Skip to main content

Full text of "Ploutarchou Bioi parallēloi =: Plutarchi Vitae parallelae"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ;-δ- ο. ί - 
δ. ° ., ^ ' ι» ι ιρίιιι »ι« 
7 -ί ί ^/ 


"V. /•. . ι 1 • ' ' ' -1 ^ /• /)ν;.' ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ. ΡΐυΤΑΚΟΗΙ νίΤΑΕ ΡΑβΑΙΙΕΙΑΕ. ΝΟΥΑ ΕΌΙΤΙΟ 8ΤΕΚΕ0ΤΥΡΔ Ο. ΤΑυΟΗΝΙΤΙΑΝΑ. ΤΟΜϋβ VIII. 

τ. ΕΤ α. ΰ&ΑΟΟΗΙ, ΌΕΜ08ΤΗΕΝΕ8, ΟΙΟΕΚΟ, 
ΑΚΤΛΧΕΚΧΙίβ, ΟΕΜΕΤΗΐυβ, ΑΝΤΟΝΙϋβ. 
λΟΥΑ 1ΜΡΚΕ88Ι0. I^IΡ8IΑΕ 
ΒϋΜΡΤΙΒϋΒ ΟΤΤΟΝΙ8 ΗΟΙ^ΤΖΕ. 

1868. 


Γ ^- Γ-' ηΐΡΐΐΕίΐοΐΐ Γ. Ι.. ^;;: :/Λ.ι:ι:, ι.ιρ6Ιλβ. / ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΣ ΓΡΑΚΧΟΙ. Λ~1μύς δέ, την ηράτψ ίστορίοο^ ατίοδβδααχότΒς, ^χο- 
μ6ν ουκ έλάττονα ηά&η τοντων έν τζ 'Ρωμαίχ^ σνζίητιφ 
■^βωςησαι, τον ΤίββρΙου χαΐ Γαί'ου βίον αντιπαραβάλω 
λοντΒς, Οντοι ΤιββρΙου Γράκχον ηοΐδες ήσαν* ω τΐ' 
μΛχιγι Τ8 'Ρωμαίων γενομένω, χαΐ δΙς νπατΒυσαντι, χαΐ 
•θ'ρίάμβους δυο χαταγαγόντι, ΧαμηροτΒρον ψ το από ττ\ς 
η^ηης αξίωμα, Μο χαΐ την ΣχηηΙωνος, τον καταηο' 
λεμησαντος ^ΑννΙβαν^ ^ιγατέρα^ ΚορνηλΙαν, ονχ ων φί- 
λος, αλλά χα] διάφορος τφ ανδρΐ γεγονως, λαβείν ηζιώΟ^η 
μετά την έχείνου τελεντην• Αέ^εται δε ηοτε σνλλαβεη 
αντον έηΐ της κλίνης ζβν^Ός δρακόντων τους δε μάντεις^ 
σχΒψαμενους το τέρας, αμφω μεν ουχ έ^ν ανελείν, ο%}δ 
»φ8Ϊί'(ΧΑ' ηερί δε •&ατίρου διαιρεΐν, ώς 6 μεν αρ^ τω 
Τιβερίω φέροι '&άνατον αναιρε-θ^είς^ η δε 'Θτ^λεια τ^ ^ορ^ 
νηλίί^. Τον ουν Τιβιριον, χα\ φιλονντα την γνναΊχα, 
καΐ μάλλον οντφ ηροσηχειν, οντι ηρεσβυτέρω, τελεντψρ 
ηγουμενον, ¥η νέας (Λσης εκείνης, τον μεν άρ(ψα χτεϊ- 
ναι των δρακόντων, αφείναι δε την &ηλειαν' είτα νστβ- 
ρον ου ηολλφ χρόνί^τελεντησαι, δεκαδυο Λαΐδας ίκ της 
ΚορνηλΙας οτντφ γεγονότας καταλιηόντα. Κορνηλία 

Ρι,υτ. VII ί. Α 2 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

δ , (χναλαβονσα τουζ τψίώας χα2 τον οιαον, οντω σωφρο- 
να κηΐ φιλότοίΟ'ον χαΐ μβ^αλόψυχον αντ^ΐ' πηρέσχερ, ώστβ 
'■ μη χαχώς δόξηι βεβονΙβυσ-Θ^αι τον Τιβέριον^ οεντί τοιαύ- 
της γυναικός αηο^ανύν έλομενον η γβχαι, Πτολεμαίου 
τον βασιλέως χοινουμένου το διάδημα, χαΐ μνωμένον τον 
γάμσν αντ^ς, ηρνψ^οηο, χαΐ χηρουονσα τους μβν άλλους 
άπέβαλβ τΐαΐδας, μίαν δε των '&νγατέρξαν, η Σχηηίωνι 
τφ νεωτέρφ σννφχησΒ, χαϊ δυο νΙους, ηβρί ών τάδβ γί- 
γρατηαι, Τιββ^ν χαΐ Γαίον, διαγενομένους οΆτω φιλο- 
τίμως έξέ^^ρβψΒνί ωστβ πάντων ΒνφυΒστάτους 'Ρωμαίίον 
ομολογουμένως γβγονότας, ηΒηαιδ&νσϋ-αι δοχΒΐν βέλτιον, 
η τΐΒφυχέναι, ηρος αρβτψ, 

II. ΈπεΙ δ , ωσηβρ η των ηλασσομένων χαι γραφο- 
μένων Διοσκούρων ομοιότης εχβι τινά του πυχτικου προς 
τον δρομιχον έπΙ της μορφής δΐξχφοράν, ούτω των νβανί- 
σκοαν εκείνων έν πολλ^ τ^ ηρος άνδρβίαν ί<(Χί σωφροσυ- 
νην, ετι ί* ίΧεν&Βριοτψα καΐ λογιότητα καΐ μβγαλοψυ- 
χίαν έμφΒρβίί^, μεγαλαι πβρι τα έργα χαϊ τας πολιτείας 
οίον έζην&ησαν καΐ διεφάνησαν ανομοιότητες ' ου χεί- 
ρον εϊναί μοι δοκεί τα'ύτας προεκ&έσ'θ-αι. Πρώτον μεν 
υνν Ιδέφ προσώπου χαϊ βλεμματι καΐ κινηματι πρ^ος και 
καταστηματιχος ην ο Τιβέριος, έντονος δε και σφοδρός 6 
Γαίος, ώστε χαϊ δημηγορείν τον μεν έν μι^ χώρ(^ β^β"]- 
κότα κοσμίως, τον δε 'Ρωμαίων πρώτον επΙ του βήματος 
περιπατώ τε χρησασΌ-αι, χαΐ περισπάσαι την τηβεννον 
έξ ωμού λέγοντα, καϋ-απερεί Κλέωνα τον Αθ^αϊον 
ίστόρη^ιαι λυσαί τε την τιεριβολην, καΐ τον μηρον ηάτά- 
ξαί πρώτον των δημηγορονντων. ^Επειτα 6 λόγος του 
μεν Γαί'ου φοβερός καΐ περιπαϋης εις δείνωσιν, ηδίων δ^ 
ο του Τιβερίου, καΐ μάλλον επαγωγός οαιτου' τη δε 


"» ^- 
τΐΒ. οκΛοοΗυβ. ^ ^ί^ ^:^ 3 

Χ^ξβί χα&αρος ααΐ δίαηΒτίονψΐμέροζ οοί^Άξ εκείνος, ό ΰέ 
Γΰίίον 711-9 ανος χα# γΒγανωμίνος. (Ά}τω ί« χαι ηβξ»* 
ττρ^ δίαιτοη' «ιύ τράπβζαν «ντβλ^ς παΐ αφελής 6 Τιβέριος, 
6 δέ Γαίος, τοις μέν αλλοιζί^^ιαραβαλβίν, σώφρωι» ααΐ αν- 
<^^ο$> '^ίΐ δέ »ρος τον αδβί/^ον διαφορά νβοηρΒπης καΐ 
ηερίΒργος' ώς οί πβι^ Αροήύσον ηΐβγχον^ οτι δβλφϊνας 
αργνρονς έηρίατο τψης ΒΪς έχάστην λίτραν δραχμών χι- 
λίων χα2 διαχοσίων ηΒντηιιοντα. Τφ δ^ ι^^βί, χατά τψ 
τον λόγου διαφοραν, 6 μεν έηιειχης »αΙ ηρ^ος, ο δε τροτ- 
χνς χαΐ '&νμοειδης* ώστε χαι πάρα γνώμψ ^ τφ λέγειν 
ίχφερόμενον ηολλόαΐίς νπ' οργής, τψ τε φωνην αποξν- 
νειν, χα2 βλασφημεΤν, αάΐ σννταράττειν τον λόγον. Όϋ^εν 
χαΐ βοη&ημα της έχτροπης ταντης έποιησατο τον Αιχίν- 
νιον, οΐϋέιψ ονκ αν&ιμον, ο(, έχων φωνασχιχον όργανον, 
ω τους φ&όγγους αναβιβάζονσιν, οηισ&&^ έστώς του 
Γαΐου λέγοντος, ΟπψΙχα τρριχννόμενον αΐσ-θ^οιτο τγι φω^ 
ν^ χβί ηαραρρηγννμενον δι' οργην, ίνεδίδον τονον μα^ 
λαχον, ω το σφοδρον έχεΐνος ευ&νς αμα του ηά&ονς χαΐ 
της (ρωνης ανιάς 47ϊρΰηίνΒτο, χάι ηαρείχεν έαυτον ευα- 
νάχλτμον, 

ΠΙ. ΑΪ μεν ουν διαφοραά τοιούτοι τίνες ήσαν αυ^ 
τών' άνδρ€γα-&1α δέ προς τους πολεμίους, χαΐ προς 
τους υπηχόους δαιαιο&υνη, χαι προς τάς α$»;|^ά? επιμέλεια, 
χαι προς τάς ηδονάς έγχροτεια απαραλλοΛίτος, Ην δέ 
πρεσβύτερος ένιαντοίς εννέα ο Τιβέριος' χαι τούτο την 
έχατέρου πολιτειαν απτ^ημένην τοϊς χρονοις έποίησε, 
χα2 τάς πράξεις ουχ τμιστο διελυμτ/νατο, μη συνακμα- 
σάντίον, μηδέ συμβαλόντων εις το αυτό τψ δυναμιν, 
υεγάλψ αν έξ αμφοΊν ομοΰ χαι ανυτιέρβλητον γ&νομένψ. 

Α2 4 ΡΣυΤΑΚΟΗΙ 

ΑΒίαέον οΰν ϊδίί^ ηβ^Ι έκατέρον) καΙ ΛΒρι του ηζβσβυτέ' 
ρου ηρότβρον. 

IV. ^ΕχΒΪνος τοιννν Βυ&υς 4κ παίδων γερόμερος, οίί- 
τως ψ τιβριβσητος, ωστβ της των σίγουρων λΒγομέηις 
ιερωσυνης αξιω'&ψαι Λ' αρβτψ μάλλον, η δια την ©υ^*- 
νειην. Έδηλωσβ δ' ^Αηπιος Κλαύδιος, άνηρ υΛατιχος 
τίαΐ τιμητικός χαΐ προγεγραμμενος κατ αξίωμα της 'Ρω- 
μαιών βουλής, χαΐ πολν φρονηματι τους χα&' αντον 
υηεραίρων, ^Εστιωμένων γαρ εν ταυτω των ιερέων, 
προσαγορευσας τον Τιβέριον, χαΐ φιλοφρονη&εις , αντος 
έμνάτο τι} '&υγατρί νυμφίον. Αεξαμένου δ^ ασμένως 
εκείνου, χαΐ της χαταινέσεως ούτω γενομένης, είσιών ο 
^Αηηιος οϊχαδε προς αυτόν, αηο της -θνρας ευ^ς εχαλει 
την γυναίκα, μεγάλη τ^ φωνί] βοών ,,/Ι ίέντιστία, την 
Κλαυδίαν ημών ανδρι κα&ωμολόγηκα," ΚάκεΙνη ^«υ* 
μάσασα, ,,Τίς, εϊηεν, η σπονδή; η τί το τάχος, εΐ μη 
Τιβέριον ΟΛΠ}] Τράκχον ευρίσκεις νυμφίον;^* Ουκ αγνοώ 
δ^, οτι τουτό τίνες έπΙ τον ττατε^α των Γράκχων, Τιβέ- 
ριον, και Σκηπίωνα 'τον Αφρικανον άναφέρουσιν αίλ 
οί πλείους, ως ημείς γράφομεν, Ιστορουσι, καΐ Πολνβιος, 
μετά τψ Σκηπίωνος τον Αφρικανού τελευτην, τους οικεί- 
ους φησίν έκ πάντων προκριναντας τον Τιβέριον δούναι 
^ην Κορνηλίαν, ως υπο του πατρός άνέκδοτον καΐ ανέγ- 
γυον άπολειφ&εΐσαν. Ό δ' ουν νεώτερος Τιβέριος, 
στρατευόμενος εν Λιβύη μετά του δευτέρου Σκηπίωνος, 
έχοντος αυτού τψ άδελφψ, ομού συνδιαιτώμενος υπο 
σκψην τφ στρατηγέ, ταχύ μεν αυτού την ψυσιν κατέ- 
μα•&ε, πολλά χαΐ μεγάλα προς ^λον αρετής καΐ μίμήσιν 
έη\ των πράξεων έχφέρονσαν ταχύ δε των νέων πάντων 
έπρωτευεν βυταξί^ χαϊ άνδρεί^' χαι του γε τείχους έηέβη ΤΙΒ. ΟΚΑΟΟΗϋβ. δ 

των ηολβμίοίτ τίρωτος, ως φησι Φάι^ιος, Χέ^ϋ^ν χάΐ αντος 
τφ Τίββριω σννΒπιβψαι χαΐ ανμμΒτασχβΐν ίΜίτης της αξί- 
στειας. ΠοΧλψ δέ χαΐ παρών &ίνοιαν είχεν έν ταί στρα- 
τοπβ^φ, ΧΜ ηο&ον αηαλλΛΠομβνος αντοΰ χατέλιπεν, 

ν. Μβτά δέ τψ στρατβιαν (χβινψ αίρΒ'&Βΐς ταμίας, 
6λαχ8 των νηάιων Γαίφ Μαγχ'ν(ΐΛ συστρατΒυβιν έτύ ^Vο- 
μίχντίνους, ϋίρ&ρωπφ μέν ου ηονηρφ, βαρυποτμωτάτω 
δέ 'Ρωμαίων στρατηγώ, ^ιο χαΐ μάλλον έν τυχαις ττα- 
ραλογοις χαΐ ηράγμασιν έναντιοις του ΤιββρΙου διέλαμ^ 
ψΒν ον μόνον το αννειον χαΐ άνδρδίον, άλλ^ ο -Θ-αυμα" 
σιον ψ, αϊδώς τβ Λολλη χαΐ τιμή του άρχοντος, υηο των 
χοοίών ουδ έαυτον, β« στραττ^ος έστιν, έηίγινωσχοντος. 
Ηττη-^άς γαρ μάχαις μβγάλαις, έπΒχβίρησβ μεν ανα£5ν- 
γνυναι νυχτος, έχλιτΐών το στρατόηβδον αισ&ομένων δέ 
των Νομαντινων, χαΐ το μέν στρατόπεδον βυ^υς λαβόν- 
των, τόϊς δ ανθ-ρωποις έηιτίβσοντων φευγουσ^, χαΐ τους 
έσχατους φονευόντων, το δέ παν έγχυχλουμίνων στρά- 
τευμα, χα\ συνωθούνταν εις τόπους χαλεπούς χαΐδια^ 
φευξίν ουχ έχοντας, οητογνους τψ έχ του βι,αζβσθαί σω- 
τηρίαν ο Μαγχννος, έπεχηρυχενετο περί σπονδών χαΐ 
δίολυσεων προς αυτους' οί δέ πιστευειν ϊφασαν ουδενΐ, 
πλψ μόνύ^ ΤίβερΙφ, χαΐ τούτον έχέλευον άποστέλλειν 
τΐρος αυτούς. Έπεπόνθεσαν δέ τούτο χαΐ δι αυτόν τον 
νεανίσχον ην γαρ αυτού πλείστος λόγος έπΙ στρατιάς* 
χάΐ μεμνημένοί του πατρός ΤιβερΙου, ος πολεμησας^ίβηρ- 
<Η, χαΐ πολλούς χαταστρεψάμενος , είρψην ε&ετο προς 
τους ΝομαντΙνους, χαΐ τουτην έμπεδουντα τον δημον ορ- 
Ό-ώς χϋϋ διχαίως άεΐ παρέσχεν. Ούτω δη τίεμφ&είς ο Τι- 
βέριος, κα* συγγονόμενος τοϊς άνδράσι, και τα μέν πει- 
σας, τα δέ δεξάμβνος έσπεισατο, χο» δισμυρίους εσωσ** 6 ΡΕυΤΑΚΟΗΙ 

ηβρκρανως ΡωμοΛοαν ηοΙΙιαξ ανβυ ^Βρατίβίας χα) τώρ 
Εξω τάξβως έτίομένίομ, 

VI. Τα δ^ έρ τφ χάροΜΐ ϊαιφΟ-ίντα χώματα ηαντα 
κατέσχον οΐ Νομαρτίμοί χα» δί8η6ρ•θΎΐσοη'' Εν δέ τον- 
τοις ΧΜ ηινοοΛίδΒς ι^αν τον ΤφβξΙου, γράμματα χα« λο- 
γους ϊχουσαι της ταμιβυτιχης αρχής, οίς τιβρί ηολίου ποι- 
ϋνμΒΡος οηοΐαβϋρ, ηδη του στροηον ηρθΜ8χ€ί)ρψι6τος, 
ϋο^στρΒψβηροςτψηόλιν, ^αν μβ&' έαντου τρέΐς η τβτ- 
τα^ας έτΑ/^ονς. ΈχχαΧέσας δ^ των ΝομαντΙνων τους 
άρχοντας, ηξιου αομίσασ&αί τάς• δέλτονς, ώς μη ηαρά^ 
σχοί τοις έχ'&ροϊς διαβοληπ, ου» Βχων οπολογΊσασθ'αί 
τιβρί των ψχονομημίνων, ^Ησ&έντβς ουν οί ΝομαντΙνοί 
ττ} συντνχίί^ της χρβίας , ηαρΒκάλουν αυτόν οσΒλ&βίν ης 
την ηόΐιν" ώς δ* ύστηπβί βουλβυόμβνος, έτγυς προσβλ- 
•Θ-όντβς ένβφυοντο ταΊς χβρσί, μχι λιηαρΒίς ήσαν, δβομΒ-' 
νοι, μψέτι νομίζβΐν αυτούς πολεμίους, αλλ* ώς φϋ,οις 
χρησ&ΰα »αί τηστεύβιν. ^^εδοξβν ουν τφ Τφβρίψ ταύτα 
ποιβίν, των τβ δέλτωιν τίβριεχομένω, »αΙ δβδοιχότι παρο- 
ξυνβιν, ώς αταστουμένους, τους ΝομαντΙνους, Είσβλ- 
'&όντι δ^ βίς τψ ηόλιν πρώτον μέν άριστον παρέ-θ^εσαν, 
χοϋ πασαν έηωησαντο δίησαν έμφογβΐν τι χονντ^ μβτ αυ- 
τών χα'&ημβνον ϊπβιτα ταζ δέλτους, ίηιέδοσαν, χαΙτών 
άλλων, α βουλοαο, χρημάτων λ^ββαι ύιέλβιυον, Ό δ 
ουδέν, η τον λίβανωτον, ώ προς τάς δημοσίας ^χρ^^το 
ΌυσΙας, λαβών, άηηλϋ^ ασπασάμβνος χοϋ φιλοφρονη- 
'&είς τους αΐ'^ρας. 

VII. !β'7Μ/ δ^ άς ^Ρωμψ έτΐανηλ&βν, η μβν ολη πρά- 
ξις, ώς δεινή χα« χαταισχυνουσα την 'Ρωμψ, αΐτίαν είχβ 
χαΐ χατηγορίαν' οΐ δε των στρατιωτών οϊχβίοι χαΐ φίλοι, 
μέγα μέρος ο>τ8ς τον δήμου, συνετρεχον τιρος τον Τιβε- ΤΙΒ. ΟΚΑΟΟΗϋβ. 7 

φχ^ν, τα μερ αΙσχ^α. των γ^γονοτίον αναφέροντβς ας τον 
άρχοντα, δι αυτόν δι σωζβσό-αί τοσούτους ηολάας φά* 
σχοντβς, Οί μ&ττοι δυσχβραίνοντβς τα ηΒηραγμένα μι- 
μΒίσ'&αι τους προγόνους έπέλευον. Καΐί γαρ έχβϊνοί 
τους αγαηησαντας υπο Σαυνυών άφ^Θ-ηναι στρατηγούς, 
αντουςτβ τοις πολεμίοις γυμνούς ηροσέρ^ηραν, καΐ τους 
ίφοίραμένους χαΐ μβτασχόντας των σπονδών, οίον ταμίας 
ΗαΙ χι^ίιάρχους, ομοίως προνβαλον, Βίς έχείνους την έηι^ 
ορχίαν χαΐ την διάΐνσιν των ώμολογημένων τρέποντος, 
'^ν^α δη χαΐ μάλιστα την προς τον Τίβέρίον »ίνοιαν χαΐ 
σπουδην (ξ&ρτ^Βν 6 δήμος. Τον μεν γαρ υηαχον εψη- 
φίσαντο γυμνον χαΐ δβδβμένον παραδοΰναι τοις. ΙΥομαν- 
τίνοίς, των δ^ άλλων ^φβίσαντο πάντων &α Τιβέριον, 
^0X8% δέ χαΐ Σχιηηίων βοη&ησαι, μέγιστος ων τοτβ, χαΐ 
πλείστον δυνάμενος ^Ρωμαίων* αλΑ' ονδ^ν ήττον έν α^ 
τίαις ην, οτι τον ΜαγχΙνον ου πβριέσωσβν, ουδέ τάς 
σπονδάς έμτηδωΘψαι τοις Νομαντίνοις έσπονδασβ, δι 
ανδρός οΛχβίου χα2 φίλου, του ΤιββρΙου, γβνομένας. Το 
δέ πλείστον ίοιχεν /χ φιλοτιμίας, χαΐ των έπαιρόντων τον 
Τιβέριον φίλωτ χαΐ σοφιστών, (χγενέσ&αι τά της διαφο- 
ράς, ΙάΧλ* αυτή γε προς ουδέν άνηχεστον, ουδέ φαυλον 
υπέπεσε. Αοχεί δ^ αν μοι μηδαμώς περιηεσείν ο Τιβέ- 
ριος, οϊς επα^εν, βλ παρην αίττου τοΊς πολιτευμασι Σχη- 
πίων ο ^ίφριχανός' νυν δ* έχείνου περί Νομαντίαν ον- 
τος ηδη χαΐ πολεμονντος, ηψατο της περί τους νομούς 
πολιτείας έχ τοιαύτης αιτίας. 

VIII. 'ΐ^ψαΊοι της των αστυγειτόνων χωράς όσον 
ατιετέμοντο πολέμυ^, την μέν έπίπρασχον, την δε ποιου^ 
μενοι δημόσιον, έδίδοσαν νέμεσΌ^αι τοις αχτημοσι χαΐ 
αηοροις τών πολιτών, άποφοραν ου πολλιρ^ ΒΛς το δη^ 8 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

μοσιον τίΐονσιρ. Αζξαμένοη' δέ τωι^ πλονσΐω»^ νΛΒρβηλ" 
λαν τας ατΐοφορας, χάι τους ηέτ^ητας (ξβλοιντοντίύτ, 
έγςάφη' νόμος, ουκ έών ηΧεϋ-ρα γης ϊχΒΐν πλείονα ηεΤ" 
'ίαχοσια/ν, Κοΐι βροιχνν μεν χρόνον έπέσχε χψ τιλβονβ- 
Ι/αΐ' το γράμμα τούτο, χα2 τοις ηένησιν έβοηΟ^ησβ, χ»τα 
χώραν μένονσιν έπΙ των μΒμισ&ωμένων, χαι νεμομένοις 
ψ ίααστος ^ξ αρχής είχε μοιραν. ^Ύστερον δε, των γειτ^ 
νυωντων πλουσίων νηοβλητοις ηροσωηοις μετηγερόντων 
τάς μισθώσεις εις έαντονς, τέλος δε φανερως ηδη δι 
εαυτών τα πλείστα κατεχόντων, έξωσ-θ-έντες οί πένητες, 
ονΐΒ ταΐς στρατείαις ετι προϋυμσυς παρείχον έανιονς, 
ημέλονν τβ παίδων ίαιατροψης, ώστε ταχύ τψ Ιταλίαν 
άπασαν όλιγανδρίας έλεν&έρων αισ&έσ&αι, δεσμωτηρίων 
δε βαρβαρικών έμπεπλησϋ^αι, δι^ ων έγεάργονν οΐ πλου•• 
σιοι τα χωρία, τους πολίτας έξελάσαντες* ^Επεχείρησε 
μεν ουν τγι διορθώσει Γαίος ΑαΙλιος, ο Σκηπίωνος εταί- 
ρος* αντιχρουσάντων δε τών δυνατών, φοβη-8'άς τον 
'&όρυβον και ποιυσάμενος, έπεχλη&η σοφός, η φρόνιμος* 
έχάτερον γαρ έδόκει σημαίνειν 6 σάπιενς* Ό Τιβέριος 
'^^δ^Γ^^αρχος άποδειχ&είς , ευ&υς^π^ αυτψ ώρμησε τη> 
π^αξί!», ώς μεν οί πλε'νηοι λέγουσι, /Ιιοφάνους του ρη- 
τορος κα\ ΒλοσσΙου τον φιλοσόφου παρορμησαντων αυ- 
τόν ων ο μέν Αιοφάνης φυγάς ψ Μιτυλψαίος, ο δ 
αυτό^εν έξ ^Ιταλίας ΚυμαΧος, ^Αντιπάτρου τον Τηρσέως 
γεγονώς έν αστει συνήθης, κα\ τετιμημένος υπ* «ντου 
προσφωνησεσι γραμμάτων φιλοσόφων. *'Ενιοι δε χαΐ 
ΚορνηλΙαν σψεηαιτιώνται, την μΐ}τερα, ποϊλακις τους 
υΙους όνειδίζουσαν, οτι 'Ρωμάΐοι Σκι^πΙωνος αυτήν εη 
τιεν&ερον, ουπω δε μητέρα Πράκχωτ προσαγορευουσιν, 
^ΑλΧοι δε Σπόριον τίνα Ποστουμισν λέγουσιν αίτιον γε- τΐΒ. ακΑοοΗυδ. ^ 

νίσ&αι^ ηλααωτψ του Τίβερίον, χα» ηρος δόξοα^ έφάμιλ-- 
λαν οινιω ηβρί τας συντκγορίας* ον> ώ^ έπατί^λ^βΐ' ατιό 
ττ^ στρατβίας, δνρ&ι^ πολν τ^ δοξ^ χαι τ^ δινάμΒί 
ηαζηλλαχότα κοϋ ϋ-ίχνμαζόραρον , η&έΧησβν, ώς εοιχεν, 
νηβρβαλεσ&αι^ ηολιτούματος πίχραβόλου χα* μί^άλην 
ηρασδοχίαν έχοντος αψάμβνος. Ό β' άδείφος αυτόν} 
ΓΜος^ εν τινί βφλίίρ γεγραφεν, ΒΪς Νομαντίαν πορΒυά• 
μβνορ δια της Τυρ^ψιας τον Τιβεριον, χα» την έοημια> 
της χώρας ορωντα, χαΐ τονς γεωργουντας, η νέμοντας^ οΙ- 
χίτα^ έπΒΐσόααους χαΐ βαρβάρους, τότβ πρώτον έηΐ νουν 
βαλέσ&αί την μυρίων κακών αρξασαν αυτοΊς ηολιτείαν» 
Τψ δε ηλείστην αυτός ο δήμος ορμην καΐ φάοτιμίαν 
έξηψΒ, ηροΗαλουμβνος δια γραμμάτων αυτόν έν στοαϊς 
χαΐ τοίχοις χα» μνημασι ηαταγραφομένων, ανιχλαβείν τοίζ 
πένησι την δημοοίαν χωράν. 

IX. Ου μην Αρ' αυτού γΒ συνέ&ηκΒ τον νομον, το7ς 
δε πρωτβυουσιν άρετΐ] χα» δόξη των ποίιτών συμβούλοις 
χρησαμενος' ων και Κράσσος ην, 6 αρχιερενς, καΐ Μού^ 
Μος Σχαιουόλας, 6 νομοδειχτης, υηατβυων τότβ, χκ» 
Κλαύδιος ^ίττπιος, 6 κηδεστης του Τιβεριου. ΚαΙ δοκεΐ 
νομός ύς αδικίαν χα» ηΙβονΒξΙαν τοσαυτψ μηδετίοτβ 
πραότερος γραφηναι και μαλακωτερος. Ους γαρ ίδβι 
δικην της απβιϋ-Βίας δούναι, χα» μετά ζημίας ην πάρα 
τους νόμους έκαρπουντο χώραν αφϋναι, τούτους έκέλευσβ 
τιμψ προσλαμβάνοντας εκβαΐνειν ων αδίκως έχέκτηντο, 
καΐ παραδεχεσ-Θ'αι τους βοη&είας δεομενους των πολί' 
των. Αλλα, καίπερ ούτω της επανορθώσεως ούσης ευ- 
γνώμονος, 6 μεν δήμος ηγάπα, παράς τα γΒγενημένα, 
παυσασΌ'αι το Χοιπον αδικουμΒνος* ο» ^β πλούσιοι καΐ 
κτηματικοί πλβονεξίγ, μ$ν τον νόαον, οργή δε και φίλο- 10 ΡΙ.υΤΔ.ΚΟΗΙ 

ν&κίι^ τον νομοβ-έΐψδι' εχΌ-ονς έχοντας, ίπ^Βίρουν αΛΟ" 
τρέτΐΒΐν τον δημον, ώς γης αναδασμον έπΙ (πγχνσΒΐ της 
ποληδίίχς ασόγοντος του ΤιβΒρΙον, χ«* ηάντα πράγματα 
κινονντος. ΐΛλλ* ουδέν έπέραινον ο γαρ Τιβέριος^ ηρος 
καλψ υηό&Βσιν κ«* διπαίαν αγωνιζόμενος λόγω χαίφαυ- 
λότβρα κοσμησαι δυναμένω η^σ^ματα, δβινος ην κάΙ 
αμηχος, οηότβ, του δήμου τφ βηματι ηΒρικ^ίυμένου, 
καταστάς λέγοι ηβρί των πβνητων, ώς τα μεν •&ηρΙα, τα 
την 'ΐταλιαν νβμόμ^α, χαΐ φωΧβον εχβι, χαΐ χοιταισν 
έστιν οηηών έχάστω καΐ χατάδυσίς, τοΊς δ %ίπέρ της Ιτα- 
λίας μαχομένοις χαΐ αηο&νησχουσιν αίροςχαίφωτος, «λ- 
λου δ^ ουδενος, μέτε^ττιν, «λλ* αοιχοι χάΐ άνίδρυτοί μβτα 
τέκνων ηλανώντοα καΐ γυναικών οΐ δ αυτοκράτορες 
ψβυδονταί, τους στρατιώτας έν τάΐς μάχαις ηαρακαλουν^ 
τβς υηερ τάφων χαϊ ίερων άμυνεσ-β-αι τους πολεμίους* ου• 
δενΐ γαρ έστιν ου βωμός πατρφος, ουκ ηρίον ηρογονικον 
των τοσούτων ' Ρωμαίων >, α)Χ υπέρ αλλοτρΙας τρυφηςκάΐ 
ηλουτου ηολεμοΰσι καΐ αηο-βνησχουσι, χυριοι της οίκου- 
μένης είναι λεγόμενοι, μίαν δέ βώλον ιδίαν ουκ έχοντες. 

Χ. Τούτους αηο φρονήματος μεγάλου καΐ πάΌΌυς 
αλη-β^ινου τους λογούς κατιόντας εΙς τον δημον έν&ου- 
σιώντα και συν^ανιστάμενον ουδείς υφίστατο των έναν- 
τίων, ^άσαντες οΰν το άντύέγΒΐν έτύ Μάρκον Οκτα- 
ουιον τρέπονται, των δημάρχων ενα, νεανίαν έμβρι&η 
το η&ος και χόσμιον, έταιρον δέ του Τιβερίου και σνν- 
ηβ^η, /Ιιο το μεν πρώτον αΐδουμενος εκείνον ανεδυετο* 
πολλών δέ χαϊ δυνατών δεομένίον καΐ λιπαρουντων, ωσπερ 
εκβιασθείς, αντικαθίστατο τφ Τιβερίω, καΐ διεκρουετο 
τον νόμον. "Εστί δέ του κω}Λ}οντος έν τόϊς δημάρχοις 
το κράτος ' ουδέν γαρ οι πολλοί χελευοντος περαίνονσιν, τΐΒ. οκΑοακυβ. η 

§9'ος έησταμ&Όν. ΙΙρος τούτο παρ<^ΐ'ΰ'84ς ο Τίβ4ριος9 
τον μίν ψίλιχτ^ρωηον έηορΒίληο νομον τον ^' ΎΐδΙω τβ 
τοις ηοϊΧαίς χα» σφοδρότ^ρον έηΐτους άδοίοΰντας ΕΛσέφε-• 
ρβν, ηδη χβλβύων έξίστασ&αί της χώρας^ ψ έχέκτψτο 
ϊϊαρα τους ηροτέρονς νόμους^. Ησαν ονν ομού τι χη& 
έχάσηττ ημέριιν ογωνβς αντω τιρος τον 'Οχταονΐον έτά 
του βίψοηος" έν οϊς ΚϋΐΙηΒρ έξ άκρας σπονδής χ«» φάο- 
ψΒίχΙας άντβρ^Λδοντβς, ονδέν ύηϋν λέγονη τίβρϋ άλληΧων 
φ<ΛΧαν, ουδί (ημα ηροηΒσΒΪν ■θ'οιτδρου ηρος τον ϊτΒρον 
δι οργτιν ανεηι'^δβίον. Ου γ^αρ μόνον έν βαχχβνμασίν, 
ως ίοίΚΒν, άλλα χαι έν φίλοτιμίαις χοκ ορχαΊς, το πβφν- 
κένα καλώς χα» πβπαι^βνσ^αι σωφρόνϋας έφίστησι και 
κατακοσμϋ την διάνοιαν» Έηβί δ^ έώρα τον Οκταούιον 
ένβχόμβνον τφ νόμω και κατΈχοντα της δημοσίας χώραν 
συχνην 6 Ήβέριος, έδβίτο ηαρϋναι την φιλονβίκίαν, νφι- 
στάμΒνος αντω την τιμψ άηοδώσΒίν ίκ των ΙδΙων, χα/- 
πβρ ου λαμπρών όντων. Ουκ άνασχομένου δΒ του Οχτα- 
ουίου, διογράμματι τας αλλάς άρχας άπάσας έκωλυοΒ 
χρηματΙζΒΐν, αχρις αν η πΒρι του- νόμου δίΒρεχ-Θ-η ψήφος* 
τφ δε του Κρόνου ναφ σφραγίδας ιδίας ίπέβαλβν, όπως 
οί ταμίαι μηδέν ^ «ντον λαμβάνοίΒν, μηδ* Βίσφέροιβν' 
χα» τοι; ατιβι&ησασι των στρατηγών ζημίαν έηΒχηρυξεν, 
ώστ8 πάντας υποδύίσαπας αφέίναι τψ έκάστω προσ^ 
ηχούσαν οικονομιαν. ^ντΒυ&βν οί κτηματικοί τας μεν 
έσ&ητας μΒΐέβαλον^ καΧ ηΒρι^βσαν οικτροί και ταπΒίνοί 
χατα ττρ' αγοράν έτΐΒβουλβυον δέ τω ΤιβΒρΙιο κρυφά, 
καΐ συνίστασαν έη αυτόν τους αναιρησοντας' ωστβ 
κακύνον, ουδενός αγνοουντος, υηοζωννυσ&αι ξιφίδιον 
λι^σιρικον, ο δόλωνα καλουσιν. 

XI. ^νοτάσης δέ της ιμέρας, και τον δημον αυΐου 42 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

καλονντος έπΙ τψ ψηφον, ηρπάσ&ησ(χν νπο των πλου- 
σΐίον.αί νδρίαί, χα» τα γίνόμενη ηοΧλψ δίχβ σν^τχνσιν. 
Ου μην αλλά των τίΒρΙ τον Τιβέριον ηλη^βί βιάσασϋ-αί 
δνναμένων, %αΙ σνστ^φομένααν έπΙ τούτο, Μάλλιος χαΐ 
Φουλβιος, ανδρβς νπατιχοί, ηροστϊβσόντΒς τφ Τίββριω, 
χαΐ χβιρων άτηόμβνοι ααΐ δαχρύοντβς έδέοντο πανσα^ 
ίτ&αι. Τον δέ πα} το μέλλον όσον ονΛω δβινον ηδη σνμ- 
φρονονντος, χα• δι* αιδώ των ανδρών ην&ομένον, τι Χ8• 
λευονσι πράττβιν αντον, ουχ ϊφασαν άξιόρχρΒί^ είναι 
ηρος τηλιχαντψ συμβουλίαν^ έηιτρέψαι ^ε τ^ βουλι^ χβ- 
λβίοντες χαΐ δβόμβνοι σννέηβισαν, *>Ω.ς δ^ ονδέν έτιέραι» 
νΒν η βονλη σννβλ^ονσα δια τονς πλουσίους ισχύοντας 
έν ανίτ^9 τρέπεται ηρος ε^ον ου νομιμον, ουδ^ έπιβιχές, 
αφβλέσ'Θ'αι της άρχης τον ^Οχταονϊον, αμήχανων άλλως 
έηαγαγ&ν τω νομφ τψ ψτιφον. ΚαΙ ηρωτον μεν έδβίτο 
φανερως αυτού, λόγους δε ηροσφέρων φιλανϋ'ρωηους, 
χα\ χειρών άτηόμενος, ένδουναι χαΐ χαρισασΌ-αι τφ δή- 
μω διχαια μεν άξιοΰντι, μιχρά δ^ άντι μΒγάλων πόνων 
χαι χινδυναν λ'ηψομένφ, ^ιω&ονμενου δε του Όκτα- 
ουίον την εντενξιν, νπειπών 6 Τιβέριος, ως ουχ εστίν 
άρχοντας αμφότερους, χαΐ περί πραγμάτων μεγάλων άη" 
Ισης εξουσίας διαφερομένους, ανεν πολέμου διεξελ&έιν 
τον χρόνον, εν ιαμα τούτου μόνον ορφν εφη, το παύσα- 
σ-θ'αι της αρχής τον έτερον. Κά$ περί αυτού γε προτέ- 
ρου τον Οχταου'ίον εχέλευσε τφ δημφ ψηφον άναδούναι * 
χαταβησεσ&αι γάρ ευ^ς Ιδιώτης γενόμενος, αν τούτο 
δόξίί τοΊς πολίταις* τού ^' ^Οχταου'ίου μη '&έλοντος, ού- 
τος εφη τιερί έχείνου ψηφον άναδώσειν, έάν μη,μεταγνω 
βουλευσάμενος. 

XII. Και τότε μεν έπΙ τούτοις διέλυσε την έχχλη- ΤΙΒ. ΟΚΑΟΟΗϋδ. 43 

σ/οτν• ττ^ δ νσίΒραία του δημοα σννΒλ&οηος , ανηβας 
έπΙ το βήμα, ηάλι^ έηΒίρουο πβΙ&8ΐν τον Οχταουΐορ' 
ως δ ην άμβτάπΒίστος , ΗσψΒρίΒ νομον αφαιρονμΒνοψ 
αυτοίι^ τψ δημαζχίαν, χαΐ τους ηολίιας βν&νς έ)ίάΐΒΐ τψ 
ψηφον έταφέροντας, Ονσών δέ ηέντΒ χαΐ τριάκοντα ψν- 
λωτ, ώς αϊ δβχαβητα την ίρηφον έηΒνηνόχβισαν, χαΐ μίας 
ετι ηροσγενομένης, ϊδ^ι τον ^Οχταουΐον Ιδιώτην γϋν&Τ'&αί, 
χελβίσας έηισχβΐν, αν&ις ίδύτο τον 'Οΐίτοονίον, ααί ηΒρί' 
έβαΧΙεν αντον έν οψβι του δήμου ηαΐ αατψισηάζβτο, ίΐι- 
ηαρων χαΐ δεόμενος, μτ^ϋ"^ έαυτον αημον τίΒρύ'δείν γενό' 
μβνον, μητ ίχΒίνο^ βαρέος ούτω και σχν&ρωηοΰ ηολι» 
τΒυματος αΐτίαν προσάψαι. Τούτων των δεησβων ου 
ηαντβίως ατεγντον ουδ ατενη Χέγουσιν ακροάσ&αι τον 
Οκταουίον, αΧΙ,α χα» δαχρνων υ7ϊ07ΐΙμπΧασ'&αι τά ομμα^ 
τα, καΐ σιωπφ^ έη\ ηολυν χρόνο», ^Λς μέντοι ηρος τονς 
ηλουσίους χαΐ τονς κτηματικούς σννΒοτώτας ατηβΧβψΒν, 
αιδβσ-Θ^Βίς δοκΒΐ και φοβη^άς την ηαρ* έχείνοις άδοξίαν 
υηοστηναι χαΐ παν δβινον ουκ αγβννως, κάΙ κβίευσαι 
ηράττΒίν, ο βονΧειαι, τον Τιβίριον. Οντω δη τον νό- 
μου κνρωϋέντος, 6 μεν Τιβέριος των απελευϋ-έρων τινί 
προσέταξεν αηο του βήματος ίΧκυσαι τον ^Οκταουΐον 
^χρητο δ^ νηηρέιαις άηβλβνΟ^έροις ιδίοις' καΐ τούτο την 
Οψιν οίκτροτέραν του ^Οκταοϋί'ον ηαρέσχβν, έλκομένου 
ηρος υβριν. *0 δέ δήμος έφόρμηοΒν αυτω, καΐ των 
ηλουσιων σννδραμόντων , καΐ διασχίντων τάς χείρας, ο 
μεν ^Οκταουϊος έσώ&η μόλις έξαρτιαγείς καΐ διαφυγών 
τον οχΧοίν, οικέτην ί' αντου πιστον ψηροσθβν ίστωια 
χαΐ ηροτβταγμένον ^έΐνφλωσαν, άκοντος τον Τιββρίον, 
χα» προς τον Ό'όρνβον, ώς ^σ-Θ-βτο τα γινόαενα, πολΧτ] 
σηουδ^ καταδραμόντος. α ΡΙ^υΤΑΚΟΗ! 

ΧΠΙ. !&β τσίτου χυροντΜ μ^ ο τίβρί της χωραζ 
νομός, αί^ον^αι ^8 τρβΐς Λρδρβς έπΙ τψ διάχρισίν καΐ 
ϋίανομψγ αυτός Τιβέρίος, νιαΐ Κλανίίιος^Ατΐτϊίος, ο ττβν- 
'ΰ-βρος, χοΜ Γαίος ΓροΗχος, ο άδβίφος, ον παρωρ οντος, 
(χλΑ' νηο Σχφώϋνί ηρος Νομαντίοα^ στρατΒυομβι^ος. 
Ταντα του Τιβθρίου δαχηρ<χξαμένον χαθ'' ησνχίαν, μ^^ 
νος ένισταμένου, %(ά ηρος τούτοις δημοιρχον αττ/χατα- 
στησίχντος ουδ&α τώρ έπιφϋο^ων, αλλά Μουχίόν τίνα, 
ηβλάτψ^ αντου, αρος ηάντα δνσχΒραίνοντβς οί δυροτοι^ 
χάι φοβοίμίΒΡΟί τον Τιββριου τψ ανζι^σιν, έρ ττι βουλΐ) 
ηροβηηΧάχιζοί' αντον, αΐτουμά^ω μέν, ώς Β-θ-ος ίστϊ»^, έκ 
δημοσίου σκηντρ', οπα^ς εχοί διαα^μαν τψ χωράν, ου 
δοντβς, έτέραυ» έη έλάττοσι χρβίαις πολλάκις λαβοηων, 
ανάλωμα δ βίς έκάστψ ημέραν έινέα οβολους τάξαττ6ς' 
Βίσηγουμένου ταντα Ποπλίου Νασιχά, χα» δβδύϋΐότος 
έοηηον βίς τψ τιρος εαβο^ον εχϋ^ρ€ίν άφβιδως' τύΛίστψ 
γαρ έχέιηη^το γψ δημοσίαν, χα2 χοίλ^πως ϊφΒρα^ έαβαί" 
νΒΐν αυτής άναγχαζρμΒνος. Ό δέ δήμος ζτι μάλλοα^ ^$8- 
χά8το * χαΐ φίλου τινίς τφ ΤίβερΙα^ τβλΒυτησαντος αιφνι- 
δίως, καΐ σημβίζον τι^ νΒπρω μοχθηρών έπίδραμάντων, 
βοώντΒς, υπο φαρμάκων ανι^ρησ-θ-αι τον αν-β-ρωπσν, έηΐ 
την έχφοραν συνέδραμαν, καΐ το λεχος ηραντο, χαΐ Ό'α- 
ατομένφ παρέστησαν., ον φαυλως υπονοησαι τψ φάρμα- 
κΒίαν δοξαντες, Έρράγη γαρ ο νβχρος, χαΐ διβφϋ-ορό- 
των υγρών πληό-ος έξέβλυσβν, ωστ* άποσβέσαι τψ φλο- 
γα' χαΐ φερόντων άλλψ, αυ&ις ουκ έκφβτο, πριν άς Ιτβ- 
ρον τόπον μβτακομισ^ψαι, και πολλά πραγματευσαμέ- 
νων, μόλις ηψατο το ηυρ αντον. Προς ταντα τους 
ηολλξΐυς ετι μάλλον ό Τιβέριος παροξυναον, μετέβαλβ τψ 
έσ•&ψα, χα» τονς παΐδας προαγαγων, έδείτο του δήμου ΤΙΒ. ΟΚΑΟΟΗΤΙβ. 15 

τοντωκ κηδΒσ'&Μ χαΐ της μητςος, ως αντος αηβγρξΟΗως έαντότ. XIV. ^ΕτίΒ* δέ, τον Φίλομψορος ^ίττάΐον τβίβντη^ 
σαατΐος, Β^δημος 6 ΠΒ^^ηχμα^ος άνψ8ρ(Β δίίΛ&ηκψ, ^ 
υ Ηλιι^άμος έγέ^ραψηο τον βασιλέως 6 ^Ρωμαίων δτ^" 
μος' Βν&υς ο Τίβέριος δημαγωγών ασψΒγχΒ νόμον, 
όπως τά βασύϋφία χρήματα ϋομισ^έιηα τοις τψ χώραν 
διαλίχγχάρουσι των ηοΐαών νηάρχοι προς χατασχβυψ 
και γεωργίας άφορμψ. ϋβρί δέ των πόίβων, οσαι της 
Αττάλου βασίλβίας ήσαν, ουδέν &ρη τι} σνγκλψφ βον- 
ϋβνβσ^Όΐ προσ^Ηβιν, <χΑΑα τώ δημίί) γνώμην αντος προ^ 
'&ησΒίν• !£χ τούτου μάλιστα προσίχρουσδ τγι βουλή ' 
χα2 Πομπψος μεν άνοστος Βφη γβιτνιφν τφ Τιββρίω^ χαΐ 
δια τοντο γίνώσΜίν Ενδημον σντφ τον ΙΙβργαμΒνον των 
βασίΧαιών διάδημα δβδωΗοτα χαΐ πορφυροί , ώς μέλλοντι 
βασιλβυΒίν έν 'Ρωμίί * Κ&ντος δέ ΜέιΜος ώνΒίδισβ τον 
Τιβέριον, ση, τον μβν πατρός αίτΐοΰ τιμητβνσντος, οσά- 
χις σναλνοι μβτά δΐίηνον οϊκαδβ, τά φώτα κατίσβέννν' 
σαν οΐ ποΧιται, φοβούμενοι, μη ηο^ρωτέρω τον μβτρίου 
δόξωσίν έν σννονσίαις είναι χα« πότοΑ^, τοντφ ^β παρα- 
φαίνουσι νυκτός οι '&ρασντατοι χα» άπορωτατοι των 
δημοτών Τίτος δ^^Αννιος, ουκ έηιβίχης μέν, ουδέ σώ> 
φρ<αν άνθρωπος, έν δε λύ^'ο» περί τάς ερωτήσεις χαΐ ατιο- 
αρίσεις άμαχος είναι δοκών, εΙς ορισμον τίνα τιρουκαλκιο 
τον Τιβέριον, η μην ιερόν σντα κ<Μ άσυλον έχ των νόμων 
ψψωχέναι τον συναρχοντα, Θορνβονντων δε ηολλών, 
έκηηδ^ας 6 Τιβίριος τον τε δημον σχτνεκάλει, καΐ τον 
"Αννιβν άχ&ψοί κελευσας έβούλετο κατηγορείν. Ό δε, 
και τφ λόγω ηάί τζ δόξ^ Λολυ λειπόμβνος, »ς τψ έαν- 
τον δεινοτψα κατεδνετο, ^αΐ παρεκάλει μικρά ηρο τα» 46 ΡΙ,ϋΤΑΚΟΗΙ 

λογωρ αποχρίνασ•β•αί τον Τφέριον. Συγ^χωρουντος δ 
έρωτ^ &ίε1>Όν, ααΐ σ<ωπ^$ γενομένης, βΐπβν ο"Αννιος' 
,!^<ίν σν μεν ατιμονν μβ βούλυ ηαΐ ττροπηλακΙξΒΐν , ητώ δέ 
τίνα ιών σων έηίχαλέσωμαι σνναςιχόντων ^ ο ^ αναβΐ} 
βοη-θΎμων, συ δ^ οργισ'&γις' αρά γ^ «ντον τψ αρχψ 
αφαιρηση;" Προς ταύτψ λέγΒίΐαι την έρώτησιν οντω 
διαπορη&ψαι τον Τιβέριον, ωστβ, ηάντων οντοι χαΐ τφ 
ΧέγΒΐν έτοιμότατονί χαΐ τφ ϋ'αρ^ΐν Ιταμωτατον, αττοσιω- 
πησαι. 

XV. Τότβ μίν ονν διέλυσβ τψ έκχλησίαν. Αίσ&α- 
νόμΛνος δε των ηολιτΒνμάτων το περί τον Όχταούϊον ου 
τοΊς δννατοίς μόνον, άλλα καΐ τοΊς ηοΧΧοΙς έαπη&έστΒ» 
ρον, (μίγα γάρ τι κο* χαλον έδόχΒΐ το των δημάρχων 
αξίωμα μέχρι της ημέρας έχβίνης διατετηρημένον άνηρη^ 
σ&αι χοΜ χα&υβρΙσ'Θ-αι) Χογσν έν τφ δημφ διβξηλ-Θ'Βν, 
ου μιχρά ηαρα-θ-έσ&αι των έτίΐχβιρημάτων ονχ άτοπον 
ην, ώστε υηονοη&ηναι τίρ^ ηι-ΘΌνότητα χαΐ π%ηίτοτητα 
του ανδρός. '^Μφη γαρ, ίβρον τον δημαρχον ίΐναι χοϋ ασν- 
λον, οτι τω δήμω χα-θ-ωσίωται, χαΐ του δήμου προέστη• 
χεν. Αν ουν μΒταβαλόμδνος τον δημσν άδικη , χαΐ τψ 
ισχυν χοΧουγι, χάί ηαραιρηται τψ ίρηφον, αυτός έαυτί» 
άττΒστέρψΒ της τιμής, έφ^ οίς ελαββν, ου ποιών ' έπεί χαΐ 
το Καηβτώλιορ χατασχάπτοντα, χαΐ το νβώριον έμπί' 
πράντα δημαρχον έψν δ&ησβι. ΚαΙ ταύτα μέν ποιώτ 
δήμαρχος έστι πονηρός ' έαν δέ χαταλυ^ τον δημον, ουδ^ 
δήμαρχος 'έστι. Πώς ονν ου δδίνον, β£ τον μεν υπατον 
6 δήμαρχος αξβι, τον δέ δημαρχοΡ ουχ αφαιρτισεΐαι τψ 
έξσυσίαν 6 δήμος, όταν αυττ^ χατά του δβδωχότος χρη^ 
ται; χαΐ γαρ υπατον χαΐ δημαρχον ομοίως ο δήμος αί- 
ρΒίται. ΚαΙ μην η γβ βασιλβία, προς τφ πάσαν άρχψ ^ ΤίΒ. ΟΚΑΟΟΗϋθ. 47 

ϊχΒΐν έ¥ Βοντ^ σνλλαβονσα, καΙ ταΊς μΈγΙστϋας ίβ^ονρ- 
γιοας καϋ-ωσίΰηαι ηρος το '&βίον αλλά Ταρκύριον έξέ- 
βαΐίν η ηολίς αδιχουρτα, χαΐ διί* έί/ος ανδρός νβριν τ} ηά' 
τριος αρχή χαΐ χτ/σασα τψ 'Ρωμψ χατβλύ&ΐ}. Τι δ^ οΰ- 
τωζ αγιορ έί/'Ρώμτι καΙ σβμνορ, ώς αΙ ηεριέηωΗΤαι ηαρ^ 
ϋ-ΒΡΟί χαΐ {ρνλάττονσαί το αψ&ιτον τιυρ; αλ£ ^τις αν 
αμαρτρ αντών, ζώσα χατορυσσβταΐ' το γαρ οκτνίον ουφν- 
Ιάττο%Ηην άσεβουσαι ύς τους 'Θ'εους, ο δια τους Ό^ονς 
ιχουσιν. Ονχονί^ ονδε δήμαρχος, άδιχών δημον, ϊχΒΐν τψ 
δια τον δημον ασνλίαν δίκαιος ίστιν * ιι γαρ ισχνΒΐ δυράμβι, 
ταυτην αναιρεί. Και μψ βΙ δικαίως ϊλαββ ττην δημαρχίαν, 
των τΐλβίστων φυλών ψτ^ψυσαμένων, ηώς συ/» χςιι» άφαιρΒ' 
ϋ'Βίη διχαιότερον, πασών αηοψηφισαμένων ; *Ιβρον δε χαΐ 
ασνίον ουδέν ούτως ίστΙν, ώς τα των '&βών ανα•θ"ηματα' 
χρησ'Θ'αι δε τούτοις, χαΐ ηινείν και μεταφερΒίν, ώς βουλβ- 
ται, τον δημον ουδείς χΒχώλυχΒν. ^Εξην ουν αυτώ χαΐ 
τψ δημαρχίαν ώς ανά&ημα μετενεγχειν εις έτερον. "Οτι 
δ ουχ ασυλον, ουδ αναφαίρετον η αρχή, δηλον έστι τω 
ηολλάχις έχοντας τινας άρχψ έξόμνυσ^αι χα\ παραιτεί- 
σ•θ'αι δι αυτών. 

XVI. Τοιαΐυτα μεν ψ τα χεφάλαια της του Τιβε- 
ρίου δικαιολογίας. ΈπεΙ δε συνορώντες οί φίλοι τας 
απειλάς χαΐ τψ συστασιν, ωοντο δείν ετέρας ηεριέχε- 
σ-θ-αι δημαρχίας άς το μέλλον, αυ^^ς άλλοις νομοις ανβ• 
λάμβανε νο πλη•&ος, τους τε χρονονς τών στρατειών 
αφαιρών, »αΙ διδους έπικαλεϊσό-αι τον δημον άπο τών 
διχαστών, χάι τοΊς χρινονσι τότε, συγχλψικοϊς ουσι, χα- 
ταμιγνυς έχ τών Ιππέων τον- ϊσον άρι&μον, χαΐ πάντα 
τρόπον ηδη τίίς βουλής τψ Ισχυν χολουων, ηρος οργψ 
χα» φίλονεακιαν μάλλον, η τον του διχαιου χομ συμφέρον- 
Ρι,υτ. VIII. Β 48 ΡΕϋΤΛΚΟΗΙ 

τος λογισμόν, Εηύ δί, της^ ψήφου φερομένης ι^σ&οηο 
τους Ποντίους κρατονντας, (ου γαρ παρψ αττα^ ο δή- 
μος) πρώτον μεν βίς βλασφημίας τραπομβνοι των συναρ- 
χοντων, είλχον τον χρονον * έπειτα τψ οίχλησίαν οτφ^χαι/, 
βέ^ τί^ν υστεραίαν ίκποιντψν αελεύσαντες, ΚαΙ πρώτον 
μεν άς τψ αγοραν χαταβας 6 Τιβέρίος, Ιχέτενε τους αν-' 
Ό-ρώπους^ τατιανος καΐ δεδαχρυμένος) έπειτα δεδοιχέναι 
φησας, μη νυκτός έχαόψωσι τψ οίαίορν οΐ έχ'θ'ροΐί χ«^ 
διαφ&είρωσίρ αυτόν, οντίος τους ανθρώπους διέϋ-ηχεν, 
ώστε περϊ τψ οΙκΙα» αντον παμπόΙΧους τινάς ανλ/σα- 
σΌ'αι χοΐΐ διαννχτΒρ&ίσαι παραφυλάττοντας. 

XVII. ^έμα δ* ημέρψ παρην ο τάς όρνιθας, ' αίς 
διαμαντβυονται, ηομίζιιαν, χα« προέβαλε τροφην αυταϊς. 
ΑΪ δ* ου προηλ^ον, εΐ μη μία μονή , διασείσαντος βν 
μάλα του ανθρώπου το αγγέίον' ουδ^ αντη γε της τρο- 
φής ε-θΊγεν, αΧΚ ^πάρασα τψ αριστεράν πτέρυγα, χαι 
παρατείνασα το σχέλος, πάλιν εΙς το αγγείσν κατέφυγε. 
Τούτο χαΐ του προτέρου σημείου τον Τφέριον άνέμνησβν. 
Ήν γαρ αυτ^ κράνος, φ προς τάς μάχας έχρψο, χεχο- 
σμημένον έχπρεπώς χαΐ διάσημον &,ς τούτο χαταδυντες 
οφεις, ελα•&ον έντεχόνιες ώα, χαΐ τοηηα έξεγλυψαντο. 
Αιο χαΐ μάλλον 6 Τιβέριος τοις περί τάς όρνιθας ίχα- 
ραττετο. Προβεί δ^ όμως άνω, τον δημον η&ροΊσ'Θ'αι 
περί το Κίχπετώλιον πυν^οινομΒνος' χα« πρ\ν έξελ&είν, 
προσέτηαισε προς τον ουδον, σφοδράς ούτω πληγής γε- 
νομένης ι ώστε τον μέν όνυχα του μεγάλου δάχτυλου ρα- 
γηναι, το δ αίμα δια του υποδήματος εξω φέρεσ-Ο-αι 
Μιχρον δ αυτού προελ'Θ'όντος, ωφΌ'ησαν υπέρ κεράμου 
μαχόμενοι χόραχβς^ εν- άριστερ^' χαΐ πολλών, ως είχος^ 
οο'&ρωπων παρερχομένω», χατ' αυτόν τον Τιβέριον λί&ος ΤΙΒ. ΟΚΑΟΟΗϋβ. ί9 

€ΐη€ύσ•&Βΐς νπο '&ατέρου τώΐ' αορεοίαϊν ετΐεσβ τνοιρα τον 
ηόδα, Τοντο χαΐ τους -Θ-ρααντάτους τωρ περί αυτόν 
επέστησαν ' άλλα βλόσσΜς 6 Κυμαΐος ηαςαον, οάσχυνην 
Βφη χαΐ χατψρΒίαν ηαρειναι ηολλην, εΙ Τιβίριος,* Γράχ- 
•χον μέν νίος, Αφρίχανοΰ δέ Σηψιιωνος '&υγατριδους, 
ττροστάτης δε του^ΡϊομΜΟϊν δήμου, χόραχα δβίσας, ουχ 
υπαχουσβίΒ τόΐς πολίιαις ηάλίΑχη' τοντο μέντοί το αΐ- 
σχρον ουχ έν γέλωτα ^ησεσ-Θ-αι τους ^χΌ'ρους, άλλ' ώς 
τυραννουντος χαΐ τρνφωντος ηδη χητίχβο'ησΒσ&αι προς 
τοΡ δημον. ^!Αμα δε χαΐ προσέ•&6ον πολλοϊ τω Τιβερίοί 
πάρα των έν ΚαηΒΖίύλΙϋ^ φίλων, επί^γεσ^αι χελευοπες, 
ώς των (χύ χαλως εχόντων. ΚαΙ τά γε πρώτα λαμπρώς 
απνρηα τφ Τιβερίφ, φανεντι μεν ευ^ς αρημενων βοην 
φίλιον, αναβαίνοντα δε προ•&υμως δεχόμενων, χαι περί 
(χυτσν, ώς μηδείς τιελάσειεν άγνώς, ταραττομενων. 

Λ VIII. Αρξαμένου δε πάλιν του Μουχίου τ'ας φυ- 
λΰΐς αναγορευειν, ονδέν (περαΙγ«το των ειω&οτων δια τον 
απο των έσχατων -θ-όρυβον, ωθουμένων χαΐ ωχ^ουντων 
τους έναντίονς είσβιαζομένους χηΐ αναμιγνυμ^νους. Εν 
δε τούτος Φλάβιος Φλάχχος, άηο βουλής άνηρ, εις εμφα- 
νές χαταστάς, ώς ουχ ψ φ&εγγόαΒνον έφιχεσ&αΐ, δίεση- 
μ^ΐνβ τ^ χειρί ψράσαι τι βουλόμενον αυτόν Ιδίί/^ τω Τιβε- 
ριω, ΚαΙ χελευσαντος εκείνου διασχεΤν το πλη&ος, 
άναβας μόλις χαΐ προσελ-θ'ών, απηγγειλεν, ότι, της βου- 
λής συγχα&εζομένης , β* πλούσιοι, τον υπατον μη πεί- 
'&οντες, αυτοί διανοούνται χα•& αντους αποχτιννυναι 
τον Τιβέριον, πολλούς έπι τοντο δούλους χαΐ φίλους 
ωπλίσμένους έχοντες. 

XIX. !ί2$ ουν ταύτα το'ΐς περί αυτόν ^ηγγειλβν 6 
Τιβεριος, οντοι ιιεν εί&υς τάς τε τηβέννους περιεξων- 

Β*2 20 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΙ 

ννντο, καΐ τα των νηηρβτων δόρατα συγχλωντβς, οΊς 
ανΒίργουσι τον όχίορ, διβλάμβανον, ως αμννονμβροι τοΙς 
νίΚάσμασι τους έπβρχομένους. Των δ^ άηωτέρω ϋ^αυμα^ 
ζόντων τα γινόμενα, χαΐ ηνν&ανομένων, 6 Τιβέριος ηψατο 
VI Χ^Φ ^^? χβφαλ^^ι ένδβίκ^'ύμΒνος τγι ο'ψΒΐ τον χινδννον, 
έτϊΒΪ της φωνής ονχ έηηχονον. Οί δ ενάντιοι τουτ ιδον- 
τΒς, ε-^βον προς την βονλην, αηαγγέλλοντες αΐτβιν διάδη•- 
μα τον Τιβέριον χαΐ τούτον σημβίον Βίναι το τής κβφα- 
Χης έπΐ'&ιγγάνΒίν. ΠάντΒς μεν ουν έ-Θ-ορυβη-Θτ^σαν ο δέ 
Νασιχας ηξίον τον νπατον ττ} ηόλβι βοη&βΐν, χαΐ χατα• 
λνβιν τον τνραννον. Αηοχριναμένον δε ηρ^ως (αείνΌ/ν, 
βίας μεν ουδεμίας νπάρξβιν, ονδ' άναιρησεινουδένα των 
πολιτόίν άχριτον' βΙ μέντοι ψηφίσαιτο τι των ηαρανομων 
6 δήμος υπο του ΤιβερΙου ηεισ'&είς, η βιασΌ-εΙς, τούτο χν* 
ριον μη φυλάξειν * αναηηδησας 6 Νασιχας, ,ίΕηύ τοίννν, 
εψη^ ηροδίδωσιν 6 άρχων την πόλιν, οί βονλομενοι τοΊς 
νόμοις βοη^είν αχολουΌ^εΊτε." ΚαΙ ταύτα Ιχγωιν α/ια, 
χαί το χράσηβδον τον ιματίου 'θ'έμενος εηϊ της )ΐεφαλης 
έχώρει ηρος το Καηετώλιον. "Εχαστος δε των επομένων 
αντω, τγι χειρί την τηβεννον ηεριελίξας, εώϋ^ει τονς έμ• 
ηοδών, ονδενος ένισταμίνου ηρος το α£/ωμα των ανδρών, 
αλλά ψευγόντων χαΙ ηατονντων αλληλον^ Οί μεν ονν 
ηερί αντονς ρόπαλα χαΐ σχυτάλας εχόμιζον οίχο&εν' 
ούτοι ^£ των δίφροαν, χαταγννμένων νηο τον φενγοντος 
όχλον, τα χλάσματα χαΐ τους ηόδας λαμβάνοντες, ανέ- 
βαινον εηΐ τον Τιβέριον, αμα ηαΐοντες τονς ηροτβ' 
ταγμένονς. ΚαΙ τούτων μεν ψ τροπή χαι φόνος' αν- 
τον δε τον Τιβέριον φενγοηος αντελάβετό τις των ίμα^ 
τ/ων. *0 ίδ την τηβεννον αφεις, χάι φενγων έν τοΊς χι- 
τώσιν, έσφάλη, χαι χατηνέχΌτι περί τινας των προ αντον ΤΙΒ. ΟΚΑΟΟΗϋβ. 2ί 

τΤθΤΓτωχότα^. ΐ4νιστάμβρον δ* αντον ο /ΐδν έμφηνώς χ«* 
ηρωτος βίς τψ κβφαΧην ηατάξας ηοδ} δίφρου ΠοηΧιος 
ψ Σατ%ψηίος, βΊς των συναρχοντων της δέ δβυτε^ας 
ίοηβηοΐΒίτο πληγής Αβυχιος 'ΐΌνφος, ως επΙ χαλώ τινι 
σΒμνυνομΒνος. Των 6* αΙΧων αηέ'&ανον υπέρ τριαχο- 
σιους ξνλοις χαΐ λΐ&οις σνροοπέρτβς, σιδηρω δ' ουδείς. 

XX. Τοιυτψ ηρώτψ Ιστορουσιν έν ^Ρώμτ^ στάσιν, 
αφ ου το βασιλβυΒσ'Θ'αί κατίλυσαν, σϊματι και φονω 
πολιτών διαχρι&ψαι• τας ί* αλλάς, ουτβ μιχρας, ουτβ 
ηΒρΙ μίχρων γΰνομκνας, άν^νπΒίκοντβς αλληλοις, φόβω 
μεν οι δυνατοί των πολλών, αΐδούμβνοι δξ τψ βουλψ 6 
δήμος, ΒΛουον. ^οχβΊ δέ και τότε μη χαλβπώς αν (V- 
δουνΜ ηαρηγορη&Βΐς 6 Τιβέριος' ετι δέ ρ^ον ΒΪξαι δίχα 
φόνου και τραυμάτων έπιοΰσιν ουγάρπλβΙονΒς, ητρισ» 
χίλιοι, πΒρι αυτόν ήσαν. ^ΑΙΧ εοιχΒν οργτι των πλουσίων 
%αί μίσβι πλέον, η δι. ας έσκψηοντο προφήσΒίς, η συ- 
στασις έπ ανΐον γενέσ-θ^αι• καΐ τούτου μέγα τΒκμηριον 
ωμως και παρανόμως υβρισθείς ο νεκρός. Ου γαρ έπέτρβ'- 
ψαν άνελέσ^αι το σώμα τφ άδελφω δβομένω, και -β-άψαι 
νυκτός, αΧλα μετά των άλλων νεκρών Βίς τον ποταμόν 
ϊρ^ίψαν. ΚαΙ τούτο πέρας ουκ ην, άλλα χα» των φίλων 
αυτοΰ τους μεν έξεκηρυττον άχρίιους, τους δέ συλλαμ^ 
βάνοντες άπεκτίννυσαν εν οις καΐ'/ίιοφάνης, 6 ρητωρ, 
ατΐώλετο. Γαϊον δέ τίνα Βίλλιον ε^ς αγγείον κα&είρ- 
ξαντες, και συνεμβαλόντες ίχίδνας καΐ δράκοντας, οντω 
διέφϋ-βίραν. Ό δέ Κυμοίίος Βλόσσιος άνηχ&η μεν έπΙ 
τους υπάτους, ερωτώμενος δέ περί των γεγονότων, ωμο^ 
λόγΒΐ πεποιηκέναι πάντα Τιβερίου κελενοντος. Είπόν^ 
τος δέ τον Νασακά προς αυτόν ,,Τί ουν, ει σε Τιβέριος 
ίκέλευσεν έμπρησαι το Καπετώλιον;" το μέν πρώτ 22 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

άντελΒγβί^, ώς ονχ αν τοντο Τιβεριου χΒλ&υσαντος' ηολ' 
λάχις δε ααΐ πολλών το αντο π^ίνθ'ανομένων, ,^λλ έϋΒΐ- 
νον γβ ηροστάσσοντος,*^ Ιφι/, ,,χαλώς χςίμοί τοντο πρα- 
ξ(χί ΒΐχΒτ• ου γαρ αν Τιβέριος τοντο ηροσέταξβν, ά μη 
τψ δήμω συνίφβρΒν." Οντος μεν ουν διαφιγων, ίστβ- 
ρον ωχβτο προς ^Αριστόνιχον Βίς ΐ€σΙαν ' χα* των έκΒΐνον 
πραγμάτων διηφ-θ'αρέντων, έαντον ανείλον, 

XXI. *ΒΓ δί βουλή, 'Θ-βραπίνονσα τον δημον έχ των 
παρόντω^ν, οντβ προς την διανομην ετι της χώρας ψαν- 
τιοντο, κα2 ϊτερονανά τον ΤιββρΙον πρου&ηχβ τοίς πολ» 
λοΐς οριστψ έλέσ&αι. Ααβοντες δέ τας ψήφους, ^λοντο 
αόπλιον Κράσσον, οϊκεΊον οντά Γράκχφ ' '&νγάτηρ γαρ 
αντου, ΑίΜίννία, Γα'ία» Γράκχω σνν'ςίχβ*. Καίτοι Νέπως 
6 Κορνήλιος φησίν, ου Κράσσον, Βρούτου δε τον ^ρι- 
αμββυσαντος απο Αυσηανων, '&υγατερα γημαι Γάϊον 
αλλ' οΐ πλβιονς , ώς ημείς γράφομεν, ίστοροΰσΐν. Έπύ 
δέ χαλβηώς μεν 6 δήμος εϊχΒ τω •&ανάτο} τον ΤιβερΙου, 
νιοι φανερός ψ αμύνης περιμένων ααιρον, ηδη δ( χαΐ δι" 
ηαι τφ Νασιχ^ προσανεσείοντο , δεισασα περί του αν- 
δρος η βο^)λη, ψηφίζεται μηδέν δεομένη, πεμηειν ανιόν 
άς Ασίαν. Ου γαρ άπεχρυητοντο χατά τάς απαντή- 
σεις οΐ (χνϋ-ρωποί την δυσμένβιαν, αίλ έξηγριαίνοηο, χα* 
χατεβόων, οπου^προστνχοΐϋν, έναγη χαΐ τνραννον χλΙ 
μρμιαγχότα φονφ σώματος άσυλου χαΐ ίερου άγιώτα- 
τον ΧΟΛ φριχωδέστατον έν τι} πολει των ίερων άποχα- 
λοΰντες. Ούτω μεν ουν υπεξηλΌ-ε της ^Ιταλίας 6 Νασι- 
τίάς, χαίπερ ένδεδεμενος ταΐς μεγίσταίς ίερουργίαις' ην 
γαρ 6 μέγιστος χαΐ πρώτος των Ιερέων, ^£ξω δ^ άλυ<αν 
χαΐ ηλανωμενος αδ^ως, ου μετά ποίνν χρονον χατέ- 
στρέψε περί Πέργαμον. Ου δει δέ '&αυμάζειν, η Να- ΤΙΒ. ΟΚΑΟΟΚυβ. 23 

σιχαν μεμίσψϋΐ^ ούτως ο ^μος, οηον χαΐ ΣαψίΙωι^ ο 
Αφ^οΛονοξί ου δοχουσι ^ΡαψαΊοι αψιδένα δαχαισιβ^ον μηδέ 
μάλλον ϋητατιησαι, ηαρα μικρόν ηλ-Θ-βν έκηΒσϋν χο;ι στε- 
Ο^βΌ'Μ της ηρος τον δημον Βνροίας, οτι πρώτον μέν έ» 
ΝομοατΐΙφ τψ τβλΒυτψ τον ΤιββρΙου ηνϋ-όμβρος, άνεφώ- 
νησβν έχ των Όμηριχων' 

*^ΐΛς απόλοηο Ηοϋ αλΧος, ο τις τοιαντά γβ ρέζοι, 
ϊηΒίτα των ηβρί Γαίον χα» Φονλβιον αΐτοΰ δι^ έίοίλψ 
σίας ηνν^ανομέναν, τι φρονοΐη περί της ΤιβερΙου τθλβν- 
της, ονα αρεσκομένψ τοις ίη έχβίνου τιεηολιτΒνμένοις 
ίοϊόκρισίν εδωχβν. Έχ τούτον γαρ ο μ(ν δήμος αντί" 
χρουσβν αντφ λέγοντι, μηδέηω τοντί ηοιησας ηροτερον 
ΰΛτος δε τον δημον ύηείν κακώς ηροηχ'&η. Περί μεν 
ονν τούτων έν τφ ΣκψιΙωνος βΐί^^ τα και^* έκαστα γέ^ 
γραπτοί, ^ Γ. Γ Ρ Α Κ Χ Ο Σ. ί οΛος ^β Γ^αακχος, ί» αρχ^ μερ, η δβδιως τους 
έχ^ρους^ η φ&6νορ σνρσγων ίη αντοαιί, νπ^ξέστη τβ 
ττ^ς αγοράς, ηοϊΐ χα&^ έαυτον ησ%}χί(χρ $χ€ιί> δίέιριβετ, 
ώς ορ τΐζ τφ ηοιρορτί ταπεινά τιράττωρ, χαΐ το λοιηον ■ 
όντως αηραγμόνως βίώσόΐΜΡος* ωστβ χαΐ Χογον τισΐ 
Ηατ* «ντον ηαρασχβιρ, ώς δυσχεραίνοντας χαΐ ηροβε* 
βλημένου τψ του ΤιβερΙου ποίηείαν. Ην δέ χαΐ μει» 
ράχιον ηαντάηασι»" εννέα γαρ ίνιαντοίς έλβίτιετο τάδελ^ 
φου χα-θ• ψιλιχίαν έχείνος δ^ ουηω τριάκοντα γεγονώς 
αηέϋ^ανεν. ΈηεΙ δέ, προϊόντος του χρόνου, τον τε τρό^ 
πον ^^(τυχη διέφαινεν, αργίας χολ μαλαχιας χαΐ πότων 
χαΐ χρηματισμών αλλόιριον οντά, χαΐ τον Ιόγον, ωσπερ 
ωχνητερα, χατασχευαζόμενος έπΙ τψ πολιτείαν, δήλος ην 
ουχ ηρεμησων, δίχην τε τινί των φΙΧων φευγοντι, Βεττίω,^ 
συνείΛων, τον δήμου συνεν&ουσιωντος υφ' ηδονής χαΐ 
βαχχεύοντος περί αυτόν, ατιεδειξε τους άλλους ^τορας 
ηαίδων μηδέν διαφέροντας* ύς φόβον αυθ-ις οί δυνατό^ 
χα&Ισταηο, χα» πολύς ψ έν αυτόϊς λόγος, ώς ουχ έασον^ 
σνν έπΙ δημαρχίαν τον Τάϊον προελ&είν. Συντυγχάνεί 
6* από ταυηομάκΑί Ιαχύν αυτ^ είς Σαρδω ταμιοιν Όρέ» ο. οκΑΟΟΗυβ. 25 

στιτ, τζί νποηφ* και τοΰτο τοις μιν έχ^ροΊς χαϋ•^ ηδο' 

νηι^ έγΒγόνΒί, τον ίβ Γαίον οιλτ έλντιησεν. "4τ8 γαρ ώι» 

ηολβμυίος, χαΐ χείρον ουδέν ηρος στρατβίας ησκημένος, 

τι δίκας» ετί δε τψ ηοΧηβιαν χα« το βήμα φρίτκαν, οιντέ- 

χύΐν δε χαλονντι τφ δήμω καΐ τοις φίλοις ου δυνάμενος, 

ηοαηάηασι τιρ^ αηοδ^ιμία» έχείνην ιητάπησε. Καίτοι 

κρατεί δόξα ηοΧΧη, τούτον άχρατον γενεσΌ'αί δημαγω^ 

γον, χα» ηολυ του Τφεριου λαμπροτερον ηροζ τψ απο 

των όχλων δοζαν. Ουκ έχει δ* οντω το άλη&ές' αλλ 

εοΐΜον υη ανάγκης τίνος μάλλον οντος, η προαιρέσεως, 

έμπεσ&ν εις τψ πολιτειαν. Ιστορεί δε χαΐ Κικέρων, ο 

*(ψίορ, ως αρα φεύγοντι πασαΐ' άρχψ τφ Γα'αρ, χαΐ μεϋ• 

ψ^συχίας τ^ρημένιρ ζψ, ο αδελφός οναρ φανείς, χάι ηροσ•- 

αγορενσας, ^Τΐδητα," φαΙη, ,,Γαιε, βραδύνεις; Ουχ 

' ϊστιν αηόδρασις, αλλ' εϊς μεν ημίν αμφοτέροις βίος, εΙς 

δε θάνατος, υηερ τον δήμου τιεπολιτευμένοις, ηέπρωται." 

II. Γενόμενος ονν ό Γαίος έν Σαρδόνι, τιασοιν αρε» 

της εοίόδειξεν έδίδου, χάί πολν ηάντων διέφερε των νέων 

έν τοΤς ηρος τους ηολεμίους αγώσι, χαΐ έν τοις προς 

τους ντηριόους διχαιοις, χαΐ έν τ^ ηρος τον στρατηγόν 

^οίφ χα\ τιμ^ΐ' σωφροσυντ^ δε χαΐ λιτότητι χαι φιλο^ 

ηονιψ ηοιρηλλατιε χαΐ τους πρεσβυτέρους, 'ΐσχυρον δε 

κα• νοσώδους αμα χειμωνος έν^ Σαρδόνι γενομένου, χαι 

τον στρατηγού τάς ηόλεις έσ•&ψα τοις στρατιωταις αι» 

τοΰντος, έπεμψαν εις 'Ρωμψ ηαραιτούμΒνοι. ^εξαμέ" 

νης δί της βουλής τψ ηαραΗησιν ανιών, χαΐ τον στρα-- 

τηγον αλλο'&εν αμφιέζβΐν τους στρατιώτας χελενουσης, 

αηορονντος δ* έχείνου, χάι των στρατιωτών χαχοπα- 

^ουντων, έηελ^ών τάς πόλεις 6 Γάϊος, αυτούς αφ έαν^ 

των έποΙίψ8ν έσ'&ψα πέμψαι, χαΐ βοηάησαι τοις *Ρ(ϊ>- 26 ' ρι-υτΑΚΟΗΐ 

μηίοίζ. Ταντα ηαΚιν ύς 'Ρωμψ αηογγΜόμενα, χαΐ 
δοχονντα δημαγ-αγίας προόγωρβξ βΙρμ, διβτάραττΒ τψ 
βονΧτίΡ, Κάί πρώτον μίν ^ Αίβυης παρά ΜΐΗΐψά, του 
βασιλέως, πρέσβεις παραγΒνομένονς, χαΐ λέγοντας, ώς 6 
βασάβυς χάριτι Γ€£ιον Γράκχου πέμψΒίΒν ΒΪς Σαρδόνα 
σίτον τφ στρατηγφ, δνσχΒραίνοντβς έξέβαλον' Ιπβίτα 
δόγμα ποιούνται, τοΙς μεν στρατιωταις διαδοχιρ^ άπο^ 
στηλψαι, τον δ* 'Ορέστην έπιμένθίν, ως δη χαι τον Γαίον 
δια την αρχήν παραμενουντος, Ό δέ^ τούτων αυτ0 
ηροσπβσόντων, ευ&υς ιξέπλευσΒ προς οργην, χα2 χρανάς 
ίν ^Ρϊαμυ παρ ΆπΙδας, ου μόνον υπο των εχ&ρων αΐτίαν 
Βίχεν, αλλά χαι τόίς πολλοίς αλλόχοτον έδόχει, το ταμιαν 
οντά προαποστψαι του άρχοντος. Ου μην αλλά χατη^ 
γορίας αντφ γενομένης έπι των τιμψων, αΐτησάμενος 
λόγον, οϋτω μετέστησε τάς γνώμας των άχονσάντωνΐ 
ωστ' απελ&εΊν ηδιχησ&αι τά μέγιστα δοΒας. Εστρα^ 
τβνσν^'αΐ μεν γαρ εφη δωδεχα ετη, των άλλων δέχα στρα^ 
τευομένων ίν άνάγχαις' ταμιευωιν δβ τφ στρατηγέ ττα- 
ραμεμενηχέναι τριετίατ, του νόμου μετ' ενιαυτον έπΐχνελ- 
'&ύν δίδοντος ' μόνος δε των στρατευσαμένωιν ηληρες το 
βαλλάντιον είσενηνοχώς χενον έζενηνοχέναι, τους δ^ αλ" 
λους έχπιόντας ον είσηνεγχαν οινον, αργυρίου χαϋ χρυ^ 
σιου μεστούς δεϋρο τους αμφορείς ηχειτ χομίζοντας. 

III. 'βχ τούτου πάλιν άλλας αιτίας αυτψ χαϊ δίχας 
έπηγον, ώς τουςί συμμάχους άφιστάντι χα» χεχοινωνη^ 
χότι της περί Φρέγελλσν ένδειχ'&βίσης συνωμοσίας, *0 
δε πάσαν υηοψίαν απολυσάμενος, χαι φανείς χα&αρος βΐΗ 
'&υς έηϊ δημαρχίαν ωρμησε, των μεν γνωρίμων ανδρών ό/ια- 
λως απάντων έναντιουμένων προς ηυτον, υχλου δε τόσου- 
του συρρέοντος &ς την πόλιν (χ της ^Ιταλίας, χαί συναρ- ο. ΟΚΑΟΟΗυβ. δΤ 

χαιρεσιαζοντος, ως ηοΧλοΊς μέρ οϊηησΒίς έπιΧιτίβΐν, τον 
δε ηεδίου (α{ δ^αμένον το πλήθος, αηο των τβ^ών χαΐ 
των χΒ^άμων τάς φωνας σίτνηχΒΐν, Τοσούτον δ^ οκ» 
έξύβίάσανΐο τον δημορ οΐ δνρατοί, *αι της ελπίδος του 
Γαΐου καϋ^Ηλον, όσον ονχ, ώς προσεδοΗησβ^ ηρωτον, 
άλλα τέιαςτον αναγοο^ν^ψαι. Παραλαβών δε την 
α^Ι^, 8»&νς ην απάντων πρώτος, Ισχν&ν τβ τφ λητβιν, 
ως ίχλλος ονδάς, ιΐίύ του πά•&ους αντψ παρ^σίαν πολ" 
λίρ^ δίΐδόντος αναηλαίομβνο» τον άδελφον. *Ενταν•&^α 
γαρ ίξ απάσης προφάσεως περιηγβ τον δημον, αναμι- 
μνησχίον των γεγονότων, χάι παρατι&είς τα των ηρογο' 
νων, ώς εκείνοι μεν %αί Φαλίσκοις έπολέμησαν νπιρ Γε- 
νυκίον τίνος δημάρχου, λοιδορη&έντος, χα* Γαίσυ Βοντ- 
τουρίον θάνατον χατέγνωσίκν, οτι δημάρχω πορευομένω 
9λ' αγοράς ουχ ίπ^ίστη μόνος, ,,Υμών δ^ όρώντων, 
εφη, Τιβερίον ξνλοις σννεχοτηον οντοι, χαΐ δια μέσης της 
πόλεως έσνρετο νεχρος έχ Καπετωλιου, ριφησόμενος ^ς 
τον ηοταμόν' οΐ δ αλισχόμενοι των φίλων άπέ&νησχσν 
αχριτοι. Καίτοι πάτριόν ίστιν 7ΐμΊν, εΐ' τις έχων δίχην 
&ανατιχην μη νπαχουει, τούτον προς τ ας '&υρας εω&εν 
ίλ'θ'όντα σαληιγχτην, άναχαλείσ&αι τ^ ^άληιγγι, χαί 
μη πρότερον έπιαρέρενν ψηφον αυτω τους διχαστάς, Ον- 
τω? ευλαβείς χαΐ πεφνλαγμένοι περί τάς χρίσεις ήσαν.** 

ΐν. Τοιοντοις Ιόγοις τΐροανασεΐσας τον δημον, (ην 
δί χα» μΒγαλοφωνότατος χαΐ* ^μαλεώτατος έν τω λέγειν) 
δυο νόμους είσέφερβ, τον μεν, βΓ τίνος άρχοντος αφόρητο 
τψ αρχήν 6 δήμος, ουχ έώντα τουτφ δ&ντέρας αρχής με•• 
τονσίαν εΤναΐ' τον δ , εϊ τις άρχων αχριτον έχχεχηρυχοι 
πολίτψ, χατά τούτον χρισιν δίδοντα τω δημι^κ Τούτων 
των νόμων άντιχρυς 6 μεν Μάρχον ^Οχταουϊον ητίμον 28 ΡΙ,ΙΙΤΑΒ.0Η1 

τον νπο Τι^ριου τήί ίημα^Ιας (χπ^ονια, ί^ 9 ϊι/ύ- 
χιτο ΙΤοπίίΙιοί ' ούτος }•άρ στροπίΐ^ώ' ιο«Γ του 7Ί^ 
ρι'οιι ψίλονί ιξΒχηρνξΐ. Και ΠιηιίΧΧιος μΪΎ ονχ ΰπο- 
στάς τψι κ^ίαιγ, ίψογεν /ξ Ιταλίας ■ τον δ ϊτεροιι νο- 
μον Γαϊος αντος ήιοΐΈΪΙίιο, ψήσας, τί) μψι/Ι Κορη/Χϊφ 
δΐη^ιίαΐ) χαρί^σ&πι τοτ Οχιαονϊον, Καΐ ο δημΟί 
ήγάσ&ΐ] κκϊ σννιχάρτ,σβ, τψαα• ττρι Κοςνηλίατ ονΰίΐ ήτ- 
τον άπό τάν πηίαων, ? τον πατρός- ης ]'β χα'ι χηΐκψ 
αχόνα σνήααί νατιροιι, ίηί]•^αψΒ ΚοιρηιΙΙαν, μητέρα 
Γξ^ακχίιη'. ΛπομνημονΒΐΐΒίαι ϋ χαί ίου Γιαον ηοΙΧα 
^ορικώί χοτί ά]•οραίοιί υπέρ αντης άφιμϊτα προς τηα 
τωτ ϊχβρών' ,,Σν }'αρ, εφη, Κορνηίίπι• ίοιδορΒίς, τηιτ 
Τφέρίον τιχοϋσαν;" ΕπβΙ 3ί διαβίβίημέτος τ/τ βις μα- 
Ιαχίαν ο ίοιδοριϋβίς' ,,Τίι•α ΰ , βΙπβιί ΐχωι• παρ^-ησίαν, 
σν^^ρά'Βις Καρ>^ίίφ σεανιον; ΕΐΒχίς γαρ, ας ήκ/νη; 
ΚαΙ μψ παντβ; ϊσασι Ρωμαίοι πΐιΐω χρονοψ (Μίτηο 
αη αιώρας ουσαν, η σϊ, τον ανΰξα." Τοιαϋτη μ(τ ή 
ηιχρία των Ιόγων ψ αντον, και ηοΙΙα ίαβϋτ Ι» των γβ- 
γραμμΐνωτ ίατιν όμοια. 

V. Τάαι δε τόμων, ονί•ΒΐσίψΒρβ τψ δήμψ χαριζομβ- 
νο; και ιιαια)Λΐων τψ ιηγχίιμοτ, ο μίν ην χίηρονχοιος, 
αμα νίμιαν ιοΐί πέτψι τψ δημοσίαν ό δέ στρατιωτι- 
κός, ίαβηια τβ ιαίιβνων δημοσΐ^ χο^ι/γΒατ^αι, κη> μτ,δίν 
ίίί τοϋιο τ^{ μισ&οψοράς ΰφαιρεϊσΰαι τον στραΐΒ\•ομέ- 
νωτ, και νίώτΐζον Λπά έτωτ ηαι δίχα μη χαταΙίγΒσ&αι 
στρατιωτψ• ο δϊ συμμαχικός, ίσοψηφονς ποιών τοϊς 
τιολίταις τους ΙταΙιωτας ■ ο δϊ σηιχος, ίτιβυωνίζΐ!»• τοΤ; 
πίνησι τψ αγοράν ό δϊ δίκαστιχός, φ το 7ΐίΐ£Τιτιο>> 
απίχοψΒ τ^( των ανγκ^'ψιχαη' δυναμΐαξ. Μονοί γαρ 
(χΐιινον τάς δίχας, να! λ« τοΰια φοβεροί τι^ι ιι δήμψ χαϊ ο. ΟΚΑΟΟΗϋβ. 29 

το7? Ιτίττβυσιν ήσαν * β δε τζίαχοσίονς των Ιππίοψ ηροσ- 
κατελβξβρ αντόϊς, ονσι τριαχοσίοις, ααΐ τάς χρισβις χοι^ 
νας των έξίοιοσιων έηοίησβ» Τοντοτ τον νομον έίσφ^ 
Οων, τα τ άλλα ΧέγΒίται σηουδάσαι διαψΒροντωζί χα2 
τώτ ηρο αντον πάντων δτιμαγωγων προς τψ σίγχλψον 
αφορώνταν χαΐ το χαλονμβνον χομίηον, πρώτος τότβ 
στραφείς εξω προς τψ άγοράν δημηγορησαι, χαΐ το λοι- 
πόν ούτω ποιεΐν (ξ έχβίνου, μιχρζί παρΒ^ίλΙσβι καΐ ματα- 
'&ίσΒΐ σχήματος μέγα πράγμα χινησας, χαΐ μβτΒνΒρίών 
τρόπον τινά την πολιτβίαρ έχ της άριστοχρατίας βις την 
δι^μοχρατίαν, ως των πολλών δέον, ου της βουλής, στο- 
χάζβσ^αι τους λέγοντας, 

VI. ^ΕπΒΪ δ^ ου μόνον έδέξ<χτο τον νόμον τούτον ο 
δήμος, άλλα χάχείνφ τους χρίνοντας έχ των νηπίων ϊδωχΒ 
χαταλέξαι, μοναρχιχη τις Ισχυς έγΰγόνβι περί αυτόν ' 
ώστΒ χάί την συγχλψον ονέχΒσ'&αι συμβουλεύοντος αυ- 
τού. Συνεβουλευβ δ αεί τι των έχβίνη πρε^ιίόντων ύση- 
γουμενος' οίον ψ χαι το πβρί του σίτου δόγμα μετριώ- 
τατον χαΐ χάλλιστσν, ον εηβμπβ μεν έξ Ιβηρίας Φάβιος 
αντιστράτηγος ' έχέΐνος δ^ έπεισε την βουλψ αποδομέ- 
νψ τον σαον, αναπέμψαι τα7ς πόλεσι το άργυριον, χα\ 
τιροσεπαιτιάσαΟ'&αι τον Φάβιον, ως έπαχ•&η χαΐ αφο- 
ρψον ηοιουντα την αρχήν τοίς αν^ρωποις' έφ φ μετ 
γάλψ εσχε δόξαν μετ^ εύνοιας έν τοις έπαρχίαις. Εγρα- 
ψε δε χαΐ πόλεις άποικίδας έχπέμπεσ&αι, χαΐ τάς όδους 
ποιεισ-θ-αι, χαΐ χατασχευάζεσΌ^αι σιτοβόλια* τούτοις 
άπασί πραττομένοις ιχυτόν άρχοντα χαΐ διοιχητην εφι- 
στάς, χαΐ προς ουδέν άποτρυόμενος των τοσούτων χαι 
τηλιχουτων, αλλά χαι Ό-αυμαστφ τινι τάχει χαι πονιρ των 
γινομένων, ώς μόνον εχαστον έξεργαζόμενος' ώστε χάί 30 ΡΙ^υΤΑΒ-ΟΗΙ 

τους ηάτυ μισονντιχς αυτόν Χ(χι δβ^^ιχόταζ έχηληττεσΌ^οα 
το δια ηάντων αννσιμον χαΐ τΒλΒσιονργόν» Οί δε ηολ- 
λοί χαι τψ Οψιν αντψ έ&αυμαζον, ^ηρτημένον οζ^όντϋζ 
αυτού ηληΌ^ος έργολάβαιν, τεχνιτών, ηρβσββυτών, αρχόν^ 
των, στρατιαοτών, φιλολίγων οϊς ηάσιν έντυγχάνων 
μβτ' ευκολίας, χαΐ το σεμνον έν τω φιλαν&ράπω δια<^' 
λάττων, χαΐ νίμων αυτού το άρμοττον οιχΒΐ&ς έκαστω, 
χαλβηους απΒδβΐίΐνυΒ σνχοψάηας τους φοββρον αυτορ, η 
φορτοίον όλως, η βίαιον αποχαλουντας. Ούτω δεινότε- 
ρος τρ' έν τοίίς ομιλίαις χαΐ ταΊς πραζεσιν, ^ τοις απο τον 
βήματος λόγοις δημαγωγός, 

VII. ^Εσηουδασε δε μάλιστίχ περί την οδοηοίίαν, 
της τε χρείας αμα χαΐ του ηρος χάριν και χάλλος εηιμβ-' 
λη&είς. Ευ^είαι γαρ ηγοντο δια των χωρίων ατρεμείς* 
χαϊ το μεν έστόρνυτο τΐέτρφ ξεσττ}, το δ* άμμου χώμασι 
συνναχτόΐς έττυχνουτα» Πιμπλαμένων δε των χοιλων, 
χαϊ ζευγνυμένων γεφνραις, οσα χείμαρροι δΐίχοητον, η 
φάραγγες, υψος τε των έχατέρω&εν ^ον χαϊ τίαράλλη^ 
λον λαμβανόντων, ομαλην χαΐ χαλην όψιν 8?/6 δέ* Ολου 
το έργον. Προς δε τούτοις διαμετρησας χατα μίλιο» 
όδον ηάσαν, (το δε μίλιον οχτώ σταδίων ολίγον άποδεί) 
χιόνας λι&ινους σημεία του μέτρου χατέστησεν. άλλους 
δε λΙΌ-ους ελαττον άη^οντας αλλήλων έχατέρω-Θ^εν της 
οδοΰ διέ^ηχεν, ώς ειη ^(^δίως '^οΊς ϊηηους εχονσιν έτηβαί" 
νειν απ αυτών, άναβολέως μη δεομένοις. 

νΐΐί. Επί τούτοις του δήμου μεγαλύνοντός"^ αυτσν, 
χαΐ παν ότιοΰν έτοίμως ^οντος^ ένδείχνυσθ-αι προς βίΙ- 
νοιαν, εφη ποτέ δημηγορών αυτός αΐτησειν χάριν, ψ λ«- 
βων μεν, άντΙ παντός εξειν βΙ ^' άποτυχοι, μηδέν έχεί^ 
νοις μεμψιμοιρησειν. Τούτο ξηϋ-έν εδοξεν αίτησις νπα- ο. ΟΚΑΟΟΗϋβ. 3< 

Ίΐίας Βίναί, χα» προσδοχίαν ηασίν, ως αμα μεν ίβηοΊΒίαν^ 
αμα δβ δημαρχίοο^ μειιων, ηα^σχβν. Ενστανκύν δβ 
τα» ντίοιτίχων άρχαιρεσίοαν, χαΐ μετεαύρων όντων άπαν- 
των^ ωφ&Ύΐ Γαΐον Φάννιον χατάγων Βίς πεδίον, χα» σνν- 
αρχαιρεσιάίαν έχείνω μβτα των φίλων, Τοντο ροπην 
ιηινερίθ τφ Φαννίω μΒγάλψ. ΚαοίΒίνος μνν νηατος, Ρα- 
ϊος δέ δήμαρχος άπΒδβίχ'&η το δεύτερον^ ου ααροηγβλ" 
λων, ουδϋ μβτιων, αλλά του δήμου σπονδάσαντος• ^ΕτιβΙ 
δ^ ίωρα τψ μ^ν σύγχλψον έχ'&ράν αντιχρυς, αμβλνν δι 
τ^ ηρος ανιόν Βυνοί(^ τον Φάννιον, αυϋ-ις έτέροις νομοις 
ϋαιηρτησβ το πλη'&ος' αποιχίας μέν 6»? Τάραντα χαΐ 
Κίχτίνην πέμπβσ'&αι γράφων, χολών δ έτύ χοινωνίί^ι τιο- 
λαβίας τους Αατίνονς, ^Η δέ βουλί), δείσασα, μΐ} παν- 
τάηασι» άμαχος γίντβαί, χαινην χαΐ ασννη-Θ'η ηβΐραν 
έπΐητΒ τοις πολλοίς αποτροπής, αντιδημαγωγοΰσα χα» 
χαρίζομενη παρά το βέλτκηον, *Ην γαρ Βίς των τοΰ 
Γαίου σνναρχόνταν Αίβιος Αρουσος, ανηρ οιίτβ γΒγονως 
τα^ος ^Ρωμαίων, οντβ τβ-θ'ραμμένος χβΊρον. η&βι δέ χαΐ 
λόγί^ χα» πλοντω έν τόίς ϋάϋιστα τιμωμένοις χα» ^α- 
μένοις απο τούτων ένάμιΙΧος. ΈπΙ τούτον μέν ονν οί 
γνωρψώτατοι τρέτιονταΐ' χα» ααρβχάλονν ανιόν άφα-' 
σ-Θ'αι του Γαίου, χα* μβτ αντών Ιπ\ τον άνδρα συ<ηψαι, 
μη βιαζομβνον, μηδ^ άντιχρουοντα τόϊς πολλοΊς, άλλα 
προς ηδονψ άρχοντα, χα» χαριζόμενον, υπέρ ών χα» απβ- 
χ-^άνεσ-^αι χαλως ίΐχβν. 

IX. "^τιιδους ουν 6 Αίβιος Μς ταΰτα τ^ βουλτ} την 
βαντον δημαρχίαν, νομούς ϊγραψΒν, οντβ των χαλων τ<- 
νας, οντβ των λνσιτβλών έχομένονς, άλλ^ ΐν μόνον, νπβρ- 
βαλέσ'&αι τον Γαιον ηδον^ χα» χάριτι των πολιών, ώσ- 
πβρ ένχωμοιδία, σπουδών χαΐ δίαμιλλώμβνος. Λι χάί 32 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΙ 

ΗοταφανΒστατψ έηοίησεν έοηηψ η συριίψος, ον Λχτ- 
χΒραΙνονσα τοΙς τον Γαί'ου ηολιτΒνμασιν, άλλ^ αυτω^ 
^Ηΐνον άνελβιν, η τατΐΒΐνώσαι ηαντσπασι βουλομέιτη. 
Τον μΒΡ γαρ άποιχίας $υο γράψαντα^ χαΐ τονς χαρΐ6- 
στάτονς τώρ πολιτών ύσάγοντα, (ίημοχοπείν ^τιώντο' 
ΑιβΙω δε, δωδβκα αατοιχίζοπί, και τρισχιλίους Βίς έχά- 
στψ αποστέλλοηι των απόρων, συνεΧαμβάναντο. Κα• 
χβίνω μεν, οτι χώρην διένβιμΒ τοϊς πένησι, πρόστάξας 
έαάστω τελβίν άποφοραν Βίς το δημόσιον, ώς χολαχενοιτ- 
τι τονς πολλούς άπηχ&άνοντο * Αίβιος δε »αΙ την άπο- 
φοραν ταντην των νειμαμενων αφαιρων, ηρβσχβν αντοΊς* 
"Ετι δ', 6 μεν τοΤς ΑατΙνοις ισοψηφίαν διδους έλύτιβι* 
του δ^, όπως μηδ έπΙ στρατβιας εξΐ} τινά Λατίνων 
ράβδοις αΐϋίσασ'&αι, γραψαντος, έβοη&ονν τφ νόμω. 
Κα\ μέντοι χαΐ αυτός 6 Αίβιος άά δημηγορων ελεγβν, ώς 
γράφοι ταντα τγι βουλτ) δοχουντα χηδομέντ^ των πολλών ' 
ο δη χα» μόνον απο των πολιτευμάτων αυτοΰ χρησιμον 
υπηρχεν, Ήμερωτερον γαρ εσχε προς την βουλην ό δή- 
μος ' χαΐ τους γνωριμωτάτους αυιοί πρότερον υφορωμε- 
νου χαι μισονντος, έξέ^σε χαΐ χαχεπράϋνε την μνησιπα- 
χιαν χαι χαλεπότητα ταυτψ ό Αίβιος, ώς έχ της έχείνων 
ορμώμενος γνώμης έπΙ το δημηγωγενν χαΐ χαρίζεσβ-αι 
τοΙς πολλοίς, 

Χ. ΜεγΙίττη δε τφ Αρουσω πίστις εννοίας προς τον 
δημον εγίνετο χαΐ δικαιοσύνης, το μηδέν αυτω, μηδ^ υπέρ 
έαντου, φαίνεσ&αι γράφοντα. ΚαΙ γαρ οιχιστάς έτε- 
ρους εξέπεμτίε των πόλεων, χαι διοιχησεσι χρημάτων ου 
προσ^ει, του Γα'ίου τα πλείστα χα» μέγιστα των τοιού- 
των αυτω προστι^εντος. Ετιεί δέ, ^Ρουβρίου, των συν- 
αρχόντων ενός, οΐχίζεσ-^αι Καρχηδόνα γράψαντος, άνι^τ ο. ΟΚΑΟΟΗϋδ. 33 

ρτίμ&ηρ^ νττο Σκηηίωροζ, κληρφ λαχάν ο Γαίος ^έπλβυ^ 
σβκ 6<ς Αιβυηρ έτη τον α€ηοιχισμον, ειι μαΙΧοψ έηιβας 6 
Αςουσος απόντος αντοΰχ ,τόν δημον υπβλνμβίχνΒ χαΐ 
ηροσηγβτο, /ιάλαττα ταΐς κατά του Φουλβίον διαβολαΐς, 
Ό ^ Φούλβ$ο9 οντοξ ψ τον Γα'ίόυ φίλος, χα< σννάρχων^ 
έπΙ τψ διανομην της χώρας ^ρημένος* ψ δε -άορυβά- 
δης, χα» μισονμβνος μίν υπο της βουλής αντιχρυς, ύπο- 
πτος δέ χαΐ τοΙς άλλοις, ως τά συμμαχικά διαχινών, χαΐ 
παροξύνων *'χρυφα τους ^Ιταλιώιας τίρος απόστασιν. 
Οίς αναποδβοιτως χαι άνελεγχτίος λβ^ομένοις αυτός προσ- 
βτΐ&βί ηιστιν ο Φουλβιος, ουχ υ^ιαινουσης ουδ ύρηνιχης 
ων προαιρέσεως. Τοΰτο μάλιστα κατέλυε τον Γα'ίον, 
απολανοντα τον μίσους. ΚάΙ οτε Σχηπίων Αφρικανός 
έξ ουδενος αιτίου προφανούς έιελευτησε, χαΐ σημεία τίνα 
τω νεχρω πληγών χαΐ βίας ίπι/δραμείν &^οξεν, ώς έν τοΧς 
περί έχείνου γέγραπταΐ' το μεν πλείστον έπΙ τον Φουλ- 
βίον ηλ&ε της διαβολής, Ιχϋ-ρον οντά, χα\ τψ ημέραν 
έχείνην επΙ του βήματος τω Σχψιίωνι λελοιδορημένον 
ηψατο δέ χαΐ του Γα'ίου υπόνοια. Και δεινον ούτως 
έργον, έπ ανδρΐ τφ πρώτφ χαΐ μεριστώ ^Ρωμαίων τολ- 
μη'&έν, ουχ ετ%ίχε δίκης, ουδ εις ελεγχον προηλ'&εν. 
Ενέστησαν γάρ οΐ πολλοί, κα\ χατέλυσαν τψ κρίσιν, 
υηέρ τον Γαίον φοβη^έντες, μη περιπετης τη αΐτίψ του 
φόνου ύμουμένου γένηται. Ταΰτα μέν ονν έγε^τόνει 
πρότερον. 

XI. ^Εν δέ τ^ Αιβυτ} περί τον της Καρχηδόνος χα• 
τοίχισμον, ην 6 Γαϊος ^Χουνωνίαν, όπερ έστιν ^Ηραίατ, 
ωνομασε, πολλά χωλνματα γενίσ-^αι παρά του δαιμο- 
νίου λέγουσιν. "Η τε γάρ πρώτη σημαία, πνεύματος 
αφαρπάζοντος αυτψ, τον δέ φέροντος έγκρατώς αντεχο- 
Ρι,υτ. VIII. Ο 34 ρι,υτΑΚΟΗΐ 

μένον, σνρηρίβη' ηοι τα Μ^ά τοις βωμοίς έτίΐχΒΐμβί^α 
διβσαέδασβν ανέμον ^υβλλα, χα» διέρριψβν νηέζ τονς 
ορονς της γ^γενημένης νηογ^αψης* «ντονς δί τονς οζονς 
άνέσηασαν έπβλ'&οντΒς λνχολ, κα« μαπραν ωχοντο φέρον- 
τες. Ου μψ αϊΐα ηάντα σνντάξας χα2 διοικοσμησας ο 
Γαίος ημέραις έβδομηχοντα τάϊς ηάσαις, έηανηλ&βν &,ς 
'Ρωμψ, πιέζ^σ-θ-Μ τον Φουλβιον νηο τον ^ρονσον τητρ- 
'θ'ανόμΒνος, χαΐ των ηραγμάτων της «ντον παρουσίας 
δεομενων. Αενκιος γαρ ^Οτιιμιος, ανηρ ολιγαρχικός καΐ 
δυνατός έν τξ βουλΐ}, ηρότερον μεν έξέηεσεν, νττατδ/αΐ' 
ηαραγγελΧων, του Γα'ίου τον Φαννιον προαγαγοντος, 
έι^ϊνον δί χαταρχαιρεσιάσαντος' τότε δέ ηοΧλών βοη- 
'&ουντων, επίδοξος ην υπατευσενν, νηατευων δε, κατά- 
Χυσειν τί>ν Γαίον, ηδη τρόπον τίνα της δυνάμεως αυ- 
τού μαραινομένης, χαΐ του δήμου μεστού γεγονότος 
των τοιούτων πολιτευμάτων, δια το πολλοίς τους προς 
χάριν δημαγωγονντας είναι, χαΐ τψ βουλψ νπείχειν 
έκοΰσαν. 

XII. Έπανελ^ών δε, πρώτον μεν εκ τον Παλατιού 
μετωπησεν β/ς τον υπό την αγοράν τόπον, ως δημοτικώ- 
τερον, όπου πλείστους των ταπεινών και πενήτων συνε^ 
βαινεφ^ οιπεΐν έπειτα των νόμων ϋξε^κε τονς λοιηο^, 
ώς ίηάξων την ψηφον αυτοΤς.' ^Οχλου δέ πανταχό-θ^εν 
αυτω συνιοντος, επεισεν η βουλή τον υπατον, Φάννιον, 
^βαλεΐν τους άλλους, πλην ^Ρωμαίων, απαντάς. ΓενΟ' 
μένου δέ κηρύγματος άη&ους καΙ αλλόκοτου, μηδένα 
των συμμάχων, μηδέ των φίλων, έν 'Ρωμυ φανηναι περί 
τάς ημέρας έκείνας, άντεξέ&ηκεν ο Γά'ΐος διάγραμμα, 
κατηγορών του υπάτου, καΐ τοΙς συμμάχοις, αν μένωσι, 
βοη•&ησειν απαγγελλόμενος. Ου μψ έβοη^σεν, αλλ ο. ΟΚΑΟΟΗϋδ. 35 

Όρων Ινα τωΡ ξέ^ΰΐ» αντοΰ χα» σνι^&ων έΧχόμερον νηο 

τώ» υητ^ρΒϊώτ τώρ του Φαντιον, παρηλ'&β, χαΐ ου προσ- 

ημννΒΡ^ θΤτβ την Ισχνν, έπίΧβίπονσαν ηδη, δβδιώς έλίγχΒίν^ 

ΰΐιβ μη βονίόμβνος, ώς ελβγβν, αψίμαχίας αντοξ χα» σνμ- 

ηΧοκης άρχας ζητουσι τοϊς έχ^ροΊς ηαρασχϋ», Σνρέ- 

τνχβ δ αντφ χα• ηρος τους συνύρχοηας έν οργ^ γενέ^ 

σ-θ'οίΐ δια τοίουιψ αΐτίοιν. ^μελΧεν 6 δήμος ■&8ασ-θ•οιι 

μονομάχους έν ογορ^, καΐ των αρχόντων οί πλείστοι Ό-εω- 

ρηϊηρια χιίιχΑφ ααταστιευάσηντΒς ί^ΒμΙχί&ονν• Ταντα 

6 Γοϋος έχέλευε» ανιονς χα^αιρείν, &ηως οΐ πένψες έχ 

των τόηων έκβινων άμισ&Ι ^εάσασϋ^αι δυνωνταί.. Μΐ]- 

δενος δε προσέχοντος, ανημείνας τψ προ της -β-έας νν^ 

χτα, χαι των τεχνιτών, ίσους είχεν εργολάβους νφ' έαυ- 

τζ), παραλαβών, τα Όεωρητηρια χα•&ΒΪλε, χαΐ τω δήμω 

σχολάζοντα με^ ημέραν απέδειξε τον τόπον έφ ώ 

τοΙς μεν πολλοίς ανηρ εδοξεν είναι, τους δε συνάρχον^ 

τας, ώς ιταμός χαϊ βίαιος, έλυπησεν. ^Εχ τούτου χαΐ 

την τρίτην ϊδοξε δημαρχίαν αφηρησ&αι, ψήφων μεν αυ- 

τφ πλείστων γενομένων, αδίχως δε χαΐ χαχουργως τών 

συναρχόντων ποιησαμένων τψ αναγόρευσιν χαι ανά- 

δειξιν. Ι4λλα ταύτα μεν αμφισβητησιν είχεν. ^Ηνεγχε 

δ' ου μετρίως αποτυχών, χα* ττρός γε τους έχ&ρους 

έπεγγελώντας αύτψ λέγεται •&ρασύιερον του δέοντος βί- 

πεΐν, ώς Σαρδόνιον γέλωτα γελωσιν, ου γινωσχοντες, 

όσον αυτοΊς σχότος έχ τών αυτού περιχέχυται πολιτευ- 

αάτων. 

XIII. ^ΕπεΙ δε χάϊ τον ^ΟπΙμιον χαταστησαντες υηα- 
τον, τών νόμων ηολΧί^ς διέγραφαν, χαΐ την Καρχηδόνος 
έχίνουν διάταξιν, έρε^Ιζοντες τον Γαϊον, ώς αν αΐτίαν 
οργής παράσχων άναιρΒ'θ^είη , τον μεν πρώτον χρονον 

€2 36 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

έχαςτέρΒί, των δε φΙΙων, κάΙ μάλιστα τον ΦουΧβΙον πα- 
ζοξνναντος, ώρμησβ ηάΧιν συνόγΒΐν τΛς αρτίταξομένονς 
ηρος τον νηατον. Εντοκα χα< τψ μτμερα λέ^ονσιν 
αντζ) σνστασίάσαι, μισ&ονμένψ από της ξένης χρνφα 
ααΐ ηέμηουσοιν έις 'Ρωμψ άνδρας, ως δη '&βριστάς' 
ταντα γαρ έν τοΊς έηιστολίοις αντης ^νιγμένα γ^γρά- 
ψθ-αι ηρος τον %ΛΌΐν, *'ΕτΒροι δε, ααΐ ηάνυ της Κορνη^ 
λιας δνσχβραινονσης, ταντα ηράττβσ'θ'αί Χέγονσιν. 11$ 
δ^ ονν εμβίλον ημέρφ τους νόμους λυσειν οί ηερ} τον 
^ΟπΙμιον, κατείληητο μεν νπ αμφοτέρων εω^εν Βυβνς 
το Καηετώλιον * •&υσαντος δε τον υπάτου, των ΰπηρΒ- 
των τις αντου, Κοίντος ^Αντυλλιος, διαφέρων έτέρωσε τα 
σπλάγχνα, προς τους ηερί τον Φουλβιον ειπβ' ,,Αοτβ 
τόπον άγα-^οίς, χαχοί ποΧίται.^^ Τίνες δέ φασιν, αμα 
ττι φωνΐ) ταύττ^ χαΐ τον βραχίονα γυμνον οϊον εφ υβρει 
σχηματίζοντα παρενεγχείν, Ι^πο^νησχει γουν βυ^ύς ο 
ΑντυλΧιος έαϋ, μβγάλοις γραφείοις κεντουμενος, έπ αν^ 
το τούτο πεποιησ-θ-αι λεγομένοις. Καϊ το μεν ηλη-θΌς 
διεταράχΌ-η προς τον φόνον, εναντία δε τονς ηγεμόνας 
εσχε διά&εσις. *0 μεν γαρ Γάϊος ηχΌ-ετο, χαΐ καχως 
έλεγε τους τιερί αντόν, ως αΐτίαν δεομένοις πάλαι χα•&• 
εαυτών τοΊς ^χ-θ'ροΊς δεδωκότας' 6 δ* ^Οπιμιος, ωστίερ 
ένδόσιμον λαβών, έπηρτο, χαι ηαρώξννε τον δημον έπΙ 
την αμυναν. 

XIV. ΚαΙ τότε μεν ομβρου γενομένου, διελυ&ησαν* 
αμα δ ημέρφ την μεν βονλην 6 ύπατος συναγαγών, εν* 
δονέχρημάτιζεν, έτεροι δε το του ΐΑντυλλΙον σώμα γν^ 
μνον έπΙ χλίνης ηρο&έμενοι, δι* αγοράς παρά το βου- 
λεντηριον έιι^ιτηδες παρεχόμιζον, οίμωγ^ χρώμενοι χαΐ 
'Θ^ρηνω, γινώσχοντος μεν του ^Οπιμίον τα πραττόμενα. \ Ι ο. ΟΚΑΟΟΗυ». 37 

ηροσηοιουμει^ον δε 'Θ^ανμάζβΐν ώστβ χαΐ τους βουΐΒυ 
τάς ηροβλ^βο'. ΚατατΒ&Βίσης δε της κλίνης βίς μέσον, 
οκ μχν έσχΒτΧΙαζον, ως έηΐ δεινω αάί μβγάΪΜ ηά&βι* τοΊς 
δέ τίοΙλοΊς έπ^βί μισείς χοϋ ηροβάλΧβσ'&αι τους ολιγοιρ^ 
χίΜονς, ώς Τίβεριον μεν Γρόιχχον έν ΚαηβτωλΙω φονευ- 
σίχντβς «ντοι, δημοιρχον οντά, χα« τον νεχρον ηροσεξέ-' 
βαλοί^' 6 ^ ντΐηρίτης, ^ίντυλΧιος, ου δίκαια μεν Υσως 
τίβπον-^ώς, την δε ηλεΐστην αΐτίαν εϊς το ηα^είν αντζ 
ηαρασχων, έν αγορ^ ηρόχειται, χαι περιέστψεν η *!%)- 
μαιών βουΧη θρηνούσα, χάΙ σνί'εχχομίζουσα, μϊσ&ωτον 
αν&ρααηον έπΙ τφ τον ετι λειηόμενον ορελείν των τον 
δήμου χηδομένων. ^Εκ τούτου ηάλιν εις το βουλευτή• 
ριον αηελ^όντες, έψηφίσαντο καΐ ηροσεταξαν 'ΟπψΙω, 
τω υπάτιο, σώζβΐν την ηόλιν, οτίως δυναιτο, χαΐ χατα- 
Ιΐ/ύβιν τους τυράννους, ^ΕχεΙνου δε προείΛοντος, έπΙ τα 
οτίλα χωρεί» τονς συριλψΜους , και των Ιηπέων έχάστω 
παράγγελμα δόντος, αγειν ίωϋ'εν οικετας δυο κα-Θ-ωπλί' 
σμένους, 6 μεν Φουλβιος οηιτίαρεσΗευάζΒτο , χάι συνη• , 
γεν οχλον ο δε Γαΐος, ίκ της αγοράς απερχόμενος, 
εστη χατα τον του πατρός ανδριάντα, χάί ποΪΛίν χρονον 
έμβλέψας ύς αυτόν, ουδέν έφ-θ-έγξατο, δαχρίσας δε χαί 
στΒνώζας άπ-^ει. Τούτο πολλοίς των ϊδόντων οιχτείραι 
τον Γάϊον έηηλ&β' χαΐ χαχίσαντες αυτούς, ώς ^;τ<ατα- 
λείποντες τον άνδρα χα» ηροδιδόντες, ηχον ίπι τψ 0£- 
χίαν, χαΐ παρενυχτέρευον έπΙ των Όυρων, ουχ ομοίως το7ς 
τον Φουλβιον φυλάττουσιν. ^Εκείνοι μεν γαρ έν χροτοις 
χαΐ αΧαλαγμοϊς πίνοντες χαΐ '&ρασυνόμενοι διετέλεσαν, 
αντου του ΦουλβΙου πρύτου με&υσχομένου, χαϊ πολλά 
ίρορτιχως παρ' ηλιχίαν ψ&εγγομένου χα* ηραττοντος' 
οί δε περί τον Γάϊον ώς έπι συμφορά χοιν§ της πατρί- 38 ΡI^υΤΑIι^Η1 

δος ησνχίαν αγοντβς, κα* τίΒρισχοπονμβΡοι το μέΧΧον, ίν 
μέρει φνλάττοντβς καΐ αραττοινομΒνθί διτιγον. 

XV. '!Αμοι δ^ ^ΐμέρ^ τον μερ Φονλβιον, /λ τον πότου 
ίΐα&ενδοντα, μόλις έηΒγΒίραντβς, ωηλιζοντο τοις ηερί 
την οικίην οιυτου λαφνροις, α Γαλατάς νενιχηχώς, δτβ 
ίπάτβνθτ, Βίλ^φει, και μβτοί τΐολλης &τΐ8ΐλης χαΐ κραυγής 
έχώρονν χαταληψόμβροι τον ^Αβ&ντΙνοΡ λόφορ. *0 θρ 
Γαίος οπλίσασϋ•αι μέν ουκ ή-9'έλησΒΡ, αλλ , ώσήΒρ βις 
αγοραρ, ίρ τηβέρρω ηροηβι, μικρορ έηβ&ϋσμέρος έγχειρί" 
δίορ» Έξιορτι δ αντω ηερί τας &νρας η γνρη τϊροσηβ' 
σονσα, χαΐ πΒριητνξάσα τωρ χβίρώρ ττ} μερ αντορ έκετ- 
ρορ, τζ 5ε το ηαιδίον, ,,Ονα έπΙ το βήμα σβ, Βΐη&', ώ 
ΓαΐΒ, ηροηέμηω δημαρχορ, ως ηρότβρορ, καΐ νομο-θ-έΐψ, 
ονδ' εηΐ ηόλβμορ ερδσξορ, ϊρα μοι χαΐ ηαΌ-ώρ τι των 
χοιρωρ ατίολΐητ^ς τιμωμβρορ γονρ ηέν^ος' αλλά τόΐς 
Τιββρίον φοΡΒυσίρ νποβάλλβις σβαντον , αροπλορ μεν 
Ηαλως3 ϊρα τίά^^ς τι μάλλον, η δράσης, προς ονδέρ δβ 
τοΊς χοιροις οφβλος απολτ}. Κεκράτηχερ ηδη τα χείρω • 
βΐφ καί σιδηρω τάς δίκας πράττονσιρ. Ει περί Νομορ^ 
τΐαρ 6 σος αδελφός επεσερ, νηόσπορδος αρ ημΤρ άηεδό' 
'ΰ'η ρεχρός' ρνρ δ 'άτως καγω ποταμού τιρος η -Θ-αλάσ- 
σης ίχέτις ϊσομαι, φ^ραΐ ποτέ το σορ σώμα φρουρούμε- 
νορ. Τι γαρ η νόμοις ϊτι πιστόν, η ϋ-εοις, μετά τον 
ΤιβερΙου φόρορ;" Τοιαύτα της Αιχιρρίας οδνρομενης, 
ατρέμα τας περιβολας άπολυσάμερος αυτής ό Γαίος, 
ίχώρει σιωη^ μετά τώρ φίλων, Ή δί τον ιματίου λα- 
βεσ-β'αι γλιχομέρη, καταήρυεΊσα προς τίίυδαφος, εκείτο 
ηολνρ χρονορ οραυδος' αχρις ον λειποΰυμησασαρ αυ^ 
τψ οΐ '&εραπορτες αράμενοι, ηρος Κράσσορ ωχορτο, τον 
αδελφορ, κομίζορτες. ο. ΟΚΑΟΟΗϋδ. 39 

XVI. ο δε Φονλβιος, ώς §γένοντο ηάπΒς α&ρόοί, 
ΛΒίσ^ύς νηο του Γαίον, τίέμηΒΐ τον νΙω>β τον ρβώτβρον, 
έχοντα κηςυκιον, έις άγοράν. Ην δέ κάλλιστος ο νδα^ 
νίσχος οφ&ψαΐ' χαΐ τότβ καταστάς χοσμιως κάΙ μει 
οαδους δβδαίιρυμενος, ΐηοιιησατο σνμβατοίους λο^Όνς προς 
τον \>ηατον χα2 ττ^ν συγχλητον. Οί μεν ονν πολΧοΙ των 
ηαροντων ονχ ορηδως ηρος τάς διαλύσας Βίχαν' 6 δ ΟπΙ- 
μιος ου δι αγγέλων ϊφη χρ^ναι πβί&βίν την σνγχλητον, 
άλλα χοηηβαντας, ως υη6υ&ννονς πο}4τας, (τύ χρίσιν, 
χαι παραδόντης αντονς όντως τιαραιτβισ&αι τψ οργψ' 
τω δέ μβίριχχιω χαι διηγορ&υσβν ίπΐ τούτοις χατιέναι τια- 
λιν, η μη χατιέναι. Γαίος μεν ονν, ως φασιν, εβονλετο 
βαδίζβΐν χα» πεΙ&Βΐν την σνγχλητον ονδενος δε των αλ- 
λιαν σνγχωρονντος, αν&ις επεμψεν 6 Φονλβιος τον ηοι- 
δα διαλεξόμβνον νπερ αυτών όμοια τοΙς προτέροις, Ο 
δ Οηιμιος στιενδων μάχην σννόψαι, το μεν μειραχιον 
βν^υς συνέλαβε χαι παρέδωχεν εις φυλαχην τοΊς δε ηερί 
τον Φουλβιον ετζι^ει μετά πολλών οπλιτών χαι τοξοτών 
Κρηνών, οϊ μάλιστα βάλλοντες αυτούς χαι χατατρανμα- 
τΐζοντες σννετάραξαν. Γενομένης δέ της τροπής, ο μεν 
Φονλβιος, ΒΪς τι βαλανειον ημελημένον καταφυγών, και 
μετά μικρόν άνευρε&είς, χατεσψάγη μετά τον πρεσβυτέ" 
ρου παιδός' 6 δέ Γά'ίος ώφ&η μεν υπ* ονδενος μαχόμε- 
νος, άλλα δνσανασχετών τοις γινομένοις, άνεχώρησεν εις 
το της Αρτέμιδος ίερον 4χεί δέ βονλόμενος έαντον ανε- 
λεΐν, νπο των πιστότατων εταίρων έκωλν&η, Πομπωνίσυ 
και Λααννίου' παρόντες γαρ ούτοι τό τε ζίφος αφειλον- 
το, χοΐι πάλιν φευγειν έπτίραν αυτόν. 'Έν&α δη λέγεται 
χα^βσ-θ-Βΐς εΙς γονυ, χαι τάς χείρας άνατείνας προς την 
^βον, έτιευξασ&αι, τον ^Ρωμαίων δημον άντΙ της άχαρι- ίΟ ΡΙ^υΤΑΚΟΗ! 

στιας (κΒίντίζ και προδοσίας μηδέποτβ ηανσασ&αι δου^ 
λ&ίοντα. Φατβρως γαρ οΐ πλεΐστοί μΒΤΒβάλοντο, κηρυ^ 
γματι δ&Θ-^σης άδβίας, 

XVII. Φ6%γοττι γουν τω Γαίφ τώΐ' ίχϋ^ρων έπιφθ- 
ρομέι^ωτ, χαι ηαταλαμβανοντων ηΒρΙ τψ ξνλίΐ'ψ γέφυ^ 
ραν, οί μεν δύο φίλοι προχωρΒίν ΟΛΠον χΒλβνσαηβς, αν- 
το^ τους διώκοντας νηεστησατ, χαΐ μαχόμενοι ηρο τηζ 
γέφυρας, ουδέτα παρηκαν, εως αηέ'θ-ανον. Τω δέ Γα'ιω 
συνέφβυγΒΡ βίς οΐχέτης, οτομα Φιλοκράτης* πάντων μεν, 
ωσπβρ εν άμίλλτ^, παρακελονομένων, ουδενος δί βοήσουν- 
τος, ουδ^ νηπον αιτονμένφ παρασχβΐρ έϋ-βλησαντος' έπέ- 
χΒίντο γαρ έγγνς οί διωχοντβς, Ό δέ φ&άνΒΐ μιχρσν Ης 
ίθρον άλσος Εριννυοτν καταφυγών, κακβι διαφ&Βίρβται^ 
του Φιλοκράτους ανβλόντος εκείνον, θ7τα έαντον έπισφά^ 
ξαντος* 'Λς δ ενιοι φασιν, αμφότεροι μεν υπο των πο^ 
Χεμίων κατβληφ&ησαν ζώντες ' του δέ '&Βράποντος τσν 
δεσποτψ περιβαλοντος, ουδείς έχβίνον ηδυνη&η τίατάΐαι 
πρότερον, η τούτον υπο πολλών παιόμενον αναιρεϋ-ηναι, 
Τψ δε κεφαλψ του Γα'ίου λέγουσιν άλλον μεν αποκσψα^ 
καΐ κομίζειν, άφελέσ-θ-αι δβ τούτου φίλον ^Οπιμίου τίνα, 
ΣΒητσνμουλψον* ψ γαρ προκεκηρυγμένον έν άρχΐ} της 
μάχης Ισοστάσιον χρυσίον τοΙς άνενεγκοΰσι την Γαιον 
καΐ Φουλβίου κεφαλήν. ^Α^ψύχ-βη δέ υπο του Σεπτού^- 
μουλη'ιου περιπεπαρμένη δόρατι προς τον ^Οπίμιον, καΐ 
ζνγον κομισΌ'έντος έντεϋ-εΊσα λίτρας έτηακαίδεκα καϊ 
δίμοιρον εΐίλχυσε, του Σετηουμουλίφή) κάϊ πΒρΙ τούτο 
μιχρολόγου γενομένου καΐ καχουργησαντος' έξελων γαρ 
τον έγκέφαλον, ένέιηξε μόλιβδον, Οί δέ του Φουλβίου 
τψ κεφαλήν κομίσαντες (ήσαν γαρ των ασημότερων) ου- 
δέν ελαβον. Τα δέ σώματα καΐ τούτων καΐ των άλλων ο. οκΑοοκυβ. II 

βίς τον ησιαμον ίζψφη, τρισχιλίων αναιρβ&έιτίωΐβ• χαΐ 
τας ουσίας ανιών αηέδοηο ηρος το δημόσιοί'. ΐΛηβΊ" 
ηαρ δέ η&'Θ'ύΐΡ τοις γνναιξϊ, την δβ Γάίου Αααννίαν χα* 
ττίς ηροίχος άη&ηέρησαν, ^Λμοτατα δε προσΒίργάσαν^ 
το του ΦουλβΙου τον νβωτβρον χ^ον, ουτβ χϋρας αντα» 
ράμΒνον, ουτ έν τοΊς μαχομένοις γβνομβνον, αύίΧ* έηί 
σηο>νδας έλΌ'όντα ηρο της μάχης συλλαβόντβς, χαΐ μετά 
τνρβ μάχην ονΒλόντβς, Ου μψ αϊΧα χα} τούτου χαΐ των 
αΧλΰϊν απάντων μαΧλον ψΐασβ τους ηολλους το χατα- 
σχβυασ&εν ^Ομονοίας Ιερον υηο τον Οπιμιον σψνννΟ' 
σ&αι γαρ 4δόχα χαϊ μέγα φρονβϊν, χαΐ τρόπον τίνα 
-θ^ριαμβοίδΐν έπΙ φόνοις τοσοντοις πολιτών. Αιο χαΐ 
ννχτος νηο τψ ίπι,γραφψ του νΒω παρδνέγραψάν τινδς 
τον στίχον τούτον 

^Εργον αηονοΐας ναον Όμονοίας ποιβΐ. 

XVIII. Ούτος μέντοί πρώτος έξουσίφ διχτάτωρος έν 
υηατβΐφ χρησάμΒνος, χαΐ χαταχρίνας αχρίτονς έπΙ τρισ- 
χιλίοις πολίταις Γαιον Γράχχον χαΐ Φονλβιον Φλάχχον, 
ων 6 μίν ψ νηατιχος χαΐ θριαμβικός, 6 δέ της χα&^ «ν- 
τον ηΧιχΙας αρΒττι χαΐ δόξη πΒπρωτβυχώς, ονχ άπέσχβτο 
χλοπης, (χϋλα πβμψ'θ'Βΐς ώς ^Ιουγονρ&αν τον Νομάδα 
πρεσβητης, διβφ&άρη χρημασιν ύπ' αντον' χαι δίχψ 
οφΧων αϊσχίστψ δωροδοκίας, έν ίαιμί;^ χατβγηρασΒ, μι* 
οοίμβνος χάΙ προπηΧαχιζομβνος υπο του δήμου, παρ 
ανία μέν τα πραχ&εντα ταπΒίνου γενομένου χαΐ συστα- 
Ιέντος, οΑ/^φ δ^ υστβρον έχφησαντος, όσον ΒΪχβν ίμερου 
χαΐ ηοθου των Γράχχων» Ειχόνας τβ γαρ αυτών ανα* 
δβΚαντΒς, έν φοινερ^ προυτιϋ•&ηο, χα\ τους τόπους, έ> 
οίς ^ονβί^σαν, αφίΒρώσαντΒς, άηηρχοντο μεν, ων ώ^αι 42 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ ο. ΟΚΑΟΟΗυβ. 

φέρονσι, ηαντων' Β^ον δε κα-θ• ημΒροιν ηολλοί χαΐ 
τΐροσέηιητον, ωσπερ '&εωρ Ιερόΐς έπιφοιτωντβς. 

XIX. ΚαΙ μέντοι χαΐ η ΚορνηλΙα λέγεται τα τ άλ- 
λα της συμφοράς ενγδί^ως χαΐ μεγαλοψνχως ένεγαείν, Ηοίί 
ηερί των ίερων, έν οίς θ[νΐ]ρεϋ^ησαν, εΙπεΐν, ώς αξίονς οί 
νεκροί τάφους εχουσιν. Αυττ} δε ηερΙ τονς καλουμένους 
Μισψους διέτριβεν, ονδεν μεταλλάξασα της συνη&ονς 
διαίτης. Ην δε καΐ ηολυφιλος, καΐ δια φιλοξενίαν βν- 
τράΐϊεζος, αει μέν Έλλψ(αν καΐ φιλολόγων περί αντην ον» 
των, άηάντων δε των βασιλέων καΙ δεχόμενων ηαρ" αν- 
της δώρα καΐ ηεμτίόντων. 'Ήδίστη μεν ουν ψ αντη 
τοις αφικνουμένοις καΐ σννουσι διηγουμένη τον τον πα- 
τρος ^Αφρικανού βίον καΐ δίαιταν, '&αυμασιωτατη δε των 
ηαίδων άηεν&ης χαΐ άδάκρυτος μνημονενονσα, και ηά- 
'&η καΐ πράξεις αυτών, ώσπερ αρχαίων τινών, εξηγούμε- 
νη τοΊς πυν&ανομένοις. ^Όϋ^εν ιδοξεν ένίοις εκνονς νπο 
γηρως η μεγέΰ^ους κακών γεγονέναι, καΙ των ατυχημάτων 
άναίσϋ^ψος' αυτόΐς ώς άλη'&ώς αναισ-θ'ητοις ουσιν, όσον 
εξ ευφυ'ίας καΐ τον γεγσνέναί και τετράφ&αι καλώς όφε- 
λος έστι προς αλνπίαν αν&ρωποις, καΐ οτι της αρετης^η 
τύχη φνλαττομένης μεν τα χαχα πολλάκις περίεστιν, έν 
δε τω πταΊσαι το φέρειν ενλογίστως ον παραιρεϊται. ^ εΟΜΡΑΚΑΤΙΟ Α0ΙΒΙ8 ΕΤ αΐ.Ε0ΜΕΝΙ8 

οϋΜ ακΑοαπίδ. ^Γ^Γ^7ν δε κα* ταύτης ηέρας έχωχτης της διη^^ησεως, 
νηολείπεται Χαβϋν έπ τίαραλληλσν των βίων την απο' 
'&Βωρησιν. Τους μεν ονν Ι^ράχχονς ουδ οί ηάνν ταϊΧα 
χααώς λέγοντες χαΐ μισονντβς ίιοΧμησαν Βΐπύν, ως ονκ 
βυφνέστατοί τιρος αρβτψ ίγίνοντο ^Ρωμαίων απάντων, 
χα» τροφής τ β χα» ηαιδευσβως έχπρβπονς εΐνχον η δ* 
Αγιδος καΐ Κλεομένους φυσ^ς έρρωμενεστέρα φαίνεται 
της έχ8ΐνων γενομένη, ηαρ όσον ούτβ παιδείας μβταλα- 
βοντβς ορ&ης, ϊ^εσί τβ χαΐ διαίταις έντραφέντες, νφ' ών 
οι πρεσβύτεροι πάλαι διεφ-θ-άρεισαν, αυτούς ηγεμόνας 
εντέλειας χαΐ σωφροσύνης παρέσχον. Ετι 3' οι μεν, 
οτε λαμπροτατσν είχεν η 'Ρωμη χαι μέγιστον αξίωμα, 
χα» χαλων έργων ζηλον, ωσπερ διαδοχψ αρετής πατρο)ας 
χαϊ προγονικής τ^σχύν^ησαν έγχαταλιπεΐν οί δε χαϊ 
πατέρων ταναντία προγιρημένων γεγονοτες, χαΐ τψ ττα- 
τρίδα μοχ&ηρα πράττουσαν χαϊ νοσούσαν παραλαβον^ 
τες, ουδέν τι δια ταύτα τψ προς το χαλον απημβλνναν 
ορμψ, ΚαΙ μψ της γε Γράχχων αφιλοχρηματίας χα^ ϋ ΟΟΜΡΑΗΛΤΙΟ ΑΟΠ)Ι8 ΕΤ ΟΙ^ΟΜΕΝΚ 

ίΐρόί α^γνι/ισν έρι^νίΒίας μίγιστάν ίστα•, οτι Χτιμμαιωιι 

αδάιωΐ' ιια9α^ονί έτ αρχαΐς χαΐ τιοΧιτείαιί δίΒφνίαξαν 
έαντοίς. Αγιξ, ίβ %αν ίιιυ-οίώίΐιισβ* ίπΐ τω μηδίιι αλ- 
λάτ^αν Χαβ&ι ίπααανμ^νοξ , ο; ττρ• οναΐαν τίιγ ίαντοΰ 
τοίϊ ηοϋιπίς ίπίδωαΒΤ , ονΒυ τωτ αίΐίΐφΐι' χτημαιαν, έξα- 
ΚΟ(ΓΜΧ τοΑ[ΐ>Ία νομίσματος ϊχοναον. ΖΤηΙύιον ΟΜ» /το- 
μύ^ κακόν ΒΪ/ται το κίρΰαίπιν αΰίκως ό χσί ίικαΙύΚ πϋον 
Εχβΐν έτίρου πίεονιξίαν ίΐ]ΌνμΒ>Ός; 

II. '!η ψΒ μψ> ^πι^αΐ,ή χαϊ τ6}•μα των χαινοτομονμϊ- 
νων τιοίν τφ μβγέ-9βι τχαζτιίΧαττΒν. ΕποΧιταναι/το γα^ 
ό μίτ όΐών ΜΗΐΗΐηιβιιάί κοϊ ηόΐΒον χτίσιις- χαι το ηάν- 
ιων ιιβαηχτιηατον ην ΤιβιςΙοι μίτ ανασωσαι δημοσίους 
αγζονς, Γαίι^ Βέ μίξαι τα διχαστηρια, προσιμβα^νιι 
τΒΟ'Ιπηιιιωι' τςιαχοαίονΐ• ό δ' Άρδο; και ΚΙβομίνους 
νβωΐΒζίσμος, τα μαι^α χα! χαιά μίςος των ημαςτημέι/ων 
Ιάσ9αι χαι ικηοϋοπίΒΐν, νδ^αν τινά τψνοντοΐ, ωί φησιν 
ό ϋΧίτω», ηγησάμβνος βίναι, τψ αμα πάντα άπαλίάξαι 
καχα χαϊ μηασχίυασαι δυναμέντρι μετοβολιρι έτιη^τβ τοίί 
Λξογμασί): Αλη9έστΒρον δ ϊσως οΐπβν Απιν, οτι τιρτ 
ηαντα απίξ^-ασαμένψ' *ακα μβιαβοίητ ίξηΙανΤΒν, ααα- 
γιαν χαΐ χα9ιιττας ιΐς το αΐχβίον όχημα τήν πόΧιν. ΕτιβΙ 
χαί τοντ αν τιί ΒΪποι, τ^ μίν Γξάχχων πολιτεΐ^ του! 
μΜγΙσταυί ΙνΙστασ^αι 'Ρωμαίων, 0% δ' Άγις ίν^βίρτ,αΒ, 
^ΰ>Βομ^νης Βί τό ί{/]•ον Μ&τρίΒ, τώ^ παραδεγμαπων τα 
γα}ΜιΤΎον υπίχειτο και μΒ]•αίοιιςΒη(ιηατον , αί ηαιι/ιοι 
^ψ/ΐΗΐ πβρΐ σαφρουννης χαί ίιτάιι;το;' ων τουχοίί μίν 
ό Λνχοϋςγοί, ίχΒίνοις βί ό Πϋθ-ιοξ β$§αιοηήί. "Ο δέ 
μίγιατον, ότι τοις μίν Μνωτ ποίηβίμααιιι βίΐ ουδϊι• η 
Ι^μη μ^βν ίπέδωιΐΒ τύν νπαΫχοηιοτ' 4χδ ων αΚϋΐο- 
μέπιί έπραξα/, οιΐί^ου ζ^οιιον την Σπαρην τής ΠΑο ΟυΜ ΟΚΑ00ΗΙ8. 4δ 

ηορτησου χρατοΰσοο' η Έλλας έπβΐδβ, χα» τοις τότε μέ• 
γίστον ίίνναμέτοίς διαγίονιζομένψ αγώνα τον τιβρί τΐης 
ηγβμονίας' ου τέλος'ψ, άπαλλαγΒΪσοη' ΙλΧνριχων οπλωρ 
καΐ Γαλατίχων τηψ Ελλάδα, χοσμβΊσϋ-αι πάλιν υφ Ήρα^ 
τύίβίδαίς, 

III. Οΐμαι δέ χαΐ τας τύοντάς των ανδρών έμφα^ιν 
Χΐνα της αρειης διαφοράν» ^ΕχΒΪνοι μεν γαρ μαχόμενοι 
προς τους πολίτας, βίτα ψΒνγοντΒς έτελεντησαν τούτων 
δ ^γις μέν υπίρ τον μηδένα τηΒΪναι των πολαων ολίγου 
δείν εχών απέ&ανβ, Κλεομένης δέ προπηλαχισ-Θ'Βΐς χαί 
αδιχη'&ίϋς} ωρμησβ μίν άμννασ^αι, τον ^ χαιροΧ) μη 
παράσχοντος] αντον βυτόλμως ανΒίλβ. Πάλιν δέ ταναν^ 
τία σκοπονσιν, Αγις μέν ουδέν απβδβίξατο στρατηγίας 
ε^ον, άλλα προαντ^ρέϋη* τοις δέ Κλεομένους νίχαις, 
πολλοίΐς χαΐ χηλαΊς γενομέναις, παραβαλεΐν έ(ττι ΤιββρΙον 
την έν Καρχηδόνι τον τβιχονς χατάληψιν, ου μιχρον έρ- 
γον, χάΐ τας έν Νομαντίί]/^ σπονδάς, αίς δισμυρίονς στρα- 
τιάιας ^Ρωμαίων, ονχ έχοντας άλλψ ελπίδα σωτηρίας, 
περιεποίησβ' χαΐ Γά'ίος δέ ποίλην μέν αντό&ι, πολλην 
6* έν Σαρδσνι στροττευόμενος άνδραγα-ΘΊαν εφτ^νεν' ώσ- 
τε τοΊς πρώτοις έναμίλλους ^Ρωμαίων γενέσ&αι αν στρα- 
τηγούς, 6* μη προαν^ρέϋ-ησαν. 

IV. Τ^ς δέ πολιτείας ο μέ-ν ^Αγις εοιχεν αψασ^αι 
μαλαχύτερον,' έχχρσυσ&είς υπ' Ιίγησιλάον, χαί ψευσά- 
μενος τον αναδασμον τοις πολίταις, χαΐ όλως έλλειπης 
χοϋ ατελής, ων προείλετο χάι χατηγγειλεν, υπ* ατολμίας 
δια τψ ηλιχίαν γενομενος' ο δέ Κλεομένης τουναντίον 
•^ρασυτερον χαΐ βιαιοτερον έη\ τψ μειαβολψ ηΧ^ε της 
πολιτείας, άποχτείνας τους εφόρους παρανόμως, ους χαΐ 
προσαγαγέσ-&αί τόϊς οπλοις χρατουντα, χαΐ μεταστησν 46 ΟΟΜΡΑΚΑΤΙΟ ΑΟΙ0Ι8 ΕΤ ΟυΕΟΜΕΝΙδ 

^^διον ψ, ωσπΒρ ονχ ολίγους άλλους μβτέστησεν έχ τ% 
ηόλβως. Το γαρ αν&ν τ^ς έσχατης ηνάγχης έπιφερειν 
σίδηρον, οδτ' Ιατρικον, ουτβ ηολιτιχον, αλλ ατεχνίαςμεν 
αμφότερα* τούτω δέ καΐ το άδικβίν μβτ ώμότητος ηροσ- 
εστί, Τωρ δε Γράκχων ουδέιερος μεν ηρξατο σφαγής 
εμφυλίου ' Γαίος δε λε^^βταί μηδέ βαλλόμενος ορμησαι 
προς α/^νΐ'αν, αλλά λαμπρότατος ων εν τοΊς ηολεμικόΐς} 
αργότατος έν «/ στάσει γενέσ&αι» ΚαΙ γαρ προηλϋ^&ν 
ανοπλος, χαι μαχόμενων ανεχώρησε, χα2 όλως πλείονα 
τον μη τι δράσαι πρόνοιαν, η τον μη πα-θ-εΊν, έχων έω« 
ρατο. ^10- χαι την φνγην αυτών ονχ ατολμίας σημείον, 
αλλ ευλάβειας, ηοιητέον. ^Εδει γαρ υπεί^αι τοίς έπιφΒ^ 
ρομένοις, η μένοντας υπέρ τον μη πα&είν τφ δρ^ν αμυ^ 
νασ&αι, 

V. Των τοίνυν εγκλημάτων των κατά Τιβερίον μεγί- 
στον έστιν, οτι τον συνάρχοντα της δημαρχίας εξέβοΛε, 
χαί δευτέραν αυτός τφ Γαίφ δημαρχίαν μεττ^ει* Γαίχρ 
δε τον ΑντνΏΙου φόνον ου δικαίως ονδ^ αληϋ'ώς προσε- 
τρίβοντο' διεφ&άρη γαρ, άκοντος αντον καΐ αγανα- 
χτονντος. Κλεομένης δ^, ϊνα τάς σφα^ά^ των εφόρων 
εασωμεν, ηλβυ-β'έρωσε μεν ατίαντας τονς οικείας, έβασί- 
λενσε δε τω μεν εργ<^ μόνος, τω δ^ ονόματι δεύτερος, 
Ενκλείδαν, τον αδελφόν, έκ μιας οικίας αντω προσελομε- 
νος' Αρχίδαμον δ\ φ προσήκον ψ, από της ετέρας οί- 
κίας οντι, σνμβασιλενειν, έπεισε μεν εκ Μεσσήνης κατελ^ 
&είν, αποϋ-ανοντος δε τον φόνον ουκ έπεξελϋ'ών, εβεβαί^ 
ωσε την αΙτί«ν κα-θ'^ αντον της αναιρέσεως. Καίτοι 
Λυκούργος, όν προσετίοιείτο μιμεϊσ&αι, την μεν βασι- 
λείαν εκών απέδωκε τφ ηαιδί τον αδελφού, Χαρίλλιρ * φο- 
βονμενος δε, μη, καν άλλως απο^άντ^ το μειράκιοΡ} αΐ- ΟϋΜ ΟΚΑ00ΗΙ8. 47 

τ/α τις ίη αυτόν εΚϋ-τι, ηολνν χςονον ϊξω πληνη&βις, 
ου Λρστβρον έηίχνηλ&βν, η τταΐ^α τω Χαρίλλω γβνεσΰΌΐ, 
διάδοχον της αρχής. ΐ4λλοί Αυχουργω μεν ονδ^ άλλος 
τις *Έλλψ{ΰν παραβλψος ουδείς. "Οη δέ τοΊς Κλεομέ- 
νους ηολιτενμασί καινοτομίαι ααΐ ηαρανομιαι μβίζονες 
Ό'Βίσί, δβδηλωταί. ' ΚαΙ μην οϊ γΒ τον τρόπον αντων 
ψέγΌντες, τοντοις μχν έξ αρχής τνραννιχον καί τΐολβμο- 
ηοών αΐτιωνταί γβνέσ&αΐ' τ^ δ έϋβίνων ψυσΒΐ φάοτί- 
μιας αμβτριαν, άλλο δ ονδεν οί φ-θΌνονντΒς έτίίχαλβΐν 
ΒΪχον' έχριτΐΐσ^έντας δε τω ηρος τους ενισταμένονς 
ίίγωνι χα« '&νμω τιάρα την αντών φνσιν, ωσηβρ ττνοαίς 
έφβο^αι ηβρί τα Ισχατα τψ ηολιτβίαν ώμολογουν. ΈηθΙ 
της γβ πρώτης νηοΌ-έσβως τι χάλλιον η διχαιοτερον ψ, βΐ 
μη κατά βίαν και δυναστέίαν έπιχειρησαντβς εξώσαί τον 
νόμον οΐ πλούσιοι, ηεριέστησαν άμφοτέροις αγώνας, τω 
μερ φοβούμενο) υπέρ αυτού, τω δ^ εκδιχουντι τον άδελ- 
φον ατευ δίκης χαΐ δόγματος, ονδ^ υπ* άρχοντος αναιρβ- 
•θ-έντα; Συνορ^ς μεν ούν χαΐ αυτός έχ των είρημένων 
τψ διαφοράν. Μ δε δβ7 χαΐ χα&^ εχαστον αποφι^να- 
σϋ-αι, Τιβέριον μεν αρ^γι πεπρωτ&υχέναι τίβ^ημι πάντων, 
ελάχιστα δέ το μειράχιον ημαρτηχέναι ^Άγιν, πράξει δέ χαι 
τόλ^υ Γόαον ουχ ολιγίρ Κλεομένους ύστερον γεγονέναι. 7 / ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. Ο μερ γράψας το ίτύ τξ νίχ^ της ^Ολυμπιάσιν Ιπ- 
ποδρομίας Βί-ς ^ίλxιβιάδψ έγχωυίΐοτ, 6<^' Ευριπίδης,- (ώς 
ο τΐολνς κρατβί λόγος) ΒΪϋ• έτερος τις ψ, Σόσσιε, ψησί 
χρηνοα τφ ευδαίμονί ηρωτον νπάρξΜ τψ πολιν ευδόκι- 
μσν * Ι^ώ ββ τω μεμ ευδαιμονησειν μέλΧοντί τψ αλη&ί- 
νψ ευδαιμονιαν, ης εν η&Βΐ χ«* διαθέσει το ηλεΐστον 
έστιν, ονδέν διαφέρειν ηγούμαι, αδοξον τίάΐ ταηεινης πα- 
τρίδος, η μητρός άμορφου χαΐ μιπρας γενέσϋ-αι. Γε- 
"ΚοΊ,ον γαρ, εϊ τις οΙΌιτο, τψ Ιουλίδα, μέρος μιαιρον ονσαν 
ου μεγάλης νήσου, της Κέω, χαΐ τψ Αϊγιναν, ην των 
Αττιχών τις έκέλθυεν ως ϊήιμψ άφαιρείν του Πειραιώς^ 
υποίίριτας μεν αγα-θΌυς τρέφειν χαΐ ποιητας, άνδρα δ 
ουκ αν ποτέ δυνασΌ'αι δίκαιον και αυτάρκη κα\ νονν 
έχοντα κα» μεγαλοψυχον προενεγκεΐν. Τάς γαρ άλλας 
τέχνας ύχος έστι, προς (Ί^ασ/αΐ' η δόξαν συνισταμένας, 
έν ταίς αδόξοις κάί ταπειναϊς τίόλεσιν απομαραίνεσ&αι, 
την δ αρετψ, ωσπερ Ισχυρον και διαρκές φυτον, έν απαν- 
τι ριζονσΰ^αι τόπφ, φύσεως τε χρήστης χα^ φιλόπονου 
ψνχης έπιλαμβανομένψ. "ΟΌ^εν ουδ' ημείς, ει του φρο- Ο£Μ03ΤΗΈΝΈ8. 49 

νεΐ», ως δϋ, χαΐ βιονν έϊΧβίηομβρ, τοντο τ^ σμιχρότηη 
της πατρίδος, οιλλ^ αντοϊς δικαίως αη^α&ησομβν. 

II. Τφ μέηοι σννταξιν νποβββλημώ'φ χαΐ ίστορίαν 

έξ ου προχείρων, ονδ^ οιχβίων, άλλα ξένω» τβ των πολ' 

λων ααΐ διεσπαρμένων εν έτέροις σννιουσαν ανάγνωσμα" 

των, τφ οντι χρη ηρωτον νπάρχΒΐν καΙ μάλιστα τψ πό' 

λίρ Βυδόκιμον καΐ φιλοχαλον χα» πολνάν&ρωπον, ως βι» 

βλίων τβ παντοδαπων οφ&ονίαρ ^χων, Χίύ οσα τους 

γράφοντας διαφεύγοντα σωτηρίΐί μνήμης έπιφανεστέραν 

άληφε πίστιν, νπολαμβανων αχοη χαΐ διατϊνΡ'&ανομενος, 

μη πολλών, μηδ αναγχαίων ενδεές αποδιδοίη το έργον, 

ΉμεΤς δε μικράν οίχονντες πολιν, χαΐ, Χνα μη μικρότερα 

γένψαι, φιλοχωρονττες, εν δε 'Ρωμγι χαΐ τοίίς περί τψ 

'ΐταλίαν διατριβαις ου σχολής ούσης γυμνάζεσϋ-αι περί 

την Ρώμα'ιχψ διάλεχτον υπο χρειών πολιτικών χαι των 

δια φιλοσοφίαν πλησιαζόντων, σψε ποτέ χα» πόρ^ω της 

ηλιχίας ηρξάμε&α ^ΡωμαΊχοΊς γράμμασιν έ>τνγχάνειν, 

ΚαΙ ττ^α^/κα -θ-ανμαστον μεν, αλΑ' αλη•&ες έπάσχομεν. 

Ου γαρ ούτως έχ των ονομάτων τα π^ά;^ματα συνιέναι 

χα» γνωρίζβΐν συνέβαινε» ημίν, ώς εχ των πραγμάτων, ων 

αμωσγέηως εϊχομεν έμπειρίαν, έπαχολου'&είν δια ταντα 

χα» τοις σν6μασ$, Κάλλους δε 'Ρωμαϊχης απαγγελίας 

χαΐ τάχους αΙσ-9-άνεσ-θ-αι, χαι μεταφοράς ονομάτων χα» 

αρμονίας, χαΐ των άλλων, οις ο λίγος αγαλλετοα, χάριεν 

μεν ηγουμε-Θ'α χα» ουχ ατερπές; η δε προς τούτο μελέτη 

χα» ασχησις ουκ ευχερής, άλά οίς τισι πλείων τε σχολή 

χα2 τα της ώρας ετι προς τας τοιαύτας έπιχωρεΊ φ»- 

λοτιμίας, 

III. ^ιο χαι γράφοντες έν τω βιβλίιρ τουτιρ, των 
παραλληλϋύν οντι πέμπτιρ, περί ^ημοσϋ•ένους χαΐ Κιχέ' 
Ρί.υτ. VI Ι ί. Ό 50 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

^ωΐΌ^; απο των πράξΒΰαν καΐ των ηολυβιων τας φύσαζ 
αυίών χάί τας δια^έσβις προς άλληλας έπισχβψόμΒ&α' 
χ6 δέ τους Χό^^ονς αντβξβτάξβΐν, χαΐ αηοφοάνΒσ-ΘΌίΐ, ηό- 
τΒρος ηδίων, η δΒίνότβρος οοιβΊρ, έάσομΒν. Κάχ&ί γαρ, 
ως φασιν ο Ίωρ, δΒΧφίνος έν χ6ρ(Τ(ύ βία * τρ^ 6 ηΒριττος 
έν απασι ΚαιχΐΧίος άγνοησας, έρβαηθνσατο σνρ^ρισιν 
του ^ημοσ&έι^ους χαΐ Κικερωνος έξβνβρίβΐν, !Λλλα γαρ 
ϊσως, βΐ ηαντος ψ το Γι^-θ-ι σαυτορ ϊχΒΐν πρόχβιρον, 
ονπ αν έδοΜΐ πρόσταγμα &8Ϊον Βίναι. ^ημοσ&έί^ γαρ 
και Κιχίρωνα τον αυτόν βοιχβ πλάττων απ αρχής 6 δαί- 
μων, ποϊΧας μεν εμβαλείν εις τψ φυσιν αυτών των ομοι- 
οτψων, ωσπερ το φιλότιμον χαΐ φάΒλευ&ερον εν ττ} ττο- 
λιτεια, προς δε κίνδυνους χαΐ πολέμους ατολμον * πολλά 
δ αναμιξαι κα\ των τυχηρων. ^ύο γαρ έτερους ουπ αν 
ΒυρΒ'&ψαι δοχώ ^ψορας, εχ μεν άδοξων καΐ μιχρων Ισχυ^ 
ρους χα» μεγάλους γενομένους, προσχρούσαντας δε βα- 
σιλβυσι χαΐ τυράννοις, '&υγατέρας δ* άποβαλόντας, άί- 
πεσ όντας δε της πατρίδος, χατελ-θ-όντας δε μετά τιμής, 
αποδράντας δ αυ^ις, χαΐ ληφθ-έντας υπο των πολεμίων, 
αμα δε παυσαμέν^ τ^ των πολιτών ελβυϋ^Βρίφ τΐχν βίον 
συγχαταστρέφαντας' ωστ, β» γένοιτο τ^ ψόσει χαΐ τι; 
τύχη, χα&άπβρ τεχνίταις, άμιλλα, χαλ^πως μεν αν δια- 
χριΌ-ψαι, πότερον αυτή τοις τρόποις, η τοίς πραγμασιν 
εχΒίνη, τους άνδρας ομοιότερους απείργασται. Αεχτεον 
δε περί του πρεσβυτέρου πρότερον» 

IV. ^ημοσ-Θ-ένης, 6 πατήρ ^τιμοσθ-ένσνς, ην μεν 
των χαλων χαΐ αγα-^ών ανδρών, ώς Ιστορεϊ Θβοτίομπος' 
έπΒκαλεϊτο δε μαχαιροποιός, έργαστηριον έχων μέγα, χαΐ 
δούλους τεχνίτας τούτο πράττοντας, ^Α δ Αισχίνης, 6 
ρψωρ, είρηχβ περί. της μητρός, ώς εχ Γυλωνάς τίνος, έπ ' ΌΈΜ05ΤΗ£ΝΈ8. 54 

ίΗΊΜ/ί τιροδοσίας φ\ητ6ντος έξ αστΒος, γΒγόνοι, ηοίί βαρ•» 
βάρου γνναίχος, ονχ εχομβν βιτϊβΤρ, βίτ' άλη-θ-ώς ίΐψρζβν, 
6ΐτ6 βλάσφημων χαΐ καταψβνδόμβίΌς» ^Ατΐολβιψ&βΙς δ^ 
ο ^ημασ'&έρης νηο τοΰ τΐατρος έηταέτης ίν βυηορίί/ί (μι•• 
άρον γαρ αηέλιηβν ύι σνμηασα τίμησις ανιόν της ονσίας 
ηβττΒχαΙδβχα ταλάντων) νπο των έηιτρόηων ηδίΗη•&η, τα 
μεν νοσφισαμίνων, τα δ' αμβλησάντων' ωστβ παϊ των 
διδάσκαλων αντον τον μισ&ον αηοστβρησαι, ^ιά τβ 
δη τοντο των έμμύων ααΐ ηροσηχόντων έλβν^έρω παιδί 
μα&ηματων αηαίδβντος δοχεί γβνέσ'&αι, χαί δια την τον 
σώματος ασΌ'ένΒίαν χαΐ •^ρί/ψιν, ον ηρο^μένης τοις η6- 
νοις της μψρος αντον, ονδέ ηροσβιαζομένων των ηαιδα» 
γοητών. Ην γαρ βξ ορχης χάτισχνος χα\ νοσώ&ης, χαΐ 
την λοιδορονμένψ έπωννμίαν, τον Βάταλον, βϊς το σώμα 
λίγΒίαι σχωτηόμΒνος νηο τών παίδων λαββΐν. Ην δ' 
6 Βαταλος, ως μεν ενιοι φασίν, ανλητης τών χατεαγό- 
των χα} δραμάτων, βίς τοντο χωμωδών αντον, Ι^νηφά- 
νης τίΒηοΙηχΒν. "Ενιοι δε τίνες ώς ηοιητον τςνφερά χαΐ 
παροινια γράφοντος τον Βατάλον μέμνψται, Αοχβϊ δβ 
χαΐ τών ονχ ενηρεπών τι λδχ&ηναι τον σώματος μορίων 
παρά τοίς ΐ4.ττνχοίς τότε χαλείσ-^αι βάταλος, Ο δ 
^Αργας (χα• τοντο γάρ φασι τω ^ημοσ-β-ένει γενέσ'&αι 
παρώννμον) η προς τον τρόπον, ως -θηριώδη χαΐ πιχρον, 
έΐέ&η• τον γάρ οφιν ενιοι τών ποιητών άργην ονομά- 
ζβνσιν η τιρος τον λόγον, ώς ανιώντα τονς άχροωμέ' 
νονς' χαΐ γαρ Αργας τοννομα ποιητής ην νομών πο- 
νηρών χαΐ αργαλέων, /^α» ταντα μεν ταντ]], χατα 
Πλάτωνα. 

V. Της δε προς τονς λόγονς ορμής αρχψ αντώ φα- 
σι τοιαντην γενέσ'&αι. Καλλιστράτον, τον ^ητορος• 

ϋ2 12 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ ο. ΟΚΑΟΟΚυβ. 

ςτερονσί, ηαντων' ζΌ^υον δε κα^ ημέραν ηολλοί παί 
ηροσέηιηχον, ωσπερ '&Βων ίερόϊς έπιφοιτωντες, 

XIX. ΚαΙ μέντοι χαΐ η ΚορνηλΙα λεγβται τα τ αΑ- 
λα τζ^ συμφοράς βν^βΐ'ώ^ καί μεγαλοψυχως ένβρίεΊν, καΐ 
τίθρί τώι^ (8ξ>ώ)', ^ϊ» θί? ανΐ]ρε^ησαν, ύπεΐν, ως αξιονς οΐ 
νεκροί χαφονς εχονσιν. Αντη δέ περί τους καλουμένους 
Μισψους διέτριβεν, ουδέν μεταλλάξασα της συνη&ους 
διαίτης. Ην δε καΙ ηοΧύφιλος, χαΐ δια φιλοξενιαν βν- 
τράηεζος^ αεΙ μεν Έλληνααν καΐ φίλολό^ωΐ' ηερί αυτήν σν- 
των, απάντων δε των βασιλέων χαϊ δεχόμενων παρ αν- 
της δώρα χαΐ πεμπόντων. ^Ιΐδίστη μεν ουν ην αντη 
τοις αφιχνουμένοις ααΐ συνουσι διηγονμένη τον τον πα- 
τρός Ιέφριχανοΰ βίον καΐ δίαιταν, '&αυμασιωτάτη δέ των 
παίδων άπεν-^ης χαΐ άδάχρυτος μνημονευονσα, χαΐ τιά- 
■&η χαΐ πράξεις αυτών, ωσπερ αρχαίων τινών, εξηγούμε^ 
νη τοις πυν-θ'ανομένοις. Οϋ^εν εδοξεν ένίοις εχνους υπο 
γηρως η μεγέθους χαχών γεγονέναι, χαι των ατυχημάτων 
άναίσ&ιγτος' ανιοΊς ως αληΌ'ώς αναισ&ητοις ουσιν, όσον 
έξ &νφυ'ίας χαΐ του γεγονέναι χαι τετραφ&αι χαλώζ όφε- 
λος εστί προς αλυπίαν αν&ρωποις, χαΐ οτι της άρετης^η 
τύχη φυλαττομένης μεν τα χαχα πολλάκις περίεστιν, εν 
δε τω ηταίσαι το φέρειν ενλογίστως ου παραιρΛται. ΟΟΜΡΑΚΑΤΙΟ ΑαΐΒΙδ ΕΤ ΟΙΕΟΜΕΝΙδ 
ΟϋΜ 0ΚΑ€ϋΗΙ8. Λ^^ΰν ίβ χαί ταντι^ς περα^ ιχοΧ^τ^ζ τη$ δινητησεως, 
υττολείπεΐαι Χαββΐν έπ ηαραλληλου τωτ βίων την απο- 
'&εωρησιν. Τους μεν ονν Ι^ράχχους ουδ οΐ ηάνυ ταλλα 
κ<χχώς λέγοντες χαΐ μισονντΒς ίιόΧμησαν έίπείν, ώς ονκ 
βυφνέστατοί ηρος αρβτψ ίγένοντο ^Ρωμαίων άπαιτων, 
χαι τροφής τβ χάΐ ηαιδβυσΒως έχηρΒπονς εινχον' η δ 
^γιδος χοίΐ Κλεομένους φύσις έρρωμενεστέρα φαίνεται 
της (κείνων γενομένη, παρ όσον οντε παιδείας μεταλα^ 
βόττες ορ&ης, Ϊ-Ο^εσί τβ χα* διαίταις εηραφέντες, υφ' ών 
οί πρεσβύτεροι πάλαι διεφ&άρεισαν, αντους ηγεμόνας 
ευτέλειας χα* σωφροσύνης παρέσχον. Έτι δ' οι μεν, 
οτε λαμηροτατον είχεν η 'Ρωμη και μέγιστον αξίωμα, 
χαΐ χαλώ^' έργων ζηλον, ωσηερ διαδοχψ αρετής ττατ^ιςίας 
χαΐ προγονικής τισχύν&ησαν έγτιαταλιπεΊν οΐ δε ααΐ 
πατέρωΡ ταναντία προτ^ρημένοαν γεγονοτες, τιαΐ την πα- 
Ίρίδα μοχ&ηρά πράττουσαν καΐ νοσούσαν παραλαβον- 
τες, ουδέν τι δια ταντα τψ προς το χαλον απημβλνναν 
ορμψ. Και μην της γε Γράκχων αφιλοχρηματίας χαί 44 ΟΟΜΡΑΚΛΤΙΟ ΑΟΙϋΙδ ΕΤ ΟΙ^ΟΜΕΝΜ 

προς α^νριον έγκροπβίας μίγίστον έστιν, οτι λημμάτων 
αδίχοίΡ χα'&αρονς έν αρχα7ς χαΐ τΐολαΒίαις διβφνλαξαρ 
έαυτσνς. Αγις, δέ χαν διηγανά)ίτησ8ν έπΙ τω μηδέν αλ- 
λότρίον λαββίν έπαινονμβνος , ος τψ ονσιαν την έαυτον 
τοις ηολίταις έτίέδωπβν, αν&υ των αλλίον ντημάτων, έξα- 
Ηοσια τάλ(χντα νομίσματος αχούσαν. Πηλιαον ουν ένό- 
μίζα χοΗον ΒΪνΜ το χβρδαίνΒΐν αδίπως 6 και δίκαίως ηΧέον 
εχβιν έτερον πλβονΒξίαν ηγονμβνος; 

II. ^Η γΒ μην έηιβολη καΙ τόλμα των χαινοτομονμέ' 
νων τίολυ τφ μ6γέϋ•8ΐ ηαρηΙλαττΒν. Επολιτβύοντο γαρ 
6 μεν οδών χατασκβυας χαϊ πολΒων χτισβις' χαΐ το ηάν- 
των νβανιχωτατον ην ΤιββρΙφ μέν ανασωσαι δημοσίους 
αγρούς, Γα'&ρ δε μίξαι τα διχαστηρια, ηροσεμβαλόντι 
των ϊτιηιχων τριαχοσίους* 6 δ^ Ζίγιδος χα2 Κλεομένους 
νεωτερισμός, το μίχρα χαΐ χατα μέρος των ημαρτημένων 
Ιάσΰ-αι χαΐ «τίοχόπτειν, υδρξχν τινά τέμνοντος, ως φησιν 
6 Πλάτων, ηγησάμενος είναι, τψ αμα ηάντα αηαλλάξαί 
Χ(χχα χαΐ μετασχενάσαι δυναμένην μεταβολην έτΐηγε τοίς 
ηράγμασιν, ΐΛλη'&έστερον δ* ϊσως άπείν έστιν, οτι τψ 
ηάντα απεργασαμένψ χαχά μεταβολην έξηλαυνεν, αηά' 
γων χαι χα-&ιστάς είς το οιχειον σχήμα τψ ηόλιν. ^ΕηεΙ 
χαΐ τουτ' άν τις εΐηοι, τ^ μεν Γράχχων πολιτεΐφ τους 
μεγΙστους ένίστασ&αι *^Ρωμαίων, οϊς δ^ *Άγις ένεχείρν^σε, 
Κλεομένης δε το έργον έηέ&ηχε, των παραδειγμάτων το 
χάλλιστον υπέχειτο χάΙ μβγαλοηρεπέστατον , αί ηάτριοι 
^ραι ηερ* σωφροσύνης χαίΐ ισότητος' ων τούτοις μίν 
ο Αυχουργος, έχείνοίς δέ 6 ΠυΘ^ιος βεβαιοηης, "Ο δε 
μέγιστον, οτι τοΊς μεν ^είνωτ ηολιτβύμασιν εις ουδέν η 
'Ρώμη μείζον έτίέΐδωιχε των υπαρχόντων έχ δ^ ων ό Κλεο' 
μένης ^πραξεν, ολίγου χρόνου τψ Σπάρτψ της Πελο /^ ΟϋΜ ΟΒ.Α00ΗΙ8. 45 

ηανντισου κ^ατονσαν η Έλλας έτζΒίδβ, χαΐ τοις τότε μΙ- 
γιστον 9νταμέί^οις δίαγαυνιζομένψ αγώνα τον πβρ* της 
ηγβμονίας' ου τέλος ψ, άπαλλογΒίσοιτ ^ΙλΧνριχων οηλωρ 
χαΐ Γαλατίχώιτ τψ ΈΧλάδα, χοσμΒίσ&αι ηάΧιρ νφ' Ήρα^ 
χΧβΙδαίς. 

III. Οΐμαι δέ χαΐ τας τΒλβυτας των ατδρων έμφαΐνειτ 
τίνα της αρειης διαφοράν» ^6'x6£μο^ μεν γαρ μαχόμενα 
προς τους ττοΧίτας, βΤτα φβυγοντβς έτελεντησαν τούτων 
δ^ ΐΑγις μεν υηίρ τον μηδένα χτ είναι των ΛοΧιτών ολίγου 
δπν έχων αηέ&ανβ, Κλεομένης δέ ηροηηλαχισ&βίς χαΐ 
αδιχΛί&Βΐς, ωρμησβ μέν άμυνασ&αι, του δέ χαιρου μη 
ηαρασχόηοςί αντον βυτόλμως ανειλβ. Πάλιν δε ταναν^ 
τία σχοποΰσιν, Αγις μίν ουδέν αηεδε^ατο στρατηγίας 
έργον, αλλά ηροαντ^ρέ-^' τοις δέ Κλεομένους νίχαις, 
ηολλαϊς χαΐ χαλοίΐς γενομέναις, ηαραβαλεΊν έστι Τιβερίου 
την έν Καρχηδονι του τείχους χατάληφιν, ου μιχρον ερ- 
γον, χαΐ τας έν Νομαντα^ι σπονδάς, αίς δισμνριους στρα- 
τκύτας 'ΡωμαΙων, ουχ έχοντας αλλψ έληίδα σωτηρίας, 
ηεριεποίησε' χαΐ Γαίος δέ ηοίλην μέν αυτό&ι, ηολλιρ^ 
δ^ έν Σαρδόνι στροιτευόμενος ανδραγα-θ^ίαν εφτινεν' ώσ- 
τε χοΧς ηρωτοις έναμίλλους ^Ρωμαίων γενέσθαι αν στρα- 
τηγοΊς, ύ μη ηροανηρέ&ησαν. 

IV. Τ^ς δέ πολιτείας ο μεν Ζίγις εοιχεν αψασ•&αι 
μαλαχώιερον ,' έχχρουσ^είς υτί' Ιίγησιλάου, χαΐ ψευσά- 
μένος την αναδασμον τοις πολίταις, χαΐ όλως έλλειηης 
χαΐ ατελής, ων προείλετο χάι χατηγγειλεν, υπ* ατολμίας 
δια τψ ηλιχιαν γενόμενος" ο δέ Κλεομένης τουναντίον 
Ό^ρασυτερον χαΐ βιαιότερον έπΙ την μεταβολψ ηλϋ-ε της 
πολιτείας, αποχτείνας τονς εφόρους παρανόμως, ους χαΐ 
προσαγαγέσ-Θ-αι τοΙς οπλοις χρατουντα, χαΐ μεταστησν 46 00]Μ[Ρ,411ΑΤίυ ΑΟΙ0Ι8 ΕΤ ΟΙ^ΟΜΕΝΙθ 

(^^ιον ψ, ωσηΒρ ονα ολί/συς άλλους μετέστησεν έκ της 
ηόλβως. Το γαρ ανεν νης έσχατης ηνάγχης έπαρέρειρ 
σί^ηρον, οιττ' ΙατριχοΤί ουιβ ηολιτιχον, αλλ ατεχνίαςμεν 
αμφότερα ' τοντω δέ χαΐ το άδίχβΐν μετ ωμοτητος ηροσ^ 
8(Γτ». Των δε Γράχχων ουδέτερος μεν ηρξατο σφαγής 
εμφυλίου ' Γαίος δέ λέγεταί μηδέ βαλλόμενος ορμησαι 
ηρος αμυναν, άλλα λαμπρότατος ων έν τοΊς ηολεμαιοις, 
αργοτατος έν τί^ στάσει γενεσ&αί. Και γαρ ττροηλ&εν 
ανοπλος, πάϊ μαχόμενων ανεχώρησε, χάί όλως πλεά>να 
του μη τι δράσαι πρόνοιαν, η του μη ηα-θ'εΊν, έχων έω- 
ρατο. ^ίο χαΐ τψ φυγην αυτών ουχ ατολμίας σημειον, 
αλλ Βυλαβείας, ηοιητεον. ^Εδεί γαρ ίπεΤξαι τοΊς έπιφε- 
ρομένοις, η μένοντας νπερ του μη ηαΟ'εϊν τφ δρφ' αμν- 
νασΌ'αι, 

V. Των τοίνυν εγκλημάτων των χατα Τιβερίου μέγι- 
στον έστιν, οτι τον σννάρχοντα της δημαρχίας ^έβαλε, 
χαΐ δειυτέραν αυτός τφ Γα'ί(^ δημαρχίαν μετ^ει* Γαΐω 
δέ τον Ιέντυλλίου φόνον ου δικοίίως ονδ^ άλη-&ώς ηροσε- 
τρίβοντο* διεφ&άρη γαρ, αχοντος αυτού χαΐ α^αι^α- 
κτοΰντος. Κλεομένης δ', ϊνα τας σφα^α? των έφορωιρ 
έάσωμεν, ηλβν^έρωσε μεν αηαντας τονς οΐχέτας, έβασί' 
λευσε δέ τω μεν έργω μόνος, τω δ^ ονόματι δεύτερος, 
Ευχλείδαν, τον αδελφόν, έχ μιας οΐχίας αντω ηροσελόμε- 
νος • ΐΛρχίδαμον δ\ φ ηροσηχον ψ, αηο της ετέρας οί- 
χίας οντι, συμβασιλευειν, έπεισε μεν έκ Μεσσήνης χατελ^ 
'ΰ'ειν, απο&ανοντος δέ τον φόνον ουχ έπεξελ^ών, έβεβαί- 
ωσε τψ αΐτίαν χα&^ αντον της αναιρέσεως. Καίτοι 
Λυκούργος, ον προσεποίείτο μιμεΐσ&αι, τψ μεν βασι- 
λείαν έχων αττέδωχε τω ηαιδί του αδελφού, Χαρίλλψ * φο- 
βούμενος δέ, μη, χαν αλλ(ύς απο^άντ^ το μειράχιον, αΐ- ΟϋΜ ΟΚΑ00ΗΙ8. 47 

τ/« τις έη αυτόν ελϋ^^, τίοΧχν χρόνον εξω ηληνη&ιϋς, 
ον τίρστβρον έηίχνηλ&βρ, η τταΐ^α τω Χαρίλλω γϋνέσΌ-οιι, 
διάδοχον της αρχτίς. Αλλά Αυχονρ^^φ μ^ ουδ^ άλλος 
τις Έλλψαν ηαραβλψος ουδβις. "Οτι δέ τοις Κλεομέ- 
νους ηολιτβυμασι παινοτομιαι χα2 ηαρανομίαι μεΙζονΒξ 
Ό^Βίσί, δεδηλωται. ΚαΙ μην οϊ γβ τον τρόπον (χυτων 
ψέγοντες, τούτοις μέν έξ αρχής τνραννιχον χαΐ ηολβμο- 
ηοιον αϊτιωνται γ&νέσ^αΐ' τ^ δ έκβίνων ψυσβι φιλοτι- 
μίας αμβτρίαν, άλλο δ ονδεν οί φϋ•ονονντΒς εΛίκαλεΐν 
δίχον έχριηισ&έντας δέ τφ προς τους ενισταμένους 
'αγωνι χα\ '&νμω ηαρα την αυτών φυσιν, ώστίβρ πνοαϊς 
έφεΐναι Λβρι τα Ισ/ατα την ηολιτβίαν ώμολόγονν. ^Επύ 
της γβ πρώτης νηο'&έσΒως τι κάλλίον η δικαιοτερον ην, βΐ 
μη κατά βίαν και δυναστέίαν έπιχβιρησανίΒς εξώσαι τον 
νομσν Οί πλούσιοι, πβριέστησαν άμφοτέροις αγώνας, τφ 
μέρ φοβονμέν(ρ υπέρ αντον, τφ δ^ έχδαιονντι τον άδελ- 
φον ανβυ δίκης καΐ δόγματος, ονδ^ υτι άρχοντος άναιρβ- 
'&έντα ; Συνορ^ς μεν ονν καΐ αντος εκ των ηγημένων 
τψ διαφοράν. Ευ δε δβϊ και κα& εκαστον αποφι^να- 
σϋ^αι, Τιβέριον μεν αρετβ πβπρωτενκέναι τ*ψημι πάντων, 
ελάχιστα δε το μειράκιον ημαρτηκέναι ^Άγιν, πράξει δέ και 
τολμυ Γοϋον ουκ ολίγφ Κλβομένους ύστερον γβγονέναι. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. Ο μ&^ γράψας το έηΐ τζ νίπτι τζί \)λυμηιάσιν ίττ- 
ηοδρομίας βίς ΙίΧχιβιάδψ έγκωοιοτ, £<^' ΕνριηΙδης/ (ώς 
6 ηολνς κρατεί Ιό/ος) 8ΐ& Βτβρός τις ψ, ΣοσσίΒ, ψτ^σϊ 
χρηνΜ τω βυδαίμονι ηρωτον νηάρξΜ τψ πάλιν Βυδόχι^ 
μον ' έ^ώ δε τω μερ βυδαιμονησειν μέλλοντι τψ αΧη&ΐτ' 
νψ Βνδαιμονίαν, ης έν η&βι χηΐ δια-Θ-εσει το τΐλεΐστόν 
έστιν, ονδεν διαφέρβιν ηγούμαι, αδοξον χαΐ τα7ΐ:8Αΐ^ί πα- 
τρίδος, η μητρός αμόρφον χαι μιχρας γενεσϋ-αι. Γβ- 
ΧοΊον γαρ, 8Ϊ τις οϊοιτο, τψ ΙουΧίδα, μέρος μιχρον ουσαρ 
ου μεγάλης νησον, της Κέω, κα* την Αϊγιναν, ψ των 
Ι4ττικων τις έκέλενεν ως λήμψ άφαιρεΐν του Πειραιώς, 
υηοχριτας μεν αγα-θΌυς τρεφειν χαΐ ποιητάς, άνδρα δ 
ονχ αν ποτέ δυνασ&αι δίκαιον καΐ αυτάρκη και νονν 
έχοντα και μεγαλόψυχον προενεγκεΊν. Τάς γαρ αλΧας 
τέχνας εικός εστί, προς ίργασίαν η δόξαν σννισταμένας, 
έν τάϊς αδοξοις και ταπειναϊς πόλεσιν απομαραίνεσθ'αι, 
την δ αρετψί ωσπερ ισχνρον καΐ διαρκές ψυτον, εν απαν- 
τι ριζονσ-Θ-αι τόπω, φύσεως τε χρηατης καΐ φιλόπονου 
ψυχής έπιλαμβανομένψ. "Ο-άεν ουδ^ ημείς, ει του φρο- / Β£Μ08ΤΗΈΝΈδ. 49 

νΒΐν, ως Ιί&ί, 9ίαΙ βιονν ελλβίηομΒν, τούτο τ^ σμιχρότψι 
της ηατζίδος, αλλ αντόϊς δίχαίως ϋκνα^ησομΒ^, 

II. Τω μέντοι σνιτταξιν (τηοβ^βλημέρω ϋη\ ίστορίαν 
έξ ου προχ8ίγ(αν, ουδ^ οϊχΒίων, αίΙΑοΕ ξέ^Όΐρ τβ τα» πολ^ 
λών χαι δίΒσηηρμέι^ίαμ έν έτερους συνκΛσαν ανάγνωσμα" 
των, τφ οντί χρη πρώτον υηάρχβιν χάι μάλιστα τψ ηο' 
λίν Βυδόκψον χα» ψιΧόπαλον χαΐ ηολνάν&ρωηον^ ως βι- 
βλίων Τ8 ηαντοδαηων οφϋΌνΙαν ^χων, χη« οσα τους 
γράφοντας διαφ&υγοντα σωτηρία μνήμης έπιφανεστέραν 
ά'λτιΐφΒ ηίστιν, νηολαμβίΐνων αχο^ χα» δίαπννΌ-ανομβνος, 
μη πολλών, μηδ αναγκαίων ^νδβές άποδίδοΐη το Μργον, 
'ΐΐμβΐς δέ μικράν οιχοΰντΒς πάλιν, καΐ, ϊνα μη μικρότερα 
γένηται^ φιλοχωρονντβς , εν δέ ^Ρωμ^ χα2 τοίίς πβρί τίρ^ 
^ΙταΙΙαν διατριβαΊς ου σχολής ούσης γυμνΰ^σ&αι πβρι 
την ^Ρωμα'ίχην διάλΕχτον υπο χρβιών πολιτικών και των 
δια φιλοσοφίαν πλησιαζόντων, οψέ ποτβ και πορ^ω της 
ηλικίας ηρξάμβϋ'α ^Ρωμα'ίκοίς γράμμασιν ίντνγχάνΒΐν* 
ΚαΙ ττρα^μιχ &αυμαστ6ν μεν, άλλ' αλη&ές έηάσχομεν. 
Ου γαρ ούτως έκ τών ονομάτων τα πράγματα συνιέναι 
χα» γνωρίζβΐν σννέβαινβν ημίν, ως εκ τών πραγμάτων, ων 
άμωσγεηωζ βιχομβν έμπβιρίαν, έηακολον&Βΐν δια τοηηα 
καΐ τοις ονόμασι. Κάλλους δε 'ΡωμαΊκης απαγγελίας 
και τάχους αϊσ&άνβσ'θ-αι, χα» μεταφοράς ονομάτων χα» 
αρμονίας, χα» τών άλΙων, οις ο λόγος (χγαλλΛται, χάριεν 
μεν ηγουμβ&α και ουκ άτερπες; η δε προς τοντο μελέτη 
χα» ασκησις ουκ βυχερης, άλλ^ οίς τισι πλείων τε σχολή 
καΐ τα της ώρας εη προς τας τοιαύτας έπιχωρεί φι- 
λοτιμίας. 

III. ^ιο χα» γράφοντες έν τω βιβλίο^ τουτιρ, τών 
παράλληλων οντι πέμπτω, περί ^ημοσϋ-ένονς και Κικέ- 

Ρι,υτ. VI Ι ί. Ο 50 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

^νος, απο των πράξβοιν ιιαΐ τώι^ ηολιτβιων τας φυσβίζ 
ανίών καΙ τάς δίαϋ-έσβις ηρος αλληλας έπίσκβψόμβ&οί' 
το δέ τους λόγ-ονς οηπΒξβτάζβιν, ααΐ αηοφαάνΒσΌΌΟ, ηο- 
τΒ^ος "ηδίων, η ΰβινότερος &ΛΒ7ν, έίχσομΒν, Κάχ&ί ^ορ, 
ως φασιν ο ^Ιωρ, δδίφο/ος εν /^σ^ βίοι * ι^ν ο ηΒριττος 
έν αηασί Καίχιλίος άγνοησας, ερβανιβυσατο σνρίρισιν 
του ^ημοσ&ένους καΐ Κιχέρωνος ϋ^Βν^γχέίν. ΆϊΧα γαρ 
ί'σως, βΙ ηαηος ψ το Γί'ώ&ι σαντον ϊχΒΐν ηρόχΒίρον, 
ουη ΰν έδοαβι ηροσταγ-μα Ό-Βίον Βίραι. ^ημοσ&έί^ γαρ 
και Κιχέρωνα τον αντον εοίχΒ πλαττων αη αρχής ο δαι^ 
μων, ηολλας μεν εμβαλείν εΙς την φυσιν αυτών των ομοί• 
οτητωνί ωσηβρ το φιλότιμον χαΐ φιλΒίΒυθ-βρον Ιν τι} ηο^ 
λίτεΐί^ί, προς δέ κινδύνους και ηολέμους ατολμον * ηολλα 
δ^ αναμίξαι και των τυχηρών* ^ύο γαρ έτερους ουκ αν 
8υρΒ•&ψαι δοκώ ^ητορας, εκ μεν άδοξων καΐ μικρών ισχυ- 
ρούς καΐ μεγάλους γενομένους, ηροσκρουσαντας δέ βα- 
σιλβυσι καΐ τυράννοις, -θυγατέρας δ' άηοβαλόντας, εχ- 
ηεσοντας δέ της πατρίδος, κατβλ&οντας δέ μετά τιμής, 
αηοδράντας δ^ (χνι9^£^, και ληφ•&έντας υπο των ηολεμίων, 
αμα δέ ηαυσαμέν^ τ^ των πολιτών ελβυϋ-ΒρΙίΐί τον βίον 
σνγκαταστρέψαντας' ώστ', δ* γένοιτο τγι φυσΒΐ καΐ ττ} 
τυχτ}, κα&άτΐβρ τβχνΗαις, άμιλλα, χαλβπώς μέν αν δια- 
κριΰτιναι, πότερον αυτή τοΙς τροποις, η τοις ηραγμασιν 
εκείνη, τους άνδρας ομοιότερους απείργασται. Λεκτέον 
δέ περί τον πρεσβυτέρου πρότερον. 

IV. ^ημοσ'&ένης, 6 πατήρ ^ημοσ&ένους, ην μέν 
τών καλών καΐ αγα'&ών ανδρών, ώς ίστορβϊ Θεοηομπος' 
έπεκαλεϊτο δέ μαχαιροποιος, εργαστηριον έχων μέγα, κηΐ 
δούλους τεχνίτας τούτο πράττοντας. Α δ Αισχίνης, ο 
ρψωρ, είρψε περί της μητρός, ως έκ Γυλωνός τίνος, έη ΌΕΜ05ΤΗΈΝΈ8. 54 

αΙτΜ^ τιροδοσιας <ρ%γ6ντος έξ άστΒος, γΒγονοι, χα* ^α^> 
βάρον γνΐ'ΟίίΜος, ονχ ίχομΒν βΙπΒΪρ, βι^' άλη'&ώς βΙ^/χβν, 
βΪΊέ βλάσφημων χαΐ καταψΒνδομβίΌς. Ατΐολβιφ&βΙς δ 
ο ^'ημοσ'&ένης νηο του ηατροξ έηταέτης έν 6υηορί(/ί (μι-- 
χρον γαρ αηέλιτίβν η σύμπασα τίμησις αντον της ονσιας 
τί&ττΒχαΙδβχα ταλάντων) νπο των επιτρόπων ηδαιη-θη, τα 
μέν νοσφισαμένων, τα δ' αμβλησάντων ωστβ παΐ των 
δίδασκάλων αντον τον μισ&ον άποστβρησαι, ^ί^,ά τβ 
δη τονΐο των έμμ^λων χα* προσηκόντων ύ^βν^έρο) παιδί 
μα&ημάτων άηαιδβσιος δοτίεί γβνεσ^αι, και δια την του 
σώματος ασ'&ένβιαν και '&ρύψιν, ου ηροΐΒμένης τοις πό- 
νοις της μητρός αντον^ ουδέ προσβιαζομένωρ των παώα^ 
γωγών* Ην γαρ ϋξ αρχ^ΐς κάτισχνος κα\ νοσώδης, κηΐ 
την λοιδορουμένψ έηωννμίαν, τον Βάταλον, βις το σώμα 
λίγβται σκωτηομβνος νπο τών παίδων λαββΐν. Ην δ' 
ο Ηαταλος, ως μέν ενιοι φασίν, αυλητής τών κατεαγο- 
των' χαι δραμάτων) άς τοΰτο κωμωδών αντον, Ι^ντιφά- 
νης τίΒηοιηκΒΡ. 'Ένιοι δέ τινβξ ως ποιητον τρυφερά καΐ 
ηαροΐνια γράφοντος τον Βατάλον μίμνηνται. Αοάβϊ δβ 
και τώρ ουκ ευπρεπών τι λβχ-θ-ηναι τον σώματος μορίων 
πάρα τοις ^έττικοΤς τοτβ χαλβΐσ'&αι βάταλος. Ό δ 
^Αργας (και τοντο γάρ φασι τω ^ημοσ-Θ'ένΒΐ γΒνέο'&αι 
ηαρώνυμον) η ηρος τον τρόπον, ως •&ηριωδη και πικρον, 
έτέ&η' τον γάρ οφιν Βνιοι τών ποιψών άργην όνομά^ 
ζουσιν ' η τιρος τον λόγον, ώς άνιώντα τονς άκροωμέ- 
νονς' καΐ γάρ Αργας τοννομα ποιητής ην νόμων ηο- 
νηρών καΐ αργαλέών. Και ταντα μεν ταντι^, κατά 
Πλόαωνα. 

V. Της δε προς τονς λόγονς όρμης αρχψ αντω φα- 
σι τοιαντην γενέσθαι. Καλλιστρατον, τον ζητορο' 

ϋ2 62 / ΡΙ,υΤΑΚΟΗ 

αγωνιζβσ^αι τψ ηΒφ, Λρωπου κρίσιν έν το^ δικαστηρίω 
μέλλοντος, ψ ηροσδοχία της δίκης μβ^'άλη, διά τε την 
τον ^ορος δυχχμιν, αν^-ονηος τότβ μάλιστα ττ] δόξί^, 
ααι^διά την ηραξιν, ουσαν ηεριβόψον, ΐΛχούσας ονν 6 
^ημοσΌ-ένης των διδασχάλίον κα* των παιδαγωγών σνν^ 
τιθεμένων τ^ ^^«7 ηαρατυχβίν, επβίσΒ τον έαντον ηαιδ($- 
γωγον δβόμβνος χάϊ προ&νμουμΒνος, οηως αυτόν αγάγοι 
ηρος τψ αχροασιν. Ό δ*, έχων προς τους ανοίγοντας 
τα διχαστηρία δημοσίους σννηϋ^ειαν, βυπόρησβ χώρας, 
έν Τ} χα-θημενος ο παΙς αδήλως αχονσβται των λεγομέ" 
νων. Ευημβρησαντος δε του Καλλιστράτου, χαΐ -θ-αν- 
μασ•&έντος υπβρφνώς, έχβίνου μέν έ&^λωσβ τψ δοξοιν, 
ορών προπβμπόμβνον υπο των πολλών και μαχαριζόμβ- 
νον τον δε λόγου μάλλον έβ-αυμασε την Ισχυν, πάντα 
χειρονσ-^αι χαΐ τΐ'&ασσευειν πεφυχστος. "Ο-Ο^εν έάσας τα 
λοιπά μα•&ηματα,χαΙ τας παιδιχας διατριβας, αντος αυτόν 
ησχει χαΙ διεπό/νει ταΊς μελέταις, ώς τών λεγόντων έσό- 
μένος. ^Εχρησατο δ^ ^ΙσαΙοι προς τσν λόγον νφηγψγι, 
χαίπερ Ισοκράτους τότε σχολάζοντος, είτε, ώς τίνες λέ- 
γουσι, τσν ώρισμένον μισ&όν 'ΐσοχράτει τβλβσαι μη δυ- 
νάμενος, τας δέκα μνάς, διά τψ ορφανίαν είτε μάλ- 
λον του Ισαίου τον λόγον, ώς δραστηριον καΐ πανουργον 
έπΙ την χρείαν, αποδεχόμενος. 'Έρμαιπος δε φησιν 
αδεσπότοις υπομνημασιν έντνχεΊν, έν οίς έγέγρατηο, τον 
^ημοσ-θ-ένη συνεσχολαχέναι ΙΖλάτωνί, χαΐ πλείστον εις 
τονς λόγους ώφελησ'&αΐ' Κτησιβίου δέ μέμνηταί λέγον- 
τος, παρά ΚαλλΙου του Συρακούσιου χαί τίνων άλλων 
χάς Ισοκράτους τέχνας χαΙ τάς ^ίλχιδάμαντος χρύφα λα- 
βόντα τον ^ημοσϋ-ένη χαταμα'9'είν. 

\1.\ίΙς γονν έν ηλικία γενόμενος τοΊς έπιτρόποις 

\ ϋΕΜΟδΤΗΕΝΕδ. 53 

ηρξατο δίκαζΒσ'&αί, και Χογογοαφύμ ίη αυτούς, πολλάς 
διαδυσβις χαΐ ηαλινδαιίας Βυρίσχοντας^ ίγγνμνασάμΒνοζί 
κατίχ τον Θουΐίυδίδψ, ταίς μβλέΐαις, ονχ άχιρδντως, ουδ* 
α^ώς, χατβυτνχησας, έχηραξαι μέρ ουδβ πολλοστον ηδυ^ 
ντί&η μέρος των ηατρωααρ* τόλμαν δέ προς το λέγειν 
ΧΜ σννηϋβιαρ ίχαντρ^ λαβών, χαι γβυσάμβνος της ηβρί 
τους αγώνας φιλοτιμίας καΐ δυνάμεως, έτΐΒχβίρησΒν εΙς 
μέσον ηαριέναι, χαΐ τα χοινα ηράττειν. Και χα-θ-άπβρ 
Λαομέδοντα τον Ορχομένιον λέγουσι χαχβζίαν τινά σπλη^ 
νος αμυνόμενον δρόμοις μαχροΊς χρησ&αι, των ιατρών 
χελενσάντων, εΊ& ούτως διαπονησαντα τψ ίξιν έπι-θ-έ- 
σ&αι τοις στεφανίταις αγώσι, χαΐ των άχρων γενέσ&αι 
δολιχοδρομων' οΧίίως τω ^ημοσ'&ένει συνέβη, το ηρώτον 
έηανορϋ-ώσεως ενεχα των ιδίων αηοδνντι ττρος το λέγειν, 
έχ δέ τούτου χτησαμένω δεινότητα χαι δυναμιν, έν το7ς 
πολιτιχοίς ηδη, χα'&άηερ στεφανίιαις, άγώσι ηρωτευειν 
τών ατΐο του βήματος αγωνιζομένων πολιτών. Καίτοι 
το πρώτον (ντυγχάνων τω δημφ Ό-ορυβοις περιέπιπτε, 
χαΐ χατογελάτο δι^ άηϋ^ειαν του λόγου, συγχεχυσ&αι τάϊς 
πβριοδοις χαΐ βεβασανίσθ-αι τοίς έν&υμημασι πιχρώς 
άγαν, χάί χαταχόρως δοχουντος. Ην δέ τις, ως εοιχε, 
ΧΟΛ φίονης ασ-Ο-ένεια, χαι γλωττης ασάφεια, χαΐ πνεύμα^ 
τος χολοβότης, έπιταράττουσα τον νονν τών λεγομένων 
τω διασπάσ^αι τάς περιόδσυς. ϋΤέλος δ αποστάντα 
του δήμου, χαΐ ρεμβόμενον ίν Πειραιεί δι* ά'&υμίαν, £ν- 
νομος ο Θριασιος, ηδη πάνυ γέρων, ^εασάμενος έτιετί" 
μησεν, οτι τον λόγον έχων όμοιότατον τω Περικλέους, 
προδίδωσιν υπ ατολμίο^ς χαι μαλαχίας έαυτον, ούτε τονς 
όχλους υφιστάμενος ευ&αρσώς, ούτε το σώμα προς τονς 
νγώνας έζαρτνόμενος, αλλά τρυφ^ περιφορών μαραινόμενον. 64 ΡΕυΤΑΪΙΟΗ 

νπ. πάλιν δέ 7Τ0Τ8 φασίν (κπβσόντος αντον, τμχι 
άηίοντος οΐχαδβ σχγχβχαλνμμένου χαΐ βαρέως φέροι^ος, 
νποΜολον-θΎΐσαι Σατυρον, τον νηοκριτψ έηιτηδβιον ον^ 
τα, χα» σννΒλ&ΒΪν. ^Οδνρομενου δέ του ^Ύΐμοσ•&ένσυς 
ηρος αντον, οτι τιάντων φιλοπονώτατος ων των ϊ^όν» 
των, χ(χ< μικρόν δέων ϋαταναΧωαέναί τψ του σώματος 
αχμψ βίς τούτο, χάριν ουκ εχβι ηρος τον δημον, αλΑά 
ηραΐηαλωντδς άν&ρωποι νανΐΟΛ καΐ αμα&8Ϊς ακούονται 
χαΐ χατέχο^ΗΤί το βήμα, παροραται δ αυτός ' ,,Αλη&η 
ΧέγΉς, ω ^ημόσ'&Βνβς," φάναι τον Σάτνρον ,,αΧλ έγώ 
το αατιον Ιάσομαι ταχέως, αν μοι των Ενριηίδου τίνα 
ήιγτΒων, η Σοφοκλέους, έ&βλησρς ύτιϋν αχηο στόματος.^* 
Είποντος δέ του Αημοσ-θ-ένονς, μοταλαβοντα τον Σάτυ^ 
ρον, ούτω ηλάσαι καΐ δίΒξβλ&βϊν έν η'&Βΐ ηρέτίοντι χαϊ 
δια-&έσΒΐ την αυττιν ρησιν, ωσ& όλως έτέραν τφ ^ημο^ 
σθένΒΐ φανηναι, Πβίσ&έντα δ*, όσον ε» της υποχρί^ 
σβως τω λό^φ κόσμου κοί χάριτος ηρόσβστι, μικρόν ηγη• 
σασ•&αί καΐ το μηδέν είναι την άσχησιν, αμβλονντι της 
ηροφορας και δια&έσβως των λεγομένων* Εκ τούτου 
καταγΒίον μέν οίκοδομησαι μελΒτητηριον, ο δη δίΒσωζβτο 
καΐ κα-Θ• ^άς * εντοΛ'θ'α δέ ηάντως μέν εκάστης ημέ- 
ρας ηροσί&ντα ηλάττΒΐν τψ υηόκρισιν, καΐ διαπονεΐν τψ 
φωνψ* πολλάκις δέ καΐ μήνας έξης δυο και τρεις συν- 
άητειν, ζνρσόμενον τ'ης κεφαλής Ό-άτερον μέρος", υηέρ 
του μηδέ βουλομένί^ ηάνυ ηροελ^εΐν ένδέχεσϋΌΐ δι αϊ- 
σχυνψ. 

VIII. Ου μην άλλα και τας ηρος τους έκτος έντεύ- 
Ι^Βΐς χα» λόγους καΐ ασχολίας υηο&έσεις έηοιεηο χα» 
αφορμας του φιλοηονΒίν. Αηαλλαγέις γαρ αυτών, τά- 
χιστα κατέβαινεν εις το μελετητηριον, καΐ διεξ^ει τάς τβ ϋΕΜ08ΤΗΕΝΕ8, 55 

η^άξδίς έφβξης χαΐ τους νηερ αυτών απολογισμούς* 
ΐτι δβ τού$ λΌγο%)ς9 οις πα^τυχΒ λεγομένοις, αναλαμβά* 
ν(Μ Βίς έοηηον, βΙ^ γνώμας άνηγβ καΐ πβριόδους' έηα- 
νορ^ώσβίς τβ ηαντοδαηάς χαΐ μηαφράσβις έχαη^οτόμΒί 
τών ηγημένων νφ' έτερου ηρος αυτόν, η νφ' αυτού τϊά- 
λιννίρος αλλοί', ^£η τούτου δόξαν είχεν ως ουχ βυφνης 
ων, αλλ έχ ηόνον σχητχβιμένυ δβινότητι χαΐ δυνάμΒΐ χρω- 
μένος. '£δ6χ8ΐ τβ τούτου σημϋον βίναι μέγα,, το μη ^ς(- 
διως οοίουσοί τίνα ^ημοσ•&ένους έηΐ καιρού λέοντος, 
άλλα ίίάΐ Ηα'&ψανον 4ν έχχλησίι^ί πολλάκις του δήμου χα- 
λουίπος ονομαστί, μη παρΒλ&βΐν, βΐ μη τυχοι πεφροντι- 
χως χαΐ ηαρεσχβυασμένος, Μς τούτο αλλοί τβ ηολλοί 
των δημαγωγών έχλαναζον (χυτον, χαΐ Πυ&έας έπισχω- 
ηιων έλλΛβχνιων ϊφησβν οζβιν αντου τα έν-&υμηματα. 
Τούτον μεν ουν ημβίψατο ηιχρώς 6 ^ημοσ^ενης. ,,Ου 
ταντά γαρ," άηεν, ,,ίμοί χαΐ σοΙ, ω ΙΙυ&εα, 6 λύχνος 
οννοώΒ*** Προς δβ τους αίλους ου ηαντάπασιν ην 
εξαρνος, βλλ' οντβ γράψας, οντ' άγραφα χομιδη λέγειν 
ωμολόγΒΐ. Και μέντοι δημοτιχόν άηέφαινβν οΐι^^α, τον 
λέγΒΐν μελβίώντα' Ό^ΒραπεΙας γαρ είναι τοντο δήμου 
ηαρασχευην το δ , οηως ίξουσιν οΐ ηολλοΙ ηρος τον 
λογον, αφροντιστεΐν, ολιγαρχιχοΰ, χαϊ βίφ μάλλον, η ηβι- 
'&ο'ΐ, ηρο<ήχσντος, Ύ^ς δέ ηρος χαιρον ατολμίας αυτού 
χοΜ τούτο ηοιοννται σιιμέιον, οτι Δημάδης μίν έχβίνίι^ 
ΌΌρυβη&έντι ηολλάχις άναστας έχ προχείρου συνείηεν, 
έχεινος δ ουδέποτε ^ημάδ^. 

IX. Πο&εν συν, φαίη τις αν, 6 ΑϊσχΙνης ηρος την 
έν τοις λόγοις τόλμαν ϋ-αυμασιωτατον άπΒχάλει τον άν- 
δρα; πώς δέ Πυ&ωνι, τω Βυζαντίφ, '&ρασυνομένί^ χηΐ 
ρέοντι πολλώ χαπα των ΐΛτ^ναίων, άναστάς μονός άντεΊ- 56 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ΛΒν; η Ααμήχου του Μυ^ψαιον γητραφότος έριωμωρ 
^ΑΧβξΜρου χόιΐ Φιλίηηον, τω» βασάέω>^9 ^^ φ ηοίλά 
Θηβαίηνζ ααΐ ^Ολνν&ίονς έιρηχβι κααως, χαΐ αναγινώσοην^ 
τος ΌΧνμηιάσί, ηαραι^αστας, χαΐ δίβξύί-θ'ώί' μ8& ί^το* 
ρΐας χμ απο^βϊξβω;, οσα^ΘηβοιΙοις χα* Χα^ιδάσιν 
ίηάρχΒί καλά προς την 'βΧλάδα^ χα* ηάΧΐΡ, οσο» αϊτιοι 
χαχώ)^ γίγόνασι,ν οΐ ηοΧαοΛΒνοντΒζ ΜαΜδονας^ όντως έηέ^ 
στρβψΒ τους ηαρόντας, ωστβ ΰβίσοαπα τφ &ορυβ•} τον 
σοφιστψ νηΒχδυναι της ηαντή/νρ^ως^ ^ίϊΧ εοοίβρ ο 
ω^ηρ του Περικλέους τα μερ άλλα μη ηρος αυτο»^ ηγη^ 
σασ'&αι, το δε ηλάσμα χα* τον σχτιματίίτμοτ οηηοΰ, χα* 
το μη ταχέως, μτ^δέ ηερί ηοαπος, έκ τον ηαρισταμένον 
λέγειν, ωσηερ έχ τούτων μεγάλον )^εγονίτος, ζφων χα* 
μιμουμβρος, ου ηάνυ προ'ίεσ^αί τψ έν τφ χαι^^ δόξαν, 
ουδ^ έπΙ τΰχτι ηοΧλωας έχων Λναι ηουεισ-Θ-αι τψ δΰνα^ 
μι», ^Εηεί τόλμαν γε χα* ϋ-άρσος οΐ λεχ^έντες υπ αύ•> 
τον λόγοί των γραφέντων μάλλον ε^ον, 8* τι Μ πιστευ- 
ειν Ερητοσ'&ένει, χα\ Αημη;ιρίφ τφ Φαλι^ρεΤ, και τοΙς 
χωμικοΊς. Λν Έρατοσ'&ένης μεν φησιν αυτόν έν τοΙς 
λό^^οις ηολλαχου γεγονέναι ηαράβαχχον ο δε Φαληρευς 
τον εμμετρον εκείνον ορχον ομίσαι ηοτ^ προς τον δημον, 
ωσπερ έν&ουσιώντα' 

Μα γην, μα χρψας, μα ποταμούς, μα νάματα, 
των δε χωμιχων 6 μεν τις αντσν αποχαλά ^ωηοηεφιερη^ 
'θ-ραν ο δε παρασχώητίον, ώς χρωμβνον τφ άντι&έιω, 
ψησίν ούτως ' 

^ίπέλαβεν, ωσπερ ελαβεν. ηγίηησε γαρ 
το (ημα τούτο παραλαβών Αημοσ&ένης, 
έκτος ύ μίΐνη Αία προς τον υηερ ΐΛλονησου λόγον ο ^Αν- ' 
τΐί^άνης χα* τοντ* πέπαιχεν, ην ^ί&ψαίοις Αημοσϋένης /^ ΒΕΜΟβΤΗΕΝΒβ. 57 

σνί'ΒβουλΒν» μη Χαμβω^Βΐν, οαΙΑ ατίοΧαμβάνειν ηαρα Φι• 

Χ. ΠΧψ τότ γΒ ^ημάδψ ηάνης ώμολόγΌυν τ^ ςρν• 
σβίχρωοΒτοτ αναημορ β&'αι, καΐ παραφέρβιν αυτοσχβ- 
δίάζοττα τάς του ^ημοσ^έ»ονζ σκέψεις καΙ Λαρασχβν' 
άς, ΙάρΙστων δ^, ο Χίος, χαΐ Θβοφράστου τίνα δοξηρ 
ίστόρψρίβ πβ^ τώτ ρητόρωτ, ^Ερωτη•&έηα γαρ^ οηόΐος 
τΐζ αντφ φαΙ>τ8τ<χι ρψωρ 6 ^ημοσ&έΐ'ης, βΓπβα'* ,,^ίξιος 
τηςτίόΧαος'" οηοίος δ» ^ημάδης^ ρΥηίρ τιρ^ ηόλιν.^^ 
Ό δ^ αυτός φιλόσοφος Πολνδυχτοτ ίστορβι τον Σφψ• 
τιον, ίνα τωρ τοτβ ηολιτβυομένων ΐΛ'&ψησιν, άποφαινδ^ 
σ&αι, μέγιστον μεν- είναι ρήτορα ^ημοσ&ένη, δυνατώτα- 
τον δ άππν ΦωπΙωνα' ηλβίστσν γαρ έν βραχυτάτι^ 
λεξβι νουν ίχφέρΒίν. ΚαΙ μίντοι χα2 τον ^ημοσ&ένη 
φασίρ «ντον, οσάκις άντερων αυτφ Φωκίων αναβηΐνοι, 
λέγειν προς τονς σννη&εις* „*Η" των έμων λόγων χοπίς 
. ανίσταται. Τ(Α}το μεν ουν αδηλον είτε ηρος τον λόγον 
του ανδρός ο ^ημοσϋ-ένης^ εϊτε ηρος τον βίον καΐ την 
δοξαν έπεηόνϋει, ηολλων ηάνυ χοιΐ μακρών ηεριόδων εν 
^μα ίιαΐ νεύμα πίστιν έχοντος ανϋ-ρώηου κνριωτερον 
τίγσύμενος. 

XI. ΤοΊς δε σωματικοίς έλαττώμασι τοιαίτψ επ^- 
γεν ασκησιν, ως 6 Φαληρευς ^ημψριος Ιστορεί, λέγων 
αντοΰ ^ημοσϋ-ένονς ακουειν ηρεσβντου γεγονότος * τψ 
μεν ασάφειαν κοϋ τραυλότψα της γλώιτης έκβιάζβσΰτη 
και διαρ&ρονν εις το στόμα ψήφους λαμβάνοντα, κηΐ 
ζήσεις αμα λέγυντα' τψ δε φωνην έν τοΊς δρόμοις γν- 
μνάζεσ&αί κάί ταΐς^ηρος τα σιμά ηροσβάσεσι, διαλεγο- 
μενον, χα* λόγους τινάς, η στίχους, αμα τω πνευματι 
ηνχνσνμένφ προφερόμενον' είναί δ' αντφ μέγα χάτο" 58 ΡΙ.υΤΑΒ.0Η1 

ητρον οϊχοι, καΐ προς τοντο τας μβλέιας έζ έταίρτίας 
ΙστάμΒρον ηΒραΙνβιν, Αέγ^Μ δ , αν&ρωηου ηροσΒΚ^ 
'&οντος, δηομένον συνηγορίας^ χαΐ διβξιοντος, (ας νπο τον 
λάβοι ηληγ'άς' ,,Ιίίλλα συ ^8," φάναι τον Αημοσ^έιην, 
,,τοντωνι ω9^ λέγβις, ουδερ ηέηον^ας." ΕηίΊΒίνοαηος δβ 
Ίψ ψανψ τον άνϋ^ρωτίου, χα* βοώντος* ηΕγω, ^ημο^ 
σ&βνβς, ουδέν τίέηον&α;*^ „Νη ///α," φάναι, ,^ννν 
οΓΧονω φωνψ αδίχουμένου «α* πεπονθΌΤος»*^ Ούτως 
ωβτο μέγα προς τιίστιν ρίναι τον τόνον, καΐ τψ νττοκρί' 
σιν των λεγόντων. Τοις μεν ουν ΛολλοΊς υποχρινομϋνος 
ηρΒστίβ Ό-αυμαστώς' οι δέ χαρίΒντβς ταπβινίιν ηγουντο 
χάΐ άγΒννες αυτού το πλάσμα χα* μαλακον, ων »«» Αη^-" 
μητριός 6 Φαληρευς έστιν. Αϊσιωνα δέ ψησιν^Έρμαι•^ 
πος, ερωτη&έντα περί των πάλοΛ ρητόρων χαι των κα& 
αντον, ειπείν, ως άχσυων μεν αν τις έ-^αυμασβν εκείνους 
Βυκόσμως καΐ μεγαλοπρεπώς τφ δήμω διαλεγομένους' 
ανα,γινωσκόμενοι ί' οί Αημοσϋένσνς λόγοι πολύ τγι κα- 
τασχεαφ Χίχ* δυνάμει διαφέρουσιν* Οί μεν ουν γεγραμ^ 
μένοι των λόγαον οτι το αυστηρόν Λολν καΐ πικρόν εχου- 
σ^ τι αν λέγοι τις; έν δέ ταΊς άπαηησεσι ταΐς παροι 
τον καιρόν έχρητο καΐ τω γελοίω. Αημάδου μεν γαρ β*- 
πόντος' ,,Εμέ Αημοσ^&ένης, η υς τψ Ά^ψαν'" ^,Αυτη^ 
Βίπεν, η Αϋιγνά πρωψ εν Κολυττφ μοιχευουσα ίληψ&ηΛ* 
Προς δέ τον κλέπτην, ος έπεκαλεΐτο Χαλκούς, και αυτόν 
£(? τας αγρυττνιας αυτοί} και νυκτογρααριας πειρωμονόν 
τι λεγΒΐν ,,Οιία, είπεν, οτι σε λυπώ λυχνον καίωιν. 
*Υμείς δέ, ώ άνδρες ΐΑ^ψαιοι, μη θαυμάζετε τας γενο^ 
μένας κλοπας, σκϊν τους μεν χλέτττας ;^α>Ιχονς} τονς δέ 
τοίχους πήλινους εχωμεν.^^ Άλλα περί μεν τούτων και•- 
^ΙΙ^δΤί πλείω λέγειν ΙΙχοντες όταν^α παυσόμβϋ-α' τον ϋΕΜΟδΤΗΕΝΕδ. δ9 

3 ίΜω^ αντον τρόηον, χαι το ηϋ-ος, απο ίων ηράξΒων 
χα« τΐ^ς πολίτεΐας '&Βωρβισ&αι δίκαιον έστιν. 

XII. ΛρμησΒ μεν ονν έπΙ το ηράττβιν τα Μοινα, τον 
Φωχοίον ηοΙέμοΌ σννΒστώτος, ως αυτός τβ φησι, χαΐ λα- 
ββΐν ίστιν αηο των Φίλιπηιχων δημιγ^οριων. Αΐ μίν 
γαρ, ηδη διατΐβηραγμένων έχείνίον, γ»γ6νασΐν, αΐ δί 
πρδσβύταταί των Βγγιστα ηραγμάτων ατΐτονταί. Αηλος 
θ' έστΙ χαΐ την κατά ΜΒίδιου παρασχβυα&άμΒνος ΒνηΒΐν 
δίχην, δυο μεν εηΐ τοίς τριάκοντα γεγονώς ϊτη, μηδέηω 
δ ιχοϊν Ισχνν 4ν τ^ ηοΐιτώ;^, μηδέ δόξαν. "Ο χαΐ μάλι- 
στα μοι δοχεί δείσας, επ αργυρΙο} κατα•&έσ•&αί τψ προς 
τον αν&ρωπον εχ&ραν. 

Ου γάρ τι γλνκυ^υμος ανηρ ψ, ονδ^ αγανόφρων^ 
αΧΚ έντονος χαΐ βίαιος ττερϊ τάς άμυνας, Όρων ^' ου 
φανλον, ουδέ της αυτού δυνάμεως ϊργον, άνδρα και 
ηλοντο), και λόγω, χ/χ^ φίλοις ευ ηεφραγμένον κα&βλβιν, 
τον ΜειδΙαν, ένεδωκε τοίς υπέρ αυτόν δεομένοις. Αΐ δε 
τρισχιλιαι κα•&^ έαυτας ουχ αν μοι δοκουσι τίρ^ ΑημΟ' 
σ&ένονς αμ^Ιχναι πικρίαν, έλπίζοντος καΐ δυναμένου ττε- 
ριγενεσ-θ'αι. Ααβών δέ της πολιτείας χαλην νηό&εσιν, 
τψ προς Φίλιππον υπέρ των Ελλήνων διχαιολογίαν, καΐ 
προς ταντην αγωνιζόμενος άξίως, ταχύ δόξαν εσχε, καΐ 
περίβλεπτος νπό των λόγων ηρ&η καΐ της παρρησίας ' 
ώστε ^αυμάζβσΌ'αι μεν εν τ^ Ελλάδι, '&ερατΐενΒσ&αί δ 
υπό του μεγάλου βασιλέως, πλείστον δ^ αντον λόγον εί- 
ναι πάρα τφ Φιλίππω των δημαγωγουντων , ομολογείν 
δέ και τους απεχν^ανομενονς, οτι προς ϊνδοζον (χυτοϊς 
αν&ρωπον 6 άγων έστι. Και γάρ Αισχίνης χαΐ Ύπερί- 
δης τοιαντα νπέρ αντον κατψ^ορονντες εΙρηκασι%•. 

XIII. "Ο&εν ουκ 61δ\ όπως παρέστη Θεοπόμπω λβ- 62 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

λης αηέθΌΡδ, Κατηγο^τισΒ ^ε χα2 της ί6ρειας Θεωρί- 
δος, ως αίλα τβ {1(]/ίδιονργονσης ηοΧλά, χαι τους δούλους 
^ατιατφ^ διδασχονσης' καΐ '&ανάτον τιμησάμονος απέ- 
κτΒίνβ. 

XV. ΑέγείΜ δέ χαΐ τον χατα Τιμο-^έον, του στρα- 
η^ον, λόγΌΡ, χρησάμ&ος ΐΛπολΧόδωρος έιλβ τον άνδρα 
τον οφλημουος^ Αημοσ'θ'ένης γράψαι τζι ΐ4ηοΙλοδί}ύρω 
χα&άτίΒρ χα• τους τΐρος Φορμίωνα χαΐ Στέφανον, έφ' 
ο!ς βΛχότως ηδόξησβ. ΚαΙ γαρ Φορμίων ηγωνιζβτο λό- 
γω ΑημοσΌ-ένους ηρος τον ΑηοΧλοδωρον, άτβχνως, χα- 
&άηΒρ έξ ένος μαχαίροτίωΙΙου, τα χατ^ άίληλων έγχβιρΙ-' 
δία ηωλουντος αυτού τοΊς αντιδίχοις. Των δέ δημοσίων^ 
ο μεν κατ ΑνδροτΙωνος, χαΐ Τιμοχράτους, χαΐ Αριστο^ 
χρατους, έτεροις εγράφησαν, ουπω τγι ηολιτβίί^ ηροσελη" 
λυ&6τος* δοχβΐ γαρ δυο'ΐν η τριών δέοντα ειη τριάχον^ 
τα γβγονως έξΒνβγχΒίν τους λόγους έχβινους• τον δέ χ«τ* 
ΑριστογβΙτονος αυιος τιγωνίσατο, χο» τον περί των άτΒ" 
λβίων, δια τον ΧαβρΙου ποίίδα, Κτησιπησν, ως φησιν 
αυτός' ως δ* ενιοι λέγουσι, την μψέρα του νεανίσκου 
μνωμβνος. Ου μην ϊγημε ταυτψ, άΐλα Σαμίί^ τινι συν" 
ωχησβν, ώς Ιστορβί Αημη^τριος 6 Μαγνης έν τοις ηερι 
συνωνύμων. *0 δε κατ Αίσχίνου της παραπρεσβείας, 
αδηλον βΙ λέλεχται. Καίτοι φησιν ^Ιδομενε^^ς, παρά 
τριάκοντα μονάς τον Αισχίνην άτίοφυγειν, Άλλ^ ουκ 
εοιαεν ούτως εχειν ταληϋ^ες, εί δεί τοΊς περί στεφάνου γε^ 
γραμμενοις ίκατέρων λογοις τεχμα[ρεσ•&αί. Μεμνηταί 
γαρ ουδέτερος αυτού έναργώς, ουδέ τρανώς, εκείνου του 
αγώνος, ώς άχρι δίκης προελ&οντος* Ταυτϊ μεν ονν 
έτεροι διακρινουσι μάλλον, 

XVI. Ή ^β του Αημοσ&ένους πολιτεία φανερά μεν ΌΕ3Ι08ΤΗΕΝΕ8. 63 

ψ, δτι χα* της αφρ^ης νηοιρχουσης ουδέν έαητίος αρεηΐ'- 
τίμιμον τωιτ πραττομένωρ νηο του Μαχβδόνος, αλλ' έφ 
Ιχάστ^ ταράττοττος τους ^ΑϋΊτρταΙους, χαί διαχαιονιος 
έτά τον ϋενθ'ρωηον. ^ίο χα» πάρα Φίλιηηω ηλβϊστος 
ψ Ιόγος ϋκυτου, χοΐί οτβηρΒσββνων δ&ίοτος ηκβν άς.Μα^ 
κΒδονΙαν, τμίουοΒ μεν πάντων Φίλιππος, ίντύηΒ δέ μετά 
ηΐβίστης έπψΒλείας προς τον έχΒΐνσυ λόγον. Ου μψ εν 
γβ ταίς αΙΧαις τιμαΐς χαΐ φιλοφροσυναις ομοιον αυτόν 
τω ^ημοσ-θ^έν» παρύχΒν, α}Χα προσηγΒτο τονς περί Αΐ- 
σχιτην χα* Φιλοκράτψ μάΐλον. "Ο^ει^ έηαινονντων Αίβ/- 
νων τον Φίλιππον, ώς και ϊΑγΒΐ,ν δυνατώτατον, και χ«λ• 
λίστον οφ&ψαι, χα* νη Αία συμπιβΐν ιχανωτατον, ψηγ- 
χάζβτο βασχαίνων έηισχώπτΒΐν, ώς το μεν σοφιστου, το 
δέ γυνοαχος, το δε σπογγίας ενη, βασιλέως δ^ ουδέν 
έγχωμιον. 

XVII. £718* δ εϊς το ποίεμείν ερρεηε τα πράγματα, 
του μέν Φιλίππου μη δυναμένου τψ ησνχίαν αγειν, των δ 
Α•&ψαίων έ]τ8ΐρομένων υπο του Αημοσ&ένους, πρώτον 
μέν εΙς ^βοιαν ^ώρμησβ τους 14'θ^ψαίους χαταδεδουΧω" 
μένψ υπο των τυράννων Φιλίππω* χα* διαβάντες, έχει" 
νου το ίρηφισμα γράφοντος έξηλασαν τους Μαχεδόνας, 
Αβυτερον δέ Βνζαντίοις έβοη&ησε χα* Περιν&ίοις υηο 
του Μαχεδόνος πολεμονμένοις, πείσας τον δημον, αφέν^ 
τα τψ εχ&ραν, χαΐ το μεμνησ&αι των περί τον συμμα* 
χίχον ημαρτημίνων έχατεροις πόλεμον, άποστείΧαι δυνα• 
μιν αυτόϊς, ΰφ - ης ίσώ^σαν,. ^Επειτα πρεσβεύων χα} 
διαλεγόμενος τοίς "Ελλησι, χα* παροξύνϋον, συνέστησε, 
πλην ολίγων, ά'τταννα^ έπΙ τον Φίλιππον' ώστε σνντα• 
ξιν γενέσ-^αι πεζών μέν μυρίων χα* τίενταχισχιλίων, *π•^ 
ηέων δέ δισχιλίων, άνευ των πολιτιχών δυνάμεων, χρη• 64 ρι,υτΑΚϋπι 

ματα δε χαΐ μισΰους τοις ξένοις ύσφέρβσ&αι τιροϋν- 
μως. *ΌτΒ χαΐ φησι Θεόφραστος, αξιονντων των σνμ^ 
μηχων ορισ-Θ^ψαι τας εισφοράς, είτιβίρ Κρωβύλον, τοτ 
δτ^μαγωγον, άς ον τεταγμένα σιτείται ηόλεμος. Έηηρ- 
μέΐ'ης δε της Ελλάδος ηρος το μέλλον, χαΐ συνισταμένων 
χατ' ε'&νη χαΐ ηολεις Ευβοέων, ίίίχαιών, Κοριν&Ιων, Μβ^ 
γαρέων, Αενκαδίων, Κερκυραίων, 6 μέγιστος νπελείΛετο 
τφ ^ημοσ^ένει των άγονων, Θηβαίους ηροσαγαγέσ^αι 
τί} σϋμμαχΐ^, χώραν τε συνορον της ^Αττιχης και δύναμιν 
έναγώνισν έχοντας, χοϋ μάλιστα τότε των ΈΧληνων ευδο^ 
ιαμονντας έν τοΙς οηλοις. Ην δ^ ον ρψδιον έπϊ ηροσ^ 
φάτοις ευβργετημασι .τόϊς περί τον Φωπιχον πόλεμον τβ- 
τι&ασσευμένονς νπο του Φιλίηηου μεταστησαί τους 
Θηβαίους, χαΐ μάλιστα τοΐίς δια την γειτνιασιν α/ψιμα- 
χιαις άιΡαίαινο μένων εκάστοτε των ηολψιχων προς άλλη- 
λης διάφορων ταΊς πολεσιν. 

XVIII. Ου μψ αΙΧ^ έπεί Φίλιππος, υπο της περί 
την ^Αμφισσαν ευτυχίας επαιρομενος, εΙς την Ελάτειαν 
εξαίφνης ένέπεσε, χαΐ την Φωκίδα χατέσχεν, ^ί'πεπληγμέ' 
νων των Α'&ψαίων χαΐ μηδενός τολμωντος αναβαίνειν"*"" 
έπϊ το βήμα, μηδ έχοντος ο τι χρη λέγειν, αλλ απορίας 
ούσης έν μέσφ χαΐ σιωπής, παρελ&ών μόνος 6 Αημοσ^έ- 
νης, συνεβονλβυε των Θηβαίων εχεσ&αΐ' χάί ταλλα πα- 
ρα&αρ^υνας χαΐ μετεωρίσας, ωσπερ α,ώ&ει, τον δημον 
ταΊς έλτιίσιν, απεστάλη πρεσβευτής με& ετέρων άς Θή- 
βας. • Έπεμψε δε χα\ Φίλιππος, ως Μαρσΰας φησιν,' 
^Ιμυνταν μεν χαΐ Κλέαρχον, Μακεδόνας, Αάοχον χαΐ 
Θρασυδαϋον, Θεσσαλούς, άντερουντας. Το μεν ονν 
συμφέρον ου δι^ρυγε τους των Θηβαίων λογισμούς, αλλ* 
έν υμμασιν έκαστος είχε τα του πολέμου δεινά, ετι των ΠΕΜ08ΤΗΈΝΈ3. 65 

Φωχιχώΐ' τ^ανμάτωι» νβαρωτ ηοίραμβρόντων. Ή δέ του 
ζψοφός δνραμις, ως φησι Θβοηομηος, έχριπιζουσα τον 
•&νμον αντων, ποϋ διαχαΐονσα τψ φιλοτιμίοιν, έπβσχότη^ 
σβ τοις Άλλοις αηασιν* ωστ ύς φόβον χα» λογισμον 
χάΐ χάφν έχβαλΒίν αντονς^ ο^&ονσιωίηας ίπο τον λόγοΜ 
ηρος το χαλόρ, Οντω δδ μέ^α χα» λαμηρον έφίχνη το 
τον ^τβορος ερ^ον, ωστβ τον μεν Φίλαηηον Ευ^νς έπι^ 
χηρυχΒνεσ'&αι, δεόμενον ^ρψης, ορ^ψ δε τψ^ΈΧλάδα 
γεησ'&αί, χαΐ σννεξαναστψαι ηρος το μέλλον, νΆηρετεΊν 
δε μη μόνον τονς στρατιιγονς τφ ^ημοσ•&ένΒΐ ποιονντας 
το ηροσταττομΒνον, αΑΑα χαΐ τονς Βοίωτάρχας, χαΐ διοί" 
χΒΪσ&αι τας έχχλησίας αηασας ονδέν ήττον νπ ίχείνον 
τοτβ τας Θηβαίων, η τας Α^ψαίων, αγαπωμένον παρ 
αμφοτέροις χαΐ δνναστ&υοντος, ονχ αδίχως, ουδέ παρ" 
αξίαν, ωσηερ αποφαίνεται Θεοηομπος, άλλα χαΐ ηάνν 
προσηκόντως. 

ΧΙΧ^ Τΰχη δε τις εοιχε δαιμόνιος, έν περιφορά πραγ- 
μάτων ύς ίχείνο χαιρον ^ίνμπεραίνσνσα την έλεν&εριαν 
της ^Ελλάδος, έναντιονσϋ^αι τοϊς πραττομένοις, χαΐ πολλά 
σημεία τον μέλλοντος αναφαΐνειν, έν οΊς η τε Πν-ΘΊα 
δείνα ηρονφαινε μαντβυματα, χαΐ χρησμός ιί}δετο παλαιός 
(χ των ΣιβνλλεΙχαν' 

Της έπΙ Θερμωδοντι μάχης αηάνεν&ε γενοΐμψ, 
αιετος έν νεφέεσσι χαϊ ηέρι 'Θηησασ&αι, 
Κλαίει ο νιχη&είς, ο δε νιχησας απολωλεν. 
Τον δε Θερμώδοντα φασίν είναι παρ" ημίν έν Χαιρωνείφ 
ποτάμιον μιχρον εις τον Κηφισον έμβάλλον. Ημείς δε 
νυν μέν ονδέν ισμεν οντω των ρευμάταον ονομαζομενον, 
εϊχάζομβν δε, τον χαλονμενον Μμωνα Θερμώδοντα λέγε^ 
σΌ-αί τότε* χαΐ παραρρεί ηα^ά το ^Ηράχλειον, οπο*- 
Ρι,υτ. VIII Ε 66 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ΧίΐτΒστρατοπΒδΒυον οί "Ε^ψβς' χαΐ τΒχμαιρόμβ&α, της 
μάχηξ γΒνομέι^ς, αίματος έμπΧησ'&έντα χαΐ νβχρων τον 
ποταμον, τοηίττμ' δίαλλάξαι τψ ηροστιγΌριοη/. *0 δέ 
^ονξίς ον ηοταμον βΊναΙ φησι Θβρμώδοντα, αλλ^ ίστά»*- 
τας τινας σχηνψ καΐ τΐβριορίττοντας, ανδριαντίσαον βν• 
ρϋν ίί-θ-ίνο/ΐβ νηο• γραμμάτων τίνων διασημαινόμβνον, ώς 
Βνη ΘΒρμώδων, έν τοίίς αγΗοΧαις ^ίμαζίνα φέρων τβτρω- 
μένην. Ετά δέ τοίτω χρησμον άλλον ^δβσ&αι, λήΌΤΓα• 

7^ έηΐ ΘΒρμώδοντι μάχψ μένβ, ηαμμέλαν ορνι, 
ΤψΒί τοι χρία πολλά ηαρέσσηαι 'ανθ-ρώπΒία. 

XX. Ταντα μεν ουν οηως ^βι, διαιτησαι χαλΒπόν, 
Ό δέ ^ημοσΌ-ένης λέ^Βταί, τοις των Έλλψων οπλοις έχιβ^ 
'θ^αρ^ηχώς, χαΐ λαμηρώς νπο ρώμης χαΐ ηρο-Θνμιας άν^ 
δρων τοσούτων ηροκαλονμένων τους πολεμίους αίρομβ- 
νος, οντβ χρησμοίς έφν προσεχειν, οιίτβ μαντΒίας αχουειν, 
αλλά χαΐ την Πυϋ^ίαν νπονοΒίν ώς φιλιππΙζουσ(χν, άνα^ 
μιμνησχων ^παμινώνδον τους Θηβαίους, χαΐ Περιχλέους 
τους ^ίΌ^ψαίους, ώς έχεΊνοι, τά τοιαντα δειλίας ηγ-ουμε- 
νοι προφάσεις^ έχρωντο τόϊς λογισμοΐς. Μέχρι μεν ονν 
τοντξον ανηρ ψ άγα'&ος• έν δέ ττ} μάχη καλόν ουδέν 
ουδ* ομολογοίμενον έργον οίς είπεν αποδειξάμενος, οίχε- 
το την τάξιν άποδράς αϊσχιστα, χαϊ τά όπλα ^/γ/«?,_ον- 
ίβ τψ έηιγραφψ της άστιίδος, ώς ελεγη ΙΙυ&έας, αί- 
σχυν-θ-βΐς έπιγεγραμμένης γράμμασι χρυσοΊς' ογαϋ-τι 
τυχυ- Ζΐαραντίχα μεν ουν δ Φίλιππος έπΙ τ^ νίχτι διά 
τψ χοιραν έξυβρίσας, χαΐ χωμάσας έπΙ τους νεχρονς με- 
'&υων, ;/5β τψ άρχην του ^ημοςΌ-ένονς ψηφίσματος τίρος 
πόδα διαιρων χαϋ υποχρουων' 

^ημοσΰ^ένης ^ημοσ-θ-ννονς ΙΙαιαΡίευς τάδ* εΊηεν. ΌΕΜ08ΤΗΕΝΕ8. 67 

άο^ηίψας δέ, χαΐ το μέ^6•β•ος τον ηβριστάρτοξ αντον αγω^ 
νος έρ νζί λαβών, Ηρρητβ τψ δβινότψα Χ(χ2 τψ δνμαμιν 
του φμορος^ έν μέρεί μιχρω μιας ημέρας τον υττίρ της 
•ηγεμονίας χα• τον σώματος αραρρίψαι χΐνδυνον ανάγκα- 
σ-Θ'βίς νη αντον. ^'ίχτο β' η δόξα μέχρι του Πβρσώμ 
βασιλέως ' χαχθΐνος έπεμψε τοις σατράπαις έπΙ '&άλασ' 
σαν χρήματα, ^ημοσ-β-ένεί διδόναι κεΧενων χα• ηροσέχειν 
έχβίρ'φ μάλιστα των ^Ελλήνων, ώς περισπάσαι δυνημενω 
χα» χατασχεΊν τοις Έλλψι»α7ς ταραχαΊς τον Μακεδόνα. 
Ταντα μεν ουν ύστερον έφώρασεν ΐ4Χέξανδρος, έν Σαρ- 
δεσιρ έπιστολας τινας άνευρων του /ίημοσ-Θ^ένους, χα» 
γράμματα των βασιλέως στρατηγών, δηλούντα το ηλη&ος 
των δο&έντων αντω χρημάτων. 

XXI. τότε δε της ατυχίας τοΊς 'ίΕλλησι γενομένης, ' 
06 μεν ανητίολιτενόμενοι ^ορβς έτΐεμβαίνοντες τΐύ ^η^ 
μοσ&ένει χατεσχευαζον ευ&ννας χαΐ γραφάς έη αυτόν 
δ δε δήμος ου μόνον τούτων ατιέλυεν, αλλά χα» τιμών 
διετέλει, χα» ττροσχαλουμενος αυ&ις, ώς ευνουν, Βίς τψ 
ηολιτείαν' ώστε χαι τών οστέων έχ Χαιρώνειας χομι- 
σ-θ-έντοιν, χα» Ό-απτομένων, τον έτύ τόϊς ανδράσιν Ιττα^- 
νον ενηείν απέδωχεν, ου ταΐΐεινώς, ουδ^ άγεννώς φέρων 
το σνμβεβηχος, ώς γράφει χα» τραγωδεϊ Θεόηομηος, αλ- 
λά τω τιμ^ν μάλιστα χα» χοσμεΐν τον συμβονλον άηο- 
δείχνυμενος το μη μεταμέλεσΌ-αι τοΙς βββουλευμένοις. 
Τον μέν ουν λόγον είηεν 6 ^ημοσ&ένης, τοις δε ψηφί- 
σμασιν ουχ έαυτον^ Αλλ* έν μέρβι τών φίλων ίχαστον 
Ιηέγραφεν, έξοιωνιζόμενος τον ίδιον δαίμονα χα» τψ 
τυχψ, ίως αυϋτς ανεϋ-άρ^σε, ΦιλΙττηου τελευτησαντος. 
Έτελβίηησε δέ τ^ περί Χαιρώνειαν άτυχΐ(ί. χρόνον ου λο- 

Ε2 68 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

^ έπιβιωσας. Κάι τοντο δοΗβΊ τφ τελουταίω των 
4πώ>^ 6 χοησμος αηο^βσπίσαΐ' 

Κλαίει ο νιχη'&Βΐς, ο ^€ νΜησας αηόλωλβι^, 
XXII. Ερ'ω μ&' ονν χςνφα τψ τον ΦιλΙηηον τβ- 
λβυτψ ο ^ημοσϋ^ένης. ΐΓρο>οαταλαμβάτω» δέ το ΌΊχρ•- 
^Βίν ίη\ τα μέλλοντα τους ^ίϋ'ψαΐονς, ηροηλ'&Β φοίΐδρος 
ΒΪς τψ βονλψ, ώς οναρ έωραχως, αφ* ον τι μέ^α ηροσ^ 
δοχζ^ν Α-Ο-ψαΙοις αγα'&ον* χβί ^βτ* ου ηολν παρησίχν 
οί τον ΦιλΙηηον Ό-άνατον απα^γέλλοντβς, Εν&νς ονν 
$&νον Βναγγίλια, κα\ στβφανονν έψηφίσαντο Πανσανίαν* 
ΚαΙ ηροηλ'&βν ο ^ημοσΌ-ένης έχων λαμηρον ίμάτιον 
έστεφανωμένος, έβδομψ ημέραν της '&νγυηρος αντον 
τεϋτψνίας, ώς Αισχίνης φησίί λοιδορων έηΐ τοντ(ιΛ, χα* 
κατηγορών αντον μισοτεχνίαν, αντος ων αγεννης κοίΐ μα* 
λακος, εΐ τα πέν&η χάΐ τονξ οδνρμονς ημέρου χα« φ<λο- 
στόργου ψνχης έποιειτο σημεία, το δ^ αλνηως φέρειν 
τοηηα %αΙ ηρ^ως απεδοκίμαζεν, ^Ε^'ώ δ^, ώς μεν έπϊ 
'&ανάτω βασιλέως ημέρως οντω χάί φιλίχν&ρώπως έν οϊς 
ηυτνχησε χρησαμένον ηταισασιν αντοΊς, στεφανηφορεϊν 
«άλως είχε χαΐ '&υειν, ουκ αν ειποιμι* ηρος γαρ τω νε^ 
μεση^ω ιίάΐ αγεννές, ζωντα μεν τιμαν κα< ηοιείσϋαι ηΟ' 
λίτψ, πεσόντος 5' υφ* έτερον, μη φέρειν την ;^α(>άΐ' με- 
τρίως, αλλ έπισχιρτψν τω νεχρω χαι ηαιωνίζειν, ώστΐερ 
αυτο^ις ανδραγα-θ-ησαντας' οτι μέντοι τάς οιχοι τνχας 
χαΐ ^αχ^α χαΐ οδυρμονς ατίολιπών ταις ρ^ναιξιν 6 Αη- 
μοσ'&ένης, α τη πολει σνμφέρειν ωετο, ταυτ εηραττεν, 
ίτίαινώ, χάΐ τίθεμαι ηολιτιχης χάΐ μνδρώδονς ψυχής, άεΐ 
ηρος το χοινον Ιστάμενον, χαΐ τα οίχεϊα πά&η χαΐ ηράγ^ 
ματα τους δημοσίοις έπανέχοντα, τηρείν το ά|/ωμα ττο- 
λυ μάλλον, η τους υηοχριίας των βασιλιχών χαΐ τυραν• ΟΈΜ03ΤΗΈΝ£5. 69 

ΐ'ίχών ηροσωτΐίύν' ους ο^ωμε» ουτβ κλαίοντας, οντβ ^β- 
λωηας, έν τοις Ό'Βάτ^οις, ώς αντοί ^έλονσιν, αλλ ώ^ ο 
ογων απαιτεί ηρος τψ νηο^Βσιν. Χωρίς δί τούτων, ύ 
δβί τον ατνχησαντα μη ηβριορ^ν αηαρηγόφμον έν τφ 
ηά&Βί. ΜίμΒνον, αλλά χαΐ Χόγοις χρησϋ-αι κονφίζονσι, 
χα» τιρος τιδίω ηράγματα τρέηβιν τψ διάνοιαν, ωστΐβρ οΐ 
τους οφ&αΧμιωντας αηο των Χαμηρων χ«« αντηίηων 
ίηΐ τα χίωρα %α\ μαλάκα χρωαατα την όψιν απάγηιν 
χβλΒυοντβς' 7ί6-&Βν αν τις έηαγάγοιτο βελτίω τίαφιγο^ 
ρίαν η ηατρίδος Βυτνχουσης έκ των κοινών ηαΌ-ών έηι τα 
οΙχ8Ϊα σνγκρασιν ηοριζόμβνος, τοίς ββλτίοσιν αφοενίζον- 
σαν τα χβίρω; Ταύτα μ^ ουν βιτιβΊν προηχΌ'ημβν, ορών- 
τβς εηιχλώντα ηολλους καΐ αηο&ηλίνοντα τον Αίσχινψ 
τω λόγω τούτω ηρος οΊχτον. 

XXIII. Αΐ δέ ηόλβις, πάλιν του Αημοσ&ένους αναρ- 
φιτιίζοντος αυτας, σννίσταντο. ΚαΙ Θηβαίοι μεν απέ- 
'Θ^βντο τ^ φρουρά, χοΐΐ πολλούς ανβϊλον, οηλα του ΑημΟ' 
σκίνους αυτοΊς παρασκβυάσαντος' ^Α&ψαϊοι δ^ ώς πο- 
λεμησοντβς μετ αυτών παρβσχΒυάζοντο» ΚαΙ το βήμα 
χατείχεν 6 Αημοο'&ένης, χαΐ προς τους έν Ι4σΐί^ στρατη- 
γονς τον βασιλέως ϊγραψΒ, τον έκΒΐϋ-εν έπδγΒίρων πολβ- 
μον Αλβξάνδρφ, παΰΐδα χαΐ Μαργιτψ αποχαλών αυτόν» 
^ΕπεΐΙ μέντοι τα ιίΒρΙ τψ χώραν Ό-έμενος, παρψ αντος 
μβτά της δυνάμεως ύς τψ ΒοιωτΙαν, έξεχέχοπτο μεν η 
'Θ-ρασυτης των Αθηναίων, χαι 6 Αημοσϋ^ένης αηεσβη- 
ΧΗ' Θηβαίοι δε, προδο&έντες νπ^ εκείνων, ηγωνίσαντο 
χα& αυτούς, χαΐ την πόλιν άπέβαλον. Θορύβου δέ 
μεγάλου τους Α•&ηναίους ηερνεστώτος απεστάλη μεν ο 
Αημοο'&ένης αίρεθ'Βΐς με&* έτερων πρεσβευτής προς 
ΐΑλέξανδρον, δεισας δέ τψ οργψ, έκ τον Κιθαιρώνος 70 ΡΙ.ύΤΑΒ.ΟΗΙ 

* ανβχώζησΒν οηισω, παΐ τιρ^ ηςβσββεαν αφηχβί/, Ενΰ-νς 
δ^ 6 ^Αλ^ανδροζ έξ^μβι τιέμηω»^ τον δημαγωγών δέκα 
μεν, ώς^ΙδομβΡΒυς και Αουρις ύρψίασιν οχτώ δ ως οί 
τΐλβΐστοί ϋάΐ δοχιμωτατοι των σν^γραφέωρ, τούσδβ Αη• 
μοσϋ-ένψ ΠοΧνΒυχτον, ^ΕφιάΧτψ, Ανχονργον, Μοιρο- 
νλία, Αάμωνοίί ΚαΧλισ&ένψ, Χαρίδημον. Οτη χα« τον 
ηβρί των ηροβιχτων λογον 6 ΑημοσΌ'έι^ης ώς τοΤς Χνχοΐζ 
τους κννας εξΰβωχθ, διη^η^σάμενος, αυτόν μεν ΒΪχασβ χα* 
τους συν ανιω κυσϊν νηέρ του δήμου μαχομένοις, Αλέ" 
Ιξηνδρον δε, τον Μαοίδδονα, μονόΧυπον ηροοη]τ6ρ8υσβν. 
Ετι δ ί'Λς, εφη, τους έμπορους ορωμβν, όταν έν τρν^ 
βΧΙ(ρ δείγμα περιφέρωσι, δι* ολίγων τίυρων τους ηοΧλονς 
ηιττρασχοντας, ούτως έν ημίν Χαν&άνετΒ ηάντας αυτούς 
συνετίδιδόντΒς." Ταύτα μεν ουν ^ΑριστόβουΧος, ο Κα- 
σανδρευς, ίστορηχε, βουΧευομύνων δε των Ά^ψαίων 
λ«( διαηορονντων, ο Αημάδης Χαβων πέντε τάΧαντα πα- 
^α των ανδρών, ωμοΧόγησε πρεσβεύσειν χάί δεησεσ-θ'αί 
τον βίχσιΧέως υπέρ αυτών, βίτβ τ^ φιΑ/ς( πιστείων, 'ύ^β 
ηροσδοχων μεστον ενρ-ησειν, ωσπερ Χέοντα φόνου χοίο- 
ρεσμένον. '^Επεισε δ^ ουν χαΐ παρτμησατο τους άνδρας 
6 Αιιμάδης, χαΐ διηϊΧαξβν αυτω τψ πόΧιν. 

XXIV. ΐ4πεΧί96ντος δ^ ΆΧεξάνδρου, μεγάΧοι μέν 
ησοιν ούτοι, ταπεινά δε επραττεν ο Αημοσ&ένης* Κι^ 
νονμένα^ δ* ^ίγιδι τφ Σπαρτιάΐτ^ βζ^Χ^^ συνεχινη&η α^ά- 
Χιν, βίτ' επτηξε, των μέν "Αθηναίων ου συνεξαναστάντων, 
του δ 'Ι^γιδος πεσόντος, χαΐ των ΑαχεδαιμονΙων σντ- 
τρφέντων» Εισηχ&η δέ τότε χομ η περί του στεφάνου 
γραφή] χατά Κτησιφώντος, γραφεΊσα μέν έπΙ Χαιρώνδον 
άρχοντος, μικρόν επάνω των Χαιρωνιχών, κρι&είσα δ 
ύστερον ετεσι δέκα ίπ Άριστοφ)ώντος, γενομένη δέ, ως Β£Η08ΤΗ£ΝΈ8. 74 

ονδβμία τ&ΐβ δημοσίων, τίβ^ίβόητος, διά τβ τψ δόξαν τω» 
λβγόντωι^, χα* τψ των δικαζόντων βίγένβΐίχν' οι τους 
ύ,οΛνονσι τον ^ημοο'&ένη, τότβ πΐβιστον δνναμ&^οις χαΐ 
μοοίβδορΚονσιν, ου προτρίοντο τψ χατ' ανιόν ψηφον, 
αλλ οντω λαμηρως απέλυσαν, ωστβ το ηέμητον μέρος 
των ψήφων ΜσχΙνψ μη μϋτάλαβϋ», ^Εαϋνος μέν ονν 
ονϋ-νς έχ της πόΧεως φχβτ^ αηυων, κα« ηΒρΙ 'Ροδον καΐ 
Ίωνιαν σοφΜττβνων χατβ^'ωσβ. 

XXV. Μη ου ηοί^ι δ^ ^ίρτίαλος ηαβν ^ Ιίσίαις ύς 
τας Α-Ο^ψας, αηοδρας Αλέζανδρον, αντφ τβ τά ηρήγμα- 
τα σννβιδώς ηονηρά δι* ασωτίΰΐν, χαχβίνον ηδη χαλεηον 
οντά τοΤς φίλοις δβδοιχως, Καταφν^τόντος δέ ηρος τον 
δημον αυτοΰ, και μεια των χρημάτων χαι των νβών αυ- 
τόν παραδίδοντος, οι μέν άλλοι ^ητορβς Βυ&νς έηοψ'θ'αλ' 
μιάσαντΒς ηρος τον πλουτον, έβοη&ουν, χα< συνέ7ΐ8ΐ•&ον 
τους ΑϋψαΙους δέχΒσ^αι χα* σώ^ν τον ίχέτψ. Ό ββ' 
Αημοσ&ένης τΐρωτρν μέν απΒλαννβιν σννββουίβυβ τον '!4ρ- 
ηαΧον, χα< φυλάττεσ-^αι, μη τψ πολιν έμβάλωσιν έις 
πολβμον έξ ονχ αναγκαίας χάι αδίχου προφάσεως * ημέ' 
ραις δ ολίγαις ύστερον έξβταζομένων των χρημάτων, 
ιδών αυτόν 6 Ζίρηαλος ησ-θ-έντα βασιλική χύλαα, χα« χα- 
ταμαν&άνοντα την πορ»Ιαν χα* το είδος, έχέίβυβ διάβα" 
στάσαντα, τψ οΧΐίην του χρυσίου σχέφασ&αι, Θαυ• 
μάσαντος δέ του Αημοσϋ^ένους το βάρος, χα* τΐυ&ομέ' 
νου, πόσον άγει, μειδιάσας 6 ^ΑφιαΧος* ,^Αζει σοι,*' 
ψησίν, „6ΐχοσι τάλαντα*" χα* γενομένης τάχιστα της 
νυχτος, επεμφον αντω την χνλ/χα μετά των είχοσι ταλαν^ 
των. αν δ* αρα δεινός 6 '!4ρπαλος ερωτικού προς χρν^ 
σίον οη^δρος όψεως διαχύσει χα* βολοίΐς ομμάτων άνευ- 
ρδ» η&ος. Ου γαρ άντέσχεν 6 Αημοσ&ένης, αλλά ηλν- 72 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

γβις υηο της ίωροδοπίας, ωσηβρ ηαραδβδβ^ίνος φρον> 
ράν, ηροστίβχωρηΗΒΐ τω ^ρπάΑφ. ΚαΙ μΒ&^ ημέρίχρ βό 
χαί καλώς έρίοις χάΐ ταινιοας κατά τον τράχηλου χα-θ^β" 
λίξάμερος, άς τψ έκχλι/σ/αν προηλ^'β* χαί χελενόντωι^ 
ορΙστασΌ-Μ χαΐ λΒγβιν, διέι^βυβρ, ώς αηοκΒχομμέι^ης αυτζ) 
της φαίρης. Οί δ ουφυεΊς χλβυάζοιττΒςί ονχ υηο σνρ~ 
όγχης ιφροζβν, αλλ' υη ηργυράγχης άληφ&αι νυχτωρ 
τον δημαγογον. "Υστβρον δέ του δήμου ηαντος αισ&Ο' 
μένου την δωροδοχίαν, χαϊ βουΧομενο» οπτοΙογϋσβ'Μ χάί 
τιβΙϋ^Βΐν ουχ έωντος, άλλα χαλ^ηαΐνοντος χαΐ &ορυβουν' 
τος, αΐ'αστάς τις εσχωψΒν, ύηωι^' „Ουχ αχουσβσ'&Β, ω 
ανδρβς ^ί&ηναϊοΛ, του τψ χυλιχα Βχορτος;" Τοτ» μεν 
ουν αηέΐϊΒμψαν εχ της πόλβως τον '!4ρπαλον* δβδιότβς δέ, 
μη λόγον άπαιτωνται χρημάτων, ων διηρήάχβσαν οί ^η^ 
τορΒς, ζΊ^τι^σίν έηοιοΰντο νβανιχην, χαΐ τας ΟΛχΙας έηιόν- 
τβς ηρβννων, τίλψ της ΚαΧλίχΧίονς του ΐΛρόβνΙδου. 
Μονψ γαρ την τούτον νβωστί γεγαμηχοτος ονχ ^α^ 
σαν έλβγχ-β-ψαΐ) νύμφης ένδον ούσης, ώς Ιστορβί Θβ6' 
πομηος. 

XXVI. Ό δέ ^ημοσ^ένης ομόσβ χωρών, βΙσηνβγχΒ 
ψήφισμα, την έξ Αρείου ηάγου βουλψ έξετάσαι το πράγ- 
αα, χαΐ τους έχβίνΐ] δόξαντας άδιχε» δούναι δίχψ. Εν 
δέ πρώτοις αυτού της βουλής έχείνου χαταψηφισαμένης, 
Βΐσηλ&8 μεν ύς το διχαστηριον, οφλων δέ ηβντηχοντα 
ταλάντων δίχψ, χαΐ ηαραδοΌ-δίς εΙς το δεσμωτηριον, αΙ- 
σχυνυ ττ^ς αιτίας, φασί, χαΐ δι* ασθένεια» του σώματος, 
ου δυναμένου φερειν τον είργμσν, άηοδράναι, τους μέν 
λαθό>το(, των δέ λαϋ-είν έξουσίαν δοντων. Άεγεται 
γουν, ώς ου μαχραν του αστεος φευγωτ, αϊσϋ^οιτό τινα^ 
των διαφόρων αυτω ηολιτων επιδιώκοντας, χαι βουλοιτο 1 Ο£Μ08ΤΗ£ΝΈ8. 73 

μα^ αίτον ααίΟΗφιπίΒίν' ως δ έχΒίτοι ψ&^γΙ^άμΒνοι τον« 
«Ό|ΐα, χα» πψίσύ,•&6ντΒς έ^'γνζ, έδίοντο Χαβέιρ εφόδια 
ηαξ^ ηντών, έη' αντο τοΰτο χομίζοντβς άγγνρίον οίχο» 
'&Έ», χα» τσίτον χάριν έηιδιώξαντβς ανιοτ, αμα δε -Θ-αρ- 
^ΐίν ήαρΒκάλονν, ηαΐ μη φέρβι» ανιαρως το σνμβββτριός * 
ετι μαΐλον οα^οεχλαύσασΌ-αι τον ^ημοσΌ-ένη , χαι άηΒΐν 
9^ώς δ ου μέλλω φέρβιν βαρέως, αηολιπών πόλιν 
^'Θ-ρονς τοιούτους ^ουσα^, (ηους έν έιέρί^ι φίλους βυ- 
ρεα^ ου ζ^διόν έστιν;^* ^ΗνϋγχΒ δέ τψ φυγψ μαλακώς, 
έ» Α^γΙντί χα» Ύρο^ζφι χαΌ-Βζόμενος τα ιχολλα, καΙ προς 
τψ Λττιχψ αηοβλέηων δβδαχρυμέί^ος, &στΒ φωναζ ουκ 
αγνώμονας ουδ ομολογονσας τοΊς έν τ^ ηολιτβ/ςκ νΒανιευ- 
μασιν άηομνημονβυΒσ'&αι, Αέγ&ται γαρ έχ του αστΒος 
άηαλλαττόμΒνος, χαΐ προς τψ αχρόπολαν ανοΊΒίνας 
τας χΒίρας άπΗν* ,,Λ δέσποινα ηολιας, τΐ δη τρισΐ 
τοΙς χαλΒπωτάτοις χαΐρβις ^ηρίοις, γλαυχ}, χαΐ δράϋον- 
τι, ΜαΙ δημα};** Τους δέ ηροσιόντας αυτφ καίσννδια- 
τρίβοντας νΒανΙσχονς απέιρΒπΒ της ηολαΒίας, λέγων, 
ώς, 81, δυοϊν ηροχΒΐμένων οδών αη* αρχτις, της μεν έηΐ 
το βήμα ηαι τψ έχχλησίαν, της δ' αντιχρυς Βίς τον ολε- 
•θ'ρον, έϊύγχανΒν προΒίδως τα χατα τψ πολιτβίαν χαχα, 
φόβους, χαΐ φ-Θ-όνους, χαΐ διάβολος, χα» αγώνας, έηΐ 
ταυτψ αν ορμησαι τψ Βυ^ του '&ανάτου τεινουσαν, 

XXVII. ^ίλλα γαρ, εΐΐ φβνγοντος αυτού τψ Βίρη^ 
μένψ φυγψ, ^Αλέξανδρος μεν έτβλβίτησΒ, τα δ^ ^Ελλψιχα 
σννιιηαντο πάλιν, ΑεωσΌ-ένους ανδραγα&ονντος, χαΐ 
πΒριτΒίχΙζοντος ΑηΙηατρον έν Ααμίί^ ηολιορχουμενον. 
Πυϋ'έας μεν ονν, 6 ρψωρ, χαΐ Καλλιμέδύϊν, 6 Κάρα» 
βος, έξ ΐΑ'&ψών φουγοντες, Ιέντιπάτρω ηροσβγένον» 
το, χα» μετά των έχείνου φίλων χα» πρέσβεων τιεριίόν" 74 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

τ ες ουκ Βίων αφίστασϋ-αι τονς '^λΧψας, ονδε τίροσέχβιν 
τοις ^ί&ψαίοις. ^ημοσ&^νης δέ, τοις έξ αστβος η^Β- 
σβουονσι ηροσμίξας έαυτον, τ^^ΌίνιζΒτο χαι σννέπραττοι^, 
οηως αΐ πόλεις συνΒπι&ησοηαι τοις Μαχβδόσι, χαΐ 
σννοκβαλονσιν ανιους της ^Ελλάδος, Έν ί' ^ίρκαδίίχ 
ααΐ λοίδορίοεί^ του Πν&έον χάι του ^τιμοσ-Θ-ένους γΒνέ- 
σϋ^αι ηρος αλλήλους 8ΐγΐμ8ν 6 Φυλαρχος έρ έχαλησίγ, 
τον μίν νπ^^ των Μοαιβδόνων, του δ^ υττέρ των ^ΕλΧψων 
λέγοντος, Αύγηαι δέ, τον μεν Πυ^έαν άτιβιν, στι, χα- 
^άηΒρ οιχίαν, δις ψ σνβιον βίσφέρεται γάλοτ, χαχόν τι 
πάντως εχθίν νομίζομβν, ούτω χαΐ πόλιν άνόγχη νοσείν, 
βϊς ψ Αϋ-ψαίχαν πρεσβεία παραγίνεται * τον δέ Αημο- 
σϋ^ένη στρέφαι το παράδειγμα, φ^οο^τα, χαΐ το γαλξ» 
το ονειον έφ* υγείί^ί χαΐ τους ΐΛ'&ψαίους παραγίνεσ&αι 
έηΐ σαηηρΐ^ των νοσουντων, ^Εφ^ οίς ησϋ-ύς 6 των 
^ί&ηναΐων δήμος, ψηφί^αι τω Αημοσ&ένει χά&οδοτ» 
Το μεν ουν ψήφισμα Αημων, ο Παιανιευς, άνΒψιος ων 
Αημοσ-θ-ένους, εισηνβγχεν * έπέμφ•&η δε τριήρης ίη αν- 
τον εις ΑΧγοκχν. Εκ δε Πειραιώς άνέβαινβν ουτ αρ- 
χοντος, οντε ίερ^, απολειφ&έντος, αλλά χαΐ των άλλων 
πολιτών ομού πάντων άπαντωντων χαϊ δεχόμενων τχρο- 
'&υμως* Ότε χαΐ φασιν αυτόν 6 Μάγνης Αημψριος 
άνατεΐναντα τας χείρας μαχαρίσαι της ημέρας εκείνης 
«{τον, ως βέλτιον Ιάλχιβιάδου Χ€αι6ντα' πεπεισμένους 
γαρ, ου βεβιασμένους, υη^ αυτού δ^εσθ'αι τους πολίτας. 
Της δε χρηματικής ζημίας αυτφ μενουσης, (ου γαρ ^ψ 
χάριτι λυσαι χαταδίκψ) έσοψίσαντο προς τον νομσν. 
Εΐω&ότες γαρ έν τζ '&υσίφ του Αιος τον σωτηρος οφ- 
γνριον τελεΤν τοΊς χαιτασχευάζονσι χαΙ χοσμουσι τον 
βωμον, έκείνί^ τότε ταύτα ποιησαι χαΐ παρασχείν πβν^ ΟΕΜ08ΤΗΕΝΕ8. 75 

Ίψοηα ταΐωαων έξέδωποιν, οηβρ ψ τίμημα της κα- 
ταδοΐης, 

XXVIII. Ου μψ έτύ ηοΐΛν χρόνον απέΙαυσΒ της 

ηατρβος κατΒλ&ων, αΙΙά ταχύ τώτ Έλλψιχων ηραγμά•» 

ταη^ σνιηρίβέτκαν, ΜΒταγβηνιωρος μί» η »β^ Κρανώνα 

μάχη σντέΛβσβ, Βοηδρομιωί^ος δέ παρηλ&βί' ης Μσννυ^ 

χία9 η φρονρα, ΠναίΜψιωνος δέ ^ημοσΌ'έτης άηέ&αν8 

χό/ιΛβ τθ¥ τρσηον- 'Λς ^ίρτίπατρος χαΐ Κρατβρος ^- 

γέλλΌΐιηο ηροσιόνίβς έτά τας ΐΛ•&ψας, οί μα^ ηεςι τον 

^ημοσΌ^ί'η φ&άσαντβς νπεξηλ&ον 4η της τίολβως, ο 9β 

δήμος οίντώτ ■θάνατο» ηατέρ^, ^ημάδου γράφοντος. 

Αϊλαν δ^ αίλαχου διασπαρέντων, 6 ΐΑντΙηατρος ΐί^ριέ- 

ηΒμηβ τους συλΧαμβάνοττας, ων ψ-θμων ψ ΐΛρχΙας, ο 

κλη&Βίς Φυγαδο'&ηξας. ΤοΛπον δέ, Θοίριον οντά τω 

γένΒί, χόρτος ς^βΐ τραγ^ας υηοχρινβσ-θΌί τίοτβ, ηαΐ τον 

Αιγ^νψην ΙΐώΙον, τον υηΒρβαΧόντα τ^ τέχν^ ηάντας^ 

ίχΒίνου γίγονέναι μο'&ητψ ίστορουσί». "ΕραΜπος δε 

τον Αρχίαν έν τοϊς ΑαχρΙτου τον ^ορος μα&τβψ ατα- 

γράφ^ί' Αημψριος δέ της Άναξιμενους διατριβής μβ- 

τβσχηΜέναι φηάίΐ! αυτόν. Οντος ονν 6 ΆρχΙας, ΎπερΙ» 

δην μίν^ τον (ητορα, χαΐ *Αριστόνιχον, τον Μαρα-Θ'ώνιον, 

ϋαΐ τον ^ημητρίον^ τον Φαληρεως, αδβίφον, Ίμβράϊον» 

έν ΑΪγΙνίί Ηαταφυ]τόντας έηΐ το Αΐάκβιον, οαζοσηάσας, 

Βηψφβν βίς Κλέωνας ηρος ^Αντίηατρον μομβΊ δικρ'&ά' 

ρησαν. *ΥπΒρΙδου δέ καΐ την γλωτταν έατμη-^ψαι 

Ιέγουσι. 

XXIX. Τον δέ ΑημοΟ'Θένη ηυ-θ-ομβνος ίχέτψ έν 
Καλ<χνρί^ έν τφ ίερφ Ποσβιδώνος χα&έζβΟ'&αι, διαπλεν- 
σας υπηρετιποΊς, και αηοβας μεια Θρφχων δορυφόρωι; 74 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

τ ες ουχ 6ιων αφιστασ&αι τονς '^ΕλΧψας, ονδε τϊροσέχβιρ 
τ οίο ^ί'&ψαΐοίς. ^ημοσ&^νης δέ, το7ς ^ αστβος πρβ- 
σβενονσι ηροσμίξας έαντον, η^αη^Ιζηο χαΐ συνεηραττΒν^ 
οιηως αί ηόλβις συνοπι&ησοπΜ τοις ΜακΒδόσι, ααϊ 
συνΒκβαλονσο' ανιους της Ελλάδος, Έν δ^ Ι4ρκαδία 
χαΐ λοιδοζία» του Πν&έου χαι του ^ημοσ'&ίνοιυς γννέ-' 
σ&αι ηρος αλλήλους βϊρηχο' ο Φυλαρχος έρ έχκλησίγ, 
τον μεν υτύρ των Μοαιβδόνων, του δ^ υπέρ των 'Ελλψων 
λέ^Όντος. Αίρεται δέ, τον μεν Πυθ-έαν ύτιϋ», οτι, χα- 
Ό-άτΐερ οΐχίαν, εις ψ ονειον ύσαρερεται γάλα, χαχόν τι 
ηάντως εχειν νομίζομεν, ούτω χαΐ πόλιν ανάγχη νοσειν, 
είς ψ ^Αϋ^αΙχον ηρεσβεία ηαραγίνεται * τον δε Αημο- 
σϋ^ένη στρέφαι το ηαράδειγμα, ψησαντα, χαΙ το γαΛοι 
το ονειον έφ* (γεί^» χαΐ τους ΐΛΌ^ψαίους ηαραγίνεσ-θΌΛ 
έπΙ σωτηρίξ^ των νοσουντων, ^Εφ^ οίς ησ-&είς ο των 
Ά&ψαΐααν δήμος 9 ψ/ιφίΒεται τω Αημοσ-Θ-ένει χά&οδον. 
Το με» ουν ψήφισμα Αημων, ο Παιανιβυς, ανεψιός ων 
ΑημοσΌ-ένους, εισηνβριεν * έπέμφ•&η δέ τριήρης έη* «ν- 
τον εΙς Αίγίναν. Εκ δε Πειραιώς ανέβαινε» οντ αρ^ 
χοντος, ούτε ίερ^, αηολειφ-θ-έντος, αΑΑα χαΐ των άλλων 
πολιτών ομού ηάντων απαντώντων χαι δεχόμενων τιρΟ' 
•βυμως, **ΟτΒ χαΐ φασιν αντον 6 Μαγνης Αημψριος 
ανατεΐναντα τας χείρας μαχαρίσαι της ημέρας έχείνης 
αντον, ως βέλτιον ΐ4λχιβιάδου χατιόντα* πεπεισμένους 
γαρ, ου βεβιασμένους, υη αυτού δ^εσθ'αι τους ηολίτας. 
Της δε χρηματιχης ζημίας αυτφ μενούσης, (ου γαρ &ίην 
χάριτι λυσαι χαταδίχψ) έσοφίσαντο ηρος τον νομον, 
Εΐω&οτες γαρ έν τζ '&υσί<^ του Αιος του σωτηρος αρ^ 
γνριον τελεΐν τοίς χατασχενάζονσι χαϊ χοσμοΰσι τον 
βωμον, (χείνΐΛ τότε ταύτα ηοιησαι χαι ηαρασχείν ηεν^ ΟΕΜ08ΤΗΕΝΕ8. 75 

τψίοντα ταλίοαων έξέδίακαν, οηβρ ψ τίμημα της χα- 
ταδίκης, 

XXVIII. Ου μψ έτύ ηοίΐνν χρόνον αηέΧανσΒ της 
ηατρΰίος κατβλ&ωΐβ, αίλά ταχύ τώτ *Έλληνιχωρ ηραγμά" 
τον σνντρφίντοι»^ ΜζιαγΒηνίωνος μίρ η «βρί Κρορώτα 
μάχη σντέηεσβ, Βοηδρομιίη^ος δέ ηαρηλ&βί' ύς Μουνυ^ 
χίαν η φρουρά, ΠναίΜψιω^ος δέ ^ημοσ'&^ιη^ς ατή&ανδ 
τόνδβ τον τροηον» 'Λς ΐ4ντίηατρος χα* Κρατορος τητ- 
γέλλοηο ηροσιόντβς έτά τας ^•&ψας, οί μα^ τίβρί τοψ 
^ημοσ-Θ-έρη φ&άσαντβς υπΒξηλ&ον 4η της ηοίβως, ο δε 
δήμος αυτώρ '&άνατο» χατεγνω, ^ημάδοη γράφοντος, 
"Αίιΐωρ δ^ ίάΧαχον δίασηαρέιηων , ο ίίντίηατρος ιίβρίέ•• 
ηΒμτίί-τους συλΧαμβάροηας, ων ηγβμύ» ψ ΐΑρχΙας, 6 
ηλη^ *' Φνγαδο&ηρας, Τούτον δέ, Θουριον οντά τω 

^^ύνβι, ΐΆ^ος Βχβΐ τραγ<ρδΙας υηωιρΙν6σ•&αΙ Λοτβ, χαΐ τον 
^ ΧΙγινψψ ΠώΙον, τον νπΒρβαΙοντα τ^ τέχνυ ηάντας, 
έχβίνου γΒγονέναι μαΌηττρ^ ίστορουσίν. "Εραίιηπος δβ 
τον Ι/ίρχΙαν έν τοίς ΛαχρΙτου τον ^ορος μα&ψην ατα- 
γράφα' ^^ημητριος δέ της ^Αναξιμένονς διατριβής μβ- 
τβσχηΐίέναί φηοίρ. αυτόν. Οντο$ ουν 6 ^ΑρχΙας, 'ΥηβρΙ' 
δην μέν, τον (ητορα, χαΐ *Αριστ6νιχον, τον Μαρα&ώνιον, 
χοτι τον Δημητρίου, τον ΦαΧηρέως, αδβίφον, ΊμβραΊον» 
έν ΑίγΙνιι καταφυγίττας έηΐ το ΑΐάχΒίον, αηοσηάσας, 
εηΒμψβν Άς Κλαανας ηρος ^ΑντΙηατρον χομβϊ διεφ^ά^ 
ρησαν. *Υη8ρΙδου δέ 9ΐαΙ την γλωτταν έ>ιτμη•&ψαι 
Ιίγονσι* 

XXIX. Τον δέ Αημοσϋένη ηυ&όμβνος Ιχέτψ έν 
ΚαλσνρΙ^ έν τφ ίερφ Ποσβιδώνος κα-Θ'έζβσ'&αι, διαπλεν* 
σας υπηρετιπόϊς, και αποβας μηα Θρφχων δορυφόρωί' 76 ΡΙ-ϋΤΑΚΟΗΙ 

Ιτιβι^βν αναστάντα βαδίζβΐν μβτ αντον ηρος Αηίηα• 
τρον, ώ; δυσχερές τηισόμβι^ον ουδέί'. V) δέ ^ημοσϋ-έ- 
νης Ηύγχανίν όψιν έωρακώς πάτα τουςνηνονς έκβίνης τη^ 
νυιηος αλΑόχοτον.. ^Εδόχει γαρ ίηηογωνίζβσ'&αι τ^ *Λρ^ 
χ/^ τραγί^δίαν ντίοχρινόμΒνος' βνημβρων δε καΐ κατέχων 
το •&6ατρον, ένδείι^ί ηαρασχΒνηζ χαΐ χορηγίας χραΊΒΐ- 
σ&αι, ^10 τον Άρχιον ηολλα φιλάνΟ^ρωηα διαλβχΌ'έν» 
τος, αναβλέψας ηρος αίίΐσν, ωσηβρ ίτνγχανΒ Μα-θ^μΒ^ 
νος' ,,Λ ΆρχΙα,*^ βΙπΒν, ,,οντβ νηοχρινόμβνός μβ €7ΐ6£- 
σας πωηοτβ, οντε ννν ηβίσβις έηαγγΒλλόμΒνος.'^ Αρξα^ 
μένύν δ ατΐβιλβίν τον ^ίρχίον μβτ* οργης' ,,Ννν}" εφη, 
^,λέγΒΐς τα έχ του ΜαχεδονίΗου τρίποδος, άρτι ί* νπΒχρΙ" 
νον. Μιχρον ουν έτκσχες, οηως έηιστείλω τι τοις οΓ- 
χο*." ΚαΙ ταντ ύηων, έντος ανβχώρησΒ τον^ ναου' 
»αΙ Χαβων βιβλίον, ώς γράφΒΐν μέλλων, προσγ^^ ίΐΒ τφ 
στόματι τον χάλαμον, χαι δαχων, ωσηΒρ έν τά^ιανοΒΐ" 
σϋ-αι χα\ γράφειν Βίω&Βΐ, χρόνον τίνα χατέσχεν, Λτα 
σνριαλυφάμβνος αηέχλινε τψ χΒφαλψ. Οι μεν ουν 
ηαρα τας ^ρας έστώτες δορνφόροι χατΒγέλων ως απο- 
δειλιώντος αυτόν χαΐ μαλαχον έχάλονν χα» ανανδρον' ο 
δ Αρχιας ηροσελ^ών ανίστασΌ'αι παρΒχαλ^ι, χαΐτονς 
αυτούς αναχνχλών λίγονς, αν&ις έπηγγέλλδτο διαλΧαγας 
ηρος τον Ιάντίηατρον. ^Ηδη δε συνασ'Θ^ιμένος ο Αψ 
μοσ'&ένης έμηεφυχότος οντφ τον φαρμάχον χαΐ κρα- 
τούντος, έξεχαλνψατο' χαι διαβλέψας ηρος τον ^ΑρχΙαν 
„Ονχ αν φ-Θ'άνοις, εϊηβν, ηδη τον εχ της τραγ^ίας νηο' 
κρινόμενος Κρέοντα, χαΐ το σώμα τοντο ^Ιητων αταφον. 
Έγω δ^, ω φίλε Πόσειδον, ειι ζων έξανίσταμαι του ιερον' 
τφ δε Άντιηάτρφ χα» Μαχεδοσιν ουί* ο σος ναός χα- 
'&αρος αηολέλ;Βΐηται," Ταντ* άηων, χαί κελβίσας νπο- ΟΕΜ08ΤΗΈΝΈ8. 77 

λαβείν αντόΐ' ηίίη τρέμοντα παΐ σφαΧΧόμβνον, αμα τφ 
ηροβλ^βΐν χαΐ ηαραΧλάξαι τον βωμον ϊπΒσΒ, χαΐ στενά'- 
ξας αφηχΒ τψ ψνχψ, 

XXX. Το δί φάρμοοίον Αρίστων μ^ (% του χαλά• 
μου λαβείν φησίν αυτσν, ως ^!ρψαΐ' Πάηπος δέ τις, 
ου τψ ίστορίαν "Ερμανηος ανβίληφΒ, €ρησΙ, πεσόντος αν- 
του ηαρά τον βωμον, έν μεν τω βιβλίί^ γΒγραμμένην 
έπιστολτις αρχί^ν βυρβ&ψαί, „Αημοσ•θ•ένης Ανταιάτρω,^* 
χαΐ μηδέν άλλο * -θ-αυμαζομένης δε της ηερί τον '&άνατον 
οξυτψος, διηγείσ&αι τους ηαρα ταΐς '&υραις Θράκας, 
ως Ιχ τίνος ρακΙου λαβών άς τψ χίίρα, ηροσ-^οΊτο τω 
στόματα χα2 χαταπίοι το φάρμαχον αυτοί δ αρα χρυ^ 
σον ωη&ησαν βίναί το χαταηινόμβνον' η δ^ υπηρετούσα 
ηηιδισχηι πυν&ανομέναιν των πβρί τον Αρχιαν, φαΙη, 
ηολυν είναι χρόνον, εξ ου φοροΐη τον αποδεσμον έχεί' 
νον 6 Αημοσ&ένης, ώς φυλαχτηριον, ^ρατοσ-^ενης δε 
χαΐ αυτός έν χροκρ ψησϊ χοίλω το φάρμαχον φνλάσσειν * 
τον δε χρίχον είναι τούτον αυτω φόρημα περιβραχιΟ' 
νιον. Των δ' άλλων, οσοι γεχ.ράφασι περί αυτού, ηάμ^ 
τΐολλοι δε είσι, τάς διαφοράς ουχ άναγχαΐον έηεξελ&Β'ΐν * 
ττλψ οτι Αημοχάρης, ο του Αημοσ&ένους οικείος, οΐε- 
σΌ-αι φησιν, αυτόν ουχ υπο φαρμάχου, '&εων δε τιμτ} χαΐ 
τχρονοί^ της Μαχεδόνων ωμότη^ος έξαρηαγψαι, συν- 
τόμως χαταστρεψαντα χαι άλύπως. Κατέστρεψε δ 
ίχττ^ έηΐ δέχα του Πυανεψιωνος μψος, έν ;/ τψ σχυ- 
•β-ρωηοτάτψ των Θεσμοφορίων ημέραν αγουσαι ηαρα 
τΐ] ι^βφ νηστευουσιν αΐ γυναΐίχες. Τούτω μεν ολίγον 
ύστερον 6 των ^Α-β-ψαΙων δήμος αξίαν άηοδιδους τιμψ, 
ειχόνα τε χαλχψ ανέστησε, χα\ τον πρεσβυτατον έψη^ 
φίσατο των αηο του γέΐ'σνς έν Πρυτανείω σίτησιν '^χειν. 78 ΡΙ.υΤΑΚ0ίΐΙ 

Και το επίγραμμα το '&ςυΧλσύμβΡον έτΐβ^^ράφη τ^ βάσβί 
του ανδριάντος' 

Μπβρ ϊσψ ρώμψ γνώμτι, /ίημοσ&Βνβς, Βΐχβς, 
ονττοτ' αν ^λ^ωρ Ψΐ^βν Ζίρης Μακεδών. 

Οΐ γαρ αντον τον ^ημοσ-Θ-ένη τούτο τζοιησαι λέγοντες 
έν Καλανρΐ(]ί, μέλλοντα το φάρμαπον ηροσφέρΒσ&αι, χο- 
μιδη φλυαρουσι. 

XXXI. Μιΐίρον δέ Λρόσ&βν} η ηαραβαλβίν ^μας 
Αϋτ^ναζβ, λέγβταΐ τι τοιοντον σνμβηναι. Στρατιώτης, 
έπΙ χρισιν τίνα καλούμενος υφ* ηγΒμόνος, όσον βΐχβ χρν^ 
σίδίον, βίς τας χύρας ένέ•&ηχ8 τον ανδριάντος. '^στηχβ 
δέ τονς δακτύλους συνεχών δι αλλήλων, χα» παραηέψυ^ 
κβν ου μΒγάλη ηλάτανος, Αηο ταύτης πολλά των φύλ- 
λων ^ βΓτ8 πνεύματος έχ τύχης χαταβαλόντος, 8Ϊτ αυτός 
ούτος ο '&βΐς έχάλυψβ, πβρίΜΒίμβνα χαΐ συμπεσόντα λα- 
•θΒίν έποΙησΒ το χρυσιον ουχ ολίγον χρσνον. ^Λς δ^ 6 
αν&ρίοπος έπανΒλ&ών οενευρΒ, χαΐ διεδόϋι^ λόγος υπέρ 
τούτου, πολλοί των Βυφυων υπο&βσιν λαβόντβς, βίς το 
αδωροδοχψον του Αημοσ&ένους διημιλλωντο τοΙς έπι- 
γραμμασι. Αημαδψ δέ, χρόνον ου ποΪΑΐν απόλαυσαν- 
τα της φυομένης δόξης, η /ίημοσ&ένονς δίκη χατηγαγεν 
Βί^ ΜαχΒδονίαν, ου^ έχολάχΒνβν αίσχρως, υπο τούτων 
έζολονμβνον διχαίως' ίηαχ^η μέν οντά χ<Δ πρότερον 
αυτόϊς, τοτβ δ βίς αιτίαν αφυχτον έμπεσόντα. Γράμ- 
ματα γαρ έξέπβσΒν αντου, δι* ών παρΒχάλβι Περδίχ- 
χαν έπιχΒίρΒίν Μαχβδονίί^, χαι σώζβΐν τους ^Είλψας, 
ως απο σάπρου κα* παλαιού στημονος (λέγων τον *Αν- 
τιπατρον) ηρτημένους» ^Εφ" ίΛς Αεινάρχου του Κο- 
ριν&ίον χατηγορησοιντος, παροξυν&ΒΪς 6 Κάσ ανδρός ΟΈΜΟβΤΗΕΝΈβ. 79 

έ^ΊίατέσφαξβΡ αντον τφ χόΐηφ τον νίον, Βίτα όντως 
ϊχβΊτον οα^Βίβα' ττροσέΐαξβν, τοις μβγίστοις δίδασΗομε'» 
νον ατνχημασιν, οτί τΐρωτους εαυτούς οίηροδσιαι πω- 
Χουσιν ο ηολλόοίΐς ^ψίοσ&ί»ους τίροαγορβύοττος, ονκ 
έηΙστΒυσβ, Τον μεν ονκ ^ημοσ'&ένους ϋοί^βις^ Σοσσιβ, 
βίοι^ρ έξ ων ^μύς ανέρ^μεν η δίτΐΗονσαμβν• !•« ΚΙΚΕΡΩΝ. ΙίναΐΒφϋνοζ δέ τψ με» μψέρα Ιίγουσι,ν^ΕΧβΙαρ χα< 
γΒγονί»αι ιαοίΧως χα* βββκχΜέι^αΐ' περί δε του πατρός ου- 
δέν ψ τΐυ&έσ-Θ-αί μέτριον. Οί μέν γαρ έι> χναφεΐφ τινί 
άαΐ γενέσ&αι και τραφψαί τον άνδρα λέγουσιν * οί δ 
εΙς ΤίίλΧον "Αττιον άνάγονσι τψ αρχψ του γένους, βασι- 
λευσαντα λαμηρως έν Ουολουσποις. Ό μέντοι ηρωτος 
έκ του γένους Κικέρων έτΐονομασΌ^εις άξιος λόγου δοκε^ 
γενέϋ'θ'αΐ' διο τψ έτιίκλησιν ουκ ανέρ^ΐ'ψαν οι μετ αν- 
τον, αλλ ησηάσαντο, καίηερ υπο ηολλων χλευαζομένψ. 
Κίκερ γαρ οΐ ΑατΊνοι τον ίρέβιν^ον χαλονσι* κίκκείνος 
ίν τω πέρατι της ^ινος διαστολψ αμβλεϊαν είχεν, ωσπερ 
έρεβΙνθΌυ διαφυην, αφ ης έκτησατο την έττωνυμίαν. 
Αυτός γε μψ Κικέρων, υηέρ ου τάδε γέγραπται, των φί- 
λων αυτόν οιομένων δείν, οτε ηρώτον αρχήν μετν^ει καΐ 
ηολιτείας ητττετο, φυγείν τουνομη και μετηϋ-έσ-θ-αι, λέ- 
γεται νεανιευσάμενος εΐηείν, ως άγωνιείται τον Κιχέρωνα 
των Σκανρων καΐ των Κάτλων ένδοξότερον αηοδείίξαι. 
Ταμιευων δ έν Σίχελί(^, καΐ τοίς ^εοΊς ίινά-Ο^ημα ηοιονμε- 
νος άργυρουν, τα μεν πρώτα δύο των ονομάτων έ;ι^9^~ 
%ρε, τον τβ Μάρκον καΐ τον Τύλλιον * άντΙ δε του τρίτου ΟΙΟΕΚΟ, 81 

στίωπτων (ρέβιν^ον έχέλδυσβ ηαρά τα γράμματα τον 
τεχνίτψ έντορ&όσάι. Τανια μεν ονι^ πΒρΙ του ονόματος 
ίστόρηται. 

II. Τεχ&ψαι δέ Κικερωνα λέγονσιν, ανωδννως χο^ 
αηονως λοχευ^εισης αντου της μψρος^ ημερψ τρίτη των 
νέων Καλανδών έν ι^ ννν οΐ άρχοντες εύχονται χαϊ 
'&νονσιν νπερ του ηγεμόνος. Τ^ δε τΙτΌ^^ φάσμα δοχεΊ 
γενέσθαι, χαΐ ηροειηεΤν, ώς όφελος μέγα πάσι 'Ρώμαίοις 
έχτρεφουστ^. Ταΰτα δ , αλΧως ονείρατα χαΐ φλυαρον 
είναι δοχουντα, ταχέως αντος άηέδειξβ μαντείαν αληΌ-ι- 
νψ9 έν ηλίχιςι του μανθ^άνειν γενόμενος, δι ευφυία)^ 
έχλάμψας, Χ(χ2 λαβών όνομα χα) δόξαν έν τοις ηαισίν, 
ώστε τους πατέρας αυτών έπνφοιτ^ν τόΐζ διδασχαλείοις. 
Οψει τε βουλομένους ιδείν τον Κιχέρωνα, χαΐ την υμνου^ 
μένην αντου ηερι τάς μα&ησεις οξΛττψα χαι συνεσιν 
Ιστορ^ησαΐ' τού^ δ αγροιχοτέρονς οργίζεα&αι τόϊς υίέ- 
σιν, ορώντας έν ταίς 6δο7ς τον Κιχέρωνα μέσον αντών 
έπΙ τιμ^ λαμβάνοντας. Γενόμενος δ\ ώσηερ ο Πλάτων 
αξιοΐ τψ φιλομα&η χα» φιλόσοφον^φυσιν, οίος ασπάζε- 
σ-Θ'αι πάν μάθημα, χαι μηδέν λόγου, μηδέ ηαιδειας, ατι^ 
μάζβΐν είδος, έρρυη ηως προϋνμότερον έηΐ ποιητιχην. 
ΚαΙ τι ηοιημάτιον ετι παιδός αυτοΰ διασώζεται, Πόν^ 
τιος Γλαΰχος, έν τετρημέτριρ ηεποιημένον. ΠροΊ'ών δε 
τω χρόνοι», χηι ηοιχιλώτερον απτομενος της περί ταύτα 
μούσης, εδοξεν ου μόνον ^ητωρ, αλλά χα» ηοιητης αρι 
στος είναι ΡωμαΙταν. Η μεν ουν έπι τ^ ρητοριχτ} δόξα 
μέχρι νυν διαμένει, χαίπερ ου μιχράς γεγενημένης περί 
τους λογούς χαινοτομίας' την δε ποιητιχην αυτοΰ, πολ- 
λών βνφνωΐ' επιγενομένων, παντάηασιν άχλ»η χαι άτιμον 
ερρειν σνμβέβηχεν. 
Ρι,υτ. VIII. Κ 82 ΡΙ.υΤΑΚ0Η1 

ϋΐ. ΑηαλλαγΒΐς δε των έν παισΐ διατριβών, Φίλωνος 
ηχονσβ του έξ Αχαδι^μΙαςί ον μάλιστα *Ρωμαϊοί των 
Κλβιτομάχον σννηϋ-ων χαϊ δια τσν λόγον έ^αίψασαν, 
κο* δια τον τρόπον τιγάτίησαν* Αμα δε τοις ηερί Μου- 
χιον^ ανδράσι συνων πολιτικόϊζ χαΐ πρωτευονσι της βου- 
λής, εΙς ψηειριαν των νόμων ωφελείτο * χα/ τίνα χρόνον 
χαί στρατειας μετέσχβν υηο Συλλη ηβρί τον Μαρσιχόν 
τΐόλεμον, ΕΊ&' ορών εις στάσιν, έχ δε της στάσεως βίς 
α^ίρατον ^μηίητοντα τη ηραγματα μσναρχίαν, έηΐ τον 
σχοληστψ χαΐ Ό-εωρητιχον ^λ&ων βίον, '^Ελλησι συνην 
φιλολό^οις, χαΐ ηροσείχε τοΙς μα&ψιμασιν αχρις ου 
2υΧλας εχράτησε, χαι χατα<ττασΙν τίνα λαμβάνειν εδόξεν 
η ηόΐις. *Εν δε τω χρόνω τουτφ Χρυσόγονος, άπελεν- 
'θ-ερος Συλλα, ηροσαγγεΐλαντόξ τίνος ουσίαν ώς άί ηρο- 
γραφής αναιρε&ίντος, αυτός έωνησατο δισχιλιων ^9^Χ'' 
μών' έηβί δέ^Ρωσχιος, 6 υίός χαΐ χληρονόμος τον τε- 
Ότηχότος, ιγγανάχτει, χαι την ουσΙαν άπεδειχνυε πεντή- 
κοντα χαΐ διαχοσιων ταλάντων ουσαν άξιαν, ο τε Συλλας 
ελεγχόμενος έχαλέπαινε, χαΐ διχην πατροχτονιας έπηγε 
τω ΡωσχΙω, του Χρυσογόνου χατασχΒυάσαντος , έβοη- 
'θ-ει δ ουδείς, αλλ όατετρέποντο, του Συλλα την χαλε^ 
πότψα δεδοιχότες. Ούτω δη δι* έρημίαν τον μειραχίον 
τω Κιχέρωνι προσφυγόντος, οί φίλοι συμπαρωρμων, ώ^ 
ουχ αν αυτζ) λαμπροτίραν αυ-θΊς αρχψ προς δοξαν έτέ • 
ραν ουδέ χαλλίω γενησομένψ, Άναδεξάμενος ουν την 
συνηγοριαν, χαι χατορϋ-ώσας, έ^ανμάσ&η' δεδιώς δε 
τον Συλλαν, άτίεδημησεν εις τψ Ελλάδα, διασπείρας λό- 
γον, ως τον σώματος αυτώ '&εραπείας δεομενου. ΚαΙ 
γαρ ψ όντως ισχνός χαΐ ασαρχος, άρρωστίφ στομάχου 
μιχρα χαΐ γλίσχρα μόγις όψε της ώρας προσφερόμενος. εΐΟΒΚΟ. 83 

^Η Ιϋ φωρη, ηολλη 'μΐ» %αΙ ϋγα&η, σχληρα δε χάΐ απλα^ 
στος' νπο δε τον λόγου, σφοδροτιμα καΐ πά-σος εχοΡ' 
τος αβί δια τώτ ανω τσικα» έλαχη^ομένη , φοβον ηαριίϊχεν 
νη£^ τον σώματος, 

ΐν. ^^φαί6μΒ^^ος δ βις Α&ηνας Αηιόχον του Ασχα- 

λω^Ιτου δΐ'φίουσβ, ττ} μέί^ βυροΐψ τωι^ λόγω» αντον ηαί 

χάρίΐι χηλουμενοζί α δ έν τοΤς δόγμασιν έρΒωτέριζαν, 

ονχ έηαινών, ^Ηδη γαρ έξίστατο της νέας λβγομένης 

^Ακαδημίας ο ^Αντίοχος, καί τψ Καρνβάδον στάσιν έγχα- 

τέλειτϊΒν, βϊτβ χαμητομβνος νπο της ενάργειας χαΐ των 

αισ^σβων, βίτβ, ως φασιν ϊηοι, φιλοτιμιφ τινί χαΐ δία^ 

φορφ προς τους Κλβίτομάχου χαΐ Φίλωνος συνήθεις τον 

Στω^ΪΜον (χ μεταβολής ■&ΒραηΒνων λόγον έν τόϊς Λλβί- 

στοις. Ό δε Κιχέρων έχέίνα ηγάπα, χαχβίνοίς ηροσεϊ- 

χΒ μάλλον, διανοούμενος, βΙ ηαντάπασιν έχηέσοι του τα 

χοινα, ηράσσειν, δεΰρο μετενεγχάμβνος τον βίον ίχ της 

αγοράς χαΐ της πολιτείας, έν ησυχίί^ μετά φιλοσοφίας 

χαταζτρ^. ^Εηύ 6" αντφ Συλλας τε ηροσ^ιγγέλ^η τε- 

'&νηχώς, χαϊ το σώμα τοις γυμνασιοις αναρρωννμβνον 

βίς εξιν έβάδιζβ νεανιχην, η τε φ<ανη λαμβάνουσα ηλάσιν, 

ηδεία μεν ηρος αχοην έτέ-Θ-ραητο χαΐ Λολλη, μετρίως δε 

προς την εξιν ηρμοστο του σώματος, ηολλά μεν των αησ 

'^Ρώμης φίλων γραφόντων χαΐ δεομένων, ηολλα δ^ ΐΑντιό- 

χον παραχελευομένου, το7ς χοινοίς έπιβαλεΐν πράγμασιν, 

αυθΊς ωσηερ όργανον, έξηρτνε τον ρητοριχον λόγον, χαΐ 

ανεχινει την πολιτιχψ δνναμιν, αυτόν τε ταϊς μελέιαις 

δίαηονών, χαι τους έηαινουμένους μετιών ρήτορας. 

"ΟΌ-εν εϊς ΆσΙαν χαι 'Ρόδον εηίίευσε, χαι των μεν Άσια- 

νών ρητόρων ΐΞΙβνοχλεϊ τω Άδραμνττη[νζ}, χ<ύ ^ιονυσιω 

τω Μαγνψι, χα\ Μβνίηπω τφ ΚαρΙ σννεσχόλασεν* ί^ 

¥2 84 ΡΙ,υΤΛΚΟΗΙ 

^^ *Ροδω^ ρψορι μεν ^Απολλωνιφ τφ Μολωνι, φάοσόφφ 
δέ Ποσβίδωρίω, Αέγν^αα δέ τον ΐΛηολΙώνίον, ον συνιέΡ' 
τα τψ ^ΡωμαΪΗψ διάλβκτον) δ»ΐ}•&ψαι του ΚαΛέγϋίτος 
Ελληνιστί μελβτησαΐ' τον δ' νποαίουσαι ηρο•&νμίας, οΐό- 
μενον, ούτως Βαβα-θ-αι ββίτίονα τψ έπατάρ-Θ'ωσιν• έπύ 
δ^ έμβλβτησβ, τους μεν άλλους έχτΐβτΐλτιχ'&Λΐ χάΐ διαμιλ- 
λασι9-0ίΑ ηρος αλλ'ηλους τοις ίιτοιίνοις, τον δ^ ^ΑποΙλώ^ 
νιον ονχ οαιροωμΈΐνορ αντον διαχν'&ψοΛ, χα» ποηπταμ^^ 
νου σνννουν νια•θ•έζβσ'&•αι πολύν χρόνον* αχ-Θ-ομένου δέ 
του Κίκίρωνος, άηβΊν' ,^Σβ μεν, ώ Κιχεροιν, έηαίνώ χαΐ 
θαυμάζω, της δ^ Ελλάδος οικίβίρω την τύχψ, ορών, α 
μονά των χαλων ημιν υπ^ίΛιτητο, χα» ταντα ^Ρώμαίοις 
δια σου ηροσγβνομβνα, ηαώείαν τβ χα* λόγον." 

V. Ό γουν Κιχέρων ελπίδων μβστος έπΙ τψ ηολι- 
τβίαν ψΒρόμβνος, υπο χρηομου τίνος αηημβλυν&η την 
ορμην. Ερομίνφ γαρ αντφ τον έν ΑελφοΊς ϋ^βον,οπως 
αν ενδοξότατος γένοηο, προσέταξεν η Πυ^Ια, τψ ίαν- 
του φυσιν, άλλα μη την των ποίλων ^όζαν, ηγεμόνα 
ηοιεΊσ&αι του βίου. Και τον τβ πρώτον έν *ΡΟψΐΐ χρό' 
νον^ ευλαβως διήγε, χαι ται; αρχαΊς οκνηρως προσι^ει, 
ααΐ παρημελεΊτο, ταΰτα δη τα ^Ρωμαίων τοΙς βάναυσο- 
--^ι&ΐΌΐς πρόχειρα χαΐ συνη&η ρήματα, Γραικός χα« (τχο- 
λαστιχος, αχούων. ^ΕπεΙ δέ, φύσει φιλότιμος ων, χαί 
παροξννόμενος Ιπο του πατρός χα2 των φίλων, έτιεδω^ 
χεν εΙς το συνηγορέίν εαυτόν, σνκ ήρεμα τφ πρωτειφ 
προσηγεν, αλλ ευ&υς ^έλαμψε τ^ δοξτι, χα* διέφερε πο- 
λυ των αγωνιζομένων έη αγοράς. Λέγεται δέ χα* αν- 
τος ουδέν ήττον νοσησας τον Αημοσ&ένους προς τψ 
νπόχρισιν, τούτο ΐΜν 'Ρωσχίί^, τφ χωμφδω, τούτο δ* 
Αισώπφ, τω τραγφδφ, προσεχειν επιμελώς. Τον δ' ΑΧ'- ΟΙΟΕΚΟ. 85 

σωηον τούτον ιστορονσιν νηοχρινομΒΡον έν '&βάτρφ τον 
ηΒρΙ της τίμωρίας του Θνέστον βουλενόμενον ΪΛτρέα, 
των νπηρηών τίνος αφνω ηαραδραμοντος, Ιξω των έαν- 
του λογισμών δια το πά'&ος οντά, τω σχψττρω ηατάξαι 
καΙ €χν9λΒίν* Ου μιχρα δε ηρος το ηβΙ&Βΐν υηη^Βν ^* 
του ντΐϋΗρίνβσΌ'αι ^πη τω Κίχέρωνι. Και τους γΒ τω 
βοψν μεγάλα χρωμένους ρήτορας έτίΐσίιώπτων, ελΒγβ, δι^ 
ασ&Β»βιαν έπΙ την χραυγψ, ωστιερ χωλούς ^φ* ϊηηον, 
ηιβψν. Η δί τίβρι τα (τχώμματα χάΐ τψ ηαιδιαν ταυ- 
την βυτραηβλία διχανιχον μεν έδόχει χα\ γλαφυρόν' χρώ' 
μβνος δ αυτζ χιχταχόρως ηολλους έλυτιει, χαΐ χαχοη^ 
^Βίας ελάμβανε δοξαν. 

VI. ίίποδειχ'Θ-εΙς δε ταμίας έν σιτοδειψ, χοϋ λαχων 
ΣιχΒλΙαν, ηνωχλησε τοίς αν&ρώποις έν άρχρ, σΉον εις 
'Ρωμψ άποστέλλειν αναγχαζομενος. "ΥστΒρον δέ της 
επιμελείας χαΐ διχαιοσυνης χαΐ πρψοτητος αυτόν τιειραν 
λαμβάνοντΒς, ως ουδένα των ηώπο-θ•^ ηγεμόνων έτίμη^ 
σαν. ΈηΒΐ δε πολλοί των αηο 'ΐύμης νέων ένδοξοι χαι 
γεγονοτες χαλως, αιτίαν έχοντες αταξίας χαι μαλαχίας 
ηερι τον πολεμον, ανεπεμφϋ-ησαν ίπί τον στρατηγον της 
Σικελίας, συνείηεν αυτοΊς 6 Κικέρων έπιφανώς, και πε- 
ριεποίησεν. Έπι τούτοις ουν μέγα φρονών, εΙς'Ρωμην 
βαδίζων γελοΐον τι ηα•&εΐν φησι. Σνντυχων γαρ ανδρΐ 
των επιφανών, φΙλ(^ δοχούντι, πΒρΙ ΚαμπανΙαν, ερΒΟ&αι, 
τίνα δη των πεπραγμένων \χλ αντον λόγον ^ουσι !ιΒω- 
μαίοί, χαί τΐ φρονουσιν, ώς ονόματος χα» δόξης των πε- 
πραγμένων αυτω την πόλιν άπασαν έμπεπληχώς' τον δ 
άηΒίν' ,,Πον γαρ ης, ω Κικέρων, τον χρόνον τούτον ;'^ 
τότε μεν οΰν έξα-^υμησαι παντάπασιν, ει, χα&ατιερ βίς 
πέλαγος αχανές τψ πόλιν έμπεσων ο περί αντϋν λόγος. 86 ΡI^υτΑκ^ΗI 

ονδεν άς δοξαν έτίιδηλορ η8ηοίηχβί'' ύστερον δε λο^««- 
σμον έανιω δίδους, πολύ της φιλοτιμίας νφει^, ως ηρος 
αόρκττορ ιίραγμα τψ δοξαν αμύΧωμβνος, καΐ πέρας ονκ 
έφιχτον ^ονσαν. Ον μψ αλλά το γΒ χαΙρΒίν επαίνου^ 
μβνον διαφβρόντως, ααΐ προς δόξαν έμπα^έστ^ρον ϊχΒΐν^ 
άχρι παντός αντω παρέμανθ, χαΐ ηολλονς πολλάκις των 
ορ^ών ιπβτάραξβ λογισμών. 

VII. ^ίτηόμΒνος $ε της πολιτείας προϋνμότβρσν, 
αισχρον ηγβΐτο, τους με» βάναυσους, οργάνοις χρωμένονς 
ααι σαβύεσιν αψυχοις, μηδενός αγνοείν όνομα, μηδέ χω- 
ράν, η δυναμιν αυτών, τον δε πολιτικον, φ δι ην&ρω" 
πων αϊ κοιναί πράξεις περαίνονται, (ψ&υμως χαι αμελώς 
εχειν περί τψ των πολιτών γνώσιν. "Οθ-εν ου μόνον 
τών ονομάτων εϊ^ιζε μνημονβίειν αυτόν, αλλά παΐ τον 
τόπον, έν φ τών γνωρίμων εχαστος οϊχει, καΐ χωρίον, ο 
χίχτηται, χαΐ φίλους, (Άστισι χρηται, χαι γείτονας έγί~ 
νωσχΒ' Ηοι πάσαν οδον ^Ιταλίας διαπορευομένω Κιχύ' 
ρωνι πρόχειρον ην ειπείν χαι έηιδεΤξαι τους τών φίλων 
αγρούς χαΐ τάς επαύλεις. Ουσίαν δε μιχράν μεν, ίχα- 
νην δε χαΐ ταΤς δαπάναις έπαρχη χεχτημένος, έ&αυμάζΒ- 
το μήτε μισ'&ονς, μήτε δώρα, προσιέμενος από της συν- 
ηγορίας* μάλιστα δ\ οτε την χατά Βερζον δίχ,ην ανί" 
λαβε. Τούτον γαρ, στραιηγον γεγονότα της Σιχελίας, 
χαΐ πολλά πεησνηρενμενον , τών Σικελιωτών διωχόντων, 
ειλεν, ουκ ειπών, αλλ έξ αυτού τρόπον τινά του μη β^ 
πείν* τών γάρ στρατηγών τω Βέρρί^ χαριζομενων, κα\ 
τψ δίκψ υπερ^έσεσι πολλαϊς ας τψ υστάτψ έκβαλλόν- 
των, ως ην πρόδηλον, οτι τοΙς λόγοις 6 της ημέρας ουκ 
έξαρχέσει χρόνος, ονδε ληψεται πέρας η κρίσις, αναστας 
ο Κικέρων εφη, μη δύσ&αι λόγων, άλλ^ έπαγαγών τους ΟΙ€ΕΚΟ. 87 

μα^τνρας χαΐ έτίίκρινας, εχέλουσΒ φέρβιν τψ χρηφον τους 
ΰιχαίττας. Ομως δέ ηοΐλά χαριβηα διαμνημονβνβίται 
χαΐ ηΒρΙ (ΐίΒίνψ αυτού τψ δΐ3ίψ, Βέρ^ γαρ οΐ 'Ρω- 
μάίοι τον έχτβτμημέτον χοΊρον χαλοΰσιν» 'ΐΐς ονν αηβ- 
λου^ΒρίΗος αρ'&ρωηος, ένοχος τω ιουδαί^ιν, όνομα Και- 
χίλιος, έβουληο, παρωσάμενος τους Σιαβλιώτας, χατηγο- 
ζβΤν του Βέρρου' ,,Τΐ Ιουδαίω ηρος χοΤρον;" ίψη 6 
ΚίΜερων. Ην δέ τφ Βέρρυ αντιηαις υΐΌς, ονκ «λευ^δ- 
^Ιως δοκών ηροαττασ&αι της ώρας, ^^ο^δορη6■Βις ουν 
ο Κικέρων Βίς μαλαχίαν υηο του Βέρρου' ,,Τόϊς υΙοΧς,^' 
ΒΪτίΒν, ,,έντος Όυρων δεΙ λοιδορΗσ^αι,'^ Του δε ^ο- 
ρός Ορτησίου τψ μεν Βυ&6Ϊαν τω Βέρξυ συνειπείν μη 
τολμησαντος, έν δέ τφ τιμηματι πΒίσ&έντος ηαραγΒνέ- 
σΟ-αι, και λαβόντος έλϋφαντίνην Σφίγγα μισ&ον, Βΐπέ τι 
πλαγίως ο Κικέρων προς αυτόν του δέ ψησαντος, αΐ" 
νιγμάτων λύσεως απείρως εχειν ,,ΚαΙ μψ έπΙ της οι- 
κίας τψ Σφίγγα έχεις." 

VIII. Οϋτω δέ του Βέρ^ου καταδικασϋ^έντος, έβδο- 
μψοντα πέντε μνριάδων τιμησάμενος την δίχην ο Κικέ- 
ρων, διαβολψ εσχΒν, ώς «π' άργυρίφ το τίμημα κα&υ- 
φειμένος. Ου μψ αλλ^ οι Σιχελιώται χάριν ειδοτες, 
αγορανομουντος αυτού, πολλά μεν άγοντες απο της νή- 
σου, πολλά δέ φέροντες ψον ' ών ουδέν έποιησατο κέρ- 
δος, αλλ όσον έπευωνίσαι την άγοράν, απεχρησατο τ^ 
φιλοτιμίψ των αν&ρωπων, ^Εκέχτψο δέ χωρίον καΧον 
έν Αρποις, κα\ περί Νέον πόλιν ην άγρος, καΐ περί 
Πομπη'ίους έτερος, ου μεγάλοι * φερνη τβ Τερεντίας, της 
γυναΐΜος, προσεγένετο μυριάδων δώδεκα, καΐ κληρονομία 
τις άς εννέα δψαρίίον σνναχϋείσα μυριάδας, ΐ4.πο τού- 
των έλευ&ερίως αμα και σωφρόνως διήγε μετά των συμ- 88 ΡΙ.υΤ4Κ0ΙΙ1 

βισνρτων Ελλψοη^ χαΐ 'Ρω^ίύη^ φιλολόγων σηάριον, βΧ 
ηοχΒ, π^ό δυσμωρ ηλίου χαταχλινόμβνος, ονχ ούτω δι' 
ασχολιαν, ως δια το σώμα τω στόμαχος μοχ&τ/ρώς δια^ 
χΒψβνον, αν δε χαΐ τψ άΐλψ τιβ^* το σώμα '&Βρα'^ 
τιβ/αν αχρίβης χα» ηβριττος, ώστβ καΐ τρίψεσι χα« περι^ 
ηάτοις αρί'&μφ τΒταγμένοις χρησ'&αί. Τούτον τον 
τροηον διαπαιδαγωγώ» τψ ^ιν, ανοσον χαί διαρίξη ηρος 
ηολλους χαΐ μΒγάΙους αγώνας χαΐ ηά^ους σννβιχΒν. 0ΐ~ 
ιαίαν δί τψ μεν ηατρί^αν τφ αδελφφ ηαρΒχώρησεν, αν- 
τος δ φχΒΐ πβρί το ΠαΧάτιον, νηέρ τον μη /ιιαχ^αΐ' βα- 
δίζοντας ένοχΧΒίσ'&^αι τους &8ραπ8νοντας αυτόν, Έθ-β- 
ράτιβνον δέ χαί^' ημέραν έηΐ '&υρας φοηώττΒς ονχ ϋάτ^ 
τονβς, η Κράσσον έηΐ ηλοντφ, χα2 Πομηηίον δια τψ ιν 
τοΧς στρατβυμασι δυναμιν, ^ανμαζο^^^νους μάλιστα ^Ρω" 
μαιών καΐ μεγίστονς σντας. Πομηηϊος δέ χαΐ Κιχέρω» 
να έ^ΒραηβυΒ, χαΐ μβγάλα προς δυναμιν ηυτφ χαι δόξαν 
η Κιχέρωνος συνέπραξε πολιτΒία, 

IX. Στρατηγιαρ δέ μΒτιοντων άμα συν αυτφ πολ- 
λών χαΐ μΒγάλων, πρώτος απάντων ανηγορβύ^' χαΐ 
τας χρίσΒίς ΒδοξΒ κα&αρώς χαΐ χαλώς ^ρα^βνσαί. Αέ- 
γΒται δέ χαΐ Λαίίνιοξ ΜιχχΒρ, ανηρ χαι χα-β" αυτόν 
ισχύων έν τ^ πολΒΐ μέγα, χαΐ Κράσσφ χρωμβνος βοη•&ω, 
χρινομβνος χλοπης υπ* αυτοΰ, τ^ δννάμΒίχαΙ σπονδή πθ- 
ποι&ώς, ετι τψ ίρηφον τών χριτών διαφΒρόντιαν απαλλα- 
γΒΐς οίχαδΒ, χΒίρασ'&αί τθ τψ χβφαλην χατα τάχος, χαι 
χα'&αρον ιμάτιον, ώς νενιχηχώς, λαβών, αυθ^ς ίης αγο- 
ράν προίέναΐ' τον δέ Κράσσου πΒρΙ τψ αυλΒίον αηαν- 
τησαντος αντ^, χαι φράσαντος, οτι πάσαις ίάλωχΒ ταΤς 
ψηφοις, άναστρίφας χαΐ χαταχλι&άς άπο•&α»Βί». Το 
0€ πράγμα τφ Κιχέρωνι δόξαν ψογχΒν, ώς έπψΒλώς €ΐε£ΚΟ. 89 

βραββυσαντι το δίχαστηριον. Εηύ δέ Ονατιριος, ανηρ 

^αη^ τι τραχύ χαί προς τους άρχοντας ολί^ωρον έν τάϊς 

σννηγΌρίαις, χοιράδων δέ τον τράχηΧον ηβρΙηίΒως, ^τεΐ" 

τό τι χαταστας ηαρα του Κίχέρωνος, «αί μη δίδοντος, 

άλλα βθ9ίλ8υομένου ηολνν χρόνον, βΊηβν, ώς ονχ αν αν- 

Ίος διστάσ8ΐ6 πβρι τούτου στρατιητων έπίστραφάς ο 

Κιχί^ΰο», ηΑΐλ^ 4Γ^'' Βΐηβν, μΟ^κ ϊχω τηΧοιοντον τρά» 

χηλον." ^Ειι δ* ημέρας δυο η τρύς ίχοντι της αρχής 

αντζί ηροσηγογί τις ΜανΙΧιον, βυ^υνα/ν χλοηης. Ό δέ 

Μανΰίιος ούτος άνοκχν ΒΐχΒ καΐ σπουδην υηο τον 

δήμου, δοηών έλαύνβσ'&αι δια Πομηψον έκβίνον γαρ ην 

φίλος. Αιτουμένου δ^ ημέρας αυτού, μιαν 6 Καιέρων 

μονψ τψ έπιονσαν Ι^ωχβ* χαΐ 6 δήμος ηγανάατησεν, 

Βΐ&ισμένων των στρατηγών δέχα τουλάχιστον ημέρας δΐ' 

δόναι τοις χινδυνβυονσι. Των δ^ δημάρχων αυτόν δια^ 

γαγοντων έηι το βήμα, χαλουντων, χάι χατηγορουντων, 

αχουσ&ηναι δβη&άς, βΤπβν, οτι τοις χινδννβυουσιν αβι, 

χα& όσον οί νόμοι ηαρβίχουσι, χβχρημένος ^πιβΜως χαΐ 

φιλαν-Θ'ρώηως, δβινον ηγϋτο τ^ Μανιλίφ τοΛτα μη πα- 

ρασχΒίν' ης ονν Ιη μόνι^ς χυριος ην ημέρας στρατηγών, 

ταύτψ έτητηδβς ορίσαΐ' το γαρ άς άύ,ον άρχοντα την 

χρίσιν έχβαλϋν, ουχ έΙναι βονλομένον βοη&Βίν. Ταύτα 

Ιβχ'&έντα '&ανμαστψ έποίησβ του δήμου μβταβολην 

χαΐ ηολλα χατ6υφημονντ8ς αύτον, έδέοντο την υπέρ του 

ΜανιλΙου συνηγορίαν αι^αίΙσ^Β'. Ό δ' υπέστη προΒύ- 

μως, ουχ ιφαστα δια Πομπηϊον απόι^τα * χαι χαταστας 

ηάλιν έξ ύηαρχης έδημηγορησβ, νβανιχώς τών ολιγαρχί'- 

χών χαΐ τών Πομπηιω φ&ονουντων χαϋ^ατηομβνος. 

Χ. *Επι δέ τψ νπατΒίαν ουχ ήττον ύηο τών αριστΟ" 
χΐ^αιιχών, η τών πολλών, προηχ'&η δια τψ πόλιν, έξ αϊ-* 90 ΡI^υτΑΚ^III 

τίας «ντφ τοιαύτης σνιναγωνισαμένων. Της νπο Συλλί^ 
γενομένης μεταβολής πβ^ την ηολιτείαν, έν αρχή μεν 
ατόπου φανείσης, τότβ δέ τοις ποίλοις νπο χρόνου χαΐ 
σιψη&έΐας ηδη τίνα χατάστασιν εχβιν ου φαυλην δοκον^ 
^ηςι ήσαν οί τα παρόντα δίασβΐσαι χαΐ μεταθ^εΐναι ζη^ 
τονντβς, ϊδίων ενβπα πλεονεξιών, ον προς το βέλτιστον • 
ΙΙομπηιου μεν ετι τόίς βασιλϋνσιν έν Πόντφ χαΐ Ιίρμενίί^ 
πολεμουντος, έν δε ττ^ ^Ρωμίί μηδεμιάς υφεστώσης προς 
τους νεαηερίζοντας αξιόμαχου δυνάμεως. Ούτοι πορν- 
φαΐον ειχον άνδρα τολμητην *α\ μβγαλοπραγμονα χαϊ 
ποιχιλον το ηθΌς, Λενκυον Κατιλίναν ος αΐτιαν ποτέ 
προς άλλοις αδιχημασι μΒγαλοις έλαβε παρ&ίνο^ συγγε- 
'γονίναι ΌνγατρΙ, χτείναι δ αδελφον αυτοΰ' χαΐ δίχην 
επΙ τούτω φοβούμενος, έπεισε Συλλαν, ώς ετι ζώντα, τον 
αν&ρωπον έν τοΊς άπο&ανονμένοις προγράψαι. Τού- 
τον ουν προστάτψ οΐ πονηροί λαβόντες, αλΑας τε πί- 
στεις άλληλοις ϊδοσαν, χαΐ χαταϋυσαντες αν&ρωπον, 
έγενσαντο των σαρχων. ' /ίιεφ&αρτο δ υπ αυτοΰ πολύ 
μέρος της έν τγι πόλει νεότητος, ηδονας χαΐ πότους ααΐ 
γυναιχων έρωτας αεΙ προζενουντος έχάστ(Λ, χαΐ την βΙ; 
τβιυτα δαπάνην αφειδώς παρασχευάζοντος. ^Επηρτο δ 
ή τβ Τυρ^ψΙα προς απόστασί)» ολη, χαί τα πολλά τι]; 
έντος ^!Αλπεων Γαλατίας, ^Επισφαλέστατα δ^ η 'Ρωμη 
προς μεταβολην είχε δια την έν ταΊς ουσίαις ανωμαλιαν, 
των μίν έν δόξτι μάλιστα }ΐα\ φρονηματι χατετττωχευμέ- 
νων ύς •θ'έατρα χα« δείπνα χα\ φιλαρχίας ααΐ οίχοδομίας, 
των δέ πλούτων &,ς αγβννείς χαί ταπεινούς συνερρνηκο* 
των αν&ρώπους' ώστε μιχρας ^οπης δείσ-θ^αι τα πράγ- 
.ματα, χαΐ παντός εΐ^αι του τολμησαντος έχστησαι ττ^ν 
ττολιτειαν, αυτήν νφ' αυτής νοσούσαν* ΟΙΟΕΚΟ. 94 

XI. Ου μψ <ύΧα βονλόμετοξ 6 ΚατύΙναζ ϊσχν^6ν 
τι ηροχαταλαβΒο' ορμψηρισν, νηατΒίοί» μητ^βΐ' καϊ 
λαμττρος ψ τάΐς έλπίσιν, ώς Γα&ι^ Ι4ντωνίία (τνννηατΒυ' 
σων, άνδξΗ ιιοι& «ντον μέν οΰτβ προς το βέλτων, οΰτβ 
ηρος το χείρον, ηγ'βμονικω, προσϋηχη 5' άγοντος έτερου 
δυνάμεως ίσομένω. Ταύτα ^/ των καλών χαΐ άγο'&ών 
οί ηΧβϊστοί ηροαίσ^όμενοι, τον Κιχέρωινα προη^^ον έπΙ 
τψ υπατβιαν* χαΐ του δήμου δβξαμένου προ'&υμως, 6 
μεν Κ(χτιλίνας έξέηβσβ, Κίχίρων δέ χαΐ Γαίος ^Αντώνιος 
^ρε-θτμταν. Καίτοι των μετιόντων 6 Κιχερων μόνος ψ 
ίξ ίππιχου ηατρος, ου βουΧηηοΰ, γεγονώς. 

XII. Κα\ τα μεν ηερί Κατιϊΐναν εμενεν ειι τους 
ηολλους λαν&άνοντα' προάγωνες δε μϋγάλοι τψ Κιχέ" 
ρωνος νηατείαν εξεδέξαντο» Τονιο μεν γαρ, οί χβχωΑν- 
μενοί κατά τους Συλλα νόμους αρχειν, οίΐτ' άσ&ενείς 
οντες^ ουτ ολίγοι, μετιόντες αρχάς έδημαγώγοηχν, πολλά 
ττις ΣυΧΧα τυραννίδος άλη^η μεν χαΐ δίκαια χατηγοροΐ'ν' 
τες, ου μψ* εν δέοντι τψ ηολιτείαν, ουδέ συν χαιρφ χινουν- 
τες, τοντο δε, νόμους εισηγον οί δήμαρχοι ηρος τψ αυ- 
τψ υηό&εσιν, δεχαδαρχίαν χαϋ^ιστάντες αυτοκρατόρων 
ανδρών, οϊς έφεϊτο, πάσης μεν ^Ιταλίας, πάσης δέ Συ^ 
(μας, «αί οσα δια Πομπη'ιόυ νεωστί προσώριστο, κυ- 
ρίους οντάς, πωλείν τα δημσσια, χρίνειν, ανς δοχοίη, φυ- 
γάδας (χβάλΪΛΐν, συνοικίζειν πόλεις, χρήματα λαμβάνειν 
(Χ του ταμιείου, στρατιώτης τρεφειν καΐ καταλέγειν, οπό* 
σων δεοιντο, ^ιο καΐ τω νόμω προσείχον αϊΧοι τε των 
ίπυφανων, χαΐ πρώτος ^Αντώνιος, ο του Κιχερωνος συν- 
άρχων, ώς των δέκα γενησόμενος. ^Εδόκει δέ καΐ τον 
Κατάίνα νεωτερισμον είδώς ου δνσχεραίνειν υηο πλή- 
θους δανείων• ο μάλιστα-τοίς αρίστοις φόβον παρείχε. / ^ 92 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ΚαΙ Ίοντο ηρωτον Ό•Βραηβ{χαν δ Κιχερωί', έκβά^φ μεν 
έψηψίσατο των έτίαρχιων ΜαχεδονΙαν, «ντφ δέ ιην Γα» 
λατίαν δνίομίνψ τίαριμησατο, χαΐ ηατΒίργάσατο τ^ χά" 
ρηι ταντιι τον Αντώνιορ, ωσπβρ νποχριτψ ψμισ&ον^ 
αντ^ τα δβυτβρα Χέγηιν νηέρ της ηατρίδος, "ΐΛς δ^ οΰ' 
τος έαΙωχΒΐ χαι χβιροη&ης έγβ^όνει, μάλλον ηδη -^αρ- 
^ων ο Κιχέρων ένιστατο προς τονς χαινοτομίΛντας, Έν 
μίν ονν τ^ βουλ^ χατψ^ορίαν τινά του νόμου δκχτι-Θ-έμε^ 
νος, ούτως έξέηληξβν αυτούς τους ύσφέροντας, ώστβ μη^ 
δεν αντιλέγβίν, ΕπβΙ ί* αυ&ις έτίΒχΒίρουρ, χαΐ ηα^ 
ρεσχΒυασμένοι ηροβχαλουντο τους υπάτους ίπΐ τον δη-- 
μον, ο%ίδέν υποδβίσας 6 Κιχέ(^, αλλά τψ βουλψ ίτιβ- 
σ-&αι χβλβυσας χαϊ προβλϋ-ών, ου μόνον ^έβαλβ τον νό^ 
μον, αλλά χαΐ των άλλύχμ άπογνώναι τοίς δημάρχους 
έποίησβ, παρά τοσούτον τφ λόγφ χρατη&ίντας υπ* 
αυτού. 

XIII. Μάλιστα γάρ ούτος 6 άνηρ έπέδβιξβ'Ρώμαι- 
οις, όσον ηδορης λίγος τζί χαλώ προστί&ησι, χαι οτι το 
δίχαιον αηττψόν έστιν, αν ορ&ώς λέγηίταΐ' χαϊ δϋν το» 
έμμελως ποληουομενον άβΐ τφ μέν έργω το χαλον αντί 
του χοΧαχΒυοντος αίρεισ&αΐ, τφ δε λάγφ το λυτιουν αφαι- 
ρέΐν του συμφέροντος. /Ιενγμα ί* αντου της πΒρΙ τον 
λογον χάραος, χα\ το ηβρι τάς ^έας έν τϊ^ υπατβίφ γΒ" 
νομβνον. Των γαρ Ιππιχών προίΒρον έν τοις Ό'Βάτροις 
αναμεμιγμένων τοις πολλοΐζ, χαΐ μΒτά του δήμου ^βω- 
μένων, ώς Ιτν/β, πρώτος διέχρινεν έήι τιμί} τους ίηπέας 
απο των αλλοιν πολιτών Μαρχος *Ό'θ'ων στρατηγών, χαι 
διένΒψΒν ιδίαν έχΒίνοις '&έαν, ην ετι χαΐ νυν /ξαίρετον 
εχουσι. Τοΰτο προς ατιμίαν δ δήμος ελαβΒ, χαι φανέν- 
τος έν '&Βατρφ του ^Ο^ωνος, έφυβρίζων έσυρητβν, οΐ 3' ΟΙΟΕΚΟ. 93 

Ιπηβΐζ νηέΐαβον χροΐς* τον άνδρα λαμηρως. Αν&ις δ^ 
ο δημοζ έηέχΒίνΒ τον σνριγμον, ειτ (χβϊνοι τον αρότον. 
Εη δέ τούτον τραπομβνοί ηρος αλληλυνς ^χρατντο λοιδο' 
ρίαΐς, χα2 το Ό'έατρον άχοσμία χατειχεν. ΈπΒΐ δ* 6 Κι-^ 
χέρων ^χβ τίν&όμβνοζί χάι τον δημον έκπαλέσας προς το 
της Ενυους ίερον, έηβτίμησβ χαϊ παρηνεσεν, απελ&οντβς 
αν&ις Βίς το 'θ'έατρον ίχροτονν τον ^Ό&ωνα λημπρως, χαΐ 
ηρος τους ίηηέας αμιλλαν έποιονντο περί τιμών παΐ δό' 
ξης του ανδρός. 

XIV. Ή ^6 περί τον ΚατιΧΙναν συνωμοσία^ πτηξα*- 
σα χαΐ χαταδεισασα την αρχήν, αυ&ις ανεθ-άρ^ει, χάί 
σ%ίνηγον αϊληΐ,ουςί τααΐ παρεκάΧονν ευτολμοτερον απτέ- 
σ&αι των πραγμάτων, πριν έπανελ-Θ-εϊν Πομπηίον, ηδη 
λεγόμενον νποστρέφειν μετά της δυνάμεως. Μάλιστα δέ 
τον ΚατιΧίναν έξηρε^ιζον οί Σνλλα πάλαι στ^ριτιώταΐ, 
διαπεφευγότες μεν όλης της ^Ιταλίας, πλείστοι δε χαΐ μα- 
χψώτατοι τα*ς Τνρ^^ικαις εγκατεσπαρμένοι πόλεσιν, 
άρπαγας πάλιν χαΐ διαφορησεις πλούτων ετοίμων ονει^ 
ροπολουντες. Ούτοι γαρ ηγεμόνα Μάλλιον έχοντες, 
άνδρα των ίηιφανώς νπο Σνλλα στρατευσαμένων, συνι-• 
σταντο τω Κατιλίν^ι, χαΐ παρησαν εΙς 'Ρωμψ σνναρχαι- 
ρεσιάσοντες. Ύπατείαν γαρ ανΟ^ις μετιμι, βεβονλεν- 
μένος ανελεΐν τον Κιχέρωνα περί αντον των αρχαιρεσιών 
τον ■ΰ'ορνβον. Έδόχει δε χαΐ το δαιμονιον προσημαίνειν 
τα πρασσόμβνα σεισμοϊς χαΙ χεραυνόίς χαΐ φάσμασιν. 
ΑΪ απ αν&ρωπων μηνύσεις αλη'&είς μεν ήσαν, ονπω δ 
εις ϊλβγχον άποχρώσαι χατ ανδρός ενδόξον χαΐ δνναμέ-^ 
νσυ μέγα, τον ΚατιλΙνα. Αιο τψ ημέραν των αρχαιρε- 
σιών ύπερ&έμενος 6 Κιχέρων, έχάλει τον Κατιλίναν εις 
τιρ^ σίγχλητον, χαϊ περί των λεγομένων ανέχρινεν. Ό δέ Η ρΐ,υτΛΚΟΗΐ 

ηολλους οίομβνος βιναί τους ηραγμάτων καινών έφιψε- 
νονς έν Ί^^ βονλί], χαΐ Άμα τοις σννωμοταίς ένδοικνυμβ-- 
νος, αηΒΗζίνατο τω Κιχέρωνί μανιχψ απόχρισιν. ,,ΤΥ 
γαρ," ϊψη, „πράττω δβινον, βΙ, δυόϊν σωμάτων σντων, 
του μίν Ισχνού χαΐ χατΒφ^ινηχότος, έχοντος δε χβφαλην, 
του δ αχβφαλου μέν, Ισχυρού δε χαΐ μογαλου, τοντίο 
χεφαλην αυτός έηιτί&ημι;" Τούτων εις τβ τψ βουλην 
χιχΐ τον δημον τ^νιγ μένων υπ* αυτού, μάλλον 6 Κιχερων 
εδεισε, χαί τΒ&ωραχισμένον αυτόν οϊ τε δυνατοί ηάντες 
από της οΐχίας, χαΐ των νέων ηολλοί χατηγαγον ύς το 
πεδίον. Τον ^£ Ό-ώραχος επίτηδες υττέφαινέ τι πα^αλν- 
σας έχ των ωμών του χιτώνος, ένδειχνυμενος τοΙς ορωσι 
τορ χίνδυνον, Οΐ ί' αγαναχτούν χαΐ συνεστρέφοντο 
περί αυτόν χαΐ τέλος έν ταίς ίρηφοις τον μεν Κατιλί- 
ναν αυ^^ έξέβαλον, ^λοντο δε Σιλανον υηατον, χαΙ 
Μουρψαν. 

XV. Ου τίοΧλω 5' νστβ^οΐ' τσύτύχν ηδη τω Κατιλινςι 
των έν Τυρρψίί^ί συνερχομένων χαΐ χαταλοχιζομένων, χαΐ 
της ωρισμένης προς την έπί&εσιν ημέρας έγγυς (£σης, 
ηχον έπΙ τψ Κιχέρωνος οιχίαν περί μέσας νύχτας άνδρες 
οί πρώτοι χαΐ δυνατώτατοι ^Ρωμαίοη», Μάρχος τε Κροσ- 
σός, χαΐ Μάρχος Μαρχελλος, χαΐ Σχηπίων Μέτελλος' 
χοψαντες δε τ ας Θύρας, χαΐ χαλέσηντες τον -θυρωρον, 
έχέλϋΛίον έπεγείραι, χαΐ φράσαι Κιχέρωνι την παρουσίαν 
αυτών, *ΙΙν δε τοιονδε * τω Κράσσφ μετά δείπνσν έπι- 
στολας αποδίδωσιν 6 -Θυρωρός υπο δη τίνος αν&ρώπου 
χομντ•&εΙσας αγνώστου, άΧλας άλλοις έπιγεγραμμένας, 
αυτφ δε Κρασσω μίαν αδέσποτον. *^Ην μονην άναγνονς 
ο Κρασσος, ως έφραζε τα ^^άμματα φονον γενησόμενυν 
πολύν διά Κίχτιλίναν, χαΐ παρ/^νει της πόλεως υπεξελ- ΟΙΟΕΚΟ. 9δ 

5 Τ• ϋίίν, τας αίλας ονχ ϊλνσΒν, αλλ τμ&ι^ ευόυς ηρος τον 
Κιχερωνα, τιληγεις νηο τον δΕίνον, καΐ τι της αιτίας αττο- 
λυόμενος, ην εσχβ δια φιλίαν του Κατιλίνα, Βουλβυσά- 
μβνος ονν ο Κιχέροοιν, αμ ημ^ρα βονλην σννηγαγΒ, χ«2 
τας έηιστολας χομίσας, απέδωπΒν, οίς ήσαν έτιβαταλμέ- 
ναι, χύ^νσας φανερώς αναρ^ώναι. Πασαι δ ^ησαν 
ομοίως έπιβονλην φράζονσαι. Ετιύ δέ χα2 Κόϊντος 
'Άρ^ιος, ανηρ στρατηγιχας, αηηγγΒίλΒ τονς έν Τνρρτ^νΐί/: 
χαταλοχισμους 9 χαΐ Μάλλιος απηγγέλλετο συν χειρί με- 
^αλι/ ηερι τας πολβις έχΒίνας αιωρούμενος αεί τι ηροσ* 
δοχφ' χαινον απο της ^Ρωμης, γίνεται δόγμο^ της βουλής, 
τιαραποΊατί^εσ-Θ-αι τοΙς υπάτοις τα πράγματα• δεξα^ 
μένους δ εκείνους, ως έηίσταντηι, διοιχεΐν Χ(ύ σώζειν 
τψ ηοΪΛν. Τοντο δ ου ηοϊΧάχις, αλλ όταν τι μέγα 
δείσυ, ποιείν ^ίωϋ'εν η σύγχλητος. 

XVI, ΕηεΙ δέ ταντην λαβών την έξουσίαν ο Κικέρων 
τα μέν έζω πράγματα Κοίντι^ Μετέλλω διεπίστευσε, την 
δέ πάλιν είχε δια χειρός, χαι χα&^ ημέραν προβεί δόρυ- 
φορουμενος υπ ανδρών τοσούτων το πληΰ-ος, ώστε της 
αγοράς πολύ μέρος χατέχειν, εμβάλλυντος αυτού τους 
παραπέμποντας" ουχέτι χαρτερών την μέλλησιν 6 Κατι^ 
λίνας, αντος μέν έχπηδαν εγνω προς τον Μάλλιον έπΙ το 
στράτευμα' χαΐ Μάρχιον δέ χαΐ Κέϋ-ηγον εχέλευσε ξί- 
φη λαβόντας Ιλ-Θ^εϊν έπΙ τάς '&ύρας εω&εν, ώς άσπασο- 
μένους τον Κιχέρωνα, χαι διαχρησασ-θ^αι προσπεσόντας. 
Τοντο Φονλβία, γυνή των επιφανών, εξαγγέλλει τφ /\ι- 
χέρωνι, νυχτος ελεούσα, κα* διαχελευσαμένη ψνλάττε- 
σ&αι τους περί τον Κέϋηγον. Οΐ δ' ηχον αμ ^ΐμέρ*}^ 
χαι χωλυ-θ^έντες εΙσελ'&εΊν, ηγανάχτουν, χαΐ χατεβοων 
έπι '&ύραις, ώστε υποητότεροι γενέσθαι. Ιΐροελ&ων ΰ 96 ρι,υτΛίιοιιι 

ό Κικέρων, έκάλΒΐ τψ σνρίλητον ^ς το του Στησίου ^ιος 
ΪΒρΌν, 6ν Στάτωρα 'Ρωμαϊοι χαΧονσιν, ίδρυμίνον έν αρ^ 
χΐΐ της ίβρας οδού, ηρος το ΙΙαλάτίον οινιοντων. *Βν' 
τηνθ-α Ηαί του ΚατιλΙνα μετά των αλ)>ων έλϋάντος, ώς 
άηολογησομένου , συρία-β-ισαι μεν ουδβΐς υηέμεινΒ των 
σνγχΧητιχων, αλλά ηάντες απο του βα&ρου μετηλ-Θ-ον, 
ΐ4ρξάμΒνος δε Χιγειν έ&ορυβεαο, καΐ τέλος άναστας 6 
Κικέρων, ηροσέταξεν αυτφ της πόλεως αηαλλαττεσ θ αί' 
δεΤν γαρ, αυτού μεν λόγοις, έ^νου ^ οπλοις πολιτβυο- 
μένου, μέσον είναι το τείχος^ Ό μεν ουν ΚατιλΙνας βυ- 
•ΰ-υς έξελ&ών μετά τριακοσίων οηλοφορων, καΐ τιεριστη- 
σήμενος αυτφ (αβδουχίας, ώς αρχοντι, και πείέαεις, και 
στιμαίας έπαράμενος, ηρος τον Μαλλιον έχώρεί' χαΐ 
δισμυρίων ομοΰ τι συνη&ροισμένων , έηηει τάς πόλεις^ 
αναηεί-θ^ων και άφιστάς• ώστε, του ηολέμου φανερού 
γεγονότος, τον Αντωνιον αηοσταλψαι διαμαχουμενσν, 

XVII. Τ(Α}ς δ^ υπολειφ^έντας έν τξ πόλει τ&ν ίίβ- 
(ρ δαρμένων υπο του Κατιλινα συνηγε καΐ ηαρε&α^^υνε 
Κορνήλιος Αέντλος, Σούρας έπίχλησιν, ανηρ γένους αέν 
ένδοξου, βεβιωκώς δε φαυλως, καΐ δι* άσέλ/γειαν έξεληλα^ 
μένος της βουλής ηρότερον' τότε δε στρατιγγών το δεν• 
τερον, ώς ε&ος βστί το7ς έξ υπαρχης αναχτωμένοις το 
βουλευτιχον αξίωμα. Λέγεται δε καΐ τψ έτιίκλησιν αν• 
τώ γενέσ&αι τον Σουραν έξ αιτίας τοιαύτης, Έν τοΙς 
κατά Συλλαν χρόνοις ταμιευων, συχνά των δημοσίων 
χρημάτων απώλεσε καΐ διέφΟ-ειρεν, ^ίγανακτουντος δε 
του Σνλλα, και λόγον απαιτούντος έν τ^ συγκλητι^, προ- 
ελ&ων ολιγωρως πάνυ καΐ καταφρονητιχώς, λόγον μεν 
ουκ ϊφη διδοναι, πηρέχειν δε τψ κνημψ, ώσηερ Μύ&βι- 
σαν οί παίδες, όταν έν τω σφηι^^Ι^ειν αμάρτωσιν, Έκ ϋΙΟΕΚΟ. 97 

τοντον Σονρας παρωτομάσ&η' σούραν γαρ οΙ^Ρωμαίοι 
τψ ΐίτημτιιτ λέγονσι. Πάλιν δε δίχψ ^ων, παΐ διαφ&Βί" 
ρας έρίονς τό^ν διχαστών, έηύ δνσΐ μόναις. απίφυγΒ ψη^ 
φοις, ϊφη, παρανάλωμα γΒγονέναι το '&ατερφ χριτ^ δο- 
'Θ'έν', αρχΒΐν γαρ, ίΐ μι^ ψνψψ μόνον απβλν&ψ Τού- 
τον οντα.τ^ φύσβι τοιοντον, χεχινημένον νπο του Κατί" 
λίνα, τϊροσδιίφ&Βίραν έλτιίσι κϋνάίς ^ρβυδομάντεις παϊ 
γοψΒξ, 6711} ηδπλασμένα χαΐ χρησμούς ^δρντβς, ως έχ 
των ^ειβνλλΒίων ηροδηλονντας, άμαωιενους είναι τζ *Ρώ- 
μυ Κορνηλίους τρβΐς μονάρχους' ων δύο μεν ηδη πβ- 
πληρωχέναι το χρεών, Κίνναν Τ8 χαΐ ΣυλΧαν, τρίτφ δε 
λοιπφ Κορνηλιω, έχείνω, φέροντα τψ μσναρχίαν ίμειν 
τον δαίμονα, χα2 δεϊν ηάντως δέχεσ&αι, χαΐ μη διαφ-Θ-εί- 
ρειν μέλλοντα τους χαιρους, ωσπερ Κατιλίνας. 

Χνπΐ. Ουδέν συν έηενόει μιχρον 6 Αίντλος, η αση-' 
μον, αλλ έδέδοχτο τψ βουλψ άπασαν αναιρεί», των τ 
αλΙων πολίτων όσους δυναιτο, τψ πολιν δ^ αύτιρ^ χατα- 
πιμπραναι, φείδεσβαί τβ μηδενός, η των Πομπηίου 
τέκνων ' ταύτα δ έξαρπασαμένους Βχειν υφ αυτοΐς, χαΐ 
φυλαττειν, όμηρα των προς Πομπηνον διαλύσεων ηδη 
γαρ ίφοίτα πολύς λόγος χαΐ βέβαιος υπέρ ανχου χατιόν^ 
τος απο "ζης μεγάλης στρατείας.' Και ννξ μεν ωριστο 
προς την έπί&εσιν μία των Κρονιάδων ξίφη δε χαΐ 
στυππεΐα χαΐ -β-είον εις τψ Κε^ηγσυ φέροντες οΐχίαν 
απέχρνψαν, /ίίίνδρας δε τάξαντες εχατον,. χαΐ μέρη 
τοσαυτα της 'Ρωμης, ίχαστον ίφ έχάστφ διεχληρωσαν, 
ως δί ολίγου, πολλών άψάντων, φλέγοιτο πανταχό&εν η 
πόλις. Αλλοι δε τους οχετούς εμελλον ^μφράξαντες 
αποσφάττειν τους υδρευομένους. Πραττομένων δε του- 
των, ετυχον επιδημουντες ^Αλλοβρίγων δυο πρέσβεις, 

Ρι,ϋϊ. VIII. α 98 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

Λ&νσυς μούϋστα δη τότβ πο9^^« πράττοηος, χα» βαρυ^ 
νομίμου τψ τη^Βμονίιχν, Τούϊους οΐ π9ρί ΑοτιΧον ώφβ- 
ΧΙμονς ηγονμανοι ηρος το χαή^σαι χαΐ μβιαβαλβο^ τψ 
ΓαλατΙαν, έηοιησαντο σντωμότας. Και γράμματα μέρ 
αυτοΊς ηρος τψ εχΒΪ βουλψ, γράμματα δβ προς ΚατύΙ" 
ναν ίδοσαν, ττ} μεν νπισχτουμβτοί τψ Άβυ^Βριαν, τον δέ 
Κατιλίναν ηαραχαλοντΊΒς ΟΒϋ^Βρώσαντα τονς δονίονζ 
έπ\ τψ *Ρωμψ έλαννΒίν. ΣνναηίστΒΪΧον δ$ μη αυτών 
ηρος τον ΚατάΙναν Τίτον τινά Κροτωνιάτψ, χομίζοντα 
τάς έπιστολάς, Οΐα δ* άν&ρωηων άστα&μψων, %αΙ 
μη ί:Χνου τα ηοϊΧά χα» γυναικών άΧληλοις ^ντυγχανόν* 
των, βουλεύματα πονώ χα« λογισμφ νηφοντι χαΐ συνεοΒΐ 
ήδριττΐ} διώχων 6 Κιχέρων, χα\ ποΙΧονς μεν ^χων Ιξω^βν 
έπισχοηοΰντας τα ηραττόμβνα χα< ξτυνύξίχνΒυοντας αυ^ 
τζ}, πολλοίς δν των μβτέχΒΐν δοχουντων της συνωμοσίας 
δίαΧβγόμύνος χρυφα, χαΐ πίστΒΜον, ϊγνω τψ προς τοΰ^ 
ξένους χοινολογίίχν χαΐ νυχτος ένβδρβυσας, ελαββ τον 
Κροτωνιάτψ χαΐ τα γράμματα, συνΒ^ουνταν άδτίλως 
των ΆλλοβρΙγων, 

XIX. Αμα δ ημέρ^ βουλψ ά&ροΐσας βΙ^ το της 
Όμονοιας ίβρον, (ξανέγνο) τα γράμματα, χαΐ των μηνυ» 
των διηχουσεν, Εφη δε και Σιλανος ^Ιούνιος, αχψοέ" 
νηί τίνας Κβ^ηγου λέγοντος, ώς υτϊατοί τβ τρεις χαΐ 
στρατηγοί τέτταρ^ς άναιρϋσ^αι μέλλουσι. Τοιαύτα δ^ 
ϊτβρα χαΐ ΠΒίσων, άνηρ υηατικος, βισηγγΒλβ. Γάϊος δέ 
Σουλπίχιος, ΒΪς των στρατηγών, έπΙ τψ οΐχίαν πΒμφ&Βΐς 
του Κβ&ηγου, πολλά μέν ιν αντ^ βέλη χαΐ όπλα, πλύ» 
στα δέ ξίφη χαΐ μα/α/ρα; ευρΒ, νΒΟ&ηχτους άηάσας. 
Τέλος δέ τφ Κροτωνιάτη "ψηφιση^ιέπις άδΒίαν έπΙ μψύ- 
σβΑ της βουλής, έξΒλβγχ&Βίς 6 Αεντλος άηωμόσατο τΐ^ν ΟΙΟΕΚΟ. V ^^^^^" 

^9ΧΨ9 {<ηφηψϊγω¥ γαρ ετύγχανε) ιιαΐ ττρβ τά^/^ι/φν^ *^^, . 
ρον ίν τζ βονίγι ααταϋ^έμ&^ος, Λι^λλαξβτ έσ'&ψ^-τζ, ^ 
σνμφορψ ηρέπουσαν, Ονιος μίν ουν ηάί ο• σνι» αντφ 
ηαρβδό-^σατ Ης αΰύσμον ίξΐυλαχτρ^ τοις στρατηγοϊς. 
*Π^η ^' ^ττίερας ίΛσης, χαΐ τον δήμου ηΒρίμέροί^ος 
Ο'&ρόου, ηροΒλ-Θύι^ ο ΙΓιιτ^ων, και φράσας το ηράγμα 
τόϊς ηοΐΐταις, καΐ ηροιίΒμφ&άς, ηαρηλ&ΒΡ άς ίίΑκιαν 
φίλου γζηνι&ντος* 4η8ΐ τψ έκβίνου γυταίπες ΗατΒΐχω', 
ί6ρο7ς αηο^ήνμοις οργιάζουσαί ^βορ, ψ *Ρωμαίοι μεν 
1/ίγα•&ψ3 "ΕλΧψβς δε ΓυταιπεΙάρ ονομαζουσι. θυηοα δ 
αντ^ Ηοα ίνιαντον έ» τβ 4ΜίΙφ του υαάτοϋ δια γνι>αιχ6ς 
η μητρός αυτού, των ^Εστιάδων ηαρ^α^ίορ ηαρουσών. 
ΕΧσίΧ^ύν ου» 6 Κιχίρϋη^, %α&^ αυτορ, οΧίγα» ηαντάηα- 
σιν αυτφ ηαροηωτ, πρρόντιξΒν, οηως χρησοίτο τους αν^ 
δράσι, Τψ τβ γαρ αχρατ χαί προσηκουσατ αδιχημασι 
τηλιχοίτοις ^ίιμωρίαν έξβϋλάββηο ααΐ χατώχτΒί, δί* έηιβΐ» 
χααρ η^ους αμα, ϋά* ώς μίί^ δοΗοιη της ^ουσίας άγαν 
//ιφο^σ^βίι κοτ) ηι^^ώς έηΒμβαΙί'Βΐν άνδράσι γέι^Βί τβ 
τιρώτοις, χαΐ φίλους δυι^ατους ^ τ^ πολ» χβπτημέίΌίς* 
μαλαηώηροίβ τβ χρησάμΒΡοςτωρρώδΒΐ τον άη αυτάμ χίν- 
δυνον. Ου γαρ άγαηησβίν μβτριότΒρόν τι &ανάτου 7<α- 
'9όντας, αλλ άς αηαν ανα^(αγτίσΒσ&αί τόλμης, τι} ττα- 
λοΓίςΙ χακίΐ)^ νέον οργψ ηροσλαβόντας* ανιός τβ δοξΒΐν 
άνανδρος χαΐ μαλακός, ουδ^ άλλως δοχών Βυτολμότατος 
ίΤναι τοΊς ηολλοϊς, 

XX. Ταύτα του Κιχέρωνος δίαηορονντος, .γίνεται 
τ( ταΐς γυναιξί σημειον &υουσαις. Ό γαρ βώμος, ηδη 
του ηυρος χαταχΒχοιικησ^αι δοχσυντος, ίχ τν^ς τέφρας 
««* των χαχαυμένων φλοιών φλόγα ηολλψ άνψΒ χα* 
λαμπράν. Ύφ' ης αί μίν αλλαι διβητοη&ησαν, αί 5' 

62ί ♦^0 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ίβραΐ ηαρ'^ένοι 'όρ' τον Κικίοωνος γννρΆια, Τβρδντίοίτ, 
έπέλονσοη^ τΐ τάχος χω^Βΐν η^ς τον άνδρα, χαί ΧΒλβίΒΐρ 
οίς Βρ^&χβν έ]τχ8ΐψΒΐ0 ντύρ τ% πατρίδος, ως μέγα προς 
τβ σωτηρίαρ καΐ δοξαν οντφ της -θ-βον φώς δίδούσης, 
!£Γ δέ Τβρβντία (χα» γαρ ονδ' άλλως ψ ηρεμία τις, ονδ^ 
άτολμος τψ (ρυσιψ, αλλά φίλότψος γννη^ χαΐ μάλλον, ως 
αντος φησίν 6 Κοαέφΰ/ν, των ηολίτοίών μεταλαμβάνουσα 
παρ" έϋβΐ^^ον φροντίδων, η μηαδιδουσα των ΟΑχβχαχών 
έηβίνω) ταντά τβ ιιρος οΛΠίχν ϊφ^σΒ, χα» παρωξυνΒν έπΙ 
τους άνδρας ' ομοίως δβ χαΐ Κοΐντος, 6 α^λφό^, χα» των 
απο φιλοσοφίας εταίρων ΠστύΛος Νιγίδίος, φ τα πλϋ- 
στα χα» μέγιστα παρά τάς πολιτιχάς έχρΐ^ο πράξβις, 
Τ^ δ^ νστΒραίφ γβνομένίον έν σνγχΧη^ο^ λόγο», πβρί τ»- 
μωρίας των ανδρών, 6 πρωιος έρωτη^άς γνωμψ ΣιΧα- 
νος, ι^πβ, τψρβ έσχάτψ δίι^ην δούναι^ προσψΐΒΐιν, αχ'&έντας 
ας το δίσμω^ριον. Κβϋ προσ^τί^βντο τοντφ πάντες 
4φ^ς, μέχρι Γαίου Καίσαρος, τον μηά ταντα δο^τά- 
τωρος γβνομένσν, Τ6τ8 δί νέοις ων.βτι, χα» τα^ πράιας 
ϊχων της αυξησβως αρχάς, η9η 4έ τ,^ ηαληβίφ χα\ ταΊς 
έΪΛϊίανν Βίς έχΒίνψ τψ οδακ έμβββψως, ιι τα '^βιψίφαν 
άς μοναρχίαν μΒΐέστησβ πράγματα, τορς μέν άλλους 
έλάνθΌνδ, τφ δέ Κϋίέφάνι ηοΙΧάς μέν υτίοψίας, λαβην 
δ^ ουδψίαρ 6»ς ιλβγχον παρέδωχβν, αλλά μαι λβγοντων 
ην ένίων ΟΗοίαιν, ως έγγυς έΐί&ων άΧωναι, δι&ίφυγοι τον 
άνδρα. Τινές δέ φασι, παριδβίν έχοντα χα» παραλαΐΒίν 
την χατ' έχΒκνον μηνυσιν, φόβίΛ τώ; φίλίοιν 'αν^ον χα» 
της δυνάμεως* παντί γάρ^ είναι προδηλον, οτι μάλλον αν 
εκείνοι γένοιντο προσ-άηχη Καίσαρι σωτηρίας, η Καίσαρ 
έχείνοις χολάσεως, 

XXI. ^£716» δ^ ουν η γνώμη περιηλϋ^εν Ηζ αυτόν, - €Ι0£ΚΟ. 404 

α9^(η«ζ αηΒφψατο μη -βχίρσΧίΛν ΠΛβς οινδρα^} ϋΑΧα 
τάς ουσίας ύίγοιι δημοαίΛς, αίτονζ δ* άηαχ&έ^τας πς 
ηόλβις ^ης ^Ιΐαϋας, ας αν δοηη ΚΟίέρωίΗ, χη^ϋο&αί' δη- 
δβμέι^ονς, αχψτς αν ον ηύηαΛ0^»μη&^ Κυηάίνας. ' Ον- 
σης δέ της γνώμης ίτηΒΐΗΌυς$ ινχΙ τον λεγΌντος ύΛΒατ ^- 
νατωτάτον, ^οηψ ό Κήιέ^ωρ π^σύΦηη» ϋυ μ»χράρ, 
Αντός τβ γαρ αηχοτο:^ ίνβχβίρησδΡ πς έπϋΐτΒρίίν, τά μ^ 
τρ ηψΰτηφ^ τά Λί τ^ Ρ^Ιί Λλ/^λ^ο^ ίΤϋΐβν^τίώιτ ο% τβ 
φίλοί πάττύς, οίομηνοί,'ί^ Χικι^ρωνι 'ανμφ^ρ6υ^ τψ Καί" 
σαρος γρίομψ, (η[ηύν γαρ έν βα,τίοίς ειησ^άιμη ^οτνοτ^ 
τώσαρτα ιονς ανδψας) γΐρα/ύιηο χψ' δβνΐέραν μάλλον 
γτόμψ, &στΒ ϊ^«1 τον Σύίο:^ αίφίς ρηαΡαΜμκνον 
ήαραίΧΗσ&αι, ι^άλέγΒΟ^ί ώς ^Λδ' ΊΜος ίΐΐν»^€&ατι- 
κψ γψώμψ• ίσχάίηΡ 'γαρ αι^ιρ» βο(οΙ»η^ ^ΡωμηΙαν Λ- 
ναί' δίχηρ χό' δ&τμώτηψίον. 'Είψημίνης δίχης γράμ^ΐς, 
ηρωτΌς ω^έκρ^ή^ην αύί^^^Κάνλος Α&ιηύΛίος* ^α ^- 
ξάμΒΡύς Κάχων, ι^αΐ τω λογψ*&ψύδρως' υνναπΛρΒίίϊας 4ηϊ 
τύί> Καίσαρα ν^ νηοροιορ, ϋίέηλησΒ ^μόυ καΙ φρονη- 
ματος τψ σνγηλητσν, &η8 '&άναΧ^ καταψηφίσασ&αί 
των ανδρών. ΠΒρ^'δέ δημΒυσ6ως χρημάτων έρίστατο 
Καίσαρ, ουα αξι&ν, τί ψ,λάρ&ραηα της έαυτου γνώμης 
έκβαΧόντας, Μ χρησασ&αί τφ σκυ^ρωηοτάτ», Βια» 
ζύμένων δέ ηολλών, έηΒΛάλΒηοτονς δημάρχους. Οι δ^ 
ουχ υηηκουσν, άλΧα Κικέροίν οάτος ένδους ονηΜ ^ψηΒ- 
ρΐ δημΒυσβ(ύς γνώμην, 

ΧΧΠ; ^)^ώρΗ δί μ&ΐ& της βουλής Μ Ύΰυς άνδρας. 
Ουκ έν τ&ντω δέ ηάιηβς ησαν^ άίλος δ^ αϋον ίφυλαττβ 
των στρατηγ&ν* Καϊ ηρ&ϊον έκ ΧΙαλατΙου ηαραλαβων 
τον Αέντλον, ηγ» δια '^ης ίεράς οδοϋ ηαΐ της αγοράς /κβ- 
σης, των μέν ηγζμονιχωτάΐων ανδρών ηυκλί^ ηβρίβσηΒΐ- 402 ΡΙ,υΤΛΕΟΗΙ 

^αμί»&¥ χαι δοφχρο^ονντάν, ιον δέ δήμου φρίττοττος 
τα δράμΒί^η, καΐ τηχριόντος ίίΜαπ^* μάΧιστίχ, δέ τώι* 
νβωι^, ωστίβρ ΙβροΊς τισί πατζίοις αριστοχ^τα^ης τίνος 
^ουσίας, χύοα-Β-αί μ»τά φόβου μαΐ '&άμβους δσκουΡτων- 
ΛίΒλ^β» δ» τψ ογοραι^, ηα} γ9»6μΒΐβος προς τ^ δβσμω* 
τηρίφ, ηαρέδωΗβ τσν Αέίπλοτ τφ.δημίί^, καΐ ηροσέταξβΐβ 
ο^βΙβο^* ύ^* έξης τον Κέ^ι^ο», ^^* οντω τωκ αΧΙωρ 
&ίαστο¥ τΜταγαγίί» ΛηνηΒΐ,νΈ», *Ορωρ [δε ηοϊΧους $τι> 
της συνωμοσίας έν αγορ^ συνΒστωτας αΦ'ρόους, χαΐ τψ 
μέ» ηραξιτ οηττοουντας, τψ ^ νυιηα προσμένοντας» ώς 
Ιτι ζαντων των ανδρών ηαΐ δυναμένων ^αρηασ^ψαι, 
φ^Β^ξάμΒνος μέγα προς αυτονζί ,^ίεζησαν,'* Λη^ν. θΰ• 
τω δε 'Βωμαιων οΐ δυσψψϋιν μί} βουλύμ»νοι το τΒ^άναι 
σημαινουσ». "Ηδη δ* ην εσπέρα, χιη Α' «;Ό^αί? ανέ" 
βαίνΒν Ης τψ οΐι^αν., ουκέη σιϊΜ^ των ττοΧιτών, ■ ουδέ 
τάξβι ηρσπβμηίνΈων €ηησν, άλλα ψωιναίς ηοΧ αρότρις• δβ" 
χομένωρ, καΌ•^ οΆς γένοιτο, σιατηρα ηαι ητιστψ αναχα* 
λουντω»^ της πατρίδος* Τα δέ φώτα ποΧΙαχατέΙαμπβ 
τονς στΒνωπους, ϊαμπάδία ηαΐ δ^δας Ιβτώντων έηί τοίις 
'&υραις, Αΐ δ^ γυναίκες έχ τών τ$γών προυφαινον έπι 
ημ^χάΐ. '&έφ του ανδρός νπο ηομπ$ τών. αρίστων μάλα 
σβμνώς βνίάντος' ών ό* πλείστο* πολέμους τβ κφτΒίργα^ 
σμένοι μεγάλους, ηαϊ.δία '&ρίάμβων. ΜΤΒληλαχστΒς, %αΙ 
προσχΒπτημένοι γψ καί '&άλατταν ονκ ολίγψ, έβάδιζον 
άνομολογουμβνοι προς αλλήλους, πολλοίς μέν τώ^ τότβ 
ηγβμσνϋίν παΐ στρατηγών πλούτου ΐιά* λαφυρρ^Ϋ χα* δυ^ 
νάμοως χάριν οφβΰίΒΐν τον 'ΡωμαΙων δημον, ασφ/αλβιας 
δε καΐ σωτηρίας ένΐ μίνω Κικέρωνι, τηλίχόυτον άφελόντι 
ηηΐ τοσούτον αυτόν κίνδυνον. Ου^γάρ το, χωλΰσαι τα 
πραιτομβνα, *άί χολάσαί τους πράττοντας, έδόκΒΐ •&αυ* /ν /.' 0Ι6ΈΚΟ. . .403 

μαστον αλλ οτι μίγιστοψ τώι^ πωτϊοτε νΒωχΒρϊσμώΐ' 
ούτος ελαχίστου ηαχοις ατβυ στασΒως χοη ταραχής χα- 
τεσβίσδ. Και γαρ τον ΚατιΙίρορ οΙ πλβϊστοι των σνΤ" 
4ρφημότΛν ηρος αντον, αμα τφ πν&έτ&αι τα ηβρί 
Αάηλοιν χαί Κέβψ^ον, έγχαταίιπόντίς ωχοντο * χα» μβ- 
τά των σνμμβμΒνηχοτών αντφ διαγωνισάμβνος προς ΐΑν^ 
τωνιον, αυτός τβ διβφΘ'άρη χαΐ το στρατότίΒδον, 

XXIII. Ου μτιν αΧΧ' ήσαν οί τον Κιχέρωνα ηαρΒ* 
σχΒνασμένοί χάΙ ΜγΒΐν έπΙ τούτοις χαΐ ηοΐΒΐν χαχώς^ 
ϊχοντΒς ιψΒμόνας των ^ς το μέλλον αρχόντων, Καίσαρα 
μεν στρατ'ηγονντα, ΜέτεΧλον δέ χαΐ Βτ^στίον δημαρχονν^ 
τας. Οι τψ αρχψρ^ παραλαβόντΒς, ετι του Κιχέρωνος 
^μίέρας ολίγας άρχοντος, ουχ ^ν δημ-ηγορϋν αυτόν, 
άϋΐ νπίρ . των ψβόλων βάΰ-ρα Μέντες, ου παρίεσαν, 
ουδ^ έηέζραιον λέγειν αλλ" έχέλΒνον, βΙ βουλοιτο,μόνον 
ηβρί της αρχής αποΜοσασ^αι, χαΐ χαταβαΙρΒίν, Κάχεί^ 
νος έπί τοντοις, ως ομόσων, προηλ&Β* χαΐ γενομένης 
αυτφ σιωηης, ωμνυεν ου τον ηάτριον, αλλ ίδιον τίνα 
χα] χαιρον ορχον, η μψ σεσωιχίναι τψ πατρίδα, ηλΙ δια^ 
τβτηρηκέναι τψ ηγεμονίαν. Έπίψνυε δε τον ορχον αν- 
τω συμπάς ο δ^μος. Έφ^ οίς Ιτι μάλλον ο τε Καίσαρ, 
θΧ τε δήμαρχοι χαλεπαίνοντες, αλλάς τε τφ Κιχέρωνι τα- 
ραχας έμηχανωντο, χαι νόμος υπ* αυτών άσηγετο, χαλείν 
ΙΙομττηΐον μετά της στρατιάς, ώς δη χαταλ^σοντα τψ 
Κιχέρωνος δυνιχστείαν, ΐΛλλ* ψ όφελος μέγα τψ Κιχέ•^ 
ρανι ΧΜ πάση τ^ πόλει δημαρχώντότε Κάτων^ χοΛ-τοΊς 
έχείνων πολιτευμασιν απ* ϊσης μεν ^ουσίας,, μείζονος δε 
δόξης αντιτασσόμενος. Τά τε γαρ αλλά ^δίως έλυσε, 
ηαι τψ Κιχέρωνος υπατείαν ούτως τ^ρε τ^ λόγα^ μεγάλψ 
δημηγορησας, ώστε τιμάς αυτω των ηωποτε μεγίστας 404 ΡΙ.υΤΑΚ.ΟΗΙ 

ψηφΙσασ-βΌά, χαΐ ηροίταγορ^αι ηατέρα ηατρίδος^, 
ΙΙρωτφ γαρ ίχ^νο^ δύ9(8ί τόντο χαθνηύρξαι, Κάτωνος 
(άτον ίΑιως έν τω δήμω τίροσαγόρβύσαντός. 

XXIV. ΚαΙ μέγιστοψ αέν Γσ/νίτβτ έρ τ^ ήόίΛΐτότβ, 
ηολλοϊς δ^ έπΙφ&οίΌν ίοηηορ έηοίησει^, ατν' ουδβτος ιρ^ 
γου Λορηρον, τω δ* έηαινάπ^ άύ χα« μβγίύΛίνΒΐψ αίτος 
ίαντον νπο ηοϊΧων δνσχΒραίνάμβΡΟς. (Λτβ γαρ βύνλψ^ 
οντβ δημοΤί ονιβ δικηστηριορ ψ σντβλ^Ίρ,• ίν ω μιί Κα- 
τιλίναν εδβί '9•ρυλλονμ6τον άκονσαι ηοΙ ΑέιηΧον, Αϋα 
χα2 τα βιβλία τέίβυτωρ χατέπλησβ χαϊ τα σ%γγρήμματα 
τω$' έγχωμιωρ' ηαΐ τω^ Χίγέτ, ηί^στοΐβ ίηα^ χαϊ χάραί^ 
Μχοντα ηΧβιστψ έηαχ'θΊί παΐ χρορτιπίψ έηοΙψΤΒ τοϊς 
ακροωμΒτοις, ωσηβρ τίνος αά χήρος ανζω ττίς αηδίας 
ταντης προσονσης, "Ομως δε, χααιΒρ (Ατως αχραχΜ 
φιΧοτίμΙί^ σννών, ατιι^ΑΑαχτο τον φΰΌράά^ έιέροιςί'αφ'&Ο'^ 
νώτατος ωτ ίν τω ταης ^ρο αντον χαί τονς χΛ-θ'* αντορ 
αΐ'^^α; έγχωμιάζίΒΐν, ώς έχ των συγγραμμάτων ΧαβΒίν 
έστι. Πολλά δ* αυτού χαΐ άηομν^ίμονοΰουσιν οίον 
τιβρί Αριστοτέλους, οτι χρυσίον ποταμός ΐΆη ρέοντος* 
χα\ πβρί των Πλάτωνος διαλόγων, ώς του Αιος-, » λόγ^ 
χρησ&αί ηέφ^χΒν, ούτω δίολβγομένου. Τον δέ θΒοφρα^ 
στσν ύω&Βΐ τρυφψ ιδίαν άτίοχαλίΤν, Π%ρί δέ των Αψ^^ 
μοσ&ένους λόγων ^ρωτη&ύς, τίνα δοκοΐη χάλλίστον βΙ' 
ναι, τον μηχίστον βΤπβ, Καίτοι τινές των ήροσποισ^έ^ 
νων ^μοσ'&βνΙίΒΐν έηιψνονται φ(αν^ του Κιχέρωνος, ^ 
ιίράς τιναχων εταίρων ϊϋ^ψΛν έν επιστολή γράψας, ένία- 
^^ των λίγων άήονυστάζβΐν τον Αημοσ'&ένψ* των δέ 
ΐΛΒγαλωτ χαΐ '&ανμαστων επαίνων, €$ς πολίαχου χρτίται 
ηΒρΙ του ανδρός, χαΐ οτι, πΒρί ίΑς μάλιστα των Ιδίων 
έσπουδασβ λόγων, τους κατ' Αντωνίου Φιλιππιχονς έπέ» ^^οι^βτ» άμρ*ίμοΡον(η, Των δέ χατ^ αντον ίτ96ξωτ αηο 
λίγσυ χα* σοφίας οίκ ιστιρ ουδαςί ον ούα ίποίη^ΒΡ εν- 
δοξστΒροτ, η Ιητίοτ, η γράφων ΒΪ^μΒνώς ηβρ2 έχήστου. 
ΚφηΙηοίί^ δέ, τω ΠΒριηατητοαφ, διίηραξατο μέν 'Ρω^ 
μ€αφ γατέσ&Μ πα^ά Καίσαρος άρχοντος ηδη* δίβηρα^ 
ξατο δ» Ί^ ^ ΙέίρΒίοϋ ηάγου βονλψ ψ»ιφΙσασ'&αί -χαι 
δΒη&τιναι μέν&ν αντον έν ΐΛ^ψοίς, χαι διαΧέγεσ-Θ-αί τοις 
νύοΛςί ως κοσμουντα τιρ^ ττίΧιν. ^ΕπιστοΐΛΐ δί ηαρα τον 
Κιπέρωνος βϊσΐ ηρος ^Ηρώδψ, ετΒραι δέ ηρος τον νίον, 
έγηύΧοοομένον σνμφιΧοσοφΗν Κρατίττηο^, ΓοργΊαν δε, 
τότ ^/ιορα, αΐτιωμοβος ^ νιδονας κο» ηότους ηροάγΒΐν 
το μαροΜίον, αηβλαύνμ της συνουσίας αντοΰ, Κα} 
σχβδον ύντη τ» των *Ελλψίχών μία, χα« δίντίρα προς 
ΙΙέλοΛοί, τον £νζάιτί!ον, 4ν οργ^ί τιη γέγρηπταί, τον μεν 
Γοργιαν αντου ηροσιμοντως έπισχώητοντος, έκΐΒρ ν^ν 
φαύλος χαΐ αχόλΰΜττα^ι Τί^^ έδόκβ^* ηρος δέ τοΡ Πέ" 
Χοπα μιπροΧογονμένον καΐ μβμψψοίρονντος, ωσηερ 
αμί^σαίντα τψάς τινας Λ/υτ^ ηϋ»•φηφΙσματα ηαρα Βν- 
ζίΛνχΙων γΒνίφ&ύα. 

XXV• Ταντά τ» δη φιΧσίίμα, καΐ το ηολΧοοας έηαί' 
ρόμΒνορ τον λόγου τ^ δείν&ιψι το ηρέηον ηροίέσ'&αιί 
ΜοννατΙφ μχν γάρ ποτβ σνΡηγορησας, ως άηοφυτών την 
δίκψ έχδοης έδΐύΐηαι^ έταΤρον αυιου, Σαβίνον, οντω λέ- 
γκοί τιροσηΜΗν Λ3Λ οργής ο Κακέψα», ωστ* ΗπΒΪν* 
,^ν γαρ έχβίινην^ ω Μουνάτι»^ ττρ^ δίκην ατηφυγθς δια 
σαυϊσν$ ουχ έμον ηολν σχότος έν φωτΐ τζί διχαστηριω 
7ίΒΐρί]ίέαντος;^** Μαρχον δέ Κράσσον έγχωμίαζωί' άηο 
του βήματος άημέρησ», κα• μβ^' ημ^ρσς αυ&ις οΧτγας 
λοαδορων αυτόν, ως ίχϋνος Βΐηον' ,,Ου γαρ 4νταΰ&α 
η4^ύην αυτός ημάς έη^ν&ς;" - ,,Ν.αΙ," φησί, α^ίβΐέτης Ί06 ρι,υτΑΚΟΗΐ 

^ί'ΒΧΒτ γνμραζωρ τον λόγον βΙ; φιχνίψ νηόϋ^εσίΛ»," £'έ- 
ηοντος 94 ηοχΒ του Κράσσου, μηΜνα Κράσσωτ έν !ιΡω- 
μυ βββιωκέι^αι μακρότβρορ έξηΗονταβτίας, βΊ&' νστβρον 
αρνσυμέΐΌΐυ, ηαΐ Ιίγοντος * ,,ΤΥ' ^' αν έγω η^ϋων τσντ* 
βΐηον;" ^^Ηΐί^ίς," ^φη^ ^Ρωμαίους ηδπΰς οΜονσομί^ 
ψουζί καΐ δια τοντ' έδημαγύγΒΐς^^ Ι4ρέσχ8σ&αι δέ τον 
ΚράσσοΌ τοις Στωίχοίς φησαηος^ οτι πλονσιΟΦ^ ^ρολ 
τον ογα'&ον αποφαΐνονσιν Μ*ϋ^9 μ^ μαΧΙον,** «^Ο'» 
„οη ηάντα τον σοφον ΧεγΌυσιν βιναι/' ΑΐΒβάλΧετο δ^ 
έίς φιλαρρ}ρίαν 6 Κράσσος. ΈηδΙ δι τον Κράσσον 
των παίδων ο ειβρος, ΆξΙί^ τινί δονών όμοιος β&αι, χαΐ 
δια τοΰτο χ^ μψρ^ προστριβόμβνος αίσχρίκν έτ^ •ζφ 
*ΑξΙφ διαβοΧψί βυδοχίμησΛ Χίγον έν βονΧ^ διύ^ών, έρω- 
τη•&άς 6 Χϋίΐρων, τι φαίνηαί αντφ* ^ξως," βίττβ, 
,^ράσσον," 

XXVI. ΜέΧλων δ$ Κράσσος »9^^ΒνρΙαιν οηοίρΒίν^ 
έβουλετο τον Κιχέρωνα μάλλον ονι^ φβον^ η ^χ^ρον^ 
Λναΐ' χα» ψ-λοψρι^ινοίμβνος »φη, βούλΛΟ^αι δειπ^ησαι 
ηαρ* αυτφ' χαχΒίνος νπΒδιξατο ηροϋνμως, , ^Ολίγοις 
δ^ νστΒρον ημέραις τίΒρΙ ΒατινΙου φίλων τινών ίντίγχα" 
νοντων^ άζ μνωμένου διαλίσΒίς και φιλίϋη^" 'ην γαρ 
ίχ&ρός' „0υ δηπον καΙ Βατίνιος,'* βΙτϊβ, „δαηψησαί 
ηαρ* έμοί βονλβται;** Προς μέν οϊψ Κράσσον τοιον- 
τος. Αυτόν δέ τον. Βατενίον, ϊχοντα χοιράδας έν τφ 
τραχηλίο, καΙ λητοντα δυιψ, οίδονντα^ψορα ΐϊροσμίίί»* 
Ακουσας δ\ οτι τέ^νηχνν, Βίτα μετά μβκρον τίυ&όμβνος 
σαφως^ οτι 1^ ' ,,Καχος τοίννν άπίλοιτο χακως ο ψΒν* 
σάμενος/' *Εηά δ$ Καίσαρι ψηφισαμένι^ τψ έν Καμ^ 
ηανι*} χωράν χατανβμνι&ψαι τόϊς στρατιώταις, ηολλοί 
μεν ^σχέραινον έν τή βονλ^' Αβίκιος δε Γέλλιος, ομού ΟΙΟΕΚΟ. • 407 

τι ηρΒσβντατος £τ, βΤπέτ, ως ου γΒτησηαί τοντο> {ωτ- 
τος οιυτον' ,,ΠβρψΒΐΗίψα^," βΙτϊβρ ο Κίηέρων• ,,μα- 
αραρ γαρ σνκ αΐτβαα» Ι)ίλΧίος νηέρ&βσιψ.*^ Ηψ 9έ τΐ( 
'Οκιαουίος, «ΙτΙΰο^ ιχων έ» Αίβύης γίγοψά^οΓ ηρος τον- 
τοτ Ιτ τιη δ&{ΐι λίγοττα τον Καίέραττος μη β^αχονβιΐ'* 
,^ΚαΙ μηι^ ουπ β^βίς," ΛίΒ, „το συς ατρίττητορ." Μβ• 
τβλΑον Αβ Νέπωτος 'Βΐηίηος , οτι πλείονας ϋαταμαρτν» 
ςων αρ]^ρηχβρ, η σνρηγΌρωρ σίσωκΒΡ' ηΟμοΙαγω γαρ,** 
Ηρη^ ,,ηίστβως έτ έμο* πΑβοτ, η δΒίψοτψος, βϊναι,** Νεα» 
ρίσαου Η τ*Ρος, οατίορ ϊχορτος έρ πλακουντι φάρμαχορ 
τφ ηατ^ Μωπέρα^, '&ρασυρομα^ον, και ΧέγΌΠος, οτι 
Ιοι^^σβι τορ Κοίέρωρα' „ΤΌυτο," ^ψη, „ηαρα σου 
βούΧομοι μαΐλορ, η πλα^ιοΰρτα/* ΙΙοηλιον δέ Σηστίου 
συΡτιγορον μβρ οντοι* βρ τίρι όίρι^ ηαραλά^ορτος μ»&* 
έτέρορ, αΐηου ^ ηάρτα βουλομέι^ον ΙέγΉν, %αί μηδβρί 
ηαριέιηος 9αίΐαρ, άς ^λθ9 ψ αφίΈμβνος υηο ταρ ^α- 
στώΡϊ η9η' της ψήφου ψΒρομέρη^' »»Χρ^ σημΒροΡ}** αρη, 
,,τφ καίρζί, 2ηστί9• μΰ^βις γαρ αυρίορ ιδ§ξατης β&οι.<< 
ΠόηΙίΌΡ δ^ Κάρσταρ, ρομιχορ ίίραι βουΧόμΒΡον, οντά ^' 
αμα•^ ηαί άφνζ) ηρος τιρα δίχψ έχά3ίβσ9 μάρτυρα. 
Του δί μηιδέν ηδέραι φάσκοντος* ,/Ίσω^/^ ϊφη, ,^δοΜΊς 
τηρΐ τωρ ρομκκων έρ&ϊαψ^αι,** ΜηΟλου δ^ Νέααηος 
4ρ δίοφορ^ τιρί ποΧΙωας λέγορτος* „Τΐ>ς σου ηατίιρ 
ίστιρ, ω Κιαέρωρ;** ,,ΣοΙ ταίτηρ τψ αποΗρισιρ,** Βφη, 
„η μψηρ χαΧ»ηοηέραρ έηοίησβρ." ΈδοΡΒί δ'. αχόλα^ 
στος η μψηρ ^Τραί του Νέπ&τος, αυτός δέ τις βνμβτά- 
βόλος, ΚαΙ ιϊοίβ τψ δημαρχιαρ αποΧίηώρ αφρω, ηρος 
Ποαηηίορ ϋ^ίβυσβρ ης Συρίορ, βΤτ' έκΒί&βτ έηανηΧ^ 
^9Ρ αλογώίΒρορ. θάψας δβ ΦιΧαγροτ, τορ ρα-^ηγιμψ, 
έπίμΒϋστΒρορ, έηύύτησΒΡ αυτού τω τάφω κόρακα λΐ&ί- 408 • ΡΕϋΤΑΚΟΗ! 

ψον. Και 6 Κιιχέρ<α¥' ,,Τοίτ',** ¥φη, „σοφώΐβρον ίηοΐ^ 
ησαξ' ηέϊησ^αι γάρ σβ μαλίο^ί η λέγΒΐν, έδίδαξ6τ>'* 
^Εηύ δέ ΜάρΜΌς "Ατιπιος ίν ηνι δίκυ ι^ροοιμιαζομβ^ίος 
βΐπβί φίλον σννον δβδβψτ&αι ηαρασχϋ» έηψέΐΜίαν χαΐ 
Χογιατψοί χα» ηίστιν' „Ε}&^ ονιως,^' ίφη, ^ίσιδηρ^ήίς 
γέ^οναζ ο»'&ροίητος, ωστβ μτβί» 4η τοσαίιων, ίύ» ^τησα- 
τοδψΙΙοζ, πϋίρασχ8α^;'* 

XXVII. Το μέν ονΐβ «ρος ^&ρους η οιτηδίΜους ϋΜωμ- 
μασι /^σ^αι ταηροτέροιςϊ δοΜΐ φμορικϋί^ β&ο»* το δ 
ο& 9$νχ8 προσχρούβΐν ίναια του γΛοΙου, ποίν 9νιήηγ% 
μίσος αύτφ. Γράψω δ^ κσ« τούια» ολίγύ^ Μάρκοτ 
^Αηύινίον^ εχοηα δυο γύμβρους ^ρυγ'άδας, Αδραστοτ 
έχοΑϋι . ΑΒνΗίον δΐ Κσηα τψητίίίψ ϊχοιντος ίρί^9 φ<- 
λϋίψοτάτον δ^ οτνο;, νηστφάη^ /ιβτιών ο Κηκρα» έδίφη-- 
σβ, χαΐ των φΙΙωνϋύίά» πβ^ίσηχιτνωτ, ώ; &Ην»' ηΟρ- 
'&ώς" φο|&ισι^β/' β^, ^,μ'η μοι γίψοίΛο χοίρος ο τψη- 
τί}ς^ ΟΤΙ ίδωρ ηΙ»ω.*^ Βωιιωρίί^ δ^ ,ϋο^ΟΒί^τηαας, αγοηι 
μΒθ^ Ιαντοΰ τρύς αμορφοτάπίς^'&ν^τατορας, ον^φ^έγ- 
ξατο' • 

^Φοίβονηοτ ουκ ίωντος ϊσ>ηβίρ8Ρ ταατα," 
Μάρκου δέ ΤΜιον δοκουττος ονκ 4ξ έίύΒυ&4ρων γΒγοη- 
ραίί,Ιαμπρψ δέ τ^ Ψ^^ *^^ Ρ^^Χ^ γράμματα προς την 
ονρίΐίψορ ^ξοράρ'όττος• ,,Μη -βαΛτμάζβΛΒ,** βΤπ^, ^αΐ 
αντος Λς 4στί των ά»απΒίροιιηρΐίοτξα»,^^ *Ειηύ δέ Φαν- 
στοψ β Συλλα, τον μοιταρχησαντος έρ 'Ρωμυ^ κολ ηοϊ- 
λον^ έηΐ '&ανατω ηρογράψαντοςί έν δανΒίο^ γϋνόμβρος, 
καΐ ηοΐλα της ουσίας δίασίΐα•&7ΐσ«ς, απαρτία» ηροέγρη- 
ψΒί ταύτψ ϊφη μαϋον αντ^ τψ προγραφψ άρέσηβίΡί η 
τηρ ηατρίΐ^αρ* . 

XXVIII. ^Εκ τούτω» ήτίνετο ηοΙΙοϊς ίτίαχ'&ης' καΙ οίΟΕΚυ. 409 

οΐ μετά ΚΧωδίου συνέστησαν έπ σντον, αςχην τοιαιύτψ 
λϋβόντβς. Ην Χλωδιος άνηρ βίγβννις, τ^ μέν ΐίΙιχί<^ 
νέος, τω ^έ φρσνημ€αι '&ρασνς κοΐι αν&άδης, Οντος 
(^€ύτ ΙΙομηηίας^ της Καίσαρος γνναιχος, άς τψ οίκυχν 
ϋηηοΰ ηαρβισηλ^β χρυφα, λαβών ίσϋητα κιχι. σχίίνψ 
^άλτριας* %&νον γαρ αϊ γννα1ΰ*6ς τψ αηύρ^τον. έχβί- 
νψρ^ χο» α&έατον άνδράσι -ΰνσιαν έν τ^ του Καίσαρος 
Οίχίςί, κύίι ηαρψ ανηρ ουδβίς' αλΙα μβΐράχιον ων £Τ« 
ΜΟΛ μηηω γννβιών 6 Κλωδιος, ^ΑτηζΪΒ λησΒσ&αι διαδνς 
ηρος τψ Πομ^ψαν μεια των γυν^χιχων. 'Λς δ' Βίσηλ- 
Ό-β >«Μίτό? άς οιαίαν μβγάλψί ψΐορβΊτο των διόδων καΐ 
ηλοενώμβνον αντον Ιδονσα ΑυρηΙιας -^βρατΐαινίς, της 
Καίσαρος μητρός, ι}τησΒν όνομα. Φ&έγξασ•&αι δ^ 
άνίχγχασ&έντος έχΒίνου, χαϊ φησαντος^ αχόλου&ον Πομ-' 
ηψας ζψΒίν, "Αβραν τουνομα, σιο'Βίσα τψ φωνψ ου γυ~ 
ναίχβίαρ ούσα», αν^αγΒ χα\ συνΒχάλδΐ τας γυναίκας. 
Αί δ^ αποχλβκρασαί τας -^υρας, χαϊ πάντα διερ&υνωμε- 
ναι, λαμβάνουσι τον Κλώδιον &^ οΜίημα ηαιδίσχης, γ, 
συνΒΐσηΧι&8, χαταηΒφβυγότα, Του δέ ηραγματος τίΒρι-- 
βοψον γΒνομένου^ Καίσαρ τβ τψ Πομπψαν φφψΛ, χαί 
δίχψ ασ^Βίας απύγράψατο τφ Κλωδιω. 

XXIX. Κικέρων δ' ψ μέν αυτού φίλος, χαΐ των 
πβρί ΚατιλΙναν πραττομένων έχρψο ηρο-^υμοτατφ συν- 
βργω χάΙ φυλαχι του σώματος" Ισχυριζόμενου δέ ηρος 
το βγκλημα, τφ μηδέ γ^γονέναι χατ' έχέΐνσν έν ^Ρώμτ^ τον 
χρονον, αλλ* έν τοίς ηορρωτάτω χωρίοις διατρίβδίν, χα- 
τΒμαρτύρησβν, ώς άφιγμένου προς αντον οΧχαδβ^ χα2 δίΒΐ- 
λεγμένου ηβρί τίνων ' οηβρ ψ αλη-θ-ές. Ου μψ έδόχεί 
μαρτνρ&ν ο Κιχέρων δια την άληϋ^αν, άλλα προ; την 
αντου γυναίκα, Τερεντίαν, αηολογουιΐΒνος. Ην γαρ ΗΟ ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

αντί} ηρος τον Κλωδιον απεχ^βια δια τψ οι^Ιφψ^ρ 
έχΒίνοΌί ^λωδίοη^, ώς τφ Κικέρωτι βαυΧομένψ γαμη^η• 
ναι> χα« τοντο δια Τυλλου τιρος ηράττουσαν, ος Ηοίίρος 
μβρ ψ »άί σνρη&ης έν τοις μάλιστα ΚιχέραίηΌς, άά δέ 
ηρος τψ Κλωδιεα^ φοιτώΐ', χαΐ Ό^ρατίΒύοη^ ίγγνξ οΙχολτ^ 
σαν, νηοψίαν τ^ Τερ^ιηΜ;^ ηαρέσχβ, ΧαΖβττή δί τορ 
τρόηον ονσα, και τον Κιχέρωνος αρχονσα, ηαρωξυτβ τω 
ΚλωδΙφ σννβηιϋ^έσ'Θ-αι χαΐ χαταμαρτνρησαι. Κατβμαρ^ 
τνρονν δέ τον ΚΧωδίον ηοΐλοί των χαλων χα^α^ώΐ' αν^ 
δρων έτίίορχίας, ^αδίΛνργΙας, όχλων δεχασμονς, φθοράς 
γνναιχων. ΑΒνχονΙλος δέ χο» &ΒραπαινΙδας παρείχεν, 
ώς σνγγένοαο τ/7 νεωτάχη των αδελφών ο ΚΧώδιοζ, οτβ 
ΑΒυχονλΙω σννωχΒί. ΠοΧλη δ^ ψ δόξα χαΐ τοας αίλαις 
δνσΐν αδείφαΐς πίησιάΐ^ιν τον Κΐώδιον, ων ΤΒρβντιαν 
μέν Μαρχιος'Ρίΐξ, ΚλωδΙαν δέ ΜίτβΙΧος ο ΚέΙβρ ύίχεν' 
ψ Κοναδρανΐιαν έχάλονν, οη ιών έραστώ» τίς (χντί} 
χαλχονς έμβαΐύν ΒΪς βαλάντιο^, ώς αργνριον πσέηβμψΒ ' 
το δέ λβητότατον τον χαΧχον νομίσματος χονοιδράντην 
έχάλουν. ^Ετύ ταντη μάλιστα των αδελφών χαχώς ηχον^ 
σβν ^Κλώδιος, Ον μην άλλα τότβ τον δημον ηρος τονς 
χαταμαρτνρονντας .αντον χαι σννβστώτας αναταττομέ^ 
νον, φοβη-Θ'έντΒς οί διχασταΐ φνλαχ}ιν τιεριεστησαντο, 
χοτι τάς δελτονς οί πλβΊστοι σνρίβχνμένοις τόίς γράμμα^ 
σιν ψΒγχαν, "Ομως δέ ηλβΙονΒς εδοξαν οι άηολύοντΒς 
γενέσ&ηΐ' χαί τις έλέχ&η χαΐ δεχα^τμος διβλ'&εΐν, *Ό&εν 
ο μέν Κατλος αηαντησας τοΊς χριτϋίις' ,ίΥμΒΊς," είπεν, 
,9Ϊος αλη&ώς νπέρ ασφαλείας ^^τασ-Θ-ε την φνλαχην, 
φοβούμενοι, μη τις νμώ(ν αφέληται το άργνριον," Κι^ 
χέρων δέ, του Κλωδίον ηρος ίκντον λέ^^οντος, οτι μαρτν- 
ρών ονχ ϊσχε ηΐστιν ηαρα τόϊς διχαστάϊς* ,,ίΛλλ* έμοί ΟΙΟΕΚΟ. Μ\ 

μει^ί" άι^ν, ^οΐ ηέιπΒ χα* €»χοσ« των διηοιστων «π/στβν- 
σαρ• τοσοϊηοι γαρ σον χατΒψηφίσαντο' σοΙ δέ τρ^ά- 
χορτα ονα έηίστΒνσαν * ου γαρ ηρότΒρον" ατιέΐνσαρ η 
$λαβθΡ το αργύρίον.*' Ό μέμτοί Καίσαρ ουχατΒμαρ^ 
τνρησΒ χΧη&8ΐς έπΙ τον Κλωδίον, ουδ^ Βψη μοίχβίαν χα- 
τΒγτωχ&^αι της γυναικός* άφΒΐκέναί δ^ αίτψ, οη τον 
Καίσαρος ϊδπ γάμον ου ηράξβως αίσχρας μόνον, αΧί^α 
χαί ψημης κα'θ'αρον βίκαι. 

XXX. ^ιαφνγων δέ τον χινδυνον ο Κλξίδίος, ηαΐ 
δήμαρχος αίρβ&ύς, Βυ^νς ΒΪχΒτο του Κιχέρωνος, 7ίάν&* 
ομού ηράγματα Ηοί ηάντας αν&ρωηους συνάγων *αΙ 
ταράττων ίη αιυιόν. Τον τΒγαρ δημον ψχΒίώσατο νο• 
μοις φιλαν&ρωηοις ί ηαΐ των υπάτων ίκατέρω μΒγάλας 
επαρχίας έψηφίσατο, ΠέΙσωινί μεν ΜαχΒδονΙαν, Γαβινίφ 
δέ Συρίαν* ποΧλους δέ των απόρων σννήασσΒν κς το 
ηοΧΙτβυμα, χαΐ δουΧοϋς ωπΧίσμένους πΒρΙ αυτορ βΐχβ. 
Των δέ πΐβίστον δυναμένων τότβ τριών ανδρών, Κράσ^ 
σου μέν αντοίρυς Κίκέροϊνί ηολΒμουντος, Πομπιμου δέ 
•θ-ρνπτομέρου προς αμφότερους, Καίσαρος δέ μέλλοντος 
ας Γαλατίαν έξιένάί μβτά στρατΒυματος, υηο τούτον 
υποδυς ο Κικέραν, Χϋοπβρ ονχ οντά φίλον, αλλ^ υποπτον 
έ* των πΒρΙ Κατιλίνορ, τ^ιωσΒ πρΒσββυτης αυτω συστρα» 
τβυΒκν. ^Βξαμένου δέ του Καίσαρος, ο Κλωδιος ορών 
έχφβίγοντα την δημαρχι&ν αυτοΰ τον Κιχέρωνα, προσ- 
ΒποΐΒΪτο συμβατιχώς εχαν, και τ^ ΤβρΒντίί^ τψ πλεΐστην 
ανατί'&Βΐς αΐτίαν, (χεινου δέ μβμνημένος έπίΒΐχώς άά, χα» 
λόγους ευγνώμονας ένδιδους, ώς αν τις ου μισών, ουδέ 
χαλβπαίνων, αλλ* έγχαΧών μέτρια χαί φιλιχα, παντάπα^ 
σκν αυτού τον φόβον άνψΒν ώστ' απειπεΊν τφ ΚαΙσαρι 
τψ ηρΒσβΒίαν, χαΐ πάλιν ηζΒσ&αι της πολιτείας. Εφ 1<2 ρι,υτΑηοΗΐ 

φ ηαροξυν&άς ο Καίσαρ, τον Τ8 Κίχύδιον ίηί^^ωσΒ, χαΐ 
Πομηψον απέστρβψβ χομιδη τον Κιχέρωνος' αχηός τβ 
χατβμαζτίνοησΒν έν τφ ^μ<ο, μί} δακβΐν αντω καλώς, μηδέ 
νομίμως, άνδρας αχρίτονς οενι^ρησ-Θ'ΰα τον^ ηερί Αέντλον 
καΐ Κίϋΐίίγον. Αντη γαρ ην η χαττ^ορία, χα* έπΙ του& 
6 Κιχέρων έχαΧ&ίτο, ΚινδυνΒνων οΰν ααΐ δι^ωχόμ^νος, 
έσ'Θ'ητα μβτηλλαξβ, χαΐ κόμης ανάπλεως ηβρίιων οίέιβνΒ 
τον δημον. ΙΙανταχοΰ δ^ 6 ΚΧίάδιος άπηντα κατά 
τους στβνωηονς, αν-Θ'ρώπους ϊχφν νβριστάς ηβρί αντον 
Χ(χ« Ό-ρασεΐς, οί πολλά μεν χλενάζοντες ακολάστως ύς 
την μβταβολψ κάΙ το ιτχημοί του Κικερωνος, ηοίΧαχου 
δέ ηηλζί καϊ λΐ-β-οις βάλλοντες, ένισταντο τάϊς ίκεσίαις. 

XXXI. Ου μψ άΧλα τω Κιχέρων^ ηρωτον μέν ολί- 
γου δε'ίν σύμπαν το των ίπταχων πλη&ος συμμετέβαλε 
την ίσ-θ-ψα, κίύ δισμυρίων ουκ έΐάττους νέων τκχρηχΟ' 
λου&ουν κομώντες καΐ συνιχετευοντες^ ^Επειτα, της βου- 
λής συνελ-β-ουσης, όπως ιρηφισαιτο, τον δημον, ώς επΙ 
ηέν^εσι, μεταβαλειν τα Ιμάτια, και των υπάτων έναν» 
τιω^εντων, Κλωδίου δέ σιδηροφορονμένον περί το βου- 
λευτηριον, έξέδραμον ουκ ολίγοι των βουλευτικών καταρ- 
ρηγννμενοι τους χιτώνας, και βοώντες, \ίΙς δ ουν ουτ 
οί}ΐτος, ούτε τις αιδώς προς την οχριν ην, αλλ έδει τον 
Κιχέρωνοί. φευγειν, η βΐΐ} κα\ σιδηρφ χ^ί^^α& προς τον 
Κλωδιον, ίδείτο ΙΙομπιΐΙίου βοηϋ^είν, επίτηδες εκποδών ' 
γεγονότος, και διατρίβοντος έν αγροϊς περί τον Αλβανον. 
ΚαΙ πρώτον μεν έπεμψε Πείσωνα, τον γαμβρον, δεησο- 
μενον έπειτα καΐ αυτός ανέβη. Πχι^ομενος δ^ ο Πομ- 
πήιος, ουχ υπέμεινεν εις όψιν έλ^είν δεινή γαρ αντορ 
αΙδως είχε προς τον άνδρα, μ^άλους ηγωνισμένον αγώ» 
νας υπέρ αντου, και πολλά προς χάριν εκείνη πεπολιτευ- , ΟΙΟΕΚΟ Ιί3 

μείζον αΧλα Κηισαρι γαμβρός (^ δβομέ^ προίδωχβ 
τάς ηαλαιας χάρηας, κα» χατα Όνραί αΧλας νπ^Βλ&ών, 
άπβδΙδρασχΒ τ^ οτβνξΐ9>. Ουτώ ΰη ηροδο'&άς ο Κιχέ" 
ρων ντί^ «ντου, χάί γ^ορως ίρ^μος^ έηΐ τους ύηάιους 
χατβφν^β. ΚαΙ Γαβηηος μι» ψ χαΧοηος ίαί* ϋβίσωί' 
δε δίβλ^'&η ηρι^ότερον, αυτόν παραι/νών έκστψεα, ααϋ 
υηοχωρησαι Ίη του ΚΐωδΙου ρυμ^, χαΐ τψ μβταβοΐψ 
των καιρών ένβγχ^, καΐ γΒνέσΌ-αί ηάΧιν σωτήρα της 
ηατρίδος έν στάσβσι 9(αΙ χαχοϊξ δι^ έκβϊνον ονσης, Τοι* 
αυτής τυχών αποχρΙοΒως 6 Κικέρων, έβουΐϋυβτο συν τόϊς 
φιλοις' χαΐ Αβίκουλλος μύν έχέλευβ μένΒΐν, ως ηΒριβσό* 
μδνον, οίλΑοβ ^ ψΒυγΒΐν, ως ταχύ του δήμου ηο-^ησοψ" 
τος {χυτον, οτίχν 4μπλησ'&τι τ^^ ΚΧωδΙου μανίας χα» άπο- 
νοίας. Ταυτ^ ϊδοξβ Κιχέρ(ονι* χαΐ το μεν αγαίμα της 
Ά'&τρ'ας, ο ηοΐυν χρόνων Βχων έτη της οιχίας ίδρυμένον, 
έτίμα' διαψΒρόντως, είζ το ΚαπΒτώΙιον χομίσας ανέ&η»• 
κΒν, έηιγράψας• Ά'&ην^, 'ΐύμης φυλαχι* ηομπους δέ 
ηαρα των φίΐων Χαβών, ηΒρί μέσας νύχτας υτίΒξηΧ&β της 
πόΧοως, χάΐ ηεζ^ δια Λευχανιας έηορΒυετο, λαβέσ&αι 
ΣίΜΒΧίας βουΧόμανος. 

XXXII. *Λς δ^ ην φανΒρος ίιδη πεφευγως, ίανηγαγεν 

αυτ^ φυγής ψηφσν ο ΚΧωδιος, χηΐ διάγραμμα ηρου&η" 

χΒν, ΒΪργΒίν ηνρος χαΐ ύδατος τον άνδρα, χα* μη ηαρέ" 

χΒΐν στίγψ έντος μύΜαν πβνταχοσίων ^ΙταΧΙας, Τοίς 

μίν ουν αΧΧοις Αάχιστος ητ του διαγράμματος τούτου 

Χόγος, αιδονμενοις τον Κιχέρωνα, χα* ηασαν ένδΒίχνύ- 

μΒνοί φιΧοφροσύνψ, παρέπεμπον αυτόν ' έν δ^ Ίητιω- 

νΐχύ, ηόΧβι της ΑεΛ^χαηας, ψ Ονιβώνα νυν χαΧουσιν, 

Οϋβιος, ΣιχεΧος οα^ρ, άλλα Τ8 ττοΧΧα της Κιχέρανος <ρΐ' 

ΧΙας αττοΧελαυχώς, χα* γεγονώς, υηατεύοντος αντου, τβ- 

Ρι.ϋτ. VIII Η ΗΙ ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

χτονων εηαρχος, οοίί^ μίν ονκ έδέξαιο^ το χωρίον Ολ 
Η€αοητράφ8ίν έηη^γϋλετο, παϊ Γάίοζ Ον^ΟΛΟζ^ ο της 
Σιχδλίας στροιτιητος, ίν τοϊς μάλιστα Κϋίέραη^ί ϋΒχρημέ• 
νος, β^ραψ8ρ «τκ/βσ^αι. της Σοαύίας» !£φ' ο\ς ά&ν- 
μησας, ωρμησΰρ έπΙ ΒψΒΤΐέσίΟΨ^ ϋΟΜί&βν πς ^νρ^άχιον 
άνΒμω φορφ ηβραίονμ&Ός, αντιην&ίσαηος ηΈλογίον^ 
μΒ-Θ•^ ημέραν ίηαΧινδρόμησΈ», έίτ αυ&ις άτηχ-^ψ Λέ^ 
^8Τ0ί« 08 χαΙ% ΗατατίΧεύσαντος &ς ^νρράχιον «ντον, χαΐ 
μέλλοντος αηοβ&Β^ιν, σεισμόν τβ της γης χα* σπασμον 
αμα γΒτέσϋ-αι της ϋ^αΧάττης, Ιίίφ ων συνέβαλίον οί 
μαντιΧΌ*, μη μονιμον αντφ τψ φυγψ «τβσ^αι* μβτα* 
βολής γαρ βίναι ταντα σψ}μΒ*α. ΙΙολλων δέ φοιτύντων 
άνδρων ντι' εννοίας ^ καΙ των 'Μληνίδωιν ηόΐβίον δίαμιλ- 
λωμένων ηρος αντας τοις ηρΒ^βΒίαις, όμως ά&υμων »αΙ 
ηβρίλνΛος διήγε, τα ηολλα ηρος 9ψ Ίταλίαν, ωσηβρ οί 
δυσερωτες, άφορων^ χα* τ^ φρονηματι μιχρος άγαν %αΙ 
ταττεινος υπο της συμφοράς γεγονως χα* συνεσταλμένος, 
ώς ουκ «ν τις άνδρα ηαιδεί^συμβεβιωχότα τοσαυτι^ ηροσ- 
εδόχησε. Καίτοι ιτολλάαις αυτός ηξιου τους φίλους μη 
ρήτορα χαλ&ν αυτσν, άλλα φιλοσοφον φιλοσοφίαν 
γαρι, ώς έργον, ^ρησ&αι, ρηροριχϋ δ' οργάνω χρηισ^αι 
ηόλαβυόμενος έτύ τας χρείας, ΐΛλλ* η δόξα δεινή τον 
λόγον, ωσηβρ βαφψ, αποπλυσαί της ψνχης, χαΐ τα των 
ηολλων ένομόρξασΌ'αί πά^ 4*' ομιλίαν χα* συνη&ειαν 
τοις τίολίτβυομένοις, αν μη τις βν μάλα φνλαττόμενος, 
οντω συμφβρηταί τοις έκτος, ώς των ηραγμάτων αυτών, 
ου των έηΐ τοις ηράγμασ* ηα&ών συμμε&έξοαν. 

ΧΧΧΙΙΙ, Ό δέ Κλωδιος έξελάσας τονΚιπέρωνα, χα- 
τεηρησε μχν αυτού τάς έηανλεις, κατέτιρησε δε την ο*- 
κίαν, και τφ τόηω ναον^Ελεν-θεριύις έπι^δόμησε' .την ΟΙΟΕΚΟ. Η5 δ αλίψ σίΗτΙαν έπώλα »ο» διβχηςίνττΒ Ηα-β-* ημβρο»^ μη^ 
διψ ω¥σρμέ¥ου μηδα^ός• ^Μκ δέ τϋύτον φοββρος ων τοις 
αρί^τσΗ^ατοίοΙςί καΐ τοτ δημσι^ ίνΒΐμίνοΦ^ πς νβφ» ηολ- 
Χψ χάί '&^ασυτψα σνρΒφΒλχομβτος, έπΒχβΙρβι τφ Πομ^ 
ηψω^ τώι* διφκημέι^ων υη' αυτόν ^Ιατά τψ στροίτΒίαν 
α^Μ σηα^άττωι^, Έφ* <Ης 6 Πομηηϊος αδοξί», έχάαϋ' 
ζβρ αυισς αντοτ, Α^^βτος τον Κικέρωνα* καΐ πάλιν 4κ 
$ί8Τ€φολης ΨΗοηοΙος ήτίν^Οψ ηράττίϊίν κά^οδον αντφ 
μβτά των ψΰίωιν, ^Ενισταμίινου δέ του Κλωδίου, συν^' 
ξβ τ}} β^λτ^ μηδέν δια μέσου ηραγ^μα ηυρουν, μτ^δέ 
πράτΐβίν δημόσιον, α. μη Κιχέρωνι κά&οδος γένοιτο. Των 
δέ η8ςί Λέντϊοφ υηαηβνόντοιιν, χο« τηζ στάσβωζ τίρόσω 
βαδιζουσηζψ ωστ». τρω-θ^ψαι μέν έν οητορφ δημάρχους, 
Κοέντον. δέ τον Κίχέρωνος άδξίφομ, έν τοις νβχροΊς ως 
τ^&νηΜΠα ΜΒίμβνον^ διαλα'βί'Βΐν, ο τβ δήμος ηρχβτο τρέ- 
πΒσ^ϋΐί τ{ί γτωμιι, χβΜ των δημάρχων ^Αννιος Μίλων 
πρώτος έτόλμιμ^β τον Κΐωδιον άς δίπψ άπάγΒΐ» βκχίων, 
»αΙ Πομπη'ίίρ ηολλοί συνηλϋ-ορ 8» τβ του δήμου χα4 των 
πέριξ ηόλβων. Μδ&' ωιν προβλ-^ών, καΐ τον Κ^ωδιον 
άνϋΜττησϋΐς έχ της αγοράς, έπΙ τψ ίρηφον βιάλοι τους 
ποΙΗας. ΚαΙ λέγβται μηδέηοτ9 μιηδέν έχ τοσαντης ομο^ 
€ρροσυνη9 έηίψηφίσασ'θ-αι τον δημον- ^Η δέ συγκλψος 
άμύλωμίνη ηρος τατ δημαν, ητραψβν έηαινΒ^ψαι τας 
ηόλβας, οσα$ τον Ιύχέρωνα ηαρα τψ φυγην έ^βράτιβυ- 
σατ, ηάΐ την οίχίαν αυτφ χοί τας έηαυλ8ΐς, ας Κλωδιος 
δι$φ^άρχ8ΐ, τέλΒσι δημοσΙ<μς ανάστα &ψαι. Κατ^^ι δέ 
Κ§χέρωββ έχχαιδ^^ηρ μψΐ μΒτα τψ φυγψ' χαΐ τοσαν- 
τη τας ηολΒίς χαρά χαΐ στιονδη τους αν&ρώηονς πΒρΙ 
τψ αηόντησίν ύχαν, ωστβ το ^η^έν υηο Κιχέρωνος 
υίΠΒρον ένδβέστδρον βίναι της άλη^Βίας. Εφη γαρ αυ- 

Η2 ηβ ρι^υτΑκοΗΐ 

τορ έπΙ των ωμοίρ τψ Ζταλ/αν φέρουσιιν, ^:ιην 'ΡωμΤίΐ^ 
ύσΒ^βγτίΛΪ», "Οηον χα> Κ^άσσος, έχ•&ρος ωρ αυτφ προ 
της φνγη$9 τότβ ηρο-θνμως ηπψτα κάΙ διβλνβτο, τφ πα<- 
δΐ Ποηλίφ χαριζόμβρος, ώς 'ύε^Β, ζηίοη^ Κιπίρωρος ΟΠί, XXXIV. Χρίνον ί* ου ηολυτ δίοιΧιαϊωρ, και Λαρα^ 
φυλάξας αποδημουντα το» ΚΧωδιορ, έηηλ&Β μβτα ηολ^ 
λων τφ ΚατατωΧΙί^^ κ<χ$ τάς δημαρχιχας δέΧτονς^ έρ αίς 
άρογραφαΐ τον διωκομένων ησοβ', αηίσηασβ χα» δίέψ'&Βΐ-' 
ρβν. ^£γχαλου)ττος δέ τΐβρι τούτου του ΚΧωδιου, του δε 
Κιχέρωνος λέγοντος, ώς ηαροινόμως έχ ηοαριπιων βίς δη- 
μαρχίαν ηαρέΐ-β-οι, χοϋ χυριον ουδέν είνοα των ηεπροητ' 
μ&'ωρ υη* αυτού* Κάτωιν τι^ανάχτψΤΒ χα» αντϋηΒ, 
τον μεν ΚΧωδίον ονχ έηαινών, άλλα χα» δυσχεραί- 
νων τοίς ηΒποληενμένοιςί δεινον δέ και βίαιον άπο- 
φαίνων, αναίρεσιν ίρτιφίσασ-θΌΐ δογμάιων χα» πράξεων 
τοσούτων τψ συριλψον' έν αΊς Ααι χα» τψ εαυτού 
των ηερί Κύηρον χα\ Βυζάντιον διουνησιν. *Εχ τούτον 
ηροσεχρονσεν 6 Κιχέρξον /χντφ ηρόσχρουσιν ας ουδέν 
εμφανές τίροελ^ουσαν, αλλ* ωστβ τ^ φιλοφρο<τυνυ χγη• 
σ&αι τίρος αλλήλους αμανρότερον. 

XXXV. Μεια ταύτα Κλώδιον μεν οαίοχτίννυσι Μί- 
λων χα» διωκόμενος φόνου ^ Κικέρωνα ηαρεστησατο 
συντί^ορον. *// ^β βουλή, φοβη&εΐσα, μη, κινδυνευοντος 
ανδρός ένδοξου και 'θνμοΒίδονς, του ΜίλΛονος, ταραχή 
^£Τ)^αι τιερί τψ ηόΧιν, έηετρεψβ . Πομητμ^ ταυτψ τβ 
χαΐ τας αλλάς χρίσεις βραβευσαι, ηαρεχοντα τζ ηόλεί 
χαΐ τοίς δαιαστηρίοις ασφάλειαν. ^Εκείνου δε τψ αγο- 
ραν ετι νυκτός αηό των ίαιρων ηεριλαβόντος τοΊς στρα- 
τιωταις, ο Μίλων τον Κικέρωνα δείσας, μη προς τψ 0Ι0£&Ο. Ι Π 

σψιν οη^ύί^ διαταςαχ'&Βίς χβιρσν δκητωτίσητοα, σννέηβι» 
σβν ^ φοζείω χομισ-θ-έιτα ηρος τψ αγορά» η(τνχάίβΐ»^ 
αχρις ον συνίασιν οΐ χρηαΐ, χαΐ ηληρουται το όιχαστη' 
ριορ. Ό .δ^ ου μόνον ψ, ως ίοΜον, έν οηίοίς ί'&αρσης, 
άλλα χα* τω λέγΒη' μηα φόβου ηροσρει, χαΐ μόλις έπαν- 
σατο Λαλλόμβρος χάΐ τρέμων έπΙ πολλών άγ'ώνωρ, αχμην 
του λόγου χαΐ στασιν λαβοντος. Λιχιννίιΐί δέ Μουρψί^, 
φδίγοντί δίχψ υηο Κάτωνος βοηθών, χαΐ φιΧοτιμουμΒ- 
νος *Ορτι^σιον υτίΒρβάλλζΐν βυημΒρησαντα, μέρος ουδίν 
ανΒηαυσατο της νυχτος ώς υηο του σφόδρα φροντίσαι 
χαί διαγρυττνησαί χαχω-&8ΐς, ενδεέστερος αυτοΰ φανη- 
ναι, Τότβ δ* ουν έτύ τψ του Μΐλ)ωνος δίχψ έχ του 
φορείου ηροελ&ών, χαΐ '&εασάμενος τον ΪΙομηψον ανω 
χα^βζόμενον, ωσηερ έν στρατοηέδφ, χαΐ χνχλφ τα οηλα 
ηεριλάμηοντα τψ οητοραν, συνεχυϋΐίΐ^ χαί μόλις ένηρξα- 
το του λόγου, χραδαινόμενος το σώμα, χαΐ τψ φωνψ 
^νισχόμενος, αυτού του Μίλωνος ευθαρσώς χιχί ανδρείως 
παρισταμένου τ^ αγώνι, χαΐ χόμψ -Θ-ρέψαι χαΐ μεταβοτ 
λείν έσ•&ητα φαιαν αηαξιωσαντος' όπερ ουχ ϋχιστα 
δοχΗ συναΐτιον αυτω γενέσ-θ^αι της χαταδίχης. Αλλ* ο 
γε Κιχέρων δια ταύτα φιλέιαιρος μάλλον, η ^«λο?> ^ο- 
ξεν είναι, 

XXXVI. Γίνεται δε χαΐ των ιερέων, ονς Αυγουρας 
'ΡωμαΙοι χαλουσιν, άη« Κράσσου, του νέου, μετά την έν 
Πάρ&οις αυτού τελεντην. Είτα χληρο^ λαχών των 
επαρχιών Κιλιχίίχν, χαΐ στρατον οπλιτών μυρίων χολ 
δισχάίων, Ιητι&αν δέ δισχιλίων έξα%οσίαιν, ιηλιευσε, προσ- 
ταχ&ίν αυτ^, χαΐ τα ηερί Καππαδοχίαν Αριοβαρζαντ^, 
τω βασιΧεί, φίλα χαΐ πει&ψια παρασχϋν, Ταντά τε 
δη παρεστησατο χαΙ σννηρμοσεν αμέμτηως ατερ πολέ^ 448 ΡΙ.υΤΑΒ.ΟΗΙ 

μου* Ίονς Ί8 ΚίΙιχης ορωρ ίΐ^ος το Πα^ικον ητοΜψα 
^Ρωμαίχαΐβ ααι τον έν Σν^Ι^ νβωτβρισμον έπηρμέρονς, χα- 
ΤΒηρόηττβι^ ημέ^ίος αρχοη^* ΚαΙ δώρα ^ ουδέ τωρ βα- 
σίλέωρ διδόιηαη' ^Χαββ, δβίτη^ων δέ τους έηα^Μονς ανη- 
ΚΒΡ' αντος δε χα&^ ημέρας τους χαρίΒντας άηλάμβαψδτ 
έστιάσεσιν, ον ηολντβλως, αλλ ίλεν-θ-ΒρΙως* Η δ οι- 
κία •Θνρωρον ουπ ύχβτ, ουδ* αντος ωψ&η 9(αταχ8ίμ»ος 
υη ουδβτος, άλλ^ ίωϋ'βτ έστύς, η ταριηα^ών αρο τον 
δωματίου, τους ασπαζ^μέ^^ους έδβξιοντο. Λίγηαί δέ 
μψΒ ράβδοι^ υααασασ&αΐ τίνα, μψ' έσ-^ητα ηβρισχίσαι, 
μψβ βλασφημίαν ύτι* ορρ^ς η ζημίας ηροσβαΧύ» μΒ&' 
ύβρεων, ^ίνευρων δέ τίολλά τώτ δημοσίχαν χύχλεμμένα^ 
τάς Τ8 ηολβις Βνηόρους έηοίησβ, και τους αηοτινοντας, 
ουδέρ τούτον ηλβίο» 7τα-&6τίας, έτητίμους δίβφυλαξοίτ. 
'Ήψατο 'ϋέ χοϋ ηολέμου, λίστας τω» περί το» Αμανον 
οίΗούί^αο» τρΒψάμβνος* έφ^ ψ χοϋ αυτοκράτωρ υττο τω» 
στρατιωτών ο^ορΒυ&η* Καιλίου δέ, του ρψορος, 
δβομένου ηαρδόίλβίς αντφ προς τινίχ ^έαν ίΐς *Ρωμψ (χ 
Κίλίχιας άηοστΒίλαι, χαλλωηιζομονος έηΐ τοις τίΒηραγμέ» 
ψοις, γράφει προς αυτόν, ουχ Βο^αι ηαρδάλεις έρ ΚιΧιχΙφ' 
τΐΒφενγέΐ'αι γαρ άς ΚαρΙαν, αγαναχτουσας, οτί μόναί 
ηολΒμουνται, ηάντω» ύρψψ φόντων. Πλέω» δ^ από 
της έτίαρχίας, τούτο μεν 'Ροδφ ηροσέσχΒ, τούτο δ Ι^&η- 
ναις ένδιέτραρεν ασμβνος, ηά&φ των πάλαι διατριβών. 
Αγδράσι δέ- τοίς πρώτοις αττό παιδείας σνγγενόμενος, 
χαι τους τότε φίλους χαΐ συνήθεις άστιασάμενος χαΐ τ«ι 
πρέποντα 'Θ'ανμασ'&Βίς νπο της 'Μλλάδος, εΙς τψ πόλιν 
επανήλθε», ^^ τω» πραγμάτω», ώσπερ υπο φλεγμονής, 
αφισταμένων έπι τον έμφνλιον^ τιόλεμον, 

ΧΛΧΛ'ΊΙ. ^£ν μέν ουν ττ^ βουλ^ ψηφιζομένων αντφ €Ι0ΕΚΟ. 449 

'&ριαμβον, ηδιον αν εφη παοαχολονϋ^ησΜ Καίσαρι 
•&ριαμβ8ύοντί, συμβάσβαη^ γενομένων, 'ΐδίφ δε αννεβον- 
λευΒ, ηολλα μεν ΚαΙσοιρι γ^άψαν, ησΧΧΰε δ^ ίχυτου ΙΤομ" 
ηψου δεσμενος, ηρυ^ονων αιόιτεροιν χαΐ ηαραμυΌ-ονμε^ 
νος. 'ΐΐς δ^ ην «νψεστα, χα», Καίσίχρος έηε^Όμένον, 
ΙΙομπψος ουκ εμεινεν, αΧλα μετά πολΧων χαΐ ίγα^ων 
ανδρών την πόΧιν έξέΧέπε, τοιντης μεν απείείφ&η της 
φυγής 6 Κικέρων, ^ξβ δε ΚηΙσαρι πρΌστί&εσ^αι. 
ΚαΙ δηίος έστι τ^ γ^^Ιί ηοίΧϋί ^ΐ/τηασΰ-εϊς έη αμφό* 
τερα καΙ δυσπα&ησας. Γράφει γαρ έν ταΊς έταστολαϊς 
διαπορείν, ηοτέροΗτε χρη τρέηεσ&αι, Πομηηΐου μεν «ν• 
δοξοψ Ηαϊ χαΐίρ^ νηάθ'εσιν ηρος τον ηολεμον έχοντος, 
Καίσαρος δ^ αμεινον τοίς ηράγμασι χρωμένου, χα* μάλ- 
Ιον έαυτον ηαΐ τονς φίλονς σώζοντος* ωστ εχεαν μέν, 
ον φνγ^ί, μν ?ΙΓ**>' ^*» ^ζ^9 ον ψίγγΐ- ΤρεβατΙον δε, τί- 
νος τών Καίσαρος εταίρων, γράψαντος έπιστολην, οτι 
Καίσαρ οίεται δ&ν μάλιστα μεν αυτόν έξετάζΒσΌ'αί 
μεΌ-^ οιίτου, χαΐ των 'έΐηίδων μετέχει»* ύ δ* αναδύεται 
δια γήρας, εις την ^Ελ^Μδα βαδίζειν, χάχεϊ χα-βημενορ 
ησνχιαν αγειν, έχηοδών αμφοτέροις γενομενον' '&ανμά- 
σης ο Κίχέρων, οτι Καίσαρ αυτός ουχ εγραψεν, άπεχρι-* 
νοαο ηρος όργην, ως ουδέν ανάξιον ηράξει των ηεπολί' 
χενμένων. Τα μεν ουν εν ταΧς έηιστοΐοας γεγραμμένα τοίΌΛπά εστί. XXXVIII. Του δε Καίσαρος ας^ίβηρίαν αηάραν- 
νος, ευΌυς ως Πομηψον εηίευσε' χαΐ τοις μεν .άλλοις 
ασμενος ώφ^η, Κάτων δ* αυτόν ιδων, ιδίφ ηολλα κατβ- 
μεμφετο ΠομηιΙί'ί^ ηροσΌέμενον' αυτφ μεν γαρ ουχί 
χαλώς εχειν έγχαταλιπεΐν, ην άη αρχής είλετο της πολί" 
τείας τάξιν, έχεΐνον δε χρησιμώτερον οντά τ^ ηατρίδι χαΐ ί20 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

τόϋς φΙΧοιςί βΐ μένων ϊσος έχϋ ηρος το αηοβοϋΜον ηρμο» 
ζίτο, χατ' ονίϋνα Χογισμορ ονδ* έξ ανϋγκης ηολέμιον 
γΒγονέναι ΚαΙσαφ, αα\ τοσούτον με&ίξοηα χιν9ννον 
δβΰρ* ηχΒΐρ, Οντοί δέ δη του Κοαψανος ανέστρβφον οί 
λόγοι τψ γνώμψ, %α\ το μέγα μηδέν ανι^ χρησ-Θ-αί 
Πομηψον. ΑΙίτιος δ^ ψ];ν (χυτος, ουκ αρνονμβνος /ιβτα- 
μέΙεσ-βΌΐ, φλαυρΙζίιίΡ δβ του Πομπηίου ττιρ ηαρασχΒυτρ^, 
χα» ηρος . τα βουλβύματα δνσχοΐαΐροαν υπαυλω^*, χαΐ του 
ηαρασχώητ&ψ τι χαΐ λέγβίν χάριβν ύς τοίς συμμάχουζ 
ονκ αΛΒχόμΒΡος^ αλλ* αυτός μεν αγέλαίττος αβι ηΒριϊών 
έν τ^ στρατοηέδί^ χαί σκυ&ρωπος έζίροις δέ ηαρέχων 
γέλωτα μηδέν δβομίνοις, Βέληον δέ χομ τούτων ολίγα 
ηαρα-Θ-έσ&αι. ^ομιτίου τοίνυν αν&ρωηο» ας τάξιν 
ηγεμονοηρ' άγοντος ου ηολψιχαν, καΐ λέγοντος, ώς έηιβι- 
κης τον τρόπον έστΙ κα\ σώφρων' ,,Τΐ ονν,'^ άπβν, ,,ουπ 
επίτροπο» αυτόν τοις τέκνοις φυλάσσΒίς;** ^ηαα^ουντων 
δέ τίνων θΒοφάνψ, τον Αέσβιον, ος ηρ έν τ^ στρατοπέ- 
δω τβκτόνων έπαρχος, ώς 6υ παραμυ&ησααο 'Ροδίους 
τον στολον αποβαλόντας' ,^Ηλίχον,'' Λϊβν, ,,αγα&όν 
έστι, το Γραικον εχβιν επαρχονί" Καίσαρος δέ χοΐορ^ 
Μουντός τα πλβίστα, χαΐ τρόπον τινά πολιορχουντος οό- 
τους, Αέντλω μέν άπόιηι τίυν&άνβσ&αι, στυγνούς βϊ'αι 
τον; Καίσαρος φίλους, απβχρίνατο' „ Λέγεις αυτούς 
δυσνοείν Καίσαρι,** ΜαρκΙου δέ τίνος φόντος ^ 'ΐτα^ 
λίας νεωστί, χαι λέγοντος, έν *Ρώμ}ΐ φημην έπικρατειν, 
ως ηολιορκοίτο Πομπήιος ' ,,Εΐτ* έξέηλευσας," βΐπβν, 
,,ϊνα τούτο πιστεύσ^ς αχτος '&βασάμβνος;'* Μετά δέ 
τίιν ψτ€η^ ΝοννΙον μέν απόντος, οτι δει χρηστας ύηΐ" 
δας εχειν, επτά γάρ αετούς έν τφ στρατοπέδφ του Πομ^ 
ηηίου λελείφ&αΐ' ,,Καλως αν,^' Βφη, ,,παρηνεις, ει χο- ^ 0Ι€£ΚΟ. 421 

λοιοΐς έποΧδμουμΒΡ.*^ Λαβιψον δέ μαντύαΐζ τισίν Ισχν- 
ριξρμένϋν^ χοί» λέ^Όρτος, ώς δπ τίβριγΒτέσ&αι Πομηψον 
,,Ονχονν,** $φη, „στρ(χτηγημοίη τούτω χρωμΒνοί ννν 
άηοβββΧηχαμΰί^ το στρατοηβδω^,^ 

ΧΧ3^Χ. ΑλΙα γαρ^ γΒί^ομαηί^ς τ^)ς χατα ΦαρσαΧο» 
μόχι^ς^ ψ^ς ου μηέσχΒ δι αρρώστια», και Πομανι^ου φυ- 
γόντος, δ μ(ν Κάτ<ΰΡ, χα* στράτβυμα σνχνον έρ ^νρ^α•- 
χί(ρ, χαι στόλορ Βχαν μηταν, «χβο'οΐ' ηξίον στρσττιγΒΪΡ 
κατά νόμον, χα» το τ^ς νηατΒίας βξίωμα Λρονχορτσ. 
^ίιω&ονμΒνος δέ τψ ίρχηρ ο Κιαερωρ, χοα οίως φ^ύγωρ 
το σνστρατΒΌΒσϋ'αι, ηαρ ονδεν ηλ^βρ οα^αιρβ&τρ^αι, 
Πομηψου του νέου χμ των φΙΧωτ προδοτψ αποχαΚουρ^ 
των, χα2 τα ξίφη σπασαμερων, β» μη Κατωιρ έρστας μόλις 
άφΒίΧίτο χάί δίψίβρ αυτορ έχ του στρατοηέδου. Κατά- 
σχώρ δ' ύς Βρεπέσιορ, έρταΰ6•α δίέτριββ, Καίσαρα τιβ- 
ριμέρωρ βραδνρορια δια τας έρ ^ΑσΙφ χα< ηερί Αιγυτηορ 
ασχολίας. ^Εηά δ* άς Τμραντα χα&ωρμισμέρος αηηγ'- 
γέλλβτο, χάί π£{^ τίβρϋίωρ έχύ&ΒΡ άς ΒρΒρτέσίΟΡ, ωρμησΒ 
ηρος αντορ, ου ηάρν μέρ ΰρ δυσ^λπις, αΙδονμΒΡος δέ, 
ηολλώρ ηαρορτωιρ, ορδρος έχϋρον χαι χραχοΜηος λαμ-^ 
βαρΛΡ πΛρικρ. Ον μτίΡ έδέψτδΡ αντ^ πραξαί τι παρ 
άξίορ, η βίπβιίκ. V) γαρ Καίσαρ, ώς βϊδβρ αντορ τίολυ 
προ των άλλων απαντωρτα, χατέβη χαι ησπάσατο, χαΐ 
διαλβ^τόμβρος μορι^ συχρων σταδιωρ οδορ προηλ^βρ. Εχ 
δέ τούτου δίβτίλΒΐ τιμών χα» φιλοφρονούμερος, ώστβ χα* 
γράψαρτι λογον έγχώμιορ Κάτωνος αντιγράφων, τορ τβ 
Ιόγορ αντοΰ χαι τορ βίον, ως μάλιστα τφ ΠΒριχΧέους 
έοιχότα χαΐ Θηραμένους, έπαιρβίρ. Ό μέρ ουν Κιχέρω- 
ι^ς λύγος, Κάτων, ο δέ Καίσαρος, Ιίρτιχάτων έπιγέ^τρα^ 
ηται. Λέγεται δέ χαί, Κοάαου Αιγαρίου δίχψ 'φείγορ^ \η ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

τοζ, οτι των Καίσαρος ποίβμίων έΐς έ^ΐγόνηι, %(Λ Κιχ4~ 
ρ<ατος αντφ β&η&ονντος, Βΐη6α^ τον Καίσαρα προς τονς 
φίλουζ' ,ιΤΥ χωλίχι δια χρόνσυ Κΐ3(έρωρος απουσαι λέ" 
γοντος, ίηύ πάλαι 9ώ^ριται ί^σττιροζ ο αι4ιρ χαϋ ηοΐέμΐ' 
ος;" έπά δ^ άρξάμβι^οζ λητΒΐΡ ο ΚΐΗέρο)^ νπβρφνως έχί- 
Ρ8ΐ, χα» ηροΧίβαιν^» ανΓ» πά&Βΐ τβ ηοιηίλος κίύ χάριτι 
θαυμαστός ο λόγος^ πολΙας μέν ίέναι χρόας έηϊ τον ηρος^ 
ίοηου τον Καίσαρα^ ηάσας δέ της ψνχης τροηόμβνορ τρο- 
ήάς χατάδηλον άναι * τΆος δέ των χατά Φαρσαλον άψα^ 
μένου του ρη^ορος αγώνων, έχηα&^ γβνίμβνοντιιναχ&ηναι 
τφ σάματι, χαΐ της χΒίρος έχβαΐβϊν αηα των γραμματί- 
ων. Τον γουν «νΌ'ρωηον απβλνσβ της αιτίας βεβιασμένος. 
XI», ^Εχ τουτσα Κικέρων, ύς αοναρχία» της ηολιτείας 
μΒ&βστώσης, αφέμενος τον τα χοινα ηραττΒΐν, έσχόλαζβ 
τοΙς βουΧομένοις φι^Όσοφύν των νέων, χαΐ σχβδον έχ της 
ηρος τούτους σννη&έΐας, βίγΒνβστάτους χαΐ ηρωτονς 
θπας, ανϋ-ις ϊσχν&ν έν τ^ ηόλβι μίγιστον. Αυτφ δ^ ερ- 
γον μεν ην το τονς ψιΧοσόφονς συντΒΧέίν διαλόγονς χαΐ 
μβταφράζΒΐν τίνα τον Πλάτωνος χαΐ των διηλίχτιχών η 
φυσικών ονομάτων ίχαστον άς 'Ροψαίχην μηαβάλλειν 
δίάλαιτον. *Εκ8Ϊνος γαρ έστκν, ως ψασκν, ο χα\ τψ φαν- 
τασίαν, ηαΐ την συγχατά&Βσιν, ηαΐ ^ψ έηοχι^ν, χαϊ την 
χατάληφ», ηι δέ το ατομον^ το αμΒρές, το χΒνσν, άλλα 
18 πολλά των τοιούτων, έξονομάσας ηρωτος η μάλιστα 
'Ρωμαίύΐς, τα μέν μηαφοραϊς, τα δ^ οιχΒίοτησιν αλλαις 
γνώριμα χαΐ ηροσηγορα μηχιχνησάμΒνος. Τ^ δέ προς 
την ΐ}θΙησιν βνχολίφ ηα^ων ^ρητο. Αεγεΐΐχι γαρ, οπη- 
νίχα ήυβίη ηρος το τοιούτον, της ννχτος ιηη ηοιβίν πίν- 
ταχόσια. Το μέν ουν πλείστον του χρόνου τούτου πΒρΙ 
Τονσχλον έν χωρίοις (χντοΰ διάγων, ϊγραψΒ προς τους 0Ι0ΕΒ.Ο. 423 

φίλονς, Ααίψτου βίον ζ^ν, 4τθ ηαίζαον, ώς ε&ος Βίχβν, 
ΒΪΰ^ υτζο φίλοτψίαζ αηαςχωι^ προς τψ ηοληΒίαν χαΐ 
Λ^μών τοις ηα-Θ^στωσι. Σηαα^ως δ^ ης αστν &Βρϋΐ- 
πΒίας »^βχ« τον Καίνοιρος κοιτ^^Βί, χα» ττρατος ^ην των 
ονραγορΒυάκτωρ Όης τψαΐς, χα» λέ^τΒΐι^ σβ/ τι ηαινον βίς 
ΊΌΡ αν9φζ χα« τα ηροττομΰΐτα φάοτψουμέι^ων. Οίορ 
έστι κλΙ το ηβρί τώτ Ιϊομηψου Χβχϋ-α^ Ηχονι», ας Ανη» 
φΐμέρας %αί καταβββλιγμέι^ας ο Καίσαρ έπέίβυσίν αρα* 
οτα-βΊρ^ι' χα» οροστάϋιγταν, ^Εφη γαρ ο Κηιέρων, οτι 
ταντψι ττ} ηαλαρ^ρωηΐψ Καίσαρ τονς μεν ΙΙομηψονϊστη»» 
σι, τονς δ ■ σντον τίηγνυσα^ ανδριάντας, 

ΧΙιΙ. ^ιανοούμΛνος 3\ ώς λέγβταί, τί^ν ηάτρισν 

Ιστορίατ γραψ^ νηρίλαβαν, χα» ηολλα σνμμ^αι των Έλ- 

λψακων^ χα» ολοι^ τονς άριημένονς λόγους αντώτ χα»μν• 

^ονς έντανϋ-α γράψαι, ποΧλοΊς μεν δημοσίοις, ηολλοΊς 

δ Ιδίοις 9ίατ€λ'ηφ&ιι ηράγμασιν άβονλψοίς χα» τίά&Βσιν, 

ατν ανθ-αίφτα δοχύ ηλΜηα σνμβηναι. Πρατον μεν 

γαρ αηβτκμφατο την γνναίχα, Τβρβντίαν, άμΒλη^άς νη 

αυτής ηαρα τον ηοΐβμον, ωστ^ χα» των αναγκαίων έφο• 

^Ιω» ένδίης αηοσταληναι, χα» μηδ^, οτι χατ^ρεν ανΟ-ις ί^ς 

ΙταλΙαν, τνχ&ν ευγνώμονος, Αντη μεν γαρ ονχ ηλϋ-εν^ 

^ν ΒρΒντΒσΙω δίατρίβοντοςίκντοντίολυνχρόνον' έρχομέντ^ 

^^ τ^ ^νγατρί, ηαώιχη^ι ^β^, τοσαντι^ οδον^ ου ηομπψ 

^ρ&ίονσαν, ον χορηγίαν ηαρέχτχϋν, αΧΚα^ χα» τψ οΐχίαν 

τφ Κίπέρωη ηάντων Βρημον χα» ΧΒνψ αηέδΒ^εν έηϊ 

ηοΙΙοίς οφλημασι χα» μεγάλοις. Ανται γαρ Βίσιν α» 

^όμβναι της διαστάσΒως βυηρβπέσταταί ηροφάσΒίς. Τί} 

^8 Τερβντ^ χα» ταντα; άρνονμένΐί Ιαμηράν ^τίοιησΒ την 

αιοίΙο^/α)τ ξχντος έκβίνος, μβτ ου ηοΧνν χρόνον γημας 

^α^&ένον, ώς μεν η Τερεντία χατΒψημιζΒν, ερωτι της 424 ΡΙ-υΤΑΚΟΗϊ 

ώρας, ώς δέ Ίίραν, ο του Κίχέρωνος ατίΒΧΒν&Βρος, γέ- 
γραφΒί^, ΒυτΐορΙας &^89ί8Ρ ηρος δι>άλνσιν δανβίϋϊν. Ην γ'άρ 
η ηάϊς σφόδρα πΧονσΙα, καΐ τϊ^ν ουσίαν αυτής 6 Κικέρων 
έν ηΙσχΒί χληρορομος ατίολβίφϋ-Βΐς δίΒψυλαττΒν. ^ΟφΒΐ'^ 
Ιων δέ ΛοΙλας μυριάδας, υηο των φίλων χοϋ ΜίδΙων ίτιεί- 
σ0η τψ ηαίδα ρίμοί ηαρ ^ιΙΐΜίαν, ΗαΙ τους δανεαστάς 
ατίαΐλάξαι, τοίς έχβίνης χρησάμενορ. ^Αντύηος δέ, του 
γάμου μνησ&άς έν ταϊς προς τους ΦιΧιηηιχους αντιγ^^οί- 
φαίς, έκβαλβίν αυτόν φησι ^'νταβίσ, ηαρ ρ ίγηρασβ* χα- 
ριέντως αμα τψ οίπουρίαν ως αηράητου ηαΐ άστρατΒν^ 
του παρασηωτηω» του ΚΐΛΐέρωνος. Γημχκνη δ^ αυτω 
μη ου Λολυν χρόνον η &υγάτΐ)ρ οΜέ&ανΒ τίχτουσα ηα- 
ρα Αέντ)ΐΛ^' τοντφ γαρ έγαμη&η μβτά τψ Πδίσωτος, 
του ηροτέρσϋ ανδρός, τΒίΒυτψ. ΧαΙ συνηΐ&ον μέτ έηΐ 
τψ ηαραμυΟΊαν τφ Κιχιρω/νι πανταχό&βν οί φάόαοφοί' 
βαρέως δ^ άγαν ψ8γκ8 το συμβββψος, ωστβ καΐ τψ γα» 
μηνύσαν άηοτίέμψασ&αι δόξασαν ^σ^ψαί τ^ τύβυτΙ} 
της ΤνλλΙας. 

ΧίΛΙ. Τα μίν ουν κατ οίκον οιίτως βίχ8 τφ Κίχέ- 
ρωνί. Της δ* έηΐ Καίσαρα συνισταμένης πράξβϋίς ου 
μβτέσχΒ, καιηβρ ων εταίρος έν τοΊς μάλιστα Βρούτου, 
καΐ βαρυνβσ&αι τα ηαρόιντα κα\ τα ττάΑαι ηο&ϋ» ηράγ» 
ματα δοκών, ώς ετβρος ουδείς» ^Λλ£ ϊδβισαν οί ανδ^ς 
αντου τψ τβ φυσιν, ώς ένδβά τόλμης, τόν τβ χρόνον, έν ω 
καΐ τοις έρ^μβνΒστάταις φυσβσίν έηιλβίηΒΐ το '&α^^άτ. 
'ΐΐς δ ουν έηέηρακτο τοΊς ηβρί Βρουτον καΐ Κάσσιον 
το (ργον, και των Καίσαρος φίλων συνισταμένων έηΐ 
τους άνδρας, αυ&ις ην δέος έμφυλίοις ηολέμοις περιηηη 
γ6νέσ-&αι τψ ηόλιν ^Αντώνιος μέν υηατβύων τψ βουλην 
συνηγαγβ, καΐ βραχέα δι»λέχ&η πΰρΐ ομονοίας, Κικέρων οιοειιο. 435 

δε ηολλα προς τον κωροτ οΛΧΒίίΰς δίΒλ&ωρ, κηβισβ τ^ 
σνρίλψμον, Ά'&ψαίονς μψησαμένψ^ αμνηστία» των έηΐ 
Κίησα^ι ψι^φίσασ'θ'αί, ν&μαι Μ τοίς πβ^ Χάσσιον χα* 
Βρόντοι (ηαρχίαζ. 'ίενχΒ δέ τοντωι^ τέλος ονδέν, Ό γαρ 
δημος^ αντος μα^ αφ έαυτου ηρος Λιτό» ίξαχ^άς^ ώς 
βΊοβ τον ναιρορ έαχομιζομ»θ9^ δί αγοράς, *Α9τ(ατιον δέ 
ηαΐ τψρ^ έσ^ητα δβιξακτος αυτοίς αίματος κατάπίΒαυν^ 
χα* 9ΐΒΛομμ»ψ ηάντη τοις ξίφεσο^, έκμαηντβς νη οργής, 
(V άγΌρψ ζη;τιιμην έϋοιονιηο των ανδρών, χαϊ τίϋρ ίχοντβς 
ίτύ τας ΰίκίας ^&8ον, ώς άνάψοντης, Οί δέ τούτον μίν 
τω ηροτίβφνλό^&οί διέφνγον τον νινδννον, έτερους δέ 
ποΧλσυς ηαΐ μίγάλους ηροσδοχωντ^ς, ίξέλοίον τψ πάλιν. 
ΧϋΙΙΙ. &»ϋυς ουτ ο Άντώρίος έπηρτο, »αΙ πασι 
μεν ψ^ φοββρος, ως μοναρχησων, τφ δέ Κιχέρωνι φοβζ" 
ρώιατος. ΐΛναρ^ωννμένψ τε γαρ αιττφ πάλιν όρων τψ 
δυναμιν ίν τ^ ποληΒΐι^ι, καΐ τοΤς πβ^2 Βροντον έπιτίξδ^ιον 
ύδύς, ηχ&ηο παρόντι. ΚαΙ που τι χο» προνπτ^ρχΒν 
υηοψίοις αυτοϊς προς αλλήλους χατά τψ των βίων ανο" 
μοιότψμα χαι διαφοράν, ΤαΛτα δβίσας ο Κιχέρων, 
πρώτον μιν ωρμησβ πρΕσβΒυτης Αολοβίλλφ ανναιηλ^σαι 
ίίς Σνρίαν. ^Εηά δ^ οΐ μέλίοντβς υπατευβιν μετ ΐΛντω- 
νιον, ^ίρτιος χαϊ Πάνσας, ανδρης αγαθοί χαΐ ζηλατοΛ 
του Κικέρωνος, έδέοντο μη σφας χαταλοίβΊν, υποδυόμε- 
νοι %αταλύσ9ΐν Άντώνιον, ίχΒίνον παρόντος* ο δ^ ουτ 
απίστων παηάπασιν, οντβ πκηβυωίν, ΑρλοβίΙΛαν μεν 
εΐασβ χαΙρΒίν, ομολογησας δέ τοις πΒρΙ τον ^Ιρτιον το 
'&ίρος έν Ά'&ψαις διάξΒΐν, ίΐταν δ^ έχΒίνοι παραλαβωσι 
τψ αρχψ, αφίξβσ^αΐ πάλιν, αυτός χα&^ έαυτον ίξέτιλευ• 
σΒ' γενομένης δέ τίΒρΙ τον τϊλοΐΐν διατρφης, χαΐ λόγων 
απο '^μτις, οία φιλπ, χαινων προσπβσόντων, μεταββ- 426 ρι^υτΑκαΗΐ 

,βλησ^αι μέν Αντωνιω^ 'θ'ανμαστψ μεταβολιρ^, χαΐ πάντα 
πράττβιν χαί ηολιτβυβσ&αί η^ος τψ σύρίΧιμον, Μέίν δέ 
της έκώ^ου Λαςουσΐας τα τινάγματα, μη τψ α^/στ9^ 
εχΒΐν διά-Θναιν καταμΒμψάμΒί^ος αυτός αν%ον τψρ^ ηολ~ 
Χψ βυλαββιοί^, ανίστροφ» ανϋ-ις ί^ς Άόμι^ Και τώρ 
ηρώτ€α9^ ον διημάζτανΒΡ ύαύδων τοσ^ΰτορ ηΐη^ος ίηο 
χαράς χα) Λο&ου ηρος τιρ^ άπάντησιρ έξίχνϋΎΐ, χα« νχε^ 
δ<)» ημβρησίΌ» ατηλωσίχρ χρίακ)» <αΙ ηΒρί τας ηνλας χαί 
τψ έίσϋδον αυτόν δέξΐιωσβις ηαΐ φιΧοφρο(绀α, Τ^ ό 
νστβραίψ βουΐψ συί^αγαγίντος Αντωνίου, χα) ηαΐονντος 
αυτόν, ου» ηΐ'&βι^, άλΙα χαχΒΜΒίτο, μαλαχως ^8Ι» έχ του 
χοηου <ηιψττ6μ8ΐ^ος, , ^δάκβι δέ ταλη-β-Ις έηφουί^ς ϋΊναι 
φόβος, «ί τίνος υποψίας χο» μψυσβως χβ^' οδον αυτφ 
ηροστίβσούσης, */ίηώνίος δέ χαίαπώς μέν ύχβν έιύ τ^ 
διαβολή, χα» ΰτίρατιωτας ϊηΒμψβν ογΒΐ» αντόΐ', η χοτα- 
ηρΙψται τψ οοίίαν χβλβνσα^* ένστάοΦί» δέ ηολίωτ χαΐ 
δβη&ένταν, έρέχνρα Ιαβώρ μόνον, έηαυσατο, ΚαΙ το 
λοιηον ούτως άντιηαρβξίόντβς ατρέμα *αΙ φυλαττόμονοι 
δίΒτέλουν' Αχρις ου Καίσαρ ο νέος έξ ΙίίτίοΧΙοίνίας ηα- 
ραγβνόμΒνος, τόν τβ χΐηρον ανβδέξατο του Καίσαρος 
έχΒίνου, ϋαΧ τίΒρΙ τώτ δισχιΧιων πεντακοσίων μηριαδαν, 
ας ^Αντώιηης έκ της ουσίας χατύχ», άς διάφορα» χατε- 
στη προς αυτόν, 

ΧΙ^ΐν. ^Εχ ^β τούτου ΦίΧιτίπος, 6 τψ μψέρα του 
νέου Καίσαρος ϊχων, χομ Μάρ9»Βΐλος, ο τψ ά^βϋφφ', 
αφακόμΒνοι μηα του νεανίσκου προς τον Κικέραιρα, συν^ 
έΟνντο, ΚικέρίΟνα μέν έκβίνι^ τψ από του λόγου χα» τη^ 
ποίιτείας δνναμιν &^ τβ τρ βουλή καί τφ δημφ παρέχ%ιν, 
έχβΊνον δέ Κικέρωνι την ίαιό των χρημάτων καί των οηίαν 
ησφάΐΒίαν. ^Ιΐδη γαρ ουκ ολίγους των υπό Καίσαρι αιΟΕΚο. 427 

στρατίνσαμέν&ΐβ ηΒ^Ι αντον βϊχβ το μέιράκιον. *£δ6χ8ί 

δβ ΐίοΐ μβίζιοί» χις οατία γβ^ονίναι του τον Κιχέ^ίανα αι^α- 

δέξασ-θοΛ Λρο&ύμως τψ Καίσαρος φΜχν, ^τι γαρ, ώς 

εζΜίβ, Πομηψου ζιαντος %αί Καίσαρος, ϊδοξΒ χατα τους 

ντξτονς ο Κέΐίέρ^αν χοΙβϊρ τίνα τους το» σνράψίΜύ» 

ηοαδας ύς το Κατητωλιονί ώς μέλΧοηος 4ξ ανχαν ίνα 

τον ^^ος άποδβαοινΒίν τΐ^ς 'Ραίμης ηγβμόνα' τους δέ ηο» 

Χίτας νπο σπονδής λέοντας Χστασϋ-αι η^ρί τον νβύν' 

καϊ τού$ ηαίδας 4ν τοΊς ηβριηορφνροις χαΌίζβσ&οΛ σ<ω- 

ηιηι^ έχοντας, "^αίφνης δέ των '^ρων ανοιχ&βισων, 

ΚΛ'Θ^ ίνα τών ηαϋδαν άνισταμένων, κνκ^^ν ηαρα τον 

'&Βον ηαρσπορβνβσ&αΐ' τον δε πάντας έηίσκοηϋν ηαί 

απ&ηέμηείν αχ^ομένονς, 'Λς δ^ οντος ψ προσιων %ατ 

αντον^ έχτύναι την δθίίοιν, χαΐ άηΒνν' „\ίΙ 'ΡωμαΙοί^ 

ηύ^ας υμ» έμφνΙΙ&ν ηοί^μων οντος ηγβμάν γενόμενος. " 

Τοιούτον φασιν ενύτίνιον ϊδάντα το» Κιχέρ&να, τψ μεν 

ιδεατ του τΐουδος ίκμεμάχ&ϋΐι χ«ι χατέχειν ένα,ργώς, αυ^ 

τον δ' ου» έπίστασ-Θ^αί, Μβ^ ημέραν δε χαταβαΐνοντος 

ίί^ το πεδίον το '^ρείον 4!ΐντου, τους ποαΰίας ηδη γεγυ^ 

μνασμένους απερχεσ&αί, χ^Τνον οφ^ψαι τφ ΚίΜρΰΐινί 

ηρωτον, οίος ωφΘτι χα-β^ υτινου' έχαΧαγέντα δε, τΐυν» 

^άνεσ&αι, τίνων ^ γονέων. Ην δέ πατρός *ΟχταουίΌυ 

των ουχ άγαν επιφανών, *Αττίας δέ μψρος, αδείφών^ 

Καίσαρος. "Ο&εν Καίσαρ αυτφ, παϊδας ονχ ίχων Ιδίους^ 

τψ ουσίαν έαυτον χϋϋ τον οΊχον έν τοις δια^ηχαις 1<9ω- 

χ^. Εχ τοίτου φασί τον Κιχέρωνα τφ παίδι χατά τας 

αηεκντησεις έντυγχάνβιν έπιμεΧως, χαχϋνον οιχείως ^β/β- 

σΌ^αι τάς φιΐοφροσννας * χάι γαρ έχ τύχης αυτφ γεγονέ- 

ναι συμβεβηχει, Κιχερωνος υπατευοντος. 

Χΐ,ν. Αΰΐαι μεν ονν προφάσΒίς ήσαν αΐ Χεγόμεναι* 128 ΡΙ,ϋΤΑΚΟΙΙΙ 

το ^£ η(^ος ^Αντώνιον μίσος Κακρωνα πρώτον, εΤτα 'η 
φύσις, ητταον ονσα της τιμής, ηροσβηόίησΒ Κοιισαρι, νο- 
μίζοντα ηροσλαμβάνειν τ^ ηολιτβιψ τψ έκΒίνοιυ δίναμιν. 
Οίίτω γαρ νπ^βι το μΐΒΐράκιον αντον, ωστβ ααΐ ηατέρα 
ηροσαγορβυΒίτ, ^Εφ φ σφοδρά Βρόντος αγαναιαϋΐν, έκ 
τ(ης ηρος ^ττιχοτ έηιστοΧαίς χα'&^ατο του Κι»έψανος, 
οτι δια φόβορ ^Αντωνίου 'β-βραηΒυων Καίσαρα, δηλός 
έστιρ ουχ έΧ6υ^8ρίατ τ^ ηατρίδι ηράττα», βλλα δβσπό' 
τψ φιλάν&ρωηορ αυτω μρύμβνος. Ου μψ αϊΐα τον γΒ 
ηαΊδα του Κιχέρωνος ο βρούτος, έν Α&ψαις διατρίβοτ^ 
τα ηαρα τοΙς φιλοσόφοις, οτσΑβΙ^ον, Ισ/βι* ^ ηγΒμο-- 
νΙας, χαΐ ηολΧα χρωμανος αντφ κατώρ&ου. Τον δε Κι- 
χέροίρος οαψψ Ισ/βτ η δννααις έν τ^ ^^^ "^ότε μΒγί- 
στψ, χα» χρατών, οσατ έβουΧβτο, τον μίν Αντώνιον 6|£- 
χρονσβ χαΐ χατ^στασίασβί χαΐ ηολεμησοντας αντω τονς 
δύο νηάτους, "ΐρτιον χάΐ Πάνσαν, 4ξεΛ6μψ8' Καισαρι δε 
^αβδονχονς χαΐ ίττρατηγιχον χόσμον, ώς δη ηροηοΧΒ' 
μονντι της πατρίδος, έπεισε γ^^ασ^αι τίρτ συράήτον. 
Επει δ Αντώνιος μεν ηττη^ο, των δ^ υπάτων αμφοτέρωιν 
αποθανόντων, έχ της μάχης πρΟς Καίσαρα συνέστησαν 
αί δυνάμεις, δείσασα η βουλή νέον άί^^α, χαι τυχτι λαμ- 
πρφ χεχρημενον, έπειρατο τιμοΐΐς χοίι δϋίρεαις άποκαΐείν 
(χυτου τα στρατεύματα, χαΐ περισπψν την δυναμιν, ως μη 
δεομένη των προπολεμονντων, ΐΑντωνίου πεφενγότος. 
Ούτως 6 Καίσαρ φοβη'&είς, νπεπεμπε τ^ Κιχερωνι τους 
δεομίνους χαΐ πδίϋ-σντας υπατείαν μεν αμφοτέροις ομού 
πραττειν, χρησ&αι δέ τοις πράγμασιν, όπως αυτός 
ϊγνωιχε, παραλαμβάνοντα την αρχήν, χο» το μειράχιον δι- 
οιχεΤν ονόματος χαΐ δόξης γλιχομενον, 'Λμολόγει δε Καί- 
σαρ αυτός, ώς δεδιώς χατάΧνσιν, χαί χινδννευων έρημος ΟΙΟΕΚΟ. - 429 

γΒρέσθΌίΐ, χρησαιτο τΐ} Κιχεριανος έν δίοντι φιληρχοί, 
ηροτρΒψαμβνοζ αυτορ νπατΒίαρ μ^τιέναι, συμπράττοντος 
ίηιτοΰ χαΐ σνναρχαίρβσιάζοντος, 

Χί>νΐ. ^νταΰ&α μέιηοι μάλιστα Κιχέρων έπαρϋ•8ΐς 
υπο νέον γέρων, χοΐι φβναχισ^βίς, χαΐ συνηρχαιρβσιάσας, 
χβά ηαρασχων αντω την σνγχλψον, ευ^νς μεν νηο των 
φίλων οϋτιαν βΐ/βν, ολίγω δ* νστβρον αντον άτίολωλύχως^ 
ι^σ-Θ-βτο, χαΐ του δήμου ηροϊέμβνος την έλβυ&βρίαιν. 
Αυξη-β-άς γαρ 6 νβανίας, χαΐ τψ υηατύαν λαβών, Κιχέ^ 
ρωνα μεν εϊασβ χαίρβίν, ^ΑντωνΙω δί χα\ Λεηίδω φίλος 
γενόμενος, χαΐ τψ δυνημιν εις ταυτο σννενεγχων, ωσπερ 
άλλο τι ΧΤ^α Ίψ ηγεμονιην ενεΐματο ηρος αυτονς, 
Κα} κατεγράφησαν άνδρες, ους έδει &νησχειν, υπέρ δια- 
κόσιους, ΠλεΙστψ δε των άμφισβητηματων αυτόΐς εριν 
η Κιχερωνος προγραφή παρέσχεν, Αντωνίου μεν άσυμ- 
βάτως έχοντος, εΐ μη πρώτος έχείνος άπο&νησχοι, Αεπί- 
δου δ ΑντωνΙω προστιθεμένου, Καίσαρος δε προς αμ- 
φότερους αντέχοντος, Έγίνοντο δ αΐ συνοδοί μόνοις 
απόρρητοι περί πόλιν Βονωνίαν 4φ ημέρας τρεις, κάϊ 
συν^εσαν εΙς τόπον τίνα πρόσω των στρατοπέδων πο- 
ταμφ ηεριρ^εόμενον. Αέγεται δε τάς πρώτας ημέρας 
δίαγωνισάμενος υπέρ του Κιχέρωνος ο Καίσαρ, ένδονναι 
τ^ τρίτΐ), χαΐ^προέσϋ'αι τον άνδρα. Τα δε της αντιδό- 
σβως ούτως εϊχεν. ^δει Κιχέρίονος έχστηναι Καίσαρα, 
Πανλου δε, τάδελφον, Αεηιδον, Αευχίου δε Καίσαρος 
^Αντώνιον, ος ψ Ό-εΙος αυτω προς μητρός, 0^)τως έξέ- 
πεσεν υπο -θυμού χα* Ι^σσης των άνϋ-ρωπίνων λογισμών, 
μάλλον δ απέδειξεν, ώς ουδέν άνθρωπου θηρίον 4στιν 
αγριωτερον, εξουσίαν πάθει προσλαβόντος, 

ΧΙ^νΐΙ. ΙΙραττομέί>ων δε τούτων, 6 Κικέρων ην μεν 
Ρι.ϋτ. VIII. Ι 430 ΡΙ-ϋΤΑΚΟΗΙ 

έν αγρόϊς ιδίοις ηΒζί Τουσκλον, έχων τον αδελφον μ8&* 
αντον' τϊνθ'ομΒΡΟί δέ τας ηρογραφας, ερ'ωσοί' ας 
^στνρα μβταβψαι, χωρίον ηάραλον του Κικέρωνος• 
έχΒΐ&Βν δέ ηλβΤν εις Μοιχεδονίαν προς Βροντον. ^Ιΐδη 
γαρ ντίέρ αντου Χόγος έφοίτα κρατούντος, Εχομίζοντο 
δ^ ίν φορείοις, αηειριρίοτες νπο λνπης' χάΐ πάτα τιμ^ 
οδον έφιστάμενοί, χαΐ τα φορεία παραβάλλοντες, αλλ^η- 
λοις προσωλοφνροντο. Μάλλον δ ο Κο'ίντος η^μει, 
χ«ι λογισμός αντον ΕΛσ^ει της απορίας ' ουδέν γαρ εφη 
λαβεΥν οίκο-^εν. Ιίλλα και τω Κικέρωινί γλισχρον τ^ν 
εφόδιον, Αμεινον ουν είναι, τον μενΚιχέρίονα προλαμ- 
βάνειν ττ) ψυγΐα αυτόν δέ μετα'&εΐν, όαίοΌ'εν συσχβυασά- 
μενον. Ταυτ' εδοξε' χαΐ περιβαλοντες αλλήλους χαΐ 
ανακλαυσάμενοι διελυ&ησαν, Ό μεν ουν Κοϊντος ττολ- 
λαΐς ύστερον ί^μέραις υπο των οίκετών προδο&εις τοΊς 
ζητουσιν, ανι^ρέ-^η μετά του παιδος. 'Ο δέ Κικέρων εΙς 
Αστυρα κομισ'&είς, κα\ πλόιον εύρων, ευ&υς ένέβη, και 
παρέπλευσεν άχρι Κιρκαίον, πν&υματι χρώμενος, ^Εκεί- 
^εν δέ βουλομένων ευ&υς αΐρειν των κυβερνητών, εϊτε δει- 
σας την •θ'άλασσαν, εϊτ ουηω πο»ταπασι τψ Καίσαρος 
απεγνωκώς πίστιν, απέβη και παρήλθε πεζ^ σταδιους 
έχατον, ως εις 'Ρωμψ πορενομβνος. Αυ&ις 3' αλυων 
και μεταβαλλόμενος χατ^Β^ π^ό^ -θάλασσαν. Καχεΐ 
διενυκτέρενσεν έπ\ δεινών καΐ άπορων λογισμών ώστε 
χάϊ ηαρελ&είν εις την Καίσαρος οικιαν διενοηθκι κρυφά, 
χαΐ σφάξας έαυτον έπΙ της εστίας αλάστορα προσβΛ- 
λεϊν. Αλλα χα) ταύτης αυτόν απέκρουσε της οδού δέος 
βάσανων, Καί ταϊΧα ταραχώδη πάλιν προβουλευματα 
της γνώμης μεταλαμβάνιαν παρέδοίχε τοις οΐχέταις ίαν^ 
τον εΐζ Κατύτας κατά πλουν κομίζβΐν, ϊχων έχει χωρία ΟΙΟΕΚΟ. !3Ι 

χάί καταψυγψ ωρ<^ '&έρονς φιΧάν&ρωτΐον, όταν ηδιστορ 
οί έτησίαι χαταπνεωσιν, "ΕχΒί β' ο τότΐος χα} ναον 
Ζίηολίαορος μιχρσν νπερ της Ό-αλάττης» "ΈντεΰΟετ άρ^ 
'&έντβς αϋ^ροΌί κόροΗβς, νηο χΧαγγης ηροοΈφέροντο τω 
ηλοΐω του Κίχύρωψος έπΙ γψ έρβσσομένω' χαΐ χΰ-^/- 
σαη^ζ έηΐ τψ χβραίαν έκατέροί^ΒΡ, οΐ μεν έβσαν, οί 9* 
ϊκοητορ τας τώρ μηρυμάτων αρχάς ' χα< ηάσιν έδόχβι 
το σημειορ βίναι ποτηρόν. ^ίπέβη δ' ονν ο Κοίέρων, 
χάί ηαρβΧ^αν βίς τ^ν Βηαυλιν, ως άταπαυσόμΒΡος Χίχτβ- 
χλΐ&η. Των δε χοράχοϊν οι ηοίΛο* μεν έηΐ της ■&νρΙδος 
δίΒχά^ηντο ψϋ-Βγγόμβνοί θορυβώδες ' εΙς δε καταβας 
έπΙ το χΧινιδιον, έρίΒχαλνμμένου του Κίχερωνος άηηγΒ 
τω στόματί χαχα μιπρον απο του ηροσώπου χο Ιμάτιον, 
Οί ί' οΙχΗαί ταν&^ ορωντες, χαΐ χαχίσαντες έαντους, 
ά ηεριμέν&οσι του δεσηότου φονΒνομένου '&ΒαταΙ γενέ- 
σΌ'αί, '&ηρία δ αιτώ βοη-ί^εϊ χαΙ τίροχηδεται ηαρ' άξιον 
Λράττοντος, αυτοί δ^ ουκ άμυνουσι, τα μεν δεόμενοι, 
τα δέ βΐψ^ λαβόηες, ίχόμιζον έν τω φορείω ηρος την 
'Θ'άλασσαρ. 

ΧΙ^νΐΙΙ. ^βν τούτω 5' οί σφαγείς ^ηηλ&ον, εκατόν- 
"τάρχης ^ρεννιος κάϊ Ποηίλλιος χι^αρχος, φ ηατροχτο- 
νΙας ηοτε δίκψ φευγσντι συνεΤτίΒν 6 Κικέρων, έχοντες 
υηηρέτας. ^Ετη^ δέ τάς -θνρας κεκλεισμένας ευροντες 
έξεχοψαν, ου φαινομένου του ΚιχΕρωνος, ουδέ των ένδον 
δίδέναι φασκοντων, λέγεται, νεηνισκον τινά, τεΌ'ραμμέ- 
νον μεν υηο του Κικέρωνος έν γράμμασιν έλευ^εριοις 
και μαϋημασιν, αηελευ^ερον δέ Κο'ιντου, του άδελφον^ 
ΦιΧοΧογον τουνομα, φράσαι τω χιλιάρχοί το φορείον 
κομιζόμενον δια των κατάφυτων χαΐ σ%>σκΙων περιπάτων 
έηΐ τψ '&άλατταν, Ό μεν ουν χιΧΙαρχος, ολίγους άνα^ 

12* 432 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΙ 

λαβών μΒϋ^ έαντον, ηβριέ^Βΐ, Λρος τψ ίξοδορ. Του δ^ 
^Ερβννιου δρομω φβρομέρον δια των ηβρίΛάτων 6 Κίχέ' 
ρων //σι^8Τ0| χα» τους οΐχέτας έπέλβνσΒν έιηανβ-α χατα- 
'&έσ'&αι το φορβίον. Αυτός δ^, ωσιτερ Εχω-θ-βί, τ^ άρί•• 
στβρζ χβιρί των γ&βίων ατηόμβνος, άτβνΒς ένβωρα τοΊς 
σφαγβνσιν, αυχμου Ηοϋ κόμης ανάπΧβως} χα* συντείτικως 
νηο φροντίδων το τίρόσωττον ωστβ τους πΐΒίστουζ 
^γπαλνψοισ&ίχι, του 'ΕρβννΙου σφάζοντος αυτόν. ^Εσφά- 
γη δε τον τραχηλον έχ του φορβίου ηροτβίνας, έτος έκΒΐ" 
νο γϋγονως $ξηαοστον %α\ τέταρτον. Τ^ δε χβφαλην 
αηέχοψβν αυτού χαί την χΒίρα, Αντωνίου χελβυσαντος, ^ 
τους Φιλιηηιχους &γραψβν. Αυτός τβ γαρ ο Κιαέρων 
τους χατ' Αντωνίου λόγους Φιλίηπιχους έηέγραψΒ, χαΐ 
ΐιέχρι νυν τα βιβλία ΦιλίητϊαίοΙ χαλοννταί. 

ΧΜΧ. Των δ ακρωτηρίων βίς ^Ρωμψ κομισ&ένταίν, 
ετυχβ μεν αρχαιρεσίας τελών 6 Αντώνιος, άκουσας δε χαΐ 
ιδών άνεβόησενί ώς νυν αί ηρογραφαΐ τέλος εχοιεν. Την 
δε κεφαλήν καΐ τψ χείρα έχέλευσεν υηέρ των εμβόλων 
έπΙ του βήματος '&εΐναι, '&ίαμα 'Ρωμαίοις φριχτον, ου 
το Κιχέρωνος όρ^ν πρόσωπον οίομενοις, άλλα της ^Αν- 
τωνίου ψυχής Βΐκόνα, Πλην εν γε τι φρονησας μέΐριον 
εν τούτοις, Πο\ίηωνί(}, τ^ Κίίαηου γυναιχΐ, τον Φιλόλο- 
γον παρεδωχεν. Ή ^€, κυρία γενομένη του σώματος, 
αλλαις τε δειναΐς έχρησατο τιμωρίαις, καΐ τάς σάρκας 
άηοτέμνοντα τάς αυτού κατά μικρόν, οτιτγν, είτ έσ-ΘΊβιν 
ηνάγκασεν. Ούτω γάρ ενιοι των συγγραφέων ίστορη- 
κασιν* ο δ αυτού του Κικέρωνος άτιελευβ-ερος, Τίρων, 
τοηαραηαν ουδέ μέμνηται της του Φιλολόγου προδο- 
σίας. ΖΙυν-θ^άνομαι δέ, Καίσαρα χρόνοις πολλοίς ύστε- 
ρον εισελ^εΊν προς ενα των ^υγατριδων τον δε, βιβλίον ΟΙΟΕΚΟ. 433 

Βχορτα Κικεζωνος ίν ταΐς χβρσίν, έκπ^ϋγέιττα τω ϊματίγ 
ηΒρίχαλνπτΒίν ιδοντα δε Καίσαρα, λαβπμ χα< διβίί^Βτν 
έστώτα μέρος ηολν του βιβλίου, πάλιν δ' αηοδιδόηα τ^ 
μβιραχίω, φάναί' ,,Αόγιος άνηρ, ώ ηαΐ, λό^'ίος χαΐ φι- 
λόηατρις." Ετζεί μβντοι τάχιστα χατοπολέμησεν ^Αντώ- 
νιον, υηατΒνων αυτός εϊλβτο συτάρχοντα του Κικέρωνος 
τον υΐοτ , έφ* <Λ τάς τ' βΐκόνας η βουλή άνεΊλεν ΐΑντω- 
νίον, χαι τα; αΙΧας τρίυρωσε τιμάς, ααϊ ηροσεψηφίσατο^ 
μηδερι των ^ΑντανΙων όνομα Μαρχον εϊναι. Οϋτω το 
δαιμονιον έις τον Κιχερωνος οίχον ίηανψεγχε το τέλος 
ττής ^ίντωνίου χολασεζος. αΟΜΡΑΚΑΤΙΟ ϋΕΜ08ΤΗΕΝΙδ 
ΟϋΜ αίΟΕΚΟΝΕ. ■^ μεν ουν άξια μνήμης των ηερι Αημοσ^ένονς χαΐ 
Κιχέρωνος Ιστορουμίνων εις την ημετέραν άφϊχται γνώ- 
σιν, τα\τι εστίν. Ι^φειχώς δέ το συγχρίνειν τψ ίν τοις 
λόγοις ίξιν αυτών, έχείνο μοι δοχώ μη παρησειν άρρητον, 
'ότι Αημοσ'&ένης μεν εΙς το ^ητοριχον ένέιβινε παν, Όσον 
είχβν έχ φύσεως η άσχησεως λογιον, υηερβαλλομενος 
έναργε'ί} μεν χαΐ δεινότψι τους έτά των αγώνων χαΐ των 
διχών σννεξβταζομένους, ογχφ δέ χαΐ μεγαλοπρεπείς τους 
έπιδειχτιχους, αχριβεΐί^ δε χ«* τέχντ^ τους σοφιστας• Κι» 434 ΟΟΜΡΛΚΑΤΙΟ ΡΈΜ08ΤΗΈΝΙ8 

ηέρων δε, χαΐ ηολνμα'θ'ης παΐ ποίκίλος ττ) 7ϊ8ρΙ τονς 16~ 
γονς σηουδτΙ γΒνομκροζ, σνντοϊ^Βίς μέν ιδίας φιλοσόφους 
άηολέλοιηβί' ονχ ολίγας ας τον ^Αχαδημάίχον τροπορ^ ου 
μψ άΧΚα α(Μ δια των ήρας τάς δ^ας καΐ τους ίγώρας 
γραφομεικαν λόγων ί^ηΧός έστιν έμαείρίαν τινά γράμμα^ 
των ηαρΒηνδΒϋχννσϋ^αι βονλόμΒνος. "Εστί δέ τις χαΐ* τον 
ηθΌυς έν τοΊς λόγοις έχατέρου δίοψις. Ό μεν γαρ ^η• 
μοσ•&8νιχ6ς Ιξω παντός ώρα'ίσμου καΐ παιδιάς α>ς δΒανό^ 
τψα χ«* στίονδψ σννηγμενος, ουχ έλλνχνίων οδωδβν, 
ωσπβρ ο Πν&έας Βσπωπτεν, αλλ νδροηοσίας αιαΐ φρον- 
τίδων, χαί της λβγομένης πικρίας τον τρόπον χαΐ στνρ^ό- 
τητος' Κικέροίν δέ πολΧαχον τφ σχωτηικζι προς το βω- 
μολοχον έκφβρόμΒνος, χαΐ πράγματα σπονδής οΙξία γέ• 
λωτι χαΐ παιδι^ χατβιρωνβυόμΒνος έν τοις δίχαις άς το 
χρΒίωδΒς, ηφείδει του πρέποντος* ωσηβρ έν ττι ΚβλΙον 
σννηγορίίΐΐί μηδέν άτοπον ποίΒτν ανταν έν τοσανττ} ποΛν« 
ιείβ/α χα» τρυφ^ τα7ς ^δσναΊς χρώμβνον' το γαρ, ων 
ϊξεστι, μη μεΐέχβιν, μανιχον είναι, χαι ταντα έν ηδοντ} το 
&ϋδαιμον των έτιυφανΒστάτων φιλοσόφων τι&Βμένων. 
ΑίγΒται δέ, Κάτωνος Μουρψαν διώποντος, νπατβύων 
άηολογΒίσ-3'αι, χαΐ πολλά διά τον Κάτωνα χωμί^δεΐν την 
Στωϊχψ αϊρεσιν έπΙ ταίς ατοπίαις των παραδόξων λεγΟ" 
μένων δογμάτων γέλωτος δέ λαμτιρου χατιόντος έχ των 
πβρίΒστώιων προς τονς διχαστάς, ήσυχη διαμβιδιάσας ο 
Κάτων ηρός τους χα&ημένονς ειπείν ηΛς, γελοΐον, ω 
αρδρες, βχομεν υπατον!** /ίοχύ δέ χαΐ γέλωτος οιχ8Ϊος 
ο Κιχέρων γεγονέναι χαΐ φιλοσχώπγης' τό τε πρόσ^ 
ωπον αντον μβίδίαμα χα} γαληνην παρείχε, Τφ ^β ^η' 
μοσ&ένους αεί τις έττψ σπουδή, χαΐ το πβφροντιχος 
τοντο χαΐ σνννουν ου ^(^διως απέλιπΒν, Ό&εν χαι δυσ^ ΟυΜ ΟΙΟΕΚΟΝΕ. 435 

χοΐον αντορ οΐ έχ^ροΙ χηί δυστροηον, ως ίχοτός φησιν^ 

II. 1?τ< τοίρνν ίι> τοις σνγγ^άμμασι χοηίδβί» έστι, 
'ίον μ8ΐ^ έμμβΧως χαΐ ανεπαχϋώς τώΐ' Βίς αντορ άηταμδ^ 
νον ίγκωμίωρ, οτ8 τούτον δβησαι προς ειβρον τι μείζον, 
τ(Μα δ βνΧαβη χαΐ μέτριον ' η δέ ΚίΛίέρωνος εν τοις 
λόγοις αμβτρία της τΐβριαντολογιας οοίρασίαρ τίνα αατη^ 
γορΒί προς δόξαν, βοώντος, ώς τα όπλα Βδβι ττ} τηβέννω 
χαΐ τζ γίώττ^ τψ &ριαμβίχψ νκείχΒίν δάφνην. Τελευ- 
τών δ ου τα ερ/α χαΐ τας πράξεις μόνον, άλλα χα» τονς 
ΧόγΌνς έηαννεί τονς ύρημενους νπ αντου παί γεγραμ* 
μένους, ωσπερ Ισοχράτβι χαΐ Αναξιμένει, τοις σοφιστοίίς, 
διαμειραχευομενος, ου τον 'Ρωμαίων δημον αγειν άξιων 
»άί ορ&οΰν, 

βρι&νν, οπλιτοηάλαν, δάϊον αντιπάλοις» 
Ισχυειν μίν γαρ δια λογού τον πολιτευόμενον «ναγχαΤον, 
αγαπγν δ άγεννες χαΐ Χιχνευειν την άπο τον λόγου δό- 
ξαν, "Ο'&εν έμβρι-θ•έστερος ταντι/ »αΙ μεγαλοπρεπέστε- 
ρος 6 Αημοσ&ένης, τηψ μεν αντου δνναμιν έμπειρίαν τί- 
να πολλής δεομένην της παρά των άχροωμένων εννοίας 
αποφαινόμενος, άνελευ&έρους δέ χαι βάναυσους, ωσπερ 
Βίσι, τους έτά τούτω φυσωμένους ηγούμενος. 

. ΙΠ. Ή μεν ουν έν τω δημηγορεϊν χαΐ πολιτευεσ^αι 
δυναμις ομαλώς άμφοτέροις υπηρξεν, ώστε χαι τους των 
οπλΰίν χαϊ στρατοπέδων χνρίους δεΤσ&αΐ' Αημοσ-9-ένους 
μέν Χάρητα χαΐ Αιοπεί&τρ^ χαι Αεωσ&ένψ' Κιχέρωνος 
δέ, Πομπη'ίον χαΐ Καίσαρα τον νέον, ώς αντος ο ΚαΤσαρ 
έν τοΊς προς ΆγρΙππαν χαϊ Μαανψαν υπομνημασιν ύ'ρν^- 
χεν. *Ό δέ δοχει μάλιστα χαΐ λέγεται τρόπον ανδρός 
έπιδβιχννναι χαϊ βασανίζειν, εξουσία χαι άρχη, πάν πά- 436 ΟΟΜΡΑΚΑΤΙΟ ΟΕΜ08ΤΗΕΝΙ8 

'&ος κινούσα, παΐ ηασαν αποχαλνπτουσα «<χχΙαν, ^^ημο^ 
σ'&βνει μέρ ουχ ντΐ^^ξβ^ί ουδ^ ϊδοαχβ τοιαντψ διάιΐΒίραν 
έαυτοΰ, μηδβμιαρ αρχψ των έπιφανώρ αρξας, ος ονδε τ-ης 
νφ έαντοΰ σνρτβτοητμέρης έπΙ Φιλιηηορ έστ^ατηγησα 
δυνάμεως ' Κικέρων δε, ταμίας εις ΣιχεΧΙαρ, %α\ άν^' 
τίατος εις ΚιλίΜίαν χαι ΚαπτίαδοΗίαν αποσταλείς, έν φ 
χαίρω, της φιλοπλοντίας αχμαζονσης, χαΐ των, πεμπομέ" 
νων στρατηγών χαΐ ηγεμόνων, ώς τον χΧετηειν άγεννονς 
οντος, έπΙ το αρτίάζε^ν τρεπομένων, ου το λαμβάνει» 
έδόχει δεινον, αλλ' ό μετρίως τοΰτο ποιών ηγαπατο, πολ- 
λην μεν έπίδειξι:ν υπεροψίας χρημάτων έποιησατο, πολλιρ^ 
δε ψιλανΌ'ρωπΙας χαΐ χρηστότητος, ^Εν αντζ δε τ^ 'Ρώ' 
μυ, λόγο^ μεν άποδειχ&είς ύπατος, έξονσίαν δε λαβών 
αυτοχράτορος χαι διχτάτωρος έπΙ τους περί ΚατιλΙναν, 
έμαρτνρησεν αμα τφ Πλάτωνι, μίχντευομένφ παυίαν εξειν 
κακών τάς πόλεις, όταν πς ταντό δνναμίς τε μεγάλη χαΐ 
φρόνησις εκ τίνος τύχης χρήστης απάντηση μετά δίκαιο^ 
σννης. ΧρηματΙσασ&αι τοίνυν έπΙ τφ λόγφ ^ημοσ&ε^ 
νης μεν έπιψόγως λέγεται, λογογραφών χρύφα τοις ηερί 
Φορμίωνα χαι ^ίπολλοδωρον άντιδίχοις, χαι διαβλη^άς 
μι» έπΙ τοΊς βασιλικούς χρημασιν, οφλων δε τών Άρπα^ 
λείων. Ει δε ταύτα τους γράφοντας {ουχ ολίγοι δ' εΐ- 
σίν ούτοι) ψενδεσ-θ'αι φαίημεν, αλλ οτι γε προς δίύρεας 
βασιλέων συν χάριτι χα» τιμΐ} διδομένας άντιβλέψαα ^η^ 
μοσ&ένης ουκ αν έτολμησεν, ουδ^ ην τοντο το έργον αν- 
Ό-ρώπον δανείζοντος έπΙ νοίπιχοϊς, αμηχανον άντειπεα^. 
Περί δε Κικέρωνος, οτι και Σικελιωτών άγορανομονντι, 
χαΐ βασιλέως τον Καππαδοχών αν&υπατενοντι, χα» τών 
έν 'Ρωμυ φίλων, οτ ίξέπιπτε της πόλεως, δωρονμένων 
πολλά χα] δεομένων λαβείν^ αντέσχεν, εΧρηται, \ ουκ ΟΙΟΕΚΟΝΕ. \όι 

Γν. Κα} μψ η γη ψ^τγ^ι τω μίν αισχρή, κλοηης αλορ^ 
τι, σνι^έτιεσΒί τφ δε, χάλλιστορ ίρ^ΌΡ, άν&ρωπους αλιτη^^ 
ρίους έκπάψαΐτι της πατρίδος» ^ιο τον μεν ονδεις λόγος 
έχτίίτίτοντος, εφ ω δ η συράητος έσ•3•ψα τβ 5<^λλα|β, 
χα» τιέν&ος εσχΒ, χα» γνώμψ υπέρ ονδενος ^πεϊν επεί- 
σ&η ηροτερον, η Κιχέρωνι χάϋ^οδον ψψρίσασ&αι. Τψ 
μέηοί φυγτρ^ αργώς ο Κιχέροον διψερίΒΡ Ιν ΜαΐΛ^δονΙ^ 
χα&ημβρος' τω ^ε Αημοαϋ-ένει χα\ η φνγη μέγα μέρος 
της ηολιτεΐας γεγονε, Σνναγωνιζόμε^^ος γαρ, ωσπερ βΓ- 
^ταί, τοις '£Άλι;σι, χα» τονς Μακεδόνων πρέσβεις εξελην- 
νωρ, έτΐηρχετο τας ηόλεις, πολν βελτίων Θεμιστοκλέους 
χαΐ Άλχφιάδον ηαρα τάς αυτας τνχας φανείς πολίτης* 
χάί μέιττοι χατελ&ώρ αυ^ις έαντον έηέδωκεν εΙς τψ αν- 
την ταντψ πολιτείαν, χαΐ διετέλει πολέμων προς Αντί- 
ηοιτρσν χα» Μακεδόνας, Κικέρωνα ί* ωνείδισεν εν ττ} 
βονλτι Ααίλιος, αιτουμένου Καίσαρος υπατείαν μετιέναί 
ηαρα νόμον, ονπω γενειωντος, σιωπτι χα•&ημενον, "Εγρο^' 
φβ δε χαΐ Βρόντος, εγκαλών ώς μείζονα χαΐ βαρυτέραν 
ηβηαιδοτριβηχοτι τυραννίδα της υπ αυτών χαταλν&είσης, 

V. ΈπΙ πασι δε της τελεντης τον μεν αν οικτείραι 
τις, άν^ρα πρεσβυτψ δι αγέννειαν νπ οικετών ανω χάΐ 
χάτω περιφερόμενον χα» περιφευγοντα τον -θάνατον καΐ 
αποκρνητομενον τονς ον πολν προ της φνσβως ηκοντας 
ίη ανιόν, είτ* αποσφαγέντα* τον δ ,εΐκαίμικραπροςτψ 
ίχετείαν ένέδωκβν, α^αστ^ μεν η παρασκΒυη τον φαρμάκον 
χαί τηρησις, αγαστή δ η χρησις' οτι, του ^εον μη πα- 
ράσχοντος αντω την ασνλίαν, ωσπερ έπΙ μείζονα βωμίν 
καταφυγών, έκτων οπλών καΐ των δορυφόρων λαβών έαντον 
ωχηο, της Αντ^άτρουκαταγελάσας ωμοτητος. ΑΡΤΟΞΕΡΞΗΣ. Ο μετ ηρωτος ΐΛρτοξερξης, τ&» έν Περσαις βασι» 
λέων ηρί^οτιμι χάι μΒ^ταλοψυχίίΐί πρωτ^υσας, ΜοαιρόχΒίρ 
έπβκαλΒίτο, τψ δαξιοο' μβιζοηχ της ετέρας εχων' 51έρξου 
δ* ψ νιος» Ό ^β δεύτερος, ηβρί ου τάδβ γράφδται. Μνή- 
μων έηιχληϋ•8ΐς, έκ '&νχοηρρς ψ έκβίνον. Δαρείου γαρ 
καΐ Παρνσάτιδος ττάϊδες έγένοντο τέσσαρες, πρεσβύτα* 
τος μεν Άρτοξέρξης, μ&ΐ. έχε'ίνον δε Κνρος' νεώτεροι δε 
τούτων ^Οστάνης χαΐ Όξά^ρης. *0 μεν ονν Κΰρος αηο 
Κνρον του ηαλαιοΰ τουνομα εσχεν, έχείνο^ δ αηο του 
^λίον γενέσθ-αι φασί• Κΰρον γαρ χαλεΊν Πέρσας τον 
^ίλιον- Ό δ Άρτοξέρξης ^ίρσίχας ηρότερον έκαΐείτο * χα/- 
τοι Κείνων ψησίν, οτι ^Οάρτης. ^ΑΑα τον ΚτησΙαν, 6α ααΐ 
ταλΑα μν&ων αηι•&άνων χαΙ ηαραφόρων έμβέβληχεν εις 
τα βιβλία ηαντοδαηίιν τίυΧαΙαν, οϊ» εϊχος έστιν άγνοείν 
τουνομα τον βασιλέως, ηαρ' φ δίέτριβε, ΌΈραηευων αν- 
τον ΗαΙ γυνϋααα χαΐ μητέρα καΐ ηάίδας, 

II. Ο μεν ονν Κύρος εντονίν τι %α\ σχροδρον ευ&υς 
έκ πρωιης ηλικίας είχεν,^εροςοέ ηρφότερος έδόκει ηερί 
ηάντα, και ταιί^ ορμαΐς φύσει μαλακώτερος είναι. Πηκχί- 
κα δε καλψ καΐ α^αι^ι/ΐ' έλαβε μεν, των γονέων κύευον^ 
χων, εψνλαξε δε, κωλνοντων* Τον γαρ αδεϊχρον ουτης «ΑΚΤΑΧΕΚΧΈ8. 139 

ηηοκτΒίνας ο βασιλβυς έβονίβυηο κοΜΒίνψ ανύϋν, Ό δ^ 
^Ιρσιχας, της μψρος ίχέιης γβνόμα^ος, χαΐ ηολλα χατα- 
κλίχνσας, μολίς ^β«σ8 μητ"* οτίοιαΒίναι, μητ αντον δια^ 
στησοα τψ άι^^ωηον, Ή δέ μητηρ ντκη^Β μαΧλορ το> 
ϋνροΐ' φχΑονσα, χαΐ βονΧομέί^ βασιλβύβΐν έαε'ίτοί'. ^ΐύ 
χα« τον ΊΐϋΛοος ρο&οΰντοζ ηδη, μΒτάηβμτττος βηο -θ-α» 
λάσσης γβι^όμβνος, ηαρτάηασιν ανέβοίίνβν βυύίΛΐς άι^, ώς 
κοίΤΒίογοίσμέιη^ έκβία^^ς, διάδοχον ηίηοΡ οηοδΒΐχ&ψαι 
της^ αψχϊΐξ' ΚαΙ γαρ βίχ» Βνηρβηη λάγορ η Παρυσατις, φ 
καΐ Ξέρξης ο τίαΧαιος ^ρησατο, Δημάρατου διδό^οηηος, 
Λρσιχαν μβνΛδιώΐΐι^ Κνρον δέ βασιλβίοπι ^αρβίω τβ- 
Ηβο^. Ου μψ εηβίσβ^, αλλ* 6 ηρΈσβυτΒρος άηβδβίχ&η 
βασίλΰνς^ ΐΛρτοξίρξης μΒτσΡομα^τ^βίς' Κύρος δέΑνδΙας 
σατράττης η«1 των έτύ •θ'αΧασσης στρατηγός. 

III. ^ΟΧΙγφ δ* νστβρον, η τβΧΰντησαι /ίαρείον, έξη- 
λασβτ άς ΰασα^άδας 6 βασίΧΒυς, 'ότκΰς τβΧεσ^βΙη τψ 
βασιΧακ,ην τβΧβτψ νπο τάρ ό' ΐΟρσηις ίβρέων. '^στι δέ 
'&βας ηοΧβμιχης ίβ^ον, ψ ^ί^ψψ αν τις βέκάσβιβτ. Είς 
τοντο δβί τον τβΧανμβνορ πα^Α^όκΓα> τψμέν Ιδίαν απΟ' 
&έσ-&α$ στολτρ/, άταΧαβϋν δ\ ψ Κυρος β ηαΧηίος έφό- 
ρβ«, ηρϋν η βασάβυς γβνέσ&αι, χαΐ συπου ηαΧά&ης έμ^ 
φαγσντα, τβρμίν&ου ΜατατραγΒΐν, ηαΐ ηοτηριορ αιηιβϊν 
οζυγάΧαιηος. ΈΓ δέ ηρος τονιοις ίτβρ' βττ« δρωσιρ, 
αδηΐόν «στι τως αΧΧοις, Ταίιτα δρψν Ιίρτοξέρξον μέλ- 
Χοντος, αφίΜτο Τισαφέ^^ίπις ηρος αϋτον, άγων ίνα'ίάν 
Ιερέων, ος έν ηαισϊ Κνρον της νομιζομένης αγωγής έπι- 
στάτί^ς γΒνομβνος, χα« διδάξας μαγβνβιν αυτον^ ονδ^νος 
ήττον έδοχβί Περσών άνιασ&αι, μη άηοδΒΐχ&έντος εκεί- 
νου βασιΧέως' διο χα* ηΐστιν Μσχ» χατηγορων Κυρου, 
Κατηγόρβι δ\ ώς μέλλοντος ίηδρΒνΒΐιν έν τφ ίερ^, χαϊ 440 ΡΙ.υΤΑΚΟΗΙ 

ι 

έηβιδαν έχίίυίβΜ τψ έσ'&ητα ο βασάΒυζ^ έηιτι&8σ&αί 
χοΜ διαφ^ΒίζΒίν αυτστ. Οί μ&' έχ τανιης της διαβολής 
τνρ^ σνΧληψιν γβνέσ'θ-αι φασίν, οί δέ χα2 παρβλ^Βοτ τον 
ΚΆ^ον 8ί$ ΊΟ Ιβρον, χαΐ ηρ^δο^ηραι χρνπτομΒνον νηο 
του ίβρέως. Μέλλοντα δ αυτόν ηδη αηο&νη(ηίΒίν η μη- 
τηρ ηΒρίσχουσα ταϊς αρίάλαις, χοίΐ τοις βοστρυχοις ττβ- 
ριβΧίξασα, και συλΧαβοΰσα τον έπΒίνου τράχηλον ηρος 
τον αυτης^ οδυρομένη πολλά χαι ηοτνιωμένη παριμησα- 
το, χα» χατέπβμ'ψΒν αυ&•ις έπΙ '&άΧασσαν ουχ αγαηώντα 
τψ αρχψ έχβινψ, ουδέ μεμνημένον της διέσβως, άλ?.ά 
της συλληψ&ύς, χοίί δι' οργψ σηαρ^τώντα μάλλον, ηπρό- 
τβρον, έηΐ την βασιλβιαν. 

IV. ^Εηοι δέ φασιν, ουχ αφίουμβνον, οϊς ίλάμβανβν 
Ης το χα^' ημΐραν δ&ίτΐνον, αηοστψαι βασιλέως ' βυη^η 
λέγοντες. Ει γαρ αίλο μηδέν, αλλ* η μψηρ νπηρχβ, χ^- 
σ&οίΐ χα» λαμβάνειν, οσα βουλοιτο, των αυτής ηα^χου^ 
σα χαΐ δίδουσα. ΜαρτυρβΊ δέ τφ ηλούτφ χα» το μισ-θΌ" 
φοριχον ηολλαχό&ι δια των φίλων χαΐ ξένων αυτφ ηαρα^ 
τρΒφόμΒνον, ως ^ιενοφων ά^ψον* ^Αθ-ροους μέν γαρ ου 
συνηγβν, ετι τψ ηαρασχδυνν έηιχρυπτομβνος, αλλαχο&ι 
δι άλλους έηΐ ττολλαΊς προφάσεσι ξενολογουντας είχε. 
Βασιλέως δ^ η τε μψηρ ηαροΰσα τας υηοψίας αφτ^ρει, 
χα» Κύρος αντος αεί -Θ-εραηευτιχως έγραφε, τα μέν α»- 
τονμενος ηαρ αντον, τα δέ Τισαφέρνους αντιχατηγο' 
οων, ώς δη προς εκείνον αυτω ζήλου χάι αγώνος οηος. 
Ην δέ τις χαΐ μέλλησις έν τ^ φνσ^' "^^ βασιλέως, επιεί- 
κεια φαινόμενη τοις πολλοίς, ^Εν άρχ^ δέ χα» πάνυ ζήλουν 
ίδοξε τψ ^Αρτοξέρξου του ομωνύμου πρι^ιότψα, ηδαα τε 
έαυτον πάριων έντυγχάνεσ&αι, χα» περί το τψφ^ χαΐ 
χαρΙζΒσ&αι το κατ άξίαν υπερβάλλων κολάσβως δέ ΑΚΤΑΧΕΚ.ΧΕ8. 44ί 

ηίχσης αφαι^ωρ το νβρίζοτ, χαΐ ηδόμβΛς ^ τφ δέχβσ^αι 
χάρηας, ονχ ψτον τοις δίδουσιν, η τόϊς'λαμβάνονσιν ιρ 
δε τφ διδόναί φαινόμ&^ος αίχαρις καΐ φιλάρ•&ρωηος» Ον- 
δέν γαρ ψ οντω σμιχρόρ τι των διδομένων, ο μη προσΒ- 
δεξίχτο ηρο&νμως' άλλα ηοΙ (οοη' μιαν νηερφνα μβγέ&Βΐ 
στροσενέρίαντος ^ΛμΙσου τίνος αντφ* »Ν'η τον Μί- 
'&ραν/* βίτίον, „ ούτος 6 ανηρ χαιηολιν αν έχ μιχρας 
ταχν ηοίησΒίΒ μΒγάλψ τϊίστβυ&Βίς.^' 

V. ΜτίβΙ δ ι αλλ(αν άλλα τιροσφερίντοϊν χα-θ" οδον, 
οηηονργος αν-θ-ρωηος ονδεν έπΙ «αιρον φ&άσας ευρεΐν, 
τφ ποταμέ προσέδραμβ, χαΐ ταΐν χΒροιν νηολαβών του 
νδατος προσψορίβρ, ηο'&'άς ο ΐΛρτοξέρξης φιάλψ ^βμ- 
ψ6ν αντφ χρνσψ χαΐ χίλιους δαρΒίχούς. Ευκλβίδί^ δε, τω 
^άκωνι, ηολλα ηαρφ^σιαζομένφ προς αυτόν αν^α^^> 
εχέλβυσβν βΙπβΤν τον χιλίαρχον,οτι ,,Σόι μέν^βστινΒΐπΒΤιν, 
& βασιλβι βουλβί' έμοί δε χαΐ λέγΒΐν χαΐ ποίΒΐν.*^ Έν δε 
'^ηρψ τινί Τιρφάζου δβίξαντος αυιω ιον χάνδνν εσχι- 
σμένον, ηρωτησΒν, ο τι δει ηοιείν. "Εκείνου δε βΐηόντος* 
„ Αλλον αυτός ενδυσαι, τούτον δ' ψοΐδος'" ούτως έηοίη- 
σεν, άτκάν * „ ΑΙδωμι μεν, ο^ Τιρίβαζρ, σοΙ τούτον, φορεΐν 
δ" αποητορευω," Του δε Τιριβάζου μη αρροντίσαντος, 
(ην γαρ ον τίονηρος, υηόχουφος δε χαΐ παράφορος) 
άλλα τον τβ χάνδυν ευ&υς εκείνον ένδυντος, χοΐί δώρα 
χρυσά χαΐ γυναικεία των βασιλικών περι&Βμένου, πάντες 
μεν ηγανάχτουν' ου γαρ εξψ' 6 μέντοι βασιλεύς κατε- 
γέλασε, καΐ βΙλβ * „ ΜδωμΙ σοι κα\ τα χρυσία φορείν, ως 
γυναικι, καΐ τψ στολψ, ως μαινομενω," Τραπέζης δέτης 
αυτού μηδενός μετέχοντος, αλλ η μτμρος βασιλέως, η 
γαμέτης γυναικός, χαθ'Βζομένων της μεν υπ αυτόν, της 
δε μητρός υπέρ αυιον, ^ίρτοξέρξης χαΐ τους αδελφούς έπ% 442 ΡΙ^υΤΑΚΟΠΙ 

τψ αύτψ έχάΧει τράπβζΜ', ^Οστοα>ψ ΐΜα Οζα^φρ^, *«ω- 
τέρουςωηας, ^Εν δί τόϊς μάίΐΜίτα χβ^Λρισμένψ οψινηα^ 
ρβΐχβ τόϊς Πέρσαίς η της ρη^αίχος ΣτατβΙροις άρμάμα^α, 
γυμνή των ηαραπΒτασμάτϋχν αά προφβρομένη, χαϋδιδοΰ- 
σα τοις δημότισιν άστιάσασ&αι ίχντψ^ %ο^ προβλ'θ'Βΐν' 
ο&βν ηγαηάτο τοις ηοϊΐοίς ^ βασίΧβία» 

VI. Τον μεντοι Κυρον οί νΒωτΒρίΛπαΙ και ηολντίρά-- 
γμονΒξ, ως λαμηρον άνδρα ττ) ψνχ^ καΐ Λολβμικον διαφε^ 
ρσντως χα< φάέταιρον, ^οντο τά τιράγματα ηο-θ-βίν, ηαΐ 
το μέγβ&ος της ηγβμονίας βασιλίως δβίσ^αί φρόνημα 
Μαι φιλοτιμίαν έχοντος. Ουχ ιμτον ουν τοις ανωηιστβνων 
ο Κνρος, η τοις ηβρί οη/τον, έηβχβίρΒί τ^ ηοΐέμφ- χαϊ 
ΑακΒδαιμονίοίς 'έγραψβ παραχαλών βοηϋ^ύν, χαΐ σννΒχ» 
ηέμπΒΐν άνδρας, οίς 6(ρη δωσΒίν^ ^^ μ^^ ηβζοϋ τιαρώσιν, 
ϊηηους, αν δέ Ιπτιβι;, σνν(αρίδας' έαν δέ αγρούς ξι^ωσ^ 
χωμας' έαν δέ χώμας, πόλβις* μισ•&ον δι τόϊς στρατβν^ 
ομένοις ουκ άριΌ-μον, άλλα μέτρον ϊσεσ-^αι, Μαγαληγο- 
ρων δε ηερι αντοΰ ηολλα, χαΐ χαρδιαν %ψη νοΰ αδελφού 
φορϋν βο^ρυτέραν, χαΐ φιλοσοφείν μάλλον, χαΐ μαγβνειν 
βέλτιον, οίνον δέ πλείονα τίΙνΒίνχαΙ φέρειν έχείνον δ^ ίπο 
δειλίας χαΐ μαλακίας έν μεν τοΤς χννηγεσίοις μηδ έφ 
ΪΛηον, έν δέ τοις χινδύνοις μηδ^ έτύ του θρόνου χα-θΊ]- 
σ&αι. Λακεδαιμόνιοι μέν ονν σχυτάλψ ηρός Κλέαρχον 
απέστειλαν, υπηρετέίν Κύρφ πάντα χελβύοντες, *0 δέΚν^ 
ρος ανέβαινε» έπΙ ^ασ^λβαι βαρβαριχψ τε πολλψ ίχων 
δυνααιν, χαΐ μισθοφόρους '^λληνα'ς ολίγί^ τρκτχιλίων κάΙ 
μυρίων άποδέοντας, άλλας ίη αλλαιςποίουμενοςπροφά- 
σβις της στρατείας. Ου μψ ελα-Θ'έ γ* ύς πόΐυν χρόνον, 
αλλ ηχε βασιλεΊ Ταταφέρνης αυτάγγΒλος' χαΐ πολνς 
-θΌρυβος είχε τα βασίλεΜχ, τη; τε Παρυσάτιδος ττρ^ηλεί^ ΑΚΤΑΧΕΚΧΕίϊ. α3 

στψ αΐτίαν τον πθλεμου φερομίνης, και των φίλων αν- 
της έν νηοψίφ όντων χαΐ δίαβοΧαΐς. Μάλιστα δ^ ψΐα τψ 
Παφισατιν { ΣτατβΙρα, τφ Ί%ολέμ(^ 7ΐ8ριηαθ•υυσα, χαί 
βοωσα' ^Πον ννν αϊ τιιστΒΐς έχεα^αι; π(η> δ^ αϊ δ&ησοις, 
αίς ίξελομέντι τον ίηφουλδνί^αντα τφ άδβλφζ), ηολέμοί» 
χα» χαχών έμτΐέηληχας'ημαίς;^^ ^£η δη τούτων μισονσα τψ 
Στάτβίραν η Παρνσάτις, χαΐ ψνσ6ί βαφί&νμος ούσα, χαΐ 
βάρβαρος έν οργαΊς ηα\ μνησιχαχίαις^ έπββονλβυΒν αντψ 
άνελβίν. Επύ δΐ ΑΒίνων μέν έν τφ πολέμι^ σνντβλΒσ&η" 
ναι τψ έπιβουλψ ^ρηχβ, Κτησιας δ νστερον, ον ουτ' 
αγνόύν τον χρονον ύχος έστι ηαρόντα τοίίς πράξβσινί 
οντβ έχων αΐτίαν Βΐχβν έχ του χρόνου μβταστησαί το 1^* 
γον, ώς έηράχ&η διψητονμβνος, οία πάσχβί ηολλαχις ο 
λόγος αντον, ηρος το μν-θ'ώδβς χοϋ δραματιχον έχτρβηό-' 
μβνος της άληϋ^βίας• τοντο μεν, ψ έχεινος απέδωί(8, χω» 
ραν ίξει. 

VII. Κνρω δί προσιόντι φημαι χαΐ λόγοι προσέΐίΐ» 
τιτον, ώς ον μάχεσ&αι βασιλέως βυϋνς ίρ'ωκοτος, ονδί 
σννδραμΒΪν πς χείρας αντζ) σπενδοντος, αλλ' »' Πέρσαις 
υηομένειν, άχρις αν αί δννάμΒίς (χβΐ ηανταχό'&εν συνέλ^ 
'Θ'ωσι.^ ΚαΙγαρ τάφρον εύρος οργυιων δεχα, χαΐ βά&ος 
ϊσων, εηι σταδίονς δια τον πεδίου τετραχοσίσυς ένέβαλε, 
ΚαΙ ταύιης τε ηεριεΐδε τον Κυρον έντος ηαρελ&οντα, χαι 
Βαβυλωνος ανιης ου μαχραν γενόμενον. Τιριβάζου δ , 
ως φασι, ηρώτου τολμησαντος είπεϊν, ως ον δβΐ φνγο• 
μαχείν, ουδέ Μηδίας έχστάντα χαΐ Βαβνλώνος, αλλά χαΐ 
Σουσων, ένδυεσ&αι τ^ΙΙερσιδι, ηολλαπλασιαν μενϊχοντα 
δνναμιν των πολεμίων, μνρίονς δε σατράπας χαΐ στρατί}- 
γους, Κνρον χαι φρονεϊν χαι μάχεσΌ-αι ββλτιονας, ωρμη•- 
σε διαγωνίσασ^αΐ τψ ταχίστψ. Και το μεν πρώτον 144 ΡΙ,υΤΑΙΙΟΗΙ 

ίξαίφνης χαταφανβΐς ένβνηχοντα μνρίάσι στρατού διαχβ^ 
χοσμτίμίνου λαμηρως, τους πολεμίους, (χσνρτοίχτονς χαΐ 
ανόηλονςδίά το '&αρρΒίν καΐ χατάφρονΒο^οδοιηορονντας, 
έξέηλησσΒχαΙ σ^^Βτάράζ^ρ, ωστβ σνν &ορυβω χοΐΐ βοι} 
ηολλρ μόλις 6ΐς τάξιν χαταστα&ψΜ τον Κνρον £/ιβι- 
τα σιγ^ χαΐ σχέδψ (πάγων, '&αυμα το7ς '^λλησι της βυ- 
ταξιας παρεΐχβ, χροηγας ατάχτονς χαΐ σχιρτηματα χαΐ 
πολνν ταραχον βντώΐ' και διασπασμον έι^ ηΧηϋ^Βΐ τοσον^ 
τη προσδεχομίνοις. Ευ δέ χαι κατά τους '^λΧψας άρτέ' 
ταξβ των δρΰτίανηφορων τα ρωμαλβοηατα προ της εαυ- 
τόν φάλαγγος, ώς, πριν έν χβρσι γενέσ&αι, διαχόψαρτα 
τάς τάξβΐς ^/ςι της Βίσβλάσβως, 

VIII. Τ^ν ^β μ^ΧΨ (χ^νψ πολλών μεν απηγγύχό- 
των, 5!βνοφώντος δέ μονονουχί δεικνύοντος οψΒΐ, και τοις 
πράγμασιν, ως ου γεγενημΐνοις, άλλα γίνομένοις, έφιστάν- ' 
τος άβι τον αχροατψ έν πά&βι και (ηγχίνδυνβυοντα δια 
την ένάργβιαν ουχ εστί νουν έχοντος έπεξηγΒΪσϋ-αι,πλην 
οσα των αξίων λόγσν παρηλ&εν ειπείν έχεϊνον. *0 μίν 
ουν τόπος, εν ω παρετάξαντο, Κούναξα χαλεΐται, χαι 
- ϋαβνλωνος απέχει σταδίονς πενταχοσίονς. Κνρον δε 
προ της μάχης Κλεάρχου παραχαλονντος έξόηισΌεν των 
ΛαχεδαιμσνΙων β&αι, και μη χινδυνεύειν αυτόν, ειπείν 
φασί' „ Τι λέγεις, ω Κλέαρχε; συ χελεύεις με, τον βασι- 
λείας ορεγομενον, άνάξιον είναι βασιλείας;** "Αμαρτόν- 
τος δε Κυρου μέγα τω δυναι προπετώς εΙς μέσα τα δει- 
νά και μη ψυλάξασ&αι τον χίνδυνον, ουχ ήττον ημαρτβν, 
ει χα» μη μάλλον, Κλέαρχος, άντιτάξαι κατά τον βασιλέα 
μη &ελησας τους '!Ελληνας, αλλά προσμίξας τω ποταμω 
το δεξιον, ώς μη χυχλαύ&είη. Την γάρ άσφάλειοί^ εξ 
«^'-τος διώχοντα, και πλείστον λογον Ιχοντα του μηδέν \ ΑΚΤΑΧΕΚΧΕ8. Μ^ 

ηα&6ΐν, οΐχοι μύν&ν ψ χςάτΐίττον. Ό ^8 μνρισυζ σταδί' 
ονς αττο '&αλάσσης έν όηλοις ίσαβββιμως, μηδβνος άΐ'α^- 
χάζοντος, αλλ* οηως Κνρον εΙς τον ^ρύτορ χα&Ιστ^ τον 
βασίλΒίον, είτα ηβρίσχοηώί' χώραν ααΐ τάζιν, ονχ αφ' 
719 σώσβί τον ηγεμόνα χαΐ μισ-θ-οδότψ, αλλ έν τ^« Τέ- 
μενος εαυτόν ασφαλώς μαχείται χα&* ησνχίαν, όμοιος 
νν νηο δέους των παρόντων έχβεβληχότί τους ηερί των 
όλων λο]^ισμονς, χαΐ ηρόΐεμένο* τψ ττις στρατειας υηο- 
Όεσιν. "Οτι γαρ ουδείς αν νηέμεινε των τεταγμένων ηερΙ 
βασιλέα τονς ',Ελλψας έμηεσόντας, ωσ-^έντων δ* 4χ9ΐνων, 
χαΐ βασιλέως φυγόντος, η πεσόντος, υπήρχε Κνρψνιχώντί 
σώζεσ^αι χαΐ βασιλευειν, έχ των πεπραγμένων δηλόνέστι, 
^10 τψ Κλεάρχου μάλλον ενλάβειαν, η το Κυρου -Θ-ρά- 
σος, αΐτιατέον, ώς τά'πράγματα χαΐ Κυρον απολέσασαν. 
Εΐ γαρ αντος έσχοπει βασιλεύς, οπού τάξας τονς ΊεΙλη- 
νας άβλαβεστάτοις χρησεταί ηολεμίοις, ονχ αν έξευρεν 
έτέραν, η την αηωτάτω χωράν έαντου χαι των περί έαυ^ 
τον αφ* ης οδτβ νΐ9ίη'θ•εΙς αυτός ^σ&ετο, χαΐ Κΰρος 
Ηρ•&η χαταχοπείς, η χρησάμβνός τι τ^ Κλεάρχου νίχυ- 
Καίτοι ΚΛρος το συμφέρον ουχηγνόησεν, αλλ* έχείΚλε- 
άρχον εχέλευε τάηεσ&αι, χατη μέσον. Ό δ* αυτφ μέλειν 
&αίων, οηως ίξπ χάλλιστα, το παν διέφ&ειρεν. 

IX. Οί μέν γαρ "Ελληνες, όσον έβουλοντο, τους βαρ- 
βάρους ένίχων, χαι διώχοντες έπΙ το πλείστον προηλ&ον 
Κυρω δε γενναΐον ϊππον, αστομον δε χαι υβριστην, έλαυ- 
νοντι, Πασάχαν χαλουμηνον, ώς ΚτησΙας ψτ^σΐν, άντεζη^ 
λασβν 6 ΚαδουσΙων άρχων, Ιίίρταγέρσης, μέγα βοών ,,Λ 
το χάλλιστον έν ΖΙέρσαιζ όνομα Κυρου χαταισχυνϋον, 
άδιχωτατε ανδρών χαΐ άφρονέστατε, χαχους μεν ']Ελλψας 
ερχυ χαχτρτ οδον άγων έπΙ τα Περσών αγα&ά' δεσηότην 
Ρι,ϋτ. νΐΙΙ. Κ / 146 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΪ 

^£ σβαυτου χαΐ αδβίφον έληιζων άναιρησειν, ος σον μνρι-' 
άχις μνρίους δούλους Βχεί κρΒίσσοτας, Αντίκα δέ πει- 
ξάστί' ηριρτβρον γαρ αηοΧΒΐς έντοΛΒΌΐ την (Τεαντον χβ- 
φαλψ, η 'θ-εάσησ'&αι, το βασιλέως πρόσωπον. " Ταντ 
δίπων, εξτρίόντισεν έπ ανιόν. *0 ^£ '&ωραξ στερεως αν- 
τέσχε, χαΐ ονχ έτρω&η μεν ο Κνρος, έχραδάνϋ-η δε, της 
ηληγης Ισχνρας προσττεσουσης. Άηοστρέψαντος δε τον 
Χππον τον Άρταγέρσον, βαλονν 6 Κνρος ετνχε, χαϊ δι,η- 
Χασε ττα^α τψ κλείδα δια τον τραχηλον τψ αίχμην. 
Τον μεν ονν Αρταγερσψ αηο&ανεΐν νπό Κνρον σχεδόν 
απαΐ'Τΰ^ όμολογοΰσΐ' περί δε της ανιόν Κνρον τελευιης 
έπει ΞΙενοφων άπλως χαϊ σνντομως, ατε δη μη παρών 
αντος, εϊπεν, ονδεν Ισως χωλνει, τα ΑεΙνωνος Ιδί(]ΐ, χαΐ 
πάλιν τα ΚτησΙον διελ&εΊν. 

Χ. ΦησΙν ονν ό μεν Αείνων, οτι τον ^ίρταγέρσον 
πεσόντος, ύσελάσας βιαίως ό Κνρος εις τονς προτεταγ- 
μενονς τον βασιλέως, χατετρωσεν (χντον τον Χππον, ό δ 
άηερρνη' Τιριβαζον δ αναβαλοντος αντον επ άλλον 
Χππον ταχν, χαΐ ειπόντος αντφ' ,,'ΙΩ. βασιλεν, μεμνησο 
της ημέρας ταύτης ' ον γαρ άξια λη&ης έστί'" πάλιν ό 
Κνρος ένσεΐσας τζ) Χππω κατέλαβε τον Αρτοζέρξην. 
Προς δε την τρίτψ έτιέλασιν δνσανασχετησας ό βασιλεν^, 
χαϊ εΙπών προς τονς παρόντας, ώς βέλτιόν έστι μη ζΐ/ν, 
αντεξηλαννε τφ Κνρφ προπετώς χαΐ απερισιιέπτως εις 
εναντία βέλη φερομέν(ρ. Και βάλλει μεν αντός άχοντιοϊ, 
βάλλονσι δ οί περί αντόν. Πίπτει δ^ ό Κνρος, ώς μεν 
ενιοι λέγονσι, πληγείς νπό τον βασιλέως ' ώς δ^ έτεροι 
τίνες, Καρός αν&ρώπον πατάξαντος, ο^ γέρας εδωχε τ^ς 
πρά^ξοως ταύτης ο βασιλεύς, αλεχτρνόνα χρνσονν έπϊ δό- 
ρατος αει προ της τάξεως έν ταϊς στρατείαις χομίζβίρ. ΑΚΧΑΧΕΚΧΕ8. 447 

ΚαΙ γαρ αυτούς τους Κάρας αλ&αρυόνας οΐ Πέρσαι, δια 
τοιις λόφους} οις χοσμσυσι τα κράνη, προσιητόρβυον, 

XI. Η δέ Ιζτησίου διηγησις, ως έτίηαμόντι ηοΐΐα 
σνττομως αηαγγϋλαι, τοιαύτη τις εστί. Κυρος^ αηο- 
χτεΐνας Αρταγέρσψ, ηλανκΒί' βίς αντ<>ν βασιλέα τον Ιπ- 
ηον, 9ίΜ αυτός βϊς έχβίνον, άμφότοροι σκαπ^. Φ&άνΒΐ 
δέ βάλλων Αριαίος, 6 Κνρου φίλος, βασιλέα, καΐ ου» 
ετροΗΤΒ, Βασιλίνς δ^ αφβΐς το δόρυ, Κύρου μεν ουκ 
εινχΒ, Τισαφέρνψ δέ, ηιστόν άνδρα Χν^φ χαΐ γενναΐον, 
εβαλβ καΐ ΗοτέχτβινΒ. Κύρος δ έη αυτόν έξακοντίσας, 
δια τον '&ώρααος ετρωσβ το στηϋ-ος^ όσον ένδυναι δυο 
δάχτυλους το ακόντισν, ηεσβίν δ αντον υηο της πληγής 
€αϊο του ϊπηον. Φυγής δέ χαΐ ταραχής των ηΒρΙ αυτόν 
γενομένης, ό μεν αναστάς μετ* ολίγων, έν οίς χαΐ Κτη" 
σίας ην, λοφον τινά ηλησίον καταλαβων ησυχαζε' Κυρον 
δέ το%ς ηολεμίοις ένειλουμενον ό 'ίηηος έξέφερεν υηο -^ν- 
μου μακράν, ηδη σκότους οντος, άγνοουμενον υηο των 
πολεμίων, κοφ ζητουμενσρ υηο των φίλων. Έηαιρόμενος 
δέ τ^ νίκτ^, καΐ μεστός ων όρμης καΐ '&ράσονς, διεξηλαννε 
βοών* ,,Εξίστασϋ-ε, ττενιχροΐ^' Τούτο δέ ΠερσιστΙ 
πολλάκις αυτού βοώντος οΐ μέν ^ισταντοηροσκννίΑτντες 
άποηίητει δέ της κεφαλής η τιάρα τον Κυρου, καΐηαρα- 
τρέχων νεανίας Πέρσης, όνομα Μιϋ-ρώάτης, άκοντίω 
βάλλει τον κρόταφον αυτού παρά τόνοφ&αλμον,αγνοων, 
όστις εΐη. ΠοΪλ) δ^ αίμα του τραύματος εκβαλόντος, 
ιλιγγιάσας καϊ καρω&βΐς 6 Κνρος έπεσε. ΚαΙ ό μέν 
ϊππος νπεκφυγών έηλάζετο' τον δ έφίητιειον ηίλον 
απορρυΐντα λαμβάνει τον τον Κυρον βαλοντος ακολου^ 
-Θ^ος, αϊματος περιπλέω. Τον δέ Κυρον, έκ της πληγής 
αναφερόντα χαλβηώς καΐ μόλις, ευνούχοι τίνες παρόντες 

Κ2 448 ΡΙ,υΤΑΚϋΗί 

ολγοί ίπβχβίρονν έη άλλον ϊπηονανα&έσΟ'αιχαΙσωζΒίν. 
^ίδννάτως δ ϊχοντα, και δι (χντον προΟνμουμΒΡον βα^ 
δίζειν, ντΐολαβόνίΒς τιγον τω μ^ σώματι χα^βαροΰττα . 
καΐ σφαΧλομ&σν, οιομβνορ δέ νιχ^ν, αχονοντατώι^ φευ- 
γόντωρ ανακαλούμενων Κνρον βασιλέα, καΐ φείδεσ^αι 
ΰβομένούν. !&> δέ τοντω Καυνιοι τινβς ανϋ-ρωηοι χαχόβιοι 
χαί ατίοροι, χαΐ ταηβινών νπου^ημάτων ινΒχα τ^ τον 
βασιλέως στρατίζ, ηαρακολον&ονντΒς , εινχον σννανα- 
μιχ&έντβς ως φίλοι τοΊς ηδρΐ τον Κνρον. *Λς δι μόλις 
σννεΐδον τα έπιΌ^ωρακΙδια φοίνικα, λ^ηιόΐς χρωμένωντών 
βασιλικών απάντωιν, έγνωσαν πολεμίους οντάς. Εις ονν 
εκείνων έτόλμησβν αγνοών έξόηισ&βν βαλβίν τον Ιίνρον 
άκοντιω. Της δέ ηβρί τψ Ιγνυαν φλεβός αναρραγείσηςί 
ηεσων ο Κνρος, αμα τιαίει ηρος τινι λί&ω τον τετρωμέ- 
νον κρόταφον, και αηο&νησκει. Τοιούτος μεν ο Κτησίον 
λό^ος, ω, κα&άπερ αμβλεΐ ξιφιδίω, μόλις αναιρων τον 
ανϋ•ρωηον αν^^ρηκεν, 

XII. Ηδη δ αντου τβ&νηκότος,Αρτασνρης, 6 βασι- 
λέως οφ&αλμος, ετνχεν ιππα» παρεξελαυνίον, ΓνωρΙσας 
ονν τους ευνούχους ολοφυρομένονς, ηρώνησε τον ηιστο' 
τατον αυτών ' ,,Τίνα τούτον, ώ Παρισκα, κλαιεις παρα- 
καΰ^ημενος;" Ό δ^ είπεν' ,,Ουχ ορ^ς, ω Ιίίρτασνρα, 
Κΰρον τε&νηκότα;** Θαυμάσας ουν ό Άρτασυρας, τω 
μίν Βννονχω Ό•αρ^8ΐν ηαρεκελευσατο και φνλάττειν τον 
νβκρον ' αυτός δέ συντείνας προς τον Ιίίρτοξέρξην, άπε- 
γνωκοτα μεν ηδη τα πράγματα, κακώς δέ καΐ το σώμα 
διακβίμενον υηο τε δίψης καΙ τον τραύματος, χαίρων 
φραξβΐ, ως αντος ϊδοι τε-Θνψότα Κνρον. Ό δέ πρώτον 
μέν ευϋυς ώρμησεν αντος ιέναι, χαΐ τον ^Αρτασνραν 
άγ%ίν έκέλευσεν έπΙ τον τόπον έπει δέ πολύς ψ λόγος ΑΚΤΑΧΕΚΧΕ8•. Η9 

των 'βΧλψωρ ^αΐ φόβος, ώς διωχάντοιν, ααΐ ηαντα η- 
χώκτων καΐ κςατονιηωρ, εδοξβ ηλειονας ηέμψαι τους 
χατοψομέρους' χάΐ τριάχοντα, λαμηάδας εχοντβς, έπεμ^ 
φϋτισοιν. Αντφ δέ, μιχρορ αηολΒίηοντι τον τβ&νάνοα δια 
το δνψ^ρ/, Σατιβαρζάτης, ο βυνουχος, τίΒρι&έωτ έζίμει 
ηοτόν' ον γαρ βΐχβ το ^ρίοννδωρ, χα* ονί' ψ έγγνςτο 
στρατόπεδον. Μόλις ουν έηηνγχάνΒΐ των Καννιων (χβι- 
νων των χαχοβίων ένος, έν ασχίω φανΑο) διβφ&αρμένον 
νδ(ΰρ κα2 ηονηρον έχοντος, όσον οχτώ κοτνΧας' χαι Χα^ 
βων τοντο Χίη χομίσας βασύΛΐ δίδωσιν. Έχηισντα δ 
αηαν ηρωτησεν, ά μη τΐάνν δυσχεραΐνοι το ηοτον. Ο δ 
ωμοσε τονς ^εους, μητ* οϊνον ηδέως ούτως ηώτίοτε πβ- 
ηωχέναι, μητενδωρ το χουφότατον χαΐ χαϋ-αρωτατον' 
„"ΐΙστε," εψη, ,,τον δόντα σο* τοντο αν^ρωπον ανίγω 
μη δννη&ώ ζτ^τησας αμειψασ•θ•αι, τους '&εονς εύχομαι 
ηοιησαι μαχάριον χάΐ ηλουσιον." 

XIII. ^Εν δέ τούτο} ηροσηλαυνον οί τριάκοντα λαμ- 
προί χαΐ περιχαρείς, αναγγελλοττες αντφ την ανέλπιστον 
ευτνχιαν. "Ηδη δε χϋά πλη^Η των συντρεχόντων πάλιν 
προς αίτιον χαΐ συνισταμένων έϋ-άρ^, χαΐ χατεβαινεν 
απο του λόφου φωτΐ πολλφ περιλαμπομενος* Λς δ έπέ' 
στη τφ νεχρ^ χαΐ χατα δη τίνα νομον Περσών η δεξιά 
χεΙρ άπεχόπη χαΐ η χεφαλη του σώματος, έχέλευσεν την 
χεφαλην αυτού χρμισ&ψαΐ' χαΐ της χομης δραξάμενος 
ούσης βαϋ-εΐας χα\ λασίας, έπεδείχννε τοις αμφιδοξοΰσιν 
ετι χαΐ φενγουσιν, Οί δ έ&αυμαζον χαΐ προσεχυνονν 
ώστε ταχύ μυριάδας έτηά περί αυτόν γενίσ&αι, χα\ 
συνεισελάσαι πάλιν α>ς το στρατόπεδον, ^βξεληλαχει δ*^ 
ώς 6 ΚτησΙας φησίν, έτύ την μάχψ τεσσαράχοντα μν» 
ριάσιν. Οί δε πέρΙ ^είνωνα χαΐ &νοφώντα πολύ πλείο* 450 ΡΙ.υΤΑΚΟΗΙ 

νας γΒνέσ&αι λέγουσι τας μβμαχημένας. Αρι^μορ δέ νε- 
κρών 6 Κτησίας ένναχισχιλιονς άνΒνβχ&ψοιί φησι προς 
τον ΐΑρτοξέρξψ, αντφ ^£ δισμνρίων ονκ έλάττους φα^'ί}- 
ναι τους ΧΒΐμένονς, Ταντα μεν ονν Βχβι διαμφισβητησιν 
έχβϊνο δε του ΚτησΙου λαμπρον ηδηψευσμα, το πβ/Μφ^ζ- 
ναι φάναι ηρος τους "Ελλψας αυτόν μβτα Φαλψου, του 
Ζαχυν&Ιον, χα/ τίνων άλλων. Υ> γαρ ^ΐΒνοφων ητιίστοιτο 
συνδιατρίβοντα βασιλεϊ Κτησίαν' μέμνηται γαρ «ντον, 
καί τόίς βιβλίοις τούτοις έντ&ιυχηΗώς δηλός έστιν. Ουκ 
αν ουν ελ^όντα, καΐ λόγων τοσούτων έρμψεα γ&νόμβνον, 
ηαρηχΒν ανώνυμον, Φαλιγνον δε, τον Ζαχυν&ιον', ώνάμα^ 
ζβν. Ιίλλα δαιμονίως 6 Κτησίας, ώς εοικβ, φιλότιμος ων, 
καΙ ουχ ήττον φιλολάχων χαΐ φιλοχλέαρχος, αεί τινας έν 
ττ} Λί/^σβι χώρας έηντω δίδωσιν ' έν αις γενόμενος πολλά 
χαΐ χαλά μιμνησχεται Κλεάρχου χαΐ της Λακεδαίμονος, 
XIV. Μετά δε την μάχην δώρα κάλλιστα μεν έξε^ 
πέμψε χαΐ μέγιστα τφ ΐ4ρταγέρσου παιδί, του πεσόντος 
υπο Κυρου * καλώς δε και Κτησίαν χαΐ τους άλλους έτι- 
μησε. Τον δε Καυνιον έχεννον έξανενρών, ος έπέδωιχε το 
ασχίον, έξ άδόξον χαι ηένητος εντιμον χαΐ πλουσιον 
έποίησεν. Ήν δε τις έμμέλεια χαΐ περί τάς των έξαμαρ- 
τόντων δικαιώσεις, Άρβάχψ μεν γάρ τίνα Μηδονί έν τι} 
μάχιι προς Κυρον φυγόντα, και πάλιν, εκείνου πεσόντος, 
μεταστάντα, δειλίαν καΐ μαλαχίαν καταγνους, ου προδο- 
αίαν, ουδέ κακόνοιαν, έχέλευσε γυμνην άναλαβόντα ήόρ- 
νψ περιβάδην έπί τον τράχηλου δι ημέρας όλης έν α- 
γορψ περιφέρειν. ^Ετέρου δε προς τω μεταστηναι ψευσα- 
μένον κατάβαλείν δυο των πολεμίων, προσέιαξε διαπεΊ- 
ραΐ τρντί βελοναις την γλώτταν. Οΐόμενος δε και βουλο- 
μένος δΐ^χΒΪν χαΐ λέγειν πάντας ανθρώπους, ώς αντος ΑΒ.ΤΑΧΕΚΧΕ8. 45ί 

ατίύχτίτοί Κν^ο>, Μι-Θ'ριδάτί^ ίβ, τω βαΧοντι ηοώτωΚν- 
ςον, ίξ&ίδμ^θ δώρα, χαΐ λε^^αρ έχέΧβνσβ τονς δίδοντας, 
ως „ Τούτοις σβ τιμ^ 6 βασιλεύς, οτι τον έφίππβιον Κυ- 
^ον πΥλορ ίυρων ανφ'Βρίας'" του δέ Καρος, νφ' ου τψ 
Ιγνυαν ηΧ-ηγύς ο Κΰρος επβσβ, χα2 αυτού δωρεάν αΐτοΰν- 
τος, έχέλενσον ύηόίν τους δίδοντας, οτι „ΣοΙ ταύτα 
δίδωσι βασιλεύς ευαγγελίων δευτερεία* πρωιος γαρ \Αρ• 
ταιτν^α^, μετ εκείνον δε συ τψ Κυρου τελευτψ άπτιγ- 
γΒίλας. '* Ό μεν ουν ΜιΌ'ρίδάτης ατιηλ'&ε σιωη^ λυπού- 
μενος' τον δ' α'&λιον Κάρα καινον τι ηά^ος έξ άβελτε- 
ριας χοτΐέσχε. ^ίαφ■^'αρε^ς γαρ υηο των ηαρόντων, ως 
εοιχεν, αβαθών, κα« αναπεισ^είς βυ^υς αντιηοιεΐσ'θ'αι 
των ίτηερ αϊηον, ονπ ηξίουτά δο&έντα μισ&ον ευαγγε- 
λίων εχειν, αλλ' ηγίχνάκτει μαρτυρόμενος χαΐ βοών, οτι 
Κυρον ουδάς έτερος, αλλ αυτός, άπεχτόνοι, χαΐ τψ δό- 
ξαν ου δικαίως αποστεροΤτο, Ταύτα δ^ άκουσας 6 βα- 
σιλευς, σφόδρα ηαρωξύν&η, καΐ την χεφαλψ έχελευσεν 
αηοτεμειν τού ανθρώπου. ΙΙαρούσα 5' η μψ^ρ' ι>Μη 
συ γ, " βΖηβν, οντω τον Κάρα τούτον, ΰ βασιλεύ, τον 
ολε^ρον απαλλάξι^ς, αλλά παρ* εμού τον άξιον αττολη- 
χρεται μΚΤ'&ον, ων τολμ^ λεγειν.'* Έηιτρέψαντος δε τού 
βασιλέως, ίχέλευσε τους έπΙ των τιμωριών η Παρυσάτις 
λαβόντας τον άν&ρωηον, (φ* ημέρας δεχα στρεβλούν, 
είτα τους οφϋ-αλμονς έξορύξαντας, βίς τά ωια '&ερμον 
έντηκειν χαλχον, εως άηο-θ-άνοι. 

. XV. Καχώς δ^ άπώλετο χαι Μιϋ-ρΐ/δάτης μετ^ ολί- 
γον χρόνον έχ της αυτού άβελτερίας. Κλη•9εις γάρ έπΙ 
δ&ηνον, ενΰ'α χαΐ βασιλέως χάΙ της μηιρος ευνούχοι ηα- 
ρησαν, ιριεν έσϋ^ητι χαΐ χρυσω χεχοσμημένος, οίς ελαββ 
ηαρά βασιλέως. ^ΕηεΙ δ^ εις το τκνειν άφίχοντο, λέγει 152 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ηρος αυτόν 6 μίγιστον δυνάμενος των Παρυσατιδος 8ν- 
νουχων' ,,'ΐΩ.ς ηαλψ μέν έσ^ητά σοίταυηψ, ώ Μιϋ-ρι^ 
δάτα, 6 βασιλεύς δδδω*8, χαλά δέ στρΒτηά και ψέΧλια* 
πολλού δ^ άξιος 6 αχινάχης, Η μαπάρίόν σβ ΗαΙ ηΒρί- 
βλεπτον αηασι ηΒηοΙφιεν.*^ ^Ηδη δί μβϋύων 6 Μί'&ρι-- 
δάτης' ,,Τί δέ ταντ' έστιν," θΊτίεν, „ω Σηαραμιξη; μεΐ' 
ζόνων γαρ (γώ χα) χαλλιόνων βασίλϋ την ημέραν ίχΒίνην 
ηξιον έμαυτον παρέσχον ^^ Καί ο Σπαραμιξης έταμβ^ 
δίάσας' „Φ&6νος μ$ν ουδβΐς, ω Μιϋ-ριδάτα," ^εν* 
,,έπεϊ δί φασιν Έλλψβς, οίνον χα» αληΟειαν βίναι, τΐ 
λαμηρον, ω ταν, η μέγα, πιλον ευρέΐν ϊππου περιρρυέντα, 
χαΐ τοΰιον ανενεγχείν;** Ταύτα ί' ουχ αγνοων το άλι^- 
'&^ς ΒλεγΒν, άΧλά βουλομενος έχχαλνψαι προς τους πα- 
ρόντας, υπεκίνβι τψ χουφση^τα του αν&ρώπου, λάλσυ 
χα] αχρατους γεγονότος δια τον οϊνον. ΕΪπεν ουν μη 
χατασχων' ,,'ΥμεΊς μεν, ο τι βουΐεσϋε, πίλους λέγετε χαί 
φλύαρους ' έγώ δ^ υμίν λέγω διαρρήδην, υηο ταύτης 
ανίίρησ&αί Κΰρον της χειρός. Ου γαρ ώς ΐΛρταγέρσης, 
Ύρίόντισα χύνον χαΐ μάταιον, άλλα του μεν οφ&αλμου 
μιχροί' ημαρτον, τον δέ χροταφσυ τυχών χαι δίΒλασας, 
χατ6^αλο^ τον ανδρα' χαΐ τΐ&νηχεν νπ' εκείνου του 
τραύματος. " Οί μεν ουν άίλλοι το τέλος ηδη του Μιϋρι- 
δάτου χαΐ τψ χαχοδαιμονίαν ορώντες, εΙς τΐξν γην εχυψαν' 
ο δ εστιών αυτονς' ,,Λ τάν," εφη, ,,Μι&ριδάτα,πί- 
νωμεν έν χφ παρόντι χαι έσ^ίωμεν, τον βασιλέως δαίμονα 
προσχυνουντΒς, λόγους δέ μείζους,η χα&* ημάς, έάσωμεν." 
XVI. Εχ τούτου ττ^ μΐν Παρυσάτιδιφράζβΐτόνλόγον 
ο ευνούχος, έχείνη δέ βασιλόί' βασιλεύς δ^ ηγανάχτησεν, 
ωσπβρ ελεγχόμενος, χαΐ το χαλλιστον χαΐ ήδιστον αηολ- 
λνων της νίκης. ^Εβούλετο γαρ βαρβάρους απαντάς τιβ- \ ΑΚΤΑΧΕΚΧΕδ. 4δ3 

ηβισ&αι χα< 'ΪΙΙλψας, ώς έ^ τοις έξδλάσεσι χάι σνμπΧο' 

χαΐς δονς χα< ληβών ηληγψ, έτρω&η μεν αυτός, ϊχτΒίνβ 

δ^ έϋΒίνον» ^ΕχέΙενσΒ γονν τον Μίϋ-ριδάτψ αηο&ανΒΐν 

σχαφβν&έντα. Το δέ σχηφΒυ&ψαι τοιούτον έστί' 

σχάφας δύο πΒηοιημένας έφαρμόζΒΐν αλληλοιις λαβοντβς, 

ας τιμτ έτερον παταχλινονσι τον χοΧαζόμβνον νπτιον' 

είτα την έτέροιν έηάγσντΒς χαΐ σνναρμόζονιες, ώστβ τιγν 

χβφαλτιν χα} τας χΒίρας εξω χαΐ τονς ηόδας αηολαμβά' 

νεσ-θ^αι, το δ^ αΧλο σώμα ηαν άηοκΒχρνφ&αι, δώοασιν 

έσ^ίβΐν τφ αν&ρώηνί}, χαν μη 'Θ-έλη, προσβιάζονται, χΒν- 

τονντβς τα ομματα' φαγοντι δί, ηιπν μέλι χαΐ γάλα 

σχγχβχραμένον έγχέονσιν βίς το στόμα, χαΐ χατά του 

ηροσώττου χαταχέουσιν. Είτα προς τον ηλιον αύ στρέ- 

φουσιν εναντία τα όμματα, και μνιών ηροσχα&ημένων 

ττλη&ος ηαν άποτιρυπτεταί το πρόσωηον. Εντός δέ 

ηοιονντος, οσα ηοιπν αναγχαίόν έστιν έσ&Ιοντας αν- 

Ό-ρώπους χαΐ πίνοντας, βυλαΐ χαΐ σχώλψβς υπο φ&οράς 

χαΐ σηπβδόνος έχ του πβριττώματος άναζίουσιν, υφ ων 

ηναλισχΒΤαι το σώμα διαδυομένων βϊς τα έντος. Οταν 

γαρ ηδη φοινερώς ^ τβϋνηχώς ο αν&ρωπος, αφαιρε&βΐ- 

σης της επάνω σχάφης, ορώσι την μιν σάρχα χατεδηδε^ 

σμένην, ηερί δε τα σπλάγχνα τοιούτων -θηρίων εσμούς 

έσ&ίόντων χαϊ προσποψυχότων. Οντως ο Μιθριδάτης 

έπτάχαίδεχα ημέρας φ&ειρόμενος μόλις απε&ανε, 

XVII. Αοιπος δ* ην τζ Παρυσάτιδι σχοπος, 6 την 
ΧΒφαλην αποτεμών χαΐ την χείρα του Κυρου Μασαβάτης, 
βωσιλέως ευνούχος» 'Λς ουν αυτός ουδεμίαν χα& εαυ- 
τόν ληβην παρεδίδου, τοιούτον επίβουλης τρόπον η /7«- 
ρυσάτις σννέθηχεν. ΙΙν τά τ αίλα -θυμόσοφος γννη 41)4 ρι,υτΑκαΗΐ 

χαΐ δεινή χνβενειρ' διο χομ βασιλβί προ τον ηολεμου 
ηοΧλάχΐζ συνεκνβει^' μβτα δέ τον πόλεμον διάλυα είσα 
ηρος αντον, ουχ εφευγ'ε τάς φίλοφροσννας, άλλα χαι σνν- 
έπαιζε, χαΐ των έροηιχών 4χοινωνει, συμπράττουσα χαΐ 
παρούσα, χα} όλως μιχροτατον αντφ τζ Στατειρ^^ μετβτ 
δίδον χρησ&αι χαι συνεΐναι, μισούσα τε μάλιστα πάντων 
έχείνψ, χαι μεγιστον αυτή βουλομένη δυνασ'&αι. Λα^ 
βουσα δη ποτέ τον αίρτοξέρξην ώρμημίνον άλνειν, σ/ο- 
λης ούσης, προυχαλείτο περί χιλίων δαρειχών χυβευσαΐ * 
χηΐ χυβευοντα περιέιδε νιχησαι, χαΐ το χρυσίον απέδωχε. 
Προσποιούμενη δ ανιάσ'&αι χαΐ φιλονειχεΐν, έχέλευσεν 
αν&ις έξ άρχης περί ευνούχου διαχυβευσαΐ' χαχεΊνος 
υπηχουσε. ΙΓοιησάμενοι μεν σνν&ηχας, πέντε μεν έκά- 
τερον υτιεξελέσ'&αι τους πιστότατους, έχ δε των λοιπών, 
ον αν ό νιχων εληται, δούναι τον ηττώμβνον, έπι τούτοις 
εχνββυον» Σφοδρά δέ γενομένη} προς τφ πράγματι, χαΙ 
σπουδασασα περί την παιδιαν, ευ δέ πως αυτί} χαΐ των 
χνβων πεσόντων, νιχησασα λαμβάνει τον Μασαβάτψ' 
ον γαρ ην έν τοίς υπεξηρημένοις. ΚαΙ πριν έν νποψίφ, 
βασιλέα γενέσ&αι του πράγματος, έγχειρίσασα τοίς έπι 
των τιμωριών, προσέταξεν έχδέϊραι ζωντα, χαΐτο μεν σώ• 
μα πλαγιον δια τριών σταυρών αναπηξαι, το δε δέρμα 
χωρίς διαηατταλβΰσαι. Γενομένων δέ τούτων, χαΐ βασί^ 
λέως χαλεπώς φέροντος, χαΐ παροξυνομένου προς αυτήν, 
^ρωνευομένη μετά γέλωτος, ,,'ΐίς ηδΰς,^' εφασχεν, ,,βΐ 
και μαχίχριος, εΐ χαλεπαινεις δια γέροντα πονηρσν εννον- 
χον, έγώ δέ χίλιους έχχυβευΟ'εΐσα δαρειχους σιωπώ χα2 
στέργω.*^ βασιλεύς μεν ουν έφ οϊς έξηπατη&η μβτα- 
μελομενος, ησυχίαν ηγεν' η δέ Στάτειρα χάί προςτάλλα 
φανερώς έναντιοΰτο, χαΐ τοντοις έδυσχέραινεν, ως ατδρας ι ΑΒ.ΤΑΧΕΚΧΕ8. 455 

αάΐ ευνούχους πιστούς βασιλβΐ δια Κυ^ον ωμως χα» πα- 
^ίνόμως αποίλυουστις αντ^ς. 

XVIII. ΐτιβ* ίί Χλέαρχον χ«* τους άλλους στρατη* ' 
γονς Τισαφέρτης έξτρϊάτησβ χα* ηαρΒσπονδηοΒν, ορχων 
γΒνομίνων, χαι συλλάβων ατέηΒμχρ6ν έν πίδαις δεδεμέ- 
νους, δ8η•&ψαί φησιν αυτού τον Κλέαρχον 6 Κτησίας, 
οτιως χτβτος ευπορησειβ. Τυχόντα δέ χα» τημελτισαντα 
την χεφαλίρ' ησ-^ηναί τβ τι} χρεία, χβ* τον δαχτυλιον ού- 
τω δούναι, συμβολον φιλίας προς τους ίν ΑαχεδαΙμονι 
ίτνγγενείς χα\ οϊχείους' είναι δέ γλυφην έν τ}} σφραγΐδι, 
Καρυάτιδας ορχουμένας. Τα δέ πεμπόμβνα σιτία τω 
■Κλεάρχίρ τους συνδεδεμένους στρατιώτας αφαιρεϊσ'&αι 
χαΐ χαταναλίσχειν, ολ^α τφ Κλεάρχω δίδοντας απ αν- 
των. ΐάσασ&αι δε χαΐ τοντο φησίν ο Κτησίας, πλείο- 
να τω Κλβάρχω πέμπεσ&αι διαπραξάμενος, Ιδίι^ δ^ ιτερα 
τοΊς στρατιώταις δίδοσ&αΐ' χαΐ ταύτα μ£» υπονργτισαι 
χαι παρασχείν χάριτι χαΐ γνωμ}ί τί? Παρυσάτιδος. ΙΤεμ- 
πομένου δέ χα^θ^ ημέραν τφ Κλβάρχί:^ χωλψος έπ\ τοΊς 
σηίοις, παραχαλειν αυτόν χαΐ διδάσχειν, ώς χρη μιχρον ' 
ύς το χρέας έμβαλόντά μαχαιριον, άποχρίηραντα πέμψαι, 
χίΜ μη περαδεϊν έν τζ βασιλέως ώμότητι το τέλος αυτού 
γβνόμβνον* αυτόν δέ φοβουμενον μη έ-&ελησαι. Βασιλέα 
δε τ^ μεν μψρΐ παραιτουμέν^η, μη ταείναι τον Κλέαρχον, 
ομολογησαι χαι ομόσαι ' πεισ&έντα δ αυ-Θτς υπο της 
Στατειρας, ίηοχτείναι πάπας πλψ Μένωνος. Εχ δέ 
τούτου τήν Παρνσάτιν έπιβουλεΰσαι τγι Στατείρ^ΐ•, χαΐ 
συσχβυάσασ&αι τιρ^ φαρμαχείαν χατ αυτής ' ουχΫιχοτα 
λέγων, άλλα ποΧλψ άλογίαν έχοντα της αηίας- εΐ δεινον 
Χργον όντως έδρασε χα\ παρεχινδυνευσεν η Παρυσατις, 
δια Κλέαρχον ανελεΐν τολμησασα την γνησιαν βασιλέως 456 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΙ 

γυνοίΐκα^ χαι τέκπύρ τίοιτ^ωνον έη\ ^ασέλβ/ςί τρεφομένων, 
^ίλλα ταντα μεν ουχ αδηλον ώς εηιτραγωδεΐται τ^ ΚΧβ' 
άρχου μνημ^• Κο* γαρ αναιρΒ'&έντων φησι των στρα- 
τηγών τονς μεν άλλους νηο ν,υνων σπαραττεσ^αι χαΐ 
ορνέων * τφ δε Κλεάρχου νεχρφ '&νείλαν άνεμου, γης '^Γ- 
να πολλτρ' φέρουσαν, έηιχωσαί %α\ έηιχρνψαί το σώμα * 
φοινίκων δε τίνων διασπαρένκαν, ολίγφ χρονοΛ ■Θ'αυμα- 
στον άλσος αναφΰναι χαΐ κατασχιάσαι τον τόπον* ώστε 
χαΐ βασιλεΐ σφόδρα μεταμελειν, ως άνδρα '&εόϊς φίλον 
άν^ρηχότι τον Κλέαρχον, 

XIX. Ή δ^ ουν Παρυσάτις, μίσους τε ηρος τψ 
Στάτειραν έξ αρχής ίηοχειμένον παϊ ζηλοτυηίας, ορώσα 
την μεν αντης δυναμιν αΐδουμενσυ βασιλέως χαΐ τιμών^ 
τος ουσαν, τψ ^' εκείνης ερωτι χαΐ ηίστει βέβαιον χαΐ 
ϊσχυράν, έηεβουλβυσεν υπέρ των μεγίστων, ώς ωετο, πα- 
ραβαλλομενη. Θεράπαι,ναν είχε πιστην καΐ δυναμενην 
ηαρ αντί) μεγιστον, όνομα Γίγιν ην ο ^ Κείνων 
υπουργησαι τζ φαρμαχείί^ι φησΙ, συγγνώναι δε μόνον 
αχούσαν 6 Κτησίας. Τον δε δόντα το φάρμαχον ούτος 
μεν ονομάζει Βελιτάραν, 6 δε Κείνων Μελάνταν. ^Εχ ^£ 
της προσ&εν υποψίας χαϊ διαφοράς αρξάμεναι πάλιν ^ς 
το αυτό φοιτάν χαΐ συνδειττνεϊν άλληλαις, όμως τφ δεδι- 
έναί χαϊ φνλαττεσ&αι, τοις αυτοϊς σιτίοις χαϊ απο των 
αυτών έχρώντο. Γίνεται δε μιχρον έν Περσαις ορνί&ιον, 
ω περιττώματος ουδέν εστίν, άλλ' όλον διάπλεοϊν πψε^ 
λης τα εντός ' ^ χαί νομίζουσιν άνέμω χολ δρόσφ τρέφε- 
σ^αι το ζώον ονομάζεται δε ρνντάκης• Τούτο φησίν ό 
Κτησίας μιχρφ μαχαιρίδι χεχρισμένιι τφ φαρμάχί^ χατά 
'&άτερα τψ Παρνσάτιν διαιρούσαν, έχμάξαι τω έτερω 
μέρει το φάρμαχον χμ το μεν άχραντον χαΐ χα&αρον 

\ 
\ ΑΚΤΑΧΕΚΧΕ5. 457 

6'? ΤΟ στόμα βαλουσοα^ αντψ έσ&Ια,νϊ δονναι δέ τ^Στα- 

τείρι^ ΊΟ ηΒφαρμαγμένξίν' ο δε ^^ω^^, ου την Παρυσά- 

τ IV, αλΙα τορ Μβλόοπαν τέμνοντα τω μαχαΐ(^ο} τα φαρ- 

μασσομΒνα των χρβών τι&έναί χατα την Στάτειραν. Απο- 

■Ο^νηαχονίΤα γονν η γννη μηα ηόνω> μΒγάΧων κα« σηα- 

ρηγμων, αυτή τβ συνι^σ&άνηο του χαχον, χαΐ βασύ^ί 

ηαρέσχβν νποψιαν κατά της μητρός, ύδοη το θηριώδες 

αντης χαΐ δνσμβίλιχτον. Ό&Βν βυ&υς έπι τψ ζητησιν 

ορμησας, Ύους μίν υηηρέτας χαΐ τρατιεζοχομους της μη^ 

τρος αυνέΧαββ χαΐ χατΒστρέβΧωσΒ' την δί Πγιν η Παρυ^ 

σατις ηολνν χρόνον Βΐχβν οκίΟί μΒ&^ αυτής, χαι, βασιλέως 

(ξαιτονντος, ουχ εδωχεν αλλ* υστβρον αυτής δεη&είσης 

εις τον οΊχον αφβ^ψαι νυχτσς, αίσ^ομννος χαΐ Ιόχον 

υφβΐς συνηρηασβ, χαίχατέγνω -θάνατον. Αηο&νησχουσι 

δ οΐ φαρμαχΒΪς ίν ΙΙέρσαις χατά νόμον ουτως' λίϋ-ος 

έστΙ πλατύς, έφ^ ου την χΒφαλψ χατα&έντΒς αυτών, 

έτέρ<^ λ/ι^φ ηαΐουσι χαι ηιέζουσιν, αχρις ου συν&λάσωσι 

το πρόσωπον χα2 ττρ^ χΒφαλψ. Ήουν Γίγις ούτως απέ- 

■Ο'ανΒ, Την δέ Παρυσάτιν 6 ^ίρτοζέρξης άλλο μεν ου- 

διν οντ ΒΐπΒ χαχον, οίΐτ' έποίησεν, βίς δέ Βαβυλώνα βου^ 

λομένψ έξέηεμτρΒν, Βΐπών ί'ως έχΒίνη τίΒρίΒστη', αυτός 

ουκ σψΒσ&αι Βαβυλώνα. Τα μεν ουν χατά την 

(ηχίαν οϋτως Βΐχβν. 

XX. 'Εηε} δε τους Κύρ(Λ σνί'αΐ'ΟίΙ^άιτας "Ελληνας 
σηονδάσας λαββίν 6 βασιλβυς ουδέν ήττον, η Κυρου ττβ- 
φγΒνέσϋ'αι, χα\ τψ βασιλβίαν χατασχϋν, ουχ ελαβεν, 
Μα Κνρον, τον ηγεμόνα, χα\ τΛς αυτών στρατηγούς 
('^τ^οβαλάντες έξ αυτών μονονουχί τών βασιλέων έσώ&η- 
σαν, έξΒλέγξαντες χαΐ άποφψαντες τα Περσών χα\ βα- 
9ΐΙέύ)ς πράγματα χρυσον οντά πολύν χαΐ τρ'ύφην χαΐ γυ- <58 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΤ 

νάΐχας, τα δ άλλα τνφον χάι άλαζοΡΒίαν' πάσα μένη 
'^ΕλΧας ίξε&άρόν^^ ^^ χατβφρόί^ησβ τώρ βαρβάραυν ' Λα- 
κβδαίμονίοις δέ και δβινον έψαΐνετο, μη ηΐν γβ δουλείας 
έξελέσ'&αι τους την ΆσΙαν χατοίχονντας "Ελληνας, μτβέ 
ηαΰσαί προπηλαχιζομέρους νη αυτών. Προτερον δε δια 
Θίμβρωνος, είτα δια ^ερχυλίδου πολεμοΰντες, ονδίν δε 
πράττοντες αξιολσγον, Αγησιλάω, τφ βασιλ£ί, τον ηόλε- 
μον επέτρεψαν. Ό δε περαιω&εις ναυσίν εις ^Λσίαν ευ- 
'&υς ψ ενεργός, χαΐ δόξαν είχε μεγάΐην' χαΐ Τισαφερ- 
νην τΐαραταξάμενος ένίπησε, χάι τας ηολβίς αφίστη. Τού- 
των δε γενομένων, συμφρονησας 6 Αρταξέρξης, ον τρό- 
πον αυτόίς έστι πολεμητέον, εηεμψΒν Έρμοχράτην, τον 
*Ρ6διον, εις την !ΐ?λ2ο(^α, χρυσιον πολύ κομίζοντα, διδόναι 
χαΐ διαφΟείρείν τους πΪ£ΐστον εν ταΧς πάλεσι δυναμένους 
χελευσας, και πόλεμον 'Ελλψιχον χίνεϊν έπΙ τψ Αακεδαί- 
μονά. Του δ^ Έρμοχράτους ταύτα πράττοντος, χα), των 
μεγίστων πόλεων συνισταμένων, καΙ της Πελοποννήσου 
διαταραττομένης , μετεπέμποντο τον ^ίγησίλαον έχ της 
ΐΛσίας οΐ άρχοντες. Οτε δη και φασιν αυτόν άπιόντα 
προς τους φίλους ύπείν, ως τρισμυρίοις τοξοταις έξε- 
λαυνοιτο της Ασίας υπο βασιλέως ' το γαρ Περσιχον νό- 
μισμα τοξότην έπίσημον είχεν. 

XXI. Εξέβαλε δε και της -θ-αλάσσης ΑακεδαιμονΙους 
Κόνωινι, τφ ΑΘ^ηναίφ, μετά Φαρναβάζου στρατηγώ χρη- 
σάαενος. Ό γαρ Κόνων διέιριβε μεν έν Κυπρω μετά την 
έν Αίγος ποταμοις ναυμαχίαν, ου τίτν ασφάλειαν αγαπών, 
αΑλα την τών πραγμάτων μεταβολην, ώσπερ έν πελάγπ 
τροηην, περιμένων. ^Ορών δε χαΐ τους έαυτου λογισμούς 
δυνάμεως, και τψ βασιλέως δυναμιν ανδρός ψφρονος 
δεομένην, 'έηεμψεν έτιιστολψ βασύ^ί περί ων διεί'οέίιο. ΑΚΤΑΧΕΚΧΕ8. 459 

ΚαΙ τανττιν έχέΧβυσΒ τον κομίζοντα μάΧιστα μεν αττο^ον- 
ναι δια Ζήνωνος, του Κρητος, η Πολνχρίτου, τον Μίν^ 
δαιον* τούτων δ ψ ο μεν Ζψων ορχηστης, 6 δέ ΠοΧν^ 
χριτος Ιατρός ' αν δ ούτοι μη ηαρωσι, δια Κτησιον, του 
ϊουρον. ΑέγΒίαι δ 6 ΚτησΙας τψ έπιστολψ λαβών 
ηαρβγγραψαι τοϊς νπο του Κόνωνος έπεσταΧμένοις, όπως 
χαΐ Κτησιαν αηοστβίλη τιρος αυτόν, ώς ωφέλιμον οντά 
ταίς ίηΐ ^αΧασσι^ ηράξεσιν. *0 δέ ΚτησΙας αυτόν αφ* 
εαυτού βασιλέα φησι ηροσ-^ϋναι τψ λβίτουργιαν αντω 
ταύτην. Αλλ έτίΒΐ χρατι^σα^ τ^ πΒρΙ Κνίδον νανμαχί<^ 
δια Φαρναβάζου χαΐ Κόνωνος, άφείλετο την χατά &ά' 
λατταν αρχτ];ν Λακεδαιμονίους, επέστρεψε πασαν ομού 
τηιν 'Έλλάδα προς αυτόν, ώστε χαΐ την περιβόψον ειρψ 
Ίηρβ βραβενσαι τοις Έλλησι, τψ έπ* Άνταλχίδου προσα- 
γορευομένψ. Ο δ Ανταλκίδας Σπαρτιάτης ψ. Λέοντος 
νΐοζ} ϋΟΛ σηονδασας βασιλεί, διεπράξατο τάς έν Ι^σ/^ 
πόλεις Ελληνίδας απασας χα\ νήσους, 'όσαι προσκυροΐί^σιν 
^ίσία, παρειναι Λακεδαιμονίους αυτω χεχΊησ&αι φορών 
υησιελϋς, ειρψης γενομένης τοϊςΈλλησιν &, δει την της 
Ελλάδος υβριν και προδοσίαν εϊρηνην χαλεΊν, ης πόλεμος 
συδείς άχλεέστερ(»ν ψεγχε τέλος τοίς χρατηϋείσι, 

XXII. ΛίΟ και τους άλλους Σπαρτιάτας αεΙ βδελυτ^ 
τόμενος ο Άρτοξέρξης, καΐ νομίζων, ως φησι Λείνων, αΐ'- 
Ό'ρώπων απάντων αναιδέστατους Βϊναι, τον ΑνταλχΙδαν 
υπερηγάπησεν εις Πέρσας άναβάντα. Και ποτέ λαβιον 
ίνα των αν&ινών στεφάνων, και βάψας εις μνρον το πο- 
λυτελέστατον, από δείπνου έπεμψε τω ^Ανταλχιδ^ι^' χαΐ 
πάντες έ&αυμασαν τψ φιλοσοφροσννψ. Ην δ , ως ΙΌ<- 
xεν^ ούτος επιτήδειος έντρυφη&ηναι και τοιούτον λαβέϊν 
στέφανον, (ξορχησάμενος έν Πέρσαις τον Λεωνίδαν καΐ 460 Ρΐ,υτΛίιοπι 

Ίον Καλλιχρατιδαν. Ό μεν γίι^ρ Αγησίλαος, ως εοιχβ, τί^οζ 
τον ΒΪπόντα • „ Φευ της ^Ελλάδος, όηον μηδίζονσιν ημίν 
οΐ Λάχωνες'" ,,Ον, μάλλον/* είπεν, ,,οί Μτ/δοι λοοιωνί- 
ζονσι." Του δ( βήματος η αομψοτης την του τινάγματος 
αισχύνην ουκ αφεΊλετ, άλλα την μένηγεμονίαν απώλεσαν, 
έν Αβύχτροις άγωνισάμβνοι ααχώς' η δε δόξα της Σπάρ- 
της ηροσαηώλβτο ταΧς ομολογιαις εχείναις. ^Αχφ μεν 
συν έπρώτευβν η Σπάρτη, ξένον έποΐΒίτο χαΐ φίλον ώνό' 
μαζεν έαυτου τον Ι4νταλχ1δαν' έπβΐ 5' ηττη&ησαν εν 
Αευκτροις, ταπεο'α πράττοντβς, έδέοντο μεν χρημάτων, 
κ«* τον ίίίγησίλαον εΙς Αϊγυπτον εξέπεμψαν* 6 δ'ίΛνταλ•• 
χΐδας ορέβη προς τον ΐ4ρτοξέρξψ, παραχαλωνέπαρχέσαι 
τοΙς Ααπεδαιμονιοις. Ό δ όντως ^ημέλησβ και παρεΐδε 
καΐ απέρριψεν αυτόν, ωστβ χαταβάντα, χαΐ χλεναζόμενον 
υπο των έχϋ-ρων, φοβουμενον δε χαΐ τους εφόρους, άπο- 
καρτερησαι. Ι4νέβη δε προς τον βασιλέα χαΐ ^ΙσμψΙας, 
Θηβαίος, χαΐ Πελοπίδας, ηδη την έν Αεύχτροις μάχψ 
νενιχηχώς. Αλλ ούτος μεν ουδέν αίσχρον έποίησεν' 
^Ισμψίας δε, προσχυνησαι χελευόμενος, ίξέβαλε προ αυ- 
τόν χαμάζβ τον δαχτύλιον, είτα χύψας άνείλετο, χαΐ πα- 
ρέσχε δόξαν τίροσχυνονντος. Τιμαγόρ(^ δε, τφ "Α&ψαίω, 
δια Βηλουριδος, του γραμματέως, ε^πέμψαντι γράμμα- 
τίδιον απόρρητον, ησ&εις, μύριους τβ δαρειχους εδωχε, 
χαΐ γάλακτος βοείου δεομένω δί ασ&ένειαν, ογδοηχοντη 
βοΰς άμέλγεσ&αι παρηχολουϋουν ετι δε χλίνψ ηαΐ 
στρώματα χαΐ τους στροαννύντας επεμψεν, ώς ου μεμα- 
■θι^χότων Ελλήνων υποστρωννυναι, χαΐ φορείς τους κομί- 
ζοντας αυτόν άχρι θαλάσσης μαλαχώς εχοηα. Παρόντι 
δε δείπνον έηέμτ^ετο λαμπρότατον ώστε και τονάδελψ-6ν 
του βασιλέως, ^Οστάνην ,,'Λ Τιμαγόρη, " φάψαι, ^,μέμνη-^ ΛΚΤΑΧ£ΚΧΕ8. 464 

σο ιαυτψις τι^ τρίχπέξης- ου γαρ έηΐ σμιχροίς οντω σοι 
ΚΒΚοσμψιμέΐ'η ΛιχράηΗταί." Τούτο δ ψ οτΒΐδίσμος πς 
ηροδοσίαν μάλλον, ηχάραος υηόμνησις, Τψογόρου μβν 
ονρ δια τ^ δωροδοκίας ΐ4&ψαΊοί θάνατον χανέρΌπταν. 
XXIII. *0 δ^ Ι^ρτοξέρξης εν αντϊ ηαντων, ων έλυπεί, 
τους "Ελλψας τ/οφρανΒ, Τισαφέρνψ, τον εχ'&ιστον αν- 
τοΊς 9ίάΙ δυσμβνβστατον, αποχτβίνας, ^ΑηέπτΒίνΒ δέ, ταίς 
διαβολαΐς αντου της Παρνσάτίδος . αννβπΐ'&Βμένης, Ου 
γαρ ένεμορεν τ^ οργτ] πολνν χρονον ο βασιλίνς, άλλα 
διηλλάγη τ^ μψρ*9 ^ολ μΒτετκμψατο, νοννμένορων εχου- 
σα» %α\ φρόνημα βασιλείας άξιον, αίτιας δε μηδεμιας 
έμηοδων ούσης ετι, δι' ψ νηόψονται σννόντες αλληλοις, 
η λνττησουσιν. Ε» δε τούτου πάντα προς χάριν νηουρ•» 
γουσα βασιλΛ, και τφ προς μΛ]δεν^ ων εκείνος έπραττε, 
δυσχολαΐνειν, έχουσα το δύνασ-θ-αι παρ" ανιω και τνγ" 
χάνεαν άπάντΰτν, ^σ&ετο της έτερας των ^^ατερων, 
^Ατοσσης, έρωντος έρωτα δεννον, έπικρυτηομένου δε δι* 
έκεΐνην ουχ ψιστα, καΐ κολάζοντος το πά&ος, ως φασιν 
ενιοι, καίτοι γεγενημχνης ηδη προς τψ παρ&ένον ομιλίας 
αντφ λαθραίας. 'Λς ουν νπώπτενσεν η Παρνσάτιςγ 
την παΐδα μάλλον, η πρότερον, ησπάζβτο * και προς τον 
*Αρτοξερξην έπιίνει τό τε κάλλος αυτής καΐ το η&ος, ως 
βασιληο^ς κε» μεγαλοτίρεπονς. Τέλος γουν γημαι τ^χό- 
ρψ έπεισε, καΐ γνησίαν οποδΗξαι γνναϊκα, χαίρειν έά' 
σαντα δόξας Ελλήνων καΐ νόμους ' Περσαις δε νόμον 
αντον νπό του •Ο'εοΰ καΐ δικαιωτιρ^ ΐάσχρων και καλών 
αποδεδείγμένον» "Ενιοι μεντοι λέγουσιν, ωιν έστι και Ήρα^ 
κλείδης, 6 Χνμαίος, ου μίαν μόνον των ^υγατερωιν, αίλα 
Κϋϋ δεύτερον, ^ίμηστριν, ρ^αι τον ^ίρτοξέρξψ, τίερί ης 
ολίγον ύστερον άπαγγελονμεν, ΊΓην δ^ ^Ατοσσαν όντως 
Ρι,υι. VIII. Ι. 


ί(ϋ ΡΙ-υΤΑΚ.ΟΗΙ , 

^άηησΒΐ^ δ ηοηηρ σννοιχ(Λσαν, ωστ , αίφον χαταΐ'β- 
μηΌ-έιηος αντης το σώμα, δυσ}^6ρ€ίναι μ^ έτάτοίτΐΐΛ μι^^ 
οτίξη/ν ευχόμενος δέ ηβ^ αντης τη "ΐΐ^ ηροξηηη'ησΜ 
μονψ &8ώτ έκΒίηρ^ί ταΤς χ»θθΊ της γης αψάμβνος' δώρα 
τε Τ]7 '^βφ τοσαύτα Λεμψα^ τους σατράπας ααΐ φιλουςί 
αυτού χελΒόσαντος, ώστβ τα μύταξν τον ίερον *αΙ τ&ΐβ 
βασιλείων έχαο^δεπα στάδια χρυσ^ κα2 αργνρον χαΐ 
ηορφνρας χαΐ ϊηηϋη^ έμηΙησ•&ψα%. 

XXIV. ΙϊόΧεμσ»^ δε προς μεν Αϊγνητιονς δια Φαρ* 
ναβάζου χαΐ 'ίφαιράτους έξενεριων απήυχε, στασίασαν- 
των έχείνων* έιύ δε ΚαδουσΙονς αντος έστράτευσε τριά- 
Ηοντα μνριά^ ηείών χαΐ μνρίοις Ιηη&οσι», Εμβολών δ' 
Ης χώραν τραχντψι χαλΛΛψ καΙ ομιχίάδη^ καΐ των αηο, 
σηόρσυ χιχ» καρπών αγονον, απιοις δε χαΐ μηλοις χαΐ 
τοιοίτοις άλλοις άκροδρνοις τρεφονσαν ανθρώπους πο- 
Ιεμιχονς χαΐ -Θνμοειδαίς, Ώία•&ε μεγάλους απορίαις χαΐ 
χινδννοις περιπεσών. θνδέν γαρ εδωδιμον ην λαμβάνειν^ 
ονδ^ ΒξωΌ-εν έπεισάγεσ&αι» Τα δ^ νποζνγια αόνον 
χατεχοπτον, ώστ ονον χεφαλΊρ^ μόλις δραχμών έζψοντα 
ωνισν είναΐ' Τ€ δε βασιλιχον δείηνον έξελείφ-θη * χολ 
των ϊπτίον ολίγοι ηεριησαν ετι, τους δ* αλλονς ίσ•&ιοντες 
χατψαλώχεσαν. ^Ενταν^α Τιρίβαζος, ανηρ πολλάχις μεν 
έν πρωτι^ δι ανδραγα&1αν τάξει γενόμενος^ πολλάχις ά* 
άπορ^ιφείς δια χουφότητα,χαΐ τότε ταπεινά πράτταανχαΐ 
περιορώμενος, έσωσε βασιλέα χάί τον στρατάν• Οντωι^ 
γαρ δνοΊν έν τοις ΚαδουσΙοις βασιλέων, εχατερου δι χω- 
ρ}ς στρατοπεδευοντος, έντυχών τφ ΐ4ρτοξέρξΐί$ χαΐ φρά- 
σας περί ών διενοεϊτο πράιτειν, έβάδιζεν αντος ττρος το% 
ϊτερον των Καδον^ίων, χάί ψιρος τον ειερον χρυφα το* 
νιον επεμτίεν. Έξηπάτα δ^ έχάτερον έχάτερος, λεγο» ΛΒ.ΤΑΧΈΒ.Χ£8. 463 

έ^ οτΒρος έηαηξβσβ&υηΛί α^ς τίφ^ ^^ρτ^ξ1^^ξψ, φάίαιρ 
μόνω ηράιτΰη^ έανι^ κά* συμμβχίοΡ' ουχονι^ι ά σβι^ΗΡ^ 
ρΒΐ, χ^Μ ηρότβροτ ένννγχάν9ηι ^ΐίβή'φ» αυτόν 4* <^Λ- 
ηράξβιν αηαηα, Τοντοίς έηβΙ<τ&ιΐ9αί^ ίμφότΒζοι, χοί 
φθ-οτεσ αλληίοις ψομίζβνης, ομέι^τ^ Τιψβαζι^σνηηψψΒ 
τϊρέσββις, ο δβ τφ ηαίδΐ του Τί^ίβάζον. Αιατρφης δέ 
γετομαη^ς, νη&ψίαι κϋίί δΐαβολαΐ κοηα τοΰ Τίρφί^ου τφ 
^ίςτοξέρξίί ηρϋ^έτατηορ' αντός ^6 δνσ&ύμ«»ς ύ^ ηοί 
μζίΒνόΒΐ πίστευσας τφ Τιρίβάζ^, κα> ιοΤς φ&οτσοσιν 
4γΗϋί'Κα» ηηρύ^^Β»* ^ΕηβΙ δ! ηΐΜ» ο Τιρίβαζος, ιμο δέ ΜαΙ 
6 νιος ανιου, τους Καδονσίους ίγοντβς, έγί»οντο δί 
σηονδάί προς αμφότερους χομ άρψη' μί^ας £» ο Τ^^'" 
βαζιος ^^ %(ά λάμπρος άψΒζβύγηΐΒ μετά τοί βακηΐΜίς^ 
έπίδείχτυμέι^^ ηασα» την δβίίίίαν χα< τφ^ μαλαχίοιρ, ου 
τουφης καΐ ηοΧυτύβΙας, άοπερ ο\ ηοΙΙοί νομίζουσιν, α(- 
γονον ουσαν, αλΧα μρχ^ρίίύ φν^βως χα» αγ&νους, χάΐ 
δόξαις ήονηραΊς έηομένης. Οΰτ» γϋίρ χρυίίος, οντβ χάν- 
δνς, οντβ ο τίίν μυρίων ηαΐ δίσχιίίων ταλάντων ηερίΜΒί- 
μενος αύ τφ βασιλέως σώματι χόσμος ^βίνον οηβπώΙυΒ 
ηονβίν χα* ταΐαΐηωρβ»^ ωσηβρ οΙ τυχάντβς' αΧλα τψ τ9 
φαρέτραν ένΐ^μμένος, χα* τψ ηέΐ^ φέρω» αυτός, έβάδιζβ 
πρώτος ο^ον? ορεινός χο» ηροσαντεις, αηολιτίών τον ϊλ- 
ηον,' ώστε τους αλίους ταεί^οΆσ^βΐ χαι σντβζιιχονςρ/&- 
σ^αι, τψ έαείνου προ&υμίατ χα» όύμψ ορώντας, ^αί 
γαρ διαηοσίωιν χα2 τύΜ&νω» νταρίωιν κατψυβν ημίρας 
Αίάστης ηορείαν, 

XXV. ΈηΒΐ δ^ άς στα'&μίν χάτεβη βααύΛΐάη^, ηαρα- 
δείσους ϊχοηα '&αυμαστους χα* χεχοσμτιμένους διαπρε- 
ηώς έν τφ ηεριξ αδένδρφ χαΐ ψιλφ χ€ϊ)ρΙφ, χρυους οηος, 
ίηίτρβιψε τοις στρατιωταίς ϊχ του ηαραδείσον ξυλί* 

1.2 ί64 ΡΙ-υΤΑΙΙΟΗΙ 

ζβσΌ-αί^ τα δΜζά κάητοΦ^τας, μητβ τίβΜίης,-μητΒ χνηα^ 
ριττον φβιδομέτους. ^Οιινοίντωΐβ δε χα» φΒίδοίμέμΰΐ» δια τα 
ηάΧλη και τα μΒγίϋΐίΐ, λαβίιν ττέΙβΚΜ^ αντος, οπβρ ^ 
μέγΜΠΟΡ %αΙ κάλλιστον τω¥ φυτώρ &ίοψ&', 'Μκ δέ τον- 
τον ξυΧιζόμΒί^οι, παΐ πολΑα ηύρα ΐίοιονρτΒς^ Βυμαρως 
έννητέρβυσαν, Ον μψ αΚΚα ηοΏίονς χο» αγαϋ-οίίς αηα- 
βαλαν ατδρας, ίηηους δ^ ομού τι ηάτταί^ έηανηΧό-β, ^Κ^ο^• 
δόξας χατάφρονΒΪσ'Θ-αί ^ια τ^ν ατνχίαν παΐ τψ αττότβν- 
ξίν της στρατβίας, ίν ναοψίαις ύχΒ τού; ηράιονς' παί 
ηοΙΧονς μίΡ αιηίρκ δι* οργψ, ηλβίονας δέ φοβαυμβνος. 
Ή γαρ δηιΐία φονίΛίάιατόν έστι» έί^ ταίς τνραννίσιν' 
ΌΛ(ύν δΐ καΙ ηρφον 9ίο» αιΛηουιτον η •θΌρφαλβάτης. Μο 
χαΐ τω» ^ηρίαη^ τα άτιό'άσσΒυτα ιιαΐ δνοΕξημίραιτα, ^ο- 
φοδβη χαϊ δβιλά' τα δέ γβιψαία^ ηιστβίοντα μούίλορ δία 
το 'ΰ^αρξύν, ου (ρΒυγΒΐ τας <ρίΧοφροσνρας, 

XXVI. *Ό ^ Ι^^οξέρξης^ ηδη τίρβσβντβρος 5ν^ 
^σ&άνΒίό τους νΐούιρ άγ&ρα πβ^ τί^ βασάεΐας ί» τόίς 
φίλοις καΙ τοίς δυνατοΤς ίχοτνας. ΟΙ μχ» γαρ Βυγνώμο- 
νβς ηξίονρ, ος βλσ^ οίντος, ούτως οηολ^ηβα^ τίρΒσββια 
^αρβίί^ τψ αρχψ, Ό δέ νβωτΒρος^ Λχος, οξίς ωρ χα• 
βίαιος, ύΐχβ μεν χα» τώκ ττβ^ το βασΰίΒίο» ονκ λίγους 
σηουδαστας, ήλπιζα δέ μάλιστα ΜατΒργάσβσ&αί τορ ηα-^ 
\έρα δια της ΐΑτοσσης, "Επώ^ψ γαρ ^^βράηβυβί', ώς γα^ 
μι)ν70/ιή^ χαι σνμβασιλβυσουσοιρ αίηφ μαία τψτου 
Λοτ^ς τύΒυτψ. Ηρ δέ λόγος, οτι χαι ζωρτος ίλίει^α•^ 
ΨΒΡ ανίφ ηλησιάζβϊρ, ΐΑΪΧα τοντο μέν ηγνόησερ ο^ίρτο- 
ξέρξης' ταχύ δέ βονλόμβρος έχκρΛσαι της έληίδος τορ 
^Λχορ, οηω^ μη, τα οντά Κνρω τολμησαρτος αυτού, ηό• 
λβμοί χα» αγώρΒς αυϋ•ις χαταλάβωσι τψ βασίλβίορ, ορέ» 
'ΐιζβ τορ ^αρβίορ βασιλέα, 7ΐ€/»πτοι^ χα» βΐχοστόν ^τος ^ /Μ ΑΚΤΑΧεΚΧ£8. 465 

γ9γΌ»<ηα^ «οΙ ττρ^ χαλοομη^ψ ιπταφν οψ&ψ φΐρβι» Β9ω^ 
Μβ* Νομού δ^ οττος έρ ΠβρσΛίς, δωρβαρ αΪΊΒα'τορ άνα- 
δύΐχ^έηα, χα» διδάι^αι τοτ ατα^βιξαντα πα^.το αΙτη&&^^ 
αρτΐβρ 11 δυρατορ^ ζτησβρ *ΑσηΛσίαν 6 ^«^βΐο^, τ^ μα- 
λίστα αηουδασ&Βίσαν νηο Κύ^ον, τότβ δε βασιλπ χταλ- 
λοΜβνομέρψ, Ητ^ δβ Φωκαΐ!^ τα γέρος απ' 'ίωρίας, ^/Ιβν* 
•Θ-έξωρ γοριωρ^ »αΙ τ^ραμμέρη αοσμίως. ^Ετιύ δέ, Κν- 
ρσυ δΒΐηρονρτος^ ασηχ^η μΒ&^ έτίρωρ ρτροαιωρ^ αί μ$ρ 
αΧλαι ααζΟΗα&ζζόμβραι^ η^μΜΤπαίζορτος οΜοΰ κοϋ άητο*- 
μΒΡΟν καΐ σχωητοιτο^, ονκ άηδως αρΒδ^ορτο τας ψιλο' 
φροσνρας,έχβίρη δε ηαρά τψ κλίρψ άστηπβί σιωη^, χαι> 
Κνρου καλουρτος, συχ νηψιουβ* βουΧομέρωρ δβ η^οσ- 
άγβίΡ τώρ κατευραστώρ* ,,Οίμωξβται μέρτοι τούτωΡ!,*^ 
ύΛΒΡ9 „ος αρ έμοί η^οσαγάγτι τας χείρας, '' "Εδοξβρ 
ουρ αχσρίς τοϊς ηαρουσνρ Ααι χα» αγροιχοί» Ό δέ 
Ιΰίρος 7ΐσ'θ:Βίς. ^«Ιασβ, χα< εΤτίβ ηρος τορ αγαγο/ρτα τας 
γνραίκας' ^ΐ^ίρα ηδη σνρορψς, οτι μοι μορψ τανΐψ^ 
έλβυ&έραρ χαΐ αδίάφ&ορορ ηπεις ηομίζωρι*^ ^Εα δετον^ 
τον ηροΦ&χερ ' αρΙ^άμΒΡος αυτ^, και μάΐίστα ηασώρ 
Ιστβ^β, χα» σοφίρ^ ηροστητόρευσβρ, ΈάΧω δε, Κνρογ 
τησόρτος έρτΐ^ μάχιι^τααΧ διαρηαζομέρουτονστρατοήέδ^. 
XXVII. Τΰκτψ ο Ααρύος αΐτι^σα^, ψΐααε τορ ηατ 
τερα, ΑνσζιβΜ γαρ τα βαρβαριχα δειρως τιερί το αχό- 
ΑαστοΤ) είστε μΐ} μόνορ τορ ηροσελ^ορτα χα» &ιγ6ρτα 
ΐίολΧααης βασύίεως^ άλλα χαΐ τορ ί» ηορείφ ηροεξελΌ-όρ- 
τα «άί διεξελάσαρτα τας αμάξας, ίφ* αίς χομίζορται, 
'&ανάτω κολάζεσ-θ-αι. ΚαΙ τοι τψ μερ ^Ατοσσαρ βΙ^βτ 
ερατ^ ηοιιησάμερος γνραΤκα ντάρα τορ ρομορ' ϋξίριορτα 
ι^ίϋϋ τ^αχόσια» ηαρετρέφορτο χάλλει διαφερονσαι ηαλ- 
/οίΐδες. Ον μψ άλλα χα» α»τι^βι; έχείρψ, 4λευ&έραρ 


466 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

* 

ϊφησβν Αολ% χακ λάμβαναν έχέΧευ&Β βσνΧομενψ, Θοίον- 
σ(χν δ» μη βίάζβσ-^ϋα. ΜΒτατίβμφΘ^εΙσης δέ της *ΑσηΛ' 
σίας, ηαΐ ηαρ ϋίηίδας του βασιλέως έΧομένης τον ^α- 
ρΒίον^ Ι(3ω« μέν να ' ανάρρης του νομον, δσνς δ\ οϋ^ον 
νστβρον οφβΑβτο. Της γαρ Άςτέμϊδος της έν ^Εκβατά- 
νοίς, ψ ΐΛνεΉιν χαλονσιν, ϋρβίαν ίνέδαξεν αυτψ^ σηΰας 
αγνή δίβηηιι τον έπίλοιηον βίον' ο16μ»νσς, υυ χοΛβτϊψ, 
άλλα μη^Ιαν τινά χαΐ ηαιδιψ μψιγμένην ταντην ληφβ^ 
σ&αί δΐίΐψ ηαρα του ηαιδός. Ό δ' ηνΒγχβν ου μειρύας, 
6Ϊτ ϊ(ΐωτι της ΪΛσηασΙας ηΒ^αια&ης γβγονώς, βΤτβ νβρί- 
σ-βΌΐ κα» Μ^λβνασ'&αι νομΰ^ υηο του ηατρός,. Αΐ^ 
σ&ομΒνος δ^ αντον ούτως Ι^οντα Τιρίβαζος, αι |καίΙΛον 
έξβτράχυνβί'^ ^ τόίς ^Μ^τον συνιδων τα χοθ** ϋάτον• Ην 
δ( τοιαύτα» Ωλειόνων ουσ$ν βασιλίι -Θνγατίοων, ωμο^ 
λογησβ Φα^αβάζω μέν ^Αηάμαν δωοΒίν γυναίκα, ^ΡοδΟ' 
γσυνψ δ^ ΌροΙττ^, Τιριβάζω δ' Ζέμηστριν. ΧαΙ τοίς μεν 
άλλοις ϊδαηΒ, ΤιρΙβαζον δ' έψΒυσατο, γημας αυτός τψ 
"Αμηστιμ», ^Αντ* έπΒίνης δβ, τω Τιριβοιζω την ΡΒωτάιην, 
"Ατοσσαν, 4νηγγυησΛ^, Έηά δε χαΐ ταυτψ έρασ&άς 
ίγημΒν, ως εΤρηται, ηαντ15αίασι δυσμενώς προς ουτον 6 
Τίρίβαζρς 9σχβν, ουδ\ άλλως στάσιμος ων το η^ος, αλλ* 
ανώμαλος ααΐ ηαράφορος» ^ίο χαΐννν μί» βυημβρών 
όμοια τοις ηρώτορς, νυν δέ ηροσκρουων »αΙ σχοραιιιζό^ 
μβνος, ουδψίαν ίφβρβν 4μμΒλως μβταβολην άλλα κβτι τι^ 
μώμΒνος, ψ 4παχ•&ης υηο ^[αννότητος, μμ το χολονόμΒ- 
νον, ου ταπΒίνον, ουδ* ησυχαΤον, άλλα τραχύ καΐ 
αγύρωχσν Λχ%, 

XXVIII. Πυρ ουν έπΙ ιιυρ ίγίνηο τω νεανίσχιρ 
ηροσκΒίμονος ο ΤιρΙβαζος άβι, χαΐ λέγων, ως ουδέν ονΐ^ 
νησιν η τίΐταρις έστώσα περί τι} χβφαλ^ τον; νπ' ονιό»-, ΑΪΙΤΑΧΕ11ΧΕ8. 467 

μη ίη[ΐουίηος ορ-Θ'ονσ'&αι αντοις τα η^άγματα* ϋακβΊνοψ 
άβέλτβρα φρονίΐν, ΒΪ, του μεν αδελφού δια της γυι^αικωνί" 
ΊίΙΙος ένδνομένου τοΤς ηράγμασι^ τον δε ηατρος όντως 
εμηΧηχτον η&οζ χάί αβίβαιον έχοντος, οΐηαι βέβαιον 
'ίηττφ την διαδοχψ νπάζχβίν. 'Ο γαρ *ΕΧλψίχου χάψ» 
/νναίον τον αψ^υστον 4ν Πίρσαις ^ηυσάμβνος νόμον^ 
ον δη που πιστός έστι τας τΐεςΐ των μεγίστων ομολογίας 
έμπεδωσειν. Ον ταυτο δ^ είναι το μη τνχειν "^χω^ χα- 
κβό^ το στερεσ&αι της βασΜας, Λχον μεν γαρ ον« 
δένα χωλνσειν Ιδιωτηιν βιονν μακαρίως, έπείνω δ^ αποδε• 
δείγμενψ βασιλεΐ βασιλευειν ανάγκην, η μηδέ ζ^ είνοί. 
Κα•&6λου μεν ουν Υσως το ΣοφόαλΜον 

Ταχεία πεΐ'9'ώ των καχων οδοιπορεί. 
ΑεΙα γαρ τις η πορεία χαΐ κατάντης έη) το βονλόμβνον. 
βουλονται δ* οί πλείστοι τα φαΰλα δι απειρίαν τώνκα^ 
λων καϊ αγνοιαν. Ου μην άλλα το μέγε-θ-ος το της αρ- 
χης, χαΐ το προς τον Λχον τον Δαρείου δέος, νπό^βσιν 
τώ Τιριβάζω παρείχε. Κνπρογένεια ί* ον ηάμπαν 
αναίτιος, η της ^Ασπασίας άφαίρεσις. 

XXIX. Έπεδωχβν ουν έαυτον τω Τιριβάζη, χάΐ ττολ- 
λων ηδη συνιστάμενα^, ευνούχος έδηλωσε τφ βασιλβί την 
ίπιβουλψ καί τον τρόπον ειδως ακριβώς, οτι νυκτός 
έγνώκασιν ίν τω ^αλάμω κατακβίμενον αναιρώ αυτόν 
(πεισελ^όντες, ^ίκουσαντι δε τω Άρτοξερξη, καΐ το 
παριδϋν κίνδυνον τηλικοΰτον, άμελψ^σαντα της διαβοίης, 
δεινοψ ίδόκΒΐ, καΐ το πιστευσαι, μηδβνος έλεγχου γβνΟ' 
μένου, δεινότερον. Οντως ουν έποίΒΐ * τον μεν εννονχον 
ίκείνοις έχέλΒυσε παρείναι κα\ παρακολου&είν αυτός δε 
του -Θ-αλάμου τον οπισ-Θ-βν της κλίνης τοίχον έκκόψας χαί 
&υρωσας, κατεκάλνψΒν ανλα/^ τας -θύρας. ^Ενστασης 
466 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ϊφησβί' βίνΜ, χοη. λαμβάνειν επέλευση βσυΧομένην, ωίον- 
σαν δέ μη βιάζβσ'Θ'οα. Μβταηβμφθ^Βίσης δε της *Αση<Λ' 
σίας, κο» τζϋΐρ έληίδας τον βασύέως έΧομένης τον ^ά- 
ρπον^ Ι(9ωκβ μέν να ' σΐΌ^^$ τον νομον, δονς δ\ οΐί^^ον 
νσχΒρον οφβ/λβτο. Της γαρ ^ίρτέμίδος της έν ^Εκβατά" 
νοίς, ψ Ιάνϋτιν χαλουσίΡί ίέρβΜ» ανέδαξεν αντψ^ οηως 
αγνή δίάγιι τον έηΙλοίτΐΌν βίον• οίομδνσς, σν χαλκτην, 
αΙΧα μηρίαν τίνα %α\ ηαιδιψ μψιγμένην ταντην ληψβ^ 
σ&οί δικψ ^οφα τον ηαιίος. 'Ο δ* ηνΒρην ον μειρίως, 
ΒΪι ϊρωτι της ^Ασπασίας ηβριηα&ης γβγονώς, βΤτβ νβρί- 
σ^οΜ Κ(Μ χΒχίίΛυάσ&σι νομίζιωμ νηο του ηατρός.. Αι- 
σ^όμίνος δ^ αντΌΦ' όντως Ι^οντα Τιρίβαζος, Ιτι μάλλον 
έξβίτράχννΒν, έν τοις έκΒίνϋν σννίδων τα χαθ** αντόΐ'. Ην 
δέ τοίαντα. Πλειόνων ούσίιιν βασιλ»Ί '&νγατίρωιν, ώμο' 
λόγησΒ Φαρναβάζω μβν ^Αηάμαν δάσενν ^^νι^αιχβ, 'Ροδο- 
γοννψ δ* 'Οροίττ^, Τιριβάζω δ' ^Αμηστριν, ΚαΙ τοΙς μεν 
άλλοις ϋδωχΒ, Τιριβαζον δ' έψΒνσίχτο, γημας αυτός τιμ^ 
Ζίμηστριιν* ^Αντ ίικβοιης ^ τώ ΤιριΙβαζίΛ την ΨΒ^ηίαψ, 
^ίτοσσαν, (νηγγνησεν, ΈηβΙ δε χαΐ ταυτψ ίρασϋ-είς 
ΒγημΒν, ώς ΒΪίρηται, ηαντίίηασι δυσμβνας προς αυτόν 6 
ίβαζος ίσχβν, ονδ^ άλλως στάσιμος ων το η^ος, αλλ 
λος *αΙ ηαρσφορος» Αιο ΗαΙννν μ^ν ΒνημΒρών 
ομοίου τοΙς ηρωτο»ς, νυν δε ηροσχρούων ααΐ σχοροΜίζό^ 
μβνος, ονδψίαν Βφβρβν ^μμελως μεταβολην* αίλα ηαί τ<- 
μώμβνος, ψ ίπαχ'&ης υηο ][αυν6τητος, Χ(μ το χοΧουομΒ- 
νον, ου ταηΒίνον,• ουδ ησυχαΤον, άΙλά τραχύ καΐ 
ϋητέρωχον ύΙχΒ, ^ ^ 

XXVIII. Πυρ συν έτιΐ τίνρ έγενετο τω νΒονίσχίρ 
ηροσκΒίμΒνος ο ΤιρΙβαζος αβ», χα» λέγων^ ως ουδ$ν όνι- 
ψησιν η χιταρις έστώσα ηερί ττι χΒίφαλ^ τους υη ανιό»» ΑΪΙΤΑΧΕ11ΧΕ8. 467 

μη Ογιουίπος ο^ονσ&αι αντοις τα ηράγμίχτΛ' αακβίνοψ 
άβέΧτΒρα φρονΒΐν, β<, τον μεν αδΒλφοΰ δια της γυι^αικωιΊ' 
τιίος έτδνομένον τοις πράγμασί^ τον ^β ηατρος όντως 
€μηΧηχτορ η&ος ηαΐ αβ^βαιον έχοντος, οϊέτΜ βέβαισρ 
'^ύτφ τίρ^ διαδοχψ νπά^βιρ, Ό γαρ 'ΕΧλψιχον χάψ» 
/νναίον τον αιψΒνστοτ 4ψ Πέρσαις ίρβνσάμβτος νομον^ 
9ν δη πον ηιστος έστι τχχς ηΒρΧ τώι^ μΒγΙστων ομοΧογίας 
έμηεδωσΒίν. Ον ταυτο δ' είναί το μη τνχβο' ^/ω, χά- 
Μίνω το στίρβσ-Θ'αί της βασιλΒίας, Λχον μίτ γαρ ου* 
δέτα χωΧνσεΐΡ Ιδιωτψ βιονρ μακαρίως, έκβίνω δ^ αηοδβ'^ 
δείγμίρφ βασιίει βασιΧ&νΒΐν ανάγκην, η μηδέ ζι^ν Λοί. 
Χα^όλον μεν ονν ϊσως το ΣοφόχΐΒίον 

ΤαχΒία ηεΐ'θ'ώ των χαχών οδοιπορώ 
Α^α γαρ τις η ηορβία χαΐ κατάντης έη) το βονΧόμΒνον. 
βονΧονται δ* οί ηΧΜττοί τα φανΧα δι αηΒίρίαν τώνηα^ 
Χων ΗοΙ αγνοιαν. Ον μψάΧΧά το μέγβ&ος το της αρ• 
χης, καΙ το ηρος τον Λχον τον ^^αρβίον δίος, νπό^βσο^ 
τω Τιριβάζίύ ηαρβιχΒ, ΚνηρογένΒία δ* ου ηάμηαν 
αναίτίος, η της Ασπασίας αφαΙρΒσις. 

XXIX. Έπίδωχβν ονν έοηηϋν τω ΤιριβάζΐΒ», καΙ ηοΧ' 
Ιων ηδη σννισταμένων, εννονχος ίδηΧωσζ τω βασιΧβι την 
έηιβουΧην χαΐ τον τρόηαν' πδως ακριβώς, οτι ν%ηιτ6ς 
έγνύπασιν (ν τω ^αΧάμω κατακβίμενον ίκναιρϋν αντον 
ίηΒίσδΧ&σντβς. ^ίχονσαντι δέ τω Άρτοξερξι^, χαΐ το 
ηαριίδα» χΐνδννον τηΧιηοντον, ϋΐμΒΧησαντα της διαβοίης, 
δεινον έδόκΒΐ, καί το πιστενσαι, μηδβνος έΧέγχον γβνο^ 
μένον, δΒΐνσηρον, Οντως ονν έτίοίβι ' τον μέν Βννονχον 
ίΜίνοις έχέΧβνσΒ ηαρΒίναί χα» ηαρηκοΧον^Βίν' αντο; δί 
τον &αΧάμον τον οηισ^βν της κΧΪνης τόΐχον έχχίψας χα» 
&νρώσας, χατΒχάΧνψΒν ανλα/ςι τας ^ρας. ^Ενστασης 468 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

δέ τ^ς ώρας, καί φράσαντος τον »η^ο^σν τον χαι^οτ, 
έηΐ της χλίνης νηέμβίΡΒ, %αΙ ουκ ^αηστη πρότβρον^ 17 
των έη αυτόν ερχομένων τα ηροσωηα κατιδβϊν, παίγνω^ 
ρισαι σαφώς ίχαστον. "Λς δ' βίδβν έσηασμένους τα ^- 
χΒίρίδια ααϊ ηροσφβρομένουςίταχυ την ανλαΐαννηολαβων 
άν^χώρησίν ΒΪς το έντος όΐχημα, ααΐ τάς '&ύρας έπηρφαξβ 
χράζοαν. 'Οψ'&έντΒς γουν οί σφαγείς υπ αυτού, πρα- 
ξαντβς δε μηδέν, άηεχώρουν φνγ^ δια ^ρων ' χαΐ τους 
ηβρί τον Τιρίβαζον έχέλβυον αηοχωρβΐν, ως φανερούς γβ" 
γονοτας. Οι μίν ουν αΙΧοι διαΧν&ίντδς Βφυγχ»ν 6 δβ 
ΊϊρΙβαζος συΧλαμβανόμβνος, ηοΙΧους ατίέχηινΒ των .|?α• 
σιΧέως δορυφόρων, χα2 μόγις αχοντίφ ηληγάς αόρρω&Βν 
Ιττβσβ. Τφ δέ ^^αρβίφ, μβτα των τύίκνων άναχ-θ-έντι, χα- 
'&ίσας τους βασιΧεΙσυς διχαστας, ου ηαρων αυτός, αλλ 
ίτίρων χατηγΌρησάντων, ίκέλβυσβν υηηρέτας την έκαστου 
γραψαμένους αηοφασιν ως αυτόν έηανβνβγκΒίν. Απο^ 
φψ^ναμένων δέ πάντωιν ομοίως, χα» καταγνοντων του ^α- 
ρβίου '&άνατον, οί μέν υηηρέται συλλαβόπΒς αυτόν, άς 
ύϋίημα πλησίον άπηγαγόν* 6 δέ δήμιος κλη'&άς ηκ6 μέν 
ξυρον ^ων, ω τας κΒφαλάς αηοτέμνουσι των χολαζομέ- 
νων, ίδών δέ τον Ααρείον ίζεπλόητη, χαΐ ονΒχωρβι προς 
τας 'Θνρας αποβλέπων, ώς ου δυνησόμΒνος ουδέτολμη^ 
σων αυτόχΒΐρ γβνέσ&αί βασιλέως. ΐΕξω%^»ν δέ των διχα^ 
στων άπΒίλουνταϊν χαΐ διαχελευομένων, αναστρέφας, χολ 
ττι έτέρψ χΒίρΙ δραξάμενος της χομης αυτού χαΐ χατα^α- 
γων, άπέτΒμβ τφ ξυρω τον τράχηλον, ^Ενιοι δέ φασ%, 
την χρίσιν γβνέσϋ-αι, βασιλέως αυτού παρόντος, τον δέ 
Ααρϋον, ως χατΒλαμβόκνΒτο τοΙς έλέγχοις, έπΙ στόμα πβ- 
σόντα, δεισ'&αι χαΐ ίχβτβυΒίν τον δ* νπ οργής ανα^ 
στάντα χαί σπασάμενον τον αχινόιχψ, τυπτειν, ιως ί ΑΚΤΑΧΕΚΧΈ8. 469 

ατκιηανψΐβ' ΒΪτ Βίς τψ ανλψ ηροβλ^όντα, τον'*ΙΙλιον 
ττροσχυνησαί, χαΐ ύη£»* ^Ευφψαινβσ^Β , αηισμίΒς, ω 
υέρσαι, χαΐ Χέ^τβΤΒτοϊς αΙΙοίς9θτίτόίςαΰ'8σμαχαΙηαρά'' 
νομα δί€η^οη^Β%σίτ οηητας ^ΙΙρωμάϋις δίχψ έηιτέ&ϋΜβί^, <* 
XXX. Ή μεν σνν επίβουλη τοιούτο»! ϊσχβ τέλος. ^ Ό 
δ Λχος ηδη μζρ ψ ταΤς ύηΐάι λάμπρος, νπο τηςΆτόσ•" 
σης έηαιρόμΒΡος' Ιτ« ί' έφοβεαο των μίν γνημιχύηβ τορ 
ύπόλοίΐίον, Άριάσπηρ, των δέ νά&ων ^Αρσάμψ. *0 μεν 
^άρ ^ίριάσηης^ ου δια το πρεσβύτερος εα^αι του ^Λχου, 
ηρφος δέ και αηλους χαΐ φιλάν&ρωπος, ηξιουτο βασι- 
λευειν νπο των Περσών 6 θ' Ι4ρσάμης χαΐ νουν ϊχβξν 
έδόκΒί, χαΐ μάλιστα τφ πατρί προσφιλής ων ουκ ίλάν^α^ 
νε τον Λχον. ^πιβουλευων ουν άμφοτέροις, χαΐ δολε- 
ρός ων ομού χαι φονιχος, έχρησατο τ^ μεν ώμότητι της 
φύσεως προς τον ^Αρσάμψ^ τ^ δε %ακουργΙ(;^ χαι δεκνο- 
τητι προς τον Αριάσπην. ΥπέπεμψΒ γαρ προς αυτόν 
ευνούχους χαι φίλοχτς βασιλέως, άπειίας τι»^»^ αει χαι λό- 
γους φοβερούς απαγγέλλοντας, ως του πατρός έγνωχό- 
τος αποχτιννύειν αυτόν ωμως χαϊ έφυβριστως. Οί δέ 
ταΰτα χα&* ημέραν έχφέρβιν δοχονντες ως απορία, χαΐ 
τα μεν μέλλειν, τα Λ' όσον οντιω πράσσειν βασιλέα λέ- 
γοντες, ουιως εξέπληξαν τον αν^ρωιπον, χαί τοσαύτψ 
ένέβαλον πτοίαν αυτφ χαι ταραχίρ^ χαΐ δυσ&υμίαν ίΐς 
τους λογισμούς, ώστε φάρμαχον σχευάσαντα των '&ανα- 
σιμων χαΐ πιόντα του ζι^ν οιπαλλαγηναι* Πυ^ομενος δ 
6 βασιλεύς τον τρόπον της τελευτης, έχείνον μεν απέ- 
χλίχυσε, την δ* αΐτίαν νπωτττευεν» ^Ελέγχειν δέ χαϊ ζη- 
τεΐν έξαδυνατών δια το γηρης, ηι μαΐλον ησπάζετο τον 
^Αρσάμην, χαί δήλος ψ μάλιστα πιστευων έχείνύ^ χαι 
παρ^σιαζομενος. "Ο^εν οΐ περί τον ^Λχον ουχ άνεβά- 470 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΪ 

Χοϋτο τίρ' ηραξίΡί αΧΧ Ι4ρ7ίόιτψ, νίοΐ' Τίριβάζου, ηαρα" 
σηΒνασατίΒς, αηίχτΒίτσρ δι* έπείρου τον αρ&ρωηον. 
ίίτ μα^ Όυρ έηΐ (οπής μικράς ο Ι^ρτοξερξης δια το γη• 
ρβις ηδη τοτβ* ηροσηβσόντος δ* αντφτον ίί8ρΙ τοτ^ίρ^ 
σάμψ ηά&ους, ονδ' οΙΙγορ ίντίσχΒ^ί αλλ' ΈΌ&νς νπο 
λντνης χα* δνφ&νμίας απβσ^βστ^, βιώσας μίν ί»Βνψίοντα 
χβ* τέσσαρα Ϊ9η, βασύίΒΌσας δέ δυο καΙ έξηχοττεί, δόξας 
δέ ττρψος δίΐ'αι. καΐ φι^νηηκοος, ονχ ηχιστα δια τον νίορ 
Λχον, ύμοτψι χοϋ μιαιφονί«ΐί πάντας υταρβαΧλόμβτορ, ΔΗ μητριός. Οι ηζωτοί τας τέχ^ικς ίοοώηχί τσΤς αισ^ησ&τιν 
νηολαβάίηηςί οίιχ ηχιστά μοί δοχαυσι τ^ πβ^ τα; χρί- 
σβίς «ντώτ κατιχνοησΜ ^ύτη/ΜΚ, ι/ τώτ έι^ϋΐντίωρ ομοίως 
έχατέρφ γέί^ί ηΒφνΐίαμ9ν άνηλοίμβϋνβσ'&αι, Τίίντο γαρ 
ουτοίίς κοιτίν Αττι* τ^ δέ προς τα τέλη των ιιρι^^ομένων 
α^ςαρορ^ δΜίΧάττοΜπν. *Η μέν γαρ αϊσ^σις ουδέν ίι 
μαλλοψ έπΙ λΒυκων, η μβλάτϋαν, διαγνωσΒΐ γέγοα^α^, ουδέ 
γλυχ8ω¥9 1^ τζιπρώα^^ ουδέ μαΧαχωρ χαΐ ααοντων, η σ)(λψ 
ρων καί αντιτντιωι^, α^' ϊ^^ον ίάτ^{ζ, έχάστοις έντυγχά^ 
νουσαν, νηο πάηωτ τβ χΐ/^ϋαϋαι, »αΙ ιανουμέι^ν ίιρος 
το ίρροΨου3' αναφέρβιν, ώς ηέηον&βρ. •Αΐ δέ τέχναι μ^τά 
λόγον σντ&ιτωσαι ηρος αϊρβσι» αο» λψϊψα^ οιχΰίου τιτος, 
ψνγήτ τβ χηΐ διάχρουσιν άλίοτρίου^ τα μέρ αφ' αυτών 
προτητουμένως^ τα δ^ υπέρ του φνίΙοίξασ'^Μ «ατα συμ- 
βδβψος έ7ΐι•θ•§ωρουσι* χαΐ γαρ Ιατρική το νοσερον, χαΐ 
άρμοπΗ^ το έχμΒϋς, υηως %βι, ίη^οηβοτ συμβββηχβ ηρος 
τ^ τωρ εναντίων αηιργασίαν. ,/ίΙ' τβ ηασών τβλβιότα- 
τα< τβχνών, σωφροσύνη^ χάΐ δίχαιοσυνη, χαΐ φρίνησις, 
ου χαλων μόνον χαΐ διχαίων χα2 ωφέλιμων, αίλα χοϋ βλα» / 472 ΡΙ.υΤΑΚΟΗΙ 

^β^ωΐ' %6λ αίσχρωρ χαΐ αδίχααΫ κρίσδίς ονσαι, τψ αττει- 
ρ/α των χαχώι^ ααλλωηιζομένψ αχαχίαν ουχ έηαινουσιν, 
άλΙ* αβύ,τΒζΙαν ηγΌννται, χαΐ αγνοιαν, ων μάλιστα γι- 
νώσχΒΐν ηροσηχΒΐ τους ορ-Θώς βιωσομένους. Οί μεν ονρ 
παλαιοί Σπαρτιαται τους Εΐϊλωτας έν τάΐς έορταΐς ηοΧνν 
αναρίάζοντες ηινΒΐν αχρατον, Βίστηγον ύς τα συμπόσια, 
τοΊς νέοις, οϊόν έστι το μέ-^υειν, έπιδΒίκνυντΛς. Ήμεΐς δέ 
τψ 6ι διαστροφής έΐίρωτ έπανόρ&ωσιν ου πάνυ φιλάν- 
•θ-ρωπον, ουδέ πολιτιχην, η^τουμβ^α, ' Των δε χεχρημέ' 
νων ασχεπτότερον αυτόίς, χαΐ γεγονότων έν έξουσίαις 
χαΐ πράγμασί μεγάλοις επιφανών άς χοαιίαν, ον χείρον 
Χσως εσύ συζυγίαν μίαν, ^ δυο^ παρεμβαλε'ίν πς τα παρα- 
δείγματα των βίων, ουχ έφ* ^δον^, μα ^ια,χοΛδκητωτι} των 
έντυγχανόντωνποιχίΐλονταςτηνγραξίίην,αΐλ^ ωστιερ Ισμη~ 
νιας 6 Θηβαίος, έτηδειχνυμενος τοϊς μαϋ-ητιης χαΐ τους ευ 
χαιτους χαχώς αυλουντας, πω&ει λέγειν „ Ούτως ανλβο' 
δεΊ'" χαΐ πάλιν ηΟυτ<ας ηυλειν ου δεί*" 6 δ* ^Αντιγ^- 
νΐδας χα\ ηδιον ωετο των άγα&ών αχροασ&αι τους νέους 
αυλψών, έάν τίνα χαΐ των φαύλων πϋραν λαμβάνωσιν 
οντω μοί δοχουμεν χαΐ ημείς προθυμότεροι των βελτιό- 
νων ϊσεσ&αι χαΐ -Θ-εατοΐί χαΐ μιμνμαί βίων, ύ μηδέ των 
φαύλων χαΐ ψεγομένωρ ανιστορητα>ς εχοιμεν^ Περιέξει 
δε του^ το βιβλίόν τον Δημητρίου του ΙΙολιορχηίου 
βίον, xο^^ ^ΑντωνΙον τον ϋάιοχράτορος, ανδρών μάλιστα 
δη τω Πλάτωνι μαριτνρησάντων, οτι χοϋ χοαιίας μεγάλας, 
ωσπερ άρετάς, αΙ μιεγάλαι φύσεις έχφέρουσι. Γίενόμε•" . 
νοι δ ομοίως έρωτιχοί, ποτιχοϋ, στρατ»ωτιχοι, μεγάλο• 
δωροι, πολυτελείς, υβρισταΐ, χαΐ τάς χατά τύχην ομοιό- 
τητας αχολού-θΌυς εσχον. Ου γαρ μόνον έν .τω λοιπω 
β"9 Μ^άλα μέν χατορ&ουντες, μεγο^ δε σφαύόμβνοι, ΠΕΜΕΤΚΙΙΤθ. 473 

ηλβίσΎΦΜβ ί* ίηαρατονη^^^ ηΧιϋστα ί* άηοβάΙΧοΦΤίΒζ, 
αη^οσ^ίοχηιτως δέ τηαίοτίδς, ανύη^ως δέ ηάλιρ άι^α- 
φίροη^ς δίβχέΧ»ίί(χτ' ϋΧα καΐ χατίστρβφατ, ο μέν άΧονί 
νπο τώ» ηόΙψίϋ>¥^ ο 6* ϊ^γιστα του ηα•&8α^ τοντο 

II. Ι4ντιγόν9^ τοίννι^ δϋο» νίωρ έκ Στ^ατοριην^ς χτ^ς 

ΚορφαΙσυ γΈ»ομαη»9 τον μέρ έηΐ τάδβΐφφ ^ημψριον, 

τοψ 9^ έ9ύ τφ ηατρί ΦιλαιηΌν ατομασβίβ. Οντφς έστιρ 

6 των ηίβίστ&ι^ Ιογος* ΐΕ^ιοι δΒ τον ^ημητριον, ουχ 

νίον, αλλ αδύίφιδονν γενέσ&ίχί του ^Αντίγονου λητουσ» * 

έηΐ νψί&ρ γαψ αυιφ ηαηάηιχσί τον ηίηψ»ζ τβ^βντι^σαν- 

το$> Λτα τΐις μψ^ βυΟνς τω Άντιγόρω γαμη&Βίσης, 

νΐον έχΛίνου ψομισ&ψαι. Τον μεν- ονν ΦϋΛηηον, ου 

ηολίοίς βιβιτί τον Αημη^τρΙου νβώτΒρον οντ9, συνέβη Τ8•* 

λευτησοΛ. Αημιίβριος δέ μεγέ^Βί μεν ψ του ηατ^ 

έλάττϋον, χαίπερ ων μίγας' Ιδέφ δε χαέ πάΙΧει ηροσωηου 

'&ζκομαϋτος %οίί ηε^νηό^' ωστΒ των ηλ($ττ6ντων χα» 

γφχφίντων μη^&ένα της ομοιότψος. έφίκεσ^αί. Το γαρ 

αυτό χόψν χα» βάρος κηΐ φόβον ααΐ ωραν άχΒ, «α» σνί'- 

εχεχρατο τφ νεαρφ χα» Ιταμ^ δυσμίμητος ψ^ωϋχη τις έπι- 

φα»«»α χα» βασίΐίχη σεμνότης. Ούτω δέ ιεως χαί το 

-^^ό; έτηφυχεί προς εκτύηζιν ανϋ-ρωτίων αμα χα» χάριν» 

"αδίστος γαρ ων συγγβνεσΌ'αί σχολαζονη ηερ* ηότους 

χα» τρυφας χα» δι,αίτας άβροβαώιατος βασιΧβων, ενεργό^ 

τατον αν ηόΐχν χα» σφο^^ατον το ηβ^» τα; τιράξεις 

ένδέΐεχες βξτβ χαί δραστηρίον ρ χα» μάΧίστα των ^εων 

έζί^ίου τον Αώνυσον^ ως ηοΐέμο^ τε χρησϋ-Μ δεινότατον^ 

ύρψψ τ α/υ^ις ίκ ηολέμων τρέψαι, χα» ηρος ευφρο' 

σχνψ χα2 χαρΐν ίμμελέστατορ» 

III. ίΐν μεν ουν χαί φιΧοηατωρ διαφερόντως* Τζ 474 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

> * 

^ πβ^ τψ μι^ηριχ στίσυδ^ καΐ τον ηοετέρα τιμών ίφαΐ* 
νβτΟί ^' βϋνοίον αΧη&ίψιρ' μάλλον, ί) ι^β^απβ/αι^.τ^ δυ»^ 
νάμβως, ΚαΙ ηοτβ ιι^βσ/^^ τανί τον ^ίντητόνου σχολά^ 
ζοηο9ί άπο ^ψας ο ^ημψρως έαέστη * χάί η^οσ^&ών 
τφ πατρ*, χαΐ φιλησας, ωσηβρ ύχβ τας βολίδας, έκά^ισβ 
ηαρ* αυτόν. Ό δέ Αντίγονος άταόντας ι^δη. τονς ηρε- 
σββις, ^οντας οΜοκρΙσας, μΒ^τάλι^^ψων^ ηροσαγο^βύσας' 
,,ΚάΙ 'Λ^/' ΒέίίΒν, η ω ανδ^Βς, άπαγγβίλατΒ η8^1 ^μών, 
οχι ηρος αλλήλους ούτως Βχομβν'" ώς Ισχυν ^ινα ηφαγ^ 
μάτων βασιλίΜων 9<ο(» δυνάμπας έηίδβιξίΐν ουσαν τψ η^ 
τον υΐον ομόνοιαν χαί ηίστίν. Ούτως αρα πάντ-η δυσ• 
ιαοινώνψον ι^ α^χ%ι χα$ μΒστον αναστίας χοϋ δυσνοίας, 
ώ<Γτ' άγ'άλλβσ'&αί τον μβγίστον των Αλ^άνδρου διαδό^ 
χων ΧαΙ ηρβα-βίτατον, οτι μη φοβ&ται τον υίον, άλλα 
ηψοοίβται τψ λόγχψ έχοντα του σώματος ηλημίον- 
Ου μψ αίλα χαί μόνος, ώς βιπΜτ» ο οΊχος ούτος έηΐ 
ηλ^ίστας δίαδοχας των τοιούτων χαχων έχα^άρβυσΒ' 
μάλλον δ^ δς μόνος των απ Αντιγόνου Φίλιπηος αν^- 
λβν %ηόν. Αί δ^ αλλαι σχβδον αηασαι διαδοχαΐ, ηολλων 
μί» ϊχουσι παίδων, ηολλων δΑ μψέρων φόνους χαι γυ- 
ναιχων. Το μέν γαρ άδβλφους αναιρι&ν, ωστίβρ ο* ;<'Μ>- 
μείραι τα ίάτημαΛα λαμβάνουσιν, ούτω ουνβχωρΒαο χοι- 
νόν τι νομιζόμβνον ϋ^τημα χιΔ βασιλιχον υηέρ ασφαλβίας. 
IV. Του μέντοι χοΐι φιλάν&ρωτΐον φυσβι χαί φιληαϊ'• 
ρον γΒγονέναι τον Αημητριον έν αρχ^, ηαράδωγμα τοβον- 
τόν εστίν. ύτίΒΐν. Μι^ριδαττ^ς, 6 'Αριοβαρζμνου ηοας, 
εταίρος ψ χα^' ηλιχίαν αυτού χαΐ συνη&ης, έ&βράτκυΒ 
δ^ ^ΑντΙγονσν, οντ' ων, οΰτβ δοχων ηονηρός* έχ δ* ένυ- 
ηνίου τίνος υηοψίίχν ^Ανηγόνφ ηαρέσχβν. ^Εδόχβι μέγα 
χαί χαλον ηεδίον έΛίάν ο ^ίηίγονος, ψήγματα χρνσίον ' ΌΒΜΕΤΚΐυβ. 475 

ηατασπείρΒίν έξ «ντον ^ ηρ&εον μίν υηοφυΒσ•&οη θβ- 

ρος χ^νσοΰν, ολέρ^φ δ^ νστβ^ν έπατβλ^ύΐτ, ουδέρ Ιδ&^, 

αλλ ^ τβτμί^μένψ ηαλάμψ^ ΑνκούμΒί^ς δέ χαι ηβρί'* 

ηοί-&ωτ9 οοίουσοΛ τιηϊ» λ^γίιηαιν, ως αρα ο Μι&ριδατ^ς 

ές Ιΐόντον ]^Βηκη> οΤχνζαΐ^ το χψυσοΐατ •ΰ•έρος έξαμψτά* 

μΒί^ος. 'Εχ τοντ<ιν τΛ^ο^^ά^, ηαΐ τον νϋρ ό^είσας 

σίωττψΓΒΐν, εφρασ9 τψ οψιρ. «νίφ^ κβ» οη ηάρτωζ τ!» 

αν&ρωηον έκτιοδω» ηοιύσΌ^αι χαι δίξ»ψ^9ί^βίΡ ητνωπΒΐβ, 

*Αχσύσας ί* 6 Λημητ^ς ί^χ^έσ^^ σφό^^α κη» του Μ• 

ιχτίστίου, ηα'Θ-άτίύρ βιω&Βΐ, γβιτομένου παρ αυτψ χαι σντ- 

όντος έιά σχοί^, ψ&έ^ξίχσ^Μ μ%ρ ονκ ίτοΐμηβ^, ονδε 

ττ} φ&νΐ} καΤΒΐπβα', δία τον ορκον νηαγ9γύ» δέ «οττα 

μίκρορ άτιο των φίλων, ως έ]^β]τονΒίσαν μόνοί χα•ΰ•^ αντονς, 

τφ στνροΗΐ της λόγχης κα^έγ^ίχφΒν πς τψ^ν γψ, ο^ωντος 

αντου' ,,Φβΰ}^, Μί&ριδάτα." ΣυνβΙς^^ έχ&ά/ος, ατίύδρα 

ννχτος βι$ Κβαίτίαδοκίαν. ΚαΙ ταχύ τψ ^ίντιγόνφ γη- 

νομένην οψ*ν νηαρ οτντον σννίτέλΒΐ το χρΒίάν, Πολίτης 

γαρ χαΐ άγα&ης &ίρότησ8 χώρας, >(«« το των Ποντικών 

βασιλέων γένος, ογδόυ ηου διαδοχή παυσάμα^ον ίτά 

'Ρωμοαων, έχβϊνος παρέσχβ. Ταντα μ(ν ουν Ευφυίας 

Μ;^ματα του ^ημηιτρίου ηρος έηΐΒίιίΒίαν ηαΐ διχαιοαυνψ, 

V. ^Ετΐά δ\ ωσηβρ έν τοΊς ^Εμπ^δοΜους στο^χΒίοις, 

δία το νΜίΗος καΐ την φιλίαν ϊν^στι διάφορα ηρος αϊΐηλα 

%αί πόλψος, μάλλον δέ τοΊς αλληλωρ άπτομένοίς ηαΐ πβ^ 

λαζουσιν οντω τον τιασι το7ς ^ίλίξάνδρου διαδοχοις 

ηρος αλλήλους οντά συνΒχη ηόλΒμον αΐ των πραγμάτων 

χα2 των τοηων συνάφβιαι, τίρος ένίους έηοίουν έταφανΒ* 

στ»ρ&ν, κάί μάλλον ^έΐίφον, ωση^ρ ^Αντιιγόν^ τότβ προς 

ΠτοΪΜίαΙσν, . Ανιος μέν Αντίγονος έν Φρυγίι^ δίέτριββ' 

ΠτολΒμαΙον δ^ αχονσας έκ Κύπρου δΜβάντα ηορ&ύν Π6 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

ΣνρΙαν, χα» ίας ηόΐΒΐς αηογ8ΐ9^ καΐ βιάζΒσ&ίχι, ηατβΐϊΒμ' 
ψβ τον νίον ^ημητρίοΐ', δυο ΜαΙ άόίοσι ίτών οντά, χαΐ 
στρατΒίας τότβ ηρωτον ΐάτο^ύως έηΐ ηράγμασ^ μΒγά- 
Ι^ις ίητομΒνον. 0ΐ« 9έ ψέοζ παΐ αΛβιρος ανδρΐ σνμ- 
ηΒσύν έπ τΐ^ς ^λ^ξάνδρου παΧαΙστρας, τ^&Χηχότι ηοΧλους 
χα« μί^^άλους κατ' αυτόν αγώνας, έσφάλη π8ρί ηόλιν 
Γάζ€ίν ψτιι^άς, οκτακΗτχίλΙων αίοντων ηάί τίΛντσΜσχι- 
ΧΙων αηο&οψόντων. ΐΛηέβαΧβ δέ καΐ σηηνιρ' ίΐαΐ χρήμα- 
τα, ΜαΙ όίως σνμηασαν την ψίΒρί το σώμα '&ΒρΐοτΒίαν. 
*ΑΐΧα τοΛτα μίν αντώ ΠτοΙψαίος απέτϊΒμψβ μβτά των 
4ρίΧων, βυγνώμονα χ«» φιλάνθ'ρωπον ανβιηών Χογον, ως 
ου ηΒρί ηάνταιν αμα, τίβρί δόξης δέ καΐ αρχής ηολεμη- 
τέον έστϊν αυτο'ίς* . ^ίημητριος δέ δεξάμΒνος βυξατο τοΙς 
'&Βοιςμη ηο^ν χρόνον οφαλήψ γβνέσ&αί Πτο^μαιω της 
χάριτος, άλλα ταχέως αμβιψασ&αι δια των ομοίων. Και 
ηά&ος ου μΒίρακίου ηαϋ^ών, Ιν αρχι^ ηράξΒων άνατρα- 
ηέντος, αλλ* έμβριϋ-ους στρατηγού, 9(8χρημένου ηραγμά- 
των μεταβολαις, ανδρών Τ8 συλλογής- ΛαΙ κατασχΒυης 
οηλωιν έηψΒλΒίτο, χα» τα; ηολβις δια χειρός ΒΐχΒ, χα< 
τους αθροιζόμενους έγυμναζβν. 

VI. Αντίγονος δέ, ττ(ν μαχψ ηυ&όμενος, Πτολδ- 
μαίαν μέν αγβνβίους νβνυαρίθτα €φη νυν, αυ&ις διάγω- 
νΐ8ίσ&αι ηρος άνδρας* τοίά δ* υίοΰ το φρόνημα χα&Β' 
λπν ηαΐ χολονσαι μη βουλόμβνος, ουχ ένέστη ηάλιν αι- 
τουμένη μάχΒσ-Θ'αι κα&^ αυτόν, άΐλ^ αφηχβ, ΚαΙ μβτ' 
ου ηολυν χρίνον άφιχτο Κίλλης, Πτολεμαίου στρατηγός, 
μηά λαμηρας δυνάμεως, ως έξβλάσων Συρίας Αημψριον 
άηάσης, τφ ηροηττησ&αί καταφρονουμενον, Ό δ* 
έζαίφνης έτίΐτίΒσών ου προαισ&ομέν^, χαι φοβησας, ϊλα- 
βίν ξχυτφ στρατηγφ το στρατόπβδον ηαΐ στρατιωτας ΟΕΜΕΤΚΐυθ. 477 

μεν ίιντηΗΚτχίλίονς ζώντας βιλβ, χρημάτων δέ ηαμπόλλωρ 
ίχνρίβυσβι^, '^χαιρβ δε ρικψτας, ουχ οϊς εξειν, αΑλ' οΓιί 
άηοδωσβιν ϊμΒ^Λ» * χα2 τ^; ρΐίίης ου τον πλοΰτορ οίηως, 
συδέ τψ δοξαρ, ως τίρ^ δίάΧνσι» τον φίλαν&ρωτίβνματος 
έηβίνΌυ κϋ^ τψ χάψν ιΐ)γοαΐ'ησ9ν• Ου μψ ιχντογνωμό- 
νως ταΆτ ^ιραξεν, αλλ' ^^βτ^ τ^ ηατρι, Φόρτος δ^ 
έκβαβου καΐ ιιβίΒυσοιρτος ορ βουΐ^ται ηασι χρησ'&αι τρο* 
ηοΐ', αίτόρ τβ τορ^ ΚίΙΧψ, και φίλους αντφ δωρησάμβ- 
νος αφ&όρως, αηίηβμψβ» Τοντο το ηά&ος Συρίας 
β^Αασβ ΠτοΧβμάϊορ, ^ΛνιΙγονορ δέ καττηταγβρ έχ ΚβΙαΐ" 
νωρ, χαίροντα τ^ ^^> ν^ πο&ουντα ϋ-βάσασΌ-αί 
τορ νιορ. 

VII. Ελ τούισυ δε τώρ Αράβων τους καλουμένους 
ίναβαταίους υτταγαγύσ&αι ηβμφ^Βΐς 6 Αημψριος, έχιν^ 
δύνβυσβ μίν άς τόπους άνυδρους έμπΒσώρ' τφ δβ μη 
διαταραχ'&ηραι, μηδ^ έχηλαγψαί χαταηληξάμβνος τους 
βαρβάρους, λύαρ τβ λαβών ηολληρ χαΐ καμήλους έτίτακο- 
σ$ας ηαρ" αυτών, ανΒχώρησβΡ, Έηύ δέ Σέλβυκος, έκ- 
τίΒσώρ μίρ νχί' ^ίντιγορου της Μαβυλωρίας ■ ηρότβρορ, 
νστβρορ ί* 'αναλαβών τψ άρχψ δι* αυτού καΐ κρατών, 
ανύβη μη α δυνάμεως, τα σννορουντα τοις 'ΐνδοϊς ϊ&νη 
καϊ τάς 9ί8ρι τον Κ(χύκασον ΐηαρχίας ηροσαξομβνος* 
ΆπΙζοίΡ Αημψριος ϊρημορ βυρησΒίρ τψ Μ&τοηοταυάαν, 
καΐ ίίβράσας αψνω τον Ευφράτψ, έΐς τψ Βαβυλωνίαρ 
ηαρβισηΒσώρ ΒφΘή, και τνις ετέρας άκρας (δυο γαρ ήσαν) 
έκκρουσας τψ του ΣύϋΒυκον φρουράν, καΐ κρατησας, 
ιδίους έγκαταστησέν έτττακισχιλίους άνδρας. ^Εκ δέ της 
χώρας, οσα φέρβιν η αγΒΐ» ηδιψοντο, τους στρατιέίτας 
ώφύΒίσ&αι καΐ λαμβάν&ν ΚίλΒυσας, έηανηλ&νν έηΐ θά- 
λασσαν, βββαιοτέραν Σβλείκο^ την άρχψ άηολιπών' 
Ρ Ι. υ τ. VIII. Μ Π8 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

έξίστασ&Μ γαρ ^χμ τω παχον^, ώς μηπέΐί ηρο9ηΜν^ 
σα» ιχντοι^. ΠτοΧ^μαΙον μέηοι ηολίθ(^ουί^ος ΆΧίπαρ^ 

VIII. 'ϋϋι^όξον δέ της φιλοτιμίας ταύτης ^τβρομέ/ηις^ 
ορμή ηαρέστη -θαυμάσιος ϋΛτοίς ϋΛυ^βρουρ ττ^ '£ΐ1ά• 
^α ηασαν, νηο Κασάνδρον χα» ΠτοΐΒμαίου καταδβδον^ 
Ιωμ&ηρβ* Τοντον ηό^ίΛμορ ονδύς έηοίψησβ τω» βασι^ 
ΪΛΟ» καίύΐω %αΙ δίπαιότερο^' ας γαρ, αμα τους βαρβά- 
ρους τατίΒΐΡΌνπΒς, βνηορίας σντηγαγορ, ύς τονς'Έίλιΐ}•' 
ψας ντίέρ Βνδοξίας ααΐ τιμίως ατηλισκορ, 'Λς δέ ηρωτορ 
ίδόχβί πΐΒΐρ έιά τας ^ί&ψας, τωρ φΰίωρ έατορτος τιρος 
ηρος τορ Άρτιγορορ, οτι δβϊ ταυτψ τψ πόλίΡ, α» Έίωσι, 
χατ^Βΐρ δι^ αντώρ, έαιβά-θ-ρορ της ^ΕΧΧάδος ουσοιρ, ου 
ηροσέσχβρ ο ΙίίηΙγοροςί άλΐ' έταβά^ραν μέρ Βφη χαλ^ 
χα» ασάίβυτον Βίραί τνρ Λροιμρ* τας δ' ^ί&ψας, ωστιβρ 
σηοηορ τ^ ίίΛΜονμέρης, ταχν τ^ δόξ^ί διατίυρσΒυσβο^ Μς 
απορτας ατ$•ρύηονς τας ηράξΒίς. ΈπΐΜ δέ Δημήτριος 
ν^^ϊ^αργνρίου ηΒρταχισχΙΧία τάλορτα, χα» ντόλορ ρβορ 
ηβρτηχοηα χα» διαχοσίωρ έηΐ τας Ιί&ψας, το μέρ άστυ 
^ημψρίου του ΦαΧηρέως Κασάρδρ€^ διοίχούρτος^ έρ δέ 
τη ΜσνρυχΙφ φρουράς κα'&βστωσης. Ευτυχίφ β' αμα 
χαί ηροροίΐΐί χρηοάμβρος, έπΒφαίρΒτο τφ ϋβιροίβΐ ηέμτηιι 
φ&ίρορτος θαργηΐίωρος, προοίσ&ομέρον μέρ ουδβρος' 
ίηύ δ^ ωφ^ ηλησίορ ο στόλος, άηάρτωρ ως ΠτοϋΛμβΛ» 
κας τας ρους υποδέχ»σύ•αί παρασχβοαζομέρωρ, οψέ συμ» 
φρορησαρίΒς έβοη&όυρ ο» στρατηγοί, χα» θόρυβος ψ, 
οίορ βΛΜος έρ ατιροσδοχητω ηολβμίους αηοβαίρορτας 
ΜραγχαΙομέρωρ αμυροσϋ-αι. ΤοΙς γαρ στομασι ιώ» λι- 
μίνωρ οοΜστοίς έηιτυχωρ ο ^ημψριος, χαι δίβξύάσας 
έρτος,ψηδη κατάφορης ηασι,κάΐ δασημι^ρΰρ αηοτης ρίύς ΟΕΜΕΤΚΐυβ. 479 

βΤιησίψ ησυχίας παΐ σιωηης, Τ^ομέι^ου δέ τούτου, ηη^ 
^νχα ηαραστησάμΒί^οζ, αρβατη^, οτι ηέμψ^ίΐ» αντόι^ ο 
9>ατ^ρ αγα^τΐ *οχΐι Α^^αίους έΧβυ&βρωσΌΤίο^ μ» τιρβ 
4ρρονραρ ίκβϋΑοίηηα, ι;αί τον^ νόμους αίνοΊς χαΐ τψ ηά* 
Ίξίσν άπσδώύτοτία ηολιτβιαν, 

IX. Άναρ^&έηων δέ τοντωτ, οί μβτ πθλΧοΙ χας 
ίσηίδας ηαραχ^μα '&έμβροι ηζο των ηοδων ανΒΜρότψ 
σαν, ηάΐ βοωντΒς ίαέΧΒύον αηοβαίνΒΐν τον Αημψρριον, 
σωιηρα χαι ά^ργ^τψ αιναγορβύοντ^ς* οΙ ^ η»^ τσν 
Φαλϊΐρέα «άντως μίν ψοντο δβίν δ^βσ-^αί τον κρα- 
τούντα, %ζν ουδ^, ων έπαγγίΙίίΒταί, μύλ^ βββαιοίη^* 
όμως δέ ηρ^βης δβομένους ατΗστβιλαι^ ο^ ο Αημ^ριος 
έντυχων φύαν^ρύπως, συνέηβμψβ ηαρ* έαντου των 
ηατρψαν φίΧων τον Μίλησιον ΐΛριστόδημσν. Τον δέ 
ΦαΧηράας δια τψ μβταβολψ της ηοίιτΒίας μαύ,σν τους 
ηοΧΗας, η τους ηολβμίους, φοβούμενου, ουκ ημ^Ιησεν 6 
Αημψριος, «Μ ηαί τψ δοξαιν αΙδΒσ^άς Μα» τψ άρβτψ 
του ανδρός, ά>ς Θήβας αυτόν, ωσηερ ηβού^ο, μη' 
ασφαΧΒίας συν^έαβμφβν, Αντος δέ τψ μέν ηοΐοϊν ουκ 
αν Βψη, ηαίιηρ έτοιμων, Ιδ&ν ηράίΒρον, η ηαντάηασνν 
ΟίΒυ&ΒρωσΜ, της φρουράς απαΐλαξας' τ^ δέ Μουνυ^ 
χΐφ χαράκωμα χαΐ τάφρσν πΛριβαλων δια μίσου, Μ^γά- 
ροις έτΐέπλβυσβν υπί Κααάνδρου φρσυρουμένοις^ Πυ^ό^' 
μβνος δέ την ^4Αεξάνδρου του Πο^ίυικρχονψύς γΜνομένψ 
γυναίχα Κρατησ&τοΙιιν, έν ΠάτροΛς διανρίβουσαν, ουκ αν 
αηδώς γβνέσ'&αι μη αυτουί τηρίβοψον ονσαι^ έηΐ χάλ- 
Ιβι, καταλαηων την δυναμαν ίν τ^ ΜΒ^^ρίχ^χ ηροηΧ^^ν 
ίάζωι^ους τινάς Βχ€ίΡ συν αυτφ. -.ΧαΙ τούτων ηάΧαν ατιο- 
στρέφας, οηΒσνηνωσΒ χωρίς, υπέρ του Χα&ίιν την γνναί» 
ηα συνΒΧϋ-ουσαν αντω. Τοντο τινές αΙσ-Β-όμενοι των 

Μ2 ί80 ΡΙ.υΤΔ.ΚΟΗΙ 

ηολβμιων, εξαίφνης αατέδραμον έη* οντον. Ό δε φο- 
βη•&Βΐς9 κοΐί Χαβων χλαμύδιον βυτβλΒς, δρόμφ φοίγων εξε- 
φιγΰν, ολίγου δεησας αίσχίστψ αΧωσιν έξ αχρασιας 
αΧωναι, Τψ δέ σχψτρ' μβτα τωρ χρημάτων ωχοντο λα• 
βοπΒζ οΐ ποίέμιοί* Των δε Μεγάρων άλόντωτ, χαΐ των 
στρατιωτών έφ αρπαγψ τραηομένωιν, *Α•Θ•ψα7οι Λαρτ^' 
τησαντο ηολλ^ δεήσει τους Μεγαρείς* χαι την φρονραν 
ο Δημήτριος έχβαλών, ηλου^έρωσε τιρ' ηολιτ, '^τι δε 
τούτο πράττων, τον φιλοσόφου ΣτΙληωνος ίμνησ'&η, 
δόί^αν έχοντος οενδρος ^ρημενου ηως έν η<τνχΙί^ ααταβιώ" 
ναι. Μεταηεμψάμενος ουν ηρώτα, μη τις ^ηφί τι των 
έχείνου» Και ο Στίλπων, „Ονδεις,'' εΐηεν' „όυδένα γαρ 
είδον έπιστάμαν αποφέροντα. ^' Των δε -^εραπόντίαν 
σχεδόν άηάντων διαχλαηέντων, έηά ηάλιν αντον 6 Αη^ 
μψριος έφιλοφρονεΐτο, χαΙ τέλος άηαλλαττομΒνος εαΐεν 
,,^Ελευϋέραν υμών, ω Στίληων, άηολείηω την ηόλιν" 
,/θρ^ώί," εφη^ „ λέγεις. Ονδένα γαρ ημών δονλον «λο- 
λέλοιηας.^' 

Χ. ΕηεΙ δε ηάλιν ίηανελ&ών ηρος την Μουννχιαν, 
χαταστρατοηεδεύσας έξεχοψβ την φρονραν, χαί χατήτκα- 
ψ8 το φρουριον, όντως ηδη των ^Αϋ-ψαιων δεχόμενων χα» 
χαλουντωιν, παρελθών εις το ασΤυ, χαΐ σνναγαγών τον 
δημον, αηέδοΜε τιρ^ ηάτριον ηοληείαν' χαΐ προσνπέσχβ^ 
το ηαρα του ηατρος αυτοΊς αφίξεσ-^αι σίτου ηεντεχαί^ 
δεχα μυριάδας μεδίμνων, χαΐ ξυλίον νανηηγησίμων ηλη^ 
-θΌς εις έχατον τριήρεις. *Α•&ψαίοι ί* αηολαβ6ντε$ την 
δημοχρατίαν ειει ΐίεντεχαιδεχάτιρ, τον δε μέσον χρσνσν 
από των Λαμιαχών χοϋ της ηεςΐ Κρανωνα μάχης, λόγίρ 
μεν ολιγαρχιχης, εργί^ δε μοναρχικής χαταστάσεως γενο^ 
μένης, δια την τον Φαληρέως δνναμιν, οντω λαμπρον έν ΟΕΜΕΤΚΐυβ. 181 

ταΐς ενΒ^^Ιαις καιμέ^^οιρ φασάτα τον ^ημψ^ιοΡ, ίηα^ 
χ&η χαΐ βαςυρ έηοίησαν Τίϋτ τιμ&' ταΐς αμηρίαις, ας 
έψηφισαντο. Πρώτον μ$ν γαρ αηάντωρ τον ^ημψριον 
χάί ^Αηιγονον βασιΧβΊς άνηγορβυσαν, άλλως αφοσιουμέ- 
νους τιΛνομα, ώς τοντο δη μόνον των βασιλικών ετί τοις 
απο Φιλίίίηου χαι Αλεξάνδρου ηβριβΊναϊ δοχουν αθΊ- 
χτον έτέρως χαΐ αχοίνώνη^ον. Μόνοι δέ σωτήρας άνέ" 
^^ρα^αν ■Θ'Βους, χαι τον ίπωνυμον χαι ηάτριον άρχοντα 
χητοΛανσαντΒς, ΪΒρέα σωτήρων ίχειροτονουν χα&* Ιχα- 
στον ένιαυτίν' χαΐ τούτον έηι των χρηφισμάτων χαΐ των 
συμβολαίων ηροέγραφον, ^νυφαίνΒσ&αι δέ τω τίέηλ^ 
μΒτί των '&βων αυτονς έψηφίσαντο' χαΐ τον τόηον, 
οηον ιχρωτυν απέβη του άρματος, χα'θΊβρωσαντβς, χαΙ 
βωμον ίηΐ'ΰίντΒς, Αημη^ξριορ Κσταιβάτου ηροσηγορβυ- 
σαν. Καί ταίς φυλαϊς δυο ηροσέ^Βσαν, Αημνμριάδα 
χαΐ ΆντιγονΙδα' χαΐ τψ βουλψ των πβνταχοσίων π^ώ- 
τον, έξαχοσίωιν εποίησαν, ατΒ δη φυλής έχάστης ηεντη^ 
χοντα βουλΒυτας ηαρΒχομένης. 

XI. Το δ^ υπΒρφυέστατον έν&υμημα του Στράτο^ 
χλέονς ψ * ούτος γαρ, ο των σοφών τούτων χαι ηΒριτ-• 
των χαινουργος αρΒσχΒυμίτωιν, έραψαν, όπως οί ΛΒμηό- 
μανοί χατα ψήφισμα δημοσίγ τίρος ^ΑντΙγονον η Αημη- 
τριον αντί πρΒσβΒντών '&ΒωροΙ λέγοιντο, χα^άπΒρ οΐ /7ν- 
'&οί χαΙ ΟλυμπΙαζβ τας ηατρίονς '&υσίας υπέρ των ττό- 
λεαοτ απάγοντΒς έν ταίς ^Ελλτ^αίς ίορτάϊς. Ην δέ χα» 
ταλλα παράτολμος ο Στρατοχλης, χάί βββιωχώς ασελγώς, 
χαΐ τ^ του παλαιού Κλέα^νος απομιμύσΌ-ϋα δοχών βωμο- 
λοχία χαι βδελυρίφ τψ προς τον δημον άχερεΜψ. ΕσχΒ 
δέ την ίταίραν Φυλάχιον ανειληφως* χαί ποτ* αντφ προς 
δείπνον έξ αγοράς πριαμέν^^ς ^γχεφαλους χαι τράχηλους 482 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

„Πα7ίαι," ΛίΒ, ,,τοιακτά ι^' ωφά^ηκας^ οίς σφαί^ομΒν 
όί ηοΧιΤΒυομΒί^οι/* Της δέ ηΒρΙ Άμο^ίρ ηττης τωτ νϋ&ν 
σνμβάσης τ<ης ^ί^ψαίοις, φ&«σίχς τονς απαγγέλλοντϋίς, 
άσηΧασΒΡ έστεφανωμέι^ος δια του Κβραμβίίίον, χϋϋ 
η^οσαγγύλαζ, οτι νβνίΜηΐίασίν, Λογγέλια •&νΗ¥ ^ραψΒ^ 
%ίύ κ^ΗϋδαισΙαν τίνα κατά κρινΧψ εποίησαν. Όλί- 
γψ δ' υστβρορ τίύΡ τα ναυάγια αομιζοντίο» αηο ττ^ζ 
μάχης ηαραγα^ομένωι^, κοκ του δ^ου ηρος οογψ 
καλούντος αυτορ, ιταμως υηοστας το» ^ό^βον^ 
,,Είτα," Ηρη^ Μ τ/ ηΒπάν&ατΒ δ^ινοψ^ ύ δυο ημέρας 
ηδέώς γΒγονατζ;*^ Τοιοίίϊ^ μί» η του ΣτρατοΜους 
^ραίροτης. 

XII. Ην ί* αρα Μββ ΐ9υρος ¥ιβρα '&ΒρμόίΒρα χατά 
τορ Ι/ίρκηοφάνη. ΓράφΒΐ γαρ τις αΧλος, ύηΒρβαλλόμΒ^ 
νος ανβλβυ&ΒρΙγί τον ΣτρατοΜα, δίχΒσ'&αί ^ημητρυον, 
οσάχις αν ηαραγένψαι, τοις ^ημιμρος καΙ ^ιονυσου 
ξενισ'μοΐς' τω δ* υτιρρβαΧλομένψ Ιαμηρότψι κα^9^ολι^• 
τβλβ/ςκ την υποδοχην άργυριοιν ύς ανά&ψ^μα δημοσίί^ι δΐ' 
δοσ&αι. Τέλος δέ των τβ μηνών τον Μουνυχιώνα ^η^ 
μητρ/άνΟί ^^ τύν ημβρων τ^ρ^ Η'ψ χαΐ νέον ^ημη^ιριάδα 
προ(ηητόρβυσαν, αοϋ των ίορτάν τα Διονύσια μΒτωνόμα- 
σαν Δημήτρια. ^£ηΒσημαιν9 δέ τοις ηλΒίστοις το ^ϋον• 
Ό μέν γαρ τίέηλος, ώσττΒρ έφηφίσαντο, μβτά του Μος 
αάί της ^Λ^ψας ηροσΒνυφι^αμένων ^ημητριον και Αν- 
τίγονον, ηψηόμβνος δια του ΚεραμΒίχου, μέσος έρράγη, 
'&υέλλης έμηβσουσης' ηβρί δέ τους βωμούς τους έχΒίνων 
έξην&ησΒν η γη ιβυχίφ ποΑν κωνβιον, άλλως μηδέ της χώ^ 
ρας Λολλαχοΰ φνόμενον^ Τ^ δ* ημέρφ» /; τα Διονυσία 
έγίνειο, την τίομπψ χατέλυσαν, Ισχυρών ηάγων γενομέ- 
νων ηαρ^ ώραν, ηαΐ πάχνης βαΟβΙας ηΒσουσης, ης ου ΡΈΜΕΤΚΐυβ. 483 

μορον αμηέΧους χα» σνκας απάσας απίχανσΒ το ψύχος, 
άλλα χαΐ του σίτου τον ηΧϋστον χατέφ^βιρΒν έμ χλόί/, 
^ιο ησί ΦίΧίητιΐδης, 4χ&ρος ων του ΣτψχτοκΙέους, ίν 
Μωμφδίφ ηγος αυτόν έηοΙησΒ ταιτα. 

^ι ον αηέπαυσεν η ηάχτη τας αμίίέλουζ, 
9ι ορ ασεβοΰρ& ο ηίηΧος έή^ο^γ^ι μέσος, 
τας των -Θ-βων τιμάς ηοίοηντ άν&ρωηίνας. 
Ταΰτα ^ίαταλύει δημον, ου χωμφδία. 

Ην ό^ 6 Φιλιππίδης Λυσιμάχου φίλος, κοϋ ποίλα δι* βν- 
τον ο δήμος βν ¥πα&α^ υτιο του βασιλέίος. Έδοαβι δε 
χα2 προς πραξιν αυτφ καΐ προς στρατβίαν ευσυμβυλος 
άπαντησας είναι χα* οφϋΈΐς. ^Ιλλως δε κα< δια το η^ος 
Βυδοκίμει, μφεν ένοχΧων, μηδ* αυλιχης πβριβρ^τίας άνα^ 
ηίμηλαμβνος, Φιλοφρονουμενου δε ποτΒ του Λυσιμά- 
χου προς αυτόν, χαΐ ειποντος' Λ Φιλιππίδη, τίνος σοι 
των έμων μβταδω; ,,Μονον,^' &ρη, ,,βασιλεν, μη των 
άηορήνμων•^ Τούτον μέν ουν επίτηδες ύιείνο^ παρβ&η- 
χαμβν, τφ σπο τον βήματος, τον απο της αμελής, 

XIII. **0 δε μάλιστα των τιμών υπερφυίς ψ χαί αλ- 
λοχσζον, 9]τραψ8 Λρομοχλάδης ο Σψηττιος, υπέρ της των 
οσπρίων αναθέσεως ύς ΛεΙφους παρά Λημητρίου λαβείν 
χρησμον, Λυτην δε παραγράψω την λίξιν έχ του ψη-' 
ψέματος, ούτως εχουσιχν• „^Λγα&^ τνχ^ δεδόχ-θ-ω τζ 
δήμω, χειροτόνησαν τον δημον ϊνα αι^α ίζ Λ&ψαΙων, 
όστις άφιχόμβνος προς τον Σωτήρα, χαι χαλλιερησάμ»- 
ρος, επερωτήσει Λημητριον τον Σαηηρα, πώς ασεβέστα- 
τα χαΐ χάλλιστα ΧαΙ την ταχίστψ 6 δήμος την αποκα- 
τάσταση^ ποιησαηο των ανα-Θημάτων ο τι δ* ορ χρη- 
σ^, ταΰτα πράττειν τον δημον. '* Ούτω χαταμωχωμβνοι 484 ΡΙ,υΤΑΙΙΟϋΙ 

τον αρ&ψοΛον, ηζοσδίέφ&βι^αψ αυτόν, ονδ αλΧωζ 
νγιοανοντα. Χψ διάτοιαρ, 

XIV. !<^λλ' &^ γ-8 ΊΰΛζίΛ'&ψαίίς τότβ σχοΙύΒο!»,'ηγά-' 
γετο χηρΒνουσ€αβ Ευ^^υδοίψ, η ΜιΧτιάδσυ μεν ψ απίγο- 
νος, τον ηαλαιου, σννοικησασα δ Οφέλτη, τφ Κνρψης 
αςξαντι, μετά τψ έπεο^ον τβλβνΐψ αφίχβτο ηάλίψ άς τάς 
^ί&ψας. Οί μερ ονν ^ί•θΎΐναιοι τορ γάμον τουτσρ ύς 
χάρι» Β&ΒΡτο χα} τιμψ της ποίΛως, ^ΑΪΧως δ^ 6 Δημή- 
τριος ενχβρης ης ψ περί γάμους, καΙ ηοΧλαΙζ αμα σνΡ" 
ψ γνραύξΐν, ίορ αξίωμα μέγίστορ είχε χα« τψψ Φίλα, 
δί* ίίίντίηατρορ τορ ηατίρα, ηάί δια το ηροσννψηρίέραΛ 
Κρατερω, τφ ηλεΐστψ ενροιαρ αντον ηαρα Μαχεδοσ^ 
των ^ίλεξάρδρου διαδόχωρ αηοΐΜόρτι. Ταυτψ, ώς εοι^ 
«ε, χομιδη ρ4ορ ϋρτα τορ Δημψριορ εηεί'&ερ ο ηατηρ, ουκ 
ουσαρ αυτω ηα&* ωραρ, άΧΧα ηρεσβ^τερατ, ΧαβείΡ• 
αηροϋυμως ί* ^ορτι, λέγεται ηρος το ονς το Εο" 
ριηίδειορ ύηείν' 

"Οηου το χερδος, ηαρα φίσίΡ γαμνμέορ, 
ομοιότηωτόρ τ» τφ δουλευτέορΒν&νρ(ημορησ(»ς. Τοίαύτη 
μερ ουρ τις ηρ η τον Δημητρίου τιμή ηρος τε Φίλαρ χάΐ 
τας αλλάς γαμετας, ώστε ηολλαϊς μερ άνεδηρ. έταΐραις, 
ηολλαΐς δ' έλενΌ-έραις σνρβραί γυροιξί, χαΐ μοΛιστα δη 
περί τ^ ηδορηρ ταυτηρ χαχώς αχονσαι τωρ τότε βασιλεωρ, 

XV, ^ΕπεΙ. δ^ 6 ηατηρ αυτόν 4χάλει ΠτολεμαΙφ περί 
Κύηρου ηολεμψ^οντα, τιεί&εσ&αι μίν ην άραγχαίορ' 
άχ&6μερος δ^, οτι τορ υπέρ της Ελλάδος ηολεμορ, ορτα 
χαλλίω χοίί λαμηροτερορ, εοίολείηει, ηροσίπεμψε Κλεω^ 
ρΐδιγ, τφ ΠτολεμαΙαο <ηρατηγω, φρουρουντι Σοιυωρα χαί 
Κορίρ-θΌΡ, ;|^ρΐ7ματιχ ηροτείνων, ωστ' έλεν&ερας αφεΐναι 
τας ηόλεις. Ου ηροσδεξαμένου δ* έχείνου, δια ταχέξον ΟΕΜΕΤΚΐυβ. 485 

α»αχ&Βίς ααΐ ιιροσλαβωΐ' 9ίη^σμιρ, Μηλβυσ^ Χνηροΐί, 

Χα,ϊ ΜβΜαοί^ μα^9 αδβίφοτ ΠτοΙψιχίου, μόχψ σνίΊΧ- 

ψας 9υ^ζ ένίκησο^: αυτού δέ ΠτοΧεμαΙον μΒτά ^ά- 

μββας ηξζβκης αμα *αΙ ψίαντίΜης μ^^τάΧης έηίφαΡέμτος, 

έγέι^οτϊο μέρ αηίάαΐ τι»^ Ηομηύδβίς χα* δίύΐΛγοίί τον 

§ΑΈν αηο7ίΙ&^ ^ψιμψρίοϋ' χβλβνοι^οβ) τ^ριρ νΛο της δννά" 

μβως ηάσης α^ροισ-^Βίσης χαταποαη&ψαί, 2/ημητρίον 

ό* έκϋ»θί¥ ίφύραί φάσχορτος, αν ομολογεί} Σκϋνωνα 

χαι Κόφ,ψ^ον ίοίαΙΧαξΒΐ» τΙ^ς φρονρας. Ό ί" άγων ου 

μόνο» οηαόις έϋβίνοίς, άλλα κοΐΐ τώς αΙΧοις αηασι δννά^ 

σταις, ηολλψ ΒΪχΒ ηροσδοκίιχν της έτίΐΜρψαμένης αδηλό- 

Ύψμος, ως ου Κυηρον, ουδέ ΣυρΙαν^ άλλα το μέγιστον 

ου^υς β&α» ηάντων, τφ χρατουντι της νίαης προστι^Βίσης, 

XVI. Αντος μέν ουν Πτολεμαίος ίηέηλβί πβντψον^ 

τα ηαΐ έκατον νους Μχων' έα δέ Σαλαμίνος έχέλβυσβ Μβ^ 

νίλαον ίξψιοιντα νανσίρί όταν μάλιστα συστασιν ο άγων 

^ΧίΙ» ηροσφΒρόμβνον^ τάς Αημψρίον ιύητΒίΡ έξόπίσ^βν^ 

καΐ διαταράττ»ίν τψ τάξιν, Αημψφος δε τοις μεν 

ίξψίοντα ταύταις αιυέταξδ δίπα νο^Ψ (τοσοΛται γαρ 

ι^^ΛΟυν στβνον οντά τον λιμένος έμψράξαι τον ναηλονν^ 

αυτός δέ το ηΒζβν έχτάξας *άί τοίς άνοηβΐνσυσιν άς τψ 

θάλασσαν οΜρωτηρΙοίς ηβρίχΒαμβνος, ονιως άνηχ&η ναιν- 

σίν ίχατον ογδοηκοντα' ηροσμίξας δέ ^μΐί »αΙ ^«^ πολ- 

1ζ, κατά κράτος ίτρΒψατο τον ΠτολΒμαΊον, αυτόν μεν, 

ως ίνίΜη^η, δια ταχέων φβίγοιντα ναυσίν οπτώ μίναις, 

(τοσαυταί γαρ έχ ηασων ηΒρίΒσώ&ησαν, των δ^ άλλων 

α* μέν 4ν τ^ ναυμαχίφ δίΒφ'&άρησαν , έβδομίμιοντα δ 

ηίωσαν αυτανδρο^,) του δ^ έν ολχάσι ηαρορμουντος 

οχλοΌ '&Βραησντων χα< φίλων χαί γυναικών, ϋη δ^ οηλων 

ηαί χρημάτων καΐ μηχανημάτων άτιλώ; ουδέν έξ&ρνγΒ 486 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

τω' ^ημ^τ^^ορ, αίλ £ΐα/?8 ηόοηα ηοά κατηγογβι^ βϊζ το 
στρατάηοίίο^. ^Εν δί τούτοις η ηΒριβοητος ψ Ααμία^ 
τψ μιν αοχψ σηονδασ^βϊσα ύίά τψ τέχνψ, (έδοχβι γαρ 
αυΧ»α^ ουκ »υκαταφροτητ€»ς) ϋσηροτ δ» χα* τοις έρωτι• 
κοίς λαμηρα γη^ομίνη, Τότε γακν ^^ Χίι\γο%>σΛ τΐί\ς 
ώρας, χα» ποΑν νεάι^οΐβ Ιαντ^ λαβουσα τότ ^μ^τ^ον, 
έχράτησί τ^ χόριτι χα« κιχτέσχβί^, ωστ* έιιύνης 9ΐ»(Η μότης 
έραστψ,τάι^δ'£ίΛω,^γνραι,ίω^έρώμ8^^ Μηίιδέτψ 
νανμαχίαν ουδ^ 6 Μβι^έλαος απΒσχΒτ, «ΑΑα τψ τβ ^α- 
ΧαμΊνα ηαρέδωκΒ τ^ Α'ημψρ^» και τας νους, και το πβ- 
ζω^, Ιηηβΐς τβ χιϋονς και διοΜοσΙους, καΐ μυρΙους κοΛ 
δισχιλιους οηΧΗας. 

XVII. Ούτω δε λαμπραρ καΙ *αΧψ τψ νΙ»ψ γβ^Ο" 
μίνψ ¥ιι μαλίον ίηαιοσμων ο ι^ημψριος ^ίγνωμοσνρτι 
χα« φιΧαΤ'&ρωπΙα, τους ΡΒκρους των ηοΧβμΙωι^ Β^β^Β μβ- 
γαλοπρΒπως, και τους αιχμάλωτους άφψβρ* Α'&ψαΙοις 
δε χύΐας καί διαχοσίας άηο τα» λαφυρωί^ έδωρησίχτο 
πανοπλίας» ΑυτόητγΒλοτ δε της νίκης τψ ηατρί τον Μΐ" 
λησιον Άριστόδφίον ΙτΜμ^β^ ηρωτ^ντα κολαχείφ των 
αυλικών αηάντα», καΐ τότε ηαρεσκΒυασμένον, ως εοικε, 
των κολαχΒυμάτωιν το μητιστον έπΒνβγκύν τοις ηράγμα* 
σιν. 'Λς γαρ έηέρασβν αηο της Κύπρου, ηροσίχΒΐν μεν 
ουκ βΓασβ τζ γ^ το ηλόιον, αγκύρας ί* αφύναι κύβύσας, 
και κατά ναυν εχβιν ατρεμα ηάντας, αίτος 4μβας άς το 
έφολκιον, έξηλ&Β μόνος, και ηρος τον Ιίντίγονον ανέβαΐ" 
νε μβτέωρον οντά τί} ηροσδοκίφ της μάγης, καΐ ^ιαχβί- 
μενον, ως άκος ίστι διακΒίσϋαι τους περί πρσγμίχων τη- 
Χίχούτων αγωνιώντας. Τότε γε μην άκουσας εκείνον 
ηκειν, ετί μαΙΧον, η ηρότερον, εσχε ταραχωδως, καΐ μό• 
λις μεν άυτον οίκοι κϋπείχεν, αίλους ^' εηεμηεν έη σλ« ΟΕΜΕΤΚΐυβ. 437 

^ις νηηρέτας χαΐ φίλους, ηβυσοιμέΐΌυς ηαρα ΊουίΑρι» 
στσδτιμον ηΒρί τώΐβ ^β^οτστωτ. ΙίηοΜριναμένον δέ μη^ 
Β&β «ντον μ'φο'Ιί βάδψ Ιί^ καΐ σννβστωτι τφ ηροσώηω 
/ιβτα ηο^Λης σιωπ^ ηρονιοντος, έχηλαγάς χομιδη, ηαΐ 
μηΐΗβτι καρτΒρωι^ ο ^Αντίγονος ύύ τας Όνρας αηψτησβί 
«ιολίΐον ίΜίραΐΛέμηοιηΡΌξ ^^ τίαν Ιέριστόδημω^ οχΧον, χάΐ 
^ηηηρέχοιηος έπΙ το βασΟίβιορ. 'Λς ονν έγγνς ηΧ&Βν, 
έκτίΐι^ας ιίρ^ δ^ΐΛΠ^ ΰο^ΒβοησΒ μΒ]τάλυ τ$ φωι^* ηΧαίρβ, 
^οΝτάβυ ^ΑνχΙγοιη, νιχωμΒ» [/βασιλέα] ΠτοΙίΒμαίον νανμα^ 
χίψ, ηαΐ Κνηρον %ομ8τ> χα2 στρατιωτας αίχμαίωτους 
μνρίονς έξαχισχιΙΙονς οκταχοσίονς.** Ό δ' ^Αντιγονος' 
„ Και σν, 1^ Αία, Χ^^ '' ύπ^ν * „ οΰτω β' τιμής βασατί» 
ητας, δί*ψ υφέξοις* βράδιον γαρ «ηοληψΐ^ το Βνα^γέΙίΟΨ. ^* 
XVIII. ΊΕη τούτου ηρωτοι^ «τκρύτησΒ το ηΧη&ος 
^ΑντΙγονοτ χα« Αημφριον βασιλέας, ΐΑηΙγονον μίν νον 
ΒυΟνς ία^ϋδησαν οίφίλοί' Αημψρίω δ* ο ηατηρ ΒπεμηΒ 
διάδημα, κάι γράφων ίηιστολψ, βασιλέα ηροσΗΠΒν. 
Οΐ δ^ έν Αιγνητφ, τοντωτ αηαγγβλλομέπύν, και σέτοι 
βασιλέα τον Πτολΐμαίον άηιιγορΒνσατ, ως μη δοαΐί» τον 
φρονήματος υφΙατΌ-αι δια τψ ητταν. ^Εη^ν^Ιματο δ^ 
οΧίτως το πράγμα τφ ζηΧϋ^ τους διαδ^ους, ΚαΙ γαρ 
Λυσίμαχος ηρξατο φορΒΪρ διάδημα, χοτ* ΣέΧβυχος έηυγ" 
χατων τοις ^Άλησιψ' ΐηύ τοις γΒ βαρβάροις ηρότΒρορ 
ούτος ως βασιΧβυς έχρημάηζΒ. Κάσανδρος δέ, των άλ- 
λων αίτορ βασιλέα χαΐ γραφόντων και χαΧούντων, αντος, 
ωσηβρ ηρότΒρον Βΐώ^Βΐ, τας έηιστολας ϊγραφβ. Τούτο 
δ ου^ροο'^ηκψ ονόματος κα» σχήματος ^αλλαγψ ^χΒ 
μόνον, αλλά χαι τα φρονήματα των ανδρών έχΙνησΒ, χαι 
τας γνώμας έη^ρΒ, χαι τοις βίοις χα} ταΤς ομιλίαις αυτών 
ογχον ένβηοίηοΒ χα* βαρίτψα, χα^άηΒρ τραγικών νπο- <88 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

ϋ^ιτων ααα τζ σχ6ν^ ' σνμμΒταβαΧλόί^ίΰν χαΐ βαδισμοι, 
χαϊ φωνην, χαΐ πατάκλισιν, χαΐ ηροσαγόςΒνσΐΡ, Εκ δί 
τούτων (γ&Όντο κα\ ηεςΐ τας διχαίώσεις βιαιοτεροι, την 
6ΐς ηοΧλα ηα^ρ^ουσαν αυτσνς ελαφρότερους ηαϊ μαλα^ 
Τίοατέρονζ το'ϊς νηηαόοις ηροτερον ύρωνειαν τηζ εξουσίας 
αφελοντβς. Τοσούτον ϊσχυσβ κόλαχος φωνή μία^ χαΐ 
τοσαυτης ένί^λησε την οίαουμένην μεταβολής. 

XIX. ^Αντίγονος δε, τοϊς ηβηραγμένοις νπο Δημη- 
τρίου περί Κυηρον επάρσεις, εν&υς . έστρατευσεν έπΙ 
άτολΐμαΊον, αυτός μεν άγων η^ζτι την δυναμιν, Δημη- 
τρίου δε μεγάλίι» στόλος συμηαραπλέοντος. *^0ν δε τρο- 
ηον εμΜε χρίνεσΌ-αι τα πράγματα, Μηδιος, Αντιγόνου 
φίλος, οψιτ ύδε χατά τους νττνους. Εδόχει γαρ αυτόν 
*Αντίγονσν αγωνίζβσ&αι μετά της στρατιάς απάσης δίαυ- 
λον, ευρωστως χαΐ ταχύ το πρώτον, βιτα χατα μικρσν 
ένδιδον<χι την δύναμιν αντφ* χαΐ τέλος, ώς εχαμφβν, 
ασ&ενη γενόμενον χαϊ μεστον ασ&ματος, ου-^^ί^δίως «να- 
φέρειν. Αυτός τ ουν έντυχών χατά γην πολλαΐς αηο- 
ρίαις, χοίί Δημητρίου χεφώνι χαι χλύδωνι μεγάλω χινδυ- 
νεύσαντος εις τόπους αλιμένους και χαλεπούς έχριφηνοιι, 
πολλάς δε των νέων απολεσαντος έπανηλ&εν απροτιττο^. 
ΙΙν δε τότε μιχρον απολείποντα γεγονώς ετη ογδοηχον- 
τα, μεγέ'&ει δε χαΐ βαρύτη[τι σώματος μάλλον, η δια το 
γήρας, έπί τάς στρατεΐας γεγονώς δυσπαραχόμιστος, 
(χρητο τφ παιδί χηϊ δι βυτυχίαν, χαΐ δι έμηειρίαν ηδη 
τα μέγιστα χαλως διοιχουντι, τρυφας δε χαΙ πολυτελείας 
χαΐ πότους αυτοΰ μ^ βαρυνόμενος. Είρψης γαρ ούσης, 
αφίβριζεν ΐ^ς ταύτα χαι σχολάζων εχρητο προς τας ηδο^ 
νας άνειμένως αυτ^ χάι χαταχόρως' έν δετοίς πολεμοις, 
ως οΐ φύσει σώφρονες, ϊνηφε, Αέγεται δε, της ΑαμΙας 0£Μ£ΤΚΐυ3. 480 

οηκΜφατδον ηδη κρατούσης, τον Αηγονον, υηο τον Αη^ 
μι^ριον χαταφιΧουμΒ^οτ, ητιορτός αηο ζα^ζ, ύηϋν αμα 
γύωι^τα' ,,ΑοΗϋςΑαμΙατ,ωΛαΐ,καταφίΙύ»»;** ΖΤά- 
Χα^ δέ ηοτβ ηΧεΙίίρας ψιμίρας έρ ηότοίς γΒ^όμέ^σν, χαί 
ηρόφασιρ λέγοντος, ως ^μά τι διοχΙησΒίΒν αυτόν* 
„^Ε7ΐυ&6μψ,*^ φάναί τον ^ΑντΙγονον' ^άΐλα ηότΒρον^ 
Θάσιον, η ΧΧον, ψ το (βυμα;^' Πν-^όμΰνος δ* αυθ'ίς 
ασ•&8νώς ζ^ν ανιόν, έβάδίζαν οψομβνος, *αΙ των χαΐων 
τινι ηΒρ* '^νρας αηίρηησβν• άσύ^ών δέ χα» χα'&Ητας 
παρ* αυτφ, ί^ψατο της χβιρός• έχΒίνου δ^ ύποντος, οτι 
ννν ο ηνρηος αηοχΒχώρηχβν ,,ΆμέΙβί, Λαιδίον,'* ϊφη, 
,,χαΐ έμοί τΐΒρΙ -^ύρας αηιων ννν αηηντηκΒ." Ταύτα δ* 
οντω ηρ^ως ϊψΒρη δια την αΧΧψ πραξιιν τον Αημψρίον. 
Οί μνν γαρ Σνν^αι ηΙνοντΒς %αί μ^Θνοχόμενοι παρα^ 
ψάλΧονσι τας νΒυρας των τόξων, οίον έχΙυόμΒνον νηο 
της ηδονής οναχαΧούμΒνοι τον '&νμον ίχηνος δί τα μέν 
ηδον§ διδους αηίως έαντον, τα δέ σηονδη, χαΐ '&άτΒρα 
των ίτέρων αχ^ατοί μΒταχΒίριζόμΒνος, ουχ ήττον ψ δβΐ" 
νος (ν ταΐς τον ηοΧεμον παραστίβυαίς, 

XX. Αλλα χαί ηαραχΒυάσασ-9'αΐ δνναμαν, η χρησα- 
σ^€α, βΒΧτίων ίδόχΗ στρατηγός ύΐναι, ηάντα μ$ν έχ η^ρι- 
ονσίας νηάρχΒΐτ βουΧόμβνος ίτύ τας χρΒίας, της δί πΒρΙ 
τας νοΛς χαΐ τα μηχανιχα μΒγαλουργΙας χα^* ηδονην 
τίνα τον '&8ωρ6ΐν αηΧηστίος Ι^ωτ. Ευφνης γαρ ων χαί 
^νορη^τιχος, ουχ άς ηαιδιάς ον^' ύςδιαγωγας άχρηστους 
ηρ8ψ8 το φιΧοτΒχνον, ωσπβρ βασιΧβίς αΧΧοί, ανΧονντες 
χαί ζβογραφονντΒς χαί τορβύοντΒς, ΐΛέροηος δ* 6 ΜαχΒ- 
δων τρατιέζία μιχρα χαΐ ΧυχνΙδια τβχταινόμβνος, οηότβ 
σχοΧάζοι, διηγΒν. ^ίτταΧος ί* ο ΦιΧομψωρ έχηηβυΒ τας 
<ραρμαχώδΒΐς βοτάνας, ου μόνον νοσχναμον χα\ έΧλίβο- --^ Λ^._ 490 ΡΙ,υΤΛΚΟΗΙ 

^0»*} αΧΧα χαΐ χάρΒίορ και αηόνιτον χα» δοζυχριον, αυτός 
έι^ τοϊς βα<ηΧΐΗΟΐς σηβίρων χαΐ φντβνωτ, οηονς τβ χα* 
κα^ον αντών ϊςι^ον Λύτίοιημερος άδίταί χα» κομίζβσ•&αί 
χα^' ωραν, ΟΙ δί Πάρ&ωι^ βα^ύίίί; έσβμρντοηο τας 
ϋοαδας τών ββίωρ χαράττοπΒς^ αυτοί χβκ παρα&ηγΌα^βς^ 
ΐ4Χλά μψ ^ημψρίου χαΐ το βάρανσστ ψ βασιλιχορ, χα« 
μητΒ^ος η μΒ&οδος ΒΐχβΡ, αμα τφ τϊΒριττω χαΐ φιλοτ^ί» 
των ϊργϋΐρ νψος τι διανοίας χοϋ φροτίιματος σνν&κρΒρόν^ 
των* ώ(Γτβ μτ^ μόνον γνωμ'ης χα2 πβ^ιονσίης, αΙΧα χα• 
χΒίςίος αξίο φαίνΒσ&αι βασιΧιχ^. ΜΒγί&Βί μίν γαρ 
(ξέηλψτΒ χα\ το«τ? ψΙΧους, χάλΐβ» ^ χα2 τονς πολεμίους 
Ιτβρπβ. Τοντο ί* ηι μάλλον άλη•&ώζ, ^ χομψως, ^ρ^" 
ται. Χα2 τα$ μέν έχχαιδΒχηρβίς αντοΰ χαΐ τάς ηζντΒΧία- 
δαιηρΒίς έ&αυμαζορ έστωτβς οΙ ηολίμιοι ηαρα τψ γψ 
αυτών πΧβούίΤας' η» δ* έλβηϋΜς ως ^έάμα τοΤς ηολιορ-^ 
ηουμενοις ψταρ, ως αυτά τά τίράγματα μαρτυρεί Λν^ 
σιμαχος μεν γαρ, ^^ιστος ων Αημητρίω των βασάέων^ 
χα\ ηολιορχοΰτη Σόλους τους Κιλίχίους αντιτβταγμένος^ 
ϊτΐΕμψβ ηαραχαλων έταδείζαι τας μηχανας αντ^, χα* τα; 
νους ηλβουσας* ίηΜξαντος δε, Ό-αυμάσας βοϊι^&β' 
^ρόδιοι δε, τίολυν χρόνο» υη αυτού πολιορχη^εντβς, έπεί 
χατβΧνσατο τον τίολεμον, ιρησαντο των μηχανών ένίας, 
όπως υπόμνημα της εκείνου δυνάμεως αμα χα• τξς ο^ 
των ανδραγα-^ίας ϊχωσιν. 

XXI. ΈποΧεμησε δέ^Ροδίοις, Πτολεμαίου συμμάχοις 
ουσι, χαΐ τψ μεγίστψ έλέηολιν τοΊς τείχεσιηροσηγαγεν 
ος ϊδρα μεν ην τετράγωνος, έχάστψ έχουσα τοΰχάτω 
πλαισίου ηλευραν οχτώ χαΐ τεσσαράχοντα πηχών, Ιξ ^8 
χαΐ ίξηκοντα πηχών υψος είχεν άς χορυφψ, συννβυου* 
σαν ταΤί ανω πλενραΊς χαϊ στενωτεραν της βάσεως, "Εν^ ΟΕΜΈΤΚΐυβ. 491 

δο&βΐ^ μίν ονρ στίγϋίΐς ^ΐΒπΗρροικίο χα} χώραις ΐίοΙλαΊς• 
το δβ ηρος τους ηολίμίους α^ιης μέϊωτιον άτέωκτο, χα• 
ΗαΌ'^ έκάστψ στύγψ ι^ν Όν^, «α» δία τοντω»^ ίξέηιητΒ 
βέλη ηαντοδαπά * μβστη γαρ ψ ατδρω» μαχόμενων ηα- 
σορ ίδίαρ μάχης* ΚλΙ το μη χρηδαινομβνΟΦ' αντης^μηδέ 
χλα^όμΒ^οι^ «V ταϊς χιι^σβσιΐ', άΧΧ ' ορ-^ον (» ίδρφ χα• ασά- 
Ιχντον Ισορράηως αμα ροίζι^ χαΐ τόνφ τίοΧλφ ηροσχω^ 
ρΌν»9 -ίαμβος αμα τ^ ψνχ§ ηαΐ χάριν ομσΰ τίνα τ^ όψη 
τώτ ΌΉομέρίον παρύχΒ. Προς δέ τούτον το» ηόΧβμον 
ανζω καΐ -θ-ώραχβς (χομίσ&ησαν έ» Κνηρου δνο σιδηροΐί 
μνωρ οίίχης ^Μάτ8ρος τβσσαραΗΟΡτα. ,Ανσηίβ-Βίαν δ 
αντωτ χαι ζωμηρ έπίδβίΚΡνμΒΡος 6 τεχνίτης, Ζαίιλος, έπέ^ 
λβυσβΡ έζ ΒΪΜοσι βημάτων άφβιτβ» χοτοητβλτιχότ βέΐας' 
ον προστίΒσοντος, αρφαγης δαψΗνβν ο σίδηρο9$ αμνχψ 
δέ μόλις ισχίν αμβλείαν, οίαν άηο γραφβίου. Τούτον 
αντος έφορΒί* τον δ* ετβραν^ίΐΜίμος ο ΉηΒίρώτης^ ανηρ 
πολβμιαωτατοςτών σνν αντφ χάΐ ^ωμαλεύτατος^ ος μόνος 
έχρητο διταλάντ^ ηανοηλιφ, των αλλξΰν χρωμένων ταλαν^ 
Τ(α/ς(* χοΐΐ μαχόμενος έν !ΡΟββ9, ηερί το &έατρον ϊαεσΒν, 
XXII. Ευρωστως δ& χάί των 'Ροδίων αμννομένων» 
ουδέν αξιαν λόγου ηράττων 6 Λημψριος, όμως ^^ν/κομά- 
χΒ* ηρος αυτούς, οτι, Φίλας, της γυναικός, αυτζί γράμμα-^ 
•τα χάί στρώματα χο» ιμάτια ηΒμψάσης, λαβόντες το 
ηλοΊον, ωσηερ είχε, ηρος Πτολψαϊον ατιέστΒίλαν, χαΐ 
τψ ΐΑ'&ψαίων ουχ έμψησαντο φιΧανϋ'ρωυιΙαν, οι ΦύΛη- 
ηον ηοΪΛμονντος αυτοΊς γραμματοφορονς έλόντες, τάς 
μίν αΑίΙο^ ανέγνωσαν έτηστολάς, μόνην δέ την Οϊκμπιά^ 
δος ουχ έλυσαν, αλλ^, ωσηερ ψ χατασβσημασμένη, ηρος 
^χύνσν ατιέστΒίλαν. Ου μην αλλά χαίηερ έτύ τοντφ 
σφόδρα δηχ'&Βΐς ο ^ημψριος, Βυ^ς ηαρασχοντας λαβην 490 ΡΙ,υΤΛΚΟΗΙ 

^0»*} βΗα ΝβτΙ κάνΒίΟΡ καΐ αηόνίτορ χαΐ Ιίοζυχριον, αντος 
έν Ίοίς βασιΧιηοΊς (ηΐβίρω» χβι φντβνωι», οηοίς τβ παϊ 
κα^οτ αντώτ §^ον Λύτΐοίημερος βι^ετοη Μβα κομίζβσ•&αι 
κη^* ωραν. Οι δί Πάρΰ-ων βασάΒΐ^ έσΒμρύί^οηο τας 
ώί19ϋίς τών ββίωρ χαράττοπΒς^ αντοί χβκ ηηρα^ηγοψτζς^ 
ΐΑίΧα μψ ^ημψρΙοΌ καΐ τί βάρανσοτ ψ βασίΧιχορ, χα§ 
μητΒ^ος η μί&οδος ύχβρ, αμα τω ηδρατω χα» φιλοτ^ρ^ 
των ^γΐΰΡ νψος η δακροΐας χα2 φροιηιματος σννβχφβρόν* 
των* ώ(Γτβ μη μόνϋν γνώμης χογ2 πΒζίονσίΛς, λΧΧλ ηάί 
χειρός άξια φοήνΒσ-β'Μ βασιλα^, ΜΒγΙ&Μ μίν γαρ 
έξέηΧηττβ χαί χους φΑονς, χοΑΙμ 9έ χα« τονς ηολβμίονς 
Ιτβρπβ. Τοντο δ^ ηι μβίλλοψ ά^•&ώζ, η χομψως, ^17* 
ται. Και τας μί» έχχαίδΒκηρΜς αντοίτ χα» τάς πβττβχοη- 
δ&ίηρΒίς έ&ανμαζορ έστωτβς αϋ ηο^μιοί πάρα τι^ν γηι^ 
αϊτών ηΐΒούσας• η» δ* έλΒηϋίιΒίς ως &Βάμα τοΊς ττοίχορ- 
χονμένοις ψταρ, ως αυτά τα πράγματα μαρτυρΒί, Λυ^ 
σίμαχος μέν γαρ, ^^ιστος ων ΑημηΒρ&α των βασάέων^ 
χα) πολιορχοννη ΣόΧους τους ΚίΧιχίονς ονταΒίαγμένος, 
ΒπΒμψΒ παραχαλων έπιδεΊξαι τάς μηχανάς αυιφ, χαΐ τάς 
νους πΧΒού(τας* ίπΜξαντος δέ, •β'αυμάσας άηι^^Β' 
'Ρύδιο» δΒ, πολνν χρόνον υα* αυτοΰ ποΧιορχη^έντΒς, έπά 
χατέλύσατο τον ΛοίΒμον, ^τψταντο των μηχανών ένίας, 
όπως υπόμνημα της έχΒίνου δυνάμβως αμα χαΐ της αίπ 
των ανδραγα-^Ιας ίχωσιτ. 

XXI. ΈποΧψησΒ δέ ^ΡοδΙοις, Πτολεμαίου συμμάχοις 
ουσι, χαΐ τψ μβγίστην έΐέπολιν τοις τΒΐχΒσιπροιτηγαγβν' 
ός ^δρα μεν ην τετράγωνος, έχάστψ έχουσα του χάτω 
πλαισίου πλ^υραν οχτώ χαΐ τεσσαράχοντα πηχών, Ιξ ^β 
χοϋ &ξηχοντα πηχών υψος είχε» ύς χορυφην, συννευου^ 
σαν ταΤς ανω πλβνραΊς ηαϊ στενωιεραν της βάσεως» ^Εν^ ΒΕΜΕΤΚΐυβ. 49< 

9ο&βΐ^ μεψ ξ}νρ στέ^ταις δίΛπίφ^ικτο χβ» χωραΐζ ΐίολλαΐς• 
το ^β ηρος τους ηοΧψΙους α^ί|9 μέιωηον αι^&^το, χα• 
ηΛ&* έκάστψ στ^γψ ι^ν '&υ^, χ<η ^ τοντωΐ' ίξέηιητΒ 
βέλη ηοηττοδαπά' μβστη γαρ ψ ανδρωι^ μαχομ&ηαν ηα- 
σοοβ ΙΜαν μαχι^ζ ' ΚάΙ το μη χρηδαινόμβνΟΦ' αντης, μ^^ 
ηλίτ6μΒ^09^ Ιν ταίς χινησίσι^ί άΧΧ ' ορ-^ον «τ ίδρφ χα» άσά- 
λαπορ Ισορρόηως αμα ροίύα χαΐ τόνφ ηοΧΧω ηροσχω^ 
ρονΡί '&άμβος αμα τζ ψνχί ^ Χ^'^ ό/νον τίνα τ^ όψη 
τώτ '&Βωμέρΰϋτ ηαρϋχβ. Προς δέ τούτοι^ τσ¥ ηόΐΒμον 
ανιω χαΐ ^ώραχβς (χομισ&ησαν έχ Κνηρου δνο σίδηρο% 
μνώρ οίίχνις έχάτβρος τβσσαράχορτα. ,Ανσηί&ϋαν ί* 
αντωτ χοϋ (ωμψ ΙηώΒίΜννμίΒρος ο τεχνίπί^ς, Ζαίιλος, έχέ^ 
Ιβνσβί' έξ ΒΪχοσι βημστα» αψΒΤρΜ ιιοταηβλτικοτ βέλος ' 
ου προστίΒσορτος, αρπάγης διέμΒί,η» 6 σίδηρος^ αμνχψ 
δέ μόλις ϊσχ&β αμβλιίΐ(χν, ίΛον άηο γραψΒίου. Τούτο» 
αυτός έφόρβί' τον δ ιτβρον'^Λλχιμος ο'ΐΐηβιρώιης^ ανηρ 
ηολβμίχώτατοςτ^ σ«τ αντφ χαΐ ^ωμαλβφίτατος, ος μόνος 
έχρτβο διταλάντω παροηλίφ, των άλλων χρωμένων ταλαν• 
ΊίαΙφ' χαΐ μαχόμανος. έν !Ρόβ», πΒρι το '&έατρον Ιηβσβτ. 
XXII. Ενρωστως δέ κα* των 'Ροδίων αμυνομένων, 
ουδέν άξιον λογού πράττων 6 ^ι^μψρίος, όμως έ'&νμομά^ 
χα ηρος αυτούς, οτι, Φίλας, της γυναιχος, αυτ^ γράμμα^ 
•τα χοϋ στρώματα χάί Ιμάτια ηψψάσης, λαβάντΒς το 
ηλοΤον, ωσηερ ΒΐχΒ, ηρος Πτολψαϊον απέστνΧαν, χα\ 
τψ ΐΑΌι^κναίωιν ουχ έμψησαντο φιΧανϋ'ρωηιαν, οι ΦύΛη- 
ηον ηολβμουντος αυτοίς γραμματοφόρους έλόντβς, τας 
μίν αίυΐα^ ανέγνωσαν έτηστολας, μονην δέ την Ολυμπία* 
δος ουχ έλυσαν, αλί*, ωστιβρ ψ χατασβσημασμένη, ηρος 
έχιΰνον ατΐέστβιλαν. Ου μην άλλα χαΐηβρ έπΙ τοντφ 
σφόδρα δηχ^ύς ο ^ημψριος, βυ&υς ηαρασχοντας λαβην 192 ΡI^υτΑΚ^ΗI 

ουχ νηέμΒίνΒ!^ αντιλνηησαι τους 'Ροδίονς. ΐΕτυχε γαρ 
(άτοίς ο Κα,ύνιοξ ΙΙραηογίνης γράψω» χψ ηεςΐ τσ^ Ια- 
ίΐΛίσορ διά^βσιν, χάΐ τορ ηίι^ααοι μιχρον άηολβίηοντα τον 
τέλος εχβη^ Ιν τιη των π^οαστβ/ωτ ελαββτ ο ^ημψριος, 
ΠΒμψάντων δε ίίηρνχα των 'Ροδίων, καϊ Ι^Βομίνων φβίσα•- 
σ'&αΐ' καΐ μη διαφ&6ίραί το Βργογ, αηΒπρΙτατο τας του 
τΐητρος βΐχίνας έμπρησαα μάλλον, η 'ί^ζνηξ ησνσν τοσου- 
τον. Έτιτα γαρ ετΒσι ίτνρτύίσαι λεγηαι τψ γρίχφην ο 
ΙΙρωτογένης. ΚαΙ ψησιν ο ΐΑτύλλΐίις οΧιτως έκτίλαγψαι 
'Θ-Βασάμβνός το έργον, ώ'στβ καΐ ψανψ ίτιάιηύ» αντον^ 
οψέ δ^ ΒΪηΒΪν ,, Μέγας ο πόνος, χα» -θΌΐνμαστον το ϊρ- 
γον' ου μψ εχΒΐν γβ χάρηας, δι ας ουρανού ψανΒίν τα 
υπ* αυτοΰ γραφομΒνα." Ταίτψ μεν ονν τψ γροψι^ν 
ύς ταυτο ταΊς αλλαις συνώσ'β•&σαν εν ΊΊωμητοπΰρέτη- 
ΡΒΐματο. Των δε 'Ροδιων χατΒξανισταμένσΐ9^ του πολέ- 
μου, δβόμΒνον προφάσεως τον ^ημητριον Α-Θ'ψαίσι πα- 
ραγΒν6μΒνχ>ι διηλλαξαν, έηΐ τω συμμαχύν ^Ροδίους ΐΛντί" 
γόνφ ηαΐ ΑημψρΙω, πλην έπΙ Πτολψαίον. 

XXIII. £}(άλουν δέ τον Αημητρίον ΐΑ&ηναΐοί, Κα- 
σάνδρου το άστυ πολιορκουντος. Ό δέ ναυσίν έπιπλεύ^ 
σας τριαχοσίαις τριάκοντα χαΐ ποίίλοΊς οηλίιαις, ου μό- 
νον έξηλασΒ τηςΑττίίίης τον Κάσανδρον, άλλα ψΒνγοντα 
μέχρι Θερμοπυλών διωξας κάί τρβφάμβνος, ΉράκλΒίαν 
ελαββν, έχουσίως αυτω προσ^εμένην, καΐ των Μακεδό- 
νων ^αχισχιλίους μεταβαΐλομένους προς αυτόν, ^πα- 
νιών δέ, τους έντος πυλων'^λΛηνας ηλ9υ&έρου, χαΐ Βοιω- 
τούς έποιησατο συμμάχους, χαΐ ΚεγχρΒίάς έίλβ' χάι Φυ- 
λψ, χαΐ ί^άναχτον, έπηΒΐχίσματα της Ι4ττικης υπό Κα- 
σάνδρου φρουρουμβνα χαταστρεψάμΒνος, απέδϋΜΒ τοΊς 
ΑϋψαΙοις, Οί δέ χαΙηΒρ ίχχΒχυμένοι πρότερον προς ΒΕΜΕΤΚΐυβ. 493 

αντον χαΐ χατοβαχζημδροι πασανφιλοτψίοιν, έξβν^ν όμως 
χαΐ τότβ ηρόσφατοί παι χαινοϊ τοις κοΧαχΒιαις φανψαι. 
Τον γαρ οπισ&οδομον τον Παρ^Βνανος άηέδΒίξαρ αυ^ 
τω χατάλυσιρ• χακεϊ δίαηαν ΒίχΒ, ττιςίΛ-β-ψας Χηγομί- 
ντίξ ΰποδέχβσ^αι χαΐ ξβΐ'/ζβιν αυτόν, ου ηάνυ χοσμιον ξέ' 
νον, ουδ' ώς παρ&ένω ηργως έπιστα&μΒνοντα, ΧαΗοι 
τον αδΕλφον αυτού, ΦίΧιηπον, αϊσ^ομενοξ ηοχΒ ο ηατηψ 
χαταλνοντα έν ο&χ/ςι τρβϊς έχουσΐ} νέας γυναΐχίίς, ηρος 
ίχΒίνον μεν ουδίν ίφ•9•έ]^}ξατο' τίαρόντος δ* ίχβκνον, τον 
σταΟμοδότψ μειατϊΒμψάμβνος' ,,Οντοςγ" βΊπβΡ, ,^ουχ 
εξάξβις μου τον νιον έχ της στενοχωρΙας;** 

XXIV. ^Ύίμψψος δε, τψ^Α&ψαν αΙτω ηροσηχον, 
Βΐ δι* άλλο μηδίν ως γΒ πρΒσβυτέραν αδβλφτρ^ αΙσχυνΒ- 
σ&αΐ, (τοντο γαρ έβούλ$το λέγΒσ&αι) τοσαυτψ υβριν ΒΪς 
ηαϊδας έλΒυ&έρους χαι γνναΤχας αστας χατεσχέδασε της 
αχροηολεως, ωστβ δοχϋν τότε μάλιστα χαϋ^αρευειν τον 
τότίον, οτε Χςυσιδι, χαΙ Λαμΐ(^^, χάί Αημο7, χαΐ ^Αντιχν- 
ρα, ταΤς ττόρναις ίχείναις συναχολασταίνοι. Τα μεν ουν 
άλλα σοκ^,ως απαγγέλλειν ουηρέηειδιατψπόλιν' τψ 
δε Αημοχλέονς αρετψ χα» σωφροσύνην αξιόν έστι μη πα- 
ρελϋείν, Έχεϊνος γαρ ψ ειι ηαΐς ανηβος, ουχ ελα&ε δε 
τον Αημψριον, ϊχων της ευμορφίας τψ ίπωνυμίαν χατη^ 
γορον έχαλεΉο γαρ Αημοχλης ο χαλος. 'Λς δε πολλά 
διδόντων, ηαΐ ηειρώντοαν, χαΐ φοβονντων, υη ουδενος 
ηλίσχετο * τίλος δε, φβίγων τας ηαΧαΙστρας χαΐ το γν^ 
μνάσιον, εΐς τι βαλανείον ϊδιωτιχον έφοίτα λονσόμεί^ος* 
έηιτηρησας τον χαιρον 6 Δημήτριος έηεισηλ'&εν αυτω 
μονρ». *0 δ^ ηαΐς, ώς σννεϊδε τψ ηερί αυτόν έρημίαν, 
χαί ττρβ ανάγχψ, αφελών τό πώμα του χαλχωματος, εις 
ζέον ύδωρ ένηλατο, χαί διέφ-θειρεν αυτόν, ανάξια μεν ττα- 
Ρι*υτ. νίΐΐ. ^Ν 494 ΡΙ.υΤΑΚ€Η1 

-Θύν, άξια δε της ηατρίδος χαΐ τον χάΧλουζ φρορησας' 
οί)χ ως ΚΧβΜνΒτος ο Κλβομέδοίττος, ος ωφληχοτι τω ττα- 
τρί ηβντ'φζοντα τίχλάττίορ δίχψ αφβ&ψαι διατιραξάμβ- 
νος, χαΐ γράμματα ηαρά Δημητρίου κομίσας ηρος τον 
δημον, ον μόνον έαυτον χατ]^σχνν8ν, αλλά καΐ τψ ηόλιν 
σ%η'βτάραξ8. Τον μεν γαρ Κλβομέδοντα της δίχης αφη- 
χαΡί έγράφη δε ψήφισμα, μηδε»α των πολιτών έταστολην 
ηαρα ^ημψρίου χομίζβίν. ^ΕηΒΪ δ^ αχονσας ίχύνος ουχ 
ην9γχ8 μετρίως, αλλ ηγϋΐνάχτησε, δεισαντΒς αυθΊζ ον 
μόνον το ψήφισμα κα&βϊλον, αλλά χαΐ των εϊσηγησαμέ- 
νων χαΐ σννβιπόηων τονς μεν άηεχτβιναν, τονς δ* έφυ- 
γάδβνσαν' ετι δε ηροσβψηφίσαντο, ^6^ό;^θ-οτΑ τω δημ(^ 
των ^Αϋτ^ναιων, ηάν, ο τι αν 6 βασίλβίς Δημήτριος χε- 
λείση, τούτο χα} ηρος '&Βονς οσιον, χηΐ προς άν&ρώηονς 
Βίναι δίκαιον. Ειπόντος δε τίνος των χηλών χαγα^ών 
ανδρών, μαΐνεσϋ-αι τον Στρατοχλεα τοιαντα γράφοντα, 
^ημοχάρης ο Αβυχονοευς εΤπβ' ,,ΜαΙνοιτο μέν τ αν, 
ει μη μαΐνοιτο." ΙΙολλά γαρ ο Στρατοχλης ώφβλβϊτο 
δια την χολαχειαν. "Ο ^^ Αημοχάρης έπΙ τοντω διαβλη- 
'&ΒΪς έψήταδ&ϋ&η. ΤοιαΛτα επραττον ^Α&ψαίοι, φρον^ 
ράς απηλλάχθ'αι χαι την έλου^Βρΐαν εχβιν δοχονντΒς. 

XXV. Αημψριος δέ παρΒλ-θ-ών έις ΙΙελοπόννησονί 
ως ουδβνοζ νφισταμενον των εναντίων, αλλά φευγόντων, 
χαι προ'ίβμένων τάς πόλβίς, προσηγάγετο την χαλουμένην 
^ίχτην χαΙ ^ίρχαδίαν, πλην Μαντινείας ' χαΙ'Άργος, χαΐ 
Σιχυώί'α, χαΐ Κόριν&ον έλνσατο, τάλαντα δους έχατον 
τοις φρονρουσιν. Εν ^Αργει μεν ονν της τών ^Ηραίων 
έορτης Ίΐα-Θιμονσης, αγωνο-Θ'Βτών χαι σνμπανηγνριζων 
Ι^^Έλλησιν, ^μβ την Αϊαχίδον &υγατερα, τόνΜολοτ- 
τών βασιλέως, άδελφίρ» δέ Πνρζον, Αη'ΐδάμΒίαν. Σιχυω- ΒΕΜΕΤΚΙυβ. 495 

νΐονς δί φησας πάρα τψ ηοΧ/ν οιμβιρ, ύς 7ψ πόΧιν Ιτιβι- 
σϋψ) ου νυν οίχουσι, μβτοίχίσασ&αΐ' τφ δ» τόπω ηαΐ 
Ίίτονομα τψ ηοΧιν συμμηηβαλουσανί άντΙ Σιτηίώΐ'οί 
^ημψριάδα ΛροσηγόρΒυσΒΤ. ^Εν δ^ ^Ισ&μω κοινον σντε^ 
δρΙουγΒνομένοϋ,καΙ πολΧων άρ'&ρώηων σντβΙ-θ'Όντωρ, ^8- 
μών ανηγο^&τ^ ττ^ς ^Ελλάδος, ώς ηρό-τερον οί τιβρί Φιλιη^ 
ποτ Μ«1 ^Αλέξοψδρον' ων έχΒΊνος ου ηαρά μιχρον ένομι^ 
έοηπον Βίναι β^ιίορα, τ^ '^νΧϋ ^^ τίαρσυσι^ χαΐ τ^ δυνή» 
μΒΐ των πρα,γμάτων έμαιρόμΒνος, ^ίΐέξανδρος γ* οΰν 
ουδένα των αΧλων βασίΐέων αη^στέρησΰ της επωνυμίας^ 
ουδ οάτον οο^βοϊβ βασιλέων βοισιλέη, χαΐτοι ηολΧοΊς το 
ΗοιΧβϊσ•&αι χαΐ Βίναι βασιΧεας αυτός δβδωχως* ίΜΊνος δέ 
χίβυάζαιν χαΐ γελών τους αλΧον τίνα, ηλψ του ηατρος 
και αντου, βασιλέα προσαγορβυοντας, ηδέως ηκουβ των 
ηαρα πότον έηιχυσΒίς λαμβανόντων, ^ημψρίου βασιλέως, 
Σβλουχου δ έλΒφαντάρχου, Πτολεμαίου δέ ναυάρχου, Λν- 
σψάχου δέ γαζοφυλαχος, Ιέγ-α^οκΧέους δέ, τον Σιχελιώ- 
του, ρησιάρχου. Τούτων δέ ηρος τους βασιλείς έχψΒρο- 
μένω/ν, οί μέν αλλοί βασιλϋς χατΒγίλων, Λυσίμαχος δ^ 
ηγΌνάχτΒί μονός, βΙ σηάδοντα νομίζβΐ Δημήτριος αυτόν * 
έηΐΒΐχώς γαρ &.ω&Βΐσαν Βννουχους ^Βίν γαζο<{:νλαχαις. 
Ην δέ χαι ηάντων ϋοιεχ-Οίσταχος ο Λυσίμαχος αυτω, χηϊ 
λοιδορών ΒΛς τον Βρωτα της Λαμίας ϊλβγβ, νυν ηρωτον 
ίωραχέναι ηόρνψ προΒρχομένην έχ τραγικής σχηνης' 6 
δέ Λημψριος %φη, σωφρονεστέραν ΒΪναι την έαυτον ηόρ" 
την της έχΒίνου^ ΠψΒΐότιης, 

XXVI. ΤΟύβ δ* ουν άναζβυρ'υων Λς τας *Λ&ψας, 
^ραψΒν, οτι βο^'ίΧβται ηαρηγβνόμΒνος Βυ9νς μυη^ψαι, 
χαι την τελετην άπασαν απο των μιηρων άχρι των έπο- 
ητιχών παρηλαβϋΤν. Τοΰτο δ* ου &Βμΐ7θν ψ, ο^έ γΒ» 

Ν2 496 ΡΙ^υΤΑΚΟΗ! 

γορος τίροτβρον, αΧλα τα μιχρα τον Αν&Βστηφ^ος ίτ£' 
Ιονντοι τα δε μΒτάΧατον Βωιδρομιωί^οξ' έηώτίτ9υον δζ 
τουλάχιστον αηο των μβ^^άΧων ένιαντον διαλΛηόντβς. 
^Αναγνωσϋ-έντων δβ των γραμμάτων , μόνος έτολμψίΒν 
οντΒΐπΒΐν ΙΤν&όδίαρος 6 δαδουχος, έτιέρανΒ δ^ ουδέν 
άλλα Στρατοχλέονς γνώμψ έαιοντος, Άν&Βστ'ηρίωνα τον 
Μουνυχιωνα ίρηφαταμένους παλβή^ Μοϋ νομΙ^Βΐν, έτέλουν 
τφ Αημιμριο^ τα προς αγοράν' καί μΒτα ταντα πάΧιν 
έξ ^Αν^ΒΟτηριωνος ο Μουνυχιων γενόμϋνος Βοηδρομιων, 
έδέξατο τψ Χοιαιψ τΒλΒτψ, αμα χαΐ τψ έποητείαν 
του ΑημψρΙου ηροσεταλαβόντος. Αιΐ* ο καϊ ΦύιηηΙδιις 
τον ΣτρατοΜα λοιδορών έηοΐνισεν* 

*0 τον ένιανιον συντβμων 8*ί μψ' Βνα, 
χοΜ τιβρί της έν τω Παρ&Βνωνι %στασινψώσΒως'' 

Ό τήν αηρόηολιν ηανδοχεΊον υηολαβων, 

χαΐ τας εταίρας ««τα^βτ^^ τζ Παρ&ένω. 

XXVII. ΠολΧων δέ γβνομένααν έν τ^ πολβΐ τότβ π^μ^ 
μΒλημάτίΰν χάί ηαρανομημάτοκν, έκΒίνο ΐί^ύαστα λέγΒτ»ι 
Χυτνησαι, τους Αϋκ^ναΙους, στι διαχίσια χαΐ ηβντηΗοντα 
τάλαντα ηορισαι ταχύ καΐ δούναι ηροσταχ-θ-ίν αυτόϊς, 
χαΐ της Ησηράξεως συντόμου χαϊ άτίαραιτψου γΒ- 
νομενης, ϊδών ηδροισμένον το αργυριον, έχέλευσΒ Αα^ 
μΐί^ι χα» τοις ηΒρΙ αντηΐ' έταιραις εις σμηγμα δο&ηναι. 
*ΙΙ γαρ αισχύνη της ζημίας^ καΐ το (ημα του τίράγματος 
μηΧλον ψώχλησβ τους άν&ρωπους. ΐΕνιΟί δέ τοντο Θετ* 
ταλοΊς, ουχ Α'Θ'ηναΙοις, υπ «ντον συμβηναι λίγουσι. 
Χωρίς δε τούτων αυτή χα-^-* έαυτψ η Ααμία τω βασιλύ 
ηαρασχβνάζοίίσα δΒίτϊνον, ηργυρολόγησβ πολλούς, ΚαΙ 
το δείηνον οΧηως ηγ&ησβ τ^ δόξρ δια τψ πολυτέλβιαν^ 
ωστβ υπο Αυγχέως του Σαμίου συγγεγράφ&αι, Αι ο ΟΕΜΕΤΚΐυβ. 497 

•τα2 τώι^ χωμικώ» τις ον φανΧως τψ Αα^μίαν^ΕλκτιοΧι» 
αΧη•&ως προσάΐηθ. Αημοχάρης δ' 6 ΣοΧιος τον ^ημη» 
τφον ηυτΌν έκάλβι ΜνΟΌν ' Βίναι γα^ αντώ κοίΐ ΛίχμΙηγ, 
Ου μόνον 9έ Χύίΐς γαμεταϊς, άλλα χάΐ τοΤς φιλοις χόν 
^ημψρίου ^Ιον καΐ φ-θ-όνον Βνημερονσύί χάΐ σχΒργομέ•• 
νη ΛαρΒΐχβν, ΑφΙχοντο γονν τενβς ηαρ ίχυτον κατά 
ηρΒσβΒίβιν ηρος Αυσίμαχον, οΊς έχα^ος άγων σχοΧψ 
έηέδβίξβν Μν 78 τόίς μηροΤς χαΐ τοίς βραχίοσιν ώτβλλα^ 
βα&^ας ονύχων ΧβοντβΙων ΧαΙ δνηγΒίτο την γΒνομένψ 
αντω μάχψ προς το '&ηρίον, ν»* ^ίX8ξάνδρου σι^κα- 
Ό-Βίρχ&έντι τον βασιΧβως. Οΐ δε γδΧωντβς πρασαν, χα» 
τον αντών βασάέα δβίΐ^ '&ηρίου δήγματα φέρβιν έν τω 
τραχηΧω, ΑαμΙας, ^ν δέ •Θ•ανμαστον, οτι της ΦίΧας 
έτ άρχ^ το μη χα&' ηΧιχΙαν δνσχερηινων, ηττηΐο της 
ΑαμΙας, χάι τοσοντον ηρα χρόνον ηδη Ληρηχμαχυιας. 
Αημώ γ ονν, η 4πιχαΧονμενη Μανία, ηαρα δείηνον αν- 
λύνσης της ΑααΙας, χαΐ του ΑημητρΙου ηυ&ομέΐ'ου' ,,Τί 
σοι δοχΒΐ;** ,,Γραυς,^' ^ηβν, ),ώ βασιΧ&ΰ.*^ ΙΐάΧιν δη 
τραγημάτων παρατε^έντων, χαχείνου προς (άιην ύηόν- 
τος' α'Ορ^ς, οσα μοι Ααμία ηέμηει;" ηϊίΧεΙονα," 
¥φη, ,} ηΒμψΒηιτζΐαΙ σοι ηαρα της έμης- μητρός, έαν ■θ'έ' 
Χίΐς χαΐ μετ* αντη? χα&ευδειν." ^Αηομνημονεήεπαι δί 
της ΑαμΙας χολ ήρος την Χεγομχνψ Βοχχορεως χρίσιν 
άντίρήησις. - ^Εταϋ γαρ τις ίρων έν Αιγυτίτω της εταίρας 
Θωνιδος ^εΤίο ανχνον χρνσίον, είτα χατα τους υτινονς 
δόξας οΑτ^ συγγενεσ-ΟΌΐ της επιθυμίας έπαυσατο, δίχην 
1^(χχ8ν η ΘωνΙς «τντω τον μισΌ'ώματος. ^Αχονσας δε τον 
Χόγον 6 Βόχχορις, έχέΧουσε τον αν'&ρωπον, όσον ^τηΟη 
χρυσίον ηρΐ'&μημένον έν τω αγγείω διαφερβιν δευρο χμ- 
χΒίσβ ττ} χειρ), την δ* έταΐραν εχεσ^αι της σχιας, ως την 198 ΡΙ,υΤΑΙΙΟΗΙ 

$6ξ(χν της αλη-Θ^Βίας σχιίν ονσαν• Ονκ ωβτο τϋύιψ βΤ- 
νηι τ^ χ^/σ<ν ^ ΛημΙα διχαίοίτ * ον ^αρ άτίέλυσεν η σΜα 
τξ; έηί&υμιας τον η^γνζίον τψ έταίρνιρ, το δ* ορα^ 
£7τανσβ»' έ^αηα τοννβίχτισϋον. Τανια μιν ονν ηβ^ιΛαμΙας• 
XXVIII. Τίρ^ δέ δΐη^ησίν, ωσηδρ έχ κωμικής σχηνί^ς» 
ηάί%Μ^ άς τραγ^χψ μετόγονσιν (χί τυχαι καΐ αϊ ηράζβΐς 
τον οο^δρος, ον δίψη^ουμβ&α. Των γαρ αΧλωρ βασιΧαχι» 
αηάηωι^ αννιστοίμ^νων έηΐ τον ^ΑντΙγονον^ κοίί σνμψΒ- 
ράντων έίς τηντο τάς δννάμεις, αη^ρΒν ο ^ημψριος έχ 
της ΈΐΙάδος, χαΐ τζι ηατρί σνμμιξας φιλοτιμουμενω Λαρ' 
^λέχιαν, ηρος τον ηόΧβμον ϊτι μάλλον αντος έπερ^ωσ&η. 
Καίτοι δοχΒΐ γ Αντίγονος, βΙ μικρών τινών νψΒίτο, καΐ 
τνς άγαν φιλαρχίας η^λασΒ, μδχρι ηαντος αν αντφ δια^ 
ξρνλάξαι κ^κ^νω χαταλιπαά^ το ηρωτον βΤνοτ^ Φύσει δε 
βαρύς ων καΐ νπΒρότηης, χάΐ τοις λόγοις ονχ ψτον, η 
τοΤς ηραγμασι, τραχύς, ηολλονς χαι νέονς χαι δυνατούς 
άνδρας ίξηγριαινΒ χα» παρώξννβ' χαι την γβτότβσνστα' 
σιν χαΐ χοινωνιαν αυτών Βλβγβν, ωσηΒρ ορνί-θ-ων σπβρμο- 
λόγων συνδρομην, ένϊ λί-Θ-αι χοτ» ψ6φω υννδιαταράξΒίν. 
ΗγΒ δέ ηβζους μίρ έπΐίχχισμνρίων ηλβίους, ΙηπΒΪς δέ 
μύριους, 4λέφαη>ας δ^ έβδομηκοντα ΐτότβ* των εναντίων 
ίχοντων πβζίον^ μ]ίν ίξαχισμυρίους χαΐ τβτραχισχάίους, 
ίπττΒΐς δέ ηβνταχοσίους των έχβίνου Ίίλβίονας, έΙΙβ- 
φνιντας δέ τετρακόσιους, άρματα δ' έχατον ββκοσι. Ι>- 
νομένων ^' 4γγνς, αντώ τροπην βσχβν η διάνοια της έλ^ 
πίδος μάλλον, η της γνώμης. Ύψηλος γαρ Βίναι χαι ;'βν- 
ρος ύω&ως έν τοις «γώσι, χαΐ χρωμβνος φωνι} τβμβγά' 
λ-η χαί λογοις σοβαροίς, πολλάκις δέ χαΐ τζί ηαρασκώψαί 
ΤΙ χα^ γΒλοίον βιτΐβΐν, των ηολεμίων έν χερσίν όντων, έηι^ 
δΒίχνυμενος Βυστά&Βίαν και καταφρόνησιν, τότβ σύννονς ΒΕΜΕΤΗΐυδ. 499 

ίωρατο 9κύ σίωττηΧος τα ττολΑα, χαΐ τον νίον αηέδβίξβ 
τφ πΧ'η'θ-βί ΐίαΐ σννέστησΒ διάδοχον. *^0 δέ μάλιστα πάν^ 
τβς Ι&ανμασαν, ί» τΐ] σιιψ^ μόνος διβλεχ'&η τίροζ αντον, 
ούχ Βΐθ^ισμένος εχβιν ουδέ ηρος ίχϋνον άηοφ^ους χο<- 
νολο^Ίας, αλλ ϊδιος ων γνώμτ^, βΊτο προστάττίον κρανΒ' 
ρώς Μοϋ χρωμβνος οϊς βουλβνσαιτο χαθ** έαυτσν. Αί^ηαι 
γνόν^ μβιράχιον ^ι οντά τον ^ι^μψριον αντονην&έσ&αι, 
ηότΒ μέλλονσιν αναζβυγννΒΐν τον δ* βίττβΐκ ηρος οργτ(ν* 
ί,Ι^γανιφς, μη μόνος σν της σάληιγγος ουπ άχούσΐ]ς;*^ 
XXIX. Τότβ μέντοί Ηοϋ σημεία μοχ&ηρά χατΒδον- 
λοντο τψ γνωμψ αυτών, ^ημητφος μεν γαρ εδοξΒ κα- 
τά τους ντΐνονς Άλέξανδρον ωπλισμένον λαμπρώς έρωτγν, 
οηοΊον τι σύν^Θτ^μα δίδόναι ηρος τψ μάχην μέλλονσιν 
αυτόν δέ φησαντος' ,,^Ια ηαΐ Νΐχψ'" ,^ΑτίΒΐμί τοί- 
ννν,*' φάνοί, ,,ηρος τους (ναντίους* έχεΊνοι γάρμετίαρα- 
λαμβάνουσιν," ^Αντίγονος δε, ηαραταττομένης ηδη της 
φάλαγγος, έξιών ηροσΐηταισεν, ώστε ηεσύν όλος έη\ 
στόμα, %α\ διατε&ηιναι χαλεπώς' αναστάς δε χα< τά; 
χείρας ανατείνας ηρος τον ονρατον, ^τησατο νΐχην τίαρά 
των '&εών, η &άνατον αναισθ-ψον προ της ηττης. Γε- 
νομένης δέ της μάχης έν χερσί, Δημήτριος έχων τουςπλεΐ- 
στους χα» αρατίστους των Ιππέων, Ι^ντιόχψ τζ) Σελβύχου 
συνέπεσε^ χαΐ μέχρι τροπής των ηολεμίίον λαμπρώς αγω^ 
νισάμΐΒνος, έν τ^ διώξει σοβαρψ χαΐ φιλοτΙμ(^ παρά χαι- 
ρόν γενομέντι τψ νΐχψ διέφ•&Βΐρ6ν, Αυτός μιν γαρ ουκ 
ϊσχε πάλιν αναστρέψας συμμίζαι το7ς πεζοίς, τών έλεφάν- 
των έν μέσω γενομένοαν* την δέ φάλαγγα γυμνψ ϊπτιέων 
κατιδόντες οί περί Σέλευχον, ουχ ένέβαλον μεν, ως δ^ έμ^ 
βαλουντες έφόβονν χαΐ .περιηλαννον, μεταβάλλεσ^αι δί- 
δοντες αυτόΐς' ο χαΐ σννέβη' πολύ γαρ μέρος άπορρα- ΧΟΟ ΡΙ,ϋΤΛΙΙΟΗΙ 

γιν έπονσΐίύς μδΤΒχώρησβ ηρος έπέΐι^ονζ, το δε Ιοίπυτ 
ίτ^ηη, ΦΒρομ&ων όέ ποΧίΚώτ έτύ τον Αψτ^ονον^ καί 
ψινος τατ η%φ> νΑτοψ ύηόιηοζ' Λ»^ΕΜί ψβ ουτοί, βασι- 
λβίί•" „Τ«ϊ« ^^*' βϊπ», ί,πΧψ έμου σαοηον εχου^ίν; 
άλλα Δημήτριος αφ/£βΓαι β&η&ων.*' ΚαΙ τοΰτο μέχρι 
ηατίος έΐηίζιιαν, κ/αΙ τϊ^βρισχοπών τον νίον, αμαΛολΙων 
οΜοντκτμάτων ας αυτόν αφβ^έντων^ ϊπειη' χ^ των αΧ- 
ΪΛον ατιοΐιηόντνν οηαδων χαΐ φίλων, μάνος παρέμΒανβ 
τφ νεαρ^ Θωραξ 6 Ααρισσαϊος. 

XXX. Οντα Μ ίίρΐ'&είσί^ της μάχης, οΐ μτ^ νι^νιχη- 
κότες βασΜΙς την νπ* \/ίντιγόνω %αΙ Αψ^μητρΙφ ηασην 
^ρχ^ίν, ασηερ μητ« σώμα, χατακότηϋντΒς, έΧαμβανον με^ 
ρίδας κοΜ ηροσδιενειμαντο τας έμειναν έηαρχίας, οίς βϊ- 
χον αίτοί ηρότερον. Αημ{(ΐρίος δέ μετά ηβντοίίίσχίλίων 
ηεζϊαν χα» τ£τρ€αΗσχιΧΙί&ν Ιηηεων φεύγαν^ χα* σνντονως 
έλασης ύς "Εφεσον, οίομένων ααιάντων, αηορ(Λντα χρη^ 
μοηων αυτόν ουχ αφέζβσΌ'αί τον Ιερου, φοβη&άς τονς 
στρορτιάιας, μη τοντο ποιησωσιν, ανέστη δια ταχέων, κο» 
τον ηλονν έηΐ της ΈΧΧάδος έηοΐβίτο, των λοιηων Οαυδων 
έν ΑΰΎρ^αίοίς έχων τας μεγίστας. Και γαρ »α\ ρους 
«κβι χ<Η χρήματα παΐ γννοίίχα Αί/ίδάμειαν ετύγχανε χ<χ- 
ταΙεΧ^Λπωξ' Χομ βεβαιοτεραν οίϊκ ένομιζβ καταξρυγην εΊ- 
ναί τοίς ηράγμαη της Ι^&ηναιωιν εύνοιας. "0&9ν έηύ 
47ΐ8ίγομΒν(ρ τΜίρι τα^ ΚνχΧάδας αντω πρέσβας Ά&ηναΙων 
απήντησαν, ατΐίχεσ&αι \ης ηοΧεως τιαροίχαΧουντες, ως 
έψηφισμένον του δήμου μηδίνα δέχεσθ-αι τ^ ηοΐεί των 
βασιΧεων, τψ δε Αηϊδάμειαν βις Μέγαρα εξέπεμψαν με- 
τά τιμής χομ ηομπης προϊούσης, του κα&εστηκότος έξέ- 
στη δι οργην αυτού, καίηερ ένηνοχως ^^στα την αΧΧην 
ατνχίαν, χαΐ γεγονως έν τοιαυττι μεταβολή τίραγμάτων ϋΕΜΕΤΚΐυβ. 20< 

ου ταπεινός, ονδ* αγβτρης. ΐΑίΙά το παρ ελπίδα ^ιβ- 
ιρβνσ&αι των Α&ψαίωι^, καΐ τψ δοαοΰσαν βννολοΐ' ΐξβ' 
λ^ηλέ^χ^αι τοις πριητμασί κβι^ρ' καϊ πϋπλασμένην ουσαν, 
σδυνηροτ ψ αντφ. Το γαρ φανλότατον, ώς ϊοιχεν, εν- 
νοίας οχλύη^ βασάβυσι χαΐ δνράσταις τ&ψί^ριον εστίν 
νττβρβολη τιμών, ης έν τι} ηροαιρέσΒΐ ιών άποδίδό%'των 
^ουσης το χαλον, αφαιρύ την πίστιν ο φόβος ' τα γαρ 
αντα ν,αΐ δβδιοτΒς ψηφίζονται χαΐ φιλονντβς. ^ιοπερ οί 
νονν ^χοντβς, ουα εις ανδριάντας, ονδέγραφας, ονδ^ ατιο- 
'ϋ'βωσΒίς, αλλά μάλλον ας τά ίργα χαΐ τάς τιράξΒΐς τάς 
ίαντώιν αποβλέποντες, η πιστεύουσιν, ώς τψάις, η άπι- 
ίηου<ην, ώς ανάγχαις• ώς οί γε δήμοι ποίλάχις έν αύ- 
ται; μάλιστα τάϊς τιμαϊς μισουσι τους αμέτρως χαΐ νπερ^ 
ογχως χαΐ παρ ακόντων λαμβάνοντας, 

XXXI. Ο γουν Δημήτριος τότε δεινά μεν ηγον^ 
μένος πασχειν, αδύνατος δ' ών αμννασ&αι, προσέπεμψβ 
τοις Α'βψ'αΙοις έγχαλών μετρίως, αξιών δε τάς νανς απο- 
λαβείν, έν αίς ψ χαι η τρισχαιδεχηρης, Κομισάμβνος δε 
ηαρέπλβυσβν &>ς Ισ&μσν, χαΐ των πραγμάτων αντφ χα- 
χώς εχόντων, (έξέπιπτον γάρ έχασταχό&εν αί φρσνραΐ, 
χαΐ παπα με'&Ιστατο ττρος τους πολεμίους) άπολιπών 
έπΙ της Ελλάδος Πύρρον, αυτός $ρας έπι την Χερ^όνη- 
σον ϊπλβυσε• χαι χαχώ; άμα ποιών Αυσίμαχον, ώφείει 
χαι συνείχε τψ περί αντον δύναμιν, αρχομένψ αναλαμ• 
βάνειν, χαΐ γίνεσ&αι πάλιν ουκ άχαταφρόντβον. Ό δε 
ΑυσΙμαχος υπο τών άλλων βασιλέων ημελεΐτο, μηδέν επι- 
εικέστερος έχείνου δοχών είναι, τφ δ& μάλλον Ισχύειν χαι 
φοβερωτερος. Ου πολλ^ δ' ύστερον £έλευχος έμνάτο 
τιέμπαιν τψ Αημψρίυυ χαΐ Φίλας θυγατέρα, Στρατονί- 
χψ, ϊχων μίν έξ Ι4πάμας, της Περσίδος, νίον ^Λντίοχοι,• %02 ΡΙ,ϋΤΑΚΟΗΙ 

οΙόμΒνοζ δε, τα ηραγματα χα* διαδόχοις αφίΒίρ ηλείοσι, 
χα* όβΐσ-θ-αι ττ^ς ηρος έχΒίρον ΌΛχβιότιρτος, έπά χαϊ Αν• 
σ/μάχον §άρα των ΠτολεμΛίον 'Θνγατέρων τψ μεν Βου- 
τώ, τψ ί' Αγα&οχλ&Ι τφ νίω λαμβάνοντα, Αημητρι^ 
δ* ψ ανέλπιστος βυτνχια, χηδΒυσαι Σελενχω, ΚαΙ τψ 
9ίορην αναλαβϋύν ΙπΑβί ταις νηνσΐ ηάσαις εις ΣυρΙαν, τ^ 
τ' άλλη γτι προσεχών αναγχαίως, χαΐ της Κιλιχίης άτίτο^ 
μβνος, ψ Πλεισταρχος είχε μ^τά την προς ΐΛντιγονον μά' 
χην, έξαιρετον αυτω δο^ϋσαν νπο τώρ βασιλέων ην δέ 
Κασάνδρον Πλείσταρχος αδελφός, ΐ4διχ8Ίσ&αι δέ την 
χώραν αυτού νομίζων νπο ΑημψρΙσν χατα τίχς αποβά» 
σεις, χαΐ μεμψασ&αι βονλόμενος τον Σελευχον, οτί τφ 
χοινω διαλλάττεται πολεμΙω δίχα των άλλων βασιλέων, 
άνίβη προς ανιόν, 

XXXII. Αισ^όμΒνος δε τοντο Αημητριος, ωρμησεν 
άπο ό^αλάσσης έπΙ Κνΐνδααν, χαΐ των χρημάτων Βύρων 
ϊτι λοιπά χίλια διαχόσια τάλαντα, τανια σνσχβνασάμβ- 
νος, χαΐ φ&άσας ^μβαλέσϋ-αι, δια ταχέων άνηχ&η, ΚαΙ 
παρούσης ηδη Φιλάς της γ%ίναιχος αύτω, τιερι Οροσσον 
αηψτησε Σέλενχος, Καϋ την εντευξιν βν^ς αδολον χα» 
αννηοπτον χαϊ βασιλιχην έποιουντο, πρότερον μεν Σελβο- 
χος έστιάσας έπΙ σχηνης ίν τω στρατοπέδω Αημητριον, 
αν&ις δε Αημητριος εκείνον έν τ$ τρισχαιδεχηρει δεξάμΒ" 
νος. Ησαν δέ χαϊ σχολαΐ χάι χοινολ*γΙαι χαΐ σννδιημβ- 
ρενσεις αφρουρων χα* ανόπίων * αχρις ον Σελϋνχος τψ 
Στρατονιχψ άναλαβων, λαμπρώς εις ^Αντιόχειαν ανέβη, 
Αημητριος δέ ΚιλιχΙαν χατίσχε, χα* Φίλαν τψ γνναίχα 
προς Κασάνδρον έπεμψε τον άδελφόν, άπολυσομένψ τας 
Πλειστάρχον χατηγορίας. Εν δέ τοντω Αηϊδάμεια πλεν" 
σασα προς α%ίτον άπο της 'Ελλάδος, χα* σνγγενομένη ΟΈΜΕΤΚΐυβ. 203 

χρίτον ου ποίνρ, ίξ αρ^στίας τίνος έτΒΧΒντησβ, Γβ- 
τομένη^ δέ φιΧίας ηρος ΠτοΙχμαίον αντφ δια ΣβΙθύκον, 
ωμολογη&η ΠτοΙεμαίδη, την Πτολεμαίου -θυγατέρα. Χα- 
βειρ αυτόν γνναΊχα, ΚαΙ ταντα μβν άστϋα τον Σύκν- 
χον. ΚιλιηΙαρ ί* αξιών χρήματα λαβάντα ηαραδονναι 
^ημητρίον, ώς οΑ» ϊηΒΐ^Β, Σιδανα και Τίρον άηαιτων 
ηρος Ιργψ, ίδόχΒΐ βίαιος ύναι χα< δβίνα ποίΒ^ν, β$ την 
αη Ινδών άχρι της χεττβ ΣνρΙαν θαλάσσης αηασαν νφ' 
αντω ηνηοιημένος, όντως ένδ^ης έστιν εη χρημάτων χηΐ 
ητωχος, ως υπέρ δυοΤν ηόλβιαν «νδρα χηδβστην και μετά- 
βοΧ^ τνχης κβχρημένον έΙαύνΒίν' λαμηραν τω ΠΧάτωνι 
μαρτυρίαν διδους, διαχύβυομίνω, μη τψ ουσίαν ηΧβΙω^ 
ττρβ δ^ άπΧηστίον ηοιύν έΧάσσω, τον γΒ βουΧομΒνον ώς 
αΧη'&ώς Βίναι ηΧουσιον * ώς ο γΒ μη ηανων φάοηΧου' 
τίαν, ούτος οντβ ηενίας, οντ' αηορίας ατίηΧΧαχται, 

XXXIII. Ου μψ υπέητηξβ ^ημητριος, αίϋΐα φησας, 
ον^, αν μυριάχις ψτη&ΐί μάχης άΧΧας έν "ΐψψ, γαμβρον 
ίητοητησΒίν έηΐ μισ&φ Σύίνχον, τας μέν ποΧΒίς έχρατν- 
νατο φρονραΤς' αντος δέ ττυ&όμβνος, Ααχάρη στασιά^ 
ζονσιτ *Α&ηναίοίς ίηι&έμβνον τνραννΒΤν, ηΧηισΒ ^δίως 
ίπιφανάς λφ^Βσ-θ^αι την πόΧιν. ΚαΙ το μέν ηέΧαγος 
ασφαλώς δίΒηΒραιώϋ^η μβ^^άλφ στό^φ* παρά δ( την 
Ι4.τηχψ ηαραπλ&αν ίχΒΐμάσ'&η, ηά$ τάς ηΧείστας απέβα- 
Χβ τών ν^ίν, χα\ συνδίΒφ&άρη ηΧη&ος αν&ρώηω» ονχ 
οϊίγον. Αυτός δί σω&άς ηψατο μέν τίνος τίοΧέμου ηρος 
τους *Α&ψαΙονς' ώς δ^ ουδέν ΜραινΒ, ηέμψας ναυτί' 
κον αυ&ις αϋ-ροίσοντας^ αυτός άς ΙΙεΧοπόννησον ηηρηΧ- 
^, χαβ ΜΒοσηνψ ίτίολιόρχΒί, χαΐ ηροσμαχόμενος τοΤς 
τεΙχΒαΐρ ίχινδννευσΒ, χαταπεΧτιχου βέλους Β»ς το ηροσω- 
ηον αντψ χάΐ το στόμα δια της σιαγονος έμηΒΟοντος• 504 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

^ΑναΧτιψ^Βίς δε, χαΐ πόλεις τινάς αφβστωσας προσοητα^ 
γόμβνοξ, πάλιν- Βίς χψ Ιίίττιχην έτεβηλε, καΙ Ηζατησας 
^λενσΐνος και 'Ραμνονιηος, ϊφ&ειρε χψ χωρατ, πηι νανν 
τίνα λαβϋύΡ ιχο%ΗΤ(κτ σϊτον, τιαΐ Ησάγουσαν τοις Α•&ψηί•' 
οις, ίχρεμασβ τον ψηορον χα» τον κυβερνητψ' ώστε, 
τών αλλαύΡ ίκηοτρΒηομέΐ'ωρ δια φόβον, σνντονορ λιμον έν 
αστει γερέσ-Θ'αι, ηρος δε τω Χιμώ χαΐ τωρ άλλων απορίαν, 
Άλων γονν μέδιμνον ώι^οΰκτο τετταράχοντα δραχμών, ο 
δε των ηυρων μόδιος &^ιος ψ τριακοσίων. Μικράν δ& 
τοις Ά&ψαΙοις ανατϊνοψ παρέσχον έκαταν πεντήκοντα 
νηες φανεΐσαί περί Α^γιναν, ας επεμψεν επίκουρους αν- 
τόις Πτολεμαίος. Εϊτα ^ημ1^μριφ πολλών μεν έκ Πύο•^ 
ηοννησον, πολλών δ^ απο Κύπρου νεών παραγ-ενομενων, 
ώστε σύμπασας αΌ'ροισ&ψα^ τριαχοσίας, %φ\)γσν αραν• 
τες ο! Πτολεμαίου, χα» Ααχάρης ο τύραννος ίχπέδρα 
προέμενος την πολιν» 

XXXIV. Οί δ^ Α^Ύξναίοι, καίπερ ψηφισάμενοι -θάνα- 
τον, β* μνησ'&εΐη τις είρψης καΐ διαλλαγης προς Αημη- 
τριον, ευ&υς ανεωγνυσαν τας 4γγυς τνολας, καΐ πρέσβεις 
επψησν, ουδέν μεν άη εκείνου χρηστον προσδοχώντες, 
&ιβιαζομένης δε της απορίας, έν ι^, δυσχερών ποίλών σνν- 
εμπεσόντων, λέγεταΙ τι καΐ τοιούτον γενέσϋ'αΐ' πατέρα 
καΐ υϋον έν οίκηματι κα^έζβσϋ^αι τα κα&' εαυτούς απε- 
γνωχσιας, έχ δέ της οροφής μυν νεκρον έκπεσείν, τους δ , 
ως ειδον, σνεατηδησηντας αμφότερους διαμάχεσ&αι περί 
αύτου, Τότε και τον φιλοσοφον Έπίκουρον ιστορουσι 
δια'Θ-ρέψαι τους σννη-θΈΐς, κυάμους προς αριθμόν μη* 
ηυτών διανεμομενον. Ούτως ουν της πόλεως έχουσης, 
^^*^*^9ών ο Αημψριος, καΐ κελεύσας εις το &έατρον 
α-σροιο 9«ξ»»«ι πάντας, οπλοις μεν συνέφραξε την σκηνηιι^ ΒΕΜΕΤΚΐυβ. 205 

9ία2 δο^^όροίς το Ιογ^ίσν τίΒρίΐλαββν, αντος δέ καταβας, 
ώσπ€^ οί τρίητωδο}, δια των ανω ηαρόδωι^, ετι μάλλον 4κ* 
ΊΟττλη^ψάβοη' των Α&ψαίων, τ^ Λρχιιν τον λό^ον τιίρας 
έποιησα^ο του δέους αίηώ^^, ΚαΙ γ^ τόνου φωντις χαι 
ρημάτων, ΛίχρΙας. φβισσμίΐνος, &ίαφρως δέ καΙ φιλιμως μεμ- 
ψοιμΒνος αυΐίο'ίξ, διηλλάσσβτο, χαΐ δέκα μυριάδοις σίτου 
μβδιμνων έηέδοϊαΒ, καΙ πατέστησΒν αρχάς, αϊ μά,^ίίηα τφ 
δήμω τίροσφύ^Ίς ησ<)εν, Σννιδων δέ ^ρομοχλβίδης 6 ^ψ 
τωρ ντίο χαράς τον δημον εν τβ ίρωναίς οντά ηαντοδα^ 
ηαΊς, *αΙ τοί}^ αηο του βήματος έηαίνους των δημαγω- 
γων αμίλίωμβνον υπΒρβάλΧβσ^αι, γι^ώμψ ίγραψΒ, Αη- 
μητρίω τω βασ/λ&ί τον ΙΖειραιά τίαραδο&ψαί χάΐ τψ 
ΜουννχΙαν. ^Επιψηφισ-Θ'έντξαν δέ τοντωιν, 6 Αημψριος 
οάτος άφ' ^αντον ηροσ^νέβαλβ φρουραν πς το Μουσείον, 
ύς μη ηάλιν αναχαηίσαντα τον δημον ασχολίας αντω 
ηρηγμάχων ίτέρων ηαρασχϋν. 

XXXV. ^Εχομένων δε των ^ί&ψων, ίν&υς έηΒβού» 
λβνβ τγι Ααχβδαίμονί* Κα$ περί Μαντινειαν ^Αρχιδάμου 
του βασιλέως αηαντησαντος αυτω, νιχίμΓας μαχτ} %α\ τρβ- 
ψάμενος, βίς την Ασχαοηκίρ^ ένέβαϊ». Κα* ηρος- ^άιγΙ 
τ^ Σηάρτιι τίάλι» Ιη ηαρατύ^9ως ίλων ηενταχοσίους, χα2 
διαφ&Βΐρ€ίς δίαχοσίους, ο(τον ουηω την ηόλιν Ι^Βΐν έδόχβι 
μέχρι των χρσνω» εκείνων ανάλωτον ονσαν, Άλλ η τν~ 
χη ηερί ουδένα των βμσιλέων εοικΒν ούτω τροηας λαβείν 
μΒ^άλας κάΙ ταχείας, ουδ^ έν έτέροις ηράγμασι τοσαντά- 
ης μίκρα καΙ πάλαν,μΒγάΪΛΐ, χα2 ταπβινη μεν έκ λαμτΐρας, 
ισχυρά δ' αυ&ις έκ φαύλης γενέσ&αι. Αιο καί φασιν 
αυτόν έν τοις χείροσι μεταβοΐοίίς ηρος τψ τυχην ανα^ 
φ^έγγεσ^αι το Αίσχυλειον 

Συ τοί μ* εφνσας, συ με καταΐ&εινψοι δοκείς. 206 ΡΙ^υΤΛΚΟΗΪ 

Χαι γαρ τοτΒ των ηρογμάτων θ¥Τ(ύζ Βυηορως αυτω 
ηροζ αρχψ και Ιίύταμιν έηιδιδοηαίίτ,αγγέλΧΒταί Ανσιμαχοζ 
μεν τιρωτος αφτ^ρημινος αυτού τας ένίΛσιψηόΙβις, Κυηρον 
δε ΙΙτολεμαιος ^ρ^9ΐώς, ανβυ μίας ηό^Λως Σαλαμίνος, έν 
δε ΣαλαμΊνι πολιορχων τους ηαΐδας αυτοΰίΝχΙ τηνμψέρα 
κατΒίλημμΒνους. Ου μψ αϋα χο» ^ τ«^^ ηα&άτίΒρ η 
ηαρ* ΐΑρχάόχφ γυνή 

τιι μεν ύδωρ ^όρβι δολοφρων χ9(ΐ^, τ^δ^ ^^Ιί ^ρ* 
δβίνοΊς αυτόν οντω καΐ φοβεροΊς αγγέλμασιν ατίοστησα- 
σα της Λαχβδαίμονος, βυ&υς έτερας πραγμάτων καινών 
ΧΜ μογάλων έηψΒγηβν έΐηίδας έχ τοιαύτης αιτίας. 

XXXVI. ^ΐ7Εβ«, Κασάνδρου τεΧευτησαντος, ο ηρβ- 
σβύτατος αντου των ηαίδωιν, Φίλιππος, ου πο^ χρσνσν 
βασιλβυσας Μοαβδίνων, απέ^ανεν, οι λοίποί δυο προς 
αλλήλους εστασίαζον. Θατέρου δ αυτών , Αντιπάτρου, 
τψ μψέρα ΘβσσαλονΙχψ φονευσαντος, ατβρος έχάλει 
βοη&ους, /λ μεν ^Ηπ^Ιρον Ιΐύρρον, ίχ δε Πελοποννήσου 
ΑημητριοΜ. '^φθ-ασβ ^€ Πυρρός έλ&ών, και πολύ μέρος 
Μακεδονίας αποτβμόμΒνος, ιηί βοη&βίας μισ^ον, φοββ^ 
ρος μεν ην ηδη παροίχων ΐΛλβξάνδρφ' Αημψρίου δ\ ώς 
εδεξατο τα γράμματα, μετά της δυνάμεως προσιόντος, 
ετι μάλλον ο νεανίας τούτον φοβηθείς δια το αξίωμα χαι 
την δοξαν, απψτησεν αυτζι πβρί Αΐον, ασπαζομενος μεν 
χαι φιλοφρονουμενος , ουδέν δε φάσχων ετι της έχείνου 
δείσΟαι τα πράγμοττα παρουσίας. Ησαν ουν έχ τοντων 
υποψίαι ηρος αλλήλους αυτοΊς,χαι βαδίζοντι ΑημητρΙι^ 
προς δειπνον υπο του νεανίσχου παραχεχλημεν(^ μηνύει 
τις έπιβουλην, ύ:ς έν ηυτφ τφ ποτω μελλόντων αυτόν άνε- 
λείν. *0 δε, μηδέν διαταραχθείς, άλλα μιχρον υφεις της 
πορείας, ίχελευίΐβ τους μεν ηγεμόνας έν τοις οπλοις τ ψ ΒΕΜΕΤΚΐυβ. 207 

ίπροιτιαν ^χΒΐν, αχολουϋ-ους δέ καΐ ηαϊδας, όσοι ηΒρϊ 
αντορ,ησαν (ησορ δέ πολν πλΒίονςτωρίΛίΒξάνδρον) σνί'- 
Βίίτύ,'θ'Βίν ύς τον ανδρωνα^ χϋτι ηαραμένβίν, αχρις αν 
^αναστί}. Τούτο δώταντΒζ οΐ ττβρ» τον Ι^λέξίχνδρον^ 
ονα έτόλμησαν έηιχΒίρησαι. Κάί ο μεν ^ημητριος ονχ 
εχΒΐν αντφ το <Γώ/ια ποταιώς σκηψάμ6νος, άηηλ&8 δια 
ταχέων• τ$ ^' νστβ^α/ςί η^ρί ίναζνγψ ύχΒ, ηράγμαχη 
νβώΐΒρα ηροσηΒτηωχέναι φάμβνος αντφ, χα< παρ^τείτσ 
σνγγνώμψ ϊχειν τον ΐΑΧέξα^νδρον, βΙ τάχιοιν απαιρΒί' συν- 
έσβσ&αι γαρ αυτω μάλλον αΧλοτΒ σχολάζων. ^χαιρ^ν 
ονν Αλέξανδρος, ώς ου ηρος εχ'&ραν, αλλ" εκουσίως, ιχ 
"ής χωράς αηαΐροντος αυτοΰ, καί ηροέηΒμπβν άχρι ΘβΤ' 
τίχλίας. ΈτιβΙ 6* β2? Αάρισσαν ηχον, αυ&ίς άλληλοις 
έπηγγβΧλον ίστιάσΒίς απΒπιβουλΒυοντΒς' οδημάλιστατον 
Αλέζανδρον υηοχΒίριον έηοΙησΒ τφ ΑημψρΙιρ. Φιι- 
ίΐάττβσ^οί γαρ οχνων, ως μη καχεΊνον άντιφνλάτ- 
Ί&Τ'&αι. δίδάξτι, ηα-Θ-ων Εφ&ασΒ, δρφ/ μέλλοντος αυ- 
τόν, μη διαφυγΒΪν έχΒ'ο^ον, ο έμηχανάτο. Κλη&άς γηρ 
έτύ δβΐηνον ηλ&Β Λρος τον Αημψριον» ^Λς β' εΜίνος 
έξανέστη μβταξν δΒΐηνων, φοβη^ΒΪς ο Αλέξανδρος συν- 
ίξανέστη, χαΐ κατά πόδας αυτφ ηρος τάς -θνρας σννψο- 
λσί^Βΐ, Γβνόμϋνος ουν 6 Αημητριος ηρος τοις θύραις 
χατα τους έαυτου δορυφόρους, χαΐ τοΰτο μόνον ύπών' 
,,ΚοτπΒ τον έπόμενον" αυτός μ^ν νηδξνλ^βν 6 δ' 
^Αλ^ανδρος υη^ έχΒίνων χατΒχόηη, χαΐ των φιλ'^ί^ν οΐ ηροσ- 
βοη&ονντΒς, ων ϊνα λέγουσι σψαττόμΒνον Βΐηύν, ως (ν 
ημέρα μι^ φ&άσείΒν αυτούς ο Αημητριος* 

XXXVII. Ή μέν αΐν ννξ, οίονείχος, ^όρυβον εσχεν. 
*!Λμα δ^ ημέρ((^ ταρασσομένοις τοις ΜαχΒδόσι, χαΐ φόβου- 
μένοις τψ του Αημψριου δυναμιν, ως έητ^Βΐ μέν ουδείς 208 ΡΙ-υΤΑΪΐΟΗΙ 

φοβεροςί ο δε '^ημττριος επεμπβ βουΧομενος έντυ^α^, 9ΐαΙ 
ηΒρΙ των ,ηΒηροιγμέρων αποΧογησασ&Μ, '&αήξΒίν τταρβ- 
πΐΎΐ, κο» δεχϋσ&αι φιλατ&ρώηως οΛτορ. 'Λς 5' ηλ&βΐ', 
ου μαχρωρ ^δεησερ αντω λόγ'ΐοτ, αλλά τω μισείν μεν Αν^ 
τιπητρον^ φονέυί της μητρός οντά, βελτιονος δ' αποραα^, 
έχΒΪνον ανηγόρβυσαν βασιλέα Μαχεδόνααν, χαΐ ηοραλα^ 
βοντΒς αντόΐ' χκτΎξ^ον ύς ΜαχβδονΙαν. Ην δε χα\ τοίς 
οΓκο» Μαχεδόσιν ουκ αχονσίος η μεταβολή, μΒμρημ&'ϋΐς 
άεΙ χαϊ . μΐισονσι^, α Κάσανδρος ε^ς Ιιίλεξανδρον τβ&ΐ'η- 
χότα Λαρψόμησβν. Εΐ δέ τις βίι μνήμη της Ιίντατάτρου 
τον τιαλαιον μβτριοτητος ντίΒλεΙτιετο, χαΐ ταυτψ Δημή- 
τριος έχαρηοντο Φ/Ας( σννοοίών, χαΐ τον εξ ίχΒίνης νΐον 
έχων διάδοχον της αρχής, ηδη τάτβ μπράκιον οντά χα\ 
τω πατρ} σνστρατΒυόμενον. 

XXXVIII. Οντω δέ λαμτίρ^ χΒχρημένσς βντυχί^, 
ίτυν^άνετοί μεν ηερί των τεχνιαν χαΐ της μητρός, ώς μθ^ 
'Θ-Βίνται, δώρα χα* τιμάς Πτολεμαίου ηροσβ-έντσς αντοϊς' 
ηνν&όινΒται δε ηβρι της Σελευχω γαμη•θ•Βΐσης -βΆγατρος, 
ως Ιέντιόχω τω Σελευχου σννοΜΒΊ,χαι βασίλισσα των ανω 
βαρβάρων οινηγόρΒυταί. Συνέβη γαρ, ώς ^ιχΒ, τον ^Αν- 
τιοχον^ έρασθέντα της Στρατοναιης, νέας ούσης, ηδη δο 
ηαιδιον έχουσης έχ τον ΣΒλευχου, διαχΒΤσ&αι χαχώς, χαΐ 
ηολλα τιοιεΊν τφ ηάϋ-Βΐ διαμαχομεηίον τέλος δ^ αντου 
χαταγνοντα, δεινών μεν έταΟνμε'ίν, άνηχΒστα δε νοσείν, 
χΒχρατησ&αί δ§ τφ λογισμω, τρόπον οτταλλα^^ του 
βίον ζητείν, χα\ ηαραλνειν ατρέμα, χαΐ Ό-ΒραπΒίας αμε- 
λείφ, χαΐ τροφής αηοχ^ το σώμα νοσεί» τίνα νόσον 
σχητηόμενον. Ερασιστρατον δέ τον ιατρον αίσ&έ- 
σ&αι μεν ου χαλ&ηως έρωντος αυτού ' το δ^ , οντινοζ 
έρ€Λ3 δνστόηαστον ον, ίξανευρεΗ^ βονλόμενον, άεΐ μεν ϋΕΜΕΤΚΐυβ. 209 

ίν ΧΜ δςομοηΐίρ δίημΒρίύβιν ά δέ τις είσιοι των έρ ωρ(^ 
μΒίροηάατ, η γνναιχών, έρξα-θ-ορ^ν τβτωττροσωττφτον^ίϊ'- 
τιόχου, χαΐ τα σνμηάσχΒΐν μάλιστα τ// ιΐ^νχ^ τρεπομέντ^ ττβ- 
ςρνχότα μέρη χαΐ κινήματα χον σώματος έήισχοτϊεΊν. 'Λς 
ονν, των μεν άλλων Βίσιόντααν, ομοίως είχε, της δέΣτροηο• 
νίχης, χαΐ χα-Ο"^ ί^ηηψ χαΐ μετά του Σέλευκου φοιτώσης 
ηολλάχις, ίγίνετο τα της Σαηφονς έχεΐνα ηερι αυτόν ηάν- 
τα, φωνής έπίσχεσις, 4ρυ9ημα ηυρωδες, όψεων υποδεί^ 
ξεις, ίδρωτες οξείς, αταζ/α χαΐ -Θ-ορυβος έν τόΐς σψΰγ- 
μοίς' τέλος δέ, της ψνχης κατά κράτος ηττωμένης, αττο- 
ρία καΐ Ό-άμβος, καΐ ώχριασις' έπΙ τούτοις ηροσΧογιζό^ 
μενον τον ^Ερασιστρατον κατά το εικός, ώς ουκ αν έτέ' 
ρας έρών βασιλέως νΙος ένεκαρτέρει τφ σιωπψν μέχρι 
-θ-ανάτου, χαλβηον μεν ψητεισ&αι το φρασοτΑ ταύτα χαΐ 
κατειηείν ου μψ άΧλά ηιστευοντα τ^ προς τον υΐον 
ευνοίφ του Σέλευκου, ηαρακινδυνευσαι ποτέ κα\ εΙηεΊν, 
ως ϊρως μέν εϊη του νεανίσκου το ηά&ος, ϊρως δ^ αδύ- 
νατος χαΐ οηΊατος, ^ηλα^έντος δ^ εκείνου χαΐ πυ&ο- 
μένου, πως ανίατος ' οτι νη Μα, φάναι τον^Ερασίστρα- 
τον, έρ^ της έμης γυναικός. Είτ ουκ αν, εΙπείν τον Σέ- 
λευκον, έπιδοίης, Ερασίστρατο, τφ έαφ παίδι, ψΙλος ων, 
τον γάμον; κα\ τοτΐτα» ορών ημάς έηΐ τοντω μόνω σα- 
λεύοντας; Ουδέ γαρ αν συ, φάι^αι, τούτο πατήρ ων 
έποίησας, ά ΣτρατονΙκης ΐ4ντΙοχος έπε^μησε, ΚαΙ 
τον Σέλευκον Εϊχ^ε γαρ, «Ι έταΤρε, ειπείν, ταχύ με- 
ταστρέψαι τις έπΙ ταΰτα καί μεταβάλοι '&εων η αν- 
■&ρώπων_ το πά&ος' ώς έμοί κάΙ την βασιλείαν άφείναι 
καΐον ^Αντιόχου περιεχομένω, Ταΰτ' έμπαΌ-ώς σφό- 
δρα του Σέλευκου καΐ μετά πολλών δακρύων λέγοντος, 
ιμβαλοντα τψ δεξιάν «ντφ τον ^Ερασίστρατον ειπείν, 
Ρηυτ. VIII. Ο 210 ΡΙ,ϋΤΑΙΙΟΗΙ 

ως ουίϋν Ερο^σιστράτον δέοιτο * χα2 γάρ ττβτ^ ιίαί ανηρ 
£ν καΙ βασάβυς ούτος, αμα χαΐ Ιατρός βϊη τ% ωϋίας 
άριστος* ϊχ τούτου τον ΣέλϋυΗον έκχίησίαα^ Λ&ροΙσαρ- 
τα ηάνδημον, ύπϋν,^τι βουλβται χαΐ διέρκΜΒ, τών ανω 
ηαντωι^ τόηων ΑντΙοχον ατΐοδέΐξαί βασιλέα ηαΐ Στράτο- 
ναιην βασιλίδα, αλληλοις συνοιχούηας' οϊέσ&αι δέ τον 
μεν νΐον, βΐ&ισμένον άπαντα ηβιΘ'Βσϋ'αι χαΐ καττρίοσν 
οντά, μη-θ-Βν άνίδρεΤν αύιω ηρί^ τον γάμον ά δ^ η γυ^ 
νη τφ μη νΒνομισμένο^ δυσκολαίνοι, ηαραχαλΒίν τους φ/- 
λους, οττως διδάσχωσιν αύτψ ηαΐ ηύ&ωσι, χαλά χαΐ δέ" 
χαια τα δοχούντα βασιΧπ μ&ια τον συμφέροντος ίιγύ- 
σ&αι. Τον μεν ουν Αντίόχον χα\ Στρατονιχης γάμον ^x 
τοίαντι;; γβνέσ&αι ηροφάσβως λέ]τουσί. 

XXXIX. Αημψριος δέ μετά ΜαχύδονΙαν χαΐ ββτ- 
ταλίαν ψ ηαρΒίληφώς. *Έχων δέ χαΐ της Πβλοηϋννησου 
τα πλείστα, χαΐ των έκτος ^Ισ'9'μου Μέγ^αρα χαΐ Ά&ψας, 
έπΙ Βοιωτύυς έστράιβυσβ. ΚαΙ πρώτον μίν έγ'ένοντο 
σνμβάσας μέτριαι περί φιλίας ηρος αύτον επΒίτα ΚλΒω- 
νυμον του Σπαρτιάτον ηαραβαλόντος &ς Θήβας μ^τα 
στρατιάς έπαρ^έντβς οΐ Βοιωτοί, χαΐ Πίσιδος αμα -του 
Θ&τπιέως, ος έπρω^ευβ δοξτ^ χαΐ δυνάμβι ϊότβ, συμπαρορ- 
μώντος αυτούς, απέστησαν. *Λς δε ταΊς Θηβαις έηαγα- 
γων τας μηχανας 6 Δημήτριος έπολιόρχΒΐ, χαΐ φοβη&άς 
υπεξηλ^εν 6 Κλεώνυμος, χαταπλαγέντες οΙ Βοιωτοί τμ- 
ρέδωχαν εαυτούς. Ό δέ ταΐς ηόλεσιν έμβαλων φρουραν, 
χαΐ πραξάμϋνος ηολλά ;|τ^^ατα, χαΐ χαταλιπωρ αύτοΊς 
έπιμβλψψ χαΐ 9ρμοστψ, Ίβρωνυμον, τον ίστοριχον, 19ο- 
ξεν ηπίως χβχρησ&αι, χαΐ μάλιστα δια Πίσιν, Έλοη^ γαρ 
αυτόν, ουδέν ^χαχον έττοιησεν, άλλα χαΐ προσαγορεύσας 
χαΐ φιλοφρονη&άς , πολέμαρχον έν Θεσπιαίς άπέδβιξβν. ϋΚΜΕΤΚΐυβ. 2ί< 

Ον ηολΧ^ δ νστΒρον αλίσχειαι Λυσίμαχος νπο ^ρομΐ" 
χαίτον, χα* Λρος τοντο αατα τάχος έξορμησαντος έηΐ 
Θρ^ίίψ τον ^ημψρ^ον, ωσηβρ &ρημα χατο»1ΐ}^ομ£τον, 
ηάλιν αηέστνισαν οί Βοιατοϊ, χα* Λυσίμαχος αμη δΐΗ' 
μέι^ος αηηγγέΙΧβτο, Ταχέως οΰν χα* προς ορρρ^ άνα- 
στρέψας ο Δημήτριος, Βυρεν ηττημένους νηο του ηαιδος 
^Αντιγόνου μάχ^ τονς Βοιωτούς, χα* τας Θήβας αν&ις 
έτίοΧιόρχΗ, 

ΧΙα. Πυρξοϋ δέ Θεσσαλίας Ηατατρη^οηος, παΐ μέ- 
χρι ΘΒρμοηυΙαν ηαραφανέιηος, ^Αντιγονον ίπ\ τ^$ τΐο- 
λίορχίας χαταίιηων, αυτός ωρμτ^σΒ» ίη έχεΐνορ, 'Οξέως 
δέ φυ]τ6ντος, έρ θΒσσαϊίί^ παταστησας μύριους οηλίτας 
χα* χιλΙους ΙπτίΒΐς, αυ&ις ένέχβιτο ταβς Θηβαις, καΐ ηροσ» 
ηγΒ τψ λΒ^τομένηρ έΐέηολιι^, ηοΐυπόνως χα* χατα μι» 
κρον νπο βρί&ους χα* μβγέ-Θ'ους μοχλβυομένψ, ώς μόλις 
έν δυσΐ μησί δύο σταδίονς προβλ-θΈΐν. Τω» δέ Βύΐατωρ 
έρ^μένως αμυνομένων, χα» τον ΑημψρΙου ηολλάιας φι- 
ΧονοΜίας ενεχα μαϋςν, η χρείας, μάχΒσ&αι χα* χίΐ'Αν- 
νΒυβΐν τους στρατιάτας αναγχάζοντος, ορών 6 *ΑΡτΙγονος 
πίπτοντας ουχ ολίγους, χα» ηΒριπα&ών * Τί, ω ηάτερ, 
Βψη, ηαραναλΐ€τχομένους ουχ αναγχαιως τούτους ηεριο' 
ρωμΒ9'•, Ό δ$ ηαροζ!υν•&Βίς' Συ δΐ, εφη, τΐ' δυσχεραίνεις; 
η διάμετρον οφείλεις τοις άηο&νηχουσιν ; Ου μην άλλα 
χα* βουλομενός γε μη δοχείν εταίρων αφΒΐϋ&ιν μόνον, αΧλα 
χαΐ (Τ^γχινδυνευειν τοις μαχομένοις, διελαυνεται τον τρά- 
χηλον οξει βέλει. Και δεινώς μεν ϊσχεν, ου μίΐξν σι^χθν» 
α,λΧ^ ^Χε τας Θήβας ηάλιν. ΚαΙ ηαρΒλθ-ων ανάτασιν 
μεν χα* φόβον ώς τα δεινότατα ηεισομένοις ηαρέσχεν 
ανελών δε τρισχαίδεχα χαΐ μεταστησας τινας, αφ^χβ τους 
άλλους. Τοις μεν ουν Θηβαις ονπω δέκατον οΊχουμέναΐξ 

02 212 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

έτος άλωναι δΙς |μ τφ χρόνοΛ τοντω συνέπεσβ. Των δέ 
Πν^ιων χα&ηχοντωρ, πράγμα χηινότατον έηέιρβψβτ αυ- 
τω τίοΐΒΟ' 6 Δημήτριος. ΈτιβΙ γαρ ΑϊτωΧοί τα πβρϊ Αβλ" 
φους στβνα χατβΐχοί', ίν Α'&ηραις αυτός ηγβ τορ αγώνα 
Ηα\ τψ Λοτηγνριν, ώς αν προσήκον ανΐό-Θ•* μάλιστα τ<- 
μάσ•&αί τον ^βον, ος δη χαΐ πατρζ}ίς εστί, χαΐ λέγεται 
του γένους αρχηγός, 

ΧΙιϊ. Έντβϋ'θ'Βΐν έπανελΌ-ών εΙς Μακεδονίαν, χαΐ μψ' 
αυτρς αγειν ησυχίαν πεφυχως, τους τ* αλΧονς ορών ίρ 
ταΐς στρατείαις μάλλον αυτφ προσέχοντας, οΐ^οι δέ τα• 
ραχωδεις χαΐ Λολνπράγμονας Οντας, έστράτευσεν έττ* Αΐ- 
τωλους, χα« τψ χωράν χακ<όσας ααΐ Πάνταυχον έ» ουττ), 
μέρος έχοντα της δυνάμεως ουα ολίγον, απολιηών, έπΙ 
Πνρξον αυτός έχώρει, καΐ Πυρρός έη εκείνον αλλήλων 
δέ διαμαρτοντες, ο μεν έηόρ^ει τψ ^Ηηειρον, ο δέ, Παν^ 
ταυχω ηεριπεσων καΐ μάχψ συνάψας, αυτόν μέν άχριτου 
δούναι καί λαβείν πληγψ έν χερσί γενόμενον έτρέψατο, 
των δ άλλων πολλούς μέν απέκτεινεν, έζώγρησε δέ πεν^ 
τακισχιλίους. Και τούτο μάλιστα Αημητριον έκάκωσβν* 
ου γαρ οντω μιση-Θ-είς ο Πυρρός, άφ' ων επραξεν, ώς 
Ό-αυμασ/θ^είς ^ία το ηλεΊστα τ^ Χ^^ι κατεργάσασ^τίΐ^ 
μέγα τε και λαμτίρον εσχεν απο της μάχης εκείνης όνομα 
παρά τοΙς Μακεδόσι* καΐ πολλοίς έττ^ει λέγειν των Μα- 
κεδόνων, ώς έν μόνω τούκύ των βασιλέων είδωλον ένορ^ 
τοτης*Αλεξάνδρου τόλμης* οι δ^ άλλοι, καΐ μάλιστα Αψι^ 
μψριος, ως έπΙ σκψης^ το βάρος υποκρίνοιντο και τον 
ογκοντου ανδρός, ^Ην δ' ώς άλη&ωςτραγ(^δΙα μεγάληπβρί 
τον Αημψριον, ου μόνον άμτιεχόμενον καΙ διαδουμβνον 
περιττώς καυσίαις διμίτροις, χα« χρυσοπαρυφοι^ σλουρ- 
γισιν, άλλα καΙ περί τοις ποσίν έκ πορφύρας άκράταυ ΒΈΗΕΤΚΐυβ. 2ί3 

νυμηβηιΧημίιηις χρυσοβοιφϋς ιαηονημίνον ίμβάδας. Ην 
δέ τίςυφαΐΛ^ομέτη χλαμνς αντφ πολννχρορον» ^ζ^'ρν νττβ^- 
ψρατορ, ΒΪχασμα τον χοσμον χα2 των χατ ουρανορφαινΟ' 
μ8»ων ' οχατΒλΒίφβιιμενημιτΒΐίςέντ^μΒταβόλρ των ηραητ^ 
ματων, ουδάς δ^ έτόλμηοΈν αντ^ χ(^ασ&αΐ9 χαίπερ ον» 
ολίγωννστβρονένΜοοίΒδονΙίΐί σαβαρών γενομένων βασιλέων, 
ΧΙμΙΙ, Ον μόνον δε τούτοις τοΊς -άΒάμασιν έλίτΖΒΐ 
τσνς ανΌ-ρϋοηους αη&ας ονταζ, άλλα χαΐ τρυφψ χαΐ δίαι^ 
ταν έβηρυνοντο' χάΐ μάλιστα δη το δυσόμιλον αντου χα2 
δυστίρόσοδον. *^ γαρ ον ηαρεΐχβ χαιρον έντυχεΐν, η χα^ 
λεηος χσΐ.τραχυς ψ τοΧς έντυγχάνουσιν. ΐΑ^ψαΙων μεν 
γαρ, ιίύρί ους ίσηουδάχη μάλιστα των *Ελλψων, ετη δύο 
πρεσβύαν χατέσχβν έχ ΑαχβδαΙμονος δ^ ένίς ηρβσβνυ- 
του ηαραγβνομένου, χοηαφρονβΤσ'Θ-αί δοχων ηγανάχτησΒν. 
^ΑστβΙως^ μέντοι χοϋ ΛαχωνίΛίως έχβΊνος, ΒΪηοντος αυτού* 
Ίί συ λέγβις; &α Ααχοδαιμονιοί τίρβσββυτψ έπεμψαν; 
ΝαΙ, άτιβν, ω βασιλίυ, προς ίνα, Αόξαντος δέ αντου 
ποτέ δημοτιχώίβρον έξβλαννΒΐν, χιά προς εντενξιν εχβιν 
ονκ αη&ώς, σννεδραμον τινβς έγγράφονς αξιώσεις αναδί' 
δίντες, Αβξαμένον δέ πάσας χαΐ τγι χλαμυδι συλλαβόντος, 
ί^σ&ησαν οί αν&ρωηοι χαι παρηχολουΘΌ%η'' ως δ ι^&βν 
έτύ τψ τον Αξιον γέφνραν, άναπτνξαςτιρ^χλαμνδα,πάσας 
§»ς τον ποταμον έξέ^ριψε, ΚαΙ τοΰτο δη δβα^ς ψΙασΒ 
τονς Μαχβδόνας, υβριζβσ'Θ'αι δοχουντας, ου βασιλβνΒ• 
σ^αι, χαι Φιλιππον μνημονεύοντας, η των μνημονευόντων 
άχούοντας, ώς μέτριος ην περί ταΰτα χαΐ χοινός. ΚαΙ 
ηοτΒ πρεσβντέρον γνναΐον χόπτοντος αντον έν πάροδος 
τιν\^ ΜΗ δεομένου πολλάχις αχονσ&ηναι, ψησας, μη σχο^ 
λάζβΐν, έγχραγόντος έχεινου, χα). Μη βασίλβυε, έρποντος* 
δηχ&άς σφόδρα, χαΐ προς τοντφ γενόμενος ανέστρειψεν 214 ρι,υτΑΚΟΗΐ 

βίς τψ (ΜΜίΛν, καΐ πάντα ηοιησάμενοζ υσΤΒρα,τοΐς έττνχ^ίν 
βουλομένοις, αρξάμβνος άηο της πρεσβυτιδος έκβίνης, έτη 
ηοΧλας ημέρας έσχόλασεν. Ονδέν γαρ ο^τως τφ βασάύ 
προσΐρίον, ώςγοτης δίχης Βργον, ^Αρηςμερ γαρ τύραννος, 
ωςφησι Τψό&Βος' νόμος δέ ηάντων βασιλεύς χαταΠίν" 
δαρον έστί' χα} τους βασίλύς'Όμηρόςφησιν, ουχ έΧοηΟ" 
• Ιβις, ουδέ ναΰς χαλχηρΒίς, άλλα 'Θ-έμιστας ηαρα τον /Ιιος 
λαμβάνοντας ^ύβσ&αι χα} φυλάσσβίτ, χαΐ τον Μος, ου τον 
ΐίολΒμίχώτατορ, ουδέ τον αδιχύτατον, χαΙφονιχύτα:ΐον των 
βασιλέων, αΧλα τον διχαιοτατον, οαριστψ χαΐ μα- 
^ητψ προσηγόρΒυχΒν. ^ίλλά Αιφψρίος ^χαί^ τω 
βασιλβι των '&βων ανομοιοτάτψ έηιγραφόμΒνος ηροσ^ 
ωννμίαν. Ό μέν γαρ ΠολίΒνς χα} Πολιούχος, ο δέ 
Πολιορχψης έπίχλησ^ν ϊσχβν. Οντως έηι τψ τ ον χαλον χω- 
ράν το' αϊσχρσν νπο δυνάμβως ομαΌ-ονς έτιβλό-ον, σννφ' 
χβίωσβ τ^ δοξτι τψ άδικίαν, 

ΙιΧΙΙΙ. *0 δ^ ονν /ίημψριος επισφαλέστατα νοσησας 
έν Πέλλυ^ μιχρον τότΒ Μαχ&δονΙαν αηέβαλβ, χαταδραμάν- 
τος οξέως Πύρ^ον, χαι μέχρις ^Εδέσσης ηροβλ^ίντος. 
Ζίμα δέ τ^ χονφστβροςγΒνέσ'Θ-αι ηάνυ^ι^ίδίως έξίΒλάσαςαυ- 
τον, έηοιησατο τινάς ομολογίας, ου βουλόμβνος έμηοδών 
οντι συνβχώςηροστιταίων χα« τοπομαχών,ψτων βίναί ηρος 
οϊς δΐ8νο8ΐτο, ^ιΒνοΒ^το δ^ ου&έν ολίγον, άλλα ηασαν 
οναλαμβάνΒΐιν τψ νπο τφπατρΙγΒΐ'ομένψ αρχήν. Καιτης 
ελπίδος ταντης χα} της επιβολής ονχ άπβλΒίηηοτα της τία^ 
ρασχβυης, άλλη στρατιάς μεν ηδησ%τν9τέταχτο7ΐ8ζηςμ'νριά» 
δας δέχα, δισχιλιων ανδρών απβδΒονσας, χα} χωρίς ιππέας 
ολιγαι^ δισχιλιων χα} μνριων έλάττονς. Στολον δε νίών άμα 
πεντακοσίων χαταβαλλόμενος , τάς μεν έν ΠΒίραιεε 
τροπεις ε&ετο, τάς δ* έν Κορίν^ί;), τας δ^ ένΧαλχίδι, ΒΕΜΕΤΚΐυβ 2ί5 

τας δέ περί ΙΙέλΧαν αυτός έπιων &{ασταχ6σ8, χαϊ 
διδάσχ(>η>, α χρη^ χηΐ σντΐρχνώμβνος' ίχηλψτομίνων 
αηάντωΐβ ου τά ηΧ'η^ μόνον, αλλά χα« τα μβγ'έ^η τωρ 
ϊργων. ΌύδΒΪς γαρ οϊδβρ αν^ρωηωψ οίτβ ηΒνχΒκαίδ&ήι- 
φΐ νανν ηροΊΒρον, ονιβ έχκαιδβχηρη' αλλ' νστβρον τεσσα^ 
ρηχοντηρη Πτολεμαίος ο Φάηπάτωρ ένανηηγησατο, μη' 
χος διαχοσίων ογδό-ηχοντα ηηχών, νψος δε (ως αχροστο' 
λΐου πειηψρίονια δνόίν δεόντων ναύταις δέ, χωρίς ίρε^ 
των, ίξηρτνμενψ τετραχοσίοιςϊ έρέταις δε τετραχισχιϋοις' 
χωρίς δε τούτων, οηλίτας δεχομένψ έηΐ τβ των ηαροδων 
χαΐ τον χαταστρωματος, ολίγω τρισχιΜων άηοδέοντας. 
ΑΪΧα '&έαν μονψ έχείνη ηαρέσχε' χαΐ μιχρον όσον δια- 
φέρουσα των μονίμων οϊχοδομημάτων, φανηναι ηρος επι- 
δείξιν, ου χρείαν, έπισφαλώς χαΐ δυσέργως έχινηάη. Των 
δε Δημητρίου νέων ουχ ην το χαΧον αναγώνίστον, ουδέ 
τω περ^ιτζ) της χατασχενης αηεστερουντο την χρεΙαν, 
αλλά το τάχος χοίί το ϊργον άξίο&εατότερον του με- 
γένους παρείχον. 

ΧΙ^ΐν. Αϊρομενης ουν τοσαντης δυνάμεως έπΙ την 
ΑσΙαν, οσψ μετ* *ΑΧίξανδρον ουδείς ΐσχε ηρότερον, οί 
τρεΊς συνέστησαν έηΐ Αημητριον, ΣέΙβυχος, ΠτοΧεμαΤος, 
Αυσίμαχος* ϊππτα χοινί} ηρος Πΰρ^ον άποστεΙΧαντες, 
έχέλευον έξάητεη&αί Μακεδονίας, χαΐ μη νομίζβΐν σηον^ 
δας, αίς' Αημητριος ουχ έχείνω το μη ποΧεμείσ&αι δίδω- 
χεν, άλλ' εϊΧηφεν έαυτω το ποΧεμεΊν οίς βούΧεται ηρότε- 
ρον. Αεξαμένου δέ Πυρρού, ηοΧυς ηεριέστη ηόΧεμος 
ϊτι μέΧλοντα Αημψριον. "Αμα γαρ την μεν ΈΧΧάδα , 
ηΧείσας στόΧω μεγάΧφ Πτολεμαίος άφίστη, Μαχεδονίαν 
δε ΑυσΙμαχος έχ Θρψαης, έχ τε της ομόρου Πύργος, έμ- 
βαΧοντες έΧεηΧάτουν, Ό δε τον μεν υΐον έηΐ της ^ΕλΧά^ 216 ΡΙ.υΤΑΚ€Η:ΐ 

^ος κίχτέλιτϊΒΡ, οητος δε βοη&ων Μαα8δονί(;ί, ηρωτον ωρ^ 
μησβν έηΐ Ανσίμαχον' αγγύϊΛίταί δί* αυτί^ Πνρ^ος ^ρίι• 
αώς ηόλιψ Βίρ^οιαν. Και του λσ/Όυ ταχέως ύς τον^ 
Μαπ^δόνας έμπεσίττος, ονδ^μ ϊτι τφ ΑημτμρΙί^ %αχά 
χόσμον εΙχΒΐι, αλλά καϊ οδι^μων χάί δαχρυωρ χάΐ ττροζ 
έκΒΟ'ον ορ^^ης καϊ βλασφημιών μβστον ψ το χηράτΒνμα' 
χα2 σνμμενβΐν ουκ ηϋ^βλον, αλλ* απιέραι, τω μ&> λό^φ 
ηρος τα οϊκοί, τ^ ^ άλη-Θ^Βία ηρος τον Ανσίμαχορ. *!Εδθ' 
ξεν ουν τφ ΑημητρΙξύ, Ανσιμάχουμεν αποστψα^ ηορρω• 
τατω,ηροζ δε Πνρρον τρηηέσ^αΐ' τον μίν γαρ ομόφυ* 
λον βίναι, καΐ ηολλοις σνιι^ι^ δι Άλβξανδρον' ϊπηλυν δέ 
κάϊ ξένον άνδρα, τον Πνρρον, ουκ αν αυτόν ηροτιμησαι 
Μακεδόνας. Τούτων . μέντοι ηολυ δίΒψβνσ&η των λο- 
γισμών. 'Λς γαρ έγγυς έλ'&άν τφ Πύρρί^ παρεστρατο^ 
πέδΒυσεν, ίΛΒΪ μίν σντον τψ έν τοΊς οηλοις λαμπρότιμα 
'&αυμάζοντΒς, ϊκ τβ τον παλαιοτί^ον βασιλικωτατον ε<- 
'&ισμένοι νομίζβΐν τον έν τοΙς οηλίοις κράτιστον, τότβ δε 
καϊ πρ^ως κεχρησ&αι τοίΐς αλισκομένοις πυν'θ'ανόμενοι^ 
ηάντες δε καΐ ηροξ ίτερον καΙ ηρος τούτον ατίαλΧαγψαι 
του ΑημητρΙου ζψονηες, αηεχωρουν λά-θ-ρα, και χατ' 
ολίγους το γε ηρώτον, είτα φοινερώς άπαν είχε κίνησιν 
χα» ταραχψ το στρατοηεδον. Τέλος δε τφ ΑημψρΙκρ 
τολμησαντες τινές προσελ&εΤν, έκέλενον απιένα/, και σώ- 
ζβιν αυτόν ατιειρηκέναι γαρ ιιδη Μακεδόνας υπέρ της 
εκείνου τρυφης πολεμουντας. Ούτοι μετριωτατοι τώνλό* 
γων έφαινοντο τφ ^ημητρίί^ προς τψ τών αλΧων τραχν^ 
τητα' και παρεΚ&ων έπίσκτ^νιρ', ώσηερ ου βασιλεύς, άλλ^ 
υποκριτής, μειαμφιέν%'υται χλαμύδα φαιάν άντΙ της τρα- 
γικής εκείνης, και διαλαΌ'ών ντίεχώρησεν. ^Ορμησάντ^ύν 
δέ τών πλείστων ά&υς έφ^ αρηαγψ^ χα« προς αλλήλους ϋΕΜΕΤΚΙϋβ. 2ί7 

διαμαχομέτοη^, χα* τψ σγψψ διασηωντωτ, έΛίφανβΙς ο 
ΙΙνρφίζ ίχράτψτη^ αυτοβοά χαι χατέσχβ το στζατόηΛ» 
δον. Χα* γίνεται ηρος ΛνσΙμαχον αντφ σνμηάσης 
Μαχίδονίας νέμησ^ς, έπταηιαν νπο ^ημψζίον ^β- 

Χνν. Οντω δ$ του ^ημιμρίου των πραγμάτων έχ» 
ηβσόντος, χα* χαταφυγοντος εις ΧασάνδρΒκχν, η γννη Φ/- 
λα πβρατα&ης γενομένη, ηροσώείν μεν ονχ νπέμεινεν σν- 
^ις Ιδιώτψ χα{ φνγαδα τον τλημονίστατον βασιλέων ^η^ 
μψρισν, αηειηαμένη δε ηασαν έληιδα, χαΐ μισησασα την 
τνχην (χυτον, βεβαιοτεραν έν τοίς χαχοϊς ουσαν, η τοίζ 
άγαΌΌΐί, ηιουσα φάρμακον απέ&ανε. Δημήτριος ί" 
ετ* των λοιτιων ναυαγίων εχεσ-θ'αι διανοη&είς, αη^ρεν 6*$ 
χψ ^Ελλάδα, χα\ τους έχεί στρατηγούς χάϊ φίλους συνη^ 
γεν. 'Ίΐν ουν ο Σοφοχλεους Μενέλαος είχονα ταΊς αν• 
τον τυχαις ηαρατί^σιν 

Αλλ ουμος αΐά ηότμος εν ηυχνω '&εου 

τροχψ χυχλεΊται, χαΐ μεταλλάσσει φυσιν 

ωσηερ σείι,ίρ^ς δ* οψις ευφρόναις δυο 

στηναι δυναιτ αν ονποτ' έν μορφί] μι^ 

αΧλ' έξ άδηλου ηρώτον ερχετα* νέα, 

ηρόσωηα χαλλυνουσα χαΐ ηληρουμένη, 

χωτανηερ αυτής ευγενέστατη φαν^, 

ηάλιν διαρρεί, χεις το μηδέν έρχεται, 
ταυτυ Ι^άΙΧσν αν τις άηειχάσαι τα Αημψριου ηράγματα 
χαΐ τάς ηερί αυτόν αυζησεις χαΐ φΟΊσεις, χαΐ αναπλη- 
ρώσεις και τατιεινοτη^ίας' ου γε και τότε παντάπασιν 
άηολεαιειν χα» χατασβέννυσ'&αι δοχουντος, άνέλαμηεν 
αυ-9-ις η άρχη,χοΛ δυνάμεις τινές έηιρρέουσαι χατα μιχρον 
άνεηληρουν την έληΙδα. ^^αι τότε πρώτον ιδιωτι^ς χαι 248 ΡΙ^ϋΧΑΚΟΗΙ 

των βασύΜί&ί» κοσμίων Ι'^μος έπίφοίτα ταϋς ηόλεσι, 
ΚαΙ τις αντον ίν Θηβαις τοιούτον ^ΒασάυΜνος, ^ρ^σα- 
το τοις Ευριπίδον στίχοις ονχ αηδώς^ 

Μορψην οψΒίψας έκ '&Βον βζοτψισίοίν, 
^ ηάρεστι Μφνης νάματ 'ΐσμψον -θ" νδωρ. 

ΧΙ^νΐ. Έπά δ* αηαξ ωσηβφ Βίς οδον βασιλίχιρ^ τψ 
έΧηΙδα κατέστη, παΐ συνίστατο πάλιν σώμα χαΐ σχήμα 
918^ οιντον αρχής, ΘηβαΙοις μέν αηέδωχΒ τψ ποΧιτΒίαν, 
Ι^&ηνοίισι δ^ αηέστησαν αυτόν. ΚαΙ τον Τ8 ΜφιΧον, 
ος ψ ΐΒρΐνς των Σωτήρων οναγΒγραμμίνοξ, έπ των έηω" 
ννμων άν^οντ άρχοντας αίρΒΤσ'&αι ηάΐιν, ωστίΒρ ην πα- 
τριον, ψηφισάμΒνοι, τον τβ Πύρρον έκ ΜακΒδονίας μβτβ- 
ηεμποντο, μάλλον, η προσβδσκησαν, ισχύοντα τον /Ιη- 
μητριον ορωντΒς. Ό 5' οργ^ μεν έπτίλ&Βν αυτοΊς, καΐ 
ηολιορπίαν ηερί το άστυ συνΒστησατο καρτβράν. Κρά^ 
τητος . δέ, τον φιλοσόφον, τίΒμφ&έντος υηο τον δήμου 
ηρος αντον, ανδρός ένδάξον καΙ δυνατόν, τα μεν, οίς νηερ 
των ^Α&ηναΙων έδβίτο, ηΒΐσΌ'άς, τα δ^, έξ ών ίδίδασχΒ ττβ- 
ρΐ των έχΒίνο^σνμφΒράντων,νοησας, ελνσΒ την ηολιορκίαν, 
κα« σνναγαγων, οσαι νηΒς ήσαν αυτω, παι στρατιοηας 
μύριους και χιλιο%)ς συν Ιπη&όσιν έμβιβάσας, έπΙ την 
ΆσΙαν επλΒΐ, Ανσιμάχον ΚαρΙαν χοτι Λνδίαν αηοστησων. 
ΑέχΒίαι δ' αντον Ευρυδίκη ηβρί Μίλητον, αδΒλφη Φίλας^ 
άγουσα των αντης καΐ Πτολ$μαιον '&νγατέρωίν ΠτοΪΛ" 
μανδα, κα^ωμολογημένψ έκΒίνω πρότΒρον δια ΣΒλενκον* 
Ταυτην γαμίΗ Αημψριος, Ευρυδίκης έκδιδονσης, ΚαΙ 
μετά τον γάμον Βυ^ς έπΙ τας ποΑΒίς τρέπεται, πολλών 
μέν εκουσίως ηροστι^Βμένων, ηοΐλάς δέ καΐ βιαζομενος. 
^ΕλαβΒ δέ καΐ Σάρδεις * και τίνες τ&ν Λυσιμάχου στρα^ 
τηγ-ών απεχώρησαν προς αντοτ, χρήματα χιχ« στρατιάν Ρ£ΜΕΤΚΐυ8. 249 

χομ^ντΒς. Εη^ομένον $* ^Αγα&οΗλέσυς, τονΑνσψά" 
χον, μβτα δυνάμεως, ανέβαινί» »ς Φφίγίιχρ, ίγηοαίας, αψ» 
τΐΒρ Αρμενίας έηιλάβψαι, Μηδιαν χιψηρ, καΐ των ανω 
ηρογμάτωτ %8σ^αι, ηοΧλας έξω&ονμένφ τηρίφυγ'ίς χα* 
αναχωρήσεις εχόντων. Έηομένον δ' ΐΑγα-^οαίέσοςί έν 
ταΐς σνμηΧοχαις 7ί$ριψ* . επισιτισμού δέ και ηρσνομων 
εΐγγ6μ6νος, ηηορεΐτο, χαι τοις στραταωταις δι* νποψίας 
ψ ως ίη Αρμβνιαν χολ ΜηδΙαν έχτοπίζων, ^Αμα δε 
μάλλον ο λίμος έτίέτεινε, χα» διαμαρτία τις γενομένη ηερί 
τψ Ανηου διάβασιν τιΧη&ος αν&ρύααιν αρηασ^έν υηο 
τον ρεύματος απώΐεσεν. "Ομως δε του σχωπτενν ουκ 
αηείχοντο. Προγράφει δ^ τις αυτού ηρο της σκηνής 
την -του Οιδαιοδος άρχψ,, μιχρον παραλλάξας * 

Τέκνον τυφλού γέροντος Αντίγονου, τίνας 

χώρους αφ1γμ»0•α^ 

XI. VII. ΤίΧος δε κα\ νόσου τω λιμ^ σννβπιτι&Λμε-' 
νης, ωσηερ εϊώ&8ν, ίιά βρώσεις αναγκαίας τρεηομένων^ 
τους ηάντας ουκ ίλάσσονας οκταχισχιλίιαν αηοβαλων, 
αηηγεν οηΐσω τους λοιτιους * χο« καταβας εις Ταρσον, 
έβουλετο μεν απέχεσ-Θ-αι της χώρας, ονσης υηο Σελβυκί^ 
τότε, και προφασιν ίκείνω μηδεμίαν Λαρασχείν* ως δ' 
ην άμηχανον, έν τοις ίσχάταις όντων αηορίαις των στρα^ 
τιωτων, και τον Ταύρου τας υηερβολας ^Αγαϋ-οκλης αττβ- 
τείχισε, γράφει ηρος Σέλευκον έηιστολην, μακρόν τίνα 
της αυτοΰ τύχης οδυρμον, Λτα ηοΐλψ ίκεσίαν και δέησιν 
εχουσαν, ανδρός οικείου λαβείν οίκτον, άξια κοϋ τνοΑβ- 
μίοις συναλγησαι πεπονΟ^ότος. ^Επικλασ&έντος δε ηως 
Σέλευκου, και γράφοντος τοις εκεί στρατηγοΤς, οτιως 
αΙτω τε τω ΑημηιρΙω χορηγίαν βασίλικην και, τγι δυνάμει 
τροφην αφ^ονον ηαρέχωσιν, εηελ&ών ΖΣατροκλης, άνηρ 
220 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

σνν8τ6^ δναι δοαωρ χοϋ ^βλβυχφ φίλοζ τΐίστος, ου το της 
δαηάτης 8φη ηΧϋστον βΤνα» των Δημητρίου στ^ατιωτώι^ 
τρΒφομένΦ, αλλ ένδιατρίβοντα τγι χώρα /ίημητριοι/ ου 
καλώζ πΒριορ^ν αυτόν, ος αβ^ βίαιότατος ων χο» μηταλο' 
ηροητμονέστατος βασύίέων, νυν έν τύχαις γέγονεν, αϊ χα» 
τους φυσπ μειρίους έξάγουσί τολμφν χα( αδίχύν. Ε» 
τούτον ηβίρζ^ξυν^ύς 6 ΣΆ&υΐΜς 4ξώρμησ8ν βίς ΚιλιχΙαν 
μετά πολίης δυνάμβως, Ό δέ Δημήτριος, έχηλαγύς ττ} 
δί' ολΙγΌΌ μεταβολή τον ΣβΧβύχον, χαΐ φοβηϋύς, νπβ- 
στβέίΐύ τοις οχνροτάτοις τον Τανρου, ηαΐ διαηψτιομενος, 
ηξίου μάλιστα μέν αντον πΒραδβο' των αυτονόμων τίνα 
βαρβάρων κνησάμενον αρχψ, έν υ καταβίώσβται ηΐάνης 
χα< φνρις ΐίαυσάμενος' βλ ^β μη, τον χειμώνα λβι^^&^αι 
τψ δυναμιν αντο&ι, καΐ μη πάντων ένδβα παΐ γυμνον έξΒ- 
λαννειν, χα* ηροβάλλειν τοις ηοΧβμΙοίς» 

ΧΙιΥΙΙΙ. ^Εηά δε Σβλευχος, τοντα πάντα νηοπτενων, 
ίχέλευσεν αντον, βΙ βουΧβταί, δυο μήνας έν τ^ ΚαταονΙα 
χΒΐμάσαί, δόντα τους πρώτους των ψλω/ν ομήρους, αμα 
δέ τάς εις ΣυρΙαν απβτείχιζβν έαβολάς* ίγαΐείόμενος, 
ωσπέρ '&ηρίον, 6 Δημήτριος κύκλω χα« περιβαλλόμενος, 
νη* ανάγκης τρέπεται προς αλχψ, χα» την τε χώραν χα• 
τέτρεχε, χα» τφ ΣελευΜ^ί προσβάλλοντα συμπλεχόμενος, 
άεΐ πλέον είχε. Και ποτέ των δρεηανηφόρων πς αυτόν 
άφε&έντων, υπερβάς τροπτιν έποίησατο, καΙ των &ς Συ- 
ριαν υπερβολών τονς άποτειχιζοντας έξελάσας έαράτησε. 
ΚαΙ οίως ^πί^ρτο τ^ ρ^μΡί ^οΐ τονς στρατιαίτας άνατε- 
•θ-αρ^ηκότας όρων, παρεσχευάζετο δίαγωινίσασ^αι προς 
τον Σίλευχον έπΙ τοΊς μεγίστοις αΘ-λοις, ηπορημένον ηδη 
χαΐ αυτόν. ^ΑπέστρΒΛρε μεν γαρ τψ παρά Ανσιμαχου 
βοη-θΒίαν, άπιστων χα» φοβούμενος* αυτός δε χα&^ έαυ^ ΌΕΜΕΤΚΐυβ. 22ί 

τον ωχτΒΐ τω ^ημητρίω σννάψαί, δίδιώς τψ αηόνοιαν 
αντον, χα» τ^ άά μηαβολιρ', έκ τώ)^ έσχάτϋ» άηοριωρ 
τας μβγίστας Μύχιας ίηαφέ^ουσιχν. Νόσος μέηοι βα^ 
ρ6ία τορ ^ημψριοτ έ» τούτω κ<ηαΙαβουσα, το τβ σώμα 
δβινώς έχάχωσβ, χαϋ τα πράγματα ηαντάηασί διέφ^βίρει^. 
Οί μέτ γαρ αηβχωρησαρ ηρος τσυζ πολβμίονς, οί δέ 
διβφήνησαψ άνίου των στρατιοίταν. ΜοΧις δ^ έκ {φΐέ- 
ραις τΒσσαρακοντα ^οΐισας, χαΐ τους νηολοίπονς αναλα^ 
ββη', καΐ ορμησας, οσορ ιδβιρ χαι δοξάσαι τους πολεμίους, 
£πΙ Κιλίχίας, εΤτα ννχτος ανβΌ σάίατητγος ζρας έτύ ^ά- 
τερα, χα» τον Αμανον ίπερβαΧωρ^ ^ηόρ^βι τψ χάτω χίά^ 
ραν άχρι τ^ Κυρρηστιχης, 

ΧΙ.ΙΧ. Έπίφαρήηος δε τον Σύβίκου, χα» ηοιουμέ-' 
ψον τας χοπαλυσβις έγγνς, αναστησας ο Δημήτριος το 
στράτουμα, νυκτός έβάδίζβν 4η «ντον, αγνοονντα μέχρι 
ηολλου χαΐ χοιμωμβνον. Αυτομόλων δέ τιινων παρα^β- 
νομένων χαΐ φρασάντων τον χίνδυνσν, έχηλεητδίς χαΐ ανα- 
ηηδησας, έχίλ&υσΒ σημαΐνβιν, αμα τας χρψιΐδας υποδου- 
μένος, χαΐ βοών ηρος τους έιαίρους, ως '&ηρίω δεινω 
σνμπλέχετϋα. Αημψριος δέ, τφ '&ορνβύ^ των ηολεμίων 
αϊσΌ'όμενος, ότι μεμψυται, χατα τάχος απτητεν, ^Αμα 
δ* ^μέρφ ηροσχεψένου τον Σέλευκου, ηέμψας τίνα των 
ιιερ\ αυτόν έηΐ &άτερον χέρας, έηοίησε τινά τροπην των 
εναντίων. Μτα μέντοι Σέλβυχος αντος, αφείς τσνϊηπον, 
χλΙ το χρόνος αττο-θ^εμενος, χαΐ λαβών ηέλτην, αηψτα 
τοΊς μισ^οφόροις ίπιδειιχνυμΒνος αυτόν, χα2 μηαβάλλε- 
σ&αι παραχαλων, ηδη ποτέ συμφροτησαντας, οη φει^ 
δομένος έχείνων, ου ΑημητρΙου, χρόνον ηολυν διατετέλε^ 
χεν. 'Εχ τούτου πάντες άσηαζομενοι, χολ βασιΐέα προσ^ 
αγορεύοντες με&Ισταντο. Αημψριος δε, πολλών μετά* 22^ Ρΐ.υτΑΚϋΗΐ 

βοΐων αΙο&6μΒνο^9 (νχάτψ έχειρψ -ηχονσαν έπ ϋΐντον 
έχχλο'ας, έηΐ τοίζ\Αμ«ρίδας ^φυγβ πνλας, χαΐ χαταλαβώρ 
νλψ τινοί σιο^ρεςρ^, μηα φίλων τινών καΐ αχοΑον^ων 
ολίγων παντάηασιν όντων προσέμβίν» τψ ννχτα^ βουλό^ 
μβνος, βΙ δνναιτοί τί^ς έτύ Καννον σδον λαβέσ&αι, κηΐ 
δίΒχπβσείν έηΐ τψ έπεί θάλασσαν, ου τον νανστά'Θ-μον 
ευςησβιν ηλπιΙ^Βν, *Λς δ^ ξρ^ω μηί* έχΒινης της ημέρας 
4φ6διον ϊχοντίχς αυτοης, ίη αύ^ίχν (γίρΒχο λογισμών. 
Είτα μέντοι Σωσιγ&^ς έηηλ&βν, εταίρος αντον, χρυσούς 
τίτροοίοσίους υηεζωσμένος' χάι από τούτων έλπίζοντες 
άχρι '&αλάσσης διαγενησΒσ-Θ'αί, ηρος τίς υηερβολας 
4χώρουν &χοτα7οι. Πυρών δε χαιομένων ηρος αυτάϊς 
ηολεμίων, αηογνόντες έχείνην την οδον, αυ&ις αν^ώρη^ 
σαν Βίς τον αυτόν τόπον, οΰτβ ηαηες (ενιοι γαρ απέδρα- 
σαν) ουτΒ ομοίως οΙ παραμένοντες προϋνμοι. Τόλμη» 
σαντος δέ τίνος ύπειν τι, ώς Σελβυχω χρη το σώμα ηα» 
ραδοΰναι, ^ημητριος ώρμησε μεν το ξίφος σπασάμενος 
άνελεΊν ίαυτόν . οΐ δέ φίλοι περιστάντες χαΐ παραμυ^ 
'θ'ουμΒνοι, συνέηεισαν ούτω ηοιησαι. ΚαΙ ηέμηει ηρος 
Σέλευχον, έηίτρέτιων ώ(Βίν(^ τα χα-β•^ εαυτόν. 

Γι. ^ίxουσας δέ Σέλβυχος, ουχ Βφη τζ ^ημψρίου 
τυχιι σώζβσ•&αί ^ημητριον, άλλα τη αυτού, μετά των αλ- 
λων χαλών αντω φιλανθρωπίας χαΐ χρηστότητος έπίδει- 
ξιν διδουστ^, Καλέσας δέ τους έηιμελητας, σχψψ τε 
ηηγνυναι βασιλικψ έχέλβυσε, χαΐ πάντα ταλλα ηοιε7ν }?2|ΐ( 
παρασχεναζβΐν άς υποδοχψ χαΐ -θεραπείαν μεγαλοπρ^^^ 
ηώς. *Ην δέ τις ^ΑποΧλωνίδης παρά τφ ΣελΒυχρ^, τον ^η- 
μψρίον γεγονως συνη&ης' τούτον Βυθυς εξέπεμψε προς 
αυτόν, οττως ηδίων γένψαι, χαί &α^^ών ώς προς οϊχείον 
αΐ'^ρα χαΐ χηδεστην απαντ^. Φανεράς δέ της γνώμης ϋΕΜΕΤΚΐυβ. 2^3 

αυτού γερομέρης, ολίγοι το πρώτον, βΤτα ο» ηλειστοι 
των φίλων έξεηηδων πάρα τον ^ημητρίον, αμιλλώμενοι 
καΐ φ&άνονίΒς άίληλονς' ηλπίζηο γαρ βν&νς ηηρα τφ 
ΣΒλβυχω μέγιστος Ισβσθα<. Τσνηο δ^ έχΒίνφ μ(ν 8ίς 
φ&όνον μΰτύβαλίβ τον ϊλβον, τόίς δέ χακοη^βσι χαΐ βα•» 
σχανοις παρέσχον αποτρέψαι κο] διαφ&Βίραι την φιΧαν^ 
^ρωηίαν του βασιλέως, έχφοβησασίν αντον, ώς ουκ κς 
ϋΐναβολας, αλλ αμα τω ηρατον οφ-θτ^ναι τον άνδρα, μβ- 
γάλων έσομέναιν έν τω στρατοηέδω νΒαηβρισμων» "Αρτι 
δη του Αηολλωνίδου ηρος τον Αημψριον Σφιγμένου ηβ- 
ριχιχρους, »αΙ των άλλων επερχομένων, χαι λόγονς ΌΌυ" 
μαστούς απαγγύλόντων παρά του Σίλβυΐίου, Μοίι του 
Αημψριου μετά τηΐιχαιυτην δυστυχίαν χαΐ παποπραγίαν, 
ά χ(ύ ηράτΒρον έδ6χ8$ την παράδοσιν του σώματος α»- 
σχράν πεμοιησϋ-αι, τότε μετεγνωκότος δια το Ό-α^^ϊν 
καΐ πιστδύειν τοις έλπίσιν, ηλ&ε Παυσανίας ϊχων στρα^ 
τιατας ομού πεζούς χαΐ ιππείς περί χιλίους. ΚαΙ τού- 
τοις ηβρισχών τον Αημητρισν αφνω, τονς δ^ άλλους απΟ' 
στησας, Σελοίαιφ μεν αυτσν εΙς όψιν ου χατέστησεν, εϊς 
δε Χερ^ονησον την Συρίϋοκψ απήγαγε»* οπού το λοιπσν 
ισχυρας ψυλίχχης έπιστα^είσης, •^β^ατιβιοι μίν ηχεν ΪΜονη 
παρά Σελευχου, χαΐ χρήματα χαϊ δίαιτα Λαρεσχευάζετο 
χα-σ ημέραν ου μεμπτη, δρόμοι δί χαΐ περίπατοι βασι^ 
λιχοί, χαΐ παράδεισοι 'Θηρας έχοντες άπεδειχ&ησαν^ ψ 
δε χαΐ των φίλων των συμφνγόνιχαν τφ βουλομενφ συν* 
βο'α** χα« τιαρ αυτόν τίνες όμως έπιφοιτώντες άπο του 
Σελευχου ηχον, ηομίζοντες έπιειχείς λαγούς, χαΐ '&αρ^είν 
ηαραχαλονντες, ώς, όταν πρώτον Άντιοχος άψίχψαι συν 
Στρατονίχτι, διαϋ-ησόμενον* 

I:^I. *0 δβ Αημητριος έν τοιαυττ^ τυχτ^ γεγονώς απέ•- 2-24 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

στΒίΧΒ προς τον υιρν χαΐ τους ηΒρΙ Ιίϋψας χαί Κσριρ^ 
•δΌν ηγεμόνας χαΐ φίλους, μψΒ γράμμασιν αυτόν, αψβ 
σφρίχρδι, ηιστΒυΒίν, αΧ£ ωσπΒρ τΒ&ττιχότος, Αντίγονος 
τας πόΪΒΐς χα\ τα Χοΐπα ηράγματα δίαφυΐάττβιν. Αντί" 
γόνος δί, τψ του πατρός σνλλψριν πν&όμΒνος, ααΐ βα- 
ρέως ένΒγτίών, χαΐ ηεν^Ιμην ίαναλαβων έσ&ητα, η^ό$ τβ 
τους άλλους βασιλβϊς εγραψΒ, χαΐ προς αυτσν Σέλβυχον, 
δΒομβνος, χα» παν, ο τ« λοΜον ην αντο7ς, παραδιδσυς, 
καΐ προ ηαντος ομηρευΒίν ίτοψος ων αυτός νπίρ του 
πατρός. Και σννΒδέοντο ταύτα πόλΒίς τβ πολλαΐ χα* 
δυνάσταί, πλψ Αυσψάχον» ΑνσΙμαχος δέ και χρήματα 
πολλά πέμπων υπισχνΒΪτο ΣΒλΒυχφ κτΒίναηι ^ημητραον, 
Ό δ^ έκϋνον μέν καΐ αίλως προβαλλόμενος, Ιτι μαίΧον 
έπΙ τοντφ μιαρον ηγΒηο αοΐ βάρβαρον, ^ίντιόχί^^ δβ, τφ 
παιδί, χαΐ ΣτρατονΙχη παραφυλάττων Αημητρισν, ως 
έχΒίνων η χάρις γένοιτο, παρήγαγε τον χρόνον» 

Ι^ΙΙ. Ό δε Αημητριος, ώς έν άρχ^ την τυχην ηρος• 
πεσουσαφ υπέμεινε, χαΐ ^ον ηδη φερειν εΛ&ίζβτο τα ηα- 
ρόντα, πρώτον μεν άμωσγέπως (ηΐνει το σώμα, -δηρας, 
έφ όσον ην, χαι δρομωιν άητόμενος, »ίτθ<τα χστοτ μιχρον 
οχνου προς αυια χαΐ νω&είας έπίμπλατο, χαΐ φέρωιν Ιαν- 
τόν εΙς πότους χαΐ χιυβους χατεβαλλε, χαϊ του χρόνου το 
πλείστον έν τούτοις διήγαν* βιίτβ τονς έν τφ νηφειν <ίνα- 
λογίσμους των παρόντων αποδιδράσχων, χαΐ παραχαΐυ- 
τιτόμΒνος τ^ ^'^/7 ''ψ διάνοίον, βΤτβ σνγγνους έαυτφ, 
τούτον είναι τον βίον, ον εχπαλαι πο^ών χαΐ διώχωιν, 
αϊλως ύη άνοΐας χαΐ χβνης δόξης έπλάζηο, χάΙ πολλά 
μεν έ(χνΐ09, πολλά δ' Μροις πράγματα ηαρεΊχβν, έν 
οπλοις χαϊ στόλοις χαΐ στρατοπέδοις το αρ^α^όν ζη^όίν, 
ο νυν έν απραγμοσυνη χαΐ σχολή χαΐ αναπαύσει μη προς- ΌΕΜΕΤΚΐυβ. 225 

^χ>/σα$ αν&υςηΜ. Τΐ γαρ άλλο των ηοΐέμα» %α\ των 
χίτδννοΡ τιέρας 4στΙ τοις φαύλοις βασιλίυσί, χαχώς ααΐ 
ίνοητοίς διαιαιμενοις, ονχ οτι μόνον τρυφψ και ηδονψ 
αντϊ της αρ&της χαΐ του χαλοΰ διωχουσιν, άλΧ οτι μηδέ 
ηδεσϋ-αι, μηδέ τρυφγν, ώς αλη•&ώς ΐσασιν; Ό δ^ ονν 
'^ημψρ^ος έτος τρίτον έν τ^ Χβρ^ονησφ χα^Βίργμένος, 
υπ αργίας %α\ ηλησμονης ΜαΙ οίνου νοσησας απέ&ανβν, 
ϊτη τέσσαρα ημ ταηψοντα βββιωχώς, Κα* Σέλευκος 
ηχουσέ Τ8 χακως, χαΐ μΰτβνοησΒν ου μετρίως, έν υηοψία 
τον ^ημψριον '&έμβνος τότε, χαΐ μηδέ ^ρομιχαίτψ, αν- 
δρα βάρβαρον Θρ^χα, μψησάμβνος, οΆτω φιλαν&ρώηως 
χα* βασιλιχως άλοντι Λυσίμαχος χρησάμενον. 

ΙιΙΙΙ. ^σχε μέντοι χα» τα ηερί την ταφψ αντον 
τ^α^ιχι^ τίνα χαΐ '&εατρίχψ διά&εσιν. Ό γαρ υίος^ 
^Αντίγονος, ως ιΐσ&ετο τα λείψανα χομιζόμενα, ηασαις 
αναχθείς τοις ναυσιν, έπΙ νήσων απήντησε * χαΐ δεξάμε- 
νος ης τψ μεττίστψ των ναυαρχίδων ε&ειο τψ υδρίαν 
χρυσηλατον ουσαν, Αΐ δε πόλεις, α\ς προσείχον, τούτο 
μεν στεφάνους έπέφερον τζ υδρίφ, τοχπο δ άνδρας έν 
σχηματι πεν&ίιαω συΐί&άψοντας χαΐ συμπαραηέμψοντας 
απέστελΙοΡ' Είς δέ Κοριν^ον του στόλου χατατίλέον- 
τος, η τε χάλπις έχ πρύμνης περιφανής έωράτο, πορφνρφ 
βασιλιχί] χαι διαδηματι χεχοσμημένη, χαΐ παρειστηχεισαν 
έν οπλοις νεανίσχοι δορυφορουντες, Ό δε των τότε αυ- 
λψων έλλογιμωτατος, 5!ενόφαντος, έγγυς χα&εζόμενος 
προσηύλει των μελών το Ιερωτατον. Και προς τούτο της 
είρεσίας αναφερομένης μετά ρυ&μου τίνος απηντα ψό- 
φος, ωσπερ έν χοπ8τφ> ταΊς των αυλημαιτων περιοδοις* 
Τον δέ πλείστον χαΐ όλοφυρμον αυτός 6 ^Αντίγονος τοΊς 
η&ροισμένοις έπ) τψ '&άλατταν όφ-^εις ταπεινός χαΐ δε- 
Ρι-υτ. VIII. Ρ 226 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ ϋΕΜΕΤΚΙϋδ. 

δαχ^μέ)^ος ηαρέσχβν, ^Επβτβχ&βισωί^ δε τίμ&ν χα< οττβ- ' 
φάνωρ ττβ^» Κο^ιν&ον, εΙς ^ημψριάδα χομίσας Β^ψ6 τα 
ϊβίψανα, ηοΧίίΐτ έηωτνμοτ έχβίρου, οΙχισ&Βίσαν έκ μιχρων 
των ηδρΐ τορ Ιωλκον ηοΧιχνΙων. Αττέλιπβ δέ γΰΡΒον ^η- .. - 
μψριος, ΑντΙγονον μεν έκ Φίλας χαι Στρατορίχψ, δυο 
δέ ^ημψρίονς, τον μεν Λετυσν, έξ ^ΙλλνρΙδος ρη^αικος, 
%ον δ' α^αιτα Κνρψης, έχ ΠτοΐΒμοΛδος' έκ δέ^τμδα- 
μείας Ιιίλέξανδζον, ος έν Αΐ^^τηφ χατεβίωσβ. Αεγέται 
δε Ηοϋ Κόρ^αβον νΐον έξ Ενριδίπης αντφ γενέσ&αι, Κα- 
τέβη δέ τάϊς διαδοχάις το γένος αυτόν βασΜάον ^ 
Περσέα τελευταΐον, έψ ου ^Ρωμαίοι Μίχκεδονίαν νητιγά^ 
γοντο, Αιηγωνισμένου δε του ΜοοίεδονιχΌυ δράματοζ, 
ωρα το ^Ραμαίχον έηβητοηταγείν. <■»■■ ^ ι Α Ν τ Λ Ν Ι ο Σ. ^νΐϋ3νΙ(Α) ηάηηος ξάν ψ ο (ψωρ ^Αηάνιος, ον της 
ΣνΧλα γβνόμΒί^οψ στάσεως Μάριος άτιέχτΒίνΒ * τίατηρ δι, 
δ Κρητιχος έπιαλη&Βΐς ^Αντώι^ιος, ουχ οντω μεν Βυδοχι^ 
μος ίν τοίς ηοΐνιιιΐίοίς ορηρ, ουδέ λάμπρος, βυρ^μαη^ δέ 
ηαΐ χρηστός, αλίαας τβ χα« προς τας μεταδόσεις έΧεν^έ- 
ριος, ώς αφ έι^ος αν τις έργον χαταμά-θΌΐ. Κεχτημέρος 
γαρ ον ηοΧλα, χαΐ δια τούτο τ^ φιλαψ&ρ<απΙ(^ χρησ-&αι 
ιίωλνόμενος υηο της γνναοίος, έττεί τις αφίχετο των σνν- 
η&ων ηρος αντον αργυρίου δεόμΒνος, αργνριον μεν ουχ 
είχε, ηαιδαρίω δέ ηροσεταξεν ΐ»ς άργνρουν ωωφον ύδωρ 
έμβαλόντι ιιόμίσαι * χαΐ χομίσαντος, €ύς ξ νρεσ'ϋ^α ί'ρέλλων, 
κοηέβρεχε τα γένεια. Του δε παιδαρίον χα^ έτερον 
ηροψασιν έχηοδων γενομένου, τον μεν σχνφον ϊδωχε Τ(^ 
φΙλω, χρησ-Θ'αι χελευσας ' ζη^ιησεως δέ ηολλης έν τοις οΐ^ 
χέταις ούσης, ορών χαλβπαΐνονσαν την γυναίκα χαΐ βου- 
λομένψ χα&^ εχαστον έξετάζ/ειν, ώμοΧόγησε, συγγν^^^. 
\χ&ν δεηθείς. 

II. Ην δ^ αντφ γυνή ^Ιουλία, του Καισάρων οϊχου, 
τοις αρισταις τοτβ χάί σΐΰφρονεστάταις ένάμιλλι^ς. Υηο 
ταύτης 6 υιός ^Αντώνιος έτράφη μετά την του πατρός τβ- 
λβντην, ΚορτίίλΙω ΑέντΧω γαμη&είσης, ον Κικέρων απέ- 

Ρ 2 Ι . ΗΊΒίνβ, τον Κατιλίνα συνωμοτών γενομενον, Ανιη δοχβί 
της σφοδρας εχ&ρας ΆντωνΙχ»^ Λρος Κικέρωνα τίρόφασις 
ΜοΙ αρχή γΒρέσ•&αί. ΦησΙ γονν ΐΑντώνιος, ουδέ τον νζ- 
χρον ίχυτοΊς αηοδο&ψαι του ΑέιηΧου πρότβ^ον, η της 
γυναιχος του Κιχίρωτος τψ μητέρα δοη-θ-ψαι. Τούτο 
μεν συν ομολογουμένως ψΛδος εστίν ' ουδύςγαρ <^^^ 
τηφης των τότθ χολασ&έντων υπο του Κιχέρωνος. Αν- 
τωνιω δί λαμπρή χα-δ^ ωραν γβνομένίρ τι^ν ΚουρΙαινος 
φίλίοιν χάί συνη&^Βίαν, ωσπΒρ τινά χηρσ, προση^σΒίν λέ- 
γουσιν, ηυτου τβ ηερί τας ^δορος οιπύιιδΒυτου γενομένου, 
χαΐ τον ^Αντώνιον^ ως μάλλον έίη χδίροη^ης, α>ς ηότσυς 
χα» γύναια χαΐ δαπανάς ηολυτΰλΒίς χαΐ αχολάστους έμ• 
βαΧόντος* Έξ ων οφλημα βαρύ χαΐ ηαρ ηϊίχίαν αυτω 
συρηχ-θη ηβντηχοντα χαΐ δίοχβσίων ταλάντων. Τοντο 
ηαν έγγυησαμένσυ του ΚσυρΙωνος, ο ηατηρ αϊσ&ομβνος 
^ξηλασΒ τον ^ίντώνων έχ της οϊχίας, Ό ^β βροιχυν μέν 
τίνα χρόνον τ^ Κλωδιου του &ρασντάτου χαΐ βδβλνρω' 
τάτμ»%ί των τότβ δημαγωγών φορφ ηάντα τα ηραγματα 
ταραττονσιι τίροσέμιξον ίαυτον ταχυδέ της μανίας έχβί^ 
νου μβστος γενόμενος, χαΐ φοβη&βΐς τους συνισταμένους 
έτη τον Κλωδιον, αηζρβν έχ της ^ΙταΧΙαζ εις την Ελλάδα, 
χαι διέτριβε το τε σώμα γυμναζμν ηρος τους στρατιωτι- 
χους αγώνας, χαι λέγειν μελετών* έχρψο δε τφ χαλου- 
μένω μέν *Ασιαν^ ζηλί^ τ^/ίΠίόγωιν, αν-θ-ουντι μάλιστα 
χατ έχεΤνον τον χρόνον, εχοντι δε ηολλην ομοιότητα ηρος 
τον βίον αυτού, χομηώδη χαι φρυαγματίαν οντά, χαΐ Χ8- 
νου γαυριάματος '^Χ&Πρίλοτιμίας ανωμαΧου μεστόν. 

ΙΙΐΓ ϊπβί δε Γαβινιος, άνηρ υηατιχος, εις Συρία» 
ηλέων, ανέηει^εν αυτόν όρμησαι προς τψ στρατείαν, 
ιδιώτης μέν ουχ αν ϊφη συνεξελϋ^εΤν' αηοδειχ&είς δ^ Ιη- Ι ΑΝτοΝίυβ. 3129 

ηίίΜ ηρχααΤί σννϋστράτβυΒ, ΚαΙ ηρωτον μίν έη ^^ι- 
στόβουλον '/ον^α/ονς αφιστάνχα πβμφθ^, οηηος μΒ¥ 
ίικβη του μ8^1στον τώτ ίγνμάτωί' πρώτος^ έχΒίνον δέ 
ηάντων έξηλασΒΤ' βΤτα μάχψ σνταψας, ΜαΙ τρβψάμβνος 
ολ^οις τοις σνν αντφ τους εβένου ηοΧλαηλασίους οντάς, 
απεκίΒίνΒ, τιΑ^ ολίγίον, απαντας' αυτός δε μηα τον 
ηοαδος Αριστόβουλος ηΧία, Μηα ταΰτα ΓαβΙηορ έπΙ 
μυριοις ταλάκιοις ΠτολψαΙου πΜοντος, βίς Αιρηττοτ 
ϋμα συνψβάύΛΐ» οΑτο^ χα» τψ βασύΛίαψ άραλαββίρ, οί 
μέν ηλ^στοίτορ ^ψόνω» τρ'ϋητηονηο, χα« ΓαβΙνιον ^' 
σ»ζ»^ος τις ΛχΒ τον πολέμου, χαΙπΒρ ίξηινδ^αηοδισμέτον 
Ηΐ^μιόη τοίς μνρίοις ταλ/άαηοις' ^Αντώνιος Ιϋ,'ηψά^ξΒΙών 
μβγάλων αφιέμβνος, χαΐ τφ ΠτολΒμαΙ(α χαριζ/ίμβνος ΰεο- 
μένω, συνέηβιιΧΒ μέν χί»1 συνΒξώρμησϋν έπΙ τψ στρατείαν 
τον Γαβίνιον, ^Μπύ δ$ του πολέμου μάλλον έφοβουντο 
τψ έπΙ το Πηλουσιον 6δον% ατβ δη δια ψάμμου βα&Βίας 
ΜαΙ ανύδρου ύαρα το ΐΕχρηγ'μα χαι τα τι^ς Σερβώνιδος 
ΐλη γι$^ομένης αυτοις τΐ^ς ηορύΐας,^ α Τυφωνος μέν έκπνο- 
ας Αιγύπτιοι χαλουοι, της δ' έρυϋ'ρας -θαλάσσης υπονο^ , 
στψτίς άναι δοχβι χαΐ διη^ησις, ^ βρα]ξντ£η^ διορϋ^ται 
προς τψ έντος θάλασσαν ισ•&μφ' πΒμψ&'βις μβτα των 
ίπτίέων 6 ΐΑντώνιος, ου μόνον τα στβνα χατέσχβν, άλλα 
χιΔ Πηλουσιον έλων) πόλιν μχγάλψ, χϋΧ των έν αντ^ 
φρουρών χρατησας, αμα χαΙ τψ οδον ασφαλή τφ στρα- 
τ&Ιϊματι, χα» τη^ έληίδα της νΐχης έποίησβ τφ στρατηγζ} 
βέβαιον, Ι47ύλαυσαν δέ της φιλοτιμίας αυτού χα* οΐ 
πολέμιοι. Πτολεμαίου γαρ, αμα τφ παρΒλ&ΒΪν πς το 
Πηλουσιον, υπ ορρ^ς χα2 μίσους ώρμημένου φονβυΒίν 
τους ΑιγνπτΙους, ένέστη χα2 διεχώλυσεν. *Εν δέ ταΧς /ιά- 
χαις χαί τοΊς αγωσι μβγάλοις χαι συχνοίς γβνομένοις 230 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΙ 

ηοΧλα καΐ τόλμης ε^α και Λροροΐας ψη^Βμονικι^ άποδει- 
ξάμβνος, εμφανέστατα δε τφ χνκΑωσασ^οΜ χαΐ πΒ^βα- 
λϋρ αατότιη^ τους ηολβμίους, τψ νίκψ τοϊς κατά στόμα 
τΐαρασχών, αριστβα καΐ τιμάς εΐαββ ηρ^ηούσας. Ου 
δίέλα'&Β δέ τους ποίλους ουδ^ η προς ^Αρχέλαον αυτού 
τβ&ντρίότα φιλαν&ρωηία' γβ^ονύς γαρ 4χντφ σντη^ς 
ϋάΐ ξένος, έηολέμβι μβν αναγπαίως ζι^τι, το δέ σώμα πβ- 
σόντος έξβυρων κο< ηοσμησας βασιλιχως έχηδβυσβν, ^ΕπΙ 
τούτοις ΐΛίεξανδρεΰσί τβ τίλβιστον αντον λόγ'όν χατέλιπβ, 
καΐ ^ΡωμαΙχαν τοΊς στρατβυομένοις άντ^ρ εδοξβ λαμηρότα^ 
τος βίναί, 

IV. ΙΙροσψ δέ κα» μορφής έίβυθ-έριον αί/ωμα, καί 
πωτωκ^τι^ ουκ άγονης, καΐ πλάτος μειώηου, χα« γρυ^ 
2Τ0Τ92£. μ^^2ί8ρζ έδσχΒί τοϊς γραφομένοις αάί τύαττομΒ- 
νοις ^ΙΙρατΑέθ^ίξ ηροσώηοις έ/^ρερές ϊχβιν το α^Βνωηόν, 
^ΙΙν δέ χα« Ιογος ηαλαώς, ΉρακΧε^ας Λ^αι. τους Άντω- 
νιουςι^ αη Αντέωνος, ηαιδος Ήραχλέους, γεγονότος. 
ΚαΙ τούτον ωειο τον λόγον τγι τβ μορφγι τον σόψατος, 
ωσηερ εϊρηται, χοϋ τη στολίί βεβαιούν» ΐΛάγαρ, οτε 
|ΐΐ8λλοχ. ηλείοσιν ορασ&αι, /ιτώτα άς μηρον εζΐύίΜηο, ηοϋ 
μάχαιρα μεγάλη ηαρηρτψο, καΐ σάγ^ίβ^ΛΒριέχειτο των 
στέρεων» Ου μην άλλα χα* τα το7ς άλλοις φορτιχά δο' 
κουντοί, μβγαλαυχια, χαΐ σχαμμα, ηολ κώ&ων έμφ'άνης, 
χαΐ χα^Ισαι ηαρά τον έσ'ΘΊοντα, καΙ φαγείν έτιιστάντα 
τραηεζ^ι στρατιωτική, ^αυμο^στον όσον εύνοιας καΐ τϊό- 
Ό-ου ηρος αυτίχν ένεηοίει τοις στρατιώταις. Ην δέ ηου 
χαι το έραπίχον ουκ άναφρόδιτον, αλλά ηά* τούτω ηολ- 
λονς έδημαγωγει, συμπράττων τε τους έρωσι, χα< σχω- 
ητομενος ουκ άηδώς άς τους ιδίους εραιτας. Ή δ^ έλβυ^ 
'^^εριστης, χαΐ το μηδέν ολίγϋ χειρί, μηδέν φπδομέντ^, χα- ΛΝΤΟ,Νΐυβ. 234 

ζΙίΒσ&αι^τρατιωίαις χαΐ φιλοις, «ζχψ τβ λαμηραν Μ 
τψ Ι4τχνν αυτω ηαρίσ^ζΒ, χα* μΒγάλον γ&κφένου τψ δυ^ 
ραμιν 4πΙ πΐβιον (ητιρΒν, έχ μυρίων ίίλλωρ αμαρτημάτων 
ανατρ&ηομΐνψ, *Έ» δέ τι Ίον μεγαλοδώρου παράδειγμα 
διηγησομαι. Των φίλων τινϊ μυριάδας έχέίβυσβ ηέντβ 
καϊ ΒΐΗοσι δο&ηναι* τούτο 'ΡωμαΙΙοι δβχΐβς παΧονσι. Του 
δ έπιτροΛου ^αυμάσαντος, καΐ ίνα^δείξ^ το ηλη&ος 
αντω, κατα^αλόντος έν μέσω το άργυριον, ηρωτησε πά- 
ριων, ο τι δη τοΰτ ε^η. Του 5' επιτρόπου φησαντος, 
ώς ο κελευσειε δο&ψαι, συμβαΧων αυτού την καχοη&Βΐ' 
αν ο Αντώνιος ' Εγω πΧείον ωμην, εφη, το δεκίες είναΐ' 
τούτο δε μικρόν έστιν ωστ αλΧο πρά&&8ς αντφ το• 
σουτον. 

V. Ταύτα μεν ουν ύστερον. ^Επει δε τα 'Ρωμαίωιν 
πράγματα διέστη, των μεν αριστοκρατικών Πομπη'ιίύ 
παρόντι ηροσ'Θ^ψένων, των δε δημοτικών Καίραρα πα- 
ρακαλοννταίν εκ Γαλατίας έν τοΊς οπλοΐζ οντά, Κουριών, 
6 Αντωνίου φίλος, έκ μεταβολής '&εραπβυων τα Καίσα- 
ρος, Αντώνιον προσιγγάγετο, καΐ μεγάλην μεν απο του 
λέγειν έν τοΊς πολλοίς έχων ισχυκ, χρώμενος δε και δαπά- 
ναις αφειδώς, αφ ών Καίσαρ έχορηγει, δημαρχον απέ»• 
δείξε τον ^Αντώνιον είτα τών έη οίω^νόίς Ιερέων, ους 
Ανγονρας καλουσιν. Ό δ ευ^ς εΙς την αρχήν παρελ- 
ί&ών, ου μικρόν ψ όφελος τοϊς ηολιτευομένοις υπέρ Καί- 
σαρος, Ι4λλα πρώτον μεν Μαρκέλλου, του υπάτου, 
ΙΙομ7ξΐ{ίφ τους τε συνειλεγμένους ηδη στρατιώτας παρεγ- 
γυώντος,^'καΐ καταλέγειν έτερους δίδοντος, έμποδών εστη, 
διάταγμα γράψας, όπως η μεν η-Θ^ροισμένη δυναμις εις 
Συρίαν πλέ^, καΐ Βίβλώ βοη-^ΐ^ πολεμουντι Πάρ&οίς, 
ους δε Πομπήιος καταλέγει, μη ηροσέχωσιν αυτω * δεύ- 232 ΡΙ-υΤΑΕΟΗΙ 

τβρον, χα» τας Καίσαρος ίπιστολας ου ηροσίΒμίνωι^, ουδ 
έωντων αραγινώσκεσ&αι των σίγχλητιχων, αντος ισχνωί' 
δια το αρχΒΐ» ανέγνω^ καΐ ηοΙλΛς μδτέστησβ τ^ γνωμυ^ 
δίκαια χαι /ιέτ^ια Καίσαρος αξιουι^, αφ ωρ ητραψΒ, δό- 
ξαττος. Τίλος δε, δνόιρ έρωτησθο» ίν τ^ βονλ^ γδίτο- 
μένων, της μ&^ί βΙ δοιίΒΐ Πομπηϊον άφβΐναι τα στρατευ- 
ματα, της δ^, βΙ Καίσαρα• καΐ Πομηηίοψ μίΡ οΧΙγωτ τα 
όπλα χατα&έσθ'αί, Καίσαρα δέ ηαρ ολίγους πάντων χβ^ 
λϋνοντων αναστας ^Αντώνιος ηρώτησεν, » δοχΒΪ ηαΐ 
Πομητμον ομον χα» Καίσαρα τα ο^λα χατα&ίσΟ'αι χαΐ 
τάς δυνάμΒίς αφβΤναι, Ταύτην έδ^αντο λαμπρώς την 
γνώμψ απαντβς, και μβτα βοής 4ΛαινουντΒς τον ^ίντώ- 
νιον, τίζίουν έπιψηφιζβσ&αι. Μη βονλομένων δέ των 
νηάτων, αν&ις έίέρας οί Καίσαρο^ φίλοι προνταναν 
έπΐ8ίΚ8Ϊς βίναι δοχουσας οξιωσΒίς, αϊς ο τβ Κάτων άντέ- 
ΛίτίΤΒ, χάΐ Αέντλος υπατείων &βαλ8 της βουλής τον 
^Αντώνιον, Ό δέ πολλά μεν αντοίς ίξιών έπηράσατο, 
λαβών δέ '&Βραποντος έΟ'&ητα, χαΐ μισ^ωσάμενος μηα 
Κασσίου Κοΐντου ζΒνγος, έξαίρμησβ προς Καίσαρα, χαΐ 
χατεβόων ενϋνς οφ&έντες, ως ονδένα χοσμον ετι τών-4ν 
'Ρωμρ πραγμάτων εχόντων, οτβ μηδέ δημάρχοις ηαρ^- 
σίας μέτεστιν, αλλ* ίλαύνβται χολ χινδυνβύει πάς 6 φϋ^γ* 
ξάμβνος υπέρ των δικαίων. 

VI. £^ τούτου λαβών τψ στρατιαν 6 Καίσαρ, ύς 
Ιταλίαν ένέβαλε. Αιο χαΐ Κικέρων έν τοΊς ΦιλιππιχοΊς 
έγραψε, του μέν Τρωικού πολέμου τίρτ ^Ελένην, του δ^ 
εμφυλίου τον Αντώνιον άρχην γενέσθαι ' τιεριφανώς 
νβΒυδομενος. Ου γαρ ούτως ουχερης ην, ουδέ φψδιος υπ 
οργής έχπεσεΊν των λογισμών Γάϊος Καίσαρ, ωστ, ει μη 
ταντα πάλαι εγνωστο πράττειν, ούτως αν ίτύ χαιρου τον ΑΝΤΟΝίυβ. 233 

ηατα της πατρίδος έξενεγΊίβα' πόλεμον, οτι φαυλως ημ<- 
φΐΒσμ&ον δίδεν ^Αντώριον και Κάσσιον ετύ ζ^υγΌνς μι* 
σ-ΘΊσν ηΒφΒυγ-ότας ηρος ανιόν ' αίλα ταντα ηάλαΐ δβΟ' 
μύρ^ ηροφάσβως, (Τχημα χα« λό^Όν βνηρβπη του ηολεμου 
ηαρέσχβν. ΗγΒ δ αυτόν έηΐ ηανταζ αν&οώηους, α 
%αί ηρότΒρον ΐΛλίξξχρδρον, χαΐ παλαί Κΰρον, ϊρως άτια- 
φη^οφιτος αρχτις, %α\ πβρψανης επιθυμία του πρώτοι^ 
β&α< χαΐ μέγίστον' οιν τνχϋ» ουκ ψ, μη Πομηψου χα* 
ταϊιυ^ίντος. '^Λς δ ουι^ έπύ-^ωτ έκράίησβ της *Ρύμης, 
χα» Πομητιϊόρ έξηλασε της ^Ιταλίας, χα* ηρος τάς έρ 
Ιβηρίφ Πομπηίου δυνάμεις έηιστρ&ρ&ν ητνω ηρότερον, 
βΤτα ούτως παρασχβυασάμύνος στολον ίηΐ Πομηψο^ 
δίαβαίνΒΐν, Αΰπιδω μίν στραττη^ουτη τψ 'Ρωμην, ^Αντω^ 
νΐο^ δΒ δημαρχονντί τα στρατβνματα χαΐ την ^ΙταλΙην 
έτίέτρΒψΒΡ. Ό δέ τοΙς μεν στρατιώταις βνΰυς ηροσφι- 
λης ψ, σ%ίγγυμναζ6μ8νος χαΐ σννδιαιτώμονος τα ηοΧλά, 
χαΐ δωρουμανος ίη των ηαρόντωίν' τόίς δ^ άλλοις ετια- 
χΌης* ΚαΙ γαρ αδικούμενων ύηο ((ΐ^-άυμίας ωλιγωρΒί, 
και προς οργην ψριροατο των έντυγχανόντων, και κακώς 
έπί γυναιξίν άλλοτρίαις ηκουβ. ΚαΙ όλως τψ Καίσαρος 
αρχψί πάντα μάλλον, η τυραννίδα, δι αυτόν (κ&νον φιχ- 
νϋσαν, οι φίλοι διέβαλλον' ών ^Αντώνιος, αη εξουσίας 
μεγίστης αμαρτόνΒΐν μέγκηα δόξας, την πλβιστην αιτίνιν 
ϊλαββν* 

VII. Ου μην αλί έπανβΐϋ-ών ο Καίσαρ ίκ της^ΐβη* 
ριας, τα μέν (γκληματα παρείδεν αυτου' προς δέ τον 
πόλψον ώς ένβργφ και ανδρβιφ καΐ ηγεμονικίο χρώμβνος, 
ουδαμη διημαρτΒν. Αυτός μέν ουν μβτ ολίγων απο 
Βρηντησιου διατίΒράσας τον ^Ιονιον, ϊτημψβν οπίσω τα 
ηλοΐα, Γαβινίί^ καϋ Άντωνί^α» τας δυνάμεις έμβιβάζβΐν καΐ 234 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ηβροίΐονρ χατα τόχοζ άς ΜαχβδονΙαν έΛίστβίλαζ, Γοί' 
ΡινΙου δε προς τον ηλουν χαλβηοτονταχβιμωνοςωρψκα'- 
ταδΒίλίόίσαντος, χαΐ ηβζ^ μαχραν οδον τΐβριάγοντος τορ 
στρητον, Άρτωνιος νπέρ Καίσαρος ίν ηοΙλοΊς ατίΒίλημ^ 
μέρον τΐολεμίοις φοβη&άς, Αίβααρα μεν έφορμονηα τω 
στόματί του λιμενος απεχρουσατΟί ηολλα των λβιττών 
αχατίίορ ταΐς τρι^ρ&τιν αντον ηΒρισττισας * έμβιβάσας δέ 
ταΊς νοινσ^ν Ιπηδΐς οχταχοσίονς χαΐ δισμνρίους οπλίτας^ 
ανηχ-θ^η. Κίά γΒΡομβνος χαταφανης τοΧς .πολβμίοις χαΐ 
δκαχόμβροζ, τον μεν έχ τούτων χΐνδννον διέφνγΒ, λαμηρου 
νότον^ινμα μέγα χα\ χοΐλψ &άλατταν ταΊς τριηρΒσιν 
ΙΙ^τΠμ' ηεριστησαντος' έχφβρόμβνος δε ταΊς ναυσΐ προς 
κρημνούς χα* φάραγγας ογχιβα&βΊς, ουδεμίαν έλπΙδα σω- 
τηρίας είχαν, ^ίφνω δε του χόληου πολνν έχτϊνευσαντος 
λίβα, χα* του χλύδίονος απο της ^ς άς το ηέλα/ος ^ια- 
χεομίνον^ μεταβαλλόμενος άηο της γης, χαΐ πλέων σοβα^ 
ρώς, ορψ ναυαγίων περΙπλεων τον αίγιαλον. ^Εντο^α 
γαρ ^έβαλβ το πνεύμα τας διωχονσας ανιον τριηρΒίς, 
χαΐ δίΒψ'&άρησαν ουχ ολίγαΐ' χαΐ σωμάτων τίολλων χα* 
χρημάτων ίχράτησεν ^Ανιώνίος' χάΐ Μσσον ύίλε^χοϋμέ-' 
γα ΚαΙσαρι παρέσχε &άρσος, έν χαίρω μετά τηλιχαύτης 
άφιχάμβρος δυνάμεως. 

VIII. Πολλών δε γινομένων χαΐ συνεχών αγώνων, έν 
πασι μεν ψ διαπρεπής * ^2ς δέ φεύγοντας προτροπαδην 
τους Καίσαρος άτϊοηαημας άνέστρειψε, χαΐ στψαί χα* 
συμβαλείν αν^ις τοΊς διώχουσιν άναγχάσας, ένίχησεν» 
Ην ουν αυτόν μετά Καίσαρα πλϋστος έν τφ στρατοπέ- 
δψ λίγος, ^δηλωσβ δέ ΚαΊσηρ, ην ^οι περ} αυτόν δ6^ 
ξαν. ^πά γαρ εμβλλβ την τβλβυταίαν χαΐ τα ολα χρίνα» 
σαν έν Φαρσάλί^ μάχψ μάχΒσ'&αι^ το μεν δεξιον αυτός ΑΝΤΟΝίυβ. 235 

ΒΐχΒ xε^ας^ τον δ ΒνοϊΡνμου τ^ ηγ'βμονίοιν Αντωριω τία^ 
ρέΰξακΒ^ί ώς ηολβμίΜοηάίφ των υφ έαυτζκ Μετά δε τψ^ 
νίκψ διααάτω^ άνογο(^Βυ&8ΐς, αντος μ(ν 4διωκ8 Πομπν- 
ίον, Αντώνιον δέ ϊηηαγχοτ ίλόμβνος βΙ^ 'Ρώμην εηβμψΒ^, 
ΤΕστι δ^ η άρχτ^ δίυτέρα, τον διχτάτοίρος ηαρόηος' αν δε 
μη ηαρζψ ηρωτη χάί μόνη σχεδόν, ^Η γαρ δημαρχία 
διαμένει^ τας δ αλλάς χαταλνονσί ηάσας, διχτάτωρος 
αίρε&έντος. 

ίΧ. Ου μψ αΧλα τότε δήμαρχων ^ολαβίΙΙαςί νέος 
ανηρ χαΐ νέων ηρνγμάτοίν ορεγομενος, ύσηγύτο χρεών 
αηοχοπας, καΐ τον ^ΑντώνΐΌν, αντφ τβ (^ιλον οντά, χα» 
βονλομενον αά τοις ηολλοίς άρέσχειν, ϊηει&ε σνμηράτ^ 
τειν %αΙ ηοί»ωνεΊν του πολιτβνματος. Άσινίον δε χα» 
ΤρΒβελλίθν ταναηία παρακαΧοίντωίν, νηονοια δεινή χατα 
τνχην τφ ΑντωνΙω προσέηεσεν, ως αδιχονμένω ηερί τον 
γαμον νπο τον Αολοβίλλα, ΚαΙ το ηραγμα βαρέως 
ενοριών, τψ τβ γνναΤχα της οΐχίας έξηλασεν, ανεφιάν 
αυσο» αυτού ' &νγάτηρ γαρ ψ Γαΐου ^Αντωνίου, του 
Κιχίρωνι σννυηατενσαντος' χαϊ τονς ηβρι ^ΑσΙνιον ίεξά- 
μένος ίηολεμει τφ Αολοβϋ^ Κατέλαβε γαρ τψ αγο^ 
ραν έχεΐνος, ώς βΙ(^ χνρωσων τον νομον. Αντώνιος δε, 
χαϊ της βουλής ψηφισαμένης, οπλιον δειν έτύ τον Αολο» 
βέλλαν, έπελ'&ών, χαϊ μαχψ συνάψας, αηέχτεινέ τέτινας 
των ίχείνου, χαΐ των ιδίύίν απέβαλε. Τοις μίν ουν ηολ» 
λόϊς έχ τουτιαν αηηχ'θ-άηηο' τοις δε χρηστοίς χαϊ σώ- 
φροσι δια τον^ αλλσν βίον ουχ ψ αρεστός, ως Κιχέρων 
ψησ)ιν, άλ£ έμισείτο, βδελυττομένων αντου μέ&ας αώ- 
ρους, χαΐ δαπανάς επαχθείς, χαι χυλινδησεις έν γνναί•• 
οις' Χ(ά μεϋ^ ημέραν μέννττνους χαΐ ηεριηάτο%^ αλνον- 
τος χαϊ χραιηαλ^ος, νυχτωρ δε χώμους, χάί Όίατρα, 236 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

χαι διατρφας ί» γάμοτίς μίμων χο» γύωτοηοιΔν, Αιγη-- 
ται γίΛν, &ς έν ΙηπΙου ποτέ, τον μίμον, γάμοις ίστια^ 
^άς, και πιωρ ^(α νυκτός, είτα πρωί του δημσυ χαλονι»- 
τος εΙς αγοραν, ηρού&ών ετί τροφής μΒστος 4μέσΒΐ», των 
φΰίωρ τίνος υηοσχόντος το ίμάτιον. Ην δε χαΐ Σέργιος^ 
ο μίμος, των μέγιστον παρ αιυτφ δυναμένων, χαι Κν&η-' 
ρις, άηο της αυτής παλαίστρας γυναιον, αγαπώμΒναν ο 
δέ, χαΐ τας πόλβις έπιων, έν φορείω πβριηγ'Βτο, χαί το φο- 
ρ&ίον ουκ έΧάττους, η το της μψρος αυτού, πβριέηοντΒς 
ηκοΧου^ουν. ^λυπούν δέ καΙ χρυσών έκηωμάτωιν ωστηρ 
έν ηομπαΐς τοις αηοδημίαις διαφερομένων οψβις, καΐ 
στάσεις ένόδιοι σκηνών, καΐ προς αΧσβσ» καΐ ποταμοΤς 
αρίστων πολυτελών δια&ύσπς, και λέοντες αρμασιν ΰπε* 
ζΐΒυ]τμενοι, καΐ σωφρόνων ίκνδρώιν και γυναικώιν οΐκίαιχα^^ 
μαιτυηαις καΐ σαμβυκιστρίαις έηιστα&μευόμεναι, Αει- 
νον γαρ έποιονντο. Καίσαρα μεν αυτόν Εξω της ^Ιταλίας 
-^ραυλπν, τα περιοντα του μεγάλου πολέμου μεγάλοις 
πόνοις καΐ κινδυνοις ανακα^αιρόμενον, έτερους δέ δι 
εκείνον τρυφψν τοίς ηολίταις ένυβρίζοντας. 

Χ. Ταύτα καΐ τψ στάσιν ατ^τ^αι δοκϋ, κοίί το 
στρατιαηιχον πς ύβρεις δεινας χβ« πλεονεξίας άνέιναι. 
Αιο καΐ Καίσαρ έπανελΌ•ών Αολοβέλλ^/^ τε συγγνωμψ 
ϊδωκε, κ(ύ το τρίτον αίρε&εις ύπατος, ουκ ^Αντωνιον, «λ- 
'λα Λέτιιδσν, άλετο συνάρχοντα. Την δέ Πομπη'ίου πω» 
λουμενην οϊκίαν ώνησατο μέν ^Αντώνιος, απαηονμενος δέ 
τψ τιμψ Ύ(γανά^ΐετ^αΙ φησιν αυτός, δια τούτο μη με- 
τασχείν Καίσαρι της »ς Αιβυην στρατείας, ίπι τοις προ- 
τέροις κατορ^ώμασι μη τυχών αμοιβής, ^οιικε μέντο$ 
το ηοΑύ της αββλτερίας αυτού και ασοηείας αφελείν 6 
Καίσαρ, ονκ αναισθ-ψως τα πλημμελήματα δβξάμενος. ΑΝΤΟΝίυβ. 237 

Αηαλλαγβίς γαρ έκβίνου του βίου, γάμφ τιροσέσχΒ, Φονλ-' 
βίαν αγογομβρος, τψ Κλωδίω, τω δημαγωγφ, συτοιχησα" 
σατ, ου ταλασιαν, ουδ οίχουρίαρ φρονοΰρ γυναιον, ονδ^ 
ανδρός ϊδιύτου χρατεη' αξιουρ, αλλ' άρχοντος αρχβΐί^^ παΐ 
στρατηγονιηος στρατηγϋν βουλόμβρον' ώστβ ΚΧΒοηά- 
τραν δίίίασχάλία Φουλβίφ της ΆντωρΙου γυναικοχρασίας 
οφβΰΜψ, ηάνυ χβιροη&η χαΐ τίΒπαίδαγωγτιμένον απ αρ^ 
χης αχροασΌ-αί γυναίΜων παραλαβουσαν αυτορ. Ου μψ 
αλλά χαιχ9ΐνψ έπΒίρατο προσηαιζιοίΐν χαΐ μΒίραχίΒυόμβΡος 
ίλαραηίραρ ηοιείν 6^ίντ€ίηος' οίον οτβ, ΚαΙσαρι ηολ- 
λων οαιοίρτώντίαν μ«ιά τψ έτ ^ΙβηρΙφ νΐχψ, χαΐ αυτός /ξ- 
Ύΐλ•&ίν' βίτ αφρω φημ^ις βις τψ ^Ιταλιαν ίμηβσούσης, ώς 
έηίασιν οΐ ηολεμιοι, Καίσαρος τβ&ημότοςί ορέστρΒψΒν 
ΈΛς 'Ρωμψ* Ααβωρ ^« 'Θ-Βρόαιοηος έσϋ-ψα, νυχτωρ έηΐ 
τψ οΐχίαν ι^λ^β, χα< φι^'^'^^' ίηιστολψ ΦουλβΙι^ παρ 
*ΑντωρΙον χομίζην, έίσ^&η ηρος αντψ έγχΒχαλνμμίνος. 
Είτα η μΙ» έχηα&ης ούσα, πρΙν η τα γράμματα λαβϋν^ 
ηρωτησεν, Η ζΐ} ο ^ίντώνιος' ο δέ τψ έτίΐστολψ σιωη^ 
προτεΐνας, αρξαμέμψ λυΒίν χα2 άναγινώσχβιν ηεριβαΐωΐβ 
χατεφίλησε. • Τοίντα μεν ουν ολίγα, τίοΏ^ων όντων, ϊνΒ- 
χβν δείγματος έξβνψόχαμβν. 

XI. ΙΕχ δ^ ^Ιβηρίας ίηανιοντι Καισαρι ηάντβς μεν οί 
ηρωτοί ηολλαν ήμερων οδον άτΐψτων' έτψη^η δ^ ^Αν- 
τώνίος έχηρεηως νη σντον. Κομιζόμενος γαρ έηΐ ^βν- 
γους δίά της ^Ιταλίας ίέντώνιον είχε με&^ έαυτου συνο- 
χονμενον, οπισ&εν δέ Βρουτον ^Αλβϊνον, χαΐ τον της αδελ- 
φιδης %»ον, ^Οχταουίανον, ος μετά ταύτα ΚαΊσαρ ωνο- 
μάσ&η, χαΐ 'Ρωμαίων ηρξε ηλείστον χρόνον» ^ΕηεΙ δέ 
το ττεμτηον ατιεδείχ-θ-η ΚαΊσαρ υηατος, προσείλετο μέν 
ευ&υς συνάρχοντα τον^Αντώνίον, ίβουλετο δέ τψ άρχψ 238 ΡΙ-υΤΑΙΙΟΗΙ 

αηοιιι&μΒ»ος ^ολοβέλλί/ί τίαρΒγγνησαί' καΐ^τοντο ηρος 
τψ σνγ%Χιμον έξφ^ΒρίΟ', ΐΑηωρισυ δέ τροιχέως ακτίπβ- 
σότίος, χαΐ ηολλα μεν ύηοιηος αατα ^ολοβελλαν, ουκ 
έλάττονα δ* οΜουσοα^τος, τότβ μίν αϊσχννΌ-άς τψ αχο- 
σμίαν 6 Καϊσαρ οηηΙλάγΎΐ. Μβτά δέ ταντα ηροβλ^οηβ 
αναγορ&όσαι ΑοΧοβϋΙαν^ ^Αηωνιου δέ τους οΛοη^ους έψ' 
αντιουσ-Θ•αι βοώιττος, βΐ^β χάΐ ηροηχατο Αολοβέλλαν 
αχ-^όμΒίΌν. Έδ6χ8ΐ δέ χφίϋνοψ ουδέρ ιμτον του ^Αντω- 
νίου βδΒλύττβσ&αι, ΑέγΒτΜ γαρ, ώς, αμφότερους τίνος 
ομού δίαβάΧΧοηος ηρος αυτόν, ^ηοι, μη δεδιέναι τους 
ηαχβΐς τούτους χαΐ χομψας, αΑλα τον^ άχρους χαΐ λβ- 
9ΐτον? έχβίνους, Βρουτον χαΐ Κάσσιον άποδβιχνυμβνος, 
υφ ων ψβλλβν έπίβουλβυ&Βΐς ιχναιρβΊσ&αι. 

XII. Κψίβίνοις δέ ττρ^ βυηρβηβστάτψ ηρόφασιν 
αχών παρέσχον ^Αντώνιος. Ην μέν γαρ η των Αυχαΐωιν 
έορτη ^ΡωμαΙοΛ/ς, ην Αουπερχάλια χαλουσ•*• Καίσαρ δέ 
χΒΧοσμημένος έσ-^ψι &ριαμβιχρ, χαΐ χα^ημβνος υηέρ 
βημαηος έν αγορ^ τους δια-Θ-έοντας έ-Θ-εατο' δία&έουσι 
δέ των Βυγβνων νέοι ηοΐλοι, χαΐ των αρχόντων, αϊφΐψ-' 
μένοι λαια, σχίτβσί λασίοις χαϋ^ιχνουμβνοι μβτα παιδιας 
των έντυγχανοηων. ^Εν τούτοις ο ΐ€ντώνιος διο'&έ&ν τα 
μέν ηάτρια χαΐρβιν βίασβ, διάδημα δέ δάφνης στβφάνω 
τίβριβλίξας, ηροσέδραμβ τφ βηματι, χαΐ συνβξαρ&Βΐς υηο 
των συνθ'Βοντων, έηέ&ηχΒ τ^ χβφαί^ του Καίσαρος, ώς 
δη βασιλΒνβιν αυτω προσηχον. ^χβίνου δέ '&ρυτηομένου 
χαι διαχλίνοντος, ησ'β'ύς ο δήμος άνβχρότησβ' χοτι τίάλιν 
ο Αντώνιος έηηγβ, χαι πάΐιν έχϋνος αηοτρίββτο. Και 
ηο^ χρόνον οντω διαμαχομένων, ΆντωνΙω μέν ολίγοι 
των φίλων βιαζομένω, Καισαρι δ' άρνουμένω πάς 6 δη- 
ΐΛος έη&ίρότΒΐ μβτά βοης' ο χαι &αυμασταν ην, οτι τοΊς ΑΝΤΟΝίυβ. 239 

ε^Όΐς τα τωρ βασιλευόττων υπομένοντες, τοννομη τον 
βασιλέως, ως χατάλυσιρ της έΧευ^ΒρΙας, ϊφβ^γον. ^Ανί- 
στη μέν ονν 6 Καίσαρ αχ&8σ^8ΐς άηο του βήματος, 
καΐ το ίμάτιορ αηάγαν απο τον τραχτίΚου, τφ βουλομέί^ξο 
ηαρέχβιν τψ σφαγψ έβόα. Τορ δέ στέφανον »'* τώρ 
ανδριάνκαν «ντον ηΒρηβϋ'έίπα δήμαρχοι τΐΡβς χατβαπα- 
σαν, ους 6 δήμος βυψημώρ μβτά κρότου ηαρβΙπΒΤο* Καί- 
σαρ δΐ της αρχής απέστησεν, 

XIII. Ταντα τονς ηΒρΙ Βροντον χομ Κάσσιον 
έηέρρωσΒ' χαΐ τώρ φΙΧοαν τού^ ηιστονς χαταλέγΌντβς 
έπΙ τψ τίραξιν, έσκέτττοντο ηβρί Ι^γιωνίον* Τον δ 
οΙΧλωΐ' τίροσίΒμένωρ τον α^^^α, Τρββώνιος αντϋπΒν' %ψη 
γαρ, υφ ον χρονον ατιηνιων ^ ^Ιβηρίας έηανώντι Και* 
σαρι, τον Αντωνίου συσχψουντος αυτω ποϋ συνοδβυσν- 
τος, αιφασ&αι της γνώμης άτρομα ηως, »άι μβτ βνλα- 
β6ίας' τον δέ νοησαι μεν, ου δέξασ^αι δέ τψ πβϊραν, ου 
μψ ονδέ ηρος Καίσαρα κατβιηΒΐν, αλλά ηιστώς χατασι- 
ωπησαι τον λόγον» ^Εμ τούτου ηάλιν έβουλβίοντο Καί- 
σαρα χτβίναντβς έηισφάττβιν ^Αντώνιον έκώλυσΒ δέ 
Βρόντος, άξιων την υπέρ των νόμων χα} των διχοΑων 
τολμωμένψ Λραξιν &λίχρινη χαΐ χα&αράν άδιχίας βίναι. 
Φοβούμενοι δέ την τβ ^ώμψ του \ΑντωνΙον χαΐ το της 
αρχη$ αξίωμα, τάττονσιν έπ αυτόν ένιους των έχ της 
συνωμοσίας, οηως, όταν βίσΐβ Καίσαρ άς την βουλψ, 
χαΐ μέλλη δρασΌ-αι το ϊργον, ϊξω διαλβγόμΒνοί τι χα* 
σηουδάζοπΒς χατέχαίΐσϊν αυτόν. 

XIV. Τούτων δέ ηραττομένων, ως συνΒτέ&η, χαΐ 
πΒσόντος έν τ^ βουλ^ του Καίσαρος, βυ&υς μεν 6 ^Αν- 
τώνιος, έσΌψα •θ-εράηοντος μβταλαβων, αιρυψΒν αυτόν. 
'Λς θ' ϊγνω τους άνδρας έηιχΒίρουντας μέν ουδβνΐ, συν- 240 ΡΙ.υΤΑΕ€ΗΙ 

ηϋροισμ&^ονζ δ βίζ το Καηιτώλιον, επΒίΟΈ χαταβψαι, 
Χαβόντας ομηζον παρ αντου τον νίον' ΗαΙ Κασσιον μεν 
αντοζ ^δείπνισβ. Βρούτοι δέ Αβπιδος. Σννογίχγω» δΐ 
βονΧψ, αυτός μεν υπέρ αμνηστίας «Γπβ χα2 διανομής 
επαρχιών τοις περί Κασσιον χαΐ Βροντον η δέ συγηΚη- 
τος έχυρακτΒ ταύτα, χαΐ των υηο Καίσαρος γΒ^ονότων 
έφηφίσατο μηδέν αλίίάττβίν. ^Εξΐ]Βί δέ της βουλής λαμ- 
πρότατος ανθρώπων ο Αντώνιος, ανι^ρηχέναι δοχων έμ-^ 
(Ι^υλιον πόλρμον, χαΐ ηράγμασι δυσχολίας εχίΡυσι χοϋ τα- 
ραχας ου τας τυχούσας 4μφρονέστατα χΒχρησ&αι χαΐ 
πολιτιχώτατα. Τούτξϋΐν μεντοι ταχύ των λογισμών ίζέ^ 
σβισβν αυτόν η πάρα των όχλων δοζα, πρωτάν έλπισαντα 
βεβαίως εσεσ&αι, Βρούτου χαταλυ&έντος. 'ίΕτυχβ μεν 
ουν έχχομιζομένου Καίσαρος, ωσπερ ε&ος ην, έν αγορ^ 
διεξιων ίγχώμιον ορών δέ τον δημον υτιερφυως ογόμε^ 
νον χαΐ χηλονμ9νον, έπεμιξθ τοΊς υηαΐνοις οΊχτον αμα χαΐ 
δείνωσιν έπΙ τω πάθει * χάΐ των λόγων τελβυτών, τους τβ 
. χιτωνισχους του τε&νηχσιος ^μαγμένονς χμ δίαχΒχομμέ' 
νους τοΊς ξίφεσιν ανασείωιν, χολ τονς είργασμίνους ταύτα 
χαλων παλαμναιους χαΐ ανδροφόνονς, τοσούτον οργής 
(νεβαλα τους ανΘ•ρωποις, ωστβ το μέν σώμα του Καίσα- 
ρος έν αγορ^ χα•Θ•(χγισαι, συνενεγχαμένους τα βάϋ-ρα χαΐ 
τας τρατιεζας, αρπάζοντας δέ τους απο της πύρας δα- 
λους, έπι τας οιχίιχς -θεΊν των άπεχτονοτωρ, χαΐ προσμά- 
χεσ&αι, 

XV. ^ΐΜ ταίίτα των τίερί Βρουτον έχ της ηοίΒως 
απελ&όντων, ο7 τβ φίλοι του Καίσαρος συνίσταντο προς 
τον Αντώνιον, η τε γυνή, ΚαλπουρνΙα, πιστβυσασα των 
χρημάτααν τα πλείστα χατέθετο προς αυτόν ιχ της οιχί- 
ος, Ης λόγον τα σύμπαντα τετραχισχ^αν ταλάντων* ΑΝΤΟΝίυδ. 244 

'^Χοιββ δε χαΐ τα βιβλία τα Καίσαρος, ίν οϊς νηομνημ^τα 
των κεχριμένοη' χαΐ όβδογμενοη^ ψ αναγΒγραμμένα * τίοί 
τούτοις ηαρΒγγράφων, οί)? έβονλβτο, τίολΧονς μεν άρ- 
χοντας άηβδΒίχννΒ, πολλούς δέ βουλβυτάς, ένίονς δέ χηΐ 
χατ-ζ^β πβφυγαδ&υμενονς, ααΐ κα&βίργμένονς Ι'λυβν, ως δη 
ταντα τω ΚαΙσαρι δόξαντα. Μο τοντσυς αηαντας έηι^ 
σΗωητοντΒς οΐ '^ΡωμαΙοι ΧαρωνΙτας έχάλονν. ^ΕλΒγχομΒ- 
νοι γαρ ύς τονς τον ν&ιροη χατέφευγορ νηομνηματι- 
σμχΛ>ς. ΚαΙ ταλλα δ επρατ^βν αντοκρατοριχώς 6 Αν- 
τώνιος, αίτος μεν νηατενων, τονς δ^ αδελφούς έχων σνν- 
άρχοντας, Γαίον μεν στρατιγγον, Αενχιον δε δημαρχον, 

XVI. '£!τΓβίί5θ•« δέ των πραγμάτων όντων, ο νέος 
άφιχνείται Καίσαρ άς *^Ρωμψ, άδβλφιδης μεν ων τον τβ- 
■&νηχ&τος νΙος, ώς εΤρηται, κληρονόμος δέ της ονσίας 
αηολελβψμενος' εν Απολλωνία δέ διατριβών, ν^ρ ονχρό' 
νον άνγιρΒίτο Καίσαρ, Οντος εν^νς Άντώνιον, ώς δη 
πατρφον φίλον, ασπασάμενος, των παρακατα'&ηχών έμέ- 
μνητο. Και γαρ ωφειλβ ^Ρωμαίων έβάστο) δραχμάς 
εβδομηχοντα πενΤΒ δονναι, Καίσαρος έν τοις διαϋ-ηχαις 
γράψαντος. Αντώνιος δέ, το μεν πρώτον ώς μειραχίον 
χαταφρονών, Ώ,εγεν, ονχ νγιαίνειν αντον, άλλα χαΐ φρΒ- 
νών άγα'&ών χαι φίλων ερημον οντά, φορτίον άβάστα- 
«τον αΙρΒΪσ-θ'αι την Καίσαρος διαδοχην. Μη πει-β-ομέ- 
νον δέ τούτοις, αλλ* έπαιτονντος τα χρήματα, πολλά χα} 
λέγοίν προς νβριν αυτόν χάΙ πράττων δίΒτέλει, ^ημαρ- 
χίαν τβ γαρ ένέστη μβτιοντι, χάϊ διφρον χρνσονν του 
πατρός, ωσπερ έψηφιστο, -θ-έντος, ητιείλησεν εις φνλα- 
χψ απάξειν, βΙ μη πανσαιτο δημαγωγών., ^ΕπεΙ μεντοι 
Κιχερωνι δονς έαντον ο νεανίας, χα} τοτς άλλοις, όσοι 
τον Άντώνιον έμίσονν, δι έχείνων μεν φχΒίουτο τ^ βονλτ^, 
Ρι,υτ. VII!. ^ 242 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΙ 

θ(ν\ος δβ τον ^ημον ανεΧάμβαρβ, χκι τους στραπάιης 
απο τωΐβ κατοΐΜον σννίιγΒ, δβίσας 6 Ιίρτω»^ίος έίς λόγ^ονς 
αυτω συντιλϋ-ΒΡ έν Κατίΐτωλίψ, χαΐ διηΧΐάγησαρ. ^Ίτη 
»οψάμ8νος έκΒ^^ς της ννχτος οψιι^ βΊοβρ άτοπον ο Αν- 
τ&νιοζ. Έδοκβι γαρ αντον τίρ^ δβξιοη' χϋΤρα βφΧίΙισϋ^κι 
κβ^αντφ. ΚαΧ μ8&* ημέρας ο^γας ίνέη&ΤΒ Χογος, ως 
έηφσνλβίοι Κ<ΜΧΤαρ αντφ. Καίσαρ δ^ άπβλογβΐΐο μέν, 
ονκ ε7ίΒΐ•&8 δέ' χαΐ ηόίΧο^ ψ ίι^Βργος ^ Βχ^ρα^ ααί ηΒρι- 
'&Βοντβς άμφότΒροι τψ 'ΐταλίαν, το μέρ ίδρυμενον έν 
τοΰίς κατοαααις ηδη του στρατιαηΐΗον μΒγάΧοΛς άνίστα- 
σαν μισ&οΐς^ το δ' έν οηλοις Βη τΒταγμ&βον, νποφ•Θ•ά' 
νοντΒς α^ηΧονς^ ηροσηγοντο, 

XVII. Των δ^ έν τ^ ηόΐΒΐ Κικέρων μέγιστον δυνά- 
μενος, ΗαΙ τΐαροζυνων έτύ τον Ιίντώνιον απαντάς αν- 
•θ-ρωΛονς, τέλος 'ώτΒίσΒ τψ βονίψ, έκΒίνον μεν ηοΧέμιον 
ψηφίσασ'&α!, ΚαΙσαρι δ? ^αβδονχιαν ηέμ'ψαι, και στρα- 
τηγικά κόσμια, Πάνσαν δε κάΙ "ΐρτιον αηοστέλίΒΐν, ^ξβ- 
Χούντας ^Αντώνιον της ^ΙταΧΙας, Ούτοι δ^ ήσαν υηατοι 
τότβ, καΐ σνμβαλοντβς ^ΑηωινΙί^ ηΒρΙ ηόΧιν ΜντΙνην, 
Καίσαρος Λαρόντος καΐ σνμμαχομένον, τους μεν τίοΧβ- 
μΐους έ%Ίκων, αυτοί δ^ ατϊέΰ^ανον. Φευγοντι δ^ ΐΑηω- 
νίύ^ ηοΧΧά συνέπιτηβ των απόρααν' 6 δέ Χψος απορώ- 
τατον. Άλλα φΰσΒΐ παρά τάς χακοηραγίας (γένετο 
βέλτιστος ίαυτου, κάΙ δυστυχών ομοιότατος ψ αγα-θ-ω * 
κοινού μέν οντος του αίσ&άνεσ'θ'αι της αρετής τοΙς δι 
άπορίαν τινά σφαλλομένοις, ου μψ απάντων, α ζηλανσι 
μιμεΤσϋ-οί, καΐ φευγειν, α δυσχεραΐνουσιν, έρρωμένααν 4ν 
ταΤς μεταβοΧαΙς' αλλά και μάλλον ένΙωντοΊς ε^εσιν έν^ 
διδόντων υπ ασθενείας καί 'Θ-ραυομένων τον λογισμον. 
Ό ά' ουν Αντώνιος τότε &αυμαστον ην παράδειγμα τοίς ΑΝΤΟΝΙϋ8. 343 

στρατιωταις, απο τ^νφης τοσαντης χα« ηολυτβλΒίας υδωΫ 
Τ8 ηοΗον διεφό'αρμέί'ΌΡ βυκοίως^ ημ χαρηονς αγρίους χαΐ 
^ας ηροσψΒρόμβτος, ^βρω^ δέ καΐ φλοιός, ώς Χέγβ' 
τοί, ΧΟΗ ζωών σγΒνστων ηροτεροτ ψραντο, τάς ^ίληβις 
υηΒρβάΧΧοντβς. 

XVIII. Ην ί* ορμή τοις έπ^ιρα στρατβυμασιρ έρ~ 
τνχβα^, αον Αέπιδος ηρχβ, φίλος βΤι^αι δοηών ΐΑνταύνΙον^ 
χα« ηοΐλα της Καίσαρος φιλίας αποΧΐΧηνΜναι 9ί αυτόν. 
*Ελ&ών δέ χαΐ στρατοηβδεύσας ηλίΐισίον, &ς συ^έν αηψ' 
τα φιλάν&ρωηον, ϊγνω ηαραβάλλβσ-^αι. ααΐ κόμη μέν 
ατημβλης, χαΐ βα&νς ηαγω» μβτα τψ ψταν δν^υς ην 
αντω χα&Βΐμένος' λαβών δέ φαιον ίμάτιορ, έγγνς ηρος- 
ηγβ τω χάραια τον Αβηίδου, χοίί λέγβιν ηρξατο» Πολ^ 
λων δέ ΗαΙ ηρος τψ ίψιν επιπλωμένων και τοις λόγοις 
αγομένων, δβισας 6 Λέτηδος, τάς σάλπιγγας έκεΑβνβ συν- 
ηχούσάς αφαιρέισ-Θ'αι το χατακουβσ&αι τον Αντώνιον. 
Οι δέ στρατιώταί μάλλον φχτΒίρον χαΐ διβίέγοντο χρύφα, 
Ααιλίον χαί Κλωδισν αηοστΒίλαντβς ηρος αυτον^ έσϋ'η^ 
τας λαβόντας έταιρβυομένίον γυναικών, <£ τον Αντώνιον 
έκέλ6υσν έπιχειρεΤν ^α^^ουντα τφ χάραχ^' πολλούς γαρ 
βίναι δβ^ομίνους, χαΐ τον Αέηιδον, βλ βουλοιτο, χτΒνουν- 
τας. Αντώνιος δέ ΑεηΙδου μέν ονκ ύ^ασβν αψασ&αι, 
μ6& ημέραν δέ, τον οτρατον έχων, άηβπΒίρατο του ηο' 
ταμον. Και τιρωτος αυτός 4μβας έπορδύετο ηρος την 
αντιηέρας οχ•&ψ, ορών ηδη ηοΐλοίς των ΑβηΙδαυ στρα- 
τιωτών τάς τβ χβΤρας ορέγοντας αντώ και τον χάρακα 
διαστίώντας, ΕισΒλΟ-ών δέ χαΐ κρατησας απάντων, ημβ- 
ρώταταΑβπΙδω ηροσηνέχ'&Τι. Πατέρα γάρπροσηγόρβυσεν 
αυτόν ασηασάμανος' χαΐ τω μέν εργο^ πάντων αυτός ψ 
χτ^<θί> έκΒίνο^ δ^ όνομα χάϊ τιμψ αυτοχράτορος διετίλει 

^2 / 

244 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

φνλάττων. Τοντο χαΐ Πλάγχον αυτω Μουνάτιον έποι" 
ησβ τϊ^οσ&έσ'Θ'αί, χα'&ημβνον ου ηρόσω μβτα ανχνης 9ν- 
νάμβως* Οντω δε μέγας άρ&ΒΪς, αν*9ις υτΐβρέβαλβ τάς 
Άλπεις ΒΛς την ΙταλΙαν, άγων έητοοίαίδΒχα τέλη πβζωί' 
σνν αντω, χα$ μυρίονς ίπτκις' χωρίς δε, φρονραν Γα- 
λατίας, Ιξ τάγματα έλελοί/ίβι μθτά Οναρίου τίνος των 
σννη'&ων χάι σνμηοτών, ον Κοτνλωνα προσηγορβυον. 

XIX. Καίσαρ δέ Κιχέρωνι μέν ονχέτι-ηροσΒίχΒ, της 
έλευ^ΒρΙας ορών πΒριβχόμβνον, Αντώνιον δέ ηρονχαλβΐτο 
δίά των φίλων βϊς διαλύσεις. ΚαΙ σννελ^οντβς οί τρβίς 
Βίς νησίδα ηοταμω τΐβριρρεομένην, έηΐ τρεις ημέρας σνν- 
7}δρ8νσαν. Και τα'ίΐλα μεν έπιβιχως ωμολογύτο, χα\ δι- 
ενείμαντο την σνμηασαν αρχήν, ώσηερ ονσίαν ηατρφαν^ 
έν άλληλλοις, Ή δε περί των ατιολουμένων ανδρών αμ- 
φισβητησις αυτοΊς πλείστα πράγματα παρέσχε, τους μέν 
ίχ&ρουξ ανελείν έχάστου, σώσαι δέ τους-προσηχοντας 
αξιονντος. Τέλος δέ τ^ προς τους μισουμένους οργΐ} 
χαί συγγενών τιμψ χαι φίλων ευνοιαν προέμενοι, Κιχέ- 
ρωνος μέν ^ίντωνίφ ΚαΊσαρ έξέστη, τούτ(^ δ' ΐ4.ντώνιος 
Αευχίου Καίσαρος, ος ην '&είος αυτω προς μητρός * έδό - 
'&η δέ χαΐ Αεπίδω, Πανλον ανελείν τον άδελφόν οι δέ 
φασιΡ ^χοτ^α* του Παύλου τον Αέπιδον έκείνοις, απο- 
'&ανεΤν αυτόν αατησαμένοις. Ουδέν ωμότερον, ουδ αγρι- 
ώτερον της διαμείψεως ταύτης δοχώ γενέσθαι. Φόνων 
γαρ αντιχαταλλασσόμενοι φόνους^ ομοίως μέν, οις έλάμ- 
βανον, αν^ίρουν, <^ς έδίδοααν αδιχωτεροι δε περί τους 
φίλους ήσαν., ους άπεχτίννυσαν μηδέ μισουντες. 

XX. Έπι δ^ ουν τάίς διαλλαγάϊς ταυταις οί στρα- 
τιώταλ ηερκηάντες ηξίουν χαι γάμω τινί %ψ φιλίαν συν- 
άψαΐ:,^^αισαρα, λαβόντα τψ Φουλβίας, της Αντωνίου ΑΝΤΟΝΐυ8. 245 

γνραϋίος, ϋΛγατέρα, Κλωδίαν. Όμολογη&έιτίος δδ χαΐ 
τούτου, τριοιχόσιοι μί» έχ προγραφής έ•&αρατώ^ησαν 
νη αυτών ' Κικέρίορος δέ σφαγέιηος, εχέλ&νσύΛίπίύΡίος 
την Τ8 «εφαλτ];ν αηοχοπηναι χαΐ την χβΊρα τψ δεξιαν, τ^ 
τουζ χατ αυτόν λόγους ΒγραψΒ. Κα* αομισ^έντων, 
έϋ^Βατο γΒγτΐ'&ως, ααΐ αναχογχάζων νπο χαράς πολλάκις ' 
βίτ εμπλησ&Βΐς^ έχέλβυσΒν υπέρ του βήματος έν άγορ^ 
τΒ&ψαι, χα&άπβρ εις τον ν&ίρον υβριζοιτν, ουχ αυτόν έν* 
υβρίζοντα τ^ τυχτ^ χα« χαταισχννοντα τψ έξουσίαν έηί" 
δβίΜνυμΒνος. Ό δέ -^ύος αυτού, Καίσαρ^ ζητούμενος χα» 
διωκόμενος, χατέφυγε προς την άδβλφψ. Ή δε, των. 
σφαγέων έπιστάντων χαΐ βιαζομένων εις το δωματιον 
αυτής, έν ταΐς -θνραίς στάση και διασχοΰσα τάς χείρας, 
ίβόα πολλαχις* ,,Ουχ αησχτερεΐτε Καίσαρα Αεύχιον, 
έάν μη πρώτον έμΛ αποκτείνητε, την τον αυτοκράτορα 
τεχουσαν. " Έχείνη μεν ουν, τοιαύτη γενομένη, διέχλεψβ 
χαΐ διέσωσε τον αδελφόν* 

XXI. Ήν δέ χαΐ τα πολλά*ΡϊομαΙοις έηαχϋ^ηςη των 
τριών Λρχη' χαι το πλείστον 6 ^Αντώνιος της αίτιας είχε, 
πρεσβύτερος μεν ων Καίσαρος, Αεπίδσυ δέ δυνατότε- 
ρος, εις δέ τον βίσν εκείνον αυ^ις, τον ηδυηα&η καΐ 
αχόλαστον, ως πρώτον ανε^^αίτισε των πραγμάτων, έκκε- 
χυμένος. ΙΙροσην δέ τ^ χοίν^ χαχοδοξία το δια την ο*- 
κίαν ου μικρόν μίσος, ην ωχει, Πομπηίου τον ΜεγαλχΑ) 
γενομένην, ανδρός ουχ ήττον έπΙ σωφροσυντ^ χαΐ τίο τβ- 
ταγμένως χαΐ δημοτιχώς διαιτάσ-^αι ΌΌνμασΌέντος^ η 
δια τους τρεις 'Θ-ριάμβους. ^Ηχ^οντό γαρ όρωντες αυτήν 
'ΐά πολλά κεκλεισμένψ μέν ηγεμόσι χαΐ στρατηγοΊς χα» 
πρέσβεσιν, ω&ουμένοις προς υβριν απο των '&υρων, με-' 
στην δέ μίμων χαΐ •&αυματοποιών χαΐ κολάκων κραιπα* 246 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ • 

}Λύΐ^τωρ• ός ους τα ηΧεΐστα χατανηλίσκετο των χρημά- 
των, τφ βιαιοτατψ χαΐ χαλεπωτάτφ τρόηί^ ηοριζομέΐ'ωρ 
Ου γαρ μόνον έτιώλονν Ουσίας των φορβυομενων, έηισν- 
χοφαντοΰντβς οιχΒίους χαΐ γυναίκας αυτών, ουδέ τελών 
ηαν έϋέντισαν γένος ' αλΙα χαΐ ηαρά τοις Έστιάσι ηυ- 
Ό-ομβΡΟί ηαρ&ένοις ηαραχαταΌ^'ιαας τινας χεϊσ&αι χαΐ 
ξένων χαΐ πολιτών, Όίαβον έπελ^όντες, *Λς δ^ ουδέν 'ψ 
Ιχανον ΑντωνΙί^, >Κα7σαρ ηξίωσε νειμασ&αι τά χρήματα 
ηρος (χυτόν. ΕνεΙμαντο δέ χαΐ τον στρατον, έηΐ Βρου- 
τον χαΐ Κασσιον άς Μαχεδονιαν στρατεύοντες αμφοτε- 
,ροι, ΑβηΙδί^ δε τψ ^Ρωμψ επέτρεψαν, 

XXII. ΙίΙς μέντοι διαβάντες ηψαντο πολέμου, χαΐ 
παρεστρατοπέδευσαν το7ς ηολεμιοίς, ^Αντωνίου μεν έπι- 
τεταγμένου ΚασσΙφ, Βρούτφ δέ Καίσαρος^ ουδέν ϊργον 
έφάνη μέγα του Καίσαρος, αλί ^Αντώνιος ψ ο νιχων 
ηάντα χαΐ χατορϋώφ, Τ^ μέν γβ προτέρφ μαχτ} Καίσαρ 
νπο Βρούτου χατά χράτος ηττψιϋ^ε*ς, άτιέβαλε το στρα- 
τότιοδον, χά$ μιχρον ϊφ-^η τους διώκοντας υπεκφυγών, 
'ΐΐς (Γ αυτσς έν τοις υπομνημασι γέγραφε, των φίλων 
τίνος οναρ Ιδόντος, ανεχώρησε προ της μάχης, Αντώνιος 
δε Κασσιον ένίχησε• χαιτοι γεγράφασιν οίοι, μη πάρα- 
γ^νέσ&αι τ^ μάχΐί τον Άντώνιον, αίλα προσγενέσ^αι 
μΒία την μάχην ηδη διώχουσι,' Κασσιον δε Πίνδαρος, 
^ών πιστών τις απελευ&έρύΐν, αυτοΰ δεομένου χαΐ χελβυ-^ 
οντος, εσφαξεν ' ου γαρ εγνω νενιχηκότα Βρουτον. ΌλΙ- 
γων δ ημερών διαγενομένααν, πάλιν έμαχέσαντο' χαί 
Βρούτος μέν ψτη'&έις έαυτον ανειλεν, Αντώνιος δέ της 
νίκης ηνέγκατο τ/} δοξι^ το πλεΐίστον, ατε δη χάΙ νοσούν•» 
τος του Καίσαρος. Επιστάς δέ τω Βροίτου νεχρω, 
ΐΑίχρα μέν ώνείδισεν υπέρ του Γαΐου του άδείφου τβλβν • ΛΝΤΟΝίυβ. δΙ7 

της- αρυρηΜί γαρ έκβα^ον ο Βρούτος έν ΜαχΒδονία, 
Καιέρωπ τιμωρωι^, Φησας δέ, μαλΚον Όρτησιον, ν^ 
Βροντορ, αΐτιασ-θ'αί της του αδβλφον σφαγής, Όρτησιον 
μεν έκε'Αβνσβν έηισφάξαι τω μνηματί* Βροντώ δέ τψ 
αντου φοινίκίδα τιολΑών χρημάτων αξίαν ουσσν έηέρ^ιψβ, 
χαι τόή' απϋλευ&ερωί^ τινί των έαυτοΰ ηροσέταξβ της τα- 
ξρης ίηίμβΚη^ψαι, Τονιον ίστίρον γτονς ου συγχατα- 
Ηουσαντα τψ φοιηηίδα τω νΒκρω, χαΐ πολλά της ας τηρ 
τάφηρ δατίανης υφι^ρημ^ορ απέκΐβιρβρ, 

XXIII. 'Εκ τούτου Καίσαρ μεν ΒΪς 'Ρώμη;ρ έΗομΙί&το, 
δοκωρ ου πβρίέσΒσ&αί «ολυρ χρονον 4η της αρ^οΗηΙας' 
Αντώνιος δέ τάς ηρος ίω ηασας επαρχίας αργυρολογη- 
σων, [χα»] δίέβαινεν α-ς την *Ελλαδα πολλην στρατιαν 
αγων' υπβσχημένοί γαρ έκάστω στρατιώτ-η δραχμας 
πενταχισχιΧΙας, έδέοντο συντονωτέρου χρηματισμού καΙ 
δασμολογίας. Τοις μεν ουν '^ίλλησιτ ουα άτοπος, ουδέ 
φορτικός, συνην^'&η το γΒ πρώτον, άλλα καΐ το παίζσν 
«ντον προς άχροάσβις φιλολόγων, Μα) Ό-έας αγώνων, χα* 
μυησΒίς ετρβπβ, χαΐ περί τάς κρίσεις ην έπυειηης' καΐ φι» 
λελλην αχουων εχαιρεν, ετι δε μάλλον φιλα'&ηναιος προσ• 
αγορευομενος, χαΐ τζ πολει πλεΐστας δωρεάς εδωκΒ. 
Βουλομένων δε τι χαι Μβγαρέων χαλσν άντεπιδείξασ'ί^αι 
ταϊς 14-θ-ηναις, χαΐ το βουλΒυτηριον ιδ&ν αίηρον αξίωσαν- 
των, άναβάς χαΐ &8ασάμβνος, ώς έτίνν^άνοντο, τΐ δο" 
χοΐη• ,,Μικρον μέν,*' Βφη, ,,σαπρσν δέ»" Προς δέ, χαΐ 
τον του Πυ&ίου νέων χοηεμετρησεν ώς συντελέσων. 
Τούτο γάρ υτΐέσχβτο προς την συγχλητον, , 

XXIV. 'Εηύ δέ Αβυχιον ΚψσωρΤνον έπΙ της Ελλά- 
δος χαταλιπών εας Άσίαν διεβη, χαΐ των έχει πλούτων 
ηχρατο, χαΐ βασιλείς έπΙ ϋυρας έφοίτατν, χα* βασιλέων 24^ ρι.υτΑΚοιιι 

γ\η•αίΧ8ς, αμιλλωμεναι δωρΒοίϊς ήρος αλλι^Αα^ χαΐ χαλλε^ 
σιν, έφ^Βίροντο προς (χντόν. ^Εν ^Ρύμι^ δβ Καίσαρος 
σιαϋβσι καϊ ηολέμοις αποτρυχομένου , πολλτιν αυτός 
αγύύν σχολψ χαΐ άρψψ, ανΒΜηιλΒίτο τοΙς πά-Θ^εσιν ας 
τον σ\ηηΐ'&η βίον * Αναξψ'ορβς δέ Μ-θ^αρωδόΙί χαΐ £Όΰ- 
-θνι χορανΧαι, Κ(χ2 Μψροδωρός τις ορχηστης, καΐ τοιου^ 
τος άλλος Ασιανών αχροαμάτοαν -θίασος, ντίΒρβαλλομζ• 
νων λαμνρία χαΐ βωμολοχίι^ τας αηο της Ιταλίας χήρας, 
βΙσΒρρνη ΐίάΐ ^ιωχβλ τιρ' ανλψ, ονδεν ψ αρ&αον, εις 
ταντα φορουμένων αηάντωΐ'. ^Η γαρ ^ΑσΙα πάσα, κα- 
'^άτίΒρ η Σοφόκλειος έαβίνη ηολις, ομού μεν θυμιαμάτων 
ϊγεμΒΡ, 

ομού δε ηαιόνων τβ χαΐ στεναγμάταχν. 
Εις γοΰν ΐΕφεσον ύσιόντος αυτοΰ, γνραοίΒς μίν ΒΪς Βαχ- 
χας, άνδρες δε χα» τιαιδες Βίς Σάτυρους ηαΐ Πάνας 
ηγουντο διεσχΒυασμενοΐ' κιττου δε καΐ -θ-νρσων χαΐ 
ψαλτηρίων χάί συριγγών χαί αυλών η ηολις ψ ηλέα, /Ιι~ 
ονυσον αυτόν ανακαλούμενων χαριδότην χαΐ μβιλίχιον. 
Ην γαρ αμέλβι τοιούτος ένίοις, τοις δε ηολλοίς ωμηστης 
χ«ί άγριώνιος. ^Αφγιρϋτο γαρ ευγενείς αν&ρώπους τα 
οντά, μαστιγίαις. χαΐ χόλα^ι χαριζομενος. Πολλών δε 
χάι ζώντων, ώς τε&νψότων, αΐτησάμενοί τινβς ουσίας 
Βλαβον. Ανδρος δε Μάγνψος οίχον έδωρησατο μαγεί- 
ρω, περί εν,- ως λέγεται, δεαινσν ενδοχιμψταντι. Τέλος 
δε, ταΊς ηολεσι δεύτερον επιβάλλοντος φόρον, έτολμησεν 
Ύβρέας, υπέρ της ίΑσίας λέγων, ειπείν, άγοραίως μεν 
^χείνα, χαι προς τον ^Αντωνίου ζηλον ουχ άηδώς* ,,Εί 
δίνασαι δΙς λαβείν ένος ένιαυτου φόρον» δυτασαι χαι δις 
ημίν ποιησασ&αι -θέρος, χαΐ δΙς οπώραν. " Πραχχιχώς 
δί χα\ παραβόλως συναγαγων, οτι μυριάδας εϊχοσι τα- ΑΝΤΟΝίυβ. 249 

Χάντων η Ασία δέδωχβ, „ Τάντ, εϊηβτ, βΐ μ%ν ονχ εϋη^ 
φας, αηαίτΒΐ τταρα των λαβοντίύν ' βΙ δε λαβών ονχ έχεις, 
αηολωλαμβν, '' Ετρέψατο τοντφ δεινώς τορ Αντώνιον ' 
'ηγνον. γαρ τα ηολλα τώρ γιγνομένων, ονχ οτίτω ^^ι^υ- 
μος ων, ως δι απλότητα ηιστΒνων τοΊς πβρι αντον. 
Ενην.γαρ άηλότης τω ηθ-ει, παϊ βραδεία μεν αϊσ&ησις, 
οασ&ανομένίρ δε των αμαρτανομένων ισχυρά μετάνοια, 
και ηρος αντους έξομοΧογησις τους αγνωμονη&έντας, 
μεγεϋ^ος δε καΐ περί τας αμοιβάς χάι ηερί τας τιμωρίας, . 
Μάλλον γε μψ έδάκει χαριζομενος, η χολάζων, υπερβάλω 
λειν το μέτριον, *ΙΙ δε τ^ερι τάς παιδιάς χαΙ τάς έπΐ' 
σχωτψεις ύβρις εν αντ,^ το φάρμαχον είχεν. ΐΑντισχωψαι 
γαρ έξψ χάι ανΌνβρΙσαΐ' χαΐ γελωμενος ουχ ήττον, η 
γελων, έχαιρε. ΚαΙ τοντο διελνμ/^νατο Λολλά. των ηραγ^ 
μάτων. Τους γαρ έν τφ ηαιζειν παρ^σιαζομένονς ουχ 
αν οΐ7ΐ;&εις σπουδάζοντας χολαχευειν αυτόν, ηλισχετο ^^- 
δίως υπο των επαίνων αγνοων, ότι την παρρησίαν τινές, 
ως ντίοστνφον ηδυσμα, ττ^ χολαχείί^ παραμιγνυντες, αφο- 
ρούν το ^λησμιον, τ]} παρά την χύλιχα &ρασυτητι χαΐ 
ληλιψ διαμηχανώμετοι ττρ^ επΙ των πραγμάτων νςρβσι» 
χαΐ συγχατα&εσιν, μη προς χάριν ομιλουντωιν, άλλα τφ 
φρονείν ηττωμένων ψαίνεσ&αι. 

XXV. Τοιοντω δ* ονν οντι την φυσιν ^Λντωνίί^ τβ- 
λενταΊον χαχον ο Κλεοπάτρας έρως επιγενόμενος, χα\ 
ηολλα των ετι χρυτηομενων έν αυτω χαΐ ατρεμονντων 
Λα'&ών έγείρας χα\ άναβαχχευσας, εΥ τι χρηστόν χάι σω> 
τηριον όμως αντεϊχεν, ηφάνισε χαι προσδιεφ^ειρεν. 
Αλίσχεται δε τούτον τον τρόπον. Αητομενος του Παρ^ 
'&ιχου πολέμου, έπεμψε προς αντψ, χελευων εις Κιλιχί- 
αν απαντησαι, λόγον υφέξίηίσαν, ων ένεχαλεΊτο τοΊς περί 250 ΡΙ^υΤΑΚΟΗ! 

Κάσσιον δοιυι^αι ΛοΧλα χιχΐ συμβαλβσ&αι τΐ^ος τον ηο" 
ΐΒμον. Ό δέ ηβμφ&άς ΜλΙιος, ώς είδβ την οψιτΐ χαϊ 
αητέμα-θ'β τίρβ έρ τοις λ6}^οις δβίνότψα και ττατον^/αν» 
Βυ&νς ΰοσϋ^άμβρος, οτα χαχον μεν ϋύδέ μβλλησΒΐ τι ηοι- 
&ν γννοίξχα τοιαντψ Αντώνιος-, ίσται δέ μϋγίστη ηα^ 
ϋντω, τρέτΐίταί ηρος το '&ΒραηΒυΒίν χαΐ Ήροτρέπβσ&αί 
τψ Αϊρηιτιανγ τοντο δη το Όμηρίχον, ίλ&ΒΪν άς Κύίι- 
χίαν, ευ έντννασαν έαντψ, χαΐ μη φοβΛσ'&αι τον ^Αντώ» 
ριον, ήδιστον ηγβμόνων οντά καΐ φίλαν^ο^αηοτατσν. ^Η 
^ χαί ΑΒίΧΙω ηβισ&Βίση, χαΐ τοΊς ηρος Καίσαρα χού 
ΓναΤον, τσν Πομηη'ί'ου παΊδα, ηροτ^ρον ανττι γΒγΒνημέ" 
ΙΌ«? αφ ώρας σνμβολαιοις τβχμαίξ^ομένη, ζ^σν. ηΙηιζίΒ» 
νηάξΒσΌΌΐ τον Αντάνιον. ^Εχβϊνοι μεν γαρ αντψ ηι 
χορψ ηαί ηραγμάτων αηπρον ίγνωσαν, προς δέ τούτον 
^μβΧΙβ φοιτησειν, έν φ μάλιστα χαιρον γννηΤχβς ωραν Τ6 
λαμπροτόηψ εχσυσι χαΐ τφ φρονείν άχμάζονσι. Αιο 
ηοΙΧα μεν σί^νεσχευάσατο δώρα χαΐ /^^ματα, χαι χ6~ 
σμον, οίον ΗΧος ην ατπ) ηραγμάτων μεγάΪΛον χαί βασι- 
λείας εηδαΐμονος χομίζειν τάς δέ πλειστας έν έανιγ^ χαΐ 
τοις ηερί αντψ μαγείψασι χα\ φιλτροις έλτιίδας δεμένη 
ηαρεγένετο. 

XXVI. ΠοΧλα δέ χαΐ ηαρ αντον χαι ηαρα των φ/* 
λοαν δεχόμενη γράμματα χαΧονντων, οίότω χατεφρονησβ 
Κ(Μ χατεγεΧασε τ^ν ανδρός, ώστε ηΧεϊ» άνα τον Κνδνον 
ηοταμσν έν ησρ&μΐφ χρνσοηρίμνψ, των μέν ίστιων 
άΧονργων έχηΒπετασμένων, της ί* ειρεσίας αργνραΤς 
χωΛαις αναφερομέναις ττρος ανΧον αμα σνρίγξι χαι χι- 
'»9(ίραις σν^ηρμοσμένον. Αυτή δέ χατ&ίβιτο μέν νττο 
σκιάδι χρυσοηάστω, χεχοσμημενη γραφιχώς, ωσηερΆφρο•• 
δΐΐη • παίδες δέ τοΊς γρηφιχοΊς '*Ερωσιτ ύχασμένοι, παρ ΑΝΤΟΝίυβ. 251 

ίχάτβρον έστωτες (ρφίηίζον. ^Ομοίως δ^ χα» ΰ-ΒρατζαίρΙ" 
δβς αϊ χαλλκπΒυονσαί^ ΐνηρψδωρ ^ουσαι χα» ΧαρΙτωρ 
στοΧας, αϊ μ$ρ προς οΤαξίν, αΙ ^ προς χάλοίς ησαρ. 
'Ο^μο» ^£ &οίυμα(ηαΙ τάς οχΌ-ας απο &νμι>ημάτω¥ ποΧ- 
λων χατΒίχοτ, Των δ^ άν&ρωπων οΐ μεν βν^ς αηο 
του ποτάμον τίαρΐομά^ονν έχατερω&8Ρ, οί δ^ απο της 
ηόλβως »ατ$βαινον έπΙ τψ -^έαν, ^ΕκχΒομέρου δέ του 
κατά τψ αγοραν όχλου, τέλος αιίτος 6 \4ντώριος ίπΐ βη^ 
ματος χα&βζόμΒνος, άπϋλβίφ^ μότος. ΚαΙ τις λόγος 
ίχώρΒί δια πάντων, ώς η Αφροδίτη χωμάζοι ττα^α τον 
^ίόνυσον έιί οηταϋ'φ της Ι^σιας* ^Επψψβ μεν ονν χα- 
λων αυτήν έπΙ το δβΤτΐνον' η δέ μάλλον έχ&Ινον ηζιου 
προς έαντψ ηχβιν. Εν&υς ουν τιινα βουλόμενος 9νΗθλί(χν 
έπιδεΙκνυσΌ-αι χαΐ φάοφροσυνην, υπηχουσβ χαΐ ηλά'Βν, 
^Εντυχών δέ παρασχβυ^ λόγου χρδίττονί, μάλιστα των ' 
φύκαν το πλήθος έξΒπλάγη, Τοσαΰτα γαρ λέγηαι χα-* 
'&ίβσ'&αι χάΐ αναφαΐνβσ&αί παπαχόΟ-ύν αμα,χα* τοιαυ- 
ταις προς αλλι^λα χλίσεσι χμ '&εσΒσί. διαχΒχοσμημένα χαΐ 
συντεταγμένα πλαισίων χοι τΐΒρίφϋρΒίων τρόπι^, ωσΐΒ τών 
έν ολίγοις άξιο&Βατων * χαΐ χαλων έχΒίνψ γηνεσΌ-αι την 
Οψιν» 

XXVII. Τ^ ί* υστΒραΙί^ πάλιιν αν^Βστιών αυτήν, 
έφιλοτιμηθη μεν υπΒρβαλέσ&αι την λαμπρότητα χαΐ την 
έπίμελβιαν αμφοΊν δε λβιπόμβνος, χαΐ κρατούμενος έν - 
αυτοϊς έχείνοις, πρώτος εσχωπτΒν Βίς αυχαον χαΐ αγροί•» 
χίαν τα ηαρ αυτφ. Πολύν δ^ η Κλεοπάτρα χαΐ τοις 
σχωμμασι του ^ΑντωινΙου τον στρατιωτψ ένορωσα χα* 
βάναυσον, έχρητο χαΐ τούτω προς ανιόν άνΒψένως ηδη 
χαι χατατεϋ-αρ^ηχότως, ΚαΙ γαρ ην, ώς λέγουσαν, αυτό 
μεν χα•ΰ^ αυτό τό χάλλος αυτής αν ηάνυ δυσπαραβλγξον^ 253 ρΐ,υτΑΚϋΗΐ 

ονδ^ οίον έχτίληξαι τους Ιδόντίχς' «φψ ί' δξ^βι» η σνν- 
διαίτησις αφνχτον, η τβ μορφή, μβτα της έν τω διαΧέγο- 
σ&Μ ηι&(χν6τητοςί παΐ του τιαρα^έορτος αμα ηως ηΒρΙ 
τψ ομιλίαρ η&ους, ανέφερε τα τίέντρον. Ήδονη δε χαΐ 
φ^^εγγομενηζ έπηρ τω ηχω, χαΐ τψ γλωσσαν, ώσηερ ορ- 
γανον τι ηο^νχορδον, βυηετ^ς ,τρέτΐονσα, κα-&' ην βου- 
λοιτο διάλεχτον, ολίγοις ηαντάηασι δι έρμηνεως ενετνγ' 
χανβ βαρβάροις' τοΊς δε ηλειστοις αντη δι αντης απε- 
δίδον τάς αποκρίσεις, οίον Αι^ίοψι, Τρογλοδύταις, 
ΈβραΙοις, ^Αραίψι, Σνροις, Μηδοιςι Παρ&υαίοις. Πολ' 
λών δε λέγεται κ(α άλλων εχμα&εΐν γλωττας, των προ 
αντης βασιλέων ουδέ τψ Αιγυπτίων ανασχομένων περι^ 
λαβείν διάλβκτον, ένίων δε χαΐ το μαχεδονίζειν ύιλιπόν- 
των. 

XXVIII. Ούτω δ ουν τον Αντωνιον ηρπασεν, ώστε, 
Λολεμονσης μεν έν 'Ρωμτι ΚαΙσαρι Φουλβίας, της γυναι- 
χος, υπέρ των εχείνου πραγμάτων, αιωρούμενης δε Παρ^ 
^ιαιιης στρατιάς πβρίτψ Μεσοποταμίαν, ης Ααβιηνον οί 
βασιλέως στρατηγοί ΙΙαρ^ιχσν άναγορεΰσαντες αυτο' 
χρατορα, Συρίας έπιβατευσειν ιμελλον, οΥχεσ&αι φερό- 
μενον υπ αντης ε^ς ΐΛλεξάνδρειαν έχει δέ μειραχίου 
σχολψ άγοντος διατριβαις χαΐ παιδιαϊς χρώμενον, ανα^ 
λίσχειν χοί$ χα&ηδυπα&εΊν το πολυτελέστατον, ως Αντι- 
φών είπεν, ανάλωμα, τον χρόνον. *Ιίν γαρ τις αντοΊς 
συνοδός αμιμητοβίων λεγομένη• χαΐ χα&^ ημέραν είστίων 
αλλήλους, άπιστόν τίνα ποιούμενοι των αναλισχομένων 
αμετρίαρ. Αιηγεηο γουν ημών τφ πάππω, Ααμπρίί/:, 
Φιλώτας 6 Αμφισσενς, ιατρός, είναι μεν έν Άλεξανδρεΰ/ί 
τότε μαν&ανων τψ τέχνψ ' γενόμενος δέ τινι των βασι- 
λιχων οψοποιών συνηϋης αναπεισ&ηναι, νέος ών, ντί ΑΝΤΟΝίυδ. 253 

αντου τψ ηο^έΐβίαν χαΐ την ηαρασΜνψ του δ^Ιηνον 
'3•Βασασ•&Μ. Παρβισαχ&άς ουν ^ς τονπτοινΒΪονί ως ία 
τ αΙΧα ΗαμποΙλα έίάρα χαι συς αγρίους οητωμίνονς 
οχτώ, '&αυμασαί το ηλη&ος των δβίπνουηων. Τον δ^ 
οψοηοιον γβλάσαΐ) χα< ύτίβιν, οτι ηολλοί μεν ουκ έίσΐν 
οί δβιπνονντΒς, αλλά τιβρί δώδβχα' δβιδ^ άκμψ εχΒΐν των 
ηαραη^Βμένων ίκαστον, τ^ν αχαρές ώρας μαραίνει. ΚαΙ 
γαρ αυτίκα γένοιτ αν Ιέντώνιον δείπνου δεη^ηναι, χαΐ 
μβτα μικρόν, αν δ οντω τυχτ^, ηαραγαγΒΪν, αΐτησαντα 
ηοτηριον, η λόγου τίνος εμπεσόντος. "Ο^βν ουχ ΐν, άλ- 
λα πολλά, φαναι, δείτΐνα δε7 σνντβταχ&αΐ' δνςστοχα•• 
στος γαρ 6 καιρός. Ταΰι ουν ο ΦιΙοηας έλεγε, καΐ 
χρόνου ηροίόντος ίν τοις '&εραπευουσι γενέσ&αι τον 
τιρεσβυτατον των ΐΑντωνίου ηαίδων, ον (κ Φονλβίας είχε• 
και σννδειπνεΐν ηαρ αυτω μετά των άλλων εταίρων επι- 
εικώς, οπότε μη δειπνοίη μετά του πατρός. ^Ιατρόν ονν 
ποτέ '&ρασυνόμβνον, και πράγματα πολλά παρέχοντα 
δειπνουσιν αυτοίς, έπιστομίσαι τοιοντω σοφίσματί' ,,Τω 
πως πυρέττοντι δοτέον ψνχρόν. Πάς δ' ο πυρέιτων πως 
πυρέττεΐ' παντι άρα πυρέττοντι δοτέον ψυχρόν." Πλη- 
γέντος δε του ανθρώπου και σιωπησαντος, ησ&έντα τον 
παΐδα γελάσαι, και ειπείν ,,Ταΰτ, ω Φιλώτα, χαρίζο- 
μαι πάντα σοΐ'" δείξαντα πολλών τινών και μεγάλων 
έκπωμάτων μεστψ τράπεζαν. Αυτού δέ την^ίν προ- 
'&υμίαν άποδεξαμένου, πόρρω δ οντος του νομίζβΐν ^ξ- 
ουσίαν είναι παιδί τηλιχοΰτω δωρεΐσ&αι τοσαυτα, μζτα 
μικρόν άχράμενόν τίνα των παίδων, έν αγγείω τα έχπω- 
ματα προσο^έρειν χα* σημτ^νασ&αι κελευειν. Αφοσιον- 
μένον 3' αυτού χαι δεδοικότος λαβείν, „ Τί, ω πονηρέ, 
ψάναι τον άν&ρωπον, όκνε'ίς; Ουκ οίδας, ως ο διδο%>ς 254 ρι,υτΑΚΟΗΐ 

^Αντωνίου ηαίς έστα^, ω τοσαντα πάρβστι χ^νσα χάρισα" 
σ^αΐί ^ΕμοΙ μέντοι ηΒίιθ^όμΒΡύς, ηάκχα διαμ&ιψαί προζ 
αογνριον ημΐ^. *Ίσως γαρ αν χα* ηο&ησβίΒν 6 πατήρ 
ερια των ηαΧααων οντά %α\ στΐουδαζομέναιρ κατά τψ τέ- 
γνψ %^ϋί»^^ Ύοίότα μεν ουν ημίν εΐβ^βν ο ηάηηος 
έκάστοτβ διτητΒίσ^αι τορ ΦάατοίΡ, 

XXIX. 'Μ δε Κλεοπάτρα τψ τίολαχΒίαν, ύνχ, ωσπερ 
ο Πλάτων φησί, τετραχη, πολλαχη δε διελοΰσα, »αΙ 
σπουδής άπτομώ^ χαι παιδιάς αεί τίνα χαινψ ηδονή;» 
εηκρέρουσα χαΐ χάριν, διεπαιδαγωγβί τον Αντωνων, οντε 
νυκτός, ούτε ημέρας άνιεισα. Και γαρ σννεχνβευε, και 
σννέπινε, καΐ αννε-βηρενε, και γνμναζόμενον έν οπλοις 
έ&εάτο' καΐ νυχτωρ προσισταμίνω -Θνραις τιαΐ 'Θνρίσι 
δημοτών, και σχωπτοντι τους ένδον, συνεπλανάτο και 
συνηλυε, ^εραηαινιδίου στολψ λαμβάνουσα. Και γαρ 
οί&Βνος ούτως έπειρατο σκευάζειν έαυτον. 0•&Βν αεί 
σκωμμάτωιν, ποΧλάκίς δε καΐ πληγών άπολαιίσας έπανηρ- 
χετο * τοίς δε πλείστοις ην δι υπόνοιας. Ου μην αλλά 
ηροσέχαιρον ο^του τγι βωμολοχίί^ί, και συνέπαιζον ουκ 
αρρυ&μως, ονδ αμουσως, οΐ Αλεξανδρείς, αγαπώντες 
Κ(η λίγοντες, ώς τφ τραγική προς "^Ρωμαίους χρηται 
προσώπο}, τφ δε χωμικω προς αυτούς. Τα μεν ονν πολ- 
λά των υπ αύτον παιζομένων διηγεϊσ&αι, πο^νς αν είη 
φλύαρος ' ^πεί δ^ αλιεύων ποτέ κάί δυσαγρών ηχϋ-ετο, 
παρούσης της Κλεοπάτρας, έκέλευσε τους άλ^βΤ^ ύπονη^ 
ξαμένους χρύφα τζι άγκιστρω περικαϋ^άπτειν ιχ&ύς των 
προεαλωκότων, και δις, η τρις, άνασπάσας, ουκ ελαθ'β ττ^ν 
Αϊγυτττίαν. Προσποιούμενη δε ^ανμάζβίν,τόϊς φίλοις διη^ 
γείτο, και παρεκάλει τΐ^ υστερηίί^γενέσ&αι ^εατάς. "^Εμβάν- 
των δέ πολλών ας τας αλιαδας, και του Αντωνίου την ορμιαν ΔΝΤΟΝΙϋθ. 235 

Ηϋΐ&έί^ος, έκέλΒυσβ τινά %ών ανιης υΛοφ^άσ<χντα χαΐ 
Λρο<τνηξ«μΒτον τ^ αγ^ίίστψ^ ηΒριηά^ραι Ποντιχον τάρι» 
χος, *ίίΙς ή' ιχβο^ τιβισ^βι^ ό ΐΑηώι^ιος ατβΰίχβ, γίίωτος, 
οίον ώίος, γενομένου* ηΠαραΐίος ημα», ^ρη, τον πάΐα• 
μον, αυτοκράτωρ, τοϊς Φαρίταις παΐ Κατωβίταις βασι^ 
ΙίΛΐσΐΛ'' 1} ^ σ^ •&ψ^α ηόΐβις βΙσ«, χάι βασίΐϋς, %αί 
ψίΒίροι. " 

XXX.- ΤοίοΛτα ληρουντα πα* μΒίροοίίβυομΒνον τορ 
- Αντώι^ιον &γγύΙαί δύο χαταλαμβανονσιν, η μέν απο 'Ρω* 
μης, Αούκίον, τον άΰδίφον υηττον, καίί ΦουΧβΙίχν, τψ γν- 
ναοία, ηρωτον αλληΚοις στασιάσοαττας, είτα ΚαΙσαρι πο- 
λεμησαντας, αηοβΒβλιμέναι τα τίράγματα, χα» ψΒνγΒνν έξ 
^Ιταλίας* έιέρά δε, ταύτης ουδέν έττίΒίχΒστέρα, Ααβίψον 
έπάγοντά Πάρ&ους, τψ άη Ευφράτου χαΐ Συρίας άχρι 
ΑυδΙαζ ηαΐ Ιωνίας ΐ4σίαν χαταστρέφεσ-Θ'αι. Μόλις ούί', 
ωσηερ έξυηνισϋάς χα* άποχραιηαλησας, ωρμησε μέν 
Πάρ&οις ένίσταί^'&αι, χ(ύ μ^ρι Φοινίκης ηροηλ^β* 
ΦουΙβίας δέ γράμματα -θ-ρψων μεστά ηεμτισύσης, έπε- 
στρβψεν άς τψ ΊταΙΙαν, άγων νανς διαχοσίας. ΐΛναλα• 
βων δε κατά ηΧοΰν των φΙΧων τους ηεφευγότας, επυν- 
Ό'άνετο, του Λολέμου την Φουλβίαν αιτίαν γεγονέναι, 
φύσει μέρ σνσαν πολυπράγμονα χαΐ '&ρασείαν, έλπίζου- 
σαν δε της Κίεοπάτρας άπάξειν τον Ιέντώνιον, ει τι γέ- 
νοιτο χίνημοί περί τψ ^Ιταλίαν. Συμβαίνει δ αηο τύχης 
χαΐ ΦουλβΙαν πλέουσαν προς αυτόν ίν Σιχυώνι νοσώ τβ- 
λΒυτησαΐ' διο ΗαΙ μάλλον αϊ ηρος Καίσαρα διαλλαγαι 
χαιρον εσχον, ^Λς γαρ προσέμιξε τι} ^ΙταλΙ(;ΐι κ•» Καί- 
σαρ ην φανερός έχείνφ μεν ουδέν έγχαΐων, αυτός δ ων 
ένεχαλεϊτο τάς αιτίας ττ^ ΦουλβΙχι. προστριβόμενος, ουχ 
ιΧων έξελέγχειν οι φίλοι τψ προφασιν, άλλα διέλυον αμ- 256 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΓ 

φοτέρονς, ϋα} δι^ρουρ τψ η^βμονίαν, ορον ποιονμΒνοί 
%σ¥ 'ΐόνιοί^' κ«* τα μίν έφα νεμορτβς ^ΑντωνΙ(^ί τα δ 
ίσηίρΐη Καίσαρι, Λέηιδον δε Αιβυψ εχβιν έώντες• νττα- 
τευβιν δε τάξαντες, οτβ μη δόξειεν αντόΐς, φίλους Ικατδ'- 
ρωρ ηαρα μέρος, 

XXXI. Ταντ ^βιν καλώς δοχουντα, πίστεως ίδεΤτο 
σφοδροτέρας, ην η τνχη ηαρίσχεν, Οχταβία γαρ ην 
αδελφή, πρεσβυτέρα μεν, ουχ ομομητρία δε Καισαρι* 
ίγεγόνει γαρ έξ Άγχαρίας, ο δ' ύστερον ^| ^Αττίας. 
Έστεργε δ υηερφυώς την αδελφην, χρήμα ^ανμαστον, 
ώς λέγεται, γυναιχος γΰνομένψ. Αυτή, Γα'ίου ΜαραέΧ- 
λον, του γνμαντος αυτήν, ουηάλαιτε&νηχότος, ίχηρενεν. 
Εδόχει δε χαΐ ΦουλβΙας αηοιχομένης χηρευειν Αντώνιος, 
εχειν μεν ουχ αρνούμενος Κλεοτίάτραν, γάμω δ ουχ ομο- 
λόγων, αλλ ετι τω λόγω περί γε τούτου προς τον έρωτα 
της Αιγυτπιας μαχόμενος. Το^ηον άπαντες εϊσηγουντο 
τον γάμον, έλπιζοντες, την *Οχταβίαν, έπι χάλλει τοσουτι^ 
σεμνότητα χαΐ νουί' εχουσαν, εϊς ταυτό τω ^Αντωνιω ττα- 
ραγενομένην, χαϊ στερχ&εΐσαν, ώς ειχός τοιαντψ γυναί- 
χα, πάντων πραγμάτων αυτοίς σωηηρίαν εσεσ&αι χαϊ 
συγχρασιν. 'ΐΐς ουν εδοξεν αμφοτέροις, αναβάιη^ς ε^ς 
*Ρώμψ έηετύλουν τον ^ΟχταβΙας γάμον ουχ έώντος μεν 
νομού προ δέχα μψών ανδρός τβλευτησαντος γαμεί- 
σ&αι, της δε συγχλητου δόγματι τον χρόνον έχείνΐ] άνεί^ 
σης. 

XXXII. Σέξτου δε Πομπηί'ου ΣνχΒλΙαν μεν έχοντος, 
Ιταλιαν δε πορ-Θ-ουντος, λτ^στρίσι δε νανσΐ ηολλαϊς, ων 
Μψας, ό πειρατής, χαϊ Μενεχράτης ηρχον, απλούν την 
-θ-αλασσαν πεποιηχότος, Άντωνίω δέ χεχρησ^θ^αι δοχοΰχ'- 
τος φιλανΘ^ρώπως, {υπεδέξατο γάρ αυτού την μψέρα ττ} ΛΝΤΟΝΙϋ8. 2δ7 

ΦουΧβίη σννΒχηΒσουσοιν,) ϊδοξβ χα* ττρος τούτον διαΧυ'* 
&ψηι. Και σνντιλ•&Όν ύς ταντο κατά τψ έν ΆίισψοΊς 
αχριχν χαΐ το χώμα, Πομηηΐου μίν του στόλου παρο^- 
μουντοζ, ΆντωρΙφ δε χαΐ ΚαΙσαρι των ηβζων ηαροΜβχρι- 
μένααν. ^τιβΙ δε σννέ&βντο, Πομηψον έχοντα Σαρδόνη 
και ΣϋΐεΧΙαν, πα&αράν τθ λι^στηρία^ν ηαρέχΒίν τψ ^ά- * 
λασσαΐ', χαΐ σίτου τι τβταγμένον αποστέΧλειν είς^ 'Ρωμψ', 
^κάλουν έπι δείηνον αΙΧτίίΛνς. Κληρονμενων δε^ πρίμος 
έστιφν αυτούς εΧαχε Πομηψος. ^Ερομενου 9* αυτόν 
ΐΑντωνΙου, ηου δειηνησουσιν, „^νταυθ•α," εφη, δείξας 
την στραττιγιδα ναΰν ο%)σ(χν ί^ρ^ΐ' ,,ηατρο^ος γαρ οίκος 
αντη Πομηιίίο) λεΧειτηαι, " Ταύτα δ^ εΙς τον ΐΛντώνισν 
ονειδίζοαν ελεγεν, ίηύ τψ Πομηηΐου του ηατρος γενομε- 
νψ οΐκίειν εκείνος εΊχεν. ΟρμΙσας δΐ τψ ναΰν έπ άγ^ 
κυρών, κα\ διάβασίν τίνα γεφυρωσας απο της άκρας, 
άνελάμβανεν αυτούς ηρο'&υμως. ΐΑκμηζσίσης δέ της συν- 
ουσίας, καΐ των άς Κίεοπάτραν καΐ Άντώνιον αν&ουρ^ 
των σκωμμάτων, Μψας, 6 πειρατής, Πομηη'ίϋ) ηροσελ- 
'&ων, ως μη καταηονειν έκε^Όνς, ,,ΒονΙει, φησί, τάς άγ- 
κυρας της νεως υηοτέμω, καΐ ηοιησω σε μη Σικελίας καΐ 
Σαρδόνος, άλλα της'ΡωμαΙων κυριον ηγψονίας;^ *0 δε 
Πομπήιος άκουσας, και προς αυτφ γενόμενος βραχυν 
χρόνον, „*ϊεδει σε, φησίν, ω Μψά, τοΰτ έμοί μη προει- 
πόντα ποιησαι * νυνί δε τα παρόντα στεργωμεν * έπιορ- 
κεϊν γαρ ουκ έμόν." Ούτος μεν ουν πάλιν άν&εσ'θΊα-' 
'&είς υπ αμφοτέρων, ύς τψ Σικελίαν απέπλευσαν. 

ΧΧΧΙΙΙ. Αντώνιος δε μετά τάς διαλύσεις Ουβντίδιον 

μεν άς ^ΑσΙαν προυπεμπε, ΠάρϋΌΐς έμηοδων έσόμενον 

του πρόσω χωρεΊν αυτός δε ΚαΙσαρι χηριζόμενος, Ιε- 

ρΛς απεδειχ&η του προτέρου Καίσαρος ' κάϊ τάΐλακοι- 

Ρι,ϋτ. νΐΐϊ. Κ 258 ΡΙ.υΤΑΚΟΗΙ 

νώς χ(Δ φιλικώς έν τοις πολιτικοΐς χαΐ μΒγιστοις Ιπρατ- 
τοί». Λι δζ πΒοί τας ηαιδιας ^μιλλαι τον "Λντώνιον έλν^ 
ΐΐονν, αεί τον Καίσαρος Ι'λαττον φερόμενον. Ήν γάρ 
τις ανηρ σνν αντω μαντικός απ Α^γνητον» των τας γε- 
νέσεις επισχοηονντων, ος βίτβ Κλεοπάτρα χαριζόμενος, 
ΒΪτε χψύμενος αλί}&ει«;ί, προς τον ^Λντώνιον έηαρρησιάζε- 
το, λέγων, την τνχψ αυτουί λαμηροτάτψ ονσαν και με- 
γΐστψ, νπο της Καίσαρος αμανρονσ'&αι, κα* σννεβου- 
λευε πορ^ωτατω του νεανίσκου ποιείν εαυτόν, ,,*0 γαρ 
σος, εφη, δαίμων τον τούτον φοβείται* καΙ γαύρος ων 
και υψηλός, όταν ^ κα^ αντον, υη εκείνου γίνεται τα- 
ηεινοτερος έγγίσαντος, καΐ αγενν^στερος. " Κμ μέντοι 
τα γινόμενα τφ Αϊγυπτίω μαρτυρείν έδόκει. Λέγεται 
γαρ, οτι, κληρονμένων μετά ηαιδιάς έφ οτω τυχοιεν εκά- 
στοτε και κνβενόντων, Ι'λαττον έχων ^Αντώνιος άπ^^ει. 
Πολλάκις δέ σνμβαλλοντων άλεκτρυόνας, πολλάκις δε 
μάχιμους όρτνγας, ένίκων οί Καίσαρος. ^Εφ οίς ανιώ• 
μένος αδήλως 6 Αντώνιος, και μάλλον τι τω Αιγντττίω 
προσεχών, άπ^ρεν έκ της ^Ιταλίας, έγχειρίσας Καίσαρι 
τα οικεία ' την δ Οκταβίαν άχρι της Ελλάδος έπηγετο, 
•Θνγατρίον γεγονότος αυτοΊς, Αιαχειμάζοντι ί' αντω 
περί Α'&ηνας επαγγέλλεται τα πρωία των Ονεντιδίον 
κατορ&ωμάτων, οτι μάχγι τους Πάρ^ονς χρατ^σαί Λ'-λ- 
βιψον άπεκτόνοι, κάί Φαρναπατην, ηγεμονικώτατον των 
Ηρωδου βασιλέως στρατηγών. Επι τούτοις είστία τους 
'Έλλψας, έγνμνασιάρχει ί' ^ί-δ-ηναίοις, καΐ τά της ηγε- 
μονίας παράσημα καταλιπών οίκοι, μετά των γνμνασιαρ- 
χικων εν ίματίφ καΐ φαικασίοις προβεί, καΐ διαλαμβάνων 
τονς νεανίσκους ετρηχηλιζεν. 

XXXIV. Εξιέναι δε μέλλων έπΙ τον πολεμον, απο ΑΝΤΟΝίυβ. 259 

της ίβρας ελαίας στεφανορ ελαβΒ, παΐ χατά τι λόγιον από 
της Κλεψύδρας νδατος ίμηΧησάμβνος αγγϋον, έχομιζΒν. 
ϊν τούτο» ίβ Πάχορον, τον βασιλέως τίαΊδα, μεγάλο} 
στρατω ΙΐάρΒ-ων ανβ-ις έπΙ ^ρίαν. έλαννοντα, σνμηε- 
σων Ονβντίδίος εν τξ Κνρ^στιχτι τρέπεται, χ«* διαφθεί- 
ρει ηαμπολλονς, έν ηρωτοις ΙΙαχορου πεσόντος. Τούτο 
το έργον εν τοίς αοιδιμωτάτοις γενομενον, 'Ρωμαίοις τβ 
των χατα Κρασσον ατυχημάτων εαπλεω ποινην παρέσχε, 
χαί ϊΐάρϋΌυς αν^-ις εϊσω ΜηδΙας χαι Μεσοποταμίας 
σννέστειλε, τρισΐ μάχαις ^φεξης χατα χράτος ψτημένονς. 
Ονεντίδιος δε Πάρ&ονς μεν προσωτέρω διώχειν άπέγνω, 
φ&6νον Αντωνίου δείσας, τους δ αφεστώτας επιών χα- 
τεστρέφετο, χα* τον Κομμαγψον ΑντΙοχον έν πόλει Σα^ 
μοσάτοις έπολιορχει. Αεομένου δε χίλια τάλαντα δού- 
ναι, χαΐ ποιείν Αντωνίω το προσταττόμενον, έχέλευε πέμ- 
πειν προς Ιέντώνιον. "Ηδη γαρ έγγνς ην έπιων, χαΐ τον 
Ουεντίδιον ουχ εΐα σπένδεσ&αι τω Ιίντιόχο} • βουλομενος 
εν γε τούτο των ϊργων επωννμον αυτού γενεσ&αι, χαι μη 
ηάντα δια Ονεντιδίου χατορ-θουσθ-αι. Τής δε πολιορ- 
χιας μηχος λαμβανονσης, χαΐ των ένδον, ως απεγνωσαν 
τας διαλύσεις, προς άλχψ τραπομενων, πράττων ουδέν, 
έν αισχύνη δε χαΐ μεταγνώσει γενόμενος, αγαπητώς έπΙ 
τριαχοσίοις σπένδεται ταλάντοις Λρος τον Αντίοχον 
χαΐ μιχρα των έν Συρί(} χαταστησάμενος, εΙς ΆθψΗχς 
έττανηλ'&ε, χαΐ τον Ουεντίδιον, οΊς έπρεπε, τιμησας, επεμ- 
ψεν έπΙ τον θρίαμβο'/^'^ Ούτος άπο Ιΐάρ&ων άχρι δεΰρο 
τε&ριάμβευχε μόνος, άνηρ γενόμενος μεν αφανής, απο- 
λανσας δε της ^Αντωνίου φιλίας το λαβείν αφορμας πρά- 
ξεων μεγάλων αίς χάλλιστα χρησάμενος, έβεβαίωσε τον 
περί ^Αντωνίου λεγόμενον χαι Καίσαρος λογον, ως ευτυ^ 

Κ2 260 ΡΙ.υΤΑΒ.€ΗΙ 

χέστβροι δίτ έτέρααρ ησω^, η δι αίτων στραττίγβο^, ΚαΙ 
γαρ Σοσσιος, ΆντύηΊου στροίπητος, έν ^υρίφ πολλά δί8~ 
τίράττβτο' 9ίαΙ Κανιδιοςί αηολΒίφ&βΙς νπ αντον ηβρ} 
ΆρμΒί^ΙοΡί τούτους τβ νιχό» χομ τον; Ιβήρων καΐ ^Αλβίχνά» 
βασιλέας, άχρι του Καυκάσου προηλ-θ-ετ. Αφ &» (» 
τόίς βαρβάροις όνομα κηΐ αλέος τ/ίζηο τηςί^ρτιανίου δυ^ 
νάμεως. 

XXXV. Αυτός δε πάλι» &ι τινω» διαβολωι^ τταρο- 
ξ,υνϋ'Βΐς προς Καίσαρα, ι^ανσι τριαχοσιαις εηλΒΐ προς 
τψ ^Ιταλίαρ' συ δέξαμέι^ΰίν δε τωρ ΒρΒντεσψωι^, τον 
στολον Β\ς Τάραντα πδριωρμισΒΡ. ^ΕμτεΛ&α τνρτ ^Οκτα- 
βιαν (συνέηλβι γαρ απο της *^Ελλό^ος αυτω) δΒη&Ησαν 
οηοπέμηΒΐ προς τον αδβλφον, ^κνον μεν ουσαν, ηδη δέ 
καΐ δεύτερον έξ αυτού -Θυγάτριον εχουσαν. Ή δ* απαν^ 
τησασα χα'θ' οδον Καισαρι, *αΙ παραλαβουσα των έ»6ΐ~ 
νου φίλων ΑγρΙππαν χα» Μαιχψαν ένετύγχανε, πολλά 
ποτνιωμένη χα< πολλά δεομενη μη περιίδύν αυτήν έχ μα- 
ααριωτάτης γυναιχος α^λιωτάτψ γενομένψ. Νυν μεν 
γαρ απαντάς ανθρώπους εΙς αυτήν αποβλέπειν, αυτό» 
χςατορων δυοΊν, του μεν γυναΊχα, του δ^ άδείφην ουσαρ' 
,,βΙ ^£ τα χύίρω κρατησειεν, εφη, χαΐ γένοιτο πόλεμος, 
υμών μεν άδηλον ότφ χρατείν, η χρο^εΐσΌ-αι, πέπρωται, 
τα έμά δ αμφοτέρως ά^λια. " Τούτοις έποίλασ&εϊς 6 
Καίσαρ, ηκεν ύρψιχως ύς Τάραντα, ηαΐ ^βαμα χάλλί' 
στον όί παρόντες έ&εώντο, πολύν μεν ία γης στρατον 
ησυχάζοντα, πολλάς δε νους άτρέρια προς τόΐς αΙγιαλοΊς 
[ι^ούσας,] αυτών δε και φΙΧων απαντήσεις χαί φιΧοφρο- 
συνας. £ίστΙα ί' Ι^ντώνιος πρότερος, χαΐ τούτο τ// 
αδελ/ρΐΐ Καίσαρος δόντος. ^ΕπεΙ ί' ώμολογητο, Καίσα- 
ρα μίρ ΐΛντωνα^ ^ον^αί δύο τάγματα προς τον ΙΙαρ&ι- ΑΝΤΟΝίυβ. 26ί 

ϋον ηόλψί»^, ^ΑιηάηηΛν όέ ΚαΙσαρι χαΧίίψβολσνς ίκατορ^ 
^ΟχτΛβια, των ωμοΐογημοβων χωρίς^ ^ησατο τω μίν 
αδβίφω πάρα του ίη^δρος βίχοσι μνοηάρωνας, τζί ΐ* σ^- 
<)ρ( ηαρα του αδ^Ιφου στροηΜοτας χιλίονς. Ούτω δ^ 
αλλήλων δίαχρι&έιηΒς, ο μχ» βυ^νς έΐχηο του ηρος 
Πομηψοτ ηολέμον, ΣηΜας ίφιέμΒ»ος, ^Αηώνιος β* 
^Οχταβίατ μηα των έξ έκβίτης, παΐ τους ^ Φουλβιας 
ηαϊδας αυτ^ ηαροΗοπια&έμΒΡος, ύς τψ ^ΑσΙαρ αη^ηέ- 

XXXVI. Ευδουσα δ η δβινη σνμφορα χρορον ηο' 
λον, ο Κλβοηάτρας έρως, δοηων κοττβντσσθ-αι χα< »ατα« 
%8»ηΧησϋ•αί τοις βΑτΙσσι λογισμοΊς, αυ&ις οτίλαμηΒ χαΐ 
α¥9^άρξ8ΐ, ΣυρΙψ ηλι^σιάζοντος αυτού, ΚαΙ τέίος, (ώς- 
πΒρ ψησϊρ 6 Πλάτων το δυσηβι^ές κάΙ οΜοΙασταν ττ^ς 
ψ^^ς υηοζυγιον,) ατίοΧαχτίσας τα καλά χαι σωτηρΜ 
ηάηα, ΚηπΙτωτα Φοντψον εηβμψβν αξοντα Χλβοττίί- 
τρατ άς ΣυρΙαν. Έλ^ονσυ δέ χαρίζβται ααΐ ηροστί&ησι 
μιχρον ουδέν, ουδ^ ολίγον, άλλα ΦοινΙκψ, χοΐλψ ΣυρΙαν, 
Κυηρον, Κιλικίας ηολλψ' ειι δέ της τ Ιουδαίας τψ 
ΊΟ βάλσαμον φέρουσα», καί της ΝαβαταΙων ^Αραβίας 
οση ηρος τήτ έκτος αποΜλΙν8$ θάλασσαν. Αύται μάλι^ 
στα 'ΡωμαΙσυς ψΐασαν αί δωρβαΐ. Καίτοι ηολλοις έχα^ 
ρΰξβτο τηραρχίας χα» βασιλείας έ&νων μεγάλων, Ιδιωταις 
ουσί, ηολΧους δ* αφυρβηο βασιλβίας* ώς ΐΑηΙγονσν τον 
Ιουδάϊον, ον χοϋ ηροαγαγών έτιβλέχισβν, ουδβνος ηρότβ" 
ρον έτερου βασιλέως οντω χολασ-^βττος. ^ΑλΧα το α»- 
σχ^^ ψ των ΚλΛοηστρας τιμών ανιαρότατον. ΗυξησΒ 
δέ τψ διαβολψ, τιαΊδας έξ αυτής δίδυμους α^Βλόμβνος, 
ηαΐ ηροσαγορβυσας τον μέν Ιίίλίξανδρον, την δέ Χλβο• 
ηάτραν ΐηύϋλησιν δέ, τον μέν^Ηλιον, τψ δέ ΣΒλψψ. 262 ΡΙ.υΐΑΚ€ΗΙ 

Ου μψ αΙΧ αγα-Θ-ος ων έ^καλλωτΐΐσασ-θ'αί τοίς αισχροις, 
ϊλβ^'Β, της μβτ 'ΡωμαίύίΡ ηγεμονίας, ου δι ων, λαμβάνου-' 
σιν, αλί έν οίς χα^^ίζονται^ φαίρβσϋ'αί το μέγβϋος' δια- 
δοχάϊς δέ χαΐ τεκνώσεσι ηολλών βασιλέων ηλατυνεσ-θ^αι 
τας Βν/ΒνεΙας, Ούτω γουν υφ 'ΐΐραχλέονς τΒχνω&ηναί 
τον αυτόν πρόγονον, ουκ έν μι^ γαςττρί δεμένου την δι- 
αδοχψ, ουδέ νόμους ΣολωνβΙους χο» κυήσεως εν^υνας 
δβδοικότος, αλλά τ^ (ρύσει ηολλας γενών α^/α^ και χα- 
ταβολας απολιτίείν έφιέντος, 

XXXVII. ^πά δε, Φραόςτου χτεΐναρτος ^Ηρωδη, 
τον ηατερα, καΐ τνρ^ βασιλείαν κατασχόντος, άλλο* τβ 
Πάρ-Ο^ων απεδιδρασκον ουκ ολίγοι, και Μοναίσης, οίνηρ 
επιφανής καΐ δυνατός, ηχε φευγων ηρος^Αντώνιον, τάς 
μεν Ικείνον τυχας τοις Θεμιστοκλέους εΐκάσας, ηεριου- 
σίαν δε τψ έαυτοΰ και μεγαλοφροσύνην τοις Περσών βα- 
σιλευσι ηαραβαλων, έδωρησατο τρεις ηολεις αντω, Αα- 
ρισσακν, καί ΐ4ρε&ουσαν, και *Ιεραν ηόλιν, ην Βαμβυκην 
ηροτερον έκάλονν. Του δέ Πάρθων βασιλέως τφ Μο- 
ναίσΐ/ δεζιάν καταπέμψαντος, ασμΒνιος αυτόν αττέστειλεν 
6 ^Αντώνιος, έξαηατφ^ μεν έγνωκως τον Φραόρτψ, ώς 
είρίινης έσομένης, άξιώτ δε τάς άλουσας έτη Κράσσου 
σΐ2/4α•α?, καΐ των ανδρών αηολαβείν τους τιεριόντας. 
Αυτός δί Κλεοττάτραν ε^ς Αιγυτττον αποηέμψας, έχωρει 
δι Ιάραβίας κα\ ^Αρμενίας, οπού, συνελ&ουσης αντφ της 
δυνάμεως, και των συμμάχων βασιλέων {ηάμπολλοι δ 
ησα/ν οΰτοι, μέγιστος δε πάντων 6 της ΐΛρμενΙας, !ίίρτα- 
ουάσδης, έξακισχιλίονς ίππεΊς και πεζούς έτηακισχιλίονς 
παρέχω/ν) έξητασε τον στρατόν. Ησαν δε ^Ρωμαίων μεν 
αυτών έξακισμυριοι πεζοί, χα» το 'ΡωμαΙοις συντεταγμέ- 
νον ιππικον, Ιβήρων καΐ Ιίελτών, μύριοΐ' τών ί* άλλων ΑΝΤΟΝίυβ. 263 

έ&νύϊ» έγίνοντο τρΒίς μυριάδες σνί' ΐππενσιν ομού πάΐ 
ψίλοϊς. Τοσαντψ μίντοι παρασκδυψ και δνραμιν, ^ 
κηΐ τον^ ηέραν Βάκτρών Ινδούς έφόβηίΤβ, χα* ηάσαν 
έχραδανΒ την Ασίαν, ανόνψον αυτω δια ΚΐβοΛατραν ^β- 
νισϋ-αι λέ]τουσΐ. Σηϋνδοντα γαρ έπ^Ιντ] σννδιαχβιμάσαί, 
τον ηολβμον ^ξβνβγχΒΪν ηρο καιρού, χαΐ ηασι χρησασ-θ-αι 
τβταραγμένως, ουχ οντά των έαντον λογισμών, αλ£ νηο 
ψαρμαχων τίνων, η γοητείας, ηαπταίνοντα ηρος έχΒίνψ 
αύ, καί προς τω τάχιον έπανεΧ^Βίν μάλλον, η προς τψ 
χρατησαί των ηολεμιαον, γει^όμ^ον. 

XXXVIII. Πρώτον μέν αυτού δέον έν ^ΑρμβνΙχ^ δια» 
χΒΐμάσαι, χα< δίονατκΛσαι τον στρατον, οχταχισχιΧΙων 
σταδίων αποτετρυχωμένον πορθία, ηαΐ ηρίν, η κινβΊν έχ 
των χβιμαδίων Πάρθους, έαρος αρχγι Μηδίαν χαταλα^ 
βεΤν, ουχ ψέσχβτο τον χρονον, άλ£ βυ&υς ηγβν, έν άρΐ' 
στβρζί λαβών ΛρμενΙαν, χαΐ της Ατροπατηνης άίρημενος 
έηορ&8ί την χώραν. 'Έηβιτα μηχανημάτων αυτφ ηρος 
ηολιορχίαν αναγχαιων τριαχοσίαις άμάξαις ΛαραηεμηΟ' 
μένων, έν όϊς χαΐ χριος ην ογδοηχοντα ποδών μηχος, ω^ 
ουδέν ένεχώρει διαφ&αρίν έπΙ χαιροΰ πάλιν γενέσ'&αι, 
δια το την ανω χώραν πάν ξυλον άγεννές ύς μηχος χαΐ 
μαλ&αχον έχφέρειν έπειγόμενος, ώς εμπόδια του ταχυ^ 
νειν άπέλιπε, φυλαχην τίνα χαΐ 3^ * ^ ηγεμόνα των 

αμαξών έπιστησας' οίυτος δί Φραόρτου μεγάλην πόλιν, 
έν υ χαι τέκνα χα\ γυναίκες ήσαν του της ΜηδΙας βασι- 
λέως, έπολιόρχει. Της δε χρείας ευ&υς, όσον ημαρτε τάς 
μηχηνάς άπολιπών, έξελεγχουσης, ομοσε χωρών εχου 
προς την πόλιν χώμα σχολ^ χαΐ πολυπόνως άνιστάμενον. 
^Εν τονιω δε χαταβαίνων στρατιφ μεγαλτ] Φραόρτης, ώς 
ηχούσε την απόλειψιν τών μηχανοφόρων αμαξών, έπεμψε 262 ΡΕυΐΑΚΟΗΙ 

Ον μψ αλλ αγα-Θ-ος ων έγκαλλωτίίσασ-θ'αί τοις αισχροΊς, 
ϊλΒ]τΒ, της μεν 'Ρωμαίων ηγεμονίας, ου δι (αν λαμβάνον^ 
σιν, αλ3ί έν οίς χα\^Ιζονται, φαίνεσϋ'αι το μέγΒ'Θος' δια- 
δοχαϋς δε χαΐ τεκνώσεσι ηολλών βασιλέων ηλατννβσ^αι 
τας βν/ενείας. Ούτω γονν υφ ^ΙΙραχλέονς τεχνω&ψαί 
τον αυτόν ηρόγονον, ουκ έν μι^ γαςτίρΐ '&εμένον την δι- 
αδοχην, ονδε νόμους ΣολωνεΙους χαϊί . χυηοΒως ευ&υνας 
δβδοιχότος, άλλα τ^ φύσει ηολλας γενών α^/α^ ημ χα- 
ταβολας απολιηειν έφιέντος» 

XXXVII. ^τζβ^ δε, Φραόςτου χτεΐναντος Ηρώδη, 
τον ηατερα, ααΐ την βασιλείαν χατασχοντος, άλλοι τβ 
Πάρ&ΰίν απεδίδρασχον ουχ ολίγοι, χαΐ Μοναισης, άνηρ 
επιφανής χαΐ δυνατός, ηχε φενγωιν προς Αντώνιον, τας 
μεν έχείνον τυχας τοις Θεμιστοχλέους ^άσας, ηεριον^ 
σίαν δε την εαυτόν χαΐ μεγαλοφροσυνην τοίς ΙίΒρσών βα- 
σιλευσι ηαραβαλων, έδωρησατο τρϋς ηοίεις αυτω, Λα- 
ρισσαρ, χα» ΐ4ρί^ουσαν, και 'ίερίχν ηόλιν, ην Βαμβύκην 
ηρότερον έχάλουν. Του δε Πάρϋ-ων βασιλέως τφ Μο- 
ναισι/ δεξιάν χαταπέμψαντος, ασμΒνι^ς αυτόν ατϊέστειλεν 
6 ^Αντώνιος, έξαηατψν μεν έγνωχώς τον Φραόρτην, ώς 
εΙρτ(νης έσομένης, αξιών δε τας αλουσας έηΐ Κράσσου 
σ9;/4α•α?, χα\ των ανδρών αηολαβείν τον^ τιεριόντας. 
Αυτός δί ΚΧεοττάτραν ΒΪς Αιγυπτον αη'οηέμΛρας, έχωρει 
δι Ιάραβίας χαΐ ^Αρμενίας, οπού, συνελ&ουσης αυτφ της 
δυνάμεως, χαι των συμμάχων βασιλέων, (πάμπολλοι δ 
ησα» οντοί, μέγιστος δε πάντων 6 της ΙέρμενΙας, Αρτα- 
ουάσδης, έξαχισχιλίους ιππείς χαι πεζούς έπταχισχιΧΙονς 
παρέχων) έξητασε τον στρατόν. Ησαν δε 'ΡωμαΙων μεν 
αυτών έξαχισμυριοι πεζοί, χαι το 'Ρωμαιοις συντεταγμε- 
νον ίππίΜον, ^Ιβήρων χ«* £ελτών, μυριοΐ' τών 5' αΧλων ΑΝΤΟΝίυβ. 263 

έ^ων ίγίνοντο τρΒίς μνρψδες σνν ΐππ^σιν ομον χαΐ 
ψίλόΐς, Τοσαύτψ μέντοι ηαρασχδυψ χαΐ δνραμιν, ^ 
χη$ του^ ηύραν Βάχτρων Ινδούς έφόβηιη, καΐ ηασαν 
εκραδανΒ την ΑσΙάν, ανόνητον αντφ Λά ΚλΒοηάτραν ^β- 
νέαϋ-οίί λέ^ουσι. ΣτϊΒυδοντα γαρ έκΒίνη σννδιαχβιμάσαι, 
τ<}ν ηολβμον ^βνΒρίεϊν ηρο καιρού, χα* πασι χφισασϋ'αι 
τεταραγμένως, ουα οντά των ίαυτου Χογισμων, άλ£ υηο 
φάρμακων τίνων, η γΌψΒίας, ηαηταίνοντα ηρος έϋΒενην 
άά, χαΐ προς τω τάχίον έήανβλ^Βΐν μάλλον, η ηρος τψ 
χρατησαι των ηολβμΐω»^, γερόμψον. 

XXXVIII. Πρώτον μέν αυτόν δεσν έν Αρμονία δια» 
χβιμάσαι, κα\ δ^αναηοηκται τον στρατον, οχταχισχιΧΙων 
ίτταδίων αποτβτρνχωμένον ηορεία, ηαΐ ηριν, η χινϋν έκ 
των χβιμαδίαον Πάρ&ους, έαρος άρχ^ Μηδ'κχν χιχταλα- 
βΒτν, ουχ ηνέσχβτο τον χρονον, αλλ Βν&νς ηγεν, έν αρι^ 
στβρζί λαβών ^ΑρμενΙαν, ν^αΐ της Άτροπατψης άίρήμενος 
έηόρ&βΐ την χώραν. 'ΈηΒίτα μηχανημάτων αυτω προς 
ηολιορχιαν αναγκαίων τριαχοσίαις άμάξαις παραπεμπο- 
μένων, έν όϊς χαΐ χριος ην ογδοηχοντα ποδών μηχος, ων 
ουδέν έί^Βχώρει διαφΌ'αρεν έπΙ χαιρου πάλιν γενέσ'&αί, 
δια το την ανω χώραν πάν ξυλον άγεννες πς μηχος χαΐ 
μαλ&αχον έχφερειν έπειγόμενος, ώς εμπόδια του ταχύ- 
νΒκν απέλιπε, (ρνλακην τίνα χαΐ Στατιανον ηγεμόνα των 
αμαξών έπιστησας' οίίτος δε Φραο^ου μεγάλην πόλιν, 
έν 1] χα\ τέκΡα χαΐ γυναίκες ήσαν του της ΜηδΙας βασι- 
λέως, έπολιόρκει. Ί^ς δε χρείας ευ&υς, όσον ημαρτε τάς 
μηχανάς άπολιπών, έξελεγχουσης , ομόσΒ χωρών εχου 
ηρος την πολιν χώμα σχολ^ χαΐ πολυπόνως άνιστάμενον. 
Εν τονιο^ δε χαταβαίνων στρατιφ μεγάλη Φραόρτης, ως 
ηχούσε την άπόλειψιν των μηχανοφόρων αμαξών, επεμ^^'Β 264 ΡΙ,νΤΑΚΟΗΙ 

των Ιητίέων ηο^λονς έπ αντά^* αφ ων ηΒριληφ&Βΐς ο 
Στατιανος, αηο^νηστίΒΐ μεν μυτος, αηο^γησχονσι δε μύ^ 
ριοί των μετ αντον. ^ας δέ μηχανας έλόντες οί βάρ^ 
βαροι δίέφ•&8ΐρίχν. Είλον δέ ηαμηόλλονς, έν οΊς χαΐ 
Πολέαων ψ, 6 βασιίενς, 

XXXIX. Τούτο ηάντας μίν, ώς Βίκος, ψίασβ τονς 
ηερ} Αντώνιον, ανελττίστως έν αρχ^ πΧηγ^ίντας* ο δεΐ4ρ* 
μένιος Άρταουάσδης, αηογνονς τα *ΡωμαΙων, φχετο τψ 
αντοϋ στραιιαν αναΧαβων, %αΙηερ αΐτιώτατος τον ηο- 
λεμον γενόμενος» Επιφανατίω» δί Χαμηρως τοΊς ηοΧι^ 
ορχουσί των Πάρ&ων, χ(ύ χρωμένων αηειλαΊς Λρος νβριν, 
ον βουλόμενος Αντώνιος ησνχάζοντι τφ ίττρατφ το δνς^ 
'&νμονν χαΐ χατοηϊξπληγμένον εμμένει» χο» ύτνξβσθ-αι» 
δέχα τάγματα λαβών, χαΐ τρεΊς (ίτρατηγίδας σπείρας 
οπλιτών, τους δ^ ϊηπεϊς απαηας, ^ηγαγε προς σιτολο'- 
γίαν οιομενος, ούτως αν έτασπασ^έντων μάλιστα των 
πολεμίων ιχ παροηάξεως μάχψ γενέσ&αι, Προελ&ών 
δε μίας οδον ημίρας, ως έωρα τους Πάρ&ονς χνχλω ττβ- 
ριχεομένους, χαΐ προστιεσ&ν χα&^ οδον (χυτώ ζητονντας, 
έξέϋτ^χε μεν το της μάχης συμβολον έν τ^ στρατοπέδί^ 
χαϋ^ελων δε τας σχηνας, ώς ου μαχησόμενος, αλλ' άπά' 
ξων, παρημείβετο των βαρβάρωιν τψ τάξιν, ουσαν μψο- 
είδη ' χελευσας, όταν οΐ πρώτοι τόϊς οπλίταις έν έφίχτ^ 
δοχώσι» είναι, τονς ιππείς εναντίους εισελαύνΒίν. Το7ς 
δέ Πάρ-θ-οις παραχεχριμμένοις λογού χρείττων η τάξις 
έφαίνετο τών 'Ρωμαίατν, χάΐ χατε^εώντο παρεξισντας έν 
διαστημασιν ϊσοις ά&ορνβως χαΐ σιωπζ τους νσσους 
κραδαίνοντας. "Λς δέ το σημείον ^ρΟη, χαΐ προσεφέ^ 
ροντο μετά χρϋηγης, έπιχηρέψαντες οΐ ιππείς, τούτους 
μέν ημυνοντο δεξάμενοι, χαίπερ ευϋυς έντος τοξβυματοζ ΑΝΤΟΝίυβ. 265 

γβνομ&^ους' των δ οπΧιτωτ ϋνναητόντων αμα βο^ καϊ 
ηατάγφ των σηΐων, οί Τ8 ϊηηοι τοις Πάρ&οις έξίσχαρ^ 
το τοίρβ(ήψτ8ς, χαΐ ηντοΐ,ηριρ ΈΛς χβΤρας 4Χ&8ΐ^, εςρθν^ον. 
Ό ^' ^ίηω9^ιος ίνέκΒαο τ^ δκάξΒΐ, ιλολ μεγάλης βίχεν ^λ• 
ηίδας, ιος του ηοΧέμου το σνμτίοτ, η το ηΧϋίηον, έιϋΒίν^ 
τι} μάχι^ δίοηΒηρηγμεΡος, Έπά δ(, της διώξεως γβνΟ" 
αέτης τοις μεν ηβζόις έτύ ηβντψοντα στάδια, τοις δ* Ιτΐ* 
ηβυσιν ίηΐ τρις τοσαΰτα, τους τίΒτηωχότας των ττολβ* 
μΐω^ χαΐ τους ηΐωχότας ίηκηιοΛουντΒς, άρον άΙχμύίΧω' 
τους μεν τριάχσντα, νεχρσυς δέ ογδοτρισντα μόνους, ατιο- 
ρια κα< δυσ&υμία ηασι ηαρ&ηη^ δβινον είναι Χογιζομέ* 
νοις, ά νιπωντες μεν ούτως ολίγους χτεΐνουσιν, ηττώμε• 
ροι δε στερησονται τοσούτων, όσους απέβαλον ηερί ταίς 
αμά£θΜ;. Τ^ δ^ υστέρα!^ συσχευασάμενοι, την ίηΐ 
Φραορτου χάι του στρανοη^ου ηρσηγον. Έίτυχόντες 
δε χατα την οδον τίρωτον μεν ολίγοις των πολεμίων, 
έπειτα ηλειοσί, τ^ος δε πασιν, ωσηερ άψτψοις χαΐ 
νεαλεσι ηροχαλουμένοις χαΐ ηροσβαλλουσι ηανταχό&εν, 
μοχ•Βηρως χαΐ ηολυησνως αηεσωθησαν άς το στρατό^ 
ΐίεδον. Των δε Μηδων έχδρομψ τϋ^α ηοιησαμένων ^τχι 
Ίο -χώμα, χαι τον; προμαχομένους φοβησάντων, οργι^ 
σϋ-είς ο Αντώνιος έχρησατο τ^ λεγομένη δεχατεΐα ηρος 
τους αηοδειλιάσαντας. Αιελων γαρ ε^ς δεχάδας το ηλη- 
"θΌς, αφ έχάστης ενα τον λαχόντα χληρφ διεφ-^ειρε, 
τοις δ άλλοις άντΙ ηυρων έχέλευε χρίι^α; μετρεΊσ&αι. 
XI,. Χαλεπός δ ψ αμιφοτεροις ο πόλεμος, χαι το 
ΐ4ίλλον αυτού φοβερώτερσν, ΐΑντιανΙω μεν, προσδοχώντι 
λιμόν ουχέτι γαρ ψ άνευ τραυμάτων χαί νεχρων ποΙΧων 
έτίισιτίσασ'&αι * Φραίρτης δε, τους Παρ-θ-ους έπιστημε-' 
νος ηάντα μάλλον, η χειμωνος ϊξω προσταλαιπωρει^ »»^ 266 ΡΙ,υΤΑΙΙΟΗΙ 

^υξανίβιν δυναμένους, έφοβεηο,μη, τών'ΡωμαΙων έγχηρ- 
Ίβρουντων καΐ παραμΒτόντοη', απολίπαΗην αυτοτ, ηδη του 
αέρος συνίσταμέΐΌν μετά φ&ινοτιωρινψ Ισημερίαν, ^ο- 
λον ουν τί^ησι τοιονδβ. Ιΐάρ&ω»^ οί γνωριμωτατοι πε- 
ρί τάς σιτολογίας χα» τας άλλας απαντήσεις μαλαχωτε^ 
ρον το7ς ^ΡωμαΙοις προσεφέρο^το , λαμβάνειν τε ηαριέν- 
τεζ αυτοΊς ενια, καΐ την άρετψ έηαινουντες, ως ηολεμι^ 
χωτάτων ανδρών, χαΐ ϋ-ανμαζομένων υηο του αφετέρου 
βασιλέως διχαίως, ^χ ^ε τούτου ηροσβλαυνοντες έγγυ- 
τέρω, χαΐ τονς ϊηηους ατρέμα παραβάλλοντες, (λοιδο- 
ρούν τον Αντώνιον, οτι βουλομένφ Φραόρτι^ διαλλαγηναι 
και φΒίσασ&αι τοιούτων ανδρών χαΐ τοσούτων αψορμην 
ου δίδωσιν, άλλα τους χαλεπούς χαΐ μεγάλους χάχΗιται 
ηολεαίους αναμένων, λιμον χα* χειμώνα, δι ών εργΌν 
έστΙ χαΐ προπεμηο μένους υπο Πάρθων αποφείγειν. 
Πολλών δε ταΰτα προς τον ΐΛντώνιον αναφερόντων, μα- 
λασσομενος υπο της ελπίδος, όμως ου προτερον έπεχηρυ- 
χεύσατο προς τον Πάρ&ον, η ττυ&έσ&αι των φιλοφρο- 
νουμένων έχβίνων βαρβάρων, ^ του βασιλέως ταύτα φρο- 
νοΰντος διαλέγοιντο. Φασχόντων δε, χα} ηαραχαλσυν- 
των μη δεδιέναι, μηδ^ άπιστέϊν, επεμπέ τινας των εταί- 
ρων, πάλιν τας σημαίας άξιων απολαβεΤν καΐ τους αιχ- 
μαλώτους, ως δη μη παντάπασιν αγαπψν το σω&ηναι χαΐ 
διαφυγεΐν νομισ&εΐη. Του δέ Ιΐάρ&ου ταντα μέν έζν 
χελευοντος, απιόντι δ^ εν&υς ύρψην χαΐ ασψάλβιαν είναι 
φησαντος, ολίγαις ημέραις συσχευασάμενος ανεζευρ^εν. 
Λν δέ χαΐ δήμω πιθανός έντνχεΐν, χα* στρατον αγειν διά 
λοστών παρ οντινουν των τότε τίεφυχως, έξέλιπεν ανιος 
αισχύνη χαΐ χατηφεΐφ το παρα^αρρυναι το πλη&ος, ^ο- 
μ'ιτιον δ Αΐνόβαρβον έχέλευσε τοΰτο ηοιησαι. Και τί- ' - - ΑΝΤΟΝΧυβ. , 267 

νΒς μίν τηταναχτησαν, ώς νπ8ρορώμ8νοι, το δέ ηλΒΪίΤΐον 
έηεκλασ&'η, αάΐ σνρεφρόγησβ την αιτίαν δΐϋ %α1^μαλλον 
^οηο δβίν ανταιδβϊσ&αι, χαι ηΒί&Βσ^αι τω στρατηγώ» 
ΧΙιΙ. ΜέΙλορτος δ' αυτόν τψ αντψ οδον αγβιν 
οηΐσω, τίβδίνψ κάι αδϋνδρον οΰσαρ, άνηρ τζ) γένβί Μάρ-τ 
δος, ηολλά τοις Ιΐάρ&ων ηβ-εσιρ ενωμιληχώς, ηδη δε 'Ρω- 
μαίοις ηιστος έν τ^ μ^Χϋ VI ^β^ ^οις μηχανάς γεγονως^ 
ΑντωνΙω τίροσβλ&ών, έχέλβυΒ φείγειν έν δβξι^, των ορών 
έπιλαβρμβνον, χαΐ μη στρατον οηλίτην και βαρυν έν δρό- 
μοις γυμνοΊς παΐ οναΛβτΐταμένοις νποβαλΒίν ϊητκρ τοσαν- 
Τ7/ χαΐ τοξευμασιν ο δη τεχνώμενον τον φραορτψ, αι^α- 
στησαι της ηολιορχίας αντθί' ομοΧογίαις φιλάνε ρωποις* 
εσΒ&&Μ δ^ αντος ηγβμων οδού βραχντέροις, χαΐ μάλλον 
ενΛορίαν των επιτηδβίων έχουσης. Ταΰτ^ αχουσας ο 
Αντώνιος έβονλΒυβτο, χαΐ ΙΖάρ&οις μέν ονχ έβουλΒτο δο^ 
ΧΗο» απιστείν μεια στίονδας, τψ δε άυντομίαν της οδον, 
χαΐ το ηαρα χώμας οιχονμέναςεσ8σ'&αιτηνηορ8ίανέ7ί(χΐ'' 
νών, ηιστιν ^τβι τον Μαρδον. Ό δέ δησαι ηαρύχΒ» «υ- 
τον, αχρις ον χαταστηση τον στρατον βίς ΑρμΒνιαν, χαΐ 
δβϋ'Βΐς ηυ^έίτο δυο ημέρας καθ-' ησυχίαν» Τγι δε τρίττ^, 
ηαντάηασι τους Πάρθους αηβρ'ωχότος του Αντωνίου, 
χαΐ βαδίζοντος ανβΐμένως δια το &αρρύν, Ιδών ο Μαρ- 
δος άπόχωσιν εμβολής ηοταμοΰ νβωστί διβσηασμέιη^ν, και * 
το ζβυμα ηοΪΛ) ηρος την οδον,τ^ πορβυτέον ψ, έχχεόμβνον, 
συνηχΒν, οτι των Πάρ^ων ϊργον βΐί} τςητο, δυσκολίας 
ινΒχα χαΐ διατριβής έμηοδών αντοίς τον ηοταμον τι^β- 
μένων χαΐ τον ΐ4ντώνιον ορζιν έχίλΒυβ χαΐ ηροσέχειν, ως 
των ηολψίων έγγνς όντων. ^Αρτι ί' αυτού χα&ιστάντος 
Βίς τάξιν τα όπλα, χαΐ δι αυτών τοΧς αχοντισταϊς χα2 
σφβνδονηταις ίχδρομψ έηΐ τους ηολΒμιους ηαρασχΒυά- 270 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

λυδωρον χαΐ μΒ^αΧοδωρον, η ηβρί τας τΐαιδιας χαΐ τας 
ομιλίας βντραπελια. ^ Τότβ δέ καΐ σνμπονών *α\ σνναλ- 
γων τοϊς χαχοπα&ονσι, χαΐ μεταδιδονς, ου τις δϋ/ηϋδίη, 
προ9νμοτέρονς των έρ^ωμένων τους νοσονντας χαΐ τβ- 
τρωμέρονς έηοιησβ. 

Xι•Π^ Τους μχντοι πολεμίους οτΐαγορΒυοντας ίιδτι 
χα» κάμνοντας ούτως έπ^ρβν η νίχη, χαΐ τοσούτον των 
'ΡωμαΙωτ κατβφρόνησαν, ωστβ χαΐ νυχτος έπαυλίσασ&αι 
τω στρατοπέδί^, ηρόσδοχωντας αυτίχα μάλα σχψάς έρη- 
μους χάί χρήματα διαρηασειν αποδιδρασχόντων. Αμα 
δ^ ημέρα ηολύ πλείονες έπη&ροίζοντο, χαϊ λέγονται Τ8- 
τραχισμυρίων ονχ έλάττονες ίπηοται γενέσΌ'αι, βασιλέως 
χαΙ τους περί αυτόν αεί τεταγμένους ως έπΙ σαφεί χαϊ 
βεβαιώ χατορ&ώματι πέμιραντος. Αυτός μεν γαρ ον- 
δεμι^ μάχυ παρέτυχεν. Αντώνιος δε, βουλόμενος προσ- 
αγορευσαι τους στρατιωτας, ^τησε φαιον ίμάτιον, ώς 
οίχτροτερος οφ-θ^είη. Των δε φίλων έναντιωΘέντων, εν 
τ^ στρατηγιχζ φοινιχίδι προελ&ων έ&ημηγόρ^ίσε, τους μεν 
νενικηχότας έπαινών, ονειδίζιαν δε τους φεύγοντας. Των 
δ οι μίν παρεχελευοντο ■θ'αρ^ειν, οί δ^, άπολογουμενοι, 
σφας αυτούς παρεί^ον, εΐ'τε βούλοηο δεχατευειν, βΐτ' 
αλλφ τρόηω χολάζβΐν μόνον παυσασ&αι δυσφοροΰντα 
χαι λυπουμενον έδέοντο. Προς ταντα τας χείρας άνα- 
τείνας, έπευξατο το7ς &εο1ς, εϊ τις αρα νέμησις τάς προ- 
σθ-εν ευτυχίας αυτόν μέτεκτιν, εις αιντον έλϋ'εΐν, τω δ' 
αλλ(ρ στρατφ σωτηρίαν διδόναι χα» νίχψ, 

XI^V. Τ^ ί' υστεραία φραξάμενοι βέλτιον προηγον, 
χαΐ τοις Πάρ&οίς έπίχειρουσι πο^ς απψτα παράλογος* 
Οίομενοι γαρ, έφ άρπαγψ χαΐ λεηλασίαν, ου ιιάχην, 
έλαυνειν, είτα ποΙλοΊ^ βέλεσιν έντυγχάνοντες, έρρωμένονς ΑΝΤΟΝίυβ. 271 

^£ και νΒθίΧΒΊ<ί τάΐς προ^νμίοιις ο^ώι^β^, αυ&ις έξέπα- 
μνον. ^ΕηΒΪ δ^ καταβαίνονσιν αντοΊς απο λόφων τίνων 
ίτίίχλινών έΛ6-&Βντο, και βραδέως έπΒ^άγοντας εβαλλον, 
έηιστρέψαηβς οΐ •&νρΒαφ6ροι συνέχλεισαν βίσω των 
οπλών τονς ψιλούς, οιυτοί δε χα^έντες εΙς γονν προνβάλ- 
λοντο τους '&νρεους• οί δ οηισύεν νηερέσχσν αυτών τα 
οηλα, κψίεινων ομοίως έτεροι. Το δε σχήμα, τιαραηλη^ 
σιον έρέψΒΐ γινόμβνον, οψί^ τβ -θεατριχην παρέχΒΐ, χαΐ 
των προβλημάτων στΒγανωτατόν έστι προς τους οϊστους 
απολισ^αίνοντας, Οί μέντοι Πάρθοι την βίς γοΐ'υ 
κλίσιν των 'Ρωμαίων απαγορευσιν ηγούμενοι καΐ κάμα- 
τον είναι, τα μεν τόξα κατέθβντο, τους δε κοντούς διαλα- 
βόντες, ίγγυς προσεμιξαν. Οΐ δε ^Ρωμαίοι συναλαλάξαν- 
τβς, εξαίφνης ανέ&ορον, καΐ τοϊς υσσοΊς παΐοντες εκ χβι^ 
ρος, εχτεινάν τβ τους πρώτους, και τροπην εθεντο των 
άλλων απάντων. Έγίνετο δε ταύτα και ταΐς αλλαις ημέ" 
ραις, έπι μικρόν ανυόντων της οδού. ΚαΙ λιμός ηητεχο 
του στρατού, σηόν τβ βραχυν δια μάχης ποριζομενου, 
χα» των προς αλβτον σκευών ουκ ευπορουντος. Τα γαρ 
τίολλά κατελεΙπΒτο, τών μεν απο•&νησκ6ντων υποζυγίων, 
τών δε τους νοσουντας χα» τραυματίας φερόντων. Λέ- 
γεται δε χοΊνιξ ^Αττική πυρών πεντήκοντα δραχμών ώνιος 
γενεσ&αΐ' τους δε κρίθινους άρτους προς αργυριονίστάν- 
τες οηβδίδοντο. Τραπομενοι δε προς λά/οοΌ; και ζίζας, 
ολίγοις μεν ενετυγχανον τών συνήθων, άναγκαζόμενοι δε 
πειράσ-θαι καΐ τών άγεύστων πρότερον, ηψαντο τίνος πό- 
ας έπι 'θανατον ί*α μανίας αγουσης. Ο γαρ φαγων ου- 
δέν έμέμνψο τών άλλων, ουδ^ εγίνωσκεν, εν 5' ϊργον ειχεν, 
κννΑν καΐ στρέφειν πάντα λί&ον, ως τι μεγάλης σπουδής 
αξιον^ διαπραττόμενος. Ην δε μεστον το πεδίον κεκνφΟ' 272 ρι-υτΑΚΟΗΐ 

τ(ύν χαμάζε, ΗόϊΙ τους ΧίΘ-ους τχΒριορνττόνταίί^ παΐ μΒ&ΐ' 
στάιπύΛΡ' τέλοζ ^£ χοΧψ ίμονι^τες ί^&νησχον, έηά χα* το 
μσνον αντΜΐαϋ-ίς, οΤΐΌς, έξέλίηβ. ΦΒΉρομ&καν δέ ηολ' 
Χων, χαί τούρ Πάρ&ωτ ουχ αφκηαμΐτοίΐν, πολΧάχις ατα- 
φ^έγξασ&αι τον ΐΑντώνιον ίστορονσιν ,,Λ μύριοι /'' 
^αυμάζοντα τους μΒία 3!ΒΡοφωρτος, οτι χαΙ πΧΒίονα χν- 
ταβαΙνοπΒς οδον έχ της Βαβυλωνίας, χαί ηοΐλαηλασίοις 
μαχόμενοι ηολβμίοις αηβσω&ησαν. 

Χ^νΐ. Οί δβ πάριοι, διαπλ^αι μεν ου δυνάμενοι 
τον στρατον, ουδέ διασηάσαι την τάξιν, ηδη δε πολλα- 
κις ηττημένοι χαι η8φευγ6τες,αυ&ιςύρψιχωςαν8μΙρ>υντο 
το7ς έτη χιΧον η σΐτον προερχομένοις, χαΐ των τόξων τας 
νευρας έηιδεικννντες ανειμένας, εΧε^τον, ώς αυτοί μεν απί- 
ασιν οηΐσω, χαί τοντο ηοιοννται πέρας αμύνης^ οΧΐ]τοι δε 
Μηδων ΟΗοΧου&ησουσίν ετι μιας η δευτέρας όδον ημέρας, 
ουδέν ηαρενοχΧουντες, αΧΧα τάς αηωτέρω χώμας φυΧατ* 
τοντες. Τούτοις τοις Χογοις ασηασμοί τε χάϊ φιλοφρΟ' 
συναι ηροσησαν ώστε ηανυ τους ^Ρωμαίους ευθ-αρσεΊς 
γενέσθαι, χαί τον Άντώνιον αχουσαντα, των τίεδίων 
έφίεσ-θ-αί μαΧλον, άνυδρου Χβ^ομένης είναι της δια των 
ορών. (Λτω δε ηοιεΐν μέλλοντος, ηχεν ανηρ έπΐτόστρα- 
τόττεδον έκ των ηοΧύμΙων, όνομα Μιθριδάτης, ανεψιός 
Μοναίσου, του ηαρ* ^ΑντωνΙω γενομένου, χαΐ τάς τρεις 
ηόΧεις δωρεάν λαβόντος. ^ΗξΙου δ^ αντφ προσεΧΌ-εϊν τί- 
να των Παρ&ιστΙ διαλεχ-θψαι δυναμένων, ν ΣυρκηΙ, 
ΚαΙ ηροσεΧ&οντος Αλεξάνδρου του ^Αντιοχέως, ος ην 
ΐΛντωνΙω συνη-β^ης, υπειηών, ος ε'Άι, χαί Μοναιστι τψ χά- 
ριν ανάτηων, ηρωτησε τον Αλ^ξανδρον, ύ λόφους συνε- 
χείς χαί υψηλούς όρ^ ηροσω&εν. Φησαντος. δ^ ορζν 
,/Γττ έχείνοις, εφη, πανστρατιζ Πάρθοι λοχωσιν υμάς. ΑΝΤΟΝίυβ» 273 

Τα γαρ μΒγάλα πεδία των λόφοιτ τοντίΰν έξηςτηται, χ(ά 
ηροσδοχώσίρ υμάς έξψίοτημάνους νη αυτών ένταυϋ^α 
τρεψΒσ&αι, τψ δια τώτ ορωρ αηολίπορτας, ^ΕχβΙνη μίν 
ουν Βχει δίψας υμί» συτη-β'η χαΐ ηόνοι^' ταντ^ δύ χω- 
ρωι^ ^Αντώνιος ϊστω τας ΙΓράσσον τυχας αντσρ έχδβχο- 
μέί^ας," 

ΧΙΛίίΙ. Ό μζίβ οΰτω φρασας αηηλ'&ΒΡ' ^Αντώνιος β' 
οααουσας, καί δίαταραχ-β-ύς, συνΒκάλβι τους φίλους, χαΐ 
τον ψητψόρα του οδού, Μάρδον, ον^' «ντον αΧΧως φρο- 
νονντα. Και γαρ ανβυ πολεμίοιν έγίνωσιη τας δια των 
ιηδίων ανοδίας χαΐ ηλάνας χαΧΒπας χαΐ δυστΒχμάρτους 
ούσας ' τψ δ^ τραχβιαν αηέφαινΒν ουδέρ αΧλο δυσχερές, 
η μιας ημέρας ανυδρίαν, εχουσαν. Ούτω δη τραηόμβνος 
ταυτψ ηγΒ νυκτός, ύδωρ έηιφέρΒσ^αι χβΧβυσας, ^Αγγείων 
δε ψ αηορία τοίς ηολλοΊς' διο χαΐ τα χράνη ηψπΧάντβς 
ύδατος ίπόμιζον, οΐ δε δ$φΰ•έραις υηολαμβάνοντες. ^Ηδη 
δε προχωρών αγγέλλβται τοις Ιΐάρ&οις'χαΙ ααρα το 
ύω^Ός ετι νυίΐτος έδίοιχον, Ηλίου 5' ανίσχοντοςϊ ηπτον^ 
το των έσχατων, αγρνηνίφ ιιοΐί ηόνφ χαχως διαχΒΐμένων. 
Τεσσαράχοντα γαρ χα) διαχοσίους έν τ^ ννχτί σταδίους 
χατψνχΒίσαν' χα2 το μη ηροσδοχώσιν οντω ταχέως 
έηελ&Βίν τους ηολψίους α&υμίαν ηαρϋχΒ. ΚαΧ το δί- 
χρος εηέτΒίνδν 6 αγών αμυνόμενοι γαρ αμα ηροηγον. 
Οί δε ηράτοι βαδίζοντες έντυγχάνονσι ηοταμφ ψυχρον 
μεν εχοντι χαι διαυγές, αλμυρον δε Ηοι φαρμαχωδες ύδωρ, 
ο ηοΌ'εν, ευ&υς οδυνας, έλχουμένης της κοιλίας, χαι του 
δίψους ϋΐναφλεγομενου, ηαρείχε. Και ταντα τον Μαρ- 
δου ηρολεγοντος, ουδέν ήττον έχβιαζίμβνοι τους ανείρ- 
γοντας επινον, ΐΑντώνιος δε ηεριϊών έδείτο βραχυν έγ^ 
χηρτεφ\σαι χρόνον ' έτερον γαρ ου πορ^ω ηοταμον είναι 
Ρι.υτ. νίΠ. δ 27ί ΡΙ,υΤΑΞΙΟΗΙ 

ηόιψον βιτβ 111» ^οοήρι άφιππογ «ο1 τςαχΒίαψ, αστΒ 

τοΐι,- μαχομά•θνί αινκαίβπο, χϋΛ καταί^νίιι' ΙσημαιΤΒτ•, 

ΧΙ,ΤΙΙΙ. ΠηρνμάΐΐΜ ο»»• των σκητών, χοΐ τ&τ 
ΙΙπρβωτ βν&νί, ωατιβς βΙω-9Βΐσαν, απαί^αττομένων, ψα• 
ανϋ^ις Ο Μίβριίιίΐϊ)ί, κα! τον Άΐβξίαιδιιον π^οβί&όνιος, 
πΛζψ-Βΐ, μΐϋςο» 'ηανχαααχτα το>• ^υρατ!»• αηα-τήσι ■<■> 
(τηη/ϋΒΐΫ ίπι τον ποταμον, <ας συ 3κιβ>)σομίτωτ Πα^Οων, 
ϊϊχζΐ δ' ύιβίνου ΰιωξόντωτ. Ταϋτ α-ααγγ^ας προ; Άν- 
τίίΐΊον ΛΧ^ιαιΰ^ος, ίχφ^α τιιιρ ανιον /ρυσπ πατ^ι/ια 
Τίίψποϋα, χαϊ φιαία;, ο» ^χβΤνο;, ο<7α τι/ έσ&ηιιχατα- 
χοηΐ'ΐίΐ Ιυτατος ήν, Ιαβων ατιηλαννει•. Ετι 9 ι/μέρίχς 
ονιτηί, ηΐΌΐίβιίϊοτίΒί, έποςΒυοντο, τώγ ΏοΙψΙωτ ον πα- 
(ΐ^οχλονι'η»• αντοί δ έαντοίς νυχισ χαΐΐπωτατψ' πα- 
χών ίχβΐηιιι χαΐ ψο^Βρατατην απβι^ασομενοι. Τονζ }■^^ 
ί/ϋΐ'ΐΗϊ αιη'νζίον, ή χξ/υσΙα>ι, αποχτινννντΐΐ (ανίατ, κο! 
τη γπτιμχίΛ^τωΐ' νηοζιγίατ αφηι/ηαζοί'• ιέΐοί Λΐ, τοίς 
ΆΐΊΐ-ιιίοτ αΧΜίοφόροις έταχιΐζήσαηκ , (ιιπωματα και 
ί(ιη-ΐί'ί(ΐ.' ποΚυιβίεΐ; χητέχοπτο* κοϊ Βιετίμαντο. θοςν- 
.ι'ίΓ IV• ιτοϋοίΐ χαί πΐονου το ατ^αιβιμα παν έπ^οηο!, 
''•ΐ(:)τ.ι /άρ, ήτίπβτπωχοΐΒ» ιών ποίΐίρων, τροπ^»;^- 
;-ιιιί')ΐι ϊαϊ δωτσηασ/ιον) Αηων%οζ ϊνα χαΐίοαί των ίο- 
^■^>φη^01•ι^ιαγ αυτόν ιιπΒιΙβν^Εριί», Ονομα 'Ρά/ινον, αφιΐΛ- 
ιΐίν, οΓιο- ΜβΙινιτ^, ΙΟ ί^ος (ηηοϋ ί«ΐϊαι, καΐ ιήν χβφ*- 
λτ,ν άιτοιψβϊν, ώϊ /ιιίΐί πίΐ^ ζων ΰπο ιών ποΙΙίμΗίν, 
ίί^ΓΡ ]-ρασ&ιΙη τΒβττ,χώς. "^κβαιιςυσάνταν δι τον φί- 
λων, ο Μα^Βος ϊ&άς^ννΒ τον ΐίντώϊον, ώ; έ]•γΰς οντοί 
τον ποταμού* «οί γηψ ατφα «γ οπορ^ίουσα νοτίρά, 
κοϊ ιι»ιχξοτιςος βί;ρ απαντών ήΛΙ» ΐίτ»* «νοπνοϊν «τοώι, ΑΝΤΟΝίυβ. 275 

χαι τον χρσνον ϊφη ττις ηορίΐας ούτω σνμηΒραΙνβιν το 
μέτρον. Ονκέτι γαρ ψ Λολυ το Χθίπάμβρον της νχηαός, 
*Άμα θ' αητιγγύλον εΐβροι, τον ■θ'ορυβον βη της ηρος αν- 
τονς αδικίας παΐ ηΧβονβξίας βΊναι. ^ιο χοτι καταξηησαι 
το ηϊίηϋ-ος εις τάξίν έχ της ηΧάνης χα« τον διασηασμον 
βονλόμερος, έκέλβνσΒ σημαίνίΐν κατάζουξιν. 

ΧΓιΙΧ. *Ήδη δ^ ντϊέλαμηβν η ημέρα, καΐ τον στρα- 
του χοσμον αρχομίρουτινα λαμβάνειν χαΐ ησνχίαν, ηρος- 
έιχιτνίΒ τοίς τΒλβνταίοις τα των πάρ&ων τοξβνματα, χαΐ 
μάχης σημβΊον έδό^ τοις ψιΧοΊς. Οΐ 5' οπλίται ηάλιν 
ομοίως αατερέψαντβς αλλήλους τοις •9νρΒοίς, νηέμΒνον 
τονς βάλλοντας, έγγνς ου τολμώντας συνελβ-ειν. *ΪΛα- 
γαγοντων δέ κατά μιχρον όντως των πρώτων, 6 ηοταμος 
έφάνη * και τους ϊηηϋς έη αυτω ηαρατάξας Αντώνιος 
εναντίους τοΙς ηολεμίοις, δίΒβίβαξβ τονς άσϋ^&νΒίς ηρώ^ 
τονς. "Ηδη δβ χαι τοΊς μαχομένοις άδ&α χαΐ ^στώνη 
τον ηΐΒίν ην, ^ιΩ,ς γαρ βίδον οί Πάρ&οι τον ηοταμον, 
τάς τβ νΒνρας άνηκαν, χάι ■8'αήρονντας ίχέλβνον διαηΒ^ 
ραν τονς ' Ρωμαίους, ηολλα την άρΒτην αντώρ ίγκωμια- 
ζοντες. ^ιαβάντΒς ουν χα-θ- ησνχίαν, αντονς άνελάμ- 
βανον, είτα ώδβυον, ον πάνυ το'ΐς Πάρ&οις ηίστευοντΒς. 
"Εχτη δ* ημέρα /Μ6τά την τΒλευταίαν μάχην έηΐ τον Άρά^ 
ξην ηοταμον ηχον, ορίζοντα Μηδίαν χαΐ Αρμβνίαν. 
^Εφάνη δέ χαι βά&Βΐ χαΐ τραχυτητι χαλβΉος' χαι λόγος 
διηλ'&εν, ενεδρεύοντας αυτό&ι τους ηολεμίους ίηι-^ησε^ 
σϋ-αι διαβαίνουσιν αντοΊς. ^ΕλβΙ δ^ ασφαλώς διαπερά- 
σαντες, έηέβησαν της Αρμενίας, ώοπερ άρτι γην έχείνην 
ίδόντΒς έχ ηελάγους, ηροσεχννονν, χαΐ ηρος δάκρυα χαι 
ηεριβολάς αλλήλων νηο χαράς έτράποντο. Προ'ίόντες δέ 
δια χώρας ενδαίμονος, χα\ χρώμενοι πασιν άνέδην έχ 

82 276 Ρΐ.υτΑΚ0Ηΐ 

ηολΧηζ αηορίας, νδβρίΗΟίς παΐ χοιλίακοΐς τίΒριεηιπτον 
άρ^ωστημασιρ, 

I^. "^νταυ&α ηοιησάμη^ς 4ξέτασιρ οιντώτ^ντώΐ'ίος, 
Βυρβ δισμυρίανς η^ονς χα} τβτςοαασχιΐίους Ιηπβίς αηο- 
Χωλοτας, αν ηάιηας νηο των ηοΪΛμΙωιν, αλΐ νπίρ ημίσβίς 
νοσησαντας, "Λδβυσαν μεν ουι^ αηο Φραάτων ^μέραζ 
έητά χαΐ Βοιοσι, μάχαις δ^ ωηώ χάΐ δβχα ΠάρΌΌυς ίνΐ- 
κψταν, Μ δέ 9^ιχ(Μ χράτος ουκ ^χοΡί ονδε βεβαιίίτηιΐα, 
μιχρας ηοιονμίνωι/ χαϊ ατβλΒί^ τάς διώξβις. ΙΙλ χαί μά' 
λίστα χατάδηλος ψ ΐΛ^ταουάσδης ο ^Αρμέριος ΐΑηώι^ίον 
έχ8α^ου τον ηοΧέμσυ το τέλος αφβλόμβρος, £• γαρ, ους 
απτιγαγΈν ίκ ΜηδΙας ίητίΒΐς έξαχισχίλίους χάί μνρίους, 
παρησαρ ίσχβνασμίνοι ηαραηλησίως ΠάρϋΌ^ς, χα\ σνν- 
τί&Βΐς μάχ8σ&αι> ηρος αυτούς, *ΡωμαΙων ^ τους μαχΟ' 
μ&^ους τρΒηομέτΰϋΡ, ίπΒίνων δέ τους φβίγοντας αίρουν- 
των, ουχ αν υτίηρξβν αυτοΤς ηττωμέροις αναφέρΒίν χαι 
ανατολμψν τοσαυτάχις. "ΑηαπΒς ονν <ίργίΐ ηαρωξννον 
έπι τψ τιμωρίαν του Αρμενίου τον ^Αντώνιον. Ό δέ λο• 
γισμφ χρησάμβνος, ουτ εμέμφαίο τ^ τίροδοσίαν, οντ' 
αφϋλΛ ττ^ς συνήθους φίλοφροσύνης χαΐ τιμής τίρος αυ- 
τόν, ασΌ'βνης τω στρατω χαϊ αηορος γΒγονώς, "Υστβ- 
ρον μέντοί πάλιν έμβαλων Βίς !Λρμ8νίαν, χαϊ πολλαΊς 
υποσχέσΒσι χαΐ ηροχλησεσι ηβίσας αυτόν έλ&είν πς χεί- 
ρας, συνέλαβε, χαΐ δέσμισν χαταγαγων ύς ^Αλείξάνδρειαν, 
έ&ριάμββυσβν, Λι μάλιστα ^Ρωμαίους έλυτίησβν, ώς τα 
χαλά χαΐ σεμνά της ηατρίδος Α^γυητΙοις διά Κλεοηά- 
τραν χαριζόμβνος. Ταύτα μέν συν ύστερον έηράχ'&η. 

ΊαΙ. τότε δέ διά ηολλον χειμωνος ηδη χαϊ νιφετών 
άηαυστων έηειγόμεινος, οχταχισχιλιους άπέβαλε χα-β^ 
οδόν. Αυτός δέ χαταβάς ολιγοστος έηΐ θάλασσαν, έν ΑΝΤΟΝΙϋδ. 277 

χωρίί^ τινί μβταξν Βη^ντ^ου κΒΐμένου καΐ Σιδωνος, Αίνχη 
κώμη χαλβΐται, ΚλΒοηάτροο^ ηβριέμβινβ' χαΐ βραίίίη'ουσης 
αδημονωτ ηΐυβ, τα/ν μεν ίΛς το ηινΒΐν ααΐ μβ^νσκβσ&Μ 
διδους έοιντον, ου ηαρτΒρων δέ καταχ8ΐμ6νος, άλλα μβτα- 
ξν ηι»9ντων ανιστάμβνος ηοϋ άναηηδων πολΧάχις, ίπίτ- 
σχοηΒν• {ως έκβαη^ χατέπΙευσΒτ, έσ&ητα ηοίΧψ χαί 
χρήματα χομίζουσα τοις στρατιώταις, ΕισΙ δ οΐ Χέ' 
γΌντβς, οτί τίρ' μεν έσ&ψα παρ ^Ινης λαβών, το δ 
άργνριον έχ των ιδίίον δίένβίμΒν, ως έχΒίνης διδουσης. 

ΙιΙΙ. 7*φ δέ βασίλβΐ των Μηδίον γίνεται διάφορα 
προς Φραόρτην, τον Ιΐάρ&ον' αρξαμένη μεν, ως φασιν, 
νπερ των ^ΡωμαΊχων λαφύρων, νπόνοιατ δε τω Μηδφ 
χαΐ φοβον αφαιρέσεως της αρχής παράσχουσα, Αιο 
χα\ πέμπων έχάλει τον ΐ4ντώνιον, έηοιγγελλομβνος σνμ- 
πολεμησειν μετά '^ς έαυτου δυνάμεως. Γενόμενος ουν 
έπ ελπίδος μεγάλης ο ΐ4ντώνιος, (ω γαρ έδόχει μόνω του 
χατειργάσ^αί Πάρ-θ-ους απολιπεϊν, Ιπτιέων πολλών χα\ 
τοξοτών ένδεης έλ&ών, τούτο έωρα προσγινόμενον αντω, 
χαριζομένω μάλλον, η δεομένω) παρεσχενάζετο δι Αρμε^ 
νιας αυ&ις αναβαΐνειν, χαΐ συγγενομενος τφ Ι^ηδω περ\ 
ηοταμον Αράξην, ούτω χινεΊν τον πόλεμον, 

ΙίΙΙΙ. Εν δε ^Ρωμιι βουλομένης 'ΟχταβΙας πλευσαι 
προς ^Αντωνιον, επέτρεψε Καίσαρ, ώς οί πλειους λέγου^ 
σιν, ονχ ίχείντι χαριζόμενος, αλί όπως περιυβρισ&είσα 
χαΐ χαταμελη'ΰεΐσα προς τον πόλεμον οατίαν ευπρεπή 
παράσχοι. Γενομένη δ* έν Ά^ψαις έδέξατο ^^β/Μ/<ατα 
ηαρ ^ΑντωνΙον χελευοντος αυτό&ι ηροσμένειν, χαΐ τα 
ηερί τψ ανάβασιν δηλούντος. '// δε, χαιπερ αχ-ΘΌμένη, 
χαι νοούσα την προφασιν, όμως έγραψε, πυν'&ανομένη, 
ποΐ χελευει πεμφ-θΐ^ναι τα χομιζόμενα προς αυτόν. 27$ ρι,υτΑΚΟΗΐ 

^χόμιζβ δε ηοΧλίιν μίν έσϋτγια στρατιωϊοίψ, πολΧί ί* 
νηοζνγια, χα» χώματα, καΐ δώρα τοις τίΒρΙ αυτοτ ι^Γ^' 
μοσι χαΐ φίλοίς' αηος δε τονκαν έπιλεχτους στρατιώτας 
δισχιΧΙονς, Βίς σίρατηγικάς σπείρας ^«κοσμημένους έα* 
τίρΒΊϊέσι τίανοηΧΙαις. Τνχντα Νιγρος τις, Αντωνίου φ/- 
λος, ατίοσταλβίς ηαρ αυτής, ϊφραζβ, χαΐ ηροσΒίΙ^Βΐ τονς 
άξιους κοΐϊ ηρέηοντας έηαΐνους. Αϊσ-^ομενη 3' η Κλε- 
οπάτρα την ΟχταβΙαν ομόσβ χωρούσαν αντ^> ^^^ φοβη- 
'Θ^εΐσα, μη^ του τρόπου ^τ^ σεμνότψι χ(χ2 τι} Καίσαρος 
δυνάμβρ προσκτησαμένη τ6 χα& ηδονην ϋμιλβιν χαΐ Ό^β" 
ραπΒυΒίν Ιάντωνιον, άμαχος γένηται, Ηοί χρατηστ^ παν- 
τάπασι τον ανδρός, έρίρ αυτή προσοποΐΒίτο τον ^Αντω- 
νίου, χαι το σώμα λβπταΊς %α&τιρΒΐ διαίταις' το δε βλέμ- 
μα προσιοντος ί^πΒπλτ^μένον, απερχομένου δε τιμόμενον 
9ζαΙ ταπΒίνονμΒνον υπεφαΐνετο^ Πραγματβνομίνη δε 
ηολλάχις οφ&ηναι δαχρυονσα, ταχύ των δαχ^ων αφ^ρβι 
χαΐ απέχρυτπΒν, ως δη βουλομένη λανϋ-άνειν εκείνον, 
^Επράττετο δε ταύτα, μέλλοντος τον ανδρός έκ Συρίας 
αναβαΐνειν προς τον Μηδον, Οί δε χολατιες σπουδά- 
ζοντες υπέρ αυτής, έλοιδόρονν τον Αντώνιον, ώς σχληρον 
χαΐ απα^η χαΐ παραπολλυντα το γίναιον, &>ς ίνα χαΐ 
μόνον έχείνον ανηρτημένον. ^Οχταβίαν μεν γαρ πραγμά- 
των ενεχα δια τον άδελφον συνελ•β•είν χαΐ το της γαμέτης 
όνομα χαρπουσ&αι• Κλεοπάτραν δε, τοσούτων ανθρώ- 
πων βασιλευουσαν, έρωμένψ Αντωνίου χαλεΐσθαι χαΐ 
τουνομα τοΰτο μη φευγειν, μηδ^ απαξιούν, εως ορ^ν 
εχείνον εξεστι χα\ συζτρ^' απελαυνομένψ δε τούτου μη 
περφιώσεσ&αι. Τέλος δ^ ουν ούτω τον αν&ρωπον έξ- 
έτηξαν και απεθηλυναν,' ώστε δείσαντα, μη Κλεοπάτρα 
προψαι τον βίον, εις Άλεξάνδρειαν έπανελ^εΐν, τον δε ΑΝΤΟΝίυβ. ^ 279 

Μηδον ΒΪς ωραν %ιονς αναβαλέσ&αι^ καΐηερ έν στάσει 
των. Ιίαρ&ιχών Βίναι ΪΛγομ&^ϋΐν. Ου μην άλλα τούτον 
ανοιβας ονϋΊς βι^ φιΧίαν ηροσηγΰγβτο, χαΐ λαβών ένΐ 
των έχ ΚλΒοπάτρας νίων γνναΐκα μίαν αντο« των '&ν^α^ 
τέροαν, Ιτί μικράν ουσαν, έγγψι^τοίξ έηοίτηλΌ-βν, ηδη ηρος 
τον έμψυλισν ηολβμον τετραμμένος» 

Ι^ΐν, ΟχταβΙαρ δε Καίσαρ νβρίσ&αι δοκονσϊχν, ωζ 
έτίανηλ-θ-βν εξ ^ί&ψών, έπίλΒΌσβ κα^' έαντψ οίκβϊν. '// 
5 ουχ εφη τον οίχον αηοΧβίψΒΐν τον ανδρός • άλλα κα- 
χΒΪνον α\^Iον^ βΙ μη δι ετέρας αιτίας Βρ/ωχβ ηολβμΒίν Άν' 
τωνίω^ ηαρΒχάλβΐ τα χαΰ^ έαντην εφν' ως σνδ^ άχονσαι 
χαλσν, Η των ιΐΒγΙστων ανιοχρατόρων δ μεν δι έρωτα 
γνναιχος^ 6 δ^ δια ζηλοτνηίαν, βίς έμφνλιον ηολβμον *Ρω- 
ααίους χατεστησβ. Ταύτα δβ λέ^ονσα, μάλλον έβββαΐον 
δι ερώτων. ΚαΙ γαρ ψχβι την οίχιαν, ώσηΒρ ηντον ττα- 
ροντος έχβίνου, χαΐ των τεχνών ον μόνον των έξ έαντη$ί 
άλλα χα] των έχ Φουλβίας γογ-ονότων, καλώς χαΐ μΒγη^ 
λοηρΒτίώς έηΒμβλεΊτο' κ«* τους πΒμηομένονς έη αρχάς 
τινας, η ηράγματα^ των Αντωνίου φίλων υποδεχόμενη, 
συνβηραττβν ων ηαρα Καίσαρος δεη&εΐβν. ^κονσα ^' 
εβλατίτε δια τούτων Άντώνιον ' έμισείτο γαρ άδιχών γυ- 
νάίχα τοιαύιην, Έμιση&η δε χαΐ δια την διανεμησιν, 
ην έτιοιησατο το7ς τέκνοις έν Άλεξανδρείίΐί, τραγιχψ χαΐ 
υηερηφανον χαΐ μισορωμαιον φανείσαν. Εμηλησας γαρ 
οχλον το γνμνάσιον, και '&έμενος έττι βήματος άργνρου 
δυο &ρ6νονς χρυσούς, τον μεν έαυτφ, τον δε Κλεοττάτρί^ι, 
χαΐ τοις τιαισιν ετέρους ταπεινότερους ' πρώτον μεν άπέ" 
φτ^νβ Κλεοπάτραν βασίλισσαν Αιγύπτου, και Κυπρον, 
χαΐ Αιβυης, χαΐ χοίλης Συρίας, συμβασιλευοντος αυτί} 
ΚαισαρΙωνος, ος «κ Καίσαρος έδόχΒΐ του προτέρου γε^ 280 ΡΙ,υΤΛΚΟΗΙ 

γονένοΛ^ ΚΪΛοηατ^αν ^ριυον χαταλιηοντος' δβυιβρορ^έ, 
τους ίζ αντου χαΐ Κλεοπάτρας ^Μ»νς βασιλβίς βασιλέωρ 
ϋα^αγορβίσας, ΐΛλβξάνΰρί^ μα^ ΑρμβίβΙϋ» οαίέρΒίμΒ χαΐ 
Μτ/ϋαα^, χαΐ τα Πάρ&ωτ, οτορ νηαγάγψαί ' ΠτολΒμαίω 
δέ Φοαηκψ χαι ΣνρΙοιν χα» ΚύΜίαρ' αμα δέ χαι ηροη» 
γαγΒ τόίν ηαιδων Αΐίξανδρορ μ&' έσ-θ^τι Μηδακ^, τίάραν 
χαι κίταρο' ορΟ-ψ έχούσΐ], Πτολεμαίοι δε χρψιΐσι παΐ 
χλαμίδι και χαυσίψ διαδτΐματοφόρίρ ΐζβκοσμημέι^οτ* Αν" 
τη γαρ ψ σχΒνη τωρ αη Ιίλβξάρδρον βασιλέίαρ, έχείρη 
δέ Μηδίορ χαΐ ΐΑρμβνΙωρ» ^Ασηασαμέρωρ δε τω» ηαΐδωρ 
τους γονείς^ τον μεν^έρμβρίωρ φνλαχη ηερώηατο, τοτ 
δέ Μαχεδονων, Κλεοπάτρα μεμ γαρ χαΐ τότε χαΐ τορ 
άλλον χρίνοψ ύς ηληϋ-οζ έξιουσα, στοΧψ έτεραρ ίεραρ 
^Ίσιδος έλάμβίχτε, χαΐ νέα *Ισις έχρημάτιζε, 

1»ν. Ταύτα δ »ς συγχλψον έχφίρων'ΚαΙσαρ, χαΐ 
ηολλΜΧΐς έν τφ δημφ κατήγορων^ ηαρωξυνε το ηλίι&ος 
έη ΐΛντωνίον. "Εηε/ίψε δέ χαι ^Αντώνιος αντεριαλων 
έχείνφ. Μέγιστα δ^ ψ, ων ένεχάλει, ηρωτον μ^ν, οτι» 
Πομηηίσν Σιχελίαν αφελόμενος, ουκ ενειμε μέρος οντφ 
της νήσου ' δεύτερον, οτι χρησάμβνος ναΰς ηα^ αυτόν 
ηρος τον πόλεμον, αηεστέρησε* τρίτον, οτι τον συνάρ" 
χοντα Αεηιδον έχβαλων της αρχής, χαΐ ηοκησας ατψον, 
αυτός ^ει στρατον χαι χώραν, χαι προσόδους τας έχεί^ 
νύ^ προσνεμη&εΐσας' έπΙ πασιν, οτι τοις ανιον στρατί•^ 
ωταις άπασαν ολίγου δ&ν ^ΙταλΙαν χαταχειχληροίχνριΐΒ, 
μηδέν λιπών τοΤς ύιείνου* Προς ταντσ Καίσαρ απελο' 
γείτο, Αέπιδον μεν υβρίζοντα χαταπαυσαι της αρχής* 
α δ' εσχηχε πολεμησας, νεμησεο'&αι προς ^Ανιώνιον, 
όταν χ^χεΤνος ΑρμενΙαν προς ηυτον' τοΤς δε στρατιωταις 
Ιταλίας μη μετείναΐ' ΜηδΙαν γαρ εχειν χαι Παρ&ίαν ΑΝΤΟΝίυβ. '28< 

4Μυταυς, ας ηροσβχχ'ησαττο 'ΐ^μαίοιςί χαΧως ογοη^ίσάμΒ• 
ψοι μηα τον αυτοχ^άτορος, 

ι* VI. ΤοΛτ έν ΐΑζμΒνΙ^ διατριβών ^Απάνιος ^χονσβ * 
χα« Καρίδιον βν^νς έχέλβυσβί' έΗχαΙδαια τέλη ληβόρτα 
χαταβαίνΒΐί^ 4ηΙ '&άλασσιχρ. Αυτός δέ ΧλΒοηάτραν α^α- 
λαβωί^ άς Εφόσον ψρΛ. Κίά το ναντιχον έΜϋ σνν^Βΐ 
ηατταχο&Βτ, οχταχοσιαι συν ο^άσι ρηβς, ωτ Κΐβοπάτρα 
ηαρβΊχ9 δΐϋαίοσίας, καΐ τάΧβαττα δισμίξμα, %αί τροφιρ^ τζ 
στρατφ παρτΙ προς τοτ πόίψορ. ^Αντώνιος δέ ττΜσ^β*; 
νηο Αομιτιον χαΐ τανα» αΧλων, έχέΧβυΒ ΚΐΒοηάτραρ πΙ£ί» 
έα Αιγντηου, %ωιύ διαχαραδοχΒΟβ τω^ πόλβμοτ, Ή δί 
φοβουμέιηι τας δί ^Οχταβίας ηάΐάρ ΰάτου διαΧνσΒίς, 
»ί9ΐσΒ ηοΙΧοϊς ΚατΙδιον χρημασιρ ^ΑντωρΙί^ διαλβχ&ψαι 
ηβρί ανιης» ώς οντβ δίχαιον, ατί£ΧαυρΒσθ•αι τον ηοΐεμου 
γυναίκα συμβολας τηΧιΧΌΐύτας διδουσατ, οντβ ννμφέροι^ 
α'&νμοτέρονς ποίΒτν τους Αϊ/υτηίοίίς, μέγα μέρας της 
ραντιχης δυνάμβως οκτάς• ΰΑλως δέ μηδ* ορφτ, ο%ηιρος 
τώτ σνστρατΒνοντων βασιλέων απολβ/ποιτο τφ φρονϋν 
Κλύοηστρα, πολνν μέν χράνον δι €άτης χυβΒρνωσα βα• 
σιλβίαν τασαίτψ, ηοίην δ* έκΒίνο^ συνονσα, χάι μαν&ά" 
ψουσα χρησ^αί πράγμασ^ μΒγάΙοις, Ταντα («^ίοι γαρ 
άς Καίσαρα πάντα ηΒριΒλ^Βίν) Μκα' χαί συνιουσών 
των δυνάμΒωρ, ηλβύσαντΒς νς ^άμον ίν βοηα&Βίαις ήσαν. 
ΙίΙστϊΒρ γαρ βασιλιΛσι χαΐ δίτνάσταις χ/ά τβτράρχαις^ 
Β&νΒσΙ τΒ χαΐ η6λ»σί ηάσαις^ ταΐς μβταξυ Συρίας, χάί 
Μαιωτιδος^ χαί ^Αρμανιας^ χάί ^ΙλΙνριων προΒίρψο τιέμ-- 
πΒΐν χαΐ χομίζβΐν τας άς τον ηόλεμον ηαρασχβνας, οντω 
ηασι τοις τίΒρΙ τον Αιοννσον τΒχνΙταις έπαναγχβς ψ άς 
Σαμον αηαντ(/ίν• χαι της έν κνχλφ σχΒδον άηάσης Οΐ• 
χουμένης ηΒρι^ρηνουμένης χάι ηΒριστΒναζομένης, μία 282 ρι^υτΑΚΟΗΐ 

νήσος έφ ί^μ^αξ ηολλάς ^ίατηνλΒΪτο χαΐ χοιτΒψίχλλΒτο, 
πληρουμένων '&εοίτζων χαΐ χωρών αγανιζομνιτων. Συν- 
εθνβ ^£ χαι π6)Λς ηάσα βουν ηέμτϊονσα, χαΐ βασιλβις 
διημάλωττο τοις νηοδοχοίϊς χμ δωρεαΐς ηρος αλλήλους. 
ΊίΙστβ χαΐ λόγος δι^Βί, τίνες έσονται χρατησαντες ίν τόίς 
4πΐψααοις, οΐ του πολέμου τάς ηαρίχσχΒυας ούτω ηολντε- 
}Μξ έορτάζοηες, 

ΊλΧΗ. ΓενάμβΡος δ <χπο τούτων, τοΊς μα> ηερί τον 
^ιοηπτον τεχνίταις Πριψψ ϊδωχεν οΐχψηριον ' οηηος δέ 
ηλβυσας ^ς ^ί-^ψας, πάλιν έν ποαδιάΐς ην χαΐ 'θΈατροις* 
ζηλοτυπονσα δε Κλεοπάτρα τας Οχταβίας έν τγι ηόλει 
τιμάς (ιγγαπη&τι γαρ υπο των Λ&Ύ][ναΙωιν η Οχταβία μα- 
λίστα) πολλαΐς ονελάμβανΒ φιλοτιμίαις τον δτμον. Οί 
δέ τιμάς αντί} ψηφισάμενοί, πρέσβεις έπεμψαν έπΙ την 
ωχίαν το ψήφισμα κομίζοντας, ων εϊς ην ΐ4ντ<άνιος, ως 
δη πολίτης Α-&ηναΙων' χάΐ δη χαταστας έπ αντιις, λό^ 
γον υπέρ της πόλεως διεξηλ&βν. Εις δέ ""Ρωμην ϊηεμψε 
τους ^Οχταβίαν έχ της οΐχίας έχβαλοΰντας. Απελ-θ^εΊν δέ 
φασιΐ' αυτήν, τα μέν τέχνα πάντα ΐ4ντωνΙου μ8&^ έαυτης 
εχονσαν,βνευ του πρεσβυτάτου των έχ Φουλβίας, (έχϋ" 
νος γαρ ην πάρα τω πατρί) χλαΐουσαν δέ χαΐ δυσφορου^ 
σαν, β» δόξει μία των αιτιών του πολέμου χαΐ αυιη γε^ 
γσνέναι, 'Ρωμαΐοι ί* φχτειρον ουχ έχεινην, άλλί Άντώ* 
νιον, ΧΜ μάλλον οί Κλβοπάτραν έωραχάτες, ούτε χάλλ^ι 
της Οχταβίας, συτε ώρίχ διαφέρουσαν, 

ΙιΥΙΙΙ. Καίσαρ δέ το τάχος χαΐ το μέγε&ος της πα- 
ρασχβυης αχουσας^ έ&ορυβη&η, μη του -Θ-έρους έχείνου 
διαπολεμεΐν άναγχασ&ρ. Καϋ γαρ ένέδει ττολλά, χαΐ 
τους αν&ρωπους έλυπουν αΐ τον χρημάτων εισπράξεις * 
ΆναγχαζόμΒνοι γαρ οΐ μέν αλΧοι τα τήα^τα ιών χαρπών, ΑΝΤΟΝΙϋβ. 283 

οΐ δ έξΒλβνθΒρίχοΙ των ντημάτωι^ αντων τας ογδοαζ 
άηοφέρειν, χατεβόων οιυτον» χ<χί ταραχαΐ κατεΐχοτ έκ 
τοντων ατίασαν τψ Ιταλίαν. Ο&βρ εν τοις μβγίστοις 
αμα^ημοισιν Αντωνίου τψ αναβολψ τον ηολέμόν τ/- 
Ό-^νται, Χα* γα(^ ηαρασχΒνάσασ^αι χρόνον Ι9ωχβ 
Καίσαρι, Ηοϊ τάς ταραχάς των αν&ρωηων έξελνσβ. 
Πρατίόμδνοί γαρ ηγριαίνοντο, ηραχ&έντδς δέ »αΙ δόντΒβ 
ησύχαζαν, Τίτιος δέ χάί ΙΖλάριος, Αντωνίου φΙΙοί^ των 
νηατοίώνί υτΐο ΚΧβοηάτρας ηροηηλαχιζόμΒνοι (ηλβίστα 
γαρ ψαντιώΟησαν αντ^ περί του συστρατΒυβίν) απο- 
δράντβς ωχοντο προς Καίσαρα, κα« πβρι των Αντωνίου 
δια'&ψιων έγίνοντο μηννταΐ, τα γβγραμμένα συνβΜτΒς» 
Άη&ΐΒΟ'το δ^ αύται ηαρα ταΐς Έστιάσι τίαρ&ένοις, χα§ 
Καίσαρος αΐτιουντος, ονχ έδωκαν βΙ δέ βουλοιτο λαμ- 
βάνβίν, ίλ^ΒΪν οιυτον έχέλβυον. ^Ελαββν ουν έΧ^άν' ηα\ 
πρώτον μεν αυτός ΙδΙ(^ τα γβγραμμένα διηλ^Β, χα} παρβ' 
σημ^ατο τόπους τινας ενχατιιγορητουξ' ετιβηα την 
βουΧψ α^ροισας, ανβγΙνωσχΒ, των πλείστων αηδως έχον^ 
των. Αλλοχοτον γαρ εδοξεν Βίναί χαΐ δβινον, βυόύνας 
τίνα διδόναι ζωντα, πβρί ων έβουλη^η γενέσ'&αί μβτα τψ 
τΒΪΛκΊψ• ΕπβψυΒΤο δέ των γεγραμμένων μάλιστα τω 
πΒρΙ της ταφής. Έχέλευε γαρ αντου το σώμα, χαν έν 
'Ρωμγι τελβυτηση, δι αγοράς πομπευ^εν, εις Αλεξάνδρεια 
αν ώς Κλεοπάτραν ατζοσταλ^ναι. Καλονίσιος δέ, Και" 
σαρος έταΊρος) ειι χαΐ ταύτα των εας Κλεοπάτραν έγχλη^ 
μάτων Αντωνί<ρ πρίΛφερε* χαρίσασ&αι μέν αύτγι τας ίχ 
Περγάμου βιβλίο &ηχας, εν αϊς ^χοσι μυριάδες βιβλίων 
άπλων ήσαν έν δέ συνδείπνία, πολλών παρόντων, ανα^ 
στάντα τριβειν αίίτης τους πόδας, Ιχ τίνος ορισμού χα$ 
συνθήκης γενομένης* ^Εφεσίους ί' ανασχεσ^αι, παρον^ ?84 ΡΙ.υΤΑΚΟΗΙ 

τος αντον, κυρίίχν τψ ΚΐΒοπάτραν άσπασαμένους' δι^ 
χοΣοίΊτα ^β ηοΧλάχις τηράρχαις χαϊ βασάι&όσι» έττι βη^ 
ματος^ δελτάρια των ερωτικών ονυχινα χαΙ χρυστάΧλ*να 
δέχΒσ&αι παρ αντης, χαΐ άνηγινωσχβιν ΦουρνΙου δέ 
λέ^οντοζί ος ψ αξιώματος μΒγάΙσυ, χαί δεινότατος ββ• 
9ΐ8ΐν 'Ρωμαιων, την μεν Κίεοπάτραν έν φορείί^* δια της 
αγοράς χομίζεσ&αι, τον δ Αντωνιον, ώς είδεν, αναηηδη^ 
σαντα, ττρ^ μεν δίχψ αηολιηεΐν, ^χχρεμαννύμενον δε του 
φορείου ηαραπεμπειν έχεινην, 

ΙιΙΧ. ΑΏμ τούτων μεν ίδοχει τα ηΐείστα χαταψεύ' 
δεσ&αι Καλουίσιος. 01 δε φίλοι του ί4ντω¥ΐου ηεραίν• 
τες έν 'Ρώμτι τον δημον Ιχετευον, ?να δ^ έξ αυιών εηεμ" 
ψαρ, Γ^μΙνιον^ δεομενοι του ^Αντωνΐ(Α)ί μη περηδείν αν• 
τον άποψηφισ^έντα της άρχης, χοϋ ηολψιον 'ΡείμαΙων 
άναγορευ^εντα, Τ^μχνιος δε ηλενσας εις τιρ'*£λΧάδα, 
ΚλΒοηάιρί} μεν ψ υηοτηος, ως υπέρ ^ΟχταβΙας ηράττων^ 
σχωπτόμβνος δε ηαρα δύηνον αεί, χαΙ χλισίαις ατίμοις 
προηηλαΜίζόμενος ηνείχετο, καιρόν έντευξεως αναμένων 
κελενσϋ-εις δε λέγειν, έφ οίς ηχεί, πάρα το δείπνον, την 
μεν αλλη;ν ϊφη νηφοντος είναι διάλεξιν' & δε χαΐ νηφων 
έπιστασϋαι χαι με^υωτ, οτι καλώς ιξει πάντα Κλεοπά^ 
τρας ας ΑΧγυπτον αηαΧλαγείσης» Προς τούτο του Αν" 
τωνίου χαλεπ^ναψτος, η Κλεοπάτρα- „ Καλώς, ϊφη, ηε* 
ποίηχας, ω ΓεμΙνιε, την άλη&ειαν άνευ βασάνων έξομο» 
λογησάμβνος.'* ΓεμΙνιος μεν ουν μετ ολίγας ημέρας 
αποδρας εις 'Ρώμην ωχενο, ΙΙολλους δε χαϊ των άλλων 
φίλων οι Κλεοπάτρας" κόλακες έξέβαλον, τάς παροινίας 
κα\ βωμολοχίας ουχ ίηομένοντας' ων καΐ Μάρκος ψ 
Σιλανος, χαϊ Αέλλιος, ο Ιστορικός. Ούτος δε και δεισαι 
φησίν έπιβουλτρ^ έκ Κλεοπάτρας, Γλαύκου, του Ιατρού, ΑΝΤΟΝίυβ. 285 

φρασατίος αυτο), ΙΤ^σεχρουσβ δε ϋΤΑθοττάτρ^ πάρα 
δβκινον, ΒΪτϊύι^ρ αυτοΤς μεν οξίνψ έγχβΐσ&αι, Σάζμβηον 
δε ηίνΒΐν έν 'Ρωμτ^ ΦαλΒρϊνον, *0 δε Σάρμβντος ψ των 
Καίσαρος παιγνίων παιδάρίξίν, α διλίχια *ΡωμαΊοι Μα• 
λονσιιν, 

ί^X. ^&7^£^ δε ηαρΒσηΒυαστο Καίσαρ ίχιχνώς, ψηφί^ 
ζεται Κΐβοηάτρξίί ηολψΒΐν, αφηΐεσ&αι δε της αρχής Άν^ 
τώνίον, ης εξέστη γ%ψαιχΙ. ΚαΙ ηροσειτίΒ Καίσαρ, ώς 
Ιίίντίάινιος μεν νπο φάρμακων ονδ^ έαντου κρατοίη* πο- 
λεμονσί δ^ αντοι^ ΜαρδΙων, 6 βυνουχος, χάΐ Πο^βινος, 
ϋάΐ Είρας, η Κλεοπάτρας χουρΒυτρια, παΐ Χάρμιον, νφ 
ων τα μέγιστα διοιχεΧταί της ηγεμονίας. Σημεία δε προ 
Ίοΰ πολέμου τάδε γενέσ&αι λέγεται, ΠεΙσανρα μεν, 
ΙίνταΰνΙου πόλις χληρουχία, ψασμένη ηαρα τον ^ίδρίαν, 
χασμάτων ίτηορ^αγέντωιν, κατεηό'&η. Των δε περί ^Αλ- 
βαν ΐ4ντωνΙον λ^&ίνων ανδριάντων ένος Ιδρως ονΒτιΙδνεν 
ημέρας πολλας^ αποματτόντων τινών, ου πανόμενος. Εν 
δε Πάτραις διατρίβοντος αυτού, χεραυνοΊς ίν^πρησ^η το 
^Ι/ράχλειον χαΐ τηςίέϋ-ψ^σι γιγαντομαχίας υπο ττνευ* 
μάτων 6 ^ι6ννσος έχσεισ-θεις εΙς το 'Θ'έατρον χατηνέχ&η. 
ΙΤροσωχεΙου δ έαυτον ^Αντώνιος Ήραχλεΐ κατά γίνος, 
χαί Αιονυσω χατά τον του βίου £ζλον, ωστίΒρ εΧρψαι, 
Αιονυσος νέος προσαγορευομενος* Ή 6^ αυτή -θνελλα 
χαΐ τους Ευμβνους χηι Ιίττάλου χολοσσους, έπιγεγραμ^ 
μένους *ΑντωνΙους, Ά-^ηνι^σιν έμπεσονσα, μονούς έχ πολ- 
λών ανέτρεψε. Ή δε Κλεοπάτρας ναυαρχίς έχαλεαο μεν 
ΑντωνΙας' σημεϊον δε περί αυτήν δεινον έφάνη. Χέλι- 
δόνες γαρ υπο την πρυμναν ένεόττβυσαν* ίτεραι δ έπελ- 
•&ονσαι χαΙ ταύτας (ξηλασαν, χαΐ τα νεοττια διέφ&ει- 
ραν. 286 ΡΙ.υΤΑΚ.0111 

Ι^ΧΙ. Σ\ινιοντων ^β η^οζ τον ηοΐεμορ, ΑντωνΙφ μεν 
ήσαν αί μάχιμαι ν^Βς ονκ έΐάττους η^ντοΜοσιωρ^ έν αις 
οχτ^^βις ποϊλαί αοί δΒκηρβις, ΗΒΗοσμημέναι σοβϋίρως χαΐ 
ηαντη^νρΜώς' στρατον δέ μνριάδβς δέχΐι, δισχίλιο^ δ 
ίτιπβΐς έπΙ μνρίοις. Βασιλβίς δ ντΐηχοοι συνεμάχουν, 
Βοχχος, 6 Αιβίκαν, χαΐ Ταρκόνδημος, 6 της ανω Κιλικί- 
ας, ΗαΙ ΚαηηαδοϋΙας μεν Ιέρχέλαος, Παφλαγονίας δέ 
Φιλάδδλφος, Κομμαγψης δέ Μιό^ριδάτης, Ι^δάλλας δέ 
Θρφίης^ Ούτοι μεν αντω ηαρησαν. Έη δέ Πόντου 
Πολεμίον στρατον Μπεμηδ, χαΐ Μαλχος έξ Αραβίας, χαΐ 
Ηρώδης ο Ιουδαίος• ειι δ^ ^Αμνντας, ο Ανκαονααν, χαΐ 
[Αη'ίάταρος, 6] Γαλατών ^σσιλβνς * ψ δέ χαΐ πάρα τον 
Μηδων βασιλέως άηΒσταλμένη βοη&Βία, Καίσαρι δέ 
νψς ήσαν ηρος αλ^ρ^ τιβντηκοντα χαι διαχόσιαι, κττρα^ 
του δ οχτώ μυριάδ86, ιπηβΐς δέ παραπλήσιοι το πλη&ος 
τοΊς ηολβμίοις, Ηρχον θ', ^Αντώνιος μέν της αη Ευ- 
φράτου χαι ΐΑρμβνίας μέχρι ηρος τον ^ΐώνιον Χ(μ ^ΙΙΧνρι- 
ους' Καίσαρ δ αη Ιλλυριών της έπι τον έσηεριον ώχ6- 
ανον χηΟηχούσης, χαι της απ ωχβανου πάλιν ^Ι το 
Τνρ^ψιχον χαι Σιχελιχον πέλαγος. Αιβυης δέ την '/τα- 
λΐξ^ χαΙ^Γαλατίί^ί χαι ^Ιβηρι^ Ι^^Χζ^ στηλών "Ήραχλείων 
αντιπαρηχουσαν είχε Καίσαρ• τα δ^ αηο Κνρηνης μέ- 
χρις Αι&ιοπΙας, Αντώνιος, 

^^XII. Ούτω δ αρα προσ&ηχη της γνναιχος ην, 
ώστε τω πεζω πολύ διαφέρων, έβουλετο του ναυτιχο^ το 
χράτος είναι δια Κλεοπάτραν* χαΐ ταντα, πληρωμάτων 
απορίί^ συναρπαζρμενους ορών υπο τών τριηραρχών\ίϋ 
της πολλά δη τλάσης Ελλάδος οδοιπόρους, ονηλάταί 
•Θεριστάς, έφηβους* χαΐ ονδ* ούτω πληρουμένας^ τ\ 
ναΰς, άλλα τάς πλείστας αποδεείς χαι μοχ&ηρώς πλει ΑΝΤΟΝίυδ. 287 

σας. Καίσαρ δ ου ηρος νψος, ονί* ογχορ, έταδειχτί- 
κώς ττΒτηητνΙαις νανσΐν, βυστρόφοις δέ και ταχβίαίς καΐ 
ηβηληρωμέραίς απρίβως ^ρτνμβνος, έν Τάραντι κα» 
ΒρΒντησίφ άννέχω» το ναυτίΜον, ϊτίβμηΒ τιρος Ιίηώι^ιον, 
αΐιώι* μη διατρίβαν τον χρονον, αλΑ' ϋρχΒΟ'&αι μβτά των 
δννάμβωιτ' αυτός δβ τω μέρ στόλω ηαρέξβιν ορμονς 
οΗωΧντως »αΙ λιμέί^ας, νηοχωρησβιρ δέ τζ% πίζω της -^Ιτα- 
λίας ϊτίηου δρόμον άπο ^αλάσσης^ μέχρις αν ασφαλώς 
αηοβ^ και στρατοπβδβυση^αι. Τούτοις άντιχομηόιζων 
ΐ4ντώνίος, αυτόν μεν 8ΐς μονομαχίαν ηρονκαλβΤτο, καίπερ 
ων ηρβσβυτβρος^ βΙ ^€ φευ^^οι τοΰτο, ηβρί Φαρσαλον 
ηξίου τοίς στρατοίμασιν^ ως ηάΧαι Καίσαρ ΐία\ Πομηη' 
ϊος, διαγωνίσασ-θ-αι. Φ-&άν8ΐ δέ Καίσαρ, Αντωνίου ηβρί 
το ^Ακιιον ορμουντος, έν ω τόηω νυν η ΝΐΗοηολις ίδρυ^ 
ταΐί διαβαλων τον ΐόνιον, χαΐ της "^ΗτηΙρου χωρίον, ο 
Τορύνη καλείται, κατασχών' ΌΌρνβονμένων δέ των ηβρί 
τσνΆντωνιον,{υστέρ8ΐ γαρ ίπβζος αυτοΊς)ημέν ΚλΒοηά- 
τρα σκωητουσα* ,,Τΐ δβινον, έλεγαν, ύ Καίσαρ έηΐ τ^ 
τορυνα κάΌ'η^ΐαι;^^ 

ΙιΧΙΙΙ. ^ίντώνιος δ^, αμα ημέρφ των ηολβμιων έηΐ' 
πλεόντων, φοβη^άς, μη των έηιβατών έρημους ιλωσι τάς 
ναΰς, τους μεν έρέτας οπλίσας έπΙ των καταστρωμάτων 
ηαρέιαξβν οψβως ινεκα, τους δέ ταρσούς των νβων έγεί- 
ρας χαΐ ητερωσας, έκατέρω&βν έν τφ στοματι ηβρι το 
^Λντιον αντιηρωρους συνέίχεν, ώς ένηρεις και παρβσχβυ' 
ασμ£να; αμυνεσ^αι, Κ(ύ ΚοΆσαρ μέν οντω καταστρα^ 
τηγη&βΐς άηΒχώρησβν. "Εδοξβ δέ καΙ το ύδωρ βυμηχά^ 
νοίς έρυμασί τισιν έμτιεριλαβων, αφβλέσΌ'αι τους ηολεμί^ 
ους, των έν χνκΑφ χωρίων ολίγον καΐ ηονηρον εχόντων. 288 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΪ 

Ενγνωμόυ^ως δί αα} ^ομιτίνι ηρξ)σψέχ&η ηηφα την Αλθ- 
οηάτρας γνώμψ. Εηύ γα^ έκβα^ος ηδη -πνρέττοιν 6ΐ$ 
μίχρον έμβας άχάηορ, ττρος Καίσαρα μηέστη, βαρέως 
ένεριων 6 Ι/ίηώριος, όμως ηάσαν αυτφ τψ αηοσχΒνην 
μβτα των φίλωρ χαΐ των '&ΒραπΌττων άηίηβμψΒ, ΚαΙ 
^ομίτιος μεν, ωσηβρ έτη τζί μη λα&βίν την αηιστίαν «ν- 
τον χαι ηροδοσίαν μεταβαλλόμενος, βν^νς έιβλεύτησ^ν» 
*Εγένοντο δέ χαΐ βασιλέων αηοστάσΒίς, Ιίμύντου χα} ^η^ 
ιοτάρου, προς Καίσαρα. Το δέ νϋκνηχον (ν ηαντί δνς^ 
ηραγουν χαΐ ηρος αηασαν νστερίζον βοηϋ^Βίαν, αυ&ις 
ηνά^αζί τφ ηβζ^ ηροσ^ειν τον ^Αντωνισν, '^σχβ δέ 
χαΐ Κανίδιον, τον άρχοντα του ηΒζου, μηαβολη γνώμης 
ηαρα τα δβιινά' χάΐ σν%'8βονλ8υΒ ΚλΒοηάτραν μέν αηΟ" 
ηέμηΒΐν, αναχωρησαντα δ' ύς Θρφιψ, η ΜαχβδονΙαρ, 
ηβζομαχΐ^ χ^α^αι. ΚαΙ γαρ ^ιχόμης, ο Γ)Βτών βασιλβυς, 
νηισχνΒίτο ηολλ^ στρατί^ βοη^ησΒίν ονκ Λναι δ αΙ- 
σχροτ, βΙ ΚαΙσαρι, γβγνμνασμένΐΛ πΒρ$ τον ΣιΧΒλίΜιν ηό' 
λψον, έχστησονται της θαλάσσης, άλλα δβινσν, μ τέ» 
τίβζων αγώνων εμπειρότατος ων Αντώνιος ον χρησβται 
ρώμυ χάΐ τίαρασχενι} τοσούτων οπλιτών, εΙς νους διανέ- 
μων χαΐ χαταναλισχων τψ δύναμιρ. Ου μίιν αλΧ* έξενΐ" 
χησβ Κλεοπάτρα δια των νέων χρι&ψαι τον ηόλεμον, 
ηδη τΐρος ψ%γψ ορωσα, χαΐ τιθεμένη τα χα^ έαυτην, 
ουχ οπού προς το νιχφν εσται χρήσιμος, άΧί ο&8ν απΒΐ- 
σι ζ^στα, των πραγμάτων άπολλνμένων. Ην δέ μαχρα 
σχέλη χατατείνοντα προς τον νανστα&μον από της σί^α- 
τοπεδείας, δι ων ο Αντώνιος έίώ^Βΐ παριέναι μηδέν 
υφορωμΒνος. Οΐχέτου δέ ΚαΙσαρι φράσαντος, ως δυνα^ 
τον βΐη χατιοντα δια των σχΒλών σνΧλαβεΊν αυτόν, επΒμ^ 
ίρε τους συνβδρεύσ οντάς. Οι δβ παρά τοσούτον ηλ&σν. ΑΝΤΟΝίυβ. 289 

ωστβ αννα^ηασαι τον ηροηγονμβρον αντου, π^οΒζανα•• 
στάτΐΒς' αυτός δέ δράμα) μόλις υτΐεξέφυ^βν. 

ΙιΧίν. ΙΙς δε νανμαχβο' έδέδοχτο, τάς μβν αλλάς 
έί^έτΐρησβ νανς, ηλψ ^ηχοντα των ΑΐγνητΙ<ΰν τας δ^ 
αρίστας χα) μβ^ίστας άηα τριήρους μ^ρι δβχηρονς ^7τΑ?;- 
ρου, δισμνρίους έμβιβάξούν οπλίτας, χαΐ δισχιλίονς το- 
ξότας. ^ν&α ηβζομάχον άνδρα των ταξιαρχώρ λέ^^ονσι, 
παμηοΐλονς ηγωνισμένόν αγώνας ΆντωνΙφ, χαΐ χατ(χ> 
τετρίμμένον το σώμα, τον ΐΛντωνΙου ηαριόντος, αναχλαν^ 
σασ&αι, χαΐ εΙπειν η II αντοτιρατορ, τΐ των τραυμά- 
των τούτων, η τον ζίφους, χαταγνους, έν ίνλοιςπονηροΐΐς 
ϊχβις τας ελπίδας; Αιγύπτιοι χαΐ ΦοΙνιχΒς έν '&αλάσστι 
μαχέσ'&ωσαν, ημΐν δε γην δος, *φ ης 6Ϊώ&αμΒν έστώτες 
άηο'&νησχΒΐν, η νιχ^ν τους πολεμίους." Προς τανταμη- 
δ(ν αποχρινάμενος, άλλα τ^ χΒ^ι χα2 τώ προσώπω μόνοι 
οίον (ρίελενσόμενος τον αν^^α ϋ-αρρείν, ηα^Α^εΐ', ου 
χρηστας έχων ελπίδας ' ος γε χαΐ τους χνβερνψας, τα 
Ιστία βουλομένους άπολιπεΐν, ηνάγχασεν έμβαλέσ&αι χαΐ 
τίύμιζβΐν, λέγων, οτι δεΊ μηδένα φεύγοντα των πολε^ 
μίων διαψνγεΐν. 

ΙιΧν. 'Εχείνψ μεν ουν τψ ημέραν χάϊ τρεΙς τάς ίφε- 
ξης μεγάλω πνευματι χυμαν&έν το πέλαγος τψ μάχψ 
έπέσχε, πέμπτιι δε, νψΒμίας χαι γαλήνης άχλνστου γε- 
νομένης, συν^εσαν* ^Αντώνιος μεν το δεξιον χέρας έχων 
και Ποπλιχόλας* ΚοΙλιος δε το ευωνυμον' ίν μέσψ δε 
Μαρχος Οχτάβιος, χαΐ Μαρχος Ινστηϊος, Καίσαρ δ' 
έηΐ του Βυωννμον τάξας Αγρίπηαν, αντω το δεξιον χα- 
τέλίΛβ. Των δε ηεζων, των μεν Αντωνίου, Κανίδιος' 
των δε Καίσαρος, Ταύρος έπΙ της &αλάττης παράταξαν- 
τβς ησυχαζον. Αυτών δε τών ηγεμόνων, Αντώνιος μϊν 
Ρΐ-ϋτ. VIII. Τ : ' ^"^ * 290 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 1 

έηΒφοίτα ηανταχόσΒ χωπηρβι, τους στρατίξίτας Λοιροοία- 
λων, νπο βρί^ους των νβώρ, ωσπερ έκ γης εδραίους μα^ ι 
χβσϋ'αι, τοΐςδέχνββρνήτόίΐς ΟιαχΒλευίμβνος, ωσπερ ορμοί- | 
σαις ατρέμα τα7ς νανσΐ δέχβσϋ-αι τάς έμβολας τον Λο- 
λεμίων, τψ περί το στόμα δνσχωρίαν φυλάττορτας. 
Καίσαρι δέ λέγεται μίν ετι σχότονς άηο της σχηνης 
χνχλω περίΐοντι προς τάς νανς άνϋ^ρωπος έλαυνωρ ονον 
απαντησ αι. Πν^ομένω δύ τοννομα γνωρισας αντον, 
είπερ' ,,'ΈμοΙ μεν Ευτνχος όνομα, τω δ^ ορίρ ^V«ων.*' 
^10 χαΐ τόΙς ψβόλοις τον τοηον κόσμων νστερον, ίοτη- 
σε χαλχονν ονον χαΐ ανθ'ρωηον, Επιδών δε την αΧλην 
ηαράταζιν, εν τϊλοΐω προς το δεξιον χομισ-^είς, έ&οιν- 
μασεν ατρεμουντας εν τοίς στενόϊς τους πολεμίους, Ίΐ 
γαρ οιψίς ην των νέων επ αγχνραις ορμονσών. ΚαΙ 
τοντο μέχρι πολλού πεπεισμένος, άνείχε τάς έαυτου περί 
οχτώ στάδια των εναντίων αφεστώσας. 'Έχτη δ^ ι;ι/ ώρα, 
χαι πνεύματος αίρομένον πελαγίον, δυσανασχετουντες οΐ 
^Λντωνίον προς την διατριβην, χαΐτοιςνψεσι χαΐ μεγέϋεσι 
των οίχείων νέων πεποιϋ^ότες, ώς απροσμάχοις, το ενώνυμον 
έχίνησάν, ΐδων δε Καίσαρ ησ•&η^ χαΐ πρνμναν έχρονσατο τφ 
δεξίω, βονλόμενος ετι μάλλον έχ τον χολπου χαΙτών στενοί 
ϊξω τ ους πολεμίους έπισπάσασ&αι,χαΐ τιεριπλέων ενηρεσι 
σχάφεσι τόϊς έαυτου συμπλέχεσ&αι προς τάς νους νη^ 
ογχου χαΐ πληρωμάτων ολιγοτητος αργάς καΐ βραδείας. 
XXVI. Αρχομένου δε του αγώνος έν χερσιν είναι, 4μ~ 
βολαΐ μεν ουχ ήσαν, ουδ αναρρηξεις νέων τώνμεν Λν- 
τωνίον διά βάρος ρυμην ουχ έχουσών, η μάλιστα ττοιβΊ 
τας των^μβολων πληγάς ενεργούς ' των δε Καίσαρος ον 
μόνον αντιπρωρων συμφέρεσ^αι πρυς^ χαλκωματα στέ- 
ρεα χαΙ τρα/£(χ φυλασσομένων, αλλά μηδέ κατά πλβυράν ΑΝΤΟΝίυβ. 291 

ίμβοΧας δίδονοα ■Θ'αρρουντων. Αηβ&ξανοντο γαρ τά 
ψ^ολα ξζ^,δίως) τι ηροστϊέσεΐΒ σαόφεσι τετράγωνων ξνλων 
μεγάλων σιδηρω σννηρμοσμένων ηρος αλΑτ^λα δεδεμένοις, 
αν ονν ηεζομαχια ηροσφερης ο αγων' το δ αληΰ ύστε- 
ρον ειπείν, τειχομαχίχ, ΤρεΊς γαρ αμα και τέσσαρεζ' 
ηερί μίαν των ^Αντωνίου σννείχοντο, γέρροΐζ πάΐ δόρασι, 
καΧ κοντοΊς χρωμένων μοΙ πνρΰβόλοις' οΐ δ Αντωνίου 
καΙ χαταπέλταις αηο ξύλινων πνργων ίβαλλον. Αγρίη- 
ηον δε Ό-άτερον χέρας εις χνκλωσιν (χτείνοντος, αντανά- 
γειν Ποηλίϋόλας αναγχαζόμενος, αηερρηγνντο των μέσων. 
Θορνβουμένίον δε τούτων, χαΐ σνμηλεκομένων τοις περί 
τον ΐ4ρρούντίον, άχρίτου δε χαΐ χοινης Γη ττις ναυμαχίας 
συνεστωσης, αίφνίδιον αί Κλεοπάτρας έξηχοντα νηες 
ωφϋ^ησαν αΐρόμεναι προς αποπλουν τα Ιστία, χαΐ δια 
μεοου φενγουσαι των μαχόμενων ήσαν γαρ οπίσω τε- 
τ αγμεναι των μεγάλων,καΐ διεχπίτΐτονσαιταραχψ έποίουν. 
Οί δ ενάντιοι -β-αυμάζοντες εϋ^εωντο, τω ηνενματι χρω- 
μίνας ορώντες χαΐ επέχουσας προς την ΙΙελοπόννησον. 
Εν&α δη φανερον αυτόν Αντώνιος έποίησεν, ουτ άρχον- 
τος, ουτ' ανδρός, ούτε όλως Ιδίοις λογισμοίς διοιχονμερος, 
αλλ , όπερ τις παίζων εϊηε, την ψυχψ του έρώντος εν αλ- 
λοτρίω σώματι ζτ/ν, έλχόμενος υπο της γυναιχος, ωσπερ 
συμπεφυχώς χαι σνμμεταφερόμ&νος. Ου γαρ ϊφ&η την 
{κείνης ιδων ναυν άποπλέουσαν, ηαΐ πάντων εχλα&ομε- 
νος, και προδους και αποδρας τους υπέρ αυτού μαχόμε- 
νους χαΐ -Οτησκοντας, εις πβντηρη μετεμβας, Αλεξάνδρου 
του Σύρου καΐ Σκελλίου μονών αντω συνεμβάντων, έδίω- 
χβ την απολωλεκυΐαν ηδη καί προσαπολουσαν αυτόν. 

XXVII. Εκείνη δε γνωρίσασα σημείον απο της 
νεως άνέσχε • χαΐ ^ροσενεχ&είς οΰτω χαΐ αναληφ^εϊς, 

Τ3 ι 

ν 

292 ρΐ-υτΑκαπι Ι 

έϋΒίνψ μίν οντ Βίδΰν^ οντ' ωφ^η * ηαρύ'&ωρ δέ μο^ 
νοζ 8Ϊς ηρώραν, έφ (χυτου έχά&ητο σιωπτ^, τάΐς χβρσίν 
άμφοτέραις ^όμενος της χ&ραλης, Έν τούτω δε Χιβυρ- 
νΐδες ωφ&ησαν διωχονσαι πάρα Καίσαρος* 6 δ αντί•- 
τιρωρον έηιστρίψΒΐν τψ νανρ χελεύσας, ταζ μ&^ αλλάς 
ανεστειλβρ' Ει^ρυχλης δ ο Αάκων ένέχΒίτο σοβαρός^ 
λό^χψ τίνα χραδαινων αηο τον καταστρώματος, ώς 
αψησων πς αυτόν. Εηιστάντος δέ τ^ ηρώρα τον *Αν~ 
τωνίου, χάϊ, ,,Τίς οντος, Βΐηόντος, ο διώχωρ Άντωνιον;** 
,ί^Εγω, ^ηβν, Ενρνχλης ο Ααχάρονς, τ^ Καίσαρος τί^ΐ] 
τον τον πατρός έχδιχών ϋ-άνατον." Ό δε Ααχάρης υπ 
Αντωνίου λν^στβίας αΐτίφ πβρίπεσών έπβλβχίσ-θ^η» Πλτρ^ 
ουχ ενύβαλεν ο Ευρυχλης ας τψ ^Αντωνίου ναΰν, αλλά 
την έτίραν των ναυαρχίδων (δυο γαρ ήσαν) τφ χαλκω^ 
μάτι πατο^ας περίΒρομβι^σΒ, χαΐί ταυτην τΒ πλαγίοιν πβ- 
ριπεσουσαν ΒίλΒ, χαΐ των αλλω» μίαν, έν τ^ πολυτεΐέίς 
σκβνα» των ηΒρΙ δίαιταν ήσαν, Απαλλαγέντος δε τού- 
του, πάλιν ο Αντώνιος εις το αυτό σχΐ}μα χα&ύς εαυ- 
τόν, ησυχίαν ηγΒ' χαΐ τρβις ημέρας χα&^ έαυτον έν 
ηρώρψ διαιτη^είίς,ΒΧΘ' υπ* οργής, ε^τ^ αΙδουμΒνοςέχΒίνην, 
Ταινάρ(^ προσεσχεν• ^Ενταΰϋ-α δ* αυτούς αί συνηϋ^Βΐς 
γυναοίΒς ττρωτον μεν &>ς λόγους αίληλοις συνηγαγον, Βίτοί 
συνδειπνείν χαΐ συγχα'&ευδειν έπεισαν. "Ηδη δε χα* των 
στρογγυλών πλοίων ουχ ολίγα, χαΐ των φίλων τίνες έχ της 
τροπή; η&ροίζοντο προς (χυτους, αγγέλλοντες, απολωλέ^ 
ναιτοναυτιχον, οιεσ-Θ-αι δε τοπεζβνσυνΒστάναι. ^Αντώνιος 
δε προς μεν Κανίδιον αγγέλους εηεμψΒν, αναχωρεΐν δια 
Μαχεδονίας είς ^Ασίαν τφ στ^ατφ χατα τάχος χελενων, 
αυτός δε μέλλων απο Ταινάρου προς τψ Αιβΰιρ^ διαί- 
ρειν, δλχάδα μίαν πολύ μεν νόμισμα^ πολλού δ* αξίας εν ΑΝΤΟΝΙϋδ. 293 

αογυρίΛ χαΐ χρυσφ χατασχβυας των βασιλικών χομίζου- 
σαν (ξελόμβνος, τοις φίλοις έτιέδωΗβ, χοινί} νθίμασ^αίχαΐ 
σώζβιν έηντους χδίβυσας. Ά^ουμένονς δ^ χαΐ χλαΐορ^ 
τας ΒυμΒνώς ηάνυ χα• φιΧοφζονως παραμνϋ^σαμενος 
χαΐ δ8η•9•8ΐς, απέστβιλΒ' γράψας προς Θεσφιλονί τον έν 
Κορίν&ω διοιχητψ, όη(ΰς άσφάλβιαν ίχηοφστι, χαΐ αιτο- 
χρνψυ τους άνδρας, αχρις αν ίλάσασ'&αι Καίσαρα δυ^ 
νη&ίοσιψ. Ούτος ην Θΐοφιλος, ^Ιππάρχου πατήρ, του 
ηΧεΙστον παρ Αντωνιω δυνη&έντος, πρώτου δέ προς 
Καίσαρα τώι απΒΧΒυ&έρων μηαβαλομένου, χάϊ χατοί" 
χησαντος υστΒρον εν Κοριν&οκ 

Ι^ΧνίΙΙ. Ταντα μίν ονν τα χατά τον Άντώνιον, 
^ν Αχτιω δέ ποίνν 6 στόλος άντισχών ΚαΙσαρι χρόνον, 
χαΐ μΐγιστσν βλαββις υπο του χλυδωνος υψηλού χατα 
πρώραν ισταμένου, μόλις ώρας δΒχάτηζ απύπΒ. ΚαΙ ΐ'β- 
κροί μίν ου πλβίους έγένοντο πενταχισχιλιων , έάλωσαν 
δέ τριαχόσιαι νηβς, ως αυτός ανέγραψα Καίσαρ, ΙΙι^ 
σ&οντο δ* ου πολλοί πΒφβ%γ6τος ^Αντωνίου, χάϊ τοΙς 
πυ&ομένοις το πρώτον άπιστος ψ 6 λόγος, β\ δέχα χηΐ 
εννέα τάγματα πεζών αψτητων χαΐδισχιλίους έπίμυριοις 
Ιππβίς απολιπών οΧχβται, χα&^άπβρ ου πολλάχις έπ αμ- 
φότβρα τ^ τύχη χοχρημένος, ουδέ μυρίων αγώνων χαΐ 
πολέμων μεταβολαΤς έγγβγυμνασμένος. Οί δέ στρατιώ- 
ται χαΐ πόθΌν τίνα χαΐ προσδοχίαν βίχον, ως αυτίχα πο- 
'&έν έπιφιχνησομενου' χαΐ τοσαντψ έπεδείξαντο πίστιν 
χαΐ αρετην, ώστε χαΐ της φυγής «ντον φανϋ^α^ γενομε- 
>ΐ2ς, ημέρας έπτα συμμεΧναι, περιορώντες έπιπρεσβευομε- 
νον αυτόΐς Καίσαρα. Τέλος δέ, του στρατηγού Κανι- 
διον νυχτωρ αποδράνιος, χαι χαταλιπόντος το στρατυπβ- 
δον, γενόμενοι πάντων έρημοι, χάΙ προδο&έτκες υπο των Γ 294 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

αρχόντιαν, τω κρατουντι προσεχώρησαν. Εκ τούτον 
Κοίΐσαρ μεν έπ^ ΐΛ&ψας επλ&υσβ, καΐ διαλλαγβις τοις 
'Έλλησι, τον πβριόντα σίτον εκ του πολέμου δίένειμε τάΐς 
ηολεσι τΐραττουσαις α&λίως, κοίΐ ηΒριχεκομμέναις χρη- 
μάτων, άνδραποδων, υποζυγίων. *0 γονν προπάππος 
ημών, Νιχαρχοςί^δίηγΒΐτο,τουςπολΙτας απαντάς ανάγκα- 
ζεοϋαι τοις ωμοις καταφέρβιν μέτρημα πυρών τΒταγμέ- 
νον έπΙ την προς ΑντΙκυραν '&αλασσαν, υπο μαστιγών 
έπιταχννομένους * και μίαν μεν ούτω φοράν ένΒγχβΐν, την 
δε δεντέραν ηδη μβμΒτρημένοις καΐ μέΧλονσιν αϊρβσϋ^αι, 
νενικημένον Αντωνιον αγγεληναι, καΐ τοντο διασώσαι την 
πόλιν 8υ&υς γαρ, των Αντωνίου διοικητών καϊ στρατιω- 
τών φνγόντων, διανΒΐμασ&αι τον σίτον αυτούς, 

ΙιΧΙΧ. Αντώνιος δε, Αιβυης άιψάμΒνος, κα\ ΚΧβο- 
ηατραν Βίς Αϊγυπτον εκ Π&ραιτονιου προτιεμψας, αυτός 
ατΐέλαυ&ν ίρημίας αφ&όνου συν δυσΐ φίλοις άλύων και 
ηλανώμενος, !Ελλψι μεν Άριστοκράτει ^ψορικώ, "Ρω- 
μαίω δε Αουκιλίω * περί ου δι έτερων γβγράφαμΒν, ώς 
!^ν ΦιλΙπποις, υπέρ τσυδιαφυγείν Βροΰτον,αντος αυτόν, ως 
δη Βρυΰτοςών,ένΒχΒίρισΒτοΊςδκάκουσί' καιδιασωϋε^ςυπ* 
Αντωνίου ί δια τούτο πιστός αυτφ καΐ βέβαιος άχρι τών 
έσχατων καιρών παρέμεινεν, ^ΕπΒ\ δε καΐ τψ ένΑιβυ^ δυνα- 
μιν ο πβπιστΒυμένος άπέστησ&ν, ορμησας έαυτον άνβλΒΪν,καΙ 
διακωΧυϋ-Βΐς υπο τών φίλων, καΐ κομισ-θ^βΐς είςΆλεξάν- 
δρΒίαν, εύρε Κλεοπάτραν έπιτολμώσαν έργω παραβολω και 
μβγάλω. Του γάρ έΐργοντος ισ-Θ-μον τψ έρυι^ράν άπο 
της κατ ΑΧγυπτον ϋ-αλάσσης, καΐ δοκουντος ^Ασίαν καΐ 
Αίβυην ορίζβΐν, τι σφίγγεται μάλιστα τοΊς πελάγεσι, καϊ 
βραχυτατος &νρ6ς έστι, τριακοσίων σταδίων όντων, ένε- 
χείρησεν ^^ασα τον στόλον, υπερνβωλκησαι, καΐ κα^είσα ΑΝΤΟΝΤυβ. 295 

τας νίχυς ΒΪς τορ Αραβιχον χοΧπον μ^τα χρημάτων τίολ- 
λων καΙ δυνάμεως, εξω χατοίχείν, αηοφνγοΰσα δονλβίαν 
χαΐ ηολεμον. ΕηβΙ δε τάς ηρωτας άνεΧχομένας των 
νεών οί ηβρι την Πέτροα^ Ζίραββς χατέχοιυσαν , ετι δ^ 
Αντώνιος τον έν Ι4χτιω στρατον ωβτο σνμμένβιν, έπαύση- 
το, χοΐΐ τας έμβολα^ έφυλατταν. ^Αντώνιος δβ, τψ ττό- 
λιν έχλιτίών χα) τάς μβτά των φίλων διατρφάς, οϊΉησιν 
εναλον χατβσχΒναζρν αντφ πβρί την Φαρον, βίς τψ '&ά- 
λασσαν χώμα προβαλών χαΐ διηγΒν οηττό^ί φνγάς αν- 
'&ρωηων, χαΐ τον Τίμωνος αγαηψν χαΐ ζηλονν βίον εφα- 
σΗΒν^ ως δη ηεηονϋ'ώς όμοια * χαΐ γαρ αντος άδιχη-Θ-Βΐς 
νηο φίλων χα» αχαριστη^είς, δια τοΰτο ηάσιν αν&ρώ- 
ηοις άττιστβΐν χαΐ δυσχεραίνειν. 

I^XX. Ό δέ Τίμων ψΆ&ψαϊος, ος χα* γέγονβν ηλι- 
κία μάλιστα χατά τον ΤΙβλοποννησιαχον ηολβμον, ώς €χ 
των Αριστοφάνους χαΐ Πλάτωνος δραμάτων λαβείν ίστιν. 
Κωμωδείιαι γαρ έν έχβίνοις, ώς δυσμενής χαΐ μισάνϋ-ρω- 
Λος' έχχλίνων δί χαΐ διω&ουμβνος αηασαν εντευξιν, 
Αλχιβιάδην, νέον οντά χαΐ '&ρασυν, ησηάζρτο χαΐ χατβ- 
φίλβί προ&υμως. Αηημάντου δε ϋ^ανμάσαντος, χα» ηυ- 
&ομένου την αϊτίαν, φάβΐν εφη τον νεανίσχον, ειδώς, οτι 
ηοΐλων Ά&ψαίοις χαχών αίτιος εσοιτο. Τον δ' ^Απη- 
μαντον μόνον, ώς ομοιον αντφ χαΐ ζηλουντα την δίαιταν, 
εστίν οτε ηροσίετο ' χαί ηοτε, της των Χοών ούσης εορ- 
τής, είστιώντο χα^ οινιους οί δυο. Του 5' ^Αηημάν- 
του φησαντος, ,,^Λς χαλον, ω Τίμων, το συμηόσιον 
ημών;" ,,Ειγε συ, εφη, μη ηαρείης." Αγεται δ^,^Α^η- 
ναίων έχχλησιαζοντίύν, άναβάς εηι το βήμα ηοιησαι σιω- 
πην χαΐ προσδοχίαν μεγάλην δια το παράδοξον * εϊτ &>- 
ηεϊν * ,,'Έστι μοι μιχρον οιχόπεδον, ω άνδρες Α&ηναΊοι, 296 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ΗαΙ σντίη τις ίν αυτφ π^φνχβν, έξ ης ηδη σνχνοί τωΡ 
ηοΧιτωψ ααιψζαντο. Μέλλαη' ουν οΙχοδομΒίΐ' τον τόπον, 
έβουλη&ψ δημοσίφ ηροΒίπβο', &', αν αρα τινές έ&έΐω^ 
σιν νμών, ηρίν έχχοηψαι τψ σνχψ, αηάγξωνται," Τβ^ 
λβυτησαντος δ αυτού, χαΐ τοιφίντος ΆΧ^σι ηαρα τ^ 
-θ-άλασσαν, ωίασό'β τα ηρονχοντα του αίραλον' καΐ το 
χν/ιβ ηΒριελ&οψ, αβατορ *αΙ άτιροσπίλαίττον άν&ρώηίί^ 
τίΒηοΙτρίβ τον τάφον. Ην ^ ίπ$γ2γραμμένον' 

Έν-Θ-άδ* απορ^ηξας ^ρνχτρ^ βαρυδαίμονα χβΐμαί, 

Τουί^ομα ί* ου ηονσΒσ-Θβ, χαχοΙδέχαχώςάηόΧοισ&β. 
ΚαΙ τούτο μκν αυτόν Ιτχ ζάντα ηεηοίψιέναι Ιέ^τουσι, το 
δέ πβριφβρομΒνον ΚαΧΧιμάχβιόν 4στ^• 

Τίμων μισάν^ρωπος έσοίκέω. Άλλα ηάρΒλ&β, 
(πμωζβΐν άάίας ηοΙΧα, πάρΒί-Θ-Β μόνον. 

1«ΧΧΙ. Ταίηα μ^ν η9ρ* Τίμωνος αηο ηοΐλων ολίγα. 
Τ^ δ^ Άντωνίίι} ΚανΙδιός τβ της αποβολής των έν ΆχτΙω 
δυνάμΒων αυιάγγΒλος ηλ^Β, χαί τον ^ΙουδαΊον Ήρωδην, 
ϊχοντα τίνα τάγματα »αΙ σπΒίρας,ηχουσβΚαΙσαριηροσ^ 
χΒχωρηχέναΐ' καϋ τους αίλους ομοίως δυνάστας αφ/* 
στασ-Θ-αι, χαΐ μηδέν Ιτ» συμμένΒΐν των έχτός» Ου (ηρβ 
δίΒτάραξέ τι τούτων αυτόν, άλλ^ ωσηΒρ ασμΒνος το έΙ~ 
τάζβΐν οηοτΒ^Βΐμένος, Ίνα χαί το φροντίζβΐιν, τψ μίνννα- 
λον έχΒοητ,ν δίαιταΐζ, ^ ΤιμωνΒίαν ωνόμάζβν, ίξέλιτίΒν 
αναληφθ-Βΐς δ^ υπό της Κλβοπάτρας βΙ; τα βασΟ^Βία, 
ηρός ^ττνα χαϊ πότους χαΐ διανομας ϊτρβψΒ την πόλιν, 
έγγράιφων μεν ΒΪς έφηβους τόν ΚλΒοπάτρας ηοίίδα χαΐ 
Καίσαρος, το δ απόρφυρον χαΐ τέλΒίον ίμάτιον ΐ4νΊυλ' 
Λφ, τφ έχ ΦουλβΙας, πΒριτιΜς' ίφ' οίς ημέρας ποίλας 
συμπόσια χαΐ χώμοι χαΐ Ό-άλΒίαι την ΙέλβξάνδρΒίαν χα- 
τϋχον. Αυτοί δέ την των άμιμητοβίων ίχΒίνψ συνοδον ΑΝΤΟΝΙϋδ. 297 

χατϋνσοΡί ίτέ^κν δε σννέΐαξοινί ουδίν τι ΪΜηομ^νψ 
έχβίρης άβρότψι χηΐ τ^υφαϊς χο» ηολντεΧεΙαις, ψ υ^τν^ 
αηοΌ'αρονμένωΐ' έχαΧσνί^. ΑπΒγ^άφοντο γαρ οί φιΐοί 
συναηο&ανουμέΐ'συς ^αντον;, κοί δίηγορ ΒυηαΌ-ονηβς 
έρ δβίπνωρ τηριόδοις. Κΐβοπάτρα δέ φαρμάκων ^α- 
ψασίμαν σνρηγβ ηαντοδαπας δυνάμβις, ων έκαστης το 
ανώδννον έΧέγχονσα, τίρουβαλΧβ τοις (ίϊ* '&ανάτία φρου» 
ρουμίνοις. ^Επά δ έώρα τας μεν ωκυμόρους τψ ο^•> 
τίμα του θανάτου δι οδννης έπιφορουσας, τάς δέ πρφΟ' 
τβρας τάχος ουκ έχουσας, των '&ηρίων απΒτιειράτο, θ-βω- 
μένης αντ^ς ετβρον ^τβρφ ηροσφερόντων, ΈηοΙει δέ καΐ τον• 
το χα&^ ημεραν* χο» σχεδσν ένηάσι μόνον εύρισκε τοδη• 
γμα τής άσπίδος άνευ σηασμου χαΐ στβι^αγμου χάρον 
νπνωδη χαΐ καταφοράν Αρελχόμενον, ίδρωτι μαΐαχ^ του 
ηροσαίηον χαΐ των αίσ&ψηρίων αμαυρώσει παραλυομέ" 
νων ρίί^διως, χαΐ δυσχεραινόντων ηρος τάς εξεγέρσεις χ<4 
ανακλήσεις, ωσπερ οΐ βάσεως χα&εύδοντες. 

ΙιΧΧΙΙ. "Αμα δέ χαΐ τιρος Καίσαρα πρέσβεις &ημ- 
ηον άς ΐΛσΙαν, η μέν αιτουμένη τψ έν Αϊγυητω τοΙς 
ηαισιν άρχίρτ, ο δ ΰίξιων Α&ηνησιν, ει μη δοχοίη ττερί 
Αίγυητον, ιδιώτης χαταβιωναι, ΦΐΙίον δ^ άηορίί}, καΐ 
άηιστίφ δια τάς αυτομολίας, 6 των ηαΐδων διδάσκαλος 
έηεμφ^ ηρεσβεύων, Ευφρόνιος. ΚαΙ γάρ Αλεξάς, 6 
Ααοδιχευς, γνωρισθείς μέν έν 'Ρύμΐ] διά Τιμαγένους, χάί 
ηλειστον Ελλήνων δυνη&είς, ^γενόμενος δέ των Κλβοηά•- 
τρας έη ΐΑντώνιον οργάνων το βιαιοτατον χαι των υπέρ 
*0χταβ1ας ισταμένων έν αυτω λογυσμων άνατροπάι•;, 
έηέμφ&η μέν ^Ηρώδψ τον βασιλέα της μεταβολής έφέ-' 
ξων ' αυτού δέ χαταμεΐνας, χοϋ προδους *Αντώνιον, (τολ• 
μησεν βίς οψιρ έλ^εΐν Καίσαρος, *ΙΙρωδ^ ηεποιΌ-ώς. 298 ΡΙ-υτΑΚΟΠΙ 

^^νησ^ δ ανιον ονδί)• Πςαιδηί, αΧί Βνθνί ΐίψχΆιίίκαΙ 
ιιομια&άί άςτηΐ' ίαντονηατ)^Ι!α 3ίσμιοί, ύιέΐ, ΚαΙσα^οί 
χιΧίνιταΐΊος, οίΐ^^ί&η. Τοιανίΐί» μίν Αλιξαΐϊτι ζωηιδί- 
χι,ν '.•Ιντ<Μ^ της απύηίας ίξϊτια». 

Ι.Χΐυΐ. Καϊσαζ 6ΐ τους μίν ΐτιίρ ΆντύηΊον Ιά}ΐηις 
<ι\χ ψισχετο, ΧΙαοπατραν δ απβκρήοτο μη^ΒΐΌς αμα^ 
ΊΐΊσίαβαι ΐών /πιίίχωιι, ατείπΰσφΐ ΑπΛΟΊον, η ίχβαΐοί- 
(Γίΐΐ', Σνί^ηιμψε δι χαϊ πας ιηικπι τΐΐά ιώ* απιλβΏ- 
■Οέηι,ιΐ', θύςσον, ονκ ανόητον ανΟςωποΐΊ ονΰ οπ^&α>>ως 
ίϊι' <'•ψ ι^Ίμοη); νίου βιαίίχ9ίντα προς^νναοια σοβά- 
(.ίόΐ', χαϊ ΰανμαοΊον όνοι• έηι κοίίβι φ((ονονσαν. Οντο£ 
ίπιγχάκΜΐ αυτϊι μακςόιιρα τώτ αΙΙων, κκί τψώμβτΟζ 
(Ιιιΐί/ί^όιτοΚι νποΐΌΐοτ ιψ ΑηωτΙΐζ) παρίσχΒ, χαΐ σνί- 
ία(!ίΊιΐ' αντον ίμαατίγωσΐτ, Βΐ% «φ^β τίξ/οζ Καίσαρα- 
γράψας, ως /η^υψων καϊ ΠΒραρροηύτ πα^ο|ν>'ίΐΐ>' αν- 
Ίον, ίυτία^αξυττον νπο κακών ονια. ,,Ση 9 , ι* μι; ψ£- 
(ιει,• τό ηι/άγμα, ϊψη, μβτρϊως, εχως Ιμόν όπβίϊΰΰίροχ, 
"ίΉηιιιιχιιν. Τιηηον χραμάσας μοσιίγασον, ΐ>• ϊσον 
ίχΐιΐμίι', " &ι ΊΟυιον ΚΙβοπατι/α μίν οτποΧυομίτη τας 
ϋϊι/Γΐϊ ΗΜ νποροίας, ί&ΒραπΒυο' αντάν τιίζΐηώς• και 
τ'ψ ίιινι^ς γΐτΐ&λιον ταπΐαωί διηγαγίΜαα χη» ιοΪΕ τή- 
γοιί ■π^ΒΠΟίηΐύς, τητ ϊκΒΪΐσν πασαΐ ντκ^βαίίομίτη Ιαμ- 
π^ϋΐι^ια καί ιίοΐντιΐβιαιΐ ίάριασΒΐ; ώσκ ποΙΛονς ιώ* 
χίχλί/ΐιάιιαι έιί 70 6ύητο^ τίίημας ίΙ&οΐΊας, οπύΆϊά' 
πΙοχ-Όίονς. Καίσαρα δ ΑγοΙηποις ανίκαίΐεϊιο ηοΙΧα- 
νις από "Ρίαμτ^ς, γζαι^αρ, ιας ιών Ιχιϊ πράγματα» ιψ 
ηαξοναίαι βυτον ποθουηων, 

Ι,ΧΧίν. Έσχβί οντ άναβοΐήν ό πόΐεμοί τόϊβ' ιοί 
οΐί χριμώτος παι/Βΐ&οντος, αν&ις έπ^α διά Σνι/ΐας, οι δί 
σΐ(•αιΐϊ}•ιΛ διά Αιβόης. Ζίϊόίτοί ίϊ ΠηΧοννΙον, Ιό]•θ! ΑΝΤΟΝίυβ. 299 

ψρ', ένδονναι ΣέΧενχο}^, σνχ αχουσης %ης Κ3ί8οηάτρας. 
II δ ίχΒίνον μεν γνναΤχα κα2 ηαΐδας ^ίντωνίφ χΐΒο^αι 
ηαρβΐχΒν' αντη δέί &ηχας (χονσα χαΐ μνήματα χατβ* 
σχΒυασμένα πβρίττώς ΒΪς τε χάλλος χαΐ νψος, α πρόσω- 
χοδόμησβ τφ ναφ της ^Ισιδος, «νταντά των βασιλίχών 
συνβφορΒί τα πλείστης αξ/α στιον^^, χρνσον, αργνρον, 
σμάραγδον, μαργαρίτψ, ^βδνον, έλ&ραντα, χινάμωμον* 
επΙ πασι δέ δι^δα πολλην χα2 στνπηβΐον' ώστβ δείσαντα 
ηερί των χρημάτων Καίσαρα, μη τραηομένη προς από- 
γνώσιν η γννη διαφ&Βίρτ} χα\ χαταφλέξη τον ηλοντονί 
αΒί τινας (λπίδας αντί} φιλαν^ρΐύπους προστιέμπειν, αμα 
τφ στρατφ πορβνομβνον εηΐ την πόλίν* '^ΐδρυ&έντος δ 
ανιον περί τον Ιηπόδρομον, Ιάντώνιος έπεξελϋών ^ω- 
νισατο λαμπρώς ^ χαΐ τροπην των Καίσαρος Ιππέων 
έποίησε, ααΐ χατεδίωξεν άχρι τον στρατοπέδου. Με- 
γαλννομενος δέ τ^ ν^ΐ]9 παρηλ'&εν εις τα βασίλεια, χαΐ 
την Κλεοπατραν χατεφίλησεν έν τοις οπΪΛίς' χαΐ τον 
ηγωνίΑτμένον προ•&νμοτατα των στρατιωτών σννέστησεν. 
'ΐΐ δ αριστείσν αντφ '&ώραχα χρνσονν χαΐ χρόνος εδω- 
χΒν. Εκείνος μεν ονν 6 αν^ρωτιος, λαβών ταντα, δια 
νυκτός ηυτομολησβν ως Κ^ίίσαρα, 

ΙιΧΧν. πάλιν δ^ ^Αντώνιος εΐίβμπβ, Καίσαρα μο- 
νομαχησαι προχαλονμενος. Αποχρκναμένον δ εκείνον, 
πολλάς οδονς Άντωνίω παρεΊναι Ό-ανάτον, σνμφρονησας, 
οτι τον δια μάχης ουκ εστίν αντω βελτίων θάνατος, Βρ^ω 
καΐ κατά γην ϋμα καΐ χατά χ^άλασσαν επιχείρείν. Κα\ 
παρά δεϊπνον, ως λέγεται, τους ΟΛχετας έχέλβνσβν ίπογχεκν 
χαι προ&νμοτερον ευωχείν αντον άδηλο» γαρ, εΐ τοντο 
ποιησονσιν ανριον, η δεσπόταις έτέροις νπηρετησονσιν, 
αντος δε ^(«/σβτα» σκελετός χαΐ το μηδέν γενομννος* Τονς 300 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

^6 φίλους έτύ τούτοις δαχ^οντας ορών, πρη, μη ηροά^ 
ξίΐν έηΐ τψμάχψ) έξ ης αυιω '&άνατον ενχΑθά μάλλον, ^ 
σωτηρίίκν ζψΒΤν χομ νίχην. Εν τανττ^ τ^ ννχτί λίγβται^ 
μΒσοναης σχεδόν, έν ησυχίψ χαΐ κατηφείς της ηόλεως δία 
φοβον χα» προσδοχίαν του μέλλοντος ονσης, αίφνίδιον 
οργάνων Τ8 ηϋοττοδαηών έμμϋλείς φωνας άχουσ&ίρ^αι, 
χα• βοψ οχλον μετ* Βυασμών χαΐ πηδησεων σατυριχών, 
ώσηερ βιάσου τίνος ουχ ά&ορυβου έξελαννοντος' είναι 
δε την ορμην ομού τι δια της ηολεως μέσης, έηΐ την πν~ 
λην εξω, την τετραμμένψ προς τους πολεμίους, χαΐ ταν^ 
ττι τον ϋόρυβον έχτιεσεΊν πλείστον γενομενον. ^Εδόχβί δέ 
τοις αναλογιζομένοις το σημέΐον άπολειπειν 6 ^εος 
*Αντώνιον, φ μάλιστα σννεξομοιών χαΐ συνοιχειων 
έαυτον διετέλεσεν» 

ΙιΧΧνί. Ζίμα δ* ημέρφ τον πεζον ΟΛΠος έπΙ των προ 
της πόλεως λόφων ίδρνσας, έ&εατο τας ναΰς ανηγμένας, 
ΧΟΛ ταΐς των πολεμίων προσφερόμενης* χαϊ περιμένων 
έργον τ« παρ έχείνων Ιδείν, ησυχαζεν. Οι δ^, ως έγγυς 
έγένοντο, ταϊς χώτιαις ησπάσαντο τους Καίσαρος• έχει" 
ναν ο αντασπασαμένωιν μετεβάλοντο, χαϊ πάσαις αμα 
ταΊς ναυσίν 6 στόλος εϊς γενόμενος έπέπλει τιρος την 
πόλιν αντίπρωρος, Τοντ' ΐΑπώνιος ϊδων, απελβίφ^η 
μεν ευ^υς υπο των Ιππέων μεταβαλλόμενων ηηη&είς 
δε τοις πεζοΤς ανεχώρησεν εΙς την πόλιν, υπό Κλβοηά^ 
τρας προδεδόσ&αι βοών, οΊς δι^ έχείνψ έηολέμησεν. 'ΐΐ 
δε, την όργην σντου φοβη^εΧσα χαϊ την απόνοιαν, βις 
τον ταφον χατέφυγε, χαί τους χαταρ^άχτας άφημε, χΑβ/- 
'&ροις χαΐ μοχλόις χαρτερους οντάς ' προς δ' Ι/ίντώνιον 
έπεμψε τους απαγγελοΰντας, οτι τε&νηχε, Πιστευσας 
δ^ έχεΐνος, χο» είπων προς αυτόν, „ Τι ετι μέλλεις, Άηώ- ΑΝΤΟΝίυβ. 304 

νΐ8; Την μόνψ η τνχη χα» λοιηψ €ίφ]^ςιτ^χΒ του φάοψυ^ 
χΒΐ» πρόφασιν'" βΙσηλ^Βν ύς το δωμάτιον, χαΐ τόν^ώ- 
ρίχκα ηαραλνωι^ ϋάΐ διαστέλίοη^, ,,ΛΚλΒΟττάτρα, ΒΐηΒν^ 
ουχ αχ&οααΐ σου στβρσνμβνος' αυτίχα γαρ Βίς ταντόν 
αφιξομαΐ' αλλ οτί γυναιχος 6 ττ^λιχουτος αυτοχράτωρ 
βυψυχαΐί ηβφώραμαι λΒΐηόμβνος. " Ην δέ τις οΐχέιηζ ού- 
τοι) παττος, "Ερως όνομα. Τούτον έκ πολλού ηαραχΒ" 
χλιριως, ά δΒησΒίβν, ανβλΒΐν αυτόν, απτμΒΐ την ύηοσχεσιν• 
Ό δ$ σπασάμΒνος το ζιφος, άνέσχβτο μεν, ώς παίσων 
έχβίνοιν, αποστρέιρας δέ το πρόσωηον έιχυτον απίχτ8ΐ»8, 
Χΐεσοντος δ^ αντον προς τους πόδας, 6 Αντξάνιος, ,,Ευγ , 
είπβν, ω ΤΕρως, οτι, μη δυνη-^είς αυτός, έμέ ποίΒΟ', ο δεΧ, 
διδάσΜ§ς'" χαΐ ηαΐσας δια της κοιλίας έαυτον αφηκβν 
άς το χλινίδίον. Ην δ^ ουχ άϋυ&άνατος η πληγή» 
Αιο χαΐ της φοράς του αίματος, έπβΐ κατεκλί^, παυσα- 
μένης, αναλαβων, έδπτο των παρόντων έπίσφάττβιν αυ- 
τοί^. ΟΙ ί* εφβυγον έκ του δωματίου, βοώντος καΐ 
σφαδαζοντος* οχρις ου πα^α Κλεοπάτρας ηχβ Αιομη- 
διίς, ο γραμματεύς, κομϊζβΐν αντον ως ίχάη^ βίς τον 
τάφον κελουσ-θ-εις, 

Ι^ΧΧνίΙ. Γνους ουν, οτί 1^, προ&υμως έκελευσεν 
ρ^ρασΌ'αί τοις υπηρέιαις το σώμα, καΐ δια χειρών ηροσ- 
εκομίσ-άη τοις <^^αίς του οικήματος. Ή δε Κλεοπά' 
τρα τας μεν •β'υρας ουκ ανέωξεν, έκ δε θυρίδων τινών 
φαι^β^σα, σειράς καΐ καλώδια κα&ίει, ' ΚαΙ τούτοις 
έναφάντωιν τον ΐΛντώνιον, άνεΐλχεν αυτή κοΐΐ δυο γυναίκες, 
ας μόνας έδεξατο με&^ αιίτης ^ς τον τάφον. Ουδέν 
εκείνου λέγουσιν ΟΛχτροτερον γενέσ&αι οΐ παραγενόμβνοι 
-σεαμα, Ηεφυρμενος γαρ άΐματι κάΙ δυσ'&ανατών βιλ- 
κετο, τας χείρας ορεγων άς έκείτψ καΐ παραιω^ουμενος. 302 Ρΐ,υτΑΚΟΐιι 

Ον γίζ ψ γνναι& ράδιον το έργον, αλλά μόλις η ΚλβΟ' 
ηάτρα τάϊν χερόΐν εμπΒψνχνϊα κοϊι χατατεινομένη τω 
ηροσώπω, τον δεσμον (χνβλάμβανΒν, έπικελενομίνων των 
χάτω&βν αυττ^ χαΐ συνακγωνυωντων. δεξαμενή δ ηντον 
όντως, χαι χαταχλίνασοί, τίεριερρηξατο τους ηέηΧονς έπ 
αντω, χαΐ τα στέρνα τνπτομένη χαΐ νηηράττ'ουσα ταΐς 
χερσι, χαΐ τω ηροσίάπω του α'ίματος άναματτομένη, δε- 
σπότψ έχαλει, χαι άνδρα, χαΐ αυτοχράτορα * χα/ μικρόν 
δεΤν έηιλέληστο των αντης χαχών, οΙχτω των εκείνον. 
Κατσηαυσας δε τον •&ρψον αυτής Άντώνιοςί ^τησεν 
οϊνον ηιείν ' βίτβ δίψων, εΙ'τΒ συντομώτβρον έλπίζων αηο~ 
λυ&ι]σεσ&αί. Πιών δε, ηαρτινεσεν αντ^ τα μεν έανιτ^ς, 
αν γι μη μετ αισχύνης, σωτήρια Τί&εσ^αι, μάλιστα των 
Καίσαρος εταίρων Προχλη'ιω πιστενουσαν αυτόν δε μη 
'&ρψεϋν έηΐ τοις νστάταις μεταβολάΐς, αλλά μαχαριζειν, 
ών ϊτυχε, χαΐων, επιφανέστατος ανθρώπων γενόμενος, 
χαΐ πλείστον ισχνσας, χαΐ νυν ονχ άγεννώς'ΡωμαΙος νπο 
^Ρωμαίου χρατηβ-είς. 

ΙιΧΧνίΙΙ• "Οσσν δ ουπω ατίολιπόντος (χντου. Προ- 
χλτ^ίος ηχΒ πάρα Καίσαρος. ^Επεί γαρ εαυτόν ττατά^ας 
ο Αντώνιος ωχετο προς Κλεοπάτραν χομιζόμενος, ^ερ- 
χεταίός τις των δορυφόρων, λαβών το έγχειρίδιον αιηου 
χα» άηοχρυψας, υπεξηλ&ε, χαΐ δραμών προς Καίσαρα, 
πρώτος ηγγειλε την Αντωνίου τελευτην, χαΐ το ζίψος 
εδειξβν τιμαγμένον» Ό δ* ως ηχουσβν, ένδοτέρω τΐ^ς 
σχ7]νης αποστάς, άπεδάκρνσεν άνδρα, χηδεστην γΒνόμβ- 
νον και συνάρχοντα, χαί πολλών αγώνων χάι πραγμάτων 
κοινωινυν. Είτα τάς έπιστολάς λαβών, καΐ τους φίλους 
καλέσας, ανεγίνωσκεν, ώς ευγνώμονα γράφοντος αυτόν 
και δίκαια φορτικός ψ και υπερήφανος αεί ηερί τάς ΑΝΤΟΝίυβ. 303 

άτίοχρισβις έχΒο^ος. ^£κ δε τούτου τον Προχληϊον επεμ- 
%ρ8 χελενσας, ην ΰννηται, μάλιστα της Κλεοτίάτρας ζύσης 
χρατησνα. ΚαΙ γαρ έφοβείτο ηερ} των χρημάτων, χαΐ 
μέγα προς δόξαν ηγείτο τον -θ'^ιάμβον) χαταγαγεϊν ώα/- 
ντρ'. Εις μεν ονν χείρας τφ Προχλη'ία» σννελ^είν ον» 
ΐφ&ελησβν' έγίνοντο δε λόγοι εντφ οιχηματι, ηροσελ^ον^ 
τος εξω-θ^εν αντον χαια '&νρας επιπέδους, άποχ&ιλεισμέ- 
νας μεν οχνρως, φωνί] δε διέξοδον έχουσας. ΚαΙ διελέ- 
χ&ησαν, η μεν αιτουμένη τοις παισϊν τψ βασιλείαν, 6 δε 
•&αρ^ε1ν χαΐ πάντα πιστευειν Καισαρι χελ&όων. 

ΙιΧΧΙΧ. ^Λς δε χατιδών τον τόπον απηγγειλβ Καί^ 
σαρι, Γάλλος μεν επέμφ&η, πάλιν έντευξόμενος ανιτ^' 
χαΐ παρά τάς "θύρας έλϋ^ων, έπιιηδες έμηχυνε τον λόγον. 
^Εν τούτοι δε Προχληϊος, χλίμαχος προστεθ^εισης, δια της 
■θυρίδος εϊσηλ&Βν, γι τον ΐ4ντώνιον αΙ γυναίκες έδέξαντο^ 
ΚοίΙ προς τάς -θύρας αυτάς ευθνς, αίς η Κλεοπάτρα 
ηαρειστηχει προσέχουσα τω Γάλλω, κατέβαιναν, ύπηρέ- 
τας έχων δύο μετ αυτού- Των δε σ%γχα&ειργμένων τ/; 
Κλεοπατρφ γυναικών της έιέρας αναχραγούσης* ,,Τά- 
λαινα Κλεοπάτρα, ζωγρΐ} * " μεταστραφείσα και -θεασα^ 
μένη τον Προχληίον, ώρμησε μεν αύτην πατάξαί' πάρε- 
ζωσμένη γαρ ετύγχανε των λτ^στριχών ξιφιδίων προσ- 
δραμών δε ταχύ, χα\ περισχών αύτην ταΊς χερσιν αμφο- 
τέραις ο )Π^ροχληίος' ,,^ΑδΐΜίς, εψη, ω Κλεοπάτρα, και 
σεαντην χαι Καίσαρα, μβγάλην αφαιρούμενη χρ^στοτη- 
τος έηίδειξιν αυτού, χαι διαβάλλουσα τον πψ^οτατον 
ηγεμόνων, ώς απιστον χαΐ άδιάλλοικτον. " "Αμα δε χαι 
το ξίφος αυτής παρειλετο, χάί την έσ&ψα, μη χρύτττοι 
τι φάρμαχον, ίξέσεισεν. Έπέμφ&η δε χα^ παρά ΚαΙσα- 
ρος των απελευ-θέρων^'Έηαφρόδίτος, φ προσετέιαχτο '^τ 304 ρι.υτΑκοιιι 

σαν αντψ φνΧαττΒΐν, Ισχυρώς έτΐΐμβΙόμΒνον, ταλλα δέ 
προς το ρψστον Μιδόναι παΐ ήδιστον. 

Ι.ΧΧΧ. Αίπος δέ Καίσαρ Βίσηλαννβν &>ς τψ ηόλι^ 
ΑρβΙω τφ φιλοσοφφ προσδιαΧβγ'όμβνος, χαΐ την δβξιαν 
ένδβδωχως' ϊν βυ^νς έν τοις ηολίταις τίβρίβλεητος ΒΪη, 
χαΐ -ΘΌνμάζοιτο τψώμβνος νη αυτοΰ διαηρβπώς, ]^ς 
δέ το γνμνάσιον Ησύ&ών χαι άναβας έπΙ βημά τι πε• 
ηοιημίνον, έκπεπληγμίνων ίπο δεονς των αα^&ρώηων, ηαί 
Λροσπιπτόντων, αναστηναι χβλβύσαζ} εψη, πάσης αιτίας 
τον δημον' αψιέναι, πρώτον μέν, δια τον χτίστψ, Αλίξαν^ 
δρον " δβυτΒρον δέ, της πόλεως '&ανμάίων το χάΧλος χαΐ 
το μΒγο&ος' τρίτον δ , Αρείω τφ έταίρφ χαρίζομενος. 
Ταύτης δη της τιμής ιτυχεν *Άραος πάρα Καίσαρος, χαΐ 
των άλλων ίξ^τησατο συχνούς * ων εις ην χα» Φιλόστρα^ 
τος, ανηρ άπείν μέν έξ επιδρομής των πώποτε σοφιστών 
Ιχανώΐατος, εϊσποιών δέ μη προσηκόντως εαυτόν τ^ 
Αχαδηιαψ Α ιό χα\ Καίσαρ ανιού βδελυττόμενος τον 
τρόπον, ου προσίετο τας δεήσεις, Ό δέ πώ^^ωνα πολιοτ 
χαϋ^είς, χαΐ φαιόν Ιμάτιον περιβαλόμενος, έξόπισ&βν 
ΐΛρείί^ παρηχολού&ει, τούτον άεΐ τόν στίχον αναφ&ε]^-^ 
γόμβνος' 

Σοφοί σοφούς σώζονσιν, αν ωσιν σοφοί, 
ΠυΌ-όμΒνος δέ Καίσαρ, χαΐ του φ'&όνου μάλλον Αρειον, 
η του δέους ΦιΧόστρατον, άπαΐλάζαι βουλόμενος διηχε. 

ΙιΧΧΧΙ. Των δ^ ^Αντωνίου παίδων 6 μέν έχ Φουλ- 
βίας, Αντυλλος, υπό Θεοδώρου, του παιδαγωγοί, πάρα• 
δοϋεϋς απέ&ανε' χαΐ την κεφαλήν αυτοΰ των στρατιω- 
τών αποτεμόνίζαν, ό παιδαγωγός αφελών, όν ^όρβι περί 
τω τραχηλί^ πολντιμότατον λί&ον, α,ς τψ ζωνψ χατίρ^ 
^«ψεν' άρνησάμενος δέ κά» φωραϋ^ύς ανεσταυρω^η. ! ΛΝΤΟΝίυ». 305 

Τα δδ Κ^Βοηατρας παίδια φρον(^ονμβνα μηα τωρ τ^- 
φόηατ έλ6υ&έριον βΐχβ δίαιταν» Καισα^ιωνα δέ, τον ίκ 
Καίσαρος γΒγονέναι λητόμΒνον, η μέν μψι^^ ^ξέηβμψβ 
μβτά χφιμίχΊων ποίλαν ύς τψ Ιρδιχψ δι ΑίϋΊοηιας* 
ετΒρος δε ηαιδαγωγος, όμοιος Θβοδω^, 'Ροδων^ ανέϋΗ- 
σ8ν έηανβλ&Βΐν, ως Καίσαρος αντον έπϊ βασιλβίαν χα* 
Χονιηος. ΒονΧδυομένου δέ ΚΜααρος» ^ί^Βίον ύηϋ» Ιέ- 
γονσίΛ' 

Ονκ εβ^α^ύκ ηοΧνααισαρΙη. 

ΕΧΧΧΙΙ. Τοίτορ μεν ονν νστε^ον οηέατΒίνΒ μηά 
ττρ' ΚΧεοτίάτρας τελΒυτψ, Ιάντώνιον δέ ποΧΙων αΐτου^ 
μένων •&άψαι χαΐ βασιλέων χαΐ στρατηγ'ών, ονχ αφείληο 
Χΐεοηάτρας το σώμα Καίσαρ, αλί έβάτηετο ταϊς έχβ/- 
νης χερσί ηοΧντβλως χαΐ βασιλιχως, ηασιν ώς έβουλειο 
χρησ-θ'αι Χαβούσης, ^Ε% δέ Χύηης αμα τοσαύτης ηαΐί 
οδύνης {ανεφΧεγμτρ^Β γαρ αίηης τα στέρνα τντηομένης 
και ηΧχωτο) ηνρετών έπιΧαβάντων, ηγάπτισβ τψ πρίφα- 
σιν, ως αφεξομέντι τροφής δια τοντο, καΙ ηαραΧύσουσα 
του Ον άχωΧχηως έαντψτ. Ην δ' Ιατρός αίτ^ σννη&ης, 
"ΟΧνμπος, φ φράσασα ταί1ι;^£^^ ^/^^ο σνμβουΧίρ χαΐ 
συνεργώ της χαϋ^αιρέσείος, ως αυτός 'ΌΧυμπος εΐρα^ιεν, 
ΙστορΙαν τίνα των ηραγμάτων τούτων έχδεδωχως. *Γπο- 
νόησης δέ ΚαΊσαρ, άπειΧάς μεν τινας αυτ^ χαΐ φόβους 
ΏβρΙ των τέκνων προσεβαΧεν, οίς εκείνη^ χα•3•άη8ρ μηχα- 
νημασιν, υηηρείπεΐο, παΐ ηαρεδιδου το σώμα Ό'εραπεύειν 
χάί τρ&ρειν τοις χρ^ζουσιν. 

Ι^ΧΧΧΙΙΙ. Ηκβ δέ *αΙ ϋίτος ημέρας οΧΙγας διαΧι^ 
ηύν, ίντευξόμενος αυτ^ χαΐ ηαρηγορησωιν, Η δ' ειυχε 
αέν έν στιβάδί χαταχειμένη ταπεινώς' Μσ&όκτλ ^' αντφ 
μονοχιτων ανατνηδησασα προσπίπτει^ δεινώς μεν έξηγρι- 

Ρι,υτ. νιυ. υ 306 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ωμένη χΒφαλψ καΙ π^οσωπον^ υπότρομος δε τ^ φίαντ^, 
χαί σνηπΒτψ,νΧα τοις οψβσιν. Ην δέ πολλά χαΐ της περί 
το στέρνον αιχίας καταφανη' χαΐ όλως ονϋ-έν έδόχΒΐ το 
σώμα της ψνχης εχβιν βέλτιον. ^Η μεντοι χάρις έχείνη , 
χα< το της ώρας Ιταμον ον χατέσββστο πανταηασίν, αλλά 
χαΙτίΒρ όντως διακείμενης, ενδο-Θ-έν ηο&εν έξέλαμπε καΐ 
σίτνεπεφαίνετο τοις χινημασι του προσιόηου» Κελευσαν- 
τος δέ τον Καίσαρος αντψ καταχλί&ψαι, χαΐ πλησίον 
ηυτοΰ χαΟΙσαντος, ^ατο μέν τίνος δικαιολογίας, εις 
ανάγκην καΐ φοβον Αντωνίου τα ηεηραγμένα τρεπονσα * 
ένισταμένου δέ ηρος ίκαστον αυτ^ του Καίσαρος, ίξε 
λεγχομένη ταχν, προς οίκτον με&ηρμόσατο καΐ δέησιν, ώς 
δη τις αν μάλιστα τοΰ ζ^^ν περιεχόμενη. Τέλος δέ τον 
ηληΟυνς των χρημάτων άναγραφψ έχουσα προσέδωκεν 
αυϊφ' Σέλευκου δέ τίνος των επιτρόπων ελέγχοντος ώς 
ενιά κρυπτουσαν καϊ διακλεητονσαν, αναπηδησασα, καΐ 
των τριχών αντοΰ λαβομένη, πολλάς ένΒφόρει τω πρόσω- 
π(ι^ πληγάς. Του δέ Καίσαρος μειδιώηος, καΐ κατά- 
ηαύοντος αντην, „Αλ£ ου δεινον, είπεν, ω Καίσαρ, ει 
συ μέν ηξίωσας άφίκεσϋ^αι προς έμε χαΐ προσειπειν οΰτω 
τιράττουσαν, οΐ δέ δοΰλοί μου χαιηγοροΰσιν, εϊ τι των 
γυναικείων άπε&εμην ουκ έααυτ^ δηπου-Θ'εν, η τάλαινα, 
χόσμον, α}Χ 'όττίύς ^ΟχταβΙφ χαΐ Αιβίφ τ^\τ^ μικρά δον- 
σα, δι εκείνων ιλβω σου τυχοιμι χαΐ πρ(/ίοτέρου;" Τού- 
τοις ο Καίσαρ ηδετο, παντάπασιν αυτήν φιλσψυχείν οι- 
όμενος. Μαιών ούν, οτι χαΐ ταύτα επιτρέπει, χαΐ ταλλα 
πάσης ελπίδος αυτ^ χρησεται λαμπρότερον, φχετο απιων, 
^ηπατηκέναι μέν οΐόμενος, έξηπατημένος δέ μάλλον» 

I^XXXIV. Ην δέ Κορνήλιος Αολοβέλλας έπιφηνης 
νεανίσκος έν τοΊς Καίσαρος έταίροις. Ούτος είχε ττρος ΑΝΤΟΝΙϋδ. 307 

ττ^ν Κλβοηατροα^ ονκ αηδως * χαΐ τότβ χαριζίμβτος αντ^ 
δβη-ΘΒίσί^ χρυφα πέμψας έξτυγβιΐβν, ώς αυτός μεν ο 
Καίσαρ άναζείγνυσι ηβζ^ δια Σνριας, έχβίνψ δέ μετά 
των τέκνων άποιη^λλείν ίΐς τριτψ ημέραν ^ωχβτ. Ή 
δ^ αχονσασα ταΰτα, ηρώτον μιν έδβτΐ'&η Καίσαρος, οηως 
αντψ έάσγι χοας έπβνβγχΗν ΑντιανΙφ ' ηαΐ συγχώρησαν- 
τος, έηΐ τον τάφον κομίσ&είσα καΐ πΒρίπεσουσα τ$ σο« 
ρφ μετά των σννη&ων γυναικών" ,, Λ φιλβ ΆνταίνΐΒ, β7- 
ηβν, εθ-ατνΐον μεν ση ηρωην ϊτι χβρσίν έλευ-^έραίς, στιέν^ 
δω δε νυν αΙχμάλωτος ούσα, χα* φρονρονμένι^ μητΒ χο- 
τΐΒίοΐς, μψ8 '&ρψοις, αΐκίσασ&αί το δονίον τούτο σώ- 
μα, ΐίαϊ τηρονμΒνον 4ηϊ τους χατα σου '&ριάμβονς. Αλ- 
λάς δέ μη ηροσδέχου τιμάς, η χοάς ' αλί αύταΙ σοι τβ- 
λενταΐαι, ΚλΒοηάτρας αγομένης, ί^ώντας μεν γαρ ημάς 
ον&ίν άλληλαν δάστησΒ, κινδυρβύομβν δέ τω •β•ανάτω 
διαμειψασ'&Μ τονς τοηους' σν μεν ο ^Ρίαμαίος, ένταν» 
^α ΧΒΐμενος, έγώ δ* η δνστψος, έν ^ΙταλΙφ, τοσούτο της 
<της μεταλαβουσα χώρας μόνον. Αλλ ά δη τις των έχΒΪ 
•Θ'Βων άλκη χαί δνναμις, {χη γαρ έντίϊΰ&α ηρουδωχαν 
ημαζ,) μη ηρόγι ζώσαν την σεαντοΰ γνναίκα, μηδ έν 
έμοί περαδΐ^ς 'Θ-ριαμβεϋομενον σεαυτον, αλλ' 4ντ«ν&ά μ8 
χρνφον μηα σεαυτοΰ χαχ συν-^αψον, ώς 4μοΙ μνριων 
χαχών όντων, ουδέν ούτω μέγα χαι δεινσν έστνν, ώς ο 
βραχνς οντος χρόνος, ον σου χωρίς εζηχα.*' 

Ι^ΧΧΧν. Τοιαΰτ ολοφυραμένη, χα« στεψασα χα» 
χατασηασαμένη την σορον, έχίλευσεν αυτ^ λουτρον γενέ- 
σ'&αι. ' Αουσαμένη δέ χα« χαταχλίι^βΜΓα λαμπρον άρι- 
στον ηρίστα, ΚαΙ τις ημεν απ άγροΰ χΐστην τίνα κο- 
μίζων των δέ φυλάκων, ο τι ψέροι, πνν&ανομίνων, 
ανοίξας, χα» αφελών τα -δ-ρία, σΰκων εηίηλεων το αγγεΐ- 308 ΡΙ-υΤΑΚΟΗΙ 

ον ε^βίξβ. Θαυμασάρτωρ δέ το κάλλος κάΙ το μέ^τΒ-Θ^ος, 
μβιδιά&ας ηαρΒχάλβί λαββΐμ' οΐ δέ ηκττβνσαι^θ^ έχϋίβυ^ 
ορ ύσΒΡΒγίΐΒίρ, μβτά δέ το ίχρίστορ_ η Κλεοτΐοτρα δέλ- 
τον έχουσα γβ^ραμμερψ χαΐ πατασΒοημασμέρψ, αηέ' 
σίΒίλβ προς Κοιισαροί, χαΐ τους άλλους έχποδώρ ποίησα^ 
μέρη, ηληρ τωρ δυοίν έχΒοκαρ γνραιχωρ, τάς '&υρας εχϋβι- 
σθ. ΚαΤσαρ δέ λύσας τψ δέλτον, ώς έρήυχβ λιταΤς χαΐ 
ολοφυρμόΐς δΒομέρης αντ^ς σνρ ΐΛρτααριφ '&άψαί, ταχύ 
συρηχΒ το τίΒηραγμέρον. ΚαΙ ηρωτορ μέρ αυτός ω^μι;- 
σβ βοη'&ΗΡ, ΒτίΒίτα τους σχβφομέρους χατα τάχος &ιβμ- 
ψ6Ρ, ΕγΒγορΒί δ^ οζν το ηά-Θ-ος* ^ρομ(^ γαρ έλθ'ότ- 
ΎΒς, χαΐ τονς μέρ φυλάσσοντας ουδέρ ^σ-Θ-ημέρους χϋττα- 
λαβορτΒς, τας δέ •&υρας άροΙξαπΒς, βυρορ αυτιρ^ τβ*^»^• 
χνιαρ, έρ χρυσ^ χαταχΒΐμέρψ Μρι^, χΒχοσμημέρψ βασι^ 
λιχως. Τώρ δέ γυροίχωρ η μέρ Εϋρας λβ^ομέρη ττρος 
τοΊς ποσϊρ ατΐέ&ρησχβΡ' η δέ Χάρμιορ, ηδη σφαλλομέίηι 
ΗΟΛ χαρηβαροΰσα, χατΒχόσμβι το διάδημα το ηΒρί τίρ^ 
χΒφαλψ ανιης, Ειηόρτος δέ τίνος οργϋ ' ηΚαΪΛ τον- 
τα, Χαρμιορ.'* η Κάλλιστα μέρ ουρ, Βφη, χαΐ ηρέηοντα 
τ;/ τοσουτωρ απογορφ βασιλέωρ, " ΖΙλέορ δ' ουδέρ Λ- 
ψίΒΡ, αλλ αυτόν ηαρα τψ χλίρψ ϊηΒσβ. 

ΕΧΧΧνί. Αίγειαι δέ, τψ ασηιδα χομισ'&ψαι σύκ 
τοις σνκοις έχΒίνοις χαΐ τοϊς '&ρίοις ανω^ΒΡ έπικαλν-^ 
φ&Βίσαν. Ούτω γαρ τψ ΚλΒοηάτραν ΧΒλβυσαι, μηδέτ 
αυτής έπίσταμέρης τφ σώματι ηροσηΒσέίρ το &ηρΙορ* 
ως δ αφαιρούσα τωρ συχωρ βΙΟβρ, ύηΒίρ' ,,^ρτανϋ-αψ 
αρα τούτο * " χεά τορ βραχίονα ηαρασχύρ τφ βΒίγματι 
γυμνωσασαρ. Οι δέ τηρύσ'&αι μέρ έρ υδρίφ τηρ ασπίδα 
χα-^Βίργμύρψ φάσχονσιρ* ηίαχάτ^ δέ τινι χρυσή της 
ΚλΒοπατρας έκχαλουμέρης αντψ χαΐ διαγριαιρονσης, ορ~ ΑΝΤΟΝΙϋδ. 309 

μησασαν ί^Λφίναι τφ βραχίοη. Το ί* αλ'η^ες ουδάς 
€Λδ8¥• ίηά ηαί φάρμοοίϋν αντψ ίΧ^'&η φοραο^ έρ κι^- 
στίδι χοΙΧρ, τ^ θϊέ ιη^ηστίδα ΜξύητΒίν τ^ ^μΐΐ' ^^ψ 
οντβ κηΧίς ^ψ•&η€η του σώματος, ουτ αΙΧο φαρμάπον 
σημβΊοϋ^. Ου μψ ουδέ το ^ρίοτ έιη^ος ωφθ^, σνρμσυς 
ιδέ τιρας αυτού ηαρα Ό-άΧασσατ, ^ το δ€ψάτ»ον αφ^ωρα^ 
κάί αί -βνρββς ησαρ, ϊδαν 9φασηορ. ^ιοί δέ, καΙ τον 
βραχίονα της ΙίΧΒοηάτρας οφ&ψαι δύο νυγμας ίχοντα, 
Χβτηας ηάί οψυδράς• άς εοικβ ταστβυσοί ηοΑ 6 ΚυΆτσρ, 
^Εν γαρ τφ '&ριάμβφ της Κλβοηάτρας «νι^ς ιίΧδωΙοΨ ίχο^ 
μίζβτο, ααί της ασπίδος έμηβφυκυιας. Ταΰτα μέν ουν 
ούτω Ι^τηαι ^«σ^ο». Καίσαρ δέ, ΜαΙτίβρ αχ&βσ&ύς 
Μ τζ τέΐίχυτξ της γυναιχος, έ&αυμασβ τηρ ΛγίρΒίαν 
α^της* καί ταψψΜ το σώμα συν ΆΐβτωρίΛ» Ιαμηρως 
Η(ά βασιΧΐ9ΐως όίέλβνσβτ. ^Εντίμου δέ ηοΛ τα γύναια πη- 
δβίας εΐυχβν, αυτού ηροστάξαντος, ^βΧβυτησΒ δέ ΚΧβο^ 
ψίάτρα μέν ίνος δέοντα τβσσαράαοντα ηη βιωσασα, ^αΐ 
τούτων δύο χάί ίϋάίοσί βασύιοίσασα, συνάρξασα δέ Ι4ν^ 
τ&νίφ ηλβ/ώ τώτ δΒπατβσσαρωρ. Ιάντωνιον ^' ΰϋ μέν % 
οι δέ τρισί. τα ηΒντηκοντα ύη^ρβαλβίν φασίν. Λ$ μέν 
ουν ^ΑντωνΙσυ κα&^ρέ^ησαν βικότβς, αί δέ Κΐβοπάτρας 
%ατα χωράν %μ»ίναψ, *ΑρχιβΙου τίνος των ψΆϋίν αυτής 
^ίσχΒίία τάλαντα Καμάρι δόντος, ϊνα μη τβ αυτό ταΊς 
^Αντωνίου ηά&ωσα^, 

ΕΧΧΧνίΙ. ΐΑντωνΙου δέ γβνΒον απολιηοντος έχ 
χρι&ν γυνα§χύν έπτί ηαΐδας, ό ηρεσβύτατος, "Αντυλλος, 
υηο Καίσαρος οαηιρέ&η μόνος ' τους δέ λοΜους 'Οχτα- 
βία ηαραλαβουσα μβτα των φ έαυτης ί&ρ8ψ8. ϋΓα2 
ΚΪΛοηάτραν μ^ τψ έκ ΚλΒοηάτρας '/ό^ι τφχαριβστά' 
τφ βασιλέων, συνφιασΒν* Άντώνιον δέ τον έα ΦουλβΙας 3ί0 ΡΙ,υΤΑΙΙΟΗΙ ΛΝΤΟΝίυβ. 

€ΛίΤ0 μίγαν έηοΙησΒν, ωστΒ, τψ π^ωτψ πάρα Καΐσαρι 
τιμψ *ΑγρΙπηου, τψ δέ δβντέροατ τάρ Αιβίας ηαΐδων 
^χίντωί^ί τρίτον εΊναι χαΐ δοΗβΐν ^Αντάνιον. ^Εη δέ Μαρ^ 
Ηίλλου δυοΊρ οΑτ^ 'θΛγατέρϋύΡ ουσώτ, έ»ος δ %Α(Λ Μαρ- 
χ&^υΐον, τοντον μέρ αμα ηάϊδα ηάί γαμβρσν ίηοα^ατο 
ΚοΣίσκρ, των δβ &ίγατέρβιιρ ^ΑγρΙητη;^ τψ έτέραν ^δωΗ8Ρ. 
^ΜηβΙ δί ΜαρΗΒλλος έτβλβυτιισΒ κομίδη ΡΒογαμοζ^ χα< 
ΚαΙσαρι γαμβροψ έχοντα ηΐστιν ου» ευηορον ψ έχ των 
αλίχαν φίλων έλέσ^αι, Χογον η *Οκταβια προσψεγαεν, ώς 
χρτί τψ Καίσαρος θυγατέρα λαββίν ΐΑγρΙηηαν, αψεντα 
τψ 4βντης. ΊΙεισ-Θ-έντος δε Καίσαρος ηΐρώιον, άτ 
ΙίγρΙτίπου, τψ μεν αυτής αττοΧαβοΰσα σννψΜτε» Άντα» 
νίφ, τψ δε Καίσαρος ^ΑγρΙηηας εγημεν. *Αηο!λειαο^ 
μενοίν δε των ^Αντωνίου χαΐ *0χταβ1ας δυοίν ^νγατέρων^ 
τψ μ^ ΑομΙτιος ΑΪροβάρβος εΐαββ, τψ δε σωφροσννι^ 
ΐίαΙχάΧΙα ηερφόητον ^Αντ<ονΙατ Αρουσος^ 6 Αιβίαςνιος, 
ηρόγσνος δε Καίσαρος, Έκ τούτων έγένετο Γερμανίτιος 
καΐ ΚΧαυδιος' ων ΚXανδ^ος μίν υστ6ρον ηρξε• τώνδέ 
ΓερμανίΗου ηαίδων Γαίος μ^, α^ας έπαρανως ου ηο» 
λνν χρονον, αντιρε^Ίΐ μετά τέχτον ηαΐ γνναοιος. Άγρνη- 
ηΐνα δε, υΆν ^ Αινοβάρβου Αβόχίον Αομίησν έχουσα^ 
ΚλαυδΙί^ Καίσαρι συνφίησβ' ΚΛί δεμένος τον ^ν αν- 
της^^Xανδιος, Νέρωνα Γερμανακον ηροσωνόμασϋν* Ον- 
τας α^ας έφ ημών, αηέχτβινε τψ μψύρα, χάϊ μίΜρσν 
έδέησεν ίη έμηΧηξίας χα2 παραφροσύνης άνατρέφάι τψ 
'Ρωμαίων ηγεμονίας, πέμπτος απ ΑντωτνΙσυ χί»&^, σρ*^- 
μον διάδοχης γενόμενος. ΟΟΜΡΛΚΛΤΙΟ ΑΝΤΟΝΙΙ εΠΜ ΟΕΜ£ΤΗΙΟ. ■Λ^-^τίύ τοΙι/\ϊ¥ μ^γϋΐαι ηβρϊ αμφότερους ί^ίνοντο μΒ- 
ταβοΐοϋ, ηρωχορ τα τι^ς δνράμβως καΐ της έηιφανΒίας 
σχοηωμβν. ^Οτι τφ ^ ψ^ ηοτρ^ χοϋ ηροχατβιργα» 
σμένα, μέγιστο» Ισχνσοαττος ^ντιγοτου των διαδόχων, 
χα• ηρο του ^ημψριον έν ηλίχ^ γενέσϋ-αι τα ηλεί<ττα 
της ΐΛσΙας έηβλ&ίντος χαί χρατησαντος' ΐΛντωνιος δ$ 
χαρίβντος μίρ αλίως, ατίολιμου δέ χοϋ μΒ]τα μηδέν βίς 
δοξαν αυτφ χαταΧιαόντος γενόμενος ηατρος, ίπΐ τψ 
Καίσαρος έτ6λμησ9^ ^(ΙΧΨ^ ονδα^ αντζί χατα γτνος ηρος•• 
ψίονσαν έλ^βσ, χακ» τοις έχβίνω ηροπψτιομένοις αυτός 
Βίχυτον, βίσβηοίησε διάδοχο», Καί τοσούτον Χσχ%)σΒν ίχ 
μόνων των ΛΒρίί ίχυτοιν υπαρχόντων ορμώμενος, ωστβ 
δυο μοίρας τα (ηψιηαντα ΛοίίησάμΒνος, τψ έτέραν έλέ-^ 
σΌ'αι κ(ύ λαβύν, τ^ έταφανεστέραν αηων δ αντος, 
υτνηρέταις Τ8 χα< υηοστραττητοις Χΐάρ&ους τβ νιχησαι' 
ηοΧλόαας^ κοΐί τα πβρι τον Καναασον Μ&νη ^ρ^αρα μέ- 
χρι της ΚαστιΙας ωσασ-θ-αι -δ-αλάσσης. Μαρτύρια δέ 
του μ^Β&ους αυτφ καΐ δι α καχως αχουβι, ^ημψριοί 
μεν γαρ ο ηατηρ ψητάτίησβ την Αντιπάτρου Φίλαν, φς 
κρείττονα, συνοιτασαι ηαρ ηΧιχΙαν' ^Αντωνίύ^ δ ο Κ)Λ' 
οηάτρας γάμος όνειδος ψ, γυναικός υηβρβαλομένης δυ- 3<2 ΟΟΜΡΑΚΑΤΙΟ ΟΕΜΕΤΚΠ 

νάμΒί ΗοΙ λαμηρότητί ηάντας, πΧψ Αψτάαον, τονζ ΚΟι&' 
αντψ βασιλβις,^ ΙάΙ^ υΛπως έηοίησΒ μη^αιν έαντον, ωστβ 
τοις άλλοις μβιζίνωι^, η έβούλβτο, δθΧΒΐρ αξίος. - 

II. Ή μέντοι προίΐίρ8σις, άφ ης έχτησαρτο τίρ^ αφ^ 
χψ^ αμψτϊτος έπΙ του ΑημψρΙον, ι^ατβα^ χάι βασιΧή- 
Βίν αν&ρωποίτ ύϋΊσμένϋίν κρατβΐσ&αι χαΐ βασίΧβνΒσΌ'αι 
ζητοΌττος* η δ* ^ίντοινίου, χαΧ^πη χα« τνραντί/κη} κατα- 
δονλουμίνου τον 'ΡχύμοιΙω» δημον, άρτι δκχαρνγόντα ΐπ^ 
νηο ΚαΙίταρί μοίηζρχίαρ. "Ό δ^ αυν μ^ιστον οτντφ χ€κ 
λοίμηροτοιτόν έτη τώΐ' αργασμένων, ο ηρος Κάσσων χαΙ 
Βροντον ηόλβμοςί έηΐ τφ τψ ηατρίδα ημ τονς ηολίτας 
οφΒΪΑσϋΌΛ τψ έλβν^Βρίαν ^ηολ8μη^θΊ^, Αημψριος δί^ 
καΐ πριν ίΐς τνχας έλΌ-Βΐν άνογχαίας, ύ8ν&8ρων τψ Ί£λ- 
λάδα, χάφ των ηολβίον ^βλαυνων τας φρουράς δίΒτέΧΒσβν' 
ουχ ωσηβρ ^Αντώνιος, άτι τους ίΙβυϋ-Βρωσαντας τψ 'Ρω- 
μψ αηέχτβίΡΒν έν ΜαχεδονΙφ, σβμνυνόμΒνος. *^ τοίνυν 
έστΙ των ίηαινσυμένων ^ίντωνίου, το ψιΧίδωρον κοκ μβ- 
γαΧόδωρον, έν φ τοσούτον υπεραΐρβι Αημψριος, ωστη 
χαρίσασ-θ-αι τοις ηοΐΒμΙοίς, οσα τοΧς φίλοις ουχ Ιβωχβΐ' 
Ιάντώνίος, ΚαΙτοί ταφψαΐ γβ χοϋ π^ισταλψίχι χελβί- 

. σας Βρουτον έχΒίνος βυδοχίμησβν ούτος δέ χοί* τους 
αηο'&ανόντας των ποίβμ&ον πάπας έχηδβυσβ, χά$ τους 
ίιλσντας ΠτολεμαΙφ μηά χρημάτων χαΐ δωροων άαέηψ" 

ψ8ν, 

III. Ύβριστοί μεν 8υτυχουντΒς αμφαιβροϊ, χαί ηρος 
τρυφάς ανβιμένοι χαΐ αηολαύσΒίς. Ουχ αν Ε^ηοί δί τις, 
ώς Αημητριον έν βυηα&Βίαις χαΐ συνουσίαις οντά ηρά-• 
ξΒων χαιρος ^βφυγβν, άλλα τζ πΒριουσΙφ της σχολής 
έτίΒίσηγΒ τας ηδονάς, χαΐ την Ααμίαν, ωστΐβρ τψ μιυΟ-ΐ" 
χην, αΐΒχνώς παίζων χαι νύσταζαν έηοιϋτο διαγωγψ. ΟϋΜ ΑΝΤΟΝΙΟ. 3ί3 

Έν δζ ταίς τον ηοΐέμοη τίαρασχβυοίις ονα ίΙχΒΐ^ (άτ<Λ το 
δόφ} χιττον, ουδέ μνρωρ ώδωδβι το κράνος ' ουδέ γητίχ- 
νωμ&^οζ καΐ οη/ϋ^ρος έηΐ τας μάχας έχ τ^ς γυναιχωνΊτι- 
δος ηρο^βΐ, κοιμίζοαν δε τους θιάσους ηαΐ τα βαχχΒΪα χα- 
τατίονω», αμφΙηοΧος *!4ρ6θς ί^ίέρον, χατα τον Ενριηίδψ, 
ίγΙνΒτο, χα« δ^ ηδονψ ^ ^ϋνμιαν ουϋ-έν αηΧως επται- 
σΒί^, Αιηύνιορ δ*, ωστίΒρ Ιν τοίΐς γραφάϊς ορώμβι^ του 
Ήροαιλέους τψ ΟμφάΧψ υφοαροΰσαρ το ροπαΧον, χαΐ 
τψ Χβορτψ αποδυουσαν, ούτω ηολΧάχις ΚΧβοηάτρα ηα- 
ροηΧίσασα χαί χατα'&έΧξασα, συνέηΒίΟΒν σφέντα μβγά^ 
Χας πράξεις έχ των χβιρων χαΐ στρατειας αναγκαίας, έν 
ταίς ηβρί Κάνωβοτ κάΙ Ταφόσιριν αχτα7ς αΧυειν χα* 
ηαΐζβίν μη αυτής, ΤεΧος δ^, ως 6 Πάρις, έχ της μάχης 
αηοδράς, βίς τους έχβίρης χατεδυετο χόΧηους ' μάΧΧορ δ' 
6 μα^ πάρις ψτη'&άς Βφηγβΐ' Βίς τον ^άΧαμον, ^Αντώ- 
νιος δέ ΚΧεοπάτραν διώχων αρβυ^Β χαΐ ηροηχατο τψ 
νίχψ, 

IV. "Ειι ^ημψριος μίν, ου χΒχωΧυμένον, αΧ£ απο 
Φάίητΐου και ΑΧβζάνδρου γβ^τονος ^ Ι^βι τοίς Μακεδό- 
νων βασιΧβυσίν, έγάμπ γάμους ηΧεΙονας, ωστιβρ ΑυσΙ- 
μαχος και ΠτοΪΛμαίος' ϊσχΒ δέ δια τιμής, όσας Βγημεν. 
^Αντώνιος δε ηρωτον μέν ομού δυο γυ)'αΤχας ηγάγετο, 
πράγμα μηδειΊ ^ΡωμαΙ(^ τβτοΧμημένον' Βηβιτα τψ άστψ 
χαΐ δικαίως γαμη&Βίσαν έξηΧασΒ, τ^ ξ&η^ χαί μη χατά 
νομούς σνίΌνσ/; χαριζομΒνος' ^β» χαΐ ίχ γάμου τφ 
μίν -ουΟίτ, τω δέ τα μέγιστα των χαχων απηντησεν. 
Ασέβημα μένιοι τοσούτον δι ασέλγεια^ ου&έν ταΐς Αν^ 
τωνίου πράζεσιν, όσον ταϊς ΑημητρΙου πρόσβστιν. Οί 
ΙίΒν γαρ ιστορικοί φασι, χαΐ της άχροπόΧεως οΧης άρ- 
γεσ^αι τας χύνας, δια το τψ μίξιν έμφητη μάΧιστα τον- 3ί4 ϋΟΜΡΑΚΑΤΙΟ ΟΕΜΕΤΚΠ 

το ποίβίσ&οΛ το ζφορ, *0 ί* έρ αυτω τω ΙΙαςΌ•εναη'£ 
τοις τβ ηοςναις αννΐ^ιν, χαι τωτ αστώρ ΜατΒ7ΐ6γν&υσβ 
ηοΧλας' χαί ον τις αν ηκιστα τάς τοιαντας τ^νφας κ^γα'^ι 
απολαύσβις οιοηο μΈτέχΒΐν χαχον, τιης ώμότητος, ταντ* ' 
ίΐ'βστί τη Δημητρίου φιΧηδονΙίΐ^ τίβριϊδόντοςι μαλλο'Ρ ό^ 
άν€ητΜάσ(χττος οααρως άπο^ανβο' τίψ πήΏΛσΐο» χα» σω^ 
φρορέστατον Ιέ'&ψίχΙϋΐτ, φ^ίγοντα το κα-^νβ^ισϋ-ψαι. 
Σνρβλίττι δ^ ΒΐηΒΐρ, Λντάηοζ μέν έαυτορ δια ττρ^ αχρ<χ~ 
σίαν, ^ημ'ητριος δ άλλους ηδίχησε, 

V. Προς μίντοι γονύς αμθμτηοτ έοηηοτ Βίς αηαντα 
ηαρίσχΒν ο ^ημητρισς' Ιάντώρίος δε τον «δβλφον της 
μητρός έξέδωκβρ έτύ τφ Κίχέρωνα αποκτεΤραί, πράγμα 
κάί χο^' έαντο μιαρον χα» ώμορ, ώς μόλις Ιάντύηον έπ 
αντω σνγγνάμης τυχ^, 8ΐ σωτηρίας τον 'Θ^ον μισΌ-ος 
ην ο Κιχέρωρος •ΰάνατος. ^ τοινυρ έηιωρχησαρ άμφό^ 
τβροι χα2 ηαροσηονδησαν, ο μ^ ^Αρτάβαζον συλλαβώρ, ο 
δ ΐΛλέξαρδρορ οποχτΒίρας, ΐΛρτωρίψ μίΡ ϊχΒΐ τηρ ηρό- 
χρασιν ομολογουμίρηρ' ατιβλβίφ&η γαρ ίν Μηδοι>ς νη 
Ιίρταβάζου, χαι ηροΒδό&η * Αημηιρνορ δέ ηολλοί λίγου- 
σι ψΒυδ&Ις ίπτίας, έφ οϊς εδρασβ, ηλασάμΒΡΟΡ κατηγορΒίν 
αδιχη'&έρτα, ουκ αδιχησαντα αμυρασ&αι» 'ίϊάλιν δέ, των 
μίρ Ηατορβ-ωμάτων ϋκτουργος ο Αημητριος γέγονβ * ηάΐ 
τουναντίον 6 ΐΑντώνιος^ έν οίς ου ηαρην, ααλλίστας χα« 
μΈγίστας δνα των στρατηγών ανι^ρβίτο νίχας. 

VI. ^ξέιΐΒσον δέ των ηραγμάτων αμφότΒροι μεν δι 
αυτούς, ου μην ομοίως* αλ£ ο μιν έγκαταλΒ/φ&Βίς • 
άηέστησαν γαρ αυτοΰ Μακεδόνες* 6 δ έγχαταλιηών 
ϊφυγε γαρ τους υπέρ αυτού αινδυΡΒυοντας' ώστε τουμ(ν 
έγκλημα ύναι το δυσμβνείς ούτω ηρος αυτόν άτηργάσα- 
σθ-αι τους μαχόμενους, του δέ το παρβσκευασμένην βίί- \ί ΟϋΜ ΑΝΤΟΝΙΟ. 345 

νοκχν τοκαντψ %αί ηίστιν έγκαταλίηΒο'. Τον δέ ϋάνα^- 
τον ονδΒτέρον μέν έστιν ίπαννέσαι, χρβχτος δ* 6 ^νΐμτΓ 
τρίου μάλλον. ΑίχμάΙωτός τβ γαρ νηέμβινβ γενέσθαι, 
9ίαΙ χα&ΒίρχΘ-ΒΪς ηγάπησΒν έπιχβρδί^ναί τρίΒτΙαν, οΥνφ καΐ 
γασχρ\, κα-θ-άπερ τα ζώα, χ8ΐροη-&ης γενόμενος. Ι^ντω- 
νιοζ δέ δΒϊλως μεν χάΐ οϊχτρως παΐ ατίμως, ου μψ αλλά 
ηρο γΒ τον χνριον γενέσ^-αι τον πολέμων του σώματος, 
έοηηον έξηγαγεν. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 
ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΑΑΗΛΟΙ. ΡΐυΤΑΚΟΗΙ ΥΙΤΑΕ ΡΑΚΑΕΕΕΕΑΕ. ΝΟΤΑ ΕϋΙΤΙΟ 8ΤΕΚΕ0ΤΥΡΑ Ο. ΤΑϋΟΗΝΙΤΙΑΝΑ. τοΜυ$ IX. 

ΟΙΟΝ, Βκυτυβ, ΑΚΑτυβ, 6Αι.βα, οτηο. λΟΥΑ 1ΜΓ£Ε8$Ι0. I^IΡ8IΑΕ 

βϋΜΡΤΙΒυδ 0ΤΤ0ΝΙ8 ΗΟI^ΤΖ^). 

1870. ΙΜΡΕΚ88ΕΕΌΜΤ Μ£ΤΖΟ£& Α ΥΠΤηΟ, Ι.ΙΡ8ΙΑΒ• Δ Ι χι Ν. /ί^ά γ^^ ώσπβρ 6 Σιμωτίίίης φησίν, ω ΣοσσίΒ 2%^ 
νΒπΙων, τοΙς Κοριν^ίοις ου μψΐΒΐν το^ΙΙιον έηιστι^ατΒί^ 
σασί μηα των Αχαιών, οη κ^οίβίροις οι πβ^2 ΓλανΗον, έξ 
α^ης Κορίνθιοι γΒγονοχΒζ, σννβμάχουν τιρο'Θνμως' ού- 
τως Βίχος τβ ΙέκαδημΙι^ μψΒ 'Ρωμαίους, μ^Β ^Ιλιρτας, 
έρίαλβίν, ίσον φερομένους έκ της γραφής ταύτης, η τον 
τβ Βρόντου τίεριέχΒί βίον καά τον αιώνος ' ων ο μχν 
αντφ Πΐάιωνι π^α^σιάσας, 6 δέ το7ς Χόγοις έντραφύς τοΊς 
Πλάτωνος, ωσηΒρ έχ μ«ας ωρμησαν άμφοτΒροί ηαΧαΙ•• 
στρας έπΙ τους μΒ^ίστους αγώνας, Κάί το μεν όμοια 
ηολλα ΧΟΜ αδΒλφά τιράξαντας μαρτυρησαί τφ κα'&ηγΒ' 
μόνι της ορΒτης, οτι διϋ φρονψτΒΐ χαΐ δικαιοσυνι^ δυναμιν 
ίπ\ το αυτό χαΐ τυχψ συνύ^&ν, ϊνα χάλλος αμα μχ» 
μέγΒ&ος αί ηοίηϋίΰϋ πράξΒΐς λάβωσιν, ου Ό^αυμαστόν 
έστιν. 'Λς γαρ 'ΐηηομαχος^ ο αΧβιπτης, Ιλβ^β τους γΒ- 
γυμνασμένους ηαρ* αυτοΰ, χα* χρέας έξ αγοράς ιδων 
φέροντας, ίπιγνώναι ηόρ^ω&Βν' ούτω τον λογον έστΙν 
ΒΪχος των ηΒηαιδΒυμένων ομοίως ίηΒσ-Ο'αί τάίζ ηραζεσιν, 
έμμέλΒίάτ τίνα χαι ^&μον έηιφέροντα ματα του ηρέ" 
ηοντος. 

νι.υτ. IX. Α 2 ρι.υτΑΚ0Ηΐ 

II. Αί δέ τνχαι, τοΊς σνμπτωμασι μάλλον, η τοίίς 
ηροαιρέσΒσιν, ονσαι αί ανιαΐ, σννάγουσι των ανδρών 
τους βίους ύς ομοιότητα. Προαντ^ρέϋ-ησαν γαρ αμφότβ' 
ροί του τέλους, &^ ο ηρου^βντο τας πράξεις έχ ηολλών 
χαΐ μΒγάΧωιν αγώνων κατα'&ίσ&αι, μη δυνη&έντβς, 'Ό δε 
ηάντων '&αυμασιωτατον, οτι ααϊ το δαιμονιον αμφοτεροις 
υηεδηλωσβ τψ τελεντην, ομοίως έπατέρω φάσματος εις 
Οψιν ουκ ευμενούς ηαραγενομένου. Καίτοι λόγος τις έστΙ 
των οραιρούντων τα τοιαύτα, μηδενΐ αν νουν ^οντι ηροσ- 
πεσενν φάντασμα δαίμονος, μηδ* εϊδωλον, άλλα παιδά- 
ρια χαΐ γύναια, χάϊ ηαραφόρονς δι* άσΟ-ένειαν αν^ρω•^ 
ηους, ϊν τινι ηλάνφ ψνχης, η δυσχρασίί^ σώματος, γενο- 
μένους, δόξας έφέλχεσ&αι χενάς και αλλόκοτους, δαίμονα 
τιονηρον έν αυτόΐς εϊναι δεισιδαιμονίαν έχοντας. Εΐ δε 
'Μων κα\ Βρόντος, άνδρες έμβρί/Θεις και φιλόσοφοι, καΐ 
ηρος ουδέν ακροσφαλείς, ονδ^ ευάλωτοι ηά&ος, ούτως 
υηο 'φάσματος διετέ&ησαν, ώστε χαι φράσαι προς ετέ- 
ρους, ουκ οίδα, μη των πάνυ ηαλαιων τον άτοπώτατον 
άναγκασΟ^ώμεν ηροσδέχεσ-θ'αι λόγον, ώς τα φαύλα δαι- 
μόνια καΐ βάσκανα, προσφ&ονουντα τοις αγα&ο7ς αν- 
δράσι, κοΛ ταίς πράξεσιν ένιστάμενα, ταραχάς καΐ φό- 
βους επάγει, σείοντα και ,σφάλλοντα την άρεϊην ώς μη 
διαμείναντες άτηώτες έν τω καλφ καί ακέραιοι, βελτίονος 
εκείνων μοίρας μετά την τελευτην τνχωσιν. Άλλα ταντα 
μεν εις άλλον αναχείσΌ'ω λόγον. Έν τουτ^ρ δε, δωδεκάτφ 
των παράλληλων οντι βίων, τον τον πρεσβυτέρου προεισα- 
γάγωμεν, 

III. Αιονυσιος ο πρεσβύτερος, εις την αρχψ κατα- 
στάς, ευΟυς εγημε την Έρμοκράτους τον Συραχονσίου 
&υγατέρα. Τανιην, ονπω της τυραννίδος Ιδρυμένης βε- ΟΙΟΝ. 3 

βαίως, άτίοστύντβς οί Σνροικούσιοι, δεινας χοϋ ηαρανό^ 
μους νβρΒίς β(^ ίο σώμα χα'&νβρισοα^ί έφ^ αίς ηςσηκατο 
τον βίον έχονσίως, ^ιοννσιος δέ, τψ οζχψ ανηλαβω> 
χαι χρατνράμβνος, αυ&ις αγβται δυο γν^ΰοπας αμα, τψ 
μέτ έχ Αοχρων, όνομα ^ωρ^ΰα' τψ δ^ ίηιχάφον,^Αρι- 
στομαχψ, -θυγατέρα ^Ιπτΐαρ^νου^ πρωτεύσαντος ανδρός 
Σνραχονσίων, χα\ Αιοννσίω σννάρξαντοςί οτβ ηρωτον 
αυτοχράτωρ έτύ τον ηόλβμον ^ρέ-^η στρατηγός, ΑέγΒται 
δ* ημέρφ μίν αμφοτέρας οηταγέσ^αί μι^ χαΐ μηδβνΐ γβ- 
νέσ&αι φανβρος αν&ρώπων, οηοτέρα πρότερα σννέΧ&οί * 
τσν δ αίλον χρόνον, ίσον νεμων έαυτον διατΒίδϊν ίχατέρα, 
χοινρ μίν ύ&ισμένων δβιηνΗν μβτ αυτού, ηαρα νύχτα δ^ 
έν μέρβί συναναηαυομένων. Καίτοι των Συραχουσιων 
έβουλδτο το- ηλη^ος τψ έγγβνη πλέον εχειν της ξένης ' 
αλλ έχβίνΐί προτέρψ υπηρχβ τβχονσι;, τον ηρΒσββυοντα 
της ΑιονυσΙου γΒνΒας υΐον αυτί} βοη&βιν προς το γένος, 
Ή δ Αριστομάχη πολύν χροιον απαις συνωχβι τω ΑιΟ' 
νυσίί^, χαΙηΒρ σπουδάζοντι πβρί την έχ ταύτης τέχνωσιν 
ος γΒ χα» τψ μητέρα της ΑοχρΙδος αΐτιασάμενος χατα- 
φαρμαχΒυΒίν τψ ΐΑριστομάχψ, άτιέχτεινΒ. 

ΐν. Ταύτης αδελφός ων 6 Αίων, έν αρχτ^ μεν είχε 
τιμψ απο της αδελφής, ύστερον δε του φρον&ν διδους 
ηείραν, ηδη χαθ-^ έαυτον ηγαπάτο παρατζηυραννω, ΚαΙ 
προς απασιτοΐς άλλοις, ^ίρψο τοΙς ταμίαι;, ο τι αναΐτΐ} 
Α Ιων, διδοναι, δόντας δε προς ανιόν οιυ&ημερον φράζβίν. 
'^Λν δε χάί πρότερον υψη^ϊς τω ιι&Βΐ, χαΐ μεγαλόφρων, 
χάΙ ανδρωδης, ετι μαΐλον έτζέδωχΒ προς ταύτα, '&εΐί^ τινί 
τύχυ Πλάτωνος ύς Σιχελίαν παραβαλοντος χατ' ουδένα 
λογισμον ανϋ^ρωπινον' αλλά δαίμων τις, ώςεοιχε,πορ^ω- 
^βν αρχήν έλβυ&ερίας παραβαλλόμενος Συραχουσίοις. 

Α2 4 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

9(α» τνορϋΐννιδος ηατάΐνσίν μηχύΐρύμ»ος, έπόμίσ» έξ Ίτα• 
λίας Μ$ Σχ^αχούσας Πλάτωνα* κάί ^Ιωι^α ιτυτηγαγ» 
έις Ιόγονς αίηω, νέον μίν οντά χομιδη^ ηοίύ ί* βνμα&έ' 
ίττατον αηάντων των Πλάτωνι σντνβ^οΜΤβη'; Ν0Η«$ντα• 
τον νηοΗοησαί τίρος άρεΐψ, ώς αντος ητρο^8 Πΐάτων^ 
χαι τα πράγ^μίχτα μαρτϋρθί* Τ^φάς γαρ έν η&βσιν νπο 
τνράννω ταπβινοίς, ηαΐ βίου μέν άνισου χαΐ χαταφόβου, 
^ΒραπΒίας δέ νΒοηΙοντον, χα» τρυφης απΕίροχάλου, καΐ 
διαίτης 4ν ηδσναίς καΙ ηΐδον^ξίαίς τι^Έμένης το χαλάν 
έ&ας χαι μβστος γίνομΒνος, ώς ηρωτον έγβνσατο λόγου, 
καΐ φιλοσοφίας ηγΒμονηιης, ηρος αρδΐψ αν6φλέχ&η τίρ^ 
ίρυχτρ' ταχύ, χο^ τη ηηφ αυτόν Έυπα-βΈίψ των καλών,, 
άχάχως πάνυ και νΒωτβριχως ηροσδοκησας νηο των <χν- 
τών λίγων όμοια ηβ/σβσ^αι ^ιονυσιον, έσηουδασβ χά* 
έττράξατο ηοιησάμβνος σχολψ αυτόν έντυχύν Πλατωνι 
χαι αΐίουσαι. 

V. ΓΒνομβνης δέ της συνουσίας αυτοίς, το μβν ολοιν 
η8ρί ανδρός αρηης, ΐϊλβίστων δέ τη^ ανδρείας διαηορη^ 
Μέντων, ως ηάντας μάλλον ο Πλάτων, η τους τυράννους, 
αηέφαινΒν ανδρβίους* έχ δέ τούτου τραπομενος ιηρ* δί» 
χαιοσυνης έδίδασχβν, ως μακάριος μεν 6 των δικαίων, 
ά&λιος δ* 6 των αδίκων βίος' ουτβ τους λογούς Βφβρβν ο 
τύραννος ωςτιβρ ^^Βλβγχόμβνος, ηχ&βτο τβ τοις παρβυσι 
'&αυμαστως άηοδβχομένοις τον άνδρα, χαΐ χηλουμένοις 
υηο των ' λΒγομένΐΰν. Τβλος δέ &υμω&βίς καΐ ηαροξυν- 
&8ΐς, ηρωτησ» αυτόν, ο τι δη βουλόμβνος ας ΣικΒλίαν 
ηαραγένοιτο. Του δέ φησαντος, άγα&ον άνδρα ζψων, 
υηολαβων έχπνος' ,^λλα ντι •&€ϋυς, βΐηβ, χαΐ φαιν^ μη^ 
ηω τοιούτον Βυρηκως." Ο» μβν ουν ηβρ* τσν ^Αΰτατοντο 
τέλος ωοντο της οργής γβγονέναι, καιτον Πλάτωνα στηύ^ ΒΙΟΝ. 5 

δοντα σννβξίτίΒμηον έηΐ τρίηρους,ηΠόνανέκόμίίη^άςτψ 
Ελλάδα, τον ΣηοιρτΜτψ, Ό ^8 ^ιορνσίος κ^υφα τον 
ΠοΙλίδος ίποιησατο δέψτητ, μάλιστα μχν αποχτβοΌί τον 
άνδρα χατα πλουν, ά δέ μη, ηάντως αποδόσ'θ-αί' βλα- 
βησβσ&αι γ-άρ ονδέν, αλλ* Βνδαιμονησβιν ομοίως, δίκαιον 
οντά, χ^ν δούλος γένηται, Μο ηαί λίγηαι Πόλλις έίς 
ΑΧγνναν φέρων αηοδόσ&αι Πλάτωνα, πολέμου προς 
Α&ψαίους οντος αυτοΊς, χαΐ ψτ^ισματος, οηως 6 λη- 
φ&Βΐς Α&ψαΙων έν ΑίγΙνί] πιπράσχηται. Ου μην ο γΒ 
Αίων Βλαττον 6^8 παρά τω Αιονυσιο^ ιψης^ η πίστεως, 
αλλά ττρβσββίας τβ τάς μβγιστας διφχβι, πψπάμενος προς 
Καρχηδονίους ' έ&αυμάσβη τε διαψΒροντως, χαΐ την 
παρήιησίαν «^ρβρβί' αντον μονού σχεδόν άδβως λέγοντος το 
ηαριστάμΒνον, ώς χαΐ την πΒρΙ Γέλωνος έπίπληξιν. 
Χλβυαζομένης γάρ, ως ϊοιχΒ, της Γίλωνος άρχης, αντον 
τβ τον Γέλωνα του Αιονυσίου γέΐοατα της Σικελίας γ^γο^ 
νέναι φησαντος, οί μεν αίλοι το.σηωμμα προσεποιουντο 
Ό-αυμάζβΐν ο δε Α ίων δυσχερφνας• ,,ΚαΙ μην, &ρη, συ 
τυρανν^Ίς διάτέλίονα πιστευτείς* δια σεδ^ ουδείς έτερος 
ηιστευ-&ησεται,^' Τφ γάρ οντι φαίνεται χάλλΛστον μεν 
Γέλ4ϊίν έπιδειξάμενος Ό'έαμα, μοναρχονμέ»ψ πολιν, 
αΧσχιστον δε Αιονυσιος, 

VI. ^Οντων δέ Μονυσίω παίδιαν τριών μέν έχτης 
Λοχρίδος, τεττάρων δ* έξ ίέριστομάχης, ων δύο ησΐΐν 
'&υγατέρες, Σωφροσύνη χαΐ ^Αρετη, Σωφροσύνη μέν Αίο- 
νυσί<$9 τφ ν»φ» συνωκησεν, Ιέρετη δέ Θεαρίδι^, τφ αδελκρφ. 
Τελευτησαντος δέ του αδελφού, Θεαρίδου, Αΐων ελαββ 
τψ Άρετην, άδελφιδην ουσαν* ^Επ^ δέ νοσών εδοξεν ο 
Αιονύσιος άβιωτως εχειν, έπεχείρησεν αντφ Λαλή^βσ^^α* 
περί των ίχ της Άριστομάχης τέκνων ο Αίων. Οί δ Ια* 6 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

τροί, τω μέλλοντι τψ αρχψ διαδέχβσϋ^αι χαριζόμβροι, 
παιρορ ου αβιρέσχον ώς δέ Τίμαιος φι^σι, χα< φάρμαχον 
νηνξοτιχον αΐτονντι δόντες, αφείΧοντο τψ αΧσϋΎ^σι,ν αυ- 
τού, '&ανάτο^ συτάψαττβς τον υπνον. Ου μψ άλλα σνλ- 
Χόρτου ηρωτου των φίλων γενομένου ηαρα τον νέον ^ιο- 
νυσιον, οντω δίΒλέχ^τ^ τιβρι των συμφερόντων ηρος τον 
καιρόν ο ^ιων, ωςτβ τον; αϊΐονς απαντάς τγι μεν φρονή- 
σει ηαϊδας άποδείξαι, τ^ δε ηαρρησίψ δούλους της τυ • 
ραννίδος, αγεννως καΙ περιφοβως τα ηολλα ηρος χάριν 
τ0 μειραχίο) συμβουλεύοντας. Μάλιστα δ^ αυτούς έξ' 
έπληξε τον από Καρχηδόνος χίνδυνον έπιχρεμάμενον τ^ 
άρχ^ δεδοιχότας, υποσχόμενος, ει μεν ειρψης δέοιτο Διο- 
νύσιος, πλευσας ευΟυς εις Αιβυην ώς α^ΜΤτα δια&ησε- 
σ&αι τον πόλεμον * £ΐ ^β ηολεμείν ηρο&υμοΧτο, &ρέψειν 
αυτός Ιδίοις τέλεσι, χαΐ παρέξειν 6<; τον ηό^Λμον αυτω 
πεντηχοντα τριήρεις πλέουσας, 

VII. *0 μεν ουν Διονύσιος υπερφυως τψ μΒγηλοψυ- 
χίαν έ&αυμασε, χαΐ τψ ηροϋυμίαν ηγάπησεν. Οί 5' 
ελέγχεσ&αι τ^ λαμπρότητι, χαΐ ταπεινουσ-Θ'αι ττ^ δυνά- 
μει του Δίωνος οιόμενοι, ταυτην ευ&υς άρχψ λαβόντες, 
ουδεμιάς έφείδοντο φωνής, ι; το μειράχιον έξαγριαίνειν 
εμελλον προς αυτόν, ώς υπερχόμενον δια της ^^αλάττης 
τυραννίδα, χαΐ περισπώντα τοις ναυσϊ τψ δυναμιν εΙς 
τοις ΑρισΊομάχης πάϊδας, άδελφιδοΰς οντάς αυτω. Φα- 
νερώταται δέ χαΐ μέγιστηι των εις φΟόναν χαΐ μίσος αΙ- 
τιων υπηρχον, η του βίου διαφορά, χίχί το της διαίτης 
αμιχτον. Οί μεν γαρ ευ&υς ^ άρχης νέου τυράννου χαι 
τε^ ραμμένου φαυλως ομιλίαν χαι συνη&ειαν ηδοναΐς χαΐ 
χολαχείαις χαταλαμβάνοντες αεί τινας έρωτας χα\ δια- 
τριβάς εμηχανώντο ^εμβαίδεις περί πότους χα* γυναϊχας Ό Ι ο Ν. 7 

ΗαΙ ηαι^άς ίίί^ας ασχημονας. 'Γφ' ων η τυρηνίς, 
ωσηβρ σί9ηρας, μαλασσομένη, τόϊς μέν αρχομ&Όΐς έφάνη 
{ράατό^ρωηος, χάί το λίαν άπάτ&ρωηον νηοηημβν, ουκ 
έηΐΒΐχΒΐί^ τινί μαλλοτ, η ^'&υμίφ τον χρατουντος, αμβΪΑ)- 
νομένη, '&ί δε τουτσυ ηροίονσα καΐ νΒμομένη κατά μί- 
τίρον η ηΒρΙ το μβιρώαον ατΒσις τους αδαμάντινους δβ' 
σμους έκείνοιυς, οίς ο τίρκτβύτβρος Διονύσιος Ιφΐ} δεδεμί- 
νψ οιηολίτΐείν τψ μοναρχιαν, έξέίηξΒ κοϋ διέφ&βιρεν. 
Ημέρας γαρ, ως φασιν, ένενψοντα συνεχώς επινεν αρξά- 
μβνος, χάί την αυλψ ιν τω χρόνιρ τοντ(^, σηουδαίοις αν- 
δράσι %αί λόγοις αβατον χα* ανείσοδον ουσαν, μέϋ•αι^ 
κα\ σηώμματα, χαΐ ψαλμοί, καΐ ορχησεις, χαΐ βωμο^ 
λοχίαί κατεΐχον. 

VIII. Ην ονν, ως είχος, ο ^^ων έηαχ'&τις, βις ουδέν 
ηδυ ηα* νεωτερίχον ένδιδους εαυτόν, ^ώ $ιαΙ ηι•&ανα χα- 
χιωιν τιροσρηματα ταΊς άρεταΊς ίηιφέροντες αυτού διέ^ 
βαλλον, υηεροψιαν τψ σεμνότητα, καΐ τψ ηα^^σίαν 
(χυ^άδειαν αποχαΧονντες, Και νουό-ετών κατηγορείν 
έδοχεί' χαΐ μη συνεξαμαρτάνων χαταφρονεΊν, Αμελεί 
δε χαΐ φύσει τινά το ηΘ-ος ογχον εϊχεν αντον, χαΐ τραχύ- 
τητα δυσπρόσοδον έντευξει και δυσξύμβολον. Ου γαρ 
μόνον ανδρι ν&ο) χαι διατε&ρυμμένί^ τά ωτα κολαχειαις 
άχαρις ψ συγγενέσ&αι χάι προσάντης, αΧλα χα\ ηολλοι 
των ηάνυ χρωμένων αυτφ, χαΐ τψ άηλότψα χαί το 
γενναΐον αγαηώντων τον τρόηου, χατεμέμφοντο της ομι- 
λιας, ως αγροιχότερον χαί βαρύτερον ηολιτιχών χρειών 
τοις δεομένοις συναλλάσσοντα. Περί ίαν χαΐ Πλάτων 
ύστερον, ίίςηερ άηο&εσπίίων, εγρα^ρε ηρος αυτόν, έξβυ- 
λαβεισϋ-αι την αυθ-άδειαν, ώς έρημί^^ συνοικούσαν. Ου 
μην άΐλά τότε πλείστου δοκών άξιος υπάρχειν ^^σ τά 8 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ηρόητματα, χαΐ μόνος, η μάλιστα, τψ τυρϋοο^ΐδα σαλβί^ 
σνσσ» ανορ&ονρ καΐ δίαφυΧάττβίν, ^Ιτωσχβΐ' ου ηρος 
χίρι», αΑλ' ίοίοντος νπο χζ^ίας του τυράντοϋ, ηρατος 
£ν χ(ά μέγιστος. 

IX. ΑίχΙαοβ δέ τούτου τψ οαιαΐίβυοίίχτ β&ο< νομίζω^^, 
έμβολα» αντον άς διατριβάς έΐίυ^βρίους έφιλοτψΒΪτο, 
χαΐ γΛσοΛ Ιογων %α\ μα&ημάτωιβ η&οηοιωρ, ως αρβτηρ 
Τ8 ηανσαιτο δΒδ§ώς, χαϊ τοΙς χηίοίς χαΐρβιν έ&ίσ•&8ίη. 
Φύση γαρ ονκ (γΒγόνζι τα» φαυλοτάτωι^ τυράνηορ ο 
Μονυοιος' αΙΧ* ο ποπηρ Μοιχώς, μη φρονήματος μΒ- 
ταΐαβωρ, χαΐ συγγΒνόμΐΒνοςικΛνίχουσιν άν&ρωηοις,.έτη'• 
βουΙβύσΒξβν αντφ, και ηαρέλοηο τψ αρχψ, έφρούρβι ηα- 
τάχλΒίστοτ οιμοι, δι* έρημίατ ομιλίας ετέρας, και άπΒίριφ 
πραγμάτων, ως φασιν, αμάξια καί λνχνίας, χα« δίφρους 
ξυλίνους, και τρατήζας ΤΒχταινόμΒνον. Οντω γαρ ψ 
ατΜττος, καί ηρος αηαψτας άν&ρωτ^ονς υηοτηος Χα• 
ηροβββλημένος δια φοβον ο ηρβςβίτβρος Διονύσιος, ωςτβ 
μηδέ της χΒφαλης τας τρίχας αφβλά» κουρικαΊς μαχαίραις, 
άλλα των πλαστών τις έπιφοαων αν&ραχι τψ κομψ 
ηβριέκαιβν» Ε^^βι δέ προς αυτόν βίς το δωμάτιον οντ' 
αΜφος, οΰθ-' ηκος, ώς ηυχβν, ημφΐ8σμένος, αλί* βδβι, 
ίίρίν ^Βλ&βίν, αηοδύντα τψ έαυτου στολψιν ίκαστον, 
έτερο» αναλαβΒίν, ορα-Θ-έντα γυμνον υηο των φυλαττόν- 
των, *Επβ* δέ Αθπτίνης, ο αδβλφος, αντφ ποτβ χωρίου 
φυσιν έξηγουμβνος, λαβών λόγχψ παρά τίνος των δορυ^ 
φόρωτ, υπέγραψβ τον τόπον, έκβίνί^ μέν ισχυρώς έχαλέ- 
παινβ, τον δέ δόντα τψ λόγχψ απέκτβίνβν, '^Ελβγβ δέ 
τονς φίλους φυλάττΒσ^αι, νουν έχοντας Βίδως,καΙβουλο^ 
μένους μάλλον τυραννβΐν, η τυραννΰσ^αι, ΚαΙ Μαρ- 
συαν δέ τίνα των προηγμένων υπ* ανιου κά$ τηαγμέ- ΒΙΟ Ν. 9 

ψίύν έφ ηγΒμορίας ατ»ΰί8, δόξαντα κατά τους ντΐ^ους 
σφάττβο' αντον ώς άτι' έρτοΐας μΛ&ημΒρινης, χάι δια^ 
λογισμού, της αφβο^ς ταντης »ς τον ίίηρον αντφ ηαρα- 
γενομένης. Ό μεν δη Πλάτωη ^μω&άς, οτι μη πάν- 
των αντον αν^ρύηων άνδρβίότατον οντά αηέφτινεν, οΆτω 
τηρίφοβον ηαΐ τοσούτων νηο δβάΐας ηοΜων μκστψ ύχΒ 
τηνψνχην, 

Χ. Τον δ ι4ότ αντου, ηα&άπβρ ^ηϋρηταί, διαλελω" 
βημένον αηαιδβυσίφ ηάΐ σνντηρψμένον το η&ος ο ^ιων 
ορών, παρ9κάΙ» προς παιδβίαν τραηίσ&αι, ηοϋ δοη&η- 
ναι τον ηρώιου των ψΧοσόφωιν ηάσαν δίησιν έλ^βιν ύς 
ΣιΧΒλίοιν έλ&όντι δέ ηαρασχ&ν οάτον, οτιως δίΛκαοσμη- 
^άς το η&ος άς αρβτην λόγων, ηαΐ τίρος το •&ηι6τατον 
άφομοιω&ΒΪς ηαράδβιγμα των όντων Ηοϋ χάλλιστον, ψ 
το ηάν ηγονμά^ τί^&όμβνον, ^ αποσμίας άοσμος έστΙ, 
ηολλην μεν άδαιμονίαν έαντω μηχανησηο», ηολλην δβ 
το7ς ηολίταις, οσα νυν έν ίϋνμΐφ διοΐΜουσι ττρος ανάγ- 
%ψ της α^ς, τοντα σωφροσννψ} και δοιοΛοσυνυ μβτ 
βυμενΒίας ηατρονομουμβνα ηιχρασχών, χάΐ γβνόμβνος βα- 
σιλεύς έη τνράννσνί Τους γαρ αδαμάντινους δβσμους 
ουχ, ώσηβρ ο ηατ^ ϊλβγεν αντον, φόβον *αΙ βίαν χαΐ 
νΒων ηληβ-ος βϊναί, »α* βαρβάρων μυρίανδρον φυλαχην, 
ευνοιαν δβ χάί ηρο^μίαν χαΐ χάριν έγγβνομένην υη 
αρετής χάί δικαιοσύνης ' α, χαίηβρ οντά μαλοαιώτΒρατών 
συντόνων χα} σχληρων έχβίνων, Ισχυρότβρα προς διαμο- 
νην ηγΒμονΙας υηάρχβιν. Χωρίς δέ τούτων άφιλότιμον 
βίναι Μα» άζηλον τον άρχοντα, τ^ μίν σώμοηι τιβριττώς 
αμτίΒχόμενον , και τζ πβρίι την ά&(ησιν αβρσημι χαΐ 
κατασκευή λαμπρυνόμενον , ομιλίφ δέ χσ2 λόγω μηδιν 
οντά του προστυχόντος σΒμνότβρον, μηδέ της ψυχής το <0 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

βασίΧβίοί^ αξίονκτα κΒκοσμημένον εχΒΐν βασάιχώς χαΐ 
πζβηόηως. 

XI, Ταύτα ηολλάχις του Δίωνος ηαραινονντος, 9ΐαΙ 
των Ιάγων του Πλάτωνος Βστιν ουστινας υτίοσπβίροντος, 
ίσχΒν ϊί^ως τον Μσνυσιον οξνς κα» περιμοινης των τβ λό- 
γων ΧΟΛ της συνουσίας του Πλάτωνος. Ευ&υς συν 
Α&ηναζε ηολλα μέν έφοίτα γράμματα παρά του Μονυ^ 
σίου, πολλαΐ δ έτίΐσχηψβις ηαρά του ^Ιίανος' αλλαι δ 
έξ Ιταλίας παρά των Πυ&αγοριχών, διαχβλβυομένων 
πηραγίνέσ&αί, καΐ νέας ψυχής έζουσίφ μΒγάλυ %αΙ 
δυνάμΒΐ παραφΒρομένης έπιλαβέσ&αι, χαΐ χατασχβιν 
ίμβρι-&6στέροις λογ^σμοίς, Πλάτων μ(ν ουν, ως φησίν 
αυτός, έαυτον αίσχυν&άς, μάλιστα μη δοξβιβν 4ν λά^Όΐς 
ίϊναί μόνον, έργου δ* έχων ουδανος αν αψασ&αι, νομ 
προσδοχησας δι ένος άνδρας, ωσπβρ ηγεμονιχου μίρσνς, 
έχχα&αρϋ'έντος, ολψ ιατρβύβίρ Σιχβλιαν νοσούσαν, υηη^ 
χουσβν, Οΐ δέ τοι Μωινι πολψουντβς, φοβούμενοι την 
του ^ιον%ΗΤΐου μβταβολην, ίπΒίσαν αυτόν άπο της φυγής 
μ9ταπέμη&τ•&αι Φίλιστον, άνδρα χαΐ τίεηαιδΒνμένον πβρί 
λογούς, χαΐ τυραννιχων η&ων έμπβιρότατον, ως αντί- 
τάγμα ηρος Πλάτωνα χαΐ φιλοσοφιοιν έχϋνον (ξοντβς, 
Ό γαρ δη Φιλιστος έξ άρχης τβ τ^ τυραννίδι χα&ιστα- 
μέντι προϋνμίτατον έαυτον παρέσχε, χάί την άχραν δΐΒ~ 
φύλαξε φρουράρχων έτύ πολύν χρόνον» Ην δε λόγος, 
ώς χαΐ τ^ μψρί πλησιάζοι του πρεσβυτέρου Μον%Η3ίου, 
τον τυράννου μη παντάπασιν άγνοουντος, ^πεί δέ 
ΑεπτΙνης έχ γυναιχος, ψ διαφ&ειρας έτέρφ συνοιχονσα» 
^^χ^ί γενομένων «ντφ δυοΤ» •&υγαχέρωιν, την έτέραν 
εδωχε Φιλιστω, μηδέ φράσας προς ^ιονυσιον όργισ&άς 
^χεϊνος, την μεν γυναϊχα του Αεητίνου δείσας ^ν τιβ^αις ΒΙΟ Ν. 44 

ααθ'Βίρξβί τον δέ Φίλιστον έξηλασΒ ΣιχΒΧΙας, φνγόντα 
ηαρα ξέτονς τινας βίς τον ΑδρΙαν' όηον χαΐ δοχϋ τα 
ηλάΐστα σννθ'Βίναί της ίστορίας σχολάζοαν, Ον γαρ 
4ηανηλ&6, του πρβσβντέρον ζωηος, άλλα μβτά την εχβ/- 
νου τελβνιην, ώσηΒρ Βίρτμαι, αατηγηγΒρ αυτόν 6 προς 
^ίωνη των άλλων φ&ονος, ως αντόΐς τβ μάλλον έηιτη* 
δειον οντά, και τζ τυραννίδι βΒβαιότβρον. 

XII. Ούτος μεν ουν ευ&υς χατβλ'&ών δίΕτΖΒψίτίΒΐ της 
τυραννίδος' τφ ^β ^ίϋίνι χαΐ ηαρ* αΧλων έτυγχανον ον• 
σαι διαβολαΐ χαΐ χατηγοριαι προς τον τυραννσν, ως διβι- 
λβγμίνφ περί χαταλυσΒως της αρχής προς Τ8 θΒοδότψ 
χαΐ προς ΉραχλΒίδψ, ^Ηλπιζβ μέν γαρ, ώς εοιΧΒ, δια 
Πλάτωνος παραγενομένον το δεσποτιχον χαΐ λίαν αχρα•• 
τον αφβλων της τυραννιδος, 4μμΒλη τίνα χα\ νόμιμον 
άρχοντα τον ^ιονυσιον χαταστησΒίν. Εΐ δ' αντιβαΐνοι, 
χαΐ μη μαλάσσοιτο, χαταλυσας έκϋνον^ έγνώχΒί την 
πολιτΒίαν αποδιδοναι Συραχουσιοις' ουχ επαίνων μεν 
δημοχρατίαν, πάντως δ^ βελτίω τυραννίδος ηγούμενος 
τοις διαμαρτάνουσιν νγιαινουσης αριστοκρατίας. 

XIII. Εν τοιαυττ/ δέ χαταστάσβι των πραγμάτων 
όντων, Πλάτων εΙς ΣαΜαν αφιχόμβνος, περί μεν τας 
πρωτας απαντήσεις '&αυμαστης έτυγχανΒ φιλοφροσννης 
χαΐ τιμής. Και γαρ άρμα των βασιλικών αυτω παρέστη 
χΒχοσμημένον διαπρεπώς αποβάντι της τριήρους ' χαΐ 
'&υσίαν ε^υσεν 6 τύραννος, ώς ευτυχήματος μεγάλου τη 
άρχϋ προσγεγονότος. ΑΪδώς δε συμποσίων, καΐ σχη- 
ματισμός αυλής, και πρ^ότης αυτοΰ του τυράννου περί 
ίκαστα τών χρηματιζόμενων , '&αυμαστάς ένέδωκεν ύλπι- 
δας μεταβολής τοΊς πολίταις. Φορά δέ τις ην έπΙ λό- 
γους και φιλοσοφιαν απάντων, καΐ το τυραννείον, ως 12 ΡΙ^υΤΑΚΟΗΙ 

φασίι Μονιοοτος ντιο ηΧη-Θ-ονς των γεωμηροίνΊωρ χατεί" 
χΒ», Ίίμβρωρ ί* ολίροι^ διαη^ομέι^ων ^ -&νσΙα μί» ην 
ηάτρίος έν τοις τν^οονβ/οις* τον ^β χι^^ιμο?, ωσπβ^ βΙώ- 
ι9βι> «(χτβνξαμόΌν δια/ίένβαν τψ τν^ατνίδα ασάίβυτον 
ηολίους χρόνους, 6 Διονύσιος Χητηαι ηαρεστώς, „ Ου 
ηαήσυ^ φάι^οΐι καταρωμβκος ^ΐκ; '' Τονιο χομιδη τους 
τιερί τον ΦίΧιστον Μηησβν, αμαχόν τίνα του Πλάτωνος 
νίγουμένους Βσβσ&αί χρόνω *ίά συνη^βΐψ τψ δύναμιν, 
β£ νυν έ» συνουσίας όΐ^ς ηΙλοίωχΒν οιίτω χσι μετηβέ- 
βλιρίΒ νψ γνάμψ το μΒΐράχΜν. 

XIV. Ουκ ετ* ουν Μα&' ΐνα χοϋ λα&ραίως, άλλα 
ηάντβς αναφοινδον έλοιδόρουν τον ^/(οτα, Χητοντβς, ώς 
ου λέλη'&Β κατβηφδοίν καΙ χαταφαρμάσσων τφ Πλάτω^ 
νος Αό^φ ^ίονυσιον, οτμος, αφέντος ίχουσίως αυτοΰ χαί 
ηροΒμένου τψ αρχψψ υηολαβων άς τους*Αρίστομάχης 
ψηρίστηστι ηαϊάας, ων 'Θ'Ηός ίστι,ν» 'ίΕνίΟί 08 η^οσβττοι- 
ουντο 9υσχΒραΙν&», βι πρότβρον μεν ^ί•9ηναΊοί ναυτιχαΐς 
κίΜ ηβζμίοϊς δυνάμεσί μβγάλαις δευρο τΜλβύσαντΒς απω- 
Χοντο, χαΐ δίΒφ&άρησαν ηρότερον, η λαβείν Συραηουσας, 
νυνί δε δι ίνος σοφιστου καταλίσουσι τψ Διονυσίου 
τυραννίδα, συμηείσαντες αυτόν έχ των μυρίων δορυφό^ 
ρων οΛοδράντα, χαΐ χαταλιηόντα τας τετραχοσιας τριη^ 
ρεις, χαι τους μύριους ίητιβίς, χαΐ τοίς ηολλάχις τοσου^ 
τους όπλίτας, έν ^ίχαδημίι;^ το σκοηώμβνον αγα-Θ-ον ^- 
τεΊν, χαΐ δ^ά γεωμετρίας ευδαίμονα γενεσ&αι, τψ έν 
αρχ^ χα2 χρημασι χαΐ τρυφαϊς ευδαιμονίαν ^ίωνι χαΐ 
τοϊς ^Ιω9^ς αδελφιδόίς ηροΒμενον, *Εχ τούτ<αν υποψίας 
ηρωτον, είτα χαΐ φανεραατέρας οργής χαϋ διαφοράς γε^ 
νομίνης, έχομίο'&η τις ^πιστολη χρύφα ηρος Μονυσιον, 
^ν έγεγράφει Αΐων ηρος τους ΚαρχηδονΙο>ν έηψελψάς* ΟΙΟΝ. 13 

μη χωρίζ αντον ηοιησασ'&αι τψ α^ιβυζιν, ως πόοττα 
&ησομένσνς άμβταπτώτως δι' αυτού. Ταύτψ οο^οηττονς 
^ιονύσιος ΦίλΙστω, λλΙ μη ώίβΐι^ου βουλβοσάμβι^ος, άς 
ψ7^ί Τ(μαίύς, νηηΧ&β τσρ ^&αι^α τίβηλασμά^οας δίαλύ^ 
σβσΐ' ΗαΙ μέτφ» σκηψάμβί^ος, διαΧλάττΒσ&αί τβ φησας, 
μίνον τ αηνγύγϋηβ υπο τψ αχρόηοΧο^ ηρος τιρ^ •^ά- 
λασσαν, &δβιξβ την έτίΐστοίΐηρ, κα< Ματψητόρησβν, ως 
•σννισταμ^τον μετά Καρχηδονίων έη' ανιόν. Απολογβΐ* 
σΌ'αί δέ β^^μ&ου του Αίωνος, ονχ ανασχόμίνος, 
αΐί* βν^ς, ως β^β, ^ψβνος β»; ακάτιον, προσέναξβ 
τόίς ναύταίις ηομίζοντας αντσν ίπϋ-ύναι τιρος την '/τα- 
}ίαρ• 

XV. ΓΐΒνομένον δβ τούτου, ηάΐ φανέντος ωμού τοΙς 
άν&ρωηοις, την μεν (ΗχΙαν του τυράννου ηέν&ος 8Ίχ8 δια 
τάς γνναΤίίας' η δε ηόΐίς η των Συραχουσ&αν έη^ρτο, 
ηρόητματα.νεωτερα ηαΐ μβταβολίρ' προσδεχομενη ταχειαν 
έμ του ΛβρΙ Αίωνα θορύβου, %α\ της προς τον τνραννον 
απιστίας των αλλατν. *^ί δη συνόρων ο Αισνυσιος, χα2 
Μοοίώ^ι τονς μίν φΰίους ηορεμυ^είτο «α< τάς γυναί^ 
Ηος, ως ον ^/Λγης, αλί αποδημίας, τω ΑΙωνι γεγενημί• 
νης, ώς μη τι χΛρσν οργγι προς την αυ&άδβιαν αυτού 
ηαρόντος α/Μ(χ^τββτ βιασ&βΐη' δυο δέ νους ηοραδονς 
τοις Αίωνος οιχείοις, έχϋίΒυσεν έν&βμενοις οσα βονίοιντο 
των ύιείνου χρήματα %ίύ Νεροποντής απόγειν ηρος αυ^ 
τον εΙς Πελοπόννησον. Ην δ* ουσία μεγάλη τζι Αίωνι, 
χα» σχεδόν τι τυρΐΐννίκη πομττη και κατασκευή πΒρι την 
δίαιταν, ην οι ίρίΧοι σνΧΙαβίντες έχόμιζον, ^ίλΧα δ^ 
εΜΒμηετο ηοΧΙα πάρα των γυναηκιων %ε^ των εταίρων, 
Αστε χρημάτων α^εκα ηαϋ πλούτου λαμπρσν έν τοις "Ε3^ 44 ΡΙ.υΤΑΚ€Η1 

λησιν ίΐραι, χα» διαφο^^ψαι ίτ} τον φυγάδος ευηορίφ τη^ 
της τυραννίδος δννημιν. 

XVI. Πϊάτωνη δέ Διονύσιος &υθνς μιν βΛς τηρ 
αχρόποΧιν μη&ττησΒΐ^, ειπιμον αντω σχημαη ξΒνιας φι- 
λατ&ρώηου φρσυραν μψιχανησάμβνος, ώς μη σνμηλέοί 
Μωνι μάρτυς, ών ηδίχητο. Χρσνφ δέ κα« σν^^δίαιτησβι, 
ηα-θ-άπΒρ ψανσιν άτ&ρωηον '&ηρίορ, έΌ'ίσ&Βΐς υπομέη» 
Τ8 τψ ομιλίαρ αντον χαΐ τον λίγον, ηράσ&η τνρανραώι^ 
έρωτα, μόνος αξιών υπο Πλάτωνος αντβρασ&αί χίά 
'&ανμάζΜ'β-αι μάλιστα ηάτίων, ίτοψος ων ίηιτρέτηι» τα 
ηράγματα %α\ τψ τυραννίδα μη ηροτιμώντι ττρβ ηρος 
Αίχανα φιλίαν της προς αντον. Ην ονν τω Πλάτξΰη 
συμφορά το ηά&ος ηυτοΰ τούτο, μαινόμενου, κα&άηΒρ 
οΐ δνσ^ρωτες υπο ζηλοτυπίας ' χοτι τϊολλάς μίν οργάς ίν 
οΙ^γω χρονω, πολλάς δε διαλλαγάς καΐ δβησβις ηοιουμε^ 
νου ηρος αυτόν, άχροάσ&αί δέ των λόγων χοΐΐ ιαοκνωνείν 
της ηερί φιλοσοφίαν πραγματείας σπονδαζοτϊος με> 
υπερφυως, αϊδουμένον δε τους αποτρέποντας, ώς δια-- 
/ρ•&αρησομένον, *Εν τούτος δε πολέμου τίνος έμπεσίντος, 
αποπέμπει τον Πλάτωνα, συν&έμενος ^ς ωραν ϊτους 
μετατίέμψεσ&αί Μωινα, Και τοΰτο μεν έφεύσϋΡτο, τάς 
δε προσ6δο%}ς των κτημάτων αττέπεμπεν αντ^, άξιων 
Πλάτωνα συγγνώναι ηερι του χρόνου δια τον πολεμον 
ειρήνης γαρ γενομένης, τάχιστα μεταηέμψεσ&αι τον 
Αίξονα, χηι άξιονν αυτόν ησυχιαν αγειν, ηοϋ μηδέ^ 
νεωτερίζβίν, μηδέ βλασφημδν κατ αντου προς τους 
*)ελλψας. 

XVII. Ταντ^ έπειρατο ποιϋν Πλάτων, ααί Αΐωνα 
τρέψας έηι ψλοσοφίαν, έν ΐΑκαδημΙ^ συνδχεν» ^Λιχει 
Λΐέν ουν «V αστεί παρά Καλλίττπφ τινί των γνωρίμων ΒΙΟΝ. 15 

αγρον δε διαγαη^ης χάριν έχτησατο, παι τοντον ύστερον 
άς Σιχελίαν ηλπαν ΣπευσΙπηω δωρεάν εδωχεν* φ μάλι- 
στα των ΐΑ'&ψτ^σί φίλων έχρψο χαΐ συνδίτβάτο $ βονλο- 
μένον τον Πλάτωνος ομιλίί^ Χ^ξ^^ ^χονσι^, χαΐ ηαιδιάς 
εμμελούς χατά καιρόν ατηομενη χερανννμβνον άφηδννε•• 
σϋ-αι του Δίωνος το η&ος. Τοιούτος δε τις ο Σπεν- 
σιηηος ψ' υ χα\ σχώφαι αγαϋ^ον αντσν ίν τοις Σίλλοις 
6 Τιμών προσηγόρευσεν. Αντω δε Πλάτωνι, χορηγονντι 
ηαίδων χορω, τον τε χορον τ^σχησεν ο Αιών, χαΐ το δα- 
πάνημα παν έιέλεσε ηαρ έ<ίντοΰ, σνγχωροΧηηος τον 
Πλάτωνος τψ τοιαντψ φιλοτιμίαν προς τους ^Α^ψαίτ 
ον?^ ως έχείνο^ μάλλον εννοιαν, η δόξαν αντω, φέρονσαν. 
ΈπεφοΙτα δε κάί ταΐς αλΧαις πόλεσιν ο Μων, χα\ σννε- 
σ/ό%α$Β χάι σννεπανηγνριζε τοΊς άρίστοις χαΐ πολιτιχω- 
τάτοις ανδράσιν, ονδεν έν τ^ διαίτ-η σόλονχον έπιδειχνν- 
μΒνος, ονδέ τυραννιχον, ονδ^ έπιτε&ρυμμένον, αλλά σω- 
φροσννψ, χηΐ άρετψ, καΙ άνδρείαν, χαΐ περί λόγ-ους χαΐ 
περί φιλοσοφιαν ενσχημονας διατριβάς. ^Εφ οίς εύνοια 
παρά πάντων εγΊνετο χαΐ &ιλος αντζ}, τιμαΐ τε δημόσιοι 
χαϊ ψηφίσματα παρά των πόλεων. Λακεδαιμόνιοι δέ 
χαΐ Σπαρτιάτψ αντον έποιησαντο, της Μσνυσιον χατα- 
φρονησηντες όργης, χαίπερ αντοΤς τότε προ^μως έπΙ 
τονς Θηβαίους σνμμαχονντος. Λέγεται δε ποτέ τον 
Αιώνα του Μεγαρεως Πτοιοδωρου δεομένου έπΙ τψ 
ονχίαν έλ&είν' ην δ*, ως εο<χβ, των πλουσίων τις χαΐ 
δυνατών 6 Πτοιόδωρος' οχλον συν 4πΙ •&υραις Ιδων ο 
Αίων, χαϊ πλη&ος ασχολιών, χαΐ δυσέντευχτον αντσν χάί 
δυσπρόσοδορ, απιδων προς τους φίλους δυσχεραίνοντας 
χαϊ άγαναχτουντας* ,,Τίτουτσν, εφη, μεμφόμ^&α; χα\ 46 ΡΙ.υΤΑΚΟΗΙ 

γηρ αντοί ηίαηως έρ ΣνρακονσοΛς όμοια τούτοις έηοΐ" 
ον/Μβί'." 

XVIII. Χ^ου δέ ψίροϊόντος, ο Διονύσιος &ιλοτ%9» 
ηωι^, χοϋ δδδοαίως του Δίωνος τψ ηαρα τοϊς ^λλησβί^ 
βντοιατ, έπανσοττο τα; ηροσοδονς αηοστΰίΧωι^, παΐ ττρβ 
ονσίαν ηαρίδϋίΗ» ιδίοις ίπαροηοις. ΒουΙόμβίΌς δέ ηοίΐ 
τψ Ης τους (ρύίοσόφους ^ ΠΧάτωνα χααιοδοξία» οα^α• 
μάχΒσ&αΐγ ηολλους σνιή^β τωτ Λ9ηαιδβυσ'Θ'αι δοχούρ^ 
τωρ. ΦιΧοτψαίμβρος δί τφ διαΧέ^οσ&οίΐ τίΒριβίραι ηάψ» 
τωρ, ψαγχάζηο τοίς Πλάτωρος ηοιραΐίουσμασι καχω; 
χρηοΌ-αι, ΚαΙ ηάλιρ έπάρορ έηο^, χαι κατ^γΙρωίηΐΒΡ 
αυτός ϋύιου, μη χρησάμβρος ηαρόρτι^ μηδέ διαχουσας, 
οσα ηαλως 9^(Βρ, Οία δε τυραρρος, ψηΐηκτος άβ» τοις 
έπΐ&νμιαις, %αΙ ηρος ηάσαρ οξύρ^οηος σχοί/δψ, ίυ&υς 
ωρμησβρ έίύ τορ Πΐάτωρα, καΐ ηασαρ μηχαρψ αϊρωρ^ 
σνρέτίδίσβ τους ηβρί ΐΛρχυτορ Πυ^αγοριηους , τώρ ομο- 
λογουμέρωρ οραδόχους γορομέρους, χαλβιρ ΠΧάτωρα* δι 
ίΜίΡου γαρ οΑτοϊς έγ^γίΐΡΒί <ριλΙα »α» ξΒρΙα το ηρωτον. 
Οι δ' &ΐ9μψα9^ ^Αρχάημορ ηαρ* αυτόν 6η8μψ8 δέχοϋ 
Αιορύσιος τριη^βις, χαί φίλους δβησομβρους του Πΐάτω^ 
ρος' αυτός τβ σαφώς χαί διαρ^ηδηρ ητραψβρ, ώς ουδέρ 
ορ γέροιτο τώρ μβτρίωρ Αίωρι, μη ττβισ^ότο; Πλάτωρος 
4λ&ΒίΡ Ης ΣιχβΧΙορ' ηΒίσ&Λρτος δέ, ηάρτα. ΠοΙΧαί ί* 
οκρίχορτο 9ΐρος Αίωρα ηαρα της αδβλφης χάΙ γνραυχος 
ίηισχηψΛΐς, δβσ-ΘΌΐ Πΐάτ^ορος νηαχουσαι ΜονυσΙω, χαί 
μη ηρόφασιν ηαρασχύρ. Ούτω μέρ δη φησιρ 6 Πλάτων 
ΰί&§ίΡ το τρίτοιρ έις τορ ηορ&μορ τσρ η^ρί £ιχ8λίαρ, 

"Οφρ βτί τψ ολοψ άραμβτρησΜΒ Χάρυβδνρ. 

XIX. Ελ^άρ δέ μεγάλης μέρ αντοτ 4ρβηλησ9 χαράς, 
αβγάλης δέ ηάλιρ ελπίδος ΣιχβλΙαρ, συρβυχομέρψ χαι 1 ΒΙΟΝ. Π 

σν^ιφιίοτψουμέΐβψ Πλάτωνα μερ Φιλίστον ηβριγβνέσ&αί, 
φίλοσοφίαν δε τυραννίδος. Ην δε ποΧΧη μεν των γννοα^ 
χαν σηουδη ηβρί αντον, έξαίρείος δε τια^α τ^ ^ιοννσίί^ 
ηίατίβ, ην ουδάς αίλος ειχΒν, αδίερευνητσν αντφ ηλψηά' 
ζει», ^ίωρεας δέ χρημάτων ηοΙΙων χα» ηολίάχις τον 
μεν δίδοντος, του δε μη δεχόμενου., η^ιςων ^Αρίσητίτίος, 
ο Ιίυρψάϊος, άσφοάως εφη με^ταλοψνιχον είνοΐί Αωνυ- 
σιον * αυτοΤς μεν γαρ μαιρά διδόναι, πλειόνων δεομενοις, 
ΰλάτωνι δε ηοΧίά, μηδέν λαμβάνοντι. Μετά δέ τάς 
ηρωτας ψιλοφροσννας, άρξαμενου^ ΙΙΙατωνος έντνγχάνειν 
περί* ΑΙιωνος, ντίβρ-Θ'εσβις το πρώτον ήσαν, είτα μέμψεις 
χαΐ δίαφορά» λαν^άνουσαι τους 4χτος, έταχρυπτομενου 
Διονυσίου, μοΙ ταϊς άλλαις τον Πλάτωνα •&εραηεΙαις %α\ 
τιμαϊς τΐειρωμένου παράγειν απο της Δίωνος εννοίας, 
ουδ^ αντύν εν γε τοΙς πρώτοις χρίνοις άποΗαλυτηοντα 
τψ απιστίαν αυτού χαΐ ψενδολογίαν, αλλ' έγχαρτερουντα 
ηά* σχηματίζομενορ. Ούτω δε διαχειμενοη προς αλλή- 
λους, Μ«# λανθάνει» ηάντας.οϊομένων, Έλαιων 6 Κυζιχη' 
ρος» ^ "^^ Πλάτωινος 0υνη^Φ9ν, ηλίου προείπεν εκλεί- 
ίρι,ν ΜοΙ γενομένης, ως ηροάπε, ^αυμα^-Ο^ υηΙο του 
τυράννου, δωρβαν ελαβεν αργυρίου τάλΜντον. ^Αρίστιπ^ 
η^ς δέ, παΚο^ 9ίρος τους άλλους ίμλοσόφους, εφη τι κάλ 
αυτός ϊχειν των ηαραδόξων ηροίΐτίΰν* Έχείνων δέ 
ζρράσαι δεομένων: ,ψ Προλέγω τού^υν, εί^κν, ολίγου χρό' 
νου Πλάτίονα ηαΐ Α^ονυσιον. εχ'&ρους γενησομενους*" 
Τέλος δέ, Τψ μέν ουσίαν του Αίωνος ο ΜανυσΜ>ς έπώ" 
λ», ΝβΜ τα ;ϊ^^4'<<ι^" Ματϋχε* Πλάτωνα ϋ^ έν τφ περί 
την (ΗίΜίαν ηηπ(^ Ιίιααωμενον ^ τους μισ&οφόρους με^ 
τέστησβ, πάλαι μισουντας αυτόν χαΐ ζητουντας ανελείν, 

Ρί.ϋτ• IX. * - Β 48 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

ως πβΐ^οηα ^ίσννσιον αφέΙνοΛ τψ τυραννίδα, χα» 1^ 
α9ορυφ6ζψσ¥, 

XX. Έν τοιοντφ ΜίΜιη^ γβνομίρου του Πλάτωι^οζ, 
οί 7ί9ρίΐΛ(ΐχυτατ ηυ&όμβι^οι, ταχύ τιέμηουσι η^ββίαν 
χα2 τριαηόηορον, αηαηουρτΒς τον άνδρα ηαρα Μονν^ , 
σΐου, 9ίά* Χέ^τοντΒς, ως αυτούς λαβών αναδόχους της 
ασφαΐΒίΰίς τιλβύσΒίαβ βίς Ζ^ακονσα;. ^ΛηοΙβγομένου δη 
του Διονυσίου την ηχ&ραν &ΓαάσΒσί ΜαΙ φιλοφροσυναις 
ηβρί τ^ προηομηην, εν δί τι ηροαχ^έντος ως αυτόν 
τοιούτον «ίπέ^* ,,Ηηου, Πλάτων, ηολλα %αΙ δβινά χα- 
τη^ορησεις ημών προς τους συμφύοσοφοΰντας- ^ ντνο- 
μΒίδιάσας Μίνος αηαιρίνατο' ,,Μη τοσαυτη λόγων έν 
Ι4ΐίαδημ1α γένοιτο σηάνις, ωστΒ σου τίνα μνημονβυσαίΐ** 
Τοιαυτψ μην την άποστολην του Πλάτωνος γΒν&τ-Θ'αι 
λέγουσιν ου μέντοι τα Πλάτωνος αυτού πάνυ τούτοις 
συνάδδΐ, 

XXI. ^Ιων δέ *αΙ τούτοις ^αλέηαινβ, χα» ιιβτ ολί- 
γον χρόνον έξοηολΒμω^ ηαντάπασι, πυ&όμ»νος τσ 
πβρί την γυναίηα* πβρί ου χαι Πλάτων ^ίξατο, γράφων 
τιρος ^ιονυσιον. Ην δέ τοιούτον, Μβτα τψ έηβολην 
του Δίωνος, ίηοηέμπων Πλάτωνα Διονύσιος, έηέλβυσβν 
αυτού δι* ατίο^^ητων ν^νΜτ^αί, μη τι χωλίοι την γυ^ 
ναϊκα προς γάμον #τβ^ δοΘηναΐ' »αΙ γαρ η/ν λόγος, 
Βίτ' αλη-θης, «Ι^β συντΒ^ς υηο των ^ιωναμ^ισουντων, 
ως ου ηα^ ηδονην 6 γάμος ΒΪη ^ίωνι γβγονώς, ουδ^ βν- 
άρμοστος η προς την γυνοΆια συμβίωσις, Άς ουν τραν 
ο ΠλάτΒϋνΙέ&ηναζβ, χ«2 τφ ^Αανι πΒρίΙ πάντων ένέτυχΒ, 
γράψΒΐ τίρος τον τυραννον έπισχολην, τά μεν άλλα σβ- 
<ρως ηασιν, οάτΌ δε τοντο μόνω γνάριμον έΜΒίνΐί^ φρά» 
ζούσαν ως διαίΐβχ-θ-εΐη ^Ιωνι π^Ι του πράγματος έκΒΐ- ΓΙ ο Ν. 49 

νον^ ηαι σψοδρα δήλος βϊη χαΐβτίαίι^ων, ά τούτο ^ιονυ» 
αος έξβργάσοίίτο. ΚαΙ τότβ μβν ετλ ηοΙΧώ»^ ύηίδωιτ 
ονσών ηρος τάς δίαΙίσΒίς, ονδί» αζρϋίξβ ηβ^ τψ α^Α- 
φψ νΒωτβροτ, αίΐ* βΓακ μέι^Βΐρ αντψ μηα του ηαιδίου 
τον κίονος οΐΜ(Λσαν. ^ηύ δέ ηοηηάηασιν ασνμβάτως 
βΊχΒ, χάί Πλάτωρ αυ^ις έΧ^ώρ οαί9ηέμφ^η προς αηέ- 
χ-Θ^Βίαν, οντω τψ ^ίρβτιιρ οΜονσαερ ί»ί τωρ φΆωί^, ΤΥμο- 
χρατΒΐ, δίδωσιν ου μφησάμβί^ος τιρ^ κατά γβ τοΰτο του 
ηατρος έπιβίχΒίαρ» ^εγΒ]τοτΜ γαρ, ώς Ιο«χθ> κςίχβ^φ 
ΠοΙυξβνος, 6 τψ αδβΐφψ Βχων οιυτου, Θίστψ, ηοΐίμιος. 
Αηοδράντος ουν αυτόν δια φοβον, *ά* φυγόιηος έκ Σι-^ 
χβΧίας, μβταηβμψάμβρος ^τιατο ι^ οιδίΐφψ, οτι συτΒΐ-' 
δυΊα τψ φυ]τψ τον ανδρός ου ηατίυΐΒ προς ανιόν, */Γ 
δε ανβαπλψτως *α* νη Α( αφοβως* „ΕΊ&* όντως σοι 
δοαώ, ΑίοννσΐΜ^ φανλη γνιΛι γ^γονίναι ηαί άνανδρος, 
ωστβ προγνονσα τψ ίμγψ του ία^δρος ουπ αν σντβχ- 
πλβνσαι χαΐ μβτασχίίν της αυτής τύχης; ΐΛλί ου προέ^ 
γνων, ΈπβΙ ηαίως ύχί μοι μαΧλον, ΠοΧνξένον ^^ιο^αΐχα 
φθίνοντος, η σον τυραννονντος αδβλφην, Ιέγ^σ^αι,*^ 
Τανια της Θβστης πα^^νμτΗχσαμίηις, '&αυμάσαί ίΐ^ονσι 
τον τυραννον. Έ&ανμασαν δβ χοϋ οί Συροϋουσιοί τψ 
αρηψ της γνναιχος, ώστβ ηαΐ μηα τψ πατάλυσιν της 
τνρατνίδος όίβό^^ ιψψ κα* ^βρατίβίαν βασιλίχψ νπάρ* 
χΒίν' απο^ανονσης δέ, δημοσίφ ηρος τψ ταψψ έηαπο» 
Χον&ησαι τους ηοίΐ/τας. Ταντα μέρ ουν ονκ αχρηστον 
ξ|Τ8ΐ τψ τίαρέιφασιν. 

XXII. V) δέ Μ&¥ έντβν&βν ηδη τρ^ηηαι προς πό- 
Χψον' «ντον μβ¥ ΠΧάϊϋΐνος έιαιοδάρ Ισταμένου δί οηδω 
της προς Μονυσιον ξίνί^ς ηοϊί ^ρας^ ΣπβυσΙηηου δέ 
ηά* τον αΧΧίίν εταίρων τφ Μ€ίνί σνΧλαμβανόντω», κα• 

Β3 20 Ρΐ,υτΑκοΗΐ 

ψίαρϋΟίΒίβυομένων έΙβΌ&Βρουν ΣιαβλΙαν, χΒίρας ορέγ-ονσαν 
«ντφ» Χ(χ2 ηρο^μως ίηοδΒχομύ»ψ, "Οη γαρ ί» Σνρα- 
χσνσαις ΠΧατων διήριββν, οι πβρι Σηβίσιηηον, ως βοιχβ, 
μαΧλον αναμιγνύμβ^οι τοις άι^^ρωηοίς Ηοτβμω^ίχνον 
τψ διάνοιαν αίταν. ΚαΙ το μχν ηρωτον έφοβονρτο τψ 
ηαρρησίαν, ως διάηβιραρ ονσαρ νπο του τνράττον' χρό' 
νω δ^ έτΐίστβνα'αν. 'Ο γαρ αυτός ψ ηαρα ηοντων Χόγος 
δβομένωρ καΙ ηαραΗβλβυομέΐΗίη' έλ^εα^ ^/ωι>α, μη ναυξ 
εχοντοι, μηδ^ οπλίτης, μηδ^ ϊηηονζί αίλ αυτόν βίς υτΐη- 
ρβτΐΗον έμβάρτα, χρη(^αι το σώμα χα» τίΛΨομα Σίχβλίύ^ 
ταις έηΐ τον ^ιονυσιον. Ταύτα των περί Σηβίσιππον 
αγγελλόντων , έηιρ^σ-Θ'βίς έξενολόγει πρυφα χάϊ δι έτε- 
ρααν, έταχρυτιτόμΒνος τψ διάνοιαν. Συνέπραττον δε χαι 
των πολιτικών πολλοί χα} των φιλοσόφων, ο τε Κύπριος 
Ενδημος, ^ ον '!/ίριστοτέλης απο&ανόντα τον περί ψυ- 
χής διάλογον ίποίησε, χα* Τιμωνίδης 6 Αευχάδιος, Συν^ 
έστησαν δε χα* Μιλταν αυτφ τον Θεσσαλσν, αι^ρα 
μάντιν, χα* μετεσχηχότα της έν ΐΛχαδημίφ διατριβής. 
Των δ υηο του τυράννου ηεφυγαδευμίνωιν, ου μείον η 
χιλίων ίντωιν, ψίέντε χαΐ βίχοσί μοτοι της στρατεΐας έποι- 
νώρησαν, οίδ άλλοι- ίΐρουδοσαν ενηοδειλιάσαντες. *Ορ- 
μητηρισν δ* ψ η Ζακυν^^αν- νήσος, ύς ην οί στρατιωται 
συνελεγησαν, οχτακοσίων ίλάττους γενόμενοι ' γνώριμοι 
δε πάντες Αί πολλών χαΐ μεγάλων στρατειων, χάι τοΙς 
σώμασιν ησαημίνοι διαφερόντως' έμηειρίψ δέ χάί ιόλμί^ 
πολύ πάντων χράτιστοι, χαΐ δυνάμενοι ιύη&ος, όσον 
ηλπιζεν εξει» ίν Σι»Μψ Αίων, υτίεχχαυσαι »αΙ συνεξορ- 
μησαι προς αλχψ* 

ΧΧϋΐ; Ούτοι μεν τιρωνον αχσύσαντες, έπΙ Αΐονί- 
σιον ηβά Σιιχελίαν αϊρεσ^οΛ τΐϋν στόλοι, ^επλάγησαν ΒΙΟΝ. 2ί 3 Μ χα» καίερ^ωσοη^, ως ο(^ς τίνος Λαραφ^οσνΡι^ ηαι μοηηψ 
του Μωνοςί η 'χ^στώι^ έϊαύδϋΐ» ατίο^ί^ί, (ιητονιηος εαυ- 
τών άς αηβρ'ωσμέι^ας ηράξβις- χαΐ τοΊς έαντώκ ψ^'Βμόσι 
ααΐ ξενολόγοις ύι^γίζοντο > μτι προβιπονσί» 8υ&νς έξ (χρ- 
χης τορ ηόλεμον, ^Επβί δέ Αίων τω Αότοι τα σαθ-^α 
της τνρϋο^Ιδος έηέξιω»^ ^^^ασχβν, ώς ου ξττρατιώτας, 
αλΧά μοίΙΧον ηγΒμονας οΑτους κομίζοί, ΣυροΜονσ/ων καΐ 
των άλλων Σοίβλιωτών ηάλαι ηρος άπόστασιρ έιοίμωιν 
υηαρχόττων' μβτά ^ τον ^ίωνα δίίχλ^^έιηος αυτοίς 
^ίΧαιμένους, ος ηρωτος ων ΐΛχαιων δοξίί καΐ γένβι σννε- 
στράτίνβνί έηΒίσ^ησαψ, Ην μέν ονν '&έρονς οαιμη, καΐ 
αατύχον έτησίαι το ηέλαγος' η δέ σβλψη διχομψίαν 
71^8, Τφ δ^ ^Αηόλλανι •&νσΙαν μΒγΌΐοηρβηη τταρασιτβν- 
άσας 6 Μων, ίηόμηβυσΒ μβαα των στρατιωτών %8κοσμη• 
μένων ταϊς ηανοηλίαις ηρος το ΐθρον * καΐ μεια τψ '&ν^ 
σίαν έν τφ σταδίίρ των Ζαακννϋ^Ιων χατααάι&έντοις αυτούς 
ύστία, -θαυμάζοντας αργυρών κάί χρυσών έχτιωμάτων 
χα* τραπβζών υπΒρβάλλουσαν ιδίωτιηον ηΧουτον Ααμ- 
ηροτητα, χαΐ λογιζαμο^ους, οτι ηαρηαμαχως ανηρ ηδη 
χα« τοσαύτης βυηορίας ηυριος ουκ αν έτηχΒίροιη ηαρα- 
βόΧύίς ηράγμασι χ€ύρΙς έληιδος βββαΐου, κάί φΒ4αν 
ίνδίδόντων ιχβίθιιν αυτψ τας πλ$1στας καΐ μ^γίστας 
αφορμάς. 

XXIV. Μηά δ$ τάς σηοινδας %αί τας νβνομισμένας 
ΗατΒυχας ίξέΧιηβν η σβληνη. Κοϋ τοΊς μέν ηβρΐί τον 
^Ιωνα θαυμαστον ουδέν ψ ι λογιζομένοις τάς έχλβίητι-' 
χάς τηριόδους, χαΐ τψ γινομένην του σχιάσματος αηαν» 
τησιν ηρος τψ σύψψ, και της γης την αντίφραξιν ηρος 
τον ηλιον, ^ΕίϊβΙ δε τοΊς στρατιάιαας διαταραχ&Λσίν 
Ι(5βι τίνος ηαρηγορίας, Μίλτης, ο ΐίάντις^ ίν μέσω χατα^ 82 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

στας, ήτ^ϋΐβνβ '&α^ρίοβ αυτούς χα* ηροσδο^ίφν τα κράτ<- 
στα* σημαίνβιιι^ γαρ το δαιμοριον ϊκίΛίψΙ» τίνα των νυν 
επιφανών έταφανίστβ^ν δέ μηδέν Βίναι της Διονυσίου 
τυραννίδος, ης το Ιαμηρσν αηοσβέσβιν έκβίνονς βν^νς 
αψαμένους ΣίΜελίας, Τοντο μεν ουν ΜίΧτας &ς μέσον 
ίξέ&ηπΒ ηασί' το δε των μΒλισσών, αί πΒζϊ τα ηλοΐα 
του Δίωνος ωφ&ησαν έσμον Ιαμβάνουσαι κατά πρυμναν, 
ιδίι* ηρος αυτόν κα« τους φϋίονς Βφραζί δβδίΐναι, μη 
χαΐίά μεν αί ηράξεις αυτού γένωνται, χράνον δ^ ολγον 
ϋο^&ησασαί μαραν^ώσι, Αέγνται δέ, τίάΐ τφ ^ιον%)σίω 
ηοΐΐα τερατάδη ηαρά του δαιμονίου γενέσθαι στ^μεΊα, 
ίΛετος μεν γαρ, αρηάσας δοράτιον τίνος των δορυφόρων, 
ψράμενος υψον χαΐ φέρων αφψεν ί»ς τον βυ&όν. *ΙΙ δέ 
ηροσχίΐυζουσα ηρος την οαΐρόηοΧιν &άΧασσα μιαν ημέ- 
ρα» το ύδωρ γλυκύ καΐ ηότψον ηαρέσχβν, ώστε γευσα- 
μένοίς ηάσι χατάδηλον είναι. Χοίροι δ^ έτέχ-Θ-ησαν 
αυτφ, των μεν άλλων ουδενος ενδεείς μορίων, ωτα δ^ ουκ 
έχοντες. .Άτιεφαίνοντο δ^ οΐ μάντεις, τούτο μεν απο- 
στασεΐύς καϊ άτιε^ϋ-είας είναι σημείον, ως ουκ ετι των 
ηολιτών ακουσομένων της τυραννίδος' την δέ γλυκύτητα 
της 'θ-αλάσσης μεταβολην καιρών ανιαρών κάΙ ηονηρων 
άς πράγματα χρηστά φέρειν Συρακουσίοις, Αετός δέ, 
'&εράπων Αισς' λόγχη δέ, παράσημον αρχής καϋ δυνα- 
στείες ' αφανισμον ουν κα< κειτάλυσιν τ^ τυραννίδι βου- 
λβνειν τον των '&εων μέγιστον. Ταντα μ^ ουν Θβό- 
ηομπος Ιστόρ^μιε. 

XXV. Τους δέ στρατιύτας τους ΑΙωνος έξεδέξαντο 
στρογγυλαι δυο νους, τρίτον δέ πλοϊον ου μέγα, και δνο 
τριακόντοροι παρηκολου&ουν. "Οπλα δέ, χωρίς ων εΊχον 
οΙ στρατιωται, δισχιλίας μεν έκόμιζίν ασπίδας, βέλη δέ Γ Ι ο Ν. 23 

§(αΙ δόρατα ηοΐλα^ κοϋ ηλίι&ος έφοδίω» αφ&σρορ, οηιας 
έαΜ%υ μηδίτ αντους ηοιτΐοηορουηας* ατβ δη το σνμ- 
ηα» έηΐ τΐΡΒνμαΰΊ χαΐ '&αλάσστ] ηύηοηιμέι^ονς τίν πΧοντ, 
^ια το τψ γψ φοββίσ&αί, ηΰ^ ηυν&άτΒΦθΌί, ΦΰΜηον 
4ν ^ΙαηνγΙφ νανΧοχΛηα ηαραφυλάηΒΐΐβ, Ι4ραίω δέ *αΙ 
μαΧαχω πτΒνματί ηλβυσαντΒς ημέρας δώδεχα, τ^ τρισ- 
-χαιδΒχάτρ ηατα Παχννον ησορ, αηραι^ τν^ς Σικελίας. 
Καϊ ηρωτος ^¥ ο ηνβ8ρτη[της χατά τάχος ίχέΙιβυσΒ» 
ϋίποβαΐηιτ, ως, αν αποσπασ-Θ-ώσί της γης, χαΐ τψ 
ίαιραν έχωηβς άφωσί, ηολίας ημέρας χαΐ νύκτας έν τφ 
ναλόγβι τρίβησομένους, ώ^ βέρους νοτον ηΒρφένοντας. 
^Ιων δέ τψ έγγνς των ηολβμίων αηοβασιν δβδίώς, χαΐ 
των ηρόσω μΜον αφαίτ-Θ-αί βουλόμβνος, παρέπίευσβ 
τσν ΠΟ^[ννον* *Εχ δέ τούΐσ», τ^/νς μεν αηαρχτίας 
έηιηεσών ίλαννε ηοΙΙίφ χλνδων^ τάς ναυς αηο της Σικε- 
λίας, «στ^οΜΤαί δέ χαΐ βρονταΐ, φανέντος αρχτούρον, 
(τνμηητονσαι, ηοΛν ^ ουρανού χεψωνα χ<ύ (αγδάϊον 
ομβρον ^^αν• ω των νανεων υννταραχ^ίντωιν, χαΐ 
ηΐάτης γενομένης, χα-^ορωσαν ύοφνίδιον υηο του χυ^ 
ματος ώ&ουμενας τας νους έηΐ τψ ηρος Αφίτψ Κέρχί- 
ναν, 71 μάλΝηα χρημνώδης αηψτα χαΐ τραχεία ηροσφε-• 
ρομένοίς ανίοίς η νήσος. Μικρόν ύνν δεησαντες 4χρι•• 
ψψαι χαΐ ονντριβηνΜ ηερί τάς πέτρας^ έβιάζοντο ηρος 
χοντον ηαραφερόμενοί μόΐις' ίως 6 χειμων έΐωφησε, χα* 
ηλοίψ ίβυντυχόντες, έγνωσαν έηΐ ταίς χαλουμέναίς χεφα- 
ΧαΊς της μεγάλης Συρτεως ίνιες. ^ί&υμοϋο'ΐ δ* αντόίς 
ηρος τψ γαλψψ χαΐ δίοψερομένοις εΛραν τιινά χατέ- 
σηειρεν η χωρά νότιον, ου ηάνυ ηροσδεχομένοις νότον, 
ονδέ ηιατείουσι τη μεταβολή. Κατά μικρόν δε ^ωννυ^ 
μένον του ψίνενματος χαΐ μέγε&ος λαμβάνοντος, έκτεί» 24 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

νααηΒζ όσον ψ Ιστίων, «α* τι^οσ^νίβμβτοι τοις &Βθ4ς, 
τίΒλάγιοι ηρος τψ ΧιιΜαν $φβνγσρ ατίο ίι^ Αφίης• 
και '&ίσίβτ^ ελαφρώς, ηψτηαιοί κατά ΜίΐΗοο» άρμί- 
σαηο, ηοΧίσμάτιον έν τζ ΣΐίΜί} τ^$ Καρχι^δσ^ίαϋ» έηΐ" 
κρατβίας, "ΕτνχΒ δέ Λαρων ο ΚαρχηδοΡΜς αρχ<ϋτ, Σύ» 
ναλος, (ν τφ χωρίφ, ξένος ων ηαΐ φίλος Δίωνος, Άγνοων 
δέ τψ ηοίρουσίαν αυτόν χαΐ τον στόλον, ^βι^ατο ηω- 
λνΒίΡ τους στρατιωτας άηοβαίνσηας. Οί δέ μβτα των 
οηΧων Μραμόντβς, άτίέκτΒίναν μέν ονδίνα' αηβέρψ» 
γαρ 6 Αίων δια τψ ουσαν ανχφ ψΙΙαν προς τσν Καρ^• 
χηδονιον ' ψβίγουσι . δέ συνβίση9σοντ9ς αϋρονσι το χω^ 
ρίρν. "ΪΛς δ^ άηψτησαν αλλη^ις οί ηγ8μονβς χαΐ ησηά- 
σααηο, ^Iων μεν οΛέδωπΒ τιρ^ ηόλιν ΣυνάΙοί, ουδέν αδ*' 
ΐίησας' Συναλος δέ τους στρατιώτας ^ένίζβ, κα* συμηα- 
ρ^σχΒνάζβν, ων Μων έδβίτο» 

XXVI. Μάλιστα δ^ αυτούς 4&άρ^ννΒ το σνμβββψ- 
ηος αυτομάτως ΛβρΙ τίξν άηοδημίαν του ΑιονυσΙοιυ. 
ΝΒωστΙ γαρ έκττβπϋθνκώς έτυγχανβν ογδοψοΡτα ναυσίν 
»ς τψ ^Ιταϋαν. ^ώ ηαί τον Δίωνος ηαραηαΐουντος 
ένταυ&α τονς στρατιωτας αναλαμβάψΒΐν ^ ηολνν χρίνον 
έν τ^ ^αΧάσσυ ανίοΐίωμένους, ουχ νηέμ9ΐναν αννοι» 
σηΒνδοντβς άρηάσαι τον ηαιρον, αλί έπ^βνον ^γΰσ'&αί 
τον ^Ιωνα ηρος τ ας Σνρακούσας. ^Αηοσ%ΒΗασάμ»νος 
ουν τα η^φίντα των οηΧων %αΙ των φορτίων ίκΛ, «οι« 
τοϋ ΣυνάΙου δ^η&άς, όταν ρ ηαίρος, αηοστδΧαι ηρος 
αυτσν, έβάδιζρν έτύ τας Σνραηουσας, ΠορΒυομέν^ ί* 
αυτω ηρωτον μέν ^ΑιιραγαντίνΦίν τιροσβχώρψταν Ιατίβις 
διαηόσΜί των τί^ρ* το ^Εχνομον οϊκουντων, μβτα δέ τον- 
τους Γβλώοι. Ταχν δέ της φήμης διαδραμουσης βίς 
ΣυροΜουσας, Τψοπράτης, ο τ^ Μωνσς γννα»9ΐέ συνο4Μων, ΟΙΟΝ. 25 

^ιορνσίον άδβΐφ^, ί&ρ αηοΜΒίμμέηϋν ^ τ^ ηάλβΐ φί- 
λβαν ηροΒστώζ, έκτίψηη ΐίοπα τό^ος βγγβΧον τψ Αιορν- 
σις>) γράμμητα ηομίζορτα τηρί της ^ί&η^ς αφίξβως. 
Αντος δέ ^οΊς κατά τψ τίολιρ η^οσβ^β &ορύβοΐξ πάΐ 
ηιτημασιν^ έπι/ρμα^οητ μέί^ηϋίντωιτ^ δια δ' άηκηίαν ειι 
καΙ φόβορ ησνχύίζσιηωι^» Τφ δέ η9μφ&έ>βτι γραμματο- 
φό^ τνχη τις σνμπιπτΒΐ ηο^^^η/Ός. ΑπχηΐΒίσας γαρ 
βίς τψ ^Ιταλίαν, χα* τψ 'Ρηγοηρ^ δίΒΧ-Θ-ώτ, έϊΐηιγομβνος 
βίς ΚανλωνΙοιν προς Αισνυσιον, άηηντησΒ τινί των αννη• 
&ων ίδρΒίΌν ψΒωστΙ τ8•&νμέι^σρ κομίζονη' κάί λαβών 
ηαρ αυτόν μοΐραν των χρβων^ έχωρ9ΐ σηουδί/. Της δέ 
νυχτος μέρος οδβύσας, κο» μιχρον αηοδαρ&ϋ» νηο χόηου 
βιασ'&ΒΪς, ώς είχε, παρά τψ οδοτ έν νλτ^ τινΙ χατέκλιψβν 
έαυτον. Προς δέ τψ οσμψ ΧνΛος έτηΧ&ώτ, κοϋ λαβό- 
μβνος των ιίρΒων ϋΟβοΜψένων έ» της ηηρας^ ψΧ^ο φέ- 
ρων άμα συν αντοίς την πήραν ι έν γι τάς ίηιστολάς ο 
ίν&ρωηος ^&^- '^Λς δέ δίΒγΒρϋ'^ς ^σ^ηο^ χο^ πολλά 
μάτψ πλανηΌ'άζ κ(χ» διωξας ουχ βυρβν^ ητνω μη ηο^βνβ- 
ιτΌ-αι δίχα των γραμμαμων ηρος τον τυραννον, αλλ 
αποδράς έηηοδύν γβνέσ^αί, 

XXVII. ΐίισνυσίος μέν ουν οψέ ηαί ηαρ* έτερων 
βμβλλβ 7ΐυν^νν8σ&αί τον έν ΣίΜλίψ πόλύμον, Μωνι δέ 
ηορβυομέν<ρ Καμαριναΐύΐ Τ8 προσψ96ντο, ααΐ τωνχατ 
αγρούς ΣυροίΗουσΙων ανισταμένοίν έηέ^ρβι πλξθ-ος ονχ 
ολίγον, Οί δέ μηά ΊϊμοΗράτονς τάς ^ΙίηΜολάς φνλάσ- 
σοντΒς ΑβσντΤνοι χα* ΚαμπανοΙ, λόγον ψΒυδη προσιτέμ- 
ψαντος βΙ; άν9ους του κίονος ^ ώς έπΙ τάς πόλβις ηρω^ 
τον τρέποιτο τάς έχβίνων, απολιπόνης φχοντο τον Τψο- 
χράτψ, τοΙς οιΐΜίοις βοη-θ^ησοντβς. *Λς ί' άπηγγέλ'Θη 
ταυια προς τον ^Ιωνα πίρΐ τάς Μακράς στρατοήΒδβν' 26 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

οττα, ννιηος ηι τους στρατιώτας άραστησας, ηρος τον 
^Αραηον ποταμέ» ι^κβκ» ίαηχοψτα τι^ξ ηόΧΛως δέπα στα- 
δίους» ^ΕνίΰΛ&α δβ τψ ηο^ίΐα» έηιστησας έσφιχ^ΊοΙ^ο 
ηρος τορ ηοταμορ^ αρατΰίΙοντ$ τφ ηΧίί^ ηροσβυξάμβρος' 
αμα δ' οί μάντβις πάρα τώτ '&Βωρ νίκψ ίφραζ/οΐβ αυτψ. 
ΚαΙ ^βασάμβίΌΐ τΌν ^ίοητα δια ι^ &υσΙαρ έστ^φορω- 
μέρον ο• ηαράιττΒς, αηο μίας ορμής έστεφοροντίο ηάν- 
τβς. Ησα» δέ πΒηβαασχάΙωρ ου» ϋ^άττονς ηρσσγΒγο^ 
νοτβς »ατά ττιρ οδόρ. 'Ληλισμέροι δί φαυλως Ϊμ τον 
ηρξ^στ%η[οηος> οα^Βη^ρονρ τ^ ^ρο^νμίφ τψ τι\ς ηαρα- 
σχβνης &^δ8ίαρ, ώστβ, χ»ψταρτος τον Δίωνος, δρόμι^ χω- 
ρΰρ μηά χαράς «οι βοής ίΧληΙους ηαραχαλονρτας έηΐ 
τψ έΧΒί-θ-βρΙύα^. 

XXVIII. Τώρ δ^ έρ τ$ ηόλβί ΣυρϋοιοοσΙίαρ οί μβρ 
γρώριμοί ηαΐ χαρίβρτες, έσ^ψα ΜΟ'&αραρ ^χοντ^ς, αανψ^ 
τωρ έτύ τάς πύΐμς' οί> δ» ηοΧλοΙ τοις τνράρρου φΰΐΛΐς 
ίηηΙ&Βηο, κολ ανρηρηαζορ τους χαλουμβρονς ηροσα^ 
γτογέας^ άρ&ρώηους αροσίους^ χα^ &8θίς ή^^ρους^ (μ 
πΒρίβροστονρ έρ τ^ ηΰ» Μοταμβμητμέροι τοΊς ^^οοίου- 
σίοις, πολνηραγμορονρτΒς χα« δίοηητΜοπΒς τω τνράρρι^ 
τάς τΒ διαροΐας %αΙ τίας φωνας έκάστηρ. Οντοι μέρ ονρ 
ηρωτοί δίαψ 4δίδοσοη^ νηο τωρ ηροστ^ητχαρόρτωρ οηο^ 
τυμααχριζόμΒΡΟί. Τψοααράτης δ»^ σνμμΧξϋίί τοϊς ψρον^ 
ρουσι τψ οχρόΛολίΡ μη δυρη^άς, ϊηηορ Χαβωρ δί^έη&τΒ 
της ηόΐβοίς^ »αΙ ηάρτα ίΐρβίγωρ έρύηΧψη φόβου μμ τα• 
^^'Χν^ί έτύ μβίζορ αίρο» τα τον δίωρος, ώς μη δοχοίη 
μέτρίορ τι δβίσας αηοβΒβΙψίέραί τψ ηοΐαρ* Έρ τοντφ 
δδ χαι ^ίωρ προσΒρχομβΡος ηδη κατάφορης ψ, τίρωτος 
αυτός ώπλίσμέρος Χαψηρως * καί ηαρ αντον, ερ&βρ μέρ 
ο άδΒίφος Μβ]ταΗΧης, ίρ^Β» δέ Κάλλιπτίος 6 ΐΛ'&ψαίος, ϋ ί ο Ν. 27 

ίστΒφαι^ωμα^Οί. Των ^β ξ&^ω¥, έκατον μί» ύηοιηο φυ- 
λαχ'βς ηβρί τον ^ιωνα, τους δ' άλλον; νΤ^^ ^^ ΙοχογοΙ 
^ίΟΜΒΗοσμημένους, ό'βωμέτ&ν των ΣυραπουσΙων, ηαΐ οβ- 
χομενων ώσνιβ^ Ιβράι» τννα »α2 ^Λοη^κιη ηομηψ, έλ»υ^ 
'•&Βρίας χβ» δημοκρατίας δι ετών οιττο ηαί τηταράηοντα 
κατιούσης Λς τψ ηοΐιν. 

XXIX. !&ΙΒ» δ* ^ΛσηΧ&8ν ο /ίΐων κατά τας ΜενιτΙ- 
^ας ηύΐας, τ^ σάΧηιγγι χαταηαυσας τον -Θ-όρυβον έχη^ 
ρυζβν, ΟΤΙ ^ίων χα• ΜΒ^Όπλης ηκοντΒς έηΐ καταΙνσΒΐ της 
τνραννίδος έΧΒν&Βρουσι Συραχονσισυς χαΐ τους οίΑλον; 
£αί9λιώιας άηο τον τυράννου. ΒονΙόμΒνος δέ χα* δι' 
έαυτου ηροσΒητορβΪΜται τους αν^ράηουςί ίχν^Βί δια της 
^Αχραδηηις, έκατίρωϋβν ηαρα την οδον των Συρααουσίων 
ίΒρηα χα» τραηέζας κα« χ^ατή^α; ίστάντίον' και κα•& 
ονς γίνοηο, ηροχύταις τβ βαλλόντων, χα• προστρΒηομέ- 
νων ωσιηρ &Β6ν ηατβυχαΐς. Ην δ^ υηο τνιν άχρόηολιν 
καΐ τα ηβντάΉνλα, ΜσνυσΙον «ατασκβυάσαντος , ηλιο' 
τροταον χοπαφανές χαΐ υψηλόν. ΈηΙ τοντφ ηροβας 
ίδημτητορησΒ, χα» ηαρώρμησΒ τους ηοΚτας οντΒχΒσ-Ο'α^ 
της έλβυ&ΒρΙας, ΟΙ δέ χαΙροντΒς χο? ψιλοφρονουμΒνοι 
Ματίστησαν αμφότερους αυτοπράτορας στρατηγΌυς, καΐ 
ηροσΒίλοντο, βουΧομένων ηαΐ δβομένων έ$(Βΐνων, αντο<? 
συνάρχοηας ΒΧαοσίν' ων ημΙσΒίς ήσαν ίη των μβτα 
Δίωνος αηο της φυ^ς συγηατΒρχομένων. ΤοΊς δέ 
μάντΒσιν αυ&ις έδάκΒΐ, το μβν υηο ηόδας λαβΒΪν τον 
Αίωνα δημηγορουντα την φιΧοτιμΙαν χαΐ το ανά•&ημα 
τοΰ τυράννου, λαμηρον β&α* σημβισν οη δ* ^λιοτ^- 
ηιον ψ, έφ ου βΒβηχω; ]ίρί^η στρατη^τος, ώ^^ώδουν, 
μη τροηψ τανα της τύχης αί ηράξΒΐς ταχΒίβιν λάβωσιν. 
^Εη τούτου τας μέν Έηιηολας έλων, τους χα^Βίργμίνους ^8 ΡΙ,υΤΑΙΙΟΗΙ 

των ηολιτων Ελνσ«, τψ δ^ αηρσηολίν απθτβ^Γλσβτ. !β- 
βδόμιι δ^ νί^ν Διονύσιος χατέπΧΒυσΒν 8Ϊς τψ απρόηο^ 
λιν, ϋάι /ίιαηΊ ηροσηγον αμαξαι ταζ αανοηίίίας, ας Συ^ 
νάΑφ χαιέλίπΒ. Τοίύτας δίένΒΐμΒ τοις ηοϋτοας^ των δ 
αλλϋϋΡ εχαστος έαυτίν, ώς δννατον ψ, έκόσμο* χάί ηα- 
ρΒΐχβν οηΐΐτψ ηξό-Θ'νμον. 

XXX. ^ιονύσΐίος δέ η^&ιον Ιδία αγος ΛΙωνα π^- 
σβεις ϊπ9μπΒν αηοτίΒίρώμΒνος' Βττβιτα ηΒίβύσαντος έκβ/• 
νου δίαλέ^Βσ&αι χοιν^ ^Ρνροιχουσίοις, ώς έίβυ^έ^οις ον- 
σιν, έγένοντο Χίγο^ δια των ηγέσβ8ων ηα^α του τυράν• 
ρον φάάν^ρωηοί, ψόψαν ντησχνονμένου μηριοτιμα, μολ 
^στώνψ στραταων^ ων αυτοί συμψτιιφοι γένωνται, 
Ταη/τ έχΧβυαζον οί Συρακούσιοι, ^ίων δ^ ατίβχρίνατο 
τοΧς ηρέσββσι, μη διαίέ^βσ-θ^αι ψίρος αυτούς ^ιονυσιον, 
Βΐ μη τψ αρχψ αφίησιν αφιέντι δβ συμηράξην, α δεΙ, 
αυτός, χζν αΧΙο τι των μιηριων δύνη;ται, μβμνημένος της 
οΙκΒίότηιΐος. Ταύτα Διονύσιος έττρ^βι, χαΐ ηολι» «πβμηβ 
ηρέσβΒίς, χβλβνων ηκΒίν τινας άς τιρβ αχράηολιν των Συ- 
ρακούσιων, οίς χά μΐν τΐΒΐ&ων, τα δέ ηΒΐΌ'όμΐΒνος, διαίέ-^ 
Ιβται τιβρ» των χόινζ συμφίρόντων. ^Εηβμφ&ησαν ουν 
ανδρΒς ηρος αυτόν, ους ^ίωρ έδοχίμαζβ. Χα* λ6γ•ος 
πολύς έχ της αηρας ύς τους Συρακούσιους κατ^, 2ΐΗ>-> 
νυσιον άφησβιν την τυραιίνΙδα, χαΐ μάλλον έαυτου χάριν, 
η δίωρος. Ην δέ δόλος η ηροσηοίησις αηηη του τυ^ 
ράννου χα) σχΒυωρία κατά των Συρακούσιων, Τους μέν 
γαρ Ά&6ντας ηρος αυτόν έκ ηόλίΒως συγχλβίσας ^Β\ 
τους δί μισ-ΘΌψόρους προς ορ&ρον έμηλησας άκρατου, 
δρομφ τίρος το πΒρηΒίχισμα των Συρακουσίων άφηκΒ' 
γΒνομένης δέ της προσβολής άνΒληΙστου, και των βαρ- 
βάρων -β-ράσΒΐ ποίλζ καΐ '&ορνβρ^ χα-ΰ-αιρουντων το ΒΙΟΝ. 29 

δϊατβίχισμα, ΗαΙ τοΊζ ΣνραΐΜουαΙοις έη^φερομΒΡίον, ουδύς 
έίόΧμα μέι^ων αμνίΦσ'^ί, ηί,ψ τώι* ξίνων τωΐ' ΑΙωνος, 
οϊ ηράνον αΙσ&όμ&^Μ τον '&ος'ύβϋρ. έξοβοη^σβιτ. Ονδ 
ον^τοί δέ της βοτ^ύ^ς τον τρσπον σνί^βφρσνουτ ί ουδ^ 
Ησηχσυον νηο χρα%γης χαΐ πλάνης τ&ν φύνγ'όντων Σν- 
ροιχονσΐίαν, άνοΜ&φυρμέΐΗύν αάχόίς ««< δΐ8χ&80νιο>ν 
ηρΐΐβ γΒ δη ΑΙων, έτΐΒ» Χέ^Όρτος ουδάς ηατηχονΰν, Ι(^ω 
το ηροααέσν υφτιγησασ^αι βουλ6μ8>Όςϊ ^μβάΧΧθΐ ηρωτος 
&ς τους βαρβάρους, χαΐ γίνβται ττβρ* αυτόν ί^ΒΪα χάΐ 
δεινή μάχη, γινωσκόμβνον ουχ ήττον υηο των ηολεμίων, 
η των φίλων ωρμησαν γαρ αμα ηάντες έμβοησαντες. 
*0 δ^ ψ μίί^ηδη βαρύτερος δι ηλίηίαν, η χατα τοιούτους 
αγώνας, αλχ^ δέ καΐ -Θνμω προσφερόμενους υφιστάμενος 
καΐ άνααότηων, τιτρώσχεται λογχτι την χείρα, προς δε 
τα άλλα βέλη χαΐ τάς έπ χειρός πληγάς μόλις ο -^ώραξ 
ηρκεσε, δια της ασπίδος δόρασι πολλοίς }(αΙ λόγχαις 
τυπτομενος' ων χαταχλασ-θ-έντωνί χατέπεσεν 6 ΑΙίον. 
]βτ άναρπασ&είς υηο των στρατιωτών, έχεινοις μεν 
ηγεμόνα Τιμωνίδην έπέστησεν αυτός δί τψ πόλιν Χππφ 
ηεριελαύνωί^, τους τε ΣνραχουσΙους έπαυε φ%γης, χοίΐ 
ιών ξένΦν τους φυλάττσντας τψ Άχραδίνην αναστησας, 
ίηηγε τ(βς βαρβάροις άχμητας έχτιεπονημένοις, χα* προ^ 
^μους άηανδώσιν ηδη προς την ηεΐραν. ^Ελπίσαντες 
γαρ» αμα τ§ πρώτί^ ^ψ^ τψ ηόλιν.αηασα» έξ έπιδρο- 
υής χα^α^ίν, ^Ιτα πάρα δόξαν έννυγχάνοντες ανδράσι 
ηϋ^ηι^ χαΐ μαχίμοις, ίνεστίλλοττο ηρος την αχρόπο- 
λίν, *Εη δί μαΙΧσν, ως ένέδωχαν, έπιικειμενων των ^Ελ- 
Χψων, τραπόμενοι χατεχλείσ'&ησαν πς το τείχος, έβδο- 
μηχοπα μεν ΗαΙ τ&τσαρας αποχτεΐναντες τών μετά ^/ω- 
ρος, έαυίϊ&ν δέ τιολλους άηοβαλοντες. 30 ΡΙ,υΤΑΚΟΗΙ 

XXXI. Ι^ομέκης δέ λαμπρ&ς της νΐχης, οί μ^ 
Συ^οαωύσιοι τοίις ξέρσυς έκατον μναΐς ^στεφάι^ωσαν, οί 
δέ ξίροι ^Ιβη^α χ^νσφ στΒφάνο^. Κη^νχβς δε ηα^ του 
2/ίονυσΙου κατέβαίνον, έηιστοΐας ψί^ς ^Ιωι^α τΐορα τωρ 
οΜβ/οιτ γνναιχων χομΙζβΡΤΒς. Μια δ' ψ Βξαα&βί' έπητβ'• 
γραμμένη* Τω ηατρ*, παρ^ 'ΐιίηαρα^ου' τούτο γαρ ψ 
όνομα τφ του ^ίωι^ος νίφ. Καίτοι φησί Τίμαίοζ, ^ΑρΒ" 
ταίον αντορ απο της μήτρος ^Αρηης ΜαλβΊσΌ^αι. Τιμώ» 
νΐδΐί δέ μαίΧον, ως οϊομαι, τηρ/ γΒ τούτα» ΛίστΒϋτέορ, 
οα^ρΐ φίΧοί ΗαΙ σνστρατκίτυ Δίωνος. Αΐ μεν ονν αίλαι 
τοΊς Συρακονσιοις ανβγνωσ'&ησαρ έηιστολαΐ^ ηοΧλας 
ίχΒσίας *αΙ δβησΒίς εχουσαι ηαρα των γνναιχων^ τψ δ^ 
ηαρα του ηαιδρς βΊναι δοχουσαν ουκ έχαντων φανβρως 
λυ&ψαί, βιασάμΒνος ο Αιών ΏνοΒΡ. Ην δέ ηαρα τον 
ΑίονυσΙου, τοΊς μέν γράμμασι προς τον Αίωνα, τοις δΑ 
πράγμασι ηρος τονς Συρακούσιους διαίΒγομένου' όχημα 
μ^ν ^ουσα δβη