(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "A Summary Account of the General Laws of Motion by Dr. John Wallis, and Dr. Christopher Wren."

(354) 

A Summary Account given by Br. John Wallis, 
of the Genet al Laws of Motion 3 by way of Letter mitten by him 
to the P libit jhr , and communicated to the 11. Society , No- 
vemb # 2<5. 1668. 

PEtis , V. C. ut quae raea func de Motibus arflimandis Principia , paucis 
apcrirevelim- Idautem, fimeminifti, jamolim fadumell, noa mo- 
do in iilo Open, quod ante ofto menfes 11. S-ocietati exhibitum 5 eorum 
juflu prelo fub jedum eft ; fed & jamdudum in duobus fcriptis eidem S$cfo 
uti ante plures Annos exhibkis, quae & Te penes funt :- Quorum alcerum 5 
cxgeneralibusMotusPrincipiis, rationem reddit , qui fieri poflk, ut Ho- 
mo flicu fuo ( Vefiea.n inflando ) faltem Centipondium elevare potis fie 
(quod Experim, ante i&vel i8> annosOvcw^exhibitum , coram Ipfis alU 
quoties fuit repetitum-,) Alterum , varia deExperim # T'<?wa///4wdido t 
phenomena , ex principals Hydroftatiris exponit. 
Summa rei hue. reditu 

r. Si Agens ut A effieir ut E «, Agens ut z A , efficiet ut 2 E • 3 A, tit 
j-E,&c. ceteris paribus : Et, univerfaliter, ^Aut^Ej cu jufcunq; rati* 
onisExponensfit m. 

2.. Ergo, fiVisutVeioveatPondusP; vis«;Vutmovcbit^P f caeter; 
paribus 1 puta, per eandem Longitudinem eodem Tempore, he. ead'em Ce- 

lericate*. 

3. Item, fi Tempore T. moveat illud per Longitudinem L * Tempore 
*T movebit per Longitudinem n L. 

4. Adeoque, fi Vis V, tempore T, moveat PondusP, per Longitudinem 
£• ViswV, Tempore n T, movebit^P, perLongitud. n\. Et prop- 
tcrea, ut VT (faftum ex viribus & tempore) ad PL (faftum expondere 
& Longitudine) fic^wVT, ad m n P L, 

5. Qnoniam Celeritatis gradus funt Longitudinibus eodem Tempore 
jranfadis Proportionates, feu (qu<Kt eodem recidit) reciproce propor- 
tionates Temporibus eidem Longitudini tranfigendse impenfis : ens 

% . C : : ^ • ~G h. e. Gradus Celeritatum inrationecompofita e$ 

Dine&a Longitudinum & Reciproca Tempomm, 

6. Efgo, propter V T. P L :: mnVT.mn? It erit V, -j- : : m V. J *?^|^s 

ft, e, V, PC : : m V.mVC = w P * C = P x w ۥ 

7. Hoeeft, fi VisVmovere pods fit PondusP, CeleritateCr Vis mV 
movebit vel idem Pendus-P, Celer itate m C \ vel eadem Celeritate , Pon- 
dus m P % vel deniqae quodvis Pondus ea Ccleritate 3 ut faftum ex Pondcre 
,& C^^rime fit m P C 

% A*|ue hine dependet omnium Machinarom (pro faclfitandis trotibus) 

conftro? sonftruendarum ratio: nempc, utqua ratione augetur Pondus 5 endcmrnl- 

nuatur Celeritas ; quo fiat, ut Faftum ex Celeritate & Pondcre , eadem Vi 

i 
movendo. idem fie : puta V, P C : : V.wPx^C-pC, 

9. Si Pondus P, Vi V, Celericate C, latum , in pondus Qwicfcem (non 
impeditum) m? direfte impingat-, ferentur utraque Celericate ~rr C, 
Nam, propter eandem Vim , ma/ori Ponderi movendo adhibits m , cadem 
ratione minuetur audi Celeritas : nempe V. P C : : V. J - ' m P x — r — - 
C=P"C Adeoque Alterius Impetus (intellige fa ft urn ex J?oiidere 
& Celeritate) fiet j~ PC . Reliqui—^ wPC 

10. Si in Pondus P, (Vi V) Celeritate C latum, direfte impingata- 
Bud, eadem via , majori Celeritate infequens • puta Pondus m? , Ce- 
leritate n C , (adeoque Vi mn V latum ; ferentur ambo Celeritate 

Llb^C. Nam V. PC::w« V.mnVC : : V-f- mn V = *+*'* v. 
1 -j- w * - 

— *j— ' P c = — j*— P * x V — C. Adeoque precedents Impetus 

fiet — t: — P C •, fubfcqjuenti5 y — V— w P C. 

ir. Si Pondera contrariis Viis lata , fibi direfte occurrantfiveimpin- 
gant mutuo , puta , Pondus P (Vi V) Celeritate C, dextrorfum ; & Pon- 
dus m P , . Celeritate * G (adeoque Vi m » V) finiftrorfum : Utriufque Ce- 
leritas, Impetus, Stdireccio, fie colliguntur. Pondus dextrorfum latum, 

reliquo fi quiefceret , inferret Celeritatem •- 1 — C , adeoque Impetum 

~j— m p C , dextrorfum fibique rctineret hanc eandem Celeritatem. 

adeoque Impetum ~jrr^ P C dextrorfum (per Sett. 9,) Pondufque fini- 
ftrorfum latum ( fimili ratione) reliquo fi quiefceret , inferret Celeritatem 
x4-^ C > adeoque Impetum -jS^ PC finittrorfum ; fibique retu 

ncret hanc eandem Celeritatem, adeoque Impetum --', — ;#P C fini- 
ftrorfum. Cum itaque motus utrinque flat ^ Impetus dextrorfum prius !ati ? 

3 7)1 f* 

Jam aggregatus eric ex rr~ PC dextrorfum, & ■ — — PC finiftror- 

fum • adeoque readfe vel dextrorfum vcl finittrorfum , prout illc vel 
hie major fuerit 9 eo impetu qui eft duorum differentia .• h,e. (pofito 
~*P figno dextrorfum , & — liniitrorfum fignificance , ) impetus eric I 

2 ( adeoque Dextrorum vel finiftrorfum , prout x vel tnn major fuerit.) 
Et fimiliter Impetus finiftrorfum prius lad , eric + 7^~^FC 

■ — 7 jl. „ m P C " , m P C > Celentas T i C : Adcoque 

dexrrorfum vel finiftrorfum , prout I vel ^ « major fuerit, 

i~> Si vero Pondera nee eademdirede via proced.mc 3 nee dire&econ- 
traria,fed oblique fibi mutuo impinganc • moderandus eritpraecedens Calcu- 
lus pro obliqukatis menfura. Impetus autem oblique impingentis , ad e juf- 
dem Impetum quiefTetfi^Wff^imp'mgeret (caeter. paribus; eft in ea ratio- 
ne qua Radius ad Secantcm anguli Obliqukatis ; ( Quod etiam intelligent 
dum cftjUbiPerpendiculariter, fed Oblique cadit inpercufli fuperficiem 
non minus quam ubi viae mocuum fe mutuo Oblique decuflfant : ) Qua? qui- 
dem Confideracio, cum Calculo priori debite adhibka, determinable 5 
quaenamfutura lint fie Oblique impingentiumCelerkas, Impetus, &dire- 
<ftio , h. e. quolmpecu, qua Celerkate , & in quas partes ab invicem re- 
filient, quae fie impmgunt. Eacfemque eft ratio Gravitationis gravium 
Oblique defcendentiutu,ad eorundem Perpendiculariter defcendentium Gra~ 
vitationum. Quod alibi demonftramus. 

13 Si quae fie impingunt Corpora , intelligantur non abfolute dura 
( prout hadenus fuppofuimus ) fed ita idaii cedentia , ut Elaftica tamen vi 
fe valeant reftituere , bine fieri potent ut a fe mutuo refiliant ea corpora, 
quae fecus effent fimul proceffura ; (& quidem plus minufve , prout haec 
vis reftitutiva major minorve fuerit, ) nempe fi Impetus ex vi reftkutiva fit 
progreffiva major. 

In motibusacceleratis &rctardatis, Impetus pro fingulis momentisisre- 
putandus eft , qui gradui Celeritatis turn acquifito convenk, Ubi autem 
perCurvam fitmotus, eareputanda eft, in fingulis punftis , motus dire- 
<3:io , quae eft Rectae ibidem Tangentis. Et fi quindo motus turn accele- 
ratus vel retardatus fit , turn & perCurvam fiat ( ut in Vibrationibus Pen- 
duli ^ ) Impetus aeftimandus erit , pro fingulis punftis , fecundum turn 
gradum acceleratibnis , turn Obliquitatem ibidem Tangentis. 

Atque hae func (quantum Ego judico) Generates Motuum Leges -, quae 
ad Cafus pmicuiares Calculo func sccommodandce. Quos tamen , fi figil- 
latim perfequi vellem Epiftolae limites tranfilirem ; Neque commode 
fieri poreft fcire <SV£?w^/>7#apparatu,quibus hicabftinendum putavi. Vdc* 
Ox oft. J. 15, Nov smb. 166$, 

Z>r Chrifto- V L ($6 7 ) 

Qr. Chriftopher Wrens 

7htory concerning the fame Subject -, impvted to the R. So- 
ciety Dccemb. 17. la(t , though entertain d by the Author di- 
vers years ago 5 ^#^ ty/7/? d by many Experiments ? made by 
Himfelf and that other excellent Mathematician M. Rook be- 
fore the [aid Society 5 as is attejled by many Worthy Members 
of that Illuftrious Body, 

Lex Naturae de Collifione Corporum. 

Elccitates Corporum prcprU Or maxime Nat males fmt ad Corpora rs~ 
ciproce proportionates, 

Itaque Corpora R. S. habentia prcprias Velocitates , etlam pofi Jm~ 
puff urn retinent proprias. 
ex Na~ Et Corpora R. S. improprias Velocitates habentia ex Impulfu re- 
turn . fiituuntur ai ^/Equilibrium \ hoc efl^ Quantum R fuperat y & 
S deficit a propria Ve lock ate arjc Impulfum, t ant urn ex Impuifu 
abftrahitm ab R & additur ipfiS & c contra. 
jQuare Coltifio Corporum proprias Velocitates habendum dquipollet Librg 
cfcillcnti faper Centrum Gmvitath, 

Et Colli fi® Corporum improprias Velocitates habendum tquipoltet Libra fa • 
per bind Centra aquatiter tonic inde h Centre Gravitatis diflantia : Libra ve- 
ro Jugum , ubiopus ejl^producitur, 

Itaque Corporum ctqua/ium improp»ie moventium t res fmt cafpu. Corporum 
vere inaqnalium improprU moventium {five ad contr arias five ad eafdem 
partes ) decern funt omnino Cafes , quorum quinque oriuntur ex Conver- 
fiene, f Squalls. Squalls. 
JUL4 ~ £ £ jL_ Jl O ^ C S r 

I t 1 — I— t- -l 6 

^ <l €/ J « 

Or P J — \ -i i 7 

J. .....^ ■ — | — ~«— . ■ ■ ■ ■■ . . I ,. m, 1 . - > ^^.. Q 4* *3 o &£ »a»BOtiB««»<"'""" , ""i ' ""'"*" % & s C {'• — | v»"l Jo R:SC^ (868) 

R S Ccrpcra <tcfndii, vd R corpus majus , S corpus mfovs. 
a Centrum Graviratis five anfa Libr<s> Z fumma velocitatamutriufqut cor- 
poris. 

sltyfloc. corpus $ ante im}stl[Htn data) ( Ro £vehc,corf. | R j* "^"f^ 

^oc.c^pofi impulf. ^A'V Cr1 W ^^{rH5^ 

£ Zfgf fjlhbas ( quamvis disjunftas ) Re SeoRoS vel RoSeeSeR i» 
Line a. cujujlibet Cafus , C^" Www qua ficribitur iu Schemate more Hebraico, 
e a indie at mot urn contrarium mot Hi , quern not at cujufvit fyl/aba/criptio Lati- 
na; Sjllaha ccnjunBaquietem Corporis dtnotat.~\ Calculus o. -S:S ::Z:Rk1 
S:R::Z:S* Re — zRa — oR] S a — 2 S <j — f S. zSa-j- S e — oS 2R4-J- Ro =fR, N-ttnra obfervat regd ts Additionis & Subduttienis Speciofar. 

An Account of two Boohs. 

I. HISTORIA CjELESTIS-, Ex Libris & Com- 
mentariis M.Stis. Obfervationum Vicennalium T Y- 
CHONIS BRAHE 5 Dani , Auguftse Vindelic. 
yf». 1666, in Folio. 

THefe Obfervations of the Noble 7)wk , as they were pro. 
cured and preferv'd by thofe Three Mighty Emperours , 
RUDOLPH. II. FERDINAND. II. and III-, fo 
they were lately by the Command of his Imperial Majefty L E- 
OPOLD made publick. They are ufaer'J in by a Liber Pre- 
bgomems, compendioufly reprefenting the Obfervations made 
from the time of the very Infancy of Aftronomy unto that of 
its Refhuration by the Illuftrious Tycho^ and reduced into 7. 
Gaffe s, viz. 

1. The Babylonian Obfervations j from A. before Chrift 721. 

unto A. 43 a. 

2. The Grecian ; from A. before Chrift 432. onto th: be- 
ginning of the Vulgar Chriftian Account.. 

3. The Alexandrian-, from A. Cbrifti r. until A. 827. 

4. rheSyro-Perfan; from A. C. 827. unto 1457. 

5. The Norimbergian 5 from ^.C.T457» unto 15 op, 

& The