Skip to main content

Full text of "Platonis dialogi IV: Meno, Crito, Alcibiades uterque"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| 6pez.2l7 

HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY 
"V r>. 
C Crt^th^yy^^ f. iru^ :^. PLATONIS 


DIALOGI IV \ MENO CRI^ \ALaBIADES UTBRQUE cuift ANNdtAtlbNE <>. » CRITICAET BXS(1STICA tnmO QOAKTA. mm C U » A VI T PHILIPPUS BUTTMANNUlS Dr. ^EROLINI . 

SUMPTIBUS AUGUSTI MYLII 

MDCCCXXir. 6pez.2l7 

HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY 
IV fecta ipsi dederunt superstitio&i retineremws. 
Itaque me $olum ntinc' aequis judicibus ^isto : 
ad meam ment^m totum librum adornavi, de- 
cessorum autem meorum annotata sjcut^cete- 
rorum omnium excerpsi. Textum adBekkeri 
codices constitui; de qua re in Indice Admi- 
nicuiorum liuic praefainini subjecto rationem 
reddidi. Indicem verborum et rerum gramma* 
ticaliutn, cnm/ quajem ante h6s XL annos con- 
feceram, post secundam etiam dehinc ma- 
num! ei aamotain% juvenilibus mendis iHe ad- 
huc scateret , . totura novum fipci, dequiemultis 
quorum tiractatio, annotationem incon^niQda 
mole. auxisset, in illo disputavi» 

Restat ut de mendo moneam, quod inde a 
^ JBipontina omnibus editionihus insedit, Alcib.I. 
38.b. fitibi rovro op r]fiiya^Qi]tov %gci}. Haec cum 
in Bekkeri quoque textu invenissem, codicum 
cum Stephaniana consensu niti credebam, ^t, 
quod potui, Astii notula astruebam. Sed nunc 
demum Bekker animadvertit, molestiim illud av 
primum 'legi in Editione, nuUius, ut tonstat, 
auctoritatis Lugdunensi vel Laemariana, qgam 
Bipontihi editores, rati siitcerum illa Stiephani- 
anum textum contineri, typographo exscriben- 
dam tradiderant. Jam cum. eadem de Bi- 
pontino textu opinione ducti recentiores omnes 
hunc^s.uis editipnibus suhstemerent^ "propaga- 
tuni est mendum usqiie in hanc meam novis- 
simarti. Non semel autem hoc in illis texti* 
bus admissum tsse idem Bekker mihi asse- 
Tuit*); quare in usu et Laemarianae et Bipon- 
tinae cavendum in posterum erit diligentius, 

*) Aliiid idem mihi ezemplum indiravit in Charmide p. 
1^7. B. uhi nendum Stephanian'ae nmbQov in Laemari* 
ana correetum est ita, ^(rri^oi/, quod in omnes inde edi- 
tion«f mtayit loco ejus quod solum seiit«ntiae aptum ett^ 
ixtxwigov» ^ mimmmmmmmmmmir I 1} d • X 

praecipuowin bu^us. editionis adnciiniculorum^ 

V> 0^10*77? Platoms manvucriptorfmi lar^Ain co^iam- ro«lulit 
indefessiis iii^ hop liihor&' Imrn, f^HjLsn^ qui vari^latem le^ 
ctionii indp excerptam propccUem oum ^tudjiosis commM- 
nicabitj Mihi idem.chartarum interim suanim eatfi conti- 
jrientium u^um s^ hQs dialogos' adornandos amice conces- 
sit, tmod maximum.mihi ad. aliquam tamen certiludinerY^ 
attin.^eudam adminicuium fuisso ^atus profiteor. Arcedebant^ 
pauci. codd. q^oi^um cQpiae typit JAm «unt' m«Bdatae : i» 
quibus est quem ptimum omnium npmino' •• 

C/» Clarh, — ClarKianiis^ ab £. I). Ct.jlhkio ex lonwilaPathmo 
in An^liam perlatus ubi niino Oxonii iuter Bodlejanos. 
thesauros asServatur, Continet.is minorum Platonis ope- 
fum longe plurima , inqiie iHis quattuor quos hic li1:)eU 
lus complectitur dialogos. Variet^tem l^ectionis summa. 
diligentia inde excerptam seorsim edidit Tko, Gais/ot- 
dus in libelio< cui tilulurn fecit,; Lectronff PlatorUcae 
& memhranis Bodlejani^ etc, Oxau* 1820. H.. Sane oo- 
^ dex eas, quae motae do oo erant^ cxpectationes. non ax«K 
plevitt lectionea mititas manifesto vitiosat is quoque t(N 
net;- et in-quoque dialogo soczos aliquos e ceteris codd.. 
habei qui pleraque eadenv praehea^ Sed hi merito optU' 
mi cdnseiltur : ^Am quamvis mendosi sint ut ceteri, cer- 
tiorem tamen antiquitatis chatactetem et pauciora adul- 
teratae- iectionis ve»tigia gerimt in omnibu» quae prQpri^. 
habent. Facile autem ex magno, in miuutis etiam apet- 
rationibus , conseDsu apparet, derivatos esse pauc.os h-Qty, 
quos optimos vel primarios vocare soleo, ex liao eodem- 
r que inter deperditoS codice: qui tamen «t ipse midtis, 
locis iam^ deflexisset a vera lecttone, in ceteris eodd. 
nobis mvestiganda. Ex^ptimariis o^utem illis praemittm 
vetustatis ClaFkiani» aufert, quod multis - scripturae indi- 
eiis, et maxime iam satis decantato ^lio ss sequndae per^ 
sonae, sibi vinaicat. <^ Cflteri codfd. quoruia; mentio'- 
n«m facio- sunt 

Paristemes Viei^eto sij^naji sojis liUeris BCD£?G,H.S<; mi- 
hi sic : Par. B, Par. C, cet. 

Co/xZ/manUif, Bekkero J*, et 

JXu^tianus^ Btkkfro- 9*,. ut«rq[ue itidim PxrisiU «tiaiiiKtmi al- 

f^att ri , 

* - 

Vat\ (Tci Vat. i .) Vaticaiius, Bekkexo 4* 

Ta*. 2. Valicanus, Bekk«ro>.V. » 

VeneCi<, Belikero si^nati 5/7-?', mihi Ven. S etc. nisi quod 
Venetum 77, qui in optiiiiis est, eliam simpliciter Ven, 
si^o. Hic autem idem est qu^m ad Alcibiadem utirum- 
* que JNurnberger (vid. infra) jam contulerat. 

Yind' (y^Vind.i,) Vindoboncnsis, Bekkero-2\ idem cujus 
varietatem ad M«nonem, Alcibiademl, jphaedonem, Phae^; 
drum Alt^r jam publicaverat . in ed. horum dialogo^uxa 
Vienn. 1784/ 8. ' " . 

Vind, 2. Vindobonensis. Bekke^o O^. 

' Anvhrosianus^ Angelici duo, Palatinus ; Bekkero x u v b. 

Ti^b, Tubingensis, cujus varietatem ad Critonem Fischer'(r^ 
ipfca) experpsit.- 

Ciz. Ci^^nsis, cujus excerpta dedit Miiller in Notit. Codd- 
Numburga — Ciz. Ljlps. 1806. 8. p. l6. ' 

Justanft plerorumque honim codicuth notitiam invenies 
ap. Bekk^rum primo Platonis vohimini praemissam, sed'. 
. supplejida,m adhuc in frojite Varietatis Lectionis quam expe^ 
ctamus. £j^o breviter tantum hic indicabo eot , quorum ii^ ' 
quoqnie horum dialogorum usus mihi fuit. 

£t in Menone quidem primarii cQdd. sunt Clark. et Vat.^ 
secundarii Goisl., Par. E ?, Vat.2.; ceteri Par. BC, Ven. S 2 
Vind. 1. PaL-^t. Ambr. ' 

In Critone : Primarii Clark. elV«n. Zf: secundarii Vind. 2. 
Tub. Par. PES, Coisl. Huet.; c^teri Par.BCH, Ven. 5*, 
Vind.l. Aneelic. 1. / - ' 

lu Alcib^L Primarii Clar^* Vat. Ven. 17; secundarii 
Coisl, Par. EF; ceteri Par.BCH Ven.^^-S", Vind.l. Ciz. 

In Alcih. 11. ' Primarii CIark« Vat. Ven. 77; / secuudarii 
Coisl.P^ris. EFG; ceteri Paris. B C, Ven. jT^, Vind.l. Aog.1.2. ' 

Hos codices singulos non memor^mus niai ubi urws vel 
pau<^i aliquid privum notatu dignum habent. • Ubi quid e f 
plunbus simul codd.' afiFerendum est, simpliciter codices^ vel 
codices jp/ur/7»o.r^ vel optimi»s excitamus. £t optimos qui- 
dem, nisi numerum adaimus, qui ad primarios semper ref^r- 
tur, tunc app.ellamus, cum lectio quaedam in primariis et in 
parte secunaariorum est. Hoc enini o^l hujus editionis- ra^ 
tione sufHcere apparet: quae ad pleniprem crisin pertinent, 
ea ex Bekkeri annotatione, 'quandb prodi^rit, nosc^r^t studiosi. 
Multas etiam lectiones a vulgata reeedentes tacitus admisi: 
in quo hanc tamen mihi scripsi legem, ut si quid a BdkkerjQ 
adoptatum idonea codicum auctoritate niti et' ipse judicarem, 
res ipsa autem aut clara et facilis aut certe' levis- yideretur, 
tunc nihil pxorftus annotarem: s£d ubi a Bekkera receden- 
dum censerem, sivjff vulgata lectione servanda, sive^ ubi illo 
eam retinuerit, codicum aliqti^ scriptura ex meo judicio prae* 
ferenda, tunc" paUcis ubique ceftioremde his lectoiem fa- 
cerem. £dl- I 
I YII Editiones et Virorum doctorum Annotatidiies. 

* ' ••. 

Editiones antiquiores: Aldina Venet. 1513. f. BasUdensis^pri- 

or 1534. f. BaHl. posterior\S56^ fol. multis novis lectio^ 

nibus e codd. m£. insignis.' 
<«- Stephaniana Paris. 1578. 3 VoIL cum notis ccit. Hexur. 

Stsphat^x. Numeri paginarum hujus editionis in. marginit 

Bipontinae et nostrae editionis notati siint. 
— ^ipohtina 1781 — * 87* u VolL 8. cum excerpta annota- 

tione critica. . ' 

-. Bekkeriana Berpf. 1816 — 18. VXII VoU, 8. ex coUa* 

lione codicum ms. i];u«un ]^|urimo!rum concinnata. Anno- 

tatiotcritica adhuc expectatur, i^o^Jl^iinc editoce^ -pler ' 

rumque sigla Be. signamus. 

Translatio Operum Plat. latiha Marsilii Ficini, quae cum* es, 
antiquis optimisque codd. facta sit^ iimumeris locis ve- 
" ^am scriptoiram graecae linguae peritis praebet. Tenen- , 
dum autem est, inde ab a. 1532 correctam fere ad edi- 
tum Platonis textunx a SiiQ.'Gr^^7ia^o prodiisse hanc trans- 
Jlatianem, qualem Bipontini etij^nv editores textui suo il- 
lam adjunxerunt. Quare. fides est aatiquioribus tantum 
^ editionibus, e quib^s Bekker eam suae editioni adjunxit. 

— - •»- Jani ComrjDui, Basil. 1561^ fol. 'faclA ope codicis cujus- 
dam Hassistenianiy addito libello qui separatim quoqtie . 
impressus est hoc litulo: J, .Q, Eclo^a^ in Dialogos 
Platonis omnes •— ed. cura J. F. Fischeri. Lips, 1771. ,8. 

-^ germanica Fr. Schi.ei]?rma.cbeiii, oujus adhuc prodlieriJnt 
Tom. I. partium 2.. T, 11. partium3» Berolini 180>'l. sqq. 
ed, sec. corr. ib, 1818* sqq* 8. additis int^oductionibus, 
et notis maximam partem cjriticis. 

•>.— gaUica A. DA.ci:iiii aliquoties edita, decem tantum dialogos 
complectens, in quibus uterque Alcibiades et Crito. 

r>e BiESTBRi editione Menonis , Critonis, Alcibiadis I. ^et Il^. 

vid, Praefationem, ' 

J. 1?. FiscHER edidit Euthyphr., Apol. S., Critonein, Phaedo- 

nem Lips. 17S3. 8. in qua ed. usus est codice Tiibingensi, 
C. NuRNBEHGEH — Alcibiadem L et II. e cod.. ms. bibl. S^ 

lilatci (qui est Venetus JTt v, supr.) Lips. 1796. 8* 
F. AsTiDS — T Symposium et Alcibvl. Landish. 1809. 8. 

Nath.' For^f^r et Gut EtwaLl Britanni editiones quorun- 
dam dialogorum fecerunt quarum perparvus hodie ne dicam 
niillus ad rem oriticam usus: J, H» J. Koeppen Alcibiademll. 
cum notis ^erm. ed, B|run8V. 1786. 8% •— ^^ Jacobs libello 
suQ schoIasticG Elementarlr. .<ler griech* Spr* Vierter Cur- 
suSjf Critonem cam notis inseruit.* 

C/. Sallier Critonem galliciB versum cum notis dedit in 
Hist. Acad. Re^. In»criptt, to. XIV, -^ T. Faher (Tannegui 
le Fevre) gaUicae suae^ Aicibiadis I. versioni (Salmur.- 1666.. « 
IJJ^,) • notas addidit« -^ Fr» GedikcM /. C^ Gotileber et /. 
Gottloh Schneider notas ad Biesteri ed. contulerant; atque 
Gottlebejr jam antea (Lips.1771. 8,) libeUum Animadversio- 
Tium ad Phaedr, ct Alcib. II. ediderat. — t\ A. Wolf notu- 
tas aliquot ad AIc, I. et Meno. ii:seruit suis Opusculis (Ver- 
mitchte AUfsfltze Halle 1802. 8.) p. 102, 113. 116. . 

' Ph. vra toaem L.'B. 1803. 8. (iniy[eno.p.llO. Crit.p. l4. Alc.l. p.lU. 
Alc.M.j>.ll6.) •' 

"^ £■.'/'. Heindarf dum in vivis fuit obiervatt. suas mecum con- 
tulit ; — idem perlittQras fecit C, L, Struvej^ cujus etiam Prolu- 
8i>^e^a}iqua adMenonem usus sum; — F.ff^.Ullrichyersionr 
suae,<germdnicaA hoftum qualtuor diAlogprum {Berol. 1821. 8.) 
notas adjecit; --^[E.R.Lange edidit Specim.' crit. inCrilonem 
Lips.' l-Sa^l." 8. ^ G^ Stculhnum (qui Codicurzii Platonicorum 
a jBasiio collatorum opes in editione Platotiis Weig^eliana 
o^m litteratis prop«dieni communjcabit) Observdtt. ;aliquot 
ad Menenem intuiit MisceUaneis Criticis a Fried^m^QQo et 
Seeb09diQ( curatis Hildesvae (Vol. r. Pi^rtic. 2.) ' ^g imi pt" ' i >'■» Mr *'^'! F " ^' y • TiMAM Lexicon Vocum Platonicorixm e. animadw. Dav, 
» BvhnheriiL Ed. 2. L. 'B. f789. 8. 

' SciioLrji iti Platoziei*a e codd. coUegit D. Huhnkenius 

L. B. 1800. ,8. ' - ^ ^ , 

- 'pROCBx et OBTWPioDoki^^ Commentarios in Alcibiadem I.' 
. edidit Cr«uzei< in libro «iii* titulum fecit Initia Philosophiae 

ac THe'6logiad ex Plato.nicis fQntibu^ dudta Ff. 172.1. 8. yolu- 

mine 1 «t 2< * . i . t \ >■ t » . t I « <.», I ' 1 f' .\ I • • «■■M f M EN nN 

a 
n BP I A F E TH s.*y 9 


ui hic corifalulantur^' stmty 

MBNOf 

sBRrus Msjroiri^t 

ANTTtJS, 

CoUatis duobiu locis §. 9* versus fin, et $. 27. init, 
proiabiliter Sckneider cojgicit Menonem tum forte 
Athenis commoi^ntem apud Atiytum hospitem^ dever- 
tisse. — Scena videtur esse locus spatiosus, ubi inter^ 
amiultzndum^ sed itaut interdum sedeant, interdum 
consistant , disceptant Socrates et Menp. JEt hunc 
quidemsequuntur servi; e quibus vemulam unum So- 
crates evocare jubet coUoquiique per aliquod tempus 
participem Jacit» JDeiit offendunt Anytumy quem et 
ipsum Socrates ssermoni adhibet: mox duo, qui initio 
erqnt soli coUoquentes, fineni fachmt dialogi. — Dis-^ 
putatio est de virtute^ ver^aturque in hac quaestione: 
uti-um Tiirtus addisci possit necne? Ouae quidem fuit 
celebris quaestio veterum pkilosophorum^ saepius ea^ 
dem a Flatone tractataf ut in Protag^ra^ et ab auctore 
dialogi Aeschinis vutgo nomine inscriptii mQl l^(»<rif;, 
*l didaxvoVf qui midta ex hoc nosiro dialogo ad ver- 
ium transtulic. 

^) Peiita esse haec verba e Die^. LaerU 3) 58. dubitarji ne* 
quit. Aliiy Athen. 7, p^ 3l4. A. B., Dio^. Laert 2y 38« Phi* 
lopon.^in Aristotel» Melaphp. 6.- Aoall. ^, S* laudant 
•impiictter nlthmu i» Mit^mu mPONT. D*5QUISITIO DE , 

F R I D E R I C I G E iD I K I I ' 

DISQUiSlTIO 

D E 

MENONE THESSALO. TJ 
Jl1( atid Tarnm erat Menonis nQmeh inter Graecos. Xe- 
noplion hist. Gr. 5. Menonis cujiisdam Thespiensis 
mentionem facit; et Plutarchus in Periclo de alio quo- 
dam Menone loquitm*, Phidiae statuarii socio ejus- 
demque accusatore. ,Qui vero in hoc dialogo loqui- 
tur, Thessalus fuit, tit ex ipso statim dialogi i^nitio pa- 
tet: non tamen Larissae, ut Grouius interpres Gallicus 
existimat, sed TharsaVi natiis, ut statim apparebit. Du- 
bium enim esse non potest, quin hic idcm ille sitMe- 
no, cujus in Xenophontis Anabasi frequentissima men- 
tio est , quique ^ inter duces Graecorum Cyro cantra 
fratrem Artaxerxem auxiliantium haud postremmn lo- 
cura tenebat. Semper enim Xdnophon eum vocat 0fr- 
%aK6v\ et ejusdem ptane aetatis ille fuit. Nam bello 
^isti interfuit simul cum XenopLonte et Proieno,^disci- 
pulo Gorgiae (XenopH. Anab. 2. ad iln.) , cujus etiam 
Platoni^us Meno discipulus erat. Denique Aristippus 
etiam, qui hic ih ipso dialogi initio ut familiarLssimus 
Menonis amicus memoratiir (noh confundendus ille, 
cum celebriori philosopho Cyrenaico) stabat a Cyri "par- 
tibus (vid. init. Anab.). Quem enim Xenophon a re- 
gione Thessalum Avistippum vocat, haud diversum-essc 
ab hoc* quem ab urbe Larissaeum nominat Plato, eo 
minus dubitari potest, quod Xehophon, ad flnem libri 
securidiy in descriptione morum Menotlis affirmat, ado- 
lescentem eum propter pulchrifcudinem ab Aristippo 
praefecturam militarem consecutum esse. Ejusdem Me- 
nonis memihit Diogenes Laert. 2, 50. ubi simul Xe- 
nophontis in eum odium refeit: !^;cif>()co^ duxiiro ir^og 
Mivmva rov <PaQ(Y<xhov mQi roy X(>^W tfjg dva^datcog. 
[Pharsalii cujusdam Menonis , mentionci^» faciant, eum- 
qiie in boUo Peloponnesiaco Atheniensibus cbpias Thes- M E N O N E. 3 

\ 

salorum attdliares addurisse duocteciniqne talenta.spon- 
te contu][isse narrant Thucyd. 2, 22. Demosth. c. Ari- 
fitocr. qui simdl refert euip pro his beneficiis ciritate 
ab Atheniensibus donatiim fuisse. lUum autem Me» 
npneAn noh, quod inconsideratius pronuntiaverat Gedi- 
kius, eundemesse de quo hic ^gitur, e temporum r4* 
tione Ostendit Schleiermacher. Quippe copias iile du- 
«it primis belli Feloponnesiaci temporibus ; hic in Cyri 
exercitu eundem honorem p^r jmlchrUudinem adeptus 
est. Vid. Anab. 2, 6. fin. Major itaque aliquis Meno 
ille fuit, sed ei eadem taud, dubie familia.] Quanta 
autem Menonis in exercitu Cyri auctoritas fuerit, inde 
apparet, quod in proelio contra Artax^teem, cum Clear- 
chus dextrae Graecorum alae praeesset, ipse sinistrae 
praeetat. Sed cum cejteris ducibus postea^ Tissapher- 
nis satrapae insidiis, circumrentus et gravio|i suppli- 
cio quam collegae a Persarum rege affectus est. Quae 
omnia legi |>ossunt in primo et secundo Xenophontis 
libro deExpeditione Cyii. Addit idem vividam morum 
Menonis imaginem, qua^apparet^ im^robissimum et sce- 
leratissimum homiuem eUtn fuisse^ nisi iorte Xenophon 
suo illius odio aliqnid dedit. Hanc tamen tae^errimam 
Menonis descriptionem totidein verbis e Xenopkonte 
sine illius mcntione exscripsit Suidas (in voce ikZiVwv), 
itemque Stobaeus (Serm. 2 de Malitia). Improbitas il- 
.liiis tanta fuit, ut cum Tissapherne et Ariaeo, hospite 
suo: qui, cum anteaipse^in exercitu Cyri ddcis officio 
functus essety postea deseruit Graecos> iisque cum Tis- 
sapherzle insidias sti'uxit: ut^ inquam> cum hia consilia 
communicaret^ et Clearchum, supremum Graecofum du- 
cem, ceterosque coUegas apud Tissaphernem calumni- 
aretur. Saltem piearchum hoc suspicatum esse^ Xeno- 
phort tradit. Athenaeiis autem libro 11. (p. 50S. Ca- 
saub.) ubi Platonem acriter perstiingit, Menonem dicit 
Clearchum Tissapherni prodidisse> simulque vituperat 
Platonem^ quod sceleratum hunc virura, %6v tov$ ""EX- 
i.fjvag TiQodovxa^ ut paulo post (p. 306.) de eo loquitur^ 
laudibus ornarit, et ita quasi mendacil, arguerit Xeno- 
phontem. Excusari tamen Plato potest^ si existimamus^ 

'A 2 V . 4 PISQUIS; DE MENONE. 

N[enon[iem adoloscenteih> qualis in ho^ ctisdogo est> non- 
dum talem fuisse^ qualem depingit Xenophbn,. Snper- 
bia autem illitis atqiie in^lentia exelioc ipso ctiam 
dialogo elucent. £t revera proditio^ cujus eum accusat 
Athenaeus> non diserte legitur apud Xenophontem» 
quippe qui praeter ea^ quaf jam commeinoravi^nus, hoc 
solum nan*at> Ariaeum a Tissapherne missum mmtiasse 
Graecis, Clearchum quidem, qui foedus icum Persi^ 
ictum violarijt, morte poenas luisse^/Proxenum vero et 
Menonem^ simul cum Clearcho comprehensos, iii ma- 
gno honore csse» qUoniam Clearchi insidias detulcrint. 
Sed haec dolose mentitum. esse Ariaeom^ yel ex oq ve- 
risimile est^ quod, cum Graeci postulassent, ut remit- 
terentur Proxchus et Meno» quippe tam bene de ipsis 
meriti^ repulsam tulerunt. Cum ceteris enim^ ut diximns^ 
Gra^corum ducibus supplicio afTectus est Meno^ iminp 
gravioii quam illi. TiiiviQrf&tiii imo ^aaiXetag dni'&{xviv, ov)^ 
(SoTTfQ lCkia()xog mi ot uXkot gQavfjyol aTtoxiiifd^ivxt^ %a(; 
xiq^dXdg' dXXu ^cov aixKTirtlg inavvov iag novrjQifg hiyitai 
rtktvxfiq xv%HV» Ita Xenophoni lUustre autem fuisse 
in Thessalia Menonis genus^ necesse est. [De hospitio 
ejus dum regia Persarum domo vid. infira ad Svll.] 
Plutarchus enim, in initio PjiThi^ matrem hujus regis 
Phthiam Menonis Thessali illiam fuisse narrat^ addit- 
que» hunc Menonem in bello Lamiaco egregiam ope- 
ram praesUtisse; qua de re videndus idem in Phocio- 
iie> ubi bellum hoc describitui*. Hic igitur Meno cum 
ilidem Thessalus fuerit^ non dubito^ quin eodem quo no- 
ster genere oi*tus sit^ immo^ cum intei' Cyi*i ezpeditionem 
et bellum Lamiacum» quod gestum est contra Antipa- 
'tnun^ octoginta fere annorum spatium Intercesserit^ ne- 
potem eum Platonici Menonis fuisse credo. Nomina 
•^enim avorum ad nepotes plerumque transiisse in Grae- 
cia> notum est. *) 

*) Menonifl alicujuA, incj^rtum an nostri, scripta culpari ab 
H«rmogerte p. J67. hionet Schneider, ' \ iWMIMtaHiii 17 afni]' ri ov oioaxxov^ aiik aax9jT0V' ^ ovrt aannftov 
oiiu i*a^^%oVf d^a (fm^ naQayiyvkxai xoXi avOQomot^' ij 
&,h^ %m xqomtoti } 2^KPATH2. ^Sl Miy(ov, TtQOXov fihh, 
OiXxp^oi tiiS6;»ii^oi Tjpav iv xoV^ ^jBXXffai xal i{>aviAaCfivt,Q 
iqt" tjtTnxig Xi xal nkovx^p^ vvv di^ (ag if^ol doxitj xai ini 
Q0(fi€f ^* xai ovx ^iga ol xqv aov ixai^ov ^AQi^vnmov 
n^^xak AajjixhaXok K xoitov 9e iiyXv ^ aixi6q^ igt jTo^- 1 Qiiaestio, ha f[tia siimma 
dlalo^i verlitiir, hic in ipsa 
liniine sjipplreissimis verbis 
est proposita; quod miriim 
in Pjatone, qui ati.is semper 
exordiis, iisque pulrcherrtmis 
eleganttssiplisque,, iititur. Sed 
vrdetut hac re punci Sophi-. 
starum' eorumq^ie discipiilo- 
rum fastus, quaelibet ^isse* 
rendo se faciie explicaturos 
et -pTobaturos dQ>6fiajg xal fU" 
yaXon^fJtdig (vid! mox p. sq.) 
credentium; qui in Men^ne,' 
vix iliis sacris initiato, irri- 
9Tone drgniox eriit.* BiE,- 

2 Thessalos olim ^e eqiiestrJ 
valiiisse niaiiime , testantur 

f>lurimi. Paiisanias 10. init. 
audat Thessalorum rijg Xnnmj 
%b Ti^i&ogf xal bfjiov t^ cii^t&-,^ 
fsw rtjv ig T(njg dywvag twv 
rslhrjafiy nal avrwv fiflerip^ Tiay 
Inniw» lidem. niercaturae 
njaxime opkeram dabai^i : tum 
metallis ' etiam abundabat 
Tliessalia, laudanturque ejus 
aiiri£pdinae : JKistin. 8,3- Dto- 
dor. l6> 8. Athenaeus autem 
(1.4. p. 66^-) sumptuosissim.os , 
Oraecorum Thessalos fuisse 
aftlrmat. Irbnice verp, iri so* 
let, 3ocrales loquitur, quum 
dicit, )am et napieiitia prae- stare. Certe Plutarch. de aud« 
ppet. narrat Simonidei^ in* 
terrogatum, qUare solos Thes* 
salos non deciperet, dixisse: 
ctfia&igs(^t iiaiv, rf c^ vtt^ ifiod 
iBtt7tattJtxr%ha{, GEi>', Ab ipso 
Pla^one, m. Criloi^e 15. Thes- 
sali ar^nuntur intempetantiae 
et legum incuriae; quae vi- 
tra e divifiis et ii^scitia fer^ 
oriuntur, BIE, 

3 Vulgo TOtJ A(tqtaaaiofV, 
quae perversa mihi videbatuiT 
sermonis conformatio.. Sed 
co.dices longe plurimi omit- . 
tunt articulum, unus autem 
Coislinianus emendifle exhi- 
bet qiiod nos reposuimus. — - 
Nomen urbis uno <y ha opti- 
mis Vat. et Clark. exaratum 
est, et sfc edidit Bekker; 
Vid. Gramm. ampl. §. |2i. 
Obs. 9. 

De Aristippo hoc vid. {>isq. • 
de Menone supra p. 2. 

4 Gorrigebat Oedikius ^filtv ? 
dXque niinc e longe majjor-eco- 
di-cum parte ita edidit Bek- 
ker. Sed quam exigua scii 
poiius nuHa ^t in liao varie- 
tale codicum auctoriias sjnis 
coiistat^; quam prpcliviTi nti- 
teni hic quidem propter sf^ 

^ Mim 


r /1 }. M E N J^ N. 

f 

ylag^ d(fix6(UrVog yicQ itq rfjf' itoXcpj iQdgicq ItiI aoqilif fJ- 
Xiiq>t9 *uAkvaSifiV * Tf rovg itQcitovgj wv 6 abg i^a^ i^iv 

c/^g/^Knrog, xai rfov &Xka)v Qtwfikm. xai Sii aai rovro 
ri ¥&og viidg H&ixtVy dfo^ag Tf nai luyaXonQntwg dno- 
KQlviif&aif idv rig Ti iQffrat^ SaniQHxog rovg Hdorag* «Tf 
Kai ayrog • naQe^v avrov iQorc^ rmv ^JSXkipfcov rtS pov- 
Xofuvtp \D,Ti iiv ug fiovXtirat^ %ai ovdevi Srto om dnoHQtvo^ 

d,^vog ^. iv&dSi dCf (6 q}iXe MfcVcpr, T^ ivavriov mpttgtj- 
Kiv SaniQ avjjii6g rtg ri^g aoqiag yiyoyky wi ntvdvyem ix 
r&vdi Tc5y rontov naQ^ vuag oiTta^&ai * ^ aoqiia. d yovpf.ii mim lapsiis erat \n formam 
^fur, ipse nostrorum critico- 

.rum assensus docet. Quare 
nondum eeo permoveor ut ab- 
itciam ethicum illud iiftlv <{uod 
|am olim Biester ut Socratis 
•ermoni imprimis conveniens 
tuebatur. I^am si legimus 
(ffii», frigide Menonem edo- 
cet Socrates, cui'nam hoc ac- 
ceptnm ferant Thessali; si 
flfur, eadem dicit, et subrl- 
dens s^nul Atlienienses .Grae- 
(Qosque de gliscente hoc Thes- 
salorum in philosophia prin- 
cipatu admonet: quod ma£;is 

- etiam sentias si conferas su- 
perius iy xoig ^'Elhfit/i^^ atque 

, infra querulum jUud, iv&dds 
di,^w (plk'i^ M: Optimi utique 
sunt codices Clarkianus, Ya- 
ticanus^ Coislinianus eo quod 
ireterem saepe lectionem ve- 
lut nesciis' ipsis libr^riis ser- 
Yaverunt: sed lidem! in mi- 
ndtis hisce non minus mendo- 
61 sunt ceteris, atque ab uno 
alterove Parisiensium, E po- 
tissimum et F? qni hic quo- 
que scripturafn iifilv praiebent, 
cor^riguntur. — » Mox verba 
inl aotpirjf ia CoisL non le- 
guntur. 

5 Aleuadae in Thessalia 
principes e;:ant. De quibus 
vid. imprimis Herodot. 7» 6* 
Buhnk. ad Tim. Lexic. p. 22. 
^hneid. in Add. ad Aristot. 
Pblit. p. 4^. Lacissa praecipua eonimsedds.' Suidas:!^Aeva(^a< 
ol iv Aaqiami tilig OnraXiag 
tevytvi^aroi, anb ^AXbvov fiaat- 
Idfog rb yivog sxovxtg. Regem 
autem hunc ad fabulosa teni- 
pora temittendum esso, facile 
persimdebunt quae de eo nar- 
rantur ap. Aelian. H. A. 8» 11. 

6 Codd.Clark. Vatic. etc. 
mendose avtdig, . Mox pro 

'fiovXiftat Coisl. fiovloijo. QL 
Gramm. §. 126. Obs. 3. 

7 Hanc Gorgiae confidenti- 
am, imrao inipudentiam, sae- 
pius commemorat Cicero q. 
V. de Fih. 2, 1. de Orat. 1, 
22. 3, 3^. itera QuintiJ, 2, 21. 
12, 11. Neque hunc eju6 morem 
neglexit Plato in cognomini 
dialogo, cujus inilio statim 
eadem Gorgias profitetur. 
Pera^rabat autem rhetor ille 
Leontinus u^iversam Grae- 
ciam, et iibtque tmi&B tc5v 
vf^v toiig yafpaiordTovg %al 
nlovaimdtovg , ut in Theage 
loauitur Plato. Idem in ex- 
ordio Hippiae majoris tradit 
Athenas i^um a Leontinis le- 
gatum missum esse. Praeci- 
pue tamen in Thessalia com- 

, moratus est, teste Cicerone, 
qui (Orat. 52') senem in. Thes- 
saiia ab Isocrate auditiun esse 
narratr GED, 

8 Vid. Gramm. §. 124. Obs. 7. 

9 Vul- J^ E N Ji N. nra i&Ang p^rrco^ igilf&ai ? tm iv&adi, pvdti^ Saxtg. oi 
yjtXaafXttiy xai iQH, ^Si ^hej, tuvdvvtvc9 ao* doxttv ^axa-e. 
^h6<: '^^ tig ^hat, tt^ktfiv yovVf ntt dtdttxtdvy h&* btm rpo- 
7r<p naQttyiyvktaii udevai. • iydi di tQaovtov * ' ddu>, ute 
didaxt6vy tlti fxrj didax^ovp dSivtti, «5 i)vf% avtbj H;vi not* 
igi toTSttfdnav dQitrj, tvyyavto tidoig, ^y<a ovv^^xal avr6gj2 
ofMivoov, ovtcag ir/w* avftTTcVo/iai tot^ itoXitaig tovtov 
tov nQdyiAatoq^ xal iitavtov xtttaiiifiq,oiA^i, w^ovx dStag ' 
nt^ ttQiitjg tOTTaQditav. o de fitj oldu tl i^i , nd5g «ay 
onoXov yi.tiy ddHrjvJ y doxiX aoi otovtt dvai *, ofrttq Mi-- 
vcovtt lAJi ytyvwGxii \ toTCttgdnttV oattq icl, tovxov eidivai *, 
Hti xaXogj Hti irXovatog, tHti xai ytvvaioi i^tv^ wji ^al td- g Vulgo tlQfu&at, Alierum 
aocentum quamvis a duobus 
tantum coad. Clark. et Vat. 
enotatnm cum Bekkero .adopo 
tavi, Nam in proqliviori epe- 
a&ai conspirare reieros nil 
mirum. Add. Alcib. I. 3. et 
vid. Gramm. inlnd. Anom. — 
Pro i{tilets uuus Vat, 2. ^^«- 
lotg. 

10 VJd. Ind. 1 ' 

i 1 E^ eo quod nolXov Sioi, 
oXlyov deto sia genitiyo casu 
semper dicitury rerte mihi yi- , 
deor jam oljm cpllogissc, srri- 
bendum esse etiam togovtov dsoi 
eiddyfii. Sed cuni lertium quo- 

Sue casumir^veuiam ap. Iso<t. 
tus. 2. rowovno dteig ^fXQ^tr 
a-O-ai, pro qiiq reppsuit qui'- 
dem gei^itivum Coraes sed si- 
iie cadd. ut videiur: cumques 
e sequioris tanien aevi scrii 
ptoribu^s Stephamis in Thes. 
alTet-at etiam tooqviqv: mimis 
confidenter jlhid proiiuntio, 
Neque toUit incertitudineni 
L.ucianiis : ^^igr. Z6. togovtou 
Sdoyy o^dyta&aii Piscat. 2.9. TOr-. ' 
ooi^Toi' ojft) t^ttQvog yBPtaO-ni: 
sed lcaromen. 5. toaoviqv ddd- 
fjadv fju nualXp^ai: ad quo» 
I0CO8 nihi) variet^tis adnola- 
tum est. £xempl<^ autem ver^ bi dnoSdMr quae attuHt Ullri- 
chius, minus hucvalent, quia. 
alium jam genitivum addi^um 
habent {T.aao^tov dnoddoi tov 
diboixiifak Axioch. p. 372. b.). 

i Dicere poterat etiam H" 
SoTa: vid. Gramm. §. 131. 
Obs. 2. 

3 Vul,gatum i^ Be. e codd. 
mutavit in ri^ Quanquani ad 
hanc emendationem codicum 
Opus non erat. Vocula?7 enim 
quoiies ila posita est ut in- 
terro^ationem aliquam a su- 
periori sermone sejung.it, in 
codd. ,et jn editis eorrupta 
plerumque est in 7; Nani 
' vul^iis librariorum nohnisi in- 
terrogationem sentiebant, de 
junctura, qua sermo in-taJi- 
Dus carere non potest, securi. 
Vid.^ Htjiud. aci Parmen. 22. 
et add. iufra ad Crit. 1. d. 

J Sic omnes codd. Vulgo 
yiyvm\f}trf, 

i Antea Totfro eiSdvaij quod 
per se non malum sed in nul- 
fo cod. inventum' cedere de- 
buit lecUoni TOVTOV, cujus ac- 
cusatiyi omissjo ir^ prb^a du^^ 
rior. 

5 Pii r \ ■ 8 M B N Ji N. 


q7q^«; aHa TOPi/Ta itiqi cov Hatl ohadi dnay^^&^faif^ ^; 
SSi^ Mfi fi6yov yt, cq haXQ^* aXkic xal ou ovi* SUim ira» 

' ivitvioy tldoti^ wj Ifioi 5ox». mI^JV: Ti iai ^ ,• JTop/t? 
om ivivviig, ou ivd^uii ^v; • £Si. "E/wyt. MEN. M- 

c.ta * oin idoxu «o» diiyai; SSi^ Ov naw ilju gifriiAtov^ 
c» MittAV SoTi ovy sff» ttmXv ir rto 'jtaffOYVi^ ntSs juot 
TOT< 19o|«y* dW ht^ inttvog u p2%, xal o^, S ixiXvog 
tktyvt. dvafivtiffov ovv (U^ n»g Shytv. tl >ii §6vku *•, av^ 
tog Hiti. JoxH yuQ di^rrov aol^ aicfQ^ ixftvip, MEN^^'E^oi^ 

d^/i* HSiy^Bxtivov fuv roi¥vit ifdfUVf iTtHlHl xal Hth^i' av 8i 
aitbg^ co TT^i^ ^mv^ Mivwv^ %l fyg d^vffiv dvaij throv ** 
ifai fi^ qi^ov^a^g* Tva fvtvxigatov ifttvafia ixfttvff/nivog c», 
Sv ff^av^g ov fuv itdmg nai FoQylagf iyd^ di il^fjxdg fjtPiStvi 

dfHAmTC fl#0T< ivthxvffpiivak MBN. *^X^' ov Xff^Tr^v, c» 
JSdxQctvigj umtv nQmqv iiiv, d ^ovXttf dvdQd^ dQtx^yx 

5 De repetiti& in bvnc mo-^ 8 Gorgiaa Leontiaus Alhe- 

. (ium interrogationis verbU vid. nas roissu^ 01« 83., 2* vid, 
Heind, ad Charm. 33. Diod. 12, 53. ^6 Vidv Qramm, §. 90. OLju 
8. Not. Qua^mvis autem ia 
uno tapturxi codice Ven- S 
haiic e» Aldiua propa^atam . 
9cripturam invenerit Be., ce»» * 
ieri onines dent ajra^^/eU.» il- 
lud tame^ retiuui tum quod 
«oristum aptius videbatur» 
ium quod proclivior ab hac 
Corma ia alteram lapsus^ ' 

7 Haec forma hic et multis 
«liis locis in opt. codd. Clark. 
et Vat. legitur, pro vulgato 
dd, eam^ue post BekkeVum 
uon dubitavi uliuijue fcre ad- 
optare, cum ubique viderenx 
fortiorem illam significatio- 
*era» de qua vid. lud., voCu* 
Ue revera inesse^ Fidem au^ 
tem hoc quoque fecit, quod 
in mille illis locis, ubi non^ 
nisi di stare potest, iideitx co- 
dices ne semel quidem d^l^ 
^per meram illam ©t sollem- 
^ nem alias vocalium eofiiiusio-. 
nent^ praebuerunf. S! Vid. Ind. 

r 

10 Sic Be» e codd. Vulgo e# 
$i ^f) fiovXsi, quae codicum 
aliqtiot lectio a malo corre- 
ctore profecta est. Alterum, 
^l ds poiSlsi, „aut si mavi«" 
magis est e more Graecorum. 
Vid, Wol£ ad. X,en. Hell. 1, 
7, 23. (10.) in, Epist, ejus ad 
Schneiderum hujus editioni 
priori praefix^ p, 11&. 

11 Hanc' codicum scriptu- 
rara formam esse Injperativi 
aor. 1. veram atqu^ antiquam, 
Qon finov, do.cui in Excur&u 
ad huuc librum primo. 

Interpunxi auiem, ut jatu 
olim monuer^t Heindornus, 
simplici virgula pQst um^, pro 
signo interrogati oni$. Junge: 
eiTtov, tI qtrjg d^srijp slvai, ut 
infra^7« luit. t/ noTS opv xov- 
Ta> ov toHto Bvofid igi. to o/^ 
fm, nsiQci Idysiiv, Cf. Heind. 
ad Theaet. 2. (p. 283.)* 

1 VJd. 


^ MEN JiN. 9 

^^iioVy ,on- avtff iclt dvdQoq dQithj tmvhf khtn rd r^g 
'ffokita^ TTQaxxHv^ xaj n^ivtovxa robg fur q^tXovg ii 
TTouVy^ tovg 8^ ixO^^Qovq naxwgj nai txvtdv ivka^tlkf^aij 
. fitjSiv xoiovxov ^a&iXv. il di ^ovXitj ^vvautbg a^fr^^b. 
oi; ^aXtJtov duHO^itVy ori iit avttiv tffv ohUay «v ot- 
9cttv ' amliovadv tt ta hdoVj xal xati^xoov ov9av xov av^ 
dQ6g. ^al akXrj i^ ncii86i; tx^cr^, xal ^fjXiiag xai u^^vog, 
xal TtQiff^vxiQov dvSQog^ d (uv povXtiy ikiv^^eQov^ d 8k 
"^^'fiovXtiy 8ovXov^ itai akXoi TfaintoiXcu dQttat itaiv. Stmo^ 
ovM' dnoQla ilmtv uQttfjg n^Qi, Syti igl. itci&* ina^ /aQ' 
wv 7tQu^ia)v xai^ X(Sv ^xtwvy nQdg Sxaefov ^yov^ Ixo^c» 
^wv ^ aQttii i^iv. waavvcog 8ij otftatf e^ ^cixQoteg, tuxi ^ 
yax/flG SSi^ JloXkfj yi tivt ivvv%la ^seo; xejfjQpiad^aty e» Mi-d. 
rwVy d litav ^fjtmv oQitfjv Ofiijvog tt dviVQipta OQetSv noQiv 
aoi xufiircDV ^. ora^, co MivcaVf xatd tavtrjv trjv ilxova 
xffv ntQi td ^lji^^v^i tl ftov ^oftit^ov fu%Cttfig niQi ^ovaiag \ 1 Vid. Ind, 

2 Sacratea non li^udat Me-i 
nonein, quod ipse multis vir- 
tutibus orncUus sit ; sed et^oi- 

* Ptiimg, quod tam magnamvir- 
tutum multitudinem detexe* 
rit et enumernrit* Hinc mihi 
legendum videtur: naqa ac^ 
Tfivovfiirwf vel xtitivrifiiv&nf, a 
te excitatcte, Atque ita sine 
dubio Plutarehus legit, qui iu 
exordio «cripti, de JJolvc^iXia, 
ex hoc ipso dialogo sumpto, 
SocratemMenoni multas vir- 
tutes n6minanti ita respon- 
dissedicit: ^vys, on fdav aQS" 
iriv tg&ntfx^tlg a^yvog uq(tw 
xsuivTfHug* GED, , Satis qui'» 
dem haec opinia commenda* 
tionis habere videatur, si ani- 
inadyertamus» huc respexisse 
Themistium quoque Orw 1. p^ 
5. A. bouTE omf ort to afjidXQov 
ixHvo QrjHtt diaxgauovrijioL a^ 
nag o Toiy d^noM iafibg vTto-% 
n^iy/STai^ Non tanien eo ad- 
ttuci pQssum, ut repudiandam 
vuj^atam exisiimem. Acqui- 
«8CO in xu^rfov. " NihU emm, 
quod reprehendam ac de Yir» 
tio suspicer, in ha<flectione r^perio : et qupd Plutarchi at-^ 
tinet ac Themistii auctorita 
tem', septentian^ illi non vSr- 
h^ memorarunt^ ]^t vero u> 
triu9que elegantissimum di- 
ctum colorem du^ciss^ videtur 
CJL Rep. 5. p. 450. a. Ov» r^jf 
oaov faubv iQyw infyBigsTe^ 
UEUSDWS. Schleterwa- 
cheri iixterpret^tio, germanica» 
da ich nuF eine Tf/tgend suche 
und einen ganzen Schwarm 
von Tu^enden jindex die sich 
hei dir nteder^eUvtsffn. Atqu? 
mominisse )am olim debeoa-^ 
mus non solura de examine 
excitato et migrante, sed de aK 
vearia deque apumjn cp de^ 

Santium multitudine, et quin 
em freque^tius fortasse, aft^ 
vog usurpari. Vid. Hesiod^ 
Theog. 594- Xenoph. Anab. 2, 
S,, %0, de pago quodam ; tu o% 
Ofirjiini TKO^o^ jpf-avTO.d'!'» PIu« 
tarchus im^ginem variavit. 

3 Libri, ut vid^tur, omnea 
Ttiq^j^ quad tacite jam olim, 
ut in editione tironibus ina<t 
^m^ destinata, mutaram in 
eum accentiim quem, ut nunc 
leguntur, verba requirunt. 

Nam i 40 Aj[ ENJi N. \ t %jf\ not^i^t^ noiXag itai 7ravtp8ana$ jsXeyfg avTa^ ^lvat' 
%i av antxQivto fjioi, fd ai ^Q^iiriv ^ • a^a rovr<p q^^yg noX- 
X&g xal navroSanaq ihai Twi SiafkQoiaa^ «A.A.^Acoi', tw 
l»^Xinaq dvai; tj rovttp* fiev ovdev diaq)iQ0V04V, aXXca di 
. Tijci, olov tj xaXXiij ij lityd&Hj ij aX7>,(o rtp ^o^v rotovr(ov; 

©. finiy ri av dmr^^lvto ovrwg tQforti^H^ ; MEN^ Tovr' Syio- 

yif ort ovdev SuicpeQOvaiv, y (Aihtrai tlotVf ^ hiqa rfjq cre- 

pfl?^. ZQ.pl odv dnov fitra ravra' '^ovro roivvv fioiavro 

, ^fKif ci MivfoVi fp ovdh diafe^ovaiVy dXXa rayrov datv 

qnaaai^ ri rovro (f^yg tlvai ; el]ijtg ojjnov av ri fioi timZv. 

4 JyijSN. "JS/idye. JSSi^ Oiirto Sfj nai ntQi r0v aptrwy, ««V 
d ■ noiXai mi navroSanai tiaiVf ev yi n tlSog ravrov 

/ anaaai exP^^h ^** ^ ^'^^^ d^ir ai* tlg S xaX(dg nov ix^i 
mnofiXiiifavra rbv anQZQivofitvov^ * r(f i^mjaavri Ixtlvo Nam si icrifoimiM niQt prae- 
positio referlur Sid (ifUtTrig, al- n 
ter aiitem genitivus noa ha- 
bet unde pendeat. Veriim ut 
saepissime accentus indiciunl 
praebet anticTuae lectionis, ita 
nic quoque islud niQi ad ge- 
nitivum praecedentem reia- 
titni, mam^estum esse puto in- 
dicium, scriptum olim fuisse 
ovalfiv» Conf. infra 26. exfr. 
dlxaiov Sii ^«ra toio^^xviv fntsiv 
UQBtiif nigi didaGxccXovgiiT str- 
alv eiis ufii et iBi notata. Me- 
mocanaa autem est etiam le- 
ctio cod, Ven. ^, qni prae- 
pbsitionem omittit, ut dictio 
sit, iQia&a^ptXltvrig ovalag o,t* 
Ttoz* igli de qua forma lo- 
quencji, prosae ijuoc[ue scri- 

Floribus usitata yad. ad Soph. 
hilocl. Ai9» Unum tamea 
cojdicem, neque e ppmariis il- 
lun), t^Qlim qi^oquom sequi., 

4 Hic et in proximis ml- 
rui^ iu modum alternant im- 
perfecta cum aoristis. : tXs^ 
ysg — dnskQivto — -tj^o^iyi' (apr. 
2.) ^ dnsxQlv& — tiTroy— e?-. • 
^fj; et eodem modo infta 
52. h. (i inkv iyvk i)px(^v, ovk 
av ioitiUfiifM&a': quibua alia 
addit Heindorf. ad Gorg. 3« et l49* omnia taiAen in ver- 
bis hisce ioquendi, respoii- 
dendi, inquirendi. Sic au^tem 
de his videtur statuendum: 
Imperfentum quidem consue- 
tudinem servare : est enim hic 
tXfyeg dd eo quod pi u n c fie- 
rel, si fierjet (^v. Gramm. §. 
126, 9) 4.) : aoristum vero hic 
non esse praeteritum, sed a- 
ctionem indicare intra tem- 
pbris mpiTientuni absplutaq;i. 

i Nota formuls^m xSv (i *e- 
quentibus Indicativis. In tri- 
ta enim hac loquendi forma 
vocula «y vim suani, qua tol- 
lit certitudinem, plane amisit. 
Cf. Heind. ad Sophist.^69< 

2 Thv otnoxQirVOfisvov. Vulga-. 
tumhucusqueerat dnoxQ^vovfit- 
voyt quQd,.ut manuscriplorum 
coHatiQ nunc dpi^uit, meca est 
nescio cujus emendatio : quan- 
Kjuiam Ficinus 'qnoque futurum 
e^pressit. Co.ad. pars dnonQi' 
vd^ievov, pars -^ofjievov: illud 
praetulit JB.ekker , - auctorita- 
tem ut videtur praestantiorum 
^ias librorum po.tissimum ^e- 
ctitus. Ego/ in tam minutis 

Sroprio judicio aliquid dan- 
um es$e putavi. De.ed au- 
" " lem nw itctti]i^a> rb iQwTtafUvWm jSii. Iloti^ di m^i «^t^b. 
fi^y aoi ovw So9C^^ c§ Mivwr^ ^ii^hi (ley Afd^g fy^i^ eUi| 
de ymmnbg ncai nSv HkkidVj tiimintQl^yiiiagy mi:7ti(fiiii$iyi- 
S^bvq lUtiUfj^o^ ' 00avtwgj iiiXff fdv uKdi^f; dotutCQi tlpa$ 
vyUta, SXkfj 88 yvvaix4^; tj ravtoif' itanu/ioB iVipq iciy^ idv- - 
vtiQ vyUt^ ^y iav Xh iv' dvd^i, imt T4 iv aXi^ ot^^oiti^^yi 
MEN, ^Havtij (AOt ioKtZ vyUm n difdt ^al avS^bq nai^ 
yvvottit6g ^. 2Q, Omovv xai (uytdtog xai iaxvg;, iavvi;mf^* 
p.73. ^oxiZ u aoi dtadpeQeiVy MEN. Ovh enotye. £S2. ^H de d- 
Qtttjy n^bg xb uQixtj ilvaiy dtoioH ri, idv ta 'iv iraidi 17, 
idv tt iv TtQkffpitfiy * idv ra iv yvvatxiy idv ve iv dvdQl; 
MBN.^^EyiOiya, itiag SomX^ \i HdxQategy tovto ovntiti Ofwiop 
tlvtn rotg diXoig rovxdig* 2Sl, Ti dal; ova dvSQog fAivd, 
dgitrjv I5tf/f$, Trohv w dtctxtlVy yvvatxbg 8iy oUtiav; MEN 

' .^Eywye. HJ^, ^uiQ^ ^oyv olovte, «5 Sioivlhv ij TtoXiVy rj ohiaVy 
ij aiXo oTtovVy fiij atmpQOVcog xai dimUog Sioixovvta ; MEN. ^ 
Oi Sijta, ^Si, Ovxouv iivaeQ Sixatcog xal aioq^QOvcog Stoi- 
aSoty Stitaioavvfj xai 4S(0(]pQoavvy Siotxi^aovatv ; MEN\ W- 

., pdyxij, 2il. T(ov avxm agu dficpotiQoi Siovxaty itmQ ju&L^ 
Xovaiv dyaOoi dvaty ntai ^ yvvij xai * 6 dvtjQ^ dtxatoavvtjg 
xai acacpQoavvfjg. MEN. OaivQvtat^.. JSSi, Ti Sal; Tttf^e, 

tem qtii |am respondendi^a* cabam ex trajectibne de qua 

si miin^re fun^tur praeter fu- vid, infra ad 4l. >Sed lenior 

tunim nonnisi praesens aptum est Bekkeri ratio yi reponen^ 

huic loco videbatur. lis<i £ codd. iinus Palat. ya- ^ 

riat, qui et ti et prius xai 

3 Vulgo xal mQi iax- Prae- omittit* 
posiliohem cum.duob. codd., 

quamvis non e primariis, o- 5 ^aivorrai, ,Multum inter- 

misi. Cf. proxime seqnentia, est inter ipaiyejai et loixs vel 

qiiibus /jiiys&os xal l*JXvg ita 8oxbL IUa voce colIocUior uti-» 

copulantur ut unum einciant. lur, si quaestio alterius. aper» 

te ve^a est : his, si uera ipsi 

4 Mendosum utique T5 cum videtiir, Monendum id erat, 
duplice xal, ubi nonnisi duae ne forte crederent. adolescen- 
re« di^tinguuntur. Quare olim ' tes, ad verissima quaeque in 
prius ^a^d^lendum esse con^ Platone dubitanter respon- 
)eceram ei voculam %i expli- deri. GJSZ>. Ulorum auieni tOlXi¥ » » t - /••"/ 13 m.KN.J2 AT. itoxh ydvemo ; MEN. Ov df^va. . 2!Q* IttiJU awpQonq mi 
dhiatot; MBN. NaL 2£i» JJayvfg a^'av(^fii9Koi^ tta^ avz^ 
TJpoTToi aya&ol Aoi* ii$}v aimAv ya^ n^cim^ dyaO^ol yL-: 
^ovtaa MEN ^'Bo^Hm .2iii, Vi» qy diptov^^iy^ fiii ^ 
d^jjf dfiVff ^ aitwv, tc^ avr<p iiv tqArffo dya&oi rifsav^ 
5 MEN^ Ou difxa. " SSl, ^EnuSfi tqhnfv ti avxif dfnij ndv-r 
tm Ifly 7(H^ ^iXv nal dvafnyfjadajvat^ tl avxoi (jptiqn Fo^ 
yiag tlvat, xal ab fux^ ix^ivov. MEN% T*.«M»P 7% ^ «H*- 
%HV olow* ifvat twv dv^Qwtav; ^tQ iv yitt ^t^li %ata 
Ttdvxw*, £fi. *AXKi liipf iijtii /£• ojlil' aQa tcai TjfatSd^ 
aQixij 7 avxii, * 00 Mivt^Vj ttai douloi;) aQX^tv olfoxi 'dvat 
tov dnm^ov ^; mi dotut oQt ixt av iovi^g dvat 6. a^-n hiixsv et doxit p.rius indicat 
quod consentaneum eH, \\OQ 
quod v^ruin videiur. 

1 Codd. omnes praete^Par. 
£. F. dant' « tivjh dgni, i&t 
iic Be.. ^ \ 

V 

I * , 

2 Vulgata in edhU aate 
Bekkerum, oXo) te, Quo s]^e« 
ctat haec Wolfii observatio. 

Hisce verbis kaud leviua 

quam ipsi de5nitioni vitium 

inesse apparet. Dativus enim 

oXotre ninii habet quo refera- 

tu^v quoniam a ^ptonomiue ^ 

avrij regi h. 1. nequii; totnm- 

que membtum, fctxl dovXov — 

itanariyVf novam interrogatio* 

nem inept*.' et fri^ide ordi^;» 

tur* Cui utrique molestiae 

medebimur^ sic lenissime oor« 

rigenda et teaore oratianis 

confinuando: 'jOiV ag« xai 

natSog aQeih i} aviii, oi 3/4- 

voay, xat dovXov, vlqx^^ oima 

itvai rov dionorov. H^OLF, 

Jngenio^a est Wolfif emeada-i 
tio: quanquam recteUHrirbius 
^pn emendationerti sed ex* 
plicattonem potius dicit, cum 
m notando et omittendo. ior 
ta subscriptiK nulla prorsus 
jn manuscriptis weque regula 
sit neque plwervantia. Qi>ui rei maxjmo memorabiHa exx 
«mpla in omnium conspu- 
^tun^ nuper produxi ex anti- 
quissimo Iliadis codice Am- 
br-osiano, ad calcem scholion 
rum in. Odysseam p., 585 sq. 
Ibi enim non modo sine illo 
dativus, sed cum illa dualis 
et prima pra^se^tis inveniun-v 
tur. Itaque ojimE post Bek- 
kerum e^^o quoque hic re- 

f»raesentavi t^quam codicum 
ectionem qu^e aliquam ta- 
men. explicationem admittat. 
Sed uihilominus eadem, qtiae' 
tanquam contro^ conjectiiram 
olim dubia movl, ilunc tan- 
q/iam contra vulgatam lecti- 
onem mihi repetenda suni« 
^uippe dualis forma, quanda 
QQA duo homines ut certi^ et 
singuli simul a^entes cogitann 
tur, sed ideae et^genera eo- 
dem quo singuli nomine ap- 
pellantur, mihi quklem proc-. 
sus i'ncon/;rua jidetur esse. 
Deinde, si hpc tanquam i^e- 
glijgenter et brevilatis causA 
admissumferas: quid;, Ouaesp, 
puero, qui aetate hic dicitur, 
non servitute, cum domino? 
Immo i^ides srriptorera, quac 
vera est brevitati^ adhibendae 
rafio, puerum prorsus amit' 
iera^ et in servQ solo sermo* 

>icm M E N J2 Ns 13 %m;MEN. Ov it&9v (Jioi Sottety w £(i^ifat€9, JSii. Oih. 
yuQ dnoiy (0 uQigf. iVi /icQ yai %6de axaiTH, aqf^HV (fi;^ 
y oUvx^ ihat, ov ^QOod^fiao^v avxoo^ xt^ dinauas, ddixco^ di 
/u^ ; MEN» Otfiat iyooyf, Sj yag dixoioovvff^ ^ ^oixQaxigf . 
dQfx^ icu £S2. n6xtQ0v\iQfx)]i ai MivmVy ij dQtxi^ Xig; 
MJSN. Itt^g tovxo. XeyH(:; 2ISi. ^Q^ mQi iiXkdu oxovovv^c. 
oloVf H fiovXiif CQoyyvXo^rjxoi; itiQi^ Hnotfi^ dv hymy^y oxi 
t^X^^d XI igtv ovx ovxooi dnl.tS^j ' oxt oxfjfJta. dtd xavxa dk 
ouxfoq av Hnoif*tf oxt xal diXa igl orjf^uara. MJN ^Oq^ 
^io^ /£ Xiytov ov, Itth iiaL iyto Xiyto^ ov ftovov dtxaioav- 
p. 74. viir, dXkd xal dXXag ilvat dQkxdq. £Si. Tivag ravxagy tl-. ^' 
ni' 'olov 'Aal iyci ooi ititoifu dv ital aila oyJniatay h (u 
TteXtwtg 3. ital av ovv iftol imi dXXag CQatdg. MJSN. ^if 
dvdQia xoivvv sftotyi doxiZ dQitfj iivatf xai ocoq^Qoavvii, 'Ti&i 
aoqtiaf ntai fuyaXoTtQimtay kai dXXat itdfnroJXat, ^S^. nd-\ 
Xiv, o^ Mivmvj rdvtov ntitovd-afjiir. itoXXdg av tifQijxa- 
fAtv ^ dQiidg, fiiav ^tjtovvtfg, dXXoy tQonov fj vvv d/] • ttjv 
ife (iiaVf ij dtd ndvttov rovtcov igiv, ov SwdjuO^a dvtvQtZv. 
, MEN. Ov- yuQ dvraftcd yrca, to JS<£y.Qathgj mg^ av t*]Vttgj6 
fJtiav dQttrjv Xa^Hv xatu itdvxtoVy txiamQ ' iv xoXg dlXotg. 
£Sl. Eixpxtog /e. • dXX^ iyco TtQo&Vfiijtxofitaij idv oloax^ to^ jiem absolvere. Hoc autei» 
fieri debet nort ita ut nonnifii. 
dominiis.nominetuc: s^d ver- 
ba quocpie, quibus haec ejus 
mentib cum ceteris committi- 
tur, congruer^ debent. Ita- 
. €[Ujr me quidem iudice Plalp 
tam paucis verbis contiguis, 
doxuv o^iovaTB (nam hoc e&t 
oloirf) tlvati Tov deaTioTov, quan- 
do^ inde a verbo ilvat tameni 
npnnisi servum in animo ha- 
buit, ^dicere non potuit, sed 
aut oi6yt$ scripsit aut otbvte. 

3 Sic Be. e codd. Vulgo 
ityt. — Idem paulo ante acuit 
pronomen aoi, , ob , sequens 
ffiol, opinbr. Verum in isto 
fydi aoi aondum ratio habe« 
''tur inferioris iUius av i/wi: sed 
referendum est iy^ aot, duce 
verbo olov, ad praegressum ei- 
ni, in quo ^it;ut /lo/ ne exr pressum quid^m est, ita aoi •■ 
nonnisi ne/[»licenter pronuli- ' 
tiatur, solunique iyot ton^m 
aufert. Mox au|em instaura- 
tur oppositio per particu- 
lam %ai, alque nunc demum 
plenius opponilur orv //<o/ utri- 
'Que quae praecedit personae. 

4 Sjtnivius coUatis verbis 
$. 3. afitivog rt nrtv^a dQt- 
Twy hic etiam av tivn*Qijxafi$v 
scribere suadet. In codd.ve- 
stigia inventimturhaec; Paris. 
F. Sv tVQ. Coisl. ovv itfQ. Mos 
incerti an, quo ducunt codd., 
solum dvtvQiJMafifviponeremui^ 
an, qiio magis inclinabamui, 
Struvii jfationem seqiieremur, 
vulgatam intaclam reliquimus. 

1 Coisl. iiantg ual, recte, 
opinor. 

2 An 14 M E N.n N. 1 ■ / ^fnS^ itQOffPifidaai * . fiav&avH^ yaQ irov, Sn ovmal i^n 
^Qv <rraw6g, ii rlg m dvaQond ' rouro, o yOy dif ly<o i),^- 
/ov xl ici axfjfia, c5 Mivouv; d avtS flmg, oxi ^Qoyyv- 
l^fig^ il aoi tlniv STtiQ iyci* not^QOV ajifjfia tj ^Qoy/bko- 
Tfjg- iclVy ij ax^jfJta xi } llitig i^ itov aV, ott axijfia xt. MEN. 
h.ndi^v ye) J^il. Omovv 3ia xavra, ori aal aXka igl ox»}- 
Hara; MEN, NaL JSU* Kal h /e ttQoaavriQcira oh ♦, 
bnoiaj Bj^ytg av. MEN ^Eytoy^. SR. Kal av h mQi 
XQoifiarog <atravrajg dviJQero S,ri i^i, 9idl tlTtovxog oov, Sxi 
xo Xfv}c6v *, furd xavra iniKa^fv 6 iQ<orw¥* 7t6riQov x6 

Xfvxov XQoifid i^tv, fj XQ^!'^^ ^* > *^^^5 ^^ ^^* X9^l*^ ^^il ^'^ 
6x1 9ial aXXa xvyxdvn ovra. MEN, **Eya)yt, 2^^ Kal il 

. ye ai iniUvt XiyHV aXXa' xQf^fiaxaf Skiytg dv icXka S ovdiv 
^rrov xvyxdvH ovra Xfidfuxra xov Xtvxov ; MEN* NaL 

c^Q. Ei ovv ^, waittQ iydf, fun^tt x6v XoyoVf Kal Skiyev, 
Sti dd tig Ttokka dq^txvovfitd-a* dTld fifi fiot ovxtag* akX" 
imtStj rd^itoXkcf ravra ivl xtvi itQoaayoQtvHg 6v6fjuMy xal 
q)f^g ovdev avxdSv o,xt ov axfjfJia iZvc^i, xat xavxa xal ^ 
ivavvia Svra dXkjkotg* S,Ti igl • rovro^ o ^oidiv ^rxov 2 An nooBiSdaatl SCHN£l- 
D£R. 

3 Struviii^ legendum censet 
aut dvfjQmot aut dytiQSTO, quo- 
riim utntmque mox recurrat. 
Sed hypothesis in indefinita 
persona hic proponitur, quod 
recte fit optativo modo : tunc 
conlinnattirper pronomen «u- 
To/ qiiasi in persoha defiriita, 
in qiio hypotheseos 'genere 
sollemuis est forma praeteriti 
indicativi ( Gramm. §. 126, 
9. 10.) 

4 Vind. et Ven. 2 TtQoatt- 
vrjQbJifiaiv, sine ai. • 

5 Coisl. HTtovTog aov tb ktV" 
%6v* 

6 Ad hanc protasin quae fi- 
nitur in verhis — a/ijfia uvnii ij 
t6 fvO^v, apodosin non statim 
invenies iiiterrupto ibi per in- 
terrogationes eermone , qui §. 7* his demum, verhis redin- 
te^ratur, ei ovv tw iQmwvji, 

Suibus mox subjun^tur apo- 
osis, laoyg av i^avfJimaB — . 
Moniiit Struvius. — Mox ad 
illa oxi fxc) — , et §. sq. a. oxt 
oiU' oiHk «"- vid. Ind. in or«. 

7 Alteruni hoc xni e mss, 
inseruit Be. Kctl tavtvnal — 
et quidem vel — . 

8 Le^endum xi interrogati* 
vum prorelativo o>Tf. bED. 
Stephanus putabat suhaudiri 
posse verbiim aTioxQlvovt^ pri- 
mo post illa dlX» firi fio^ ^v^ 
jwg, dein ante haec o,Tt *V* 
TOtrro. Sed formuiae quidem 
fiilj fioi usiis ellipticUs aliupde 
satis notus (v. Heind. adPro-' 
tag. 25 ») et facilis ii^teUectu. 
Ante 6V«?» o,Tt autem qui ejus- 
modi imperativum subaudi- 
ri juhet nihil aliud dicit, 
qiiam relativas ejusmodr for- 
mas' poni posse etiam pco t/ct. 

t/. MEN ^ N. 15 ovdif fidXkof q^^ijg x6 ^Qoy^Xof oxfjftct thmy ^ x6 [iv^u ? ; 
Tjovx ovxto Xiyiig; ^MEK 'JE/ioyB. SQ. l^^* oJf, Wd. 
ollxa> Ifytjg^ TOM ovdh ficcXXov (fi/g x6 ^QoyyvXof hlfai ^Qoy- 
yvXof, fj tvd^v, ovdi x6 kv&u iv&v^ ij g^oyyvXof; MJSN. Oi 
SffTtov, cS 2(6yLQcixig. 2i2. *u4XXa ftijv oxfjj^d yt ovSlf fiaX- 
Xof qi]g iTvai x^ CQoyyvXov xov hv&eog, ovds x6 exegof To5 
ixaQov. MEN, *^Xtj&ij Xiyng. Sfi. Tl noxt ovv tovxoy^ 
ov xovxo ovofia ki x6 oyrjiia^ itUQfS Xeyuv. ki ovv xco i^co- 
rcom ovxag rj nfQl aj^i^tJiaxog, ^ XQbifiatog *, tlTTig j Sxt 
^.7S.dXX* ovdk fiav&drco Bytoyto^xi povXny io av&Qmm, ov9i 
otda o,xt Xeyng* iGfog av id^avfiaaty xat dmv ov fiov&d'- 
VHg, oxi l^tjxio x6 inl naai xovtoig tavtov; rj ovdi iiti tov-h. 
xoigy qI MivcDVy exoig av timlVy kl tig iQtoxtorf ti i^iv, inl 
TQ> ^QoyyuXio xai tvO-tSy xai ini toXg aXXoig^ ,a dfj axfffiata 
xaXtl^f tavtov hti nuai; ntigdS timlVj Xva mi yivtjxal aoi 
fitXixtj TtQog xtjvntQi xijg aQtx^g dnoxQiatv *. MEN» Mtf' c. 
dXXa av^ io ^wxQaxtgy itni. , ^l^. BovXtt aot xccQiacotiat; 
MEN Jldvv yt. ^Si. ^Ed-tXrfatig ouv uai av ifAoi tintXv ri. ■ HujuB itaque iisus exempla 
afterenda eraat. Neque vero 
est cur adesse xiegemus, quan- 
do onoTog sic habemus pro 
noiog infra Alc. I. 15. a. JbV 
OTroloi XQOvo} iSfVQOJV; quando 
<»7i6TfQog pro noffQog^ Immg Tpro 
^&g in loris ab Heindorfio ci* 
tatis ad Xi^j^id. 21. ubi est . 
'OJTOTtooc ^. oi>w noTSQOv (piXog 
iqiv ; quorum omi^ium ratio 
est ut hujus oVtc. Ex eo au- 
tem, quod relativa haec omnia 
»ua natiira inierro^yationi in- 
serviunt indire^tae, fantum 
videtur ut in communi ser- 
mone etiam cum directe in- 
s terroijativis cohfunderentilr; 
quo facto a bonis quoque- 
5oriptoribus sonantiora isla 
o,ity bnotog, tum imprimis 
pfaelata sunt^ quando cum 
pondere aliquo pronuntianda 
videretur interrogatio. 

9 Vocula xai in verbis xal ovdiv fiiiXlov etc. more satij 
pbvio inservit ulteriori expla- 
nationi verbi ovofidl^sig, quae , 
plenius ita erat adnectenda: 
„et quidem ita ut nihilo ma- 
gis — dicas." . ' 

1 Vul^o ?] mQi XQ* Praepo- 
sitionemhoc altero loco omi- 
sit Be. codd. opt. et plur. se- 
quens. Sic enim solent Grae- 
ci. Vid. Ileind. ad Phaed- 5. 

2 Duo codices minim|3 m'ali' 
Ven. S et Vind. omisso mql 
dant nQog W/V t^? uQni^g ano- 
XQWiv, quod dili(jenter notan- 
dum ob ijilud simillimum in 
Theaetelo p. l47. c. olov xal 
iv Tjj Tov nr^lov iQmrfitt, ubi 
Heiud. ,,In his ni excidft 
„7rfo/, nolandum hoc genus 
„elhpseos , cujus simile nil 
„meniini.** Cf. etiam quae de 
omissione hujiis praepositio- 
nis monui supca ad 3. d. 

3 Hanc ■\. 16 M B N J2 N. d, nfy iil^tov yaQ. MEN. Ildvv fuv qtov, 2ih 0i^i Srj^ mi- 

dixH ^ dvro ilvau ^ga> yuQ dlj ^fuv rovro^ ax^ficcj ^ o fior 

vov rt^ Svrtov rvyyuvu ^fpfUfiari * dd inofjiivov, tyuxvcfg 

' aoi; ^ aU.oig Trmg^iivttg; iyto y»Q xav ovt^o^ dyairwtjv ei , 

^Oi dQtr^v HTtois. MEN^ WXXcx rovxo yt kiifjd^ig, co J^ti^ 

itQorfg. 2Sl. IlcSg ^iyeigy MEN, ^Ort ox^fta novigiy mxot 

, riv aov XSyoVf' o dn XQP^ imrau ^^S2, Eltv, ^ MEN 

Sj^i di dij r^ffv ;fpoav rig /i^ qialfi iidaraiy dila coaavxcog 

dnQ(i6ly SaniQ mgl rov ax^fJtarog^ ri dv olti aot dnoxi-A^i-^ 

cr^«i ^ ; 2ifi* TdXt^jO^ iymy^ scat €t ^ih yt rm aocfdiv Ti^ 3 Hanc 2. pers.' per « scri- 
piiiram etiotatam mveni hic 
«jiiidem e solt» Clai»luano op* 
timo, qiii pliirimis aliis 1q- 
cis dat eandem, nbn raro aliis 
quoqite* e melioribus codici- 
hus addlcentibus., Hinc ego 
quoque constanter nuuc ubi« 
que eam adopiavi. Vid.Valck. 
ad Phoen. 576. pag. 2l6. 217. 
Fischer ad Plat Eulhyphr. 19. 
et nos infra ad Cat. i. 

A Codd.^ oplimos. secutus 
Bekker articuium to hic bmi- 
sit. ^Sollemnis est omissio ar- 
ticuli in ejusmodi vocabulis 
/ qualia surit axij/ivi^ aCifift, tlfVXVt 
najqlg, cet. quando non de 
definito quodam sed da ge- 
nere posita sunt. Vid. mox 
§. 8r exir. TD^i^ •iXvoLi oxiifux, et 
con£. infra ad Crit. 8. ^ 

. 5 Gedikius in vocef ^q^ifia- 
ri offendens, ob circulum 
maxime, quem PltJto admit 
teret definiendo, mox (9) oo» 
lorem tanquam delluxiim i}- 
gurarum . non anlmadveN 
terat, aa ludendoj tantum 
sophistas^ hanc a Socrate 
hiq aff^rri-definitionem, quam 
missam mox facit aliamque 
substituit §. 8. d.j cui apta est 
illa coloris defimtio. 6 Jstiid Biev Socratis perso- 
n&e convenire- non videtur. 
Eadem autem vox sic serrao-^ 
ni alierius interserta legitur 
etiam in Cralylo p.^lO. c* ibi- 
qi4e Heitediu« eam confiden^ 
ter, dubitanter Helindorfins u- 
iroque loco, eidem tribuunt 
qui et pra' • edentia et subse* 
qyentia pronun^at. Certe Fi- 
cinuB utrobique eam, t>misit, 
qut>d non ^-idetur facere po* 
tuisse, si ut alterius sermonem 
in suo codice secretam hanc 
vocem invenis&et. Ha^sito ta» 
men an Ficino contra tot ho- 
die-codipes collatos tanta tri- 
buend^ sit auetoritas. Atque, 
ut de Cratyli loco hihil pro- 
nuntiem, nostro loco istuafhv 
a Soc rate prolatum non in- 
eple dicas respondere illi ttov» 
quo Meno aliquam^.suam dif^ 
iidentiam (vid, Ind. in nov) 
ostendit, an recte verba So- 
cratis intellexerit. JSJep au- 
tem, hoc est, esto^ ideo repo- 
uit Socrates, ne ut suam ro- 
vera sententiam illud a^no^ 
scere videatur. 

7 Perf. sensu passivi (cf% 
Gramm: §. 100. Obs. 7.) „q<fid 
^,cifedis a i« responsum esse?* 
Sifc Theaet. p, 187. b. xal 
TovTo fioi dnoKtxQia^Sfoj» Vid. 
--Heind. ad.Gorg. 19. 

i Sic M E N Ji N. 47 uij luxl iQi^tMm re x&i d/mt^txcov 6 i^6fUfogp dhtOifA^ uf 
avrm* 8u ijioi fiiy H^tjxat* il $8 fitj 6^(og Xi/cOf aop 
igyov, hxfA^VHV loyop xal iX€/%Hv, tl d«, iSomg Jyoi ttbV 
Hal av viiW, iqp&oi ovteq povX^iwo ' dili^Xoif dtaliyia&aiy 
3iZ dtf n^ii^ottQov Tttog itai diaXtxtixcoxtQOV * dnokQlvtff&at» 
^i di hmq xo diaX^xvtxmttQoVy fifj fi6vov tdXtj&ij ditoxQ^ 
fta^aif dXXa xai dt^ iHtvvtoVy m av 7tQ6<fOfAoXoy^'ti8ivai 
o iQwtoifitvoq ^. nuQdaofmi dfj nai iyoi aot oSttag thtfSv. \ 1 Sic, ^lXi9t SvTfg (sc. Tiy«V) 
^^{ikotnOf jungendiim, iit sub* 
jeclo suo ne careat verbum* 
Vulgo jungitur diamq — — ov- 
teg, quo pactd SovXolfitd^a re- 
<j[ui)rerelur pendens a superio- 
rlbu5,'in quibns Socrates iti- 
dem se colloquentem finxerat. 

5 Male Gedikitis olim ne>. 
gaverat dwX&niitfi&TtQov hic es»' 
fie magis dicdectico more^ sta* 
tueratqtie accipiencium d0 eo 
quod cofwenientius esset r^- 
-gulis famiLioTis consuetuditHs 
et sermonis , rectfe ideo re* 
prehensus aSchleiermachero. 
Nempe ct>gitaratGedikius de 
sophistarum argutiis falsaque 
dialectica. Monendi igitur 
Bunt tirones, hanc eo nomi-" 
ne nunq^uam designari a Pla- 
tone, cui ars optima est dia'- 
Xtxtutii, dno ToO dtaXiyta&M 
dicta^ non verbis circumveni'- 
re docens ^terum, sed per* 
suadere qu6d verum est* cu* 
jus in doctis de philosdphia 
disputalionibus haud diversae 
sunt regulae* atque in famili-» 
ari colloquio. Hinc est quod 
Plato in Gratylo diaXBxtixby 
vocat To» igm(xvxal(x7Toxgivs-^' 
ux^at inigtxfiiVov, et tevera hi- 
cem nostro loco affert ille 
Protagorae (p. 336. a.),t sl olv 
imx^VfieXg ifiov }ta\ HgoiTayogov 
unoveiv, roi&Tav diov, &amg to- 
nofSTov fiot dmftQvvaJO dt,a pga^ 
Xiw 'nm avtet t» iQ^TOifiivay 
ovTti xal vihr' dnoxglveaxfai ' ti, 
di fiijy tis 6 tgonog ^gai t&p oiaXoyiAV} x^glg yo{g tyuyy* «J- 
fitfp ehat to avvBivul ts dXXij^ 
X(Hg diaXsyofiivovg,' xal to dtt^ 
fiTjyogeiv, rsfam hrifir^ogot illi 
non secus ac sophistae spe- 
ciem magis veri quam ipsam 
veritatem sectabantur. ' 

3 Verissima mihi, ut Schlei^ - 
crmacheto, videtur Cornarii 
eniendatio 6 igofiivog, quo ver* 
^>o paulo superius eadem per- 
sona sicpnificatiir. Gedikius ta- 
men xbv ig^axiafisvov explica- * 
bat fle eo qui Socratica metho- 
d6 dodetur, quoniam is de eo 
ipso .quod quaerat a docente 
intefrogetur : eamque sen- 
tentiam phiribus exornavit 
Ullrichius. Quibus mihi tamen 
non persliaisit. Nam Socra- 
tes suam methodum sic, tan- 
quam omnihus notam et ve- 
hiti constitutam, verbo obitet 
tangere poluisse mihi quidem 
non vidfetur; muUo miiius hic 
ubi diversa ooUo^uii ratio pa- 
tet* onijiium mmime. autem 
tam inconcinne Plato hoc 
verbis expressisset, m junge- 
t^t dnor.glv^a-S-ai di ixti^ 
tbiv, «y av ngoqofwXoyfj nSi-^ 
vaih igtAxtSfi^vog, Codices 
tamen vulgatam tenent*. ni- 
si codiciB instar nobis est 
interpretatio Ficini, quae ha-- 
bet) qui rogat, 

ngoaofioXoyp. Conf. §• i^» 
6xtr . Btydg Halfdfiyr^aai, ot iy^ 
SlgTi dnsngtvdu^v ntgl toi!i^ tfj^ij- 
puxTOg, dmfiduofjtif' itov rrjv Tm- 
a{frifv dnoxgmv tipf did t^ e« -,' ** ,/ 18 M E N ^l N. c. 'kiyi yig (Wif nhvvrjf ilcaXitg n, toiovde leytofj oTov itiqaq 
%ai aaiaxov ; * i^avta tavta tavtov Ti Jle/co. laioq 8 ' av 
flfiXv IJQodixog diaq^tQoito ^. aXka, av y&nov xaltjbg iie- 
niQocv^ai re xat tettXevtfjxavai, to toiovtov pbvXofuxi Xa- 
ynv, ovdsv^ noulXov ^, MEN. ^AXXa xaXfa* ncti olfiai fiav- 
OavHV "kiyttg. -2"^^. TL d^ ; immSov "^ . y.akttg tt, y,al ete-v- 
Qov av ^tQtoyyolov tavta ta Iv taXg ytoifjutQlaig ; ^MEN» 

d,"My(oye iiaXfo. ^52. ^^'H8fj toiwv dv liA&oig fiov ix tovt(ov 
oxfjuo^ o kiycp • icata yccQ itavtbg oirjaatog tovto Xiyto, tig 
6\t6 ^eQeov neQaiveiy tovt^ tlvai oyrjiia* oneQ av avXla- 

9 /icpy eiTtoifit, geQeov itiQag Gx^}*a elvai. MEN. To da xqoj- 
fia ti Xiyetg, <6 2^t6xQateg.; HSl, ^T^QKirig /' el, (6 Mivtav, 
dvdQi iTQeGpvvTj TtQaynaxa TCQoatdxtetg dnovcQivead^^at ^ * av- 
tbg da ovk ii^iXetg dvafjtvfjadelg eineXv^ 6,tt nota kiyei Foq- l^rjtovfiivtav xtxl fiiJTtca wfiolo- 
yijfisviov iTTt/eiQOvadv (xtto^ 
TCQivsa&ai. Unde firniari vide- 
tiir Gedikii conjectura tiqOo- 
fioXoyf}, Sed in hac forma 
neoessarium foret praeteritum 
TtQpofioXoyriatff quo non opus 
est in, forma quoad/ tempus 
indefinita ngoaofjioJioyslv . de 
qua vid. Ind. . \ 

4 Be. signo interrogandi sta- 
tim post xaXitg tc posito, pro 
Xsyotiv ex parle <?oaicum scri- 
psit Xeyoik^ 

5 Notissfma affectatai Pro- 
dici ars synonyma discrimi- 
nandi; vid. Charmid. p. l63* 
d. I^rotag. p. :i37. ^. 

6 ,,Sed tu in sermone com- 
muni opinor (tioi/: v, Ind. ) 
interdum dicis de aliqiia re, 
eam terminari, finiri. Ejusmo- 
di etiam est id de quo nunc 
locuturus siim.** . Ov8iv tioi- 
hIXov, nihil varium subdolum" 
oue^,ifUod amhasibus deludat 

*et aifjicilem ticmeat explica- 
tum, Ita Heindorfius ad Gorg. 
402. Cf. Ciiatyl. 23. Phileb. 33. 
in quibus locis eadem vi ser- monem haec formula orditur, 
qua hic claudit. 

7 Siq Be. e Vind, et Ven. 
utr. quibus jam accedit Clark. 
Vul^Q Tq d fjT. perperam: cf. 
mo^ gBQSov ^t supra ttXivt-ipf, 

1 Pro TtQayfiata malim na- 
QavtiHa, ut sequenti arafivr^ 
altelg .oppositum sit. ,,A me 
sene postulas, ut extemplo re- 
spoudeam, cura tu adoles- 
cens, quae audita recordari 
tantum debeas, nolis dicere.** 
GED. Xen. Oec. 17, 11. to7$ 
daSevegiQOig nixat /isla} Tigoa- 
TUTieiv'' nQuyfiarai qui locus 
tutatur scripluram loci Plato- 
nici, dum ip^e inde firraalur 
raale tentatus aMarklando ad 
Lysiara p. 552. HEIND. 

Sensus vocis naQuvtixa in- 
est ipsi verbo ngoatdTTeiv',iet 
recte de molestia (v. Ind. in 
TiQiiyfiaTa) queri potest, cui 
talia injun^untur. Infinitivus 
autera dnoxQivea^ai explira- 
tionera continet vocis ngdy- 
fiaTa, quasi per appositionem; 
fere ut infra §.13. donslg fJioi 
vvv ifjLS TOiovtoy xt nsTtot^ai'- 
vat, vaQxdv. 

.2 "Bni- / M M N J2 N. i9 ^lag ccQeTfjV thai. MEN. ^AI^ htH^aif (AOt ^av toiIt' «E- 
jTjg, c3 ^mcQOVtg, l(»w aoi. USi, Kdv itaTaxiitalvfjifjiivog h, 
ttg yvoifj, (o MevcoVy diaXeyogiivov aov, Sxi inaXbg d, xal 
iQaaTai aoi exidaL MEN Tidfji i:S^."Qvi ovdev clXX* 
^ iniTdTTHg * iv toZg Xoyotg • Sm^ miovaiv ot tqvqimV'- 
Tf?, ute tvQawevovxtgy ecog ccv iv wqc^ t^ai. 9tai afia ifiov 
laoDg xariyvcoxagy on dftl ^xtwv tcSv xaXm. %agiovfiai ovv 
aoi x&l dnoiCQivovfiai, MEN. TLdvv fiiv ovv %dQiaau ^Q. 
BovXii ovv aoi y,axd FoQyiav dTToxQivoofiat, ^ dv av jua-c. 
Xiaxa dixoXovd-i^daig ; ^ MEN. BovXoftai. irmg yaQ oii ; 
2il. Ovxovv Xeyixt dno^Qodg ttvag tmv ovxcdv mxd ^EfJtm-* ■ 
SoyXea ; MEN. 2q)68Qa ye. . HQ. Kal rcoQOVQy elg ovg xai 
Si* wv ai dnoQQoal noQevovxat; MEN. Udvv ye. 2Sl. 
Kal twv djio^QOCDV tdg ftev dQfioxxHV iviotgtcdv noqcDV, 
tdg Se iXdxxovg fj fitiCovg etvat; MEN.^Eaxt raifra, £ii. 
OvKOvv xal o\f)tv HaXtig tt; MEN. 'Eycoye. -Si2. "Ex tov- 
tCDV drj l^vveg o tot Xeyco, eqjtj TtivdaQog *. eaxi yuQ /pocfd. 2 ^ETTiT&ttHV verbum sol- 
leinne de iis, qiiae tu ' Trtftdi- 
xa suis iqagalg injungunt. Vid. 
Aesch. in Tim. ed, Reisk. 
p. 98. ubi ex eo ipso, quod 
Tima,rchus tanta imperia exer- 
cuerit, illum nai^Ma alterius 
fuisse oratoc colligit. BIE. 

3 Sensus est: „Vin' ut ta- 
lem ti-bi proponam coloris de- 
finilionem, qualem proposi- 
turus esset Gorgias, praecep- 
lor tuus? qua quidern rationo 
optime me inteUigas.*' — At 
ex Empedoclis discipjina hau- 
sta est ea colpris definitio, 
quam slatim pcofert Socrates. 
lAecte c[uid6m. Empedoclis 
enim discipi^lus erat Gorgias^ 
teste Diog. Laert. in Emped. 
8, 58. Idem Suidas tesiatur 
in rpgyiag et in ^JEfimdoitXiig. 
Quintil. 3, 1 : „Gorgias Leon- 
,,tinus, Empedoclis, ut iradi- 
,,tur, discipulus.'* — . De ipsa 
autem qu^ni ^ic profert So- 
crates, Empedoclis disciplina, 
videndus in primis Pseude- Plutarch. de pl^c, Philos. 4, 9. 
' 'jSfimdoitX^jg na^u -tag avfjifit-- 
tgiag tcuv nogwv jag xara fii- 
Qog ata&t^ang ylt'ta&ai (ip7}al), 
Tov oiKslov Tav ulanfTfTav txdgrj 
(leg. Exdg:oj sc. noQoj) agf*o- 
^ovTog. OED. 

4 Ita incipiebat carmen de- 
perditum Pindari ex Ilypor- ~ 
ctiematum numero, quod lau- 
des Hieronis, regis Syracusa- 
rum, celebrabat, Schol. Pind. 
ad Pylh., 2, i27: IgioVt oti tqv 
■ imvlxiov inl fiiaO^ii* avyru^ag 6 
Jllvdaoog, ix negtiTov Gvviyga- 
wev afTCjJ ngolxa^vnooxtifjia, oif 
V ^QXV> 2vvig o,TA Xiyia, fa- 
h^iviv Ugaiv inmwfis, Add, 
Schoh ad Nem, 7, 1 ; et Schol. 
Aristophan. ad Av, 927- Un- 
de plenius prodit fragmentum 
ita : «ftiVfi: o to* Xivfa, ^ux^ifav 
Ugwv enoivvfiB (vel ouuivvfif) 
naTfg, xrlgog AVivag. VicJ. in- 
ter fragm. Pind. a Boeckhio , 
-N editanum.7l.— aw*? ap.Plat. 
edidit Be. e Vat. o Tot ex long^ 
plurimis. Vulgo avvtg o,ti. 

B 2 S Vox ♦ N 20 M E N Jl A'. dnoQ^ori d%tjjitir<av oifiH avii^exQog Tcal clc^ros *. MBN. 

^'Aqiaxa }ioi ^oxtr^, co 2iiyiQaxt^y ravtf]V rrjv ^noxQHJiv d- 

Qfjxtvai. 2!Si, "lacog yd^ aoi xara Gvvt^&eiav HQfjtai ^* 
. xat afta, ol^t, iwoetg oti exoig av fi| «vf^? wckXv xai 

(pmv^Vf o iatty xal 6aiii]Vj xal akXa noXka r(ov rotavroov. 
^-MEN. Havv fiiv o^v. 2^^ TQayixti ^ yaQ iariv^ co Me- 

v(oVy ii dnoxQiCHg, <aar,e aQdaxu (to* fidXXov '^ aj niQt rov 
\ax^fJtctrog «. MEN. ""JSfAOtye. ZSi. yrfU' om eariv ^, w 

nai ^AXtl^tdi^iioVy (og iy(o ifiavrov nd^tOy dXX* ixdvri fifX- 

rUav. olfiai de pvd^ -av aol S6%ai '®, d firjf SantQ jfiig 5 Vox ata&TjTog txoti minus 
quam avfifisiQOCf referenda ad 
vtpu. „Color est figurarum ef>- 

• fluxus, visui cohgruus perque 
eum seilsibiUs." Eandem fere 
coloris definilionem affert no- 
ster jn Tiraaeo, ubi esse di- 
cit (fXoya Tcuy (/(ofidrtov kxd^(>iv 
uTiOQOsovaav, otpfi avfifzsrga ^o-, 
Qia e;(OVGuv n^hq aVa&tjaiVf cu- 
jus definitiotiis m^jminit etiam 
auctor de Plac. Phil. 1, 15. 
omittens tamen vocem dnog- 
^iovaav, et pro Ttgbg auj&rfaiv 
scribens n. tijv o^iv. GEV. 

6 Sensus est: ,,Est forsitan 
haec definitio talis quales au- 
dire consuevisti ex Gor^ia, 
Empedoclis dir^ripulo." Hanc 
autem ipsam coloris definitio- 
nem Enipedocleam esse, pa- 
tet etiam'e libro de Pl. Ph. 
1. 1. ubi le^imus secundum 
Emped. colorem esse^ro rolg 
TTogoig rijg o^eo)g hvftQfiunov. 
[Schleierm, tamen ex nostro 
potius loco stia deEmpedo- 
cle hausisse autuitiat aiicto- 
rem libri de Pl. Ph.] Sed ef- 

Jluocus quoque 6t notioxjem et 
vocem ex Empedoclis disci- 
plinasumptam esse, ex eodem 
scripto patet, 4, l/t, ubi plit- 
losophus ille dicitur expli- 
casse xard dTtoq^olag etc — 
Per^it Socrates : „et simul in- 
tellii^is te ad hujus definitio- 
•nis similifudinem ifOcis qtio- que et odoris definitionem fa- 
rile forrtiare posse." Vox e- 
nim sit dnodgo^ dxofi a^Ofifii-' 
TQog ital aia&riTog, G£D. 

7 Definitioyiem illam tratgi- 
(?amS ocrates vocat, quodema- 
natio^sta figurarum e corpo- 
ribus suiblimem quandam et 
poeticam iraaginem animo of- 
fert. [Immo enuntiationis for- 
m.a potius respicitur, et oralio- 
ti\s rolor.] Apud Dio.5. 8, 70, 
DiodorusEph^ius EmpedocH 
tribuit T(>of)'/xarTi'<fOi', quodad 
nostrum huno locum explican- 
dum rhirifice valet. GED. 

8 Alteram illam dicit, quam 
^ecli)ido locO proposuerat 
(8. extr.) Hanc enim, quae 
hodieque mafhematicis usita- 
ta -est, silentio Ifansiit Meno. 
SCHLElE^M. 

9 Non habet hoc t^iv quf» 
r^feratur in •praecedentibus. 
Quare jun^^endum pufaram o- 
lini sequenii ^fATiW. Sed 
hoc per syniaxin non recte 
procedit. Nam scriptum opor- 
tebat, ^/OX" o^x «tTiy. rtae- 
stat igilur per anacoluthiam 
referre ad superius dQtaxsi aot 
^dXXov, quod idem est ac si 
dixisset doxsi aoi (JsiTloiv. 

10 Jo^ai (XV h. e. oTi ot'5' 
(Sv aol do^stfv. 

11 Lu- MEN Ji JST. 21 ' i%ty^ mayxatoit orai ditiim^ itqo XiSv fcvavfi^itoVf dXk * d 
17,>mQtfu(vaig rt xai fivijMrjg '*. MEN. ^AXka mQifjievoifji* £, , 
avy m ^w^^qqLXiqy ti fiot itoXXa roiavta l>iyoig, 2^fi. 'A)Jka 
fAf]v Tt^o^fuag /e ovd&v dTtokiiififi^ xai aov Hvtaa Vai Ifiav- 
roi> Xiyfov roicnixa' dkk^ ottco^, fit]. ■* oi5^ olog r* eciOfAai 
TtoXXm roiaika Xeyav. *AXk^ i<^i dif, it^q(o iiai av ifipi rijvlO 
vnoaxeaiv dnoSovvaiy xa^' okov dnwv dQerijg ni^t, o,r« 
iarl' xai nayacu nokka noidiv ix rov Ivbgy ontQ cfaai rovg 
avrvQi^ovrdg ti ixdarore ol axomrovreg ', dXkd idaag SXijv 
otai v/idy ehtk^ ri iaiiv «ptr^. rci di ye naQaSei/fiara TtOQ^ 
ifioS etkifqiifg. MEN. Joxev roivvv fioi, cd ^(iiCQaregy dQerij b. 
elvaty icad^dniQ 6 noiifv/ig kiyei^ 'jfaiQev» re :iakoXai xai Sv- 
ycfcr^ai *. iuici iyca rovro kiyoo dQertjVy ini&vfiovvra rtSv 
%akwv Svvarov elvat noQi^ead-ai. Z^. ""AQa kiyetg rov rw 
aakwv int&vfiovvra dya&cw im{>vfifjrrjv elvai ; MEN. Md- ;, 
kiard ye. HSi. AQa^ (O^ oyrtov rivdovy ol ro)v kaxmv irn- c. 
.'OtvfAovatv^ iriQxov Siy ot roiv dyaO-wv ^; ov ndvreg^ WQiare^ 
Soxovai aoi r^v ^dyai^mf inid^vfieiv; MEN. Ovx e|tiOi/«. 
Z'i2. ^A}Xd TiW5 rwv xawav; MEN. Nai. 2!!^. Oidiuvoi 
rd zaied dyad^d dvaty kiyetg^ t} xai yiyvviaxovreg ort ^and 
iartv ofifog infOvfiovatv avrwv; MEN. ^AficporeQa Bfjiotyi 
SoxiZ. ' HQ^ ^H ydQ Soxel \ig ffoi, c» Miy(0Vy yiyvmaKm ra 
'Aaxd <ku mxd iavtVj ofmg int&vfneXv avxm; MEN. Md- 11 Ludit Socrates in com-. 
parAtione eum mysteriis^ Ita 
m Sxmpos. p. 200' ©• ravxa 
fiiv ovv ja iQtaiixa latag it&v nif 
iwij&dvg. iam cum Meno 
Thessaius dixisset ^ridie So-r 
crati, abeundum sibi esse ex' 
Attica anie mysteriorum cele-. 
Krationem; Socrates haec ejus 
verba ad alte^um illum s6n- 
sum facete tran§fert. Sensus 
igitilr est r Credo- mc tibi per^ 
suasutHim^ meam Jigurae de* 
Jinitixinem meliorem esse ha.c 
coloris definitione; nitii ab' 
eundum nbi est koptey p^^ius-. 
quam te fwc.edocere (jueam 
teque hac veritate quasi ini- 
tiarc}. ffiiod fict , H adhuc 
morari voLueris. GEJy^ 12 Vid. Ind /Mij. 

1 Nimirum jocosa est tv- 
(fyrjfjiia in consolationem (|iiasi 
ejus qui aliciuid CQmminuit,' 

«multiplicasse eum quod vnum 
antea fuerit., 

2 /fvvao^f^at iu his Lyrici ali- 
cujus, ut videtur^ verbis haud 
dubie valebat potentem esse^ 

^ qua sigjiificatlone potestas -tov 
noQiC^iOxiai coriiprehendilur. 
Cf. 11. init, — Mo!^ in his . 
At/w dQeiifv Vind. et Yei^^ 
inseruut fii^ai. 

3 Ficinus Interserit : „Mie/i, 
Immo," Male. 

4 Male N 22 M E N Jl N. MEN. Ftviad^ar ti ya^ alXd; ZSi. IIouqov fjyov^voq 
%a viafia mcptktlv ixtZvov c^ av yiytjtat^ ij yiyvwaxtav xct 
yufVLa oxi pXdittti, M dv tcuq^; MEN^ Eial fiiv ot ^yov" 
fiivoi ra xaxd (oq>tXti\ff tlai de xai ot yiyvoiaHOVtig oti 

• ^i.ditttu £S2. ^H nai doxoual aoi yiyvoiaxtiv td xaxd oti 
xaxd iatiVy ol fjyovfuvoi td xaxci mc^tXtZv; MEN. Ov Trdvv 

e.fiot doxtZ tovto yti, 2^Si. Ovxovv dijXoVy oti ovtoi (uv ov 
twv icaxfov iitf&VfiovatVy ol dyvoovvtig aitd^ dl3^ ixtivwv 
a^wovto dyai^d ^Jvai. eati da tavtd yt xaxd^ Satt ot 
dyvbovvttq avtd, xai qlofitvoi dyad-d tlvai, 8ijXov oV* ^ Tcoy 
dya^wv im^&vfiovaiy^ i} Qii; MEN. KivSvvtvota^v ovtol 

£,yt. ZSi. Ti dal; ol tcov xaxwvx fiiv int^fjiovvxtg, eSg q>i}g 
av, fjyovfitvoi ds td xaxd ^XaTrttiv ixtXvoVj cS av ylyvtjtai, 
ytyvdaxovai di^nov, ott ^Xaptjaovtai {nt^ avtmv; MEN. 
*^rdyxf]. 2Sl. V^ia tovq ^XantofUvovq ovtoi ovx oiovtatV''^ 
d&Xiovg tlvaty xa&oaov ^Xdntovtat; MEN. Kai tavto 
dvdyxij. 2Sl. Tovg dk d^Xlovg ov xaxoddifiovag; MENl 
OTfiai eytoyk. 2Sl. ^Eattv ovvy oatt^ ^ovkttat d-Q\tog xai 
xaxodaifioov tlvat; MEN. Ov fiot dpxtZ, to HtoxQattg. 2Si. 

g. Ovx &qa ^OvXttaty co Mdvcov, td xaxd ovSttg^ tl^ittQ firj 
povkttat totovtog tlvat. xi yd^ dXko iativ ^i^Xtov tJvatj 
fj ini^&VfitZv xt t(ov xaxwv xai xtda^at ^ ; MEN.. KtvSv- 
vtvttg. dXfjdij Xayiiv, oi ^(ox^attg, xai ovdtig ^ovXtadtei '^ 
Htd xaxd. 2Sl., Ovxovv yvv dtj kltytg^ ott iativ ^ dQttrjj 
^ovXtad^ai tt tdyaitd xai Svvaa&at; MEN. Elnov ydg. ' 4 Male olim jimx&ram, t/ 
liyfig, Im&vfinv^' ut, qiiod se- 
<][uitur, defiuitio esset^ToiJ int^ 
SvfiELv : quae tameh ;usia non 
foret. Et sic pLine intercep- 
lum lesset verbum ^iyovfisvog 
ab illo doxii tig imx^vfiBlv. 
Nunc sicut ceteri jungo xl 
imxhvfitiVf ut ad istud t/ statim 
refei^atur infinitivus y^ia^&ai. 
sa est anaroluthia. Nam in- 
sertum iDud liyng non facile 
expleas nisi \accusativum sub* 
jetti addendo ad in^nitivum im&VfiBtv : neque minus tamen 
in proximis sermo continua- 
4ur per nominativum ^yov- 
fjLBvog, qui se applicat supe- 
rio ribus doxH tlg aoi yiyvd- 
0X0)*' — imd-vfiuvs, 

5 V. Ind. $i}lov6u. 

6 ParticulamTficodd. omnes 
praebuerunt, qua elega,niior 
simul et plenior efficitur haec 
definitionis iUius de. virtute 
parodia. 

7 Sic Be. cum Oark. et 
Vat. Vulg. fiiyvlnai. 

1 Schleier- M M E NJL N. 23 Zii. Oinovf tovtov' hjij0^ivTogy ro juiy ^vUod-ai naaini 
vnd^H *, ntaiTavxif yi oidkv 6 ^re^og vov hi^ov peXtUov; ' 
M£m 0alvetah [^ii^.Ukka dfjlov, ou emt^ iati PcX- 
%uov aiXoq aXkoVy xdva to Svvau^Q^ai av hij dfieivtov^ 
M£J>r. ndvv ye. 2£i. Tovv" eaviv «pa, ca^ ^om, xatdh. 
%bv oov Xoyov dQevfj^ dvvafug tov noQlCta&ai tdyad^d, 
MflN, TlavvanaGi fcoi ioyitt^ (6 JSwUQtnegy evvxo; i%eiv, co,* 
. av vvv vnoXafji^^vetg. '2?^. ^lSio^ Sfj xai tovvo^ el akri' 
&€g Xd/etg* hmg yd^ dv ev Xiyot^, to tdya&d ^ q^fjg 
oUvv^ elvai TtQQilg^ea^dai., dQext]V elvai; MEN. ^'Eyioye, SSl^ • 
"Aya^&d 81 xaXtXq . ovp tflovi iyieidv te nai nkovvov j xai c 
XQvaiov keyia xal aQyiQiov xtda&ai, xai tifAog iv noXei xai 
aQjidg. (ifj <ili' dvta Myeig td/a&d ij td toiavi^a; MEN, 
Ovn • dild ndvva Xeyio td toiavva. £Sl, Eiev, fjQvaioy 
dk Srj xai dqyvQiov n&Qit/ta^&aif dQevjf iaviVy ^g q^ijai Mif 
ywj', 6 tov fieydXov paaiXdoig ,navf^tx6g ^evo^ '. noteQOVd. 
TtQoaxiO-fjg ti tovvco tw. jro(w», (o Mivwv^ tb dixaUag xai 
oaimg ^; i] oidev aoi StaqiQH ; dXKd xdv ddixwg ttg avvd 1 Schleierinacher inseren- 
diim olim censuerat tov" post 
JovTOV, ut ab hoc ,^enitivo 
penderet partitio rb fih x. t. c. 
Nunc vepo in vul^aia, qni est 
geuilivus consequenfiae , ac- 
ciuiescendtim putavil: I.vt nun 
flicses gesagCj. sa kdmmt das 
JVolten allen zuu s. w. Es^o 
priorera rationem etiamnum 
praefero, 

2 Be. ciim codd. plurimis 
omisit arlicUlum to. Servant 
eura Vind. ej: Ven. uterque. 
hi Clarlc. insertus est a manu 
posteri^ori. Efjo niirer, quem- 
quara sponte illum inse^uisse. y 3RegemPersarum tcoct' lio- 
;ifi;j^dici fiEyav pixatXeoty no^um 
est ; quare fac«te Plato de 
Leg. 3', p^''* Cvrum in PersiA 
nuUum niisse dicit re«;em m.i- 
(;num, nisi solo nomine. Ho,- 
ipitivm auiera Meuonjs Thes- 
sali qum rege Persaruni, cum 
naxQixbg ^tvog e']\^s voceiur ille, cutn majonbus ejus factum 
esse jpotuit, quo tempore Xer- 
pces beUum Graeciae inferret. 
In hob enim bello adjufura 
eum esfse a TliessalU notum - 
est; qnin testibus Herodoto 
(7, 6) et Pausania'(7, 10) ipsi 
Aleuadae, de quibus supra di- 
ximus, et ad qi!Os non ipse 
quidem Meno, sed amicus ta- 
men illius Ariscippus (vid. §. 1 .) 
pertinebat, proaiderhnt ^erxi 
Thessaliam. In Xenophont?fe 
Analbasi Aristippus dicitnt ho- 
spes ipsius Cyri; (1, i, JO), 
Meno autem pluribus locis (e. 
gi 2, 1,5) hospes Ariaei. GED. 

4 Si^vocula TA non vacat, 
ut certe durus videtur hic fo- • 
re illius pleonasmus, sensus 
erit: ntrum ^ddis aliquid huic 
comparandi raiioni'; videli- 
ret, jusle .elc. Perperam au- 
tem in praecedenUnus editt. 
[^et in auobus codd. Paris.] 
rovTO pro rotToi, sicut et Fi- 
cinus legit, posJt ,Tt scriptum 

• est. I \ . . ' ■' •• 14 M E NJl N. ^fnS^ npofffiipdam * . (laP^avn^ y&Q itov, Sxi oitoHsl ixu 
iiTtQl navtog. fv rig tn dvaQOtro ' tbvvoy o yiJy Sif iyw IXi" 
^ovxi lci tTXfjfia, ^ Mivcov; d <«3t<5 *?7r«g, ou ^Qoyyv- 
Xdtfjgy H ffoi ttmv SmQ iyci* notiQov ffxijfAa fj ^Qoy/oXo^ 
tffg- iciv, ij fiX^fJtd ti j (LJittg 8^ nov aV, oti ox^jfJta u. MEN. 

h.ndi^v ^'t. 2.'5^. Ovxovv dta tavta, Su xal aXKa I^J axii- 
liota; MEN. NctL JSSi* Kal u yt itQoaavfjQma m ♦, 
iiro&f, ^yig iev. MEN. "E/a/i. ^^. Kai a\f d mQi 
XQtifiatog wtfavtarg dvijQtto S,u i^ij ital dnovtog uov, Su 
to Xfvx6v ^y futa tavta vrcikapiv 6 iQcotwv*^ jtAtiQov ro 
Xivxov X9^l^ ^^^'^j V ZW"^ u; ilmg Sv Su XQO)f*d rij^^e- 
6u 9iai alXa tvyxav%i ovta. MEN. ^'Eyoayi. 21^. Kai (S 

. ye ffi ixdXeva tiynv dfWva' jf^w^arcf, Bkiytg av aXkd S ovdiv 
^ttov tvyyavH ovta XQoiuara xov Xtvxov ; MEN* NaL 

c.ZQ. El ovv ^, wtmtQ iythy fift^H tov Xoyov, wxi SkiyeVy 
Stt dd tig TtoXXa dcptxvovfitd-a* d7J,d fii^ fioi ovtooig* dXk^ 
iitHdij tu^noXki tavta ivv itvt itQoaayoQiveig ovofA&etj xai 
cpi^g ovdav avt<ov o,u ov Ofx^ua ilvaiy *fai tavta 9cai ' 
ivavtia Svta dXkijXotg' 6',ri e^i * rouro,. S ^oidav ^ttov 2 An noqpt^daatl SCHNM- 
D£R. 

3 StruviU^ legendum censet 
aut dvfj^ioia aiit drtjQEto, quo- 
rum ulrumque mox recurrat. 
Sed hypothesis in ind«finita 
persona hic proponitur, quod 
recte fit oplativo modo : tunc 
continuatnrper pronomen ay- 
r^ quasi in persona definita, 
in quo hypotheseos 'genere 
sollemnis est forma praeteriti 
indicativi (Gramm. §.' 126, 
9. 10.) 

A Vind. et Ven. JS Ttgoaa- 
vfjQbiTtiOBj', sine ad. • 

5 Coisl. Hnovrog aov to ktv- 
%6v* 

G Ad hanc protasin quae fi- 
nilur in verhis — a/ijfia eJrnfi y 
rb svO^v , apodosin non statim , 
invenies interrupto ibi per in- 
terrogationes eermone, qui §. 7* his .demum verhis redin* 
tegratur, ei ovv toi iQm&vn^ 

Suihus mox suhjungilur apo- 
osis , tamg «V i-d'cr6fimae — . 
Monuit Struvius. *- Mox ad 
illa Sti dil — , et §. sq. a. ot& 
dlk^ ov5e «- vid. Ind. in oti. 

7 Alterum hoc xai e mss. 
inseruit Be. Kal tavtarnai *-> 
et quidem vel — . 

8 Legendum %l interrogati- 
vum pro relativo o,t«. bED. 
Stephanus putabat suhaudiri 
posse verbum ujioxQivoVx, ;^ti- 
mo post illa dkht fiii fioi o.v^ 
Ttagf dein ante haec o,Tt igX 
TOt/TO. Sed formulae quidem 
fi'^ fioi usus elliptictis aliupde 
satis notus (V. lieind. adPro-' 
tag. 25.) et facilis i^teUectu. 
Ante 6V*?> o,T* autem qui ejus- 
modi imperativum suhaudi- 
ri juhet nihil aliud dicit, 
quam relativas ejusmodi for- 
mas' poni posse etiam pro tig* 

t/. » M EN 4^ N. 15 Mttixfi td ^QO//vXof fj xb fv^&if, S dfj dfOftal^H^ ^W ^i > 
ovdif iidXkov (jpy^ tA ^^oj^vXov oxjjfta tlvQitj ij r6 ^iv^u ^ ; 
if ovx ovxto Uyiig; MEN. "E/wyB. SQ. l^^* ovv, Srce^d. 
ovxa> Ifyfjg^ xoxi ovdh ^cekXov (pijg x6 ^QOyyiXov hlvoii ^Qoy- 
yvXoVy fj iv&if, ovde xo tv^v ivOv^ i} ^^oyyvkov; MEN. Oi 
(I^TtoVf (o JSoixQcixtg. 2Si. *AlXa i»fiv ox^tm ye ovSiv ftalir- 
Xov q^ijg tlvai to CQoyyvXov xov hv&iog, ovdk x6 mgov roB 
ixaQov. MEN. ^AXtjdij Xiyng. SU. Tl nox^ ovv ro£hro,7 
ov xovxo ovofia l^t x6 ffxf}f*(x, miQfS Xiyuv* it (wv xc5 c^co- 
x<avxi ovxag rj nfQL ffjrT/jiaro^, ij j;(»fa>fiaros *, tlmg ^ Sxi 
^.7S.dXX* ov3e fiav&dvco eytoyi o^xi povXitf <6 av&Qmm, ovdi 
olda SyXi Xiyng* iGcag av t&avitaaky xfl» tlmv ov ftav&ii'- 
^Hg, Sxi ^^ro) ro inl naai xovxoig xavxov; i} ovde iiti rou-b. 
xoig, ci MivcDVy exotg uv timlVy it xtg iQcox(p}]' xi i^iv, inl 
TQ> ^QoyyvX(a xal ev&tty Tcal inl xoXg aXXotg^ a Sfj axf^uccxa 
%aXiZg, xavxov inl nuat; netgcS HmlVj tva xal yivfjxal aoi 
fukixtj iTQog xi]V niQi xijg aQtx^g dnoxQtaiv *. MEN» Mi^' c. 
dkXa av, co 2JoixQaxtg, tXni. . 2^. BovXtt aot ^a^ietrooicai ; 
MEN. Jldvv yt* SSi. *E&tXijatig ovv uai ov ii^oi timXv ri, • HujuB itaque tisiis exempla 
afferenda erant. Neqiie vero 
est our adesse uegemus, quan- 
do oTimoq sic nabenius pro 
n(nog infra Alo. I. 15. a. Mv 
OTioiui /i^ovq) iSfVQitJV; quando 
oTtoTfQog pro noifQog^ Imoiig pro 
Tf&g in ]oris ab Heindorfio oi* 
tatis ad L^^id. 21. ubi est . 
'OjTOTtJOOc ^. ovp noTSQOv (pilog 
iqlv ; quorum omipium ratio 
est ut nujus oVtc. Ex eo au- 
ienx^ quod relativa haeo omnia 
8ua natura interrOj(,'ationi in- 
serviunt indirertae, factum 
videtur ut in communi ser- 
mone etiam cum direote in- 
N terroijativis ooijfunderentilr; 
quo facto a bonis quoque 
5criptoribus sonantiora Jsta 
Ofit, ^noTog, tum imprimis 
praelata snnt^ quando cum 
pondere aliquo pronuntianda 
videretur interrogatio. 

9 Vocula mi in verbis xal ovdiv puiXkav etc. more satii 
pbvio inservit ulteriori expla- 
nationi verbi ovofm^Eig, quae 
plenius ita erat adnectenda: 
,,et quidem ita ut nihilo ma- 
gis — dJcas." 

1 Vul^o ?J 7Tf(Jt XQ* PJ"^^?*?- 
sitionem lioc altero loco omi- 
sit Be. codd. opt. et plur. se- 
quens. Sic enim solent Grae- 
ci. Vid. Ileind. ad Phaed. 5. 

2 Duo codices minimp mali 
Ven. S et Vind. omisso mql 
dant ngog W/V t^<: dqn^g dno- 
HQtuiv, quod dilif^enter notan- 
dum ob illud similHmum in 
Theaeieto p. l47. c. oiov xal 
h rjj ToiJ nrfXov iQdnrjfSH, ubi 
Heiijd. „In his ni excidft 
y^niQi, notandum hoc genus 
,,ellipseos , oujus simile nil 
,,meniini.'* Cf. etiam quae de 
omissioue hujiis praepositio- 
nis mohui supra ad 3. d. 

3 Hanc 26 M EN Ji. N. itQi^f^ lifjSe orir, cVe ^tjTOVfidfi^g aQAijg oAjyg o,t» i^iv^oiov 
duk Tcov tavrtjg fiOQUov aTton^qiVo^vog drjhiaeiv • avr^y orcjp- 
Oh% fj ciXXo ouovv rovvay rtp avtcp tQonm XeywVf dkla 
ndhv tijg avtijg dkrfOiad^iii iQoo%i](ii<f>g ^ ^ tivog ovtog dger 
rijg i^iyfig^ a Xeyeig ^. ij, ovdiv aot doxdi Xiyeiv; MjE^, 

iZ^EiiOiye dtoi^eXg OQd^dog XiyHV. 2Sl. ^^oxQivai toivvv itdhv 
\ i% aQjiijg* tl (pr^g aQetfjv elvai, xal av xal 6 itatQdg aov;, 
MEN. ^Si IlioxQccteg, tjxovov (uv eycoye, itglv %di avyyevi- 
ad;ai aoi^ oti av ovdh dXXo ij avtog te diioQeZg ital tovgfM 
aXXovg noieZg dnoQelv* mi vvv, Sg y^ i[iol dpxeXgy yotjftev- 
H^ fte Hal "q^aQfidrteig nal dte^(og ntateTiqSeig^ Sate fiecbv 

h*dnoQiag yeyovivau xai doxetg fjioi TtccvteXcogy ei deV tt ^ai 
. axcoxifatj Ofiototatog elvai^ t6,te^ eldog xai tdXXa^ Tauri;; r^ 
9{Xarel(f vdQxri rjf 'OaXattici *, xai yuQ aiitfj iov dei tiXiJ' 8 Verbum diiaO^ai vera sua 
significatione, qu^e e$t opi^ 
hahere^ aJiter hic stare neauit 
nisi subaudiendo ixiivov ad il- 
lud oTwovv relatum; quodta- 
men magnopere dispHcet, cum 
nil a^areat quod ad incon- 
cini^m istam structuram^com- 
pulerit scriptorem. Jarh cum 
memorabilia verborum 8stv et 
d$iaxf'ai' a librariis .confuso* 
rum exempla prostent apud 
Schaefer. ad Dionys., de Con- 
str. 56. et Sturzium in dsla&ai 
0ub iium. 2. inque his aliquot, 
quae admodum suspensum te 
habeant, ipsine poiiijs scri- 
ptori hanc signiiicationum. 
permutationem, in a]iis ver- 
pis satis gbviam, in hoc quo- 
que iribuas ; de eo quidem 
f)jc.ploratum mihi nunc est, 
$ensum eju$ quod est opujf 
es4'e hic dedis&e scriptorem: 
sed utcum dsi^sa-d-ai ita intel- 
ligendum, an d^tfaHv corrigen- 
dum sit, dubitari potest. 
(juanquam ego in posterio- 
rem inclino rationem, videns 
supra ( d. ) in ipsa^ primariA 
ve^rbi £orma, dii qvv aoi nd" 
liv '-^ i{j(t}tiia9Mg Clack. el Vat, 
dare diltai ovv» 9 Egregia graeci sermonis 
brevitas. „Qiiid eam virtu- 
tem esse dicis, cui ^ ea quae 
dicis, conveniant." GED. 
Signum taraen interrogatio- 
nis non pohendum post Id- 

*yH$} bbliqua enim est inter- 
rogatio pendens ab illo d¥7]a^- 
axiai». — jSx eo autem, quod su- 
pr^k habes, ixstvo o ivyxavu o v- 
aa dq^rii cave in nostruni 

. qu9que locum pro f^vrog in- 
trudas ovarfg. Nam ita infra 
quoque §.23. ubi post illa d 
tgiv im^r^firi dQsir] — interlur 
mox: "Oti TOiovOs ^sv ovtoq 
(^sc, avTOv) didaxTov. Alc. 1. 

' 24. A, Jliag, ovv liysig TifQl dv" 
dgiag', inl noaw av avxov Si- 
^aixi gi^sG&ai. Adde quae 
aptioraetiam affert Heindor- 
fius ad Hipp. ma]. 43. impri- 
mis iUud e lihro 1. de Rep, 
p. 336- a. instfSrj ds ovdi roifto 
sipdvri ri d^aaioav}'^ cJy— . Nec 
minus huc f.icit illud, quod 
male^ tentabat^Stephanus, in- 
fra §. 28. ovtott ipaveqti i^i 
kojfiri., 

i Hujus piscis vim, qua lor- 
porem attxngenti ipjicit, ele- 
ganiet describit Oppianus ^A- 

Xuvr. M E N Jl N. 27 vuv ifii xotovtdv ri naitouiidvhctf .va^^.v^ ciXridiSg yuQ e/a>- 
ye xalrrfiv ^wxljv Kal ro orofia * yapxcwi, xaJ oi5jc S%(o o,Tt 
ajioi^QivtaiMi oroi. ^atrof fci/^iaxi^ yt mgl ccQerijg itafiTtoJir- c, 
lovg Xo/ovg/UQtjxaf xai TtQog noiXovgf*xai ndw «v, Sg.yt 
ifiavrtp idoxow vvv Se ovd^ OyU i^l rofta^ditav ^x^ **" ' 
mTv, %al fioi doxtVg ev ^ovhma^ai oii» iic^Xd^v iv&ivd^, 
qiS^ aitodrifim. il yoiQ l^ivog iv oiKky noi^t roiavta itoir- 
oTg \ rctx dv tog yotig dTcax&iifjg *. 2:S^. Ilavovgyog tlyd. 
oi Msv(ov, «di oXlyov il^jptdrt]Gd:; fu. MEN. Ti fuih($af 
(0 ^mx^ar^g; 2ISi* riyvoioxto, bv evexd fu Hxaaag, MEN. 
Tivog Stj oui; JSfi, "^Jva 0€ ,dvtHxda(a, iy(o Sk rovto ol-- 
Sa mqi ndvtcov rwv .mXcSv, ori x^tgovtFiv iixa^ofAtvqt * Xv- 
airAtZ ydq avtoXg* ncakai yccQj olfAat, Tciiiv xaXdiv 9tcd al Xisvt. 3, 56 — 85, et 3, l49 
seqq. et Claudianus Epi/jr. d« 
Vid. etAristot. Hist. Animal. 
9i 37. Aelianus (ie N. A. 1, 36. 
9, l4. Anti^onus Carysl;. 41. 
Plutarch. de sollert. anim, — 
Plinius H. N* 32, 1 : torpedo 
etiamsi procul et e longin* 
^uoj vel si Aasta virgave at» 
tingatury quamvis praevalidi 
lacerti' torpescunt^ et 9» ^2: 
niivit torpedo virii suam ipsa . 
710/1 torpescenSy cet. GED, 
Fhysicis noiis^imus piscis, 
nunc' dictus .Kaja torpedo^ 
nraecipue inVenitur.in mari 
Nlediterraneo. Vis ejus ele- 
ctrica et torpedinem efficit, 
et subitaneum gravem impiJ- 
sum. Cujus virtu^is plus *et- 
iam inest a]ii pisci, qui dici- 
tur Gymnotus electricuSj et 
provonit Surinania. BIE, 

• 

2 Hanc pro vulgato ampM 
varietatem oum Ficino prae- 
bent rodd. opt. et plurimi, 
quamUllrichipf qiioque proba- 
tam fidenter • nunc repono. 
Nam vulgarissima illa animi 
et corporis dislinctio iu ma- 
f»n£^ vocabulorum iJIorum si- 
militudme non potuit non in- 
trare invito scriptore textum;» coixtra ^ofta pro a&uay si hoo . 
primitus scriptum fuisset ne- 
mb certe librarius intulisset. 
Optime autem eam hic cor- 
poris partem nominat Plato 
in quam solam animi ille tor- 
por, quem &ignificat Meno, 
transire debuit. Qui si de to- 
to hoG corpore praedicaret ri- ' 
dicule nimius Videretur, 

3 Sic pro notuQ e plerisque 
nunc codd, editur, 

4 ^AndyHv simpliciter di- 
ctum saepissime significat ad 
judicium vel in custodiam 
rapere, Demosth, p. 431, 7. 
i7tsi$u6V ds ofioXoyovai>v fUTid^ 
yuv SrJTiov 7igoa^)cev. Lysias 
contr. Agorat, Aw;io5upiyy aTi^- 
yayf.^ Pollux 8, 9, 102. nsQl 
tav tvdsxa, — • insfisXovyxo twv 
iv Twl d&ffimriQltOi wtl dniiya-^ 
yov nXiTiTag» ; CED, Scnol« 
ad h. 1. mg KaxovQyog naQa-' 
do&dfjg Big to diatKaf^gtov, 
Plenas formulas habes e. g. 
in Gorg. p. 486. a, sig t6 5«-^ 
aumiigiov dna/Qi' ubi vid. 
Heind. Aeschin. cTimarch, 
p. 159. Tov ^ivov ngog tbv i^ 
Xovta dn^^yayev. 5 Vide- « s \ 2S M EN Ji N. 


vocQHtj mriii vaQKwaa oihio ^ xal rovg aXkovg itpuZ vaq- 
U^v, soiica avrrj' d de (ifjy oii» ov /Aq tvnoQmf avrog^ 
tovg aXkov^ noi(S dnoqkXv ^ * aiX^ nttvrog fidlXou avrog 
dnoQtov 0vro9 nal rovg dXXovg noico dnoQhXv. xat vvv nkQi 
dQtr^g, o i^iVy^ iya> fi^v ovst ^ida*^ gv fxevroi Iaoi>g nQortQOV^ 
fiev ^dijod^aj nQW Itiov oiipaa&c^i *• vvv fidvrQi, ofioiog tl 
ovx eid&Vh OfifOjg de id-eXo} fnrec oov onixijas&ai xai ffvl^fj^ 

i^r ffaaif o,ti nord i^^i K MEN. Kai riva rQonov l^ijrtjfjHg^ 
^ JL^wxQareg, rovro^ S fxij oJa^&a ronaQunav^ o,ri iqi^ 
noXov * yicQ' w ovx oJad-a nQO&ifihyog^ ^^rjrr^Hgi ^, tl 
xal 8n fidXt^a ivrvxoig avrco^ n(og uoit * on rovro ictv 

h,S av ovH ^dfja^^a; 2Sl. Mavd^dvt», oloy povlH Xa/tiVy co 
Mivtov. iQ^g^ royrov fSg iQtcixov Xo/ov xard/etg ^; (og oi» 5 Videtur Meno et pulcher 
fuifise, et amatores plures ha-. 
buisse; vid. supra §. 9. .['*• 
pag. 3.] Cum autem depul* 
chritudine formae hic loqua* 
tur Socrates, ipseque Meno 
supra dixerit: to t€ eidog xal 
jalXa, videtur Meno in com- 
paratione Socratis cum tor- 
pedine additoque epitheto t^ 
nXajda, respexisse simul aa 
formam capitis Sor^atis^ quod 
ipsi erat grandius longiusque^ 
et Silenum referebat, ut apud 
veteres legitur , et ipse sae- 
pius jocatus est. Quippe Me^. 
no toties refuiatus, iram si- 
mul cum dolore concepit, 
neque abstinet a dictenis. 
Quod tamen mirum quam 
aeque fert Socrates, nila^ 
rique ac fucunda respondei. 
ironia. BIE. 

6 V. Gramm. §.131. Obs. 6. 

7 Ut anoQiiv de haesitante 
ac dubitante dicitur, ila iv- 
TtOQflv de eo, qui oertam ali- 
cujns rei scientiam habet. 
Qila ratione saepius has vo- 
ces inier se opponit Platoj 
e. g. in Phaedone p. 84. e. 
ti unoQHtov, (nefiiv (^oxy^aifTa xal ifd ^vfmaQaXapiiv , (V ii 
fjkStlXov olsd&s fin*^ ifwd tvno" 
f^ySfaiiv. Ita et ad}ectivo ivno-' 
Q^g utitur ibid. p. 86. d. it > 
ovv Jtg vfibtv evTioQMXsgog ifiovy 
V tl ovTi. dnsxQlvajo ; GJ^D^. 

8 Respicitur^ hoc verbo 
comparatio cum torpedine. 

9 Quod Socrates hic pro-v 
raittit, non praestat impedi- 
tus postea ab ipse Menone, 

Suaerente semel et iterum de 
lia re, postremo fastidiente 
hanc dis(j[uisitH>nem de eo, 
quid sit virtus, et properante 
ad priorem illam, num pos- 
sit addisei. BIE. 

1 Coisl. bitoiov^ 

2 Formam in ft hic prae- - 
buerunt optimi Cl^k. et Vat. 

^ Nimiurii prohat argumen^ 
tandi haec ratio, quam aSo-. 
phistis accepit Mfeno, et qua. 
mire sibi placere videtur. BIE. 

'Verbi ^axdyuv nuUaim quae 
quidem aliquando ^atisfacere 
possit rationem hic reddere 
possum. Nam comparatjo 
cum filo quod nendo dedu^ 

citur, M E N Jl N.. 29 ^pa i^iX^etv dv&Q(6kq>, ovti S oldev,s ovri S fxfj bWev. 
olkt yaq &v'yhy oqlSe, ,&7^0fr *•, olSe yaQ, ttai ovdev 3e% 
rmye %oiovv(a ^rjinjaetog* pvrf, o fi^ oldiv ovdk yaq oldev, 
Q,Tt' ^rixritTH, MEN^ Om ovv ^caXdSg ooi SoaeZ 'kiye(s{tai 6 c, 

p.8i.lo/o$ o5ro$, 6 ^ta^Aqam; 2fl.'0v'A efioiye. MEN.."E%nq 
k&ye(v aitfj 'j^USii ^'Eycaye. dxfjxocc yecQ dvdQwv re ttal.yv^ 

• vaiy.(ov Goq)(Sv' tk^* t« ■OeZa M^dynaxa MEN Tiva Ao- 
yov leyovttov ; USL ^udXfjdij^ efwiye doxttv^ tiai xaXov. MEN. 
Tiva Tovtov] xal tive^ ot Xeyovteg; 2^4 01 (ikr iJyovteg d. 
dffi tmv lej^icav te xal ttov le^Hcdv, oaoiq fAguekiiite *, itiQi 
m ftet(fxei()i^ovtai ) Xoyov oYoiirt^ ^vai diSovai. Xeyei 8e 
wxi Ilivdaqog, zal tiXkoi tto^Xo^ t(Sv itoifjttovj S(foi '&itoi 
thiv. a Sa Xeyovmf tavti • i^iv. dii^ ' GHOTtHy ei aot do- , 
y.ov(nv-^Xf]d'fj XeyHv. (faat yaQ r^v t/'f;^^v tov dv&QciTtov 
elvai dd^dv&tov' xai rote (xev tehevt^' o drj dTto^tjaxHV 
wxXovai* tots ds ndXiv yiyvtad^ai* dnoXXvod^at d^ ovde-- 
note» detv Sfj Sid tavta dg oaibitata Sia^Kovai rbv ^v, 
„(X(Ft yctQ ■ ^ dv <PiQGecf>6vu noivdv naXaiov iiev&eog ie^e- «. -^ I tUur^ de tarti hrevt s6tn^o)ie, 
locum non habet. Quare vi-. 
de an P]ato scripsent nUQa- 
ysig. Ficjn. in rneciium ad- 
diixisti* Dertiosih» c. Androt. 
p. S9h^ 13 TtXdrttiiiv xul Tia^a- 
yifiy nqoghxugtn xovxiav xaaovQ^ 
yovg Xoyovg. Infra Alcib. II. 
17. na^dyoiv to xuTtoig ,)Utens 
vetbo xaxtig", 

4 Sibbaeus, qui haeaet se- 
queiltia exscripsit, sefm. 41, 
legit: ovTt yuQ av, oys olds, 
iijTsl, Melius omnino oye, 
sed deterius ZijftH. GED. 
CoisL yi plaile omittit. 

5 Pr6 fiifiiXtixs apud Stob. 
vitiose exstat fitp,iXeTf})c€, et 
ante oatta^rata orr^issum ibi 
^g. GEp. Paulo ante TeJy 
ante uqhw^ om. Patis. -B F. 
Recte. 

6 Fragmentum hoc adPin- 
dati Threnos refert Schneider 
in Carm. Pindaticor, Frag* fn^nt. p. 2i. (p. 37. Ed. nov.) 
Idem in J^rsuch iiber Fin- 
dars Lehen uud Schriften^ 
p. 53 seqq. £usius de hoc lo- 
co dispiitat, et alios consimi- 
les ejusdem poetae locos .de 
immortaliiate excutit^ ac si- 
niul ostendit, unde Pindarus 
Pythagorica ista doi,'mata hau- 
rire potuerit. [Adde Boechh. 
in Fragm. Pind. nnm. 98. p. 
633.] De^ hac ipsa vero pur- 
gationis et miglfationis ani'- 
niorum doclrirta disserit Hey' 
nius ad Virgih Aen. 6, 735 
seqq. tum in nolis, tum in 
excursu p. ^bisf^ciq. — Pro no- 
Vem iannis, qtios JPindarus hic 
constituit , Platonem ipsum 
alibi, e. g. in Phaedr. pi 
2hB. b» miUe annos consti- 
tuere, notum es^. GED. 

Variantes lectjones. Codi 
Ven. uterque et Stob. 1. c. 
di^au Pro £x tuv Stob. >pum 
Vind. eiVen. ^ ix to)v, Clark. 
Hctav, Parts. F in marg. !§g 
tav: Ficinus legisse videtur 

IV* y 30 M'E N Jl N. „raty d^ rhv imQ^fv Skiov nttbkov Ivdrcp fru iivdiSoX i/^i;- 
„Xav ndXtv, ix rdv ^aaiXijtq ayavoly y,ai a&ivet itQainvoi 
„oo(pi(x rt fjti/t^ot oHdQf^ avl^ovrat* ig 8e rov 'kotTiov %q6- 

15„voy '4JQ(oig ayvoi it^bq dv&Qcintov itaXtvvtat.^^ ^ldn ovv ^ 
rpvxfj dd-dvarog rt oma^ ^ai itolXdnq yeyowXay ntai kwQa- 
HvTa 9tai ra iv&dot yai rA iv qdov xai itdvxa XQ^f^tara ', 
oiw €^tv SyU ov fAifjia^xiv* Sati oidiv '&,avfiag6v, xai ntgi 
aQtrfjg xal itfQi aXkcov olowe dvat avrtfv dvafivrjfj&ijmt ^, 

h.u ye xai itQoreQov i^nl^aro ^. an y&Q rijg (jpmicog und" 
(njg (Tvyyevovg oueny^, icai fJLifiadTpivtag rfjg i//v^^S &navvay 
ovSiv y,(akvHy ^v fiovov dvafivtjad^dvray S dl^ fidd-tjaiv yaXov- 
mv civ^&Qtmtot, rdlXa ndvra avrby dviVQtXVy iiv rtq dv^ 

. dQiZog 9/, xai fjitj dnoxdfivrj C^rcav. ro yocQ l^tjrtVv a^a xai 

c. ro fitfvOdvttVy dvdfiYif(stg 8Xov iciv, oux ovv 8tC nti&ta^Oat * 
rovrc9 t(p igt^ixicp X6y(p\ ovrog fiev yaQ dv ^fjiag dQyovg 
notfiotity xai e'^t rotg fjiaXaxoZg r(OV dvd^Qcintov 'ijdvg dxov- 
uai. odi de iQycertxovg ^ rt xai ifjrfjrtxovg nout cp iydf rr- * \ t^ av — (xv^^avrat, habet enim 
quousque in reges — eva^ 
dant. — , Boeckhiiis nihil ma- 

' gnopere mulat nisi quod pro 
yiyxdv rescripsit y/t/^cf?. Quod 
nisi & viro lyjrici sermo- 
nis perilissimo factum es- 
«et; paulo confidentius pro* 
nuntiarera, singulare ytvxdv 
respiciens iUud xeIvqsv, et fe- 
mininum plurale tcIv relaium 
ad y/vxdv, Pindarum me ju* 
dice non dedecere. Plenus 
<ermo : 71hv(ov ivdzof dsl em 
yfvydv kndcov dvdiboL 

Oig dv ^s^eTcn, antiquioir 
sermo pro nug' Sp av dsiijiai, 

. Vid. II. ^, 186. Siiato ol ax^jTt'- 
T^oy nuTQ(aiovi o, 88. OifiiQi 
ds dixTo dinag. •» De aliis 
Gonsule indicem. 

1 Aceedo Struvio ultimum 
xal damnanti. 

2 „Fieri posse, ut illa re> 
miniscatur. Poierat scribere 
oiipT€> sed tum non posuis* 
«et, puto, avf^. 3 Saepius hanc opinionem 
Socrati liribuit Plato , ut in 
Phaedone p. 72. e.' ubi Ce- 
bes, 0) ^^cjKgmsg, ait, etiii&ag 
&afia Xiyeiv, oti ijfitv ^} fidx^ri- 
• aig oux dXXo' tl fj dvafivrfatg 
Tvyxdvu ovaa, xal xaTOt tofJro 
dvdyxT} nov rifiag iv ngoTiQot 
Tirl XQ^Hf fJtff^oLd-rixivat, « rvv 
dvafiifiV7jax6fii'&a. x. t. X. et ia 
Phaedr. p. 249- c. ToiJxo di 
iqiv di'dfi%Tfaig ixflvosv, « ttot' 
eldfv ijfjiiav rj ilfvxij avfinoQfV- 
^iiaa ueoi. — avafjHftvTiaxsaOai 
d^ ix Tfavds ixiira, ov Qadtov 
andarj eic. Conferendus au- 
tem ad doema hoc de remi- 
niscentia Cicero Tusc. I, ,-24. 
Boethius in Consol. Quod 
si Flatonis Miisa personat 
verum, Quod quisque discit, 
immemor recordatur. GED. 

4 £ Parisinis C habet ni- 
a&aty £ F tnea&ai. 

5 Vulg. igyaanxovg. Antiqui- 
orem formara ex quam pluri- 
^is dedit Bekker. 

6 No- M E NJi N. 31 igL MEN* Naly d ^cixQarig. a^* dnXfog Xsyttg ^ Tov-d. 
To, oti ov iiav&dvofnv, dJiXa ijv itaXevfikV fiddtjGtv dvdfiVfj^ 
aige^iv; ixng fu Tovto didd^ai wg ovtiOQ sjfa; HSi, Kal 
aQti ihtoVf (o MevfoVy oti navovqyog hly ^ai vvv SQODtqqy 
H £^<0 ae didd^ar og ov q>f]ui didaxfjv etvai, dXX^ dvdfivtj^ < 
82.ffiy iVff dti evd^vg qfavv(0fjiai avtog ifiavt(p tdvavtla Xiytov. ^ 
MEN, Ov fia tov Ma, co .^cbxpartg, ov itQog tomo fiXi^ 
tftag tlitov, dXX^ vito tov ed^ovg. 4^X* ** ttoJs jtiot ^ng ^v- 
dH^aad^aiy oti €/« Samg Xe/Hgy evdH^^au ZSl, ^AXX^ is^ie, 
fiiv ov ^^Siov ' Of^cog de id-ekto TtQO^fja^^ijvaiy aov Svpuv. 
dXXd fioi TtQoaadXiaov • tcov TtoXXwv dUoXovd-tov tovttovl 
twv aavtov eva, ovtiva fovXiu iva iv tovtto aoi imSeSr^ 
T^iofiai. MEN. Tlavv ye. JtVQO itQoatX^i, I^Q, ^ElXriv 
idv i^i -^, xai IX^ijwC«> MEN, Udvv yt acpodQa, oinoyt-- 
v^g, 2i^n IlQoat^t drj tov vovv, -OTtotiQ^ Siv ffoi (pahf]iat, 
ij dvafjUfAVfjaxofitvog, rj fiavdfivoov naQ^ ifjiov. MEN,^AX^ 
Mc itQoael^^o. ' , 

^iG. Elne * d^yfioi, cS naZ, yiyvdaxttg Xttgd/CDVOV ^^ 6 Notanda constriioiia com- 
posita e duabus aliis, TTLg^fvta 
Toi;ro) et mgfVM, ' tovtov Hvai 
dltf&^. Accedit pen attraclip- 
nem dativus uXrfd-it, quem 
pro vulg. dXrj&ij ex optimis 
codd. assilmpsit Bekker. 

7. Stob. pro dXX^ anX. X. ha- 
bet: dXXu ndig Xiysig. Non 
prorsus% incommode. Codi- 
cum scripturae sensus est: 
Num id ita dicis, ut nulli ex- 
ceptioni locus sit? Hanc enira 
vox anXcSg vim saepiiis apud 
Nosirum habet, e. g. in Phaed. 
p. 103. c. awomoXoyrixausv 
djiX^g tovto GEiD. ' Vid. 
^eind« ad Phaedr. 47- Go^. 
53. 

8 Cod. Vind. ngoaxdXsaett, 
quod quin praeferam obstat 
non fiol hic additum: usi- 
tatior enim est forma hu- 
jus verbi media in omni et 
structura et sensu : sed aucto- ritas codicum. — Mox pro 
vulg. roVTfiH, cujus hic locus 
j)rorsus non erat, Be. ^e codd, 
reposuit tovk^, 

9 Miv in interro^atione sic 
usurpatum affirmationem^ al- 
terius exspectat ; opinor^ haud^ 
duhie. yid. Charmid. 2. Eu- 
rip. Med. 674. Pors. Monuit 
hoc, sua ad Gliarmidae' lo- 
cum retractans, Heindorfius. 
Differt autem haec interro- 
^and^i forma ab illa pe](r no^ 
eo quod nov in re JEiHunde? 
satis certa alterius assensum 
exspectat, istud fii/kif autem ali- * 
' quid ut consentaneum et ne- 
cessarium poscit. 

,1 Tncipit elegans episodium^ 
quod exemplar praebet fzaLSv-^ 
Ttx%, tiz*^? Socratis. Maxi- 
ma illius fuit sollertia atque 
ars in eo, ut notiones obscu- , 
ras, quae in hominibus quasi 
dormmnt, excitaret, clariores 

que •^ 32 MEN Si N. SSi. ^'E^iv ovv xexQoiyoovov ;fft>(>iov, laag «x^V rocg y^fjt^&g 
ravxag itaaagf xirxaQag omag; JJAL IJdyv yi, JSSi^ Ov 
%ai xavtaai xag diot fiiaov * iglv loag c^jorj» UAL NaL 
£SL OvHovv Hff av xoipvxov %ooqiov kal fittl^ov xat ekat- 
bkTovj, tlAt, IJavv yi. IIS2^ *El ovv Hfj avxti ij nhv^ 
dvolv nodotv^ ^al avri; dvoZv" itoaaxv Sv titf itodm %6 
SXov ; wde di gx&jth. ti i\v tavxij ^^ SuoXv ' nodoXv, xaivy 
de ivog noSog fAOvov, aXXo xi &7Tal^ civ ^v dvoXv noioXv x6 
XooqIov ^; HAL NaL JSSl. ^Emidii de SvoXi^ nodoXv xal 
xavxfj, ciXXo xt ij dig dvoXv ylyvixai; IIAL FiyVtxau ^Q» 
idvoXv a^a dlg yiyvtxai no8wv. UAL NaL SSl. Hoaoi 
ovv tUiiv ot dvo dig nodig, XoyiadfAtvog itne, UAL 7it^ 
^ Ta(»fg, dS ZfoviQaxig. ^Si. Omcovv yivoix^ Sv xovtov xov 
, XOf^iov kXkQoV SmXiatoVy xoiovxov iJe, iaag ijipv ndaag xag 
yqafinag Samg xovxo; TIALNdL ^Si^ Uoawv ovv «^o» 
noddov ; UAL H^xTft}. 2^Q. 0iQt S^^ nHQ<d fioi dniXV) jr»;- 
Xlxij xig- egai ixdvov tj yQafAfirj ixd^ri. tf fiev yofQ xovdey 
SvoXv noSoXv xl Sai ^ ^ exuvov xov SmXaaiov ; UAL tjue efficferet. If>se Aixitartefn 
- obstetriciamj liidetis simul itx 
arte, qua victum quaesirerat* 
mater. Saepii» hoc occuririt 
apud Platonem, clarissime in 
Theaeteid p'. 148. e. 150» b, 
[Schleiermacheri de hoc epi- 
sodio sententia paulo diversa 
cognosci potesf e nota ejus, 

?uam damus ad §. 17 extr.J 
utandiis autem Socrates am- 
buians figuras, de qtiibus lo* 
quebatur cutti puero Meno- 
nis, in arena ,. uti < mos erat 
veterum, , delineasse. BIE. 

2 Non de linea, quam e//a- 
gonatem dicunt, sermo est; 
sed de alia quae ex aUero 
latere ad oppositum altetum 
per mediuilfi quadtatum du- 
citur. Delineatur enim qu^»- • 
dratum majus, divisum in 
qUattuOr^minOra, utvidere est 
in figura appicta §pho 17.^ 
loquitur autem nunc quidem Socti de ifnajDri xilo quadra- 
to. £I£. 

3 Vulgatatn tt h tavrfj sen* 
5u desiitutam omnes tamen 
fcodices servant. Ficinus ve* 
ram Scripturam in codice in^; 
venerit, an sicut F. A. Wol- 
lius cOnjectura assecutus sit, 
non dicam. Vertit certe: „Si 
latus hoc duorum esset pe^ 
dum — ". Emendationem cer- 
tissimam diutius a* textu ar<- 
cere nefas esset. 

4 t)e vlXXo n vid. Ind. Vo^ 
culam -// pauci hic codd. in- 
fierimt. Vaulo post in eadem 
formUla omnes eam servant. 
Bekker tam^n constantiae 
causa utrobique omisit. 

^ Hiti etiam 8ai a codd; 
optimis Vat. et Glark% ofola» 
tum spernere, ob simpjicem 
quam exercet 'bppositionem) 

noll. M E N /2 N, 33 t 

/tijKov. S^, tS Sw^qax^y on SmXaaia, 2Sl% /Op<f?, oS Mi- 
nov, (og |/« xoixcav ^ oiSev^Sidu(TH(o, ciJJl^ ij^mvio nivta;^, 
xal vuv ovro^ oiitai dSivai onoia sgiVf d(p\^g ro oxrci- 
^QtfV "^ x^^^^ y^^^^^^^^ V ov Soxit aoi; MEN, "Bi^oiyi. 
2:«. OlStvoiv; MEN. Ov Sijta. Sfl. Oittai Si yi, aito 
tijg SiTiXaalag; MEN. NaL J^Sl. QedS 5^ . avtbv dvafu- 
fiyiiaxoiuvov ^ icpi^^g , c5g Su dvanifiv^aHea&aL ' Zv Si jMOftl? 
Xiyi^ ditb tfig, SmXaaiag yQajijAijg cpijg tb SiitXdaiov %(ff>qiov 
Kl^.yiyvta^a^fy, toiovSe Xi/(0' ^ tavtjj piev nqcxQov, ty Se Pqa- 
%u, dXku Xaov navta^if i'^a> ^amq tovti, SinXiaiov Si 
:tovtov oxxmtovv. dTiXd, o^a, d ett aoi dnb tijg SinXa" 
aiag^ Soxtt eata^ai, JJAL ^'Efioiye, ^HSi, Ovxovv SinXdaiah\ 
avttj tavtfjg yiyvetai, «y kxiqav toaavttpf nQoa&ci^v iv- 
&ivSa ' ; TIAI, Ildvu yt, 2Sl, ^Anb tavvtjg Srjf 9175, il$at 
tb oxttonovv xcoQioVf av tixtaqtg toaavtai yivtovtat; UAIf 
NaL JuSi, AvayQctxpcofied^a Stj dn^ avvijg taag tivxaQag. 
a)yXo tt tj tovti. dv Uf], ' o gp^g tb dxv(07tow etvai ; . UAL 
Tldvv ye* ' SQ. Ovucruv iv avt(o i^i tavti tittaqa, (ov c. 
&agov iapv tovvco i(^i tco tttQdnoSt ; JIAL NaL 2^, IIo^ 
aov oSv yiyvttai; ov tevgdxig toaovtdv; II AL JI(og S"" 
oiij 2Si, JinXdaiov ovv i^i tb tttQOxig toaovvov; II AL 
Ov fiu Aia, ^i2. ^AkXd noacmXdaiov; IIAL TtvganXd* 
aiov, 2Sl. ^Anb trjg SinXadiag aQa, (6 ^naVy ov SiTrXdaioVy 
dXXu tttQanXdaiov yiyvevat ^(OQiov., TIAI. ^AXfj&ij Xiytig, 
2JSi. TtttdQ(Ov yaQ tttQuxig igiv i^xaiStxa^. ov^i; UAL i npli.' Nam isic. alibi quo- 
que e. g. Cratyl. p. 394. d. 
Toig f*iv Sjf x«t« qfvaiv yiyvo- 
fidrotg ra adtd dnodoxiov 6v6-^ 
/jtaza. niw yE. Ti dal Tolg 
nagd <pvoiv — ; 

6 Optimi sane codd. Vat;: 
et Clark. ciun duobus aliis 
praebent hodie qnod olim de- 
siderabat ^chleiermacher,T0V' 
loj*. Tamen vulgatam, quae 
Ficini etCoisl. (qui habet ov- 
Stv ToifTav) auctoritate nititur, 
mutandam non duximus : qno* 
niam melius cocunt haec, toi'~ 
T«y ovdkv — " dkXu ndvra, quam, 
joviov et ^epetiium statim ov" tog. Neque in talibus, c^uale' 
est tovihv, Tovcov, vel optimo- • 
rum codicum aliqua esse pu« 
tanda est auctxjritas. 

7 Ita hic et in sequentibus-' 
codices. Vulgo dnTdTiovv. 

'd Gave cotrigendum cr^das 
ivd-dds. 'Ita enim solent trrae- 
ri : nec minus Latini, ^qui eo- 
dem hiodo dicUnt ah hac par^ 
te, Vide paullo post xal «y- 
d^ivSe biaavKag. 

2 Ad tsttdguiv et ad kxxal-* 
^fxof mente supplendum no--' 
dbiv x<*^Qi.or, Aiias .^enilivus 
unda pendeal non habebit. 

C^ '3 Gcdi- 34 M E N ^ N. d.NaL SSi', ^(hfxAnow 8* dn6: itolaq yQafjijiijg; DvjfZ cbro 
fuv ravttjg tfiQanXainov ; TIAL fpfjfu, 2^. Tira^rov ' 
Se ano rijg fmiKsiaq ^ rairrfjfjl rovti; UAL NaL ^52. 
]^iv. Tfli di ^xTOMTOuv, ov rovSi fASV SinXadiov i^i, roirov 
8i ^jiiav; TIAL Jldw yit *. 2R.' Owc dnb nhv iieCCovog 
igai ij roaavrtjg yQaiAfirjg, ano Matrovog de tj roarjadt; ij 
ov; JIAL ""BfAOiye 8oxtZ ovrto, 2Sl. KaXmg' ro yaq aol 
8oxovVy rovro dnoHQivov, %ai jioi %iyi' ov% tj8b fjih 8voVv 

e. noSdtv ^v, ^ 8e rerroQoov ; TIAL NaL 2^. Jil aqa ttfv 
ri>v fiyct(mto8og '/coqiov yQafifxijv fjieCC(o fASV iivai. rijcrSf rijg 
8ino8ogy iXdvrco oe rijg rtVQanoSog, TIAL Jtt, 2Sl, Jlti- 
QiO 8ti XiyHVf nf]Xix7jv riva cfijg avttjv ttvat, JIAL TqL- 

. noSa, 2^S}. Ovxovv avntQ rQinovg ^ij, ro ijfuav ravTfj^ 
nQoaXrj^pifii^a, xal e^ai rQinovg; 8vo fiev yccQ oCSt, 6 Si 
tlg, xai ivd-ivSt waavrcog* Svo fiav oiSt, o Se tfg. xdri 

f.yiyvera€ rovro ro %(OQiov, o q^ijg, UAL NaL 2^, Ov^ 
xovv, av ^ rijSe rQicov xai rijSe rQitov, ro oX(>v yioQioV 
rQicjv rQlg- noS(ov yiyverai; TIAL ^aiverai, 2Q. TQtTg 
Se TQlg noaoi tiGl n68eg; TIAL ^Ewia, 2Sl, ^'ESti Sh ro 
SmXuaiav noacov ttvai noScov; TIAL ^Oxrco, 2Q, Ov8* 
icQa dno rijg rQinoSog noo ro oxr(onovV %(0Qi6v yiyvtrau 
TIAL Ov Sijta. Hii» ^AlX^ dno noiag, ntiQco fjnXv tlneXv 3 Gedikius putabat thaQ^ 
roy dici '. posse quadratum A 
b c d ut miarta pars quadra- 
ti A B C D. Sed cum t«t^(x- 9 


1 nldaiov hic dictum sit non- 
tiisi respectu tninoris quadra- 
ti, posterius ho^ in eadem 
orationis serie quarta pars ita absolute dici non pbtest. 
Quare unice vera est Corna- 
rii emendatio, TetgdTiow, 

4 Codices optrmi et phirimi 
nunc firmant id quod ex in- 
scriptione Attica collegi et 
exposui in noia ad Gramm. 
ampl. §. 62. Obs. 1.,* f^mi- 
nir^um v o cis iffjiavg apud an- 

vtiquiores Alticos fuisse for- 
ma ioiiica i^filam gen. 7/iei- 
asag. Id in aliquibus codd. 
mulatum hic fuit in formam 
consuetam rifjiiatiag, in aliis 
in rjfiifSfctyg, qnod olim corri- 
gebam ita, rjfiiucog, ut generis 
communis. 

5 IsUtd ndwyE omnes omit- 
tunt praeter Vmd, et Ven. 2, 

6 Non MENJilf. 35 Tt&iag. ^ nJlt l^diUk fi^ ih /lia, il JSbix(MHrft}, ^'y&yi 

fffif bfi, ^'r«$ feilf jj toO d«taJM>^b^ J(co^ii>t) J^^ttfif^, ^Wf^ 

i^al^ kofr d^a^QtiJJoog ^mici^lntb^ jAi tidAg^ kdl bi^ i^/^tdi, 
vinoQitv ^ vih di ^yittai ArtoQitv ijSf)^ 'tcal eKntejp tik o2%)^, 
ovd* otittti ttdifm. MEN, ^Ah^&^ Ufni, iTJi. Oinoihfh, 
vtv ^tiov %e ^i^i t6 nQa/put S dt/jc f^i M&f% Kai 
rovto jAbi dokit. '2Q. ^ATtbQili^ oiv aitikl0 ^bll^ffaHigy xc^ ' 
vdqy^v imn^Q ^ viQilttj, fii^v tt i^^Ofikvi -MJSNi O^ji 
ifiot/i Soxit JSiii Tlqo^Qy^it yb&i^ ti ^Jmctyi^MiitJiVj \ig ^bt^ 
ki, 'itQ^g t6 U^vjQiiv onfl %i. Vdv fiev yinQ wkl p/r^acici^ 
uv ^diwgj biit iii6g' toti de ^gdud^ &i^ ital,7tQ'6g TtbiXbiti 
xal TtoXXaiiig i^it'* &v iv Xiyitl^ mQt tbO (ttitkaicfioi) ^t^oi^ 
iogdit diitkablav t^v yQdfJtfi^v ^xnv fi^t ^. MEN-. "Mbt-^ 
itiv. 2il. Ovit o^ dfv ^oV TtQottQb'^ iitlyhQtiddi t^fitiXvti 
fj fjuxv^ivitv toHtOy o witb itdivat, bik ilJiA^f TtQiv d^ dTta^ 
(3iav ntaiijti&tV ^ ^yfjmfutVb^ ^ij tidivaif iial ijiodijiii to iU 
iivdt; MSN^ Oii juot ibxtt^ tS i^si^Qafe^i SSlx ^H^iJitb ^ 
itQCt vaQii^&ag. MJBJV^ ^oHtt fCol. £ii. £*i^ai iS^^ h 
tavrrjg tijg dnoQid^ oti ^ kdl Avtt)Q^m ^fjtSV :fut^ ifmd^ 6 Noh tiic tahUihi kdd pef 
totutn hoc episodiuih taih ma- 
hif^std thihistirat i^tieirb |io- 
ii6ae3 Saciates, Ut de jlrb- 
pria' eariim geh eratibntij quaiii 
hbhnisi juvet arte obstetticia^ 
cogitarji hoh ^bssit. Nequ^ 
haec mehs est Sbciratis^ qtii 
hbd t2intuhi a^t^ iit ^ fdtl^ 
Utate, qua hbtiohes a fiiiefd 
pefspiciahtiif, d^itibnstret eas 
hon huhc demunl ^hithb ejuji 
insefi. SCELEtERM. 

i Genitivus tov avdtft> jpeh- 
det ab ov (quo irehiiniscen^ 
tiae): Viden qubs in ref 
cdrdandci htbgf essus fecefit?. 
GED. aed prdba videiuf 
G. D4 Beckii emendalib 0! pi^o 
oL Dertii Oljrntli; i. p; 42$ S5. oQuti ^ bl n^fiM.^^^ 
ixakystitt iSv&Hfmbii £t tt 

g Sic fi^. ^x Vai: «t C»ifUrki 
Vulgb t^ttb ttt&rl^r; 

3 Lbvitef .i>ef stfih^it Metid- 
heih, tjui antea §. l3. di*e- 
irat^ se sdfpissimB et ad mid- 
t6s db Viftiitg Ibcutiiih ^^be: 
GEt), _ t^bfhia Atticis feiiaiii §cfi- 
ptbfibus pfaelatai V; Phfvhi 
p. 6. (i20j ifefddidhiis tief- 
sbiii ^: 45t: 

5 Schleiefni;' &cfit}ehdiihi 

§iitat o,fi; qiibd nbri j^arii .bb 
efecturii acbUs&iivi iri- Viil- ' 
C 3 Said 32 MEN JiN. ff3(^^i&v Su tmoSrov i^i; tlJJ^ MEN£lN02i. "'Myo^yi. 
SSl» ""E^iv ovv xtx^aywvov xco^iov, laag e)(^oV rag yi^miaq 
tavtag itdaagf TeVra^ag ovirag; UAL IJdyv /i. JiS^* Ov 
Hai Tavraai rag diot fieGOV * iglv Jhag ixov;' IJAL NaL 
2iL OvHovV Ht] av roipvrov xco^iov kal fxttl^ov otal eXar- 

bwTov;» tlAt. ndvv yi. Il£l% Ei ovv lirj aifr^ ij ivkhVQa 
ivolv noSotv^ Mal aikfj dvoXv" rcoatov &v titf irodiav ro 
SXov; iw^e ds ux&jku el ^v tavrrj ^ SvoXv 'nodotVy ravrrj 
da ivvg noSog fiovov, icXXo ri &Tia% Sv 7jv dvotv noSotv ro 
^caqiov ^; UAl. Nau JSSl* ^Entidii de Svoti^ nodotv xat 
ravxfjy iiXXo ri ij 8ig dvotv yiyvtrai ; II AL Fiyftxai. 21Q» 
^volv u^a dlg yiyvtr ai nodwv. HAL Nai. ££l. Hogoi 
ovv tlaiv ol dvo dig nod^g, Xoyiodiuvog tlne. UAL Ter- 

^raQig, & ^^cayc^axtg. ^Sl. Ovxovv yevoix' &v xovxov xov 
, Xco^iov exfQOV dtnXdaiov^ roiovxov '8e, IWs eiov ndtsag xdg 
yqafiiicdg ScmtQ rovxo; TIAL ,Ndi. ^S2k Ilocfcov oVv igai 
noScov ; UAL H9xT6i. 2£l. fl^eqe 8rj^ ntiQco fioi tlnttv^ n^- 
Vxf] rig e^ai eKtivov tj yQafifitj exd<^t]. ^ fiev yo^ rovSe, 
Svotv noSotv* ri Sai ^ ^^ exeivov rov SinXaaiov ; II AL tjiie efficferet. Ifise ciixit a.rtefn 
- obstetriciam, liudeiis simiil itx 
arte, qua viclum quaesirerat» 
mater. Saepius hbc occUririt 
apud Plalonem, clarissime in 
Theaeteid p. 148. e. I50i b. 
[Schleiermacheri de hoc e^i- 
sodio sententia paulo diversa 
cognosci potest' e nota ejus, 

?uam damus ad §. 17 extr.J 
utandus auttim Socrates am- 
bulans figuras, de quibus lo- 
quebatur cum puero Meno- 
nis, in arena ,. uti < mos erat 
veterum, ^delineasse. BLE. 

2 Non de litiea, quam i//a- 
^^ gonalem dicunt, sermo est; 
sed de alia qu&e ^x ^tero 
latere ad oppositum altetum 
per mediuin qu^dratum du- 
citur. DelineatUr enim qu^*- 
drAtum majus , divisum in 
qUattuOr minOra, utvidere est 
in figura appicta §pho 17.^ 
loquitur autem nunc quidem Socti de majori illo quadra- 
to. BI£. 

3 Vulgatam t* iv tavrfj sen* 
5u destitutam omties tamen 
codices servant. Ficinus ve* 
ram Scripturam in codice in^; 
yenerit, an sicut F. A. Wol- 
ifius coliieclura assecutus sit, 
non dicam. Vertit certe: ^.Si 
latus hoc duorum csset pe' 
dum — ". Emendationem cer- 
tissimam diutius a* textu ar^- 
cere nefas esset. 

4 be «no t^ vld. Ind. Vo^ 
culam ^/ pauci hic codd. iu- 
serunt. "Paulo post in eadem 
formUla omnes eam servani. 
Beklcer tam^n constantiac 
causa utrobiqu6 omisit. 

5 ttib etiam 8al a codd^ 
optimis Vat. et Glarkj. obla* 
tum spernere, ob sim^pjicem 
quam exercet 'bppositionem) 

noli. : M EN/i N, 33 

X 

/ttjitOf. S^, 0? SdmQOX^^ oxi diTtXatfta, 2Sl^ ^Og^gy oS Mi- 
rtov, ag $y(B %ovr<ov ^ oiSevdidda^cco^ dJJl^ ^oDtdo navTa;^, 
mi vvv ovrog oiirai dShai bnoia igivy dq),^ ^g ro OKtd- 
'jVQvy "^ xofqlov ytvriairau ij ov doxti aoi; MEN. "Ei^oiyt* 
Zil. OlStv oiv; MEN. Ov Sijtpt. 2^. Oltrai Si yt, ano 
rijg SiTtkauiag ; MEN NaL ^Q. 6tcS S^ . avrov dvafu^ 
fiyi^GHOiiuvov ^icpi^^i^gy c5g StZ dvaiitfiv^GTttG&ai, ' 2v Si jMOftl? 
Idyt^ dno rijg, SmXaGiag yqaimi}g q^^g rb SmXdaiov xcoQiov 
t^.yiyvtG^ai;: rotovSt Xi/to' fjuj ravrj/ fiev li^HQOVy ry Se pQa- 
^Vy d)Jka Igov navra^if tgfa ^GntQ rovriy SiTrXaGtov Si 
. rovrov oxroinovv. dXkc^ OQay tl eri gol dnb rijg Stnka-- 
aiag Sqxtl BGtGd^ai. UAL ^Efiotyt», ^USi. Ovicovv StnXaGiah: 
avrt] ravtfjg yiyvtrat, av irsQav roGavrf]V nQOG&tSiuv Iv- 
&ivSt * ; TIAI. Udvv yt. 2JSi. ^Anb ravvfjg 5^ q^ijg, tgat 
rb oxroinovv %(OQioVf &y rirraQtg roaaikat yiviovtai; UAIf 
NaL 2JSi. ^AvayQatpoifitd^a Stj dn^ avtijg Mag rirraQag. 
a)J^o %i ij rovri. clv tvt], o gp^g rb oxrdnovv tlvat; TIAI, 
Hdvv yt., USl. OwAoijv Iv avr(o i^ ravti rirtaQa, (ovt* 
txagov Hapv rovtco igi rco rtrQanoSt ; UAL NaL 2Sl. IIo^ 
aov oSv yiyvtrat; ov rtrgdxtg roGovt<yv; II AL TlcSg 5' 
oi'j 2Sl. Jtnhdaiov ovv igt rb rtrQiixtg roGOvrov; UAL 
Ov fia Aia. 2^Si, ^AXXa noaanXdatov; HAI. TtrganXd-^ 
Giov. JSSi. ^Anb rijg StnXaaiag aQa, <6 {naty ov StnXdatoVy 
dXXa rtrQanXdatov yiyvtrat yipjQiov.^ HAI. ^AX/j&ij Xiyttg» 
2Si. TtrraQiOV yocQ rtrQdxtg igiv ixmiStm^. ov%i; TIAL 

noli.' Nam isic alibi quo- tog. Neque in talibits, q^uale 

que e, g. Gratyl. p. 39 ^i* d. est TOurluy, roirroy, vel optimo- - 

Toig fiiv dif xaru (ftvQiv yiyvo- rum codicuni a1i(}ua esse pu- 

fiivotg T« adia dnodoTiov ovo-- tanda est auctoritas. 

fjtaxa. IToiw ys. Ti Sal tolg 

nagd (pvaiv —5 7 Ita hic et in sequentibus- 

codices. Vulgo - oxra:?rovv. 

k Optimi sane codd. Vat,- . . r^^,.„ «*.....• „^,,4..^, ^,^^^'.. 
_. ^•,*^i j T T* 4 Cave cotriffennuiii credas 

et Clark. cum duobus ams j o.'^ t*« «^fL n«i^«4 S-^..=o 

1. *!« j- j T j« ivo^aOe, 'Ita enim solenl ijrae- 

praebent hodie quod olun de- • ^ ^*,, oT ^*„; «*,; ^^ 

^•1 t_ * V VI -^ ^ 1. - n: nec mmus ijatini, tqui eo- 

M,. Tamenvulgatam,quae Vide pauUo post xaj <v- 

ricmi et Coisl. (qui habet ov- ti.' t •> ^ 
dh xoixtov) auctotitate uititur, ^'"^* o.aaurw<r. 

mutandam non duximus : quo* ^ 2 Ad tBttdg(OV et ad kxxat" 

niam melius cocunt haec, tov- * ^fxof mente supplendum no-* 
j(av ouSkv '^wV^dndvra, quarn 8Civ x^^Qior. Alias- .^enilivu» 
rovTov et ^epetiium statim ov" iinde pendeat uon habebit. 

Cr '3 Gcdl- ^ » 34 M E N J2 N. d»NoiL SSi» ^ChncSmow i' aitd, TtoUxq yQOfifi^q; DvjfZ otto 
fuv tavxtig xtiQanhimov ; TIAL fpfjfu, 2^* Tsra^Tov ^ 
Se unb T^s fji/uasag ^ raincfjal xovti; UAL NaL 2^Si, 
Slfv, rd de Sxromovv, ov rovdi fuv SmTAdiov i^iy roirov 
Si fjjiiav; UAL Jlaw yit *. 2Q, Ovx dnb fikv (uCCovog 
i^ai fj roaavrtjg /Qaiifiijgy dno ,ihxrrovog Se ij roofjaSl; tj 
oii; JIAL ^Efioiyt SoviH oSro), 2Sl, KaXfag* rb yaq aol 
Soxovv, rovto dnoHQivov, nai fioi 'kiyi' ovx ^'^* l^^v SvoVv 

e^noSdiv ijv, ^ Se rerruQcav; TIAL NaL 2Si, JtZ OQa rtjv 
tov ^otacinoSog 'ipnqiov yQafifiijv iiiCC(o fisv dvac rijaSe rfjg 
SinoSog, ihxtro) oe rijg rtxQanoSog. TIAL /Ibt 2Sl. TIh- 
QiO Sri XeyHVy nf]XiK?jv riva ci.ijg avttjv that, JIAL TqC- 

. noSa, 2m, Ovxovv avntQ TQinovg ,ri^ rb ijfiiav ravTfjg 
nQoaXfjxj.ioiitd-a, xal e^ai TQinovg; Sio fi&v yaQ oCSt, 6 Se 
tlg, xal iv&ivSt waavrcog* Svo fiev oXSt, 6 Se tTg. x(zi 

i.yiyvttai tovto tb icnQioVj o q^/jg. TIAL Nai. 2!^. Oi5-» 
xovv, av ij tijSt tQicov xal tijSt tQtdSv, tb oXqv ycDQiov 
tQidiv tQlg- noScov yiyvttai; JJAL ^aivttat. 2Q, TQtVg 
Se tQvg noaoi tlal noStg; TIAL *Ewia, 2^, ^'ESti Se tb 
SmXuatov noacov tlvai noStav; TIAL 'Oktw. 2Si, OvS^ 
icQa dnb tijg tQtnoSog noo tb oxtcjnoW %coQi6v yiyrttau 
TIAI, Ov Sijta, 2Si. ^AXX^ dnb noiag, nttQco fjfiZv tintiv 3 Gedikiiis putabat Tercx^ 
Toy dici '. posse qiiadratum A 
b c d ut qiiarta pars quadra- 
ti A B C D. Sed cum Tcr^a- -^ 

' nXdaiov bic dictum sit non- 
tiisi respertu minoris quadra- 

,li, posterius ho^ in eadem 
orationis serie quarta pars ita absolute dici non potest. 
Quare unice vera est Coma- 
rii emendatio, Tetgdnovv, 

h Codices ojjtiYni et pluriiiii 
mmc firmant id quoa ex in- 
scriptione Attica collegi et 
exposui in noia ad Gramm. 
ampl. §. 62. Obs. 1. , fQmi- 
nii])um vocis i]fjitavg apud an- 

» tiquiores Alticos fuisse for- 
ma ionica 7jfilaea gen. 7/iM~ 
aiag. Id in aliquibus codd. 
mutatum hic fuit in formam 
consueiam ijfjtasiag, in aliis 
in rifxlaKog, qnod olim corri- 
gebam ita, rjfiiucog, ut generis 

. communis. 

5 Istud nviwyB omnes omit- 
tunt praeter Vmd, et Ven. .5*. 

6 Non , ; MENJIN. 35 7t6ktg. ^ ilAt. \A)iXA ^ fo¥ Jla, i3 Stn^ii, ^W« 

Im o^ t6i d¥afup^^inm&m * \ €ti x6 pi^ nQ&to», 0ti 
Hsv bSf fjti^ i^iif ^ tod dittiiMdb^ J((o^i) i^i^itfifi^y ^am^ 
bide ffdv itfA otdiif* diX^ bip ^ttS f. o^t^ ^ ^^ ^^ 
Vaiy ital ^a^QttJjooq i^nikQtfittby xii tldAg-y kal biix i^/^td^ 
anoQitv^ v&v di ^yittcti Aitoi^ittv ^it)^ 'tuxl Saitijf biik d^)^/ 
oid* butdi ttdim. MEN^ ^JXi^^ Uf^ iTJi. olkb^hx 
vuv fiiktm %e nigi tb nQdyput S bix f8Hi MEN% £cei 
tovto jAbi doiUt £R. ^Attb^iU biv mkikl^ ^bMl^oc^tgy xc^ 
ifdQv^v tSdn^Q ^ vdQktj, fi&v ti i^ipOfiivi MEN Odti 
^fior/i Soxit SSli IJQoiiQyb^ yoQ^ tt ictnbiiflakiitk^y ^g ^bt^ 
kty itQi^g to H^ivpHV OTti) %i. ifdv jj^ yitQ xdl pjti^ami^ 
Sv ^mg, bix tiiiiig' tott di ^qlSkig lii^ iuxl.itffog nbiXbiti 
kal 7to)2ttxig i^tt^ Sv iv %dyii1^ m^l tbO StiihibioV ^ii>^ot^, 
iig dit diiiXaaldv t^v /^jufi^v ^x^iv jnijjeei ^. MeN "Mbi-^ 
xtv. JSii. Ovti oiv iv ixithi^ TtpotiQbi^ iiiixhQfj&dti i^fjttV^^i 
ij fiav&dveiv toStOj i wetb ddivixt, bvk d^A^^ itQlv tig dita^ 
Qictv HatdntatVi ^/fjaAfiJti^b^ fc^ ftSivaif kal iiiodijai to iU 
ifivaii MEN'. (Mf fioi ilbMtX^ tJ S^t^tg. Stl^ ''Sk^f^b * 
UQa vaQiiT^aag. MEN-. ^oktt fCol. £iii ^kitpai i^^ M 
taikfjg tfjg djtoffidg oti ^ mI dvit>Qi^<ni ^fta» ^fut^ ifibd^ B Noh iiic tahtUm kdd pef 
totum ho<i episodiuiit tarfi ma- 
hifesid hiihisttat i^tieirb ho- 
tioned Socratei^, lit de ]3r6- 
pnaeariim geh eratidne, quaiii 
hohnisi juvet arte obstetricia^ 
cogitari 4oh ^bssit. Nequ^ 
Haec mehs est Sdcilatis^ .qui 
hbc tantuhi a^t^ tit ^ fatt^ 
litate, qUa hotioiles a ^u^f5 
pei^spiciahtuf, d^rhbnstret eas 
hon htihc demuTh ahirtib ejul 
insefi* SCELEtERM. 

i Genitivus tou dvdtfi» peh- 
det ab ov (quo iremiriiscen-^ 
tiae): Viden qubs in ref 
cordandc» hfdgfessus fecerit?, 
GED, Sed prdba videtuf 
G. D4 fieckii emendatib ol pro 
o{. Dem< OljrAili* i. p; 42$ i Sic 1i4. «x Vat: 6t feiafki 

d Levitef 4>6fstfih^it Mehd^ 
heiil, tiut antea §. I3. dli*e- 
fat^ se sizfpissifHi^ et ad mid- 
tos d^ Viftutd Ibisutuni b^le: 
OEO, 

k t^bfma Atticis feii^hi ^ctU 
ptofibus pfaelata^ V; Ptifvhi 
p. 6. (120^ Ili^fddidhus t^ief^ 
sOhi ^; 45i: 

5 Schleief ih; &cfiDehduhi 
piitat o,fi; qiiba.nbh j^ahi bb 
aefectuhi aci:usaiivi ih- Vtxi- ' 
C 3 feain 36. M E N Ji. N. ■^ * ovSiv itkX* 7] i^rwytog i}idv Hal oi ^ iiddaiKOVXQg^ ^ih 
hnu de, «V irov tvQy^ /i£ diddoxovva xat dul^Svra avx^, 

^9aXAa fe^ r«g tovpou / So^aq avtqmmta. Aiytyiq. ^oi 
au' ov tA fih TtTQanovv tovvo tffJiVv igi fpqiov} fjiaV'&U'' 
vitg; ITAI.^'JEy(oyi, £Sl^'Ett^ov di avtio nQoa&tTfuv aV 
toi;t{ iaov; TIAL NaL 2iSi.Kai tqitov todt^iaov Ixa- 
tiQio tovtwv; TLAL NaL JSSi. Ovnovv 7TQO(Tqva7A/]Q(o- 
oaifAtd'^ av tA iv tij yoovit^ toSt ' ; II Al, Ilavv /e.^ 2i^<. 
^l4iXo ti ouv yivoit^ av tixtaQa i'aa X(OQia taSt; 11^1* 
NaL 2Si, Ti jovv; to olov toSe 'itoaan^aaiov tovSi yi-* 
yvttcu; TIAL TetQaitXdaiov. 2Sl. ""'ESii Sh ^mhiaiov tffiXv 

^* yiviad-ai* ij vv nifivrjaat; HAL Havv ye. 2iS2. Ovxovv 
€^v aSt/] Tf ygafifiri * Ix youviag dq ycDviav tiva tifivovaa gata " adoptaverim, qiiam ob 
con}iinctionem (ki, cujus loco 
post axifaL requiri videtui: 
potius (5^. * 6 Sic Be. e codd* Vulgo 
male ^ij. 

7 Miro eonsensu codd. opt. 
ct plur. TovT(av: ut istud tou- 
Tov, quod displicet post illud 
avTM, videatiue esse e corre- 
ctione. An fuit ohm t«c: Tre^t 
TOVTtav do^as^ ^^ recte habet 
86$ui TOVKOV, dtqiia explicau* 
dum eo quem indicavimus su- 
pra ad §. 7* not. 2. niodo? 

i Socrates uni.quadrato duo 
jam alia addlderat, hunc in 
modum : 

c ^ Restabat ut ftt quartum ad an- 
^Tiihim C add«ret. GED. -*- 
ToSi hic ut saepius est loco 
adverbii hic. Vid. liid. ad 
Soph. Philoct. in ocJf. 

2 Articulum ^/;, monente ^truvio, e legibue^ lin^ae in- 
sefui. 

iiVd haec et sequentia in- 
telUgenda Socrates^ancJfigu- 
ram delineas^e putandus est: 
Quaerit Sorrates : ex qua «t 
quanta linea nascatiir qua- 
dratum medium inter quadra- 
ta A b c d et A B C D,, quod 
nimirum alteiro tanto majus 
sit qiiam illud, et diroidio 
minus quam hoc. Interro* 
/^andopuerum landem eo ad- 
ducit, ut/itjnoscAt, nasci ejus- 
modi quadratum ex linea dia- 
gonali (vel, ut lunc loqui 
etiani solebant, e diametro^ 
b c. Ouadratum enim h c e f, 
ex hac linea coilstri|ctiira, 
altero tanto majus es&e qiiam qun- M EH Jl N. 37 V'S$,dlxci ixcs^ov tovt<ov ttBv %(OQlmv '; HAL NaL 2Q, Ov- 
xdvv tdvtaQtg avton yiyvovtcft yQanfuxi iWi, mQiexovaai 
tovtl tb xtoQiov; JIJII, riyvovtau 2fi, ^HOmi dij, nti- 
?wfKoy ti i^i tovto t6 %(OQiov. IIAL Ov fiav&av(o. 2fl. 
'Ov%l tttiaQO)V ovtfov tovjcoVf fjuiav ixd^ov ixd^fj jj /Qcntr- 
lirj dnotitf/i?]ittv ivvog; tj oii; IIAL^ Nai>' 21Q. Iloaa ouvc. 
tf]XtKavta iv tovto^ inci; II AL TixxdQai 2Sl, Tloaa 8e 
iv twSt; II AL Jvo. 2^. Ta ds titvaQa tovv Svotv ti 
. fei; nAL Jtnkdaia, * 2Sl, Todi ovv $fooditovv yiyvt- 
tixi; HAL ^OxTsoirovv, 2S^, ^Aito noiaq ^Qafifi^^; II AL 
""ATtb tavTfjg, 2^ii, ^Artb *tfjg ixyioviag ^lg ywriav teivov- 
fffjg' tov titdTToSog ; HAL Nai, JiSl, KaXovai de yt tav- d. 
tj]V SidfAiTQQv ot aoq)i^ai' di^^, ii tavvif SidfihXQog ovofux^ 
dnb tfjg SictfittQOv dv, (og av (pyg, (6 nal AffiVcovog, y/- ., 
y%'OLt^ dv tb dmkdaiov ^odqiov^ II AL Hdvv fnhf pvVy <o 
£(6:{Qav^g, \ quadratum A b c d, ^viden- 
ter demonstratur inde, quod 
\ quattuor talia trigoila ut b c d 
coiHinet, qualia diip tantum 
insunt quadrato A h 9 d. 

ojed: 

3 Gr4ve mendum hio ifrep'* 
sit. Offendit enim statim pro- 
nomen (Tirw^mal^^abundans; 
neque id magis in Graedis 
ferendum est, quam in Fici-^ 
m tralatione^ a^ angulo 4n 
angnlum alitfuem, Tum ver-? 
bum deest complendae sen^ 
tentiae. Td vero in viciniei 
erat. Scribendum ygafifiiiy i^ 
i% yooviag sig ytavtav Tsiyei, 
Tspivovua — . lUud prpprium 
VQcabulum est ^eometricae 
discipli:(]iae. JVOLF. Pract 
stantem hanc utique corre- 
ctionem e^i iis quJis mihi 
scripfii legihus irt textumnon- 
dum recepr, quoniam aliae 
quocfue hanc sex^tentiani e- 
nuntiandi rationes sunt. In 
quihus est id quod ex cor- 
xectione.habetPar. £9 iif qup 
«uper *. Yocis nva scriptum 
est n et super a — ova^ quam emendatipnem etiam Corna* 
rius protuht. Certe hanc le- 
ctionem, e^iv avirj ^ ygafifirjf 
71 i%y, s. y, Teivovaa, tifivovoa 
Sixoif conHrmatam illam qua-> 
damtenus iis quae mpx (c.) 
^epetendo inferuntur, ob ho- 
moeoteleuton non spreverim. 
Sed polest etiam sine verbo 
Tsivuv fuisse simpliciter ^^ i% 
ytaviag ilg ymvtav^ quam rar 
tionem Schleiermac^eir qUQ" 
qu« proposuit* 

4 Cum celeriter nimis et 

abrupte, in fine potissimum 

' demonstrationis, aS hac quae- 

stione . ad illani auae sequi-^ 

tur, procedere videretur »0«. 

crates, acute .Schleiermachec 

^uspicatus est, excidisse \iic 

quaedam in hunc fere sen- 

sumi -S/2. Tod^ovv noaanlu"^ 

oiov yiyvBTttii TaiJrov/ IJ, Ji-^ 

nldaiQv, 2', Tovto 8i nrjXix^v 

t/j«; 77. Tstgdnow, 2, 7*688 ow 

noadnovv %,. t. X, Apparet 

quam facHe acies scnbae ab 

illo ToSb ovv nQ(nmkdaiov aber- 

rare .p^tuectt ad hoc ToBb ovv 

noadnowk *t- 

t Ob 38 M K NSi N. Q^ufov lovTos ptirf^Qtvcrfoi MENx Owt* diX^ icmov^ S^'^ 
Kn\ (ji^P ow^ t^dH ^f, 009 i\fafuv oliyov ng^oteQOV, MEN. 
\4^f^ )4y^t^t ^Si^ ^&fiaav di ys avxa^ aSra^ al ^o|a£; 
^ o%i'i MBN. Jfd^ ^fi* Toi dvn ddorc^ ccqc^ mQl wp &v 
f«^ dS^ iifHaiV ^rfi^Xq, dil^ai mql Tavrcov ^^ <>)}« olS^ '% 

^'.MJ^JSf. ^i^itvttai^ SSl^ Kai vih iih yi avva^ m^iQ ova^ 
iiQn dvoHtiUvfjnat pA iil^ak ccvxai^ d. Se avtov nk dviQr^ 
(Ttta^ no^ciMg TOf avtci tavfay xal noiXjUX^ ^, oh&^ Sti 
t^Xfvfciu oyd^fo^ ^trov^ ax^c^cos eni?^on^i mgl rovrcoy. 

c, MJE2\r, "Eotx^v, 2fi, Omovv ovd^vi>g Sidd^(^vtog^ aU' Ip»- 
fifaavtoq, imgifattaiy dvcf^a^v avtdg l| aptov t^V ^mgf^ 
^fjv i MJ^N. kc^t^ JSS^i T& Si dvaXafi^dvHV avtop iv av^. 
r^ hn^iiv, om. dvctfHnv^axfa&al fet; MEK^ Jldvp ye^ 
iSl^ V^^ pvt» Qv^ xifv «Trt^^fi^v, f^v vvv ovtog %i; ^Vot 

c»Jla|9^ Typw, ^ d^l %5 MJBN^ Nat, -?«, Qw^ovv d ^i» 
dd ifj^^y, df\ ^v ^al % |?iF($^cor* il Sl i%api notf, ovk 
fii^ IV yf T<ui vv¥ jJfcp «tt«J^«S iw7i ^ S^StSaxjB xif %ov%oi^ 


verbif iaes^e videtur, Qedin 
kiun ex^idisse c^jec^^a^ cMTri 
ma JoitfA ante 7r«^) t^Vtviffx 
eo prpbaDilius id e^se Tatu8,| 
quqd hif ii) uniyerauni dictia 
statim ^d ipsum ^ervulum re« 
dcjRt iQ fMbsequ^Qtibusi ora-. 

ti a. Bekker- coi^tni verba uU 
tii^a n^q) t, «{f ovy olSi eji^ 

cie^d^ putat, Quae utrac^ue 
yatiq prababilitate caret* If em-. 
dorAus prim.u^ contendit^ sat 
i|i^ eS96 omnia et sio inter-. 
pvetanda» „lili itaque qui ne^. 
soit, quicquid tllu4 est cujua 
est nescius -r:r*\ Quam «en-» 
tentiam UUrichlua accuratiua 
ezplicuit ita» vx Socraief hoo 
proprie dicat: ^iQui igituv 
n^scit quod n^fcit^ rectef %9n. 
men opinatuii^ de ^o 5[uq4 
nesioil": quod (tfiis yerbis sit. 
^Cum quis neflLcit aliquid, n^t 
scii a quiiitm^ 9 ed nihi)Qmi<> 
nup vera de eodem Ofpi^atur" a 

coQjuactivus aut^m «vm d^ 
PQ«i^u« fit ideo ut b<o f^tm f e^tiamus , nihii' tmerwej^ 
quid lii illud quqd ifinore-s 
tur^ qupd disertius intra di-. 
catu? {noi^et xnvta Tavta mgl 
TfSy otllm^ fMx&fifidTtir dndv-'. 
fO|y), Atque hmc explicat^oni 
accedo) itx qua hoc unum 
(prtasse moretur aliquem, quid 
sit cur verbum eidEvai pnori 
iqco stpuatur cum nsqt, cufq 
simplicius fpr^t tuI ovx dSdrt 
&Qa S fiv ^^ dSjix $ed hoo 
admissum v^detur, ut utrobi- 
qiie poaita praepositione ns^ 
^videntipir- esset inter- duas 
has prppositiones relatio, o^ 
oT^s iMi* t^sqI &v £h fiii tlSjj, 
^lv^^ts S^ So^ag ^)(ei nsoi 
TP^T<«v m PV^? pjjcy, 

2 $\o 9e« cod4t omnibus. 
Vulgq TVoUtf^Pt), — Mpa^ oh^^ 
^^ qpta fpftpula assensum OXi 
pept^ntii) Yid, tnfr^ §. 36, 

3 liMQo prdjnem ajpptavi 
p Vipdl. Ot Yen, utr, Y llljq 

4^A M B N JIN. 39 y^^^THl ditog ya^^notfjm m^ naafjg yitOfjiiTQiag tifVT& 
xavxa, Hal Tcoy atJkm (jiadTiiJiaxfov cntdwm* eciv odp 
ocrng ravtov ^avra dtdida%ti SiKaiog yaq nov ti ddivai ♦, 
akXmg tc hti^ii iv Ty aij oixi(f yiyovh xal xi&^aitvai *. 
MEN. 'AXk^ olda syciye, 'ou ovSej^ itmtoxt idldaltv. -Tft. 
""Efti. dk taixaq rag So^xg^ ij oiq^i; MEN. l^yo/xjy, co2a>-21 
l^QOTtg, ffolvnat. 2^j2. Ei 8k iiai iv tm vvv ptoa Xa^ofv ovk 
\Z^,^8ti tovto ^f dijXov ,0%$ iv aXkof rtvi fgovw tlft kal ifuinx»* 4 Jixaiog ydg nov sl ^ldivat 
jure hoc scire dehes. Ita No- 
$ter \n Sympo^. 1. dtKaiota'^ 
jo^ eI Tovg TO0 krttlgov Xoyovg 
dnayyiXksiy, GED^ Add. 
ipfr. Crit. 4, .et \\^ Gramm. 
§. 138. I, 7- 

5 Be. ^ codd. Vind. Ven. 
JS el Vat. 2, post ^llfi}g ts in- 
$eruit x(x/. Ego tam^n opti- 
inos, ^qui a vulg^ta sui)t, de- 
^erere, non possum, dun; ^ 
linguae vel ex atticae saltem 
con^uetudinis legibus demon« 
^traturn sit hanc particulaqi 
omitti non posse. Vid. Herm* 
ad Vifi;. fium. 2^2* cui noi^ 
i^sseniio, cum dicit dmitli idep, 
fioti posse qupd ^d intfgritii- 
tem fQrmtilae bimembris ^oun^ 
aliter, tvim— r" nec^ssaria ^\%. 
Multa enim quae ii^ prini^ 
fprmul^e alicujus origine ^unt, 
V^us postea brevjtatisque §tu-, 
dium om|ttit. Neque magis 
iis ^ssentio, qui m talibus 
exemplis quale estXen, Mem. 
\,2y 59. atXoig ts ctv ngqg Tpv- 
To ical &Qaastg ti^^, distractapi 
putant partic\ilam xal,. non 
^entientes eam, sippnatur an^ 
te 4dv, nihilpminus d^sid^ari 
9inte 'd^gaaug quoijue, ubi ^i-i 
versam habet et ad . ^olurn 
nghg tovif^ relatipnei^. Ni» 
mirum illp loco et \n omniM 
)>us y)>i post coqjunctipnefn, 
qualis est ct, insiZ^i, infertur 
^qd, . sujjerius fial ppst ilX\i^^ 
f^ piiphopiap cau^a omissunt 

^utQ? s\wi^ tmnea ml.mcHQi fi etiam citra talem causam 
in formula tritissima saepe 
factum est ut ap. Isocr. ad 
Nicocl. l4. aHfog ts intt/dff 
nsQi tmv yvjtvaalfav — dfupialSij.* 
TQW^v, ubi sine codd, xal in- 
seniit Coracs^ VeruntJamen 
cum alip ejusdem auctoris lo- 
co, Arepp. 31., in simili ser* 
mone pars codicum ^icut no- 
stro hoc Ipco particulam prae- 
buerint, rem accuratiori exa- 
rpini relictam puto, fcerte 
illi etiam Hermanni r^t^oni^ 
qu2^ di&crin^ert inter ctXX&tg t« 
xal prctesereim, et oiXXuag t< 
pra^ier^aqup^ statuit, accede- 
re ^equeo. Locum enim 
ppetae, Soph. Qed. T.. 1110. 
vbi talis formulae aXXoig t« 
usus est, ad ceteros dissimi- 
le? omnes refing^ndo^ i^hil 
yalere' c^nseg. 

1 JVTale olim alteram nega- 
tipTiem damnabam. Quippe 
ovx ^dsi reierendum aa tem- 
pus ' ante hpo colloquium. 
pchleierm. Jf^enn er s^e aher 
iri <f<>j^^ Lehen • nicht er^ 
lanfit hat JAfid daher T^i(:h£ 
ynmtei q»pd in sermpne ab- 
^oluto e^set ov Xotfidtv iv t» 
vvv fiibi Qvx ^5sf» Verum in 
^atipno ][iegatipnum a^ et ov 
remanet incpi^^ruum miid. 
Nam ist^d QV7C ^sl m^^nirestQ 
pei^det ^ p^^titrula 'sl, ideo- 
que deberet esse fij^yd^sti con- 
tra fi^ X^^tav refert\ir a,d r^m 
guae \it vera jam poi^iturf 40 M E N JIN. Si^m* MEN. 4>atverai. SQ^ OuuoSp cvvog yi l^ 6 

h,t9^^^^y or' Qux lifv av^qamoq; MEN. NaL . 2!Si. M ovv 

ov av fj %q&vov ^al ov aif fiq ^ av&Qomog ^^ sviaowat 

0]}r<p oihf&kXq dofai, ai iqwn^H mtyiqd^bXoai kn^fiai y£rr 

fvovtai *, dq oviv ^ %6v dd %q6vov fniiaf&tjxvta £^m ^ 

'iffvxf} ctirov; dfjXqv /aQ, ori roy ndvra^xqevov Hgiv ^ ovx 

o. 2Viv iiv^QODnog. MEN. (2>^/mac. 2Sl, Ovnovv^ tl dti ^ 

dXfid^Ha tfi/Liv rm ovrm i^lv iv ry 'ipvxfif dQ-dvaxog av ^ 

xpvx^l H^l diari d^a^Qovvra jfp^, o jiij rvy%avtig ini^aiKtvog 

vvv^ %ovro d^ iglvy S fiii fiefivtiiievo^, imxHQtXy ^^rnv uai 

dvafHfAv^axeu^&at. MEN. Ev fioi doxtZg Xiytiv^ oi ^cox^iaH- 

TfS, o^x oW ojTojg» 2JQ. Kai yaq iydf if^oi, (o Mdvmv. 

^,Hai T« lAtv yt aiXx ^ oint av ndvv vntQ rov kpyov diiajv-r 

^iaaifitjv ^, oTi d^' oiofitvot dtXv ^fjr-tXv S fiii Tig oJSt^ ^tX^ ^govo}, ideoque' deberet esse 
ov XuPm, Vldelnr itaque par- 
ticula u prcrximum sibi o^ 
velut attraxisse atque in pe- 
culiare sibi firi rautasse, quo 
foctQ, particula oi, quam au- 
res tamen desiderabant, in al« 
terum locuqi migravit ; tQtum • 
. autem una mtnc est implexa 
proji^sitio, quam dislirictioni- 
biis ante fiv et ante ov posi- 
tis noil soivas. 

2 Vulgo Bl owjotav w XQ^. 
vov ^ xtti oV olvfiTj jl a. Yoceni 
Qtav ceriissima conjectyra 
CoFQarius jam emendaverat. 
Nunc « Ven. JS* enotatum est 
Baltem S otv. 'Idem codex cnm 
Vind. omitiit vulgatum' -^ ai^-» 
te ntal, quod delendum sua- 
serat^HemdorRus, ego nunc 
delevi : iidemque codices o- 
ihittunt etiam aherum |: i^e 
hoc quidem male, ut recte 
judicat tJllrichius confbrens 
infra §. 3f. €« m)(V dya&ol ^ 

3 VuI|[o txl igm^^Big int^ 
' yeg&siaaL s» y* 

Quod Syaenhamus^ in nota 
ad an,^licam interpretatiohem 
excogitavh, \& dv* igmi^ftsig insy, Ipnge i^eptissimum es* 
et vix graecum. Ac multo 
tQlerabilius erat quod olim 
Comarius conjecerat, a^igoi-' 
■f/Jffetffy. At ne hpc quidem 
veruni est. Nam iqfaTrfiig est 
actio intcrro^andiy ipsa vcro 
propQsita {juaestiQ $eu inter^ 
rogatum est iQtirijfia s. igoJt-n 
TOJjUsyoy. Ita 'scriptores opti^ 
mi, itaPlato ubique loquitur. 
Ponendum igiUir urja abjecta 
littera, aX igoiji,aft i, e. actione 
interrogandi seu sciscitandQ^ 
iit vertit Ficinus. JVOL.f\ 
Certissimae emendatipi^i au- 
cloptas nunc accedit codicis 
par. F, in quo igtaxrfist scHt 
ptum c cQrreetipne. Jn cod. 
autem E ultimis vocis igwii- 
iitk^ litteris suprascriptum SQW* 

4 Ag oxjv hic valet ug^ ovf 
ov — nonne i^itur, vid. Helnd. 
a4 Cr^ty;. 12. Theaet. 137- 

'5 Vind. et Ven. :^ Kai 
ya^ ij^taj a M^ ru fisv ys ^kla^ 

^ Conferatiir Gotg. p. 527- 
a. (xal o^dsv y* av ^avfia^bv 
Jy\ ut ex simiH Socralis dif- 
naentia appareat,. hic etiam 
iempuj' max\mB de/initam il- 

lud M E NJiN. 41 rioug Sy ifyev ^ xal dvS^ixoitf^oi' xal ^hoy aQyoi, ?} ti 
oloi^cc^ S fjirj enK^fud^ay (4,fjde dvvaxov thai ev^tv, ii^jdi 
SlXv ^tjviZVy m^l xovtov ndvv av SiaiAO^olfJitiv, d oloaxi 
Mf]Vf ml loyfi^ ^ai BQye^. MEN. Kai xovxd [uv yi doxtXg 
fioi^tv 'kiytiVy m ^(oHqaxiq. 

2Si. BovXei ovv, inHdtj ofwvooSfUV oxi J^ijxrfxeov mgl 22 
ov fip rig oTSiv, htiptqrfaciyfntv xoivjj t^ffXttVy ri itox^ i<siv 
aQirri; > MEN, ndvv (Atv ch, .ov fievxoi, ^ HoiitQaxtg, 
, dkl ' syfoyt ixtXvo av ^Siaxa, • oittQ ij^Ofnfjv xoTtQwxoVy xdl 
Oitnpaififjv xai dxQiiaaifjir itoxe^ov. tag SiSattxca ovri avxcS 
Stt iitiXHQtlv ', 7 cag (pvaHy ij tog vivi noxs xQoncp n^^a-- 
ytyvofuvifg TQr^j dv&Q(anoig xifg aQixfjg. JSQ. ^Mk^d ftivh. 
iyco* ^QX^Vy cJ MdvfoVy fitf fiovov ifiavxov diXa ftai aov, om 
«V iaxkxpafit^a nQOxtqov, tixt SiSaxxov tixt ov , SiSaxxov ^ 
dQiXffj nqiv o^ri iaxi nQc^xov il^ffx^aafitv avxo^. inHSrj Si 
Gv actvtov f*6v ovS^ imxHQeTg aQX^tv, 'iva Stf iXtv^tQog ^, 
ifiov Se inixtiQttg rt aQ)(tiv xai aQyHg, avy%taqriaofiav aqt, 
%v yaQ XQtf noitXy; ^oix^v oVv axiTtviov ttvaty noXqv ri iaxiv, 
o fATJnca iofJttVy o^i laxiv. ti fjtj ri ovv dXka afuxQov yic. - { Itkd esse,*' quod pro certo dare 
nolit, fortassis etiam ipsum 
dvafivf^eojg vocabulum, qua- 
tenus huic^ quoque et tem- 
poris et personae n^tio in-» 
est; miniihe autem sensum 
hujus doctrinae interiorem. 
SCJiLEWRM. 

7 Sic opfimi. Vulgo tfrifiivi 
alii fjfifv. Mox autem vulga* 
tum olofiiS^a tenerit Clark. 
et Vat. , ut appareat quam 
parum in piisillis ejusmodi 
vel optimis codd. tribuen-. 
dum sit^ Longe plurimi oioi-^ 
fjttd-a. %al 1 • Ven. J^ omittit Sti a con 
tra Paris.' F -habet 5«t 
in,i quae sunt notanda quo- 
niam impeditum quid est cer* 
te in ppoximis'^ ^g — " uqb^ 
rn^. Anacoluthus «oim est ge- 
nitivus post dativuni illum; 
quem si repetas xto, ^ co^ vivt noTB tgonia nagaytyvofisvTig rtjg 
d^nijg du intxstQuv avTta, di- 
stingui videantur haec avrS et 
dQttfjg cjuae idem tamen sunt. . 
Quin in sensu <|UQque est 
aliqua .anacoluthia ; nam si 
tpvast nQoayiyvttai ^ «Qnii, 
quomodo cficipotest dsiv intr' 
Xstgnv avfjj^ »Sed circa ana« 
colutha quid licuerit antiquis 
e frequentia exemplorum dii> 
scendum nobis est. Vid. not. 
ad Crit. 5. d. 

2 Sic Be. ex opt. et plur. 
Vulgo c^TO iirjT, Avib hic non 
spectat ad rem ipsam^ (|uaflr^ 
hic est virtus: hoc enim sic 
tantum recte prqcederet, si 
de alio quopiam ad virtutem 
spectanti, quid sit, quaeri 
jussisset Meno : sed avto spe- 
ctat primariarrf, de le aliqua ^ 
yuaestionem : „antequam il^ 
lud ipsum, quid sit virtuS) 
' indagaNrerimus." 

■>' • • 3 :lS 4? M E N Jl N. fwi tfjs d^x^g inakaaov ^ • ^ai avyxdQrjGOV, l| vTtad-doiiog 
avrb axoTtiia&ai, avre didaittov i^iv, nre onfoaoiiv, Xdyio Ss 
to eS imo-&iam(i ibaSiy caWc^ ol ym^rQa^ nolXamf; crxo- 
novvrai, ImiSav tiq eQrjtai avtohg, olov iteQl %<oQiov, h 
oloyte ig tovde tdv xvxXov toSe ri X^qIov tQiywyov errc-p.s: 
^ 'd-^vai^'' tinot av tig, ori oiktio o?iJa, d e^i tovro toiovrov 
dXl^ SaitkQ (Asv tiva vn6&iGiv TtQovQYOv olfjiai ^yreiv TTQog 

d. to TtQ&y^a toidvSe ♦ el fuv i^i tovto t6 poQiov toiovtovy 
olov TtaQa trjy Sod-eXaav avrov yQo^uijv naQateivavta ilr- 
teMtjBiv totovtco %(OQi(o olov dv avro t6 TtaQarerafjUvov y ^, 
^aXXo tt aviipaiveiv (loi SoxeX' ital dXXo av, et dSvvarcv 
i^t tavta rcad^etv^ vno&efievog ovv , f^eXoi eijtetv aot to 
avfi^aXvov neQv tijg ivrdaefog avrov eig tov 7cvi:XoVf eire 

n^dSvvatov,^ eite ju^. oilrco Sf] ^tai neQi aQetijg ^futg^ hteiSri 
ovx iTfjiev ovd"^ o,re i^iv, ovd'^ onoZov ti, vno&ifjuevoi aifth^ 
anoimfieVy eki StSaittbVf eire ov StSaxrov i$tv '; c^S^ iU» ' 3 JBl fif} rt alld — forraula 
est elliptica, cujiis unicum 

, exemplum pQsuit Hoogevenus 
hoc ex Rep. 6. p. 509» c. fiif- 
Safi&Q y% Tittvaji ii p/ ri dHd 
T^y nsQl tov 'rjkiov ofWiQTiita 
em pu^Koin ubi si firi ri dild 
nihil est nisi saltem^ sedali- 
quanto fortius quam yovp: ad 

^ yerbum, si nihil (de cei^ris)^ 
hoc iamen, Ita etiam hoc 
loco operosius haec expl^as 
in hunc sensum: ,^Si igitur 
persistis in tuo imperio, - 7?e< ' 
^u^ quicquam de eo mihi re-i 
n^ittis, at frena tamei^ pau-. 
lulum laxaio" 

4 Videantur, qu^e jfdhunQ 
locura difficill^muii) dict^ sunt 
in ]p)xcursu II. 

1 Struvius $cr)b9pdura oen-. 
set tHt^ fiy Sid^ B.x ^icutpaido 
ante efts dSivutQv tft6 fi^, 
Differupt tame^ duq haeo 
«nuntiats^ ep quod in pnQri 
dit est cpndicionale: i^ikm 
aot' sinelv rb ovfA^aivovy «ire 
dSuvurov, the ftfj (so. igl^ rav^. 
%a nad^iiv), lat. sive -* iiv^: in hoc autera eiVs est obllque 
interrogativum : axondifitv, etre 
StSajitTov tits ov d^daxTov lat. 
XUrum — an, Jam ' in hac 
quoc^me particiilarura bI et c^« 
si^nificatipne^ alia sane nupc 
raihi exenipla ex attica prpsa 
succurruqt nulla nisi in qui- 
bus itidem legatur fiij, ut t>e- 
mo^th. de KhQd. Lib. p« 193, 
17» axonHts, etr' 6^&9 if^ 
Xoyl^ftat ravT^ , elVs wxl ft«. 
Sed nori abhorrere tj|raen ah 
iiiterrQgatione obliqua forT 
raa;n qv quoque, colligas tum 
ex eo (]upd ut^iusque inter-s 
rogaQdi ratioiiis tanta est cp- 
gnatio, ut pbliqua haud icarp 
lisdera quibus directa. parti- 
oulis forraisque utatur, qua- 
les sunt rlg, a&fii^ et his.certQ 
negiitionem ov adjungatv ut 
statira initio hujiis dialogi: 
^fy^^g ttn^lv, ag<n dtdaxtov ij 
dQsrTj ^ ov StSuxrl&v; tum ex 
usu Horaeri, qut non raodp 
saepius duplex ^ rcyjus ixulla 
^b elrs diversitas^ ita cpn- 
^truit, cftjp^a tStafmi,^ ^ — ne 
^at odyl: sed serael etl^ (II* 
P>. 349«) n^tro siraminiuni ha^ 

bet. M E.N Jl N, 45 yoms'^ d noZo¥ tt l^i tmv mql t^m ^fj^ ovrtov^^ ^Q^^^l^ 
«JiJaxrpv aV Hif, ^ au did^it^ov; ^^mov (ASVy d S^iv dir 
XoZov ^ ohv i^rti^/fiAij^ aQO^ dida^bv ?} ov^ ^, o vvv dr^ ^^- 
yo^v, 'dvceiAvij^sov^ * 8ia(piQev<o dk (A^dav ^fuv^ onoregco avh. 
Ta> dvofj^tTk yj^mii0ot^ dXK^ aQa StSaitvAv; fj rovxo ytTfcevti 
SilXoVj^ ori ovd^ev aXXo didaaxttai, avd-QO^Ttog tj ini^ijifjv; 
MEN^ "JSfioira dox^t, 2^. El di f klv imgi^fifj ri$ ij 
d^it^y SfjXov on didaiccQV av Ht]. MEN. U^g yaQ ow; , 
-^ft. T*Qvrov fdv ' aqa ra*p) ditriXkayfJiffd-a^ ort ro^ovde fnkv 
ovrog, didaittoVy xowvdi S* oii ^, MEN, Tlavv ye^ 2S^ 
TQ' Sri * fiita rovroy cog eowty SeZ. axexpaQ^&ai, noreQov^' 
^mv &jtiarfifiri Tf^dQhrri, ^ dX^tov im(Tri^lAfjg. MJSN, "Ef/ioi^ 
yt Sox^ rovvQ ftercc rovro oiftmiov thaL' SSl. Tl SalSi^; 
aHo ti i} dyad^bv avrik (fafjih etvat r^v dQiri^v; ^ xal afi^ 
T7 ^ vTtoOfOitg fJtivH ^^?Vj dyot-d'6v avrd itvat; ^MEN^ Udvv 
fifcV Qvy, 2^S^. Omovv tlfj{dv tt iattv dya-d^dv wxl ofAAo xoohAk 
QiCofiivov iTttati^ftfjg^ td^i S^v titi fj aQ^tri om iititnfi^ff ti%* 
ift Si fAtjS^ i(Ttiv dyct&dv o ovx kttatrffjiaj mqtifiH, imari^firfv 
^v Tiy' VTtOTtrtvqvreg av%a itvai ^, oo^mg ynQTtrtvoifi^Yi bet, I\iofjitvott Bfts weiidog hi6^. 
ox^aiQ ^fi xol owL tixuni. etiai^ 
qui xem al)8plvi putent eo 
quod o^ ^t^cfXToy unam notio-. 
nen^ et velvit unum verbum 
coQstitual; cuju^ tamen rei 
exempla quae posuit Herman- 
9US ad Yig.. num. 510. mihi 
qui4em non satisfaciunt ; et 
yic|e guae dix^ in Gramm, ^^ 
135. Obs, 3, 

Mpx noloy ex optf codd, 
cum £|e. po^ui pro onolov^ 
Quoniam ulbi utrumque recte 
oicituF (vid, supra ad 7*) sola. 
(ipdicum vaiet ^ctpritas, 

li<C4ve trja ha6c, ^qct — 
^ — ^ — t ut singula singulia 
lespopde^ti^ iungas } ppsterius. 
en^m ij spectat ad solam vo-. 
cem Sida^iv, ^\>& qua semo-. 
^um est, i^e i^ta, aooi ftdct^fnn^ 
^ Oifj dirim^uitur, 

3 Sic ^6, px pptintiis pt 
jplurimis, yulgQ^fo^qv^BftiM^ fi^ TOiovSaS* ov. Sec^ulo ip 

Sroximis quoque cavere vi- 
etur Platp ne dislinguat ii^- 
ter img^^firjiv^ et odx intgrjfirjv, 
cujjus loco ponit dXXolov im-' 
g^^fit^, Itaque hic etiam non 
dicit firi TQiovds, sed bis rot-* 
ovds, ut species positivae no- 
tioni^ sery^tu^ in utroque^ ^ 

4 Malebat Struvius Tb di — - 
vel Tq ds dif — j» pb praece. 
dens Toxytmy fjkkv -T-- oed vo- 
culi^ m hic rectius intelligi- 
tur, ^itetSL^^jam^ transituin 
praebente ^nicaciorem. 

5 TV a^sT^ explicandi cau-. 
^a ^djectui^ est; i^e quis eli- 
minapdum forte censeat. Sic 
Alcib, I, 14, a, nqog rayta, •r— j, . 
TQ Sixa^t 

6 Codd, omnes praet^r Vehi, 
^ av rif avto vnofjvt. «. Ne- 
que ^eddldit Ficious. proii^- ' 
mea ttvd^' 

\ 7 Clark. I Ai M E N/i N. MMN. ^'Eati tavra, £Si, Kal firiv %tjf y^ hfiav «/«- 

0oi; MEN. NaL 2Si. El de d/ad^oi, coijfc/l^/cot, Ttdrra 

yccQ td/ccd^cc (ocpeliijui ^. ovxi; MEN, NaL 2^. Kal fi 

d^erfj dii wcpikiiAOV iartv. MEN. ^Avdy^ri Im t(ov (oftoh- 

2iytjfiev(0V. 2}Si. JSmilfoifiida Sij, xa^- exa(nov dvaXafjifjU' 

vovttg^ itoXd iartv a ^fiag ci(pti,iit iiyltta, cpaf^v, xai lap»; 

itai itdXkog, ^ai nkovrog di^ ' * ravra Xeyofjuv xai ra to(- 

^avra, tocf^tfia. ovxi; MJSN. NaL 2!Si. Tavra Se ^ raiJ-p. 

ra cpafiiy iviore mai fii^diKCW. ij <jv ulXvn;. q^rjg^ ^ ovrco:; 

h.MEN. Oifx* d}X* ovrtoq. 2Si. Z^onn S^, orav ti im- 

irrov rovrmv rjy^rai, ioqihZ ^fJidg, xai orav ri, ^hxTtriL 

c(»' oux, orav fA6V 6(^ri XQ^aig, cocpthtf ptav di iiij, pM- 

mn; MEN. ndvv yi. 2iSi. "Eri roivvv x«i rd y.ard rijv 

^vxfjv aKtxpmiJLt&a. acoqjQoavvtjv ri icaJ^tg, xai dixaioavvfjVj 

«ai dvdQtaVy xai tvfjia^&iav, xai ptvijfitjv^ ^ai fjteyaXoTT^errwv, 

c^Hai itdvra t« roiavra; MEN. ^'Eycoye. ^Si. -S^xtwitt J/f, 

toiriov arra aot SoiitX fjitj imGrt^fJi^ tlyai, dXX* . HXo im- 

arfifirjg, ij ov^i nore fiiv pXdnrH, nore de foq/tX^v; ^ oiof 

dv^ia, H firf eari cpQOVifaig fj dvSQia, dlX' oXav '&d^oog ti, 

, ovx, orav fJtev avev vov '^a^^tj dv&qtonog, pXdnrtrcUy . oray 

d.i^ avv Vff, dqttXttrat; MEN. NaL 2Si. Ovxovv xai gco- 

qj^oavvrf (ooavrfog, xai tviiad-ia,' furd fdv vov xai fAav^a- 

vofiiva icai naraQrvoiJiiva, dcpektfia, a}'iv Sk vov^ ^Xa^t^d; 

MEN. Hdvv aqjoS^a. 2!Sl. Ovmvv avXXrf^Srjt ndvra t» 

rijg ^ivx^g inixttQ^nara xai^ KaQrt^rjfiara , fjyovfjievijg fiiv 

€pQovrjatc9g, tlg tvSatftovio^v reXtvrcf, dcpgoavvtjg S% tig rov- 

e.vavridv; MEN. ""Eoixtv. 2Sl. El d(>d. d^trrj %mv iv rij 

^vxij ti iari^ xai dvayxatov avrco ciqjtXiiicp thai, if^ovfjoiv 

avro Stt tlvai • ircHSrfmQ ndvra rd xdrd rsrpf '^pvxijv, avrcc 

fibv zad^^ avrd ovrt cAq-iXiiia ovr^ ^XapeQa iart^ nqoGyivo- 

(idvfjig Se cpQOVi^atcog ^ dcpQoavvtjg ^XaptQa rt xai dcpiXifia 

yiynrat. xard Srj rovrov rov Xoyov, dq^eXtuov yt, ovaav 7 Qark. ndrta ydg dya&d 
wp. Vat, fd yotQ dy. (oq>. 

1 Vid. Ind. S^. 

2 Sic pro vulg. Si^ scrip«i 
ff Coisl. 3 Scribendnm tl ovxl — (o- 
(jpeXil sine interro.^ationis no- 
ta. Niisquan^i eiiim in intPr- 
rogaliane anle ovk "^irivenias 
^. HFAND. E cod. Ambr. 
enotaium est 7/. Mjhi vidft- 
tur optime Qmitti^ 

1 Ba- * ^ X iW E N H N. 45 T^i' «jtTflfi^j (f^oVffo^iv ditttv^ ttvcii. MEK. ^Efioiyi Jo-- 
K^el HSi.i Kui (4iv Sij xal vSJka^ ,& vvp 8i) iXiyoiaVj^i 
nlovtQV T£ Mal tu roiapta , . ror^ fjtev dya&it ^ rore di 
^hxfie^a thm) aQ^ ^v^, waTCi^ Ty alXij ^pvp} 17 cf.Q^vtj- 
atg 'iiyovfUVfiy. cifpiktim ta rijg tffvxfjg inoUi, ^ 9e dqfQOfTv^ 
Vff. ^XaptQit; mt(og e«5 ital rovtoig tj ^ivjii oqO-oj^ fth ^9^" 
ndvti nai tiyoviiiyri, <iirpi}uiJLa avti ttcouV, ft^ o^^w; de ^ia- 
^iQa; « MEN. ndvv /€. HQ. "OQd^tag di ye ij i'f/t^Qtav' 
TjytZtai, ^fAa^rtjfAivaig d' ^ ucfQtov; MBN. "Ecni ravra. 
ZSlx OvKovv ovt.0 Sf) xara ndvrcav elnelv itrtt, rtp dv&Qci-^^ 
iTcp rafiev iiXka^ ndvia dg rrjv tfwpjv dVtjQrija^at, rd ds 
^rijg ^tyxfjg avtfjg elg q^QOVtjGiVy d (ukUt dya&d dvat. itai 
rovr(o na lo/t^ q^QOvmtg dv eiij rd mtpiXtfjiov. ipajjtev de 
r^v dQfrfjv diplXtfjiov Hvat; MEN Jldvu ye, Zil. fPoo- 
vqatv * aQa q^afih aQtrtjv elvat, ijrot ^vfnraaav, tj fiiQog 
TJ. MEN. JoxeX fiot ttaXdag iiiyta&m, t^ I^taxQate^, rd Xi^ 
yofitva. J!Q. Ovnovv, d zavta otlrtog i)^it, Ovx av thv qv- c. 
ua ol d^/a^ol K MEN. Ov fiOiSoxft ^S^. Kai yuQ B * 
itov xal roS^ ^v. ii ipvaet ol dyaOoi iyiyvovro, ^adv nov 
dv tJi/Ltv, ot iylyrp^iaxov r(ov vicav tohg dyad^ovg rdg qv^ 
ang ♦'' ovg rjiiug av TtaQaXa^oneg , iydvcav dnoqjjvdv- 
ro)v, i(pvXdttOfiiV dv iv uxqotioXh ^ , xataarjfiijvdtnevot no- 
Xv fidkXoy ij t6 x^^avov *, VVtt fifjdeig avrovg Stirpd^ki" i Basis structura^ haec est : 
Kai fiev d^i xal talXc^ — (xq* 
ov/ fjipvxVf ^oQ^ag fih xg(md' 
vifj avxotg, (atpiXtfiot ndisl, Sed 
ob inserta haec, oiaTTtQ rjj o(X-' 
Xtj yjvxfi (v. Ind. uXXog) ?; <p^o- 
vmtg jfyovfiivTj — enoiUt pro 
avioHg necessatium flctum erat 
xal rovTOig: quare moxihse- 
rilur avid. lllud etiam 6b- 
serva, verba haec nkovtov tb 
Tcal td TOiavra, quae inserta 
sunt ad explicanda pronomi- 
na Ttxl?M a — , paulo negli- 
gentius collocata esse intet 
iXdyofuy et verba inde pen- 
dentia, Denique monendi 
sunt tirone$, pro praesenti 
noiet usurpalum esse impf. 
inolet, qup respicitur expo-, sitio modo £acta de (jp^oi^ae*^, 
plenius: notEl, &g iXsyofiev. 

2 Kal(pQ6vriaiv\ind. ^i\en„ 
JT. Bene. 

3 Struvius collatis locis, mox 
26. a. et Proia^. g. 49-, recte, 
opinorj post uyax^oi iterum 
inseri jubet dyu&oi. 

A Coisl. ry (pvOiL ■ 

%5 Hepetitum av ante iv re- 
cepi e Vind. et Venetis. Vid. 
Ind, in aV* 

6 Facctaalhisio ad morem 

qui erat, ut alibi, ita.etiam 

• Ath^nis, pecunias public^s et 

, pre- •• u M MN/i N. MSX ^Mati tavta. 2Si, K«i fiijv iff^t^ -/ kfuv «/a- 

^oi; MEN. NaL 2il, Bl de dyad^ol, (6q.ihiJL0u itdna 

yaQ tdya&a wcptltiui ^. ovxl; MEN, N^aL 2^. Kal ^ 

dqttt] dif wtfiktfAoy iattv. MEN. ^Avay^ri iy %mv wfio^^O' 

2iyf]fidvoov, 2^Si, Hyttxptontda Stjy xa^' IxaGTov dvaXaf^fju- 

VovTtg^ noXd iativ a ^fiag wq^tlit iyitta, cpafih, xai io^^vgj 

nai xdXkoQj xai nXovtog Si^ ' • tavta Xeyofjuv xai td toi- 

avva, eicpiktfia, ovxi; MJSN, NaL 2il, Tavtd Se ^ raiJ-p. 

ta q}af4iy iviote xai fii,dnttiv, ^ ov uiXais. cprjg ?j ovtw;; 

h,MEN. Ovx' dXX' oiiTcoq. JSfi. Zx&nn S^, 6W ti ixd- 

OTov tovtoDV Tjy^taiy wqthZ ^fAaQ, xai oTav t/, phxittiL 

aQ^ ou/, oTOfv fiiv OQ^ri XQ^^^S} coijpt^eli ptav Si fiij, /5P.a- 

mtt; MEN. ndvv yt. HSi. "Eti toivvv xai td xard TJjfv 

^vxfjv axtrpcifit&a* drfoq^QOiJvvtjv tt xa)^tgj xai StxaiooiJVfjVj 

wi dvSqiaVy xai tvfia^&iaVj xai fjivi]fifjVy xai fityaXonQinttaVj 

CtXai ndvta td totavta; MEN. ^'Eytoyt. 2!fi. 2^xonti Sr^j 

toitmv atta aoi Soxtv fitj imat^^f*fj tlvatf dXk* HXko inir- 

atrjfiriqy ij ovx^ ^ote fjiiv ^dnttt, noti Si oicptk^t; 3 ofoy 

dv^iay ti fjif] sati (pQOvifatg ^ dvSQia, dXk^ olov ^a^oo^ n, 

. ovXy otav fiiv avtv vov 'd^aQQij av&Q(07tog, phxjttttaiy . otav 

d,Si avv yj», (oqttXtttat; MEN. NaL JSR, Oixovv xai am- 

q)iQoavvrj toaavtiogy xai tvptaO-ia,' fittd fUv vov xai (Jtav&a- 

vofitva xai xataQtvofitvay (oq)Htfiay a^rtv Se vov^ pXa^tQa; 

MEN, Udvv aqtoSQU. 2SI. Ovxovv avlXiq^8i]t ndvtc^ %a 

Tfjg ^fvxfjg i7tt)ittQ^iiata xai^ xaqttQrjfiaxa y ijyovfiivtjg fiiv 

q)Q0vrjat(09f tlg tvSatfjtpviav ttktvtcfj dqQoavvfjg S% tlg tov- 

e.vavtidv; MEN. ^'Eotxtv, 2^, Ei aga dQtTfj taiv iv Tif 

ipvx"^ ti iatt^ xai dvayxaXov avtto dqtXifjKp thaty (pQovrjatv 

avto StZ thaf inHSifntQ ndvta td xatd vfp^ V^^X^^y aind 

fjLbV xtu&^ avtd ovTt ciqiXtfAa oik^ ^a^tQd iaTt^ nQoaytvo- 

fidvtfg Si (pQOV^at(og i} d(pQoavvfig ^XaptQd Tt xai dipiXtfi/ta 

yiyvtTat, «ttTa Sfj tovtov tbv koyoVj dqiXtiiov y^ o^aaf 7 Qark. ndrtu ydg dya&d 
nq>. Vat, fd yuQ dy, (oq. 

1 Vid. ind. S^. 

2 Sic pro vulg. Si^ scripai 
fi Coisl. 3 Scribendum fi ov/l — <J- 
(jptlti sine interro^^ationis no- 
ta. Nusquam eiiim in intf»r- 
rogalione ante ovk ^invenias 
^. HEIND. E cod. Ambr. 
enotaium est ^^. Mihi Wde- 
tur optime omitti^ 

1 Ba- > M E N Ji N. 45 Tijp a^tTtf») (f^&vifQiy det.ttv'^ kXvai. MBN. *'JS)uoi/« ?o- 
K^el HR.x Kul fiiv Si^ mi TaiXa, £ vvV 8^ iXiyoiftv,2S 
nXovrqy Te xal ti^ . ToiapTcc , , tore fuv dya&ic ^ rote di 
^"ka^^h €hcu.y «(>* 0VX, (SoTttQ ry aXli^ ^^M ^ (fQivtj" 
Gig 'Tj^oviuvfiy, (ffq^ekifuc tic rfj<: i/'i/x^s moUi, ij di d(pQO<Tv^ 
vff ^XaptQij oiirto^ av 9caiT0VTotg ^ ^fi^Xl o^^tio^ fdv Xpo>- 
fiiyil xal ijyoviUvriy mfpOAfAa avti ifoitX, fi^ o^cjg de ^ht- 
peQd; « MEN. Havv ye. ^Q. 'O^^wg dd ys ^ iu^oiv' 
ijyuTai, ^fAaj^T}]fUvcag d' 4 (^9Q(ov; MEN. "Emi TavTa. 
ZSix OvKOvv oiitOf Srj xaToc navTiov dmlv itnt, tw av^^ico-'^» 
itto ta fdv aUdc. navioc dg trjv ft^vY^v dVfj^tfjfr&at^ ta de 
^Tijg <i}i^'/^fj^ avtfjg dg (pq6vif(Siv, d fiikUt dya&a dvat. itai 
TovTta T(a ?.o/(p (pQOVffmg av eiij rA mtptXtiitov. cpafiiv de 
t^v aQtTfjV (^cpiXifiov itvat; M'EN. Jldvu yt, zh. (Poo- 
v^Giv * aqa (paji&v dqtTijv ttmi, iJTOt l^vfntaaav, tj fAtQog 
T*. MEN. JoxtX fiot icaXcog 'ictytad^at, w" ZdycQattg, xa It^ 
yofitva. J!Q. Ovzovv, tl tavTa ovT(ag ^tt, om av tttv (pv- c* 
oa ol d^ad^ob ^ MEN. Ov fjioiSoxtt. J^. Kai yuQ etv ' 
nov xai Tod ' ^v. il cpvatt ol dyad^oi iylyvovTOy ' ^adv nov 
dv rjfiXv, ot iylyymaxov t(ov vecav tovg dya^&ovg tdg <pv- 
attg ^^ ovg ijfitZg dv naQaXa^ontg , ixtlvoov dnocpjjvdv- 
tcoVj iq)vXdvTO}Atv &v iv axgonoltt ^, xaTaafjfirjvdutVot no- 
Xv fAdXkqv ^ To 'jf^Qvaiov ^, 'iva fif^dtig avTovg ^teqp^a- 1 Basis structura^ haec est : 
Kal fiiv ^i ytctl xdV^o^ — a^' 

vfi ctVTo7g, (acpiXifia ndisl, oed 
ob inserta haec, o)an$Q Tjj «A- 
itf \pvxfl (v. Ind. uXXog) ?/ <p^o- 
vjjaig JiyoVftivij — enoiH, pro 
avioHg necessadum flctum erat 
xal tovToig: qiiare mox.inse- 
ritur avid. lllud etiam 6b- 
serva, verba haec nXovTov tb 
xal rd TOiavToCf quae inserta 
8unt ad explicanda pronomi- 
na tdlla a ~, paulo negli. 
gentius collocata esse inter 
iXiyouBv et verba inde pen- 
dentia. Denique monendi 
sunt tirones, pro praesenti 
notit usurpalum esse impf. 
inoif^, quo respicitur expo-, sitio modo £acta de ipQov^ast*,. 
plenius: nouT, ag iUyofi^. 

2 Kal (pQovriGiv Vind. et Ven, 
X Bene. 

3 Struvius collatis locis, mox 
26. a. et Protag. §. 49-, recte, 
opinorj post uyaO^oi iterum 
inseri jubet dyu&oi. 

4 Coisl. Ty (pVaii, > 

»5 Hepetitum av ante iv re- 
cepi e Vind. et Venetis. Vid. 
tnd. iii aV* 

6 I^acetaalhisio ad morem 
qui erat, ut alibi, ita^etiani 
Athenis, pecunias public^s et 

pre- , 46 m ENJ2N. / Qil^ * j aU' iTTti^^ (^q>ix6iifT0 dg Xfjv ^Uitiet^i jfp^Jffifidi yiywov^ 

TO rat^ T^oJUcnyk MEN. Ehog yi tot, eS ^oox^^an^i ^j^. 

26^-^?* oill', C7r«5^ o^ ^vaci o£ a^^a^d^a^^o^^i jiyfovtaiy dgdt 

im&iljaH; MEN^ JoHtZ ^i ijSiJ dvayicaZov dvai^ xai d^Xoi^ 

to ^/lix^ceT^g, kara t^»^ tmd&itnv, itite^ ini^^fj iclv d^^t^ 

ovi diSiaztov i^tv. HSi, ^'latog vfj ^ia* aJAi fAfj tovto od 

itakfdg wfAO^oy^aOfuV *. ^MEN Kal iiijf i36itH {lev aqti 

^Xwg Xi/ead^au HSi. ^^Xa ^^ ovu iv t» ciQti fiovoif detj 

avtb doxHV «aXcog Xiyta&ai, aXXa xav iv ttB vSv kai iv tfB 

|,»«Wf«ta, tl fi^Ua Tt aurou tfyisg etvdi. MEN^ ^Tl biv dij; 

rt^o$ ti ^XiitcaV Sva%t^alvtig avtby kai drtichtg^ yij oux ini^ 

^jflfirj rj 4 dQttil ; HSi. ''Eyai aoi Ip©, ro MiVwv. ^to (iiv 

yag didaKtov avtb^ttvat^ timQ iitKSi^nti iclv, ovx dvcttiS-t^ 

fjiai fiii dv icaXtag Xiyea&ai *. oti S^ oik i'^iv iiti^ifJAtjy axi- 

ij[/ai, idv aoi SonijS duotoog dmgttv. toSt yd^ fAOt ditey d 

«fe* StSanxov ottbvv irffdyiJia ^, ^^ ftovov d^tt^, ovH dva^ 

. ^^xa^oi', a^ro0 nai StSaaHaXovg iud fia&tjtdg ttvat; MEN 

6.^'£fioiyt SoMVi . £Sii Ovxovv tpivavtlov av^ ov fn^tt StSd^ pt6tios& quaeque in thfesaii-» 
th tempiorum, (|uae in acro^ 
poli essent^clausis etobsi^ila- 
tis portis asservandi* Vidi 
Boeckh* Staatshi d« Ath« 11« 
p. 203« 

*! A cdiijunctione tyot peii- 
det hic imperfectuih Siitp^s^ 
Qfv oh praecedehs hypothe 
ticum, ae eo quod non est^ 
iitaperfectum iq^vXctTTotitv* Vid* ' 
inira Crit. 3. extr iva oiott^ 
i^dav» Hoogev* ( Schiitjj. ) p. 
357. 8. Lys. de Eratosth* ne-^ 
^ ce p« 43. (Reisjt*) et ibi Tay- 
loti Cf. eundem usum ' in 
Aoristb Indic* ap. Heind< ad 
Theaet. /i8. Mutatui' autem 
hic quidem mddus mojc, po- 
liiturque ytyvoivto pb ihterce- 
dens dg^lkoivtOi 

4 Exempla partictilae //i;, 
sensu cavendi vel timendi 
ctim indicdtivO, e prbsariis 
certe scriptoribns, nonnisi de JPerfecto afferuhtur ab Hooge- 
veno^ Matthi<)Le in Gramm. 
(§* 520. Obs. if.), aliis. fj"^' 
re 'hic etiam fortasse aliqiiis 
fepohendum iilud tempus pti- 
tet^ maxime ctim saepitis oc- 
currat in hac ^ehtentia wfio-^ 
ioyfpiafiiV (vid. ihfr* 38* 4a 
etc*)* Aptior' tamen hic 
videtur aoristum ih te prae- 
terita quidem ^ 6ed quae 
hbh iirma maheat. Ihdicati- 
vus ttutem in tali loquendi 
forma, cohtra haturam con- 
I structionis (peif jU^J velut ihvi- 
ta irrepit grammaticai quii 
certum est loquenti, ita esse, 
et hic quidem, male Se sta- 
tuisse. Conf* euhdem usum 
ih praesenti quoque notatum 
ad Alc. II. 3« uoi diserte etiaai 
additum verbum oga* 

2 V. indi ^^. 

3 Coisl. oriovv iif Sihe no- 
mine Ttguy/iai 

4 Opla- M E N Ji'N. 47 mdioi fi^i fnad^al fkv ^ f wxkmg Sr avto thta^omg d-- 
nfd^oifiif fi^ diSambv ^ dvdi; MEN. "E^i ravrcc* diX* 
d^tv^g diddoHaXoi oi donovai aoi .fhai;' JSSlf UolXimq 
yovv l^rjttSvy h tmg iUv avt^g diddtntaXotf ndvta itouiSv ov 
Svva^iai tvQiZv* xaitoi (jiktd noXktov y^ ^^tw^ xal toutwv 
fidXtca ovg ^ av oico^ai ijAmi^otdtovg drai tov VQayfia" 
rog. xai d^ xai vvv^ oi Mivm^ dg ncaXbv tjfAvv avtbg odt ^ a. A Optativus^ ut observant 
Heindorfius et Struvius, per- 
saepe relativis sic jungitur, 
quaudo haec sunt eo sensu 
quo d ciim opt. ; ut hic pro 
fi' rivog iii] — (tiv, Cf. Lysj 
p. 21^. ^. o de yB avib ttirti^ 
arofioiov bIt} — cr/Oilr} vi tw 
aXXoi ofioiov yivoiTo, Cnarm. 
p. 171* extr. xal aklo n&v ov 
a(aq)Qoavvfi aQXOt. Hipp. maj. 
p. 2S4. a. nal alXohi onov 
TovTo anovddioiTO, Phaedr. 
p. 276. b. Sv omQfidiMV Tttf- 
ooiTO, Item hic infr. §. 30. 
ubi vid. not. et cf. notam ad 
Alc. II. 7. (« *— wov). 

5 Scripsisse Platonem fitjdi 
diduxTov probabile fiet ex il- 
lis qiiae ascribam iisdem fere 
verbis repetitis iufra 37* b. 

6 Sic Be. ex optimis et plur. 
Vulgo oiot;;. 

7 u^i'to; Sds et mox avTog 
ydg ^f. Bis pro voce avTog 
Slruvius reponendum censet 
^jivvTog, Quod priori loco ad- 
millere non possum. ^ Nam 
naQsxa&i^STo ^AwTog, w /uera- 
doifitv valeret „assedit Anytus 
ut participem eum faciamus" 
quod hujus loci non est. Sed 
in locNtione attica avtog uj 
fieraSwufv vis TfXiHTi conjun- 
ctivi oerivatur ex parte ab 
illo cxvro^, ut sit ac si scri- 
ptum esset „assedit hdmo ad 
hos sermones aptissimus et 
velut ob id ipsum ut partici- , 
pem eum faciamus." Prono- men SSb autera hic est pro 
adverbio, hic propter nos : 
vid. ad $. 19* Sed posteriori 
loco per^uasissimum mihi est 
verum vidisse Struvium, scri- 
psisseque Platonem, "Avmog 
yag oos. Nam praeterquim 

3uod non apparet cur tam- 
iu nomen hominis tace^t So- 
crates, pronomen avTog nul- 
lam hic vim exercet; quam 
sic tantum haberet, si esset 
aVTog yag oSb aoq>6g i^i, %al 
TtfiiTQog ixQ^ono ao<poij ^Av&f'^ 
filotvog: niinc patris mentio 
statim in eo comprehenditur 
quod primo loco 4e ipso re- 
fertur. Ut no^ vereat istud 
avTog ydg prorsus dXoyov di- 
cere. Conf. de conxusione 
nominum avtog et ^Awtog 
Boissonad. ad Marin. p. 88. 
et Schaefer ibid. in indice. 

Jam Anytum esse ipsum il- 
lum Socratis postea accusato- 
rem, de eo nunouam opinor 
dubitatum est. Kam Dioge- 
nes La. 2, 63. tanquam cer- 
tum hoc ponit, et Pluiarchus 
in Amalorio 17. 18. p. Q762.C. 
d.) post narratiunculam ^uan- 
dam de Anyto, quem diserte 
Anthemionis fiiium' nominat,^ 
et Alcibiade, inimicitias illius 
cum Socrate tangit. Accedit 
nunc scholium adEuthyphro- 
nem, qiiod e cod. Clarkiano 
edidit Gaisfordus in Leriio- 
nib. I^laion. p. 169- cujusqiie 
initium esl hoc: OvTog b A- 
vvTog 'jlv^fitlofvog tfpvto^ l/i*/«- 
vatog yivog, ^^lXxipiu6otf ifja^fjg 
nXovaiog ix §vQaobf\ffimfi, v&t*^ 

Kol V 48. M E N Jl-N: rxaqkm-^SCjtxOf ea }utad(3ptfv tfjg Zijti^aic^^. ilxotUQ iJ* av 
fjiitadol^iv av *. awrog yaq SSe n^wrov {ibv i^i TTatQdq^S: 
nXav<siov tt xai aoq)ov^ ^Av-&tiAim'oq' o^ iyevexo nXQyaioi 1 
avx dno tov avto^atoVy ovde dovxog tivo^y wfnttQ 6 vvv 
Vifogi tiXTiqfcbg ta rfoXvxQatovg ^jjfiatay ^lfffitjviag o' ©j;- 
fialog ^i aXXa ty avtov aoqU^ xtfjadiuvog xa^ intfuXiiq. udl axcmTOfiavcg vno JSaxQci-' 
Tovg dia tovto smias MsXtjtov, 
datjSela^ /Qtt<fS^v dovvat,. xsna, 
^faxQurovg, Qua occasione 
discaixt studiosi, €x optimis 
diversorum librorum codd. 
mss. kodie constare, ^alsam 
esse scripturam pervul^atam)^ 
cu}u8 . quantiiatem miraba- 
mur omnes, nominis MsXiTog, 
Vetum de Anyto, ut xecte 
Schleiermacher, teslimonio- 
rum nihil opus est, cum ita 
hic eam producat Plato, ut 
tantum non ipse, iihun se in 
animo habere eloquatur. Quo 
illud eliam epectat quod iis. 
quae de Anyto accusatoce le- 
guntuc in Apoloijia Socratis 
Aenophontea 29» tmv fAiyls(»ir 
vno lijg nohag d^iovfisvov, si- 
miliima sunt haec in nostro 
loco, ai^oifVTut yovv uvtov inl 
Tag fifyLgag df^xdg- Legatur 
integer Apdlogiae locus cum 
nota Schneideri. Adde de 
Pylo ab eo prodita judiciique 
ctorruptione Diod. 13, 64. Plut. 
Coriol. l4^ (p. 220.). 

8 Vylgo liHOTOigd^av ft. uv, 
plane otiosa particula av. 
Wam si dicas simplici posse, 
quod est in fisradbifjiev, oppo- 
pi nunc hoc, recteposse, id 
solo 5fi alias rectius in^ioa- 
tur. Quod autem cejisebat 
Ullrichius, respici superius il- 
lnd cum serviuo colloquium, 
hoc post tam lon^'um inler- 
vaHum haec sola parlicula ef- 
ficere non potest. Itaque non 
dubitavi adfoptare, quod opti- 
nii codices Clark. et Vat. 
pra^bent, duplex «<r. Cf. in- £ra AIc. Ili 8. xctv tv^aivso aV: 
Demosth. Mid. 36. ovr* dv 
vuelg vmfntivan* avi et leee 
Hermanni notata ad Yig. 
num. 283. 

^ Duo ,sunt Tsmeniae^ de 
quibus comtare hic aliquis 
pofisit, prooe tamen distin-> 
guendi. Alterum Plutarchus 
missiun esse refert Ol. 103. 2. 
ad regem persartim una ciim 
Pelopida^ cujus amicus teste 
Diodoro ille erat. Verum 
consideranti^' qua ratione Pe. 
lopidas tum in gratiam regis 
vanerat , apparet Ismeniam 
nonnisi partes secundas egis- 
se, neque credendum est lam 
magnificis eum donis tunc cii- 
mulatum essc» Alius fuit 
Ismenias qui, jam Ol. 99, 3. 
Lacedaemoniis Cadmeam te- 
nentibus, tanquam dux par- 
tium oppositarum morte mul- 
tatus est, ut refert Xenoph. 
' Hell. 5, 2, 25. 26. Jam eun- 
dem idem narrat scripior ib. 
3, 5, 1. ex niimero eorum 
Thebarum, Corinthj et Argo- 
rum principum fuisse, inter 
quos eo tenipore, quo rem in 
Asia prospere gereret Agesi- 
laus, ut bellum Spartanis com- 
moverent, L talenta argenti 
distribuerit Till\raustes, Tis- 
saphernis successor. . Qiiod 
factum esse oportet Ol. 96, l 
vel 2: eoque referenda cen- 
seo verba Platojiis. Polycra- 
tis autem, Samiorum tyranni, 
diviiiae, nisi, quodmagnope- 
re raihi quidem videtur, per 
proverbium forte Jiic nomi- 
namury in Asiam potissimum 

mtJio- M E N Sl N. 49 imtva Kccl ia ailay pi%. vmqi^qiapoq Sbxwv ttvat noUtjjg,^^ 
ovdi o/xddfjg t< xai htaydijqy akXa xoafuog nalev^aX^g 
av^Q. MitHra tovxov w eO^^ixpi iai ijtaldiviieVy co^ doxfZ 
^Ad^r^vaifav' xS itXri&iu alqovfvtat yovv avtov enl tag fiiylr- 
^aq d^ifiq* dixatop dif (Uta toiovt0v t^tiXv aj^ttfjg mgi' 
didaaxaXfovg *®, eiV* dalvy im /*7, xal ohmg. Sv ovv ^ftry, w ^Awtiy wC^rjyaoi^ e^ol te naltm (Tav-27 
xov %ev(a M&fmi trnde TteQv tovtov toiv ^ayiiaXog tmg 
av ehv di^dQxaXot. tadi Se tFxiipau el ^ovh^ifit&a Mevma 
viyde a^a&ov iatQ^v yevdffS-aty jta^a tivag av avtbv iti^" 
utoifjiev didaffKdXovg; a^' ov mx^ tovg lat^ovg; ANTT02. 
ndvv ye, ^^, Ti S^y el axvtotofwv dyq^d^bv ^ovkoifie&a 
^evea&aij d^' ov itaQd tovg axvtotof^ovg; AN. NaL USi, 
Kal toAXa ovtcsg; AN Tldw ye. HSi, ^SiSe d^ fAOi ndr^' 
hv mql twv avt(ov dm' itaqa toi;$ latQOvgy (paf^eVj mfi-r 
Tfovteg tovSe HaX(og av imfmofuv^ povXofievot latqbv y^i- , jninovem, unde pecuniam il* 
lam in- Graeciam misit Ti* 
thraustes, trandlata olim fuisse 
credibile t&\ reputanti finem 
tyranni, Samique fata ulterio- 
ra, SCHLEIERM. Quam- 
vis magnum argenti pondus 
luB talenta tum temporis ia 
Graecia fuisse Videantur; ta- 
men cum inter sex. homines 
(tdt enim recenset Xenophon 
praeter socios unius eorum — 
ital toig fiBt' aiiov — ) pecu- 
nia ea distributa . ait, Isme- 
niae portio tanta profecto non 
fuit,- ut comparationi huic 
inserviret, et t» Ilohjitqdtovq 
XQVf^ata, utrovis sensu acci- 
piamus, vocaretur^ praeset* 
tim cum in ][» etiam deRep» 
p. 336. a. inter potentes di»* 
vitesque homines cum Pe- 
riandro, Perdicca et ipso Xer- 
xe Ismenias ille Thebanus ^e^ 
censeatur. I^noramus igitur 
ad« quod , potissimum factum 
Plato hic.respiciat. Ceterum. 
Boeckhiu& (in Plat. Minoem 
p» 46.) cum Schleiermacjiejo 
iacit conferrique p^aetcrea jii- 
bet Plut. Artax. p. 1021» d. Lysandr* p* 448. e. Pausan. 3^ 
9. unde nihil tamen prodit, 
quod probabiliorem eam sen.' 
tentiam reddat* immo cre- 
scere numerum eorum videas 
qui pecuniae illius participe» 
xuerint. 

10 Ita recte editur, non fi^ 
tsiv — ^tql didaaxdXovg, qua 
ratio^e geoitivus noii accusa- 
tivus ad Tiegl yTequireretur, 
Veram rationem monstrat 
quod sequitur, av^^qxriaov nsqV 
T. i. ^gayuaTog tivsg av shv 
did. Quoa autem h, I. ha- 
bemus, ^iddaHaXot ff^et^ ndqt, 
dictum ut aixlav wog nsot et 
sim., de quibus v. Heind.ad 
Theaet. 8J. Phaedo. i03. He- 
rod. 5, 49- ig ra fd^tga dqstr^ 
niqt «yijxsTfi. Et sic supra §. 
3*. iegendum>esse osteudimus, 
iqofjLSvov fisUvtrjg nsgt opalav, 
fl[,T« nox^ igiv. In ceteris au- 
tem notus graecismus, Zrj;tiiv 
didteaxdXovg, si slaiv: iqsad^ai 
ovaiav, o,Tt not' iiiv*. et- cf. 
infr, 30. o. Tovxavg ^ijtov/*»', 
zivt^ eiaiv. Y> 1 Ana- 50 M E N Ji N. c. 28 (T&txi' a^' Stav rovre XiycofjieVy t6Si Xeyoiiiv^ qti naQcc rov- 
rovg itdfjiTtovtig avtbv aooqfQovotfUV av, rovg dytnroiovfie- 
vovg re ifjg rixvtjg fiaXkov ^ rovg fArj, xai rovg fiia^&ov 
^Qatrofidvovg iTC^ avtco rovtip aTtocp^vcevtag avtovg dida- 
OitiiXovg tov povXoff^ivov idvai tt Mai fiaV&avHV; d^^ oi 
TTQog ravta ^liiffavtig xaXdSg av ndfATTotfnv ; AN* NaL 2^S2. 
OvHOVv icai yte^ aiXrj(Te(ag xai r(ov a)ikwv ra avra ravta; 
noXXfj iivota l^«, ^ovXofjtdvovg avXfjti^P tiva hoifjirat, Ttaqa 
'fikv rovg xmKS^jKyovfdvovg didd^HV rtfp rd/v^jv ^ai futr&ov 
^QarrofAdvovg fji^ i^&dXnv ndfjimiv, aXXaig dd riai nQci/fiata 
naQdj((iVy t^ijtovvta ^av&avHV * itaqa roirojv, oi fiijta TTQoa- 
Tcoiovvrat dtSda^AaXot thaiy fiijt^ i(^lv avt(ov fJtad-rjrrjg firj- 
8eig tovtov rov fiad^rjfiaxog , o ^fJtttg dl^iovjAiV fiav&dvnv 
TtaQ^ avtcov ov dv itdfnKOfitv. ov^itoXXyj. aoi doictZ dXoyla 
khat; AN, Nai fid JC efiotyi, xai dfia{>ia yt itQog ^. 
:SS2,KaX(og Xdyitg. vvv tolvvv e%e^i aoi * fiet^ ifiov xot-p.J 
vij povXevia^&ai iteQi rov l^dvov f6v(tov'i Mdv(oifog'. ovto; 
yaQf £0 Avvte, itaXat Xdyet itQ^g fjie, ott im&VjfieX ravtrj; 
rfjg^ aocfiag xai dqetrjg, tj ot avdQtoitot tdg te olxiag xal 
rdg itoXeig ^aXtog SiOinovaty ymi tovg yovdag tohg avviov 
'd-tQamvovat, iai noXitag icai l^dvovg vnoSt^ixadai re '/ml 1 Anacoluthiae speciem ha- 
bet hoc ^TjTovvta , giiam ita 
expediendam censet Ullrichi- 
us, ut statim post ilUid uri 
i-d-iluv ndfimiv, quod penaet 
a /iovXofiivovg , muiatum* sit 
snbjectum, ipseque discipulus 
nunc sit subjectum horum 
ngdyfiata natQsxsiv. Nbs in 
nostra persistimus opiruone, 
qukm prohabTliorera fortasse 
nunc exposuerinlus dicentes, 
ad haec ngdyfiain naqix^iv 
mente statim repeti nifinov-* 
rag avtov, Itaque vera non 
est hic anacoluthia: pendet 
enim revera accusativus fiy- 
tovvta a superioribus %wa et 
nifmuv* 

2 ^Akoyia ejus tantum est, 
qui rationem nunc non ad- 
hihet, quod bonis etiara ac- 
cidere polest ; ilua&ia conira, apud Aiticos praeseriim, ejus 
\qui omnis, non modo disci- 
pliuae sed liberalioris erudi- 
tionis expers est, rustici, ini- 
mo barbari ac stupidi. Ari- 
stoph. Nub. 4^2. avd^^corto; 
(ifia&Tig ovrool xal pdg^ctQoq. 
Xen. iVTem. 4, 5^ 11. jl yat) 
diacpiQEi avd-QWTiog dy^axi^g i/rj- 
Qiov • afAa&BgdTOV, Cf. ib. 1, 2. 
50. Aristoph. Eq. 193. Schol. 
ad Nub. 136. Hemst. ad*Ari- 
stoph. Plut. p. 382. F. A. 
Wolf. ad Demosth. Lept. 99. 

1 Codd. optimi et plurimi 
miro consensu ae. Quod an 
tam certe vitiosum sit, ubi 
t^s^i non ilhid significat quod 
liceat Anyto^ sed quod nil 
impediat "quin ah iilo Jutt, 
alii definiant. Cf. Jacobs. ad 
Ach.;Tat. p. 165,-6. • 

1 Arru- M E N Ji n: bi ditOTUinipat Ini^avsai .<^§£«ei$ dvSQOQ dyet&ov.' ravrfjv ovvh, 
T^v d^ivriv * <rx6ft€iy TtaQa tivas av its^iTtovrei avvbv 09- 
^d>S itiintoijuv. ij dijXov dfj, aeara rov aQVi koyoVy ovi naga 
Tpi/rov^ tovQ vntaxvovfiivovg dQtt^g iidaauakovq tlvai xal 
anocpr^vavtag avtovg 9ioiv6vg twv -^SiXi^vmv tco fiovXofievm 
^avd^aVHv f4ia^6v tovtov ta^afuvovg xt ^l nffottoiiivovg ; 
AN, Kal tlvag Xiytig tovtoifg, (6 JTcdx^iaTfe; ^W» Oh&at* 
dijnov xai air, oti ovtoi ddiv otovg ' ol av&QWtoi 9iaXo6(n 
uofi^dg, .AN, ''HQaKXnQf evcpi^iAti, to JSwt^attg^ ii^diva , 
t(Ov (Tvy/tvm, fwjw oiktUoVj (jiifte tfiXtoVy fofte datov ju/^re 
l^vov \ toiavtfj (*avla hi^oif wtrve naQcc Toyroi;^ iX&ovtsit 
ho^tl&^vai, inii ovvoi yt <pavtgd itjti ■» iUu^*; ti xai Sio^ 
cpl^oQa tcov ovyyiyvoiiivm, SSl, Tlcog XiyHg, to' ^'S^vvttid» 
ovtoi otQa fiovoi t(ov dvvinoiovfiiviov tt iniavaa^at titQyt^ 
ttXv toaovvov t^div akXtov diacpiQovaiVy oaov bv fiovov ovvt 
(i(peXovatVy wantQ ot akloiy pyvi av tig avtoXg naQad(o, dkXic 
mi to ivavtiov Statp&tiQOvai , «ai Towrctfv tpavtQtog y^Qjjfiattt 
aliovai nQatvtad^ai ^ *, iyd) fihf ovv om SiiO ontag aot «£»-29 
isvivato, ol^a yaQ avdQa tva IlQfotayoQav nXtito XQ,^!*ata 
avfjadfitvov dno tavvjjg tijg aocpiag ij 0tiSiav yt *, og o&- 
To) nfQi(pav(og icaXd BQya tlQydZito, xai dXkovg diya trcov 
dvdQiavtonoiqiv. ^naitot ttQag Xiytig, tt ot fJisv td vnoS^h,- 
fiava ^QyaZofitvOi' tu naJ^aidj xai td, Ifidua I^axovjitvoif 
ovx Sv SvvaiVto 'kairhXy tQidycovd-^ ^utQag fiox^O^flQOVtQa dno^ 
SiSovvtg 1} naqika^ovtd tftdvid tty,ai ynodjuavU' dXX^ tl 2 Accusalivus nonpendeta 
verbo, sed est absolutus, i^uod 
ad hctnc ifirtutem attinet* 
Male Stephaniis conjiciebat 

JIA T,^ O. T. UQtXflV, BIE. 

3 H. e. cl toiovtoi, o\ov^ •— . 

k Sic dedi ex optjmis Clcirk. 
etYat.'pro vulgato daTC^v^ fi- 
vm', Acousaiivus respicit so* 
lum q>iX(ay : quod lon^e prae- 
stat* 

5 OvTOi ito»/5j; igl, dictum 
pro , ovtoi fl(n koi/Sf^» Vid. §. 
12. tjQt. 9. Quare male Steph* 
itul repoMendum ceilscbat. y 6 Spllemnis est genitivus 
'(rovra»') respondeus genitivo 
pretii, in omni re quae instat 
tnercis e^l, Vid. L. Bos E]* 
lips. p. 3d'i- unde boc e Diod. 
Sic. 5j 29' sumptum' exem<* 
plum transcribo : tfjade ray^ 
KS(ifHxXiig nolXa jrQiQfiaTa dtdofify-' 
va ouK iXa/Siv^ Addo Dettt». 
Mid. p. .S29> ^QijfiCfttt d^ oi 
nooaTjHtLV ttxiv TOiovtofp i(p^ kuv» 
Tc^ Xafi/SdvBiv, 

. 1 Heindorflo assentior cor« 
rigenti w, quam particuLim 
ante illud uai ^kXoV)S abesse 
posse non credo« / b 3 2 Codd* 63 M B.N Jt N. roicr&ra rtoeotJev, trap «v rw^ X<|uc3 ano^&voity\ TlQ&yrayo- 
Qai; 9b Squ SX^v rtjv ^E^kaSa iXav&ccn Staipd^dQwv rovg 
avyyiyvofiiyovg^ xal fiO)(diiQor€QOvg ditonijjiiKOV fj naQikdfi' 

c./?«w, irXiov ij rfrraQxxHOvra ertj* ojfmi yaQ airov mto&a- 
nXv iy/bg ipdofifjHovra * irt] yv/ovoxa^ riTCiXQtixovra de iv 
rij riprj ovta. mt iv &rcavri r<5 XQOvto rovr^ ¥ti tig rtjv 

: fjfiiQav ravriivl dvdowfAwv oidiif ninavrai. xal ov fiovov 
IlQtarayoQag, dXXd mi dXXot ndfiitoUxH, ot fih itQorAQOV ^ P-5- 

d.yi/ovdreg ixUvovj ol ds 9ial vvv iri ovreg. noriQov d^ ovv 
(pc^aVy xard fir ailv Xoyov, eldorag airoijQ i^anar^v Kal 
i,(o§da&at rovg viovg^ tj hXij&ivai xal lavrovg ; xal ovta 
fvzivkoi^ai' dj^ivifftofuv ^ rovrovg, oSg iwoC q^oi aocpcdra- 

e. Tov^ dvd-QcoTttov elvat; AN, HoXkov ye diov<tt fjtaiviaOatj 
€0 SoiiCQarig^ dkXd noXv fidXXov ol rovroig Stdovreg OQyv^ 
Qiov r<ov viiov* rovro^v d^ eri fidXXov, ot rovrotg intrQi- 
movngf 'ot nQoai^xovr^g^* noXv de fidhara ndvrcov at no- 
T^ig^ imaai avrobg tlaaq^txvtZad^t , xal ovit il^iXavvovaaiy 
aV* rtg ^ivog inix^etQev rotovrov ri noteXVy eire '«fft(5g% -T^. 
ZOHoreQov 5i, (o^'Awre, ^dUfjxi rig ae r<Bv aqcpiartov; fj ri 
ovr(og airqtg %aXen6g el; AN. Oidi fid jr eytoye avyyi- 
yova ntonori airmv oideviy oid^ av dXXov idaatfii rwv 
iftdiv oidiva. ^i2. ^'AnuQog Sq ' el itavrdnam Tcofr dv8Qd5v. 

h,AN Kav4:triv ye,^. 2^. U{og oh dVy cl datfiorUy eldelrjg 2 Codd. £ete omneis iyyvg 
xal i^d.i cujus si probabilem 
rationem perviderem, rece- 
pissem cum Bet ob auctori- 
tatem librorum» 

3 Sic codd. opt. et plurimi 
pro vulgato- ngotsQou Vid. 
mfra ad 3i. c. 

4 Sio aty^osit« ad superius 
qt&n^ deai e Clark. «t ple- 
risque aliis pro vulg. nXm- 
aofitv* 

l^Fioinus: Neque sim (ex- 
pertus) : quid ium ? Quem 
£ensum a Gedikio quoque, 
asnitum, ipsa ©rationi» senes 
aJoptare suadet. Socralis «- 
nini quae sequitur responsio aliquara certe kic Anyti af- 
firmationem, ujistpov se esse 
sophistarum, requiriv. quam, 
si «ttt iV^v yi mera sit optandi 
formula, nemo inde elicere 
^possit. Quodsi de<ilioIoquens 
Anylus dixisset xal s^o) ye, 
nerho, opinor, in hJs verbis 
haereret. Ouod autem in teriia 
perjstjna IVw, illud in prima 
est eVrpf. Neque otiosae sunt 
particulae xai et yi, quas hac 
circuriilocutione' exprinias: 
^,Nihil saltem a me impedi- 
menti est^ quo minus hoc 
quotjue credas." Contra Hein- 
dorfii correctio, Kal dd flip» 
ye, nunc non amplius mihi 
probatur. Nam ut de verbo- 
rum prdine taceam, qui vide- 
tur esse "Hebere, Ka\ dd y' M ^N Ji N. 63 ^ niQi r^^^ov tov. utqiyfiinogj ^lxi ti dya&inf txH h iavtt^ 
iire (jpiUeiJ^QV, ov itarfJmaffiv chtitQoq H^gi * AN. ^Ftf-/ 
Sio^n TQVToi;^ yovv.nilda^pl daw ^y.^ix* Qvv amiQog av" 
fcov j(i(Ui Hti (iQ,. 2£^. lyiavtt^ d fcroog, co ^Ldvvte. imi 
oncaig' ya H^ho^ oh&a tovfmv ueQt, i^ m avxbg Xiytiq^ 
^uvyiatfOi^^ av. %.,ciU^ yaQ ov tovtpvg i^fitovfi^v tlviqc, 
daly itoft^ oSis ^ A!fha>K.d^uc6fUVog y-o^riQog yivoito. ov- 
to^ liiv yaQjtf:lMh^oj(iXii^£$oMav ol aofpi^al> aiXa dff Ixf^ 
vovg ^^ iiyXv I, «^ x6v,na%qt}t6v tovda itatQOV iviqyitri- 
^o^ tpQaQog (YUfca, TioLQa tWag cufut^iAivog iv toaajLfttj tco^ 
hi^ ttiv, aQitfjVj ^v VMV^.Sfj iycct dirjXd^ov^ yivoit^ av cS^iog 
lo/jov,.. wdfi^. Tl ^al (v^Tcp ov av eq^Qaaaj;; ^ -SS* !//ii* «i- 
ovg (lev iym.^,jmfi^i^y. didaaxaXovg tovtoov tlvjo^t^ dnov. ahka 
tuyjlffvai ovSk^ Xiya}Vj,(og.av(fi^q. wl (^oos tc ^a; ^. »^v, ^lenatn haeo r€!6|M>nsio 
contineret aftirmationeinT cui 
Sociates non reponeret Jlwg 
piv qfif ^drjQ \ sert" 4|«|? . o.vj' 

pbstct^ etiax^ Iec)do(^i) ^«^e ii^ 
mQ. es£ coiidf j jK<Kfr ^iJipv y«. > 

2 6v Ir-' «% hi e. el &vt(^ 
— «%. Vid. ad 2^« not, 4- 

3 Non exspectatur 4u L ^ui 
siiit, sed ni^cUes sint. Id au- 
tem disCTUA^n Graecus sermo 
diligen^vts servat c^uam tia^ 
tinus. IdeO. ^cribendum est, 
oloi mitf. JVOL^\ Valde 
plim se mihi probaverc^t ^iaec 
lectio; quam nunc, ubi in 
bonq coxiice -^ Coisl^ reperta 
est, ^erito cecepisse Bekke- 
xum dixeris. Tamen diversa 
nunc sentire me facit Iqcui 
Hep. 8. p. 559» a. llqoiXtafi^ 
^a $11 Ti nagddHYua kTiajigvtv, 
uX ttfffcV, Xva TVJrr*» id^fa^iv avr 
idg. f orma loquendi itaquo 
fuit, ut videtur, oida og efi, 
pro oiog i^ii quan^ in nostro 
Ipcp ex e^deir^, qu^ Wolfius, 
ratione, jam olim aliquis sojLr 
licitavit.' Nam permulta ii^ 
Coisl. esse e correctioi^e, con^ 
ier^nU p^ltebit. 4 r. Ind. i^» 

' 5 Pro ixelyovg Cod. Par. I? 
mendose. habet ixelvov, in 
marg autem ixtjvo, quod pro- 
fectum videtur a correctore. 
Etenim oItoI, quod ^raecedit, 
tantum non r^ecessarium fa- 
cit txc/yoi'$: cui succedere de- 
bebat nag^' ovoTivag : sed mox 
pb inserta haec, xal — *• «^ep- 
yitijdorv, de novp subjicitur, 
(pgaaag «. naga rlvag. — O})- 
servetur autem participium 
aoristi, pro ieo quod ad sen- 
tentiam aptius esset, tpQfi'^(av. 
Sed illud admissum ob ver- 
bum ejusdem temporis uude ' 
pendet; cuiu^ structur^e exem- 
pla vide ap. Heind. ad Phae- 
do. ip. Ct. Gr^mm, §. 131. 
Obs. ^8. ekci^9 m<f99v* 

« 
6 Formulam hanc, ■ ^l od 
cum aoristo, esse insfar im- 
perativi animosioris, discas e 
Schneidero ad Xen, Mem. 3, 
11, 15. Heind. ad Gor^. 126. 
Yid. Graihm. §. 124, Obs. 5, 
^t infra Aicib. I. 22. s^. 

■ 7 Sic optime Be.,. e Ficino. 
Vulgo. Ai^yto tribuiintur ista 
i^a^-^idyug^ Yxd. \nd, liy$i,v. 

7 V. 64 m E N Jl N. aXltt Gv 47 ^ 'T?' I^^C" nevtca • itnij nte^it rlv&^'^^ 
31 ^AO-rjvatcav* dniy ovofios oxov ^tiiht. AN. ITl 9al ivbg 
' dvd^QoiTvov ovo^Aa 8h% ^ovtsai; 'orto ya^ av hxv%ij ^A&tj- 
vaiG)V rav KaldSv' ncdya^wVy' ovSng' ipv Sg ov ptXrico 
mfthv itoii^H ijol (TOipi^aiy iavniQ l^&^' ml&i&^ai. 2Sl, 
JIoUQOv 9k oJtoc bl xaXol ^dj^ad^ol dito toy cc&toixAvov 
iydvovro roiovroty itdj^^ ovdivbg^fic^ovthiS^fiodgiievroi &'X- 
Xovg Stddaxeiv 'olotrt ovreg radraS avrol ovx sfid^ov; 
AN. Kal rovroiig • i'/o^/B dl^tm na^cf rc^ ^qori^mv fioi&tZv 
ovttov TcaXdSv ytd/a(^^v^. rj ov doxovat aoi )noXkoi xal 
h^dyai)'^! * y(ydvivai iv r^de r^ vtdXn aV^^j^g; USl.*^fxotyf, 
(6 ^Avvrtf xal that Soicovaiv ^ivd^ddt dy^&ol Ta' noirttxi, 
jcteJ ykyovirai ¥ri ov^ ^rrorv t}' iivat ^. aXXa fi^v' Tcal Sidd- 
aytaXot dya&oi ytyovaat rfjg ait^y d^Bfrj^; rovro ydq 1^«, 
mQv ov 6 Xoyog tniCv rvyjfovH coV* owjc, tl nalv dya&oi ij 
f*7 dvdQ^ * ivd^ddi^ ovS^ d yeyovaaiVi iv tc3 nQoa^&iv^ dXX* \ , 8 Fuit qui legerLcLuxn pro- 
nuntiaret avrogi sine .causa. 
Nam idem sensus . e$t . Iisl hja 
iv T6» fiigsi : contra dativp «i5- 
To7 aegre careamus, ante illujd 
tH&n nomine suo. destitutum. 
, Conj. kl&ij eliam in obli-% 
qua interro^atione recte po- 
nitur. Vid. Mait^, Gr, ^,515, 
2» ibique exemplum e Thiu:. 
6, 25. — • Pro rlvtig Veneli et 
Vind, tlva. 

1 Pro tav nQOtigm legen* 
dum censeo x&v 7ij^QT$Q0Vi ne- 
que tamen absolute Iioc ac- 
cipiendum ut paucis post ver- 
sibus tav TtqoTsgov, sed jun- 
gendum naga tcu}' nQot^gov ov^ 
T«v Jf. K, Vulgata hoc dicit 
„a prioribus, qui bdni et ipsi 
fuerunt;" quasi superiores 
omnes boni fuerint: sensus 
poscit „ab iis qui olim boni 
viri fuerunt." Quara prpeli- 
vis autem lapsus ab ol nQo- 

tfQOVt tbiv nQOTSQOV 1X1 ol nQO'' 

tSQOt , Tcuv nqorsQoiv vidimus 
siipra 29. ubi Tr^oTf^ov resti- 
tuimus ex iis^em codd. qui paucis kbKinc V6rsibti6 (34. c.) 
pro Tulgato €t probo tHv nQo- 
ifQov ipsi' daUt r&v ^lf&tiQiffv: 
Gerie aed ^aiH quaremor- 
ijftam scribendu^m egt ;(§. 29- 
31. bis. 33it): praestare autem 
ybique pi nQoxtQOV miHi qui- 
detn exploratum est, 

2 Post TToHo^ etcididse jcec- 
> Xol re Cornarius putabat, im- 

memor usus Graecbrum vo- 
cem noXXol aliis adje«livis fe- 
re semper ita jungentium ut 
vodula xal inteifcedat. Alcib. 
I. 56. nolM' yttQ ijStj adya&ol 
avto ntnov&atfiv 'A&rpfai(av, 
Sufficiebat autem h. I. repe« 
titio vocis dya&oi. 

3 xal yfyov, rr* — flvau 
^ Istud * Bxt plane alieno loco 

lAsedit. Legendum: ov/ -^r- 
tov 7f m sivai. GED, Non 
accedo. ^Eri valet insuper, 
praeterca: contra Irt elvat 
valeret rehtjuos^ superstitet 
esse, 

4 V. Gramm. §. 138. IV, 3. i UX- • t M E N Jl N. 55 kl diSaxTOf igiv d^tTfjy naXat ffjconoyfuv. tovto 3e axo-c. 
7Cou¥tig rode axaitovfji^v y aqa ol ayad^oi avSqiqy ifLai rmv 
vvv xai rwv TtQonqoVj ravrfjv rfjv a^^r^r, ijv avroi dya- 
%>ol ^aavy tjni^avro xai aiJk(p itaQadovvai' ^ ov naQaSo- 
rbv rovro dvd-QciTtw, ov$s naQaXfffitxbv dlJjo itaQ* dXHov. 
rour^ €^iVy S itdlat ^^rov[iif iyci rt xai Mivtov, (ode. oi;r32 
oifOTTH, Ix rov oavrov X6yov. Qeiu^oxXia ovx dya^&bv dv 
q>ait]Q dvdQu yeydvivat; AN. ^'Eymye ndvrtov ye- (AdXiga, 
2ifi, Ovxovv xai diddaxaXov dya&bv, etneQ ng dXkog r^g 
avrov dperTJg Sidd(DcaXog ijv^ xdKeZvov elvai; ' AN> Olfiat 
eyooyey eineQ i^ovXero ye, 2i^, ^AXX^^ o««, ovx dv i^ovXrj^ri l^. 
aiXovg ri rivag xaXovg xdya&ovg yeviad^ai^ fidXiga di nov 
rbv vlbv fbv avrov ^ ; tj otet avrbv (p^ovevv «i5rw, xai il^e- 
nixfjdeg ou naQadtdovqu rrjv dQnfjv, ijv avrbg dya&bg ijv; 
7] ovx dxoveig ^, ort OefAtgoxXijg KXe6q>aifrov rbv vlbv tn- 
nia fikv iStSd^aro dya&ov; inifAtve ^ yovv ini rcav 'Innoov 
OQ&bg igfjxtbgy xai ^Kovrtl^tv dnb rtov 'htnwv 6Q&6g' xai 
d)JXa noXXd xai &avf4agd elQydl^erOy a ixitvog avrbv inat- ^ 
SivaarOy wti inolrjae aoqibvj oaa dtSaa^AaXcav dyad-wv ei- i.\4W, oTst — v.Ind. oVsaS-at. 

^Akkovg T£ — fidh^a di^ -— • 
SerniQnein iucipit scriplor ut 
dictunis (xXXovg ts — xal Toy 
vlov: ^ed pro isto xal deui- 
ceps ponit fortius fnxhgoL SL 
Simile est illud quod ad Cra- 
tyl. 50. (ubi negligentius 8i il- 
latiim post Tc) 'ascripsitHein- 
dorfius e I^egg. 10. init, • «x 
ya^ d^ tov TOtovrov ndvra -^^- 
Trjftiva td jb slQVftBva xaxa ys-. 
yovs — ,. fisyt^a ok (5?) T(av Xot^ 
n6v ffl, X, T, c, 

2 Viilgo dxijxoag. Sed Ge- 
org. Lecapenus iu Gramma- 
tjca, cujus Excerpla dedit 
Matiliaei in Lect. MQ^qi p. 
60. ex, h. 1. reclius laudat 
ihcovtig. ^CHISEID. . Alia hu- 
jiis moris Atticoruni, praesens 
uKovfLg adiiibentium ubi cpjoa- . 
munis ralio praeteritum re- 
r|ijirit, dedit Heindorfius ad 
f,'eniinuui jplane hunc Gorgiae locum (|. 126.J TiM; e^fiiP 
COxiUtf ovx dxovsig avdQa it/a- 
&6v ysyovoTUf xal ^KluMva — , 
ov xal ov dxrjxoag', ynde ap- 
paret utramque rationem Al- 
ticis familiarem fuisse. Sed 
cura incredibile sit, serioris 
aevi Graecum exquisitiorem 
formulam memoriaelapsupo- 
suisse, vulgatum dxi^xoag nic 
certe pro inte.rptetamento ha- 
bendum est. 

^ 3 Haeo et quae sequuntur, 
iisdem fere v^rbis exscripsit 
auctor Dialogi de Virt. usque 
. ad finem §. 32. cum niemo- 
rabih hacvarietate sni^air- 
vs yovv inl tov Xnnov 
(Boeckh. e Cod. Aug. Tt«Vi^- 
nfov), et levioribuis ahis wt 
&avfaia^a pro &avfia<;d, inat" 
ShlmtTo pro idlSate, etc. Me- 
minit nortiri loci Plularchiis 
quoque iu Theinislocl. c. ull. 

4 Vid. 56 . M.E N Jl K ^Ak^xoa.\2Si. Ovx Sv «()« ti^ yt q^vatv tov vUog etvrov^ 
^'jtidaott^ &v rtg theti icontify. AN. ^'I^ay; oux ctvi '2Sl. Ti 
dal rodi; eog jkXeofavrog 6 &((u^oiikeovg ivffQ dya&bg xai 
Goq)6g iyivtro amq 6 .nariiq avrovy ijdfi rov dxiptoag ij 

d,'viwr€^ev "91 nqia^vrtQOv ^ y u4N. Ov difra. 2ii. ""Aqi* ovv 

ravra fiev oiofUf&a ^ovkhad-at omrbv rov &vrov vtbv nat- 

devaatf ijv de avrbg aoq>iav iiv aoqibg^ oviev rm yftrovfov 

. pfXruo notrjaat, ^mQ ijv ye 8t8aKrbv 17 dqtri]; u4N. *'Ia(og 

33 f*<^ ^^^ ^^^ ^^' Ovrog i^v Sri aot rotovrcHe^ dtdaatcaKog 
dqiitjgj ov ntal au ouoXoyiSg iv rotg aqigov rm iTQereqov 
itvat '• aXkov ds Si] aHtxpciiiid-a, ^Jlqigiidr^ rbv uiwriiita-p.H 
%ov. ^ rovrov ovx bfAoXoyavg dya{tbv ytyovivat ; AN ^E- 

h^ywya itavnog Si^tsov^ JSSi..Ov}Covv xal ovrog rbv vlev rov 
avrov AvalfJiaxov *,^ oaa ftiv dtdaaxdXeov evxtro, xdXktca 
^AdrivaUov^inaidtvatVj avdqa ds fiikrUa doxtt aei orovovv > e -» mnotiiictvat; rovrta yaQ nov 9iat avyyiyovag *, xat, OQc^g 
oTog i^iv, tt ds ^ovktty UtQtxkia, ovrco fityakonQtntog ao^ 
(pbv iivSQa, oh^&^ ort dvo vltXg il&Qtxpiy TI\*Qakov xdl Sdih 
c, d-tnnov *. AN. ^'Eycoyt. JSSl. Tovrovg fjtivrot, (og otad-a nal 
GV, Inniag fjtsy idida^^ ovdtvbg- xttQovg *A&rivaUoVy iia.i 
ftovavx^iv ml dyofvlav ^^l rdXka inaidtvatVj^ oaa t^i^vt^ ej^e- & Vid*. Ind. in ^JEx^Q&m. 
Oppositum autem hoc iis 
quae Themistocles ipse do- 
c^re po.terat iil^um, nec ta- 
men doci^it, 

^ 1 Yulgo tV xblff dghoig* At- 
ticam formulam ex optimis 
codd. Vat. et Clark, restituit 
Pe. Vid. de ea Gramm. §. 
137. Hemst. ad Lucian. Somn. 
2. Wolf. ad Reia. de Acc. 
Incl. p. 21. «— Tum pro vulg. 
, T&vnqbtiqw adverbialem for- 
mam hio dedi e Ven, S et 
Par. B, in quo ita cox^eptum. 
Vid. $upra ad ai. a, ; 

2 Lysimachus hic, et Me- 
losias, X^ucydidis filius, cu- 
ju» statim me^tio ftt, ii; La- 
chete Platonis lo(][uentes in- 
ductmtur) ubi ipsi pudo^rem ^uum declarant,, quod tantp 
deteriores et i^obiliores pa- 
tribus sint. GED, Omnmo 
plurium Graecorum hproum 
JUii noxae fuerunt; ut Phq- 
cus Phocionis, Ctesippus Cha- 
briae. Plutarc^i. in Phoc. p. 
744. 750; BIE. 

3 Vulgoxalavot;/;^';^. Bek- 
ker. bonos codd. Vat. Coisl. 
Vcn. A sequenS pronomen 
omisit; cui lectioni ii quo- 
que codd. astipulantur , qui 
ndi\ifiinX •aai Q\i yiyovaq, Quod- 
si dicere voluisset Socrates, 
qiiod volunt qui vulgatae pa- 
trocinantiir, axntg dixisset non 
0iiJr Sed longe melius avvyi-' 
yovtcg opponitur- superion a- 
HflHOag, 

A Vid. ad Alcib. L 31. 

5 Thu- , MB N J2 N. 6J raif odd&rog XHQOvg. dya^ifvq ii Sga SpSQog t^ ifioth- 
7ytTo jTotijaa*; doKco fuVy i^ovUxQ'' tiXka fifj ovx y 3tda- ^ 
yadv, Xva de /m^ oUyovg ohj, .xal xOvg qiavh^rirovg ^A&rp^d. 
vatwjf, ddvvaTovg yv/ov&fai xovro t6 TXQd/fiay h^intj^di^L 
ori QovHvdiStjg av dvo ykXg ed^Qtxpi *, MAtjaiav xal JSre-^ 
tpavov, xcM rovTovg inaiSevai rd rt ctkXa tVy aal inakat-* 
aav wiili($a ''Aihjvaim, rov (asv y^Q Sav&it^ eSme^ rw . 
ds EvSoi^w^ ovtot Ss nov iSoKOvv rd5v rori fioi^Xk^a Tfa- 
Xaitiv, 7J ov fUfAVfjoai; -^iV, "B/(o/^ dxoij. Ilii. Odxothf^ 
SfjloVy ou ovtog ovH av itorif ov fifv iSti Sanavoifuvov 
SiSd^xHVy ravra fnkv iSiSal^a r^vg naXSqg xoig avrov* ou 
Ss ovSiv/idn dvaX(&cavra d/ad^ovg avSqag aoitjaai^ ravra 
Se ovx iSiSa^Vj d StSaxxov rp «. d)Xd /aQ hwg 6 Oovrh. 5 Thucydides hifc, Melesiae 
fil., non confundendus cuni 
Kistorico celeberrimo Olori 
filio, Periclis in republica ad- 
versarius erat; 'et, sicut hic 
plebis studiosus erat, ita Thur . 
cydidem optimates ducem ha- 
bebant, donec Periclis arti- 
bus in exilinm abir^ coactus 
est. Vid. Plutarch, in Peri- 
ele p. 155 seqq. GED. 

Verba oXl/ovg itttl Tovg q>avx 
XoTcCTOvg paulo infierius resu- 
jnuntur et explicantur his, 
aXXa /aq Vatag o O, qtttvXog 
Ipf %al ovn i]oay aiir^i itXBvgoi,^ 
q>iXoiX. T. f. Hac itaque di- 
cit, Thucydid^ni imprimis 
do6umento esse, non valere 
illud de hominibus infimae 
sortis neque de pai^cis admo* 
dum, cum homo tam potens 
ac generosus ipse in amicis, 
quos per Graeciam habuerit 
ommum. 'plurimos, neminem^ 
tamen illi negotio idoneum in- 
venerit. Non immerito tamen 
haerent viri docti\ in eo quod 
verba illa %va di fifi -y- qfav^ 
. f.ordTOvg a^tatim subjiciuntuj 
jnentiQni virorum ornatissir 
morum et pro>ime quidem 
Periclis, quasi hic aliquo mo-! 
do dici potuerit (pavXog h. e., 
ut vidimuf, neque gfderosuf neque potens. Neque egb 
aliter rem expedire possum, 
nisi ut neghgentius neque 
ullo ad superiora exempla re- , 
spectu, sed velut extrii;i€ecu9 
hunc transitum fecerit scfVr 
ptor ad Thuc^rdidem, qu^em ut 
nomiaem djvitem et optima- 
tium praesulem, aliquo modo ' 
tanquam cumulum ceteris vi<r 
detur potuisse adjicere. Quae 
iftatia an aliquantum forte ad- 
juvari possit, si pro fi^ lega- 
tur firfiafiri, dubitanter admo- 
dum propono. 

^l Ullrichius vocemi»i;, i^ hit 
ov fiev — o5 (Ji — ita tuetur 
ut sit genitivus meTcis(Vid. su- 

gra28npt.6.). Sednullumad- 
uc exemplum inveni con- 
structionis danuv&v xtvogt cum ^ 
plena sint omnia iilius ^anavriv 
iig T*. Quare nunc etiam uni- 
ce' faveo Fischeri ratiqni, in 
notis ad Dial. de Virt. 6., ubi 
haec omniatotidem verbisJeH 
guntur, loco autem istius qi; 
pis prostat oi^ eandem for- ' 
mam nostro quoque loco red- 
4i jubentis. Cfe supra (id 
18. a. Eleganter enim adver- 
bium ' ol positum pro ug et 
s. ffe ^; planeut o&ivl^(a di- 
citur pTo «<p* m &5. — Ne- 

qu« ,58' , M" E N Ji N. TcvtiiSijg ^ayXog ^v, wxl ovx ^dav avx(p nXtT($oi q>ikoi ^Ad^f^- 
vatcov kal rcov ovfifidxfov ; aai ol^iaq iiiyah\q ijv, xai idv- 
vccto fiiya hf xij nohii zal iv roXg ciXXotg "^EXXijG^V, aiaUy 
' evne^ fiv rovvo diSanroVy «gei/^crv av ^ oartq i^AdXiv avrov 
roifg vUZg d/a&ovg iiottiahiVy ij rwv hti%(aqi&}V rtg ij rm 
1^4v(av, H avrog firj. io^oXa^e dia rljy rijg 7t6Xt(og imiidhiav. 
iiXka fa^, w hcuQt 'Ldvvrt , fArj ovx y dtSaxrov aQtx]^. 

C AN'. '^Sl IloixQang, QccSioag fioi Soxtug xax(og XiyHV dvf^Qci- 

atovg, iy(o fih ovv dv aoi cnjfipovXtvaatfAt, tli ^Httg ifAoi 

mlf&tai>aif ivKa^Xad^ai. (ag h(ag ptiv Kai iv dkXij iioltt 

. QqStov 3 i^t xaxdog TcoitTv dv&Qomovg tj tv^ iv rfjSe Se xai 

icdvv,' oJfJiai S4 at xaJ, avtov tiSevai. 

o^ 2Sl, ^Si Mivojv, ^ldvvvOg fdv fioi Soxtt %aKt'itaivtiv'p\ 
itai ovSsv '&avfid^oX' oitrat ydq fit nQ(orov fdv xaKtjyoQtXv 
rovrovg rovg dvS^ag' iati,ira fjytZrdi xai avtbg tlvai tlg \'^ que minus Gedikia astipulor 
pro toivta di ,ex eodem dialo- 
go redcribere ' suadenti ^tovTO 
iSi, tum ob proxime siiccedens ' 
dtbaxtov, tum ob sensum, cum 
ceteris artibus omnibus stu- 
tlium virtulis commodius op- 
ponatuc ita jctvTci fiev — tov- * 
to di •— . Nanl quae ad tu- 
«ndam in hoc quoque vul^a- 
tam dixit Ullrichius, valent 
ea quidem ad^expHcanda seii 
potius excusanda si qua sfunt 
extra dubium posita: sed non 
fortasse ad recusanda quae e 
fonte non contemnendo apti- 
ora offeruntur. Miriun enim 
esset si ab illius dialogi con- 
sarcinatore in Platonis verba^ 
bis iliaium esset quod exqui- 
sitius et concinnius judican- 
dum sit. — De duplici deni- 
que uiv — fiiv — oi -^ di -^ 
vid. Exc. meum ad Demosihe- 
nis Mid. p. 129^ 

2 In Dial. de Virt. 1.1. est 
i^fvgiEV uv, non minus aple. — 
^Mox ad avTQv vid. lud. Lat. 
in V. Genitivus. 

3-Legendum ^«oy (PAlOiN). 
Quam emendationem coniir-' '\ matam ab Heind. ad Phae- 
don. 4l. nunc Be. quoque et 
Schleierm. adoptarunt. Quod 
autem Ullrichius, i^imis gr.-i- 
vem hanc civitatis Atlienien- 
sium reprehensionem e;sse pu- 
taty id»mihi quidem secus esse 
videtur; certe plane taiis est 
haec oralio qualem homi- 
ni inimico tnbuerit Plato. 
Quodsi, facile esse utrumque, 
dicere" voluisset scriptor, tunc 
per icai, non ^, sententiarum 
nexum fecisset. In hne au- 
tem dictionis hoc sensu pla- 
ne ^bsonum est istud tj ev, 
cujus nulla proj^sus in minaci 
oratione vis apparet. Quod 
denique obseryat Ullricnius, 
vocem Tidw non recte aptari 
comparativo ^uov, id verum 
est sane: at ntjn debet aptari 
iUa quidem hio, non magis 
certe quam in usilatissima re- 
sponsione ttixvv yt, quae omni 
loquendi formae subjungitur. 
INeque Uk-men quehquam cela- 
bo in Vat. 2, omitii verba fj iv. 
()uod nesoio an sit* a corri- 
p^ente. Mihi <erle cum his 
rerbis ipsuni orationis sal vi- 
detur perire. . . 

1 H. c. ,• ijf E.N Sl N, 59 xovxm, dXk^ dufog fjiivy idv Tcott yv(3 ofov i^( t6 xctKcog 
"ki/HVy Tcauatrai lotkemivw vvv ds d/voiu 2v Se juoib. 
^hce, ov ital itaQ^ vftXv * rftw xakoi vAya^oi oiv^Qiq; MEN. 
Tlavv ye, JSSl, Ti ovvi ed^eXovmv ' ovroi 'naQf/itv avvovg 
dtSamtHXovg to2!$> ifeoig^ kai onokoytlv diSdtjxaXoi re ilva^y 
' 9} SiSaxrov aQni^v ^; TVIEN. Ov fia zov Jia, cJ I^cixQa ^ 
Tfg ' dXXA Tore. fdv oLv avvdSv dxovaa^g dg SiSaxroVy rbve 
de <og ov. JS^^ /PfOfiey ovv vovvQvg SiSaOifdXovg hJvai xov^ 
rov rov Tt^d/ftavogy ovg fA^Se 4xvv6 rovvo ^ OfjioXoy^ivcu; 
JMEN; Ov (Aoi SoxiZjf (6 JScaxQareg, 21SI* Ti Sai S^; ofc. 
aocfi^ai aot oyvot^ oZneQ fiQVOfi mayyskXowai^ Soxoi^at Si- 
SdaxaXoL ehai^ d^ev^g;,. MJSN. Km JTo^/iov imli^a^ cS 
^finiQavegy wavva ayap^ij ovtovx.piv^ nove avvjou rovvQ 
dxovaaig xmia^voyfdvov* d^Xce-xai rmv akXm xCcvayiX^^ , 
ovavdxovar^ miayvovfnevm, d}Xd Xeyiiv oJkt(ti Setv noseZv 
Sttvovg 3. 2!Si,, QvS^ ctQa aoi Soxovaiv ol aotpB^al SiSd^ ' 
axc^Xot itvat. MEN, Ovx «^ai keyeiv^ ca 2!(6xQat^g, xaid. 
ya^ avv^g ihrtQ. ol. "JtokXoi.neTTovd^^Xo toti fUv ftot Soxovaty 
Tors Se oil. ^Si, " Oh^&a Se, ovt ov fiovov aoi re xai roXg 
ciXXoig roZg TtoliVixoJg ♦ rovvo SoHit rove fiev tlvat SiSa^ 
9abvy rore S^ ov; dXkct xai Qeoyviv rov notfjttjv oja&^ on 
ravrcc ravva Uyep; MEN. 'Ev Ttoidig emalv; HSi. jBv36 
Tor^ B.eyeioig ^, ov Myu' , 1 H. e. in Thessalia* Sic 
optimi codd. ut jam olim Ge- 
dikius legendum viderat pEO 
vulg. ^fiiv, 

2 Et yis sehtentiae et prae- 
gressa particula nos jiubertt 
oorrigere xal didaTciov dgeTrp^. 
Ac mullo frequentior est in 
veterum libris illarum parti- 
cularum confusio, ^quam ad- 
huc mpnitum est a viris do- 
ctis. if^OLF, Cnm tamen 
haud raro ts — ^ — sibi re- 
spondentia inveniantur (vid. 
Theaet. 4. et ibi Heind.), non 
inepte Ullrichius hic quoque 
hanc loquendi formam tue- 
tur, ut disjunctivo hpc ^' il- 
lud dicat Socrates : , „aut si 
qui probopum illorum viro- rum non diserte dicunt, se 
esse virtutis magistros, num 
illud tamen dicunt, quod ut 
supra (26. b. c.) vidimus eo- 
dem redit, po'sse eam doceri." 

3 V, Ihd. in ^Ayaad^at et 
Ouad-ai, 

A V. Ind, 

1 Apparet hinc, • Theoghi- 
dem alia quoqve poemata hfT- 
roico, ut videtur, metro scri- 

ftsisse. Verbum autem sTtri 
atiori signii^catu elegos etiam 
compreKendit. Vid. de his 
fusius agentem Franckium in 
Callino p. 85 Si^q* — Mox pri- 
mus Theognidis versusin edd. 
harum sententiarum (v. 35-) 
aptius ita scribitur Kal fJtBtoc 

ToXfffv 60 ME NJi N. '% ^ai avSifVi Ta%, wv )uyaXfj dvvafu^, 
*JEa&Xm fjckv ya^ an* iad^la Sidal^iar tjv dh «xxoJJji» 
SviifilQyjj^f dnoUtq x«i xov iovxa voov^ 
ol0'&'* oxt iv toiJtois jAav^ dq dtdwnov omfjg t^5 dQerfjq Xi- 
. /61 ; MBN. fPaiiVital r^ 2Sl. ^Ev aXXov; Si y« oXiyoii 
futa^dgy JK J* ^ TroiiyToy, qftialvy xal evd^trov dvSQl vofjfuxy 
Xiyei ndg ', oTi IloXXovg Sev (ua&ovg nai fuydXovg €q>iQov 
ol Svvdfuvoi Tovro tvouXp, xoji- ^ • 

Oi/ttot' Sv 15 dyad^ov narfog iytvxo mxS^ p.9i 

Hw&ofuvoq fw&om aaicpQoaiv, ' dXXd SiSda^w 
Ovnort noi^ahig rov ^aHOV dvSQ^ dyaO^v^ 
^Ewohtqy * oTi avxbg av^(S ndXiv neQl rwv avriSv rdvavria 
XiyH; MEN. ^divtrai ZSi. ""EtHq ovv ^ntZv aRov a- 
rovovv nQd/fiarogy ov ol fuv rpdayiovrtg SiSdaxaXoi^ tJvai^ 
oif^'Snmg clKXfov SiSdamXoi OfioXoyovvxai ^, dXX\ ovSi av- Totaiv n, X. e. xa\ noiQiK Tdiaiv, 
In ultimo autem versu et hio 
et ibi male .olim editum erat 
yvjLi^iyfig , quod corrigebant 
alii , (jvLtfjLiyirjg alii ovfifiix^ijg. 
Nunc Be. e:?; uno Tneocni«, 
dis codice ulrobique euidit 
ovftfiivyrjg quod uixus etiam 
Xenophontis codex praebet 
in Mem. l^ 2, 20. ubi vid. 
Schiieid, Kem conficit indu- 
bitata in Theognidi& vev^u 
419. (Be. 1165.) scriptura,''/'olj 
dya&oig avfifjiiays, 

2 Onialv -*- Uysk — . Alte- 
yum horum verborum super- 
fluum: sed q>7iaCy in serjnone 
communi verbis alicujus pro- 
priis sic solet interseri, alio 
nihilominus verbo, Xiytiv ma- 
xime, sententiam cum cetctta 
oratione conjungente. £f. 
Heind.^ad Cratyl. 62. -^ Ce- 
teriim in Edd. Theogn. (/|37. 
Be. 435.) metro jubente le^i- 
tur novrjfsav rc ; orationis au- 
tem senes hic paulum est im- 
mutata. 

3 Vera 8lructura«Me debe- bat: ^Ex^tg Blnitv dtXlo ertoifM 
nguyfia, ov — bftolQyovvint: 
sed nomen prioris proposi- 
tionis applicuit se cenriivo 
pendentis inde relativi. Idem 
accidit paulo inferiu§ (37. b.) 
in his ; muoXoy'i]Y.ufjt(v, ngdyfia-- 
Tog ov uriTe diddaxoii.ot^ x, t. X., 
Toi/io OuittKTov uri eJvai, pro 
TovTO nQuyfitt, ov — . Aliqua 
tamen est inierhaec diversitas. 
Quippe in ~posteriori exemplo 
in ipsa' mente sic revera con- 
ceptum est: wfioXoyrjxafjnv, toS- 
To nqay^ — ilvai : sed dum 
accusativus proxime praece- 
dit genitivum oi, ipse tran*' 
sit in '^genitivum mera at* 
tractione i quam attractio' 
nem inversam dicimvs , ob 
vulgatiorem illam, qua relati- 
vum nomini alteriusjproposi- 
tionis se a|)plic€it. Iit ad in- 
versam quiaem hanc attra- 
ctiojnem spectant pleraque 
exempla^ allata a me in 
Gramm. §. 138. I, 4. Matth. 
Gr. §. 474, Ck Heind. ad Lys. 
40. In.hoc nostro autem exem- 
plo, quanquam ob externani 
sftrmonit confarmationem ei« 

deni M E NJl N. 61 rol htkaofai^. aXka liovri^oi iShfaiiittql avxb roiJro xb\ 
nQdyfuXf e5 q^ai^i dtSdaxaXot ilvaiy^oi Si oupXoyovfUVOi 
avxot Tiakol nd/a&ol TtiTfi (idv (paotv avxo SiSaxvbv that^ 
%oxk Se i ov ; xdvg odv qvxto xexa^otyiidvovg neQi oxovovv 
tpaitjg dv Gv iCvgiG>g SiSatfxdkovg dvat; MEN, Md ///'37 
oifx i/(oyh. JSa, Oixovv, tl fii^xe ol ooqd^aly firjxt ol avxol 
icaXol xd/ad-oi ' ovxtgy StSdaKoXol ihn xov nQd/fiaxogy SijXov 
6x1 ovx dv dXkoi /i,- MEN^- Ov fMOi Soxet 2fl, Ei Sd - 
/t firj SiSdoxaXot, ovSi fiadijxai, MEN, Jbx&^rfioi i^av 
^g ^e/ag» XQ. ^^fioko/JQxafUv Si /i^ nQd/fioxog ov firfXih, 
SiSdoxaXot fiijxe fiad^tixai tltv, xovxo S^Saxxbv fjcff tlvat ' ; 
MEN ^SifwXo/jjxafuv» 21SI, Ovxovv d^^xijg ovSafiov (pai- 
vovxai SiSdaxahoi, MEN^Egt xavxa, Zfl, Ei Si /e firj 
StSdijxaXoty ovSi fiad^xai; MEN„ ^aivtxat ovx^ag, ZSl, dem''attractionis rationi com- 
mdde id accenseas, praevalet 
tamen ahacoluthia ijuaedam. 
Quod facillime sentias in lo- 
co Homerico hujus formae 
prototypo U. a, 192. "Allov S' 
ov Tiv olSa Tov av^icXvTa xeV" 
Xta dvfo, Soloece vulgo, quod 
verbo hic mbnere sufficiat, 
editur ibi Tctf ceV: jlg enini, 
iinde est let/, post oi>rt^ rela- 
tivi locum obtinere nequit: 
veram sctipturam porrigit 
Cod. Vind. ap. Aller. neque 
dubito, quin plures ; e quibus 
rem nullius scilicet momenti 
enotare supersederunt crhici. 
Ibi itaque dum. dicit Achillefs 
IdXJiov 5* ov tiV senteniiam 
primariam in animo habet 
nanc: "AkXov 5' ovnvog revxia 
dvoijii^ avi sed statim transiens 
in hanc Iqquendi fotmam, 
ovx oida Qvunjg ttv/ja bvfA, 
ambas conjungit. Ita nostro 
locd primaria sentcniia esf^ 
^EX^ys einsiv aXXov biovovv 
ngd/ftatog SiSaaindXovq : sed 
explicatius mox loquens tran- 
sit in hanc formam: (^E/fig 
tinsiv aXXo bnovv nQa/fia), . 
ov oi fih (pdaxovTsg dtda-* 
axaXot Hvaii cruorum causa 
lamen phoca ill^ non mutat. Atoue hiic pertinet etiam il- 
luo, quo(l infra §. 4l. emen- 
datius nunc scribitur ita: tl 
fiv imgrifirif, ivdo^ia drj t6 Xoi- 
nov /l/viiat, j) — XQmfitvot, 
Tag noXstg OQ&oHaiv, utibi ex-. 
ponemus. 

De verbo 'OfioXo/Hv vid. 
Ind. — et de fotmuki ov/ c^-* 
710)?, tjiiae h. 1. valet non mO' 
tlo norij vid, Gramm. §. i37- 

1 Cpdd. opt.. et plur. miro 
consensii tovto tiijr» diSaxxbv 
^vat, unde Be. recit,' t. firfii 
6. s, Cui obstare videtur 
quod supra 26. c, unde haec 
verba repelila ^unt, le^jtur 
fijj.didaxTov c. Sed re dilifjen- 
tius . considerata vix dubitp 
miin ibi quoque firjdB scriben- 
dum sit. Nam* in eo quod 
ibi praecedit el tgt didaxTov — , 
dva/xalov avrov xal Sidaaxd- 
Xovg xal fta&tftdg slvat prius 
ital valet etiam^ cui respon- 
dere debet in sententia nega- 
tiva statim subjecta juij^e. Syl- 
labam ds autem in his firfiB 
dtSaxiov absorptam ibi esse 
nihil mirum, ut neque id, 
quod fifidi hic Iransiit in fj/q- 
te ob eandem vocem bis 
praemiisam. 

2 Cod. 62 M EN Sl N c^AQkxri aqa oim av Ht) didaxtov. MEN, Ovn eWfv, htx^ 
OQ^&dig ^fjutg iaiteftjit&a. dlave xaJ '&av^(i^<a 3rj, (6 I^oiHQa- 
teg, TTOxiQOv Tioxt ov9^ tlaiv u/a{>oi avSQegy ^ xlg av tirj 

d.XQonog xfjg yevdotmg xtov dyad-coy yiyvofuvoDv *. 2Jfi, A'ir- 
dvvivontVy (6 Mevm, iyci xt ical av cpauXoi xtveg etvai av- 
dQeg, xat ai xe FoQyiag ov% txav(og TttitaiSivxevaty xai i/ie 
IlQodixog ^. Ttavxog fiaXlov oifp TCQoaftyxiov xhv vovv fjulv 
avxoXg, xai }^fjXt]xiov oaxig ^udg iyl yi rcp xqottio * /?t^ 

e.tiai;^ TCotifaeL Xiyco di xavxa^ dltopikixpag nQog xrjv aQxi 
^ijxtjaiv ag «Jjwdg eXa^&t ^axayekw^tog^ oxi ov pLOvov iittgi^' 
Pig ^/0Vfiiv)]g OQ^tog xe nal ev xol^ dv&Qmtoig itQdxxttai 
xie TtQdyfjtaxa, ^ Xatog itai dtacpevyetv fjfidg x6 yvwvat ^ xiva 
noxe XQonov yiyvovxai ol dyad-oi dvdQeg. MEN» Tlw^ 2 Cod. Coisl. om. ytyvofii- 
ya>j/: e correctione, opinor. 
Vulfatam sio dispice ,,aut ^i 
quidem fiant, quomodo iiaut." 

3 Non sine cavillatione Pro- 
dici discipulum se dicere So- 
cratem facile credo. Quam- 
vis autem nonnisi scholas ejus 
de nonx^num rectitudine ali- 
quoties, neque has sine irri- 
sione, memoret, ut Protag. 
34l. a. {iya tfmdQog, ejus ar- 
tis scilicet, Hlu to fiot&nixi^q jj- 
vai IlQodixov tovxovl) Cralyl. 
384. b.; tamen alia quoque 
apud illum audisse eum, hoc 
ipso loco significatur. 

4 Vid. Ind. 'JEvL 

B Inter voces ^ Xaoag inter- 
fierta vulgo legiintur haec, el 
fAfl Toytd doi^rifuv, dig ov fiovov 
inigiilfATjg dXXa xal alXov Ttvog: 
qUae tamen neque apud Fi- 
cinum, neque in Clarkiano, 
neque in uUo,.e duodecim 
coaicibus quos Bekker con- 
tulit, leguntur, praeter Paris. 
£, '}n cujus margine a receu- 
tiore manu scripta sunt. Ita- 

2ue reqte haec consideranti 
ubium esse.uoxi potest, v^er- ba haec, quae nulla vera au- 
ctoritate nituntur^ a Platone 
profecta non esse, sed Ui.ir- 
gini olim allito, ab eo qui 
vim illius -»/, quod est pro il 
de fit) (vid. Hoogev. Schiitz. 
p. 312. 313.), disertius eloqui 
simulque, ad .explicandum i>u- 
perius ov fiovov, digitum ad 
^nsequenlja intendere vellet 
verbo (dXXa v.al uXXov Tivog), 
Vidit et exposuit hoc Ulln- 
chius. Nos m expellendis ia- 
terpretamentis alias * minime 
proni in re tam aperta non 
haesitavimus. 

In Infinitivo diag^Bvysiv au- 

tem temere olim offensum 

est, quasi nonrecte penderet 

a verbo tXa&ev, Sofet enim 

post voculam tj hoc seusu 

usurpatam sic negligentius ad- 

di Inflnitivus : Protag. p. 323» a. 

navri Tigoaijxov Tavtrig ys juti- 

Xuv Ttig aQiTTig, rj fiij iivat wo- 

Xug, ubi vid. Hemd. Phaedr. 

p. 245. e. Totko ovi* ^dnoXXv-- 

ad-at ovtt yiyvsa&at Svvutov ^ 

ndvTa ovQttvbv — g7(vai*, 271« d. 

8u dh — dvvaa&at dnoXov-^uv 

ij fXTjoi iidivat, In omnibus 

autem his exemplis Infini- 

tivus vicOT gerit Optalivi 

c^m UVm 

iSir . * M E' N J2 JV. 63 rodto le/Hg^ cj ,2!(6x^axfg; 2J^. Sl^e. 8n fih rou$ * a/a-38 
'&opg avS^ag 3et wcptXifiovg tJvccij OQd-dog wfiokoyrimniv to€- 
K97.r6 y€y oxi oirx &v a}X(og ipt.- ^ yii^l MEN. NaL -T.Q. 
Kal pxi yi -cicpeXiiioi cirovtae, av OQd-pg fniXv fiytavxai rcov / 
TTQayfidTcoVy ical tovxo itov xaXcos c^j^oXoyovfaiV ; MEN. 
Nau Z^.^^Oxi S* om i'civ^OQd^(og ^^ttad^ai,' lav fit] q^QO- 
vi}iog ^ * , ,xovxo Ofioiol iafitv om ogd-cog (OfioXoyfi-Aoai. 
MEN. Ilcog drj o^&cjg Xiyng; ^ ^ 2Sl. ^Eyd) iQW. . HTi^b. 
tidcbg rrjv odov rrjv. tig sAdQiacrav, ij oicoi, povXti aXkoat) . 
paSiQot * ^al aXkotg '^yovxo,^ ciXXo n OQ&wg av ^al tv 
^yoZxo; MEN. Ildvv yt. ZSl. TiS^y ti rig OQ^&cSg fiiv 
So^dl^ojv fjxig iciv ^ oSog, iXtjXv^cog Sa fitj^ fi^S^ iitt^dfit- 
vog ^, ov ^al ovx()g dv OQd^cog rjyotxo; MEN. Udvv^yt. 
2^Si. Kal acog y^ dv tiov OQdtjv So^av i')(ri mQi wv o ext-c 
Qog imgrjfiriV) ovSev xtiqoiV rjytfi(bv egai, olofjitvog fiiv ai;;- 
^ij (pQov(ov Ss fitj, rov rovxo (pgovovvxog. MEN. OvSiv 
ydq. JSSl. jdo^a aQa dXtj^^tjg nQog OQd^oxrjxa iiQd^t^og oi- d. 
Sin ydQcov ^ytficjv q^^QOvrjatcog. xai rovx6 iciv^ o vvv Sfj 
naQtXtliTOfitv iv ry irtQi rijg aQtxrjg (y'Ae\fiti, onoXov xt tJkij, 
Xeyovxtg oxi cpQqvrjoig pcovov ^ytXxat rov d^^wg TCQdxxtiv. 
ro Si aQa ical So^a ijv dXrfifjg ^. MEN, "EorAe yt^ 2iS2. • 1 Sic Be. e codd. Vulgo 
TOvgpiEV dy. minus bene : non 
enim boni viri opponuntur 
aliis, sed assertio haec subs,e- 
quenii negationi, "Ou 5' ovx 
hgiv — . 

2 Sc. 6 rjyovfisvog, v. supra 
ad §. 12. b. 

3 Respicitur prius oQ&btg e 
binis quae sunt in Socratis 
sermone proximo: quo cum 
si^nificarit ille, posse •talem 
quoque og^&ug fjyilGO^ai, recte 
nunc ' interrofjatur, quomodo 
intelligat illud dg^oig. 

4 In edd. ante 13e fl repe- 
tilur anle padl^oi: quod ob 
interjectum sermonem non 
damnai?em si iu ullo cod^ce 
utriynque ei inventun> esset. 
Sed in optimis et plurimis deest utrumque, in pauris al- 
terutrum. — De scripturauia- 
gioa V. ad §. '1. b. 

<• 

5 Facile e su|)erioribus sup- 
pletur sermo ad haec parti- 
cipja: quare, quod dant Vind. 
et Veneti, hij ante do^aj^wv 
m^anus esse videtur corrigentis. 

6 Primus monuit Heindor.- 
flus ad Theaet. 37« de ibj:- 
mula t6 ^e.conjunctionis Jogo 
inservienti latineque vertenda 
cum tarnen. Itaque facilis in- 
teUectuforet hic locus, si scri- 
ptum esset : to ds otQot xal 86- 
1« ilXrjd-^ig ogd-wg oiv^ rjyotio. 
iSuric brevius istud ?)v recte^ 
opinor, idem Heindoirfius ex- 
plicuit ita: „cum tr^raen ex- 
staret etiam opinio vera** scil. 
cujus ope illud fieri potest,' 
Impetfectum autem speciat 

tem- I V 64 M E N Jl ZV. c. Ovdh Rqa rflxof toq>ikifi6v i^^iv d^tj d6lcc iitt^ftTjg. MEN. 

7\}aovx(p yf, cS HoixQategy Srt 6 fjih tfpf iiti^fitjv sj(mj 

dd Sv, iititv^iivoir' & ds trjv d^dijv do^aVy tots fih df 

3§tvyxdvot, ts>te d* ov. JSSi. Ilwg Xeyng,; 6 dil ix<ov oQ&rpf 

. do^av, ovx dd tvyiAvoiy etoane^ Q^it do^cr^ot "; MJEN, 
^AvtH/xfj fxfii q^aivitah Satt ^avfiaCWy co SmnQQtXkg^ tovtov 
ovtwg ix^vtogf o,n d^ote •ttoXv tifUtotiQa ^' iftici^fijj tij; 
SQd^fjg iJoJiys* otai dft* 8,ti tb fxiv eteQOVy vb Ss enQov i^iv 

h.avtcoV. 2JQ. Oh&of twv, dioti •&avft(ilHg', rj iyto aoi H7t(o; 
MEN. ndw /* dni. 2Sl. "Ori to%g Jaiddiov . d/dXfuZ' 
atv * ov vr^otffiff^fiyxas t,bv vovv. latag Si ovS^ b^ na^^ 
vfiXv. MEN. IlQbg ti^al d^ tovto Xtyugi UH. ''Oti xal 
tavta, idv fiev fifj deSefiiva ij, dnoSiSqdaxti xai SQaitettvtr 

c. idv Se StStfUva, noQaftevtu MEN. T} ovv Sj^ ; I:Q. Tm 
iictlvov noifjfjidtcov hXvfievop fiev iict^adxu, ov TtoKlijg ttvog 
olfov i^i tifiijg, SantQ SQanettfv av&gwjrov ov yetQ naqob- 

^^ jievH' StStfiivov Se, noiXov a^iov itdw yaQ 9C(xXdtd eqya 
i^L TtQbg tl ovv Stj Xeya tavta; ^n^bg.tdg So^ag td; 
dXfj&tVg. nal ydg ccl So^ai ai VLkij^tXg, oaov fiev Sv %qo- 
vov TcaQafievtoai, icaXbv tb XQfjfia, xal ndvta tdya&d iQya- 
^ovtai 5 • noXvv^ Se ^ovov ovk i&eXtujai naQafjtevHv, «Utip.sl 
^d.SQantttvovaiv cx tfjg' "ipvx^g tov livd^Qcinov. wate ov nol- tempus superioris illius dis- 
putationis, ut supra §. 25. 
not. 1., plenius: ehat 9vx ive- 

VOOVflfV, 

1 Sic Be. 6 codd. Vulgo, 
tvmtBQ ^Vf quae formula con- 
junctivum poscit: in sermo;ie 
autem lobliquo ttag ponitur 
cum optativo nudo. Vid. 
Gramm. §. 126, 8. Contra in 
priori hujus- interrogationia 
parte non sine causa quidem 
Struvius dv desiderat ante 
uti. ' Sed tam saippe aique in 
omni fere sermono ar istud 
optativi omitlitur, ut e solis 
codd. res sit dispicienda. 
Vid.Matth. Gr.. §. 517. p. 731. 
Heind. ad Gorg. 37. 

» 

2 De statuis Daedali vide Excursum III. huic dialogo 
ad^ectum. — Praeclara vero 
e«t allegoria. 'Nempe opinio 
autsensus {Meinurig, Gefiifil) 
non ijta firmiter animo inhae- 
ret^ ut neque objectionibus 
neque dubitationibus reveUi 
possit: quod vero doctrina et 
ratjone adhibita cogjioscis ve- 
rumque judicas, illud in tulo 
tibi positum est. BIE. 

3 E Stobaeo, qUi sat lon- 
g^m pannum hinc in Eclo- 
gas suas Eth. transtulit (p. 
362. Ed. Heeren.) varielaies 
hisce enotavi: dn^QydZov- 
T«* pro i^y, -^ TifiitaTsgoi 
pro tifiKtksQOV — et §. 40 extr. 
tov ds iivxhgtaTtos — dvo T«r- 
Ta fiyslrat, Soiot ct, %. e. 
SCHNEIQER. / M E i^ Ji N. 66 Xov S^al ihiv^ &og Sv ng av^ag ^j^ai^ ahlctg Xoy^^ ^'. 
tovto J' igly Mivfov hatQi, diWfAV^Gtgy dg iv votg ixqo- 
ud^iv ^iiXv tofioXo/ijrau fitnSav de S^mai, nQtorov fiiv inir- 
^ijliai yiyvovzai, €mixa fiovifiou ttal di^ tavxa Sii ri/uei- 
XiQov inig^ii?] o^^ijg do^ijg igi' ^i SiacpiQH d^Ofim i^i- 
^W ^?^5 Sol^g. MEN. Nif tov Jla, » 2«x^ar«5, 
ioixt toioitco tivL \SSi. Kai fi^v xai iy(o dg ovx dSiog^ 
Xi/(o, dXla tixa^mv '* Sti de igl xi dlXoXov o^ij 56^a 
nal imgfji^ijy ov itdvv^iAOi^dosuo xovto rfxajfev dXX'' timQ 
XI iiXXo qiaiijv dv iidhai *, oXlya S^ av (jpaiiyv, fcV 5* 
odv 3 9fai xovto iKtiviov ^titiv av (ov otda* MEN» Kai 
OQ&fSg yty bJ £x6xQaxtgy Xiytig^ 2Si* Ti Sai', xoSe owb. 
OQi^iogy oti dXijd^^g Jdga tiyov^v^ to eQyov ixdgijg * jrpo- 
Itfog ovSav x^^ov dntQydZttai ^' inig^fAti ; , MEN. Kal , ' 
Tovto Soxttg {Wi dXfi&fj Xdytiv ^. Hii* OvSkv &Qa oq^ h Ratioctnutiojie a causif 
ducta: sic ^ecte Ficiniis. 

1 Sic Clark. Coisl. et ple- 
zique alii. Vulgo sixaifo, 
quDd recte non procedebat 
nisi admissa in superioribu» 
StruviiAiolfrectione ovz «ff «t- 
db}g. Nunc recte jungitur «uf 
OVK €id(ag dXX' ' eixa^tav, Mox 
voculam ov ante naw optimi 
quidem c<^dices et cete^rorum 
plurimi omittunt : petperahi 
tamen* 

2 Habes Klc av additum 
optativo pendenti ab h, quod . 
<le£lectit,ab eo usu quem tta- 
dit grammatica. Sed l|giti* 
jnum hoc qu.oque '^esse doce* 
l>iint Heindorf . ad Protag. 50. 
(jBtnfQ uXX(o T&) dvd-qointav nn^^ 
^^iurjv ttVf xal aol n£i&oimi) 
et Herm. ad Vi^. num. 303» 
IVimirum nonnisi usitatio» 
res verba jungendi modi r^- 
grulis grammaticis memoriae 
tra.duntur, cum in ipsa lin- 
^ua multa, loquefitium ' judi» 
cio variata invenianiur, quae 
regulis addisci vix ^ossunt. 
Ita voculam uv adjiciebant 81 quando id quodyf^rt pos» 
set magis inculcare auribus 
volebant, «quam id quod 
Jieret. 

3 Pa]^ticula ^i in apodpsi 
hic posita estt quod tamen 
differt ab illis orationis for- 
mis quibus alias idem iieri 
solet (vid. Alc. 11, 10. 24.). 
Na/n vis particulae hic refer- 
tur non ad protasin sed ad 
interjectum oXt/a 3* av (fairiVy 

3uia, «1 hoc fiolum praecp- ' 
eret, forma sermonis foret 
haec: oUyajfisv av qtaifjv «t- 
Sivai, ev d ovv «al tovto &eiijv 
dv intiyav. 

■ 

4 Inseritur vulgp t^^, quod 
Omisi cum Vind» et priori 
manucodicid Ven. S. 

5 Si'c Be. ex optimis et 
plurimis: Vulgo dlTj&ojg, qu^od' 
male corrigentis est: nam 
dXri&t3g Xiyng tovto aliud qiiid 

. sonat. Plurale autem dXrj&il 
cum Xiynv et similibus tam ' 
sollemnis est con}uxictio, ut 
ad pluralem numerum aures 
non amplius advettant. Dici 66 M^ N SIN. %Hr \OvSb dvriQ 6 ^xoov oQd^ijv dol^av^ rj 6 httgfmipf. MEN. 
^E(^i tavra. £ii. Kal fiijv^oyi^ dra&i>g dvrjQ, toqjskifiog 
^illiLXv tofAoXoyfjrai thaL MEN. NaL 2Si. ^Emtd^ ^ xoi- 
wv ov fiovov di^ intgi^fAfjv dya^oi dvdQig &v tltVy acai wcpi- 
hfiot %aig TCoXiotv, iiniQ StVy dlXd xal &' dp^^v dol^av, 
rovtoiv ds ovSdteQov (fV(fH hl toXg dv&QCDUOtg, 'ovt£ htt- 
^fifl, ovie So^a ^tj^ijgf ovr* htUtrpa^( tj SoHtt aoi 91/- quidem poterait xavta «A?^^ 
Xfysw sed commodius hic ad 
sententiarum ^ ' commissuram 
erat singulare toDto : cujus ta- 
men gratia insuetum auribus 
dXr}^eg liysiv incidcare atticus 
scriptor refugiebat. 

6 Huic imiSi] nulla in seqq. 
apodosis respondet , Socrate 
jnox verbis t} §oxtt aoi filum 
orationis abrumpente. 

• 

7 Falsam esse, q^uam verba 
ovV inlHTfjfia contment sen- 
tentiam, ipsisque a Platone 
antea dispuiatis repughare, 
nemo non videt. C^rnarius 
deleri jubet. Quae cum ni- 
mis dura sit medendi ratio, 
legam p otius , aXX * -inUtriTa, 
quod ipsum in margine ex- 
positioTiis loco olim ascri- 
ptum fuisse Cornarius putat. 
GED, Sensum sane impe- 
diunt haec verba, cum ne- 
t[ue de scienlia neque de ve- 
ra opinione adhuc demon- 
siratum sit, .parta non esse;* 
ut facilius utique omnia pror 
cederent si haec verba anes- 
sent. Sed cum interpolalio- 
nis nuUum ^xtriiisecus vesti- 
gium accedat, vox inUiT^» 
quae in Phaedro, (p. 237. d.) 
sensu latiori posita est,^ an- 
gustissimo / hic est intelligen- 
dn, de eo quod quis suo sibi 
arbitrio acquiril. Nam in 
Phaedro etiamsi non suh ibi 
Socrates pe^rsona loquatur, 
sermo -est ^onnisi cte se- rius eveniente perfectione. 
SCHLETERM. Verba in 
Phaedro sunt haec : ^//c5v iv 
tTioigM 8vo tivi ig^oy I8ia JiQ- 
XOVTB -*, 71 fisv Bfiq^vrog ovan^ 
im&vfila Tjdovwv, uXXt] 8s inl^ 
xtrjtog, SQ^a.icpLSfiivrj tov dgi- 
gov. De voluntaria autem 
acquisitione vocem inlxrrjTog 
nostro loco eo minus intelli- 
gere possum, quod cum toIc 
gnfasi opponuntur t« intxTrjta 
vis oppositionis non est in 
verbo zTiia&aL sed in prae- 
positione viL Itaque quoqiio 
me verser sentenliam serva- 
tis his verbis non expedio. 
Vestigium aulem adulieratae 
lectionis quamvis pusillum 
hoc tamen esse posset, quod 
vox^ovTs Koc tertio loco sia- 
re non potest: quod pulchre 
vidit Be. ideoque e ratione 
grammatica (non e codd. ut 
per ©rrorem scripsit in nn- 
vissima sua edit. Schlei- 
erm.). reposuit ov8\ Praeie- 
rea m cod. Paris. E v6ci'ouV 
supr^scriptum uiXX^, quod spe- 
ciem sane habet correciionis 
qualem Gedikius postea pro- 
posuit: sed quanam ali<a ra- 
tione verbum fnlmrjfia sen- 
sum intrare possit equidem 
non video. Finire abruptam 
apodosinpoterat Socrates hac 
sentehtia, ovdsTSQOv <pvasi igli 
sechaddere etiam more anti- 
quo contrarium, cllX^ inirtTr^Ta. 
Quanqiiira omnium probabi- 
lissima fortasse est Cornarii 
ratio. 

1 Vid. M E NJi N. 67 (TH OTtOTfQOVOvv ccvtotv ilvai; MEN. Om i'i/LOiyi, 2Si. 
OvKOvv enHdtj ov <fvuH, ovSi ot d/a&ol (pvtjH tjtv civ,^' 
M^EZV. Ov 8fjxa, JSii, ^EiTHdfj Si yi ov cpmn, iaxonovfuv 
To fievoL Toi/ro, d Stdaxrov igu MEN. Nai, 2Sl, Ou- 
%ovv pidaxrov eSol^v ^ eJvat, h (pQovrjcfig ^ ccQmj; MEN. 
NaL 2!Q, KalH/i Sidavtxovhir^, qiQovrjiriq^avdvat; MEN 
Jldvv p; 2Q. 'Kal d iisv yt dtSdmaXoi tJeVy StSawcbv dv 
tJvat^ firi ovTiOv Se, ov StSa^xov; MEN Oikoog. ^i2, 
^u411m fjtijv d^iioXoytixaiitv firi Hvai avrov StSaGxdXovg.^» 
MEN. "'E(St xavra. , -T^. 'S^fJioXoyijxafiiv aQa, fijxe StSa- 
xTov aixo fi^xe qQOvrjtrtv dvat; MEN. lldvv ye, Hiii, 
^AiXd fifjv dya&ov ye adxb tofioXoyovfAev ^Jvat: iMEN. 
NaL 2m. ^SiqeXtfiov Ss xal dya&ov aJvai x6 OQ^cSg fjyov- 
99.fiivov. MEN. ndvv yt, SSi. "OQd^wg Si ye ^yeXa^at Svo^' 
ovxa ravxa fiovay" So^av xe dXTj&fj xai • imgijfirjy^ & c^a)v 
avd-QCDTTog OQd^cog '^yeXxat. xd yoQ diw xvj^rjg ytyvofjiivay 
ovx dvd^QfOTiivrj tiyifiovlcf yiyvixat* w Sa dv^&Qtoitog ^yificiv 
i^iv inl t6 OQ&oVy Svo xavxa, Sol^a dXrfd-fjg nal imi^ryjCij '. 
MEN. /Joxev fjioi ovxcog. ZSl.^ Ovxovv, imtSri ov StSaxxovil 
iciv, ovS' imaxrjfiTi S^ imyiyvixai ^ dQtxij ^. ' MEN. Ov 
ifatve^at. 2Sl. JvoXv aQa ovxotv dya&oZv xal cocpeJLifiotv, 
x6 fuv SxiQOV ^diioX^vxaty xai om «V nrj iv iroXixix^ TCQd- 
%H imaxrifiri ^yificov^ MEN Ov fiot Soxh. 2Si. Ovx aQa^' 
aoqic^ xtvl ovSa aoepol ovxeg ot xotovxet dvSQig ffyovvxo xatg 
noleatVf ot dfiq)l OifuaxoxXea xe xal ovg ctQXt ^'Avvxog oSa ' 
eXiye, Stb xal ovx oJoixa dXXovg itotHv xotovxovg oJot av- 
xoi HatVy dxe ov St^ imaxfifitiv ovxeg xotovxoi. MEN. ^'Eot-'^ 
Xfv ovxcag exHV, io UciHQaxeg, <og Xeyeig. HSi. Qvxovv, elc. 
fifi imaxfifiri ^, evSo^^ic^ Srj xo Xovn6v yiyvexat^ ij 61 noXtxt-^ 1 Vid. Not. 3. ad §. 39. 

2 Lego' ovd^ imgfifiTi dri m 
yiyvttai dgtzfi : nusquam enim 
de eo quaesitum est, an fni^ 
^fjfiij^ per scientiamy virtus 
acquiratur, sed an ipsa sit 
iTii^-^/jm, quam discenao igi- 
tur adipiscamur. Neque a- 
libi in nac disputatiojie le- 
ctum est «verbura imyiyvt^ 
a&ai. SCHLEIERM. Ac- cedo huic sentenliae: nam in 
sequeiitibus verba axB ov 3i* 
intgifirpf idem valent ac si 
dixissel dt^ intgfifjirp^ ovaav a- . 
gftffy,- Accedit I^^Lcini intep' 
pretatio.. „Tgitur cum virtus 
doctrina peroipi nequeat; ne- 
quaquam scieutia est". 

3 Sic pro yulg. img^fini ^^' ^ 
cte nunc scribitur: uterque 
autem dativus ^mgfjfAtj et fv- 
E 2 ' ^o^ia \ . 68 M E N Ji N. aol ccvSgiQ %Q(6^voiy x&i; noleig iQ'd'avmVy ovdiv itaq^iQov- 

roDg il%ovtis ^Qog to cpQovttVy ^ ot xQ^^oiuadoC xt ttal ol 

'd'tOfmvxHg. itai ypcQ ovxot Xdyovai iiav dXtj'&ff ntal rtoXXaj 

taaai da ovSiv cov Xe/ovtn, -MEN, KtvdvvtvH ovxcog exjttv. 

S^. OmovVy co Mh(oVy a%toVj xovxovg {^ttovg 9cah:tv'x(A; 

avSQag^ oXxtvig vovv (at] exovxtg noXka nai fuyaXa xoxoq- 

^ovatv av nQtixxovat xai Xiyoyot \ MEN. Ilavv /t 

d.^-^. ^OQd^tog av mXotfuv ^tiovg xt, oSg vvv 8fi iXiyoiitv 

.j^Qfjafitpdovg xai fidvxHg, xai xovg notfjxtxovg anavtag ^. 

yai xoig TtoXtxiJtovg od^ V^^^^ xovxodv (futfi&^ av '&tU>vg %t 

that 9(ai iv&ovatotCttVf imnvovg ovxag xai xaxexofidvovg ix 

xov 'd-tovy oxav itaxoQ&toat Xiyovxeg TtoiJkd xai fttydXa 

TtQdyfKxxay fJLi]Siv tiSoxeg cav' Xdyovat, 'MEN. Udvv /f. 

e.2fi* Kai a% ye yvvatneg S^noify co MevoDV^ xovg. dya&ovg 

. clvS^ag d-eiovg xaXovai* itai oi uidauovegf oxav xtvd iyxto- do^i^ eo quem ad 36. c. in- 
dicavimus modo.explicandus 
est. Niminim sermonem in- 
cipit scriptor. in animo ha- 
, bens, ct uri im^fiij, svde^loc 
^ rag noAsig Sf&ovcriv: huic 
autem- jungit afterum modum 
ita proprie concipiendum, £v> 
So^ta.Sfi 10 loiTtov yiyvttttt, jj 
Xgtof^pot x.^T. X. Quodsi quis 
putet magis consentaneum es- 
se, nuUa rere mutatione scribe- 
re, si fiTi intpjfifj, svdo^ia d^rj — 
ylyvnat x. t. i. non est cur 
multum ei repugnemus : sed 
illa quae superiori loco con- 
tem^iivimUs exempla^ quid 
ingenium linguae in tali ora- 
tione praeferat monstrant, al- 
terquo dativus svdo^La, quem 
libn omnes tenent^ verae 
tcripturae plus quam vesti- 
gium est. 

4 S6abra oratjo: iktlvtsv, a 
TtgoTtovat xat Xiy^tvat, noXXu 
, yal fisydXot xttTOQd-oijaiv*. quod, 
si vere ita scripsit Plato, iii 
hunc modum videtur esse ex- 
plicandum: noXXa «y nqdt" 
j(yvat xpit Xiyovat ftsydXa i^l ftaroQ&oifJUXTa, Longe simpli- 
ciuB tamen videtur, mutata 
tantum littera N in ^J lege- 
re: HaTogd^ovat di^ aiv, Fici- 
nus : muUa tamen ac ma^na 
et agendo et tUcendo dispo' 
nunt. 

5 Scribenduin indubitan- 
ter:' 'Qoi&dig olv «V xoX. Fic. 
Q^iamohrem merito divlnos 
vocabimus ?— . Tum notan- 
da trajectio voculae ts. Nam 
cum naturalis ordo esset hic, 
ftaXoifiev ^slovgf ovg^ t« vvv 
dfj -^ fidvTHg xal Tovg n,, par- 
ticula TS appliquit se praece- 
denti i9^€/<}t/^. Qualia plura 
notavit in Platonis di^ogis 
Heindorfii diligentia : yid. 
Ind. in Phaedonem cet. sub v. 
Ts: e. g. Protag. 42. i<p' w d$ 
^ te Xfifiio^ ^ttvaTog avT&v^olg 
naibl xal (pvyal — , ubi xe poni 
debebat post S-dvazog. Sic 
etiam Herod. 6, 86, 1.. ravid 
Ts iv intXEyouivta xal fiovXevo- 
fUv^, ubi ninil sequitur quod 
ad Tamd t» referri possit. 
Yid. et infra Crit. 1* 

6 Ca. M E NJ2 N, 69 liidZdfftv dyad^by iMfQcCy ^£k)$ dvijQ, q^aaty^ ovrog ^. MEN. 
K(/cl fpaivdm^ii yt, w 2(o%qaxiQ, i^&q Xi/HV. maitoi iao^g 
^'Avvxoq oSe croi aid-txai Idyovxi, , 2S^. Ovdh fA^i e^oiye, 
to6x(gi ^Vy co MivtaVy %ai av&tq diaiU^cffifgd'». iC de vvvi2 
rjfitvg iv nayxl x<p Xoyco xovxt» xoXcpg e^T/ri/aorjtiey xt nal 
iXiyo^iv, dQixfj av Htj ovxe qiv0H, oirxe didaitrbv, diXoc 
.99.i?fta ijloIqc^ Ttaqaytyvbnivri *, iivev vovy ofg civ naQayiyvfj" 
rai.. el ffij T«e eitj xoiovxoq rw nohrixfav dvdQc^, oTog^ 
mi a^v noiijQai noXixwQV. ei d^ tXrjj oxedbv civ xi ovxogh, 
Uyoixo xoimixog h xolg '^mmVj olov eqttj "^VnrjQbg ^ iv xotg 
xtQ-vewm xbv Teiqtoiav elvat, Xiytoi^ neQl avxbv, oxi olog 
iUnvvxatf Tcov ev qSov, al Se ovial Absoovou xavxbv av ' 
V^o^l ev<>vg ^ ovxbg xoiovxo^^ SaneQ naQA OKtag dXij^eg av 
itQdyfm, iirj nqbg dQetriv^ MEN. KdXhf^a SoxeZg jkot Xi- 
ynv, (5'IlwKQaxeg. HQ.^Em jjiev xoivvv xoixov xov i.oyia-c. 
fiov, w Mivm, ^&eitf fJtoiQtf fjuXv (paivexat ifaQOtrtyvoiUvrj ij 
dQtxrj otg naQCfyiyvtrai, xb Se aaqeg niQl avxov elaojie&a 
xote, oxaVf TtQiv (^xm XQono^ xoZg dvd^Qcinqig nccQayiyvixat 
ij dQixij, nQoxtQOV im%HQrjaa)iAtv avxb jco?^* avxo^rjxtXv xi 
jjtox'* iaxiv «ptTjy, vfiv S^ ifiol jiev (xiQa not Uvcu* (W Sid^ 
xavxoiy iiniQ aixbg niiteiaaty n^X&e xal-xbv l^ivov xovSe 
'l4vvxorj %va nQc^oxiQog f. mg^ ictv miap xo^xov, ^'ativ o^xt 
xai ]^^ijvaiovg ovqaHg, 6 Casaiib. ad Athe^. 8, l6. 

S. 631. reponi jubet, secun- 
um di^ectum Lacomcatn, 
cilog dvfiQ, idque ftrmare. «tii- 
det Aristotelis loco Eth. Ni- 
com. 7> !• xad-dnfQ oi Adnia-^ 
vsg tlta&aa^ ngoaayogevsLV, oxav 
ayaad-^ai aifoSga tov, 2^eiog 
ttviiQ, (paalv. Quam eniendaT 
tionem in Platone qliidem 
probat Jf^ischcr (ad Aeschin. 
1, 13») ; in Dialogo autem de 
Virtute, loco e Menone ex- 
cerpto, x«t 01 uiaKsdnifi^iot — 
•freloy &rSQtt qxxalv flvah com^ 
munem formaip, quippe ob 
mut^tun^ sermoj^eifl ^b ^ucto- re positam, iiitactam ralic|uit. 
Sed yide ne ipse Plato hanc 
litteras etiam sonosque alie- 
niori^ di&l^cti servandi ni-r 
mi^m duxerit diligentiam. 

1 Hanc seritentiam Socra, 
tes in Protagora quoque pro-.. 
ponit, ac strenue defendit 
(p. 328. e. ): iyu» y&Q iv r^ 
suTtQoax^ev ^qovoj ^yovjiijvoyj^ 
ttvai dv'd'()(anU'rfV inifisX^tav, y 
dya&ol oi dyad^ol yiyvonai. 

2 Odyss. X, hdS. u\y\ e$t xo\ 
di axial a. V 70 EXCURSUS EXCURSUS I. • 
De forma'Impemtiv{: d%6v vel dnov, Ad g. 3; I mperalivi formam ^^, minus usitatam illam qiiAm alte- 
ram unB, grammatici hodie omnes »c, cum acutp in ultima, 
acribere praecipiunt, Et sane Eustathius ad Od, /5, 85 (p. 82. 
Basil.) Aeiium Dionysium testemdaudans, ,de attica consuetu- 
dine ita: xal xa TtgoataxTUtoL di dfjupotiQOt^, dni xal Hnov 6f v-» 
tovtaq^ Explicatius autem de eadem re traditum non inveni 
praeierquam apud Etym. M. 5n voce (p. 302.) et in Hortis 
Adonidis fol. 46. quibus locis consona quaedam leguntur, 
quae nunc comperi esse [C/ioerohosci, Cujus ipsa verba ex- 
cerpta ex ejus scholiis.ad Theodosii* cai^ones, unde alia per- 
multa dedit ^^kker in Anecdd. to. lll. p. 1180 sqq.,^ ab eo- 
dem mecum communicata hic apponam ut integrius et emen 
datius quam utroque illo loco le^ntur. (Cod. fol. 264- v.) 
^^lv o yga^(iari7t6g "'loaciwijg 6 ^a^«| ort t6 naQa rfj &el^ yga- 
q>rj ngoGxayii^ov o^vx^viag Ityofisvov, olov Bmov dvrl rov Bini, 
iturdgov jdogigov igl yatd rrfv ^vgaxovalm yX6Saaav yevofievov. 
Tcal ydg ol JSvgatiovaioh (ittanoiovvrsg slg ov t« ngoaraxrixd rqv 
dwtigov doglgov rbv tovov (j^vXdtrovai twv ntoivwv ngoataTtrixmv, 
olov vvyi vvyov, Xd^s Xdpov, xal to ui^Xb dvsXov. ei ovv Bini 
b^ovtag, dijXov ort xal sinov xard Svgaxovoiovg o^ovcig. ro 
ydg nag' rifiXv l^agvvSftsvov iv to? MBvdvdgt», JElnov ds, tl noiBh 
(iiXXsrs, dvrl rov sini, ngchov. dooigov, dno rov sbia, ngotrraxrir- 
x6v igtv, wansg srvyja rvipov, sygaipa ygdipov. Apparet fainc, 
traditam fuisse 6 bonis scriptoribus formam imperativi shtov, 
fiiisse autem qui scribendum docerent sin6v, quippe non 
a primo aoristo hanc formam deducentes, sed a secundo, 
ob dialectum aliquam Syracusafiorum, qui aV aliis qiioque 
secundlis aoristis imperativum non in c sed in ov formare so- 
lerent. Quod cum fieret servato formae communis tono, ut 
Jta/Js -— Xd^ov, inde demonstrabant illi pr7>nuntiandum etiam 
esse sinov, qnOniam communis forma sit sini. QuocF fragile 
sane est argumentum. Tameh non modo in libris de gram- 
miatica quibus hodie utimur sed in editionibus etiam scripto- 
rum antiquorum hic verbi sin6v acceriius tanquam solus le- 
gijtimus exhibetur. Verum nisi me omnia fallunt, in ediiis 
certe soli id Henrico Stcphano debemus. Nam in loco Pla- 
tonis nostro sinov est in Aldink et in Basileensi utraque: ^i- 
n^ editur inde a Step/iano. Idem factum in Theocrilo l4, 
11. ubi vid. ^ott. Reisk. Harl. Kiefsl. Legitur sinov in frag- 
mento doricx) Pythagorei incerti ap. Gal. p. ?08. • sed illud 
editum primum est cum aliis Pythagoreorum fragmentis ab 

. B. . » M E' N II jsr. 63 rovto Xeyfig, ci ,^(6xQaxfQ; ^^. ^^f. 8n fiiv rou^ * a/ce-38 
S-opg avdQog det dcptXlfAOvg thai, OQd^w^ cofioXo/tjixaiJiiy rov- 
y.97.r6 y€y ori ouk «V ai.Xiog ixoi. ^ /ocq; MEN. NaL ^ii. 
Kai ou ye <6q:eXtuoi ihovxaiy av OQ&wg tjfuv '^ydjvxai rcov ; 
Trga/fjidvpv, Uat rovxo itov xaZws (Qffoi^o/ovfiLtv ; MEN. 
Nau H^^^^Oxi d* om sciv^OQd^wg ^^ela^&ai, iav fiij q>Q6- 
vitAog 17 *, ,rovxo OfAOioi ia^av ovk oq^iag (6iAoXoyri'A6ai. 
MEN. Tlwg drj 6^d^(6g XayHg ; ^ - -2'^. ^Eydo iQ(0. ei Xkg b. 
tl3(ag rrjv odov xt]V. tig uidQiacrav, ^, onot ^ovXh aXXoaiy , 
^adl^oi * y,al a^loig fiyoixo, akXo t«. OQ&dog av 9(al tv, 
Tjyobro; MEN. IIccvv yt. ZQ. Ti.8\ tC rig OQ^&oSg fiev 
do^d^eov fjxig iciv ^ odog, iXtjXvO-tjg Si fi^, fojS^ imgtifAt- 
vog ^, 06 Tcai ovxog dv OQ^cog ^yotxo; MEN. Ildvu^ye. 
JS^. Kai €(og y^ dv iiov oQ^ytjv do^av i^V ^^Q^ ^^ ^ exe-c. 
()og inigi^fArjv, oudav %iiQ(OV riytfA(6v igai, olofAtvog fttv dXij- 
'&fj (pQov(6v ds fAt], xov rovvo (fQovovvrog. MEN* Oudiv 
yaQ. ^Q. Jo^a aQa dXtj-Otjg itQog OQ&oxrjxa iiQd%t(og ow-d. 
Sin yHQ(ov fjytfA(6v cfQovjjai(og. xai rouvo igiv, o vvv dfj 
iiaQtXtiitOfAtv iv rij ixtQi rrjg aQtXfjg ayJ^pH, bnoXov xt ticj, 
Xdyovxtg oxt cpQovrjaig fAOVOV ijytXxat xou dQ-0'(6g nQdvxtu'. 
ro Si aQa ^ai do^a ijv dXiiOfjg ^, MEN. "EorAe yt^ ^ 2iS2. 1 Sic Be. e codd. Vulco 
Tovg-^sv ay. mmusbene: non 
enim boni viri opponuntur 
aliis, sed assertio haec subse- 
uuenti negationi, *'Oit d' ovtc 
kgiv — . 

2 Sc. 6 riyoifAWog, v, supra 
ad.§. 12. b. 

3 Respicitur prius ogObig e 
binis quae sunt in Socratis 
sermone proximo: quo cum 
si^nificarit ille, pofse 'talem 
quoque oqS^mg riyiloOai, recte 
nunc interrogatur, quomodo 
intelligat illud OQ&Sig. 

A In edd. anle 13e fl repe- 
titur ante ^adiXoi: quod ob 
interjectum sermonem non 
damnairem si in uJlo cod^ce 
utrwnque fl inventum esset. 
Sed in optimis et plurimis deest ulrumque, in pauris al- 
terutrura. — De scripturay/a- 
Qiaa V. ad §. '1. b. 

5 Facile e su|>erioribus sup- 
pletur sermo ad haec parti- 
cipia: quare, quod dant Vind. 
et Veneti, fVrj ante do^a^oiiv 
n^anus esse videtur corrigentis. 

6 Primus monuit Heindor- 
fius ad Theaet. 37« de ^or- 
mula t6 de.conjunctionis Joco 
inservienti latineque verterida 
cum ta?nen. Itaque facilis in- 
tellectu foret hic locus, si scri- 
ptum esset : t6 5s aga xal 80- 
Sa alri&iig og&ag av riyolxo. 
Kunc brevius istud »/v recte^ 
opinor, idem HelndoirRus e^- 
plicuit ita : „cum t^raen ex- 
staret etiani opinio vera" scil. 
cujus ope ilhid fieri potest.' 
Imperfectum autem speciat 

tem- / ' 64 jyi B N si k. 6. Ovdh S^a rfltpy wqfiki^ov l^iv 6^^ 86l(t htt^i^fjifjq. MEN. 
TbcFourcp yi, cS -S^cix^arfg, Sr* 6 jufiv r^v htigijfitjv sxcov, 
att cSi^ iniiv^x^tivDh^ 6 ds rrpf 6Qd^fjv do^aVy xots fiiv av 
Z^fvyiavoty ipxl d^ ou» £Si» Hwq XefHg,; 6 dii «jjcoy o^j^tjv 
. do^csv, oix dd %vy%Av6tf ecatnti}} Qp^ti do^dl^Ot '; MEN^ 
^Avdyntti fifit q)amtah Sutt ^avftaS», co ^coxparfg,' roin^ov 
oSro)? ejfovtrog, o,ri ^^7rot« woli; riftiwre^a ^' eiri^fiij r^g 
Sq^&^q d6lE;f]g' ital ^fc* o,ti ro ^iav EttQoVy ro 5« Utiq6v l^iv 

b. aurcoV. -S^P. Oh&a oSv, Jtort ^ai^ji-ta^tigi ^' l/w aot etTro; 
MEN. ndw y* ebrti, 2Sl, "'Oti totg Jaiddiov . d/dXfia" 

aiv * ov "npo&iaxfjxag tov vovv. JWg de ovd'' ^t na^^ 

vfuv. MEN. n^og ti^i d^ tovto li/Hg; ZR. "Ott xai 

taiita, iav fiav fifj dtSefiiva ij, dnoSidQdaxei xai dQanetevet' 

c. idv Se deSefiiva, na^afiiveu MEN. Ti ovv dj^ ; Hf^, TcSv 
iKeivov notTifidtcsv Xekvfuvov fiev iKtfja&aty ov noXkijg ttvog 
il^tov e^t tifxfjg, SaneQ .S^anetriv av&^nov ov yitQ naqa^ 

^^ ftevei' SeSefdvov Si, noXXov a^tov ndvv yd^ xqldtd SQya 
i^L nQog ti ovv Stj Xeyo} tavta; ^n^bg.rdg So^ag xdg 
dXtj&eTg. Tiai ydg ccl Sol^at ai akti&ehgy oaov fuv av j^qo^ 
vov naQafievtoai, xaXov tb XQ^H^y ^^^ ndvta tdya&d iQyd- 
^ovrai ^ • noXvvSe %q6vov ovx i&eX^vat naqaf»hetv, «X,Xap.SJ. 

\d. SQanetevovatv in tfjg rpvx^g tov dv&qckiov. Saie ov noX- tempus superioris illius dis- 
putationis, ut supra §. 25. 
not. 1., plenius: eivcti bvh ive- 

VOOVfAtV. 

1 Sic Be. « codd. Vulgo, 
tdaaTtBq ixv, quae formula con- 
junclivum poscit: in sermojne 
autem .obliquo toag ponitur 
cum optativo nudo. Vid. 
Gramm. §. 126, S. Contra in 
priori hujus interrogationia 
parte non sine causa quidem 
Struvius av desiderat ante 
««/. Sedtam saepe aique in 
omn] fere sermono «y istud 
optativi omitiiiur, ut e solis 
codd. r^s sit dispicienda. 
Vid.Maith. Gr.« §. 517. p. 731. 
Heind. ad Gorg. 37. 

2^ De statuis Daedali vide Excursum IH. huic dialogo 
adjectum. — Praeclara vero 
est allegoria. ^Nempe opinio 
autsensus {Meinung^ GefiifU) 
non ila firmiter animo inhae- 
ret^ ut nejue objectionibus 
neque dubitationibus revelli 
possit; qiiod vero doctrina et 
ratjone adhibita cogposcis ve- 
rumque judicas, illud in tulo 
tibi positum est. BIE. 

3 E Stobaeo, qiii sat lon- 
gfim pannum Kinc in Eclo- 
gas suas Eth. transtulit (p. 
362. Ed. Heeren.) varietales 
hi:sce enotavi: dn^qyd^xtr- 
Ttt* pro igy. — TifinoxiQa 
■pro TifiimiQOV — et §. 40 extr. 
tav di div&Qbmos — Svo Tav- 
ra ftys^Tat, 66^» «. x. f. 
SCHNEIDER. 

4 Ra- / I .t^ M E N Ji iv. 65 xovto J' igly Mhiov hatQi, dwknyTiaiZj Ȥ ey xoXq nqi- 
0&iv ^iiZv wiioKoytixau pnuSav di Si&toai, nQnrov fuv ejw- 
^ijfiai ^iyvovzai, ^mixa fiovijwu xal di^ xayxa iii xi^uxo- 
XhQOV inigi^fijj OQ&ijg dol^fig igi- ^ai SiafdgH ^€<7/4^ l^i- 
^^iXfj o^d^^g dolijg. MEN. Nii tov Jia, eJ ^cwx^art^, 
ioixt xoioifX(o tivi. ySSi. Kai fi^v x^i i/(o dig ovx iVifog^ 
it/co, dXXa «txaCav K oxi de igi %i dlXotov o^ij tfoga 
fucl inigrinri^ ov ndvv^jjiotdoxio xovxo «txocCffV «U* eimqt 
Ti ifXko (palqv av ddevai *, dXlya i" av cpaiTjv, iv d* 
odv 3 3fal xovto iKtivm 'd^titiv av iSv otda* MEN. Kal 
o^drSg Y^y w -2a>x(»(nr«ff, UyHg. SSi. Ti dai; xoSi^ oweb. 
OQ&<og , oti dXjj&^g Joga fjyov^v^ to i^^yov indgijg ♦ arpa- 
Zifog ovdiv x^^ov dmqyat^txai ^ img^fiij ; , MEN. Kal , ' 
rovto doiuXg jijot dXij^ij iiynv ^. -^i2. Oidiv aqa d^ h RatiociniUictne a causii 
ducta: sic i^ecte Ficinus. 

1 Sic Clark. Coisl. et ple- 
rique alii. Vulgo ejxftj^oi, 
qiiod tecte non procedebat 
nisi admissa in superiocibu» 
Struviitotfectione ovx wff «t- 
biag, Nune recte jiingitur c^ 
ovK eidiag dXX' ftxa^cuv. Mox 
voculam ov ante naw optimi 
quidem codices et cetejrotum 
plurimi omittunt : petperahi 
lamen» 

2 Habes liic uv additum 
optativo pendenti ab d, quod ■ 
deflectit ab eo usu quem tta- 
dit grammatica. Sed legiti-^ 
nium hoc qiLOque 'esse doce* 
l>unt Heindorf . ad Protag. 50. 
{siniQ aXXi^ t^) dy&Qomiav nei^^ 
'd^iurpf av, xal aol nei&ofiat) 
et Herm. ad Vi^. num. 303. 
Nimirum nonnisi usitatio>' 
res verba jungendi modi r^-> 
gulis grammaticis memoriae 
traduntur, cum in ipsa lin- 
gua multa, loquefitium judi» 
cio variata inveniantur, quae 
regulis addisci vix possunt. 
Ita voculam uv adjiciebant si quando id quod^^rf posm 
iet magis inculcare auribus 
volebant, «quam id quod 
Jieret. 

3 PaiMicula hi in apodpsi 
Kic posita est! quod tamen 
differt ab illis orationis for- 
mis quibus alias idem iieri 
solet (vid. Alc. 11, 10. 24.). 
NaJh vis particulae hic refer- 
tur non ad protasin sed ad 
interjectum 6X2/o d* av ^airjv, 
(Tuia, si hoc solum praec^- ' 
aeret, forma sermonis foret 
haec: oXiya^jiip av fpaiviv «- 
Mvai, tv d ovv «al toiJTO &driv 
av ixdviov. 

4 Inseritur vulgp iijg, quod 
Omisi cum Vind. et priori 
manu codicis Ven. ^. 

5 Si'a ■ Be. ex optimis -et 
plurimis : vulgo dXrj&oig, quod' 
male corrigtnti^ est: nam 
dXrj&dig Xiysig tovto aliud quid 

. sonat. Plurale autem dXrj&ij 
cuni Xiyeiv et similibus tam 
sollemnis est con|unctio, ut 
ad pluralem numerum autes 
non amplius advettant. Dici 

3S q"»- \ > 66 MM N Ji N. Sola i7U^)JiAf}g XilQOV ovSe rjxxov diffiUiAff e^ai ilg rag ttQa- 
l^Hg-xOvdsdvrjQ 6 txm OQQijv So^aVi ij 6 enK^fj^. MEN, 
^E<si tavra. £ii. Kal firivoyh dyad^hg dvtjQ^ fo(pehfiog 
c.^fuv (OfAoXSyrjrai ehaL MEN. Nai. 2Si. 'Emidfi ^ xoi- 
vw ov iiovov ^t' iTti^iyaiyv dya^ol civdQig &v div^ xai wtpi- 
Xifioi ratg Ttohoiv^ iHikq ehv^ dlXoe, xal di^ OQd^fjv dol^avy 
rovroiv da ovdhiQOV (fvOH Hi rpXg dv^Qtanoig^ oike eiti' 
^fiil^ ovti dol^a ^fj&ijgf oiir* inixrjjra^' ij doiutopi cpv- qiiidem poterat taika dlT^n 
Xiyuv sed comfnodius hic ad 
sententiaruni ^ commissuram 
erat singulare toDto: cujus ta- 
men grtitia insuetum auribus 
aht%^ig Xiysiv inculcare atticus 
scriptoi refugiebat. 

r 

6 Huic insidTJ nulla in seqq. 
apodosis respondet, Socrate 
jmox verbis tj donii aoi filum 
orationis abrumpente, 

7 Falsam esse, quam verba 
ovT* iTtixjrfia continent sen- 
tentiam, ipsisque a Platone 
antea dispuiatis repugnare, 
nemo non videt. (^ornarius 
deleri jubet. Quae cum ni- 
mis dura sit medendi ratio, 
legam potius, uU.* ~inixirfi:a, 
quod ipsum in margine ex- 
positio.nis loco olim ascri- 
ptum fuisse Cornarius putat. 
QjEO- Sensum sane impe- 
diunt haec verba, cum ne- 
^ue de scientia' neque de ve- 
ra opinione adhuc demon- 
strattim sit, .parta non esse;« 
ut facilius utique omnia pro- 
cederent si haec verba abes- 
sent. Sed cum interpolalio- 
nis nuUum Bxtrinsecus vesti- 
gium accedat, vox inixxrjta 
quae in Phaedro, (p. 237. d.) 
sensu latiori posita est, an- 
gustissimo / hic est intelligen- 
dn, de eo quod quis suo sibi 
arbitrio acquirit. Nam in 
Phaedro etiamsi non suk ibi 
Socrates p^rsona loquatur, 
sermo -est "nonnisi cte se- rius eveniente perfectione. 
SCHLEIERM. Verba in 
Phaedro sunt liaec : rifi&v iv 
kxdgco dvo Tivi igiy idiajlg- 
Xovxs — , 71 fiiv Bfi4>V7og ovan, 
im&Vfiia r)dovav, alXr} di ini- 
xrritog, do^a . icpisfiivrj tov dgi- 
gov, De voluntaria autem 
acquisitione vocem inixtrfvog 
nostro loco eo minus intelli- 
gere possum, quod cum Tolg 
q/vasi opponimtur xa imxrriTa 
vis oppositionis non est in 
verbo xTua&at sed in prae- 
pQsitione £71/. Itaque quoquo 
me verser sententiam serva- 
tis his verbis non expedio. 
Vestigium auiem adulteratae 
lectionis quamvis pusilhim 
hoc tamen esse possel, quod 
vox^^oi^TS Koc tertio loco sta- 
re non potest: quod pulchre 
vidit Be. ideoque e ratione 
grammatica (non e codd. ut 
per errorem scripsit in no- 
vissima sua edit. Schlei- 
erm.) reposuil ou5*. Praeie- 
rea m cod. Paris. E voci'ot'r* 
supT^scriptum dXV, quod spe- 
ciem sane habet correciionis 
qualem Gedikius posiea pro- 
posuit: sed quanam alia ra- 
tione verbum fnixjrjfia sen- 
sum intrare possit equidem 
non video. Finire abruptam 
apodosin poterat Socrates hac 
sententia, ovdirsQov (pvusi, igi, 
sedhaddere etiam more anti- 
quo contrarium, dW inixxrita. 
QuanquAm omnium probabi- 
lissima fortasse est Cornarii 
ratio. 

1 Vid. l 
I . M E NJi N. ' ■ ei 

mi onoTfQovovv ccvrotv Hvai; MEN. Ovx s'i^oiyi, 2Si, 
Ovxovv enHdfj qv cpmH, ovSb ol dyad-ol q>m€t Htv civ. d. 
MiSN. Ov Sijtq^ HQ. ^JEmid)] de yt ov cpmei, eaxonovfuv 
To fina, rovto, d diSavctov i(^i. MEN. NaL ZSl, Oi- 
9C0VV SiSosKtov eSo^ev ^ eJvai^ d q^Qoyifjaig ^ aQitij; MEN, 
NaL XS^. Kaiuyt SiSaxx6v%vt], qQov^jmQ^avehai; MEN. 
Jldvv p: 2Si. 'Kal et (liv ye SiSdaxaloi ihv, SiSaystov dv 
elvai^ fjifj ovtm Se, ov SiSaatov; MEN. Ovtcbg. ^i^, , 
^^Xld f^Tjv to(.ioXoyii}ta(itv (irj thai avtov SiSaaxdlovg.^ 
MEN. "E^i tavta. ^Si. 'SijJtoXoyjxafiiv ctQa, (jpjte SiSa- 
xtov aM (i^te qQovijm dvai; MEN. ITdvv ye. \SSii 
l/4fl^a (ifjv dya&ov ye aitb (0(jioXo/ov(iev ^hat: .[MEN. 
NaL 2Si. "^ Slq>eki(iov Se xaldya&bv thai tb o^cog fjyov- 

99. (uvov. MEN. ndvv yt. 2Si. ^Oq^wg Se ye ^yH<jx9ai Svo f- 
ovta ravta (lova^ SoSficif te dXrjd^fj xai em^rKOjY, & ei<av 
iivd-QWnog OQd-wg riyeXxai. td ydq diw tv^^fjg yiyv6(ieva, 
ovx dyd^Qfanivj] ^yifiovicf yiyvetar cp Se dv&Qc^nog ^yefidv 
igtv eni rb OQd-bv, Svo ravta, So^^a dXTf&rjg aai inigmCTj '. 
MEN. ^oxeX (lot ovtatg. 2^.^ Oyxovv, eneiSrj ov SiSaxtov 41 
i^iv, ovS^ ini(ytJj(i7j S^ imyiyvetai rj dQetrj ^.^ MEN. Ov 
q}aive-tai. 2Sl. JvoXv aQa ovtoiv dya&oXv xai (oqelifioiv, 
rb (ikv MteQOV ^dnoTJKvtat, xaJ ovv^^&v elrj iv noXitiynj nQd- 
^a intatrjfirj fjye^iwv^ MEN Ov (loi SoxeX. 2JS^. Ovx aQa^» 
aoqiq rivi ovSe aoq)oi ovteg ot roiovroi dvdQeg rjyovvro raXg 
noXeatVy ot dfiqi 0e(4iaroKXea re zai ovg aQn ^'uivvrog oSe ' 
ekeye. Stb xai ovx olpire dXXovg noieXv roiovrovg oloi av- 
roi eiatv, dte ov Si^ imati^(s>Tjv ovteg rotoviou MEN. ^'Eoi-^ 

' mev ovrcag exeiv, o) ^^dxQareg, cog Xeyetg. 2Si. Ovmvv, ei c. 
(nrj iniar^iiTj ^, evSol^iei^ Srjrb Xotnbv yiyverat, ^ ot noXtrt-^ 

1 Vid. Not. 3. ad §^ 39. cedo huic senteniiae: nam in 

sequeiitibus verba oIts ov di* 

2 Lego ovd^ int^firi 8ri m img^gjirjv idem valent^ ac si 
ylyvftatdQiTiq: nusquam enim dixisael di' imgfi(ji<rjv ovaav a- . 
de eo quaesitum est, an im- gn:f{V.' Accedit Ficini intep» 
^f\(irj, per scientiam, virtus pretatio.. „Igitur cum virtus 
acquiratur, sed an ipsa sit doctrina percipi nequeat; ne- 
imgfjjAri, Cfuam discendo igi- quaquam scientia est". * 
tur aaipiscamur. Neque a- • ^ 

libi in nac disputatioaie Je- 3 Sic pro vulg. imgfi(jwi re- ^ 

ctum est • verbura imyiyvs' cte nunc scribitur : uterque 
a^ai. SCHLEIERM. Ac- autem dativus imgfjiiri et sv- 

E 2 ' ^o^ia 76 EXCUJ15U5 

EXCURSUS IH. 
De statuis t)apdali^ ad $. 3^, 

\ ■ t 

' Fabulam hanc de DaedaU statiiis raotu.vitaque praedi- 
tis attingit Plato etiam in Euthyphr. 12., ubi. Socrates ait: 
Vatag dty (jte iniaxaTntg, wg Hga x^l ifiol itona tipf j^atSdlov avy-^ 
yipfiav (generis enim originem a Daedalo repetebat Socra-» 

• tes, vid. ' Alcibiad. I, 35.)i ra iv roig loyoig iQ/a dno^i^Qaanu 
^al odx i&ilsC (lipHV, onov dv rtg avia &jj» Multique alii scri« 
ptores ejusdem fabulae mentionem faciimt. Aristoteles (de 
Anima 1, 3.) affert testimonium Philippi cujusdam, Toy ^aA- 
daXov noiriaai trpf ^Uvrjv 'A(pgodlt7iv , ^;^;^sWra dgyVQQV XV^^' 
Idem Polit. 1, 4. ; u ^fivvaxo kxagov fwv oQydvm xeXeva&sit 

• dnordMV to avzov bq/ov, manfQ tu ^aiddXov (paaiv, Callistra- 
tus 'jExg^^aa. 8. eo progr^ditur, ut.dicat: JaldaXov i^ Idilv 
xtvovfii}'a fnjxctvaig td noirifA^xa Tltal nQog dv&Qomlvfp' alijd-rjaiv 
ixfiiii^sad-aL Tov x«^k6v. Sadeni &bula apud poSta^ occurrit, 
e, g. apud Euripidem Hccub. 838. ; ubi vid. Schbl. Jpsi tai> 
men veteres scriptore^ fabulam hanc inde repetunt, quod 
Daedalus primus oculos apertos statuis tribuerit, manusque, 
in pristinis statuis reliquo corpori anne?cas, disjunxerit, et 
pede^olim junctos atque concretos separando, incedentis 
habitum operibns 6uis impertiverit. "Vid, Suidas v. JaiddXov 
noiiifiarai Tzelzes Chil. 1, 19. (^/falduXo^ dutXE x^^iQoe, no^ 
Jofj); iu primis Diod. Sio. 4, 76. et Palaephatus 22. et quof 
ad^huric laudant Gale et Fischer. *) »— Ipse tamen Plato 
alibi non aeque honorifice de Daedali operibus sentit. In 
Hippia enim maj. ^icit, Daedalum, si in vitam rediret, ridi- 
cuhim fore, si talia conslrueret opera, qualibus olim gloriam 
sibl cbnciliasset. Pausanias quoque 2, 4. testatur: admo- 
dum rudia Paedali opera esse , ali^uid tamen divini iis in- 

es'se 

*) Adde Schol. Plat. ad loc. Men. Tmv ndXat ihjfiuwQydiv 
nXanovtwv xd fwa avfifitfivKOTc^ exovra tovg otp&aXfiovg xal 
ov d^^xotag tovg nodag, dXy kgma av^noda, JaldaXQg 
%iQi^og dyaXfiatonoiog imysyovdig , stq&xog dvanttdwvaL m 
Ttt xavTfov pXiq>aQa, ^g do^i fikinsiv avra, xal rovgnodag, 
^g vofdaa^ fiadlistv, diigr^at. xal did itmo Mia&at, iva /u^. 
tpyyowv, &g 8ij&sv ifiiffvxm ytyovotiav avi&v. xdig dsdffiivosg 
ow rdg dXn&slg ioixivai doSag (prjal, toig XsXvfUvoig 8i xoiJ- 
%m tdg yfsvdstg. Non dicere autem Platonem. ea, quao 
grammaticus liic profert, Verissime monet Schleierma* 
cher. I t 

\ . M E N-J2 N. 67 mt OTtouQovovv ccvrotv dvai; MEN. Ovx s'fiotyi. 2Si. 
Ovxovv mHdij qv (pmn, ovSb ol dyad^ol qivaH fjtv Siv, 4« 
M^N. Ov Sfjta, 2Q. ^EtthStj ds ye ov cpvGH, iffxonovfuv 
ro (ura, rovto, d didaxtov l^i. MEN. NaL ZSl, Oi- 
xovi» didcatrdv sSo^iv ^ tlvaiy h (pQotfjmg ^ aQitjj; MEN 
NaL 2!Si. Kaluye SiSai^ovHJ], q^QOVfjfnq^av ehai; MEN 
ndvv ys; UQ. 'Kal il inh yt SiSdaxaloi ihv, SiSaxrov &v 
khaiy fjifj ovrm Se, ov SiSaxtov; MEN. Ovrtoq. i:Si^ 
^^Xld f^rjv to(.ioXoyiiiUicfUV firj ihai avtov SiSaaxdXovg,^^ 
MEN. ^'E^i ravra. USi. ^SifAoloyijxafjLiv aQa, fjpyte SiSa- 
xtov adto fiffta (pQovtjcftv dvat; MEN. Ildvv y^. \2Sii 
^AXXa fiffv dya&ov ye adt6 cofioXo/ovfuv ^hati [MEN. 
NaL 2Si. " Slcpehfiov Sk %ai dyad-ov ehat ro o^cog fjyov- 
99. fuvov. MEN. ndvv yt. 2Si. "OQ^cog Sd yk tjym^at Svo ^ 
ovra ravra fiova^ So^av re dXrjd^ij xal emgrjfojVy & ei<ov 
avd-QiOTTog OQd-fdg rjytXxat. rd yoQ diw rvxf]g ytyvofitvay 
oujc dvd^QtOTilvTj ijyifiovl(f yiyvtraf (o Se dvd-Qcoitog ^yefioiv 
i^tv inl rb OQ&dv^ Svo ravra, So^a dXif&rjg zai im^mC?] '. 
MEN. JoxeX fnoi ovrcog. 2Sl.^ Ovxovv, imiSrj ov StSaxrov 41 
iciVy ovS^ imcrrrjftrj Srj imyiyvitat fj dotrrj *. * MEN. Ov 
(paiviiai. 2Sl. JvoXv aQa ovrotv dya&oXv xai (ocpelifAOiv, 
ro fjiev^riQOV ^dnoXeXvtat, xai om^civ iirj iv Ttohtixy TTQd- 
|ft imati]fiij tjytfKov^ MEN Ov fiqt SoiciX. 2JSi. Om aQa^» 
aocpic^ ftvi ovSe aoepoi ovteg ol rotovrot dvSQtg tjyovvro raXg 
noXeatVy ol dficpi OefuaroxXea %i wxi ovg aQrt '"Avvtog oSe ' 
sXeye. Sto xai ov^ oloite dXXovg itoiHV totovtovg oTot av- 
roi elatv, dte ov St^ imati^fjiTjv ovteg rotovtoi. MEN. ""Eot-^ 
mev ovtcag fj^Hv, (6 2!(6iCQ(xteg, tog Xeyetg. HSl. Ovxovv, elc, 
(jtfj intati^fiTj 3, evSol^i(i^ Sfjro Xotnov yiyverat^ ^ ol noXtrt-^ 1 Vid. Not. 3. ad §. 39. 

2 Lego' ovd* int^fjfiri drj sti 
yiyvtt(xi a^CT^ : nusquam enim 
de 0o quaesitum est, an iTtt- 
gfifiji^ per scientiam^ virlus 
acquiratUr, sed an ipsa sit 
intgfjfjmt ffuam discendo igi- 
tur aaipiscamur. Neque a- 
libi in nac dispiitatioaie Je- 
ctum est verbiim imyCyve' 
a&ai. SCHLEIERM, Ac- cedo huic sententiae: natn in 
sequeritibus verba uxs ov di* 
img"ifirjv idem valent^ ac si 
dixisset 8i^ inigfifjt^ ovaav a- 
gfTTjV, ■ Accedit Ificini inter?i 
pretatio. „Igitur cum virtus 
doctrina percipi nequeat; ne- 
quaquam scientia -est". 

3 Sic pro yulg. im^fji/ij re- 
cte nunc scribitur: uterque 
autem dativus fmgfiuv et ev- \ / . 68 M E N Jl N. iioi ciydfiQ %Q(6[Uvot, xccg itohig ^Qd-avtnVf ovdev diaq^iQov-^ 

Tcog fxovxis ^Qi>Q fo cpQovetv, ij ol XQfjifiuadoC xe Mai oi 

'd-io^vxHg. xal yoQ oixoi Tdyovm iiiv dktj&^ xai noXXa, 

iaaci de ovdiv wv XiyovtjL -MEN, KivdvvtvH ovrtog ^^k 

JSQ. OvHOvv^ ctf MdvwVy cc^ioVy rovTovg ^ttovg %altXv'%6vg 

avSQag, olkmg vovv fiii exovreg TtoXka xai fuyaXa xatoQ' 

'd-ovatv mv nQdtxovai xai Xdyovai \ MEN. Hdvv ye. 

d,2ii. *OQ&mg dv xaXoZfjitv ^ilovg « ovg vvv d^ iXeyofAtv 

.)^QfjaiJL(pdovg itai fidvxHgy ntai xovg noifjxtxovg anavxag ^. 

xai xovg itoXixiKoifg o^ TJkica xovxcov q>fiXfUV civ ^dovg xe 

tJvcu xai iv&ovaiaCnVj inlnvovg ovxag xai xaxixofuvovq ix 

xov '&toVy oxav icaxoQd^diai Xiyovxtg no)JXd xai fitydXa 

' nQdyficexa, fitjdiv tidoxtg Sv' Xdyovai, "MEN. Hdvv yt. 

e.^52. Kai ai yt yvvaTsctg S^nov, co Mivtov, xovg dya&ovg 

. av^ag d^tlovg tcaXovat* itai ot uidsaovtg, oxav xtvu iywo- So^i^ eo quem ad 36. c. in- 
dicavimus modo . expllcandus 
est. Nimirum sermonem in- . 
cipit scriptor in animo ha- 
, bens, bI uri im^/jtrj, ivde^lce 
^ rag noAEig So&ovaiy: huic 
autem- jungit alterum modum 
ita proprie concipiendum, «v- 
doSta^Sri t6 lotnov yiyvtttii, ^ 
Xgiofi$poi 9(. T. X. Quodsi quis 
putet maeis consentaneum es- 
se, nuUa fere mutati one scribe- 
re, $1 fifi ini^rifAn, tvdo^ia drj — 
ylyvnah x. t. X. non est ciir 
multum ei repugnemus: sed 
illa quae superiori loco con- 
tem]^«ivimus exempla^ quid 
ingenium linguae in tali ora- 
tione praeferat monstrant,. al- 
terque dativus svdo^iijc, jquem 
libri omnes tenent, verae 
tcripturae plus quam vesti- 
gium est. 

' 4 S^abra oratio: intiymy, S 
^gAncvai xal liyovci, nolXA 
, %al fieydXa xarog^oijoiy: quod, 
si vere ita scripsit Plato, in 
hunc modum videtur esse ex- 
plicandum: noila w ngaT- - 
xwai nvl Xiyovat fitydXa i^\ matog&f&fmxa. Longe simpU- 
ciuB tamen videlur, mutata 
tantum littera iV in z/JF le^e- 
re: naiog&ovai^ Si* aiv, Fici- 
nus : fnulta tamen ac nia^na 
et a^cndo et dicendo dispo' 
nunt, 

5 Scribendum indubitan- 
ter:' *Oo&dig oiv uv naX. Fic. 
Quamohrem merito divinos 
vocahimus '. — . Tum notan- 
da trajectio voculae ts. Nam 
cum naturalis O^^do esset hie, 
xaXoifAtv &siov?, otV' Ts vvp 
dtj — fidvtHg xal rovg n,, par- 
ticula T8 applicuit se praece- 
denti &ilQvg, Qualia plura 
notavit in Platonis di^ogis 
Heindorfii diligenlia: vid. 
Ind. in Phaedonem cet. sub v. 
Tc: e. g. Protag. A2. {<p' o^ di 
fl Ts ^fjfila &dratog avtm \oig 
naibl %al tfivyal -^, ubi Te poni 
debebat post &dyaTOg, Sic 
etiam Herod. 6, 86, 1.. ravtd 
Ts av iniXtyouivoi xai fiovXevo- 
fiivt^, ubi ninil sequitur quod 
ad ravtd rt referri possit. 
Yid. et infra Crit. 1* 

6 Ca- 
M E N Jl N, 69 lii^oiffiv dyad^bv, ilvS^a, ^hXoq avijQ, q^aalVf ovrog ^. MEN. \ 
Kai q)aivoVX(^t yiy co 2^€oxQar€gj o^&g Xeytiv. xaitoi uj0q 
^'Avvxoq oSi GOt a%^(Xo^i Xeyovti. . 2!S^. Ovdiv fi^i efioiye. 
rovtqii (sivy co Miv(OVf uai av^tq dtaiJ^faf&». h" dhvvv^^ 
t^fittg iv navtl . t€^ Xoycp tovtc» xoXcos e^jyri/aajtiey rc xal 
iXiyo^tv, dQttii ecv Hfi oiite qjvan, oilte dtSaxrbVy aXla 
^9.-0 tUi )toiQo^ Ttagaytyvdiiivfj *, avtv vovy oXg &V naqaylyv^- 
tau €? f*Jj ttg HJ/ roiov%o(^ r&v nohxtxiSv dvSqcSv^ olog 
xal a^fOV noi^aai nohttyiov. ei Si tirjy axtSbv civ rt ovrQgh. ' 
kdyotro rotovrog sv rovg l^daatv, olov &pti "^'QiirjQOg * iv roZg 
ted-ve65(Ft rav T^tqtaiav tivaty Xiymi^ mQb avrovy ort ohg 
liinvvraty rmv iv qSov^ at Se axtal ecibaovat. ravrbv av 
%al ivO^vg 3 ovrog rotovro^^ SamQ naQi. a^iag dJiijd^eg av 
nQdyfMy eiij nqbg ogtrijr, Jl/IEN. KdiXtf^a SoxeXg fwt Xi" 
yeiVj vi^StixQartg. 2Q. ^Ex \iiv roivvv rotrov rov loyia-c. 
fiov, m Mivm, '&d(f fiolQff tjuXv qaivirat nccQayiyvoiiivfj ^ 
aQtrtj olg naQCfyiyvtrat. rb Se aaqeg tkqI avrov elaojie&a 
rote, oraVf nqlv <j^rm rQonco roZg dvO^Qcinqtg naQayiyvtrai 
rj dQerij, nQortQOV intietQfjawiitv avrb jcc?^* avro l^tjutv rl 
,7ror* iariv aQerrj, %vv S' ijiol jiev uiQa not livai* av Sid, 
ravra, iiniQ airbg nintiaaiy n^X&e xal-rbv l^ivov rovSe 
"'^vvrov, %va nQqoriQog y. «5^, io^v ntiayg rourov, §attv o,n 
iccci ^^d^^vaiovg ovqattg. 6 CaRaiib. ad At^en. 8, l6. 
p. 631. reponi jufeet, secun- 
dum di^ectum Liaconicatn, 
iTtlog dvfiQ, idque firmare. «tu- 
det Aristotelis loco ^th. Ni- 
com. 7, 1. Ha&dneg oi w^axca- 
vt^ eita&aa^ ngoaayogtveiv, OTav 
dyaa&^ai aifodga rov, ^^iiog 
ilinig, q>aah, Quam eniendar 
tionem in Platone qliidem 
probat Fischer (ad Aeschin. 
1, 13,); in Dialoflo autem de 
Vij-tute, loco e IVTenone ex- 
cerpto, xaJ ol ^axsdftifiaviot — 
'&tiov Mgtt q>aalv flvai, com- 
munem formam, quippe ob 
mut^tun^ ser^ioxiei© ^o ^uctQ-. re positam, ihtactam raliquit. 
Secl yide ne ipse Plato hanc 
litteras etiam sonosque alie- 
niori^ dialecti servandi ni-r 
mi^m duxerit diligentiam. 

t 

1 Hanc sententiam Socra? 
tes in Protagora quoque pro* 
ponit, ac^ strenue defendit 
(p. 328. e.): iyut y&g iv t^ 
tjingoqx^BV ^govM ^/ov^t/v ovij 
eivai dvS^g(aTilrrfV inifisl^iav, jf 
dya&ol oi d/a&ol yiyvovtai. 

2 Odyss. X, h95. nh\ e§t zol 
di Oitial a. 

5 V. Iijd» iv&Vi^ I •v 1 
i .KRITnN 

H 

tt EP I n P AK T BQ T.*^ KJplloquitur x 

socHATEs cum 

CAtrONE. 

Scena carcer; j}rimum diluculum; Socrates tranquil- 
le dormiens. CritOj vir paiulo senior idemque dives, 
adest ut,ejfuglum e carc^re ei*J3ersuadeat> ^Ouod cum 
exjjergejacto illo omnibus argumentis, aggreditur^ So- 
crates id tantum monet: videndum esse, num recte 
hoc Jieri possit* Exoritur inde quaestio : utrum com- 
munis hominum opinio sit attendenda^ an solummodo 
justitia ejus quod Jacere decreveris: porro, num U- 
ceat legibus patriae non obedire, — Ad historicum 
autem dialogi argumentum observamuSf ea quae Cri- 
tOfiem Plato loquentem hic producity auctoribus aliis^ 
ut mepiorat JDiog* JLa* 2, 60. 3, 36. ab Aeschtne Jttisse 
disputata, . ^ ' 

Ceterum contra aliquas nostro tempore Jactas ob- 
jectiones hunc dialogum Schleiermacher Platoni ita 
vindicat^ ut non quidemf sicut ceteros Dere Platonicos 
omnest ad philosophicam aliquam materiam 'Vehtilan- 

^ ^ Petita inscriptio e Dio^. La. 3, 58. iibi est mql nqaxTov 
quod correctum est 6 dialogi ipsius §. 6. a. 

Athenaeus p. 506. d. de hoc dialogo ita: o KqiTtav 
3' aviov 2oq>oxiiovg n^Qiixu xaTadQOfiijv, Quod quo spe- 
ctet ignorat Schweighaeuser, neque ego aocuerim: nisi 

' , Colonensis forte Oedipus tangi olim creditus est, quippe 
qui non aolum contra -p&triae voluntatem agit, sed. ma- 
lorum etiam quae Thelianis imminent voluntarius du- 
ctor est, non improbatus ideo a choro. 


K PI TJl N. 79 dam ah ipso inventuni esse existimet; std verum 
c olloquium ab iUo adhiic juniore stilo excepium 
et expolitum esse corgiciat* , ' 1 . > AS.^SiKPATHH. Ti Ti]VimSe aqt^ceiy co Kqitwv; ?} ov 
7TQ(o * eVi igl '^ . KPITilN. Havv (lev qvv. 2ri2. JJi^vim 
lAaXi^a; KP, "OQ^&Qog pa&vg., -S"^. Qavftdl^ca oncog 7/^e- 
lfj(Te GOi 6 Tov StGfA(otfj^iov apvXal^ vitaxovaai ^. KP, 
Avvrid^fig tjSf} iioi i^iVy c5 IJcix^angy Sia rb itoXkwiig StVQO 
(poirSv. xai xi xai eveQyeratrai wr* ifiov ^. JSS2. ^'AQri Skh, 
fjxeig ij niiXai; KP. ^Emetmg mhxt. -5*.^. Elta ttcos ovx 
txyd-vg iitfiyeiQag fJie, diXa Giyij nagaxad^aiy; KP. Ou fia 
rov Jiay oi ZdxQartg, ovS^ av avrbg ijdtXov Iv rotyavry 
re dyQVTtvicc * xal Xvnij ehat. dXXa xal apv ndXai d-av- 
fidX/ia alod-avofievog dog ^Secog xa^OevSeig. xal ininjSeg cFe 
ovx fjyeiQoVy Xva £og ijSiga Siaytjg '^. xal noXXdxig fiiv Srj 1 Vul^o TtQhii. Sed formam 
monosyllabam commendant 
Timaeiis in v. et gramraatici 
a Ruhnkenio ibi taudati, dis- 
crepantes tamen in accentn, 
ilexo an acuto. Mihi, eti- 
amsi primitivi forma .dubia 
sit, nQ(al an nQfai, in breviori 
tamen acutum -commendat 
analogia pronomrinum v(a, 
a<p(6 quae fiunt e v^C, (jcp&i. 
Cf. quae in Lexilogo 17, 2. 
et in notisjbidem scripsimus 
de hac re et de «.subscr. Nam 
scriplura Tr^qi erat eOrum 
grammaticorum qui etymolo- 
gian» ubique prem«reni,^ cum 
traditio i^^ naQddoaig) iola 
istud omitteret. Gf. £tym. 
M. V. yo). 

2 Pro '^i&ikipB Coisl.. Vind. 
et Angelic. rfiiki qiiod aptius 
videtur. -^ ''TTtaxovsiv vidi in 
Indice. 

3 ' Utrum ad sensum hic 
praestet, cvtgystHtcn an tvsQ" 
yitiirai, de^o longus esse no- lo. Mihi fvtQysTittai de Cri- 
tone saepius ad Socratem vi- 
sente.et mercedulam custodi 
identidem porrigente aptissi- 
mum videtur. E codd. au- 
tem sane nonnisi Paris. E et 
a pr. manu B hanc scripturam 
exnibent, ceieri lon^e pJuri- 
mi vel fvfQyhmai vel fvifQyi- 
iTjTak. Solus Clark. (qui co- 
mite suo Vat, ^ in Critone 
destitutus est) ita, iveQytTijtai, 
'soUemni lapsu, quem leclio- 
nis £vfQyiTrjTai> fontem esse 
'non dubito. - 

h Sic Codd. omnes, prae- . 
ter unum Ven S., qni cum 
vulgata Tfi omittit: quod pro* 
bum tamen esi utique. Mulia> 
enim sunt exempla hujus par- 
ticulae negligentkis positae : 

3uae hic post dyQvnvla locan- 
aerat: vid. ad Men.*4l. 

5 Facillimum erat optati^- 
vum reponere 5cdyoiq\ quem 
requirere videtur praecedens 
praeleritum. Sed cautii^s hic 

agen- y 80 KP I T JIN. noki» 8i fux^ce h ry vvv na^igoiay liyuq>0Q^f tos^ifSiwg 

c*{fvtijv 9:al nQi((og. q^iQHq. ^52. Kai yag av^ cS JS^Qirmv, 
nXijfifitkig tvtj, dyavaTtTHV rtj^HovrOv ovta, d det ijdfj ri- 
Xtvr^v ^. KP* Kui HXXoiy (6 JScixQovfg, rt^xovroi h xoi- 
avraig l^vficpOQalg aUaxovmi, aXk oySev avroig iniXvirai 

d. jy '^Xiitia ro fiij 'ov)ii dyavayfXiXv ry naQOvay rvpj ^. ^P. 

^E^i ravxa *. aXka xi dfi ovrcj tiqq^ dif>i^ai.; KP. ^Ayyt- 

kiav^ ol 2^tSx^ar€g, qitQwv xaXenifVf ov aoiy tag ifioi q>aivi- 

xai, akX^ ifjioi' xai xoZg aotg imrrjStioig naat xai xaktmiv 

'jcai ^aqhXav* ijv i/fo^ (og ifioi SoxWy iv XoZg ^aQvxax^ dp 

iyeyxatfu *. ^.Q. Tiva xavxtjv; rj ^^ tq nkoXov dtfZxTai 

®'lx Ji^kov "^ o5 Sh d(ptHOfi£vov x^wai fu; KP, Ouxoi agendum * esse docebit Hein» 
dorfius ad Protag. 29. Vid. 
nos in Gramm. §. 126. Obs. 1.' 
ct Hermann. ad Vi^. n. 350. 
ex cujus observatis illud huc 
maxime quadrat, conjuncti- 
vum post praeterita poni si 
res quae significatur eo, ad- 
huc durat, velut hic deside- 
jrium Critonis, ut quam pla- 
cidissime degat Soci^ates. 

6 Notandum tironibus ei 
pro ^t post verbum ayava^ 
icteivi vid. Gramm. §. 136. 

7 Verbum medium intXm*- 
a&at sensu . relaxandi (v. 
Schneid. in v.), concedendi^ 
nondum qiiidem ex alio scri- 
piore aUatum est ; sed firma- 
tur glosais Hesychii et Sui- 
dae, quorum alter habet *iJ7«- 
XvaafisVfi, epilheton Ilithyiae, 
alter ^EniXvoftivov, avyxta^ovt'^ 
Tog^. Formula autcm to^fit) ov, 
ijiio minus^ satis hodie ad- 
structa est: v. Herm. ad Vi- 
ger. n. 265. p. 772. et in Mu- 
seo Antiq. Studior. 1. p. 220. 
Adde Boeckhium in Platonis 
Minocm et de Legg. p. 407. 
108. ubi simul hic noster lo- 
cus pomponitur cum simiTi 
usu verbj unQlvia&ah ilidem .dativx> juncti in de legg. 1. 
p. 637* c. cinaai xoig toiov- 
Totg — fila dnoxfiaig anoXvs- 
adnt ^oxft toi) iit/ naxtig t/jif 
uXk* ogx^Mg., Ubi non minus 
probum fuisset fb firi; sed 
verbo dnolvea&at aptior vi- 
$us genitivus; cui, more At- 
ticis sollemni, negligentius ad- 
jectum illiul dlV oq^^q, — 
Hactenus' olim. Nunc ex op- 
timo Clark.' et aliquot aliis 
afFertur scriptura ainovg, quam 
adoptavit Bekker. Mihi ex- 
positro Suidae avyx^Qovvjog et 
.com^aratto loci e legibus et 
ahera codicum pars dativum 
satis firmant: nam in tali va- 
rialione qualis est oig, ovg, 
vel optimorum codd. pan^a 
est auctoritas. 

8 Formula IV* Taika usur- 
patur ita, ut Alibi «7«^. FISCH. 

9 Sic infra §. iL iv rolg /a- 
Xmmoja diijyov. Vid. stipr. ad 
Men. 32. extr. 

10 Tali ij, quod ut alibi va- 
let aut , interrogatio latior 
corrigitur quasi et* rcs^ingi- 
tur. V. supr. ad Men. 2. a. 

11 pe hac navi. quae Giot- 
glg et jtjltdg diceoatur, Jocus 

cJas- K PI TJi N. 81 uTthy/iihivawijnovtiq xinq Aah ^wiov nai uataXmoV" 
ttg hUv ^vz6, drjhov ovv ix vovtw tmv dyyskcovy Sri ^l^ 
xrjf*eQOVf xal avi/xif -^ii daavflov Stdty a> JSdxgwigj xov 
fiiov ff£ xkkevTqti. £S^. WUa^ to K^xtDV, xvy^f dya&i, ti 
xauxfi xoXq d^ioTq <pikov, xwit^ iga. ov inivxoi oJfiai ij^uv 
44.(ruro xj^^igov. KR Ilo&tv xovto racfiat^t ' ; HS^. *E/(i2 
aoi iQdS. xy yaq mv v^Qalaf diZ (tt dno&v^ffxiiv, ij y ap 
ik^fj xo nhyZov. KP. ^aai yi roi dti ol xovxtav xvqioi *. cUsiicus iest m.PMedon. init. 
Itv/S t^ ngottgal^ t% ^/x^ 
(SQcratis) f^ngvjjLva igsfifiivfi 
lov nXolov, o' Big JnXov ^A&fi^ 
Totoi niftnovai xat fiog. — 
To&To i^i t6 nXolov Sg tpaaiv 
, ^Ad^aloiy iv 6) 0r^vg nota 
iig KQfiTipf Tovg dlg knTot ixth^ 
vovg (ayAo aywv, koI taoiae ts' 
xal avTog iam&ij» t^ ovv'A- 
ndlXwt fjv^avTO, Ag XiysTai, 
Tou, H a<o&dsv, kxd<:ov hovg 
tmgiav dnd^uv dg AijXov.' fjv 
uil xal vvv Ita £| ixsivov xut' 
(vMVTQV TOJ &fbi nHfinovaiv* insi- 
Sav ovv aQ^yvrai t% x^ttHQiagt 
vofiog i^lv aVToig, iv tm ;(f^6i'w 
TQVXin ita&aQEVsiv Ttiv noXiv, xal 
drifioaltf fivfiiva aTtOHTtwvvaif 
nQtv av €ig /HiXqv ts dq>ixijTai 
t6 nXolov, xal ndXiv devQO. Y. 
et Xenoph. Memor. 4, 8« 2. 

12 Haec si vera est scriptu* 
f^) fih additum est, quia re- 
ticetur aaq>&g d^ oHx &v Su- 
axVQiaaifir^i cui tamen ratio* 
ni non immerito objectum 
est subsequen^s illud ^iiiov ovv. 
Verum reputanda simul lea«- 
tio optimorum codd. Clark. 
Ven. /z, iPar. D, Tub. Soxstvj 
c|uam exmargine quoque m» 
tiquorunl librorum in scke^. 
lia sua ' Ruhnkenius rettullt 
ita: rgdq^nay xal, dXXd do*' 
xtlv, Atqui hujus' iTifrnitiTi 
nulla rdtio est ntsi totus lo- 
cus itai ficribatur, dXXd, doxuv 
\ih iftol; ^§81 ivfxtQOVi in qua 
fiollemimsixaa forimila /ueV re^ fertut ad ifwi nec quicquam 
offensionis habet. Praeposi- 
tio i^ autem, sensu latino se- 
cundum^ solet' ipsi etiam rei 
quam quis demonstrat sub* 
|ungi e. g. Demosth. c, Euerg. 
et Mii. p. Il60. ov ydq igw 
iv yivet aot ^ dv&QOtnog i^ iv 
av XiyHg. Sane tautologia est 
in his ij^n tijfiegov et dJiXov 

'ovv — ■ oTt-^ls» Tiifisgov: sea ea 
non minuituc .inRnitivo ^- 
Iw — Mox pro dyyiXotv Ven. 

' H — dyysXttiv. 

I 

1 Formam Atticam praebiie- 
nmt Clark. Ven. n, Vind. 

' 2 Verba haec: q)aai — xv- 
qtoi, Critoni tribuunt Ficinns 
et Cod. Vind. 2. at(|ue sic 
recte nunc editur. Eoque 
jam ducebat vel solum supe- 
rius nov,^ qua*^ particula re- 
sponsio alterius. ,v^ffirm!ativa 
provocatur; v; Ind, £am au- 
tem afi^rmationem praebent 
voculae yi toi Srj (V. xloogev. 
13) 6. §• 3.), quibus ntale vulgp 
praemittituc Si, in auIIo ho- 
^e codice inventtcm. 

KvQio^ istis si^niftcari Un- 
•decimviroSy notissimum A- 
theniensium ma^istratum Ull- 
rxiohius observat allatis his lo- 
■cis : Phaedo. p. 59- ek Xvovat 
yag, sqni, ol %f$exa JSkaiGgdrTii 
^ai haQayyilXovaiv wioa^ av 

l^^V^S . ?W^'? ^ ^«^«'TO ;, et 
«5. b; ^oXIm TOVTot; ys fvtxa 

Xiyktvt>ii9 /^i^.xa^ ifmnv, o,t* 
F . «1» 84 KPITJIN. ra GfUKQQtara xm xax(ov i^iQydZfad^aiy dXX» rcc fji^ytca 
d. ffX^doVy lav xiq iv aixoXq diapipltjfievog y. 2*52. Ei ;'«o 

dicpikoy^ (a KQixaVy oloCxe thai ol iioXXoi xa fie/ii^a xaxa 

H^tQya^ead^ai, 'iva ololxe rJGav av xal a/ad^a xa iifyK^a ^, 
^ xal naXojg av tl^iff. " vvv ds ovdsxeQU oloixe, oilxe yaq ^^QO- 

vtfAOV oilxe acpQOva Svvaxol Ttoi^aai, icoiovisi da xovxo Ojti 
4 av TvxwGi. KP. Tavxa [Aev 3tj ovxtoq «/«•(». xdSe Se, w 

HdxQaxegj eine (loi *** aQa ye [a)j ifiov uqoiiti&fZ * xai xiBlf Tov Kvvixov M6vi(iOV Ifyofisva, 
drjlov di koI to ;jf^?;aijuoy xov 
Xsyofisvov. Quorum locorum 
in priori ScKneider ccpn- 
jeclura itidem reposuit driXol, 
in allero idem verbiim loco 
vocis di}Xa proposuit Gataker: 
nam quod sequitur ibi di^^Xov 
dictum est sensu solito : quan-^ 
quam aliae ibideAi remanent 
aifBcultates, de quibus viden- 
dus Gatalcer. Nosiro aulem 
loro, quanquam ex iis quo's 
adhuc cognovimus codicibuTs 
varietas nulla enotata est, id 
tamen memoratu dignum, 
quod teste Fischero M. Mei- 
bomius emendationi dTjXot in 
suo exemplo verba, e cod, 
vet. allevit, Itaque rem in 
medio relinquo. Hoc tamen, 
non niinimi mihi quidem vi- 
detur esse ad tutandam Vul- 
gatam lectionetn momenti, 
quod Socrates ini^a §. 8. post 
rejectam vul^i opinionis au- 
ctoritatem, aliud Critoniana© 
argumentationis ca^put tangit 
his verbis: uXXot fdv dri — 
oiol T£ liaiv rjfioig &t noXXoi a~ 
nov.Xiwvvai' drjXa dij tuxI TaiJ- 
TOt. His enim verbis ciini 
Critonis ea quae hic habe- 
mus m.anifesto respiciantur, 
ipsa haec vox <^ila non sin6 
ironia quadam repeti videtur. 
Non tamen, siquidem han^ 
lectionem serVamus, cum Fi^ 
schero dixerim 6rtXoi hic va- 
lere driXmixdi led ipsae res 
praesentes sunt manifestae : 
quod eum dicit Crito, hoe sane co^itat, manifestum il- 
lis contineri ejus quod dicit 
exemplum. Etpoterat absol- 
vi in verbo wvl oratio ; sed 
expJicationis causa negligen- 
tius additur illud ort etc. *Ad 
Theophrasii ^utem et Anlo- 
nini verba allata an aliqua 
fieri possit hujus tationis ap- 
plicatio, e^o nunc non de- 
nnio. 

7 Imperfectum post IVa, ad 
declarandum id , quod non 
^st. Vid. supr. Men. 25. 
not. 7. — Voculam a^- e bo- 
nis codd. addidit Be. 

1 Vid. Ind. in «^er, — Atti- 
cam formam nQOfir,v^ei (vid. 
ad M6non. 7») Jpr^^ter opti- 
mum codicem Clark. Prisci- 
anus qlioque praebuit hunc 
locum laud^ns p. 1204. Ac 
ne contractis tantum verbis 
hanc in Platonis scriptis for- 
mam ttibuas, vid. infra §. l4. 
€andem in barytonis quoque 
"ex eodem Prisciano notatara. 
Kam quod Krehlius utrobi- 
que communem forhiam re- 
pOsuit', id neminem mbrabi- 
tiir: ciim Putschius alteram 
nisi 6 codd^ profecto non in- 
trusisset. Quin ipse Krehlius 
altero loco (pag. 20\. ilem 
205. J formam ivr^inu obiter 
et aliud agens e codd. affert: 
»ut appareat post hunc qwo- 
que editorem codd. omnes ad 
restituendos Prisciani libros 
itenim confeiendos GbSQ, 

2 Sic K P I TJiN, 85 

akltov h^ns^StmVj fA^^ Sav vu iv&iydi i^ek^i^gy ol mjxoxfdv' 
xcci ^fuv Ttffa/fjLaxa itaQixQDiSiVy Sg ai ivO-ivde ixxkixpaaiy 
^ctl dmyxaoQ^dji/i^v fj nal ndaav rtjv omlav dnopaktXv tj 
av)(vd y^QtyjLataf^ ^ x(fl ^Xo t» nQog xovTOig na&ttv; li /aQh^ 
45. n TocQifirov (pop.tCj maov (xvro %a.iQHV. T^fuTg ydq itov db- 
xaioi iatJCfVy aciaavvig a^^ mvSvvtviiv tovfov rov xivSwov' 
xaiy idv dijjy eVt Tovtov fi^t^O^ diX* ifJ^oi ml-O-ov^ xai fiii 
akXax; TtoUh ^S^^ Kai xavte^ TtQOfifi&QVfiaiy (S KQdtcov, xai 
cilXc^ Ttoi^ik JLP. M^te ^ %olvvv tc^vta fpo^ov* xai yaQc. 
ovde noXv taQyvQiov igtv^ o O-ilovai ^/Jom^ Xives acoaai 
g< 9Cifi a^c^ayfw htO-ivd^' hcuta ov%\6Q^g tovtovg tovg 
avxocpdvtagy cag ^vxfX^tg^ xal ovdiv Hv dio^ tn* avtovg nolr- 
J.ou dQyvQlov; aol 3i vnd^inii luv ta ificf XQ^l^^» ^^ ^y^ 
fiaiy lxc(vd' ^ntkta xa\ il t^ ifiov xtiSofi^vog ovx plkt Shv 
dvaXlaxHV tdfidy l^ivok ovtoi iyd-dS^ ^ itoif^oi ivakiaxHV' 
tli 'di xc;ji xtxoftix^v in^ (jcuto tovxo <?(?/u{>toy IxavoVy JSifHr- 
fiiag 6 Qii^cflog^ eroifiog Se xai Ki^tjg, xai dXXoi ttoX^o^ 
ndvv. c&Vf, oniQ Xiy(o, fit^va tavta (po^ovfuvog dnoxdfjtijg * d. 
aavtbv a(aaai, f*'?^*? S ^iytg iv t(S Sixagf]Qi(o *, Sva^^tQig 
aai y^viqOcOy oxi ovx dv ixpig IStX^^eav o,t» XQ(?o aeavttp. 
noiJkdxov fihf yctQ xai aXXo(K ^ onot av dq>ixij d^onofiaovai 
afydv Se ^QvXri ng Qixxo(kiav livai, daiv ifioi ixit ^ivoi, 
oL a£ Tvsoi noXkov noir/aovtai^ xai da^pdkauv aot nagi^ov- 
xaiy ci^t ae ftriSivo^ kvmtv tdiv xaTcc &makiav, $xt Se, cbS 

I 

t 

2 Sic pro. firi Be. ex pptimis. quoniati; nullum pl-ane eva- 
Niniirum interrumpitur statim aendi desiderium m Socrato 
serniQ, qui mox resumilur (d.) appareret. Sed Crito, non 
lusce, caj6 — /i^TC tayia (po- acutissiraiis sane Socratis ob- 
(fovfieyog -^. ' servator, quin tale desiderium 

' hujus etiam animum insedis- 

3 Peregrini ecce hic adsunt\ set, nihii 4ubitabat, 
Yid. A^resch. ad Aeschyl. 2. • 

p. 292. JACOBS. Gramm. B Vid. Apolog. p. 37. c. d, 
§. \\k.i 1, Non t^men istud 

ecce iia intelligendum quasi 6 Nota hoc genus gramma- 

hiiic cplloquio intersint illi ; ticae Attractionis, Verbum 

sed de degeatibus in urbe, enim dycimjoovqi as xequire- ^ 

quosque fer-e quotidie vidc- l^at dlKaxov ivt modo noXla-'- 

bat, quasi de praesentibuslo- /ov'. sed db interjectum hio 

quiluc Crito. proxirae conliijuum onoi prae- 

lata est, quaeluiic resnondet, 

4 Dubitabat Jacobsius. de forma aUoae. Vid, Gramm. 
sinceritata huju9 «criptui:4e, §. 138, 1, 4* ' ^ 

1 Sic A 86 K p I T Ji n: ^QOKQiXTig^ ovdi Stxaiov (toi 8oxt'!^ miiHQtXv ^itQayfAOty ffov^ 
xov TTQodovvai, l|6v acod^^vai' 9cal roiavxa imtvd&g * TteQl 
wavxbv ykvi(5'&dt,&jTiQ av xdi ol ij(d^Qol aov ^ammaiiv « 

h.ital eanivtrdv at dia^d-itQat ^ov%6\ilivoi. nQog d$ rovxoigy 
y,al xovg vUtg XQvg aavxov - eiioiyt doiatg iTQoSidovaiy ovg 
aot i%bv xofi ex^Qeipat xal hcTcaid^aat, olx;rjaH icaxaXntmVy 
xai XQ ahv fieQog; o,xi av xvytoai, xoijxo itQa^ovai: Tfu|oV- 
xat de, (6g x6 Hxbg, xoiovttav oMmQ HvoO-e yiyxtad^at iv rafe 

c. dQXpavlaig mQt xovg oQCpavovg. tj yuQ ov XQfj * Troiucr-^ai 
iiaXdag, fj %vvSiaxahxm&iQHV xal XQscpovxa Ttay natdwovxa. 
av de ftoi SoxHgxd Qa^&vfioxara alQ^a&ai, XQ^ ^K ^'^^Q 
av dvrjQ dyad^bg xai drSQitog ekoixOy ravxa alQHa^&at, qpa- 

<1, ffxowa ye Srj aQixijg Sia itavxdg rov ^hv ImfAtXita&at. ^ cog 
eytoye xfxi vireQ aov xai vniQ ^fAtav xtov^aoiv iiuxrjStUxiv al- 
aj(vvo[iai, lirj S6%rj aitav xb rcQayfia xb mQi • ak dvavSj^lcc 
xivi xy ^fiixeQC^ itmQaid^at* xai fi naoSog rijg Sixfjg ^ tig / 1 Sio codd. longe plurimi; 
quod propter ne^ligentiam 
junctiirae displicuisse videtur 
Stephano qui reposuit oTrev- 
dftt', quod est m Ven. Zf 
quodque sequitur Ficini in- 
terpretatio : si — ^e . ipsum 
perdaSf taliaque facere stur 
deas — . — Aliquantp ipferius 
formam olxrioBt dedit Ciark, 

2 Sic Clark. Ven. n et alii 
e praestantioribus, quos quo- 
niam alibi sequimu.r hic quQ« 
que nefasL erat relinquere. 
vulgatum*;f(»^i' rem reifert ad 
Socratem sohim, XQ''] senten- 
tiam efficit coramunem, cui 
melius, puto, respondet pro^ 
ximum av di. 

3 Vocabulum hoc Ficinus 
omittit \et primum quidem 
ille tunc in jiuUcium ingres* 
susj cum hceret non ingre- 
di)j unde Forsler illud e pro- 
ximis huc migrasse afRrma- 
bat; perperam. Elenira cum 
causa, 7] dlxfi, elaiivat dica- tur (v. Casaub. ad Theoph. 
Char, l4.J quidni (ioodog eo- 
dem moao? Verba autem w; 
Blaijld^ig addita sunt interpreta^ 
tionis causa, ut raox ag iyi- 
VBTO. FISCH. , Duoy qui se- 
quuntur «irailes Genitivi a^cuy 
tvq dlxrig — xataysltag Ttig nqa- 
^Bfog suppetias ferre videntur 
illi qnoque ecad^^) Ti^g dixvg', 
cui statim subjungitur b}g a<r- 
ijX&tg ut diversum aliquan- 
to. Nam causae quidem 
ingressum impedire Socra- 
tes non potuerat. SCHLEl" 
ERM. Legitur quidem f«j- 
fjA^fy in codd. opt. Clark. 
etVen. II, sed in illo super- 
scriptum g, Nequ>) sequens 
tfoy h^ne hic «ubjungeretlir 
tertiaepersonae verbo. B.ecie 
autem dici slasl&Eiv et de liie 
et de litiganpbus, e Demo- 
slhene satis notum. Vid. 
Mid, 23. 24. 47. Itaque circa 
caus^e ingres^um, quae im- 
pediri non poterat, ex mente 
Critonis' in eo peccatuQi erat, 
quod comparuerat Socrates. . K P I TJl N. 87 6 iip^ vijgrdkfl^ tig iydvno* nai t6 tiXivtaZov dfj xovti, 
loW^^ %€ttAytk»<;tfjg nqo^itwq ^, xatiUf tivi 9cai avxxvSqifi^ 
t^ flHtpiqa dumiqitvyivai ^fidq doxtlv ^, oaiviq at oiyjfji 
iAe.eawaaiw^y ov9e'H aavtdv oUvti Sv xai Svvatbvy h ti uai 
afjttXQiv '^fitov *6i^fX6g ijv. tavt' ovv, to UcixQCcttg, oga fi^ e. 
cifia TtS icaxtp 'xat 'alax^a '^ aoi ti itai tjyXv. oAXa fiov- 
Xivov. (Aokkov Se ovSe ^ovkitLfia&ai sti SQa, akXu (k^ov*- 
i.ivad^ai, [xia Se pdvXi^. tfjg yicq htiovafjg wxtog navta 
txtvva StX mnq&id-au kl Si ti. mgifiivovfjuv ^, ccSvvatirv 
xal ovxiti olov te* dXXa itavti TQOJTcpj ci ^tixgatig^ ^ mi- 
#oi/ fiot, xai iifjiafitog oXXtog^noiH. 4 i^ov 1171 sla. /Respicit for- 
tasse. ad legem a Lysia [ed. 
Keisk. p. 3550 laudalam : $e- 
t^ioia Oixijg erfxa dgaaxd^siv, 
licere reo, ctnuae suae dif" 
Jidentiy fttga se suhtrahere. 
JSfei malis ad Anytum refer- 
re, qrui, leste Libanio (to. 1. 
p. 644.) , postquam accusa- 
tionem contra Socratem in- 
stituisset, in gratiam cum eo, 
pactis' quibusdam condicioni- 
bus, redire volebat. FORST. 

. 5 Hoc totum velut ad fa- 
bulani. aliquaih relatum acci- 
piendum est, comoediam vi» 
delicet aut tra^oediam, quae 
tres partes habet, ngoraaiv, 
initaaiv, iiaxu^oq>r,y i ita ut 
sit ingressus aa judicium nqo^ 
%acfig, causae vero actio eW- 
taaig,^el postremo qiiod non 
servatus sit Socrates catastro" 
plia^ quae hic a Platone xrx- 
tuyeXoK dicitur [v. Ind. ]. 
CORNJR, 

6 Sermo anacoluthus: nara 
Soxitv debebat' abesse ut Infi- 
ilitivus diansq^tvyivai pende- 
Bet a verbis fitj doBjj. Sed 
ctnigius commotus non sinit 
y "se ]e^m jGframmatiearum vin- 
culis .'tstrkn^ere, FlSCHEl\. 
Mihi haec ahacokilhia semper 
visa e&t .^alis qualem ani- 
mi comraotio non. excuset. Quamvis enim dicas, infinitf^o 
hoc ^oxilv per anacoluthiam 
repeti illud^W^ do^ji ; vel sic ta- 
men Infinitivus videtur pen- 
dere debere a verbo quoclam 
mente loquentis concepto; 
quale per sensum non facile 
comminiscaris nisi ifopoiffiai, 
cui aptus Infinitivus non est. 
Neque tamen, quod olim con» 
jeceram, Soxii, nunc satisfa- 
cit, cum futurum potius re- 
quiratur, quod et expressit Fi • 
cinus: per ignaviam segni- 
tiemque nostram effu^isse 
nos videbitur.\ Sed luturum 
nemo, opiuor, emendando. 
hic procudere volet. It.ique 
co^imup sane anacohithiam 
paulo duriorem agnoscere:. 
quae et Ullrichii est senten- 
tia, comparantis admodum si- 
miiem locum in Alcib. II. 17. 
e:Ltr, u6i doxiiv itidem posi- 
tum est velut pendens a su- 
periori doxftg ut hic a fiij do- 
f>/. Et vide quae observavi- 
mus ad Men, 22. a. ■— In 
seqq. ex optirwis editum ovxi 
ia. : olim ov dita. quod duo 
taiitum habent mss. : plurimi 
ovx ia. 

7 Sic codd. opt. prA vulg. 
il 8k n.: sed Ficinns videlur 
lecisse^K d* tn, vertit enira, ^ 
si autem ultra tovaamus, 

^ i Vid. /^ 88 KPJ T JIN. i{,/ifiTa tivog o^otJ/Tog; ^f^' <t ^ (a^, oa(g^.}i;UCwy ^OGOtv- 
Tca ;fa^7rcoT€()a. a%onMd:at ovv %qfi .^fiolgj^,^ flki %avvoa 
'fff>axriov HXi f47/. co$ iyA ov fwvoy vvv^ a^^.xai, 04» xoir- 
ovtoq^ ohq %m if^m ' fiffikvi iilXi^ nkiO^d^iU ^ f^ ^a/ft» 

b. o^ av (AOi koytCoiJievcaL ^ikxi^oq (palw^auy Tai/g dk Xpyovg, 
oi/S «v.TCjJ. Cf(7r^a^£V ^yoVj ov dvv^qivvv l%§ahiXit % 
£3T«d^ fM)c ^€ ^ Ti^^ yiyoviv *• aUa a^^dof u c^OiOi qpa^^ 
wovtal ficiy xal rovg^ avtoifg nqus^fiuy ^ xai t«/i(o^ ovcrm^ 
val TtQoxtqov. m i»v fi^ fi^ritp t^cofuv i4yHv h rt^ vcc" 
fovtiy iv J!o&i oti ov iiri oo^ %^}1PQ^'^^ ^^^' ^v TtktU/y 
tm vvv Tta^ovtcov ^ Tcpy no^coy dvvafnq S^iQ TJwZSagi 
'^dg (iOQiJLoXvi^fjtai dn^ovg ^ nat '&av<irovg Inatiimovoa 

c. Kai i^ndroiv wpaiQiaHgi. n(og ovv av lurQidrata oxoaoi^ 
fibQ^a avra; kl nQwtov (dv- tovrov rbv Xoyov dvaXapoifuy ^, 
8v av Xiyiig ntQl ^ rtov So^aiv, n^r^QOV italktag ikiyaro' itco^ 
^oriy i^ ov ', ,oT* taSg (uv 3tZ tc5v do|(Qy tir^oa^ay tov 1 Vid. lad. ifjiZ^ 

2 l^usebius -^ SL^d quem 
in Praep. Euang. 13> 6. p. 651. 
le^itur- locus : ta^ xplXs KqI^ 
ttov, init. §. 6. usque adveJC'< 
ba : mal t&y ivcmtm^ §. 8. — 
babet ixfiakXsiv. 

S Vid. Ind. , . 

/( Euseb. dsafiovg ts xul &av* 
— Cttnstructio: «V^ tSpnoi-^ 
Idiv dvvcifjiig /jiogfieXvTtiftai ^^ 
fjLug^ iniffiifinova.a nXtlc^ d«-. 
Qfiovg u. T. i. > 

5 Vid. Ind. 

6 Euseb. tov mgl -^, Sive 
hoc sive illo modo scribis, 
hoc tenendum est, Xoyov hic. 
nou indicare integram ali-i 
quam Critonis ratiocinatio^ 
nem; sequitur enim notSQOV 
xttl^ iXiysTO kxdgots' sed /o- 
cuniy ^tiaestionem {die Wla' 
terie) de opinionibus. _ Re- 
spicit enim Socrates ea, quae de hominum opiniQne' me^ 
tu>3nda sibi dixerat Crito §. 3« 
£t in hunc utique , sensum 

Eraefereiida est lectio Euse^ 
iana t\xv nzgi, t, ^ Si illam 
primumy quam tu attigisti. 
quaestionem^ quae est de opi" 
nionihus^ retractemus {yidew 
musque^ an reete semper sta* 
'tuerimus etc. — Verbis au-» 
tem ngokov iiiv hic quidem 
jiihil respondet, sed repetun- 
tur ea infra §• 8. {&gi ngQ^ 
tov fiiv) statimque altera ibi 
quaestio subjungitur per «iUU^ 
fji^v dij, 

7 Verba ^ o{f non spectant 
ad lx«^OT£'> eo enini perli- 
nent, quae sequuntur mox, 
^ nMv fiBV n, t, X, — - sed ad 
xcLXng, Tria icitur ponUutur: 
bene, aii nou bene, an deni- 
que ante^ quidem bene, nuuo 
autem male. Postremum hoo 
cum leni quadam irrisione 
profert Socrates, quara qui 
non statim sentirent nodum 
' in sirpo quae^iverunt. 8 V. K P JTJII^ 89 iks^roj.vvp ^ )c(i(Tadi^o$ ciQ» fyevnoy ori ccihog svixa 
Xoypv iksy^to ^,' ijv Si naidii xal qiXvoQla <ig dXff&dag, 
im&vfm d' Syustye iiwfMxffaaO-aiy cu KQiicoVy xowy fura aovyd, 
H ri iJioi d}^>,oi6rt^oq q^avitraif inHdii adi ^co, ^ d avrog, 
»ccl idaoiiiv 'x<*iQ^^^i V nkiaofAt&a . avxcoL ikiyBro 84 ara>$, 
lig i/f^ai^ ii(ui^or^ cad6« v^d n»v o%(eVqpy rp idyHv^ diant^ 
vvv (Sri iy^ Qytyov^ oxi rd^ io^v^ ag o^. av&qmnoi do^a- 
^ovai, iioL rag (liy ntfi no}Xov nQiiXa-O-ai^ ¥«$ 8i f/i^» roJv-e, 
ro nQiig &tmf ca JCjQi%cifV^ ou 8oKtl xaXcSg aot Xi/ia&ai; 
au.yu^ oaa yt rdv&Qoiniiay ixr 6g il rov fulkeiv dno^^ 
47.ox«fy aijQioVy xai ovk uv aa naQaxQovoi ^ naQovac^ ^vfi" 
qioQa, axonti ^ij* cv^ Ixavwg Soxit aoi Xiyta&aij ort oAf. 
ndaag ^Qt^ rag 8i%ag rag rm dv&Qamcov ^ rifi^Vf dV*^ 
rag fuv, rag 8^ oii; oi8k ndvrw^ diJka nov fcev, rwv d' 
oii; ri q^iig; xavra ovii xaX^g Xiynai; KP. KaXtag^ 2il^ 
Ovxovv W5 fdv XQfJ^i^g '^^ft^yyj rag 8e novt^Qug fxri; KP, 
NaL 2!S2, XQti^ai 8i ovy^ al rcov qQOvtfioDVy novrjQai 8e 
al rdav dq^QOvujv; ,KP^ HcSg 8^ ov; 2Sl. fPiQa 81}, ncog*] 
av T« T0t«i5Ta Skeyito ; yvjival^ofjiivog dvriQ xal rovro nQit-- 
rcDV, noreQQJI' ^ navro.^ ^^Qog inaivca xai ^toyco xat .86^rj 
rov vovv nQoai^^ ^ hbg ftovov ixiivov og Sv rvy^dvfi la- 
rQog rl nai8orQl^fig civ; KP. '"Evog fnovov. 2Sl. Ovxovv 
cpo^tXa&ai XQtf rovg 'ipoyovg xai dandCia&ai rovg inaivovg 
rovg rov Ivbg ixiivovy dXkot fitj rovg rciv noVi.Si/; KP. 
JvfkaSfi^ 2Sl. Tavry aQa avtcS ngaxtiov xai yvfkva^eoVyh, 
xai iSt^eov yt ' xai notiov, y dv r^ evi 8oxii Tq> imcary 
xai inalbvrt' fAoXkov ^ y l^vfinaai rotg aiXoig. KP, "Ect 
xavra, 2^. Mliv. dnnd-i^aag 8e t<p ivi^ xai dufiaaag 
avtov xtjv 86^av xai rovg inaivovg^ rtfii^aag 8e rovg rwv 
Trokkdov Xoyovg ^ xai fif]8ey inatovrcovy ^Qa ov8ev xaxov 
niiatrat; KP. Tlcog yccQ ov; 2ii, Ti 8^ igi rb xaxbv 8 V. Ind. meig. 

9 Alierum Ta^ cum Wolfio 
inserui e Y^d. 2. et ex £u- 
sebio. 

I 

1 Vid. de tali yi, quod no- vam cla9»em in serie aliqua 
constituit, Heind, ad Hipp. '. 

maj.'47« 

^ Ita Codd, Clark. Vcn. 
II, Tub. alii. Vulgo deest 
Xoycwg. 

.3 Apud 90 KP I TJi N. - \ Tovro, nal not rUvH\ xaJ dq %l rcov. rdS onH&oSytogi 
KF. Jij^kov Su ilg tq Gra>|iia. tovro yccQ diokXim, 2^, 

c.Xof?v«s 'keYHg. ovxovv 9c(xl rdXka, ai Kqirtav^, ovrwg, iva 
fifj navra Sutdfnv^ xal ^5^ xcei m^l to^v dtxalmv ^ xal aik' 
'Ktav, xai al(TXQ<Sv xal xahaVy xal dya^dh^ ical xa^ci^, jr^^i 
wv vvv rjfuv l^v fi ^ovkfi, nort^ov rij TloSr noXktov do^tj 
deZ fiudg enea&at^ xal (^opita&ai «^Tiyv, ^ tr^ rov Ivhqy iU 
rig lciv inaibrv, ov StX xdl aioxvviif&ai- ical cpo^tXtfd^ai juaA- 

. kov 7} %viinavrag rovg aXkovg ; to elfi^ dxokovd^i^fTOiitVj 
diaqy&iQOviAtv ixtXvo xat kto^ffuoiied^aj o tco jih Sixaito pfX- 
riov i/iyvero, rc5 Sk ddixeo dndkkvfo * ; 7J ovdiv i^ ^ov- 

Sro; KP. Otfiai e/coyi, c§ UoixQatig ^l' 2^. 0€Qt ^iy/ iav 
t6 vn6 rov vyuivov fiev pikriov yiyvofjtevpv^ vno tov yoffco- 
dovg Ss Siac^xhiQOnevoVy SiokiacofAtv nU'&6fievot fi^ rij rm 
inavovriov SoSrj ', aQa ^iiorbv ^tiXv i^t Stecfd^aQfiivov . ai- 3 Apud Theodoret.' — in cu- 
jus ^illrjv. na&rifi, &fgan. 2, 
p. 2f' locus hic inde a xetl dri 
xa* legitur usque ad uTuaXXv- 
%o — est zoiv dixaltav ze xal dd» 

A Horum iraperfectorum ra- 
tionem nemo, bpinor, reddet, 
cum v6l Praesens vel Aori- 
ristum sensus requirat. £t eu 
tibi Theodoreium dantem — 
iyivixo, Toi Hi adixo) nnoXXvTat. 
Uride, collata scriptura vul- 
ffAta, praetulerim iyivfro — 
anoiXejo , maxime monente 
Heindorfio, aoristos fere ad- 
hiberi a Plalone, ubi duo vel 
phira similia, qiiae solent fieri, 
junctim memorantur: cujus 
rei exempla aliquot appotuit 
ad Ph^eao. 49« 

5 V. Ind. otso&at. 

• 

1 Ficinus vertit: imperito» 
rum potiuSy quam peritorum 
secuti judiciay non m^le. Est 
enim hoc loco qu^ddam Syu- 
chyseos sive Hyperbali (Schdl. 
Aristoph. PJut. 259-) ^enus 
pro Tjj wv fifj — , cujus exem- glum 5imile .habet Xenoph. 
lemor. 3, 9i 6. xo ^k dyvouif 
lavxov xftt fii) a oldt dol^^HV 
T€ xal . Qteo-d^ui yiyvo)axfiv, iy~ 
yvtdzb} fittviag iXoyiLfro itvai 
- pr8 xai a fiy cT^e. ^^fSCH. 
KeQtius, utjkw^nc mihi vide* 
tur, . utroqufe, loco post rem 
per ^ij negatam, alterura mera- 
brum cogitatione suppietur 
per dXXd: apud Platonem, 
aA>l« TJj Twy fiTj inawvTorv, apud 
Xenophontem, dXl* « fitioi- 
5iv. Atque in hunc sensum 
etiam E. li. Larjge (in Spe- 
cim. crit. in Critonem Lips. 
1821. 8°.) Platonis Jocum e>- 
plicuit: alterum auiem Xeno- 
pjiontis ita corrigendum putat 
idem, ut, contra codices, novis' 
simi nimc ediiores fecerunt, 
« /u»; olSe. Et hoc quidem 
non recte factum esse non 
.haesitanter pronuntio. At si 
quis neque in Pischeri neque 
in nostra ralione,acquiescat; 
sed quae mente supplenda 
esse diximus, Jibrariorum utro- 
bique vitio, oh homoeoteleu' 
ton excidisse conienilerit, i» 
me, adversarium non habebit. 2 Fi- K P I TJ2 N. 91 Tov; ?^i Si^ov rovro <rSi.ia •• ^ oujff; KP. NaL JSSi. 
^Aq *, oiv fii<ov6v ^jutv i^i fura fiox^d^ijQOV xai iuqrda^fiiiyov 
dwJAatog; KPn. OvdafAtagn SSl^ ^A^i^a fur* hairov iiqa *1>. 
flfitv ^itoxov diiq>d-a^fiivov o * to iiSi%ov fisv Xw^draty tA 
Ss dlxaiov, Qvlvrfoiv; tj, (pavXonQov tfzovfAid^a ilvai rov oci^ 
fiarog ix^tvo, o,t» ttot' i^l Tt5r ^iutiQoaVf niQi S rf t€ ddt- 
A&.nia mi ^ dtnaioqvvff l^iv; KP^ Ovdafi(dg. HQ. ^AXXa rt- 
fiioitiQov; KP, IJoXv ye. HSi. Ovx «^a, «o ^ekrvi^ itawc. 
^uZv ovrco q>QOvtigioVy Ojti ^ iQOvaiv ol TtoXkol ^fiag, diX* 
o,ri o iitatm mQlrmf StHaUav xai ddixcov, 6 ilg, xal av^ 
T7 ^ dXi]&Ha. c&V^ TtQmov fiev ravrrj ov^ OQ&cog (iofjyeZ ^, 
elarj/opfieving rrjg rc5v noiXcov d61^f]g dtZv rffidg qQOvriCetv 
mjQt rtov dixaicav xdi xalm xai dyadwv, xai rdSiv ivavticov. 
dXkd fiev dfj, qaiij y^ dv rtg, oloite /^ ilaiv '^jidg ot fto^d. 
kol dnoxxivvvvat' dPika Srf xai ravta. KP. ^airf yaQ «v, 
co 2(axQateg ^, 2Si. \4kif&Pf kiyetg. dkV ^ ci &avfjidGte, 2 Fischep et Bekker rovio 
tb atSfia: quod quanquam in 
optimis codd. Clark. Ven. JI, 
Tub. aliis inventum est, le- 
vem tamen in talibus, quale 
est To post Tovjo, vel optimo- 
rum oodicumauctoritatempu- 
to. Et facilius bis a librario 
legituj simplex syllaba ' to, 
quam omiitjtur ubi duplicata 
^t. t.e'gilimum autem esse 
in talibus neglectum articuli 
vidimus in Menone §. 7» d. 

3 Verbum i^lv quod vulgo 
hic inseritur cum Be. et codd. 
opt. omisjmus. 

4 Libri Platonis habent m. 
Sed Euseb. o, ut Stephanus 
)^'gendum conjecerat, recte. 
Nam et verbum latfiaravt et 
verbum _oy/viya4i' requiril hunc 
casum. Hestituimus igiiu;. 
FlSCiJ. 

5 'Codd. optimi t/. Quod 
probum esse potest non ob- 
stante forma t>,T4 iii altero. 
membro. 

6 Sic,'pro -"fji solus Clark, 1 Haec est constans libro- 

ruiti omnium lectio. Sed 

cum Ficinus ultima Socratis 

verba cum Critonis conflata 

ita expressisset : Niini rif,m 

diei id potest^ o »9., Corna- 

rius graecaita constituit: KP, 

Ji]ka^r\ x«A tavta (pairj y^ av 

Tig, (a ^» quod in textum re- 

cepit Stephanus et post eum 

alii. Atqui deterrere eos de- 

bebat optima illa afBrmandi 

forma per ydg (vid. Jnd.J, 

quam unice aptam superiori- 

bus fortuito errori scilicet 

tribuebant illi. Retinenda igi- 

tuB scriptura codicum et dis- 

jimcte scribendum ' dijla drj. 

Vide Heindorfium ad Prota^. 

init. optime docentem quan- 

do ^bona et utilis est scriptu- 

ra driladi^, quando non item. 

Ita non recte scribitur et di- 

-stinguitur in Aristophanis Ve- 

spis 441. 

Eha Sl^t^ ov nolk^ Bv$gi dst- 

va rts yfiqei xaxd 
JrjXttdif; xatvvvye tovtwtok 

nalaibv dEondTijv 
Ilgbf fiiav jteA^oitaM'. ' 

eum 92 KP IT Ji N. outog rt 6 Xoyog Sjf .$iekf}kv&a[itv, l]t^o(/'e* Smtt m.OfioM^ 
. ilvou xai itQOT^Qov '• .ml xovd^ de aw Qxdmii d in fiev^t 
tlfilVy 7} ovy ott au ro ^"^v iuqI nXilgov noiTptoVy dXXot ro 
£0 t^v. 'JCP. ^^Xa idvu, 2^, To 8k ^ xul xaZodig kcU 
dimlcog bxt ravrov i^t, (Jtfivtt ^ ov fjtivet; KP^ Mevit^ 
9 ^S2, Oincouv iz rmf [bnoXoyovfjdvcixv rovro o^TttioVy 
itoxtQov dii^aiQ^ i[JL8 ivd^ivda mtQua^d-at, il^tivat^ /i^ dcptiv- 
ra)v * ^Ad-r^vaimy i} ou SiKaiov* xat iav fity (paivfjrat Si- 
xatov^ mtQcofit&a* tp ds fitiy iojftiv. cig di ou iJ/iig rag 
axiiptig.mQi ra iQvifiarv^v dvahifsw^i xal ^o|'/> wxi naiStov 
rQOq>T}g, firj cag dX?id-(og ravra, ca KQirm^ axeftfjtara 7J Tcoy 
QqSitog dnoxrtvvvvrcov xai dva^tmaxofUvWiV y\ <iv /*, et oloi^ 
b.T€ riaaVy ovdtvi l^vv v(^ rovrooiv rdav no)Jkd5v^ ^fiXv 5*, inti- 
, Sfj 6 Xoyog ovrojg alQiZ ^, firj , ovdh aiXo axinriov 17, ^ 
on^Q vvv di] iXiyofieVj nQr^QOV dixata nQd^ofiiV xai XQnt^^' 
ra nXovvreg rovtotg rovg ifjti iv&evdi i^d^ovat xai X^Q^- 
rag *, xcd airot i^cr/ovrig re xat il^ayofjitvot, f} rrj aiij- 
c.-d-iicc ddtxfjaofjttv tavxa navra noiovvreg, xav cpatvcofjtt&a 
liStxa aifxd iQ/atofjiivoi, firj ov Seij viioXoyit^kadai ovr^ tl 
dno&Vi]axiiv SeX naQafievovxag xai rjavxiav ayovrag oyxe 
dkXo oxtovv ndaxity nQo ron dSixttv. KP, KaXoig fJtev f^ot cum ^ola vera sit ratio 
haec : ' 

JEiTtt dik^ oi9 tiqXV evs^t Sti" 
va xq» yvQfx xayed ; 

JriloL djj. xal vi^v yz ioviiA 
X. T> A. 

Kespici autem hoc nostro lo- 
co verha Critonis §. 3. c. mo- 
nuimus ibi. — ^ In supcriori^ 
bus ys post oIoIts a 13e. iu' 
sertum e% parte codicun^, 

8 De hoc loco qui inde a 
Stephano sic legebatur, ov- 
zog ye b X. -^ $oxh ofiolog fi- 
vai Tfu TiQOTigoif, vid. Excur- 
sum ad h. libk primum. 

1 Cod Tub. 4cptdvTt»v, p^r-' 
•mittentibus, Vid. ad Alcib. I. 
^ extr. 

2 V. Jnd. in Hv, 3 v^ Ind.' loyog, 

4 Verbum xBkiiv tantum no- 
mini ^^QTjfiara accommodatum^ 
est, non item nomi.ni xoiQttag' 
nam jfuQtv s^^tv dicitur et fl- 
Sivat et nQOUEidivttt et dnodi- 
Sovai, ©tiam intlvBtv, non x^- 
QLV Telsiv, Sed unum verbum 
etiam a Graecis addi • solet 
phiribus nominibus, quod eo- 
riim uni, cui adjunctum est, 
proprie respondeat, cujus ta- 
men notio tam late pdt6af, 
ut contineat notiones etiam 

.verborum, quae ceteris no- 
minibus pyoprie respondeant. 
nSCH. In scholiis ad h.'). 
notatur: XQrjftaTa nQaTiovTEg] 
«rrl rov, Tskovvreg, quasi le- 

, ctum fuerit etiam nQartovttg^ 
pec errorem haud diibie. 

5 In KPiT Ji N. 93 Soxhtq Xi/fiv, f)3 JScSxQaUg^ S^a 9e xt 8Qc5jAif. SSi. £xo-d^ 
TTWjUfV, cS *ya&€f %0ivij. itat h irrj inig dvTiXi/fiv iuov U- 
yonoq^ dvtikeySf 9(al'(X0t Ttiiao^ai* d 9e [Afj, rxavGat fjdtjy 
M (lanaQihy noXXdmg fiot Xiyayv rov cpurbv loyov, 6og XQ^ 
• iv^evd^ dxovtonv ^uid^fjvaltov Ijm« dmivai, tog iyd) irtQl noX- 
Xov notbvfiai ititffai ae xavva TtQdrretv, dXXd ju^ dxovrog ^. 
o^a Ss d^ rijg ffxixpetog rijv dQXfiv, idv aot huvdig Xiyrjraiy 
A9.ual TCHQd^ dnoxQivta^ai x6 iQootcifiivoVy ^^ av [idhga oiif,' 
. KP* *AXXd ftHQdffOfiau 2Sl. Oidtvi ' rQOTtm (fafiiv ixov- 10 S In impedito hoc locb ni«> 
Kil agere pbssum nrsi ui va- 
rias variorum rationes appo- 
num, quarum quaeque tamen 
suo incommodo premitur, Si 
liceat verbum TtQuTtuv, ut sae- 
pius noiilv, dictum accipere 
loco cujuscunque v6rbi vel di- 
ctionis repetendae, hic igitur 
pro Tiavtad-at^x. t. A., genili- 
vum dxovtog excusaverim ex- 
emplis mutatae constructio- 
nis mialia Dorvilliiis protulit 
ad Charit. p. 354. Lips. Fu- 
erit itaque ndd-nv Tiva nama-» 
iyuL, dxovTog avTov „persuar 
dere alicui ut desinat, ita ta- ' 
men ut de injustitia actionis 
dissuasae, non sinfiul persua- 
snra sil illi**. Qiiin facilio- 
rem hanc rationem reddas 
adoplanda lectione codicis 
Vind. 2. dxovta, Certe satia 
est notum quam soUemnis sit 
in codd. permuiaiio syllaba>- 
rum og et ai vid. Ind. ad 
Gre/». Cor. Schaeferi. Quod 
si displicet, aliam rationem 
ineas consulto Ficino, qui 
habet : multi facio^ persua^ 
so te hoc agere, non atuem 
invito : hunc enim ille sen- 
sum efficere non potuit nisi • 
aut invenit aut correxit ita: 
nsla a g a s Tavta ngaTttiv, 
aXXa firi dxovtog (sc. aov\ Ita 
tamen non minus insolentec 
nQaxTtiv dictum esset de So- 
CTddeJ-u^am recusante, Hein- 
dorRiis conjiciebat ndaavrd 
at, ut tit „persuadendo (mi- hi) te hoc agere, non vero 
invito me". Wolfius \ailga- 
tam ita latine reddidit. „Nam 
ego magnuni ducam, sr per- 
suaseris mihi, modo ne no- 
leyiti!*' neoue aliter Schleier- 
Riacher. Jn ^quarum ratio- 
num utraque mihi quidem 
non satis e persona Socratis 
esse videtur istud ntol noX- 
Xov notovfAai: quod indicativi 
modi verbum verum votum 
eloquitur, non id quod di- 
cere fortasse poterat idem, 
Tngl noXXov uv noiolfjttjv ti nti-^ 
auag — . Denique SallieriSs 
emendabat nitvaatvtonHGaii 
neque sine exemnlis est infi- 
nitivus post veroum navtiv 
(v. Steph. Thes. 111. 30.3. c 
d.). Quam rationera si con- 
jungas cum lectione merao- 
rata dxovra ; sensum certe bo- 
num fundant ista : negl noX- 
Xov Ttoiov^mi nixvaat as Taikot 
ngdTTHv dXXa firi uxona, et 
ngaTTstv optirae dictum sit 
dfiCTitonetiocagente utSo- 
cratem qtioquo modo ad fu- 
gam compellat. Se4 cst ali- 
quia molesti in his ^^desi-' 
ne — : nam ego magnum du- 
cam,. te desinere — **. Ita- 
que eqiiidemi redeo ad ratio-. 
nem primo loco a me pro- 
positam. 

1 Totum hoc caput usque 
ad vocem noitjTiov legitur in 
Eusebii Praep. Euang. 13,7. — 
De Verbali in tiov cum Ac- 

cus. t> ■ 94' KP IT Ji N. vaq ddMtiriov ehai; tj uvl (Jih oidixip:iov rq&itto^ tivI ii 
ov ) fj ovdaiiwQ TO yt ddmXv ovn, aya^bv, ovtt i^aXpv^ w$ 
TtolXaM^ ^filv «ai iv rcp ^iinqood^tv tQOvm 6iAoloyif&tj; 
ImiQ xai aQti iXiytro *. ij itdaai tjiuv iictXvai al 'hQOo&vf 
o^oXoyiai iv ratadt raXg oXlyaig rj[ieQaiQ ixxe)(viJLivai «ri, 
wxl TtaXai, (6 KQircov'^ iiqa rt]XiKoidt yiqovrtq avdqeg nQo; 
uhXriXovg aTtovdij SiaXeyoiiiVOi ihkd-onev fjfidg avrovg nair 

h.Smv ovSiv Siacfiqovreg; fj itavrog nakXov oiirmg i^^ij c&OTrf^ 
rore iXiyero ^iiZv,' e}!re'(paGiv ol itoXkqiy etre (iij; xal elu 
Set fjfidg €Te rmSe ^aXencireqa ndaxeiv, «er* tcai ngqoreQOj 
ofjiojg royi dSMeiv rw dSixovvri xai xaxov xai aiaxQOV rvy- 
%dvei ov navri rqonco ^; cpafiev, ij oii; KP, (Pafiiv. ZSl, 

c. OvSaficog ^ aqa Set dSixelv. KF, . Ov Sijra. 2Jfi. OiSi 
dSixovfievov aqa dvtaSixeXv, (hg ol noXXoi oiovratj ineiS^ 
yt ovSafiwg SeX^dSixeXv, KP. Ov cpaiverat. 2^. TL Sai 
Sri; xaxovqyeXv SeX, (6 Kqlrcov, ij oii; KP. Ov SeX Si^noVf 
cu ^coxQc^teg, £Sl, Ti Sai ^ ; dvnxaxovqyeXv xaxcSg na- cus. Subiecli (ixovrag ddixrj-' 
riov) vid. Gramra. §. 121. 
Obs. 3. — Denique de tur- 
bis quas .edilores olim fece- 
rant in his ^' im fih x. T. €. 
vid. Excurs. II. 
I 

2 Incultus £ermo ; &g nolr- 
Xdxig ~ &fiok6ytfiri' ojifQ ical 
aQTi iXiytio, Quare Heindor- 
jRus, indicio lectioniis £use- 
bi^nae, ubi est fiiv pro rifiiv, 
post noJiXdxig emendare cona- 
batur dig 7ioXXd}cig fiiv rifiiv . — , 
wfioXoyrj&fj , diaQ xal — : de 
rep. 2. pi 367. extr. dfl fiiv 
Stj tipf g)vaiv toy rXavxfavog -^ 
riydfiipf, dtaQ ovv xal totc nd- 
w yf rja&nv, Add. Prota^, 
p. 335. d. £go pet annos ali- 
quanto religiosior factus, tan- 
< to quidem quanto olim opere 
lianc conjecturam non com- 
mendo : sed in vulgata non 
ma^is hodie acquiesco, siye 
tnajorem ante OTrc^-sive mi- 
norem interpunctionem po- 
nas. Sed fortasse nbn nagli- 
^enda lectio quae in quibus- 
dam codd. veTho iXiyBto su- perscripta est, iyivsto. Ita 
. onfQ referendum foret ad sp- 
lum verbum MfioXoytj&r,. Re- 
spicere autem videtur So- 
crates dkta supra §. 8.., extr. 
et 5. 9. c. 

3 Sic optimi et plurimi cum 
Eusebio et Stobaeo (apud 
quem in Eclog. Eth. 10. p. \29- 
sunt verba hujus fcapitis o/iw? 
toys ddixflv usque ad dXXrtXiav 
Ta ^ovXfVfiaTu), Stephanus 
cum parte aodd. tvyxavfiv ov, 
pendens a seq. ifiafUvi quod 
expressit etian^ Ficinus. 

•4 Extat hic locus usque ad 
ndaxjj vn* avTaiv ap. Orige- 
nem contra Cels. 7« p- 370. 
et ap. Theodoret. O,- IJ. 12. 
p. 171. inque eorum codd. 
nonnuUis verbum du infra in 
his Ov dfi drjnov non- inven- 
tum est. Vid. Fischer. 

5 Vulgo Si, Et mirabai 
<|uid accidis^et quod hic po- 
lissimum e nullo codice eno- 
tatum sit illud dai, de quo 

vid. KP 1 TJIN. 96 9^(ma, w ot noXkbl qxMi f^ SlmioVy ij ov dix^iov; KP. 
^Ovdafi^g» 2Sl, To yi^ itov xaxo?^ nouXv. dvQQoinovg, xov 
ddix^tv ovdev dHxcpd^iu KP* \4Xi]^^ Idyug. ^^. Oi/rfd. 
aQa ^ dvxaSMktv dtXy ovvi xaxco^ noulv pvSiva avdQcincoVy 
ovd^ av ouovv na(s%if vit^ avxmv *^ aofi oga, co Kqix(ov, 
rcwxa kk^&piiokoyiav ^ oiKog fir^ naqa S6%av oiioXoy^g. ol- 
Sa yaq oxi oXiyoig tial xavxa xai Soxh xai. So^h, o^ ovv 
oirxo} * ^ SeSoxrat^ xal otg fifj, xovxoi^ ovx egi xoivfj povktj, 
dXX^ dvayxri xovxovg ^XkijXwv xatacpQovuv ,' oQCJVxag xd 
dXkrjXoov ^ovXtVfiaxa *'. Gxomi Sfj ovv ** xai ov iv jid-e. 
hxy itoxtQOV xoivcavHg ^xai l^vvSoxiiC aoiy xai dQfwiit^a iv- 
xtv&ev ^ovXtvofjievoiy wg' ovSinoxt OQ^&cog typvxog ovxt xov 
dSixttVy oiixt xov dvxaSixttVy oiixt xaxco; '^ ndaxovxa dfiv- 
vto&ai dvxiSQwvx.a * ^ xaxwg ' ij dcpigaaai xai ov xotvco- vid. ad Men. 2. not. 7. Itaqiie> 
E. R. Langio e Trincavelliana 
Stobaei editione hanc for- 
mam porrigenti et recte com- 
mendanti lubens obsecutus sum. 6 ag ol noXXol (paGi,. Archi- 
lochi haec sententia, cujus 
verba Sunt ^p. Theophil. ad 
AutoL 2, 37. : i^ j_ r (V sm^auoci ^ysya, 
7'bv. xaxwg ri ogoivTa dsivolg 
dvrafid^ecfxf-ai, xaxotg. 

Quem seciiti sunt «veterum 
pJLurimi. Ita et Gorgias viri 
virtuiem ponebafin hoc ixa- 
vbv tlvai' ta x^? noXmg nqdx" 
tb.lv, Ttal ng^KTTovTa xohg fisv 
q>iXov^fif noiHVTOvg 5' tx&Q^^^ 
KaxeSff (Meno. 3.)1 JACOBS. 

7 Theodoret. o^tb ovv-aoH' 
bene. FISCH.^ 

8 Eusebius et Theodor^tus 
inserunt tlg post ndaxfjy quod 
recte neglexit Fischei; Vid, 
ad Men^ 12. b. 

9 In hac scriptura consen* 
tiuut codd. opt. c^m Sto- baeo etEusebio. Vulgo bfio- 
loyslv. Uni tamen Oxoniensi 
Eusebii codici, etiam in se- 
quentibus xa&ofioloyfjg exhi- 
benti, mos gerendus non est. 
Molesta enim esset praepoai» 
tionis iteratio. 

10 Sic Codd. paene oranes 
cum Euseb. et Stob. Qud- 
rum auctoritati ob unum 
Ven. £", qui dat vulgatum 
olim oig 5^ ovTtn, refra^ari ne- 
V xas duxi : quamquam per sen- 
tentiarum nexum me unice 
favere fateor lectioni deser* tae. \ 11 Sic cum optimis Euseb. 
ct Stob. Olim «AZt}Aftiy rd /J* 

*12 Euseb. dfj ovj>, bene^ ut 
Euthyphr. 4. raika di] ovy — . 
FISCH. Accedurit codd. 
opt. Olim ow 5»;. 

13 Eusebius habet: tov xax. 
et mox Cod. Tub. dfivvaa&dt. 

14 Ita nunc editur astipu- 
lantibus codicibus opt. - e% 
plur. aitque ' Eusebip. Olim 
dvtidgmtag. 15 Bo- I 96 . ^KP I T Sl N. 

9 

{.vttg Tfjg ci^X^Q' «f«6i fiev yvtQ xaJ ^rciXai ovxto «tti nfy &i 
^oxet '* • aoi 8^ ti itri aXkfj SeSoictaty Xdye' «ai 8ida(m, 
il d^ ejxftevHg totg it^oa-d^tVy tb fitTa tovto &AOve. KF, 
'J4fii' ififidvw te yai l^vvSoxtZ fiot,. viila Xeye,^ 2^, Aiya^ 
St] av to fAttia tovro' fidXXov S^ Ijpwtw** noU^Ot & af 
ttg 6fAoXo/^tT9j it», Slitata oVra, noiTjtiov, fj 'i^aftatffTsov. 

1 1 KP. Uotfitiov. 2Sl. ^E% tovttav S^ a&^tu amovtig iv- 
'd'ivSe tifievg fitj vrtiixavttg t^v TToXir, itottQov leorxeo^ tiw? 
noiovfitVj zal tavta ovg fjxiga StZf ij ov; xtfi ififievofjie^v olil^'^' 
wfAoXo/i^mntV Siicatotg ovaiv, ij ov; KF. Ov% i)(to^ xa I!<i- 
' xgattgy dnoi^^lvaa&ai TTjobg § l|oa>r(fg. oi ya^ iwom. \ 2fl. 
!/^iX' coSe OTioittu tl fii}Jkovaiv fjfuv iv&ivSe evte dnoSi" 
SQoiaxeiVy eJld-^ 8mag Set oyofidaai tovto, iX^Q^Svttg* ol vo- 

h.fioi ' ttal t6 itoivbv tijg nolewg * ini^dvteg i'j^oufto' £ini 
fioiy w 2w'AQattg, tl iv vw extig noittv '^ aXXo ti ij tovta 
Tcp e(iyto w im)(^tiQttg^ Siavotl ^ Toiig tt vofiovg ^fidg ano- 
Xiaai 9cal ^vfinaaav t^v noXiv, t6 abv fiiqog; tj SoxtX aot 
olovtt ett ixelvfjv tfjv^nohv tlvaty icai firj dvatttQdq^&at, b 
fj av al yevofievai Smai fiffSiv layywaiv, dXV vno, .iStwttov 

ca-AVQoi tt yiyvwvtai aai Stacpd-HQWVtat ; ti iQOVfieVy cd KqI- 
t^v, nQogtavta icai akXa tetavta ; noXkd yaQ dv tig ipc, 
aXXwg te iiai ^^tWQy elmtv vntQ tovtov tov vofwv dnoUvfii- 
voVf og tdg Sixag tdg Stxaad^tiaag nQoatdittt xvQtag eJvai. 
ij iQOVfJtey nQog avtovg ott ^Sixti * yaQ fffidg ^ noXig, tcai 15 Boni codices Paris. DS tement devant euac^ et leur 

sij5 haec exhibent: ifiol ficv tenoit a peu pres ce langa- 

ovv Tcal ndlat nalvvvovica So^ §e etc. BI£. 

ftit. . 

2 H. e. ipsa civitas. Sic 

1. Praeclarus locus; fjuem inXenophoiit. Cyropaed. sae- 

levi imitatione attigit Cicero pius ToIfeQadiv xqivov, et apud 

in Catil. I, 7. Patria — <fuae Ciceron. Verr. H, 46, 6i. 

tecum^ Catilina, sic agit^ et commune Siciliae. FLSCU. 
quodammodo tacita loquitury 

etc. A^ multo gravius atque 3 Sic pto -») Clark. et a 

fortius summus Rex in epi- prima manu Coisl. 
fitolis de amore erga patriam 

(Oeuvres de Frederic II, pu- h Npn.sine causa haerebat 

bliees du vivant de TAuteur, in Imperfecto HeindbrAus, le- 

t. Ill, p. 54.) : Que pourroient gendumque putabat dSixii; ut 

^repondre ces coeurs tiedes et ' proximum tY.qivB sit Aori^tum. 

IdcheSy — si la patrie per- Jidlxstf- eniiii vide.is^^.esse non- 

sonnijiee se presentoit suhi* nisi ejus, qui in aliena terra 

inier- KPI TJi N. 97 ovU o^£^ %iiv pi^y h(f*V€;. xavxa ^ ri iffoSfur; KP. 
Tayta v^ 2licti e^ ^HQUxig. 2Sl. Ti ovv; dv eMtoDaiv oH2 
vofiioiy/^^ J^px^axt^y ^ * Ttesl xavxa m^oXo/ijxo ^fuv xt 
ftail (sqiy ^ ififiivHV ,xatg dixatgat; $cv ^ iiohg dixd^if ^; 
^ ovv^ dix(Bv, ^avjiux(i,ot^v, Xi^ovxtav^ iatog uv ibnouv^ Sxi 
^^ -2^:gpar«^, fi^..^^ xA ^/c^u^fa, dXk^ djtoxqivov, * 

i7t€i^g:y,o^ fXp9^ixg.^Q^(i^.ai xcp i^tox^v xental dnoxQiv^Gd^ai. 
q>SQt yqtf .n ir^i^V ^f^^i^al xy nokit ^ , imxHQtli yiidg Ik 
dnoiikvim;. od nQwxov niv aa i/ivv^aafuv ^jjnvgy xixi dt^ 
^wv ihiiA^ave * xti}^jAi}X€Qa ,aov 6 "^ocx^^y nctl iq^vxwai 
ve; <pgdai)V odv^ tovxoig ^fidSv toZg vofioig toZg mQl xoifg 
^fiovg ii4fi(pH ' xi,^ dg ov xaXtSg sxovaiv; Ov fiifKpojuxiy 
itpalijp . civ.^JdXta tovg fcif^it t^v tod ftvofiiiiov tQoqji^v Xic. 
Bctft ttoudHaVf iv ^ xoci ^av iitaidiiy&tjg; ^ ^ od nuxXd^g nQoai- pattiae se^ubtraxisset^, Sotcra'' 
tes iikit^nl in ipso carceiris li^ 
min0 h^^ oDviaiil sibi ^a^' 
ctas fiiagit^ Sed videtiu: ita- 
potius statuendum esse, re-^ 
spici istd iihperfect^ teitlpus 
.)udieit (clfi5toaiae({uW 'in hunc 
siemuiiit fjCOnira bmne jus 
£asque nbbiscum Agebat civis- 
tais., num no& "Condeninaret >et 
in cai^cere> rennete^^ idedquo 
nunc hiiic nos iniuria^ isub- 
. traxintujB r tandem w Vetbum 
tkQiy& autem sic quoque aon» 
fitum esti 

i Quae ad hunc }6ctim soU 
lieiiandum olim prolata fue^ 
runt hodie nihil attinet re 
fptte, Gertissima enim est Fi- 
Bcheri tatio scripturam fi «ceei 
praefetentis altei^i ^j xah et 
pronomen tavtn referentis ad 
objurgationem iUam,;)^d/K«> ^ 
yi6lig eiCi Kttl tavtay nimi- 
rum ut fudh:em ageres ipsius 
reipk legumque, atque ubi in-^ 
justae tibi viderentui illis 
non pareres* 

S Sic e codd. l(inge phiri- 
mis liunc editiir loco vulgati 
antea ^zaj^oi, quod habet Pdr^ % quodqiie vitletu!^ esse e cot^ 
rectione facta oh praecedens 
'^fwksy^. Sed de re durafite 
conjunctivui saep^ ponitur 
etiam in «tructura cum prae^» ' 
terito. ' Tpsum autem plus» 
quamperfectum (nisi ex Fic. 
qui vertit c&nPenitj ^«rf. wfio-^ 
^iyf[i(Xi reponendum cens^- 
mus) hic' quo(|ue e tempore ' 
ante fagamf dvspiciendum est. 
N^sc /^«r decsxlic AhredeT 

3 136. e cddct. Pa*. BS in* 
jseruit jft post ijjuif: quod he* 
cessa^i^iim non vidietur> £x* 
. ^licativum fenim est 9nd hic' 
ut supra 11 k bv o» vq(mh «ai 
to xw,vciV t% n* 

i Pro vulg. iXa^e Be% ex 
ioptimis iXaiftpccts : quo imper* 
fecto non Eolum actus sim'^ 
plex nanciseendi indicatuf^ 
sed via prafescripta Connubii 
legalis-: qualis distinctio ia 
»eq[. Verbo pimveiv nihili fo» 
ret et ridiculat. 

51 Formam att. ptaebuerunt 
Clark. et Ven. Ni 

6 Bekkero ©t tJllrichio if 
corrigentibus quonlam enis-» I 98 KP I TSl N. rattov fjijidSv ol iitl toixon;:'' rtcayiiivhi rcJfiot, wpa/- 
yek^^ovxhq rc5 itaTQl t<a gS gb iv fiovGM^ xaJ yvuva^^iiiijndi- 
d,SivHV ••; Kalwg^cpalfjv clv, Elev. inHSfi de iyivov re ml 
il^irQd(pfjg xaJ inaiStvd-ijqy eioiq av ellttXv it^wcov lUVi eo; 
ovyl rjidvtQoq rja&a xal exyovog x&l dovXog avrog re xal 
'ot aolitQoyovoi; aal d rovto ovroog %i, a^'' Ifwrou oiii ehat Gol rb diy,aiov val ''^iuv, xaJ aVir* fiV fjfikig ifs inviH- 

Qco^iv Ttoiiiv, icai av ravta drciitoutv ouc'9ixxxiov"tJvai ^; 

e.fj TtQog nev aQa aoi rbv itaxiQa oiu e^iaov ^ijv t6 Simi- 

ov '®, xaJ itQO^ diGTtottjv »*, H GOi <Sv itiyxavevj w?e dem fere argumenti haec in-^ 
terrogatio est et quae praece- 
dit^ non accedo. Omnienim 
interrogationi, quae rem tan- 
quam incertaraprpponit, alia, 
quae id quod ipse sentio tan • 
quam certum significat, per 
y adhectitur. Jam interroga- • 
tio, ov nalag — ./ ut omnes no- 
virnus, idem valet quod citra 
interrogationem diiXov, ot< xa-, 
Xag^ — . Itaque ^ ov xa- 
Xmg — / idem est quod ^ dif^ 
Xov, OT* ft»X&g r-*/ quam for 
mulam nemo dubitabit quin 
illi alteri interrogationi apte 
hic. ^ubjungi potuis set^ 

•7 Sic Clark.-et praestantes 
£dii. AnteBekkerum, tovko, 

8 Laudat Forstex ad hunc 
locum Aristot. Polit. 8, 3. 
Pemosth. inTimarch. p. 26l^ 
Peiit. Legg. Ait. p, 162. et 
Spanh. ad Aristoph. Nubes 
961. et969. AdditFischer Bul- 
lialdum ad Theonis Smyrn. 
Mathemat. p. 211. s. 

9 Sic codd. Tub. Vind. et 
Paris. B, <{uibu8 accedit Pa- 
ris. E, nisi quod hic habet 
tavta xal av — quem ordi- 
nem, in editis quoque trans-' 
latum, jam olim ut ininus ef- 
ficacem alteri posthabui. Jam 
81 ^ quod ded^mus vera est 
•cripioris manus, av hic per 
attcactionem positum est ad » < verbum . fihitum 01'««, loco ac- 
cusativi ai atd infinitrhim ^T- 
mi. Conf. Geamm. §, 129- 
Obs. 3. Tamen ob hunc ip- 
sum nominativum magnopere 
sempec. irkelinabavn in J. G. 
Schneideri conjectucam, dl- 
xatog .'pxo< dlxaiQp, Nasi fke e 
talibus fojctasse exemplis qua- 
lia posui in G?amm. §. 138. 
I. 7. colligas banc loquendi 
formam u^urpari nonnki de 
qJ/iciPy adeas Brunckium ad 
Aristoph. Pliit. 1030i profe- 
rentem exempla adhihitae 
etiam de fure et commoiio^ ut 
Arist. Nub. 1283. n&g ovv a- 
noXa^tiv Tagyvpiov diitatog «; 
A Godicibu^ igitur hujus con- 
jecturae confirmationem olim 
exspectabam. Sed ex iis 
qui hodie collati sunt optimt 
plurimique exhibent xal aol 
Tfxvta — dixaLov Bivati quo- 
rum auctoritatem secuiiis esl 
Be. N06, exempla hujus ]o- 
cutionis, dixaiov jioi igi TOtuta 
noieiv, alia adhuc desideran- 
tes, nihiL in adoptata olim 
nobi^ lectione mutavimus. 
Oxdinem certetrium prirao- 
rum verborum satis stabili- 
tum nunc habemus. 

10 Nota h^rperbaton: dati- 
vus enim aol pertinet ad i^l- 
aov 7JV. 

11 Codd. opt. nqhg xov 8. 
Nos diff«centiam quae est ' in- 

ter / « KP I TSl N. 91 rou; ?rt 8i nov rovvo adafia •• ij ovxC; KP. NaL SR. 
^Aq ' 0V9 ^itoxbv iiiiXv igi [UTa fAOjfi-rjQov xai duqFdxc()fievov 
adjiarogi KP. OvSaiiw;. 2*12, ^AlXa (ur^ huivov uQa ^b. 
fjnh ^itoxbv diiq>^aQfievov o * to aSvaov fisv Xmpdvaiy tA 
ie dUaiov ovlvtfaiv; t}. qtavXor^Qov fj/ovfie&a fhai rav aco- 
liarog hkXvo, o,u nor^ i^i rm ^utre^ojv, ruQi S rj r% aii- 
.4s.xfo wxi fi ii^aioavvrf i^lv; KP. Ovdafitag. ZSl. AiXa ti- 
\iuixiQov; KP. IloXv yi. 2Sl. Oi% a^^, i» ^eku^SB^ itiwc. 
TiyXv oifrco qQovngiov^ OjU ^ iQOvaiif ol miXoi tffiagy dXk* 
o,ri 6 i7tata)v mQi'rc5f dtxamv xai dSintav^ 6 klgy %ai av" 
Xfj ff dXrid^Ha. Sge TCQforov fikv ravrrj ov?i OQ^f-cog dofjyeX ^, 
Hatj/ovfuvsig rrjg rcov TtoXktBv Sol^fjg dtiv fjfiag q)Qovri^HV 
mQi rw 8ixaiajv xai xal(av icai dya&65vy xcd rcov ivavxicor. 
dXka fisv 8^^ qairj y^ dv rig^ oloixe y^ tlaiv '^lidg ol nolr-d. 
loi dnoxriwvvar 8tjXa 8rj xai ravra. KP. ^airj yccQ «v, 
00 JS^cixQang ^, 21 Si. ^Alfj&fj Xeyng. dXX^j c5 &avfidauj 2 Fischer et Bekker xovto 
t6 awfia: quod quanquam in 
optimis codd. Clark. Vcn. IJ, 
Tub. aliis inrentum est, le- 
vem tamen in talibus,- quale 
est To post TovTo, vel optimo- 
rum codiciim auctoritatem pu- 
to. £t facilius bis a librario 
legituj simplex syllaba to, 
quam omittitur ubi duplicata 
est. Legilimum autem esse 
in talibus nej^lectum articidi 
vidimus ia Menone §. 7. d. 

3 Verbum i^lv quod vulgo 
hic inseritur cum Be. et codd. 
opt. omisimus. 

4 Libri Platonis habent w, 
Sed Euseb. o, ut Stephaniis 
K<gendum conjecerat, recte. 
Nam et verbum XMlS&Tat, et 
verbum _dvlvrjaiv requirit hunc 
casum. Kestituimus ieilu^. 
FlSCil. 

5 'Codd. optimi t/. Quod 
probum esse potest non ob- 
stante forma o,ta ih altero. 
membro. 

6 Sic^pro ^fjy solus Clark. 7 Haec est constans libro- 

rum omniun;! lectio. Sed 

cum Ficinus ultima Socratis 

verba cum Critonis conflata 

ita expressisset : Nimi ri^m 

diei ia potest^ o S.^ Corna- 

rius graecaita constituit: KP. 

/ii]ka§ifl x«i Tavra ^awy /' «y 

Tt?, « ^' quod in textum re- 

cepit Stephanus et post eum 

alii. Atqiii deterrere eos de- 

bebat optima illa affirmandi 

forma per yag (vid. Jnd.), 

quam unice aptam superiori- 

bus fortuito errori scilicet 

tribuebant illi. Ketinenda i^i- 

tur scriptura codicum et dis- 

iuncte scribendum drjka d^. 

Vide Heindorfium ad Protag. 

init. optime docentem quan- 

do ^bona et utilis est scriptu- 

ra driXadi^, quando non item. 

Ita Tion recte scribitur et di- 

stinguitur in Aristophanis Vc- 

spis 44l. 

Eha 8^T^ ov nolk^ evs^i du^ 

vd Tw ywa Ttaxd 
JrjXadij,- nat vvv ye xovtnttbv 

naXaiov dtanSTtjv 
JJgof piav jtci^oivir. ' 

•um 90 KP IT Jl N. tovxo^ nal 'itot rdvH, ual cl$ rt rtov. roS anei&owvroq; 
KP, Jijlov on tlg TQ iiofjia, rouvQ /iiQ dteXhm. £Q, 

c,Kc(X(5g XdyH?. oiKovv 9cal raiXa, ii KQtr(ay, ovrmq, iva 
firj navra Silmfnv^ xal ^^ aal mgl f(OV dtxaiw ^ xai <»Jh 
^eovy xai al(TXQtav xal aaXojv, ml dya^ch ml xaxcSi», irigi 
OQV vvv "^fuv i^v ^ povXrjf n^reQov rtj r^v 7ioXi.c5v dol^ 
deZ '^udg emtr&at^ • xaJ c^o^ktad^ai «^r-i/v, fj rtj rou IvAg, il- 
rig igiv inauov, ov '3eZ xdt ai(r)(ifvi<fd^i ical cpopeXiFd^ai fiak- 

, %ov ij l^vinravrag rovg alXovg ; to dfAff d^okcwd^^aofiev, 
SiacfyOeQOVfikV IxeXvo 9cat X(x>^t]o6fjU^ei, S rc» fiev di^attp ^tX- 
riov i/lyverOj tw ds ddly:(a dmoXkvfo ♦ ; ^ ovddv i^ ^v- 

6ro; KP. OTftai i/coye, c5 ^(oxQateg ^i 2!Si, 0£Qt Srj,' iay 
rb vn6 rov vyuivov fitv ^ikriov yiyvofievoVy ino rov voad- 
dovg Se diat^OeiQOfAevov^ dioXhcofiiV nu&Ofievoi fAtj Tjf rm 
inaCovrcnv do^ji *, dga ^mrdv ^fuv «V» Sucf&aQfiivov . ai- 3 Apud Theodoret.' — in cu- 
jus ^iXltjv. na&rifi. &ega7i, 2. 
p. 27' locus hic inde a xml dri 
o(al ]egitur usque ad vnualkv- 
%o — est x&v dixaicDv rs xal dd. 

4 Horum imperfectorum ra- 
tionem nemo, opinor, reddet, 
cum v6l'Praesens vel Aori- 
ristum sensus requirat. £t en 
tibi Theodoreium dantem — 
iyiviJO, TO) di adixo) nnoXXvrai. 
Unde, collata scnptura vul- 
AAta, praetulerim iyivuo — 
orTroUcro , maxime monente 
Heindorfio, aoristos fere ad- 
hiberi a Platone, ubi duo vel 
phira similia, qiiae solent fieri, 
]unclim memorantur: rujiis 
rei pxempla aliquot apposuit 
ad Phi^edo. 49. 

5 V. Ind. oisad-ai. 

• 

1 Ficinus vertit: imperito» 
rum potiitSy quam peritorum 
secuti jadicia^ non male. Est 
enim Iioc loco qu^ddam Syu- 
chyseos siveHyperbati (Schm. 
Arisloph. Plut. 25p. ) f;enufl 
pro T^ z^v fif) — , CUJU8 exem- plum 5imile .habet Xenoph« 
Memor. 3, !?i 6» tb 3« dyvoth 
kaviov xal /i^ a cjd^ do^tt^HV 
T« xal f^teo^at yiyvtaanfiv, iy- 
yvrdtia uaviag iioyiino tlvui 
L. pr» K«i ff fiy cWe. tfSCH. 
KcQtius, ut».«i^nc mihi vide- 
tur, . utroqufex loco post rem 
per ju^ negatam, alterum mem- 
brum c o^ i tati ou e suppietur 
per dkXd: apud Platonem, 
aXXd rjj rwv firi sna'i6v%b)v, apud 
Xenophontem, dXV a fi^'Oi- 
dev. Atque in' hunc sensum 
eJJam £. R. Lange (in Spe- 
cim, crit. in Critonem Lips. 
1821. 8°.) Plalonis Jocum e>- 
plicuit: alterum autem Xeiio- 
phontis ita corrigendum putat 
idem, iit, contra codices, novis* 
simi ni«nc editores fecerunt, 
« jU?; oJde, El hoc qui dem 
non recte factum esse non 
.haesitanter pronuntio. At si 
quis neque in iMscheri neque 
in nostra ratione^acquiescat; 
sed quae mente supplenda 
esse diximus, librariorum iilro- 
bique vitio, oh homoeoteleu' 
ton excidisse conienderit, i* 
me, adversarium non habebit. 2 Fi- K P 1 T J2 N, lOt tl8^'y, «TG)g av fiov diHCcitoq xa^aTtrotyro, ' Uyovtig on h 
Totg (idh^a "^dTjvaim iym aitotg (ofwXoytjiubg xvy%avQ} 
ravxriv xtjv OfioXoyia^. (ficckv ya^ av, Sxi '"Sl ^oix^axeg, ^«- b. 
ydXa tifuv xovxcov xixfju^Qui kty^ oxi aoi ^ai ^fiiXg fJQeaHO- 
fitv iial^^ noltg' pv ya^ av noxi rm ciXhav 'AdtjvalofV 
anavxoyv diaq)iQovxcog Iv avxy m^Sfnin^y tl (a^ aot diacp^- 
Qovxmg TjQeani- fcai ovx" ini (ytwQUiv nantoxt t% xijg^ no- 
U(og «^'yJt^es, op firj cinal^ tig "Jad^nov, oilrt akUat oi)(Ja- 
lioaty tl ^fj not (^QUXtvaOfUVogf oilxt aUfjv iiiotfjaw dnodtj- 
(iiav n(6noxt, StintQ ot «Uot av^Qmnoi ». ovS" inidvfiiac. 
Mt cilXfjg nokoig ovd' dU^v vofim Uaptv tld^at », aXXd 
ijutlg aot Ixavoi fifAtv, xai fj ^juxiQa noXtg- ovxio arpodQa 
ifidg riQov, icai difioXiyt^g m^" tjfwi^^ noXtxm^ad^f^^ ^^ xd 1 Meminit hujus loci Alhe- 
uaeus 5, 15. p. 2l6., et Plalo- 
^iero reprehendit, quod dicat 
Jiic, Socratejn nunquam pa- 
regrM profectum, praeterquam 
cum se contulisset^ ad I?th- 
mum-, et taAien ip Apologia 
17, et Sympps. 35» tradat, eura 
militasse iv nau^al^ xt4 «V 
"AuqnnakH ^al inl ^i^Atw- V, 
]:.aert. 2, 22. ?. Yerba Athe- 
naei haec s^nt: 'J^v 8i J^ 
Koiiayt b tw fjLvri/tocfvi^ ifUog 
TlkdTfov Qvde noitnJdia^ut noxi 
wiodrifdoiv %ov ;^o»xoccT7iV c|« 
T^? slg ^liid^fiov noQuag «i(«?x«y. 
At Casaubopus observ»il, Athe» 
naeum aut non habuisse in 
exemplo Critonis suo veirba 
fl fifi not gQar., aut ea certe 
in Excerptis suis, ut ht, pracr 
.lermisiss^. Alia hujusipodi 
Grammaticorum veterum ner 
^ligentiae exempla habent 
Hutchinsonus ad Xen. Anab. 

B301. min., Wessejing. ad 
iod. Sic. ,p. 527. To. 1, 
Gesner, ad Luciajn^ p» 866. 
To. 2. Ceterum quanquara 
Plato Phaedrum quoque iii 
cognomine dialogo p.' 230. d. 
ita loajientem cum Socrate 
iacit, ovTWf w tov ol^m ovi «5 
a^ vm^ooUv driodrifuig , . qvt 
f§fia xBlxovg ifioiyt ao*$ig t4 naqdnay iStivai [vid, et Me.- 
no. 13,]; tamen Laertius 2, 
23. auctoribus aliis alia omnia 
de Socrat^ refert: "Iwv di o 
Xtog xal viov ovra iU ^dfiov 
qifv 'AQX^ktto) dnodrifjiijGai' ital 
Hv&cioe il%^e7v 'Agi^oTilfjg q>ij- 
qLv. FISCHER. Archelaiin 
Mace^Q^iam eum invitantis 
aliorumque itidem principum 
promissa ipsum neglexis^e re- 
leruqt Seiteca, Laertius, Li- 
banius, alii, FOI^STER. 
Verba on fir] dna^ ug ^la^tfiov 
de&unt in praestai^tibus codd. 
Ven. /|, Vir^d.^2. Tub. Paris. 
D S, Huet,, in Clarluanb »au- 
tem mfirgini aUit«isunt. No- 
tabile etiam est, hoc Socratis 
in I^tltmum iter a Diogf ne La, 
i^, 23. non e PJatoi^s hoc lo- 
co sed e {''avopini Con^meii'' 
tariis i^enioirari. 

2 Sc, avjovg, ad cognoscen- 
das eas. Infinitivus ex genere 
eorum d^ quibus vid. Gramm, 

§. -127, 2. . ^ • 

3 Ter intra parvura spjiT 
tium Siephanus dedit m^XtTtv-* 
atiJ^at, quod ^ekUer aucl.p? 
ritate librorum suorum ter in 
praesens mutavit. No? pri- 
^p 6i ^flip loco, ubi, infini- 

- ' / V tivus 102 K P I TJ2 N. TC eiXXa ital scatdag Iv avx^ htpifpcOy tiag dQiaKoiafjg aoi 
d.T^$ TtoXttogi, er* toivvv iv avt^-t^j dixij ilijv aoi qivyijg tir tivus petfdet a verbo oftoXo- 
ytiv^ futurum servavimus, se- 
cundo autem, ubi a ^ytl&ta-' 
&ai, praesens adoptavimus. 
Non quo praeseais in illis 
quoque locum' habere posse 
' praefracte negemus ; sed quo^ 
niam in re non usquequaque 
certa, rationem almuam se-» 
qui necesse est. Nimirum 
haud rarenter qiiidem a vi- 
ris doctis annotatum est, in 
sehtentiis promittendi , spc 
randi, expectandi infinitivum 
aoristi quoque et praesentis 
loco futuri adhiberi : sed in 
exemplis non satis interdum 
distinxerunt iidem quae di- 
stinguenda tamen erant. 
Quippe secernenda imprimis 
sunt illa verba quibus notio 
ipsa promittendi , sperandi, 
expectandi inest, ut h. 1. (rt;y- 
ri&Bad-ai, ut iXTii^Hv; iXnigigi, 
tit TtQoadoKov, inido^ov sJvai et 
6im. Haec enim omnia infi- 
nitivum futuri non respuunt 
quide^i, immo cre|^rius for- 
tasse asciscunt; sed quoniam 
sua natura futura)3 potissimum 
res spectant, sine perspicui- 
tatis damno infinitivus etiam 
prdesentis cum rcs duratura 
significanda est, aut aoristi, ' 
cum res cito absolvenda, his 
qitidem verbis ^ subjungitur. 
Vid. Heind. ad Phaedo. 32. 
Lobeck. ad Phryn. p. 133. 
Contra si verba ejusmodi qua- 
lia sunt oita-d-at, g>dvai, ofioXo- 
yuv loco illorum usurpantur, 
ratio poscit proprie ut sen- 
sus expectandi, sperandi, pro- 
mittendi addito futuro de- 
cJaretur: nam e. g. bfioXoytls 
ovTOig uvat, bnoXo^Big naQayS" 
via^ai longe ahud sonant 
qnam si eidem verbo futurum 
addas : quare bfioXoysXv sensu 
promittendi cum futuro e con* 
suetudine linguae est, ut co- gnqscas ex Stephani Thes", 
Sturz. Lex. Xenoph. etc. JSe- 
que tamen haec regula statui 
potest: sat multa enim sunt 
exempla.horum quoque ver- 
boTum cum aoristo vel prae- 
senti loco' futuri structo- 
Tum; quorum aliquot appo- 
suit Heind. ad Frotag. 19- 
Qualia ubi plura ' collecta 
erunt, certius lortasse digno- 
scentur- ea, in quibus per ne- 
xum verborum futurum satis 
declaratur (conf^ dicta infra 
ad Alcib. I. 4» c), ab iis iix 

Siibus per aliquan^ usus ne- 
^ igehtiam tempora non sa- 
tis distinguunti^r, et ab iis de* 
nique quae mendosa sunt, li- 
brario in unius litterae diife- 
rentia facile labente. Inte 
rim contra consensum codi- 
cum nihil miita^dum est. Ita- 
que recte Heind. in Euthyd. 
p. 2T8. c. iipdjfpf iTiidsi^aahat 
sensu promittendi, quod nunc 
etiam omnes Bekkeri codd. 
praebent, contra Stephani le- 
vem sane mutationem "ta&a^ 
tuitus est; et nos modo (13. 
C.) bfioXoyrjaag — nud-tad^ai in- 
tacfum reliquimus , quamvis 

?^ aucis retro versibus lecatur 
WfioXoyrjxsvai — notriaBtr, Ve- 
rum noc de quo nunc cum 
maxime agimus loco a codd. 
destituti non sumus. Nam 
post verbum quidem ^i&av 
praesens est in omnibus Bek- 
keri codd. et in Clark. ; ut 
.fere diffidam Fischeri, qui ler 
futurum posuit, de cod. Tub.' 
silentio. Sed in yerbo ofio^ 
Xoyuv utrobique futurum eno- 
tatum est ex parte codicum, 
et priori quidem loco ex ma- 
gnae auctoritatis illo Clarki- 
ano, posteriori, ex illo qui- 
dem, et qui ei sunt consani 
fete, non, sed e septem aliis. 

4 T^ K P I T Jd^N. 103 p.53. fjn^acca&m *, tl i^ovXoVy ^ai aniQ vvv dnoia^g tfjq noXitog 
imiHjUQ^y %6xt ikomfjQ noiyjaw cv de rort fiev iHaXkoDnC- 
tpVf (og owx ayamxtioVf et ddoi xt&vavai ff€, dlX^ fi^ovj dg 
itptja&a, n^o r/jg (pvyjjg^&dvatov vvv de out' ixtivovg xovg 
koyovg aiax;vvHy ovxe Vf^^^ '^^^ vofiiov ivxQenu *, InvfjtiQ^v 
S^aq/d-hlQaiy nQaxxug xt aniQ av dqvXog qiavXoxaxog ^ nqa- 
|«£y, dnoSiSQaa%tiv ini^UQtov naQa xa^ ^vvd-^xag - xa nal 
xdg oiioXo/lagy itad-^ dg iifuv l^vvtd^ov noXixtv.ta{>aL nQ^e, 
xov fiev ovv fiiitv xovx^ avxo dnoxQivaiy d dXfjd^fj XiyoiuVy 
qida^QVxig ae (OfioXoyrjxevai noXixtvata^&ai «a^* ijjwag «(?/«>, 
dXX* ou Xoycp* ij oiJx dXtjO^ij; xi qxofjitv nQog Tavrof, c5 
KqIxwv; dXXo XI ^ OfAoXoywjitv ; KF. ^Avdy^rjy ai HaMQa- 
xtg. JSSi, ^^Xo XI pvv dv q)aTtv ^ ^ l^vv&ijKag xdg nQog^' 
tlfidg avxovg aal 6(AoXoyiag naQapaivtig; oi5;c vn^ dvd/nrjg 
oiAoXo/rjaagy ovSe dnaxfj&tlgy ovSe iv oXi/fo %QOvto dva/xa" 
aOtig ^ovXtvaaa&ai* dlX* iv extaiv i^Sojii^yiovxa y iv olg 
il^fjv ' oroi dnuvaiy tl fitj, ^ ^Qiaxofitv ^iitZgy fitjSe Sixaiat 
icpaivovxo aot al OfioXo/iai ilvat. av Se oiixt uiaxtSaifiova g, 
nQotjQoVy Ovxt KQTjxrjVy dg Sfj ixd^oxt *° qiijg tvvojitla^aty 
opvi dXXrjv ovStfuav t(ov^£kXrjviS<ov hoXtoiVy ovSe t<ov 4 Tififtv cum dativo perso- 
nae et genit. poenae verbum 
est proprium de luis aestirna' 
tionCy cum poena definitur in 
reum. Hinc rifAtjaua&at valet 
^ sibi ipsum poenam statuere. 
Coi^f. Indicem Graecit. De- 
mosth. et de hac ipsa Socra- 
tis lite Plat. Apol. Soof. p. 
36. b. p. 37* b. liicebat au- 
tem per leges Atheniensium 
reo in judiciis capitalibus ple> 
risque, antequam in custo- 
diam mitteretur, judicio se 
subtrahere atque exilio sese 
multare voluntajcio. Vid. 
supr. 5. not, 4» 

5 Formam atticam in utro- 
que verbo praeter Priscianum 
(vid. ad §. 4.) praebult cod. 
Clark. 

6 Articulum 6 ante q>avX^ 
onusi cum Clarkf Tubu, cet. 7 Particulam ay, quae in 
omnibus codicibus est, antir 
quiores edi^ores neglexerant. 
Junge q>al9V aV, ^'AXko %i ovv 

8 Vulg. riv. Sed cj^*' omnes 
praeter Coisi. Itaque quod 
olim interpretamentum mihi 
visum erat nunc cum Be. re- 
posui. ' 

' 9 Boni quidem codices dant 
BiJiiQ Iftj fitj'. sed Clark. .et a 
prima manu Ven. H vulga- 
lam firmant. 

10 Utriusque civitatis insti- 

tuta laudat Socraies in iibr. 

de Rep. 8. p.. 544. c. et in 

.Prolag. p. 342. c. Adde de 

Lacedaemoniis dicta in Al- 

.cib, I. 36« 

11 Sic 


104 K Pt T Jl N. %(okoi T£ xal TVfXol ml ol ailqi avanfj^u ourco qoi 
diat^kQoyxio^ Twy aXXu>V' ^Ad^rivakDV ^axf r. 17 7t6ki(i %h %al 
^fiitg ot vonoi df]Xov&ft ^ *. ^lvi ya^ av noTuq dQaaxot avtv 
VQ(i(aVy vvv Ss Hi ovx ifift^vht^ vo^k wfiakoyjjfiivQi^ ' ^ ; iav 11 Sicpro vulg. pagpdgtov. 
Clark. Tub. Vind. 2. Paris. 
S, Huet, e (|uiUus Vind- 2, 
eUajiti ^£XXrp^iHmv : fortasse hoc 
quoque hic quidein verius. 
Tuni o.lini qu^ite^ hic legeba- 
tur ovre, Sed recte inde a 
pischero uliimo loco nunC 
editur Qvdd, quoniam hoc noxi, 
Ifefertur ^d prpximum ours, 
$ed comprehenditur ab isto 
una cum illo ovdff^law. ^' At mii 
^ius \>ene Wolfius etiam pri- 
mo loco e P^risiuis aliquo^ 
re^cripsit ovdi. Hoc enim sic 
in froixte collQcatun^ v^leret 
jie ffuiiiem :-post l[ia.nc autem 
negationem alia, quae sen- 
$um non ^uget, fed minuit 
(ovte alXtti), locum non ha- 
Vet, 

12Stephamis glossatori» ei-. 
$e putabat ol vofioi driXovott. 
]lt vero h^bet haec epinio, 
quo se non mediocrUer com 
inendet. ^ Fischerus vero ea 
platoni^ yiijdicare studet; et 
cum alias afFert rationes, tum 
hanc etiam ^ eflRcacissimam, 
sublatis his nullam ^re vim 
haber€'quae sequuntur, ttyt 
^ag dv noXig dgiffxoi a>ev yd- 
iton'5 Quid vero si haec ver- 
ha una cum' illis expungenda 
judicemus? Additur quidem 
fere oi vofioi post ^fielg, ut 
pag, (Steph. ) 50. a 51. i. 
^4. a. sej^idem saepei^umero 
omitiitur, et quidem eadem, 
quae inhocloco est, senten-^ 
tia p. 51. d. $2. b. HBUSD. 
Omnis glpssematis siispicio 
■ inde iiata est, euod^ verba, ol 
yofioi driXo^Qin ad explicandum 
Uliid rifmg adjeet^ putarentur, 
^ua» S4QP tiv^. ab ipsis legi- bu6 loquentibiis addfta, siv>d 
a Socrate iriterjecta, nidlo 
nipdQ ferei^da egsent.. Atqui 
si naturam locutioni^ dtiXovo- 
T», quam ^pud antiquiores 
servat ubique, considerassei^t 
viri docti jieminem fugisset 
haec verba ita consideranda 
esse, ac si scriptum es^et 

ovTCO QOi $iaq)eg6yT(og*^ i^?^ 
axev h noXig ts nai riuilg o\ 
yofwi or^lov oxi* 

h. e. ^riXov„ 'ot^ aai rwtlg 0» 
VQfioi '^tfiaxofisv abt. Cui sic 
denium aptissime ^ubjicitur 
illud tIvi yaq av noXig agiaxoi 
crvsv vofimv : ~ Sic noster in 
Hutbyd. 43. Qv^k firof uvXo- 
nouKrjg ys drjXovoti deofie&a h, 
e. JrjXov ds, ot* ovds '^dsSfiif 
^a. Et in Symp. p. 195. a. 
Miya ds Tsxfi^^Qiov t«C X6y(A «v- 
rbg naQSXSTai ipsvyviv (fvyfj xo 
yrjQag, raxh ov drjXifydri h. e. 
rayi) ov, oiiXov 8ti, vel prolJ- 
XI us: OfiXov yag, oti ra^v ov 
To yi^iQag tptVyst'^ quibus ver- 
bi», plane' ut in nostro loco, 
ratio statii^ sub)icitur cur ita 
de se^ectute statuatur: v^dfr- 
rov yovv tgU dioviog fjfuv ngoa" 
SQXstai. Adde uberius dispu- 
^tala in indice in di^Aordr*. 
Merito icitur Heusdius repre- 
hensus ab Heindorfio (ad Eu- 
thyd. 1.1.)? qui locum no- . 
strum, quod jn schedis ejus 
mecum communicatis video, 
dudum illo quem proj[)osui* 

mu^ TOodp accepit. 

13 Libri omnes ififisvstg rolg 
^fioXoyrifUvoig, iav — : Steph. 
autem, Pic versiohem secu- 
tus, inseruit iufASvslg di ante 
idv. Sed Schieiermacher le^ 

vis- KPI TSl N. •105 ix rijg TTOiUQig €§«^i9^(ov. akairu yotQ dt}, Tavnx nctQa^ag, 

Kai H^fia^xootv ' ri Tourcov, ri d/ad-bv i^/auH aavxov ij 

xovg iniXtjStiavg fav^ oiavxov^ 'on ftey /uq mvdvvtvGOval 

/€ aqvol hctr^dwt * xai avxol <ftv/HV, mi^g^Ji&iivai 

xfjg noXec^, fj rt}v ovaiav dnoXiaai^ , axtdov rt iifXov. «w- 

xog di n^cixov fih iicv dg rwv i//vxaxd riva noX^v iV 

^?3 V ^'ii^flfC^ ^ Mb/aQode' tvvofioi^vxai /aQ ancpoxiqai* 

nokifuoQ ^^e*g, oi 2!caxQaxtg^ ry rovvooiv noXixiifjf * zal oaoi- 

arf^ xrfdovxat rdv avxvv noXeoov, imofiXiipovxai (j^, dta" 

^doQta i}/ovyikvpi r^v fOficaV* Tial pipaioiaHg rol^ Stxa- 

^alg rifv do^v, Sge Sox^Zv dg^d-^g Xfjv diTctjv di>tdaatf S^tg 

yctQ vofmv StacpO^OQbvg i^i, acpodQCi nov Sol^etev av nW /€ 

mi wvorjxoDV livd^Qfonoov Sia<fi^0Qhvg ilvai^- , noxtQov ovv 

qf'£t}$6c Tag xt tvvQfiovfiivag noXetg itai rcSv dvSQoiv roug s^ocr^ 

ftteardvoug ; -ital roirxo nptovvrt aQa cil^tov aot ^ffv S^at; 

37 nXtjatdaHg rovxotg, 'Aai dvaiayvvxrjaHg StaXtyofitvog; rl- 

vc{g Xo/ovg, a> 2loixQaxtg; ij ol^an^Q/^ ir^dSt, tog ^ dQi- 

T^ itai Stxatoaivt] nXiixov dl^tov xoZg dv&Qoinotg^ icui xd 

yoftificf sccfi ol ^ofiot; «jai om om daxW^y ^^ (favtiad^m ♦ 15 b; • c. visaiina vel pulTa potius mu« 
tiiiiQne aatiquiocem icriptUf 
lam juvif, cujus ratioiiem }am 
plim secuti sumus antequam 
ficiremus in Clark, correctum 
esse ^ufifrHg a manu secun- 
da. Nimirum ante illa idv 
j?e — j quibus sibi ipsae Be- 
spondient leges, mepte repe^ 
tendum ex ipsa ii^terrQgatiQ- 
pe, dlX' ififispeig. 

14 Formam in e» praetj^r 
Clarkianum ^* bic Angelicus 
quoque codex dabat: in ce- 
teris, hiqc usque ad finem 
dialogi ille sotus eam prae- 
bujt. 

1 Codd. Qptimi Ha^aqw^ 

* 

2 Vid. Ind. Lat, In v. Gen 
iikivus. — Mox Mi/(xQdS% con- 
Ua codd. scribere nojui, 

3 Legebfttuif «lim unp te-. iiore, ^etl dvatcyvvTr^HS^dtaXs^ 
ydfiBvSg rtvag Aoyovg, w ^., ij 
ovairfg ivd-dds ' — ; qfuod cum 
intelligl commode non pos- 
^et, praeferebam olim. eam 
iectionem vjuam et Eusebiu» 
(Praep. Eu. 13, 9-. p. 658.) et 
nunc Plaionis etiam codices 
aliquot praebent. Sed reper- 
ta simul, quam vel solus ille 
vocativus 0) ^(axgareg indica- 
^e nobis debebat, \n optimis 
hodie codicibu5 scriptura n- 
vagf jure haiic 6e. m ordi- 
pem recepit, deque vera PJa- 
tonls manu nuUa amphus 
opinor cuiquam dubitatio es- 
se potest. 

-iPArticulam av quam co- 
dices^ non quidem Clarkia- 
J1148, sed praestantissimi alii 
Ven. JJ, Tub. Huet. cet. prae- 
bent, npn h^^esitantes nos 
quoqiie nuiic • inseruimus. 

Nam 104 K PT T Jl N. -jC«>io( Tt acai TwpXoi ml el iciloi dvanfjQou oSro aoi 
dia(peQ6}fvwg tcSv «Uwv. ^A&riyaUav ij^OTtiv, ^ nolig ve xal 
^fitvg ot vonoi 3?]Xov6vt^\ ^lvi /ccq av Ttohg dQeaxoi ^viv 
vo^m; vvv Se iq om ififuvti^ voV^ (bfioloy^fiivQi^ M • iav 11 Sicpro vulg. SagSolQbyv. 
Clark, Tub. Vind. 2. Paris. 
S, Huet^ e cjuiUus Vind- 2, 
etiAiii ^^XXTp^ix^v : fortasse hoc 
quoque hic quidein verius. 
Tum plim qu^ile^ hic l-egeba- 
tur oifrs, Sed recte inde a 
pischero uhimo loco nunc' 
editur Q.vddf quoniam hoc noi^ 
irefertuy ^d prpximum ovis, 
$ed comprehenditur ab isto 
una cum illo ovdffiiocr, • At mi-. 
pus bene Wolfius etiam pri- 
mo locQ e P^rislnis aliquo^ 
re^cripsit ovdi. Hoc enlm sic 
in froixte collocaturfi v^leret 
ne fiuidem: post Ji^nc autem 
negationem alia, quae sen- 
$um non ^uget, ^ed minuit 
(ovtB alkon), Ipcum non ha- 
bet, 

12 5tephaniis glossatoris es-, 
$e putabat oi v6fioi dfiloron. 
lit vero h^bet haec epinio^ 
quo se non mediocr^ter com 
mendet. \ Fischerus vero «a 
Platoni^ vindicare studet; et 
cum alias affert rationes, turn 
hanc ^ etiam ^ efficacissimam, 
sublatis his nullam fere vim 
^fbej« *q«Ae sequuntur, xm 
^ag dv nokig dgiay.oi avev v6r 
tmvi Quid verp si haec ver- 
ha una cum ilhs expungenda 
iudicenius? Additur quidem 
fere oi y6(ioi post hudlg^ ut 
pag, (Steph.) 50. a"^ 51. c(. 
54. a. seqTidem saepenumero 
Omittitur, et quidem eadem, 
<juae in hoc locb est, senten-» 
tia p. 51. d. 52. b. HBUSD. 
Omnis glpssematis siispicio 
inde nata est, «uod" verba, ol 
youoi, dtjXemn ad explicandum 
m^ud IjfMig ^d^eet^ putarentur, 
ijtiae^ si^e sivft ab ipsis legi- bus loquentibiis addita, sive 
a Socrate interjecta, mdlo 
i^pda ferei^da e§sent. Atqui 
si naturam locutionis dfilovd- 
Tbj quam ^pud antiquiores 
servat ubiquc, considerasse^t 
viri docti neminem fugisset 
haec verba ita consideranda 
«is^e, ac si scriptum ejjet 

othrco Goi ^iotqitQovtag. •»> i^^s-v 
axsv rj nohg rs xal rifisig ol 
voftoi d-^Xov QW/ 

h. e. di^XoVf, 'oTi nai rntstg ol 
vAfJiOi '^Qiaxofiip ahi. Cui sic 
denium apt^ssix^e subjicitur 
illud Tivt yag av nokig agioxoi 
chsv vofim \ ~ Sic noster in 
Eiithyd, 43, Qvdi uki, uvko-- 
nouxTig ye dfjkovori, OEOfit&a h, 
e. Jrjkov ds, oii ovds ^dtoiu-r 
^a: 5!t in Symp. p. 195. a. 
Miybt di Tffx^/^^iov toJ koy^. av- 
rbg nagi^rttai ipetiy^av (pv/fl th 
^figag,^ xdxh ov drilJwdtt li. e. 
rap} ov, oijkov 8ti, vel proli- 
^ciiis: ^Aoi^ Yag, 6rt T«/t> ^f 
To 'yfigag (f^tv/H^ quibus ver* 
bi», plane' ut in nostro loco, 
ratio statii^ subjicitur cur ita 
de senectute statuatur; Mr- 
Toy yovv Toi> diovtog ^uiv ngoO" 
igxerai. Adde ubenus dispu- 
'taia in iudice in drikororh 
Meritb igitur Heusdius repre- 
hensus ab Hein^dorfio (ad Eu- 
thyd. 1. l.) j qui focum i^o- . 
strum, qued in schedis ejus 
mecum communicatis video, 
^udum illo q\iem projogui- 
vm^ TOodp accepit. 

^ 13 Libri omnes ififiivitg tolg 
VfMkoyrifUvois, iav — : Steph- 
autetrii Fic. versionem secu- 
tus, imeruit ^ufuvtlg di anW 
^v. Sed Sclileierniacher le" 

vis- KPI tJi N, •105 ix rfjg .nolioog il^ikd-dv, akoifH yotQ dti, tavrci ^aQa^ag,i5 
ml H^fjiUQxdv < Ti Toiircov, ri d/ad^6v i^/auH aavxov tj 
rovQ inttrfStiovg ravg ^«t^^ou, on fidv yag iuv3vvtmQval 
^e aqv ol iiti^^dew * ««* avroi cp^vytrv, xai^giiQJi&ijvat 
rfji; noXemg, f} rr^v ovalav oTtoXeaaiy , axtdov n SijXov, «w-b; 
Tog <Ji TT^corov lih iitv^ dg rcov iyyvrardriva noUtov iV 
^i/g, ij Qi^pal^e fj Mb/aQoSe • twojuovi^T^t yaQ eifiCfOTiQai • 
TTo^&^^iog ^|«$, (» ^'aix^cfT^gj Ty tojJtov TiohrHff' ««i ocrot- 
5rf ^ x/-;^ovTOf* Tcav cfVTftJv TrdAr^cov, imopikiipovrai (J^, Sia" 
q^^oQta rjyovyitvpi vwv vofifoi/' xai ^t^aioiaHq roXi Sixa- 
^aig rifv rfdjttv, cS^e Soxhv dQ^mg rfjv Sixfiv SMaaai^ S^ig 
yag v6(jio^ StaqyOoQwg i^iy acpoSQCt nov So^euv av vim yi 
Kcri dvoffrarv m&Qiinm Siaq^&OQhvg tlvau , noriQOV oiw c 
^•«Jga Tag rt iwaiiovfiivag' nohig luxi rcav dvSQm roitg xoccr 
ftioxrfivovg; 'xal rovro np^juvn aQa d^iov aoi ^ffv S^ai; 
37 nXijaidaHg rovroig, xai dvaiayvvn^aHg SiaXtyofitvog ; ri- 
va,g 7.6yovg, ca ^^oaxQartg; ^ o^amQ'^ ir^dSty tag ^ aQt- 
rrj xal SMaioavvtj nXtkov dlkov roZg dvOQcinoig^ xui rd 
VOfiiiJia >c^i ol rofioi; mi> ovH pm dax^jf^oy av <favtTa&m ♦ vissima vel piilTa potiu» mu» 
tiiliQne aatiquiorem icriptu-p 
lam juvit, cujus ratiQnem]am 
Oliin secuti sumus antequam 
sciremus in Clark, correctum 
esse fuftfvtig a roanu ^ secun- 
da. Nimirum anie illa idv. 
3?£ — , quibus sibi ipSAe BC- 
spondent leges, mepte repe^ 
tendum ex ipsa^ ii^terrpgatio- 
pe, ollk' ^ftfisveis* 

14 Farmam in €» praetj^r 
Clarkianum ^* hic Angelicua 
quoque codex dabat: in ce- 
teris, hiqc usque ad finem 
dialogi ille sotus elam prae- 
bujt. 

1 Codd. optiml i^a^aQid^. 
ywy. 

2 Vid. Ind. Lat, in v. Gtfn 
nkivas, — Mox Miy^xQoiSt con- 
Ua codd. scribere nojui, 

3 I,egebatu]f «lim unp t^^ lipre, x»l avaiffzyVTr^Hg^diaXt-^ 
yduivog tivag Aoyovg, (o 2.^ ^ 
oOl/TTf^ ivd^aSs — ; qfuod cum 
intelligl commode npn pos- 
get, praeferebam olim. eam 
lectionem vjuam et Eusebiu» 
(Praep. Eu/ 13, 9; p. 638.) et 
nunc Platonis etiam codices 
Aliquot prc^ebent. Sed reper- 
ta simul, quam vel solus ille 
vocativus w J^wxgaifg indica- ' 
^e nobis debebat, in optimis 
hodie codicibus scriplura rt- 
vagt j^^® haiic Be. m ordi- 
pem recepit, deque vera Pla- 
tonis nianu nu]la ampHus 
opinor culquara dubitatio ea- 
se potest. 

/4'PAniculam itv quara co^ 
dices^ non quidem Clarkia- 
Iii|8, sed praestantissimi alii 
Ven. JJ, Tub. Huet. cet. prae- 
bent, non h?iesitantes nos 
quoque ' nui^c ' inseruimus, 
^ ■ Nam 106 KPI T Jl N. Toixtov xd5v rontov ^ dita^tt;, fj^Hq ds tig QexxaXiav itaga 
tovQ l^dvovq Tovg KQixmvoq ^, ixH yaq dfj ikXtl^tj axal^a 
yal aytoXaoia ^. xai Xotoq av ijdeaiq aov dKOuoiev, tag yt- 
XoUaq ht Tov ie(TfJUOXf]Qiov &itiit5qaayitq anivrjv xi xiva * 
Ttiqid^ifiivoq^ fj dKpd^igav Xa^thv, tj ccXXa, ota dfj eldd-aaiv 
ivaiuvdl^ea^&ai ol dnpSiSQaamovxtq^ %al xb ax^tia x6 aavxov 

e, fiixaXXda^aq. oxt Se ytQcov dvlJQ, afiiXQOV xqovov xto ^ito 
Xoinov ovxoq (oq To tlxoq^ ixoXfAfjadq ovX(0 yXiaxQOfq im&v- 
fittv t,f^v vofiovq Tovq fiiyicovq naqa^dqy ovStlg oq eQti; 
ia(Oq, dv firfXiva Xvnriq * ti Sk firj ^, dxovati, (6 ^^toxgofxtqj 

i.noXXd 9cai ^vdl^ia aavxov. vntQX^fJ^voq *° Sif ndvxaq dv- 
^qwnovq ^ioiati xal SovXtvtDV, xi noidSv fj tvoDXOVfAtvog iv 
OtxxaXic^ *', wantQ inl StXnvov dnoStSfjfitjxtog tig Qtxxa" 
Xlav; Xoyoi Se ixtZvoi ol ntQi Sixaioavvrjg xt xai tj^ dXXtjq 
dQtxrjq nov rjyXv iaovxat; dXXd Sfj Toov naiSwv Svtwx.^i-fM Nant etiam Futuro, quoties 
certitudo deroganda est, addi 
hanc particulam satis hodie 
notum est. Vid. Heind. ad 
.Phaedo. 13. Dindorf in Com. 
ment. de Partic. uv (post Ari- 
stoph. Nub.) p. 100. Cui ta- 
men, cum putat Rduciam prae- 
'■ dicenli^ hac particula expri- 
mi, eciuidem non accedo. 
Hoc enim iit oraiione figura- 
ta, non vi particulae, quae 
fiicut germ. wol^ eo ipso quod 
revera nonnisi verisimililu- 
dinem indicat, figurate in- 
servit etiam fiduciae. 

5 Sit Be. ex optimis libris. 
Ceteri noXBOfV. 

6 Ita Cod. Tub. et a ma- 
nu prima Ven. /7. Vulgo t. 
|. Tov Kq. 

7 Vid. de Thessalorumejus 
^emporis licentia et vitiis 
Athenaeus p. 137. 4l8. 527-^ 
663. Kuhnius ad Polluc. 7? 
112. p. 768. Philostr. Vit. 
Soph* 1|, 16* Schol. Aristoph. Plut. 521. FISCHEIL, Cf. 
Men. 1. not. 2. 

8 Ti ante rivd in omnibus 
codd. repertum est. Jpngen- 
dum autem hon, quod alibi 

recte fit, ts — T/ "*.» ^^^ "* 
recte monet Ullrichius antv- 
i)y Tfi T. nfQi&ifttvog nal io 
axrjfia finaXXd^ag, IHa autem 
^ — fj — varias t?^ axiVit; 
species indicant, 

9 Ei ^s f^fjt -^in TninuSy no- 
tissima formula, post nega- 
tiones etiam adhibita, ubi va- 
let alias^ contraj V. Gramtti. 
§. 135. Obs. 10.' 

10 Vid. Ind. 

11 Merito offendebatSchlei- 
ermacher in isto ji nowv\ 
quod non bene cohaeret cum 
praecedd. maxime post prio- 
ra illa participia. Acule ila- 
que idem participium bov- 
tiv(av e glossemate verbi vmq' 
XOfiivog irrepsisse suspicaba- 
tur, ut scripserit Plato vntQ' K P I T Jl N, 107' ^hXJ}'^) &flr avtovQ iH^&Qiifnig ntal itmdeviTyg; %l dal; ttqg* 

QervaXiav avvovg dyayav •d'Q6iffHg n aal naiStvaiig T^ivovg 

Ttoi/^crag, Xva xai tovto aov dnoXavacpaiv ; rj rovto fuv ov^ 

avvov de TQelpoiJtkvot aov l^mtog ^ekrtov d^qiipovtat xal 

naiStvffovtaty [Jtri l^vvovvog aov avtoXg; ot yoQ imti^dHoi 

ol aoi imfJieXi^aovtat avttov. itotiQOV iav '^ luv dg Qft- 

taXiav dnodfjiJirja^g, imfiikijqovtaty iav Se dg x^iov aTVodtj- 

M^V^Sy ouxi ijiiiitXijaovtat ; eimQ yi tt oqjtkog avtdov i^i 

t(6v aot q)aax6vt(jDV imtfjdaltov ihat, oua^&ai ye xqi^* ^^kX\,\S 

to ^cixQatig, mt&ofuvog :^filv iotg aotg.tQoqjivat, fjtijte nali-' 

dag TTiQl nhiovog notov^ fii]ts to ^ijVy fAijte aXko (ArjSivy 

nQo xov Stxaidv Tva dg ^Sov iXd-cjv €^17$ ^tavta ndvta 

dnoXo/^aaad^aA toZg exet aQ^ovatv, ovtt yccQ ivO-dSt aoi 

(paivetat tavta nQattovtt cifutvov that ' ovSe SixatoteQov 

ovda > oattotiQoV) ovSe alXtp t<ov amv oyStvi* oifre ixiiae 

dcpiKOftivcp afiHVov i'^at, a^a vvv fiev rjStxTjfAdvog cinHy iavh. 

dnifjg^ oi3/ vcp^ ^ct)v tav vojicov^ dXk^ vn^ dv&QcinoDV' idv 

Se i^iX&rjg ovt(og alayi^Qd5g dvvaSinijaag ti xai dvttxcfxovQ- 

yfjaag, tdg aavtov OfAoXoyiag te xah ^wdi^xag tdg nQog 

rjfidg TiaQapdgy xai xaxd iQyaadfihvog' tovtovg ovg fjxi^a 

bSh^ aaviov te xai qjvkovg xai naxQiSa xai tjfJtdgy rjfutg ti 

aot yaUnavovfUV ^<^vttj kai ixit ol tjfdviQot dStXqoiy ol 

iv qSov vifiot, ovx ivfuvc5g ae vnoSi^ovtat dSottg btt xai 

fjfidg imx^Q^oag dnoXiaat^ to aov fitQog. diXd fiij ae mi- 

arj KQit(ov notttv a Hyet, fjidiXov ij '^fJLttg. Tavta^ c» (pO^^^j 

hatQe KQitcoVy tv va{tt oti iydt Soxca dxovetv, SaneQ ot ZOfip^og — • rtttt tI noiav — . 
Cui tamen rationi obsfare vi- 
debatur istud dv QeTtvtUct^ per- 
quam incommode in finem 
sententiae longioris rejectum. 
Alcjue ecce codicem Vind. 2. 
qui loco horum verborum ha- 
bet dq OmaXlaVy iisdem ver- 
bis post dnodsd. omissis. Qua 
scriptura cum Schleiermache- 
ri ratione conjuncla omnes 
salebrae tam felicitex tollun- 
tur, ut nihil dubitem, ve- 
ram hanc esse Plalonis nia- " 
num-: vmgxofiBVoq dij fiuooBt 
ndvtug dvx^QtanovSt xul %i not- (Sv 7j svtaxovfiivog, $lg Ofrrot-* 
Uav oiamg inl duTtvQv «tiojJc- 
drififixoig y' Hic enim verborum 
/?M»aet ndvzag dv&Q^anovg ordo 
a Be. recepius, in praestantis- 
simis est codd. Clark. Tub. 
cet. et ap, Eusebium. 12 Eusebius noTtQOV ds iav 
— , Ficinus Utrum vero. Sed, 
fortior mihi quidem vidctur 
oratio sine particula adversa- 
tiva. 1 V. Ind. olfJiHVOv. iTi. 106 KPl T Jl N. d.ri r&if 2!(09iQ(ivovg ngd/figt; oUad^dl yi X9^' ^^^' hc fdv 
toixmv rmv ronm ^ ditaQkvg^ TJ^etq ds elg QmaXiav TtaQa 
tovg l^dvovg rovg KQittovog ^. ixiS ydq drj '^'Ui^fi dxaijia 
wxl dxoXaaia ^. xoi; iatog av Tjdetog aov duovouVy (og yt- 
%.oi(og i» rov ie(Tfi(6xf]Qiov dmdidQaoxeg OHevrjv ri rtva • 
7ceQv0^i}itvogf ^ di(p&€Qav Xapdjv, tj dXka. ota dpj euod-am 
ivaHevdtiad^ai ot dn(}SiSqda%ovxig^ %al rb ayrixia rb davrov 

€. fiexaXkdl^ag, oxi 3e ytQcov dvtJQ, afiucQOV xqovov r(p pi(o 

Xoinov ovrog (og rb elxo^, iroXfjiJjadg ovx(o yXiaxQ(og imd-v- 

fiHV XfiV vofiovg rovg fuyicovg noQa^ag, ovStlg og iQtX; 

'Ia(og, dv fit^xiva Xvn^g* d Se fitj ^y dnovaHy (o 2!(6xQ0(xeg, 

tnolXd xat dva%ia aavrov. vntQXOfievog *° Sii ndvrag dv- 
^Q(onovg ptoiaH xal SovXev(Ov. ri noidSv tj tvoDXOVfUVoq iv 
OtrraXicc *', wantQ inl StXnvov dnoSeStjfjtfjx^og dg Qerra^ 
Xlav ; Xoyot Se ixeZvot ol ntQl Sixaioavvtjg n xai rijg dXkfjg 
aQtx^g nov ^fivv iaovxai; d}Xd Srf rtov noUSoDV Sv&ta.poi-^.Si- Nant etiam Futuro, quoties 
certitudo deroganda est, addi 
hanc particulam satis hodie 
notum est. Vid. Heind. ad 
Phaedo. 13. Dindorf in Com. 
ment. de Partic. uv (post Ari- 
stoph. Nub.) p. 100. Cui ta- 
meu, cumputatfiduciam prae- 
dicenti^ hac particula expri- 
mi, cquidem non accedo. 
Hoc enim iit oraiione figura- 
ta, non vi particulae, quae 
fiicut germ. wol^ eo ipso quod 
revera nonnisi verisimililu- 
dinem indicat, figurate in- 
servit etiam fiduciae. 

5 Sit Be. ex optimis libris. 
Ceteri 7i6XB(aP. 

6 Ita Cod. Tub. et a ma- 
nu prima Ven. /7. Vulgo t. 
|. ToD Kq, 

7 Vid. de Thessalorumejus 
^emporis licentia et vitiis 
Athenaeus p. 137. 4l8. 527., 
663. Kuhnius ad PoHuc. 7? 
112. p. 768. Philostr. Vit. 
Soph. l^ 16* Schol. Aristoph. Plut. 521. Fl^CHER. Cf. 
Men. 1. not. 2. 

8 Ti ante rivi in omnibus 
codd. repertum est. Jungen-' 
dum autem hon, quod alibi 
recte fit, t« — V "^ * *®^ "* 
recte monet UUrichius axev- 
'i]v Tfi T. negi-d^iftspog xal t6 
axrifitt finalld^ag. Illa autem 
^ — 7J — varias t^^ axsvj^g 
species indicant. 

9 Ei Ss fiTjy sin minusy no- 
tissima formula, post nega- 
tiones etiam adhibita, ubi va- 
let alias^ contraj V. Gramm. 
§. 135. Obs. 10. 

10 Vid. Ind. 

11 Merito offendebatSchlei- 
ermacher in isto ji noiarx 
quod non bene cohaeret cum 
praecedd. maxime post prio- 
ra illa participia. Acute ita- 
que idem participium dov- 
IfViav e glossemate verbi vTrcf- 
XOfiivog irrepsisse suspicaba- 
tur, ut scripserit Plato hnfQ- 

XOfi^ KPI T Jl N, 107 htX^^Vf Xva avtovg iH^&Qdtpfjg mal itatSiiiin^g; xl dai; dqg' 
QtxxaXiav avxoug dyaytop 'd'Qi\pHg re xai naidemng l^ivoug 
noii^aagy Xva Kal rovxo aov ditoXamcpcfiV ; ij rovxo ftev ov, 
aixov de XQtlpouivoi aov ^cBvxog ^dXxiov d^Qiiffovxai xai 
naiSkiqovxaiy fi^ l^vvovxog aov avxotg; ol yaq htixfiSHOi 
ol aoi imiukijaovxai avxcov, itoxhQOV iav ** fiiv ilg ©tx- 
xaXiav dnoSfjurjafjq, intfuXijqovxaiy iav Se dg '^Sov dJtoSrj-' 
fijaygy ov)ii inifiiXijaovxai ; tvmQ yi xi ocftkog avxcov i^i 
xcov aoi q>aax6vx(ov inixfjSaia}v thai, oXtad-ai yt xqti. 1^1^', 16 
Q) ZdytQaxtgj mid^ojuvog inilv ioXg aoXg, XQOiptvaij fiijxt na^ 
Sag mQi nXtiovog ttoiov, fii^xt x6 t/ijVy firjxt «WvO (AijSiv, 
nQO xov Sixaiov Xva tlg qSov iX&cjv ixfjg <tavxa navxa 
dnoXoyriaaad^ai xoXg eyttX aQjpvaiv* ovxt yicQ iv&dSe aoi 
(faivtxai xavxa TtQoxxovxi oifuivov tXvai ' ovSe SixaioxeQov 
ovSe ^ oaioixtQOVj ovSe uiXm rwv acav ox^Stvl* ovxe inttaa 
dtfiKOfdvco afiHvov elgai. dXka vvv fiev i^Sixrjfievog &Jtti, iavh. 
dnitjg, oi3jf vq)'' fniciv xav vofioDV^ diX^ xm* dv&Qoincov' idv 
Se i^^&fjg oSxmg alaxQc^g dvxaSixijaag xt xai dvxixaitovQ- 
y^aagy rdg aavxov ofioXoyiag xe nai^ l^vvd^nag xdg n^bg 
rjfiag naQa^ag, xai naxa iQyaadfitvog' rovxovg ovg tjxi^a 
eStty aavxov xt xai cpiXovg xai naxQiSa xai fjfjtpigy ^fitXg xe 
Goi yaKtnavovfttv ^civxi, inai ixtZ ol fjfuxtQOi dStXq^oij ol , 
iv qSov vifioi^ ovx tvfitv^g at vnoSt^ovrai tlSoxtg oxi xai 
fjfidg imxjUQrjaag dnoXeaai^ x6 aov fUQog. diXd fuj at mi- 
atj Kqixcov uoittv a Xsyti, fAdXkov rj fjfitXg. Tavxa, fo (plXt^^j 
ixaTQt KQixa)Vy tv Xa^&i oxi iyco Soxco aKOvttv, SantQ ol XOfisvog — • Ttttl il noi&v — . 
Cui tamen rationi obsfare vi- 
debatur istud iv &€TtttU^, per- 
quam inco.minode in finem 
sententiae longioris rejectum. 
Atque ecce codicem Vind. 2. 
qui loco horum verborum ha- 
bet tig OmaXlaVt iisdem ver- 
bis post aTtodsd, omissis. Qua 
scriptura cum Schleiermarhe- 
ri ratione conjuncla omnes 
salebrae tam felicitex tollun- 
tur, ut nihil dubitem, ve- 
ram lianc esse Plaionis nia- ' 
num': vntQ^rofisvog dri /Juoasi 
ndvtag dv-d^qmnavSi kuI ti tioi* wv rj Bvmxovfuvog, $lg Ofrrot-* 
kittv oiamo inl bunvov «tiojJc- 
df}fifix(6g y- Hic enim verbofum 
PitaaBi ndvxag dv&Qianovq ordo 
a Be. receptus, in praestantis- 
simis est codd. Clark. Tub. 
cet. et ap. Eusebium. 12 Eusebius noxfQOv ds iav 
— , Ficinus Utrum vero. Sed, 
fortior niiHi quidem vidctur 
oratio sine particula adversa- 
tiva. 1 v. Ind. ttfuwQv* iTi. 108 KP I T liN, ^OQV^vXi^&vt^i; ' xm avkmv donovatv anovetv * itai iv liioi 
ovrij ^ '^i*J Tovtfov rwv Xoyonv ^o^^tt^ wnl noitt (irj dvva' 
Cr&ai rtov^ * iiXXoov dxovHV, aiA.oi lo^Oi, ooa yt ra vvv 
ifiol doaovvrc^, iuv n Xtyfjq itaQU ravra, iiarriy iQBtg, ojia); 
fuvroi H n OiU nXeov non^anv, Xdye. KP, ^udiX^, w J?w- 
xQartg, oux «^^ Xiyttv. 2!Q. "Ea roivvv, eo KQlryv^ xoi 
^QartfjD^v* ravrtjy imidij ravn^ 6 ^^09 vcptj/itra^. 1 Timaeus: KoQvftttVTitiv* 
napefAfiCtlvsa&ai xal ivx^o^a^u- 
^ixmg X ^velad-m, N imiru m Kq^ 
gvpavrtg fiiere sacerdotes Ma- 
tris deum in PKrygia, qui sal- 
taba^nt deo pleni. St^ab« 10. 

J). 725. Unae xoQy^avnuv est 
aborare n%orbo , -qui xoQv- 
fiamocafiog, morbus imetfino- 
sujf^ vocatur, cum aures vi- 
denti^r personnre ' tibiaruih 
c^nfu: qui 'morbus putaba- 
tur proficisci a Corybantibus, 
FISCH. Horat. 1 . ^Lp. 1, 7. 
£st mihi purgatam crehro 
qui persQnei aurem* Quem ' 
f ' ]ocunt cum hoc Platonico 
comparat Lambinus. Proprie 
verbum de af^grptis, qvi tii biarum schium sibi audirevi- 
si quasi furiis agitantur et 
ve^aptur insomniis, usurpari 
solitum e£;re^ie docuit Jos. 
Scaliger aa Catull. 38. et Ani- 
madv. in Euseb. p. 27« Cu- 
ius sententiam pluribus con- 
rlrmavit Salmtisius Exerc. PJin. 
p. 764; et P. Pelit ad Aretae. 
p. 174. / Hanc Toiy xoQvfiur- 
TL(avT(av insomniam veteres 
musica curasse tradit Philo- 
sophys noster Ltegg. 7« p- 
628*. d. rEd. Steph. p. 790. 
d.] AUHNK. ad Tim. L l. 

2 Cod. Tub. articulurn QVpdl- 
tit: rectius fortasse. wmm^-mm 'V^ » I II » ' I EXCURSUS L ad §. 8, d. 

xn edd. ant. sine sensu, ac mero ut videtur Aldinae sphal- 
' raate, scriptum erat oft. ^lrai Tfjf TrgoTiXovg, pro quo Stephanu» 
edidit Tftj ngoTiQfo, quae lectio est codit;um Vind. et Yen. St 
quamque sequitur Fic. qui habet: haec ratio^ quom percuV' 
rimus s^periori similis esse vid^ur, Jam qu;ict;uid' de ver- 
bis statuamus de sensu dubii esse non possumus: quippe ov- 
Tog o Xo/og ov d leXfiKv&afiBV alius esse non potest quam 
ille de quo adhuc eger.at Socrates, de vulgi opinionibiiSA De 
^ltero antem nunc demum proposito, de vitae amore, • ^dem 
cum dicat haec, xal rovds giv qxonu, ei eti, fiivti fj filv: ap.pa- 
ret, sensum illorum quoque verborum, doxu ofwiog tlvai T<j» nQO- 
figo}, esse debere hunc ^pihil difierre ea quae nunc de vulgi 
opinionibus disputarint, ^b 'iis qu«e f?^ ^d^fn ma^eri^ ^lim.** \ 
I JXCURSUS IN CRITONEM. i<)a 

Atqui -netno.haec if a. mt^^ligerd poierat, • oum verba.ri^ ^i^Or.- 
TE^^ a)iam potiiis paulf» an.te factam disputationem significarp. 
videantur. Quare cum supra §. 6» in universum, haec prae-, 
miserit Socrates, oiu^io^ (patvtmal fioi (ol loyoi), xtxl tovj «^T^i/ff. 
n^iC^svto, ovaTttQ xal ng6j£Qov\ longe commodior cuique hic 
videbitur lectio codicum .opt. Clark. Ven. i2, Tub» aliorum,^Toj 
tial TtQOTiQov, quam. et a-doptavit Bekker. S^d neutiquam ne. 
gligendus erat locus Prisciani 1, 18. p. tl92. Put«ch» - ^t//c/, 
iiiquit, ofioiog iffi kayo^ Ttal jj^qotsqov, likmtavKQtimi, 
*jAV & &avfidai8 ovrog ts S ^oyog oy dieKtiXv&afisv. sfiot^B dowit 
avofiotog sli^a^Hal o ngotaQO^* diinl tod olog 'XQOts-^ 
^ovi et nota tfuod ex hujiLsmodLstrUjctura graecA frvquentjfftf' ' 
Latini \AC et ATQVE in \fignificatione ^mUitkdinis accir\ 
piunt^ nt similis est ha&c oratio atque.ante* Appo» 
fet igitut fuisse jamolim hunc looum iil exemplis constrtlctio-* 
nis vocabulorum similitudinis cura icai', de qiia tid» Ind. ■ in 
xai.^Sed quod ex ipso Prisciani contextu olim! docueram^/ 
depTAvata esse, c<»ntra g^ammatici mentem) ipsa PlatoxiiS' ver«>t 
ba, ac pro xat o TtQorsQog iterum, legendum esse' xal TtQOts^ 
^ov\ illud.nunc confirmatum est ope codiois Prisciani Mona-v 
censis, unde Krehlius in sua grammatici editione ita nunc 
illa edidit: oure^ ts o Xoyog bv di^Xi^v&afiisv sfwi/n. doxti.ofiopog' 
ilvat xal TtgOT^Q^i^. Atque illud etiam< quod suspicatus eram^ 
verba ista prout antehac ibi vulgath fuei^nt, derivata {uisse e; 
Platonis'. aliquo ejcemplo per malam correctioiiem ita exbi-, 
bente,id non minus certum esthodie. 'Nam »on modd il* 
lud xal 6 nQ^tSQOg l^gitur in cod. foisl. aliisque; sed in 
cod. Paris. H totus locus cum omni varietate.ita prostat ut ^ 
Putschio eum modo exhibuimus. Ne quis autbm nimium .nos 
tribuere putet Prisciano, reputandum e^t, graeca illum sibiy 
quibus uteretur, exemp^a non ipsum -congesstsse ^ed e grae* 
cis ^amniaticis longe antiquioribus mutuasse. Itaque non 
minus est^manifestum, tempore Alexandrinortim grammaticdn 
rum locum hunc Platonis ita scriptum, Hfimog ttvai kai nQo- 
TSQOv, ht scholis^ ut nobile constructiohis hujus exemplum, 
usurpatum fuisse* Habemus igitur lectionem hic antiqUam, 
quae in nullo tamen eorum, qui hodie snperstites sunt, co- 
dice extat. Immo apparet, )amvolim alios., looo niinus trjtaQ 
iUius fbrmae ofiQiog xal uQottQov .dativunx desiderantes, uise' 
ruissearticulum T«t alios in neutro TtQotsQov haerentes cor* 
rexisse nal nQotsQog (Paris. B C), xal o nQotsfog, et tfi nQO^ 
tiQO). lllud etiam memorabiJe, vocem tjt quam e bonis codd, 
Ven. /Z, Huetiano, Par. D inseruit Bekker, itidem esse in Pris- 
ciano 'Monactfnsi : quanquam incertus est Krehlius, iott ibi 
legatiir an ettf ^ Denique ovtog ts, et mox xal tdvde aii, cum 
Bekkero edidimus auctoritate codd* opUmprum et ex priori 

parte > t \ 110 EXCURSUS 

parte Prisciani: quanquam vulgatam lectionem fAtSg yt^— , 
xal tovds ds^ av — , non omnino malam esse censeamus., Sed 
praeslare videtur artior hic junctura quae fit per « — xal -*: 
praehiisso autem ts molesta est focmvla xal -* dL EXCURSUS n. ad §. 10. a. 

< 

"JlTtvl fiiv ddiXTjrsov TgoTU^, rivldBoy, Sicin aniiquis edd. 

scriptum erat, neque quisquam d^ v^ritate ejus lectioni^ dubi- 

iass^, nisi Steph* pra tivl\fuv edidi^set rovg ftiv, sine sensut 

margini autem apposuifiset haec: /7. (h. e. Tkongov) tqoTuo tm 

tivl ds vv^ Mala haee utique' erat conjectura: nam.rov^ fiiv 

m^neb&t.dvaytan6d4)tov et '.aseiticium illud Tti^/^suo ftiv care- 

bat. Sed eo minus dubitare. quisquam poterat, illud, quod 

in textu ab .eo positum erat,. e codice aliquo fluxisse. Jam 

Forster quamvis veram et antiquam lectionem restituisset, 

turbas tat^en auxit monendo, Stephani conjecturae ,,acce- 

dere quodammodo MS. Keg. habentem tovg fiiv diixijiiov tgont» 

tivl (isv, twl de ov** Itaque ante codices rite inspectbs •nemo 

non putare poterat, esse aliquam cum vocibus tovg fiiv in codd. 

varietatem de qua altquo modo statuendum sit. ■ At in XV 

quorum lectiones ante oculos hodie habemus codicitius. (XIII 

Bekkerianis, Clark. etiTub.) nihil nisi antiqua illa scriptura 

reperia est, neque quicqiiam varietatis est apud Eusebium 

Ibco in notis laudato. £t mirum tamen fuisset, si Stephanus 

et Forster, qui nullam praeterea lectionem protulerunt quae 

non in parte tamen illorum hodie inventa sit, hic aliquid pri- 

vum uterque habuerint. Sed nodum solvit Salli«ri nota nunc 

demum attentius lecta. Sic enim ille: Jl y a une note mar* 

ginale de Henri Etienne qui ne fait qu^indiquer une corre' 

ction necessaire pour former un sens net dans Vendroit ou 

elle est placee, Est^il permis^ demande Socrate, de 

faire injustice d^une certaine fagon et d^une au- 

tre npn? II faut tgonot tivl fjtiv, tivl d' ov. Cette corrc' 

ctipn dc H, E. est etablie et confirmee -par le mamiscrit de 

la Bihl, du Roi, Apparet Sallierum praeter Stepham tex* 

tum cognitum habuisse nullum, illius autem in margine cor- 

rectfonem pro indi<iio tantum habuisse emendationis tivX fuv 

pro tovg ftiv, Vides enim eum in sua hornm verborum in- 

terpretatione nuUam horum tovg fiiv ratioinem habere. 

Hanc autem emendationem confirmatam diqit cndice Kegio. 

Nimirum ad manus habuit unum e codicibus illis qui anti^ 

quam darent lectionem et pro Stephani his rovf jiiv revera 

exhiberent tivlfUvi de quorum verborum ^ollocatione securus 

reliquit illa ubi Stephanus posuerat suum thvl, Supervenit 

Forster. Is, ut ex praefatione ejus patet, nullum ipse codicem 

ms. 


, ^ IN CRITONEM. 111, 

I 

/ 

ms. adhibnit ~«ed „MS:'-Regii*' nomhta taepe allegat eum, 

de quo Sallierus in notis monuerat: non intellecta autem 
ea quam modo apposui Sallieri nota, Stephani istud jovg fiiv 
et Sallieri jivl fiiv in unaih conflavit lectioneiii quam pro Co- 
'dicis Regii scriptiira yenditavit. Ita turbae omnes natae ex 
illo tovg fii^ quod, \A ^atis super^ue Buhc patet, mero sphal- 
mate in StepKani diartas irrepserat, cuic{ue hic, dum plagu- 
Jas festinanter emendaret, tanquam librorum lectioni con- 
jecturam qualemcunque aljevit. Haec omnia accuratius ex- 
plicare opus ^al, Vie quis in postarum teihpus perderet in 
varietate, quae nuUa usquam est. ■ >•}»« 


\ \ 


A4KI' I •aM*M«ta iMMitaai^ AAKIBIAAH2 nPHTGS 

nEPi.^TSEiis AmphuoT *). JLjoqutmr htt 

^ocRATna cum 

ALCt^tAnBt 

gut ■juvenis , tlatus pulchrihidiHe ^ dtvtHts^ g&iUi^^ 
etiam natura paulo JFerocior, ad n^pvssendiim tempk 
accedere volebat. Socratcs, sua methodo utens^ osteW' 
dit eum non intelUgere ru nhh.xmay tjupd -ea ntc didu 
cerity neque ipse invenertt* Ttindefn iiltthiade^ conr 
scientia et pudore stimulato, qUidnam sibt sit facien- 
dum quaerentSf Socrates graviter utget Aureum tllud 
Nosce te ipsumt Out s6 ipsuni i, c. ^himutn non no* 
vit^ ts neque qutdquatn 6 rebus kumnnis trdctart^ nc^ 
que felix essepdterit. ErgO Hon potentia et tmpt'- 
rium, sedjvirtus prtmo loco quaerenda est\ ' 

Hic dialogUs quem auctores peruntiqut et schotd 
Platonica^ recenttor terte, omnis pro genutnO habuit, 
his novissimis demum tetnpvribus eoc hatf gentis Ittte- 
ratae opinione deturbatUs est; cnfn Schleierjnd- 
cher primus gravisstmis pet totum librum ttrgumen- 
tis atque indiciis monstraverit , quuntutn fnodus tt 
disserendi et disputandt et inVeniendi uFlatonts et 
viore et ingenio dissideatt ita tamen Ut non destitt 
loci Platone digni, ipsaquc disciplina a Platonis ne- 
quaquam abhorreat, Unde non temere colligas^ mul- 
ta quae Plato revera docuerit, quin iuntina aliquoi 

*) Sic Diogenes Laert* 3, 59' s # 

aakjbiajh:^ npjiTOs. tn 

alfypio^ ex ejus dirinUationiims^ u discipulo ejue aU^ 
quo in hunc libellum^ Jormam Tl^totdcorum operum 
imUmUem, esse conjecta. },m^SiKPATHJS. ^Si naZ Khiviov », olfial oi ^avfA^S^t^^i 
oii nQ(ovoq i^agfjQ oov ytvofuvog ^, %w ecXkoyv ntJiavfA&- 
vwVj/fiovog ovx dncAXdTVOfioL' nai of ql fuv oiUloi di* 
Qj^ov i/dvovTo aot diaXi/ofjuvo» ^ i/i» di xoooixw irdSv 
ov3i ngooHTTOV» rovxov di x6 amov yiyovtv ovk dy&Qci^h» - 
miov 3 diXd ri daifionov ivavrmfiOy ov ov rrfv dvvaagv 
Kai VC€Q0V mvoH *• vvv S^ inudij ovxm ivavriovxaif ov- 
f 01 nQOGiXrjXv&a. * tviXnn; di dfii nai roXomov- fArf ivavxtd-* 
vHs^^ai avxo ^. a%t86v ovv naravivofjxa iv rovxto rco xq6^^'^ 
Wfo oxgnovfuvog, wg nQig rovg i^a^d^ iay/tt;^ noXXmv yd^ 
' ytvofiiviov %ai fju/aXof^ovtov ovStlg og ov^ vntQ^Jitj&iig rtS 
fQOVJ^fiari vno oov ni(ftvyi» rov 3i Xoyov^ (o vm^nttpQo^ d^ 1 Cliniar Alcibiadis pater, 
seciindum Herodotum 8, 17* 
Plut. Alcib. init., eumptu suo' 
ac propria navi cum ducen- 
tis viris militavit ad Artemi- 
sium ; ■ occisus vero £uit in 

froelio ad Coi^oneam (v. iiifr. 
. 18.). Maire usus est ALci- 
biades Dlnomache (§. 5. et 40. 
Plut. 1. c). Alcihiadis Thu- 
cydides primum facit men* 
tiQnem 5, 43. ad quem locum 
Duker de ejus aetate dispu- 
tat, oum quo' cf^ Valckenar. 
ad Heiod. p. 626. Cum So- 
crates hunc cum eo sermo*- 
aem institu.eret, nondum im* 

flerat ill6 annos vi^inti (§. 
1.). Tutorem habuit Peri- 
-clem (§. 2,)y.et praece|>torem 
Sophilum, Antiphontis pa- 
trem, paedagogiim autem Zo- 
pynim quendam Thracem (§. 
37). More^ ejus, praeter Pla- 
tonem, adumbravit Diodorus 
Sic. 43, (p. 569- Wessel.) et 
Plutarch. (p. 1P2.) GOTr' 
LEBEIL - 2 Cupiditat« flaffrabat So- 
crates' cum adolescentibus 
colloquendi, ut eos redderet 
meliores. Cf. Plut. p. 193. 
De houesto vociA tea^]g sen* 
^su egit •Zeunius ad Xenoph. 
Rep. Lac. iZ, 12. GOTTJU 

3 Sic Clark. et Vat. Vulg^ 
Sv&gumvoy, Monet autem 
Steph. jungi posse hano ro^ 
cem cum ivavxlniuu 

4 Sic per h Clark; «t Vat. 
Atque sic per titrumqu^e Al* 
cibiadem Clarkianus m hae 
scriptura comites fere habet 
aliq^itot ex opliinis, maximtt 
Vaticanum. De qua r« noa 
amplius monebimus. 

Scholium nagtnnlriaiBfmxiKO^ 
i^iy o XA» xrwdevpog, <»^ acal 
n«Q* *X)fMjma (11. fl, 827.), J» 

xtv* ■ 

5 Ap. Procl. est dfu firfii 

H 6 Y. \ 114 AAKLBIAJH^ Vfjvfdif i^&ekxo Sttk^d-htv, ovSevog (piji; dv&gdTtm h*Strig elyffip.U 
ilg oidiv • ri yocQ {ma^%6vx,d oroi iiv/aka ttvat^ wcnt fifjd&- 
vog dita&aiy dnd tov aoifjiarog ctQ^ti^ifa *, vtUvtcSvra tii; 

2tfjv ifjvy^riv, om ydq drj thai itQtotov' fjiav icdXXi^og te mi 
[liyi^og * • itai tovto (i&v drj navtl dijXov iStlv, oti ov 
%lftvdti' entita vtavixcotdtov yivovg iv tij otavtov nohif 
ovoTj [ityicT] toSv ' EXXf]vida>V'T jcai ivtavd^a TTQbg" natQoq ti 
ooi q>iXovg ycai ^vyytvtLg' TtXti^ovg tlvai ml d^i^ovg, oi tiri 
$ioi vnrjQttoitv dv ooi ^ • tovtoov dk rovg^ nQog fPftQog ov- 

b. div ^tiQovg ovS^ iXatrovg* ^vfmdvtoav Sk oxv ^tlnov fjnlLO} 
oifi oot Svvafjtiv vndgyHv TltQiuXia t6v .ZavOiinnov, ov 6 
natrjQ init^onov y.atiXtn:t ooi tt xai r(a dSiX(fW'' og oi 
fjtovov iv tijSt tfj noXti Svvatai nQdtttttf o,ti dv ^vXjjrai, 
dXX\iv ndGfjtij 'I^XXdSi^ ^ai tmv > ^otQ^dQoav Iv noXXoi^ 
xai (itydXotg yivtot. itQOG^rjaon Se xai ott tcav nXpvaiwv *• 

cSoittTg Si fjtoi im toiftcp ^iga fiiya ipQOvttv^. HOtd 'nav- ^ i V. Ind. Hgxsad^cii. 

2 Xenoph. Mem. 1, 2, 24.. 
Plut. in vila ejus init. ; Cor- 
nel.' Alcib. 1.« 

3 Priscianus haec verba 
(TtQog najgoq — «V aoi) et ali- 
quot ex subsequentibiis quo- 
que locos apposuit lib. 18. 
c. 14.' ubi in ed^. Ald. Putsch. 
et^aliis quibusdam ita fere le- 
^untur ut in Platonis libris, 
Krehlius autem (ut ipse ait 
p. 160. not. 2.) ex illis ea 
repeiivit. In notis vero no- 
vissimus hic editor eadem ila 
apposuit, ut in libris aliquot 
Pjcisciani editis ^diis , et in 
mss. leguntur. Jam in his 
verbis, quae haec noia spe- 
ctat, varietas ista ex editis 
ita comparata est, ut afferre 
pigeat, cum mihi cerie ex- 
ploratum sit natam esse ex 
male^intellect^ codicum scrip- 
tura, qualem, e^ quidem con- 
taminatissimam, ex Lanceria- 
no codice apposuit Krehlius. 
Unde haud ^sane levis oritur ' suspicio etiam emendata illa 
quae hic et in proximis apud 
Aldum et ceteros leguntur 
non ex Prisciani sed ipsius 
Platonis libris hausta. esse. 
Certe e septem codicibus quos 
in edendis postremis illis 
Prisciani iibris routulitKreh- 
lius (vid. Praef. tomi sec), 
graeca exhibent nonnisi duo, 
ita tamen ut legi vix possint. 

,4 Cod. Cizensis nooa&rfi(^ 
5' ort nal TMv nXovaloiVf quod 
magis placeJ. De ellipsi au- 
tem verbi il, qiram non puto 
firmari possc nisi ]oco Horae- 
rico Od. a, 126. 1'olov /ixg xal 
natQogyniihc dubilo : nam cum 
menti adhuc inhaereant su- 
periora illa: oist yag dri si- 
vat aaXXigog — * tnHzarstt' 
vixb)zdT0v yivovg — : verba, 
ngoa&ijaoj di xal oti Toip nXev- 
at(t)Vf veram ellipsin non pa- 
liuntur, sed inietlectu e supe» 
rioribus supplentur. 

5 Sic CI. Vat. Ven. JT: cd. 
Be. Vulgo fityaXoqjg, 

6 Duo npjiTos. 115 xa dij ravta av t« iiiyaXav^ovutvog luxQarijxag rdSv iQOh 
^cov, exHVoi re ^ vnodui^tQot ovragy ixQarijO-fiaav. xai ae 
ravr ov Xikijd^iv. Sd-tv drj tv olda on ^ai/fjux^^, rl 8ia- 
vooviitvo^ Ttore om dnaTlarrofiat rov ^(Qcorog, leal ijvriv* 
ixpov tkitiSa vnoiiivoo rmv akhov mcptvyorcov.' AAKIJSIA'- 
jdH^. Kai lacoq yt^ c5 JJeixQarfgy ovx o«r^*, ort aiuxQOvi 
(la s^if-O-tjq. lyta yag toi iv V(p tl'fpv TtQortQog oot ngoatJr' 
^cor avta ravr* ' iQiad-aiy ri nore ^ovUiy xaip dg riva 
Ikitida pkintov ivoxktXg .fjtey dti Snov av co iitintki(^ara 
ztaqdv. r(p livrt yccQ d^aviioQxi 8,ri nor* igl ro abv yrpa//ia, 
xai rjdi^^ av nvd^ol^tjv. 2!Si. *Axomii luv aga fiov wg rob. 
tlxbg TTQOifviicog, elmQcog qjijg iTtidvntXg tldivai ri dictvooS- 
fiaiy xal (og dxovaofiivcp xal mQiiAtvovvrt kiyco *. AA. 
Hivv fiev ovv. dkkot kiyt. 2il. *"0^a 5^. oi ytkq roe Htjxi * 
£v 'd-ctV}iagov, tl SaittQ yLoytg ^Q%ufi?jVy ovroo (loytg xal nav- 
aalftfjv. AA. ^SiyaOi kiyt. dxovaofiai yaQ. 21 Q» Atxriov 
av tCtj. ia7y.tnbv filv, tvv itQog avSQa ovj^ ijtrova iQagtov 
jtQoaopiQta&ai igagi}' OfioDg Si rokfiijriov qiQaaat rtjv ifitjv 
Sidvoiav. iy(b' yaQ, co *Akxipidd/jy tl fiiv at icoQtov ct vvvi, 
dtj Siijk&ov dyantovrd rt xat olofitvov Stlv iv rovrot^ sta- 
f.i^sra^ttovaiy ndkat av dnfjkkdyfiijv tov iQtorogy dig yt Stj Ifiavr 
rbv ntL&(0' vvv Ss tvt^d itv nffxrjyoQrjato Siavorj^ra aa 
nQog avrov at* co xai yvtooii, Stt nQoai%(ov yi aoi rovvovVh.^ 
Startti)ytxa. Soxttg yuQ ^101, tX rlig aoi tinoi d^tcSv ', ^Si 
*Ahtt§tdStjy nortQOV §oikit ^l^-^v iftov & vvv S%Hgy ij avrixa 6 'Duo Procli codices av 
yi — ixsivoi ds — . 

1 lia Gl. Vat. Ven. IT. Vul- , 
go tavTu xcvvja, Differunt aii- 
tem haec eo, quod xavtd 
TavTtt valet eadem^ quae tu 
sauoijne cHcU^ a(nd raOta haec 
ipsa (gerade das) quae tu 
ais. — De igio&ai quod hic 
dant iidem codd. vid. ad 
Men. 1. — Mox ap. Procl. 
Snov ntq av ta. 

2 Post Bidivat insertum olim 
legebatur xal aKOvaai: admo-. 
dum ineplef post illud dxoV" oet et sequento dxovaoftivt^. 
Indicium autem adulteratae 
lectionis hoc jam' erat qudd 
in lonG[e . maxima» 'codicum 
parte legitur etdii^at duoijaat 
«ine xal. In texlu autemPro 
cli commentariis apposifo im- 
portuna illa verba plane de- 
sunt. Recte ifaque Be. omi- 
sit. Tum prius xeti antQ c§;, 
oraissum antea,'' ex omnibus 
nunc oodd. et e Proclo ad- 
optaiu^ est. 

1 Cf. Aloib. U. 6. et ibi 
not. H 2 2 Ifa 116 AAKIBIAJBS iXea^&at rt&vdrai, dXka' vyv ini rivi ofi no^^t iXmSt ^ijq^ 

<J. l/co (fQdoco. tjyiZy idv d^dvvov ili; %6v ^A^tjvaUov dijfiov 

. naQikd^Tjg* rovro dk eaeaifai fjidXa tmtQ^v oXf/cov ^* tmk- 

Qikd^tbv ovv ivdil^iG&ai^ ^A&i]valoigy ort^dl^iog tl uiAua^&at, 

wg ovn IliQixXijg oiitt dXXog ovSilg tcov iTcoTtor^ y^vofuvav, 

Kai rovro ivSiil^diAivhgy ^iyi($ov Svvrjqidd^ai iv r^ nokn* 

idv 3' iy&dSi fii/i^og t/c, mi iv T0J5 dXXoig ^'ElXtior xai 

^ ov fiovov iv '"JSXXijGiv, alld val iv roXg ^aQPfXQOtgy oaot iy 

rrj avxil ^iiXv oixovaiv 'ijmiQm,^ nai ii av^ aot iinot 6 av- 

rbg ovrog d-ibg^ ort avrov « SiZ Svva^ivtiv iv rij JEvQ<6ni], 

dtafi^vai Se ilg rt]v ^Aaiav ovtc i^tgat aot, ovSi int&ea&at 

TOfrS ixiZ nQu^^iiaaiv' dv'A dv ad [lot Soitilg i{)^ekitv ovSs ini 

fovrotg fjLOVOig^l^riv, it fitj iunXfjang rov ,aov qvofjtarog xai 

•*T^S aijg Svvdfucog ndvtag, (bg enog iimXv^ dv^Qoinovg. y,al 

otfjiai aa nXfjv Kvqov nai SiQ^ov fiyiXadat oiSiva d%tov X6- 

yov yiyovirai. ort [ih ovv ejj^tg ravrnv tijv fXnLSay tv olSa, 

5 }(ai ovx ily.dl^co, laayg dv ovy^ iinoig, an ilScog ort dkri&ij 

Xiyco, Ti Si} ovv, (6 J^wxQang^rovro igi aot nQog Xoyov 2 Ita codd. opt. et plur. , rt^(; tv&it* itctl .^fptvaslag noU" 
pto soloeco doxrj^. Parlic. txv '- uixi,g kaviijy» bIxo^^ ds Xf}- 
iun£;enda iiifinilivo hic llt ^ *ttapytit(^ , ivfyQU(povTo yQcuiua" 
znox 4..a. oi/x uv av ^oi oprr^ , ^tl^if xa%f o d?/ fxitlifataL,ovTf$ 
Tttlg i&fXeiy, «t Meno [}. (vid. ' naQsXtxfifiavov xal Tt/i' naTQtaav ibi not, iO.) post olfiai, ' Vid. 
et ihfra 47,. a. Alc. JJ. 1. extr. 
3. c. 10. b. 11. a. b.* 23. b. 
quibus locis omnibus eadem 
coQStructio in verbis bonhig^ 
SoxbI, oieij idem mendum in 
aliquibus liliri» peperit. 

3 Be. cura optimis Cl. Vat. 
Ven. U fidXa oXiywv IfAfguiv, 
atqu^ sic ctiam Proclus in 
scholiorum contcxtu. 

Scholium : "j^cW^ c5ff ^otntgd^ 
rfjg \4Xxt^i.uSt} rtxvia $itXey(To 
nqo tj^fQciv oXiytinv T^ff doyjig 
roij Blxogov trovg rii]g aviov 
fwf/c, wg dijXol rb Qmov, Viv^»;- 
VTjpt yotQ ol vioi UQ fiiv rovg 
itp^^ovg^ slafisaav oxTfti y.al Ssku 
hji ytvoftsvot, dvo di sig ntQtr- 
noXovg riQt&fJtovvro , nsqitovrsg 
%ijfv x^QOtv WHxog^ (pvXax^q raiJ- oiulav, TiTtg xal XijStg ixaAStro, 
dtg JIokvdsvicTjg iv ovofMa^moig, 
Vid. Poll. 8, 9, 2i et 25. 

A Vulgo^naQfXd^av Si, Com- 
modius oiy, auo sicnt latino 
igitu7'j ergo (v. Ernest. Clar. 

- Cic.) oratio post parenthesin 
resumitur, przkeeunte Nurn- 
bergero reposui e CI, Vat. 
Ven. H, Ex iisdem nunc de- 

. mum ^doplavi futurum ivSel- 
isa&at pro vulgato ^aa&at, 

, quamvis post illa iav naQsX^ 
&jl^ aorislum etiam futuri lo- 
cum tenere polerat. 

Schol. 7'o ir$ft^dfifvog inl 
Toi) Xoyiofiov raTxst, rh ds'int- 
Ssi^dfisvog inl rov^dnorddrjv, h. 
e. de eo c{uod directe-, re 
ipia ostenditur. 

1 Sic npsiTOs. 117- ov ¥(pfjGd:a Igtty «, Oib ifiov ovx ditaTlivxH; iyco Sfj aoi/B 
iQco, c6 q)(Xt TtaS KXhviov mal Mvofna^ijg* tovxodv yao' 
cot aTTavToDV rtov Siavotjfiarcov teXog ,imxtd^f}vat * aviv 
iuov aSvvaxov xoaavvtjv i/(o Svvafjiiv oliiai £^«v dg xa 
aa iTQayfiaxa xal dg ae. Sio Srj xal TtdXai ohfiai ^ jxe xbvh. 
S^eov ovx iqv SiaXiftobal aoi, ov i/co mQidiJitvov ontjvlxa 
idaai. SaneQ yaq av ilnlSag extig iv x^ nolet ivStil^aad^ai, 
on avxy navxog a^iog «?, ivSeil^diJitvog Si, oxi ovSev o,Ti 
ov naQavxUa Svv^aea&ixt *• ovxm adyco naqa aoi i^Tr^co 1 Sio. omne^ praeter cod. 
Yeii. A et ed. Bas. 2. unde 
Asiius ,recepit artioulum, tov 
Ivyoyi cujus sententiae ac- 
cedo. Ndm quod dicas for- 
tasse, loyov ov esse pro ov 16- 
yovy id Ron fiatisfaciat sine 
exemplis : qud.Hbus Hein^lor* 
fius quoque, qui vulgatam liu- 
jus loci, non diserte taimen, 
tuetur ad Protag. 36., desti^ 
lutus'fuiase videlur. — Mox 
pro Sio pars codicum Si bv : 
sed praestat illud, quod est 

gro SiOTi' ^ Tum pro fym Sii 
e. c«ra Clark. Vat. Ven. /7. 
iyui Sa, quod fcion placet. — 
Denique nomen matris Alci- 
biadis in Cl. Vat. Coisl. et 
aliis scriptum est zfsivofjisvTj^, 
quae tamen varietas inira ad 
$., 40. non a£Fertur. 

2 Apud Proclimi est'^jri^«7- 
vat: ricinus: hay' cogitatio' 
nes tuas ad optatum Jznem 
perducere ahsque. me minime 
potes, Eundem autem viilga^ 
tae quoqiie sensum esse, Matr 
thiaeo (Or. §. 532. not. 2.) 
non credo : nam diversum est 
/ hoc no«trum: harum,tibi co- 
^itationum Jinis (liceat enim 
^rafica verba pressius imitari) 
imponi non potest. Et in 
hac quidem sententia com- 
modior ^enitivus casus mihi 
videtur: activa dativo ae^re 
cauret. 11. x, 107. .^^w^- eng, evd' aW9 tHoq fii&if int^ 

3 Sic pro ru]<^. o7^«« hia 
rectft Cl. Vat. Ven. II. Hic 
enim Socrates opinionem su 
ara profert de numinis illius 
consilio, in paulo superiori 
o\fjLat autem suam de se ipso 
persuasionem, Vid. Gramm. ^ 
not. ad Ind. Anom. iti h. v. ^. 

4 Verba ivdel^aa&cit usque* 
ad prius istud SxivriGBad^ai ae- 
*unt in Cl. Vat. Veh, /Z: cu- 
jus omissionis nuUum neque 
bp.oiotEkevjov neque bpoioa^- 
XTOV causa est. Immo^ his^ 
omissis, ut quae ex superio- 
ribus (4. c.) menli audientis 
sponte recurrunt, cum ele- 
igantia et perspicuilate bre'- 
vior' sermo. evadit hic : aan^Q 
yag av iXmdu^ fX^ig *V tjj tio- 
Xtty. ovTia xdya na^d. aol fXnl- 
fo) jiiytgov dvv^ata&at ivdst^d- • 
ufvog OTi TiavTO? u^Lug ^ljd aot. 
Hakic itaque veram scnptoris 
manum, cetera non interpre- 
tamentum, sed male &eduli 
alicujus supplementum esi» 
censeo, antiquum tameh il- 
lud, cum Procius quoque ha- 
beat. Ceterum in his verbie 
aoristum- ivdelS»a&ai mendo 
carere docuimus supra ad 
Crit. ' 14. ; mblestum autem 
OT* ante haec avSsv o^Tt ov 
praeeuQtibus Proclo et Bek- 
kero omittere poteraraus, sed 

nunc / > 118 AAKIBIAJHS fiiyi^ov Swi]atff^ai, IvSnl^fitvog ott itmto^ &ti6g dfU aoi ^, 
xai ovt^ imTQonog, oiki avyytvr}qy ovtt oKXoi; ovSeig Ixa- 
vog TtaQaSpvvai trjv Svvaiiiv ^g im&vixiTgy qilPjV. ifiov • fina 

cTotf 'd-ibv fjiivtoi, vmfiQto fuv ovv bvti aoiy acai iiQiv to- 
pOvtijg ^niSog ydfieiv^ cog ifioi Soxh, ovx na o d^eog jSia- 
leytadxxty Iva firj fAattfv diahyolfirjv' vvv Se i(pijiu^^' mP-^o^ 

Syag &v fiov \ydxovaaig, AA. TIoXv yi ftot, a> ^wxQati^y 
vvv dtoncittQog av q^aivity innStj ^Q^(o XiynVj tj oti atym 
itnov, Dtaitoi acpoSQa yi i^a&a iSttv itai tott tptovtog» d 
fdv ovv iyco tavta Stavoovfiat^ ij fifj, wg iotxty Stiyvcoxag' 
xal iav fifj qpw, ovSiv fioi $^at nXiov nQog t6 i^ti&tiv at. 
tltv ' * d Si Srj ott fiah^a tavta Stavtvofiuat, nmg Sta 
aov fJtot Sgai, xai icvtv aov ovx av yivotto^ ixttg Xiyttv; 

b. JSQ. ^AQa iQtotqg^ ti ttva 2/o> tljttXv Xoyov fiaxQOV, o'iovq 
S^ axovttv ^taat; ov yocQ igt totovtov tS ifiov. d}X^ iv- 
StS^aa&at fUv aot, o); iy^fiat, oloat^ av hjjv oti tavta ov- nunc quoque retinuimus ob 
alia hu}us anacoluthiae ex- 
empla quae coUegit Heind. 
ad Phaedo. 19, 

5 Ita Bekker cum optimis 
, Cl. Vat. Ven. II, ctim olim 

legeretur nuvrog fi&llov a^tog 
t\fii, sine Got, et cum voce 
importuna fidXXov, ^uam per 
incogitantiam libri&ri], formu> 
lam TiavTog fiuXXov (v. Ind.) in 
animo habentis irrepsisse pu- 
to. Est.autem mendosa ista 
«criptura etiam in textu Pro 
cli commentariis inserlo, in 
quo proxime subsequentia 
ita leguptur: xal ovis inixQo^ 
^roc oviB avvegyog rtg oiU.og ov^ 
Sstg X. T. A. 

6 Heusdius verbum i^tivttt 
iaXu» impelleniis tantum esse 
legendum pronuntiabat otfff^ 
xe ^ idque in Procli libris m- 
ter varias lectiones est: sed 
vid. ibi Greuzer p. I6l. qui 
apte etiam admonet praecepti 
Grammatici in Append. Stur- 
ciana ad Etymol. Gud. p.;635. 
1. 55* to yag itplijfu Stik^ iv iuvt& ntQWQi^tt afjfiuaiav, iq>i- 
fifU yao TO TrQOTQinta xal ivdi- 
otafAt, 0}g TO' iipirifd. aot Xiytaf, 
Vid. Sturz. Lex. Xenoph. in 
V. Firmari antem potest vul- 
gata lectio etiam ex Prisci> 
ano 1. c. ubi mendosum £(]p9} 
hon modo in Graecis legitur, 
sed haec quoque sine va- 
rietate additur interpreiatio 
;),nunc, inquit f nunc enim 
me audias". Conf. Crit. 13. 
c. quanquam ibi in uno cod. 
Par. H. est afpiivroivi contra 
ibid. 9> A> tibi aqnivtiav magis 
proprie dictum, unus tamen 
codex habet i<piivT(ov, neque 
hoc ibi male. 

1 Memor esse debebam hu- 
ju8 loci supra ad Men. 7- 
extr. Hic enim certe vox 
iitv alteri collocutori tribui 
non potest; et continuatur 
sermo ipsis his el Ss dii — ^ 
quae iUic etiam leguntur. Vt 
Aunc, eandem esse illius quo- 
que loci et alterius in Cra- 
tylo rationem^ confidenter 
pronuntiem. 

f 
2 Lf- npjiTOs, 119 "^^TJJ* ei y^ d^ iaji .%cAvt6y u iJyng to vn^Qhtjfia, l^eXoi.c. 
2^S^, ^H ^ 'jffiAtnov SowX xb ano^^vkfs&ak la .iQcozoifuva ; 
.A^* Ov xaXenoVn 2^.' *u4noxQivov 5/J. yi^. jE^carcr. 
^Si, OvHOvv (og diOvoQvidvov aov ravrk i^fOX(Oy a ^ijfii 
Qt diavoila&au AA^ ^'jE^<Oj ti ^ovkkiy ovxcog' /iva xal d^' 
3(d, OyVi xal eQtZ^ K * 

JSQ^ fPeQt d/f. diavotZ yaq, co^ i/fi qi?J^j nagtivai^ 
^vfJifiovXivawv ^A^fjvaioig, ivxog ov noXkov^^ %g6vov,. d ovv 
fA^kXovx6g aov Uvai. li^ xb ^fjfia Xa^oiitvog iQoiinfiVy ^Sl 
^ud?^xipidd/j, iniidfj mQi xivog ^ ^ui&ijvaloi diavoovvxai ^ov- 
'ktiJkod-at, dvigaaai qufi^ovktvawv ; aQ^ inHdfj ntQy mv ay 
iitigccaai §bkxiov ij ovvoi; xi av dnanQivaio; AA, EC- 
7roi/4' av ^^novj mQl wv oida ^tkxiov 7J ovioi. ^Si, Jltr- 2 Legitur. vulgo Bi ^atXB- 

nbv — : uuae est ellipiica rer 

sponsio lacilis inlellectu post 

alteriuj interrogationem qualis 

hic foretjista: 'AkV y xoilsnov 

Xsyvtg t6 VTiTighrjfia ; Resp. Ei 

XalsTtby t6 ajioxglveaO-ai. Sed- 

post hujusaiocii sermonem, 

Akl^ sl firj XakiTibp liyeig, 6^e- 

Xta vnriQBTtiaai, nemini in men- 

tera venire- potest tespondere : 

J^l /ttlETibv zb d7T0>cQlv{(fi^ai: ut 

scilicet ex negativa quae prae- 

cedit hypothesi mente repeta- 

tur ^jfaienov i^v idque in^ne- 

gatioiiem convertatur. Con- 

tra una consentanea loquen- 

di forma hic est directa in- 

terrogatio; ad eamqne solam 

recte respondetur ikudo^oc 

ov yaXsnov. Jam cum in an- 

tiquissimis aeque Atque in re- 

centissimishbris susque deque 

habeatui; distinnio inter ^, ^,' 

sU reponere hio if ecr«miiui5 

dubitavi , cum manifestius 

idem meAdum in oninibus 

itidem ^ mss. ' recurrat infra 

12. b. ubi vide. Ficinus nostf o 

loco: Num difJicUe tihi wi* 

detur — respondere? , • *^ 

3 Duplex i:stud %aC ad no- •strum sane sensum redundat, 
nihilo seciustamen efquam- 
vis optimi codd. posterius 
omittant , utrumque servan- 
diim est. Mam uti de prioi^i 
neminem vel mediocriter ver- 
satum in his litteris dubita-' 
turum puto, *ita posterius 
etiam seorsim. sat multis ex- 
emplis defenditiir. Est enim 
idem illud x«f, quod ad in- 
tensionem studii cognoscendi^ 
indicandam Inlerrogativis ad- ' 
jungitur: xiyito^tn igovfisv,- — ' 
tivog di xalt^; et sim. vid.- 
Heind. ad Theaet. 6. ; neque 
minus Relaiivis: Lec^. 7. p. 
821. e. JLty o,ti xai> (pijq, oi 
^sVs: et in eadem, quam hic 
habemus, fbrmula posterius 
tantuR^modo xai positum est 
Herodoto 2, ll4. Iva sid^, v(,t» 
xoti'9cal Xi^Bh 

i Sic pro vulg. olim tAvbg 
recte Steph., hoc sensu: tl 
i^t, negl ov insidri 'aO". diavo- 
oHvtat (Sovlevta&ai , avi^aaai 
avfiPovlsws&fv ; ut mox §. 9* 
OTtti' ^K neql TtVoff fiovXtvAv-^ 
tat, pro: tl ovv igi negl ov 
inav ^ovMtortaij ^dd. Ind. T« 2 Apud 120 AAKIBIA4HS /ap ov; ^^ OShovt %a\na pLOVoi ola^&a, & na^* a^Xtov 
tjuxd-iQ if aytog iievQtg; AA. Jldid yig akXa; <2Si,'^£^iw 
ovp SiHog &¥ noxt ^fia^ig n tj i^tu(>tg, [iifvi fjuxp&drtiv S&i-- 

c.W, fijyre adjog ^'n^eXv; AA. Ovx ^u 2;ft Ti Sd ^; 

i/^eHjjaa^ av tfjxijoai ^ fAa&HV, &iiTigaa&ai tpov; AA* Ov 

dijxa. JSSi. I^ aQa ^ vov xvyiivtig i^i^apjtvog, ^v x^ovos 

Sxi ovx fiyov tldivai; AA. *Avdpcrj,' 2Sl, ""AiXa fiip^ S 

•yi fAifidihjitag o%id6v xi nal iyto olda *♦ tl ii rt ifjik JJXti'- 

*^^&tv, AjtL BfAO&eg yctQ dff ovyt, %atd fivfjfirjv xfjv IfAtpf, 
ygdfifjLata, Kal xi&agi^HV, xal naXaietv* ov yocQ dfj avkttv 
yt ij&ikig fia&kZv '. xavt^ i^lv & (A hri^aoai, d.fAij nov 
xt fiav&dv(ov ifiB Xihj&ag' otfiat Si' ye, ovxi vistxwg oiixi 
fu&^ fjf^qav ^iwv ivSo&iV *. AA» *AlX* oi ntcpohfj- 

8xa tlg aXXtov ij xovxfov» £Sl. TIoxtQOV ovv, oxav ntQi^.ii' 
y^afijidxwv *A&9jvatOi povi^nioovxai j nwg £v,6^&wg yQa- 
fpouv, toxt dragrj(TH avxotg avfipovXtvowv ; AA, M.d A% 
ovH iywyt* SSl, *AXX^ oxav ntQi xQOVfjtdxwv iv Xvq^; 
AA. OvSafiwg. 2Sl, OvSi fiijv ovSe ntqi naXatOfjuixwv yt 
itw&aGi povXtvto&ai iv x^ exxXTjoicx^ AA. Ov fiivxoi, 2Sl, 

^•^OxaV ow ntgl xivog povXivwvxai; ov yuQ nov, oxav yi 
ntQb olxoSofjiiag. AA. Ov Sfjxa. 2Sl. OlxoSofiog ydg 
tavtd yt Gov ^iXxtov avfipovXtmti. AAi NaL 2Sl. OvSi 
ftrji^, oxav ntQi fjLavxixijg povXtvwvxa^i; AA. Oi). 2Sl. Mdv- 
tig yaQ av tavx^ Hfjitivov '• ^^ ov, AA* Nai. HSl-. ^Edv 
ti yt iTfJUHQ^g ij fiiyag y, idv tt xaXog tj alaxQog, &i tt ytv^ 

e. valo% tj dytw^i ** AA. Tlwg yaQ Ov ; £SL EiSoxog yaQy i Apuid solum Proclum liic 
•ct tl Saii 

I^Sic Be. tx optittus. Vul-. 
go JUf a — . 

4 Ap. Proel. nui aiiig olia, 

6 FudvLB Alcibiadis odiuni) 
qtio tibiam ^ eisequobAtur, 
«tiarrat.Plutarch. in. illius vi« 
ta» c. 2. ubi inter aliai. to S* 
avliiPt inquit, t^tvytv if «* 
ymvig Kot ttviXtv&igov, 6 5c. ifiM XiXtj&ag. 

1 Apud Procl. dfuivw, quod 
pos^it blandiri: sed melius 
refertur oratio ad avfjifiovktv-' 
oui jconL mox ^ avfipovlfi. 

2 Sic duplici v ia optlmis 
et plurimis «cripta est haee 
vox. Sunt, tamen qiii distin- 
gUatit inter aytvijg a^ genere 
et mytwtig de indole.. Donr. 
ad Charit. 3, 5. p. 38^. Lips. 
Fisch. ad Euthyphr. 1. Ne np/iTos. iii 

cifmij nt^i ixi^ov fi cvfipovXfj^ xal ov nkowovifTOQ '. yiJt. 
n»g yocQ ov; 2i^, \AXX^ lav T€ Tthviq idy n nXovaioq 
ff 6 TtaqaivoiVj oidiv dioifjH ^Ad^rjvaloigf Htav TttQi xmv Iv 
T^ noXtt povXiimvtat ntog av vytaivotkVy alXa X^tjoovutv 
laXQov htvai rov ovfjL^ovXov. A^, Mxorayg ye, 2S^. ^OtavQ 

' ovv mQv xivoq axoncjvtat, xott aif dvtgafLevoq tag ovfipov-' 
hvfrmv, oQ&tig dva^oH ; Aui, ^Otav ntqi xwv iavxmVy cS . 
£(6xQat€g, nqayimtmv. "2Si, TdSv mgi vavitrjyiag Xiyug, 
inoidg xtvag x^'! ^itovg xag vavg vavntjyHa^at ; AA. 
Ovx iymyfy eJ HoixQateg. 2^, NavnfjytZv * yocQf otfjiatj 

I ovx inigaaat. xovt^ aivtoVf ij iiXXo tt; AA. Oifjc, aXXa 
xovt4>. ^Q. ^AXXd mqt noUov xcov iavtwv Xsyetg nQayiui-^),: 
xm otav povXtifovtqtt; AA. "Otav ntqi noXeuov, e5 2^(0- 
xQoteg^ ij mgi iigi^vfjgy ^ mQi * aXXov xov x<av xfjg no^ 
Xnog nQayfAAtmv. £Sl. ^A^a Xiyttg, oxav povXdwvtat nqbg 
xivag %Qij ilQi^Vfjv nottXod^at^ xai xiat noXtiitZVy r,ai xiva 
xQonov; AA.^NaL -2"/2. XQtj S* ovx oig §Attov'; AA. 
Nai. £Sl. Kai xote ondte ^tXxtov^ AA» Jldvv yt. ZSl. 
Kai xoaovtov xqovov, ooov afittVQv; AJ^ Nai. 2Si. Elf» 
ovv povXtvotvto ^A^fjvaXoty xiai XQfj nQoanaXaittv, ^xai xi- 
atv dTtQoxetQi^ta&at ^, %ai xiva XQonoVy av dfAttvov.&v avfi- 
povXtvotg rj b natSoxQi^fjg ; AA. 'O natSotQi^ijg Sfjnov. 
2fl. ^'E%ttg ovv tlntXVy nQog xi pXinwv 6 natSoxQi^rjg ov/i- d. 
PovXivatttv ^y olg StZ nQoanaXaittVy xai oTg jATjy nuxi Sifoxty 
xai ovttva XQ^nov; Xiyw Se xb xotovSt. OQa xoitotg Stt 

^^^nQoanaXaittv olg pdXtioVy fj ov. AA, A^aL 2JQ. ^AQa xai 
toaavta • oaa> duttvov; AA. Toaavta. 2Sl. Ovhovv 

que sane de posleriori hujus 3 Leviter tangit, quae an- 

praecepti parte dubitare nos tea (§. 2.) recensuerat, captta 

sinit locus Aristoph. Pac. eorura quibus superbiebat Al- 

748. — unl fltmoloj(svuaT* o- cibiades. 
ysiv^. Sed aywifg de non 

generoso scribendum esse id ' .1 NavTttiyHa&ett — iVfln/Tii}^ 

neque metric^ neque ex an- ydiy — : vid. Gramm. §. 122, 8. 

liquioris grammatici prae- g Omittit praepositionem 

cepto probatur. Immo per- g^ ^^^ optiims. 
quam est probabile, sicut 

fMweuog, ita dymfv^g qudque 3 Vid. Ind. 

utraque relatione dixisse At- ^ j^^^^ ^^ omissum, tit sae- 

licos. Neque tamen est quod • yjj jj^j^j ^j q 37^ ^ 

formam ayevrig suspectam red- *^ ^^ 

dat nobis; cuiii ivyevtig utra- 5 Sie Tbu^jyd. 7, 81. «jo- 

flue si«nificati#neprobu«8it. X^guv, xwvvf fiaXojmfovg oaa 

•vmy- <• " 'V 123 AAKIBIAJHS 10 )ca^ Tor^ iti SfiHVov ; AA. TLaw yi. SSi. *AXkii ftrjp xa* 
roy * ^ovva deZ Htd-aQll^Hv ndxs nQog vfjv. (^dijVy xm §ai- 
VHV ; AA. Akl yaq* US^, Oiixovv roxt onoti. pdlriov; 
AA, NaL Zil. Kai roaavxa o(fa piKrtov ; AA, fl^tjfiL 

^•^/2, Tl ovv; imiStj ^tkxiov fiev dvofjial^ig In^ diiq^oxtQotgy 
r(p XE xtd^a^tCHV- nQbg xijv cidfjVy xal tw n^oonaXoiUtVy ri 
xakH^ ro iv rco xtd^aQl^tv peXxtov ^; (aant(i i/c6 ro iv r<S 
naXaUtv xaXco yvfivagtxov av d^ ixf-tvo ^ ri xaX,**^; AA» 

c. Ou» ivvodS, ^Si.' ^AXXct mtQ(o ifis fAtfAJtXad^at, iyco yaQ 
nov diuxQtvdfifjv ♦ t6 dta navxbg OQ-O^tog b^ov, OQOdiq dk 
.dfinov i'itt rb nara rvfv rdj(Vfjv ytyi^Ofitvov^ ij oii; AA. 
NaL JSii. '/Z" de rixvij ov yvfiva^txfj ^v; AA. Uwg S' 
ov; 2!fi. ^Eyia S^.dnov rb ivrm naXaiuv ^tXuoVj yvfiva- 
gtxov. AA. Elntg yaQ. 2!Si. Ovxovv Nxce^»? ; AA. "'Efiot- 

d.yt SontZ. JSSi. "Jd^t S}j xai av' n^inot yaQ av nov xal aol 
rb xaXwa StaXiyta&af tlna ngiorov, rig rj xiyrvijy ^g rb xt- 
^aQtCttv fcal rb qSttv xai rb ifi^aivitv 6Q{^(og' avvdnaaa 

i\rig xaXttrat; ovnto Svraaat tintZv; AA. Ov Sijxa. 2Sl. 
^AXX" «5« nttQ65. rivtg al (^tai tav ij rtxvtj; AA. Tag 
Movaag, cd HcixQartgy Xiyttg; ZSl. ""Eycoyt. OQa Sfjy riva 
dn^ avxtov inwwfiiav ij xij(Vfj «x^i. AA. Movatxijv jiot So- 
xtig Xiyttv. HSl. Aiyw yotQ. ri ovv rb xaxic xavxfjv ^ oq- 
'd^fog ytyvofntvov ipv ; oiantQ ixti iyci aot rb naxu xrjv rij(pjy 
iXtyov 6Q-&(og rtjv yvfivagtKfjv, xai av S* ovv * o&xtog iv- . dvayxd^ovtai h. e. retro ce- 
dere ita ut milites tantum s. 
eatenus pugnent, quatenus 
cogantur. x 1 Artic. ihsertus indicio 
Codd. opt. qui habent t6. 

2 Inserebatur antea og&oig 
ante m&agil^fiv, quod damna* 
-tum jam a Schneidero nunc 
omissum auctoritate codd. Cl. 
Vat. Ven, JX. 

3 Be. c Vat. erv 8i y* ^ 
niivo. 

A Ficin. vertif: eijuidcnt 
ipsum melius respondtrem^ ut videatur lepsse dnongivai- 
fiipf dv. Sed recte habet vul- 
gata. Socrates enim respicit 
suam de optimo in luctando 
responsionem, quam vult ut 
imitetur Alcibiades. Docet 
hoc vel vocula nov, quae va- 
let opinor. 

1 Cl. Vat. Ven. xar' avtrjv, 
quod recepit Be.: mihi ce- 
terorum scriptura aptior vi- 
detur. 

' 2 Ita recte nunc editur e 
codd. opt. xal^ Si, v- etiam 
(v. Gramm. §. 136 ). Vulgo 
iij ow. 

5 Pro- t ' npsitos. 123 Z^. Ev Xd/tig, u&i df]j Mcl t6 iv t(^ no^fi^Xv ^^riov ,xaih. 
ro iv rcp d()r}Vfjv ciytiVy rovro ro ^eJyriov rl ovofidl^Hgi, 
Smitq ixH iq>' iscdgco iT^ytg T<p> d{Aiivovi ^, ort (Aomtxci-' 
re^oVy xal im rco irtQcp, ori yviivagixcirtQOV tuiqco 5^ 
. mi ivravd-a Xiytiv t6 ^ikriov. ' AA. ^A)X^ qv iiavv t* 
£%m, JS£i. ^Akhd fiivroi cdaxQOV yt, ti , fuv^lg at Xiyovra c- 
xai GVfi^ovXtvovra mQi <ymcov, ori ^tk^iov roSt rovdt, xai 
vvvj xai roaovroVj antira iQcori^otitf Ti t6 dfuivov i^ytig^ 
(0 ^AXai^iddrj ^ ntQi fiiv rovrcov e^itiv tlntXVy eri t6 vyitivo- 
rtQov • xairoi ov itQoanoitZ yt iarQog iivai • ntQi di ov 
MiTQoaTtouZ ini^rifACov ihdiy Ttai avfipovXtvatig dvnsdfitvog, cog 
tUcogy rbvrov ds^ (ag ioixag, vttQi iQcorrf^tigy Jdv fiij ixfjg 
thtffVy oix aia^vtry ^ ovx aia^QOV cpixivtrai * ; AA» Ildvv SProchis: iqi^ kxd^toBX. ro 
ttfisivov, idque recepit Bek- 
ker, et jam ante eum Astius ; 

2uanquam hic nonnisi ex' 
iornarii conjectura; qui ta- 
men in una hac mutatione 
non substiterat, secT locum sic 
refingebat, .bioTifg txei iq>* Itc- 
g w ekfytg to afiuvov — . Hoc 
certe male. Nam itf* ireQO} 
sic nude dictum non respon- 
det proximo xai inl tm hi- 
gt^. Sed, aervato dativo tcS 
fffidvovif hodie etiam multum 
faveo Jiuic vocis exn^fo mu- 
tationi: iip' ejigM Tw afieivo- 
yt — Kal inl tw «ts^w' — ,• 
haec enim legitime sifcilPe- 
spondent.' In vul^ata autem 
nou moiror quideni compen- 
diosum loquendi jgenus, quo 
priori loco ante oit fiovaixio- 
ttoov mente supplendum est 
im TiJ eTigai, vel sjtl toJ fiev — , 
cujusque exempla habes apud 
Jleusaium p» 76., quanquam 
nullum in illis adeo durum, 
ut complexivo isti exagog al- 
terum statim membrum ad- 
haerescat {ehytg icp^ hcdgbj ati 
^iovatxtoTegov) : non tamen hoc 
mquam moror, sed formam 
ixagog loco le^itimae kKdTtgog. 
Verum de his utut statuas, 
dativura t^ dfinvovi sertan- dum duco ob sollemnem prae- 
positionis ini cum dat. usum 
m formulis nuncupandi, ut* 
ovofid^ew, xaXelv^ liysiv, einelv 
im tivi. Vid. Heind.. ad Cra- 
tyl. 1. et 107. Sophist. 48. 
Contra in altera illa loci con- 
fititutione verepr ne linguae 
ratio poscAt, i(p^ exdgov eXeysg 
t6 vifisivov OTl — . 

.-4 Vulgo tpavHTai et supe- 
rius avf^^ovkevsig. Tempora , 
auctoritate codicura a Be. per- 
mulata. — Observent autem 
tironcs anacoluthiam in ora- 
tione himembri longiori ad-. 
modum usitatam. Aiaxgbv ^, 
negl fiev tovkov ex^iv sljielvi 
sequt debebat tovtov de nigi 
ov^ sed tum perspicuitatis 
tum gravitatis gratia oratio- 
nem pendentem ab aiaj^gov 
relinqi^t collocutor, novam- 
que ' auspicatur » per ovk al^ 
axvvn^- 

Formara 2. pers. in etprae- 
ter CI. hic in priori ngoanoisi 
dant Codd. Par. B C, in utro- 
que Coisl. a prima manu : in 
aiaxvvsi Clark. solus. 

Tovtov 5i — . In oratlone 
himembri cujus priori parti 
posterior est opposita, quo- . 

ties 124 AAKIBIAJHS i3/i. £Si, JSn&itH dfj) ^al 7t^o&v[jiov AmtVy "itgbq xL tiivH tA 
iv r<p H^i^VJjv rt 'oiyHV otfiHVOV, xal zo iv tw noXifielv 0^^; 
StZ, AA., ^AUm axondiv ov dvvauai ivvoijffai *. -2*/?. 
Ovd* oh^a, imidav noXefiov Ttmoiued-a, xi * i/xaXovvTf^ 
aXXrjXoi^ TTa&tjua, iQx6ni&a inl rd noXifutv^ xai o,ti avrb 
OYOfJia^ovTeq iQX^fJtt&a ; AA. *'Eywye, OTi ei^anaTcofievoL ti, 

b. ^ pial^ouevoi, ?j ano^fQOVuevoi, 2£i, ^'Ejie, 7T(og Kxaca roi- 
rmv TTiafpvxe^i nHQtS dmXv, ri diacptQH t6 oj8s rj w9e. 
AA. Vf * t6 coSe Xiynq, fo HtixQTxttq, t6 SrAaiwg tj ddi- 
5CG^5; ifiQ. AvTO rovTo, AA, *AXXa firjv rovro ye diaq>i- 
QH oXov re xal itdv. 2Sl, Ti ovv; ^A^O-fjvaioig av TTQog 
^oreQovg aviipovXtmHg noXefjievyy rovg ddiKovvrag; ^ rovg 

9,ra dixata n^drTovrag; AA. Jhvov rovro yt iQToxqg, a 
ya^ xai^ SiavotlTai rig, (og Sh nQog rovg tu Sixaia nQar- 
rovrag noJyffietv *, ovx av bfioXoyrioHb ye, 2!Si. Ov yag 
vofiifiov Tov^', cog ^oixtv. AA, Ov Sfjxa* ovSe yt xaXbv 

13 SoxhZ klvai, 2il. JjQbg ravr^ itQa * xai av, rb Sixaiov, 
rovg Xoyovg noirjoH; AA. ^ivdyxt]. £^. ^AXXo rt ovv, o 
rvv Sf] iyco tJ^oJtwv, piXriov nQog t6 noXifie)^v xal firj, xai 
olg Sit xai ofg ftrj , xai bnore xai fifj ^ , tb SixaioxeQOv 

^'Tvyxdvei ov; ij oij; AA. fpaivfrai ye. JSSl. Ilcog ovv, cd ties Iiaec et ipsa in protasin 
- et apodosin distincta est, \ro* 
cula ^e', ad pondiis op^osi- 
tiorris augenctum, in apodosi 
post demonstralivum repeti 
potest: de qua re uberius 
a^am in Excursu ad Demo* 
sthenis Midianam proxime 
renovando. 

1 Cl. Vat. Ven. votfiai, 

2 Ita Codd. opt. Vulgo 
5,T*. — Mox iidem codd. et 
Proclus uq xo noXtfitiv, quod 
r«cepit Be. 

3 Vul^. tl: quod -servant 
-rass. omnes nisi quod in Coisl. 
^ superscriptum est. 

4 Codd. Par. B C hoc ver- 
bum omittunt. Non inale. 

5 Steph. le^endum cense- bat Tot/r* Clga. Rectius Schlei- 
ermacher t6 d/xaioviit epexe- 
cesin vocis jaijja accepit. 
Conf. Men. 2i. 

6 Kal firi pro xal on6x% 
ftT}, quod ipsum reponendum 
censebat-Wolfius, cum durior 
h. L videretur ellipsis, maxi- 
me ob repetitum m praece- 
dentibus olg. Sed brevitalis 
studio aliae etiam haild dis- 
similes omissiones, potissi- 
mum in particula. /u^ admit- 
tuntur. Vid; Gramm. §. 138. 
IV, 31 — Quae autem vulgo 
inseritur ante t6 dix. particu- 
la ^, eam Codd. longe plu- 
rimi omittunt. Carere potest 
ea sermo (vid. Ind. in dlkXo 
Tt), et^molestissime sane, illa 
aamissa , f tatim subjtuigttre- 
tur ij ov. 

f Woro. npsi Tos. m ffCki *AXiti(tiadtj; itcTt^ov aavxw X&fi&ag^ 8u oix hUgaaa* ' 
TovTo; ij iju e?«ai^€^ (iavOaviav xai qfoa(6y tig didaaxalou, 
Sg (j£ iSilksQxt SiaytyviiaxHif %6 dixaiortQOv tt xal ddtTUO" 
TiQOv; xal rig igtv ouro^; q^Qaaov ^ai ifioi^ Zv* avvm ipotrr 
rrjTtjV itQol^tv^aijg xai iud* AA. ^TxcuTrrii^, co J^mAqtmQ.^- 
2^. Ma r' Xiov rbv ifiov rt xai abVf ov i/t» tjxig' av 

imoQXJqaat^ . aW/ tintQ «X«C> **^fi ^*V fe*- -AA. Ti 
i* * d iiJj b'/i(Oy ovx av oki fu aXkoog kldivat lUQi rw di- 
xaUov xai ddixav; HSi, Naiy H/t tvQoig. AA. ^AiX qvx 
av jtvQHV [it fiytl; i:Si. Kai fidhx.ytg tl l^^injaaiq ^. AA. 
Elra J^tfrijaai ovx dv oiti fit ; 2iQ. ^'Eytoyt^ d oitj&titjg yt 
firj tidivau AA. Elra ovx ^v, ort tT/ov o&roi* 2r'l2. Ka-^^ 
Xtog keytig. ixtig ovv tiirtZv rovxov tov XQovov, ort ovx tpov - ' 
iQilSivai' Ttt dixaia xai ra a8ixa; ^eipe, niQvaiv i^rjrtu; rt 
xai ovx (aov tiSivat; ij (ocfv; xai rdhj&ij dnoxQiroVy Xva 
fAtj fjidrrjv ol StdXoyoi yiyvoDvrau AA. ^AXk^ W^*' ttSivat. 
2^. T^rov Sk irog xai retaQrov xai nifjtnroVy ovx out(og;^' 
AA. "Eyooyt. 2Si^ ^AlXd fxijv x6yt nQo r;oiftov naXg tj- 
Q&a '. t\ yaQ; AA. NaL HQ. Tort fiiv roivw»tv o7- 7 Hom. U. 0,39. Clarvivvv 

JSr^ &^ Ugii xtn^txXi} xal vat' 
TBQoy lixo? uvx(a» 

lCovQidiai', to fikv ovx aif 
iyoi TioiB ftuip ofioaaifu. 

turip. Or. 1531. 

^% if^h^ V^^XV^ xaTt»fioa^j 
^lv av (voQKolfi^ iy(6. 

Suidas : ^dXtog Zevg o ra tieqI 
tag (piXiag imaxqndrv, Msvcty- 
dQog 'jivdQoyVTM' MaQTVQOfiat 
tbv ^iliov, v) KQutav^ /lia. 
Plat. Euihyphr. p. 6. b. dXld 

flOl tlTti, TlQOg 0lXiGV, 

Apiid Proclum, certe inpar- 
te cndicum ejus, lefiitur Ov 
fia tov *1hXiov : tedi iiaec est 
^ammatica explicatio: vid. 
Hoogcv. 25^ 9. p. 435. 

8 Excerpsit hunc locum 
Stobaeus, Sermon. IX, p% 122» 
uique ad rerba /u^ tiSivai. 9 Formam magis atticam 
tv[t4i(Siiag praebere Isidorum 5. 
Epist. 3S7. monebat Schnei- 
der. 

1 Sic codd. opiimi. Vulgo 
tTQOTo^, quam formulam sunt 
qui doceant poni non posse 
nisi cum relatione ad prae» 
Btns tempus (vid. Devar. 'p« 
3J8.). Quod praeceptum ita 
laudo, si loco praesentis tem- 
poris si^nificetur id tempus, 
ad quod spettat series oratio-. 
nis. Nam in narratione quo- 
que usurpari Tr^iorof^ de eo 
quod factum est ante rei nar* 
ratae tempus^ dubitari ne- 
quit. Thuc. 2, 15. *End di 
^rfOevc i^aolXivaiv ■— , ig t^ 
rvv noXiv — ^vvb\ytiai ndvtag, 
i(eil vffiofdvovq tu hnvtotv lx«- 
^vg, unrQ xnl ngoTov, tjrdyila^ 
OB fiii» noXtt taury ^ XQV^^"*' 
Sed quando in terie oratio- 
tois praeteritum tempus me" 

raora- ' \ 124 AAKIEIAJHS iS/f. £Sl, JSn&rtH $ri] ^al jifo&vfjLOv Amtv, ^gbg ti tUvH to 
iv Tw tl^rjvrjv ti olyHV oifiHVOv, ^tai to iv tm noXifieZv olg 
8bt AA, ^AXiM oxontBv ov Hvvafiai ivvofjaai '. 2^Q. 
OvS* oh&a, inttSav noififjtov nouiifit&a, ti * iyycaXovvtiq 
iAXrikoii; nd&fjfxay iQ)[6fttO-a inl to iioXifuXVy xai Oyti avtb 
6YOfidZ,ovttg iqiOfAtOa ; AA. ''JS/coyf, ott el^aTtatcofjievoi ti, 

b. tj ptal^oiuvotf rj dito^fQOVhievoi, 2Sl, ^Eftt» ittat; exa^a tov- 
tmv TtatrjHpvxeg; miQdS eimXVy ti Siaq>iQH tb wSi ij wSe. 
AA. Vf ^ tb wSi Xi/Hqy €0 ^oiKQattg, tq Sixaiwg tj dSi- 
jcoi?; ^Sl, Avtb tovto, AA. *AU,d firjv tovto ye Staq^i- 
qn okoii tt nai Ttdv. 2^S^. Ti ovv; ^A^Orivaioiq ov nQo; 
dotiQovq avfipovXtvoHQ noXtfji^Vy tovg dStnovvtag^ tj tov; 

9,tu Sixata nfdttovtag; AA, /Htivbv tovto yt iQmxqg. rf 
yaQ Ttat SiavotXxai ttg, cSg Stl TTQog tovg ta Sixata nQax- 
tovxag Ttoi^fitXv *, ovx av OfioXoyrjatih yt. 2Sl. Ov ya^ 
vofufiov Tov^', cog eoixtv. AA, Ov Sfjxa* ovSi yt xdkbv 

13 SoxtX tlrai. 2£l, TlQbg tavt^ &Qa ^ y.ai av, to Sixaiov, 
tovg Xoyovg Ttot^att; AA, \4vdyxfj, 2JSi.*AkXo Tt ovv, o 
%'vv Srj iy(b '^Qoixcav, piXxiov nQbg tb noXtfitXv xai firjy xai 
olg Stt xai ofg firj , xai onott xai fJirj ^ , tb SixatoxiQOf 

^'tvy^dvtt ov; tj oii; AA, ^Paivixai yt, 2Si. IIc5g ovv, oi s. ties liaec et ipsa in protasin 
et apodosin distincta est, vo- 
cula Sd, ad pondiis op]^osi- 
tionis augen^um, in apodosi 
post demonstraiivum repeti 
potest: de qua re uberhis 
a^am in Excursu ad Demo- 
tthenis Midianam proxime 
renovando. 

1 Cl. Vat. Ven. voijaa*. 

2 Ita Codd. opt. Vulgo 
e,xi. — Mox iidem codd. et 
Proclus BLg t6 noXffiuv, quod 
rcccpit Be. 

3 Vul^. ci: quod -servant 
-mss. omnes nisi quod in Coitl, 
^ superscriptum est. 

4 Codd. Par. B C hoc vcr- 
bum omittunt. Non Tnale. 

5 Steph. le^endum cense- bat toiJt* vtQU, Rectius Schlei- 
ermacher t6 SiHuioywt epexe 
cesin vocis Ta€ra accepit. 
Conf. Men. 2^, 

6 Kal fifi pro xal oiiou 
fiij, quod ipsimi reponendum 
censebat-Wolfius, cum durior 
h. 1. videretur ellipsis, maxi- 
me ob repetitum in pracce- 
dentibus oig. Sed brevitatis 
studio aliae etiam haifd dis- 
similes omissiones , potissi- 
mum in particula fji^ admit- 
tuntur. Vid; Gramm. §. 138. 
IV, 31 — Quae autem vulgo 
inseritur ante t6 dlx. particu- 
la fj, eam Codd. longe plu- 
rimi omittunt. Carere potest 
ea sermo (vid. Ind. in ^)M> 
ri), et^molestbsime sane, illa 
admissa, ftatim sub}Ungeie- 
tur ^ ov. npsi Tos. m fpCki \AXitilfiadfj ; nctiQOv aavxi^r X&fi&ctgf 8u p^x int^aaat ' 
Touvd ; fj i^ ilad^tg fiavOaviav ^ai qfoircov ng StdaanakoVf 
Sg aa iSidaQiCB Sia/iyvioayntv ro dixaioxiQOV ti xai ddixoi" 
TiQOv; xai rig igiv, ovtog; q)pdaov ^ai if^oij ^' avvfp ipojr 
rrjrr^v itQol^ivrjOTjg xai iui^ AA. ^xomvtigy co ^oix^ang.c- 
2^, jyid r^ Xiov rov ifiov rt nai abv, ov i/(i> fjxi$' av 
imoQysf^adi} . aW-' timQ 6j(«5, ilns rig igi, AA, Ti 
i* ^ ei fitj f/iOy ovx dv oki fu d^kkoo^ tiddvai lUQi rd^v di- 
xaitov xai dd^xfav; HSi. Nai^ tiyi ivQOtg. AA, ^AHX^ qv% 
dv jtvQklv [it^ytZ; HSi. Kai fidXa.yk^ d C^jri/aacs ^. AA, 
Elra t^rjr^aat ovx dv oiti fie ; J^Si. "JEyw/t, il oltjd^dfjg /6 
firj tiSdvai, AA. Elra ovx rjVy ore tlj^ov ovrm* HSi, Ka-^^ 
Ktog 'kiytig, tx^tg ovv tlittXv rovrov tov XQOvbvy ort ovx tpov ^ " 
{^tiddvai rd dixaia xai ra adtxa; <j:4Qt, naQvaiv i^i^rttg n 
xai oix mov tiSivat; ij wov; xai rdkrj&fj dnoxQiroVy Xva 
fAfj fidrrjv ol StdXoyoi yiyvcovrau AA, ^Al^^ ^W^ ^Sivat, 
JT^. TQirov Si irog xai retaQrov xai nifmrov, ovx oSrmg; ^. 
AA./'Eycoyt, 2lSi^ ^AXkd fifjv r6yt ivqo jovrov iiatg ^- 
ff&a *. ^.yaQ; AA,NaL 2i£i. Tort fiiv roiwv,tv ol- 7 Hom. II. o>39. C/crrw w 

T<55t --) ; 

J^ d-^ leofl xdipciXi} xal vm- 
rsQoy lixog uxjxio» 

KovQidiaVf to fiiv ovx otv 
iyia noTB fjtaijf ofioaaifit. 

lurip. Or. 1531. 

^% i^h^ y^/i*' xaTt»fjtoa^j 
tJv av tvoQxoJfi' iyd, 

Suidas : ^dXtog Zsvg u t« Titgl 
tug (ptXiag iTttaxqntiv, Msvav- 
doog *At'dQoyvrM' MaoTVQOfiat 
tov 0lXtoVf oj KQuiav^ /lla. 
Plat. Eulhyphr. p. 6. b. dXld 
fiot H7T9, itQog ffitXiov. 

Apud Proclum, certe inpar- 
te codicum ejus, leeilur Ov 
f*a Tov ffdXiov: sed liaec est 
^rammatica explicalio: vid. 
Hoogcv. 25, 9. p. -435. 

8 Excerpsit hunc . locum 
Stobaeu«, Sermon.lX, p«122k 
wique ad rerba /u^ BtSivai, 9 Formam magis atticam 
tijnfiafiag praebere Isidorum 5. 
Epist. 3S7. monebat Schnei* 
der. 

1 Sjc codd. opiimi. Vulgo 
TT^OTof;, quam formulam sunt 
qui doceant poni non posse 
nisi cum relatione ad prae- 
sens tempus (vid. Devar. 'p* 
338.). (Juod pracceptum ita 
laudo, si Joco praesentis tem* 
ppris si^nificeiur id tempus, 
ad quod spe6tat series otatio-, 
nis. Nam in narratlone quo- 
"quc usurpari tt^otox) de eo 
quod factum est ante rei nar* 
ratae temjpusy dubitati ne- 
quit. Thuc. 2, 15. ^Enfl di 
(^r,afvc i^aaiktvasv — , ig t^ 
rZv noXiv — ^vvotxias navrag, 
)f«fc vffWfiivovg T« knvTwv lx«- 
govg, antQ xal ngotov, iji'a/3i«- 
cre uia noXti t«ut»/ ;jf^f/a^«». 
Sea q!uando in terie oratio- 
tiis praeteritum tempus me" 

rapra- 126 4AKIBIAJHS C. d. da ou mov ddivau A.A, Ttag iv olad-a; JSSt. TloXXa' 
jc«g fjov h didaaxdXtoy rJTtovov TfaiSog Svrog, tcal ciXXo^&ij 
nal oitovt dgQayaXi^oiq ij aXXtjv rtva Tidtdiav TtaO^otg, ov^ 
cfe CLTtOQOvv^oq mQi rdSv dinaicov Ttal ddlxtov^ ,dKka fidXa 
idya Kai S^aQQaXeoog Xeyovrog tt^^J otov rv%otg xmv naldm, 
cog, novijQog re ital ddtKog HTjy xat cog dStxoV *. ?j owt 
dXij^&ij Xe/(o; AA, ^AlXd xi efitkXov iioitvv^ a> ^^oxQaregi 
OTton rlg fjie dSty^oT; JSfi, Sv S^ d rv%otg dyvotov are d- 
SmoTo' Hre fifj, r6re Xiyeig ri oe ^^rj itoteXv ^ ; AA. Ma 
M^ dXX' 6v7t ^yvoovv iytoyey dlXa oacptog iylyvwoxov^ ou iporatur, tunc de eo, quod 
stnte illud etiam fuerit, for- 
mula ngotoi) non videiur ad- 
hiberi posse, nisi simul insit 
relatio ad praesens tempus, 
hoc est, nisi- diserte simul 
sigi^lRcare quis^ velit nunc 
non amplius ita esse. Symp. 
init. p. 172 .0. d(p' ov 6 e/w 
2(axQdT€i awSicn^Lpdii -^ ovvi-^ 
iita TQia ejfi igiv, nQOXOv Sk 
n(giTQdx(av ^^onti Tvxoifj,t *~ «- 
&ki.(iieQog ipf biovovv^ ovx ^t- 
Tov 4} av vvv X. T il. ubi ma-, 
nifesta est et data opei^a ad 
praesens tempus facta rela- 
tio; Phaedo. p. 96. c. d. So- 
crates suam, autequam rerum 
causas scrutari coeperit, sim- 
plicitatem ironice enarrans 
ait , iy(a yoiQ , a xal tiqotsqov 
auKpwg fjm^dfiriv, totb vtio t«iJ- 
frig T^g axiipmg ovzoi acpodqa 
ijv(pXoi&ijv, ags dnifia&ov 9ial 
ruvta « n^OTov {sonst^ ehe-' 
dem) (pfjtijv eidivat — . tovtq 
ydg (?ui^v nqoTov narrl S^lov 
ilvai oTisdtd to ia&isivxal ni- 
VHV (o uvd-qoinog av^dvsTai) 
X. T. X. Jam talem ad prae- 
«enS tempus relationem hic 
non habemus ; nam hoc certe 
Socrates dicere non vult, Al- 
cibiadem ante illt^d quidem 
tempus puerum fuisse, nunc 
vero non item : sed velut di- 
gitum intendens ait „atqui 
ante ///u^tempus puer eras"; 
hoc aui«m, nisi egregie fal- lor, nonnisi diserto consue- 
toque demonstrativo enuntia- 
ri poterat: quod cum optimi 
.codd. praebeant, recte opinoi 
nunc repositum est. 

2 *ASt%ug inqlamatio erat 
in ornni ludorum genere, cum 
collusorem quis circumveni- 
ret. Aristoph; Nub, 2S. ^ 
X(ov, ddiHsig, 

• 3 Sic omnes omnipo codd. 
quod sententiam praebet 
quam Ficinus reddidit ita: 
Tuj si te ignorare contige- 
rit, utrum inferatur injuria 
necne^ tunc quaeris quia age- 
re te oporteat? h. e. „lNum 
tu hoc ita dicis et quaeris, 
quid agere te oporteat, si 
nescias forte utrilm in]uria 
tibi inferatur necne ?** Qua ra- 
tione, quod de illo tempore 
dixit Alcibiades, ^ocrates 
transfert in tempus indeBni- 
tum. Plenius: „Cum tu de 
te puero ita quaeris, num tu 
ita loqueris, ut in iiniversum 
quaeras quid tibi, nescienti 
»>rte, utrum injuria afficiaris 
necne,' faciendum sit?" Bek- 
ker vocem Tore interpungen- 
do reitulit ad priora: sed 
tum videtur scribendum t/ o' 
iZQVV' Vulgatum olim liyoi; 
ex mera Stephani erat con- 
jectura. 

1 Sic _ I npji Tos, 127 eoixf/ta Siyma xcfi ra aStxa. u4ui, ^'Eycoyt* nai 177115«- 
fii]V yf. 2fi. ^Svonokp %q6v^ S^tvQmv; oi yaQ dipiov h 
w yt (^ov dSdrau Aid: Ov dijta. 2^. Ilm ovv ayvotXv 
^yoVy ax6niu ov ya^ tvQi^aft^ tqvrov tov %q6vov. AA. 
Ma tov 'Ji\ e5 JSmxQOtig, oVxow %» y* tlmfv '. HSi. 
EvQoiv fih ^ oQa ^m ohd^a avtd. AA.-Ov naw qtaivo-h. 
ftai: 2^. ^AU.a fi^v - ScQti yt ovde fia^v iqffjG^a tidtvat. 
fi ds fii]te'tvgtg jiijte i^^^&tg, trrco^- olo^a, xalno&tv; AyJ, 

. AXV icrcog xovto aot oix OQ^&iog intxQivdfiTjVy to^ (fdvai 
ildavai avtog S^tijQeiv. 'to di o5^e nccfg tTxtv '. eftaOoVy 
oluac, icai ey<h, SantQ ^^ai ol ciiXoi. 2fi. IldXiv ti-g tov c. 
avtov fjy.ofitv X6yov. "itaga tov; cpfdiCt yidfioi. AA. liaQu 
t(dv noXkcav. 2^. Ovx tig' anovdciiovg yt Sidaaxd7<,ovg xa- 
tacpivyitCy tlg tovg noXXovg dvttiftoiav.- AA. Ti Sai; ovy^ 
ty.avoi SiSdl^at ovtoi;'*2fi. Oikovv ta -nitttvtticd yt xai 
ta fifi 4. ntaitot (pavXottQa avtd olfiai ttov SfAaloDV elvai. 1 6 
ti Se; av ovj^ ovtcog oJtt; AA. Nai. 2^. Elta tdfilr 
(pavXottqa ovji^ oloi te SiSdaxtiv ' , ti^ 3e anovSaiottQa; 
AA. Olfiai eytoyt. H^^a yovv nolXd oloit* tiai SiSdaxtiv 

iii anovScuottQa tov ntittvttvi 2Si. Hota tavta; AA. Olov^. 1 Sio Be. e codd. Yulgo 
Ovx 1^0) tywyt Mtuv. : .f> •'• <" 2 Cqd. Ven. 11 omiuit jiut\ 
male: eo eniixi...opponituT 
vefbum ivqw» sequenti Jua^ 
deJy. — Exc«rpsit hunc lo* 
cum Stobaeus, (p.,122.) lisque 
ad verba : uvatpigtap. ^ 

3 Vulgo haec verba tan- 
quam Socratis ita legiintur: 
T6 ds Tiag it/iv; Quod nos 
dedimus est quidem in soio 
cod. Coisl. sed habiiit in siio 
etiam Ficinuf, qui posuit: Jd 
vero in ftunc mo<ium se ka- 
biut. Didicl ipse et<?. Apud 
Proclum autem est, rh lis ov-^ 
Toi n<ag «7;tf»% levi diversita- 
te, qualia plura tanquc^m me- 
moriter citantis ibi inveniun- 
tur. Apparet autem quam fa- cile {ah% post 10 Si exridere 
potuerit, quamque necessario 
sic interrogalionis formam in- 
duerit oratio. Denique est 
aliquid insoliti in isto 'Fiy 
ds — * sermonem inchoante: 
contra ad atticam ronsuetu- 
dinem optime incedit no- 
stra lectio. quae latinis veiv 
bis ita readendaest: cum ttt' 
men ita res se habeat, Vid. 
ad Meno. 38. 

k Ludus latrunculorum non 
multum dissimilis ' erat Schs- 
hiludio nostro, nec minus in- 
telli^entem prudentemque hi- 
sorem rfiquirebat. V, Sciineid- 
V. ntaoo^, el Kuhnk. ad Tim» 
V. nm^iu. 

1 Sic Be. e Ven. a et • 
Proclo.. Vulgo olot dtS. 2 Vi- 121 AAKIBIA4flS , xal x6 BiXfpftCjuf.]^a^a tovvwn ^Sytoyi ii/uMd-aP' %al ovk &f 
c^otfK timXv Ifiavxov dtddaxaXQV, aXk^ u$ Tpvg avxov^ ava- 
f€Q(o, ovg tri; q^jfq ov anovdaiovi ilvai di^a(T>ca7»ov$. 2^S^. 
*AXk* io /iwatty rovtov fuv dya&oi StdaaxaXoi oi TtoiXol, 
itai Siitai<og inaivoZvv^ av auitdv ttg dtdaaxaXiav '. A^. 

«. Ti Sfi ; ^Sl. ^Ou ej^ovat mQi avta, a XQ^ '^^^i dya^yoi; 
duSaaxaXovg i^ttv. AA. Ti rovvo ^yitg; 2^fi* Ovx ola&^ 
ovt XQ^ vovg iidlXowag dtdaaxttv ovtovv avvoifg iiQoitov il- 
divat;'ij oii; AA. Utog yaQ qii; 2^. Ovxovv xovg tido- ^ 
Tas onoXoytXv xt, diXijXotg xai firi diaq^t^tad^ai; AA Nai 
££l. ^Ev olg d* av dtacpsQcifPvaty xavta (ftjattg tldivai ai- 
xovg; AA, Ov Sqva. 2Sl. Tovvavovv diSdaxaXot Tttog ^ 

{'jav tltv; AA. OvSafitog. 2^. Ti opv; Soxovai aoi Sta- 
q^tgtad^at oi noXkoij noiov igt Xi&og ij l^vXov; xav vtra 
iQwvqg, a^ ' oi; ' xavvd ofioXoyovai, xai ini vavvd OQftw- 
atv, ovav povXcovvai Xa^tXv Xl&ov ?j ^vXov; (oaavva>g xai 2 Vitiata haec esse liemo 
non videat. Quae ad dictio- 
nis Platonicae sanitatem re- 
digere nobis videmur sic le- 
gendo : Sixalaig inatvolfi y* av 
amav rig didaaxaXiav. In quo 
presse sequimur litterarum 
vestigia, dum veram senten- 
tiam et loquendi usum resti- 
tuimus. ^ TvOLF, Ingenio- 
sa conjectura, cui tamen ideo 
non confido, quod mirum vi- 
detin*, casu natam esse et so- 
la litterarumpermutatione le- 
l^itimam verbi inaiviiv cum ng 
>«tructuram, de qua et, simili- 
biis aliis vid. Abresch. ad 
Thuc. p. 795. 796. Yiger. 
IX, 2, 9. Cf, Heind. ad Ly- 
sid. l6. Add. hic 17. not^ 3. 
Unicum autem in hoc loco 
oifendiculum cum sit pl(irale 
etvtdiv post sin^. tovtov, para- 
ta quiaem videri possit me- 
dela, ut repomitur' sin^Iare 
avio^f plane ut in consimili 
Joco infra §« 28., pro Tovtav 
forma singularis auctoritate 
codicum nunc reposita est. 
Tamen magis equiaeni addu- 
cor ut hic quidem defendam V 

hanc ipsam numerorum mu- 
tationem, praesertim in pro- 
nomine neutrius g&neris, quod 
utroque numero perinde fere 
usurpatur Atque en tibi 
in sequentibus etiam avrd: 
(Procl. avjo) cui statim sub- 
, iunctum, sed alio spectans, a 
iterum respicitur a singulari 
ToHto. £t conf. supra §. li. a. 
Quamvis itaque in ipso hoc 
loco nil sit quod ad mutan- 
dam vulgatam compellere nos 
debeat, non tamen sileniio 
est praetermittendum, apiid 
P]*oclum ita eum legi : inah- 
voir' av ctvmv 9) SioaffHaUa. 
Quam scripturam, quae sano 
limpidissima fluit, . praefert 
Schleiermacher, neglecta ta- 
men voce dtxaitag^ cujus omis- 
sionis nulla apud C];«uzenim 
mentio. 

3 Stephano . videtur parti- 
cula Tiag enclitice efferenda, 
pro T^o;zoy rivii* Non male. 

1 Clark. VAt. Ven. Sq* oir, 
recte fortasse: t. Mon. 21. b. 
— Mox lep^endiim 'Jlg S* av- 
T«>(. V. Heind. ad Phaed. 118- 

t JuiT- nPifiTos. i29 mtv&^. Saa toiaSxa; trfitShv r^^ n * futp&dp0j r& SiXtf- > 
vi^iip htlgaa&at on tovro Xeyitg, ^ otf; A^. NaL £Si. 
Ovnovv <l$ fih tauva ^ wmig impfiiP, dXki^oig n 6(io^h. 
Xoyovat jcai. avxoi iav%olg tdit^' mi dtifiooiif (d niliig 
n^og diXifXccg ovx dftqna^ovaif, ai iih %av&* al 9* oliXa 
qfiaxovaat; ^ \AA. Ov yiq. 2Sl. JBiwvmg crn aQa roi^ 
tm yi nai dJfaaxaXot iUv dyadxU. AA. Nai^ JSQ. 'Oi-c. 
xovv €l ith povXoifit&a noifjaal tiva mqi avtmp iidivai, 
o^tSg Sp ainip mJAnoifUf ilg dtdaaxaXiav toitm tw 
itoUMV^ AA. ndpv yi. £Sl. Ti S" il povlfj&itiiit ildi-^ 
fai jiii) fnApov noZoi av&^amoi ilaiv, fj itoXoi titnoi, aiXa ' 
9Mx2 xlvig avttSv di^ofwtoi ti xai fitj, d^a ¥n' pl noXkot 
tovto,tKavoi,8t9d^itt; AA. Ov Sfjta. SR. ^lxaviiv di aot 
«xfiT/^ioy Sti ovx irci^avtar, ov^« xp^/voi ^ 9iddaxaXoi iUri 
tovtwv, iitndlj ovdh ofAoXoyovaiv iavtoXg m^i avttov; AA* 
^Ef/UHyi. £Si. Ti 8* il fovXij&ibjfUV ddivai ft^ fiivov noZoi e. 
dv&QtxMol ilatv, dXX^ moVot vyutvoi ij voamdiii, dqa l%a^ 
yoi Hv fffil^ ^av ^ diSdoitaXot^ ol <ivoXk6i; AA. Ov itfta: 
2Si. ^Hv 8^ dv aot tiXfi^Qiov oti fioj&rfqoi ilat tovtwv 81- 
SdanaXoif il ioiQfxg avtovg 8ia(piQOfidvovg ; AA* ^EfiOiyi. 
SSi. Ti 8i 8^ vvv; Tti^i twv 8tmi(0V nai d8bmv di^^ip^.lS 2 Jungendum ax^^^ th 
quae usitatissim^ est formola 
pro simpfici axe86v, 

3 Praepos. ug hic valet xcr- 
td, haec si rpectas. ConF. 
Sympos. 35« ug ipqiiv^w. 

k Codi^um scripturam ittXf^ 
pro' xuvtA adoptavi cum Bek- 
kero. •— In se^q. /9oi;ila/fM^a 
cum eodem scnpsi e Clark. et 
Ven. pro aoloeco fiovlol^ 
fii&* dv» 

5 Nota vocem, quae prae- 
ter h. I. apud Atticos prosae 
orationis scriptores vix oc- 
currit, po^tis tanturti et lo-* 
nicis sdriptoribus, ut Hippo- 
crati, usitata. Cf. Lexil. I, 10. 

6 Boeckhius ad Plat^ Legg. p. 104» 8. legendum putabat; 
f iijortty propter^ptativum prae- 
pessum. sed non semper hu- 

iusmodi sermonis duo mem-' 
ira ad amussim ita sibi respon- 
dent, qualiter in gramma* 
tica poni debent, quia utrius- ' 
' vis propositionis j>er se con- 
sideraf ae diversa mterdum ab 
. alterhis est ratio. Ita hic n 
fiovXf^di^fiev diint Socrates, 
quoniam fieri potest ut haec 
velit aliquis, sed ^up ideo, 
ni fallor, quod nunquam ido- 
neum ad talia docenda vul- 

gus est. Ad tutandam autem 
loc loco vulgatam hoc etiam 
non leve accedtt argumentuih| 
quod formae perrarae ^mrav 
nohnisi ex Thucydide etXe- 
nophonte pauca afferuntuc 
exempla: v. Gramm. afnpl. 
§« idS. Obs. l4. not, 

I 1 Codd. t30 AAKIBtAJUS ' it(ov xai itQOiynaxm 6l noXkol $6Koml ooi ofxoko^^Tp ccv-^\i 
xoi icnjtoZ^ ^ aXki^Xoig ' ; A^ "jHxi^» v^ ^i\ <o Zw^Qa- 
%^q. SSl. TL Sai; fiahga iuqI uutwv iiUipi^G&cu; ,A^. 

^•TJoXi yi. 2SI. OijKOvv oljial yi vidnord ai idiZv €fv9* «- 
xovoai o(jp6d^ oiivto 8iaq)iQOfM.ivovg av&QWtovq Ttigi iyuh- 
vav xal *^fi, Soxi 5ia tavta fiayuto^al ti %ai avoxviwvvai 

^'cSJl^Xov^. AA, Ov dijta. Hi^. AiXot m^i Tw^ixaimf 
%ai aSUtm Sytoy^ otS^ oti, xoi d fi^ itoQaxag^ 0^1^x00; 
yQVV aiiXoav T€ noJXmv itai ^Ofi^QOv^ ^ai ""OSvait^g ya^ 
%ai ^lhaSpg aK^xoag ^. AUi. Ttavxwg Aptov^ cJ ^eoxjpa- 

d.rc^. SSi. Ovxovv iavta moii^nata igi mQl SaiUpoQag Si- 
itakov T£ xod dSitwv; AA. NaL J^Si^ Kai al ^uifi»i yh 
M^i ol ^ivaxoi Sia tavtijv x^v Suzjpogav tdfg ft^AxinoXg 
9tai totg aXkoig TQooaiv iyhovto f, jtai xotg ^vffciJQin rotg 
Tjys Jlrivikirtfig ifai t« ^OSvpoii. jird. V^i^^ J^fi/^fg. 21SI. 

e.Qljiai Se xcti toJig if Tavaygif. * ""A^tjvftlm t^^ai^AfS^ 
SaiiiOvUov %ai Boiootiov. ana&avovai , Moi toZg ^ef(fov iv 
KoQmvibCf ^j iv olg xai o aog irarjlfp KXet^i^g sttkftvttiaiVj V ' 1 Codd; opt. et plur. cum 
Ficino aXk&tg.- Sohffmni per- 
mutatione nata est menaosa 
lectio hic et in Phaedro p. 
237» c. ubi vid, Heind. Ve- 
ram hic servarunt ]Par. H et 
Ven. S cum Proclo. Astius 
autem in defendenda utroque 
loco scriptura aAkoig operam 
ludens memor non erat illo- 
rum quae paulo ante hic le- 
guntur 17. h. . Qui cum hoc. 
alXfiloig jam comprehenslim 
crederet altero havroigj vellem 
explicasset, ^quinam sint aX" 
loi, a quibus dlvjB^sa $entiant 
ot noXXol. 

2 Observa, aadistiy non lem 
gisii* 

3 V. Ind. HIXds. 

4 Hoc bellum. Alhfenien-, 
8ium,'apud Tana^am, adver- 
6US Lacedaen^ooios, pro li- 
bertaie *Bpept9r.um gestum, 
memoratPIato etiam inMene- »«i .* r xeno p. 2h2. E qi» Thuc^- 
dities (1, 108.,) lucem a^cipit 
Monendum autem, duplicem 

fiugnam fuisse ad Tanagram. 
n prioci (quae.Thucydidi u- 
men est posterioY) Myroni- 
des hostibus Idevictia Tana- 
gram^.expugnat et moenibus 
exuit; altera ad Oenophyta 
committitur. Yid. Wesseling. 
ad Diod. 11^2. S3. COTTL. 

5 PuXsi fiunt Athenienses ex 
Boebtiahoc Coroneensi proe- 
lio , decem circiter annos 
post Tanagxense ^esto, du- 
cente eos, Tolmida; qui, 
Chaeronea expugnata, dein- 
de apud Coroneam, a Boeo- 
torum et Euboeensium exulj- 
bus, auctu et auspiciis Spar- 
tanorum, atrocissimo proelio 
victus est ; ut auctor est Thu- 
cydides. 1, 113. cum qno rf. 
Diod. 13, 6." et quos laudat 
Wesseiing. Xenophon autem 
(Mem. 3, 5.) hanc calamita- 
tem ad Lebadeam, .quae pro- 

pe k ' npjn^os. 131 tjiH^ mpl ivog SiJxiv ^ Aer^o^ ij ftiQi* %ov ivmUm xt 
ucd af&ov vohg ^&dpitovg xal ^ag-imxc^ TUTwi^itev ^. ^ 
f^; AA. ^Al^YUyHq, 2SlJ Tovtovg oh <p(3fjuv ini-t 
^aod-di 7r£^i ^v oSrm <rq)63i^ Snxtpd^vrm, Satt i^t^Bi^'' 
t&Mft^ iBX^hng ta &fiava ^(pag^avtovg ioyul^ovtai; AA. 
Ov ^^tvitfxl y*. \E9i^ Ovxovv dg' tovg toiovtovg didaifxa^ 19 
kov^ dvix^i^igi ^Sg OfioXoyv^ ttvtovg * fijjf ddhat; AAt 
^Eoim: £^* HiBg oh dvt6g oi Mhrai ta dixcua 9(tt2 xa 
&9ika^\t%gl wv o^m Ttilon^, %al oiti jiadxov (palvu na^* 
oiitvAi^-^jki aitog <S^^vpwv^ AA, -Sx jdv &v av XiyHg 
bvk %iiS6^.\SSi. ^b^^g a5 tod&^ Ag ov xaXmgitnig, m ^Al-h. 
«^a%^ AA. T6n6iih) £Si. ''Oti^ ifia (fijg tavta liriiv. ..\ «...'.} >•' ' MH^rru T ."/.^ 1. . A pe C^^n^eaEf]»- ivxet^ Helico- 
nem eft Chaeroneam $ita est, 
acciifistfe scribit (V. Strab. 11, 
28i5.)l ^ Hoc etia^notan» 
dum videtur,^prae]pi?|ftionem 
iv, nominibus' loconim '^ddJj* 
tai», ^^^/j|^i*ooy't'l^iftcare'. 
V. Duk. ad Thuc. 1, 100. 
GOTTL. 

6 Si^ codd» Cli .Vat,.Yett. 
quos nan ^ideo optiinQy vo-» 
care, (iolemus^ qu<3id • n)inu» 
mendoai sint ceteri^; ..n^m 
eoriim mendorum qufte ' BiS"» 
^iigentiga acribentium pa#:€ita 
solet, permiHta.iii hi» i|iiQque. 
offenduntur : . «ed tquod ^ntin 
quibjces fere lecUpnesiUi.ext 
nibent ac rarius tale^ quae 
axbitrijo corrigentium dEsbftn-» 
tur. ItaqueJhiic quoque nc^rx, 
dubitavimus lectionem, qiiae 
illorum auctoritctte nititur, vul- 
g9.ta6 a(}dk. 71. e. aXlov diatpo*' 
gav , — n&iotfiitivaL praeferre* 
Quipp.e hanc atbitror esse 
e)UB, cui post illud oifiak ser- 
mo obliquus aplior videretujf» 
Sed non minus bene habet 
rectus etiam, maxime ia lon^ 
fiiori a verbo o^a * intervallo. 
Accedit quod formula ^) ydg; 
xecto £ere sermdni subjicitur : 
sicut 'supra l4« h.^AkXa fiifv to ^t ngo tovtov nmq l^tt&a. «^ ydgf 

sermoni obliquo, quahs "^s- 

set, oliml as Tt>Ts ysvsa&ai nal- 

^a, ndliitem; Apud Procluht- 

quidem perperam permixta 

est utraque lectio, diaq>oga 

(sic sitte Hrticulo) -r- nsnoitj'»' 

xdvai: et confer eundlem in 

commentario p. HjA. lin. 4-^ 

10. ^ Ejusdem commentatbo 

ris autem majores etiam tu^ 

bas aliqua^ memorabo : habet 

enira jcv^ totgii^fov ii*KaQ«$^ 

veict aVfA^ua ^v l^xs-nal 6 

aaq nttTTig^: q^atfdum r«li- 

qua ofatione nullo modo 

co&unt: 'tum in seqq. xa la- 

Xata T^Y^ ^an&v igydZovtai 

omissis his atpa^ a^ovg, quo 

accusativo carere sermo non^' 

potest. Atque hu jus farinatf 

alia fere tacemu» apud Creu^ 

zerum Bekkerumque cogno» 

scenda. . > 

. In illo, 0^55« nsqi svog, ob- 

setvent tir^nes, hanc loquen*' 

di Sormam cum maiore vi ne-i 

g-andi poni lo,co nuius nsgl 

ovb£v6g, sicut sine praeposi' 

tione ovds sig loco vulgaris 

oifdslg. Ataue sic etiam in- 

fra4l.'e. o^^ Uv evl, et 37. c. 

fj.tfdB {)7tb fu&g. 

1 Goisl. et Ven.^^ avToig» 
12 ^ Ve- / 132 AAKIBIA^HS AX Ti Sat;.ov av Xiytigj wg iym oiSh kjtj^im.$ »pi 
%m SimUov wl adlxoov; 2Si. Ov (iinpt^. AA. J1/4?»\«W; 

c. 2Si. NobL AA. Hoiq Sn ; SSl. !Q J* ^w^. Hv 0% eQwimi 
rd iv Tiixl ta dioj aortfa ^Xh» Isf^.f/ff^c^ ocf t^ i^*o, 
AA. "Eyoiye. . -Tft. JToac»,- AA. 'Evi. , 2Sl. IIorjj^Qaq oyv 
^jim 6 3Le/«v oh ^« Svo rov Ivbq ,ivl ^xXaUa^ AA.^Eyw, 
SSl. Omovv iyd fJ^v ij^oircav, av dk ainxQivov; Af4- -^«^ 
HSi^ Ile^l 3fi tovxm f*c»v lyw qtaivo^ai XeytovyO iQ^xm^^M^ 

d.fj ov, o dnoTi^vofuvog; AA. ""Eyw. ^Si., Ti d\,av.lyw 
f^iy ipojfiat noXa y^ofAfiara ^mHQfirop^ ?,. av pk.^ln^^,^ 
ri(ipg 6 Uym; AA. ^Eyd. SU. "J^f,.$ni hii^Xo^^ftni'. 
orav eQoiTt^aig te wxl dTCOKQiai^ ylyvfp:ai,Q^6r^gQf o ,^cDif, 
o eQfotm ^ 6 dnoxQivofiivog ; AA. ^O dnq$tQtv6fAevogf ^fioiye 

e.doxtXy co UdxQareg. ^Si. Ovxovv aQt^ dianavtog iyA fdv 
^ ^p BQarwv; AA. NaU . 2Sli 2tr Si odtm^iiftevog; 
AA. ndw ye. 2Si. Ti ovv; ra Xe^^lv^a 'nortQog ^^ia^v 
€i^x€ ; AA. fbaivoiuai /i^y, cd SianbQareg, in v»v w^Xoyti- 

2l0fi€V€^v iyci. 2Sl» Ovxovv ^x^ly ^^^ niQi SixakoP xai dSl- 
%(ov 'uikxi^uiSf^g ' 6 %aX6g oKXeivlov ,Qiic,.ii[UiatrQ, oiOito .2.Vecis8inia ha^c s^riptuta 
tamen nonnisi in ciuobus re- 
petta est codd. Ven.' S et 
Facis. H. Ceteci omnes vel 
fya evdws^/^^afvel, in qui* 
bufi oj^mi) fyw awtmgufiau 

.3 Vulgo iQm& nttt noia y. 
2. Ficinus cum scripserit ita^ 
(fuot sunt iH Socrate litie* 
rcLCj Schleiermaoher inde et 
ex.molesto illo xo» coniecit 
legendum noaa %al nola» Quae 
emendatio tantum non certa 
jam olim visa est collato lo^ 
co geminp in Xenoph. Meni. 
^, 4^ 7- olw ntQl yQttfAfidfW, 
idv ng sgffTai • ae, nBoa xdt 
noia J^faxgdtovg irlv. Jam cum 
in codd, longe plurimis ho- 
die repertum sit s^d> %al nola, 
manifestum est, vulgatam, 
quam praebenl Coisl. et Veh. 
S, huius esse emendationem: 
et matamquidem illam: con- 
junctivum enim aoristi etsen- 
tentiacum nexus cequirit et pcoximum Bintig. Itaque 6ek- 
ket id saltem *quOd hine etex 
collatione loci 'Xenophontetf 
eertissimiim fit, Mgmfi&t ndia, 
teposuit. ' Neqiie ego his non 
contentus eis^ volui. Quan- 
^atti: feire persuasum mihi 
sit,' vMam 'sccipturam l'^4s/Lia» 
TiSain mlitoltt f. bifaciam )am 
olim mutilatam fuisse: eQtifiat 
noa^ /0, quod in suo cod. 
habtiit Ficinus, et ^^oif uat 
nold y., quod est in ceteris» 

/i Sic pro vulg. ^y Be. ex 
msSk : quod nunc itaque exem* 
plum accedit iis de quibus 
vid. Heind. ad Prota^. 5. 
Choerob» ap. Bekk. in Ind. 

K 1379. nos in Gramm. ampl. 

. 108. p. 552. not. -r Pco 
^ianfgytb^ Cl. Vat. Ven. ple* 
ne did nartog toO Xoyov. 

1 CI. Vat. Ven, 4kix^fj «tf* 
9* Hf «• ozi ^JXki^. 

2 Hip- lipji Tos: ,133 otg m^ dif ^oiSiv olStv; av raftrr' ijyj u4ui^ ^aivtxau 
2ii. To rov EvqmiSov ^ aqct <WfJtpaivHy*w !^xi/%(id^*l)* 
aov radi xivdwtwig, aiX* ovh l^ov^ dxfjxohaf ovd^ iyto 
^{jtt '6 rcevra kd/iav, liiXa. eru * lfc« 9s aiti^ fmxffiF. . %al ftiv^ • 
Toe Mti ev Xfyetq ^.'fmvixbv yctQ iv vta ^inq intxdQfjfiay 
imfjttQitVy (O ^rt^e^ Sidaaxuv & om c^^ay dfuX^aaq fjtav^ 
•&<ivetv. AA. Gi^i f»ev, m JSxoxQare^y oktymig ^A^tfuaiov^o. 
povhtiifT^at xai rovq a^ArOi/g "^JB^Xfjfagy nortQa StxaioreQa 
71 ddtxoirbQa. ra (tir /d^ rotavra ^yovvrai jSifka tlvat, 
iaaavreg ovv mqi avtdkf mtonovcWy onAriQa evvoioH nQat- 
laatr, bv yag ravrdy oifjuxi; i^i ra rt dixata xai rd GVfjt- 
fp^-QOvra:' dlkd noXl&tg 3ff iXvQtrikffGiv dStxiioaGi fuydkce 
dStxfjfjtara, xai itSQOtg yty c^f/taty iixata iqyaGOfiihotg oi 
^wriveyxe, 2!Si. Ti ovv; » Srtt fjtdh^a HriQa fth fa 8i^2l 
xata rvy][dvet ovra^ Ste^ derd ovfttjpi^ovrai ovri nov ' 2 Hippol. V. 352. ^o^ xd^, 
o^x ifitGv %Xvug, Quafr Verba 
iiifra i^oqud §. 23. fti ^mo ' 
hahet^ ctin), dicit, x«^ ^Vjt^ 
tt^th^ (f»'mxtftov dxovffjig'^ ail- 

3 Vbrba' haee sic scripfa^ 
KaVfdvtot S^Xiyetgy Alcibiadi 
vuigof tribUruntur. Alterum 
xeti Be« auctoritatte codd. op-^ 
timorum et . Procli addidit. 
Sed apponenda' sunt ver^ 
ba Ofympiodort ad h. 1.^ 
quibus duorum Neo - Platoni- 
corum intetpretum de eodem 
sententias memorat. Te bv - 
Xsy$tg b' ftsv Jriftoiit^nog inir' • 
xXjjfif Xyd, dioTt futgovfitvev to. 
ovofiot avTOv ^ya' \651) noiii^ 
&g dno Sioiitgdtovg iitdixtrTeih o 
^8 Avtfidaitiog mg dno *JiXietfitd^ 

SoV. UCtl olflttVOV tO SBVTf^OV. 

(DamaSeius satis notus: vid. 
Fabr..to. ir^.- p. 784. : de De- 
mocrito, Loti^ni aequali, vid. ' 
Creuzer. Prooem. ad Procl. 
p. XIV.) Priorem rationem 
solam», alt«rius ut Videtnr' 
piorsus ignaius^ sequiturPr^- clus hi^ verbis (p. 293«) : ngoff^ 
xeififpov di tovTOig xal to tv 
Xiysig fiiywat" tov tntttvov ifjtr- 
fisXSg TM ^e/oK £t sic Fici- 
nus r neque ^go^ haec, sed tu 
dixistii jrie aUtetn fmstret 
deevLsas.. Mt "orafeeto hene 
diSs\* Furiosum enim etc. 
Veram ' autem esse hstnc ra- 
tionem de eo semel monitus 
nem6 opinor dubttabit. Nam 
assensum alterius neque parv 
ticukie xo* ftirtot xecte indu- 
cuntj neque quae sequuntur 
fiotPtHor yotg x. r. 9. huic re- 
s{>ondent. Contra permiaiit 
facete hoc Alcibiadis de se 
ipso judicium primum Ittudat 
, Socrates, deiu prbbat ^am. 
Kal uirtot autem idem lesse 
quod' alias xii^ /ii^j^^^ocebifi}- 
lud O^ fjtin^oi ttXXot (vid. Ind:;^ 
quod eodem sensu, quo Ov 
fi^v dlXd usurpatur. Aherum 
autem xal ita intelligendum 
esl: ^'Tu hoc dicis, non ego : 
et- profecto recte ifuoque eii- 
cis.'* 

1 V. Ind. in' ovri* 2 De 134 AAKI^IAAHS ai oh otif taSm ildhou. &'<nffiffdQH xptg mi^ifpmoi^^ xal 
^i' OjW; AA. Ti ya^ miaiKmy <o JSwKQon^^ d, jii^ fu au 

b,l^c%c, VOQ^ otov e^iad^oVy^ ^ o?ta}q auMg, tvQOV. SSl^ Olov 
%jovto noUig^ dti (i^ pQd^tag UyH^^ tvyxavit d» Svvavdii ov 
wtodiiiai Si^ ovniQ itai to ngiOt^ggov loyovt oki 8*1 xatva 
&tta. itXv dnomv djtodtS^Hg tt hi^aqy dg twv nQOtigm 
olov GKtvaQlsav ^mttaxftQiiAfASvmv , %ai ovxit^- ajf ai avta 
d^iajipio^ d fiij tig ,001 tt%fff^Qiov ntad^aqov wzl axQamv 

C.OMH ^; iyto de xaiQHV iiffag titg oag TtQoSQOfiag * To»p.tU 
Xoyov, oidey ^ov iQ^oi/m nod^tv ffa^ciy «1) xa crufiqje- 
Qovta iakaoai *, «mkJ ocrtiQ igiv 6 d^affncakqgy nal navta 
huXva ta ngoztQOV i^fow fu^ igfot^tu dXka yuQ SifXov 
fog ilg tavnQV lil^ng, wxt ovx k%eig ditodftS^ah ^ ovd'''' €og S^v- 

32 ^»v oh&^a ta ovfifigovtay ov&^ (og fJUMt&civ. inudfi Si t^w- 
q>qg, Tud o^x^' av f^Sifog tou avtov y&JO€uo koyovy vovto * 
ftev i(o x<^iQ^^h ^*^^ oh^&a, fSte fiifp td ^A^valoig ovfiXfi^ 
Qovta* notbQOV Si Tavtd igt Sixatd ts xal ovfxfpiQOvrat, 1} 2 De voco %A aTCivdQUX ad 
apparatum vestiarium , hic 
$pectante egi in indice^ Le- 
por autem. oratioms in eo 
' cst quod ob ii,l}am compara», 
^tionem ipsi Ttnfifjgla omnia 
|ui}^ntuc quae ad vestimen- 
tum spectant. Jam etsi xecte 
et facete hoc iieret: tamen 
pxaeferendam nunc. duco ra- 
tionemAstii qui eFicini ttala-^ 
tione, quihus qiudem tu non 
amplius induaris, nisi quis 
aliud quiddam purum imma- 
€ulmtumque afferai , recte/ 
colli/;it, eum in suo cod. vo^ 
cen^ ji^fifJQioy non . habuisse, 
eamque i^t «lossema ejicien- 
damce^oset. Non tamen, quae 
illius est ffotentia^ QXBvagiov 
intelli^endum puto,. quod e 
grammatica ratione ne fieri 
quidem recte potest, Sed si- 
cut ii^ super^joribuft plvrale 
neotrum sine substantivo po- » 
situ^ est, xat.vd dTra tdno'^^ 
del$€tg Ts eriqag, pronomen» » 
que, quod rcrertur ad iiiter- 
eedentia haeo, mg %&jt nQori^ QOMt naJiaTtTQtfifjUpmv, iterum 
neutro ^nere prolatum est, 
avTa:.ita haec &ii&m. pux^ofw 
nal dxQayrov rect^. ^iae sub- 
stantivo . inferuntm: ; .tmmo 
elegantius hoc pacto Terba 
ad vestimentum mectantia 
{afinlaj^oto, xa&dQow^ axQOff^w) 
velut in medio suspensa sunt, 
qu^m si aut TfXftnQioif aut 
GxsvaQtov (nam hoc quoc^ue 
fuerunt ({ui reponere vellent) 
diserte iis additum esset» 

3 SchoI« ITQoSQOUfl igti^ Srav 
iv nolifit^ jtaTaXdpfn xtg tpQov^ 
Qtoy, i^ ov dvvarai da(pak&g 
noUfiuv. 

A Codd. Vind. et Par. C 
inigat, unde j^er correctionem 
na^im quoa habent Yeneti 
A^ inlgato. ^Sed illud est 
ini<;a» de qua fpr.ma vid. ad 
Soph. Philoct^ 79a. 

4 Cl, yat.,Ven. Tovroi»^ mi- 
nus bene. to^o spedat ad se- 
quentii^, i. .. 

2 H. UPJl TOS. 136 I • ' • * • • f • . 

' iupa^ ti owt dniSHl^etg ' ; d [dv pwkH^ i^mtoSp fie^ Sanfg 
iyta (Te* d dfi, ital avzoq ini iftavTov Xoyio dtd^A&e, AA, 
\ ""AXV ovK oSJa, il oloat' S» htiv^ c5 Htoxgatig, nQdg aih, 
I Sid^iZv, 2Si^ \AkK^, {oyad-ij^ IfAa ixHktjmar vofuaov xai 
' ifjfnov^ xal ixit tol Oi ditjan Sva Sxa^ov mi&iiv *. 17 yagi 
A4, NaL 2R^ OvxoHv tov avtov eva tt oUvti iTvaic. 
xatd (xovag mi&HV. xal l^v^noXkovgf nigt cSv av ild'^ i (Samg 
6 yQaii(iatt^rig eva t% itov itiv&n mqi j^QttfJtfuitwv xai ttqX- 
iovg. AA* NaL SR, ^-^Q^ ovv ^ xal mQl dQt&iAou 6 
avrog eva te xai noXkovg mlan'^ AA. NaL 2^^ OStog 
d^ ^^ai o^Hdtagy 6 dQi&iAtjnxog ; AA. Uavv ^i. 2Sl. Oxh ' 
xevv xai av &jtiQ xai nolXovg oloati ml&HV ilj tavta xal^* 
eva^ AA. Elxog ye. ^Sl, ''E^i de tavta SfjXovoti a oT- 
aOa ; AA^ Nai. 2Si. ^'Akko T4 ovv toaovtov novov Sia- 
qi£QH tov ev Tcp Si^iJito ^t^toQog & iv ry tot^i l^vvovalq^ 
Sn 6 fih dd^QOovg mi&H ta avta ', 6 Ss xad-^ eva; AA, 
KtvSvvivit. 2Sl. ^'I^&t vvVj imtSfj tou avtov (paCvetat noX- 23 
iovg T£ xai eva mi&itv, iv i(iol i[Aiulictjaov ' xai intYiC- 
Qrjaov iitiStlS^t^ mg to Sixatov ivioti ov \vii(fiqiu AAl 
^T^Qtg^g iiy (6 2(6xQatig. 2ii. Nvv yovv vcp^ v^qitog fi/l- 
Jla> ae mi^tv tdvavfia olg av ifte ovx i&ekitg, AA. Aeyt 
Sri. 2Q. ^AnoxQivov fAOvov ta iQtottofHva. AA. M^ * ai- j,. 
Xu av avtog Xiyi. 2Si^ Ti Sai ^; ov^ ott (iaXtga povkit- 
nHa&ifvai; AA.. Udvttag Sipiov, 2Si^ Ovxovv el keyitg ott 
Toi}^' ovttog ¥ji(ity (jiaktg^ av. ilijg mmtafjtivog. AA^ ^E\kOtyi 
SoxvL 2Sl. "^AnoxQivov Sn ^. xai avu^avtig av aavtoiic. 2 H. e. lioc xnihl demoii-^ 
slrato; v. ad Men. 30. not. 
6. — Mox ad d di vid. Ind. 
in il 

3 Sclileiermacher emendan- 
dum censet ev t}cag:ovi quo- 
niam turbatur sane aliquan- 
tum oppositio, vocabuld tva et 
hic, ubi de omnibus^ et inox, 
ubi de uno^ usurpato. Mihi 
tamen hac obs.ervatione ipse 
scriptor eihendari videtur, qui 
negli^entius hic tvix . ^xagov 
posuit pro ancirfag. « 

4 Cum Be. bptimo^ sequeii- dos putavi : quanquam vulga-< 
tum Ao' ov p^obum etiam .est:. 
vid. ad Men. 21. not« 4. . . 

5 Sic codd. optiml; alii/ 
ravid. Male vulgo talka. . ^ 

1 Vid. Excursum ad h. dialf.» 
priorem. ' 

'k Hanc formam hic praer/ 
bent Vind. Veneti a^, al. 
Nam Q. Vat. cet. dant ri 6' 

3. Hic ]ocus est ap. Stob. 
p. 12^.' iisque ad avfMpiQond 

iaitV' ,> 1 136 AAKlBIJtJHS y oKOwniQ ^ $ri T» diiUiia ov(jupiQOVTa i^iv, £U(jp yB Uyom 
fiM ftt^iwtig* AA^ Ov %oi. diX^ ditoxQitioy. nal yaq ou- 

^dh ohiuKi ^piiaia&au 2Sl. Marttxoq yotg iL xat ftoifA 
jLiy^* rw &xat<ov tpijq^via fisv oviwpiQtnVy evia d^ oo. AA. 
NaL . 2*^. Ti itU; ra (dv xaXa avvdiv tlvai^ xa 3^ ov; 
^AA^ Utoq rovvo i^mqg; J^Si. Ei rtg^ tjd^ aoi> fdoStv 0*- 

e, axga fciv ilmta de itQtettHv; ' AA. Oim i/ioi/c, ^S^. ^AiXa 
ftavra ra Sixaia xai nukXa; AA. NaL SSl. Ti d* av xoi 
xaXa nati^ov jtavta- dya&a^ ^ ra /Uv^ ta 3^ ov; AA, 
Olfioi '. iyt»yi, C9 HciKQatigy ¥via tiov xahpv naxa fhoL 

24 ^^«^H xal alaxQct dya&a; AA. NaL SQ. ^Aga liyug 

ra rotmde; olov^ itoiXol iv m^ucp fioffdi^aavttg hatQtp ^ 

^ olx^itp tQatifiatd T£ ' iXa^ov xai dni^avov * ol d^ ov pof]- 

, '^jiaavtig, dioVy vyttXg aTr^^^ov. AA, Hdw f*€v ovv. 2Si. 

%. Ovxovv tfiv rotavtrpf fioij^Hav xaXipf fiev Xiyug xata vijiv 
intx^ijatv tov awsat ovg MSw rovto S^ i^iv dvSqia, ^ oy; 

, AA. NaL ^JSSi, Kaxtjv 8i yi xatd tovg '&ctvatovg tc xat 
r& kXxfj. ^ yaQ ; AA. NaL HSi. ^Aq ' pvv ovx a^ luv 
fi dvdQiay aXXo de 6 '&avarog; AA. Ildvv yt. HSi. Ovx 
aQa xatd ravtov yi i^i «aX&y xdi xaxov t6 toZg q^lXotg 

\fi.porfitXv AA. Ov q)aivttai, SSi.^Oqa toiwv €*, y yt xa- 
Xi>v, xal aya&&Vj dianiQ xai ivtav&a' xatd rfp/ dvdQiav 
ydq iojjtol^yitg xaXiv ttvat rffv ^vfiHiav. rovt* ovv txvto 
axAntt^ T^y dvSfjiav, dya^h ijxdxov; Sde de axojtu* ou "iotiv.^Eoatt (S< 26.)' Quae ibi 
variant lectiones, de ns si ve« 
Tiores vel «altem. alicujuf mo- 
menti' sunt, ad ipsa loca 
monebimus, ceteras hic ap-' 
ponere placet. 23. c. pro oVa^ 
ftat — oluat. 24. c. in^ o^a 
Tolwv %i 71, vocula u omissa; 
pro Ap^Xoyftg — IfwXpyHi. 25. 
c.^d. proiya/. Tvp^ aQa — , Jld^ 
rvyt, T. a.' 26. a. pro ovxoijy 
Mvdaifiovic — o. ^ BvdtiiuoyCa • 
pro t6 iv S^a A. — - To yoyv 
xal&g n. 

4 Vid. ad 20. not. 1. — 
Kumberger e cod. Veh. di- 
eerte enotavit aavtof; dxovarig 
omisso ov: quod non displi- cebat. Sed nutic in Bekke- ri schedis invenio , non 0t? f ed aavToS omitti in Ven. J7 
(quem eundem esse codicem 
certum est) et in Vat. * Ejus- 

3ue rei fidem facit quod ea- 
em omissio ex Oarkiano 
quoque enotata est. Itaque 
nibii hic mutandum. 

5 Q. Vat. Ven. oVogjtat. 

1 Vocula Z8 o Stob. inser- 
ta: nam sine illa sermo es- 
set de iis qui vulnerati mo^ 
riuntur: res autem poscit 
id, quod plenius etiam enun- 
tiari poterat pet alXot — al- 
lo^ xal —« 

2 Sic npJi Tos. 137 •&d. £Si» Oimovv ra fu/igft fidh^a ^ * ttai ipu^^ '^^^ ^Of-^ 
ovx(ov SiiaC av ^ilQio&ai; AA. Jlwi yoQ oiii SSi. iZcog^- 
ovv Xiyki^ Tthqi dvd^iag; im niato avavrov ^ dil^o ^i- 
Qio&Q^^ AA. Ovdi C^v av l/co df!l^al(ifiV d&Xog <oV. SS^^ 
^lEQfaxov icQa Mxam tJvai aoi doxil ^ ^ ^aXur. AA.^JSfioirt 
yt. SSi. lES^crou t<^ re&vdvm, cS$ ebcx^, AA. fpintL SQ» 
Owtovv ^avatm T€ tcal dtiXiq^ havtuiTaxoiv ^ £a>^ tai oy-25 
S^ia; AA, NaL SS^. Kai ra fikv iidXig^ av ilvcu fiovXoti \ 
aoi, Ta de ^i^a. AA. NaL SSi. ^Aq ori ta ia€v aQtiga ^ytS, 
ra de wxxiga; AA. Ildw yt. SfL ^Ev xol^ d^oig ii^ 
aif ifftZ dyd^Uxv thatf xdv rotg Ttaxi^OiC ^dvarov; ALA* 
^'Eyayyt ^. SSl, To oiqa pofj&tZr h ndkifua roXg ^Ckotqylu 
^ fiev xaXdv xaT dycf&ov nQot^iv t^v rijq dvdQiag, %akov 
avro itQoatZnaq» AA. ^aivofial yt, SSl, Kaxa di yt jca- 
«ov nQol^tv T^v Toii &avdxoVy itaicov» AA. NaL SSL Ou-c. 
wvv Sde dixaiov ifQoaayoqtvttv ittd^^pf rm nQmittav;^ A^ 
ntQ ^ xax^ dntQyd^xat xontrpf xaXtZgf itai 17 dya&iv dyct" 
I6^if xlfjxiov. AA. ^'Eftotyt dontL SSi». ^Aq^ ovv nai *ps 
dya&oy, xaXov^ ^ de Haatov, alaygov; AA. NaL Sfi, Tffvd» 
ciga iv rta nqXifttp roXg q)iXotg ^o^&tiav Xiyeov xaXiiv (dv 
tlvat, xaxtjv dif ovSaiKog ^ ovSsv diatptQovrcog Xiyttg ^ tl 
nQoatZntg ' avrrjv dya&rjv fiiy, xaxfpf di^ AA. ^AXffi^ 
f(Oi SoXilg XiyttVy 00 StaxQtxxtg. SSl, Ovdkv iiqa rmv xCt^. 2 Sic Be. e mss. et e Fic. 
In vul^. giaXt^a tanquam Al- 
cibiadis amrmatio scriptum. 

3 Nota neutrum respiciens 
proxime praegressum avdqiag* 
V. ad Men. 12. not. 9. 

4 Ita tres optimi. Vul§o: 
^Eoyaxtnf df^a tfot %a%hiv nyat 

doTtiL 

5 Sic Be. ex omnibus prae« 
ter Paris. £, • qui habet vu^ 

Satum ivmnuiiTtjnaf melius qui- 
em illud, aed de correctione 
suspectum. 

6 Verba haec, ^JBp leTff — 
"Symyef e Stob. iiiseita aunt. Geouina haec quin nnt, dubi«. 
tari neqdit, tum quia non ap* 
paret quomodo in Stobaeum 
irrepserint; tum qiiia optime 
inserviunt argumentationi. 
Fortitudo enim et mors e su» 
perioribus quattuor potissi- 
mum secemenda erant, quo- 
niam duobus his solis statim 
usurus erat Socrates. Merae 
autem omissionis hoc quo* 

2ie est indicium quoa in 
1, Vat. Ven. non ndw yn 
servatum est, sed inferius il- 
lud ^'Eyayt, quo miniis recte 
respondetur iilis^L^^' on. 

7 Haec vox inserta e Stob. 

8 Sic tr«s optimi et Procl. 
Vul^. nqoHmS'. 

1 Pe- m AAKIJBiJJHS %65vl aad^oaov mXbVf Tcanov' ovdsttSv alffXQfSv^ Kadvaoval- 

26 ax^6v a/a&ov. AA. Ou epalverai, SSi. "J^n roivvv %al 
Mt imiipai. Sarig xaXdSt; jtQcirvH^ ov^t xai «^ nQotxu; 
AA. Nai 2Si. 01 3* «5 itqaxrovri^; ovh tvSalfAOVtq-j 
AA. Tl6g^hq ov; Sii^ Ovnovv evdai(iOV€g Si' a/a&m 
jcT^tTiK;- AA. Mah^a. SSi^ Krmvrai Si ravta r^ «v wi 

r icMSg 9(^atreiv; AA. NaL 2Si. To td a^u n^ntv 

dya&ov; AA. Iliog S* oii; ^Si. Omovv ^aXov ^ twtQtt'^ 

h./ax; AA. NaU SSi. Tamov oQa i(pav?i rii»Xv TtaUvmf 

. mkov rt xofi dya&ov. AA. fpaiverai. ^Ji. '0,ri' Sv aqa eS- 

Qcofuv ^taXov, kal dya&ov evQijaofiiv ek yt rpvrov foij' io- 

c. yov. AA. ^Avayy^. 2ft. Tv Si; ra dya&a avficpeQH, ^ 
ov; AA. SvjicpeQH. 2Sl. MvrniovevHg ovv iteQi rm Si- 
xaimv ntog (Oftokoyjjaafuv ; AA. Olfiai yt rovg ra.Sixma 
jtQarrovrag dvay^aXov itvai xaka fnQarrHV. 2Si. Ovtcovv 
xal rovg ra xaXa dyad^i; AA. NaL 2Si. TJa Si afo^ 
^» avfjiq}€Qttv, AA. Nai. 2Si. Ta Sixata aQa, m ^Akn- 
piaSif, avfjb(f)iQovrd igiv; AA.^^Eom. SSi.Ti ovv; ravta 
oi ai> 6 Xiya^Vy iym Se 6 eQtotm; AA. fPaivofJiah ^^oi- 

d. ica. SSl. Ei ovv rig dvi^sarai l^Vfi^ovXwacov evre ^ Ad-t^Vaioig, 
eire TIinaQ?i&ioig ', oldfievog ytyvoiaxHV ra Sixaia mi ra 
aSixa, ifijaei Se eitai * ra Sinaia naitd eviore, oKko rt ^ 
ntarayehjirig &v avrov; imiSipteQ rvy^ivetg %ai av XiytoVy 

27 ori ravrd igt Sixaia re wxi l^vftq)iQovra ; AA. ^AiXa fict 
rovg '&eoijg, d JSoixQareg, om olSa iytoye ovS^ o,Te Xe/ci^ 
dXX^ drexvdo^ sotxa dr6no(^g ^ovri. rote fiiv yaQ fioi etiQa 
SoxeVj aov i^ojrcovroCj Tors Se dXXa. ESl. Elra rovro, (o 
q{iXej dyvoeXg Ta nd&fffMt %l i^i; AA. ildw ye. 2Sl. i t 1. P^parethus insula fuit 
vini oleique praestantissimi 
£«rax inter 'Cycladas ; civitas 
i^nobiiis, et ob id ipsum hic 
Athenis opposita. 

2 Servavit Be. scripturam 
tldivau, quam Ficinus cfuoque 
«equitur {dicatque scire se^ 
justa interdum esse mala^. 
Me adoptatae lectionis ilya^, 
quae est in tribus optimis, 
nondum paenitet. Tum hae- 
reas in fut. q>7JaH, .pro quo. vel repopendum putes qytj^h 
ut respondeat pyaegressaaW- 
Ctxtcciy vel, quae Schneideri 
es^ sontentia, utrumque ver- 
bum mutandum ita: dvigaaff 
^ q^r^auB. Sed sunt, talia for- 
tasse necligenttae non con* 
demnandae. Temporum certe 
haec consecutip, ii qiifatk (vci 
hypothesi) — - ' nanaytJifor^ «V, 
alibi quoque occurrit: v. fiiu- 
pra 21. b. {oVaii) Heind. ad 
Fhaedoi 129. extr. Sed cf. 
etiam Alc U'. Id. a. 

1 Stx np/iTOSi £39 ejftig; x«t, Sia x^i^g rj :sdrtaoa9p ij aXko ,Ti rw %oiov- 
tm^ TOrk ^v extQOL av uitotcQivaadidt, tots ds aXXa, ij a*^' 
rot awra ; A^.^ Jidot^a ^v e/o^ye ^d^ mQi ifiavTOv^ . ol- 
\\i\mt fievroi ra amd. SSi^ Omovv ,pTL ola^&a 'j tovt «l- 
Tiov; ui^^^Olftat ey.w^e. SS^^^JJiQi wv aqa avmv Tdvdv^c. 
tia dnoiCQXvHf difkov^ otl. TCiQi xov.T(ov ovic ota-&a. jiJl., . 
Elxog yi. JJS^^ Ovnovv sro» ntQi twv dtxaitav nai ddixmv, 
mi naXmv ital ala)^v, xftt KO^y nal d/ad^mVy xai apnrpt-' 
govTcov nalfiff dno^Qtvofiavog.cp^g icXavda^dvt *; . tha pv 
ifiloVf avtdid to fjtri, ddevat mQb avTcl^v, Sid TavTanXav^ ^ 
AA, "EftotYi. 2Si. ^Aq^^ovv ovtco nai ijfw ^; - httiSdv t^28 
Ti ju^ ^tSy^, dvayxatpr ntQi T(^vt€ov ♦ nhxvaa^at Trpf «//v- 
friv; AA, Jlcog x^Q oi}; HSi. Ti ovvy oJad^a Svnya., 
T^oirov dva^tfqit dg rdv ovQmov^. AA. Md Ji^ ovx 
eytoyi.. 2!ii. ^H Kai nXavmod aov ^ (Jo|« ^ ntQi rawTa;b. 
AA. Ov Sijxa. 2m. Tq 3^ autioy olad-.af ij ^y(o (fQaavo ^; 
Aui. ^Qatfov.. 2Sl. '''Oxty oi ^U^, om olu dinb ini($aa&atj 
om int<^dfjttVQg. AA. JTcos av tqvt(> Xdyttg. 2Si. '^OQac. 
mi air xoiv^. « f*^ inig<xaaty ytyvoiaxHg 3e oTt om int^a- 
ocuy nh)cv^ nsQi td TOtavTa; cSenrf^ neQt o\\)ov a^vaaiag 
oh&a difnov ott ovx. olad-a. AA. Ildvv yi^ SSl. Hoxir 1 Sex codd. et in his opti- 
mi, ota&agi qaanquam C3ark, 
cum duobus punctis super 
iiitimo 0", quae tamen viden- 
tur esse ab alifjuo qui pu- 
riori Altioisnao tiraeret. Vid. 
Moer, etPiers. p. 283. Certe. . 
tm xoi>v(ov nunquam fuit haec ' 
forma ; ut . non . facile dicas 
quomodo irrepserit. S^ane 
sexcenties in Platone oceur- 
rit ola^a sirt^ hac varietate. . 
Sed. ob id ipfiiim quod toties 
sine vi sermoni haec vox in- 
seritiir, si quarido ^ignifidan- 
tiiis usurparetur, ponderosius 
^tiam prolatam fuisse non 
inepte suspic^ris. 

2 Omittitur vulgo interro-^ 
gaticmis nota ; male : nam si 
citra iatQi^o^aiioaem ha«c ia* telligenda essent^ dicendum 
esset oviuniv valereTom t^o, 
contra ingenium linguae» . . 

3 Legenduni cens^o ytt» ^el 
Ixu. Di^tin^enda enim nunc 
sunt haee duo, cum quis 
aliquid se ignorare scit^ et 
pum n^s€U.^ SCHLMJERM. 

^ 4 C(idd. longe plurimi m^l 

to^tov"' vid. .ad §. 16^ Sed 

vera vi^^lur Schneideri em^n* 

datio nsol tovto, nam etiam in 

' fteqq. ubique iilcivcio^at tu^I' 

' $ Vid. Ind. Lat. G^enititnit. 

G Cl.. Vat. Ven. omittunt 
l/w. — • Ad (fQcta(a vid% Gramm, 
i m. Obs. -7. 

1 Hunc 133 A^AKIBtAAHS 'kcSvj md^ooov mkl^Vy ytamv ovdetiBv alfrfj^&v, %advaov at- 

26 ax^6v d/a&ov. AA. Ou epalvtrai, SS^. "JE(tt roiwv iuxl 
Sde muipai. oarig xaXwg TtQarvH^ ov)iJb xai td^ n^dxxH; 
AA, NaL SSi. 01 3* iv itQorrovreg owt tvialfioveq; 
AA. 11(0^ ^Sq ov; 2Si. Ovxovv evSaifiOve^ Si' d^^a&cov 
xr^mv;' AA. Mah^a. SSi^ KroSvrat de ravra T(5 S xai 

■ iioA^g ^rtQatreiv; AA. NaL 2Si. To tv a^tt n^dxTHV 

dya&ov; AA. IIc^ d' oii; ^Si. Omovv ^aldv ^ fMga- 

h.yux; AA: NaL ZSi, Tavrov oQa i(pdv?i Vfuv ndhv av 

. xflAov re ml dyad^v. AA. fpaiverai. SH. ^O^rt' av aqa S- 

^onfjuv xalov, nai dya&ov ev^ijaofiev Ix ye rpvrov fov J.Q- 

c. yov. AA. ^Avdyy^. SSi. 'Pi' de; rd dya&a avfiq>SQeiy 9J 
ov; AA. SvfjicpeQeu Sii. MvTjfioveveig ovv neQb rc5y Ji- 
9taioav noag (OfAoXoyijaafUV ; AA. Otfiai ye rovg raSixaia 
ngdrrovrag dvay^alov elvai xaT.a fnQdrrety. 2Si. Ovxovv 
xal rovg rd xakd dyad^d; AA. Nai. SSl. Td Se dyc^ 
^» avfjKpeQnv. AA. Nai. SSi. Td Sinata of^a, oi ^AXxi- 
PidSij, avfiipei^ovrd igiv; AA.^^Eoixe. 2Si.Ti ovv; ravra 
oi ab 6 XeyoaVy eym Se 6 eQo>rmv; AA. fpaivojiai, oog eoi' 

d. xa. SSi. El ovv rig dvi^saxai l^fi^ov%evao3V evre ^ Ad-fjvaioig, 
eire Tlenaqrf&ioig ', olifievog yiyvoiaxeiv ra Si^aia xai ra 
dStxa, ifijaei Se eti^at * rd Sinaia xaxd iviore, dKko n ^ 
itarayehofjg &v avrov; imtSfpteQ rvyydvetg xal av Xeycov, 

27 ort ravrd igt Sixaid re nai l^vfiq^eQovra ; AA. \i4Xkd fta 
rovg Seovg, o^ JSoixQareq, om olSa iycoye ovS^ Oyrt 'keya^ 
akX' dveifvcog eotxa drina^g ^ovrt. rorh fAiv ydq fioi m^ 
SoxeVy aov «^«rcovroCj rore Se dXla. ESl. Elra rovroy to 
q\iXej dyvoeXg rd nd^rffnxt ri i^t; AA. ildw ye. HSi. 1. Peparethus insula fuit 
vini oleique praestantisstmi 
f^^jcax inter 'Cyclaclas ; civitas 
ignobilis, et ob id ipsuin hic 
Athenis opposita. 

2 Servavit Be. scripturam 
fldivat^ quam Ficinus quoque 
«equitur {dicatque scire se^ 
justa inierdiim esse malei). 
Me adoptatae lectionis twak, 
quae est in tribus Optimis^ 
nondum paenitet, Tum hae- 
reas in fut. q>ij(jBtf >^o qiio. vel repopendum putes qmfilf 
ut respondeat p^aegresso' ayi- 
gottCLiy vel, quae Schneideri 
esit seoiientia, utrumque ver- 
bum mutandum ita: dvlgait^ 
— qiT^Ht. Sed sunt talia for- 
tasse negligenttae non con- 
demnandae. Temporum certe 
haec consecutiQ, il q>ifait (in 
hypothesi) — ' Ttarayihorf^ «V, 
alibi quoque occurrit: v. s,u* 
pra 21. b. {pVaii) Heind. ad 
Fhftedoi. 129. extr, S^d^ cf. 
etiam AIc IV. Id. a. 

1 Sex npjiTOs. m exug; miy dvo x^^^ V xdTtaq&gp . tj ciKXo %i rtdy %oiov-^ 
rcav^ TOrk ^v sttQa av dfjtoviqilvaa^iy tota ih alXay 7} au' 
tot aixa ; Aui^^ Mdou^a ^iv €/(aye ii$ff m^ iiXavtoi*, . o?^ 
iSfW' fAsvtOi ra amd. i*fl. Omovv ,,qtL ota&a *, tout aX- 
tiovy JLd^^Olytat ^ycotyi. SS^.JJigl wv aQa anmv tdvavrc. 
xLa dnoa^Vii^ dijko^ StLneQl xovtoov ov% olad^a.. AA*. , 
£!ix6g yt. ^Sl^ Omovv ^ai neqi twv Sixalav xal dSiamv^ 
wxi nahm xai ala)^Q<av, xai KOfwy nai dya^AVy nai GviArpb" 
Qoytw 'Aai^fAff dno9iQ9^6(ievog.cpi/g TcXavacf&ai' *;. tha ov 
Siikov^ ott Sid %6 fATf, dSivat neQk avtcaVy Sia tavtanXav^; 
AA. "Bfiotye. £Sl. Aq^ovv ovtao mi %t ^; • imiSdv tig28 
rt fiii ilSfjy; dvayxatpv: mqi xovtmv ^ nXpn^aa^&at xrpf «//v- 
jlT^v; AA. Hcog x^Q ^^? -^^» ^*' ^^"^} olad^a Svtivi^ 
XQonov dva^tfqti dg xbv ovqovov^, AA. Md Ji^ om 
i/<o'/i. 21S^. 'H ^ai nhxvdtai aov ^ Sol^a ^ mqi Taura;b. 
AA- Ov Sfjxa^ [JSSi. Ta S' auuoy ola&ay t} iyd (pQaato ^; 
AA. ^qaaov. JSSi.^ ^Otty ti <pik^ ovx out dvt6 ini^aa&atj 
ovx im<^dfUvo^. AA. JTcag osv xovto Xeyug. ^Sl. ^OQac. 
xcci air xotvij . « f*^ ini^ciaaty /tyvdaxHg Se ott om ini^ct- 
acuy nkav% neqi td xoiocvta; dhmQ mQi oxpov axtvaaiag 
ola^&a Sfnov ott ouk oh^a. AA^ Udvv ye. 2Sl. 126% f 1 Sex codd. et in his opti- 
mi, oh&ag: quamfuam Oark. 
cum , duobus punctis super 
iiltimo or, quae tamen viden- 
tur esse ab aliquo qui pu- 
riori Attioisiixio timeret. Vid. 
Moer, etPiers. p. 283. Certe. . 
wy xoivciv nunquam fuit haec " 
forma ; ut . non . facile dicas 
quomodo irrepserit, Sane 
sexcenties in Platone occur- 
rit ola&a sirt^' hac varietate, . 
Sed. ob id ipsiini quod toties 
sine vi serraoni haec vox in- 
seritur, si quarido iignifician* 
tius usurparetur) ponderosius 
etiam prolatam fuisse non 
inepte siispic^ris. 

2 Omittitur vulgo interro^ 
gationis nota; male : nam si 
citxa int^p^aUoaem haec ia* telligenda essent, dicendum 
e&set ovxovv valere i«m vero^ 
contra ingenium linguae* 

3 Legendiim censeo xal o{il 
Bxu. Distinguenda enim nuno- 
sunt haec duo, cum quis 
aliquid se ignorare scitj et 
cum n^stU^ SCHLEJERM. 

^ A C6dd: longe plurimi ns^l 

totJroV'* yid. . ad §. 46., Sed 

vera vi^etur Schneideri em^n* 

datio nsol Tovuf; nam etiam in 

' aeqq. uoi({ue nlavatf&at TttQi 

X*. 

5 Vid. Ifltd. Lat. Genidvui. 

., 6 Cl. Vat. Ven. omittunt 
ip^' — • Acl (jpoota(u vid» Gramm. 

i m: bhs. 7. ' 

1 Hunc V 140 AAKiniAJHS 

' qov^ 'ovv avxbi; mql ravxct So^a^ng SncDg xqtj Gxeva^iVj Kal 
d,nXav^ Tj Tw im^aiuvm eTtiTQenetg; .AA, Ovto). 2Sl. Tt 
d% d Iv vffk nXeoig, aQa do^l^otg av ndri^ov XQ^I rov 6t- 
axa uato aynv tj e%Wy xal are ovx dSdg nXavSb Av^ tj tta 
Hfvptqvfitri htiXQiipag Stv ^GVxiav ayoig; uLd. Tco 7n>^iq- 
v^ity.' SSi. Omt aQCt mQl a /ti^ ola&a nXavq, Hvmq tid^i; 
29Sr/oux oh&a; AA. Ovh ioixa. SSl ^EvvoOg odv, Sn 
xal t&' afmQTJjimta h xij nQa%u Sia tavTJiv xijy' ayvoiiv 
i^tf T^ Tov jiij el86Ta oua^&ai itSivau AA, Ildjg av Xe- 
' i^Hg rovTo; SSi» Ton nov hitinjttQOVjuv' nQUTretVy orofv 
olcifu&a dSivai S,Tt nQOTTOfUV, AA. NaL SSi. '^'Ovoof 
di^ yi nov rmg jirj ouovrai tlSivaif HKXotg naqaStioaau 
J^'AA. TlcSg d* ov; 2Sl, OvhOvv ol rotovToi rcov fi?i ddo- 
ratv avajmQtfjTOi tfiai dta ri aXXotg mQl avT(ov tniTQi- 
mtv; AA. NaL SSi. Thig ovv ol afiaQTuvovTtg; ai 
yaQ nov oC yi tVf^Tig. AA. Ov drjTa. 2Si. ^EmtSrj Si 
ov&^ ol^dSoTeg, ov^* ot rmv jifj dSorcov HS6reg on ovx taa- 
aiVf ^ ciXXot, Xtinovtat ijot (a^ ilSorigj olojuvot S^ tlSivat\^Ai\ 
^»AA, Om* oAXa ovrot. SSi. Avrtj aQa ^ Siyvoia rm 
xaxtov ahia^ xai ^ inovitSt^g ' dfia^&la, AA. NaL HSi, 
Ovxoyv Srav ^ mQl ra fuytga, rort xaxovQyordrTj xal ai- 
axk^; AA. JToXv yt. 2Si. Tl ovV; tyjitg fitS^$o ditiTv 
SixalcDV tt^ xal xaXcSv, xaiaya&m^ xai l^vfiq^tQovrcDV ; AA. 
d. O^ S^a* SSi. Ovxovv ntQi ravra av qitjg nXavaa^ai; 
AA. NaL SSi. El Se TiXav^, aQ^ ov SijXov ix rm ifir- 
nQoa&tVy OTt ov fiovov dyvotXg ra fiiytga, dXXd xai ovx tl- 
SOSdg oJki avrd ^ dSivai; AA. KivSvvtvco. SSi. Ba^ai 
aQaj^ t^ ^AXxt^tAStji olov ^ na&og ninov&ag. S iyc» ovo- 
fid^HV fjtiv axvta, ofAcog Se, imtSfj fiovco iajAlv^ Qrjrioy. dfia- 
Mc^ yaQ l^voixthgy «S piXn^t, rij alaxt^fj, <ig 6 Xoyog aov 
h.HorrjyoQtXy xai av acwxpv. Sto xai drrttg aQa nQog rd no- 
Xtxtxd nQLV natStvO^vaL, ninov&ag Si rovxo ov av fiovogy 
d^d xai ol noXXoi rwv nQaxrovrajfv Ta rrjait rrjg noXioigy 
nXip ,6Xiyc»v ^ yt ^ai iawg rov aov intTQonov IltQtxXiovg. 

1 Artieuluin ^ abesse jna- 3 CI. Vat. Ven* 9ioi(»^ : tum 
lim. iid. cum Par. F, iax^tij pro 

2 Vulg. jtttktt. Tres opti- ««'-W*??- 
mi avTiM, hpnei perperam ta- 4 Sic recteBe. etribus opt. 
men omisso oUt.' pto vcdg. u, ipiod locum 

non 


nPJlTOS. • Hl 

AA. Jii^^al yi to$^ d SmiQanq; oiift ^no: taitofmpvc. 
aoq^bg ytyovivaiy a^»u. ztpTiXoXi wx^ oo<poig svyy^oydvai.;^ 
vai yicQ IIv&oy(Xiidfj xal ^ ^va^ayfi^tj^^ ^ fcal vvv iu tfjXt^ 
xovtog wv ^d^vi %vv€^iv avtou toyioy Sr^xo; ^. ^^i2. Tid. 
ovvi ijdf] tiva dSe^ ooq>QV , Stiovv a8vvatp,vyt(;f noi^(jai, oi-* 
Xpv. Qocpbv ani^^ avtoq; Som^ og q^ iSidql^e yQoiifmta^ 
avtog ta |v aoqfoq xal as iTto^fjae, tm .t^ ^hov^ ovtivct, 
i^ovXito.^ ij yaQ; utd* Nal;. ^Sl,. Ovxoyjf, Kal aif, 6 naQ* 
ixtivov fiad^oav a2J.Q)^ oloati effeii ^A^. ^JfaL 2Si. Kal o 
w.&aqi^iiq ^f xat 6 TtaiSotgi^ti^^^wjavgo^g* AJL Iltcvy ye» . 
S£l. KaXby yaq Si^oy T^x^^^pi^ .tQvtotm, ini^cqi^vaivZi 
otiovVj oti ini^avtaij imiSav xal a^ov oloite maiv dno- 
Stt^at im^dijuvov. .,AA. ''JSfioiye , dbfcip. 2Slj Ti ovv.; ^y/ti^ ^ 
Hitttv, IleQixXijg . tiva inoifjai oocpbv unb tmv vUcov «(nla- 
fievog ' ; -AA. Ti 5* [li td> HtQixXdovq vUi ^ . ij^^Vb. 
iyavia^f]Vy w 2t6xQateg; SH. ^AXk& JfD^Hviav, tbv abv 
dSihfbv» AA. Ti S^ &v av KXiivictv Xdyoigj fiaivofAhvov 
av^Qoyjtov ^; 2S^. ^JBmiSij toivvy KXeiviixg fiav ftaivtiai^ nbn -habet, mioniam in InA t rem futsse, et^latone, Plutar- 

^Xlydig cbmpr^ensutfestlPe^ dho 1. L et Cicerone Brut. li; 

ricies. •• notmn est; GOTTL. 

. ,' • ■ - 

3 Sc. cvyyiyeviv: Hanc sctiw - 1 Vid. Imi. Sgxsce^ai. 
ptuirum solus Ven. S servaj 

vit. Vulgo ydg omittitur': i' PnrsAm zitque Xai^ikip- . quod bene hM^eret si in-du<' pus. • Vid. M^no 33. Prolag. 
perioribu»'ei5«et «Xl\ iXH^g p. M9* extti Pliit. Peiricl. 36. 
rs ^okXolg. • Jn vulgUs nota erat fatuitasf filiorum' Periclis, cTui jSlitro- 
fidfifuxt ideo' appellati' ftunt, A Schol. Hv^okkiBidfjg 

ftovoixbg »}v r% otfmjg fwvat^ de' qua Voce' vid.* schol. ad h. 

Ttfjg SiSdaxakog xal Jlv&<iy6gei'* 1. et Schneid. in Lex. ' Sii- 

og ' ov fiaxhrti^ *Aya^oxlfjg, oih «tiilit utrumque pestilens ille,' 

Aafmgoixlrjg, oi AdfM^^p. Vid^ qui Athenis tum grassabatur, 

et Protag. p. 316» e. et ibi morbus , vivo adhuc patre 

Heindv » » Xenoph. Meht. 3, 5. ^ 

De Damont v. Plut. Periol» ^ 

' 4. qui na^rat, siniulasse illum 3 Schol. *0 KkHvidg av&d^ 

se esse musicum, cuminsigni» Sfjgovtfag, c5? firfiivl TiSf av^- 

csset sophista, qiii Pericli ve* fiovltjv ftqoaixnv. Plat. Pro- 

lut athletae aliptes in rep. tag.p.32a» EiStSoifUh KUiviav 

adesset ; ejectu» tandem urbe ibv AhnPtddov rovrovt yftcJrf- 

per bstracismum wg fityaXo-^ gov d^flipbv imxqonsvxav o au- 

ngdypLWv xal (ptloTVgavvog. [Cf. tbg ovrog dviig IleoixXrjgf diditi^g 

Diog.; La. 2. 19.] -^ Ana* neg* adrov ftij oiaw&agf^ Sii 

xagoram Periclis praecepto^* vtto 'AXxtfitadov, inoaiidaac dno 142 AAKIBIAJHS \ ava^jwfy dwri iti oSrcog. ixovta m^oj^^ *; AA^ ""JSy^ 

c.otjuxi, aitiogy ov^^nQo^rixif^v tov vovv. 2fl*-^^l>a twv ol-^il 

' Jtcdv ^d&fjvaidbv ij t65v ^eT^tav dovkov ^ ikiv&i^ov dney oatig 

altiav Bm SA rijv ITiQtzkiovg avvovotav ao<fbite(iog ykyo- 

vdvar Santi^ iyfxf '^X(X> uoi dmiv, Sict trjv ^ijiwvog lfv&6- 

dcoQOV thv 'jRyoXd;fo^j Dcai KaiXiav thv KakhaSov* cSv exi- 

tfQog Zffvwvi Ixoiw fiva^ tikiaaq iroxpog, te 9tai iXkAytno^ 

yiyvvtv ^, ^jd.^^^Aiika fHM M^ S^m Mim. 

32 ^ 2Si. jte&v. tt^ovvStavoiX. Tctiql 'cdi^ov^ * uiite^dv IqVf •» t ino tovtov xata&ifiivpfg iv *Aql- 
apqovbg iitalSsvf, Y.nl' nqlv Sg 
fm(Vug . yfy&vdpai dniS^wci tqvtM 
(sc. 6 Agl^pgtav ti^ JleQunXBi) 
ovx ex<ov 6,T(\;|f(>t}a£riTd avt^, 

4 Admodum usitgit^ . est |o- 
cutio dvax^tivai tm aitiav ti^ 
v6g causam alicujus rei conm 
ferre in aliquem (v. Steph. 
Th.es.< Indices X^noph». t)e« 
mosth. etc.). ttacjve .Spcra- 
tis haec interroeatio su]^ejrio- 
ribus accommodari possit ita: 
^.quamnanr causa^ir |n ^fF.cqn- 
feramus h. e. in te esse di- 
canius^ qualis illa esit Qliniae 
insania et P, fiJiorunir fatui^ 
ta^?" Verum hoc si disnt il». 
le, 'ii6ri nullo modo potuit 
ut responderetur: "^JEym altiog. 
Apparet igitur Alcibiadem 
jstius aoi potuisse nullam ra- 
tionem habere,^ verbaque So* 
cratis ita intelligere tanquAtn 
si de ctLusa exfra se posita 
quaereret ille. Neque ^ alitei: 
ea interpretatus a^t S.chlei^r- 
macher : was /iir eine tlrsa" autem filii Fatui sunt (quae 
n1miT\im {)hysicae sunt ex 
traqiie, voluntatem positae 
causae), tibi quid in causa 
esse 'dicihius cur te negli- 
gat?" Quo lacto recte re- 
spondetusy £go in causa sum. 
Hunc itaque sensum ut e 
Socratis verbis eliciamus, di- 
cendum est, verbum dva&Birai 
|ioc:.ui^ico^ loco. urg^ndum 
t|on e^se, cum.per £ciionis 
quandam negliffentiam dativo 
illi reliquum etiam sermonem 
aocemmoA^int Socratas, cer- 
tus de culpa aliqua Alcibia- 
dis 86 intelligi non posse: 
fere ut dimatog fl na&eiv.aiy 
otnnibus iAteUifitur ita^ il- 
xaidv igi, na&HV oe. Quae 
tamen cum nimia mihi qui- 
dem. videatur. esse aermonis 
licentia^ mm in ipsius scri^ 
ptoris sed in alicujus e traa- 
seribentibu» \ cogitatione ta> 
len^ fa<$tai)i esso . permuta- 
lionem <su$picor; nimirum 
ut dvevqoiifiev y quod dedeiit 
ille, ob Viciniam dUitivi aoi 
et vocis atmta iransierit ia 
soUemne: (illud et velut ob* che^sollen wir anfiihren 

halb er dich so ilbersi^Ju ?• 

INimirum hoc utiqu6 poscit N vium dva&^ft^. 

sententiarum nexus, graeci 

autem sermonis tngenium 

praeterea datiyum. incommO' 

di, illos quiante noininan- 

tur respicientem : ,,Verum si 

Qinias quidem imanit, P. 5 SohoL iZr^m b ^jS2«aii}( 
J2aQfievidovftc^ffTifc:,<f>va^x6g ^- 
X6aoq>og^xal nQlutxog ogdlijd^vg 
x.T. i.— Fythodorus autem et 
CalUas nobiles Athonienses, 

quo- npjiTOs. 143 povk^ '5 cS HmQaui. xaitoi evfow ifov dt^ivroQ «oi 
^vyx^QW. SoKOvai yd(f fiot ol za r^g noXmg Tt^drfovtiq 
ixtig pllywVfCinaidivtoiBhau ^S2. Elta ti dij tovio; 
AA. El faV Ttov liirav Jttjtaidev(uvoif iStu £v tov im^i). 
^ XHQOvvta avtot^ dvta/toviCto&ai (ut&ovta xal doxijaavta 
levai coQ en^ ddh^xdq; vvv d\ imid^ nal oitoi ISuotmw^ 
ij^pvttg iXtikv&aaiv irti td tijg nohcDQy tl dtX' dax^ xal 
liccvddvoi^a TtQdyfnata %ev; iy^ ydg fd olda^ ott tovxtov 
tifyt (pvoei Ttdvv noXv mQUaofMxi. - JSQ. Ba^i^ oloVy coc» 
aQt^i, tovt\ eiQtptag, cog dvdl^iov tij^ lieag xai tm ,dlXm 
rwv oot maQ%6vto9v* AA. Ti ftdXt^ay xai nfhg ti toito 
Xayetgy <o ^dxQateg; SSi, ^Ayavaxtm vniQ ta tov, oov xai . 
i£Ov ifwv iQQDtog *. AA, Ti AJ; SSi.^El ^^imoa^ rw 
d/mvd 001 ^Jvai itQog tovg ivdtidi dv&Qiinovg» AA. *AXkii quorum illius etiaih inParme* 
nidis exordio mentionem fecit 
Plato« D^Terterant enim apud- 
eum PanxuBnides et Zeno. 
Callias autem Ctdliadae f. 
Atheni^nsium dux ito proelio 
ad Potidaeam oocubuit, tesie 
Tiiucyd. 1, 61 — 63. aliunde 
mihi qiiidem nOn notus. riam 
quod «uspicatur J. I^r. Gro- 
noviua (Obss* 4, 7. p. 595), 
nostrum tamen locum non 
respiciens, Calliam hunc Cal- 
iiaaae non diversum. esse a 
notissimo illo Ca^ilia divite, 
Hipponici filio, tum quod 
Hipponicus , • pater C^iiae, 
ipse ftffrit Cajliae antiquio-» 
ris filius et proinde CaUia-. 
des appellari potuerit; tum 
quod Diodorus lib. 12., men- 
tione facta (c. 4) Calliae Hip- 
ponici f., moat (c. ^7) eum; 
qui ad Potidaeam ceciait, no- 
mine patris non addito, 'me* 
moret^ id per se parum pro- 
babile hoc ipso nostro loco 
videtiir confutart. TUum enim 
Calliam, quem Hipponici fi< 
lium Plato ubique nominat^i 
quique sophistis omnibus se 
tradidit, omnes ditavit, non 
ita tantnm s hic memoraret 
So crates ut qui C minarum 
didactro numerato a Zenone eruditus ^set. Ut > illud ta- 
ceam, inesse huic Pythodori 
et Calliae mentiohi Jiliquid 
seriae laudis, qualem Hippo- 
&ici filio non tribuisset So- 
crates. InScholiis hoc tan- 
tum notatur: KalkLag, ^A&ij" 
vaiwv. CQajfjyog, MoSog t$ no^ 
XniKog nal avtig, 

1 Vid.. Ind. — Mox Steph. 
malebat xai Ti' et sic eit cor* 
rectum in Coisl. Male. Kalxot 
hic est corrigentis se< . Vix 
enim opus esse putat xoivH^g 
fiovi^g^ jam enim perspicere 
se vertim sensum eorum quae 
dixerit Socrates (§. 30. ninov^ 
^ag ds N. T. X,)» 

2, Nescio unde in interpo<' 
lata Ficini exemplaria vene- 
rit haec translatio: Dolet 
enim miki tum propter 
te y tum oh mutuam no* 
stram henevolentiam. Nam 
in genuinis ita legitur: Gm- 
ifiter enim fero oh mutu- 
am inter nos henivdentiam, 
Qiiicquid autem est, vix du- 
bilo quin expuncto priori 
Tot; legendum sit : vTtiq tc crov; 
x«t Tovifiov sQbnog,^ Cl.Yat. 
Yen.. %ov'if*avTOv i, 

1 Sic 144 AAKlBlAJItS m^g rbag liijv; 2£i^ ^l^iov xovxo ye. xal iQh^&ai avdQa 

' Ziolofiiivov (i*yaX6qfQom iJva^; AA, IltSg XdyHQ-j-ov nQog 

rovTovg fiOL 6 dyciv; SSl. ^XJ.u xofv hl XQii^Qrj duvoov 

'-^wpeQvqv . fi^omav vavinaiiXv^ tjqxh av ooi rcov mfwavTwv 

fiArl(^cp ilvai xa nvpeQViirifid; 7} xaika (liv^^ov av SeXv 

VTtdQ/^iV^ attiphmg 5' dv tlg x6vg mg aXfl&fag dvxayom' 

l>.ga§, dXX^ ovx (og vvv dg xovg avvayom<sdg; <»v dfjnov wf- 

Qiyivea&at oe dtt xoapvxov^ «SoTe ju^ dl^iovv dvxayCDvl^u- 

'^i ', dXka Kotaq^ovtj^evxag avvaymiXiia^ai ao§. ngog 

xoifg itoXtjilovg ' d drj tw Svxi ya 9caXov w eQyov djtoSd' 

liaoi&ai diavQfZ xai iS^iov aavxou xi mi Xfjg fcoXttog^ AA. 

c^^JLXXit^ inhf dfj iiavooviial yt, JSQ. Tldvv icQa aoi a^ov 

dyanqv^f h xwv ^axaat^v ^Xtliov il^ ail' ov nQog 

xovg^rXm^ dvxmd^^v ffft\A6vag ditopXdmiv, onot^ iKtlvcav 

^Xtliov yivoio ^ axonovvxa, koI daxovvxa nQog ixtlvovg. 1 Sic recte nunc ex opti- 
mifi, In.vulgata S^b fjni aw^ 
uvTuym. vox, avv tiata ex 
oraisso verbo (x|ioifi'*> Itaque 
haec bis composita vox e 
Lexicis iterum ejicienda est.. 
Ad verbum autem uvtaywl^ 
f^sa&ai intelligendum aoi^ ut 

' reoi» sensum cepitSchleierm* 

2 Schleiermacher qvi iro« 
niam, qua mox utitinr Socra* 
tes, hic. commode incipere 
negat, legendum censet ava^ 
(tov' sed ita asper foret ora* 
ttonis. decursus ob tfequens 
dXX' ov — . Ironiam e^o in- 
terruptam puto Alcibiadis in- 
terrogaiione , moxque re* 
sumptam. 

3 Be. in loco impedito sa- 
tius duxit lectionem dare co- 
dicum fere omnium yiyovag» 
Quod tamen commodum sen^ 
sum non fundit. Sic enim 
ixtlvtav iterum referendum es- 
set ad milites ,,quandoqui- 
dem- imer illos praecellis"; 
in quo ut taceam miseram- 
tautologiam ^ost illa si r&v 
^gauwTm, quis ferat ixuvtntv 9i itt$ivoyg in eodem sermone 
ald diversos spectantia? quis 
ferat haec ndhg Tc4fg t. o.- 
Tiyefzovag &nvplinei'Vi a%o- 
novvTo^^ ngog iuBhovgl Ita- 
que redeundum kd viilgatam 
yivmo^ quae quid velit , scri» 
ptor tamen monstrat, quam- 
que cod. Ven. ^S praebet et 
a prima manu Coifil., Hanc 
si aliquo modo exj^licari ma« 
vis, illius quod olim propo- 
sui, ut aMomtv onatB eit ,,spe« 
ctare, quando aliquan- 
do — '* atque sic idem va- 
leat quod, Sg TtotB, non me 
paenitet. Certe eo ducunt 
talia quald est illud Homeri- 
^ cum 11. a, 524» de specula- 
toribus, Jiyusvoi OTmotB^fiijfM 

que multum 'dissimile est il- 
lud Pindari OL 2, 60. fiQO;- ^ 
tHv itixQirai mlqag ovr» &avd-' 
TOV,^ ovd* aav/ifiov auigav 6- 
noT^ aTtiQit ow dya&t^ vsiUv- 
rdaofttv • ubi onors, ut ne- 
xus sententiarum docet^, non 
definitum tempus maximespe • 
ctat, sed illam tranquillam ii- 
nem, ut sit simul pro ciTCOTf: 
vid. Boeckh. ad. 1. et conf. 

Henn* npJi TOS. m oh^a ^ftcoy xtjp ntfiUv ^a^dcnfiovboti 'rc xai tio f/uydha 
fiaaihX mXffiovthxv ixa^0Ti>, A^% ^Ai.fj&if liyHg. £SiA^ 
OvkO&v^ Hm^ iv V€a ijet<i fjf^fMov ^tfat xfjoit. rijg noXewi, 
frpd^ ^ xovg AaieidmfiOvUjiv j^aiXiig uai rovg Hi^ffiSv tov 
UYwva ^ovfiirig «f<h «jt^o») ofdi»g av ^yoto ; ^AA^ Ktv9v- 
ViVHg aXii&ij Xbyuv. ^5*52. Owe, c5 ^ya&i* tiXXa n^og Mtt-H 
iiav ^ mxikX x6v ^QXvfoxQOfpov anoflU^tVj tai a}Jkx>vg 
toiovtovg^ ot xA xfjg ntoitiwg n^itxHV inny^HQoGotv itt xrji^ 
uv3\^7tod(idi] -y ^ \paZe» av ai yvvatx^, ^Qhi^ ^X^lTf^ iv ^ 
xy tpvgs VK^' ai€0v9iag «crj oirTrco dno^k^XfiKixig * ^ txt it Heirttt. ad Vi^. p. 9ld. Qiiafe si 
non satififaciunt, nil ego faci*> 
liu$ reperio ingenioBaHeindox- 
Ri cohjectura, oth^ t« €. p. /eVoiO 
^tn^^a, nal aoiunhta n. §* 

4 Vulgo 9ig nghg, mioleste. 
Omittunt ««$ tres optiriii, truod 
e praecedente voc.e a(irhae»> 
sisse in vulgata recte judicat 
Nurnberger. 

.1 A^eba^us iU p. ^0&. A. 
tnemorat hinc^ Midiamo^Tv/o^ 
9t6nov a Flatone dictiim esse^ 
lion tamen ideo necessarium) 
Ut hic quoque reponas ogxv^ 
fOKonov , quod^ volebat Tou>> 
pius ia Cur. Novifrs. pag. 266. 
£d. Linsk ubi vid. Conif. 
Schwei«n. ad Ath. 1» c. Apud 
Ari«toph. in Avib. i297> di- 
citiir MeMac ^qtv^, ubi v. 
Schol»— Schol. ad h*. L Ov^ 
joq inl HXfxXti^ toi;$ o^rt^a^ na-^ 
Qi(;ag xomtetfy aviovg ail^ovg 
ididuoHe. Vid. et PoUux 9* 
7. et Suid. ih '0^'yoxoniiiK 
Platd de t-fgg» ?-^P- 78d. b^: 

vot naiitg dXXa xal nqea^vit^ 
f^ol Tivsg, o^vlt^oay ^qiu^ona 
inl xag fiaxag tag nQog aXlriXa 
uaxovMtig ta toiatita toiy &fi* 
qlw, — nf^bg . tovxoig, Xafipy^ 
xtg — tovf fiiv ikittovag iit 
tag xtiqag, uilj^ovg d' vnb ttpf 
i/xaXtpf ivti^t, nogt^^wtai W9^ IbvjtotxovVttg goiitoi'g ndfinoXiov^ 
cv£«a T% tvi^ag — — tik Tor- 
%tav T<3y &gmfMvittty. — Jronia 
Vero hic salsa, quod et Alci* 
biades ipsse coturnievs alebat 
tttque in greraio fovebat. W 
Plut. in Alcib. p« 195. e. 

a Sic Be. tx bptimi«^ et 
Olympiodoro. Vt^lgo inL 

d Tixnaieus i AvSqanodmdi^ 
\Qixa. x^y t^v dvdoano*» 
dav tdtov H^vgayi tpf aitt.' 
Xtv&eQta&ivtfg ^iXXaanoy*A&7]yff^ 
mv ai doiJXal tt huI oi dovXoi. 
Olympiod. in SchoL in hune 
dialogum : UagtHfiia igi yv^ 
¥aiH&if iid tiSy iXtvO-tgoVfiivwy 
dovXay wA imftwoytorv iv tff 
^ovXfia, OT* ^'lixfig ti^v ^vdgu" 
nodcidij tqlxa iv tij xfipaX^ 
tovti^v, > itt tifv ^vXiHtpf Tplx6 
bXBig. ndXai ytiQ Hotl tdlg ovo^ 
fiaat ditxixgivtv bI iXfv^fQoi 
f *V MXmv xal Tal^ &gi^l * /'«jl 
Ta^ ^uQ Hal /iaot mat 4>^t'^/f^ 
ppofiaioyto ' i/vv di xal tatiu 
9vvtxtf^aay. 6 6i dl'tl iov fl" 
niiy iv tjj xt^al^, t^rfit.v, Hn 
tijv avdoanoddtd^ tglxu bXfig iv 
T» UfVX^li ^^' dfioyoia^ Schol. 
Kunhk. UaQOi^iiuy ^vai <fuaiv 
oi fiiv dnb tuv d^ytvuv nd-* 
Xoiy,' ol di drtb tidavg kovQag 
.nQoaijxovafit dvdQanoSoig ' tiaQ 
Hox al /vyalxts tovg dnb 
toiXmy iXiv&igovg ^tyo- 

/K v6^ Ii6 ^ AAKIBIjtJHS 

aavToS dh tifiihXv *- jcai >ij}r« f*ai^«Miv, oa« ym&^amf 
(pxm, feeULovra rodovirov a/«ova a;^i»i4£f(T^«e, ji^t umulp 
oaa dHtat atirsejfff^wg- xai Ttadav «a^ai^ev^ jnrapeaKWaff^fr- 

• i*0K^ oirreo; tfVc**^ Ijri tA r^5 nohtog, ^A, '^iJ**, oi JSa- 
«paT«5, Jox^rs ftaV fioi dXfi^f] XdyHv oi^m fuvrot rou^ t« 
AaHtiatfWvifov goatfjyovg^ wxi xov Ilt^tmv paatkda oiSh 
iiaffiQHvtm ujSmv, JSQ. UXX\ ^ «^$*, tijv oHrjaivtwtiif 

d. tfxonH oUa ixw *^-^- ^«w ««(>*5 ^^- Tlc^wtoy fi«^, norfr- 
pw; ay o&< uauroi; fcaUov I7n|w4^^nfy««, ^ol5^W T« «ai 
oidfrtroc iiivov^ axfxhvq tlvaiy ^ ftiy ; AA. /HifXov oti rf fe- 
vovc oiotfiJ^r. ZiZ. JVfcov ovv ot^ u p^riaia^ai i^ijsd^ 
eik aavtov; AA. OvSa^wq, &71a xal fU/tiXa wjJflHreiat. 
SQ. Ovxovv iV fth rovtb toaovto xa>e6v %i ^ ow^ots a3- 

35 ^»;. -^-rf. '-Aj?^* W««- -^•^- To aei5r*c>oy wfrwr^ Sn yotffC, otfTTft} d« ro lyt^^Of 
fi€tapal6vteigy tavttiv It» 
f jf «iv Tw T^/ja cXcpa»^ «WiimTOV- 
ffatr Oi d€> ort T«$ ^ T^ gfjid^ti 
t^Ljim qfQevag^ oikwg ('duo ver- 
ba tp. o. delenda viaentut) 6 
lAatWf fUtafiaX6iiv,tag uvSgano* 
didsif ipqivag ovitis ittdlw^* 

£x AjMstoph. A\^9H. r7r«i- 
ta ^ijTa do{/^o^ uV «ofitiv nffi^» 
appacet, servis comam alete 
non licuisse. Ad ciitem i^i- 
tuf tondebantur. Contra li* 
beri adolescentes promissam 
comam gecebant Athehis*. ab 
anno autem* XVlij modica 
attonfam. Hanc itaque. ]u- 
•tam liberx>rum tonsuram li* 
beriihi statim reprae$entara 
Ron potevant. 

4 Sunt quidem exempla 
particulae da in participiali 
etiam structura positae; de 
qua re dixi in £xc. ad De* 
monh. Midianam £d. Spal* 
ding. sed "ut ihidem mo- 
mui, inesse dcb6t6ermoni op^ 
positio aliqua' eo se maniie- 
•tans, cfuod participio reso- 
luto ad|ici potest ftdv, *hoe 
autcm in nostro loco talvo tensti Aeri nequit. Nan u 
' dicas ngbg tovtovg jiiv pkmny 
9di oavtov Si dfielnv, hoc di- 
cas:' Jfiro.r reipicerey kaf oh' 
yservare dehes y te txutem ne- 
gUgerej qupd hinc esset alie* 
ntssimum. lllud enim aav» 
^ov dftfXsiv effectus tantum 
est tov nQog tovvovg (^Unfiv: 
Hos respicere dehes et (vili- 
tatem eorum considerans) 
teipsum negligere. Kectiui ' 
igitur di in Cod. Ven. Jfl de- 
letum, in Coisl. omissnm est. 
Sed vide an natum ilhid • 
di}, quae particula hujus pla^ 
ne iori est, praesertim si, 
quod fieri debet omnino, post 
. afiflfiv minimam inferpim* 
ctionem ponas pro media, 
quam libri exhibent. 

5 Sic He. ex tribus opt. pro 
vu\g:nagaaufvaaviiAtvov : quan- 
quam probum utrumque et 
soUemnis haec varietas in li- 
bris. Xenoph. Cyrop. 7, 3» 
l4* ditivditnpf ndXainaQiamvaa* 
pivfj ( al. nagaoMBvaaafiivfi) 
aqidttMi . iavtffv. — De sensu 
voeis nagaannni v. Ind. 

1 Scho- ii-MTds. m JSSi. nittQ6v ih6$ '^fietvovg jflyvi^&m fpvani iv yiwaioiQ - 
fivffftv, ^'fi^; AA, diikoi Sn iv tot^ yewaimQ, 2A Ow- 
^ovv toit; ^v qivvttt^y iAv kai ti t^aiptofnv; o&tf tdJovt* 
yiyv&0m ng6g i^^; AA. *Av<iyf^. £Jl. Sttnffeifa&ah. 
d^ topg ^iitiivwv tot ^ptitfQa dvttxt^ivt^g^ itQwtov piiy tl ^- 
iioviTt'fav%ote0wv yiviov that t^ AantiatiiMvimv %ai IliQOW' 
pamXit^. if oix ictfav ,mg ot fiey ^H^aiAeovg^j of Si ^Afjott" 
fts^ovg ^fovotj tb M ^H^avXiovg ff yivSg ml ir6 *Afat*\ 
Ufiivovg ttg Jlfpfria th» Jtdg avaqfi^iisn ^;' AAj Kai yAf. 
td ^fietiQOV, eJ Sdiit^txtig, Hg EupvoAtff *'• to d- JSi^vai" • 
xoug, dg Jla. JSiR. Kai yap ta ^itk^ov, w y^fvaXi^^Ak^ i 
Mpaktif^ ilg JaiSaXov\ 6 Si JaiiiKkog itg^^Hfctt^ov t6v. 
/hog^^K-a^aTiitivtoitioVfiin^ «nrrcdit otplc^im, Paai^ silm Achaemenem^ auctores 
autem antiqui ' (v. Herod. 7^ 
150. Apollod. 2, 4, 5.) Per^ 
ten^ Acnaemenidarum proge- 
nHorem^ filium laciuint Per« 
sei ex Androm^da. , . 

2 Plttt. Alcib. init. To 'vil-. 
utpiddoB yivog arud-ev !Evqv^ 
autnpr %w Mmnog agxvy^V 
txttv doxii. 

3 Vituperat Sthlwrmather 
auctorem dialogi aiiena haec 
inculcantem^ cum nonnisi de 
naturali genei^e hic agi pos- 
sit. Sophroniscum igiturjSo- 
cratis pattem statuarium, per 
allegeriam putat genus repe-* 
tisse a Daedalo itaituariorum 
heroe. Veruiu hoc : sed cpn* 
fusa siint talia in ipsa anti- 
quitate , ut patet exemplo 
Asclepiadarum , qui non ar« 
tem solum sed genus etiam ^ 
ab Aesculapio repetebant. 
Quid obstat autem, quo mi* 
nus familiam aliquam Athe<*« 
nis fuisse credamus, quae 

Ser plures artifices ad Dae* 
alum, heroem Atticae. io* 
dtgeaaio, orrgiocm suam re« fen^et? ^eque «nim Assentiri 
possum Fischero adEuthyphr/ 
12. (p.Stepbf. 11. b.)^putan<i' 
et hoc et ulo loco }ocamem 
hoc asserere Socratem. Qui 
cuni dicit . jbi, TbC ,^^fAt%i^ ' 
nooyovovf ca Ev&wpQOTy Hotxiv, 
Hvat Jaiddlav ta vna ifoii It^ 
^ofigva.' ntA ei.^iy. avns ^/m, 
iXtyof ntil iiy^ifiijifi tata^ H»- 
fu iniiticwtttgf £g a^ xal ifio^ 
xaia T^v ixdvcv aoyyivstav ta 
iv toig Idyoi^ t^ya HnodiS^iX'- 
axtt, }0€um sane habemus, 
sed qui periret, si ipsam hanc 
suaro, ongiuem per jocum ibi 
fin^eret, non traditam a ma*. 
joribus memoraret. — fuisse 
autera talem familiam sive 
gentem (yivog) Athenis, de*; 
monstrauir vel solo npmine 
imius e pagis (d^fioig) Atti- 
cae ^aiSuUoat, (Steph. By2.) ; 
qui pagus sedes videtur fuisse 
primitus generis illius. Ne« 
que obstat nostrae sententiae 
quod Socrates b^fju^ fuit non. 
ix jfaiSalid&v sed* 'Al&mttcij^ 
'd-^v. Loi^ge. diversa enim 
erat distributio populi Atiici 
Jn Siifiovg ab altera in tpgargi^ 
ag xal yivri. Conferatur De« 
mosth. c. NeMr. p. 1365. libi 
K 2 ^ unitit V 14S AAKIBIAA^S T^Xi ihiJiV ix (ktatktm *, fifXQlM^^." .0* . fii» ^A^<m Te 
M>a« AGMkiafyio^oSy^^l ^^r^g Jli^fTidQgto aldy trtoiXaniq di 
%al r^q ^A(th^j\&mt^ nai vvv* '^tg, diavrol vi^iSiiOTVu 

d.%(xl oi nm^. H Si xat roug. nQpyovopg at ^ ddoi nal 
ti^p ftactQida EdQViraspfvg imdtfH^ai 2!ah3^m ^ Ti^v Aiamv 
xoQ ^i nQoriQOv Atyivav 'u^jpTo|^$^ t^ SdQ^oVy noaov 
5^&v oiti ysXma SffA^iVi ^ diXX\,OQ^ i^jli tov %i '^^^^avovg 
oif^^ iXattdfif^ rcay dviQtov mI Xy aXhtj \^o^. 17. om 
^if^tjam, t^t^tf ' .AaTttScuiAOViooit pdmhfiaiv j(og.^aXa %a 
.{maQXovtai . &v aiyvvaZs^tg. St^ftoai^ gajXattovtai ino twv 
If^QfoVy SitwQ tig Sivafuv }iii Xa&ji s i^. dXXqv ytvpfuvog 6 

h^ficmktvg i| «S 'HQonXttS^ov. o Si Jl^owy tooovtav vntQ^ 
fiali^i^ &at% ovStig vnotpiav ^xti,, iog 4| aXkov av ^affiX^ifg 
y^fotiOi ij «S av^ov. Sio ov qQOVQtttat,'^, ^aoiXAof, ^ yvv^ 

«.«IX' ^ vno (fo^ov. inHSav Si yivrixai o naXg 6, nQtapv- 
tatog, ovTttQ fj txQxfiy nQtovov fiiv ioQVai^ovai navttg ol h 
^ij fiaaiXecixgi 'c5v av -aQXfj, ^t^ol tlg thv V3^6v' %q6vov tavtp 
ti.^lASQa PaaiXia>g ytvi^haA anaaa, ^iti xai ioQtdl^tL ^ tktnUt geAeris, reSy B^axd6iVi 

Sarticipes enumerantur sex • 
iversis bmnes^pagis. — Dae- 
dali autem -pToavutn Ereck^ 
theum Schbliuiti Ad- h. 1. fa«> 
cH Vulcani iilium, alii Paxi^ 
didnis filium Erichthoniique, 
quem Vulcanus genuerat, ne* 
potem. Niminim haud di- 
rersi plfoprie Erichthnnius et 
XrechtheuB, ut diserte tradi-^ 
fut in Schol. Ad II. /?, 5-47. 

r 

K ni fikv xovtfav — PotaiXu^ 
Mlpi, nDtus ^raecismus pro 
WTotfuV'^ 9191%'» Vid.Gramm. 
S. 115. Obs. 2. De his au- 
tem, dji' avr&v eig^ii^a, tr^ 

Ind. UQXMQd-fXl. 

5 Omiituht prondmen ires 
optimi. 

6 Formam 'AQto^tQl^y loco 
alterius per a ne. hic et ih- 
fra C. 4f). dedit e codd. «fptk 
«t plur. quibus in hoc uti- 
que obsequendum er&t. Sed quando idem qujimvis eddem 
auctoritate • reposuit -of^Xsdp^ 
pro aoristjs habens omnia 
naeiG ci(pAoV) vtpXjj etc, noa 
1101)1 quidem Obloquimttr, sed 
plurA adhuc rea documenta 
desideramus^ 

7 Vulgo Tol t«, qiiod ieie 
rius non est*: sed nos secuti 
sumus r«uctoritateth cadicum 
longe plurimorum. 

i Ti positum est, qitia se» 
qui deb«bat xtxl ttw? Tc5r Ifta^ 
uwv. Sed hoc ob inserta illa 
ftfr al yVP. h. t. l. mox muta^ 

tnr. 

2 Vtalgo ^Tovp.x sed opt. 
eC pliir. rectiiis oniittunt al-^ 
terum articulum,. ut n>ox ip 
tfj flaffiXiwg,, et alibi) ubi de 
rege Persarum» , 

3 Clark. VAt. Ven. yttticm* 
Schol. revid^Xid igiv^ Jt* tw- 
•rt/Toi; inifoixwsu tov t^x^sv^ npjiTo 149 yikovii aq^od^a %i ala^&dvovrfxi ^,^ ti ^AkutpniSjjn fJitx&d. 
Toirto '^gicpexai 6 iiaZqy oirj^' ini yvvatxoq XQoq>ov . 6klyov ' 
ti^iaq^ dXX^ iyjt^ iWov%ia¥^ ol iv doytmat xm m^ paatkia 
icgtgoi itvat. otq %a re aXka it^oaxixanxai IntftiX^J^&t 
tov /tvoiibvov^ ^y tai en(og ox^ xd^tgeg tgai fttjj^avdad-at^ 
&vanXaxTovxag xd it^t] xov naiSog xai imvoQd^ovvxag ^. 
ftal xavxa S^mtig iv fuyakfi xtfi^ tlaiv* imiSdv ik imi-i^J 
xHg yivmxat ol naXdigy ini xobis 'Initovg xai ini xoig toih' 
xwv dtddoicaXovg (potxdSaty nai ini xdg '&ijgag dQXpvxat li^ 
vai, Sig tnxd Si ytvqiJtivw * ixwv %bv naXSa naQa^uxu^i" 
vovaiv ovg ivMvoi fiaatltlovg natdayooyojjg ovofid^ovatv , tl^i^ 
ai Si i^ttktynivoi IJtQotiv ol dQi^ot Soiavxt^ iif '^kiTd^ riX" Toc iOQtii, yfvifrta Si ti St^ ivt-^ 
nvxov iniqpoirciaa tov Te^^yepS- 
fog ftvrjfjtri. Sic et alii^ nisi 
qu4)ci riviata sunt etiam qui 
fesium esse Athenis celebra- 
lum in honorem tnortuorum 
doceftnt, quae et JVixvcrtd* 
Omnes.vetant forma hac uti 
de ytvB&XLClg^ quod verum sit 
a|>ud antiquos ndmen nata* 
lium. Vid. Lex. Khetor. ap» 
Bekk. p. 231.^ Ammonium» 
Tho. M. et Phrynichum cum 
annot. Liobeckii p. 104. An- 
tiatticista/ atitem Bekkeri p. 
86. huic ^tticistArum prae«- 
cepto derogare studens fir- 
m^te potius > illud Videtur: 
non enim, ut alias solet^ usuiH 
atticorum scriptorum, afferl, 
sed fiuo tantum tL xvikiu; 
rem decidit. Usus autem re* 
centiorum Graecorum (Phiy» 
lonem, Josephum, Alclphro- 
nem, Dionem Cassium exci- 
tat Lobeck. 1. c.) facile po- 
tuit etiam sat antiquu.m ali» 
quem Platonis c^dicem, unde 
tres illi optimi nosfri, intrare. . 
Quare nos, quamyis rem mi- 
nime confectam esse cen- 
seanius, illis solis tamen mc- 
rem ^erere ,noluimu9. 

k Pjroverbium koc Scholia- stes Platoni comico tribui di- 
cit. Muretus (V. L. 8, 12.) 
comparat illud Phocionis apud 
Plut. (5^): /ffjfjiiu dsrta vim vtfjk- 
f^ dyofnvog, 'Mfiov fiip,' ilmv, 
<a naiy rijv ariv fHiTeQa.yaftovy^ 
to? ovd* o yentdv jjtTx^etO' Tolg* 
Sk oolgydfAotg kal' fitxailiig x^ 
Svva^al Gvyxoqniyovaw, — Mox 
ad v6cem tqos^ov Schol. ha- 
bet haec: Avrti AAnaiiva t6 
yivog ijv, uiavixri xalovuivjj» 
Alcibiadis nutricem dicit. 
Scribendiim autem videtur 
tAavixiif h. e. yiavvlxfj: nisi 
merum -illud est mendum: 
nam apud Plutarchum, Al«- 
cib. init. (v. mox not. 4.) ^ et 
Lycurg. p. 49* f* nomen mu-^ 
lieris e8t*AfiVKla* ' 

5 'Y. Ind. ylyifia^at. Pri- 
scianus ' (qui li. 1. laudat. p. 
WSk)^ pbst ytvbfiivov , addit 
ttaidog. — Mbx, ubi vulgo trf 
t# fS^Xiji copula auctoritate 
plurimorum codicum et Pri* 
scianl omissa. ' Quanquam 
praestat -forta^se tb za — • 

6 Olympiodonis inter alia 
narrat eos nasum illi fecisse 
aquilinum ut qui rpgius esset 
qualemque habuisset Cyrus. I 

^ Leg. vid. ytrofitvov. 1 Zo- 150 AAKIBIAJHS xaQiq^ OyTt aoq^oinxto^ y Tcai 6 dutaiotccTog^ xaj 6 ifoqiQOti- 
^ixTog^ xal o dvSQiioTaTog, • iv 6 lup fiaytiitv xi iiSa-^iX 

c. ax£t Ttiv ZoaQoagqov xov ^QOfial^ov ' • igi de tovto &iav 
'd'ffajtiia* StddaxH Se kal Ta pao^X^d* 6 Sa dixaioTaToq 
dXf]&evHV Sid TcavTog tov ^iov * 6 Sa. otoqQoys^oTog fitjd^ 
vno fudg * aQxia-d-ai tcJv ^SovmVy Xva ikev&iQog jtfvat i&i" 
t^vat, 9uxl ovTOig ^otktvg^ ccqxcov nQwtov T€dv h cniTcpj 

, dXkd ^fj Sovhvmv 6 Si dvSQHoraxog dapo^ov ncai dSta 

A, nagaayuvaCfiyv *, mg oTav^Stiati SovXov bvra, aoi 8\ w 
\4kxiPidStiy IleQtxXijg indgt]ae naiSaytoybv. twv olxiTmv tov 
dxQHOTaTov vno yrjQcog, ZmtvQOV t6v 0Qqxa ♦• Si^X&ov 
Se xai Ttfv ciiXfjv dv aoi Ttov dvTayqavigmv TQoqi^v Te xai 
naiSeiaVf d fiff noXv eQyov ijv ' xai atia Tavxa Ixavd Stj- 

^» Xcoaai xai TaXka oaa Tovtotg dxokov&a. r^g 3^' aijg yfVfr- 
aiODgy Gi \4kx^fitaSiiy ^ai TQoqijg xcd natSeiagj ij dkkav 
OTQVovv ^A&fjvaicov^ wg enog dmVVy ovSevi fuktif d fnrj « 
Tig SQac^g aov Tvy%dvH civ, el d^ av i&ekoig ^ tlg nipu- 
tovg dno§ke\pai xai TQvqdg xai ea&fjtagy IfiaTUav ^' e^ 
Itig, %al fiVQCov dkotqdg^ xai &tQan6vT(oit nkij&ovg dxokov- 
•&iag, T^v te dXktp d^QOTrjTa Ttjv UeQacov, cdajivvd-eifig Sv 

iSini aavttOj atadvfjievog ^ oaov avtcov iiXeineig *. d S* 
av i&tXfjaetg elg acocpQoavvrfv te xai moafuotfjiTa ^diiopXk^ai^ ^>Zoroa«tres an aliKi quo- 

5ue ipsius Oromazis fUius 
icatur iffnoro. Notum est, 
bonum aeum Persas Oroma- 
zem {Ormitsd)^ malum Ari* 
manium {Ahriman) vocasse. 
V. Plut. de Is. et Osir. p.*369. 
Locis autem de Zoroastre 
(Plin.. 30, 1. Laert. 1, 2, 
Suid. in V. eti.) adde Scho- 
lium ad nostrum locum haud 
vulgaria continens. Vid. et 
Hemst. ad Luc. Necyom. 6. 
Sturz. ad EmpedocL p. 36. 

2 Vid. ad 18. e. ' 

3 Participium ^^chleierma" 
chcr.n^ ob molestam anacolu- 
thiam, mut^mdum putat in 
nciQaaxsvdiei: atque sic edi- 
dit Be. ( • a 

4 Plut.Alcib. init. 'Mxi^ia- 
Sov 8s xal TMrjv yivog Aaxai- 
vav ^^fiVKXttv ovofia, Kal ZfaTW- 
Qov 7taiday(ay6v VofitVy^ wv w 
^kv ^AhiQvivrjg %o di Hldtup 

irgOQtpitVK 

5 Sic tres op^timi. Vulgo 
i&ikeig. 

6 Cl£trk. ttla&ttvofievog. 

1 SchoL "Ott xal rrjv J/i«- 

. tlmr bX^iv, jj q>fjai> lAoviaq- 

Xo^, diafpfQOvrmg ^jilxtfiiddfig 

inn^svsv.Vlut. Alcib . p . 198. e . 

memorat multiplicem ejus 

■TQV^rpf rij^ Siaiiijg — x«J -0^7}- 

XvTifta^ ia&^twv alovg- 

y&v kXxojitivmv Si* dyogas, 

^ai nolvtiXBtttv vnsQifpavo» 

9f. t* X, N 

2 Vo npjiTox 151 ilar^ nal dvdQlaVy xai xaQftt^iav, ^ xai tpikonovuxvy icai ffi^ 
Xoviutiav ^g nai qfiXoiifda^ Tcir^ AaKiSai($ov(wVf naXdcf av 
^y^tfo^o . aavxov itda* roti toiovxoi^^, ti 8* au u xath, 
(jrXovrip n^oasxHg, puu wxm xovta oftt ti dvaiy fiffii rotno 
av ^iMV a^^fjxov ec»cA ^, idv nm^ ^^ ou d *. TOvro 
filv jraq ^ kl Idt^iq voi^ Aa»^atikovmv n^oitov^ Uklv, 
/v<a\sH oxt nohf' xaiv&^dJS^ xtov ixt^ ikkiimi. yfjp itiv yafe. 
Sa/iV' Sjn^ovoi T^ ^' iavx(OT xai Mia^vfi^ ovi* iv kl^ dfi^ 
(pvs§t]^j^ii$ Tcajr x^8i nXt^H '^, ojuii d^tx^^ ov3* ai dw^ 
dQotstodm itxtjau xiav x€ alXoiv ircri Tcoy' «UcaTOfcoy» ovii 
fi^v j7rnQ9v yfy oiS* Sa* aJJia ^ocxfjuata. xaxa Mtaijvfiv r^ 
fiixai. '< dHa xavta fsiv navta im paiQHv^ XQJ^iov de «aij^ 
dQyvQtov ovx igtv h ndatv ^EXLriatv^ oaon. iv Aavtiial^vi 
\iU^* noXila$ ^a^ ^d/j ykvm^ ws4i/%ttat (iiv avi6ak it andv^ \ 
\ 2 Vocabulum proprium hue 
m.ixime pertinens: cf. X^« 
noph. Laced. 4, 2. Ages. 2^ 8. 
Nihili igituc lectio nonnullo- 
rum codd. (piXovtxittv quamr 
sequitur et explieat Schol. 

« 

3 Vide d« tali dativo^ qui 
facilis tamea est intellectu^ 
Ma:ith« Gramnu §. 404, 6. 

4 £dd» aptt. particulam £v 
omittunt. £am aulem cum 
Imperativo . etiam cQnjungi 
plura doceht exempla, in hi» 
Aenoph. Anab. 1, 4, B. aJU» 
Umav nv. Spph. Oed. Tyjf. 
1438. il jovt^ Xa<^' viv. AST. 

5 V. Ind. in. idv et ««. 

6 yerba TcDra jucv adyerbia- 
liter sunt posita et^ ex8pee« 
tant propne suum Touro As 
{parHm-partim, primum-tle» 
inde), \n aaimo autem habe» 
bat scxiptcu: inferre mox haee 
feve: ToHro di roi^ Hfgatiiovg 
nXovzovgi Sed ob longiorem ' 
qui intercedit sermonem, mu«^ 
tatur postea oratio (c&^ 8i 71^9? 
xovg Aiqatxovg x, r. 1). - Post 
i&^t^ autem inaerendum ei~ se «t^ Schneidcr monet». Ye« 
re^.opinorii 

7 Pro tiis &* lavjov xal Mi^ 
ajflfig Siruvius emendandum 
censet tjJk i^* «. »• Mia^rtfv^ 
non sine causa. ^kuic ad 
T^^ inielligeixdum x^f^» ^^ 
^^ 8|t a§er^ X^^ regia, Sed 
m verbo dfnpia^ijtitv rt nemi^ 
nem haesisse miror, quod hic 
valet ,,de praestantia alicujus 
rei cum nostris collatae am* 
bigere" : cuius usus es^emplum 
aliud nemo, opinor, xnve- 
niet. Quare suspicor verba 
aliquot hic inteccidisse^ 

8 Mia7fi"ii$, MtaitVfpf, ita li- 
brj, ut notat 3teph. Apud 
Thucyd. 1, 101. et al. cum 
duplici aa ^ribitur, etsi ibi 
etiam Codd. habent pUire# 
Mfa^^vtot, Miatjivttiiv, OOTzTt. 
Scripturam per aa servai^ 
codd. Qark. et Vat. 

SchoL ^llg TvQftalo^ ff^*, 
Miaamp^ dya^bv fih dgovv, 
d/a&ov da <pvTtwiv, Augeri 
potest hoc fragmento colle^ 
ctio lUotziana. Sutpicor aii- 
tem adhaesiii* illud di«ti- 

chf, , i5o AAKIBIAJHS bonum a0um Persas Oroma- 
zem {Ormusd)^ malum Ari* 
manium {Ahriman) vocasse. 
V. Plut. de Is. et O^ir. ^.^369. 
Loois autem de Zoroastre 
(Plin.. 30, 1. Laert. 1, 2, 
Suid. in v. et^.) adde Scho- 
lium ad nostrum locum haud 
vulgaria continens. Vid. et 
Hemst. ad Luc. Necyom. 6. 
Sturz. ad Empedocl. p. 36. 

2 Vid. ad 18. e. ' 

3 Participium "Schleierma' 
chcr^ ob molestam anacolu- 
thiam, mutandum putat in 
TtctQfxaxsvd^H : atque sic edi- 
dit Be. ) • ragegf o^n aoqmtavog, luxi 6 dtMaioratogj nal 6 aotpQoyi' 
^axog,- xal o avd^iotaxog, < ^v 6 fup ijiayikxr ri di8a-^M 

c. axH rtjv ZcoQoagQov xov ^QOjlia(^o}> ' . i^i 8e xovxo 0mv 
^i^ajtda* SiddoKH de ital xa pao^yiA* 6 da Sixaioxaxoi; 
dXfjd^evHv 8id Ttavxog rov ^iov 6 de. ataqiQOvi^ctxog (at}!' 
vnb fudg * aqiid^^ai rwv ^ovmv, Xva ikiv&eQog that i&i- 
t^xai^ xat ovxcog fiaaiXtvg, aQx^v nQwxov r65v h avx% 

', dyXd \p] SovX(va>v' 6 Si dvSQHoxaxog dcpopov xtt! diici 

^* naQaaHivd^mv *, tog 8xav~Siiafi Sovkov ovxa, aoi S\ d 
^dXxi^idSriy IleQixXijg indgtjaB nadfaytoybv. rwv olxexm xov 
dxQuoxaxov vnb yi^Q(og, ZwnvQOV rbv 0Qqxa *. Siijl^ov 
Se xai T^y dkXTfv dv aoi r(ov dvxaycsvi^mv XQoq^i^v xt xal 
naiSeiav, d fiff noXv eQyov ^v* ' tcai aiia xavxa Ixava Stj- 

^' Xdoaai xai xdXka oaa tovxoig dxoXovd-a, T75 34' aijg ym-- 
cFfOJe, €o \4Xx^^iaS^, pcai rQoqijg xai naiSeiiocgf ij aXlov 
bxQVovv 'Ad-fjvaia>Vf tog enog dmVVy ovSevt uekHf il jn^ « 
Tig eQaci^g aov xvy%dvH cuV. ti S^ av id^ekotg ^ elg nkov- 
rovg dnb§kexpat xai xQvqdg xai ea&fjtag^ tjiaxia>v ^' «^ 
^Hg, xof£ fjivQcov dkotq>dgf xai &iQan6vxfoif nktf&ovg axoiov- 
Oiagy xriv re dXXriV d^QOXtjxa xijv TliQawv, alaxw&titig iv 

^Sini aavxw, aiadv(ievog ^ oaoy avxcov eXkeimtg '. d S' 
av i&ekijaHg ilg acoq^QOavvtjv re iuxi ttoaiaotfpa Jtito^kb^aii 

^ >Zoroastres an aliHi qno- \ Plut., Alcib. init. ^JXxtBia- 

. aue ipsius Oromazis nlius Sov ds xotl rir&ijv ysvoQAam- 
aicatur ignoro. Notum est, vav \dfivxXciv ovoftot, kou Zmv- 

Qov naidtty<oy6v Vofisv,, ow^ w 
utv^Ahia&ivfig xh Si Uldxnv 

5 Sic tres o]^mi. Vuljo 
i&iXeig. 

6 Cl£trk. ala&av6fwog> 

1 Schol. "Jht xcfft T^ *i«^' 

.timr Bl$tv, 7; q»jdt nkovrciQ' 

XO^, diaq^fQOVTVig *Ahii§iiH 

httvtfiiVsv.Vhxt, Alcib. p.lpS ^. 

memorat tnultiplicem ei"* 

•tQVfprjfV T^? diai-ajg — tcal vf 

XvTffiag ia&^Twv dlovQ- 

y6v klxojiiivmv St* ttyogtii* 

^ai nohftiXstav m^ijffo-v^ 

X. T. it, ^ 

2 Vo np^Tos^ 151 iktv^ 96ai dyifQiaVy ual xa^re^lav,^ xai qtAondviayy *ai ^i^ 
^VHHiav ^j mi fiXmfUag tu^ Aa;xk8€u^iw¥^ naXia dv 
Jjyi^tfOio . aavtdv naa roi^ totovtoig ^, d d^ au ti xaih, 
nrXoyTt^ n^oa^ng, pcal wt^ xovta olii ti thai^ liffii xovto 
Sv ^fjMf a^Qfjxov egcA ^, idv- nmg ^^ oi il *. toifto 
fiiv yaq ^ kl i&^fUig vovg uioHtdaiiAOvitav nJiioitovg Iditv^ 
yvoSisH, ofi nokit tdiv^yaJSi tcov ix^ SU^imi. yfj9 ^er ya^ c. 
Sg^v $xovpi tffg ^' iavtoiv xai Mtoipfjg oi;2^ av tlg au* 
€ptjs§>j%flOii^ ttav t^St nXr^H ''^ ovik ^^x^i ov3* av aw^ 
dganodiov xxijaH tw tt alXoxv xai x<ov «UcomcSy» ovii 
fi^p Jjtnoov /f, ovS* Sa* ciXka ^ocKfjuata- mta Mtaijvfjv ri^ 
fHkxaK ^K aKkii tcujxa fAiv nficvva ito faiQtiv* X9^^^^ ^^ *<^* J9 
ctQ/iQtov ovH igiv h naai» '^JSilfjfW^ oaov. iv Aaiutiaijikovk 
\AU^' no^a$ ^o^ ^d/j y&tag wsifi^txai fAJsv avtoat Si anav-^ 2 Vocabulum propifium hue 
m.txicne pertinens: cf. X^« 
noph. Laced. 4, 2. Ages. 2, 8. 
ISinili igitur lectio nonnullo- 
rum codd. (pikonxictv quaxir* 
sequitur et explieat Schol. 

• 

3 Vide i» tali dativo, qul 
faoilis tamea est intellectu^^ 
Mfiitth^ Gramnu §. 404, 6. 

4 £dd> aptt. particulam cii» 
omittunt. £am autem cum 
Imperativo . etiam cgnjungi 
plura doceht exempla, in -hi» 
XenQj^h. Anab. 1, 4, S. dXlu 
lovtmv «y. Spph. Oed. Tvt, 
1438, «V ToDt' &^' fiv. , AST. 

5 V. Ind. in. idv et ov. 

6 ^erba rovro jucv adyerbia- 
liter sunt posita et^ exspec* 
tant propne suum tovto H 
(jpartim-partim, primum - eiis» 
indc). \n animo autem habe. 
bat scxiptor inferre mox haec 
feve: xwjto de xovg IlfqavKOvg 
nXovtovgi Sed ob longiorem - 
qui intercisdit sermoneni, mu«^ 
tatur postea oratio {drg 8$ uQog 
xovg AiqaiKOvg x. r. ^)^ - Post 
i&iXgtg^ autem inserendum jM- se ng Sckneidet^ monet^ Ve^ 
re,..optuori^ 

7 Pro T^ig ^* laitJw xa\ M9* 
a7(tfig ^SiruviMS emendandum 
censet xrp^ ^* «. », Mia^ivtiP^ 
non siue causa. Nunc ad 
T^^ intelligendum z^^^> ^^ 
^i} s}t nger^ Z»^a regia, Sed 
xn verbo otfiipia^i;tilp ri nemi- 
nem haesisse miror^ quod hic 
valet „de praestantia alicujus 
rei cum nostris collatae am* 
bi^eFe": cu ju8 usus e^emplum 
ahud nemo, opinor, xnve- 
niet. Quare suspicor Terba 
aliqUot hic . intercidisse^ 

8 M^Tjvyig, Mfai'vupt, ita li- 
brj, ut natat 3teph. Apud 
Thucyd. 1, 101. et al. cum 
duplici aa ^ribitur, etsi ibi 
etiam Codd. habent pluref 
Mfo^^vtot, Mtativim. GOTTt* 
Sciipturam per ao servai^ 
codd. Clark. et Vat. 

SchoL *Jlg TvQraiog <f^i, 
Mioampf dya&bv fih dgovp, 
d/a&ov da <pvTtwiP, Augeri 
potest hoc fragmento colle^ 
ctio lUotziana. Sutpicor au- 
tem adha«itiiO illud di«tt- 

cho', , \ \ m 4^KIBIAAHS '^yi^Q-Xirdi $i oidafioat'^ dXX^ driptog, xo^r» rbv ^lnoinov ^^t 
Hit&or, 8v ^ a?,wjn;5 5r^A$ rhv lAovra tlne *,' xai rov etg 
uiaiCiSai{Wva vo^ia^arog flaiovrog ^tv tu iyyri ra ixttffe T*-* 

q^rQOftfieva SfjXa, l^iovro^ Si ovSafJi^ avrtg iSoi ^. diarft tv 
ffff ^dvtx^ OTf xai XQ^^ ^^^ d^yvQcp el iinZ TtXovaioiroptoi 
ftai rm '^M^Jhjvojv, nal avrdif iitbh'(ov o ^aatUvq, £» n/dj^ 
Tcor roioirw fid/i^a* XipfjHg nai nXiTi^at .tiai rotg (iaoA^vatv^ 
iVi Sh '^al 6 paafXii^^ (po^og ovtt laidyoq yiyvtrat, bv rt- 

^Xovaiv oi uiax^atfiovwt to7^ pc^aiKivat^, xat rot fAev ^a-r 
tceSchfJiovioxv , cSg wpo^ 'JSXhpftxov^ fcev TtXovrjovg, fie/ar- 
Xa' ci^ Ss n^hg vovg HfQataovg, jeai tou iiaivtfiv pam-^ 

iOXdc^g, oiSiv, imi iior^ iym ^xovaa en^Qbg dl^toni^ov rtov 
dva^^^tjxoriii^v na^d ^aatXda, Sg eq^ij naQtX^iiv %<iqav jrdw 
noXXi^v xal i/a&^v, i/yvg ^fU^tfaiav oSov, ijv itaXtZv rovz 
httfto^ovg im'^v r^g paatXecug yvvatxog' that Ss xai aX- 
XriVy 7fV av xaXitad^qci 'AO^Xvfiir^v *,. xat, iiXXavg^ TtolXovg to- 
novg kaXovg «a* ci/a^ot/g tlg rhv xoajiov ^tj^ifmavovg rbv 
rfjg /vvaiitbg, xai ovofiara sxhv ixd^ov^ rc^v r6nt»v dnS , 

^'ixd^ov -^cav xoa^c^v *, Sa^i o&tai ^ya>,^i rig UTXQt rp /?Cf- fticho, quod e Pausaniae Mesn 
feniacis Klotzius exhibuit p. 
^J^., in hunc zxvodum 

(piXo» &t6nofmov, 
'^Qv Stdj Mfa.a9p/f}V ^Viof^it 

d/ad-rpf Ai <f>vriVHV^ 

i Auctoritate codd.' longe 
plifrimorum ante /3a^fi. adop-. 
tandum i^unc^ erat ix j^v^ 
quod omittimt soli Paris. £ F» 
xne alias non invito. -— Pau- 
io super^iis Ql. Vat. Veii^ ha-. 
b^4t TioXXalg -*- /svsaig, 

. 2 Mendum apertum* Nam 
iivv^or ilcxmerice 4e ipsls ver* 
pis vii3p^S' a^4 leoneoi usur- 
' pare Plato nq^i^ poluit: etni- 
, mis sollemne jam e^at hoo 
vo.cabi4um de fabulis ipsis 
quales suQil Aeso.picae« Itaqu« 
HkfioeddH^vtffi yfdetuc.eoie^dar 
tjot^ Schntiideri , y t; ^>ln« njfi -^ eiTT», quae verba se- 
quentibus sunt jungenda. Fi^ 
cinus; quemaamodum apud 
Acsopum vulpes — dixit -y^ 
sic et — . Quanquari^ 'pro o 
malit aliquis OTrs^. 

3 Vid. Baeckh. Staatshaush, 
der Ath. 1, 6. p- 33. lY. 19- 
p. 13i8. 

* De his Infinitivis 'vid. 
GraBun. §. 123 Obs.' 

1 Cic, VerjN 3, .^3. (76.) 
$olere aiuni harharos reges 
Persaruin oc Syvorwn piU'' 
res vixores .hahere.^ ff,is auterit 
uxorihus civittUes attribiiett 
poc mqdo: haec cisdta^ f^^ 
Ueri redimiculum praeheat^ 
kaec in coUtAm, ha£c in cri" 
hes, Xenoph. Anab. 1« 4, 9- 
al di xmitn^iv alf iwvpff^* 
Mlaqvautwp^ Xfiocv Blg ^ivtpf li^ 
SmivWx ubi vid* Schn«i<^* 

Fuerunt tipjiro:^. .i6S aiXtcog fifjtq^i ^'"^low di yvvatxi, 'L4fijcQi8i *, Srt h rfS * 
^«i - ff0v ' X€p vtkX dvtirutntT&cii 6 Ativofka%riq vlbq^ i^ i^ 
fcoafiOQ «Teog cll^iog fxvwy mvtqxovta, d ndvt) 'jtokXoVy np 8i 
vliZ avtijq '/ij^ ifki^^ ^EQita^^tv/^ ov8e XQtcncoifta* S-cev* 
fjtdirai aVy 6'rw Txotk mt^vtov iv Y(o ij^u ovtog,6 V^Xxi|?«a^ . 
8tjg Tw ^^QtoitQ^'rj ^tciycovi^a&ai, 9tai QJnat av avttjv tl-c. 
itiXv, oxt ov% sa^&^ 8ttp i^XXcp nt^tvwv ovxog dv^i^ ♦ httyiii^ 
QtZy ttX^v iniiitXttff tt xofi aoq>i(t ' xmvta yeb^ fjiova a|icf 
Xoyov iv ""BiXrjatv. iitd tv . /i nvO^otto, Sn o ^'AKxtptdSfig 41 
ovr.og * ngmtov fiiv Srtj ovSiiito ytyevt^ aq)68^a tixoetv, . 
&ttira rtuvxanaatV (htal8tvxog, n^og 8e tovtoig, fov iQa^ou 
avrtfi Xi/ovxog bxt xQfj nQooxov ^a^&ovxa xal inifitXi]&ivta 
airrov ytal da^rjaavxa ovrmg Uva% diaytovtovjAtvov fiavtXtf, 
ovx id-ektty dXld tfriaiv e§a()XHV ytal (og iyftt ^* oliiai av 
Uvrijv '&avudaat xe xal igia^&ak' Ti ovv ncfxi i^tv, ox(p m- 
ctvtt x6 fAttgdxtor; tt ovv li/oifjitv, Sxt wiXht re xal fit/i-h^ 
Otiy y,ai /ivtiy y,ai n)j>vr(py xai (pvati rPjg ipv%ijg' fj/ipTatr^ 
dv fjfidij (6 '^lxi^idSfjy fiaivtadatf n^bg ta naQa a(piatv Fuerunt auf em, lesle Olympio-. 
doro, qiii piiUrent Platonem 
hac viri fide digni appeila- 
tione ipsum Xenopliouiem 
signiiicare^ 

2 Sic codd. longe plurimi: 
nara qui ^ habent pro rj r^l 
diH^err^ putandi sunt: duo 
Parisienses soli ^ifni^gtdi, na- 
la diversitaie de qiia vid. 
Intpp. ad Dipd. 20, lOp. — 
An fuerit haec Xerxis ukor 
Eslhera scriptorum HebraicOf 
rum examinat Wessel. Obss. 
2, 3l. p- 251. — Mox de Ge^ 
uit. aou Y. ](ud* L^t. Geni" 
tlvagy - 

3- Male vuI^fifQ *JSq/1(II(hv ^ ne- 
que meliu& Coisl. et Ven. 4 
^Jlgj^iuaiv, Paenuhima enim 
producitur, accentusque se- 
quitur accentum formae pri- 
mitivae, nomen autem hujus. 
JVtiicae piigi traditur vel "jfe,'^- 
^fiin vcl J^oyia (Harpocr. He- 
sych* SuiGl.> Vid. Qramni. §. 103, 3.^ Non accurate de 
hac re tradidit Duker adThu- 
cyd. 8, y2. — ^ De mensuri^ 
his.ce vid. Ind. iji fiya e% 
nXixJQOV* 

4 Sic pro vulflf. ovxog h «r. 
dedi e Vat. et e/CI<lrk. in qua 
era^um e^t. 

1 Codd. om^es praeierPa» 
ns« .E F hic inserimt vvv im^ 
XHQu» Est tamen /fcur hiiic 
ennblemati difhdam, £0 enirxi 
admisso duo habes verba, 
imx^LQu ^t ov» iyJiXu, non 
bene coeuntia. Contra omi^- 
sis iUis posteriora haec ovU 
i&ilet, dXld (fJi<nv -^ sensura 
probe explent, etsi acrammov* 
data illis tantum vcrbis quae 
psopiu$ praeceduQt. hiter- 
prilamentum i^ilur sapiunt 
verba yDi' «;it;ff((»^refrirtum ex 
anLo^^edeuLibus ovtog drriff ijnr- 
XitQ*^' -* lu superiaribus acf 
pro vulg. 0'»^ scripsi e codd. ^ Vid« Ini, tXHV»- 3 Schol. 153 4AKIBIAAHS 

%,i^Qilttdi di oiSafioat' dXV axfj/ywq^ xaxu xbv ^toomov^M 

lAV^or, ov tf dlwitj^ ^r^ij tAv l^ovra tljxe *, i^at tov dg 

uicc^SaifAOva voffLiiffiaxog ttaiortog utv xa iyvti xa ixttfft Tf^ 

^^xqa^iva SfjXa, i^vxog de ovSaf»^ av xtg iSoi '• coWe ti 

Y^rf ^dvaiy oxi %ai X^^ ^^^ aoyvQio oi hntt nXovoiWScnoi 

ttoi xtav ^J^Jjjvojv^ xal avx(»v ixdvfov o paatktvg. bh xe /a^ 

Xioif. XOiovxofV fii/i^a* X^^lsHg xai nXflgat .fiffi xotg ^aaA^iV* 

m Si xai 6 paaiXix^ apo^og ova .oXl/og /i/vhxai, ov xt- 

^Xovaiv ol uiaxtSaifiOViOi to7^ pc^atktwn^ xai xa fih Aa-r 

tttSciifioviaxv f «5« irpo^ ^JSXhpfixovg filv Tfkovxfivg, fit/a- 

Xa' ci^ Se n^bg xovg IlfQaixovg, xai vov ixtivmv paai-^ 

40 lU(»gy ovSiv. imi ttot* i/m ijxovaa ay9p6$ agieTifeou xSv 

ava^t^rixoxn^v na^a ^aaiXia^ Sg ecpij "itaQtX^f^iiv %»^ay Ttdw 

nokXifif xai i/a^&^v, ^//vg ^fjHQijaiav oSoVy ijv xaXtXv xov^ 

htixoo^ovg S^r^y r^^ paaiXitog /vvaixog' tJrai Se i^ai aX- 

Xtiv^ ifV av xaXtXad^^i xaXvitxgav *^ xai ^'^JwO^g ixoi^ovg x6- 

novg kaXoifg xai ci/a&ot/g^tig xbv xoquov S^nQ^ivovg x6v 

x^g /vvaixbg^ xai ovoficaa eitw ixdgovg tc5v T<$7rc0V ditb 

^-ixd^ov jcav xoa^^v *t ^'crr* okiai |;'w,^?ri$ tiTtQi rw (fe- ^ticho, quod e Pausamae Mesn w ij$ *— eina, quae verba se- 

feniacis Klotzius exhibuit p. quentibus sunt jungendsi. Fi^ 

^i6i'y in hunc nvodum cinus; quemaamqdum apud 

.^flyxigaov (^aaiXija,, &90iak Aesopum vulpes — dixit -j^ 

q)i^o^ &s6jfOfinov, sic et — . Quanquai^ * pio o 

*^Qv dia^ MfQjaiiiirpf $XXof4^v malit aliquis onsg. 

Mtoajiv^n ^/a&T^ fiiv di^vVf, ' 3 Vid. Boeckh. Staatshaush. 

d/a&^v di (^^vtsvuv^ der Ath. l, 6. p- 33. lY. 19* 

i Auetoritate codd. longe P" ^^^* 

plurimoruin ante /9a^j^. adop-. ♦ De his Infinilivis 'vid. 

tandum rnunc^ erat tx jwv, Gramm. §. i2S Obs.* 

quod omittunt soli Paris. £ F,, a i^- ■«• o ^/» y^-ir \ 

piealias non invito. - Pau- ^\ Cic. Yerrw 3, 33. (^it.) 

lo superins Cl. Vat. Ven, ha. ^^^^ ^Z'*"* ^^rharos reges 

h^ixXTioXXalg ^ /,vsaig. Fersarum ac Syworum plu^ 

' , res uxores habere.^ f/tu auum 

^ 2 Mendum apertum. Nam uxorihus civitate^ cUtribuet* 

fil^\)^ov Hc^merice de ipsls ver* ^oc modo :■ haec dvita^ mu- 

bis vii3pi.s' at4 leonei» usur- lieri redimiculum praebeat, 

' ipare Plato n.O;»^ poluit : et ni- Iuu:q in collum, haec in cri' 

. mis sollemne jam ei^at hoo kes, Xenoph. Anab. 4, 4, 9» 

vacabulum de fabults ipsis al di xoijuit h al^ ioxipovf 

quales »u«ml Aesopicae. Itaque SttQVadttopf^ ^aav Big foSi^ ^t' 

lico&deHdu^ yid&tur.eQie^da^* &)^atv uhi vid* Schneid. 

X^om Schneideri , y i) dX»-' Fuerunt UPJITO:^. iSS aOi.i(0(i ^9jtqi S^Zo^ ^« yvratxty *^fi^CQiSi *, Su h nS * 
l^« (T0V Tcp vhZ dvtirutUfyO^at 6 /fHfOfioxig vlogy 17 fe* 
tc6(T(iOQ haig al^iog fAytof. mrrqxoytay d iravv iroiXoVy rcp M 
vUZ avtfjq yijg nke^^ ^EQ^iaotv ^ ovde tQtcntoffta' ^cev* 
fidaai aVy Stto 7roT€ irt^tvmv iv iw ijjti ovtog . 6 V^xt/^M»- 
^/^j Tw *u^^To|t^55 ^««/'wr^&aifi^ofi. ital p7f(ort «i^ crvr^y tl-©. 
mtv, oti 0V3C sd'^'^ 6W a^Xto m^vtav ovtog ivijf ♦ htijiit^^ 
piv, ttX^v intfiiktttc tt xal aoq>ia* tmvta ya^ fjtova ai^a 
X6/0V Iv *!^Jr7(TiV. fcTttJ tv yi nv^atto, Sn o ^hst^ditig 41 
out.05 * TrowToy fAtv etri ovSiirto ytyovtog aqfod^a tixoatv, 
^itra rcavtanaatv dnaidtvtog, nqbg 9e tovtoig, tov tQagov 
avtfj^ Xiyovtog oti XQfj nQmxov fia^ovta xal inifiiX>j&ivtm 
avtov xal daxffaavva ovvwg iirai diaytovtovfitvov paviXtt, 
ovx id^iXtty oAXd Xfriaiv i^aQxtlv xal mg tifi ** o^fiai Sv 
avxijv '&avudaixt th xal «pfcWof»* Ti ovv nati i^iv^ ozco tti- 
ctvii rd fAttQdxior; ti ovv Xiyotfitv, ott xdiJM re xal fityi-h^ 
Oity xal yivity xal n}u>vt<ay xat (pvaH tPjg '^vfij^' ijyrjaatt^ 
dv fifid;, to ^^^hAi^idStjy fiaivta^&ai^ nqbg ra naqd atf^iat^ Faerunt auf em, leste Olympio- 
doro, qiii piitarent Platonem 
hac viri fid© digni appeila- 
tione ipsum Xenopliouiem 
slgniftcar^, 

2 Sic codd. longe plurimi : 
nam qui t lia"bent pro rj r^l 
differre putao<li $unt: duo 
Parisienaes soli \ifAii:;gt5i, na- 
ta diversiiaie de qiia vid. 
Intpp. ad Dipd. 20, 109. — 
An fuerit haec Xerxis ukor 
Eslhera scriptorum HebraicoT 
rum exaniinat .VYessel. Obss. 
2, 2\. p. 251. -^ Mox de GeT 
uit., Qou Y. ^ud. L^t. Geni" 

^•MalevuIgQ ^J^Qyitfaw^ ne- 
que -meliu§^ Coisl. et Ven.^ 
'ii^^twOTiv. Paen.uliima enioi, 
producitur, accentusque se- 
quitut accenlum formae pri-» 
mitivae, nomen autem hujus. 
vAtticae pngi traditur vel "Jcq^ 
}l€tM vcl Moxia (Harpocr. He- 
sych* $uid.)^ \id. Qramnv §. 103, 3.^ Non aceurate de 
hae re traclidit Duker ad Thu- 
cyd. 8^ y2. -^ De monsuri^ 
his.ce vid* lud. in ^a e^ 

Tlks&QOVm 

4 Sic pro vid^. oSrog S cr. 
dedi e Vat. et e/CJdrk. in qua 
p era^um eit, 

1 Codd. omties praeter Pa- 
fis, E F hic inserunt vur ini-^ 
XHQU. £st famen /tnr huic 
emblemati difHdam. £0 enim 
admisso duo habes verba, 
ijn;C^iQU et ov* iy^iXu, non 
bene coeuntia. Contra omis'* 
«is illis. po$teriora haec ovx 
i&elei, dX),d (^riaiv -*■ sensum 
probe explent, etsi accamma» 
data iliis tantum verbis quae 
pcopiu^ praeceduQt. In4er- 
pretamentum igitur sapiunt 
verba vvif imxfiQf-J efrirtum ex 
antcredeuLibus obtog driiQ eTTtr- 
X^iiiH, - ^n superiaribus oc# 
pro vuJc o»c scnpsi e co.dd. Ig. o»j ^ Yid. Xn4« txttv» 3 Schol. tw - 

<i.iitopUiiHxaa navtct tk toiavtou oJjuat ^9 nuw Aa^mJiui^ 

t^v Amtvffiov (uv ^vyaviQa ^A^ifjJia^v de yvvaXxa "l^/i-^l» 
. jfog Si fiffitdQa ?, 04 itiivtig ^autXili yfyovaat, '&aviAdaai &v 
iai tavtfiv tlg tcc naga afpiaiv vnaQ%ovta dno^XiipaaaVf kl | 
av iv v(^ sxtt^ %eo vUh. avtiji; SMyml^Cjta^at^ outuk xaxc^ | 

d*^yfUvog. xaitoi ^ ov^^ olayiQov doanfX ilvaif ti at tdh nohr^ 

' ^mv ywd^g §^tiQV sfiQi ^juoov diavoovvtai^ olovg XQri ov- 
\tag Oiplair hiixitQHVi, fi- ^lAet^ ntQv ^tov avxm; dU,^ (J 
ftiOwiQU, nw&oiuvog iiiol tt xai . rc» iv 4kktf0k(i yQdfA^u , 

fi.yvm&i aavxov ^., oti pvtoi riyXv khnv dvtinakoif aiX' ovj^ 
ou^ ai} 0^1, wv akhigi fuv ovS' dv ivi niQiytifoliu&ay tl fjfl 
imiuXkitt th dv Hoitdxv^ ^. o»v.av d dnolHtpd-ijaH, %ai 
toS ovofuxj^og yvfia&at dnohiq^ryau iv ^'E^JLtiai th nai §aQ^ 
paQOtg, ov iioi SoiUlg e^v, tog ovdkig ailog dXlQv^ 

42 ' AA. Tiva ovv XW "^h^ inifiihiaVf m £mitQatigy not- 

• ita&at, ixHg i^yijjaaa^d^ai; navtog yuQ fAaiXov ioixag dXti- 
^^ ilQi}K6ti, JSQ. Nai, i)Xd yaQ xoivi^ ^ovXy^ (ativi ' 
tQornp' dv oxt §£kxi4ot yivqifu&a, iydk yuQ toi ov TUQi fih 
aov key(a cog ^Qrj -cratdevd^ijvaiy ntQi i^ov Si ov^ ov ya^ 

b.cir^' ox(o aov dtaqi^Qto, nki]v yt iri. AA^ Tin; JSSl/0 
initQonog 6 ifAi>g ptXtio>v igi nai aofdxtQog, ij IltQtxl^;, 
6 aog. AA. Tlg ovtogy c5 HcixQccttg, 2i^.^&edg, <o *Ak- 
xtptdSfj' 'oa:ntQ aoi fu -o^x tia nQo tfjadt pjg fjfUQag ittt- 
hip^iivat^ (^ mi nt<^ti(oit kiyta Sxt ^ im(pdvtia * ^4* oiit' 

3 Schol. ^inazvxi^r,g o xatd ' Pythiae : v. Menag. ad Diog. 

'Mrfioy ^Qur7]yr,aag, 'A^xidafiog, Laert. 40. 
i<p* oif" V fhlonoyrtjoiaxog no- 

Xsftog, *lJy g de, itp* ov txoaTiy- 6 Observa, voculao ^sV lo- 

aap ytaxfd{xtfi6yto$. -— Codd. co sui di respondere §1 ^^: 

trcs optimi Aivrvxi^ov. No- unde, ut monet Struvius^ fe- 

men autem reqinae apudHe- ctum ut aV, quod alias hy> 

rodotiim scriptum est Aafini^ pothelico ** . adhaerere non 

Toh neque ahter I^acaenaeap. solet, in altero etiam hoc 

Comiciim in Lysistrata. Cff« membro positum sit. Sunt 

var. leet. ad Plut. Ages. 1. enim haec instarhorura: JfA- 

Xij^ fiiv ovd*. av iTil (vid. su« 

k \n Ven. n correctum est pra ad 1». e.) nsQiyivolf/ti&a, 

ical 7iu)g, tmfifUia d' Hv: vid. Ind. muv. 

5 Illud yv^&, aavTov qtiod , 1 Pendet hoc a verbo quod 
in foribus Apallini» Delphici ^**f 1" eUipUco xom/ ^oi/i»?: 
scrjptum erat, a plunniis tTi- 

buebaiur Chiloni , ab aliis 2 Notat hoC vorabuTum 

alii e dcptem , ab aJiis ipsi Schleiermacher ut hoc r/ar/>a- 

lu npJiTos. 456 ifoq ciXkoif aot Sgai, 17 di' ifiov. AA. JlaS^^ iJ ^«ok^- 
xt^n J'/^. ^Tiffoig. XiyiA fUVTOi dk^^f iitt imnAiia^ d<ofit-e. 
^a* fiokkov fih 'jravug arO-Qomoty caaQ voi yi xcr* itaka 
GfpoSQa ^. AA^ ^Oxt fuv iyto^ ov 'iptiiii/L. JSQ. Ovdi /k^, 
Su yi iyci, AA, Ti ovv &v notoZiuv; £Si. Ovn moncvtt^ 
xiov ^2 ^i^^ fiaX{>axtgioVj ca ixaXQi^ A^* Ovxot.d^ vqi" 
STK ye^ c» Ziixqaxti;. £Sl. Oi yaq* diXa mmxiov itoa^Ai 
nai jUQi ^e/e. {pafuv yitq d^ wg a^c^ot ^ovJuo^m yivia^at. 
1/ yd^ ; jf.A^ NaL Hii. Tiva «Qtxi^v ; AA. JfjXov on ijvTnQ 
oi avdQtg ot aya^&oL 2Sl* 01 xi aya^oi ; AA. /tfiXov ori ol 
jiQiixxHv ra . nqaynaxa., SSi* ^OnoXa ' j o^a xa ktntMa; iis et nohilitaiis sensVx in Pla» 
tonico certe sermone insolens. 

3 Scliol. \4yyou kaviov b JSto^ 

Putabam olim pro fidklQv 
fibv reponendam esse' notissi^ 
mam formulam (idUg€i ftiv. 
Verum haeo ysurpatur quando' 
latior praeit sententia, cui id, 
quod introducitur illo ftdligct 
fiiv, et ipsum inest, sed mi* 
nuendum vel restringendum * 
statim. Jam optime quidem 
hic componeriuitur haec, fia- 
hga fjkiv ndvzfg — , dxuQ vei 
yi — : sed istud ndvxkg non 
comprehensum est in siip6-< 
riori dtsdfif^ft, quod cum enun- 
tiaret Socrates, »l nexus sen- 
tentiarum dofft, nomiisi de 
se et Alcibia<ie dict;biit. Ita- 
qu^ o.pu3 nuuo erat formula 
correctiva fiaXXov di: cui ta- 
men, ob eam quae revera sub- 
jicitur restrictiouem, loco hu- 
jiis dif hic additiir fiiv, Sic 
i^itur hae formulae inter se 
(iitierunt, ut ftMkXov di sit seu- 
potius^ fidXiga fiiv et ^dXkov 
fdv iitrumque quidem reddi 
possit ita, -proprie (fuidem, 
quoniam vox proprie et con-. 
itrmaiido et corrige^do adhi- 
beri potest; sed quando sen- 
tiri debet vis correctiva, di- . 
ceudum e&t, ut hoc nostro 
loco, magis proprie quiclem, 
verifu quidem, fivlXkov fur. A Plurimi Codd. habent 
dno(^iov. Conspirat Ficinut 
qui vertit nec haesitandum. 
ISimirum haec vulgatior est 
vis verbi dnogiiv* et dnoqtl^ 
ol^ai, quod tamen de ipsa 
animi desponsione etiam u- 
surpatur. Aen. Hellen. 4, 5« 
17. oi y dnoQOvyteg nJi}, ou 
tnaa;(ov piv xaxaig xal uTti&vtf' . 
axov, — iyjcXivovat, xal oi fiev • 
nintovatv avTcSy ig ttpf &dMit- 
Tcey X. T.^ l, Id. Venat. 9, 20. 
(de cervis) dnayogevovaijyaQ 
agiodga, iS^e ig&aa^ axoi^/^oi'* 
T«(* QintaiJah di *al dg ta 
v^uia dnoqavpjtvai. Jam cum 
in Scholiis sit: aht dnoQfh' 
jiov'] ovx dnoxvtftiav, hoc il- 
lius interpretamentum in tex- 
tam migrasse dicas. Sed quo- 
niam dnonvfftiov est in tribus 
oplimis: verbum autem dno- 
\tvfiv satis Platoni quoque fa- 
mihare, quanquam leniori 
fere sensu fravandi^ detreC' 
tandi (vid. Phaed. p. 84. d. 
fitfiiv anontvtfinirt xal aiitol cc- 
nnv Hep. t. p. dhS- a. nXl* 
ov ftivtot dnoxvrjTiov ys tc3 X6y(f 
hti^sX&fiv axonoviin'ov) ; v\i]^a- 
tam intactaj^i relinquere sa- 
tius visum. — ^ Mox ires opt. 
paluxigiovs 

i Co^ld. opl. etplur. //o7a. 
Mihi vulgala quamvis imo, 
opinor^ < odice Par. £ nixa, 

auri* 


156 AAKIBIA41iS " 

AA, Ou Stjta* 2R, UaQa T0&5 iTtnutovg yig Sv ^fi^v; AA. 
NaL 2*^. 'Am ta vavriHa U/hz] AA. OS. * 2Q. Tla' 
pa Tou$ vavtt^ohq yaq av m^v. AA. Nal. '2S^. \^la 

b.TToS^; a rlvig TtQCcvrovGiv ; AA. ^'Aitiq ^A^^^vaioov ol xa- 
Xol myad^oL 2Sl. Kakovq Se xdyai^ov^ Xe/et^ Toi^ <j)^o-p.i3i 
vifAovg ij rovg acpQOvag; AA. Tovg cpQovlfiovg^. 2Sl. Oi- 
Hovv S exa^og qjQon^ogj rovro d/o^d-og. AA- l^aL 2Q. 

c/'0 Si &(pQ(OVy TCOVi^Qog; AA. TldSg yaq ov; £Si. ^Aq' 
oiv e axvroTOfjiog cpQQvtiiog elg vTtaSrjfidrmv iq/aoiav; AA. 
ndvv ye. 2Sl. ^Aya^bg aqa elg raiJra ^. AA. \4ya&oq. 
2Sl. Ti Se; tlg tfjiaritav BQyaoiav ovx SffQcov 6 axvroro* 
fAog; AA. NaL 2Sl. KaKog aQa elg rovro. AA. Nai^ 
^ii. '^O avrog UQa, roiirtp ye rai Xoyc^ ica>i6g re Tsal dya^ 
{>6g. AA. fJ^aiverai. 2Sl. 'Jtf ovv Xeyeigy rovg dya^&ohg 

14 avSQa^ ehaf, jccji ieaxovg ; AA. Ov Sfjra. ^Si. "^AiXa ti- 1 
vag nore tobg aya&ovg Xdyeig ; AA. Tovg Svvajuvovg e- 
ytoye aQieiv Iv rij noXet. £S^. Ov Siptov LTinmv ye; Aui. 
Ov Sr^va. £(i. 'A^k^ dvO-QciTTw; AA. Nai, £Si^ A^a 

. inaiiv6vr(f}v ; AA. Ov. ^Sl. ^Alia nXeovrcov; AA. 05 
(ftim. SSi. ^AlXu '&eQiX9vrm; AA. Ov. 2Sl. ^AXk^ ov" 
Siv notovvr&)Vy ij rt noiovvrcov; AA. Hoiiovvrtov Xsy0. 

h.^SSl. Ti; * neiQ(a xai ij^oi SriXfaaai. AA* Ovy.ovv rm xai 
avfi^aXX6rr(0v mvroZg^ xai %Q(jc^fjUvo)V dXkfjkoigy S(miQ rj^t^ 
^(oufiV iv ralg noXeaiv. ^ft. Ovxovv dvdQ(an(oy }.eyeig aj- 
Xeiv dv{)^Q(6notg XQcoMdvc9v; AA. NaL ^Si. ^AQa xthv- 

I cmv iQVi}fAbV(ov eQtraig; AA. Ov Sqva. 2Sl. Kv^tQvr(ti%ti 
yaQ avtq ye.dgeTi]. AA. AmL 2S}. 'AkX' dr{)Q(pnoiV U- 
yeig dQ)iiiv a^z/Tcdy drd-Qcijiotg ^ovfieroov (oSiig, nai /^ 
fiivojv )^OQivraTg; AA. Ov S^ta. ISi. XoQoStSaay.ahxt} 

c.yaQ avrq /' av. AA. Tlirv ye. 2^Sl. \4kXd ri nore U- 
yeig jr^cojittKoy dvOQomeov drdQianotg alovr^ elvai aQxetv *; 

auribiis graliojr hic a,ccider6 C«>inlra ravTa in tali usu sol- 

visa est, lerane esl perinde. ut jovio, 

> 

2 Be. avTot e Vat. et Veix. 3 Pe. Ti d/j; e Vcn. /r solo. 
Jk aed non coQspirat Clar- 

kianus. ^eque ilg aird vido- 4 'A' monente Sleph. ]un- 

tur referri posse ad eig ^. ig^ gendum nqn cum liytig scd 

yaaiar, sed sohimmodo a4 cum ;^go»,(/., in huuc fere sen- 

vnodtifiuttti f^jod displiceret. suni: Cum dicU iwpcratc 

possff // npji Tos. J5T 1 

vcqv TT^og a}^.iiXovs roi^w a(^iv rm iv Ty nola, £ii* 
Tig o6v apTtj fl tixvf^;' &J7tiQ av a nt i^oififjv naXiv raii 
fuv di^y Kwrmovvrcov vavrtXiag inigaa^ai aQXttv rlq noitSs 
rixi^ity •-^-^^' ^^Pt^iixix^. . £Sl> Koivonvojivrm di fad^^^ , . 
to^.vvwd^ IjUVw, rig im^i^f^ifi rsottX aQXitv; AA^ ''HvmQ 
fsv clpfi.Skt/tg^ 17 xo^oStdaoKCciMu £Si» Tl di nohtUa^h*. 
Hoivanfovvrmv riva, xaX^r^ imci^Ui^v ^ AA, Ev^ovkiav fyo^ . 
yij m ^cttx^KKircs- «^.^* 7*i di; (nov d^ovXia doxn thai if 
rm^ Kv^fjfiffivoiv ; AA. Ov dijta. 2!Si, ^AXk* tifiovkiai ' 
MAA, Eiioiyt SoHtZy tig ^^ rb Goi^^^ai nXdovia^* SSL 
KaXtpg liytiS' ri Sa; fjv, mj kep^t^ tvfiovXlaVy tig rl i^tv;^ 
AA. Elq ro auttvovrfiv tc6Xiv 8uH'4tiVxal eoi^ar^oc £Si>. 
""Aftttvov ' 8i ^Oi^ltai %al aoi^rai rivog TraQaytyvoiufolf ^<c» : 
dnoyiyvp^vov; toam^.av. tl ov fie J^qipf afHHVov iiOintXxak 
tsfOfjux.nai aiaZt;rai tivoq na^ayt^OfU»^ ^ dnoytyvofuvov ; 
tinoifi* av^ on vyitiag (uv naf^yi/vofdviig voaov ie dno^.. 
yiyvOft^fjg» ov iiatrav ovtt ovtw; AA, 'NaL 2Sl. Kai Hii./ 
fA€ av BQOiOj rivo^ Sk afitivov Ofifiara; .maavr<og tiTWifi' av, 
ort Hxptwg jiiv fcaQayiyvojiivfig rvcpXotJfto^ Se dnoyiyvsofU^ 
v^g, ftql tota Ssy M»<p6ttitog. iiav dnt^y^yviOfA4vfi.g dx(^g di • 
iyytyvofieviigy §Atip rt yiyvttat xal ^fuivov '&tQantittai.i 
AA* 'Ojig^to^w £SL Ti • 8i dJj noXisj rivog naQayiyvofni-' k6 
vov ^al dTwy-iyvofurov fitXticov tt yiyvttat ital ofuivov ^t^ . 
^qmtvtio^ ^ai Siotxtltai; AA, ^Efioifuv doxtl, tti JToixs^-^ 
nj, xitav (ptXia luv avrolg yiyvqtac n^og dXXljXovg ' , t^^ 
ds fiKstXv rt nai ^aaid^uv dnoyiyriftai, \SS2, ^Aq^ ovv qa- 
Xiav Xiyetg ^fiovoiav ^ Si%ovoiav; AA. ^OfiOvotav. JSP^ ^«xb* 
riva Qvv rixvfjv OifjiovooOoiV at noXttg nt^i dQi{>iLoig^ AA%' posse^ qu^nyrutm trujTt homi- 
nibus usum hahent illi homi' 
nes quibus imperdndum est? 

1 Schleierm,, duce pfanini 
Ficino, haec ita disirlbuiti 
2Jl. *AkV adPovlicif tfio^ys So- 
9tii, tts yt xo ata^m&ai nliov- 
%aq. AA* KoiX^g XivHg, ^Jl. 
Ti di X, I, l, — Mox Xeyng 
pro. vulg. xaXs7t r**p<5sui au* ctoritatc codictiTH' opi. «t 
plur. 

2 Huric It>cum €xciBq)sit 
Siobaeus p. 270. usque ad 
7it gl ga&fiov t)v/ aaaviwg / 

3 Notetur scbema ngog to 
arjfiatvoitsvov (vid. ad PhiJoct. 
7J3.) in vDcibus o^holg et oJl- 
h]Xovgf quae xeferuntur ad 9ro>* 
Xtrag latentes in voce noXiu ^ Oi^a /" *1 i58 AAKJBiAJHS 

awjfy; AA.-Nai, ^SU. Ovifovv ml avroi^ isvrto Succ^o^; 
. AAjN^, . ^^"/^. J^a TtVa ^c tiprp^ tfiacoq^ aithq avaS 
OfiovotX ^t^l (mi'&afi^g y,al itrjpat^^ 'onou^ov fi^ov; ov 
Awt tiiv fut^ijUTtipf; AA, Ti jjl^; . £fl» Ovxovv xal ot 
ididotat aXkifXotg nai al ^iXtiq; AA: NaL SSi. Ti dt; 

Kl.m}fi^^fU>d ovx c^avtcog; AA, fI>i^aL 2^^. ^'Hv ii dff 
ov li/Hq diiivotav^ tig iu^ Kai nt^t tov\ Kfti rfe aitrif 
jn^ttj; naqtLtnti^vAtH^ nal d^a, tjm^ nokn, «wii; jeai e^isn:^ 
aittS tt 7r(>ie aitov «ai ^p6$ cDJkov;- AA. i^ie^ yi tm. \ 
J^StiTiq oh lci;' ftrj xdfi7jg ttflrojfpfyo^frogj aXWc n^o&v^ 
fioir-flmiv. AA. ^^ytxh fih otfiai (pikiav tt Xe/itv Kal Ofd- 
votau *5 ^vnt^nchP^^ttvUvfptXmvOfiovc^tiuxi fi^fj^, 9tai 

ifctMtpit^ dMipt^, liai yvvfi dvifQL 2)Si. Ofei Moy « o^,~w i 
^jiiauffuidf]) ccvdQa /vvatxi ntQi taXaawvfiyiag Svvaff^ai o- ; 
ftcfvotXVf ti>v fJtrj iitt^tlfitvov t^ im^ttf^tivTf; AA. Ow d^rff. 
2&,Om yt itl ^vievft/vcitKtJkiV /A^ tbvto /t^ fm&rjfia. 
AA^^al. ^Si. Ti dd; yvvrj avd^i ntQi onkritx^g dt^atj* 
av ofiovottv (iff fia&o€ffa; AA. Ov Sijta. ' Hiln ^AvdQtVifP'' \ 
/Aq tovto /t fircog cp5 q^aiffg av ttvai. AA. '*'Eyio/t. 2Sl, \ 

^'"JS^tp a^a t€t fiiv 'pjVatifktaj tct de dvSptXa fia&^ficttaj xcna 
t6v oov Xoyov. AAi TM^ d' ov; 2Q. Omt aga iV yt 
rovtoig i^iv Ofiivota /tfvat^i n^og civSQag. AA. Ou. SSi. 
Ov8^ ciQa cptXia, tmtQ 17 q^tXia ofiovota i/v. AA. Ov tpai- 

c. vttoH. £Si. THi c(Qa at yvvaXxtg ta avtmv nQottovatVy ov 
^ovvtai in6 tmv dvdQiSv. AA. Ovn eotHtv. 2il. Ovd* 

y 
• ■ 

4 Oljiai liysiv idem est fer- gitare, quam hab6s in Ho- . 

me quod Xiyoi, quasi. dicasin merico y6or S' ^tetQ &vfws 

animo hhbeo ut dicamj di-'^ (Od. x, 248-)» et in illo o7/ia» 

,cere voloj plane ut in loco, infra Alcib. 11.11. dXl' fl, ol- 

Deiflosth. Mid. 21. oti 6 tV" (lat, doSdi 001, ubi non ut 

nrotv avroy {fjSQiSfiv ^ero h. e. alias ^st putOj opinor^ sed, 

injuria afFecit ita ut aninlus hoc volo^ noc sentio^ inquanif 

simul quem dicunt injutiandi nihilque fere diiTert ab eo 

appareret. Xen. Hell. 5, I9 quod alibi est liyfo, et i^n^no- 

16. (l4r) oVbo&b xa^tiquv h. e. stro loco olfini liyHv. Nos 

rmqftiQUXB vel potius in ani^ etiam:*2cA meine, ich Sa^ff 

mo haheatis tpterarejet quae ich vfill sagen h^ e. ich ver* 

similia habet Sturzius in Lex. . stehe' das so. 
X«noph. \h v.-num. 3. Pro- 

iiciscuntiir haec omnia e sim- 1 Particula pertlnet ad Iti- 

plxcissima verbi cittad-ui^ no- * finitivum. Via. supra -i&d $.' 4. 

tion« : mente concipere, co» not. 2* 

i Schi^' npJi Tos. m n^^ol Mi^ vno rtffp ymifMmf, j/rit ttvtSv» A^ D8. .*> 
£Q. ,OvS' ccv '^ iioa raitri ol%&uvxat id nokitqf otav x^ 
ititmv Sit€tiSOi it^mxumv. Aji^ Olfiat iy^ytf w ^ax^asiq. 
JSSi. Jlcog Xi/iiQ, tptliaq jti^ naQOVarjq ^g igmfuv iyyt^fu^d. 
ftjg^ ^i f>ixiSa&m ta$ 7r<iXR$, 4Xhxn Si oij]^AA. WUa fto^ 
doiuV *ai ^ata zoito txvtoSq <pdia i/yiyrw&m, oti tu tfv«' 
tdSf 4naxf^oi n^ttovmv. SU. Oin atrci yi. miv^ di itmg H 
txv lijf&q} ifiovoiaq (Afi i/yiyvofiinig * q^Ua iyyi^tai; ^ 
olovti ofi&potixv iyyi/vw&ai m(fi to^Atwv mv oi juv i(raat$l 
ol d^ oii; AA. ^Aiifvaxov. J^fi. Jikma de nQmtovfft!» if 
SdtMf Stav xa autwv '^agoi' n^dxttoai; AA. Jlinaia* 
n^g yi^ o,v; £Si. 17a 8lkata ouv nfftmovttov iv ty tt6^ 
'kii ttDv Tcoht0V, (f^Xia ovx iyylyvitai^ n^ipq tiiii^XQuq ; AA, ' 
^Avdyntti ad fiOi So^tt ^lvai^ lo Sdx^txxiq. £fi. Tiva ovvh. 
ftote kdyiiq xfjv tptXiav ^ Ofiovotav, m^i ^3 Stt vjudg «Foqpoi^ 
r« ilvat xat ^ipovkovg, tvct ayct&oi AvS^ig tofttv; t>v yitfr 
HvafMiai fMa-^iZv <H}d'^ ^ug, ovt^ iv ohputTiv. xoti fjtiv yA^ 
h toZg avtoig ff>aivttai hovaa, toti S^ or, wq ix tov oov 
X6yov. . AA. ^AkXa fia tovg •^foi;g, to J^cixQatig^ ovS^ o^e. 
xbg oTSa SjU kiyto. xivSvvivto Si xai nikai XAri^yivai Ifiav^ 
tov atan^^ «Jfcoy. 2ISI. ^AlXa XQrj Oa^m «I fiiv yctQ 
ttvto iJG-9wt Tttnov&tbg mvtrixovtantigf x^^^^^ ^^ ^^ ooi 
hrtfuXij&fjvm oavtov'^ vvv Si ijv %ig ffXiytiav, «iriy iclv iv 
^ S^X avto alad'6G'&ai. AA. Ti ovv tbv ala&ofjuvov XQH^- 
muZv, ci 2!cixQattg; £Si. ^AnOHQivfa&ai ta iponcifuva, ti 
^AXxi^tiSij. xai iav tovto noi^g, iv &ibg e&iXij, tLti Stt 
ual ty ifA^ fuxvuhf ntctvnv, tjv tt xdytb piXtiov tF^^tfOfHy' 
AA. **E^ai tavxa, 'ivtxa yt tov ifti-dnonQivta&at. 2 ScMeierm, et AsHus emen' 
dandum censent ti ; Heusdius 
eandem vociilam inserendam 
post ravTfj. Alterutrum ne- 
cessarium puto. Ficinus: iVo» 
^rgo tunc optime civitates in* 
itituuntur — ? Vid. post pauca 
A oixtiia^a^ et Men. 3. d. f^y 
olxiav . fi otntlv, «- Moz ad 
olfun ty. V. Ind. in oVea&ai. 

3 Ita nunc cum Be. repo« sui ex optimis. Antpa defi- 
ciente yocula /uij, verba bfjo- 
roictg iyy. tp. iyyi^yrtcn inlelli- 
gfenda erant tanquam positio e 
superioribus, cui statim sub- 
|ungendum erat ^ olorre — • 
Nunc ista ^ oIo^tk rationem 
reddunt illorum 6/1. fifj iyyi'^ 
yvofiivrjg. — Mox post (av ol 
fjuv Ifjooiin iisdem iterum in 
seritur nt(^i ttivn»tv r perperam. ^ 

« 160 AAKIBIAJHS 49 2SL 0i^ * driy xiigt %o ictvtai Inifukilk^; jui^ 
noiXoKig Xii&(Ofuf ov^ ^jtuSy avxm imf*iXovf»tvoi, oUfuvoih^^ 
id» nal Ttor^ 9c0a aito rtottZ av&^mMog.; aQa^ otof %m I 
tdnov inifiiXiJTaiy xith %ai avxov '; AA, ^JSfioi^yovv do- 
N£K £Sl. Ti dal; nodiar ttvd-Q(oitog noxt inifitktXxai; dqa 
pxav ixilvw inifiik^faif o£ i^ twv nodiov;, AA. Ov fm- 

ib;'$'awo. £ii» KaXttg dd ti ^tiQog, *» olpv daxtvkiOV Bcif 
otov &y aiXov tm iov dv&^dnov q^aijjg ij SakxvXov; Ayi^ 
Ov ifjta. 2Sl. Ovxovv %al nodbg vnodijfia tbv aithv t^o- 
tcov; Ald, Nai. £Si^ Kai Ifiatta ual g^Wfiaxa tov al- 
Xov ocifiatog Ofioitoq; AA>, Nai ^^ £Sl» ^Aq^ ovv, otof 
vnodtifidxw inifiekcifit&a, tott noSmv imf^ikovfitd-a ; AA, 

«. Ov ndw fiav&dvtOj ca 2(OHQatiq. JSSl^ Ti diy • <o ^AkTu^id' 

. Stj;, 6q&(o^ inifAtkakf&ai uakiXg ti otovovv nfdyfiatog; AA. 

^Eyc^y^ £Sl. Aq^ ovv^ otav tig ti ^kttov nott/y ton o^ 

^iiv ke/ttg inifiskeiav; AA. NaL £Si. Tig ovv t^jp^ viio- 

ij^fiata ^ktUo noid; ^ AA, ^xvtiHi^. £Sl* ^nvtixi a^a * Excerj)sxt hunc sefmo- 
nem Stobaeus p. 178. — , Dd 
V. noUMXis V. Ind. 

1 Sic Clark..Vulgo Ittt/rot^. 

2 Vulgo J^ Tifl quod est in 
solo Ven. £, Tiinx Be. e 
Vat. et Ven. /7 X^Qog, quod 
e Clark. tamen non est eno-^ 
tatum. — In seqcj. a librariis 
videtur aliquid turb£itum fu» 
isse. Sic enini Ficinus: ^^^* 
cisne esse aliquid ipsius ma- 
>nus, diiemadmodum annulus 
est? I)ico eauidem^ Num al- 
terius m^mori, quam digiti^ 
annulum esse censes?" In 
extremis his convenitilli cum 
Paris. F, qui pro danzvlov ha«- 
bet 6a^xv)^iov et a j^ec. manu 
SaHTvXov baxTvXiov, Scriben- 
dum uiique censeo: KaXilg 
ii ti ;|ff*^off' oiov daxTvXiov* 
E^iv StoV — (pairjg tj daxtvXoV 
daxrtvXiov; Nimirura in vwl- 
^ata. manus et digitus ut di* 
Versa ntemorari videntur: 
quod esse nou debet^ ut ap« paret e consecutione senten- 
tiarum. 

3 Verba Kal iftdxiiK 

Nul. inserta e^Stobaeo. Re- 
jecerunt ea Ast. et Be. quasi 
fieri posset, ut sive Stob. sive 
quisquam alius hciec >animi 
causa infecserit. Maniiestum 
potius, excidisse . ea ob du* 
plex JSmI. Sunt autem talia 
certissimo arguniento, codices 
bmnes istos quorum varieta- 
tem hic pouimus derivalos 
esse ex uno perantiquo qui- 
dem, sed ia quo illa lacuna 
jam esset. — ^Porra in se- 
quentibus (c.) ^jig^ ovv, OTor 
tlg ti fiiXiiov, Stob. omittit u. 

4 Sophistae saepe riserunt 
Socratem exemplci a sutori- 
bus et aliis opihcibuft peten- 
tem; veluti in Oorg. p. 491. 
a. dtl OHVTiag tb ftal atvac[i-^ 
ag ^ Xsy(av ovSev na^iBi. Vid' 
et Xenoph. Mem. 1, 2, 37. 
ei ibi Kuhnk. et Sckaeid. 

1 Sic npJiTos. 161 . I VftoS^fuitm bmfuX(iV(»t^(i. 'AA, Nul 2St. ^H iutl Mdocd. 
mairnspy ^ &aivjf y nodc^ ^fXxiovg nouovftiv; AA. ^JBuf^ 
t^. £i^. BfXxlovg Si noiag ovx fjUQ xai x6 £UU> aiSpux; 
AA, ""Efioir^t doxA £St% ASxn. 9* ^v Yvimt^ix/i; AA- 
MaJUia, £Si. I\;fira$ix^ fftev a^a nodo^ i7tifiiJLovfie&a,9^ 
oxvxat^ dk twv xov nodog* AA. Tliw yt. SSi. Kai /v* 
lura^ny ^iv fi^i^v, 3aKfvXio^hf<piq^ 3e xm tfjq ^og. AA* 
NaL Sii^ Kal yvinvaiut^ itiv ciif^no^ iftpanixf 3e kkI 
taZs akXaig xm xou. atiiiatog* AA Jlavtimaot luv oAr» 
2fl. ^'AXkif liiw aqa tejpffj avtoS hui^ov ijtiiitkovue&ay aiXr^ 50 
Ss tav avtov '« AA. ^aintcu. £Si* Ovx oQa^ Stav tmv 

^ aavxov intiAfXy^ oavxov inijAAit AA» Ovdafioi^ ■ JESi. Oi 
yccQ ^ avt^ ^^7» ^ i^oucoff p xig ^ av avtov xi inifa- 
I^Zto ual tmv avxov. AA Ov qiaivfxcu* £ii. ^d^e drjjW 
noic^ not* av fjjiiv avtwv imii^AjiiJtsiiiii^v ; AA. Otnt ijfo 
Uyiu^: J^Si* ^AXkii xooovSe ye wiiaXoytjtai, Sti jovx ^ Sv 
tdv ^iuxfQiov uai oxiovv .fiAxiOv notoipkv ', aXXa ^ iifiag 
avtovg. AA. ^AXrj^ JU/ei^ J^ii. ^H ovv iyvwfuv Sv 
notf, ,xiq Xj^rf vnpifnia ^ekxiov nQuZj ^^ dSoxeg vnqdiffia; 
AA.^Advvat0Vi 2Si. Ovde yiy xig xiyytf SaxtvXlovg ^iX- 
xiovg nou% ayvoovvteg dautvXiov^ AA. ^AXfi&ij. ' 2Si, Tit^ 
dd; tig tipff pAtiai noUZ avthv^ ig^ mv noxe yvoXfUv^ a- 

i29yvoovvxig xi nox* iaiuv aitoL; AA. 'ASvvatov. SSi^ 
UitiQOv ovv iff ^ct^iov xvyxdvu ^ .xo yvwvai eavtov^ wxi 
tiQ ^v q)aiXog 6, tovto dvadti^ dg tbv iv IIv0oZ yim; ^ 
jpi^ov ti ual &dii navx6g ; AAk ^JSfioi fiiv, cS Sionifc^ 
Xig, nbJiXdfug jdv ido^i navxig dvai^ noiX/iia^ 9i nayxd/ke^ ' 1 Sitf jpkrt cddicum recte t, \' 
male alit mrcmv vel kavrov. 
Schleiermachdr: Durch eine 
ftndrH Kunsjt also 4?esorgen 
tvir jedes selhst^ und dufxh 
ein^ undere das was ihm an- 
gehSrt, -* Mox 8tob. Siav 
%6v lavfvDi 

2 Ha F^bei c6rirexit vU]g« * 

5 Ita scripsi Stcitvio mo^ 
ntlita, ui supm rimfiMko. .tuhge Inifuioit* Htf, nciolfiti^ 
Sv, Vulgo not&fuv, \ 

4 VulgO 6vtf «y ^. xvyxdyoti. 
Nostra est itx libris Optifois 
et ih lemthate scholii Kuhfl-» 
keiiiani, nisi qUod ibi est Tvy^ 
yotvtlv.t per sphalma^ opiiior. 
Alias le<}ueretur ^euitivua 
tofj yvaimt. Sed probum est 
6d8iov tifyydvti, non inserto 
ei] quod demonstravit Heind» 
ad Gorg. iU, lit^a 57. o» 
t\fyxdvH Sfibiof. i a. 162 A/lKJBIAJUi: ofjiwg yt riyiiv cjdi -^t • >ToVr«5 fikv dvto td^ Sv yvovftev * 
vfiv intiiskiiav 'tjiiwv avtfffp, vtyvoovvteg de ovx av fcorf, 

51 ji^. ^'E^t favta. SSi. 0iQi dfj, ttv' av tQOnov d0t&hiri 

avto to avto ' ; Dxitto fih >iji tfr tdx^ ivgotfitv tC iror' 

iafiiv avtoL tovtoij dk ¥n infg iv 'iuyvdl^^ -^^vvatoi mv *. 

\J:A. VQ&wf UyH^. iSQ. ^E%i t)& itQoq Jioi' t(3 dtaUyii 

• c^i i^rj ciXkcp- t(d jfifAol ^j AA, Kai. ^Sl. Ovxovv xtti 

. tyw aot; -jiui. Nai, £Si: IJaxQorvfjg icQi^ iglv 6 dtaJifyO' 
Hifog. lAA. Uavt /6. \Stli ^Alifiptddfjg de 6 ano^dm,. AA. 
NaL 2R.^ OvxovV Xiyw ihaXiyitai 6 2tdiCQat7]g; AJ. 

h.Ti fii^v) 2S2. To Sk di(xXiyHf&ai nal to Xoyto XQn^^f^ 
tavtov nov mXng; AA. H&vti yi. SSi. ^O di 'iQdfuvofi 
xa* (p XQijtai oi% aXX6; AA. II(iSg.Xiy(ig ; XSl. *IQ(wr{^ 
(OLvtotonog ^i^ivH ^ov tOfiiX ** xofi afuXfj xcrJ aXXoig oqyi- 
voig: AA. Nai. Hii. Ovytovv aXXo (ih^ 6 tifivhv ml 
XQclffJttvog, akXo 9i ofg 6 tifivmv XQ^^^^ '> -^-^' ^^i * C\. Vat. Ven. yvottjfitv. 

1 'Locum hime ijiale acce- 
pisse videtiir Ffcinos/qui sic 
vertit: quomodo illud ipsum 
inpeniemus? [Ita et Stob. 
dbto tomq, corruptum nitni-. 
rum ex eo'quod est in Cl. 
Vat. Ven. etvxh %&m6.\ E- 
Parmenide ^ autem di^ctmus, 
ideili dis^crimen csse- ihter 
avto to avtb et nvxo ^%u^Qii 
(§. 53.), latqueinter Ideam 
Platoriicam et id quod se- 
cundum Ide^ni istam forma^ 
tum est. Per fAvro ro adto- 
igitur intelligere possumus 
univej^salet^ rer;um essentiam 
ac per.eevro txa^ov essentiam 
renim pareiciilarem. FAB. 
Schleiermachero avto xb ^i- 
To (sive to avtoavto ut o ttv- 
fodv^Qtnnofi) ^st die Idee der 
Seihstheit im Gegensaz ir- 
gend eines einzelen Selbst, 

2 Ita nufnc scribitur ex op^ 
timis pro vulgato 6yroc iv a., 
^ovmxov nov. 

* • 

3 Sic icripsi «. Stobleo. Vulgo «Xiw TLvX ^ — ,^ quod 
a rec. mami est in Paris. £. 
Ceteri codd. t«ste Be. ttJUo 
ti ij. {nam sic cst in Clark.: 
Be. de Vocula ^ quam ipse 
omisit^ nil memoratV. sed 
^ Nurnberger e Veneto (jQ) di- 
serte enotavit aU.(a tt ^.' Ad 
nostrum akha Tfti*autem ae- 
qudbene respor^etur pecfoi 
atque ad similiA per ocftar 
Vid. Ind. 

_ 4 PoUuic 10, l4l. Ta oitth 
tDTOfwy QKtit^f^xofuvg h XTila- 

- ^(avoq 'idhdfiiud^ el^Miivos — ; 
Schol. aJ ndstrum 1. 7\ifuU 

■ igiv iQ^dlnov tiiv ficcaiv £jto/ 
nyxltxfiv, oftllTj 8s j^fuxvtlu^ 
(siye secundum Olyropiodo- 
rum laoTiedov vel ei&iUtvy 

S Articulum ant^ XQ^^fi^^ 
cum Stqbaeo omisi: eundem 
intetr oit; et tifivo^v sen^avi, 
solum Ven. S secutus: nam 
ceteri omnes hunc quidem 
omitlunt. In talibiia nemo 
' quidi}iiat4i cnsi suum senstim 
sequi potest. — Mox Stob. 
W^g ov, 

6 Vul- TPPJITOS. . 163 

yip ov; SSi, ^u4q^ "otw , ovt(o ual oU 6 xi^aQi^tig xi-c 
&a^lSH^ xal izivbg o itf&aQKSrji icXko av htj; AA^ 

. NaL Sil. Tovto totVuv dQjia)^ fJQmoyv, ti o /poofc^yo^ 
xai (0 XQijtai dU ioi/ttv hiQov dvau AA. ^o%tL £Sl. Ti , 
ovv g)(3,uiv tov axvtotofiov; tefi^tiv dQydvon; fi6vo\^^ ff xal 
%(Q(flv; AA. Kai xiqgL SSl. XQijtcu aQa xat tavtat^ 
AA. Ncd 2Sl. Vf* vtal tot^ ^(^aXaoXq ;(^aifuyos (ixtrro* 
ro|ii£fr ; AA. -NaL ZH. Thv di xQtofitvov ual olg XQ^itai 
hhQa oiAoXoyovfiev» AA.^ Nair £Q. ^*ExtQov &Qa oxvto- d. 
TOfcog k61 ixid-aQi^ijg %tiQ6iv «aj dg^^aXfiioy olq iQydXfiVtai. 
AA. 0aivetai. 211. Ovxovv ^l navtl tS acifjiati XQ^ai 
av&Qomog; AA. Hdvvyt. 2!fi. VSttQov y ^vf t6,ttxQ(o^ 

. fAtvov xai S XQ^tai. AA. NaL HSi. '^EttQov aQa av{^Q(o^ 
jrdg e^i Toif cF«^crro5 tov kavtov '^. AA ^'Eoty.t. SJ2. TH2 
ttot' ovv l^tv avd-Qoyjtoq; AA. Ouyt ex^o 'Uytiv. HJl, 

,i3o"^X!l5 fiiv ovVy 8n yt to t(S aoiiiau xqwiuvov; AA. 
NaL SSl. ^H ovv aX%o tt X9^^^ ^^^ ^ V^XTy ^^* 
Gijse a^o. 2Sl. Ovkovv ccQXOvaa; AA. NaL 2S^. Kal 
fifiv toSi yt offiai ov8iva dv iiXXtog olf]&fjvai. AA. Tb 
"stoXov; 2Sl. Mri ov tQiiov ev yi ti tlvai tbv avt^Qcmov. 
AA. TiV(ov; < SJl. '^l^vxfjv, tj crcofia, fj ^vrafKfottQOVy tb 
SXov tovto '. AA. Tb fii^v; SSl.^^AXXd fifjv (Jtvt6 yth, 
t6 rou dcofiatog ccQypv (OfioXoyi^oafJitv av&Q(07iov*tTvdi; ' 
AA: '^SifioXoyriaaiuY. TSl. Ti^; ovv b dv'&Q(oiTog; ^ aQ* 

G^y^lgcy^EtsQOV^rj*. Verios ' cdmpoHnkn , tegisse videiut 

dederunt tres optimi et StobU - 9J .xul. 't^ dfMcponQoiv to oX^if 

Vid. de hoc Imperf. Meno. royTOp nec male, ut praepare- 

S5. tt/^i. ' . *"^ ^** ^rox ^itafaponocn', qua ' 

- c" 1 e « o. ' * mox utiiur Socr. SCHLEl- 

7 Sic pro vulg. o ccv&gmioi ^^^^ Nimimm' vulgo hic 

tribus.opt Hisautem jjieluis j^>^ ^^.J^ .^^^^ Be; vo'cu, 

congruunt quae mox ^dedi e y^^ ^^, qir«, deest in opt: 

Stobaeo, Tt nor ovv i^cv Sv^ ^ j^^^' omisim«s: non' L 

fQ^nog pro vulg. 7i Tror^ ow ^^,f dero^ante^ eo dortjeettf/ 

o iivi^Qomog. (?uamquam «t.- ^^^ Schlefermacheri. ^ . 
v^nog et o avirqwtk^g de no- 

mme in universum aeqiie , - xx*.^^ «r^u.. m? r^ i JS-- 

u»tatum es^Q observat Hemd. « * _a^ -^ 

-a ^^ ^^r» m .ij <. ^. S-oomog', cuae comraoae ct 

i.b. hbr. prteb*nt ptaeftr*. ^^^ j -^ j^ ,^„, „ ?! 

l^l^V^nusf qui -habet aiM tiori manu ad marginem^' . 
tatum ipsum ex utrisque picta. 
• - I, 2 3B.. 164 AAKIBIAJHS 

nHv awfia avxv airov &Qjiti; AA, Oviaftwj^. JlJi. ^'A^ 

jljta^ai yag avrb Hnoiuv. AA, NaL £Q, Ovtt Sv J^ 

. tovto ^h HTj S, tl^oijfuv, AA, OuK ipiiuv. 211, ^AiX* 

ci^a ^ ro ^wafMjporeqov tov otAiuttog ci^Hy ical S^i d^ 

^»%ovro SvS^umog; AA. ^J&cog dijra. 2tSl. Hxivrm yt 
ijyti^a. 4iTj yicQ ovvaQXOi^rog * tov irBQOV, ov9t\ua nov fuj- 
' fovii '^^ |i/v«jM9or^v ^X^^^' ^^^* ^0^&(og. 2Sl. ''JEmid^ 
Si ovtt awfjta ^ our« to fyvafupotiQOv ifiv av&^amoq^ hSr 
nnaif otfAai, ^ ^ijiev avro ilvai^ fj, kSitif ri igi^ fujdev oUo 
«w viv&^tmov ovfiPatvHV ^ t//i;x>}y *. AA* Ko^iiy fib 

Sioiv. SJi, *'JSu ovv ri isacpiiitqov dtZ dnod^x&^vai cw, 

oTA ^ ^^^i igtv -avd-QWiog; AA. Mcc-Jia* diXa Ixavws 

fnoi Sond ^%tiv. ^S^. Ei 9e yt fi^ «x^i^cuf^, ^Xka uai ^ 

, tqiwg ifyiQiUb ^fuv.. dxQt§iSg filv yaq totc daofu^a^ Svav 

wfWfAtv o ^vvv dfi ^naQtiX&OfUVf ita rb n^X^g ttvai oxe* 

^ b; yjtwg. AA. Ti rovro ; £Sl. ''0 aQrt ovrcu ncog i^Qi^i 
ort nQwrov axtnriov Htj avrb.rb «pvro' vvv da dvri roO 
avrov avrb ^xagov iaxififttd-a Oyti igi '. xat vaa^g l|a^ 
xeati. ov yaQ noy ^vQuortQbv yt ovdiv av ^fuor avrfov 
(ffjaaifUP ij rijv tpvxi^v. AA. Ov d^ra. SJl. . Ovxovv xa* 
hog l^a ovrto vofuZiiv, ifd nai ai nQoaofuk^v «XXi^iloi^, 
ro?5 koyoig %Q(Ofdvovg^ t^ V^JC)? '^^bg rfjv ^vx^- , AA^ 
€.JIdvv»fiiv ovv. JtJ2. Tovr^ aQa ^y, o uai oXiytp tftnQO- 
a^v tinofUVf ort SwxQarfjg ^Ahu^udSfj dioKiytTOi Xoya^ 
XQtifUvog' ov nQbg rb abv nQoaamov^ wg' iouctVf ceUa 
ngbg rbv l^XxtfiMifv. noiovfuvoe toifg koyovg^ toSvo i* 
hiv ^ V^vCT' -^-^* ^^f^yt * 9o}ut 

54' X/2. yi^vxnv &Qa ^fiag iuhiti yvwQhai 6 Imrdxrm 

5 Be. ulX^ ^iP^* quod fton 6 V. Iixd. (fvfi^alym. 

Srobamus. Via. Heind. ad . t>._ ^ > - o t-i - 

, avto ixa((n>t quod ex re ipia 

f 0,, re^^ StoU. et codd.*teeI l?A 5!^^'L!*''- 'aa''^ ^^^'' 
oputni. Stobaeus, sed codd. Bekkero 

*^ * coUati oipnes, ervro)' "eieafoy* 

"5 Sic ,C1. Vat. Ven. Vulgo , ^*«P^- P"™^ correxit. 
To a^0{. Vid, ad Mtno* 7* 2 Stofo. %noiy* oSi^. ' Idem 

i Tl t. nPIlTOSi . ibS 

Jfii yptSwu iavzow. AJ. ^Bom&r. £St, ^O^n; a^ tm r9¥ 
awftatog u /i/ycoaxa ', w avrov, aXk' ovx avriw, fyvm- 
xir. AA, OUttog. Xf2. Oviiiq a^ rm krr^cffr lawrftr 
^'f/i^coaxM wsi&^ Saor iat^o^' oidi -nh noidoxQt^im Ma&* 
Saov ncuioTQ^rfg, AA. Ov* coix€. SJl. /JoUov ^l^ M-b«. 
ovotvol ynoQyoi %al ot aiXoi dtjfuovQyoi /iyfwnatp iaV" 
rovg ' ovde yag xa, iav^mv ovtoi /f^ mg Sona» ', oU* JVa 
Tto^^oireqfa tSv iairtmv^ wttd yb xaq tijyaq &g ijninm. ra 
yuQ rov aoifjuxroi ytyvdaxovatv y ols rovto ^iQamvhtaL 
AA, ^AXTjO^ij Xsyitg, £St. El OQa aotipQoovvff egi to iav^e^ 
rov yiyvdax&v, ovdtiQ rovtmv aciq>Qiov xata rfjv riyvriv, AAL 
Ov fiof 9oK&, £Si, Aa ravta dri jcai fiavavaot aStat al 
riyvai doxovatv ^hai, xai otm ovdQog dya&ov fta^fiata, 
AA, Tlaw luv ow, 2St. Ovxovv iwXiv Sattq av onS/iad. 
d^iQcanvH^ ra iavrov alX^ ovx iavrov ^iQoaivu. AA, 
KtydvvtvH, 2Sl, '"Oarii di y% ra XQi^fiara, ov&* idvrov^ 
ovre rui iavtoVfdXk^ iti. no^artiQio rmv iavrov, AAa 
"EiAotya doxH. 2Sl„ Ov ra avrov oQa m nQartH 6 jhq^ 
fjtarifSif;, AA, 'OQ&wq, 2Sl. Ei aQa niq yiyovfv ^^OS^SS. 
rov *AXxt^tadov acifiovogy ovx *AXxifiuidov ^Qihf&ti ' ^ dX^. 
Xd rtvog xm 'AXxt^dov- A^ ^AXij&ij Xdynq. 2Sl^ 
^'Oatig di aov^ rijg '^vxrjq l^ ; AA, *Aviiyxtf <paivitai I» 
rov X6y(w, 2Sl, Ovxovv 6 fdv rov atifiatoq aov iQiov^, 
iiiHdif XifyH' dv&oihfy dntmv ot^uu; Al/L 4^<dvnai. XSl^ 
'0 de ye rijg '^vx^S iQcSvy ovx ojtHaiVy &>; iv ini ri (t&r- 
mov Iti ^^ AAL Elx6q yi^ SSX, OvxoOv iyoi ufu 6 oitt 1 Tt insertum • Stoh, prae- de«st in CI. VaC. Ve»., |u»- 

euQte Schleiermacbero, qui gere no^^miQf» txovosv, 

simul jubet indiicere articu-^ 

lUm z&v^ quod eo . servato 3 lia Be. cum Clark. Vaf . 

jmum pereat de ^adatione Ven. Vul^o- uQa ropetituai. 

^n «uperioribusi signiftoata. anie ^^0^.. 

2' StoK cj^ sotxf, yiyvdoMmf- 4* Hanc libronim lectionen» ^ 

Oiv, -^ 7)0y kavfiiv, ut inlra- solus Steph. correxisrat ita^ j 

T«Sy tmnov, Adverbium jioq-» Vr^g : cui assentiebar oUoi. 

^finf^o negligeniius adjectum^ ^Vunc tjf ad atiimum relatuni | 

pro td no^Qm$Qm' -^ ytyvd^ concinnius esse agnosco^ pro» I 

OHOvaip, sicut infra noQQmiq'» ' pter superius hr^ytk wr^wv ad I 

pro ' ip, no^^mdQta &BQantvst. corpus.-— Mox Stob. nMQtfiivmVp 

Nolim ^im kic, Sg omixtenA. ma^e. — Heusdio praeeun^ 

quod) ^per sphalma opinor, ascnbemus duo loeos simiBi- 

mo§ 166 AAKIBIAdHS amwVy aiXa nagafUpcnr, Xijyorvoi tov 9fifia:fOQy xmv Sk- 

CBhop dntkrikv&oxw. AA, Eu^ y^ iioiwv^ fo HfM^ax^" nai 

fiijda anSMoLZ '- ^i^. II^o&^ov xolwy ou uaXkiCog d- 

V€Lu AA. ^AiXa TiQodvfi^aoftau ^^» 'S^Q ovxm yi goi 

ijfti' ovx' iysved'*, wj sotxiVy ^Ahu^kalhf xm KXtiviov iQa- 

erjg^ oiix* H^iv, dlJk' ?} tlg fiovogy xai oirog ayasnjxoQ ^, 

^(oxQoxrjg 6 2la>q>Qoyi(ntov xal fPatxa^x^g, A/L ^AXfi&ij. 

d.£Q, Ovxovv t<f>tia&ay afuxgbv qr&^rai ^ 'niooatk&ovxa aoi^ 

' iml UQOxeQog av ftoi uQoaA&tXv ^ povkofjnvog nv&ta&cuy 

^ diovi /lovog ovx d7UQ'j(pfiai ; AA. Hv yuQ ovxof- 2*52. 

Tovxo xolvvv aixiov, bxi fAOvog tQagrig ijy (T05, ol d' al- 

Xoif xwv a(Sr: xa di aa Xif/H wQag^ av d^ ^QX^'- dvd^flv»f,\ii 

&6xal vvv /f, dv fitj diaq^&aQTJg vtiq xov ^A&tjvaioDV di^i^oVy 

xal aia)[Uov yiv%^ qv ftrf ai dnoXinvo '. xovxo yaQ d^ ^a- 

Xtjsa iy(o (po^ovfJtai, ftrj Stjfugag^g ijuXv ytvofitvog dio^^a- 

Q^i. 7to)Xoi ydg ijdt] xdya&oi avtb iitnov&aaiv ^A&flvoi- 

' iov., tvnQoaconoQ yaQ 6 xov fuyakijTOQog dijuog ^EQt^itog * • ^tnoB. Plat. • Sympos. p. 483. 
e. ciftoi ya^ t^ rov afafuaog 
av&st, Xrjyovrt, ovnt^ VQ^> o\'x^- 
7otl dnontfxfitvoi TioXXovg koyovg 
xal VTtoax^oitg xaiouaxvrag' 6 
Sb tov ij&ovg XQ^i^ov oyrog iga- 
Cr/C ^ta ^lov ftevii, dis fiovtfxto 
Oioftcixeig. Xeaoph. Symp. 8. 
l|i. f)y 0% Ktt» aft<pQTeQa ^sq- 
Bnai, t6 fiiv tyg oigctg ay&og 
jaxv di}nov nagar.ftdisi' dnoXBi-- 
novtog di tovtov dvdyxrj xa# 
771V iptkiav avvanofioiQaivsa&at' . 
7} di yvy.il ^oovntQ dv Vjf inl t6 " 
ipfovtftiottQov, xal dftiQa^otiQa 
^tyvitai. " 

5 Sic codd. plur. nisi qiiod 
Cl. Vat. Ven. dant fir^y ^er 
correctionem, opinor) e]us 
cui xa\ ftrjdi displicer^. Sed 
Ttal eit mera copula, infirjdi 
autetn lalet eti^m. Optativus 
aufem }uc est vere optantis, 
non -jubentis. Und rnochtest 
du aitch nicht wieder we^^' 

fehn! Vulg. dniX&rjg est m 
>ar. £ F. 

6 Lepide utilur SocrAtet dictione Homerica de iilio 
unico, 11. /j, 365 deTelema» 
cho, . uovvog iotv dyamjtog, 
Conf. Dempsth. Mid. 45. 6t 
ibi Spald. 

7 Nola sermonem oblitpium 
continu^tum per alteram pro* 
positionem, quae pendet « a 
conjunclione inBi. Sermo re- 
otus ex Alcibiadii persona est, 
l\f&r}g nQoacX&oiv fiot, inn 
ngottQog dv nQoatfX&ov (sou 
V. Gramm. g^ 128. obs. et 
itif. Alc. II^ gO., a. 

1 Vid. Gramm. §. 126, 4. 
cum not. 

2 lli^./f, 547. /^$|U0c'£^/7 
^flog ^yaXiftOQog, ov noi 
^A&fHwj OQiy/sv ubi v. Clark. 
Mentionem hujus loci cum 
vituperio facit Athen. 11, v> 
506. • Toy ^A^valtav d^ov c<* 
xaiov siQ^pie (Plato) xQntpr cv^ 
na^atmov * et pauro post: xa* 
%ov 'A&ijvaiw o^uov tvnQoam- 
nov fiBv $7vat, OBtv d* avth» 
dnoovaavtag ^^a^Qw, 

3 Stob. , UR/iTOS. 167. 

aXV' modvrta X9V <n^^^ ^<a<raa^i. ivXa^S oiv tfjv 
ivKa^f^idVy ijv i/w Ih/io. . AA. Tlfa ; £ii. rvfUfaaaK w^o»- b- 
foit, co fiaxaQU^ tcgu fid&t a 5tZ ^a^orca Ufai hti xa %9J^ 
noXioig^^ nQou^oy . di u^- Xva aktl^cpdQ^a^a sjtoy Sr^q, icaf. 
Iifjdl^^iid^r^g SHyQV., AA, JSv fioi doxtt; At/ity, co ^cixQa- 
riq'^'a}Xa Trii^da ij^ytlo&at^ Svriva x^onov iiUfuXrj^iutv ^ ■ 
rjfAfSv avvjiav, . SSi^^Omovv xoaovtov fih ijate ^ xo Trpo«-<c. 
a^av . TtmiQixyzai ^.g p. yaq iaiu»^ iTtiHiivis dfioloyf^rau 
eq)o^ovii^a. Se ji^^ xovxov aqfaXirvtgy XQi&e>iuv ixtQov xiyQi 
inituf^uivoj ^ y ^^^ AA.^'£c$ xavxa. XSi. 

Ka\ ^ija Toilro 3e, ort y^vxfj^ intfuhiTdov ^,.»ai t*J xovto 
p7.i:^^v£iv\ /?-idf. ^(ilov, ^ SSi. 2(oiAax0v Si nai XQfjiMjum , 
Tt]v iniuekjuav ix€(iot$ ka^ ^A. 7Y ftt^v; ^Ji, ^ 

Tiv ovv ai XQonov yvoirjiuv avxu * ivag/i^Q^ct; imtih$^ 
TooTo yrovTfCi w? eoix^^.xai wuok avTou^ yvoiaoiu&a. a§ia, « 

Tf^VS. ^COV, iU Afc^oVToe,^04/ VV^ 0(1 i^XfiadfHikVj XOV Jkkift-^ 

%ov yQa^jmiog hv ' l^vvUfUv * ; AA- To noiov xt dtavoov- 
3 OjJnf. S- &'• nfe*-'4v, o- -, ^ Hoc avtd noxK habet ad 

qui iSiroducilurilo ,Toa^; »"P««P^* **« I»^« Tefer«t>ic; 

de voce * '^ - ^**^ elittm gyod m tnbUft 

- ^ -^^^' *• *' ♦ opt. m<^x ortiisso xai legitur 

■ 5 «4»« £om*4ktt;prt> "vuig;' eotxe^^., ••^daf -^i behe bpinor? ' 

imfiBMfit^oi hic »411*1 Qptimi rovro .(^'5'' VV.VW i^*^*'''^» ^Si'*^^' 

et phitimt.: '^ !' *. . t . ^ avrovg yy. . * 7 . i 6'B*;' eum<3lai<fe;'Vat. Vete-4 2. Sic tribiis bpt. addlceri- 

xftifiBpk i0(k^4jdif >f^?l^j^ • tibus riiihc le^ixut loco v;ul- 

8«; Quod t^ativfacere' tauien fton , gati olim 5i3#/ia/if y, quod per 

potest^ ~^am <|tiid ej^ »«»>«- ^ frensum Tion salis aptum m^ 

Ttt vofko, ni&i fte^^iieiite-Sr* solite' etiam "structum esV. , 

refor^ur ad <&/iOil^)%wri?'.N«^' Nusquam enim iavejniturow-' 

qtie locus edt copulta^'^cit/ oi^a ijt^lvov'^ fioiovviog^ .sed'^ 

ftbi' qtiod ihde pendet janli avvoida ixilpca noiovytt ytldvp^^ 

cofn^tehensum est iniflo n^j^' oi^a Zti iaJEtyog noiit. -: Su\>-^" 

TJ^iEi^Tair^Sane ott trfq' ^vjt^g' jecta aiilem AlHbiadis Vnter-' 

imufXtjftioVf xal ft<: T^to*/Sit-' rogatio male vu]/;a distinaui- 

miov in superioribus diserte inr^ ita:'* '^o noioy,- tt oi&vJ 

iU)ajf«t'"»dictiira. Cdmmode Sorib^nclun^ 2'o TioiofT* Jwtyo-' 

ttenei^jKaeo «t proxima ali-' ovftsvQi:. Sqnbist. p. 24(1 c. JJij 
qiiateMs referuntur ad io^ ^ x«l tiiTibiov ti (po^ovft^voi^ 

ttim S^.5*. ai»gumertttfm. Sftd oifi«Afiy«fi: et ib. p. ^17. a. 'Ji 

»ttV*-*>J# non- estliUj<i« loci,- dif*ukga huI 10 nolov w n9ol^ 
pro auo malim xa^ -•- ^ij. * - aJ- 468 AAKlBlAJtiS • . * \ vitonttvoa Xiyiiv Marj^v(i^ovhvHv ^tv royro r6 yqainiux^ 
$^vSvnvH yaQ bvdinoXkaxov dv^i^naQuftiyiia avroVf aiXa 
^fora r^v Bxpcv (i&vov: AA^ JOLw^ joiho Jt^^ftj; ^Si. 2%o^ 
gii^ nal av. tl fijiwvrtS hfAfjiarif mantqdv^O^^sonoOf |vfi|}oiH 
Xtvdv ftntVy ^ldi aavrSv ^, nmiav yitil^ofuv u Ttdfai- 
iftTv)' aQ* pvxt «rg roSiro pkinelVj tli: o ^tmoovi of^aXfid^ 

^.I^^HW avrov ISttv ;AA. JfjXov. JSSi, ^Ewoc^fUV ^^ tiq %i 
pkiTtpvrtg r(avivrpDVy ixtTvo rt oQtajjity^ &)iik av xa^^/ia^ 
adraigii AAJ' JfjMiv 9^^ tai ZciuQarigy^^u ^tl^ ' K^roTnQii 
ti %^l t&. roiaixif.^ TSl, 'O^^cn; iiyti^^ oyMvv iai ro^ 
dcp^hXiiip ^' SQdSjitviv i^i rav ro{Ovrw!v\\ AAl IJivv 

^yt, 2Sl. ^EvxjhfSiptag^odv, ?n rov ifipX^T^vrogtl; rov oq^ 
d^^Xfidv rd' itQii.aa}7tov\€fi(ffatv(tai ii tw toC %axavritqi» 
Htjiu, SimtQ ivKariii^gjtp' S ^lidi u6gijv'9iaJiibv(Atv, f&c^p. 
lov iV ^ n ^00 i^Umviog, * AA: 'Jkrfin Uyug, ^H. /9 Stob. miklo l^ lcn;^;*' 
u$i'i < qtio noa opti» « vi4i Meiiv 

ti^.y2iy toioytt^^ >ut cecte ^ 
*f / tt ToJf TQ^ovTw^i Vulgatun]^ , 
9U6pectu,in jdobis ^fecit be- 
ne lomientium conj^uetudo. 
WOLFIVS, Appaifct ' Tirum 
dqctum dilpsjuq;; fujs«e isti 
IV prp tA S^d certa quaedam 
Hujjus generis oLyersautu? ani« 
xh<^^ Spcrafie,' ut ip$um specu^ 
lu/n» aquae superhcies, pupiU 
la,. Earum ^ui&(Vk uuam spe- 
c^ej;n recte dici pgsse .& Tc3y 
nai&Tmof^&y hemo dubitat>it^ 
'Se4 ill^Lid dubito,' an si dixis^ 
eejt. Socrates k^» t^ o^pdtalfA^ 
Jy* vel fy t/ /f * TfSy viiovttav^ 
Alcibiades Oativum Kunc, quj 
Ccniniodi esse Videtur» ne* 
^V e ' ' tamen psi e dehet , sta- ^ 
tiih iia intellexisset) utre-' 
epondere poitusiet' jTdvv yt. 
Qiioa si tamen ctedimus, ac-. 
qi^IoBcenduQ^ videtuir in vtik gata: nam illud tvz^i\ quod 
pcaebentiL. cfA« Cjlalk.: 9t atii 
nonnulli, ex illo . tv ' i^i jsponte 
nasci ' *dfc/btthi • j Sin mihus, 
cttm ' Be.'- l^adoptandx prior 
WdHft ctt^ebii^' fys^£n, vjt 
eriaini lege^dam': xal |y sive 
%Sbr'jf iipdixlfk^ ' -^ ?v ici T. T, 
Schleiemuichero verba baeo 
^ 69«^«K;feiuiOkeU|.a supierie- 
ribys pUf^Ant «ignificase vi- 
dentur: quod absque inserta 
voce ^yciyo fieri poese non 
pi«la» £t sjo demuii» dativus 
isia cpmf^di nal x^ igt&aU 
^ vere otio»us^ ^ffifiet» ^o^ 
m aXterii^ ratione de hi» » 
imiftsv illi yidebatur. Venim 
ikdjecta 1m,6C pu^ ad oppo* 
•itiQnengL .•peculi vulgans. 
Flenius: ,^1I0 jpse oculus» 
quo videmua, inspici et^am 

{ito i^peculp pote^t.'* Vi<L 
nd^ in «(S^. 

5 Voeula inserta a B6« e 
Vai, (Clark. ^i, Veo. O 
ati). •^ Paulo 'imexius pco 
TOvro Stob« twii* Pi^t ow 
Sifftitai kavtivg 9U>b« oiixl o. t« 

6 Ai^ r npjiTOs. 169 ro (mtQ /^Ti^oy aitov, xat m 6(>^, ovroi^ oy a^&y S9oc 
u^, (J>a(y£Tai^ ^J2. j^ 84 yi f«$ aUo rcpy roy oh^^d'^ 
nov ^fkenot, 7 ri rcJy ovxmj ^iiv d^ ixiivo cp roDro n/;^-< 
j^crva Sfioioi'^ om otptvai 4avt6v, ^ui^^uAtj&ijXiyHQ. JSSi^ 
^Ckf&aXfiog aqa il jMcUUf ' l$itv iavrhvy ilg 6<^aXni>v autcS 
pXtinioVj^ %al rou Q|ijuaTo; Hg hnktvav %6v ronov iv €p 
ruyidvu ocf&cAfioij a^^T^ iyyiyvQfidvij^ IV* 8s toi)t<$ mv 
oipiq ^. X^, OSrwq. ' J!S^^Aq* oyv, co ^Ac V^lxi^f a^i}, SS 
xai i^j^ iZ fUIiUc /vf^a&aTavttiVf dg ^vx^fv ovTg |JX«- 
meov, xai (idXiga tiq rovrov avr^q rov rflnov^lv y iyytr 
yvirai n ^fvx^g d^tr^\g6(pta ', nal (ttg. oSUo ^ tovto ti//- 
%am SjiOiov ov; AJ[.^JS[ioiye ioxe^Sy w Stivt^^g. 23}. 
"^Efpi/Lev ovv wuty o^ti icfi t^s I'»^?? yoc^iaJw^oi', ^ TovfOK, 6 Articulum ^ ante o^i^ai^ 
fwv dgtT^ et snte o^i; ad,- 
dubt 01. Vat. Ven., ({uijbuft • 
tanp)6Q. Mc q^qu#^ ^t iQ -ea* 
dem re ^diquoties, morem §9» 
rendum es9e non •arbitrabar. 

1 Non xecte olim. Heaisdia 
Astioque assenseram, .vocem 
aoivia ut ^los^ema repcXenti^ 
bu&, quon^am ^n sequentibus. 
demum doceat. Socraies^ ani^ 
mi virtutem.in «^pientia si^ 
t^m ess.e: quod verum non 
est; sed illud mox dicet, ani- 
mi virtutem^se in eo, circa 
quod sit To it/^iva^ xal tq i^qo-' 
nh. , Jam sicut in prozimo 
superiorihus de nculi virtute 
sermo erat, quam. onpiv nomi^ 
nabat; ita nunc^ de animi 
virtute loquens , . aoiiplav eam 
appellat. Itaque respondent 
sibi Sifiiq - et aQ(pla* . lam si** 
cut iy^ oiffmg sedes est in 
pupilla, ita nunc sedem quaie- 
rit atiam- T^g aoq^lag» Quo 
pacto simul apparet certissi- 
me veram esse lectionem vo%* 
gmegov, quam e tribus opti- 
mis et e Stobaeo in sequen- 
iibus.adoptavimus pro ^ga- 
to aqieA ^uire^* Nam esic tandem ab Qmni parte absol- 
vitut co^paratio ocuIj.' . Si* 
cift enim. ^ete * oeuli, ofpi^ 
^ita est in^^eo m hq^y ita vir; 
tus aiilmi^ oe^MOi sita est in 
eo ^ vou sive in eo quod est 

r^g y^Z^. '^^ vf^e^xatov^ Hoc 

autem dice^ esse iUud mcl S 

To udivat %B »al ^ovuv igtv, 

pf Q quo mo^ una voce 9^0- 

Vfyn^ utitur, 'ji ao^la itaqua 

est 9v T^ (pgovriaH, sicut ^ Siffig 

iv TJi ^o^H - sapieniia in men' 

ie, < sicut visus in pupilla^ 

Bestat alia varietas. Quippo 

pro istis Tjlf S-tiu Nurnberger 

e codice Ven. {It) affert ttf 

Qm (sic ille, sine accentibue 

ut solet) K. e. TO) &t^\ Bek* 

ker autem ex eodem et Va- 

tic. diserte enotavit to7 ^tS^ 

Verum probe notandum, m 

ClarkianO, a ouo duQ illi 

s^as non receount nisi in 

e^guis scripturae diversitati« 

bus vel mendis manifestis, 

hanc varietaten) noti esse; 

cujus rei jRdem facit summa 

alias in minutissimis dili^en- 

tia eju^ qui' bunc codi cem 

contulit. T)e sententia ho- 

rum verborum cf, Excursum 

ad not. sq, 

2 Apud I _.•-__■_.. t7a AAKlBl^dUS: f . mql Q, XQ klSivat Xk mI (pQOVtXv i^iv; .AJt. Ovk ^d/4fy,. 
-J52. T(o ^iUp ccQa rouro eoixiv, avrtjg • ' xai Tis ^h rovro 
ffUitwv^ xal ndv ro ^&tlov yvovi;, d^tov r^ xat y^orJ/oriy, off- 
*ci> xcfi iavrbv av yvoi^ fAahga, AA. fPaivtxqci ^ ^^, 
«• T6 3i yt;^^(J)«tv «virov, oikoXo^^oviuv omjcp^oovvfjv ' e&ai. 
^ui/ 77avu yf. JSi2..' vi!((0 ' ovv^ fuj yr^vt^fQ^dvrig ^iiag ocw- 
rov4, fAfjoe aoicpQovtg Qvrtgf dvvaiiit^* '_ Sy ild^fai ra ^fjti- 
rtga avrdSv ^axa rt ^at d/ad-d ^ AA,. Kocl iio^g av rovro 
f^ydvoir.Oy w £(oxQartg; S(i,.^Aivvarov yotQ Xaoig ao« (pai- 
vtrai \ fifi yi^ydoxovra ^AXxipiddfjv ra ^Akai^iddov yi- 
yvfiaxtkv ovi ^AXxt^idipy. igiif. 'AA,]''*Adj{!vdrQV fiivroi y^ 
Jia, ^ -2*^2. Ov5* iiQa ru '^iiirtQa/ oxa iii*.irtQa^ tl iit^S* 
fjf^oig avtovg *; . AAl.licig yig; 2^Si, El d\ ocQa pitiSk 
ta iiiidxtQay ovSb ritt rtov. fjjitriQoiv.. AA> Ov (pdivtxai. 
^'£Q. Ovx ccQa ndvv V* dQ&dSg; wjioko/oviAtv] OfAoXoyowxtg 
icQXi tlvai nvag, oi Ixtvxovg f^iv ov yiyvcjiaKovoi, xd di iav- 
rm, SlXovg dk *r(i''tQ)i^ lauTwv *;■ ^uVy&o 
flMrf .x^eridoy iMQq;Xt:Xid findg x^(^'y,,cciji.orf' xpf ,Qtv^ov, - xa 
S9,xifiV lcfvTofO. : AA: 'Kivdvttiti. S.^v •^«ttg A? xat aitou ' * * i ft.A« i^ EuseK, p, E.;.p: 5f^i:' liafee 

sjjmjj^ legimtiirl 'j*^i2. 1.4^" - 

moov, xott iiad^vLVfiiTfQnL tc «aJ 
hijfinQQXtQvi, Qvioj xvit, o ^ttog. 
i^? fiV' T«. r^fJisti^ff ipyxii ^ilxi^ 
^iiy na^rvtQOHfQov %$ xat Xafi- 
Twotf^or TvyxdvH ov( AA, "£01- 
x7 y^ « ^^ayQareg- ^Jl, Slg 
tov ^tov aoa pXinovTfg, * j^^j;^ 
xoiU^tj^ fro7iT(>^^ XQ^^(^^^^'[ "»'* 
xo^ TWf dvxtg<anivb>v ng t^v ipy~. 
X^S SiiiTijV, nal QVTwi itv fid- 
i^fa byoifiiv x«2 yiyv(f)axoifi$p 
%fia.g avTovq. A^i. jXiu. Ea' 
hic posl flmivnai revera esse' 
inserenda in Exc. II. ad hunc. 
4ialogum probare conabimur. 

.3. .i'oi inscrtjim e*Cl. Vat. 
Ven- etStob. Sed ya^, quod 
SloK servat, aucloriiate eo- 
runHcni codd. albjicer© hon 
sustinuimus. . 4 CerlissJmam. hanc Fabri 
emendattonefn 'Tbtmflrmat Fi- 
cini versi6' cttqtie optimi ho- 
die co^(*es; 'vulgb « fkT\ St* 
Tifiag dHovg. 1h seqq. autem 
aeqtleiieceisariiim fi^ifit post 
u aqdf ih Vnl^tis plane 
oitiissu/n, 'e St6ba^o ii^settutn 
est, 

5 Ita- optime Stobaeus. 'Re- 
spicitur enim %. '54. ubi pro- 
mintiatum erat, medicos, qui 
corpus curarit,' non lawors'» 
sed tJ iavrciiA^V-a^ricolas au- 
tem etVeteros opifices ne Ta 
lavT(Siif quidem; ged xd to0 
W//aTb|:, ilaqtie"Ta'tftfi' kav- 
TcJv, cogno^cere. Vul^o h. )., 
maxlnfia iriterpunctione post 
Ta 6k idtvtm posita , 5la 8cri- 
biiur: dlk ovjSi t« toiv lar- 
TO)!', qtlod eisiTionprorsus in- 
enium e^t, lohge tam<»n con 
cinnior et'apt^ror est Stobaei 
ficriptur^., 

1 Stob. npji TQ 17,1 d/vo&y vttiA. T<k t&v fliXmv ^ov Sv dy^vaov ' xaza $i»pxi. . 
Ad, Tl fjiip^ ; JSSi. Oixovv d %a, %6Sv oUmv, uqli. %a %(ap, 
noXim dyvos^aH., AA, I4yce/jc?y. ZSl^ Ovx q^ av /eviHro^* 
6 %oipLV%og 4}PjQj uohxutog. AA, Ou d^ra £Si. Ou pijv. 
IHovd.^ olxovofwi6g, yt. . AA, Ou d^ro^ J^52. Ovdey^ Wf^^ 
%ai o,%t .nQti%%u. A-^» Ov yii^fi ovf^ 2ii. 'Q dk ^ ilSdg 
ovxdfAaQ%^Qt%ai; AA, Havv p^f. ^JZ. jB^afuXftcev^y 5«- 
ou xoxcog 9T()o^€(. J^Mf « xtt» itjfioffta; AA. Umg 4' o|f;. 
2*^^. Kax(og di fjtQax%cov ovx a^hog; AA. JStpqiQa y€*, 
SSl.;TL df', qFj ovrog nQortu; AA Kal o.i%oi. . XJ2. 
Ov% ccQa ol6v%ey idv jnj %ig aanpQcov ^ak dyc^itg y, w5oHr*c, 
(lova flvcfi. AAt Ovx ol6v%t^ 2S2^ 01 icQa xaxoi %c9y dv-^.. 
OQompDV iid^lioi. AA. Sq^oSQa yt* . SSl. Ovn iiQfic o^V. 
6 Tclov^ijaag^ dd-h.6iiij%.og ^ d7%aU,dv%fi%.cUy aXV 6 4HO(fQ0-^ 
vijaag. AA-. ^(x'm%m,. SJi. Ovx oqc^ Tff^^v, oi'>da, T^eijHfi* 
Q(av, ovSe v^Qicov Se6v%at at voXttg, .ou ^Ahei^idSij, d fiA-r 
Xovatv tvSaifiov^aitv, ovSk nh^d^ovgj ovSe fuye&ov^ avkv . ,:, 
dQi%fjg, AA. Ou fiiv%oi. 2Sl,,Ei.Sii. fit^ig %d %ijg. tio^. 
lacog TiQdl^^iv OQ^cog »al xoX(u^$, dQttfig goi fU%aSo%eov .toi^'. 
TCoXi%aig. AA,JXc^g.ydQ ov{ Sfl*. ^vya^o, S^ an ^tig^^x ' 
%aStS6vai.o /ijy ejj«. 3; AA* Kktl ufd^; 2Jl, Av%c§t.aQat* 
aot nQ(o%ov K%fj%6ov^ dQt%tjVj mi uiAo^. og fjteiMt jn^. M^ \ 
fiovav av%ov %t xai %(av avtov ccQl^tiv jxal imf/ctX^aea^cu^ 
dXXa TioXtcog xal ,%(ov. %ijg ^6Xtfog* AA. AXfjd-if Xeyug,* 
SS2» OvxjaQa l%ov(f^iav aot pvS^ ^Q:)[hv naQaaxtucegi^v aiu>-60 
%(p nptttv o,%t ccv povXijy ovSe %ij iioXti^ dXXd Stxatbavvtjv 
xal acocpQoauvfjv.' AA, 0aivt%atf SSl. AtxaUog fuv yitQ 
itQd%%ov%tg xai acocpQOviog av %t xcci rj itoXtg ^totpthag I .1 1 Stob. nov dyvosl. Cl;^ Vat. 
Veu. ncv dyvooi. Vulgatam 
recte ^eivat Be. 

2 Cl. Vat. Ven. fUfTaioxif-' 
70g : sed Ven. vulgatam hai- 
bet in margine. 

3 Struvius corrigit ov ftJi 
txH^ neque e^o repudiem, ob 

S^oximum illud dQttijg fjtsra- 
OT£Ov. Nihil tamen contra 
librot novanduqi esl, cum accusativus non profsus alie- 
nus sit ab hoc verbo, 'etiam 
ubi nonnis; partem suae reh 
aliquifi imperlit. Sic enim 
Xenoph. Anab. 4, 5, 5. — tt 
pf^ f»fta^oi&f ccvTolg nvQoh^ ^ 
dilo 71 ftfv l^oitt' pQm&v. Qui 
locus variati quoque, siout 
hoc nostro, casus exemplum 
praiebet; aio enim statimron-- 
tinualur jbi narratio: ei^a 
bvi firjiSLSoQotv-Mtjlkoig &v ei- 
X9V huffoi. 

A Voo. t 

I I 172 AAKIBIAJHS 

* ', ■' 

b.t^cf§m. ''AA. -i^xoj Yi. SSl, JCai, hu^ yt h tot^ n^a-* 
0f&ev iKdyoiwff tl^ xi 4^ttoif mt XafinQihf OQciyreg itQoim^ 
'AA. fPalvttai. 241. "AUm (liiv ivTov&a ya /SJUjroyr^g 
vfwiq tt aivov$ teai tct VfihfQa dya&(k xat&ipttf&i je «ai 
^wntpd^. AA. NaL Xfl. Ovitovv OQ&oSg « xai ev ^a- 
c. Sc^^; AA. NaL 2Ji. ^A^a fifiv oS%09 yt nQdtrovxag 
vfjtai^ i&^ikoo iyyv^aa&ai ^ jativ tvSatfiovijaHv: AA. ^Aijq^a- 
'kfiqyaQ cf iyyvtiv^g. SSl. ^Adtwog M yi ' .nQittovxt;^ 
i^ th a&iov xat fncotttviv pkenovtegy 0g tct iixataj ofioia 
toiioig nQa^tty dyvoovvikg vfMg aitovg. ' AA. ^EomY. 
^. 21^1 ^Sii ^aQ *, S <pl%e '^Alxt^ddfj, i^voia fiiv y 7ro«*i' S 
^vXitat, vovv 3e /tt^ ij^jy ^, ti tA dxog avfi^amtv tduot^ 
^ kai >adket; ehv^ vooovvti e^o^alag ovafjg dQqv S fioi- 
%et&ty yoSv latQtHdp ftij ^ovtt^ tvQOWovvtk de, tog f«?jJeP.lSi 
inti^rioi * ttg avim/tl to uvfxpfjaofUvov; aQ^ oux, 
«5$ to- ehedg, dtaip&OQijpat tp ati^a ; AA. ^AXij&fj leyn;. 
m.SS^. Tl d' ; iv viji ti iio iliovaCa etfj Ttotitv 5^ doxeTf vovi 
te wxk ^etijg xvfiiQVfjtixfjg e^tQtjfUvcp^ xa&OQ^g & av l^Vfin 
pat¥ot ^ avt(» te xal toTg ^vi^avxatg; AA. ^IEycoyef Sxi 
ytditdkmta ndvteg Hv. 2Sl. Ovxmh (oua6twg w noht 
T?, nai n^iaatg dQpOg xai il^voiatg .dnoXetTtOft^aig dQer^g, 
Cl S^cevat to Kait&g ifQottetr. AA. ^AviyxTj. 2U. Om aQa 
XffQtmlSft jrQfp, m aQiie^AXiitptdSrj, naQaoKtvd^ea&at oii&^ 
aitifaSte tp nokei, ei fneXkete evSatjioveZv^, dXV aQixtjv, 
AA* *Akfi&n Xeyetg. £S^. HqIv 9e ye dQet^v %iv, to Hq- *. \ 1 Voeto yi oxnittuat Clarit. 3 Vid. Gramm. §. 138. II, i 

V«u«',V^a^ ' ' ^ . 

f. j . , V ^ OptatiVi hujiisratio quae- 

^ % Astius sme libris Jlt yviQ renda videtur in sermone hr- 

«!'---. In quo 8eq[uitur ille pothetico: n^m i^ovaltxg o\ 

quidem normam miUe locow o^g hic valet idem quod n 

rum eoQiseasu flrmatam^. Ta- ^aiu eTij hvrdi., Est^ taraen 

men Gum m aliis verbotum aliquid insoliti* in hac dicti- 

64ructwris hanc particulam si^ one, cui medelam non inve- 

hi ejqposcentibus subinde o- nio in hac trium optimorum 

mittaijt eam scriptores, et in srcrrptura inmUrnovit kam^. 

hac ipsa iragici (vid. Pors. Nisi non nimium fbrte incfe^ 

ad Eur, Or. 141. Ueind. ad recedere censes hoc» dig utfii 

Frotag. 87.), meum certe non intTikymiv tird ai^ou 

duxi ut sme libris quidquam , ^ ^ ^i • * • ^ 

Juc agerem. E puosariis 6- f ^H?^ ^®' ? scripsimus pro. 

nussi iJV exemplia, quae exci- ^"^^^* ^ ** plunmis, optati- 

tavit Maith. gT. 527. Obs. 2., "^"^ autem jro vulfr $v/ii^ai- 

Platohica aliter hodie edun- ''^ ® *^^'' ^°"^V 

tur e iibris. ^ piu. . ' npfiTOs. 473 

1 * ^ 

^gto^ai ifiHVor inh xov fiihthyo^,'^ x6 eif^p^ Mifl, ov 
pivov nmdL AA. ^abttau 2R. Ovnovv ro yi iefAtirovh. 
%ai «aUiov; JUi. NaL IISL Toi 9e ttaHiOV f[Qena8&;k^ 
f^pv\ AA. IldSs i' oil; SR. UqtitH &Qa xtS xax» dqu^ 
iiktv, &f$HVOv yoQ. AA. NaL £Si. JovXojt^niQ oi^ ^ 
xatda. AA. ^alvtxai. ^ii. 'Elw^fmiQmg ^i ^ o^i/^ 
AA. iVW. SS^^ Ovao^ ipivj^itv X9^> ® ctcI^c, t^ 8ov^^ 
lonQinHavy AA. Mih^i /«, <S ^mQaxiQ. 2Sl. Ah^d^ 
VH di vfy ndSq ^%h^; ikiv^ifoitftftfSQ, ^ oS; AA^ Joxm 
ptoi xal itaka ifqiiiQa alad^avia^ai '. £Si. Ola&a ovyd» 
naq cmoffnxi^i xovxo x6 mfi ci vvv ; iva fuj ovopuilinfuw • 
avxa im xaXm avSfL AA. "'Eymyif SSi. Ilmg; AA. 
^Eav ^oilfi (fhj S S^dx^axii. 2Si. Ov »aX(og Xe/Hg, S 
^A}Mipiad/i'. AA. "AXka tt»; x?4 Uynv; ISi. "Oxi icev 
•^€05 id^ik^. AA. Aiym 8i\. «ai ir^os Tovm^ fin^ot to&o. 
Jlc/», Sti mv8vvivQoyiX» ^xa^alkXv xo a%^iux, «5 Stinfoxiq^ 
xo fiiv ainf lym, av Si tovfiiv. ov yi^ tgiv Sni»q ov nat*' 
iaymyfiafo at dno x^aStxijg •nfi^Qai;, ah 8* in^ I/400 nav^ 
8ay(oy^aH *. 2Si. '^Sl ytWaU^ mXagyov itqa 6 ii^of; tfftog 
ov8iv dioUHiy il na^a aol iwaoxx^vaag ^cara vniretiQOV 
vno xovtav nakv ^h^amiatxm. AA% ^AOX- ovxwq ^^^f^ 
xaj 'a^^oiAai yi ivuv^tv x^q Stiimoavvfiq imiiekHf&ai. ^^ 
SovXoinriv av at xai 8iaXiXiaar d^^xa8m 8ij ovti x^ irfj 
ipvaH dmc0v, dXXct xijv x^g n6Uiog oqfiv (ffiJAriv, fiii ifiov 
xt xai aov xQoxi^aji. ^ 

1 Pittffiirchui natrat Alci- tim ti Jlcihiadet AffHctO' 
biadem^ victui» «ermt^iie So- . r^ s laerimansqu^ socrati 

cratis, UlAcrimapse, seque ip- fuppl^ enei, ui sihi viHun 

si totuia d^id.iB»e. , Quare^ tem traderet^ turpitudifiem^ 

quamvie fexox tuerit Alcibia- que depelleret^ et q. s. 
des, nequfe hic locus, neque 

alter \\U §. 48. fnv^vvhvfii xrtJ 2 Faber tautoUgiam, puto»v 

Halat Xsi7j»ipe^ iuotvjw ttlinfi- ^ his verbis rieperire sibi vi- 

t» iX^ similitudino veri de- «u» corrigeba^, Ag yno moO 

stituituc. BIE. \ inatdaya^^&ijt^ sive tSg ah i/ti 

Cic; Tusc. 3> 32. Quid e- imnt^ay&tywsai, Ferri tamen 

nim dicemxis, cum Socrates potest vulgata, si hacpara- 

Atcibiadi periuasUset, ut ac^ J)hrasi eara explanes: P^rso- 
cepimur^ eum nihii h&minH^ \ nas jam mutabimus : ego etiim 

esse, nec ifuid^uam inter M' fiam 6 naidffyoiy»y, tu vero 

cihiad^m summo locQ natum, o nou8ay»yovpevo^. De hoc 

«V {jO/emvisbd^uium interestfey yexbo autem v.' Ind* <W / / 174^ , ' EXGURSUSIN, 

• ■ 

EXCURSUS I. ai 5. 23. ,. 
De vtrUs ^uilusdam composiiU» 

JulreYiter in Grammatica egi de ea Verb6rum compositioni* 

rataon.e qua verbi ipsiuB vis noti ai^citut, sed mente sempec 

6eparanda est praeposi^o it^ ut ad noknen ^quod proxi- 

mumvel totan^^sermonis partem jreferanir. Ut xsvimivwif, avv- 

9jP&r tiVb* ovxog awt^aigsl ttvtolg tr[r\ZsXXtialaf (X.enoph.] 

h. e. i^aigsi aifv aviotg: ^ aXla xal ngoadii/iaXi ju^ h. e.^„ad 

omnia quae modo exposita stmt^ ,etiam obitebtavit me". 

Quae omnia sunt notissima. In his itaque sunt etiam com- 

pofiita quaedam cum praepositio^ibus dno fit i^f, quae non 

facile invenias nisi adjecia alii propositiOni in modo inlini- 

tivo» Flatk Fhaedr. p. H60* b. awti^Blg Xoyov^ tnaivov xata 

tov ovov, 'Xiyidv wg navtog fmlXov d^iov to 'Stgififiu '^^anono- 

XeiAtXv tB XQfjaifiOv hi e. xQ^^^f^or #V* to d-gififxa noXsfuXv »:r* 

ai^ot; (sedentem in eo pugnate)t Thuc. 1, 2. vsfiofuvot to 

avtmf fxagoi oaov dno^fjv, nai nsgiovaiav XQ^P-dtw ov* Mxov- 

tsg». Quem locum apparet non recte intellexisse qui ipsum 

verbum dno^^ hic verterent -parce vivere^ aegre uitarn tolc' 

rare^ cum hoc tantum dicat ThucydideS) homines illos suis 

bonis fruitos esse in tantum, quantum bpus ; f uerit, ut ex iis 

(«Ti' avt&v') victum haherent, ^ Sed in error^n induxerat in- 

terpretes iUos ^usus scriptorum* posterioris aevi ; qui, cum huic 

loquendK formae, ^aov dnojgfiVp revera inesset circumscriptk) 

iOpposita luxui et opulentiae, ipsi verbo unoS^ talem vim sen- 

sim tribUebant; ut patet ex Luciani locis his. Dial. Me- 

xetr. 6. ^l oi tidvrjitsv 9 nattjg ovk ola^^^a onutg dnsffiqafisv) 

h. e., ut ad primarium yerbi usum haec revocem, ,,quam 

aegre. habuecimus. oaov dno^pv** : Fugit. 17. fioytg a^ofwna; 

ix T% toiavTijg fua&agviag, h. -e. bXQvtag int trig pia&agvicug oaov 

fAOytg dno^jjvM Toxar. 59. novrigoiig to fma^ dno^flovtsg, — 

Sed red^amus ad legitimi illius usus exempla, et qui^em in 

praepositiohe iv, Aeschi|i. c. Ct. 75, 1. Smfirvto ti;v 'Jt&ip-av, 

^v ag soiKS ipsidiag ivsgyoXa§siv slgydaato ical ivsmogxslv 

ddfifioa-d-ivst h. e. sig/daato t4§ J. mgs igyoXa^slv xal imogxsh 

iv avt^, Plat. Phaedr. p. 228. e. nagovtog ds Avaiov ifiavtop 

oo$ iftfAtXet^v nagiix^^ ov ndw diBoxtai h. e.-nagix^ ifMov- 

tov aoi mgs fisXetSv iv ifipi (ut in me exercearis) *. 

His praemissis quemque puto mecum mirari quod in hoc 
nostro dialogo l^gimua (23. a.) iv ifiol ififisXkriaQv xal imx^i- 

'•-..'. -^ 
» . . • ■ . .... 

'^ Schneider in Lexico Xoyov e superioribus durissini» in- 
telligit: posuit enim ^^i^ififisXstqv) Xoyov tivi, einem cine 
Kede vordeklamiren" : cum tamen ^eilsT^ abfolute de 
quavis exercitatione usitatissimum sit. I 

/ I ALCIBUDEM l. 175. 

^Qrjsw iniiii%f}iL Nam quod in aliis composills non a^mo ^iim 
eleganter fit) ut praepositio cum casu suo repetatur, id in 
liis, quonimpraepositio ad ipsum verbum nihil speoiat.sed 
velut seorsim prolata aud^tur, fieH plane non posse dlxeris. 
Neque sane unquam profecto Graecus quis dixit, a^)* XmiDv 
oi7isnoXifAjd6f, dn Ix^vw dno^aaiv, in illo nimirum primario 
- verbi sensu, sr tirt 7T^(eyfittT& iyigyolapstvi sed d<p* Innov iitO^ 
XifATfisv, dn' lzdi(dv ^Ciaiv, iv jdig xiigvyfitta%y iqyoka^HV (ut 
idem Aeschines loquitur ibid. 5S, 26.)* Ut illud iv ifiol ifi^ 
ftfWtffaow negligentiae cuidam minime gratae tribuendum sit, 
et fortasse fiituri sint qiii, quiandoquidem hic dialogus, -non 
contemnendis de causis Platoni abjudicatur, in his verbis 
malafn loci e Phaedto supra allati imitationem agnbscant. 

Quae cum ita sint^ minime negligenda est, quamvis inuti- 
lis videri possit, unica in hoc lo^o varietas ex optimo co- 
dice Clarkiano enolata haec, iv ifiol fy iidJTijaov, Nhm id 
ipsum quod omiii sehsti prorsus destitlita est haec scriptura 
haud levem suspicionem movet, latere verius qui^ in ea. 
Jam si consideramus verba proxime superiora: intidij zov 
uvtov (poilvsTai noklovg Kal eva nei&iiv: satis opinor est proba* 
babile, apodosin his se appliQiiisse ita t iv iftol ivl fuXiTriaop 
xal inix^^<ff>y imHu^ai, ^g to diaaiov ivioTc ov ^vfitpign. . EXpURSUS II. ad §. 58. not. 2. 

■ - * 

De partictda hujus dialogi ap. Stohaeum inventa, 

..- De h^s verbis^ 6 Platonis libris hodie ezulantibuf prima 
jnea t>lim jam. fuerat sententia.ut cum Cofuc. Gesnero et Gott- 
lebero recipienda censerem, quoQiam «tjalia quaedam, quan- 
qi^am breviora, in sohs .his Stobaeanis excerptis «nventa sint. 
Accedebat quod* in his verb&s demtHn illud mui .mens similis 
sit (58. a. jitjitl eig aXlo- if toGvo tvyxdvet cjAotOv ov), Deus ni- 
rairum, disertius indioatur : quo carer^ noi^ pos6e dispulatio 
videbatur^ ob {^raemissa illa de jpupilla et «peculo, quibus 
respondent mens etdeus. Postea tam#n transibam in senten- 
tiam eorum qui tanquam insiticia haec rejicerent, .quan- 
quam rationibus extrinsecu^ maxjme diictii. fVam primum 
in litteris verbisque nihil eorum videbam. quae ansam ejiis- 
modi omissioni dare 6(^Qiit, o/uoiore/Uvroy masiime. Sane ver- 
ba Socratis et Alcibiadis haec^ 7'6 ^i yipwnttiv ^ jUaw ys, 
apiid Stobaeum bis leguntur, et anie et "post controversa iUa 
vesba. SeA bis haecy et^msi ^enuina illa putamus, scriptor 
nuDo modo ponere potuit. Ut hor ipsum, quod tam fatue 
tamen apud Stobaeum ea repelunlur, indicio potius esie vi- 
deatur textus interpoJati. Qjuin apud ipsum Stobaeum, du- 

bia I .• 176 EXCURSUS JN ALCIB. I. 

lija haec particula et a supenoribus et a eubsequentibus S6« 
juneta le^turi adjecta marginali nota ,^£jusdein", qua novUdi 
alias £ragmentum indicari solet: verfaa autem illa, Tb di y^ 
yt^wtw «<" nAw ytt ut superiorem partem ibi daudunt^ ita 
prozime sequentem ordiuntur. Unde satis videbatur patere, 
Stobaeum, sive > quicunque verba de quibus agimus inserue* 
rit, brevius illud diverbiuiti utroque loco, ad seriem orationis 
illo emblemate interruptae, necessarium putasse. Ad illam 
autem quam rtiDdo tetigi sententiarum concinnitatem efRci- 
endam, vulgata qiioque quamvis breviora videbantur tamen 
eufificere posse: modo ne jungeretur in superioribus tf &tl(a 
avtilg, sed Tailro avtifg eoiijii t^ d-tU^, Koc est hic ut alibi, ti» 
^ccuf. Ob id ipsum autemi quod nimis^ breviter haec tractata 
Viderentur, alium aliquem ePlatonicis for^itan Stobaeana illa 
Insieruisse autumabat Schleiermacher, 

'Yerum ex hoc ipso, qu6d f latohicUs hic qUpque fuisso 
.censendus est, apparet, quam parvi to^ quaestio sit momenti, 
quatnqUe hulla fere ex ipsa re seiitentiisque indicia duci pos- 
cint. Quod longe sane ^iter esset, ^i, quod nemo facile hodie 
conteiidet, ipse Plato hunc dialbgum scripslsset. lUa auten 
externa indicia facile removeas ita ut, quod profecto nihil 
tairum, in consarciendis Stobaeanis illis excerptis, turbatuni 
hic aliquo ikiodo esse jputes. Certe de hoc dubitarl nequit^ 
auctorem horum verborum inserta voluisse ea statim post illa) 
ovTOi uttl ovrey ay yyoif) fialtiga, <^aiv9tuu Atqui eo ipso loco 
xevera leguntur lipud Eusehium^ verbis tamen in ipsa com'^ 
toiissura corruptis in hunc modumi q^lvetah yaq eSy od*' ! 
^ansQ ' ^, quae facile emendantur ita : ^aivrtaL ^Aq' wn «S(r- 
^f^ — : cum apud Stobaeum molesto asyndeto scriptum sit 
^Aq* Safteg, Illaautem minor coUoquii partieula, quae bi^ Ie<- 
gitur apud Stobaeum, apud Eusebiiimw qui inJiis', •— ^/ia| 
«ino^g* Netl, ^ excerptionem suatn absolvit^ non comparet. 
Itaque non est cur, quae a duobus antiquorum scriptonim 
decerptoribus diversimode nobis porrigunturj rejtciamus. Pbste 
enim etiam sine homoeoteleuto mera scribae supinitate par- 
ticulas dialogi alicujus, longiores, breviores, excidere, qais 
quaeso negarit? Atque sic tandem huic nostrae eenten^ae 
haiid spernendum documentum accedit in iis quae leguntur 
Inferius $. 60. b. Kal, omq yt^h tdig ng6a&tp iUyofuy, ng xh 
&Hw nat lafsngop o^vtig TtgaStts^ Nam haec tod lafmgov ap- 
pellatio in superioribus non Idgitur nisl in controversa illa 
sermonis parte; neque admodum satisfacit Schleiermacheri 
observatio, verba otts^ — iXiyofMv referri posse ad solum hoc 
dg t6 ^s»oy> ut to Xafmgbp hic demtmi a scriptore adjec 
lum sit. ' •li«M AJKi- I- k immimmM^m I i |-|i»i iA •4 « AAKIBIi AH2 AETTEP02 H liEPI HPOSETXHS •> C/^ vr Gttomfn ilto ^ronaitiM ^kiiiadem f^endente^ precan- 
dique causa in templum proficiscentem^ sermo Jit 'de 
I^reiiius sive de P^oto* Docet autem juvenerri So* 
crates, preces esse rem maximi moYneuti; detere enim 
jjrius nos scire, quid sit bonum^ quid matum^ ne ih- 
"viti et fnscii mala nobis apprecemitr. Nescire vero 
iil homihes plerosqne. Ouare deos simpllciter esse 
rogandos, ut hona denti mala depeUant, Non autem 
splendida donaria^ neque ipsa rite peructa saerijieia 
plaeere diSs^ sed meutem piamy bonam, modtstam; 
i/uod^ ^xemplo Lacedaemoniorum probat. 

> Hune dialogum Diogenes quidem Laertius sine 
ulla suspicionis nota in^r genuinis Ptatonis operibus 
recensuit^ laudantque ut JPlatonis AMa^us TT. H- 8, Y- 
et Grammatici e. g. Thomas Mag. ^. iSxofiai. ^<« 
rum e'x Athenaeo 11. p. 506. c. discimus Jfuisse jam 
inter ^ntiquos qui Xenophouti tribuerent, Quae opi- 
nio etsi nemini quod sciam « reeentioribus tritieis se 
prohavit, in eo tamen omnes fere quihus hodie aliquid 
in hisce rebus au^tori^acis est consentiune, Platonis 
hune librum non esse;* quippe qui ab illius disserendi 
ratione multuin dissideat e^ pUtrima tanquam eerta «) Inscriptio Diog. Laert. 3, 59. petita. 

M \ Do- 175 jiAKIBtAJHS pnmtt quoM rfrr tkrhw S^trrTJU f totffwri , tpudsm, ex 
aliis libris cognovimui, plam ddverSenJtur ; de qua 
re videatwt qui tiberius eam ttactavit ^chleiermacher. 
ZU antiquitate /tamen Ubri nerrio adhuc dubitauit; 
idemque res, mujtas c0ntine( ^non eine^p^r^ J^ructJj le- 
§£Mdisf modd m JMkitonetiA "ieiA^ medkJ^qui^/me^ ^O»' 
eeUt* . r -^ \ ■r\ w:. ' • - > 

iXQKPATHJ. ^a ^ "Ahupidifj^ aga yk n^og xov ^fov^ 
ni^oowloiAivos noQWH; AAKfBlAtfU^^^Jf^^^yifi^ oSv, 
cS ScoKQatig. 2Sl, ^PaiVH yi roi ioxiM^famfitxivai' u . lutl 
Ht yfjv pXimtVy wQ Xi ^vvvoovmyo;;, .AA. ^ai rl &v ri; 
ivvvooZto^ ca J^tpHifai^ig ; JSSl. T^y./A|^fffly^,«5 ^Aiai§iai% 

1». |i5woio{V , . c&'^ y\i^ol doittt imi fpegt n^bq^Jiogi ovx-oui 
rovi ^oic,. & rv^)(^avQfitv «u;fo^*y;pi. «orJ Id/qt . slea ^^b<»qr, 
ivtori roitwv ta uiv Siiovai, ra i^ ov; ital egiv oh M^^ 
avt(aVf .<$i ie oig ov; AA TTayu fLsv ovv. SSi, Ov-aovv 
iouil 001 noiXijz ,nQOfiti&tio^Q yt 7TQ0aikt(j{^ai y oncD^ piii X^' 
OH tiq aitov «i/jo^tyos i*iyoXa uaua ^, iox(ov i\d/a^i; 11 , ' 1 I^ioctrii^i^m de prf cil^ui 
ipfamque Socralicarum pre- 

; ^m summam cbmmemoravit 
•t Xenophon Memor. lv^3> 
Conferantur praeter ea ^ qui 
flSx hoc dialo^o multum pro- 
feGefOt Jovenalii Sat* .10. 
Persius Sat. 2. Lucianus Ica» 
kom. c. 2!!5. ei Navigio s.' Votis 
«. 13. sqq» 

% Vulgo cum Ven. Z, huoqfkii 
h^a^ Tig: ceteri l^fTAi omis- 
jo rk* At §. 16. ul>l eadem 
verba repetuntur in omnibus 
Ii^^itur l^fTn ttg. Istariim 1e- 
cUonum altera soloeca, altera 
barbara. Nam l^sreri futu- 
^um est ' rerbi lav&dvofnxh 
mn hic BOfr. ^ti locus ; lijo^ 
autem eonjuiictivus esset ao- 
risti primi, qualem de hoc 
veffbe aon lormarunt anti- qui. Le^itinQia^ sunt. tantum 
hae duae locutiones, altera 
per futurum Snfog fiii l^ett 
altera per aoHfituns <ht»g fi^i 
Id^jl (vid. Gramm. §. 126,4- 
cum not.); quarUih naec eit 

§. 22 : onm^ fjtfi ^'^? 5^^*; 
tov ivjfoiitvog xaxa» Son&v ^da 
'dya&ci. iFuturum autem Imjh 
corniptum hucusque ^ latebat 
in k^fj hic et §. 18. quem po- 
steriorem locum 'emencfate 
J4m -posiih Steph. in Thes. 
v.> fui^yog. Cf. Plat. Gor^. p. 
4S7. c. d. ontag fifi ii^oau 
dittfj^&uQevtff. Altera vero no- 
stri loci corruptela. i^cra» 
nata e Xwjei ^«^. — In seqq. 
autem Boenter carerem vocs 

, ftVTOS. 

Juvenal. 10^7: Evertere 
domos tot€is optantihus ipsu 
Di JaciUs. et ▼. 111. Ma- 

gna- ' X JETTEPOS. m ot di &$qI tigjtow iv zavtff Sm^ x^ l|€i iv p dii6a/9tv 
avtol a tig ivxofuvog' Tvy%dvu; tSam^ rov Oldinovv avtL^, 
%a ^ q>aalv ^ii^aad^ai %0Lkiiuo SuXia^ai va naxQ^a touQ vU " 
tXq '^, il^hv avttp ttSv TtaQOVttov aitto itaxmv dnotgon^v xiva 
tvtaad^atf StiQa ngog totq vmfxovoi xatfjgdto '. toiyoQ^ 
ouv ravtd ti i^itt^a^f ital i% tovttov aXka noUaa uai 
iiivay a ti StZ xa^^ &ca^a ^ idytiv; AA. ^AlXa ah fiivy' <J 
ScixQCttigi fiaivofitvov civ&Qomov UQTjwxg. inti tiq av aqt 
SoxtZ ^ toXfiijaai vyiaiva>v touavt^ tv%aa&€u; 2Q. To2 
l^ivta&at aQa vnevavtiov aoi 8o)ut, tto q>Qovttv '; AA. 
Uavv ftiy ovv. JSSi, ^AifQOVt^ ii xai q^QOVifAOt doxoOatv 
civ&Qtonot tlvai tiHq aoi; AA, J^vai ftivtou 2Si. fPeQa 
df] htiaxtxpmiit&a^ tivtq not* tiaiv^ ovtOL Stt fuv yoQ tlai 
tivtg toiAoXoy^itat acpQOviq tt wti fpQOpiftoif xai fiawo^yot 
txtQOt, AA. ^ iifJLoXoyrixat yaQ. £Si. ^*Ett 8i vyiaivovtigh* 
' tiai ttvtq; AA. Elaiv. uh/ Ovxovv Ktfti dad^tvovvttg «•«- 
139^01 ; AA, ndvv yt. 2Si. Omovv ovi ol avxoL AA. 
Ov yaq. SSl. ^Aq^ ovv xcJpi SttQoi ttvt<i itaiv^ ol fiffiittQa 
tovttov nenovd^aatv; ^A. Ov dijxa. 2Si. IdvdyHti yaQ i^iv 
civ&Qtonov ovta ^ voattv ij fti) voatXv. AA. *!EfAOiyt jSoxtX, 
SSl. Tt 8i; ntQi (pQOvffattog xai dtpQoavvTjg aQa yt tijvad^e. 
tipf Ming yvto^tjv; AA. Iltdi Xiyttq; 2JSi. JoxtX aot oU ^naque numimbm uoia exaU' 
dita midignis. 

3 Vid. Ind. adtixa. 

4 Yid. Eurip. Phoeniss. 66. 
ubi locasta narrans filios in- 
chisifise patrem domi suae, 
ait: ' 

— — nqog di t^c tv/fjc vth- 

a&v 
^Aqviq dgatat ntuaiv dvcaim* 

taTas, ' 

OflxT^ aiSriQt» Svfta dtala* 

5 Ut . haec melius cohae- 
rere Tiderentur, viri docti l€* 
gendum' coniecenmt ^foy ovr» 
Aut duce Ficino ^ xal if^. 
Neutro opus. Nam illud ifov 
tohaertt quid^m cum prae* cedentibuS) sed^ more prorsiif 
Platonico, eidem mox ea ^ip- 
•a quae praecesserant, ut £ot- 
tius illa animo inculcentur, 
paulo alitei enuntiata iterum 
subjiriuntiir. Vid. ad Crit. 
13. extr. 

t 

6 Coisl. »»&* Ixcbsror- 

7 Vid. ad Alc. I, 4. i90t. 2. 

i Vulgo T& an^ovitv quod 
cst in solo Par' £. £t sane 
alias opponitur 6 ataq>QtiV tf 
futivoftiv^. Xenoph. Mem. 1, 
1, l6. tl 6i%aiov, ti aducov; tt 
awpQoavpfi, .ti fiayia; Sed hie 
certe scrijp^ram codicum tppo^ 
VHv recte. praelatam t^i^ do- 
eent prima Sphi 3. rerbe e^ 
tou msputatio. M 2 2 Sic ( ,\ 175 jiAKIBlA/IHS aliis libris sognovimui, plam hdverSenJtur; de qua 
re videatut qui tiberius eam ttactavit Schleiermacher. 
ZU antiquitate ., tamen Ubri nerrio adhut duhitavit; 
idemque res, multtas etfntinefi MK^itterVar^ Jructr^ le- 
§eMddSf modd m .'JtbUonerA 'iekm^ Gi^as t/ui ^miei ^o^ 
eeOtk \ 


iSflJOUTffX 'a * 'AhtipmSri^ aQa y« itpos Toir ^mY^^ 
niQoatv\6\uvoi noQwn; AAKfBlAtfU^^.ff<!^^\i^,y^ o5v, 
cS ScpitQau^* 2Si. fpaivH yi roi iffjtp^ifiortaxdvai u ttttl 
*ic ^^rjv pXimtVy WQ ti i^vvvoovniyoi;, AA. fCai xi av ti; j 
ivvvooZto^ cS Iltiitifai^ig; £Si^ Tijv,jjiA^i^,^t^ ^A)^wiri^ \ 

1». luwoiav,. cSs y\i^ok doittX. iir^l ffifft nfbq^Jid^ ov^-oh 
rov^ <hovip S rv}^/^avo}itv tvxofitfpi ,ml l$ii^ ,Hai iriiioaitty 
htort rovxwv ra uiv diSovai, ra d* ov; Hal i'gtv oli luv 
avttay, ,$gi de olg oii; AA. TTavu fiev ovv» SSi, Oi5xouv 
ioMc aoi noXkijz .nQOfAfjd^tlo^g yf-TTQoaSita&ai^onoj^ paj A.^- 
9H nq aitov «i/jo/iiyos fuyoika ua^ct ^ydox(dv d^,^ec/a^a; , ' 1 doctrii^am de prf cibui 
ipsamque Socralicarum pre- 

' eum summam cbmmemoravit 
•t Xenophon Memor. l^. a3. 
Conferantur praeterea > qui 
flSx hoc dialo^o multum pro- 
fecere, Jovenalia dat. iO. 
Persius Sat. 2* Lucianus Ica» 
irom. c. S^, ti Navigio s.' Votis 
e. 13. sqq* 

S Vulgo cum Ven. Z, Snmgftii 
14^ rts' ceteri l^ttat omis- 
jo tli, At §. iS. ul>i eadem 
verba repetuntur in omnibus 
Ii^^itur l^u ttg» Istariim le- 
clionum altera soloeca^ altera 
barbara. Nam li^tjen futu- 
^um eist ' rerbi lav&avouttij 
•eui hie nofr. ^ek locus ; Aijaff 
autem eonjuiictivus esset ao- 
nstri primi, qualem de hoc 
verbe aon lormarunt anti- qui. . Legitin;iaje sunt tantum 
hae duae locutiones, altera 
per futurum oniog fiii l^ei^ 
altera per 9omtum oTtmg ^ 
ic^^ (vid. Gramm. §• 126,4- 
cum not.): quaruih haec eit 
{• 22: 07101$ fifi ^'ty^ ataiy 
Xov tvyDfUvog xaxa, Sotc^ ^ds 
'^ya&a. Futurum autem IwjH 
corniptum hucusque^ latebat 
in X^fj hic et §• 18. quem po- 
Steriorem locum emenctate 
jam 'postift Steph. in Thes. 
V.. lid^yog. Cf. Flat, Gore. p> 
4S7. c. d. oTrai^ ^^ liiasn 
dittfi^&ugevtfg. Altera vero no- 
stri loci corruptela ii^ofro^ 
nata e Xwjfi -^ig, — In seqq. 
autem Boenter carerem vocf 
, mvToi. 

Juvenal. lO^ '7: Etnsrtere 
domos tot€is optantibus ipsit 
Di Jaciies, et v. 111. Ma- 

gna- • X JETTEPOS. m avtoi a tiq ivxofuvog' Tvy%dni; tSani^ rov OiSinovv avxL^. 
ua ^ fpaalv hii^aad-ai %cAMto SuXia^ai va naxQt^a touq vU " 
€«$ '^, ^hv avrtp tiSv TtaQOVXtov avxto uaxfov dnoxgon^v xiva 
tv^ao^at, BXiQa nQog rotg v7tiiQ%ovffi xattjQdxo '. xoiyoQ^ 
ovv tavxd ti i^ml^a^l^fiy xal ix tovxmv aiXa nolUc uai 
dAvoy a ti dtZ Ka^* &a^a ^ liyHv; AA. liUa oh /jiivf <J 
JEoixQaxigi fiaivofuvov c^v&Qwnov UQTjxag, inii tig &v aoi 
Soi/tkZ ^ toXiiijaai v/iaivwv touxvx^ iv^aa&ai; 2Q. T*o2 
l^aivta&ai aQa vnevavxiov aoi doiuZ, tto <fQoviZv '; AA. 
> Jlaw ftey ovv. JSSi. ^AqfQOVig ie xai qiQoviiAOf doxoiknv 
civ&Qmnot Hvai tiUg aoi; AA. Etvai fievtoL 2Si. fp€Qe 
dr^ iniaxiipciiie&a, xiveg not^ itaiv- ovxol Sxi fiiv yuQ dai 
tiveg wnoXoytixai aapQOvig te xai ffQOviiioiy %ai fiaevojnvoi 
€tiQoi. AA> ^ SifioX6y9jxai yaQ. ZSi.^'Exi di vyiaivovtigh, 
^ eiai tmg; ' AA. Elaiv. 251: Ovxovv xqLi aa^tvovvxig «t«- 
i^9QOi; AA. ndvv yi. 2Si. Ovxovv ov% ol avxoi. AA^ 
Ov yoQ. US2. ^Aq^ ovv xcii exeQoi tiVi^ elaivy ol fitjiitiQa 
rovxtov nenovd-aoiv; . AA. Ov Sfjxa. 2Si. Idvdyufi yaQ i^iv 
civd-Qumov ovxa tj voatZv ij fiif voaiZv. AA. *!EfiOiyi jSoxiZ* 
2^S2. Ti Si; niQv qQOvrianog xai dtpQoavvtjg aQa yi tfjv'aA-e, 
trjv ^yug yvfoiAijv; AA, Iltog %iytig; 2JSi> JoiuZ aoi joI* gnaque numimbuf voia capoii- 
diia mtdignis., 

3 Vid. Ind. a^iixa- 

4 Vid. Eurip. Phoeniss. 66. 
ubi locasta narrans iilios in- 
ckzsiMe pAtrem domi suae, 
ait: 

— — nQog Si tfji xixfis vth- 

. ti&v 
^Aqdq dgutai ncualv dvtHnm» 

xAtag, 
0tjitT^ otdfiQ» S&fiu diaXt»* 
Xitv toQi* 

5 Ut haec meliui cohae- 
rere Tiderentur, viri docti le* 
gendum' coniecenmt i^ov ovr» 
aut duce ricino, xo* if^* 
Neutro opus. Nam illud i^ov 
coluiertt quid«m cum prae* cedentibut) i ed^ more prorftUi 
Platonico, eidem mox ea .ip- 
•a quae praecesserant, ut for- 
tius illa animo inculcentur, 
paulo aHter enuntiata iterum 
subjiriuntitr. Vid. ad Crit. 
13. extr. 

I 

6 Coisl. x»&* lircbsror. 

7 Vid. ad Alc. I, 4. i90t. 2. 

i Vulgo Tfo (TftMMoyiiy quod 
cst in solo Par. £. £t san^ 
aliat opponitur 6 atadpQtav tf 
lutivtndvt^. Xenoph. Mem. 1, 
iy io. tl Siuaiov, ti adiacov; tl 
owf>Qoav$n}, .ti fiavia; Sed htc 
certe scrijpturam codictmi ^po^ 
Piiv recte. praelatam eise do- 
cent prima Sphi 3. rtrba t^ 
tou msputatio. M 2 2 Sic isd AAKIBIAJHS , \ 6vie ihai ij (p^ovifjiov, ^ iccpQOva ^ ; ,^ cc;» u Sia [Upov 

' 'tQtxoV Ttu&oq, o itbiet %<>v viv&Qfoitov p\xt q^^oYifAOV fii^T€ 

-aqiQOva; A^. Ov dijta. SU. ^Avu'/%f]^Qa igl x6 ettQov 

. 3 rovtoov miTov&evai, AA, "Eiioiyt SontZ. ££i. Omovv na- 

(AVTjaac ofAoko/i^aag vfttvavriov tlvai fiavlav ipQOvrjoH; AA. 
^'EycoY^. 29^. Ovxovv xal fifjdiv tJvfXi dca fniaov r^ixov ita- 

^og, o Ttoitt xov Hv&QODnov fjii]t€ (pqovifiov fivfxi a^Qova 

dvai; ^A. "Slfioloytjaa yaQ. Sfl. Kai fiijv dvo ^t imt- 

vavxla ivl itQaymxi ittog av ' tifj ; AA. Ovdafuog. Z^. 

""AcpQoavvt] aqa xal fiaria yivSvvtvH iavxbv tTvat. AA, 
t» fPaivttat. ^h. Tlavxag ovv Sv (pavxtg ^^ co ''^AhAi^aSri, xovg 

aq)QOvag fiaivtad-ai, OQdwg av qaifffAtv ** avxiKU x6v am t£t . 2 Sic tres opt. : alii El do- 
xit aoi oi^vxt': alii J-oycei ooi 
. oiovte. Quae omnia ihani" 
festo sunt corrupta. Nos au- 
tem melius t{uiaquani iafferre 
non possUmus eo> quod olim 
, proposuimus : Eirdoitu aoi dvoi- 
ynTif iivai rj cpQovifioP ^ «qp^o- 
ya. Quanquam exempl^tn non 
suppetat ejus , breviloquen- 
tiae pro : El doxu ooi dHfuy^ 
it^ i7vatf avx^QOinov ovxa 'stvat 
7} (pQOvifiov i] a(pQOva, Vocem 
tamen dvdyxTj requiri^re vi- 
dehtur pi*aecedenfia, et ex- 
pressit eandeni Ficinus, ver- 
tens : Opinaris homin&m aut 
prudentem emt imprudentem 
esse opottere? et nK>x ips« 
•Socr. repetit in his: 'AvdyHfj 
aga ^rf — . 

3 Prius hoc «i' ad qdyng 
proprie ponpertinet cum hoc 
•fiit pro H walrjusii ita infra 
. 14. aq ov% av OQxr^og *c- 
yoiftfv, q>dvTsg — . Verura hic 
tibi primum locum habet (pdv^, 
T(g^ ne absoltite id positum 
videatur, praecipitur statim 
vocula av, quae liihilominus 
suo loco repetitui^. Sic. etiam 
J. 8. ol Si noXXol oivdi «v rv^ 
oawldo^ {fidotfiivr}^ aTtoaxotvxo 
hSIv. ' STRVV^ Conf. Ind; 4 Schleietmacliero ihietro- 
gative haec videntur efferen- 
da, quoniam, ut e sequepti- 
bus patet, haec ilon esl ipsi- 
us Socratis sententia. Recle 
Siane. Taraen veram iiiierro- 
gationem, signo etiam suo 
notandam , in talibuK non 
agnoscO) quale est etiam 
praecedens iliud 'Ag>QO(Jvini 
uQU 7c. t. X, Quippe pet vo" 
culas talgaet ovp m tali col- 
loqiliio nihil revera asseritur, 
sed enthymemata tantuni pro- 
p0niuntur qaae alterius sive 
affirmationem sive exceptio- 
nem expectaht. Quae tamen 
in vulgatis Platonis exemphs 
hic post (pairjfjLEV insentut 
ejtismodi Alcibiadis afilrmatio 
T^l^ ea praeter Ven. S^ in 
nullo ci>dic« comparet ; neque 
, expressit Ficinus. Quos se- 
qiumur. Melitis enim vox ai'- 
Ttxa praecedenti sermoni sia- 
tim subnectrtur ; ' quo facto 
Socrates affirmationem Alci- 
biadis praeripit iterum, ser- 
monem suuqi c^ntinuans il- 
lo mft, Tunc autem non 
am^litis locus est illi affir- 
malioni^ quae in superiori- 
hus jam continetur : quare 
sententiae .huic^ U(pq09aq 'u- 
vat tovg TiolXovg, statim ad- 
dat Socrates hdec, ovg S^ <fv 

> fjtai' •s JBTTEPOS. 181 fl'kmt3i}f<av tl im^ wyyu&vovoiv acpQoveg ovreg, iSffmQ tlalf 
xal rwv eri itQta^vriQwv, iml, q^SQe nQog Jibgy ot/x o£e£ 
rtov |y rij nokii okiyovg fikv ilvai rovg cpQOvliAOvgy cccpQovag 
Se ^ tovg - TtoXXovg, ovg dtj <tu fAocivofidvovg xaXttg,; ' AA. ' 
""E/coye. 2^, Ovh ^ av ovv xaiQOvrag '^fAag- tlvai f^ra to-«- 
eovrcov fiaivofiiv(av iioXirevdfidvovgy xaJ ovk «V TtatOfievovg 
Hal paXkofisvovg, xal ohtiQ dd&amv ot fiaivofiivoi SiaitQ^r- 
rwdaiy itaXai drj dlarjv dedayxdvai; dkV o^a, (a fiaxaQiey fAri 
ov)^ ovrcq ravr^ exn ^, uiui, Ilcdg av ovv itot^ ^X^h ^ 
^oixQareg ; xivdvvtvH yccQ ov^ oilrcog sji^hv SamQ (oi^&fjv, 
SSl, OvS^ Ifiol SoxeX, aXXa rijSi Ttfj a&Q^rio9f, AA, Tlrj 
itore leyng; J^./^^JSyco Srj aoiye SQto, vnokafi^avofiiv yii 
rivag elvai voGovvrag, ij > oii; AA, Ilavv fiav evv. JS^, 
^Aq^ ovv SoxeZ GOi avayxalov eJvai rbv voGOvvra itoSayQav, 
ij TtvQivrHV, ij ocfyO-aXfiiciv ; fj ovx av Soy.eX aoiy xai firjSkv 
rovrojv TtiETtov&ojg, iriQav voaov voaeXv; noXXal y6tQ Srfnov 

-yi ehrij xal ov^ airai fiovai, AA.^^Efioiye Soxovaiv, 2fl, 
^Ocp&aXuia ovv aoi Soxetitaaa^ voaog elvai; AA, Nai, 2^^,h, 
'Aq^ ovv xal Ttaaa voaog, ocpd^akfiia; AA, Ov Srjra efioi- 

^Qye, omoQto fiivroi itcog Xiy(o, 2Jl, ^AXX'' iav Sfioiye itQo- 
aiyrjg' rbv vqvv, avv re Svo cfxtJtrofiivc» xvybv evQfiaofcev *. 
AA. ^AXka 7tQoaii(o, (o SdxQareg^ elg Svvafiiv rrjv ifii]V. . V finivofxirovg xaXiig, ut eo ci- 
tius eluceat ^illius assertionis 
paradoxia. 

Cum hoc sit notum illud 
Stoicorum paradoxon (Cic. 
Parad. 4-)i ori nug clcpQtav fiai- 
vFi(Xi, tempore illius sectae 
icriptus videri potest hic dia- 
locus. BOECKH, 

5 Be. cUm Clark. Vat. Ven, 

6 V. ad. ^cib. I. 4. not. 2, 

7 'IndicativuTh particulae fir^ 
additura, quando certum est 
loquenli quod verepdum esse 
dicit, supra vidimus Meno. 26. 
not. 1. m Aoristo. \n Prae- 
sentj lubrica r,es, cum tam 
facilis sit lapsus inter §|<i«'€t txji'-) quare hic non tantuni 
coasfensum omnium codirum 
memoramus, sed exemplura 
quoque simillimum, quod e 
tachete ministravit Heindor- 
fius (p. 1".96. c.) dXV OQafisv f^h 
Niy.iag oleroii n Xiyiiv nal ov 
loyov svsy.a TaTjta A,iysi. Nam 
alterum ib, 187. b.a codicum 
s6riptura nunc non amplius 
certum, iibi Bek]i.er reposuit 
mv(^vysv7}Tai, Stephano et uno 
cod. dantibus stai, et avfi* 
fiaivjj cum Steph., codicibus 
tamen omnibus dantibus -r^H» 

1 Homerica imitatio. Iliad.^ 
X, 224: 2uv Tfi dv' iQXOfxivfa 
xai T8 ngb 6 tov evorjGsv, — 
ovv Ts dvo h. e. xal avydiJo. — 
Pro vuT^'. oxs^ov aplius tvxov 
d^dmrnt " 9ptinoi. 

2 Tl.^ 182 AAKIBIAJHS tai^ )fitJog (livtoi ovn iJvoci nccaa^ 6q>^aXfila ; AA. ^SlfioXopi^ 

«• ^. 2Si, Kal oQ^cdg yi fAOi doxkZ Ofiolo/fj^fjvat. nai y&Q ot 
mQhtovm normg votrovaiv, ov inhxoi ol voaovvxii navrtq 
^vQertovaiVy ovH noda/Qcoaiv *, ovdi yi dqy&akfuwaiv, oTfAur 
dJiXa voaog fjiiv ndv rd toiovt^v w, (fiaq)iQiiv di ^ qioaif 
01/5 dff xaXovfA^ latQOiiMi Ttjv dmQyaatav avrm, ov^yaQ 
ndaai ovt% Sfiom otlre ifiolc^i diwjiQuvTovT&t, dXkd xaxa 
r^y avx^^ dvvafuv iHdgrj ♦ • v6aoi fUvTot ndaai iiatv^ SaniQ 
StffUOVQyovi Ttvag {moXafipdvofitv, > ij oii; AA, Hdvv ftiv 

Savv. -T/i. OvHovv jovg axvroTQfiot/g, kocI TijttovaiSy xaidv- 
dQiavTonotoix; ^ mai hiQOvq nafinktfii^ , ox^q ri dtZ xa^' 
fviaga XiyHv; S^ovai d^ oiv 9tiiXfj<poTeq dfjfuovQyiag fjtiQrj^ 
%al irdrtti oitoi itai 8ijf$AOVQToi' ov ^vrot dal tixtovic; 
y^, ovSi ^ aK^otifiot, ov9s dvSQtavtonoioi, ot J^vtinavtk 

b^tlat dfjfjitQVQyoL. AA, Ov dijta, 2'i2. Ovtto fiiv Toivw 

^Tcal tfjv dqiQoaivfjv dtktXrjqtorig tiaL' 9(ai rov^ fikv nXtZgov 

avtijg fiiQog^^ovrag ftmvofjtivovg xaXovfUv, tovg d* oXiyov 

jSLonrTo^, ^Xid^iovg.Tt xai ifi^QOVtrivovg' ol Se Jv tvqnjfiotdr' 

. TO^ ivOf^aat (kivXointvot KaTOVQfAdlittVy ol fikv fJit/aX&ipvfpvq, 
ot di tvrjp^^iq, Ht^QOA di axcrxoi/^, xfxi djitiQOvg, xai ^ivtovg, 

•ytVQjiattg di nai ^tQanoXXd dva^tjtwv avdtAata, ndvta di 
ravta dqiQoavvrj igi- dtaqiiQti dL diantQ tiyyrj teyvfj^i ijfAl» 
xaT^i^alytTo, %ai vQOog v6aov^ ^ nca^ goi bovitX; AA, ^Eftoi 2 Ita. iidem pro vul^. na^ 
dayQuHaiy^ quae non videtur 
••!• legitima apud antiquio-, > 
xes forma. Nam formam in 
^v, quam amant haec verba, 
propiorem praebet nomen 710- 
oay^a: quod aecui est in vdt* 
qoi, v^Qi^iff al. qiiae mutuant 
iQcmam in mv ao illo oqi^aX^ 
fii&v e« limilibut, dtfrivatis a 
•ulMt, in (a< 

i Vul^o d^. Alterum^ quod. 
xeqitirit seriA« orationis et 
•xprimit Ficini versio, non' 
inventum tamen est nisi in 
.JPar. B. et e corx. in Coisl. sequebamur , de curatione 
haec intelligentefi, Schneider . 
correxit in £exico v. dt^mydi' 
TM (▼. Iild. in amqy, et ^iaTT^.)» 
certissimam simui ^proponens 
emendationem cl^oia pro o- 
fjbotat. Nam istud ovx oftoiai 
in siiperioribus jam satis su- 
perque comprenensum est: 
particula yaQ atitem, Quae 
spectat ad dtaqfi^etv tipr a;rs(- 
yaalav, nec6ssario introducere 
debet hunc sensum, morbos 
diversa diversimode operaii. 
Codd. optimi ojiotot quod eo- 
dem ducit: vid. Bast. App. 
adi Grei;. Cor, p. 769. 4 Fittinum. et qui ei*m oiim S Cl. Vat. Ven. Mui, 6 h K \ "jBttEFOZ 1S3 fjt yitq ^irptoM nxA^ly vi^'iov )i6j^ovl cxmiov tJrcu xoij 
acpQOi^dg u aai qfQoylfxovq,' xheq nox^ tHb. wpiqXo/rixo yii^ 
itpctC tivofs • ^ yaQ ov ^; 'AA\ NaV, df^oX^dyijtm *. JSJZ. 
^Aq* ovv rovTovg q}Qov(filbvg vnoXafApamSf ' ot Sf ttdmaof^ 
Srxc^ dHt rcQo^xiiv xdf Xiym; A^.^JSy^yi, SU. "AfpgovoQ 
3i noxi^ovg; $Q» /i xovg fifjlkxiQa xohtov tldota^; AjL 
Tbirro^g. ' SSi.-OvKOvt iX/e fcij d36ris firjdixtQa xovxww 
Irjaovott ' ctvtovt; xccl %fyivife^ xoi; nqartpvug^ ^\ Sxxa f^" 
Sti; AA. fiahiiac: £ii.-Tovt(av fienailki/o/, c^^^^ 
KUj^xipid^tjy xal ti>v CMmovv dyai ttov dy&QSttm. ^vQ^tt^ di . 
tcal xcov vvv Stir TroXApi^s; oux OQyij nBiQ^fuvovgf SqittQ Ae«£- 
Yov, ovd'*' oloiiiyQvg xayo^ a(]imv tvx^apciiy dXk* d/of&di 
ixHVog fjLkvy diantQ ovS^ fjiixtto *, o^^* (pttq* fttQqi 3i ^* 
vdg tifnV' ot tdvavtla xovtoov iitniv^aai^. Ifm^ ^ fuv yaQ\. 
olfmL at nQdvov ^y ti xsoi i^cpavifg y^v^fuvoi^ i. ^og, 9r^^ 
ov xvyidytig no^tvofitvog^ iQmxijafUy . n^t dxiovv tvl^fr&ab 
aty tLl^Qxdcftt aoi xvQovvqv ytvtod^ai ^fjg' *AO^ffvaUov no^ 
Xtcog' ti di xovxo ip&vh>v ^yij(f&$o xai ]Mjjf fiiya Xi/nQoo^ 
^tl^i ^ai^ naytm^ t^my ^JES^ijvaiv' il S4 at ^('<P9 ^i^^ SKat'^<^ 6 Insolifa formula^ cuni 
alias subjici soleat ^ yf^Qi 
possit etiam ^ ov. ' Quare 
mullum faveo ^manui corri- 
genti in Coisl. ^ ydQ; ^ ov; 

7 Steph..vult: iVa* oVoi^i; 
yrito^ quod Socrates' inlerro-" 
gans ho.c tempore utatur. Sed 
nimia haec esset dili/^enti^ 
in respondendo. Socrates ob 
nexum sui sermonis interro-» 
eare d<»huit ita, Conu^neratn& 
\\\xTti) inter nos — ? Kespon* 
deri potest absolute tempore 
perfecto Convenu* 

8 Ita pro vulg, UyovxcK: %tt\ 
nguTTovtccg nunc r^cte"6ditur 
e Stob. p. 60. et cod. Ven. 
S. Conf. 5upra 1. c, et infra 

9. c, ; : ^ 

i Bvxito, intell. ^ya&d. Prius 
autem oudi, quod habent 'li- 
bri omnes, nunc restitui loco «f\is qu od suadente Stephanp 
olimresposueram, ovk. Etiam- 
t\ enim - fatip hot: posc^xa vi- 
(>etur, ^st tamAJbi m hit ati- 
quid reci^roofPquod in atfir- 
m«^tiva sentebtia . c^ertd ft» 
enuntiaret AttiCus sermo: mn-^ 

C Eadem fere guae Wnc ieV 
qliuntur leguntur etiam ita. 
Alc. L * A, vixque dubliiitt' 
esse potest quin ex horum lo- 
corum altero in 'alteruin haee 
transumpta sint. Sed cuot 
neuter cuato/^us legitimus PU- 
tonis fetus ti^bendus sit, lu- 
bricunx'est quidquam ulteriut 
siatuerel Id tAmen Schleier- >■ 
macherp concedendum' putQ, 
hic meliiis qtia^ iltic lia#e 

ciim ceterii cphaer^^e. '/ '. ' 

*■ « < * * 

3 ^qA^ ihsertum ex opt. 
«t blur. • 

4 Cod. 184 AAKIBIAJHS om ♦y %al xoino fi/Ji fiovov mo^cdri, av^e^oi^ (»ov fiov- 

Xofuvov 6g ixavraq aUf^ia^ca^ oti ^ j^hti^iaSiiq o Kktivlov 

TvgQWoq igiv • crpriy oliun av ,a« dnuvai mQixa^i} y^vofu- 

(^'Vpv, »9 r(ov fi^igqtv dya&wv K^xv^iyxora. ' AA. jE/ci 

\«V of/«», cS ^cwt^ailgy «oir iUov hvtivovv, HTtiq rouxvta 

^lM^atr} aixt^ 2Si.*AlXa ^ivxok dvti yi T^s c^ V^OT? 

qi^* av Jfpt ndrtwf 'JSlXgyor r^ «tti paq^i^v idqav tt 

nal TVQOwiia §ovhj&uris oot. ytvitrttti^ AA. Ov% o^i 

i/foyt* weSs yap dh', fkffiiv /4 u iuUmv aytoXg Xfiiisko&ai-y 

ZR. Ti i\ d fuXkoi^ xax(a$ ti xai pXa^iQmq xgfja&ai^ 

. ^ ovd* av ovto^j^ AA. Ov d^ta. 2Sl. 'Off^q qvv, iog ovx 

do<pixXig ovn ta dtdoiuva HKij dix^o&ai oc '^ oik% ovror 4 Cod. Far. G. 'J^v^. xtftcr- 
C^oi> und» si foeferis nmcifi^ 
fSfu sc. tyQawQv^ meliui 'co- 
haereat bratio. 

$ Paulo implicatioi e$t 
structura horum verborum, 
ita tamen ut cHligentem le- 
ctorem .ratio eorum fugere 
non possit. Quare duo tan- 
tum monebo/ Nam primum; 
verba tin fiovov vnogalfi carent 
%uo SiXa xa!. ideo quod e 
sequentibiis himp,vdififiio6v aov 
fiovXofiivQV — menle iliud fa- 
cile suppleatur; ut si quis di- 
caf ,,togam noi^ modo coii- 
cessi, cum ille tunicam quO- 
aue peteret." Deinde vocula 
cii^ ante ndvtag structuram im- 
]^edit, cum neaue ftovlofiai a$ 
awS^da&at u§u firn\.etur (quam- 

auam conferri tamen possit 
la codicum .scriptura, do^o» 
wg afttlrlaai in Crit. 3«), ne- 
quc ag ndn ag jpro siraplici 
ndvttfg. Nam ^TKucydideum 
illud &g 'i^agoi huc trahere 
nolim, cum nonnisi Nomi- 
nati';'^ casu u&urpeturr quod 
manifestum est ellipsis mdi- 
cium, de qua 'vid. Abresch. 
Diluc. Thucyd.^d .4, 9J-; n«- 
que locutiones alias, de qui> 
btis e^x Heindorf. ad Cratyl. 27. Fhaedo. 90. iS^ diiyov, &g 
dtfid^ et similei^ qua» uemo 
noh videt natas esse excla- 
mafiotie ; oranium autem mi- 
nime superlativos wg idxigot 
«tc. — Codicum CI. Vat. Veii. 
scripturam ala&^pta\tat me- 
rum sphalma esl^e arbxtror. 

1 Schneidero importunum 
videbatur ai, quo^amen non 
oifendor magnopere. Certe 
nihil impedit, quo minus pro- 
noraini deRnito subjiciatuc 
communius itg» Ceterum in 
fiolis Codd. Par. £, Ven. 2, 
haec est scriptura, in reliquis 
omiiibus. prorsus mendose Tf. 
Mox indicativus fiiXln niii- 
tur ille quidem solo cod. E, 
sed vindicare eum iion dubi- 
to contra optativum cetero- 
rura omnium. Nam €» fiiXXoi 
hypotheticum est, ut in su- 
perioribus illis sl f/^lXoiCy 
quod idem. est ac si dixisset 
,^6i scias cum, tuo malo te 
illis . usiirum esse, non tibi ea 
apprecesis." Contra hic st yf, 
ut plerumque, valet si<jtii' 
dem, qitanaoquidem^ remque 
respicit superius demonstra- 
tam. - Sensns est: iVo» /u- 
tum (ihi estj temere accipere 
rpe itta fjuidcm quae ojfe- 

run- JETTEPOS. 185 ^ xoitaQanav rov filov dnaiXoeyijvcu. TtoXkoig i^ Sv cxoi-b. 
^tiv iiniZv oaoi tv^awidog entO^vfi^afcvTtg ijdff ^^ xai fmov- 
SdtFavreg rout^ amoZg na^axivda&ai , <og dyct&ov t« nQci- 
l^omg ^, dia rfjv rv^wUla Imflovijtv&ivrig rov ^lov dap^- 
Qed-fjaav. oJfcai de ae ovx dvrfxoov iJvai Svid yt yfitQi.rtQ, 
xai nQml^ ytyiVfjiASva ^' ow IrfpjfeXaov ^ Toy Maxedoveov runtur — si fpiidemjieri po^- 
test ut damno cdiquis inde 
ajficialur. Istud fieri potest 
graece hic est (UXIh. Sane 
alias id fere, quod certe 
eventurum esse putat qui lo- 
quitur, indicat verbum fiil- 
}.ti»\ verumhauc certitudi- 
nem si tollere voluisset.. au* 
ctor, ita opinor scripsisset, 
ff/e (dkloig up (vid. Meno. 
12. d. not. 6.): solo autem 
optativo ponendo, hypoiheti- 
cara, etiam cum illo./c, ora* 
tionem reddidisset, quae hinc 
aliena est. Maluit aiitem scri- 
ptor ipsum verbum (iHXdv. ob 
vim quam habet futuri, per se 
incerti, usurpare de eo quod 
fieri potest, ut fecit etiam m- 
fra 8* c. in his, tJ fiiHnv di^ 
tv/rfg Tsv^sox^ai: quod in pe- 
riculis praemonendis gravius 
esse neiuo non sentit. 

2 Est insolentius quid in 
positu maxime hujus n^, 
quod fecit ut insolentem etiam 
signi.ficationem olim ei tri- 
buerem: nunc non dubito 
quin ita inteliigendum sit ac 
si scriptum esset hic quidem 
ita: noXXovc ^x^iutv av slnnv 
yiyovotag iiidij, oi — inUfvfiij' 
tfuvitg — — &<pjiQidnifav: et 
simili latione etiam mox d. 
et 8) A. 

3 Cl. Vat. Ven. nQdiavtig^ 
quod adoptavit Be. : ego il- 
lild sine aV^hic slare posse 
non putera. Et tantum iion 
sollemnis est in hac forma 
lapsus librariorum. 4 Homerica locutio. II. S^ 
303: XS^i^u Ts nalnQmf^y bt* 
ig AvXida vijtg ^^^a*dii' ^lIytQi- 
'xf-orto. Attici z^^g '*«* nQfoipf. 
Usurpant autem de re cujus 
recens memoria est. Sic in 
Gorgia p. 470. d. de eodem 
Archelao per scelera regnum 
adepto, ju ix^tg nal nQurpt yt- 
fovoia. \ 

, 5 Archelaus apud quem 
fuit gratiosus Flato teste 
Athenaeo 11, '21., occisus est 
ab amasio, qui apud^Aelianum 
quidem V. II. 8,9. [et ap.Plu- 
tarchum in Amatorio p. 768.] 
•vocatur Crateuas, apud Dio- 
dorum Sic. vero l4, 37. et in 
Man. Moschopuli Vita Eurip. 
(p. 53. ed. Lips.) Craterus» 
Tra^it autem Diodorus qui- 
dem, imprudenter in vena- 

' tione ab amasio interfec^um 
esse, post eumque regnasse 
Orestem filium. Sed Aristo- 
teli (Polit. 5,,10. Ed. Schneid. 
5) 8) 11) major fides haben- 
da, qui Crataeutn (sic cnim 
ab illo nominatur) dicit con- 
jurasse in amatoris caput una 
cura Hellanocrate. GOTTL. 
Interiit Archelaus Ol. £)5, 1. 
podt mortem Socratis , Alci- 
oiade )am IV ^nnos arrtea 
ahno aetatis circiter quadra- 
gesimo mortuo, quem tamen 
etiam in hoc dialogo jilve- 
nem admodum fingi satis ap- 
paret. Neqae enim anachro- 
nismos in scriptionibus hoc 
genus refueiebant veteres. 
Quaitquam nun* quidem ui- 
mium" et igiiorantiae potius 

scrip- 486 aai^i:e(144HS: 

ff 

fi^vvov ra nai3i;xcc, i^aa^drta' r^^ vvQavvldoQ 6i9iv^ ^-. 
%ov fptiq ixiZvog tmv naidinwv^ dniKttm %6v Iqa^v^ Aq 
rvQawoq ri xai ivdaifAWV avfiQ ia^ftevo^, ntaTaaxoiV di tQi^ 
^' rhraQdg ^i^iQixg t^v rvQawiday naUv avtpg intPjDvXkv^ 

d,&^k i(p* irdQoov tm^v. irthvrTiatv.iQ^g d^ xal twy fffnsti- 
Qmv nohtmv ravta yaQ qvx a}X(oy ^tjHoaiAiv^ dXk^ ai^ 
Toi TtaQOvrtg oidafUV' iaoi ^Qcenjyiag iniihffiij(P(fyrfg ^^,P«\^^ 
itai tv%6rtiq avtfjgy ol fuv Su 9uxl yvv (pvydif^g tfjadt tijq 

^noXtcig iiai^Vy ol dk tov fiiov itfXtvripsaV' ol ii &Q^<^ ^o* 
nofvvttg avrmv nQOtrHVy di^, noXkwm KivSvvmv ^^ovrtg xai 
ip6§(oVf ov fAOvov iv ravtri t^ ^QOttfjyiqy akX* intk. tig tiff 
iavtfov xat^kd^oVj vno tfov avnoqfcevtmv no}40QKOV(A^i 9p- 
XiOQxiav ovSiv iXdttcD tiqg ino twv noi^iUo^v dittihaav' 
wart iviovg avtdiv tiij^ta&ait d^QOtfjy^ovg ^ tlvai fidlXov 

g fj i^Qatriyrpthai, tl fuv 6vv ^aav ot nivdvvoi .tt xai tiovqs 
(fiQovttg tig (oqiiltiaVy'tlxtv av rtva, Xoyov vvv 8e Titai nokv 
rovvavriov. . tiiQi^attg ds uai ntQi rixvoDV thv avthv tQonov^ 
tv%afiiv6vgtivag tjiij ytvia^at^ wzi ytvofdv(»v tig ipfifpoQdg 

h.ri xai ili;7ras rdg fityigag xaragdvrag^ ol fjth yaQ^ f^oj&ri* 
QcSv did rikovg ovttav tdov tixvcov^ okov tov piov kvnovftt-- 
vot dtffyayov* tovg 8e, XQfj^wv fiev ytvofiivwVy 'OVft^poQalg Se 
XQTfaafiivtaVf Satt ^tQfjdrjvatj %ai tovtovg. ovdiv tig ikdttO' 
vag SvatvyJMg xa&tgtjxotag iyntQ ixtivovg, xai povkofuvovg 

€. dv dyivfjta fkdkkov thtnt ij ytvia&at, dXk ' pfccbg, tovtcDv tt 
xai itiQojv noXkcDV OfkOtotQoncov tovtotg ovtcn o^od^ia sca- 
taSi^hov ovtcoVy (mdvtov tvQtXv Sattg av ^ ij StSouivajv «tfo- 
ojotTo, fj fiiXkcDV St* ^vxfjg ttvl^ta^&ai navaaito av tv%6fikvogy 

d.ol Sa nokkoi ovtc av rvQavviSog SiSofUvfjg dn6ax(>t^o £y, 
oifT£ ^Qatfjyictg, ovS^ krtQCDV noTXoDVy d naQOvta pkdnrttt 
fidXkov ij ciqitktt* diXd xav tvl^atvto av ytviaO^at, tt rto fiij 
naQovta rvyxdvtt. okiyov Sk ini(Tx6vttg iviort naktrtpSovaiVy 

^» dvtvx^fttvot dtr^ av ronQcarov tvl^cDVtat. iyd> filv oitv dno^ 
Qio ftrj (og dkij&cSg ftdxrjv ^tovg av&Qcynot < airuovtat ^ l^ 

sciriptoris aetate ab his tem-' cet analogia idiv dyirrjfzcnv §. 
poribus remoti tribuendum seq. 
esse censet Schleiermacher. 

1 Obiervetur iteratip parti- 
6 ^AiQatfiyiftoi h. 1. sunf qui ' culae Sy hic et in proxirais. 
nunquam igQtn^yffaeiv, ut do- - 

2 Sie JETTEBOS. 187 ixiivcDV fpa/Jtivoi xaxdt aqnaiv^^ivai'' oi Sa nai aitoi v^atv ' 
tm axatt^cAiajtaiVi tiva dq>QoavvaiaiV ^ ^7 wttv, imiQ fco~ 
Qov aX;^t* e^ovai K KOfdwtvH ^ovv, ^ ^^^Atufiiaiijf q»^6vi'9 
fiog Ti^ ilvai ixHvog, 6 Ttoirjttig, og 'ioKiZ (lOi q)lXoig dvoij^ 
rotg %iai %Qfiaa(Atvo9f oQosiV avroif^ xai it^ajsxovtag mi kv^ 
XOfidvovg antQ qu ^ekxiOY ?jv, ixkivoig di idoxHy xoty^ intiQ 
ajravrcQy avxtov tvx^v^ it(btijaaa&at, Xeyu^ d4 ntog todi'^ Zeub. 
?'U^ pamKtVf To; juiy ia&ka, q^ijai, xai tvxoitevotg xai^ dvtvxxoig 
"^fifu didov, xa de dttva xal tvxoiitvoig dndXel^tiV xtUuH *. - 
ifAoi [liv ovv xaXwg doxtl xai daqaXtog Xiyttv 6 notfix^g* 
<Tv S^, tX xi iv V(p Bxtti itQbg ravra^ fiii atama. AA* Xa-c» 
XtnoVy (6 SoixQaxtg, i^tv dvxtXdyttv nQ^g xa xaXdo^ d^- . 
fAtva. ixtZv.o d' ovv iwo,(&y oatav xaxm alxla ^ a/vota xotg 
dv&Qoinoig^ onoxt, mg eotxt, XtXri&afitv ^fidg avxovg 81» 
ravxfpt xai nQOTXoyxtg xai xoyt iaxaxov tvxofuvoir "^fivv av^ 
Toi^ xa xdxt^a' SntQ, ovv ovStlg av oltj&tirj ^. dXkd xovx6 
yi^^ndg dv Oiotxo ixavog tlvat, avxog a^ro2 ru ^xtga tv- 
^aad^at, diX* ov xd xdxt^a. xovxo fiiv yaQ oog dltj&tag ,xa- 
xaQc^ xtviy aX^^ ovx tvxij, OfiOiov dv tkfj, USi. ^AXX^ lacoig,d» 
16 ^ekxl^t, (paifj dv xtg dvfjQ og ifiov xe itai aov aoq^oixtQog » 
(Sv xv/xdvot ^, ovx OQd^wg ^fidg Xeytxv, otltiog fixij xfieyoV'^ 
rag dyvotav , ti yt firf nQoa&tiijfitv Xfjv e^tv wv xt dyvotav, 2 Sic trei opt^ni. Vulgo 

3 Od. a, 32. u^i Juppiter: 

*'Jl nonot, olov dtf w &80vg 

fiQOtol aitiooHfzai. 
'JS| Tifiitiv yaQ (paai xerx* 

efifterai' oi de xal avrol 
JSq>ffai,y draa&nlltjaiv vnig 

fiogov dXys' Bxovaiv, 

A Leguntur hi duo versus in 
Antholog. Gr. (JBnmc\i.*Adfan. 
466) cum hac varietate, rd 6i 
Xvyqd xal fvxofiiviav. dniQvxoig. 
In utraque scriptura praela- 
tam videi ob metricas ratio- 
nes (vid. Herm. Doctr. Metr. 
p.'350.) Imperativo in s gra- 
viorem vel Optativi vel Infi- 
nitivi formam. - Vix' ■ enim 
dubito quiif notter tcriptor hoc dnaUi8i9f tanquam ipsius 
poetae protulerit; etsi maluit 
idem sermoni suo illud inte- 
xere bpe verbi xtXtvH. — De 
voce 6uv(i hoc sensu in he- 
roico Versu usurpata dubitare 
me dixi in Lexil. I. 32, 5. et 
in nota suspicatus sum le- 
^endum hic forsitan esse ^si- 
Xdi quam suspicionem tan- 
tum non connrmatam nunc 
invenio a oodd. opt. qui in- 
fra §. 18., ubi haec «rerba re- 
petuntur, exhibent driXa. ' 

5 Vid. lijd. ovv. Particula 
Sv addita e. Prisciano lorum 
laudante p. 11 /iS. Ibidfm mox 
additur xai ante ttaruQa. 

6 Ita nunc editur Sti*phani 
monitu pro vulg. xvy/dvet. 

1 Be. 188 AAKIBIAJHS ' K wd 6<SiV okf 9i(xi ixovai rccoq dya&bvy woTttq ixdvoig xaxon 
^^ ZFwg Xd/Hg; e^t /ccff otiovv iiQa/iia ovcadij 6n(oaovy 
^%ovxi ' unHVov dyvotZv ij yiyviidyLHv; 2Sl. "Efioiyi doxtt. 
lOffoi S^ oii; AA. Ov nivxoi fia Jia. 2U. ^AlXa, fifjv oiW 
' ixttlvd 60V xaxa/voioofAai, i&iknv av ot TtQog rtjv iavrov * 
fvjxd^a SianenQaxd^ai, amq ^OQi^i\v q>aal nal xbv ^AXnfiai- 
(ovay- xai ti Sq rivtg ciXXoi ixtivotg rvyxavovtst ravric dta- 
ninQftyfUvoL AA. Evcpi^uH nQog jdibg, oo ZiXMQortg.. 2U. 

b. Oirroi rbv Xiyovra, ci ^AXxi^tdSt], <og oix dv id-ekoig aoi 
rjuvxa ntnQai^aij tv(prifitXv SiZ oa xtXivtiv^ akld ftakXov 
'noXv ti rig rd ivavria Xiyoi. intiS^ * ovxaj aoi ooxtt atpo- 
S^a Stivby tlvai rb nQotyfiay 'd>Gr* ovSs Qtjriov tlvai ovxoog 
thtfj, SoxtXg 3 5' (iy xbv "'OQt^rjv, tV ixvyxavt q^Qorifiog wV, 
xa2 nStbg o,ri ^tkrt^ov ^v avxco nQdxxtiv, xo7^fiTJoat av n 

c. Towrcov SianQal^aa^&at; AA, Ov Sijra. 2S^: OvSi yt akr- 
kov olfiat ovSiva. AA, Ov fiivrot. 2!Si. Kaxbv aQa, wg 
eoixtv, i^iv. fj rov pt)wrigov dyvota xai rb dyvottv rb ptkrt- 
^ov *. ^A. ^'Efiotyt Soxtt * 2Q. Ovxovv mi ixtivto xal 

d. rotg ick7^otg anaot ; AA. ^Pfjfjii. 2£l. ^Ert roivvv xai roSt 
httOxtxpiifAt&a* tv oot avrixa fidka naQagaipj, oitjO-ivxtpikr- 
rtov ilvatj UtQtxkia, rqv atavxov inixQonov rt aai.xpiloVj i "Be. ex sqIo Paris. F re- 
pdsuit aaVTOv^ qiiod in re 
nondum satis explorata fa- 
cfum uoUem. Vid. Ind. in iaviov. t Cum vocem imtSri nulla 
alia conjunctio hic comitetur, 
Schleiermacher atque Bek- 
lier, omnia haec* inBi^ii-^, — 
€ix>7, superioribus adhuc con- 
tinuant. Male : etiam in hoc 
scfiptore. Nam prorsus dav- 
^uiov est dicere, leum, cui 
ne prtmuntiandum quidem 
hoc videatur^ ferre debere si 
quis dical, se hoc fecisse noU 
le. Contra qni vel negando 
hoc de se pronuniiari vetat, 
is recie' oensetur dicere, no, 
prouuntiandum quidem esse 
lert^ere. At^ui Iior, quod so- 
lum recla incedeM Ficinus- quoque sensit, revera dicit So- 
crates, si post eTiei^i} inseris 
dc'. JNihilomintts autem ser- 
vandum est alterum quoque 
hi in apodosi, quoniam duae 
hae propositiones extra pro- 
taseOs et apodoseos formam 
oppositae sioi sunt. . Yid. Kxc. 
ad Dembsth. Mid. 

3 Mendose vul^o Son^g» 
Vid. Ad Alcib. I. 4. n% 2. Parti- 
cula av pertinet ad Infiniti- 
vum rokfi^at^ iibi ob inter-^ 
jectum sermonem repetita est. 

4 Tautologia, cujus poste- 
rior pars scholio non qui- 
dem absimiii^ , non tamen 
ideo «xpuni^enda, cum ipsi 
scripiores sua interdum verba 
ila explicent. 

5 .Tun- JETTEPOS. 189 iMJ^fyjfifiHkov Xafiovta, il&ovra inl rag OvQag, hltKtv d iv^ 
^ov i^l ^, ^ovXofievoy dnoxtttvdi avtov i:€ftvov, akXov Se- 
fArjdeva* oi dk q^atevy ^vSov tlvat' xai ov Xdyo^ i^OeXHv civli 
ff€ ToiJTcoy.ri n^avTHv: ukX" d, o^jiaiy So^Hd * aot, oniQ 
ovdsv ^wXvft d^nov rw yt dyvoovvxi ro ^iXri^ov naqfz^if^ 
vai noTB dS^&v, (Stjti oitjd-^vat nal to ndxi^ov note ^eXtt- 
^(W ehoi' fj ovx av ioxet aoi *; AA, Jlmv fihf ovv, 
S^.Ei ovv naQtX&QSv €wra>, ^al iSmv avrov ixttvov, d/vo-h. 
i^iTCMQ te xal oiri&eiiy; av * aXXov dveii tiva, dj* IVt av 
^imtovtoXfM^craigeinoittetvai; AA, Ov ^tov /^ia, ovx 
av (Wi Soxosi ♦» SSQ^ Ov ya^ di^nov tqv ivtvxovta ali' 
avtov inttvov Sv ^povXov *. 17 yd^; AA, Nai. 2£i. Ov- 5 Junge Jlt^tnlsn tlniiv sL 
Xvdov igl pro ^lntlv h. e. ^qi- 
a&m, sl §v$ov igl ITsQixlijg, 
De qua structura vid. Gramm. 
§% 138« I, 6> Hic auCem, ut 
bene mpnet 5truvius, prae- 
lata est haec stnictura ideo 
ut accusativus IJsgiMXfa' cum 
pondere pra«mitti posset, cum 
m animo haberet Socrates 
dicere, Hi^xli» tev cfavto^ 
4niTqo7tov ^TionTstvai. -^ 
Mox post verba IV^v flvat 
abrumpitur sermo, et paulo 
inferjus resumitur verlyts Ei ovy. 1 Libri omnes dol^H': «t eu^ 
pra quidem ad Alc^ A, 26. d« 
jruturum in hypothesi tueba- 
mur, quoniam id quod ibi a 
Socrate ponebatur ex iis erat 
qu£M fieri solent. . Vcriim in 
tali qualem hic habemus fi'- 
ctione futurum indic^ivi ab^ 
fionum plane et inurbanum 
foset* Itaque ^cripsimus do|f£F, 
ut paulo ante| €«' ao4 — na- 
oa^airi. — In seqq. autem est 
Anacoluthia nata Epexe^esi* 
Nam dicere- volebat «1 $6^h8 

/ eo«4 onsQ ovSiv v.(i)XvH (fc. ^oy,hv) 
x^ yt dyvoovvtt 70 fi,, tum ad 

' eaLplicationem pronominis O" 
ntQy adjioit hoc naQa^rpfai 
VoTt 8^av etCrf piahe ut in 
M«no. 13* ad pfonomen to^ o^6v T^ additnr per epe^tege* 
sin vagxuv, Ita ut sejungere 
possis verbum naQa^ijvai a 
superioribus, etlatine vertere 
addifo nimirum, 

2 ^ox^ editum e ims. pro 
vulg. doxff, Infinitivus ad 
quem spectat particula av (v. 
dd Alc. I. 4. n. 2.) e proximil 
hic repetendus est, otTjp-rjvai. 

3 S&Vi huic optativo e tot 
aliis qui a' conjunctjoniB fi 
hic pendent, addittim cst «V, 
contrii morem* quare Striivio 
delenda videfeatiir parlfcula 
quae facil^ sane hic ante al~ 
kov irreperft potuit, Sed vid. 
ad Men. AO, not. 2. Nimi- 
rum in hoo olif}iH^>ai dklov 
tiva slvaif quod tam parum 
credibile erat, impriniis incirl* 
candum erat, poni hoc ideo, 
quoi^am /teri tanien possH, 

,4 Ad av intell. toXufjaat, 
Sed a. Vat. Ven. Coisl. 
omittunt h^ec oi^x a, (a, d, 

5 NT>n amplius asseritior 
Schleiermachero ov istud-de* 
lenti: nam primum non ita 
dui^a est, quam mihi videbflA 
tur olim repotitio, quae tnente 
faciendaest e superioribu? ad 
illud insJafov, Bc. xolfirflaig ^av 

«nro- 190 AAKIBIAJHS 1 , ' 

xksa, imoti fitkXoiq tovxo TiQatxtiVj ovnott &v IniQ-oio au- 

c.w. AA. Ov S^ta, SSl. Ti Sa; tov ^Oqi<if]V do^tXq av 

nou ty I^^TQ^ ini&i(t&di, h ye w<faift(pg i^/v6fjaiv ; .AjL 

Oix oJfifu fym/t, 2Q„i Ov yicQ dlfnov ovd* ixitvoq rtpf 

nQOifxvxomav /i/yawea, ovdi tijv otpvovv fitjteQa 8uvo^ 

Hto dnoxttXvai, dkXa tijv avtog avtov. AA. ^'Eg% tav- 

. Ta. 12*5^. ^AyvokZv UQa ta yz tota^a piktiov toXg o8- 

\ Toi dianHiidvoig , ual touititag d6]^ag ^x^vm, AA, ^Pai^ 

vttai. I^Si. 'O^qg ovVy oti 17 e^iv mv ti ayvoia^ xoj 

egiv o!^, xai €)[pvai nfogy dya^&oVf dXX^ ov ttaxoVy mantQ 

i2 oIqu <ro« idoxH^ . AA. ^'Eoixtv. SSi. ^'Eti toiwv tl ^ovXti 

to fxtta tovto imaxonttv, oitonov Sv iacog av owt dol^tuv 

tlvat '. AA, Ti fidXiga, co ScixQattg; SSi. *'0n, wg dnoxxtivnu Deinde^ non pri- 
maria iUa positio, velle Aici- 
biadem interficeie Periclem, 
hic repetenda erat; cjuod 
quam inepte fieret addito ri 
ydg; etineptius etiam inserto 
trpiQV, vix monere opus est: 
sed ponendum erat aliquid 
quod inde sequituir. „Non e- 
nim (illa nimirum hypothesi) 
quem sors offerret obtruncare 
fiustineres, sed illum ip&um 
quem ab initio voluisses". 

6 Optativi recepti sunt e 
maxhna codicum parte pro 
vulgatis ifx^iQtig, dyvoHg, fi^" 
X$tg; et paullo post ^oxsf^pro 
doH^gt V. ad Alc. I. 4* n. 2. 

1 Hanc vulgatam et pluri- 
morum codd. scriptusam ad* 
hucdum servo equideto, quia 
de emendanda ea • non* 
dum liquet. Quippo e tri« 
bus optimis Clark. et Ven.' 
cum Par. G. (qui in hoc diar 
loti^o tribus iliis plerumquo 
se assodiat) habent utonop 
aV hjmg av aoi d6((uvt .Vat» 
«T. fiv hrwg d6$€ie¥t et hane 
quidem lectionem) servato ta^ 
n^en ifol, adoptavit Bekkery a]^probavit Schleierm. Cui 
rationi si sensus quoque ab 
omni parte satisfaceret , et 

' ego accederem. Sed nunc, 
quantumvis otronog haec sen- 

' tentia Tideri dcbeat, omnes 
omnino scientias plerumque 
nocere^ admodum tamen mi- 
nuitur dton6nK iUa, cum ad- 
jicitur, 'Siquiaem sine cogni' 
iione opiimi illas adeptus sis. 
Jam cum eo jam adductus 
sit Alcibiades, ut superiora 
illa concedat, quomodo quae- 
so fieti potest ut hoc potissi- 
mum etiamnum iBltomnf ei vi- 
deri debeat? Immo post iUa 
'O^^ff ow — , hoc transitu *!£?» 
Toivw — , .nihil aliud intro- 
dUci potest, quam quod ^ro* 
nov quidem per se, nunc ta* 
men nrobabile Alcibiadi vi- 
deri debet. Atque sic plane 
Ficinus : Praeterea si volae^ 
ris^ tfuod deincepsin medium 
afferetur mirahUe diciu dis- 
cuieire^ forie prohabile ii- 
hi videhiiur, Unde Ficino 
istud probtthilel Quod si 
ad sensum complenaum ab 
eo inserti^m esse putas; 
•^o eandem necessitatem sen- 
tto^ atqiio cxcldisso hic ali- 

quid ^^^ETTMEQS. 191 iav ttg avkv tow ^Xrfeov x^exTT^eVo? y, oIi/ohi^ fifij co<>^*- 
;^rv, fiXoi7rtf0 $8 ta nXii(o, tov ^vta avtd ^. axSmi dsh. 
tSdie. aQ^ ovx dva/xaXov aoi SofHiZ .^vaty loxpnt xi fuiA^fOfjtev , ^ 
ijtq$ i^dttiiVr^ ^£/^9 ohi&fjva^ ^Xv * itqi^t^ ^ai; dSe^, 
vai, ij tcp DVri tldiv^h tovto S av.^^)i^Ei^oteQ(os fUXXoDfjitv 
^ IdyH^v fj TtQdttfiy; A4' "MiioiLrt ioztt, SSl. Ovxovv olc. 
QiftoQiq aitiwXi/^tof, jf^tig, l^VfifiovXitvHV, ij otri&dvtig dSi-^ 
vai^ l^vfipovXivqvoiiv ^Xv .ixd^ati^ t>i fih m^l noXifiov tk 
nal ilQ^rlviiqi, ot ,^e ^fli^i fHfj&v oitiodofiiai ij Xifiev0V ifato(r 

Xf^v itqXiVf ^\ ayt/f aea^' avtiiVj dggkb tij^. xwy QrjtOQcoV' ^vfi- 
PovXijq attuvt^ rir^^tixi;,\AA^ Wiiy^ li/«it, 2^^'OQad. 
tolyW ital ta mi tovtjo^ &v dvvvjd^w ^. naXktg: yofQ d^' 
nqv,<fij^ovift0VC' f^ »oti' eiilpQOvaq; ^A. ^lEyw/i. 2JSi. O^ 
•roifi^ ,toyg (4v nqiiiOii$y&ffQOvaQy^totfg d^oXiyovg (pQOvifitovg ; 
A^L Ovtmg^ X^ Ovxofiy n^o^ \t% aao^Xmwvi dfitqfoti-^ '. 
Q0vq\ AA. Jfai. XSl. ^Aq^ o^v tbv toioino %v^povXev- H ^ 
HV HdotOf x^^Qk tov nottQov §iktM>v xal ott ^tbov f, 
qiQOVifJiov 3^Xe*s; , AA. Ov iifta. £Si. OvSi yi, o^aai^ 
Sattg\to noX^fnttv avto qlSi, fjOQlq tov qnot^ piHctov,i ital 
toaovtov XQ^^^ov 6'cFov piXriov. ff yaQ ; AA. NaL 2!Q. 
Ovxovv oyde, ikttg . tiya ' dnoxtonfvvat otS^y oiiSe ^Qi^fAatah. 
dcpaiQdtffd^Oi^ xai' (pvydSa^noiiXv rijg navgiSog, XcoQlg To£f / 
OTTOT^ ^eXtiov xai Svtivoi ^tXtiqv. , AA..Ov fUvtoi. 2U. quid suspicor.. Verum hoc 
quoque suspioari licet, ple* 
niore illura textu usum es^e, 
ia quo fuerit: utonov op, Vaoog 
zUog uv ao& do^usy shcu. 

^ 2 Scklcierm. moi]iet le^exiA 
dum esse avtv rf/g rov ^flti^ov^ 
et in fine seutentiae Schnei- 
der- a^zo pro avtd. Kecte 
uterque. Vid. §. 15. d. > 

3 Vid. Ind. OIWd^Ki,— Ante 
enj^^cri inserunt^ codd. om> 
tkei praeter Cl. Vat. Ven. 

4 Ficinus Tertendo omisit 
«rV dwii&mf quod sane adeo ^t 
a Socratis oratione alienumi ut ineptum fiacile atque ex- 
pungendum videri possit. Sed 
blatndiorem adhibere medioi- 
nam licet. Scribe — tovpoi^. 
AA. 'jiv SwifdS. SH. KaXfi^ 
^^ K.T. >t. IrBiTSDios. Non 

omisit Fici^us sed vertit, si 
fieri potest. Mihi vid^lur p«o 
Svvfi&^g uvbanius didtum esB9 
ihvTf&ti intell. aa(pwg diriyti- 
ffd-at. 

1 Pro TOiovro fie. e Vat et 
Veai. It totovTov. Tum clrs so- 
lua Ven. .S* habet a manu 
rec : oeteri omnes o : Fic. 
utrum- meliu* et\ (fuid meliut. 
Miht de toto nondum Uquet. 

2 Cl. ' 192 AAKIBIAJHS "OoTi^ S^a Tt idSv ioioirMv oldeff iAv fih mx^imjtat * ij 
rov ^Xrfeov hu^fAii' aStfi i' ijy 4 aSrri di^Ttov TJmQ nai 

. ^ rov ciq)tktiAOv ^/rf^j, Aj4, lilaL £Sl. fPj^ovtjtov 7« ^ 
avtov qii^troiAeVf xat drpox^cjitta l^ifi^ovXov 7(al xij TtoXfi xaj 
raitov avvm^ tbv dh ftif noiovvta vavavtia tovttov. ♦. ^ 

d.9rc3i$ Soxh; AA^ ^Eyeol filv ouron. vS'!^* Tt J', » ti^ Vn- 

.. ntvHV fj to%tvew o^v, i\ av ncdkaUiv^ ij nvwtivHVy fj tt 
Tfjg aXX^g ayioviag^ ^ wzi ofl^D tt tco¥ totoitc^v S&a tijVTj 
otdaj/ifVy ti m^tq 0$ Sv - fW^ io xatii tavtfjv tfjv x^tiv 
pikuov ytyvo^vov * ; a^ * dv xhv mdfa ffjv • IjmtHfiv tnrn" 
aeiy; AA.^^JS/c^/s» SSi. Tbv Si.p, c^iiaiy fwtti tfjv nvx* 
xtxiiv nvntxixov^ 'poy 8iyiat^'avkffttyti]Vai%f\tiyiiVyXal'to^ 
djnov ava Xoyov tbviotiy ^ alX(di'^ia)§4; A'A. Ovk' diX' 

e«ovW« JSS2, JoKiZ oiv (TOt dva^xaPdP^^haty tov n:*pt tou- 
%(ov tt Int^tjfiova Svta U^a nai av9i^a ^Qii^ftoV dvai; tj 

' noiXov (pi^aofiiv ivditv; jiA» noJJiO^ fjtivtOifV^ A^a. JS^il. 

\iHotav ovv oiit noXttelav ' ^lvm to%otSv- ti fiya&tov mi 
ai^tjttioVy fiVi Ss dd-XfjZiOV xai tmv^aXkcov te)iy€tc9V, dvaiit- 
luyfUvmv 8^ iv totovttng olg a^tt UQ^xafjtev tc5v t« avro 
t6 nohfitiv eldQtaiv xal avto tb dnoxtivvvvai y ^^ug 8i, 
nai dvdQm ^tjtoQixcSv, nfAmxbv (pvGijixa qmnivttav *, iwrar- 2 Clark, Vat. Ven. Paris. G 
inseruRt avTtSi quod. inihi 
quidem videlur esse ex inter- 

firetatiohe. Cf. 15. a. Mo^ ad 
mpf. rjv cf. Alc. I. 51. n. 6. 

3'Sic soliPar. EF, etVen. 
/7. Plerique, et in his Clark. 
et Vatw oi /f, alii di solum. 
Et vide ne di abjectum sit 
ab iis qui apodosin reddete 
vellent suae protasi ; cum ta- 
men ds^post sermonem inter- 
luptum, neglecta pfotasi ser- 
monem simpliciter continuet. 

4 ^chleiermacher distin- 
guexldum putat, tbv ds /xtj, 
noiohrttt^rcimvTlaTOVTtav: quod 
per se durum durius -etiam 
loret eo quod notuv sic esset 
loco ^orum, dnoxq&rta |(^/<- 
6ovlfV€tv, quae latent' in his 
uftQOXQ^vw JS/viifixjvioi^. • Quase mhildnm melius videq Sclinel- 
deci emehdatioj»e'T«K>tboy« 

5 Noh displicet faciliB ana- 
coluthia quae est in his » 
riq tnnsvsiv — oide — , zi ««- 
Kttg j^g^&v Bldij ro -^./JeArrt)i' 
yiyv6fitvoy. ^ed rcivtrjv pro 
i^xd^v TOVTbiv nimiae quidem 
ne^li|^eyitiae , neque lamen 
emendandulte ^esse videtur. — • 
Mox pro ^Ag^ ov codd. opli- 
mi simpliciter bv* 

1 Plaio cai»pit Athenien- 
sium Kemp., in qua llorue* 
rnnt artes, sed absque ilb 
s<:i«ntia ejus, quod est in 
rebus humanis optiuiuiD. 
DACER. 

^ 2 Sic Par. G, et cum lcvi 
aberralipnefCl.Vat.Ven. Vul^o 
^^ nbkmniav nohrtttbv (p. <p. 

3 Haec JETTEPOS. 193 xm 3h xovtiop Svxm &nv . xfjg xov ^tkxvsov Im^^fcjj? kai 
Uerov ilSoxog onoxe pikxiov hfi ixdi(o xovxav Xj^^o^&mj xat 
TCQig xiva^ AA. fPavXTjv xtva eywyi, i StpxQaveg, . 2SL 
^aiTjg yt av^ oljjtat^ aitox&v o^toJig iva Sxagov avxm qnXo-h. 
xiiiovfjievop xff xai VBfiovxa xi nkiv^ov vijg nohxiia6 %ovx(p 
HSQogy ^IV^ ' a&xog ainroy xvyfpcvH vo^ixi^og wv ^* JU/w dh 
xb xar' avxfjv xrjv x^xyfjv fiikxi^ov yvyvo^vov xov 3b tj 
nokii xz niixi aixbv avx^ ^ pfXxigov ovxog ra noXka difj" 
(laQXijxotay ikif oJiiaif avev vov do^y ^ttni^iVHOXa. <wxa> di 3 Haec verba sumpta Suni 
ex Euripidis Antiopa et aui- 
dem e sermone Zethi ad ira- 
trem Amphionem, ut docet 
Scholiastes ad Gorgiam p; 
484. e; ubi pleniora ea po- 
8uit Plato in himcmodum: 
2vpip{)tlvti yuQ 70 Tov EvQtnr- 
^oi;, XafinQoq ti i^iv txctgog iv 
Tovna icdnl "tovj' imlyttai, TH' 
uw t6 nl.{igdv Jiuioag rovtai 
ueoog, Iv avTog amov wyya-j 
Vfj pel^tigog tiV onov v av 
aavXos ^, imv&tv (psvyu xoii 
iotdoQBi \ovto. In quibus ver- 
bi^ nexus sententiarum',et par* 
ticula Snov docuit viros do- 
ctos voculam Xva itidem va* 
lere ubf h. e% iv i^, et scri- 
bendum esse proinde ivyxd-^ 
vti» Vid. Heindorf. adlocum. 
Accedit Aristoteles eosdem 
versus respiciens Problem. 18^ 
*Ev o\g olVrori cWa^o^ xQctxi^ 
gtvtiv, ravtoi ngoaijQEiTai, o d* 
alQtitai inl tovt* inU^ttai, vi- 
jmv tb n^Xgov rifiiQag avt^ 
in nostro loco paulo aliter 
haec in usum suum deflexxt 
scriptor; recte autem hic 
quoque nos scripsisse tvyxd^ 
vu (quod et habet Coisl.) 
pro vulgato tvyzdvjlt mon- 
%trant verba haec Ae/w ^s t6 — 
ytyvofitvov^ quae non habe*- 
rent quo referrentur, nisi 
tovtto^ iva — dictum esset pro 
Toirro), iv ^* ^um pro xQOti'- 
qog liic quoque scriptum fuisse 
olim ptktigog e proximis, opi* 
nor, apparet. Illa autem oil- To^ a^ot pilrim non conw 
fundenda sunt cum eo, quod 
dicere solemus, „se ipsum su- 
perasse ^ aliquem'% quando 
uno quodam opere celera, 
quae fecit, omnia superaviti 
res enim ipsa et Anstotelis 
verba docent, iatelligi hic 
eam artem, qua quis prf e ce- 
teris, quarum itidem gnarus 
est, excellit. In eam igiiuc 
solam quisque horum politi- 
corum omnia sua noXnsvfiifta 
et quantum in eo est totam 
temp. confert. Observent au- 
tem tiron^, verbia Ibyot ^e-^ 
ytyvofitvov parenthelice inser- 
tis continuari accusativos pen«> 
dtentes ab oQb^ijv. 

4 Audacius hyperbaf o&, ac* 
cutrativo avToy pertinente ad 
d«i)jUa^Ti;x^ra, quem moxe at- 
tico pcaemiait scriptor respon- 
denti avT^. Conf. Gramm. 
§. 138. III, 1. et supra §. 11. 
€. ubi paulo facilius quidem 

Ear tamen hoc exemplum ha- 
es ov ya^ tipf ^tovoifv fifjtiqa 
dtevosito, akXa tfjv avtbg avtov * 
huic enim simillimum est hoc: 
dtafiaQtdvu tov avtbg avt^ 
fisXtigov Svtog* •— Ceterum 
notata dignum videtur, vocem 
Svtog quam habent impressi 
omnes, in nullo codicum no- 
strorum inveniri nisi pec cor- 
rectionem' in uno ez Angeli- 
cis (v). Ceteci omne« sine 
•sensu ovmg, ' N 1 Falsa 19A AAKIBP^IJHS ) ' twtW «X^^> ^^/ ^^^ ^ OQ&wg XiyotfJiev, q>antq'no'l' 

' Xfi^ xaqa%fi(; t£ nal dpQfiioi; /wfs^v tfyai tf]V toiavTfjv noh" 

c.rtiay; A^* ^OQ&d^ iidvTOi, vif /iia. I!Sl. Omovv dvay- 

Y,alov iSoxH i}\tiV tlva^, olf^d^rjvai StXv, ltQff>vo.v ii^Sq tiddvat, 

ii rco ovti tidevai tovxo o av nQoiti^g (Atila^iJitv ^* TT^ar- 
\Sttiv ij Xiytiv; AA^ ^jEdoxtL JfSl, QvxOyVj, xav j^tv ifQdixfi 

a ttg oldtVyff SontX tiSevat, ita^inttfiti Stj tb ciq>tXifi(og ^al 

XmittXoitttog fjfiaq ^ttv ^ai tij 7tQUi\.^al autov. avt(p '; 
' AA^ Uiaq yaq ovj. .^^. ^Eav S& y.\ oljjiaiy sdvavtpa toxn 

Twv, ovxt tij iToXti, ovt^ avtbv avtw; AA. Ov Sijxa. 

SS2. Ti Se',.xai vvv fu waavrw^; aoi SoTitZ, ^ aXXoug mo;; 1 Falsa haec.e$8.e et supe- 
rius demonstratis plane con- 
trai-ia quilibet sentit. Sed ad-; 
sunt manifest^ verae.scriptu- 
rae vesti^ia. Apparet enim 
breviler hic repeti aliqua:e 
superioribus.Haec autem non 
possunt esse aiia quara quae 
leguntur §. 13. ubi inter alia 
ita Socrates :./VVi? ci^a ri twv 
V9uyvt(ai> oidfVf fuv fiiv na^i'- 
nvxai 71 TotJftfXTiffOvim^r,ufj' 
tii/iri o rpf fi auT?; oifnov rijng 
itctl fj Tov (a(f)$XiuoV — 
(pgqvifiov ye avxbv (pijoofuv liai 
aTiox^aivTtt- ^Vfi^ovXov tc. t. h 
Jam vero codd. opt. in no- 
stpo lofcopro nuQijf srat cxhi' • 
bent naqmriTttty omisso 3if, 
quod est in imo Ven. St ce- 
teris dantibus de. His indi- 
otis sermo restaurandus mihi 
videtur ita ^ 

OvKOvy xSv fi£V nQnTTtj a 

Tig oldsv 7] doicel stdivai^ 

na^inrjtat 5^ ?'; tov w- 

(psXifiov intgrifit], (acpt- 

Ufioog Tial XvoiTelovvTCjg ^- , 

fiag i^siv x. t. L 
r ' 
Sic apparet oculum librarii 

aberrasse ab (ocpsXifitov ad to(p6^^ 

Xipiag, quo faclo 'duabiis vo- 

cibus omissis ' cetera > leviter 

.jn aliquem, qui quidem vi- 

deretur, sensuift mutata sun^. 

Ficiniis locum vectit ita: 

,,Nonne si quis agit quidem quod novit aul; nosse exi«ti- 
mat, addit aiUem scientiam 
opiimi , sequitur ut utiliter 
,ft^at ad seipsum etad rerap." 
"Vides eum dare seusUm' ve- 
rum, et inteqriun, ita tamen 
liflQcum' alitei; quam a no- 
bis .est-eonstitutus le^isse vi- 
deatur. .£t, quod maxime mi- 
ror, verbUm Ficjni sequitur 
teddere videtur vuJgatum na^ 
ginsTai^ quotanien non ni.o- 
veor, cum- •manifesthsimum 
sitj» respici hoc verbo supe- 
rioreai sermonem, ubi sdjo 
sensu-idem verburtt usurpa- 
tur. Nisi ad Ficini sensum 
sic forte sarcienduih esse lo- 
cum credis: naginr}Tat d^ r^ 
TfoC fitiaiqov tnigr^rf, na^f&is-' 
ttti xalto o)(p. X. X.fjfiag t^HV 
X. T. X. Vel sic tamejidispH- 
ceret. Indicatlvus naQineiat 
pro naqimadatf quod requi- 
ril praecedens i^oasi et repe- 
titum<jnox doKU. Quare ve- 
rius slatuas, Ficinuni- quoque 
-mutilatum legisse locum, cu- 
\\is sententiam coilatis su- 
perioribus ipse expleverit. 
Schleiermaoher.majorem mu- 
tationem refugiens post txs* 
gimirhi' di to (OijpsXifioDg com- 
mate posito, apodosin inci- 
pit cuni his xal XvairBXovyT(ag'. 
quod tamen non uno. nonii- 
ne mihi quidem displicet. 

2 Levi • JETTEPOS, m 

ji^. Oik* €&X*\{^to>Q^ £Sl, ^Aq* ouy tq^tia^a mlitvh, 
voif^ )iev utoHoijs ^cp^ovag, tov^ 8^ oXiyovg 'q)QOvi($ovg; 
^AA, ^'Eywyi» SJl* OvuoSv q^afuv ^aLv to.vg itoXkoifg difj-^ 
fiaQtJjniyat: xov fitXTi^oiJ, wg ta noXXd yi^ oTfjuzt, avev vov 
So^ mmctvxotag. jLd, 0aiuv ydq. 2Jl. AvattiXti aQa^* 
Tolq noiXolg fxijtt ddivdt iA9]Shy fij;r£ ouad^ai ddivat, ivrti^ 
yt fiaXXov TrQo-dvfniaovtat uiQdttm fdv tavta ^'«r* av «J- 
dfooty^ 17 oltj^matv tlSivat, TtQOttomg 8e ^Xomea&ai %» 
nXtUa jidXXov 7J (oqtX^^cu ^; AA, ^AXti&e^axa lLiytiq.A. 
2Sl. 'O^^g ovVf ote y^ ^^^h ^vSvvtvtiv ? toyt xm akXtav 
^ni^ijfKov xt^[iay idv tig avtv rijg rov §tXti4ov htt-- 
^fjjifjg xtxtij[i&vog ^, oXiydiug [liv diptXtZVy ^drttttv Se 
%d nXim tov i^pvta avtb^ aQ ' ovxl t^ ovtt OQ&cog iq^at- 
)f6fifjv Xdywv; AA. Kai tl firj totty dXXd vvv (Jiot SoxtTy i 
w :2J6ixQartg. 2Sl. ^tX ccQa xal noXiv xal ipvxfjv tijV jitX-i^ 
Xovmv OQ^&cSg ^ioiatod-aty tavtrjg tfjg intgrjjirjg dvti^jttaOat 
dttyycSg wantQ da&tvovvta latQOv, ' ij ttvog HV^tQvrj^ov tbv 
daq^aXoog (AtXXovta nXtXv' oawntQ ' aV jirj nQOttQov inov- 
p.l 47^*^17 t6 i-^g ipvjitjg* &vtv yuQ tavtjjgf, ^ ntQi ^Qrjfidtcov xtfj^ 
GtVy rj aci^atog QcifitjVy fj xal. dXXo tt tc5v totovtwV, to- 
aovtc^ (uiZm djiaQtrjiiata dn* avtm dvaykaXov i^tv, mg 
tomt^ yiyvtad-ai. 6 Se Sij trjv xaXovfisvrjv noXvfJid&ttdv * b. 
T£ xal noXvtt%viav xtxtrjfievogy 6Qq)av6g Ss (Sv tavtrjg rrjg 
iftt^rjfitjg y dyofitvog Ss vn^ fjitag ixdgrjg tmv ciiXanr, &q^ 
" ovxl tcp pvtt Stxaicog noXXw yttfimt iQrjattat^ at% oTfiat, 
dvtv xv^tQVfjtov StaxtXm iv ntXdytt, ^qovov ov fJtavlQby 
■ piov ^6Cdv ^. watt ^vftpaivtiv fiot SoxtZ xai ivtav&a to tove. 
notrjtovy o Xiytt xatrjyoQm nov tivog, tog aQa noXXd fiev 

2 Levi^ inversione vo€um, 1 Vid. de nSc loco Ex- 
(j[;uani praeiverunt do^d. op- cursum ad h. librum. 

timi, ngdxTs^p /«« pro fih ^ Formam in iav hatent 

ngaTti^, locum hunc emen- ^^^ter Par. E F. Std ~ 

davit Be. Antea en.m «Ih ,n^ ^l. -Vat^ Ven. Par. G dant 

tXTr^Tir " '?-^?"" <l>do,iai)iar. aeq.ie male, quam 

d?bant haec ngatxo^tf SsSla. ^„„2 ^- loco alterius nomi- 

m,a&at, cum oporteret fiXa- ^^ habenty ^aow^/a,-. 

pTjmovTat. ' Nunc hoc ^psum * y ^ j^ 

fiXtt7nw&at per oxjri^oron ^- 3 Sie Par. G, cui accen- 

pendet ab illo im^vfi-^ovTat. sendus Clark. qui sine ac- 

centu 'habet &mv, Ceteri 

3 Libri omnes Tcivlkfvsvet omneS' ^eojr. Stephani con- 
Verum unus Par. F habet o ^ectura filov necesBaria non 
correclura. - videtur. Voculam ov non 

N 2 im- 196 AAKmiAJRS T* i^TCore %v(ipalvev rb tov' noitjtovy to ^ioHQOcr^g; ifjtoi 
fih /ocQ ovS^ dtiovv SoxeZ itQog %6yov dQfjidvau 2Si. Kal 

iT fiaXiic ye TCQog Xo/ov. dXX' alvRxexai^ d /KArtdf,- xa^i ovtogy 
9Uel ol ^iXXoi Sa TtoiTjvai oieSov ri ndvreg. e^i-xe yaq q^v- 
aei itOLjp^Mfj 71 ^vfjiTTaaa amyfUxvwSfjg^ it&l ov rov itQoaxv- 
\6vxog ccvSQog yvoDQlaat' exi Se TtQog x^ 43pvaei roiavxfj ei" 
%ai, Sxav Xa^fjxai dvSQog q^&oveQOV xe ^al fifj ^ovXojievou 
tjiuv ivS^txvva^&ai, dXy dfCoy.QTuitrea^^ai ort ptdXt^a xijv av- 
Tou aocplaVy viteQcpvwg Stj xb ^Qijua cag * Siayvto^ov cpatve- 

'b.rai, o^tt 7t oxi voovaiv exa^og uvx(av. ov yaQ Srjnov "^OfJCfj- immerlto damnaverat oliiti 
Schleierm. mmc tameipi in 
eadem servanda acquiescen- 
dum putat. 

4 Verstis ex deperdito car- 
miijLe Homerico cui ut paiilo 
inferius videbiraiis Margites 
nqmen. De eo quae hic ad- 
notaverat Gottleber, ea plus 
falsi fere (jviam veri contine- 
bant. Statira versum ita i*e- 
fictum, ,"0c ^tV tni^aro noXXoc 
xaxiog 5' i^nii;(XTO irdvrvt, non 
modo ut antiquum ipsius poe- 
tae prQposuit, sed ab AristO" 
tele quoque Poet. rap. 4. 
hunc ipsum versum Homero 
tribui dixit. Verum Aristo- 
teles ipsum , poema quidem 
Homero tribuit ibi, hunc au- 
tem. versum non apposuit, 
qtii neque apud alium quem- 
quam praeter hunc nostrum 
invenitur. Geterum ' longe 
aptius hunc suis numeris re- 
stitueris ita: j ) IIolX imL^aTo egya, icctitias • 
S TinlgaTO ndvra, 
Alios de eodem Margite ver* 
8US hosce 

Tov 3^ ovT^ ag aycfxnTTJgct ^ 

'd'iol &iattV ovd* aQOtiJQa, 

0\!t* aXlcag xi aocpov. ncc- 

arjg d\r]fifiQtav» TfX^tig* 

inte^ros sblus Clemens Alex. 

Strom. 1. p. »i281., apposuit, 

Aristoteles autem £th. Nicom. 6, 7« nonnisi dimidiato versu 
ajltero. Diserte autem hos 
quidem Homero Aristoteles 
tribuit. Certunt itaque est, 
fu\sse illis temporibus Home* 
ricum, hoc est ex antiquissi- 
mis epicae poesis temporjbus 
propagatum^ carraen ludicri 
et satirici argumenti, quo ho- 
mo faluus et stullus Margites 
nomine (vid. de v. /naQyog 
infra ad 18.)*risui propositus 
erat. Cf. Hesycn. Suid. 
Apostol. in V. Eusta^th. ad 
Od. X. p. 4l3. Bas. Imprimis , 
autem legatur Wassenbergh 
in nott. aa Vitas Hom. p. 11. 
sq(j. . qui simul de eo Margite 
qui, heroicis etr iambicis ver- 
sibus alternis conscriptus, a 
posterioris aevi scriptoribus 
non immerito Homero abju- 
dicabatur, et ad Pigretera ali- 
quem rcferebatur, admodiim 
probabilem sententiam edidit 
hai^c : Pigretera, qui iit e 
Siiida notura Iliadem yersi- 
bus pentametris interpolatam 
edidit, eodem modo Margi- 
ten quoque ' illum Homeri- 
cum iambicis versibus simul- 
que novis jocis permultis ita 
permiscuiss^, ut interpolatus 
iste Margites^ soli^ postea 
vulgi manibus tereretur. 

1 Junge f)n(Qq>vws wj^: vid. 
Gxamm. §. 138, I. 5. 

2 Viil- AETTBTOS. ' 197 ^v yf^ xbv ^HOTiZtQv re *c<ti aoqxotatov noitjtfjVj dyvottv 
dontitg, ^Sti ov)^ oJom ayv ini^ciijd^ai na^cS^ , ixuvog yag igtv 
€ . keytov xov MaQyhrjv noiJka fiiv inl^atp&ai, icaKcjq Sd 
ipfjoi navta 'ij^nlgato.^l a^* aivlttetai^ olnai, naqaymv %6 
«cexcSs ixiv dvti %oh wx'/ov ^, to de rini^ato dvtl %ov ini~ 
^aod-au vlyvttdii ovv (wvtt&iv a%(a fiiv tov iiitqov, «^t 5!«?. 
6/£ ^ovXttaiy 4ag ^oHa fuv tjfni^atQ Bqya, uaxov Sb ijv iT^ir^ 
tao&aiavt^' ndvta xavtxx, SijXov ovVy ott mttQ tjv (xvtip .* 
xax^v to ^pXXa iiSevat, q^avXog ttg wv itvyifavtv' ttntQ y^ 
^t^tittv Stt ♦ «)%. nQottQTjftivoig ' koyotq, , AA, ^A^X i\iol 
ftiv 'Soxtty d Sciit^ttg' ij j^aXtneSg y* av aiJkotg ttai ntr 
^tiiaatiu Xoyoig, tijrtq ftrjSe tovtoig,^ JSSl, J^l OQ&wg yi 
Goi Soxtt. ndiuv . av fiot Soiitt ^ . iXXd cptQt ngog ^/ttog ^ * d. 
OQi^g yicQ S^nov trjv dnoQtav 0(W| rt xai ola* tdvtf\g Sa 
xai Qv fJtQt So^tg icticoivwvfjKivai* f^eta^Xkofitvog yd :toi 
avfo xat, xatoD ovO ottovv navtt^ akh o^tt ^ av fiaMga 2 Vulgo ini^aa&at^ q[Uod 
Jbabent codd. alias optimi; 
ceteri inigazati solus Coisl. 
lnlgato , quod cum AUgm.- ' 
zecte adoptavit Be.- Nam' 
nonnisi liuic scripturae recte 
aptantur proxime sequentia; 
et mutatue ob id ipsum stru-* 
clurae indicium est illud^nja/ 
luc. quoque insenum. 

3 Genitiviim ^ay.ov aurium 
gratia jimcturae verbdrum ac- 
commoda^Hlt, loco nominativi 
ittt^ov materialiter, quod di- 
cunt, pbnendi («vr* Tod ;*«- * 
ytov). — Verba proxima sic , 
vertas t „Hinc conficitiir, ex- 
ira mefrum quidem, est til- 
men quo^d s.entit poeta, 
hoc: — ** Ad nostrumautem 
scriptores interpretandi mo- 
rem suarti mentem Socrates 
ita exfilicasset , ut diceret, 
verbunl' vian&g h. 1. valere 
tig To iavxov xoTtov**^^ ^ 

4 Be. cum Cl. Vat. Ven. 
Par. Gj^ dbofy quod displicet. 

< • 

5 Haec verba desant in 
vidgatis ct in codd. Ven. S ^y Paris B. In ceteris omni*. 
bus, teste 6e. tribuuntur alr 
teri interlocutori , Alcibiadi 
ergo , qujus etiam nomen. 
praeRxum iis, est in Ed. B^^.^ 
2. In cod. Ven, tamen, qui. 
e«t Bekkeri IT, Nurnber^er. 
assei^it .St)crati ha^i^c continua-. 
ri; atque in Clarkiano nulla 
certe inter ea et seqq.i .u)Xix 
q>eQB-^ est distinctiQ : Ficinlis 
denique Socrati diserte lia^ 
contiAuat.. Itaque eidem ^go 
quoqua affifiei;e malul. Recte 
enim ScljleiermacKex, .quau-j 
quam Alcibiadi tribuenjs, ii^-^ 
servirehaec verbacenset non-, 
nisi ad,ducendae illi tfu^: 
statim exponitur haesitationl. 
(dnoQta), Sed ob id ipsum, 
Socrates potius yerba sua tji- 
petere putandus e&t, non al- , 
tera persona, cui hoc conve- 
nire minus videlur. * .» . i .6- Menie ^upplendum im" , 
aif€,ff\(lifit\}a aut ejusmodi quid. 
Abi;uptus sermo ob parenthe- 
siu oQiag, «p» — fuaavioig doxtiy' 

.7 Sic codd. opt. Vulg. ojt^Q- 

8 Ho- 198 AAKtBlAAU. eoi 5a|j>;, tovro xa! iHSidvKevai «tJ, ml oi^iu co<tavrco§ 

iSdoxtZf ^ . il ovv ooiy" iri ml vw ifjuptxv^g yttSfuvog opl^s 

•d-eogf irgig Sv rvyj(av^^g nogivoiievdSf ^^omyow^, nQlv oriovf 

iv^ad^ai of, d i^agidaH ooi ixdvtov u y^titrd^aiy cSm^ 

' ml iv dQ%rj iXiyiro, ilre »al avrco oon l^imqh^hUV «i^a- 

, od-at' ri 5To/' «V oXh 'rj ^rtSv naQ* i^eivov didofidviov hxti- 

fiavcoVf rj avrbg ev^djiivog ftvi(r&\xi, rov uai^oorvxitv; 

h.AA» )AXUif pi rovg ^«ovg, iyw jjtsv ovdev Sv ^^oifil ao^ 

tiiuTVf w HawQortgj oSrcog' dXXa iMx^yov ' ri fioi doxtX 

tlvai, mal iog dXfj^^mg nolXijg (pvXdHfj^, ckt&fg fitj Xi^ctti * rig 

avrbv tiyjnpfuvog fiev xatta, 3ox(Bv Si dyad-d, intir* oXiydv 

ima%wVy OTteg ital ob SXeyeg, naXivcpS^y dvtvxofuvog atr' 

c.av * rongiSrov ev%fjraL ZSl. ^Aq^ ovv ov%l eldoig u 

' nXeoy ^fAtov 6 notJjrfjg, ov «aJ iv dqpj rqv' Xoyov entfivjj- 

a^tiVf rJi deiva ♦ xai ev%Ofdvoig dnaXe^uv ixiXeveP; AA. 8 Horum InfinitivorDm non- 
^um vidi qui rarti pnem ido« 
tteam afferret. Ad partes igi- 
tur vocanda anacoluthia , ut 
significavimus ad Crit. 5. 
not. 6« Quod si cuij ut mi- 
hi certe, minus hic placet, 
facili negotio emen^ari po- 
terit iKdiovxtv ai y.al-^ doxH, 

1 Absona videfur vo3c ftdQ-^ 
yog, quippe quae si Home« 
rum sequaris amentemr^ in- 
sanum significat, .sin aliosi 
lihidinosum^ protervum, quo- 
rum neutrum huc facit. deh- 
^sum enim hujus loci probe 
perspexerat Budaeus cum, 
improbante quidem Stephano 
in^hes., positum videri di- 
ceret fidqyov pro dijficili et 
moroso, Quod cum a pro- 
pria vocis vi diversissimum 
videretur; non sine causa su- 
spicio est nata, corruptam 
iesse vocem fmgyov ex alia 
quae iUum fere sensum prae- 
beret. Neque aptius qui<i- 
quam excogit^ri posse pufo 

3uam, quod conjecit 'Ar«7t- 
orfius^ fUQfiiQov^ auae tqx ct 
Platonica eit et tiuic looo aptissima. InHipp. maj. enim 
(p. 290. e.^ de homine ysur- 
patur dijjicili et moroso , et 
a schoho explic«itur Kpqovti^ 
dog a^Log, rj ;^«Awr(J<r. Plutar- 
chus autem in Gryllo cap. 4. 
p. 988. a. Telmisiam vulpem 

fiigfjisgov XQVf^f* ^» o* B^^^^} 
molestum y appellat. Vid. 
Ruhnk. ad Tim. p. 178. et 
Schneid. -in Lexico. Sed non 
temere profepto hoc quoque 
objiciat nobis aliquis, dtifficile 
esse iine^ statuere intra quos 
hic scriptor verbo aliquo uti 
sive abuti potuerit. Magyov, 
insanum djxit How.eTus eum 
quoque qui caeco impetu 
moftem alicui struit (Od. w, 
421.); yagiga fJ-aQyrpf (Od. 0, 
2.), quae ad omnia peijietien- 
da adi^t: eleganter fortasse 
et eificaciter loqui fiibi visus 
cst nosfier, cum rem ^^erxcu- 
losdm appellaret insanam 
(ein toU Ding), 

2 Vid. j^ot. 2. ad §. 1. 

3 Particulam av praebue- 
runt codd. optimi. 

4 Vid. «upra ad §, 9. not. U 

' 5 Par- • • • . 
jdETTEPO^. 199 

^'JB^otyt Soin^. 2Ii. Todf&v lAh toiniVf w "^jikxiPiaSfjy xai 
Jit^^cn^ovioi roynoitjv^v «fiy^xrfTfg, ivri «al avrol oS- 
rcjg iix^<Ti(ffifA6voi, ^al Idicc xal dijfiooit^ ixdgore itaqankif- ^ 
aictv ivjfiif' iu^oyraiy ra .xai.a int ^roTg aya-d-otg rovg 'd-e^ 
ovg di36vai ittXtmvrtg av nqjiaiv aitotg ^ • nh^Xov d^ ovSeiq 
Hy iiiilvcov tvl^aiiivfov axot/aae. rotyaQovv tlg romc^KOV' 
Tov XQ^vov xai ^ ovSivm ^rrov tvrvj[Hg tlffiv avif^^wtOLd. 
t? S* aqa neal l^vfipiprjxtv avrotg Sart fji^ navra tvrvvtiVy 
dXk^ ov Sta rtjv^ ii^th'(ot tvxi^v ^. im totg ^oXi S\ otnaty 
i^lVy S&rt fcai StS6vat ecrr^ - av rtg tiyiOfitvog rv/^jawy, xai 
rcivavrta rovrwv. ^ovkofiat Si ^oi xai irtQOv n A^yjyffa-19 
G^&ai, o Ttort ijitovGa rwv TVQe&fivreQwv rivtov* cog L4f#jym- 
otg xa* AaxtSatfioviotg Staq^ogag ytyofiivijg l^vvefiatvtv aiti 
rij n^T^t" fjfioiv Sare xai xara yfjv xai xara '&akarraVy 
OTCore fiaxfj yivoiro, SvQxvitZVy xai firjSinoxt Svvaod^ai y.qa- 
rfjaat. rovg ovv ^A&rjvUiovg dyavaxrovvrag ' rw jrpcc/ftoc-b. 
rt, 9(ai dnoQOVfiivovgy rlvt %qrj fitjiavij rcSv naQOvroDV njx- 
9twv dnorQonijv tvqtXvy ffovktvofieyoig avrotg Soxttv xqdxt^ 
gov tlvai, nifixpavrag nqbg "Afifiwva, ixetvov intQwr^Vy evi 
ds TiQog rovrotg rdSe, xai dv&^^ oxbv nore AaxtSaifiOvloig 
-ol 'd-eoi fjL&kkov vixrjv SiSoaatv fj ^jcpiaiv avrotg • .oV nkei^ag^ c. 
q^vaty fjiev 'dvdiag xai xalXidrag rcov '^ElA.rjvoDV ccyofiev, dva-^ 5 Particulae av Ipcus hic imicuifjue esset utile; nos 

esaie non Videtur , etiamsi^ autem id plerun%que votis eX" 

dure admodum ad ^aXd njente peterc, tjuod non impetrasse 

retrahas. Conjicerem aV, de melius foret. ' Add. Juvenal. 

eo quod solet fl^ri quoties 10, 346. 
occasio fert (v. Gramm. §. 126. 

Obs. 5.): sed exempla non 6 Sic ctim vulg. Par. F, et 

suppetunt nisi cum praeteri- a prima manu C: ceieri 

tis: quanquam non apparcrt , omnes^xa^ non habent: ser 

quid impediat quo minus vavi tamen, quoniam fortio* 

etiam in tempore praesente rem reddit negationen^. 
vel potius infinito ita usur- 

petur particula. Quod si ta- 7* Vid, Jnd. dkkd* 

men i;»on videtur, repohen^- ' ^ h' i 

dum. censeo dU^ qua parti- 1 Tovg ow Ad^alovg '^ fioV'' 

cula superius Ixafors rep^ta- ksvofiivoig avio7g x. t. L Ora- 

tur. tio est dvaitoXovd^og, AccusAti ^ 

Val. Max. 7, 2. ^ocrates s vique absolute <}apiendi ut 

nihil ultra petendum a diis ^n sermone recto Nominativi. 

iminortalibus arhitrahatur, Vid. Gramm. §. 132*:. Obs« 1. 

^uam; ut hona tribuerent ; et §. 1^5, II, 5* ^- fjuia ii demum scirent, quid 2 Xe 200 AAKIBIAAHS &iili€Mfi n x&ioCfiiptafiiP ta ItQit avimf wg oiihi^ iOX^n; 
noiiitag n mXvtAiaTiitag xal fnfivordrag iScDQovfit&a roZg 
i{^€o»ig oy' &ta<rfoP Srog, nal htlovfjiiv XQijftara Saa ovd* 
^*ol aiXot t^ftnamg "JSklfivig *. uiaxtSaifiiovioig de, ^avai^p.t^) 
ovSencinor* iftdlijgev ovdh rovrm* gXK" ovrcog okiytiQiag 
didmwai nQog irotf$ ^£ovf, dian itat dvaitriQa ^vovotv^ i^td- 
Gton, xal raXla ndvra ovh dU/(0*^ ivSu(ndQ(0$ Ufiwmy fptiO iQ ^fuTg^ XQi^fjiara ovSiv iXdtr(0 xtmrifiLhoL rtig ^fieraQag 

hwg^ ijTHSii ilQtiif^vai ' ravrd n, xal httQtorti^at ri ^^ 

TtQdrrtfvrai avrovg rm itaQ^vrm xcatm dnalXayiiv evQitVy 

aXko.ftiv ovSiv dnoxQidijvat rbv nQOtpi^rtjv' rov yaQ &tbv 

^^ovn i^v SfjXovori* Hiikiaavra Si avtbv^ '^ui&rjvaiotg, qidvatj 

rdSt UyH ^'Afifu^v * • g>Jjaiv &v ^ovUa&at avtd^ ttjv AafHr 2 Xenoph. Kep. Ath. 3, 3. 
AtheniensM ait kogtdaat Iqo- 
Tag, oaag ovdefiCa x&v ^EXhpfi" 
Swf noltm. IVlem. Socr. 3^3. 
12. orar /« Xf^Qbg i% Tr^oSt tIKj 
nokmg yiyvjftat, nanto o Mtg 
JijXoy mfmouivog, ovdetgalXo^ 
&tv tovt<a etpufiiXkog yiyvnat. 
Conf. Act. Apoat. 17*. 23. 
KOEPPEN. 

3 Hanc meam vulgati oli* 
^ f(ag emendationem; etsi a nul- 

lo codic0 confirmatam, ser- 
vare tamen non dubito. Vo- 
ci oUyais\ cu^us parcissimus 
est yeteribus usus (ap. Hip- 
pocr. Apho^. 2, 7. yalet hrevi 
et opponitur voei voi&gosgj 
lente), ;iulluft omnino hic 
locus est. — Mox pro ^$q 
(|uo'd est in solo Angelu et 
in vulgatis, codd. dant ^ el^ 
nsQ, quod cocruptum viaeiur 
ex ij jintg. Vid. infr. 22. n. 2. 

1 V. Alcib. I. 5S. not. 7. — 
Mox T£ deest in optimis. — > 
Tum vid. Ind. in 07^w6xi, 

2nqo(ffftag appellatos fuisse, 
divinorum oraculorum Del- 
phis, Dodonae et alibi inter- 

Sretes nertum : vid. Valck. ad 
[erod.7jltl. Ad eorum instar 
i jitur anti»tuem oracuii Am- moniaci eodem nomine ap- 
pejlabant: vid. Diod. 17» 51. 
Flut. Alex. p. 680. d. Hujus 
itaque formula in eloquendo 
oraculo sollemnis hic expres- 
savidetur. Coijf. Arrian.7. p. 
305. 61 di (ug ^gon tqniocnf on 
Svitv &ifitg 6 "Afi ficnv X iy « i. 
£t ad verbuni sane conve- 
aiunt haec 7'aJe liyst "Afifuav 
cum f or^mula e Vet. Test. no- 
tissimak Non minus autem 
^apte jungitur his dativus 
^A&fj[vaioig, ut post Bekkerum 
distinctione nunc significayr- 
mus. £ui^ enim verborum 
ordinem qui est in Vat.. Ven. 
Par. G, (pdvat, 'A&rpfaiotg xa'- 
S$ X* A. eo- securius neglexi- 
mus quod e Clark. non eno- 
tatus est. Sed est aliquid in- 
soliti in absoluto iUo xailc- 
cavxa', propter.quod n^ nunc 
quidem alienus sum a facilli- 
ma Hemsterhu&ii (ad ,Luc. 
Dial. Mort. 13, 2.) correctione: 
uaXiaavta di avtov "A&fivaiovg, 
tpdvat, tdds Xiyst A,\ nimi- 
rum ut vox prophetae fuerit 
haec, JZ !4^iyyceeo4, td!it X. A. 
Sic enim et alibi talia pro- 
ferunt spriptores e. g. Xen. 
Symp. 2, 12.^ Kal b 2(a7tQdxf)g 
xaliaag xbv 'Avxia&ivfpf $tntv, 

CVXOt — QtOfiUt. 

3 Be. JETTEPOS. > , 201 

Saifiovlm ivtp^pUav* iTvce^ ftSXkoVf ij ror t^fjiituxvta -^Sv ^JEir- 
lijvm UQ<i, xoaofvra dmTv^ oiixiti 7U^ixig<o. r^v yovv 
tvq}T}fdav om. aXktp %tvd fjUH douiX %6yHV 6 ^eog ij xifv iih , 
%tiv aixtSif. i<ni yaq m ovxi nokv diaq>eQov(fa xm aila>v.c. 
ot filv yoQ SiJkoi ^'lEXkriv^q^ ol fuy %qvo6k£q<»q pov$ naqa- 
^fjadfitvoi, mQOi d^ dvadi^fAa<Ti dtoQOVfUvot xovg ^£oirg, €u~ 
%ovxai axx* av Tuxp xaiixa, idv xi dya^a, idv xt iicax<!u ' 
phtaxpijfAOvvxtov ovv avx<ov aseot/om? ol ^&tolj ovx' dnodi^ 
%ovxat tdg noXvxikttg xaixag * nofiTtdg xi %al '^voiag, dkXdd. 
d.oxeZ (AOt noXXrjg ^vXaxJjg diZ<jd-ai xal exixf/etogy 8^t noxi 
^fjxiov itnl 9tal fjv^. tvQijaitq de xai naQ* 'Ofi^Qep ixtQa na- . 
QttitXi^ata xovxotg HQtffjtiva* tpfjai < yaQ' xohg TQ<»ag l7rai/-21 
hv notovfdvovg^ ^EQbnv d&avdxOtai xfXifiaaag iie<xx6pipag'. 
x^ de nvtaaav ix xov mfiov \ovg dviftovg tpiQttv 

ovQavhv tXq<o 
^Hittav* xijg d^ ovxt d^tovg fidxaQag donina&ai^ 
Ovd^ B&ii^tv. fidXa ydQ a<ptv dnij)(d-txo "iXtog iQtf, 
Kai TlQiafAOg, 7/tai ijabg ivftfifXifo TlQtdfioto. 

waxt^ ovdev avxotg ijv nQovQyov .&vhv xt xai dcSQa xAtvvh. 
fidxtjVf d-totg dnTjx&fffiivovg. ov yaQ^ oJfjtat, xotovxov i<rrt xo 
xc5v '&-t(oVy' Saxt vno SoiQcov nctQdyta&uiy otov xanbv xoyd- 
axi^v* dXXa itai ,fifittg tiri&rf X6yov XiyofUV, d^iovvxtg uia- 
KtdatfjLOvitov xavxtf ntQittvau xai yaQ av Sttvbv th}, tl nQbgc, 
xd StoQa xai xdg '&vaiag dno^kinovaiv fjfi<5v ol S-tot, dXk& 
9-^50 fjitj nQog xrjv ^fvyijv^ av xig oaiog ml Sixatog <ov xvy^dvTj, 
nolX^ yt fjiaXXoVy oljiai^ ij nQog xdg noXvxtXttg xavxag nofjt^d. 
ndg xt xat d^vaiag' ag ovStv atoXvtt noXXot fiiv tlg 'O-tovgy 
noiXd S^ tlg ^iv&Qcinovg rjfjLaQxrjHozagy xai IStoixfjv Tcat no- 
Xtv eintiv dv* exa^ov sxog xtXttv. ol, Si, dxt ov StoQoSoxot 
ovxtg, icaxacpQovovaiv dndvxoiv xovx<aVy Sg <p?jqiv 6 d-tbgy 
xai^&tdSv nQocp^Xfjg *. xivSvvtvtt yovv xai naQa &totg nai 22 3 Be. cum Cl. Vat. Ven. Prolegg. p. 37.) versus hos 

Par. G, Tavraai. ex h. 1. m contextum nunc 

' ^ recepit. — Vid, Ind. inmav- 

1 Locus in hunc modam lig» -— Tum xvlaaaV est ex 

nullus exstabat apud Home- Ven.- Hz xvlaav Clark. Vat. : 

rum. Esso debebat II.* &, ceten jKviaoav: Wolf. e con- 

post v^ 64S; ubi post Bame- suetudine Homeri, ftvlaaijv. 

sium Wolfius (quem v^ in „ r -j > « o. 

. . 1 Ha- 202 AAKIBIA/IHS Tiaq^ &¥&QArcoiq Totg, rovv ^%ovai dMaioavvfj re accfJ tpj^ovij- 
mg dtatpiQ&vtvDg ttttfifjff&aL q^QOViiJioi 8e ml Sivtaioi oux 
akXot tivig d(5iv tj twv iWitmt^ ^ a dtv 'jtQatvetv ^lXi/itVj 
xaJ TtQog ^tovg xal liQog dvdqwnovg, povXoifirjv 5* Sv xal 
(Tov Ttvd-iad-at y Oyti lifork iv vS • exiig . TtQog tavta, AA. 

. ^^•"AXV iiiol fiiv, c^ ^mtQat^g^ ovx akXrj nfj SoKtZ, ^ Tjm^ 
eov tt nai tco ^d^np, otlSkyuQ av Hy:bg ihj dvtlxlftjcpov i}d 
tS 'Oitp ylyvttj^ai «. E^, Ovxovv fiifivrjtfai iv hoXXtj dno- 
Qia q^daxfov thm, Sntdg firj Xdd^g otavtbv ev^Ofi^vog xaxij 
c. doxdov ds d/a&d 3 * AA, "Eywye, Z^, 'O^ag oSv wg oix 
daqaXi^ aoi cgiv iX^ttv itQbg tbv &ibv tvtofiircp *, 7va fiijd\ 
av oihto tvyrj, ' pXaaqnjfiovvtog aot) dxovwv, oi^ev ditoS^i]- 
tat tijg, 'dvaiag tavirjg-y tvxbv 8e xal extqov ttitQoaano- 

'A,'hxvarj<^. ifioi fiev ovv SoxtX ^ikttf^ov ^ that tjavyiav .e%Hv. 
tij filv yoQ Aaxbdatfioviwv ivytjj Std trjv fuyalotjtvxiaVj 
tovTo yuQ xaXltt^ov twv iv dqQoavvTj ya ovofiatwVy ovx av 
olfiai at i^sKttv %Qrja^au dvayxalov oiv iatt mQifuviiVj 
leog civ ttg fia^rj, wg Stt itQbg-^&tovg xai TtQog. dvdQwnov; 

23 StaKeHa^aL AA. Jlitt ovv itaQiatai 6 XQ^vcg ovtog, w 
£toHQattg; zai tig o rtatStyawv; tjSiata yccQ av fioi Soxto 

h.tStZv tovtov tbv av^Qwnovtig eattv. US^. Ovtogiattv ^, 
cp fiektt ntQi aov. aUi SoxtX fiot, waittQ tw AtofirjSti qrjul 
t/jv "A&tjvdv VfAijQog dnb twv oq^alfiwv dqtltXv trjv dxXvv, 

. "OtpQ" tv yiyvwaKot fjfuv &tbv ^Ss rtai, avSQa ^, oxhw xai 1 Habes hic eundem in yo- 
ceallog usum, quem in Comn 
parativis dudum ^otarunt vi- 
ri dpcti (v, Fisoh. a^ Well.. 
III. a. pag. 351. Matih. Gr. §. 
450.^ Obs. 2.). Nam cum ra- 
tio posceret vel alXoi ij oi «*- 
doug^ vel oilXot tc5y »^0Ta)y 
(v. Ind. in «iUoff), utrumque 
interdum simul admiserunt 
Graeci. — Mox Coisl. ngdt^ 
tsuf T« %al l, 

2 Be. e Codd. optimis y«- 
via&ai. lidem cpdd. antea 
omittunt fiiv post ^^o/, et pro 
jiftfQ cum aliis mendose 
exhibent iineg. Yid» ad i$. 
extr. 3 V. Not. ^. ad §. 1. 

4 Codd. opt. evxofi. pars 
ceterorum sv^a/i* 

5 Sic optimi : ceteri xgdtt- 

gov. 

6 Vind.^ Ven. 2 et edit 
Basil. 2. ovTQ^ tig i^h, quod 
placebat Stephanoi , Contra 
in optimis deestet.Ti^ of igiy. 

7 Ih e, 127: 

^A/lvv S^ avt roii dn^ oqf&al- 

• * ^ 9°"' ^ ^^*" iniit», 
"OtpQ tv yiyvoiaxtjg ^fiiv &tov 
' rfis xai uvdgu. 

In his Homeri verbis eXov pa- 

• t«l y ^ / JETTEPOS. 203. i} ruy^aQQoaa %vy%&VH, xottfVtxavT^ iiSff it^ffq)BQHv &' wv 
fidXXfig' yvdada^a^ fffth^ mvAv fjSi mi h^Xiv. vvv nsv.ya^ 
ovx av fAOt doxeig ^ Svvifd-ijvaL AA, ^JicpaiQdttOy tm ^ov- c- 
Xktou, rffv dxXifVf Hti oiiXq ti. wg ifrm naq&s^siaOfiai fttfdev 
av q)vyhV» twv vn' ix^ov itQoatattopbivwv y oattq itot^ 

ASiiativ 6 av&Qtonog, Hyt fi^kkotfu ^^tXtiav ytvia&at. SSl. 

' 'AXhot fAifv xdxitvog ^avfiaatrjv oaijVTtiQi ai nqodvfLiav 
eytt. JiA, Mlg tott tolvvv Mci tifv d-valav dvapakXtad-at 
icgdttatov -dval fAOt Soxtt, 2^, KaiS^^cog yi aot Soxtt 
dacpaXdattQov yaQ iativ fj naQaxtvdvvtvttv toaovtov nivdv^ 
vov. AA. ^^MXa ncog^ w JSoixQattg; xai fjtifv * tovtovi tpv 24 
atiq)avoVy intiSrf fioi Soxtlg xaXtag ^vfjt^t^ovXtvxivai^ aoim^ 
QidTjao}' totg ^fOT^ Si xai atttpdvovg xai tdXXa iidvta td 
vofiiCofAtva Tote SmaofttVf otav eMtvffv^^-^^Qav iX&ovaavh, 
iSa}, tj^tt S^ qv Std fjtaiCQOVy tovttov d^tXovtiov, 2!Q, ^AXXd 
Siyipfjtat xai tovto* . xal <i}Xo di civ tt twv naQot aov 5o-' 
^iytfov fjSicog ISotfjit St^dfitvov ifiavtov, wamQ Se xai 6 
Kq€<ov EvQtTtiSrj mnoitjtat tov TtiQtaiav lSd)v ixovta td * 
^A(jP7, xat dxovaag dnb tdv noXtfiioov dnaQ)(ag avtqv tiXT]" 
q>^vai Sid ttfv tijvtjVj Oioivbv i&ifAtjv, q>fjaiy\ nalXivtxa giq^tf 
^Ev yaQ xXvSwvt TnifAtd-a, SantQ ohd^a av* ovt(o Si xdydnt. tet positum esse pro perfe* 
cto^ quod philosophice con- 
sideratum pertinet ' ad prae^ 
sens tempus : hinc est quod 
particulae oq)Qa conjunctivus 
ibi additus est. £um tamen 
noster scriplor, qui sermone 
obliquo haecprorert, in opta» 
twam Vertere debuit. Vid. 
Dawes. p.^88. 

S.Habes' hic og&otorovfAsvov, 

3uoque genitivum aov pen- 
entetn a nomine {^iftvx^ig) se« 
3uenti usurpatumque loco 
ativi qui dicitur oommodi. 
Kunquam enini ^enitivus pri- 
'mae et secundae personae 
o^otovovfAivog est locd meri 
possessivi , quod in opposi- 
tione semper aut iptitimponi- 
tur {Tijg iHy^, autpcon. compot . (aavTOv). Dativb ipsi tamen, 
aol, quem ex optimis sane re- 
posuit Be.^equidem diffido. 

9 V. ad Alc. I. 4. not. 2, 

1 Mira mihique nondum 
observata transeundi fbrmu- 
la: 'AXkd nmg sequente xfxl 
fi-ipfj quam aliis sive explican- 
dam sive emendandam relin- 
quo., 

2 Cave articulum soUicites^ 
qui jn memoriam , audienti 
vocat scenara >e fabula no- 
tissima. -* In versilsus ipsis, 
qui ^unt e Phoenissis 865. 
legitur ibi HaU,LnxoL^ ad giq>ti^ 
unde pronomen cd ^ inseren- 
dum oenseo textui nostro. 
P<p xHfis&a^quod dant codd. 
opt. utque est apud Eurip., 
ceteri codd. StaHilfAB&a, 

5 Jle- 20A AAKIBIAJHS 9faQ& 9€w ripfSiifw ravr9j9 wma9 jti&^uu ^^ daitt» di 
fiOi ov% ir Hattopi nkvdmi rov JK^ortog thcu, Tud ^ou- 
XoiiPir Sp xaklihtxog ytvh&ai rm ow i^a&m. 3 Kepetitum in apodbsi 9i 
(wtn ci — ) ob lon^o- 
zem seriDonem intercedentem. 
Sed haereo in ^oce tio^av. 
Schleiermacher vertit diejes 
d^in Urtkeily quoniam sciii- 
cet coronam Socrati AlciBia- 
des obtuLerat verbis 'intidti 
110« doxB7g xaX&g avfifitljov-' 
Xevx&fai, Sed cum coronam 
• Tiresiae manifesto ideo tan- 
tum memocav^rit So6rates ut siidile doiuim nbi obIa:tum 
cum 'illa qomponeret, .non 
potuit non hic etiam eo re- 
spicere. Quare suspfcor na- 
tunLjOSAN e JOJSIJW -Quae 
vox hic ob id ipsu^ prael^fa 
videtur qiiod poetica ma^s 
est quam prosaria. Hom. do~ 
aig o^ oklyn %t tpfltj t». £u> 
rip. Herc. f ur. 4/1. (de clava 
Herculis) Jaii5d3imt'yf%vS^ do-' a«r. EXCURSUS ad §. 16. a. 

uae inhoc loco impeditissimo omnium suiit mblestissi- 
ma, verba ftn\ TiQOTtgov, Cornarius in cod. suo Hassisteniano 
non' invenisse affirmat. Ad cetera Schneider annotavit quae 
sequuntur. ^^HnovQl^tir semper dicitur de verito, quando se- 
,,cundus spirat et afflat; hinc metaphorice de anima seu 
„eju8 cupiditatibus, quando hominem quasi vento vehementi 
„et secundo ferunt in aliquam rem, ut h. 1. in xTijoiv XQVH^" 
,,ro}y X. T. Xi Miror autem neminem vidisse, vitium haerere 
„in eo quod oaomtg et rooovjfp periodi membris dispuncta 
„fuerunt culpa li^brarii. Quare facili opera, omissis verbis il- 
„lis omnino superiluis (iri TfQ^Ttgov, locum jiisto tractui mem- 
„brorum et motui repono scribendo : — fiiklovra TfXtiv, avtv 
ityag Tavt^g, ^ ntQi XQW^'^^^ xxrfiLV ij awfmzoq QWfirpf rj xal 
9,aM0 Tt xdiv TOLOviiOV, ooMniQ av inovglav xb rtig V^v;[fijc, Toaov- 
„TCj> fitiib) afiaqTrifinTa dn avroiv uva^'xai6v IgiVj b}g eotxt, yi- 
^^yvttjy^ai" JNos in superiore editione animadverlebamus, 
trajeclorum Ijic quaqua tandem de causa verborum lioc eti- 
am indicium esse, quod Verba vlvtv yuQ TavT7}C male et ambi- 
gue dicta essent praecedente illo tjJj V^Vj^^- Deinde Bekker, 
pulchre videns tam magna trajectione opus non esse,' in edi- 
l^one sua sola verba «yfv ^A^ Tavrij? posuit ante HaMntQ, Sed 
aliam rationem aperuit nuhi codex Coisl. ab eodem coUatus. 
In hoc enim pro oaMntQ a manu corrrgente scriptuiti. oam 
yag^ alterum autem yag post avtv erasum e&t. Unde haec 
fit oratio : oow yag av . . . inovQiati t6 t% y^XV^ ^^^^ TavJi}g 
^ mgl XQVf^oi^ojv xTyoiv x. r. «., tooovi^ juc/^ca x, t. X, In qiiam 
rationeni sponte pervenit etiam Ullrichius : qui tamen minus 
feliciier vulgata illa utj nQortQov servare tentat. Dicas sane^ 
antiquiorem eliam ilium codicis Coisl. correctorem ex con- 
jectura ita emeadasse. - Sed, utut de eo statuas, id, quodmihi 

ut JBTTEPOS. 205 «*t * i-. ut veram fere hanc lectionem commendat, est mutatio illius 
^ontQ, ^uae forma alteri . roaoi^rft) praemissa vereor ut satis 
ex usu sit, cum non meminerim me aliter usquam legere 
quam oa(^ — tooovTOf. Verba quidem avsv tavirigf fateor, ne- 
que in hac loci const^tutioa0 satis ,commpde^ coUocati sunt: 
sed ambiguitas tamen^cumillo ^d^ «iiblatit estu Quod si non 
satisfacit, trajectiouem verborum nunc ad minimum fero 
redi^as scribendo, oaoj yd^ av avevzaxrtfig » . ^iTUOv^ap to t^$ 
H^XV^ W ^*^ X^' jcijorttf X. t, Xm . , 

Xjacunam m his signavi loco , illorum ^i| nQQJiQOv,. quo- 
rum simpIiciter'.expellendorum ratio nemini facile probabi- 
Uir, ea miniis^ quod ut olira }am animadv^rtebam, dativiis 
00« vel oaaitfQ solvts relinqui upn potest, sententia offO) ftaX- 

^ lov invoqitayi requirente: -unde . Ficinus quoque.non.simplici- 
ter omisit,! sedi dedit quo magi^. Non qiiidem ignoro oum 
interdum.solum etiam poni; ut in boc Thucydidis 5, 108*. 
Tot^ > tcndvvovq ^fi&v iytxa fiallov tiyovfisS-^ uv i/MQiaaa&ai av- 
Tohgp oaoi Ttqbg^^a ti^yfi tt^g JleXoJtovvi^aov i/yvg kufitd^a. Verum 

' non recte in talibus fi&Xlov post oaia supplent, sed sensus 
comparativus m priori tantum membro est, et f/uXXov oahj hic 
est .pro toaovtio. ftdlXoVy ott, {iyyifg :csifu^a) : neque diversa, res 
est quando in priori-membro expressum est ToaovTCi)» ut ap. 
Heroicl^ 8, 13. vv^ noXlav rjV d/gifa}tdo^]tQaov%(^ oo&> iv nfXdysi^ 
fpsQOfJtivotai . adtol^ iTieKtTtts: unde pi erumque oa^) in tali ^er* 
raone reddi potest. quxuenusy jouoniam^ ut in omnibus illis 
locis quos apposuit Duker ad Thuc. 6, B9' 'In nostro aulem 
loco feensum comparativum utrumque ra-embrum sibi expos.-^ 
c»t:i'^uo ma^is.-^. eo ,mugis «rn h. .e. -si multum «^, ,niul- 
tum — : si minus — , minus. In quali sentenlia pro&am qui- 
dem, orationem imc^ sine compatativo non admittere, arbiiror,^ 
Ita hoc pro comperto, opinor, nobis esse potest, latere in 
corruntis illis fjiri Tti^oteQOv comparaiivutn- aliquem qui vim vo- 
cis fiaXlov signifioantiori modo reddat. Neque me paenitet 
ejus quod olim * conj-eceram oaomiQ av. XapQotiQov. II. p, 1^4S. 
*Slg d ote mvrfljj ^iq)VQog /Sa&v 'A^Xov iX&:^ jidpQOg Anatyl--, 
^uv , hti t' riuvU dy«x^weiv. Verbo intWQia^^ quidem for- 
mam quam Ed. Bas. 2. exhibet inqvQidaii praeferendam olim 
putabam: sed veriora me docuit Schneider in Appendice ad 
Lex. h. v.et tenent illud mss. omnes. Verum, quo diutius lo- 
cum Homericuni contemplor, eo similius. vero mihi videtur,^ 
integram dictionem eleganter huc transtulisse scriptorem ita: 
offoi yocQ dv Xa^QotBQOir inaiyiaji tb t^g ^>vx%g' Quid 
quod verbum inovQV^iiv, quod propter disectiorem navigantis 
signjficationem Homerico inatyl^ttv substitutum a nostro olim 
putabam, aptum prorsusnon esse confidenter hodie proiiun- 
tio. Quippe notionem venti secundi, quap verbo illi .sua 
natura inest, scriptor philosophus nullo modo conjun^ere .po- 
terat cum notione ioipetus animi per cupiditates in deteriora 
ruentis: absolute autem, de impetU venti, verbo inwiqlCjttv 
atticus scriptor nunquam abusus esset,. sed vel prosarie po-.. 
suisset iq>OQfirjati, vel poetice inaiyiaji^ Il«*i t > M. A D D E N D A. ena» 3. d. bI f/unf igofi. •— — e^ cy« vfQOfATfV — . De duo- 

, bus hisce et, ut vere observat Stallbaumius , alterum ab 

, altero pendet et duplicem quasi protasin efHcit, cujus 

apodosis est interrogatio ti av <— . Nam hic verus est 

9ensuum ordo i et fAOV iQOfUvov — " nocvtodoinag eXiyts^ iTvm, 

d' as rigofiiiv, aQa — fisXlTtag tl^ai' ti ay dnac^vta uoi ; 

Qu^m ordinem ' revera habes in loco alioqui similiimo 

Protac. 311. c. ubi Heindorfius monuit dd triplici etiam- 

$1 quod est in hoc nostro dialo^o infra §. 6.' a. Neque 

obloquor 'Stallbaumio virgula potius tju^nv colo *difitxn- 

ctum volenti post aviag (ivai: sed soteo in talibus non 

logicam rationem sequi , sed perspicuitatem, quae per> 

saepe juvatur quando in loquendo dirihiimus- etiam ^a, 

quae logite cohaerent. Ilic autem haec "d mi a« /u. ar- 

^ ' titis coha^rent cum sequenti ti quam cum superioci^. 

— 4* Levis anacoluthia est in. his /ToTf^oy da nsgl dgn^g — 

donii, dlXfj fiiv dvdgbg tlvat, oulXiy Ss — ^* Infinitivus enim 
accus^tivum d^iXriv requirebat. Sed mente- repetendum 
solum So7ts7y ut in proximis etiam/expressum est» 

— ib. Ndt. 4. Bekkeri emendatio vyind yt, Stallbaumio teste, 

cQnfifmatur codice Florentino : quarev leposkum id iiunc • 
• vellem. :.. 

<— 5. 6. Non immerito offendit Stallb. in altero ydq (sTt yda 
xal t. a.) Non enim novum argumentum a£fertury our lo 
agxtty non in quemvis <:adat; sed nova objectio contra 
ipsum illud (ig%siv, Quare apte legentui^ «suadet d' av^ 
addicente Ficino : sed hoc rursus considera, 

— ib. ngoafii/idoau Vid. Indicem.y . ' - 

— 6. Not.' 9. Conf. simileQi in copula »al hegligentiam in 

Crit. 5. a. ital totahia ansvdsig, 

— 7* Not. 3. Non debebam dicere, plurimis locis formam 

in -6( dare Clarkianum, sed ubique^ 

-^ 7- Not. 6. Vocem slsv proprio sermoni intersertam habe- 
mus Alc. I. .6. a. ubi vid. not. Quod autem ibi dixi de 
vocula nov<i id recte^ quidem habet: sed non opus est 
ut confirmationem aliquam Socratis opperiatur Meno. 

•~ 22. c Oratio anacolutha. Nihil enim sequitur quod a 
verbo ffxoTroujrae ^pendeat ; sed post verba, instddv tig tgti^ 
tai — ivra&ijym, his tanlu/n se applicat sermo per sVnoi 
av tig, neque redit ad su-perius axonovvtai: quod tamen 
non ideo pro absoluto est habendum: qua ratione in 
seqq. scriptum esset, stnOk ydq dv Tig. 

— 25. Not. 1. Vid. -pot. 6. ad §. 38» cum additamenlo hic 

apposito. 

— 2o. b. De hoc loco et particula ov verbo dnigsiv abun- 

danter addito vid. Heind. ad Gorg. 99* et conf. ^^ in 
Indice. 

— ib. Not. 7. De Anyto et hoc ejus cum Socrate dialogo vid. 

eliam Sohneideri nota ad Xenoph. Mem. 1, 2, 37* 

— 38. I «*^ • • ^ b.« ADDENDA. - 207 

-^ 38. Not. 6. Ad Imperfectum m his to oi aga xal do^a 
ip al/Tfd^ig conferatur imprimrs Alcib. 1. 15. b^ ubi eodem 
lece modo Alcib. se ipsum cocri^t ita: %o ds ^i Tuog e^er: 
quod cave referas ad tempus illud pueritiae, cum spectet 
fiuperiorem colloquii partem, et aeque bene dici potue> 
rit, To $8 didi nwg^sx^i: nunc idem est ac si scriptum^ es- 
set: To ds ovx infvoovv (odi nmg sj^f^y. Neque aliter. res se 
habet si alteram ibi lectionfiai 6equimur, et' iji eundem. ^ 
s^nsLim Socrates interrogat: To Ss nmg e7j^cV/, <Addantur 
duq loci cum Imperfacto ryv: Alpib. 1. 51. extr. . ^'JSkqov 
4' vv t6,T€ ;(Qf6fi$vpv kal ^ XQV^^^^t AI^- H. 13* c., avyj d' 
^y tj avtfj di^Jtov — : quibus tamei^ locis rjy non est cor- 
ri^entis, se^ valet esse dlcebamus vel inteHif^ebamut, 

In .£xc. ad.. M«n. 2. p. 73. ^oslna^tf^Hvtiv t^ insere; quod 

inter verba geometris propria me^orat Pl^to de Kep.^ 7. 

■ p. 527. a. " ., 

Crito. 1. Not. 3. Qiiod dici Clarkianuhi in Critone destitu- 
Aum esse comite suo Vat» /1, id .eo tantum valet, quod 
Bekker eum fortuita de causa .ad hunc dialogum non 
^ohtulit; 

— , 1. Not..5. Conf. infrat §. 12. not. 2. 
*_ 1. Not. 9- Scribe: §. l4. aU* fiV zolg fidXig/u, et Thuc. 7, 
71. iv tolg x^^^ksnanO^a $ii}yov- • r 

— 2. Not. 3. Vid. Horat. I. Sat. 10, 33. et ibi Heind. 

— 3. a. Non temere obs'ervat Ullrichius, Cicerowem, quem 

memoriter hunc dialogum' edidicisse dicas (vid. §.2. n.^,^ 
§. li.n. 1. §. 12. n. 16.), hur^c locum prae ociilis habuisse 
cum in lib. de Amic. 3 (10)'Laelium de Scipi6ne .dipen- 
tem fetit ita: Mos^or enim tali^amico orhatus , quaUs 
ut arbitror nemo unquam iov5LVU .fiyriOTf) erit. 

— 5.'Not. 1. xal — unsvS$ig: cf. Meno. 6. not. 9. Nostro au- 

tem loco xai vertere licet tfuippe, (fui — . . , 

— 12. Not. 2. Post verba, cum praeteritOy adde: Vid. s\\-s 

pra §. 1. not 5. , 

— 11. b. jftvai hic dictum esse pro am Bhai omn«s tAfiti 

hucusque agnovimus : et fortasse non minus ,id graviter 
dictuna plurimis videbitur, quam illud Ciceroni» (de Off. 
1, 12, 38.): helium gerehatai^y uter esset y non uter im' 
-peraret. Na^n e Graecis scriptoribus , liisi illi\m usum 
nuc vocas, qut> iVtv, Holvy »)v, sensu verbi f^v de homine 
dicelJ^nt, exemplum nullum adhuc allatvm vidi. lllud 
enimDemosthenis, de Pace p. 61, 10. Rsk., nemo invo- 
cabit, ubi iion urto ari^umento demonstratum est verissi- 
mam esse Reiskii eraendalionem oOig ts Bivai (qu^nqua.Ti 
ego cum Augero malim &?b aiHg t« sirai) pro criVs . sivix^, 
Quare non est cur suspicionem meam comprimam, 'ob-, 
litteratam esse veram Platoni^ scripluram hanc: si oiovtb 
Iti ixBLVfiv xriv noXiv noXiv Btvai, , 

Alcib. I. 4. not. 4.- Ad Scholium hoc conf. Meno. 15. c. d. . 
ubi priori loco ro^at Socratem Meno, ut velit ivdsi$ao&ai 
bI ^ft laanFQ Xiysi, quod simpliciter valet SiddaxBiv^ de- ^ 
monstrare ; Socrates autem puerum illum provocari jubdt 
Xva iv. tdvKa inidBi^xai» Conf. etiam A. li. 17. a. ' / «, A 

•^. •-«. Vel *;acrrtt:*not.4. ad A.I.21. 

dyannv Ti acquiescere in idiqucf. r& A. 1. 4. a. et riiie accus. 
^ sicut "alias gioyeiy, contenturh esse, M.7. d. A.T.33. c. 
' Conf. Xen. iLacecl. 3, 5. dytxmjftbv, <xi>riSy xa2 to igmjid-h 
• «jfoCotft" ^,sufficit, si quis esfc iife audiat quae rogaverit". 

«/«5wyTo? ' A. 1. 55 . not. 6". " - 

dyaa&at M.95.\c. Timaeirt: Hyafmt* amdixofim , &av(m^(o 
'il/tty i' ubi' V. -Ptitkttk. de structura. 
. SyyBXtlv aor. 2. vid. not. ad Men. 2. b. 

aysiv (uiide lat.. educare) formare^ instituere^ m activo ra- 
rum,- vid. Steph.Tnes. in ay^ip et ^yBO&ai, Sturz. Lex. 
Xenoph. irt v. num. 20. .ubi eiempla participii dx&uaai, 
, iiyfiivav de canibiis ; -deque iisdem aclivum ^yaysv ap. 
Plut. de £duc. 4, 17. Noster A.1. 4l.c. de homine, jta^ 
xoig '^yudvog. Hinc naiSoiv dyGiyrj et naidayayd^^ 

dy&f^get ayytvvrig A,l^S'n,2- 

dyvog nuUo scelere poUutus, sanctus M^1^4*e. . 

dydiv tijg Slxrjg vertamen forense^ actio C. 5. d. : 

ddittiiv» a5i»f7p A. 1. 14. n. 2. ' • - , 

. dti pro Ixtt^-OTc h. e. quoties ita evenit (cf. not. 5. ad A. II. 

'*' 18.). Mil3. b. thv «si nA^rjaidioyrar h. e. „quoties aliquis 
hccedit, «um •^", ut quisque. Sic Thuc. -3, 77. rag ac» 
nXTjgovfjiiva^ vavg i^nefivcov* 

algsiv vidJ Xoyog acgA, aigua&ai eligere, hinc pro&ir^^ 

prae/erre C. l4. c. ■ 

aiaasiv ferri, leviter moveri M*42. b. Cf. drtHv, 

aixiav syiLV hono quoque sensu? dicitur, perhiberij dicii The- 
aet. p. 169. a. mv drj xiv nigi alxiav exug dmqiiQUV i.e. in 

' quibus' centeri^ excellere: v. Heind. ad Gorg. 126. Sic 
' A. 1. 31.C. o^ig attiav bxbi d. r. JI, a. ao(pmtgog ytyovivat 
qui Perielis contuhetnio sa-pientior factus dictUur. 

'Iditaxbg minime malitiosus, simplex (harmios'), vocabulum ho- 
nestnm pro d(pg(av, ut docet Socrates' A.U.5.b. 

dieoXov&tiv, ut nostrum folgen, inteilectu consequi , asse-- 
qui M.9. c. Vid. Theaet. p. 185. d. "^Tntgni, o) Qiaiiifte, 
dxoXovS-tig* xul sgiv a igma amd tama. Plenius dxi^Xov- 
•d-ilv t^ ^oyoi Phaedo. p.^107. b.^ — Sed ^xoXov&ely tivt 
(hoteini) obtemperandi sensu habes C. 7. c. 

*AxovHV. dxovfo pro praeterito M^ 32. not. 2. x«xc5; dxovtiv 

alias usurpatur ut latinum maleaijuiire; sed C.42.e. .po- 
situm est sensu primario convicia audire, paii,,Cf.C,i3.e. 

dxQoxtigiiiaS-ai, A. L§. c. Schoi. et Suid. nvxttveiv i^ nayttga'- 
tial^uv ngbg hegov dveu avfjinXoxtjg, ^ oXcog dxgaig taig X^Q^^ 
un' dXXov ^fjtfvd^ta&ai. PoUux 2, 153. dxgoxtigiafibg fjiB^ 
icw^ tig iv nayxgatlai. Pro nvxttvtiv in^ grammaticx expli* 
catione expectes potius naXaieiv.» Sed ipsum pancratiuni) 

^ in qup lucta pugiiatui fjuncta erat, (v. Schneid. v. JXayxQ,), 
cujusque pars erat dxgoxtwiafio^, ad pugilatum potissi- 
mum referebatur: vid. Pollux 3. cap. 30." (ubi de pugi- 

lc). 20$ 

f . 

le). fiiile §Ui*^as in ^JbMoxti^iitis&a^ iibi pott hbbiieiii 
jpaneratiaften aliuai queiiaeun meinorat^ qiii aHgoxB^^kafi^ 
Aon seciis atgue ille excellebat, addit wjj^ oi indlaU 
,K. •• hic autezki Itictatbr alias erai. 

IrJUci apodosin inciplt ciim oppositibhe pbst sl: A.ii. 18. d^ 
fl o* plQit xal tn;fi^4^ijx«j> -^ •— ,. «AA* ev ^. i. t. «. quodsi 
dccidit — ' *^^ a/^^Tion prece illorurn id factiirn, Vidi 
Hoo^ev. t, i. f. p. 5.^ .;, , — ^-pbnitur in fronte serino- 
nis^ ^um ea (lu^j^ alter dixit iii usuhi hbstrum coiiYerti* 
mus (nun KrbAZ) C.l.e. &l}^i&K,^xbm^aya;d^, — ra- 

sumit etermoiieni interruptum M.23.D. aHX' aqa ZvHaxiavi 
^' aqa et aJUl' aqn A.I.52.ti.3; mXa fij^v est 

ebnsentien^s,.etKugeiiti6 quidem id quod alter dixit A. I. 
12. b* t(^« ft^y ToiJr^ /8 — fioc sahe pirorsus et omnihd 
divetsuM 'eit. Cf. tioo^e^t, I, $, 6. iliii^ • ovv se- 

quente ;^ adver^ative respoxidet pfaecfedexiti fUv, ita ut 
ow oppositionem ^ eb quod alter! xiotttm e*t cblli/;at« 
f ^ ut ;Semper valeat certe^ salterhg ftl. 18. 4. ^Usc 

niS?.; A;II.24;h.l. . * ^. i 

tfiUo^, ^Uo C. gehit. ixlius iquisy huhjh^, M.24.C. srXAd ^«^ 
^ijff. Cic; ad Fitmil.il,2. . iVic tfuicqtiam dliud libertai» 
te oommiini. quaesisse. Hor. 1. Ep.l6f20* Neve^ putes 
aiium sapiente h6i^oqui heahuhi Silot { %iup iido^ 

rmv A. il. 2^. h. i. , . ^ 

^ ^ erUif ^fvxi ^. 25. a; hb ii est alia aiiiina: boc <^him fo.> 
xet aU/ri v^;t.4' ^^^ reliqua, ht bppbnitur partiahimae, rjf 
ifgovrfiu* Via. Gramm. $. Il4, 5. 

^^ o^aliok aclditur iht^rdum nbmihi., qukmvis divers^ indi- 
icanti, immb cdntrario ei qtibd praecesserat: A.1. 18.d; 
xblg tn Axai>oi$ ual xoiq aXkot^ Tgtbgl: 6org. p. 473. c^ 
iinb .x4v noUtdv xal t&v aUmv ^ivw. ubi viol. lleind. et 
ad Phaedb. 137. lii talibu^ nbmeii epeteg^sis est Vocid 

ft^ rd Ts iXla ttixl — C4I4. c. prbprie: j,nbn mddb ih deteris 
sed etiam ^" ; ^ed verti potest simplicitet impritnU e6 

^tto^i -^. Vid.. Gramm. 5» ^T. 
•^ In formuiis^ Ov^iv aiXo v^i «*5 *!AX16 ,u ^ -*^, antft ^ rerii 
. bum proprie intelligendum esi, quale est fivbn' Hv vel 
9ro m. M.13. a. ovdiv mXlo ij avt6q t% anogiig, 18. c. ovdh^ 
HUlq fi iqm&ytog ifioC» Qubd Latihis quoirue in usu esti 
X>iv. ^, 32* ,Ventrfm nihil aliud auam datis voluptati-^ 
hus frui, Suet. jul. 20. •nihil aliud ipiarh per edicta, 
ohnuntifir,et, Altera fprniula est interrbgativa, hum aliud 
quam — ? ti. e. anriohj i^onne. C. ll.b. aU.b ti ^ tovttf 
tif tqyto diavoil -^ ^fMig aTiolioai} h. e. annoh — ^ stiides 
hos perdere? In i|ua formula j^ saepe etiam bmitlitur^ 
qub facto aUb :ti; ^ecerhi quidem jpbssit^ ut nbstruni 
i^ichi wahrl sed usu jiaec ^iio^^^ue /brmula cum reliqub 
sermone coal^scit sensu latini nonnt. Vid. M. Ib.b; 
hot.3. iS.k, 3^.b. A. 1. 13. nbt. 6. «^ Ot>servandum de^ 
hique assehtiehtis responsibnem ad bahc ihterrbffahdi 
formam, non fieri ne^ando, sed affirmando: vai, ipmivnmti 
ifec^ue mirum, cum m |>Iena id etiam, noh elliptica fiat 
dictiohe, e. g. tm ^iaUyfi bv vvv, dTjUei tivl i iiibil Nmii 
h. e. Tihi. a!i. Jl.a. '-▼ 1 -r . 

«M#( temere^ nnc Ofrtm rmizPM, frustra G.Cd^ Itjiit. M^ ' 210 / in ▼. f5( M io TtkiUw &vt\ To^adxfiif izg^Svw of ^Anutol 
fbj Slltog., Vid. Kuhhk. ad Tim, 199 (l44.)^ Penz. ad 
AeliaD. V. H. 2, J» ^9» aXX(og ta sine xai pro dfUei; 

xe %al — {maximej imprimis) M. 20. not. 5. 

aua&(a M. 27. «xtr. not. ^ ^ 

afiHvw igif fiiltiov igi^ fere sine vi comparativa dicuntur, ut 
in iUo Hesiodi i. 748. Mrfi^' in* axivrjioiai xa^if^ftv, oH 
yaq afiBivov, Halda dvoadixajaigvt propcie ,,non raelius 
est qiiam si non facias" h.e. non cond{f-cit, Sic C.l6.a. 
his (uhi alii etiam compkrativi illi se adaptarunt), 
A. I.9;h.d. A.II, 9. a. 10. d. ^Vid. Heind. ad Gorg. 53. 

dnqtu ol. dfji(pl tivd proprie ipse cum comitatu, cum sociis, 
ut 6i df^<fl ^wtifv Apol. Socr. 2. uhi vid. Fi^cher. 
Saepe autem etiam ipse solus adjuncta notione similium 
ejus M. 4l.h. ol df4q>l QBfiigoxlia (nos, die .Themisto> 
luesse). Vid. Heind. ad Cratyl. 36. 

Suq>iiTiSfixf7v A. I. 38. n^ 7» 

av p a r t i c i p i i s quoque et infiiiitivis significationem im- 
pertit hypolheticam, aut etiam futuri minus certe enun- 
tiati, quam efficit uhi optatiyo vel imperfecto aut aorislb 
indicativi additum est: (J.^.a. oi dvalSuodxoftfVOi av, bI oloit 
fpav y^qui lihenter vitae restieuerent^ niodo possent". 
A.I.4l.b.c. {olfiai) &avfidaai av — , xal olfiaidv avtrjv ^tneiv 
h. e. on S^avfidgsitv av ~, fV/iot dv —r, M. 9^ e, (not. 10.) 
uhi bo^ai» dv est pro Infixx. Futuri minus conitdenter pro- 
lati {du wirst wol). Add. not. 2. ad A. 1. 4. — indi- 

cativo futuri additum C. 15. not. 4. — imperativo 

,A.I. 38. not, 4. — Optat. cum dv pendens ah « M. 12. 

not.6. 40, not.2. Cf. A. I.4l^ not.l. — «i/repeti- 

tum in eadem^ propositione A. I.33.a'. {dkXd xav tt du" 
voov — , ngxu dv Qoi — , uhi prius av spectat et ipsum 
ad r\Qkfi). A.11.3.n.3. 8. c. d. 10. n. 3. " Vid. not. 8. 
ad M.26. it.M.25.n.5. — «ysineverbo gutjd 

mente repctendumYe proximis 'A. I.4l.not.6. Et sic in 
doTim av, Ooxii uv, ubi supplendus est infinitivus: A. II. 11. 
not.2. et4. — dv omissum in Optatiyo A. T.9. n.4. 

56. h. — - an in Conj^ quoque cum Relativo A»\.60.n.2, 
— uv significans id quod solet Jieri an cum praesenti 
' quoque, vid. not. ad A.II,18.n.5. 

-uv Verha Morhorum A.II.4.n. 2. 

dvd cum voce txagoq distrihutive usurpatur sicut in nume- 
ralibus dva nivtt, dvd uxoai, Sic A. II. 19> 21. dv Vxagov 
ttog quotannis. Xe^. Cyrop. 8, 1, 23. (8.) d^ Cyro, xal 
»&v(v dv htdgrpf fifiigav* Cumque nag saepe id^fem quoque 
sit quod txa<;og (ut ndg dvtjgif etiam dvd ndv BTog dicilur 
pro dv txagov etog : quqd diligenter notandum, ne qms 
praepositionem dvd in talibus sic intelli^at ut in dva top piov, per totam vitam, et sim. 
tpaUftVi dvapaiptiv yerbum proprium de iis' qiii a mari in interiora 
tendunt, im^rimis de itinere in r ersiam, A. 1. 40. a, Hinc 
^ Kvgov dvdffaaigi 

fivtt/xrj dubia siructura^ not. 2. ad A. 11. 2. 
dvaygdiffaa&ai pingendo consummare quod mente conceptum 
est. M« 17. D. Una enim ihi ducta linea tre» aliae appin- 
, gendae restahant. 
d^aXufAfidvtw, recipere^ de re amissa. M. 20. c cui loco coa> 

fer \ • 211 

fer Phae^o. p. .75<JQ. J^i di i^^Xafi&^tg 9t^h ywyia&tth yi^ 
yvofitvQi anuiXsuafABy, fj^toov dt dyalafifidyofAtv rag tm^tifiU^ 
et quae ibi seq. — > Eadeni vocis rursus notio esse qui» 
: deiu possit in pr^epositione, quando dvala/4fiavtip dicitur 
de re tractanda, ut s}Xyiterum tractare, repetere^ ' ut 
C.(>. c. ubiantiquae disputationes retractantur: conf.Apol. 
Socr. p* 19* ^^ S^ aliis locis manifesta ^ht simple^ sino 
iterationis notione, sii^ificatio , tractan^um jfumere, fiai" 
. penderCf excutere: iphileb. p. 33..C. Mvr\^ii(9 o, « nori ^<r* 
tni^OTtQov dvulriTijsovi M.2A.a.,,2xt^f*mfiti^a,dii xa&' «xa^v. 
dvttXafi^dvovxtg nold i^iv d fumg ^fftkti* Quaro etiani* in 
locis ex Ci^iton^ etApol. verbum hoc ita intelligere malim. 

dvdloyov v. in loyog. 

dvdnn^og 'ptofrie b xajd^ inf^fioXipf ntJttj^oifWfQgt 96d usurpatut 

fere loco.simplicis raij^off quod in< prosa miaus est usita* 

,tum C. li. g. ' A. II. Ip. d, ' , ' ... ^ . 

ava^t^r tig rl nectere filo vel loro adf aliquidl* Hinc passive ^ 
dviij^^&ai> tig tl pendere ex^ quod sensu metaphorico esfc^ 
dirigi ab aliqua re, omnia 8ua inde petere. M. 2i.b. 

dvaJi^ivai^ dedicare, dicitur de omni re qua« in templo sns* 

Senditur yel quocunque moda repoAituTi itaoue A.l. iO.c. 
e anscriptione in foribus. •** .ttii mtiav tivo^ 

A.I.31.not.4. dvatld-BO&ttt (conttarium t^ &itviui^^ 

ponere. statuere) aliter ^tatuere^ repoear^: vid, M^x ei 
conf^ avtvj(to^ut. 
uva^o^w referre ad .aliquem (jtc4 hertifen), A*I. 15.c« 

16. b. 19,a. 
dvdqunoli<id9ig' &giS A^h Zi*'i^ ciim noU 

ayeu/ctr^«> vots^ retractare A. 11. 8. d, IS.b. Conf. Suidv 

dvaQda&aiy avtl tot SialvHV ^fj» yttfOfUvfi^ d^dv: latinum* 

que resecrare h. e. dirarum j^recum, .pdiiiiodiam canere, 

V» Valck. adHerod» 8. p*647* Conf» eti«m «up. dvatl&tu&utt 

uvn^oov Ami T» (vid. Gramm. S» 117* Obf», 3.) i. 6. hvh oki^- 

ttoivai. A. II, 7% Ci ' . ^ 
dvtix^ad^^i' tivog A.U, l6*a. xdktvk t^ eulhaerere i. q. imptfn^e \ 

operam dare» ^ .. 

Aytmoi^ia\f^ai tivot vindicare sibl, w[;^C profiteri JVt, 27. b. cl 

cum Inf. eod. 6et>su2^.d. Cf. ^goanoiwa&m» 
dvti^fypog contraria sentieni A^II.22. b. 
vt^iog Xiyav (^iind9...ditQXoyog) tnenttone dignut A.t.4>6« 

40. extr. hinc .^OTtuf) egregius M. 30. c. 

ofioiV propr^e dignum ceasere. Hine dfy» intetdum est, ae- 

quum censijeo, tum ut ip^e faciam, t^ihi arrogo, tum ut 

alii faciant, postuto, llliuB «ekempla BUnt Xen. Mem,^ 2» 

l^ 9* diioiknv ol noXttg totg Sgjiavat^ cSkmcjp iyai to7^ viK.it aig 

j[nffi^iM aeauum censent| se iis uti| h. e. utj volunt; M* 

2S. extt^, xqtifMita diiovainQdttHv i^itaestum fatere sibi or» 

t^jgant^ non duhitant, A. 1. 33.b. cSf^s ^i} a^iovv avta-'^ 

^mvitita&at ut ^ihi non urrogeni, non sihi sumantt quod 

et. ipsum.Latinis interdum estpostutarei Plaut. Amph. i^ 

. 1, 20S. Tun^ domo prohihetv pere^rt me advenientent 

postulas? 2, 2} li6. et alibi, In usitatiori autetm latini 

verbi signiKcatione habes d|ioiV M* 27* c. o ^fulig d^tovfitnt 

fiw&drtttf. na^* avt&v ov dv vsifjtftufar^ postulamus] ut dis^ 

cat^ Xet^. L c. dSi& t$vg ^^finovtag ifiol itapttantvdCuv» ^ 

DeniquG ex primaria verbl signilication^y dignum consere, 

O 2 dp 212 1 

aeriyata cet ^iiata lia»€, Vanim cenBt^r^ K. ©^ limplicitet 
c^nsere, exUtimare, -putare^ qiMm faab^ lM[.^*i.A.'. A.i.32.c. 

A.II. i^l.b. 
^ cr9iR»(^^al lur" ratiotie dntqyciaia v6\JoV esset, 8t quii morbiim effice- 
' ret. Sed getiiiivlJ» est etiam subj^bii to^ amQyd^ta^ui, 

atque sie A.II. 4. c. ^ntgywsiu taaov est operatio^ effectus 

/norbi. Cf. ^iawipaTTfO^a^. » 

fi^^eii' additd o^, vid Add. ad Mfeifl. 26. 
" i^riw? i«y«ty M. 15. not. 7'. ' 
B7ro£wv vid. Exc. I. ad Alcib. I. 
tlg anoiidav *•►«» fnigrare in ^olotuatn ahqiuiih paMat suae^ 

uMiTtHV migrar^ In alienam civitatem^ C. 13. b. 
unoidurtiv defatigari, deficere; hinc c. Inf. desvftere loh jne* 

tum aliqiiem tZ* i, d. 
dnoKvnv A. 1. 42. n.-4. ' * ^ ' 
' dnoxQivta&oU n pro jr^o^ tt C.^.extif. 

sehsii pasB. M. 8. a. 
dnojntwvvat C.8.d. A.I.18.b. A.II.l3.b. pro --iivsiv Platoni 

faihiliare t. Phaed. J). 6l. e. ApoL p. 30. d. 
dnoXavsiv. p^r irtoniam sollemnem usurpatur etiam d« malis, 

C. 15. g. tt n^oau^lttVHV A.11.2^. c. ifisupet auferre (ut 

incommodum). » t i 

dnoUlitfo9^al tivtii d^stitui, catere y noh attihgere A. I. 4l.e4 

ct 60. extr. > -, „ 

' dnoX^iiHv» M. 4l. a. altertim e dudbus, quae erant, anoMMtW 
missuni factum ^st, cinolv»id;at et inikvta^at not. 7» ad 

C. 1. • ' • ' ' 

ant^iUwi l**'©*/^ btMlbrifice dimittere M. ^8. a. 

dnoQtlv non habejre, haesitare, sollititum esse, hot.4. ad A. L42. 
^ A.il.8. e* ubi sonsu verendi ciifaiii^ cdnsttuctum est. 

dnogla res dubiae, co^silii ihonia A.U.lf. d. 22. b. — Est 
etiam inopia^ egestas: sed M.li;tei per acumehi loquentis 
opponitut tf 9fco^/fi0^it, de eo qui noii acquirh, quia 

noii vult; . i ^ . ,w v# 

aMotddfiv vocab. grammaticum, noti 4. m A.IL4. 

dnoyom s^^^^^^^'» ^^^^V^ A.n. l3. c* 

5oa»^^ olv pto if ov, ap* 0&' av v. nott. ad. M» 21. A.I.17.A: 
et 22. n.4. «^a «ij , stcut /ii{' solum (yid. ju^), in- 

tetrogat in te incredibili, ita tameh tit a^a addat fere ali- 
Duam sdllicitudinem, tive veram' sive fictam, ne forte ab 
Mtero affirmctut {soUte pielleicht)^ 01'4. a» Cf. Xeii. Mem» 
2, 6, 34. Plat» Phaedo.p.lOS. «. Rep.3. p.465ia. 

ign4 honitds Cuiqufe rei prdpria. A. I. 38. c. de lagro^ yipr^i- 
iitas, 57. extr. o^^oA/toi; a^tt^ virtm, t>is ocvlU 

^JLoto^io^^ A. 1. 35. n. 6. 

ehxBa^ah P^rt. dg^fitvof tisutpJltur ih ihultitudine ^iqua ab 

• una re, tariquam a principio, defihiehda: lat. si incipiaJ 

ah . Ponitur autem plerumque ih eo et numero et ca- 

su ih quo illud ipsum quod ita deiihitut enuntiatum est. 

Vid. Heind. ad Gorg.60. Plat. Rep. 6. ^p.498. c. cT^ai 

uivtot toiis npXXoif TrfV" dxavovtatp — ^^ avttiUvBiVt • ano 

^gaaviidxov dgtfit^o^' .^r«« *• «* »W ^f^^ 'jidiimiav 

atno r ' ' ' 2i3 

• » 

cui^ sutitit aAa1<|gic# Ad|ectum, TiAevrifiyitf rl^ t^v ^v/t/y 

/35; c xoiifikv tovxwp .i^^%urk SparM et Persiae^, dn^ uv- 

^' i¥^)«j^SdJ|M«ya,/{«eR^^ 8Mriy;qua^^ Pai\ F, rt^- 

• ' ' ^d/imfo^, a4 leosm^ horum tb^ tovtmtv ^oti reiicieoda cs- 
set. .JCst'tainen.(|liaii>,ul>i alii noiiujQt adaj^ijtur partici- 
.* 'piua^; (|UQid.,|tmii«^Si»ae. luaximev coaseataiieum vid»ti»r 
cum ei nom'ini adaptatur a quo peodet «ictio priucipalis/ 
ut Xen. Gyrop. 7, 5,65.(23«^ 'vavia /t/v^BMntuy, dg^afupog 
dno T&y Svgagw ndvxag xovg -— &tgan9Vtiigag iTtoi^]- 
0axo tvvovxovg. Sed ibid. 1,6, 8. legitur etiam ovg iydt 
}tdu>dro0HH'dglidfMPOt^'d^b t^^fiMfri(fmff^lXih xovttop, ^yov* 
fiirpvg Ouv xor -agx^^^- tp- «i Plaft.S7nip.p. IT.J.dl doxtig 
fioi^ekB^Sg^ridmMg^d&^li&vi^ily^&iu nX^ S^migdrovg, aTto 
^avtoi/ dg^djLiepog: in quo' utroque loco ad normani\ supe* 

•*■ ' > i46rtim l^oi^uttt -nq»ectaveris dg^fihovg^ quod in inillo 
tXmeii quod -scianii codice adhuC' inifentum ^st. <^tio n\i' 
nu^ tentandus 'estilootts-afpudnostrum A.1. 31. ^^^tg sinM^ 
'^^^HpqM^ xlp«i'imfl^a^'aa^o¥ dnh xHy vlimp do^dnetog: ii^bi, 
)si looumie&OTgia supraalletum normamf&eimus, dicen- 
dum erat d^dfu¥«f' Sed magis etiaitt abnormia Horg- 
- '^ d6tii» pr«ebet^ ut 5, 49« ss*! ^s na\ dyv&d xolav xijy jpui-^ 
gotf PtfiQfiiMnm dna zgvaoi^ dgiSduivourL 

Sg^fijg okitffM^-ptincifpiuln i; e. /urM/am^rum drsquisitionis 
t(ii^0t»cfn xrum ekuapht) C.'9«'d«' l^ e. 

-. uai Adverbia loci A. 1. 40. not. 3. 

dcfTtdSBa&av amplecti, colere, ppecam dare C. 7*. a. 

j^vi^sSff. ju.lS.a. A.I.27'39* A.H.l6.a. p^^mfl: murpatur autem- 
in omw as&ertione quaeinimia viaeri.^posjit, maxime in 
cbmparationibu^ , qum quid prorsm .ffiniicy immo. pLane 
idem^ (ece npn sijQie hypj^bole^ dicimus. Cf. Zeun. ad 
Vig.p.388^ V • . 

itxoTtog^ insolttas, minu^ C2kC* A.1%6. a. . Sai&pe etiam* usur- 
patur in. de^eriorem* «ensum, aksurdus^ ineptus. Isocr. , 
Panath. xdj^ owf^ iv xm/g dxonor jtts iStrtn^ <pifiita%' fym ds 
ovJsy xovx9^dXf}/ov oHlfM npi^v,. Hinp A.i.^,&. dxofnuig ^x^iv. 

dkturi proprie ehriiy (vid. Valcky ad. Phoeniss. 1388.) attice 
peo dtaaeiv, usuj^tiyc de. •quavis celerl le^rique motu (cf. 
a'iksiaeiv)^ prosUir^^ferri, et ad animum <tuo(}tie transter- 
lur, A.I.30.b. — Theaet. p» 144.. a. nqogxkgbvydg o$v^ 
^OTco^ wi% xst^ Hxtawig ^oov^ai ^an»g xxk dpBQftaxtga nloia, 

Ipiv proprie rursusii sed apud Attic^ fere Tilet p^rro C. 7.'a. 
Tmg av xo^ xo$avxm -<t- d»f. iiy» ^ au M«.33» d. ubi cave 
hac j>artioulaThucydidem. prioribus opponf putea« av 

. dubmm, vid. not. 8. ad M. 26. it. A. IL 1$. n. ^ 

'^lio^ai, .^^ge^ii. «resc^re: Pi^ddro ,^&/i^ crescendo scificet, 
ut arbor e semine) M. l4. extr. Sio idem Pindarus Ol. 7, 
ll4, ubi Sol ait,, 9e videre i^ maci §nf$ofjuvav ntdod-tv no^ 
kvfioaiCop ymktp' ea erat Rhodus in^vl^i %uai^ e ^ndo 
maris emersiss» trajdebant.. 

^ixlna staUm: hinc saepe (ut nobis interdum. gleichy Gallis 
^Vahord) usurpatur ii> pi^oducendo ajrgumento, vel exem- 
plo quod in promptu steuim est A. II,.l. d. 3. b. 12. c. 

^Vxig^ A. 1 5p« c. T^ v^V^ fieltlm. noiu avrovj, ipsum quewaue 

• * - , (ScliJei- 
214 ' ^ . 

^Schleierm; einen sMti)^ "^mM pfO> «M td aoro 

A. 1. 55. n. 1. ovro tA eiM • 9t dr^o &ast>v A. 1. 51. 

not. 1. 53. b. «vr^ um&* u(tr6 ipswn per $e ipium 

(an und fur sick teHist) M;42.c. o^a Tctvra et 

Tavra tovm A. I. S. n. 1. Cfv'«K90ipliim 8U]^a in ^olov- 
^W''» airog atfToii$K(fdtti;6i^ iqw A,ll, iA.n,^, De 

hyperbato in v^olrro^ ovmv efaim. ibid« n. 4. 

avrooff A.L 39-^4 m eam locum, eam uW^am (dovthin). M.5.b, 
'eo, ad 'id ipswn. 

Jlq>Uim^ et iif$iiiu not.6. ad A.IL6; 

' ■ . '. • . . ■ / t ■ 

Baiptw et ififfabntr^.de cantoribus, incedere ebrput^ue mpvere 
secundum rhy^hmum /i^l.iO.A,etd. . . 

fiiivttvaoi tixrat A,I.54.0b Y.Pen2.etAi Groiia¥adAeLV.H.6.6. 

fiiliiov V. iifmvop, . . ,^» 

fiimoq. oif fiuatSv igi» f^iiVf viiam, durare iiobi posnumis .C 8.a. 
Horat. 2. Sat.794. ui i^iiale sii i». e. «tt viverei pos^ira. 

fiXaewrifiHr (q9. fileupiq^finr) (ticece- quae noceant sive lae< 
dant. Plerumque quidem usijurfAtui; de.maledicti^ et con> 
iriciia in aIio« et in ipftos deott aed A.U.20.O. 22, c. de 
malis precibus ipsi p^ecatori perniciosis. » 

fiofiPuv de strepitu oualis est apum. C. 17« de lonii^ . inie- 
riore in aure. dappho: fiopfinxfi» d^* .emuk p/oi^ 

pOvUvuv consulere; fiovUf&tad-a$ secum eoinsulere) deliberare, 
sed et libi eonnUere*, M«13»o# li fiawltvm^MKsicli wohl 
hercuhen). ...'•' i 

. . • • ' 

rdq in cesponsione affirmatira e.g. M.ll.a. l^nw ydq^ plene 
,,Vere dicis, dixi enim-' h. e. Dixi sane, A.1. 6ab. Cf. 
Hoogev. 12, 1, S. • — abundat \n propositione quae de- 

Qionstrativo introducitur A.I.56*n.4.' 

yi in enumerationibus C.7*not.l. vicem saepe gerit particu- 
lae ydif, argumentumque aliquod pro iis quae modo 
dicta sunt affert; ita tamen ut permodestiam veram sive 
fictam nonnisi probabilia iHa reddat: vid. ad Soph. 
Philoct. 456. Hoe sensu saepe 'asciscit particulam TOi qua 
argumentum illud firmatur) yi to$^ J^^^^ 9,hoc certe ve- 
rum est" {soviel fvenigsiens iti geun/s). Sic A.U. 17« d. pt- 

\ tapaXloutvof yi tet *-*, et in ipso limine dialogi ^airri yi 
To*— ubi causam hae formula reddit Socr. t:ur con}ectu> 
* ram, quae praecedit, feeerit. Eodem autem sensu subjicitur 
etiam altenus «ermoni, ut limitata hujus affirmatio : Gorg. 
init. 7i Sig ini^pii ^XQatrig oxojDoai ro^loVf ^Efi oM 
yi TOfr ToOro ndQtefuv: ubi est ali^uid faceti in ista limi- 
tatione. In tals autem responsione saepe additur df]. 
C. 2. a. ^aai yi Tot ^9 oS tovtodi' rrbqioi* vid. et Kep. 5. 
p*476.e. 6*p.504.«i. Cf. Herm. ad Vig. n.297- 
ytviS-lta, ytviaia, A. 1.36. not. 3. 
yhtfl^ distributio popw Att. A. 1. 35. not.,3. 
yiyyta&at. ywia&at naium esse, 6 ytyoptpog nuper naius. 
C. 12. c. a« {tntidri iyivov), A. 1. 36. c. d. Conf. Herod. 5, 4. 
Toy fiiv ytr6fuvot OMipvgovtat. oaa uiv dit inti tt iytvst^ 
dvankysai uaxd. jl^ 3. awtfioyltvat (A.erxi) jU^«»y i&s avtog 
piv ftvono dagtitf fjSri fiaaOi^^ovtt. — Vid. ^ixai* 

yXlax^ttg tenacitery de iis quae aegre arelli possunt. C. 15. e. 

/iaL 215 

^L Haep forma.m eoUoquHs post %l et.alii^ noanuUa in- 
terro^ativa usurpatur pro ^i, quoties fortius hoc pronun- 
- tiatur, vel mirandi significatione, vel oppositioni», vel ad 
excitandam alterius attentionem , ita ut zi dal. plerum* 
que reddi possit latine ^uid ita? qvdd tum? <fuicL por^ 
ro?, Vid. jReiz. et Herm. ad Vig. n.346. N6t. nostr. T'; 
ad M. 2. not. 5. ad M. iS. not,5..ad C*10» o. 2. ad/A. 1. 7*. 
n. 2. ad.A* I^ 23>, 

Saifioyiog vid. fiaxdQio^, ^ ^ . » . 

Si abundans post participium vel 2n apodosi, M.i4o. n.3. A.I. 
ll.n(.4. A* 11.10. n.2. 24.n.3. Add.not. ad A.I.34.b. A.II. 
13. c. duplex di respondens duplici fUv M. 34. a. 

9$ild et dnrd A.Ii:9,n.4. 

dnr et dtio&a$ M.i2. n.8. noUo^ dim cudftlnf. pronoilr 

Xov ieif ifU -^ M.:2d^0^ A.I.54.b.. joaomQV (an 

Tofjoviov) dia M. Un.lt. 

Hxta&ak cum Inf. ellgere^ mallej velle A. 1. 24. c. bif . V. 

. Tm pro dno xtyog poet. M. l4. n.6. 

^if interdum irpnicum, scilicet^ M.22. b. Ir^a ^^ iXtv&egog 
pg. xal — S^ seriem aliquam claudit cum vi. M.24.a. 

,xal nlovTog 8n. Demostb» Mid. 8.d. mu jakXa d^. 

^iJXo £i). et dijXa^ii C. 8. n. 7. ... / . 

drikovou vel.i^^iloy or«.. Hujus formulae, utut^ 6,cribatur, pars 

utraque. vii;n suam apud antiquiores exercet, et in cdn- 

.. struendo sensu discernitur: ut A. 1. 22. d. . IV* $s ravta dri^ 

Xovou a ola&a .I^. e. dfiXov 8$, au ravTd igtv a ola&a, Ser- 

vari autem solet forma qupque in scribendo disjuncta, 

quoties per positum ,ejus vox on commpde et consueto 

mpre sequentibus se applicat: quare sic nunc scripsimus 

M* 10, e. mg9 ol dyvoQvvitg avrd ■— d^Xov ot# TcSf aya&div 

. iindvfjLOvaiv i neque quicquam sane difiTert ibi dfjXov ou 

ab eo auod paulo ante legitur Omoyv diiXov, Srt' — . Add. 

23. .b. ubi sicut primum TiavTl dt^ov on • — ita ttiox etiam 

simplex dfjXov qti, scribendum est : it. A. I. 27« Continua 

Autem scriptur^a utimur, ubi eorum quae ab ou pendent 

pars potior praecedit, ut in exemplo aI)ato ex A*I. In 

. .quibus sunt^ quae formulam ^)|Aoyprc, plane ut toties fit 

in illa eS.oT^* Srt, in iinem sermonis rejectam habent. ^ 
, Vid. disputata ad CJ. 14» n. 1^,.' Legitimam autem esse, ad 
mentem etiam antiquorum, scripturam continuam, appa-. 
ret inde, quod fprmitlam hanc admittunt etiam in stru»> 
. ctura pei Accu$. cum Inf, ubi dissolvi Yfequit: ut A. 11. 
20. b. rbv yaq •d-sov ovx i^v dfiXovou h* e. ^f^Xov yd^flvai, 
OTi ovx tta b d-fig* Atquo in hoc, ot 91 qua his similia 
sunt exempla, df}Xov6u cpmmpde etiam vertitur mmirum* 

dflXog .2in pro SijXauxog^t C3. n.6« 

dijfiot Atticae not. 3. ad A.|, 35« 

did, di^ HxXov ysvia&ah v. oxXoft , ^ 

diayivvfaaxsiv ne judicibus est dijudicare ; vid Ind. Hinc 
A.}.6*a. iiiyvmag de hoc jam staiui^ti, ^tat pc^ntentia (daM 
ist bei dir fchon ausgemacht')* 

thaX9XUi<^g M. 8. n.2. 

dtdfmQog linea diagpnalis M. 19» d. ^ 

dianQdvtia&ak !• q. dnfQ/dita&ap operari, cfficere A.n.4. c^ 

dicfqnvyu $iudg fugit noi es wird uns nicht su theiL VIl» 37« ^* 

Sed '2ii> Sed C.5.jd. Smfti<piVf^9if ^fiig * Migit noi h« «. Mbis nil 

a,^entibu8 factum est. 
thtaiSg tifii c. Inf. M.20. d.not. C.4.b. Add. not. 9. ad C. 12.* 
fixai yiv6fiofai C 11. b. idem quod mox (c.) ^dln9i dt»tta&si^^ 

ft^&iga C. 15. d. noiueimop ntqvfiSlpiwr. w ^f i% diffmof* 

Schol. Aristoph. Nub. 7^« ' 
doHti et 801X8 not.5. ad Men.4. 
^d^o dub. i\. II. 24. c. 
do|(x^«4y sentire, existimare : fed A.L28. c«d. eomicere, coB'' 

jiciendo opiniQnem sibi parare: cf. Xen. ve». 3,10. de 

cane. 

Joai^ not. ad A.II. extr. 
wiia^^ai fol^t, M. lO.b.not. 
jhfO/tfMt/^ffir tt gravarj, fastidiee, ceprobare M. 26. b. 

fdv. p^^t verba videpdf, observandi, an, M. 26. b. axiyfat, ia» 
00$ dott& ~ : C. 9« d. 3pa — T^y ^^>r!7^'. ^*^^ ^*'* IxcwfSff AcxiJ' 
ftf^ Ejusmodi verbum nlente concipitur in cOi^structione 
cujus exempium est A.L38>b. fiffii Toynp ^iftiv uq^op 
%g(Of iav ws afa&ji ,,neque hqc tilentio praetermittam, 
tU videam^ an fentias" k. 6. ut, si iieri potest, sentias. 
Sic II. a, 420. To^o 8i ro» igiovaa tnog Ju TSQmxsgawn 
Elti^ odifl ngbg ^OXvfxnov d/dvifuppv, afxB tt^^i^oci: nam ciixf 
e&i idv, Add. Schneid. ad Xen. Mem. 4,4,12. 

)|g[t/roi/. A. tl. 10. b. ngbg t^v ^etvro^ fMjfiiga pro atavxov. Quan- 
miam Ibi innno cod. est aavtoiS. Sed liaec varietiks" ia 
aLiis quoque locis, qui hunc atticisnium pra^^bent^ non 
deest. Yid. Gramm. §. Il4. Obf.5. 'tamaeus et Ruhnk. 
p. 92. Sturz. Lex. Xehoph. in v. £go in loco Platonico 
lianc lectionen) tueor. Qqijppe ioevto^ in talibus revera 
non ideoi est quod aavxov ; sed tertia persona est lo^ 
communif, notionif 29io^i nisi quod aa sensum gravius 
est iavTo^\ e^ sic aliqiiid ^ro^iTrixcirrf^oy mihi videturha-. 
bere, quam vulgare aavTO^ (als wolltest du ^egen die ei' 
fene Mutten veriihen • — ^). In sermone autem' -niagii de-r 
Tinitoi, velut cum^ ibid. d. nomen additur, IHgtnXi^ tov 
asavTO^ initgonov, ^nna illa loque^di locum, opinor, 
non habet, ' * ' » 

^ihi{if de rebuf inanimfs solere M. 39* c. 

-« terminatio 2. perf. pasf, M.7.not:3., C.4.nqt.l.' A.I.l.n.4. 
4. n.4. 

fl ^esponf ionem hicipit elliptice, not. 2. ad A. I. 6. ii du- 

plex et triplex m una protafi composita, vid. Add. i^d 
MenQ. 3. d. ,ki in re certa, et citra h^rpothesin, va- 

let siquidem (da^ M. 3.d; nolX^ «^/19 ^0**« xsx^r/a&ai, 
$1 r— dvt^vgrixa, Huic usui cogiiatuf est pervulgatus ille, 
qUQ ti est pro grc post \(erba affectionunli ^^imi C. 1. c. 

\ A. 1. 32. c. f ^ fjikv fiovUk — • d Si (sc. /JovAw) — * A. I. 

22. a. Vid. Symp. 29. extr. et ibi Wolf. » di fiovr- 

Ut aut si mavis M. 2, nOt, ^p. ^i fg^ respondeos 

praec«denti /t^sy A.I.41. n.6« u Si /u^, praeeed«nt« 

^egatione C.U.not.9. fl /uij t» HJm — M, 22. 

not, 3. ' . * f«- « '': 217 

*- • 

ndiHt$» oUf&^* 9n — M. 00. b. not. 36. a. (ubi male interroga- 

tionis notam']^qsui) oJa^^g A.I.27>n. 1. 

$lip proprio sermoni intf rsertupi. M. 7* ojLtt^ cum no^. et A4d. 

A.1. 6. not. 1. ' ' 

ilrai fohum esse, ^sigpereise C. ll.b. vid. Add. Hvai xt 

i. e. d^t6loy6v ihm Ari.38. b. s^i rafjta pro klep 

C. 1. n, 8. c7, an pmissum, A. 1. 2. n. 4. di^ooy 

not.6. ad ^A; 1, 17. ^ pro mf l.perS. A.1: Ij. n.4. 

«iTiMy. imper. e^Tr^y an eiioyt Bxc.l. ^4Menonem nnai» 

pro i^MT^i A. 11. 10. n. 5.' . 
fi^ post incupfip et sim. A. I. i&. n-. 3* ei; pro xesnt, re- 

tpecSs^, quo4 attinet a^^ A*I-l7.n. u% naX6p M, 

26. d. oj^oriune t vid. Wplf; ad Symp. 2, 9f 
«Ij. vid. '^i»/ ye T^VpdTii^ ly pro t/ A.1.57. n:4. 

f2oc|^c7y ilg t6 diita^giop, ot i^aodog t^g dixijg, voeabula judi- 

cialia de cau»& qiiae judicio agit|ifi incipit. C. 5.^.3. 
Afrj/sia&ai C»S.<i: sueiderey aiiciorem essej cf. Sturz. Lex.Xen. 
eha interrogat cum.alicjua objurffatione#(Viff.7,5,4.) M. i2.a, 

C.l.b. aut et^am mifatione m.2.b. A.i. 13. extr. 
cxac^o^ loco dubio A.I. ll.n.3. ' 

ixd^ait quoties accidit, quoties ret fert. M.10.a. A. L33. e. 

A.U. 18.6* 19. d. ' 
ixSiJpah ^ sententia,' eiahi animof it|| ut non amplius it^ 

sentiamud. A.II. 17* extr. 
ijiTo; dfiLt zoHi c. inf. npn sum in - ea «ondfcione vel sorte, 

ut — (bin nicht in ijtem Falle zu — *) C. 6. e. 
IxxBip ^mitterey perderej irriiutn hahere, Soph. Philoct. 13. 
M^ %a\ ud^n fi^ fptorta netxpd»! tb nap J^oqttafjia, ubi vid. 
« not. Piut. de £duc. p. 10. b. trip SoSap ttip nQo/itPiUfiivia^ 

ivitae ante acta^) ^Ss/sey. Hinc ezplic^^dum C. 10. ^. 

iUihtBip ihphg noXi multo inferiorem esse aliqup A,1.37. 

extr. 38. b. ^XiU Ti^t deRcere aliqtia re (umdox— >), 

nimirum inaequando aliquo M. 22.d. yid.pag.73. 
tiJ^ Ifiatlov, ciim quissyrma habet in veftime^tp, A. I.37f>9.. 

CX TqiaMag ^i^mninkovg II. Ji^ 442. * 
ittfialpsi» V. fieUptiP. 

ijifi^wtvftQg stupidus A. II.5. c. ^ 

/tt/iei€T5y,(cf. ^^)^A. L23. Vid. Exc. pag. 174.^ 
ip6g. &. 6. a. i&p ifimp fAtfievi. 8.b.6',T« t<Sv i^^sre^»!^-^, eorum 

quae ad me (nOs) pertinent , ut corpus, animus, ir^, 

amor, opinio eet. 
^ de c^rcumiacente regione A. Ll8.n.5. ip ddfaaxd- 

' ^Xeip ftc. oocoig A. I. I4.c. ip teSg citm superl. M.33* 

a. not. C. 1.11.9. c.Add. 14* a. 
ivddxpva&ai et intdsixp* A. L4.Z1.4. Gum Add. 
ql \p9ixa, not. 2. ad C 2, 
ipixa To{) — auantum est in — «^ h. e. si.nihil opus est ni- 

si — . A.i. 48. extr, Sic Xenoph. Cyrop. 3,2, l4. ifigat 

rffLip^ ixiipov mxa. Vid. Gramm. §.137. 
ipiig 77zufz<j- A. n.5..b. est inter honesfiora dementiae vpca* 

bula. Cf. Ruhnk. al Tim.p. 202. 
ipix^a&ai impeditum esse, haerere: ultia, ctilpa teneri C. l4. a. 
iv&ipSi positum in relatione ubi M. I7.n«l. 
|y( vi T^ ^67ttf aiiqua tanien rationej, ^uocunque> tandmn 218 modtf M. 37- d*. Vid. Htind. ad« Phae^r. h2* et'cf. Hazpocr. 

in' afjMcyijtoig quod ide^ notat. 
imftvntVBw i7i niao nutrire^ ,ut JPvJlos, A..Lextr. 
dvijKWal^&j&ai ti induere sihi C. 15. d. 
fyitivnv, ivtaatg^ 10 geometricis ^.^2.c.d. et Exc«p.73. 
ivivyxdvii^u -6 invxoiv A.ll. ll.b. quictmque occurrit (der ecste 
. beste^ cf. nQoeiwx^y*' Alic^s usus. atticus voluit ut iv- 

Tvy^ctvnv tensu cmiveniendi ad colloquenduiii usurparetur. 

pemosth. de f. L. p. 39^)8* avxog 6$ tdiicf, noivta tov xq^ 

vov ivtvyxdvw ovd* btio€v inavaato 0ikinno^. Sic itaque 

' iptell. Xen. Mem. 3, 6^2.- *iSm//(oy ya^ ^iut^ — ■ convenit 

. ' enim ~ , et ap.noj^r. M. 2. b. obd* aiMa Jiw ivixvxo^v lidati 

nondnpi coUocutus^4um. Confeeatur lopulio ivtvyxuvtiv 

PilStU^ legere v.Heind;fid hy 8, 2A. - . - \ 

ii Mccundum, M.32..a. atde ^ viionH ix tov .davtoij Xoyovi et 

aritea 30. b. f| iv-^ainpg liyng &aviMioif^* av, •onotg — . 

AVL4s.b. wg ix tov aoy Xoyifv. 46 m^^ coUj^ere 

Ji<?et cit — •• CM.n.l2. . 

i^anaroivC» iO.exXr» i^a^mJiftdovj ubi intelli^endu^ non accu- 

'sativus rei, qui praecedit, sed personae ^roje. 
iSfff* ^ro tvsgti potesM.^ji.ai^ Aa ,cum .accr et inf..Tid. 

ib. not. 
I^ habitus vel aifectio^ animi (JStimmun§) A<.JVl«h. 
ioixe et doxs? not.5. ad M. 4. ^ . 

ijunhyi^uv E^c.adAilL 
inaivsiv eig «^9 comniendare'A,hi6»n»2, 
fhtavXig alias villa, stabuluni; sed A.II. 21ta» statio^ excuhia^^ 

custra, Hesych.. gqatoi^i^la» Hom. II. i, 23Z« de hac ipsa 

re, avhg* 
inax^rig v. InsQi^^avog» 
insa&at comitari, conjunctum esse, M. 7.d. A.I.6O. extr. se- 

nui^ ohsequi C.7*2. addv not.4.ad M. 15. coll. Sturx. X^. 

A.en. in v. num. 6. 
iitl c. dat. post verb.a ^fiominandi A.Lll.n.3. inl rm 

tivai in alicdjus voluntate positum esse A.ILl8.d* 
imdBixwa&at et ivd. A.L4. n.4. cum Add. 
inidrifinv de eo qui raro peregrinatur (anoSiiftu) C.l4.b. 

coll. g. 
inmKfig qui rationem sequiiur^ sapiens C. 3*b. SicXen.HelL 

If 1,30 (21.) ol inmxxgatot t&v tQtfiQOtgx^»^ (die verstdn» 

digsten)i 
inmxHg modeste^ moderate; sed ex attica inoderatione fere 

idem quod vaide.^ plane ut nos^rum xiemlich, C. l.a. 

JnmKvg, ndXat {jchon ziemlich lange), ubi schol. ixavag, 

ininav, (piXixwg. A.I.56fC. inmx^g ^fioXqyijtai (damit 

sind tffir schon ziemUch aufs reine). 
iniivai, inuav instans, imminens. ^ imovaa fifiiQa quae nttnc 

instat, de hodierno die dicitur in diluculo C. 2. b. In 

continua autem narratione usurpatur de postera die, v. 

Sturz. Lex. Xen. 
istiXwaS^ai tm Q^i^noX,*!, , . 

inigdtrig C. 7» b. est yvftvaaiov inigdfmg , |>a!ed6triba. J^^^* 
. Mem. 3)5, 18. iv to7g yvfivixoTg dywu mi^avtat tolg inigd' 

fttig, 
intftdtfftv M»9*n,Z» 4K vid, nQOt$&ivat, 

I int' ) htnrUha^ttk med, tnTadere, hdktiljter amgredi A.II. 11. x. 
, — xoi^ ngdj^fMiat rea gerendas feuscipere A. 1. 4. d« 

inupdvsta clacitas, nobilitas A*I. 4i2.a.2. 

,inovql^np A. }1. 16. a. cum Ezcursu. 

^^$-^C ^ensu honesto , iQagtis htl' aoipiif^ M. l.b. A.I;i.a. 
• not. 2. 4l. a. 

ipydSi<PS-€tt u raxioti signiftcltu, operari in aliqua re^ ut in 
calceis tritisf refic^re^ M. 29, b. ^« , 

iqymina^ M. 15.c. 

•*£^;fiW*ft ' A. 1. 4o. n. 3. 

ktm^9 de ^£>G^pitio dicitur (r« Pollux4. 6.) et de magistro. 
M.13. a. (de Gorgia\ 

Irf^oc» T^ ii8v<lfc^K..TO 3^ Irc^oir ^^n^. srvriSy' M.^9< A« pro Irc^a 
igi» akkjiltiiv diversa inter se\ pro quo A.1. 22. a. etiam 
simpliciter Irl^a. 

ivdttMOplisip tivd wo^ beatum praedicare ob p— C. l.b. Cfl^ 
Phaedo. p.5&. e. (de eodem Socrate^rs^ofpc^ /loi iqtuivno 
j(o2 Toi; T^OTtotf «a* txSi' Xd/«iy« ' ' 

ivdo$ia alias bonafama: sed M.4l.c. Plato insuum usum de- 
iELexit vocem ad si^nificandam facultatem %oiidX9jd^g do|a£siy« 

9V9(fyttuv mercedulam portigere C. 1. a. not. 

iVTiihi^ honesta djerhentiae appellatio A.1I.5. b. 

sv&vg, stmiimy- interdum cennrmat, indicans id quod<statim ut 
ver^m- seeommeadate- M»42. b. rmnop mv %ul ev&iig oJh 

• • To^ ToiovTo; -^ dfj ngog apsTip^ ,,idem> etiam sia$im esset 
vir ejusmodi in virtute" h. e* ^nuim ^tipparet' idem fore 
ete. Sic apudXenoph. Hier. 9i4« Simonides, utostendat^ 
^ t)rrannum, quae grata sint, impert^e debere ipsum) quae 
siinus, per alios, utitur exempto eorum quae hunt in cer- 
taminibus; tum addit: OvxoHv tv&ifg iv 'TWtoig to uh M-' 
Xaqi dtd tov ot^ovipg i/ivM rd d* drtlwna St* dlmv; h. 
e. annon in his staiim apparei «-^"» Eodemque perti- 
net ea loquendi forma qua ipsa exempla et argumenta 
ope hu)us< vocis introducuntur: ut .in eodemr Hierone 
1, 35. postquam dictum est, in amore ea gratissima esse, 
quae a volente amasio tribuantur , subditur hoc : iv&ig 
ydq Tvaqdrov dvTKpiXovvtog iidttou fiiv ai • dvtifiXiif/Hgj rfiiia* 
3« al igm^attg x. t. jl. quod vertas „quippe statim n^i- 
que apparet ab eo qui vicissim nos amet jucundas esae 
mutuas intuitiones" cet. Interesse enim aliquid inter 
hanc per iv^Hfg argumentandi formam et alteram per av- 
rlna deprehendere mihi visus sum; quamquam certtus de 
eo statuere non audeo ob paucitatem exemplorum. Conf. 
adhuc Hier. 798. 1»37* et Uptoni Ind. in Arriana Dis-^ 
sertatt. , 

iifnoXog facilis^ vili vietu contentus. ivxoXia A. 1. 38.a. 

ivnooog, ivnoquv M, 13. n« 7* 

ihgaXrig v. ad vniqr^aifog» 

ci}Ta|/ci A.1. 38.a. Cic. de Off. 1, 40. Deinteps de ordine re^ 
rum et temporum opportunitate dicendum est* Hac 
autem scientia continetur ea quam Graeci ivtaiiav 
nominanty in fjua intelligitur ordinis conseruatio, 

WtXrig in homine simplicem fere et /rugalem significat; sed 
etiam vilem, tenuem C 4. c. 

ixHfflfAnv bona uerba lotfui M. 28. c. A. II. 10. a. iif<fi9ifUit 

A. II. 20.b, mo^ bona et ominata verba loffuendi» 

ivxi' ^ ' 220 lorum traitable,- , ; ' 
icpiivai tt acpiiyai» C. 9»a*l* 13. c. A.J. 5. n.-6» 
iifigaa&ai, tm^ijvai tutarej. etiam de visione. C.il.a.' 
I/AV' oum .Ady.y esse^ * pawim. Gramm. €. 137. Cf. Hor. I. Sat. 
9)53. AtQvU tic habet, Plaut. Asin. 4, 1,^^ ffure hahere. 

< 0» l[tovf4€^ nwg . qui aliquo niodo comparaU funt A. U. 
9.d. m; not^q xwq iga^ag -^0X99 1 te praeuititti illis 

A.I.I.C. &Q sgn dicitur de ^o qui neque aptus neque 

prs^eparatus aliquid faci^ A. I,4l.a. ' Thuc.8,42. '^nsTiln 
wif ^montQ ^il^M n^OQ tipf JSiffHfw b 'A^ofOQ ijtmil^ 

wds sjifai cum sic mecum aeatur, C.6.'d: 

— c. P^t. ixo^* ditdfi^^^tgi o^fiwifgyhf ftdgfi' Ai^^i-S,^^ Cf. 

i Gramm.. §. 1^7* (sjifnr;. • 
-*■ TtgdyfiaTa v. nqayfiai %x* suhsiste, dttende : est mo- 

. • nentiS) ad coUoGutorem) 'Ut rideat. qaid ex haetenus di- 
> oiis . coniHequat«Lr« A. 1. 12. b. 51 . a. ; Vid. Hecm. ad Vig. n. 
185. b. Heind. ad Gorg, 35. Conf; Protag, p. 3^9-^ d. ^JB^s 
d^' er|foy ydTQ w intottiij/aa&ai o Xiytig.^ ' 

. r-*- lf;(fs<7^a^ xivoQ ^speotfire tid -— ^ esa^-alieujms. Vid. 'Hemst. 
adjAristoph.Plut.p.4l72. M.33i'c^ ^a tixvrig ^txat tfuae 
sunt twtis. A.7. 34.b. oaa ^ifiMfsifaq Mxnai^ quae ad dis- 

*< , ^iplinam spectant), addisd possim/'/ Ita etiara M.32^b. 
SS»h..Soa ii^aaxuXmt slJifSTo; vertendum, ifiMiecunque ma- 
gistrorum, erant. P]^tag.p.3^.d. > ol »yd^«<?'Oi aya^ol ta 
fikv HlXa tove avtih '^leig^ OidiiaKOvaiv a dtSaOHaloiv exetai 
— , ^ ,^ aytol ydgnf^r dya&ol ovdevo^- fisltiovg nohovatv» 
ubi Heind. ita e^pUcat „quae a magistrii pendent". 

SSipaiv Cx adv. v^ «. inf. cupete, veile', v, Heusd. ad PJiileb. 
p.&7«a. ^Sic M.6.a. mq av intiig. 7»d.. Utctvmg aoiy ^ akkoig 
nag Sijtilg; AA, S. itftiiiaovai» iatgov^ upa^ 

"^A in inteixo|f. M. 2. n. .2. C. 12. n. 6. A. 1. 48. n. 3« — c» Inf. 

pro s2 ^e /117 M. 3& 2x^6.^ _ abundat ai^te geiHt. A«U. 22. ^ 
CD/. A. 1.18. 6« m(jm. A.11.7.n«2. T^ 19 yd^ etf; A.U.5. n.6. «xsif C. 1. b. ete. (^on«s^. V. Gramm. §, 124. Obsu 7. 

ilfS-tOk qui, A.lX.5.b. C£ A.L3i;a.b.. 

^^JUjc/a''''?^''*^ (honunis) in unav. C.l.d. ^d speciatim ^^ aeta.- 
tis vigore M. 25«extr. A.I.37.bu Ap»Tkuc. 6,24. de juven- 
tute ad b^um apta^.quAm 2,36. dicit rikfxiaa/ xa&sgfpcvlav. 

^fmsgog v. ifiog- 

llfuv dat. etbicMs A. I.. 56. a. per ironiam M^l. n.4. 

iiuiavg Seih^ rjfiiata M.'17. n.4. 

^mv ztvie ihferior aliqua: hinc aui- Jacile' vin^itur A. ^3*<*. 
tfui facile succwnbit, deditus M- 9' b. ' 

eattov idv ^dnor cum pmnwm, simulac^ A. L4.c. 
^ilog mulieribvs et Laconibus 6 dyaO-og. M. 4l. e. 
^stngia spectatio ludx>tum et sacrorum C. l4. b. 
{f^ontvstv ^seQt^ri : sed C, 12.f. blandiri,^ mitigare» 

'idia de Lacedaemone respec^ totius Gcae(:i:ie A.f. 3^a« 
]ra cum Impf. M.25.a>7. C.3ji.7. — pro. syw A.U.Jl4ju3. 

la»; attic4 urbmitate etiam i^^re c^rt^ ufucpa^i, dpcent ioci et 

au- 22£ 

^uctDref quos laudaTi ad SopSi. Phttoict. Ito. Atque sic 
iitiqu^ • adcipieildUm M. 32. d. "lao»^ }ia /Si* o^: nec hon 
26. a. "/(jroi^ W/ z/mx, quod non^ ut malo olim censebam, ad 
id solum spectat dioaxtov tlvat aQnrjfv, sed ad totum illud^ 
eiTic^ im^ftij X. T. £. quod vecis^imum esse ipse Socr. 
mox (b.) dicit. ^ 

Ka&dnritf&at verbis tahgere, Jperstrihgere C. iA. a. . , 

xal negligenter adrieotit ultenora M. 6. h. 9- (i^« itf). C. 5. a^ 

(^iM;»;7^^uz)vid.not.l.etAdd. — otiosumA.I. h.4. 6.n.3. 

«- eftdehi ratione qua latiniim atque usurpatur in signif. si- 

nulitudifiis C.S.d. cum Excursu. Sic lon.p. 531.d. dXX^ ov;^ 

ouoimg nenoirixaai ita}j '^ftrjgog, Cf. Valck. ad Herod. 7y 50. 
^if. xal fAiyioi A.I.2b. h.3. 

xoigog etiam sine notione temporis est opportunum quodque^ 
commoduniy utile. A. II. 18. a. ^ic saepe Xenophone. g^ 
Hell. 3, 4, 9- h xatga %lval iwi^ utilem esse. 

fraijoi A. t.32. n. 1. 
' xaxodutgi(ay, qui dis infensis utitur, M. 10. f. 

xaluif utruih sihe casu, an cum «icc. A. II, 20. n. i, 

xaXlwilStff^a$ proprie, ^ exornare se : hinc ostentdre se Jau* 
demifue captare^ C. l4. d* 

xaX6v V. ug xaXov, 

xav fl cum Ihlih. .M.4. n. 1. 

Kccta (Aovag A.I.22. c. seorHrh. privaMin,^ Vid. Xen. Mem. 3, 7* 
4. ^ Scribitur etiam xarafiovag, et melius fortasse, cum dubi-' 
uih sit quddnam. substantivum sit intelligendum. xa^ 

iva singulatim, Adjuncta verbo accusativum regenti haec 
ipsa formida. est velut ihstar accusativi : A. I. 22. extr. ^ 
fuiv dO-goovg n^i&ih xa av%a, o ds xaO"^ fva. xdxii 

c. gen. tion semper est cbntra^ sed in universum quo- 
'tjlie sighificii «Vi-a^ \de. Vid. Reisk. Ind.Deiuosth. Sic 
M. 8. dw ' xcna laxvtog Uxvt*P^^i tomo Xiyta. 5. a. ^itiq tv yi 

ti inttl^ xata itdvrdhf. 25. b. oSka 8fi xard ndvtuv dnsiP 

>/ • 

xardyilv Xoyoi^ M. l'4.n.3; ' 

xatayd.tag derisiOi^ed e.5.d. cuitt CdrhArid vettetiduih ViVfz- 

euln talastrophe. ' 

HotayiyvouTXEtv w^i^ cum ot« vel cum I«f. deprehendere, ani^^ 

madifertere^ fere in partem deteriOrerh, ut Xeh. Cyrop. 6^ 

1,^.(20.) onvtog (fiavtoi) xatiyvwv firi aif xagiigljaat. Sic 

A.il.lO.a. et cujth m M.9.^. 
xatttflLifi(pe(r&a$ . a. acc. M.2. a^ et sic Xenoph. seihper, vid^ 

Sturz. 
kcttagtvsiv comporiere^ adornare MrM. d. 
xixtaatjfiaivm&at sigillo bhsignate, id qubd in seHs et claustri 

quooue fiebat. M. 25. c. 
xtttcttgiptiv terere (y€Btimeitta) gestando Aili21.b. 
xarrjyogttv irt universum indicare^ exponere A. 1.4-4. 
natoff&ovv nuhquam valet eri^ere^ sed sive absolute sive cuni 

accus. (nolhxi, juydXA ngdyfmttt) rem protpera gerere 

M. 4l*c* etdi »^ 222' ntXtVffi^ horiqtor (Plaut. Merc. 4} 2, 5.) Tjemigura, qui signa 
dat. A.I.44.b. ^ 

XKt/^vvivttv. Hoc vferbum quod alias sigiziiicat, •periclitari, ex 
ea quae i sine dubio primaria fuit yoc\% iivhvvoq notio, 
casuSj forsy derivatam habet hanc etiam vim, qua itivdu- 
V£VH valet^Jzeri potest ut^ atque inde, ve^isimite est, pi- 
detur; neque tantum de re sinistra, utM.37fd. xivdv^ 
Vf{f0fifv q>adXoi jiveg slv^txi aviSiQSQ homines nihili videmur 
bsse^ ^fed de minime molesta, lit M.l.e. 10. e. etg. 4t. c. 
(^xtvdvvsvBi.ovtcog f;if«v, s6 wirds w^l sein)y immo lausta et 
jucunda, ut C.2. b. ytvdwsvsLg iv otttig^ tivi ovx iyitgal fn: 
A. 1|I. 9* a. xivdvvfvei ^Qovifiog jig elvat, 

nvlaaa, 3moa A. 11.21. n.l. 

xoivog ffui sui copiam facit, Xenoph. Ven. 13,9« ol de qnX&ro'^ 
{poL Ttuai xoivol na^ (p.)ioi. S^c igitur M.28.b. inocpalvuv 
ambv xoivov tw fiavXofJbvo} /jiav&dvfiv» icoiry ^ovlg 

elliptica formula : age^ communi consilio agamus in hac re, 
A.1: 32. a!. A2. a. viS. not. , Cf. C.IO. d. lovioig ovx IV* xou-fj 
povXjj. Sedxoiy^sohim, ut xotr^ oxoTrsTv, f7riox6U/a<j^«<(C.6.d. 
9.d ), «^jjftjv noi^aad^ai (A.I1.9.a.), TtQdtTm, aoi^siv etc. (vid. 
L.Bos^p. 40.^0.), non ad ellipsin vocis /?ov>lJ,. /yw/ii; vel 
similis jfevocandum est, sed inter advt^rbia quae, ex elli- 
, psi utique, sed antiqua et obscurata, formam dativi femi<> 

^ nini ascisci/nt. V. Gramm. §. 102, 3. z6 noi/vov tijg 

•itolstog C. 11. n. 2. N ^ ^ 

,x6q7i \)puellay qua^ Latinis etiam pupaj T^vupa h. e. ima- 
guncula (Puppe); 3) pupilla. Hmc intellige A. 1.57»d. 

9(0gv^avTii}v Crit, extr. not. 

xo^fuog, xoaftiotijg M. 26* e. C.15*c. A. L38*a. Vld, ad 
v7t€Qriq)uvog» 

xQi^vog honus^ utilis A»I.l7*n.5*' 

AatfiQog^ XafiQOTtQov Exc. ad A.IL 

lofipdvta&tjU' c. ^n. personae A. L7«a. arripere fdiquefn^ ina> 
niim ejus arripere. A. II.17>.a. ^tav Idfiiftt^ (ji noiiftiini) 
dvdQcig (pd^ovSQOV cum forte incidit in ^p occupat -^. 

AaQiaoaf AaQWa M. I. n. 3» 

Xiysiv ti oerum dicere^ C. 6. d. ot oiofisvot ti Xsyiiv qui vera 
(noti nuga^ aliquas) se Mcere eacistimabant. M^30.d. 
Hal latog ti Xiytig (und du ma^st wol recht, )uMh&n)* ovdh^ 
XiyHv nihil (Oer0 dicere^ fxdli. ibid et j2. extr. 

Xi^sig, rariori' signif.| vectigalia^ . reditus . A. 1. 39» c. 

Xoyog, sermox et apud Platonem quidem omtie quod tatioci*- 
nando et disceptando deducituri^ sive voce id iiat revera 
, sive cogitatione. Unde^ pro sententiarum nexu^ vel ra* 
tiocinatio vel disputatio yel qu^estio reddi potest haec 
vox. tta dispice locum C» 6. a. b. c. , Exemplum autetti 
Xiyov, qui mente tantum ftt, habes A. l.l.d» C.9.b. 

6 Xoyog «lp« idem ' quod Horatio (lSat.3,115. 2,3,^50.) 
ratip vinctt s. evincity eo fete yeroi uiQStv sensu quo in 
judiciis dicitut ttlQiiv tivd^ convihcere , vel etiam utQfl^ 
i^/xi}t>^ causam obtinere» hfixa Xoyov C!6.c«(p«89*) ^* 

putationis gratia (um etwas zu reden zu habem : vid. et 
locum e Lachete in not.7. ad Alc.II.3i ivit Uyoif 

toitoii A. IL 13»d»eac^em ratione, tj/uit haec^ Quae for» 

mu- n 
I 


' 233 

zhula sio «tiam scrit)! solet, avaXoyap: p*erperaw: noh 
enim est neutrum adverbiale adjectivi dvaloyog, sed ad- 
^ jectivum hoc potius effictum est ex forraula iila; quam 
ipsam si junctim scribere malumus^ uyaiiO/oy scribendum, 
ut nagaxgrifjidf dianuviogt et sim* 

« 

Mot negat A.1. 13.n.7. 

fiaxdqio$f derivatum a fidxa^g^ dii (v. Ruhnk. Ep. Cr, Lp. 85.)» 
^icut dfaiiiovtog a 8aifi(av^ deus; unde divijfium uixumque 
significat et bl^ndae appellationi inservit, oi fianuQii C 9 d. 
A)I. 4l. d. etal. i daifions M. 30^b. C. 3. a. etc. PraetCr , 
xea uaxdgiog^ heatusy saepe ad ingeniuni potissimum spec- 
tat, iit in Menex. p. 249* d. ubi fiaaagia . dicitur Aspasia, 
quae sermones ejusmodi componere. valeat: atque sic 
M.l.e. ( 

fidXt^a numeris additum a Thucydidis scholiasta ad 3,92. 7i 
30. explicatur x«t* dxQi^Havi vid. Graram. §. 137. iti v. 
Hinc interrogativis additum post latiorem definitioi^era, 
accuratiu.? inquirit: C. 1. a. nrpfixa fidXig^a*^ [welche Zeit 
denn eigentlich?) xL fidXi^a interro^atio mira- 

' bunda M. 13. d. orx fid)Aga<i qiuun maximej hinc : 

ti xal ou fAokiga si vel, maxime (nos, wenn auch wirkticJi) 
M« l4. a. fidhga di praeceden.te in priori mcmbro 

T^, M.32. not. 1. 
ficllXov di {sed ut iferius dicam C. 5. e.) et fwXlov fi^ distin- 

guuntur A' !• 42. n, 3. 
unoyog A. II. 18. b. not. 

fieyaXonqtJi^fig ^ splendidus, magnijicus, UfyaXongsmia magni- 
ficentia M.51d. ugyaXongendig aoopo^ splendide sapieils^ 
M. 33. b. — dnoxqtvtatfUi^ grandi^duciay M.l.c. 
fitytfXoHiVxiay magnanimitas^ A. 11. 5. b. et22. d inter honestiora 
amentia^ vocabula recensetur : quod quo seosu fiat e 
posteriori potissimum loco apparet. \ 

fifXifq exercitatioy praeparatio M« 7. b. , 

Mihftog non 3f6iltT0? not. 7. ad M. 26. 

ftiHHV. ti BfislXev noLstv; quid facere poteram, debebam? A.I. 

l4. d. ei fiiXXn %i avxov iyiig iivak „si volumus —** 

(wehjj. etwas gutes dran sein sou)," fuXXsjUv de in- 

certo eventu A. II. 7. not, 1, 8. c. 

fJv in interrog. M.15.n.9. fiiv duplex, vid. di fuv 

> et 8i in uno colo C. 3* n. 3. ^ 

fiivTOt vid. in ov, et xne/. 
fitgfisgog not. 1. ad A. II. 18. 
fiigog. To obv fUgog quantum. quidem in te e^t C.5«b. ,ll.b. 

l6. b. iv Tw ^ig^ vicissim M. 30. extr. 

MtariVfi, ]V[taarpnii A.I. 38. n. 8. 

fiSTadcdovai c. gen, et c. acc. A. 1. 59' n. 3. « 

fiBteX&Hv, fifnivai tov Xoyov M 6. c. perseqid sermonem i. e. 

reliqua explicare: virf. l^haedo. p. 88. d. et ibi Heind. 
fiixgiog proprie, moderatus, modestus. 8ed in universum, ut 
inmxi^g, dicitur de homine probo et sapiente et de iis 
quae talem decent. Ita fiiTQia tgya apud Hesioclubi «. 
^06. sunt '^ona^ utilia: vid. ibi Graevium. Hinc ftfTgta 
. Xiynv in Phaedone p. 87.d. est recte et rationi conve- 
niehter loqui; et, ita ihquirere, est, fiiTgitjf axonHo&ai 
G.,6. c. 221 fti^ «t ai iii, tm propositione intdr sa conimutata M.2f^iiot i. 
dya^oi 9 Mi} dh^Qf^, — onotk xeA Xhjt^xa) ft^ et sim. M. 
31.b. A.1.13in. 6. it.ndt.lS. ad M.21. , *M V^fln^a^ 

V. (pami^ /1^9 suppfeisso ^ltero membrb cum dUi, 

(aut sec^ndilm alios fiti in byperbatd) ^C. 8.n. 1. ftfj 

interrogat, in -re ab alteto nalid dubie negahda: itum* 
quidl M. ll.c. 
€[uasi 
tuarti non f^ene dici"; neque mihus tatoen eodeiti 'sensu 
etiam siiie ne^atiotie Xeh. Meih. 1, lyJiA* drarCd-fptat, oaa 
TVQavifog fifi Tttioag yQiffU, PofAOv ehat» Vid.Graznih.S*i35. 
Obs. 9. 

^ /U17, omissb antea (popoifuat hive oQa (qudd et additum hr* 
bes A.I.36.a. A.il,S»c!) yereor ne» su^icpr: vida Gramm. 
§. 135. Obs.5. : frequentissime ih sehtentia hegativa: M. 
33. c^ ufl ovx ^ Su^amoy vide ne d.ocer*i non possiti adde 
34.b. C.9«b. et c. Sic et M. 26. a. fifj ovk iv r^ Squ fiiiw Hif 
donsiv, suspicor) arhitroi*, id noif atitea tantum nohis iia 
pideri deherdi £t paulo ante juf; Toi7ro o^ xomU»; w/toio- 
^rfsafi^ 'cum tndicatifo, ubi yiq. nbt.^ iiii et oQa iiijf cum 
ihdic. A«II.3. not. Diciiut etiam Sntbg fiij ,M.9. 

extr. (et iisdem verbis de He^.6.p.506.d.) ^W$ fiif 'ovz 
olog T^ taofuxi vereor ne non valeam: Hutd notabile, 
iquoniam ipsa veirba ^erendf. cette cum oTrto; ndn constru* 
untur: cavendi sensu vide eandeih fdrmulaiii ap.'Hoogev. 
p. 571* Zeun. adVig.n.435. a. : de f^ututo autem confi 
- OTTtog, fiii pendens db d;r0^e2y vid. h. V* 

-« jiili fioi "^ M. 6. c. vidr hot. . ' . 

«— fiij fwvov hon seauente dlXa Kdt A. il< 6. h. 5« 

f£i}^s et o^^s mql kvog et sim. ^A. 1. 18. n. 6. 

fiva (A. I. 40. b.) mintiy sexta pars talenti, continens C dlrach- 
mas. L minae ez balculo Barthelemii aequiparaht 45O0f 
libras £rancicas (circiter 1125 thaleroS nostrae monetae)* 

fioiQa portio, sbrs. iv fiBi£ovi IioIq^ itvai G. 12..f'. superioteni 
locum iipud aliquetn ohtinere. 

fiovog Vi %vta fiovag, 

fWQfiOXirtkad^at terriculamehta objicere, C. 6. 1>. 

fjLOQog- Hom. imhQ fiOQOV contra tfuain iri Jatis elmt A.ll. 
%i extr. ^ \ 

fiovaix'^ litteras et artes humaniords ^Mymplectebatut, ex eaque 
et yVfAvagtxji omnis constabat liberalis educatio. C. 12. d. 

fiox^Qogp plane ut novrijQog^ proprie aeifumnoSuS: uhde dd 
COrpdre etegf^b et vitioso C. 8. a. et in uhive^sum sntio^ 
sus, malusj iniuilis M. 29« b. 36» d A. 1. 17. e. A.' II. 8.h. 

fivdia&at» M.9*ei cumno^t. 

, « 

ml pdst ihterrdg. ^er aJUog itg A.t5i. ii.3i CtoMo u. 

vaQJiri M. 13. ri. 1* 

viavikSg strenuuf, fortis^ A.1.2. a. de ^enere. 

votQog A. I. i$. n. 1. . . ' 

toff^, mehs usurpafur fere de intelligehtia qudque et de £t- 
cultate TO0 voiiv (Vexstandj Einsicht). tHnc iit ut avw 
v^f oiiwli^v v^ tkoxi moddi ut A,U. l4. a. Q,9,a,, 3e 4 


22i) ^. lii qui tem^r^j stupide agunt usurpefuV; sed yov?, quan».. 
quam non sine TroJ^of/o^, opponatur eliam ingenio^ ut 
M. 41.C; yow ft^ l(;)fO)Tp; 4*2. a. aysv yoO. 
Wb» ^i}, Platoni imprimis usitata formula, cum praes. nunc 
cummaxime; sied saepius cum praet. idem quod doTiug, * 
• paulo antey ut M. 5. u* et passim. 

Xvv et inde composirta vid^/in auy. 

*0, i5, TO, vid. TO, xa el Articulus. 

o/^JOff, tumor: hitic 1) amplitudQ, ut generis A.t.36*a. i) /a* 

stuty unde 6yx(o^tjg vid. 'urrc^^^ayo;, y 

oJr, ToJ» pro adverbio xloci, M. 19- n. 1. 26. n. 7- . Cf. oviog. 
ol pro* tl( o a. fil^ flf, not. 1. ad M.34. - . 

OiMTi^-ai. oioftat et oJfAui A.I. 5>n. 3. 23.n»5k o7/[tari 

syfa/B post quaestionem! negativam rem affirmAt^ ,))mmp 

ita £ss^ arbitror." C. 7» extr. A.I.47»c. 

— .Otffo^at cofiitare, velle, animatum esse; quo pertinent» o7^/yt 

Xiysiv A. 1. 46. not. 4. et olfAeii intfuam (cum suaverbaali* 
quia *ex]^ticat) A. Il.ll.a; or^i sermoni recto inter- 

positum cum miratione interrogat M.32. b. Vid»Heind. 
ad Theaet.12. p. 299» Viger. 5, 8, 19* 

— OiiO&at dsiv^ neces«e**credere: hinc, propositum hahere, 

velle M.2i,d, A. 1.4. a. it. M.35.C. \ih\ Xsynv oVeTat deip 
noiHV dsivovg verti potest profitetur: eodem modo ova 
iiXssd-ai $uv nolle, prohihere ' C. 4,. c. Sed A. II. 12. b.l4.c. 
oh^&rjivai dsiv non in illum sensiim jungendum est, sed 
dsiv post praecedens dvayiutiov redundat. 

olxuv idem saepius est quod alias IkoMsiv, administf^are, gum 
hernare: M.d.h.TTivohtiavi A. 1. 47. c. d. xijv noXiv: qui- 
bus locis conf. M.4. d. 28. a. A. 1.46>a. ubi dtOMsiv» 

oJo^* M. 28. c. owvg pro ol toiovtoi, ovg 'r~. M.42. ^. 

jOM&tog, oLoq notmai, quae plenior est dictio, loco usita*, 
tiotum olo^ et Oioare» dioaie constructioni imple« 

xum M-i^. a. olom dub. A. II. 2. n. 2., 

olxBa-d^ai M. 1. d. not. ' v 

oxtemovg M. l6.il. 7- v 

oXlyov pro oXiyov dttVi parum ahest, fcre^ M. 13/ d. 

oXiytaq not. aa A. II. 19* .... 

ofioiog .xal — • vid. xaL ofiotog slfiti cum dat. patticipii^ 

pro to««,vel doscw cum inf. M. 13. e. 38. a. 

bfjLoXoY^iv dicitur 1) cum duo yel plufes unanimitcr . censent 
vel staiuunt^ ut M. 38. a. et s.aepius; hincin |ia8sivo36. c. 
OfioXoyovvTah diddav.aXoi et ofioXoyovvrat inhfxo&at, omniunt . 
' consensu censentur *: cf. Xen. Cyrop. 1,3,18. (15.) dXX* 
ov javta nagd ts to) Ttdnnt^ Si»aia xa\ ivHigoaig o/aoZo;^<<- 
rat: 2)cum de uno, vel una parte, respectu alterius dici- 
tur, significAl coTtcederejJ^ateri: C.l4. e. aXXo Ji fj ofto* __ 
' XoyoiiiEv; .3) cum de re facienda agitur, tum inter plu* 

^ Corrigatur pessimus <Jrror in novissima. ^uoquo meae 
^ ^rammaticae editibne §.138.1.4. ubi hunc ipsum locuiri > 

attuli, verbum autem if^oXoyovvTai sensu m^dio explicavi, 

ipsi de S€ conjit^ntur» , . 226 X ' » 

, . . \ ^ 

res yal«t pacifci (Qvn(&9oSiM, ausmachen^ C.i2. a« i| nal 

Ttti/Ttt &(ioX6pjTO f\fuv X9*al aolf ah <le hu irUer rios coh~ 

venit? 4) de altera parte autem erga alteram ofAoloyiiv 

tttfi u promiuere: ClO.extr. a av^ug hiioXoyrfiji tm, vel 

cum Infin. Ptaeseniis vel Futuri vid. C.'13.c. cum not.4. 

l4,not.3. ^ . . , 

hnfjpflTta V. nrjvixtt. 

6n6log "pro noTog (cpnf. Relativa): A. I. i5.a. iv onoloi vif^om 
* i^6VQ(6v,- 43. n. 1. . Cf. M. l4.n. 1. 23. not. 1. extr. 
* onne quandoquidem A. I(. 9; c« ' "" ^^ 'p^^ ^ aliquan^ 

do A. 1. 33. n. 3. 
onwg structur^. A.II'. 1. n. ^. ottoi; |ifo ontao^fj Cll.a. 

(weglaufen^ oder ivie mans nerinen soU),- onorg ft^ 

vid. /wij. . ^ 

BQav. OQu 5^ cave (sieh dich vor) Ail. 3. c. Vid. ^ij. 

OQx^o^v non sfolum erigere «ignificat, ^ed .etiam erectufti ser- 

vare, lat>i vel deprimi non sinere : sie Lach. p. 181* a. lov na- 

^tSQa et rrpf noTQlda: et4l.c.Ta$ nolfig, respublic&s pro- 

^ spere ^rere; quo et spectare videtur quod. nesci(> iinde 

nai>et Meph. in Thes. ithXig oortovfidvij Vertitq^ie civitas 

rectecorutitutd.muixishene^ quahtum e part. praes* c'olligo. 
OQtvyotQoipot A.1. 34. tibt. 1. » . . 

og vid. Relativa. og ^r6 oiog M.^0^*n,3, 

^ov^ ptaeced. toaoikpv, f atitimi u/ — • M 28. d* ^ .oatjf 

et SaofnfQ Exo. ad A.II. p.^05. 
atig, o,tt y. Helativa. 

*T* post vetba dicendi poni solet aiitB sermoheih rectum 
' M. 6. h*6. Cll.c. cJrt ^^/^/««^'«(J — • 12.fi. ot*VIj2*wx«. el 

alibi. •^xi Alxte Inf. A. 1.5.n. 4. , OTt fiaki^a 

' V. fidU^ct, ^ ^ 

ov et fi7j vid. fiif, ov in intertoj», obl. post il, fVre, ij, 

M.23.n. 1. ov )redundans relatum ad aJitgdv M. 

26« b. vid. Add. ov ,VT5ces quasdam non_ soluhi 

negat, sed iil cbhtrarium vertit (rf. ifavai): sic impriniis 

ov ndw non verlenduni est ,,nOn pmniho" sed wnnino 
' nonj prorsus iion, ut apparet ex Ibcis quales sunt M. ^O. d. 

C. 8. c. {Ovx uQdt, ta /?., ndw ^): sicigitur intelligenda 

sunl etiam M.2.c« ov nsivi} lifjl fir^fionv, A. L49.h. ov ntxri' 
. ttavddina, ~ov fiii A. 1.56va. C)3. n. 2» ovx 

ontng noH modo non M, 66* c. V. Gramm. %. 137. ih frbnlie. 
^ ovii» TTOt; vid. ihfra^ 
— oi fiivTtH ulloi — ^ M. 22.a. idem quod. ^lias ov /i^, avUa-»- 

(vjd. Httogev. iii utt. formula, let cf. ad Alc. 1. 20. n. 3.)v 
-t elliptica se ipsum corngentis locutio, plehius: ,,hx>]iih 

tamen; sed - "; brevius, attamen. 
ov il ))Ubi es*' h. e. quo loco, qua condtcione, A. I 38. h\ 

(Schleierm. wie du stehsi). PJaut. Capt.5, 2,5* ubi loci 
jortuntie tuae sintyfacile intelli^es, 
ovdt — ovds — A.Il. 6. n, Ik ovdi--hog V. ^r^dL 

ovd* oi /uTovtg aia^dvovtat A.l.SG.n 4. 
oddBlg UfjTTots C.3.n. 2. ovdiv vlXlo vid% ^XXog, ov^ 

iilg ogig ov, ovdiv o,ti ov nemo nort, tii/til rkon (Granim. 

§. 135. Obs. 8.) M. l.d. et paulo anie c. (ovdivl orto ov); 

et in accus. c. Inf. oidev o,ttov aj^TffUi ntvtxt M.6. c. 

Huic loquendi forniae in interrogatione respondel, siip- 

presso itidem verbo eVf» 1^a6C : ovdtig ogjiQsi; ),nemon" erit 

qui dicat?" C. 15. e. avdffitla fifiX^^ ("C- ^^0 ^^^"^ 

Inf. t ■ ■ , . . 227 

• • . , 

.Inf. ^eri non poteu u^ A. L52*c. Sic Phaedo. p. 86. a. 
ovdefiUa yag f»^fi*il i^t ^tl tffff flep Xfgmv Ku urmi T9jy ds 
apfAoriw dnoiftilsvai, 
ijtlgf relativie JuncUim poiidMS h|| vel a^eyeralioneiil addit 
qttae seciindum ]qcos diversiinode reddenda est, ut aj)- 

parebit cpfiferenti^ej^empla^ ^PH^. ^^^S^* -^9^ ^^' '^^' ^* *'• 
9» c. onsQ ovj^- av6tlg uv oirfildfi ,,c|UQd nenio prorecto de 
' s.e -crediderif*. Muta relativuni in a^monstrativum et opus 
erit particula /offl. «Hpc enim nemo facile de se <:redi- 
,.de^jt: et tamentit: rnerito igitur- de malis uuae ignQra^- 
,,tia parit queri!|iur." F,st aliquid simile in Homerico 
illo ]i.'d,243. ^ubi romparationi. Achaeqri^m ^reptitaniium 
ciim hinnuli^ subditur hoc : Ai t' infi ovv i'x(XfAOV — , 
*JiV«tFA x.T. ei..quo|'um sensusest: „Hi ^nim postquam fessi 
sunt' - , cqnsistunt etc. meritQ igilur iilis vos coiiiparo.*' 

Qi(r# TToi; A. I, 21..a. interrp^atio miranLis. simul ^t vituperan- 
tis (du wiM.fiochwol nichty ich hoJjl'e do ch nicht) ^h}:iea.Gt, 
p. I46. a. Bru^ck. ad Aristoph' K-an. 522« 

qvTQg pro adv. hic^ ecce C.'4. n. 3. Cf. o5e, 

qji.rcki^ post particip.' M.ti. e. bis. A. I, 34. li^. 4t.^. 00- 

• , T0I5 sic^ sine ne^otioy no.n nraeparatw: A. II. 18. bi- 

^'^Xdq V) turba,! 2) moke^ia, di^ qijfMiv, yivda%tai Uvi n^qlestum 

' esse A;,L 1.^, . 

'• ' ' • ' ' > ■ , > 

Ifai^otyfayuv, Qi»* paedaj^Ogi puerQS ubique coptitabantitr, 
\is\\T^aiX\vc. a^. OXniA^ assifiua proj^cutione^ ita ut etiam ii 
ciui^ruditionis ihdigeant dicantur naidn/oiyfiv illos quos ea 
de causa pro^equuntur. Sic PJato de Rep. p.600. extr. 
aij, horaines si credidissent po^se se ab Homero et He- 
siodo ad virtutem juvari, avTot; av ijttxi^aY^yovv (avi^g) 
OTtif jjtaav, Huic £[(;rru)llus est locus. A.]*61.e. 

7^gdy(iv'l6/ov vel Qi^fiti tt v. not. 3. ^d JVl. l4. —Tiyd sedu- 
cerey ahducers d i^ecto f^A\k2{,h^ nam Tto^A in, compos. 
saepe siijniftcati.d.quod perverse, mala, temece facit^aliquis. 

T^aqaiiivdvvhvuv temere subire periculum A.U. 23. extr, 

iaqaKQOVHv C*6. e, decipere (irr^ fiihrfjn). Mjjtaphora. ducla 
"a lance in. ppnd^catido^ 4<>^o^ i^pu^^^» vid. Wolf. ad 
I)emosth. tept. 60. ' . ,' 

7(0oaa^cvc(^e»r. nagfaxsvaafiai paratus i. e. pfpmptu^f.sumf pro^ 
positum es^ mihi A. IJ. 23. c. noifaaitev^ in rebus 

politicis djcilur de ieo pQtissinjvini a,pparatu, quajia sunt 
Jnctiones hominunij stuilia populi, cet. Demosth. c.Ma- 
cart. p. 1059-. ^sk. vLitav ovdtfiih,nti^aaxfV§ ovdi avtoy^oaia. • 
A.1. 34.b. nHaav naQuaxiVTtv nagaaKtV^iiio&.ait (sicn den^ 
gehorigen Anhan^ vcrs.chaffen). 

jUiQai€lvBi.v vid. Exc.li. ad Menorylm cum Add. 
naQ7]XBtv alias in uijiver^im valet, pertingeret sed A? H. 18. c. 
siq xo naorjxoy tov xqovov est, ad; haec usfjue tempora, ut 
praepQsitiQ,,7j;ix^«, sicut ih^naQUVcci, sjt^prp^Seupo: cujus 
aliud exertiplum npn t^Q^H rusi ip illo forte Sophoclis ^ 
Aj. 74l. ei^Aoi/ev iiyriq I^W nptQr^fiVV ubi, notante scliQliasta, 
•§ naQd nBQiaai^ * _ ' *. ^ ^ ^ 

ndg- navjq^^^^ cujusvis.hominijs^ cuique faciUs, A. 1. 50^ c. 
navxoi ftajiXav pS((»prie ^ma^^ quam quodyis ajiud" ut 
I verti 'pQ59it ogM^ ontniay u^ M,37. d. nfni^hi fndil^y o^" 
' ' P J ' nQoo- 226 res yal«t pacifci (awtC&mrStn, ausmachen^ C.i2. a. i| nal 
-roihrtt &jiol.6yvi%o tifuv Ti*al aolf an de hu inler rios con^ 
venit? h) de «iltera parte autem erga alteram oiiokoytiv 
TUfi u promitiere: ClO.extr. a ar'ug bfioXoyrfitj toi, vel 
cum Infin. Ptaesentis vel Futuri vid. C.13.C. cum not.4. 
l4,not.3. 
^Ttf/ylxa V. mp^lxtt, 

6nolog ipro nolog (cpnf. Relativa): A. 1. 15.a. ip vnoloi -^tf^oyoj 

• i^svQCiv / 4i. n. 1. , Cf. M. l4.n. 1. 23. not. 1. exU. 
f 09C0T£ quanaoquidem A. I^. 9* <2* ' ~~ ^^ t^^^ ^^ alitfuan- 

do A. 1.33. n. 3. 

ontig structur^. A.II'. 1. n. ^. onoig |ifo oittaaS^ Cll. a. 

(weglaufen^ oder ivie mdns nenhen soU),^ pntag fLi^ 

vid. /w^. •• i * 

opav. o^tt di^ cave (sieh dich vorj Ail. 3. c. Vid. ftiq, 

o^^oib' non ^bhim erigere fiignificat, ped .etiam erectufti ser- 
vare, laWi vel deprifhi non sinere : sie Lach. p. ISl* a. tov na~ 
,tiga et Trpf narglda: et 4l. c.Ta^ nolfig, respublicfts prn- 
jpere gererej quo et spectare vicktur qiiodC nesoi(> unde 
habet oteph. in Thes. TviXig ogxtovfiivf^ Verrttqjie ciwtas 
recteconstitutd.minxishene^ quahtum e part. praes* c'olligo« 

o^ru;KOT(>6(poy A. 1. 34. *i6t. 1. • 

og vid. Relativa. og !pr6 oiog M 3'0.1>.3. 

S(jro9', ptaeced. toaoikpr, taVitiim u/ — • M 2S. d« .aatjf 

et 8a(i)nBQ Exc. ad A.II. p.265.. 

'*aug, o,u V. Hejativa. 

"xi post vetba dicendi poni solet ahte sermdnem rebtum 
' M. 6. h*6. C. ll.c. Sn ^dlxet yvcQ — 12. fi. or* Vl jSViIxa. et 

alibi. xiu Alile Inf. A. 1.5.n. 4. , oji ftaki^a 

' V, fidli^ot, ^ ^ , 

ov et fi?; vid. ^Tf. oiS in intertoj», obl. post sl, fire, ^, 

M^23.n. 1. ov tredundans relatuni ad anigHv M. 

26* b. vid« Add. ov ,VT5ces quasdain non_ solufii 

negat, sed iil cbhtrarium vertit (cf. iftdvni) : sic imprimis 
ov ndw non vertendum est ,,nOn pmninV sed onxraino 
' noR^ prorjtus non-j ut apparet ex Ibcis quales sunt M. ^O. d. 
C. 8. c. {Ovx agdt, a /J., ndw ^): sicigitur intelligenda 
sunt etiam M*2»(:« ov n.nv\} ti/jl fir^fitav, A. h49.b. ot^ Ttdw 
. uav^difu, -ov fi^ A. I.56va. Ci3. n. 2» ovx 

ontDg noH modo non M. SG* c. V. Gramm. $, 137. iii frbnlie. 

^ o{>ri. TTOt; vid. ihfra^ 

— ov fiivt&i dlkoi — M. 22. a. idem quod. alias ov l»ijv, ai^d -=^ 
l(vid. Httogev. iri utt, formula, ^t cf. ad Alc. I. 20. n. 3-)^ 
^ elliptica se ipsum corrigientis Ibcutio, plenius: „hx>]ini 

tamen ; sed - " ; brevius, attamen, 

ov sl ,)Ubi es" h. e. quo loco, qua condicione, A. I 38. bi 
(SchreJerm. wie du stehn), Pliaut. Capt.5, 2,5. ubi ioci 
Jortuntie tuae sint^ facile intclli^es. 

ovdi -^ o^ds — A.ll. 6. n. Ib ovdi --hvog V. fiY/ds. 

ou^* ol '/tiiovtg aia^dvovtaif A. 1.36. n 4. 

ovdilg nrjnotB C.3.n. 2. ov5iv jSXXo vid« &XXog, av" 

Stig ogig ov, ovdiv o,u ov nemo non, tii/iil ikon (Granim. 
§• 135. Obs. 8.) M. l.d. et paulu anle c. (pvdtvl otji cv); 
et in accus. c. Jnf. oi/dkv o,thoi aji^iffUi zJvat M.6. c. 
Huic loquendi forniae in inlerpogatione respondet, sup- 
presso itidem verbo eV^^ haec : ovdetg og^igsif ^^nemon'* erit 

<jui dicaiT** C. 15. e. ovdsfda fifiX^^ ('C» 'rf) *^""* 

Inf. ■ ■ , . 227 

Itki. fieri non poteHtbf A.L52<c.' Sic Phaedo. p. 86. a. 
ovStfila yikQ mxftvii Ati 4jk %fjff flh Xp^mp tu «JrM Wjy ds 
mpfioriar dnoiMlsvau 

c^ relativis juucUim pondUis hi^ vel a^erpraUoneiH addit 
quae seciindum locos diyersipiode reddenda est, nt ap- 
parebit cppferenlitej^empla ap^d Hoogev. 39? l4* sqQ* A. IJ. 
9* c. oTTf^ ovjr. ov^^t; uV oWi&firi i)fTUQd ncmo proirecto de 
fi^ -crediderit''. Muta relativuni in a(;rnonstralivum et opus, 
erit parlicula ytia^ 9iHpc enim nemo facile de se 4:redi- 
,,defjt: ettamennt: merito igitur. de malis uuae ignaran- 
,,iia parit querinjiur.*' l^st aliqi^id simile m Homerico 
Hlo ]].'d,243. uhi romparalioni. AchaeQri^m ^reFtitantium 
cum hinnuli^ subditur hoc: J^i -t' ^nfi ovv iKafiov — , 
''M^atsi K,x.t* ,!^x\<if\im sensusest: „Hi enim postquam fessi 
sunt - , consistunt etc. merilQ i^ilur iilis vos coiiiparo." 

oCpri Ttot; A. 1. 2l.a. interru^atio mi^antis. simul ^t vjtuperan- 
lis {duwiM.Hockwolnichty ich hoffe doch nickt^ ^^xea.eU 
p. 146. a. Brunck. ad Aristoph. K-an.522. 

qvfog pro adv, hic, ecce C.4. n. d. Cf. o5«, 

qt|raii; post particip4 M.ti.e. bis. A.I>34. b. 4l.^. oo- 

. zw? sicy sine ne^otio, noji prueparatuJi A. 11.18. b. 

qX^oq 1) turb^: 2) moleifia. dt* qxMHf. yitfda^itai tivi u^Qlestum 
essQ A;rL l.fi. Ifaida/oiyBtv, quia paedaj^o^i. pueros ubique comitabantiir, 
usurpatur.dQ. omni assikua prosecuticne\ ita ut eliam ii 

3ui eruditionis ihdigeant dicantur naidn/oiyHv illos quos ea 
e caufia pro^equuntur. Sic Plato de Rep. p. 600. exir. 
ait, homines si credidissent po^se se ab Homero et He- 
siodo ad virtutem juvaa, avro^ av fjTaidaybSyow (avrtv^) 
oTtif ^tffav. Huic gt^m^llus ^st locus. A.l*6l.e. 

nftqayfLv''X6yov vel ^?7,ua T* v. not. 3. «id >M. l4. —zivd sfdu- 
cere, ahducef^e^ cL yecto A. ll|2t.b. nam naQd'\n^ compos. 
saepe siijniftcatidquodperverse, mala, temerefacit^aliquis. 

T{uoayLivb\}vhvuv temere siibire pericuhim A.II. 23. extr. 

Haqayiqovuv C. 6. e, decipere (irr^ fuhri^n). MtjtaphQra. ducla 
'a lance in. ppnd^rando^ 4ol^&« impulsa, vid. Wolf. ad 
Demoslh. ^ept. 60. 

'Jiaoao^^fvd^ffV. mxQfax^iaafja^ paratus. i. e. pfpmptus.stirnf pro^ 
positum esp mihi A. IJ. 2.i. c. nagaaiceui^ in rebus 

politicis d.icitur de eo pQtissiTxiiim apparatu, qua}i4 sunt 
jnctiojies hominurt%j stu{iia populi, cet. Demostk. c.Ma- 
cart. p. 1059- I?«8k. vixiit' ovdtfiih,na^aaxfV§ ovdi avromoaia, 
A.1. 3''l.b. fidaav noQuaicivrjV nagaaKfv4C^a&ac (^sicn den^ 
gehorigen Anhan^ vors.chaffen). 

luiQaifivsiv vid. Exc. ij. ad Menorvfim cutu Add. 

naqj^xstv alias in uijivers<iim valet, perungerei sed A. 11.18. c. 
«V to naQrjxoy tov xqovov est, ad\ haec usque tempora, ut 
praepQsitiQ^Tii/x^a, sicui in^naquvcay sit pro J^tvgoi cujus 
ali(ia exertipium npn nQ^Yi, nisi in illo forte Sophoclis 
Aj.74l. li'doi/61' iiyrig t^^ nptQyp^fivy ubi, notante schqliasia, 
^ naqd nsQtaai^^ 

nag' navi^^ res cu']4isv.i8.homiivj, cuique facilis, A. 1. 50i c. 
^rarro^ fi&ilav pi^rje „magh quam quodyis ajiud" ut 
I verti pQ9?it OjKA^ omniay u^ M.37-d. njn^hi fctZJi^v ovv 
' • P 3 ' nQoo- 228 . 

n^oaixtiov jbp vopv rifur lcivtdi^ : sed major exemplorum 
s n&ts ostQzidit, nihil esse nisi jE^aviorem afiRmiationem, 

> omnino, line omni dubio: M. 13. e. uXXu Tfavtbg fjialXop 
ttVTog anog&y r,al tovg akX&i^g noiiii dnoqHv. C. 10. b. nenh- 
rog- ftuXXov ovtwg 1';^«. Cf, Zeim. ad yi^. Tj 8» 4* 

nh'^og vulgo esl luctus; sed Pjndartis magis proprle vocem 
usurpat de ipso ?7ia/o, ut nostrura fJeideni et in- loco 
quidem M. iX ©• ipsa culpa^ tanquam morbua et corporea^ 
peseis (Virg. Aen. 6,737.) intelligilur. / 

nt(l cum genit. ubi alias genitivus solus^ M. 26. n, K). ^c* 

fl/ T» slva$ speciarej pertinere ad -»- C, 8. b. •' 

nBQugotTai, T^fgiigrj (res, verut volvendo se) eo cessit, devenit: 
Demosth. Mid. 31. ib TiQSyfia elg vTTiqdtivov ftoc ntQ$igrjr 
et simpliciter, jo ivavriov TTf^uc^ifO' M. 1 . d, contrarium 
evenit. ■ 

frenc vTiKa A, 1. 15. n. 4. 

fT^fixiK cutu correlatlvis suis non in unirersum de tempore 
sed.de temporis momento usurpatur: A. 1.5. b. ntgtifi&-' 
rov hmfvixa (ich erwartete den Augenblich^ da,-^^ A. II. 
23. b. xoxrpnvM^ii rfir\ illo tempbre demum, non prius. 
Hiru: de diei hora Cl.a; nrwlvta: quaenam hora? xiji^ixofds 
tam mjane. Pha^do.p. 76. d. av^iov tnvixil^s {nidrgen um 
diese Zeit). 

ntgnitcv Xoyta aXrfiii $Xvak M. 15. n,6, 

nU^oov h\ mensura longitudinis est sexta stadii par», qu£ie eat 

C pedum Graecorum, quoruin unus est. 11|- digilorum 

Parisiensium. Hinc in mensura quadrata cum plethrum. 

- Bxt decies M pedum quadratorum (qui aequiparant 89L33 

^ pedes quadr. Parisienses vel 9559 Khenanos) aequiparant 
CX jugera Mafideburgica (i^Iagdeburger Morgen, voja 180 
^ rheinl. Q Kutnen jeder), Confecit nobis hos numeros 
Ideler. 

nliioiV' nliov xi fioi igi noog »*- profeci aliquantum ad — A. I. 
6. a. Sic eliam nXhOv ti noiilv projicere (etwas ausrich- 
ten) C, 17- xa nXtli» saepiut, plerumque A, II, 

12. a. 15§d. sicut ja noXXdy saepe^. 

nm>'. nenvva^ai animatum esse, vivare: hinc sapientem esse^ 
Homericum. M. 42. b. 

nodayg&v an -^v A. 11,4. n. 2r 

noiiiV' A. 1. 21. b. olov %ovto notng, nyrandi formula, in qua 
noiuv cum reprehensione dicitur de sermone alterius: 
ut Charm.p. 166. olov notelc^ ^J^ov/ifro?— . Neque m^Ie 
confert Gedikius nostratium illud : Das macltst du gut ! 
noiiiv Jingere, exhibere (darstellen) in poemate A. II, 
£4.b. noiilv diub. A. II. 13. c. 

nolrifia opus quodcunque: M, 39<€, de «tatuis, 

noirfiYoi poetae M, 4t.d. ^ - ' 

noinikoVf ovdiv M. 8, nji6. 

noiog. tb ndiov t«— ^ A. 1.57. »1.3. 

noXvtiViad-ai C*l4. c. d. e. A. II. 3. c. cii*em esse. 

noXmxog» Cic. de Fin. 5,S3. Cum sic hominis natura genera^ 
ta sitf ^t haheat quiddam innatum ffuasi civile atgue 
populare^ quod Graeci noXirixbv vocant; quicquid aget 
quaeque virtus^ id a communitate, et ea^ <fuam .exposutj 
caritate atque sotietate humana non abhorrebit, Ap- 
pqsui haec Cicfronit verba, h« quit vulgari ubique ac 

* nimit ' / i4^ 229 xiiniis a«gu8to scaftu Iianc To«d^i iKtdligai; fua xaiion« 
parum conveniret locis M. 35.41» Al.a. 
nolXttxi^ A. I. 49* A. Hoc quidom loco poptit aliquis p>opiiptn 
vociB TtolXttxtg #enmin tervare vellezsed collatis exem-^ 
plif. quae^attulit Heind. ad Phaedo. 11. «entiet, jam ftc^ 
mum fuisse usum quo post vocei, «1, idr, ji^j adverbium 
nolXamg signtfica^ forte, Atque ad philocophicum quo-- 
que nostri loei tensum' longe praectat ea tignificatio. 
ISam non koc verendum est ne saepe^ 8ed«|ie, ae ipsum- 
ignorans, wtnino aliaruni rerum curam. quit ge^at loco 
fiui ip^us. Originemv autem iocutioni»fitudiosi cognotcent 
ox loco Yirgilii in quo cognatut quidemy non.tamen pror«^ 
sus tdem u^us est, Aen. i, l48. Ac veluti magjio in 
populo cum ^saepe, coorta eji Seditio : ubi Servius quo- 

2[ue: ^,8aepe, ut fieri tolet": eoqua reCerenda Olotsa 
sidorir Consaepe (leg. Cum saepe\ ut adsolet.' 3ed 
vox saepe vim. tuam revera ibi tervat, Pacum enim ra-- 
.£ert aQ. verba ita jung^t ,,Ac veluti ta^pe^. cum— 'N an 
ita explices ,,Ac veluti ciuii, quod saepe accidit,^'*. In. 
graeca dictioneautem nosterior ratio sola videt. ' 

TKo/l^;. nolXolKal'^ ante adjectiva M.31.n.2. nldm^ 

vid. teorsim. 

no^a^ dfi^.qilQd-a.h ^coiv A,n. 19*'c. dictum. ob ma^nificen- 
tiam et tplendorem pomparum. 

nv^o^ via, modus acquirendi< <od M. li.d. at 6. ubi d^tz^dirw , 
cituT iste ni^i, jacuUatem piotiut acqukjtndi «l ipsam. 
acxquisijtionem signiHcat. 

snv^dditur in re non tatit certa^ ni fallory epinor (wol), ut 
A^I. 10. c. (^egOj^ opinor, EiBspQndi id> quod usquequaque ' 
recte habef); C. 10. c. %b yuQ no^nan&g rnntw off&Qwnovs 
' wv ddix^v ovdsr du»(pdgtk,,ukM fieri poterat ut alter difife- 
renliam aliquam ttatu^ret) M. 20» d. dixaiog ydo nav ft 
ildimi"^, ubi excipere aliquidpoterat Meno : additur item 
f quando cum incertitiidine^ aUqua. verba alterius tepeti-^ 
mus, ut M. 7« extr. oti iJXVf*'* ^^^ ^^^ xaiik Tuy. aoy ilo/oy». 
o dfl-XQ^ ¥nnai. Unde urbane adhibetur etiam^ in r6> 
certitsima, maxime ad declarandum» not antequam In (ir^ 
eumen^ndo progrediamur expectare dum ' aJter rem a£« 
lirmet sive reoordetur, e. g. C. 2. a. rfj ydq ^oif (fgiqaU^ — » 
A. 1. 29'a. Toif nov ijiL^^ngovfMfv. 5*1. b. axvTOxo^og tijo- 
m TTojt/-^. M.12.'o. anMpdklo^iv nov -^ M. 8-c. dJUa au 
yi nov — , ubi voce nov hoc dicit S. ^,ted tu, opinor, tam^ 
argutas d^crimiiiationes non facis.*' Addenojt.^-. adM^iSt. 
et cf. Hoogev. 46, 10.11. 

vg&yfia. '8,u nor' i^l xo aby nqSyfta, quid in animo habea 
(w«j A* norFiast) A.l.3.a. 'to TOiJ Jjjwxo. Ttga^yia 

au;(fllior aavHtai^ pro quo dicl etiam poterat to tov .^oi** 
xodiovg h* 4e. ipse Socrates et quod ad eum spectat 
C.15.C. nQayfwra negotia molesta: — £/«v nego^» 

tia sibi facessere A. L 33. b. — naqix^tvtLvl negotiafacestore^ 
molestiam exhibere C. 4. a* M. 27. c et fortiut, ngdyfjiata 
7r^otfT«rre.'V M. 9- a. n^dyfiaxa in civitatCj .^r/ima 

revum^ imperium A.I.4. d. Sic et Latini, e. g. Tacit. 1. 
Anri.5. excessisse ^Augusium et rerum potiri Neronem* 

ngdxttiv ti> data opera a^ere, unice etMeret C.7-a. ^^va^opi^ 
iog ivrig Hal tovio ngdttm* Xen. Mell. 4)8)02. »ih ^^ 


^ 230 yivend^ vid. TV//iiyem 
'--• nQiXTTBa&M, iit pecun^ram, exi^erei hino fMifi-op 7fgdttBa&m& 

M.'27\2fi* mercedem ezigere et capere. 
%g^Pf>\fti9, TJo ttfi^v (m^agni^ fAcere) njBiQa UXdvifin* Polltix2|12. 

,— C. 6. b. ' 

TfiQodgofi^ A.I.21.«ol.3. 
nqifS^tii^, verbum prpprium de pfficio, hoxpitis- puhlici^ Tp{^ 

ngo^irov^ qui alius eivitatU cives in sua excipiebat. Ind^ 

Verbum sal^em translatum eliam adres privatas^ ut A..t 

13 ..b. ngo^tviiv rivdTm concUiare^ iradere ^licui, 
^PQaifanUjQtaaaa&eii M. 19* &• e^t^ Ut figura ibi do<:et, praeteB 

tria quadrata, quae jam adsunt,^ quartum quoque addere^^ 

irhplendo locum, quiei relictus est. 
^f^oganoXfxvBiv v. anolavHv. . * ' 

^oapipdS^iv. In hoc verbo, qua^do, pra nqoii^^iJin^ positun^ 

videtuz) rectius praepositia «efertur ad.id quod i^ttingere 

prApojitum ect,^ ut M.'6«a. Co;af. nQoaflaivetv in Soph. 

Philoct. 42. ^ ' . 

Vg^aizsnv, idem ,quod plenius ngo&ixHv ro» voiv^ attendere % 

item intentum esse , multmn trih^eve (worauf haltenj 

A.I.38.b. 
9r^O(ro^A.Yety "M.S^b. jidom ^uod hfioloyuv, concedere, ctm". 

jiperi ' (^iigestehn)p , '. . 

ngoanoiiia-d^av sibi acquirerf, et, sibi vindicav^: hiric cuizi^ 
' Iuf!.. idem quod dvtinoma&at, sed ^um nptipne sibi arroi 

gandi M. 27. c. ^ 
i. ngoajvxiiy A.II-ll.c. idem ^pd 6 ivwxf&v ihid.h, Hinc 

A.Il. 17«^* o^ Toif ngoatvx<»^9 s^va^ non cujusUhet esse^ 

non cuique contingere. 
ngQP(pigBiv admovere^ adhihere* praehere^ iit cibjuni, medica- 

mentum, cet. ; hii^c m.etaph. A, II. 23. b. ngoaipi'^ 

' gta&al tkvi agefe fusn aiiquoj uti aliquo. A. 1. 3. c. 
«I ngitigov et oi ngwga^ M. 31.n^l. Cbnf. A. ^35^extr. tv/i^ 

Jlanov Ttov Irt ngotigav, qupd tamen, cum ad ^omen re-i 

lalum ait, ad iilprum normam npn Mdigam. 
ngoti&ivai de ^ssii leniari, ut patris, oppositura t^ imtdt-n 

rsiv de tyranna C. 13. c. ngoti^aa&ai ponere, }inde 

proficiscatui^ argumentatio^ M«l4,i^. 
ngoxoS) not.l, ad A. 1. 14. 
ffg<y&Qyw , quod in rism es^j canfeM^tj^ viqm /acU M.lS.b^ 

22. c. ^iW. 
ngojEfytfnjg A.n.0O.n. 2.^ 
ng^ ngvH, mgM Crit, init. 

iitwdgiov usurpatur maxtme VX deminutivum ei axsCogy ap 
va&culum signi^cat: sed A.I.2l.b. phiralis legitur ita ut ad 
appA^^Ltum veJ(tiai^iuvi vocabulum spedet (cf, not.) deri- 
vandUmque videatur A voce ^ axet/ij, quae saepe sensu 
vestimenti occurrit^ yt C.lS.d^ Nimirum horum vQcabii- 
ilQiHim onHAium vi^ primaria latius patet, itaut « qxevri 
de^ omni fipparatU) td aKtyj^ autem et td axevagM de' 
intpedimento et supellectili omnls generis usurpetur. 
■Yid. Aristoph. |)an. 172« ubi axwvdgui oicuntur stragulae 
eet. Apponam vtrba Scholiastae ad nosttum locum : »f m^. • ^.' 
231 (rc oxtvaQta) <nipc/m r^la, ^ ramttvfi «oyd»(, f tigr r^ 
(pmf, ^ «&S r6p^(i, e. hoc loco) Ttf? orxfVM^ rai^ xttfiot^ 
ka^ T^ayuc^, o i^i ra Mvfiara» <^ui cur de apparatu po- ^ 
4issiniuin scenico hicquidem cogitet, ef cur t^k rQWpi/^^ 
luxum, ut peculiarem aliquam vocis axsvdgia siguihca- 
tionem rerenseat, non perspicio. 

axv&Qmndj^Biy frantem izMucere A.II init. 

o^yyQS M. 3td. 

aofj^i^g: oi aotpt^al eruditi , doctrinarum magistri M. 19. d. 
Neque diversum quid ti^nificahAt hoc vocahulum 
quaadci Protaj*ora8, Gor^ias aliiqtie, qtios tanqiiam pecu- 
liari illis nomine sophfstas posterior aetas vorahat, tem- 
pore Socratis ita diceb/intur, ut M.28.C. Eosdem auteifn 
lp9^ Sacrates, non siue ironi^ toi^ aotpovg saepe dicit, e« 
g. M,S a. 

aa au a ^'id. xriaaa^ jiaQUsaa^ Mfaijii;. 

if^fA^aivtiv alias verbo tlvai, ita conjunghnr, ut avfiflalvn' tlvai 
vel avfiflalvH Sr per uhertatem' quandam. orationrs sit 
loco sojius igL Sed interdum etiam solum avfiPalvHv est 
locQ verbi scvcyi. Vid. Heind. ad Go^rff.77. Sic A.I..52.e3ttr» 
fiflih aXko Tov ^d-Qwnov avfi^alvnv ^ ^tvxtfvi itA.II. 16. c« 
Conf. TV/;|faV«y^ 

avfmtvta&al rm c. gen., ejusdem rei inopia premi M. 2. a. 

a^v TS dvo A. 11. 4* h. not. 

avvavtayoivliHt&-at vox nihili, no.M. ad A. 1. 33. - 

avvdiaral^atT^faQUv ui^ cum aliquo ^erumnas feri^e^C.ii. c. 

avvoixnv Tin contuherualem esse : hinc metapjti. A.1. 30. ^ ' 
avvoixfiv dfinO^ttf versari in *-r. 

avyti\^fa&tti c< praes. et fut. nat. 3. ad C< l4* 

a,(fa9Qi9» 0.V71W uitpodQa yixdum A. 1. 4i. a* 

^>i ratixtav pro ojroi A. I..35,n.4. ^ 

raQtiirEa&ai , turhai% M^36«c. dicitui^ is qui I^uc iUuc opi- 

nione trahitur. 
xi trajeclum" M. 4l. n. 5. C* 1. Q* 4. -»- suppr^sso in seqq. 

Xtti A. I. .36. r\. 1. — r sequepte if M. 35.3[i.2. 

— • sequente di M. 32. zi.1. - — sequente Iri J« 

A. n. 17. a. 
XBtvsiv tendere,, de lioea dicituc pra extendij^ porri^i M. 19. e. 

et antea not. 3.. 
TsAo^ inb&iivai' A< l. 5* o* 2. 
riivixddi v. nijvixa. 

%tfttfv uvt c gen. poenae, et rifi^.aaS-at, C.'l4.,n. 4. 
'xlg^ri, prapositio.nt indjrecfae in^plexum A j. 4i. b. & rtvfg nQdt- 

rovaivf. M. 24. b. atav ri '^yirai — pXtinrsi; A. 1. 8^ \>» 

Ottxv O.VV nfgl rivog^ ^ /. M. 12. ^. .9. A.I.7. n.l. 
-^^Ki^ditr Tt ow drti formuiae raysam quaerentes, cur ali- 

quid dixerit vel o.bservawer^t alters Quid tum? Quid 
' ita?" Quid interest? (y^W so^^: VV^s dei\^ weiterVj i\e- 

spoi^det alter f^re. per "Ori nir-. M.<). h. 12. n. 4. ri 

fidhgttji. vid. jidXaa' ^ ri a^ eum aoristq s^cundae 

person^e, M.30. nt6* A.L22, r)-2. ■ 
f2(, T*. ^ rl^ Germ. man^ Angl. one A.)1 .22. extr. junctmii voci 

^pTg try ead?m sigi)if. A. I.15.a« 
•^ %ig omissum vid. ^ubjectum» nvi^ mente «upplen» 

dtm; ad nomen aliquod M. 8. h. {tptlot ihrrsg^n 
— vid. iJvtU Ti. &* TO « J 232 .' ' k >6 cV •— cum tamen M.3S.n.6. A.l. 15. n.3.. 

•?—' To foij xft)jt/i»»5o7ioiov A.I.36.C. vid.^Oramm. §. I^IS- Obj. 6. 

■»— To T»,^' y^;?'/V P*"*^ VW» ''^^ ^*'*'' ^Jftoii' pro '^-«oi, A*1I. l6. a. 

21. i>. / ' ; , . *- 

joXfJnir Atticis iclem est quod ovh ci*tf;^i}>'cav^a^. C.15. e. 

ro/if vs A.l.5i.n,A* < / 

jooavta A 1.9-^.5. , * . 

roDrcT )t6V parliirn, peglecto in seqq. rovto ds A*I. 3S.a. 6. 

T()ff/«o^ M. 9«n. 7.^ 

T(>o7iof ingenium, ihdoles (^O eniuthsart) C, l.b. 

T^0(»^^ ^<^uca^/o A. I. 36. a. 37« d. Cf. 35.- a. iav uetl fi) T(»ff<pc3tfiy. 

X(^Vifnv nioJlem, delicatiim es9Q, et r^ivqpoiirec: dellcatultj pt^i' 
ihelU'pj.venes M.^. 1>* adjuAClA tamen ibi eliani uotiona 
superbiae (Schleierm. die Verwohntexi), quae se admis- 
cuit ia usu illo vulgari, quo . r^vfjoo^i' omnino significat 
fi.e{ii^nahanduTn y J-asticHosum esse ut A. 1.22< a. . 'Conf; 
Xeu. Mem.^3, 11, 10, ubi xm imfisXofiivo} i. e. qui te cblit^ 
observat, opponitur. o T^%t(piiv, qui te aegligit (dem du 
iiidit ^ut ^enuf bist^, 

ii'^';^jii'*i»'. noiovai rovio o,Tt av ril^xwsi faciunt , ijuod fors 
rvyx^vfiv sine oV pro esse A. 1,59. n.4. Cf. av/i* 
pnivfir, rvxov fortassc A. II 4. b. 

Tt^i; (tvu&^y C. 2. a. formiLla bojii ominis^ eum in decretis^u^ 
' blicis 'lum iu privatc^um sermonibus ' usitaia: ifuod fiws 
beue (fertatl 

'TnanavHv C.l.a. verbum proprium de janitore vel- quicunque 
fores pulsautem intromittilx nam sic s^tilperinterpretan- 
dum est id verbum. Phaedo.p.59. e* uai tiiiUP ilstl&mp 6 
' &VQtiQb$, o<rn[$g ilfo^et VTiaxovnv, siTih mQifjiirHv. 

vviuQX^iv esse, adesse, sed apud antiquiotes non facile aliter 
nisi respectu ejus ijuod superpcnit , quod postca JU, 
A. II. l.cf. TCQhg rolg vHCiQ/ovaiv super eh qtMe jam hahe- 
bati A. 1.3.3. a. ravra uiv tXov civ dutf vna^fj^fiv , hoc p^r 
j</ (ohnedas), ita esse dehere putarc>\. Hinc t« vnd^xorra 
quae suffpetunt , ea c|uae adsunt bene vivendi «t roi 
hcne f^erendae actminicula A. 1. 1.d. 36. a. 

vjtUKUv cedcre C. 12. f. bis: priori loco ohscquiosum esscf 
ubi dativus ("7Tar(>/5e) 'omissus "est, cjuia biiu» ibi yetbis ac- 
<;usativum regentihus hoc iftterjectum est. • ^ed mox oitx 
VTTfixriov^ itidem sine casu, positum tespcctu periculorum 
quae memorantur ibi, valelque., noH retrocec^ndum, 
rion declinnndum, ' ' 

vnw^h^fnvoc arrogantem cum insolentia signiflcat {iihermilthi^\ 
oyxoidi;g arrogantem cura /a.rtu et superbia {aufg^lasen): 
arrogantia auten> farit ^wajj;^^, rrtolestum: cf. JDeniosth. 
Mid. 56. xivdwtviv ro ^tW tvrv/HV ivior%. innx-O-^lg noifiv, 
et post pauca, ttcS^ ovx oviog inux&riC iriv ijdfj kuI fifi^tav 
' t^ xa&' 060V r^oiv knd^aj avfupiqfi; Tali iTtaxx^ti opposi- 

^ tus est fv;-«>Li5^ commodujty qui f>irMuI est ie6*ff^iog modcstus^ 
€t eo opponitur arroganli. iiaec omnia haoes M. 26* e. 

Vfi" 

\ 333 VJiiQ^^foS^cn «ubrepefo, nimio obAequip rolece: r. Tmip. ac 

Suid. p.522.Lips. Sturz. Lex. Xenoph. in v. -^ C.liff. 
{)7U)jSlinHv }imis oculis aspicepe C.\l5.b. ^ 

vnoltniipnvftv^mente concipere^ pQnere (aunehmen) M. ll.b.; 
eiiarp^ de ro oerla, A.I1. 4. exlr. drjfxiovpyovg tirag hno^ 
i.aftpuivogi€P. Deducta hinc vulgaris fiigumcatio autuman- 
di, suspicandi. ^ ^alvsaO^af, ct 5ox£ty M. 4-"n. 5. ,§ic C. l.d. mg ifiol <puivfXM 

K. 'e. ut clare video. • * . 

qnivai: Sicut ou fpvitii^ valet nego ita, ubi ^t/ requirltur eadeni 

est signiflca^tio A. L6. a. iuv fiii (po). Vid. Gramm. §. 1.35. 

Obs. 2. et cf. ov. (ptjai redundat M. 36. n,2. 

A.11.9.b. V 

ifdaxsiv H^ se ipso /pracdlcare C. 5. c. 15.extr. A. lL22.b. 

— afflrmetrejf contendere C, l4. e. , A. 1. 17. -b. 
^aiJAoff 0W.33. d. not. ^ 

4iiliog A.L13. n.7. . ' ' • 

'q^iXovtvda de aemulatione boni A. 1. 38. n. 2» 
qiViftiVf qiVJij^a sicut lat. spirare^ spiritusy de superbia usurpa- 
*tur, A.U. l4«a. 

/. . ' ' ^ ' 

XalgHV* Cum negatione in participio uaurpatur, per 11x6^1" 

' Ttt, de eo qttod cum magno alicujus mal^fit,'ut apud 
- X«noph;'Anab. 5,6^ 32. (18.X ovx av ^fatooyTs?" d^/xlldhiite 
5,cum magno malo ve*tro abieritis'% Hinc eodem sf^risu 
per interrogationem A.il.3. c. otet av ,ovtf /algovTaq r,fA^g 
. tlvat find xodovxdiv fiatvouivtav — ; E^ valedictione /«?^c 

liata locutio x^Iqhv £()v missum facere C. 4. b, 6^^' 
A. 1. 39. init, • . ' ^ 

j^almog 1) difficilis 2) aegritudinem afferens, molestus C.6.a. 
X^i^d re ^eal Ttgm^d A. 11. 7. c, ^ / 

XQV ^^ X^V^ C.5.11. 2i ^ . . . ' 

XQtiQ^ai, C.4.d. o,ri>.xgo)0 OfavrtS quid de td statiuzSy qitid a^af, 
Xta^iS^jjtsvov im^jfirjg M. 23. d. expficatur statim iia, «t sit o 
iniqirififi fiij neQiixu i. e. quod non comprehenditur no- 
tione scientiae, diversum a scientia. 
Xfoglov spatium figurae geometricAe, y?^ura M. I6. sqq. 

"Jl^a usurpatur de iuyentute, ut flore aetatis^ M. 9« !>• iv algn 
(Ivat. ' s 

ug cura indic, quando transititm facit, fere signifi^at rfuip' 
pe^ nam, uX M.37. e. &ig tifidtg iXa^s 42. ^xtr. C. 6. a.^t^^ 
iyoi ToiovTog sc. siftt: et passim: Rarior est usus 

\ quando eodem positu mg est pro oigs, ita ut, quarc. 
G.5. d. (St^ c/w/fi =— - aiaxvvofiai. Sic Aristoph. Thesm. 395. 
dig^.evx^vg (lalovTsg — vno^Xinovaiv ^]fiug h.e. (fuo Jh ut — . 

— ante Infiii. insolite C. 3.n.4, A.11.6, n.5. 

— vntgqvo^g — w^ A. II. 17. n. 1. ^ 

• — (uc £/f* v. Ijife»'. ^ ' o>5 hnog uniiv ut itn dixerim^^ prrype 
d/xerim^ A.J.And. 37. e. A. 11,12. a. etc. V. Lteind. ad 
Uipp. majrf 11. 

&advTO)g, Mg 0' aviwg A. 1.17. n. 1. ' 

djf Ct M, 34. b. wf e — iStVQei» av ita ut potuissct invenire. Ab' K i 


% t 232 .' ' 

>o 5? — cum tnmen M.3S.n.6. A.1. 15. n. 3.. 

T~' To ?ot5 >c«//<fi«Jo7iotoi5 A.I.-36. c. vid..Grainm. J. HS. 0)bs.6. 

•»- To Tfc v^v;!:/^^' pi^o i^r/f/, t6 %w0 \Jikdiv pro x^W> A*H. 16. a. 
21. b. . - i , . 

rokfi(if Atiicis i'dem est quod ovh alaxvyeai^ai. C.15. e. 

roiific A 1. 51.n./l. ^^» 

Toouviu A I.9'n.5. ' . '^ , 

Tovio )ttv parAirn, peglecto in seqq. Tovto di A.1. 38.11. 6. 

tQayixoi; M.^.n.?.^ ^ 

jgoTtog ingenium, mdoles (^G etJiuthsart) C. l.^b. ^ i ■ 

igoipri educatio A..\. 9^G, 3i» 37« d. Cf. ii.a. iav xfxl tv tqatpfiffty* 

t^Vif>nv niollem, delicatum esse. ot j(iV(pdivteg delUatulij ptti- 
ihelU'}it.v€nes. M.^.h, adjuncta tamen ibi eliam notione 
superbiae (^Schleierm. die J^erwdhnten), quae s^ admis- 
ciiit iii usu illo vulgari, quo . T^i;<]ocri' omnino signiAcat 
defii^nahundum^ fastidiosum esse ut A. 1.22>a. . 'Cbnf. 
Xeu. Mem.3, 11, 10, ubi tfu im//LeXofiivot i. e. qiii te cblit, 
observat, opponitur. o rgviptSv, qui te negligit (dem du 
iiie/it ^ut ^enug bist), 

rvyxavnv. noiovOL Totho o,t* av Tif^(oai faciunt , quod fors 

fcrt C 3. extr. Eadem formula cum Verbo 7r^«TTCf»', si- 

gnificarite vivere, C.5. b. o,t* aV jv;((ii<n tovto TSQd^ovat 

„ia ea quam fors illia objiciet vilae condicion% eruiit". 

rvyx^vHv sine oV pro esse A. 1, 50. n. 4, Cf. ar,«- 

'pnivfLv. Tvxov fortassc A. 11 4. b. 

TVX]i f^y^^fi ^* ^* ^* formiua bojii ominis^ eum in decretis^iv> 
' bhcis 'lum ia privatoHrum sermonibus ' usitaia: quod jikFs 
beue vertatl 

'Sjiay.oveiv C.l.a. vcrbtim proprium dejanitore vel- quicunque 
fores pulsantem intrornittil: nam sic ^Ailper^nterpretan- 
dum est id verbum. Phaedo. p. 59. e. it(xl ^fup i^flO^(up 6 
I ^i'^«poc, ofmsg U(6S-H t^naxovHv, eini ntgifJiivHv. 

vTiugyj^^ ^jj<?> adcsse, sed apud antiquiotes non facile aliter 
iiisi respectvi ejus quod supervenit , quod postca fU^ 
A. II. l.d. TiQog Tolg vltagxovaiv super e^ quae jam hahe- 
bati A.1. 33. a. ravra uiv ^ov av dnt^ vndgxftv , hac pdr 
se (ohnedas), ita esse dchere putarcs. Hinc t« {moigx^^vTa 
ffuae suppetunt f ea quae adsunt bene vivendi «t rei 
bcne ^erendae adminicula A. 1. 1. d. 36. a. 

VTtUKHv cedcre C. 12. f. bis: priori loco ohsctfuiosum essc^ 
ubi dativus (wttr^j/^^^^omissus "est, qui^ bini» ibi yetbis ac- 
rtjsalivum regeniibus hoc inlerjectum est. .i>ed nsox ovx 
' v^^fiydiov.t itidem sine casu, positum fespectu periculorum 
quae memorantur ibi, valetque, /iow retrocetxndum, 
yion dectinandum» • ' 

vnigii^avog afrogantem cum insolentia signiflcat ijihermiitiii^^ 
o/iioidr,g arrogantem cum feistu et supefbia {auffehlasen): 
arrogantia autcn> farit inax^T}^ molestum: cf. Demosth. 
Mid. 56. «ivdwfVH t6 Xitjiv evrvXHV ivioTt innxO-fig noiHv, 
et post pauoa, thS^ ovx ovtog inaxO^riC irtv 4jdi} xal (tWQbiv 
' i] xa&' o6op rm&p hid<;(o avfupighL,' Tali inux-O-ei ppposi- 

V tus est fvgaXtig t.ommodwf,^ qiii ^imul e»t leoufHog modestus 
«t eo opponitur arroganfi, Haec omnta habes M. 26. e. 

VJf- 

\ » ♦ 333 

I VTifQX^S^on «ubrepefe," nimio obsequup role^c: r. Toup,, a'( 
Suid. p»522.Lips. Sturz. Lex. Xenoph. in v. -7- C.liff. 

{)7io81b7ihv }imis oculis aspicepe C.Nli.b. 

^olaiipnvHV menfe conci-perie, pqnere (aunehnien) M. li.b.; 
eliarp de ro cerla, 'A.IL 4. extr. ^y\iiiovQyovq Tivag hno^ 
lafifiuivogiiV, Deducta hinc vulgaris sigiuhcatio autuman- 
di, suspicandi^ V ^aivfaS^at, et 5oxfty M. 4.-n. 5. ,§ic C. 1. d. mg ifiol <puivnai 
K. e. ut clare video. ^ 

(poivai: Sicut ou q>i]fii valet Jiego ita. ubi fitj requirltur eadem 
est significa^io A. L6. a. euv ju^ (poi. vid. Granim. §. 1.35." 
Obs. 2. et cf. ov» (pijoi redundat M. 36. n»2. 

A.ll.p.b. . V 

tfdaxsiv H^ se ipso /praedlcare C. 5. c. i5.€xtr. A. 11.22. b. 
— ajflrmetrejf contendere C, l4. e. A. L 17. -b. 

9cei5Aoff OW.33. d. not. ^ 

0Uiog A. L 13. n. 7. ' ' • 

^(fiXovHxla de aemulatione boni A. L 38. n. 2i 

qivaip', qiVJtjfia sicut lat. spirare^ splritusy de superbia usurpa- 
*tur, A. IL l4, a, ' 

Xalqtiv* Cum negatione in participio usurpatur, per liT^xri- 
' T», de eo qttod cum magno ' alicujus malx^fit^ut apud 
X»noph;'Anab. 5,6,32. (18.X ovk av ;fatooyT«5' aiifxllahmt 
,,cum magno malo ve*tro abieritis". Hinc eodem sensu 
per interrogationem A.il.3. c. ofe* av \ovf /alQOVTa^ ^if^dg 
, tlvai fina TodovTOiv fiatvofidyctiv^ — ; E;c yaledictione /«fog 

nata locutio ^o^/^eiK i(pf missum facere C. 4. b, 6.^^^ 
A.L39. init, • ' ^ 

j^alfnoq 1) difficilis 2) aegritudinem aiFerens, molestus C.6.a. 

X^i^d je 5w»2 Jtgm^d A. 1L7»<?. , ' 

XQTi^s-d^ai, C.4.d. o^Tt^^oJoo^auTO) quid fl?^ tt statuaSy qiiid agaf, 
^tagi^QfjiBVov imgrifirig M. 23. d. expficatur statim ita, «t sit o 

imzrififi fiij 7isQii;(ii i. e. quod non comprehenditur no- 

tione scientiae, diversum a scientia. 
^fOQlov spAtium figin:ae geometricae, Ji^ura M. I6. sqq. 

^Jlga usurpatur de juyentute, ut flore aetatis^ M. 9«t>« iv wqn 

ilvai. * s ' 

ug cum indic, quando transitltm facit, fere signifi^at quip- 

pe. nam, iit M.37. e. ^g fjfiSle tXa^^s 42. extr. C. 6:a.^c^? 

iyo} roiovTog sc. slfil: et passiml Rarlor est lisus 

•» quando eodem positu ciij est pro ft)Vs> i^a ut, fiiiarc: 

Cj.5.d. (bg Byatys '—^ aifiy^vvofiai. Sic Arisioph. Thesm. 395. 

wg^fv&vg (laiovTsg — vno^Xinovaiv ijfiug h.,e. ffuo Jit ut — . 

— ante Infin. insolite C. 3.n.4. A. 11.6, n.5. 

— vnsQqiVwg — &g A. II.l7.n. 1. . ^ ' 

- — (oc tx^i V. 8j|f«j>'. ' d>g hnog HTisiv ut itn dixerim^ pr<Ype 

i(ixerim, A.J.And, 37. e. A. 11,42. a. etc, V. Heind. ad 
Hipp. maj, 11. 

&aavT(ag, mg 0' avitog A. 1.17. n. 1. ' 

4tt^i. M. 34. b. wjre — i^tVQdv av ita ut potuissct invenire. Ab' "x -^J-hruptus serrtio M.6.n.6. 40. n.6. C.4.n.2; A. I.36.n,l. 

38. n. 6. A. II. 40. n.5. U.n.3. 
Jccusativus absolutiis JVf . 28* n. 2. Accusativi absofuU 

loco Nommativonim, ab sernj^onem obliquum, A.Il.l^,n,l. 
Arbaemeni& «temma i\. 1. 35. 

Acij^pthia loci per alitractionem^ permutata C. 4. rx^* ea- 

iiem 'cwn cenit. M. 18. n.i,. ead^m Iocq, praepos. 

cim casu »1. 34. n,i. 
Aleibii^dis gemis, mprt^s, cet. Nott. ad A. 1.1.2. 7. 35. 37. 6l. 
-r- educatio., nutrix, paedagogui A. 1. 36. 37. c. noti. 
Aleiiadae M. I.n.5. ' . - ... 

Ames^is, Amastris A. T.40. 
*Amn\onis praculum A. II. 19. 
Anaclironismi A. II. 7. n.5. 

JknaQolutliia, IVf. p. n. 9, 10. n. 4. 22. n. 1.. 22^ c vid^ Add» 
27.n.l., C.5.n.6.. 12. n. 15. A. I. il.i?t.*4. A.Il.ll.n.l. 
13. n. 5. 17. extr. Cf. Keiativa» , Accufativut , oji cuja;^ln£^ 
Anaxagoras Periclis praeceptor A. 1, 30. cum not.\4. 
Anytlis M. 26. soq^ nQt.7. ad §.26. it. Add. 
Aoristum de reous quae solent fieri not.'4rad C.7„.. 

Aorista et Imperfecta M.3, n.4r. ' . 

' Archelaiis Macedoniae rex A. il. 7. cun^ nol. ^ 
Arrhilochi sen^entia G, 10. uol. 6r * , 

Anslides M. 33: 

Aristippus Thess^Ius M. 1,. vid. Disq.pag. 2.^ 
Aristopl^ianis locus in Ve&pis cocrectus not. 7. ad C, 8» 
Artaxerxes A. 1.35.40. 
Articulus praepos,, ii^ re ex fabula nota A. II. 24. n.2\ 

non popitur M. 7. n. 4. anie. v. patjiXtiig A.l. 36..n. 2-. 
— postpos. loyoy ov pro Sv io/oi^^Vel rov l. ov A.I.5.n.l^ 
Atheniense? LijicedJieraoniis collati in cultu deonim A. 11.19 s. 
Atlractio in. Inlinitivo. C. 12. n. 9. in Adverbiis lopi, 

C. 4. n* 6.* "^ invessa M. 36. n. 3. 4i. h. 3. 

Callias Calliadae T; div^rsus a Callia ESpponici A.1. 31#>^ 

Casus mutatus v. Attractio inver^i^ ^ "" 

Cebes C.4. 

Cicero Critonem aliquotiesi exscripsit v.; Add.ad C.3.. 

CleQphaptus Themistoclis f. M. 32. \ 

Clinias Alcibiadis pater A. 1. 1. nqt. 18. 

— -. frater A. 1.31. 

Cowparativus pro Posit, v. ufuivoKi 

Cowpositorum quoru^dam verbojrum, ratip, Exc. I. a.ij' Alc. I. 
Coniunctivut isf. serm. obHquo M.3Q.T n. St post Pr^^terit. 

G.l.n.5. i2.^n.2./ Vi.d. et ^Wi. 

Coronea^ proe]^u«(L ^ c<?^mis8uq* A. 1. 18. 
Coturnicum pi^cnae A, 1,2^^,^.1,. ' 

Cretabonis le^Jbus gaudet C^H^g^ 
CritQ V. Argum, Crilonii, 

Da«. t / 1. 
' t 235 

» 

Daedafi statiii^e M.39* cum Excursu. ' Daedali proge- 

nies, Daedalidae pai;us, A. 1.35. rum not. 

Damas<nus Platonicus not. 3. ad A. 1. 20. 

DamoB'Pericli% praeceptor A. 1.30. 

UatiifuLS A. U38. sijpiif. in sive quoS. attlHet A«T. 38.a. 

— ethicus y. 7}fHv. * ^ . ' ' 

Delia itiavis C. 1. n..11. ' 

Democritus Chna, Platonicus not.3. ad Ail. 20. 

DumHs Vsus quidam legitimus, ah non, M. 5; tt. 2. 

^ . 

Eliipsis ^id. /«if. " ' 

Empedocles M.p. 

Epexefeftx ^.S-nA. ll.n.4. 23.ii.5. A.T.lJvni5 A.II.ll.n.l, 
Erechtheus et £richthonius A. I.35.ti. 3. 
Eudorus, atl^leta M. 3.^ 

Euripidis versus • Phoenissis AvII. 24. tt. Ahtidpa 

A. IL 14. 

l^u/E£ruminserm.hypotlhet. A.T.25.n.2. A.TI.ll.ilotkl. t^u- 

tuirum Infin. an rraesens Vel Aoristum, C.l4.n.3. A.I.4.h.4. 
5.n.4. 

^Oenilivi abff<)luti locfo alius casus^ qtii praetesserat M.22. 
n.l. Genitivus locd praepositionls mf^ cum genlt. 

not.3. adM. 3. eodem moao cum substahtivo (^Tioxgtaig t^; 
o^r^cr, 7— do|o Toutm) not.2. ad M.7. not.7. ad M. 18. 
Genitivus mercis M.28.n.'6v 

<— Genitivus proiiominum personalium, qui, quando Geniti- 
vus Possessibhis' est, substantiv6 suo postponi solet^ 
interdum etiam praevertitur, et ita Vicem simul g^rit 
Dativi Commodi v^\Incofnm'odi; Vid. Gramm.S.120. Obs.4. 
Sic A.I.2S.b. ^H %a\ nhivaxul aov ^ doBa mgi ravia,' Num 
tibi errdt qpinio in histel M.34^b. atfB i^evQfiv «V oang 
tju^TJipf avjov Tovg vh7g eiyaif^ovg notTjativ {der ihm seine 
Sohne mocKte zu tiichtigen Menschen macheft), A.I.40.b* ouroi xal drdv duy dno t^^ ^^XV^ '^^P^ dx^ifv dfpuovta x.r. €» 
ubi vid.*not, * . \ 

^enus v. Neutrum. 

Gprgias M. 1. n. 7. 2. h. i. 9* ki. 3 35. c. 

Homeri carmina audiuntut A«I.18.c. d. <->- ver^sus aliqudt e 

vul^atis exempliB ekUlahtes A.11.21. ^Od,x^A95,tit, 

M-42. v.not.2. . ^ 11.09192. corrtiAius hidtv3. adM.36> -^ 

Vid. et Margites. 

Hyperbaton C.6.rl.4« 12^ n.lO. — ih formula avihg ah^ 

tov "A. U» l4. rtv4. — dubium in voce jui/ C. 8. n.l'. 

Hypotlietica constr. M.6. n. 3. A. I. \ 7. n. 6. C£ Futurum» 

Jmperfectum-^to Praes. ob relationibm aU sermonem' superio- 

/ rem M.25.n.l. 3S.n.6. cQmAdd. A.r.51.n.6. A.II.13«n.2. 

\ — ob aliam causam C. 11. n.4. cf.l2. n.2. — dut 

bium 


236 ' " . 

biiim ,C.7.n.4. Vid. iVflt. Imjpf. cum c?»' 

' post H cum opt. A. 1. 17>n.6. 

InditittivuSy vid. |U^. 

Injinitivus ejtplic.indi catisa additus M.p. n.l. C.l4. n. S. 
Inf.piim ari. TOiJ ad explioandum Fubst. ejusdem sdn- 
tentiae, apou^, tfTov f^ii sidoTU otta^&tti eldirat A. I. 29.a. 
. Inf, in ajtero membro post verbale in \ioy 
.C,12.n.l5. !nf. sermonis obliqul post relaiiva et post 

iml A,JAO,a, 55. n. 7. A. II.20.init Vid. Futur. 

Interrogatio continuo serraoni inserla M. 12. n.4. , re- 

petita ^,2.n»5.' Jnterrogativa sermoni implexat 

vid. Tig. • • ' 

JnterruptiLf sermo v. Abniptus. 
.>•' lota subsrr. l^.S.n.l,' C.l.n.l. ' 

Ismqnias M.2(i. n.^» 

Isihmus Corinthi, ubi ludi Tsthmlci celebrabantur, C.l4. 
Iterationis ratio quaedam C. 13. n^6". Cf. Iillerrogatio. Repe- 
titip. " ^ 

La^edaemon gaudet bonis legibus C. l4. LacedaeVno* 

nioram r«ges, divitiae, instituta, 'motes A.1. 36. 38.39» 
— preces, sacra A. II. 18. 19» 
' Laconum est^ao^ aviiq M.'^jH. 
Lampido refjina Spartae A. I.4l.' 
Lanic«, Alcibiadis nutrix, not.4.a^ A. 1.36. 
,Lai:issa M. I.€t38. 

.Lebadea, proelium ibi commissum, not./i. ad A. 1. 1^. 
Lysimachus Aristidis f. M. 33.' 

' Magia Persarum A.I.37. 

Mar^ites, poenia A. II. 16. 1?. cum not. 

Mediunk A.L9.n. 1. 

Melesias Thucydidis f, M.33. 

Meletus, non Melitus, not.7»ad M.26., 

Meno V. Disu. in fronte Menonis, ; 

Messene fertilis A.:1. 38. 

MQtempsychosis M. l4. 15. 

Midias A. 1.33. 

Modorum ratio (Opt. Conj. Ind.) A.II.23.n.T. M.39.n.i. 
, A. I.l7.n.6. ' 

Mysteria M,9.e. 

Negatio redundans yid. fiy et oy. 

JSeutrum relatum ad nomen alius generis. M. 12.n.9» A.T.24. 

n.3. Vid. et not.5 ad M. 12. Ct Fluralia. Cf. 

ToaavTtt^ ^ -^ 

Nominativus c. Inf. loco Accusativi, v. Add. ad M. 4.b., 
Numenorum confusio v. Pluralia. 

OptatiQus^' xxx fuKiv fac me esse^ M.30. n.l. opt. pb ne- 

xum cum serm. hypoth. A. I.60.n.4. opt. post r©- 
lativa V. Relativa. Vid. Modi. 

Oroma/es A. 1. 37. > '^ Pa^r Atticae v. ^^o^. 

Paralus et Xanthippus, Pwiclis filii M.33. Var^ ■ 237 

« t 

Paj^eicipiiim aortsti additur aotisCo M. 30.n.5. 
Peparelhii A, 1.26. 

Pericl^i M. 33. A.I.2.30.3i. ejus filii M.33. A.I.31. 
Persias regum niagnificfinlia, divitiae, educatio cet. A. f« 

35 — 37.39.40. 
Phidias statuahu» M.29* ^ > 

Pind^ri versuft M..9, etl4. 
Pluralia Neutra cum singularibiis firomisrir» ttsurpala. A.1.16. 

n.2. Cf. A.1.13.n..5. M.ll.i^.5. 40.n.i. 
Poetarum anonym.- verba, M.lO.b. A. 11.9. (ex AntLolog.) 
Polycrati.s diviiiaa M.26. 

P.ra^positiQ secundo loco omissa M. 7. not. 1. 
Prodiciis M. 8. et37. c. nott. 
Protagoras M. 29. 

PyiKagorica dogmata M.l4.n. 6. > 

Pythpclides, Periclis praeceptor A. 1.30. 
Pythodorus Isolochi t. nobilis' Atheniensis A.I.31. - Relaiiva ^ro Interrogativis M.6. n.S. Vid. dnrOiO^ et oarig, 
Relaliva c. optat. pro u M.26.n.4. Auacoiuthon 

inalteno niembro post relativum A. J.60. n.3. Yid. 

Artio. postpos. 
KWpetitio negljgentior prioris partis in fine longioris periodi^ 

C.13.n.6. A. If.l.n.5. Cf. Iteratio. Interrogalio. 

Scfiema nQoc to afifiatvofuvov A.1. 46. n.3. 

Simmias C. 4. '^ 

Socrates raro peregre profectus C. l4. n. 1. — gemis ejus a 
Daedalo A.I.35. -7- amor in adolescentes A. l.n.1.2. 
-— ars obstetricia M.I6. n. 1. 17. n. 6. 

Sophoclem Plato tecte hotare dicitur p. 7$.not. * 

Stephat&us Thucydidis f. M.'33. 

5<r(ic^iiratf notabiles (in quibus diibiao quaedam) : A.T.^1.n.3. 
'i<p' iHfi^tjf — ical iTtl rw Jispo». 31. n. 4. trol rtru ahiav 
dva^^fiiy, ^ior* a«*— pro: rig aliia, dion as (6\>itOTOroifiS). 
M.4l.n. 4. onivig ftryaX» nmo^c/va v , mv noduovin xal 
Xiyovai. Cf, nf^i loco Genit. solius; Acnif] absohitus; 
Kepetitio ; Hyperbaton. Structiirae- diversae junctao, 

ni^tito tovT(a^ dlr^&tt eivtti^ M. 15.n,6. — Vid. et tt. 

Suhjectum omissum in relatione ad verbum subjpcti indcfi- 
niti (e, g. to nQdtrtiv, o,T* uv ngdirp) M. 12.n..3. ■ 3S,n.3. 
- C. lO.n.8. 

SjTtesis rectius vocatnr Schema ngog tb atif*utv6f((vov q. v. 

Tanagra, proelium ibi commissum A. 1. 18. 

Tautologia A. I, n. ult, A. II. 10, n, 4. ' 

Themistocles M.32. , . * 

Th6ognidis versus M. 36. 

Thess.-ilorum mores M. l.a.not. C,15, nbt. 

Thucydides Melesiae f. M. 33.34. 

Torpedo v. vdgxTi. , 

Tyrtaei fragmentum not, 8. ad A .1.38. 

Ver- '1 

j 

* 

1 


238 Verhale m tiop cum Accus. subjecti C. 10. n.l. 

Yerbum FraiBdicato non Subjecto accpmmodatam M. 28. n. 5* 

Xanthias athleta M.33. • 

Xanthippus, P^riclia f, M. 33. ' ' 

Xenophoh a Pjatone signiflcari creditur A.I. 40.n. 1« 

Z€no Eleates A. 1^31. ' 
Zopyrus Alcibiadis paeda^^s A.1. 37. 
' Zoroastres A. 1.37. Emehdanda. 

V 

I 

i- ag. 9* col. b. lin. 18. IP* * so^. d^gentium. 

— 10. lin. 11 post aqttfav pbne colon. 

— 45. — 10. pro fai*. scr. |V*- 

— .48. col. a» Im. l4. pro eam. iscr. eum. 

-*• 54. lin. 9« interiori mar^ini ascribe: p. 93- 
^ 60» — 6. pro signo interrog. pone punctutiu 

— ^ 6i. col. b. Jin. sursum 5. pro Piura]e scr. Pluralis. 
— *• 8^ — b. — 3. pro latine scr. latini. 

•^ 13^ in marg. pro 115. pone numerum 117* Berolini, typis Starckianis. i. — ♦ >»••—. V