Skip to main content

Full text of "Philosophia botanica : in qua explicantur fundamenta botanica cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus rariorum, adiectis figuris aeneis"

See other formats


1 CAROLI LINNjEI 

rchiatr.Rec. Medic. et Botan. Profess. 

Vpsal. Acao. Imperi al. Monspel. Burol. Tolos, 
Vpsal. Stuckh. Soc. et Parii). Corresp. 

PHILOSOPHIA 
BOTANICA 

IN QVA 
EXPLICANTVR 

FFNDAMENTA BOTANICA 

C V M 

DEFINITIONIBVS PAK TIVM^ 
EXEMPLIS TERMINOKVM, 

OBSERVATIONIBVS RARIORUM, 

A D 1 E C T I S 

FJGVRIS ^NEIS, 
w^/- VIENNM AVSTRIu±., 

Typis loANNis Thomae Tuattner, Cccf. Reg. 
Aulae Typographi & BibliopoLp, AIDCCLV. 


i> LECTORI BOTANICO. 

FVNDAMENTis BoTANicis Theoriam atqiie 
Inltitutiones Rei Herbariaa fub paucis Apho- 
rismis olinfi coinprehendi, quorum Expiicationem 
per Exempla, Obfervationes &: Demonitrationes, 
diftinftis riteque definitis plantarum Partibus & 
Terminorum vocibus, Philofophiam Botanicana 
dixi, cum in his confiftant Praecepta Artis. 

PHiLOsopHiiK ejusmodi Botanicje varias 
partes dudum emifimus, utpote in caput J. Bihlio- 
thecam Botanicamy II. Clajjes Plantarum^ lil. Sponfalid 
Plantarum, VII. VIII. IX. X. Criticam Botanicam. XII. 
Vires Plantarum; Reliquas Seftiones Fundamento- 
rum, fc. cap. IV. VI. XI. conjun61im cum'priori- 
bus in unum opus compingere &: au^tas novis ex- 
emplis, obfervationibus, demonilrationibus, fub 
Philofophiae Botanicas titulo edere, diu animo 
volvi, in quem etiam finem bene multa collegi; 
interea territum copia dicendorum fatietas, imo 
taedium, operofae fcriptionis me cepit, adeo ut 
haec in tempora commodiora feponere vifum fue- 
rat, quae cum annis, au6lis indies curis publicis 
& privatis, muneris negotiis & peregrinationibus, 
HiftoriaeNaturalis caufainftitutis, itafefefubtrahe- 
bant^utde fuccelfu operis ipfe dubitare coeperim. 

Interea urgenteBibliopoIa, poft diftrafta priora 
exemplaria, novamFundamentorum Botanicorum 
editionem, a me quoque enixe petiere difcipuli, 
ut Partes plantarumy artisque Terminos a me ufitato^, 
rite definitos add.erem, methodo, qua eos in prae- 
le^bionibus tradere folitus fum; huic eorum pe- 
titioni acceifere amicorum, de Re herbaria opti- 
me meritorum, adhortationes, ut Terminos artis 
explicarem, Partesque plantarum definirem : ut 
amborum defideriis adfurgerem, incepi colleQa- 

nea nea mea in compendium redigere & typis man- 
dare: at dira Anthritis , vix incepto opere, ita 
una cum corporis viribus mentem & animum fre- 
git, ut in ipfa herba fere f'jfFocatum failTet. Nunc 
vero poll: recuperatas qualitercuncjue vires, Phi- 
iofophias Botanicae Compendium heic fifto, mole 
parvum, utpote primas lineas primaque rudimen- 
taBotanices in gratiam tantam Difcipulorum edi- 
tum, compleftens, fed quod alio tempore, fi fata 
velint & otia, longe auctius prodibit. ' 

In calce opufculi adjeci nonnuUa de InJtriiBione 
difciplinae, ne paginae alternae vacuas reliqueren- 
tur. 

Occupatus nunc in colligendis Speciebvs 
Plantarvm, prasftantifTimos per Europam Bo- 
tanicos enixe rogo oroque., ut Plantas flore inftiu- 
ftas-) fi quas poiTideant in duplo rariores, vel a me 
non diftas, mecum communicent, quo liceat eas- 
dem ad Genera referre cum adagquatis Dlff^eren- 
tiis ; meum erit vicilTim in opere, ad quam- 
cunque fpeciem, publice teftari gratum animum 
in eos, qui easdem communicarunt. CAR. LlNNiEUS. INTRO. INTRODUCTIO. 

I. OMNIA, qiicE iii Telliire occurrunt, Elementorum & 
Natmralimi nomine veniunt. 

Syjt. nat. 6. Ohj\ in regna trici §. d. 7. 

Eiementa CxmpWcufant, Naturalia compofita arte divina. 

Fhvfica tradit Elementorum proprietates. 

Scientia Natiiralis vero Naturalium. 

% NATURALIA (i) dividuntur in Regna Naturae tria: 
Lapideumy Vegetahile, Animale. 
Syft.nat.6.p.2iu^. /^. ,9. p. Neceflitas cognitlonis. 
iaiin. Jiiecic. prcefat. 4. A^Sio primi hominis. 
At}.Jfockh.j74o.p.4ii. ljfu«. 

3. LAFIDES (2) crefcunt. VEGETABILIA (2) crefcunt 
& vivunt (133). ANIMALIA (2) crefcunt , vivunt, 
& fentiunt. 

Svft. nat. 6.p. 211. f. /j*. idem. 
Syft. nat. 6. p. 2t<). §. 2. Lapides crefcere. 
Sponjlilplant.%. I -i^. Vei^etabilia vivere. 
'^ung. ijiigog. c. I. Planta efl corpus vivensnon fentiens, 

f. certo loco autcertaE fediaifixum, undenutriri, augeri, tle- 

nique fe propagare poteft. 
Boerh. kjl. j. Planta ell corpus oro;anicum , alteri ciiidim 

corpori coh:;erens per aliquam partem fui,per quamNii-. 

trimenti & Incremenci & Vits materiam capit &trahit. 
Ludwig. veget. j.^ Corpora naturalia eadem femper F jrma 

& Loco-motivitate praBdita 3\>pe\hmur Anintalia j eadem 

femperforma, fed loco-motivitate defHtutaFd^et^iWw; 

& qus diverfam formam obtinent Mineralia dicuntur. 
Obf Petrijicata ik Cryftalli Rgur:i conveniunt omnino in e idem 

fpecie. l^ocomotivitas inBalano,Lernea; uti in Mimofa. 

4. BOTANICE eft Scientia Naturaiis , quae Fegetahiliim 
(3) cognitionem tradit. . 

Boerh. hiji. 16. Botanicaefl Scientiac naturalis pars,cujus ope 
felicijlime &: minimo negotio plaataB cognofcuntur & m 

memoria retinentur. 

J^dwig. aphor. I . liotanica efl fcientia vegetabilium, f. co- 
^,mtio eorum, quae per plantas & in piantis fiunt. 

A I. BI- (o ) gl L BIBLIOTHECA. 

5. BIBLIO THECA Botanica continet Lihros de Fegeta» 

hilibus Icriptos. 
Docet DeteCla, Pata, Proorefllis, Loca , Methodiim. 
Seiat Botanicus quos evolvat audtores de planta quaiftionis. 
Europsa, C. Baukimim (cum (ynem?.tico ) Rijus j,f^aiilani' 
Alpina. RaJuSjLinnaus, Hillerus, Gmelinus. 
Capenfia. HermamniSy Burmannus , CommeUnus , Linnaus^ 

Rajns, Plukeneti^is, Petiverui. 
Indica. Hermannus , Rheede, Plukenetiusy Rajus^ Burmannus^ 

Linnaus. 
Americ. feptentr. GronoviuSf Catesbaus, Rajus, Moi iJbnus^PlU" 

kenetius, Cornutus. 
- - - - auRral. Plumierus, Sloanensy Rajns, Plukenetius^ Her^ 

rlandez, Marcgra-vius, Pijo, FeiiilUus. 
'BibliothecaB. Se^uierus,Linnaus, Bumaldus, Schenchzerus. 
Hifloriae. Tournefortins , Hotto , Royenus. 
6. PHYTOLOGI vocantur Auftores , opere aliqiio (5)(le 
vegetabilibus clari, five Botanici, iiwQ Botanophili 

fint. 
Fund, Bot. §. 7. ciim 4^. diflindio. 

Botanici primarii fecundum Tempus : 

Theophraftus XVli. SECULO. XVLI. SECULO. 

Plinius Robinus' 1601 Sherard 1701 

Diofcorides Spigelius - 160S Rudbeck f. . - - - 

Boot 1609 Meriana 1705 

Renealme 161 1 Tufliaeus A. 1709 

SwertiiiS 1612 Bocrhaave 1710 

Bry - - - Peiitus 

BelTerus 1613 Hiucherus 1711 

TunCTermannus 161 5 Ksmpferus 171 2 

XV. SECULO. ^rr)//^«i- 162^ Helving 

G.iza Parkinfon 1629 Tita 1713 > 

Barbarus Donatus 1631 Feuillee 1714 

Laurembergius 1632 Knaut f. 1716 

Ferrarius 1633 BradUf.s - - - 

Cornutus 1635 Ifoard - - - 

Vejlina^iiis 1636 VAiLLANT 17 17 

Stapelius 1644 Blair 171S 

XVI. BlBLIO THE C'A. XVI. SECULO 

B unfeiiius 

T ragus 

Ccrdus 

hnenius 

Dorftenius 

GESlNKRUS 

Fuchlius 

Matthiolus 

Lonicerui 
Dodonaeus 
Belionius 
Ouilandinus 
An^uiiluvii 
Calceolariui 
Penu 
Lobel 
Garcias 
Monardes 
Clufius 
Carrichter 
' Cofiaus 
Acofta Hernandez 

IMarcgravius 

Pifo 

Tv.menis 

Pancovins 

l/Ot;fclius 

'^iinpus 

Ambrofmus 

1530 ^oncquet 

1^32 Riidbech 

1535 Rnjus 

1530 HojjnmnnM. 

15^,0 Sch^fjer 

15-jI Elsholiz 

1^42 P^allot 

1545 Cbahraus 

1548 Merret 

1550 Bocco 

K52 Aldrovandus 

I5<3 RIORiSUN 

IC57 Muntinjr 

I561 Barrelier *i 

IS^6 TiUands 

1570 Sterbeck 
- - Zannonus 

1574 Ainmannus 

Dodart 

1576 Breynius 

- - - Rheede 
1578 Mentzelins 

- - - Commelinus 1647 
1648 

1^51 

1654 

1657 

1660 
1662 

1663 
1665 
1666 
1667 
166S 

1669 

1672 

1675 171) Ci*.SALPINL'S 1583 Trtumfettns 
Durante I584 Magnol 

Dilechimpius 1587 Hermannus 
Camerarius — - Rivinus 

rabern<Emontanusi588 Plukenetius Tkalius 
Alpinus P. 
B luhinus J. 
Cortu us - Petiveru: 

1591 Cupanus 

- - - Plumier 

- - - ToURNEf ORT 

1592 £mriel 

A z 1719 

172E 

1723 Pontedera 
Ruppius 
Dillenius 
IVlontius 
Buxbaum 
Tilli'is 

TuffiacusB. 172^ 
Martyn 1726 
Michelius 1-^29 
Catesbtus 1731 
Geoffroy — - 
Cclfius 1735 
Waltherus - — 
Zaunicheliius - - 
LinnsEus - - - 
Hallerus 
MilleY 
Burmanus 
Ludwig 
Moehring 
Weinman 
Bkckwel 
Amman.f. - 
Gronovius- 173^ 
1737 1739 1740 1^76 
1678 

l'^82- 

16^3 

1^85 
1^8^ 
i6o7 
1690 
1691 
1692 

1693 
1694 1741 

1713 Royen 
Gleditfch 
Seguier 
Barere 
Gerbenis 
Gefnerus-|-i744 
Stellerus -f 1745 
Gmeiinus 17-^7 
Guettard — - 
Wachendorif -- 
Lecheus 1748 
Kalmius 1750 
Hatlelquift 1750 

SOCIETAS: 

Germanica 1670 

Anplica 1682 

BAU- 4 BIBLIOTHECA. 

BAIJHINUS.C. 1593 Ziviw^gna- 1696 Gallica 1699 

Pona 1595 Sloane ^ bplaliLnr.'? 1720 

Gerardus I597 Commelin C. 1697 K.i!tlienica 1728 

Jmperatus 1599 Hobartus 1699 Noriber^-. 1731 

Swenckfeld 1600 Volkamerus 1700 Holmenfis 173^ 

»7. BOTANICI ( veri 6) ex fundamento geniiino Botani- 
cam (4.) intelligimt , &: vegetabjlia (2) omnia nomi- 
ne intelligibili nominare fciant ,• funt hi vel Colk- 
Viorss (8) vel Methodici (18). 

Fund. Bot. isi' J<^4- 16S' i(><^' i('7' iS^' 
Syjl.nat. C.p.zii. S' 13. 12. 11. If p. 2js.p. 2. 
Gen. plant.praf. §. /. 2. j. 
Clalf.plant.prafat. §. /. 

8. COLLECTORES C?) de niimero fpecienim Vegetabi- 

liiim primario foUiciti fiiere : funt hi Patres (0), Com- 
mentatores (10), Ichniographi (11), Defcriptores (12), 
Monographi (13), Curiofi (14)» Jdonides (15), Flo- 
riftx (16), Veregrinatores (17). 

9. PATRES (8) Botanices prima Rudimenta depofue- 

runt. 
Fata : Graci ab /F.gvptiis , hi a CkaJd^is. 

Romani devidto Pompeio ad Adiam. 
Gothi fec. IV ; Lon^olaydi fec. V. Romam devaflant. 
A<ikxfec.Vi. iS5iyptum,fec.Vil.Mifpaniam intrant. 
Marocca^t.<z.'K.\. RexCalipha. 
GR«cianteChrifluin natum floruere. 

Hippocrates Parens Medicinae, fecul. 5:to ante Chr. 
AriJhteksVnnccps Peripatheticorum, fec. 4:10. 
Tkeophraps Parens Botanices, fec. 3:tio. 
Xenophon Athenicnfis, fec. !2:do. 
RoMANi primis feculis arac Chril^ianae. 

GjfofubJulioCsBfire, rt.anceChr. 149. 
F.jno fub AuguHc. ^z.anteChr. 62. 
F»i[/7mxfub Augufl.o,«.anteChr. 70. 
Columella fub Claudio. 
Plinius fub Tiberio ad Titum. 
Dfo/conrfei- fub Nerone. 
Riihis fub Trajano. 
Palladiiis fub Antonio Pio. 

ASIA- BlBLIOTHECA. ASIATICI: 

Galenus PergimenC^s vixit Romae a. 133. 
OnbaJmsPQtgzmeniU Qvgcltor Juliani. 
/Etius Amidenus, fub Conllantino & T'^eodofio. 
JEgineta (Paulus) fub Conflantino pogonato. 

ARABES: 

Mejiie^ Nifaburenfis, SecuH oftavifine. 
Serapio filius ^oannis, Medicus. 
jRrtz/xnatus RajPerns, circa 920 

Avicenna e Boccharet Perfiae, Medicus , circa 10^0 
Averrhoes e Cordiiba Hifpaniae, circa fec. Xf . 

Avenzoar. circaii^o 

' Akngiiejit. Medicus,Arabus, feculo XII. 

OBSCURI feculo XII. cum in fequentibus proximis , ut, 

Myrepjus Praepofitus , Quiricius Tertonenfis, Hildegardii 
Abediira, Syhaticiis, Dondis, Suardus, Villa nova, Cuba, Pla- 
tearius &c. 
Adumbrationes 32^. 326-332 ignorabant omnes. GraEci; Hippocrates, 
Bafjiis, 
Apulejus, 
Galehus, 
JEgineta, 
Latine : Cato, 

Columelkj 
Arabice: Mejue, 

Avicenna, 
Abenzoar, 
Barbare.' Cuba, 

Syhaticus, 
SuarduSy 
Geoponica : BaJJiis, 
Cato, 
Medica: Hi]rpocrates, 
Naturalia : Arijloteles, Ariftnteles, 
Nicander, 

DloSCORlDES, 

OribafiuSy 
Myrepjiis, 
Varro, 
Plinius, 
Serapio, 
Averrhoes, 

Hildegardis, 

Quiricuts, 

Platearius, 

Xenophon, 

Varro, 

Galenus. 

Plinitis, Theophrastus. 

Xenophon, 

Rufiis, 

jEtius, 

Virgilius, 
Palladius, 
Razis, 
Abenguejitf 

Mvrepjus, 

Bojco, 

Dondis, 

Palkdius, 

Cohimella, BotJLnia: Tbeophrajius, Diojcorides, Plinius, A3 10. COM- BlBLIOTHKCA. XOv COMMENTATORES (8) Patrum (9) fcripta dilu- 
cidarunt. 
^'"/i^^j TecuIiXV. medio: Turca feparavit imperium Graecum 
f. orientale ab occidentali; aufugaein Italiain T>itteras ad- 
duxere. inventa : Typograpiia i^fO.Puhis pyrius. Amevicn. 
14.^-2. 
ARISTOTELEM tr.mstuHt Conftantinus &c. 

coJtimentaria dedit Scali^ev Scq, 
THEOPHRASTUM transtul. Gaza, dc^ 

comment, Stapel, Scali^ey, &c. 
P LINIU M caHigarunt Dalechampius\Harduinu 'Xrronoviv.SyScc, 
comment. Harbavus^Guilandinus^ Salniafiiis, &c. 
niOSCORlDEM transtul. Cornarus, Sarracenus,'&c. 

comment. Barharus^ Fucb/tus, Matthiolus^ 
Cordus , Geiherus , Ruellius , &c. 
CATON^^.M comment. Meurjius, Ur/inus, &c. 
AVICENN AM transtul. y^/p.i^^Mj-, Co/Iausy Plempius, &c. 
Anialthaus hebraice. 
commert. Lonicerus. 
MESUKM comment. Campe-ius, Monardiis^ &c. 
II. ICHNIOGRAPHI (8) Figuras Vegetabilium Iconibus 
expreilerunt. 
Artificium veteribus inufitatum, tanquam in fpeculo reprae- 

fcnt.itio. 
Requifita : Botanicus, Pitlor , Scnlptnr. 
hinc praertant :Dillenius, Cohimna, Ehret. 
male : Muntingius. 
Obfervandae partes omne?, fitu &: mapiitudine natmvJi , ethm- 

minimje FruHificationis. 

£unt vel LlGNf^iE, in quihus excelhiit Gefnerus, Rudbechu^y 

JE.NEjM, ( Dondis 1 535) Ferrarius,Dodartius.,BreYiu-' 

us,Commelinus,L(Kjelius,Rhedeits,Hevmunnus,Rivinus. 

STANNEyE: Dillenuis. 

FUNDAMENTALES absque umbra : ut Brunfel- 

Jiuf, Fuch/ins, ClnJius,Plumierus. 
FUCATiE vivis coloribus : Martynus , Blackwelly 

IVeinman. 
ORIGiNALES ex foliis ipfis loco typi. Hefeliusm 

Av[\&\-\cz iio"/, Knipphofiiis in Germania 1733. 
PRETIOSyE: Rheede, Sloane, Dillemus. 
MW^JE, ; Brauner, Myller, Brunfwt^, CubUf Lonicerttf^ 
Nylandus, Palmber^, Hertnaudez. 

USITA. BlBLIOTHECA. 7 

DodonceuSyFuch/Iuf, Clu/ms, Jjesieyus^ Swertiiis, Ro- 

hertusy Morijonus, Rvvinus, Vaillantius. 
EXOTiCiS • Morifnnus, Phikenetius, Petiverus, Do^ 

danus. Man\nus, Ahinus, Barrelierus, Bocconus, Ca- 

tesbaus, Diltcmus, Herm.iunus. 
HERBARs UMprsftatomni Icone, necelTarium omni Bo- 
tanico. 

1. P/rt«tononhumidajcolIigenda5. 

2. Partes nullSB autViendaB. 

3. moderate explicanda. 
*j.. non vero infleHenda. 

5. FruHificatione praefente. 

6. Siccanda inter papyra ficca» 

7. CitiJJinie, vix ferro calido. 
8- Preln modi-e comprelTo. 
9. Adglutinnnd<^ ichthyocolla. 

10. in /0//0 femper airervandaj. 

11. unica tantum in ptgina. 

12. pla^ula non alli^anda. 

13. Geniis fupra adfcribendum. 

14. Species & Hifiorica a tergo. 

15. Con^eneres inter philyram reponendae. 

16. Difponendae ad Methodum, 

12. DESCRIPTORES (8) adumbrationes (325) vegeta- 

bilium exhibuerunt. 

EXOLETyE : Brunfel/ius,Tyagus,Dorftenius,Lonicerus, RueU 

lius,Durantes, Carrichterus, Tburneiferus, Turnerus, Salomon, 

USlTATili:.- Matthwlus, Cordus Cval.J FuchJius,Clu/ius, Do- 

donms, LoheUus, Tabevnamontanus, Gerhardus, ParkinJbnuSf 

Dalechampius. 

UNI VERS A I ES : ^.Bauhinus cum Cherkrn,Morifonus,Rajuf. 

CHARAC'1'ERISTiC^ : Hovtus cUjjovtianus^ Hallerus, 

Flora Zeylanica. 
M RNSURAT^ : Tourne^ortius, FeuilUus. 
PARTlALES in Mufcis : Dillemus. 

Graminibus : Scheuchzevus, C. Bauhinuf. 
Filicibusamericanis : Plumierus. 
Officinalibus : Pow<?iwj, Valentinus, Godo- 
fredus. 
EXOTIC^inlndicis : Rheede, Rumpfius. 

Americanus : Phmierus,Sloancus,HernandeT,. 
A4 13. MO- 8 BlBLlOTHECA. 13. MONOGRAPHI (8) Vegetabile unicum, opere fiii- 
gulari, profecuti funt» 

Ut eo accuratiusconflentomniain particulari cafu, 

Natur^f; curiosorum inflitutum laudandam. 
SELECTA in his pauca funt. 

DWleim Mejembryanthetna. Boerhaavii Protea. 
Kaempferi Ihea. 
Commendanda^MccM/^Ktrt, nec non ampliflima genera, e.gr. 

Euphorbium. 
Praecipua in hoc genere funt: 
Halleri ^//n»K. NoftriMufa 

Vevonica alpina. Betula nana. 

Pediciilavei. Ficus. 

BreyniiGmye?;^. Paffiflora. , 

Lafitau Panax. Anandrii. 

Bradley jihe. Acrofticum. 

Hellwing Pulfatilh Senega. 

Lign. colubrinum. 
Splachnum, 

14. CURIOSI (8) Vegetabilia rariora propofuerunt. 
Confulendi Auftores in plantis rarioribus funt. 

EUROPiEA. Gmelini Sibirica. Ammanni Ruthenica. 

Linnaei Lapponica. Halleri Hehetica. 

Buxbaumii Orientales, Tournefortii Orientales. 

Ltoe^eVu PruJJica. Mentze\\\ pugillus. 

Vaillantii Parifma. Magnolii Monfpeliaca. 

Raji Anglica. 

Co]umnd£ Ecphrafs. TWW Pifina. 

Boccoms Mufum. Barrelierii lcones. 

Aldini, Triumfetti. Alpini Rariora. 
INDICA: Dillenii HortusElihamenfs. Martyni Centuria. 

Hermanni Hort.Lu^d. 5^zf.Commelini Hort. Amjt 

Bvey nnCenturia ScProdr. HcTmanm Paradifus. 

Dodartii Hiftoruiplantur. Plukenetii Phytographia. 
MUSEA. quaeetripliciiSlaturfleRegno conflant. 

Sebae Thefmrus. Catesbaei Cirolina.^ 

Petiveri Gazophykcium. Anonym. Petr^politanum. 15-ADO- BlBLIOTHECA. 15. ADONIDES (8) Vegetabilia fativa cujusdam Horti 
fiftunt. 

HORTI ACADEMICI in Europa funt: 

Patirciniis JS40. Parifimis 1626. VpJaUenfs 16S7. 

tijiinus JS47' Oxonienjis j6.9j. Berolinenjis. 

Bononien/is js47- Leydenjis J677. Lipjienfis jsso. 

Monjpelienjjs js>j8. Amjlehdnmenjis 16 s6. G"<ttingenjis. 

UkrajeHiniis j6 ^s. VVittembergenJls. 
PUBLICOS inter Hortos eminenc: 

A/^j^?w/n'Monfpelienfis. 'Tiilii Pifanus. 

Hermanni Leydenfis. Volkameri Norimbcrgenfis. 

J^y«'l?;wi;f/Leydcnfis. Halleri Gottinoenfis. 

Royeni Leydenfis. Lmnai Uplalienfis. 

PRIVATl Horti primarii funt: 

Linnai Hortus Cliffortianus. 7V/or/'rm(f;7Hortus proprlus. 

Morijhn H. Blefenfis. Waltheri Defignatio plantarum. 

Thraiis Czt. Carolsruhenfis. 

16. FLORIST/E (8) emimerant vegetabilia^ontcWrtcer- 
ti alicujus Loci. 

Knumer2itioC\ifyJiematica,utethm abfentes intelligantur; fint 

praefentes cum Loco^Solo^Tetnpore^Nominibus indigenis. 
PRIMARII funtFlorae: 

G;Kt?//f»'Sibirici. Dalibardi Parifina. 

HtiUeri Helvetica. GH^it(7;7f/ Stampenfis. 

Linnai Suecica. Ma^nolii Monfpefiaca. 

Lapponica. Ritppii Jenenfis 

Raji An^Wcz. Dillenii GifTenfis. 

Vaillantii Parifina. Gottjchedii Prufllca. 

17. PEREGRINATORES (8) diffitas Regiones planta- 

rum inveftigandi cauflTa adierunt. 
PRyESTANTIORA fiftunt in Botanicis : 

Scheuckzerii itlneva. alpina. 
Calceolarii & Pona Montis Baldi. 
Ray's Trawels and Voyages. 
Tournefort Voyage de Levant. 
Sbawii Cal. plantarum Africs» 
Alpini iEgypti. 
Bellonius , Rauwolfus. 
Kctmpftri Amoenitates. ' 

A 5 Marcgra- 10 Bibliotheca. Marc^ra-vii & Pijbnis BrafiJia. . 
Feuillee Peru. 
Hcrnandez Mexiro. 
Cornwvi Canada. 
SELECTIORA funt Botanica ; 
Indica : Rheede iVralabarica. 

Burmanni Thefaurus Zeylanicus, 

Linnai Flora Zeylanica. 

Bumpfii Amboina. 

Kampfevi Taponica. 
Americana : iSiWf/i? Jam^tica. 

Plumieri Americana. 

Gronovii Flora virginica. 

Ig.METHODICI (7) de Difpofitione (VI) & inde fafta 
Denominatione (VJI) vegetabilium imprimis labora-i 
runt ; funtque Philofophi {ig)y Syjlematici (24)^ ^o- 
mendatores (38). 

J9. PHILOSOPHI (18) Scientiam Botanicam demonftra- 
tive ex principiis rationaiibus in formam fcientise re- 
duxerunt: ut Oratores Q:i6)yEriJlici (:ii), Phyfiologi 
(22),InJlitutores (23). 

Theoretici hi Botanici dicentur. 

Canones & Regulae in Botanicis hls debentur. 

Empirica cognitio erat veterum res herbaria. 

20. ORATORES, (19) qugecunque Scientiam dofte or- 
nant, propofuerunt. 

ORATIUNCUL^. 

Hellwigii Botanices nobilitas. 

Triunifetti Prolufio. 

Commelini Oratio. 
PHYSiCALIA. 

Biberg Oeconomia Naturx. 

Saderbers; Curiofitas Naturalis. 
EMBLRVIATA. 

Camerarit Emblemata. 

Myltt tionus Philofopliicus. 

2T. ERI- B I « t I T H E C A. II 

21. ERI3T1CI (19) in botanicis fcriptis publicis litiga> 
runt. 
BELLA SYSTEA/TATICA. 
Xo ifRNEFORTii JElementa. - - - - 

- - - - Colet Litters criticae. Chome l Rcfponfum. 
Raji Sylloge. 


,31. Raii Epiflola. 
JRaJi variae Methodi. 

Dillenii judicium 

Dillenii Examen. 

L i N N « I Methodiis. Jiivini Epiflola. BrowaVii Examen. 
Gkdujcb confidtratio. • - - T ournefort o^txmz methodus, 
1 - - Rivtni Refponfio. 

. . . - ^/^^^j-^^rit Epicrifis. Si^esbeck Vaniloquia. 
Heijleri Schedulae. BELLA REGUM de Plantis magis cruenta fuere, nec ca- 
lamo, feJ Bombardis & Gladiis fcripta. 

Abiesy Cedvus difta, incitavit Adrianum, ut Hierofolyma 
deftrueretur. 

Hamatoxvlon incitavit Bellum inter Hifpanos & Anglos, 

^ 1736 - I743- 

Ficus incitavit Xerxen contra Athenienfes. 

Romam contra Carthaginem,fuad3nfe Catone. 

B.xfami defrutice dimicarunt Judaei & Romani. P in.Xil. 

Anacardium prcelia inter lirafilienfes fa;pe caufTac. 

Ph<snix diflidia orientalium multoties caullavit. 

Myrijiica Belgas in Indiis arinavit. 

S2. PHYSIOLOGI (9) Vegetationis Leges & Sexus (V) 
myfterium in plantis revelaiunt. 

Millin^ton i^jO- 

Camerarii (Rud.) - Epiflola. 

Vaillantii Sermo. 

Wahlbom Sponfalia nojira plantarum. 

23. IN- 12 B I B L I O T H E C A. 23. INSTITUTORES (19) Regulas & Canones compo- 

fuerunt. 

'ifiinii Ifagoge Phytofcopica. _ 
Nos Fundamenta heec Botanica. 
l^udwigii Regnum veoet.tbile. 
Aphorjfmi Botanici. 

24. SYSTEMATICI (18) planfas in certas Phalanges 

difpofuerunt: qui vel Orthodoxi (2,6) vel Hetero- 
cloxi (2S) fnnt. 

25. HETEROUOXI Syftematici (24) ab alio, quam fru- 

ftificationis princ^pio (164) vegetabilia diftribue- 
runt ; ut Alphahetarii) Rhizotomi^ Phyllophili^ Phy- 
Jiognomi^ Chronici-j Topophilij Empirici, Seplafiarii. 

Alphahetarii methodo Alphabetica. 

Uhizntomi^ a Radicis flruftura : ut Hortulani. 

Fhvllophili d Foliorum fpeciebus. 

Phy/iognonn ab Habitu. 

Ctronici a Tetnpore florendi. 

Topophili a Loco natali. 

JLmpirici ab Ufu iVIedico. 

Sepiq/iarii fecundum ordinem Pharmacopaeorum. 

0^6. ORTHODOXI Syftematici (24) e Fruftificationis 
vero fundamento (164) Methodum defumferunt; 
funtque Univerfales (27) vel Partiales (32) 

Genera obfervant Naturalia. 

Generadifponunt fecundum partem aliquam fruftificationis. 

Indicant praefemia; abfentia tum per fe patent. 

27. UNIVERSALES Orthodoxi Syftematici (26) genui- 
na methodo omnes vegctabiliu n clafies condide- 
runt : ut FniSliJk (28); Corollijlce (29), Calycijiai 
(30), SexmliJU (31). 

28. FRU- Bibliotheca. 13 28. FRUCTISm (27) a Pericarpio (86;,Semine (86), 
aut Receptaciilo (36) Ciafres Vegetabiliiim compo- 
fiierunt : ut Ufalpinus^ Morifonus^ Rajus, KnautiuSy 
Hermannus, Boerhaavius. 

C^lalpinus (54) Profeiror Patavinus i^S^?. 
Movjjonus (55) Profeflor Oxonienfis i5,So. 
Rajus (59J Presbyter Anglus i582. 1700. 
Knautius (57) IVledicus Halenfis 1637. 
Hermanmis (56) ProfelTor Leydenfis 1690. 
Boerhaa-ve (58) Profeiror Leydenfis 1710. 

29. COROLLIST.e (27) a Corolla (i^6) Petalofa clafres 

diftinguerunt : uti Rivinus , Tournefortius. 

Rivhius (61) ProfefTor Uprienns 1690. 

Heucberus ProfelTor Witcemberjjenfis 1711. 

Ruppius {61) Studiofus Jenenfis I^lS- 

Hebenftreit Profeir^r Lipfienfis 1721. 

Ludm^ (63) ProfelFor Lipfienfis 1737. 

Knaiiiius (62) Bibliotiiec. Halenf. 1715. 
Tournefortius (64) ProfeiTor Parifinus I694. 

Plumierus Religiofus 1703. 

Pontedera (6^^) Profefibr Patavin. 1720. 

30. CALYCISTiE (2*7) a Calyce (86) Claffes diftribue- 

runt : ut Magnolius y Nos. 

Magnolius (^66) PtofeiTor IVIonfpelienfis : poflhumus 1720. 
Nos (67) 1737. 

31. SEXUALISTiE (27) a Sexu (149) Syftema condi- 

derunt : ut Ego. 

Ego {66) (inBelgio) 1735. 

32. PARTIALES Orthodoxi Syftematici (26) umus 

tantum Claffis Syftema compofuere : e. gr. Compofi- 
tOYum (77. ord. 21), Umbellatorum (77.ord. 22) 
Gramimim(-j'j. ord. 14), Mufcorum (77. ord. 65.66.) 
Fungorum (77. ord. 67). 

33. COM- T4 BlBLIOTHECA. 

33. COMPOSITOrlUM (12. 117) Clafres expofuerunt 

Vaillantius & Pontedera. 
V.iilkntius (70) Demonflrator Paririenfis 1713. 
Pontedera (70) ProfelTor Pacavinus 1720. 

34. UMBELLATORUM (32.118O clalTem inftruxcrunt 
Morifonus & Artedius. 

Morifonuf (71) ProfelTor Oxonienfis i(572. 
Artedius (71) Cukor MsdicinsB, Suecus. (1735). 

35. GRAMINUM (p) claTes compofuere /Jfl/itJ , Mon* 

tnu, ScheuchzeruSf Micheliusy Nos. 
Rijus (72) PresbyfefAnglus 1703. 
Montius (72) Prof-iror Bononienf. 1719. 
Scheuchzerus (72) ProfefTor Tigurinus 1719- 
Michelius (72) Botanicus Hetruriag 1729. 
Nos (72) in Generibus plantarum 1737. 

36. MUSCORUM (32) clafTem elaboravit Dillenius, 
Dillenius (73.74-) ProfeiTor Oxonienfis 1741. 

37. FUNGORUM ( 32 ) clafTem inftruxerunt DilleniuSf 

Michelius. 
Dillemus C 7S ) Med. Giflenfis 1719. 
iki/cW/ai- ( 75 ) Botanicus Hetruriae 1729. 

38. NOMENCLATORES (iS) de VegetabiHum deno- 

minatione foliiciti fuere : \xt Synonymifice (39):>Cri- 
tici (40), Etymologi (41), Lexicographi (42). 

39. SYNONYMISTyE (38) diverfa nomina Vegetabilium, 

a Botanicii cjuondam impoHta^ collegerunt. 
C. Bduhini Pinax primarius elt. 
HuUerus in variis operibus. 

40. CRITICI (38) Nomina generibus & fpeciebus verc 

propria deferminarunt. 
Lii'iMi_ Critica Botanica. 

41. ETY* BlBLIOTHECA. I5 

"41. ETYMOLOGI (38) radices & originem nomiiiiim 
Genericorum eruunt, 
Fdlnpi Profopceia. 

42. LEXICOGRAPHI (38) nomina diverfarum lingua» 

rum coUigunt. 
Mentzelii Index maltilinguis f. Lexicon polyglotton. 

43. BOTANOPHILI (6) funt, qui varia de vegetabili- 
bus tradiderunt, licet ea non proprie ad fcientiam 
Botanicam fpectant : nt Anatomici (^44)^ Hortiilani 
i^S)yMedici i/^6)jMifcellanei (52). 

44. ANATOMICI (13) internam Itrufturam vegetabi- 

lium contemplati funt. 

Anatonfiiica. Malpigbius. Vegetationis leges, Haks. 

Gret*'. (j-ejneruf, 

Phyfiologica. Feldman. Lnd^y:^. 

45. HORTULANI (43) culturam vegetabilium tradidc- 

runt. 

GKOPONICI eandem in ufum communem adhibuerunt 
Laurenbergti H.oTt\cu\tuvi. Ferrarii Flora. 

£/j-/?o/t// Horticultura. Bradley varia anglica. 

Li^ier <^allice. A////^^/ Did^ionKrium. 

ACADKMICUS Hortus, ejusque inrtrutlio, Vid. Naud& 
Di[f. de Hort. Upjal. 
Partes , Caldarium, jTepidarium., Frigitarium. 
Vaporarium, Solariumy Apricarium, 
Area in Pui-villos artificiofe divifa. 

Perennisy Annua^ yernulis, Autummlif, 
Ambulacra fubdiaria , nuda , teda, 
SepeSjPermla:. An^iportus. 
Inftrumenta;Z?>o, Sarculum, Rutum, 

Tridens., Rajlrum^ VeHis, - ^ 

Vehiculum. Carrus, Trulla, 

Culter, Harpaxy uncus ambidexter, 

Forfex, Guicurnium, 

Crateij, CmpanaJokriSi Qlla nmi^ratilis. 

Opcra- t6 Bibliotheca. Operationes : FoJJio, [rrigatioj Runcatio^ 

Stercoratioy Sarritio^ Transmutatio^ 
Tonfio^ Ainputatioy Ablaclatio, 
Circumpofitio, Sulmerflo, Scparatioy 
InfeHio, Delibratio, Inoculatin. 
GROPONICl curam Agrorum & PFatorum habcnt. 
/^t'i i<*H/?/c(E fcriptores. S- 9. His curs funt: 
Vomer, Occa, Yolvulus, Sarculum, Raflrum, 
Scamnum, Scrofa,Porca, Sulcus, Lira, 
Verruncare, Sarrire, Paftinare, Occare, Refulcare, 
Fl "gellare, Vannare, Cribrare, Molere. 

46. ME^DICI (43) Vires & Ufum vegetabiliiim in corpus 

hiimanum feftati funt : ut Jjtrologi (47), Signatores 
(47), Cbemici (48)? Obfervatores ("49), Mecbanici 
(49), Dicetetici (50), Botano-Syjfematici (5 1). 

Dioforides Materia Medica. Jjorn Botan^logia. 

^'■H/ow P^n(/// Quadripartitum. Dak Pharmacologia. 

Kanig Regnum vegetabile. 

Pomet Hiftoire iles Drogues. 

Valentini Mufeum mufeorum. 

47. ASTROLOGI (46) virtiitum ex aftris influxum in 

plantas, SIGNATORES (46) vires a fimiiitudine in- 
ter plants partem & corporis partem laefam divi- 
narunt. 

Bodenjlein. 
Pappen. 

48. CHEMICI (46) Vires vegetabilium ope analyfeos 

ignis extricare crediderunt. 

Geofjroy , Tournefort , Tawry. 

49. OBSERVATORES (46; a cafu & experientia ; ME- 

CHaNICI (46) a principiis phyriologico-meghani- 
cis vires vegetabilium derivarunt. 
Obfervatores Gdojjroy Tr. de Materia Medica. 

Hermanni Cynofyra. 

Boerbaavii Hilloria plancarum. 

Haiieri Synopfis Helvetica. 

Linnai JNJateria JNledica. 

50. OB- Btbliotheca. 17 50. DI/El ETiCI (46) a fapore & odore vires ingeren- 

dorum dijudicarunt. 

Qjxercetaniis Dixteticon. 
Jsionnius Res cibaria. 
Behven Seleda diaetetica. 
Lijer in Apicium. 

51. BOTANO-SYSTEMATICI (46) fecundum clafTes 

naturaies vires Medicamentorum caute diftinguunt. 

Camerarius Convenientia plantarum. 
HaJJelquiJt Vires plantarum. 

53. MISCELLANEI (46), qui varia de vegetabilibus 
fcripfere in ufum aliorum: ut Oeconomiy Biolo^iy 
Theolo^i ^ Poet<x. 

Oeconomi Ufum plantarum in vita communi tradunt. 
Flora ceconomica. 
Fan Svecicus. 
Iter Oelandieuin. 
Iter GotUtndicum. 
Iter WeArojrothicum. 
Iter Scanicum. 
BiolOCTi Panegyricu plerumque exclamarunt. 
Theologi Biblicas plantas explicarunc. 
Celfius Ilierobotanicum. 
Poetae : Macer Suppofititius. 

Strahiii Hortulus, 
Rapiniis li\^elyn, Gardiner, 
Nevidnus Poematicum. 
PiHorius Pantopolon. 
Santolinus fomona. 
ialugiui Profopopceia. 
Cemejus Vi. libri Plantarum. K g. SY3TE. I8 S Y S T E M A T A. 

II. systemata" 

53. SYSTEMATICIS (24) Orthodoxis (^6) nitor & cer- 

titudo fcientiae Botanices debetur. 
SvJI. nat. obf. -veiiet. j. idem. 
Svft.nat. obf.-Jd^et..^. SyfterTiatici qui. 
'Caelalpinus. Rivinus. Vaillantius. Linnscus. 

Morifonus. Knautius. JufTiaEU"?. Royt^;iu8. 

R.tjus. Ruppius. Scheuchzerus Gronovius. 

Hermannu'^. Ludvigius. Dillenius. Gnnelinus. 
Magnolius. Tournefortius. iVIichelius. CuettKd-js. 
Boerhaavius. Plumierus. Hallerus. Wachendorffiuj. 

Gefnerus. Ghiiitfihius. 
Burmannus. Dalibari. 

54. CiESALPINUS (28) eft Fruftifta & primus venis Sy. 
ftematiciis, fecundum Corculi (86:6) & ReceptttCuli 
(86: 7) fitum diftribuens. 

Arbores corculoex apicefeminis . - - i. 

e bafi feminis - - - 2. 

Herbas folitariis feminibus - - - ^ - 3. 

baccis ----- 4. 

eapfulis - - - - ^, 

Binis feminibus - - - 5. 

capfulis - - - - 7. 

Triplici principio fibrofs S* 

Bidboja 9. 

Qu^ternis feminibus * - lo. 

Piunous feminib. Anthemides II. 

Cichorac. (.Jcanacea 12. 

{ior e Communi - 13« 

foUiculis - - 14« 

flore fruftuque carentes i-%. 

55. MORTSONUS (28) eft Fruttifta cum Phyfiognomis 

(2$) &CorolIiftis (29)confpirans. 
Li^nofs Arhoves - - l 

i rutices - - 2 

^ujriiiices « * 3 

Herba^ S Y S T E M A T A. I9 

>» ' — '■ ■ 

Herbaces Scandentes - - - 4. 

L.enminofa - - - 5. 

Siliqiiofa - - - 6. 

'Tricapfiilarei - - - 7. 

fl mimero capfdarum dicla - S* 

Corymhifera - - - 9. 

Lazlefccntes f. Pappofa - lo. 

Cnlniifera - - - I !• 

Umbelliferx - - - 12. 

Tricoccx ' . - - - 1 3" 

G.j/j^f^ - - - - 14. 

iVfz(/ icapfidares - - - I S^* 

Baccifer^e - -"■ - - lo. 

Capiiiares - •< - - 17* 

Heteroclita - - - iS* 

56. HERMAINNUS (28) e^^ Fruftifta, fecundum fruftum 
Gymnofpermum (200) & Angiofpermum (200) nu- 
merans. 
Herbae Gymnofpermse monofperms ^ngiofpermae difperma: 

tetrafperms 

polyfpermae 

bulbofce 

Capfula Siliqua 
Legumine Simplicet 

Compojita 

Steliata: 

JJmhedc.ta 

Ajperifolta 

VerticiUata 

Gymnopohfperma 

'Tricapfulares 

IJniiaJcidares 

Biiiiijculares 

Tri-vajiulares 

Quadrivajcuhtres 

Quinquevajculares 

SdJiiuoJie 

Leguminofa JV J u 1 ci ca pfular es MulticapJidares Apetalac Carnofae 

Calyculatae 
Glumof* 

JsiudaB Baccifera: 
Pomifera 
ApetaU 
Siaminea 

Mnf^f<^ 4- 
3- 
5- 

2. 
6. 
?• 
I. 
16. 

8. 

9- 

10. 

II. 
12. 
14' 
15- 

5 3' 

17- 
18. 
19. 
21. 

20. 

Arbo- 20 Systemata. Arbores 57- incompletae - - 
carnofic 

non earnofae ^ulifera 
JJmbilicata 
non Umbilicata 
fv.Jicco 22. 

24. 
25. KNAUT1US (Chriftoph.) (28) Rajanum (59.) Sy 
Itema inverfum acloptavit. 
HerbaE Petalofse tVuftucarnofo iBaecifera 

meir.brdindiCQO I Monopetala . 

I Tetvapet. Re^idares 
I Tetfapet. Irre^ulares 
i/AyUi If^ P erm^^ PentapetaU 
^^ O \ HexapetaU. 

I PolypetaU 
\Multicapfulares 
z/fru^lu nudo {jymnolpcpna 
SoliiU 
Pappofa 
Herbae apetalae - - Apetala 

Staminea 
Inconfpicua 
ImperfeHa 
Lignofae ^ - - Arborcs 

Frutices I 

2 

3 
4 

6 

7 
8 

9 

10 

II 
12 

13 
14 

15 
16 

17 58. BOERHAAVIUS (28) Syftema Hermannianiim (56) 
cum Rajano (59./^) & Tournefortiano (64) conci^ 
liavit. Submarma ^ <■ I. 

Terrejires „ - 2. 

Capillarcs - " 3. 

Gvnmopolyjperma - 4. 

Gymnotetrafperm'^Fdri/V///.i2 
Ajperifol. 13 Gymnodifpermae Umbellifera 5. 
Stellata 1 1 . Gymnomonofp. Monan^ia 

Diangia 

Tvianpa 

TetranHa 

Pentun^ia 

PolyAngitt Temipeidllj^.. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19 fimplices 6. 

Planipetala 7. 
Radiata 
Nuda 
Capiiata Baccifera 
Pomifera 
Apeuiia 

Monocotyl. Bracleata 
Apetala 
20, Arbores Monocotyledones 8. 

9- 
10. 

25- 
26. 

27* 

28- 

29. 
30- Systemata. 

Multi/iliqnojie - 21. Arbores Apctala 

Siliquojk - 22. Amdntucea 

'1'etrapetala cvuciformes 23. Mompetala 0,1 Legunnnoja 24. Hojacea 31- 
32- 

3+- 59.RAJUS(28) e Fruftifta (28) Corollifta (29) evafit. rf. MeTHODUS PROPRIA. 

Arboves _ - i 

Friitices - - 2 

Hf). ImperfeHa - 3 

jF/or. carenter - 4 

Capillares - - 5 

Staminea - - 6 

Gymnomonofpe^-ma 7 

Umbellata - - 8 

Verticillata - 9 

AJperifolia - 10 

Stellata - - 1 1 

Pomifera - - 12 

Baccifera - - 13 

Multi/iliqiia - 14 

Monopet. unifrm. 1 5' 

Monopet.dijjormes l6 

Tetrapet. fttiquofa 1 7. 

Tetrapetalajiliculope Ig 

Papilionacea - 19 

Pentapetala - 20 

Frutnentti - - 21 

Gramina - - 22 

Graminifolia - 23 

Bulbfja - - 24 

Bulbofs aff.nes -- 25 /*. MeTHODUS LMENnATA. 

Herb. SiibmarinaB i. 

Fungi - 2- 

Mufci - . 3. 

Capillares - 4. 

Apetala; - 5. 

Planipetalae 6. 

Difcoideae - 7. 

Corymbiferas j^. 

CapitataB - 9. 

Solitario femine lo. 

UmbelliferEB II. 

Stellatas - 12. 

Afperifoliae 13. • 

Verticillatae 14. 

Polyfpermae 15. 

Pomiferae 16. 

Baccifer» 17. 

MultifiliquaB Ig- 

Monopetalae 19. 

Di-TripetalaB 20; 

Siliquofae - 21- 

Leguminofae 22« 

PentapetalaB 23» 

Floriferae - 24. 

StaminecB - 25« 

Anomalae - 25. 

Arundinaceae 27- 

Arb. Apetalx - 28- 

Fr. umbilicato 29« 

Fr. non umbilicat. 30. 

Fr. ficco - 31- 

Fr. filiquofo 32« 

Anomal» 33» »3 60. CA. 22 S Y S T E M A T A. 60. CAMELLUSfecundum valvulas (86) Pericarpii plan- 

tas difponere tentavit. 

Pericarpia Afora. Tetvafora. 

Unifora. Penta^ora. 

Bifora. Hexafora. 

Trifova. 

61. RIVINUS (29) eft CoroUifta, fecundum regularitatem 

& iiumerum petalorum;, cum triplici frudtu. Regulares Irregulares Monopetali 

Dipdali 
Tripdali . 
Tetrapetali 
Pentapetali 
Hexapetali 
Polypetali 
Incompleti JmperfcBi Monopetali i 
Dipetali 2 
Tripetali 3 
Te.vapetali 4 
Pcntapetali 5. 
Hexapetali 6 
Polvpetali 7. 
Cotrpofiti exflofc. Re^ularih. g 
Ke-^ Irre^uJ. 9 
Irre^ularibiis lo 
Triptexfruflus: fc. nnduf, Pericarpium (ficcum), camojum. 
RUPPiUS Syftema Rivinianum in compofitis emendavit 

62. KNAUTIUS (Chrillian.) (29) Rivinianum (Si) Sy- 

■ftema inverfum, Numerum fcilicet Regularitati prae- 

ferendo^ fuum fecit. 

ISIono^fteuW-JJniformes i 

aggregati Uniformes 3 

Uniformi-Diffoi 

Dipetali Uniformes 6 

Tripetali Uniformes 8 

Tetrapetali Uniformes 10 

Pcntapetali Uni^ormcs 12 

Hexapet?]i Uniformes 14 

Polypetali Uniformes 16 
A^fjf.rwVflores apetalos, feminaquenuda d"ari. 

63. LUDWIGIUS Methodum Rivini (61) cum Linnasana 

(5S) combinavit. 
i; C/«/7ij'RiviniexregularitateS: numeroPetalorum. Ordines 
aM^thodo fexuali in fingula claflTei idem Wedelius. 

Mo^ [. 


Dijformes 


2. 


!• 


Dijformes 


4- 


rmes 


- 


5- 


. 


Dijformes 


7* 
Difformes 


9- 


, 


Dijformes 


ir. 
Difformes 


13- 


;• 


Dtffbrmes 


15- 


>. 


Dtffbrmes 


17- Systemat Monantleva 
Diamhcra 
Triartherit 
Peniavdheyx 
Decanthera &c. 23 Monoftylae. 
Diflylce. 
Tridylae. 
TetraHyla?. 
PoIyltylaE &c. 64. TOURNEFORTIUS (29) efl Corollifla feciinc^um 
Re2;iilaritateni & Figuram ciim duplici fitu Rece- 
ptaculi (86) flons. Simplices Cdnipani/hrmey 

Infnndmaiformes 

Annmah 

Labiati 

Critcijormes 

Rojacei 

Umbellati 

Carvophyllai 

L.fliacei 

Papilinnacei 

Anomali I. 

3- 

4- 

5- 
6. 

7- 
8. 

9- 

10. 

II. CompoCiti Fhjculo/i - 

Scr.nf.ojculoji 
Radiati 
Apetali Apetali 

Flore carentes 
Flore fruHuque car . 17 
Arbores : Apetali 

Amentarei - 
Monopetali 
Rojacei 
Papilionacei Ordines^PxiYiWo aut Calyceinfrudum abeunte 12, 

13 

14 

15 65. PONTEDERA Tournefortianum (64) cum Riviano 
(6t) combinare tentavit. 

Incertae Incerta Flordms dejlituta 
Gemmis carentes Imperjeclt 
Anomali 
Labiati 
Campaniformes 
Hvpocraterijormes 7. 
Rotati - 8- 

Infmdibuliformes 9. 
ilojcutofi 10. 

Lingulati 1 1 . 

Radiatt eapitulis 12» B 4- Anomali - - 13 

Papilionacei - 14 

Liliacei - - 15 

CarvophvUai - 16 

Cruciformes - ly 

Cmbelliti - Ig 

Filamentoji - I9 

Gtvc\m\-I ilamentoji - 20 

ferae: Apetali - - 21 

Anomali - - 22 

Campaniformes , 23 

/^oifltJ - - 24, 

Infundibuliformes 25 

Papilionacei - 2(5 

Rofacei - 27 

66. MA- 24- Systemata. 66. MAGNOLIUS (30) eft Calycifta cum Fru6Mftis [i^ 

combinatus. 
Herb. czVjczKxtevm includente florem /^wofww i. 

Jfamineum 2. 

monopetalum 3. 

Polypetahtm 4. 

Compo/jtum 5* 

fufHnente florem mnnnpetalum 6. 

polypetaatm 7. 

Jnterno tantum - -" - 8- 

Externo Internoqiie^ flore monopetalo 9. 

di-tripetah 10. 

tetraPetalo II. 

polypetalo 12. 

Arb. calyce Exfevno tantum - - - 13. 

Interno tantum - - - 14. 

Externo Internoque fimul - 15« 

67. NOS (30) Methodum Calycinam fecundum Cdlycis 
fpecies (86) exaravimus. Spathacei 
Glumofi 
/.mentacei 
Umbeliati 


I. 

2. 

3- 
4- 


Communes 

Duplicati 

Fioribiindt 

Coronati 

Anomali 


5- 

6. 

7- 
8. 
9- Difformes _ - - 


10. 


Caduci - - - - 


II. 


Perfiftentes tiniform. monopet. 


12. 


polypet. 


13- 


difformes monopet. 


14. 


polypetali 


15- 


Incompkta - _ - 


16. 


AtJetali - - - - 


17- 


A^«if _ - - - 


18. 68. EGO f3i.)SexualeSyftemafecundum numerum, pro^ 

portionem & fitum Jlamimim cum piftillis elabo- 

. ravi. 

Heptandria y. 
Otlandria §• 

Enneandria 9. 
Decandria lo. 
Dodecnndria ii. 
Icofandria 12. 
Polyandriii la. Monandria 


I. 


Diandria 


2. 


Triandria 


3* 


Tetrandria 


4- 


Peutandria 


5-, 


Hcxandria 


6. S Y S T E M A T A. 25 20. 
21. 
22. 

23- 

24. Didynamia 14. Gynandria 

Tetradynamia 15. Mon(scia 

Monadelpbia 16. Dicecia 

Diadelphia 17. Poly^amia 

P')lyadehhia ly. Cryptogamia 
Syngenejiii I9. 

69. NATURALEM Methot^um in Cotyledonibus, Calyce, 
Sexu, a!iisqiie Royenus piilchre, Hallerus erudite, 
M^achendorffius grcece, quxfiverunt. 
a. ROYENLjS Prof. Leydenfis. 1740. Palma 

Lilia 

Gramina 

Amentacea 

Ijnibellata 

Compofita 

Agereirita 

'Tricocca 

Incompleta 

FruBifiora I. 

2. 

3- 
4- 
5- 

6. 

7- 
8. 

«;• 

10. CalycifJora 
Rin^entes 
oHiquo/a! 
Coiumnifera 
L.eguminoJa 
Oliganthera 
Diplojanthera 17 
Polyantlera ig 
Cryptanthera 19 
JLithophyta. 20 *. HALLERUS Profe{r. Gcettingenfis 1742. Mujci - 

Epiphyllofperma 

Ape ala 

Gramina 

Graminih. a^nia 

'Mo\\OQ.ot^\Qi. Petaloidea'^. 

Polyftemones - - g. 

r. WACHENDORFFiUS ProfeiTor Ultrajeainus I. 

2. 

3- 
4. 
5- 

6. Diplofemones 

IJofemones 

Mejofemones 

Stkxr\'m\hus fesquialteris 

StztY)]n\hus Jesfjuitertiis 

Staminibus quatuor ringentes 14. 

Congregatui - - 15. 9. 

10. 
II. 
12. 
13- Gymnofperma - i. 

Homojodiperiantha 2. 
Anomojodiperiantka g. 
Pdlloploftemonopetala 4. 
AniJofemonopetala 5. 

Cvlindrohajiofemoiies 6. 
Dlmacrofemones 7. 

Tttrumacrofemones ^. 
Diftemonopleanthera 9. 
Eleutheranthera i o . 

B Cylindranthera 

Monoperiantha 

Monophythantha 

Diphythantha 

Acalyces 

Calycina 

Spathacea - 

Glumoja 

Cryptantha - 1747- 
II. 
12. 
13- 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 
19. 70. COM- 26 Systemata. 70 7T COMPOSITOS Flores ^77:21) V/mll.\ntius 
(^^^aCalyce^S*^. i), Receptaculo(86. 7) & Semi- 
numCoronulam (86.6) diftinguit; Pontedera 
(3-^) de Compofitis Vaillautio theoretice accedit ir* 
ordinibus. 
VAILLANTIUS. 1715. 

CL A SS KS . Cynarocephali^ Corvmbifevi, Cichoracei, Dipfa:ei. 
ORDINES. Calyx : JTwp/ex, i?nbricatus,calyciilattis. 

Recepticulum : nudum^pilojum^paleticeum. 
Coronula : nullay piloJh,plumoJa. 

UMBELLATOS (77:22) Morisonus (34) fe- 
cundum figuram feminum difpofuit; Artedius 
(34) autem fecundum invoiucra (77.1) trifariam 
primus diftribuit. 

]VIOR.iSONUS fenninum fimilitudlnem re^pexit, 
AR.TEDiUS involucra tantum introduxit. 
involucrum i uni-verfak & partiale. 

2 tantum partiak: 

3 nuUum. 

GaAMINA (77:13,14) Rajus (35) fecundum 
afTinitdtem cum Cerealibus difponit, cui aiTentit 
MoNTi , & fplendide elaboravit ScHEUCHZE- 
Rus (3S). MiCHELius (36) fecundum Glumas 
fimplices & compofitas, Nos (35) fecundum Sexura^ 
Gramina retulimus. 
RAJI, MON ri,SCHEUCHZEIll Clafi^es funt. 72 SpiCata 1 iiiicea 
H^rdaced 
Secaiina 
Loli.icea 
Panicea 
Phaiaroidea 
Aioptcuroidea 
Tvphnidea 
Myofnroidex 
Echinata 
Crifidta 
AromatA DaHyloidea 
Paniculata Simplicia mutica. 
arijlata» 
Compojrta. 
Affines : Linap-ojiis 
'^uncoi-Aes * 
'Jnncus 
Canna 
Scirpiis 
Cyperus 
Cypaoides, 

73. MU- S Y S T P. M A T A . ST 73. MUSCOS (77:65) ftiipendainduilria detexit & ab-? 

folvit DlLLENIUS (36), j 

Calyptrati. ' 

Calyptra dejfitutt. | 

74. ALGAS (77:66; DiLLENiTO ex Textura, Mi^' 

CHELIUS fecundum flores difpofuit. . 

75. FUNGOS (77; 67) Dillenius (37) fecundum 

Pileos, MiCHELius(37) fecundum frucliiicatio- 
nes difpefcuit. 

DILLENTI ilivifio fecundum Pileos, unde | 

Lamelloji, < ^. 

I'oroJj, \ 

Echraati. ' ] 

76. LITHOPHYTA olim relifta Plutonif Marsilius 

Flor£ imperio fubjecitj at Peysonellus eadem 
Fdunct Regno reftituit. | 

Anian. acad. 80. Ratio Peyfonelli 1727. B. ^ujfiai ly^r. j 

77. METHODI NATURALIS Fragmenta ftudiofe in- \ 

(]uirenda funt. 

Piimum &ultimumhoc in Botanicis defideratum efb. 

INaturanonfacit faltus. 

PlantaB omnes iitrinque affinitatem monftrant, uti Territo- 
rium in Mappa ^eographica. 

Frj2ment£, quae ego propofui, haec funt: 

Satyrium 

Serapias 

Herminium 

Neottia 

Ophrys 

Cypripedium 

Epidendrum * 

Limodorum 

Arethufa. 

ENSATiE. 

Iris 

Gladiolus 

Antholyza 

Ixia 

Sifyria- l.PIPERITiE. 


Phcenix 


Arum 


Coix. 


Dracontium 


3. SClTAMINA. 


Calla 


Mufa 


Acorus 


Thalia 


S uirurus 


Alpinia 


Pothos 


Coftus . 


Piper 


Canna 


Phytolacca. 


iVlaranta 


2. PALiVI^. 


Amomum 


Corypha 


Curcuma 


Boraftlis 


Kajmpferia. 


Coccus 


4. ORCHIDE^. 


! Chamaerops 


Orchis 28 Syst e mat a. Sifyrinchium 


Liriodendrum 


LoHum 


Commeliiu 


IVlagnolia 


Triticum 


Xyris 


Uvaria 


j^giiops 


Eriocaulon 


Michelia 


Secale 


Aphyllanthes. 


Thea. 


Hordeum 


6. TriPE TAL-onE*. 


f-.CALAMARLE Elymus 


Butomus 


Bobartia 


Anthoxanthum 


Alifma 


Scirpus 


Oryza. 


Sag^ittaria. 


Cyperus 


ij-.CONIFER/E. 


7. DENUDATiE. 


Eriophorum 


Abies 


Crocus 


Carex 


Pinux 


Gethyllis 


SchcEnus 


Cuprefius 


Rulbocodium 


1 Flagellaria 


Thuja 


Colchicum. 


1 Juncus. 


Juniperus 


g. SPATHACEiEi 


I4.GRAMINA, 


Taxu,s 


Leucojum 


Zea 


Ephedra, 


Gtlanthus 


Coix 
Narciflus 


Cornucopiae 


16, Amentace*. 


Pancratium 


Nardus 


Piftacia 


Amaryllis 


Saccharum 


Myrica 


Crinum 


Zizania 


Alnus 


Haemanthus. 


Phalaris 


Betulaj 


9.CORONARLE. 


Phleum 


Salix 


Ornithogalum 


Alopecurus 


Populus 


Scilla 


Panicum 


Pktanus 


Hyacinthus 


Milium 


Carpinus 


Afphodelus 


Agroftis 


Corylus 


Anthericum 


Lagurus 


Juglans 


Poli.tnthes 


Dactylis 


Qercu* 


10. LlLIACEiE. 


Holcus 


Fagus. 


Lilium 


Meiica 


ly.NLiCAMENTAeE^» 


Fritillaaia 


Aira 


Xanthium 


Tulipi 


Poa 


Ainbrofia 


Erythronium. 


Briza 


Parthenium 


Vil. MURlCAfiE. 


Uniola 


Iva 


Bromelia 


Cenchrus 


Micropus 


Renealmia 


Cynofurus 


Artemifia. 


Tillandfia 


Bromus 


13- Agg REGAT*. 


Burmannia. 


Feluca 


Statice 


12 CoADUNATiK. 


Avena 


Protea 


Annona 


Arundo 


Lcucadcndros. Heben- Systemat Hebenftretia 

Brunia 

Cephalanthus 

Globularia 

Scabiofa 

Knauria 

Diplacus 

Valleriana 

iViorina 

Boerhaavia 

Circaea. 
i^.DU.VlOSiE. 

Viburnum 

Tinus 

Opulus 

Sambucus 

Rondeletia 

Bellonia 

IVlauro cenna 

Cafline 

Rhus 

CotinUS 

Celaflrus 

Euonymus 

llex 

Tomex 

Prinos 

Callicarpa 

Lawfonia. 
20. SCABRlDiE. 

Ficus 

Dorllenia * 

Parittaria 

Urtica 

Cannabis 

Acnida 

Humulus 
IVlorus, 
Si.LOxVlFOSiTI. 
a. Semfiojciiloji' 
Prenuntiics La6tuca 

Chondrilla 

Plieracium 

Crepis 

Andryala 

Hypochaeris 

Pitris 

Hyoferis 

Leontodon 

Scorzonera 

Tra^opogon 

Scolymus 

Sonchus 

Lapfana 

Cichorium 

Cat nanche 

Elephantopus 

b. Cupitati. 
Echinops 
Sphaeranthus 
Gundelia 
Arftium 
Serratula 
Onopordum 
Carduus 
Cynara 
Carthamus 
Carlina 
Cnicus 
Atradylis 
Centaurea 
Corvmbium. 

f« Corymbiferi. 
Sicebe 
Santolina 
Chryfocoma 
Tanacetum 
Kleinia 
Stahelina 
Xeranchemum 
Gnaphalium A. 29 

Carpefium 
Tarchonanthus 
Baccharis 
Erigeron 
Tullilago 
Doronicum 
Solidago 
Senecio 
Inula 
After 
Gerberia 
Othonna 
Chryfanthemum 
Marricaria 
Buphthalmum 
Anacyclus 
Cotula 
Anthemis 
Achillaea 
Eriocephalus 
Helenia 
Arctotis 
Bellis 
Tagetis 
d. Oppo/itifolii. 
Helianthus 
Rudbeckia 
CoreopfiS 
Bidens 
Verbefina 
Sil^esbeckia 
IVIilleria 
Silphium 
Eupatorium 
Ageratum 
Ofteofpermum 
Calendula 
Chrylbi^onum 
Melampodium 
'l'ridax 

Tetragonotheca. 
22. UiVI- 30 Systemata. C2. UmBELLATvK. 

Eryngium 

Ar£topus 

Hydrocotyle 

Sanicula 

Allrantia 

Tordylium 

Caucalis 

Arcedia 

Daucus 

Ammi . 

Bunium 

Conium 

Selinum 

Athamanta 

Peucedanum 

Chrithmum 

Cachrys 

Ferula 

Laferpitium 

Li^ufUcum 

Angelica 

Sium 

Bubon 

Sifon 

Oenanthe 

Phellandrium 

Cicuta 

Coriandrum 

Ethufa 

Bupleurum 

Scandix 

Chsrophyllum 

Stfcli 

Imperatoria 

Heracleum 

1 hapfia 

Palbnaca 

Smyrnium 

Anechum 

Carum Pimpinella 
jEgopodium 
Apium 
■ Anifum 
Lagoecia. 

23. M U L T I S I L 1 qUyB 

Paeonia 
Aquilegia 
Aconitum 
Delphinium 
Garidella 
Nigell^ 
Ifopyrum 
Helleborus 
Caltha 
Ranunculus 
Myofurus 
Adonis 
Anemone 
Hepatica 
Pulfatilla 
Atragene 
Clematis 
Thaliftrum. 
24.BICORNES. 
Ledum 
Azalea 
Andromeda 
Clethra 
Erica 
Myrfine 
Memecylum 
Santalum 
Vaccinium 
Arbutus 
Royena 
Liofpyros 
MelaAoma 
Pyrola. 

Nyotanthes Jafminum 

Liouftrum 

Brunsfelfia 

Olea 

Chionanthus 
. Fraxinus 

Syringa. 
a5.ClJLML\L^. 

Tilia 

Theobroma 

Sloanea 

Bixa 

Heliocarpus 

Triumfetta 

Bartramia 

Muntingia 

Clufia 

DiUenia 

Kiggelaria 

Grewia 

Corchorus. 

27. VAGINALES. 
Laurus 
Helxine 
Pqlygonum 
Biftorta 
Perficaria 
Atraphaxis 
Rheum 
Rumex. 

28. CORYDALES. 
Melianthus 
Epimedium 
Hypecoum 

F imaria 

Impatiens 

Leontice 

Monotropa 

T^icularia 

'Iropceolupi. 

29. CON. Systemata. 3r ag. CONTORTI. 

R 'uwolfia 

Tevetia 

Cerbera 

piumiera 

Tabernapmontana 

CHmeraiU 

JNenum 

\'nci 

i\pocynu»n 

Cy:' »nchum 

Creopegia 

Afcelpuis 

i^tppe'ia. 
30. RHiEADES. 

Papaver 

Argcmone 

Chelidonium 

Bocconi-i 

Sanguinaria 

Adtaea 

Podophyllum Solanum 

PhyCilis 

Hyofcyanus 

Nicotiana 

Atropa 

Mandragora 

Datura 

Verbafcum 

Celfia 

Dioitalis' 

34. CoLU MNIFERI. 

Camellia 

Xylon 

Gortypium 

Urcna 

Hibifcus 

Turnera 

M Alope 

Levatera 

Althaea 

Alcea 

Malva 31 PUTAMiiNEA. Meiochia Capparis 

Brevnia 

INionfona 

Crateva 

Maicgravia. 

32. Ca MP AN ACEI. 

f- Convolvulus 

I) oa- oea 

Polemonium 

Carnv>anula 

Roeila 

Phyteuma 

Trachelium 

Jafione 

jLobelia 

Viola. fp 

3?. LURIDiE/ 

Capficum Sida 

Napaea 

Waltheria 

Mentzelia 

Hermannia 

Helideres 

Stew.irtia. 

35. SENTiCOSiE 

Rofa 

Rubus 

Fragaria 

Potentilla 

Tormentilla 

Sibbaldia 

Dryas 

Geum 

Comirum 

Aphanes Alchemilla. 

36. COVlOSyE, 
Spirsa 
Fiiijendula 
Aruncus 

37. POMACEiE. 
Purnca 

Pyr.„ 

Crattegus 

Mefpilus 

Sorbus 

R'hes. 

38. DRUPACEiE. 
An-ygdalus 
Prunus 
Cerafus 

Padus. 

39. Arbustiva. 
Philadelphus 
Ei'senia 
Piidium 
Myrtus 
Caryophyllus. 

40.CA L Y c A N T HEM|:(t 
Epilobium 
Ornothera 
Juffidea 
Ludwigia 
Oldenlandia 
Ifnarda 
Ammannia 
Peplis 
Lythrum 
Glaux 
Rhexia. 

41. HeSPERIPS'*. 

Citius 

Styrax , 

Garcinia 
42.CARY0PHYLLEI. 
Dianthus 

Sapo- 32 Ststemata. Saponaria 

Prypis 

Cucubalus 

.Silene 

Lychnis 

Coronaria 

Agrortema 

Frankenia 

Alfine 

Ceraflium 

Holofteum 

Arenjria 

Spergula 

Sagina 

Moerhingia. 

43. ASPERIKOLI*. 

Tournefortia 
Cerinthe 
.Symphytum 
Pulmonaria 
Anchufa 
Lithofpermum 
Myofotis 
# Heliotropium 
Cynogloirum 
Alperugo 
Lycopfis 
Echium 
Borrago. 
44. STh:LLATvE, 
Anthofpermum 
Rubia 
Aparine 
Galium 
Valantia 
Spermacoce 
SheraraiA 
* Afperuia 
Crucianella 
Hcdvoti» 
Payiiis Houflonia 

Spigelia 

Lippia 

Diodia 

Knoxia 

Cornus ? 

Coffea. 

45. CucURBITACE>T, 

" PalTiflora 
Fevillea 
Momordica 
Trichofanthus 
Cucumis 
Cucurbita 
Rryonia 
Sicyos 
Melothria 
Gronovia. 

46.SuCCULENT-«. 

Caftus 

Mefembryanthem 

Tetragonia 

Aizoon 

Sempervivum 

Sedum 

Cotyledon 

Rhodiola 

Crafllila 

Tillea 

Anacampferos 

Portulaca 

Ciaytonia 

Chryfofplenium 

Heuchetd 

Saxifraga 

Mitella 

Penthorum 

Gerauium 

Linum 

Oxalis 

Zyi^ophylliim Fagonia 
Tribulus 

Neurada? 

Averrhoa. 
7. TRICOCCA. 

Camp 'gia 

F.uphorbia 

Dalechampia 

Clutia 

Andrachne 

Phylldntus 

Ofyris 

Croton 

Tragia 

Acalypha 

Cneorum 

Jatropha 

tvicinus 

Cliffortia 

Mercurialis 
u Hernandia 

Sterculia 

Carica 

Hura. 
48.LNUXDAT^E. 

Hippuris 

Elatine 

Profcrpinaca 

Myriophyllum 

Cerathophyllum'^ 

Potamogeton \ 

Zanichellia 

Ruppia 

Zollera 

Sparganium 

Typha. 
40. Sarmentace*. 

Ciilus 

fds ^ 

edera. 
Panax 

Aralia Systemata. 33 A ralia , ^ 
"*nR.uicus 

AfpiratTus 

iVIecleoia 

UvularU 

Convallaria 

Gloriofa 

Rajanici 

Diofcorea 

Smilax 

'lamus 

Mcnilpermum 

Ciirampelos 

Afarum 

Arillologia ' 

Hippocratei. 
5o.TPvlHiLAT.E 

Cardiofpermum 

Paullinia 

Sapindus 

Stapliylaea 

Malpit^hia 

Bannilleiia 

Eegonia 

Acer 

Triopteris 

yEfculus 

Berberis. 
5I.PRECI/E. 

Primula 

Androface 

Diapenfla 

Cortufa 

Dodccatheon 

Soldanella 

Cyclamen 
$2.ROrACE/E. 

Gentiana 

Exacum 

Chironia 

Swertia I-,>{imachia 

Anagallis 

Tricntalis 

Centunculus 

Hottonia? 

Samolus? 
53. Vcjm:rack/e. 

Spinacia 

Blitum 

Beta 

Galenia 

Atriplex 

Chenopodium 

Riviua 

Petiveiia 

Hcrniaria 
. Illccebrum 

Polycnemum 

Axyris 

Achyranthes 

ArTiaranthus 

Gomphrena 

Celofut 

Ceratocarpus 

Corifpermum 

Callitriche 

Salfola 

Salicornia 

Anabafis. 
54.VEPRECUL^E 

Rharrnus 

Sideroxyium 

Chryfophyllum 

Lycium 

Ceanothus 

PhilycA 

Ceftrum 

Catesbaea 

Daphne 

Gnidia 

Pallerina 
C Stellera , 

Laclinea. 

55-PaPII-ION ACKi« 

Erythrina 

Ariajjyris 

Cytifus 

Robinia 

Achyronia 

Genifla 

Spartium 

Llex 

Borbonia 

Colutca 

Crotalaria 

Ononis 

Lupinus 

Galeca 

Securidaca 

Glycine 

Phafeolus 

Dolichos 

Clitoria 

Pifum 

Lathyrus 

Vicia 

Orcbus 

Lotus 

Dorycnium 

Pforalea 

Anthyllis 

Trifoiium 

Ervum 

Cicer 

Coronilla 

Ornithopus 

Scorpiurus 

Hippocrepis 

/Efchynomene 

Hedyfarum 

Glycyrrhiza 

JVledicago 

Trigo- 3+ Systemata. Trigonella 

Arachis 

Phaca 

Giycine 

Biferrula 

Tragacantha 

Indigofera 

Amorpha 

Dalea 

56.LoMENTACE«. 

Sophora 
Cercis 
Bauhinia 
Parkinfonia 
Caflia 
Poinciana 
TamarinJus 
Guilandina 
Adenanthera 
HsematoxyloH 
Caefalpina 
Mimofa. 
57. SILIQUOS^, 
Myagrum 
AniAatica 
Subularia 
Lepidium 
Cochlearia 
Iberis 
Thhfpi 
Bifcutella 
Clypeola 
Alyirum 
Lunaria 
Draba 
Vella 
Bunias 
Cheiranthus 
Hefperis 
Raphanus 
Dei.taria Cardamine 

BrafTica 

Sinapis 

Arabis 

Tiirritis 

Eryfimum 

Sifymbrium t 

Crambe 

Ifatis 

Bunias. 
58. Verticillat-» 

Aiuga 

Teucrium 

Trichoflema 

Thymus 

Satureja 

Clinopodium 

Origanum 

Liv.tndula 

Hyiropus 

iVIeliira 

Horminum 
. Salvia 

Rofmarinus 

Ziziphora 

Monarda 

Lycopus 

Amethytkea 

Glechoma 

Mentha 

Ocymum 

Dracoccphalum 

Nepeta 

Betonica 

Sideritis 

Cunila 

Lamiurn 

Galeopfis 

Stachys 

Balloca 

Marrubium Moluccella 

Leonurus 

Orvala 

Phlomis 

Brunella 

Scutellaria 

Prafium. 
59. Personat*. 

Cymbaria 

Antirrhinum 
. Rinanthus 

Pedicularis 

Bartfia 

Euphrafia 

Melampyrum 

Obolarin 

Orobanche 

Lathraea 

Chelone 

Mimulus 

Dodirtia 

Gefneria 

Swalbea 

Duranta 

Columnea 

Gerardia 

Carniolaris 

Torenia 

Martyiiia 

Scrophularia 

S(.'faiv.um 

Gratiola _ 

Caprraia 

Ruellia 

Jufticia 

Bfiireria 

Browallii 

Erinus 

Buchnera 

Tozzia 

Verbena 

Vero- S Y S T E M A T A. 35 Veronica 

Acanchus 

Viiex 

Volkameria 

Clerodendrum 

Cornutia 

Lantana 

Petrea 

Bii^nonia 

Citharexylon 

Bontia 

Halleria 

Gmelina 

Ovicda ? 

Mginetia ? 

ftO. Per PORAT^,. 

llypericum 

Afcyrum 

Ciilus 

Telephium 
6i.Statuminat. 

Ulmus 

Celtis 

Bofea 
62. Candelare 

Rhizophora 

Mimufops 

Nyfla. 

58- VAGiE ^ 
Pinguicula 
Collinfonia 
Burtonia 
Hirtella 
Montia 
Mollugo 
Siphonanthus 
Pavetta 
Avicennia 
Pen*a 63. CYMOSyE, 

("Diervilla 
^Lonicera 

Mitchella 

Loranthus 

Ixora 

Morinda 

Cinchoni. 
(54. FILICES. 

Ophiogloirum 

Ofmunda 

Pteris 

Trichomnnes 

Adiantum 

Lonchitis 

Afplenium 

Plemionitis 

Polypodiutn 

Acrortichum. 

65. MUSCI. 
.?». Lycopodium 

Porella 

Fontinalis 

Sphagnum 
s. Splachnum 

Phafcum 

Mnium 

Polytrichum 

» * 

etiamnum incevta fedis. 
Polypremum 
Budleja 
Plantago 
Scoparia 
Ptelea 
Trapa 
Elaeagnus 
Brabejum 
Hamamelis 
Cufcuta 
C a Bryum 
Hypnum. 66. alg/p:. 

Mirchancia 

Jungermannia 

Anthoceros 

Lichen 

Blafia 

Riccia 

Ulva 

Tremella 

Spongia 

Conferva 

Chara 

Fucus. 

67. FUNGI. 

Agaricus 

Boletus 

Hydnurti 

Phallus 

Elvela 

Clavaria 

Clathrus 

Peziza 

Lycoperdum 

Byflus 

Mucor. Coldenia 

Menyanthe» 

Hydrophyllurft 

Strychnus 

Theophrafla 

Paragonula 

Plumbago 

Phlox 

Genipa 

Conocarpus 

Mira- 36 Systemat A. ]Vlirabilis 

Coris 

Cupania 

Itea 

CrefTa 

Nama 

Bafella 

Parnaflia 

Suriana 

Pontederia 

Tradefcantia 

AloeYucca 

Hemerocallis 

Richardia 

Cordia 

Triglochin 

Dodonaea 

Grifiea 

Jambolifera 

Adoxa 

Guajacum 

Cynometra 

Anacardium 

Diftamnus 

Toluifera 

JVlelia 

Schinus 

Hvdrangjea Mefua 

Mammea 

Calophyllum 

El^ocarpus 

?.licrocus 

Ochna 

Sauvafyefia 

Vateria 

Chvfobalanus 

Plihia 

Nvmphaea 

Calligonum 

Tetracera 

Loefelia 

lyimofella 

Ovieda 

Cleome 

Hu5>onia 

Connarus 

Pentapetes 

Polygala 

Nepenthes 

PiRia 

Cvnomorium 

Liquidambar 

Najas 

Ofyris 

Vifcum Hippophae 

Antidefma 

Pifonia 

Zmonia 

Coriaria 

JMeianthium 

Veratrum 

Empetrum 

Lerr.na 

Marfilea 

Calaumaria 

A. Hydrocharis 
Stratiotes 
Valifneria. 

B. Ruta 
Peganum. 

C. Sanguiforba 
Poterium, 

D. Refeda 
Datifca. 

E. Ceratonia 
Gleditf.a, 

F. Veratrum 
IVIelanthium. 

G. Selago 
Camphorofma, 

H.Ophiorrhiza 
Mitreola. Cherleria 

Defedlus nondum dete<Sorum in oaufa fuit, quod Methodus na- 
turalis deficiat, quam plurium cognitio perficietjNatura 
cnim non facit faltus. III. PLAN- III. PLANT^. 

78. VEGETABILIA comprehendiint Familias VII : Fiin' 
gosy Jlgasy Mufcos , Filices , Gramina , PalmaSf 
Plantas. 

Ccnftant VegetabiHa tripllcibus vafTs : 

1. Vasa succosa liquorem vehunt. 

2. LTtriculi alveolis fuccum confervant, 
3- Trache-t, acrem attrihunt. 

Gcfuen DKT. de Ve^etahilihm de his confulenda, 

1 . Fl' n g 1 ; 

2. Ai,G« ; hisRadix,Folium &Caudex in unum. 

3. Musci ; his y4/7f/;«7J absque Filamento, remotaaflore?V- 
minso: deflitutoPiflillo; ^'ewm vero propria tunica coty- 
ledonibusque c.trent. 

4. FiLicEs; his Frow^ex funt frudlificantes averfo latere. 

5. Gramina ; his Fi5/M fimpliciflima, Culmiis articulatus, 
Cj/yxolumofus ; Semen Mxncwm. 

6. P A L M rK ; his Caudex fimp] ex, zipicefrondofus, frudlificatio- 
nes in Spadice cum Spatha. 

7. Plantjk dicuntur reliqua?, quae priores intrare nequeunt 
familias. 

Herbacea quotannis fupra Radiccm pereunt, cum Radix 

omnisherb^perennis infra terram ^emmam proferat. 
Frutices: Caudex adfcendit fupra terram absque gemmis. 
Avhores : Caudex adfcendic fupra tcrram cum gemmis. 
Gemmse vel diflinguunt Frutices ab Arbore, vel 
nulli Limites, cum magnitudo nibilfacit. Ponte- 
dera itaque Gemmiparas dixit Arbores. 
Indicae arbores maxims frutices dicentur, quum in 
his rarogemma; adeoquehaecdivifiononeflnatu- 
ralis, cum intraFruticem & Arborem nullos limi- 
tes pofuit natura, fed opinio vulgi. 

79. Vegetabilium (78) PARTES, primiim a Tvrone (3is- 
tinguendse, funt III: RadiXy Herha, FriiSlificatio. 

Conftat Vegetabile ex Medulla i, veAita Ligno2, fafto ex 
Lihro 3 , fecedente a Cortice^, indufto Epidermide 5. 

Mednlla crefcit extendendo fe & intepmeuta. 

Fibrse medudaris pxtremitas per Corticem protrufa folvitur 
in G<?>«/Kawimbricatam,exfolio]isnunquam renafcituris. 
C 3 Herbae 38 P L A N T JE. 

HerbaBcompendium Gemma efl & extendiiur in infinitum, 
cionec Frudxificatio imponat ultimum termiHum antiqua: 
veoetationi. 

Fruftificjtio fit, cum folia diflino;uenda cohscrent in Calycenh 
ouo rumpiturramuHnpexin //ojrwannuo fpatiopraecocius, 
tumiruHus ex mednUari fubflantia nequit novam vitam in- 
dioare, nifi prius Raminum eflentia Lis^nea ubforptafue- 
rit ab humore Piflilii. Vide Lafl.deGetnmis. 

Ve^etdhile omne a Radice propagatur continuando. 

J ruHificaUo ovr\T\\s t Radice per Herbam produfra. 

7 w^/fZrtfziromne vegetabile Fruftificationc, alioquin vixcef- 
faret crefcere. 

JNovaffMt/o nulla; fed continmta generatio, cum Corciilim 
feminis conflat parte radicis medullari, 

^o. RADIX (79) alimentum hauriens , HerLamque 
(8r) cnm Fruftiticatione flV) producens , compo- 
nitur Medulla., Ligno ^ Libro , Cortke ; conftatque 
Caudice & Radicula. 

A. RadicuJa eft parsRadicis fibrofa, in quam terminatur Cau- 
dex defcendens , & qua Radix nutrimentum haurit pro 
ves;etabilis fullentacione. 

B. Candex defcendens fub terra fefe fenfim fubducit, !k. Ra- 
diculas (A) profert, a Botanicis ex varia lh'uftura variis 
notrinibus diAinftus, 

j. Perpendicularis,c\uxYed:^ defcendifc. 

^.Horizontalis, quae fub terra transverfim extenditur; /w» 

3. Simplex fig. 129. quaDnonfubdividitur. 

^.Raniofa f. 130. qus in laterales ramos dividitur. 

5. Fujiformis f. 1 29. quae oblonga, cralTa, attenuata ; ut D<7a- 

cns, Paflinaca. 

6. Tuherofif. 128- ^u^ fubrotundis conflat corporibus in 

fafciculum colleftis : Pttonia, Hemerocallis, Helian- 

ihus., Solaman, Filipendula^ 
*j. Rtpensi. 131. quEBlonge excurrit & radiculas hincinde 

demittit. 
g. Fihrofi conftat tantum Radiculis fibrofis. 
9. Pramorfa., quaE deorfum truncata eft, nec attenuato aplcc 

terminatur ; ut Scabiofj, Planta^Oy Valeriana. 

C. Caudex afcendens {npn terramfenfim fe elevat, gerens fae-» 
^ pius vices Truni, Herbamque (80 profert. P L A N T X. 39 Arbores Fniticesqiie omnes itaque funt Radices funra ter- 
ram. Er^o Arbor verticaliter inverfa, e caudice dc- 
fcendente, fert Folia, ex adfcendente Radiculas. 

§1. HERBA (79) eft ves^etabilis pars, orta aRadice (^o), 
terminata frii6tificatione (86j, compreheiKlitque 
Truncum^ Folia^ Fulcray Hybernaculum. 

Tnwrax mulciplicat herbas, &immediatea Radice adFrufli- 

ficationem ducit,verticus Fo]iis,terminatus Fru(3ificatione. 

Folia transfpirant & adtrahunt (uti Pulmones in Animalibus), 

umbramque praebent. 
Fulcra adminicula funt, quibus licet privata, planta raro 

perit. 
Hybevnaculum ed Herbs compendiiim fuper radicem (go) 

antequtm excrefcit. 

82. TRUNCUS (81) Folia & Fruftificationem profert ; 
Species ejus funt VI: CauIiSyCulmusy ScapuSyPedun- 
culusy PetioluS) From^ Stipes ; at Kamus pars eft 

A. CAULIS^ Truncus proprius herbs, elevat Folia Fruditi- 
ficationemque. 

a. Simplex, continuata ferie verfus apicem extenditur. 

l.'Intes;er eft fimpliciflimusj ramis vix ullis. 

2. Nudus Foiiis deftitutus : Euphorbiuy Cailus, Stapelia, 
Ephedra , Cufcuta. 

3. Folfatus, foliis inftrudtus eft. 

4. Flexuofus , fecundum articulos horfum vorfum fle- 
xus : Ptelea. 

5. Volubilis f. 115. fpiraliter adfcendens per ramum 
alienum. 

Siniftrorfum (^ fecundum folem vul- 
go •■ Humulus, Helxine^ Lonicera, 
Tamus. 

Dextrorfum ^) contra motum foHs 
vulgo : Convoivulus, Bali^lia, Pkafco- 
lus , Cynanche , Euphorbia , Eupa- 
toviutn. 

6. keclinatus, arcuatim verfus terram . Ficus. 

7. Procumbens ^ horizontaliter fupra terram. 

g. Repens f. ir2. radiculas hinc indeexferensprocum- 
bendo : Hederuy Bignonia. 40 V -L A N T m. 

9. Sarmentnjiir f. igr. repens, ful nuiu; e{>. 

10. Parajiticiis, alteri plantae, nec terrae innatus : Epideit' 

dron, Vijcnm, 'niland/ia. 

11. TVirj, cylindricuseft. 

12. Anceps 2iD^u\os duosoTppoC^tos hzhet: Sijyrinchium. 

13. Digomis.Tripnus, Tctrapnus, Pentagouus^Polyi^onuf, 

prfficedentis (12) fpecies funt. 

14. Triqiietriis latera tria plan.i obtinet. 

15. Tviangularisy Qiiadrangnlaris, QiiinquanFtilaris, Multan- 

gulavis, exnwmQro nn<.Hilorum prorr:irentium. 
l5- iS/^/crtfz/j-^fukisexcav^tislatisprofundis exaratus. 
17. ^trwfza Iineistenui{iin-iis excavatisinfcriptus. 
Ij,'. Glaher^ fuperficie \^v\ eft. _ _ > 

19. ViUoJuSy pilis molii()Us pubefcens: 'l omex ^ Rhus. 

20. Scaber^\i\in(\\s eminentibus rigidiufculis exafperatus. 

21. Hijpidiis, fetis rigidis afperfus. ^' ^ 
Ramojus eft ramis l tnalibus inllrudlus. 

22. Ajcendens ramis furfum verfis. 
23- Diffiijhs ramis patentibus. 

24. Dijhchiis ramos fitu liorizontali exferit. 

25. Brachiatus {. iiy. ramos decuilatim oppofitos habet. 

26. RamoJjJJimus ramis iriuUis absque ordine gravidus. 

27. Fz//t-;Yztz/x, ramis defcendensadradicem: Ficitw 

2o. Prolifer, ex apicis centro emittens tantum ramos : 
Pinus. Catera iit in integro. 
b. C-mpofitHs in ramulos fubdivifus deliquefcit adfcendendo. 
29. Dichotomus, bifariam femper divifus. , 

^o. Snbdi-viJiiSj in ramos absque ordine. 

31. Ai-ticulatus, internodiis ^eniculatus : Piper. 

B. CULMUS, Fruncus propriusG;Y/«;//7;'x(78), elevat Folia 
Frufftificationemque; Species fervac caulis quam pluri- 
mas. 

32. Enodls, qui continuus efi:, nec articulis interceptus. 

33. Articulatus f. I14. vaiiis articulis corneftitur. 

34. Squamojus f. III. tectus fquam.is imbricatis. 

C. SCAPVS, f. 113. Truncusuniverfalis, elevansFrud^ifica- 

tionern , nec Folia ; N^aycijjus y Pyrola., ConvalLiria^ 
Hyacintkus. 

D. PEDUACULUS, Truncus partialis, elevans Fruaifi- 

cationem nec Folia. 
Pedicellus, d\ Pedunculuspartialis. 
Determinaiur Loco, aut IModo. 

/«Loco, P L A N T X. 41 Loco, quo plants inferitur bafi. 
I. Radicalisjqus c radice imniediatc exit. 
^2. Cauliiinyy.ques cauli inridet. 

3. Ranieus, qui e ranrvis exit, 

4. Jxiilaris, ex ala, fcilicet iiiter folium 6c caulem, auC 
inter ramum .6: caulem. 

j^. Terniinalis, qui ramos vel caulcm tcrminat. 

6. Solitariusy qui unicus efl in loco. 

7. Spai;fif ubi plures abque ordine prognafcuntur. 

Modo, quo flores ^erit & connedrit fumrriitate. 

3. IJnijiorus, Biflonis, Triflorns Si.c.Mnltijlorus fecundum 

numerum frucTiilioationutn in fin<Tulo pedunculo. 
9. Fafci'cnlus colli^it flores eredios, parallelos fafligia- 
tos, approxim itos: Diantbus barbatus. 

10. Capitulam conftat floribus plurimis in globum ferme 

conaeftis : Go?nphrena. 

11. .Sp/c/rf. i^5.flores feffiles fparfimalterniin peduncu- 
lo communi fimplici 

Secunda, floribus ad unum idcmquelatus verfis. 
Difticba floribus ad utrnmque latus fpeftantibus. 

12. Coryinbus f. 1^3. fitcxfpica, dum flnguli flores petiolis 

iwcipriis infkuuntur , fitu elevato proportionali : 
Spiraa opidi fulio ^,Ledumy Siliquo/a;. 
15. Panicula f. 167. fructificatio fparfa in pedunculis diver- 
fe fubdivilis. 

Diffu/a cum divaricantur pedicclli. 
CoarFiata cum Pediccliiapproximantur. 

14. Thyrjiis panicula ei\ "coarftata in formam ovatam : 

Syrin^a, Petafites. 

15. Racerfus^.l^^. pedunculo ramis lateralibus brevibus 

conflat: J^itis, Rihes. 

16. Verticillus f. 166- fit ex floribus numerofis fubfefllli- 
bus, caulem anniflatim ambientibus. 

E. PETIOLUS, Trunci fpecies, adneftens folium , nec 

Kruftificationem. 
Petiolus, Pedunculus, Pediculus anteceflbribus Synonymi 

fuere, nobis autem minime. 
Petiolus pi omit folium, ad Pedunculus Fruftificationem ; 

datur tameti rariflime, qui litrumque, ut in Turnera^ 

ik. Hibijco aliquo. 
Caulis braciiiatus femper cauflat folia oppofita. 

C 5 F. FROA% 42 P L A N T iC. 

F. FROyS^ f. Tog. rruni:i fi^ecies, ex Ramo coadunatu* 

Fo'io d' fa?pit:s frjjftificatione. 
Propria Fillciljiis & Palmis. 

G. STIPEShii\sFrQn<ihe{[. 

Pruprius Fulmis, Filicibus, Fiingis. 

83. FOLTUM (Si) confideratnr feciindum SimpUcitatemy 
Compofitiouem aut Determiiuitionem, 

A. S[MPLEX rTab.L^ eft,cum Petioliis gerit uni- 
ciim folium & diifert hoc Circimfcnptione y An- 
gulisy Marginey Superficiey Apicey Suhjlantia. 

d. Circumfcriptio confiderat peripheriam absque finubus &: 
angulis. 

1. Orticuktum f. i. cujus diameter lonjTitudinalis & 

transverfalis aequales, peripheria circinaca. 

2. Subrotimdum f. 2. cujus figura orbiculato (l) proxi- 
nie acccdit. 

3. Ov.itnm f. g. cujus diametcr longitudinalis fuperat 

transverfulem, bnfi fe2,rnento circuU circumfcripta, 
apice vero eodem angufliore. 

4. Ovile f. Ellipticum f. 4. cujas diameter longitudina-, ; 
li" fuperiL transverfalem, luperiore & inferiore ex- -\ 
tre--nitate anjTufliore. ^ 

5. Pirab-jiicum f. 1 10. cujus diameter longitudinafis fu- ' 

pera: transverfalem, & a bafi furfum anguftatur in ] 
iemiovatum. ' 1 

6. Spatulitum f. 109 cujus figura fubrotunda, bafi an- | 

g.lliove lineari elongata. 

7. Cutieiiorme f 45. cujus diameter Ibngitudinalis fupe- 

rac transverfalern, & fenfim deorfum angufiatur. 
g. Oblon^^um f. 5. cuius diameter longitudinalis aliquo- 
ties fuperat transverfalem , & utraque extremitas 
fegmentocirculi angufiior. 
P* Angul' funt partes promincntes folii horizontalis. 

9. LinceoLitum f. 6. efl oblongum (8) utrinque fenfim 
verfus extremitatem attenuatum. 
(a^ 10« L.ineare f. 7. efi ajpjali ubique latitudine, interdum^l 
utraque extremitate tantum angultatur. s^ 

11, A-ero/iun f, lo'?. cft lincare (lo) perfillens ; utinP/- 
noy Abiete, junipeyoy Taxo. 

r _^ 12. SubU'* - P L A N T JC. 43 

12- Subulatim f. g. efl inferius lineare (lo), at vcrfus 

apicem fenfim adtcnuatur. 
13. Truin^iiLire f. 12. cum tres anguli prominentes am- 

biunt difcum. 
14- Ol'-'^^''^''^''^'"'^» QuiniiuanenLre^ f. 20. praDcedentis fpe- 

cies funt. 
I<. Deltoides f. 58. rhombeum efl ex quatuor sngulis, e 

quibus latei Mles minus a bafi dillant quam reliqui. 
f(5, Rntnndutn, quod anoulis privatur. 
Sinus uifcum folii in partes fecant. 
i-j. Rcnifornie f. 9. eit fubrotundum (2) bafi excavatutri, 

anoulis dellitutum. 
Ig. Coidatwn f. 10. eft ovatum (3} bafi excavatum, de- 

flitutum ano;ulis pofticis. 

19. Lunukturn f, ii, efl fubrotundum (2) bafi excava- 

tum,aniTulis poflicis notatum. 

20. Sipttatnm f. 13. efl trian^ulare (I3)bafi excavatum, 

angulis pofiicis inHruftum. 

21. Hajiatum f. 15, ell triani;ulare(l3) bafi lateribusque 

excavatis angulis patulis : Rumex. 
22- Panduraforme ell oblongum (8) inferne latius, lateri- 
bus coarftatum, 

23. Fijfum f. 16. efl; divifum finubus linearibus, margi- 

nibusque reclis. 

Bifidiim, Trifdiim, Quadrifdum^ Quinqnefdim &c. 
Multifdumy a numero hujus. 

24. Lohaum f. 19. efl divifum ad medium in partes di- 

i"kantes, marg^inibus convexis. 

Bilobum^ Trilobiim f. ry. Quadrilobwny Quinquelo^ 
bum a numero hujus. 

25. Pahiatiim f. 22- efl longicudinaliter in partes plures 
fubaequales divifum verfus bafin , qua tamen cohae- 
rent in unum. 

25. Pinnatifdum f. 23. efl transverfim divifum laciniis 

horizontalibus oblongis. 
27. Lyratum f. 76. eft transverfim divifum in lacinias, 

ita ut fuperiores majores fint, & inferiores remo- 

tiores. 
28« Laciniatum f. 24. varie feftum in partes, partibus 

itidem indeterminate fubdivifis. 

29. Sinuatim f. 25. quod lateribus finus dilatatos admittit. 

30. Purtitum f . 2S. efl di vifum usque ad bafin. 

Bipni'- 44 P L A N T JK. 

Bipartituniy Tripartitum^ Quiidripavtitum^ Qninqus- 
partiiumy Multipartitum^ a numero hujiis. 
gi. Intep'um efi indivifum, finu omni deftltutum; 
ergo hoc prioribus (17-30; opponltur. 

d, Apexeflextremitns folii, in quemdefinit. * 
52- Truncatum, quod linea trcinsverfali definit. 

33. Pvamorfum f. ig. quod obtufiflimum terminatur in« 

cifuris inaequalibus. s 

34. Retufum f. 45. quod terminatur finu obtufo. 
3>. Em.in^inatum f. 45. quod terminatur crena. 

35. Ohtufim f. 40. quod terminatur quafi intra fcgmsn- 
tum circuli. 

37. Acutum f. 41. quod terminatur an^alo aciito. 

33. Acuminatum f. 42. quod terminatur apice fubulato. 

Obtufum acumine f. 43. patet ex diftis (35. gg). 
39. Cirrhofimy {\uod terminatur cirrho (§.84): Gloriojky 

Fla^ellaria, Nijjolia T, 

e. Margo ell extrema ora folii ad latera, intaftodifco folii. 
, 40. Spiiiojlimy quod margine exitin acumina duriorj j ri- 
gida, pun^entia. 
Inerr.ie fpinofo folio opponitur. 

41. Dentatum f. 30. quod acumina horizontalia , foHi 

confiflentia, fpatio remota habet. 

42. Serratum f. 31. quod an^ulis acutis imbricatis extre- 

mitatem refpicientibus notatur. 

43. Crenatum f. 38-. cujus margo angulis,neutram extre- 

mitatem refpicientibus, fecatur. 
ohtuje f. 36, acute f. 35, duplicate f. 33. 

44. Repandum f. 29. cujus margo anguHs, cisque inter- 
jectis finubus, circuli fegmento infcriptis terminatur, 

45. Cartila^ineum f , 3.^1,. cujus margo cartilagine, a fub- 

Ttantia folii diveirfiflima, firniatur. 
4*5. Ciliatum f. 50, cuius margo fetis parallelis longitudi- 

naliter obvallatur. 
47. Lacerum, quoj margin^ varie feftum ei\ fegmentis 

difformibus. 
45. Ero/hm f. 21. clmti foHuin finuatum (29) margine 

fini:s alins miiumos obrufos acquirit. 
49. Integerri-nam f, 42. cujus margo extimus integer abs- 

que omni crena eft. 

f. Super- P L A N T JE. 45 

/. Superflcies difcum folii Supinum (fuperiorem) velPro- 
num ( itjferiorem ) tegit. 

50. Vilcidum, quod hunnore non-fluido, fed tenaci obli- 

nitum. 

51. ToTnentoJhm L ^S- villis intertextis vix cofifpicuis tc- 

gitur, ergo fapius albidum; uti Plantae marina & 
campeftres ventis exporitge. ' 

52. Lanatum quafi tela aranea indutum : Sahia, Sideritis. 

53. Pilojiim f. 47. quum pili diftindti elongati teguntfu- 

perficiem : Cortujii. 

54. Hijpjdum f. 49. quum fetae rigidiufculae fragiles per 

difcum folii fparfae funt. 

55. Scahnimy quum tubercula rigidiufcula per difcurti fo- 

lii fparguntur. 

56. Aculeatum^ cum acumina pungentia rigida occupant 

difcum. 

57. Striatum, quum lines fnperficiales excavatae longitudi- 

nales parallelas infcriptae funt. 
58« Papillofiim f. 54. quod tegitur pundis veficularibus. 

59. PunHatum,(\\xodY>\xnGt\s excavacis adfperfinn eft. 

60. Nitidum, quod glabritie lucidum efl: Ferulacanaderi- 
. fis, Angelica canadenfts. 

61. Plicatumi.^^y. quum difcus folii verfus mnrginemad 

angulos adfcendit & defcendit : Alchcmilla. 

62. Undulatnm fit, cum difcus foiii v^rius marginem 

convexe adfcendit & defcendit. 

63. Crijpum f. 39. cum peripheria folii major evadit, 

quam difcus admittit, ut undulatum fiat. Folia 
omnia Crifpa monilra funt. 
64. Rugojiim f. 51- i^Lim venae foliorum contraftiores 
evadunt, quam difcus, ut interjefta fubftantia ad- 
fcendat: Salvia. 'JjlULi>-^>^>^ -^m. v-o^«i,e^ Ujx CMrntrscmAm 

65. Concavum, cum margo folii arftior fit, quam ut Ax-f^tJ^ in 

fcum circumfcribat, unde dcprimitur difcus. 

66. Venojum f. 52. cum vafa difcurrentia evadunt ramo- 

fiflima, & anaftomofes nudo oculo exhibent. 

67. Nerijojum f. «^^. quum vafa fimpliciflima absque ra- 

mulis extenduntur a bafi verfus apicem. 
63. Co/oniitMW, quod aiium colorem, quam viridem in- 

duit : Amaranthus tricolor. CiUt44,cu.i>t%. cAjcrr^ ^r-u^a k«^«^<^« 
69. Glabnii^i, quod fuperficie laevi eft absque ormi inaB-^"* 

qualitate. 

i. Sub- 46 P L A N T iC. 

^. Subitantia folii confideratur fecundum latera. 

70. Teres f. 62. quod rriaxima ex parte cylindricum efl- 

Senncylindvdceum eft teres , fed altero latere longi- 
tudinaliter planum. 

71. Tnbnlojhm, quod interne (fi detrunceturj cavitatem 
habet: Capa. 

•72. Curnojhni j quod interne pulpa repletnm efl: Succu-' 

lenta. 
"73. Co«zprtf//IiW, quod a lateribus marginilibus oppofitis 

comprimitur, ut fublUntia folii majar fiat quam 

difcus. 

74. Planum, quod utramque fuperficiem ubique paralle- 

lam gerit. 

75. Gibbwn, quod utramque fuperficiem facit convexani 

(76), mediante copiofiore culpa. 

76. Co/zi^c-xz/w, quodin difco msgis elevatum efl. 

77. DepreJJiim, quod in difco magis deprimitur quam ad 

lacera. 

78. Canaliculatum f. 61. ex fulco profundo, fecundum 
totam longitudinem, excavatum in dimidiatum fere ,.^ 
cylindrum. |' 

79. Enjiforme eft anceps (83), a bafi verfus apicem adte-| 

nuatum. | 

80. Acinaciforme f. 56. efl comprefTum carnofum, altero 
margine convexo anguflo , altero redtiore craiTio- 
re : Mefembryantbemum Dill. 

81. Dolabriforme f-^^- eft comprefTum fubrotundum ob- 

tufum,extrorfum gibbum(75) acie acuta, infernete- 
retrufculum : Mefemhryanthemum Dill. 

82. hin^uiforme f. 55. ef\ liheare carnofum, obtufum, fub- 
tus convexum, margine faepius cartilagineo: Mejem' 
bryanthemum Dill. 

83. Aiiceps eft, quod duos angulos prominentes longitu- 

dinales difco convexiore admittit. 

84. Tyi,]uetrnm i. 59. cujus tria latera longicudinaliapla- 

na funt in folio fubulato. 
8$. SulcatimL 60. quod angulisnumerofis totidemquein- 
terjedis finubus, longitudinaliter exaratur. 

85. Carinatum, (i pars prona difci prominet longitudina^ 

liter. 
§7. Membranaceum^ quoimter: utramque fuperficiem nuUa 
evideiati pulpa fcatet. 

B. COM- P L A N T iE. 47 

B. COMPOSITUM (Tab. II. ) refpicit folia plv-ra, 
in uno petioio;, fecundum StmSluram aut Gra- 
dus. 

{}. Struftura confiderat foliolorum infcrtionem. 

SS. Cotnpq/ittim , cnm Petiolus fimplex profert plus quam 
folium unicum. 

89. Ariiciiktim f. 100. cumFoliumunum exalterius api- 

ce excrefcit. Ccio(u.^ c^/iu^tij, 

90. Di^jtatiim^ f. 55. cum Potiolus fimplex apice adnedlit 

Foliola plura. 

91. Binatim f. 63. eft dlgitatum (89): foliolis duobus» 

92. Ternatum f.64. 65. efl digitatum ( 89) : foliolis tr.bus. 

93. Qiiinatum eft digitatum ( 89 ) • foliolis quinque. 

94. Pinnatunif cum Petiolus fimplexlateribusadneftit fo- 

liola plura. 

cim impare f. 68- efl pinnatum terminatum foliola 

impari. 
cirrhojum f. 72. efl pinnatum terminatum cirrho §. 84)* 
abruptiimt 69. efl pinnatum terminatum neque cir- 

rho, neque foliolo. 
oppojitey eftpinnatum: foliolis oppofitis (lll). 
alternatim f . 70. eil pinnatum : foliolisalteiBis( II2). 
iKtfnM/)i'ef.7I.pinnatum:foliolis alternisminoribus. 
anicuuite t. 75. pinnatum: petiolo communi arti- 

culato. 
decwji-ve f. 74. pinnatum foliolis decurrentibus ( 121 ) 

per Petiolum. 

95. Conjugatiim eft, cum pinnatum ( 94 ) conlht modo fo- 

liolis duobus, necpluribus. 
i. Gradus confiderant fubdivifionem Petiolicoinmunis. 

96. Decompojjtum y cum Petiolus femel divifus adne£tit 

foliola plura. 

97. Bigeminatum, cum Petiolus dichotomus (§. 82. ) apici- 

bus adneftit foliola quatuor. 

98. i?i>aK^iM7w(Duplicato ternatum)f.77. cumPetiolua 

adfigit tria foliola ternata: Epimedium. 

99. Bi pwnatum ( duplicato pinnatum ) f. 78- cum petio- 
lus lateribus adtl^it foHola pinnata ( 94- ) 

• 100. Pf^jto(Ramorum)f. 67. cum Petioj.jUS bihdus la- 
tere tanrum interiore adnettit f oliola: PiMoraj Ariim. 

^ Idi. Su' 48 P L A N T JE. 

101- Supradecompq/itnm^ cum Petiolus aliquoties divifus 

adneftit pluiima foiiola. 
102. 'Triternatiim (TripHcato ternatum) f. 79. cum Petio- 

lus adfigit tria foliolabitcrnata C 90). 
103- T'n/)m?z.i!i'/.'wz ( triplicato pinnatum) f. go. ciim Pe- 

tiolus adHgit plura foliola Bjpinnata ( 99 /'• 

C. DETERMINATiO (Tab Iil. ) aliuiide ( nec a 
propria ftru^^hira) notam adqiiirit ; iiti a Loco^ 
Sitiij Infertions aut Diretlione. 

k. Locus, quo adneduntur pnrti planta?. 

104. &w/?zrt/^f. 58' quodanteacotyledon(§. 86:VI^fuit, 
& primum inplantaefl. 

105. Radicaky quod R idici i'§. go ) infidet. 

. 106. Caulimm , f. 89- quodCauli (§. 82. : A)infidet. 
107. Rameum, f. 90. quod Ramo ( 82. infidet. 
log. Axillare ( Subalare ) , quod ad ramj ( 8* ) exitum in- 

feritur. 
109. Fhrale f. 91. quod ad Floris (82 : C) exortiiinferitur. 
/, Situs ei\ difpofitio Foliorum in Plants caule. 

rio. 6'i:^//(ii.z(VerticilIata) f. loi. cum foiia plura quam 

duo verticillatim caulem ambiunt. 
Iir. Terna, Qnaternay Qnimi Sena, &c. f. I02. funt fpe- 

cies numeri Steliatorum (llo ) : Neriiim, Brahejum, 

Hippuris. 

112. Oppo/itaf. 82-87- 103- cum caulinafoliaduo, perpa- 
ria dscufTatim, e regione collocantur. 

113. Alterna f. 104. cum unuinpoli alterum tanquamper 
gradus exit. 

114. »Sp^n/"ir,cumin planta fine ordine copiofiflima. 

115. Confertai. lo^.cumita copiofa,ut ramos occupent 
totos, vix reli^o fpatio. 

116. Imhricata f. I06. fi conferta& erecla (Il5).ut invi- 
cem fe quoad partem tegant. 

117. FafciculUai. I07. fi ex eodem pundo plura folia 
prodeunt; Lirix. 

118. Di/iicba, fi omnia folia duo latera rami tantum re- 
fpiciunt/ Abies'^ DiervilLi. 

m. Infertio folii rit bafi ejjsdem. 

119. Peltammt 92. fi Petiolus (non margini f. bafi ) di- 
fco folii inferitur: N^mph^jf Hsrmidiay Cohcafia. 

120 Petio' P JL A N T iB. 49 

120. Petiolatnmi. 93. fi Petiolus (§.82.) -adneftitur folio 
ad marginem bafeos- 

121. Sejjile f. 94. fi Folium petiolo ( §.§2. E) careat, & im- 
mediate cauli ( 82. A ) adnediatur- 

122. Decnnensi. 95. fi bafis folii feflilis (121') dein ultra ba- 
fin extendatur deorfum per caulem: Verbejrna^ Car- 
dmis , Spharanthus. 

123. Amplexicaule i, 96. fi bafis folii undique ambiat late- 
ra caulis transverfini. 

Semiamplexicaule z priori gradu minoredifFert. 

124. Perfoliatumf, 97. fi bafis folii undique cingat trans- 
veritim caulem: Bupleurum. 

125. CoK)wf«mf. 98jfifoliaoppofita(ii2.) interfeconna- 
tainunum : Lonicera, Eupatorinm, 

126. VaginansL 99. fifoliibafis format tubum cylindri- 
cum , rainum (82 ) veflientem : Polygonum^ Rumex. 

n. Diredio. 

127. Adverfum^ quod latus (non ccelo,fed) meridiei ob- 
vertit : Amomum. 

128. Obli{^uum, cxxm bafTs folii ccelum, apex horizontem 
fpedtat : Protea , Fntillaria. 

129- Infiexim (Incui vum) f. 82- dum furfum arcuatur ver- 
fus caulem. 

130. Adpreffum , dum difcus folii approximatur cauli. _ 

131. £rt?fl«;»f. 83. quodad angulumacutiffimumcauliad- 
fidet. 

132. Patens f. 84- quodadangulum acutum cauli infidet. 

133. Horizontale L ^'^. quod ad angulum reftumacaule 
difcedit. 

134. Reclinatum f. ^6. quod deorfum curvatur, ut apex 
fiatbafi inferior; quibusdam etiam Reflexnm dicitur. 

135. Revolutum f. S7-quod deorfum revolvitur. 

136. Dependens , quod rcfta terram fpeftat. 

137. Radicans ^({(oVium radices agat. 

138. Nutans^ quod fuperficiei aqus innatat; Nymphaa^ 
Potamogeton. 

139. Demerfum , quod infra aquaj fuperficiem abfcon- 
ditur. 84. FUL. SO _ P L A N T JE. 

84. FULCRA(8t C admiiiicula planta; funt, pro com- 
modiore fufteiitationc ; numerantur hodie VII : 

Stipula , Bro^ica , Spina , Acideus , Cirrhus , Glan- 
dula, Pihis. 

1. SfiPULA f. Il8.' b. efT: fquama, qu2B bafi Petiolorum 
(82: V) autPedunoulorum(82: IV) enafcentium utrin- 
que adflat: PapiliniLicas^ Idwariudiis , Cajj.a, ^^fo^ Me- 
iiantbns , Liriodendrum^Arineniaca, Per/ica, Padiist-fc. 

2. BRACTEA Hg. 120. diciturFolium flornle (^3: loo), 
cum colore & figura recedit a ceteris : 'I'ilta, Fumartu 
biilbi/a , La-vandtdcf Stachas , Salvia Horwiian. 

3. SPIiX/i f. 121. efl mucro planta^ c ligno plantac protu- 
fus : Pninus, Rbamnus, Hippopbae, CelaJlruSy Lyciim. 

Cultura fa:?pius evanefcit; ut in Pyro. 

4. ACV LEU S f. 122, 123. efl mucro planta^, eiusdem cor- 
tici tantum adfixus : Roja, Rubns^ Ribes, Bcrbcvis. 

5. CIRRHUS f. iiH- efl vinculum filiforrne fpirale, quo 
planta alio corpori alligatur ; Fitis, Bannijieria, CardioJheY-^ 
vium, Pijiiw, Bipionia. .xhaUi* CLf>t-tcUiyUUuUfC!m4u^ 

6. GLASIDULA i. 119. efl Papilla humorem excerncns : 
Urena., Ricinus, 'Jatropha, Pajjifiord, CaJJia, Opulus, Tuvnera, 
Salix tetvandra^ Heliocarpus, Bryonia zeyl , Acacia corni^era, 
Bauhinia aculeata, Arweniaca, Awy^dnhis, Morijhna. 

Locus : Petioli, Foliorum Serratura?,& Stipulae tenellae. 

7. PILUS t{\ duftus excretorius plants fetaceus. 
Guettardus in his primaria detexit. 

85. HYBERNACULUM (80 eft pars Plantc^ includens 
Herbam (81) embryoacmab extcrnis injuriis,- ellque 
Bulbus vel Gemma. 
I, BuLBUS efl hybernaculum caudici defcendenti (80) 
infidens. 

Smumofus^. 125. conf^ans imbricatis lamellis : L/7/hw. 
Solidus L 126. conftans fubflantia folida: Tidipa. 
Tiinicatiis f. 127. confkt tunicis numerofis: Cepa ojfisma' rum. Articidatus confkns lamellis catenulatls : Laihrm, Mar- 

tynia , Adoxa. 
GEMMA efl hybcrnaculum caudici adfcendenti ( So. ) 

infidens. 
Conftat vel Stipulis, vel Petiolis,vcli^oUorum rudimen- 
tis, vel bquamis corticalibus. Carent P L A N T JE. 5l 

Uti Planta: plersBque in /rigidisy tic in calidis' Terris vix 

ulla% gemmis gaudent. 
irent '^anniis Arbores varias : Phikddphus^ Fvan^iihi T, 

Alatermis T. Palinrus T. ^Jatyopha, Hibijcus, Bahobab^ 

'^iijlicta, CaJJiaj Mimoja, Gleditjia , Krythnna , Anaey^. 

risy Medicapy Nerium, Vilmrnum^ Khus, TamariXy 

Hedera , Erica, Malpi^kia , Lavatera , SoLmum , Ajcle- 

piasy Kuta, Geranium , Petiueria, Pereskia Pl. C«- 

prefjus , 7 huja , Sabina. 
Species Gemmarum variae funt. 

Deciduce in Dentaria, Ornithogalo, Lilio, Saxifrapa.' 

Foliifera, non florijera: : Alnus. 

Foliijera if jhrifera diJiinEla ; Populus , Salicis fpe- 

cies , Fraxinus. 

Foliifenvif jlorifera Jhninea: Corylus, Carpinus. 

Foliifera Zf jiorifera mafcula : Pinus , Abies. 

FoliiJeriKls' florifer^ kermapkrodita : Daphne, UlmuSy 
Cornus, Amygdalus. 

Foliijero - florijenv, ut pleraeque arbores. 
L(jejiinpi DiiL de Gemmis arbornm cetera docet. D 5 IV. FRU- 52 F R U C T I F T C A T I O. 

IV. fructTfTcatjo. 

g6. FRUCTIFICATIO (79) Vegetabilium pars tempo- 
raria, Generationi dicata , aiitiquum terminans, no- 
vum incipiens , hujus hartes Vll. iiunxrantur : 
i, CALYX, Cortex plantit: in frudificatione pntfens. 

1. J-^crianthiiwi, Calyx FlantaB (7S) Fru6lificationi cun- 
tiguus-. 

rt. FnicliJicatioKis, Stamina Germenque includens. 

b. Horis^ Stamina absque Germine continens. 

c. FniHiis , Germen absque Scaminibus continens. 

2. Involucrum f. 135. Calyx Umbellae { 29) a fiore re- 
motus. 

a. Univerjak umbella; univerfali fubjeflum. 

b. Partialt umbelluls partiali fnbjedlum. 

3. Amtntum f. 137. Calyx ex Receptaculo communi pa- 
leaceo - gemmaceo. 

4. iSpathaf. 132. 133. Calyx Spadicis (31 ; longitudinali- 
ter ruptus. 

5. Gluma f. 134. Calyx Graminis, valvis amplexantibus. 

Arifia^ mucro "lumae infidens. 

6. Calyptraf. 136. CalyxM/(/t-i cucullatus, antherae fuper- 
impofitus. 

7. ralva f. 139. Calyx Fun^i membranaceus , undique 
lacerus. 

II. COROLLA , Liber planta; in Flore prxfens. 
y. Pctahm , tegmen floris corollaceum. 

rt. Tubus f. 142. a. coroU* monopetalae parsinfe- 
rior tubuloft. 

b. Limbus f. 142. b. corollae monopetalae pars fupe- 
rior dilatata. 

Campanulatus, ventricofus absque tubo. 
Injhndibjiliformis ^ conicus, tubo impofitus. 
Hypocratcnformisy f. 142- |)!aiius,tul)oimpofitus. 
}iotatns planus, nulli tubo impofitus. 
Rin^cns, irrci;ulans, in duo labia perfonatus. 

c. Vns^nis f. 144. a Corollae polypetalae pars infe- 
rior bafi adfixa. 

d. Laminu f; 144. b. Corollsc polypetalae pars fupe- 
rior paiula, 

Crucijormis i I4f petalis quatuor xqualibus patcns. 

Pdl)!' ' Fr UCT I r I C A TIO. 53 P.j/);7/ofwa'.niTesTiilnris : petalo inFcriore cvmbifor- 
mi,fuperiori adfcendcnte ; bteralibus folitariis. 
9. A^^B^/mi/H par^ mellifera flori propria. f. 145. 146. 147. 
148. 

III. STAMEN, Vifciis pro Pollinis prjEparatione. 

10. Filamentiim pars elevans aclneftens^ue Antheram. 

11. Anthera pars floris oravida Polline,quod matura dimittit. 

12. Pollen, pulvis Floris, humore rumpendus, atomosque 

el.iUicos ejjculans. 

IV. PISTILLUM , Vifcus fruftui adhacrens , pro PoUi- 

nis receptione. "^ 

I^. Germen rudimentum Fniftus immaturi in flore. 

14. S^.lus pars Piflilli, Sti^ma elevans a Germine. * 

15. Stigma fummitas Piflilli madida humore Pollen rum- 

pendo. 

V. FERICARPIUM , Vifcus gravidum feminibus , quae 

matura dimittit. 

16. Capjiilnf. 160. 159. 161. Pericarpium cavum, determi- 

nate dehifcens. 

Valvula f. 1 59 a Paries,quo frudtus tejvitur externe. 
Diffepimentumf. 159. b. paries, quo fruftus interne 

didiriguitur in conc.tmerationes plures. 
Cohtmellaf. 150. c. pars conneftens parieces inter- 
nos cum feminibus. 
, Loculamentimi. 159. d. concameratio vacuaprofe- 
minum loco. 

17. Sili-jua f. 155. Pericarpium bivalve, adfigens femina 

fecundum futuram utramque. 
Ig. Le^umen f. 154. Pericarpium bivalve, adfigens femi- 
na fecundum futuram plteram tantum. 

19. Conceptaculum f. 153 Pericarpiumunivalve, latere lon- 

jjitudinaliter dehifcens, a feminibus diflindlum. 

20. Drupa f. 157. Pericarpium fart^tum evalve, Nucetn 

continens. 

21. Pomum f. 158. Pericarpium fardlum evalve Capfulant 

continens. 

22. Bacca f. 15^. Pericarpium fardum evalve, Semina ce- 

teroquin nuda continens. 

23. Strolfilus f. 13^. Pericarpium ex Amento faftum. 

D 3 VI. SE- 54 Fr U C T I F I C A T I O. yi. SEMEN, pars vegetabilis decidua^ novi rudimentum, 
pollinis irrigatione vivificatum. 

24. Semen {iproprie) novum ve^etabilis rudimentum, hu- 
niore rigatum, vefica tunicatum. 

a. Corculum nov» plantae primordium intra femen. 
Plumuk pars corculi fquamofa adfcendens. 
Rojlellum pars corculi fimplex defcendens. 
h.Cotyledon, corpus laterale feminis, bibulum, ca- 

ducum. 
f.ii/7z<w, cicatrixexterna femlnis ab ejusdcm adfixio- 

ne in fruclu. 
d.Arillus, tunica propria exterior feminis, fponte 

fecedens. 
c. Coj-ok:^/^, calyculus adhsrens, quo volitat. 
Pappus f 162. corona pennacea,pilofave volitans. 
Stipes, filum elevans conneftensque Pappum 
& Semen. 
/. y?/«,membra!ia,qua volitante difleminatur, adfixa 
femini. 
2«;. A^^jix, femen tedum epidermide oirea. 

25. Propao^n, Semen Mnfci decorticatum, deteftum 1750. 

VII. RECEPTACULUM, bafis (]ua partes fruaifit:ationis 
VI. connedtuntur. 

27. Rcccptaculum Proprium, quod partes unius tantumfru- 
dificationis refpicit. 

Irutlijicationis, pro Flore & Fruclu commune. 
Floris, bafis, ubi floris partes absqueGermineadfi» 

jjuntur. 
FrufluSfhaGs pro fru6tu, remota aflorisreceptaculo, 
Seminum, bafis, qua femina intra Pericarpiumaffigun- 
tur. f. 161. 
^S". Ecceptaculum Covimwie connedlens flofculos plures ita, 
ut, lialiqui eximantur, irregularitascaulTetur. f. 140. 
Palea, lamella innata, flofculos difiinguens. f. I4I. 
29. JJmbella, receptaculum ex centro eodem elongatum ia 
pedunculos filiformes proportionatos. 

a. Sitnpiex, quagnon fubdividitur, ut Panax. 
t. Compofita, cujus omnes pedunculi apiceumbellulas 
jjerunt. 
Umver/alis, quae alias umbellulas apicibus gignit. 
Parttahs umbellula, quae prcdiit ex univerfali. 

30. Cjma F R U C T I -F I C A T T O. 5 «; 30. Cymu reccptaculum ex cencro eodem univcrfali, parcia- 
libus vrro va^is, elongatum in pedunculos fj(\ioiatos. 

31. Spadixf. 133. b. Receptaculutn P.//;;u'enatumintrafpa- 
tham, inramulos frudlificantes. 

87- Partes FLORIS : Calyx^Corolki^Stamen, Piftilkm. 

FRUCTUS. Pericarpium, Semen, Receptacuhim. 

FRUCTIFICATIONIS, itaque Flos y Fru^ks 
funt. 

FLORIS Definitio ab authoribus traiitur varie: 

Jun^ii: Flos ell pars plantaE; tenerior, colore & fig^jra, vel 

utroque infignis, rudimento fructus cohsrens. 
Rdji ; Flos eft pars plantae tenuior, fu^^ax, colore cx fi^u- 

ra,vel utroque infi^nis, fruftui praevia, eique pliiri- 

mum cohaerens, & tenello tegendo fovendoque in- 

ferviens,quas, pollquam expUcatur, brevi aut difce- 

dic aut marcefcit. 
Touynefortii : Flos efl: pars plantae, forma & natura ceteris 

diflimilis, fruftui nafcenti plerumque adhaerens, cui 

primum alimentum ad tencrrimas ejus partes expli- 

candas miniflrare videtur. 
Pontedera : Flos efl pars plants, forma&natura ceterisdif-» 

fimllis, embryoni femper, fi tuba inflruftus efl flos_ 

veladhaErens,vel quam proxinieadfixa,cu)us ufui in 

fervit; fi vero tuba careat, nulli embryoniadhaerens' 
Z^idviigii : Flos efl: pars plantas filamentofa & membrano- 
'" {jL, qu36 a reliquis Icborum elegantia, & fubtiliore 

fabrica in vulgus diflinguitur. 
FRUCTUS Definitio: 

^mgii : Fru(3:us pars plantae annua, flori cohsBrens & fuc- 

cedens, qui, ubi ad perfeitionem pervenerit, fponte 

a planta abfcedit, & commoda nutrice exceptus no- 

vae plantaB facit initium. 
Calycem efTe partem floris, quamvis faepius in frudu adfit, 

inde liquet, quod calyx nunquam erumpat in fiore 

poft florefcentiam. 

PatagonuU calyx in fruftu maxime ampliatur. 

Decidiiis calycibus multiflores inftruuntur, qui cadunt 
ad primam floris explicationem, uc in Epimedio^ 
Papa-vere. 

D 4 88. K^- «(6 Fr tJCT T T I C AT ir>. 88- Effentia FLOR[S (87) iu Jnthera (86) & Stigmate 
(86) confiftit. 
FRUCTUS C87) in Semine (86). 
FRUCTIFICATIONIS (87) in Flore & 

VEGETABILIUM (78) in FruEiijica- 
tione (87;. 
Charafter partium plancarum difHcile eruitur, nifi adfuman- 
tur duo prima PoUinis*6c Seminis. 
I. POT^LEN eft pulvis veg;etabilium (])'. 3-). appropria- 
to liquore madefaci^us rumpendus, & fubflantiam fen- 
fibiis nudis imperfcrutabilem elaflice explodens. 
a, SEMEN efl pars plantae decidua, rudimentonovaeplan- 
t3E> foeta, & polline vivificata. 

3. ANITHERA ert vasPf^/Zc-w ([)producens&dimittens. 

4. PERICARPiUM dl vafculum Smina (2) producens 

dimittensque. 

5. FILAMEN TUM eft pes Anthera (3), quo vegetabi- 

li alligatur. 

6. GfdRMEN' eft Pericavpii (4) Seminisvs (2) rudimen- 

tum immaturum, exifiens praecipue eodem tempore, 
quo Antiiera (3) Pollen (i) dimittit. 

7. STIGMA efl apex Germinis (6) roridus. 

g. STYLUS eft pes 6Vz^w^ii/x (7), conneftens illudcum 

Gevmine (6). 
9. COROLLA & CALYX funt tegumenta Staniin 

(l. 3. 5) & Piflillorum (6. 7. 8). quorum hic ex E^ " 
mide corticali, illa ex hibro orta eft. 

10. RECF^PTACULUM ert, quod conneftit partespraE- 

diftas (5. 6.9). 

11. FLOS ex Anthera (3) & Stigmate (7) nafcitur , five 

tegumenta (9J adfint, five non. 

12. FRUCTUS ex Semine (2), five Pericarpio (4) five 

non teftum, dignofcitur. 

13. FRUCTIFiCATlO omnis gaudet Jtttkra (3;, ^^f^^f w^- 

te (7) & Semine (2) 

14. VEGETABILE omne Fhre (11) & FruBu (12) in- 

Ibuitur ; ut nulla fpecies his deflituta. 
Seminis ejjentia confiftit in Corculo (§. 85.^ quod Cotyledoni 
adnedVitur, &ab eodem involvitur, dein tunica propria 
arde veftitur. 

Corcidi Fr U C T I F I C A T I O. 57 Corculi ejjhitia connftit in Fhmnla^ quas punclum vitae ipHus 
plantffieflfubminima mole, 6: uti Gemma c;refcit in 
infinitum;at bafis Plumulae efl Rnfielhim ^ quae de- 
lcendic & Radices agit, olim matri contigua. 

Propa^i'-ey Mnfccruiii^unt femina deAituta tunica &coty- 
iedonibus, adeoque nudi corculi Plumula>ubi Ro- 
ftellum infigitur calyci phinta\ 

89. PERIAMTHIUM (86:1.) R Braclea (SO differt , 

quod illudy matiiro fruftu, fi non prius^ marcefcat ■ 

Foliola fioralia non item. 

Bra^ea exempla petenda e Melampyro, Monarda^ Sakia, La^ 

■vendiila,BartJia, Hebenjiretia, MufJ^nda^ Tiha, Fumaria. 

Bratleam pro Perianthio fspius & facile afTuini , pateE ex 

HeHeboro, Nt^elk, Pajjifiora, Hepatica, Pegano. 
Perianthii definitio apud Audores : 

^ Malpi^h • Calyx floris bafis efl & fulcimentum, fua cor- 
poratura foliorum flamina fovet, quia & ipforum 
progrefTum plerumque cooperit. 
Roji : Calyx eft, qui florem fuflerttat ejusque velut bafis 
& fundamentum; efb ideoque crafiior & minus infi- 
g;nis flore. 
Tournefort: Calyx dici debet pars floris poflerior, craf^ 

fitudine quadam notabili a pediculo diftinfta. 
Ludwig: Calyx f. Perianthium efb membrana exterior 
floris. 

90. COROLLA (86 : IV.) a PERIANTHIO (86: i)dis- 
.-% tinguitur, quod iUa cum Staminibus (86: III.) fitu 

alternat, Perianthium autem opponitur. 
Tournef. Petalafunt foliailla, quaEforma& coloreplerurn- 
queceteris partibus pragflant, quaeque nunquam fiunt 
feminis involucrum. 
Columna, Petalum effe Floris Fo1ium,primus dixit. 
Stamina alternarecum Petalis, utiPctala cum Perianthio,ad- 
eoque&ftaminaopponi laciniis calycinis,patet ex Te^ 
trandrts & Pentandris completis. 
Exempla regulEB petas ex Chenopodio, Urtica, Parietaria, ubi 

Corolla deefl. 
Statuere, ubi ex Perianthio & Corolla alterum adeft, efle hoc 
Corollam, uti pars praef^antior, neg;anty]/wwrf?2?zw, Z/fW- 
da, Peplis, Ruellia, Campanula, quae fspe corollas exclu- 
dunc,nonvero caiyces. 

D 5 Caly- 58 Fructificatio. Calycem, utia cortice plantae ortum, magis rudem cralTum- 
que elle, quam Corolla, e tenero colorato moUi Libro 
pvodufta, cuique patet ; Limites autem horum deter- 
minantur vix unquam, nifi a colore, qui non fufficiens 
ell, ut in Biirtjhi. * 

Plurimi Fiores ferunt Corollas coloratas, nudas, caducas, 
fub llatu florefcentiae, quae dein indurantur, virefcunt, 
perliflunt, e. gr. Heilehonis ^ Ornithn^uhim. 
Limites inter Calvcem & Corollam abfolutos, naturam non 
pofuiile, patet ex Daphnide^ ubi connata ambo , & 
margine omnino unita , veluti folium Buxi. cfr. Ci.ijf. 
pLuit. S' "• t^' 
Euphorbiam monopetalam ftatuunt varii , qui calycem pro 
corolla habent; peltas autcm Floris efle Petala docent 
fpecies annujc indicae petalis albis dillinftiflimis. 
91. PETALOKUiVl (86: 8) Nwnerus a bafi Corollns : 
Laciiuaram autem a medio Limbi aut Lamiirx' defu- 
mendus elt. 
Ri-vuii : Toc Petala numeramus, in quot refolvitur Flos 

dwciduus. 
Monopecali : Trientalis^ Oxalis, Ledunij Anagallis, Veronica. 
Pencapt;tali : Jl/ines. 
Tetrapeialus Oxycoccu? perperam habetur , licet in 4par- 

tes refolvatur , nam antea unum erant. 

Ri-vtni : Quicunque flores fupra frudtum hgErentfundo inte- 

gro, monopetali funt,etiamfi tales non decidant. 

Quiounque in finu fuo fructum fovent , pecalis- 

que variis cohxrentibus conftant , contrario, 

fecunduin numerum petctlorum habendi, quam- 

vis non defluanc. 

Polypetalornm numerus ab ordinibus infertionum determi- 

natur , ut in Hepatica. 
Grace enunciatur vulgo Petalonm numerus: 

Apeialus, Petaiodes, Monopetalus, Dipetahs, TripetaJuSy 

Tetrapetalus , Pentapetalus , Hexapetalus , Polypetalus. 

Segmenia corollae monopetalae a variisin oides terminantur ; 

Pentapetihides , Tetrapetaloides. 

Penantbium diHicilius dillinguitur in monophyllum 8c polyphylhm. 

l/^aillantii : Si Calyxembryonem coronat,eftmonophyllus, 

unumque cum embryonibus corpus conllituit. 

Calyx monophyUus eft, quoties monppetalus 

flos eft, peypevam. 

gi. STRU- FructificaTio. 59 92. STRUCTURAM triplicem Fruftificationis, in omni- 
bus ejiisdem partibiis (86). ubique obfervat Botani- 
cus : Naturalijjmam , Difjerentem & Singularem ; 
Et lias fecundum quatuor Dimenfiones : INumerum, 
Ficjuram^ Proportionem & Situm adtento oculo de- 
fcribat. 

Dimenfionis 4 requifita : Xumeyv.s, Fi^iira, Pi-oportiOf Situf, 

funt totidenn artis columnae. 
Figura determinatur terminis foliorum. C), gg. 
Proportio d^{\\n-\ztux fecundum altitudinem parcium Inter fe. 
Situs f. infertio aiit connexio partium e.rdem funt. 

Lubrica f«pius funt : Mapiitudo, Coloi; Odor, Sapor. 

93. NATURALISSIMA Strudlura (92) Frudificationis 

a pluralitate exiflentium defumitur : in " Ahimero 
(94), /i Figura (95), v Proportione (96), ^^ Situ. 

(91); 

lNaturalif!ima in plerisque Plantis occurrit : 

Calycem craffiorem, hreviorem corolla tenera caducn. 
Piftillum inmedio fforis intra ftamina; Antheras infidere 
filamentis & Stigmata Aylis ifc. communiter obtinet. 

DifTerunt omnes fruftificatiohes, & fic etiam conveniunt 
omnes. 

rvaturaliflima flrudlura ex ufu adfuefcit, nec obfervatur dein 
a iSotanico genuino; hanc diffufe dcfcribunt idiotcB & 
pere^rinatorum turba, eoque produnt ignorantiam, quam 
perverfi extollunt. 

Aprrjhgvuphns eximius hic parum impegiffe mihi videtur, 
alioquin vere JVlas^nus. 

£artw/)/o Charafterem barbare conHrudJum proponam: Ca- 
L\ X viridis,ere6lus, brevis, quinquepartitus,fegmentis an- 
guflis, anguftioribus quam longis. QoKoLi,Apetaliy quin- 
que^ explanatis, bafi anoullicribus, coloratis, tenuiflimisj, 
' pitentibus, infertisreceptaculo intra calycemjdefluentibus 
ad bafin, alternantibus cum calycis laciniis, cadentibus ante 
maturitatem tVudlus. S t a m i n i' m Filannnta nonnulla, an- 
S;ufla, fubterctia, fuperne anguftiora, inferta receptaculo 
intracorollam, alternata cum petalis, fed calyci oppofita. 
.Antheva vivvizz in fingulo filamento,quaB rumpitur, reddit- 
que farinam & contabefcit. Pistillvm centrum floris 
occupac intra f^amina,habet pro bafi BudimentumfruBus par- 

vum. 6o Fr U CT I F IC A T I O. vum,cuius apici/?v/7inrident, ^erminean2^uftiores,quaBnec 
plani funt, fed anguf^i, niflindi acorolb, 8c ffif^muta gerunt 
in apicibus craffiufcuia. PoftquamdefloruitPlanta, excre- 
fcit germen & fit Pi: RiCARPiuM, quod replct calycem, fit 
durum, & apice vefli^ium Ayli gerit, tandem rumpitur in 
varia loculamenta & valvulas, ejicitque femina acuminata, 
quae adfixa fuere lateribus pcricarpii internis. Qnis diceret 
LIXUM ej]e? 

94. NUMERUS naturaliffimus (g^^^efl:, quod Ca\x intot 

fegmenta, quot Corolla dividitur, quibus Filamenta 
refpondent, fingulo fingulis y^;/t/7frij" inftrufto. Pi- 
• fiilli autem divifio ciim Pericarpii ioculis aut Semi- 
iiiim Receptacuiis convenire foiet. 

Quinavius numerus in Frudlificatione maxime frequens efti 
ut ex Pentandris, Syngenefiflis aliisque pat t. 
Calvx &z CoroUa quinquefida in plurimis evadunt. 

Exempla pro numero naturafifilmo fint LyjT.vachta^ Linuriu 

95. FICtUR.A naturalinima (q^) eft, quod Calyx mi- 

nus patens contineat Corollam fenfim dilatatam^ 
Stamiiiibus & Vijlillis eredis, fenfim adtenuatis in- 
firu^tam ; hifce, excepto Calyce, decidentibiis, Pe^ 
ricarpium intumefcit & extQwditm, Seminibus re- 
fertum. 

Calvx Perianthium ereftius eH:, ut fulciat corollam. 

C ■volla ma^is vel minns ad infundibuliformem fappius accedit. 

Staminim Filamenta, furf m plerumque adcenuata, fubulata, 
erefta, parum apicibus reflexa. 

Pif.illnrAm ^tvH in plerisque eredli &: anorufii, uti filamenta. 

Pericarpium intumelcere&accrefcere vulgatiflimum efl. 

96. PROPOflTIO naturaliflima (93) profert Calycem Co- 

rolla minorem, cum Staminibus & Piftillis longitudi- 
ne xqualibus , fi flos ereftus eft. 
KuTANS flos gerit PifliUum Staminibns longius. 
Decumbents Stamina PiftillaquQ ad iatus inferius 

declinafa. 
Adscexdens vero Stamina Pifiillac[UQ fub latere 
fuperiore reco.idita. 

Calyx Fructificatio. 6i Calyx brevior, quum gemma frudHHcationis fit. 
Corolla magna in plerisque floribus evadir. 
Stamina & Piflilla, vix calycem exfuperant in multis. 
Autans flos ut tacilius fcecundetur. §. 14«;. 

Fritillavia^ Campamila , Galanthus, Geyanium. 

hinc non ex proprio pondere. 
Decumbens , in CaJJia , Diadelphia omni. 
Adfcendens in Didynamia gymnofpeima. 
Pijiillwn ubi Staminibus brevius, connivent Anthersc : Sa- "" 
xifra^ia, Parnajjia. 

97. SITUS naturalifrimus C93) eft , quod Perianthium 
involvat Receptacidum , cui Corolla alternatim ad- - 
nafcitur; huic autem interius vef^ondent FUamenta, 
quorum apicibus Antherce incumbunt. Centrum re- 
ceptaculi occupat Germen , cujus apici Stylus infi- 
det , fummo Stigma gerens. Hifce decidentibus ^ 
Germen in Pericarpium excrefcit , calyce fufteiita- 
tum , includens Semina adnexa frutlus receptaculo. 
Receptaculum Floris frequentius fubnafcitur , ra- 
rius circumnafcitur , vel fupernafcitur. 

Series Fru6lificationis haec eft, quod Calyx extra Corollam, 
intra Corollam vero Stamina , fed hsec excra Pijtillci 
collocentur; Exceptio rarior. §. m. 

- - Receptaculum connetlit Calycem , Corollam , & Stamina 
modis quatuor. 

a. Receptaculum ad hajin gevminis : ut in Plerisque. 

Piftillum abiens in frudum. Tournef. 
h. Receptaculum ad apicem germinis; \n multis. 

Calyx abiens in fruftum. Toiivnef. 

€. Receptaculum cingens gevmen f fruftum ; ut in Saxi- 
fvagiis variis._ 

d. Receptaculum ambiens ^ermen dilatatum furfum per 
Perianthium, ut in lcojandriis , Ribe, Mitella &c. 

Perianthrum & CoroUajuxta fe invicem approximataoriun- 
tur, ita ut, fi corolla germini infideat vel fubjiciatur, 
idem Ue Perianthio iiau Exceptio rara. §. 100. 

Het)ati- 6% Fructificatio. Hefatica perianthium ipfa bafi a Corolla remotum eft* 
ergo vix perianthium erit, fed involucrum , quod 
confirmat affinis FiilfatiUa. 
Geimen ante foecundationem parvum eft, dein excre- 
fcit in magnum. 
Miijd fmgularis, cujus germina ante florefcentiam ma- 
xima , non fcecundata fspius maturefcunt flerilia , 
quamvis mole vix augeantur. 

98. DIFFERENS Struclura ( 92 ) Fruftificationis ab iis 
partibus , quoe in diverfis fa;pe diiterunt plantis , 
defumitur. 

Haec Fundamentum Generum eorumque Charafterum erit, 
Quo Claffis magis Naturalis , eo minus manifefta eft haec 

ftruftura. 
Sinaularis omnis ftrudura eft differens, fed non vice verfa. 

99. CALYX differt C98) quoad «Numerum, Compofi- 

tionem, Partes, Lacinias. fo. Figuram, /Equalita- 
tem , Marginem , Apicem. y. Froportionem- ^. 
Locum ^ Durationem. 
Numerus : Nullus : Tidipii, Fritillaria, Liliacei plurimi. 
Unicus; Pyimulaly Pleriqiie flores. 
Geminus: Maha, Hibijtux , Bixa. 
Compq/jtio : Imbricatus, ex fquamis variis fuperimpofitis ; 
Hieracium , Sonchus , Camellia. 
Squamofus ex fquamis undique divaricatis pa- 

tentiiliinis: Carduus , OnoporduK , Conyza. 
Auftus {Calyciilatus Vaill. ) ubi feries foliorum 
brevior diverfaque bafin calycis exterius cin- 
git: Corepfis, Bidens, Cyepis, Dianthus. 
Multiflorus , commmunis multis flofcuHs ; 
Scabiofa , Syngenejia. 
Partes : iVfonophyllus: Datura, Primnla. 

Diphyllus : Papaver , Fumaria C etiam biilbofa ), 
Triphyllus : Tvadejcantia. 
Tetraphyllus : Sagina^Epimedium^Tetradygnamia. 
Pentaphyllus : Cijtus ^ Adonis , Cabcra* 
Hexaphyllus : Berberis, 
Decaphyllus : Hibijcus. 

Laclnia Fructificatio. 63 Lacinite prsfertim m Monophyllis numerata;. 
Integer: Genipa. 
Bifidus : Utriculavia. 
Trifidus: Alijma , Cliffortia. 
Quadrifidus : Rhinantbus. 
Quinquefidus : Nicotiana. 
Sexfidus : Pavia. 
Oftofidus : Tormentilla. 

Decemfidus : Potentillaj Fragaria. • 

Duodecemfidus : Lytbrum. ' 

JEqual. iiEqualis; Lychnis. 

Inaequalis: Helianthemum. Tournef. 
alternis brevioribus. Tormentilla, Potentilla. 

Figura : Globofus: Cucuhalus. 
Clavatus: Silene. 
Reflexus : Afclepias. 
Ereftus : Primida , Nicotiana, 

Margo : Integerrimus: Plcrisque. 

Serratus : Hyperici fpecies. 

Ciliatus : Centaurea fp. 
Apex : Acutus : Priinula , Androjiice. 

Acuminatus : Hyojcyamus. 

Obtufus : Nymphaa^ Garcwia. 

Unico dcnticulo truncato : [^erbsna. 
Proportio : Corolla longior : Agrojfema, Saginay Antirrhini fy. 

CorollaE aEqualis : Cerajiii fp. 

CoroUa brcvior : Silene. 
Locus : Floris : Linnaa , Morina. 

Frudus : Linnaa , Morina. 

Fru6lif!c4tionis: Paionia. 
Duratio: Caducus, ad primam explicationem Floris : Pa- 
pavev , Kpimediiim. 

Deciduus cum Corolla ; Tetradynamiu ^ Berheris. 
"^ Perfillens ad maturitacem fruftus: Didynamia, 

INVOLUCRUM Monophyllum : Bupkurum. 
Diphyllum: Eupborbia. 
Triphyllum . Butomus y Alifnia. 
Tetraphyllum : Cornus. 
Pentaphyllum : Daucus. 
Hexaphyilum; H^manthus. 

SPA- 64- Fructificatio. 

SPiVTHA. Monophylia; Narcijfus. 
Diphylla; Stratiotes. 
Imbrlcata : Mvja. 

100. COROLLA differens (gS) ^^7 quoad: «. Petala , 
Lacinias;, ISedtaria (iio). IS. Figuram^ yEqualita- 
tem , Marginem. cy. Proportionem , ^. Locum , 
Durationem. 
Petalii .' quorum numerus ex Syftemate Rivini conftat. §. 61. 
Monopetala : Con-vo/vuhis^ Pvimula. 
Dipetala: Circaa, Commelina. 
Tripetala : Alifma , Sapttaria. 
Tetrapetala : Tetradynamia. 
Pentapetala : JJmbellata. 
Hexapetala : Tulipa , Lilium , Podophyllum. 
Enneapetala : Thea, Magnolia, Liriodendvon. 
Polypetala : Nymphaa. 
Lacinia : Polypetalis rariores ; Monopetalis frequentes j 
priorum. 
Duae: Aljine ., Civcaa. 
Tres ; Holojieum , Hypecoum. 
Quatuor : Lychnis. % 

Quinque: Kefeda. 
NeHavia. vide de his. §. no. 
Fz^Wii; Undulata: Gloviofa. ^ 
Plicata : Convolvulus. 
Revoluta : AJparagus , Medeola. 
Torta : Nevium , Ajclepias , ^mca & ord. nat. 3^. 
JEqualit. yEqualis : Pvimula. InaBqualis : Butomus. 

Regularis: Aquikgia. Irveguldns : Aconituw, Laniiwn^ 
Mar^o : Crenata : Linum. 

Serrata : Tilia, Alijina. 

Ciliata: Ruta^ Menyanthes , Tropaolum. 

Denticulis interjedis : Samolusy Sideroxylum, Afpe- 

rijblia Raj. 
Hirfuta fuperficie : Menyanthes , Hyperici Lajianthus. 
Proport. Longiflima : Catesbaa , Siphonantbus , Brunsfel/ia y 
Craniolaria. 
Brevifllma: Sagina, Centunculus ^ Ribes. 
Lqcus : Corolla' bafis approximatur Perianthio, modoadfit. 
RaraExempla,quodCorolla aCalyce remota,interje<3:o 
Germine^ ut Adoxa^ San^uijoiba^ Mirabilis. 

Dura- F R U C T I F I C A T I O. 6=> Dwatio: Perfirtens (ad maturitatem frudtus ) .- Nymphaa. 

Cacluca (ad explicationem floris) : Aclauj Thdi' 

clnim. 
Dccidua (cumFloris cafu) : Pkraqiie. 
Marcefcens (contabefcit, necdeoidit); Cam^^mu' 
la, Urchisy Ciicimis^ Cacuybita^ Bryunia '(J' adfi^ 
nes. ord. nac. 45, 
loi. STAMINUM FilamentaAiiiQmni f 98) quoad u. Nu- 
meriim^ /i. Figiiram^ cy. Proportionem, ^. Situm. 
Anthei\t aiitem qiioad a. Numerum, Loculamenta , 
Defettum , {S. Figuram , Dehifcentiam , <^. Conne- 
xionem ^ ^. Situm. 
'Fii-AMENTA. Niimenis differt, ut in Syllemate fexuiH. 

L.acinia: 2-Sahia; ^.Fumaria; g.Diadelphia, 
Figura: Capillaria: Planta^o. 
Plana : Oynithogalum. 
Cuneiformia : Thaliclrum. 
Spiralia : Hirtella. 
Subulata: Tulipa. 
Emarginata : Porrum. 
Keflexa : Glorioja. 
Hirfuta : Tradejcantia , Anthericum. 
Proportio : Inaequalia : Dat)hne,Lychnis, Saxifraga. 
Irregularia : L.onicera , Didynamia. 
Longiffima: Trichojiema, Plantago, 

Hirtella. 
Rreviflima : Triglochin. 
Situs : Calyci oppofita : Urtica. 
Calyci alterna : Flaa^nuf. 
Corolls inferta in Monopetalis, vlx in 

Polypetalis. 
Calyci inferta interdum iny?/)^/^rt//j-, uti 
in EUagnOf &femper in /co- 
Jiindris & Oenothero adfinibus- 
que ord. nat. 40. 
Receptaculo communiter inferuntur, 
uti Calyx Sc Corolla. 
Anthera numero Unica in fingulo filamento: Plerique. 
in filamentis tribus: Cucnrhita. 
in filamentis quinque: Syngenefia. 
Du« in fingiilo filamento : Mercurialis. 

£ Tres 66 F R u c T I r I c A T I o. Tres in fingulo filamento : Fitnmna. 
Quinquein tribus fiKtmentis : Bryonia. 
in fingulo filamento : Theobroma. 
Loculo unico.- Mercnrialis. 
gemino : Helleborus. 
trino : Orchis. 
quaterno : Fritilkria. 
D efeFlu nnws : Chelone , Martynia. 

Duorum : Pinguicula, Verhena. 
Trium : Gratiula , Bignonia y Gerani». 
Quatuor : Curcuma. 
Quinque : Pentapetcs, Gerania. 
Figura Oblonga: Lihiim. 

Globofa : Mercurialis, 
Sagictata : Crocus. 
Angulata: Tiilipa. 

Cornuta: Hamamelis,Erica,Vaccinia^Pyrola. 
"Oihifcentia Latere; Pleritjue, Ltucojum. 
Apice : Calanthus^ Kiggelaria. 
a Bafi ad Apicem difcedens : Epime- 
diiimy Leontice. 
Connexione Apice : Colchicum. 
Bafi: Pkrique. 
Latere : Canna. 
Neftario : Cojiiis. 
Situs in Filamentis apice : Plerique, 

latere: Paris, Afarum, 
Piftillo : Arijlolochia. 
Receptaculo : Arimu 

VoLLEVifptra: globus €chinatus : Helianthus. 

perf oratus : Geranium. 
didymus : Symphytiim. 
rotatus dentatus : Malva. 
angulatus: Viola. 
reniformis : Narctffits. 
Philyra convoluta: Borrago. 105. PI- Fructificatio. Sj 103. PISTILLA differunt ( 98 ) quoad u. Numerum , 
Laciiiias^/i. Figuram^ cy. Loiigitudinem, Crallitiem, 
^. Situm , trium fcilicet partium. 

Partes Tres piftilli: Germen , Stylns, Stigma. 

Germen obfervac Leo^es Pericarpii, hinc videndum§. 103. 

Stylus rcmper a Calyce & Corolla diftinftus. 

Numerus videndus in Syftemate Sexuali , ubi PifHllo* 
rum N umerum a rtylis (fi adlint, alias a ftigmatibus ) 
defumfi. 
Lacinu: Bifidus ^Perf.caviaCormtia. Di^i^Qtomus : Cordicu 
Irifidus: Clethra, rninkenia. 
Quadrifidus ; Rhamni, 
Quinquefidus : Geraniv.m. 
Fipri: CyVmdncus : Monotropa. An^ulatus : Canna. 
Subulatus : Geranium. Capillaris : Ceratocarpus. 
Superne craflior; Leucojum. 
Lon^itudo: Longiflimus : Tamayindus, CaJJia, Campami- 
la , Scorzonera , Zea, 
Breviflimus: Papa-ver. 

Staminum longicudine: Nicotiana, Plerique. 
CraJJities: Staminibus craflior : Leucojim. 
teauior: Ceratocarpus» 
sequalis: Lamium. 
Situs: in apice Germinis : Pierique; hinc reticendus. 
fupra infraque Germen ; Cappans , Euphorbia. 
Nifi inferiorem partem pro Receptaculo elon- 
gato fumas. 
ad latus Germinis, Icofandria, polygyna , ejusque 
adfines : ord. nat. jj. tiif- 
tilla , Suriana. 
Duratio: Perfificns ; Tetradynamia. 
Stigma nimero unicum : Plerisque. 
Duo : Syringa. 
Tria ; Campanula. 
Quatuor: Epilobium , ParnaJJja. 
Quinque : Pyrola. 
Lacinid : convoluta; Crocus. 
capillares : Riimex. 

revoluta : Syngenefia^ Dianthm, Camp.v-^^-ili^' 
Fiexa finiftrorfum: Silene. 
Sexpartitum : Afavum., 

fc 3 IVlulti- 68 Fructificatio. Multifidum : 'Tiirnera, 
Fieiira : Capitatum : Tribnlus , Hu^onia , Vinca , Ipo- 
mcsa , Cliijia. 
GloboUim : Frinnda^ Hottonia, Linnaa, Li- 

niofdla. 
Ovatum : Genipa. 
•» Obtufum: Andronieda. 

Truncatum : Maranta. 
Oblique deprefTum : AHaa, Daplme. 
, Emarginatum : Melica. 

Orbiculatum : Lythrum. 
Peltatum ; Sarracena, Nymphaa, ChJia^Papaver. 
Coroniforme: Pyrola. 
Cruciformei Penc<:a. 
Uncinatum : Viola, Lantana. 
Canaliculatum ; Cokhiciim. 
Concavum : Viola. 

Angulatum ; Muntingia. Striatum ^ Papaver. 
Plumofum : Rheurn, Gramina , Trigiochtny 

Tamarix. 
Pubefcens ; Cucubalus, Lathyrus. 
Longitudo : Filiformis ; Zea. 

Longitudine ftyli; Genipa. 
CraJJities: Foliacea ; Iris. 

Duratio : Perfirtens ; Sarracena., Hydrangea, Nymphaa^ 
Papaver. 
Marcefcens communiter. 
Stamina a flylo diflinc^iflima funt in omni flore. 

Canna Alpinia & quibusdam ord. nat. 3. excfptis, ubi 

coha;rent i\y\o. 
Gynandra etiam cohaerent, fed aliter. 

103. PEKiC ARPIUM differt (98) quoad a. Numerum,Lo- 

culamenta , Valvulas , DifTepimenta , /i. Species , 

Figuram , Dehilcentiam , cy. Inclufionem , ^. Si- 

tum. 

iZV«w^m externe divldit frudum in plures partes, non vero 

interne. 

nullum Fericarpium : Gymnofpermim. Herm. Semi' 

na nuda . Riv. Thymus. 
Unicapfularis : Lychnis. 
Bicapfularis; Peonia , Afclepias.. 

Tri- Fructificatio. 69 Tricapfularis : Veratrim, Delphinium. 
Quadricapfularis : Kiwdiola. 
Qujnquecapfularis : Aquiiegta. 
Multicapfularis: Caltha, TvoUius^ Hellehori. 

Loculamenta interne dividunt frudum, non externe. 
Unilocularis : 7 rientalis., Primula. 
Biloculaiis : Hynjcyamus, Sinapis, Nicotiana, 
Trilocularis : Liiiimi. 
Quadrilocularis : Euonymns. 
Quinquclocularis : Pyrola. « 

Sexlocularis: Ajarum^ Ariftohchia. ' 

Oflolocularis: Radiola Lini. 
Decemlocularis : Linum. 
Multilocularis : Nympkaa. 
Falvula externos parietes refpiciunt, uti Dijfepimentum locu* 
lamenta. 
Bivaivis : Chelidonium, BraJJica. 
n rivalvis : Viola, Polemonium, Helianthemum.. 
Quadrivalvis : Ludioigia, Oenothera. 
Quinquevalvis : Hottonia. 
Dijfepimentum parallelum : Lunaria, Draha, 

contrarium : Bi/cutellay Tblafpi. 
Species. vide §. ^^. n. 5:. 
Wigura Turbinata: 

Tnflata : Cardijpermum, Staphylaa. 

Membranacea : Ulmiis. 

Triquetra, Tetragona, Pentagona : Averrhoa, Zygo- 

phyllim. 
Articulata : Ornitphopus, Hedyjarum, Ruphanus. 
D ehijcent i a, (\unm fruftus maturus femina difpergat. 
Apice Quadridentato : Dianthus. 
Quinquedentato : Al/ine. 
Decemdentato : Cerajlium. 
Bafi Tritariam : Tri^lochin^ Campanula. 

Quinquefariam : Ledum. 
An^lis lon^itudinaliter: Oxalis, Orchis. 
Poro : Campanula. 
Horizontaliter : Anagallis, Plantago, Amanmthus, Por- 

tulaca, Gyofcyamus. 
Articulatus omnis frudus dehifcit fecundum articu- 
los monofpermos: HypecoimyHeiiyJiirwn, Orni^ 
thopus, Scorpiurus., Raphanus. 

E 3 Inch' 70 Fr UC T IF IC ATI O. inclu/Io, ILl ;t Aice : Oxalis, Elattvium^ Momordica^ [m.patienf^Car- 
diiminey Fbyllantbuy, Euphorkia, 'Jujiicia, Ruellia^ Ditla- 
mnus^ Hura, Ricinusy Trapa, 'Jutropka, Croton, Chjia, 
Acalypha. 
Situs ad receptaculum floris, idque vel 
i n f ra : V accinium, Epilobium. 
fupra : ^lrhutus, Tulipa, 
fupra infraque: Saxifraga,LobeIia. 

L04. SpMINA differre obfervantur quoad u. Numerum, 
Loculamenta; /3. Figuram^ Subltantiam , Coronu- 
lam, Arillum ; cy. Magnitudinem ; ^. Corculum ^ 
f. ixeceptaculum. 

Numerus ex Syflemate Rivini defumendus. 
iVIonofperma : Polvgomim, ColUuJonia, 
Diri>erma: Vmbellata, Stellata. 
Trilperma: Euphnrbia. 
Tetrafperma: Ajperijblia, Verticillatie. 
L-octilamentinn plerisque unicum.^ 

Biloculare: Cornus, Xanthium, Eocujiay Vakriannj 
Covdia. 
Figura : Cinftum : Arenaria, Bryonia. 

Cordiforme, Reniforme, Ovatum. 
Echinatum : Lapputa Myojijtidis. 
Suhftantia Oflea: Nuces,Corylus,Eithofpermum. 

Callofa ; Citrns. 
Coroimla, Calyculus ex perianthio floris: Scabiofa, Knautia^ 
Ageratum, AvHotis. 
Pappus Capillaris (fimplex filiformis): Hieracium, 
Sonchus. 
Plumofus (villofus compofitus) : Crepis,Scor- 

zoneray Tra<^opogon. 
Paleacens: Bidcns,Silphium, Tagetes, Coreopjis. 
Nullus (Nudum femen) ; Tanacetum. 

j4r/7/«jquibusdam Calyptra didlus : Cojjea, Jajlninum, Cyno- 
ghffum, Cucumis, DiHamnus, Diofma, Celijlms, Euo^ 
nymus. 
Magnitudo minimi : Campanula, Lohelia^ Tracbelium, Ammannia, 

maxima : Cocciis. 
iSVfai-, Nidulantia; per pulpam fparfa: Nymphaa. 
Suturae adnexa: Siliquofa. 

Colu- Fructtficatio. 7r 

Columellge adfixa: Malva. 
Receptaculis infidentia : Nicotiana., Datitra. 
Receptaculum compoficorum praeoipue inveftigandum. 
Figura planum : Achillca. 

convexum : Matricaria. 
conicum : Anthemisy Melampodium. 
Superficie nuda : Matricaria, 

punftata : T\-agopogon. 
villofli : Andryala. 
f toHi : Centanrea. 
Paleacea : Hypocbcerisj Anthemis. 
Simplicium receptacula fruftus fingularia 
in Magnolia^ U-variay MicheUu. 
HiLUM evidentiflimum in Cardiojpermo, Staphylaa. 
Hilo proximum ell Corculum. 

Sedes corculi efl vel in apice vel bafi feminis. Cafalpitt, 
Planrula gio;nitur, velqua parce Pedunculusadhaeret, 
vel prorfus contra. Quae ^ignitur qua parte Pe- 
riunculusadhaEret, exporrigit ad Pedunculum radi- 
ces, folia autcm ad apicem. Quae vero gignitur in 
apice, folia excendit pedunculum verfus, radices 
autem ad apicem. 'Jojeph. ab Aromatariis de Semi- 
nibus 4.S' ^. 

X0$, SINGULARIS (92) Fruftificatio ab ea ftruftu- 
ra, quse in paucillimis generibus obfervatur ^ de- 
fumitur. 

Opponitur Strudlurae Naturali. §. 93. 
Esempla: Aro ftamina intra Pirtilla. 

Adoxa: Germen intra calycem & corollam; 

Sahiit Filamenta articulata. 

Eriocuulo Stamina Germini infidentia, Corolla & 

Calyx Germini fubjefta. 
Magnolia: Receptaculum frudlus capitatum, femini- 
bus baceatis in fiio pendulis e capfula. 

106. CALYX Corolla minus coloratus efTe folet. 

Perianthium hic primario intelligitur ; fecundario Involu- 

crum & Spatha. 
Ratio patet ex materia Calycis, ex cortice plants nata. 
Exempla rariora contrarium indicantia. 

Bartjia ainericana : Perianthium fanguineum. 

E 4 Cor- 72 FRirCTIFICATIO. Cornus herbacea : Involucrumniveum ; Petala nigra. 
amevicana : Involucrum rubrum cordatum. 

Aftrantja: Involucrum coloratum. 

Pahnie: Spathae fanguineaB. 
Ubi coroUa deeft , Perianthium communiter magis colo- 

ratum efle folet, prsfertim tempore florefcentiae, ut 

in Ornithogaloy Peijicaria, Polygono. 
Calyxaut Corolla minus colorata ubi obfervantur, ibi folia 

fxpe c(^orem. induunt, ut in Amarantho tricoloy. 

107. RECEPTACULUM Floris (86) Periantbium in- 
terne cingit in Icofandriis aliisque , adnafcitur un- 
dique in Cucurbitaceis (77: 45). 

Receptaculi confideratio magni momenti res in methodo 

naturali eft. 
Plerasque Plantas Receptaculum floris f. Stamina &,Petala 

fundo floris inferunt. 
Icofandra (Ord. nat. 45.46. 47.48.) Calycem monophyllum 

habent, quem interne undique cingit linea, cui flami- 

na & petala adne(3untur. 
Calyces ejusmodi floriferos etiam in aliis obfervamus ; Ly- 

thvum, Epilobiumj Oenothera, Ammannia, Ijliarda, Peplis^ 

Elaa^nus. 
Cucurbitace^ (Ord. Nat. 45). Receptaculum inhis interneob- 

veftit undiquePerianthium, cui Corolla quafi adglu- 

tinatur. 

Idem in CaHis obtinet. 
Receptaculum elevans Pericarpia: PaJJtflora, Capparis, Brey- 

nia, Arum^ Calla,Dracnntium, Poihos, Zojera, Nepenthes, 

Clutia, HeliHeres, Sifyrinchium. 

108. FILAMENTA Staminum a CoroIIa Polypetala 
diftinita;, CoroUae vero Monopetalae inferta funt: 
exceptis antheris bicornibus. 

Vaillantiushoc obfervavit inMonopetalis. 

Pontedera ex difTedione 2000 fpecierum didicit,FIoresmono- 

petalos gerere Aamina corollae inferta, at Polypeta- 

los receptaculo floris. 
Tournefortius Mahaceos (Ord. Nat. 44) vere pentapetaIos,uti 

exbafi corolls conflat, inter monopecalosrefert. 
/^mKMJ-totnumeratPetala, in quotfpontefuarefolvitur flos 

deciduus. 

Mono' Fru CT in c AT I o. 73 Monopetali Flores Aamina Petalo inferunt: 
Sic 'Tvientalis monopetalus eft. 

Oxalis v\\h2.{\ petalorum cohaerens, monopetala 
evadit. 
Polypetali Hamina a petalis diflincla gerunt. 
Exceptio tamen admittitur rarius: 
Statice pentapetala filamenta unguibus petalorum 

inferta habet. 
Melanthmm hexapetalum filamenta gerit petalis 

inferta. 
Lyt^fcnzVZex (ord. nat. 42. ) altera ftamina unguibus 
petalorum faepius adnedlunt. 
Monopetalos flores dari itaminibus a corolla feparatis in 
Bicornibus (Ord. nat. 24.) Erica^ Andromeda, Arbu~ 
tiis, Lediim^ Azalea, &c. uti & CiJjus,AIoe\ 

109. ANTHER/E apici filamentorum communiter infi- 
dent. 
Exceptio rarior,ubi Antherae lateri filamenti adglutinantur ; 
Paris, Ajarum. 
AntheraEftigm.itiadhEErent absque filamentis,in Ari^ 
Jlolochia. 
Iio. NECTARIUM, fi a Petalis diflinftum, communi- 
ter ludit. 
Humor melleus fecernitur in plerisque floribus. 
jVlonopetalorum tubus plerumque mel continet. 
Pontcdera ftatuit hunc liquorum efle colliquamentum f. 
Amnii liquorem, qui intrabat femina fcecunda, fed da- 
tur etiam mel 

in floribus Mafculis : Urtica, Salix. 
in fcemineis tantum : Phyllanthus^ Tamiis. 
in utroqueSexii : Rtifco, ClutiayKiggelaria. 
Vaillantius Neftarium eiTentialeCoroIIaB efle ilatuit; 
lic NigellaB, Aquilegis, Neilaria dixit petala efTe. 
Pctala vero pro calyce habuit. 
TiJlinHa efle Nedl-aria a CoroIIa conftat exemplis: 

AconituntyAqnilegia ; Hellehorus ^ljhpyrum ; Nigella,Garidella; 
Epimedium, Parnajfia, Theobroma ; Cherleria, Sauvagejia.. 
Calcariata iVlonopetala : Antirrhinum, Vakriana, Pinguicuky 
Utricularia. 
Polypetala : Orchis, Delpbinium, Viola^ Impatiens, Fu- 
maria. 

E 5 Corolla 74 Fructittcatio. Corolla petalis interne : Fritilkria, Lilium^ S^wcrtiu, Irisy Her- 
mannia, Vvularia^Hydrophyllum^Myo- 
furus y Ranunculusj Bromeliay Erythro- 
nium^ Berberis, Vallijheria. 
Coronantia Corollam ; PaJJiftora, Narciffus, Fancratiujn, Olax, 
Lychnis, Silene, Coronaria, Stapclia, 
Ajclepias, Cynanchum, Nepenthes, Cher- 
leria, Clu/ia, Hamamelis, Diojma. 
Singulari modo conftrufta : Rejeda, Cardiojpermum, Amomum^, 
Coftus, Curcuma, Greioia, Urtica, An- 
drichne, Epidendrum, Helitleves, Salix. 
Calycina : Tropceolum, Monotropa, Bijcutella, Malpighia. 
Staminea Antheris : Adenanthera. 

Filamentis : Imwus^ DiElamnus, Zyp-ophyllum, Com- 
mellina, Mirahilis, Pluntbago . Campa- 
nula, Roella. 
Piftillacea Germinis : Hyacinthts, Iris, Butomus, Cheiranihns, 

Hefperis &c. 
Receptaculacea : Lathrm, Helxine, CoUinfonia, Sedum, Cotyle- 
don, Sempervivum i^c. Mercurialis, Kig- 
gelaria, Ckitia, Phyllanthus, Melianthiis^ 
Diojina. 

111. PISTILLUM intra Antheras communiter collocatnr. 

Arum fingulare eft, ubi elongato receptaculo in clavam,Pi- 
ftilU bafin occupant, {larnina vero fuperiorem par- 
tem ; adeotjue Piflilla extra Ibmina & circum flami- 
na collocantur. 

Calla athiopica eodem modo fe habet. 

Rumex fiugularis efl infcitione (laminum. 

112. STYLUS apici Germinis communiter infidet; exce- 

ptis paucis. 

'^iimfiiis sf). Stylus femper apici fruftus feminisquecohaeret. 
Dilienius, refponj'. 6. NuUum dari (lylum, qui non e medio 
floris, ex medio embryone, qui medium floris occupat, 
oricitur, cuiciue Tyroni notiffimum. 
Excipiuntur varii flores: 

I. Icofxndrx polyy^yntz (Ord. Nat. 35.) Rofi, RuhuSy 
Fraf^aria, Potentilli, Tormentilla, Dryas, Geinn, Co- 
marum,Sibbaldia, A^rimonia, Alckemiila, Aphaues. 

2- Suria- FRucTinCATio. 75 

2. Siiriana,HirteUa. 

3. 'Pajferina, Gnidia, Stnithea, Stellevia. 

113. PERICARPIITM naturaliter claiiditiir nec repletiir 
minoribiis Pericarpiis, fed faepius fucculentum tranfit 
in Baccam. 

Clauditur in plerisque exatfle. 

Hefcda & Datifc.i tamen femper hiant. 
Parnajfia fub florefcentia hiat, d\.'in clauditur. 
Fcetum dari Pericarpium naturaliter minoribus pericarpiis 
mihi non conflat ; ubi autem Pencarpia quafi latent 
intraaliud, tum exterius Receptaculum commune efl; 
ut in Ma^nolia^ Umria., Micheha. 
Eacca eR fucculentus frui^us proprie ex Pericarpio fada, 
impropiie ex parte qualibet. Finis Baccae, ut femina 
ab animalibus ferantur : e. gr. Vjfcum. 
Singulares &impropriaBBaccaefunt fequentes; ubi fit 

Calyx : BliLum, Mcrus, Bafella, Ephedra, Coix, Rofiy Co- 

viarici. 
Receptaculum : Taxus, Rhizophora^ Anacardium^ Ochna^ 

Lauruf, FicHf, Dorfenia, Fragaria. 
£emen : Rubui; Mapiolia^ Vvaria, Michelia^ Prafium, Um- 
laria, Panax, Adonis, Crambe, Ofieojhermum. 
Arillus : Euonymus ( Celafirus hoc docuit). 
Keftarium : Mirabilis. 
CcroUa : Poterium, Adoxa, Coriaria. 
Capfula: Euonyvius, Androfemum T. Cucubalus, Epiden* 

drum. 
Sicca bacca : Linn^a, Galium iffc. Tetra^onia, Myrica^ 
Trientalis, Tropteohim, Xanthium, ]fuglans,Pteka, 
Uhnus, Comanm., Amygdahis, Mirabilis. 
Capfula externe: Dillenia, Ciiifia, Nymphaa, Capparis 

Breynia, Morijhna, Stratiotes, Cychimen, Strychmis. 
Cava : StapbyUa, Cardiojpermum, Capficum. 
Conceptaculum : A^aa. 
Le^umen: Hymenaa, Cajfia,Tnga Pl. Ceratoma. 
Strobilus: Anona, ^uniperus. 
Bacca naturaliter non dehifcit, quia mollis, & alius finis» 
Bacc3B aggregatae manifeflifllmaB in Adonide capenfi. 

114. COMPLETI Floresfunt Simplices aut Adgregati. 
Divifio Florum Vailhntii haec erat: 

Cumpktus Fios gaudet Perianthio & Corolla, 

Incom- 76 Fructificatio. Jncompktus caret Perianthio aut Corolla. 
Apetalus flos caret corolla , non Periaifthio. 
Nudus flos caret calyce, non corolla. 

Dicitur magisaptenudus, ubi & Corolla & Ca- 
lyce caret, nuod tamen rarifljmum eft. 
Primaria & maxime naturalis plantarum divifio ex Coty- 
ledonibus defumta fuic, in Monocotyledones & Poly- 
cotyledones : ubi divifio inter fimplices & proprie com- 
pofitos flores fit, praefupponitur plantam efle polyco- 
tyledonem. 

115. SIMPLEX Flos, cum pluribus floribus nulla pars 
fruftificationis communis eft. 

Simplex flos intra Perianthium aut Corollam unicain Thala- 

mum conflituit. 
Fruftus coiTipofitus f. multicapfularis nequit florem com», 
pofitum conflituere. 

116. AGGREGATUS Flos, cum flofculis pluribus aliqua 
pars frutlificationis communis eft; diciturque Ag- 
gregatus proprie vel Compojitiis vel UmhellatuSf vel 
Cymofus. 

A^gregatus fit flos, cum plures flofculi mediante aliqua par- 
te fru(Aincationis omnibus communi ica uniuntur, ut 
alter flofculus demtus deftruat formam totius , cujus 
pars eft. 

Commune in his eft, Receptacnhm aut Cahx. 

Flojcnlus dicitU'- flos partialis floris aggregati. 

Modi florum aggregatorum feptem primarii funt. 

1. Umbellatus flos habet Receptaculum divifum in pe- 

dunjulos, omnibus eodem centro exeuntibus. 

2. Cymojhs flos habet Receptaculum, divifum in peduncu- 

los, ex eodem centro univerfali enatos, pedicellis ver» 
vage prodeuntibus. 

3. Compojiius flos habet Receptaculum dilatatum inte- 

grum,flofculis foflilibus. 

4. Aggyegatus flos ( proprie dicxus ' habet Receptaculum di- 

Jatatum,flofcuIis inlidentibus pedunculis : E. gr. 
Scabio/a, Knautia, Dipjhcus^ Cephalanthiis, Globulariay 
L.eucadendron, Frotea^ Brunia^ Barreria, Statice T. 

5. Amentaceu( a^ixi^egatus flos habet Rcceptaculum fiU- 

forme diftindlum fcjuamis amentaoeis. 

Xan- Fructificatio. 77 \anthnm y Ambrofu, J^urthenium ^ Iva. 

Alniis, Betuluf 

Sulix , Fopuluf. 

Corylus , Carpinus. 

'Jii^lans, Fa^us, Qiiercus, Liquidamhar^ 

Cynomorion. 

FicuSf Dorjienia, Parietaria, Vrtica^ 

Pinus , Abies ^ Ciiprejfus , Thuja. 

juniperus , Taxus , Ephedra. 

6. Glumojiis ag2^re^;atus flos habet receptaculum filiforme , 

cujus bafis inlhuitur gluma communi. 
Bromus^ FeJluca^Arena^ Arundo, Briza, Poa, Aira, TJniola, 
Cynojurus, Melica , Eiymus , Lolium, TritiCum, Secde y 
Hordeum , Scirpus , Cyperus , Carex. 

7. Spadiceus aggregatus flos efl , ubi receptaculum Intra 

fpatham , pluribus flofculis communem. 
Spadix fubdivifus efl in Palmis. 

Simplex teftus undique flofculis . Calla^Dr.icontium, 
Pothos. 

inferne : Arum. 
altero latere: Zojlera. 

X17. COMFOSITUS Flos eft aggregatus ( ir6 ) conti- 
nens flofculos plures fefl^iles^ Receptaculo commu- 
ni integro , & Perianthio contentos;, fed antheris, 
in cylindrum connatis inftruftos. 

Proprietates floris compofiti func .• 

a. Receptaculum commune ampliatum indivifum. 

b. Perianthium commune flofculos omnes cingens. 
€. Antherae 5 in cylindrum coanatae. 

d. Flofculi feffiles monopetali. 

e. Germen monofpermum propriu fub fingulo flofculo, 
Effenti.tle compofitis eft, habere antheras connatas in cy- 

lindrum , & femen unicum fub fingulo flofculo. 
Obferva dari coinpofitosflores,cujus calyx unico flofculo in- 
ftruitur, e. gr. Ecbinops, Stcebe^Corymbnim, Ariemijia unica, 
Triplices numerantur vulgo flores compofiti. 

a. LiGiLATi ( Semiflofculofi TourneJ'.) cum corolIuIaB 
flofculorum omnes planse , verfus exterius latus ex- 
panfgE funt. 
i. Tlbulosi (Flofculofi Tournef.) cum corolIuIaB flo- 
fculorum omnes tubolofsg fubcequaks funt. 

c. Ra- 78 FructificatIo. f. Radiat/e, cunn Corollulae liifci tubulofce , in ambitu 
vero fiofculi diftbrmes funt: 

vel in ambituflofculis ligulatis {RadiatiToiirnefJ) 
vel in ambitu flofculisn-bulofis : CfKto/r^^. 
vel in ambitu flofcuiis fubnudis : Artcmifia , 
Gnaphalium. 
Conflat connpofitus Flos faepius flofculis pluribus, rarius 
numero determinatis. 
Ligulatus flofculis 5. Prenantbes. 
Tubulofus flofculis 20. Kup.itoriumfcrophulariafoUo, 
15. Kiipatoiium perfoliatnm. 
5. Eupatonum di^itatum. 
Kupatorium Zeylanicum. 
Kupatoriumjecund. H or t . Up f. 
Kupatoviumquart. HorcU pf. 

4. Kupatornm ■volubile. 
adiatus flofculis radiimulcis: Pkraque 

20. ArHotif. 
12. Rudbeckia. 

10. Tetragonotheca,OfeofpermuTit. 
8- Coreopfis, Othonna. 

5. Achillaa , Eriocephalus , Mi- 

cropus y Seriphium, Sigesbe- 
ckia, Acmeila, Melampodiumj 
Chryfogonum , Tagetes. 

3. Sigesbeckia. 

1. Millenay flofculis difci 3. 

Ilg. UMBELLATUS Flos (116) eft aggregatus ex 
flofculis phiribus infidentibiis receptaculo in pe- 
dunculos faftigiatos , oranes ex eodem punfto pro- 
dudlos. 
CYMA (116) vero flos eft aggregatus ex flofculis 
pluribus infidentibus receptaculo in pedunculos fa- 
lligiatos , primores ex eodem punfto produttos, 
pofteriores autem fparfos. 
Umbella eft, ubiPedunculi omnes ex eodem centroam- 

bitu aequali exeunt. 
SiMPLEx umbella, ubi receptaculum fic femel dividiturin 
pedunculos; iiornns , Spirets fpesies. 

COM- Fructificatio. 79 

CoMPosiTA umbella, ubi omnes pedunculi communes fub" 

dividuntur in umbellulas. 
ijMBtLLLiL^ itaque parlialis umbella e{\. 
Proprietatesumbellatorum florum proprie ficdiftorum funt. 
a. Receptaciilum commune divifum in pedunculosecen- 
tro f punfto eodem ortos, ambitu aequalesjfive 
inde umbella/)Wif. coniexa f. concava evadat, 
; h. Germen fub corrollula. 

c. Stamina 5 diflinfta , decidua. 

d. Piftillum bifidum. 

e. Semina duo, connexa fummitate. 
Conftat involucro , umbella, Radio diverfis. 
Involucrum univerfale 4 phyllum : Hydrocotyle^Sifon^Ciminum, 

5 phyllum : Bupleurum, Scandix,Bubon. 
7 phyllum : Ligujiicum. 
10 phyllum : Artedia. 
partiale dimidiatum : Ethufa, Coriandrum, Sanicula, 
caducum: Ferula, Heracleum. 
Umbella difco mafulo: Aftrantiay Caucalis , Artedia^ Oenan- 
the , Scandix. 
radiata, petalis marginalibus majoribus ; Tordylium, 
Caucalis, Coriandrum, Ammi , Heracliifpecies. 
Cyma, uti umbella, omnes pedunculos primarios , exeo- 
dem centro educit, partiales vero vagos fpargit : Opulus^ 
Cornus xnrgafin^uinea diEla , Ophiorrhiza. 
Receptaculum fic produdum efie docet Involucrum ; de- 
monftrat Cornus umbellata, cujus fpecies Virga Sanguinea, 
quae uti 'Tinus aut Viburnim pedunculis ramificatur. 

119. LUXURIANS Flos Tegmerita fraaificationis ita 
multiplicat , ut effentiales ejusdem partes deftruan- 
tur ; eftque vel Multiplicatus , vel Plems , vel 
Prolifer. Mutilus autem dicitur is flos, cjui Corol- 
lam excludit. 

Tegmentum floris eft Perianthium & Corolla. 

Fit luxurians, dum afiae partes numero augencur, ut ali» 

excludantur. 
Oritur luxurians flos plerumque ab alimento luxuriante. 
, MuTiLcs flos nobis eft, qui coroUam nonpromit, quam- 
quam eandem promere deberetj hoc autem plerumque 
fic a defei^u fu^cientis caloris, 

Jpomoea 80 F R U C T I F I C A T I O. 

Ipomoea. Fl. Zey]. 79 Ca;npanulapentdgoma. Hort. upf. n. 3. 

Rueilia. Hort. upf. 179. 

Viola ■vdvia. ( Dill. fem. Mufcor. ) 

Tujfilago Anandria. 

Cncubahs Fl. fuec 363. lapp. igi. 

120. MULTIPLICATU.^ ( 119 ) Flos de Corolla multi- 
plicata , falvis quibiisdam Staminibus commuuiter 
prscdicatur , eftque Duplicatus vel Triplicatus. Ve- 
rianthium & Jnvolucrum raro : Stamina vix unquam 
multiplicatum conftituunt florem. 

Diftin^uo Multipllcatum florem a pleno, quod In Pleno Co- 
roria ita multiplicata eft, uc flaminibus vix ullus locus. 
Miiltiplicatus vero prEedicaturdeferie duplici, tripliciaut 
quadruplici corollse auiliore. 

DvPLicATus flos adeoquc primus & minimus gradus ple- 
nitudinis eft. 

Triplicatus corolla triplo auftior evadit. 

Campanula fol. urtiae, jiore duplici If tviplici, Tournef. 
Stramonium fiove altero alteri innato. Vaill. 
Stramomum jiere ■violaceo duplici triplici-ve. Tournef. 

Monopetali faepius multipHcantur; rariusplenievadunt. 
Polypetali nonraro multiplicantur; e. gr. Hepatica, Anemone. 
Perianthium raro multiplicatum florem conftituit. 

Dianthus Caryophyllus fpicam fnmenti refevens. E. N. C. 

cent. 3. p. 3^8. c. 9. in hoc fquamcB calyciiiae augentur in 

infinitum,ut conflituant integram fpicam modo iingu- 

lari. vid. Hort. clijf. 1C4. 

Gramina alpina plena evadunt,dumglumae in folia excre- 

fount: Fe/iucajpiculis viv\p?Lns, FI. fuec. 94, 
Salix rojea , ubi, deflrudis ftaminibus aut piihllis ab in- 

feftis , amenti fquamae in folia enafcuntur. 
PLintago roJi'a, cum bradecB fpicse excrefcunt in folia. 
Caveas ne Perianthium coloratum pro muItipIicatofumas> 
licet fit gradus monllrofitatis. e. gr. 
Primula prolifera odorata. Tournef. 
Primul.i prolife-/a , jiore majore. Tournef. 
Primuk prolifera. flore purpnreo, Tour^ef. 

121, PLE- Fr U CT I P I C AT 10. 8l 1:^1. PLENUS (ri9) Flos^ cum CoroUa adeo multipli- 
catur, ut Stamina omnia excludantur. 
Fitdum StaminaexcrefcuntinPetila, haec replent flores, & 

facpius futtocant pilHlluin, pnsfertim dum omnia flamina 

excluni. funt. 
Polypetali fsepius fiunt pleni .• 

Mdliis^ PyruSy Perjica^ Cdrafus, Amygdalus, Myvtus^ Roja^ 
Fragaria. 

Ranuncnlus, Calthaj Hepatica, Anemoney Aquilegiaj Nigella» 
' Papaver, Paonia ; DiuntlmSj Sikne, L,ycbnis, Coronaria. 

Liliitm, Fritilluria, Tulipa, Narcijjiis, Colchicumf Crocus, 

Cheiranthus, Hejperis i Malvay Alcea^ Hibifcus. 
Monopetali rarius implentur : 

Primula, Hyacinthus, Datura, Polianthus. 
Steriles efle plenos, & ratio §. 150. 
Genera non conftituere plenos §. 184- iS^* 
Anthophilorum & Hortulanorwn deliciae funt flores Pleni. 

1:^2. Multi plantanim ordines naturales flores luxurian- 
tes exhibere nequeunt. 
Ejusmodi funt praeprimis fequentes : 
Apetala (ord. nat. 48- 53.) 
Verticillata (ord.nac. 58.J 

Perfonata Tournef (ord. nat. 59.) excepto Antirrhino, 
Afperifolia Raj. (ord. nat. 43.) 
Stellata Kz). (ord. nat.44.) 

Umbellata tiaj. (ord. nat. 22.") excepta umbella prolifera. 
Papilionace.e (ord. nat. 55.) raro plenos flores produ- 
cunt : ut . 

Ternatea ftore pleno caruleo. T. 
Coronilla herbacea fi. mrio pleno. X. 
Anthyllis mlgaris jlore pleno , Nobis vifa. 
Spartium. 

12^, PROLIFER (119) Flos fit,cum intra florem (fx- 
pius plenum) alii flores enafcuntur. Prolifer au- 
tem Frondofiis dicitur, cum proliferi proles foliofu^ 
fit. 
Prolifer flos, ubi ex uno flore alius enafcitur. 
Proliferi flores fiunt ex caufla plenitudinis au6l:a. 
Proliferi (nonCompolitorumflorum) fiunt e l^iftino,adeo- 
que e centro floris pleni enafcuntur Proles. 

p Fron- §2 Fructificatio. Fro.idofus prolifer rarifHmus eft, vifusin/vo/T/, Anemone&c. 
Prolifer autem prole fiorifero frequens eft. 

Ranunculus radice tubero/h, fiore pleno if prolifero. CB. 
Ranuncuhis^ajphodeli radice., prolifer miniatus. CB. 
Anemone latifolia, pa-vo diF^a major, prolifera. CB. 

124. PROLIFICATIO (123) florum Simplicinm (li<) 
e Piftillo ; Jggregatonim C 116) vero e Receptacu- 
lo fit. 

Prclificatio fit duplici modo, vel 

a. Prolificatio e centro , f. ex Piftillo enato in prolem, 
uno pedunculo peragitur , ntque' in floribus non 
compofitis. 

Viiinthus : Caryophvllus altilis major, fiore pleno prolifero. 

Fl. MarcL 
Ranunculus radice tuberofi, fl. pleno U" prolifero, Tournef. 

tuberofus an^licus polyanthos. Vaill. 
Anemone latifolia pa-vo diita,' prolifera. Tournef. 

paiota latifolia multiplex. Valent. 
Geum fiore iino alteri innato. Tournef. 

fiore triplici, fecnndo prinii, tertio fecundi calyci 
innato. Tournef. 
Rofi vulra prohfera. 

i. Prolificatio e latere, ex calyce communi proles pluri. 
mos pedunculaios emittens, fit incompofitis Aggre 
gatis proprie didis. 
Bellis hortenfis proiifera. C. B. 
Calendida pvohfera. C. B. 
Hieracium falcatum proUferum. C. B. prodr. 54. 
ScabioJa,foliisging:dii,proIifera. 
Umfeelbti duin prolificantur, augent umbellulam , ut e» 
umbellula fimplici altera exeat. 
Cornus : Periclymennm humile,fiore Hori innato. Aft. haffn. 
IV. p, 346. 
Supradecompofta umbella fit fimiliter ex Compofita. 
Selinum : '^Tbvljelinum paluftre laFlfcens, non raro. 

125. IMPLETIO florum fimpiicium vel Petalis vel Ne- 
6tariis peragitur. 

Alia efl plenitudo florum Simplicium , Compofitorum 
alia. 

Aquile. 


Fr UG T I F I C A TIO. 83 Aqiiilegia triplici modo impletur : 

a. Petulis multiplicatis : \*edariis exclufis. 

Aqiiilepu flore rojeo. C R. 
l. jNedlariis multiplicatis ; Petalis exclufis. 

Atiuilegia fiore ninltiplici. C.B. 
e. Nectariis multiplicatis, Pecalis permanentibus 5,ita 
ut petala quinque periiflanc, his interjefta funt Ne-« 
daria ubique tria, quas fe invicem deglutiunt. 
. Nigella flore pkno : Cui 

Petala 5 inferiora ovata integra: reliqua implencia 
multifida triloba plana; ergo haec a nedlariis multi- 
plicatis orta. 
Narcijjiif vel ex Petalis & Nedario multiplicatis implet.ur, 

vel Nedario pleno, petalis non multiplicatis. 
Delphiniim impletur plerumq; Petalis pianis,nedario exclufo, 
Singularis eft metamorphofis Saponaria anglican®, quae fit ex: 

Pentapetaia, vere Monopetala. 
Maxime Singuiaris Feloria. 

126. Multiplicantur (i2o) fcEpius Flores iii Corolla Po- 
lypetalaj Duplicantur autem frequentius in Mono- 
petala. Flores tamen Monopetalos elTe fimui(^ue 
Pienos, contradiftorium noii eft. 

Kramer 6. Monopetalos fiores & fimul plenos efPe contra- 
diftiones ilatuit ; fed negant Colchiaim, Crocus^ Hy..cin-' 
thuyy Polianthes. 
Flores moaopetali per lacinias Limbi; Polypetali perPe- 

tala impientur. 
Opidusflove^lobofo. C.B. rariflimum plenltudinis exemplum 
fuppeditat; Opulus vulgaris enim gaudet Cyma, quee con- 
ftat flofcuiis hermiphroditis numerofis campanuiatis in di- 
fco ; in ambitu vero f. radio floribus fleriiibusexcorolla 
plana rotara; in Opulo flore globofo omnes florcs difci 
evadunt fimiles radii , fcilicet corollis rotatisma^nis ile- 
riiibus, adeoque more compofitoriim florum impletuc 
Opuius fol.^ magnitudine fterilitante. Hinc etiam Cy;/?^ 
naturn proxiiue accedic ad Umbell.un, quod & Cornus mas 
umbeilata coli ita cum Corno femina f. OlJea indlcat. 

127. C0MP03ITI (EI7) flores implentur C121) vel 
Petalis tubuiatis vei pianis. 

Compofiti Syngenefijc flores inteiliguntur ex didis, 
Coniknt hi vel corollulis nrtulofis (Flofculofis i".) 

F 2i vei S4- Fr uctificatio. 

vel coroilulis ligulatis ( Semiflofculofis 1\) " 

vel corollulis iiRuloils difci,ligulatis ambitus (Ra- 

diati T. 

Impletio, hifce intelleuis, fit in compofitis, duplici modo. 

4. PJeni per Radium in Radiatis, dum Radius multipli- 

catus expellit difcuai floris : 

HeUatithuSj CakndiiLiy Chrvjhntbemum. 
Anthemisy Matrk-avia, Ptarmicay 'Tagetes, 
Matricariafiore pleno, CB. 
Centaurea Cyanv.s. 

i. Pleni per difcum, cum radius non multiplicatus , fed 
corollulsB difci elongantur & ore minus dividuncur; 
quibnsdam radius planus etiam fit fiftulofus, 
Matricariafo^iisflovumfijhihjis. H. A, P. 
Bellis horta rubr.fiore r.iultiplici fiJlAoJb. T. 
Tagetes max. reEl.fiore multiplicato. Herm. lugdb. 

fiore fijlulojb duplicato. Herm. lugdb. 
SerratuU Carduus in avena fit plena corollulis elonga- 
tis & majoribus. 

128« Flores fimplicium (115) Pleni (i2i) differunt a 
compofitis naturaiibus (ti8)^ qiiod pleni illi Pil\il- 
lum commune in centro floris : compofiti vero Ita- 
mina & piltilla propria obtineant. 

Canon infervit Tyroni ; fit e. gr. 

Compofitus Flos naturalis e femiflofculis. Hieracium. 
Simplex Flos impletus polypetalus. Lychnis. 

tum Hieracio petalis propria flamina & pifiilla. 

at Lvchnidi, Piftilli communis rudimencum adfit. 
Compofitis ergo fruftus, flamina & piAillafingulape- 

talo propria,fimplicium vero plenis Floribus PilHl- 

lum & fruclus communia. 
Nympbaaltdique luteaHove non efb componto,necpleno. 

129. Flores compofiti petalis planis pieni dilTerunt a fuis 
non plenis, quod fti^^;mata in liis elongentur & ger- 
mina au6ia divergant. 
Canon difiinguit Semiflofculofos T. plenos a non plenis 
ligulatis. 
Scorzonera latifolia /inuata,fioyil'US plenis. C. B.T. 
Lapjhna vulgaris, ficribus fknis. Upfalis frequens. 

Trd- F R u c T I r I c A T r o. 8.«> Tra^opnpn viih^are ^ jlnre plena. 1733. UpraliaB vifus. 
Germina cyiindrica, I2:ies calyce Iongiora,divergentia. 
Pappus feminum duplo major , quam in naturali. 
Petala & Stamina & Stylus ut in vulgari. 
Stigmata 2. filiformia, lonoitudine petali, longifllma, 
non revoluta, fed varie inflexa. 

130. Flores compofiti pleni a petalis planis (127) ^^^' 
ferunt a compofitis natiiralibtis (IT7) petalis pla- 
nis , quod pleni illi antheris dfftituantur , quibus 
naturales gaudent. 

Canon infervic pro diflindione inter Semiflofculofos T. & 
Radiatos flore plcno. e.g. \i\ttr Hieraciim & Chrxfwthemmn. 
M. Compofiti pleni flores a petalis p'anis fiunt ex Radiatis T. 
dum implentur,firadius difcum totum cccupat : utin 
Ckryfiinthemo , Heliantho , Calendula. 
i. Comjaofiti naturales petalis planis funt Semiflofculofl 
Tournef. ut Hieraciiin! , Leontodon , Sonchiis. 
Hi duo flore a. b. facilc ludunt Tyrones. 
Semiflofculofi T. FlofcuH nunquam nifi hermaphro- 

diti vifi. 
Radiati pleni veronunquam vifi funt ant^eris inflruftl. 
SioTagetis flores pleni gaudent piAillis fine lUmi- 
nibus adfingulosflofculosj at vero Leontodon 
& ftaminibus & piflillis. 

131. Radius in flore Compofito naturali (it7) ? ^ P^' 
ftillis inftruitur, omnes quoque pleni flores piftillis 
inftruunturj fi vero deftituitur, etiam deftituun- 
tur pleni. 

Radlati T fsepius ita implentur, ut radius difcum excladat» 
tum evadunt omnes flofculi implentes fimiles radio natu' 
raU e gr. Matricaria, Bellis y Chryfanthemiimy Ta^^etes ^ove 
pleno , ad fingulum flofculum if. petalum ftylo proprid 
inftruuntur. 

Helianthus y Calendnla, Centaurea ^ore pleno, cum difcus ex- 
truditur a multiplicato radio , obferves fingulum petalum 
carere ftylo, quemadmodum radius. 

Cum itaque nullus radii flofculus, in flore naturali Radiato, 
gaudet Antheris, fequitur etiam facillima dilHnftio inter 
femiflofculofos T. & Radiatos plenos. (130) ^6 S E X u s. 

V. S E X U S. 

J32. Initio rerum, ex omni fpecie viventium (3) uni- 
cum fexus par creatum fuiflTe contendimus. 

Oratio nojfra de TeUnris hahitahilis incremento. Upf, Zf Lugd. 

1743. hanc Sententiam explicat. 
Aqua quotannis fubfidet; undeTellus amplior evadit. 
PlantEe diverfae indicant altitudinem perpendicularem terrae. 
Fertilitns feminum in plantis facpe infignis, ex una radice 
unkaarllate femina /Led: 2000, luuU ^ooo. Helianthi ^,ocOf 
Pap.i-vnis 32.000, Nicotiana 40320. 
Accedunt viviridices, perennitas, Gemmae. 
Gertims totidem Herba?, ergo in una arbore, trunci vix 
fpithamilatituninem excedente, Herbae faepe loooo. 
Diirorinatio Naturse {hipenda efl. ' 

Aer's vis, praefertim vere ik autumno procellaD, 

Erigeron 3. Hort. clifi". 407. ex America diireniinata 
per Kuropam. 
Fruftus elevatur per caulem. 
Scandentes itaque faftae, ut attollant fruftum. 
CapIulaB apice dehifcunt. 
Fo^/M?zfwPappoplumofo : Compojita , Valeriana. 

pilofo : Compojita, Stapdia^ Xylon. 
calyce : Compojita^ Scabioja, Staiice, La- 

gcecia, Sriinia, 'Frifolium. 
cauda : Piiljatilla^ Populus, 'Typha^L.agU" 
rus , Arundo , Saccharum. 
Ala Seminis; Abies, Liriodendrum , Betula^ 
Piumeria, Bignonia, Conocar- 
pus, Anethum, Artedia, Hefpe- 
ris, Corifpermum, L haiitlrum: 
Pericarpii : Acer, Fraxinus, Jjatis, Begonia^ 
Hamatoxylon, Ulmus, Pte-- 
lea , Dio/corea. 
Calyce : Hnmulus , Rajania , Rumex. 
Inflatione, ut volumen Ixvius evadat: 

Calyce: Phyjalis, Cucubaius,Trifolium 

Pericarpio : Colutea, iumaria, Staphylaa' 

Cardiofpermum» Cicev. -> 

Elafi- S E X u s. 87 

jE/^fV^lon^e propellunt Semina. 

Cartila^ine; Tricoccai (ord. nat.47.) Impatien^yOxa- 

lis , Diojina^ DiHamnui. 
IVIucvone: ^iijlicia ^ Rut^llia , Ihnkria^ Lathraa. 
Fibris : Momovdica , Cucumis , Cardamine. ' 
Rapt.itu: Cniplna, Avena , Geranium , Sigesbeckia, 
Eqiiijetnm , Filices. 
Adijarentia animalibus hamis , quge in ruderatis crefcunt. 

Calyce : Arciium, Agrimviia, Neurada, Rhexia Afpe- 
ru^o,Rumex y Urtica^ Parietaria, Plumba- 
go , Luinaaj Sigesbecktu. 
Pericarpio : Triumfetta , Bartramia , HeliocarpuSy 
Petiveria, Tri^lochin,Martynia, HedvJJi- 
rum, Glycyrrhiza, Scorpiurus, Vella, Cir- 
caa , Valantia , Aparine. 
Seminibus : Cyno^lo[fum, Myofotis, Verbem.Daucus, 
Caucahs, Sanicula, Bidens , Verbefna, 
ArHopus. 
Animalia, quae femina integra defrlutiunt, dilTeminant cum 
fcenore: Vijcus, Avena, 'Juniperus, Epidendrum. 
Bacca- creatae, ut diffeminentur ob pulpim. 
Sub ManducationeSemina difperguntSciuri,Mu- 
re.s, IMonedula?. 
, Fodiunt Talpa, Erinaceus , Lumbricas, ut terra 

recipiat. 
Flumina, Mare, Lacus, Imbres, JEjIus juvant. 

Anajlatica exemplo mirabili & flupendo. 
Confervatio naturalis feminum: CaJJia, Mimoja, Cucumis. 
Maris fundus non deftruit Semina. 
Similitudo eludit animalia? Salicornia, Medicago. 
Plantae occultant: Arachis , Trijolium , Lathyrus^ 

Valantia, 
Armis ab animalibus defenduntur, appropriatis 

Jpinis , aculeis , aulibus. 
Carnofae propagantur foliis 
Arbores finguls funt uti hortus circumfeptuS,mi- 
ro naturae confilio. 
Germen & Corculum in Semine ex Medulla ; ergo omnis 
generatio continuata multiplicatio. F 4 133- Vege. S8 S E X u S. 

133. Vegetabilia , fenfatione licet defiitiiantnr, xqwe ta- 
men ac animalia 'vivere ( 3 ) probat OrtuSy Nutri- 
tio , JEtas , Motus , Propulfw , Morhus , Morj , 
Jmtoniia , Organismus. 

Oitus ex Semine vel Gemma. 

Autritio ex humo tenuiflima Kylbel.cum aqiia&aere. //a/^x. 

Jttas: infantia, pueritia, adolefcentia , virilitas, feneftus; 

Arhoves ^ Hedera. 
Mctus: Horam diei obfervant fioves feniifloJcHlof & varii alii. 
Pluviam praefas^it mane Calendula. 
Noctu nutat DrahayFarthenium foliis ovatis crenatisy 
Tvientalis, 
flaccefcit [mpatiens, Amorpka : 
refledlitur Sigesheckia , Triumfetta ; 
clauduntur 7w/wo/«, Papilionacea, Lomentacea. 
componitur Tamarindiis ; 

De die autem vigilantpatentibusfoliis. 
Solem fequitur Refeih Luteola, &{iorQS femifiojculoji. 
Defedlus mntus ex umbra aut fylva , hinc diverf* 
ft.itura Fini aliorumque. 
PropiilfiOy non enjm dnturin plantisCirculatio. 
Movbus : /Eftus, Sitis, Pernio, Fames, Polyfarchia, Cancer, 

infe(^a, 
Mori,, Oppofitum vitcE efl. 

Anatomia: Vafa, Utriculi, Trachea;, Cutis, Epidermis. 
Organijfnus: Vafa fecretoria, Glandulae. 

34. Omne vivum ex ovo; per confe(|uens etiam vc- 
getabilia ; quoriim Semina effe Ova , docet eo- 
rum Finis y fobolem parentibus coiiformem pro- 
ducens. 

Vivum omne ex ovo provenire exclamavit Harvaus. 

Finis & Efientia ovi confiftit iu pundto vitaSj^ 

Semina Filicum Bobartius , Mufcorum ego , FucorumRezn- 

murlus , Fungorum iMichelius detexere ; de Majoribus 

dubium non eft. 
Generationes plantarum ex femine & gemma efle coaBvas do- 

cet Gemmarum confideratio &praBcocitas florefcentiae. 

135. Vege. I S E X r s. S^ 

135. Vegetabilia ex ovo (134) provenire , diftitat Ra- 
tio & Experientia ; confirmant Cotyledones. 

Semina in omni planta adefle nemo fanus negavit ; 

Polypi nec denituuntur ovJs. 
Radices,i3ci\e omnes, Polypi naturam fervant, uti patet ex 

Gemmis, viviradicibus, Stolonibus. 
Cotyledonum prscfentia in omni planta prodeunte cvincit fe- 

men adfuifTe ; 
Generatio aquivoca dudum experirnentis explofa efk ; & Co-' 

tyledonum praefentia optime deflruitur. 

136. Coiyledones animalium proveniunt e Vitello ovi, 
cui punttum vit'js innafcitur * ergo Folia femi- 
nalia plantarum , quae Corculum ( 8^ • VI. ) in- 
volverunt , iidem funt. 

Cotyledones Sc folia feminalia funt fynonyma in plantis. 
Cotyledones /(jF^i/^rialuntPlumulam usqiie dum radices ege- 

rit, uti Placcnta C Cotyledones in Animalibus. 
Mufci & adfiues folis cotyledonibus deftituuntur. 

DiJJert. de Seminibus Mufcorum, 

137. Prolem non ab Ovo tantum, nec a Genitura fola, 
fed ab utrisque fimul prodire , probant Animalia 
Hytrida, Ratio, Anatomia. 

Vermiculi feminales Leuwenhcekii non entia funt; funt ta- 
men corpufcula,fed non viva per fe ; interim fcecundant. 

Hylrida exdiverfisfpeciebus anirhalia; e. ^r. M»/MjexEqua 
& Afino ; parenti neutri exafte fimilis. 

Anatomia: Placentae funiculique umbilicalisconfideratio. 

Ratio: vitia haereditaria , Canes, Gallina?. 

138. Ovum non foecundatum gerrainare , negat omnis 
experientia ; adeoque & Ova vegetabilium. 

,139. Omnis fpecies Vegetabilium ( 157 ) flore & fru- 
ftu inftruitur ; etiam , ubi vifus eosdem non af- 
fequitur. 
Mnfcorum femina N^os. 
Lemnie flores delineati a Valifherio. 
Fucorim flores obfervavit Reaumur. 
Pilularia flores invefti^avit B ^iifjiaus-. 
Dmprum ftamina defcripfit Michelius. 

F 5 140. FIos - 90 S E X u s. 

140. B^los (88) omnis (139) inftruitiir Antheris (86) 
& Stigmatibus (86). 

Jfoetis Antheras deteximus ; iter Scanic. 

Parnajfia [\\grm deficit in flore (porieaexcrefcit) , fed Ger- 

men hiat. 
Miifci Piflillis deftituuntur forte folij cum Corculanuda fint. 

141. Flos (140) antecedit omnem fruflum, ut Gene- 
ratio partum. 

Colchicim & Hamamelif autumno florent, cujus fruj^um in fe- 

quenti anno producunt. 
Mufk fructus non pra3ceditflori,licet maximum fit Germen,& 

non foecundatus celTat adolefcere, Bon vero matu- 

refcere. 
Erg;o flos antecedens fru(5lus , & fru^lus femper confequens 

floris. 

142. FRUCTIFICATIO (88) conftat Plantarum Geni- 
talibus ( 143. 144 ) : fic FLORESCENTIA (140) 
eft Genemio, FRUCTUS maturatio vero Vartus. 

143. ANTHERAS (140) effe plantarum Genitalia Ma- 
fculina , & eorum POLLEN veram Genituram, do- 

cet ElTentia (88)> Praecedentia (141), Situs^ 
Tempus y Loculamenta , Caftratio ^ Poliinis ftru- 
ftura. 
Situs : Didynamiftis ftamina adfcendunt fub Corollae labium 
fuperius, quo &: fe Pinillum fledit. 
MoncEcia pleraequas flores {lamineos fupra piflilliferos 
gerunt : 'Lea , Ricinns. 
li err.T^Xis . Mon^ciie 8c Diuecia flores Mafculi eodem tempo- 

re Anihevas, quo Piflilla Sti^mata, perficiunt. 
Caftracio : Mnfa opnofitum^ubi flores fbaminei ferius quam pi- 
fl:ilHferi, fteriiem g^erit frudum absque Seminibus. 
Melonis flores ftamineos qui diUgenter auferunt, 
fruftus non obtinent. 
L/Oculamenta : Antheva uniloculares, biloculares, triloculares, 

quadriloculares,exa'3:c uti Pericarpium. §. lol. 
Pollinis firuiftura iin^iularis &determinata ut femina. §. loi. 
Eft omne Pollen veficulare , & continet materiam 
impalpabilem , quam explodit. 

144- STI- S E X r s. gi 

144. STIGMATA (140) Germini iibique adnexa (q7) 
effe Geuitalia Femw/M probat Efrentia ("88)? Prx- 
cedentia (141)^ Sitiis, Tempus , Cafus , Abfciflio. 

Sltus : Syn^enefjla raro fteriles , ubi ftigmata perforant quafi 

antheras. 
Tempus : F/^eiStigma eodem tempore, quo AntheraD pol- 

linem efflant. 
Decidentia: CluUi & marcefcit fligma pofl cafum anthera- 

rum in plerisque; ergo effedus fub florefcentia. 
Abfciffio, fic Cajtratio in omni flore. 

145. GSNERATIONEM ( 138) Ve^n;etabilium fieri me- 
diante Pollinis Anthci-anim illapfu fupra Sigma- 
ta nuda , quo rumpitur Pollen , efHatque au- 
ram feminalem , quce abforbetur ab humore Sti- 
gmatis ^ quod conflrmat Oculus , Proportio , Lo- 
cus _, Tempus , Pluviae , Falmicolae , Flores nutan- 
tes , fubmerfi , Syngenefla , immo omnium florum 
genuina confideratio. 

Ociilus: Pollinemintrare Germina CTed\d\t Morilandiis ; ejus- 

dem eflentiam cxtrahi mediante flij^mate madido fla- 

\.n\t Vaillant; Pollinem Aceris rumpi in humore vidit 

B. ]^ujfmus ; omnem Pollinem in humoreexplodere au- 

ram feminalem confirmavit Needham. 

Proportio :Si\^matz fe^e fleftere ad antheras, dein cxferi ex 

Diantbay Fajfifloray Nigella patet. 

Piflillum ubi brevilTimum, connivent Antherae fu- 

pra Aigmata: Saxifraga^ Parnajjia. 
Connivent, dum efflant pollinem Antherae in Celofa. 
Comprimit Corolla digitis antheras ad Stigmata 
in Teucrio. 
■Locus : NunquamPifiilliferssfponte nafcuntur fine fhmini- 
feris in eadem terra ; prodeunt ex eodem femine 
ambae. 
Tempus:\n Diclinis flores ante germinationem foHorum 
plerumque prodeunt, ne folia tegantPiftilla: Su- 
lix , Populus , Corylus &c. 
Plnvia combjbunt Pollen, "ut in Stigmata cadere nequeat; 
Hirtulanis notiflimum in Drupiferis & Pomiferis. 
Amcolis deteflabiles in agris fecalinis. 
Fumns idem etiam facitj abfcorbendo humidum fligmatis. 

Fa^riii'' 93 , S E X tr s. 

Palmicola: notiffima Thenphra/lo, Plinio^ Kampfevo ^ zVnsquQ, 

Piftacia cultura in Archipelago : Toiirnefortiiis. 

Capvificatio Veterum , & adhuc in Archipelago pet 
Infefta. vide DiJJert. noftr. de Ficu. " 
Tlove! nutantes gaudent piflillo ftaminibus longiore, ut cadat 

PoUen in Stigma : Campanula, Leucoiim, Galanthus,. 

Fritillayia. 
Flores fuhmer/i zd{cendmt fub florefcentia : Nymphaa, Stvatio' 

tesy Myiiophyllumy Potamogeton, Hydvocharis, Valif- 

neria. 
Syn^enejia frujlranea ^ ubi ftigma deeft, ibi nulla fcecundatio: 

in radio Centaurea , Helianthi ^ Rudheckiay Coreo- 

TuUpa folitariae fi auferantur antherae ante cafum Pollinls, 

flerilis evadet. 
JBraJJicce diverfarum varietatum, fub florefcentia in eodem 

loco fatae, nunquam diflindla dabunt Semina. 
Rkodiola in Horto upf flcrilis erat ab anno 1702 in 1750 

dum mas adducebatur, tum femina protulit. 
Clutia fterilis erat in Hortis plerisque Belgicis,fed vifa Ley- 

dx femina foecunda,Marem adefle pr»di^:i & reperi. 
Cave ne Ficus, Humulus, Mufa, Morus, &c. fruftiferae absque 

Staminibiis difluadeant; Diflinguas Partes frufti- 

ficationis Calycem , Pericarpia , Receptacula a 

Seminibus. 

, 146. CALYX ergo eft Thakmus , COROLLA Auleum,, 
FILAMENTA Vafci Spematica , ANTHER^] 
Tejles , POLLEN Gemtura , STIGMA Vuha, ST Y J 
LUS Vagina, GERMEN Ovarium , PERICAR-I 
PIUM Ovarium fxcundatiim , SEMEN Ovum. 

Calyx pofTet pro Cunni labiis vel Praputio etiam haberi» 

Corolla poflet etiam loco Nympharum fumi. 

Filamenta, quae fuccum ad antheras deferunt, vafafpevmati^ 

ca dicuntur. 
Atntherae Tijliculi funt. 
Sigma Falva , refpondens parti illi, quae in fexu fequiore 

lympham genitalem fecernit. 
Stylus Vagina vel Tuba Fallopiana refpondet , licet huic 

minus proprie. 

Germen S E X ir s. 93 Germen Ovarium, cum contineat feminum rudimenta. 
Fericarpium 0variumf(scun(litum,unde ova producit fcccund i. 
Semina Ova efTe ex diftis §. 134. 135. pacet. 

147. Plan^anim VENTRICULUS eft Terra, VASA 
CHYLIFERA Radix, OSSA Trumti-, PULMONES 

Foliay COR Calory hinc Planta Animal iirverfiim ve- 
teribus diftum fuit. 

^nimal inverfum, olim planta difta fuit; haurit radice, tan- 
quam vafis ladeis chymum e minimis particulis humi, 
quod adfcendit per caulem rigidum , in cujus divari- 
catione enafcuntur Genitalia. 

Cor plantis nullum, fed Calor efficit om.ne ; nec opus etl 
corde, ubi necperpetuimobilis effeftus neceirarius eft, 
& ubi propulfio, non circulatio, humorum. 

"Folia in motu conflituta & perfpirantia hoc modo pulmo-» 
nibus refpondent; in fe tamen re ipfa mufculi analoga 
func, licetnonuti in animalibus caudaaffixaj cum mo- 
tus voluntarius in his dtri nequeat. 

148. FLOS (T40), qui Antheras (143) MASCULUS, 
qui Stigmata (145), FEMINEUS, (\m utraqvte 
(143. 144) continet, HERMAPHRODITUS dici- 
tur. 

Hermaphroditi adeo frequentes funt in vegetabilibus , vt 
rariores in Animalibus; inter Vermes multi vidcntur 
eflehermaphrcditi; AndrogynsBcerte CocW^^funt. 

NecefTaria eft fexus conjunftio in plantis, quum conjugem 
quaerere & adire nequeant. 

149. PLANTA qu3e floribus tantum mafculis ("148)^ 

MAS, 
quae floribus tantum femineis (148)^ 

FEMINA, 
quae ftoribus tantum hermaphroditis 

(148), HERMAPHRODITA, 
quae mafculis & femineis fimul, (a. b.) 

ANDROGYNA, 
quaeque hermaphroditis & femineis aut 
mafculis fimul , POLYGAMA ^u 

citur : 9+ S E X U S. 

citur; haec tamen pleriimque Herma- 
phrodito aut Hermapbrodita coiillat. HERMAPHRoniTA PJatita gcrit fuper eandem Radicem flo- 
res omnesJiaminibHS piftiliisque inflrudos, ut Genevit 
pkraque 
ANnROGYNA gerit fuper eandem radlcem Flores & Mafcu- 
los & Femineos fimul. 
■ CeratocavpuSf Zannkkelliay Callitrichey Cynomoriim^ 
Z-ea, Coixy Civex, Axyris. 

Typha, Sparganium, Phyllanthus, Tvagia. 

Urtica, Morus, Plaiitago. 

AlnuSy Betuhy Biixus. 

Xantkium, Ambrojia, Iva, Parthenium, 

Amaranthus, Compofits & UmbellataB nonnullae. 
Zizania, Rumex. Myviophyllum, Ceratophyllum, Sagittaria, Quevcus, 

FaguSy 
Pinus, 
Ricinus, 
Acalypha, 
Cucurbita, 
Bryonia, 
Andrachne, 
Fucus, 
. Bryum, Corylus, 

Lii^uidamlM: 

Abies, 

^atropha, 

T beligonum, 

Cuciimis, 

Sicyos, 

Tfoetes, 
Hypnum, Carpinus^ 

Cuprejfus, 
Sterculia, 
Hura. Poterium, 
^uglans, 

Thya, 

Croton, 

Hernandia. Trichofmthes, Momordicaf 
Feuillea. Pilularia. 
Phafcum, Lycopodium. Mas aut Femina gerit flores in eadem planta aut folos 
Mafcidos aut Femineos tantum. 

'NajnSt Valifaeria, 
OJyris, 
Vifcum, 
Morus, 

Antidefna, 

Piftacia, 

Humidus, 

Smdax, 

Cifampelos, 

PopuluSf Salix, 

Ficus., 

Hippomane, 

Urtica, 

Rhus, 

Ceratonia, 

Cann.ibis, 

Tamus, 

Pkanix, 

Diofpyros, Rumex, 

Valeriana. 

Myrica, 

Rhamnus. 

Pifmia, 

Acnida, 

Rajania, 

Borajjus, 

Be^onia, Hippophaes, Zanonia, 
Spinacia, 
Diofcorea, Laurus. S E X U S. 95 

Laurus, Mdrcurialify Hydroctariy. \ 

Carica, Guilandina, Kiggelaria, Coriariay 

Datifcay Cucubalus, Silene. 

Anincui. 

Clijjortia. ■ 

'ifuniperufj Taxuf, Ephedra. 

]Sap2?a> Croton^ 

Rujcus. 

Clutia. 

Polytrichumy Mnium, Splachnum. 

PoLYGAMA (Kybrida aliisj conflat floribus hermaphrodi- 
tis neceflario,'dein alios habet alterius fexus, & quidem 
modis fequentibus. 
jl. Hermaphroditi If Hermaphrodita, ut alter flos herma- 

phroditus fit ab altera parte, & alter a contraria 

fterilis, ut Muf}. 
jl. Hermaphrodita if Mafculi in eadem planta ; Vera- 

trum, Celtii, JEnlopi^ Valantia. 
fl. Hermaphrodita €f Majculi in diftindla planta : Cka-» 

marops, Panax, Nyjjli, Diofpyros. 
fl. Hermaphroditi £/ Feminei in eadem planta : ParietO' 

ria, Atriplex. 
fl. Hermaphroditi If Feminei in diftinfta planta. 
/?. Androgyni lif Mafculi in diftinftd planta : ArHopus, 
fl. Polygami ex Hermaphrodita ^ Mafculo in eadem plan- 

ta :" Femina in dillinfta : Gleditfia. 
fl. Hermaphroditi, Mufculi C/ Feminei in diverfis plantis ', 

Empetrum. 

150. LUXURIANTES Flores (119) nulli Naturales, 
fed omnes Morjlra funt. Pleni (121) enim Eunu- 
clii evaferunt, adeoque femper abortiunt ; Multipli-' 
cati (120) non aeque ; Proliferi (122) monHrofo- 
rum augent deformationem. 

Flos perfeile plenus nuUus propagatur feminibus ; ergo 
ipfe prodit vel e depadlis ramis, vtl e viviradicibus; 

ut Duinthus, Lychnis , Hepatica , Cheiranthus, Tvopao- 
lum, Rofa, Punica, Caltha, Ranunculus , Viola, Paoniaj 
Naycijjus. 

Pauci C)6 S E X u s. 

Pauci Flores, ut Papaver, Nigelky potius multiplicati di- 
cendi, quam perfefte pleni, femina perficiunt, 

L>uxuriantes flores multiplicant corollam cum darano fta- 
minum, quae excrefcunt in petalaj adeoque Multiplica-- 
ti flores plurima, Pleni omnia flamina amifere. Mul- 
tiplex ordo petalorum ideam praebet floris jVTultipIi- 
cati ; at vero Nymphaa , CaHiy Mejembryanthemi flores 
multiplicati non lunt dicendi, cum evadant tales abs- 
que damno (^aminum. 

Sponfalia })kntarumjq}xi de Sexu pknfarum plura velitjadeat. 


VL CHA- VI. CHARACTERES. 

151. FUNDAMENTUM Botanices (4; duplexeft: D/j- 
pojitio & Denominatio. 

Syjt. nat.-veget. 2. Fundamentum Botanices confiftlt in Plan- 
tvirum Divifione & Denominatione Syllematica : Gene- 
ric.t & Specifica. 

Cbff.phnt. 4. Nominaplantarumdtbentefle certa, adeoqua 
impofita certis Generibus. 

Difpofitio efl: Denominationis fundamentum. 

ScientiaBotaniceshiscardinibus nititur ; Sic p!3ntae omnes 
uno anno , primo inniitu, absque praeccptorc, fine 
iconibus aut defcriptionibus , conftanti memoria ad- 
difcuntur. Kro;o, qui hoc novit, Botanicus efl,alius non. 

152. DISPOSITIO C151) Vegetabiliiim divifiones f. 
conjimctiones docet ; eftque vel Theoreticay quae 
Claf.es, Ordines, Genera • vel Pra^icay quae Species 
& Varietates inftituit. 

Difpofitio plantarum, ex fundamento fruftificationis , re- 

cenciorum inventum eft. 
PraHica ab eo potefl traftari, qui de Syftemate nihil intel- 

liait. 

Theoretica curam Syftematis gerit; hanc CafalpimtSyMovifo-* 
nus, Touvnejortius &alii excoluere. 

T53. Difpofitio Ve^etabilium (152) vel Synnptice vel 
Syjkmatice abfolvitur, & vulgo A^Iethodus audit. 
Synoptica divifio feculo XVI. &XViI. maxime \a ufu f uit. 
Svjiematicavero feculo XVIII. praecipue exculta fuit, incepta 

a Tourneforcio & Rivino. 
jVIechodici Uimini methodo mathematicay in fclentia natu- 
rali>afimplicicribusad compofita adfcenrlunt, adeoque 
incepereab Algis, Mufcis, Fungis, uti Rajus^Boevhaa' 
'vius^ ikc. 
Naturalis inf^inctus docet nofle primumproxima &ulti-» 
mo minutiflima, e. gr, Homines^ Qnadvupedia, Aves,Pi' 
Jces, Injetla, Acaros^ vel primum majoves plantas, ulti- 
mo niinimos Mufcos. 
Natura ipfa fociat <5i conjungit Lapides Sc Pldntas^ Plantns 
&iAnimalia ; hocfaciendo non conne(i^it perfec.ti{rimas 
G Planr 98 C H A R A C T E R E S. 

Plantascum Aninnalibus maxime impeifedlis diftis, 
fed imperfedta Animalia & imperfeftas Plaiitas com- 
binat, e. gr. 

L-ernisam Ammi\cu\vim 6c Confewam Algant. 
Spongiam Algam & Corallia Animalia : 
Taniam^ Confeyvam, articulatam, CovaUinam. 
L.itkoceyatophyton B. mtval^egetabile, eKtrz Lapideiimy 
ex Animali. 

154. SYNOPSIS C153) tra^^it Divifiones (152) arbitra- 
rias, longiores aut breviores^ pliiresant pauciores j 3 
Botanicis in genere ncn agnofcenda. 

Synopfs eft dichotomia arbitraria, quae inflar viae ad Bota- 
nicen ducit, Limites autem non determinat. 

Cla-vis clajfnun Synoptica ell ex artis lege, ne confundantuf 
didinguenda. 

Methodici varii hanc viTimmcQ.^tmnt: Rajus,Knautius,alii. 

155. SYSTEMA (153) ClafTes per 5 appropriata mem- 
bra refolvit : Clajjesy OrdineSy GenerUy Speciesy Fa- 
rietates. 

Exempla hacc illuflrant in aliis fcientiis. 

Geogr. Repmm, Pro^vincia^Territoriim^ Parcecia, Pagus. 
Milit Legio, Cohors, Manipuhis, Contuberniiim,Miles. 
yhW. G.Summ'.>.m,Lntermed. Proximum, Species, Indi-vid. 

Botan. ClaJJis, Ordo, Gemis, Species, Varietas. 

Tonrnefortio debet Botanice hos ifamiliarum limites.. 
Differentia inter SynopHn & Syftema haec eft: 

Synopfi: a 2i b 4; <; 2 ; d 16; e 32. 
Syftemati:rtIo; /too; riooo; ^ioooo; e looooo; 
itaque praeftat Syftema Synopfi. 

156. Filum ariadneum Botanices eft Syftema (i55)^fine 
quo Chaos eft Res herbaria. 

Exemplo fit planta incognita indica : evolvat Botanophi- 
lus defcriptlones, figurasjindices omnes, nec reperiet 
nomen, nifi cafu ; fed Syftematicus five antiquum> five 
novum genus mox determinabit. 

Syftematicis, qui fikim hoc duxere, omni sbvo honos per- 
manebit, quum eo aeftituti Maandros Botanices er- 
rantes iqtrarenc Qmnes, 

Veri Characteres. 99 

Veri fyftematici Auftores f. Inventores probe a CompiU- 

toribus dilHnguendi. 
Syftema etiam omiiris indicat per fe plantas, quod nun- 

quain Catalogi enumeratio. 

157. SPECIES (155) tot numeramus^ quot diverfae for- 
mx in principio funt creatae. 
ClaJJ'. plarjtar. S' Speciestot funt, quot diverfas formas ab ini- 
tio produxit Infinitum Ens ; quae formae, fecundum 
generationis inditas leges , produxere plures, at fibi 
femper fimiles. Ergo Ipecies tot funt, quod diverfEe 
forms f. ftrufturffi hodienum occurrunt. 
Oratio de Telluris hahitabilis incremcnto. Upf. & Leyd. edi- 
ta, confequentias plurimas fuper hoc argumentum 
edocuit. 
Radix extenditur in herbam inque infinitum, usque dum apice 
rumpantur integumenta in florem, formantque femen 
contiguum, ultimumterminum vegetationis ; Hoc fe- 
men cadit, prognafcitur, & in diverfo loco quafi plan- 
tam continuat ; hinc fimillimam fobolem producif, uti 
Arbor ramum,Ramus gemmam, Gemma herbam ;er- 
go Continuatio ell Generatio plantarum. 
NovAS Species dari in vegetabilibus negat generutio con- 
tinuata, propagatio, obfervationes quotidianse, Cotyle- 
dones. 
Dubium movere Marchant. aH. parif. 1719 ; Ego in Pehvi.i 
1744; Gmelimis ivi orat. tnaugur. 1749. "vi^Q Amoiiiit. 
acad. 71. 
Nymphoides T. fierba Nymphceay frudlificatio Menvanthis^ 
Datijca, mas Cannabis ; femina Kefeda. 

Trae^opogon Flort. upf. 3. quafi ex patre Lapjlina. 
Hycjcyamns Mort upf. 2. - - - , Phyfilide. 
Poterium Hort. upf 2. - - - ' Ap-imonia, 

Saxifyaga Fl. fuec. 358. _ - - ParnaJJia. 
Dracocephahim Hort. upf. 6. - - Nepeta. 

PrimuUjb. alpina - - _ - Cortujii. 
CardHHsHort. upf I. degGnevzns in Carduum Pyrenaicum^ 
Mejembryanthema numerofa ad Caput Bona Spei. 
Gerania africana, conformia flore, ad Cap. bon.fpei* 
C'if?/ omnes in fola America. 
Aloi' numerofiflimae in Africa. 
Varietates fingulares numerofs Tournef. eorollar» 
Verbena virginica nobis obfervata. 

G 2 ' Delphi' loo Characteres. 

JDelphininm obfervante Gmelino. 
Merciirialis foliis multifidis Marchantii. 

I58. VARIETATES (155) tot fiint, quot difFerentcs 
plaiitic ex ejusdem fpeciei (157) femine funt pro- 
duftae. 
Varietas efl Planta mutata a cauiHi accidentali : CUmate^Solo, 

Calore, Ver.tis, &c. reducitur itaque in Solo mutato. 
Species varietatum funt Ma^nitiidoy Plenituio, Crifpatio, Co- 

lor^Sapor.Odor. J c-- fkm^kr^^ i^a^. 

Excludi polTent varietates e re herbaria, at 
Oeconomi Magnas & Crifpas, 
Horttilani Plenas & Coloratas, 
Medici Sapidas & Odoratas seftimant. 
Tropaohim flore pleno ex America cura Bewerningii i584. 

150. GENERA (155) tot dicimus, quot fimiles conftru- 
£ls fruftificationes proferunt diverfx Species (157) 
naturales. 

Cafalp. Confufis geneiibus confundi omnia neceflTe eft. 
Claf.plant.r:. Omnia Genera & Species naturales effe con- 

hrmant revelata,invent3, obfervata. 
Syft. nat. -ve^. 14. Genus omne eft naturale, in primordio 

tale creatum, hinc pro lubitu & fecundum cujuscunque 

theoriam non proterve difcindendum aut conglutinan- 

dum. 
Exemplo conftant Ranv.ncidi^Aconiti^NigeUce,CIaytonia^ Hi^ 

biJci,FaJJi{Ior<ey{nRnitorum,pvsi(ertim a pofteriori. 

160. CLASSIS (155) eft Generum (i:,()) plurium con- 
veaientia in partibus frudificationis (86) fecundum 
principia naturae artis. 

Toiirnefort. Claflis efl: congeries generum, quibus nota quae- 
dam communis aJeo propria eft, ut ab aliis omnibus 
eeneribus plantarum prorfus differat. 

Naturaks dari clalJes (§. 77.) ita creatis patet ex plurimis : 
Vmtellatis, VerticiUatis^ SiUqiiofts, LefiminofiSy Compoftis, 
Graminibus, &c. 

Artificiiles claffes fuccedanea: funt naturalium, usque dum 
omnes naturales fint dete6l2B,quas plura genera, nonduni 
deteda, reveUbunt, & tum limites clairum difficillimi 

evadant. 

Caven^ Characteres. lor Cavendum ne imitando naturam filum ariadneum ( 15*5 _) 
amittamus , uti Movijbnus & Rajus. 

161. ORDO (155) eft Claffiiim (r6o) fubdivifio , nc 
plura Genera (159) diftingueiida fimul & femel eva* 

dant, quam animus facile afTequatur. 
Ordo eft Clafllum fubdivifio ; facifius enim diftinguuntur 
genera ro, quam 100. 

162. NATUR/E opus femper eft Species (i^^^ & Gemis 
(159); CULTUR^ faepius Varietas Ql^S') '■, NA- 
TURyE & ARTIS Clqffis (r6o) & Ordo (r6r). 

Species conflantiflimx funt , cum^earuno generatio eft vera 

continuatio. 
Genera eife naturalia evincunc plurimae plantae : Aconita^ 

Nigellii, Bignnnia^ Ranunculi, Mtjemhryanthema, Zygophyl- 

la, Gerania, Oxalides. 
Varietates cuUura; opus elTe, docet Horticultura, qux easdcm 

faepius &: producit, & reducit. 
ClaJJes & Ordines plerasque naturales efie, docent ordines 

naturales §. 77. 

163. HABITUS eft conformitas quaedam Ve^etabilium 
affinium & consenerum, in Placentationey Radicatione-f '' 
Ramificatione^ Intorjioney Gemmatione^ Foliationey Sti- 
pulationey Puhefcentiay Glandiilationey LaSlefcentiay In- 
fiorefcentiay aliisque. 

FACIES EXTERNA vulgo a Botanicis antea diftus eft 

Habitus. 
C. Bauhinus & Veteres egregie ex Habitu plantarum divina- 

runt earundem adfinitates, ut ipfi Syftematici fcBpius 

deflexerint, ubi Habitus redta duxerat. 
Methodus naturafis eft ultimus finis Botanices (§-77) 
FruSlifcatio^ recentiorum inventum, viam primario aperuit 

ad Methodum naturalem, fed nec hsec etiamnum ita 

intelHgitur, ut omnes claffes decegat. 
Habitusy ut\ inQuadrupedibus difiinguit Feras a Pecoribus, 

quamvis Dentes non infpicerentur; fic etiam inPLin- 

tis faepe h.irum ordines naturales primo intuicu ma- 

nifeftat. 

G 3 I. Pr A- 102 ChAraCTeres. 

I. PLACENTATIO eft cotyledonum dlfipofitio^ fub ipfa 

Seminis Germiiiatione. 

1. ACOTYLEDONES, ubi nulli omnino exftant coty- 

leiidncs : Miifci. 

2. MONOCOTYLEDONES ( quamvis hae proprie acoty- 

ledones fmt, cum cotyledones perlillunt inlraSemen). 
perforatae : Gramina. 
unilaterales : Palmcn. 
reduftae: Cepa. 

3. DICOTYLEDON ES \\x\m\xtitx\ LeguminajPomajDru" 

«, pa y Didynamia. 

plicatas: GoJJypium. 
duplicatas: 1 etradyna^nia, Malva. 
obvolucas : Helxine. 
fpirales : Saljdla, Salicornia, Ceratocav^ 
pus, Bajella, Hokvaceas omnes 77: 

52. 
reduftae; JJmhellata:. 

4. POLYCOTYLEDONES Pinus lo. 

Cuj)reJ[us 5, 
Ltnum 4. 

II. RADICATIO ell Radicis difpofitio: caudice defcenden- 

te, adfcendente & Radiculis. Exempla ex %. 80. 
petenda. 

Bulbofa fquamofa : L///«w ; Tunicata : Cepa; 

DupUcitz: Fritillaria ; Solida: Tiilipa. 
Tuberofj palmata: Orchis ; Fafciculata: Pceonia; 

Pendula: Filipendula, Elaamus. 
Articulata (85) Lathr.ca., Oxalis, Mavtynia, Dentaria. 
Fufiformis : Pqfttnaca , Daucus , Raphanus. 
Globofa : Ranunculi Jpec. Charophylli Jp. Bunium^ 

III. R AMIFICATiO manifeftatur in fitu Kamorum, quem 
Foli'.i fequuntur. 
Nulli Rami, lic-^t folia prodeant in caule : Diclamnus, Pm- 

nia , Epiincdium , Podophyllum. 
Folia op',:on£a& alterna in plantis, plerumque vegetabilia 
diverfi.Tima indicant, p;-.ucas fi excipias, quarum aliae 
fpecies foliis oppofitis. aliae alternis funt : ut 

Eiiphorhia, Cijfus , Lant.ma. 
Antinhimim , Liltum, Epilobiim, 

FoHa CH A R A C T ER E S. lO^ Folia inferneoppofitaad Ramos,ruperne alternaad flores. 

Antirrkimim , ^Jafinmm. 
Veronica , Borrn^^n. 

Folia inferne alterna, fuperne oppofita in ramos: 

Potentillii t. H. upjiil. Potawugeion. 

Folia inferne oppofita, fuperne terna : Nerium, 

Folia inferne terna, fuperne alterna ( ranni inferne tern 

nec alii ) : Rufcus. 
Foliainferne quaterna, fuperne alterna : Coreopfis 2.Hort. upf. 

Antirrhinum 3. Hort. upf. 
Naturalem fitum qui eruere j^eflit in plautis ramificatione 

diverfis , adeat Folia radicalia. ' 

IV. INTORSIO eft flexio partium verfus alterum latus. 

CAULJS volubilis finiflrorfum C •' 

Tamus, Diojcorea, Rajania, Menijperinum, 

Cijfampelos, Hippocratea. 
L.onicera 
Humuliis 
Helxine. 
dextrorfum 3> •' 

Phafcohs, Dolichos, Clitoria, Glycinej Se^ 

curidaca. 
Convohulus , Ipom^a, 
Cynamhe , Periploca , Ceropegia. 
Euphorbia , Tra^ia. 
' Bajella. 
Eupatorium. 
Toiirnefortia. 
CIRRHUS volubilis dextrorfum retrorfumque. 

Lc^nminojk plersEque ejusmodi cirrhos gerunt. 
Smilax petiolos cirrhiferos profert ; idem ferme 
Piper. 
C0/20LL^ finiflrorfum (♦): 

Ajclepias , Nerium, Vinca, Rauvjolfa, Periploca; 

Stapelia. 
dextrorfum : Pedicularis Fl. fu, sos» S07. soh. 

G 4 Trien' 

{*) Sinifrorfum hoc efb, quod refpicit finiflrum, fi ponas 
Te ipfum, in centro conflitutum, itieridiem adfpicerej 
Dextrorjim itaque contrarium. 104 Characteres. Trieniiilis finouLris, qucul petala omnia 
altero latere imbricatim dextrcrrum 
incumbant. 

Gentiana contra folem, ?.nte explicatio- 
nem, imbricata ef\. 

PISTI LL A [\m{\rorCum: Ciicuhalin, Silene. 
GERMINA contorta finiflrorfum : HdiHeres ^ Ulmaria. 
JFL0/?i7Mrefupinatio, cum corollse labium fuperiusterram^ 
inferius ccelum fpeftat : ViolaEnropect.,Ocy- 
'- mum^ Ajii^a orientalis, Satyrii Jpecies. 

obliquitas; Hyjjhpt Lophantus 2). Nepeta H.upf. j, 
Pedicnlaris C Fl.fu. soj. S07. sos'. 
SPIC/E fpiralcs : Afperifolw. 
Ciaytonia, 
incurvatio; SaiiruruSy Mimoja, Petiveriaf PapaveVf Se- 
dum rubrum, Lilinm martagon. 

HYGROMETICA varia ex fibrarum concorfione occur- 
runt in variis plantis- 
Avena arifia funis inilar contorta. 
Geranii feminis arillus caudatus fpiralis. 
Mninm , quod Bryum Fl. fu. 903. pedunculo inferne 
& fuperne contrario torto. 

V. GEMM ATIO eft Gemmae conflruftio ex foliisj ftipulis, 
petiolis aut fquamis. 

I. OPPOSJTIFJE PETIOLARES. 

a. Ligujlrum Laurus 
PhtUyrea Myrica. 
Nytianthes c. Linnaa 
Syringa Diervilk 
Hypericiim ' Lonicera. 
Coriaria ^- d. Eiionymusf 
Buxus. e. Fraxinus 

b. ^ajminum Acer 

P accinium Efeulus 

Anbutus Bignonia. 

AvJromeda f. Gpalus 
Lidiim Sanibucus 

Daphne g. Pfidiunt, 

2. OPPO- Characteres. 105 

2. opposirivM sriPVLACEM. 

Cepbaliwfhuf. Rhamnus caihavticus. 

3. ALrERNAriVM PEriOLARES. 

a. SaJiz. H'ppophae, f. /^•i^Lms 

b. Spircta. d. Bdrheris. Pifiacia. 

c. Genifia Ikx g.Plnmbago. 
Snlunm e. Ribes. 

4.. ALTERNAriVM SriPULACEO-PEriOLARES, 

a. Sorbus c. Cotoneafler Rithiis 
Cratcegus Amygdidus Vitis 
Prunus Cerafus Rohinia 
Mefpihs germ. Padus. Cytifus. 

b. Pyvus d. Melianthut e. Potentilla fruticof. 
Malus. Rofi Staphylea. 

5. ALrERNAriVM SriPVLACEJE. ' 

a. Populus. Fagus c. BetuU 

b. TV//rt Carpinus Alnns. 
Ulmus Corylus. d.Ficus 

Quercus Morus. 

6. ANOMALM. 7. NULLM. 

z. Abies. Carentes gemmis 

b. Pinus. §'85- P- 51« 

c. raxus. 

VI. FOLIATIO eft complicatio ea, qnam fervant Fo- 
liay dum iiitra Gemmam aut Afparagos plantarum 
latent. Hsec prastervifa antecefforibus fequentes 
modos agnofcit. 

1. JN VOLU rA, quorum margines laterales utrinque in- 

trorfum fpiraliter involvuntur. 

2. REVOLUTA, quorum margines laterales utrinque re- 

trorfum ipiraliter convplvuntur. 

3. OBVOLUrA, quum margines alterni comprehendunt 

oppofiti folii marginem reftum. 

4. CONJ^OLUrA, cura unius lateris margo circumannbit 

alterum ejiisdem folii marginem inftar cuculli. 

5. IMBJaCdrA, quando perallele, fuperficie reda, fibi 

invicem incumbunt. 

G 5 6. EQUI- i io6 Characteres. 6. EQJJIJ ANTIA , quumfoUi lateraparalleleconnivent, 

ut interioia ab exterioribus includantur ; quod non in 
Conduplicatis (7) obtinet. 

7. CONDVPLICATA, cum folii latera parallele fibi in- 

vicem approximantur. 

8. PLICATAj cum plicatim longitudinaliter complican- 

tur, uti folia plicata §. 83. 

9. RECLINATA , quum folia verfus petiolum deorfum 

rcflexa funt. 

10. CIRCINALIA , quum folia deorfum fpiraliter invol- 

vuntur. , INVOLUTA. 

Lonicera 

Diervilla 
Euonynms 
Rhamnus eathay. 
Pyrus 

' Malus 
Populus 
Plumbago 
Viola 

Commelina ann^ 
Planta^o 
Alifma 

Potamogeton natans 
Nympkaa 
Sauruvus 
AJier ann. 
Humulus 
Urtica 
Hepatica 
Samhiicuf 

Ebuluf 
StaphyUa 
i.REVOLUTA. 
Rofmarinus 

Teucrium Marum. 

Dracoceph, digit. 
Nerium 
Andromeda Le^ Ledum 
Epilohium irregul. 
Salycis fpecies i 
Rumex 
Perficaria 
Polygonum 
Parietaria 
Primula 
Carduus 
Cnicus 
TiSla?-o 
oenecio 
Othonna 
Potentilla fruticofa, 
Ptelea. 
3. OBVOLUTA. 
Dianthus 
Lycknis 
Saponaria 
Epilohium oj. 
Dipfacus 

Scabiofa 
Valeriana 
. Marrubium 
\ Pklomis 
Vm iSahia 
\ \ Praftum. 
4^CONVOLUTA. 
Canna, Am§- C H A R A C T E R E S. T07 Aniomiim 
Calla 

Anim 

Ptper 
Hydrocharis 
Comnielina lnted 
Gvamina pleraqne 
PvvMis 

Armenkaca 
Dodecatheon 
Crepis 

L.aHuca 

Hieracium 
Sonchiis Sibir. 

TragopogoH 
Orobiis 

Vicia 

Lathyvus 
Solidago 

After 
Piniuicula 
Vaccinium 

Pyrola 
Berhens 
BraJJica 

Arnmacia 
Symphytum 

CynogloJJum 
Potamog. perfoL 
Eryngium 

Menyantbes conjuiK^tim 
Saxifraga 
Aralia 
DiBanwus 
Epnneium. 
5. LVIBRiCATA. 
Syritiga 

LipiJInim 

Pkillyrea 

NyHantes 
Linnm 

Qepba" Cephalanthus 

Coriaria 

Hypcricim 

Valantia 

'^ufticia 

Portulaca 

Laiirus 

Daphne 

Hippophaes 

Rujhis 

Cyanus perennis 

Mejpilus Germ. 

Campamda 

Pokmonium 
Siuni. 
6.EQUITANTIA 
Hemei-(,i.tlUs 
Graminu nonniilla 

Poa. 
Iris 
Acorus 

7.CONDUPLICATA, 

Quercus 

Fagus (intimum) 
Corylus femi ( fecunde ) 

Carpinus (fecunde) 
T'ilia (fecunde) 

Padus fpiraliter 

Cerafus - - - 
Amygdahs - - 
Coioneajler •< - 
Frangula 

Alaternus 

Paliurus 
^aglans 
Piftacia 
Hhus 
Fraxinus 
Sorhis 
Rofi 

JRuhuf io8 Char act eres. Ruhus 

Potentilla vulg. 
Comarum obvolutum? 
Bi^nonia 
Cyiifus 

Robinia 

Pijim 

Hiadelphia pkraijue 
Melianthus 
Pajlinaca 

Heraclenm 

Lafevpitium 
Poterium. 
S.PLICATA. 
Cratagus 
Betula 

AlnuS 
Yaguc 
Vitis 
Acer Opuh.s 

Vihuvnum. 
Ribes 
Althaa 

Malva 
Humnlus 
Urtica 
Pajfifiora 
AlciiemiUa 

9. RECLINATA. 
Podophyllum 
Acomtnm 
Hcpatica 

Pufatiik 
Anemone 
Adoxa. 

10. CIRCINALIA. 
Filices 

Palma nonmdla. VII. STIPULATIO eft Stipularum fitus & ftrufttira ad ba- 
fin foliorum. 
Stipulae non minus quam folia in diverfis diverfs exiftunt. 

a. NullaB: Afperifolia, Didynamia, Stellata, Siliquofa:^ Lilia- 
cea, Orchidea, Compo/ita plurima. ■ 
Prsfentes : Papilionacea , Lomentacea , lcofandria. 
h. Geminae f. utrinque folitariaB : ple>'isque. 

Solitariae: Melianthus interne; Rnjcus externe. 
e. Deciduae : Padus, Cerafus, Amygddlus, If ordo V Gem- 
marum. 
Perfiftentes : Diadelphia , Jcofindvia polygyna. 

d. Adnatae: Rofi, Rubus, Potentilla, Comarum, Melianthus. 
Solutae: pkrisque. 

e, Intrafoliaceae : Ficus, Morus. 

Extraf oliaceae : Diadelphia , Alnus , Betula , Tilia. 

Vin. PUBESCENTlA eft Armatura planta;, quae ab ex- 
ternis injuriis defenditur. 

SCABRI- Characteres. 109 SCABRITIES componitur particulis,nudisoculis vixma- 
nifeftis,quibus adfpergitur plantarum fuperficies. 

GuETTARnus lynceis oculis hanci quafi primus, vidit. 
Glandulofa Miliaris. 

Veficularis. Mefembryanthemim ^ Aizoon ^ Tetra' 

gonia, 
Lenticularis. 

Cobularis, Atriplex, Chenopodium, 
Secretoria. 
Catenulata. 
Utricularis. 

Seticea Cylindrica. 
Conica. 
Hamofa. 

Glandulifera. Ribes. 
Furcata. Lavandula, 
Securiformis. Himuhs. 
aggregatge ftellares Alyjfum, HeliSleres, 
fimplices Hippophaes. 
Articulata fimplex. 
nodofa. 
candata. 

ramofa : Verbafcnm. 
plumofa. 

LAIVA fervat plantas ab seftu nimio. 

Sahia canarienfis, Sideritis canarienfisj Mthiops Salviaf. 
Marnihiim , Verbajcum , Stacbys. 
Carduns eriocephalus, Onopordum, 

TOMENTUM fervat plantasa ventisj gaudet faepiug 
colore incano : 
Tomex. 
Medicago, Halimus. 

STRlGiE arcent fetis rigidis animalcula & linguas ; 

Caclus. 

Malpighia. 
Hibfcusy Rubus. 

HAMI adhzerent animalibus praetereuntibus. 

Triglochides Lappula. 

incurvi iio Characteres. incurvi ArLliim, Marnibium. 
Xanthiimy Peti-veria. 
STIMULI pundlura venenata arcent animalia nuda. 

Vrticay 

'l^atropbay Acalypha, Tragia. 
ACULEI arcent propria anirnalia. 

Volkameria , Pijonia. 

Hugonia ( fpirales f. cirrhofi.) 

Cajalpinia , Mimoja , Parkinfonia. 

Capparis , Erythnna, Robinia. 

Solaniim , Cleome. 

Smtlax , Convohulus , Aralia. 

Duranta , Xylon , Drypis- 

Enphorbiaj Tragacaniha , Trappogon. j 

FURC/E, arcent animalia. 

Berberis , Ribes , Gleditfia. 

Mefhnbryanthemim , OJleofpermum. 

Ballota, Barleria, Fagonia, Poteriim. 

SPIN-^ RAMORUM arcent Pecora. 
Pynis , Prunus, Citnis. 

Hippophaes, 

Gmelina, Rhamnus, Lycium, Catesbaa , Celafrus. 

Ulex, Afparagus. 

Spartiim , Achyronia , X imenia. 

Ononts , Stachys , Alyfium, Cichorium. 
FOLIORUM. 

Aloe , Agave , Yucca, 

Llex , Hippomane , Tbeophrajtay 

Carlina^ Cynani , Onopordum, 
^ Morina , Acanthus , Gundelia, 

'^imiperus , Safola , Polygala, 

Rufcus, Borbonia , Statice, Ovieda, 

Clifjhrtia. 
CAL^YCIS. 

Carduus , Cnicus , Centaurea. 

Moluccella , Galeopjis. 
FRUC TUS : 

Trapa , Tribulus , Murex, 

Spinacia , Agrimonia , Datura. 

IX. GLANDULATIO vafa fecretoria offert. 

I. GLAy- Characteres. iti I. GLANDVL7E PEriOLAkES: 

Ricmis, Jatropha, PaJJiflora, Cajfm, Mhiiofa, 
FOLIACE/E Qx ferr-Atuns : Salix. 

ex bafi ; Amygdahis, Ciicur' 
lita, Elaocarpus ^ 
Impatiensy Padus, 
Opulus. 
Cx dorfo '. Vrena , Tumarix, 
Croton. 
ex fuperficie : Pin^uicola , J)ro' 
fera. 
STIPULARES: Bauhinia , Armeniaca. 
CAPILLARES: Ribes, Antirrhinum quadri- 
fol. Scrophularia, Cerajliumf 
Sikne. 
PORI: Tamarix , Silene , vifcaria. 
S. FOLLICULI funt vafa aere diftent?.. 

Utricularia, ad radicem profert vafcula fubrotunda in- 

fiata bicornia. 
Aldrovanda, ad folia promit folHculos olliformes, fe- 
micirculares. 
3. UTRICULI funt vafcula repleta liquore fecreto. 

Nepenthis extremitas foliorum definitinfilum^&filum 
in cylindrum magnitudine & figara penis , apice 
claufum operculo, quod mar^ine altero aperitur. 
Sarracenia folia habet cucullata , ferme uti NepentheSj 

fed ad radicem feflilia. 
Marcgra-via in centro umbellae promit vafcula, quae re- 
ferunt coroliam rinaentem Galeopfidis, fed labio 
inferiori deflitutam. Gen.plant.s07. 

X. LACTESCENTIA eft copia liquoris, qui effluit Ise* 
fa planta. 

Aiba ; Euphorhia. 

Papaver. ' 

AJclepuu\ Apocynum, Cynanchum &c, 

Semiflojciiloji T. 

Campanuk, Lobelia , ^njioue, 

CaFlus tuberciilis teFtus, 

Acer, Silinum, Rhus. 

Lutea: 112 Characteres. Lutea : Chelidonmm , Bocconia , Sanpiinaria. 

Cambopa. 
Rubra : Riiniex Janguinea. 

XI. INFLORESCENTIA cft modiis, qiio flores peaimcii- 
lo pUntx aiineftiintur, qiiem Modiim Florendi 
dixere antccefTores. 
Verticillat^ Rj : MarriiVium. 
Co RYMBiFER^. : Silir^iioja ( ord. nat. S7- ) 
SpiCAT^: ( ord. nat 1.2). Piperes, Mimofa. 
P A N I c c L A T * : Gramina -varia. 

AxiLLAREs funtplerique flores ; er^o fcquentes Rariores: 

QpposiTi KOLi 1, quorum flores foiioeregioneopponun- 

tur, uti Fiper^ SaururnSyPhytoLicca, Dnlcamara, Vitif, Cijli 

anniii, CiJJns, Corcborus^ Ranunculus aquatiiis, Geraninm. 

Interfoliacei Fiores inter folia oppofiti, fed alterna- 

tim collocantur : AJclepias. 
Laterifolii Flores ad latus bafeos foHi: Claytonia,So- 

lanum, AJperifolia. 
Pltiolares Florespedunculopetiolisinferto : Hibijcus^ 

lurncra. 
C i R R H i F E R i flores : Cardiojpermum , Vitis. 
SuPR.-^AXiLLAREs: AJperiJolia, Potentilla j-. H. upj. 
Mittimus varia, quse huc fpedant : e. gv. 

TEMPUS Germinandi antequam e Semine & Terra 
emergat : 
Breviflimum : Tetradvnamia , Helxins. 
Annum : Hypeconm, Glancinm, Melampyrum 

fegetum, R.inunculus f.!lcatus. 
Bienne: Mefpihts, Ox\\icantha,RoJa^Cormis. 
Gemmandi feu gemmas aperiendi. 
Floraidi annuum : 
horarium. 
Vigendiy quod in variis 6c diverds piopiium &: 
fmgulare eft. 

164. Difpofitio (155) vegetabilium primaria (152) a fola 
frudificatione defumenda efi:. 

Anteceflbres urgebant infulHcientiam frudificationis, quum 
partes ejus pauca& ipfis innotuere; nos easdem fuffi- 
cientiflir.ias introduximus. 

CaUYX Characteres. 113 Cai-yx. 

Perianlhium Riv. 

Invplucrum Arted, 

Amentum. 
, Spatha Li::n. 

Gluma RdJ. 

Calyptra Dill. 

Volva Michel. 
Corolla Linn, 

Petalum Col. 

Tubusf. unguis. 

Limbus f. Lamina L. 

Nedarium Linn. 

S r^ MEN • 

Filamcntum Linn. 
Anthera L. 

PlSTILLUM 

Germen L. 
Stylus Boerh. 
Stigma Linn. 

P E R I C A R P 1 L' M RlV, 

Capfula Veter. 
Siliqua Veter. 
Lesumen Linn. 
Conceptaculum L, 
Drupa Linn. 
Pomum Veter, 
Bacca Veter. 
Strobilus R. 
Semen 

Coronula L. 
Pappus Veter, 
Ala 

Arillus L. 
Hilum 
Nux Veter. 
Propago Linn. 

JR.ECEPTACULUM Pont, 

Palea Vaill 
Umbella Veter^ 
Cyma Linn. 
Spadix Linn. Calix Toiirnef. 
^ulus T. 
Locujia RaJ, 

Petalum T, Unguis T. Stamen T. 
Apex T. 

Ovarium B. 

Pijiillum T. Tuba V. Capfula T. 

Siliqua T. FruHus carnofns, 
Conus T. Calyptra T. 
Nux T, 
Placenta V, 
Vmbella T», H G K N E R A 114 CharaCTeres. Genera ficta itaque vocanda funt ea omnia, quae funda- 
mentum in fola fruftificatione non agnofcunt: e. gr. 

Limodorum T, Rudice fibrofi non eflet Orchis. 

BMlovti T.Radice carnojh - non Polygonum. 

Rapa T. Radice gjhba - - Braflica. 

Sifarum T. Radice tuherojh - Sium. 

Hermodaclylus T. Radice tiiierofa Iris. 

Sifyrinchium T. Bulbo Jitpevimpojitrj Iris. 

Xiphium T. Bulbo tunicato - - Iris. 

Lilio Fritillaria V>. Bulbo Jquamojo Fritillaria. 

Mefomora R. Caule herbaceo - Cornus. 

iinacampferos T. Caule ereilo - Sedum. 

Pfyllium T. Caule ramofo - - Plantago. 

Bellis Leucanthemum M. Caule foliofo Bellis. 

Pilofella V. Scapo nudo - - Hieracium. 

Suber T. Coytice fungofo - - Quercus. 

Larix T. FoUis fajciculatis - - Abies. 

Genillella T. Foliis articulatis - Genifta. 

Potamopithys B. Foliis non ftellatis Alfinaftrum T. 

UuinquefoHum T. Foliis dtgitatis Pentaphylloides T. 

Lupinafter B. Foliis digitatis - Trifolium. 

Dracunculus T. Foliis pedatis - Arum.^ 

n>ichomanes P. Foliis pinnatis - Afplenium. 

Clymenum T. FoUis pinnatis - Lathyrus 

Mufcoides M. Foliis imbricatjs pJuries Jungermannia. 

I^entifcus T. Foliis fine impari - Terebinthus T. 
. Faba T. Foliis fne cirrho - - Vicia. 

Cytlfo-Genirta T. Foliistcrnis^Jimplicibus Spartium L. CoIocafiaB. Foliis non auritis 
Cirfium T. Foliis nonfpinq/is 
Coronopus R. Foliis pinnatifidis 
Coronopus T. Foliis dentatis 
Ilex T. Foliis denticnlatis 
Scorzoneroides V. Foliis dentatis 
Aiiguria T. FoUis muhifidis 
Alcea T. FoUis multifidis - 
Millefolium T. FoUis feSlis minutim 
Cicutaria T. FoUis Cicuta - 
Cedrus T. FoUis cuprtjjwis 
Ranunculoides V. FoUis capilkribus 
Alhagi T. FohisfmpUcihns - Arum. 

Carduus. 

Cochlearia. 

Plantago. 

Quercus. 

Scorzonera. 

Cucurbita. 

Malva. 

PtarmicaT. 

LigufHcum. 

Juniperus. 

Ranunculus. 

H.edyfarum. Niflolia C H A R A C T E R E S. 115 NifTolia T. Foliisjimphcibus - Lathyrus. 

Mzrfilen M. Foliis /implicitus - Jungermannia, 

Balfamita V. Folns indivijis - Tanacetum. 

Cepa T. Foliis jijiulojis - - Allium. 
Aphaca T. Foliis nullis ^rater Jltpulas Lathyrus. 

Mimofa T. Foliis Jenjittvis - Acacia T. 

Oxyoides G. Foliis Jenjitivis pinnutis Oxalis. 

Aurantium T, Petiolis cordatis - Citrus. 

Calamintha T. Pedunciilis ramofis MelifTa. 

Cotinus T, Pedunculis lanatis - Rhus. 

Virga fanguinea D. Cyma nudci - Cornus. 

Corona imperialis T. Comafolinjh Fritillaria. 

Staechas T. Spica: comoja: - - Lavandula. 

Carex D. Spiculis androgynis - Cypeioides T. 

Chamspithys T. Fleribus Jpurjis Teucrium. 

Acinos D. Floribus fparfis - - Thymus. 

Limonium T. Floribus fparfis. - Statice. 

Chamxdrys T. Floribus ■verticillatis Teucrium. 

Thymbra T. Floribus ■verticillatis Satureja. 

Volubilis D. Floribus capitatis - Ipomcea. 

Polium T. F'oribus cymojis - Teucrium. 

Caftanea T. Floribus Jpicatis - Fagus. 

Fagopyrum T. Fl.Jpicatis, Rd.fibrofa Polygonum. 

'^lzyoi^tid.li . Floribusjpic.rotundioribus Origanum. 

Genera FrcTA ex facie rejicienda funt omnia, nifi (Imul 
fructificationis principio inaedificata : e. gr. 

Malus T. Facie propria itaque non Pyrus 

Cydonia T. Facie propria - - Pyrus 

Armeniac.i T. Facie propria - Prunus 

Cerafus T- Facie propria - - Prunus 

Lauro-Cerafus T. Facie propria - Prunus 

\J[monT. Facie propria - .. Citrus 

Napus T. Faciepropria - - Braflica 

Abfinthium T. Facie externa - Artemifia 

Abrotanum T. Facie exttrna - Artemifia 

Bellidiaflrum M. Hiibitu proprio Doronicum 

Euphorbia T. Habitu aphyllo - Tithymalus 

\Jine2L D. Hahitucapillari - - Lichen' 

' Coralloides D. Habitu caulefcente - Lichen 

Clavaria V. Habitu non ramojh - Coralloides T. 

Tuber T. Subftantia /olidiore - Lycoperdon T. 

V H 3 Fun- T. it6 Characteres. 

Fungoides M. (hhjiantia utrinque Uvi Elvela 

Lycoperdoides Ri. Jhtftantia cellulari Lycoperdon 

Amanita D. pileo Jtipitato - Agaricus 

Phallus M. ftipite haft volvato - Boletus M. 

Phalloboletus M. pileo laterilus libero Boletus M. 

Polyporus INI. poris non dijlinguendis Boletus L. 

Erinaceus M. aciikis dtnfis - Ulex 

ThyfTelinum T. Jv.cco LiHeo - Selinum 

^o\^ ^. odore fua-ji - - - Allium 

Acetofa 'M.fipore acido - - J^apathum T. 

Colocynthis T. JvuHu amaro - Anguria T. 

165. Ousecunque vegetabilia in friiftificationis partibus 
(86) conveniiint, non funt^ ceteris paribus (16:2), 
In Difpofitione Theoretica (152) diflinguenda. 

Gefnerns invenit, Cajalpinus introduxit, MorT/om/x refufcitavit, 

Tom-nefortins enutrivit hoc fummum in Botanices 

fcientia inventum, 
Rivtnus: Quaecunque conveniunt flore & femine, eodem 

nomine defignandae funt; &: vi oppofitorum. 
Knautius: Quxcunque plantae ad eundem modum florent, 

&: capfulas feminales producunt, illse ad idem genus 

pertinent; & viciflim e contrario. 

166. Quxcunque vegetabilia in fruftificationis partibus 
(86) differunt^ obfervatis obfervaiidis (162), non 
funt combinanda. 

Canon ex oppofito antecedentis fluit. 

167. NOTA CHARACTERISTICA (189) omnis erui 
debet a Numero , Figura , Proportione & Situ 
omnium partium Fru6iificationis ( 8^ J difleren- 
tium (98-104). 

Methodum , qua charadfer omnis genericus conficiendus 

efk tradit. 
Numerus non excedit 24 literas alphabeti. 

(Sint FruHificationis partes VII. 
Calycis - - 7. 
Corolla - - 2. 
Staminim - g. 

FifiUi - - 3. Characteres. 117 Pericarpii 

Seminis 

Rcceptaculi 


- - - 8- 

- - - 4. 

- - - 4. 


Partium omnium 


Summa 38' 

Nunierus 

Fi^nra 

Situs 
Proportio 
4. erg;o quater tri^inti odlo : 152. 
Mutetur modus fecundum partes 38, fit ^Td'^- 

adeoque fufficit fruftificatio ad minimum generibus 
5736 , quae nunquam exifhnt. 
Falfo itaque adfumitur habitus (§. 163. ) , color , magni- 

tudo, cotyledones & alia, exceptis datis. 
Knautius ex modo florendi plura nova genera fpuria fabri- 
cavit. 
Sicfalfo Pfyllii habitus. 

Blattaria glabrities. , 

Numularia modus florendi. 

Daphnes Kn. modus florendi. 

Cracca modus florendi multiflorus. 

Limonii T. Flores fparfi. 

Inula ab Aftere diflin6ta genera ex colore Vaill. 

CaHiis, MelocaHus monocotyledonis , Opuntiti 

dicotyledonis. 
Cuprejfus Europaa dicotyledonis , Americana pen- 
tacocyledonis. 
168. Habitus (163) occulte confulendus eft^ ne genus 
erroneum \xvi de caufTa fingatur. 
Experientia rerum magiflra, primo intuitu ex facie externa, 

plantarum familias fa;pius divinat. 
Exempla confirmant reguhim : 

Ifopyrum, Nigella, Helleborus , Caltha diverfa. 

Sambucus &Ebulus j Trifolium & Triphylloides con- 

jungenda. 

Primo intuitu diflinguit fsepius exercitatus Bctanicus plan- 

tas Africa;, Afiae, Americae Alpiumque, fed non faci- 

le dicerecipfe, ex quanota. JNckiL, quae facies towa^ 

H 3 /«•- it8 C h a r a c t e Px e s. 

ficca, ob/cura A f u i i : q uae jiipevha., exaltata A s i a t i c i s ; 
quae lata^ glabra, Americanis; quae coarHata , indurata 
Alpinis ? 

Occulte ccnfulendus efl habituSj ne iiitrct cohortem nota- 
rum charadtriAicarum & genera difterininet; Exem- 
plis probztur Boerhaavii [nd. L.ugduno-Bata vi ■ cum nul- 
lus ex facie defcripta homines fingulos nofTe ftuderet. 
CharaHeres habitnales fufficientes quamvis non fint, tamen pri- 
mo intuitu plantam fcpius manifeflant j hi confici 
pofTent fequenti modo : 
CAliYOPHYLLEI, Ord. nat. 42. 

Placentatio dicotyledonis- 

Kadicatio fibmja. 

Kamificatio oppojita^ articulatay ereHa, 

Intorfio pftilli Jintjlva. 

Foliatio olivohita^ lanceolata, indivija. 

Stipulatio mlla. 

Pubefcentia vix notabilis. 

Tnflorefcentia dichotonia. 
VEiiTlClLLATJE, Ord. nat. 58. 

Placentatio dicotyledonis. 

Ra^dicatio fibroja. 

Ramificatio oPpoJita tetragona. 

F oW^tlo obvofuta , Jimplex. 

Stipulatio nidla. 

Pubefcentia fubvillojj. 

Inflorefcentia ■verticillata ^ braHeata. 
ASPERIFOLIM Ord. nat. 43. 

Placentatio dicotykdonis. 

Radicatio fibroja. 

Ramificatio alterna. 

Foliatio convoluta, Jimplex j indiv-ifa. 

Stipulatio nulla. 

Pubefcentia fcabra. 

Intorfio Jpiralis Jpica recurva. 

Inflorefcentia htevifolia. 
UMBELLATJE Ord. nat. 22. 

PJacentatio dicotyledonis reduHa. 

Radicatio fiijiformis. 

Ramificatio alccyna, teretiufcvla^ ereHa. 
Foliatio duplicata , Jiipradecompojit.i. 

Ijtipulatio fiuUay vagm.ins fdioh, 

Pube- Characteres. 119 

Pubefcenti^ inermis. 

Inflorefcentia wnhellata. 
LEGUMINOSM Ord. nat. 55. 

Placentatio dicotyledonis immitata oblique inferta. 

Radicatio Jibrnjd,fubnodoJa. 

Ramificatio alterna. 

l^^oliatio condiiplicata f. convohta, pinnata. 

Stipuhtio injigms. 

Pubefcentia - - - - 

Intorfio ciryhojh. 

Inflorefcentia fubfpicata, Jecunda» 
SILIQJJOS/E Ord. nat. 57. 

Radicatio carnofo -Jibrofi. 

Ramificatio alterna. 

FoHatio convobitUy fublyrata. 

Stipulcitio r.nlla. 

Pubefccntia inermis. 

Inflorefcentia coryfn/;op , terminalis , ehrnHeata, 
COLUMNIFERI Ord: nat. 34. 

Placentatio dicotyledonis , cordata ^ fubplicata. 

Radicatio fibrofa. 

Ramificatio alterna. 

Foliatio plicata , Jimplex. 

Stipulatio an^nfla , patula. 

Pubefcentia fuhtomentoja. 

Inflorefcentia axillaris, peduncuhta. 
FILICES Ord. nat. 64. 

Radicatio Jibrofi , fajcicukris, 

Ramificatio dijlicha. 

Intorfio circinalis. 

Foliatio circinalis, pinnata. 

Stipuiatio nulla. 

Pubefcentia Jlri?;ofa. 

Inflorefcentia dorfilis , fejftlis. 
169. Quae ( 167 ) in uno genere ad Genus ftabilien- 
dum valent , minime idem in altero neceirario 
prseftant. 
Scias Charaderem non conftituere Genus , fed Genus Cha- 
rafterem. 
Charafterem fluere e Genere, non Genus e Charaftere. 
Charaderem non efle, ut Genus fiat , feU ut Genus 
nofcatur. 

H 4 Excm- 120 Characteres- Kxempla demonilrant hoc evidentifTime : 

Caric/b Mas monopetalusy Vtm\n2L pcntapetali eft. 
Jatroph^k flores Mafculi monopetali^FeminQ.ipe}itapetali. 
Nl\v-icA zher^Ljhnine nudo, altera baccato, 
Fkaxinus alia ^ore niido^ alia corollato. 
Geranivm aliud corolia re^ulari^ aliud irregiiUvi. 
LiNUM zWxxA pentapctalum ^ aliud tetrapetalim. 
AcoNiTVM aliud tricapjularey aliud qiiinquecapfulave. 
Controverfia inde Rivini cum Dillenio (%. 21 ). 
H^refis inde ^'umma Botanices, quae genuit genera fpuria 
innumera, in fummum damnum Botanices. 

Tkifolium e.gr. z\m^monopetalumjd\\u^ tetrapetulum ; 
aliud tnonojpermum, zWud polyjpermumi urgent nonnul- 
li Monopetalum & Polypetalum, Monofpermum 
&• Polyfpermum, fub eodem genere militare non 
poire; ergo contraNaturam genera fpuria condunt. 

170. Raro obfervatur Genus, in qua pars (167) aliqua 
fruftificationis non aberrat. 

Genera ficta a fpeciebus, aliqua parte frudlificationis di- 

verlis , pluritna orta funt : e. gr. 
Arifarum T. fpatha ciwuUata ergo non Arum. 
Aflerifcus T. cal.Jlellatofohof) - - - Buphthalmum. 
^WyhumY.calycis fpinii - - - « - Carduus. 
IMbldavica 'T ^ calyce gibho bilabiato - - Dracocephalum. 
IMthymaloides T. calyce gibbo irregulari Euphorbia. 
Trlonum L. calyce infiato - - - - Hibifcus. 

¥ic-<iY\zT). calyce spl^y^lo polypetalo - - Ranunculus. 
Iva D. calyce gibbo ------ Teucrium. 

Lunularia M. calyc. comm. ^fido - - I\'Iarch mtia. 
Leucanthem.um T.calyciy J'iuamis angufiis Chryfmthemum. 
Cardiaca T. calyce sdentato - - - . Leonurus. 
Paronychia T. calycis Jhliis ciicullatis - Herniaria. 
Pfcudodiftamnus T. calycitus infundibulif. Marrubium. 
Anemone Ranunculus D. Coroll.i jpetala Anemonoides. 
Linaria T. corolla caudata - - - - Antirrhinum, 

\'!L\ei\d.no\A.^,sV. corolacaiidata - - - V^aleriana. 
Bromelia F. corolla ^petali - - - - Ananas. 

Opuntia T. coroUa polypetah - - - Melocadlus. 
Glaucium T. corolla roficea - - - - Chelidonium. 

Polygonatum T. corolLi iubulofi - - Lil. convalHum. 

Centau- Characteres. lai Ccntaurium minus T. cor. infnndibiiUf. Gentiana. 

I jliallrum T. coroHa kexapetala - Hemerocallis. 

\^ovbori\2i P. corolla peutapbylloideu - Laurus. 

Benzce B. coroUa oHofidu - - Laurus. 

Anricula urfi T. corolLi hypocrateriformi Primula. 

'Tv^^ih^jWo^AQs T . cornllamnnnpetala - Trifolium. 

Oxycoccus T. corolla tetrapetala - Vaccinium. 

Ronarota M. coroUa tiibubfa - Veronica. 

Z.innonia P. corolla tripctala - Commelina. 

Borraginoides B. corolla infundibulif Borrago. 
Wovm\m\rr\T .c.s^aka ^aleata, barba cnncava Salvia. 

SclareaT. c.galea falcata^ barba concafa Salvla. 

PJielypaea P, coroll^ i^aka bijida - Clandeflina T. 

IVlurucuia T. Xeclario imiivijb - BaiTif[ora. 

Slierardia V. famina 2 - - Verbena. 

StellarisD. //,!;;;/;;,? 770W /j/iHM - - Ornithogalum. 

Porrum T. flaraina trifida - - Allium. 

Dodon-Ea P. jhre sfido - - llex. 

Hypociftis T.flore quadrifido - - Afarum. 

Radiola D. f>ore quadrifidn - - [^inum. 

\]n\io\'mvnV). florequadrifido - - Convallaria. 

Bernhardia A. jioribus dioicis - - Croton. 

Petafites T. flonbus fajciculatis - Tufiilago. 

Ammnoc\ch\s V.floribusflnjcuhjis - Cotula. 

Ceratocephalus V. fjoribus radiatis - Bidens. 

Doria D. floJcuUs radii raris - - Solidago. 

Mitto genera Ruppiana nondefinita, Knautiana &aliorum, 
quibus fuffecerit bene velle, e. gr. 
Mcdium C.impanulae /;-. sioculari. 
Speculum Vcneris Campanula fr. filiqiiofo, 
Cornucopioides Valerianae fl. irregulari. 
T imonioides Statices //. monopetalo^ 
Vifcaria Silcncs /;-. sloculari. 
Tetragonolobus \ jOX\ fr. angulari, 

Ergo, nifi canon afTumeretur, tot genera cvaderent, quot 
fpecies exiftunt. 

171. Iii plerisque Generibus nota aliqiia Fruftificationis 
fingularis (lo.S) obfervatur. 

Denticuii Staminum in Brunella , Torenia, Euphrqfia, Alyjo, 

Crambs. "5 Stamen 122 C H A R A C T E R E S. 

Stamen mutilatum: CuYcmia^ Chelont:, Biguonia, Martynia. 
Fori neftariferi in unguibus petalorum Ranunculi. 
Rims claufae intra corollam H.vdyophylli . 
Neftaria tubulofa, HeUebori, Nigella. 
Hyofcyamus capfula operculaca, diflinguitur a Phyfalide. 
Funcvatii Aamina neftario inferta, diverfa a Narcijjb. 
Rejdda nedarium laterale. corolla & piftillo vario. 
CampanuU nedarium ^valve, capfula & corolla varia. 
/m ftigma fingulare, coroUae barba varia. 

172. Si nota aliqiia fruftificationis fingularis (^105) vel 
fui geiieris propria (171) in fpeciebus non omni- 
bus adfit , ne plura genera accumuientur caven- 
dum. 

Erica & Andromeda antea genere junfta fuere,'fed wHntherac 

bicornes Erica propriae. 
RanunculuT adfumfit antea Adonidem^ fed Adonis caret poris 

neftariferis. 
Aloi' Sc A^ave idem genus confiituebant, fed fiaminainhac 

non receptaculo , at corollcE inferta , utrumque genus 

diftinguunt. 

173. Si nota generi fingularis (105) etiam in genere 
adfini reperiatur, ne idem genus in plura , quam na- 
tura diititat , feparetur , cavendum. 

Sedum , Sempervivuni , Hhodiola, Cya/inl.i, TV//m, Cotyledon ne- 

ftariis pifiilli bafi adhsrcntibus. 
Epilobium ^ Oenothera calyca tubulofo. 
MefpiiuSy Cratagus , Sorlms- flcris flrudura. 
Alnusy Betula flofculis tribus fupra foliolum amenti. 

l74' Quo conftantior pars aliqua fruclificationis (167) efl 
in pluribus fpeciebus ;, eo etiam certiorem exhibet 
notam genericam. 
Hypecoi Nedarium, non SiUqua conftans efl. 
Convallaria Bacca maculata, non coroila Lilii convallii, Po' 

■ ly^onati, Unifolii. 
CaJJia corolla, non Siliqua. 
Lobelia corolla, non frudlus Lobeli<t, Cardinalis, Rapuntii, 

Lauventia. 
Verleute calyx & corolla,non ftamina & femina 67;«^^/^. V. 

175. Iii Characteres. 123 175. In aliis generibus hcec, in aliis alia pars fru6tifica- 
tionis conftantior obfcrvatur, nulia vero conllan- 
tilTima cft. 

Pericarpiumdiverfumin congeneribus docet Ivjpritiens,Cam- 

punula, Primula, Papaver, Cijiuf, Fimayia^Ayhiitui. 
Calvcem : Nympkaa, Cornus. 

Corollam : Vaccinia, ConvallariajAndrojnedayGentiana^L.inum. 
Stamin.i : Corifpermum, Valtviana. 
Semina : Kanunculus, Alijina. 

176. Si Flores (87) conveniunt^ Fruftus (87) autem 
dilFerunt, ceteris paribus y conjungenda funt Ge- 
nera. 

Flores fimiles , fru^lus diverfos in eodem genere exiftere 
docent Cajfm, Hedyfarum, Sophora, La-vatera, Hibifcus,Mi- 
mofu 

177. Figura (95) Floris (87) certior eft quam Fruftus 
(87) \ Froportio (96) partium autem maxime diver- 
fa, fed conftantiftima. 

Flores certiorem eflefruftu, patet plurimis exemplis: 

Campanula, Medium, Speculum -veneris. 

Primula,Auricula uvfl. 

Anttrrhinum, Elatine, Afarina. 

Alijina, Damafonium. 

Hibifcus, Maha-vifcus. 

Cijlus, Helianthemum, 

Fumaria, Corydalis. 

Arhutus, JJ-va uvji, 

Clematis, Viticella. 

Guilandina, Zygophyllum, Papaver. 

Ranuncuhis, HeJperis,Datura. 

179. Numerus (94) facilius aberrat quam Figura (95), 
proportione mimeri tamen optime explicatur j Flores 
autem numero in eadem planta diverfly fecundum 
primarium confiderandi. 

Flores numero diverfi in eadem planta. 

Ruta flos 5, flores 4, confirmat PfeudoRuta, MicheL 

Chyjofplenii 5, 4, — — Saxifraga. 

Monotropie 5, — — 4, — — — unijlora. 

». Tetra- 124 Characteres. 

Tetrngonia 5, . 4, 

Euonymi 5, 4, ■ ■ americana. 

Philadelphi 5, 4, 

Adoxa 4, 5, 

ergo pnmarius determinat numerum naturalem. 
Adfinitates numeri fruftificationis propria:. 

Floris X & VIII. Staminam eadem : Riita, Monotrop^. 

jndiverfis: l' acciniiifOxycocciT. 

• Stelleraif PafTerina Tr. 

^ — Sedi Zf RhodioU L. 

Arenaria if Mcerhin^ia. 

: V. &IV. Coro/Az ineadem: Euonymuy^ RutUy 

Philadelphus^Mpnotropa. 

in diverfa : Linumlf RadiolaX^ . 

— •^ Anagallis lif Centunculus. 

Calyx in diverfa : Nymphaa lutea y alba. 
Stamina in eadem : Euonymus. 
in diverfa : Mimoja. 

IV. & III. Flos in eadem : Afpenda Riibeola T. 

in diverfa: Paris eur.^ americana. 
Jlex i^Dodonea Plum. 
Frudus V. & III. frequentiflime proportionati. 
Riita cum Pegano. 

Euonymi • Celajfro. 

NigelU Garidelk. 

Cijli T. Hdianthemo T. 

Aconiti Anthora. 

Vijcaria Silene. 

V. & IV. Ruta , Euonymi , Philadelphi , Lini If Rh$' 

diola. 

r^^. Sitiis (97) partium conftantifrimus eft. Receptaculi 
(S6)Jjtum in ordinibiis (161) magni fecit Tourne' 
fortius (64). 

TOVRNEFORTIUS calycem abire in frut^um reflius 
intellexit, quam vere dixit; idem enim eft ac germen, 
vel fupra elevatum vel infra perianthium detrufum , ut 
in Saxifvaga If Geo T. 

Sicus partium rariflimc in congeneribus mutatur- 

Ambi . Characteres. 125 Ambit interne calycis parietes receptaculum in Icofandriis 
aliisque, unde corolla & filamenta calyci inferuntur in 

Fragaria, Pyro, Oenothera. 

iSo. Petalonm Regidaritat em mmhm fecit Rivinus (6i). 

XJmhellatte alia gaudent corollis regularibus, alia irregula- 

ribus. 
Gerania Eiirop^a coroUa regulari , Africana irregulari. 
Lycopfis 6c Ecbiim^ inter regulares AJperifoliasyinQgvAdxiQQ" 

roUa gaudent. 

i8t- Ne^ariiim (iio) maximi fecit natura. 
Neaaviiim ne nomine notum erat, antequam idem determi-' 
navimus. 

' Ovchis, Satyrwn. 
Monotropa, Fumaria, Viola. 
Malpighia,, Bannijlevia. Aqiiilegia. 

Nigella. 

Aconitum. 

ParnaJJia. 

Epimedium. 

Theobroma. 

Rejeda. 

Grewia, 

Helkbonis , Ifopynmi. 

Tropaoliim, Impatiem. Adtnanthera, Commelina, 

Laurus, Helxine, • 

Di%imnus. 

Zygophyllitm. 

Svjevtia. 

Liliumj Fritillaria. 

Hydroplyllwn. 

Ranuncuhis. 

Hermannia. 

Bevheris. 

Staphylea. 
Paffifora. ■ 
NarciJJus, Pancratium. 

MivaUilis. 

Nevium. 

Stapclia, Afclepias. 

Diojina. 

Campanula, Plumhago. 

Hyacinthns. 

Rhododendvwn. 

Cheiranthus, Sinapis. 

Kiggelaria , Clutia. 

182. Stamiiia & Calyx, luxuriationibus minus obnoxia^ 

petalis longe certiora fuut. 

QqxqWx 1^6 CharaCTeres. Ccollac figura diverfs in eodem genere miiltae funt ; 

yaccinia, PyyoU, Andyomedce, iVicotidnce, Menyanthis, 
Pvimula, Veyonica, Getitiana, Hyacinthi, Scabiojky NarciJJi, 
m. I numero diverfae in difbinfta fpecie: 

Ramincnlus Pentapetalus , Polypetalus. 
Helleboyns Pentapetalus , Polypetalus. 
Statice Pentapetala, Monopetala. 
Fimaria Dipetab, Tetrapetala. 
— — — — in eadem fpecie. 
Carica, Jatropha. 

183« /'i^nM^-j^ffy^rMcJum (92) ab antecelToribus Botani- 
cis trita, innumeris exemplis docuit fe minus valere, 
quam ii crediderant. 

Genera ficta fundamento fruflus fuperflruuntur , nec ha- 
bito refpedlu fanae theoriae, plurima introdufta funt. e. gr. 

Clandellina T. Fru^u elajiico^ non eflet Anblatum T. 

TroUius R. FruHu multicapjulayi - Helleborus. 

Sefamoides T. FruHu multicapjiilayi - Refeda. 

Lycoperficon T. FruFlu multiloculari Solanum. 

Afcyrum T. FniHu quinqueloculari - Hypericum. 

Dortmanna R. FruHu biloculayi . Rapuntium T. 

Holianthemum T. FruHu uniloculari Cillus. 

AndrofaEmum T. Frutlu uniloculuri - Hypericum. 

V^via. 3.FruHuuniloculari - _ _ Efculus. 

Afarina T. Fruclu multival-vi - - Antirrhinum. 

Elatine D. FruFln latere dehijcente - Antirrhinum. 

Nelumbo T FruHu apice perforato. - Nymphaea. 

Raphaniftrum T. FruHu articulato - Raphanus. 

Cakile T. FruHu articulato - - _ Bunias. 

Ulmaria T. FruHu contorto - - - Filipendula. 

Perfica T. FrnHu fucculento - - - Amycrdalus. 

Caflia T\ FruHu Jiicculento - - - Senna T. 

Inga P. FniHu Jiicculento - - - AcaciaT. 

Malvavifcus D. FruHn fuccitkuto - HibifcuG. 
Lobelia P. FruHii drupaceo - - - Rapuntium T, 

Pereskia P. FruHu foiiojb - - « Cadus. 

Sabina B. FruHu ■vernicojb - - - Juniperus. 

Bihai P. FruHu trijpermo _ - - Mufa. 

Alaternus T. FruHu trijperma . •■ Rhamnus. 

Fran- Character es. 127 Rhamnus. 

Haemanthus. 

Hedyfarum. 

Abutilon T. 

Fumaria 

Balfamina T. 

Cacao T. 

Rhamnus. 

Damafonium T, 

Coronilla. 

Cucumis. 

Cucurbita. 

Crambe. 

Sifymbrium. 

Verbafcum. 

Laurus. 

Seriana P. 

Thlafpi. 

Lepidium. 

Valeriana. 

Anemone. Frangula T. FytiFlu dijpermo 
Dracunculus H. Fruclu monofpevmo 
Onobrychis '1\ Fruclu monofpermo 
Malvinda D. FruHu non inflato 
Cyllicapnos B. FruHu inflato «- 
Impatiens R. FniHu attenuato 
Guazuma P. FruHu reticulato 
Paliurus T. FruHu clypeifovmi 
Alifma D.FruHunoncorniculato 
Securidaca T. FruHu ^ladiato 
IVIelo T. FruHu o-vato 
Melopepo 1 . FruHu fulcato 
Rapilirum T. FruHu non dehijcente 
Radicula T. FriiHu fihculojo 

Blattaria T. FruHu rotimdiore 

Perfea P. FruHu undique baccato 

Cururi P. FvuHu ad upicem Jeminifero 

Burfa pafloris T. FruHu non marginato 

Nafturtium T. FruHu margkato 

Valerianella T. FriiHu nonpappojb 

Anemonoides D. Seminikis nudis 

Eupatoriophalacrum V. Seminibus nudis Verbefina. 

Leontodontoides V. Seminibus Jiibnudis Hyoferis. 

Atraftylis V. Sminibus corona objhkta Carthamus. 

Carthamoides V. Seminibus pappofis Carthamus. 

Zazlntha T. Seminibus pappojis - Lapfana. 

Alypum N. Semmibus "pappojis - Globularia. 

Xeranthemoides V. Fappo plumofo XeraHthemum> 

Afteropterus V. Pappo^plumojb - After. 

Acarna V. Pappo plumojb - - Cnicus. 

Achyrophoriis V. Pappo phmtofo - Hypochaeris. 

Carlinoides V. Pappo objbleto - Carlina.^ 

Viticella D. Seminibus caudatis - Clematis. 

Nymphoides T. Semimbus arillojis Menyanthes. 

Karatas P. Seminibus non arillatis - Bromelia. 

Tragopogonoides V. Seminibus incuv-vis Tragopogon, 

Tinus T. Seminibus pyriformibus - Viburnum. 
Opulus T. Seminibus cordatis - Viburnum. 
Perficaria T. Stminibus triangularibus Polygonum. 
Emerus T. Semmibus cylindricis - Coronilla. 
Yc£n\c\x\\xmT. Seminikis crajjis - Anethum. 

Lens 128 Characteres. Lens T. Seminibus lentiformtbiis - Cicer. 

Pepo T. Seminibus non emarginciUs Cucurbita. 

'p2L\cind.'D. Seminibus gracilibas - Sium. 

Ccrinthoides B. Seminibus 4 diJlinHis Cerinthe. 

Blsria H. Seminibus echinatis - - Sherardia V. 

184. Luxiimntes flores (119), Eunuchi (150) & Mu- 
tilati (119)^ ut Monftra,, calculos iii generuni cou- 
ftitutione non ferunt. 

Pkni Flores, fi charafterem intrarent, plerisque plantis nul- 
Jus numerus petalorum adfignari poiret, & in plerisque 
charafteribus Stamina excluderentur. 

Mutilati (1I9) excludunt coroUam, adeoque etiam in chara- 
diece e. gr. CampanuUy IpouKsa, Ruellice, 6cc. §. 119. corolli 
excluderetur, contra naturam reliquarum rpecierum. 

185. Multiplicati ( lao) & Pleni ( 121) flores a Pcria.v- 
thio & infima ferie petalorum, uti ProUjhi {i ^^) 
a Prole , judicantur. 

Flosplenus ad Genera referri nequit, cum mondrofus fit ; fict 

hic naturalis, fi in folo macro feratur. 
Perianthium in flore pleno non mucttur, hinc ad genus fae- 

pius refertur flos plenus, fecundumiViethodosCalycinas; 

e. gr. Hepaticaj Ranunculus, Alcea. 
CoYolla PolypetaU infima Series numero conQans permanet 

etiam in plenis,hinc numerus petalorum inde Isepius fa- 

cilfime eruitur, ut in Papavere, Nigeila, Roja. 

186. CHARACTER eft Defiuitio Generis; iaque triplex 
datur: FaSlitius (188);, Ejjentialis {i81)> &. Na- 
turalis (189)« 

CharaFler genericus idem efi: ac Defnitio generis. 
HABITUALIS iibhzhitu (§.163.), quem adfumfere vete^ 

res, pod detedlam fruftificationem (164) hodie per feex- 

olevit in generibus. 

187. ESSENTIALIS Charafter (186) notam Gencri, 
cui applicatur^ propriifiimam (171.) <& finguiarem 
(105) fubminiltrat. 

ESSENTIAL.IS Chara6ler unica idea diflinguit Genus a 
congeneribus fub ecdem ordine naturaU» 

Exempla Characteres. 129 Exempla Syft. Natur. editio 6;ta plures habet,quod vide: 
NoHantes, Ciycaa, GratioUj Salvia ; Oiax ; Irify Mdica ; 

Leucadendron. 
Planta^o^ Epjmedium ; Hydrophyllum , Mirabilif, Hjifcya- 

mus, Phyjhiis. 
Stapelia, Ceyopegia^ Mthnfi, Parnajfiay Statice. 
Galanthus, Narcijfiis, Pancratium, Afphodelus, Aloe, Ha- 

inanthus. 
Tropaolum ; Lauvus ; Anacardimn, DiHamnns, Zy^^nphvUum. 
Melia, Diantkus,Ptytolacca; Bixa ; Rejeda , Delph:nium. 
Aconitum, Nie,ella, Liriodendrum, U-vularia, Ranunculus, Hel- 

lcborus. 
Hyjfopus, Brunella, Scutellaria, Eiiphrajia, Torenia, Lathraa, 

Craniolaria. 
Halleria , Acanthits ; Crambe , AlyJJim : Hermannia , Pen- 

tapeter. 
Hitijcus; Polygala, Amorpha, Dalea, Pforalia ; Theobroma ; 
Echinops, Inula, Ccntaurea, Corymbium, 'Jafitme, [mpatiens ; 
Sifyrinchium, PaJJijlora, Ai ijivlochia, HeliHeres, Arum,ZoJfera ; 
Zizania, Liqutdambar, Clutia. 
CharaftfT ellentialis quo brevior, ec etiaTi piaBflantior eft. 
Facillima plantarum dignotio per chiradleres eilentiales 
acquiritur. 

188- FACTiTIUS Charafter (186) Genus ab aliis 
Generibus , ejusdem tantum ordinis artificialis, 
diftinguit. 

Factitius Charader diftinguit genera extra ordinem na- 
turalem , five pauciores , five plures notas charaiterifti- 
cas aiFumit. 

Diagnofis CharafterlsNaturalis efl hsc,quodnumquam valeat 
in ordine naturali genera diftinguere ; Charafteres itaque, 
five eirentiaies five n.iturales, qus nequeuntgenerain or- 
dinenaturalifufficienter diftinguere, fadtitii dicendi funt. 

Hajus Charafterem faftitium definit , ftatuendo : Notas ge- 
nevum charaHeriJlicas nonjine necejfitate multiplicandas ejje, nec 
plures, quaui quibus opus ejt, ad genus certo determinandum 
coacer-jaudas. 

189. NATUaALIS Charaa:er(i86)notasomnes (92-113) 
genericas pollibiles (167) allegat; adeoque Effen- 
tialem (187) & Faftitium (188) includit. 

1 Poffi- 130 ChAr a ct e r es. PoffiDiles omnes notasadducit charafter naturalis , exceptis 
tamen iis, quas ilru^ura naturaliflima (93-97) fubmini- 
ftrat. 

Ego primus hos charafteies compofui. 

Includit in fe omnes characleres pofllbiles ; infervit omni fy- 
flemati; Bajin llernit novis fyftematibus ; immutacus 
perfiflit, licet infinita genera nova detegerentur. 

Coirigitur novis detedis Speciebus tantummodo , exclufio- 
ne fcilicet notarum fuperfiuarum. Gen.pl. praf. 20. 

Prarogativa if L//«j- Charafteris naturalis colligitur QxGen. 
pl. praf. is. 

190. Charafter FiMitius (188) fuccedaneus eft ; Flffen- 
tialis (i87) optimus , fed vix ubique poffibilis; 
Natiiralis difficillime elaboratur ; elaboratus au- 
tem bafis (156) eft omnium fyftematum (53) ^ 
Generum (i59) infallibilis Cuftos , omnique Sy- 
ftemati (26-37) poffibili & vero applicabilis. 

FACTITIOS Chara6leres propofuerunt illi, qui in metho- 
do artificiali (i62)notas adduxere, quibus genera,fubeo- 
dem ordine difpofita, diftingui potuere; fic Rajus,Tour- 
nefortius, Rivinus 6c ante nos plerique. 

ESSEIVTIALES Charadteres funt ejusmodi,qui in ordine 
naturali valent diftinguere genera maxime adfinia una 
alterave nota ; adeoque necjueunt non ejusmodi valere, 
etiam ubi genera adfinia fegregantur ; quales plurimos 
adduxi in Syft.n.it.edit. 6:ta. 

NAIVRALIS C\\zvzdiQx: tradit omnes notas Charadleriftl- 
ca"! noffibiles, adeoque omnibus methodis infervit, quam- 
vis iniiumerae indies detegerentur. 

Generu ima Plantariim promunt Charafleres naturales, adeo- 
que inferviunt omnium methodis, & fundamentum prae- 
bent &. antiquis & novis. 

1(^1. Naturalis Chara^er (189) ab omni Botanico (7) 
teneatur oportet. 

Si omnium generum charafteres Eftentialesdetecli eflent, fa- 
cilUmaevaderetplantarum cognitio, (& multi fuo dimno 
Charafteres Nacurales floccipenderent; at fciant nulium, 
fine notitiacharatterifticanaturali, evafurumfoiidumBo- 

ta- Characteres. T^t tanicum; novis enim detedis oeneribus, deftituto chara- 
ftere naturali, Botanicus femper vaciUabit. Qii credit <e 
fapere in Botanicis ex Eirentiali Charaftere, neglecto Na- 
turali^isitaquef.illit & fallitur; cum eflljntialii, novis de- 
teftis generibus, nequit non faepius fallax cvadere. 
Charafter naturalis o;enerum plantarurn fundamentum efl, 
quo deRitutusnulIus degenereritejudicabit; adeoqueab- 
folutum fundamentum cognitionis plantarum efl & erit. 

192. Charafter Naturalis (189) frii<^tificationis notas 
omnes differentes (98) & fingulares (ro5), per 
fingulas fuas fpecies (i57) convenientes (165), 
recenfebit-, diflTentientes (166) vero fileat. 

Eft opus infiniti laboris , antequam Charafteres, fecundum 
omnes fpecies fuerin^ limitati. 

Omnes partes frudiifieationis examinandag, etiam quas vi- 
fum eludunt, quamvis Microfcopium adhiberetur (quod 
timenrariflimeadhibere neceffe eft), quum, ignota frudi- 
ficatione, nuUadegenerecertitudo: qui velit Aciinini fari- 
nae vel fcabiei noite, debet utiqucuti microfcopiis 

Rajiii itaque (perperam); Nota obviajhntymamfdji.n ^^ cnili- 
'bet fiicile ohfermbilei ; Num cimMathodi ujin pvacipiaiifit vu- 
des iff Tyvones in Stirpium cognitionem compendio absque 
tadio if difficultate inducere^ non oportet ejumodi notas 
proponere , (ju^ adtentum C/ Jolicitum requirunt JpeHatoremy 
cuique ut microfcopiumjecumferat, necefjiim ft. 

193. Nullus charafter infailibilis eft ^ antequam fecun- 
dum omnes fuas (139) fpecies (157) direftus eft. 

Botanicus confummatiflimus, isque folus, optimum con" 
ficit Naturalem Charafterem ; fiet enim confenfu fpecie- 
rum plurimarum; omnis enim fpecies excludit notam 
aUquam fuperfluam. 

Fit chiradler naturalis accuratiflima defcriptione frudtifica- 
tionis prims fpeciei ; omnesreliqu.cfpecies generis con- 
ferantur cum primae,excludendo notas diirentientes omnes, 
tandem elaboratus evad.tr.. 

194. Inflorefcentia (163) notam Cliarecterifticam non 
dabit. 

Locus, quem occupat in Herba Fru6lificatio, charaotcriftica 

noca non eft, quamvis aiiter vifum RajOf Rivinoy Heuchero^ 

l 2 Knaii* 132 CHARACtERES. Knautioy Kramero, aliisque, fedPeftis Botanices, adeoque 

ut damnorurima repudiataa fummis Botanicis Tournefor- 

tio, Vaillantio,aliis. 
Modos vide ad Pedunculum §. 82. & 163. 
Rajus, Boerhaa-ve, Rhiniani^ aliiquehuiclocum admictebant in 

charaitere, ut eo ardiusnaturaeadheererent, quam amifere 

citius. 

195. Charafter nomen Genericura in frontifpicio ge- 
rat. 

'^ohrcniiu in Hode^o ex Charaftere Nomen concludit : e. gr. fi 
flos hujusmotii erit hoc nomen. Non enim argumen- 
tamur a Charaftere ad Nomen, fed iudicamus Genus fe- 
cundum nomen Genericum, cujus eifentia comprehendi- 
tur Charaftere. 

196. Uiiaquitque Species Fruftificationis (86) m Chara- 

ftere naturali (189) novam ordiatur lineam. 

Diftinfte ut omnia traduntur hoc fiet; 
inde moxpartem quaeftionis reperio; 
inde fiquid deficiat mox obfervo. 

197. Nomen partis frudtificantis (86) lineam (196) 
differentibus literis inchoabit. 

DifFerentes literas, ut facilius perfpiciatur charafter & eviden- 
tior evadat; contra autem fadlum ab anteceflbribus 
cmnibus. 

198. Similitudinis notam (167), nifi dextra manu notio- 
rera, Characler (192} nuUus afTumat. 

Omnis fimilitudo claudicat. 

Similitudoanobismet ipfisfemperprsFfensefi; 
abanimalibusnonomnibus confiat; 
ab artificialibus admodum mutatur. 
Volfella T, Perianthio Urticae - . Chirurgo. 
Mitra polonica T. 'mCoTolhAcomti. Hijioricis. 
Mitra epijcopalis T. in Capfula MitellaB Theolo^is. 
OJfi hvoidea T. in Fihmentis Salviae Anatomicis. 
Capiit-viperie Tl in Seminibus AnchufsE Zoologis. 

199. Notas convenientes (192) terminis compendiofe de-. 
fcribat Chara6ter. 

Termi- Characteres. 133 1 erminos artis nofle itaque primum Tyronis erit. 

Gent. ^lant. praf. 2S- Explodcndi funt pompori &; {••iloquen- 
tiie flofcuii. 

Oratorio ftylo in charaftere nil magis abominabile. 

Termini arcis faciunt, ut paucis ideas noftras exponamus. 

LINI ckaraHer cratorius fic exempli loco. 

Extimum floris tegumentum viride,quod ant«. explicationem 
includit florem, efl ad bafm in 5 partes aequales veluti 
ieclum , ita tamen ut unaquaeque pars fit longior quam 
lata, &: verfus utramque extremitatem angu{tata,dfcfinenti- 
bus fummis apicibusin acumenj capterum hae 5 partes per- 
pendicularem fitum fervant, & ratione foliorum floris ad- 
modum breves funt: nec diffluunt cum florum foliis co- 
loratis, fed permanentad fruilusmaturitatem. Intra haec 
folia funt aliaFolia etiam numero quinque,fedtenera,co- 
lorata, etiam obIonga> fed furfum magis magisque dilatata, 
fere uti infundibulum mechanicorum ; funt etiam hsc lon- 
ge majora quam exteriora viridia folia.Tum intra hxc quin- 
que colorata magna folia floris fequuntur numero 5 partes 
filiformes, fuperne fenfim attenuata; in mucronem ; quae 
perpendiculares ferefunt,neclongitudine exceduntextima 
foliolafloris; harum fummitatibus infident totidem cor- 
pufcula, fimplicia, crafliora, quae fpargunt farinam, ^ bafi 
fifla in 2 parces acutas. Hifce partibus probe perfpedtis in 
centro floris occunit corpus,quod excrefcitin fruftum, & 
fubflorefcentiafereglobi formam imitatur, cui fuperim- 
pofitafunt ^ fila vegetabilia, quaeubique eandem fervant 
craflitiem,& perpendicularem ferme fitum habent,eandem- 
que obtinent longitudinem cum 5 partibus filiformibus 
mox defcriptis ; funtautem haec apicibus non capitata aut 
inciafiata, fed parum extrorfum flexa ? perafta florefcentia 
fit Fruftus aridus, forma ferme globi, fed obfolete 5 angu- 
lis notatus, & in fummitate gerit mucronem ; hunc fruftum 
fitransverfim difTeces, videbis eundem internein lo con- 
camerationes divifum, & cum fponte dehifcat, fe aperire 
in 5partes aequales : intra quas'io latuere femina figura 
ferme ovi, fed magis longa, & altera extremitate acunrii- 
nata, nec non parum comprefTa, fuperficie quafi polita 
& glabra. 

CharaHeridtm Lini , fingua Botanicis ufitata. eadem om- 
nia compleaens. 

I o CAU 134 Characteres. CAL. Ptrianthiuni 5phyl!um \foliolis ereftis, lanceolatis, acu- 

tis, p u"vis, peiiirtentibus. 
COR. infundibuliformis, ^petala: Pt^frt/ii- cuneiformibus, 

obtufis, patulis, maii^nis. 
STAAl- Fihmcnia 5. fiibulata, ereiSa, longitudine calycis. 

Filamenti 5, 2lia,alterna>em3rcida. !/4wt/7tT^fawittata. 
PIST. GmK(?KOvatum. ^'ty// 5.erefti,filiformeSjlongitudi- 

ne ftaminum. Stigniata fimplicia, reflexa. 
PKR. Capjiila fubgiobofa/ubpentagona, 5valvis,iolocularis. 
SEM. folitaria, ovata, planiufcula, acuminata, glaberrima. 

200. TERMINI piiri (8i-85) eligendi, obfcuri & erro- 
nei non admittendi funt. 
Cent. plant.praf. 26. Dubia potius omittenda , quam dubie 

defendenda. 
Rajus meth. Notae generum tam fummorum , quam fub- 
alcernorum clarae fint, diftinftae & exafte definitae, 
non obfcurzB &indeterminatac , quarum fignificatio, 
quousque extendatur , incertum efl. 
Mihi 

M A S C U LUS F\o%.SterilisToviVT\.PakaceiisR2.] AhortiensA. 
APETALUS Tourn. ImperfeHus Riv. Knaut. Pont. Stami- 

neiis Raj. Incompletiis Vaill. 
PETALODES. Tourn. PerfeHus'^^]. Riv. Kram. Ponc. 
CALYCULATUS. Compktus Vaill. 
IRREGULARIS Riv. Difformis Jung. Knaut. Anomaliis 

Tourn. 
R IN G E N S . LahiatiisT omn, BarhatusRW. PerfonatusT owvn . 
iVl ULTIFIDUS. Laciniatus Tourn. Monopetaloides &c. aliis. 
COMPOSITUS Tourn. Riv. Conglobatus Pont. Aggrega. 

tus Kn. Capitatus Raj. 
PLAMPETALUS Raj. Semifojculojiis Tomn. Ungulatus 

Pont. Cichoraceus Vaill. 
RADIATUS Tournef. Stellatus Morif. 
DISCUS Tournef. Dmho Morif. 

ANTHER A ApexK^. Tomn.R.\\. Capful ftaminisM.\\^\gh. 
RECEPTACULUM Pont. Sedes Raj. Placenta , Boerh. 

ThahwuK Vaill. 
A.VIENTUM Tourn. ,7«/«/, Nucumcntv.m, Catulus dXns^ 
STROBfLUS. Comtf aliis. 
DRUPA /fyber. lex, 150. Primus aliis. FruSlus mollis ojfi- 

cu lo Tournef. 
GYMNOSPERMUS fruftus. Herm. Semina nuda Riv. 

ANGIO- CH A R A C T ER E S. I^S ANG10SPER.MLJS frudlus. Herm. SemimPericaypio te- 

Cia. Riv. 
CLASSIS. Ordo Tournef. Genus fummum Raj. Riv. 
ORDO. Setlio Tourn. Genus fiibalternum Raj. Riv. 

201. Termini (199) neceirariis (:joo) plures excluden- 

di, pauciores augendi funt. 

Auxi Botanicen plurimis terminis §. 82. 83- 84- 85- S*^* e. ^r. 

involucrum, Spatha,Corolla, Anthera, Folkn,Germen, 

Stigma, Legumen, Drupa, Cyma, Arillus, Stipula, Sca- 

pus, Braftea, Pedunculus, Glandula. 

Termini praefervarunt Anatomiam, Mathefin, Chemiam ib 

idiotis ; Medicinam autem eorum defedtus conculcavit. 
Ufus eorum eximius eft in con-ipendiofe loquendo, & rite co- 
^itando,modo non deflituanturadaequatis definitionibus. 
Dijjepimentum valvis contrarium aut parallelum in Siliquofis 
faepius adhibuit Tournefortius,quod intellioendum cum 
grano falis; parallelum dicitur, cum latitudine 6c diame- 
tro transveriali accedat ad valvulas ; contrarium vero au- 
dit, ubi anguftius eft diflepimentum quam valvulae. 
Papilionacea, corolla, ab infefto difta concipitur vulgo ut na- 
vicula^ cujus 

Carina excipit & includit flamina & piflilla, conflat- 

que duobus petalis coadunatis. 
AU autem carinae lateribus utrinque adftant folitaria?. 
VexiUum alis & carinae incumbit. 
Ringens coroUa monopetala irregularis efl & limbo divifa 
in duo labia. 

Galea Riv. labium fuperius efl. 
Barba vero labium inferius audit. 
Z02. Charafter (192) in omnibus, licet diverfiflimis Sy- 
ftematibus (54-77)^ immutabilis fervetur. 
Quamdiu fummiSyflematicinovos introducebant charafte- 
res, novosque conceptus generis, tamdiu barbariei ex- 
pofita g^emuit Botanices fcientia tempore Raji, Totirne' 
fortii^ Ri^vini, Boerhaaviiy Knautii^ aliorum. 
Nunc vero pacatis magis rebus, quamquam novae methodi 
introduftaj, nulla inde calamitas Botanices \ ut patet ex 
fcriptis Gronovii, Royeni, IVachendorJ/ii , Gmehni-, Gueitar- 
di j Dalibardi &c. 
203. Genus (159) unica fpecie (i57) conftare poteft, 
licet plurimis faepins componatur. 

1 4 ^ Uaica 136 Characteres. Unica fpecie con{bnt plurinna genera : fic ParnaJJm, 

Tainarindiis; 

Lagoscia, 

Peniborum, 

HeUocarpus, 

Orvala, 

Obolariuy 

Dulea, 

Hura, Epimedium, 

Covnucopia, 

Gloriojii, 

Neuradii, 

Caliigonuni. 

Halleria, 

Limojella, 

Corynibiim, 

Valijiieria, Hydrophylhm, 

Diapkenjia, 

Pettveria, 

Garcinia, 

Hepatica, 

Dodartia, 

jinajlaiica, 

Nepenthes, 

Humulus, Bntomus, 

Coris, 

Anacardium, 

Mentzelia, 

'Trichojiema, 

Craniolaria, 

Amorpha. 

Cynomorium, 

ArSlopus.' Pluiimis fpeciebus conflant alia Genera, Botanicis in fpc- 
cie commcndanda. 

MeJLmhryanth. Euphorhia, Allium, Aloe. 

Sedum, Gerannim, Erica, Statice. 

Convohulus, Campanula, ' Solanum, Gentiana, 

Saxifraga, Silene, Potentilla, Panunculus, 

Mimojii, ' CaJJia, Linum, Chenopodium,- 

Antnrkinum, Hypericum, Hibijcus, Eupatorium, 

Polygala, Phafeolus, AJiras;alus, Hedyjarum, 

Ajler, Gnaphaliiim, Centaurea, Buphthalmum. 

Carex, Salix, Ficus. 

204. Quod valet de cBaraftere generico , valet etiam 
de claiTico (160), licet in hoc latius fumantus 
omnia. 

Generum genus efb Ordo, crdinum autem genus Claflis ed. 
Valent itaque hic canones dati §. 164. ad 202. 

205. Claflis (160) genere (159) magis arbitraria (162) 
eft, utrisque magis Ordo (161). 

Claflls vocabulum in denominatione minus nocet, fi aber- 

ret,-quam Generis nomen. 

Cave ne feduceris ab adfinitate Generum cum Claflibus & 

Ordinibus, ne ordines naturales ad Genera reducas, 

immo tandem & Clafles. 

a. Malva, Altbaa,Alcea, Lavatera, Ureva, HiIfiJcus,ord. ^^. 

h. Sedum, Sempervivum, Cotyledon, Craffula, Tillea ord. 46- 

c. CaFlus, Me/embryantkemum^ Aizoon, Tetragonia. ord. ^6. 

d. Lychiis, Coronaria, Agrofema, Silene , Dianthus, Sapo- 

naria, Ceraftinm , Spergula, Arenaria, Mcerhingia, 
Sagina. ord. 42. 

Sic Characteres* 137 Sic ex crdinibiis Columniferis, Stellatisy Umbellatis, Si^ 
liqiiojis, Verticillatis fierent totidem genera, fed adeo 
vafta: ut babariem inducerent. 

Orchidea ( ord. 4. ) omnes in idem Genus confluerenr, 
& Scitamina ( ord. 3.) in alterum & hi demum in 
unum , Jic primum Cajiis Botanices , & ruina ex pro- 
prio generum pondere. 

::jo6. ClafTes quo magis natiirales, eo^ ceteris paribus, 
priEftantiores funt. 

Adfines conveniunt habitu, nafcendi modo, proprietatibus, 

viribus, ufu. 
Summoram Botanicorum hodiernus labor in his fudat, & 

defudare decet. 
JVlethodn.'; Naturah's hinc ultimus finis Botanices eft Sz erit. 
Obicem Methodi naturalis objeceretria pracprimis obftacula. 

a. NegledlusH?^/^Mj-plantarum, poll excultam doftrinam 

frnftifi:atlcnisj praefertim foliationis novaep. 105. 

b. Defedus Generum Hitterorum, nondum deteftorum. 

c. Adfinitas Generum ab utraque parte : 

Linnm media eft inter Stellatas 44, & Valerianam 

18 & Loniceras 63. 
CorKaxooneftitStelhtas44,Aggreg;atasT8jt)urnofasi9. 
^uncus Calamarias 13, Gramina 14, Coronarias 9, 

fnciat. 
Dodecatkenn Cortufam & Cyclamen conciliat. 
Hyojcyamus caJyce inflato H. upf 2. Plyvfali adfinis fit. 
Htbijcus petiolis fiori/eyis H. upf i. lurnera itidem 

petiolis floriferis adfociatur; fine cognitione Pe- 

tioli fruftificancisnemo indagaret Tournerae adfi- 

nitatem cum Hibifco. 

ijo7- ClalTes & Ordines nimis longae vel plures difficilli- 

moB funt. 
Sexuali Methodo chfTisPentandria ScSyngeneJia vaAiflimSB, adeo- 

que in hoc Syfiemate, prae reliquis difficilius, in his di«- 

tinguuntur Genera. 

Ordo Pentandria: Momi^yna oh copiam Generum difficilius 

diflinguitur ; ut aliorum Methodos intaftas relinquam. 

Boerhaave clafles 33habet; Knautius 8; ideoque prioris or- 

dines erunt plures & breviores : pofteriores autem pau-« 

ciores, & vaftifllmi, 

i 5 208. Or- 138 Characteres. 

ao8- Ordo Genera inter fe magis adfinia proxime col- 
locabit. 

Raj. Meth. s- Providendum efl ne plant» cognatx feparen- 

tur, diflimiles & alienae confociencur. 
Quffi difficilius diflinguuntur, proprius collocentur. 

Exempli loco fit Tetrandria monogynia, ubi Ordines Na- 
turales Stellata 44. Calycanthema \o. A^p'egata ig; hi na- 
turales ordines, u pofTibile, dillindle in ordine eodem tra- 
dendi, nec mifcendi,quamquam alicer fieret facilior divifio 

TtCte. IS* Leucadendron. male. Leucadendvon 18. 

Protea Ajperula 44. 

Cephalanthus' Ldidwigia 40. 

Gtohularia Protea ig. 

Dipfacus Sherardia 44. 

Scabiofa Oldenlandia 40, 

Knautia Cephalanthus ig. 

44. Ajperula Spevmacoce 44, 

Sherardia Ijharda 40. 

Spermacoce Glohularia Ig. 

Hedyotis Hedyotis 44. 

K^ioxia Ammannia 40. 

JDioidia Dipfacus ig. 

Crucianella Knoxia 44.3 

40. Lud-wigia^ Scabioja ig. 

Oldenlandia Dioidia 44. 

IJharda Knautia Ig. 

Ammannia. Crucianella 44. 
Tournefortiam in Pentandria Monog;ynia ob Baccas luben- 
ter feparaflem ab Afperifoliis, nifi repugnaflTet natura. 

Quas fub eodem ordine militant, non debent feparari in- 

terjeitis aliis generibns , quando ica adfines funtj ut vix 
limites admittant; Sic 

Arenaria. 

Androface. 

Anagallis. 

Dievvilla. 

Ipomcea. 

Beta. 

Capjicum. 

209. Habi- AlJJne 


& 


Primula 


& 


Lyjjmachia 


& 


Lonicera 


& 


Convohulus 


& 


Cbenopodium 


& 


Solanum 


& Characteres. 1^9 :j09. Habitui plantarum (163J adeo adliaerere^ ut rite 
adfumta Fruclificationis principia (164) deponan- 
• tur, ell ftuititiam fapientiae loco quaerere. 

Inflcrcfccnlia f Situs Fruftificationis in axilla, racemo, co-' 
rymbo (undecharafteres h.ibituales§. i6y) caufTavit infi. 
nita Genera falfa, praefertim Knautio,Kramero fimilibus- 
que. 
F^acies plantarum Veterum lapis lydius,Rccentiorum coticu- 
la, masi^niabomniBotanicofaciendaefli fed &: inhismo- 
dus adfit. 
F>ini:\s(a)/o//o nnndilJeHu. Touvn. Fl.fiiec. d"*?"^. ^erit fruii^i- 
ficationem exafte generis Bidentis, ac BIDENS (b)fdlio 
non di/leHo, f.ove aiiveis petalis undi,]ue vadiato. Morif gerit 
fruftificationem abfolute Coreopfidis ; quum a careat 
radio, b vero inftruatur radio ex petalis g fterilibus, erit 
prior a Bidentis, h vero Coreopfidis generis. Sed du- 
bium adhuc manet, numnc planta radiata b fit varietas non 
radiatas a\ quod fi elfet, uti verifimile videtur, non H- 
cet his duas plantas feparare; nec confultum ducerern 
genera Bidentis & Coreopfidis in unum commifcere, 
ne limitcs generum tandem evanefcant. Heic itaque 
facies & natura certat cum le^e & arte. 
Morifonus (§. 55.)fecatus naturJB filum^implicatfuum ariad- 
neum in Gordios folo gladio explicandos : ex. gr. 
ClafTe 7 L?7/(7fd??j-fociantur Anemone^DvyaXyHydrocotyle. 
5 Leguminojis - Oxalis,Fra^aria.,Epiinedium, 
9 Compojitis - Fryns^ium^ Bromelia., CaHus, 
58 Verticillatis - Afperifolia omnes. 
II GvaminJbus - Plantago. 
Divifio in Avbores if Herbas videtur effe adeo naturalis ac in fc 
fallacifiima & lubrica (ff.y^.y.). 

BOTANICA innititur fixis Generibus , cujus ita pro« 
grefTus hic fuit. 

TOVRNEFORTIUS primus chara^Jleres genericos exle- 

ge artis condidit. 
PLUMIERUS americanas plantas ad genera coegit. 
BOERHAAVIUS nonnulla genera addidit. 
PEllTUS pauciflima adjecit. 
PARISIEN SES ArMtrmcx Marchant, Ifnard, Nifok, Con^ 

daniine aclis gallorum varia inferuerunt, 

VAILLAN^ I40 Characteres. VAILLANTIUS Botanicesreformationem incepit. 
^USSL/El Fratres novis afta parifina ornarunt. 
RUPPWS & BILLENIUS, conjunftiffimi focii, inGer- 

mania Botanicem reformare allaborarunt. 
DILLENIUS, Anglus fadu ;, plurima puU.hra eluboravit. 
PONTEDEKA in Italia Botanicen expolire tentavit- 
MICHELIUS Italicam Botanicam excoluit. 
BUXBAUMIUS in Oriente pauca genera legit. 
AMMANNUS in Rhnteno nonnulla confecit. 
HOUSTONUS in Americano itinere plurima indagavit, 

feJ periit. 
HALLERUS Helvetiae plantas fclide examinavit. 
GMELINUS Sibiriae plantas , laboriofo itinere, primus 

fcrut:itus ell. 
MONTIUS rarifHmo genere nuper innotuit. 
EGO examinavi hasc omnia genera ad leges artis, chara- 
fteres reformavi, & tanquam nova condidi. 

Gronoviufj Royemis^Burmmnus Plantas obtulere nume- 
rofiflimas, rarilfimas. 

TOVKNEFORTIANA. AbicsT. 

Larix T. 
Acanthus T. 
AcerT. 
AchilleaV. Ptarmica T. 

iVIiliefolium T. 
AconitumT. 

AdaeaL. Chrijlophoviam T. 
AdiantumT. 
Adoxa L. MofchatellinaT. 
AgrimoniaT. 
■ Agrimonoides T. 
AjiigaL. Bugula T. 
Alchemilla L. A.lchimilla T. 
Alifma D. R. 

Damafonium T. V. 
Ailium T. H. 

Moly R. 

CepaT. 

PorrumT. 

Scorodoprafum. Mich. 
Aloe T. Alnus T. 
Alfine T. 
AlyfiTumT. 

Alyfioides T. 

Veficaria T. 
Amaranthus T. 
AmaryllisL. L ilionarcijjiis T. 
Ambrofia T. 
Ammi T. 

AmmioidesB. 
Amygdalus T. 

PerCca T. 
AnacardiumL. Acajou T. 
Anacyclus L. Cotiila T, 

Santahnoides V. 
Anagallis T. 
An;»ijyris T- 
AnchufaE. Bus^lojfum T. 
Andrachne L. Telephioides T, 
Androface T. 

Aretia Hall. 

Ane- G E N E R A. 141 Anemone T. 

Anemonoides D. 

Anemone-Ranunculus. D. 
Anechum F. 

Fceniculum T. 
AnthemisL. CamamelumT. V. 
Anthericum L. Phalan^ium T. 
Antirrhinum T. 

Linaria T. 

Afarina T. 

Elacine D. 
Anthyllis L. Vulneraria T. 
Aphyllunthes T. 
Apium T. 
Apocynum T. 
Aquilegia T. 
Aralia T. 
Arbutus T. 

Uva urfi T. 
Arftium L. Lappa T. V. 
Argemone T. 
AriilolochiaT. 
Artemifia T. V. 

Abrotanum T. 

Abfinthium T. V. 
Arum T. 

ArjfarumT. 

DracunculusT. 

ColocafiaB. 
Aruncus L. Barha capra T. 
Arundo T. 
Afarum T. 

HypociflisT. 
Afclepias T. 
Afparagus T. 
Afperugo T. 
Afphodelus T. 
Afplenium Li.Lingua cervina T, 

Trichomanes 1 . 
After T.V. 

Afteropterus V. Aflragalus T. 

Artrantia T. 

AthamantaL. Meim T. 

AtriplexT. 

Atropa L. Belladonna T. 

Avena T. 

AxyrisL. Ceratoides T. 

Ballota L, Ballote T. 
Begonia T, 
Bellis T. V. 

Bellis LeucanthemumM/V^. 
Berberis T. 
Beca T. 
BetonicaT. 
Betula T. 
Bidens T. 

Ceratocephalus V. 
Bignonia T. 

Bifcucella L. Thlafpidium T. 
BiferrulaL. PekcinusT. 
Borrago T. 

Borraginoides. B. Cynoglnf- 
BraflicaT. * Joides I. 

Rapa T. 

NapusT. ' 

Bromelia Pl. 

Ananas T. 

Karatas Pl. 

Pinguin Dill. 
Brunella T. 
Bryonia T. 
Bunias L. Erucago T. 

Kakile T. 
Buriium L. Bulbocajlanum 7\ 
Buphthalmum T. 

Afterifcus T. V. 
. Afteroides T. V. 

Anthemis Mich. 
Bupleurum T. 

Bu- 14^ 
BiitomusT, 
Buxus T. G E N E R A. Cachrys T. 

Caftus L. Melocnclus T. 

OpuntiaT. Tiina O. 

Pereskia Pl. 
Calendula Rp. Caltha T. 

Dimorphotheca V. 

Cardifpermum Trant. 
Calligonum L. Polygonoides T. 
Caltha L. Popiilago T. 
Campanula T. 

CamphorofmaL.Crtwp/wjTjfrt T. 
Canna L. Cannoconis T. 
Cannabis T. 
CapparisT. 
Capficum T. 
Cardamine T. 

Cardiofpermum h.Corinditm T. 
Carduus T. V. 

Cirfium T. V. 

Eriocephalus V. 

Polyacantha*V. 

Silybum V. 
"CarexL. Cyperoides T.D, 

CarexD. 
Carica L. Papaja P. 
CarlinaT.V. 

Carlinoides V. 
Carpefium L. Conyzoides T, 
CarpinusT. 
Carthamus T. V. 

Atraftylis V. 

Carthamoides V. '^' 

Carum R.. Cavvi T. 
CaryophyllusL. AromaticusT. 
Caryopbyllodendron V. 
Cafila T. 

Senna T. 
CatananciieV. CatananceT. Caucalis T. 

Celtis T. 

Centaurea L. '^acea T. V^ 

Cyanus T. V. 

Centaurium majusT. V. 

Calcitrupa V. 

Raponticum V. 

Raponticoides T, V. 

AmberboiV. 

Crocodilum V. 

Crupina D. 
CeralHum D. Myofotis T. 
Ceratonia L. Siliqiui T. 
Cerbera L. 

Thevetiafy. Ahonai T. 
Cercis L. Siliquafirum T. 
Cerinthe T. 

Cerinthoides B. 
Chserophyllum T. 
Cheiranthus L. Leucojim T. 
ChelidoniumT. 

Glaucium T. 
CheloneT. 

Pentaflemon Mitch. 
ChenepodiumT. 
ChondrillaT.V. 
Chryfanthemum T. 

Leucanthemum T. Belli- 
dioides V. 
Chryfofplenium T. 
Cicer T. 

Lens T. 
CichoriumT. V. 
CircaeaT. 
Ciftus T. 

Helianthemum T. 
Citrus L. Citrum T. 

Aurantium T. ' 

I^imon T. 
Clematis L. Clematitis T. 

Viticella D. 

Cleo- G E N E R A. 143 Cleomel/. Sinapijlrum T, 
Clinopodium T. 
Clitoiia D. Ternatea T. 
Clypeola L. 'Jon-Thlajpi T. 
Cneorum L. Chamalea T. 
Cnicus T. V. 

Ac.irna V. 
Cochlearia T. 

Coronopus Rp. 
Coix L. Lacryma ^ob. T. 
Colchicum T. 
Colutea T. 
Conium L. Cicuta T. 
Convallaria L. LiUimconvaU 
liiim T. 

Polygonatum T. 

Unifolium D. 
Convolvulus T. 
Conyza T. 
Corchorus T. 
Coriandrum T. 
CorisT. 
CornusT. 
. Mefomora Riidb. 

Virga fanj^uinea D. Ojfea 
CoronillaT. Rp. 

EmerusT. 

Securidaca T. 
Corylus T. 
CotyledonT. B. D. 
Crambe T. 

Rapiftrum T. 
Crataegus T. 
Crithmum T. 
Crocus T. 
CrotalariaT. 
CrotonL. Ricinoides T. 
CrucianellaL. Rubeola T. 
Cucubalus T. 
CucumisT. 

Colocynthis T. MeloT. 

Anguria T. 
Cucurbita T. 

Pepo T. 

MelopepoT. 
CuminumT. 

CuiUla L. Marrubiajlrum T. 
CuprefTusT. 
Cufcuta T. 
Cyclamen T. 
CynaraV. Cinara T, 
Cynogloffijm F. 

Omphalodes T. 
Cyperus T. 

Cypripedium L. Calceolus T, 
Cytifus T. 

Daphne L. ThymeUa T, 

Datifca L. Cannabina T. 

Datura R. Stramonium T. 

DaucusT. 

Delphinium T. 

Dentaria T. 

Dianthus L. Cafyophyllus T. 

Tunica Rp. 
Didlamnus L. Fraxinella T. 
Diervilla T. 
Digitalis T. 

Diofpyros L. M. Guajacana T". 
Dipfacus T. 
Dodartia T 
Doronicum T. 

BellidiaftrumM. 
Dorycnium T. 
Dracocephalum T. 

Moldavica T. 
Drofera L. Rosfolis T. 

Echinophora T. 
EchinopsL. Echinopus T.V. 
Echium T. 

Elseagnus 144- G E N E R A. Elaeagnus T. 

Elatine T. Alfinajinm T. V. 

Potamopithys. Buxb. 
Empetrum T. 
Ephedra T. 

Epilobium D. Cbamanerium T. 
Epimedium T. 
Equifetum T. 
Erlca T. 

Eriophorum L. Lina^rof.is T. 
ErvumT. 
Eryngium T. 
Eryfimum T. 

ErythrinaL. Corallodendron T. 
Erythronium L. Dens canis T. 
EfcUlus L. Hippocajianum T. 

Pavia B. 
Euonymus T. 
Eupatorium T. 
Euphorbia L. Tithymalus T. 

TithymaloidesT. 

Euphorbium Ifnard. 
Euphrafia T. 

OdontitesD. 
Fagonia T. 
FagusT. 

Caftanea T. 
Ferula T. 
Ficus T. 
Fili penduia T. 

Ulmaria T. 
FragariaT. 
Fraxinus T. 
Fritillaria T. 

Corona imperialis T. 

LilioFritillariaB. 
Fucus T. 
Fumaria T. 

CapnoidesT. 

CyllicapnosB. CorydalisD. 

Cucullaria J. GalegaT. 

Galium L. Gallium T. 

Aparine T. L. 
Garidella T. 
Genipa T. 
GeniflaL, SpartiumT. 

Geniftella T. 
GentianaT. 

Centaurium minus T. 
Geranium T. 
Geum [.. Caryophylkta T. 
Gludiolus T. 
Glaux T. 
GlcbulariaT. 

Alypum. NifT. 
Gloriofa L- Methonica T. D. 
Glycyrrhiza T. 
Gnaphjlium V. 

Helichryfum V. Elichry' 
fiim T. 

Helichryfoides V. 

Filago T. V. 
Gomphrana L. Amaranthoi- 
des T. Caraxeron l^. 
Goffypium L. Xyhn T. 
Gundelia T. Hacub.V. 
Haemanthus T. 

DracunculoidesB. 

HederaT. 
Hedyfarum T. 
Onobrychis T. 
Alhagi T. 
Helianthus L. Corona Solis 
T. V. 
Heliotropium T. 
Helleborus l". 
HelxineL. F/i^o^ynnw T. 
Hemerocaliis L. 'LilioAfpho- 

delus T. 
Liliaftrum T. 

Hera- G E N E R A. 145 Heracleum L. Sphondylium T. 
Hermannia T. 
Herniaria T. 

Paronychia T. 
Hefperis T. 
Hibifcus Fj. Ketmia T. 

Trionum L. 

Malvavifcus D. 
Hieracium V. V. 

Pilofella T. V. 
Hippocrepis L- Ferrumequin.T, 
Hippophaes L. RbLimnoides T. 
Hordeurh 1'. 
Humulus L. Lupulus T. 
HyacinthusT. 

JVlufcari T. 
Hydrocharis L. Morfus Rana 
T. Stratiotes D. Mi- 
croleuconymphaa B. 
Hydrocotyle T. 
HydrophyliumT. 
Hyofcyamus T. 
HypecoumT. 
Hypericum T. 

Androfzemum T. 

Afcyrum T. 
Hyflbpus T. 

Jafminum T. 
Jatropha L. Manihot. T. 

Bernhardia. Houfi. 
IlexL. Aquifolium. 

DodoneaPl. 
Impatiens R. Baljamina T. 
Imperatoria T. 
IpomcEaL. Quamoclit. T. 

Volubilis D. 
Iris T. 

XiphiumT. 

HermodadlylusT. 

Sifyrinchium T. 
Ifatis r. Juglans L. Nux T. 
Juncus T. 
Juniperus T. 

CedrusT. 

Sabina B. 

Kleinia L. Cacalianthemum D . 
CacaliaT. 
Porophyllum V. 

Laftuca T. . V. 
LagcEciaL. Cuminoidcs T. 
L.:tmium i . 
Lapfana L. Lampfana V. 

Hedypnois T. 

Rhagadiolus T. V. 

ZazinthaT. V. 

Rhsgadiloides V. 
Laferpitium T. 
Lathrdea L. Clandejlina. T. 

Anblatum T. 

Phelypaea T. 
LathyrusT. 

Clymenum T. 

Aphaca T. 

NifioliaT. 
Lavandula T. 

Stcechas T. 
Lavatera T. D. 
Laurus T. 

Eorbonia P. 

PerfeaP. 

BenzoeB. 

Leontice L. Leontopeta- 

lum T. 

Leontodon L. Densleonis 

T.V. 

Taraxaconoides V. 
LeonurusT. 

Cardiaca T. 
Lepidium T. 
Naflurtium T. K •Le; T46 G E N E R A. Leucojum Rtipp. Narcijfo- Leii- 
cojum T. 
LichenT. Lichenoicks D, 

Coralloides D. 

UrneaD. 
LijjuiHcum T. 

Cicutaria T. 
LrsTudrum T. 
LiliumT. LiriumRoy. 
LinumT. 

Radiola D. Chamalinum V. 
Linocarpon Mich. 
Lithofpermum T. 
Lobelia P. 

Rapuntium T. 

Dortmanna Rudb, 

Laurentia Mich. 
LoPicera R. 

Caprifolium T. 

Periclymenum T. 

Chamaecerafus T. 

Xylorteum T. 

Triofteofpermum D. 

Symphoricarpos D. 
Lotus T. 
I^unaria T. 
LupinusT. 
I/ychnis T. 
I^vcoperdum T. Bovijin D. 

Lycoperdioides M. 

] ycoperdafkrum M. 

Geafler M. 

Tubera T. 
Lvcopodium T. D. 

Xjycopodioides D. 

SqU'2,0 D. 

Selaj;inoides D. 
Lycopfis L. Ecbioides T. D. 
Lycopus T. ^ 
Lylin-achiaT.^ 
Lythram L. Sulicaria T' MalopeL. Malacoides T. 
Malva T. 

Althaea T. 

Alcea T. 
Mandragora T. 
Marrubium T. 

Pfeudodidlamnus T. 
MatricariaT. V. 
Medicacro T. 

Medica T. 
Melampyrum T. 
MeliaL. Azedurach T. 
MelianthusT. 
Melifla T. 

Calamintha T. 
Menifpermum T. D. 
MenthaT. 

Pulcgium R. 
Menyanthes T. 

Nymphoides T. 
Mercurialis T. 
Mefembryanthemum D. Fi- 

coides I . 
?vTefpilus T. 

MicropusL- Gnaphaloides T. 
Mimofa T. 

y\cacia T. 

Inga P. 
MirabilisR. ^alapa T. 
MitellaT. 

iVIoluccella L. Molucca T. 
Momordica T. 

LuffaT. D. 

Elaterium B- 
Monotropa L. Orohanchoides T. 

Hypopithys D. 
MorinaT. Diothcca V. 
Morus T. 
Myagrum T. 
MyricaD. GalsT.D. 

Mvrius , G E N E R A. 147 Myrtus 1'. NarcifrusT. 

Neoctia L. Nidusa-vis.T. 

Cor-iUorhizd t<upp. 
NicotiaiiaT. 
NloellaT. 
Nym;)hsBaT. 

Nelurnbo T. Ocymum T. 

Oenanihs r. 

Oenothera L. On.ip-a T. 

OieaT.V. 

Ononis T. 

OphiogloirumT. 

OrchisT. 

Limodorum T. 
OrioanumT. 

Aiaior.ma T. 
OrnithogalumT. 

Stellaris D. 
OrnithopusL. Ornithopod T. 
Orobanche lC.Apbyllon iVlicch. 
Orobus T. 
OryzaT. M. 
OfmundaT. 

Oileofpermum L. Chryfan- 
themoides T. 

MoniliferaV. 
Ofyris L. Cafui T. 
OxalisL. Oxyi T. 

Oxyoides Garc. 

PsoniaT. 
Papaver T. 
Parietaria T. 
Paris L. Herha Paris T. 
Parnafii.t T. 

Faffii-ioraL.^ Grmadilk T. 
Muyuaiju T. P.ilHnaca. 
Pedicularis T. 

Sceptrum CaroHnum. Rudb, 
Peganum L. tiarmuli T. 
Fersploca T. 
Peucedanum T. 
Phaca L. A/lrugaloides T. 
Phafcoliis 'i\ 
Phellandrium T 
PhiladdphusL. Syrin^iT. 
Phillyrca T. V. 
Fhlomis T. 

Phyfalis L. Alkcken^j T. 
PSiyteumaL. tiapunculus T. 
PhytolaccaT. 

Pimpinella R. Tragofelinum T. 
Pinjruicula T. 
Pinus T. 
Piflacia L, Terelinthus T. 

Lentifcus F. 
Pifum T. 
Plantago T. 

Coronopus T. 

Pfyllium T. 
PlatanusT. 
Plumbago T. 
Plumeria T. 
PoJophyllum L. AnapodophyU 

lum T. 
Poinciana T. 
Polemonium T. 
PolygalaT. 

Fenaea F. Cbamahuxus T. 
Polygonum T, 

BillortaT. 

PerficariaT. 

Fagopyrum T. Helxine L, 
PolypodiumT. 
Populus T. 
Portulaca T. 
PotamogetonT. 

K2 ^ Po- 148 G E N E R A. Potentilla L. Pentaphylloi- 
des T. 

Quinquefolium T. 
Primula b. "i^eris T. 

Auricula urfi T. 
Prunus T. 

Armeniaca T. 

CerafusT. L. 

PadusR. Laiirocerafus T. 
Pfidium L. Giiajava T. 
Pulmonaria T. 
PulfatillaT. 
PunicaT. 
Pyrola T. 
PyrusT. 

Malus T. 

Cydonia T. 

QuercusT. 
llex T. 
SuberT. 

Ranunculus T. 

Ranunculoides V. 

Ficaria D. 
Raphanus T. 

Raphaniftrum T. 
Refeda T. 

LuteolaT* 

Sefamoides T. 
Rhamnus T. 

Frangula T. 

Alaternus T. 

Paliurus T. 

Ziziphus T. 

CervifpinaD. 
Rheum L. Rhaharbanm T. 
Rhinanthus L. Ekphas T. 

Crifla galli R. D. 
Rhododendros !>.. Chamarr- 
hododendros T.Me. 
macylon M. Rhus T. 

Toxicodendron T. 

CotinusT. 
Ribes T. 

Groflularia T. 

Ribefium T. 
Ricinus T. 

Robinia L. Pjhido-Acacia T. 
Rofa T. 
Rofmarinus T 
Rubia T. 
Rubus T. 
Rumex L. Lapathwn T. 

Acetofa T. 
Rufcus T. 
Ruta T. 

Pfeudo-Ruta Micb. 

Salicornia T. 
Salix T. 

Salfola P. Kali T. 
Salvia T. 

Horminum T. 

Sclarea T. 
Sambucus T. 
Samolus T. 

Sanguiforba R. Pimpinella T, 
Sanicula T. 
SantolinaT. V. 

Baccharis V. 
Sapindus T. 
Sarracena T. 
Satureja T 

ThymbraT- 
Saxifraga T, 

Geum T. 
Scabiofa T. 
ScandixT. 

MyrrhisT. 
Schinus L. MoUe T. 
Scilla L. Lilio-hyacinthiis T. 
Hyacinthus Jlelkvis R. 

Scir- G E N E R A. 149 Scirpus. T. 
Scolymus T. V, 
Scorpiurus L. Scovpioides T. 
Scorzonera T. 

Scorzoneroides V. 
Scrophularia T. 
Scutellaria R. Cajfida T. 
Secale T. 
Scdum T. 

Anacampferos T. 
Selinum L. Oreojelinum T. 

Thyflelinum T. 
Senecio T. 

JacobaeaT. 
Sicyos L. Sicyoides T. 

Bryonioides D. 
Sidztj. Malvinda D, 

Abutilon i. 
Sideritis T. 
Sinapi T. 
Sifymbrium T. 

Radicula D. 
Sifyrinchium L. Bermndia- 

na T, 
Sium T. 

Sifarum T. 

Falcaria D. 
Smilax T. 
Smyrnium T. 
•Solanum T. 

Melongena T. 

Lycoperficon T. 
Soldanella T. 
Solidago V. 

Virga aurea T. V. 

DoriaD. 
Sonchus T. 

Crepis V. 
Sorbus T. 
Sparganium T. 
Spartium L. Genijla T. 

Cytifo-Genilh T. Spinacia T 

Spiraea T. 

Spongia '1 . 

Stachys R. Galeopjls T. 

StaphylaeaL. Staphylodendron T, 

Statice T. 

Lirnonium T. 
Styrax T. 
Symphytum T. 
Synnga^. Lilac. T. 

Tagetes T. V. 
Tamarindus T. 
Tamarix Ij. Tamarifciis T. 
Tamus L. Tamniis T. 
Tanacetum T. 

Balfamita V. 
Taxus T. 
Telephium T. 
Teucrium T. 

Polium T, 

Chamaedrys T. 

Chamaepithys T. 

IvaD. 
Thaliftrum T, 
Thapfia T. 

TheligonumL. Cynocvamhe T. 
Theobroma L. Cacao T. 

GuazumaP. 
ThlapfiT. 

Burfa paftoris T. 
ThyaT. 
Thymus T. 

Acinos D. 
Tilia T. 
Tordylium T. 
Tormentilla T. 
Trachelium T. 
Tradefcantia Rup- Epheme^ 

nm T. 
Tragacantha T. K3 Trago- I50 G E N E R A. Trr.^^opogon T. 

Tragopojjf^noides T. 
Tt?paL. Tnbuloides T. 
Tribuius T. 
1 vifoJium T. 

MeliiotusT. 

J upinaAer Buxb. 

Tiifoliiiflrum Mich. 

Triphylloides Pont. 
TriglochinL. '^uncago T. 
Trigonella L. F(snum 

Grac. T. 
Triticum T. 

TropceolumL. Cardamind.T. 
Tu ipaT. 
Turritis T. 
Tuffilajro T. V. 

Pct ifites T. V. 
' Typha T. 

Vaccinium R. Vitisidaa T. 

Oxycoccos T, 
Valantia T. Cruciata T. 
Valeriana T. 

Valerianella T. 

Valerianoivies V. 
Veratrum T. 
Verbafcum T, 

Blattaria T. Verbena T. 

Scherardia V. 

Blaeria H. 

KcEmpfera H. 
VeronicaT. 

Bcnarota M. Padcvuia L. 
Viburnum T. 

Tinus T. 

OpulusT. 
Vicia T. 

Faba T. 
Vinca L. Pevvinca T. 
Viola T. 
Vifcum T. 
Vitex T. 
Vitis T. 
Ulex L. GenJJfa Spartium T. 

Erinaceus T. ? 
Ulmus T. 
Urtica T. 

Xanthium T. 
Xeranthemum T. V. 
Xeranthemoides V. 

Zea L. Mays T. 
Zygophylium L. FaUp T. PLUMERll AchrasL. SapotaP. 
Alpinia L. J:pina P, 
Annona L. Guanabanus P, 
Arachis L. ArachidnaP, 

Arachidnoides 7v'///^ 
Afcyrum L. Hypericoides P. 

BarleriaP. 
Bauhinia P. 
PcJ'oni;- P. 
Belltria P. Bocconia P. 
BontiaP. 
Breynia P. 
BrofTaEa P. 
BrunfelfiaP. 
Bucephalon. P. 

Csfalpinia P. 

Calophyllum L. Calaha P. CaJo- 

phyllodendron V. 
Cameraria P. 

Chryfo- G E N E R A. 151 Chryfobalanus L. Icuco P. 
Chryfophyllum L. Cainito P. 
CiiTampelos L. CaapebaP» 
ClufiaP. 
ColumneaP. 
Commelina P. 
ZannoniaP. 
Cordia P. 

Cornutia P. A^nanthis V. 
CratevaL/. Tapia P. 
CrefcentiaL. CuJeteP. 
Cupania P. 

Dalerhampia P. 
Diofcorea P. 
DorfteniaP.H. 

Durantha L. CaJloreaP, 

Epidendrum L. Vanilk P, 

Feuillea L. NhandirobaP. 
Fuchfia P. 

Gerardia P. 
Gefneria P. 
Guajacum P. 
Guidonia P. 
GuilandinaL. Bonduc.P. 

Helideres L. Ifora P. 
Hernandia P. 
HippocrateaL. CoaP. 
Hippomane L. MancaniU 

la P. 
Hymenaea Courbaril. P. 

Lantana L. Camara P. Myro' 

batindum V, 
Loranthus V, Lonicera P. 

MagnofiaP. 
Maipighia P. MammaeaL. Mammei P. 
INlaranta P. 
Mircgravia P. 
Matthiola P. 
Mentzelia P. 
Morinda V. Rojoc. P, 
Morifona P. 
Muntin^ia P. 
Mufa P. 
Bihai P. 

OchnaL. ^abnfapitaP, 
Oldenlandia P. 
Ovieda L. Faldia P. 

Parkinfonla P. 
PaulliniaL. SerianaP. 

Cururu P. 
PetiveriaP. 
PiperL. SaururusP. 
PifonisP. Pentas;onothecaV. 
PifliaL. KoddapailP. 
Plinia P. 
Piuknetia P. 

Rajania L. Jan-Raja P. 
Rauwolfia P. 
RenealmiaP. 
Rheedea L. van. Rheedea P. 
Rhizophora L. Mangles. P. 
RivinaP. SoUmoides T. 
Rondeletia P. 
Ruellia P. 

Sloanea P. 

Spigelia L, Arapahaca P. 

Spondias L. Monhin. P. 

SurianaP. 

Tabernaemontana P. 
Thalia L. Cortuja P. K4 Th 15^ Vt E N E 11 A. Turnera P. TheophraHaL. EreJiaP. 
TillandnaL. Caraguata P. 
TournefortiaL. PittonuiP. 
Tr3gia P. 
Triumfetta P. 

BOEKUAAVll. 

AcalyphaL. RidnocaiJ^us Bt Lituc^LdendronLi.Hypophyllocar Ximenia P. 
Xylon L. Ceiba P. podendnim B. 
Lepidocarpodendrum B. 
Phyllis L. Bupkroides B. 
ProteaL. ConocarpodendronB. 
Scoparia L. SamoloidesB. 
Sefleli B. 

Stratiotes L. Aloides B. 
Tetragonia L. Tetragonocarpus 

B. Blitum L. Chenopodio-motus B. 

Movocarpus Rupp. 
ChryfocomaD. ComaaureaB, 
Clutia B. 
Cortufa B. 

GlechomaL. ChamaciJJiis B. 
Glycine L. ApiosB. 
HottoniaB. StratiotesV. 
KnautiaL. Lychni-Scabioja B. 

PETITI. 

Acorus L. Calamiis aromaticus P. M. 
Calla L. Proiiemalia P. AnguinaT.rew. 
IfnardaL. Dantia Petit. 

PARISIENSIUM. 

AizoonL. Ficoidea JSiff. Marchantia M//)t& 

CelaArus L. Euonymoideslnr. 
Cinchona L. Quinquina Con- 

dam. 
Coriaria Nijf. 
LyciumL. ^afminoides Niff! 

D. M. 

V ATLLANTII. Lupularia Mich. 
Parthenium L. Partheniajirum 

NiiT. D. Hyflerophorus V. 
Wakheria L. Monolpermalthaa. 

Ifn. AndryalaL. EriophorusV. 
Arftods L. ArBotheca V. 
AtradylisL. CrocodyloidesV. 
BoerhaaviaV. Antanijbphyllum 

Cephalanthus L. Platanoce- 

phahis V. 
Celofia L. Stachyarpagophora 

Chara V. Wppuris D. P. 
Clavaria V. Fimgoides T). Co- 
ralloides T. M. Cotula V. 

Ananthocyclus V. LanciJiaP. 
Crepis L. Hieracioides V. 
Elephantopus V.D. 
Helenia L. Heleniajlrum V. 
HyoferisL. TaraxaconaJlr.V. 

Leontodontoides V. 
Hypochaeris V. 

Achyrophorus V. 
Iva L. Tarchonanthus V. 
Najas L. Flu vialis V. M. 

Onopor- G E N E R A 153 Onopordum V. 
OthonnaL. 'JacokaaflrumF. 

]acob3eoides V. 
PanaxL AraliaJlrumV. Pana- 

cea Mitch. 
Picris L. HelmintothecaV. 
Prenanthes V. Sagittaria L. Sa^itta V. D. 

Sphaeranthus V. 

Verhefina P. Ceratocephalotdes V, 

Eupatoriophalacron V. D. 
Utricularia L. Lcntibularia V. 
Zanichellia M. Als;oides V. Apo- 
nocreton Pt. GraminifoliaD* gVSSlMh 

Coffea L. Cojfe J. Neurada J. 

Corifpermum j. Rhagrojlis PiJulariaJ, 
Buxb. 

RUPPII &> 

Adonis R. D. 

i^igopodium L. PodagrariaD, 

Agaricus D. 

Amanita D. 
Aphanes L. Percepier D. 
BoletusD. SuillusM. 

Polyporcs M. 
Bromus L. JEgiHops D. 
Bryum D. 

Callitriche L. Stellaria D. 
Centunculus C. Anaiallidia- 

ftvum M. 
Conferva D. 

Corrigiola L. Polygouifulia D. 
Draba D. 

Erigeron L. Conyzelhi D. 
Fontinalis D. 
Galeopfis L. Tetrahit D. 
Lrepatica K. D. 
Hippur i s L. Pinaftella D. Lim- 

nopeuce V. 
Holofteum D. 
Hydnum L. Erinaceus D. 
Hypnum D. 
Iberis R. D. 
lUecebrum R. Corrigiola D. DILLENII. 

Jungermannia R. M. LichenM' 
ftrum D. 

Mufcoides M. 

Marfilea M. 
Ledum R^ 
L^mna L. Lendicula D. M. 

Hydrophacc Buxb. 
Limofella L. Plantaginella R.D> 
MniumD. 

MontiaM. CamerarinD. 
Myofotis R.D. 
Myofurus R. D. 
Peplis L. Portula D. Glaucoi.' 

desM. 
Peziza D. Cyathoidcs M. 
Vh^Wxx^^M^MorchelkD. 

Boletus M. 

PhalloBoletusM. 
Polytrichum D. 
Sagina L. Alfinella D. Spergula R, 
ScIeranthusL. Kna-welR.D, 
Sempervivum R. 
Serratula D. 
Sherardia D. 
Spergula D. 
Sphagnum D. 
K 5 Subu^ { 154 ^ G E N E R A. 

bubuhria Raj. blva O. 

"Irientalts R. Yucca D. Cordyhne Roy. 

DILLEMIL 

Achyracan- Phlox L. Lychnidea D. 
PoiQ\l2ih. PoroniaD. Tekphi la- Achyranthes L. 

tha D. 
Anacampferos L. 

flnim D. 
CrafTiila D. 
Eriocephalus D. 
Iroetes L. Cahvuavia D. 
Melochia D. 
Pincratium D. 
Patap;onula L. Pata^onica D. 

PONTEDEKJE. 

Chamxrops L. Chamariphes P. 
Geienia L. Sherardii P. 
Ageratam L. Careiia P. 
- Artthofpernium L. Tournefortia P. 

M ICHELIL 

AndromedaL.Po/2/o/w Buxb. Henninium L. Monorchis M. Sanguinaria D. 
Sideroxylon D. 
Silene L. Vifca^o D. 
Spermacoce D. 
Tetragonotheca D. 
Urena D. Ledam iVI Ckam^daphne Qk. 
Anthoceros iVI. 
BiaHa M. 
Byilus M. 

AtiJergillus M. 

Bocryitis M. 
Cenchrus L. PanicaJireUa M. 
CynomoriumM. 
Drypis M. 
Elvela L. Fim^oidesD. 

Fungoidafter M. 
Eugenia M. 
Frankenia L. Franca M. Holcus L. Sorghum M. 
Marfilea L. Salvinia M. 
Mucor M. 

Mucilago M. 

Lycocala M. 
Orvale L. Papia M. 
Riccia M. 

Ruppia L. Bucca ferrea M, 
Tillaea M. 
Tozzia M. 

TrichofanthesL. AnguinaM. 
Valifneria M. 'ranca 

BVXBAU MIL 
Ceratocarpus D. 

A MMANNL 
Amethyftea L. ^AmethyJlina A. Pentapetes L. Pterojpermaden- 

H. dron A. 

Bymbaria A. Siphonanthus L. Siphonanthe- 

Gmeiina L. Michelia A. mum A. HOUSTO' G E N E R A. IS5 Ammannia H. 
BaniUeriaH, 
Budleja H. 

ConocarpusL. KudheckiaH. 
Gvonovh Murt. 
Heliocurpus L. Montia H, 
Ijippia H. 
LccfeliaL. RoyemaH. 

HALLERl. 

Cherleria H. 

GMELINL 

MONTIL 

NOSTRA. HOUSTONL 

iVIartynia H. 
lVli'ieria H. 
MitreolaL. MitvaH. 
Petrea H. 

PontederaL. Michelia H. 
Randia H. 
VoikamariaL. Du^laJjiaH. Stelleria G. Aldrovanda M, EUROP7E. 

Acroftichum. 

iEgilops. 

A^ronemma. 

Agroflis. 

Aira. - 

Alcea. 

Alopecurus. 

Althaea. 

Angelica. 

Anifum. Artedia. 

Averrhoa. 

Avicennia. Anaftatica-. 
Ai^tholyza. 
Arftopus L. B. 
Barreria. 
Bla^ria. jt- 
Bobartia. ■■ 
BoralTus. 
Borbonia. 
Bofea. Anthoxanthum.Bartramia. Arabis. 

Arenaria. 

Afperula. 

Atragene. 

Atr.iphaxis. 

Azalea. 

Baccharis. 

Briza. 

Bubon. 

Bufonia S. 

Bulbocodium. 

Celfia. ASI^. AMERICyE. AFRIC^. 

AdenanthetaR. Acnida Mitch. Achyronia 
^ginetia. Agave. 

yEfchynomene.Amorpha. 
AUophylus. ArethufaG. 
Amcmum. Bartfis. 
Anabafis. Stahelimi H. 

AntidefmaB. Bixa. 

Browallia. 

Buchnera. 

Callicarpa. 

Sphondylococc.M.Y^vdbtyam. 

Capraria. Brunia. 

Catesbaca G. Burmannia. 

Ceanothus. Caryota. 

Chionanthus. Caffine. 

Chryfogonum. Mattrocenia. 
ClerodendruB. Citharexylon J.Chirunia. 
Coccus. Claytonia. ClifFfrtia. 

ClethraG. Cmymbium. 

Coliinfonia. Corypha- 

Corccpfis. Cynanchum. 

Craniolaria. Diofma. 

Dalea. Dracontium. 

Cicuta. Bafclla. 

Cambogia. 

Camellia. 

Ceropegia. 

CifTus. Coldenia. 

Connarus. 

CornucopiaB. 

Coftus. 

Crinum. 156 

Cicuta. 

Comarum. 

Coronatia. 

CrelTa. 

Cynofurus. 

Dadtylis R. 

Diapenfia. 

Dryas. 

Elymus. 

Ethufa. 

Feftuca. 
^ Galanthus. 

Gypfophila. 

Horminum. 

Jafione. 

inula L. Hek- 
niim V. 

Ifchaemum. 

Ifopyrum. 

Lagurus. 
Andropo- 
gon R. 

Linnaea G. 

Lolium. 

Melica. 

IMelitis. 

Milium. 

Mcerhingia. 

MoUu^o. 

Nardus. 

Panicum. 

Phalaris. 

Phleum. 

Poa. 

Polycneum. 

Poterium. 

Pteris. 

Rhodiola. 

Saponaria. 

Satyrium. 

Scheuchzeria. 

Schoenus. G E N E R A. 

Curcuma. DiantheraG. 

Cynometra. Diodia G. 

Delima. Eriocaulon G. 

Dillenia. GleditfiaL. 

Dodonaea. MelilubusM. 
Eleaeocarpus K.Griflea. 

Flagellaria. Hsematoxylum. 

Garcinia. HamamelisG. 

Hedyotis. Trilopiis M. 

Hugonia. Hemionitis. 

Jambolifera. Heuchera. 

ndigophora. Houdonia G. 

Jufliaea, Hura. 

Ixora. Hydrangea G. 

Kasmpfera. Itea G. Dico- 

Lawfonia. rniKgia M. 
Melafloma B. Limodorum 

Meinecylon. R. G. 

Mefua. Liquidambar. 

Michelia. Liriodendrum. 

Microciis. Lonchitis. 

Mimufops. Ludwigia. 

Muflacnda B. Medeola. 

Myriflica. Melampodium. 

Nama. Melanthium. 
Nepenthes B. MelothriaL.M. 

Nyftantes. Mimulus. Cy- 

O lax . novrhinchium M. 

Pavetta. Monarda. 

Phyllanthus. Napaea A . C. 

Polianthes. Nyfla. 

Pontederia. Obolaria. 

Rumpfia. Onochlea. An- 

Santalum. giopteris M. 

Saururus L. ^enthorum G. 

Sigesbeckia. Polypremum. 

Sophora. Symphoran. 

Strychnus. * tbus M. 

Thea. Prinos G. 

Tomex. Proferpinaca 

Torenia. Trixis M. 

Trewia. Ptelea. Eranthemum 

Exacum. 

Gerbera. 

Gethyllis. 

Glycine. 

Gnidia. 

Lach:(xa R 
Grewia. 
Halleria. 
Hebenllretia 
Hirtella. 
Ixia. 

Kiggelaria. 
Myrfine. 
Paiferina. 
Paenaea. 
Pharnaceum. 
Philyca. 
Phcenix. 
Pforalea, 
Roella. 
Royena. 
Selago. 
Sefamum. 
Scapelia. 
Stcebe. 
Struthia. 
Tarchonan.. 

thus. 
Tetragonia. Sibbal- G E N E R A. 157 Sibbaldia. 


Triopteris 


Sifon 


Vateria. 


Splachnum. 


Uvaria. 


Swercia. 


Zannonia. 


Thefiuni. 
Vella. 
Zoftera> 

Rhexia. 
Rudbeckia T. 

Obelifcotkeca V. 
Saccharum. 
Samyda. 
Sauvagefia. 
Schwalbea G. 
Securidaca. 
Silphium. 
Stewartia. Mala- 
codendros M. 
Tetracera. 
Toluifera. 
Trichomanes. 
TrichoftemaG. 
Tridix. 
Uniola. 
Uvularia. 
Xyris G. 
Zizania. 

Elymus M. 
Zizophora. 
Hedyojinos M. VII. NOMI- 158 N O M I N A. 

~vnr^~o M I nTT"' 

2IO. DENOMINATIO alterum (151) Botanices funda- 
mentum , fafta difpofitione (152), nomina pri- 
mum impoiiat. 
Nomin.i fi neicis,perit& cognitio rerum. 
Unicum ubigenus, unicumeritnomen. §.215. 
Veterum nomina plerumque praeftantifilma ; Recentiorum 

pejora tuere. 
Critica Botiinica Denominationem genericam, fpecifjctm & 
variantem rationibus & exemplis propofuit ; hinc 
de ea in prtefenti paucis. 

r^ll.Nomina vera plantis iinponere Botanicis (7) ge- 
nuinis (2,6) tantum in poteftate eft. 

Botanicusnovk genera diftinfta, & nomina antearecepta. 
Idiotaeimpofuere nominaabfurJa. 

RELIGIOSA. 

PatevNoJler Cypeius Chrifti ora/«r Afler 

Bonus Hcnricus Chenopodliim. Palma Orchis 

Nolimctavgere Impatiens Spina Rhamnus 

MoYJiis Diaboli Scabiofa L^«(:(?=t Lycopus 

Filius ante Putrcm T\x{^\\zgo Mariae cakeus Cypripeiiium 
Herba Fumana Ciftus CW/iWVi" Alchemilla 

Mater terbanm Artemifia Stragiila Galium 

Stira^e ^ amhula Gentiana Veneris /rt/^rttwDipfacus 

Fu^aDamonwn Hypericum i7w^///V/<i' Cotyiedon 

. Calceus CypripeJium 
PeHen Scandix 
Jovis Bavba Sempervivum. 
NoN Ststbmatici Botanici. 
Bontiania Pt. 
Breyniana Pt. 
Ruyjchiana Pt. 
Drakeua Cluf. Dorftenia. 

212. Nomina omnia funt in ipfa vegetabilis enimcia- 

tione vel Aftit.i, iit Clailis (160,) & Ordinis (t6i ; 

vei ^'o/iGrei, ut Genericum (159)? Specificum (157J 

& varians (i58)' 

Nomen omne plantarum conftabit nomine Generico & Spe- 

cificoj Nomen N O M I N A. 159 Confolida 

. major 
media Nomen claflis &ordinisnunquam intrabunt nomen Pijntas, 
fed fubintelligantur ; \nT^cKoyenui-,i\u\Lilium pro rcmine 
cla(Iiooadhibuit>refteexcluHtidemin genere, & fubiHtuic 
terminationem gra'cam Lirium. 

^13. Qusicunqiie plantiB genere conveniunt (165), eo- 
dem nomine generico {2,12) dengnaiidas fuut. 

Citrus T. Anrantiwn T. Limon T. 
Pyrus T. MliIus T. Cydonia T. 

^14. Qu^cunqne , e contrario ("213), plantx gen^re 
differunt (i65), diverfo nomine generico (213) 
defignandiE funt. 

Trifolium. ^ 

Symphytum arborejcens Cytifus 

Ajuga acetojim Oxalis 

minor Brunella corniciilatum 1 otus 

mtnima Bellis Jalcatim Medicago 

rubra Tormentilla Jra^iferum Fra^aria 

aiirea Ciflus hepaticum Hepatica 

regalis Delphinium pulujire iXlenyanthes 

farracenica Solida^o pratenje Trifolium 

palujlris Comarum. Jpinofum Fagonia. 

^15. Nomen genericum in eodem genere (213) Mnicum 
erit. 

Aconitum cjeruleum f. Naptlhis. 

falutiferum f. Anthora, 
Aquifolium f. Agrifolium. 
^ajininum f. Gejdminum. 

ai6. Nomen genericum in eodem genere Uem erit. 

Afclepias T. VincetoxicumHk. Hirundinaria R. 

Limofella Ld. Plantaginella D. Menyanthoides V. 

HottoniaB. Stratiotes V. Myriophyllum R. 

Tetrabit D. LadanumR. Cannabina B- 

Radiohi D. LinoidesR. Chamitlinum V. 

:^I7. Nomen genericum unum (2t5) idemque (216), 
ad diverfa defignanda Genera afTuratum, altero lo- 
co excludendum erit. AQ%ni. i6o N O M I N A. 

Aconitum T. Aconitum Cameraria. Pl. Cameraria. 

> - - R. Helleborui'. _ _ _ D. INIontia. 

Afckpias T. Afclepias Sherardia D. Sherardia. 

_ - - Hk. Stapelia. _ _ _ V. Verbena. 

Caltha T. Calendula _ _ - Pn. Galenia. 
. , _ - Rp.Caltha 

^ig. Qui noviim Genus conftituit^ eidem nomen etiam 
imponere tenetur. 

Nec Cacalia^ nec CacaliaJIrumy an Tithymaloides. Kl. 

Methonica foUo planta Plk. 

Anonymos. 

219. Nomen genericum immutabile figatur , antequam 
fpecificum ullum componatur. 

Nomen fpecificum, fine generico, eft quafi Piftillum fine 
campana §. 286. 

^2,20. Nomina generica primitiva nemo fanus intro- 
ducit. 

Barbara vocabula omnia funt nobis uti primitiva,quum lingua 

eorum ab eruditis non intelligitur. 
Dubia vocabula plantarum, de quibus vix conflet e qua lingua 

orta funt : 

Ofmiindii , Tanacetum. 

S,2,l. Nomina generica ex duobus vocabulis integris 
ac diftintlis fadla, e Republica Botanica relegan- 
da funt. 

Bella donna T. Atropa. 

CentauriummajusT. Centaurea. 

CoronaSoIisT. Helianthus. 

Crifta galli D. Rhinanthus. 

Dens Leonis T. Leontodon. 

Vitis ideea T. Vaccinium. 

2Z2' Nomina generica ex duobus vocabulis latinis in^ 
tegris & conjundis compofita, vix toleranda funt. 

Ejusmodivocabula,gr2ecalinguapulcherrimafunt; at Lati- 
na non facile eadem admictit j 
Comaurea. Chryfocoma. 

Admi- N o M I N -^. i6r 

- Admifimus nonnulla vocabula latina, fed non ideo in pofte- 
rum imitanda funt, uti; 
Cornucopii? Sch. 
Hormarinus T. 
Sempervi-vum R.» 
Sangui/or/^iJ R. 

•323. Noniina generica ex vocabiilo grjcco & latino, 
fimilibusqiie hybrida, non agnofcenda fiint : 

Barbaro-Latina: GraBco-Latina : 

"Tam^rindits T. Cardamzwi;'^^ T. 

M.oriiid.i V. Chryfanthem/w^M?» V. 

SzYindus V. 

224. Nomina generica ab uno vocabiilo plantarum ge- 
nerico fradto, altero integro compofita , Botanicis 
indigna funt. 

Arijkrum T. Arum, 

CrtH;z Acorus T. Canna. Gr^ca admittenda. 

CapnOcchis B. Fumaria. Elah.gn\xs. Oles Vitejr. 

L/7/oNarciflus T. Scilla. C;jf/Ampelos. Heders Vitis. 

L/wAgroftis 'V. Eriopborum. 

L.rt«roCerafus T. Padns. 

2^25- Nomen genericum, cui fylkba una vel altera prjE- 
ponitur, ut aliud planse genus, quam antca ligni- 
ficet ) excludendum eft. 

AT/ViolaB. 'rropaolum. ChaviaDrysT. Teucrium. 

BuWoCa.i\zn\im T. Bunium. CkwtePithys T. 1'eucrium. 

CywoCrambe T. Thelicrontm.PjhidoD\Gtzmn\xsli. Marruhium» 

ChamaSer'\um T. Epilobium. PjJudoOrchis M. Orchis. 

5Fo«-'I^hlafpi T. Clypsola. PjeudoKutM, Ruta. 

Leuco-Nymphxa B. Nymphaa. 

Mzcro-NymphaBa B. FicMa? 

Micro-Leuco Nymphaea ^.Hyd:rocharis. 

226. Nomina generica in oides definentia, e foro Bota- 

nico releganda funt. 
Agrimonoides T. A^rimonia. Valerianell. OidesB. Falerianr 
AlynToidesT. Afy[l]m. Alfin-Aflr- Oides Kr^ 
Afleroides r. Bup.halmum Jon-Thlafpi-OidesKr. 
Aftragaloides T. Phaca, 

L Chry- i6a N O M I N A. Chryfanthemoides T. Ojleojpermum 

" ' ' ' " h>a^(sciii. 

Carex. 
Menyav.thes, 
PotentiiLi. 
Hippophaes. 
Crotou. 
Andrachne. 
Trapa. Cuminoides 1 
Cyperoidcs T. 
NymphoidesT. 
Pencaphylloides T. 
RhamnoidesT. 
Ricinoides T. 
Telephioides T. 
TribuloidesT. CapnOides R. Fumaria. 
MalacOides T* Maiope, 2,Z']' Noniina generica ex alMs nominibus genericis., ctim 
fyllaba quadam in ftne addita, confUta, 
placent. non ActtoJ'ella K. 
'Sz[>ellus R. 
Myvtiiius R. 
LappwAj R. 
Pyro/(j T. 
'L.\ip'mzjier B. 
J\U\mJirum T. 
Rapiy/>-2(w T. 
LimonizimT. 
Agv&i\drium M 
Fabarw R. 
Roiea R. 
Adonia P. Rumex.- BalfamzVrt V. 

Aconitum Camphor/if.-i T. 

Vaccinium Lap^ji/;MW T. 

Myojbtis 'Evxica^o T. 

Pyrold Arachitte V. 

TrifoUum SzWunca^. 

El(,itine Sed\fbrmis P* 

Myas^rum h'mopbylluhi P. 

Siaiire Coryli/o/wH. 

Qov^iWodendron 'Y. 

Sednm AlCiuanthemos R. ' 

RhodioLi ]SloYocarpus R. 

Myojuros AuQmonoJpermosW. 
Fzgopyrum T. 
Fung-Oid.^aner M. FAvela. 

Clathr Oid-aarum M. 
Lent-icuU-aria A4. Lemna. 

Alfin-aflri-formis P. Montia, 1^2^. No.mina gencrica^ fimili fono exeuntia, anfam prse- 
bent confufionis. T anacetum. 

Campborojiua. 

Rumex. 

Bunias. 

Aracl:is. 

Valeriana. 

Stratiotes. 

Thejium. 

Pjbralea. 

Erythrina. 

TrientaliSi 

Biitum, 

Arilotis. 

Hilxme. Alfine T. Aljine Juncus T, 

AlfimoidesRj, Bufonia ScirpusT. 

Al fm el 1 a D . Sagina. Cy p erus T. 

AlfinaOnimT. Elatine JuncoidesS. 

AlfinafiroidesKr. 

AlfinaftriformisPk. Camerariu ScirpoidesS. 

AlfinauthemosRj. Trientalis Cyperoides S. ^uncHS. 
Scirpus. 
Cyperus. 
^uncus. 

Carex. 
Cavex. 
Alfi- N M I N A. r63 

AlfinanthemumKr. Alfine Juncoidi atfinis S. Scheuchzeria. 

Cyperoidi affinis S. 

JuncagoT. Tviidochin. 

Lycogala iVr. JuncoaffinisS. Schdmts: 

LycoperficonT. Solanum Pfeudo-Cyperus S. 6*:/:««^//» 
l.ycoperdonT. Lycoperdon Scirpo-Cyperus S. «St/VpMx. 
Lycoperdafirum M. 

Lycoi^erdoides M. NymphaeaT. Nymphan. 

Tjycopodioides D.jLycopodium Nymphoides T. Mcnyatihes. 
Lycopodium D. Lycopodium Micro-NymphaeaB. 
LycopusT. Lycopui- Leuco Nymph^a B. A^y?«p,';rt7. 

Lycopfis R. Lycopjts Micro-LeucoNymphaBaB./fy^/ratv^inV. 

Q,'},^)^ Nomina generica^ quse ex graeca vel latina lingiu} 
radicem non habent^ rejicienda funt. 

Germanica Datura R. Turcarum. 

BoviJfaT). Lycoperdon /TfffwMT. Syrorum. Hibijcux. 
Beccabunga^y&^on\c2i AlhagiV. Arabum. Hcdyjar^M. 
Brunella. Pruhellai Ribes R. Arabum. 
Anglica. DoronicumT. Arabum. 

Percepier D. Aphanesi Te/zo-^z Malabarorum. 
Gallica. Adbatoda^r,Zeyhnenr\iim ^ujlicia. 

OrvalaL. Seshan ^gyptiorum. 

Hifpanica. ^apotapita P. AmericanoruOr/^/rs. 

Sarfaparilla. Smilax. Caapeba^.^xvSi\hx\ox\xr[\CiJjampelos» 
Scorzonera T. 
Italica. 

Galega T. 
Quajimodogenita afTuminus nomina Barbara, dum vocabula ex- 
cludenda nova reddimus, formata e lingua graeca, aut latina. 
Thea (Sinenjibus ) Bsd Dea. 
Coffea (Arabibus ) noofi^sod obmutefco. 
JMufa (Arabibus) MufaAqton. 
Caffine (Americanis) ■xa.GCfjc^o machino. 
Annona (Anona^wer. ) a mefle. 
Mammea (iVIammei Americ.) a frudu mammjofo. 
Chara ( Gallis ) )(^a^a gaudium aquae. 
Pothos (Zeylanis) TvJ^oq Theophr. 
Bafella (Mulabaris) Bafium Cojinet. 
Datura ( lurcis ) vid. Ho.t. cliff. 
Cheiranthus (Keiriarab. ) x.^i^' manus. 

L 2 . Jatn- i64 N O M I N A. Tambolifera ( Jambolines Indts ). 
roluifera (Tolu Indis). 
Indigofera (Indigo). 
Ziziphora Morif. 
Gratis recepta^qnx in le Barbara, methodo praecedenti forte 
redintegrari polTent, e. gr. 

Bixu O. Hnra L. 

Genipa T. Uvena D. 

Guajacim T. Santalim L. 

1'uhpa T. Yucca T. 

L.itjuidiimbar. Curenma L. 

230. Nomina generica plantarum, cum Zoologorum & 
Lithologoriim nomenclaturis communia , fi a Bo- 
tanicis poftea afTumta ^ ad ipfos remittenda 
funt. Quadrupedia. 
Taxus T. Meks. 
ElepbasT. Rhinanthus. 
Erinaceus D. Hydnum. 
Onap-a T. Oenothera. 

Aves. 
Acanthus 
Ampelis 
Lagopus 
Mekngrts 
Oenanthe 
Phalaris 

Amphibia. 
Natrix K. Onouis. 

Pifces. 
Bu^lnJJlml.'. Anchufa. 
Hippoglojfum Rufcus. 
Delohinium T. Fvingilla, 
Vitis. 
Trifolium. 
Fritillaria. 

Motacilla. 
Emberiza. Lapidcs. 

Granatum. Punica. 

Hyacinthus T. 
Heliotropium T. 
Molybdami Plumbago T. Cceleflia. 
Sol R. 
Iris T. Helianthus. Pail:inaca T. 
Infefta. 
Ephemenim T. 
Enica T. 
EncuJIa R. 
Phalangium R aja. Terrcflria. 
China Cinchona» 

MoluccaT. Moluccella. 
Stoechas T. Lavandula. 
Ternatea T. Clitoria. CommelinaP. 
BraHicaT. 
ValerianaT. 
Anthericum. Rici- N O M I N A. 165 

Ricinus T. Acarus Morilia. 

Scolopendrum T. Afpleniiim. Impatiens R. 

Sphondylium T. Heracleum. Putientia Ruinex. 

Staphylinus R. Daucus T. Concovdia Agrimonia. 

Vermes 
Balanus Nepenthes. 

231. Nomina geiierica cum Anatomicorum , Pathologo- 
rum y Therapeuticorum , vel Artificum nomencla- 
turis commuiiia, omittenda funt, 

Anatomica. Oeconomica. 

Auricula Hk. Primula. Candela Rhizophora. 

Clitoris Br. Clitoria. ' Sagitta Sagittaria. 

EpiglottisKn. Aftragalus. Serra Bilrerrula. 

Priapus A. Nepenthes. Mufcipula Silene. 
Umbilicus H. Cotyledon. Corona Helianthus. 

Pathologica. Camara Lantina. 

Paralyjis Primula. Burjk 'Jhlafpi. 

Soda^ Salfola. Soka equina Hippocrepis. 

Sphacelus Salvia. 

Verruca Lapfana. 

Therapeutica. 
Ptarmica l\ Achillea. 
Cardiaca T. Leonuru«r. 

Hepatica R. Hepatica. \ 

VeJJcaria T. AlylTum ? 
Vulneraria'V, Anthyllis. 

S3^« Nomina generica contraria fpecic alicui fui genc- 
ris mala funt. 
Chryfanthemum //or^ albo. Pilofella glabra. 

Cyanus luteus. Holofleum efl molle. 

Convolvulus ei-eSlus. Unifolium eft diphylium. 

233. Nomina generica ^ cum Ciaffium & Ordinum Na- 
turalium nomenclaturis communia , omittenda 
funt. 

Fungus. Planta. 

Alga. Arhor. ' 

Mujcus. Frutex. 

FiUx. Suffrutex. 

Pabna. Herba, 

Lilium. Vegetahile. 

L 3 234. No- i66 N O M I N A. 234. Nomina 
contorta , 
funt. 

- j. Alchemilla 

Coronilla. 
Potentilla - 
PuLfitilla 
"Jormentilla 

Q.. BafcUa 
Bifciitella 
Crucianella 
Wrtella 
jLiwoJella 
Mnella 
Moluccelb 
Nigella 
Pimpinella 
Porella 
SolcLinella. 
'I\emella 
'Tri^onella 

g, Corrigiolii 
Gratiola 

4. Clyfteolii 
^Rhodiola 

JJniola 

Medeola 

Mitreola 

5. Pyrola 

6. Phafeolus 

7. Gladiolus 
^. Samolus 

g. Tropaohm 
lo.Afperuh 

Biferrula. 

Calendula 

Campanula 

Crajfula 

Perula 

Filipenduh generica Diminutiva & e Lingua Latina 
quamvis non praeftantiffima , toleranda ab Alchemiftis Ros foliorum. 
Coronato corymbo. 
Potetitia virium. 
Puinitioneflons vcnto. 
Torminibus dyfentericis. 
Bafiis fucatis. 
Scuto duplici fruftus. 
Cruciatis foliis fitu. 
Hirfutie ramorum. 
Liino natali. 
iVIitra figura fruftus. 
Moluccis infulis natall;. 
Nigredine feminum. 
Bipinnatis foliis. 
Porris vafculorum. 
Soldo nummo, 
Tremore gelatinofb, 
TriiJ;ona corolla. 
Pediim Hgatione, 
Gratja MedicinaH, 
Clypeo frudlu. 
Rofeo odore radicis, 
Unione glumarum. 
Medea f. Medica vi, 
Mitra figura frutf^us. 
Pyro foliorum figura, 
Phafelo feminis." 
Gladio figura foliorum. 
Satno infula. 
Tropaei infignia figura* 
Afperitate plantaj. 
Biferrato fruftu. 
Calendis omnibus floret.' 
Campana figura .coroliae. 
CralTitie foliorum, 
Feriendi ufu. 
Filo pendent radices. 

L-wuan- N M I N A. 167 II 12. 

14. Lavandidci 
Piita^omilii 
Prmidii 
Pinguiculii 
SanicuLi 
Serratida. 
Sper^ula 
Rauuncidus 
Convohuliis 
Hiimulus 
AJparagus 
Afperu^o 
Mollugo 
Borrago 
Medica^t 
Plantago 
Pluvibaga 
Selago 
Solidago 
Tufdago 
Pajlinaca 
Projerpinaca 
Securidaca 
Portnlaca 
16. Rejeda 
L.aHuca 
Urtica 
hantana. 
Spinacia 
Saljola 
Salix 
Sedum 
Ledum 
Lamium 
ffuncus 
Cornus 
'^uglans 15 Ralntis ufualis. 
Patagonia loco nitali. 
Prscocitate florum. 
Pinguedinc foliorum. 
Sanando vulnera. 
Serratis foliis. 
Sparfione ferriinis. 
Ranis cohabitantibus. 
Convolutione caulis. 
Humo folo. 
Afperitate plants. 
Afperitate plantfe. 
MoUitie plantae. 
Cor agens veteribus. 
IVIedis adveita. 
Planta tangenda. 
Macula plumbea impofita, 
Silego ? 

Solidando vulnera. 
Tuflls domatione. 
paftinando loco. 
proferpendo. 
fecuri fruftus figura. 
Portula. 

refedando ddlores. 
ladle plantae. 
urendo taftu. 
lentore ramorum. 
fpinis fruftus. 
falfedine plantae. 
faliendo excrefccndo. 
fedendo in nipibus. 
laedendo odore. 
lamia larvata. 
jungendo vimine. 
cornu duritie frudus, 
jovis glande. ^35- Nomina generica Adje*fliva Subftantivis 
funt, adeoque non optima. pejora 4 I. Arr^ i68 

I. Arenaria a 
ConvaHaria 
Clavaria 
Capraria 
Cochleariii 
Coriaria 
Coronaria 
Croialaria 
Craniolavid 
Cymbaria 
T)entaria 
Fla^dlaria 
Fras^arta 
Frftillaria 
Fumaria 
Ghbnlaria 
U^rniavia 
L-imaria 
Matricaria 
Obolaria 
J^ulmonaria 
Parietaria 
Pevficaria 
Sa^ittaria 
San^uinaria 
Saponaria 
Scopavia 
Scrophulavia 
ScuteJana 
Stellularia 
Subnlavia 
Utvicitlaria 
JJvavia 
Uvukria 

% Eriopboyum 
Echinopbora T." 
Ehizophova 
Ziziphora Morif. 
^ambolifera 
Toluife/a 
Indi^ofera N O M I N A. Solo nacali. 

Loco. 

Facie. 

Ufu alimentorum. 

Figura foliorum. 

Ufu ceconomico.' 

Ufu ceconomico. 

Figura Leguminum* 

Figura frudus. 

Figura fruftus. 

Figura radicis. 

Figura foliorum. 

Fragrantia. 

Facie petalorum. 

Fumo quafi terrae, 

Figura floris. 

Ufu Medico. 

Fig;ura frudus. 

Ufu [vTedico. 

Figura loliorum, 

Ufu Medico. 

Loco. 

Perficae foliis. 

Figura foliorum. 

Succo fanguineo. 

Vi foliorum. 

Ufu cEconomico. 

Scrophis medicinaB. 

Figura calycis. 

^"'igura florum. 

Figura foliorum. 

Appendicum radicis figura. 

Figura fruftus wvx. 

Figura inflorefcentije uvuhB. 

Lana frudus. 
Frudlu echinato. 
Ramis radicacis. 
Zizi indis. 
Jambolo. 
Balfamo Tolu. 
Indigo colore. 

3. Clitt- N M I N A. 169 3. Clitorid 


a Fij>ura corollae. 


Imperatoria 


Vi radicis. 


4. Hepatica 


Figjura foliorum. 


5. Scabioja 


Ufu medicinali. 


PaJJerina 


Figura feminis. 


An^elica 


Vi radicis feminisque. 


Impatiem 
Glorioja 


clafticitate fruftus. 


cximio florc. 


Mirahilis 


diverdcoloribus floribus. 


Amethyjiea 


colore florum. 


Pedicnkris 


vimedica. 


Trientalis 


magnicudine planrx. 


Digitalis 


figura coroUae Digit.ilis. 


Fontinalis 


Loco in fontibus. 


Tuiritis 


alta & anguAa. 


Sempervivum 


fempiterno virore. 


Momordica 


feminibus quafi mafticatis. 


Biftorta 


Figura radicis. 


Saxifra^a 


Loco petrarum rupturis. 


San^uiforba 


vi Medica. 


Paffifiora, 


Pafllonis inftrumentis ? 
^2. Loco. 


Moluccella 


a Moluccis infuHs. 


Atbamanta 


Urbe ThefTaHce. 


Parnajfa 


Monte Parnairo. 


Marruhium 


Oppido italias. 


Smyrnium 


Urbe Smyrna. 


Nepeta 


Oppido ItaUaB. 


Aretkufa 


Urbe SyriaB. 
Arabia Kegione. 


Arabis 


Punica 


Urbe Carth:igine. 


Saiitolina 


Reg. Aquit.miaB. 


Thapjia 


Africx' oppida. 


Colcbicum 


Colchide urbe ArmenlcS. 


Cerafus 


Urbe Cerafunte. 


Sumolus 


Samo infula. 


A^aricus 


Agaria urbe Sarmatiae. 


Iberis 


Iberia Regionc; 


Pata^onula 


Patagonia regione Americes. 


Carica 


Caria regione AfisE;. 
Liguria TtaliaB Regione. 


Li^ujiicum L 5 230. i7o N O M T N A. 236. Nomina generica non abutenda funt ad Sanfto- 
rum , Hominiimve in alia- arte IUuftrium favorem 
captandum aut memoriam confervandam. 
Unicum Botanicorum praEmium, hinc nonabutendum eft* 
SANCTORUM. 

Herba Sanfti 

Bavhara 

Catbarina 

Clava 

Criicis 

Marta 

Othilioe • 

Rojk • Alherti - 
Antonii - 
J)enedit}i 
Chrvjiophori 
Gerardi 
Geor^ii 
Guilielmi 
•■^acobi - 
l^ohannis 
Kunigundis 
Ladislai 
Lanrentii 
Pauli - 
Pctri _ - 
Philippi 
Quirini 
Huperti 
Simeonis 
Stephani 
Valentini • 
Zacharia - Arabis 

p]pilobium 

Gsum 

yEgopodium. 

Valcriana 

Agrimonia 

Senecio 

Hypericum 

Eupatorium 

Gentiana 

Sanicula 

Primula 

Parietaria 

Ifatis 

Tuflilago 

Geranium 

MalvA 

Circaei 

PaBonia 

Centaurea. F.ryfinum. 
Impatiens. 

- - Valeriana. 

- - Nicotitna. 

- - Tanacetum. 

- - Delphinium. 

- - PaEonia. 

T H E L G R l' M . 

Seriana Pl. Paullinia. 
IJ-vedalia Pet. Ofteofpermum^ 
Levijanus Pet. 

Il-LUSTRIl'M. 

Phelipaa T. . Lathrsa. 
Buccaferrea^M.. Ruppia. 
Bonarota M^. Veronica. 237. Nomina generica Poetica, Deorum fifta, Regum 
confecrata , & Promotorum Botanices promeri^aj 
retineo, 
POETICA in veterum eruditione trita : Ambrnjia 

Nepenthes 

Cornucopiix 

Protea 

AHaa 

NarciJJiis 

Hjacinthus' Adonis 

Crocus 

Centaurea 

Chirnnca 

Acbilia: 

Paonia 

Cerbera Amaryllis 

Phyllis 

Circaa 

Medeola 

Andromeda 

Daphne Canna 
Syringx f 
Smiiax 

Mentha 
Myr/ine. DEORUIVI. N O M I N A. 171 {JKOK.UM. 
Aickfiiis Medicorum 


Mufli 


Scientiarum 
McYciinaUs Deorum interpres Nyniplmi 


Aquarum 
tiyjuenaa Conjugii 


Najas 


Fontium. 
Serapias iEgypti 


Nyffa 


Nympha 
Saiyrium L»ibidinis 


Meliffa 


Menificii. 
Saturejci Satyrus 


Dryas 


Quercuum. 
Sterciilea Sterquilinii 


Atropa 


Furiarum ukima, 
Ixova Malabarorum 


Napaa 


Lucorum. 
"Ja^etes Jovis nepos 


Herminium 


REGUM. 
Eupatorium Ponti(Mithridates) Artemi/ia 


Maufoli. 
ijentiana Illyriae 


Althaa 


Oenei. 
Lymichia Siciliae 


Hekt}ia 


Menelai. 
-Telephium Mifiae 
-Teucrium Troja? 
Valeriana 
Carlina 
Philadelphus iEwypti 
Pharnaceum Ponti 
PROMOTORUM. 
Bovbonia (Gaflo) Sr. 


'Bepnia 


Prgpfedus, 
jEii^enia PrincSjL 


Poinciana 


PrsfeCtus, 
J^is^nonia AbbasWsef. A. P 
Petrea Lord Petre 
Sherardia Conful Smirns 
Cliffortia J. U. D. 
Stewartia Comes 
Maurocennia Senat. Venet, 
Bojea Senat. Lipf. 
USURPATORRS. 
Nicotiana J. Nicot. 
Cinchona, 


Euphorbta, 

538- Nomina generica, acl Botanici optime meriti me- 
moriam confervandam conftrufta , fandle fervanda 
funt. 

Hoc unicum & fummum praemium laboris, fanfte fervan- 
dum, & cafte difpenfandum ad incicamentum & orna- 
mentum Botanices. 

Rationes 17^ N O M I N A . Rationes petendse ex Critica Botanica Alihovanda IVI. 
Alpinia P. 
Ammanntd H. 
Artedia Ij. 
Averrhoa L. 
Avicennia L. 
Barkria P. 
B.iuhinia P. 
Bdionia P. 
Bederia P. 
1?/^» w H. 
Bobartia L. 
Bocconia P. 
Boerhaavia V- 

J50Kf/a P. 

Breynia P* 
Bromelia P. 
Brojfaa P. 
Browalha L. 
Brunftl/ia P. 
Burmannta L. 
Cc:{la!pinia P. 
CamelliaLd. 
Cumeraria P. 
Cateshaa L. 
CVi/F.j L. 
Chevleria H. 
C/m/w P. 
Coldenia L. 
Columnea P. 
Commelina P. 
Cordia P. 
Cornutia P. 
Cortufii B. 
Cratava L. 
Crefcentia L. 
Cupiinia P. 
Z}.'?/?/i L. 
Dakchampia P. Dillenia L. 

Diofcorea P. 

Dodartia T. 

Dodonaa P. 

Dovfenia P. 

Duvanta P. 

Fas^onia T. 

Feuillea L. 

Frankenia Lj. 

Fuebjia P. 

Galenia L. 

Garidella T. 

Gerberia L. 

Gerardia P. 

Gejiieria P. 

Gleditjia L. 

Gmelina L. 

Gre^iuia L. 

Grislea I/. 

Gvonovia H. 

Guilandina L. 
HoUeria L. 
Hebenjlvetia L. 

Hermannia T. 
Hernandia P. 
Heucheria L. 
Hipposratea P. 
Hoiijlonia £.. 
Hu^onia L. 
Jjhardii L. 
jun^ermannia R. 
S'^^,. L. 
Kampfcria L. 
Kiggelaria L. 
Kleinia L. 
Knautia L. 
Lawfonia L. 
Linnaa G. 
Lo/^^/y^P. 
Lajelia L. LoniceraP, 

Ludwigia L. 

Magnolia P. 

Malpighia P. 

MarantaP. 

Marchantin M. 

Mavc^ravia P. 

Mr{)//e.J M. 

Martynia H. 

Matthiola P. 

Mentzelia P. 

M^y«<z L. 

Michelia L. 

M///^rw H. 

Mcerhingia L. 

Monarda L. 

Mo?/t/rt M. 

Morijona P. 

Muntmgia P. 

Mz{/;j L. 

Ovieda L. 
-M/H^injhnia P. 

mffnlinia L. 
Penaa P. 

Petiveria P. 
P//o«;^< P. 
P//«/rtP. 
Plukenetia P, 
Plumeria T. 
Pontederia H. 
Rajania P. 
Randia H. 
Rauvjolffia P. 
Renealmta P. 
Rheedea P. 
Rivina P. 
Robinia L. 
Royena L> 
Rudbckia L. 
Ruellia?. Ruppia Ruppia L. 
Sdiivai^c/ia L. 
Scheiu-hzeriu L. 
Shevavdia D. 
Sibbaldia L. 
Sigesbeckia L. 
Slnanea P. 
Spigeha L. 
Stahelina L. 
Stapelia L. 
Suriana P. N O M I N* A. 

S^wertia L. 
TA.'.-//-2 P. 
ThejpbraJiaP. 
Tjliea M. 
Tiiland/ia L. 
Toiirnefortia P. 
Tabern^montana P. 
Tradejcantia R. 
Trngia P. 
Tre-wia L. ^'rimfetta P. 
Tv.rnerii V. 
Valuntia T. 
Vateria \ ,. 
Vallifneria M. 
Volkameria [^. 
Watheria L. 
Xinienia P. 
/.anichellia L. 
ZannoniaXu, INVEXTORUM. 

Collinfonia L. 
Claytonia L. 
Diervilla T. 
Nicotiana T. 
Torenia L. 
Sarracena T. 
Bartramia L- 
Stellera G»-- 
PEREGRI^JATORUM 
BannifteriaH. ^^ Bartjia 

Briinia 

Clutta 

Garcinia 

Gundelia 

Knoxia 

Lippia 

Mttchella 

Oldenlandia 

Sarraccna. 

Torenia 

Barreriii nii£. 

ami. 
Orientis. 
Barbariae. 
Tndi^. 
Oiientis. 
Zeylonae. 
Abyfilna. 
Virg;iniaE. 
Africs. 
CanadcB. 
Chinae 
Gall. aBquinod COMMENDATA. 

.Bzif/%-./ H. 

Sf/(/?/arf H. 

Ricbardia H. Richardfon. 

Sch-walbea G. Medicus. 

jLavatera T. 

Morina T. 

Hottonia B. 

TWzwM. Abbas cuiio<*. 

5/.//Z/ M. Monach. Botan. 

/^ww M. Senator Eques. 

Kxclufa. 
Chomelta L. SpeciesRondeletiar. 
P^m;m B. - - Efculi. 
Bonarota M. - Veronica. 
Buccafervea^l. Comes. 
Franka Medicus. 
Laurentia Prof. Mc'!. 
Puccinia Prof. Anat. 
Sahinia Prof. Graec. « 

Targiotiia Medicus. 239. Nomina generica, quae citra noxam Rotanices im- 
pofita funt , caeteris paribus , tolerari debent. Noxia funt, quae dedimus §. 21 4-21 7. 220-233. 236. 
Noxia nomina vocamus ea quae. I-Con- iH N M 1 N A. I. 


Contraria generi 


i ^. 2IS- 216. 


217. 


2. 


Male conltruaa §. 226-229. 
r, 

0' 


Male impofita 


%. 231. 232. 


233- 23^- 


LATINA obfcura, quorum fontes ignoramus, vel qu» 


origine dubia evadiint, airumerida funt, fednon imi- 


tanda: e. jrr. 


Ahiss 


Ciicumis 


Maha 


Scirpus 


Acer 


CucurhitA 


Milium 


Secale 


Allium 


Cunila 


Opnlus 


Solanum 


Alnus 


■Equijetum 


Panicum 


Sorbus 


Apium 


Er-vum 


Papaver 


Tojnarix- 


Araliii 


Ejculus 


Paris 


Tilta 


Arbutus 


Ficus 


Pinus 


Triticum 


Arundo 


Genifla 


Pijiim 


Verbena 


Atriplex 


Hedera 


Populus 


Fevonica 


Avena 


llkcebrum 


Porrum 


Viburnum 


Bellis 


Jlex 


Prunus 


Vicia 


Bevberis 


Inulii 


Quercus 


Vinca 


Betuli 


Iris 


Rojk 


Viola 


Carduus 


^uniperus 


Rojinarinus 


Vifcum 


Carex 


L.aurus 


Ruhia 


Vitex 


Carpinus 


Ligujlrum 


Rubus 


Vitis 


Centunculus 


l.iliiun 


Rumex jk 
Rufcus W 


Vlmus 


Cicer 


Linum 


Uha. 


Cicuta 


Lolium 


Salicornia 
Cotulii 


Liipinus 


Sambucus 
GRiECA obfcura,quamplunma eruuutur difficillimd,^ 


eruta dubia tamen 


perfiftunt. 
Achrds 


Cdtis 


Cuminum 


Gojfypium 


Aloe- 


Cenchrus 


Cycas 


Hibijcus 


Amomum 
Ana^yris 


Ctjfus 
Clftus 


Cytijhs 
Vaucus 


Ijlitis 
Itda 


Apavine 


Citrus 


Dorycmum 


Lathyrus 


Atraphaxis 


Cneorum 


Elatine 


Lemtna 


Blitum 


Coccus 


Elvela 


Lichen 


Boletus 


Coix 


Epimedium 


Lotus 


Bovafjus 


Colutea 


Erinus 


Lyciimt 


Bylfus 


Comarum 


Eringiim 


Lythrum 


Ca^us 


Corylus 


Exacum 


• Malope 


Cajfm^ 


Cqftns 


Fucus 


Melid 


Cerajiis 


Crat^pis 


Geum 


Melica 


Cavuni 


Croton 


Glaux 


Melochia Meme^ Mefnecylon 

Mefpiluy 

Morus 

Myrica. 

Myrtus 

X^arduS 

Nerium 

Ochmi 

Oryza 

Fenthorunt 

Pentapetes 

Feplis 

Peziza 

Phaca 

Phyllyrea N M I N A. 

Saniyda 

Scandix 

Scilla 

Sejamum 

Sejeli 

Sicyos 

SilLi 

Sinapis 

Sijymbriim 

Sinm 

Sparlium 

Sphagnum 

Sptraa 

opongia, 175 Plleim 

Pblomis 

Pbanix 

Piper 

Pijlachia 

Pkitanus 

Polemoniitnl 

Poibos 

Prafnim 

Prinus 

Ptelea 

Hhamnus 

Rhus 

Sacharum Statice 

Strychnus 

Styrax 

Tamus 

Taxus 

Tbali^rum 

Thcfium 

ThriiLix 

Thya 

Veliit 

JJlex 

Xyris 

Zea 

Zizania Perverfa ex erronea Le(5tione veterutnj varia metamprphofin 

infignem fubierunt. Agrimnnia 

Aju^a - 

Aijuikgia 

Ber/mica 

Brajjica - 

Buxus - 

Coriaudnm 

Diapenfia 

Euphrafa 

Gomphrena 

Lupulus 

Malope - 

Melochia 

Pimpinella 

S.intolina 

Spinachia 

yerbajcum 

Verbefina 

Veronica proArgemonia Betula - - Betulla. 

- Abiga Eimijetum - Equifelis. 

- Aquilia 

- Vettonica. Myrfine - - Myrfinum. V* 

- 7i/*eii7tyi)i. Melothria - MelothronP, 

- TrJ^lof. Phleum - - Phleos P. 

- Coriannum. Sjjirttu - -» SpirsonP. 

" GromphenaPi 

- Upulus. 

- tJ.xiXox.^. T^jrf, mileThuja & Thuya* 

- Bipennula. 
Sanftolina- 

- Spanachia. 

- Barbafcum. 

- Forbefina. 

- Vetonica. 24.0. Nomina generica , quae Charafterem EiTentialem 
vel Habitum plantic exhibent, optima funt. ErTYMO- 17^ N O M I N A. Etymolooia Gr^;ca plantarum ditficiJlime eruitur m 

plerisque plantis,adeoque conjedtura; faepius latisfaciunt. 

Charadter J£,llentialis raro in plantis obtinetur,licet optimus» Aileniinthera 

'Trioptevis 

Epilobium 

HeliHeres 

Tetracera glandula anthera 

triplex ala 

fupra filiquam viola 

fpiralis 

quadruplex cornu Tridojhnthes capillaris flos Tc^-srg 

T£T(iUg 


■xs^ug Habitus indicat fimilitudinem, qua excitatur idea, & ex idea 
nomen : 

(Radix^N — Dulcis 
pt'^c(. ) — Serpentis 

— Fortunata 
ipra 

Alba 1. Glyzvrrhiza 
Ophiorrhiza 

2. Clemdendrum 
Epidendrum 

Eeucadendrum 

Ltriodendriim 

Rhododendnm 

5. H^matoxylum 
Ophioxytum 

Sideroxylum 
^. Eriocdulon 

Caucalis 
5. Calophyllum 

Cnryophylhm 

Ceratophyllum 

Charophylhpn 

Chryjophyllum 

Hydrophyllum 

Myriophyllum 

Podophylhm 

Triphyllum 

Zy^ophyllum (Arbor "N — Fo 
S'h^\'OiJ — Suj (Lignum^i 
'ivKov ) 

/'CaulisX 

K^^uvhog) 

/^FoHumN 
\ (poXKov ) Liliacea 
Rofacea 

Sanguineum 
Ssrpertinum 
Ferreum 

Lanatus 

recubans 

Pulcrum 
Nucis 

Cornutum 

Lfctum 

Aureum 

Aquaticum 

Infinitum 

Pedatum 

Ternatum 

Conjugatum tyXvxug. 
o<pig. 

f 71». 

"kv^^AOg, 

"hil^tZJt 

^'^^Oi. 

o(ptg, 

cioij^Og, 
>j 

S^lOV. 

xico Amh» 

x«Ao^. 
yci(^va. 

"ns^ag. 

vooep, 
lJ.vQ^og. 

TQtTg. 

6. Ckvy- f)» Chryjocoma. N O M T N A. . 

(SummitasX Aurea 177 X<"^<r5s. 


7. Amaranthus 
Ccphalanthus 

Cheiranthuy 

Chionanthus- — — 

Dianthus 

Gakntkus 

Himianthns 

Helianthns 

Loranthus * 

Melianthus 

Phyllanthus 

I^nnanthus 

Sclevanthus 

Siphonanthus 

Sphxranthus 

"J^irchonanihus 

,b. Achyranthes —— 

/Iphyllanthes 

Menianthes 

J^ly^anthes > 

Prenanthes • 

Polianthes 

T^^ichcjiinthes ' — >- 

c. Cerinthe 

Oenanthe 

d. Anthoxanthum 

e. Melanthium 

f . Chryjanthenium 

Eranthemum • 

Mejembryanthemum 
Xeranthemwn — — Immarccfcibilis jj-oipalm, 

CapitcUiis ■ni'paK/j. 

Manualis X'^'^'* '' ' 

Niveus X"^'* 

Jovis ^r^g, 

l afteus cyciXci 

Sanguineus ai^a. 

Solis i^Xiog 

Loreus Aw^o? 

Melleus ^^^A« 

Foliorum pCAo)i 

N:ifutus pi* 

Exfucous cxXi^i^o^ 

Tubulofus rrKpm 

Globofus- Cpai^U 
1 archon arabis 

Paleaccus «X"^'^" 

Sinefoliis up-jKoq 

Menflruus w*?!' 

Noilis vy^ 
Pronus wc-jv/^s 

Urbanus TroX.-g 
Capillaris r(^i'i 

Ccreus ^-yjs-''» 

Vitis C/i)y 

Florum rtv^o^ 

Niger fzfXitg 

Aureus X'?'"'^'^^ 

Terrae f('^ 

IVIedioi::;erminis /zio-uci s^^^om 

Aridus 'i'ii,'^^ 

M 8« Tri' 178 N O M I N A. j). Trichojfema 


/^Stamen^v 


Capillare 


^fl 


9. Adenanthera 


/^Anrhcra"\ 


Glanduiofa 


u.^'iiQ<; 


Dhinthera 


Duplex 


^'*; 


10. Cev:xtocarpui 
Conccarpus 


/^FriiftusN 
\_y.cLQ-r.'j,; ) 


Cornutus 
Strobilaceus 
EU-ocarpiis 

Olivaceus 


sKxYcc 


Hdiocarpus 


.. 


Solaris 


vj}\toq 


Callicarpa 
Pulcer 


■jiuKog 


II. 'Fetraconotheca /^Caffula^N 


Quadrangula 


Tfl^^citymog 


12. Av.thnfpermum 


/"Semen "\ 


Floris 


" a 
ayyo5 


Ciirdiofpermim 


Cordis 


■xu^d/u 


Corijpermiun 


_-- 


Cimicis 


■Kl(;iq 


Lithojpermum 
Lapideum 


X/9:^' 


Menijpermum 
Lvnatum 


tJ-W^ 


OJleoJpermum 


, 


OfTeum 


ocso-f 


13. Diojhvros 
Ijrpyrurti 


/'Granum^N 


Jovis 
Simile 


i&og 


MeLvnpyrim 

Nijrum 


^iXug • 


I^. Chryjobalanus 


/^Orupa "N 


Aurea 


Xc-oG-k . 


15. JEgihps 


(Sro 


Caprae 


cl/t 


Ectinops 


Echini 


i-X^smg 


Mimujbps — 


- — — — 


Simis' 


fJ.lfJ.CO 


Coreopjis — 


. — — — 


Cimicis 


■^OQig 


Galeopfis — 


. : ^ 


Felis 


c\^u\yi . 


Lycopjjs — 


. _ — — 


Lupi 


A-.ix05 


15.. Bucepkalum 


^Caput -N 
Vxr/)aXi7 J 


Bovis 


l^h 


Dracocephalim 


Driiconis 


fcj^axce)» 


Eriocephaliis 


»_ _- — 


Lanatum 
17. Leontodon 


i^DensN 
Kl^k ) 


Leonis 


Aicoy 1 i8-c:v- N O M I N A. 179 Ig. Cyno^lofjum 


/"Lingua N 


Canis 


XUCti^ ' 


Ophio^lofjhni 


Serpentis 


opig 


19. Meliijfoma 


( Os g-Jua. ) 


Nigrum 


^j-iKccg 


20. Buphthalmum ^Oculus 


\Bovis 


^k 
\QpOu.Xu'jg _ 
21. Antiivhinun 


( Nafus p/D ) iEqualis 


UiTi 


22. ArHntis 


/^Auricula"^ 


Urfi^ 


V 

a.(;~<TQg 


Hedyotis 


Suavis 


y,^jg 


Myofotis 


— . — 


iNluris 


fj.ig 


23. Tragopo^on 


/^Barba N 


Hirci 


TC^'Og 


Callitriche 


/CapillusN 


Pulcer 


■xaX:g 


Polytvichum 


Multus 


noXug 


24. Anthoceros 
Tetraccru 


/^Cornu"\ 
\y.e.ug J 


Floris 
Qaaclruplex 


r?T{y:cg 


25. Cynomorinm 


( Penis ) 


Canis 


■KVCOV 


26. Cynometra 


/^Vulv-aN 


Canicula; 


KUCe)il 


27. Alopecuvus 


/"Cauua^N 


VuJpis 


aXcoK/j^ 


Cynojiirus 


Canis 


■Xl/Wi 


Las^urus 


_ ^ ^ 


Leporis 


Xoc<YCi>g 


Leonurus 


— — , — 


Leonis 


Afwy 


Myofurus 


— — — 


IMuris 


fjcvg 


Sanrurus 


~ — _ 


Lacertae 


c-j-Z^og 


ScoYpiurus 


— . _ — 


Scorpionis 


<Txo('7r/'05 


Hippuris 


— — ^ 


Equi 


/'TTTfO*; 


28. Calligonum 
Cbryjdpnum 


/^Genu\ 


Pulcrum 

Aureum 


■A.ccKog 
x^.yo-OS 


Polygonum 
Multiplex 


TTsAv 


Theligonnm 
Femineum 


^yiKm 


29. Polycnemum 


/"Crus N 
\yr^u,]J 


Multiplex 


t^qKj 


30. ArHopus 


QD 


Urfi 


Xo^TQ^ 


Edephantopuf 


Elephantls 


~ sKepa; M Micro^ i8o N O M I N A. 

Mkropus ----- Parvus y.i-n^-lg 

Ornithopus ----- Avis o^nq 

L.ycopuf ----- Lupi Xtxog 

Lycopodiiim - - - - Lupi K-Jy.o(; 

/Egopodium - - - - Caprae a;| 

Chenopodiiim _ - - - Anferis -^ij; 

Clinopodmm - _ - _ Lecli -xA/V>7 

Mdurapodium - - _ - I\ig;er ijJKag 

Polypodium - . - . Multiples TrcAy 

^l. Afplenium /^SplenN Nullus d privativ. 

Ct.ryJ'oJplenmm\rrnh)ji J Aurcus ^(^^■jaQq 

^2.Bupleurum (Cofta7rAfy^.\) Bovis /is$ 

33. Camphnrofma ^ Odor "N Camphorae 

Diojimi V c)o-p..7 y jovis S^tog 

2. ANIMALIA plantarum vocabula fuppeditantia. 

Leontice Leo Aic«;v. 

AvBium Urfus a^-Aroq. 

Cynara Canis xJco;. 

Cynanchum Canis xyt;;. ftrangulo "Vx* 

Apocvnum Canis xuvo?. abs - a-Ko 

Lycoperdon Lupus Ajxc^. perdo Trf^^co 

Onopordon Afinus woc. perdo Tc.^^f^w 

Ononis Afinus 6^05. 

Hippophaes Equi '7^7^05. fplendor ^i^* 

Hippomanes Equi IkTrog. Fi:ror fiau/cf 

Sijyrinchmm Suis C-^. Roftrum /ji^7X°? 

Hvojcyamus Suis i/t;, j^ro^. Faba ^ja.fj-og 

Hyoferis Suis uo?. La6lnca c7£|^/5 

Orobus Bovem /jh-g. Excito oV'*' 

Tras;acantha Hirci r^^ifyog. Spina elxavB^ 

Hteracium Accipiter .'i<^.'i|. 

Geranium Grus c^s^avcg. 

Chelidouium Hiruodo ^j^^^A/^^wi». • - 

Scruthi.i Paller f^s^/oy. N O M I N A. I8l Dracontium 


Draco 


b(;cCKCO'). 
Kchiv.m 


Vipera 


fX'e-^ 
Cbelone 


Teftudo 


>(5X.toVlJ. 
DAphinium 


Delphinus 


^shpit). 
Coris 


Cimex 


w^ig. 
Melittis 


Apis 


fj.'.XnTCi. 
Myaa^ntm 


Mufcts 


y.vVu. CaptO ' 


««y^syw 


A[lra^dus 


Vt-rtebra 


dc(^ci<^^'a}.og. 
Acorus 


Pupilla 


■K^^y;. privativ. 


«. 


Ophrys 


Supercilium 


o^P(fvg. 
Orchis 


Tefticulus 


^Vx'?' 
Phallus 


Penis 


(puAog. 
Cotyledon 


Cavitas 


■HOToAiJ. 
Splachnum 


Vifcus 


a7i'ha.'YX*'^''* 
Biihon 


In^uen 


y3ay3«tf. 
Ptevis 


Ala 


Tfjs^OV. 
Lythrum 


Cruor 


Xv^^ov. 
3. INSTRUMENTA pro nmilimdineaflumta 


innomine. 


Gomphrena 


Clavis iiani 


cy6(ip^og. 
Brabeium 


Sceptrum 


/3(^u/Sfiof. 
AtraHylis 


Fufum 


ar^aytTOg. 
Lonchitis 


Lancea 


>.6yx*l' 
Caltha 


Caiathus 


yaXa^og 
Cercis 


Spathula 


ys^yig 
Prinos 


Serra 


n^tcdv 
Ceropegia 


Candelabrum ■k-^^o-k/i^^io) 
Lychnis 


I.ucerna 


Xvx,vog 
Phlox 


Flamma 


<pXo'^ 
Selinum 


Luna 


CiXijviq 
Cejlrum 


Mtlleus 


xff^a 
Sideritis 


Ferrum 


(Ttovj^og 
Strat 'otes 


Exercitus 


^CaTog 
Oenothera 


Vini 


61'vog os 


- 5i}^a 


Othona 


Linceum 


aSoyi; 
M 5 


Delima 18:^ ISI O M I N A. I^elima 


[>ima 


La^acia 


Leporis 


"Kacyoug 


cubile ofy.og 


4, STRUCTUPvA in nomine ufur 


pata. 


/-'^.i-ce 


y^drrirabilis 


dcyci-oog 
Adoxa. 


gloria 


^'4a 


privativum «. 


/jphanes 


non apparens 


clipaivjg 
Adiantim 


Madetacio 


oiai-ic») 


privativum u. 


tieome 


claufa 


yXsiCifj.at 
Clail nis 


cancelli 


■xXa^i^^ov 
AEfcyvomene 


contraho 


'>X« 


pudeflo a]a}(;jiOfji.ai 


Mimoju 


Mimus mutabilis 
Mimuhis 


iVlimus perfonatus 
Silene 


Spumofa 


ITlsXl^Oi 
Ajiyrum 


Afperatus 


GHi:;^OC 


prjvativum a. 


Holojietm 


tocum 


ohog 


oflcum ccio» 


Ajiinim 


vinclum 


ITBi(^Oi 


privativum a. 


Erythnna 


ruber 


e(:,^^lg 
Erythronium 


ruber 


ic-j^fog 
Aiz-oon 


Semper 


asi 


vivum ^«ov 


Ageratmn 


Senedlus 


^y'j^ag 
Bulbocodium 


Bulbus 


ISoX/^-bg 


Lana ■nooi^iOi 


Afphodehis 


fubplanto 


c-pJ:A\Oi> 


privativum «. 


JjTvonia 


germino 


/3(-!ico 
Bryum 


germino 


i.iflow 
Auvithus 


Spina 


ciy.cii^a 
Jjolichus 


lonfTus 


h'hl ^o? 
Schinus 


finJo 


'^x^C^ 
Kylnn 


Lignum 


|UA0» 
Ckmiiis 


viticula 


7(Aij!xa 
Periphca 


circum 


TTS^/ 


nexus TrAoxi; 


Scb-enus 


Funis 


fTX^oTvog 
OJ\yis^ 


ramofa 


o^u^tg 
1 V, mex 


Tomentum 


Cmpibalium 


Tottieutum 


<yvi< ipaXof 


r» > N O M I N A. T8: Somphitf 

Acahfha . 

Drofera 

Neurada 

Drypis 

Cnicus 

Coi^yiedon 

Spar^anium 

Zojlera 

Plutanus 

Corypha 

Cyclamen 

Corymbium 

Stachys 

Acroftichnm 

Staphylaa 

Andrachne 

Achyronia 

Phyjhlis 

Anthemis 

After 

AJlrantin 

AntholyJJa. 

Anthyllis 

Amorpha 

Hejperis 

Anacardium 

Hvdrangea 

Hypecoum 

Ceratonia 

Lepidium 

Thlafpi 

Tribulus 

Tri^lochim Vacvius 

Pulcher 

Ros 

Nervus 

laceio 

Scalpo 

Cavitas 

Fafciola 

Cinguluui 

amplus 

Fafligium 

Circulus 

Corymbus 

Spica 

Summus 

Raccmus 

virilis 

Palea 

Vefica 

floreo 

Stella 

Aftrum 

Floris 

Floris 

forma 

Vefpera 

fine 

Aquae 

refono 

Siliqua 

Sqnama 

comprimo 

Murices 

Cufpis COfjfpCc, 
%Aurjg 

'AO^VpYi 

■KvxKog 
•/<o^vf/.Cog 

a-/<(>cg 
CTapvXvj 

ayyi^o-/ 
(pvffd 

ac(^OV 
aiBog 
av^og 

SCTTS^Cg 

a va 

v.S(jaTiOf 
"hsTtig 

T^iSoKOi 

M 4 taftu ap^y priv. u. ordo ^^og 
Gluma ccx,^'i obvium diliog 
Rabies Xva-a^cc 
Lanugo 
privativum a. cor 

vas yc.^oia 

dcycyog Tres T^tYg Eri- 184 N O M I N A. Ji rh^eron veris 

E,>inphonim Ltnam 

Fhakrh Splendens 

Tordyhum Tornus 

^lvwus invoivo 

Haphanus facile 

Selinum Luna 

Chamavops virp^t.;ltum 

5. MEDICINALIS effeaus 

'^^lceei remedium 

/Ihhita fano 

t^rv/imum falvifico 

Panax omne 

Tancratiim oinnis 

JHeracIeiim Hercules 

f^atiopha Medicamentum 

J^romus Efca 

Clax Sulcus 

Oalium Lac 

Folvfala Lac 

Poterium Poculum 

Draha Acris 

Cap/Jcum mordeo 

Chcine Dulcis 

Oxalis Acidus 

Picris Amarus 

Xanthium Flavus 

J^apjdii.i purgo 

Cdtha;nus puroare 

Rheum fluo 

Corchorus pu^-^o 

Ifc^-^^mv.m reprimo 

Pe^riim congelo 

^, ijhljchia Lo chia >7(? 


Senex 


cyf^ivy 


i^inv 


fero 


(ptQQO 


(puXog 


TO^vog 


volvo 


l/koa 


ihjoo 


^Cl^lOdg 


appareo 


(pahos 


csXvjiV! 


^Ws|/ 


humile 


yjf.IJ.ai 


pro nomine adhibitus. 


«Ah/j 


«A^JOe) 


i(''j('i 


•nui 


Medicamen axog 


"Kcic, 


validus 


x^aT^5 


Y^Qa.-^fS^(, 
lUT^O)) 


edo 


(pUruQii 


/>\-:y^<:& 


ctiXci'^. ryaXa 

c^aXa multum TrcXu 

frOTi^lQlOi 

c(j'J/3'/j 

xanTCO 

'^J-iTOg 

KO(_'£(t^, Loeum X^^e°9 
iax^t Sanguinem c'1'ijm ■ 
7r>7y5 0'«) 
^o;y^57it optima aeKog 

DiHamniis N O M I N A. 185 DiFlamnuy 


deduceie 


TrKTSli. 
fiormwum 


impetu feror 


Q(;fj.ah(a, 
Thvmus 


animus 


Bvuog. 
Symphytum 


connafci 


cvfj.fjsTt. 
Holais 


Tradio 


cX-xdg. 
Partbeninm 


Virginea 


TfacS^stiot. 
Cnvz.a 


Scabies 


yivCcc. 
Arremone 

o 


Ulcus oculi 


cl^fysucc 
Jhfum 


Ribies 


hocTTov^ privativum u. 


Rhexia 


Raptura 


Pib<;^ 
Antidefna. 


vinculum 


^EfTfJLog, contra 


«yr/ 


Catananchc 


violentia 


«iia'cyY»7i contra 


HaTa 


A^rjimi 


insqualis 


aiiTog. 
T'rachelium 


Collum 


T^^xx^Txog. 
Anchufa 


fucare 


a iX^^TEi-:. 
Phytolacca 


Pigmentum 


Planta 


(p-jfov 


Anagallis 


rideo 


« va <">'■? A';'-^. 
Briza 


dormio 


firH%oi>. 
Dipjacus 


fitio 


^■/•4^acio 
Alifma 


anxietas 


ahvrr^a. - 
Butomus 


fcindens 


Toy.ogy Bovem 


/Sh^ 


Helleb.rus 


conl"lrinu;o 


«/Afto, Pabulum 


/So^a 


Orohanche 


firangulo 


//r^)(^co Orobum 


o^ofiog 


Phellandrium 


Suber 


(fieKog Hominis 


dva(JtO-i 


Trichomanes 


Mania 


{j.aviut capilli S^; 


'li H''Xk 


Hypericum 


imajro 


ihojf^ fupra 


UTTff 


6. SOLUM natale in Nomine recepturn. - 
Ephedra 


Aqua 


vd\^(^', fupra 


e-Tvi 


Ovis^anum 


Montis 


C(^>c;(;, lartitia 


fyavog 


Aconitum 


Cautis 


a^KOt^. 
Crambe 


Siccus 


*^yfj./3cg. 
Azalea 


arida 


d^aXsog, 
Bnnias 


Collis 


/Ssnof. 
Buninm 


ColJis 


liniog. 


M 


5 


Eni^ 186 


N 


M I N A. 


Eiiipemm 


Saxum 


7VST{^0q. 


in 


ii> 


GypfiphiLi 


Gypfi 


f^i^-^O^, 


amica 


(piX^ , 


Ammi 


Arena 


cluuog. 


As^rojiis 


Ager 


aryrooq. 


Cichoreum 


Ager 


;^fO(>/3D, 


vado 


yioo 


Diodia 


fubviatica 


oty&iogy 


Monotropa 


Solus 


lJ.owg^ 


verto 


T^55T<» 


Lathraa 


Clandeftina 


Xa'^^'/.yog. 


Mondragora 


Stabulum 


fj.d-i^^x. 


Anthericnm 


Flos 


avSoj, 


fepium 


hx^i 


Alfne 


Lucus 


a.KrTog. 


Hydrocharis 


Aqua 


v^ud^., 


gratia 


X^e'S 


Hydrocotyle 


Aqux 


vboo^^ 


vas 


XOTlh'/} 


Typha 


Palus 


rTipog 


Potamogeton 


Fiuvius 


TTOrauugy 


vicinus 


cytlTOO)! 


Pifia 


Alveus 


■xi^r,^. - 


7. VARIA &.Vlifcellaneaundemuticat3 fuerenomina. 


Dodecatheon 


Dii 


^ili, 


duodecim owr^rxa 


Theohroma 


Deorum 


^iW^ 


cibus 


J3pS)u.a 


Ambrofa 


mortalis 


/i^OTO^, 


privativum a. 


Baccharis 


Bacchus 


^ccYxog' 


Cypripedinm 


Veneris 


KoTT^ig^ 


calceus 


"KO^lQI 


^fafione 


Dei 


a-i'ag p. ^sog^ viola 


la 


Neoitia 


pullusnidi. 


vsoTJog 


Cucubahs 


iaftus 


/3oXog^ 


malus 


xaxog 


Evonymus 


Nomen 


ctoiJ.a^ 


Bonum 


sug 


Hemero:allis 


Dies 


y,\jA^a., 


pulchra 


■KaXo g 


Heliotropium 


Sol 


y/Xtog, 


vertere 


Ti^^snsi-) 


Andryah 


viri 


dv'f{^og 


erratio 


dXi} 


Androface 


viri 


dv^'^og 


Scutum 


caxog 


Ailophylus 


alienigenus 


d?krjp-u\og. 


JEthiifi 


iVIendica 


diBoTa. 


Jfoet^s 


Annus 


V 

€rog. 


fimilis 


i&og 


^ajhiimim 


violaB 


/bi> 


odor 


id&ijy} 
LeU' N O M I N A. 187 Leiicojim 


viola 


lOi 


alba Xiuxoi» 


Ipomcea 


convolvoli 


/'4^, /TTCt:, 


fimilitudo %[iOiOq 


Microcos 


Coccus 
parvus ij.vaqIc, - 


Calla 


palearia galli 


xaAa/o; 
A-a:his 


Noxa 


d^a. 
^Avnm 


Noxa 


u.(;c/.^ 


privativum «. 


. Ballota 


jacio 


ficch.Od 
Phyteunu 


gi^no 


(plTSOM 
BraJJica 


ebullio 


fi^XCTCii 
Hemionitis 


Mulus 


y,f.'i^Zioq 
Cacbrys 


Hordeum toflum y-^X(^'^'^ 
Caydamine 


NaRurt-um 


v.ci(;^oi.{j.O-i 
Gkcbonia 


PulegiuiTi 


cy.AiX<«>' 
Hedvjarum 


UnjTuenti 


at^O:^ 


fuavitas yj^j&ua 


Iruxinns 


Sepimentum 


(p^xiiq. 
Hypocharis 


Porcus 


X°''^'^» 


Ditrinutivumf vTfo 


Ctondrilla 


Giumus 


Xp-i^clc. 
Ornithogahm 


Lac 


tyaXa, 


avis oQjiBog. 


Pencedamtm 


Picea 


Trjy^iv;, 


humilis ^civog 


Caryota 


Nux 


■iia.(j'oO'}. 
Conium 


Pulvis 


•AOiirjC, 
JErica 


frano;o 


il>iUoi>. 
Hamamelis 


Malus 


/ui7'A/e, 


fimul «,ua 241. Vocabula plantarum, vetenbus ufitata, leguntur vel 

GR.^ECAapildHlPrOCRATEMCHOjTHEOPHRA- 

STUM (TO, DiosCoridem(D.); velLATINA 

apud Plinium (P. ) Geoponicos & Poiitas. 

AUCTORITAS vocum petenda eft a Patribus §. 9. 

GR/E.CA a Grsecis ufitata vpcabula. 

Acah/pha a\«?w)^i5 T. D. Aconitiim P, d^^nroi T. D. 

Acu-ithns P.V. ciy.a;^oq T. Acmis P. ^'xOfOi' D. 

AcbilleaP. c^.x^:?ktLogT.D. Adiantum P. f«^/«vTov H. 

Jc/jnjx «Xf"^* I^- /F-gilopsF- ulcyiho-^j T.D. 

■* /tjcby» 188 N O M I N A, JEfcbynomeneP. alG-^^^v^o.uii.]. ArEliitm P. 
Agavkum P. dyacf>iOi D. ArgemoneP. 
Ageratuni P. «-Y/ji^-arotf D. ArifiohchiaP. 
AgYofis. ay^^^^fsT- D. Artevufa P. 

AiraP. aipaW.V. AnimP, 

Aizoon P. a.^i'C(')Oi T. D. Avimcus. 

Alcea P. «Xx:'a D. Afirum P. 

AlifrM P. ahKTfj.a D. AJclepias P. 

Aloe P.~ clKovi D. A/cyvum. 

' Alopecurus. «AwTr/xa^cj T. Afparagus. 

Alfme P. «AT/Vi? D. AfphoMusP. 

AlthmP. cl}3aU D. AjhkmimP. 

AhjJumP, akoTGOi D. AfierP. 

Amarantus. c/.uA(;a)Toq D. Afra^ahis P. 

Ambro/ia P. djjJ^corTta D. Athamanta. 

Ammi. cifj.u-i D. AiraFlylis P. 

Amomum. cc/xfio.uc)» H. F.D. Atraphaxis. 
Amy^cLilus P. dfJ-uy^aXvjW. 

Ana^allisP. dva<^faAig D. BaccharisP. 

Anas^yris P. didyv^igD. Ballote P. 

Anchufa P. ay^^^^TaVi.^Y.D.BoralTus. ■ 

Anethum P. d;yjBov H. T. D.Briza. 

Anemoiie P. dvsy.xr/j Yi.T.D.Bromus P. 

Andrachiie P. d?^^dx,vyjl-i.T .D-Bryonia P. 

Androfuccs P. di^(;6oanEqD. Bryum P. 

Anifum P. dnGoi D. Bubon. 

AnthemisP. dv^sy.ig D. Bulbocodium. 

A-.ithevicumP. d.i(^'^(;r<og T.D.Bunias. . 

AiithvUs P. dv^uAlg D. BuniumP. 
Anthirrhinwn P.dv9n^lm-i T. D.BuphthahnumP. 

Aparine P. «7ra('/.-,; T. D. Bupleuruni P. 

ApocvnumP. aTxiv.jiOi D. Butomus. 

Avabis. aQuSig D. PyJJus P. 

Arachos P. d^xx^og T. d^y.TtOv D. 

d^^tfJLCrji»^ D. 

d(;iCO}^0)^ia D. 
a(;TifJ.iOiot H. D- 
'drO} H.I.D. 

d ^'-Or^.Cy^OC A. 

dr;a(;0-i D. 
uGy.U.^T.iug D. 

«TXUCCV D. 

dcr.^-i-e^af^og D. 
d.G'p0'^O\Qg D. 
~~aG7^Xr/V0V D. 
dcfj(; D. 
at: (;a<^a}\og D. 
dfiafj-avlfno^ D. 
dl^axjvrJgT- D. 
dli;d(pa'^igH.'T' 

/3dx)(^a^tgD. 
!iaA.<'>T>^ D. 
/3o(;aGGOg D. 
/l(;i^a 

/3(n7jij.og T. D. 
Ij;pwvic: D. 
/3qvov T. D. 
/?yr«;c^ H. 
ji i}\^.o->f.'jiihto)T , 

fisiidg D. 
(i-^vtov D. 
/3-^pQa}\y.ov D. 
/3'---'k}\'.v(>ov H. 
/S-^TOiJiogT . 
/S-jcTcrog FoII. 

Cacbrys N O M I N \. 

Cachrys P. ya)(^(fig D. Ckttra. 

Ciclus P._ ■xaxryg T. Clinopodiiim P. 

Cauna 0. -kcU^x Arift. Cnmum P. 

Cannabis P. v.caw.lSigD. Cnicus P. 
Capparis P. Ttu.7ina(^ii; T. D.Coix. 
Caydamine. xu^'^y-[j.o^ D. Colchicum. 

Carpe/ium. xa^Tr^jT/o*» Gal. Cvlntea. 

Carum ■xi^-Oi; D. Comavum. 

Caryophyllus P. y.cc^-j-^pvAovJE. Conium. 
Cavyota P. xu('ii(iOT:'.g D. Couyza P. 

Cajfia. -KxGtjia D. Covchexus P. 

Catananche P. KaTafcio^y.yiD. CoriandrumP. 
Caucalis P. v.avA.xKiq H, T. Coris P. 

Ceanothus ysccvw^og T. Corymbia P. 

Cenchrus. xfcy-^^s^T. D. CnJJus P, 

Centaurea P. -KSilaj/^, oi H. D.Cotinus P. 

Cerajits. y.S(;an','a'V\D. Cotyledon P. 

Ceratonia. ^spc/.T^-yna T. Cramhe P. 

Cevcis. Ks^xigT. Crata^us. 

Cerinthe. y.t^/^tv^oi; T. CrynumP. ' 

Ceflrus. y.U(;0i'O. Crithmnm. 

CharophvUum. x.'^.i(;'s0jAov O. Crocus P. 

Chelidonium P. ;^fA/'^5v/ov D. Croton. 

Chondrilla P. y(.oio('i>kyj D. Cuprejfus P. 

Chryjanthemum. v(;vTaiihij.OD D. Cyclamen P. 

Chry/ocoma P. •)(('j<7oyofj.-/] D. Cyminum P. 

Chryjo^omim. y^c\)cC<yovoi D. Cynanchum. 

CichoriumP. -//;^oj/^/Ci; T. Cyno?JuJjum P. 

Circaa P. -Kti^-Kaia D. Cyperus P. 

Cijjawpelos. yic-c-c^uTryjXogD. Cytijus P, 

Cijjits P. yiiyaog D. 
Ciflus{C\(ihus) .P. y.i^og D. Daphne. 

Citrus. xiT('og D. DaucHS P. 

Chnatis P. y.'K-/iiJ.aTlg D. Delphinium. 189 

■Ay.tvonodtov D. 

-/'.Kto^o; H. T. 
y.iixcg H. T. D. 

xoA;^/xo'v D. 

XCASTCa T. 

youapogT. 
yooistOii T. D. 
y.ovv^aH. D. 

xsVxo^^o^ T. 
■KO('iafiO)) T. D. 
■KO^tg D, 
yocv(j/3tat. 
y.o^og T. D. 
yOTtvog T. 

■K0l-vXs^(())) D. 

y(;a^/3-/j H. 
x^aT(//fy05 T. 
x^/'vov D. 

Tt('i^fJiOV D. 

y(^o^KOc¥i. T. D, 
y-C'^'^'} Nic. D. 

■KVTiacttTTOg D. ■ 
y.v-iO\ci^iiog T.D, 
xi^jW/vcvT. D. 
5<i;vacy)/i7. 
JtUVicyAw-^TOV D. 

xjTff/^ccH.T.D. 

Itil-T/TicH.'! .D. 

o^ii^v;? T. O. 
i^at/xcc D. 
^sK^ptftOi n. 

Diflamr.us 190 

DtBamnus P. 
Dipjaciis P. 
Dolichus P. 

Dorycnium P, 
Draba. 

Dvacontium P. 
Drojera. 
Drjpis. 

Echium P. 
Elieagnus. 
Elatine P. 
Elymus. 
Emtetrum P. 
Epiviedium P. 
Eranthemim. 
Erica P. ■ 
Erigeron P. 
Erinus. 
Eriophorum P. 
Eryngium P. 
Eryfimum P. 
Erythronium. 
'Eupatorium P. 
Euphorhia P. 
Eimonymus. 
Exacum. 

GaJeopfis P. 
Gdlium. 
Gentiana P. 
GeraniumP, 
Glaux P. 
Glechoma. N O M I N A. % 

— • . » — ... 

6i-<rccfj.i/og T.D. Glycyrrhiza P. cyXvKo^jH^^a. D. 

(5Vv//ax3$ D. Gnaphalium P. <ym(pdKiQ^ 

§(,^i>y.iiov D. Hamamelis. d(j.aiJ.i]'KigAth. 

^(f^-;-^yj D. Hedyjarum. r,^J<7a.^Ki T. D. 

^(^ii.-^QiTrjv T.D.Helenium P. s^Ksviov D. 

OftQGiQi. HeliotropiumP, j^XKp^oniovT). 

^^vTTigT. Hellebonis P. sAi/Soz^Gg D. 

Helxme P. s As/y;? D. 

«";i(^/oy D. Hcmerocallis P. Y,fj-B.:;c'nu'A.:gD. 

s.\oct'uyvog T. Hcmionttis. viutoviTtg D. 

IkutiV/j D. Hibijcny. 'ifiin-nog D> 

iK-oiJ.ogD. Hieracium. hi^x^^ioiiD. 

sfj.7i:£T^()v D. HippomanesP. i/xnouavsg. 

£7it[j.ij^tof D. Hippopkaes P. iTtT^opusg. 

yi/^d)!B£fj.oi)D. HippurisP. i'7r7r-s^ig D. 

eCSi-xy] T. Holcns P. oK-fog. 

W(0<fyf'^oov T. D.HoIoJIeum P. ■ iKog-iO)> D. 

£('ii!ogD. Horminum. o^ y./yov H. D= 

s^iopo^cvT. Hracinthus P. vdy.n^ogT.D, 

ij^-jcycy/cv D. Hyduv.m. vo/a. D. 

sf^oTifj.ov T. D. Hycjcramus. ■uca-^aij.og. 

i^o^coviov D. Hypecoum P. ■j%y,-'ioov D. 

f yTraro^/ov D. HypericumP. -j-nSi^ixbvD. 

^•opc^^/Siov D. Hypnum. v%vov D. 

HypochxrisP. Jtto^^c/^/^ T. s^JMVofj.cg T. 
V-ay^cv D. 

c<^a} i'y]jig D. 
cyaKiov D. 
<yiVTiuv^ D. 
c^s^^c.nov D. 
cyh&Zl D. 
r^?,^;^coy D. HvjJhpiisP. lca-MTiogD. Jajione P 
^a/hiinum. 
Ibeyis P. 
Iris P. 
IJhtis P. 
Ijchdmum. lUTlMV^ T. 
iaGfj.tvov D. 

ISs^i^ D. 

i'^ig T.'D. 

lO-UTig D. 
icr^^uiiJ.ov. ^N O M I N A. 191 Ijbpyrum. 
Itea, 
Ixiu P. 

Lampfana P. 

L.ati. yrns. 
L^inna. 
Lepidium P. 
Leiicojitm. 
Lichen P. 
Li^ujlicum P. 
Linim P. hU i.D. 

lllccg D. 
7\ai^-'pci)>ij D. 
AfjU.v« T. 

AjTTfd/OV D. Myriai P. f/i^^/vj; T. D. 

Mjriophyllim P. uvi^ujpuAov D. 
Myrjinum P. ^v{^>a-i]i^D. 
Myrtiis P. iJ.v^Tog Arijl. Nama P. vu.fxu. T. 

NarciJJus P. -ioc^xifraog T. D. 

Nardus P. iu.^hqT. D. 

Xfi;xoYoD T. D. Nepenthes P. r/i-nsv^lqW. 

Af;;^//» D. i\eriumP. ' v^^tovD. 

Xtyi^^tyio n D. Aymphaa P. vv^pcciu T. D. 
A/Vq. D. 

LithoJpermnmP. 'hiCoc-%£^iJ.o-i D. Oc/jm^z P. ox^^^i Ath. 

Lonchitis P. Xoy^Vrti; D. Ocimum P. wx//^o»i H, T. D. 

LotusP. AftJTOjT. D. OenantheP. o/van^T D. 

T^ychnis P. Ai^;^y/5 T. D. Oenothera P. ono^/i^yj T. 

Lycium. Aux/oi» D. Ononis P. oimiqD. 

LycopfisP. 'hv\olitq .D. OphiogloJJlm P. 6pt6cyXo<r(TO)) R. 

LyJJmachiaP.' Xvcrtuxy^iovD. Orchis P. oqx,'^^-^' 

Lythrum. 'hvB^ov D. Ori^amimP. oV'ya»Oi' T. D. 

Ornithogahm P. o^ttOoeyiiKov D. 

Malope P. iJ.u7.07T-/;. Orobanche P. o^^o^of.cy^i^ 

Mandragora P. f/avf3f atyo/^a^T. D. Orolus. 
Melampyrum. iiskdi^nii^ov T. Oryzrt P. 
Meknthkm. usXuj^ho^ T. D.Ojyris P. 
Melia. us'A,u D. Othonna P. 

Melothrion P. ^i^A&j^^ovT. Oxalis P. Meniecylon P. 
M^nta P. 
Mejpilus P. 
Mnium. 
MorusP. 
Mya^rum P. 
MyoJkisP. o^o/SogT. D. 
o^v^ciT. D. 
oa-y^>/5 D. 
C^ovvaD, 
of«A/f D. •.'^^^''(vXov D. 

(.'-iv^ij r. 

fJ.iTTTtXov D. 

fj. iio V . 

IJ.O(;f'ie. D. 

{Mvu<y^Og D. Paouia P, 
Panaces P. 
PnncratinmP. Tvatov/uH.. D. 
nciva^ T. D. 

TTa-rvxcaliov D. [.ivig Mriov D. PepHs. Parthenium P. Traf^-^E^iiov D. 
Peganitin. "TTijcyajoi T. D. nsnhig D. Peuce^ 192 

Peucediinim P. 

Pbaca. 

Phalaris P. 

Phafeolm. 

Philadelphiis. 

Phillyyea. 

Philyca, 

Phkum. 

Phloimts. 

PhhxP. 

Phsnix. 

Phyteuma P. 

Picris. 

PimpineUa. 

Piper. 

Piftacia. 

Pijiim. 

Platanus P. 

Poa. 

Polemonium. 

Polycnemum P. 

Polygak P. 

Polygomim P. 

Polypodium. 

Polytrichum P. 

Potamo^reton P. 

Poterium P. 

Pothos P. 

Pra/ium. 

P/idium. 

Ptelea. 

Pteris P. 

Pvkaumiis P. N O M I N A# •AE-oy.E ^xio i D. Rbaphanus P., 
pot.-il^ D. 

<pcA.}.'j.(^i(; D. Rhewa. • 
(pa.rrioXQq T, D.Rhododendrum, 
p!Kci'^£A<pog A. Rhus P. 
<pi/^.V(;scc D. (piXu-Acc X. 

(p}j.)) T. 

<pAoij.og D. 
roXo^T. 
ipoi;i'^T. D. 

pJT£UIJ.Ci D. 
TT/X/^J^S D. Samyda. 
Satynum P. 
Scandix P. 
Schhius. 
Schanus. 
Scilla P. 
Scolymus P. 
Selimim. 
Sefamus P. TXiii.i.rti-isK; iVr. 
T^^TTS^: T. D. 

TTifax/a T. D. Sefeli P. 
Tziao-i T. S:cyos. 

7r}\ccTci))og T.D.Sidui. 
•Koac T. Sideritis R. 

TroXsiJiciiov D. Silphium P. 
7roX-o->ii)-/jfu.o)> D. Sinapi P. 
TioXucyuKov D. Sifon. 
TroXicyoiio» D. Sifymbrium P. 
7to}\v7{6 ^io/r .D .Sifrinchium P. 
TxoX-oT^f^o-). SiumP. 
7r'^u(j.ocysila)f D.Smilax P. 
TvoTii^iOv D. Smyrnium. 
TToSo^T. Sonchus P. 

%i^'j.f7r..) D. Spartium. 
7vo-ir%-cq H, Splachnum. 
7[T:)\£oc T. D. Spar^anium. 
TTTs^ng T. D. Spha^num P. 

Spon^ia P. 
^ci[j.vsg T= D, Stachys P. l.ctpcctig T. D. 

papcci/og 1 . 
pi^OV D. 

I^O^OriSf^^O)) D* 

iis\- D. 

(jyiwjou T. 

«raTU^jCV D. 
(T::u<i6'i-fi\D. 
(T)^i))cg Athen. 
(T^^oTvog D. 
axiA.cc 1 . D. 

(TX0AU(V.0gD. 

(TsXifO) T. D. 
(TmcraiJ.i^ T. D, 

(T£(TeXi T. D.' 

(Tiyvdg r. 
c-Z^^V; T. 
cio/ji^iTig D. 

(TiXplOv D. 
c/vijTr/ T. D. 

0-/(7« »1 D. 

(TLGVyli(>lO)l T. 

(T»cru-f/(y^/:o T. 

<7/'0V D. 

a^iXiA^ D. 

afj.v^^vio,' D. 
o-i^yY^i; T. D. 

U7SCX.(J]lO-J T. D. 
rr7rX«;\^i;Dv D. 
o-7ra(;-'cya>'/ovD. 
ap-'-^!'^'^ H. D. 

(XTtQcyryOg D. 

r«X^5 D- . N O M T N A. TQ'^ Statice P. 
Tordvhum P. 


TOfi^jXlOV D. 


Stvbe P. 


fo//?^ D. 


Tra^acanth'1 P. 


TQot.cycina,-i(]u Y.O, 


Stratiotes 


{-far<J«ri;5 D. 


Tra^opo^on P. 


T^ac^Q%<ii)<y(id'i D. 


Struthion P. 


5-^s&/0K D. 


Tribulus. 


T^i,3oXog D. 


Strychnon P. 


5-^y';^v&S D. 


Trichomanes. 


T^i^^OfJLa^^ic D. 


Styrax» 


5-yV«l T. D. 


Trifolium. 


T(>t"pj>\o^ H. D. 


Symphytum P. 


(Tu^p-jrof D. 


Typhe P. 


T^i^*? 'i . D. 


Taxus P. 


rafo^ Aet. 


rW/« Gal. 
Telephiwn P. 


T/jAr^(oy D. 


Tetragonia. 


Tsl^cjcyoovtu. 1 


\ Xmthitm, 


fa^S/op D. 


Teucrium P. 


Tfy5(^;o» D. 


Xylon P. 


fuAoy Poll. 


ThdiHrum?. 


BuXfKj^ov D. 


.Yyrfi- P. 


|u^/5 D. 


Thap/ia P. 


S«v|/ia D. 


T/;^i//)/ P. 


;&Aa<77r/ D. 


Ze/z P. 


^u.D. 


Thridax, 


%;<^^4D. 


Zizania. 


^<^£(t'<0)'. S. S. T)&yrf P. 
Thymuf. Su/y.o^- T. D. LATINA quas a Romanis recepta fuere. 
Abies P. J35///i- p. Abioa P. 
AeV p. 
AHm P. 

JKfchynomene P. 

y^/KMX P. 

^///«;« P. 
^/ffl P. 
Amarantus P. 
Anabajis P. 
Anacampjeros P. 

Arhitus P. 
Arundo P. 
Ajheru^o P. 
Atrip^exP. 
Atropha P. 

p/^IJfKftP. Berberis. 
Beta P. 
Betonica P. 
JiefM//^ P. 
iia/e^MX P. 
i?r^j!/?c.i P. 
Buxus P. 
C^p/i P. 
C^j//.j P. 
Callitvicha P. 
C«/.^/^^i P. 
Carduus P. 
G/r<?x V. 
Carica P. 
Carpinus. 
Celtis P. 

N C(fff.* 194 Centunculus P. 
Cerajhs P. 
Chamarops P. 
Ckenopus P. 
Chironia P. 
Cicer P. 
Cicuta P. 
Cinara P. 
Cleome Hor. 
Coccns P. 
Conferva P. 
Convohulus P. 
Cornus P. 
Corylus P. 
Crepis P. 
Cuciibalum P, 
Cucumis P. 
Cucurbita P. 
Cunila P. 
Cuprejjus P. 
Cycas P. 
t)aHylos P. 
Diojpyros P. 
Dodecatheos P, 
Epbedra P. 
Equifetim P. 
Erii^eron P. 
Ervum P. 
Ejciilus P» 
Er-viim P. 
Exaciim P. 
Faba P. 
Fagus P- 
Ferula P. 
Ficus P. 
Filix P. 
Fceniculum P, 
Fragaria P. 
Fraxinus P. 
Fucus P. 
Fun^HS P' N O M I N A. 

Genijla P. 
Geum P. 
Gladiolus P. 
Gnidium P. 
Gojjypium P. 
Gramen --P. 
Hedera P. 
Helianthc P. 
Heraclion P. 
Hejperis P. 
Hordeum P. 
Hyojiris P. 
Jlex P. V. 
lllecebra P. 
Inula P. 
Jfoetes P. 
^uncus P. 
^uglans P. 
^uniperus P. 
LaHuca P. 
I^amiim P. 
Lajerpitium P, 
Laurus P. 
Leontice P. 
Ligufrum P. 
Lilium P. 
Lolium P. V. 
Lupinus P. 
Malva P. 
Marrubium P. 
Melitis P. 
Mercurialis P. 
Milium P. 
Mimmulus P. 
Minyanthes P. 
Mollu^o P. 
Mucor Colf 
J^epeta P. 
Olea P. 
Onopordum P. 
Oj>hrys P. - Pal' N O M I N A. 195 Palma P. 
Paniciim P. 
Papaver P. 
Pentapetes P. 
Pezica P. 
Pharnaceum P. 
Phellindrium. 
Pbyllanthes P. 
Pinus P. 
Pirus P. 
Populus P. 
Porrtim P. 
Portulaca P. 
Projerpinuca P* 
Prunus P, 
Punica P. 
Quercus P. 
Ranunculus P. 
Rejeda P. 
Rhexia P. 
Ricinus P. 
Roja P. 
Rofmarinus. 
Rubia P. 
Rubus P. 
Rumex P. 
Rufcus V, 
Riita P. 
Saccharum P. 
Salix P. 
Salvia P. 
Sambucus P. 
Sumolus P. 
Sans[uinaria P, 
Satureja P. 
Saxifragum P, Scirpus P. 
Scorpiurus P^ 
Secale P. 
Sedum P. 
Selago P. 
Sempervivum P. 
Senecio P. 
Scrratula P, 
Spireon P. 
Solanum P. 
Sorbus P. 
Syringia P. 
Tamarix P. 
Tamus P. 
Thely^onum P. 
Thejium P. 
Tilta. P. 
Tinus P. 
Triticum P. 
Vacanium P. V. 
Valeriana. 
Veratrum P. 
Verbajctm T., 
Verbena T. 
Vthuruum V» 
Vtcia P, 

Vimi ( per viaca ) P. 
Viola P. ^ 

Vifcus P. 
Vitex. 
Vitis. 
Ulex P. 
Vbnus V. 
Ulva V. 0. 
Urtica P. 
Zofter P. »42. Nomen genericum antiquum (241^ antiquo gft» 
neri convenit. N5? Meta^ 196 _ N O M I H A. 

Metamorphq/is Lingua Latinae in Graecam. DensLeonis 
Ferrum Equinurti. 
rslidus Leporis. 
Transnmtatio Jsnjiialis, 
Acacia robini 
Gramen parnaffi 
Lilium convallium 
Jan-Raja 
Abre-viatio, 

j. Achyracantha 

2. Calophyllodendron 
Staphyiodendrum. 
Tetragonocarpus 
Leontopetalon 
Heleniaflrum 
Partheniaflrum 
Arachidna 
Sicyoides 

g. Oreofelinum 
Melocaclus 
Anapodophyllum 
Hydroceratophyllum 

4. Ananthocyclus Leontodon. 

Hippocrepis» 

ha^acia. 

Robinia. 
PaniaJJia. 
Con-vallaria. 
Rajama. 

Achyranthes. 

CalophyUum. 

Staphylcta. 

Tetraguniiu 

L.eont!ce. 

Helenia. 

Farthtnium. 

Arachis. 

Sicyos. 

Selinim. 

CaHus. 

Podophyllum. 

CeratopkyUum. 

Anacychs. AJleris genus antea comprehendit fub fe Rnulam campanam 
& adfines ; at dete/to charaftere eircntiah, nequit tri- 
tifiima planta allumere novum nomen, hinc antiquif- 
Cmum Inidae receptum. 

:J43. Nomen genericura digiium (:^i3-24.2j alio, licet 
aptiore, permutare non licet. 

Afclepias floribus Mufcas captat, hinc vocabulum Myagrum 

aptiflime huic generi competeret. 
Menyanthes ob florem lanatum aptius Erianthus aut Lajian- 

thus dici polTet efTentiali nomine. 
Sed abftinendum ab hac innovatione, qus nunquam cef- 

faret, quin indies aptiora detegerentur in infinitum. 

244. Nomina Generica, quamdiu Synonyma digna in 
promtu funt;, nova non effigenda. 

Novis N O M I N A. 197 

Novis e. c. deteftis Generibus nova nomina aptiflime con- 
ficiuntur & iisdem imponuntur. 

Antiquum fi dirimatur genus in plura, confultum efl nova 
non effin^ere nomina generica, qnamdiu digna in pha- 
lange lynonymorum fpecierum fuperfint. 

245« Nomen generium unius generis , nifi fupervaca- 
neum (215-217)? in aliud transferri non debet, 
licet eidem aptius competeret. 
Quis longo cEvo recepta vocabula commutarct hodie cum 
Patrum ? 
Hyacinthus veterum efl Delphinium, 
Tiibulus - - - - Fagonia. 
Opulus ----- Humuhif. 
Botanici feculo XVI. inquirentes veterum vocabula, Bota- 

ricen ferc pcrdebant. 
Notiilima fintgenera A.B. C. D. fecundum nofira gcnera 
plantarum. 
A Lithojpenium. 

B. Myofotis. 

C. Aifine.^ 

D. Cerajliim, 

Tournefortius genus B fiib A comprehendit , adeoque 
nomen B in D transtulit. 

Ruppius difiinxit genera A & B, & nomen Myofotis 
T. revocavit a D ad B, & genus D fub C reduxit. 

Dillenius genus C abD difiinxit cum T ournefortio, nec 
D uniit cum C, utiRuppius; Genera etiam A & B 
difiinfta cum Ruppio fervabat, nec ut Tournefortius 
hsc AB mifcuit: adeoque nomenMyofotis plantae 
B conceffit, novum autem (Cerafiium) D impofuit. 

Tyroqui antea conjunxit vocabuIumMyofotiscumge- 
nere D, ex fententia Tournefortii, nunc vero tenetuc 
idem combinare cum B, fecundum Ruppium, hasfi- 
tat femper, utrum hoc cum B aut D conjungat. 

246. Si Genus receptum, fecundum jiis naturae ^162) 
& artis (164), in plura dirimi debet, tum nomeu 
antea commune mauebit vulgatidimae & officinali 
plantae. 
CoRNj genus fupponatur dividi in tria: 

A. Arbor floribus involucratis, umbellatis. 

iN 3 B.Her- 198 N M T N A. B. Herba fioribus involucratis umbellatis. 
C j-\or.v fluribus non involucratis cymofis. 

Sic dicenda A. Coniuf, B. Mejomora, C. OJfea, nec licet 
A dici iVIefomoram aut Ofieam. 

3^47- ■Nomina generica (^29) latinis literis pingenda 
fjut. tf< in ae A))^^: 00.11x01 

- i A'-'/^.^)oi> 
^ - JH O^or/if 

- e Ni77r£i'&.7$ 
- o "O^oihq 

u '"VTD^xoay 
cu - u A 'y)(jJd(Ta 
0/ - OC «I^o/y^l 

<» - O ^fTCOl» 

^ - th Boi/^SaX^ov 
^ - ph tlytXamXpog 
X - ch Xai^spv/kov 
'* - c iQ,xi>^o» 
•yx-nch A'7V=^^<* 

- h A.VTippltQV. Androfamun, 
Potnmogeton. 
Ai:600tU 

Othnna. 
Nepenthes. 

Orohus. 

Hypecoum final«. 

Anchuja. 

Phoenix. 

Sijbn. 

Buphthahnum. 

Philadelphus 

Charophyllum. 

Ocimum. 

Anchufa 

Eryn^ium. 

Antirrhinwn. 248- Terminatio & foniis nominum genericorum^ quan- 
tum fieri pofTit, facilitanda funt. 

Infueta terminationes. 
in e Ballote, 
- i Stnapt, 
Sefeli. 
thlafti. iEquivoca. 

Alpina Pl. Alpinia. 

Phyllum Phyllis. 

Meim T. Athamanta. Perverfa. 

Anthoceros M. Ceranthus. 

Caraxeron V. - ois Hed;pnois. 
' t Tetrabit. 

- n Triglockin. 

S49. Nomina generica fesquipedalia , enunciatu diffici' 

lia vel naufeabunda, fugienda funt. 

Sesqui' N O M I N A. 199 ------ Sefi]uipediilia verba 

Vel nocitiirafono , guttuv lajiira loijuentis. 
Scsqiiipediilia mihi, qus plures quam duodecimliteras admifere ; 

17. KalophyUudendron V. Caloi)hyllum. 

Ij). Titanoceratophyton B. Ifis. 

19.' LeuconarciljhUrion Galanthus. 

21. Coriotras^ematodendros Plk. Myrica. 

22. HypophyUocdrpodendron B. Protea. 
Di^cilia ex pluribus ccnfonantibus conjunftis. 

Acrochordodendros Pl. Cephalanthus, 

Stachyurpooophora V. Achyranthes. 

Orbitochortus Kn. Fagonia. 

Naufeofof quae nefcio quod infueti produnt. 

Car.ixeron V. Gomphrena. 

Galeobdolon D. Leonurus. * 

Myrobatindum V. Morinda. 

250. Terminis artis (199) ^ loco nominum gene- 
ricorum abuti, inconfultum eft. 

Latina. Graeca. 

Tuberofi H. PoHanthes. Polyanthes Pt. 
Gramini foVid.^. Subularia. PbyUon. 

Spica HJc. Lavandula. Hexapetala Pk. 

SiUqua T. Ceratonia. 

A^nx T. Juglans. 

Odorata R. Scandix. 

a5l. NominumCLASSiUM (160) &0rdinum(i6i), 

cum genericis par eft ratio (204). 

Leges Generis datas fubeunt nomina Clafliumi 
Propria: §. 213. 214. 217» 
Verbo unico: §. 215. 221. 

eodem: 21 6. 

non primitivo: 220. 

non hybrido : 223. 224. 225. 226. 227. 
s non barbara: 229. 

non aqui-voco: 230. 231. 

non contrario : 232. 

non a -viris: 236. 

non fesquipedaUa: 249. 

non difhciUa: 2f8- 

N 4 C(F/i/- 200 N O M I N A. 

CiJulpinHs definitiones loco nominum chflium ufurpavit. 
Touynefortiui, Riviniis8c anteceflbres nonnuUa vocabula fae- 
pius admictebant. 

252. Nomina Clairium & Ordinum e Viribns , Kadice^ 
Herba & Hahitu petita , mala funt. 

Jyfkmatica vocabula debent efle eflentialiaex fruftificatio- 
ne fi.-fumta. 

Fra^nieutii vieiholi Natitralis ab accidentalibus nomina de- 
fiimfere, utpote vicaiia, quum abfolutofyflemate,necefle 
eit, ut rrmtentur omnia ex lege futuri divifionis fyflematis. 

Plintis dubii generis impofui femper erronea nomin:: , in 
Oides vel aliter diminutiva, quum planta debuit in Cata- 
looo numerari, neque adhuc coniUret de frudificatione ; 
adeoque impofTibile erat etiamnum verum nomen; ficle- 
dores a fo^o erroneo vocabulo monit', me degenere in- 
certo, inquirercnt attentias in fruAificationem. 

a Viribus. Radice. FoHis. Habitu. 

Coyd'alis Bidbofa Ajperifolia Verticillat^c 

Capillaris Tuberojk Succulenta Stellata 

Fibroja Dorffera. 

* Arbores 

Frutices 

253- Nomina Claflium & Or^inum notam effentialem 
(187) & Chara^erijlicam (189) includant. 

Ratio: quum Methodi plurimae, mutabiles, modernac. 
quum nomina fint onera artis inevitabilia. 
quum parata & promta omni momento erintnomina. 
Refte: Bene: Male. 

Calyciftora. Siliquoft. Dijcoidea. 

PapilintiaceaT. Legumtnofce . Corymbifeya. 

Cruci'ornies T. Multijiliqua:. 

jyijjormes. 

Syn^enijia. 

254- Komina ClafTium & Ordinum, a phntiS cujus^am 
nomine defuii.ta, fub quo totam cchortem intel- 
lexere veteres, in genere exciufa , claflibus natura- 
libas tantura inferenda. 

Palma PaJma 


o 


Filtx 


61. 


Mujcus 


6<. 


Ai^a 


66. 


J- un^uf 


6-. 


Grwun 


M- 


L.i'iiuin 


10. 


Hb<ms 


qo. 


Corvdiilis 
Cahnius 


In- 


OvchH 


4- N O M I N A. 20T 

Cucurbit.uea j^*i^. 
Caryopkyl-ei 42. 

Hefperidea 45. LeucojiformcsKr. 
Piperiu l. Lirium Roy, Iniercnda ClafTifus & Ordinibus naturalibus tantum funt 
ejusmoii pbr.rarum vocabula, alias nunquam ; alioquin, 
utnovff Me^-hodi non cefTant, Ita nec ceirarent Botanici 
plantarum. no-r^^ina ffenerica excludere, claflibusque arti- 
ficiallbus inilreic; hoc autem minus metuendum in Na- 
turali, quce unica eft & crit. 

25S' Nomina clafTinm &. ordiniim unico (2l5) voca 
bulo conftabunt. 

Radiati T. Compojitiex irve^ularibui in ambitUy ^ regularibus 
in medio Riv, 

Flore perfeHo JimpUciy Jeminibus mdis Jblitariis, Jeu ad Jingulos 
Jiores Jmgulis. Raj. 

Puichra ex uno vocabulo. 

Campanijhrmes Monopetali Monandria 

Infundibuiiformes Dipetali Diandria 

Perfonati 7 ripetali Triandria 

Ldbuiti Tetrapetali Tetrandria 

Crnciformes Pentapetali &c. Pentandria &c. 

Rnjjcei &c. 

Cavendum ne nimis longa , nimisque compofita evadant 
hxc vQcabula. N 5 VIII. DIF- 203 DlFFERENTIA. 

VIII. DfF^FERENTI.E. 

256. Perfefte nominata eft planta nomine generico & 
fpecifico (212) inftrufta. 

Botnmces Tyro r\ov\t C\2i^Qs^Candidatus omnia Genera, Magi- 

Jler plurimas fpecies. 

Quo plures Botanicus noverit fpecies, eo etiam prseftantior eft. 

Co^nitione fpecieriim innititur omnis folidaeruditio Phyfica, 

Oeconomica, iVIedica ; immo omnls vera cognitio humana. 

Spe jiei notitia confiftit in nota eirentjali, qua fola ab omnibus 

congeneribus dillinguitur. 
Sine notitia Generis nulla certitudo fpeciei. 

Cafa pinus : Ignorato genere nulla defcriptio, quamvis ad- 

curate tridita, certam demonftrat, fedplerumquefallit. 

Diiferentia fpecifica continec notas, quibus fpecies a congene- 

ribus difFert. 
Nomen fpecificum autem continetDifFerentias notas eflentiales. 
Notae in nomine fpecifico fint. 

non lubvica i .certa aut falfce §. 25Q. 274. 281« 283- 
^c^ fivma certa, meckanica ^.^y^-lSo- 257.287« 
quae caute, cajie, judiciofe §. 284-305. 

257. Nomen fpecificum legitimum plantam ah omnihus 
congeneribus (159) diftinguat ; Triviale autem no- 
men legibus etiamniim caret. 

Fundamentum eft hic canon nominum fpecificorum, quo 

negledo, lubrica erunt omnia. 
Nomina fpecifica omnia, quae plantam a congeneribus non 

dillinguunt, falfa funt. 
Nomina fpecifica omnia, quae plantam ab aUis, quam con- 

generibus diftinguunt , falfa funt. 
Nomen fpecificum efl itaque Differentia eflentiaHs. 
JVOMINA TKII^IALIA forteadmitti poflunt niodo,quo 
in Pane Juecico ufus fum ; conftarent haec 
Vocahulo iinico ; 

Vocahulo libere undequaqiie defumto. 
Ratione hacpraecipue evidi, quod differentia faepe longa 
evadit, utnon ubique commode ufurpetur, & dein mu- 
tationi obnoxis, novis deteftis fpeciebus, eft. e. gr. 

PyrO- Dl-prERENTlA. 203 PvROLA irregiilaris. Pyroi.a flaminibus adfcenden- 

tibus, piflillo declinato. Fl. 

Jiiec. ^^0, 
Pyrola HaUeriam» Pyrola floribus racemofis di- 

fperfis, flaminibus piftillisque 

rcftis. Fl.Jiiec. ss^- 
Pyrola fecunda. PYROLAracemisunilatesalibus. 

Fl.Jiiec. ss^' 
P Y R L A umheUata. P y r l a floribus umbellatis Fl. 

Jitcc. sss- 
Pyrola unifiora. P y rol a fcapounifloro F/.yw^r. 

SS4' 
Sed nomina Trivialia in hoc opere feponimus, de difFe- 
rentia unice folliciti. 

258« Nomen fpecificiim primo intuitu plantam fuam ma- 
nifeftabit, cum differentiam (257) ^Pfi ptott; in- 
fcriptam contineat. 

Trivialia erant antecefTorum & maxime Trivialia erant anti- 
quiflimorum Botanicorum nomina. 

CkaraFler Naturalis fpeciei eft Dejcriptio ; CharaSler vero Ej- 

fentialis fpeciei eft Differentia. 
Primus incepi Nomina fpecifica Eflentialia condere, ante 

me nuUa differentia digna exftitit. 
Agnoverehanc Methodum Botanici recentiores acutiflimi 

Royenuy, Gronovius, Guettardus^ Dalibardus in omnibus 

Hallerus, Gmeiinus, Burmannus in plerisque. 
Mea nomina fpecifica e Defcriptione extraxere Differentias ; 

ex Differentiis feleftifllmum inveftigarunt charaderem 

effentialem, quo conftant. 
Excludendae itaque funt, in nomine fpecifico, notJS omnes 

accidentales, in planta ipft non exiflentes, autnon pal- 

pabiles, ex. gr. Locus, Tempus, Duratio, Ujiis.. ' 
JElrronea Nomina Specifca funt omnia ab idaearum ordine, a«t 

hypothefi defumta. 

Ordines idixarum. Hypothejis. 
Tinus prior. Hyofcyamus peculiaris. 

- - alter. Meum Jpurium. 

tertius. Acorus lerus. 

Campanula pulchra. 

259- No- 204 DlFFERENTlA. 259» Nomen fpecificum a partibus plaiitarum non varian- 
tiyus defumi debet. 

Varietates efle dilHndas fpecies, nullus fanus facile dixerit 
in Regno Animali : 

Vacca^ albaSy nigraSy rubras, cinereasy -variegatas. 
Vaccas parvas & maptas, macres & pin^ues, laves &. pilo- 

Jhs nullus dixit totidem diverfas elTe fpecies. 
Qfines meliteos^ fricatriceSf majiivos^ ^^'-V'^^» lanatos, Scc, 
elTe ejusQe fpeciei docuere Verruca, Vortices,SutuF3B.. 

Species ex varietatibus apud anteceflbres multiplicarunt 
Metus confundendi diverfas; 
Dcfeftus Differentiarum eirentialium ; 
Ignorantia continuatae generationisfpecierum; §.79. 132» 
Cr)^nitio obfcura fpeciei; 
Anthophilorum rabies contagiofa; 
Subtilitatis fludium &c. 

Variantes maxime funt & raro conflantes, Color, Odor, Sa- 
por, Hirjuties, Crijpatio, Impktio, Monjirojitas. 

Patroni varietatum, qui varietates in Specierum numerum 
adoptarunt, fuere ante nos prscipue recentiflimi ; B.irre^ 
lier, Tournefortius, Boerhaavius, Pontedera, Micheliui. 

Confpurcavit magis Botanicen vawetatum introdu(Sio,quam 
aliaresulla; confundebat haec ita fynonymiflas, utni- 
fi brevi medela, aftum fuifTet de fcientia. 

Erronea dijferenti^ funt, quae varietates loco fpeciei tradunt : 

TRIFOLIUM capitulis fubrotundis, flofculis peduncula- 
tis, leguminibus tetrafpermis, caule procumbente- 

Hort. Cliff. S7S. 
Trifolium pracenfe album. Bauh. pin. ^27, 
Trifoliaftrum pratenfe corymbiferum majus repens, foHis 

rotundioribns alba & fagittata macula notatis, fili- 

quis tetrafpermis. Mich. gen. 26. 

2. Trifoliaflrum pratenfe corymhiferum majus repens. foliis ro' 

tundiorihus albaXjf Ja^ittata macula notatis ,corymbis fo- 
rum nians Jparjis, pediculis longijfunis infidentibus^ fili- 
quis tetrafpermis. Mich. gen. 26. t. 25.?. I. 

3. Ti\io\\2i(in-\m pvatenfe corymbtferiun majus repens,foIiisro- 

tundioribus aiba figittata tff in acutum longins producla 
viacula notatis, Jitiquis tetrafpermis. Mich. gen. 25. 

t- 25- f- 4. ^ . 

4. 1 n- D 1 F F E R E N T I A. 20,$ <j, Trifoliaflrum pratenje covymbiftnim majus repens', JnlUs 
vblongis obtujioribus macula albicante Jiiperna parte pyra^ 
midatayinjerna cordis injtar pulcrc excavatajjiiiquii tetrajher- 
tnis. Mich.gen. 26. 

5. Trifoliaftrum pratenfe corymbiferum majus repsns- , folio 
Jlibrotimdo alba Jemilunata ^ in d^rfo nonnihil exca-vata 
nuicula notatojjiliquis tetrajpermis. Mich. gen.26. 

6. Tnfoliaftrum pratenfe corymbiferum mxjus repsns, folia 
cordato^ alba macula ejusdem forma injlpiito, Jiliqua tetra-' 
Jperma. Mich.gep.'26. 

•7. Trifoliafirum pratenje corymbiferum mijus repens^ folio 
obtujo duabus maculis aibis infipiito, quaruin fupcrior minor 
trianpdaris , injerior major cordata , Jiliqua tetrajperma. 
Mich. gen. 27. 

g, TT]fo\\2{{rum pratenje corymbiferum majus repens , foliis 
obtujis If -veluti cordatis non mACulaiisyJiliquis tetrajper- 
mis. Mich gen. 27. 

9. Trifoliaftrum pratenfe corymliferum majus repens, foliis 
oblongis acutioribus macula lata Jagittata , Jiliquis tetrajper' 
mis. Mich. gen. 27. 

10. Trifoliaftrum pratenje corymbiferum repens mediumj rotun- 

difolium, macuta alba fagittata perangujia,jiliquis tetrajper- 
mis. Mich. gen. 27. 

11. TnioV\z{it\xm pratenfe corymbiferumrepensminus^foliofub- 
■ rotundoj macula alba Jagittata minima. Mich. gen. 27. 

12. Trifoliaflrum pratenfe corymbiferum repens minimHm^foliis 

obtujis non macnhtis, Jiliquis tetrajpermis y Jitperna partc 
aqualibus, injerna -veluU nodojis, Jemine fubluteo. Mich. 
gen. 27.1. 25. f. 3. 

13. Trifoliaflrum annuum corymbiferum album Zff procumbens^ 
folio cordiito Jiibtus atro-vii>ente Jplendente, Jiliqua tetra/per- 
ma , inferne falcatim difcriminata. Mich. gen. 27. t. 25. 
f. 6. 

14. Trifoliaftrum pratenfe corymbiferum non repens, humifra- 

tum, alte radicatum, Joliis Jiibrotundis alba falcata macula 
vix notatis , fioribus minoribus Juave rubentibus , Jiliquis 
tetrajpermis Juperna parte tantum mar^inatis, Jemine Jujco. 
Mich, gen.27. 

15. Tri- 2o6 DlFPEREETlA. 

15. Trifoliaflruin pratenjh corymbyferum ereHum annuum is" 
pnealtum , caule crajfme if 0ulojo , folio lonpore cordi' 
formiyfiore alboy Jiliqua incurva lata comprejfa ac dijperma. 

Mich. gen. 28. t. 25. f. 2. 

16. Trifoliaftrumy«/)/«M7« corymhiferum annuum album majusj 
folio lons,iori ohtufo^ Jiliqua incur-va lata comprejja ac di^ 
fperma. Mich. gen. 28 t. 2$. f. 5. 

Exemplo horrendo fapiant Botanici, ne minima circum- 
ftantia variet rem contra legem Naturas, cui fpecie- 
rum generationem commifit Creator, non homini- 
bus; impegit enim Michelius oculatilTimus contra §. 
262- foliis rotundioribusy lonporibus, acutioribus, obtujjo- 
vibus. Caule crajjiore. Pedunculis longijjimis. §. 260. 
czu\e praalto^. 266. Macula Joliornm colore & figura 
diverfa. ¥\Qn\i\x% fuave rubentibus, Seminibus /:</?« 
If Jubkteis. 

260. Magmtudo fpecies non diftinguit. 

Magnitudo mutatur a Lsco, Solo, Climate ; mutatur a copia 

alimenti in plantis , non minus quam in animalibus. 
I^agnitudo, fi varians fit, nec mutans fpeciem, nequit diffe- 

rentiam efTentialem, nomini fpecifico fubminiftrare. 
J£rroneaN^om.Spec.{untomm3. a mignitudme Planta, Radicis 
Herba, Fruflijicationis. 
Polytrichum maximum Pluk. minus eft quam Thaliftrum 

minimum. 
Plantagow/yoyjanQnnuUisweii^ cognominata, J. B. 

a Flanta. zFoliis. 

AlCinQ altijjma ^icQtuni augujiifclia, 

- - majov ktifolia, 

- - media. 

- - minor 

- - mininm 

- - exigua, 
Sedum majus 

- - minus 

- - parvum 

- - minimum 
Boletus magnus. 
Galeopfis procenor» 
Gramen elatius^ 

Fraxi- DlFFERENTlA. 207 Fraxinus excdfior. a iruHijicatione. 

Trachelium gi^anteum, Magnolia flore ingenti, 

Jafminum humile. AUer flore ingenti, 

Virga aurea humilior. 
Salix pumila. 
Betula nana. 
Melampyrum perpujillum. 

361. Notae collatitioi cum aUis fpeciebus diverji generis, 
falfae funt. 

Prxfuppofuerunt anteceflbres apud Tyronem empiricam co- 
gnitionem plerarumque plantarum Europaearum, tan- 
quamexidaeisinnatis, adeoque in arte Doftis fcripfere, 
nosautem indoftos doceretantum ftudemus. 

Lege artis mutuo nofcatur planta ex nomine & nomenex 
planta; utrumqueexpropriocharaftere; in illo fcripto, 
- inhacdelineato; Tertius non admittatur. 

Nomina prsefupponentia alias plantas deduxere candem ho- 
mines in 'vertiginem. 

Erronea Nom. Spec. proclamamus ea, quce fimilitudinem al- 
terius plantae ex Herta, Frutlijicationej HabiiUj ^race aut 
latine gerunt, 

a Foliis 
Jacobaea. per Vertiginem. 

Betonica ioWo. 'Vacobdi^HieraciiioWo. 

Glajli folio. rlieracium Blattaria folio- 

Chryfanthemi folio. Blattaria Vevbafci folio. 

Rojmarini folio. Verbafcum Conyza folio. 

Abjinthii folio. Conyza Sahia folio. 

Hieracii folio. Salvia Hormini folio. 

Hormini folio. Horminum Betonica folio. 

Sonchi folio. Betonica Scro^ularia folio. 

Dentis leonisio\\o> Scrophularia Melifpe folio. 

Helenii folio. MelifTa Plantapnis folio. 

Limonii folio. Planta^o Covonopi folio^ 

Senecionis folio. Coronopus Senecionis folio* 
Senecio ^acobaa folis. 
nh Imaginatione. 
Clinopodium Origani facie. per Gracijmum. 

Ocymi facie. Acer Platanoides. 

Aioms BupbthHlmiAoi:^. BrajQQea 4Jparagoid€f' 

Cirfiiun 208 DlFFERENTIA. CivCium Helkbori nigr. rad. Carduus Ceniauvo'dis. 

Adonis Helkbovoldes. 
Vicia Lathyvoides. 
Pfeudo - Helleborus Ramtncu" 
loidey. 
263 Notae collatid^, cum aliis fpeciebus ejusdem genC' 
ris, malx funt. 

Nomen fpecificum,nifi praBfentibus omnibus cong;eneribuSj 
folide non fabricatur, quum contineat notam, in con- 
generum nulla exiftentem ; 
Magiftri eft condere nomen, ryronls ex eo noiTe plantam. 
Tyro nequit coUi^ere fpecies,fed noffe debet unainporial^ 
teram, quum fimul nec nafcantur, nec er.iftant indivi- 
dui comites. 
Erronea Nom. Specif. funt, quae praBfupponunt alteram fpe- 
ciem notam. 

Orchis flore candidijjimo T. 

Campanula angitjiifolia , mas;nn flore, minor T. 

Campanulijflore minore^rdinofov Morif. 

263. Inventoris vel alius cujuscunque ?2om^;2 in Differentia 
non adhibeatur. 

Plantarummanusfuntnomina : DextraGenericum, Siniftra 

Specificum; manus plancarum oculatae funt, credunt ea 

folum, qucC vident ; has porrigac Botanico Planta,fi fides 

habenda rebus. 

Nota fic planta promit Scientia omnia occulta: Hiftorica, 

Synonyma, reliqua. 
ErroneaNom. Specif. a viris difta efi^e omnia ftatuimus, five ea 
ab In-ventore, feu a Defcriptore^ feu a Hijiovia^ five in Ms" 
moriam effifta funt. 
ah Inventove. . ah Wjlovia. 

Trifolium jf^j/ow/ww Morif. Sideritis VaierandiDourez. I. B- 
a Dejcriptore. Campanula a ToJJimo Caroh 

Gramen cyperoides i^fi-Zn Lob. milla I. B. 
Conyza. tertia Diojcovidis C.B. Mimofa a Domino HermansteK- 
Conyza media MatthioH I. B. cellentiflimi D. Syen. Breyn, 
NailcilTus Trudejcantii Ru^h. in Memornim. 

Chamaepithys floie plusquam 

elcganti, f. Fliisqitenett Pluk, 
Eriocephalus Bniniades\^\v.k. 
Amanit^ Divi Georgii Dill- 
264. Locus DlFPERENT I A. 209 264. Lociis natalis fpecies diftindtas non tradit. 

Locum non debere nomen fpecificum intrare,itiultajrationes 
fuadent. 

1 . Nullus facile adiret Japoniam, Caput Bonae Spei, 
Peruvdcim, ut nofcet plantam. 

2. mutaturfspius Locus,y///)/w^plantaB omnes fum-< 
meque montanx, extra alpes paludofaeevadunt. 

3. non unicus eft locus ejusdem fpeciei: 

Lapponia, Sibiria, Ccinada, 
Afia, America easdem fcepius alit. 

4. Hortus Paradifiacus coercet faepe ex toto orbe 
plantas. 

5. Quisplantamfibiporreftam absque loco non flu- 
deret iiignofcere. 

6. Botanicis in Herbario, Medicis in Pharmacopo- 
lioarridet no(re fpecies. 

7. Refpeftivus efb locus ad nos,no{lramque cogni- 
tionem in Europ^. 

Plantafine loco concipi nequic ; accidentalis tamen efl, licee 
proximus , mutabilis vero maxime, hinc nequit nomen 
fpecificum intrare. 

Erronea Nnni. Specific. a Loco defumca flatuimus omnia efTejfi- 
ve ea a Solo, five diKepone, five a Frequentia defumta fint* aSolo. 
"Vihvhmjyhe/Iyif. 

paltijhis. 

campejiris, 

tnontana. 

alpina. 

arvenif. 

aqiiatica. 

neiwiriim. 

pratenfif. 

littorahf. 

Se^ei iim. 

Sepium. 

Diimetovum. 

maritima' 

nipefire. 
Mufcus amans ii-vida. 
Eryfimum juxt4 muros. aRepone. 
Sagittaria Earopaa. 

Acr oftichu m Septentrionaliunt.. 
Calceol.mar. Lappomim Rd. 
Pentaphylloides Suecicim Pluk. Mentha 
Alfine 

Vicla Glaux 
Sedum Bugula 
Acetofa 
Cochlearia 
Cochlearia 
Cochlearia 
Cochlearia 
Cycifus 
Pulmonaria 
Tamarifcus 
Iris 

Salicornia 
After 

Ranunculus 
O Suecica iVIor. 
Mojcovitica Mor. 

DanicaC. B. 

Bata-vica Hr. 

Britannica Dod. 

An^lica. 

Germanicus* 

Gallica. 

NirbonenJiSt 

Florentina- 

Cretica, 

Atticus, 

Turcicuf» Ff^. ato DlFFERENTlA. a Frequentia. 
Oenanthejvim R. 
C\tm'dt\sperep-ithiC. B. 
Valeriana hortenfis. 
Sczh\o(zcQmmurJor J. 15. 
PTydrocotyle 'vulgaris. 
Mufcus vulgatijjmus. Iris 

Iris 

Lilium 

Stoechas 

Fritillaria 

Vif^a aurea 

Virga aurea 

Filix Chalcedonica. 

Damafcena. 

Perjicum. 

Arahica. 

Capitis Bona Spei. 

J^ov^ Anglia. 

Marilandica.' 

Brajjlienjis. 265. Tempus florendi vegetandique maxime fallax eft 
diiferentia. 

Tempus eflaccidentaleplantae, necin planta exiftens, fed po- 
tiusPlancain tempore; mutationi obnoxia funt tempo- 
ra planurum, necpartes earum conftituentes. 

Plukenetius cum coaetaneis introduxere ex Indiis vaftiffimam 
plantarum meirem,necg;enere,necrpecie definitam ; nefcio 
itaque an majori Botanices emolumento, an onere majore. 
Dertruenda eft Jomus fundamento infido insBdificata^reae- 
dificanda folida; quidi]uid e veteri infervit, alTumenda, 
rejicienda veroreliqua,Jicet opus tarde faftigium adtinge- 
ret; Sic etiam in :iominibus fpecificis, uttandemfirmo 
ftet talo Scientia. 

Erronea Noyn. Specif. a Tempore defumtajudico, five ea nbAn- 
no, f. a- Menje, f. ab Hora defumta funt. ab Anno. 
TuW^zprMox. 
TwW^zjerotma. 
Crocus ■vernus. 
Geranium aftivale. 
Crocus autuninalis. 
Aconitum hyemale. a Menfe. 
Tko^di omnium calendanm, 
Viola Martia. 
Rofa Majaiis. 
Boletus ]fulii mtnjis D. 
Boletus Augujii menjis D, 

ab Horis. 
Lychnis NoHiflora. 
Althsa Horaria. 266. Color In eadem fpecie mire ludit_, liinc in differen- 
tia nil valet. 

Coloris inconftanti.i in animalibus domerticis praecipue 

elucet. 
Colore in floribus nihil inconfhntius efl; Rubri 6cCaruki 

fiores inter omnes facillime & faBpidime in album 

transeunt. §• ';i^. 

•" "^ ' Flore» D I F F E R E N T I A. 2Tt 

Flores MirahiUs & Dianthi barbati in eadem planta diverfo co-» 

lore fenint corollas, 
Color maxime fenfum fubtiliflimum attrahit & deleftat. 
Summaitaqueofcitantia facillimead colores revocabant ve- 

teres, fed nimium ne crede colori. 
Anthophiloyum Audium inde natum in opprobrium arti"?, ut 
mortaliam nulli long;ius extra oleas vagari videntur; 
patethocex Tulipa, Puljatilla, Ranuncuhf Hyacintho, Pri' 
vmla. 
Tournefortius caflra anthophilorum intrans, vidit, tanquann 
polyedro, in uno Hyacintho 63, & in unica Tulipa 93. 
fpecies, qu tm re ipfa eiFent, plures. 
ErroneaNom. Specif. a colore defumta, flatuimus efTeomnia, 
five hsec a Flove. f. a FruHu, f. a Seminibus, f a Radice, 
f a Planta, f. a Foliis, f per Imaginationem defumta. 
Colorata folia dicuntur, cum alium alFumant colorem, quasi 
viridem. 
Haec variantmaxime & fxpius colorem peregrinum depo- 
nunt. 
Albo maculata: Cyclamon, Acetqfd\tz]icn,Ranunculus 

repens, Trifolium album, Amarantus emzrg\mt\is. 
NiGRo-MAciLATA : Raminculus Ficaria, hedevaceuSy 
Avum, Gakobdolon D. Hypochceris, Perftcaria ferrurti 
equin-im referens T. Ovchides. 
RuBRo MAcuLATA : Rauunculus ^Lcns^Nymphoides ioWo 

maculis purpmeis notnto'T . Amarantus fricolor. 
Tessellata; Satyrium. Fl. fuec. 732. Cypripediim 

Fl.luec. 736. 
PuNCTATA suBTus: Ana^alUsf Plantago maritima Fl. 

fuec. 127. 
LiNEA amia: Arundo indica cornut. P/;rt/(jnV gramen 

piftum, & fubtusEwpem/;». 
LiMBo ARGENTEo: Ikx T. Buxus T. Caprifoliut» T* 
Glechoma T, 
a Flore. a Planta. 

Primula veris luteo flore. Braflica -viridis. 

rubro. - _ _ rubra, 

albo. - - - alba. 

ferritfineo. Marrubium albunt. 

Auriculaurfi fl. f/ftmeo. - - - ni^rum. 

purpureo. Hyofoiamus niger. 

violaceo. Martagon cvuentiini, 

muvie^atQ. o a . tiFrnHu. 212 DlFFERENTIA. 

a FruHit. a Foliis. 

"^ltlohuStulnteo. Agrifolium fol. ex luteovarieg. 

Cucumis frudii albo. _ _ - - fol. ex albo varieg. 

Pepo fruftu larie^ato. - _ _ - fol. limbis & fpinis 
Prunus f rudu atrocaruleo. argenteis 

Prunus fruftu jlavo. *• aureis. 

Prunus fruftu wf/ coloris. Ocymum maculatum. 

a Seminibus. Efula pundlis croceis notata. 

Papaver femine ^//'0. Malva foliis margine fuperius 
Papaver femine nigro, micis fulphureis adfolem jplen- 

Sinapi femine nfo. dentibus donata Morif. 

Sinapi femine luteo. ab Imas;inatione. 

a Radice. Alypum LYxwtQxterribilis. 

Ddwcus vz<i\cQatroruletite. Campanulapz/ZiDvi LB. 

radice auruntii coloris. Filix ^cznAtns perpulckra Br. 

radice lutea, Poinciana flore pulcherrimo T, 
Filixfaxatilis elegantijfwia. 

267. Odor fpeciem nunqiiam clare diftinguit. 

OlfadUis exaininat tenuiflima effluvia ; obfcurus maxime 

inter fenfus; genera pauciffima nominat. 
Variat omnium facillime odor,& di verfus in diverfis fubjeftis. 
Quotcorpora olida, totidem difHndtoseiTeodores, etiam in 

eadem fpecie, patet ex canum indigatione heri in turba 

hominum. 
Odoreslimites determinatosnonadmittunt, necdefiniri pof- 

funt; adeoque intercharafteresnoflros vagos exulandi 

pro nota charadleriftica. 
JErronea Nom. Specif. merito proclamamus ea omnia, qu» 
pro difFerentia olfaftum admittunt. 

a Speciebiis odoris. a Plantis a h is. 
Hypericum hircinum. OcymumcaryophyllatumC.B. 

Melo mofhatus. citri odore. 

Agrimonia;«^c//o 7yzoJ(}odora- aniji odore. 

ta iVr. " fanicnli odore, 

Arbor merdavi olens. melijpe odore. 

a Tewpore cinnamonii odore. 

Hefperis noclu olens. rutcn odore. 

Caryophyllus inodorus. ftiracis liqu. odore. 

a68. Sapor pro ratione manducantis fspe variabilis eil^ 
hinc in differentia excludatur. 

^tates DlFFERENTIA. 213 ^tates diverfae diverfe judicanc de fapidis. 
Solum diverfum & clima mut:it fapores. 
Cultura edulcorat acida Zf accvha. 

CicHOREUM fvlveflre amarum. 

Lactuca fylveflris virofa. 

Allium in ^rsEcia fcctoris expers. 

Apium paluftre ingratum. 

IVIala in filvis acidiffima. 

Horaos frudus Pyri, Mali &c. tam mumerofa fobole ampli- 
ficavic, ars Pomaria, ut Pyra 172. Poma 200. diftinfta 
produxerit ( Tefle Boerhaavio ), quarum finguls folent 
proprio nomine condecorari, ob fingularem faporem. 
Erronea Nom. Specif. zjapore Judicra funt omnia , hinc in 
differentiis omnino excludenda judicamus. 
a Planta a FriiclU' 

Apium ingratius. Pifura corticc eduU. 

duke. Pyrus huiku Jaccharato ore deli- 

Laftuca opii fiicco virofo. quejcente. 

mitis. 

26g. Vis & Vfus DifFerentiam Botanico vanam fubmi- 
niftrant. 

Species, ut nofcatur, debet methodo veterum experimen- 

tum fieri in anima vili. 

Hippomanem fi guftes, videbis experimenta periculofiffima. 

Arum fummis lahris degufantes mutos reddens. Sloan. 
Pharmacopaeorum plantae & nomina inter fynonyma fint: 

ifli non magis nomina praefcribant Botanicis, quam ipfi, 

exBotanicis principiis, recedunt a fuo ufu. 

Anne ex uno genere Convohuli , Turhith , Mechoatanna^ 
Scammonium 8cc. PharmacopaBorum gratia conficienda, 
contra leges Creatoris, totidem genera. 

Anne ex una eademque Punica plura genera plantarum con- 
denda , ex Floribus Balaufium, ex fruftu Granatum^ ex 
cortice frudus Malacorium ? Sit mens Sana in Sano 
corpore. 

Erronea Nom. Specif. pronunciamus efTe omnia ; quae viref 
aut ufum in fe comprehendunc, five ea al: ofiicinis, fivea 
falubritate, five aDiaeta, five ab cecono«iicis,f. abHiflo- 
ricis notam acceperunt. 

O 3 « Phar- SI4 DlFFERENTIA. a Pbamacopolio. a Viribus. 

/\grimonia ojjicinanm C. jB- Menyanthes antifcorhutica. 

Calaminthaq^c/fwrawGmwa- Rhamnus catharticuf, 

nict C. B. Solanum Somviferum, 

Wzrtz^on AlcbimiJIrarum L.Qb. Solanum furiofum. ' Hieiacium ujiiak Rd» 

a Vit-a'. 
Solanum Lethale. 
Aconitum Salutiferum. 

ah Oecononiicis, 
Genifta Jcoparia. 
Rubia tinEloria. 
Dipfacus fullonum. 
Ricinoides,ex qua paraturToar 

' nefol Gallorum T. a Diata. 
Pifum cortice eduli. 
Pifa , quas fimul cum follicuUs 
comeduntur Volk. 
ah Hiforia. 
Punica, quae Malum Granatum 

fert. 
Canellifera arbor, cortice i^nobi^ 
liore, cujus folium Ntalaba- 
tbrutii officinarum. S7o. Sexus nuUibi fpecies diverfas conltitiiit um- 

quam, 

Intelligitur heic Sexrs Dioicus maris & ferninje, non vero 
fexus Monoicus, Herrr.aphroditus &c. ex gr. in Rtmice, 
fpecies Acetoja mares & feminae f. Dioicae funt; Betafpi- 
nofa Androgyna feu Monoica ; Lapatha Hermaphroditae 
feu Monoclina;. Acetojii Alpina digyna. Has notas in- 
fervire pro DifFerentia fpecifica nullus negavit. 
Audlores plurimi J. B. Raj. Tournef. conflituerunt ex fe- 
xu maris & feminas diverfas fpecies, quas uti folo fexu 
difFerentes, negamus efle fpecie didinguendas. 
e. gr, Urtica Mas & Feniina.- 
Cannabis Mas & Femina. 
Humulus Mas & Femina. 

^rronee ob fexum diftinflum veteres diftinxerunt fpecies, ubi 
fexus diverfus non fuit, fed diverfilTima planta, ex. gr. 
Mas If Femina: Anagallis 

Arijtolocbia 

Abrotanum 

Abies 

Amarantus 

Baljamina 

Caltba. Ciftus 

Cornus 

Cbrijlagalli 

Ferula 

Filix 

Mandragora 

Nicotiana Orchis 

Pceonia 

Pulegium 

Quercus 

Symphytum 

lilia 

Veronica, 271. MON- DirFERENTIA. 215 

271. MoNSTROSi Flores (150) & Plant^e a Naturali- 
bus originem omnes trahunt. 

Flores Multiplicatos, Plenos &: Proliferos diximus $. 119. 

120.121 122.enemonflrorosS.i50. &ortosa rmplicibus. 
Diftinguimus Creatoris artificio tliilindlas fpeciesaNaturae 

ludentis varietatibus. 
Fiunt hsc monltra frequentifnme a culturx mangonio & 

nimio alimento. 
IVJonAra animalium nullus pro diflinftig fpeciebus unquam 

fumfit, ergo nec plantae fumantur. 
Demantur e Botanica Flores majores, multi])licati , pleni, 

proliferi, & exulabit numerofa Grex, qua; Jiotanicen diu 

onernvit. 

S72. PuBESCENTiA (136: VIII.) hidicraefl differen- 
tia^ cum cultura fa^pius deponantur. 

Spinas & Hirjiitiem hic fub pubefcentia incelligimus, quam 

plantae fa;pius exuunt a loco vel cultura. 
Cultura facit ut miro modo manfuefcant ferociflima anima- 
lia,quod idem Sc in plantis evenire quotidie obfervamus. 
Uruffeyox fit Taurus mitis, 
Canis jylvejhis jhox fit Canis munfuetus. 
Spinoja arbores cultura faepius deponunt Spinas in Hortis ; 
& ex acerbo fruilu mitem porrigunt, e. gr. Pyrus^ Citrus, 
Limon., Aurantium, Mejpiius, Oxyacantha, Grojjularia., Cyne- 
ra , Cichoriim fylveftre efl foliis finuatis dentatis afperis, 
fapore amaro ingrato. 
Jutivum eft foliismagis integris,lavigatis,faporegrato. 
HiRSUTiEs loco & aetate facillime deponitur. 

Fagus primo e femine vel gemmis enata, hirfutifHma ; 

mox glabra evadit. 
Heliocarpus tenella foliis tomentofis eft, adulta vero gl*- 

bris. 
Triumfetta pufilla tomentofa eft, adulta hifpida. 
Afpcruli odorata in fylvis villofa, in apricis fcabra fit. 
PerJicaria amphibia in aquis glaberrima, in ficcis fcabra. 
Thymus ferpillum in campis glabra, in maritimis arenofis 

hirfuta. 
Scahiojh fuccija in apricis glabra, in fylvis fubhirfuta. 
Plantago Coronopus in humido foliis glabris integris, in 
(Icco hirfutis dentatis. 

O 4 hilium 5t6 Differentia. Lilium Martagon in fylvis hirfutum , in Hortis glaberri- 

mum. •K 

Alclevtilla palmata in apricis exfuccis glabra flavefcens,in 
fpongiofis umbrofis viridis hirfuta. 
Clima mitius facitplantas mitiores, uti durius easdem du- 
riores reddit, & fape quafi pelle induit. Ad hirfutiem 
^♦•aque & fpinas non nifi fumma neceflitate cogente con- 
fugiendum eft. 

Feniaphylhides paluflre rubrum. crajjislp' villojis foliisf. 

fuecicum & hibernicum. Pluk. 
Bugida non crenata tomentofa fuccica. Pluk. 

273- DuRATio fepe magis ad locum^ quam ad plan-> 
tam pertinet, in difFerentia itaque eam adhibere 
non arridet. 

Calidae Regiones, quse aeftate perenni gaudent, plantas ahmt 
toto anno vix perituras, hinc plurimae in illis regioni- 
bus plantae perennes & arborefcentes evaduiit, quae apud 
nos annusB funt , uti Tropaolum , Beta , Majorana , Mahci 
arlovea ikc. 

FrigidiE regiones e perennibus plantis annuas faciunt, uti 

Mivahilem , Ricinum &c. 
A Duratione itaque, nifi mai»ifefliflima fit, nulla difFerentia 

petenda. 

S74' MULTITUDO Herbx fxpe loco mutatur. 
Caulis repens radiculas exferendo plerumque fefe immenfe 

multiplicat. 
Multiplicantur plancsE vel in folo, vel in radiee,vel incau- 

le, vel in foliis, vel in frudificatione. 
Frequens & Vul^aris dicitur planta, quss in folo apto fpon, 

te & copiofe provenit. 
Cefpitofa planta fit, cum multi caules ex eadem radice pro- 

deunt; hoc minus conAans, cum cefpitofa ceteroquin 

planta in folo macro unicum caulem difficile proger mi- 

nare valet; econtra caulis verfus radicem truncatus, in 

planta,quaB unicum aflblet producere, tum plurimos pro- 

mit inftar hydrae. 
Fajciata dici folet planta, cum plures caules connafcuntury 

ut unus ex plurimis inftar fafcicB evadat & comprefTus. 

Fit idem arte, fi plures caules enafcentes coganturpene- 

trare DlFFERENTlA. 217 trare coarftatum fpatium, &paruriri tanquam ex an^ufto 
utero, fic laepe in Raniinculo^ Beta, AjparagOj Hejperide, 
Ptmtf Celojia, Tra^opogone, Scorzonera, Cottda foetick. 

Beta hto caule C. B, 

Amarantus crijiatus. 
PUcata dicitur Planta, cum arbor vel ramus excrefcit minl- 
inis intertextis ramulis, tanquamPlica polonica ex pilis, 
ceu inHar nidiFicee, quod vulgus a malo genio ortum 
arbitratur; frequens apud nos in i^rtw/rt, praBfertimlSor- 
landiae, in Carpino Scaniae, nec infrequens in Pinu. 

Crijpa- S3. 63. folia fiunt, cum foliorum peripheria auge- 
tur, ut circumcirca fluftuet quall undatus limbus. 

Bullata folia fiunt ex rugofis, cum difcus ("non ambitus) mul- 
tiplicetur, ut inter rugas afcendat fubflantia inflar cono- 
rum, fubtus concavorum ; uti plurimae Sahia, Ocymim. 

Flores multiplicatos, plenos, proliferos ex fimplicibus oriri, 
ex antecedentibus (119-122 150-271.) patet. 

Vavietates loco fpecierum funt vari^e plants, quae numero 
auftsB funt. 

OphiogloJJum lins^ua bifda, Barth. 
Plantago Jpica bijida, Barth. 

275. Radix ("81) Merentiam realem faepe fubmini- 
ftrat, ad eam tamen, nili omnes alix interclufac 
fint viae, non confugiendum eft. 

Si alia fuperfit conftans notaad radicem non confugiendum; 
non enim licet facile in hortis plantas eradicare, in Her- 
bariis non facile transferturradix; in vivis plantis oculis 
noftris fe fubducit etiam radix. 

Quo facilius dignofcuntur plantae, eo melius, fed necefllta- 
ti nuUa lex pofita eft. 

Scilla difficillime ab herba diftinguuntur, a Biilbo tuni^ 

cato zutfolido, zut Jquamofi facilHme. 
Orcbidef tuto non diftinguuntur, nifi rndxccsf brof(e,fub' 

rotunda, aut teficulata in auxilium vocantur. 
Fumaria bulbofae radice cava majores & minores. 

radice non cava majores & minores. 
funt tantum varietates , ut, monftrat habitus totius 
O 5 plan- 2l8 DirFERENTIA. 

plantae; huicetiam calyx vix oculis rnanifeflus & 
bra(!l;eaB a reliquis diverfae. 

a'?^. Trunci (83) notae differentias fepe optimas 
ediint. 
Caulis inmultis plantis ita eflentiales praebet difFerentias, ut 

eo dennto, nuUa certitudo fpeciei. 
Crt«/7x angulatus plures fpecies diftinguit, vix aliter diflin- 
guendas. 
HypericumAndrofaiuumFl.{uec.626. caule tereti. 
Hypericum perforatum Fl. fuec 625. cauleancipiti. 
Hypericum Afciron FJ. fuec 624. caule quadrangulari. 
Con-vallaria Polygonatum vul^are Fl. fuec. 247. a caulean- 

cipiti. 
Convallarin PolygonatummaximwnFl. {u.2^y. b. caulc te- 
reti eft. 

hinc pofterior Convallaria foliis alternis, caule tereti 
pedunculis multifloris ; prior Convallaria foliis alternis, , 
caukancipiti^ pedunculis zw//?or7x dicenda eft. 
Hed^farum Fl. Zeyl. 2S6. caule triquetro notabilis. 
jLupini fpecies vix nifi per caulern, aliis fimplicem, aliis 
compofitum, diftin^uerentur. 
Culnv.is quinqunngularis &fexangularis eiloptimadifferentia 

EriocauU Fl. Zeyl. 48. 49. 50. 
Scams triqueter diftinguit Pyroks Fl. fuec.337.332. a reliquis. 
Pdizo/z alati f. latere utrinque membnna audi pulchre diftin- 
gnnnt Aiirantitm a congeneribus ScHedyJarumFl.7,Qyh 

28^. 
Pedunculi diphylh f. foliolis duobus oppofitis inftrufli, iis- 
que capituU) fubjeftis, eleganter Gomphrenam Fl. Zeyl. 
115. determinant. 

277. FoLiA (83) elegantifTimas naturaliflimas differen- 

tias exhibent. 

Natura in nuUa parte magis fuit polymorpha, quam in fo- 

liis, quorum itaque fpecies numerofifllmaj, ftudiofe a 

Tyronibus addifcendac. 

CommendantfeFolia pro difFerentia,quod fpeciofifllma fint, 

quod fpecies ficie diverfiffimas efficiant, quod facillime 

differentias fubrninifirant; hinca foliis plurimas meas 

differentiasinnominibus fpecificis mutuatus fum,utipa- 

tet conferenti Hortum Clifortianum , Vpfilienfemj Floras 

SuecicamyLapponicam, Zeylanicam i hisaddeG)'o«ci;?i' Fir- 

ginicamf. DlFFERENTlA. ^IQ 

pnicam , Royeni Leydenfem^ Quttardi Stampenfem , Dalibar^ 
Parifinam. 

Charafteres foliorum dedimus in antecedentibus §. g^i 

Rariova plurima occurrunt folia, quae fpecialia funt, adeoque 
nec fub generali notione veniunt. 
CucuUatum folium, cujus latera bafin verfus ardle conni- 
vent, fuperne explicata. Gevamum afric. 
Gkndulofum quod glandulas infidentes gerit. 
m Jevvaturis : Salixf Per/ica. 
in do;J'o: Urena. 
Acerofa folia, formam aciculae gerunt , fubulata, ^ ple- 

rumque bafi articulatione ramo inferta, uti Coti- 

fers. 
Radicata folia, quae Radiculas demittunt e fubftantia 

ipfius Folii. 
Coadunata quae -invicem anncdtuntur , ut bafi concre- 

fcant. 
DecuJJata ex Oppofitis ( 83 : 112. ) profluunt, ut fi plan- 

ta verticaliter infpiciatur, folia quadrifariam vergunt. 

Synonyma foliorum varia fuperfedemus. 

Incijh f. DiJfe^Ja, vidc Laciniata p. 43. n. 28. 
Vmbilicata quibusdam , vide Peltata p. .^S- "• 119- 
Cujpidata, vide Acuminata p. 44. n. 38- fed acumine rigi- 

diufcula. 
Afpera, vide Scabra. p. 45. n. 55. 
Strigoja, vide Hfpidi o. 45. n. 54- 
Pid^ejcentiay vide PiUfa p. 45. n. 53. fed parum pilofa^ 
Incana^ vide Tomentoja p. 45. n. 51. Folia, quse colorem 

glaucum haben:& fere argenteum, quod ex fuperfi- 

cie fingubri oritur. 
Arre^a vide Eretln p. 49. n. 131. 
Stritla vide Re^a. fed auget fignificationem, fc. reftifTI- 

ma. 
Ajjiirgentia arcuatim ereda f. primum declinata , verfus 

apices demum ereda. 
Declinata^ deorfum inflexa inflar carinac Naviculas. 

Intelliguntur varia folia per fe ex foliorum datis charafte- 
ribus. 
Bina prout Terna , Quaterna p. 43. n. m, 
Enervia oppofita lservofis\ p. 45. n. 67. 
jivenia oppofita Vcnojis p. 45. n. 66. 220 Dir^ERENTlA. Obverfa f. Vnticalia, quorum bafis anguAior, ita ut bafis 
concipiatur ubi nunc apex : ex. gr. 

Obverfe-ovata f. Ob-verfe cordata. 
Verticaliter ovata f. Verticaliter cordata. 

Latina, quae per fe ex propria & ufitatifllma Hngua intelli- 
guntur. 

Trapezifortnia, Rbomhoidea^ ex Mathematicis. 
Perennia, Biennia, Annuaj a duratione in planta. 

a78. FcLCRA (84) &HYBERNACULA (85) commu- 
niter optimas difFerentias relinquunt. 

Hifcenotis deflitutus Botanicus, vix ac ne vix quidem fpe- 
cies facile 6c tuto determinabit, quod plurimis exemplis 

patet. 
AcuLEi m Rubo. Spin>*; in Prrwo maxime notabiles funt. 
Bracte>9? in Fwnariay Hedyfiro indico, Dracocepkalo, 
CoMA conftat brafteis, qua: caulem terminant magnitu- 

dine infignes , ut in Corona Imperiali , Lavendttla, 

Salvia. 

pLANnuL* in Padoj Urena, Mimofa, CaJJia cfTentiales no- 
tas dant. 
Serratiira glandulofa ad bafin foliorum in Heliocarpo, Sa^ 

hce , Amygdalo. 
Dorfim foliorum glandulofm in Pado , Urena , PaJJi- 

fiora. 
Aculei phinduloji apice fecernentes liquorem in Bauhinia 

aculeata. 
Glandularum cognitione deftitutus nunquam certo &tu- 

to fpecies diftinsjuet in plurimis Generibus, praeci- 

pue in Ca/fa, Mimofi, aliisque. 
Amygdalus a Perjica folis glandulis ferraturarum diflin- 

guitur. 
Urena fpecies nuUus determinabit, antequam fofiorum 

glandulas examinavit. 
Convolvidi calyce tuberculato fpecies in plures derimeren- 

tur ob foliorum diverfam figuram, nifi Glandulae 

conjungerent. 
Monarda corolla glandulis adfperfa, evidentifTime dif\in- 

fta evadit a congeneribus. 
Stipul^k magni faciendae funt in vaflifllmis Generibus, ubi 
dubium de Specie exiflat. 

MeliaH" DlFFERENTlA. ^I Melianttus alia ftipulis folitariis, alia vero geminis diflin- 

g;uitur. 
CaJJiuJiipidisrenifomihusharbatif, Fl.Zeyl. /j-/. diflindifli- 
maevadit a congeneribus omnibus. 
Gemm>t; in eodem Genere faEpe diverfiflimae, uti confhtex 
Geneve Rhamni, ubi CerviJ'pina,Alaternus,Paliuv:u,Fran' 
(f/i/i^, gemmis diverfae funt. 
Salicum familia ampliffima & intricatiflima ex Gemmarum 
ftruftura &Foliatione facillime & certiflime dilVin- 
guitur in fpecies conflantiflTimas. 
BuLBi diftingunt optime & fere unice Scilla Genus. 
In axillis Foliorum refidentes Bulbi Dentariam, Lilium, 
Ornithogalum, Saxifragam, if Bijlortam, fingulari nota 
determinant. 

279. Inflorescentia (163: XI.) maxime realis 
eft differentia. 

Inflorefcentia eft modus, quoPedunculus fruftificationem 
promit(p.ii-2.), vel quoadflrudluram, vellocum ; hoc 
alii Sittim FruHiJicationis dixere, & ex eo hariolantes, no- 
va Genera formarunt. 

Pulcherrima inter omnes differentias mihifemper vifa efl In- 
florentia, inplurimisgeneribus. 

Spirm aliae fl. duplicato-racemofis, aliae fl. corymhofis , aliaa 
floribus umbellatisy ut demta hac nota nulla certi- 
tudo fpeciei. 

PEnuNcuLus, qui f!ores promit, eosdem varie porrigit. 

Flaecidus efi , cum ita debilis, ut a proprio floris pondera 
dependeat. 

CifrKMZij- cum apice incurvatur, ut flos verfus latus alterum 
velterram nutet; necpoterit ereilus attolU ob cur- 
vaturam ftriftam pedunculi: uti in Carpe/io, Bidents 
radiata, Carduo mutante, Scabiofi alpina, Heliantho annuo^ 
Cnicojibirico. 

Fajligiati fiunt flores , cum petioli ita attoUunt fruitifi- 
cationes in fafciculum, ut fuperne aequales altitudi-^ 
ne evadant, ac fi horizontaliter detonC eflent: 
Exemplo Dianthi, Silenes. 

Patulus petiolus ramulos undique difpergit, ut remotos 
ferat flores, oppofitus Coar^ato. 

Conglo^ S22 DlFFERENTlA. 

Con^lomorati fioresRunt^ cum petiolus ramofus flores ferat 

absque ordine arfte congedos & Compa6tos ; adeo- 

que oppofiti Panicula ^^Jf^^fa- 
Artiatlatus, qui articulo unico inllruitur : Oxalis, Sick, Hi' 

bifcus. 
Bini Pedunculi fimul exeunt in Capraria & Oldenlandia 

zeylanica. 
Terni pedunculi ex eadem.iaxilla in Impatiente zeyl 
Flexuofi f. Undulati Pedunculi in Aira Fl. Su. 6f. <f Poa 

zeyl. 46. 
Rejlantes in planta pedunculi poft cafum fruftificationis : in 

Jamboliferay Ochna, ^ujiicta. 
Jncrajfati verfus florem peduncuH in Cotula , Tragopogonc 

& plerumquc in floribus cernuis. 

280- Fruftificationis partes fcepins conftantifnmas diife- 
rentias fiibminiflrant. 

Olim aliter fantii, nec fruftificationem, nifi prsBclufis aliis 

viis, adii, ob rationes, quodbrevis aBviefletflos, & 

quod partes ejus faepius minutiHlms. 
Sunt in fruftificatione plures partes, quam in tota reliqua 

planta; adeoque plures inde nots hauriuntur. 
Minimis partibus, per totum naturae campum, certitudo 

omnis innititur, quas qui fugit, pariter naturam fugit. 
DiftinguendsE funt fruftificationisnotaein ElIentiales^Natu- 

rales &Specificas. 
Tyro primum difrecans flores, obfervat fpeciales notas, 

formatnova&falfa^nera; crcdit feprimum flores 

vidifTe, fed maturus jBocanicus fadlus, fe fspius elu- 

fum fentiet. 
Gentiana demto flore nequeuntdiltingui, uti conftatobferva- 

tis Cl. Halleri, at corollae in aliis Campaniformes, Rota- 

ta, InfundibuUformes ; Quinquefida!, Quudrifida, OHofidit 

facillime dirting^uunt. 
Hypericum floribus Tri^ynis a Pentagynis probe diftinguen- 

dum. 
Gerania afncana difta corolLi irregulari, ftaminibus connexis, 

de.bent 3 congeneribus europaeis fep irari. 
LicheiiibusTubercalam e("ifru5tifijatiu,conllans punctis fcabris, 

ex pulvere quafi congefiis. 

Scutelhim eft fruftificatvo orbiculata concava : mar- 
cine undique elevato. D I F F E R E N T I A. 223 Peltat{\. frudtificatio plana, margini folii plerumquc 
adglutinata. 
Mufcis Capitiihiw efl Anthera. 

Fttnps Ptleus ei\ovb\cu]us horizontaliter expanfuSjqui fubtu» 
fruftificationes gerit. 

Graminibus Spicula e{\p2ivtia.l\sfyic3, quam Locufiam dixere 
alii. 
Tortilis eft arifla, cum geniculo contorto in medio 

notetur. E.gr. Avcna. 
Articulus eft culmi pars Geniculis duobus interjefta. 

Compojitits Radiatus flos conftat difco & radio. 

Radius ex corollulis irregularibus in ambitu. 
Difcus ex corollulis minoribus plerumque regulari- 
bus conflat. 
Decompojjtus flos f. Compofitus ex compofitis, continet intra 
calycem communem m.inores calyces,communes multis 
floribus : Spharanthus. 

Corolla Mqualis ubi partes coroll» figura, magnitudine ik pro- 

portione a?quales funt. 
Inaqualis^ ubi partes non magnitudine, fed proportio- 

ne refpondent, uc regularis flos evadat : Butomus. 
Re^ularis efl ccqualis figura, magnitudine & propor- 

tione partium. 
Irregularis, quse limbi partibus, figura, magnitudine 

autproportione diverfaefK 
RiHus ell hiatus inter duo labia. 
FauxeH hiatus tubi corollas. 
Paiatum eflgibbofitas prominens in fauce corolla?. 
Calcar ell nedarium ex coroUa ponc in gonum ex- 

tenfa. 
Vrceolata, quae urceoli f. pelvis inftar inflata & undi- 

que gibba elh 
Cyathiformis^cum ex cylindro fuperne parum dilataeft. 
Cunnivens, cujus limbi lobi apicibus convergunt. 
Lacera, cujus limbus tenuiffime difPedus efl. 
Anthera verfatilis & ir.cumlens, quae latere adfigitur. 

ereEla, qucB bafi adfigitur. 
Pevi carpi um lufiatum cum inf\ar Veficae cavum fit, necreple-. 

tur feminibus ; Fwnaria cirrhofa. 
Prifmaticum, cum iineare polyedrum fit, lateribus 

planis. 

■ Turhi' 224 DlFFERENTIA. 

Turbinatum cum frudus bafi anguftatur : Pyius. 
Contortum, cum fpiraliter contorquetur : Ulmavia, 

HeliBereSy TkaliHrum. 
Acinacifbrme, cum fruftus inflar cultelli comprelTus, 

altero angulo longicudinali obtufo, altero acuto 

efl. Mejemhryanttemim, Dill. 
7sJidulantibusStrv\x\\hvis'Y . cumfemina inPericar- 

pio baccato per pulpam difperfa funt. 
Kchinatum^ cuiti aculeis f. fpinis undiqueadfperfum, 

uti Echinus animal. 
Torojhn cum torulis f. prominentiis hinc inde gib- 

bum evadit ; Lycoperjicon T, Phytolacca. 

28l'Notae genericae (192) in differentia ufurpatae, ab- 

furdae funt. 

Notas genericas Charafteris Naturalis hicintelligimus, quac 
fpeciesnumquam diftinguunt; hae enim in genere con- 
fentientes funt per omnes fpecies ; nec diflentiunt, qudB 
confentiunt. 
Erroness itaque elTe omnes ditferentias (latuimus, quae notas 
fpecificas defumunt a notis charafteris naturalis. 
^o]y^a.\2ij}liculojatetrapetala bicapjulavis. MoriJ. 
Aponogeton Jtaminibus Jtnfularibus. P. 
Guajacum aceris J. bur/k pajloris JruHul^r. 

^aS^» Differentia omnis e NumerOy Figura, Vroportione^ 
& Situ variarum plantarum partium (80'8'^) ne- 
ceflario defumatur. 

Notae fallaces & conftantes unde promanant, diximus ia 

praBcedentibus. 
Fallaces notas ftatuimus plurimas; uti 

Color §. 266. Tempus S- 265. Varians §. 259. 

Odor §. 267. Locus §. 264. Accidentale §. 253. 

Sapor^Q.S'^. Multitido §.274. AuHoritas ^. 26^- 
Ujiis ^. 26g. Ma^nitudo ^. 2^0. InJuJficientui^.^^^J' 
Sexus^.^jo. Monfirofnas%.2']l. Collatio ^. 261. 26'^. 
Pubejcentia^^. 2^2. 
.Fidas notas defumendas tantum efle apartibus plantae, uti 3 
^ Radice §.275. Foliis §-277. Inflorejcentia §. ^'jg. 
' Trmico^, ij^' i^«/fnV§. 27b. Fru^ijicatione ^.2^0. 

Modi DlFFER ENTIA. 22$ I Modi, quibus differentia defumitur, funtquatuor: 
Nimernx^ Figura, Sitiis, Proportioy 
adeoque iidem, qui in genere §. 167. 
Hi ubique conftantes, in Planta, in Herbario,in Icone. 

283« Ne varietas (158) loco fpeciei (l57) fumatur, 
ubique cavendum eft. 
Hoc opus,hic labor eft ; adeoque fumma induftria inqui- 

rendum. 
Errores gignunt, ut faepius ccecutiamus, cauflae imprimis 
fequentes .- 

1. Natura polymorpha, in fuis operationibus nun- 
quam ceifans. 

2. Regioiium 8c C//;«rt^H;wdiverfa&fingularis natura. 

3. Lof/Miataliaremotiffima. 

4. ^f(^z;;i«x •i;/^^humanaB, quaeperit praecoci fato. 
Certitudinem detegunt in fpeciebus, a varietatibus diftin» 

guendis : 

Cultnra in diverfiflimo & vario folo. 

Partimn plantae omnium examen attentiillmum. 

FruBiJicationis exzmen, quoad omnes partes etiam mi- 

nutiflim.as. 
Congenerum fpecierum infpeftio. 
A'^ii^z»vi'legesconflantes, nunquam faltus facientes. 
Varietatum modi remoti. 
Pojitio fpeciei fub proximo & diverfo genere. 

284- Nomen genericum fingulis Speciebus applicari de- 
bet. 
Speciebusad Genera redaftis adfumantSpecies nomen gene- 

ris, utexnomineconftet de plantae nominatae genere. 
Nomen Genericum valet in RepublicaBotanica uti numus. 
Rajus & Morifonus fspius reduxere Species adGenera, fed 
nomina Generis non aflumfere. 

Stoechas. Raj. hift. 2S0. 
I. Stoechas citrina germanica, latiore folio. 
Q. Chryjocome athiopica, plantaginisfolio. 

3. Helichryjiim abrotani femina foliis. 

4. Elichryfum creticum. 

5. btachadi citrina alteri inodora Lobelii affinis. 

6. Gnapbalium moritanum alhum. 

Sic, qui citatum Raji nomen audit, de genere nullam 
ideam habet, nifi vifo libro. 

P 285- No- 226 DlFFERENTIA. 285- Nomen fpecificum femper genericum fequi opor- 
tet. 

Cum ignoto genere nulla certitudo, necelTe eft, ut Generis 

nomen incipiat ideam, fi dirtinguat dilUnguenda. 
LoBELus maxime Sc fappius hic peccavit: 

Mhnis Heliotropium repenf Loh. 

Matthioli feciindum Limonium. L.ob, 

Aqiiatica Plantago foliis Beta. Loh. 

28^. Nomen fpecificum fine generico eft quafi campa- 
na fine pillillo. 

Differentia efl tantum diftinftio generis, adeoque fine generc 

nuUa differentia concipi potefl. 
Nomina funt ex arte confecla, ut fcientifice determinent 

plantas. 
Differentia: finenomine fpecifico, funt animacula capite mu- 

tilata. 
— — mya^ro adfnis herha., capfulisfnbrotundis J. B. 

linari^aliquatenus/jmtlis hir/iitanon laciniata C. B- 

- linarixaliquatsnusfimilis,foUobellidis].}^. 

• periclymeno accedens., planta monanthos Mor. 

. indigena alpiuni Sabaudia Bocc. >i 

287. Nomen fpecificum ipfi nomini generiaBdgluti- 
natum non erit. /^ 

Fuere Botanici, qui genera per caudas diftinguere tentarunt, 
infledlendo nomen in fine, fed peperit confufionem 
fummam. 

Diftindum g^enus ; Diflinfta Differentia. 
Genthnelk pro Gentiana parva. 
Acetofg//^j Acetofa parva. 

288« Nomen fpecificum genuinum eft vel Synopticum 
vel ElJentiale. 
Nomina fpecifica cito, tuto, & jucunde diflinguant fpecies. 
Seleftus fiat ex omnibus differentiis poffibilibusfpeciei, un- 
de defumendae praeftantiffimaB, ut liceat tandem tuto 
nofTe fpecicm. 
Modus Nominum fpecificorum eft vel Synopticus vel Lf- 
fentialis, vel ex utrisque mixtus. 

289. No- DlFFERENTIA. 2,2^ 289- Nomen Speciiicum Synopticum Q 288 ) plantis 
congeneribus (159) notas femidicliotomas impo- 
nit. 
Ubi notaB efTentiales fpeciei inveftigari nequeunt , necefTe 
ell, ut perSynop<ln fiac differentia, adeoque Synopds 
e[\ fuccedanea differenti» eflentialis. 
In vafbilTimis generibus fatpius ad Synopfin adfumendam 
coacli futnus. 

Sa)ix_/o/»'x ferratis glabris ovatis acutisfubfejjilihiis. Roy. 

Synoptice. 
Silix fiofculis pentandris. Fl. lapp. Effentiale. 
SdXw foliis fibinte^errimis lanceolato Unearibus lonpjjimis 
acutis : fibtus Jenceis, ramis -vir^atis. Fl- fu. 

Synoptice. 
SzWx foliis linearihus revohitis. Ejfentiale. 

290. Nomen Specificum Effentiale (288J notam diife- 
rentix fingularem^ fui^ve fpeciei tantummodo pro- 
priam , exhibet. 

Nomen fpecificum efTentiale abfolvitur unico alterovevo- 
cabulo f. unica idea. 

Stabilitis Generibus &Speciebus,efrentiaU differentia dster- 
minatis,fummum apicem in re Herbaria tetitrimus. Si 
Bc^anici eo tandem perveniaat,ut omnes fpecies aomi- 
neiLirentialideterminare queant,non daturultra. 

Praeflantia nominis commendat febrevitate,facihcate,certi- 
tudine. 

Valentnominaefrentialiaai^squecitatione, quod alianomina 

nunquam. 
Synopfis, dete£l-o nM^ne eflfentiaU, non admittenda eft in 
differentia fpecfflai : aUabtrandum itaque ut ad metam 
tandem perveniamus propofitam. 

E.r\phc)r3im [picis pendulis Flov. lapp. 22» 
"Phntzo^o 1'capo unifloro Fl. lapp. 6.}.. 
AlchemxWifoliisfimplicibus f-"^l. lapp. 66, 
A!chemilla/o/z;y digitatis Fl. lapp. 67. 
Menyanthes/o/nx iernatis Fl. lapp- 80. 
^ onv 2.\UT\i fapo nudo F\. lapp. II2. 
Convallaria/fl/ni- verticillatis Fl. lapp. 114» 
Pyrola7t'<i/)o unifloro Flor. lapp. 167. fuec. 334. 

p 2 Betula 228 DlFFERENTlA. BQtuhfoliisorbiculatiscrenatis Fl.lapp. 342. fuec. 777. 

29 !• Nomen fpecificum quo brevius , eo etiam melius, 
fi modo tale (1^57). 

Pulcritudo artis brevitatem expofcit, nam quo fimplicius, eo 
etiam & melius,& ftultum efl facereper plura, quod fie- 
ripoteflperpauciora; Natura etiam ipfa compendio- 
fiffima efi in omni fua aftione. 

Numerus vocabulorum, quae in difterentia adhibentur, nun- 
quam ultraduodecim vocabula admittat; quemadmo- 
dum Nomina Generica duodecim ad fummum fiteris 
conflabunt §. 249. ita & DifFerentia 12 vocabulis,ut li- 
mites tandem ftabiliantur. 

Duodecim vocabula fufficere pro difFerentia fpecifica ex fe- 
quenti calculoelucefcit. Sitgenus centum fpecierum, 
quemnumerum adtigillenuUum adhuc cognitum genus 
novimus ; dilHnguantur hae fpecies fynopfi ; a. 50. b. 25. 
C. 13. d.7. e. 3. f. 2. g. I. adeoque fex fubftantiva cum 
totidem adjedlivis, ad fummum necefTaria efTentj at ve- 
ro unum idemque fubfUntivum faepeadmittitplura ad- 
jeftiva, adeoque duodecim vocabula vix unquam necef- 
faria eruntpro difFerentia generis centum fpecierum. 

Horrenda itaque funt nomina fpecifica veterum fesquipeda- 
lia, quae defcriptiones loco differentiarum fidunt. 

Cenchramidea arborfaxis adnafens, obvotiindo pin^ui folio, 
fruHii poiniformi in plurimas capfnlas grana ficulnea 
CJiylo columnari hexagono pr^eduroj adharentia conti- 
nenteSy divifoy Balfimum fundens. Plukn. alm. 92. 

Gramen myloicophoron carolinianum f Gramen altijjimum,pa-' 
nicula maxima Jpecioja, e Jpicis majoribus comprejjiujcu^ 
lis utrinque pinnatis, blnttam motendariam quodammodo 
rejerentibus, compofta, foliis conwlutis mucronatis pun- 
gentibus- Pluk. alm, 137. 

Acaciae quodammodo accedens , Myrobalano chebula Vefingii 
fimilis arbor americana fpinoJh,foUis ceratonia in pediculo 
geminatisjfliqua bi-vahi comprejja cormculata Jeu coch- 
leariim vel arietinovum cornuum in modum incurvata,five 
Vnguis cati. Breyn. prodx. 2. p. 29. 

292. No- DlFFERENTIA. 2^9 

29:3. Nomeii fpecificum nulla admittat vocabula , nifi 
quibus a congeneribus necefTario diftinguitur. 

Nullum vocabulum in differentia fpecifica fuperfluum erit. 
Si eadem nota poterit paucioribus verbis exprimi , erit illa 

optima, quae breviflima fuit. 
Eexulent Antonomafia, Tautologia & flofculi oratorii. 

Betula mna pumila Franken. rautologia. 

Lamium caulefoliofo. Lind. Antonomajia, 

293. Nonien fpecificum nuUum , fpeciei in fuo genere 
folitariae (203) , imponi potefl. 

Sunt qui flatuunt, nbmen fpecificum addi debere fpeciebus 
novi generis, licet folitariis, ut inde formetur idea plantae. 
Non neg^amus Habitum multum infervire ad formandas 
notiones de planta ; at vero in nomine fpe*ifico admo- 
dum erronea efl, cum contineat nihil aliud, nifi folam 
notam, qua diftinguatur a congeneribus. 
Ubi nulla difFerentia fpecifica ad plantam nominatam, ibi^prse- 
fupponitur, in genere non nifi unicam fpeciem effe dete- 
ftam. 
Erronea itaque funt nomina fpecifica, quae difFerentias impo- 
fuere plantis in fuo genere folitariis pag. 136. e. gr. 
^ormz orientalis, carlina folio Tournef. cor. 4,8. 
Di\ec\\zmp\i fandens y lupuli foliis , fruHu hijpido tricocco» 

Plum. amer. 17. 
Matthiola folio afpero fubrotundo , fruHu nigricante. 

Plum. amer. 16. 
Maranta ^r««i/mrtC(?rt , cannacori folio. Plum. amer. 16. 
"Vzldiz cardui folio, fruHufubcaruleo. Plum. amer. II. 

294. Nomen fpecificum imponat, qui novam adinvenc- 
rit fpeciem, fi modo necefTe fit (293) tale. 

Qui novam detegit fpeciem, addat & non modo ejusdem 
difFerentiam , fed & in congeneri vel congeneribus difFe- 
rentias aug^eat, ut diftinguantur in pofterum fpecies fufH- 
cienti dif^rentia. 

Claytonia Gron. virg. 25« primum innotuit in Virginia, 
dein alia fpecies Limnia difta in Sibiria : adeoque dica- 
tur Sibirica : C l a y to n i Kfoliis ovatix, & Virjg;inica Cl a y- 
ffoNiA foliis linearibus. 

f3 295. No- 230 DlFFERENTlA. 295« ^orniriis fpecifici vocabula non erunt compofi- 
ta, nominibus genericis fimilia , nec graKca, fed 
tantum latina ; nam quo fimpliciora , eo etiam 
meliora. 

Chara6ter definitnomenGenericum, Differentia vero fpeci- 
fica fe ipfam; adeoque prius efie poterit peregrinum, 
pofterior autem per fe cvidentiflima erit; ideo haec 
pure latina , nec graeca. 

Errones itaque funt differentiae fpecificae omnes graecae. 
Lathyrus dijloplatyphyllos. Lotus oUgokeratoy. 
Myrrhis conejophyllon. - - polykeratos. 
Potamogeton lejophyllon. '^Wmoi^L platykcratos. 
~ - - iteophyilon. - . _ bracbyplatolohos. 

- - - malacophyllon. Pifum Jeptolobon. 

- ''- - ulophyllon. Lotus tetra^onolobus. 
Pilofella monoclonos. Trifolium katoblehs. 

- - - polyclonos. Clematis bucananthos. 

Ficus aizoides. 

Afclepias aizoides. 

Hiei-acium pilojelloides. 

Oreofelinum anijhides. 
Belleval. Prof. Monfp. circa finem feculiXVI. rariffimas 
icones, quac nonprodiere, incidi curavit, has mecum 
communicatisa Cl. Sauvagefio, intellexi Audlori in 
animum fuilTe omnes differentias graeca lingua ccm- 
pofito vocabulo exprimere ; e. gr. 
Al/ine fj.voTooTtg avSojuwA/vog. 
Androjaces 0(fS'xaTO<ryAoi.vXoi>. 
Auricula muris o^^ia.SoAji/xoi;. 
Auricula muris c,^so/.'.ty.^a.iBQX£vyog. 
Betonica Of;so(>i^oh^oiTM^v^(; C/ 'Ksv/.iM^oq. 
Campanula dX7ff><o/i:-^<YXc6(y(r6pvikoq. 
Canipanula •xvuvuv^Jy.uXog. 
Campanula OTtoo^Jo^si^j^stog. 
Campanula o^sofJAiiQonoo^og. 
Carduus aDcixuvBog. II. 
Carduus 'hsvKs^io-xspuXog. C. M. 
Condrilla fJ.rx^ofj.i^^KtiOTtoXv^xavXog, 
Corruda 'hsvxQ-AavMGCpoct^opps-nyig, 

Cyno' D I F F E R E N T I A. a^I 

Cynos^lojfum a.K7tr'(oy^aiJ.aioc)!'^s(^v^(^ov. 
Jjoronicum J^iC7roAuxAwvaD,&o,u^'A(vov. 
Gentianella saQaxavXo^^EiOi;. 
Glycyrrbiza iJ.a-'<(^oppt^o%o'/M'r)(^idijg. 
Hieraciiim iJ.ai<^o(;-svO(pvAoi. B. 
Hieracinm TrXaTuav&o»'. 
^acea o^^iaDSoxaXog. 
'^acea 0(^'siTt(r^o^.ov6'xavXog. 
^acea o (^saxavAono(_'pv^oc. 
^a^atXitu.Mjiov Montis Ceti. 
Nardus o^^ti^Ji X) xavXog. 
Plantago ■nXarvpvAoi')l>S7ryig. 
Polygonum av^aXmvost^sg. 
Puljatilla dikj7roiJ.iiXivog.. 
Quercus svaXto-KKaTv^pvAog. 
Racemus marimis cpv^csi^yjg. 
Tanacetiim avocfj.o^. C. M. 
Tblajpi 6(>so-Kav}\o<pvAog-s(pi^g Horti dei. 
'Prachelium d\7Vf>i0nv(;aiJ.t^Qit^sg. 
Trachelium 6^socyyoi>7rvxv6(pvA.ov, 
Miilipa dv^svTOiJ.oorarog. 
Tuhpa ofvfJLsrrav^og. 

296. Nomen fpecificum non erit Tropis Rhetoricis fi- 
guratum , multo minus erroneum , fed fideliter, 
qujE natura ditlitat , exponat. 

Synecdoche totius pro parte frequentiflima eft in Botanicis, 
ubi de toto praBdicatur, quod valet de parte tantum : 
quod nunquam admittendum efle cenfemus. 

Synecdocbe numeri fingularis pro plurali tritiflima & aeqiie 
erronea eft. 

Metaphnra femper obfcura eft, hinc praeflat nuda fimplicitas* 
Ironia cum mendacii fpecies fit, hinc excludenda erit. 

Synecdoche totiiis pro parte. 

Salicaria purpurea pro corollis purpureis. 
Quinquefolium folio argenteo pro fiibtus albo. 
Molxiccz fpinofi pro catycihus fpinofis. 
Pimpinella umbella candida pro corollis candidis. 

P 4 Synec- 2^2 DlFFERENTlA. Synecdoche niimeri Jinpilaris pro phirali. 
"LupltWiS fiore luteo pro fioribus luteis. 
Ranunculus folio -fiTtundo tf capillaceo pro foliis rotundis ^ ■ 

capillaceis. 

Metaphora. 
Limon incomparabilis pro Maximus. 
Caryopliyllus fuperhus pro fioribus pulchervimis. 
Majorana gentilis pro odoratijjima. 
Tragon iniprobus pro aculeatus. 
Ranunculus fceleratijjimus pro ve/jcatorius. 
Urtica fatiia pro inermis. 
Cannabis erratica pro mas. 

Hefperis melancholica pro noHu odorata^ die inodora. 
Urtica mortua pro inermis. 
Bulbonac rad. tedi-viva pro perenni. 
IMeum adulterinum pro non genuina fpecies. 
Orchis abortiva pro figura floris Jin^idtiri. 
Pinus incubacea pro Jajciata. 
f Fucus haemorrhoidalis pro hamorrhoidibus medela.' 
Pepo Jlrumofus pro fruHu tuherculis ohjito. 
Caryophyllus barhatus pro calycis fjuamis fetaceis. 
Mentha cataria pro odore catis grato. 
Gramen leporinum pro tremens uti Lepus. 
Laftuca agnina pro ovibus grata fpecies. 
A^pirine Jemine Jaccharato pto fruHu verrucojo. 
Arbor finium regundorum pro tinflura ad mappas inde colore 

dijlinguendas. 

Ironia, 

Lyfimachia bifolia fi. globojo pro foliis oppofitis, racemis ovatis^ 

Ornithogalum fiore minore innato pro fihmentis planis. 

JNarciflus calyce hteo pro neHario luteo 

Dentaria baccifera pro bulhifera ex alis. 

Dracunculus pijlillo longjfimo pro receptaculo longijfmo. 

Fragaria Jieritis pro receptaculo Jicco. 

Sabina Jlerilis pro mas. 

297« Nomen fpecificum nec comparativum , nec fuper- 
lativum fit. 

Comparativa Majus aut Minus , gradus Comparativus &Su' 
perlativus non admittenda funt, cum praBfupponant co- 
gnitionem alterius plantae : 

Alfine DlFFERENTIA. m Alfine altijjima eft minor Betula nana. 
Contra autem fentiendum,ubi fuperlativus gradus adhibetur 
de plantae praefentis parte, & indicat partem efle maximam 
inter omnes plantae partes ; tiim enim egregia nota efl ; 
Lobelia peduncitlix brevijjimis , tubo corolU longijjimo. 
Roy. 
Erronea funt nomina fpeclfica omnia, quae comparationem 
habent extra plantam. 

Equifetum Uvius Raj. 

Pilofella major, minus hirfuta C. B. 

Pilofella minoY , Jolio angujttore, minus pilojb I. B. 

598- Nomen fpecificum terminis pofitivis, non vero ne- 
gantibus, \itatur. 

Negativa nihil dicunt, vel dicunt quod non eft, non vero 

quid eft. 
Quamdiu vocabula pofitiva adfunt, nunquam licet privati- 

vis uti, adeoque femper parata erunt vocabula, quae 

ideas oppofitas exprimunt. 

Simplex If 
Petiolatim - 
indivijum. Ereelus - - 
Ohtujum - - aciitum. Teres - 7 - 

Pungens - - inernie. SimpliciJJimus - 

Serratum - - integerrimum. Arijiatus - - 
Nervojhn - enerve. Laxus (flaccidus) 

Tomentojum - glabrum. Retnoit - - - 

Teclum - - nudum, Di-varicati - - 

Venojian - - avenium. Caulejcens 

Teres - - ani^ulnjitm. Herbaceus 
Tubulofum - JarHum. Attenuatie Suhrotundum ^ oblongum . 
Rritundatum - angidatum. Fifum compojitim. 
JeJJtlc. 
■volubilts, 
angulatus. 
ramofus. 
muticus. 
Jiriflus. 

■ - conjerti. 

■ - coarFlati. 
- . acaulis. 

lignojiis f.fruHicofiis, 

■ - incrajfata. 

Fiat defcriptio planta^ vaftiflima terminis negativis, nemo 

inde fibi formet ideam levifiimam plantae. videD. Epi^ 

Jcop. Browallii Examen epicrifeos. 
Erronea itaque funt omnianomina fpecifica, quaj admittunt 

vocabula vel particulas negativas. 

L)^fimachia non pappofh Mor. Seminibus nudis. 

Hippuris non afpera i. B. glabra. 

Bidens/o//o non diJfeHo T. integro. 

Phalangium non ramofum Wehm. caule fimplici. 

Lychiis petalis non bifidis. Mor. integris . 

P 5 ^99- Si- 234 DlFFEREISrTIA. 

2QO. Similitudo omnis , in nomine fpecifico ufurpata, 
dextra manu notior erit , licet & hcEc rninus 
placet. 

Similitudo unico verbo exhaurit id, quod alioquin intesrra 
oratione demnnflraretur ; fed omnis fimilitudo cLmdi- 
cat, ideoque etiam in artis dedecus alTumitur omnis fi- 
militudo obfcura,& noii unicuique manifeftiffima. 
AflUmenda itaque nuUa alia fimilitudo, quam apartibus ex- 
ternis corporishumani, uti Auris, Digitus, Umbilicus, 
Oculus, Scrotum, Penis, Vulva, Mamma \ non vero ab 
internis corporis partibus, quae anatomicis folum notif- 
(ima?. 
Similicudo valet fine definitione, quod nullus alius artis ter- 

minus. 
Obfcuras fimilitudines,& quidemplurimas,introduxereBc- 
tanici non omnibus notas. E. g;r. 

Ag^ncus tubafahpianainftar. T. 

Orchis antbropophora. 

Orchis Simiam refcrms. C B. 

Orchis Cercopithecum exprimens Col. 

Orchis Mufcam referens. 

Mefembryanthem. mjfrum Ardea referens O. 

Mefembryanth. riclum caninum referens D. 

Melembryanth. riHiimfelinum referens D. 

l^otixs/iliqinspedescorvinos referens C. B. 

F iing^us pilis Capreoli prorfis JimilibiisLiCe^. 

Atr\p\exjemine bncephah Col. 

Arbor acul. ramis incmviSy Jcenam topiariam efformans, 
Plukn. 
- ■ Fungus dadakis finubus T. 

Fungus aurtfcalpiuni refcrens. 

WQxr\\ox\\Visf)lioJecuris Romanaji^ura. Pluk. 

Medica cajeiformis. Rudb. 

300. Nomen Specificum , nuUum adjeftivum fine oppo- 
fito fubftantivo, adhibeat. 

Nullum adjeftivujn, adeoquenullum adtributum in nomi- 
ne fpecifico, fine pra^grefib fubftantivo, cui refpondeat ; 
ubi autem nulla pars prius nominata, ibi fupponitur 
prasdicari de tota planta. 

Subftan- DlFFERENTIA. 235 Subftantiva hic ufitata femper erunt parces plantsE. 
Erronea funt omnia Nomina fpecifica, quae admittunt adje- 
ftiva fine oppofito fubllantivo. 

Adjd^ ha Jine jiihjlant i-vo -vero. 
iVlillefolium covmitmn C. B. foliis. 
Nigella cornuta C. B. capfula. 
Thlafpidium cormitum T. calyce. 
Lyfimachia covniculata C. B. capfula. 
Allium hicorne C. B. fpatha. 
Viola tricolor C. B. corolla. 
Myrtus criflata Wehl. foliis. 
Amaranthus cvijlatus. fpica. 
Gramen crijiaium. bradeis. 
Solanum vejicarium. calyce. 
Colutea x^ejicarui. pericarpio. 
Ranunculus -vejicarius. vi. 

Millefolium ■vejicatorium. radicein[lru6la veficulis. 
Mefembryanth. ■veficatorium. foliis adfperUs. 

Suhjiantiva Erronea. 
Sederitis utriculis fpinofis Herm. pro verticillis. 

AdjeEliva Zf Subftantiva ^euere con^veniant. 
Juniperus alpinus Chif. alpina. 
Hippuris mufcojlis Mor. mufcofa. 

30i,0mne adjeftiviim (300) in nomiiie fpecifico fe- 
qiii debet fubftantivum fuum. 

Quemadmodum in Charafteri praecedat femper pars feu 
prasdicatum, ita & in differentia femper fubflantivum, 
cui adjedlivum competit, ut fiat diftinaifllma idea, ne 
errore typop;raphi, ob comma vel pundum , alienus 
fenfus fuboriatur. 
Corona folis parvo flore, tuherofa radice T. 

Rectius : fiore parvo, radice tuberofa. 
Sinapiflrum JBgyptium heptaphyllum, flore carneo, ma- 
jus fpinofum. Herm. 
Rectius : aegypt. heptaphyll. majus fpinofum> flo" 
re carneo 

Orchis asthiopica, maxima, maculata aviculam niveam, 
macula fanguinea, in dorfo, notatam repraefentans, 
galea caerulea, ampliflima, pulvere argenteo, adfperfa 
in arca, infigniter fplendente. 

RcCTlUS 236 _ DlFFERENTIA. 

Rectius aethiopica, maxima, maculata,repraBfentans avi- 
culam niveam; notatam in dorfo macula fanguinea, 
galea czrulea amplifllma adfperfa pulvere argenteo. 

302. Adjeftiva (300) in nomine fpecifico ufurpata, e 
terminis artis fele6tis (80'86), fi modo fufticien- 
tibus, petenda funt. 

In Terminis artis, fi-conveniant Botanici, & fi conflantes 

fint tn fcriptis", facillima evadec fcientia. 
Periphrajin nunquam admittat Botanicus, quamdiu Termini 

artis rite definitae occurrunt. 
Synonyma Terminorum excludantur & unicus conftans & 

feleftus adhibeatur. 

Sytionyma. 

Lychnis -vjfcofa 7 giutjnofa. 

L.ychnis gliitinoja Rd. J => 

Caryophyllusy«;>m«x C. B. 7 u,„bens. 

Malva procumbens. J 

Ugu^vnm foUismFlis.Weh 1 ^,,; tj^. 

J^zuvocet2L{l\is Jolns ■vanegatis. Wen. J & 

Pilofella rep. hirjitta 7 

. - - Joliopilojb. Upiiofa. 

_ - - J)ho villojo. 1 

Quinquefoliump^i^s/c^wJ-.J 

Hieracium radic^ fccifC.E. 7 o^fa. 

Hieracmm radice pr^morja iVIor. J ^ 
Per Periphrafm. 

Quinquefolium moUi knugine pubefens, I. B. villofum. 

Conyzzhumidislncis proveniens [.\i.p3\n(\ns. 

Mufcus fquamofus in aquis nafcens. Morif. aquaticus. 

303. Particulas , adjeftiva fubftantivaque conjungentes, 
nomen fpecificum excludat. 

Particula ejusmodi funt : Vel 

ConjunftivaB : if , atque^ fimul. 

Disiunftivae : vel,jiue,feu. ^ 

Cafu^W^jt/i^o, absqueullapraBpofitione, notae omnes in difFe- 

rentia proponantur. 
Ubi autem duo diverfa indicanda in eadem planta, utimur 
notzi:ewt\que in fine fequentis vocabuli, ne augeat nu- 
merum vocabulorum : e. gr. 

Carduus DlFFERENTlA. ^37 Carduus foliis lanceolatis ciliatis integris laciniatisque. 

Hort. cliff. 392. 
Junkusyo///x planis, Jpica fejjili pedunculatisqxie. Flor. 

fuec. 288- 

Exulant differentiae omnes, quse admittunt particulares dis- 
jungentes : e. gr. 

MQdxcAjilv.fnit.vel Trifolium filcatum iku Medica Ji- 

liqua tortili. Morif. 
Abfinthium ponticum, feu romanum officinarumj feu Dio» 

fcoridis. Morif. C. B. 
After montamis five Oculo Cbrifli Jimilisy fi non idem, five 

Conyza 3. I. B. 

304, Kotae diftinftivae partes plantarum (go) , non ve- 
ro adjedtiva, in nomine fpecifico diftinguant. 

Particulae diftinguentes hujus loci funt : Comma (,), Comma 
cum PunBo (i), Colon (:), & Puntlum (.). 

Differentia fpecific^ per particulas rite interftinclas eviden' 
tiflima evadit. 

Ego utor commate ad diflinguendum partes ; Colon autem 
adhibeo, ubi partis fubdivifio eft; PunHo autem clau- 
do differentiam. A. 

Alii utuntuv Commate cum Pwwflo ad diftinguendum partes ; 
Commute vero diftingunt iidem omnia adjeftiva. B. 

Antecessores Commate & partes & adjei^iva plerumque 
diftinxerunt. C. 

A. Bauhiniainermis,/o/nx cordatis femibifidis: laciniis zcu- 

minato-ovatis erefto-dehifcentibus. H. C. 

B. Bauhinia inermis,/o//ncordatis,femibifidis ; lacin iis zcu- 

minato-ovati eredto-dehifcentibus. H. C. 

C. Bauhiniainermis, /b///i- cordatis, femibifidis, laciniis zcu- 

minato-ovatis> eredo-dehifcencibus. H. C. 

305- Parenthefis Nomen fpecificum nunquam admittat. 

Parenthefis vel fubintellefta, vel lineolis incarcerata, eodem 

recedit. 

Arguit utraque aut exceptionem, aut defeflum ordinis, adeo- 
que non admittenda eft. 

Boer- 238 DlFFERENTlA. 

Boerhaavius & coaBtanei, ne innovarent nomina, antiquo no- 
mini generico praepofuere novi Generis nomencla- 
turam, cum interjedta fyllaba, qiii f. qua^ f. qiiod: 
hoc autem ex data in praecedentibus theoria non af- 
fumimus. 

a. Pannthefis jubintelkHa. 
Sinapiftrum pentaphyllum, flore carneo, minus; H. 

h. Parenthe/is adjcripta. 
Androfaemum maximum (quaji frutefcens) baccife- 

ferum. Mor. 
Violae adfinis umbilicato (feu peltato) folio fcan- 
dens. Br. 

Dens Leonis qui Pilofella folio minus villofo. T. 
Doria qua Jacobaea orientalis limonii folio. T. 

cor. B. 
Titanokeratophyton ^jrworfLithophyton marinum al- 

bicans. Gefn. B. IX. VA- C o ) q;^ 339 IX. V A R I E T A T E S. 

306. Nomini Generico (vil.") & Specifico (viii.) etiam 
varians, fi quod (l58)^ ^^^i poteft. 

Varietates funt plantsejusdem fpeciei, mutataB a caulTa qua- 

cunque occarionali. 
Ufus varietatum in Oeconomia,Culina, Medicina necefla- 

riam reddidit earum cognitionem in vita communi ; 

ad Botanicos caeteroquin non fpeftant varietatc:. , nifi 

quatenus Botanici curam gerant, ne Species multipli- 
• centuraut confundantur. 

Evidentiores varietates, ob ufumpublicum^ad finem difFe- 

rentiae inferat Botanicus, ubi necefie ell. 

307. Nomina Generica , Specifica & Variantia literis 
diverfae magaitudinis fcribenda funt. 

Nomen Genericim pingatur literis majoribus Romanis. 
Specificiim Hteris mediocribus & vulgatlflimis. 
Vanans autem fiteris minoribus currentibus vulgo 

d:ais. 

FiathocutVarietasdiftinSifiimatradatura DiiFerentia. 
CONVALLARIA fcapo nudo; corolla plena. 
CONVALLARIA fcapo nudo : corolla nibra. 
SAXIFRAGA alpina ericoides; flore purpitrafcente. 
SAXIFRAGA alpina ericoides ; flore caruko. 
PENTAPHYLLOIDES palullre rubrum ; crajfis^ 
■villojjs foliis. 

308. SExus (149) Varietates naturales conftituit ; re- 
liquae omnes monfi;rofae funt. 

Dioicae plantae conflituunt unicum modum varietatum ve- 
re naturalem, in Mares & Fer.nnas difiinftum , quas 
nofTe & differentiis addere Botanicis perquam necef- 
farium efi. 
Feteres^ ignari fundamenti fcecundationis plantarum, Maret 
proFeminis, 6z Fcminas pro Maribus airumlsre, quod fe- 
dulo vitp.ndum. e. g;r. 
Mercurialis waj.T.] 
Cannabis mas. I. B.^ Cmtfemma. 
Lupulus w;/y. T.J 

309. Varie- 240 Varietates. 

390. Varietates monftrofas (308) conftituunt Flores mu" 
tilati (119), multiplicati (120), pieni (i2i)> 
proliferi (322); Herbas luxuriantes, fafciatae, pli" 
catae, mutilatae: in numero, figura, proportione & 
fitu partium omnium, nec non faepius Color, Odor, 
Sapor & Tempus. 

Modi primarii varietatum funt fequentes : 
OorollaB Mittiktiu §. 119. 184. 

Multiplicatio ^. 120. 125. 127. Impleiio ff. 121. 
125. Prolificatio §. 123. 124. 
Caulis Luxuriatio Fajciculata §. 274 Piicata §• 274. 
YoVxoxumLuxuriatio Crifpa §.311. Bullata §.311. 
Herbaj Color §. 265. Odor §. 267. Snpor §. 268- 
Ma^nitudo^.260. TempHs^. 265.273. 
Coloratio folinrum. 
Buxus foliis per limbum aureis. T. 
Aq\ii(o\ium fpinis ^ limbis argenteis. T. 
Alaternus/o//Vx ex luteo variegatis. H. R. P. 
S2dvi3if'oliis exviridiZf luteo'variegatis. H. R. P. 
Aloe {oholiierzfoliis elegante}- variegatis. Herm. prodr. 
Caprifolium perfoliatum,/o/nV7^HZM/?x ^ variegatis. T. 
Urtica urens minorfoliis ex viridi y rubro eleganter variegatis. 

Rudb. 
Gramen paniculatum aquaticum, phalaridis femine,/o//o va- 
riegato. T. 

310. Varietates ieviflimas non curat Botanicus (7). 

Anthophili, nimia induftria & aflidua infpeftione, in co- 
rollisflorum eamiraculaobfervarunt,quaB inexercitatus 
oculus nequitperfpicere; Objeftum horum funt flores 
pulcherrimi Tulipa^ Hyarinthiy Pulfitilla^ Ranunculi, 
Dianthi, Primula ; Occultas varietates harum nomina- 
runt vocabulis ftuporem excitantibus ; hi propriam 
fcientiam florum co]unt,adeptis folis manifeftam ; ca- 
ftra itaque eorum nullus fanus Botanicus intret. 

Phaiuus Triumphns Flora. 

Apollo Pompa Flora. 

Aftraa Spkndor AJxa. 

D,adalus Corona Europa. 

Cupido Gemma Hollandia, 

Auroru Varietates. 241 

Aurora Sponjh Amftelodiimi. 
Gratiojh < 

Pretiojh 

Alexander Magnuf. 
Carolus Duodecimus. 
'ifuliuf Cajar. 
Imperator Augujiuf. 
Tartar Cham. 
Hortulanorum vulgus Pomiferi? & Drupiferis nommi 
variecatum impofuere, nec definita nec definienda & 
numero pane infinita. 

Poma Paradijiaca Pyra Fulerna 
Prajbmila Favonia 

Rubelltana Boni Chrijiiam 

Borjiorphiana Crujtamina 

Appiana Picena 

Melimela ■ Libraria. 

FuNGORUM ordo in opprobrium artis etiamnum Chaos eft, 
nefcientibus Botanicis in his, quid Species, quid Varie-" 
tas fit. 

311. Folionim liixuriatio in Oppofitione & Compofi- 

tione facillime accidit. Crispa & Bullata 

folia omnia monftrofa fimt. 

Opposita folia §. 83: 112. fxpeevadunt Terna 83: iii,feu 

Quaterna 83: IH- & tum ex caule Quadrangulari fit 

caulis Polygonus. 

Lyfimachialut. major,yo/nV ternis. T. 
Lyfimachia lut. major,/o///> qw.iternis. T. 
Lyfimachialut. major, /5/i/y quinis. T. 
Anagallis caerulea, foliis binis ternis^ve ex adverfo nx^ 

Jcentibus. Raj. 
.AnagaHis phoenicea, foliis amplior. ex adverjo qua^ 

ternis. T. 
Salicaria trifolia,caule hexas^ono. T. 
DiGrrATAfoliafaepeadduntunum alterumva folioluni, 
'\^nioY\\xm quadnfoliwn hortenfealbum C B. 
Crispis foliisplantae funt omnes monfbrofae varietates, uti 
Corolias plenge in floribus, adeoque plantae his foliis in- 
ftrudts nullae naturales, fed omnes aliam pro matre 
agnofcunt. 

Q Apium 242 Varietates. 

Apium f. Petrofelinum crijpum. C B. 

Heracleum: Sphondylium rji/j)Z(»;, C. B. 

Rumex: Lapathum/o/zoacuton7/po. C. B. 
Acetofa /o/ziy crijpis. C. B. 

Refeda crijpa gallica. Bocc. ^ 

Luteola lufitanica pumila crijpa T. 

Brafllca laciniata rubia. J.B. 

Nafturtium hortenfe crijpum. C. B. 

Malva crijpa J. B. 

Laduca cr{l'pa. C. B. 

Cichorium crijpwn. T. 

Lapfana folio ampliflimo crifpo. B. 

Tanacetum folils crijpis. C, B. 

Matricaria crifpa. 

Afplenium: Lingua cervina maxima^ undulato fo' 
lio. H. R. P. 

Leonurus : Cardiaca crijpa. Raj. 

Mentha crijpa danica. Park. 

Ocymum latifoliummaculatum velcrifpiim.CB. 

Oi)OR in TanacetOfMentha, Ocymo, Matricaria augetur 
cum crifpatura, quod fihgulare. 
BuLLATA folia §. 374. fiunc plerumque ex rugofis 83: 64. 
aufta & multiplicata, adeoque elevata, fubftantia folii 
intra ejusdem vafa : 

Ocymum toliis bullatis C. B. 

Bra^ca undnlata. Renealm. 

Laftuca capitata,/o///i- ma^isru^o/is. R. 

Laftucacapitata msjor, folits rugofis if contortis. B. 

Laftuca capitataomniummaxima, iiemu^q/it. B. 

Saponaria conca-va an^lica, oh florem variantem 
(p. 83.) lepide Gentiana folio convoluto J. B. 
didla, fingulari modo bullatum foHum conftituit 
deficientibus rugis, coarftato enim margine 
concava evadunt Folia cochlearis inflar. 

Tenuifolia Plantse interdum nafcuntur ex latifoliis, fed minus 
frequens eft hasc varietas. 
Heracleum hirfutum, /o//iy angujliorihus. C B, 
Lycopus/o///x inprofundas lacinias incifis T. 
Braflica angufto apii folio, C. B. 
Veronicaaurtriaca,/o///Vifi?K7t{/^we kciniatis. T. 
^■dmoxx^Mskciniatofolio. C, B. 

Sonr Varietates. 243 

■ ■ ;; ^ ; < 

Sonchus ujpa- lucintatuy. C. B. 

Valeriana [ylv cdvis, foliis teniujjime divijis. C. B 

3I!J. Morbofas plantas, vel etiam cEtates in Nominibus 
varietatum afTumere, faepius fuperfluum eft. 
MorbofaBplantceaBotanicisreceptge variasfunt, proutearum 

morbi. 
Eryjiphe Th. eft Mucor albus, capitulis fufcis fe(ri!Ibus. quo 
folia afperguntur, frequens in Hitmuln, Lamib Fl. fu^.,. 
494. G^/eop/J^FI.fuec. 491. LithoJpemoF\.{\xtc. 152. 
Aceve FI. fuec. 303. 
Rubigo eft pulvis ferrugineus, foliis fubtus adfperfus, frequens 
in Alchemilh F\. fuec. 135. Rubo faxatili F'- fuec. 41 1. . 
Ejula de^enere R. & praefertim inSeneciomCwQ^^acubcia 
Jtnccionts folio incano pcrenni. Hall. jen. 177. inprimis iii 
folo fylvatico urtulato. 
C/rtwry, cum Semina enafcuntur in corniculamajoraextusni- 

gra, ut in becule 6c Caricibus. 
VJiikgOy cum fruftus loco feminum farinam nigram profe- 
runt. 

miila^o Hordei C B. Vftila^^o Avena C. B. 
Scorzoneru puheriflora H. R. P. Tragopogon ahor^ 
tium LcEf. 
Nidus infeHorum caufTatus ab infedlis^quae ova depofuere in 
plantis, unde excrefcennaevariae. 
Galls Querciy Glechomaj CiJii, Populi tremuU, Salicum, 

Hieracii myophori. 
Bedeguar Rofa. 
Folliculi Pijlacia, Populi nii^ra. 
Contorfiones Cerujiii, Veronica, Loti. 
Squamaciones Abietis^ Salicis rojea. 
Infefta faepecauITant plenitudines & prolificationes florurn. 
Matricaria Chamamelum -vulgare Fi. fuec. 702. ab inledis 

minimis fic prolifen. 
Carduus caule criJ'po¥\.^\Ji&c. (558- cura infeftorum gerit 
flofculos majores, grifeos plenos vel potius prolife» 
ro-frondofos,piftillis ini-'olia enafcentibus. 
313. Color facillime variat^ praifertim cx cxruleo rubro- 
ve in aibum. 
CoLoREs imprimis fequentes a Botanicis numerantur. 
Hyalinus, Aqueus, Vitreus^ 
Albus, LaHeusy Ni-veus. 

Q a Cine- 244- V A R I E T A T E S. 

Cine-;U?, Ir^wy.ij, Li^jiSiii^ Piumbeus. 
^it^cr, r'u,,'us- 

Fufcus, Luriius. 

Ater, P^srus. 
Luteus 

Flavus, Sidfbttreus. 

Ful rus, Ci-:-:f!LS, Fldr.imeus. 

Gilvus, TeJjce^dSf Ferru^incis. 
Ruber, ^^.ir.pir.e-us. 

Incarnatus, 

Coccineu», Puniceus. 
Purpureus, Pc<tr.i:ius. 

\"iohzens^C.tr'uicj-PLrpure'us. 
Csruleus. 
Viriidis, Prs/ri-.is. 
FLASTAkt w Colores varii, variis partibus msgis proprii 

funt : 
Ai^tT frequenter in R.id:::, ^s^s,\nfcTiiiniliis, raiiusin 

Pericsrpi:, rarifume in corolla. 
Viridis proprius Herba & Cuiyci ; rariflimus in Co- 

roUi. 
Hydir/us frequens in Fikrr.er:tis & Pijii.^o. 
IluWus frequens in Anthiris, nec infrequens in CoroJlis 

prafertim s:i:'urrT.u!it'us, & Sirnifiojhilojis T. 
i4/hij"frequens in Coroilis ven:jlitus & Baccis dulcihus. 
Ruber frequens \nf,yrib-us afirjis, & i.Kcis in umbra 

naris acidisque- 
Catruleus nec infrequens in ficribus. 

Florlm colorcs fspius mucantur. 

Ruber in album: 

Erica^Serfilhifr:, Betonica,, Guhopfis, Pedicularis. 

Di:inthus^ Silene, C-ucuiarus,, A^rojiemmdy CorQnMia, 

Trif-jlvum, O-rchis,, Di^itatis. 

Csriuus, Semtuli, Gnapbaiium, 

Ryu, Psps-jer. 

TuTr.irid, GeTiinium. 
CaETuleus tn album: 

Cs^:pjnuid, Plernoniura, Coniohulus. 

Hip^ticd,, Aquile-^id, Violi. 

Vicid, Gdic^d, Poiy^alz. * 

^•ciufnj Ar.csfuja, SjiKfcytumj Borrap. 

Hijfo' . Varietates. 24.5 

H\JTop:if , Dracocepkiiium , ScutelLiyia. 

Scabinfi, Ja/wne, Cyanus, Cichorium. 
Luteus in album ; 

Melfhtnf , A^rimfvia , Verbafcum. 

Tulipa , Blittaria , Akea. 

Cy.ir.us tu-.cicus, Chryjhntbemum 
Albus in Purpureum : 

Oxalis , Datura. 

Pifum, Bellis. 
Csruleus in Luteum. 

Commehn.i , CrocniS. 
Ruber in Caruleura. 

Ar.agallis. 

Multiplex mutatio. 

A:;uilej;ia caerulea in rubrum, albura. 
Polygala caerulea in rubrum , album. 
Hepatica caprulea in rubrum , album. 
Cyanus csruleus in rubrum , album. 
jHtrabilis rubra in luteum, album. 
Impatiens lutea in nibrum , album. 
Tulipa lutea in rubrum , album. 
AnthyWs lutea in rubrum, album. 
Primula rubra in luteum , album. 
Cbeirantkiu lutea in caeruleum , album. 

Pericarpia Baccata funt prim^um viridia, dein rubra, de- 
mum albida; matura etiam variant colores albos, ru- 
bros, csruleos, praefertim in Pvris, Prunis, Ceralis. 
Solinum guinenfe^ fruciu niga-y:r:\ B. 
Solinum annuum, baccis luteis. Di!i. 
Solanum judaicum , haccis aurantiis. Dill. 
Rubusvukaris major fruHu, alto. Raj. 
Ribes z-ulgaye acidum, albas hiccas ferens. J. B. 
ScMiNAj rarius licet, colores etiam mutant: 
Papaver b^rrtenfe y nigro feniine. C.B. 
hovtenfe , femine allo. C. B. 
Avena mlgaris Is* alba. Q. B. 
nigra. C. B. 

Pbafeolus lulgaris , fruau liobceo. T. 

iuk.arisfru^u ex rubro C^ nigio lariegato. T. 
fruhu albo. lenis ni^r is if iitwis dijin^o. T. 

^ Q3 P'f*'^ 24^ Varii5taTes. 

Pijum maximum , fruclu nigra iine maculata. H. R. P. 

hortenfe , fiore , frutlu.-jue 'variegata. C. B. 
Faba ex rubicundo colore purpurajcente. 
Radix rarius colore variat. 

Daucus Jati-vus , radice alha. T. 
Daucus l'avivusy radice lutea. T. 
D.racus Jativus , radice aurantii coloris. T* 
Duucus Jativus , radice atro-ruhente. T. 
Raphunus niger. C. B. 
FoLiA rarius mutant viridem colorem , uti in Amarantis f 
interdum tamen maculas afTumunt. 

Perjicaria cum maculis ferrum equinum refcrentibus. T. 
Kanunculus hederaceus , atra macula notatus. 
Orcbis palmata palujiris maculata. C. B. 
H:eracium alpinum tnaculatum. T. 
LaHuca macu.oja. C.B. 
Herba tota fepe alienum colorem induit. 

Eryns^ium latifolium pknum, caule ex viridi pallefcentey 

fiore albo. T. 
"■ Abrotanum cauIicuUs albicantihus. T. 

Artemijia vul^avis major , caule ex viridi albicante. T. 

Atriplex hortenjis riibra. C. B. 

Amarantus Jylvejtris maximus nova: anglia, fpicis pur- 

pureis. T 
Portulaca Jiitiva , foliis flavis. Morif. 
L>at1uca capitata rulra.^. 

314. Locus aqiiofus folia inferiora , montofus autem fu- 
periora Ikpius findit. 
Di£'ormia tolia, five folia diverfae figurae, in eadem planta 
rariora funt. 

Tithymalus heterophyllus. Plum. Pluk. alm. 112. f.^, 
Rudbeckia foliis inferioribus trilobis,fuperiorihus indi- 

vifis. Hort. upf. 
Hibifcus foliis infevioribus integris , (iiperioribus trilo- 

bis. Hort. cliff. 
Lepidiumfoliis caulihis pinnato-multifidis, rameis corda- 
tis arnpkxicauhhus integris. Hort. cliff. 
hqvi^^^^cjF. plantcEinferiora folia & fubmerfa reddunt fge- 
piiis capilliria : 
Rtnunculus aquaticus , folia rotiindo if capillaceo. C. B. 
Sifymbrium foliisfmplicibus dentatisferratis. Hort.cliff, 
Cicitta, Sriun, Pi.ellandrium , Oenantbe. &jp. 

MoN- Varietates. 247 

MoNTAN^F, plantae folia inferiora magis inte^ra, fuperiora 
autem magis dilTefta formant. e. gr. Piinpinella, Petro- 
Jelinuui, Anifum, Coriandrum. 

Tenuifnlia §. 312. huc fpe^ant. 
Hoc confirmat, quod omnes ex folo ficco efformatae 
funt. 

315. Planta naturalis (157 nomine^ varietatibus (l58) 
oppofito , notari non debet. 

Cum varietates fint fuperfluae in foro Botanico, ne excrefcant 
differentiap in infinitum, hac lex fervanda erit; nec natu- 
ralem plantam opus eft dirtinguere a monflris. 

316. Cultura tot Varietatum mater , optima quoqueVa- 
rietatum examinatrix eft. 

HorticulcuraD mangonium produxit flores /)/<?«ox, fruftus fco- 
raosj cauUum turiones, herbas altiles, capitatas^ tenera- 
que olera ; Has fibi reliftaB in folo macro fylveftrem 
induunt naturam Sc naturalem. 

Vidi leHa diu, ^jf multo fpeHata lalove 
Degenerare tamen : ni -vis humana quotannis 
Maxima quaque manu le^eret : Jic omnia fatis 
Jnpejus ruere, ac retro Jitblapja referri. Virg. Georg. I. 
Sic dulciflTimae Vites fiant acidas, fuaviflima Mala acerba, 
gratifilma Pyra auftera; mitiflima Amygdnla amara, 
fuccofa Perjica exfucca, IsEvifllmaB LaHuca fpinofze, 
pulpofi Afparagi lignofi, fapidifliiTiaCe;vi//j acidifllma; 
/ Cerealia (Jlera & Fruftus eviiefcant omnia. 

Solum mutat plantas,unde varietates enafcuntur&, mutato 
eodem, redeunt: 

Buxus arhorejcens. C. B. Buxus humilis. Dod. 
Xanthium Dod. Xanthium canadenfe viajns. T. 
Acanthus moUis C. B. Acanthus aculeatus C. B. 
Cinara aculeata C. B. & non aculeata C- B. 
Brunella Dod. Brunella caruleo magnoflore. C. B. 
Myofotis /o/zVj- hirfutis. H. C. Scfoliisglabris. H. C. 
Crifta gz\\\ femina. I. B. & mas I. B. 
Cerinthe flore ex ruhro purpurafcente C. B. &.flavo flore, 
afpevior, C. B. 

Q 4 3^7- Va- 245 Varietates. 

317. Varietates diverfas fub fua fpecie colli2;ere ^ non 
minoris eft , quam fpecies fub fuo genere collo- 
care, 

Veterum conflantiam in fpeciebus didinfte tradendis vicit 
Recentiorum ftudium numerum plantarum augendi fub 
fine praBcedentisfeculi, &infecit fcientiam varietatum 
introdudlione,loco fpecierum, dum ob notam leviden- 
fem, nova fpecies crearetur, in detrimentum Botanices ; 
eo usque proceflit opinio, utvarietates evaderent Spe- 
cies, & Species Genera: huicHsrefi fefe oppofuit pri- 
mus Vaillantius, dein Ego, mox JufliaBus, Hillerus, 
Royenus, Gronovius, aliique non pauci, ne rueret 
. fcientia. 

Plerajque varietates facijlime explicantur & reducuntur, ex 
collatione notarum variabilium varietatis cum naturali 
planta ; Dantur tamen varietates non paucae, quae & in- 
genium, & experientiam expofcunt. 

Hei.leborus aconiti folio , fiore glohofo cvoceo, Amm. 

rhut. loi. TroWius humilisfiorepatulo. Buxb. cent. i. 

p- 15. t. 22. Varietas Hellebori Trollii. Fl. fuec. 

474. neftariis longitudine coroliae. 

Gentiana corolla hypocrateriformi : tuho ■villis claufo,ca- 

lycis foliis alternis majoribus. F\. lapp. 94. varietas 

Gentianaey^Mce barbata. Fl. fuec. 203. flore quiidrifi- 

do &calycinis laciniisalternis duplo latioribus. 

Fu M A R i«A bulboja radice cava, C/ non cava, major Sc mi- 

«orjejusdemfpeciei elTe docent Perianthiurn minutif- 

fimum, fpecies congeneres, fquama gemma?, folio- 

rum Aruftura, rami fitus, bradeae locus, corolla, fili- 

qua femina, fiigma, fed variat brafteis divifis, &ra. 

dice, magis minusque cava. 

Valeriana arvenjis pracox humilis,Jemine comprejfo. T. 

Valeriana arvenfis preccox humilis, Joliis ferratis. T. 
Valeriana arvenjisjerotina altior^femine turgidiore. Mor. 
Valeriana femine umbilicato nudo rotundo. Morif. 

Vakriana femine umbilicato nudo oblongo. Morif. 
Vaierianella femine umbiUcato hirfuto majori. Morif. 

Valeri.inel'a Jhnine umbilicato hirfuto minori. M orif. 

Vakrianella cretica, fuHu vejieario. Tournef. cor. 

Vakrianella Jemine JleUato, C. B. 

Hes Varietates. S49 

Has fruftu diverfiflimas, foliis faepius magis iuci- 
fas, ejusdem fpeciei efle, evincit caulis dichoto- 
iDus, radix annua, flrudura foirorum, corollae, 
feminis. 
ScORPiuRus H. c. in diAindis individuis legumine di- 
verfiflimo , tamen eadem. 
Scorpioidesjiliqiiacampoidehifpida. I. B. 
Scorpioides JiJqua cochleata if Jlriata iilyjjjponenjis T. 
Scorpioidet bnpleuri folio, Jiliquis levibus. rark. 
Scorpioidis Jiliqiia cvaffa. Boelii Ger. 
Medicago k^iiminibus cochleatis, Jiipulis dentatis , cauk 
dijfufo. H:'C. 

- fcutellata, eoronataj hirfutM, polycarpos; 
orchiculata, doliatay Jupulina, dicarpos,, 
echinata^ ' ciliarisf fpinofa^ arahica, 
turbinati^ tornata^ ru^oja, cretica. 

tam Polymorpha frudlu in diftindis varietatibus, 
quam cochleae ipfae, quas in hifce imitatur natu- 
ra ad maris littora. 
Finem ludentis polymorphae naturae vix attingatBotanicus, 
qui in varietatibus fefe exercere velit. 0^5 X. SY- 250^' S Y N O N Y M A. 

X" S Y N O N Y~M A. 

318- Synonyma fuiit diverfa Fhytologorum (6) nomina, 
eidem plantae impofita, eaque Gcnerica (VII) , Spe- 
cifica (VIII) & Variantia (IX). 

Patres §. 9. conveniebant plerumque in plantarum nomini- 
bus, genericis folum contenti. 

Commentatorcs §. 10. ob defedlum Defcriptionum &Fi- 
gurarum in Patrum fcriptis, varie eorum nominaplan- 
tis adpUcabant. 
Defcriptores §. ii. 12. deteilis numerofioribus plantis, pro 

. arbitrio nomina imponebant. 
C. B:iuhinus quadraginta annorum labore, inPinace l622,An- 
tecefibrum nomina conjungebat & reduxit ad 6000 
Species. 
Cuvioji §. 14. conquirentes undique novas plantas, reddidere 
numerum earum duplo audiorem. 
Syjlematici §. 53. in generum conftrudione olim maxi- 
me dilTentientes, fecundum falfa genera, falfiflimano- 
mina plantis imponebant. 
Legibus differentiarum fpecificarum non datis, Botanici Dif- 
ferentias partim triviales, partim variabiles, omnes lu- 
bricas, fpeciebus imponebant. 
G. Sl:er/h'dus, Anglus, Botanicus infignis, Bauhinii Pinacem 
continuare allaboravit, fed fato prseventus 1728. re- 
liquit opus Dillenio. 
Dillenius, Profeflbr Sherardinus Oxoniis, continuavit opus 

Sherardi in annum , quo obiit, 1747. 
Sibthorpius^ Succefibr DiIlenii,Pinacem Shcrardianum & Dil- 

lenianum, etiamnum ineditum, fervat & fupplet. 
Hallerus variis in Operibus Synonymiam abfolutam planta- 

rum Helveticarum elaboravit. 
Synonymia abfoIutSB opus maxime neceffarium efl Botanicis : 
Unico audoris nomine detetro, innotefcunt omnium. 
EvolviideoquepoffuntDefcriptiones&Figurae omnes. 
innotefcunt inde omnia quae beneficio feculi innotuere 

de planta. 
Plura nomina non reddant amplius ideam rVmu plantarii. 
Specierum fynonyma ad Botanicos prapcipue f ^ant; Va- 
rietatum autem, quae faepius fuperflua, addat qui lubet,ut 
mirtuatur fpecierum falfarum numerus. 

319. In Synonyma. 251 319. In Synonymis nomen optimum agmen ducat, 
quale fit nomen alius Seled;um aut Audtoris pro- 
prium 

InterSynonymaprimum erit Aufloris, five hoc proprium, 

fiveabalio defumtum. 
Prinium Nomen Speciei erit feleflum, & inter Synonytna 

praefiantiflimum. 
iVIale itaque in fine Synonymorum Au6lores nonnulUpro- 
prium nomen coUocant. 

Alfine minor Fiichf. Lon. Tab. minor. Ritdb. minor 
multicaulis C. B. Morfus galHnee minor Brunsf. 
Spec. 4. Tnig, ALSINE vulgatifiima Nojira. 
Brom. chlor. 
DifFerentias genuinas in nominereceptasaliinominibusfpe- 
cificis vagis & illegitimis pofiponunt : 
Veronica mas fupina vulgatiflima : C. B. Seguier. veron. 
j.p. 2SS' Berg. -viadr. yC. Ludnf. berol. 212. Veronica 
fupina vulgaris. Morif. Veronica mas ferpens. Dod. 
Veronica caulerepente, fcapis fpicatis foliis ovatis 
ftrigofis. Lin.cliff.g. Veronicv, foliis ficcisovatis 
ferratis, caule procumbente, ex alis ramofa. Haller, 
« lel-v.ssQ' 

320. Synonyma eadem conjungantur. 

Dupliciter Synonyma proponuntur, vel defcendendo ab an- 
tiquiflimis ad nova vel afcendendo a novis aii prifca. 

Defcendendo Inventoris nomen aciem ducat, ubi Synonyma fe- 
cundum CVoKo/o^ww/ proponuntur, quam qui elaborare 
ftudec, recro ut incedat necefle eft : vide Hallerum, 
Dillenium. 

Afcendendo nomina proponunt, qui incipiunt a nominibus ge- 
nericis recentioribus, definentes in antiquiflima , quod 
mihi fa-pius receptum. 

Defcendentia. Adfcendentia 

LIM05ELLA. Fl. kpp. 24^. 
Fl.fn. s^i-li(dl.hek\6oij. Wa- 
chend.idtraj. 144. Guett.famp. 
J.p- J 'jS. Dalib. parif. if^s- 

Limofella annu2 Lind. aljat. 

JS^'t.l.^ 
Menyanthoides vulgaris. Vaill. 
par. J26. Fabreg, V.p.<jJ. LIMOSELLA. Fl lapp. 24CJ. 
Fl.fu. s2J.HalI.heh'.60(;.Wa- 
chend.ultraj. J44. Guett.Hamp, 
j.p.ir)S'J^^iib.pariJ'. J(^S' 

Plantago aquatica minima.C/«/r 
hif. 2. p. iio. * Park. theatr. 
I2 4^.merret. pin. rjS' Boerh, 
liigdb. j.p. 4S, 

Planta- a^2 SY N N Y M A. Plantaginella Rupp.jen. ij?.Dill. 

gen. iJ^. Biixb. aH. s-p- 2yi. 
Plantaginella paluflris. Bauh. 

pin. if)Q. Morif.hijl. j. p. CoS' 

f. is. t. 2.f. I. Raj. angl. 2^7. 

^hijl.1077' /}''!' 3'p' 27 s. Mdpp. 

alfat. 242. 
Pl:ntago aquatlca minima Cluf 

hijl. 2. p. iio. Park. theatr. 

J244. Merret. pin. ps- Boerh. 
■ lugdb. i.p. 4S' 
Spergula perpufiUa, bnceolatis 

foliis. Loef prujf. 261. t. 91. 
Alfine paluflris repens , foliis 

lanceolali3,floribus albis per- 

cxiguis.PM'. alm. 20. t. 74. f. 

4. Volk. norib.22. 
Alfine paluftris exigua, foliis 

Janceolatis plantaginellae a- 

quaticae inftar, flofculis albis 

vix confpicuis. Mentz.pug. 2. 

t. 7. f 6. Comni. holl. s. Raj. 
fupplem. 4<)8. Tournef parij'. 

Ranunculus palullns n-nnimus 
plantaginis folio. Herm.lugdb. 
SI7' Plantaginella paluflris. Bauh, 

pin. if)0. Morif htf. s- p- ^os. 

J". iS' t.2. f. I. Rtij. angl. 237. 

hift. loyy.fyn.s.p. 278. Mapp. 

alfat. 241. 
Spergulaperpufilla, lanceolatis 

foliis. Loefprujf. 261. t. 81. 
Alfine paluflris exigua, foliis 

lanceolatis plantaginellaE a- 

quaticee inftar, flofculis albis 

vix confpicuis. Mentz.pug. 2. 

t.7.f. 6. Comm. holl. 8. Raj. 
Jupplem. 4()8. Tournef parif 

SSr. 
Alfine palulbis repens, folii.s 

lanceolatis, floribus albis per- 

exiguis. Pluk. alm. 20. t.74. 
f. 4. Volk. norib. 22. 
Ranunculus paluflris minimus, 

plancaginis folio. Herm.lugdb. 

SI7' 
Plantaginella. Rupp. jen. is. 

Dill.gen. i is.Buxb.a H . 3.^^.271 
Menyanthoides vulgaris. yaill. 

parif 126. Fabre^ow V. p. ;>/, 
Limofella annua^ Lind. alfat. 

isa.t. I. gar. Synonyma fingula novam ordinantur lineam. 
Methodo quintuplici folent Synonyma ab Audoribus 

recitari. 

a. Synonyma Jecundum genera. 
PARTHENIUM foliis ovatis crenatis. Hort. cliff. 442, 

Gron. -virg. iis. Roy. lugdb. s(^. 
Parthcniaftrum helenii folio. Dill. elth. 302. t. 22S. f.2()2. 
Ptarmica virginiana, foliis helenii. Mortf hlaf 21^7. 
Ptarmica virginiana, fcabiofae auftriacxfoliis dilledis. Pluk. 

ahn. sos. t. SS-f- S. ^t. 2ir,.f. i. 
PfeudoCollus virginiana f. Anonymos corymbifera virginia- 

na flore albo. Raj.hiji. s^S' 
Dracunculuslatifoliusf. Ptarmica virginiana folio helenii. 

Morf.hiji. S'p' 4^. 

■* h. Syno- Synonyma. 25.^ b. Synonyma per Lineaf uinovatas. 
PARTHENIUM toHis ovat^s crenatis. Hort. cliff. 44J, 

Gron.vir^. iiS. Roy. htgdh. /}6. 
Partheniaflrum helenii folio. Dill.elth.s02. t.22s.f. 2(j2, 
Ptarmicavirginianajfoliishelenii.ykTor/y." hlef. 2f)y. 
------- fcabiofs auftriacae foliis dilleftis. Pluk, 

ahn. ^08. t. .fS-f S- ^ t. 2ip.f. i, 
Pfeudo Coftus vir^iniana f. Anonymos corymbiFera virgi- 

niana, fiore albo. RaJ. hijt. s<is- 
Dracunculus latifolius f. Ptarmica virginiana folio helenii. 

MoriJ'. hiji. j", p, 41. 

c. Synonyma per feriem continuatam. 
PARTHENlL/M foliis ovatis crenatis. HoYt. cUff. 442, 

Gron.virg.iis.Roy. higdb. sC. Partheniaftrum helenii 
fol. Dilh elth.so2.t 22S.f 2 c) 2.]? t^rmica. virginiana,fcliis 
helenii. Mortjlbkf. 2(^y. Ptarmica virginiana, fcabiofaB 
auflriacaEfoliisdifTeiStis. Pluk.alm. sos- t. ss-f S. y t. 
2i().f. 1. PfeudoCoftus virginiana f Anonymos co- 
rymbifera virginiana, flore albo. RaJ. hiji. sC'S- Dra- 
cunculuslatifoliusf. Ptarmica virginiana folio helenii. 
Morif.hiji. s-p.4i. 

d. Synonyma per exchijionem nominis generici infequentis^ 
PARTHENIUM foliis ovatis crenatis. Hort. clip442. 

Gron. virg. iis- Roy. lu^db, s6. Partheniaftrum hele- 
nii folio. Dill. elth. S02. t. 22S- f 2(^2. Ptarmica 
virginiana, foliis helenii. Morif blef 2(^7. virginiana> 
fcabiofs auftriacx foliis diffeftis. Phk. alm. sos. t. sS' 
f. S' y t. 2ip.f. i. PfeudoCoftus virginiana f. Ano* 
nymos corymbifera virginiana, flore a!bo. Raj. hiji. 
S^S' Dracunculus latifolius f. Ptarmica virginiana, 
folio helenii. MoriJ^. hiji. j. p. 41. 

e. Synonyma per abbreviationem cim parentheji. 
PARTHENIUM foliis ovatis crenatis. Hovt. cliff. 442, 

Gron. -virs;. is- iioy. iugdb. s6. Partheniaftrum helenii 
folio. t)ilU elth, S02. t. 22s- f 2(^2, Dracunculus 
latifolius (f Ptarmica virginiana (fcabiofas auftriacsB 
foliis diffedtis. Pluk. alm. sos. t. SS- ./• S. ^ ^. 2i(^. 
f I.) folio helenii. Morij'. biej'. 2r>7.) hijl. j. p. 41. 
PfeudoCoflus virginiana f. Anonymos corymbifera 
virginiana,florealbo. Raj.hiji. s^S' 
Keceptumeft(a3a me; (/'^aMentzel. lex. ; (0 a plerisque; 
{d) a Dill.gifT. ; {e) aBrom. chlor. 

^ 333. In 25+ Synonyma. 

322. In Synonymis Ju^or & Pagina ubique ad finem 
indicanda funt. 

Cicatio operis m nominibus plantarum confiabit genere 
& dirterentia f. AttHore & Libro, 

AuHoris nomen folum non fufficit, cum idem auftor fapius 
plura fcripta evulgavit; Fuere etiam faepius duo vel 
plures ejusdem nominis, vel in poAerum polTenc plu- 
res prodire, eodem nomine inclarefcentes ; Sic dudum 
innotuere duo ejusdem nominis : 

Gejheri Ammanni. Rudbeckii. 

Bauhini. Knautii. Commelini. 

Camerarii. Volkamerii, Magnolii. 
Hermanni. Horftii. 'Triumfetti. 

Juftiai. Myllen. Montii. 

Scheuchzerii. Cordii. Besleri. 

Hojfmanni. 
Opus folum pro cltationenon fufficit, cumplurima vel pro- 
diere dudum, vel prodibunt in poflerum, fub eodem 
nomine, quae anfam confufionis prasbent futurisfecu- 
lis, ni(i Audtor addatur. 
Hort. lugdb. Hort. Patav. Flor. Parifin. 

Vorjlii Covtuji Cornutt 

Pavii Guilandini Tournefortii 

Schyylii Schenckii Vaillantii 

Hermanni Veslingii Fabregowii 

Boerhaavii Marcelli Dalibardi, 

Royeni. Turrei 

Proprii Au6tores folent excluderepropriumnomen,&tan- 
tum operis mentionem injicere, vel, quod minus pla- 
cet,etiam tantum ejusdem literas initiales, hoc ab aliis 
non erit imitandum : 
(Dill.) Catal.GiJf. vel C.G. 
Hort.Eltham. - - H. E. 
Hift. Mufcor. - - H. M. 
Compendio/jJJime dcunico vocabulo nominetur opus, cujus li- 
tera inicialis erit parva, Auftoris vero majufcula, ne 
citatio evadat diffufior, tamen evidens. 
Pagina addatur ultimo, ut facilius evolvatur planta. 

323 In SynonymA. 2SS 323. In completo Synonymorum cohorte Inventorem 
Afterifco notare placet. 

Difficile hoc fit ancequam nova Synonymia & abfoluta 

prodeat. 
Multum lucis adferret ejusmodi nota in Chronologia plan- 

taium, ne quasratur apud antiquos a recentioribus de- 

tefta planta, praefertim fi Synonyma coUocentur fe- 

cundum genera (§. 321.)' 

334. Nomina Regionum vernacula vel excludenda vel 
ad Finem Synonymorum collocanda funt. 

Nomina cujusvis loci vernacula in Floris fpecialibus mul- 
tum lucis accendunt, non modo ut facilius ab incoHs 
addifcantur plantae, fed & ut ex vulgi nomine,faEpius 
ingeniofo, natura plantae innotefcat. ~ 

Barbara nomina ad finem Synonymorum collocentur, uti 

RHEEni Malabarica^ Hermanni 7.eylanenjia, K^m-» 
PKERi 'ifaponica, Hernandi Mexicana, ^.\».aQKAVit 
Brajilienjia, Rlimpfu Amboinenjia. XI. ADUM- 2^6 Adumbrattones. 

XI. ADUMBRATIONES. 

325. Adumbrationes Hiftoriam plantae continent, 
uti Nomina (VII) Etymologias (234-242), Clajfes 
(II), QjaraHeres (VI), Differentias (VIII) ^ Farie- 
tates (IX), Synonyma (Xj, Defcriptiones (326), 
/fOHfj (332), Loca (334)) Tempora (335). 

Methodiis demonjtrandi propofita in 6")//?. Nat. 6. p. 222. fiftit 

ordinem, fecunduni quem plantae hiftoria concinnari 

debet. 
Continebic Adumbratio omnia, quae ad Hiftoriam tlanta 

pertinent, uti ejusdem Nomina, Signa, Faciem, Natu- 

ram & LTum. 

326. Descriptio (325) eft totius plantaj cliaraftet 

naturalis , qui defcribat omnes ejusdem partes ex- 

ternas ( 80. 81. 82. 83- 84- 85- 86. } 

PerfeftaDefcriptio non adquiefcat more recepto [nRadicef 
Cauky Foliis, & FruEliJicatione, fed etiam probe obferva- 

bit, Petiolos, Pedunculos^ StipidaSy BraHeas, Glandukr, Pi- 
los, Getnmas, Foliationem y Hahitum omnem. 
RICINUS foliis peltatis ferratis, petiolis glanduliferis Hort, 

clijf. 4S0. 
Radix raniojhj fibrofa. 
Caulis ereElus, teresy riridis, articulatus, inanis, lavis :Jlriif 

jparfis lonptudinalibus , Jiiperne Jlexuojhs , altus orgyaiit 

unam alterani-ve. 
"Rznxijolitarii, ex axillis fuperiorihus foliorun, caidi funileSy 

altiores ; ex inferioribus axillis breviores , -vel marce^ 

jcentes, -vel feriores Rami. 
Folia alterna, peltata, novemhbata: Lohis exterioribus ma- 

joribus, magis angulatis ; iVervis totidem ab imbilico 

ad loborum apices excurrentibus ; obtufujcule inaqualiter 

Jerrata, reticuiato -venofa, utrinque lavia, Jupra glabray 

dijco extrorjiim 'verja. 
Haec anU explicatimem plicata ^ frraturis ^landulofs» 

Petio- Adumbrationes. 257 Petioli teretes, LeveSjpatentes^JeJJiles, Jilijbrmes, longitudiiiefo- 
lioriaiiypatentes. 
Glandula/"i/)r.J ha/in petinli : laterejitperiori, obtuja^fnlitaria* 
Ghndu]^ Hna peltata, in apice petioli: latere fuperiori. 
Ghndulae ^/i^ oppofita^adbafin petioli^ in caiile, 

Stipula petiolo oppo/itay memhranacea^glabrajfolitariayCaidemanu 

biens ad petiolum usqiie, conca-va^ acuta^ decidua. 
Peduncu]us ramos terminans , e regione petioli inter ramnm Zf 
Jiipulam , ereUus , nudas , adjperjiis llmhellulis alternis, 
_ Jhjjiimis. 
Involucrum umhellvla triphyllum, membranacenm, minimumy 

in^/juaic, marcejcens. 
UmbelluIcE inferiores multiflora!, majcnla ; fuperiorss pau- 
ciores.,iuiiflor<efeminecx\ ■ 
Pedicelli aiternatim excrefccntes defl.orentesque. 
Flores Majaili pedicellis lonponbus infdente:. 

Mafculi. Calycis Perianthium monophvlhun, quinqneparti' 
tum: laciniis o-vatis^concd-vis. Corolla nulla. Staminum 
Filamenta -varia^Jihformia, ramoja if Jiihramojii, calyce lon- 
giora. Antherae fulrotuudie, didymce. 
Feminei. Calycis Perianthium monopkvllum, tripartitiim, 
deculaan : laciniis ovatis , concavis. Corolla nulla. Pi- 
ftilli Germen ovatum, teclum Jpinis Jitbulatis inermibns. 
Sty]\ tres, hipartiti, erctlo-pateutes , J'u'bulati, hijpidi, pur- 
purafientes. Sti2;mata fiinplicia. Capfula fubrotnnda, 
triJidca,obJbIete tuan^ularis,undiqne aculeata , trilncularis, 
trifiriam dehifcens , elijiica. Semina Jolitaria, Jlibovata, 
maculis inaqualibus. 

'^Xj.'Ot^<^nT^tio (326) compendiofiilime, tamen perfe- 
fte, termiiiis tantiim artis, fi fufficientes fint, par- 
tes depingat fecimdum Nmienmi , Figiinmi^ Pro- 
portionem , Situm. 

Charafter Naturalis fpeciei eodem modojquo generis^i^y^, 

confici debet, fed admittat notas jplures accidentales, 

quam Generis charafter. 
Notag characteriilicae Defcriptionis primaris femperobfer- 

vandae in omni parte plantae; iunt u) AuniauSfb^Fi" 

^ura, c) ProporttOy d) Situs, 

R PHAR- 2$^ A D U M B R A T I d N E S. PHARNACEUM glabrum, peduiiciilis folia aequantibus. 
Alfine Anim. rh:'r. s'4. Rnjhichii frequens. 

Radix a. iinica. b. filifoywis, Jiuiramojii. c. nlbida, d. perpendi- 
cukvjs. 

Caules a. pluves^ b. filiformes, teretcs., ^lahri^ geniculati : ar~ 
ticulis niidis, c. dj^jtalcs, d. ereHinJculi, demum procimben' 
tes, e. incarnato-coinrati, pellucidt. 
Rami a. rarijjimi, b. Jacie caulis , c. caule ahiores, d. ad ge- 
nicula enati. 

Folia radicalia a. nwnerofi, h. linearia, inte^errima, a-veniaf 
Jiiccv.knta, Jiibtus convexa, margine obtuf.ufula, apicejub- 
acumiudia, c. longitadine Jatpius articuionnn caidis., d. in- 
feriora Jcnfm bre-viora. 

Caulina Folia d. ■vcrticillata, a. terna, qiiaterna, phra-ve, 
b. radicaiihis Jimiiiima, fgura ^ c. magnitudine. 

PeduncuH a.Joiitarii, rarius bini, h.fliformes,,c. articuiis paul- 
lo breviores, angijiioresque, d. e genicido inter foiia enati, 
definentes apice Pediceiiis, a. duobus tribusve, b. capiilari- 
bus, nudis, apice unijloris, c. int^ijutditer prodeuntibus, fio- 
ventibusque, d. baji articuiatis, abjoiutaque florejcentia de- 
pendentibus. 

Brafteae a. nuniero peduncniorum, h. ovata, c. 7ninima, d. ad 
bafin peduncuii communis if partialium. 

Flcrum Caiyx. Perianthium a. pentaphyllum : b. foiioiis fub- 
ovatis, concavis, c. aquaiibus, d. baji iavijfme unitis. Co- 
rolla nidia vel calyce uvita ( cum Perianthuun Jub fiorejcen- 
tia margineZf interiore iatereni-veum J. Staminum fil.i- 
menta a. quinque, b. Jubniata, c. longitudine caiycts, d. 
receptacuio injerta. Antherae a. folitaria, b. hafi bifda, 
c. brevijfma, d. diviiiira annexa. PiRilli Germen a. uni- 
Cum, b. o-vatum, irigonum. c. brevijjimum. Styli a. tres, 
h. fiiformes, c. lon?Jtudine fnminum. Stigmata b.ohtuja. 
Perjcarpii Capfula b. ovata, objbiete trigona, c. inngnii- 
dine calycis, d. caiyce tetla, triiocidaris, trivalvis. Semi- 
na a numerofa, h. orbicidata, deprejja,margine acuto cinFta, 
nitida, c. par-va, d. coiumeiia adfix^ 

aaS'^^^'-^^?^^^ ordinem hafcendi feqiiatiir. 

Ordo Defcriptionis fecundum ordinem parcium plantac in- 

cedat. 
Latitudinem interdum admittit hcEc rtgula, fed non omni- 
modam. 

Male Adumerationes. 2.«)9 Male primum cirrhi, dein pednnculi, tum glanditU, dQmiiTn/o- 
lla, taiulci-n caiilis ^ ultimo peLiuli piomifcue propone- 
rentiir. 

Praeftat naturam fequi a Radice ad Caulem, Petiolos, Foliaf 
Feduiiciilos, Flores. 

TILIA Hovt. cliff. 204. 

Radix : Caudex dejcendens, divaricatus, ramofffimus, teres, flc 

xuoJi<.s,epidermide decidua: Radiculis capillartbuf, 'flexu-o^ 

/rV, Jiibramn/is. 
Caudex adfcendens arboreus, teres, ramojijjimus : cortice 

crajjo, porojb, tetlus Rpidermide in antiquo Jiriato rimo^ 

jiiyin tenello la-vi,i^Libra: ramis praecedentis anni inflru- 

&\s gemmis alternis. 
Cemmae ovat^e, prominentes, conjlru^ee Squamis dnahns, aher- 

nis, obloni^o^-ovatis , obtiifis , convolutis, Jiibcarnofis, Jlipu- 

laceis. 
Stipulae geinmaceee oppn/jtie, ovat.-e, ^labra, intes;errima, concavoTf 

in-vol-ventes folia If caulem. 
Caulis fimplicijjimus, teres ^ Jiibfiexuofiis a folio ad folium, de- 

cumbenti-patens, lavis, adjperjiis punHis aliquot ■vagts ob- 

foletis. 
Folia tenella conduplicata, fecundn, rugoja, z-iUofi undiqne : 

adulta cordata , nervofa, -venojii, inaqualiter jerrata, aai- 

ta , Jiipra glabra , pilis vix confpicuis adjperja^ Jubtiis in 

axillis vajdrum majorum barbata. 
Petioli teretinfcidi-) Leves, Jolio breviores, fere difiche pvodeun- 

tes^ tnterfeElis Jpatiis folio brevioribns. 
VQduncuW Johtarii , petiolo Litcrales, hngiores, fHiformes, apice 

trijidi : lateralibus trifdis, extremitatibus unijlnris i Flo- 

fculi adeoque J'eptcm,altitudi72e (xquales. 
Braftea Linceoiala, obtufujcula, albo-colorata, integevrima, longi- 

tudine pedunculij a bafi ad mediiim longitiidims peduncuh 
' unita. 

flotis Perianthium quinqnepartitum^ concavnm, colorato-fja- 
■vejcens, magnitudine Jcrm^ cor^dU, deciduum. CoroHge 
Petale quinque, oulouga, obtnja, apice crenata., fiavo-albi- 
eantia. Staminum Filamenta plunmu : triginia -vcl qua- 
draginta, Jttacea , receptaculo infh-ta , longitudine corolla, 
Anth^ci^i: Jittrotunda. Pift'!li Gzvmen fhbglokjiim, kir- 
jiKivn. Styl js cvlindricus, altitudine Jlami::iin:. Stigma 
oi/iujuin j pentagonum. Pericarpium coriaceHmjgloboJlm^ 
R a qumque- 26o Adumbrationes. (jnmqueloculare, quinque-valvey bafi dchifcens. Semina (h- 
litaria^ fnbrotiindd, 
CotyledonQs quinqitefidi, extremis if niedia longioribus. I. B. 

329. Defcriptio diftin6tas partes plantarum in dillinftis 
paragrHphis tradat. 

P.artes plantarum in defcriptione seque diflinftcB evadant 

ac in ipfa planta. 
Maiufculis literis pinjruntur omncs Partes plantae, at partium 

partes itiinufculis, 6c a vulgaribus diverfis. 
Ufus inde refultat, quod non modo partes a Ledlore fa- 

cilius reperiantur, fed & quod omilla facilius indefcri- 

ptione perfpiciantur. 
Tsediofius nihil defcriptione ampliflimajquam nec paragra- 

phi, nec maiufculs liteirs, fecundum partes plant£E,dis- 

tinguunt. 
PASSIFLORA foliis trilobis cordatis pilofis, involucris 

multifido-capillaribus. Amoen. academ.22.9. 
Kad\xjibrofi,a-iinua. 
Caulis teres,plus quam huniana altitudinis^dehilis: Pilis paten-' 

tiJJimiSy uiaqualibui, albis adjperjlis. Rami fupra axillai 
Jpatio remoti, cuuleinfru^ura imitantes. 
Folia alterna^ remotajpatiis lonfitudine foliovum, cordata, ohfo- 

lete triloba^ha/iquinquenervia^-vennjh: -vcnis diaphanis, iii- 

tegerrima, nbjcure ciiiata : Setis glanduliferis ; Pilis ercHis 

albis,utrinque adjperja ; ante explicationem tnplicata. 
Petioli teretes^fmiliter pilofi, patentes^folio dinndw breviores, 
Jupra parum planiujculi ; glandulis Juhulatis, alternis, ere- 

flis, lonptudinaliter dijhojitis in Jitpma parte. 
StipulsB lunares, amplexantes caulem, per/ifientes,nudie ciliat.e: 

2;landulis jiibulatis^longitiuiinefipidarwn. 
Cirrhi JiIiJ'ormes,patentes, axillares, piiofi,Jupra medietateui Jpi- 

valiter convoluti If re-voIuti,fIiis lonporcs. 
Pedunculi i?A;/7/.i;-6'j-, cirrho IateraIes,JbIitarii, ere^i,teretes,p^- 

tiolo breviores, pilof terminati involucro. 
Involucrum triptyllum, iineare, pinnatifidum, pilojlim, ciliatum 

glandulis Jubulatis, perffens, unifiorum. 
Flos Jejjilis, caiyce pentaphyllo, pilojb, mucronato &c. 

330. Defcriptio jiifto longior aut brevior, utraque ma- 
la eft. 

Lon^4 A D U M B R A T I O N E S. 261 JLofi^a nimis evadit dcfcriptio, cum Color viridis in Hcrba, 
Menfura partium, & (imili.1, facillime, variantia, dif- 
fufa or.ttione proponuntur. 

Breviores juflo evadunt Defcriptiones, cum excluduntur no- 
tas fingularcs, &:partes efllntiales Merbee,licet minimaB, 
uti Stipu!«, r>radte3e, Glandulsc, Pili & fimilia. 

LiNi defcriptio fit cxempli loco : 

A. Breviflima & imperfeda Dodonm: 

Radices ^x/Vtfx. Cuhmjeu z^irg^ teuiiesjrotiinda. Foiia oblur' 
ga, angujiay ncuminjta. Fiorci in funimis virgisy fpecio/i^ 
carulei. Vafcula /)^zrL'/? , rotunda,^ orhicuhta. bemen 
aliquatenus ohiongum , la-ve, gl.wrum , fplendtiis , ex fuho- 
punicans. 

B. Longiflima fuperflua & inanis. 

Radices angujla , fubdivija^ , intra terram recondita. 

Caules ereHi , rotundi, virides, hipedales vel tripedales, ramoft : 
Ramis caule dimidio hre-vioribus. 

Folia angufa, ^viridia, acuta, plurima, iincialiay ad angulum acU' 
tiim a caide difcedentia , haji afjixa , non tomentofa , aut vil- 
loja: /iiperiora folia tantum femiuncialia Jiint ^ quatuor li- 
neas lata ; infeviora tres lineas lata, at Jiiprema -vix duos li- 
neas adtingunt in latitudine, Pedunculi Jiniplices, unciales 
veljesijui-unciales, cvajfitie vix dimidia linea. Flores ia 
fummitatibus ramorum ampli, patentes &:c. ut pag. 133. 

C. Naturalis & legitima defcriptio : 

Wzdixfimplex, pcrpendiculariSf jlexuofa , pallida : radiculis /«- 

teralibus capillaribus. 
CzuVisJimplex , perpendicularis ., teres, filiformis. 
Folia alterna , Jejflia , lanceolata , objokte trinervia , acumina- 
ta , ereHiuJcida , utrinque glabra ; JubaxiUaria paidlo ma- 
jora. 

Rami ex axillis foliorum Jiimmorum , ereHi, foliis minori- 
hus inftruHi ; rudimenta ramorum marcefcentia ex axil- 
lis foliorum inferiorum. 
VGdunculifoliis oppq/iti, eisque longiores^filiformes, niuli, ter- 

minati Ftu&\hc?X\onQ Jblitaria , in generibus dejcripta.^ 
Cotyledones qiiaji quatuor , cruciatim oppofti, quorum duo infe- 
rioresjubovati, fuperioribus duplo latiores. 

R 3 331. Men- 262 Adtjmbrationes. 331. Menfura Magnitudinis , a manu defnmta, in plan- 
tis convenientiiTiiria eft. 

Menfuram plantarum fecundum fcalam geometricam &'qui- 
dem adcuratiffinnam, in partibus plantarum defcriben- 
dis, introduxit Touinefortius, quem fecuti funt atlecls, 
ut efTentia defcriptionis eonfifteret in adcuratiflima 
menfura geometrica. 
Variare plantas in partium longitudine &latitudine, magis 
quam in le alia quacunque, cuique in Botanicis verfato 
efle notiflimum nuUus dubito. • 

Admitto rariflime aliam menfuram, quam proportionalem, 
inter plantse partes diverlas, ubi pars haec vel illa, lon- 
gior aut brevior, latior aut anguflior (it altera. 
Siverc Msnfuravsl fcala afTumend ifit, non Judicoopus efTe, 
ut ejusmodifcalaa Potanico circiimferatur,fed utmen- 
furetur a manu, vel flatura hominis. 
Capillus efl diameter Crinis. 

Linete pars duodeciii.a. 
LiNEA eft Lunulae longitudo, ab unguis radice verfus un- 
guem extenfa (non vero in PoUice). 
Linea ima Menjiirce parijtiics. 
Ungvis eft longitudo Unguis. 
L.ine.-e /dv, Jive iincia dimidia. 
PoLLEx p{\ longitudo aut diameter extimi articuli Pollicis. 

Uncia iina pariJJna. 
PALMusell diameter quatuor digitorum transverforum pa- 
rallelorum , demto poUice. 
Uncia tres parifieufcs. 
DonRAks ert fpatium inter apicem Pollicis & Digiti mi- 
nimi extenfum. 
Uncia nnvem. 
Spithama ei\ fpatium inter apicem PoUicis & Indicis ex- 
tenfum. 
Uncia Jeptem. 
Pes menfuratur a flexura cubiti ad bafin Pollicis. 

Uncia diiodecim. 
CuBiTi'S a fiexura cubiti ad extimum apicem digiti inter- 
medii. 
Uncia jhptendeciin. 
Brachium' ab axilla ad apicem Digici intermedii. 
Unciee viginti qiiatuor. 

Orgya Adumbration^es. 263 Orgva, hexapoda, leii Humana alcitudo eft menfura inter 
maniis expanlas. 

Pedey Sex. 

33 :i. Icones magnitudine & fitu naturali depingendac 
funt. 

Veterum icones fiflunt maximas Ai bores & minimas Alfincs 
fub eadem magnitudine ; Procumbenies 6c Repentes 
plerumque ercchs pinjrunt, quod fedulo vitandum. 

Cum magnitudonequeatdepin^i in phntis maximis, prsflat 
Ramuium porrigcre; & plantam integram in compendio 
juxta parrem riflere; uii htret in Napaea t. y, Hibifco 
t. 6, Verbena t. 14. <Sc Martynia t. i. 

Fundanie:italeT Hgura§. ir. praBferrim Plumerianae, facillime 
elaboratae, plantas optims reprasfentant. 

L.ignea figuras §. ii. olim untatifiimae, praefertim Rudbekia- 
nse, certabant cum aeneis, fed opetaBot?nica reddidere 
minus pretiofa; nunc antiquatae funt non fineimpen- 
fis Botanicis. 

PiHor, Sailptor ik Botanicus aeque neceiTarii funt ad figuram 
laudabilem; Si alter horum peccet, evaditfigura vitio- 
fa. Hinc Botanici, qui una exercuere artem & pidoriam 
&fculptoriam,pra£ilantiflimas figuras reliquerunt. 

333. Icones optimae omnes plantae partes, licet minimas 
etiam frudificationis, exhibeant. 

Minimis in partibus,pra;fertimFrudificationis, latentnume- 
rofifllmae & prsflantifllms Difterentiae , quaeSpeciem 
maxime diiHnguunt, 

Pili, GlandulaEjStipulae, Stamina & Fiflilla, in veterum figuris 
exclufa, nunquamin Iconeomittenda, fi evadet digna. 

334. LoCA natalia plantarum refpiciunt Regioneniy Cli- 
may Solum & Terram. 

Horticultura fmdamentum dependeta Loco plantarum, unde 
Canones& Principiaartis formanda, quod demonilra- 
vi \n AHis Stockkolm. iyj().p. t. 

Mflleri The Gardener's Didlionary craditfpecialem culturam 
fingulae plantse ; at nimis diffufa & onerofa efTethsec Me- 
thodus Horticulturae per qmncs plantarum deteftas 
fpecies. 

R 4 Habi- a64 Adumbrationes. Habitationes plantarum ex l^oco patefcunt, quibiis conftat 
unde Plantarum fpecies conquirendae, pro Herbariis, 
Hortis, Medicina & Oeconomia. 

REGIO cradat Regnum, Provincias,Pagos, & ubi rariflim» 
planta:, loca fpecialiflima. 

CLIMA habet tres dimenficnes, Latltudinem, Longitudi- 

nem & Altitudinem Loci. 
Latitudo efl ab ^Kquatore vel Bovealis vel Auftralis, utraque 

gradibus divifa 90. 

Longitudo communiter ab Infula Ferro Canarienlium ad ean- 
dem numerat 360. 

Altitudo perpendicularis eft terrae menfura a mari, verfus fum- 
ma cacumina Alpium. 

Menfuratur Baronietro^^&znnAum elevationem lociper- 
pendicularis defcendente, cujus fcala ex menfura an- 
glicana haBc eft ; 

unica • ^ hexapoda 5g 

1 j. I ; * 

s . . '— 208 

2 I. 390 

S ? 7 7 

3 JL 4 7 I 

2 T 7 O 

4 JL . 6 7 6 

2 7^7 

? i 90^ 

2. ■ I O I 8 

6 1 1 J >- » 

2 1293 

'. y ' : ^•*35- 

VaiUantius inter primos Climata aiTumfit in Joco natalipJan- 
tarum, fed unice latitudinem refpexit. e. gr. Panax foliis 
ternis quinatis fub latitudine 45. 46. Ncn vero fufficere 
folam latitudinem, patet ex locis diilitis, diverfiflimas 
plantas proferentibus; multo minus longitudinem. 
Latitudines Roina ItaJia;, Pechim China?, Noveboraci Ameri- 
ces,fub eodem grac^u I-Joreali ferme fitae func. 

Roma 41 : 51. Pekin. 39. 55. Xcvcboracum 41. o. 
Similiter PaUJiina & Florida Boreales. 
Caffeiia & Chili Ailflrales. 
latitrdinefeieconveniunt CCap. Rcn. Sp. 34: !<• Je- 
ruf:< em 31,40.) fed diveififlimas plantc^s alunt. 
Long;itudine conveniunt Promontorium feptentricnale (Nord. 
Cnp), Lpjidia, Ro7}/u, Capiit Bon. Sp. plantis diver- 
finimis. 

Alti Adumbrationes. a65 Alcitudo magis conveniensefl pro habitationeplantarum. 

Aquatic» Plantcc Indicae cum Eluropafis facpe conve- 

niunt, uti Utricidaria, Drojera, Aldro-janda^Nymphaaf 

Sagittaria. 
Alpina Plantae Lapponiac, Groenlandiae, SibiriaB,HeIve- 

ti«, Wallia?, Pyrenaeorum, Olympi, Ararat, Brafiliac, 

licet remotiflimae, fspe eaedem funt. 

Strata Telluris fupra aquam ubique, ni fallor, eadem 
&eodem ordine pofita funt; fupremum Petray dein 
Schijluf, tum Marnm\ demum ^chijur, tandem Cos. 
It. wgoth. 77. 

Sit pratum mari paullo altius plantis pratenfibus uber- 
rimis refertum , elevetur adjacens mao;isque a mari 
remota terra, mox alia^ plantae & fylvertres hancope- 
rient, cujas exempla in J.t. fcan. 

SOLUM refpicit Telluris naturam : 

Mare aqua falfa refertum, occultatplantas radicibus defti- 
tutas, per poros nutriendas, frigoris impatientes: 
Fucus. Najts. JJha. 

Zojiera. CerathophyUum. Spon^ia. 

L^TioRA maris Arenafive Sabulo, falc impraegnato, marls 
fiudibus ventisque expofita, alunt proprias plantas. 
Salicornia Cramhe Glaux 

Saljbla Beta Triglochin 

Cakile Atripkx Staiice 

Anajtatica Eryngium Ijhtis 

Sertphium Samoliis Hippophae. 

Armana mar. Centaur. minus. 

FoNTLs fcaturiunt aqua gelida, puriflima ; 

Mnium Fl. fu. 913. Fnntinalis Angelica 
Montiii Hippuris Petrofelinum 

Beccabunga. 

Flcvii aquam puram, fubfrigidam,motu agitatam vehunt-- 
Potamogeton Span^anium Ranunculus capill. 

Rir« Fluviorum &LAcuum hyeme fub aqua reconditaB. 
Phalaris. Fl. fu.48. Hydroootyle Aljmi 

Lycopus Limofclla Lyjjmachia, 

Scutellaria RanunculusFl^Cu.^^^g. 

Lythrum 
Eupatorium, 

R 5 Lacws ^66 Adumbrationes. Lacus aqua pura replets, fundo confillenti gaudent. 

JJoeies LobdiaDovtman. Avundo 

Subiilaria Spongia Scirpus 

■ Planta?'o monanth. Nymphaa Elatine minim. 

St A GN A & Foiree fundo limofo & aquai quieta funt repleta. 
Cbara 'lypha Cicuta 

Stratiotes Bittomus Sinm 

Elatine ■verticillat. SaFJttaria Phellandrinm 
Vallijheria Hydrocharis Rumex britann. 

Cuilitriche Nymphoides. Ranunculus. 457. 

Palihes humo lutofA laxa &aquareferta,aBfl:ateficcefcunt. 
Carex Sceptr. carolin. Myrica. 

Menyanthes Scheuckzeria. Calla. 

Cespitos;e Paludcs, refertae humo mixta Sphagno, tecftas tu- 
beribus, cinfts aqua limofa, profunda. 
Spha^^mm Ledum Lichen F\. fu. 93(5. 

Scirpus Fl. fu. 42. Tetralix 
Eri ophorum Andromedd 

Rubus Fl. fu.413. Oxycoccus. 
iKiiNnATAlocahyemeiepletaaqua, aeflateputrida exficcata, 
imbribus interdum fuftufa. 
Pcplts Cvpripedium Saccharum 

Bide:ts l'amarix Oryza. 

Fili^o Fl.fu.676. 
Uliginosa mihi funt loca fponjriofa, aqua putrida laborin- 
tia, colonis invifa, nec fegetis, nec foeui proventui 
apta, innotcfcentia propriis plantis. 
PrimuIaFlAu. 162- Pediculavis JJlmaria. 

Vaieriana ^\ . fu . 3 1 . Anthevicum ojjifr. Comarum 
Cywifarus Pl.fu.y2. PotentiUafrunc. Pingmcula 
Aira Fl. ^a 71. Vaccinium.^l2- Burmannia 

Cardamine Fl. fu. 562. Selinum paliiftre. 

ALPt;SiMontesalciliimi,intrantes Acris fecundam regionem, 
Arboribus fpoli iti, fummis cacuminibus niveperen- 
ni teitis.convallibus humo cefpitofa repletis. 
Dryas Pediculares alp. Crocus 

Sibbaldia Ranunculi alp. Soldtinella 

Diapenjia ArbutnsVi.in. '^^o. Betula nana. 
Azalea Akhemilla digit. Silene Fl.ih. 26S' 

Andromedtf. RtrmxF\.i\x. 294. Veronica Fl. ui- 13. 
Birt/ia^^y^. /'7o/aFl.fu. 720. 

ThalitlrumFUw..^^'^. Gentimu Fl. fu. 201. 204. 

RrPES Adumbrationes. 267 KuPEs conllant petiis, inurisve praeiuplis aridiflimisque. 

v^/n/. Fl. fuec. ^4- Folygoimtum Captaris 
Alni' Alckpias Cymhalayia 

Mejhnbryiinthem. Melica Clmopodium 

Sedum Origanum. 

MoNTES & Colles fabulofij aridi, fleriles, aquam vix aJmit- 
tunt. 

Afperula cynanch. ^afione Gnaphahum 

Ureojelinum Curlina ^ accinia rubra. 

Arnica Cner^rum Veronica maj. 

Liitojpermwn Mehmpyv. Fi. fu. 510« Campi aprici ventibus expofiti, ficci, afperi funt. 

Artemifia campcjiris Bupktbalmum Genttanelh 
Fuljatilla Adonis lutea 

SteUuria Medicagojalcat. 

'Tkejium Uva itr/i 

Draba Myofotis Daucus 
Bellis 

Locufa 
Ecbium. Sylvvk umbrofs terra fabulofa flerili refertnp. 

Hypnum S72. Pyvola Empetriini 

Linn^a Trientalis Erica 

Stbthorpia. Tuljatill. Jylv. Melampyrum. Fl. fu. 514. 

Solidas^o. 

Nemora ad radices montium,inter Lucos, humo fponj^io- 
fa teda, umbrofa femper, exhalantia continuo aerem 
humidiufcuium, ventis minime cKpofitum, Plantas Ver- 
nnlesjfriooris 6i caloris impatientes, alunt. Litbr^a 

Martvuia 

Dentaria 

Adoxa 

Oxalis 

Yumaria hulbofi 

Lunaria 

Jmpatien; Hcpatica 

Anemone 

Pidmouaria 

Orobus vern. 

Paris 

Daphne 

Prenanthes 

Mercurialis Cardiimine Fl. fu. $51 . Allium ur/in. 
Miltum Ckryjojpleniim. 

Epimedium A/perula odor. Aclaa 

Aftirum 

Galanthus 

Leucojum 

Apimonoides 

Atuomtim 

Struthiopteris. 

Convallaria vertie. 

Galeobdnlon 

Ai/ine Fl.^yi. 

Saniciila Melampynim FI. 513. Kanunculusfcar. Cyclamen. Pra 268 Adumbrationes. Prata Herbisluxunantia,campis depreflis,convalIibusque 
conflant. 
a. Fertilia h. Exfucca Lotns 

Tyifolhwt riibf. 
Scorzon&ra 
Campanula 
Mtllefolium 
Rhinanthus 
Liniini cathavtic. 
Lathyruf lut, 
Melampyr. siS- 
Galiiim luteum 
Ranuncidus acris. Briza 

Ld^opiis 
Hypochcsris 
Lilium ConvalL 
Vijcaria 
Biftorta fobolif, 
A^rimonia 
Hdianthemum 
Geraniiimfangv. 
Arnica c. Humidiufcula 

AlopecurusVl. 52. 

Snccifa 

Lychnis pahftr. 

Geum paluftr. 

Fritillavia 

Thaliclrum Fl. fu, 

Opulus 

Franpda 

Dulcamara 

Clymenum parif. 

Parnajfia. 453- Pascu ft differunt a pratis, quod fteriliora,,ficciora & magis 
fabulofa. 

Tormentilla Euphra/ia 
, Pimpinella Brunella 

Sagma. 

Arva conftant agris requietis ; 

Aira Fl. fuec. 72, Eryjimum Fl.fu.555. 

Aphanes Tribulus 

Anagallis Scandix 

Myojurus Myofurus 

Rumex haftat. Anthemis 
Campanula Rap. 
Fmnaria -vulg. 

Agri terra fubafta laeta gaudent. 

Chryfinthemmnfeget. Vicia Cracca 
Rdhuncidus echmatus. Androfice major Ranuncidus lanceol. 
Poa. Fl. fuec. 75. Ch^mapithys 
Leontice 

Lathyr. tuberofus. 
Ononis 
Thlafpi. Melampyr.fsget, 

Galeopjfis 

Sinapis arvenf. 

Napus 

Hypecoum 

Agrofemma 

Cyanus 

Delphiniutn Convoivulus 
Helxinefcand. 
Bromus Fl. 84. 
Lolium annuum 
Triticum VI. 105. 
Stachys paluflr. Lycopjls 

Conxum 

Sifon 

Anethmn 

Nigella 

Pfyllium 

Adonis bulbdji^. Ver. Aditmbrationes. 269 VtRsuR^ f. Margines agrorum, tanquam prata ftercorata 
confiderantiir, 

FcflncaFl. i\iec.()l. Pomaria 

Loliuvi perenue Anchuja JEgopodium 

Scabinfa Cevinthe Charophyllum 

Cichorium. Heliotropium Chelidonum. 

C'JLTA in HGrtisTerra,fubafta,mixtafertilifTima, promo- 
vet plantas Hortulanis invifas,inter olera luxuriantes. 

Urtica annua Aparine Sonchus 

Aljine mlg. JEthuja Euphoriia annua 

Chenopodium Lamium. 

FrMETA ex flercore animalium congef^a : 

Urtica maj. Xanthium Ricinus 

Ferjicaria Blitum Datura. 

Ajperugo. 

RuDERATA juxta domos, habitacula, vias ac plateas. 

Hyofcyamm Solanum Cynoglojfum 

Abjinthiim Ballote L.appula 

Chenopodium 209. Marrubium Caucalis 

Plant^n Cardiaca Polygonum. 

Verbajcum Ery^nmmFl. '^^^. 

TERRJE plantis faventis, funt HumusjArenayArgilla & Creta, 
HuMus tenuiflima eft plantarum alimentum primarium, 
obfervante Kyltelio. 

Plan*fce itaque pleraeque humo deleftantur, uti con- 
ftat experimento Hortulanorum. 
Arena ficca, friabilis, fiticulofa eft. 

a. Arena mobilis. S.N.2. b. Arena farinacea. S. N. I» 

ArundoFl. 102. Erica 

Elymus Fl. 106. Pinm 

Carex. Fl. 749. Iberis. Fl. fu. 536. 

ۥ Arena vulgaris. d. Arena fabulofa, moutofa. 

Ajparagus ■ ■ Herniaria 

Scleranthus Dtgitalis , 

Peganum Acinos 

Orrithopus Serpillum 

Ulex Androficc FJ. fu. 160, 

Ceratocarpus Radiola. 

Aroilla tempeflate humida unftuofa, ficca autem tempe^ 
llate induraca efl. 

Thlajpt 27o Adumbrationes. 

Thldjpi Fl. fu. 531. Medicago Fl. fu. 621 . Hornmm glutinof. 
Pupa-ver Traiop^^on Anthyllis. 

Rhaas Blattaria. 

Perfcaria arnphib. 
Creta in collibus (icciflimis, aridlflimis : 

Hippocrepis Verbena Refedaxulgaris. 

Onobrychis Campanula H. cliff. 4. Cheiranth. liiteus. 
Trijol. capit. ajp. 
Dignofcitur ficexfolainfpeftioneplantarum fubje6laterra& 
folum. 
Potentilla vid^aris co\ovtrc\ argenteumfoUorum induens, 

indicat interra latente argillam. 
Malampyrum FJ. fu. 510. montofa. 
------ 5ir.agros 

-,-__. 512 nemora 

5I3-Pr3ta 

------ 514. fylvas 

Pedicularis Fl.fuec. 504. uliginofa 
^ Aira Fl. {uec. 71. turfas indicat. 

335. Tempus Vigendi, Germinaiidi, Frondefcendi , Ef- 
florefcendi, Vigilaudi, Frutlefcendi , Defoliandi 
indicat Clima. 

GERMINATIO eft tempus, quo Seminaterraemandata ea- 
dem excludunt,in cotyledonum proventum,dequo p. 112. 
Winlder, C. K. Chronica Herbar. 
Dieb. 3. NapuSfErucuj Biitum, 

4. Anethum. 

5. L.aBuca. 

6. RaphanuSy Cucumis. 

7. Hordcum. 

8. Atriplex. 
I^J-^o. Fiiba. 
19-20. Capa, 
40-50. Apium. 

Rudbeck. prop.ig. plant 54. 
Dieb. I. Milium, iriticum. 3. Fabaj, Sinapis, Rupa Spinachia, Pbajeolus. 

4. L.aHuca. 

5. Cucuuiisy Cucurbita, 

/>> ajiurtium. 

6. Beta Adumbrationes. ^71 6. Beta. 
10. Byajjica. 
30. Hyfjopus. 
40. Petrijjeliniim. 
Anno I. Peyficuy Amwdaluf, 

''juglansy Cajtaneay Paonia. 
1. Coynus, Aveliana, 
FRONDESCEXTIA eft tempus snatis,qiio fpecies fin- 
guls plantarum prima Folia explicant. e. gr. 
1748. UpfalidE 1749. Upfalis 1750. Eandscronae 

A\>r.i'^.Rihes¥\,\()'i,. April.29. Ribes 195. Febr. 26. Grofiularia 
Maji^. Padus 396. Maji2 SyringaU.6.l.Mm. y. Samiucus 10. Euonvinus 133. 
II.6/)»v«^Hort.i. 
12- Cratct^iis 7. 
Populus Slf)- 
13. Samhucus 150. 
Ij.Quercus 784. 
l^.Frrtxijn/x J530. 3. Betulay^j^. 

4. PiZ^MJ- 396. 

6. F^/fz<x 7^5. 
8. T/'/;Vz 432. 

IO.^<.Tc7M7,,4. 

12. Carpinus 756 9. /^'/'ex r^fZ^T- 
lo.Philadelphus 
1 1 . Syrini^a 

1 2. /^oy.-i ^ 

13. Gxy acanthii 
IJ^. JLoHiceru 
1 5. Ultnus 
l6.Ce}aJus,Evon. 
17. Malus., Aimis 
l^.CoyyIus,Opuks 

19. Betula,SorhtiS 

20. 6";f//x i:minea 

21. S.dix caprea. 
2^.Carpinus 
Q.'^.Salixminor 
26. Prunus 

27^ populus nigra 

April. I .Rkamnus c.^tb. 
2. Vaccinia ni^ra 
^.Iramula 
7. KJcuUis 

11 . j uFians 

12. 'iV/w 

20. i^i/^ZiX 

0.1. Populus trem, 

Maji^. (^errwi- 
I^. Fm'/;2MX 

EFFLO^ 


Adumbration e s. EFFLOR.ESCENTIA eft tempus menfis, quo (inirulae fpe- 
cies plantaium primos Floies ollendunt. exgr. 1748. 
UpfalicB. 

MAJI. 

15. Drubd 'y26. 
\6.Leontodon 627. 
l-^.Saxifraga 350. 

Orobus lyC)^. 
13.7/^0x^2326. 

Alchemilla iqc. ^d^- APRILIS F/.yHec. 

17. Hepatica 445. 
I8.Fanwm585. 

22. TuJJilago 6go. 

23. Daphne 311. 

24. Pulmonaria 155. 
25.D>vj/'^ 523. 

26. Ornithogahim 270. 1 9. Cbelidonium 430. 

27. Violi']!^. Fragaria 414. 
"'"■'" ' Convallaria 274. 

20. Fritillaria 8l:l. 
Cynnfurus o2. 

21. J^fi^rt 431. 
Mdnyanthes 163. 
Pijj/x 525. 

22. Priinula 162. MAJI. 

26. Triglochin 299 2/' 28- 28. Pulfitilla 446. 
Zg.Empetrum 832. 
30. ^Mewowe450. 
MAJL 

1. Ranunculus.^60. 

2. TuJJilago 683- 
g. Lathraa 518. 

5. Fio/^i7iS- 
6*Primiila 161. 
'j,Glechoma.^S^, 
g. BetH/rt 776. 
9. Crt/iirt473. 

10. Oxrt/fi- 385* 

11. Vaccimum 313. 

12. Fraxn7Mj-830. 29. 23. Con-vallaria 273. 
Trientahs H^.Viola 719 
44. Androface 160. P/;z//j-788. 
'^uniperus 824- 
PotentiHa^ig. 
Cynogloffam 154. 
lr{yoJb;um:is l84« 
Eryjimum 558. 
Berberis 290. 
«S^yn;?^/? 6: I- 
L(^/f//;» 341 . 
Vaccinium ^12' 
Aflepias 200. 
Sorbus 400. 
Geranium 57 1. 
Dentaria 565- 
Ranv.nculus 472. 

JUNll. ^ 
Ge«"/.(23. 
Gnaphalium^yi. 
Pyrola 334. 
Thymus 477. 
PotentiLa..\.l'^. 
Bryonia 790. 
Nymphaa 426. 
.Ancljufi 153. 
&c. &c. 502. 

Orobus 596» 
Loniceru 192. 

24. P>T/IJ 130. I. 

Pyn/Jl^o. 2. 
2$. Statice 253. 
Polygala 586. 
Loius 609. 
Trifolium 615. 
Ranunculus 469. 
Chm-ophylluni 243. 

Cfl»iz(/" varii non florent antequam Solflitium abfolutum eft. 

ParnaJJui fcenifecii praeco ert. 

Colchicum autumni c& gelu nuncia eft. 
VlGELl/E plantarum abfolvuntur determinatis i?0K/x diei, 
quibus plantae flores quotidie aperiunt, expandunt & 
claudunt. 

Solares Flores dicuntur, qui determinatum hoc tempus fefe 
explicandi & chiudendi obfervanti funt hi criplices : 

I./V/rteonV/flores iolarcs,qui minusadcurateobfervanthb- 
ram explicationis, fed prius vel ferius aperiuntur prora- 
tione Umbrs, Aeris humidi vel ficci, AtmofphagraE praf- 
fione majori aut minori. S. Tr«- A D U MB RATIONES. m 2. Tropici mane aperiuntur & ante vefperam recludun- 
tur quotidicjfedhoraexplicationis adfcendit vel de- 
fcendit,uti dies adcrefcit aut decrefcit ; adeoque obfer- 
vant horas Turcicas f. inajquales. 
3. /E(]uinoFliaks dores z^eviuntuc CGvt:i & pofitiva diei ho- 
ra, &plerumqueetiam determinatahoraquotidie re- 
cluduntur. Obfervanthi horas Europsas f. aequalea. 

Plgilia Florum folarium vulgatimmas funt Fl.lhec. & H. upf. 
I.Leontodon 627. Turaxacwn. 
2. 628' 'faraxaconoides 

f52Q. Cbondrilloides 4. Hypocheris 

5 = ' 

6.— 

7. Hieracium 
8. 

12. Crepis 

14. 

I^.Picris 
l6.Sonchus 

19. 

20. Laduca pratenjis 
hijpida 

Cbondrilloides 
Pilofella 
Pulmonariii 
Jniticofum 
latifolium 21. Scorzonera 
22.Tragopo2[on64-,'. hiteuvi 631. 
I. 

637- 

639- 

I. 

3. rubrum 
640. teHorum 
I. alpinu 
6. rubra 
I. magna. 

642. repens 

643. Uvis 

644. lapponicus 
I. belgicus 
I, fativci 
3. tingitana. 03. 

24 

£5. Lapfana 
26. 3- 
4- 
I. 

4- -/• Columna 

Dalechampii 

Rbagadiolus 

Rba^adioloides 

^hitinofi 2^:;. Cichoreum 650. fanenfe 29. Nymphasa 
o. Calendula o 427, 
712. 32.Papaver alba 
arvenfis 
africana 
nudicaule 

s oritur, occidlt. 4' 
7. 
6. 

7- 8- 

9- 
8. 
6. 
C. 

7. 
C. 

4' 

6. 

4' 
C. 

S' 
7- 
C. 

7. 
4' 
S' 
S' 

c. 

S' 
7- 
S' 6. — 8. 9- 7. 

7. 

S' 

J). 3* 
D' 

— 4- 

— 2. 
12. I. 7. - I. 2. 10. 
II. - 3- 

12. I. 2 — 12. 10. 12. 

11. 12. — 12. 6 

5 
6 

7 
6 

8 
6 

5 10. 
10. 

9- 

— II. 

— 12. 

»— 10. 

— 10. — Q. 10. !}■ 4- ^74 Adumbrationes. g^.Hetrerocallis «. fiil-Vii 

34. Convolvulus 2. veHus 

35. Malva 4. hdi-ula /ilyffoides 1\ ^6. Alyirum 

37. Anthericum Q67. album 

38- Arenaria 376. purparea 

39. Anagallis 169 

40. . I 

'4I.Portu1aca l 

42. Dianthos 7 43.Mefembryanth.i. 

44 2. 

45. 10. 

^5. . ruhra 
c^rnlea 
lortenfis 
prohfer 

barbaium 
cr\flari:mim 
n:\:poi:tanmii 
fngiiijorme 5- 

5. 6. 
9. 10. 

6. 8. 

>- 
/• 

9- 

7- 
9- 
8. 

7- 8. 

9. 10. 

10. II. 

7- 8. 
]). 10. - 

8. 
10. - 11. - I. 

- 4- 

- 3- 4- 

- 2.3. 

12. 

- I. 

- 2. 

- 3- 4- 

— -^ 

3- D: C Horolos^ium Florsex fequenti tabula formandum,poftquam 
meteorici &: caniculares flores exclud funt, de quibus alibi. 

1) i D <L 

3. — Tragopogon htteum 22. 
.4 — ]^eontodcnl^araxonoid.2' 
i^.'y-—P\cv\s ma^^na 15. 

Cichoreiim jcanenfe <2S. 

Crepis teclorian i2. 

.6 — Scorzonera tingitana^l- 

5. — Sonchus la-vif 17. 

— — Leontodon Taraxaciim i. 
• Crepis alpina 3. 

— — Tragopogon Cohiwna: 23. 

Lapfana Khagadiolus 25. 

Fhitinofi 27. 

__ ConvoIvuUiS rfc^;/x ^^^. 

6. — Hypochceris pratenfis 4. 
Hieracium/j uclicojiimg. 

Pulmonaria 8. 

Crepis n/^ra 14, ~_ — Scorzonera tinptam 21. 

— , — Sonchus repeijs 16. lo.i i. Mefertibr. neapoht. 45 

7. . heipcusK). — Il.Crepis alpuia 13 

7. — L/eontOGot7-o;,7!V////>;^£'x3. 1 Tra^^pogon CoLuriinie 23 

- Hieracium h'.tivoIium lc.j— - 12. Sonchus i^e^vis 17. 

Soricbu». lapponicus IJi. 1—12. lapponicus IS* 

Hypo Laftuca Jatim 20. 
Calendula ajricana 31, 

Nymphasa ////'.'z 29. 

Anthericum album 37. 

8 — Hypochceris hijpida 5. 

Lapfana Rha^adioloides 2f>. 

Mekmbry znt.barbatum^'^, 

9 — Hieracjum PilofeUa 7. 

- AxiTigsWxi rubra 39. 

Dianthus prolifer 42. 

— S-^Leontodon Taraxaciimi» 
9 ~ HypochcerisC/io;;^r///o/^.6. 
I0~A]alva hehida 35. 

Arenaria purpurea 58- 

— — Mefembr. cr^Ji.filinum ^^, 
— 10 Lapfana giutinofi 27. 
Ladtuc.i jdtiva APUMBRATIONES. ^^^ D' (L 

— I. Hypochccris Chnndrill. 6. 
— ■ — ^\z\vz hehvula ^s. 

— — Dianthus pvoUfer 42. 

— 2 Hieracium latifnlium 10. 

— — Crepis ruhra 14. 

— 2- Hypochceris hijpida s- 
** — Hieracium Puhnonarias. 
— * — Sonchus bel^icus if^. 

— — La p fa n a Rhagadioloid. 2 . 

— — INJcrcmbr. barhatum^s- 

— '^ ArensYhpurpurca s?. 

— '^•LteontodonChondrilloide ,■ j. 

— — Calendula arvenfs jO. D- (L 3 Mefembr. neapolit. 4S. 

lin^niifcirui. 46*. ^Hieracium ruhrum 11. 

- iVTefembr. crvfiallin. 44^ 

- Calendula africana j/. 
-Anthericum alhum j/. 
4 A 1 y fTum Alyfjoides jtf . 

- 5 Hypochceris prntenjis 4* 
5 . W\Qr,\c\\\\x\fni,ticofum f), 
-- Nymphsea alba 2<j. 

7 . P<*paver«zirf?Vc/?//t' j^, 
. g Hemerocallis fid-va jj. Cakndula rt/mi/iiHort.upf. 27.4- n. 2. vicrilins fi'bit interho- 
ram fextam & feptimam matutinam,vigilans in horam 
promeridianam quartani, fi tempefias diei fiierit ficca, at 
vero fi vigilias non adfumat, feu non aperiat fiores hora 
feptima matutina,|)/z/LM'hoc die cadent, conflanti lege; 
imbresautem extcnitru evitarenon facile didifcit. 

Sonchusftbiricus fi noclu claudatur, proxima dies plerumque 
ferena erit, fi vero aperto flore per nodlem vigilet, in- 
fequens dies plerumque trit pluviofa. 
Dormientes per noclem plantas, foliis conniventes , tecigi- 

mus §. 133. 
FRUCTESCSN IIA comprehendit tempus, quo femina 
mnrura difpergunt Piancac. 
HoRDEuvi flofculis omnibus hermaphroditis, feminibus 

cordicatis. Hort. upf. 22. 
1732. Lapponia^ l75o- Upfaliae. Msturefcit. 
Kvitnm Mdfi ji. ^atijm Martii 6. UpLindiu iio. 
D\iTec.'}ulii 2.9. DiiiQc. Aiigujli 4. Scauia _ ^o. 
Maturuitdleb.Sff- Mai:uruitd\eh.is.f- Lipponia 60.^ 
Maturefcit Hordeum citius in aulkali Scani^ & boreali 
Lapponia, quam in intermedia Uplandia. 
DEFOLLATiO eft tempus autumnale, quo ar!)ores folia 
dejiciunr, eoquc indicant progrelFum autumni & infe- 
quentis hyemis. 

Fraxinus inter primas defoliatur & inter ultimaw fron* 

defcit. 
Colchici primi flores obfervanji; ^ , 276 AdU MB R A T I O N E S. ViGENDI tempus comprehendit annos, quibus plant» vi- 
vunt; facileanni numerantur velex circulis concentri- 
cis f. ex annulis refinofis in Caudicc detruncato. 
AnnuUis refinofis f. internis pleriqueTrunci numerantur. 
Quercus Oelandiae nata 1581, atate26o,it. alamL 6r. 
Pi>zzijWermelandiGa nata 1 337. atat e 4c9.it. iv-goth. 247, 
Ramis annotinis numerantur aetatcs Pini, Cedri, Mali, 

Pyri &c. 
Chronica' hyenium intenfiorum aut remiiTiorum ex annulis 
intefnis datur in plerisque arboribus, praefertim in 
Quercu. 
Botanici,hucusque in plantarum numerofilTimarum digno- 
tione occupati &i objeftorum varietatc inundati, ne-' 
quivere,more allronomorum^obfervationes inflitue- 
re,licet inferiora fequi, longe tamen majorem pu- 
blico ufum fuis obfervationibus fubminiflraturi. 

CaUndavia Flora quctannis conficienda funt in quavisProvin- 
cia, fecundum Frondefcentiam, Efflorefcentiam, Fru- 
ftefcentiam, Defoliationem, obfervato fimul Climate> 
ut inde conilec diveiiitas Regionum inter fe. 

Horologia Flora fub quovis climate elaboranda funt fecundum 
Vigilias plantarum,ut quivis, fine horologio aut fole, 
horam diei eaumeratam habeat. 

Mappa -vegetantesy quas indicant ubique Regionem, Clima 
&Terram. 
Ufus ex praEdidis refultaret de Natura Telluris fuifius. 

CUma ex progreiTu anni fecundum Frondefcentiam &Defo- 
liationem, unde Calor Frigusque loci fummum, notif- 
fimum Botanico erit. 

Tkermometruni Bntanicurn erit noftrum, cujus pun(5lum conge- 

lationis 0,C^]or vero aqiM coquentis loo. 
Autiimnales plants funt Virginicx, quae florent laetifTime Se, 

ptembri& Oc^obri, cum aeitas fit ipfis in patria gratif- 

fima, adeoquein Suecia ditficillime feTnina maturant. 
Brumales innt Capenfes , quarum flores calore grato fub ipfa 

Bruma prov-ocantur, dum aeilas in patria regnat, alias 

fruflra proliciendi. 
Vernales (nni Aipin,^ omnes, cum inAlpibus hyems excipiat 

ver, vix guftata aeilate, adeoqus citiiTime florefcant & 

fruclefcaot. 

Bife^ Adumbrationes. 277 Bifera, quae bis in anno florent, vere fcilicet & autumno,mo- 

re patrio, uti Indicai facile omnes intra Tropicos. 
Frigida gvz^um caloris trigefimum vix ferunt, uti 
Alpina Gemanica 

Sibirica Belpca 

Canadenfes An^lica 

Gallic^ fupra Parifios. 
Temperata hyemes viginti oiko graduum frigoris non fc- 
runt ; 

Narhonenfes Italica 

Lu/jtanica Syriaca. 

Htfpanica. 
Calidas ferunt Caloris gradum quadragefimum , fed frigo- 
ris gradu decimo fuffocantur. 

India orient. JEpyptiaca 

Americes merid, Canarienfes. 

Frigida in Calido primum luxuriant, mox flaccefcunt, pe- 

reunt. 
Calida in Frigido crefcere celTant, defoliantur. fterile- 
fcunt. sg xir. VI. 278 V I R E s. 

W" ■ ■ — — ■ ■ ■ — — — ■— ■■■ . . ." ■ • — • -— — 

XII. V I R E S. 

336. ViRES plantarum a FruSiificatione (8^) defumat 
Boiar.icus (7), obfervato Sapore (3^5)) Odore 
(362), Colore (364) & Loco (357). 

Auftorcs (ententis iuere HenHaimuSj R. J. Cdmevarius Hojf- 

m:ii:nn( , & alii. 
Difllrtatio de Vivihitsplantavnm HF.H.iflelquifl Upfiliae 1747. 

propugnnta, hoc de viribus Caput expiicat. 
Falfae funt veterumTheoriK de viribus plantarum ex-4/?ro- 

lo^ia § 47. Sipiattira $. 47. Chemia §. 45. 
Probant Ordines naturales veritatem aphorifmi §. 77. 

337. Flantse, quJE G^?2frf conveniunt (165), etiam, vir- 
tute conveniunt ; quiE Ordine Naturali (77) con- 
tinentur, etiam virtute propius accedunt ^ qusque 
Clajfe naturaii congruunt, etiam viribus quodammo- 
do congruunt. 

Genere convenientes easdem poffident vires : 

Convolvuli : Scanmonimi, Mechoacanna, Turpethitm, Sol- 

danella. 
MXn: Moly, Porriim, C^pa, Viclorialis. 
Lauri ; Cinnamomim , Mdabathrum , Cajjia , Campbora, 

Sajjafras , Bciizoe. 
Euphorbiac: Ejiila, Catapiitia, Tithymalus. 
ArtemifiaB: Abrotamm, Abhnttium, Cma, Seriphium, 
Ordine naturali & viribus conveniunt 

CoUininifersB : Malva, Alihaa, Alcaa^ Gofjypittm. 
Scitamina : 'Lingiber , Coniamomum , Galan^a, Zedoaria, 

Cojius, Grana paradiji, Curciima. 
Orchideae: Orchis, Satynum, Serapias, Epideiidrum. 
MuItin.liqMa; : P(?onia, Aqniles;ta, Aconitum, Delphinium, 

Nii^ella, Hellebovus, i<.a,:iiiicidus, Pulfatilia. 
Contortae; Apocynum, Cynanche, Ajclepias, &:c. 

Clas- V I R E S. 279 

C(-ASSE & viribus conffruunt 

Grannna, Tyicoccity Papilumacexj 

Compofit^'^ Savmeutacea, LomentaceXf 

\Jmheiiati£, Oleraceay Siliijiioja, 

FiliceSy Verticillata. 

538- r?RAMiNUM (77: 14) Folia Pecoribus & Jiimen- 
tis ls;ta pafcua^ Seniina rniuora avibiis, majora ho- 
minibus efculenta funt. 

Folia graminum primarium pabulum animalibu» phytivoris. 

Semina rcnnox^ Phalaridis^ Panici^Mihi^ funt gratiffima pTlIe- 
libus & oallinis. 

CevealiaruutSemina majoragraminum,qu?c hominibus quo- 
tidieincibum voniunt; Oryza., 'J) iticnmySecale^ Hor- 
deum, A-veiuiy Milium, Paniciim, tiolcax, '/Jzania^ Mays :' 
excepto forte folo Loiio^ nifi arte praBparato. 

339. Stellatcc (77: 44.) diureticic funt. 
Exempla : Ruhia, Afpevula., Aparine, Galiim. 

340. Afperifolix (77.' 433? magis minusve oleracese, 
mucilaginofi^ <& glutinofae funt. 

OleracesB : Anchufi , Bovva^o &c. 

Mucilaginofae praecipue Conjblida majoris Radix," quae inter 
glutinofa primaria eft. 

341. Luridge (77: 33) funt plantae fufpeftae. 
FcEtida: Solanum, Hyojcyamus, Nicotiana, Atvopa, Mandra^9' 

va^ Dattira. 
Dementantes & IVarcoticaB : Airopa, Mandragora, Nicotiana^ 

Hyojcyamus, Melon^ena, Lycoperjicon apud noftrates. 
Corrofivum maxime : Capjicum. 

342. Umbellatae (77: 22)inficcis aromatica&, ca- 
lefacientes & pellentes; in aquofis autem Venenatce 
funt ; radice & feminibus pollent. 

S 4 Aquofo 280 V I R E s. 

Aquofo loco nata;, <5c venenat* funt i^icutay Oenanthef Sifony 

Phellandriwn , Jpinm pakjire. 

Pellentes fudorem, uiinam, fiatus, menfes, Lac, funt AJjh 
fatidti, Lciijlicum, Angelica, Inipevatoria, Pimpinella, Peii- 
cediinum, Opoponox. Galbamm^ Carvi, Cymimim, Daucus, 
^ieum, Faniculimi. 

343. Hexandriae (68) radices fecundum faporem 
& odorem edules aut noxicC funt. 

EV)i.'LE8 funt Radices inodoras: Martagon,Tulipa,Ornitho' 

gali. 
Venenat;* fecundum odoreni virofum iunt Gloriojii, Scil- 

la, Hyacinthus, Anthericum, Leucojum, Narcijjus, Corona 

imperialis, 
• 

344. BicoRNES (77: 24) adftringunt, fed Baccae aci- 
dae efculentae lunt. 

Adftringunt : Erica, Pyrola, Vaccinium, fed maxime Uvaur/i. 
Baccae acidse 6c efculentaeinhac eente funt Faccinia,Myrtilli, 
Oxycocci,U-va: urjt, Avhiitt,Guajacan.?, Melajiomts. 

345. IcosANDRiAE (68) fruftus pulpofus eil efculen- 

tus. 

Pulpofi fru^tus inhac clafTe funt: 

Pomacei 77 : 37. Mala, Pyra, Granata, Cratagi, Mejpila, 

Sorba , Ribes. 
Senticofi 77:35- Cynosbata, Ruha, Fraga. 
Drupacei 77: 38: Amygdala, Perjtca, Pruna, Armeniaca, 

Cerajh. 
Arbuftivi 77 : 39. Guajava , Eugenia 

346. PoLYANDRiA (68) plenimque venenata eft. 

iVIultifiliquas 77. 23. Aconitum, Anthora, Aquilegia, Staphis- 
agt i.i, Dclphinium, Helleborus, Apiwn rijiis, Clematis, PuU 
Jaiilla, P(':onta. 

Rhoeades 77: 30: Papa-ver , Chelidonium , Acl^a. 

Alias : Euphorhia, Cambogia, Pegamm. 

347- Ver. V I R E S. 281 

347. Verticillatae (77: 58) f^ntfragrantes^uer- 
vinx , refolventes & pellentes ; Folia virtute pol- 
lent. 

FragrantifTimx : Marum, DiclamnuSy Satureja, Thymus, Origa- 
" maii, Majorana, Ocymiim, Pulegium^ Mentha, MeliJJa, La- 
landuk, Rnjrnarinus, Sahia^ Hormiumt Sciarea. 
Fragrantes aftione in nervos refolvunt. 

PcUunt flatus, menfes, Lac, Genituram. 

34.8- SiLiquosAE (77: 57) aquofae, acres, inciden- 
tes , abftergentes , & diureticae funt ; exficcatione 
imminuitur virtus. 

Exficcatione cum virtus imminuatur, vivs itaque a Medi- 
cis funt adhibendae. 

Incidentia atcenuant vifcida acredine, hinc tumores cedema- 
tofos & frigidosrefolvunt: Cochlearia, .Arnmracia, Si- 
Jynibrium &c. 

349. CoLUMNiFERAE (77: 34) mncilaginof^B, lubri- 
cantes, obtundentes & maturantes funt. 

Lubricant invifcando acria in TujB^ Stranguria , NepbritidCt 
Colicaf Excoriatione, adeoque JDolores leniunt. 

Maturant emolliendo. 

350. Papilionaceorum (77:55) F iia Jumentis 
& Pecoribus, Semina variis animaJbus efculenta^ 
fant farinacea & flatulenta. 

Flatulenta & efculenta funt Fabay Vicia, Pija, Phajeoli, Ci- 
ceresy Lentes. 

Quadrupedibus praefl.ntifTimum pabulum fuppeditant Tri 

Jolium, Medicago, Trigonella, Hedyjhrum, Vicia, Lotus 
Lathyrus. 

351. Syngenesia (68) Compofitorum (77: 3i).inMe- 
dicina receptiffima, eommuniter amara eft , 

^' S 5 Anctaia: 282 V I K E S. 

Amara; Eupatorium^ Tanacetum^ Baljamita Santolina^ Abfin- 
thium^ Abrotanum, Artemi/ia, Ageratum, Matricaria^ Cha- 
momilla , Cotula , Acmella , Auricuh. muris , 'Taraxacum^ 
Cicboreunt , Carduus marite , Carlina , Carduur benedi- 
Hus. 

352. Orchideae (77:4) funt aphrodifiacx. 

Aphrodifiaca inter primaria ^nntVaniUa arr.ericanorum, Sa- 
lep orientalium, Satyrium EuropaBorum. 

353. CoNlPEKAE C77- 15) ^unt refiniferae & diurc- 
ticx. 

Refiniferae funt cmnes, adeoqiie 6c fempervirentes. 
Diureticae, urinam violaceam reddentes, funt Terehinthirta^ 
'^uniperuSy Sabinay Olitanum, Finus, Abies, Cuprejjus. 

354. Cryptogamia (6^) Vegetabilia faepius fufpe- 
fta continet. 

Filices ( 77 : 64. ) odore gravi ingratae funt. 

Mufci ( 77 : 65. ) itidem ingrate olent. 

^(^^ ( 77 ' 66. ) pauciffimae efculents funt, & plurcs pur- 

gant. 
Fungi ( 77 : 67. ) anceps cibus Plinio. 

355. Plant3E floribus nedario a petalis diftinfto ( iio) 
communiter venenatge funt. 

Neftaria diftindla obfervantur in Aconito, Helkboro, Aqui- 
legia, NtgelLi, PavnaJJia , Epimedio, Clutia, Kiggellarl.i, 
Hyacintho , Stapelia , Afclepiade , Mirabili , Nerio, Nar- 
cijfo , Zygophyllo, Diiiamno , Meliantbo ; quae omnes 
venenataBr 

356. Lactescentes plantae communiter venenata 
funt, minus autem femiflofculofae (77: 21. 8)« 

Laftefcentes venenatae funt plersque, 

Contor- V I R B S. 383 

Contortae 77: 29. Khoeades^^: 30. TricoccaB^^:^^. Vari». 
Riafwolfia Papiiver Euphotbia Rhus 

l he-jetia Argemone Cambogia Ficus 

Cerbera Chelidonium Daiechampia Acer 

Rlumieris Bocconia ^atropha Melia 

'Tabevn.xmont. San^uinaria J^arici. 

Periploca 
Apocynum 
Cynanchum 
Ceropegia 
Afdepias. 

Sm-fcijculofa (yy.^l-a.) Isftefcentes vix venenatsfunt: Pr»- 
nanthes, ChondriUu, Hieracium, Cyepis^ HypocbceriSf Picris, 
Hyojeris, Leontodon, Jrdo^cpogon, La^uica, fed funt etiam 
Laftucae fpecics acuieatae virofa, maxime venenatae, 

Catnpnnulacea (77: 32) funt partim venenatae » uti Lo^^/m ; 
partim vix noxiaE , uti Campanuki- 

357. Lociis ficcus fapidiores , fucculnitus iiifipidas ma- 
gis, aquofus fcepius corrofivas reddit. 

Aquaticae plurimae plantje acres& corroGvas funt: Ranuncu- 

lus, Calia, Nymphxa,Sium, Phellandrium, Cicuta, Perjica- 

ria, Armoracia, Sfymbvlwn. 

Vernales hanc ob cauflam etiam plurimaeacres. 
Succulento folo narse plantse magis infipidaB : utO/fr^ pleraque. 
Sicco folo proveniunt praDflantiflima aromata : Cinamomum, 

Rojhminus, Thymus., Salvia, Origamm, Clinopodium, Hyj- 

Jopus, La-vandula, Melifja, Caryophyllus. 

Aromata fapidifliin i lunt licca & plantae exficcats eva- 
dunt fapidiores. 
Fruftu^ horcei in hum^.dis & umbrofis aufleriores, in ficcis 

& foli expofitis dulciores evadunt. 

358-QuA.LiTATES plantarum , in (juibus vires fubft- 
ftunt , indicat Sapor , Odor , Color. 

Senfus externi funt inftrumenta naturalia, quibus exploran- 

tur plantarum qualitates. 
Infpida 6z inodorata v\m medicam vix exercent. 
SapuHJJ.ma &. odoratijjima vero femper maximam vim pofli- 

dent. 

Dcftm- ^^Sl- V I R E S. 

Deftrufto fapore & odore in plantis etiam vis caftratur, ut 
in Fceculis &. Magifteriis Calla^ Avi , ^atropha, Ela- 
terii. 

Ma/licatione vires a fapido provenientes optime exploran- 
tur. 

5^0. Sapid(£ & Suaveolentes bonae funt , Naufeofi & 
Graveolentes venenata;; funt. 

Notiones hae fenfibus omnium animalium infcriptae funt,fe« 
cundum texturam cujuscunque corporis. 

Graveolentes malae funt : Funp , Cotuki, Sambucus , AElany 
Aconitumy Helleborus, Veratrum^ Ajarum, Anagyris, So- 
lonum, Datura, Nicotiana^ Hyojcyamus, Ta^etes, Cajjia, 
StachySy Doronicum, Colocyntbisy Coriandrwn, Buxus^ Cy- 
noglolfum, ^ighns y Opium. 

360. CoNTRARlAE qualitates contrarium effeftum ex- 
ercent. 

Contrarii morbi contrariam caufTam agnofcunt, quae cxer- 

cet contrarium effeftum. 
Morbi ergo morbis curantur. 

361. Agunt omnes plantx , vel Olido in mrvos , vcl 
Sapido infibras, vel utroque in fluida. 

Sapidii nunquam agunt in nervos, nec Oiida in fibras mufcu- 
lares. 

Fluida immutantur a fapidis, evacuantur & a fapidis & ab 
olidis. 

362. Ambrofiaca funt analeptica , Fragrantia orgaftica, 
Aromatica excitantia, Tetra ftupefacientia , A^au- 
feofa corrollva. 

Ambrosiaca agunt uti Ambvay Mofchusy Zibethum. 

Ajperulay Ahelmojch y Geranium mojchatumy Malva tno' 
fchata , Milium , Aira. 

Fragrantia gratifllmo odore fefe commendant. 

Flores Croci , Cheiranthi , Polianthis , Jajmini , Lilii, 
Tiliw , Fiola» 

Her- V I R E s. ^85 

Herbs: Lavanckila, l^hymus^ Majovana, Ocymum, Ori^a- 
nim, Satureja, MeliJfi,Manim. 

AROMATiCiK Odore & Guftu fere conveniunt. 

Cinnamomum, Laurur, Sajfafras, Camphora, Macif, 
Cardamomum y Caryophyllus, Myrijiica, Acorus, Am- 
vn, Angelica, Citrus. 

Graveolentia fmgularia funt: 

Alliacea: Allium, Cepa, Forrum, AlUaria, Scordkim, Pe- 

tiieria , Ajja fattda. 
Hircina : Orchis , Vul-varia, Hieracium fxtidum , Gera- 

nium robertianum. 

Tetra odore ingrato notifHma : 

Stachys fatida , Cotula fatida, Tagetes, Opium, Can^ 
nabis, Ebulus, Ana^yvis. 

Nauseosa qus inrrefla a natura refpuuntur. 

Veratrum , Hclleborus , Convallaria , Afarum , Nieo- 
tiana , Colocynthis, 

363. Sapida in Fluida & Solida agunt. 
Dulcia Edulcorantla & Impinguantia. 

Incidentia & Corrodentia Acria, 

Pinguia Obtundentia & EmoJlientia, 

Infpifiantia & Adftringentia Stiptica, 
Acida Refrigerantia & Attenuantia, 

Balfamica & Tonica, Amara, 

- Vifcofa Mucilaginofa & Lubricantia, 

Penetrantia & Abftergentia Salfa, 
Aquoft Mundificantia & Humedantia, 

Abforbentia & Exficcantia Sicca funt. 

QuALiTATEs contraris. Quaiitates conformes. 
Ajuoja & Sicca Aquofi & Vijcojh 

Pmpna & Stiptica Dulcia & Pin^uia 

Actda & Amara Acida & Sal/h ^ 

Duicia & Acria Acria ' & Amara 

^alja & yijccfi, Sicca & Stiptica. 

VlRSS 2^6 V I R E S. 

ViRES cosTR\Kiff. in fltiidiy. 
Mundifcantia &. Atjorbentia 
Refrigernntiu & Baljumica 
Edulcorantui & Incidentia 
Obtundentia & Injpifjantia 
Mucilaginojk & Penetrantia. 
Vi R E s c o N T R A R I -35 in JoUdis. 
HumeFluntia 6c Ex/iccantia 
Atteniiantia & Tonica 
Impinguantia & Abjiergentia 
Emollientia Sc Adfkingentia. 
Lubricantia & Corrodaitia. 
Exennpla Aquofi : Aqua, Sicci : Tarina^ 

Vifcofi : Gummi, Acris : Smapiij 

Ping;uis : Oleum, Salfi : Sal, 

Dulcis : Saccharum,Am^n:Bilisy 

Acidi : Acetum, Stiptici : Galla. 

364. CoLOR VaUidus infipidum, Viridis crudum, Lii- 
teus amarum, Ruher acidum, Albus dulce, Niger 
ingratum indicat. 

LuTEA amara: 

Gentiana, Aloe\ Chelidonium, Curcima, Flores Iiitei» 
RuBER acidum : 

BaccaOxycocci,Berberidis,Ribis, Rubi, Mori. - 

Poma acida, Hippophai's Sorli, Rojk, Ceraji. 

HerbsE verfus autumnum rubefcentes : 
Acetofa, Oxalis, Lapathum Janguineumj Braffiea. 

ViRiDis crudum : Folia Sc FruHus immaturi. 

Pallidus infipidum : 

LaEluca, Cichoreum, Afparagus. 

Albus dulce: 

Ribes,Rubus, Mala diilcia, Pruna alba. 
IMiGRA incrrata & ffipius venenata. 

BaccaAtropa, Aclaa, Cori.iria, Solani^ Tini,Empetri,Padi. 

Acidi exploratores funt colores caerulei f. violacei, e. gv. 
Crotonis, viola;, aliorun^ vegeLibilium. 
Ceerulei coloresab acido rufefoani., ab alcali adfufovi- 

refcunt. 

Papyro V I R E S. 287 

Papyro caerulea ufus eft Tournefortius, qus ab adfufo 
fucco phntx mutata indicabat ejusdem qualitatem 
acidam aut alcalinam. 

365. OeconoMicus Ufus plantarum generi humano 
utiliffimus eft. 

Ufuales plantas pro Pane, Cibo, PotUf M.dijiciisy Uten/ilibur, 
Injirmentisy Opificiis, TinSliiris probe obfervet ubique 

locorum Botanicus & defcribat. 
Flora Oeconomica ejusmodi nonnulla collegic 
Itinera noflra Oelandicum, Gottlandicum, Weftro-go» 
thicum, Scanicum^ varia fuppeditarunt. 
Ufusplantarum pro/)rfk'/oanimalium foUicitcinquirendus. 

Panjuecicns hujus fundamenta jecit. 
Ufus plantarum pro Oeconomia iini-veyjhli natura fedulo inda- 
gandus. 
Oeconomia Natura (Diflert. ac.) ejusmodi plura con- 
quifivit. 

In fcientia Naturali 
Principia veritatis 
Obfervationibus confirmari debent. TA- 288 (o) TABULA I. 

FOLIA SIMPLICIA. Fig. I. 

3 
4- 
5- 
6. 

7- 
8- 
9- 

10. 

II. 

12. 

13- 

14- 

15- 
i6. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23- 
24. 

25- 

26. 

27. 

28- 

29. 
30. 

31- Orbiculatum. 32. 

Subrotundum. 33. 

Ovatum. 34. 

0\rz.\Qi.Ellipticum. 35- 

Oblonguin. 36. 

Lanceolatum. 37. 

Lineare, 38« 

Subulatum. 39- 

Reniforme. 40- 

Cordatuin. 41- 

Lunulatum. 42- 

Triangulare. 43* 

Sagittatum. 44* 

Cordato-Jh^ittatum. ^S- 

Haflatunri. ^6. 
Fiffiim. ^. ,.47- 
Trilobum. iJ^*^^* «-«^^^. 

Praemorfum. ^49- 

Lobatum. 50. 

Quinquangulare. 5^- 

Erofum. 52. 

Palmatum. 53- 

Pinnatifidum. 54- 

Laciniatum. 55- 

Sinuacum. 5^^* 

Bentato-fmiiatum. 57* 

Retrorjiimf.nuatim. 58- 

Partitum. 59- 

Repandum. 60. 

Dentatum. 61. 

Serratum. 62. DupUcato-Jerratum. 

Diiplicato-crenatum. 

Cartilagineum. 

Aciite crenatum. 

Obtuje crenatum. 

Plicatum. 

Crenatum. 

Crifpum. 

Obtufum. 

Acutum. 

Acuminatum. 

Obtujim acumine. 

Emarginatum acute. 

Cuneiforme emarginatum. 

Retufum. ^ yO ^ q^llC 

Pilofum. ..ivrd^^v^^ttvl/i^^ 

lomentofum. 
Hifpidum. 
Ciliatum. 
Rugofum. 
Venofum. 
Nervofum. 
Papillofum. 
Linguiforme. 
Acinaciforme. 
Dolabriforme. 
Deltoides. 
Triquetrum. 
Canaliculatum. 
Sulcatum. 
Teres. r j^*^*^/. TYRO Tah I ^ z /^ 4 S 6^ 7 
^ JO. li /12 U3 u^ /\/5 
'7> 
7 X ^ H 

^^ /^^4^ 3r>L 3« 
^i S4- 
^ Gali (^cai^ 


^ i'\^ ^^ [\^' 

A g^ ( o ) i ^ 289_ 

T Y R O. 

Partes Plantie oitines fibi.reddat notifllmas. 

Vtil^atiJJimai plantas afacieHerbationlbus difcac dignofcere. 

Colli^at, Exficcet, Adglutinet ipfe plantas majores, quotquot 
poterit. 

FruHifcationis partes primarias difcat diftinguere. 

Claffes & Ordines fyftematis fibi reddat familiares, & fimpli- 
ciorcs evidentioresque flores ad eosdem reducat. 

Demonjlrationihiis in Horto frequenter adfic. 

Terminos artis fecundum definitiones fibi habeat perfpedlos. 

Genera fibi not.i, clrciter 50 , fecundum Genera plantarum exa- 
minet, collatis fruftificationibus cum charaftere. 

CharaHeres Genericos 50, proprio marte, eadem melhodo confi- 
ciat, & feoundum Generaplantarum emendet. 

Defcriptiones Cpeaerum, 60 circiter, conficiat ex lege artis, inci- 
piendo a fimpliciffimis plantis, procedendo ad difficiliores, 
quas corrigat ProtefTor. 

Ignotas fibi plantarum fpecies invejlis;et ipfe fecundum Claves, 
Charadteres, Difl'erentiasque fyllematis. 

Principia & Fundamenta Botanices rite intelligat. 

Wjloriam literariamBotznlcesCxhi famifiarem reddat, & impri- 
misAudtores de Speciebus plantarum confulendi. 

Synonyma Auflorum, retrogrediendo ad inventores, evolvere 
adfuefcat. 

l//w;» plantarum fpeciebus adfcribat, Medicum & Oecono- 
micum. 

T 1 A- TABULA II. FOLIA COMPOSITA. 63. Binatum. 

64. Termtum foliolis fejjilibiif. 

65. - - - - - petio^atis* 

66. Digitatum. 

67. Pedatum. 

63. Pinnatumaw; impari. 

69. - - - ahruptiim, 

70. - - - altevnatim. 

71. - - - interrupte. 

72. - - - cirrhofim. 

73. - - - conjuzfftiim. 
74» - _ _ _ deciirjive. 
75. - _ - articulate. 
715. Lyratum. 

77. BiTERNATUM, Duplicato-tematuni. 

73. Bipinnatum ( Sauvag. J, Duplicato-pimatum, 

7g. Triternatum, Triplicato-ternatum. 

80. Tripinnatum {Sauvag.) Jine impari. 

81. r. - _ . c'M»z impari. HER- f wVt, ^^ ( o ) ^ 291 

HERBARIUM. 

Jplantae methodo data (p. 7- ) colledlae in Herbarium vivnm,aliis 
Plortum ficcum diflum, difponuntur lecundum Syllema, 
ut promte evrolvantur. 
Inftruclio Herbarii fecundum Systeivia sexuale IicEc eft ; 
fecundum aliud quodcunque Syflema, obfervatis obfer- 
vandis, alii eadem ratione diiponant. 
Arca ex Ligno , claudenda Valvnlis duabus longitudinalibus, 
refpdndentibus apte dillepimento perpendiculari. 
Spatium arcae interne accurace determinetur. 
Alticndo parif. pedumy £ > a fummo adinfimum. 
L.atitiido - - unciar.i6. , praeter diilepimentun;!. 
Profanditas - Pedis i, a pedore fc. ad tergum. 
Di-vidatnr arca diirepimento perpendiculari, in duas paftes 

sequales, a pedtoread tergum. 
Lora^iHunt horizontalitcr aiihnfta . AiTerecrdfPo lin. <5. 
Classium loculamenta fint inflruda fecundum copiam fpe- 
cierum, uti liumeri clafiium indicantr 

Clajfis I uticiar. 2. Clajfis 14 unciar. lo, 

2 6, 
4 5- 

5 14- 

6 6. 

7 • 2' 

8 3« 

9 2. 

10 7. 

11 3- 

12 5« 

13 6. 

Crt^/th2Bcarca6ooo Plantas ficcatas adglutinatas. 

A^of^j^/j vaivulis arcae Numtro & Nomine Generunrt,exadere- 
fpondentibus LocuHsjintraquaephilyr*, genera eademin- 
cludentes, eorumque numeris ipfae notaia;, lervantur, abs- 

quemora plantaomnis protrahitur Ok evolvitur, 

"j 292 it?^ ( o ) (T^ 

TABULA III. 

FOLIA DETERMINATA. 

82. Influxum. 

83- Ereilum. loS- Frons. 

f. 84- Patens. 109. Spathulatum (&Jii'.) jFo//mw. 

'-w/ ' 85. Horizontele. 1 10. Parabolicum (&«■;;.) Fo/«iw. 

86. Reclinatum. 

87. Revolutum. - - . i. ^ 

88. Seminale^^V^i&ii^^^M^^ 

89. Caulinum.m^!^4(^P'^'^''^^^^^';> 

ameum. [ 

91. Floral^. '^ Af^^ . Js- Petlolatl. f^M:^!^^'^ 
'^/i^-49^. Seffile. >: ^ .^^7 

96. Amplexicaule. 97. PerfoliatigH#Tn^|L^ 

99. VaginarfSf^ ^ 

100. Articulltum. ^yW^i'» 

loi. Stellata. / t 

102. Quaterna. n ' ^, ^> ' 

. 103. Oppofita. 'tL-^.-^yiv^iAjyt^i.-i'. ^A+^f-yr*- 3^ * 

104. Alterna. '^r»W«^-y ^;^''» M ^^uJ^^ 

105. Acerofa. 

106. Imbricata. . ^ l^ ,, 

107. Fafciculata. J^xJ *^y^-^^Yr^^ HER- 
Gu:tl Sculp, 4P^ -,i ^ g^ ( o ) Q^ ^93 

HERBATIO. 

^xcuRsiONEs B jtanicae (a) a variis varie inflitiiuntur,no- 

•bis fequentes in ufu funt. 
Vesti rrs leviflinnus, laxiflimus, Botanicis (h) proprius 

(ubi licet), nej^otio apciffimus. 
Instrumenta: Libri : Syftema naturas, Flora Faunaqiie Re- 
gionis. 
Micvofcopium , Acus botanica , Cultellns bota- 

nicus , Piunihago. 
Vafiulum DWlemAVium (c), J^zpvnz colligata. 
Capfula cum Aciculis pro infediis. 
Temp us a frondefcentia arborum, excepto Sirio, ade;irum 
defoliatiorvem. 
in hebdomade omni, asftatis bis, veris femel. 
ab horay matutina, in horam 7 vefpertinam. 
Leges Serovenientis, Difcedentis, Abfentis. 

Divifionis, Pranfionis hora 2, Quietis in h. 4,Secretarii> 
ViA : Cong^relTus, difperfa ambulatio, Stationes. 

iVlilliaria ad fammum duo cum dimidio. 
CoLLECTio : Plantay prsBcipue florentes, Mufi &c, 

In/etla, Amphibia, Pifes, Auicula plumbo occifae. 
Petra , Minera, FoJJilia, imprimis Tevra. 
Demokstkatio fin^;ula a i-^rofefTore fiat intra horae ^. 

indigitentur colledla naturalia omnia cum 
nunievis elibris. ^j^ 
CharaHeres edsnW^ Generis &:fpeciei. 
Sin^ulavia in objecto obfervanda.' 
Ufus Oeconomicus, Medicus primarius. 
Usus: Le(3:a in Natah obleftant, memoriam facilitant, 
habitum & naturam adumbrant. 
Tot uno die objeda fe ofterunt, quot alias diebus com- 

militonum numerum aequantibus. 
Adverfiri.i aSecretario colle(3:a,defcribenda in feros ufus. 
T 3 TABU- 

(ji) Hcrbarifititnes Gallis difta:. 

(^) l^eftitus Herbartfantis prxter Lintea fit Tunica brevis ; Femo- 
ralia tenuifllma prolixa ab h^^pocliondriis ad talos : Calcei 
Ixves: Pileus unibraci.ilo ainpliiiiaio aut umbcUa , ne via, 
calor, .-Eftus, fudor delaffent. 

(<r) Vdfculum DtUenianum : pelvis femicylindrica e cupro, longitu- 
diue unciaruui novem, probe operculata, oriticio amplo pro 
manu, iatere plaao modice concavo pro fe.nore: ad plantas 
colleiias aqua irrigatag, vivas fervandas in vefperam. 2,9^ l^ ( o ) (^ TABULA IV, 

C A U L E S. 

Fig. III. Squamofus cuJmus, ^7 ^^^^^T" 
112. Repens caulis, (Mu^r'^^^'^^^ 
-:.'Jf'M!J?Ji- 


Scapus. ,y^ 


"u 


114. 


Articulacus cuhms^ 


V-1 ■ > 


iiv 


Volubilis caulis. 


^f 


II5. 


Dicbotomus caulis. 
117. 


Rrachiatus canlis. 
r ■'IfM \ HOR- Ta6.IV. 
\ Ctiit Scuip. ^^ ( o ) (^ ^95 

HORTUS. 

Hortu3 BoMnicus, PAP.ADISUS diftus, alat plantas numerofiffimas. 
HYBERNACULA pariete fencftrato, plaga: nuridionali obverlo, plan- 
tas ab hyemis (ivjtia cicfendant. 
CALDARIUM Caminis tribus, Scimnis Fulvillo, feneftris jufte in- 

clinatis pro plantis Ferii, Thermometr- 12-36. 
Tepidanur» Caminis duobus, Scamnis gradatis pro plnntis^^thiopi- 

cii, Succulentit. Thermome:r, 4-I?. 
FrigiddTmm Camino unico, rpatiofiflinium 3;ftate pro Demonfttatio- 
nibus, hyenic pro rl. Minfuttis. Thermomctr. 2-10. 
*■ Mufeum oblongum, altum, -an^uftam, a tergo hoxum. 
^nimalia, in vitris fpiritu vjni repletis. 
Lsftais in Lithophvlacio apto fcrvandi. 
/EDfcS Hortulani & ProfeJJhrit proxime adiint. 
/ESTIVARIA hybtr.iaculorum minimorum inftar inidificata, plan- 
tas ab .-Eft.itis injuria defeiidant. 
VAPORARIUM ventre equino Cortice obtefto, in ollis, feminum 

caid.-)rii pulJitiem promoveat. 
SOLARIUM, Scamnis gradatis, Ollas plantigeras apricabitar, no- 
ftu claudeudum feneftris, prn ^thioi>icit. 
ARE/E fingul.t includ ;ntur fepibus vivis, opere topiario formntis. 
PERENNIS fpaiiofiflima, divifa in Pulvillos iqualcs, reftibiles, alat 

fyftematice Herbas perennes Cieures vel etiam Vulgdres. 
ANNUA fpatioiiftima ut prarcedens, divifa in Panes duas novnles, 

xquales cum pulvillis numeris adfcripti» plantis. 
MERIDIONALIS e frigidario plantas ManfuetAs excipiat aEftate,'a 

frondefcentia Querci ad florefcentiam Colchici. 
VERNALIS inftrufta Pariete a plaga boreali, pto ^\anvis fcanden- 

ttbus ic Delicxtulis ^^ 

AUTUMNALIS pro plantis Ririoribus/memc obtegenda Mufco &: 
Foliis. 
AQUARIA cfFofta pro plantis, cefpite vivo circumdata. 
FLUVIATILE aquas ( fi liceat) motu agitatas vchat. 
LACUSTRE aquam ftagnantem, profundam coutineat. 
PALUSTRE aquam, imbiibus inuiidantem, fundo limolo admitiat. 
ARBORETA defendant plagas aprocella, nec umbra nOccant. dijeita 

in ^tntunces. ^rnbulacrit, M.apnlta, Pergulas. 
OCCULTUS fit locus pro Infirumentis, Ligno, Fimt, 
USUS vivs plantx a Profellore demonfttantur, ^ 

Specicium collatio primarii eft. 

Pietiofa itin€ra cvitantur, du.n plures exotica: occurruntin uflo 
Horto, quam facile per totain Earopam fpontanc*. 

Tj^ T.\- 

(*J Ferz cjUifi toto anno intra. domum fervand* ; Manfuctl a::» ajlMe 
exeuiit 5 Cicuxes ^utC firui.i clima nojlrnm hjbermtm. ^^9^ ^ ( o ) (^ TABULA V. 

F U L C R A. 
Fig.^lS- ^' Cirrhus. ■ /IIMX'^/ 
■ ,0 ^'TT' -f^^- ^'''f"''- /^.t^^r/. la^ -^*»^^> 
tA- ^c^-^^ c. Glandulas concava. 


^j^-^^^/d/Cy* 120, a ^■^- 1 19. Glandul^B pedicellata. '^ -^ ./ Braftea, diverfa afoliis b. 
121. a.Spim /iinpkx. ^ ^L, ■ ,^y ~ . 
b. - - - tviplex. 

122. Aculeus fimplex. I ■ 


123. Aculeus triplex f. Fiirca, 

124. Oppofita/o/w. 
a. Ajalla. ^ 


•- V ^v/a^' 7(5:;^A *i-o** ^^/:;^^^w^-/ Ta6. K 
(jiil ibcuip , ^^ (o) ^ 297 

PEREGRINATIO. 

Principium erit mirari omnia, etiam tritiflima. 
]\^Jed!iim efl cakimo committere vifa 6c utilia. 
iinif erit naturam adcuratius delineare, quam allus. 
Iter : viae diurnac dimenfio per Territoria, Pagos &c. 
Geographica : Montes^ 3^"^?«? Flu-vii, Lacus, Urbes. 
P H V s I c A : CatavaHa, Fontes^ Acidula. 

Sohm minus frequens aut proprium loci. 
LiTHOLoGicA : Terra, Saxa propria, Lapides varii. 

Fodina metalla, Ujirime procelTus, Mettal- 
lurgia ceconomia. 
Botanica: P/iJKf^ indigencE : loco, tempore, nominein- 
colarum. 
Rariores defcribendae, delineandae, illuflrandae. 
JIoologica: Aninialium rariorum Defcriptio, Figura, Ali- 
mentum, Meres. 
Infeaorum alimentum, metamorphofis, noxa, 
Pifcium radii numerandi, Serpentim fcuta. 
Aviim remiges, reftrices, Vermium ftruftura 
fcrutanda. 
Oeconomica: Privata , fundamentum ejusdem. 
Architeclura Domorum, Sepium. 
Georgica inflrumenta, modus, tempus. 
Horticultura qualis, quibus. 
Monotrophaa qus, quales. 
Pratorum cultura, habitus. 
Diata ex quibus primaria, toto anno. 
Coquinaria ars, Culina. 
Panificium, Potus confeclio. 
Commercia, Manuales operationes. 
MoREs proprii, converfatione, &mo;z<?, Vefitu, 
Fe/li-vi nupciales, fepulcrales. 
Superftitiofi. 
Antiquitates : Rudera, Tamulij Runa. 

Hiftorica , Fahulofu 
Palmarium: Plantarum, Animalium, Lapidumque co- 
gnitio naturalis, influxus Syftematis munda- 
ni, &: ufus eeneri humano. Ts TA- 298 ^ ( o ) ^ 

TABULA VI. 

R A D I C E S. 

Fig. 125. Bulbus fquamofus Lilii. ^' /7 /? 

\lfi. Bulbus folidus; (y 127. Bulbus tunicatus tvans^uevfm diJfeHus^ 
128- Tuberofa radix, FilipenduU. .iJ^'i*'-^>--^*-'VC^'^ 
^^^^^129» Fufifopnis radix, I)^m«\>"^'^^ ^^^ 
J30. Ramofa radix. 131- Repens radix; BO- ^ c ) ^. m 

BOTANICUS. 

Character Botanici fit Tyroni evidentifHmus, ut diflin*. 

^mt veros AuHores 3.h eruditis Cnrnpihitovibui. 
Verl s HoTANicus ubique Scientiam Bocanices excolit; 
RudisoAentatornihilin augmentum Scientijc confert, 
l.SyJlematice plantas fuas difponit verus Botanicus, 

Nec absque ordine easdem enumcrat. 
2.Frutlificationif principium in theorctica difpofitidne (152) 
agnofcit; 
Nec difpofitionem fecundum Herbam (79) immutat, 
^.Genera naturali.i (162) alFumit; 

NecErronea ob fpecieinotam aberrantem (l?*^) conficit» 
^.Specics diflindas tradit; 

Nec e Varietatibus falfas fing^it (283)' 
^. Varietates ad fpecies reducit (317); 

Nec eas, pari pairu, cum fpeciebusobambularefinlt. 
6.Synonyvia praeflantiflima indajrat & feligit; 

\ cacquiefcit in quacunque obvianomenclatura. ^ 

*7,Di;'ferentias charaderiAicas inquirat; 

Nec inania nomina fpecifica praeponit veris (319)« 
g, Plantas vag;as ad Genera amandare ftudet ; 
Necrariores obvias fugitivis ocalis adfpicit. 
9,7)^/!;n/)^/o;;(?j-, compledentes differentias edentiales , com-i 
pendiofe (327) fif^it ; 
Nec naturalifTimam ftrudluram (93) oratorio fcrmon^ 
(199) ebuccinat. 
lcMinimis partes (326) attente fcrutatur; 

Nec e.i, quaemaximeilluftrant, flocci facit, 
jl. Obfervationibiis ubique plantas illurtrat; 

Nec in va<TO nomine acquiefcit. 
J2. Oculis propriis quae fingularia funt obfervat ; 

Nec fua folum, ex Audoribus, compilat. 
Magistri in Arteperhancfcalam Floras sdem adfcenderunt; 
llodierniprimarii hocmihi facile larpientur ; uti 
/fujji^if Gronovitts, Hoyenus, 

Gejiierufj Hallerus, GmehnuSf 

Burmannus^ IVacbendorffius, L.iidv)ipuSy 

Guettardits, Dalibardus, GleditJcbiuSy 

Celjius, Browallius, Lecbeus, 

Kalmiur, Claytoniiis, Caldenus, 

Miicbellus, Montius, Aliique. 

TA- 300 ~ ^^ C o ) (^ TABULA VII. 

PARTES FLORIS. 

Fi^. I32.Spath3, Calyx, Narcijfu 

133. Spatha, Spadix. 

134. a. Gluma calyx. b. Arifta. 

135. a. Umbella univerfalis. h. partialis. 
c. Involucrum univerfale- d. partiale. 

135. c. Calyptra ; b. Operculum. a. Capitulum. 

137. Amentum. 

138. Strobilus. 

139. Fungi a. Pileus. b. Volva. c. Stipes. 

140. a. Receptaculum commune nudum. 

141. Receptaculum commune paleis imbricatum. 

142. Corolk inonopetaU a. Tubes. b. Limbus. 

143. Flos, a. Germen. h. Stylus. c. Stigma. d. Filamenta. 
e. Anthersc./. Petala. 

144. CoYollce polypetala. a. Ungues ; b. Lamin». 

145. Neftarium campanulatum in Narcijfo. 

146. Neftaria cornuta in Aconito. 

147. Neftarium cornutum in calyce Tropc^oH. 
143. Nedaria in Parnajfm. 

ME- ^jm ^ ( o) c^ 301- 

METAMORPHOSIS VEGETABILIS. 

Radix <ieov{um; Herba CuviMm cendit. 

Hcftu omms ell procelTus fubflantiffi medullaris Radicis. 

J^los terminat, Fcecundatio feparat, Semen incipit omnem 

plantam. 
Termimis plantiS idem, vel vita continuata in Gemma. 

vel proprtpata \r\Flore. 
Gemma {{r\es ySfmrna initi? plantae defendunt a climatis duritie. 
Gemmae{\ Hybcrnaculum herbs, Stmen ejus capfella. 
Gemma confervatembryones intra fquamas, Scmen intra tunicas. 
Gemmipiine non minus funtperennes herbaj quam Arbores. 
Aier/^/2o?M/ex arbores nequeunt efTe horeaks ob gcmmas. 
Pcrennfs plarta gaudet duplici flore : altero antecejjore trium- 

phante ; altero JhcceJJort: occulto. 
Gemma zxxtgemmidis sutjloribus aut utrisquegravida efh 
Plnmiilam feminis fsepius terminat aut flos aut gemma. * 
Principium floriim Sc foliorum idem eft. 
Principium ^emmarum 8c Jolioriim idem eft. 
Gemma conflat foliorum rudimentis. 
. StipuU func foliorum appendices. 
Perianthium fit ex connacis foliorum rudimentis. 
Derivato nutrimento ad fquamas amenti, deflrudlis flofculis, 

mutantur in Folia. 
Derivaco nutrimento ad flofculos amenti, fiunt iolhCalyces. 
Lnxurians -vegetatio folia e floribus continuando producit. 
Macra ve^etatio flores e foliis terminando producit, 
GemmaB vix frondefcunt^ nifi defoliata arbore vel foliis ex cll- 

mate mutationem paflis. 
Gemmae faepius deltruunt; fequentisanniflores, exfoliataaefla- 

te arbore. 
Gemmae annuo fpatio pracociores evadunt , exfoiiata aeflate 

arbore. 
Flos ex gemma, annuo fpatio, foliis praecocior eft, 

TA- * ^'»ygdala fat^ in caldario proHucunt Folia alterna ; at, fpatio deter- 
niinato, fupra raHicem, in gibbollore caule conferta, loco cJeter- 
minato gemmi. ubi citatior propulilo fupcravit motam 8c revO' 
cavit futumm annum in prasfentcra. 502 ^jft^ ( O ) ^l;. TABULA VIII. 

PARTESFRUCTIFICATIONIS. 

JFig. 149. rt. Periantlnum, ^. Germen, t,-. Stylus, ^. Stigma. 

^ Ci. Filamenta,/! AnthercB dekijceutes,^. Antherae integy^?^ 

1 50. a. Filamentum. /'. Anthera. 

1 5 1 . rt. Pollen microfcupio, ■vijiim. b. Halitus elajlicus, 
I52.«.Germen, i». Stylus, c. Stigma. 

153. Folliculus, a. Receptaculum Jeminum. 

1 54. Legumen, //. a. Jiitura Jhperiorjemim anneHeus, 

155. Siiiqua, a. b. reci-ptaculi margo uterque. 

c. Vdhula filiqua. 

1 56. Pomum a. capjiila^ b. inchfa. 

1 57. a. Drupa, h. Nncleo. 
15y. Bacca. 

1 59. Capfula apice dehifcens„ 

160. Capfulae a. Vahula. b. DiJJepimentum. 

c. Columella. d. Receptaculum. 

161. Capfula lonptudinaliter diJfeHa, iitfeminum receptacu- 

lum 2/2 conJpeHum prodeat, 

162. a. Pappus pilojtis. 

b. Pappus plumofus, 

c. Semen. 

d. Stipes piippi> TcLb VIII 
GutL ■ ScLtlp , 404 -^ ( o ) ^< 

TABULA IX. 

PEDUNCULUS. 

165. Corymbus. 

164. Racemus. 

165. Spica. 

166. Verticillus. 
167- Panicula. ADDEN- \\m;)!! ^ ( o ) (^ 305 

ADDENDA. 

Plenitudo. 

XERANTHEINII impktio per Paleas propria eft & fingu- 
laris, ut in 'Jajione. 

Palea dilci elongfata?, coloratae, expanfaB, facie & flru(Slura 
fquamarunrj calycis radium mentientium. 

Flofculi naturalibus vix majores,adeoque paleis breviores. 
Radiifhnind fteriles! Stylo patente, longitudine palearum. 

Stii^mate fimplici. 
Dijci hennaphroditi Stylo breviorej^^^/^w/zfebifido. 
Obf.Floris fimplicis flofculi, calyci proxirr.i, hermaphroditi 
funt; fingulare itaque quod Plenus flos radium femi- 
neum afiumat. 

RIBES inerme, floribus oblongis. Hort.cUff. 2(!q. 
Germen excluditur in pleno flore. 
Ci/yx quinqiiepartitus ad bafin, reflexo-patens, coloratus : 

iaciniis linearibus. 
CorolU loco feries triplex petalorum, calyci fimillima. 
Stamimim PiJliUonmqiie loco Conus acutus, quinquefidus. 

HYACiNTHUS, panicula comof.i, fanefius. Colunm. ecphr. 
z.p.jo.t. 12. 
Spica in Panicidam conglomeratam effufa. 
^'fy/u, nec his fatis evidentibus, videntur omnes Flores 

conftare, absque Corolla,Staminibus, Germine, aut 

alio ludimento florum, fspe 20. in eodem i^edun- 

culo. 
Squam.e minimsB, .iltern»,fubjeas quovis ftylo; exfingu- 

]a fquams videtur novus pedicellus prognafci,qui4 

itaque monftrofius .-' U TABU- 3o6 f: ^ ( o ) (^ 

TABULA X. 

F L I A T I 0. 

Foliis tran,sverfim diffeftis. 

1. Convolutum. 

2. Involtttum. 

3. Revolutum. 

4. Conduplicatum. 

5. Equitans. 

6. Imbricatum. 

7. Obvolutum. 
g. Plicatum. 

9. Convoluta. 

10. Involuta oppojita, 

11. - - - alterm, 

12. Revoluta oppojita. 

13. Equitantia ancipltia. 

14. - - - triquetra. 

MENSURA. 
P. Parifini Pedis ■4: 

A. Anglicani Pedis -t 

S. Suecici Pedis ^-. 

TABU. 
u ^ OMIS- 308 ^_^_^) ^: 

M I s's A. 

rag. 28. S. 13. Juncus? "■dde Scheuclizcria? 

14. Coix - - irchn;mum. 

29- al. Carpefium - - Cqi\)'z?. 

30 - 24« Azalea - - Rliodoiieadroii, 

F.rica - - Bl.xrl.i, 

25. Chionnnthus - PhiJlyrt^a. 

31 - 29. Caiiieraria - - reriploca. 

25. Sibl-alrlia - - Agrimonia. 

Arcnaiia . - PharnaceUm. 

Moehringia - - Scleranthus. 

46. Zygopiiyllum - Adoxa. 

33-54-Daphne - - Struthia. 

54- 58. Stachys - - Meliiis. 

59. jufticia - - Piarlcria. 

144 - - Fiica - - Erinus L. ^.^igeraturn T, 

145 - - Sabina, - - Jufticia M. ^dha.tadA T . 
147 - - CeTallerrhiTa - . Nepeta R. Catana T. 

Nerium T. 

Ophiogloirum - OphrysT. 

I4P _ . Jacobna - - Serapias L. HclUborine T. 

152 - - Ccloli4 - - CecziophyUumL. HjidrocerAto[ihyllumV. 

UicbatophyUum D, 

Iva . . MyxiophvUam y. Penta^terefhjfllumD. 

154 - - Cenchrus - - Clathrus M, 

155 - - Randia - - Richardia H. 

Ceanothui - - Ceftrum. 

- 155 - - Galanthus - - Gratiola. 

Kimpfcria - - Knoxia. 

Nyftanthes - - Ophioxylum. 
Ophiorhiza. 

Phoenix - - rrafium. 

Stotbe - - Stoehclina. 

:67-i5. Rubia - - a Rubcdine. 

Salvia - - ^ SalvanJo. 

lanjcum - - ^ Pane. 

J75 .. Veronica - - Botrr^go Corago. -^ 

Gufcuia ■Kua-orcig* 

Tanacetum Athanafia ? 

I84 - - - - » Nirciftus a Narce Pl. 

IS7 - - Anemone - - ^ uoUm vento. 

Crata-gus ^ x^^^Vcg robur. 

Cardamine - - 'xci^ COr, (5V.acd domo. 

Boronicum ? - ^M(fOOtCunU'},)>i:</jvidoni. 

Fagus - - (py.o^^sti) edcre. 

Lotus - - Ac<rrc/i,' dulcis. 

Ocymum - - coxifci^ cito (germinans). 

Scandix - - cfxcoih)'^ acus palloris. 

Polyprenium - ttoau^- m ultus^ tt ,f £/t.ivog Truncus. 

S- - r748. Le^heus 17.^.9, UauDard. ijso.Shicra. ^ ( o ) 
TER- gto ^ ( o ) (^ TERMINI. A bortiens fios I34' 
Abrupce pinnaturn filinm Acalyces W. 25. 
Aczu\]s kcrbd. 233. 
Acerofum/o//M7«. 42. 219. 
Acidus. 2:j>. 

Acinaciforme/o/. 46. 224. 
Acotyledones 102. 
Acre 285. 
Aculeatum fil 45. 
Aculeiis 50. iio. 
Acuminatum/o/. 44. 
Acutum //. 44, 233. 
Adprefium fil. 48. 
Adfcendens caudex. 38. 

- - - caidis 40. 

- - - fios. 60. 

- - - fohwn. 49. 
Adverfum/?/. 49. 
JK<\mvio&:a\t5folaresfioves 273. 
^quali.s coroll.i. 223* 

./4,^ra pericarpia 22. 
Aggregatae (is.ord.nat.) 28.25. 
Aggregatus/o/. 26. 134. 
Agri 268. 
Ala pjpilionaceas. 135. 

- - feminum. 54. 

Alati pcdunculi f. f,ra/^x. 2IS- 
Albus color. 0.^2. 
Alg-2B (66.ord.nat.) 35. 37. 
Alliacsus odor. 285« 
Alpes 265. 
Altcrna /o///z. 48, 
AlcsrnaUm pinnatum/o/. 47. 
Am ?iVus fafor. 285. 
Ambrofius o//or. 2S4. 
Am3.ita:e-c (iC.ord.mit.) 28- 

23. 24. 25. 
Amentum 52. fi. Amplexicaule fol. 49. 
Anceps cau!is,yo/. 46. 
Androgyna planta. 93, 94^ 
Angulolbfum jol 233. 
Anoiofperma H. 135. 19. 
Angulatum/W. 233. 
/intffenwnopetala. W. 25. 
Ammalus Flos. T. 133. 

- - - pJant. 23. 

- - - calyc. 24. 
AnomojoAiperianthit. W. 25- 
Anthcra. 53. 56.90.92. 
Apetaltis j/ox. 58-76. 

- - . plant. 19.20. 21.25. 

Apex. T. 113. 134- 
Aqueus color. 243. 
Aquofus /rtpor. 285» 
Arbor. 37. 139. 
Arbuftiva (j;i. ord. nat.) 31. 
Arena 26g. 
Argilla. 209. 
Arillus. 54, 70. 
Arilla. 52. 233. 
•\romatica 285. 
Arredum/o/. 219. 
Articulate pinnatum /)/. 47, 
Articuljtum/o/;m«. 47. 

- - - - biiikns 50. 

- - - - caiilis. 40. 223. 

- - - - fiiiHus. 69: 

- - - - peduncuhis 222. 
Articulus culnu. 223. 
Arva. 208. 
Arir.idinacea planf. 21. 
iAfperifoliae. (4s.0rd.nat.) 32. 

19. 21- 
Afperum/o//?»». 219. 
Aflurgens />/mw. 2I9.' 
Ater color. 244. 
Attenuati pedmKuU. 233. 

Au- ^:^ C o ) (^ Auftus calyx. 62. 
Auleum f/oris. 92. 
Autumnales. 276. 
Avenia/o/w. 219. 233.' 
AxWhvefoliian. 43. 

- - pediinctilus 41. 

acca 53. 75. 
BacciferaB. 19. 20. 2I0 
Barba corollac. I35. 
jBatbatus flos. Riv. 134. 
BicapPalare peric. 68- 
Bicornes. ( z^.nrd. nat.) 30. 
^\izc?£planta. 277. 
Biffdum fol. 43. 

- - - calyx. 63. 
IVx^oxxxs pediincul. 41. 
Biforum pericarp. 22. 
Bigeminatum/o//ziw/. 47. 
Bilobum/o/. 43. 
Biloculare pericarpium, 69. 

- - - femen. 70. 
Bina/o/frt-. 219. 

- - peduncul- 222. 
Binatum/>//«;/7. 47. 
Bipartitum //. 44. 
Bipinnatum/;/. 47. 
Biternatum fol. 47. 
Bivalve pericarp. 6g. 
Bivajeulares. 19. 
Brachialis menfur. 262. 
Brachiatus caulis. 40. 
Braftea 50. 57. 
BraEleata monocotyl. 20. 
Brumales herb<t. 276. 
Bulbofae. 27. 
Rulbofis apnes, 27. 
Bulbus. 50. 
Bullata /o//rt. 217. 243. 

Caducus (calyx.) 63. 65. 
Ccerul©o-Purpureusro/.244 3" 

Caeruleus cnlor. 244. 
Calamaric-E (rs.ord.nat.) 28. 
Calcar BoyolU. 223. 
Calidae plunta. 277. 
Calix T. 113. 

Calycanthemi (40.ord.nat.) 31. 
Calycifione 25. 
C<7/vaKZ. W. 16. 
Caiyculatus c^/yx. 62- 
Calyptra w7(/f. 5::. 

- - - Jeiinn. 113. 70. 
Calyptrati viufci 27. 
Calyx. 52; 56. 92.^ 
Calyce abire7H/7<az(;;f. T. 124. • 
Campanacei (jo.ord.nat.) 31. 
Campaniformes. 23. 
Campanulata Corolla. 52. 
Campi. 207. 
Canaliculatum/o/. 46. 
Candelares (62.0rd.nat.) 35. 
Capillares herba. 19.20. 21. 
Capillaris pappus. 70. 
Capillaceus 252. 
Capitati compojiti (2i.l.ord.mt.) 

29. 

- - ^oi- Raj. 134. 
Capitulum. 41. 

- - - mufci. 223. 
Capfula 53. T. 113. 

- - Jlaminif. Malpigh. 134. 
Carina papilionacea. 135. 
Carinatum /0/. 46. 
Carnofum /0/. 46. 
Cartilagineum/o/. 44. 
Caryophylleae {42. ovd. nat.) 

31- 23- 
Caudex adfcendens. 38. 

- - defcendens. 38. 
Caulescens pl. 233. 
Caulinus pedunc. 41. 
Caulis 39. 

,Cerealia/;jn'«^. 279. 
i; 4 Cer- 312 T E R M I N 1. i^ ernxius pedunculus. 221. 
Cefpitofa pLinta. 2l6. 
Ccfpitofs paludes. 266. 
Charatter eflentialis 12S'. 

- - •■ faftitius. 130. 129. 

- - - habitualis. II8-I28. 

- - nDturnlis 129.130.131.135 
Cidoraceus flos. V. I3. 
Ci;iatum/o/. 44. 

Cinereus color. 244. 
Circinalia/o/. 106. 
Cirrhofum fol. 44. 

- - - pinnaUm fol. 47. 
Cirrhus 50. 

Claflis. 100. loi. 136. 137. 

- - naturalis 27. 
Coadunata3 (12. ord.nat.) 2S. 

- - - fol. 219. 
Cozrdcdtus pedunculus. 221. 233 
Cocciiieus color. 244. 
Coloratum/o/. 45. 2II. 
Columeila capfnla. 53. 
ColumniferEB (s4.0rd.nat.) 31, 

25- • 
Coma. 220. 

Commune Receptaculum 54. 

Completui/fox yaill. 34. 
Compofita Umbella 54. 

- - - {21. ord.nat.) 29- 25. 

- - - fol. 47. 233. 

- - ' - JIos. 76. 77. 223. 19. 
ComprefTum /0/. 46. 
Concavum/i/. 45. 
Conceptaculum. 53. 
Conduplicatum/o/. 106. 
Conferta folia. 48. 233. 
Conglobatus ^oj-. 134. 222. 
Conglomerati ^or^x. 222. 
Cono^res^ata 25. 

Coniferi (/j-. or^^. nat.') 23« 
Conjugatum/o/. 47, 
Connata/o/w. 49. Connivens corolla. 223. 
Contorfio. 104. 
Contorti (^2(j.ord.nat.) 31. 
- - - fruFtus- 222. 
Contrarium diHepimentu. 135. 
Convexum/o/7zm/. 46. 
Convolutum folium. 105. 
Conus. T. 113. 134. 
Cor vegetabil. 93. 
Corculum femin. 54. 71, 
Cordatym/o/. 43. 
Corolla. 52. 56- 57- 92. 
Coronariae {(^. ord. nut.) \^. 
Coronatrices (Method. calyc.) 24. 
CoronuIa/Jw/K/x. 54. 
Cortex. 37. 

Corydales (2s.0rd.nat.) 30. 
Corymbiferae ( sr. c. ord. nat. ), 

19. 21. 26. 
Corymbus. 41. 
Cotyledon. 53. 49. 
Crenatum fol. 44. 
Creta 270, 

Crifpum fol 45. 217. 
Croceus color. 244. 
Cruciformis corolh 52. 23. 
Cryptantha IV. 25. 
Cryptanthera. Koy. 25. 
Crybtogamia. 25. 
Cubitalis (menjitra) 263- 
Cucullatum /0/. 219. 
CuourbitacesE (^j.ord' nat,) 32. 
Culmineae (26.0rd.nat.) 32. 
Cuhnifera. 19. 
Culmus. 46. 
Culta Terra. 2^9. 
jCuneiforme/o/. 42. 
Cufpidaturn /0/. 42. 
Cyathiformis coroll. 223. 
Cylindrobafiojknioncs. 25. 
Cylindyanthera. 25. 
Cyma. 55. 78. 79. 

Cymo- T E R M I N I. 313 Cyrrofus fios. 76. 
Cymofa;. (6^. ord. nat.) 35. 
Cyr.arocepbaii. Vaill. 26. 

ecandria 24. 
Dec.^phyllus calyx. 62. 
Decemfidus calyx. 6j. 
Decemloculare pericarp. 69. 
Deciduus. 63. 65. 
Declinatum [hl. 2ig. 
Dccompofitum/o/. 47. 
----- fioy. 223. 
Decumbens fioy. 60. 

- - - - fol 49. 
Decurnve pinnatum/?/. 47. 
Debiiilata /b/;Vi. 21^/- 
Dcfoli-.tio. 275. 
Dehifcens 69. 
Dcltoides/o/. 43. 
Demerfum/o/. 49. 
Denominatio. 138. 
Dentatam /o/. 44. 
Denudatx (7. or^. ;m*.) 28. 
Dependens/o/. 49. 
Depreilum/o/. 46. 
Defcendens caiidex. 33. 
Defcriptio. 256. 
Dfxtrorfum ■volnhilis. 39. 103. 
Diidelphia. 25. 

Di.Hfdria. 24. 
Didii^ia. 20. 
Dichotomus caulis. 40. 
Dicotyledones. io{2. 
Didvnam.ia. 25. 
Diftormia folia. 246. 

- . - - >■•:• 134- 22. 
Dit?"ufus caiilis. 40. 

- - - panicula. 222. 
Di(Titatum/b//Mffj. 
DiiJonus rrtw/. 40. 
Dimacrojimones. W. 2$. 
DioBcia. Dipetali 5S. 22. 
Diphyiiusr^lS- 

- - - calyx. 62. 
DiphytaKth^. PF. 25. 
D:p[()jhntbera. W. 25. 
DipLfiemones. H. 2$. 
Diplacei. V. 26. 
Dijcoide^. 21. 
UiCcus. 223. 
Diileaum/b/. 319. 

_ _ - valvis contr. T. 135. 
69. 

- - - valvls parall.T. 135. 

69- 
' Difperma. 70. 
' Diftemoiwpleanthera;. W, 25« 
Difticha/o/w. 48. 

- - - Jpica. 41. 

- - - canlis. 24. 
Divaricati. 233- 
Dodecandria. 24. 
Dodrantaiis menfura. 262. 
Dolabriforme. 4.(5. 
Drupa. 54. 

Drupaceae (^r. ord.nat.) 31. 
Dulcia. 285. 

Dumofae, (i (^. ord.nat.) 29. 
Duplicato pinnatum/b/. 47. 
Duplicato-ternatum/o/. 47. 
Duplicati (calyc) 24. 

- - - fios: 80. 

Echinatum pericarp. 224« 
Echinatus fung. 27. 
Eleuteranthera. W. 25. 
Efflorefcentia. 272. 
Ellipticum /b/. 42. 
Emarginatum fol. 44.. 
Enervia/b/. 219. 233. 
Enneandria. 24- 
Plnodis culmus. 40. 
Enhtd£ {S'0rd.nat.)2y U5 Enfi. 3U T E R M I ]^ I. Enfiforme/o/. 46. 
Epidermis. 37. 
Epipbyllofperuia. 25. 
Equitantia foL 106. 
Eradla antheva. 223. 
Eredtum /0/. 49. 

- - - caulif. 233. 

- - - flos. 60. 
Erofum fol. 44. 
Efientialisckrafl^sf. I28. ijO. 

Facies extevna. loi. 
Faftitiusr/imzJ-ltT. 129. 130. 
Fardum/bi. 233. 
Fafciatap/^n/f^j. 21 '5. 
Fafciculus. 41. 
Faftigiatipei«H<:. 221. 
¥z\iXcoYolU. 223. 
Vtrmnz planta. 93. 94. 
Femineus flos. 93. 
Ferrugineus ro/or. 244. 
Fibrofa/?di/x. 38. 
Filamentofaej)/. 23. 
Filamentum 53. 56- 92. 
Filices {64. ord. nat.) 35. 37. 
Fimeta. 269. 
Fillum/o/. 43. 233. 
Flaocidus;)t?rf. 221 233. 
Flammeus color. 244. =■ 
Flavus color. 244. 
Flexuofuscw//i:. 39- 

- - - pediinc. 222' 
Floribundi fcalycin. metk.j2^. 
Florale/b/. 57. 

Flos.55. 55. 90. 
Flofculofi. 77. 23. 
Flofculus. 76. 
Fluvii. 265. 
Folia39. 93. 

- - fioyalia.^y. 
Foliatio 105. 
Foliatus caulis. Folliculi. III. 
Fontes. 265. 
FofTa. 266. 
Fragrantia. 284- 
Fri^idae plantae 277. 
Frequens planta. 2l5. 
Frondefcentia. 271. 
Frondofus prolif er fios. S C 
Fro-ns^^. 

Fruftefcentja. 275. 
Frudlificatio. 52. 56. 
FrudtiferaB/Loy. 25. 
Fruftus. 55. 50. 

- - - carnofus. 113. 
Frumenta. 21. 
Frutex.37. 
Prutices. ig- 
Fulcra. 39. 50. 
Fulcratus caulis. 40. 
Fulvus color. 244. 
Fungi 35. 21. 25. 
Furcas. iio. 
Fufcus color. 244- 
Fufiformis rad. 33. 

Galea corolU Riv. 135* 
Gemma. 37. 90. 
Gemmatio. 104. 
Genera. ico. loi. 
Generatio. 90. 91. 
Geniculum. 223. 
Genitalia/^w. 91. 

- - - mafculina. 90. 
Genitura. 90. 
Genus. loo. loi. 135. 

- - fidialternum K. 135. 

- - fummiim R. 135. 
Germen. 53. 56. 92. 
Germinatio. 270. 
Gibbum /0/. 4.5. 
Gilvus cohr. 244. 
Glaber t-.ai/Vj-. 40. Gla- T E » M I N I. 3TT Glabrum/o/. 45. 233. 
Glandulee. 50. 
Glandulatio. 110. 
Ghndulofumyo/. 21 9. 
Gluma. 52. 

Glumofus ag^gregat. flos.yy. 
Glumofffi. W. 25- 24. 
Glutinofum. ^^*^. 
Gramina ( 14. ord. nat. ) 28. 37' 

21. 25. 
Graminibus affinia.2'^. 
Graminirolias 20. 21. 
Graveolcntia.2S5- 
GymnomonofpermcE 20. 21. 
GymnopoIyfpermcC. 19. 20. 
Gymnoipermi. 58. 134. 19. 21. 

Gymnotetrafpermi. 21. 
Gynandria. 25. 

abitatio plantar. 2^4. 
\r\\h\t\id\\schara^ey. Ilg. 
128. 
Habitus. loi. 
Hami. 109. 
Haflatum/o/. 43. 
Heptandria. 24- 
Herbacea/)/iZK/:rt. 37. 233. 
Herbarium. 7. 
Hermaphroditaj:)//wf«. 93. 94. 
Hermaphroditus flos. 93. 
HefperidesE {41. ord.nat.) 31. 
Hex.mdria.24. 
Hexafora pcricarp. Camell. 22. 
HexapetaJi.^S 12. 64. 
Hexaphyllus c«I. (^2. 
Hexapoda ( menfura.) 203. 
Hdiim. 54. 

Hircinus odor. 285. 
Hifpjdumyo/. 45. 
- - - caidis. 40. 
HoJeracese (j-j. ord, mt.) 33. Homnjodipeviautha. W. 25. 
Horaei/wfiwr. 213. 
Horizontale/o/. 49. 
- - - - rad. 38- 
Humus. i^yc). 
Hyalinus color. 243. 
Hybernaculum. 39. 50- 
Hybrida plant. 95. 
Hypocrateriformiscoro//. 52-.23 Tcofandria. 24. Imbricata folia. 48. 105. 

- - - - calyx. 62. 
Impari-pinnatnm /0/. 47. 
Imperfciftus /?ox Riv. 134. 
Imperfedli. 20. 21. 22. 
Inaequalis corolla. 223» 
Incanumfol. 21 9. 

- - - color. 244* 
Incarnatus color. 244. 
Incifum fol. 219- 
IncompletaB. 25. 

- - - flos^e. 134. 

Inconfpicus. 21- 
IncrafTati pediinc 223. 233* 
Incumbens 223. 
Incurvum fol. 49. 
Indivifum /0/. 233. 
Inerme/o/. 44. 233- 
Inflatum pericarp. 223. 
Inflexum fol. 49. 
Inflorefcentia. ii2. 
Infundibuliformis cor. 52. 23. 
Integer calyx. 63. 
integer cuiil. 39. 
Integerrimumyo/. 44. 233. 
Integrum /0/. 44. 
Interfoliaceae ^ox. 112. 
Interrupte piunat./o/. 47. 
Intorfio habitus. 103. 
Involucrum 52. 
Involuta/o/. 105. 

Jn- 3i6 T E R M I N I. Inundata loca 256. 
Inundat.i (49. ord. nat. ) 32. 
Irreg-ularis /?ox. I34. 223. 22. 
Ififtemones. H. 25* 
julifh'^ 20. 
^«/«x T. 113. 134. 

abiatus^ox. T. 134. 23. ~ 
Lacera coroll. 223. 
Lace-um/o/. 44. 
Laciniae corolla. 63. 
Laciniatum fol. 43. 
-" - - - jios. 134. 
Laftefcentia. III.. 
Laftefcentes 19. 
Lafteus color. 243. 
Lacufbis pl. 266. 
'Li2.n-\Q\\o?\ funp. 27. 
Lamina coroll. 52. 
Lana 109. 
Lanatum/o/. 45. 
Lanceoiatum fol. 42. 
Lateritblii flores. II2- 
Laxus. 233. 
Legumen. 53. 
Leguminofa:. 19. 21. 25« 
Liber corticis. 37. 
Lignofus caul. 233. 
Lignum. 37. 
I^igulatus fios. 77. 
Liliaceas. (jo.ord.nat.) 23. 28- 
Limbus. 52. 

- - - argentea/o/zVi. 211. 
Linea alba/o/w. 211. 
Linealis.262. 
Lineare/o/. 42. 
Linguiforme/o/. 46. 
Lingulatus fios. 134 23. 
Littora 265. 
Lividus color. 244* 
TiObatum folium. 43. 
Loculrimentum fop/ 53* '^9" Locufta Raj. 113. 
LomentaceaB. (j<5'. ori. nat.) 34. 
Lunulatum //. 43. 
Luridae ( j j% orr/. ra^. ) 31. ^ 
Luridus ro/o;-. 244. 
Luteus color. 244. 
Luxurians /lor. 79. 95. 
Lyratum fol. 43. 

arcefcens/ox. 65. 
Vhrgines agror. 269. 
Marina p!." 265. 
Maritima idem ac littOfaTis. 

265. 
Mas planta. 93. 94. 
Mafculus /?ox. 93. 
Medulla pl. 37. 
Mcjofiemones. 25. 
M'embranaceum/o/. 45. 
Meteorici. 272. 
Methodus 97. 
Monadelphia 25. 
Monandria 24. 
Monangia 20. 
Monocotyledones. 102. 
- - - - - petaloidea. 25* 
Moncecia 25. 
Monoperiantht^. 25. 
Monopetnloides flos. 134. 
Monopetalus. 58- 22. 
Monophyllus calyx. 62« 
Monophytantha W. 25. 
Monofperma. 70. 
Montes. 267. 
Muricata (//. ord. nat.) 28- 
Mu'ticapfulare pericarp. 69. 
Multicapfulares 19» 
Multiflorus cal. 62. 
- - - pedunc. 4. 
Multiloculare pericarp. 69. 
Multiparcitum Jol. 44. 95. 
Multiplicatus //oi". ^o. I2S'- 

Mul- T E R M I N I. 317 MultifiliquaB (^^s.ord.nat.) 35. 

37. 21. 15- 
MiiJcoJ^ pl 19. 
IVIuticus^/««;. 233. 
Mutilus Jios. 79. 128- 

Natans/o/. 49. 
Naturalis chavaSler. 129. 
130. 131. 
ISediarium 53- 
Nemora. 2*^7- 
Nervofum/o/. 45. 233. 
NiiiulantiayJw^/M. 224. 70. 
Niger color. 244. 
Nigro-maculata/o/. 21 1. 
Nitidum/o/. 45- 
Niveus color. 243. 

Nucamentace3E(/7.ori.Mfl(.) 28« 
Niicamentwn 134. 
Nucium/o/. 233. 

- - caul 39. 233. 

- - Jios rj6. 
Nutans^ox. 60. 

Obliquitas /or. 104. 
Obliquurn/y/. 47. 
Oblongumyb/. 42. 233. 
Obtufum /0/. 44. 233. 
Obtufum cum acumine fol. 44. 
Obverfe ovat.f.cordat./o/. 220. 
Obverfum/)/?«nz. 120. 
Obvoluta/o/w. 105. 
Odandria. 24. 
Oftcfidus. 63. 
Oftoloculare ^mV. 69. 
Oliganthera. 25. 
OpVofita/o/. 48. 
Oppofite pinnatium/o/. 47. 
Oppofitifoliij/or. 112. 
- - - - conipofit.(^2i. d.ord. 

nat.) 29. 
Orbiculatum/)/. '42. 
Orchidei (4. ord. nat.) 27. Ordinesnaturale?. 27. 

Ordo. loi. 136. 138. 

Oido T. 135. 

Orgya (menfura) 26^, 

Ofti. 93. 

Ovale yb/. 42. 

Ovarium 92. Boerh. 143. 

- - - fcecundatum. 93, 

Ovatutn 42. 

Ovum •vegetahile. 88» 8^- 92. alatum corolla, 22 
Palea 54. D* Paleaceuy flos RaJ. 134. 
PdlloplaJionionopeUila 25» 
Falmaris ( menfura) 262. 
Palmatum 43. 

Palmae( 2.Dniw/z^ )27. 37. 25. 
Paludes 266. 
Panduraeforme/b/. 43. 
Panicula. 41. 

- - - coarilata. 41. 

- - - diiFufa. 41. 
Papilionacea coroUa. 53. 135. 

- - - (ss.ord.nat^ 2^. 21. 

' 23- 
Papillofum/o/, 45. 

Pappofae. 20. 

Pappus. 54. 

Parabolicum fol. 42. 

Parallelum Diflep. T. 135. 

Parafiticuscrt?<//.f. 40. 
Partialis umbella. 55. 
Partitum /j/. 43. 
Pafcua. 26S. 
Patens fol. 49. 
Paculus peduncul. 221- 
Pedalis menjnra. 262. 
Pedatumyb/. 47. 
Pedicelius. 40. 
Pedunculus. 40. 
Pelta Lichcnibiis. 223. 
Peltatum /b/. 4B. 

Pe»^ 3i8 T E R M I N I. Peutafora pericayp. 22. 
Pentagonus caal. 40. 
Fentandria. 24. 
Pentangia. 20. 
Pentapctaloides. 58. 
Pentapetalus. 58.22.64. 
Pentaphyllus calyx. 62. 
Perfeaus/oj-. /^. 134. 
Perfoliatum foL 49. 
Perforatae {6o.ord.nat.^ 35. 
Perianthium. 52- 57. 
Pericarpium. 53. 56. 92. 
Perpendicularis. 3^. 
Perfiftens 63. 65. 
PerfonatgE {S9. ord. nat.) 34. 
Perfonatus ^oj-. T. 134. 
Petalodes. 58. 
Petalum.52. 113. 
Petiolares ^om. II 2. 
Petiolatum/o/. 49. 233, 
Petiolus. 41. 
Phceniceus color. 244. 
Piceus color. 244.. 
Pileus/wKifo;'. 223. 
Pilofum/o/. 45. 236. 
Pilus 50. 

Pinnatifidum /0/. 43. 
Pinnatum fol. 47. 
Pin^ui s /[por. 2H5* 
Piperitas {_i.ord.nat.) TJ. 
Piltillum. 53. 

- - - T. 113. ^ 
Piftillu abirein fniHum T . 124. 
Placenta V. B. II 3. 134- 
Placentatio habitus. Io2. 
Planipetala;. 21. 

Planum /0/. 46. 

Plenus fios. ^i. 82- 83- ^'4- 85- 

12S. 195- 
Plicata /o/wfzo. 106. 

- - plant. 217. iPlumbeus color. 244. 
Piumufus pappuf. 70. 
Plumula 54. 
Pollen. 53. 56. 90. 92. 
Pollicaris menfura. 262. 
Polyadelphia. 24. 
Polyandxia. 24. 
Polyav^i.e, 20. 
Polyantbera:. 25. 
Polycotyledones. 102. 
Poiygama planta. 94. 95. 
Polyj>amia 25. 40. 
Polygonus caul. 
Folypetalus. 58. 
Polyfpermaj. 21. 
Polyfiemones. 25. 
Pomaceae. (j7. o''^. "'tf.) 3I. 
Pomiferae. 19. 20. 21. 
Pomum. 53. 
Porofi fungi. 27- 
Prafinus color. 244. 
Prata. 267. 26.J. 
Prsmorfa radix. 38- 236. 

- - - .M44- 
Preciae ( j-/. ord. nat.) 33. 
Prifmaticum pericarp. 2:3. 
Procumbens f^zi/. 39. 236- 
Prolifer caulis. 40. 

- - j/oj-. 81. 82-92. 

- - frondofus j/oj-. 81- 
Propa^o. 54. 

Proprium receptaculum. 54, 
Prunus. 134. 
Pubefcens/o/. 219. 
Pubefcentia hahitus. 108. 215« 
Pullus color. 244. 
Pulmones ve:^etabil. 93. 
Punftatum /07.45. 211- 
Pungens. 233. 
Punicius t'o/or. 244. 
Purpureus color. 244* 
PutamineK. (31. ord. nat.) 3I. 
Quadran- T E R M I If I. 319 uadrangulareyo/. 43. 

Quadrifidum/o/. 43. cal. 63. 
Quadrilobium/o/. 43. 
Quadriloculaire peric. 69. 
Quadripartitum. 44. 
Quadrivalve pericarp. 69. 
Quadrivafculares. 19. 
Quaterna/o/. 4S. 
Quina/o/. 48. 
Quinatum /0/. 47. 
Quinquangulare /0/.. 43. 
----- caiilis. 218. 
Quinquecapfulare pericarp. 69. 
Quinquefidum 43. calyx. 63. 
Quinquelobum. 43. 
Quinquelocul:tre])mVflr/). 69. 
Quinquepartitum. 44. 
Quinquevalve. pericarp. 69- 
Qninqiie^uafciilares. 19. 

Racemus. 41. 
Radiati //ow. 72. 223. 23. 
Radicale/)/niw. 4^^. 

- - - pedunc. 41.- 
Radicans /0/. 49, 
Radicatio. 102. 
Radicatum/>/. 219. 
Radicula. 38, 
Radius. 23. 
Radix. 38. 93. 
Rameum/o/. 48. 

- - - pedunc. 41. 
Ramificatio. 102. 
Ramofa. 38. 
Ramofiffimus caul. 40. 
Ramofum/o/. 47. 

- - - caulis. 40. 233. 
Ramus. 36. 
Receptaculum. 54. 55. 
Reclinataj'e//(?. 106.49. - - - caiilis. 39. 
Regularis eorolla. 223. 22« 
Remoti pedunc. 233. 
Reniformeyo/. 43. 
Repandum/o/. 44. 
Repens c^zzJ/x. 39. 

- - radix. 38. 
Reftantes pedunciili. 222. 
Refupinatio fiorum. 104. 
Retufum/o/. 44. 
Revolutum folium. 49. 
Rhoeades. (so.ord.nat.) 31, 
Rifl-us cvrolU, 223. 
Ringens corolla. 52. 135' 
Ringentes. 25. 

Ripi. 265. 
Rofacea coro//. 23« 
Rollellum /rwTOwz. 54. 
Rotaceaj. (s2.0rd.nat.) 33. 
Rotata coro//. 52. 
Rotundum/o/. 43. 433- 
Ruber color. 244- 
Rubro-maculata/o/. 43. 233. 
Ruderata loca. 269. 
Rugofum/o/. 45. 
Rupes. 26 1- 

Sagittatum /0/. 43. 
SMusfapor.. 285- 
Sanguineus color. 244. 
Sapida. 285- 

Sarmentaceae {4<^.ord.nat.) 32». 
Sarmentofus caul. 40. 
Scaber c^n</. 40. 
Scabridae (20.0rd.nat.) 29. 
Scabrities habitus. 109. 
Scabrum/o/iw»?. 45. 
Scandentes Mor. 19. 
Scapus 40. 

Scitamina (3. ord. nat.) 27. 
Scutellum Lickenib. 222- 
Sed^io T. 135. 

Secun* 320 T E R M I N I. Secunda/p/Vij. 47. 
Sedes floris. Ray. 134. 
Semen. 54. 56."^S8.92. 
Semi amplexic3ule/o/. 49. 
Semicylindraceum jv//. 46. 
Semiflofculofus/foj-. T. 134-23 

- - - - (2/. -?.o:Y/.KiJf.) 29. 
Semiflofculus T. 77. 
Seminaleyb/. 48. 

Sena folia. 48« 

Senticofs (ss.ord.nat.) 31. 

Sepiariae (2S. ord. nat.) 30. 

Serratum/o/. 44. 233 

Sesqiiialtera Jlimin. 2 5. 

Scsqiiitevtia Jlamin. 25. 

Seffile/o/. 49. 2^3. 

Sexangularis canhs. 21 8' 

Sexfidus crt/yx. 63. 

Sexlocularis pericarp. 69. 

Sexus 'S^.fequ. 

Siccus Jiipor. 285« 

Siliqua. 53. 

Siliquofae (.5-7. ori. K^f.) 37. 19. 

21. 25. 
Simplex caulis.. 39» 

- - - Jios. 76. 

, - _ Jolium. 42. 233» 

- - - radix. 3-^. 
Simplex iimhella. 54. 78. 
Simpliciflimus caul. 233. 
Siniftrorfum vohibilis. 39. 103. 
Sinuatum/o/n.w. 43- 
Solidus bulbus. 50. 
Solitariuspt?^/<;jc. 41. 

Solum plantarum. 26^. 
Spailiceus //ox. 77. 
Spadix. 55' 
Sparfa foliu. 48- 

- .- pedunculi. 4I. 
Spatha. 52. 

Spathaceae. (s.ord.ntlt.) 28' 24. 

25. 
Spathuiatum/b/. 42- Specics. 99. loi. 
Specifica nomina. 202. 
Spica 41. 

- - dijlicha. 41. 

- - Jeciinda. 41; 
Spicula _^ra;j/;;j/t'. 223. 
Spina. 50. rio. 
Spinofum/o/. 44. 
Spithamalis menfura. 262. 
Squamofus bulbus. 50, 

- - : - ciihnus. ^o. 
Squarrofus calyx.62. 
Scagna 266. 

Stamen. 53, ^ 

Stamineus f,os: 134; 19- £0. 21. 
Statuminatae (61. ord. nat.) 35. 
Ste!l3ta/o/. 48. 
S\.€i\^ts (44. ord.nat.) 32.2I.I9. 

- - _^oy. Mor. 134. 
Sterilis fm. T. 134. 
Scigma. 53. 56.91.92. 
Stimuli 109. 

Strpes 42. 

- - pappi femin.. 54. 
Stipticus/ipo}'.. 285* " 
Stipula. ,50. 
Stipulatio log. 
Striatum foL. 45. 

- - - caulis. 40. 
Scridus. 219. 233. 
StrigcB. 109. 
Strigofum/o/.2I9. 233. 
Strobilus. 53. 
Stylus. 53.56.92. 
Subalare/o/. 48« 
Subdivifus caulis. 40. 
Submarinae hevb. 20. 21. 
Subrotundum/o/. 42. 223. 
Subuiaturn/o/. 43. 
Succulentce (46.0rd.nat.) 32. 
Suffruticcs. ig. 
Sulcatum/o/. 46. 

- - - eaulis, 40. 

Sul- T E R M I N I. 321 Sulphureus coloi\ 244- 
Supra-decompofitum/b/. 48. 
Sylv^B. i6-j. 
fcynffenefia. 25. 
Synopfis. 9^. 
Synoptica difpo/itio. 97. 
Syllema 9H. 
Syrtematica difpojitio. 97. 

Ternperatae plants. 277. 
lemifoUii plant. 242. 
Teres foliiim 46. 233. 
Terminalis peduncul. 41, 
Ternayo/. 48- 222. 
Ternatumyb/. 47. 
Terrefves pl. tmpevfeH. 20. 
TefTelacayo/. 21 1. 
Teflaceus color. 244. 
Tefles. Tefliculi -vegetah. 92. 
Tetra -vegetah. odore. 285« 
Tetrafora peric. camell. 22. 
Tetragonus canlis^o. 
TetraniacroJlemoneT. 25- 
Tfctrandria. 24. 
Tetratigta. 20. 
Tetrapetalus. 58. 22. 
Tetraphyllus calyx. 62. 
Tetrafperma 70. 
Thalamus. 92. 134. 
Thyrfus. 41. 

Tomentofum/o/. 4$. 233. 
Tomentum. 109. 
Torofum pericarp. 224. 
Tortilis arijia. 223. 
TrachesB. 37. 
Triandria. 24, 
Triangia. 20. 
Triangulare fol. 42. 
Triangularis caul 40. 
Tricapfulare pericarp.. 69. 19. 
Tricocc2B(^7.or^,}zat.)32.25.I9. 
Trifidum/o/. 43. cal. 63, 
TnHotus pedunc, 41. Trifora pericarpiu. 22. 
Trigonus caulis. 40. 
Trihilata (so.ord.nat.) 33. 
Trilobum/o/. 43. 
Triloculare pericarp. 6g. 
Tripartitum/;/. 44. 
Tripetalodeae (6. ord. nat.^ 2^. 
Tripetalus^oi-. 58- 22. 
Triphyllus calyx. 62. 
Tripinnatum/o/. 48. 
Triplicato-pinnatum/>/. 48. 
Triplicato-ternatum fol, 48. 
Triplicatus/oi-. 80« 
Triqueter caidis.^o, 

- - - fcapus. 218« 

- - - folium. 43. 46. 
Trifperma. 70. 
Triternatum fol. 48. 
Trivalve pericarp. 69: 
Trivafiidares. 19. 
Trivialia nomina. 202. 
Tropici/>/^/r(?x j/orfx. 273« 
Truncatum /)/. 44. 
Truncus. 39. 93. 

Tuba V. 113. 
Tuberculum lichenib. 222. 
Tuberofa /?rf. 38. 
Tubulofi fiojculi. 77, 

- - - /o/.". 46. 233, 
Tubus. 52. 
Tunicatus bulbus. 50. 
Turbinatum pet-icarp,. 324. 

Vagae (ovd. natural.) I2f. 
Vagina iiteri. 92. 
Vaginales (27. ori. K^t.) 30. 
Vaginans/o/. 49. 
Valvula capfula, 53. 69. 
Variegata /0/. 236. 
Varietas. 100. loi. 
Vafa chylifera pU 93. 

- - fuccofi. ^7. 

' - Jpermatica, 92, 

Veno* 322 G E N E R A. Venolum/o/. 45. 
Ventriculus. 93. 
Veprecula: {s4' ord. nat.) 37. 
Vernales 276. 
Verfatilcs Anthera 223. 
VerfureE 269. 
Verticalia/b/.220. 
Verticaliter ovata f. cordata. 

220. 
VerticiHata/o/w. 48- 
Vercicillats {ss.ord.nat.) 34. 

21. 19. 
Verticillus ^. 48- 
\ e\\\\\xm papilionac. 135. 

Vigendi tempus276- 
Vigiliae. 272. 
Viliofus caul. 40. 
Violaceus color.l^* 
Viridis color. 244« 
Vifcidus. 45. 
Vifcofus7rt;)or. 285- 
yita vegetabiliiim. 88« 
Vitreus"" co/or. 243. 
Volva 52. 

Volubilis caulis. 39. 233. 
Vulgaris planta. 21 6. Vulva. 92. 
L/liginofa loca 266. 
Umbella. 54. 72. 
Umbellatae (22. ord. nat.) 30. 
23. 24. 25. 

- - - ^7^. 78. 
UinbelliferaB. 19. .21. 
Umbellula. 79. 
Unr5bilic?.cum/o/. 219. 
Urdhilicatus fruHus. I9. 20, 
Umho Morif. 134. 
Uncialis minfura. 262. 
Undulatum fol. 45. 

- - - - fedunc. 282. 
Unouis 52. T. 113. 
Unguicularis rnenfura 2<j2. 
Unicapfulus 68« 
Uniflorus 41. 
Uniformis. 22. 
Uniloculare pericarp. 69- 
Univalve pencurp. 6g. 
Univafculares. 19. 
Univerfalis umbella. 54. 
Urceolata coroUa. 223. 
Utriculi37. III. G E N 

Abies XV. 140. 174. 42. 48- 
86. 105. 
Abrotanurn. 141.II5. 
Abfmthium 14I. II5. 
^to//o«. I49-I27- 
^wrrj.l46-ll5-I*9- 
Acajou. l<^0. 
Acalypha LXVII. 152. 185- 

70. 110. 
Ac:^nthusLlX._l40.i82. Iio. 

Acarna. 143' ^^~' ^ „ 

Acer L. I40. 170- So-.io^. 108- 

Acetofa, 148- no. ERA. 

Achillea XXL c 14O. 170. 
Achras 150. 174. 
Achyracantha i^:\. 
Achyranthes LlIL 154. 177. 

'196. 
AchyroniaLV. 155. 183. Iio. 
Achyrophorus. l^^^.l^". 
Acinus. 149. 114. 
Acnida XX. 155. 
Aconitum XXirii40.l85.i73- 

108. 120. 124. 
Acorus 1. 152. 18I.107. 
Acrcfficbuir. LXi V. 155. 183. 
AftccaXXX. 140. 170.68-75. 
Ailenan- G E N E R A. 3^3 Ader^.nthera LVI. 155. 183. 
Aibatoda 145- 

Adiantum [^XIV. 140. 182- 
Adonis XXiII. 1 53. 170.75. 1 22- 
Adoxa XLVl. i^S. lyi. 50. 64. 

71. 75.108. 
^Z^ilopsXiV. 155. 178.95. 
^^:hps 153. 
iKoineria LIX. 155. 172. 
^ooDodium XXII. 153. iSo- 
^fjhynomeneLV. 155. l82. 
Agaricus LXVli. 153. 169. 
Aoive - - 154.172. Iio. 122. 
A2;eratutTi XXI. d. 154. 182. 
A^yyatim T. 144. 
A^^n.inthus. 151. 
Agrimonii XXXV. 140. 175. 

74.87-IIO. 
Agyi>n'>noides 1-40. 
A^roftemmaXLII. 155. 186. 
As^rollis XiV. 155. I^'^. 
Abovaj. 142. 
AiraXIV. 155. 
Ajuga LVIII. 140. 175. 104. 
Aizoon XLVI. 152. 182. 109. 
ALiierniis 12^. I07. 
A.lcea XXXIS^ 155.184. 
Alce.% T. 145.114. 
Alchemilla XXX V.140.166.74. 

100.216,265. 
Aldrovanda - - 155. 172. III. 
A^goules 153. 
AttvvT^i 144. 114. 
Alifma VI. 140. 185- 61.64.106. 

123. 
AlifmaD. 127. 
Aikekengi 147. 
AUium - - - 140. 174. 136. 
Allophyrlus - - 155. 186. 
Alnu*; XVI. 140. 174. 
Aloe 140. 174. 73, 99> 

iio. 122. 136. 
Aloides 152. Alopecurus XIV. 155. 179. 

Alpina 150. 

Alpinia III. 150. 172. 

Al/fnajlruin 14. 

AirineLXil. 140. 186.64. 

Alfinclld 152. 

Althasa XXXIV. 155. 171. 184, 

AUh,:a T. [45. 

Alvpuni 144. Alyljhides 140. 

Alyflum LVir.140. 185. 109. 

Iio. 121. 274, 
Amanita I53. 116. 
Anuirantoidcs 144. 
AmarantusLlil. 140. 177. 45. 

69.^ 
Amaryllis VIII. 140. 170. 
Amherboi 142. 

AmbrofiaXVII. 140. 170. 136. 
Amethyflea LVIIl. 154. 169. 
Amethyjtina 154. 
Ammannia XL. 155. 172. 57. 

72. 
Ammi XXII. I40. 136.79. 
Ammoides 140. 
Amomum III. 155.174.49.107. 

Amorpha LV. 155. 183. 88. 
Amypdalus XXXVIII. 140.75. ygdalus AAA Viii. 140.75 
105. 107. II 1.220. 
Anabafis Llil. 153. 
Anacampferos XLVI. 154. 
Anacampferos l^g.ll^. 
Anacardiutti LXVIII. 140. 183.' 

75- I3?v. 
Anacycius XXI. c. 140. 1^6. 
Amig a llidiq/Iru m 153. 
AnagalUs LII. 140. 18 5. 69 

124. 74. 
Anagyris LV. I40. 174. 
Ananas 141. 120. 
AnMthocyclus. 152. 121. 
Anapodophyllum. 147. 
Anaftatica LVIl. 155. 87. 135. 
\Anbhtum 115. 126. 
X a Anchu- 324 G E N E R A. Anchufa XLIIL 140. 185. 
Andrachne XLVIII. 140. 183 

74. 
Andromeda XXIV 154. 170. 

104. 105.122. 123. 126. 
Andvopos^on 156. 
Androface LI. 140. 1^6. 
Androjcimuvi 145. 126. 75. 
Andryala XXI. a. 1 52. 6^6. 
Anemone XXIII. 141. 
Anemone - Ranunculus 141. 120. 
Anemonoidcs 14I. 127. 
Anethum XXil. 241. 86. 
Angelica XXII. 155. 169. 45. 
Aus^elica. 
Anpoptevis 155. 
Anguina Tiew. 152. 
Anp.ina. Mich. 154. II4. 
An^uvia 14;^. II 4. II 6. 
Anifum XXIL 155. I85- 
Annona XII. l%Q. 163. 75. 
Anona 150. 
Anonis 147. 
Antanifophyllum 152. 
Anthemis XXI. c. 141. 183- 
Anthemis Mich. 141. 
Antkericum IX. 14I. I86. 65. 

272. 
AntidefmaLXVlII. 155. 185- 
AntirrhinumLiX. 141. 179.63. 

73.81. 102.103. III. 123. 

136. 
Anthocetos LXVI. 154. 179. 
Antholyfla 155. 183. 
Anthofpermum XLIV. 154. 

I7S- 
Anthoxanthum XIV. 155. 177. 
Anthyllis LV. 141. 183. 81- 
Apavine XLIV. 144. 174. 87. 
Aphaca 145. 115- 
Aphanes XXXV. 159. l82. 74. 
AphyHanthes V. 141. 177, 
Aphylhm. 147. i Apios 152 

Apium XXII. T41.174.280. 

Apocynum XXIX. 141. igo. 

III. 
Aponos;eton 153, 
Atiuifoliim 145. 

Aquilegia XXfll. 14I.175.73. 
Arabis LVIL 155. 169. 
Avachidnu 150. 
Arachidnoides 150. 
ArachisLV. 150. i87- 196. 87. 
Aralia LXIX. 141. 174. 107. 

Iio. 
Araliaftnim 152» 
Arapahaca l^l' 
Arbutus XXIV. 141. 174.104. 

123. 
Arftiu XXLb.14i.l80.87.no. 
Arftopus XXII. 155. 179. 87- 

95. 136. 
AvHotheca 152. 
Arftotis XXI. c. 152. 179. 
Arenaria XLII. 155. 168. I24. 

274. 
ArethufalV. 155. 
Avetia 140. , 

Argemone XXX. 141. I85' 
Avtjavim 141. 120. 
AriRolochia XLIX. 141. 184. 

66. 73. 
Armeniaca 148- II5. I07. III. 
ArtediaXXII. 155. 172.79. 86. 
Artemiria XVII. 141. 171. 77. 
Arum I. 14I.I87. 66. 71. 72. 

74. 107. 
Aruncus XXXVI. 141. 
Arundo XIV. 141. 174. 87. 
Afarina I4I. I26. 123. 
Afarum XLIX. 141. 182.66.73. 
AfcyrumLX. 150. 182. 
Ajcyrmni^'^. I26. 
Afclepias XXIX. I41. 171.63. 
74. HI. 112. 

A fpa- G E N E R A. 325 AfparagusXLIX.i4i.i67. 110. 
JJpergillus 154. 
Afperugo XLlII. 141. 167. 
Afperula XLIV. 155 166. 
Afphodelus- IX. 141. 182. 
AfpleniumLXIV. 141. 180. 
AfterXXI. C.141.183.106.I07. 

136. 
Ajleyijcus 141. 120. 
AJleroides 141. 
AJferopteriis 141. 127. 
AJinv^aloides 147. 
Aftragalus Lv. 141. igi. 136. 
Aftrantia XXII. 141. 183. 72. 

79- 
Athamania XXXII. 141. 169. 
Atraftylis XXI. b. 152. I8l. 
AtvaHylisV. 142. 127. 
AtrageneXXIlI. 155. 
Atraphaxis XxVII. 155. 
Atriplex LIII. 141. 174. 95. 

109. 
AtrophaXXXIII. 141 . 171 .279. 
Avena XIV. 141. 174. 87- 104- 

279. 
Averrhoa. XLVIL 155. I72. 
Avicennia 155. 172. 
Aiirantmm 142. I14. 
Auriculaurfii^^.l'^1. 123. 
AxyrisLill. 141. 109. 
Azalea XXIV. 155. 185. 
Azedarach 147. 

B. 

Baccharis XXI. c. 155. l85. 
Baccharis T. 148. 
Badiaga Biixh. 
BallotaLVm. 141. iio. 
Balfhmina 245. I47. 
Baljlimita I49. II 5. 
B^mmia 145. 
Bannifteria L. 155. 173. 
Barbacapra 141. RarleriaLIX. 150. 172. Iio. 
Barreria - - 155. 173. 
Bartramia XXVl. 155. 173. 
Barcfia LIX. 155. 163. i66- 39. 

75. 102. 103. 
Bafella - - 135. 163. 166. 39. 

75. 102. 
BauhiniaLVI. 150. 172.IH. 
Beg;onia L. 14i.i7i.86. 
Helliidomui 14I. 
Bellidiajhnm 143. 115- 
Bellidioides 143. 
BellisXXl. 141. 174. 
Bellis-Lencanthemum 14 1. II 4. 
BelloniaXIX. 150. 172. 
Bemoe 145. 121. 
Berbcris L. 141. 174- 74« ic$. 

107. 1 10. 
Bermudiana 149. 
Bernhardia 145. 121. 
BefferiaLlX. 150. 172-. 
Beta Llli. 141. 
Betonica LVIII. 141. 175* 
Betula XVi. 141. 175. 174.86. 

I05. 108. 122. 
Bihai. 151. 126. 
Bidens XXI.d. 141.87. 139- 
Bignonia LIX. 141. 171.39.66. 

86. 104. 107. 122. 
Bifcutella LVII. 141. 166.74. 
Biferrula LVI. 141. 16^. 
Bijlnrta XXVIL I47. I14.169. 
Bixa XXVL 155. 164. 51- 
BlariaXXlV. 155. 172. 
BlaiviaH. 150. 123. 
Blafia LXVl. 154.173. 
Blattavia 150. 127. 
Blitum Llil. 152. 174. 75. 
BobartiaXIIi. 155.172. 
Bocconia XXX. 150,172. II2. 
BoerhaaviaXVIIL 152. 172. 
BoIetusLXVIl. 153. 174. 
Boletus Mich. 153. Ii'^. 
' 3 Boiia" ^26 G E N E R A 

Bomrota 150. 121. JBondiic 151 
Bonth LlX. 150. 1712. 
BorafrusII.155, 174. 
Borbonia LV. 155. i-j. no, 
Bovbonia P. 145. 121. 
Boyrapmides I41. 121. 
Borrago XLIII. 141. iSy. 103, 
BofeaLXI. 155. 17I. 
Botryitis K4. 
Bovfjla 14(5. 
Brabejum 155. 181.48. 
Braffica LVll. 141 175. 187. 

92. 107.^ 
Breynia XXXI. 150. 172. 72. 

'75. 
Briza XIV. 155. 185. 

Bronnelia Xi. 141. 172. 74. 

120. 
Bromus XIV. 153. 184, 
BrofTaBa - - 150. 172. 
BrowalliaHX. 155. 172. 
BrundlaLVIII.i41.12i. 
Brunfelfla XXV. 150. 172. «54 
Brunia XVUI. 155. 173. g5. 
BryoniaXLV. 141. iS2. 
Bryonioides 149* 
Bryum LXV. 153. 182. 104. 
Bubon XXII, 155. i8i. 
Buccu fervea 154. 
Bucephalon - - 150. 
Buchnera LJX. 155, 
Budleja 155. 173, 
Bufonia 155. 
Btiglofjiim 140, 
Buindu 140. 
Bulbocajlamm 141. 
Bulbocodium VII. 155, 182. 
Bunias LVII. [41. 185. 
Bunium XXfl. isi. ly^- 
BuphrhalmnmXXI. 0.141.179. 136. Bupleroides 152. BupIeurumXXiI. 141. 180. 49* 
Burmannia XI- 155. 172. 
Biirla pajhris 149. 127. 
Butomus VI, 142. 185- 63. 74. 

135. 
Buxus ~ - T42. 175. 104. 
ByflusLXVlI. 154.174. 

f^aapeba 151. 
^ Cacalia 145. 
Cacaliar.thziv.iim 145. 
Cacao 149. 127. 
CachrysXXil. 142. 187- 
Caaus XLVl. 142. 174. 39' 72. 

99. 109. II r. 
CaBfalpinaLVi. 150. 172.110. 
Cainito 151. 
Cakile 141. 126. 
Calaha 150. 
Calamaria 154. 
Calamintha 146. 115. 
Calamiis aromaticus 152. 
Calceoliis 143. 
Calcitrapa 142. 
CalenduIaXX.d. 142. 18^'- 88' 

273. 275. 
Calla 1. 152. 187- 72.74- 107, 
Callicarpa XIX. 155.178- 
Calligonum 142. 179. 136. 
Callitrichum LIII. 153. 179. 
Calophyllodcndyuhi 1 50. 
Calophyllum InO. 176.196. 
CalthaXXIlI. 142. 181. , 
Caltha T. 142. 
Camara HI. 

Cambegia XLVII. 1^5. 112. 
CamelliaXXXIV. 155.172.62, 
Cameraria XXIX. 150. 172. 
Camerana 153. 
CampanulaXXXII. 142. 166, 

57.61.69. 74. 80. 107. III, 

123. iq6. 

Cattt'. G E N E . R A.' 3^7 Cimphovata 142. 
Camphorofnna 142. igo. 
Canna 111. 142. 170. 66. L06. 
Cannubina 142. 
Cannabis XX. 142. 
Cannaconis 142. 
Capuoides 144. 
Capparis XXXI. 142. 67. 72. 

75. Iio. 
CaprariaLIX. 155. i^S- 
Caprifolium 146. 

CapficumXXXin. 142.184.75. 
Caragiuta 152- 
Caraxeron 144. 
Cardamindum 1 50. 
CardimineLVII. 142. 70. 
Cardiaca 145. 120. 
Cardiofpermum L. 142. 178. 

69. 71. 74- 75- II-- 
Carduus XX.. b. 142. 174. 49. 

9Q. 106. 109. iio. 
Carelui 154. 

CarexXIII. 142. 174.107. 136. 
Carex D. 114. 
Carica XLVII. 142. 169. 120. 

126. 
Carlina XXI: b. 142. 171. Iio. 
Carlinoides 127. 
Carpefium XXI: c. 142. 
Carpinus XVI. 142. 174. 105. 

107. 
Carthamoides 127. 
Carthamus XXI: b. 142. 184- 
Car-vij.^2. 

Carum XXII. 142. 174. 
Caryophyllata 143. 
Caryophyllodendron 142. 
Caryophyllus XXXIX. 142. 

176. 
Cavyophyllus 1 . 143. 
Caryophyllus aromaticus r. 142. 
Cafyota U. 155. 187. 
Cafui 147. Caflia LrVI. 142. 174. 61. 75. 

III. 122. 123. 136. 220. 
Cajfida 126. 
Ciffine XIX. 
Cajianea T. 144. I15. 
Cajlorea 151. 
Catamince T. 142. 
CatanancheXXI;a 142. I85- I Cataria I47v. Catesbaea LIV. 155. 172. 64. 

IIO. 

Caucalis XXII. 142.176.79.87- 
Cedrus 145. 114. 
Ceiba 152. 

Ceanothus LIV. 155. 
Celaftrus XiX. 152. 20. Iio. 

124. 
CelofiaLTIL 152. 
CelfiaXXXIlI. 155. 172. 
CeltisLXI. 142. 174.95- 
CenchrusXIV. 154. 174. 
CentaureaXXi.b. 142. 170. 
Centauriummajus 142. 
Centanrium minus 144. I2i- 
Centunculus Lll. 153. 174. 64. 

124. 
Cepa 140. 115. 102. ^ 
Cephalanthus XVIII. 152- 177- 

105.107. 
Ceraflium XLII. 142. III- 
Cerafus XXXVIII. 148- II5* 

169. 174. 105. 107. 
Ceratocarpus LllL 154- 178- 

102. 
Cevatocephaloides 153. 
Ceratocephahis 14 1. 121- 
Ceratoides I4I. 
Ceratonia - 142. iSp- 75- 
Ceratophyllum XLVill. 176., 

196. 
Cerbera XXlX. I42. 170. 
CercisLVI. 142. 18 1- 
Cerinche XLIi. 142. 177. 
X 4 Cerin- 3^8 G E N E H A. Cerinthoides llS- 
Ceropegia XXIX. 155.18 1. 103. 
Cewi fpina 148. 
Ceftrum LlV. i8l. 
Chsrophyllum XXII. 142.176. 
Chamahuxus 147. 
Chamaceriijus 146- 
Chavictcijfus 152. 
Chameedaphne 154. 
Chani<xdrys 115. 
Chamaiea 143. 
Chamalinum 145. 
Chamamehm 141. 
Shamanerion 144. 
Chamapithys 149. II^- 
Chamarrhododendros 148« 
Clfamariphes 154- 
ChamaeropsII.154. i84- 95- 
CharaLXVI. 152. 163. 
Cheiranthus LVil. 142. 163. 

177- 74- ^^^^^ 
ChelidoniumXXIX. 142.180- 

112. 
CheloneLlX.142. 181. 66.122. 

Chenopodio-Morus 152. 
Chenopodium LIU. 142. Igo- 

109. 136. 
Cherleria - - 155- 172- 73- 74- 
Chionanthus XXV. 155. 177. 
Chironia LIL 155. 170. 
Chondrilla XXI: a. 142- I87- 
Chrijlophoriana 140. 
Chryjanthemoides 147. 
ChryHtnthemum XXI. c. 142. 

^77- 
Chryfobalanus - - 151. 178- 

Chryfocoma XXI. c. 152. 177. 

Chryfogonum XXI. d? 155. 

179. 
Chryfophyllum LIV. £51.176. 

Chryfofplenium XLVl. 142. 

180. 123. 
Cicer LV. 142. 174. Cichorium XXI. a. 142. I86 

iio. 275. 
Cicuta XXII. 156. 174. 28o. 
Cicuta 143. 
Cicutaria 146. II4. 
Cinara 143. 

Cin(Jiona LXIII ? 152. 171. 
Circea XVIII. 142. 170. 64. 
Cirjium 142. II 4. 
Ciirampelos XLIX. 151. 161. 

103. 
Ci(jampelos R, 146. 
CiirusXLIX. 155. 174. 73.112. 
Cillus LX. 142. 174. 102. 112. 

123. 124. 
CitharexylonLIX. 155-. 
Citreum 142. 

Citrus XLI. 142. 174.70. Iio. 
Clandeftina 145.126. 121. 
Clathrus LXVU. 154. i82. 
ClavariaLXVll. 152.168. 
Claytonia XLVI. 155. 173. 

104. 112. 
Clematis XXIII. 142. l82. 123. 
Clematitis 142. 
Cleome - - 143, lS2. Iio. 
Clerodendrum LIX. 155. 176. 
ClethraXXlV. 155. 
CliffortiaXLVII. 155. 171.63. 

Ito. 
Clinopodium LVIJI. 145. igo. 
ClitoriaLV. 143. 169. 103. 
CIufiaXXVL 151. 172. 70.74. 

Clutia XLVII. 152. 173-72.74* 
Clymenura 145. II4. 
Clypeola LVII. 143. 166. 
CneorumXLII. 143. I74' 
CnicusXXLb. 143. I83- 106. 

Iio. 
Coa 151. 

Coccus II. 155. 174. 70. 
CochleariaLVIi. 143. 168- 
Co&. G E N E R A. 3^9 CofieaXLlV. 153. 163.70. 
Coix XIV. 1 43. 174.75.90.272. 
Colchicum VU. 143. 169. 66. 
Coldenia - - 155. 172. 
Collinfonia - - 155. 173.74. 
Colocajia 14I. II4. 
Culocynthis I43. Il6. 
ColumneaLlX. 151. 172. 
Colutea LV. 143. 174. 
Coma aiirea 152. 
Comarum XXXV. 156. 174. 

74. 75. 108. 
Commehna V. 151. 172. 64. 

74. io5. 107. 
ConfervaLXVL 153. 98. 
Conium XXIL 143. 187. 
Connarus 155. 
Conocarpodendrum 152. 
Conocarpus 155.178.87. 
Convallaria XLIX. 143. l68- 

196. 122. 123. 
ConvolvulusXXXII.143. 167. 

103. iio. 136.220.274. 

Conyza XXI: c. 143. 185. 

Conyzella 153. 

Csnyzoidfs 142. 

Corallodendrum 144. 

Coralloides D.^ 146. 115. 

Coralloides T. 152. 155. 

Gvrallorrhiza 147. 

Corchorus XXVi.143.184.Ii2 

Cordia 151. 172. 67. 70. 

Cordyline 154. 

Coreopfis XXI: d. i55.i78.I03- 

139- 
Coriandrum XXII Cornus XLIV? 143. 167. 63. 

70.72.79.123.137. 
CornutiaLlX. 151. 172. 
Corona imperialis I44. 115. 
CoronariaXLlI. 156. 16^. 74. 
Coronajolis 144. 
CoronillaLV. 143. 166.31. 
Coronopus T. I47. II4. 
Coror.opns R. 143. 114. 

Corrigiola 153. 166. 

Corripola 153. 

CortufaLT. 152. 172.45. 

Ccrtufi 151. 

Covydalis 144. ' 

CoVylus XVI.143.174.105.107. 

Corymbium XXI. b. 155. 183. 

77.136. 
Corypha II. 155. 18^3. 
Coftus ID. 155. 174. 66. 74. 
CotinusXl\. 148. II f. 
Cotula XXI. c. 152. 174. 
Cotula 140, 
Cotyledon XLVl.i43.l8l. 183« 

'/■'. 21. 
Courbaril 151. 
Crambe LVII. 143. 18 1. 75. 
Craniolaria LIX. 155. 168.64. 

136. 
CralTula.XLVI. 154. 166. 122. 
Crataegus XXXVII. 143. 174. 

105. 108. 122. 
Crataeva XXXI. 151. 172. 
Crepis XXl.a. 152. 107. 223. 
Crepis V. iig. 
Crefcentia - - - 151. 172. 
Crefla 157. 143-79 ., 

Coriaria 152. 168.75- 104. l07.|Crinum VIII. 155 
Corind:imi^2. 175. \Crifta ^alli 148- 

Coris 143. 18 1. 136. Crithmum XXIL 143. 

Corifpermum Llil. 153. 178- Crocodilium 142. 

87- 123. 
Cornucopiae XIV.155.170.136. 
Cornucopiotdes 121. xs Crocodilioides 1 52 
Crocus VII. 143. 170. 67. 
Crotalaria I^V. 143 i6s. C:o 330 Cr E N E R A.' ' Croton XLVII. 143. 174. 70. 

95- iir- 
Crucianella XLIV. 143. l66. 
Cruciata 150. 
Crupina 142. 
Cucubalus XLII. 143. 186.63. 

75- 80. 95- 
Cucularia 144. 

Cucumis XJ^V. 143. 174.70. 
CucurD»t3 XLV. 143. 174. III. 
Cujete 151. 
Cuminioides 145. 
Cnminum XXII. 134. 174. 
Cunila LV.II. 145. 174. 
Cupani.t 151. 172. 
CuprelTus aV. 143. 
Curcumtill. 155.164.66.74. 

122. 
Cururu. 151. 127. 
Cufcuta 143. 39. 
Cyanuf. 142. 107. 
Cyathoides 153. 
Cycas II. 174. 
Cyclamen LI. 143. 183. 75. 
C^donia 146. 115. 
CymbariaLIX. H4. 163. 
Cynanchum XXIX. 155. igo. 

39.74. 103. III. 
CynaraXXI. b. 143.180. Iio. 
Cynocvamhe 149. 
Cynoglojfoides 141. 
Cynogloirum XLIII, 143. 179. 

70. 87- 107- 
Cynometra 156. 179. 
Cynomorium 154.179. 136. 
Cynorykinckum 1 56. 
Cynofurus XIV. 156. 179. 
Cyperoides 142. 115. 
Cyperus XIlI. 143. 
Cypripedium IV. 143. iS6. 
Cyfticapnos I44. 127. 
'Cytifo-Geniffa 149. II4. 
Cytifus LV, 143. 174. 105. 108- D. DaaylisXlV. 155. 
DaleaLV. 15*5. 172. 136. 
Dalechampia XLVii., 151. 

172. 
Damajonium 140. 127. 123. 
Dantia 152. 
Daphne LIV. 143. 170. 59.68- 

104. 107. 
Datifca 143. 75. 99. 
Datura XXXil. 143. 163. no. 

123. 279. 
Daucus XXlI. 143. 174. 45. ■87. 
Delim;t - - 156. 1^2. 
Delphinium XXlil. 143. 181. 

73. 100. 
Dens canis 144. 
Dens leonis 145. 
Dentaria LVII. 143. 16«. 
Dianthera - - 156. ;I78. 
Dianthus XLII. 143. 177. 41* 

62. 91. 106. 211. 274. 
Diapenfla LI. 156. 175. 1 36. 
Dichotophylhim 152. 
Diconan^ia 156. 
Diftamnus 143. 185.70.74.107. 
Diervilla LXIII. 143. 173.48- 

104. 107. 
Digitalis XXXIII. 143.169. 
I Dillenia XXVI. 156. 172.75. 
' Dimorphotkeca 142. 
DiodiaXLlV. 156.186. , 
DiofcoreaXLIX. i5E.i72.86. 

103. 
Diofma - - - 155. 180.70.74. 
Diofpyros XXIV. 143. 178-95. 
Diothoteca 146. 

Dipfacus XVIII. 143. iS5-lo5. 
Dodartia LIX. 143. 172. 
Dodecatheon 51.1,^6. 107. 137^' 
Dodonaea 156. 172. 
Dodonea Pl. 145. 121. 124. 
DolichusLV. 156. 132. 103. G E N E R A. 33^ Doria 149. 121. 
Doronicum XXI. c. 143. 163. 
Dorftenia XX. 151. 172. 75. 
Dortmanna 146. I26. 
Dorycnium l^V. 143. 174. 
Draba LVII. 153. 184.88- 
Dracocephalum LVIII. 143. 

178. 99. io5. 
Drac >ntium L 155. I8I.72. 
Dracunculoides 144. 127. 
Pnicmcului' l^j.llJ^. 
Drofera - - 143. 183- HI. 265. 
Dryas XXXV. 1^6.171.74. 
Drypis XLII. 154. 183- Ho. 
DuglaJJia 155. 
Duranta LIX. i $ l . 172, 1 10. 

E. 

EchinophoraXXJI. 143. 168 
Echinops XXI. b. 143 178 

Echinopus 143. 

Echioides 146. 

Echium XLIII. 143. 181.I25 

Elaeagnus 144. 261.65.72. 

ElcEocarpus 156. 17S. III. 

Elaterium 146. 

Elatine XLVII. 144, 174. 

Elatine 141. 126. 

Elephantopus XXI. «, 152. 

Elephas 148- 

Elichryfum 1,14. 

Elveld LXvil. 154. 174, 

Elymus XIV. 156. 184, 

Eiymus Mitch. 157. 

Emerus 143. 127. 

Empetrum 145. 185. 95, 

Ephedra XV. 144. 1S5. 39, 75. 

Ephemerum 149. 

Epidendrum IV. 151. 176. 40. 

^ 74- 75-87. 

Epilobium XL. 144. 175. 72. 
102. 106. ; 22 Epimedium XXVIII. 144.174, 

47- 55- 66. 73- 107- iS'^- 
Equifetum - - - 14.1. 175. 

Eranthcmum - - 156. 1 77. 

Erejia 152. 

EricaXXiV. 144. 187. ^6. 122, 

136. 
ErigeronXXLc. 153.184.86. 
Eriruiceiis D. 153. 174- 
Erinaceus M. II 6. 
Erinus LIX. 

EriocephalusXXI. c. 154. 178. 
Eriocephalus 142. 
Eriociulon V. 155, 176.71. 
Eriophorum XIII. 144. i58. 

184- 
Eriophorus 152. 

Erucai^a 14I . 

Ervum LV, 144. 174. 

Eryngium XXIL 144. 174.107. 

Eryfimum LVII. 144. 184. 

Erythrina LV. 144. 182. 

Erythronium X. I44. 182. 74. 

Iio. 
Efculus L. 144. 174. 104. V 
KthufaX.XlLi56. 186. 
Eugenia XXXIX. 154. 171. 
Euonymoides 152. 
Euonymus IX. 144. 186. 70.75. 

104. 106. 
Eupatoriophalacron 1 53. 127. 
Eupatorium L. XXL d. 144. 

171.39.49. 103. 136. 
Euphorbia XLVIIL 144, 171. 
39,70.102-103.110.11 1.1^6. 
Eiiphorbium 144; II 5. 
EuphrafiaLlX:i44.l75. I2l. 
ExacumLIL 156. 174. 

F. 

TPiba 150. 114. 
J- Fabae^o 150. 
FagoniaXLVl. 144. 172. Iio. 

Fago-' 33* G E N E R A« Fa^opymm 147. II 5. 

FaWXVI. 144. 

Fafcaria 149. I28. 

Ferruni equinnm 14^' 

FerulaXXIl. 144. 16(5.45. 

FeftucaXlV. 156. 

FevilleaXLV. 15I.172. 

Ficaria 148. I2o. 

Ficoidea 152. 

Ficoides 146. 

FicusXX. 144. 174.39.40.75. 

92.105.136. • 
Filago 144, 

FilipenduU XXXVI. 144. 166. 
Flagellaria XIII. 156. i68- 44- 
Fluvialis 152. 
Fctnicultm 127. 
Fcenum gr^cum 1 50. 
Fontinalis LXV. 153. 169. 
Fragaria XXXV. 144. 168- 74- 

ir ^^- 
rranca 154. 

Frangula 148. 127. I07. 

Frankenia XLIl. 154. 172. 

Fraxtnella 143. 

Fraxinus XXV. 144. 187. 86. 

104. 107. 120. 275. 

FritillariaX. 144. 168. 49. 61. 

74- 
FuchCa 151-172. 
FucusLXVi.144. 174. 
FumariaXXVIlI. 144. 16857- 

50.62.65.73. 
Fungoidajier 154. 
FungoidesM. 154. II 6. 
Fungoides D. 152. 

G. 

GalanthusVm. 156. 173.61. 
66. 
Gak 146. 

Galega LV. 144. 163. 
GaleniaLill. 154. 172. GaleoprisLVIII.153. 178-110. 
Galeopfis T. 149. 
GaliumXl.IV. 144. 184-75- 
GalliumT. 144. 
GarciniaXLI. 156. 173. 136. 
Garidella XXIII. 144. 172. 73. 

124. 
Geafter 146. 
Genipa 144. 63. 
GenidaLV. 144. 174.105;. 
Genifta 149. 
Genifta fpavtium 150. 
Gemftella 144- II 4. 
Gentiana Lll. 144. 171. 123- 

126.136. 
Geranium XLVI. 144. 180. 6r. 

66. 99. 104. 112- 120- 136. 

222. 248' 
GerardiaLIX. 151. 172. 
GerberaXX:c. 156. 172. 
Gefneria LIX. 151. 172. 
Gethyllis VII. 156. 
Geum XXXV. 144. 174. 74. 
Geum T. 148- 
Gladiolus V. 144. 166. 
Glaucium I20. 112« 
Glaucioides 153. - 
GlauxXL.144- 174. 
GlechomaLVIll. 152.187- 
Gledicfia 155. 172. 95. 1 10. 
Globularia XVIIL 144. 168- 
Gloriofa XLIX. 144. 169. 44. 

139- 
Glycine LV. 152. l84- ^^3- 
Glycyrrhiza LV. 144. 176. 87- 
GmelinaLIX. 154. 172- iio. 
GnaphaliumXXi:c. 144. 182. 

136. 
Gnuphalodes 146. 
GnidiaLiV. 156.75. 
Gomphrena Llll. 144. i75* 

tq?:, I. 

Gollypium XXXIV. 144- 174- 
Gra- G E N E R A. 333 Graminifolia. 153. 
Granadilla 147. 
GrntiofaLlX. l65. 66. 
Grewia XXVI. 156. 173. 74. 
Grilfea 156. 17^. 
Gronovia XLV- 156. 172. 
Grojfulariii 148. 
Gwijacana 143. 
Guajacum 151. 165. 
Guajaua 14H. 
Giianabaniis i^^o. 
Gnazunia 149. 12/. 
Guidonia 151. 
GuilandinaLVI. 151. 172- 95. 

123. 
GundeliaXXI b. 144. 173. iio. 
GypfophilaXLII. 156. 186. 

H. 
TJaciih 144. 
J- J- Haemanthus VIII. 144. 

177. 63. 
HaEmatoxylon LVI. 156. 176. 

8*5. 
Halleria LIX. 156. 172. 136. 
Hamamelis 156. l87-66.74.90. 
Harmala 147. 
Hebenftretia XVIII. 156. 172. 

HederaXLIX. 144.174. 39.88- 

Hediojinos 1 57. 

Hedyotis XLIV. 156. 179. 

Htdypnois 145. 

Hedyfarum LV. 144.187.69. 

S7. 123. 136. 
HeleniaXXi:c. 152. 171. I96. 
Heleniaflrum 152- 
Helianthemum 142. 126. 63. 123. 

124. 
Helianthus XXI: d. 144. 177. 

86. 
Helichryjoides 144. 
Hdichryjum 144. Heliaeres XXXIV. 151. I76. 

72. 74. ro8. 109. 
Heliocarpus XXVI. 155. 178« 

87. 136. 215. 220. 
HeliotropiumXLIlI. 144.186. 
Hdlebovine 149. 
Helleborus XXIIL 144. 185. 

57. 58-73. 122. 626.224. 
Helmintotheca [53. 
Helxine XXViI.i44.39.74.i02. 
Hemerocallis 144. 274. 
Hemionitis LXIV. 156. 187. 
Hepatica XXIII. i^-^. 169.57. 

62. 106. 108- 135. 
HeracleumXXU. 145. 184. 79. 

108. 
Herba Parii 147. 
Hermannia XXXIV. 145. 172. 

74- 
HerminiumlV. 153 171. 

HermodaHyhs 145. 
Hernandia XLVII.151. 172.48. 
HerniariaLUL 145. 165. 
Hefperis LVII. 145. 183. 74. 

123. 
Heuchera XLVI. 156. 172. 
Hibifcus XXXIV. 145.174.4r. 

I09.112. 123. 136. 137. 
Hieracium XXI: a. 145. 180. 

107. 273. 
Hieracwides 152. 
Hippocaftanum 144. 
Hippocratea XLIX 151. 172- 

103. 
Hippocrepis LV. 145. 196. 
Hippomanesi8o. iio. 
Hippophaes 145. 180. 105.107. 

109. IIO. 
Hippuris XLVIII. 153. 179. 

48- 
HippurisD. 152- 
Hirtella 156. 166. 65. 67. 75. 
HolcusXIV. 154. 185.2791 334 G E N E R A. Holofteum XLII. 154. 182. 

64. 
Hordeum XIV. 145. 275. 279. 
Horminurn LVIil. i^iS. I85- 
Hnnnimim T. 121. 50. 
Hottonia LTI. 152. 173. 
HoufloniaXLIV. 156. 172. 
Hugonia LXVIII. 156. 172. 

Iio. 
Humulus XX. 145. 167. 8*^- 92. 

103. io5. 108. X09. 136. 
Hura XLVII. 156. 164. 70. 

136. 
Hyacinthus IX. 145. 170. 74. 

126 
"Hyiacmthiis Jlellaris 1 48. 
HydnumLXVll. 153. 
Hydrangea 156, 183. 
HydroceratophyUon 152. 
Hydiocharis 145. l8(5. 92. 

107. 
HydrocotyleXXII. I45. 186. 
Hydvophacel'^'^. 
Hydrophyllum 145. 176. 74. 

122. 136. 
HymenaBai^r. 171.75. 
Hyofcyamus XXXIIL I45. 

180.69. 99. I22.I37.::79. 
• HyofeiisXXI. a. 152. 180« 
Hypecoum XXVIIl. 145. 183- 

64. 69. 11;. 122. 
Hypeyicoides 150. 
Hypericum LX. 145. 185. 63. 

64. 104. 107. 136. 218. 222. 
HypnumLXV. 153. 
Hypochceris XXI: a. 152.187« 

273- 
Hypociftis 141. 121. 

HypophyUocarpodendrwn 1 52. 

Hypopithis 146. 

Hyiropus LVIII. 145. 

Hyjteyophorus 1 52. f. ^ahotapita 151. 
J^ '^facea 142. 
ifacoh^afirim 153. 
]facnh<ioides 153. 
'^alapa 148- 

Jambolifera 155. 164. 158.222. 
^anRaja 1^1. 

Jafione XXXIL 156. I86. III. 
'fafminoides 152. 
jafminum XXV. 145. 186. 70. 

130.104. 
JatrophaXLVII. 145. 184. 70. 

lio. 120. 126. 
Iberis L VII. 173. 169. 
lcaco I<JI. 
Ilex XIX. 145. 174. 105. ilo. 

124. 
llex T. 148. 114. 
lUecebrum LIII. 152. 174. 
Impatiens XXVIII. 145. 169. 

70. 73. 89- in- 123. 
Imperatoria XXIL 145. 169. 
Inga 126. 75. 

IndigoferaLV. 156. 164. 168. 
Inula XXL c. 156. 174. 86. 
^fonthla/pi 143. 
Ipomcea XXXII. 145. 187- 8°* 

103. 
Iris V. 145;. 174. 68- 74- 107- 

Ifatis^LVII. 145. 174. 86. 
IfchaemumXIV. 1 56. 184. 
Ifnardia XL. 152. 172. 57. 

72. 
Ifoetes 154. 186. 90. 
Ifopyrum XXIII. 156. 178. 

Ifora 151. 
Itea 156. 174» 
Iva XVII. 152. 
Im D' 120 

Ju, G E N E R A. 335 5uglansXVl.i45.l67.75.i05, 

107. 
^unca^o 150. 

iuncus Xlll. I4<?. 167. 137. 
un^errrannia LXVI. 153. 172 
uniijerusXV. 145. 174. 42. 75. 

87-IIO- 
lurnEcaXL.155. 172. 

jufticia LlX.'i73. 70. I07.222. 
IxiaV. 156. 
IxoraLIil. 156. 171. 

K. 

"l^aBmpferialll. 155. 172. 
A. Kali 148. 
Karatas 141. 127. * 
Keuipfera 150. 
Kennia 14«;. 
KiggelariaXXVI. 156. 172- 66. 

73- 74« 
Kleinia XXI. c. 145. 172. 
Knautia XVIII. 152-172. 

Kna-wel 153. 
KnoxiaXLIV. 173. 

Koddiiphatl 151. 

L. 
T achnaa LIV. 
-'--' Lachryma Job 143. 
Laftuca XXI. a. 145. 167. 107. 

^ 273. 

LagcEcia XXII. 145. 182. 196. 

86. 136. 
Lagurus XIV. 156. 179. 86. 
Lamium LVlILi^^. 167. 
Lampjana 145. 
Lancijia 1^2. 

Lantana LIX. I5r.i67.68-I02. 
Lapathim 14^. 1x5. 
Lappa 141. 
Lappula l<3. 
LapfanaXXL a. 145. ig^. 109. 

273. L^nx 141. 114. 4^^. 
Laferpitium XXII, I45. log. 
LathraeaLIX. 145. 174.87-107. 
Lavatera XXX» V. I45. 173. 
Lavandula LVill. 145. 157.50. 

57: -fo^- 123. 
Lauremia 146- 
Laurocerafiiy II 5. 
Laurus XXVlI. 140.174.74.75. 

95.104.107. 
Lawfonia XIX. 156. 172. 
Lediim XXIV. 153. 167.41.69, 

104. 106. 
Leduin M. 157. 
Lemna 153. 174. 
Lens 128« 
Lentibularia 1 53. 
Lenticula 153. 
Lentijcus 147. II 4. 
Leontice XXVIII. 145. i§o.. 

196.66, 
Leontodon XXL a. 145. 178. 

196. 297. 
Leontodontoides 1 52. 1 27. 
Leontopetalon 145. 
Leonurus LVIII. 145. 179. 
Lepidium LVII. 145. 183. 146. 
Leptdocarpodendrum 1 52. 
Leucadendrum XVII. 152.176. 
Leucanthemum 1 20. 
Leucojum VII. 146. 187- 
Leucojuni 142. 
Lichen LXVI. 145. 174. 
Lichcnafrum I53. 
Lichenoides 146. 
Ligufiicum XXlI. 146.169. 
Liguftrum XXV. 146. 147. I04. 

107. 
Lilac 149. 
Liliajlrum 144. 121. 
Lilio-ajphodelus 144. / 
Lilio-fritillaria 144. I14. 
Lilio.bymnttuf 14$. 

Lilio" 3^ G E N E K. A. Lilio-nnraljitr 140. 

L.iiium X. 146. 174. 74. 102* 

105. 216. 
Lilium convaUium 143. 
Liinnopeiice 153. 
Limodorum IV. 156. 
Limodorum 147.114. 
Limon 142. 11$. 
Limonioides 121. 
Limonimn 114. 
Limofella 153. 166. 135. 
Lina^rojiis 144. 
Linaria I4I. 120. 
Lingua cervina 141. 
LinnEsa - - 156.172.63.75.87. 

104. 107. 137. 
Linocarpon 146. 
Linum XLVI. 146. 120. 123. 

124. 136. 261*. 
Lippia XLiV. 155. 173. 
Liquidambar 156. 164. 
Liquiritia. 
Liriodendrum XII.156.176.64. 

86. 
Liritim 146. 
Lithofpermum XLIII. 146. 

178- 70- (122. 

Lobelia XXII. 146. 172.70. 1 11 . 
Lcefclia 155. 172. 
Lolium XIV. 155. 174. 
Lonchitis LXIV. 156. 181. 
Lonicera LXIII. 146. 172.49. 

103. 104. 106. 
Lonicera 151. 
LoranthusLXlII. 151. 
Lotus LV. 146. 174. 
Ludwigia XL. 156. 172. 
Liiffa 146. 

Lunaria LVII. 146. i58- 
Lunularia 152. 120.] 
f^upimjier 150. I14. 
LupinusLV.146. 174. 
Lupulus 14$. Luteola 148. 

Lychnidea 154. 

Lychnis XLII. 146. iSl-^^^.y^. 

74. 106. ^ 
Lychnis fcabiofa 152- 
Lycium LIV. 152. 174. Iio. 
Lyco^ali 154. 
Lycoperd.ijivum 146. 
Lycoperdioides 146. 
LycoperdonLXVII. 146.180. 
Lycoperjicon 149. 126. 
Lycopodioides 146. 116. 
Lycopodium LXV. 146. 180. 
Lycopfis XLIII.146. 178. 125 
T,ycopus LVIII. 146. 180. 
Lyfimachia Lll. 146. 171. * 
Lythrum XL. 146. l74.l8i-72- 

M. 

MagnoHa XII. 151. 172.64. 
71- 75- 

Majorana 147. 115. 

Malacodendros 157. 

Mdlacoides 146. 

Malope XXXIV. 146.175. 174. 

MalpighiaL. 151. 172.74. 109. 

Malva XXXIV. 2146. 174. 274. 

Mahavijcus 145. I26. 123. 

Malvinda 149. 127. 

Maliis 148. 115. 

Mammea 151. 163. 

Mammei 151. 

Mancanilla 151. 

MandragoraXXXUI. 146.185. 

.. 279. 

Mangles 151. 

Manihot 145. 

Maranta Itl. 151. 172. 

Marchantia LXVL 152. 172, 

Marcgravia XXXI. 551. 172. 

III. 
Marruiiajiyum 143. 

Marru- G E N E R A. 137 :55. i66. 170. Marrubium LVIIL 146. l6(j. 

106. 109. IIO. 
M-.rfilea 154. 172. 
MuvfikdM. 153. 115. 
MartyniaLIX. 155. I72.50.66. 

87- 122. 
MatricariaXXI. c. 146. 168. 
Matthiola--i5r 172. 
MnurocenniaXLX. 155. 171. 
Mays 150. 279. 
Medeola XLlX. I 

64. 
Med:ca 146. 
Medhm 121. 123. 
Medicago LV. 146. 167. 87. 

109. 249. 
MelampodiumXXLd. 156.180. 
Melampyrum LIX. 146. 17^. 

57- 270. 
Melanthium 156. 177. 73. 
MelaftomaXXiV. 156.179. 
Melia 146. 174. 
MelianthusXXVJII. 146.177. 

74.105. 108. 221. 

MelicaXiV. 156.174. 

iWe/;7o/;zij-i56. 
Melilotus 1 50. 
MelimiLVin.i46.i7i. 

MelitisLViII.156. 181. 
Melo 143. 

Melocatlns 142. 120. 
Melochia XXXIV. 154. 175. 

174. 
Melongena 149. 
Melopepo 143. 127. 
MelothriaXLV. 156. 175. 
Memaecylon XXiV. 156. 175. 
Memacylnm Mitch. 14^. 
Menifpermum XLIX. 146.178. 

39- 
MenthaLVIIL 146. 170. . 
Mentzelia XXXIV. 151. 172. 

135. Menyanthes 146. 127.64. 107. 

126. 
Meicurialis XLVIL 146. 171. 

65. 74. 100. 
.Meiembryanthemum XLVL 
• 146. 177. 46. 99. 109. IIO. 

136. 274. 
Mejhmora 143. II4. 
Mefpilus XXXVlI. 146. 175. 

105. 107. 122. 
Mefua 156. 172. 
Metbonicai^^. 
Meum 141. 

MicheIiaXILi56. 172-71. 75. 
MicheliaA. 154. 
M/W;e/wH. 155. 
Microcos - - 156. 187. 
Microleuconymphaa 145. 
MicropusXVIL 146. 180. 
.VTilium XIV. 156. 174-279. 
Milkfolmm 1^0. 114. 
MilleriaXXLc].I5^.I72. 
Mimofa LVL 146.i82.88.r04. 

iio. III. 123. 124. 136. 220. 
MimulusLIX. 156. 182. . 
Mimufops LXIL 156. 178- 
Mirabilis LXVlIL 146. 169. 

64.74.75- 211.216. 
MitchellaLXiiLi73. 
Mitella XLVI. I^'». l66.6r. 
M/fml55. 

Mitreola--l55. 166. 
LVTniumLXV. 153. 172. 124. 
MoerhingiaXLII.156.172.i24 
Mokiavica 145. 126. 
MoUe 148. 

MoUugo - - 156. 167. 
Mo/Mcai.146. 
Moluccella LVIII. 146. I^^". 

169. iio. 
Mo/yi^o. 116. 
Momordica XLV, I46. 169. 

70. 

^ Mo- 338 G E N E R A, IMonardaLVIII, 156. 172. 57, 

220. 
Mombin 151. 
Monilifera 147. 
Monorchis 154. 
Monojpermahhij^ii i <2. 
MonotropaXXVill. 146.186. 

74-123.124. 
Montia - - 153. 172. 
Montia H. 155 
Morckella 155. 

IVlonnaXViiI.i4!^.I73.i^3.llo 
MorindaLXIlJ. 151. 161. 
MorifonaXXXI. 151. 172. 75. 
Morocarpiis 152. 
Morjiis Rana 1^,1^. 
Morus XX. 146. 175. 75. 92. 

94. 105. 
Mojchateliina 140. 
Miicihi^o 1 54. 
MucorLXVlI. 154. 
MuntingiaXXVl. 151. 172. 
Murnciija 147. 121. 
Mufa III. 151. 163. 171. 172. 

62.64.90. 92.95. 
Mujcari 145. 
Mujcoides 153. 114. 
MufTaenda - - 155. 
Myagrum LVII. 146. I8l. 57- 
MyofotisXLIII. 153. 179.87- 
Myojhtis T. 142. 
MyofurusXXIU. 153. 179.74. 
MyricaXVl. 146. 175. 75, 104. 

120. 
Myriophyllum XLVLI. «152. 

176. 92. 
]\]yrirtica - - 156. 
Myrobatindum 151. 
Myrrhis 148. 

Myrfine XXIV. 156. 175. 170. 
Myrtus XXXlX. 147. 175. 
N. 
'aj.is - - 152. 171. Nama - - 156. 
NapstaXXXiV. 156. I71. 95. 
Napus 141. 115. 
N arcijfo-Leucnjmn 1 46, 
Narciffus VIII. 147. 170. 74. 

122- 126. 
NardusXIV, 156. 175. 
Najiurtium 143. 127. 
Nelimho T. 147. 126. 
NeottialV. 147. 1^6. 
Nepenthes - - 156. 170. 72. 

74. III. 136. 
Nepeta LVIII. 169. 104. 
Nerium XXIX. 175. 48. I03. 

: 105. 

Neurada XLVII. 153. 183-87* 

^139-. 

A handmba 1 5 1 . 

Nicotiana XXXIII. 147.17^. 

173.80.126.279. 
Nidus avis 147. 
Nigella XXilI. 147. 166. 57- 

73. 91. 122. 124. 128. 
Vi/To/w 145. 115. 44. 
Nux 145. 
Nyftanthes XX V.156. 177.104. 

107. 
Nymphaea - - 147. 171.64.70. 

75.92.106.123.224265.273. 
Nymphoides T. 146. 127.99- 
NyfiaLXII. 156.171.95. 

O. 

/^belifcotheca 157. 

^ Obolaria LiX. 156. 163. 

136. 
Ochna - - I5M75-75- 
Ochrus 147. 

Ocimum LVIII. 147. I04. 
Odontides I44. 
Oenanthe XXII. 147. 177. 79« 

280. 

Oeno- G E N E R A. 339 OenotheraXL. I47.lail-72-74' 

122. 
Olax - - 156. 184. 
OldenlandiaXL. 151. 172.222. 
Olea X\V. 147. 
Vmpbalodes I43. 
Vnnp-a i.i.7. 
Onobrycbis 144. 127. 
Onochles LXIV. 156. 
Ononis LV. 147, igo. iio. 
Onopordiim XXI. b. 153. igo. 

lOQ. I 10. 
Ophiogloiruin LXIV. 147.179. 
Ophiorrhiza - - 176. 79. 
Ophiuxylon - - 176. 
Ophrys IV. 147. 171. 
Opuhis XViii. 150. 127. 174. 

175.70. 104.108, III. 

Opuntia 142. 314. 

Orchis IV. 147. 181. 73. 217. 

246. 
Orenfelinum 149. 
Ori2:anum LVUI. 147. 185. 
OrnithogTlum IX. !.},-'.[ 80.69. 
Oniithopodium 147. 
Orn'thopus LV. 147. 130. 69. 
Ornus iMich. 

Orobanche LIX. 147. 1B5. 
Orohanchoides 146. 
Orobus LV. 147. 180. I07. 
Orvala I.VIII. 154. 163. 135. 
Oryza XIV. 147. 175- 279. 
Ofmunda LXiV. 147. 160. 
OAeofpermumXXl.d.147 178. 

75. iro. 

Oftrya Mich. 
Ofyris XI. VII. 147. 1S2. 
OthonnaXXI. C.153. I8l- 1^^^. 
Ovieda LiX. LXViil. 151. 

172. Iio. 
Oxalis XLIV. 147. 134. 69.70. 

Uxjcoccus 150.. 121. 5b'- 124. Oxyoides 147. 115. 
Oxys 147. padusxxxrm. 148. 105. 

^ 107. III. 

P.ederota 150. 

FfTonia XXIII. 147. 170. 

Paliuvus 148. 107. 

Panacea 153. 

PanaxXLlX. 153. 184. 75. 95. 

Pancratium Viii. 154. 184. 74. 

122. 
Panicaftrella 154. 
PanicumXlV. 156. 279. 
Papaver XXX. 147. 55. 62.86, 

I04. III.I23. 128.273. 
Papaya 142. 
Papia 154. 
Parletaria XX. I47. l6$. 87. 9$. 

Ic6. 
Paris - - 147.66.73. 124. 
ParkinfoniaL VI. Ki.i 72.110. 
Parnafna 147. 169. 196. 61. 75. 

90. 91. 136- 272- 
Paronychia 145. 120. 
Partheniajlrum 1 52. 
Paithenium X\^il. 152. 185« 

lO'"). 89- 
PalTerinaLlV. 1^6. 169. 7-;;. 
PaiTiH.>ra - - XLV. 147. 169. 

4,7.72.74. 91. 111.260% 
PaiUnacaXXii. 1.47. 167. 10$. 
Pata^o .ica 154. 

Paeagonula-- 154.167. 169.55. 
Pavetta - - 156. 
Pa-via 1 44. 126. 
Paullinia L- 151. 172. 
PedicuiarisLiX. 147 l^^^.IO^. 

104, 
Pe^anum -- 147. IS4' 57- ^-4- 
Peleciniis l.\.\- 
Penaa - - 156.I72. '58- 
y 2 Pcn.i» 340 G E N E R A. PenaaB. 147- 
Pentagonotheca l^yl. 
Pentapetes-- 154. 175.66. 
Pentapkylloides 148. 
PentapierophyUiim 152. 
Pentajlemo 142. 
Penthorum XLVI. 156. 175. 

104. 136. 
Peplis XL. 153. 175- 57- 72. 
Pepo 143. 128- 
Percepier 153. 
Pereskui 142. 126. 
Periclymenum 146. 
Periploca XXiX. 147. IS2. 
Perfea I27' 
Perfica 140. 126. 
. Perficaria XXVIL 147.168.I06. 

215. 
Pervinca 150. 
Petaftesl^yO.l^l.^l. 
Petiveria LIII. 151. 172. 87- 

Ho. 136. 
Petrea LIX. 155. 171. 
Peucedanum XXIi. 147. iSz- 
PezizaLXVII:I53. 175. 
Phaca LV. 147. 175. 
Phalangium 141. 

PhalarisXIV.156. I84-279- 
Phallo-boletus 153. II 6. 
PhallusLXVIl. 153. 181. 
PhalhiS M. 1 16. 
Pharnaceum XLII. 156. 171, 

258*. 
Phafcum LXV. 
Phafeolus LV. 147. 166. I03, 

136. 
Phellandrium XXII. 147. 185. 
Phelypm 145. 121. 
Phiiadelphus XXXIX.147.171 
Philyca LIV. 156. 
Phillyrea XXV. 147. 175. 104 

107. 
PhleumXlV. 156. 175. ^;V. Phlomis LVIII. 147. 175? 106* 
Phlox - - 154. 181. 
PhcEnix II. 157. 176. 
Phyllanthes XLVIL 156.177. 

70.73.74. 
Phyllis XLIV. 152. 170. 
Phyfalis XXXIII. 147. 183.85. 

122. 
Phyteuma XXXII. 147. 187. 
Phytolaccal. 147. 185- 1I2. 
Picris XXI. a. 153.184-273. 
Pilojella 145. 114. 
Pilularia - - 153. 
Pimpinella XXlI. I47.i75.l65. 
Pimpindla T. 148. 
Pinajirella 153. 
Pinguiculai47. 167. 66.73.103. 

III. 
Pinpiin 14I. 
Pinus XV. 147. 174. 40. 42. 

105. 276. 
PiperL. 151. 175.40.103.107. 

112. 
Pifonia - - 151.172. Iio. 
Piilachia XVI. 147. 175. 92. 

105. 107. 
Piftia - - 151. 186. 
Pifum LV. 147. 174. log. 
Phtonia 152. 
Plantaginella 153. 
Plantago - - 147. 167- 65. 69. 

94.106.215. 
Platanocepkahis 152. 
Placanus XVI. 147. 175. 183« 
Plinia - - 151.172. 
Plukenetia - - 151.172. 
Plumbago - - I47. 167.74.87. 

105. io6. 
Plumeria XXIX. 147.172.8^. 
Poa XiV. 156. 107. 
PocLigraria 153. 

Podophyllum XXX. I47. 176. 
196. log. 

Po- G E N E R A. 341 Poiflcian^LVI. 147. 171. 
PolemoniumXXXIl. 147.175. 

107, 
Polianthes IX. i$6. 127- 
Polifblij 154. 
Polium 149. ii|. 
Polyacantha I .^.2. 
Polycnemum LIII 155. 179. 
Polygala 147. 184. lio. 135. 
Polygoi:atmni^^. 120. 
Poly^onifoUa i>3. 
Polyoonioides 142. 
Polygonum XXVII. 147. 179. 

49. 106. 
Polypodium LXIV. 147. igo. 
Polyporus 153. 116. 
Polypremum 156. 
Polytrichum LXV. I53.I79. 
Pontederia LXVIII. 155. 172. 
Populago 142. 

Populus XVI. 147. 174.85.105. 
Porella LXV, 154. 166. 
Porophyllum 145. 
Poronia 154. 

Porntm 140. 12I. 174. 65. 
Portula 153. 
Portulaca XLVI. 147. 167.69. 

107. 274. 
Potamogeton XLVIII. 148 

186. 92. 106. 107. 
Potamopithys I44. 
Potentilla XXXV. 148.166.63. 

74. 105.106. 108. 112. 136, 

270. 
Poterium - 156. 184- 72. 75. 

99. 108- lio. 
Pothos 1. 156. 163. 175: 
Prafium LVIII, 156. 175. 106. 
Prenanthes XXI. a. 153. 
Primula LI. I48. 167.99. 106 

123. 126. 
Primula -veris 148. 
PrinosXIX.156. 175. 181. FroferpinaciXLVIII.i56 167. 
Protea XVUI. 152. 170.49. 
Provenzalia l<2. 
Prunus XXXVIII. 148. 174. 

105. I07. ilo. 
Pfeudo acacia I48. 
Pjeudo-dithvnnus 146. 120. 
P/eudoruta 148- 
Pfidium XXXI. 148- 104. 
Pforalea LV. 156. 
PfylUum 147. 114. 
Ftarmica 140. 
Ptelea - 156. 175-75.86. 106. 

FterisLXIV. 156. I8l- 
Pterocepbahs 
Ptevofpermadendron 1 54. 
Pulmonaria XLIil. 148. 168. 
Pulfatiila XXiil. 148. l65. 62. 

86. 108. 
Punica XXXVIL 148. 169. 
Pulegiwn 146. 
Pyrola XXIV. 148- 166. 66. 63. 

107. 126. 
Pyrus XXXVII. 148. 105. 106. 

Iio. 

^uamocHt 145. 
JL^Quer.cus XVI. 148. 174. 

105. 107. 276. 
QuinquefoUiim 148» II4. 
Quinquina 152. 

R. 

J^adicula 149. 127. 
-^*- Radiola 146. 12 1. 124. 
RajaniaXLIX. 151. 172. I9''» 

8^. 103. 
Randia 155. 172. 
Ranunculoides 148- 114' 
Ranunculus XXIII. 148- 167. 

74.112. 122.123.126.136. 

246. 
Y 3 Rap.i 342 G E N E R A. Ra^a [41- 114. 

Raphanus LViL 148. 184. 69. 

Knpbantftnim I48. I26. 

kapijfyum 143. 127. 

Ratnnculiis 147. 

Rapimttnm 1^6, 126- 122. 

Rsuwolfia XXIX. 151. 172. 

Rcnealrria XI. 151. 172. 

Refcda - - 148. 167.64.74.75. 
. 88' 122. 

Rhaharbanm I48. 

Rhagadioloidcs 145. 
^" Rhagadiolus 14,5. 

Rhaoynjiris 153". 

Rkamitoides 145. 

Rhamnus LiV. 148. 175. 94. 
105. io6. 

Rhapontivoidfs 142. 

Rhapoyiticimi 142. 

Rheedea - - 151. 172. 

Rheunn XX VII. 148. 184. 68- 

Rhexia XL. 150. 185.87- 

Rhinanthus LIX. 148. 177. 63. 

Rhizophora LXU. 151, 16.75. 

Rhodiola XLVI. 156. 166.94. 
122. 124- 

Rhododcnaros XXIV. 148- 

Rhus XiX. 14S. 175. 107. III. 
RihesXXXVif. 148. 163.51. 

64. 105. 108. 109. iio. 
Rihef.nm 143. 
Riccia L\VI. 184. 173. 
Richardia - ^ 173. 
Ricin^^cart^iu 152. 
Ricntmdes 143. 
Ricinus XLVJI. 148. 70. iii. 

S16. 256. 
Rivinia LI.}. 151. 172. 
Robinia LV. i^^. 172. 196. 

IC>. 108. iio. 
Roella X.XX1I. 156.74. 
Roycna XXiV. 156. 172. 
Roycnia li. 155. \Rojoc 151. 
Rondeletia XIX. 151. 
Rofa XXXV. 148. 174.74.75. 

105. 107. 128. 
Rofmarinus LVIII. 148. 174. 

161. 106. 
i?oj- _/('.' ///143. 
Riibeola 143. 
RubiaXl IV. 148- 174. 
Rubus XXXV . 148. 174. 74-75' 

105- 107. 109. 
RudbeckiaXXl. d.157. I^^* 
RiidbecktaH. 155. 
RuelliaLI. 151. 172.57.20.80. 
RumexXXVIi. 148. S74. 49. 

74.86.87.94- 106. 112. 
Rumpfia - - 156. 
Ruppia XLVilL 154. 173. 
Ru:'cus XLIX. 148. 174. 103. 

107. IIO. 
Ruta - - 148. 64. 123. 124. ^abina 145. I26. 
^ Saccharum XI \'. 157. 175. 

S6. 
SaginaXLlL 153. 63. 64. 

Sa^ittal'\^. 

ha";2,ittaria VL 153. l68- 265. 
Salicaria 146. 

Salicornia LIII. 148. 174.87' 
102- 

Sah'x XVI. 148. 167. 73. 74. 

105. 106. 136. 221. 
S.ilfoia LIIl. 148-167.102.110. 
SalviaLVIIL 148. 50. 45. 57. 

65. 71. 106. 109. 
Salvinia 154. 
SambucusXIX. 148- 174. I04. 

106. 
Samyda - - 157. 175. 
Samoloides l>.2. 

Samolus Hi. 148. 166. 169.64. 
i>a n- G E N E R A. SanauinariaXXX. 1 54.16^.1 12 
San;4uiforbai4S. 167. b?- 
Sanicula AXTi. r^g.i^y.B?- 
Santalum XXIV. 15^.164. 
SantolinaXXI. c. 14B.i75.l69. 
SantoUnoides 140. 
Sapindus L. 148- l6l. 
SaponariaXLII. 156.163.105. 

^42. 
oupota 150. 

Saaacena - - I48. I73. 111- 
SatuiejaLVIII. 148- 171- 
Satyrium IV. i^'). 171. 104. 
Saururusl. 156. 179. 104. 106. 

112. 
SaiiYunu PU 151. 
Sauvagefia - - 157. 173- 73. 
Saxifraga LXVl. I48. 169.61. 

70.91.99. 107. 124. 136. 
Scabiofa XVIII. 148. 169.86. 

106. 126. 215. 
ScandixXXII. 148. 175.79. 
Sceptrum Carolimm Ij^J. 
Scheuchzeria XIII. 156. 173. 
Schinus - - 148. I82. 
Schcenus XIII. 156. 182. 
Schwalbea LIX. 157. 193. 
ScillalX. 148. 175.217. 
ScirpusXlll. 149. 174. 
Sclarea I43. 121. 
Scleranthus XLII. 153. 177. 
ScolymusXXI. a. 149. 
Scoparia - - 152. i5S. 
Scordium 

Scorodoprafim 140. 
Scorpioides 149. 
Scorpiurus LV. 149. 179. 69. 

240. 
Scorzonera XXI. a. 149. 163. 

273- 
Scorzoneroides 149. 114. 
Scrophularia LIX. 149. i68- 

III. 

y 343 S^iirpiiaiia 5^.149.168. ■ 

SecaleXIV. 149. 174.279. 
Securid.ica LV. 157. 167. 103, 
Sec-.iridiica F. 143. 127. 
Sedum XLVI. 149. 167. 74. 
^ 122. 124. 136. 
Sclaginoides 146. 
Selago - - 156. 167. 
Seli^o D. 146. 
Seliiium XXII. 149. 18 1- iS-f- 

196. 1 ri- 
SempevvivumXLVI. is^.i^^. 

161. 74.122. 
SenecioXXl. c. 149. 106. . 
Seirna 142. I26. 
Serapias iV. 149. 171. 
Seriaua 151. 127. 
Serratula XXL b. 153. 167. 
Sefamoides 148. 126- 
Sefamum LIX. 155. 175- 
Sefeli XXII. 152. 175. 
Sherardia XLIV. 153. 171.173. 
Sherardia V. 150. 128« 122. 
Sherardia Pont. 1 5,^ . 
SJbb:ildia XXXV. 157. 173. 74- 
Sicyoides I49. 

SicyosXLV. 149. 175. 1 96. 
SidaXXXIV. 149. 175. 
Sideritis LViU. 149. 181- 44- 

109. 
SideroxylonLIV. 154. 176.64. 
Sigesbeckia XXI. d. 156. 173. 

87-88. 
SileneXLII. 154. 182. 74.95- 

III. 124. 136. 
Siliqita 142. 
Siliqiiaftrum 142. 
Silphium XXI. d. 157. 
Siphonantheraum 1 54. 
Siphonanthus -- 154. 177.64. 
Siiyhum 142. 120. 
Sinapis LVII. 149. 175. 
Sinapijlrim 143. 

.4 Si- 344 G E N" E R A. Si€on XXil. 1^7. 280. 

Slfymbrir.rrLVII. 149. 175. 

Sif^/rinchiumV. 149. 1^^0.40, 72. 

Sijynnchium T". 145. 1 14. 

SiumXXlI. 149. 175. 107. 

SloancaXXVl. 151. 173. 

Smilax XLiX. 149. 170.103. 
Iio. 

Srr.yrnium XXII. 149. 169. 

Sohnoides 151. 

Solanum XXXIII. 149, 174. 
105. 1 10. 112. 136.279. 

Soidane'!? Ll. 149. 

Solidao;o XX3. c. 149. 167.107. 

Sonchus XXI. a. 149. 183. 107. 
273. 275. 

Sophora LVI. 156. 123. 

Sorbus XXXVIl. 149. 174.I05. 
107. 122. 

Scrgbum 154. 

SparganiumXLVIII.i49.iS3. 

Spartium LV. 149. 175. iio. 

Spartiiim 144. 

Spergula XLII. 153. 167. 

Sper^ula R. ^3. 
Spermacoce XLiV- 154» 

Sphacranthus XXI b. 153.177. 
49. 

Sphagnum LXV. I53. 175. 

Sphondylium 145. 
Sphnndylococcos 155. 
SpigeliaXLlV. 151. 173. 
Spinacia LHI. 149. 175. 167. 

Iio. 
Spirasa XXXVI. 149. 175. 41. 

105. 
Splachnum XLV. 157. i^l. 
Spondias - . 151. 
Spongia LXVI. 149. 175. 98. 
Squamaria I45. 
Stuchyarpa^ophora 152. 
StachysLVlII. 149. 183. 109. 

110. Stshelina XXI. c. 173. 

St^heJiiM H. 1 55. 

Stapelia XXIX. 15^- 175- 39- 
74- 86. 

Staphylaea L. 149. 183- 196.69. 
^ 71. 75. 105. 106. 

Staphylodendron . 1 49 . 

Statice XVIII. 149. 175. 73. 
86. iio. 126. 136. 

Stellaria 153. 

Stellarts D. 147: 121. 

Sterculia XLVII. 171. 

StelleraLIV. 155- 173- 75. 124. 

Stewartia XXXIV. 157- 171. 
j Stachas 145. 1 1 5. 50. 

Stccbe XXI. c. 156. 77, 

Stramonium 143. 

Stratiotes - I52.l8l.<54.75.92. 

Stratiotes D. 14^. 

Stratiotes V. 152. 

StruthiaLIV. 156. I80. 75. 

Strychnus - 156. 175. 75. 

StyraxXL. 149.175. 

Siiber 148. 114. 

Subularia LVil. 154. I^g. 

Succija 148. 

Suillas 153. 

Suriana 151. 173. 67.75« 
I Symphorantus 1 56. 
Sympboricarpus 146. 

Symphitum XLIII. 149. 185. 

107. 
Syringa XXV. 149. 170. 41, 

''104. 107. 
Syringa T 147. 
Swertia LIL 157. 173. 74. Tabernaemontana XXIX. 
i5f- 173- 
Tagctes XXI. c. 149. 171, 

Tamarindus LVI. 149. l5r. 
88.136- _ G E N E R A. 34^ Tamjrilcus- 149. 

Tatr.arix XLIX. 149. 174. 63. 

III. 
Tatimus 149. 
Tamus XLIX. 149. 175. 73. 

103. 
Tanacetum XXI. c. 149. 160. 
Tapia 151. 
Taraxaconnjlvnm 1 52. 
Taraxaconoidec I4v 
TarchonanthusXXI.cl 56.177. 
Tarchonanthuy V. 1 52- 
Taxus XV. 149. 175.43. 75. 105. 
Telephiaftvum 154. 
Tekphioides 140. 
TelephiumXL. 149. 171. 
Terehinthus 147. 
Ternatea 143. gl* 
Tetracera - - 157. 179. 
Tetragonia XLV. 1 52. 1 76. i y6. 

75. 109. 
Tetragonecarpus 152. 
Tetragonolohus 121. 
Tetragonothcca XXI. d. 154. 

178. 
Tetrahit 153. 
TeucriumLVlII. 149. 171. 91. 

105. 
Thalia IIL r<i. 173. 
ThaliarumXXIII.149.175.86. 
Thapfia XXII. 149. 169. 
Thea Xil. 156.163.64. 
Theliq;onum - - 149. 179. 
Theobroma XXVI. 149. 186. 

66. 73. 
Theophrafta - - 152. 173. 
Thefium - - 157. 17^. 
Thevetia XXIX. 142. 
Thlaspi LVII. 149. 183. 
Thlaspidiiim 141. 
Thridax XXI. d. 157. 175. 
Thya XV. 149. 175, 
Thymbra I48. IJ5- Thymelaa 143. 

Thymus LVill. 149. 185. 215. 
ThyJJelinum T 149. ii6. 
Tilia XXVI. 149. 174. 50. 57. 

64. 104. 107.259).*. 
TillaeaXLVI. 154. 173. 122. 
TillandnaXI. 152. 173.40. 
TinusXlX. 150. 127. 79. 
Tithymaloides I44. I20 
Tithynjulus 144. II 5. 246. 
Toluifera - - 157. 164- 165. 
Tomex XiX. 156. 182. 109. 
Tordylium XXII. 149.184.79. 
ToreniaLIX.n6.i73. 121. 
Tormentilla XXXV, 149. 63.74. 
Tourneforcia XLIil. 152. 173. 

103. 
Tournefortia Pn. 1 54. 
T oxicudendvon 148. 
TozziaLIX. 154. 173. 
TracheliumXXXlI. 149. 185, 
Tradefcantia - 149.173.62.65. 
Tragacantha LV. 149. 180.1 10. 
Tragia XLVII. 152. 173. 70. 

I03.no. 
Tragopogon XXI: a. 150. 179. 

99. 107. 1 10. 273. 
Tragopogonoides 150. 127, 
Tragofelinum 147. 
Trapa - - 150. iio. 
TremellaLXVI. 166. 
Trewia - - 157. 173. 
Tribuloides 150. 
Tribulus XLVI. 150. i83- no- 
Trichomanes LXIV. 157.185' 
Trichomanes T' 141. II 4. 
Trichofanthes XLV: 154. 176. 

177. 
Trichoftema LVlt. 157. 177. 

65. 13^. 
Tridax vide Thridax. 
Trientalis LII. 154- 1 69. 73. 75- 
89- 104. 
Y 5 Trtfo- 34^ G E N E R A. 

Tripiluijlynni 1 50. 1 rifoliumLV. ico.l^^.S^^J-S?- 
Tri;^loi;hini50.i83. 6^.68. 69. 

87- 
Trij^onellaLV. 150. i65. 

7\ilopus 156. 

'fyionuni 145. 1 20. 

Triopteris L. 157. 176. 

'fririjldojhemum 146. 

7 ripbylioiJes 150. 12I. 

1 nucum Xi V. i 50. 174. 279. 

Triumfetti XXVI. 152. 173. 

Trixis 156. 

TroUiiis R. 126. 

Troj)3Eolum XXVI! 1.150. 166. 

64. 74. 75. 100. 216. 
Tuberl46. 115. 
TulipaX. 150.164. 
1 unui^2- 
Tuvjca 143. 
TurneraXXXIV. 152 173.41- 

112. 137. 
TurntisLVII. 150. 169. 
luffilagoXXI.c. 150. 186.86' 
TyphaXLVIII. 150. 186.86. 
V. 

Vaccinium XXIV. 150. 66 
104. 107.123. 124. 126. 
ValantiaXLiV. 150. 173.187 

95.107. 
Valdiu 151. 
Valeriana XVIII. 150. 17L70 

73.86.94. 106. 123.248» 
Valeriunella l^^o. 127. 
Valenaneiloides 120. 
Vulerianoides 1 50. 
Vallifiieria -- 154.173.74. 92 

Vallijrierotder. / 

Vanillui^^^l. 

Van Rheedeu 1 5 1 . / 

Vateria 157. I75f. VellaLVIL 157.175.87. 
Veratrum — 150. ^/5. 
Verbafcum XXXill. 150. 175. 

109. 
VerbenaLIX. 150. 174. 63. 66. 

87- 122. 
VerbefinaXXL d. 153. 175. 49. 

87-99. .,^ 
Veronica LL\. 150. 175. 174. 

103. 126. 
Vefcuria 140. 
ViburnumXlX. 150. 174. 79. 

108. 
ViciaLV. 150.174. 107. 
Vinca XXIX. 150. 174. 
' Viola XXX li. 150. 174.68.73. 

80. 104. 106. 
Virguuurea 149. 
Vn^gajunpiineu 143. 79. 
Vijcugo 154. 
Vijcdria 121. 123. 
Vifcum -- 150.174.40.75.87- 
Vites LIX. 150. 174. 
Viticdlu 142- 127. 123. 
Vitis XLIX. 1 50.174.105. 108. 

112. 
Vitis idaa 1 50. 
UlexLV. 150. 175. 104. 
Ulmanu 144.126. I04. 
Ulmus LXL 150. 174. 8^.105. 

Ulva LXVLI54.I74-75- 
Umjolium 143. 121. 
UniolaXIV. IS7. 166. 
VolkameriaLIX.i55.I73.IIO. 
Volubilis D. 145. 115. 
UrenaXXXiV. 154. 164. III. 

220. 
UrticaXX. 150. 167. 63. 73. 

III. 265. 
Ujneu 146. 115. 
UcricuIariaXXVIIl. 153. l^g. 

63.73.111.265. 
UvariaXli. 157. I68.7I-75; U-v.i :(;•/; 141. 
Uvulan.i\L}\".i57.i68.74.75. 

luimr.rri.i IJ,1. 

W ^ltheria XWIV. i >-. i -3. 
X. 

XTanthium XVII. 150. IS4. 
^\. 70. 75. iio. 
^eruuthemouies l<io. 12~. 
Xeianthemuiri Xa1.c. i^oi^^. 
Ximenia--- 152. 173. Iio. 
A7/)/;.'V)«z 145. 114. 
XylonX\XlV. 152. y6. iio. 
A v/oH 7". 1 44. 
Xv>oJli;:iiii I ^^). 
Xyris V. 157. 175. G E N E R A. 347 V. IIO. JL ucca --154. 164. 

Z. 

'^W acintbi 145. 

Zj Zinicheilia XLVIII. 153. 
1 ""^ 

A:\T\onu -- 157. 1-3. 
L.iv.< uia P. 151. lii. 
ZeaXlV. 150. 175. ^6. 
Zi/anii XIV. IS7. 175. 2~Q. 
Ziziphora LVlIl. 15-." 164. 
I I6S. 

lZ/^//^/7/xi4S. 

Zoaer.iXLVlll. 157. 183.72. 
Zygophylium Xi.Vl. 150. 176. 
/4- i-D- CONrENTA. A. 

Aberrantes notx in gene- 
re - - - 120' 
Abortiunt lemper flores 
pleni - - - (>s. 

Aculcorum plant.iru ufus 1 10. 
AKlhxrcntia fcmina - S7- 

AdiccHwi fcqui dcbent fubilan- 
tivis - - - 235. 
- - toleranila in Nom. oc 
nericis - - 167. 

Adonidcs Rotanici - 4<;(). 
Alccni-icntis tloris proportio n.a- 
turaliHima - - 6g. 

.Adumbrationes defcribuntur 

' - - - - ignorabant l-*a- 
crcs - - - 5. 

/EneaEi fig^^urx & Auftorcs 6, 
^''Equinodliales folares flores 

Acrisvisiii iiilleminatUHic SS- 
^'Lllus iliiVeminationcm )uv.»t Jitasprobat vit.im - SS- 

- - numcrandi ratio 2~6. 
Adtinitas plant.aum qua' 137. 
Ailfinia i;cnera proxime colio- 

c.mJa - - i3S- 

- - - - ab utraque parte 
diriicilia - - 137. 

- - - ditlicilius dii^in^uun- 
tur - - ••135. 

Africanar. plantaru auftores 2. 
Africac pl.mt.c dignofcuntur 

Adi^rcg.Ui tlons dctinitio 76. 
Alata fcmina dillcmuiationi )^6, 
Alijarum fyitcm.itici 27. 

Aliinentum pcr r.idices 3^. 
Alphabctarii lyltematici 12. 
Alpinarimiplantaru audores 2. 
Alpin.c plantaj dionofcuntur 

117. 
Altitudo eft menluraclimatis 

26«i; 

Altitudo cadcm fsepe casdeni 

phintas fovct - 265- 

Amc- 348 CONTENTA. Americes plantarum auflralium 
Auftores - - 2.10.7. 

- - - - feptentrional. Au- 
(lllores - - 2.7.10. 

Arrerices plantae facile digno- 
fcuntur - - 117. 

Anatorriici Botanophili J^B, 

Anatomia plantar. docet vi- 
tam - - - 88- 

AndrogynaeplantEBomnes 94. 

Animalia definiuntur i. 

Animalia difleminant 87« 

Animal inverfum efl planta 93. 

Antherarum differens ftru6fcura 
65. 65. 

- - - fingularis fitus 73. 
Antheras effe genital. mafcul. 

90. 

- - - efle Teftes vel Telli- 

CUloS - - - ()2. 

Antherae & Stigmata in omni 

flore - - - 90. 

Anthophilus Tournefort. 211. 

77- 
AnthophilcrumflorespleniSi. 

- - - - - theoria 240: 
----- nomina 240. 
Antiqui vegetabilis terminus 

frudtificatio - 57. 

Aqua difleminans, confervans 

femina - - 86.87- 

Arabes, patres Botanici 5. 

Arborumnulluscharafter 139. 
Arbores quafi horti circumfe- 

pti - - - 87- 37- 
Artis & Neturae opus Clalfes & ; 

Ordines - _ 97« 

Afiatici Patres Botanici 5. 
Afiaticx plantsE dignofcuntur 

117- 
Aftrologi Medici - 16- 

Auftores Botanici regionis de- 

terminatae - - 2- Auleiim floribus - 92. 

Autumnales plantae 2y6- 

B. accaeflruftura fingularis 25. 
Baccarum finis 75- 87- 
Barbara nomina non introdu- 
cenda - - 160. 

- - - - . quafi primiti- 
va - - - 160. 

Barometro menfuranda altitu- 
do - - - 264. 
BellaRegum de plantis 11. 
Bella fyflematica - II. 

Bibliotheca Botanica 2. 

------ auflores 2. 

Biferas plantae - 277. 

BioIogiBotanophiJi 17. 

Boerhaavii Syflema 20. 

Botanices definitio - i. 

- - fundamentum duplex 97. 

- - fundamentum quoad ge- 
nera _ - - 139. 

- - progreflTus quoad Gene- 
ra . . - 139. 

- - ultimum Methodus \a- 
turalis - - 27.101. 

- - Tyro, Candidatus, JVlagi- 
fler - - - 102.209. 

Botanici Charafter - 299. 
Botanici definiti - 4. 

- - - piimarii - 2.3'4. 

- - - fyftematici - 18- 
Botano-fyflematiciMedici 17. 
Botanicus genuinus nomina 

imponat - - 158« 
Botanicis obfervanda 276- 
Botanophili - - 2.15« 
Brafteas diftinftio a Perianthio 

89. 

Brunnales plantae - 276. 

Bulbi differentias dant 217. 

221. 

C. Cae- CONTENTA. 349 C. 

Csfalpini S]^lkma iS- 

Calendaria Florae confi- 
cienda - - 276, 

Calids plantac - 277. 

Calorin cuitura - 276.277. 

- - efl ve^etabilium Cor 93. 
C-ilyxFlorum Thalamus 92. 
Calycis fingularis color 71. 

- - differens firuc^ura 62. 

- - &Corolla3limites vix 58- 
Calyx petalis certior 125. 
Calyciftae fyftematici 12. 13. 
Camelli fylkma - 22. 
Cspenfium p^ant. auftores 2. 
Caulis volubiUs modi 103. 
Cerealia femina - 279. 
Charadier genericus - 128 

- - - eitfntialis - 128. 

- - - faftitius - 129. 

- - - naturalis - 129. 

- - - natur.idemubiquei35. 

- - - fundamentum llruftu- 
ra difFerens - - 62. 

- - - defcribendus terminis 
puris - - - 132.134. 

- - - conficiendi methodus 
- - - - II6.131. 

- - - nomen in frontifpicio 
gerit _ - . 

- - nonanumithabitum Ilg. 

- - non airumit inflorefcen 
tiam - - - 131. 

- - non aflumit llruft. na- 
• turaliff. - - 59. 

- - non afilimit fimilitudi- 
nern - - - 132. 

Charafteris legitimi exemplum 

- -134- 
Charafteris barbari & oratorii 

■'•30* 

- - - vani e.xemplum 59. 

- - - habitualis llg. 119. Charaderis habityalis exolevit 
123. 
Charafter clafiicus ut Char. ge- 
ner. 

- - - fpeciei efTentialis 203, 

- - - fpeciei naturalis 293. 
Charnfteri! Hci Defcriptores 7. 
Chemici Medici - 16. 
Chronici fyflematici 12- 
Chronologia plantarum inve- 

ftig.inda - - 255. 
Cirrhi volubilis modi 103. 
Circin.alis foliatio 106. log. 
Circulatio humorum non in 

vegetabilibus - 88. 

Citatio Auiiorum - 254. 
Clima notiflimum erit Botani- 

co - - - 277. 

- - - afTumfit primus Vail- 
lantius - - 264. 

- - dividiturtripliciter 264. 

- - indicaturatempore 270. 

- - durius , duriores plan- 
ts - - - 216. 

- - mitius,mitior.pIants2i5. 
Claflis definitio - 100, 

- - naturales dantur 100. 

- - naturaliores, praefkantio- 
res - - - 137. 

- - naturales conveniunt vi- 
ribus - - 278.279. 

- - magis arbitrariae genere 

136. 

- - nimis longse & plures 

- - difficiles - 137. 
Claflicus charafter latius alfu- 

mitur - - - 136. 
Clavus morbus plantis 243. 
Colledores Botanici 4. 

Coloris fpecies & nomina 243. 

. „ ■ : - . ^44- 

Color nngularis Calycis 

- - fallax differentia 210. 

Color 350 C O N T E N T A. Colorvarians&inconftans 211. 

- „ - 243. 

- - mutationes & modi 245. 

- . 245.246. 

- - indicat qualitates planta- 
rum - - 283. 2S6. 

CommentatoresBotanici 4.6. 

Compofitorum Partiales fyfte- 

flematici - - 14. 26. 

----- fyRemata 26. 

- - - - florum definitio 77. 
Confervatio fentiinum natura- 

lis - - - 87- 

Conftantiores notac gen.ex con- 

ftantiorepartefruCl:if. 122- 
Conftantior alia pars frudlif. 

huic, alia alteri gen. 123. 
Conihntiflimus eft fitus par- 

tium fructific. - 124- 
Continuata planta efl Gcnera- 

tio '- - 38.87-99- 
Controverfia Dillenii cum Ru- 

vino - - - 120. 
Convenientes flores,difcrepan- 

tes fruflus conjungunt 123. 
Conveniunt viribus Genera & 

ClalFes natural. - 272. 
Convoluta foliatio - 
Cor plantarum fuppeditat ca- 

lor - - - 93- 

CorollaB difi^erens ftruftura 64. 

- - diftindio aPerianthio 57. 

- - &Calycislimites vix 58- 

- - flexio diverfa 103. 104. 

- - fegmenta quomodo nu- 
meranda - - 58' 

Corollift* fydematici 12.13. 
Corollae regularitatern nimiam 
fecit Rivinus - 125. 
Corolla eft Auleum floris 92. 
Corculi eifentia - 57. 

Cotyledonum deiinitio - 89- 
- variafigura 102. Cotyledones demonflrant va- 
nitatemGener.EEquivocaB 89« 
Creatio - - 8^« 

~ - nullanova - 38. 99- 
Critici nomenclatores - 14. 
CulturEB opus funt varietates 

- ioi.2i5.247. 
Culcura fpinofas magisiner- 
mes facit - - 21 5. 

- - edulcoras cruda 213. 

- - optime examinat varieta- 

tes - - 247. 

Cunni labia Calyx refert 92. 
Curiofi Botanici - 4. 8- 
Cymofi floris proprietates 79. 
p. 
ecumbcntis floris propor- 
tio naturalilT. - 60. 
Defoliationis tempus - 275 
Definitioncs plants & fruftifi- 
cationis fcientificae - 5^* 

- - - partium vegetabilium 
Cap.iil. 

- - . partium fructificatio- 
nis - - 52. &c. 

- - - floris &. fruftus Aufto- 
ribus - - 55« 

- - - perianthii & petalo- 
tiim Auftoribus - 57« 

- - numeri petalor. Riv. 58. 
Definitiogeneris ed Char.I28- 
Dehifcentia capfular. apice dif- 

feminans - - 8<5. 

Denominatio Botanices alter. 

fundamentum 97- 158« 

Defcripiio efl: Characler natu- 

ralis Ipeciei 203. 256. 

- - - paites omnes externas 
tradet - - 25^- 

Defcriptio compend. term.257 

- - - ordinem nalcendi fe- 
quitur - - 25H. 

- - partes diflincle traditii6o. 

^ De- C O N T E N T A. S"?! Defcriptlo nec juflo longior,nec 
brevior - - 260. 

DiaEtetici iVIedici - 16.17. 

Dimenfiones quatuor 4. 59. 

Diminutiva Nom. gen. tole- 
randa - - l5c?. 

DifTeminatio naturalis 8*5. 87- 

Difpofitio plantarum - 97. 

- - - alteruml^otanices fun- 
damentum - - 97. 

- - - fundamentum eft fru- 
ftificatio - - 112. 

- - pradica &theoretica97. 

- - theor. combinat. conve- 
nientesfruftific. - ii6. 

Divifio primitiva plantar. a co- 
tyledonibus - - 76. 

DifferentigB fpecificaE (videNo- 
mina fpeoifica ) 202. 

- - - efl efTentialis charaiter 
fpeciei - - 203. 

- - - efTentialis dat nom. 
fpecific. - - 203. 

- - - fumenda a Num. Fig. 
Sit. Proport. - 224. 

- - - genuinse vagis non 
poftponendae - 251. 

Duplicatio florum in Coroll. 

Monopet. frequens - 83« 
Duratio faepe fallax differen- 

tia - - - 216. 

- - refpicicfgepiuslocum^IS- 

E. 

Efflorefcentiaetempus 272. 
Elaflica femina difiTemi- 
' nant - - _ g^;. 

Elementa quse - i. 

F.mblematum oratores 10. 
Kmpirica cognitioBotanica 10. 
Kmpirici fyltematici 12. 

Equitans foliatio 106. log. 
EriAici Rotanici - lo. ii. 
Eryfiphemorbusplantis 243. [- 57- 
56. ElTentia Corculi 

- - Floris 

- - Fruilificationis 

- - Fru6tus 

- - Seminum 

- - Vegetabilium 
Eflentialis Charader defin.128. 

- - - charaderis prasroga- 
tiva - - 129.130. 

- - - nomenfpecificum225. 
227. 

Etymologi Nomenclatores 15. 

Eunuchi flores nunquam in 

Charaftere - - 128« 

Europaearum plant.aufHior. 2. 8- Exoleti Defcriptores 7. 

Exotici Defcriptores 7. 

- - lchniographi 7. 

Facies externa - loi. 
Facies externa veterum 
fundamentum - loi. 
Faftitius Charaifter definit.129. 

- - Charafter fuccedaneus 
Eirentialis & Naturalis 130. 

Falfa genera, vide Fi(Sa genera. 
Fata Botanices - 10 1. 
Fertilitas feminum infignis 86. 
Fida genera ab aberrante frufti- 
ficatione - I20. 121. 

- - - a pericarpio differenti 
126. 127. 

- - - a notisextra fruilifica- 
tionem - 1 14. 115. 

- - - ex faciepropria 115- II Fifta genera ex inflorefcentia 

Knaut. - - 117* 

Figura naturaliflima fruiflif.6o. 

- - floris certiorfructus 123- 

- - certiornumero 123- 
Filamentoru differens flru6i.6$ 

72. 
Fi- fin^ularis fitus 352 C O NT E N T A. Filamenta funt vafa fperma- 
tica - - - 92- 

Filicum americanarum defcri- 
ptores - . >^. 

Finisultimus Botanices Meth. 
Natural. 27. 101. 137. 

Florefcentia eft generatio 90. 

Florae calendarium - 276. 

- - horologium 276. 

- - primariae - 9. 
Floriftae Botanici 4. 9. 
Floris eflentia - 56. 
Flore inftruitur omne vegeta- 

bile - _ - 89. 

Flos definitur 55. 56. 

- - omnis inftruitur Antheris 
& Stigmate - 90. 

- - antecedit fruftum 90. 

- - certiorfru6luinChara6te- 
regener. - 123. 

Flumina diffeminant 87- 

Foliationisfpecies 105.306.307 

Folia funt Pulmones f. iVIufcu- 

li - - - 93. 

- - mulciplicata fitu & nume- 
rovariant - - 241. 

Foliorum fpecies & divifiones 

42. 

- - litus diverfus 102.103. 
v - - fitum naturalem manife- 

ftant tol. radicalia - I03, 
Folliculi definiti & exempla 
- - III. 
' Fragmenta methodi natur. 27. 
Frigidas plants , - 277. 
Frondefcenti» cempus 271. 
Fruftificatio definita 55. 56.90. 
Frudtificationrs eilentia 56. 90. 
Fruftificationis partesdefin.52. 

-. - 53- 54- 5''^- 

- - partium fynonyma 113. 

Fruftificatio incipit novam ve- 
getationem ' - 52. - - terminat vegetationem 

38- •39- 53- 

- - convenienSjCombinatin 

Difpofic. theor. - 1 16. 

- - diiierens non combinat 

\16. 

~ - fola fufficit charafteribus 

112. 117. 

- - pars confiantior , con- 
{lantiores noc5 - 122. 

- - partes diflinaae fcriben- 
dae - - 132. 134. 

Fruaiftae Syftematici 12. 13. 
Fruftus definitus - 55. 56. 

- - ellentia - 56. 

- - confequens eft floris '90. 

- - inftruitur omne vegeca- 
bile - - - 89- 

- - maturatio eft partus 90- 

- - incertior flore in genere 

123. 
Frutex vix differt ab Arbore 

velherba - - 37* 
Fucataefigurae coloribus 16. 
Fulcra definiuncur & fpec. 50. 
Fundamentales figurae 6. 263. 
Fundamencum Botanices du- 

plex - - - 97* 

- - - difpofitionis 112- 
Fungorum fyftematici 13. 14. 
. - fyftemata - 27. 

- - notitiaadhucChaos24l 
Furcarum plantai ufus iio. 

G. 

Gemma & partes S^-.S^^- 
- - herbae compendium 
- - - - 38- 

- - quot in arbore, tot her- 
bae - - - S<5* 

Gemmae ad differentias obfer- 
vandae - - 221. 

- - fertilitateinferviuntS6.89 

- - plantis calidis vixulls 51. 

Gemmae CONTENTA. ^,')! Gemmis carentes piantae 51. 
Gemmacio habltus I04. 

Generatio vegecabilium 90. 
» - - modus 91. 92- 

- - - ei\ continuatio plan- 

t» - - 3b'. 87-99- 

- - - a gemma & femine 
C02EV32 - - 88- 

_ - - aequivoca falfa 89- 
Genitalia - - 90. 

- - - feminlna quE 91. 

- - - mafculina ^uas 90. 
Genitalium comparatio cum 

animalibus - - 92. 
Genitura vegetabilium 90. 92. 
Genus definitur - loo. 
Generafuntnaturalia 100. loi. 

- - fidla, vide Fifta genera. 

- - exunica fpecie conftantia 

135. 136. 

- - ex copiofis fpecicb. com- 
pofica - - 137. 

Geneium adfinitas utrinque 
difficilis - - 137. 

- - adfinitas nefeducet utmi- 
fceantur cavendum 136. 

Genere convenientes conve- 
niunt virtute - 278. 

Generis novi auicor nomen da- 
bit - - - 160. 

- - unius fpecies eodem no-j 
minefignindae - 159.1 

Genericae notae exdem non 
femper determinant Genusi 
119 
qusdam faepeaberrant 120 155- 
153- Generum Auftores 
Genera Ammanni 
Genera Boerhaavii 

- Burmanni 

- Buxbaumii 

- Dillenii 
_ - Gmelini 139 
154 
152 
140 

154 

153- 154 

155 Genera Gronovii 

- - Mallcri - 

- - Houftoni 

- - julTiaBi 

- - Michelli 

- - Mitchelii(M) 155. 1^6. 

1-7. 

- - Montii - - 135. 

- - Linnaei - - T55. 

- - [-'arifienfium - 152. 

- - Petiti - - 150. 

- - Plamieri - 152. 

- - Pontederae - 154. 

- - Royeni - 140. 

- - RuppiJ - ^ - 153. 

- - 7 ournefortii 140. 

- - Vaillantii - 152. 
Generica nomina, vide Nomi- 

na Generica. 
Geoponici au(^ores 5. 15. i5. 
Germcn obfervat leges pericar- 

pii _ _ - 67. 

- - efl ovarium 92. 93. 
Germinuionis tempus 270. 
Glandulce & fpecies II I. 
Glandulae attendendae addiffe- 

rentias fpecific. - 220. 
Glandulatio definitur lio. 
Gr«ca nomin.i compofita pul- 

cherrima - - l()0. 
GraDca & Latina compofica vo- 

cabulanonpldcent l6r. 

Graecorum Vocabulorum or- 

thographia - iS7* 

Graeca nom. incert^ originis 

174.175. 

- - nom.latincpingendal^y. 
Graeci patres Botanici 4. 5« 
Gr;<minum dcfcriptores 7. 

- _ fylT:em>itici I3. 14- 

- - fyncmata - 25. 

Z H. 354 CONTENTA. H H. abitationes plantarum 254. iHortulani Horti Botanici inrtruftio 2951 265. 
Habitus definitur &divid. loi. 

- - veterum fundamentum 
cognitionis - loi. 139. 

- - recentiorum coticula 139. 

- - Ord. Nat. fcBpe manifc- 
ftat - - - loi. 

- - locum plantae faepe mani- 
feftat - - 117. 

- - occulte confulendus 117. 

- - non intrabit charaft. ii^. 

139. 

- - nimisadhaererecavendum 

139. 

- - aberrantis esempl. fingu- 
la - - - 139 

Habituales charailer. 1 18. 1 1 9. 
Halleri fyllcma - 25- 

Hamorum ufus - I09. 
Herbarium inllituendum 7. 
291. 309. 
Herbatio - - 293. 
Herbae partes - 39. 

Herba vulgi non diifert ab ar- 

bore - - 37. 

Hermannus fyftematicus ly. 
Hermaphroditi flores n-iaxime 

frequentes 93. 94. 

Heterodoxi fyflematici 12. 
Hilum Hngulare 71- 

Hirfuties cultura & 3Etat. muta- 

tur - - - 215. 
HiftoriaB Botanices Literariae 

Auftor - - 2. 

Hiftoria plantarum 265. 

Horam diei obfervant Flores 

varii ^ SS- 272. 273. 275. 

Horologia flors conhcienda 

-/ - - 274. 276. 

Horti academici - 9. 

- - privati - 9. 15. 
Hortulanorum varietates 241. 
HorticulturcB inftrumenta 15. 

- - operationes - 16. 

- - auftor varietatum 247. 

- - fundamentum locusna- 
talis - - 263. 

Hybernacuii fpecies 50. 

Hyemum chronica ex arbore 

detruncata datur 275. 

Hygrometrica intorfio plantce 

104. 

Ichniopraphi Botanici 4. 6. 
lcontsrequirita&; fpecies 6. 
- . - 263. 
Imbres difTeminant . 37- 
Imbricatae foliationis exempla 
J07. 
Impletioquom.odo 82.83« 

- - compofitorumflor.83.8"|' 
Indicarum plantarum auftores 

2. 7. 'o. 10. 

Inflati fruftus facilius difTemi- 

nant - - - ^6. 

Inflorefcentiadefinitur 112. 

- - - charaft^rem non in- trabit 117. 131. 139. - - - maxime realis ditfe- 
rentia - - 221. 

Inflitutores Botanici^ 10.12. 
inftrumenta Botanici 293. 
InftrumentaHorti - 15. 
_ _ _ _ Agri - 16. 
Intorfio definitur Scd I03. 
Involucri diiTcrens (huftura^^. 
Involutafohatio - lo5. 
Inventor pUntae notandus in 
Synonymia - 255. 

- - nomen nuUa differentia 

20,S. 

K. Ivnau- CONTENTA. 355 K K. Syfte ''nautlus Chrifloph 

maticus - - 20. 
Chriilian. Syftematicus L. III. 1 

87- i 
109. 1 

I. Ladlefcentia plant.trum 
Lacus dilleminant 
Lans plantarum ufus 
Lapides definiti 
Latinaduo diflin^fla vocab.non 
adniittenda - 160. 

- - duo diihndta vocab.rarius 
admifla - - 161. 

Latinum & graecum compofi- 

tum nomennon placet 161. 

Latinorum nom. anftor. 133. 

- -nom.incerta; originis 174, 
Latine fcribenda nomina gra?- 

cae originis - - 198- 
Latitudine dimetitur clima264. 

- - eadem fovet diverfas 
plantas - - 264. 

I^eges vegetationis 37- 38- 

- - earum auftores 15. 
Lexicographinomenclator. 15. 
Lig;neaB figurge - 6.263. 
Lineam novam ordiantur di- 

ftinftae partes - 132. 
Linnaei fyftema calycinum 24. 

- - fyllema fexuale 24. 

- - methodi erillici 11. 
Lithophyta quo pertinent 27. 
Locusnatalisquid - 263. 

fundamentum Hor- 

ticulturx - - 263. 

immutat vires 283- 

fpecies non diilin- 

guit - - - 209. 

Longitudine dimetitur clima 

- - - - 264. 

Ludwigii fyftema - 22- 

Luxuriantis floris modi 76. 96. Luxuriantes funt moniba 95. 

- - fl. in omnib. oid. natur. 
non dantur - «^i. 

- - in charaftere nil valent 

128. 

M. 

agnitudonon eft rpec.2o6. 

Magnolii fyfiema 24. 

Mappae vegetantes - 276 

Mare difleminat 6c confervat 

femina - - 87« 

JMares & feminas in diftindta 

planta -- - 94. 

Mcifculini &Feminini flor. in 

eadem - - 94* 

Mathemitica methodus 97. 

MechaniciMedici - 16. 

Medici Botanophili 16. 

Menfura fiet a {l.Jiura hum.262. 

- - proportionalls antepo- 
nenda - - 262. 

Menfurse altitudinis loci mo- 
dus - - - 264. 
Menfurati defcripcores 7. 
MetamtorphoGs vegatabil. 301. 
Meteorici flores - 272« 
Methodus Botanica 97» 

- - natur.*.lis - 27. 

- - naturalis fragmenta 27. 

- - nat. impedimenta36. 137. 

- - naturalis ultimus finis 
Botanices 27- 101.I37. 

- - Mathematica - 97. 

- - Synoptica - 97. 

- - Syflematica - 97. 
MifcelJanei Botanophili 17. 
Modusflorendi - II2. 
Monographiprsrftantiores^.S* 
Monflralunt fl. luxuriantes 95. 
Monftro.fi flores anaturalibus 

orti - - - 21$. 
Morbi. plantarum vitam pro- 

bant - - - 88- 
Z 2 Mor- r^^ C O N T E N T A. IVtorbi frequentiores 243- 

A"<ciironi Syfteira - ig. 

Ptlorsplantar. docetvitam <^i^. 
JMotus vegetabilium probat vi- 

tam - - - S'8- 
JVTultitudopl.locomutat. 211^. 
JVIultipJicati fioris examen nu- 

meri - - - 128. 

- - fios differt aplenogo. S'i- 

- - - modi - ^{3. 
Mufcorurr! defcriptores 7. 

- - - fyflemata 13.27- 
IVIufcum - - 3. 
]Muti'.ati flcres - 79. 
Rjutilati in charaiiere nil va- 

lent - - - 128- 

N. 

"aturales funt fpecles & ge- 

nera - - loi. 

IVJaturas & artis Claflis & Ordo 

loi. 
Naturae regna - - l. 

- - - - conjunguntur in 
n.inimis - - 97. 

r^aturj: difTeminatio ^h. 

Naturalia - - l. 

Natura^is fcieiitia - l, 

- - Cbarafter 129. 131. 

- - - notas omnes contine- 
bit - - - 131. 

- - - jncludit Faftitium 6: 
Eflentialem - 129. 

- - _ corredio 130. I31. 

- - - praerogativa 130. 131. 

- - - ab omni Botanico te- 
nendtjs - - 130« 

Naturales clafles&ordinesdan- 

tur - - - 100. 
Naturaliores clafl^ & ord. prae- 

ftantiores - - 137. 
_ _ - - - ab Habitu in- 

dicantur - - loi. 
„ _ - - - fuccedaneos 

habent aitiHciales ^, . joo. Naturalis methodifragmenta 

27. 

- - - defeflusratio 36.137. 

- - - fyfleinata - 25. 
Naturaliffima flruftura 39. 

- - - noH defcribenda 59. 
Naturaliflima frudtificatio 59. 

- - - numerus frudtifica- 
tionis - - 60. 

- - - figura fruftific. 60. 

- - - proportio frudific. 60. 

- - - fuus fruftific. 61. 
Neftarium maximi fecit natu- 

ra - - - 125. 

- - difi^erens flruflura 73.74. 

125. 

- - ufus - - 73. 

- diflindlaacorollaludunt73. 
Nodu dormiiit plantas 88-275. 
Nomenclatores Botanici 10. 

- - - - 14. 

Nomina C'aflium& ord.non ge- 

nericiscomunia 159. 165.200. 

- - - fequunturlegesNomi- 
num gen. - - 199. 

- - aviribushabitumala2oo. 

- - notam elTcntialem inclu- 
dunt - - 200. 

- - unico vocabulo confla- 
bunt - 201. 

Nomina generica - 158- 

- - Botanicusimponat 158. 

- - immutabiliafigenda i6o. 

- - \n frontifpicio locanda 

- - 132. 

- - novogeneriimponatejus 
audlor - - 160. 

- - novagenerisdiremti Syn- 
onymafuppeditant 196.197. 

Nomina generica, unum idem- 
que unico generi 159* 

- - - unumidemque diverfi 
generis excludend. 159« 

No- ContentA. 357 Nomina includentia habitum 
praeftant - - 173. 

- - - diminutiva tolerandi 

166. 

- - - citra noxam impodta 
toleranda - - 173. 

- - - graeca latine pingenda 

I9S. 

- - - tono facilitanda i^g. 

- - - anciqua antiquis con- 
veniunt - - 195. 

- - - digna non permutanda 

- ' - - 196. 

- - - non ex duobus voca- 
* bulis - - 160. 161. 

- - - nonpraEfixafy!labai6i. 

- - - nonadditafyllabai62. 

- - - non in Oides definenda 

- - 151. 

- - - nonfimiliter definenda 

162. 

- - - non cOmmunia ClaiT. 
& Ordinum nac. - 165 

- - - non coifiunia Zoolog 
& Lithologorum 164. 

- - - non comunia Anatom. 
Pathol.Therap.Artific. 165. 

- - - non contraria fpecie- 
bus erunt - - 165. 

- - - non transferenda nifi 
fupervacanea - 197. 

- - - non termini artis erunt 

199. 

- . - nonmemoriam viroru 
extra Botan. confervent 170. 

- - - non graeca <& latina re- 
jicienda - - 163. 

- - - non erunt barbara vel 
pi-imitiva - - 160. 

- - - non fesquipedalia 198. 

- - - deiivata a partibus 
plantae - _ 175.178- 

- - - deriv. apartib.animal. 

- - - - I7^'I79' - - - deriv. a. nominib. ani- 
mal. - - - 1^0. 

- - deriv.abinfirument.igi. 

- - . deriv. a flrudlura pl. 
varia - - 182. 

- - - deriv. a vimedica ls;5. 

- - - deriv.aNatali 169.1:55. 

- - - deriv. a Botanicis 172. 
a - - deriv. a Diis 171. 

- - deriv.abinventorib.173. 

- - deriv.aPeregrin;ttor.l73. 
Nom. gen. deriv, aPromoco-. 

ribus - - 171. 

- - - deriv. aRegihus 171. 

- - - deriv. aVirisil'uflribiis 

commendata - 175" 

- - - deriv.aVirisilluftiibus 
exclufa - - 173- 

. - - deriv. ab Ufurpatorib. 
171. 

- - - originis grjecae 174- 

- - - originislatinaei74.i75. 

- - - auftoritate clafiica au- 
ftorum grxca - 187* 

- - - anftoritate claffica au- 
dlorumlatina . 194. 

- - - perverfa exfallaci le- 
ftioneauftorqm - I75. 

- - - gratis recepta 164 
Nomina ordinum. videNom. 

clair. 
Nomina fpecifica a Num. Fig. 
Situ &Proport.fumenda 224. 

- - - plantas a congeneribus 
diflinguant - 202. 

- - - primo intuitu diilin- 
guant - - 203. 

- - . efientialem difFerentii 
continebunt - 203. 

- - - velEflentialia velbyn- 
optica - - 22I- 

- - -fequunturgenerica 2_'^ 

- - -breviora meliora ^a - 
Z 2 N . . 358 CONTENTA. ISom. terminis poficivis 253. 

- - - terminis feleftis 236. 

- - - aRadice bona ^ 217. 

- - - a Trunco 2IH. 
•- - a Foliisele^antifliF-naii^. 

- - a Fulcris & Hyberna 
culis optima - 220. 

- - - ab Inflorefcentia pra;- 
flantifTima - - 221. 

- - - a partibus fruftifica- 
tion. certifiima - 222. 

- - - nonairumuntnotasac- 
cidentales - - 203. 

- - - nonafTumuntnota^ge- 
nericas - - 224- 

- - - nonanbmuntnotas va- 
riantes - - 203. 

- - - non alTumunt notas 
collatitias - 207.208- 

- - - non afTumuntnotasfu- 
perfiuas - - 229. 

'- - - non afTumuntnotaser- 
roneas - - 231. 

Nom. fpec. non afTumunt ma- 
gnitudinem - 2o6. 

- - , non afTumuntmultitudi- 
nem - - - 216, 

- - non aflijmunt pubefcen- 
tiam - - »13. 

- - non afTumuntSexum 2I4. 

- - non afTum.untColore 210. 

- - non alfumunt odor. 212. 

- - nonafnjmuntSapore 212. 

- - non afTumunt vires &u- 
fum - - - 213. 

- - non afTumuwtnomenln- 
ventoris - - 203. 

- - non aflumuntLocumna- 
talem - - 209. 

- - non afTumuntTempus^lo 

- - nonafiumuncDurationem 

216. 

- - nonafiTumuntTropos^^i. Nom. non airumunt Cmiiitu- 
dinem - - 231. 

- - non afTumuntfuperlativa 
f. comparat. - 232. 

- - non aiTumunt Adjeftiva 
fineSubOant. - 234. 

- - non aiVumunt particulas 
diftindlivas - 236. 

- - non alTumunt graeca 
comporita vocab. - 230, 

- - non afTumuntparenthe- 
fin - - - 237. 

- - nulllafpeciebusfolitanis 
- _ - _ - - 229 

Nomina trivialia - 20.4. 

- . - variantia - 239. 
Nota charafteriftica quomodo 

eruenda - - \\C->. 
Nota differentialis quomodo 

eruenda - - 224.225. 
NoteB generics non eaedem li- 

mitant omnia genera ile» 
Notarum aberratio generibus 

faEpeobfervatur - 120. 
Notae fingulares plerumquege- 

neri propriae - 121. 

- - generum cuflodes 122, 

- - conflantiores funta par- 
tibus conAantioribus 122. 

- - charafterifliceB erunt dif- 
ferentes & fingulares 131. 

ab inflorefcentia 

fallax - - 151. 

terminis defcri- 

152. bendap 
NotcE fpecifica?, vide Nomina 

fpecifica. 
Novum vegetabile incipit fru- 

ftificatio - - 52. 

Numerus petalorum &Corol- 

Is - - - . . 58- 
- - - Periiinthii divifionis 

58. 
Nu- C O N T E N T A. 359 Numeriis corollae enunc atur 
gr^c. - - - 58- 

- - naturalilVimus fruftifica- 
tionis - - 60. 

- - naturaHfT. frudlincat. 60. 

- - aberrans explicatur pro- 
portione - - 123. 

- - differens dijiidicatur a 
fioribus primis - 123 

- - Fi2;nrainconft2ntiori23 

- - fniftilicacionis adfinis 
proportionatus - 124. 

Niitancis floris proportio lon- 
gitudinis - - 6o- 

Nutritio vegetabilium 83« 

Nntritionis inftnimeatum Ra 
dix - - - 38. 

]S'ymphas refertCoroUa 92. 

O. 

Obfervatores Medici 16. 
Obvolut£ foliationis ex- 
empla - - I07. 

Odor mixime variabilis 112. 

- - indicat v]ua]itates 283. 
Odorum effeftus varii 2f 4. 
OeconomiBotanophili 17.287' 
Oeconomicus Ufus pl. obfer- 

vandi - - 287' 

Officinalium plant. Defcripto- 

res - - - 7. 

Oratores Rotanici - 10. 

Ordo deHnitur - 100. 

- - ellnnturscltartisopus roi. 

- - conjungit magis adnnia 

- - ' 138. 

- - generi & claffi magis ar- 
bitrarius - - 136. 

Ordines longi & plures difficiles 

' " " 137- 

- - rsturales - 27. 

' - natural. conveniuntviri- 

bus - - - 278. Organifmus plants docet vi- 
tam - - - 88- 

Originales figurae - 6. 

Orthodoxi f\ ftematici Rotanici 
- ' - - 12. 

Ortusvegetabilinm 88- 89« 
Olla vegetabiliumTrunci 93, 
Ova vegetabilia funt femina 88« 

9^. 

- - non fcBjundata non germi- 
n-.mt - - - ^-9. 

Ovarium ef^Germen 92.93. 

- - fcECundatum eftPericarp. 
... - - 92.93- 

P. 

Pappoft femina dlfTeminant 

Partes conftitutivae vegeta- 

bilium - - 37. 

Partes fruftificationis 52. 

- - frudific. definitsefcienti- 
fice . - - 5-5. 

- - Radicis - 38. 
Partiales defcriptores 7. 

- - fyQem^tici - 12.I3. 
Partes Botanici - 4.5. 
PeregrinatoresBotanici 4.9.10. 
Peregrinatio - - 297. 
Perermitisplantarum ad ferti- 

litatem fpeciei - '^S. 

Perianthii definitio & dif\inftio 

- .- - " 57- 

- - differens f^ruftura 62. 
Pericarpii Arudura differens 63. 

- - fingularis 75. 

- - - - minuscerta 126. 
Pericarpium eft Ovarium fce- 

cundatum - - 92.93. 

- - - fcetum minoribus pe- 
ricarpiis - - 75- 

Petalorum numer. pronuncian- 
dus - - - 8^ 

- e ftru(Sura differens 64. 
Z 4 Peta - 36o CONTENTA. Petala calyce& ftaminibus ini- 

nus certa - - 12 5. 

Pharmacopceoru nomina non 

obfervanda - 21 3. 

Philofophi Botanici 10. 

Phyllophili fyllematiclHetero- 

doxi - - - 12. 

Phyfica quid - - I. 

Phyficalior. plantarum aufto. 

-res - - - 12- 

Phyfiognomi Syftematici He- 

terodoxi - - 12. 

Phyfiologi Botanici lo. Tl." 
Pbyfiologia; plantarum nufto- 

fcs - . - 15. 

Phytologi - - 2- 

PiltilH difTerens ftrudura 67. 

- - fmguralis fitus 74. 

- - flexio - - 104. 
Placencatio definitur 305.102. 
Plantag definitioncs aud1:orum i . 
Pleni flores definiti 81. 
. - in charadlere nil valent 

128. 

- - flores monopetali etiam 
funt . - - 83. 

- - - funt eunuchi 305.95. 

- - propaguntur viviradici- 
bus - . - 55. 

- - flores Anthophilorum de- 
licia - - - 81- 

- - flor. diftindlio a multipli- 
catis - - 80. 

- - floris fimpHcis a compofi- 
tis natural. diflindlio 84- 

- - floriscompofiti afemiflo- 
fcuHs ditterentia 84- 85« 

- - floris numerus corollae ab 
infima ferie petalor. fumi- 
tur - - - 128- 

Pl ;ni flores non mutanc Pe- 

riinth. - - 128- 

Fiicat* foHationis exemplaioS- Plures ordines & clalf. difllcl 

Hores - - 137 

Pluvias pr^cfagiunt plantae 88 

- - - - 275 

Poetae BotanophiH 17 

PoHen bafis altera definit. ve- 

getJb. - - 56 

Pollen elfe Genituram 90. 92 

PoHinis diJFerens ftruilura 66 

Polygamx plantae & modi po- 

lyg- - - 95 

Pontederx fyftem^» 23 

Pradica difpofitio Botanici 
Praeputium refert Calyx 92 
Pretiofi ichniographi 6 

Primitiva referunt nom. Bar- 

bara - - - 160 

ProHferi flores - 81 

ProHferi fl. a prole examinan.- 

di - - - 128^ 
ProHficationis fl. modus 22 
Propagatio plant. cft conti 

nuata - - 5S 

Propaginesmufcoruquales 57 
Proportiolongitud. variat ma- 

xime - - 123- 

Proportio longitud.fru<!^ificat 

naturaliflima - 60.61 

Proportio numeri explicat ab- 

errantem numerum 123 
Proportio numeri attinis 124 
Propulfio humorum vitam pro 

bat - - - 88 

Pubefcentiae Habitus definitur 
108 
Pubefcentia fallax differentia 

efk - - - 207 
Pulmones vegetabilium funt 

folia . - 93 ualitates plantar. dijudi- 

cantur - 283- 

Quali- Contenta. 361 Qualitates contrarize contra- 
rium efFeftum dant 284- 
R. 

Radicis partes - 3^. 

Radix alimentum plantse 
haurit - - 3^3. 

Radix eft plancarum vafa chy- 93- 

102. 

21. 

II. 
102. 
fru- 

107 lifera 
Radxatio definitur 
R iji Syftcmata 
Raji Methodi Adverfarii 
Ramificitio cisfinitur 
Recentiorum inventum 

ftinc. 
Receptaculi modi quituor 61. 

- - floris fingularis fitus 72. 

- - compofitorum ilructura 

71. 

- - fingu1arisflrudura72.i25. 

- - fitum ad ord. adfumfit T. 

124. 
RecHnatae foliationis exempla 
Religiofanomina excludenda 

-. . - - - 158- 
Regio in loco natali obfervan- 

da - - - 264. 
Regni Naturae - i. 

Regna nat. concurrunt in mi- 

nimis - - 97. Scabrities plantarum I09. 

Scandentes pl. dilFeminant 
Scientia Naturalis quid i. 
Semenbafis altera defin. vege- 
tab. - - - y5. 

Seminis eflentia - 55. 

SeiTiina ova vegctabilium funt 

-' - 88- 92- 
Seminibus gaudet omnis planta 
Seminum differens flrudtura 70. 

- - ccnfervatio naturalis 87. 
•• - difTeminatio&fertil. in- 

fign. . - 86. 

Semina adhaerentia - 87. 

- - elaflica - 87. 

- - vctitantia - 8^« 
Seplafiarii fyif. Heterodoxi 12. 
Sesquipedalianom.gen. vitan- 

da - - - 198. 
Sesquipedales differentise fpe» 

cific. - - 228. 

Sexus diverfa non fpec. confti- 

tuit - - - 214. 
Sexualinae fyflematici 12. 13. 
Signatores Medici - I^- 

Similes foboles procreant plan- 

tx - - - ^ 79- 
Simifitudinis not. n. anumfit 

char. - - 132. RevolutZB foliationis exemplalSingularis metamorphofis ^3 106. 

Rivini fyflema - 22. 

Rhizotomi fyftematici Hetero- 
doxi - - - 12. 

Royeni fyflema - 25. 

Rubigo morbus plantis 243. 

o. 

Sapor variatproratione man- 
ducantis - - 212. 

- - variatur a cultura &loco 
-. .- - 213.283. 

- - mdicat qualitates 283. 
Saporis aftio in fluida & folida 

285. Singularis nota faepe invenitur 
121. 
Singul. nota confervat gen. na- 

tur. - - - 122. 
Singularis ftruftura frudlifica- 

tionis. - - 71* 

Situs naturaliiT. frudiificatio- 

nis - - ♦ 61. 

Situs fol. nat. patet exfol. ra- 

dical. - - 103. 

Situs foliorum & ramorum 

idem - - 102. Z5 Situs 362 CONTENTA. Situs partium conftant. eft in 

gen. - - 124. 

Situm recept. magni fecit T. 

iti ord. - - 124. 
Societates literariae primarise 

. - - - 3.4. 
Solem fequuntur plantaeSS' -7-- 
Solaresflores - - 272. 
Solum multiplex enumeratur 
^- - 266-269. 

Solum faepe dignofcitur a plan- 

tis - - - 270. 
Solum variat plantas 247. 
Spathaedifferensftruftura 64. 
Species fruftificationis 52. 
Species plantarum - 99. 

Spec. funt. nat. & naturae opus 
- 99. lOI. 
Species novac an dentur 99. 
Species unica conflituens een. 

- ,-. 135. IS^- 

Speciebus plurimis genera mul- 

tacompofita - 136. 

Specierum fiftarum rationes 

204. 

Specificum nomen v. Nom. 

fpec. 
Spinae plantarum ufus II o. 
Spinae cultura faepe deponuntur 

215. 

Staminum differens ftruftura 

.... 65. 

Stamina petalis certiora funt 

125. 

StannecB figur» 

Stigma eft Vulva - 92- 
Stigmata funt genitalia femini- 
na - - - 9^. 
- - & Anth. prgefentes fem 
per - - - 90. 
Stigmatum differens ftruftura 

67. 
Stimuli plantarum I lo. Scipulatiodefinitur & excmpla 

StipulsE ad differentias optimse 
220. 
Stolones propagant - 8^. 
StrigaBufu-^ - - loo, 
^ Struftura fructific. triplex 59. 
'- - - - naturaliffima 59. 

- - - - differens 62. 

- - - - fini,riilaris 71. 

- - - difterens" Caiycis 62. 

- - - - Corollje 64, 

- - - - Pericarpii 68« 

- - - - Pimui 67. 

- - - - Setrinum 70. 

- - - - Staminum 65. 

- » - _ minus manifefta 
in n ituralioribus ord. 

Stylus eft Vagina - 92. 
Slyli ftruftura differens 67. 

- - fitus fingularis - 74. 
Synonymon definitur 250. 
Synonymorum diverforum 

origo - . 250. 

Synonyma prceft. cohortem 
incip. - - - 251. 

- adfcendendo proponun- 
tur - - - 251. 

- defcendendo propof. 251. 

- fing. novamlin. ord. 252. 

- vernacula ad fin. locanda 

- - - - 255- 

- - barbarapoflponenda 255. 
Synonymis Au6t. & Pag. ad- 

dendaj - - 254. 

Synonymiae abfolutae praEdan- 

tia - - - 251. 

Synonymiae primarii Au6tores 

250. 

Synonymia abfoluta, Inventor 

notandus - - 255. 

Synonymiflae Nomenclatores 

14.250. 

Syn- C O N T E N T A. 363 Synopfis - - - 98» 
Synoptica difpofitio 97. 

Synopticum nom. fpecificum 
226. 227. 
Syftema definitur & pracflan- 
tia - - - 98. 
Syftematica difpofitio 97. 

Syflematis fundatores 18. 
SyflematiciBotanici 10.12. 18- 
Syflematis nuturalis fragm. 27. 
Syllemata partialia Algorum 

27. 

- - - Compofitorum 26. 

- - - Fungorum 27. 

- - - Graminum 26. 

- - - Mufcorum 27. 

- - - Umbellatorum 26. 
Syftema univerfale Boerhaavii 

- - - - 20. 

- - - Caefalpini - I8. 

- - - Camelli - 22. 

- - - Halleii - 25. 

- - - Hermanni 19. 

- - - Knautii Patr. 20. 

- - - KnautiiFilii 22. 

- - - Linnaei calycinum 24. 

- - - Linnaeifexu 11624.25. 

- - - Ludwig^ii - 22. 

- - - Magnolii - 24. 

- - - Morifcni - 18. 

- - - PontederaE - 23. 

- - - Raji . 21. 

- - - Rivini - 22. 

- - - Royeni - 25. 

- - - Ruppii - 22. 

- - - Tournefortii 23. 

- - - Wachendorfii 2s;. 

T. 

TemperataE plantae 277. 
Tempus flor. fallax ditle- 
rent. - . _ ^io. 

Tempus plant. indagandum 
- . - 270. 276. Tempus a climate depend.270. 
Tempus defoliationis 275. 

- - efflorefcentiaB - 272. 

- - frondefcendi - 271. 

- - fruftefcendi - 275. 

- - germinationis 270. 

- - vigendi - 276. 

- - vigilandi - 272. 
Termini not. charaft. defcri- 

bunt - - - 132. 

- - - erunt puri eledli 134. 

- - - paucimutandi 135. 

- - - non erunt nominage- 
ner. - _ - 199. 

Terminorum fynonyma 113. 

- . - - 134. 
Terra efl vegetabilium ventri- 

culus - - - 93. 

Terrae varias varias plantas fo- 

vent - _ - 269. 
Terrae naturam faepe indicant 

pl. - - - 270. 
Tcftes & Tefliculi funt Anthe- 

rae . - - 92. 
Thalamus florum efl Calyx 92. 
Theologi Botanophili 17- 
1 heoretici Botanici lo. 

Theoretica difpofitio Botani- 

ces - - - 97. 
- combinat 

convenientes - Ii5- 
ThermometrumBotanic. 276. 
Tomenti foliorum ufus 109« 
Topophili fyflematici 12. 
Tournefortii fyflema 23- 

- eriflici H- 

Trivialia nomina - 2o2. 
Tropici flores - 273* 

Trunci fpecies & divifiones 39» 
Trunci funt vegetabilium olfi 

_ r. '^ 

\J0' 

Tuba fallopiana aflimilatur fly- 
lo - - - 92- 

Tyro 56+ C O N T E N T A. 2S9- Tyro Botaniccs 

U. 

Umbellati floris proprietates 
- - - 78- 
\Jmbellatorum florum recept t- 
culum - - - i^^. 

- - - - fyftematici 13. 14. 
_ - _ - fyrtemata 2fy. 
Univerfale'? Defcriptores 7. 
Univerfalesfyflematici Ortho- 

doxi _ - _ 12. 

UfitatifHmi Defcriptores 7. 
Uifitati Ichniographi - y. 
Uflilagomorbusplantarii 243. 
Ufus plantarum dijudicatur 

vnrie - - 16. 17. 
Ufus plant. ceconomicus -287. 
Utriculoiumfpecies III. 

V. 

Vajjina eflftylus - 92. 
Varians eilproportiolon- 
git. in charaftere 123. 
Variantesnotxfpecifics 204. 
Varietates - - loo. 
Varietates naturales funt fexus 
239. 
Varietatum fpecies - 2.;.o. 
Varietatum Patroni - 204. 
Varietatumreduftores 248- 
Varietates funt cultur?e opus 
- ^ - ^ 101.247. 

- - examinandi modus 247. 

225. 

Varietatum pro fpeciebus in- 

troduftio, ratio 204. 225. 

- - - noxia204. 
Varietatesleviflimae non atten- 

dcri^ls - - 240. 

^ - a colore fccpe mutantur 

210.243. 

- - a foiiis multiplicatis 241. - - amagnitud.frequent.262. 

- - ab oJore - 210. 
Varietates ad fpecies referre 

difficile - - 248. 
Vafa chylifera fert radix 93. 

- - fpermacicafunt Filam.92. 

- - vegetabilium - 37. 

- - - - doc-int vitam 88« 
Vegetabilium definitio S: Ef- 

fentia - - - 96. 

- - - partes - 37. 

- - - vafa - - 37. 
Vegetabil; -: vivere demonft,88' 

- - - flore gaudent 89« 

- - _ femine gaudent 88- 
Vegetationis leges 37. 38- 71" 
Vegetationis legum auftor. 15. 
Ventticulus vegetabilium Ter- 

ra - - - 93- 

Vernales plantae - 275. 
Veterum cognitio pL ex haoi- 

tu - - - • loi. 

- - nomina pl. maxime tri- 
vialia - - 202- 

VigiliaB plarUrum 272. 

Viresplant. dijudicantur varie 

16.17. 

Vires p1. a fruftiHcatione Xu- 

mat Botanicus 17. 279- 

Vita vegetabilium demonlba- 

tur - - - 88- 
Viviradices confervantfpeciem 

- . - - 8^- 89- 
Viviraaicibusprop-igancur ple- 

ni - - - 95- 
Volitantia femina difleminant 

- - - - 86. 
Vulva efl ftigma - 9^« \7 w. 

't achendorfii Svftem'* -S* ^T^ C o ) r?^^ _,,_ _ New Vork Bolanical Garden Llbrary 

QK91 .P4 1755 gen 

'-'"."!^'M,9^r! ,y.9P/,PM'osophia botanica : 1 
3 5185 00090 3714