1 V". 

von Mentzer, Hedvig Ulrika Marga- 
reta: f. 1834 »7/3, t »901 "/a 

Meurk, Amalia Kristina: se Silfwer- 
swärd, 

Mlllde, Helena Matilda: se Lönegren. 

Moberg, Karl Daniel: f. 1843 i Sköfde: 
disponent för aktiebolaget mekaniska 
verkstaden Vulcan i Norrköping: f 
1901 '^3 i Norrköping; e. änka, född 
Maria Sofia Vilhelmina Krafft, barn 
och syskon; begrafven i Norrköping. 

Mo\i%ru^ Paul Reinhold Eugene: {. 1850 
Vt> i Karlskrona; kyrkoherde i Ripsa 
och Lids församlingar af Stringnås 
stift; t 1901 'V4 i Stockholm, e. Snka, 
född Hilda Emma Karolina Bergius. 

Moberg, Viktor: sjökapten; rescnroffi- 
cersaspirant; f 1901 V* i Norrköping, 
21 år, 6 mån. och 5 dagar gammal, 
e. moder och syskon; begrafren å 
norra kyrkogården i Norrköping. 

Modin, Oskar Vilhelm: f. i Stockholm; 
arkitekt; f 1901 "U i Wien, 38 år 
gammal, e. änka, född Larsson, barn 
och syskon. 

Molin, Sofia; f. Andersson; änka efter 
läroverkskoUegan, fil. doktor K. A. B, 
Molin: t 1901 "/si Stockholm, 56 
år, 7 mån. och 23 dagar gammal, e. 
barn och syskon. 

Mont d*Or Norderling, Roland: f 
1843 "/"; kammarherre; f 1901 ^jj i 
Stockholm, e. dotter och mäg: begraf- 
ven å norra b^rafningsplatsen yid 
Stockholm. 

M ontgomery, Louise Elisabet CkarUtta: 
se Beskow. 

Montgomery, Vilhelm Leonard Fri- 
tiof; f. 1853 »V9, t 1901 •*/t. 

Morsing, Gustaf Napoleon: f. 1829 */«: 
major vid vj^- och vattenbyggnads- 
kåren; t 1 90 1 i Kalmar. 

Mortensen, Karl Julius; f. 1865 V« » 
Lund; kassör; f 1901 "s i Söder- 
tälje, e. moder, trolofvad och syskon. 

Mossberg, Ferdinand Vilhelm: f. 18^ 
''^'9, f. d. garfverifabrikör; f 1901 *^ 
i Arboga, e. två bröder och två systrar. Digitized by Google 3' Mothander, K. A.: f. d. handlaode;! 
1901 '^/a i Örebro, 73 år gammal, e. 
barn och barnbarn. 

Movik, Jchan: f. 1834 *Vi i Västervik: 
landtbrukare ; f 1901 'Vi på Nfirlnnda, 
c. änka, dotter och syster. 

Munck af Rosenschöld, Karl Gw 
staf: f. 1866 'Vs; handelsbokhållare; 
t 1 901 "/« i Stockholm, e. änka, 
född Maria Kristina Lindgren^ moder 
och syskon. 

Murellus, Gustaf; f. d. kronolänsman; 
t 1901 V9 i Säma, 75 är gammal, e. 
änka, född Andersson^ och barn. 

MArtensson, Georg; grosshandlare; f 
1 901 ^Vs i Helsingborg. 51 Sr gam- 
mal, e. änka, född Hejll, och två 
barn. 

Möller, Carl; f. 1828 ^Ix i Helsing- 
borg: egendomsägare; f 1901 **/« p& 
VedeUbäck vid Stehag, c. änka och 
barn. 

Möller, Gustaf Adolf; hotellägare; f 
1 901 5/7 i Västerås, 70 &r, 7 män. och 
7 dagar gammal, e. änka, född Karin 
Svedin, söner och sonhustru. 

M6ller,r Gustaf Engelbert; f. 1867 i 
Oregrnnd; sjökapten; f '9^' V9 i 
GXfle, e. änka, född Lundin^ tvä styf- 
döttrar och syskon. 

Möller, Nils Fredrik Abraham; f. d. 
lirftskramhandlare: f 1901 '»/s i Stjärn- 
hof, 72 år och 6 män. gammal, e. 
barn. 

Möller. Oscar Gustaf; f. 1845 'V»; f. 
d. grosshandlare; f 1901 "/spå Skogs- 
hyddan på Lidingön, e. änka, född 
Ama/ia Bfdrk^ och dotter. 

Möller, P.; f. 1830: grosshandlare; f 
1901 "A i Gäfle. 

MöllerberK. August Ferdinand; f. 1838 
•3/g i Malmö; postmästare i Mjölby; f 
1901 '/si i Motala, e. änka, född 
Lmndstrcm, och barn. 

Möllerswftrd, Karl Justin Mattias; f. 
1833 "A», t 1901 3/x. 

Mömer till MoHanda, Carl Helmer; 
f. 1836 *^h\ kapten; verkställande di- 
rektör i lifförsäkringsföreningen >BaI- 
der»; t *90i "/" i Stockholm, e. 
inka i 2. giftet, fÖdd grefvinna Lovisa 
Eleonora Wachtmeister till Johannis- 
kus^ barn i båda giften, barnbarn och 
syskon; begrafven i familjegrafven 
I Bettna kyrkogård. 

Mömer tJll Morlanda, Johanna Kri- 
sHma Anna; f. friherrinna Bennet 

183I •^/.o, t I9OI v*. 

Nachmanson, Herman; f. 1839 "/a; 
grosshandlare; f 1901 '/i i Stockholm, 
c- inka, fÖdd Rosa Davidsson^ barn och svskon; begrafven ä mosaiska 
kyrkogården vid Stockholm. 

Nagell, Henrik; f. 1838 i Bergen; gods- 
ägare; t 1 901 '^/lo pä Frösslunda i 
Sunnerbergs socken i Östergötlands 
län, e. änka, f. Kullbergs dotter och 
systrar. 

Nathanson. Erik Josef; f. 1863 Vxo; 
ingeniör; f 1901 Ve, e. moder och 
syskon; begrafven ä mosaiska kyrko- 
gården vid Stockholm. 

Natt ooh Dag, Amalia Elisabet; f. 
Lindgren 1824 "/ö, f 1901 »V7. 

Nattsén, K, E; f. 1833; garfverifabri- 
kör; t 1901 ^k i Alingsås. 

Nauoler, Gustaf; f. på Nyckelbybro 
vid Stockholm; f 1901 i Chicago i 
Nordamerika, 36 år gammal, e. änka, 
tre barn och moder. 

Naumann, Karl Peter; f. 1823 ^-U i 
Ragunda socken i Jämtlands län : ju- 
velerare i Mora i Minn. i Nordame- 
rika; t 1901 3°/, därstädes, e. tre 
söner. 

Neander, Per; f. 18 19 'V„ i Tarslad i 
Tirups socken i Malmöhus län; kyrko- 
herde i Bjeresjö och Hedeskoga för- 
samlingar af Lunds stift; t 1901 "/« 
i Bjeresjö, e. änka, född Hedvig Ing- 
rid Ahnström^ tre söner och två döttrar. 

Nehrman, Fredrik; godsägare; f. d. 
handlande; f 1901 »Vw på Karlstorps 
kronogård, 70 år gammal, e. broder 
och syster. 

Nerén, Karl Harald; f. 1827 'Va: f. d. 
regementsläkare vid andra lifgrenadier- 
regementet; f 1901 "/»o i Skeninge, 
e. änka och fyra barn; begrafven i 
familjegrafven å Skeninge griftegård. 

Nettelbladt, Hampus Konrad; f. 1849: 
landskontorist i Västerbottens län; f 
1901 'Vs i Umeå, e. änka, född Tekla 
Katarina Corin^ och barn. 

Netzelius, Nils Martin; f. 1874 'Vxo 
Alarums socken i Skaraborgs län; e. 
poslbilräde; f 1901 'V". 

NeuendorfT, Karl; f. 18 14: guldsmed 
i Karlskrona: f 1901 'V» därstädes. 

NeuendorfT, Nore; handlande; f 1901 
*5/4 i Karlskrona, 76 är gammal. 

Nilson, Karl Viktor; kassör; f '90' 
Vs i Stockholm, 38 år, 3 mån. och 4 
dagar gammal, e. änka, född Emilia 
Larsen^ moder, svärmoder och broder. 

Nilsson, Albert Vilhelm; kontorschef; 
t 1901 'Va i Hamburg, 59 år gammal, 
e. änka och fem barn. 

Nilsson, August; handlande; f 1901 
"/xi i Stockholm, 31 år och 2 mån. 
gammal, e. moder, syskon, svågrar och 
svägerskor. Digitized by Google 3» Nilsson, Ehrnfriä; disponcDt för sprit- 
bolaget i Simnshamn: f 1901 " to i 
Simrishamn, 33 &r, 2 måo. och 9 
dagar gammal, e. änka, född Anna 
Woilin^ fader, syskon och svärfader. 

Nilsson, Emil: f. i Göteborg; gross- 
handlare: t 1 901 ^ 6 i Stockholm, 43 
är gammal, e. moder och S3rskon. 

Nilsson, Georg; grosshandlare: f 1901 
' 5 i Stockholm, 81 Sr gammal, e. son. 

Nilsson, Herman Julius; sjökapten; f 
1901 ''6 pä Östersjön, 46 år och 8 
män. gammal, e. änka, Nanny Nilsson^ 
barn, syster och svärföräldrar. 

Nilsson, Johan Al/red; f. i Kariskrona: 
f. d. handlsad;; t 1901 '^'b i Stock- 
holm, 66 &r, 3 män. och 9 dagar 
gammal, e. änka, Sofia Nilsson, barn 
och barnbarn. 

Nilsson, fCarl Gustaf -, f.' 1825 •°,i.; 
cigarrverkmästare; t 1901 '/« > Stock- 
holm, e. änka, född Kristina Sikt- 
berg, barn, barnbarn, syster och »jnter- 
dotter. 

Nilsson, Lewi Ignatius; f. 185 1 'si 
skomakaremästare; t 1901 "9 i Göte- 
borg. 

Nilsson, M. J.; handlande; f 1901 ^,8 
i Helsingborg, 61 är gammal, e. änka, 
barn och barnbarn. 

Nilsson, Nils; f. 1836: landträntmästare 
i Östersund ; f 1901 '^5 i nämnda 
stad. 

Nilsson, Nils Oskar ;{. 1846 Va; bageri- 
idkare; f '90' *' » i Stockholm, e. 
änka, född Ida Kumlin, son och dött- 
rar; begrafven i familjegrafven ä Solna 
kyrkogärd i Stockholms län. 

Nilsson, Per Gustaf; handlande; f 
1 90 1 'Va? 43 är gammal, e. änka, född , 
Karolina Björk^ dotter, moder och , 
syskon. I 

Nilsson, Sven; f. d. handlande; f 1901 ' 
^ 9 i Stockholm, 72 är gammal, e. , 
dotterdotter. 

Nisbeth, Per Johan Gustaf; f. 1855 
''V«i; kapten i arméen; syssloman vid ' 
Stockholms stads arbetsinrättning; f 
1 90 1 'Vs i Dämnda stad, e. änka, född 
Junia Clason; bcgrafven i familje- 
grafven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Norberg, Gustaf; järnhandlare: f 1901 
'^ la, 49 är, 10 män. och 16 dagar 
gammal, e. änka, Matilda Pettersson, 
och fostersyskon: begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Norberg, J ohannes \ f. d. folkskolelärare; 
t 1900 '9 I på Hasslun vid Sköfde, 
nära 62 är gammal. Norberg, Konrad; kassör; f 1901 'V to 
i Stockholm, 53 är, 4 mån. och 3 
dagar gammal, e. syskon. 

Norberg, Per Erik; f. 1829 ^ t; sjö- 
kapten; t 1901 '/t i Björsta, Kosla- 
gen, e. änka, Margareta Elisabet Ner- 
berg, barn och barobom. 

Nordahl, Karl Oscar; f. 1812 «*,..: 
komminister i Vättlösa församling af 
Skara stift; f 1901 'f'*, e. barn och 
barnbarn. 

Nordenoreutz, Edla Rudolfima Anna; 
f. Wallrno 1825 »Vs, t 1901 '^''j. 

Nordenfalk, Emilia Augusta; f. Rew 
terskiöld 1840 \z, f 1901 "Ai: bc- 
grafven ä Tomsfalla kyrkogård i Kal- 
mar län. 

Nordenfalk, Johan; f. 1830 »A, t 
1901 *V7 

Nordenskiöld, Gustaf Johan Otto; 
f. 1846 '10, t 1901 3' 7, 

Nordenskiöld, Nils Adolf EHk; f. 
1832 '"/ti: friherre; f 1901 ",», 

Nordenskiöld, Otto Gustaf; f. 1834 
*5, t "901 ^9- 

Nordien, Katarina Andrittta; f. Grun- 
den; änka efter kontraktsprosten A". 
Nordien; f 1901 "* 3 på Talltorp. 
Hackas, 85 är, 7 män. och 28 dagar 
gammal, e. styfbarn, syster och syskon- 
barn 

Nordin, Johan Olof; f. d. telegrafkom- 
missarie; t 1901 i februari i Nord- 
malings socken i Västerbottens lin, 
70 är gammal, e. änka och doiter. 

Nordgren, Per; skräddaremästare; j 
1 90 1 * 4 i Söderhamn, 77 år gammal, 
e. änka i 2. giftet och elfva barn. 

Nordkvist, Erik Alfred; f. i Nora; 
sjökapten: f 1901 ^U i Savannahs 
hamn i Nordamerika, 45 år gammal, 
e. änka och sex barn. 

Nordlander, R.i f. d. disponent for 
Kö ängsägsaktiebolag: f 1901 ^/». 

Nordlund, Gustaf Adolf; f. 1852 i 
Liverpool i England; e. o. med. ptro- 
fessor vid universitetet i Uppsala; f 
1901 ^t pä Holmenkollen i Norge, 
e. änka,' född Agnes Kristina Umd- 
stri^m, son och dotter: begrafven å 
Uppsala kyrkogärd. 

Nordlund, Johan Gustaf; fil. kandi- 
dat; t 1 901 **/" i Stockholm, 30 år 
gammal, e. änka. 

Nordström, Anders; f. 1819 »Vw>: f. d. 
kronolänsman: f 1901 'Vs i Sähylnnd, 
Höga, pä Tjörn, e. änka, Britte JJmise 
Nordström, barn och barnbarn. 

Nordström, Elias; f. 1862 "Z,; med. 
fil. kandidat: f 1901 **;3 i Stockholm, Digitized by Google 33 e. dotler, moder och syskoD; begraf- 
vcn ä Solna kyrkogård. 
Nordström, Johan August: fabrikör; 
t 1 901 '7 I i Båslad. 83 år gammal, 

e. barn. 

Nordström, Karl August; f. 1848 'V^; 
handlande; f 1901 '^/4, e. änka, Jenny 
Nordström^ son, sonhustru, syskon och 
fosierdolter ; begrafven å södra begraf- 
ningsplaisen vid Stockholm. 

Nordström, Karl yohan; f. 1848 »A; 

f. d. vinhandlare: f 1901 ^Va i Stock- 
holm, e. barn, barnbarn och moder. 

Norén, K'arl Gustaf; f. 1825 »3/4 i 
.■\dolf Fredriks församling i Stockholm ; 
komminister i Tengene församling af 
Skara stift: f 1901 "jio i Längnum 
socken i Skaraborgs län, e. syskon. 

Norén, Sven Johan August; f. 1838; 
godsägare; f 1901 ^/^ i Göteborg, e. 
tre barn. 

Noréus, Johanna Ulrika Charlotta; 
f. Gripenwaldt 18 19 *3 8^ f 1901 "9. 

Norln. Johan Erik; f. 1814 'Vu i Hudiks- 
vall: f. d. länsveterinär i Söderman- 
lands län; 71901 'V« på Norrkvarn i 
Lyrestads socken i Skaraborgs län; 
e. barn och barnbarn; begrafven å 
Lyrestads kyrkogård. 

Norlander, Knut Emil; f. i Eskilstuna: 
järnhandlare; f 1901 ^,8 i Sundsvall, 
4^ år gammal, e. änka, född Lund- 
gren, syskon o. svärföräldrar. 

Norlin, Johan Ludvig; f. d. handlande: 
t 1901 "10 i Örebro, 58 år, 3 mån. 
och 24 dagar gammal, e. änka, Tilda 
Norlin^ son, sonhustru, barnbarn och 
sjTskon. 

Norilns, 6". A.; f. 1862; befälhafvare 
på ångaren Emily; f 1900 "/; i 
Swansea, e. änka och ett barn: be- 
grafven å kyrkogården i Helsingborg. 

Norman, Hilda Augusta; se von Post. 

Norman, Karl Gustaf; f. 1873 *V9 i 
Fredrika socken i Västerbottens län; 
e. postbiträde i Stockholm; f 1901 
*'j därstädes; e. moder, trolofvad och 
syskon. 

Norman, Maria Karolina; se Brodin. 

Normelli, Per Emil Teodor; f. 1854 
^U i Stockholm: statens skogsingeniör ; 
jägmästare; f 1901 "/4, e. änka, född 
Elisabet Maria Alexandra Svensson^ 
och fyra barn. 

Nyborg, Adolf Bartold; f. 1854 «* 8 i 
Åsled; komminister i Velinge försam- 
ling af Skara stift; f 1901 V" i Fal- 
köping. 

Nybleeus, Emilie Johanna Kristina 
Hortensia i f. Tauson 1 833; änka efter f. d. professorn Johan Axel Nyblau$\ 
t 1901 Ve. 

Nyoander, Rutger; f. 1856 *Vi i Stock- 
holm; gymnastikdirektör; f 1901 'Vio 
i Oeyenhausen i Hannover, e. änka, 
född Maria Monsen^ son och syskon. 

Nygren, Henrik Johan; målarmästare; 
t 1901 '3/3, 57 år, 8 mån. och 2 dagar 
gammal, e. änka, född Emma Landin^ 
barn, barnbarn och syster; begrafven 
å norra begrafningsplalsen vid Stock- 
holm. 

Nygren, Julius Vilhelm; handlande; 
t 1901 5 9^ 4.7 Sr, 7 mån. och 19 da- 
gar gammal, e. änka, född Sofia Jo- 
hansson^ dotter, syster, bröder och 
svägerskor. 

Nygren, Kristoffer; f. 1808 "^[^ på 
Billingsberg i Stafnäs socken i Värm- 
lands län; f. d. bruksägare; f 1901 
*'*;x i Stockholm, e. barn, barnbarn, 
barnbarnsbarn och systrar; begrafven 
i familj egrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Nyländer, Karl Uno-, f. 1852 Vs, t 
1901 ^*'ii; begrafven å kyrkogården i 
Strängnäs. 

Nyman, Gunnar S,; f. 1869 '', 10 på 
Västergarn; sjökapten, f 1901 ''Vs i 
Stockholm, e. moder, trolofvad och 
bröder ; begrafven å Västcrgarns kyrko- 
gård på Gottland. 

Nyrén, Johan Peter; f. d. folkskole- 
lärare; t 190^ ''^ " i Nya Lund vid 
Hellestads kyrka, 75 år gammal. 

Nystedt, Karl Herman; f. 1853 ^u i 
Stockholm; kassör; f 1901 "/4 i 
Brooklyn, e. änka, född Ulla Lokrantz^ 
dotter och broder. 

Nystrand, August Vilhelm; f. d. rege- 
mentstrumslogare vid Älfsborgs rege- 
mente; fanjunkare; f 1901 V" i Stock- 
holm, 53 år och 9 mån. gammal, e. 
änka, född Anna Larsson^ och barn. 

Nyström, Edvard Ferdinand; f. 1869; 
skeppsredare; f 1901 * 10 i Slite, e. 
änka, född Maria Cecilia Palm, och 
tre barn. 

Nyström, N. A.; f. 1843; handlande: 
landtbrukare: f 1901 "/? i Sunnansjö 
i Holms socken i Västernorrlands län, 
e. änka. 

Nyström, Oskar Fredrik; f. 1866 ''Ve: 
piano- och orgel fabrikör; f 1901 *% 
i Karlstad, c. moder och syskon. 

Nyström, Otto Gabriel; f. 1841 »V»: 
civilingeniör; f 1901 '^s, e. änka, 
dotter och syskon; begrafven å norra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

N&tterqvist. Erik; f. 1849 '^/la i Tän- 
näs socken i Jämtlands län ; folkskole- Digitized by Google 34 lärare i Stockholm: f '9^' '* " » 
Stockholm; e. änka, född Sigrid Imh- 
dell^ moder, syskon och svåger; bc- 

trafven ä norra bcgrafningsplatsen vid 
tockholm. 
Odelstlerna, Gustaf; f. 1820 'f 9, t 

Oden, Nils Ludvig; f. 1849 '' s; rytt- 
mästare vid Smålands husarregemente; 
t 1901 V«o i Norrköping, e. barn; be- 
grafven i familjegrafven å Mogata 
kyrkogård. 

Odencrantz, Karl Henning: f. 1847 
»«/., t 1901 '*'«. 

OdJn, Niklas Julius: f. 1831 "4; f. d. 
handlande; f 1901 ^3 { Visby, e. 
barn. 

Ohlson, Axel Martin; f. i Landskrona; 
snickeri fabrikör: f 1901 "Va » Halm- 
stad, 49 år gammal, e. änka och elfva 
barn. 

Ohlsson, Anders: f. 1828 'V3; trävaru- 
handlare; t 1901 "/4 i Stockholm, e. 
son, sonhustru och barnbarn; begraf- 
ven i familjegrafven å Dalarö kyrko- 
gärd. 

Ohlsson, Anders Vilhelm: f. i Jönkö- 
ping; f. d. fabrikör; f »90i *V" » 
Stockholm, 78 är gammal, e. barn- 
barn. 

Ohlsson, ICarl Johan; i. d. hofslagare- 
mästare; f 1901 ^/s i Stockholm, 76 
är gammal, e. änka och styfdotter. 

Ohlsson, O.: f. d. garfvaremästare; f 
1901 V> i Lund, 88 är gammal, e. 
änka, tre söner och fyra döttrar. 

Olbers, Ivan Max Julian: f. 1832 'V3 
pä Sjölanda i Gerdhems socken i Älfs- 
borgs län; f. d. direktör i brand- och 
liflforsäkringsaktiebolaget Svea; f 1901 
i september i Stockholm, e. son och 
dotter. 

Ollman, Edvard Albrecht; civilingeniör; 
t 1901 *Vit i Stockholm, 88 år, 3 
mån. och 8 dagar gammal, e. barn; 
hegrafven ä norra bcgrafningsplatsen 
vid Stockholm; begrafven ä norra be- 
grafningsplatsen vid Stockholm. 

Olofsdotter, Maria Karolina; f. 1799 
'V»; änka; f 190 1 V? i Brännbergs- 
liden i Burträsks socken i Väster- 
botten. 

Olofsson, Karl Valfrid; {. 1865; hand- 
lande; t '901 V» i Stockholm. 

Olsson, Alfred Leonard; grosshandlare; 
t 1901 V" i Stockholm. 

Olsson, Anders Gustaf; f. 1840; riks- 
dagsman; hemmansägare; f 1901 Vn 
i Frösvi, e. två döttrar; begrafven i 
familjegrafven å Kolbäcks kyrkogård. Olsson, August: f. 1860 i Falkenberg: 
järnhandlare; f 1901 Vn i Gäfle, e. 
änka, född Signe Andersson^ och son. 

Olsson, Gustaf: innehafvare af engel- 
ska herrekiperingsmngasinet i Hel- 
singborg; t 1901 ',8, 33 år gammal. 

Olsson, Johan: f. 1824; f. d. riksdags- 
man; t 1901 '^'s i Bårstad i Dörby 
socken i Kalmar län. 

Olsson, Karl Gustaf; f. 1832 »^/la: 
smedsmästare; f 1901 '*'6 i Stock- 
holm, e. änka, född Johanna Jansson^ 
barn och syskon. 

Olsson, Nils Henrik; handlande; f 

1900 *V6 i Amål, 51 år gammal, e. 
änka, född Janson^ och son. 

Oppermann, K. H.; f. 18 15 i Polle i 
i Hannover; skogsförvaltare pä Schebo 
bruk; löjtnant; f 1901 ' s pä Schebo 
bruk, e. son och döttrar. 

Ordell, Erik; f. 1859 i Botilsäter socken 
i Värmlands län; folkskolelärare; t 

1 90 1 *'/to i Frykerud, e. änka, född 
Degen ^ och två söner. 

Orre, Otto Vilhelm; f. d. grosshandlare; 
+ 1901 Vi i Kalmar, något öfver 70 
är gammal, e. syster. 

Östberg, Olof Vilhelm: sjökapten; t 
1901 *♦/« i Ystad, 62 år gammal, e. 
söner och broder. 

Oterdahl, Axel Rudolf Oskar Nikolaus; 
f. 1847; civilingeniör; t ^9^' ^'it ^• 
änka, född Elin Hildur Paulina Hag- 
lundy och nio barn. 

d'Otrante, Katarina Terese Lovisa 
Fredrika Elisabet; f. friherrinna von 
Stedingk 1837 Va, t >90» "/«• 

Ottergren, Jakob; f. 1823; f. d. fabri- 
kör; f 1901 »V»! C- son, broder, syster, 
svägerska och brorsbam; b^rrafven i 
familjegrafven ä norra begrafnings- 
plalsen vid Stockholm. 

Oxenstierna till Eka ooh Undö, 
Henrika Sofia; f. Storm 1836 V», t 
IQOI 7/4. 

Palm, Alexander Reinhold: f. 1823 i 
Växjö; f. d. mönsterskrifvare vid Krono- 
bergs regemente; f 1901 *% i Ryss- 
by, e. syskonbarn. 

Palm, Nils; f 1820; f. d. fanjonkare; 
svärdsman; f 1901 Vs i Hörby, e. 
barn och barnbarn. 

Palm, Oskar Johannes; f. 1866 »/4 i 
Fresta socken i Stockholms ISn; ama- 
nuens i postsparbanken: c. o. hof- 
rättsnotarie; f ^901 "Vs i Stockholm; 

e. fostermoder och systrar. 
Palmborg, Maria Amalia; se Hagtlin. 
Palmcrantz, Hampus Robert Severin; 

f. 1827 "Al, t 1901 "Ao. Digitized by Google 35 Pantzerhielm. Hans Alexander Gustaf 
Altvater: f. 1853 '3/„; öfverste; chef 
for krigsskolan; f 1901 *3/ii på Karl- 
berg slott, e. änka, född Louisanne 
Odelstiema^ två söner och föräldrar; 
b^;rafven i familjegrafven å Solna 
kjrrkogård. 

Pauisén, Knut Leopold: f. d. hand- 
lande; t 1901 *Vsi 69 år, 7 mån. och 
6 dagar gammal, e. änka, född Hanna 
Magnusson^ barn och barnbarn. 

Pehrson, Nils IC,; sjökapten; f '901 
"/> pä Mariehäll i Blekinge län, 82 
år gammal. 

Pehrsson, Gustaf; f. d. fabrikör; f 
1901 '*/» i Stockholm, 74 år gammal. 

Pehrsson, Johan V.; sjökapten; f 
1901 'V4 på Segervik i Blekinge, 87 V» 
år gammal, e. barn. 

Pehrsson, John; f. i Jämshögs socken 
i Blekinge län; präst i Augnstana- 
sjnoden; f 1901 i juni i S:t Peter i 
Minnesota i Nordamerika, nära 80 år 
gammal. 

Pehrsson, Lars; f. 1847 'Vs; sparbanks- 
kassör i Kristianstad; f 1901 V« där- 
städes, e. änka, Matilda Pehrsson. 

Pennan, Magnus Gustaf; sjökapten; 
t 1901 Vs på Sofiedal i Bohaslän, 89 
år gmmmal. 

Persson, Anders: f. d. ledamot af riks- 
dagens andra kammare; f 1901 'V9 i 
Rinna, 52 år gammal, e. änka och 
sex barn. 

Persson, Anders Bengt: sjökapten; 
t 1901 Vö på Sofiedal i Värmland, 
85 V» år gammal. 

Persson, Nils: landtbrakare; f 190 1 
**/7 i Brandtorp, 70 år gammal, e. två 
söner och dotter. 

Persson, A^.,* f. 18 15 % i Ingelstorps 
socken t Kristianstads län; f. d. adjunkt 
vid Lunds högre allmänna läroverk; 
fiL jubeldoktor; f 1901 ^^U i Lund, 
e. barn ur båda sina giften. 

Peterson, Albert: f. 1823; f. d. stads- 
kassör och bankkamrerare; f 1901 V4 
t Lidköping, e. änka, två söner och 
dotter. 

Peterson, Fredrik: f. 1853 '/s; fabrikör; 
t 1901 V4 i Nyköping, e. änka, född 
Augusta Larsson^ och (yra barn. 

Peterson, Herman Daniel; f. 1855 V» 
i Norrköping; f 1901 "/i i Stockholm, 
e. inka, född Modell, barn, föräldrar 
och sjskon ; begrafven å norra begraf- 
ningsplatsen vid Stockholm. 

Pe t er so n, Svante: f. d. handlande; f 
1901 i januari i Lidköping, något öfver 
66 år gammal, e. änka, född Seinknechty 
två söner och två döttrar. Peterson, Sven August: f. 1827 ^/a i 
Blekinge; f. d. litograf; f 1901 **/s i 
Stockholm, e. sonhustru. 

Petersson, Amelie Gustaf va: f. Arman 
1816 'Vs; änka 1871 efter assessorn 
P. G. Petersson, f 1901 **/i9 på Brunby 
i Vreta Klosters socken, e. barn, barn- 
barn och barnbarnsbarn; begrafven i 
familjegrafven å Vreta Klosters kyrko- 
gård. 

Petersson, Karl Fredrik; f. 1830 '^'g 
i Väderstad; kyrkoherde i Täby för- 
samling af Linköpings stift: f 1901 
3/9, c. två söner. 

Petersson, Katarina Lovisa: f. Duse 
1805 Ve, t 1901 '^/"• 

Petersson, Otto: f. 1839 Via i Trehöma 
socken i Östergötlands län; revisor i 
generalpoststyrelsen ; vice häradshöf- 
ding; f 1901 Vi i Sundbyberg, e. änka, 
född Sigrid Kylander^ son, bröder och 
svärmoder. 

Petersson, Per Dolmar Karl Ludvig: 

e. o. stationsskrifvare vid statens järn- 
vägar; t 1901 3'/3 i Ange, 23 år, 5 
man. och 2 dagar gammal, e. föräld- 
rar. 

Peterzén, Frans Oskar: inspektor; f 
1901 "/xo, 40 år, I mån. och 13 dagar 
gammal, e. änka, född Thyra Franke, 
och son. 

Petrén, Karl Daniel Edvard: f. 1825 
'V4 i östra Ryds socken i Östergöt- 
lands län; kyrkoherde i Halmstad; f 
1 901 "A i Lund, e. barn; begrafven 
å östra begrafningsplatsen i Lund. 

Petterson, Axel Vilhelm; f. 1839 "/" 

* 1 Norrköping; sadel makaremästare; 
t 1901 V3 i Stockholm, e. änka, född 
Thilia Bonell, och tre söner; b^raf- 
ven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

Petterson, Erik Gustaf; f. 1826 'Vö: 

f. d. hotellägare: f 1901 'V« i Stock- 
holm, e. änka, född Josef na Anderson, 
barn och barnbarn. 

Petterson, Nils August; byggmästare; 
t 1901 V4, 67 år och II mån. gam- 
mal, e. änka, född Katarina Eriessön^ 
barn, barnbarn och syskon. 

Pettersson, Anders Johan; f. 1846 V« 
i Enköping; f. d. handlande; f 1901 
V" i Huskvarna, e. en dotter. 

Pettersson, Andreas: lagermästare hos 
vinhandelsfirman Ahlbom o. C:o; f 
1901 'Vis i Stockholm, 61 år gammal, 
e. änka och barn; begrafven å södra 
begrafningsplatsen vid Stockholm. 

Pettersson, Axel Valdemar: medarbe- 
tare i Stockholms df^blad; f 1901 
Vio i Stockholm, 36 år gammal; be- Digitized by Google 36 grafven å norra begrafningspUtsen vid 
Stockholm. 

Pettersson, J.; grosshandlare; f 'QO' 
"^ t pä Solna sjukhenit 77 är gammal. 

Pettersson, Karl Johan, f. 1840 '/*'9; 
f. d. tullpackälderman ; f 1901 "/lo, 
e. änka, född Sofia Lundgren^ barn, 
fader och syskon. 

Pettersson, Lars F.: grosshandlare; 
t 1 901 ** ij i Stockholm» något öfvcr 
60 år gammal, e. änka, född Nordman^ 
barn och systrar. 

Peyron, Tom Oskar; f. 1872 "10; jur. 
fil. kandidat: t 1901 '"^ 10 vid Mon- 
trcux i Schweiz, c. föräldrar. 

Pfelff, Johan Gustaf l'ikior; f. 1829 
''/xa; friherre: f >90i "^ ?• 

Philipsson, A'arl August: f. 1833 "10; 
muraremästare: f 1901 "i i Sala, e. 
barn och sonhustru. 

Plhl, Ida Vilhelmina: se Uggla. 

Plhl, Karl Ludvig; f. 1825 ' i» i Vim- 
merby; kyrkoherde i Vallcrstads och 
Jurstads församlingar af Linköpings 
stifl; t 1901 ^3, e. änka, född Alida 
Margareta Karolina Danson. 

Pihlgren. /: G. K.; f. 1855; stations- 
skrifvare vid statens järnvägar; t 1901 
V7 p& Visingsö. 

Pihlgren, Johan Robert; källarmästare; 
t 1901 '^12 i Umeå, 48 Sr, 8 mån. 
och 18 dagar gammal, e. änka, Ma- 
tilda Pihlgren och syskon. 

Plantfng-Gyllenbäga, Barbara Fred- 
rika; f. friherrinna Fägerskiöld 1820 
^8, t 1901 '" 5 

von Plåten, Anna Elisabet Ma I vina; 
se de la Gardie. • 

von Plåten, Fngenic Charlotta; se 
Rappe. 

von Plåten, Fredrik Balttar; f. 1831 
^^'a, t 1901 '^' 6. 

von Plåten, Gustaf £mil, f. 1859; 
landtbrukare: f '90i *^'» pä Heljarps 
gård i Skåne, e. änka, född Elisabet 
1'iktoria Raaum^ och barn. 

Pontén, Hilda Kristina; se Sjögren. 

Pontln, Magnus August; f. 1866 Vn i 
Visby: praktiserande läkare: med. lic; 
t 1901 ^5/4 i Stockholm, e. änka, född 
Ester Westerdahl^ föräldrar och syskon: 
begrafven i familj egrafven å Solna 
kyrkogård. 

Pontoppldan, P. B.; f. d. förestån- 
dare för Helsingborgs renhållning; f 
1901 3 7 i Helsingborg, 60 år gamipal, 
e. änka och sju barn. 

von Porat, Carl Gottfrid; f. 1850 5/4, 
t 1901 •^II. 

von Porat, Jeannette Constance: i Aix- 
herrinna Addsivärd 1833 *^ i, f 190 1 '/y. Posse, Arvid Rutger Fredriksson ; f. 
1820 *5'a: grefve: f 1901 '* 4- 

Posse, Karl Hemrik; f. 1826 V?: 
grefve; f 1901 ^Vs- 

Posse till S&by, Johanna Gustaf va : 
f. 1836 *|», t 1901 '*4. 

von Post, Hilda Augusta; f. Norman 
1832 '7 ^^ f 1^1 «4 „ i Gäflc, c. make, 
vice häradshöfd ingen Karl Reinhold 
Axel von Posty fyra döttrar, barnbarn, 
tre svärsöner, syskon och brorsbam. 

von Post, Louise Axelina; se Ceder- 
stråkle. 

Prlntzensköld, Maria Fredrique; f. 
Borneman 1812 *', n, f 1901 ^i^. 

Prytz, Marie Elisabet; se Flhrengranat. 

PAIsson, Eva\ se Wigström. 

Pålsson, Lars; f. d. riksdagsman: t 
1 90 1 i januari i Hemmesd3mge i Skåne, 
67 år gammal. 

Qveokfelt, Gustaf Henrik Johan; f, 
1858 '° a: t 1901 ="5.9. 

Qvlberg, Laurentius; f. 1821 '*ia; sko- 
makaremästare; t 1901 ■•* ta i Stock- 
holm, e. änka, född Karolina Bchlin^ 
barn, måg och barnbarn. 

Raab. Karl-Axel Adolf; f. 1848 »^ v 
friherre; f '901 ''^s. 

Raab, Karl Jacob August; f. 1832 
^la; friherre: f 1901 '"a- 

Raab, Nils Edvard Axelsson; f. 184I 
*/8: friherre: f 1901* '/i. 

Ramstedt, Henning; f. 1858 *,6 i Lilla 
Malma socken i Södermanlands län: 
sekreterare och ombudsman i Eskil- 
stuna sparbank: vice häradshöfding: 
t 1 901 '* 8 i Eskilstuna, e. änka, född 
Lina Nyberg; begrafven ä Lilla Malma 
kyrkogård. 

Rappe, Eugen i e Charlotta; f. van Plå- 
ten 1826 '^'6; änka 1887 efter rytt- 
mästaren friherre Axel Joham Gustaf 
Rappe; f 1901 ";» i Stockholm, e. 
barn; begrafven å norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Regnell, Gustaf; kamrerare vid Väster- 
viks sparkassa och länets norra brand- 
stodsbolag; t 1 901 *^ii i Västervik. 

Rehblnder till Uddrich, Karolina 
Katarina Naialia; f. 1847 "*/4, t 
1901 "3 

Rehnberg, Erik Adolf; f. 1836 '»/y på 
Ulfsåler i Hallsbergs socken i Örebro 
län: f. d. provinsialläkare i Udde- 
valla; t 1 901 '3/6 pS Gustafsberg i 
Göteborgs och Bohus län, e. änka, 
född Ericsson^ och barn. 

Relnholdz, Johan; handlande; f 1901 
"^'/ö i Filipstad, 44 år gammal, e. änka 
och åtta barn. Digitized by Google 37 de Renard, Fredrik Alexander IValde* 
mar; f. 1817 "/• på Fredrikshof; f. d. 
fotograf; f 1901 "^/p, e. änka, född 
Nissen: begrafvcn ä norra begrafnings- 
platsen vid Stockholm. 

Rennerfelt, Gustaf: f. 1880 '74, t 
1901 '/s. 

Reuter, Vilhelm August Ludvig: f. 
1845 ''/»o i GUstrow i Mecklenburg; 
tysk vicekonsul i Karlshamn; f 1901 
V6 i nämnda stad, e. änka, född 
Sekmidtj barn, styfmoder och syskon. 

Reuterskiöld, Emilia Augusta: se 
Nordenfalk. 

Reuterswätxi, Vendela Carolina: f. 
Lindqvist 1814 »7/4, t 1901 '/s- 

Rhodin. Axel Pontus: f. 1836 '3 i, i 
Spekeröds socken i Göteborgs och 
Bohus län; stadsnotarie; vice härads- 
hdfding; f 1901 i januari iCöteborg, e. 
änka, iöååÉbba Hasselgren^ocYi tvä barn. 

RIbbinff, Ebba Elisabet: it Södermark. 

RIchert, f/edvig Benedikta ; i. von Uthfall 
1830 Vi», t 1901 "/b. 

Riohert, Karl Vilhelm Ferdinand: f. 
1853 "^^ i Vedby socken i Kristian- 
stads län; postexpedilör; f 1901 'V?- 

Richter, K. A.: f. 1828; direktör vid 
svenska tändsticksfabriksaktiebolaget i 
Malmö; t 1901 'Va i Malmö. 

Richter. Sven Magnus Konstantin; f. 
1829 *^/9; f. d. major vid Norra skån- 
ska infanteriregementet; f. d. öfver- 
kontrollör; f 1901 'Vs i Ängelholm, 

Rietz* Charles Manners S:t George; f. 
1844; f. d. löjtnant vid Skånska hu- 
sarregementet; t 1901 i oktober i 
Helsingborg. 

Rfntfberg, Teodor Emanuel: f. 1831 
3»/^ t 1901 'V3. 

Rtn^qvfet, Adam Gotthard Amund, f. 
d. läroverkskollega i Stockholm; f 
1901 ^/a i Norrköping, 74 år gammal. 

Ringström, Frans Fabian Hypatius: f. 
1826 '*/if; mariningeniör; f 1901 '^ s 
i Stockholm; begrafven å Flottans 
kyrkogård på K. Djurgården i Stock- 
holm. 

Ringström, Frans Teodor: f. 1830; 
fabrikör; f 1901 ^,9 i Jönköping, e. 
barn och barnbarn; begrafven i Jön- 
köping , 

Rfsbens. Paul Fredrik: f. 1831 s , i Ahus 
i Kristianstads län; justitierådman i 
Norrköping; vice häradshöfding; f 
1 901 '^3 i Norrköping, e. änka, född 
Hilda Maria Noreus^ syster och syster- 
döttrar; begrafven i Norrköping. 

Ri8in«, Karl Gustaf: f. 1817 *Vit; f. 
d. handlande; f 1901 '^ 6, e. barn 
och barnbarn. RIsling, Johan Fredrik: f. 1852 =»5/5 i Hår- 
lunda socken i Kronobergs län; kyrko- 
herde i Kråkomåla församling af Kal- 
mar stift; t 1901 ^3• 

Robsahm, Viktor Napoleon: f. 1824: 
f. d. fanjunkare vid Lifregementets 
husarer; f 1901 =6 i Kristinehamn, 
e. änka i 2. giftet, född Johanna Jans- 
son^ och barn. 

Roempke, Lorentz Mo rtimer: i. 1 830 
«/„ t 1901 "m. 

Rohloff, Viktor John Edvard: f. 1 834; 
ingeniör; f 1901 *^io, e. barn. 

Rotänder, Johan August: f. 1847 V*: 
pastorsadjunkt i Frändefors församling 
af Karlstads stift; f 1901 *® 10, e. änka 
och barn. 

Romln, Karl Petter; garfverifabrikör; 
t 1901 =^^6 i Visby, 69 år gammal, e. 
två söner och två döttrar. 

R008, Anders Gustaf Andersson: ^. 1845 
*Va; byggmästare; t 1901 "/a i Sträng- 
näs, e. änka och två barn. 

R008, Edla Jenny: skådespelerska; f 
1901 'V3 i Stockholm, 65 år gammal, 
e. två bröder; begrafven i familjegraf- 
ven å norra begrafningsplatsen vid 
Stockholm. 

R008, Johanna Albertina: f. Boije till 
Gennäs 1812 '3/i3, f *90i ^/a. 

R008 till Hjelmsäter, Johanna Maria 
Karolina; f. 1842 V», f '9^1 i augusti. 

Rosellus, Olof Teodor: f. 1825 =»^,7 i 
Uppsaia; f. d. skeppsklarerare och 
engelsk konsul i Gäfle; f 1901 '^ , i 
Karlskrona, e. tre söner, dotter och 
barnbarn. 

Rosén, Jarl Amal Valentin^ f. 1835 
'Va, t 1901 ^3. 

Rosenk>erg, Johan Erik: lotsålderman; 
t 1901 "*", X på Tjockö i Stockholms 
län, 77 år gammal, e. änka, barn och 
barnbarnsbarn. 

Rosenblad, Elof: f. 1857 ^^ 5, f 1901 " 5. 

Rosenblad, Enriqueta Elisabet; se 
Grundal. 

Rosenblad, Sofie Kristine: se Bntzelius. 

Rosendahl, Per August: f. 1856 *° 3: 
målaremästare ; f 'Qoi ^V" i Stock- 
holm, e. änka, född Maria Lundstedt^ 
sju barn, syster, svåger och syster- 
dotter. 

Rosengren, Georg Rudolf: handlande; 
t 1901 'V'8 i Ryd, 67 &, 10 mån. och 
19 dagar gammal, e. barn och barn- 
barn. 

Rosengren, Olof Vilhelm; f. d. loko- 
motivförare; f 1901 ";6 i Askersund, 
70 år gammal. 

Rosenlus, Martin Gabriel; f. 1825 ^ 7 
i Neder Kalix socken i Norrbottens Digitized by Google 3» län; f. d. e. o. professor vid universi- 
tetet i Lund; f I90i '*/♦ i Lund, e. 
flera barn i i. giftet; begrafven å 
norra kyrkogården i I.«und. 

Rosenlund, Nils; f. 183 1 •V»o i Mellby 
socken i Blekinge län; f. d. vice kon- 
sul i Nyköping; f. d. sjökapten; skepps- 
klarerare; t 1 90 1 'Vio pä Rosenhill, 
c. dotier och dotterbarn. 

Rosenlöf, S, G. G.; kontorschef hos 
firman Jonsson-Sternhagen och C:o i 
Göteborg; f 1901 vid Kneipbaden vid 
Norrköping, 49 är gammal. 

Rosenqvist, Adolf Henning; f. 1841 'Vt 
i Längaryds socken i Jönköpings län; 
kjrrkoberde i Södra Vi och Djursdala 
pastorat af Linköpings stift; f 1901 
•^/i, c. barn; begrafven ä Södra Vi 
kyrkogärd. 

Rossander, Karl Jakob; f. 1828 ^!i i 
Stockholm; f. d. professor; f 1901 V« 
i Stockholm, e. änka i 2. giftet, född 
Vendela Forsgrén^ barn, barnbarn och 
syskon. 

Rothlleb, Helena Charlotta Ulrika; se 
Dakhon. 

von Rothsteln, C. F.; f. 1824 "/y; 
direktör vid Liljeholmens stearinfabrik; 
t 1 90