Skip to main content

Full text of "Polanci complementa. Epistolae et commentaria p. Joannis Alphonsi de Polanco e Societatis Jesu; addenda caeteris ejusdem scriptis dispersis in monumentis, quibus accedunt nunnulla coaeva, aliorum auctorum, illis conjunctissima"

See other formats


• -■ 


iVJfai 
\ v^ MONUMENTA HISTORICA SOCIETATIS JESU 

A PATRIBUS EJUSDEM SOCIETATIS EDITA POLANCI COMPLEMENTA POLANCI COMPLEMENTA EPISTOLAE ET COMMENTARIA 

P. Joannis Alphonsi de Polanco 

E SOCIETATE JESU 

ADDENDA CAETERIS EJUSDEM SCRIPTIS 
DISPERSIS IN HIS MONUMENTIS QUIBUS ACCEDUNT NONNULLA COAEVA 
ALIORUM AUCTORUM ILLIS CONJUNCTISSIMA TOMUS SECUNDUS 
BOS TCNCOl.UGEtVB^ 
©HESTNUT kilU- *#*• 

MATRITI 

TYPIS GABRIELIS LOPEZ DEL HORNO 

Via S. Bernardi, 92 

1917 1<> c ^ PRAEFATIO ALTERIUS VOLUMINIS I. — DE EPISTOLIS 

Polanci Complementa uno volumine comprehendere non po- 
tuimus; accesserunt enim epistolae multae, quae nimium excre- 
scere fecissent librum, ac volumen alterum exigere videbantur. 
Ex iis illae sunt quae ad Polancum vicarium generalem Societa- 
tis, mortuo Borgia, pertinent (158-216) ', et quibus cernitur ex- 
celsi viri diligentia, sacrum depositum, usque ad novi praepositi 
electionem, intactum conservantis. 

Eo tempore, inter alia egregia opera ad religionem tuendam 
ac Societatem promovendam praestita, Galliae adjuvandae solli- 
citus Polancus rogat Societatis moderatores ut si quae occurrant 
rationes ad hunc finem, summo pontifici proponendae, sibi per 
litteras indicatas curent (171). Simili modo ad Germaniae mode- 
ratores scripsit (179, n. 9); et prodimus unum responsum quod 
habemus, sed illud summi pretii (199). 

Notatu etiam dignae sunt illae quae ad captivitatem Aegi- 
dii Gonzalez ejusque sociorum sffectant epistolae (204, 212, 
214, etc); tum illae quae ab Edmundo Augerio, clarissimo san- 
cti Ignatii filio, de civilibus ac bellicis negotiis Galliae scriptae 
tum temporissunt (192, 200, 215). 

Magnam ordinis nostri instituto crearat difficultatem decre- 
tum S. Pii V, quo Societas communi in choro psalmodiae dare 1 Hisce typis crassioribus indicamus numerura ordinis singularum epi- 
stolarum. » ¥ r VI POLANCI COMPLEMENTA 

operam tenebatur, atque ad solennem professionem quoslibet so- 
dales ante sacerdotium admittere. Quod quantis nos cinxerit an- 
gustiis ostendit, exempli gratia, epistola Patris Francisci Sunyer 
(185); sed ea lex sanctissimi pontificis, lege alia Gregorii XIII 
successoris, diligentissimo studio vicarii Polanci ac Natalis de- 
rogata est (166, 173, 174, 191, 195, ac potissime 177, n. 13 2 ). 

In condendis novis collegiis, quod a vicario Polanco saepe 
expetebant, nihil aggrediendum ipsi erat, quum illius mune- 
ris partium non sit quidquam immutare; unde ad novum praepo- 
situm eligendum semper ea negotia retulit. Epistolae 164, 178, 
181 quo se gesserit niodo circa matritenses scholas ostendunt, 
quarum origo nonnihil habet quod studium excitare queat, Porro 
eas hujus temporis seligimus epistolas quae alicujus momenti vi- 
sae sunt, et historiam aliquo modo spectare possunt; ineptum 
enim duximus infinitam seriem prodere quae minutissima oeco- 
nomica pertractant: quod et in Lainianis et Borgianis observa- 
tum est; non vero in Ignatianis, ob peculiarem Parentis condito- 
ris jus ac reverentiam. 

Ab eo quod n. 217 signatur monumento, ea incipiunt quae 
ad Polanci visitationem in sicula provincia pertinent. In quibus 
(praeter dicta in Prooemio prioris voluminis) praetermittenda 
non est summa difficultas quae commercio litterarum inter Ro- 
mam ac Siciliam, ex peste hanc insulam vastante, oberat. Inde 
repetita pluries eadem negotia, ut tandem semel Romam eorum 
notitia veniret; inde exactae fere importune ampliores ad guber- 
nandum facultates; inde frequentia lamenta visitatoris. 

Et haec de epistolis Polancianis nunc sufficiant. II. — DE EPHEMERIDE GERAR DI Ephemerides romanas edendas initio alterius partis, Theodori- 
coGeeraerts(Gerardi seu Amsterodamensi quoque dicto) adscri- 
psimus in Prooemio citato (pag. xxvn), id quod vix non omnino 
certum est. Nam praeterquam quod in folio uno puro , nunc si- 
gnato n. 99, alia manus scripsit: «P. D. Theodorici Magni», no- Cf. et Commentariola, ad ann. 1572, n. 5. PRAEFATIO VII 

tandum est die «2.° et 3.°« Novembris 1557 haec scribi: «Item 
M. Rogerius [venit in collegium romanum] in cuius locum suc- 
cessit Theodoricus Maior». Jam vero, qui hucusque collegii ro- 
mani incolam se esse indicabat, hinc de rebus germanici collegii 
loquitur quasi in hoc commoretur. 

Praeterea, 13 Julii 1558 finem imponit suis ephemeridibus 
auctor, dicens: «Tractabatur ut mitterer in Poloniam vel Germa- 
niam»; notum autem est P. Theodoricum Gerardi mense Augu- 
sto sequenti cum B. Canisio in Poloniam profectum \ et quidem 
sanclissime mortuum Viennae i. a Octobris 4 . Denique Sacchi- 
nus sic de Gerardi, post laudes plurimas: «Ouidquid memoria 
diunum in Romanis Societatis domiciliis fieret, interioris quoque 
sui hominis vicissitudines... perscriberet. Capita etiam omnium 
quas sive Natalis sive alii Patrum ad Socios cohortationes habue- 
rant... scriptis mandassex- 3 . Quae, sicut alia nonnulla, apprime 
his annotationibus conveniunt. Cur autem «Major» appellatur, 
et «Magnus»? Forsan ut ab alio Theodorico, Canisiosc, distin- 
gueretur, illius familiarissimo et antiquo socio, quem antecede- 
bat aetate: natus enim erat prope annum 1531; Canisius vero, 
1534 6 . Ejusdem sententiae de auctore hujus partis Ephemeridam 
videtur recens scriptor indicis qui inseritur codici in adjectitio 
folio i.° 

III. DE INDUSTRIIS 

De Industriis a Polanco scriptis pauca admodum diximus in 
Prooemio voluminis I 7 . Earum duplex series in manu scriptis in- 
venitur; altera continet 12 Industrias, 6 altera. Comparanti vero 
has sex industrias cum nona ex duodecim (cujus quidem non nisi 
minima pars in autographo reperitur), statim apparebit eas nihil 
aliud esse nisi illam nonam separatim editam, paucis verbis sup- 3 Lainii Monuin., III, 440, etc; lnstit. S.J., II, 187. 

4 Braunsberger, S. J , B. Petri Canisii Acta et Epistulae, II, 309. 

5 Historia S.J., p. II, lib. II, n. 119. 

6 DELPLACE, S. J., L' Etablissement de la Compagnie de Jesus dans 
les Pays-Bas, Append. Cf. et Epist. Mixt., V,482. 

7 Pag. XXI, annot. 74, et pag. xxvn. Vin POLANCI COMPLEMENTA 

pressis, quae partem esse alterius indicabant. Quod ut omnibus 
manifestum fieret, reliquimus in textu partem illam nonae indu- 
striae, quamvis in codice, ducta a suprema pagina ad imam linea, 
oMiterata videatur. 

In codice unico in quo servatae sunt 12 Industriae, nona 
et undecima valde imperfectae sunt. Utrum quia ita eas reli- 
querit auctor, an quia aliqua folia deperdita sint, dicere non va- 
lemus. Et de nona Industria suspicari licebit folia in alium codi- 
cem mutata fuisse ab ipso auctore, cum illam separatim edere 
constituit. De undecima nullum indicium ad hoc suspicandum 
habemus. Autographum vero non fuisse magna cura servatum, 
ostendunt folia quae, ut in ejus descriptione dicemus, extra lo- 
cum sunt inserta. Antiquitus aliquod apographum 12 Industria- 
rum exstitisse videtur; nam in catalogo antiqui archivi romani 
Societatis, qui catalogus asservatur nunc in vaticano archivo 8 , 
inter documenta que continebantur in capsa XLI tertiae partis 
armarii A, haec (fol. 42) recensentur: «Industriae 12 P. Polanci 
in f.°, quibus iuuetur Societas ad finem sibi propositum asse- 
quendum»; et paulo post: cAutographum industriarum 12 P. Po- 
lanci in f.°, quibus iuuetur Societas, etc» Si tamen apographum 
hoc adhuc alicubi exstat, nobis illud videre non licuit. 

Inter has duodecim Polanci Industrias et Constitutiones So- 
cietatis a sancto Parente Ignatio conscriptas magnam similitudi- 
nem frequenter deprehendet eruditus lector, et in rebus quae 
tractantur, et in ordine quo exponuntur: infiuxuin, et quidem 
non parvum unius operis in aliud nemo qui utrumque legat, 
negabit. Ouod nemini mirum videri debet, cum Polancus sancto 
Parenti in Constitutionibus scribendis eonstanter adstiterit, ut 
manu scripta ipsa Constitutionum adhuc testantur. 

Ouodnam vero ex his duobus operibus in aliud infiuxerit diffi- 
cile erit dictu, praesertim cum pauci codices Constitutionum ad 
manus sint. Fortasse mutuus fuerit infiuxus, cum quo tempore 
Polancus scribebat Industrias, Ignatius legifer constitutiones 
conderet. Scimus Ignatium anno 1547 serio animum adjecisse ad Cf. Epist. P. Nadal, IV, 57 sqq. (codex 70). PRAKFATIO IX 

Constitutiones scribendas 9 , at hoc ipso anno ineunte Polan- 
cus ei a secretis esse coepit 10 . Hoc tamen certura nobis videtur 
Polanci Industrias ante illud exemplar Constitutionum, quod 
Ignatius praecipuis Patribus Romae congregatis exeunte anno 
1550 ostendit, scriptas esse; si illud revera est quod P. Joan- 
nes Josephus de la Torre edidit ". Plures rationes adduci pos- 
sunt quibus nostra assertio probetur. 

At primum satis mirum esset Polancum nunquam citare Con 
stitutiones, earumque auctoritatem interponere, si illae jam scri- 
ptae essent, cum id magnum auctoritatis pondus esset sine du- 
bio allaturum ad suas rationes confirmandas. 

Secundo, plures res in Industriis proponit Polancus cum du- 
bio, quae jam in codice A Constitutionum 12 multo magis defini- 
tae sunt; quod explicari rationabiliter non potest, nisi Industriae 
ante hoc exemplar Constitutionum scriptae sint. Exempla aliqua 
ob oculos lectoris ponemus, ut haec ratio clarior appareat: 

a) In industria 3. a , n. 26, timide proponit Polancus votorum 
renovationem. Sic enim ait: «Pareze ayudaria al stablezer los 
studiantes y otros que tienen ya voto de la Compania, y viuen a 
sus espessas, el renouar cada ano sus propositos y votos con que 
entraron...; y si pareze cosa nueua, no es de marabillar, pues lo 
es tener en tal modo gente en el studio...» 

In codice A hoc ita proponitur: «Para renovar la memoria de 
la obligacion que tienen, y confirmarse mas en su vocacion dos 
veces cada ano, a Pascua de Resurreccion y Navidad, sepodrdn 
renovar los votos simples que los Escolares hicieron.,.»; et infe- 
rius: «... y para lo mesmo, y augmento de devoeion, es bien que 
a ciertos tiempos, que pareceran convenientes, renueven sus vo- 

tOb ... V 9 Ibid.,II,2[i 5 47]. 

10 Ibid. 

11 Constitutiones Societatisjesu latinae et hispanicae cum earum decla- ratiombns. Appendix secunda, pag. 365-418. 

12 Codicem A Constitutionum vocat P. La Torre exemplar anno 1550 
Patnbus Romae congregatis propositum, eumque nos eodem modo appella- 
bimus. Cf. op. cit., pag. xi et 365. 

13 Cod. A, part. IV, cap. IV, n. 4; in op. cit, pag. 375. X POLANCl COMPLEMENTA 

b) In industria 4. a , n. II., loquens Polancus de spiritualibus 
exercitationibus scholasticorum, post alia haec dicit: «Tambien 
se deuria cada dia oyr missa, y algunas vezes hazerse orationes 
breves mezcladas con el studio; y si paresciere al que gouierna, 
tomaran alguna hora para la meditacion y oration algo mas 
larga.» 

In codice A hoc ita definitur: «Despues de la.confesion y co- 
munion que cada ocho dias se frecuentaran, y de la misa que 
oirdn cada dia, tendran una hora en la cual diran las Horas de 
Nuestra Senora, y examinarse de sus conciencias dos veces en el 
dia, con algunas otras oraciones a devocion de cada uno; si la 
hora en lo que esta dicho no fuese cumplida, para el cumpli- 
miento della...» 14 . 

c) In industria I2. a , n. II, haec dicit Polancus: «Para esto 
[i. e. para la conservacion de la Compania] ayudara que ninguno 
pueda aver prelation dentro desta orden, que la procure; y es de 
ver si seria bieu hazer voto desto, o jurar que no lo avian bus- 
cado a quantos toman [el] grado...» 

Ouae hic tanquam qui consulit proponit Polancus, ita jam in 
codice A efferuntur: «Sera tambien de suma importancia para 
perpetuar el bien ser de la Compania excluir della la ambicion, 
madre de todos los males en cualquier comunidad o congrega- 
cion, cerrando la puerta para pretender dignidad o prelacion al- 
guna, directa o indirectamente, dentro de la Compania, cou que 
ofrezcan a Dios Nuestro Sefior todos los profesos de no la preteii' 
der, y descubrir a quien viesen pretenderla... Asi misnio ofrez- 
can a Dios Nuestro Seiior de no pretender fuera de la Compa- 
nia prelacion o dignidad alguna...» 1S . 

Postremo in industria i. a , n. 6, dicit Polancus: «El ensenar 
tambien la doctrina christiana a mochachos, y el leer, aun [a] 
modo de escuelas, coiuo se hard en Gandia y Micina, ...» Ouae 
postrema verba indicare videntur publicas scholas horum colle- 
giorum # aut nondum apertas, aut in ipsis primordiis esse. Jam 1+ Ibid., loc. cit., n. 3, pag. 374. 
Vo lbid., part. X, n. 6, pag. 400. PRAEFATIO XI 

vero, ut de Gandia taceam, in messanensi collegio scholae gram- 
matices anno 1548 incoeptae sunt. Cf. Polanci Cliron., I, 281- 
282. Ouare fortasse non erit temerarium asserere Polanci Indu- 
strias anno 1548, aut ineunte 1549 scriptas fuisse. 

IV. — DE ALTERA SERIE INDUSTRIARUM 

Ut superius diximus, nihil aliud sunt nisi C). a ex 12, separa- 
tim edita. Fortasse cum id agere decrevit Polancus, eam auxit 
et locupletavit; verum sex partes quibus constat, jam in autogra- 
pho in nona indicantur. Hae sex Industriae magis notae sunt 
quam primae; nam praeterquam quod plura earum manu scripta 
hispana inveniuntur, conversae etiam sunt in latinum et italum 
sermonem. Versio italica, ut in codicis descriptione dicemus, 
satis antiqua videtur. Quod dicere non audemus de versione 
latina, cujus exempla lithographice impressa prodierunt, sup- 
presso loci et auctoris versionis nomine, anno 1873, typis vero 
Cracoviae anno 1883. Hanc alteram, si fides habenda est Patri 
Sommervogel, edidit P. R. Hoppe. Utraque editio destinata fuit 
ad privatum usum nostrorum; neque in eis indicatur codex unde 
desumptae sint, neque utrum versio antiqua sit an recens. 

Ad has sex industrias magis pervulgatas referenda sunt duo 
antiqua insigniaque testimonia, quae hic exscribere non erit in- 
gratum. Pritnum est P. Petri de Ribadeneira, qui in opusculo de 
modo gubernandi Sancti Parentis Ignatii 1G , in fine capitis V, haec 
dicit: «El Padre Maestro Polanco escribio algunas industrias 
para ensenar como se han de haber los de la Compania que se 
ocupan con los projimos para mayor servicio divino y bien de las 
almas; las cuales recogio de lo que vio que usaba nuestro bien- 
aventurado Padre, y de las instrucciones y avisos que daba a los 
que enviaba a cultivar esta vina del Senor; en ellas se hallaran 
otros documentos provechosos para este fin; mas los que aqui 
quedan escritos creo que son los principales, y los que bastan 
para nuestro intento.» Alterum est P. Bernardi de Angelis, So- 
cietatis sub P. Aquaviva secretarii, qui anno 1600 commendans Tratado del modo de gobierno que N. S. Padve lgnacio tenia. XII POLANCl COMPLKMENTA 

Societatis superioribus Industrias ad curandos anima^ morbos, 
quas is scripserat, haec ait: «... Quare, cum meminisset a 
P. Polanco, B. Patris nostri mandato atque ductu, ad usum do- 
ctrinamque operariorum nostrorum, qui in missionibus versan- 
tur, Instructiones quasdam editas olim fuisse, Industriasque ap- 
pellatas; haud abs re, quin multo etiam congruentius fore existi- 
mavit, si Industriae item aliquae, ad rectam gubernationem du- 
centes, Societatis Superioribus traderentur» 17 . Cf. Instit. S.J., III, 395-396. RRCENSTO CODICUM XIII RECENSIO CODICUM 

IN QUIBUS MONUMENTA HUJUS VOLUMINIS REPERTA SUNT CODICES IN VOL. I JAM RECENSITI 

Epist. Polanci Cf. pag. xxix 

Epist. Hispan. (1564-1566) » » 

Epist. B. Ignatii cle Acevedo » » » 

Epist. Hisp. (1570-1573) » » » 

Borgia Loyola » » » 

Collect. cle Instit. I » » xxx 

Epist. Ital. (1571-1573) » » 

Cartas Selectas de Varones Ilustres » » xxxi 

Ital. 146—Ital. 147—Ital. 148—ltal. 149 » » xxxiu 

Ital. 150. — Ital. I51.—Ital. 152 » » » 

Vocationes Illustres I » » » 

Opp. NN. 328 » » xxxiv 

P. Potanci. — De Instifuio, lndustriae, de Humilitate » » » 

Rom. 126 A. et 126 B.—Rom. 127 » » » 

CODICES A NOBIS ALIBI DESCRIPTI 

Ex Monum. Ignat., ser. l. a , vol. I. 

Codex 1 1. — Brevia et rescr. antiq Descriptus in pag. 35 

> 56.— Cod. Vatic. I » » 55 

Ex Epist. P. Salmer., vol. II. 

Codex 4. — Epist. Ital. (1571-1573), nunc Ital. 69. Descr. in pag. xxxm 

CODICES A NOBIS NUNC PRIMUM USURPATI 

Codex 29.— Gall. 84. Codex 33.— Germ. 153. 
» 30.— Galt. 85. » 3$.—Hisp. 118. 

» 31. — Gerrn. 134. » 35. — Epp. Extern. 2. 

» 32.— Qerm. 152. » 3S.~Epp. Extern. 27. 

Qui, praecedentes sc. octo, epistolas continent, plerumque sociorum, 
Romam missas. 

Codex 37. — Germ. 108. 
» 38. — Germ. 109. XIV POLANCI COMPLKMKNTA 

Hi duo, regesta sunt epistolarum quae Roma ad germanicas Societa- 
tis provincias mittebantur. 

Codex 39. 

S. /. Historica.—Quem in Epist P. Nadal, II, xix, codicem n. 41 nota- 
vimus, illum nunc fusius describere oportebit. Operculum chartaceum, 
membrana munitum in dorso, et magnitudinis m ,230 x m ,170; monu- 
menta autem diversae et formae et originis. Titulus in dorso «S. J. | Hi- 
storica | 1543-1581.» Continet 229 folia, lapideo graphide recentius si- 
gnata; quorum pura sunt 4 postrema, tum etiam I, 2, 3, et 5. Quartum 
habet, neoterica manu scriptum, indicem voluminis, quem brevius nunc 
dabimus. 

1) «Summarium relationis P. Oliuerii Manarei»: ff. 6-17, prius 73- 
83 (82 bis), antiquiora vero obliterata 164-176 (omissus n. 172). Sunt bre- 
ves adnoiationes eductae ex opere P. Manarei, a P. Delplace edito, sub 
titulo De rebas Societatis Jesu Commentarius. 

2) "Ex compendio P. Natalis»: ff. 18-73, prius pagg. 1-112. Sunt ex- 
cerpta apographa Ephemeridum Natalis, quas integras ex autographo 
edidimus in Epist. P. Nadal, II, 17-97. 

3) Ephemerides P. Theodorici Geeraerts (Amsterodamensis): ff. 74- 
124. Huius scripti peculiarem descriptionem suo loco subdemus. 

4) «Quae iussit Paulus IIIl' adscribi Constitutionibus„: ff. 125, 126; 
quorum prius signatum erat n. 139. Edita haec sunt in libro Natalis, Scho- 
lia in Constitutiones..., pag. 269-275. 

5) Fragmentum ephemeridis anni 1557: ff. 127, 128, prius 145, 146; 
horum secundum in altera pagina quae caeterum pura est, haec habet, 
alia manu scripta: «Ex quibusdam antiquissimis aduersariis cuiusdam 
ephemeridis./> 

6) "Commentariola...»; autographum Polanci: ff. 129-172; infra, p. II, 
edendum ac pressius describendum. 

7) Excerpta ex iitteris annuis multarum provinciarum, spectantibus 
annos 1572-1580. 

Codex 40. 

P. Polanci—De Instituto—Industriae—De Uumiiitate. — Quomam in 
hoc volumine eum usurpaturi sumus, ampliorem hujus codicis descriptio- 
nem dabimus (cf. autem vol. I, xxxiv, codex 20). Est chartaceus, 0,290 m 
x 0,215 m., recens compactus, pergamena membrana in dorso et in 
angulis munitus. Recens etiam stilo lapideo signata sunt folia continenter RECENSIO CODICUM • XV 

ab 1 ad 186, praeter tria folia vacua initio, et item alia tria in fine. In eo 
continentur quinque opuscula Polanci, vel eidem adscripta; nempe: 

1) ff. 1-16. «Dubia circa bullas confirmationis Societatis.» Autogra- 
phum sermone hispano scriptum. 

2) ff. 17-28. «Las propriedades que debrian tener las bullas.-/ 

3) ff. 29-42. «De Instituto Soc. Jesu, a P. Polanco.* Illud edidimus 
in vol. I, 498 sqq. 

4) ff. 43-63. «Industrias con que vno de la Compahia de Iesus mejor 
consiguira sus fines.» In fine: «17 Septembris 1567.° Memento conserui 
tui in Christo.» Libellus hic 4. us multo minoris magnitudinis est quam 
reliqui hujus codicis, scilicet 0,21 5 m x 0,140 m. 

5) ff. 64 sqq. "Jhs. Tractatus de humilitatis uirtute et de ejus perfe- 
ctione acquirenda.» Latine scriptus est hic libellus; autographus non est 
Polanci, nisi aliquae correctiones in margine. In eo distinguuntur: Prooe- 
mium. — Primus tractatus, constans 8 capitulis. — Secundus tractatus 
(5 cap.)— Tertius tractatus (13 cap.)— Quartus tractatus (13 cap.) 

Codex 41. 

Industrias.— Chartaceus, recens (0,215 X 0,150). Continet praeter 
sex Industrias Polanci, aliqua alia leviora opuscula, sancto Ignatio ad- 
scripta; inter ea tractatus cui titulus: «Tratado de la union del alma con 
Dios, y del amor mistico. Compuesto por nuestro Padre S. Ignacio.» In- 
cipit: «Esta jornada es sobrenatural, y por esto hablaron pocos de ella.» 
Desinit: «... en el dia del Sehor, de los que estaran en una misma cama, 
el uno sera elegido, y el otro desechado.» Est pars tantum alicujus ope- 
ris longioris, atque ex stilo supposititius videtur. Codex habet in dorso: 
Industrias; estque recens omnino apographum. Folia non sunt numerata; 
post duo pura exscribitur annotatio quaedam J. Antonii Pellicer quae ita 
incipit: «Este libro se conoce que era del uso del Padre Calatayud, Nava- 
rro, natural de Tafalla, famoso misionero, que anduvo, creo, por toda Es- 
paha en tiempo de Felipe quinto, Fernando sexto y Carlos tercero...» Fo- 
lio secundo agglutinata est parva chartula continens hanc annotationem: 
«Este tratado traslado el P. Cordeses, Provincial de la Andalucia, quan- 
do fue a la congregacion general, de un libro de mano que dejo 
N. B. P. S. Ygnacio de Loyola, de varias materias de espiritu, y se guar- 
da en el archivo<de Roma.» Fol. 2. ita incipit: «Yndustrias con que uno de 
la Compahia mejor conseguira sus fines a mayor gloria de la Divina Bon- 
dad y Sapienzia.— Recogiolas el Padre Maestro Polanco de la practica y XVI POLANCI COMPLEMENTA 

avisos de nuestro Padre Ygnacio, y yo del Padre Pedro de Rivade- 

neira.» 

Apographum hoc satis accurate factum videtur. Cum vero exemplar 
unde illud procedit, videre non potuerimus, definire non audemus utrum 
illud revera sit ipsum apographum a P. Cordeses factum, an aliud ex illo 
deductum. Et Cordeses quidem adstitit primae congregationi genera- 
li, 1558, secundae 1565, tertiae 1573, et quartae 1581, Romae habitis; 
Ribadeneira vero solum interfuit secundae et tertiae; unde apographum 
P. Cordeses aut anno 1565 aut 1573 factum fuit. Cf. Lainii Monum., III, 
492; Sanctus Franc. Borgia, IV, 60; Astrain, II, 216, III, 4-5, 208. Quod 
vero P. Cordeses Baeticae provincialis fuerit nusquam alibi legimus. 

Codex 42. 

Industrias del P. Polanco en italiano. - - Parvus codex 0,160 m. 
X 0,110 m. chartaceus, et chartaceo tegumento munitus, in quo recens 
manus scripsit: «Industrias del P. Polanco en Italiano.» In charta tegu- 
mento agglutinata ex parte interiori, antiquiori manu haec habentur: «Hau- 
to dal P. Ascanio, et e libro d'uno de.p.i N.[?] PP., si crede del P. Po- 
lanco.» Constat 58 ff. non numeratis. 

1) ff. 1-13: parvus tractatus ignoti nobis auctoris, cujus titulus est: 
"Rationes et exempla quibus adduci debeamus, ut inter summas quasque 
difficultates, atque in locis haereticorum atque aliorum qui nolunt ad fidem 
aut probitatem uenire, negotium diuinum alacriter agere possimus ad 
Dei gloriam et D. N. Jesu Xpi. etc» Incipit: «Initia bonarum omnium re- 
rum, sicut et semina rerum naturalium solent esse minima.» Desinit: 
«Quamobrem et singulis diebus non cesset illud Apostolicum orare: Do- 
mine, adauge nobis fidem.— Laus Deo, Virginique Matri, etc» — Sequun- 
tur 3 ff. pura. 

2) ff. 16-56r. continentur sex Industriae Polanci, diversa manu et 
charta, quam praecedens tractatus, scriptae. 

Primus titulus deest; sic enim incipit ad modum tituli: «Come si han 
da gouernare | quelli che attendono al pros- j sinw in qaesta Compagnia | cli 
Jesii. Per maggior ser- \ uitio Diuino et dell' An - | me.» 

Singulae industriae suum quaeque habent titulum. Paragraphi distin- 
ctae sunt numeris in margine positis, adjectis etiam compendiis rerum. 
Litterarum forma non multum differre videtur ab ea quae saeculis XVI 
et XVII in usu erat. 

P. Ascanius, de quo mentionem facit annotatio tegumento agglutinata, 
quisnam fuerit affirmare non audemus. POLANCI COMPLEMENTA 143 

POLANCUS (?) UNIVERSAE SOCIETATl 

ROMA 3l DECEMBRIS I567 l . 

Officia caritatis. — 2-3. Domus Societatis in Urbe, earumqite status. — 
4. Sociorum numerus; vita functi. — 5. Praep. generalis intentus est re- 
gulis et constitutionibus in usum reducendis in singulis provinciis et 
domibus, quas per se ipse vel per alios visitat. — 6. Spiritalia ministeria 
in domo professorum. — 7-58. Quae domus prope 50 novitiis hoc anno 
aucta est, quorum praecipui recensentur et laudantur. — 39-40. De domo 
probationis ad Sancti Andreae.— 41-45. Collegii romani cursus; inco- 
larum ardor in virtutibus et scholasticis exercitiis; fritctus ex usu sa- 
cramentorum; domus et templi incrementa. — 46-53. Florens collegii 
germanici conditio; quantus fructus ex congregationibus B. M. Virgi- 
nis percipiatur; exercitia scholastica; ludi litterarii; multi hujus colle- 
gii alumni Societatem ingredi cupiunt; mira res quae famulo cum 
cervulo accidit. — 54. Seminarii clericorum status,- 55. Catechumeno- 
rum domus. — 56-57 . Praedicationis et confessionis ministeria extra no- 
stras domos. — 58. Laborum fructus et invidia parta; falsi rumores 
circa summi pontificis animum er^a Societatem; cujus opera in multis 
ille utitur. — 59-63. Missiones ad oppida dioeceseon Urbini, Montisfla- 
sconis, Praenestis, Ostiae, Tiburis, Tusculi, Albae, Anagniae; fructus 
ex eis percepti. — 64-65. Missio ad archidioecesim beneventanam. — 
66. Aliae missiones extra Urbem. — 6j. Socii Roma in diversas regio- 
nes missi. — 68-69. Collegia oblata, et acceptata Taurini, Brixiae, in 
civitate Sancti Angeli. — 70. Collegiian amerinum derelictutn. — 71-72. 
Tiburtini et tusculani collegii opera et fructus. 

1. f Jhs. M. a Molto Rdo. in X.° Padre. Pax X. 1 , etc. Que- 1 Ex apographo coaevo in codice Rom. 126 A et 126 B, 14 ff., nn. 265- 
278. Subscriptione et inscriptione caret. Plures manus in scripto apparent. 

POLANCI COMPLEMENTA.— T. II. 1 2 POLANCI COMPLEMENTA 

sta sara per dar ragguaglio deiranno 1567, di quelle cose che 
piu mi paranno a proposito per la consolatione et edificatione de' 
nostri carissimi Padri e fratelli di coteste parti; i quali non po- 
tranno essere senza desiderio di hauer nuoua della Compagnia di 
Roma, corrispondendo alla carita con la quale qui si desidera il 
buon successo della medesima in tutte le altre parti a gloria et 
seruitio d'Iddio nostro signore. 

2. Di sei case tiene il carico in Roma la nostra Compagnia: 
di questa, che e principalmente de' professi; di quella di Santo 
Andrea di Monte Cauallo, che e di probatione; del collegio no- 
stro; del germanico; del seminario; et ultimamente ui si e ag- 
giunta la casa de' catecumini, dentro la quale, se bene i nostri 
non fanno residenza, nondimeno sono superintendenti, et ui 
hanno da mettere di sua mano persone che la gouernino, et pro- 
curare che tutta quella opera, raccommandataci dal papa, uada 
per buon camino a quel fine a che fu incominciata, cioe della 
buona institutione di coloro i quali chiama Jddio N. S. dalle te- 
nebre della infidelita alla luce della sua santa fede, piantandogli 
nella uigna di santa Chiesa. 

3. Generalmente parlando, le cose della Compagnia di 
Roma uano molto bene; sia lodato Iddio, per cui bonta si ua tut- 
tauia piu interamente ponendo in essecutione 1'osseruanza delle 
nostre costitutioni e regole e mezzi del profitto spirituale, et fa- 
cendosi piu perfetto il gouerno di queste case; per lo che (giudi- 
candosi essere cosi conueniente) si sono unite in una prouincia 
sola quella di Roma e quella che prima si chiamaua di Toscana, 
et tutta questa ha un prouinciale; oltre del quale si e fatto un su- 
perintendente del collegio nostro et del germanico et del semi- 
nario 2 , percioche oltre i rettori particolari era molto spediente 
che uno sopra tutti loro tenesse autorita, oltre a quella che tiene 
il prouinciale di questa prouincia romana. 

4. II numero de J nostri di Roma sara di 300, poco piu o 
meno, come Fanno passato, percioche quantunque molti di quel- 2 Fuit is P. Ribadeneira. Cf. infra, Commentariola, ad ann. 1567, n. 9; 
Sacchinum, p. III, 1. YIIl, n. 93. Epist. 143. — 3i Decembris 1567 3 

li siano stati mandati fuori, da altre parti ne son uenuti degli al- 

tri, et se ne sono riceuuti di nuouo, di maniera che si conserua 

quasi l'istesso numero. Tre sono stati chiamati da Dio N. S. a 

miglior vita; uno era il buon P. Dr. Giaen 3 , il quale hauendo 

fatta la professione di 4 voti in mano di nostro P. generale alli 

12 di Marzo, et essendosi molto affaticato la settimana santa in 

S. Pietro a sentir confessioni con altri nostri (i quali per ordi- 

ne di sua santita quiui le udirono), a 17 d'Aprile, presi tutti i 

sacramenti, con molta pace et contento suo^et nostra edifica- 

tione, ci lascio. L'altro fu Vincenzo, genouese, coadiutore, 

persona di gran uirtu, il quale per esser ettico si mandaua per 

mare all'aria natiua, et non partendo la barca da Ostia per il 

mal tempo si presto come si speraua, ritornossene a Roma; et 

fecegli gratia in questo Iddio N. S., poiche in mezzo di suoi 

fratelli collegiali, aiutato et consolato da loro et dai santi sa- 

cramenti e messe, rese lo spirito al suo Creatore. II 3. fu il 

Mtro. Giacomo Belrenso, leodiense, scolar di teologia, giouane 

di grande espettatione; il quale lasciando ammirati quelli che'l 

gouernauano, della sua constantissima patienza e gran uirtu e 

-conformita col uoler diuino nella sua longa malatia, con tutti i 

buoni segni di religioso e buon seruo di Dio passo di questa 

uita, come speriamo, all'eterna. 

5. In questa casa di professi ci ritrouiamo al presente 88, 
como si uede per il catalogo, et sani, Dio gracia; come son an- 
cora gli altri delle altre case; le quali nostro Padre generale in 
persona uisita a suoi tempi, et e il primo, come suole, negli esser- 
citii bassi, dando esempio agli altri Padri accio che faccino il 
medesimo piu allegramente; et nella essortatione del venerdi esso 
parimenti fece la strada, ordinando che'l seguitassero di mano in 
mano i Padri antichi, come se e fatto. Nelle altre parti quasi tut- 
te della Compagnia, doue non ha potuto andare egli stesso, ha 
ordinato uadano visitatori, parte di Roma, parte d'altre prouin- 
cie. Con tutto che nel gouerno habbia assai che fare qualsiuo- 3 ' Ferdinandus Jaen, hispanus. Vide infra Commentariola, ad ann. 1567, 
n. 20; et Sacchinum, lcc. cit., n. 92. 4 POLANCI COMPLEMENTA 

glia preposito generale con hauer sanita e buoni aiuti conforme 
alle costitutioni (specialmente coi molti negotii che un par suo e 
forzato ad hauere con gente di fuori), hagli nondimeno dato 
Iddio N. S. lena di attendere etiam a molte delle cose uniuersa- 
li che la congregation generale gli laseio in cura; onde quesfan- 
no si sono riueduti et emendati molti ufficii e regole, delle 
quali costi haueranno hauuto copie stampate nel nostro collegio, 
et altre stanno gia in buoni termini. Le regole communi rinoua- 
te publico nostro Padre medesimo nel collegio nostro con una 
essortatione alla custodia loro. Si sono etiam compdste due dot- 
trine xpiane. in lingua italiana, vna per gli ignoranti rozzi, l'al- 
tra per quelli che sono alquanto piu capaci 4 , et riuedutosi un 
direttorio de confessori 5 , et ogni cosa s'e stampata nel detto col- 
legio. 

6. Quanto agli essercitii di questa casa et chiesa passero in 
generale per esser simili a quanto altre uolte habbiamo scritto 
delle confessioni frequentissime tutto l'anno, et specialmente 
nelle feste principali e giubilei; e nell'ultimo, senza i confessori 
mandati ad altre chiese, se n'occupauano trenta nella nostra, et 
non bastauano; et a proportione furono le communioni che sa- 
rebbero, come osseruorono i sacristani, circa 2000. Delle prediche 
della matina le feste e le domeniche, et delle lettioni dopo ve- 
spro, non diro altro se non che il concorso e molto grande, si di 
persone di molta qualita, come di plebeie; et il frutto e la edifica- 
tione (come s'ha da sperare da Dio N. S.) non minore. Di here- 
sia si sono liberati alcuni pochi, e molti da uarii e graui peccati: 
Iddio sia lodato, che lo fa. Certo la chiesa coi chori di sopra e 
molto stretta, si per udire la predica et gli ufficii, come per con- 
fessare; e quantunque etiam nelle capelle et in alcune camere si 
sentano le confessioni, tuttauia sono costretti molti irsene altro- 
ue per mancamento di luogo. Gli aiuti ancora che al ben com- 
mune si danno con messe, orationi, digiuni et discipline nelle ne- 

Vide supra, epist. 137, n. 2; unde auctor horum libellorum videtur 
esse P. Jacobus de Ledesma. 

Videtur agi de nova editione operis a Polanco jam diu scripti. Cf. au- 
em Prooem., XXI, n. I. Epist. 143.— 3i Decembris 1567 5 

cessita d'importanza, sono come quelle che altre uolte si sono 
ordinate, e costa ne sara arriuata la sua parte. Di tutto sia gloria 
a Dio N. S. 

7. Ouanto alla probatione di questa casa, doue si trouano 
per 1'ordinario intorno a 30 nouizzi, si puo dire che ua di ben in 
meglio, e si procura che in quella s^alleuino con molto esserci- 
tio d'oratione e mortificatione, non pero senza lume di discre- 
tione et intelligenza di quanto conuiene per crescere in ogni 
perfetta uirtu. Sono stati accettati quest'anno nella detta casa 
da 50 persone, senza alcun' altre che stanno in prima probatio- 
ne seruendo nel collegio germanico; et ancora che separatamen- 
te si mandi il catalogo de J nomi distinti per le nationi, nondime. 
no diro d'alcuni, stimando far cosa grata alle carita uostre 6 . 

8. II primo che s'accett6 1'anno del 67 fu il Dr. Francesco 
di Torres, molto conosciuto in Roma e nel concilio di Trento 
(doue fu mandato per teologo da papa Pio IIII), oltre la fama e 
credito rhe in molte parti gli danno ancora i libri che ha manda- 
ti in luce \ et certo il suo buon esempio, et le pie opere alle 
quali attendea prima ch'entrasse, non meno che la dottrina, me- 
ritauano d'essere stimate; et cosl la sua risolutione edifico mol- 
to i forastieri, et non meno edifica noi altri la sua humilta e diuo- 
tione. 

9. Venne anche sino di Spagna per entrar qui il P. Girola- 
mo d'Isunza, fratello del buon P. Dr. Olaue (che Dio tiene in 
sua gloria), teologo, et persona di molto esempio nella sua citta 
di Vittoria, nella cui chiesa haueua una degnita et un canonica- 
to; et benche per essere de' primi della terra uiuesse molto ho- 
noratamente et con molta commodita, tuttauia piu senza compa- 
ratione hora si consola della santa pouerta et essercitii bassi della 
probatione. 

10. II terzo theologo e un'altro Padre, ch'e entrato qui, 
per nome Stanislao Varsouitio, il qual' in Polonia, essendo mol- 6 Novitiorum, de quibus singulatim agit, nomina etiam alia manu in 
margine scripta sunt. 

7 De his operibus vide Sommervogel, Bibliotheque de la Compagnie 
de Jesus, VIII, u3 sqq. 6 POLANCI COMPLEMENTA 

to nobile e ricco di beni temporali et ecclesiastici (percioche ha- 
ueua tre dignita ecclesiastiche, et era signor temporale di cinque 
o sei luoghi), et essendo molto fauorito ne la corte e nel regno 
per esser segretario del re, e predicator segnalato, e di molta au- 
torita per 1'esempio grande che daua de uita, spinto dal deside- 
rio di seruire a Dio, nostro signore, ne la Compagnia, se ne uen- 
ne a Roma, menando seco de la sua famiglia cinque buoni sug- 
getti per la medesima Compagnia. Conferi questo Padre i suoi 
desiderii col papa prima ch/entrasse, per hauer il suo consiglio 
e la sua benedittione, al quale sua santita, udito il suo discorso, 
rispose che quantunque desiderasse che persone simili a lui ha- 
uessero le dignita ecclesiastiche, nondimeno, chiamandolo Iddio 
a stato piu sicuro e perfetto, faceua molto bene a seguirlo, tanto 
piu ne la nostra Compagnia, che di proposito attende all'aiuto di 
santa chiesa, et al bene delFanime. E cosi entro, et edifica ognu- 
no col suo spirito, coll'humilta, e con ogni uirtu. 

11. II quarto theologo riceuuto si chiama Hernando Suarez, 
persona di buone lettere, finiti gia tutti i corsi di theologia, e da 
molto buon conto di se ne la probatione.; 

12. II quinto, che oltre la philosofia ha parimenti principii 
di theologia, et e persona d'indole e uirtu rara, e Hippolito Vo- 
glia, italiano, da Camerino, de' principali della sua patria. 

13. II sesto e il P. Christophoro Laynez 8 , che quantunque 
stesse accommodato con una abadia qui nel regno di Napoli, non 
si pote acquetares in tanto che fu accettato ne la Compagnia, ha- 
uendo cio procurato per lungo tempo; e cosi molto da douero, 
e con molta humilta attende al suo profitto. 

14. II settimo, parimenti uersato ne la theologia, e spetial- 
mente ne la scrittura e dottori santi, con buona peritia de le lin- 
gue e gratia in predicare, e Claudio 'Acquauiua, persona molto Erat is frater P. Jacobi Lainii. Anno 1549, ut videtur, Societatem in- 
gressus (Monum. Tgnat., ser. I.*, II, 522, annot. 4), ex ea ejectus fuerat 
anno 1559 (Lainii Monum., IV, 461). Iterum a Borgia e Societate ejectus, 
tertio admissus anno 1581, Hispali inter nostros decessit 7 Junii 1592. Cf. 
SantivAnez, Historia de la Provincia de Andalucia, ms., p. II, I. II, 
cap. XL. Epist. T43. — 3i Decembris 1567 7 

illustre di sangue (percioche egli e fratello del duca d'Atri, de' 
signori principali del regno di Napoli), ma molto piii di uirtu e 
di spirito. Questo era cameriero segreto del papa, e com'uno 
specchio in quel palazzo quanto alTesempio de la sua uita, e di 
tutte le buone parti. E quando chiese licentia al papa di uemV 
alla Cornpagnia, uolle sua santita esaminare lo spirito e i motiui 
suoi, et insieme il tempo che haueua sentito tali inspirationi; et 
inteso c'hebbe ogni cosa, gli diede la sua benedittione e gra- 
tiosa licenza, priuandosi di si buon' seruidore, accioche egli piu 
seruisse a Dio N. S.; e dicendoli un prelato: «Intendoche uostra 
santita ha perduto bon Clau[d]io», « Anzi, rispose, Thauemo gua- 
dagnato, andando a seruir a Dio ne la Compagnia». 

15. De la facolta di leggi e canoni si sono riceuuti alcuni, 
come il Dr. Francesco di Lion, molto buon letterato, e tenuto 
per tale in questa corte; e cosi egli era uno fra i deputati per la 
riforma del Decreto; e di lettere di philosophia, ancora ha la sua 
parte; huomo che per ingegno e uirtu e atto a molto seruitio di 
Dio N. S. Con lui entro ancora un suo seruitore, buon' religioso. 

16. II secondo e il Dr. Giouanni Francesco Vipera, romano, 
c'haueua cominciato ad udir' il corso delFarti nel nostro colle- 
gio; giouane di molta uirtu et aspettatione, et che prima d'en- 
trare haueua molto frequentato i sacramenti (il che s'intenda 
d'una gran parte de gli altri gia. detti, e che si diranno); e cosi fa 
molto buona riuscita. 

17. II terzo e il Dr. Alfonso Pallauicino, persona nobile e di 
molto buone lettere, e de migliore spirito, come dimostra ne la 
probatione. 

18. II quarto e Lope Rodriguez Gallo, pur' dottore di leggi 
e di canoni, e che in questa corte ha hauuto uffitii honorati e fa- 
uori di persone principali, spetialmente dal signor ambasciadore 
del re catolico, e dal cardinal Pacecco, in cui casa egli staua; e 
molto accommodato di beni temporali, ma per il gusto dei beni 
eterni facilmente gli disprezzo. 

19. II quinto e don Francesco Ribera, che uenne a cercar' 
la Compagnia qui in Roma, doue fa molto buona probatione. 

20. Sono ancora fra i riceuuti molti philosophi, come Ago- 8 POLANCI COMPLEMENTA 

stino Mazzuolo, italiano, buon dottore di medicina, e molto ac- 
commodato nel temporale, e molto uirtuoso. 

21. II secondo e Giovanni Francesco Prandi, bolognese, te- 
nuto in quella vniuersita per molto dotto in philosophia, et uni- 
co figliuolo a suo padre. 

22. II terzo .e Mtro. Giacomo 9 , fiammingo, graduato nel- 
l'arti in Louania, doue udi etiam per alcun tempo theologia, gio- 
uane di molta uirtu. 

23. II quarto Mtro. Giodoco 10 , tedesco, persona d'ingegno 

et eruditione. 

24. II 5. e Mtro. Simone ", humanista, e graduato ancora 
di mastro nell'arti in Cracouia; e della Russia suggetta al re di 
Polonia. 

25. II sesto e il suo compagno Giorgio ", medesimamente 
ruteno, uersato in humanita et filosofia. 

26. II settimo Giouan Viel 1S , tedesco, mastro nell'arti, che 
uenne a entrar' ne la Compagnia a Roma, benche conosciuto dai 
nostri d'Alamagna. 

27. L'ottauo e Leonardo da Rimino, napoletano, persona 
ben nata, che hauendo udito la phibsofia, se ne uenne ad entra- 
re qui in Roma. 

28. II nono e Plinio Perusco, che haueua udito due anni di 
philosophia stando nel collegio germanico, et haueua da finir' il 
corso, ma auuenne che suo padre, Tarquinio Perusco, gentil- 
huomo romano, dotto in latino et in greco, entro ne la Compa- 
gnia, e cosi anticipo il figliuolo che gli era unico, et entro con 
esso lui. 

29. II decimo e Fabio de Fabiis, nobile romano, che era tut- 
to il gouerno di casa sua; il quale hauendo udito il corso intero 
dell'arti nel nostro collegio, entro ne la Compagnia; e benche da 9 In antiquo catalogo ms. novitiorum domus professorum romanae, ad 
diem 19 Decembris hujus anni annotatur Giac. Viesfleck, al. Pepolen. 

10 Ibidem, ad diem l3 Januarii, Jodoco Knipes. 

11 Ibid., ad 6 Oct., Simon Fridelio. 

1S Ibid., ad 15 Oct., Georgius Fritio. 
13 Incitato catal. scribitur Giov. Baiel. Epist. 143.— 3i Decembris 1567 9 

suo padre e madre e parenti, persone molto principali, gli sia sta- 
to parlato per diuertirlo, nondimeno 1'hanno trouato si fermo e 
fondato ne la uocation' diuina, che sono stati forzati a lodar' la 
sua risolutione, e lasciarlo. E giouane di molto spirito e pruden- 
tia, et atto istromento per ogni bene. 

30. L'undecimo che haueua un'anno del corso, et raro in- 
gegno et talento di predicare, e Giouanni de Maioribus, romano, 
giouane di grande espettatione. 

31. II 12. ° pur del primo anno del corso, e Antonio Viscon- 
te, milanese, di famiglia nobilissima, ma certo piu nobile di uirtu 
et di spirito. 

32. II 13 et 14 sono Cornelio et Matthia 14 , alamanni, che 
dopo d'hauer udito logica in Ingolstadio, uennero ad entrare qui 
in Roma. 

34. Nel resto ci sono alcuni molto buoni humanisti, come e 
un Zacaria 1S , greco di natione, et molto dotto nella lingua greca, 
oltre la uolgare, et molto uirtuoso. L'altro e Antonio Casario, 
tenuto per molto dotto in lettere humane. 

35. II 3. e Benedetto Giustiniano, nobile genuese, di qua- 
lita molto rare in uirtu, ingegno et gratia per il seruitio diuino. 

36. II 4. , Giulio Fantucci, nobile bolognese, et di molta 
espettatione. Questi due medesimamente uennero del collegio 
germanico con licentia de suoi padri, et per la diuota instantia 
che faceuano, udita la rhetorica, si riceuettero prima che comin- 
ciassero il corso. 

37. II 5. e un'altro Stanislao 16 , polono, molto nobile, il 
quale stando in Vienna a studiare nel nostro collegio, et non es- 
sendo quiui riceuuto per non hauer licentia da suo padre, se ne 
uenne per uia della superior Germania a Roma, quasi sempre a 
piedi; et secondo la pruouache fa, si puo di lui sperare ogni bene. 14 Ibid. ad diem 3 Maji annotatur Cornelio Simberger, et sequenti die 
Mattia Marconer. 

15 Ibid. ad diem 19 Novembris, Zaccheria de Vai, al. Greco. 

16 In margine scriptum est Koscha. In citato catal. ad diem 25 Octobris, 
Stanislao Kostka. Is nimirum qui «consummatus in brevi», immortalem et 
sibi et Ecclesiae peperit gloriam. IO PoLANCl COMPLEMENTA 

Ci sono ancora degli altri della lingua polona, francese, ita- 
liana, uersati in lettere humane. 

38. I coadiutori s?ranno da noue o dieci di diuersi uffitii, 
atti al seruitio diuino el all'aiuto della Compagnia. Tutti cora- 
munemente procedono molto bene, et attendono a far buon fun- 
damento nella mortificatione, si in casa inseruitii bassi, come fuo- 
ri in uisitare talhora gli hospedali, per seruire a poueri, et in di- 
mandar limosina publicamente per la citta per rompere i rispetti 
humani. Et in cio fu notabile il desiderio de uincersi nei fratelli 
Claudio Acquauiua et Antonio Visconte, i quali hauuta licentia 
di uscire un poco per la terra per esercitare la mendicita santa, 
se n'andorono a palazzo doue Claudio era si conosciuto, entran- 
do sino nell'anticamera del papa et altri luoghi principali, et di- 
mandando limosina al maestro di camera et ad alcuni cardinali, 
et al cardinal Alessandrino fra gli altri, in presentia di un mondo 
di gente. Di la col suo sacco alle spalle se n'andorono acasa del- 
la principessa di Sulmona, parente di Claudio, et a casa d'altri 
conoseiuti doue poteuano sentire piu repugnantia. Et tutto cio si 
risolue in una gran marauiglia et edificatione del popolo, et spiri- 
tual profitto etliberta loro. Altre cose molte dirsi potrebbono, ma 
queste bastino quanto alla casa professa. 

39. Nella casa di probatione di Sto. Andrea di Monte Ca- 
uallo sono stati quest'anno da 30; parte nouitii, parte coadiuto- 
ri (per lo piu muratori et falegnami), et parte ufficiali per il go- 
uerno, et alcuni operarii de' quali nostro Signore si e seruito in 
confessare et in dar consiglio a chi quiui ueniua a dimandarlo 
per acquetar' la coscienza. Sono etiam andati a confessare am- 
malati et aiutare i poueri dell'hospedale degli incurabili et altre 
opere di misericordia. Et ad una persona principale di questa cor- 
te diede in quel luogo gratia Dio N. S. di lasciare il mondo et 
d'entrare nella religione; et ad un'altro di entrare nella Com- 
pagnia. 

40. Quanto al materiale, ancora Thabitatione si e molto mi- 
gliorata et ampliata, et fabricata di nuouo la chiesa da fondamen- 
ti, maggiore dell'altra, et in sito piu commodo, et sta gia coper- 
ta, et si pensa che fra un mese potra diruisi messa. La chiesa Epist. 143.— 3i Decembris 1567 11 

che Tanno passato s'era posta in ordine, era cosa di pochi gior- 
ni; et quel sito seruira per accrescere la stanza de' nouitii; et per 
tutta la spesa nel mantenere i soggetti et la fabrica ha dato soc- 
corso Iddio N. S.; et la casa di santo Andrea e cresciuta in tener 
modo di sostentar piu gente senza far debiti. Benedictus Deus. 

41. Quanto al collegio nostro il numero e quasi di 130 sen • 
za tre o quattro forastieri che seruono ln quelle cose che non 
conuiene si trattino per quei de la Compagnia, e quelle spetial- 
mente che ricercano il dormir fuori. Va molto quieta e con mol- 
ta edificatione tutta quella casa, aiutando non poco la separa- 
tione dei nouitii del secondo anno di probatione col suo maestro, 
ai quali pero si concede lo studio. 

42. Nelle rinouationi dei uoti e nelle uacanze si esercitoro- 
no in uarie mortificationi; alcune per aiutar' al'1'humilta, come 
uestirsi i principali di uestimenti molto uecchi e rotti, baciar i 
piedi a tutti, con dimandar' perdono de' suoi mancamenti, andar* 
etiam con Tasinello per acqua; altre per gastigar' la carne, come 
uestir cilitii, far' processioni con discipline nel a rifettorio; altre 
per l'uno e 1'altro come il peregrinare , chi a nostra Donna di 
Loreto, chi a S. Andrea nel regno di Napoli, e seruire ai poueri 
nell'hospitale. 

43. In quello che tocca a gli studi, i maestri de le lingue, 
dell'arti, e di theologia del nostro collegio si uedranno per ilca- 
talogo che qui si manda insieme coi discepoli di ciascuno. I theo- 
loghi passano 300; gli artisti, 160; gli altri son' pid di 500; e tut- 
ti insieme passano 1.000, computando quelli ctfascoltano i casi 
di coscienza; e se le scuole fossero piu capaci, piu gente uerreb- 
be per il credito in che e questo collegio; si quanto a le lettere, 
come quanto ai costumi. 

44. Degli esercitii scolastici, come dispute (massime d'ar- 
tisti et theologhi) e compositioni di quelli che studiano le lingue, 
et orationi che si recitano quasi ogni domenica, e de la maniera 
che si usa d^incitargli con premi e con honorar' quelli che me- a Non clare apparet utrum nel, an potius pel legendum sit, quoniam 
unum verbum in aliud mutatum fuit in ms. I2 POLANCI COMPLEMENTA 

glio si portano, gia altre uolte s'e scritto, et hora s'intenda il 
medesimo, e percio non mi stendero in questo. Fassi ancora 
frutto ne la dottrina christiana con gli scolari, e molto piu nelle 
confessioni ordinarie d'ogni mese, ne le quali Iddio N. S. ha aiu- 
tato molti; spetialmente ne le confessioni generali che grande- 
mente loro bisognauano. Molti si confessano ogni otto giorni, e 
spetialmente in questo et in ogni uirtu si fan' segnalati quei 
d'una compagnia che si chiama di Nostra Donna, della quale 
sono entrati ne la nostra tre buoni suggetti, e 17 altri dimanda- 
uanod'esser riceuuti, ma non 1' hanno ottenuto. 

45. Quanto al materiale, uannosi rassettando le stanze a 
poco a poco, e per la festa de la Madonna di Marzo passato, la 
chiesa del nostro collegio, che ha 1'inuocatione delPAnnuntia- 
ta, s'apri, cantandouisi una messa molto solenne, la qual' disse 
nostro Padre generale, e si cominciorono a fare gli uffitii della 
7. na santa, et il sepolcro. E per 1'assuntione de la Madonna si 
finl di rassettare la capella maggiore con un tabernacolo grande, 
lauorato da' nostri fratelli, e tenuto per il piu ricco ebello che in 
queste parti si uegga; e la signora marchesa de la Valle, che ci 
diede il sito del collegio 17 , ha dato etiam il necessario si per la 
dipentura della cappella maggiore, come per indorare il detto ta- 
bernacolo; e la chiesa tutta si tiene per molto accertata, et se 
come l'han' fatta i nostri fratelli, cosi fosse stata fatta da fore- 
stieri, si stima sarebbe costata piu di 20.000 scudi. 

46. Quanto al collegio germanico, in generale si puo dire 
che non fu mat tanto innanzi ne in numero ne in buon' modo di 
procedere. Passaranno quelli che ui stanno 250, computando i 
nostri che son 32, come si uedra nel catalogo. E benche si e fatta 
determinatione che non passino 220, e nondimeno si grande l'in- 
stantia che fanno persone di molto rispetto, come in Roma car- 
dinali e prelati, e fuori altri signori, che non si puo resistere; s\ 
che arriuano al detto numero; tuttauia col buon' ordine che si 
tiene, e principalmente col fauor diuino, non solo non ci e con- 
fusione, ma ancora molto concerto e quiete. Et i nostri che go- Vide epist. 70, annot. 36. Epist. 143.— 3i DECiiMBRis 1567 l3 

uernano sono tanto ben' uoluti dai collegiali che, occorrendo 
che nostro Padre mando alla uolta deirindia ^occidentale un Pa- 
dre ch'era quiui ministro, con tutte le penitentie ch'aueua dato 
a molti per ruffitio che teneua, non si potrebbe creder' il senti- 
mento ch'ebbero de la sua partenza, non contenendosi di lagri- 
mare dirottamente; e ci fu chi nel giorno che se n'ando, per do- 
lore d'animo, hebbe una buona febbre. 

47. E straordinaria la diuotione in che Talleuano; tanto che 
alcuni de nostri prefetti de le camere hanno hormai piu occasio- 
ne di edificarsi con Tesempio loro, che trauaglio ne molestia di 
guardargli. I collegiali si confessano ogni domenica quasi tutti, 
e si comunicano alcuni ogni otto giorni, altri ogni 15; pochi son' 
quelli ch'aspettino a comunicarsi ogni mese, benche a questo 
solamente son' obligati. Non ci e settimana che alcun' di loro 
non dimandi penitentie, come di far' discipline e cose tali, o per 
honor' del santo che gli e tocco quel mese, o per esser' accettati 
nelle congregationi, delle quali diro appresso, o per le feste prin- 
cipali, o per altre occorrenze; e quasi tutti fann' instantia di que- 
sto le feste di nostra Donna, a cui nome queste congregationi 
son' dedicate, e di cui inuocatione e protettione si sentono molto 
aiutati contraUe sue tentationi e trauagli. 

48. Gia si son' ordinate in questo collegio cinque congrega- 
tioni, nelle quali si comprende la maggior' parte de' collegiali; 
e fra poco tempo potra essere che u'entrino quasi tutti. E cosa di 
marauiglia il frutto che si uede procedere da queste congregatic- 
ni, per occasion' de le quali questa giouentu si applica a la deuo- 
tione con tutto 1'animo, e con una santa emulatione di non si 
lasciar uincere l'uno dalFaltro. Alcuni, per esser' in quelle rice- 
uuti fanno gran cose; e benche siano di nature terribili e fasti- 
diose, si guardano di dar' una minima occasione di essere stima- 
ti indegni di quel' luogo; e se talhora si tratta di cacciarne al- 
cuno per qualche suo mancamento, lo sentono di maniera che si 
gettan per terra con lagrime dimandando perdono, et offerendosi 
pronti ad emendarsi, e far' qualsiuoglia penitentia. 

49. Gli alamanni che mantiene il collegio, hanno la sua par- 
ticolar' congregatione, cominciata quesfanno, con la quale tanto 14 POLANCI COMPLEMENTA 

s'aiutano e crescono in diuotione et in ogni uirttl, ch'e cosa da 
marauigliarsi, doue per 1'addietro c'era assai che fare a gouer- 
nargli. Si fanno in queste congregationi i suoi ragionamenti spi- 
rituali, et quasi per 1'ordinario in honore della Madonna; et ogni 
notte si canta la Salue Regina con musica molto buona che ui e 
degli stessi collegiali, si de uoci, come di stromenti, ecc. 

50. Quanto agli studi, oltre le lettioni et esercitii che han- 
no nel nqstro collegio, hanno etiam nel suo continoue repetitio- 
ni et dispute innanzi al suo preffeto degli studi, et compongono 
orationi; et alle uolte le recitano con uarie occasioni. Vi sono 
molti theologhi et molto piu philosophi d'ogni corso, oltre a gli 
humanisti che auanzano in numero tutti gli altri; et sono usciti 
questo anno del corso molti buoni scolari, et giudicati per degni 
del magisterio; et uno di loro diffese publicamente conclusioni 
nel istesso collegio con molta sodisffatione de' circostanti, doue 
erano cardinali et prelati et molta gente di qualita. 

51. Vi si recito anche una tragedia con uno apparato molto 
uistoso, insieme con un 1 altro dialogo, innanzi al dare de' pre- 
mi ai collegiali, et tutto si bene che parue fosse Pallegrezza di 
Roma, trouandouisi molti cardinali et prelati et altra gente ho- 
norata; et non solamente in questo, ma etiam in altre cose che 
fanno priuatamente in casa per sua particolar diuotione, come 
sono i presepi al Natale, i sepolcri la settimana santa, et le feste 
del suo re alla Epiphania, uengono a uedeile persone di molto 
rispetto; et quest'anno per udir le orationi latine con che festeg- 
giano il suo re, ui furono etiam cardinali, che 1'estimauano de- 
gne di recitarsi innanzi a qualsiuoglia principe. 

52. Piu di uenti buoni suggeti fra questi giouani, uoglio- 
110 essere della nostra Compagnia, et molti altri uann[o-mo]s- 
si b per darsi al seruitio diuino, con tutto che i nostri non sola- 
mente a cio non gli esortino, ma piu presto quando scuoprono 
simili desiderii, propongano loro molte difficolta; et si fanno fare 
neristesso collegio molto buona et lunga probatione. Tre sola- 
mente se ne sono riceuuti nella Compagnia quest'anno, non so- b Corrosa charta, vix haec legi possnnt. Epist. 143.— 3i Deckmbris 1567 15 

latnente con licentia de suoi padri, ma due di loro furono mossi 
dai suoi padri medesimi a far tale risolutione; anzi uno di quelli, 
persona molto nobile, mando etiam un' altro figliuolo, di non me- 
nore espettatione di quel che era entrato (benche questo era di 
tanta, che in tutto il collegio non si haurebbe potuto trouare chi 
Tauanzasse), con animo che 1'hauesse a seguire, et gia sta riso- 
luto di farlo; et cosi alcuni altri padri u'hanno mandato i figliuo- 
li a questo medesimo effetto, per la diuotione che portano al no- 
stro instituto. 

53. Finiro tutto questo del collegio germanico con una cosa 
gratiosa, et e que essendo fra quelli che stanno quiui a seruire, 
un' huomo ben atto per il suo uffitio, il quale non poteua indursi 
alla confessione, un daino di due che nel collegio si teneuano per 
la ricreatione de' fanciulli, prese a perseguitare questo seruitore, 
di maniera che come lo uedeua, benche di lungi, gli correua ap- 
presso per inuestirlo, salendo per insino a luoghi che pareua im- 
possibile, con una rabbia mirabile, cosa che non usaua con nes- 
suno altro; fu detto a quest'huomo che la causa di cio era il non 
confessarsi, tanto che per allhora fu forzato partir dal collegio; 
ma dopo alcuni giorni desideroso de ritornare, si risolue di con- 
fessarsi per paura del daino, il quale non gli fece dipoi dispiacere 
alcuno, anzi Taccarezaua; il che mosse tanto questo seruitore. 
che incomincio a darsi alla uita spirituale, et a frequentare i sa 
cramenti; et con feruore di diuotione et di far penilentia della 
uita passata, se n'ando a uisitare San Giacomo de Galitia, et come 
ritorno fu riceuuto di nuouo a seruire nel'istesso collegio, doue 
ben mostra il frutto grande cauato da questa peregrinatione; et si 
e r[i]soluto di seruire tutta la uita sua al collegio germanico per 
amor [di] Dio, riconoscendolo principio d'ogni suo bene per mez- 
zo del sopradetto daino. 

54. Del collegio del seminario si puo dire che ua molto bene, 
Dio gratia; et ogni d\ ua pigliando piu credito et autorita, ue- 
dendosi il buono ammaestramento in lettere, costumi et diuotio- 
ne, et parimenti nelle cose ecclesiastiche. Quiui saranno poco 
meno di cento cinquanta persone in tutto; et fra quelle uenti tre 
de' nostri, come si uede per il catalogo; et il non crescere nasce 16 POLANCI COMPLEMHNTA 

dal non uolerne riceuer piii, percioche si dei mantenuti dal se- 
minario, come di quelli che pagano le sue spese, il numero sareb- 
be molto maggiore se non se chiudesse la porta. Sono in questo 
seminario molti buoni ingegni, et fanno profitto notabile nella 
dottrina con la buona cura che in cio si tiene, si nelle facolta 
soperiori come nelle inferiori, et per li modi che s'usano di ho- 
norare et premiare chi auanza gli altri delle sue classi in diligen- 
za et eruditione. Molti ue ne sono ancora di buono spirito, et al- 
cuni desiderosi di seruir' a Dio nostro signore ne la nostra Com- 
pagnia, benche sin qui non se n'e accettato nissuno , desideran- 
dosi realmente che riescano idonei per il fine a che quiui se alle- 
uano, di seruire con esempio et con ogni ministerio a santa chiesa 
nel commune stato ecclesiastico. 

55. De la casa de' catechumeni un Padre de' nostri e su- 
perintendente, il quale risiede ne la nostra casa professa, che a 
quella e uicina, et ha bene a che attendere; oltre del quale, altri 
si mandano a predicare ne la chiesa loro, et insegnar' la dottrina 
christiana a quei che ui stanno, et ad altri neophiti usciti gia de 
la casa, ma che tuttauia la frequentano; et a quelli di piu che ui 
si ritrouano. Saranno in quella casa per Tordinario sin'a 24 per 
sone ferme, tra i battezzati che non sono in eta di uiuer' da se (et 
hanno il suo maestro che giMnsegna, parte a legger' e scriuere, 
parte grammatica) e quelli che gli gouernano e seruono in casa. 
Appresso ui si riceuono altri catechumeni, e ui stanno sin' tanto 
che sieno ben instrutti per essere battezzati; e saranno stati quest' 
anno 19, o 20; e quest'assunto del catechizare 1'hanno pure i nos- 
tri. Si son date le sue regole e modo di procedere, et ordinatasi 
e migliorata molto questa casa ne lo spiritua'le e nel temporale: 
Dio lodato. 

56. Oltre quanto si fa in queste sei case di Roma, si sono 
etiam dati quest'anno predicatori per Pauuento e quaresima, pri- 
ma per San Lorenzo in Damaso, ch'e un' principal' pulpito di 
questa citta, et hebbe concorso molto notabile di gente principa- 
le di questa corte, come cardinali, ambasciatori e vescoui et altre 
persone di qualita, ne con minore sodisfattione et (come si spe- 
ra) frutto de gli ascoltanti. Poi per la chiesa di San Pietro ad Epist. 143. — 3i Decembris 1567 17 

instantia del capitolo di essa chiesa; e questo predicatore ancora 
fece Tuffltio suo con grande sodisfattione. II terzo si diede per 
la famiglia del papa; e tuttauia si uanno continouando quei ra- 
gionamenti in palazzo, dando instruttione a la detta famiglia de le 
cose conuenienti a la sua saluatione. II quarto predicatore in te- 
desco si diede a quei de la guardia, il quale confesso etiam i prin- 
cipali di quella; quantunque tengano il suo cappellano tedesco. 
II quinto si e dato ordinariamente a le femmine publiche; e cosi 
altri in diuerse altre chiese, hospedali e prigioni; del cui ministe- 
rio e da sperare si sara seruito Iddio N. S. In latino ancora s'e 
predicato non poche uolte ne la cappella del papa, innanzi sua 
santita et ai cardinali, e molti prelati, come si suole; et come che 
questi sermoni sogliono quasi sempre piacere, nondimeno uno e 
tanto piaciuto questi giorni di Natale, che pareua non finissero di 
mostrar' la sua sodisfattione e lodarlo, si il papa come i cardina- 
li e gli altri. 

57. Si sono ancor' dati confessori non solo in casi straordi- 
nari fuor di casa per infermi e prigioni, ma in alcuni ordinari per 
certi giorni, da parte di sua santita, ne le chiese principali di 
Roma, come in S. Pietro et in S. Maria Maggiore. Alli prigioni 
dell'Inquisitione son' ordinariamente chiamati i nostri per confes- 
sargli, o per ridurne alcuni a la uerita, o per instruire i ridotti; et 
ad alcune anime ha fatto Iddio N. S. molta gratia per questa uia. 

58. Con tutto quel che s'e detto, et con molt'altre opere pie, 
come pacificar' discordi, procurar' liberta a' prigioni, fauorire et 
aiutar' molti ne le sue necessita spirituali et temporali, conVogni 
giorno si fa, non sono mancati ne mancheranno contradittioni, 
etiam di persone de le quali per lo stato ecclesiastico o religioso 
che tengono, pare non s'harebbe a temere. Vero e che ad alcuni 
le istesse buone opere possono hauer' dato occasione, come e 
questa del seminario (del quale la Compagnia tien' carico per 
obedientia del papa, e non di propria uolonta) e 1'uffitio di esa- 
minar' coloro che si uoglion' promouere a gli ordini sacri, e co- 
loro che pretendono hauer' benefitii curati. E se bene dicono 
esser' di molto profitto quest'vffitio per il bene commune, non 
lascia per cio di esser' molfodioso rispetto di quelli c'hanno re- 

PuLANCI COMPLEMENTA. ■— T. LT 2 18 PuLANCI COMPLEMENTA 

pulsa, e non la portano con patientia. Questo insieme col togliere 
ad alcuni le occasioni di compire i suoi mali appetiti in offesa di 
Dio N. S. e danno di molte anime (oltre la liberta di parlare ch'e 
in Roma), debb' essere stato cagione che non solamente in que- 
sta corte, ma ancor' fuori di quella in molte prouincie si e ragio- 
nato o uero scritto che'1 papa ci uoleua riformare, e chi diceua 
c'haueua da leuar' 1'entrate ai collegii; chi diceua che ci uoleua 
dar' un'habito particolare; chi ridurci ad altre religioni, cose 
molto lontane, per quanf io credo, etiam dal pensiero di sua san- 
tita, che ci si mostra molto spetialmente padre con fauorir' et 
aiutar' le cose nostre con gran' carita; e uedesi cio negli effetti, 
si nell'audientie gratissime e molte che da a quei de la Compa- 
gnia, come in concedere diuerse gratie spirituali, tanto per la 
Compagnia uniuersale, come per alcune parti o subietti di quella, 
secondo se le dimandano, o ne le segnature publiche, o partico- 
larmente. Seruesi oltra cio sua santita de la Compagnia in Roma 
et in altre parti de lo stato ecclesiastico e fuori in molte cose che 
mostrano la confidenza c'ha in quella per la qualita et importan- 
za loro, per non dire de la institutione de suoi parenti c nel colle- 
gio germanico, e de gli altri di casa sua che di sopra si e detto. 
Appresso nelle grosse limosine ordinarie et estraordinarie che ci 
fa, si puo uedere la sua buona uolonta, non ostante la strettezza 
del denarojn che si truoua per li molti carichi che tiene; e di piu 
ha fatto ancora certe gratie al nostro collegio di Roma, che sono 
un buon' aiuto per la sua fondatione; e se talora li uanno a gli 
orecchi calunnie o detrattioni contra la Compagnia, intendemo 
che le discaccia e ributta come padre e protettor' nostro. Negli 
altri principi e signori e gente di qualita, parimenti si uede spe 
tial' fauore e beneuolentia, e massime in quelli che piu ci posson' 
aiutare nel seruitio diuino. Onde le contradittioni d'alcuni, di 
ragione non ci hanno a parer' graui. 

59. Fuor' di Roma si son' fatte diuerse missioni cerca a la 
pasqua di Resurrettione, e dipoi altre al Settembre, come fu una 
a Viterbo, dou'ando un sacerdote con uno scolare per sodisfar' c Obscnre exaratum in ms. Epist. 143.— 3i Decembris 1567 19 

al cardinal di Gambara 18 , vescouo di quella citta, et alla diuotio- 
ne de' cittadini. Insegnorono ogni di la dottrina christiana matti- 
na e sera con gran concorso di gente, e con frutto notabile. Le 
feste predicaua il sacerdote la mattina, et doppo vespro faceua 
una lettione con frequentissimo auditorio. De la prouisione che 
loro si mandaua per uiuere, guardauano poca cosa per se, et il 
resto mandauano per Tordinario a lo spedale, et ui andauano 
etiam in persona a seruire et a predicare et a confessare gl'infer- 
mi et gli ufficiali; et si lascio ordine che gli uni et gli altri si con- 
fessassero al meno una uolta il mese, prouedendo a questo effet- 
to d'un sacerdote della medesima terra. Fecero ancora edificare 
una capella appresso la prigione, accioche i prigioni potessero 
udir la messa, procurando si prouedesse d'un capellano. Si fece- 
ro apartare alcuni, i quali con molto [scajndalo uiu[eua]no in con- 
cubinato, dando loro alcuni buoni modi per uiuere christiana- 
mente; i quali con frutto delle sue anime accetorono. Si occupo- 
rono appresso in altre opere molte, et rimase la citta in gran ma- 
niera affettionata alla Compagnia, con desiderio che quiui si fa- 
cesse un collegio, offerendo assai buona commodita di rendita 
per mantenerlo; et benche il medesimo procuri il cardinale an- 
cora con dar chiesa et casa, tuttauia nostro Padre si ha scusato; 
et a fine che piu facilmente si riceuesse la scusa , facendone in- 
stantia il cardinale, ui si mandorono per Taduento altri due sa- 
cerdoti, i quali predicorono continouamente nella chiesa maggio- 
re et in altre parti della citta, et s'occuporono in confessioni d'im- 
portanza; et uno di loro lesse oltre ci6 diuerse lettioni di casi di 
coscienza, et s'esercitorono in altre buone opere conforme al 
nostro istituto. I due primi si stesero anche per alcune terre ui- 
cine predicando et confessando et mouendo molto la gente di 
quella diocesi a far il debito suo; et i secondi (benche hebbero 
meno spatio di tempo) non lasciorono di fare alcun frutto fuori 
della citta. 

60. Altri due si mandorono al vescouato di Monte Fiascone; 
altri a quel di Palestrina; altri a quel TOstia, et specialmente 18 Joannes Franciscus (abbas) de Gambara. Cf. autem epist. 139, n. 2. 20 POLANCI COMPLEMENTA 

alla citta di Veletri; altri a certi luoghi del vescouato di Tiuoli; 
altri per i\ vescouato tusculano ; et generalmente hanno atteso 
ad aiutare i prossimi in molti modi, instruendo la gente rustica 
nelle cose della fede, nel che la ritrouauano ignorante in estre- 
mo; et a chi haueua figliuoli che andassero a scuola, donauano il 
libretto della dottrina christiana. Aiutorono in questi luoghi mol- 
te anime col confessare et predicare , et pacificorono molti che 
stauano in odii et inimicitie; et non potendo una uolta un nostro 
scolare con parole persuadire ad uno che era stato ferito da un'al- 
tro, che gli perdonasse, appartollo da un lato, et si gitto in ter- 
ra, et baciogli i piedi,. et con questo atto d'humilta lo fece ueni- 
re a confessarsi et rimetter 1'ingiuria a chi 1'haueua ferito. Tra 
gli altri si confessorono parechi che per molti anni non Thaue- 
uan fatto, quantunque n'hauessero grande necessita. 

61. Per il vescouado di Albano, che e pure uicino a Roma, 
si sono mandati alcuni Padri, et han fatto con la dottrina xpiana. 
principalmente, et ancora con le prediche et confessioni, buon 
frutto in dieci o undici terre di quel uescouado. 

62. Ad instantia del vescouo di Anagni 19 si mandorono 
due, i quali con una sua patente uisitorono undeci terre di quel 
vescouado, de cui trauagli si serui molto Iddio N. S., predican- 
dosi communemente in ciascuna di quelle due uolte il giorno, 
una al clero, et Faltra al popolo; et si e introdutto tanto nel ve- 
scouado di Albano, come in questo di Anagni, doue e stato pos- 
sibile, che i curati insegnassero ogni domenica et festa ladottri- 
na christiana, lasciando in ogni luogo per tal' effetto alcuni li- 
bretti di essa, con alcuni rosari et imagini et altre cose diuote 
con che si sogliono inuitare, spetialmente i putti, ad imparare 
con maggiore studio la dottrina christiana. S'introdusse di piu la 
confraternita chiamata del Nome di Dio contra le bestemmie, 
lasciando in ogni terra una bolla della sua istitutione. Similmen- 
te si fecero molte paci d'importanza; et confessando in una terra 
il Padre tutti i prigioni, procuro dipoi col signore di essa che fos 
sero liberati; et cos\, accordate le parti et la giustitia, usciro- 19 Michael Torcella. Epist. 143.— 3i Decembris 1567 21 

no tutti quel giorno. Ne' luoghi doue erano mastri di scuola, si 
fece di sorte che si confessorono insieme con tutti i suoi scolari, 
et rimasero con istruttione et carico di insegnar loro la dottrina 
xpiana.; et per distribuire in queste et altre parti, si stamporono 
cerca cinque mila libretti della detta dottrina, et un numero gran- 
de d'imagini. Portauano seco alcuni corporali et purificatorii, i 
quali furono distribuiti per le chiese piu pouere, et che nmaue- 
uano piu necessita, leuando quelli c'haueuano molto brutti, sin- 
che lauati et racconci si restituirono all'istesse chiese o ad altre 
pouere. 

63. Nel andare da una terra ad un'altra era bisogno di gui- 
de, alle quali in premio della fatica si donaua un rosario dopo 
dMiauerli fatto confessare. Medesimaraente a gli altri pastori et 
lauoranti che s'incontrauano per uiaggio, etiam negVistessi bo- 
schi, faceuano lasciar per un puoco i suoi lauori per istruirgli del 
modo di confessarsi, et dopo d'hauergli fatto pensare a suoi pec- 
cati, il Padre gli confessaua con grande consolatione et frutto 
loro; et potrebbe essere che passando tale occasione, in molto 
tempo non Thauerebbono fatto. In 30 giorni si fece tutta questa 
uisita del vescouado di Anagni, et si pote predicare ogni giorno 
percioche, se non bastaua Tautorita del vicario, usauasi quella 
del signore della terra, accioche la predica si publicasse la sera, 
et non s'aprissero la mattina le porte sinche tutti hauessero udi- 
ta la messa et il sermone; et quantunque cio paresse loro da prin- 
cipio alquanto duro, nondimeno uedendo puoi che tutto si face- 
ua per seruitio di Dio, et aiuto loro, senza uoler niente del suo, 
anzi dandogli alcune cosuccie diuote, rimaneuano moltoconsola- 
ti et edificati. 

64. Vn'altra missione si fece piu lontano all'arciuescouado 
di Beneuento, della quale si serui Dio N. S., andando Parciue- 
scouo proprio, ch'e il cardinal Sauello, a uisitare il suo arciue- 
scouado. Esamino un Padre de' nostri per ordine suo i chierici 
di quella diocesi, et perche molti non erano idonei, fu di mestie- 
ro che attendesse ad istruire quei ch'erano piu capaci fra loro, 
insegnandogli le cose piu principali del sacramento della peni- 
tenza, et dandogli in iscritto la forma dell'assolutione, percio- 22 POLANCI COMPLEMENTA 

che alcuni anche di questo haueuano di bisogno; et dandogli 
insieme la luce che dar si pote in alcune casi di coscienza, che 
sogliono essere piu ordinari, et insegnandogli a dubitare et a 
consultar quello che da se non sapessero; e riceuettero questa 
instruttione con darne molte gratie a Dio N. S. et a chi glie la 
daua; e tanto piu che per mezzo di questo Padre medesimo otte- 
neuano etiam molte gratie dal cardinale, e gli faceua appresso di 
lui il fauor' che poteua. Fu ancor' necessario prouedere di gran 
numero di confessori, percioche il cardinale haueua fatto un'e- 
ditto che chi non si confessasse e communicasse a la Pasqua, fos- 
se cacciato fuori de la diocesi; e cosi quelli che o per inimicitie, 
o per altre cause prima non lo faceuano, quasi tutti uennero a 
confessarsi; tanto che Beneuento pareua molto differente da quel 
che soleua essere. Fu similmente bisogno che ne le cose de la ri- 
forma uniuersalmente i nostri fossero i consultori et esecutori 
che guidassero tutto questo negotio; e non solamente si diede 
aiuto, ma ancora conforto a molti trauagliati et affiitti, e cosi il 
popolo riceue con particolar' diuotione questa riforma. 

65. Si uisitorono 62 chiese parrochiali, e si diede ordine di 
ridurle a 13P]. Si riformorno 3 monasterii di monache, dando loro 
forma di uiuere secondo la sua regola di S. Benedetto, e la clau- 
sura, e quanto di piu era necessario per la uita commune. Si or- 
dino il seminario insieme con la casa e con le scuole, ponendoui 
da principio 12 giouinetti col suo rettore, e con ricapito per im- 
parar' lettere. Furono riueduti i libri del vescouado, et abbrucia- 
ti quelli ch'eran' prohibiti. Si uisitorono gli hospedali, e si ri- 
nouorono i buoni ordini loro. Si uisitorono le confraternita, e 
si uidero le loro bolle et ordinationi, mutando et aggiugnendo 
quanto al detto Padre pareua conuenire. Appresso uolle il cardi- 
nale ch'i nostri uedessero tutti i decreti de la sinodo, e quel che 
toccaua a l'amminisrratione de' sacramenti, et osseruationi de' 
riti ecclesiastici, e diuersi auuisi per i chierici e per la plebe ne 
ramministrar' e riceuere i detti sacramenti; e parimenti di quel' 
che toccaua ai uasi et a le uesti sacre et al materiale de le chie- 
se col resto de buoni costumi, fu di mestiero che essi pigliassero il 
carico. Fecero ancora che le reliquie si tenessero con decentia, Epist. 143.— 3i Decembris 1567 23 

cosa che prima non si faceua, essendoui grande ricchezza di cor- 
pi santi, che in molte centinaia d'anni non erano stati scoperti; e 
questa cosa fu di molta ammiratione e diuotione al clero et al 
popolo. Hebbero assai che fare in risoluere uari casi di coscienza 
che ogni di ueniuano loro proposti da chierici, religiosi e gentil- 
huomini di quelFarciuescouado; e di piu si fecero molte paci fra 
quei della terra con molta beneuolentia loro, et de' vescoui (che 
son 24 in quella metropoli), i quali si radunorono a la sinodo 
archiepiscopale, e tutti mostrorono grand'amor' e credito a la 
Compagnia. 

66. Oltre a questi si mandorono altri per i vescouadi d'Asco- 
li, Macerata, Camerino, Osmo, Perugia et alcuni altri vesco- 
uati, nei quali con insegnar' la dottrina christiana, predicar', con- 
fessare et attendere a le pie opere di nostro instituto, si e fatto 
buon frutto, Dio gratia. E questo basti quanto a le missioni di 
persone che andauano per ritornare. 

67. Altri si sono mandati a uarie prouincie per fermarsi in 
diuersi collegii, e saranno quest'anno del 67 sin'a 100, poco piu 
o meno; parte per aiutar alcuni nuoui collegii che quest'anno si 
sono incominciati, come quel di Turino in Piemonte, et quel de 
Herbipoli in Alemagna; parte per aiutar' i seminari de la Com- 
pagnia medesima, aumentati quesfanno, com'in Padoua, doue 
si sono posti studi d'arti e di theologia; in Milano et in Siena di 
arti; in Loreto di casi di coscienza; in Napoli di theologia; e per 
cominciar' questi medesimi in Sicilia, ancora ui si mando un theo- 
logo molto dotto 20 , benche s'e poi differito il principiargli fin^a 
1'anno che uiene per alcuni buoni rispetti. Parte si sono etiam 
mandati per aiutar' ad intrattener e portar' innanzi i collegi e 
studii incominciati; alcuni per rettori o ministri, altri per predi- 
catori o confessori, molti per lettori in diuerse facolta, et altri 
per studianti o coadiutori, come si potra uedere dall'indice che 
con questo uerra dei mandati quesfanno a diuerse prouincie 
d'Italia, Sicilia, Francia, Alemagna, Boemia, Polonia, Pruscia, 
et alcuni all'India. 20 Vide infra, Commentariola, ad ann. 1567, nn. 50 et 55. 24 POLANCI COMPLEMENTA 

68. Si sono offerti quesfanno molti collegii a la Compa- 
gnia, ma nessuno se n'e riceuuto in Italia, fuori di quel di Tu- 
rino gia detto; et in Brescia non si pote lasciar di receuere per 
casa di probatione une o due che teneuano in quella citta certi 
serui di Dio instituiti ne la dottrina e modo di procedere de la no- 
stra Compagnia, da un Padre chiamato Angelo dal Paradiso, il 
quale stette ne la Compagnia nei principii di quella, et essendo 
forzato da le sue infermita a uiuer fuori, con approbatione pero 
de la medesima Compagnia, guardo in se il buon seme che stan- 
do in quella haueua riceuuto nell'anima sua, e ne la sua istessa 
citta comincio a metter' insieme alcune persone di buono spiri- 
to, et iui in Brescia, pigHorono due case con le sue chiese, doue 
faceuano uita di grande esempio, e con confessioni, dottrina 
christiana et opere di carita, faceuano gran frutto nei prossimi, 
essendo 30 in numero, i 15 sacerdoti, et altri tanti diaconi et 
acoliti (senza la gente che gli seruiua), tutte persone nobili, e 
molti di loro di molto buona dottrina, et altri di molta aspetta- 
tione. E passando di la il prouinciale di Lombardia, e toccando 
una parola al P. Angelo, la prese si bene, che esso e tutti gli al- 
tri appresso a lui si determinorono di seruir' a Dio N. S. ne la 
nostra Compagnia con grande spirito e feruore, e cosi mandoro- 
no a nostro Padre generale la ratificatione scritta di man' propria 
di ciascuno, doue danno se stessi e cio che iui tengono (il che 
bastara per mantener un' buon J numero di nouitii) al diuino ser- 
uitio ne la nostra Compagnia, et all'obedientia del generale di 
quella; e cosi sono stati accettati con spetiar consolatione del- 
Tuna parte e delTaltra ". 

69. Si e ancora riceuuta in Ciuita di S. Angelo un'altra 
casa di probatione che iui fonda la duchessa di Nocera, signora 
di quella terra, a tre giornate di Roma, percioche hormai per ri- 
ceuere et alleuar 1 i nouitii che Dio N. S. ci manda, non c , c luogo 
in Roma, e conuiene cercarlo fuori. II principio del mese et anno 
che uiene, credo si mandara gente a quella uolta. 

70. Essi disfatto quest'anno il collegio d'Amelia, e leuati 

21 Ipse Angelus Paradisius et aliqui ejus discipuli non multo post a So- 
cietate desciverunt aut dimissi sunt. Cf. Sacchinum, p. III, 1. V, nn. 77-78. Epist. t 4 3 . — 3 1 Decembris 1567 25 

di la tutt' i nostri, benche con gran sentimento e dolore quasi 
uniuersale de la citta, percioche s'intese che'l vescouo 22 pretende- 
ua che la chiesa, la quale ci era stata data, hauese cura d'anime 
non ammettendo per buona la separatione che di quella haueua 
fatto il suo predecessore ad un' altra parrochia, et essend'auui 
sato il vescouo che non poteuamo tener' questa cura, e che la 
trasportasse altroue, o che noi gli lasciaremmo la chiesa e colle 
gio per non contrauenire all'instituto nostro, non lo fece, ben 
che mostraua pesargli che di la si leuasse in collegio; e cosi no- 
stro Padre cauo di la i nostri; et in uerita quel luogo alla Com- 
pagnia era poco utile, et altri piu a nostro proposito si offerisco- 
no, se si uorranno accettare. 

71. Dei collegio di Tiuoli, ch'e come casa di recreatione e 
conualescentia de' nostri di Roma, si e seruito Dio N. S. nelle 
scuole, doue hanno quasi tutta la giouentu studiosa della citta; 
et oltre le lettere si sono molto aiutati gli studianti ne lo spirito 
con la congregatione instituita fra i maggiori di eta, ordinata 
alla frequentatione de' sacramenti, oratione et essame di coscien- 
za, e si raunano in una capella de la chiesa. Ancora nel minis- 
terio de' sacramenti de la confessione e communione si e fatto 
buon' frutto con quei de la terra e con alcune famiglie di cardi- 
nali principali ch'iui si ritrouorono questa state e quest'autunno 
passato. E spetialmente hanno pigliato l'assunto di confessar' i 
poueri de lo spedale, i quali stauano in necessita di simiTaiuto. 
Ne la dottrina christiana, si e fatto profitto insegnandola nel col- 
legio e per la citta ne luoghi piu frequentati e per alcun' terre 
del vescouado doue con la confessione e predica si e pur fatto 
buon 1 frutto. Seruesi il vescouo 23 molto in ogni occorrenza del 
ministerio de' nostri, e ne la sinodo che fece, e ne la publicatione 
del giubileo uolle ch'un' di loro predicasse nella sua chiesa ca- 
thedrale. Fauorisce ancora in quel che puo le cose temporali del 
collegio; et molto le aiuta etiam il cardinale che ha il gouerno di 
Tiuoli, aiutando la fabrica de la chiesa e sagristia (che si sono ri- 
dotte a miglior' forma) et a mantener' le persone che quiui stanno 

22 Bartholomaeus Ferratinus. 

23 Joannes Andreas Crucius. 2 6 POLANCI COMPLEMENTA 

per Tordinario da 12, o 13, senza qiiei che di Roma uanno e 
uengono. Le stanze di casa si sono ancora migliorate. E 1'amore 
e buona opinione che del collegio si tiene nella citta, pare che 
uada in molto aumento. 

72. In Frascata e stato il medesimo numero ordinario di 12, 
o 13, etalcuni straordinari di quelli che sono ne le liste di Roma: 
et si questi come quei di Tiuoli procedono con edificatione e ca- 
rita dentro di casa, e si esercitano in uarie opere pie coi pros- 
simi, si ne le scuole che iui son' sole, come ne la chiesa e ne la ter- 
ra et ancor' fuori. Percioche in 7, o 8 luoghi uicini ordinaria- 
mente s'e insegnata la dottrina christiana, e s'e lasciato ordine 
che si continoui, disponendo certe confraternita per tal'effetto. 

Di piu si e fatto molto frutto per uia de le confessioni, ma 
molto piu in far' diuerse paci; della qual'opera di carita hanno 
molto bisogno quei popoli. Vna se ne fece d'importanza di uno 
che ueniua da una terra ad un'altra con molta gente per ammaz- 
zar il suo auuersario, et incontrandogli uno di questi Padri che 
ueniua da legger' la dottrina christiana, persuase loro che se ne 
ritornassero a casa, e lasciassero la cura del negotio a lui; e 
cosi lo tratto, e benche con gran' fatica, conchiuse la pace fra 
l'una parte e 1'altra con sodisfattione uniuersale di tutti. Vn'altra 
pur' se ne fece di non minor' importanza fra due popoli; hauen- 
do Tuno per causa di certa giuridittione che pretendeua, com- 
messo un' homicidio graue nelTaltro, et accendendossi gli odii, 
molfaltre morti sarebbero seguite, se Dio non ci hauesse rime- 
diato per mezzo d'un' Padre di quei di Frascata, il quale con 
molt' esortationi in publico al popolo, et in particolare a gl'inte- 
ressati, tratto e conchiuse la pace, facendo dar' la dote ad una 
figliuola del morto al signor de la terra, et rimettere molti che 
per tal' causa erano stati banditi, e cosi tutti si confessorono con 
spetial' allegrezza e sodisfattione del popolo. L'habitatione an- 
cora, e Taltre cose temporali si uanno accommodando ogni di 
piu. Di tutto sia gloria a Dio N. S. Neirorationi e sacrifitii di 
V. R. e di tutta cotesta prouintia molto ci raccommandiamo in 
Domino. Di Roma all'ultimo di Decembre, 1567. EPIST. I44.— IO OCTOBRIS I568 27 

144 

POLANCUS IGNOTO SODALI HISPANO 

ROMA IO OCTOBRIS I568 l . 

/. Alphonsum Polancum, nepotem suuni, vocari a Deo ad religiosam 
vitam laetatur. — 2. Dubius autem an aptus ille sit ad Societatem in- 
eundam, ejus admissionem promovere nequit.— 3-4. Naturali amori 
concedere minime vult; unde nepotem sodalium caritati commendat. 

1. Pax X. 1 Muy Rdo en X.° Padre. Por una letra de V. R. 
entendi la deuotion que tiene Alonso de Polanco, mi sobrino, de 
seruir a Dios N. S. en religion, y especialmente en nuestra Com- 
pania; y por una que el mesmo me scriue, entiendo lo mesmo, y 
los motiuos que para ello tiene, y tanbien las difficultades que ay 
para el accettarle en nuestra congregation. A mi me ha dado 
consolation y edification su buen spiritu y uoluntad determinada 
de seguir los consejos de X.° N. S., y apartarse del mundo y sus 
uanos disenos, a los quales la carne y sangre le mueue (segun 
me escriue), no la suya, sino la de sus parientes; y hasta este 
punto no me pareze tengo duda de que sea buena y de Dios su 
uocation. 

2. Quanto a seguir el instituto nuestro, no tengo la mesma 
certitud, pues entendiendo el Padre rector Perez Sanchez 2 , y el 
Padre prouincial 3 sus deseos, no se determinan en juzgar sea 
para mayor seruicio diuino el accettarle en la Compania, y lo que 
me escriue el P. Gil Goncalez, uisitador, despues de approbar su 
uirtud y su buen ingenio, que yo haga con N. P. general lo que 1 Ex regestis Epist. Hispan. i$6j-I$6g, fol. I74r. Deest subscriptio et 
inscriptio. Invenitur inter duas epistolas P. Francisci Borgiaead P. Avella- 
nedam baeticae provinciae praepositum. In margine alia manu scriptum est: 
«Del P. Polanco.n Quod autem hujus sit, dubitari nequit ex ipso contextu. 
Sacchinus qui de hac epistola agit (p. IV, ]ib. IV, n. 3.[), dicit eam ad 
Patrem quemdam collegii salmanticensis datam. De hujus P. Polanci nepo- 
tis ingressu in Societatem, et ulteriore vita, vide Astrain, op. cit., III, 
36l sqq. 

2 Alias vocari solet Pero Sanchez. Cf. 5. Franc. Borgia, IV, 504; 
V, 5 63. 

s Provinciae castellanae praepositus eo tempore erat P. Jacobus Carri- 
llo. Cf. Astrain, op. cit., II, 265 sqq. 28 POLANCI COMPLEMENTA 

me pareziere in Domino, me dexa en la mesma duda. Porque si 
ellos, estando presentes, no se determinan en esta uocation par- 
ticular para nuestra Compania (pues si se determinasen que Dios 
le llama para ella, y que se seruiria de su persona en ella, resci- 
uirle yan aora, o andando algo el tiempo), menos me puedo yo 
determinar aca. Y el hablar a N. P. general, presuppone de ra- 
zon que yo sepa o me persuada ser esta uocation de Dios N. S.; 
y asi, estando incierto, no le [he] querido hablar dello. 

3. Y sin esto, en materia de admittir en la Compania, no 
querria que la carne y sangre tubiesen uoto, ni dar tal exemplo 
de instar por la admission de parientes, sino se iuzgasen idoneos 
para nuestro instituto aunque no fuesen parientes. V. R. podra 
mostrar esta letra a los Padres que he nombrado arriba, o a quien 
le pareciere de los que tienen mano en la admission de los que 
entran en nuestra Compania; y si hallaren que Alonso de Polan- 
co es suggeto idoneo para ella, yo me consolare tanto mas que 
sea admittido, quanto la charidad ordenada a ello me obliga. Si 
se juzgare que el no es al proposito para nuestro instituto, no es 
justo que yo procure fauor para lo que no se piensa sera a mayor 
seruicio diuino; y en tal caso, V. R. me hara gracia de ayudarle 
a mantener su buena uoluntad; y si fuere menester que estudie 
mas antes de resciuirle en la Compania, y que yo scriua a la se- 
nora su madre, para que le dexen estudiar cosas mas conformes 
a su inclinacion, y de las quales se espera mas fructo, lo hare. Si 
del todo se juzga que le conuiene mas otro instituto religioso 
que la Compania, por faltarle las partes que ella a requiere, V. R. 
y esos Padres por charidad le den el mejor consejo que podran, 
para que entre en otra religion, donde sirua a Dios N. S., y at- 
tienda a su perfection, y ayudar a los proximos segun su ta- 
lento. 

4. No respondo a la letra del mesmo por no poderle conrso- 
lar, como V. R. ha entendido. Y si parte de lo que esta contie- 
ne, le querra V. R. dezir de palabra, o mostrar, me remitto a su 
charidad y prudencia, y ruego a Dios N. S. pague a V. R. la 

a alla ms. Epist. 145. -3r Decembris 1568 29 

charidad que muestra con ese mi sobrino, con augmento della y 
de toda gracia. De Roma, 10 de Octubre 1568. 

145 

POLANCUS UNIVERSAE SOCIETATI 

ROMA 3l DECEMBRIS 1 568 l . 

I. Epistolae argumentum. — 2. Congregatio procuratorum. — 3. Summi 
poutificis benevolus animus erga Societatem. — 4. Acta cum eodetn circa 
infidelium conversionem et haereticorum reductionem, ad quae duae 
cardinalium congregationes creantur. — 5. Professio fidei imposita iis 
qui ad academicos gradus promovendi sunt. — 6. Collegia fundanda in 
Portugalliae insulis. — 7. Plures socii in Indiam hispanicam mittendi. 
— 8-10. Collegia admissa in oppido Caravaca, et Dnaci; instaurata 
Tornaci et Bibonae. — II. Collegii Montispolitiani vices. — 12. Collegia 
oblata et non admissa. — 13-14. Socii ex Urbe in diversas regiones mis- 
si. — 15-20. Novitii romani, eorum nomina et praecipuorum laus. 
21. Sociorum valetudo; vita functi. — 22. Numerus incolarum singula- 
rum domorum. — 23. Spiritalia ministeria eorumque fructus. — 24-25. 
Novi templi initia, domus incrementa, - 26-27. Templutn et domus pro- 
bationis ad Sancti Andreae per ficitur .—28-2Q . Floretis collegii romatii 
status. — 30. Germanici collegii existimatio. — 31. Clericorutn seminarii 
status. — 52. Catechumenorum domus.— 33-35. Coticionatores et confes- 
sarii extra nostra tetnpla ministeria exercentes.- 36. Auxilia spiritua- 
lia pro universa ecclesia oblata. — 37. Latinae orationes in romana cu- 
ria recitatae. — 38. Sociorum labores in auxilium aegrotantium Ro- 
mae. — 3Q-44. Missiones ad viciniora oppida. — 45. Fraus quorumdatn 
legatorutn syrorum detecta.—46-4J . Collegiorum tiburtini et tuscula- 
ni status; officia nostrorum et caritas cardinalis ferrariensis in aegro- 
tos tiburtinos. 

t 
1. Jhs. Muy Rdo. en X.° Padre. Pax X. 1 Pues es iusto que 

la Compania de Roma, como resciue consolation de las letras 

anales de todas partes, asi procure darla con auisar de lo que 

aqui obra [el] a que es auctor en todos de todo el bien, dire quan a Charta scissa: hic et saepe infra addere intra uncinos cogimur ea 
quae conjicimus adfuisse. 1 Ex adversariis, in codice Epist. Polanci, 12 ff , n. 67. prius 5-15, an- 
tiquitus 1-6. Fere cuncta Polancus exaravit; bis alio utitur scriba, ut anno- 
tabimus. Habent autem hujusce epistolae exempla, codex Rom. 127, lati- 
num (ff. 64-75); italicum autem, Rom. 126 A et 126 B (ff. 284-295). Quae 
tamen exempla ob temporis belli difficultates cum hispano conferre non 
potuimus. 3o POLANCI COMPLEMENTA 

breuemente pod[re], algunas cosas que me occurren de mas mo- 
mento, pues las ordinarias, bas[te] dezir que se continuan, algu- 
nas dellas con augmento por la diuina gracia. Y porque en Roma 
no solamente ay casas particulares que attienden al bien de los 
nuestros y de los deste pueblo y vecinos, pero tambien se attien- 
de a lo vniuersal por residir aqui nuestro Padre preposito gene- 
ral, donde es asimesmo la residentia del summo y vniuersal pas- 
[tor] de la yglesia y vicario de X.° nuestro senor, dire primero de 
algunas cosas mas vniuersales, y en 2.° lugar de las que tocan a 
lo particular de Roma, con sus adiuntos de Tybuli y Frascata. 
2. Quanto a la primera parte, en este ano del 68 se vbo de 
ayuntar la congregat[ion] de los procuradores en Roma, que la 
congregation general ordeno cada tres afios se ayuntase 2 ; y de 
[todas] nuestras prouincias de Europa se hallaron al tiempo de- 
terminado, en fuera [de la] de Francia, que aunque mucho nos 
desconsolo que fuese ausente por vn desastre que al procurador 
acaecio, viniendo, de ca[er en] vn gran precipicio, todavia nos 
consolo Dios N. S. con saluarle milagrosamente la [vi]da por in- 
tercession de los santos Geruasio y Protasio, como por otra via 
mas en particul[ar] enten[de]ran s . Con consenso vniforme de to- 
dos iuntos, a los 2 de Octubre se deterrnino que no auia para que 
hazer congregation general de toda la Compania; y despues que 
trattaron de los negocios de mas importantia de sus prouincias, 
con las resolutiones dellos tornaron a el[las] , q[uien] por mar, 
quien por tierra, sanos con la diuina gracia. P[ero] antes que se 
partiesen los de Espana, insistieron en que se hiziese assisten[te] 
della, pues el Padre Dr. Araoz, elegido por la congregacion ge- 
neral, no auia [po]dido venir a hazer tal officio; y asi nuestro Pa- 
dre general, que ya tenia los [da]tos de los Padres prouinciales, 
eligio al P. Mtro. Hieronymo Nadal, que poco antes, auiendo vi- 
sitado las 4 prouincias de Alemana, y dos de Francia, era vuelto 
a Roma. 2 Id statuit Congregatio generalis II, dec. 19. Cf. 5. Franc. Borgia, IV, 
532. 

3 Vide infra Commentariola, ad ann. 1568, n. 46. Epist. 145.— 3i Decembris 1568 3i 

3. Hanse procurado y concedido este ano muchas gracias 
por el summo pontifice, parte por letras apostolicas, y parte vi- 
uae vocis oraculo, en fauor de nuestra Compania y para mas po- 
der ayudar y consolar las animas, asi de los nuestros como de los 
de fuera, specialmente para en las partes transmarinas y en las 
de Alemania y Frangia, y otras septentrionales, y algunas para 
quitar enbarazos, lites y incomodos temporales, como se puede 
ver por las tales concessiones; y asi en esta letra no dire mas, 
sino que vsa mucha liberalidad en comunicar sus thesoros spiri- 
tuales X.° nuestro senor por medio de su vicario con esta su mi- 
nima Compania 4 . A el plega sean todos para su mayor seruicio. 
Tanbien ha ayudado S. S. con su fauor y encomienda algunos 
collegios, dando tal testimonio en sus breues, que muestra el 
mucho concepto y confianza y amor que tiene; y en esta parte 
spero que para adelante se veran algunos effectos de notable im- 
portantia en regiones muy necessitadas de tal charidad del vi 
cario de X.° nuestro senor, porque asi lo persuaden con razon las 
prendas que tiene dadas. Otros ha ayudado con applicationes de 
algunos bienes ecclesiasticos para que puedan mantenerse en mas 
numero los sugetos de nuestra Compania. Finalmente en cosas 
que penden de la auctoridad apostolica se han hecho muchas 
buenas obras en lo spiritual y temporal a nuestros collegios y 
casas. 

4. Y porque no solo tiene fin nuestra Compania al spiritual 
prouecho y consolation de los catholicos, mas muy en particular 
a la reduction de los hereticos y scismaticos, y conuersion de los 
infieles, se han hecho en lo vno y en lo otro muchos buenos of- 
ficios con S. S. Y para que mas de proposito se pudiese trattar 
de los medios con que en las partes septentrionales se conserue 
la religion catholica y cosas que a ella tocan, y se ayude la re- 
duction de los hereticos, hase procurado hiziese S. S. (como la 
hizo) vna deputation de 4 cardenales para entender en esto, y re- 
ferir al papa, y con particular cuydado procurar la execution de 4 De his gratiis vide Commentariola, loc. cit., nn. 6, 22, 23, 24; et 
cf. Delplace, op. cit. 32 POLANCI COMPLEMENTA 

lo que conuiene; y asi mesmo otra deputation de otros 4 cardena- 
les para que entendiesen en las partes de las Indias orientales y 
occidentales en lo que toca a la edification de las nueuas plantas, 
y a la conuersion de los que no han accettado el euangelio; y asi 
han comencado a entender con sollicitud y charidad en lo que se 
les ha encomendado, y se spera que sin periuicio ninguno de los 
principes, ni de lo que esta a cargo dellos, se siguira destas de 
putationes no pequefio seruicio y gloria de Dios N. S. y bien de 
muchas animas. 

5. Hase procurado asi mesmo, como en Ingolstadio se hizo 
y en otras vniuersidades, que los que se han de graduar y leer 
publicamenteen ellas, primero hagan la protestation de la fe que 
Pio papa IIII en vn su motu proprio ordeno en las vniuersidades 
de Italia; y es de sperar que con ello se euitaran inconuenientes 
muy notables, y no se daran armas a los enemigos de la religion 
catholica para con mas auctoridad impugnarla 8 . 

6. Hanse admittido este aflo algunos collegios por nuestro 
Padre general. Vno en la isla de la Madera, en la ciudad princi- 
pal della, llamada Fu[n]chal, y otro b en la principal de las is- 
las Terzeras, llamada Langre 8 , subiect[as] al serenisimo rey de 
Portugal; el qual luego que entro en el gouierno de sus reynos, 
pidio por vna letra suya se le admittiesen, ofreziendo dotation y 
lo necessario para ellos con la piedad y liberalidad que en aque- 
lla real casa desde su principio siempre hallo nuestra Compaflia. 
Y por ser la primera demanda que S. A. hizo, aunque no ay mu- 
cha voluntad de tomar nueuos collegios, no conuenia dezir de 
no, quanto mas que en aquellos puestos estaran muy bien para 

b otra ms. 5 Commentariola, loc. cit., n. 21. De professione fidei emittenda In- 
golstadii, cf. Braunsberger, VI, 166, 191-192. 

Ita in ms. Porro urbs in qua collegium fundatum est, dici solet Angra, 
in insula Tertia (Terceira), ex qua insula omnes illae quae nunc vocantur 
Azores (Acores), dictae sunt olim Tertiae (Terceiras). Cf. Bluteau, Voca- 
bulario Portnguez, vocabula «Acores», «Terceira». De horum collegiorum 
admissione litteras scripsit Pater generalis ad regem Portugalliae Sebastia- 
num, et ad illius provinciae praepositum, quae editae fuerunt in S. Franc. 
Borgia, IV, 609-61 1. Epist. J45. -3i Decembris 1568 33 

mucho servicio. diuino y bien de muchas animas, y la prouincia 
de Portugal tiene gente para ynbiar estas dos colonias sin inco- 
modar ninguna otra. 

7. Tanbien scriuio a nuestro Padre la majestad del rey ca- 
tholico se le diesen 20 personas para el Peru 7 , sin los otros que 
se ynbiaron el ano passado , porque era su intention que se hi- 
ziesen c[a]sas y collegios de nuestra Compania en aquellas pro- 
uincias, y que los lleuasse el nueuo virey que alla va (este es don 
Francisco de Toledo h[ermano] 8 del conde de Oropesa, caualle- 
ro de gran christiandad y prudentia y valor); y nuestro Padre or- 
deno que asi se hiziese. Descubre Dios N. S. en aquel nueuo 
mundo vna muy notable mies a nuestra Compania; fil de su spi- 
ritu a los operarios para que la recojan como conuiene a su ma- 
yor seruicio y gloria. Tanbien en la Habana (que es vn lugar de 
la is[la] de Cuba, puerto de mar muy freqiientado) se dio comis- 
sion de hazer otro collegio, que seruira para la Florida, donde se 
abre otra puerta mas grande al santo euangelio. Por otras letras 
de aquellas partes se entendera lo particular desto, y asi [bas]- 
tara esta generalidad del auer nuestro Padre admitido estos nue- 
uos assumptos. 

8. En Espana se ha admitido este ano vn collegio en Cara- 
uaca, lugar insigne por vna cruz que alli ay [hecha] c por los an- 
geles; y otro en Duay, ciudad y vniuersidad nueua [en] los esta- 
dos de Flandes, donde se han comencado este ano las lectiones 
[con] grande expectation, fundando y dotando el collegio el abad 
y monasterio de Aquicinto 9 , por zelo del honor diuino, y bien 
de aquella prouincia. 

9. El collegio de Tornay de la mesma prouincia de la infe- 
rior Germania, que le auian desecho los hereges quando en 
aquella ciudad podian mas de lo que era razon, se ha consentido 
se torne a poblar; y asi se ha dado vn buen principio para ello. c Solum prima littera apparet: h (?) At posset etiam legi tr.: uiide 
traida (?) 7 Vide epistolam regis Hispaniae ibid., 058-659. 

s Ibid., 57, 260, 669-670. 

9 Cf. Epist. P. Nadal, III, 560, 565, 572, etc. 

POI.ANCI COMPLKMENTA.— T. II 34 POLANCI COMPLKMENTA 

io. Asi mesmo en el de Bibona de Sicilia se han restituido 
este ano las schuelas y forma de collegio, que con muchas razo- 
nes se auian quitado. 

n. En Montepulciano , ciudad de Toscana , vbo vn tiempo 
vn collegio pequeno de nuestra Compania, que no passaua de 12 
personas, ni creo que llegaua ; y porque la ciudad, que le daua 
100 V, que se solian dar al maestro del publico, se los quito, 
con prattica de algunos maleuolos, llamando vn otro maestro; y 
de otra parte cierta confradia, cuya era la yglesia y casa antes 
que fuesemos, daua molestia y periudicaua a la libertad relligio- 
sa del collegio con sus entradas y salidas, parescio a nuestro 
P. Laynez, de santa memoria , de sacar de alli nuestra gente el 
aho de 64, la qual el mesmo siendo vicario general auia ynbia- 
do, no le paresciendo sufridera la indeuocion de la ciudad, e in- 
comodidad de los nuestros. Dieronse a pobres y obras pias los 
muebles que auia y algunas possessiones firmes. Ahora el pue- 
blo se hallo tan mal desta salida, y con tanta falta de la buena 
institution de sus hijos, que este ano por medio de vn cardenal 
y otros amigos ha procurado de reducir la Compania a su ciu- 
dad; y diziendoseles que por decreto que auia, nose podia accet- 
tar collegio donde no vbiese casa y yglesia, y modo de sustentar 
a lo menos 20 personas, y que aunque todo esto vbiese, no tenia- 
mos gente para tomar este assumpto, no desistieron ; y en el es- 
tio, que no se puede sin peligro venir de alli a Roma, "ynbiaron 
vn su ciudadano, amigo nuestro, con letras a nuestro Padre v a 
otros medianeros, offreciendo vna yglesia de mucha deuotion, 
que era la mejor cosa que en la ciudad podian ofrezer, que la ha- 
uian hecho con mas de 70 mil ducados de costa, y su casa, en 
tanto que labrauan otra a nuestro modo; y tambien offrecian ren- 
ta firme para 20 personas o mas; y con todo esto se escuso nues- 
tro Padre, parte por estar la yglesia fuera de la ciudad (aunque 
iunta a ella), parte por falta de gente. Con todo ello no cesso la 
ciudad, y asi este ynbierno para este effecto vino el obispo mes- 
mo della 19 a Roma, y despues de vsar otros medios, por si mes- Spinellus Bencius. Epist. 145. — 3i Decembris 1568 35 

mo comenzo a negociar este coilegio , y ofrezer yglesia y casa 
commoda dentro de la tierra, y renta para 20 personas con todos 
los muebles necessarios; y pues que al presente no auia gente, 
que a lo menos para quando la vbiese (aunque passasen dos y 
tres anos) se accettase el collegio, que puesto que les seria tan- 
to mas grato, quanto mas presto fuese, todavia esperarian la co- 
modidad de la Compania; y asi tandem se le concedio , conten- 
tandose el obispo de sola esta palabra de accettarle su collegio 
para quando la Compania comodamente pudiese. Asi que pare- 
ze han hecho , attentas las fuerzas no grandes de la ciudad , no 
poca satisfaction de la indeuotion primera ; y con el tiempo se- 
ran, con la ayuda de Dios, consolados. 

12. De la ciudad de Spoleto tanbien han hecho instantia, 
ofreziendo lo necessario para 20 personas; pero a ellos y a los de 
otra ciudad llamada Pesaro, y de otra llamada Viterbo, aunque 
sean puestos muy commodos, y de parte de personas de mucho 
respecto se ayan pedido collegios con razonables dotationes, no 
se ha dado speranza sino muy remota. Mas ha dolido no poder 
accettar la offerta del obispo de Vilna ", cabeca del ducado de 
Lithuania, que es como frontera, debaxo del rey de Polonia, para 
con los moschobitas y tartaros. Y el buen perlado ha scritto con 
mucha instantia, demandando algunos que fuesen a tomar pos- 
session de vna casa y possessiones que abia comprado, creo por 
24 mil florines, para principio de vn collegio; y por la falta de 
operarios no se ha podido cumplir con su deuotion, ni con la 
necessidad grauissima de aquella ciudad y prouincia. Imbie el 
Senor de tan gran vina muchos operarios para cultiuarla. 

13. De la gente de la Compania que aqui en Roma se cria 
y instruye, se ha hecho tanbien este afio buena parte a las otras 
prouincias, y a los collegios de esta romana, como los passados; 
pues seran cien personas poco mas o menos las que se han yn- 
biado, parte para tomar algunos nueuos assumptos, parte para 
conseruar los ya tomados, teniendo nuestro Padre special cuyda- 
do de ayudar los seminarios de nouicios, y Ios de scholares que Valerianus Protaszewicz. Cf. 5. Franc. Borgia, IV, 640. 36 POLANCI COMPLEMENTA 

se hazen en diuersas partes; y asi ha ynbiado rector, predicador, 
y maestro de nouicios y coadiutores para la nueua casa de pro- 
bation que se ha comencado hogano en esta mesma prouincia ro- 
mana en Ciuita de S. Angelo 12 ; los nouicios se han tomado de 
otras partes. Ha ynbiado asimesmo maestro de nouicios al colle- 
gio de Nola, donde este autumno se comenco casa de probation 
en la prouincia de Napoles 13 , y otro a Paris para este effecto en 
la prouincia de Francia; y otros se van habilitando para lo mes- 
mo en otras prouincias. 

14. Para ayudar los seminarios de scholares se han ynbiado 
lectores de theologia a Viena en Austria, y a Dilinga en la su- 
perior Germania, y a Padua en Lombardia, y aun a Cerdena, 
donde se ha de dar orden nueua en tales studios theologicos, y 
asi se han ynbiado lectores de casos de conscientia y artes, a di- 
uersas partes, y puesto schuelas de nueuo en Turim, de letras 
griegas y latinas, y ayudado con maestros desta facultad muchas 
otras partes, donde era menester ayuda para continuar lo comen- 
cado; y asi se ha hecho prouision de rectores, predicadores, y 
otros sugetos necessarios, como se podra ver en special por el 
cathalogo de los ynbiados este ano (que aqui va), la mayor parte 
a collegios, y tambien algunos a missiones remotas: que si este 
seminario de nuestra Compania de Roma no nos ayudase, mucho 
trabajo se passaria en otras partes. Dios N. S. aca y alla aug- 
mente ei spiritu y fuerzas y numero para mayor seruicio suyo. 

15. Para supplir a estas necessidades hanse resciuido me- 
nos este ano que algunos otros; parte porque haziendose casas 
de probation en otras prouincias (y aun en la romana vbiendose 
hecho vna, donde han entrado algunos) entran aqui menos. Tan- 
bien siendo mas largas que solian las probationes, y deteniendo- 
se los nouicios mas a la larga en las casas de probation, ay en 
ellas lugar para menos. Todavia, sin algunos ynbiados a Roma 
de otras casas de probation, y no estandosino lo que han perse- 
uerado, 3 de quienes ay buena speranza, se han resciuido en 12 Vide inferius, Commentariola, ad ann. 1568, n. 5. 

13 Ibid., n. 50. Epist. 145. — 3i Decembris 1568 37 

Roma este afio 47 personas, cinco dellos theologos, seys artistas, 
nueue legistas, catorze humanistas y treze coadiutores. Entre los 
theologos los tres son ingleses de nacion, scilicet el P. Joan Ras- 
tello, que studio 5 anos theologia, y se exercito en scriuir con- 
tra las heregias vtilmente para ayuda de los de su nacion, estan- 
do en Louayna: otro su hermano llamado Eduardo studio 3 anos: 
otro llamado Egidio 2 anos de theologia sin sus artes: el 4. es 
sacerdote espanol llamado Michael, cumplido el studio de theolo- 
gia: el 5. llamado Alonso Vaz es portugues, de dos anos de 
theologia: todos personas de buenos entendimientos y mucha 
virtud. 

16. Entre los 6 artistas vno no acabo el curso, sino solo el 
primero ano de logica, que es Augustino Justiniano, mancebo 
nobie y muy virtuoso, y de raro ingenio, de los mejores studian- 
tes de su curso, como lo auia seydo en la rhetorica: otro es Ha- 
nibal Terzo, noble bressano, que studio en nuestro collegio sus 
artes con buen fructo, y es tambien de mucha expectation. Otros 
tres son espanoles, Hernando Chaues y Joan de Vellar y Fran- 
cisco Gomez, que oyeron sus cursos en Espana con aprouecha- 
miento: el6.° es siciliano, llamado Pedro Gambacurta, de buen 
ingenio y erudicion en la humanidad y artes. 

17. Entre los legistas vno es doctor, llamado Francisco de 
la Torre, lombardo, y mancebo de mucha virtud y buen juicio. 
El 2. , de la misma prouincia, Carlo Pietranegra, que estaba ve- 
zino adottorarse. El 3. Ottauio Piati, que vltra el studio de las 
leyes, es harto versado en letras humanas, asimesmo lombardo y 
noble (como los otros) y de mucha expectation en spiritu y le- 
tras. El 4. , Latino Cotto, es de la Marca. El 5. , Pedro Angelo 
Manutio, es toscano, el qual, vltra de auer oydo sus leyes y phi- 
losophia moral, y logica, es buen humanista, y versado en las co- 
sas del mundo, porque ha seruido de vicario eru vn obispado, y 
de secretario a vn perlado, y es aun harto moco, y buena cosa. 
El 6.°, Michael Querubino, de la Marca, y el 7. Gaspar de Or- 
das, espanol, son scholares legistas, tambien de buenas habilida- 
des. El 8.° es vn buen sacerdote espanol, llamado Pedro Ortiz. 
El 9. , lonbardo, por nombre Joan Paulo Nauarollo, que estaua 38 POLANCI COMPLEMENTA 

para doctorarse, y en reputation de vno de los buenos scholares 
de aquella facultad, quando de Pauia uino a Roma para pedir la 

Compania. 

18. Entre los humanistas vno es Rodolfo Aquaviua, hijo del 
duque de Atri, con el qual antes de la quaresma vino a Roma, 
teniendo propositos de seruir a Dios N. S., y de seguir el exem 
plo de su tio Claudio Aquaviua, que entro el ano passado; y no 
le dando su padre licentia, tomosela el. Vinose a la casa de pro- 
bation, y no le pudimos echar della, aunque, por su padre hazer 
mucha instantia, lo procurabamos; mas vn su hermano, camarero 
del papa, con cierta narration que le hizo, vbo de S. S. orden de 
sacarle, y asi vino por el y le saco; mas paresciendo que vno de 
nosotros debia dar razon desta cosa a S. S., hizose asi, y narro- 
sele la cosa como auia passado. Hallose el camarero su hermano 
del dicho Rodolfo presente, y dixo, que temia el duque su padre 
que fuese spiritu melancolico el que tiraba a su hijo a la relli- 
gion, y por eso no le parezia se debiese admittir. Dixole el papa: 
Eso no; antes es spiritu alegre el que tira a la perfection y ma- 
yor seruiciodiuino. Finalmente dio S. S. vn corte que agrado a 
entramas partes, y fue, que en tanto que el duque estaba en 
Roma tubiese a Rodolfo consigo; mas quando se vbiese de tor- 
nar a su casa, que le dexase cumplir con su deuotion si el perse- 
uerase en ella. Y asi la quaresma viendole el duque su padre tan 
perseuerante, le dio su bendicion, y el mesmo le ynbio a nuestra 
casa; y es una muy buen anima, y de grande humildad y pu- 
ridad. 

19. Otro sacerdote, noble romano, que era canonigo de 
S. Marco, se accetto, llamado Lelio Suetai, en letras y en cosas 
spirituales y obras pias medianamente exercitado. El 3. es Ro- 
berto Androcio, de la Marca, persona de buenas qualidades, que 
auiendo dexado el officio de notario, se auia exercitado en oyr 
casos de conscientia, y en trattar de la sacra scrittura. El 4. es 
Joan Jacobo de Acuna, hijo de padre espanol y de madre thedes- 
ca, moco muy noble y de muy buena indole. El 5. es Antonio 
Ruyz, hijo de padres espanoles y personas muy honrradas, aun- 
que criado en Napoles, mancebo de ingenio y virtud. El 6.° An- Epist. 145. — 3i Decembris 1568 39 

drea Liuino, de la Marca, tambien de expectation en letras y 
spiritu. Estos dos eran auditores de rhetorica en nuestro colle- 
gio. El 7. es sacerdote, llamado Pedro Natal, de la Appulia, en 
el reyno de Napoles. El 8.° Gregorio de Siracusa. El 9 ° Cesar, 
piamontes, que siruiendo a la casa de notario, se afficiono a se- 
guir su instituto. El 10 es Bernardino Confaloniero, que aunque 
le auian sacado de Roma, donde oyo rhetorica, hasta Lombardia, 
los suvos por diuertirle de la Compania, los mesmos viendo su 
constantia le ofrezieron a ella. El n.° fue Aurelio Passere, de la 
Romana, moco noble y de espectation; pero del nouiciado se le 
lleuo Dios N. S. El 12. ° es Julio Palmier[o], senes, hijo mayor 
de su padre, que es persona principal en nobleza y riqueza en 
Sena. El 13° es Matheo Morello, frances, scholar de rhetorica. 
El 14. °, Bartholome de Nemurs, tanbien de la lengua francesa, 
humanista. Y a una mano este y los arriba nombrados son bue- 
na gente y habil. 

20. Sin estos, se han resciuido y estan en probation 13 co- 
adiutores. El i.° es Simon, piamontes, sastre. 2.° Hieronymo, 
bressano, carpintero. 3. , Bernardo de Camerino, pintor. El 
4. Leonardo Magnato, piamontes, que era mercader, y vino a 
buscar otra mejor mercaderia: es muy virtuoso. El 5. Vincentio 
di Maria, pintor. 6.°, Bernardino de Crema, capatero. 7. , Anto- 
nino, siciliano, carpintero. 8 . °, Angelo, voticario muy bueno, que 
tenia su botica en Roma. El 9. Antonio Perez, espanol. 10. °, Do- 
mingo, veneciano. II. , Joan, griego, que tiene diuersas len- 
guas. 12. °, Antonio de Madrid. 13. °, Guillermo, saboyano. Sin 
estos 47, ay otros que estan como en preuia probation, y algunos 
dellos tienen votos, pero prueuase su constantia, o hazese que 
vayan adelante en sus studios. Y esto baste quanto a la prime- 
ra parte de las cosas que tocan a lo vniuersal de la Compania. 

21. Quanto a la 2. a parte de las cosas que en particular to- 
can a estas casas y collegios de Roma, este ano nos ha exercita- 
do Dios N. S. con enfermedades, y desde el Setiembre aca nues- 
tro Padre general anda combatiendo con sus calenturas, cayen- 
do y leuantando con ellas; pero ya con mucha mejoria, Dios loa- 
do. Hanos lleuado al collegio del cielo (como speramos) la diui- 4 POLANCI COMPLEMENTA 

na bondad, vn sacerdote con diez hermanos. El sacerdote fue 
Hieronymo Vanegas, muy sieruo de Dios, y maestro de nouicios 
en Loreto y en Santo Andres, muy spiritual y docto. Siendo ve- 
zino a la muerte, y teniendo ya antes orden de nuestro Padre 
general de hazer profession, la hizo con special consolation suya, 
y poco despues paso deste mundo con una muerte conforme a su 
vida. Siguieronle tres nouicios del ano pasado, que son, Stanis- 
lao y Joan, polonos, Mtro. Jacobo, coloniense, y Aurelio Passere, 
vno de los que fue arriba nombrado. Y de los coadjutores viejos 
Christophoro, albanir, Marco, capatero, y Jacobo, sastre. Dos 
otros se ynbiaron de fuera ya muy enfermos, que fueron Joan 
Jacobo, piamontes, que vino de Nola, y Pedro Paulo, mallorquin, 
que-se ynbio ethico de Perosa. El 10 fue Dario Tanborello, scho- 
lar que auia acabado el curso de artes, y se ynbi6 a su tierra por 
orden del medico para ver si podria sanar en el ayre natiuo, y 
sano passando a mejor vida, dexando muy edificada toda su casa. 
Si por alguno destos se ha dexado de hazer lo que por nuestros 
charisimos hermanos se suele, con este recuerdo se suppla. Mu- 
cho abria que dezir destos Benditos, y en special de Stanislao, po- 
lono, mancebo noble, y mas de animo que de sangre' porque 
como su vida fue de raro exemplo, asi su muerte fue de notable 
edification; pero dexo de scriuirlo porque se que se ha scritto le- 
tra particular della 14 . 

22. Los viuos que al vltimo de Deziembre deste ano nos ha- 
llamos en Roma en cinco casas donde residimos, son 304, sin 
quatro otros, que no siendo de la Compania siruen al collegio 
nuestro, y otros que estan en preuia probation^en el germanico: 
en la casa professa 98; en la de probation de S. Andres, 25; en 
el collegio nuestro, 130; en el germanico los nuestros son 30; en 
el seminario, 21; en la 6. a casa de carhecumenos, aunque esta a 
nuestro cargo, no reside ninguno. Dire en breue algo de cada 
vna dellas. 

23. Quanto a la casa professa, continuase el modo de pro- 
ceder de que otras vezes se ha scritto, asi entre los viejos como Eam vide apud 5. Franc. Borgia, IV, 634-637. Epist. 145 — 3 1 Decembris 1568 41 

entre los nouicios, que se procura sean instruidos bien d en lo 
que toca a la oracion y mortificacion, y exercicios de humildad, 
y en sus experientias, como el instituto nuestro requiere, porque 
se ynbian de 3 en 3, o 4 en 4 a seruir a los hospitales, y algunos 
en peregrination se ynbian a Loreto; otros van con sacos a pe- 
dir limosna por las puertas acompanados de algunos viejos; mu- 
chos salen a seruir (los [rjatos que se les permitte) a la fabrica 
de la yglesia que sale a vna piaza muy publica; y los mas nobles, 
y que tienen mas necessidad de mortificar el affecto de la honra, 
y mas deseo de ello, hazen esto con mas calor, vltra los otros 
officios mas baxos de casa. teniendose todavia cuenta con que se 
conseruen sanos, y con alegria spiritual; y con la diuina gracia 
se aprouechan muy bien, y andan con mucho feruor; y entre 
ellos algunos uiejos, a quienes el recogimiento y semejantes 
exercicios conuienen. Algunos destos han uenido a la probation 
antes de su profession, que han dado mucho exemplo a los no- 
uicios, y otros resciuidos en otras partes, han proseguido aqui 
con buen fructo su probation; y en las conferentias se procura 
entiendan bien las cosas proprias del instituto, y que enbeban el 
spiritu proprio del, y asi se trata de lo que para esto ayuda. En 
la yglesia se prosigue al tenor solito en las predicationes de la 
manana y lectiones de la tarde, domingos y fiestas, con occasion 
de las quales siempre se hazen limosnas, con que se ha hecho 
harto beneficio a muchas personas particulares necessitadas, y a 
obras pias. El interior fructo, Dios N. S. que le haze, le sabe. 
Creyese ser bueno, y es senal dello la freqiientia y deuocion del 
pueblo a esta yglesia, con ser tan incommoda, que a uezes ape- 
nas puede el sacerdote llegar al altar a dezir missa. Entre las 
confessiones ha auido muchas generales y de personas de quali- 
dad, y a muchos ha hecho Dios N. S. grandes misericordias por 
medio de sus sacramentos. Y para que se pueda mas atender a 
la gente que uiene de nueuo, se ha procurado reduzir a los do- 
mingos y fiestas las confessiones y communiones de las personas d Hinc alia manus scribit, corrigente Polanco; qui redit in loco si- 
gnato annot. f. 42 POLANCI COMPLEMENTA 

deuotas de la yglesia, que solian ser mas freqiientes. Han tam- 
bien dado materia special de exercitar la charidad las muchas en- 
fermedades deste ano, asi en yr a confessar los enfermos, como 
en ayudarlos a morir de dia y de noche, se^un la necessidad lo 
pedia; y es de esperar que Dios N. S. se aya no poco seruido 
deste pio exercitio. Los jubileos y fiestas principales han tanbien 
dado mucho en que entender, como suelen, confessandose mu- 
chas personas bien y enteramente, que antes no lo auian hecho 
asi, ni satisfecho a sus conscientias; y en muchas personas se uee 
enmienda de uida por la diuina gracia. Con exercitios spirituales 
asimesmo se han ayudado diuersas personas, y algunas de mu- 
cha qualidad. 

24. Quanto a la yglesia material ha auido gran difficultad 
en poder hauer los sitios necessarios para la decentia y comodi- 
dad de la yglesia; mas hanse uencido con la charidad y diligen- 
tia de algunos amigos. Y algunas personas que hazian resisten- 
cia por respectos particulares a la fabrica de la yglesia, los ha 
humiliado Dios N. S., sin quererlo ni menos procurarlo la Com- 
pania; de manera que ellos deuen de auer caydo en la cuenta, y 
asi no ay quien en esta parte ya repune. A los 26 de Junio, di- 
ziendo la missa el Illmo. cardenal de Augusta en nuestra yglesia, 
y hallandose presente el Illmo. cardenal Farnesio, que nos haze 
esta charidad de fabricar la yglesia, se bendixo y se puso la pri- 
mera piedra muy solemnemente por los dos dichos cardenales, 
presentes otros muchos senores y senoras de qualidad; y asi se 
han continuado los fundamentos, que aqui en Roma es una gran 
parte del edificio, y muy costosa. Ha sido menester baxarlos a 
setenta palmos, entre los quales auia veintiseis e de agua. No de 
xare de dezir una cosa que nos ha dado ocasion de mucho ala- 
bar a Dios N. S., y es, que estando abierta una parte de la fos- 
sa del fundamento, y sobre ella armados los tablados que se 
acostumbran, para desde ellos inchir los fundamentos, acaecio 
que el rio auia crecido, y por conductos subterraneos uino tanta 
fuerza de agua, que mouio la tierra del vn lado y del otro; y re- e uinteseys nts. Epist. r^s. — 3i Decembris 1568 43 

laxandose lcs maderos que atrauesauan de vna parte a otra, y 
sostenian los tablados encima, en un momento se sumio todo 
abaxo; y con andar quarenta personas trabajando en la fabrica 
para inchir el fundamento con priesa (de las quales, si no ayu- 
dara Dios N. S., muchas ubieran de hundirse con la ruina di- 
cha), quiso su prouidentia suaue que ninguno peligrase. 

25. Tambien en la casa se ha hecho una fabricn en gran 
manera util para el encer[r]amiento y quietud della; porque los 
forasteros que uienen a hablar al general o a otras personas, o 
los que quieren celebrar en las capillas, no tienen ya para que 
entrar dentro de casa, ni tanpoco los que passan a la yglesia, que 
antes solia ser al contrario. 

26. En la casa de probation de San Andres se ha acabado 
este ano la yglesia en manera que pudiese seruir, quedando har- 
to gratiosa, de su tanmano; y a dos de Hebrero, dia de la Purifi- 
cacion de nuestra Senora, el Illmo. cardenai Colona consagro 
despues de una missa muy solemne el altar mayor, hallandose 
presentes muchas personas de qualidad; y de semejantes ha sido 
freqiientada todo el ano mucho esta yglesia, specialmente el ue- 
rano v autumno; y asi el primero monumento que se hizo la se- 
mana santa fue muy uisitado. Hanse confessado alli muchos, y 
tratado de las cosas de Dios y de sus conscientias con notable 
fructo. En lo temporal la yglesia, como tenia necessidad, asi ha 
seydo ayudada con buenas limosnas, con que se han comprado 
ornamentos decentes para el culto diuino con dos reliquarios gra- 
eiosos, los quales se han inchido de preciosas reliquias de sanc- 
tos, y entre ellas ay una cabeca de las once mil uirgines, tan bien 
aderecada, que pone junto con las otras grande deuocion. 

27. Hase tenido alli este afio conueniente numero de noui- 
cios, y guardadose exactamente la formula del nouiciado con 
mucho spiritual prouecho de los nouicios. Y porque este afio se 
enfermaron alli muchos, y (aunque fue muy comun el infiuxo) se 
daua en parte la culpa a la poca comodidad de las stancias, mo- 
uio Dios N. S. aquel doctor nouicio, Francisco de la Torre, que 
ariua se dixo, de aplicar mil scudos para el edificio de la casa; y 
asi se uan aparejando los materiales, y se attendera presto con 44 POLANCI COMPLEMENTA 

el fauor diuino a la fabrica, con que puedan conseruarse mas sa 
nos para el diuino seruicio los que alli se probaren f . 

28. Del collegio nuestro, nunca dentro de casa me acuerdo 
aya estado mejor, quanto a la quietud, puridad y buena edifica- 
tion; y los que de la probation primera se passan el 2. ano al 
collegio para acabarla y juntamente attender a los estudios, asi 
en lo que les queda del bienio que estan debaxo de otro maestro 
de nouicios que alli ay, como despues que del salen, dan muy 
buen odor de su deuotion y virtud. Las lectiones de las schuela? 
van de bien en mejor; y es tanta la estimation y buen nombre, y 
por consiguiente la freqtientia de auditores a todas las lectiones, 
que las classes no bastan para que quepan en ellas, Ha sido me- 
nester este ano anadir vn maestro extraordinario hasta la reno- 
uation de los studios, y vna classe mas, diuidiendo la primeVa de 
gramatica en dos, y trattar de limitar el numero de los oyentes, 
el qual passa de mil, sin los auditores de casos de conscientia, 
que seran 250, y a vezes muchos mas. 

29. Quanto a lo spiritual ha crecido este ano el cuydado y 
diligentia de ayudar en las cosas spirituales los scholares, depu- 
tando para confessarlos y ayudarlos personas idoneas; y asi en la 
doctrina xpiana., y en costumbres, creo se han mas aprouecha- 
do que los afios de atras. Tanbien lo material de la yglesia del 
collegio se ha ayudado con hazer de nueuo vn choro, donde los 
nuestros pueden estar a los diuinos officios y oracion ante el San- 
tisimo Sacramento, y a lo demas que es menester. Asimesmo la 
casa se ha mejorado con hazer vn passo cubierto a la yglesia, y 
acabar vna gran cisterna que estaba comencada, y otras como- 
didades. 

30. La 4. a casa, del collegio germanico, va tan prospera con 
el fauor diuino, y es tanta la opinion que del se tiene, que nos 
da mucho en que entender la importunidad de cardenales y otras 
personas de mucha qualidad para que en el se reseiuan sus so- 
brinos, o otros que son cosa suya: tanto que con tener nuestro 
Padre deliberado de no admitir alli mas de 200 personas , no se f Iterum manus Polanci. Epist. 145 — 3i Decembris 1568 45 

ha podido defender de la instantia de las dichas personas , en 
manera que pasan de 260; y comunmente es gente muy noble, 
asi de Italia, como de Alemana , Polonia, Vngria y otras partes. 
El papa este ano, sin vn sobrino que alli tenia, ha hecho venir 
del Bosco (que es su patria), en Lombardia , todos los de su pa- 
rentella capaces de letras, y los ha puesto en el collegio, del qual 
muestra estar muy contento. Y con auer tanta diuersidad de na- 
tiones, y en edad tan lubrica para todos vicios, es para mucho 
alabar al Senor la paz y virtud y devotion que alli ay. Ayudan 
para ello mucho las compafiias particulares que se han entre ellos 
instituido, como el ano passado se scriuio; y la de los collegiales 
thudescos que mantiene el colegio, les da gran ayuda para crezer 
en spiritu 16 . Hanse ynbiado destos, quatro en Alemafia este ano, 
ya theologos y aptos para ensenar, predicar, y todos buenos exer- 
citios en vtilidad de los proximos, de los quales operarios tiene 
extrema neeessidad aquella tierra. Dios N. S. se sirua dellos. En 
lugar destos se rescibieron otros 4, vno dellos hijo de vn here- 
siarcha 16 , el qual reducido a la relligion catholica , ayudo los 
otros 3 sus companeros, y por medio de vno nuestro se reduxe- 
ron muy bien, y todos 4 los recogio el collegio, y se spera bien 
dellos. En las letras se han aprouechado muy bien , asi estos 
como los conuictores, cinco de los quales, acabado el curso, han 
sustentado conclusiones, cada vno en su dia, de todas las partes 
de la philosophia, presentes muchos cardenales y otros perlados 
y personas de qualidad, en vna grande sala del mesmo collegio. 
Y por ser muy mogos los scholares que las sustentauan han dado 
special satisfaction y aun admiracion a los que se hallauan, a ver- 
los responder con tanta doctrina y modestia a los religiosos y se- 
glares que arguyan contra ellos. Sin este fructo da otro este co- 
llegio muy grato al Senor, y es, de criar gente para la relligion: 
seys o siete suggetos de buenas partes de los que arriba se ha di- 
cho que entraron en la Compania este ano , fueron de los insti- 15 Cf. superius epist. 1^3, nn. 48-49. 

16 Suspicamur sermonem esse de Jacobo Rabo, Ludovici lutheranorum 
ulmensium superintendentis filio, de quo cf. BraUNSBERGER, V, 82g-83o, 
et VI, 110. 46 POLANCI COMPLEMENTA 

tuidos en este collegio, y abra bien otros doze o mas que pretien- 
den lo mesmo; bien que para que se prueuen mas, y pasen ade- 
lante en letras, se detienen. En otras relligiones tambien han en- 
trado algunos. Y esto baste de muchas cosas que se podrian de- 
zir, pues otras vezes se han scritto. 

31. En el seminario este ano ha hauido grande augmento 
en el spirito, con introducirse en el algunas companias como las 
del collegio germanico, con que se animan a freqiientar los sa- 
cramentos, y exercitar^e en la oracion y obras de charidad y pe- 
nitentias por las necessidades que occurren en la yglesia; y es 
menester tenerles la rienda a las disciplinas, ayunos en pan y 
agua, y tiempo de oracion y semejantes cosas que piden. En las 
vacantias se han ayudado muchos destos y de los del collegio 
germanico con los exercitios spirituales que se les han dado, y 
no por esto dexan de aprouecharse muy notablemente en las le- 
tras; para lo qual asi aqui como en el collegio germanico ay de 
los nuestros sus prefectos de las disputationes, y exercitios de to- 
das facultades, y repetidores, y con los premios que se proponen 
y dan en entramas partes algunas vezes al ano a los que mas se 
senalan, toman mucho aliento. Alegranse y exercitanse a vezes 
con algunos dialogos o comedias que hazen; pero en esta parte 
por no darles mucha occupation, en el vn collegio y en el otro, ay 
moderation. Finalmente el seminario va muy bien, Dios loado, 
y spero se seruira mucho del su diuina majestad. De los conuic- 
tores que alli ay, algunos se afficionan a relligion, y vno de los 
buenos artistas que arriba se dixo auian sido admittidos, fue 
alumno deste seminario; y no es solo, si se tratta de los que lo 
desean. 

32. Quanto a la casa de los cathecumenos, de la qual es su- 
perintendente vn Padre de los nuestros, las cosas se van cada 
dia mejorando. Van a oyr en nuestro collegio los mejores inge- 
nios para letras, de los neophitos que alli se crian, y hazen muy 
buen fructo en ellas; y asi todos los de la casa en la doctrina 
christiana. Hanse baptizado despues del cathecismo 12 este ano; 
y 4 otros venidos de Salonique y Constantinopla, han seydo ins- 
truidos este ano; mas ha parescido al Illmo. Cardenal Sirleto, Epist. 145.— 3i Decembris 1568 47 

protector, que al modo de la primitiua yglesia, se haga prueua 
dellos en obras de charidad y humildad; y asi se han ynbiado a 
seruir en diuersos hospitales para si aprobaren bien, baptizarlos, 
y no de otra manera. Hanse dado buenas ordenes para la direc 
tion de la gente de aquella casa, cuyos ministros pone la Con> 
pania nuestra, aunque no ha accettado el assumpto de poner 
dentro della personas de nuestro instituto. Y esto baste quanto 
a las seys casas. 

33. Fuera dellas ha entendido la Compania de Roma en mu- 
chas obras pias, y entre otras en predicar en diuersas partes. El 
papa ha pedido le diesen para la quaresma passada vn predica 
dor para si en vna sala grande de su palacio, y nuestro Padre 
general se le dio. Y 17 con ser persona en el pulpito muy libre, 
y no perder nada de su costumbre en aquel auditorio muy fre- 
quente de cardenales y perlados y gente de palacio, agrado y 
aprouecho tanto (segun se entiende) su predication, que, nunca 
auiendose vsado hasta aqui, mando S. S. continuase sus sermo- 
nes despues de pasqua los domingos y fiestas, y asi lo ha hecho 
todo este ano. Holgariamos que para el siguiente nos le dexasen 
libre, si fuese seruido dello Dios N. S., y se procura; no sabe- 
mos si lesoltaran. Tanbien se pidio otro predicador de los nues- 
tros para predicar y instruyr en las cosas de su saluation la fa- 
milia del papa, menos principal, que no se halla en los sermones 
que se hazen delante del, y se dio. El capitulo de San Pedro hizo 
instantia por otro para su yglesia, y se le concedio. Tambien 
quiso S. S. el 4. predicador para su guarda, que predicase en 
thudesco, y asi predico vn Padre en la yglesia de Campo Santo, 
que llaman, a los dichos de la guarda, y a sus familias, y otros 
thudescos que alli se ayuntan; y todos 4 predicadores han satis- 
feclro muy bien a sus officios, y a lo que se crey, con muy buen 
fructo. El 5. predicador se ha dado a las mugeres publicas por 
orden de S. S., que las hizo retirar en cierto rincon de la ciudad; 
y en vna sola yglesia, donde las permitte entrar, les haze predi- 
car a menudo, exhortandolas a dexar el peccado; y asi algunas 17 Cf. Commentariola, ad ann. 1568, n. 18. 48 POLANCI COMPLEMENTA 

le han dexado, tomando forma honesta de vida, y muchas mas 
le dexaran, si vbiera manera para darles recado donde se reco- 
o-iesen. Se ha predicado asimesmo, como otros anos se ha scritto, 
a hospitales y prisiones, y en algunos monasterios de monjas que 
tenian harta necessidad de consuelo y ayuda spiritual. Desela 
Dios N S. por medio de su santa palabra. 

34. En confessiones fuera de nuestras casas, se ha hecho lo 
que se ha podido, no solamente con los enfermos, pero aun en 
los jubileos y fiestas principales en las yglesias de San Pedro y 
Santa Maria Mayor, para las quales ha sido menester dar algu- 
nos de nuestros confessores, que alli hiziesen el officio de peni- 
tentieros, por ser tal la voluntad de su santidad. Tambien se han 
dado dos confessores para los thudescos de la guarda con sus fa- 
milias, y para otros muchos que ay de ordinario en Roma; y este 
ano han passado por no se que occasion muchos extraordinarios 
de aquellas naciones septentrionales; y vltra la gracia que ha 
hecho Dios N. S. a muchos de librarlos de otros peccados, a mas 
de cincuenta que estaban fuera del grege de la santa yglesia con 
heregias diuersas, auida licentia del papa, se la hizo de reducir- 
los a ella por medio deste sacramento, detestando sus errores; y 
ayudaron, como se crey, para esto los sermones en thudesco. 
Pazes se han hecho diuersas y de importantia; aunque no des- 
ciendo a lo particular por no alargar. En las prisiones se hizieron 
releuantes ayudas a las conscientias de muchos, alcancandose 
del papa que despues que espiro el tiempo del jubileo, le pudie- 
sen los presos ganar, a los quales no se podia attender con la 
priesa de otros al tiempo ordinario; y specialmente en la de la Iri- 
quisition, para la qual son llamados ordinariamente los nuestros; 
y algunos pertinazes se han reducido con la diuina gracia, y en- 
tre ellos vn herege muy obstinado de Vitenberga, y letrado,*que 
no queria dar" orejas a cosa buena; mas finalmente vino a offrezer 
que si disputando con el le convenciesen, mudaria parezer. Dis- 
puto vn Padre del collegio muchas vezes con el, y con la ayuda 
de las oraciones que por el se hizieron, reconocio su error, y de 
veras se reduxo, y confessose con aquel Padre mesmo; y asi lo 
continuo despues, y da muchas gracias a Dios de la merced que Epjst. 145.— 3i Decembris 1568 49 

le hizo de traerle a Roma sin saber el a que venia, y procede 
como buen catholico. 

35. Otro particular dire del fructo de las prisiones. Estaban 
dos judios pressos por vn homicidio, y por giertos indicios la mu- 
ger de vno dellos, y dos hermanos, y vna hermana. Los dos con- 
uencidos del delicto, dixeron que querian ser christianos. Diose 
cargo a vno nuestro de examinar su spiritu (porque se temia que 
su intento era saluar la vida) y cathechizarlos; y diole Dios N. S. 
gracia que, vltra de los dos dichos, dispuso tambien los otros 
quatro a se hazer xpianos., en manera que sabiendo que auian de 
morir, los dos tomaron el baptismo, y luego despues con mucho 
contento suyo en el nueuo stado fueron justiciados, teniendo el 
nombre de Jesus en la boca hasta el fin. Dudabase si los otros 4 
tornarian atras, viendo que no auia el baptismo saluado la vida a 
los dos; pero Dios los hizo gracia de confirmar su buen proposi- 
to por medio del mesmo Padre, y de querer ser buenos christia- 
nos. Tambien se reduxo vn otro judio, ayudado de vno nuestro, 
con quatro hijos, a nuestra santa fe; y vna hija de 6 anos de vn 
nueuo xpiano., la qual detenia su madre judia en casa, se procu- 
ro sacarla de su poder; y porque auian instruydociertos judios 
la dicha madre, que dixese auia concebido de vn otro por adulte- 
rio esta hija, para que no la sacasen de su poder por respecto del 
padre xpiano., fue reprehendida y hecha capaz por aquel Padre, 
del mal que hazia en infamarse; y asi venida con los judios que 
la subornauan para testificar que la hija era de otro padre, ella 
que auia mudado ya voluntad, dixo delante de todos la verdad, 
anadiendo que les daua su hija, y asi se la dio; y de la mesma 
madre se spera que la seguira, por las buenas sefiales que dello 
ha dado. 

36. El socorro estraordinario que se ha dado este ano por la 
Compania de Roma a las necessidades de la yglesia, specialmen- 
te en Francia y Flandes y Alemana, de oraciones, ayunos, dis- 
ciplinas, y otras penitencias, ha sido mas que mediocre. Dios 
N. S. las accepte, y haga efficazes. 

37. Hanse hecho en la capilla del papa seis o siete sermo- 
nes en latin, y han agradado notablemente asi al papa como a los 

POLANCI COMPLEMENTA.— T. II. 4 50 POLANCI COMPLEMENTA 

cardenales. Del que hizo el vltimo sermon la 3. a fiesta de naui- 
dad dixo S. S. que le parezia oyr vn angel quando le oya. Esto 
tambien anadire: que vn cardenal de auctoridad, partiendose de 
Roma, y diziendole el papa que le acordase alguna cosa si le pa- 
rezia que se vbiese de hazer, le dixo entre otras cosas, que ve- 
nian muchos vltramontanos a oyr los sermones latinos que se ha- 
zian en su capilla; y pues se veya que los de la Compania hazian 
bien este officio, y era su profession, que seria bien les sefialase 
como a las religiones antiguas sus sermones determinados; y al 
papa plugo esto, y le ordeno que de su parte auisase al maestro 
del sacro palacio, y asi le auiso, y el maestro dicho executo lo 
que se le ordenaua g 18 . 

38. Ha auido este ano muchas enfermedades en Roma des- 
de el Agosto aca, specialmente entre gente pobre, que no tenia 
manera para sustentarse. Siendo enformado dello el papa, dio a 
algunos ministros suyos cargo de uisitar los enfermos del Burgo 
(que es una parte de la ciudad uezina al palacio de San Pedro) 
y a estos dio cargo de proueer de dineros y medicinas a los que 
dellas tenian neeessidad. Todauia para los tudescos de la guar- 
dia fue menester que algunos nuestros quasi continuamente at- 
tendiesen a los ayudar, confessandolos, instruyendolos y conso- 
landolos in Domino. Creo los muertos desta gente fueron cerca 
de sessenta. Para los enfermos de la eiudad, que eran muy mayor 
parte, offrecieron algunas personas pias de una confraternidad 
que llaman de los Apostolos, sus trabajos a S. S., diziendo que 
ellos tomarian este assumpto de curar los enfermos por la ciudad; 
mas el papa acordandose por uentura de la diligencia que auia 
usado la Compania dos anos abra en una enfermedad semejante 
de esta ciudad 19 , dixo que este assumpto se encomendase a nues- 
tro Padre general, porque conuenia a nuestra Compania, que no 
tendria respectos particulares a estas o aquellas personas sino a 
la necesidad; y asi en diuersas uezes hizo dar una gruesa summa Hinc alia manns. 18 Ibid., Commentariola , loc. cit., nn. 15 etf 17. 

19 Vide supra, epist. 128, n. 43-56. Epist. 145.— 3i Decembris 1568 51 

de dineros para distribuir entre los enfermos necessitados. Fue- 
ron repartidos diez de nuestros hermanos de dos in dos in cinco 
partes de la ciudad donde era mayor el numero de los tales, y de 
puerta en puerta los uisitauan y les dauan lo neeessario, como 
passas, almendras, azucar y otras cosas de enfermos, y dineros 
segun la necessidad de cada uno. Procuraron asimesmo que fue- 
sen ayudados jcon los sanctos sacramentos, en manera que tubie- 
ron que hazer nuestros confessores, parte porque los curas esta- 
uan enfermos, parte porque ellos eran demandados. Creciendo la 
enfermedad, tomaron cinco medicos, y se proueyo de medicinas, 
no sin harto trabajo de los que a ello atendian. Duro este es- 
sercitio de los nuestros, de principio de Agosto hasta el fin de 
Setiembre. Algunos murieron; pero muchos cobraron salud. Era 
cosa de lastima uer en una mesma casa, y a vezes muy pequena 
y sin alhayas, los padres con los hijos de tal manera trabajados, 
que no pudian los unos ayudar a los otros; y lo que aun era mas 
miserable, algunas uezes auia en una mesma cama 465 enfer- 
mos, que la necessidad les sforzaua a tomar esta incomodidad y 
peligro. Asi que era menester lleuar alguna bestia cargada de 
carne y pan y otras cosas necessarias, specialmente para los que 
no tenian quien les siruiese, y conuenia que los nuestros suplie- 
sen esta falta h ; y algun dia que faltauan, quando tornauan, los 
enfermos se les ponian de rodillas a vezes y con lagrimas, rogan- 
doles no los desamparasen. Seria cosa larga dezir los particula- 
res desta buena obra: basta que los enfermos que fueron socco- 
rridos y curados en la ciudad fueron mas de 1.500; y en lo cor- 
poral, y aun en lo spiritual, hizo Dios N. S. con la charidad de 
S. S. y esta diligentia de los nuestros, muy notables misericor- 
dias. A el solo honor y gloria. 

39. Hase hecho con missiones cerca de Roma, en muchos 
lugares, y en tiempos diuersos del afio notable fructo. Vno fue a 
vna ciudad vezina; y entre otras cosas dexo en ella tres obras de 
mucho seruicio diuino ordenadas; vna fue, vna confraternidad 
para attender a cosas pias, que se auia quasi caydo, y se restau- h Rursus Polanci scriptura, fine tenus. 5^ POLANCI COMPLEMENTA ro haziendo scriuirse en ella cerca de ioo personas; y para mas 
edification y exemplo de los otros, se procuro que la senora del 
pueblo se scriuiese con muchos de su casa; y entre otros capitu- 
los que se les ordenaron vno fue que se confessasen cada mes, y 
por la primera vez los confesso todos este Padre; y por el fructo 
que se speraua, nuestro Padre general ha concedido que tornase 
cada mes para el mesmo y otros buenos effectos. La 2. a fue re- 
parar al dano grande qtie hazian los judios y algunos malos chris- 
tianos con vsuras a la pobre gente , instituyendo vn monte de la 
piedad, y haziendole confirmar con vn breue del papa, y que se 
comenzasen a poner en el buena suma de dineros para prestar a 
los necessitados sin interesse que antes los consumia; y para los 
que no podian pagar el capital, ordeno que vna compania pidie- 
se cada semana limosna, con la qual fuesen ayudados. La 3. a bue- 
na obra fue, que confessando muchas doncellas, y viendo en ellas 
buena disposition para hazerse relligiosas, y faltando comodidad 
de monasterio, procuro se hiziese vno, y vna viuda que tenia vn 
palacio, el mejor de la ciudad, se determino de darle para este 
effecto, y cerrarse ella mesma con las doncellas en el; y porque 
ayuda la senora por su parte, se espera que presto se pondra en 
pie, y podran entrar en el las doncellas que con mucho deseo lo 
speran. Sin esto se hizieron pazes de importantia, confessiones 
de la gente mas principal, restitutiones diuersas, mucho vso de 
la doctrina xpiana., y otras cosas del seruicio de Dios N. S. 

40. En otra tierra vezina y de gente muy pobre, solo en vn 
dia que se detubo vn Padre, tratto con el senor, y despues con el 
pueblo, de hazer otro monte de la piedad , como el dicho, y se 
concerto y comenzo el mesmo dia a ponerse en el vna buena 
suma de trigo, que fue de 60 cargas o mas, para prestar a los po- 
bres sin interesse. 

41. A instantia de vn obispo fue ynbiado otro sacerdote con 
vn companero scholar a vna tierra, donde exhortando la gente, y 
instruyendola en el modo de la confession , se puso a confessar- 
la, y era menester estar hasta 4 y 5 horas de noche oyendolos, 
y entretanto el hermano ensenaua la doctrina x'ana.; y mouie- 
ronse tanto, que algunos despues de vn sermon de la santa Eu- Epist. 145.— 3i Decembris 1568 53 

charistia que se les hizo, demandauan perdon a otros que tenian 
offendidos, con voz alta en la yglesia; y algunos que antes auian 
dicho querer yrse al infierno antes que perdonar, perdonaron, y 
se hizieron muchas pazes, y entre ellas vbo quien perdono al que 
auia muerto y echado en vn pozo a su hijo. Y vn fructo seme- 
jante hizieron en otras tres tierras del mesmo obispado; y spe- 
cialmente se hizo fuerza en quitar las blasfemias que mucho rey- 
nauan, y quedo la gente harto bien animada a guardarse dellas„ 
y a castigarlas en sus hijos. 

42. Dos otros fueron ynbiados a otra tierra a instantia del 
senor della; y confessando el sacerdote, y predicando el compa- 
nero la passion el juebes de noche en ella, y al alua del viernes 
en otra (a la qual fue la mesma noche) por otras tres horas, se 
hizo en entramas partes notable fructo, dexandose muchos odios 
y enemistades, y abracandose vnos a otros, quien en publico en 
la yglesia, quien en particular fuera della. 

43. En otra tierra grande, vltra de las confessiones y ser • 
mones para ayudarles a bien commulgar el dia de pascua, ya que 
estaban de rodillas, acabada vna missa, para resciuir el santo Sa- 
cramento, vn scholar les dezia desde el pulpito algunos puntos 
para prepararse, y les exhortaba a dezir junto con el vna oracion 
muy al proposito de vn libro de Fr. Luys de Granada, con que 
se disponian a comunicar con mas deuotion; y porque se solian 
luego salir de la yglesia en comulgando, les amonesto no lo hi- 
ziesen, sino que de 50 en 50 como acababan de comulgarse, se 
fuesen a vnas capillas grandes a hazer media hora de oracion,y 
despues della el mesmo hermano por vn 4. de hora les hazia vna 
platica, de como auian <fe proceder despues de la comunion, y 
animandolos a freqiientar los sacramentos; y desta manera aque- 
lla manana hizo 14 exhortationes a los hombres de por si, y a las 
mujeres a su parte; y en esto y en vna oracion continua que se 
hizo hazer por quasi dos dias, por las necessidades de la yglesia 
con buena orden, vbo notable edification y deuotion y fructo. 

44. En otras partes vbo en las missiones fructo semejante; 
y dieronse muchos libros de doctrinas christianas, y otros pios 
y deuotos, que para este effecto se estamparon en gran cantidad, 54 POLANCI COMPLEMENTA 

y rosarios y ymagines, y quedo orden a diuersos clerigos, y ins- 
truction, para que continuasen de ensenar la doctrina, y dar al- 
gunos premios a los que fuesen diligentes en aprendella. De todo 
sea la gloria al Senor. 

45. A muchos forasteros de lugares remotissimos se ha 
dado ' spiritual y temporal ayuda aqui en Roma; y tambien se ha 
estorbado que algunos que venian con animo de enganar, no sa- 
liesen con su intento; como interuino estos meses, que viniendo 
ciertas personas bien aderezadas y con muchos seruidores de 
parte de vn cierto patriarcha, al papa, dieron una letra del mes- 
mo patriarcha en arabigo a vno de los nuestros, por laqual le en- 
comendaua introduxese los embaxadores que ynbiaba a S. S., y 
ofrezieronle ciertos presentes de cosas que trayan de la Syria j ; 
y no se los accettando (de que ellos se marauillaron), todavia los 
introduxo, y dieron al papa y a algunos cardenales las letras que 
trayan, y luego se dieron a este mesmo Padre que las interpre- 
tase. Y haziendolo asi, con diuersos indicios vino a conocer que 
eran falsas, y que esta gente venia para enganar al papa, y sa- 
carle de mano algun millar de ducados, como esperauan hazerlo. 
Dio este Padre notitia al papa de lo que hallaua, y S. S. y los 
cardenales holgaron mucho de entenderlo; y si no huveran los 
enbaxadores (que olieron ser descubierto su engano despues de~ 
auer estado 364 meses en Roma a costa del papa) fueran casti- 
gados Cosas destas lenguas peregrinas comunmente se trattan 
con nuestra casa, aun de lugares mas vezinos que el Asia, por la 
confianza que se tiene de la fidelidad, aunque no faltarian otros 
interpretes. Y esto baste de las cosas de Roma. 

46. En el collegio de Tybuli ha auido este ano 14 personas, 
contando los albanires nuestros hermanos, con cuva industria la 
yglesia se ha notablemente mejorado, haziendose ma^ decente, 
comoda y capaz; y la casa tambien ha tomado grande augmento 
y mejoria para la habitation de los nuestros que alli residen, y de 
los que de Roma por su salud van alla como huespedes los vera- 1 se dado ms. — j Prius Suria ms; dein, adjecto y, mansit Syuria: vi- 
detur oblitus delere u vacans. Epist. 145. — 3i Decembris 1568 55 

nos; y en lo spiritual el collegio dentro y fuera se ha auido muy 
bien, Dios loado. En las schuelas ha crecido el fructo, special- 
mente de la doctrina xpiana. Las confessiones han seydo muchas 
en la yglesia, y se ha freqiientado el ayudar a morir los que es- 
taban al cabo. Y en el curar los enfermos han tenido vna mese 
semejante a la que arriba se dixo de Roma; porque corriendo en 
Tybuli este verano y autumno passado el influxo mesmo que 
aqui corrio, se enfermo grande numero de gente, specialmente 
pobre; y el Illmo. cardenal de Ferrara, que tiene el gouierno de 
aquelia ciudad, y passa alli los veranos, ha dado a nuestro colle- 
gio el assumpto de ayudar en esta necessidad el pueblo; y asi or- 
deno que en su casa se aparejase todo lo necessario para los do- 
lientes pobres, como para su mesma persona; y asi visitandolos 
los nuestros, les han dado, con la liberalidad deste perlado, no- 
table ayuda para los cuerpos, y con occasion desto tambien para 
las animas. Dios sea del todo loado. Han ayudado las limosnas 
del dicho cardenal no solamente aquella nuestra fabrica para cre- 
zer, mas aun los nuestros para mantenerse; y specialmente a vn 
Padre de los antiguos que alli se enfermo hasta la muerte 20 , y la 
charidad y diligencia que el cardenal vso en hazerle curar y ser- 
uir, visitandole el mesmo a vezes, fue muy notable. Dios N. S. 
se lo pague. Hanse hecho pazes de importantia por medio de los 
nuestros; y fuera de Tybuli, siendo llamados, tambien se ha ser- 
uido Dios N. S. dellos. Vn senor vezino, estando grauemente en- 
fermo, ynbio alli por vn confessor, y consclose tanto c.on el, que 
sano luego, y dende a pocos dias se leuanto, attribuyendo al sa- 
cramento de la confession su sanidad. 

47. Del collegio de Frascada se pueden dezir cosas seme- 
jantes del mimero de los nuestros, de las scuelas, y confessiones, 
y de muchas pazes de importantia hechas, y restitutiones de 
fama, y de la doctrina xpiana. ensefiada alli y en lugares vezi- 
nos, y por las casserias a los pastores; y tambien lo temporal, y 
specialmente la fabrica de la casa, se ha mejorado para la como- 29 Fuit is P. Nicolaus Bobadilla. Cf. Epist. P. Nadal, III, 639; et 
5. Franc. Borgia, IV, 645, ubi invenies epistolam Borgiae ad Hippolytum 
Estensem, in qua ei gratias agit ob offic.ia P. Bobadillae praestita. c6 POLANCI COMPLEMENTA 

didad de los que alli residen, y de los indispuestos que muy a 
menudo se ynbian de Roma alla, por el buen aire y amenidad 
del lugar. Y asi hare fin, que todavia he seydo largo, aunque se 
dexan muchas cosas por no lo ser tanto. Encomendamonos to- 
dos mucho en las oraciones y sacrificios de V. R. y de toda esa 
prouincia. De Roma vltimo de Diziembre 1568. 

146 

GASPAR GROPELLUS POLANCO 

BASSANO 3l JANUARII I569 \ 

j. De magistro Compostella et de ejnsfratre Benedicto —2 . Sociis, qui iter 
aaentes Bassanum pertranseant, suum hospitium comiter offert; cu- 
bicula ad illos recipiendos opportuna in sua domo habet. — 5. Adole- 
scentes aliquot Societati cooptandos laudat.^4. Sacra pro patris sui 
anitna offerenda nostratibus commendat. 

1. f Jesus. Pax Xpi. Amen. Molto Rdo. in Cristo Padre. 
Hauendo a li iorni passati receuto una del nostro Mtro. Xpofaro. 
Compostela, subito feci Tofficio di darla a suo fratello Benedeto, 
et alhora scrissi a V. R. accio quella dicesse a Mtro. Xpofaro. 
quello che haueua fatto: et etiam doppo ho parlato con Mtro. Lu- 
douico Badia, al quale Mtro. Xpofaro . comese il suo negotio et 
cose, et il detto Mtro. Ludouico scriue il suo parere a Mtro. Xpo- 
faro., che sarebe che '1 se transferisse in qua, et alhora se acco- 
modarebe tutte le sue cose con belo modo: il che anche io sare- 
be di questa openione, et insieme uederessimo di accomodar' le 
cose con pace et satisfatione de tutti, et anche potrebe molto jo- 
uare a la sua sanita questa mutatione di aiere, a cio poi fortifica- 
to potesse operar' ne la vigna del Signor: et uenendo potra star a 
suo piacere qui con noi al nostro eremo, oue non hauera se non 
da edificarssi et da accenderssi nel diuino seruitio. 

2. Cos\ anche pregamo la R. V. che, occorendo passar de 
qui de li uostri et nostri charissimi Padri et fratelli, li sia orde- 
nato che non passino senza uisitar' 1'eremitorio, nel quale saran- 1 Ex autographo in codice Epist. communit., I fol., n. 140 bis. Multis 
orthographiae mendis haec epistola foedatur, quae facile lector emendabit. Epist. 146. — 3i Januarii 1569 157 

no ben trattati con ogni charita, si da me, come anche da capu- 
cini: et li sara etiam maior comodita di stantie che non eranno; 
imperoche di presto sara accomodato un dormitorio, oue sarano 
sei cele oltra le altre che haueuamo, et adesso se fa una chiesa, 
perche quel oratorio che hauemo non capisse il populo che tanto 
frequenta 1'eremitorio, nel quale ci sonno quatro messe, tre de 
capucini, et la mia: et la festa si predica almeno una uolta al ior- 
no, et spesse uolte due fiade, cioe la matina et doppo compiuto 
il uespero. Laudato sia il Signor che ci fa ueder alegrezza de 
tanti sudori nei edificar' questo locco, il quale sara mo' a seruitio 
et decapucini et di V. R. P., et mi sara alegreza sempre ueder 
di quelli de la Compagnia, 

3. Questo Settembrio passato a , io menai al collegio a Ue- 
netia un joueneto di 16 anni, un jouane di gran talento, si de lit- 
tere, come etiam de uirtu. Adesso ne ho dui altri, uno ia resolto 
per intrare ne la Compagnia: Taltro non so come la sara: ha alcu- 
ni impedimenti. Staro a uedere come se deportera questo che 
uol entrare, et daro auiso a Uenetia, come anche ho datto que- 
sti jorni. Siche pensate pur di me come de la Compagnia, che se 
bene non li e lo esteriore uinculo, ci e grandemente lo vinculo 
de 1'amore interiore. 

4. Et per hora non occorendo altro, nel Signore me li rac- 
comando, et a sue orationi et de li Padri. Desidero o da U. P. o 
da'altri, che sia detta una messa al presepio a Santa Maria Maio- 
re per 1'anima dil mio padre carnale, oue e la liberatione di ani- 
'me del purgatorio. 

Seruo in Christo, 

Gasparo Gropello 2 . 

Da Bassan, a li 31 Zenaro 69. 

Piaciui raccomandarci al nostro Padre Jeronimo Otello, et da 
lui recercho, o da chi piace V. R., li sia ancora detta una messa 
oue se libera una anima de purgatorio, et questa sia detta per 
una donna, secondo la intentione mia. 

a In margine haec tria verba ita eadem manu emendata sunt: molto 
auanti Settembre. De hoc viro cf. Chron., IV, 122; Lainii Monum., II, 617. 5 g POLANCI COMPLEMENTA 

M. P. Jeronimo dal Ponte, M. P. Bonauentura Guzo, bassa- 
nesi, se raccomandano al detto Padre Ottello. 

Inscriptio. Al molto Rdo. Padre, il P. Joanne de Polanco, 
suo oss. mo , a S. Maria apresso S. Marco. Roma. 

147 

POLANCUS PATRI FRANCISCO BORGIAE 

ROMA 7 MAJI I569 K 

j. Summum pontificem Polancus convenit et cum eo de variis negotiis, sed 
praesertim de domo romana sustentanda agit. — 2. Facidtatem testandi 
in favorem domus romanae ab archiepiscopo granatensi postulatam- 
pontifex haud concedendam censet.—^. Facultatem emendandi libros 
prohibitos pro usu nostrarum scholaruni scripto attestari annuit ponti- 
fex; pro emendis autem similibus libris facultas afidei quaesitoribus 
concedenda.—4. Nostratibus in Flandria degentibus conceditur facul- 
tas absolvendi haereticos ad illos ab episcopis missos—5. Cardinalis 
Mediceus a Polanco invisitur.—6. De P. Augerio ac de bello gallico 
contra haereticos.—y-8. De PP. Benedicto Palmio et Mercuriano.— 
Q. De sociis cum exercitu pontificis ad Galliam euntibus. 

1. Jhus. Muy Rdo. en Xpo. Padre nuestro. Pax Xpi., etc. 
Por no me hallar muy recio de ayer aca, screuire esta por mano 
agena, para auisar a V. P. que ayer de manana, como me quedo 
ordenado, fui a san Pedro; y al tornar de su missa demande au- 
dientia al papa; y como acabo de darla al cardenal de Montepul- 
ciano 2 que le esperaua, aunque ya estaua con el el cardenal ales- 
sandrino s , y esperaua audiencia el cardenal Esforza, me hizo 
llamar. Besele el pie de parte de V. P. por el uiatico que offre- 
cio, y gusto del cumplimiento que V. P. hazia, auiendole auisa- 
do que entonces no auia V. P. entendido la offerta que auia he- 
cho su santidad. Aunque dixe que por estar V. P. proueydo del 
uiatico, no se aprouecho de la merced, quando entendio que se 
le auia offrecido 4 . 1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 3 ff., n. 71, prius 17 et 18. 

2 Joannes Riccius. 3 Cf. epist. 121, annot. 5. 
4 Pater generalis profectus fuerat illis diebus Lauretum in gratiarum 

actionem ob recuperatam sanitatem. Cf. 5. Franc. Borgia, V, 88-89; Coin- 
mentariola, ad ann. 1569, n. 23. Epist. 147. — 7 Maji 1569 59 

2. Leyle los capitulos de dos cartas del P. Auellaneda sobre 
el negocio del arcobispo de Granada 5 , y leyle toda la letra del 
mesmo arcobispo, y pareceme que se holgo mucho, y se edifico 
del arcobispo; y tambien entendio la forma que otros obispos de- 
zian se auia de tener. quando S. S. querra que sean publicados 
sus motus proprios, etc. Toquele despues el negocio principal de 
la facultad de testar, y ultra de hazer gratia a tan obediente y 
fiel perlado, le dixe ia merced que podria hazer con esta occa- 
sion a nuestra casa; porque auiendo tomado sobre si el peso de 
comprar los sitios por mas de diez mill escudos para animar al 
cardenal Fernesio, etc, que no auia querido V. P. grauar a 
S. S. con supplicarle nos ayudasse a salir desta deuda por uerle 
tan cargado de otros trabajos y gastos; y que asi auia escripto 
V. P. a algunos fuera de Roma, y entre ellos al arcobispo, y que 
a lo que entendiamos, si S. S. le hiziese la gratia de testar, le 
podria condenar en dos o tres mill escudos o lo que mandase; y 
asi que ultra la merced que se haria al arcobispo, nos la haria 
rhuy grande, etc. Su santidad respondio que segun la edad en 
que se hallaua, auia de pensar que antes moriria el que el arzo- 
bispo; mas que deuia tener respecto a sus successores, a los qua- 
les tocan los espolios. Repliquele que daua tantas limosnas el ar- 
cobispo en uida, que poco ualdrian sus despojos despues de 
muerto, y que serian algunas deudas que el no puede cobrar, 
aunque podria en uida hazer donacion dellas. Todauia dixo que 
no le parecia que los perlados hiziesen obras pias de lo que no 
pueden lleuar consigo, sino que hagan el bien que pueden en su 
tiida; y p^r la parte que toca a dar ayuda a la fabrica, que holga- 
ria que la diese, mas en uida, y no por testamento. Toquele que 
deseauamos la consolacion del areobispo en esta parte, porque 
algunos auia que sospechauan que por no auer mostrado en 
Trento tanta affection a las cosas desta sede, hallaua mas diffi- 
cultad en auer gratia della, etc. Respondio que aquello auia sido 
mas contra las faltas de costurnbres, que contra la auctoridad 
desta sede, y que deseaua el ubiese muchos como el arcobispo, F'etrus Guerrero. 60 POLANCI COMPLEMENTA 

alabandole, etc; y finalmente que si a otros ubiese de dar tal fa- 
cultad, que se la daria al arcobispo; pero que estaua determina- 
do de no la dar a nadie; y asi quedo este negocio. Auia yo pen- 
sado si me negase lo del arcobispo, proponerle lo del collegio, 
digo el rehacerle del dano que auia recebido en el monte 6 ; mas 
como estaua presente a todo el cardenal alessandrino, no me pa- 
recio entrar en esta materia. 

3. Suppliquele se contentase que el cardenal, que estaua 
presente, diese testimonio de la facultad que teniamos de S. S. de 
emendar los libros de nuestras schuelas, que son prohibidos por 
razon de scholios, etc, y contentose de ello. Para comprar los 
doctores y otros libros buenos que tienen epistolas de Erasmo y 
otras cosas prohiuidas, pareciole se hablase a los cardenales de la 
inquisicion, pareciendole que una cosa era emendar los libros que 
tuuiesemos, y otra comprarlos de nueuo; mostrando que para 
esto segundo, si ubiese de darse la licencia en scripto, auia de 
ser de los inquisidores. Podra ser digamos una palabra al carde- 
nal de Gambara sobre ello. 

4. Para los nuestros de Flandes concedio lo que pedia, sci- 
licet que pudiesen absoluer los hereges que los obispos les embia- 
sen, aunque fuesen presos y conuinctos. Narrele mas algunas 
nueuas de la Compania, de que se alegro, y especialmente de la 
conuersion que se auia hecho en Sancto Spiritu, cerca de Aui- 
non, por medio del P. Christino 7 , vicerettor de aquel collegio. 
Vltimamente me dixo S. S. la nueua del armada , acerca de la 
qual me remito al P. Dionisio 8 . Algunas otras cosas ubo acerca 
del rey catholico y sus ministros, y especialmente el de Napoles. 
Del de Sicilia muestra estar sin quexa 9 . 

6 Fortasse alludat ad pecuniam de qua infra in Comtnentariolis, loc. 
cit., n. 5; quae non adeo aequis conditionibus collocari potuerit. 

7 Vide inferius Commentariola, !oc. cit., n. 17. 

s P. Dionysii Vazquez, Polanci adjutoris, epistolani non vidimus. Vide- 
tur alludere ad infelix iter classis hispanae ex Italia redeuntis. Cf. Serra- 
NO, Correspondencia diplomdtica entre Espana y la Santa Sede durante 
el pontificado de S. Pio V, III, 68. 

9 Eo tempore graves exortae erant difficultates inter curiam romanam 
et ministros regis Hispaniae, praesertim Neapoli; de quibus passim agitur 
in op. nuper cit., III, 20-21, 3o, etc. Epist. 147.— 7 Maji 1569 61 

5. Tambien uisite y hize la escusa que V. P. me encomen- 
do con el cardenal de Medicis, y encomendele una obra pia; y 
passo bien lo uno y lo otro. 

6. De Francia ubimos letras del P. Emundo, de 28 de Abril, 
de Leon. Parece que poco antes de la semana sancta, queriendo 
yr monsignor 10 con su exercito contra el duque de Duiponti ll , 
uiendole algo indispuesto de los ojos, le dio licencia para que se 
retirase a Limojas hasta pasqua, cometiendole algunas cosas para 
despues della en Leon, y dexo al duque de Monpensier para co- 
brar Angulema y la Rucella a , que quedauan atemorizadas, por 
auerles muerto despues de la rota otras seis cornetas , o capita- 
nias de a caballo. El almirante 12 no parece tiene otro arrimo 
sino de 800 cauallos, y se piensa que aun estos uernan a las par- 
tes de Leon. Predico la semana sancta en Limojas el P. Emun- 
do, y a lo que escriue el rector de Leon 13 por dicho de algunos 
mercaderes, con fructo grandissimo. Escriue el mesmo Emundo 
que se conuertieron en aquella semana 365 hugonotes, y se hi- 
zieron algunas otras buenas obras. 

7. Las cosas aqui en Roma uan por su ordinario como V. P. 
lasdexo; no uino el P. Benedicto 14 , porque auia estado algo 
indispuesto, y asi se difirio hasta esta semana que uiene, su ue- 
nida. Va aqui una letra para V. P. porque dezia: «Soli». 

8. Entiendese en el despacho del P. Euerardo 1S , aunque es- 
criuen de Francia, que no estaran los pasos tan seguros como 
pensauan, por llegarse los tumultos de la guerra, como escreui, 
a las partes de Leon. 

9. El P. Curtio 16 y sus companeros escriuen desde Parma a Sic pro La Rochelle. 10 Henricus, frater regis, dux andegavensis (d'Anjou). 

11 Alias Deux-Ponts, Zweibriicken. 12 Coligny. 

13 Gulielmus Crittonius (Creighton). 14 Benedictus Palmius. 

13 P. Everardus Mercurianus, in provincias Galliae visitator mittendus 
Cf. 5. Franc. Borgia, V, 95. 

16 P. Curtius Amodaeus, qui cum duobus aliis sacerdotibus et totidem 
fratribus laicis missus est in Galliam exercitui summi pontificis operam 
suam laturus. Ibid., V, 70. 62 POLANCI COMPLEMENTA 

que llegaron con salud , y que se partian con ella para Turin o 
Vulpiano, donde se haze la masa de la gente, y donde tenemos 
auiso que los espera el comissario. Hablaron en Parma al conde 
de Santa Flor. No me occurre otro que escreuir a V. P., sino que 
humilmente pido su bendicion con todos los de la Compania que 
aqui estamos; y rogamos a Dios N. S. aya dado muy buen uiaje 
a V. P., y le traiga con mejoria de salud, como todos lo desea- 
mos. De Roma 7 de Mayo 1569. 

De otras cosas escriuo al P. Miron, que las dira a V. P. 17 . 

El sofitto se da orden de hazerle, y asi se tendra cuydado de 
lo demas del memorial de V. P. 

De V. P. miniino hijo y sieruo, 

f JOAN DE POLANCO. f 

Inscriptio.~\ Al muy Rdo. en Xpo. Padre nuestro, el P. Fran- 
cisco de Borgia, preposito general de la Compania de Jesus , en 
Macerata. 

Sigilli vestigium. 

148 

POLANCUS JACOBO MIRONI 

ROMA 7 MAJI I569 \ 

i-5. De nonnullis magistroriim mutationibus in cotlegiis foroliviensi et 
maceratensi. —4. De rectore collegii perusini, et de duabus gratiis ab 
eode'n postulatis. — 5. De classe hispana. — 6. De P. Pdez in Siciliam 
mittendo ut inde P. Mariana educi possit. 

I. f Jhus. Molto Rdo. in Xpo. Padre. Pax Xpi., etc. Dio 
N. S. habbia dato buon uiaggio a nostro Padre et a V. R., con 
tutti gFaltri. Questa sara per dar auiso a V. R., che sollecitano 
de Forli per hauer un mastro della prima schola, hauendosi a 
partir per li bagni di Luca il mastro che la faceua, il quale forse 
che non tornara piu. Mi era occorso, che essendo superfiuo in 
Macerata il fratello Battista Ferrarese, bastando troppo per la 
sua schola Constantino Perugino, che si potrebbe mandar detto 17 Vide epist. sequentem. 
1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, I fol., n. 72, prius 24. Epist. 148. — 7 Maji 1569 63 

Battista. Desiderano il mastro che si manda, sia atto a far qual- 
che oratione, et che sappia anche un poco di greco. Credo hab- 
bia queste parti detto Battista. 

2. Ricercano anche un'altro mastro per la 2. da schola, la 
quale e infima. Se V. R. uedessi qualcuno atto per tal effetto, lo 
potra osseruar, et doppoi se risoluera se il tale debbia andare. 
Qua pareua al proposito per questo effetto Saluatore; et accio 
non resti a fatto senza mastro quel collegio di Forli, hauendosi a 
partir questo mese di Maggio il mastro che adesso tengono, per 
li bagni, quanto prima si mandassi detto Battista Ferrarese, pare 
sarebbe meglio, benche ad un bisogno credo Saluator potria 
far' il tutto. V. R. tratti la cosa con nostro Padre, perche di la, 
come loco uicino, si puo far prouisione. 

3. Per predicatore anche di Forli mi occorreua il P. Jacobo 
Abbate, il quale si troua mal sano nel'aere di Perugia. Et ha- 
uendosi a mutar', potrebbe probar quello di Forli, il qual luogo 
non e troppo discosto di Perugia. Et se andara in Loreto il 
P. Giouan, rettor di Perugia 2 , con lui si potrebbe far questa ri- 
solutione, perche forse bastarebbe per predicar in quel nostro 
loco alcun'altro. 

4. Et gia che ho cominciato a trattar del rettor di Perugia, 
V. R. di gratia dica a nostro Padre, che per 1'ultime lettere che 
ci scriue, domanda due gratie. Vna per il vicario di Perugia, de 
alogiare in-casa nostra li giorni che stara in Loreto, perche pare 
sia molto beneuolo, et merita questo sua diuotione. L'altra gra- 
tia domanda per se istesso, d'andar a Loreto insieme con detto 
vicario; perche scriue tener quasi uoto da una certa infirmita che 
hebbe in qua. V. R. per charita lo propona a nostro Padre, et la 
risposta gliela potra fare il rettor di Macerata, perche di la cre- 
do si scriua facilmente a Perugia. Qua stiamo ben, come ci la- 
scio V. R., et ci raccomandiamo molto nelle orationi et sacrifi- 
cii suoi. 

5. Delle cose dell'armata, V. R. intendera di quelle che si 
scriuono a nostro Padre 3 . Di Roma li 7 di Maggio 1569. 2 Joannes Nicolaus de Notariis. 

3 Vide epist. praeced., annot. 8. 64 POLANCI COMPLEMKNTA 

6. Do auiso aV.R,, que el P. Paez molto uoluntieri legge- 
ra la theologia in Messina, et insieme hauera cura delli studii, et 
anche predicara. II simile in Napoli et Cerdegna; ma questo di 
Sicilia ci tornaria bene, perche si potra leuar il P. Mariana, et 
Mtro. Giosepho mandarsi a Vienna, se a nostro Padre parera, o 
altroue. Et quanto al modo che hauessi di tener detto Padre, non 
pare ui sara difficulta. alcuna, perche fara quel che li sara detto, 
et questa state si potra essercitar nella lingua italiana qui in 
Roma. 

De V. R. seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscrifitio. Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. Miron, etc, 
della Compagnia di Giesu. Macerata. 
Sigilli vesligium. 

149 

POLANCUS PATRI FRANCISCO BORGIAE 

ROMA 12 MAJI I569 l . 

/. P. Madridius aegrotat. — 2. P. Salmeron a summo pontifice benigne ex- 
ceptus. — ^. PP. Mercurianus, Possevinus et Joannes Saxo, ad Galliam 
brofecturi, summum pontificem invisunt. — 4. P. Ursmarus Albanum 
cum cardinali augustano petit.—^-j. Varia a Borgia commendata 
adimplentur . 

■ 

1. f Jhus. Muy Rdo. en Xpo. Padre nuestro. Pax Xpi., etc. 
"Hanos consolado in Domino una letra aunque breue del herma- 
no Augustino, escripta en Narni, en que nos auisaua como V. P. 
yua bueno, Dios loado. El P. Madrid aca ha estado en gran ma- 
nera trabajado de la podagra que le ha dado en la mano y codo 
y rodillas, ultra de los pies: ya esta mejor, aunque no sin traba- 
jo. Dios loado. 

2. El P. Salmeron hallandose bueno se despidio del papa 2 1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 2 ff., altero puro, n. j3, 
prius 20. 

2 Concionatus fuerat P. Salmeron per quadragesimam in curia summi 
pontificis, et Neapolim redire intendebat. Vide inferius Commentariola , ad 
ann. 1569, n. 8. Epist. 149. — 12 Maji 1569 65 

fque esto creo no lo escreui el sabbado, aunque se hizo el uier- 
nes), y concediole algunas gratias, y aun le hizo tomar cient es- 
cudos, no obstante que el rehusaua. Ayer se fue a Frascada, y 
creo que yra desde alli a Tiuoli para ensayarse como podra ca- 
minar con el percacio. En los demas ay salud, aunque a mi me 
quieren dezir que estoy un poco indispuesto; mas no me impide 
del todo el hazer algo. 

3. El P. Euerardo s fue oy con los Padres Posseuino y 
Joan Saxo a tomar la bendicion de su santidad; y entendiendo a 
lo que yuan, les hablo muy bien y al proposito, y les concedio 
algunas gratias para Francia, bendiciendoles muchas coronas; 
aora andamos en despachar estos Padres, y podra ser que por 
toda esta semana sean despachados. Algun trabajo es el hallar- 
les dineros, porque no se pUeden tomar a cambio sobre las pro- 
uincias adonde uan, por buenos respectos. Si otro remedio no 
hallaremos, echaremos mano del deposito, pues dize el P. Eue- 
rardo que V. P. dixo que podria seruir para su yda; todauia si 
hallaremos otro modo, guardaremos el deposito para otras neces- 
sidades. 

4. El P. Vsmaro * partio oy con el cardenal de Augusta 
para la uisita de Aluano. 

5. Hase comencado el sofito que V. P. dexo encomenda- 
do. Tambien ha hecho el hermano Claudio la diligencia que se 
podra en aquel negocio que V. P. puso en el memorial. No me 
occurre otra cosa de que dar auiso, pues el P. Dionisio escriui- 
ra, como me dixo, de lo que mas se sabe del armada. Se que el 
papa se ha oy mucho alegrado, entendiendo que el P. Rodri- 
guez 5 era uiuo, que ya sabia del comendador mayor y Marco 
Antonio. 

En las orationes y sacrificios de V. P. humilmente nos en- 
comendamos, y pedimos su santa bendicion. De Roma 12 de 
Mayo 1569. 3 Cf. epist. 147, annot. 15. * P. Ursmarus Goissonius. 

5 Qui cum aliis sociis profectus erat in classe hispana quae sub Ludo- 
vico de Requesens, praeceptore maximo (Comendador mayor) Castellae, ex 
Italia in Hispaniam rediit. Cf. 5. Franc. Borgia, V, 54 sqq. 

POLANCI COMPLEMENTA.— T. II. 5 66 POLANCI COMPLEMENTA 

6. El P. Joan Saxone sperara en Bologna o Ferrara el com- 
panero que V. P. querra que tenga, aora sea el P. Emerio 6 , 
aora Mtro. Josepho, lo qual aca parezia muy bien; porque para 
Sicilia al Setiembre yria el P. Paez, el qual de buena gana dize 
leera en Messina la theologia, y predicara en italiano, y no se 
teme probablemente inconueniente ninguno dello. 

7. La fabrica de la yglesia creze 7 , y las triuertinas della fa- 
ciata suben, y todavia el cardenal Fernesio quiere que se sigua, 
aunque la costa no le pareze poca. 

De V. P. minimo hijo y sieruo en X.°, 

f JoAn de Polanco. f 

Inscriptio. f Al muy Rdo . en Xpo. Padre nuestro, el 
P. Francisco de Borja, preposito general de la Compania de Je- 
sus, en Loreto. 

Sigilli vestigium. 

150 

P. IGNATIUS DE ACEVEDO POLANCO 

CONIMBRICA 8 OCTOBRIS I569 l . 

1-2. De matrimonio regis Lusitaniae. — 5. Acevedius ad Brasiliam brevi 
profecturus, ob pericula pestis iter differre cogitur. 

1. f Jhs. Muy Rdo. en Christo Padre. La paz y amor dejesu 
Christo N. S. acompafie siempre nuestras almas. Amen. Del ca- 
mino screui a V. R., y al P. Miron he dado cuenta de mi viage, 
de quien V. R. aura entendido el successo della '. Esta es para 
dizir a V. R. que fueron mui bien recebidas las cartas que truxe 
para la persona que V. R. sabe 8 , asi la de propria mano, que era 
mui amoreuol y de padre, como la otra que hablaua sobre cierto * P. Emerius de Bonis. 

7 Cf. 5. Franc. Borgia, IV, 570, 57 1. 

1 Ex autographo in codice Epist. B. Tgn. de Acevedo, 2 ff., n. ant. 335. 

8 Has litteras non vidimus. 

3 Alludit ad litteras summi pontificis, quas ipse ad regem Sebastianum 
deferebat. Cf. 5. Franc. Borgia, V, 188, 192. EPIST. I50. — 8 OCTOBRIS I569 67 

negotio, del qual se trataua aqua con mucho calor, y se hizo vn 
mensagero proprio sobre ello, porque ya estaua hecha la traca de 
lo mismo que se encargaua o encomendaua de alla. Offerecese 
aduertir a V. R. de vna cosa, para que o por uia de V. R., o de 
nuestro Padre, si le pareciese, se pueda dar algun auiso, y es, 
que aquel mancebo a que tiene intento de casarse, de que V. R. 
esta informado, ase su negotio alterado en esta manera: Al prin- 
cipio fue cometido por parte de los hermanos b y parientes de la 
muger, que quiere ser, este casamiento prometiendo cierto dote, 
y sobre eso le imbiaron mensagero. Supolo el tio del mismo c 
mancebo, que esta en Castilla, y imbio otro mensagero, dicendo 
que le queria dar vna su sobrina, hija de su hermana d , con el 
mismo dote que se offerecia de la otra parte; y como uuo enton- 
ces muchos que tuuiesen a esa banda, como es la madre y agiie- 
la del mancebo, fue contento de lo hazer, y deshizose el primer 
negotio que se auia cometido. Andando el tiempo socedieron las 
cosas de otro modo, porque muriendo ciertas personas, ordeno el 
mismo tio que casase la sobrina en otra parte, y dixo que queria 
tomar a su cuenta hazer el primer casamiento e , que es el que 
aora se trataua. Respondieronle que si, pero que auia de ser con 
su dote y ciertas conditiones. Agora, antes que yo uiniese, abia 
mbiado a dizir el tio que le imbiasen poder para concluir el casa- 
miento, y que no esperasen por dote, porque no estaua la otra 
parte en tienKpo para lo dar. Lo qual todo a parecido cosa rezia 
a los que aconseian estotra parte, que ouiese el tio estoruado la 
i. a uez este casamiento, y despues deshizo el otro, y agora auien- 
dose metido en hazer el i.°, y segun parecia, a el pertenecia dar 
el dote por la truequa de su sobrina a la otra parte, y tomando 
esta otra s. ar f a su cuenta, y asi me dixeron que lo auia scrito 
quando se metio en este negotio. De manera que los del consejo 
no les parecio que conuenia imbiarse de aqua poder para se efec- a Supra versum declaratur quisnam sit hic adolescens his verbis: il re 
di Portugallo. — b Super hoc verbum haec habetur declaratio: di Fran- 
c ia. — c Super haec verba: il re Filippo. — d Super haec verba: figla di 
Massimiliano imperatore. — e Super haec verba: cioe quello di Francia. 
— f Sic ms. 68 POLANCI COMPLEMENTA 

tuar de aquella manera, y asi se respondio de parte del que auia 
de casar. 

2. Doi esta cuenta a V. R., porque este al cabo deste nego- 
tio; y aunque por cartas se a dado cuenta por la misma parte alla 
a Roma, no se poderia dar en particular como de boca requeria, 
ni aora tampoco yo lo puedo mas particularizar; pero basta para 
V. R. esto 4 . 

3. En mi embarcation entiendo con toda breuedad posible, 
aunque estan los puertos aqua enbaracados con la peste, a lo me- 
nos el de Lisboa, adonde solian enbarquar; y con dificultad se 
vaa de vnos lugares a otros, por goardas que ai para no se co- 
municar los que entran o salen en pueblos tocados de la peste 
con los otros que estan sanos. Tambien el rei no tiene agora 
asiento en parte ninguna, y anda de vnos lugares en otros por 
causa de la peste, por donde no se puede comodamente negotiar; 
con todo hare lo que se pudiere para que sea presto la embar- 
quation. 

No se offerece otra cosa mas sino que en los sacrificios y ora- 
tiones de V. R. mucho en el Senor me encomiendo. De Coinbra 
a 8 de Octubre 1569. 

Inutil sieruo de V. R. en el Sefior, 

f Inacio d'Azeuedo. f 
Inscriptio. f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Joao de 
Polanquo, de la Compania de Jesus, en Roma. 
Sigilli vestigium. De his cf. ibid., V, 188, 189. Epist. 151. — 3 Januarii 1570 69 

151 

POLANCUS UNIVERSAE SOCIETATI 

ROMA 3 JANUARII I570 '. 

/. Epistolae argumentum. — 2. Sitmmi pontificis benevolentia erga Socie- 
tatem. — 3. Ordinarii praepositi generalis labores. — 4-6. Socii Roma in 
diversa Jtaliae loca missi. — 7. Cum copiis pontificiis plures socii in Gal- 
liam mittuntur; eorum labores. — 8. Missi in provincias Germaniae. — 
Q-II. Missi in Brasiliam et Hispaniam; eorum labores. — 12-14. Colle- 
gia aacta aut incepta Vilnae, Halae, Rothomagi. — 75. Fundata in Ita- 
lia et Sicilia. — 16. Missiones ad viciniora oppida. — IJ-20. Numerus so- 
ciorum qui Romae versantur; vita functi; novitii. — 21. Sociorum vale- 
tudo; infirmitas et sanatio Patris generalis. — 22-23. Spiritualia mini- 
steria in domo professorum; novum templum; professi ei sacerdotes 
creati; solemnitas Corporis Christi . —24. Novitiorum institutio. — 
25. Collegii romani incolae, eorumque exercitationes. — 26-27. E-xter- 
norum scholasticorum institutio; marianae congregationes; earum 
academiae. — 28-31. De seminttrio clericorum. — 52-55. De collegio ger- 
manico. — 36. Catechumenorum domus. — 37-39. Conciones habitae in 
IJrbe extra nostra templa, praesertim in carceribus; earum fructus. — 
40-43. Caritatis opera varia. — 44-46. Orationes PP. Salmeronis, To- 
leti et aliorum in curia summi pontificis. Ad Poenitentiariam refor- 
mandam , et Biblia sacra emendanda aliqui socii delecti. — 47-48. Alia 
ministeria,— 46-50. De tusculano et tiburtino collegiis. 

1. Jhs. Molto Rdo. in Xpo. P. Pax X.', etc. Poiche in que- 
sfanno passato del 69 ha continouato Iddio N. S. 1'usate miseri- 
cordie con questa sua minima Compagnia di Roma, e ragioneuo- 
le che per sola sua gloria e lode, e perche tutti di la et di qua 
rendiamo gratie airautor d'ogni bene, si scriua alcuna cosa alle 
RR. VV. per commun consolatione, e perche tanto maggior- 
mente ci disponiamo con la gratitudine, perche si degni d'ad- 
mettere il nostro ministerio nelle cose del suo santo seruitio. E 
perche facendo qui residenza nostro Padre, attende per ragione 
del suo uffitio al bene uniuersale della Compagnia, come prepo- 1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 8 ff., n. 74, prius 1-7. Extat 
aliud exemplum italum in codice Borg.-Loyol., 10 ff., pagg. 87-106, prius 
nn. 14-22, antiquitus 1-9; pars latine reddita invenitur in eodem codice, 
nn. 107-116, 141 et 142, prius 23-27, antiquitus 5-8. Ex hoc altero exemplo 
italo, quod appellabimus B, aliquas lectiones desumpsimus, ut suo loco no- 
tabimus. Primum exemplum archetypum appellabimus P. 7<> POLANCI COMPLEMENTA 

sito generale di quella, et al particolar di Roma, come preposito 
di questa casa, diro primieramente di quel che mbccorrera che 
qui si e fatto, che tocha alla Compagnia di fuori di Roma, et 
doppo di quel che toccha alla Compagnia di questa citta. 

2. Quanto alla Compagnia di fuori si e primieramente pro- 
curato in diuerse parti aiutarla con gratie spirituali di questa 
santa sede apostolica, si per frutto e consolatione de' nostri, uiui 
e defunti (che sonno i pretiosi thesori delle indulgenze che gia 
haueran uedute), come per armare i nostri operarii in aiuto de' 
prossimi, come sonno alcune faculta di molta importantia, che si 
son' hauute quest/anno per Tlndie orientali et occidentali, et del 
Brasil, et per la Francia, Alemagna et altre parti del settentrio- 
ne. Li si e dato ancora aiuto nel temporale, in quanto appertie- 
ne alla fondatione et dotatione d'alcuni collegii per la parte che 
dipende dalFautorita del vicario di Xpo. N. S., il quale ha con- 
cesso benignamente quello che si e supplicato, et ha aiutato a 
leuar i disturbi et intrichi de contradittioni che sonno stati in al- 
cune parti. e facendo scriuer lettere molto caldamente in fauor 
de' nostri che n'hann'hauto bisogno, e raccomandando con mol- 
ta charita Taccrescimento e conseruatione d'alcuni collegii alle 
persone a chi conueniua. Et tutto ci6 che intende sua santita che 
sara in aiuto della nostra Compagnia, si mostra con paterno 
affetto molto pronto, e si usa il suo fauore e protettion et be- 
nignita con che odi quei della Compagnia per il diuino serui- 
tio in quel che occorre, e pare conueneuole, non solo in quel che 
tocca aliistessa Compagnia, ma ancora in quel che a molti parti- 
colari di fuora, e prelati, e prouincie, spetialmente settentriona- 
li, per benefitio delle quali ogni buon ricordo e acettato con mol- 
ta uolunta, la quale da Iddio N. S. al summo pontefice d'aiutar 
tutto il gregge ch'1'ha raccomandato 2 . Si procura etiamdio man 
tenere amoreuoli i suoi principali ministri e cardinali per aiutar- 
si deH'autorita e fauor loro nelle cose del ben commune. * Aliquae gratiae spirituales a summo pontiflce obtentae, et ad quas in 
praecedentibus alludit, videri possunt inferius in Commeutariolis, ad ann. 
1569, nn. 2, 28, 29, 87; et in Delplace, Acta S. Sedis in causa Soc. Jesu : 
Sanctus Pius V, nn. 34-41. EPIST. 151. — 3 JANUARII I570 71 

3. Attende medesimamente il nostro Padre general con 
molta cura al ben uniuersal della Compagnia, non solamente nel 
gouerno ordinario di lei, ma ancora nelle cose straordinarie che 
se li raccomandorono della congregatione generale et dai procu- 
ratori; et tiene continouamente in cio occupati coloro che la 
Compagnia gl'ha dato per aiuto, e quei che egli stesso si ha pre- 
so. Non uengo al particolare, perche Tistesse cose che si uann' 
a puoco a puoco communicando, fanno che questo non sia hora 
necessario. Questi mesi ha dato un'ordine, che spero sara per 
molto bene: et e, che ogni mercordi si faccia una congregatione 
in sua presenza, nella quale si tratti solamente di cose di mag- 
gior importanza che appertengono al ben essere della Compa- 
gnia, e cose di lei. E ancora cosa ordinaria aiutar con la gente 
che qui in Roma s'alleua et instruisse, la prouincia romana et 
altre uicine et lontane. 

4. Ouest" anno si saranno mandati alla romana 50 persone, 
cinque di loro predicatori, in diuersi collegii; et senza questi, 
dieci per confessori, quattro per maestri, et fra loro, doi de casi 
di conscienza, et altri doi per superiori, et altri per scholari e 
coaiutori, come si uedera nella lista che con questa s'inuia. 

5. Alla prouincia di Lombardia si sonno mandati noue: per 
visitatore il P. Ribadineyra, ch'ancor non e tornato, e per suo 
compagno un'altro sacerdote, doi predicatori, il resto maestri, o 
atti a poter riuscire. A quella di Napoli altri noue, et fra loro al- 
cuni maestri e sacerdoti. Doi di loro si mandorono a Montecas- 
sino, doue stan tuttauia, monasterio principale delPordine di 
santo Benedetto, di Napoli, perche offerendosi occasione che il 
papa per boni rispetti hebbe a mandar li, per tratteneruisi alcun 
tempo, il cardinal de Monte, con instancia grande del medesimo, 
che mostraua d'hauer particolar diuotione d^aiutarsi con nostri, 
et d'altri cardinali principali, et anche perche mostraua sua san- 
tita, che questa era la uolunta sua, se li diedero doi de' nostri, 
uno sacerdote, che nelle cose spirituali, et Paltro diacono, che 
nelle lettere procurassero seruirle et aiutarlo s . Dio N. S. si ser- 
ua di loro. Vide inferius Commeutariola , ad ann. 1569, n. 3o. 72 POLANCI COMPLEMENTA 

6. Alla prouincia di Sicilia si mandorono undici, quattro o 
cinque di loro sacerdoti, de' quali alcuni sonno predicatori, tre 
per maestri, et uno di loro per leggere la theologia; gFaltri per 
coaiutori. Alle prouincie d'Aquitania et Francia si mando per ui- 
sitator il P. Euerardo, uno degli assistenti di nostro Padre, col 
P. Posseuino per compagno; e si bene fra pericoli et trauagli di 
quel regno, speriamo che della sua prudenza e charita si seruira 
molto Iddio N. S. Senza questi, si son mandati quest'anno dieci 
lettori, uno di theologia per Parigi, Faltro d'arti per Tornone; il 
resto per diuerse classe di rhetorica, gramatica, in doi collegii. 
Altri doi si mandorono per gouerno, et un di loro per mastro de 
nouitii, per dar principio ad una casa di probatione in Auignone. 

7. Senza questi, porgendosi occasione che il papa mandaua 
soccorso di gente italiana al christianissimo re di Francia, nelle 
necessita che quel regno 1'anno passato haueua, cerco a nostro 
Padre general che si dessero alcuni, i quali tenessero cura d'aiu- 
tar nelle cose delFanima la sua gente con la predica e sacramen- 
ti et altre uie solite alla nostra Compagnia, et anche in quelle del 
corpo, hauendo cura delFhospedale che uoleua fosse nel campo, 

< et d'altri feriti o infermi. E cos\ elesse nostro Padre cinque boni 
soggetti * per questa missione, tre sacerdoti per confessare, et 
fra loro duoi predicatori, et altri duoi, persone di molto ricapito, 
per il gouerno deirinfermi et altre opere di charita che nel cam- 
po si sarebbon potuto offerire. Diede loro il summo pontefice 
molte ampie facolta, insieme con la sua benedittione. Et in Vul- 
piano, terra del Piamonte, doue si fece la massa della gente, co- 
minciarono a far il suo offitio, predicando ogni giorno hor Funo 
hor Faltro de' predicatori a' soldati, et confessando gran nume- 
ro a di loro: tanto che li parea piu tosto di siar in una penitentie- 
ria di Loreto, che in un'essercito. Non ui era bestemmiare, non 
giurare, ne altre cose publiche mal fatte. E con interporre la sua 
autorita il signor conte di santa Fiore, capitan generale, et il si- 
gnor Latino Orsino, mastro di campo, si diede ordine, che del- 

a Sic in B., in P. legi neqitit nisi nu. Ibid., n. 10; cf. etiam epist. 147, annot. 16. Epist. 151.— 3 Januarii 1570 73 

1'inimicitie uecchie non ui fusse che temere, et contese di nuouo 
non ui erano, ch'era cosa di gran marauiglia tanta pace. E mo- 
strauano tanta allegrezza i soldati d 'hauer i nostri seco, e trat- 
tauano con loro con tanta riuerenza et amore, ch'era per lodar 
Iddio. Si diedero ancora rnolto buoni ordini alPessercito di parte 
di S. S. tk , che non facessero danno, ne fossero graui a popoli 
onde passauano, e facessero quel che doueuano, come soldati 
christiani. Ci fu nel camino, et doppo d'arriuare al campo del re 
di Francia, molfoccasione perche li nostri essercitassero la cha- 
rita nel corporale et nel spirituale con molti infermi, a" quali do- 
ueuan souuenire; et non minor ancora di essercitar la patientia, 
per il difetto grande di mantenimento, et continoui trauagli di 
giorno et di notte: tanto che si ammalarono tutti i sacerdoti, et 
uno de' due fratelli restaua in piedi. L'altro, ch'era il nostro cha- 
rissimo fratello Lelio Sanguino, romano, che porto con quei di 
fuori et di dentro della Compagnia pondus diei et aestus; et dop 
po che cominciarono b gli altri a poter trauagliare, in Turs, doue 
con settecento infermi s'erano retirati per curargli, per parere di 
quei che gouernauano, infermossi egli di molti trauagli passati, 
et uolle Dio N. S. abbreuiarli il tetnpo di loro, e condurlo al ri- 
posso eterno, pigliando i santi sacramenti, et hauendo egli pre- 
ueduta c , et anche predetta la sua morte, la qual fu com'era sta- 
ta la uita, di bon seruo di Dio. Uenne di Parigi ad aiutarli un' 
altro fratello francese, et il P. Posseuino si trouo nella corte in 
Turs d , et doppo seguito il campo sopra la Roccella, et fece mol- 
ti seruitii a Dio N. S. con le prediche, conuersation e confessio- 
ni da diuersi, tra quali fu il conte di Mansfeld e , capitan genera- 
le della caualleria del re catolico, la quale fece molto bene il suo 
douere, insieme con la gente italiana, et fu gran parte per ac- 
quistar la uittoria tanto importante, che nostro Signor diede al 
re di Francia uicino a Turs 5 . E restando il conte malamente fe- b comiarono P. — c preualuta P. — d Tursi P. — e Masfelt in ntro- 
que exempl. tns. 5 Apud oppidum Moncontour. De opera nostrorum sociorum in hac co. 
piarum italicarum excursione videri potest Fouqueray, op. cit., 1,624 sqq- 74 POLANCI COMPLEMENTA 

rito di morte, doppo la confessione comincio a ritrouarsi con mol- 
to miglioramento. E non lasciero di dire, che par cosa molto da 
notare, che attendendo il re christianissimo all'honore et culto 
della santissima Eucharistia, et aiutando fra gFaltri col predica- 
re il detto P. Posseuino in alcune delle chiese di Turs alla uene- 
ratione di detto santissimo sacramento, ch'era cauato a uista del 
popolo, con tutto che aH'hora si tenessero per deboli le force de' 
catholici, diede loro Iddio N. S. una tanto segnalata uittoriacon- 
tra gli heretici impugnatori del detto santissimo sacramento, che 
par che uolse mostrare quella strage cosi terribile, che in loro si 
fece, uenirli per castigo delle sue bestemmie et irreuerenza con- 
tro a si alto misterio. Ma tornando al numero di quei che si man- 
dorono, tutti questi ch' 1'anno del 69 si sono mandati in Francia 
et Aquitania, furono 13. 

8. Alla prouincia della inferiore Germania, benche abondi 
de boni soggetti, si inuiarono quest'anno tre: uno di loro per ma- 
stro de nouitii in Louanio, 1'altro per predicare in latino, che con 
instanza si dimandaua. A quella del Rheno, che ancora abonda, 
non si sonno mandati se non studianti. A quella della superiore 
Germania si mando un mastro de nouitii in Monachio, et due al- 
tri theologi per aiutare in altre cose del seruitio diuino, et due al- 
tri: uno per aiutar nel gouerno, Taltro per leggere in una classe 
di gramatica. In tutto sono cinque. Alla prouintia di Austria un 
predicator tedesco et un'altro italiano, che possa ancora legger 
theologia, 

9. Alle prouincie di Spagna non si suole mandar gente di 
Roma, perche ne han molta. Nondimeno si mandorono que- 
st'anno due sacerdoti et uno studiante theologo; et un'altro fra- 
tello al Brasil, insieme col designato prouinciale, ch'e il P. Igna- 
tio de Azebedo, che uenne a dar conto della uisita c'hauea fatta di 
quella prouincia trasmarina, et per la medesima obedienza torno 
di Roma per Tistessa prouincia, armato di molte facolta di que- 
sta santa sede apostolica. Si mandarono ancora quattro altri in 
Spagna con le galere, perche facendo il comendator maggior 6 6 

n. II. Vide supra epist. I49, annot. 5; et Commentariola , ad ann. 1569, Epist. 151. — 3 Januarii 1570 75 

(ch'e luogotenente delle galere per il signor D. Giouan d'Au- 
stria) molta instanza per hauer alcuni che accompagnassero la 
sua armata, con la quale passaua in Spagna, et 1'aiutassero nelle 
cose spirituali, et supplicandolo al papa, se li concesse il P. Ro- 
driguez, prouinciale di questa prouincia romana, con un'altro 
sacerdote idoneo per predicare e confessare, et altri doi scolari 
per aiutare nella dottrina xpiana. et altre opere di pieta. 

10. Si serui Iddio N. S. di loro in aiuto di quella gente tan- 
to bisognosa delle galere, perche primieramente si riconciliorno 
alla santa chiesa 7 rinegati, et due mori si fecero xpiani.; et nel- 
Tistessa citta e porto s'us6 diligenza in far confessar e communi- 
car la gente di 14 galere di Napoli, ch'iui erano. In Marseglia an- 
cora si confesso la gente di due galere, et(benche in un deserto) 
si communico. Nella tempesta che seguito al passar del golfo di 
Leone, nella quale si perderono alcune galere, la f capitana, nella 
quar iua il signor commendator maggiore, il signor Marc'Anto 
nioColonna, e molta nobilta, e tre de' nostri, fu in cosi euidente 
pericolo di perdersi, che 1'esser giunto a porto e saluatosi s'heb- 
be per molto spetial gratia di Dio N. S., quale attribuiua la gen- 
te alForationi e presenza de' nostri. E credo, che fra gli altri mez- 
zi della prouidenza diuina, questi habbino-aiutato; et cosi il 
P. Rodriguez, benche la gente si teueua g perduta, sempre spe- 
ro, e disse, che Iddio li faria gratia di liberarli. Battezzossi un h 
turco in Barcelona, e si reconciliaron sette altri rinegati in Car- 
tagena, doue allogiarono li nostri nell'hospedale, et iui attesero 
a curar molti infermi, et confessar e seruire li poueri che 11 era- 
no. Cosi medesimamente quando il commendator maggiore con 
la sua gente hebbe da combattere il forte di Frigiliana nel regno 
de Granata, in 8 giorni si confessorno quasi tutti li soldati del 
terzo di Napoli, e la piu gente di qualita che iua nelle galere. E 
doppo che Dio N. S. 1'aiuto a uincere quella gente, e pigliarli il 
forte, attesero a curare piu di 700 soldati ferriti nella serra, e aiv 
darono con loro doppo all'hospedale di Malaga uicino, doue per 
molti giorni fu necessario attendere a seruirli e uisitarli, et pro- f nella P. — g tene P. — h in P. 76 POLANCI COMPLEMENTA 

curarli limosina da quella citta. Et il bon vescouo 7 li diede da 
iooo scudi; et si hebbe del tutto molfedificatione nella citta, e 
rinouossi la uolunta che il vescouo teneua di farui un collegio, et 
cosi ne ha scritto a nostro Padre. 

11. Si fecero molte paci in quel uiaggio. Vi furono prediche, 
essortationi, et essercitio di dottrina xpiana., e si aiutorono molti 
a ben morire. Si fecero molte limosine per curar gl'infermi e se- 
pelir li morti, et per liberare due persone, ch J erano state tre anni 
in chatena, perche li ' si erano fuggiti due sforzati. Procurossi 
che molte donne publiche si maritassero, et cosl uscissero et ca- 
uassero altri di peccato. E perche tra i forzati ui erano molti 
ch'erano stati posti in galera per tempo determinato, et era pas- 
sato il suo tempo, si procurd che si disfacesse il torto che loro si 
faceua. E perche molti di questi tali non haueuano le sue senten- 
tie, si procurarono limosine per pagar un procurator, che andasse 
per diuersi luoghi a cercarle, et cosi ne porto molte j ; e perche i 
poueri hauessero per 1'auuenire chi facesse i suoi negotii, si pro- 
curo che si desse prouisione ad uno, che li facesse gratis. Quan- 
do s'hebbero a partire dalle galere, fu nel signor commendatore 
et cauaglieri molto sentimento, e lagrime in alcuni, a quali parea 
di perder molto in questa lor partita; et per la gratia del Signore 
resto molt'edificatione nelle galere, e molto bon odor della Com- 
pagnia 8 . 

12. Computando tutti quei che si sonno mandati quest'an- 
no, sonno 117, cui nomi e qualita si uedranno nella lista che 
sera al fin di questa 9 . Ben sarebbon bastati per cominciar alcun 
collegio di nuouo; pero e parso, che piu conuenessi aiutar quei 
che gia erano pigliati, tra quali la casa di probatione di S. An- 
gelo si e quesfanno stabilita, si nel spirituale, mandando per 
mastro de nouitii il P. Hieronimo Azailla con bon numero de 
discepoli, come k nelle scritture et assignatione d'intrata ferma, > Hoc verbutn deest in P. — j molto aut molta P. — k P. addit appare. 7 Franciscus Blanco. Cf. 5. Franc. Borg., V, 190. 

Cf. tamen quae de hac missione dicuntur infra in Commentariolis, 
loc. cit., n. n. 

9 Deest in nostris exemplis. Epist. 151.— 3 Januaru 1570 77 

et in darsi ordine alla fabrica della casa da fundamenti, obligan- 
dosi la signora duchessa di Nocera 10 a darli il necessario; e fra 
tanto gl'ha dato la casa doue stanno, uicino alla sua chiesa. 
Tuttauia si e riceuuto quest' anno nella prouincia di Austria un 
collegio in Vilna, citta grande del re di Polonia, e capo di Li- 
tuania, la qUal confina con tartari e moscouiti; et ha la medesi- 
ma citta la maggior parte delle chiese de' Ruteni, ch'obbedisco- 
110 al patriarca di Constantinopoli, et non al summo pontefice 
romano, benche gl'uni e gl'altri intendiamo che desiderano mol- 
to la nostra Compagnia. II bon vescouo ll ha fatta con lettere 
tanta instanza, che uedendo la sua diuotione e santo zelo, s'e 
abbracciato quesfanno il suo collegio, il quale sin da hora dota 
per 30 e piu persone, benche egli dica per 20. Et ha mandato a 
Roma la dottation fatta con la donation d'una casa molto princi- 
pale, inanzi che s'accettasse la suaofferta. II particolare s'inten- 
dera da quei che si son mandati di Prusia, et han dato principio 
a quesfopera. 

13. E cosi medesimamente nella prouincia de la Germania 
Superiore s'e dato principio a un' altro collegio o casa di proba- 
tione in un luogo principale del contado di Tirolo, che si chia- 
ma Halla, il qual si accetto per la molta instanza delle serenissi- 
me regine 12 , sorelle dell'imperatore, le quali hanno fin adesso 
fatta residenza in Ispruch, e pasando in Halla fundano il detto 
collegio. Et han molto procurato che si accettasse, insieme col 
serenissimo arciduca Ferdinando, lor fratello, u per il ben com- 
mune, come per poter piu commodamente aiutarsi della Compa- 
gnia nelle cose spirituali. Sonno quesfinfanti donzelle che non 
uogliono maritarsi, e sante, et molto diuote della nostra Compa- 
gnia. E benche diano molto bona casa, e dotatione assai compi- 
ta, han riceuuto per gran seruitio che si accettasse la loro funda- 
tione. Pigliossi la possessione dal prouinciale, et alcuni de' nostri 10 Joanna Castriota. 

11 Cf. epist. 145, annot. II. 

12 Ita dicebantur.filiae imperatoris Ferdinandi, et sorores Maximiliani, 
venerabilis Magdalena et Helena, de quibus et de hujus collegii fundatione 
passim agitur apud Braunsberger, op. cit., VI. 78 POLANCI COMPLEMENTA 

cominciorono a farui residenza questo mese di Decembre passa- 
to; ma ne a questi doi collegii, ne ad alcun altro nouo si e man- 
data, ne di Roma ne dTtalia, gente. 

14. S'e accettato un'altro collegio in Roano per la diuotione 
et instanza che ha usata Plllmo. cardinale di Borbon, il quale 
sensa aspettar consenso o accettatione di nostro Padre, ne sape- 
re se si accettarebbe, fece donatione di due mila franchi d'intra- 
ta, che saranno alcuna cosa meno di 1.000 scudi, di suo patrimo- 
nio, liberi d'ogni impositione, alla nostra Compagnia per un 
collegio in Roano, metropoli di Normandia, et del suo arciue- 
scouato. Escrisse molto caldamente a nostro Pade general et al- 
Fambasciatore del re di Francia, il quale uenne a casa a procurar 
con molt'efficacia chVaccettasse; et da speranza questo cardina- 
ie, di far questo collegio uno de' migliori di Francia, non uolen- 
do fermarsi in questo principio. Benche si accetto questo colle- 
gio per prouederlo di gente quando si potra, fin adesso non s'e 
mandato alcuno fuor che il P. Antonio Posseuino, che per pre- 
dicar quest'aduento passato ando li sin dal campo che staua so- 
pra la Rocella 1S . Altri doi collegii si son accettati in Spagna 
quesfanno nella prouincia di Toledo et dell'Andaluzia, per li 
quali 1'istesse prouincie doue sonno, al suo tempo prouederanno 
di gente. 

15. In queste parti d'Italia ci e stata notabil instanza da tre 
parti. Una in Lombardia, doue il conte Camillo Gonzaga cerca 
con grand'instanza un collegio o casa di probatione, che uuol 
fare in un suo luogo a fundamentis, et offerisce pel principio 
700 ducati d'entrata per la dotatione. Sin'adesso non si e accet- 
tata 1'offerta. L'altra e di Spoleto, due giornate lontano di Roma, 
che con essere al presente la citta pouera, ha cauato dal publico 
300 ducati d'entrata, e fra tre anni o quattro promette che si da- 
ranno de particolari altri ducento; e per lettere, e per un suo am- 
basciatore, han fatto molta instanza che si accettasse, con molta 
diuotione. Et con farsi aiutare dal fauore di sua santita e d'al- 
tri cardinali di molto rispetto, ancora non si e accettato, benche 13 Fundationis hujus vices vide apud Fouqueray, op. cit. I, 547-549. Epist. 151. — 3 Januarii 1570 • 79 

e grande la dispositione che iui e di farsi frutto, oltre dell'esser 
passo per Loreto, et altri collegii di nostra Compagnia. II 3. fu 
d'una citta in Abruzzo, prouintia del regno di Napoli, chiamata 
Teramo, la quale senza hauer uisto nissuna persona della Com- 
pagnia in casa sua, per la diuotione che hauea d'udita, essendo 
fra due parti, e fatto nei principali gran differenza e principio di 
lite sopra un'abbazzia, doue non erano religiosi, con gran con- 
senso d'tutti si determinarono chVapplicasse per un collegio del- 
la Compagnia nostra; e la citta per la sua parte fece una scrittu- 
ra, nella quale promette supplire tutto quel che mancasse per la 
dotatione d'un collegio intiero, et il vescouo 14 promette ancora 
certe entrate, e mandorono per quesfeffetto due gentilhuomini 
a Roma con lettere ad altri che li fauorissero. Et con tutto che se 
li desse la negatiua con ragioneuoliscuse,tornarono a farinstanza 
con tanta forza, e con mostrare che da questo dependeua la tran- 
quilita e ben essere di quella citta (ch'e ricca, ma molto piena di 
necessita nell'spirituale), e che non hauendo la Compagnia com- 
modita per adesso, aspettarebbero gl'anni che fussero necessarii, 
pur che si accettasse solamente queirabbazia, e si dessi forma 
alPedificio, chVhaueua d'accomodare a nostro modo, che fu bi- 
sogno prometerli di mandargli uno, che loro predicasse e conso- 
lasse in Domino, benche non s'accettasse ij collegio. Da alcune 
altre parti d'Italia han fatto instanza questo anno, e da cinque 
citta di Sicilia; ma non si e data molta speranza d'accettar niuno 
di questi collegii. A quei di Orestano, in Sardegna, non si e tol- 
ta la speranza del collegio che cercauano, e fondauano bene con 
1'aiuto d'un' legato importante d'un' defunto, et d'alcun'altro par- 
ticolare. Ne a quei di Burdeos, in Francia, che han offerto un 
collegio principale che iui hanno, et e uniuersita, e con alcuni 
migliara de scholari, benche per adesso non s^accetti per manca- 
mento di gente 1'assonto di quella messe, la quale intendiamo 
esser molto copiosa. De altre parti ancora scriuono, come del^ar- 
ciuescouo di Strigonia ,5 , che uorria un collegio in Vngheria, et 
del vescouo di Vratislauia 16 , che ne uorrebbe un'altro nella sua 

i4 Jacobus Silverius de Piccolominibus. Cf. 5. Franc. Borg., V, 350. 
15 Nicolaus Olahus. 16 Gasparus de Logace. 8o POLANCI COMPLKMENTA 

citta, capo della Slesia, et del vescouo di Premislia l 17 , che ne 
desidera un'altro nella Russia; pero si differisse il trattar di que- 
ste fondationi, benche in luoghi importanti, infin che Dio N. S. 
mandi piu copia d'operarii in questa sua minima Compagnia. 

16. Si sonno mandati ancora ad alcuni luoghi di fuori et 
d'intorno di Roma alcuni sacerdoti con suoi compagni, de cui tra- 
uagli si e seruito Dio N. S. Fra loro, uno per ordine del papa 
ando a predicar la quaresima passata a Napoli 18 , donde credo 
che si scriuera il bon frutto che dalle sue prediche si raccolse. 
Altri predicarono la quaresima in terre piu uicine a Roma, et 
lasciorono i popoli ben instrutti nella dottrina xpiana., et nel 
modo d'insegnarla, et tolsero con la diuina gratia alcuni abusi di 
bestemmie, balli poco honesti, et altri disordini; e incomineio ad 
introdursi la frequentia de sacramenti, e si riformarono alcune 
bone institutioni mal osseruate d'alcune confraternite, ordinate 
per attendere ad opere di pieta. Cosi si fecero ancora diuerse 
paci, et alcune d'importanza. Fuor della quaresima, si sonno man- 
dati alcuni per pochi giorni, che si sonno occupati nelPessercitii, 
che gia altre uolte de simili missioni si sonno scritti. Solo diro 
che in un luogo di questi si patiua gran pouerta, et si ordino una 
confraternita di persone, che andassero ogni domenica cercan 
do la limosina necessaria. E per dar principio a quest' bon' ope- 
ra, comincio uno di questi Padri con un' della terra a diman- 
dare per tutta la terra, la quale riceui di cio molfedificatione, 
specialmente intendendo quanto bene si distribuiua a* bisognosi 
quel che lor dauano. E se passauano per alcuna casa per disa- 
uertenza senza dimandar limosina, si lamentauano quei di den- 
tro che non se gli dimandasse. Quanto alTudir confessioni, et 
aiutar ad uscir di peccato, per esser stato come altre uolte si e 
gia scritto, non m'allarger6 pid, ma uerro alla seconda parte che 
proposi delle cose di Roma. 

17. II numero di quelli che stiamo in Roma della Compa- 1 Premistia in utroqne exempl. rns. 17 Valentinus Herbult. 

18 ls fuit P. Benedictus Palmius. Cf. infra Commentariola , loc. cit., n. 6. Epist. 151. — 3 Januarii 1570 81 

omia e 316. Ci ha Dio N. S. tolti a miglior uita in quest'anno del 
69 tre fratelli. Uno e quel che di sopra dissi, che mori in Fran- 
cia: 1'altro era un coadiutore di molto segnalata uirtu, chiamato 
Pietro Nauarro: il 3. un nouitio chiamato Cherubino, giouane 
di molta uirtu. E la morte de tutti fu conforme alla uita. Et es- 
sendo il numero di quei che si son mandati fuori, quel che di so- 
pra hodetto, ci ritrouiamo nondimeno tanti in Roma, perche al- 
cuni son uenuti di fuora per seguir li studii o per altri rispetti. 
E si sor.no riceuuti di nuouo nella Compagnia 62 quesfanno: 
sette theologi, vno di loro sacerdote polono, ch'era canonico di 
Leopoli ,9 , metropoli della Russia, e predicator di quei che piu si 
segnalauano in quel regno, sin dal quale e uenuto per intrar qui 
in Roma, dando molto essempio con la sua risolutione a quei di 
la, e non meno con la sua bona probatione a quei di qua. E sog- 
getto del quale si spera con ragione molto seruitio di Dio N. S. 
Vn'altro polono si e riceuuto quest'anno, giouane di molto talen- 
to, uersato nelle lettere latine e greche, et in philosophia; et ha- 
ueua udito alcun'anni di theologia tra Parigi e Roma nel collegio 
germanico. II 3. e sacerdote spagnolo, che ancora ha udito le 
sue arti e anni di theologia. 11 4. e 5. la udiuano, benche sta- 
uano meno inanzi in essa II 6.° e 7. sonno della lingua france- 
se, giouani di molta espettatione, et un di loro ha udito incirca 
tre anni di theologia, e Taltro meno. Sette altri si sonno riceuuti, 
ch'hanno udito tutto il corso di philosophia. II primo e francese, 
dottor in medicina. II 2. , stando nel seminario, haueua gia fini- 
to il corso, e cominciato la theologia; e con licentia del cardinal 
Sauello, vicario del papa e prottetor del seminario, e di suo pa 
dre, fu riceuuto. II 3. , hauendo studiato nel collegio germanico 
philosophia, con esser figliuolo unico, ottenne licentia del padre 
et della madre, d'intrare. E di bona habilita. II 4. , di raro inge- 
gno e dottrina, hauea udito le lingue, et il corso pur deiristesso 
collegio. II 5. medesimamente di quel collegio, dimando d'entra- 
re gia qualch'anni, e aspetto con pacientia (come li fu ordinato) 
sin ad hauer compito il corso; e cosi fu ammesso. II 6.° e scose- 19 Lemberg, L6w. 

POLANCI COMPLEMF.NTA. — T. LT 82 POLANCI COMPLEMENTA 

se di natione, il quale hauendo udito prima rhetorica, poi philo- 
sophia in Parigi, se ne uenne ad intrar qui in Roma. II y.° fu 
spagnolo, che haueua parimente finito il corso. 

18. Altri ii artisti si son riceuuti, che non haueano udito il 
corso intiero. Un tedesco nobile, che oltre la rhetorica, haueua 
udito logica e fisica; e fra heretici sempre si era conseruato cato- 
lico. II 2.°, polono e nobile, ch'haueua udito retorica et dialetti- 
ca. II 3.°spagnolo, logico e fisico, e buon'humanista, come son- 
no gli altri che seguitano, tutti italiani, quattro del collegio ger- 
manico, e due del seminario, et un'altro scolare forestiero del 
nostro collegio, et un'altro uenuto da Napoli. Vno di questi ha- 
ueua udito logica e fisica; gli altri logica sola. Due di loro sonno 
nepoti de cardinali, et i restanti gente nobile, di espettatione e 
di molta uirtu. Altri due legisti, uno del Piemonte, 1'altro di 
Lombardia, sonno intrati qui in Roma, stando 1'un' e Taltro per 
dottorarsi in utroque iure, quando si determinarono di seruire a 
Dio N. S. nella Compagnia. Sonno di molto buon^ingegno e ta- 
lento per aiutar con la diuina gratia il ben commune. Gli huma- 
nisti et rhetorici entrati quesfanno sonno 14: un sacerdote, buon 
seruo di Dio; un'altro era qui segretario d'una persona di mol- 
t'autorita,suggetto bonissimo. II 3. e polono, che uenne per que- 
sto effetto sin di quella prouintia col cardinal varmiense, uenuto 
a Roma questi mesi passati, molto habile e uirtuoso. II 4. e te- 
desco, di Sassonia, nato de padri heretici, et alleuato fra essi, il 
quale fu tirato da Dio N. S. con uocation mirabile, non solo alla 
fede catholica, ma ancora alla Compagnia. II 5. e un'bon sug- 
getto, francese. Gli altri 9 sonno italiani, quattro o cinque de' 
quali sonno del collegio germanico, riceuuti per loro instante di- 
uotione dopo la retorica, persone di qualita, e comunemente con 
licentia de' suoi, ueduta la sua constantia. E sonno di molto buo- 
ne qualita, et alleuati lungamente in deuotione, e trattenuti assai 
tempo per prouargli. Gli altri, ciascheduno in suo grado, sonno 
medesimamente uirtuosi e buoni suggetti per questo instituto. 
Tutti questi insieme son 41. 

19. Si son riceuuti ancora 21 coadiutori di bone qualita, de' 
quali e necessario, come anche degli altri, far qui seminario, per Epist. 151. — 3 Januarii 1570 83 

prouedere altre parti. Uno di loro sa la lingua turchesca e la gre- 
ca, essendo stato preso fanciullo da corsari in una spiaggia di Si- 
cilia; et con esser di si tenera eta, si conseruo col fauor diuino 
nella santa fede catolica; et essendo stato riscattato per charita 
da un mercante greco doppo molti anni di seruitu, diritto se ne 
uinne a Roma ad entrar nella Compagnia, come haueua propo- 
sto di fare stando in mano d'infideli, hauendo hauuto notitia di 
essa in Messina prima che fusse fatto prigione. Ci sarebbe molto 
che dire, e di che lodare Iddio N. S. se si discendesse in particu- 
lare alla uocatione di ciascheduno di loro, et alla fortezza con 
che alcuni si son diffesi da suoi parenti, che uoleuano diuertirli, 
tirandoli finalmente essi li parenti a consentire alla uolunta di 
Dio N. S. 

20. Oltra questi 62, altri 4, o 5, riceuuti la maggior parte 
psr coadiutori, non essendo riusciti atti, si licentiorno; e percio 
non si pongono nel numero de' riceuuti. II trattener qui quei che 
dimandano, e prouarli fuora, fa che siano pochi quelli che si li- 
centiano. 

21. Quanto alla casa nostra professa, siamo 86, come si uede 
per la lista; e se bene ci son s f ate infirmita, si come anche nel 
resto di Roma, pure solamertte il nouitio detto di sopra ci fu tol- 
to dal Signore. Non potendo nostro Padre rihauersi bene della 
mfirmita che Fincomincio Fautunno del 68, sin'al mese di Mag- 
gio seguente, uolle tuttauia andare alla Madonna di Loreto, 
come haueua fatto uoto. Benche nel camino andando non li man- 
cauano alcune febriciole, come reliquie del mal passato, nondi- 
meno quanto piu s'accostaua a Loreto, tanto manco molestia gli 
dauano; e gionto che fu la, col fauore della santissima Vergine 
del tutto lo lasciorno; et quelFistesso mese, hauendo uisitato e 
consolato quel collegio nostro di Loreto e di Macerata, torno 
molto ben disposto a Roma. Dio lodato. 

22. Nella chiesa si e fatto questo anno un gran progresso, 
stando gia alzati i fondamenti da terra alcuni palmi della mita 
d'essa, con le sue capelle daFuna parte e dalFaltra, e con la fac- 
ciata. E per la profundita, larghezza e difficolta loro (entrando 
in alcune parti piu di 25, o 30 palmi sott'acqua) si tiene per una {$4 POLANCI COMPLEMENTA 

buona parte dell'edificio quello che gia sta fatto. Mentre che que- 
sta parte si ua alzando e coprendo, per poterui fare i nostri mi 
nisterii, essendosi rouinata quasi tutta la chiesa di prima, di quel 
poco che ui rimase, e d'una parte del sito uicino di casa nostra, 
s'e fatta ad tempus una chiesa e sacristia; e con tutta la strettez- 
za di quella, non si lasciano li soliti essercitii, e uiene la gente 
alle confessioni come prima, et anche alle prediche e lettioni; e 
non sol mancar gente principale, che uiene talhora sino da S. Pie- 
tro, o poco meno, che non e piccola distantia. II confessar infer 
mi e persone di molta qualita, Taiutare al ben morire ad ogni 
hora, e uegliare quando e bisogno le notte intiere, e cosa molto 
ordinaria; e quest'anno si e messo in pratica con alcune persone 
di conto, et non senza molta edificatione, si per le qualita loro, 
si per le difficolta ch'u'erano, si anche per la bona dispositione 
con che morirono. Quanto al frutto di queste occupationi, di usci- 
re molti d'peccati, e intrar in religioni diuerse, et aiutare molti 
con le limosine che si raccomandano, et altre cose tali, inten- 
desi il medesimo che si suole scriuere gTaltri anni, et cosi la 
seiaro il particolare, benche molti se ne siano d'grande gloria di 
Dio N. S. 

23. Prima che si giettasse a terra la chiesa uecchia, fecero 
in quella 4 Padri la professione de 4 uoti, et altri di 3, che dipoi 
si fecero sacerdoti: ui furno anche coadiutori temporali formati; 
si fece etiam la processione del Corpus Domini, che fu tenuta 
molto diuota e principale, concorrendoui con le sue torchie o 
candele di cera i tre collegii et le due case, che fanno un grosso 
numero, et dipoi si rouino la chiesa. Ouella ch'e fatta iri questo 
mentre, per quello che ella e, sta ben accomodata et ornata, et 
sin d'Alemagna le serenissime regine, delle quali parlai di sopra, 
mandorno quest'anno buona quantita di ricco brochato d'oro per 
far paramenti, si come han fatto gl'anni passati, aiutando il cul- 
to diuino con doni si fatti. 

24. Nella casa di probatione di S. Andrea, come si uede per 
la.lista, sonno 31 nouitii, oltre quei che gouernano, et i coadiu- 
tori, et alcuni fratelli muratori ch'attendono alla fabrica. In tut- 
to sonno 41. Si e ampliato molto quesfanno quel edificio, et Epist. 151.— 3 Janua.ru 1570 85 

ogni giorno haueranno li nouitii maggior commodita di stanze. 
Si e transferito la quest'anno la principal probatione col princi- 
pal mastro de nouitii, e quiui si sonno cominciati a riceuere, et 
far la prima probatione, benche etiam nella casa professa stanno 
15, o 16 nouitii col suo mastro, subordinato nelle cose del noui- 
tiato a quello di Santo Andrea. E cos\, dopo che alcuni mesi si 
sonno instrurti in quel luogo, si mandano sin al numero detto 
alla casa nostra professa, doue tengano il modo medesimo di pro- 
cedere, e i medesimi esercitii dentro al suo appartamento , che 
in Santo Andrea, benche quelli che stanno in probatione nel- 
la casa, hanno alquanto piu occupatione esteriore in seruitio di 
essa. GFuni et gFaltri communemente uanno con molto feruore, 
si nell'oratione et essercitii spirituali , come in quello che tocca 
aFobedientia et penitenza, nelle quali hanno bisogno di freno. 
Vanno agli spedali a seruire agFinfermi con edificatione e conso- 
latione loro e de' circonstanti; et dopo d'hauerli seruito, insegna- 
no loro la dottrina xpiana. Sonno iti quest'anno alcuni in peregri- 
natione, et oltre d'aiutare se medesimi, hanno etiam edificati li 
uiandanti con 1'essempio et con ie parole , et si essercitano di 
bona uoglia negl'offitii bassi dentro et fuora di casa, come in ac- 
compagnare il spenditore et le bestie con la somma , et andare 
per limosina di porta in porta, e cose simili, doue habbiano oc- 
casione di rompere il rispetto mondano , et fanno bon profitto, 
per la Dio gratia, et si procura che intendano Finstituto della 
Compagnia, et restino affettionati a quello, et attendano alle uir- 
tu solide. Da consolatione (e confusione taFhora) il uedere la pu- 
rita et feruore che mostrano nel diuino seruitio, et la chiarezza 
con che tengono scoperto Fanimo suo a chi ha d'aiutarli. Et spe- 
cialmente si procura, che di tal modo guardino il raccoglimento 
della probatione, che insieme si disponghino per uscire in publi- 
co. Ouanto agFaltri essercitii della Compagnia non manchano 
quelli di Santo Andrea di far ancor essi la parte sua nella chiesa 
loro, et alle uolte fuor di quella. 

25. Vengo m al collegio nostro, doue stanno al presente m Vengono P. 86 POLANCI COMPLEMENTA 

riella Compagnia 136, senza alcuni de fuori che seruono in certe 
cose. Uedrassi per la lista la natione e le occupationi d'ciasche- 
duno. Quelli che studiano nel 2. anno di probatione stanno se- 
parati dagFaltri, col suo mastro de nouitii , et essercitii conue- 
nienti al suo grado, acciocbe quei delle lettere non intepedisca- 
no lo spirito. Si e hauuto quesfanno molto particular cura di ui- 
site et essortationi straordinarie, et altri mezzi soliti della nostra 
Compagnia, per aiutarli in quel che tocca alla perfectione del 
nostro instituto, e ua di bene in meglio quella fameglia nelle cose 
spirituali e nelle litterarie. Ancora essendosi quest'anno accre- 
sciuti per tal effetto alcuni essercitii scholastici, percio che oltre 
le dispute particolari d'ogni settimana, e le generali d'ogni mese, 
che si faceuano di theologia la mattina, e la sera delle arti, il col- 
legio ha aggionto le domeniche due ore di dispute di theologia, 
et il giorno di recreatione fra la settimana di philosophia, hor 
d^utfcorso, hor d'un'altro, e ui si trouano presente i tre mastri in- 
sieme col prefetto delli studii, et il medesimo s'e introdutto nel 
collegio germanico e seminario 1'istesso giorno. I retorici anco- 
ra, oltra le orationi che recitano nelle sue classi, ciascun mese 
ne recitano una nella chiesa del collegio, alla quale si trouano 
presenti i theologi e philosophi, et le dorneniche a sera nel refe- 
torio, il che fanno parimente gli altn collegii; e nelle feste gran- 
di tutti s'essercitano in far uersi latini e greci. 

26. Quanto alli scolari forastieri s ? e usato diligentia, si 
quanto alla disciplina d'i costumi, come a quella delle lettere. E 
quanto piu conto si tiene dell'una e delTaltra, tanto e maggiore 
il profitto, e per conseguente la riputation delle scuole, et il nu- 
mero e qualita di quei che uengono a esse. E cos\ non sonno 
mai state cos\ quiete, e cosi ben prouedute d'auditori fermi, alle 
quali uengono a udire, e sonno assidui molti dottori e cortigiani 
honorati; e nelle classi inferiori si uede molta nobilta de romani, 
et altri che uengono con loro pedagoghi. La theologia ha hauu- 
to 100 uditori, senza quelli che ueniuano a casi di conscienza:' 
gli artisti de tre corsi arriuano a 200: li retorici et humanisti a 
140. Li gramatici diuisi in cinque clasi saranno 400, et si procu- 
ra che non manchino alle sue confessioni, dottrina xpiana., et Epist. 151.— 3 Januarii 1570 87 

altri aiuti spirituali soliti de nostri collegii. Specialmente s^aiuta- 
no fra forestieri, quei di due congregationi che si chiamano 
della Madonna, sotto la cui prottetione stanno. Nella maggior 
entrano i piu grandi, che saranno da 18 anni in su, et il numero 
loro e di cerca 70: nella minore, che si comincio poco fa, saran- 
no 30 da 12 anni sino a 17, e non si riceuono se non persone 
molto ben cognosciute, et ch'un tempo habbino continuato, o 
dan mostra della bona uolunta. Sonno obligati a confessarsi e 
comunicarsi almeno una uolta il mese, e le feste della Madonna; 
ma la maggior parte lo fa ogni domenica, o ogni 15 giorni. La 
congregatione si fa le feste la mattina in un^oratorio deputato per 
questo, appresso il choro del collegio, doue per due hore trat- 
tano di cose che possono aiutarli in spirito in presentia del suo 
prefetto; dipoi ascoltano tutti insieme la messa, e dopo pranso 
cantano uespro in musica, il qual finito, alcun J de nostri colle- 
giali fa loro un ragionamento per mezz'hora, e con questo se ne 
uanno a pigliar un poco di ricreatione, x, o 12 a una parte, et al- 
tri tanti a un'altra. Nella congregation maggiore sonno sin'a x 
di piu eta et essempio, a' quali n tocca il trattar e conchiuder le 
cose che toccano alla congregatione, et ciaschedun di loro ha 
cura d'un' certo numero degli altri, accioche facciano frutto nelle 
uirtu e tengano bone compagnie. Alcuno di questi tali ha dato 
bona mostra del suo profitto, ricusando un vescouato che se gli 
offeriua, con dire che per ancora non si trouaua idoneo per tal 
peso, non hauendo finito i suoi studi. Altri quattro di questa 
congregatione sonno entrati quest'anno in diuerse religioni. 

27. Hanno queste medesime congregationi due academie; 
una di cose di theologia e philosophia, un'altra di retorica et hu- 
manita, le quali il giorno di ricreatione la mattina fanno le sue 
dispute, essercitii litterari, essendoui presidente alcuno de' no- 
stri. Chiamasi la prima academia Parthenia, et ha per insegna 
la theologia assentata in un tempio, alla quale stanno inanzi in- 
ginochioni la phisica con un' globo terestre, e la mathematica 
con un globo celeste, con un motto che dice: Leges impone sub- 

n al qual P. 88 POLANCI COMPLEMENTA 

actis. II rettor di quest'academia prima che esca d'officio, che 
dura tre mesi, e obligato a diffender publicamente e con splen- 
dore le sue conclusioni. II protettor di questa academia e con- 
gregatione e rillmo. cardinal d'Augusta. Nelle feste grandi tutti 
indifferentemente s'essercitano in celebrarle con uersi, ponendo 
compositioni scritte nelle mura delToratorio, dandosi premio a 
chi le fa migliori. II sabato sera dopo le dispute cantano le leta- 
nie della Madonna in chiesa con Tauemaria o simil cosa in mu- 
sica, e ui si trouano tutte le scuole con sui maestri, i quali hanno 
i suoi luoghi gia assignati, si come ancora la mattina alla messa. 
E questo basti hauer detto di queste congregationi della Madon- 
na, e di quel che si fa nel collegio, la cui chiesa e molto frequen- 
tata, e sta molto ben ornata, e 1'habitatione ancora migliorata 
alquanto. 

28. Nel collegio del seminario saranno da 140 persone, e fra 
loro piu di 20 della Compagnia nostra, fra superiori, confessore, 
prefetto degli studi, et altri ch/aiutano a quell'opra con altri mi- 
nisteri. De' collegiali ue ne sonno da 80 chierici mantenuti dal 
medessimo seminario, e 25, o 30 conuittori che pagano del suo: 
il resto e gente di seruitio. Gouernasi questo seminario con gran 
sodisfattione di sua santita, e de' prelati di Roma, e dell' Illmo. 
cardinal Sauello, che ne ha particular cura, benche si scarica in 
tutto il gouerno spirituale e litterario molto confidentemente so- 
pra i nostri, leuando loro solamente il trauaglio del temporale, 
si come la Compagnia desidero e procuro. E cominciasi a ueder 
gia molto generale approbatione di quest'opra, etiam fra coloro 
che al principio contradiceuano; et si e cominciato a cauar alcu- 
ni perseruire con alcuni benefitii a diuerse chiese. 

29. Le cose delli studii sonno sempre ite quiui in molto au- 
mento. Due quest'anno stampjrno e diffesero conclusioni di 
tutte le parti della filosophia in publico, trouandosi presenti mol- 
ti cardinali, et altre persone dotte e qualificate; et sonno remasti 
non solamente sodisfatti, ma ancora ammirati de' respondenti, 
spetialmente considerata la poca eta loro. Alcuni han comincia- 
to la theologia. Li studi delle lingue uanno parimente molto inan- 
zi, e tanto piu per esser fermi questi scolari, e per il molto esser- Epist. 151.-3 Januarii 1570 89 

cifio che si fa in quel luogo, percio che oltre le repetitioni quo- 
tidiane, le dispute et declamationi solite d'i nostri scolari, sonno 
distribuiti quelli del seminario in certi ordini, ne 1 quali si compre- 
hendono ancora li philosophi et tbeologi, et ogni mese corfnpon- 
gono prosa e ue.rsi in latino et in greco, e si pongono publica- 
mente per le mura le compositioni sottoposte alla censura di 
chiunque ui trouasse errore, premiandosi quelli che uincano in 
ciascun ordine con lodarli in musica, et honorarli tra gValtri, 
onde s'aumenta la diligentia loro nel studio. Quando uengano al- 
cuni cardinali et persone di qualita a uedere il seminario, soglio- 
no riceueradi con uersi, orationi et musica: di maniera che se 
ne uanno molto edificati et sodisfatti. 

30. Quanto alle cose spirituali. si frequentano li sacramen - 
ti nel seminario piu che mai, percio che si confessano tutti quasi 
ogni otto giorni, et si comunicano ogni quindeci di, al piu tardi, 
benche per la regola non siano obligati piu che una uolta al 
mese. Si sonno instituite questo anno passato due congregationi 
della Madonna, una di maggiori, 1'altra de minori, al modo di 
quelle che si sonno dette di sopra; et generalmente quanto al- 
1'obedientia, humilta, purita, unione et altre uirtu, si uede che 
per la diuina gratia fanno molto profitto, et si troua ognidi mag- 
gior ageuolezza nel gouernarli. Dimandano essi medesimi alcu- 
ne uolte 1'anno penitenze per aiutarsi, et d'andar a seruire agl' 
hospitali, et essercitarsi in uffitii bassi di casa. Molti han fatto 
quest'anno confessioni generali, et molto numero di loro gPes- 
sercitii spirituali con gran frutto. 

31. Nel canto si essercitanno, al che hanno li suoi giorni 
determinati; et per questo fine mantiene il seminario un mastro, 
che non e de nostra Compagnia. Et sonno iti tanto oltre nell'es- 
sercitio degruffltii diuini, spetialmente. nella chiesa nostra, che 
sonno tenuti per una delle bone capelle di Roma, e si edificano 
molto quelli che li sentano, etiam nelle processioni publiche, alle 
quali uanno col resto del clero, et cosi allegeriscono la Compa- 
gnia di questa occupatione et trauaglio, che neiruffitii diuini 
s nauerebbe. 

32. II collegio germanico ua ancora esso molto bene. II nu- go POLANCI COMPLEMENTA 

mero di tutti quelli che ui si trouano e di 240; e fra loro de' no- 
stri che graiutano nel gouerno et nel resto, 26: li scolari secola" 
ri, 186: gl'altri seruano nelle cose necessarie. Si e molto procu- 
rato di scemare questo numero; ma e tanta la instanza che uien' 
fatta da persone principali, che non se n'ha potuto leuar piu di 
quelli che il papa ui mantiene fra soi parenti et altra gente che 
alquanto gl'appertiene, del Bosco, ch'e sua patria, che sonno sta- 
ti 18, o 20; e cosi altri cardinali et gente nobile d'Italia, Germa- 
nia, Polonia, Vngheria et altre nationi, hanno quiui parenti, o 
raccomandati suoi. 

33. De' tedeschi che si mantengono a spese del collegio, si 
e cominciato quest'anno a farne alcuni sacerdoti, et uno di loro 
predica in tedesco a quei della guardia del papa, et gli confessa, 
et uanno facendo profitto con la gratia de Dio, Alcuni di loro 
boni soggetti si son mandati quest'anno in diuerse parti setten- 
trionali, accioche comincino a trauagliare nella uigna del Signo- 
re, riceuendo altri in suo luogho. Si questi, come gl'altri, han 
fatto bon frutto negli studi, et due de' theologi et tre o quat- 
tro di queli che finiuano il corso di philosophia quesfanno pas- 
sato, fecero li suoi atti publici, difendendo conclusioni in una 
sala grande del suo collegio in diuersi giorni, dando bona mostra 
della sua dottrina in presenza de cardinali et altre persone graui 
et dotte, alle quali pare cosa di molta marauiglia, che in tre anni 
di corso si faccia si notabile frutto, che possino questi giouani 
dar tal conto di se. 

34. Quanto agFhumanisti e studiosi delle lingue, si diedero 
i premi quesfanno passato con molto grande apparechio, prece- 
dendo un dialogo della historia di Hercole fra le due strade della 
uirtu et del piacere, e si ritrouorno alla ripresentatione et al dar 
li premii una uolta 16, o 17 cardinali, et 1'altra 5, o 6, senza altri 
ambasciatori, e prelati, e persone di qualita, alle quali piacque 
in gran maniera tutto quel atto. Et quelli che si erano fatto piu 
honore nella compositione in diuerse classi in prosa et uerso, la- 
tino et greco, delli scholari del collegio germanico, seminario et 
forestieri, furno molto honorati e rimunerati oltra ai premi con 
uersi et musica, come si suole. Benche li spettatori, per quanto Epist. 151.— 3 Januarii 1570 91 

si dice, passauano tre milla, ci fu nondimeno molta quiete et au- 
dienza pacifica. 

35. In quello che tocca al profitto spirituale, intendasi il me- 
desimo che degFanni passati. Si confessano tutti ogni quindeci 
giorni, o uero ogni otto, et questi sonno i piii; e quest'anno son- 
no entrati nella Compagnia molti di loro, come si e potuto nota- 
re di sopra, tutti nobili et di buon ingegno. 

36. Oltre queste cinque case gia dette, si e dato aiuto a 
quella de' catecumeni, doue quest'anno s'e instrutto e battezato 
mediocre numero di persone, huomini e donne, senza quelli che 
per la pouerta di quel luogo si sonno distribuiti per le case di 
uarie persone honorate, doue si sonno mantenuti, e dopo la de- 
bita instruttione, hanno riceuuto il sacro battesimo. 

37. Si sonno dati confessori della Compagnia quesfanno 
come il passato a Santo Pietro et Santa Maria Maggiore et a 
San Lorenzo in Damaso; et ad instancia del cardinal Sauello, 
vicario, e d'altre persone di rispetto, si sonno confessati alcuni 
monasteri di persone religiose, et in tutte queste parti speriamo 
sara stato seruito Iddio N. S., e non meno nelle prigioni. In 
quella deirinquisitione si conuertirono due heretici, dopo molte 
e lunghe dispute hauute con certo de' nostri, percio che l'uno 
de' due era stato mastro d'altri heretici per dieci anni, essendo 
apostata d'una religione, nella quale era stato predicator catoli- 
co, et gloriauasi di hauer tirato al suo falso euangelio molta gen- 
te d'una prouincia. Con costui accadetero alcune cose degne 
d'esser notate, percio che essendo ne' primi incontri molto pro- 
teruo et ostinato, quello ch'hauea da disputar con lui procurogli 
molte orationi de' nostri. Cosi lo trouo dipoi molto piu trattabi- 
le, e comincio a succeder bene la disputa, hauendossi prima poca 
speranza della sua riduttione. Confesso egli medesimo inanzi al 
giudice et al nostro con chi disputaua, di hauersi ueduto agi- 
tare da uarii spiriti al tempo della disputa, essortandolo altri alla 
religione catholica et altri alla contraria. Et tra quelli che 1'essor- 
tauano alla catholica, diceua hauer ueduto uno uestito al modo 
di nostra Compagnia; et nella contraria parte un' altro che dice 
ua: Che fai? Vuoi lasciare 1'euangelio che per tanti anni hai in- g 2 POLANCI COMPLEMENTA 

segnato? E cosi li poneua altri terrori. E finalmente 1'aiuto Iddio 
N. S., benche per esser relapso non lascio di esser giusticiato; 
tuttauia inanzi a questo esorto un'altro degli ostinati, che si ri- 
ducesse. Si fece la sua abgiuratione scritta di mano propria, et 
inanzi al morire un'esortatione al popolo. 

38. Vn'altro heretico, ch'era stato pure ostinato, si conuer- 
ti. Et percbe con altri tre uoleuano condurlo a giustitiare, non 
credeudo che fusse uera la sua riduttione, ma finta, per saluar 
la uita, procuro uno de nostri Padri, inginocchiandosi inanzi 
grinquisitorl, che trattenessero la cosa mentre parlasse col papa; 
e cosi l'rmpetro, andando subito a palazzo, doue ottenne da sua 
santita, che se quelThuomo condotto fra quelli che hauean d'esser 
brusciati, fusse ito perseuerando nella confessione che mostraua, 
se gli facesse gratia della uita, poiche non era relapso. E cosi se 
ne usci con gli altri al luogo doue haueano d'esser puniti et dopo 
che morirono i due de loro con fine catolico, quello che s'era 
conuertito, stimando per certo di hauerli a seguire, con molte la- 
grime dimando perdono a Dio et a tutto il popolo. E stando gia 
su la scala, dimandogli il barigello se uoleua morire nella fede 
catolica. Rispose che si; e che confessaua di meritare questa 
morte. per hauer lasciato la detta fede. AlKhora, ueduta publi- 
camente la sua uera riduttione, disse il ° barigello con alta uoce: 
Gratia, gratia. E cosi segui tutto il popolo con molta allegrezza, 
e fu leuato di quel luogo. Sonno i nostri per Tordinario confes- 
sori in questa prigione dell' Inquisitione, et sonno chiamati per 
aiutar quei che ui stanno pressi. E cosi, alcuni altri per mezzo 
loro si son reconciliati con la chiesa catolica, con molta edifica- 
tione degTinquisitori; e spetialmente ad un' Padre molto diligen- 
te in questa parte, al quale danno in quel tribunale molto cre- 
dito. 

39. In altre prigioni s'e parimente seruito Dio N. S. delle 
prediche, ragionamenti e confessioni d'nostri. Vn giudeo fra gli 
altri si ridusse alla fede christiana; e parlando il Padre che l'ha- 
uea esortato col giudice, glielo diede nelle mani, accioche ne fa- al P. Kpist. 151.— 3 Januaiui 1570 93 

cesse quel che uoleua egli, e cosi lo condusse a casa de' oatecu- 
meni. Altri si sonno cauati di peccati graui; e fra questi uno 
ch'haueua infamato grauemente un'altro con molto pregiuditio 
delle facolta, ratificando in giuditio quel che hauea detto, per 
esortatione d'uno de' nostri reuoco in scritto il suo detto, conten- 
tandosi che si mostrasse al giudice, non senza molto pericolo 
suo. Altre molte cose dirsi potrebbono di queste prigioni; ma 
solamente diro, che di molti corsari che stauano presi, alcuni ri- 
negati si reconciliorno alla santa chiesa, et altri infideli si conuer- 
tiro no, e son boni xpiani. 

40. Vn' numero di condanati alla galera, sin'a 15, non es- 
sendo ancora stati consegnati a chi gli hauea a condurre, si mo- 
riuano quasi di fame. Et un Padre, non sapendo che farsi, ando 
da un 'hoste uicino, con dirli che desse loro da mangiare. che 
egli procureria che fossi sodisfatto; e quando non li fusse altro 
modo, che li darebbe la sua ueste. Fece Fhoste quanto se gli de- 
mandaua. In tanto, questo Padre se ne ando al gouernatore, il 
quale, lodando la charita, ordino che in tutto il passato et auue- 
nire fusse fatto quanto paresse al detto Padre. E cos\ i poueri 
condennati alla galera, si ricreorono con le cose neccessarie, et 
insieme si confessorono e comunicorno; et riceuendo da quel Pa- 
dre ciascun ; di loro un rosario, et un Agnus Dei, et alcun' li- 
bretto spirituale, partirno contenti a far penitencia de suoi pec- 
cati nelle galere. 

41. Passando un' Padre inanzi alla casa delTInquisitione, 
uide uno che andaua passegiando con gran malinconia; et in- 
trando in ragionamento con lui, confessoli che andaua dall'in- 
quisitore per dirgli che haueua ingannato mostrando di esser 
xpiano., e che per questa causa uoleua esser abrusciato, per so- 
disfar all'errore in che era stato. E non potendogli il Padre per 
suadere che desistesse, raccompagno per allegerire la cosa, e 
cosi l'inquisitor l'esorto a non parlare piu di cose tali, e lasciollo 
andare. Ma uolendo egli andarsene tuttauia ad un cardinale dei 
deputati sopra 1'Inquisitione, per impetrar la gratia d'esser abru- 
sciato, anticipo il medesimo Padre, e concluse col cardinale che 
lo ritenesse nelTInquisitione, per meglio intendere l'animo suo. 94 POLANCI COMPi-EMENTA 

Fullo a uisitare questo Padre spesse uolte; Tinstrusse e confes- 
so, et fecelo liberare dalla prigione. Dipoi lo condusse dinanzi al 
medesimo cardinale, al quale dimando perdono inginochioni, et 
hora, Dio lodato, perseuera in confessarsi spesso, libero d^humo- 
re si strauagante. 

42. Fu chiamato un Padre ad una persona grauemente in- 
ferma, la quale dopo d'essersi confessata, li disse, che speraua 
che guarirebbe se gli mettesse la mano sopra '1 capo; e facendo- 
lo il detto Padre, aiutandola Iddio N. S. secondo la sua fede, su- 
bitamente si senfi meglio: tanto che il giorno seguente resto sen- 
za febre, rimanendo molto edificata de' nostri, doue prima pare- 
ua che non sentisse molto ben di loro. 

43. Alcune persone che stauano in peccato publico sonno 
state aiutate con la diuina gratia; e fra l'altre, una giouenetta fo 
rastiera di molto lontano, condotta a questa terra con uestimenti 
d'huomo, fu conosciuta per un' nostro, e posta nella casa pia, 
doue a simili persone si da ricapito, e fecessi che quel che l'ha- 
ueua ingannata li desse bbna dote, e si diede auiso a suo padre 
che mandasse per lei. 

44. In molti luoghi si e predicato in Roma, e specialmente 
nel palazzo di San Pietro, doue la quaresima passata uolle il 
papa che predicasse il P. Salmerone, e lo fece uenire per questo 
da Napoli, e cosi predico con gran sodisfattione e concorso de 
cardinali e gente principali, inanzi al papa. Et representandosi a 
S. S. ta che la persona del detto Padre era necessaria in Napoli, 
si contento che tornasse, e.uolle che in suo luogho seguitasse le 
prediche delle domeniche et feste dell' anno il P. Toledo, che 
leggeua nel nostro collegio, proposto a S. S. 1 * da nostro Padre. 
Et cosi comincio dopo pascha, et hallo aiutato Iddio N. S. in 
questo ministerio, di maniera, che tiene molto satisfatto et edifi- 
cato quello auditorio, e molto spetialmente il papa e molti cardi- 
nali che 1'ascoltano. Et hauendo S. S. tk ridotto il tribunale della 
Penitentieria a un'altra forma molto diuersa da quel che era pri- 
ma, onde escano tutti li spacci che tocano alla conscienza gratis, 
e molto ben riueduti, facendo una signatura, doue intrauiene un 
cardinale di molta integrita et lettere, et un vescouo delle mede- Epist. 151.— 3 Januarii 1570 95 

sime qualita per regente, volle ci fussero due consultori, che ha- 
uessero uoto nella detta signatura, un' theologo et 1'altro cano- 
nista. E perche uoleua persone segnalate, ordino al D. Nauar- 
ro *°, il qual si troua qui per il negotio de l'arciuescouo di Tole- 
do, che intrauenisse in quella come canonista, et al P. Toledo 
come theologo. E uolendo S. S. tk che per questi et altri effetti 
d'importanza egli stesse in San Pietro, e stato necessario che 
habbia quiui le stanze il detto P. Toledo con due fratelli per ac- 
compagnarlo et aiutarlo. 

45. Si e ancora predicato in tedesco alla guardia del papa et 
a molti altri alamanni nella chiesa di Camposanto, uicina a San 
Pietro, e cosi in diuersi luoghi di monasteri et hospitali e pri- 
gioni. Si che in alcun tempo sonno stati piu di 20 che han esser- 
citato nei medesimi giorni questo ministerio; et ancora nelle 
piazze con molto concorso e sodisfattione e motione degFascol- 
tanti, lo ha fatto alcuno. 

46. Dandosi ricordo per alcune persone graui a S. S. t& che 
conuerrebbe stampar la biblia molto corretta, conforme a quello 
che raccomanda il concilio, e che per la uerita della uolgata edi- 
tione si douerebbe correggere molti luoghi, deputo S. S. tk alcuni 
cardinali molto dotti e graui, perche attendessero a uedere detti 
luoghi, et ordino ancora, che nostro Padre general desse due 
theologi, che si trouassero in quella congregatione, e cos\ furno 
deputati 21 , et ui si trouano con molta sodisfattione de' cardina- 
li. Si son fatte quest'anno diuerse orationi latine in capeila del 
papa, et sogliono li nostri satisfar molto in quel luogho, doue si 
trouano il papa et cardinali, e molti prelati et persone principali. 

47. L J assunto d'essaminare quelli che hanno da ordinarsi e 
pigliare benefitii, tuttauia lo fa alcuno di casa. Et la cura che si 
tiene di far osseruare il concilio in questa parte, fa che i chierici 
si ueggono hoggi piu sufficienti nella dottrina, che non erano 2 " Martinus de Azpilcueta. De cujus interventu in celebri causa archi- 
episcopi toletani Bartholomaei de Carranza plura dabit Arigita Y Lassa, El Doctor Navarro, pag. 3o8 sqq. 
21 Hi fuerunt PP. Emmanuel £ 
mentariola, n. 18; et Sacchinum, p. III, lib. V, n. 41 21 Hi fuerunt PP. Emmanuel Sa et Petrus Parra. Vide inferius Com- 96 POLANCI COMPLEMENTA 

prima, e che molti che non sonno tali, se ne tornino con la re- 
pulsa. 

48. Alcune donzelle si sonno aiutate intrando in religione 
per seruire piu perfettamente Iddio N. S. 

49. Nella casa che la Compagnia tiene in Frascati , perche 
quella gente, essendo pouera communemente, daua poca commo- 
dita a J figliuoli di studiare, rompendo loro spesso il filo delli stu- 
di con le sue occupationi d^agricultura, onde ueniuano a far poco 
profitto nelle lettere, si lasciorno le schuole, insieme con la entra- 
ta che la terra haueua applicato per essa; ma non si lascia percio 
di far quello che torna loro piu a proposito, cioe le domeniche e 
feste insegnare ladottrina xpiana. a fanciulli efanciulle et al resto 
della terra, et continouare le confessioni e communioni nella chie- 
sa e nelle case de' infermi; et l'aduento ui si e predicato (che non 
solea farsi) con consolatione della terra nella chiesa maggiore; et 
si sonno fatte molte paci d'importanza. Di quelli che trauagliauano 
in una vigna che quiui tiene la casa di probatione di S. Andrea, 
quattro boni soggietti e gagliardi si diedero al diuino seruitio 
nella nostra Compagnia. Quanto al materiale ancora si e amplia- 
ta la casa nostra di Frascati incorporandoui un'altra vicina. Vi 
stanno per 1'ordinario noue o dieci persone della Compagnia. 

50. Del collegio de Tiuoli, doue sogliono stare altri 12, o 15, 
ci sarebbe che dir molto, se non andasse troppo crescendo questa 
lettera. Percio intendassi il medesimo di quesfanno, che gli al- 
tri, etiam con qualche aumento, si delle scuole, alle quali uiene 
tutta la giouentu studiosa della citta, comodelle confessioni, pre- 
diche, dottrina xpiana., et opre di charita, spetialmente del aiu- 
tare al ben morire, che pochi moiono che i nostri non siano chia- 
mati; et e molto il credito et affettione che porta loro quella terra. 
Fuori di Tiuoli in una uilla d'un signore che lo procuro, si fece 
nell'istessi ministeri bon frutto. Ancora nel materiale si e molto 
megliorata la chiesa, restando molto piu capace et commoda per 
l'essercitii nostri; et la casa si e accomodata et molto ampliata, et 
ua tuttauia la fabrica inanzi. Si e hauuto di nuouo un'horto gran- 
de uicino, che era molto necessario per tutto il bene di quel col- 
legio, le cui fenestre li guardano sopra. E perche una casa pico- Epist. 152. — 8 Septembris 1570 97 

la posta dentro al quadro del detto giardino li daua alcun'impe- 
dimento, spontaneamente si mosse un amico forastiero a com- 
prarla et gettarla a terra. Iddio N. S. sia laudato, che ha si par- 
ticular cura di quello che tocca alle necessita et commodita di 
questa sua minima Compagnia. Tutti molto ci raccomandiamo 
nelle orationi e sacrifitii di V. R., con tutta la sua prouintia, con 
la quale sara communicata questa lettera. Di Roma a di 3 di 
Gennaro 1570. 

De V. R. seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

A tergo. Annalis romana pro prouincia romana. 1569. 
Macerata — Loreto — Forli — Perugia — Fiorenza — Siena — 
Roma (deletum) — Ciuita S. Angelo — Theramo — Roma. 

152 

NICOLAUS SANDERUS POLANCO 

LOVANIO 8 SEPTKMBRIS I570 l . 

I. Gratias agit de beneficio Gibbono collato, ac de eleemosyna u $ua san- 
ctitate impetrata. — 2. Negotium episcopi rossensis commendat , cujus- 
constantiam in catholica fide tuenda commemorai. — ^. Joannem Co- 
pum laudat. 

1. Reuerende Pater. Etsi multae occasiones se antehac ob 
tulerunt, quae me vehementer incitabant vt tuae paternitati gra- 
tias agerem vel de beneficio in Joannem Gibbonum 2 , qui totus 
antea meus. nunc etiam vester est, tam amice collato, vel de suae 
sanctitatis eleemosyna, nostro, id est anglorum, nomine impetra- 
ta; tamen, postquam has literas a R. m0 D. Thoma rossensi 3 ita 
accepi, vt intelligerem illum expectare causam ipsius a me pro- 
mouendam esse, necessitas mihi plane imposita est, vt, quod tan- 
tus confessor a me faciendum sperabat, omni studio et diligen- 
tia praestarem. 1 Ex archetypo in codice Cartas selectas de varones ilustres, 2 ff. , n. 2, 
prius 505. 

2 De Joanne Gibbono (Gibbons) cf. Braunsberger, op. cit., VI, 356. 

3 Thomas 0'Herlihy, episcopus rossensis (Ross) in Hibernia. VaN 
Gulik-Eubel, Hierarchia catholica, III, 305. 

POLANCI COMPLEMENTA.— T. II. 7 98 POLANCI COMPLEMENTA 

2. Qui autem has literas ad me ex Hybernia detulit, pre- 
sbyter catholicus et pius, R. mi huius episcopi tantam et constan- 
tiam in catholica fide tuenda et integritatem in apostolica vita 
consectanda commemorat, vt magna me leticia ex ea re affece- 
rit. Ego igitur sanctas ipsius literas ad T. R. P. transmitto, vt, si 
quid forte ad eius inopiam sustentandam legitime obtineri pos- 
sit, nos officio nostro non desimus. 

3. D. Alanum Copum 4 , qui has tibi reddet, non est opus vt 
commendem, cum opera ipsius orbi terrarum iam diu eum com- 
mendarint. Vale in Christo, charissime Pater, ac meo nomine sa- 
lutem dicas reuerendis Patribus D. Salmeroni, D. Natali et 
D. Ledesimo, caeterisque omnibus, quos ego in veritate amo, 
quia digni sunt. Datum Louanii 6 Idus Septembr. 1570. Ora pro 
nobis ad Dominum. 

Tuus in Christo servitor, 

Nicolaus Sanderus p. s . 
Inscriptio. Admodum Rdo. Patri, domino Polanco, Societa- 
tis Jesu. Romae. 

Abscisum fuit sigillum. 4 Alanus Copus (Cope), londinensis, qui Romae canonicus basilicae 
S. Petn erat. Braunsberger, loc. cit., V, 481. 

Theologiae professor in lovaniensi universitate. Braunsberger, 
op. cit., VI, 356. Epist. 153. — 3i Decembris 1570 99 

153 

POLANCUS UNIVERSAE SOCIETATI 

r 

ROMA 3l DECEM3RIS I570 l . 

I. Sociornm ministeria in Urbe. — 2. Numerus sociorum Rotnae degentium. 
3-4. Vita functi. — $. Ad diversa loca missi. — 6. Eorum aliqui in clas- 
se christiana contra turcas occnmbunt . — 7. Missiones ad viciniora op- 
pida. — 8. Novitii admissi. — g-ll. Incolae domus professorum: eorum 
munia, Borgiae praesertim. — 12. Novi templi aedificatio. — /J-/J. Flo- 
rens collegii romani status. — 16-IJ, Novitiorum institutio. — 18-21. Col- 
legii germanici progressus; specimina; novae aedes. — 22. De seminario 
clericorum,— 23-24. Poenitentiariae collegium Societati commissum. — 
25. Puella ab obsessione daemonis liberatur. — 26. Aliqui socii delecti 
ut contra magdeburgenses centuriatores scribani. — 27. Nova collegia 
Societatis in Hispania, ltalia, Sicilia, Polonia. — 28. Alia postulantur . 
— 2g-jO. De domo catechumenoritm , de domo Sti. Andreae et de colle- 
giis tusculano et tiburtino. 

I. Jhus. Muy Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi., etc. Como 
los ministerios en que nuestra Compania se occupa, segun su 
instituto, en el seruicio diuino y aiuda del bien uniuersal se re- 
ducen a algunos generos, aunque las actiones particulares sean 
muchas en numero, y muy differentes de un ano para otro, lo 
que deste del 70 podria yo escreuir es en gran parte semejante a 
lo que se escriuio los passados; v asi, como pienso descender 
poco a lo particular, podre ser tanto mas breue en esta, en que 
dare auiso de lo que desearan VV. RR. entender destas casas de 
Roma. Ni me deterne en referir de los sermones v lectiones de 
nuestra yglesia, y de muchas otras partes de Roma, donde se ha 
predicado muy ordinariamente, parte en yglesias seglares, parte 
en monasterios de monjas, parte en carceles, parte en hospita- 
les, parte en palacio del papa, donde continua uno nuestro el 
predicar a S. S. y cardenales y otros perlados y personas prin- 
cipales que alli se ayuntan en una gran sala, y otro a la familia 
mas baxa, a la qual en la capilla principal del dicho palacio en- 
senan v declaran las cosas mas necesarias a su saluacion. Lo 1 Ex archetypo a P. Polanco emendato, in codice Borg. Loyol., 6 ff., 
nn. 75"86. Prostat ibidem italica versio, in qua earumdem Polanci emenda- 
tionum ratio habita est (8 ff. , nn. 59-74), eodem die notata. 100 POLANCI COMPLKMENTA 

mesmo digo de la administration de los sacramentos de la con- 
fession y communion en los dichos lugares, especialmente en la 
casa professa, donde este ano se han confessado muchos gene- 
ralmente, unos por la necessidad que tenian de iterar las con- 
fessiones hechas; y otros porque en muchos anos, otros porque 
en su uida se auian confessado, siendo ya hombres; otros por su 
deuocion. Hanse tambien confessado diuersos monasterios de re- 
ligiosas por una uez a requisicion del vicario, quando se atendia 
a la visitacion o reformacion dellos, o en otras occasiones; y asi 
quanto a la doctrina xpiana. ensenada en diuersas partes, pazes 
hechas con el fauor diuino, limosnas procuradas (y algunas bien 
releuantes) para ayudar la pobre gente en sus necessidades deste 
ano, que han seydo grandes, se entienda lo que otras uezes; v 
todo computado, el fructo de salir de peccados publicos y secre- 
tos, de hazer restitutiones, de freqiientar los sacramentos con 
nueua uida, y la edificacion y buen odor de la Compania se ha 
conseruado y continuado con augmento a gloria diuina, y con su 
gracia y fauor. 

2. El numero de los que al presente nos hallamos en Roma 
es de 314 (sin ocho o nueue otros que pretendiendo entrar en la 
Compania, estan como en preuia probacion siruiendo en lugares 
pios); y entre ellos ay 73 sacerdotes, de los quales 44 son profes- 
sos. Y aunque de los que iban a en las listas del ano passaclo, al- 
gunos ha llamado Dios N. S. a mejor uida (como esperamos), v 
muchos otros se han embiado a diuersas partes, suplese hasta el 
numero dicho con los uiejos uenidos de fuera, y con los que de 
nueuo se han acceptado. 

3. Los defunctos en Roma este ano son ocho; que, ' si no 
ubiesen sido todos nombrados a sus tiempos para encomendarlos 
a Dios N. S. con los solitos suffragios, en esta se nombraran. 
Dos dellos fueron nouicios, Pierino y Martin Vgarte, cuya pro- 
bacion fue tan buena, que plugo a Dios N. S. despues que hizie- 
ron sus uotos, admitirlos en la Compania del cielo. Dos otros 
eran coadiutores antiguos, Jaobo, albanir, en la casa, y Joan, a yuan ms. hic et infra. Epist. 153 — 3i Decembris 1570 101 

lauretano, sacristan en el collegio: entrambos muy sieruos de 
Dios, y de muy rara deuocion y uirtud. Dos otros estudiantes 
que auian acabado su curso de theologia, Hieronymo Justiniano 
y Francisco de Ribera, acabaron tambien el curso de su peregri- 
nacion. Dos otros fueron sacerdotes, uno el P. Thomas Cochi, 
ministro del seminario, otro el P. Joan Baptista Buoncuore, sub- 
geto de raras qualidades, el qual, auiendo mucho deseado de ui- 
sitar a Roma y Loreto, partio de Napoles, donde auia ayudado 
muchos a bien morir en unas enfermedades graues que alli co- 
rrieron este ano; y saliendo con salud, se le lleuo Dios, despues 
que aqui llego indispuesto, en cinco o seis dias, sin que se uiese 
causa de su muerte; sino que es de creer quiso Dios N. S. re- 
munerar muchas buenas obras, a las quales con gran fructo aten- 
dia en Napoles, y con menos dolor (por esta su ausentia) de los 
que alli le conocian y amauan estranamente. 

4. Muchas cosas se podrian dezir de lo particular destas 
muertes a gloria diuina; mas solamente dire de Francisco de Ri- 
bera, que fue muy sefialada la patientia y conformidad con la 
uoluntad diuina con que sufrio un ano quasi de grauissima en- 
fermedad, y tomo la muerte (anteuista segun dizen los que le 
assistian); y de Joan, sacristan, en quien fue cosa notable que 
un dia antes que muriese, no teniendo nadie por peligrosa su en- 
fermedad (porque andaua leuantado), quiso hazer su confession 
general (que no la auia hecho, siendo ya tiempo, aunque no era 
del todo passado); pero la precedente noche le parecio (como el 
refirio) uer uno con una lanza en mano que le amenazaua porque 
no auia hecho su confession general; y de donde quiera que aya 
uenido tal uision o sueno, el quiso hazer no solamente del me- 
dio ano de atras(segun la regla), mas de toda la uida, confession 
general; pero estando en esto, agrauosele .tanto el catarro o es- 
quinentia que tenia, que no le dexaua hablar. Aqui uoluiendose 
a Dios el buen hombre con mucho affecto, cobro la habla, y se 
confesso con mucha su consolacion y de su confessor; y acercan- 
dose la hora de la muerte, despues de tomar la Extrema Unc- 
tion, y hablandose delante del del cielo y de la muerte de algu- 
nos sanctos, estaua tan contento, que mostraua no poder espli- 102 POLANCI COMPLiiMENTA 

car tanta alegria. Al ultimo, como si uiera que entonzes auia de 
separarse su anima del cuerpo, rogo a los circunstantes que de 
rodillas dixesen la Salue regina (porque era muy especialmente 
deuoto de nuestra Senora), y luego tras es-to murio, y, como 
deue esperarse, passo a la que es uerdadera uida o camino della. 
5. Los que se han embiado este ano fuera de Roma, y por- 
que no han tornado no uan en esta lista 2 , seran mas de 80: a las 
prouincias de Alemana, 12; a las de Francia, 6; los demas a otras 
(como se puede uer por el catalogo de las missiones que aqui ua), 
y mas copioso numero a las mas cercanas. Entre los embiados, 
tres han salido para uisitar: vno esta prouincia, fuera de Roma: 
otro la de Sicilia: otro la de Napoles 3 ; y asi, de las 18 prouin- 
cias que tiene la Compania, con la gratia del Senor se han aca- 
bado todas de uisitar, enfuera de la del Peru, que es aiin nueua 
planta. Otros ocho salieron para rectores de ocho collegios, de 
los quales los dos se han este ano comencado: vno en Vilna de 
Lituania, del qual presto ternan letras particulares, porque ua 
muy bien encaminandose aquella fundacion, por la estraordina- 
ria afflcion y liberalidad del obispo que la haze 4 : el otro es en 
Theramo, pocas jornadas de Roma 5 . Salieron asimismo tres 
maestros de nouicios, y dos coadiutores dellos en aquel officio, 

w 

para tres casas de probacion, en Praga, S. Angel y Nola, siendo 
primero exercitados en esta de Roma los embiados. Tambien uuo 
entre ellos quinze predicadores, seis confessores y diez y siete 
iectores: doze de letras humanas, y uno de philosophia, y quatro 
de theologia; los demas fueron estudiantes o coadiutores, y al- Catalogi de quibus hic et inferius mentio fit desunt in nostris exem- 
plis, neque eis uti potuimus. 

3 Domus provinciae romanae visitatae fuisse videntur ab ipso provin- 
ciali P. Christophoro Rodericio; in provinciam neapolitanam missus est vi- 
sitator P. Dionysius Vazquez (S. Franc. Borg., V, 503, 535; Epist. P. Sal- 
meronis, II, 223); provinciae siculae visitator missus est P. Hieronymus Do- 
meneccus. Vid. inferius Commentariola, ad ann. 1570, n. 12. 

4 Vide supra epist. 145, annot. II. Porro primus rector collegii vilnen- 
sis renuntiatus est P. Stanislaus Varsevitius (Sacchinus, p. III, lib. VI, 
n 121), de quo vide epist. 143, n. 10. 

Interamnensis collegii rec.tor missus est P. Tarquinius de Reynaldis. 
Vide inf. Commentariola, loc. cit., n. 26. Epjst. 153.— 3i Decembris 1570 io3 

gunos pocos nouicios embiados a la casa de probacion de Sancto 
Angelo. 

6. Entre estas missiones uuo una por orden del papa, que 
lo encomendo a nuestro Padre general, y esta fue la de la arma- 
da que se embioeste afio contra el turco 6 . Sin los nuestros que 
de Venecia y Padua fueron, se embiaron desta prouincia seis, 
tres dellos sacerdotes, y los otros tambien idoneos para ayudar 
en aquella empresa. De Santo Angelo se saco el P. Reynaldo Ga- 
lese, que fue en la armada venetiana con otro sacado de Floren- 
cia. De Roma partieron el P. Thomas ' con el hermano Pietro 
Angelo, y de Loreto el P. Victoria, a quien dio cargo nuestro 
Padre de los demas que iban en la armada; y el general della, 
que fue el sefior Marco Antonio Colona, le lleuo en su galera 
por confessor suyo, y con el fue Lorenzo, coadiutor feruiente v 
de mucha uirtud. Trabajaron en esta empresa todos, y muy se- 
fialadamente el P. Reynaldo, no se contentando de ayudar a los 
de su galera, antes andando de una en otra para ayudar, asi con 
la doctrina y sacramentos, como con remedios y ministerios cor- 
porales, los enfermos, que murian en grandissimo numero, hasta 
que se enfermo el grauemente de los trabajos y infection de los 
enfermos a quienes ayudaua; y en la insula del Zante acabo su 
peregrinacion, siempr.e exhortando los quatro ultimos dias de su 
uida los circunstantes a las cosas de su saluacion, y lleno de de- 
seos (si Dios le daua alguna uida) de andar por la Grecia y Tur- 
quia, con su compafiero que tenia estas dos lenguas, para ganar 
muchas de aquellas animas al Sefior, que le auia dado desto al- 
gunas primicias en la armada ; y esta sed de la reduction de 
aquella gente la auia el tenido muy notable; y asi aunque con 
toda resignacion a la obediencia, tenfa grandissimo deseo de yr 
por aquellas partes. Es de esperar que desde el cielo impetraraa 
otros gratia de conseguir lo que el tanto deseo. Dexo este buen 
Padre grande edificacion en la armada, de su mucha charidad; y 
acompafiole en Candia el hermano Lorenzo, como en la causa, 6 De hac missione vide Sacchinum, loc. cit., nn. 26 sqq. 

7 P. Thomas Radius (Raggio). SacCHINUS, ibid.; Contmentariola, loc. 
cit., n. 25. 104 POLANCI COMPLEMENTA 

asi en la muerte; y ultimamente el hermano Pedro Angelo Ma- 
nucio, persona de mucho talento y expectacion. Sea seruido y 
glorificado en la uida y muerte de todos Xpo. N. S. Estos tres, 
con los 8 de arriba, se encomienden a Dios N. S., si antes de re- 
cebir esta no se han encomendado. Los otros padecieron tambien 
enfermedades, pero tornaron en Italia 8 , Dios loado. 

7. De los ynbiados de Lombardia, ellos scriuiran. 

Otras missiones se han hecho cerca de Roma, predicando y 
confessando la quaresma y otros tiempos en diuersas tierras; mas 
porque tornaron los embiados, y el fructo de la predicacion y 
confessiones fueron semejantes a los que otras uezes se han es- 
cripto, en hazer pazes de importantia, y sacar muchos de pecca- 
dos v otras obras de charidad, no dire en esta cosas mas par- 
ticulares. 

8. Los que en Roma se han recebido en la Compania este 
afio de 70, parte mouidos [aqui del Senorj b mediante la freqiien- 
tia de los sacramentos, y predicacion, y otros medios de su diui- 
na prouidentia, parte uenidos de fuera para entrar aqui, son 47: 
los 21 coadiutores, de buenas qualidades, y los 26 personas de 
letras, y entre ellos dos theologos (vno dellos ya doctor), y cinco 
legistas, y otros cinco philosophos, y entre ellos uno graduado 
de doctor en la una facultad y otro en la otra. Siete otros son 
rhetoricos, y otros tantos humanistas, y de diuersas nationes, tres 
tudescos, dos polonos, dos franceses, vn hiberno, otro espanol, 
los demas italianos, bien que alguno dellos tiene la lengua grie- 
ga uulgar. Entre ellos ha auido senaladas uocationes. No entran 
en este numero algunos. que por no se hallar en la probacion 
idoneos para nuestro instituto, se han despedido, ni otros que se 
tienen en preuia probaciou para uer como salen, ni otros muchos 
que piden la Compania, y por diuersos respectos se bazen espe- 
rar. De todos se sirua Xpo. N. S. 

9. Vendre aora a dezir alguna cosa de cada una destas ca- b Obscura lectio; in exemplari vero italo clare legitur: parte mossi qui 
dal Sig.re con la frequenza de Sacc", etc. Cf. tamen inferius Commentariola et Sacchinum, 11. cc. Epist. 153. — 3i Decembris 1570 105 

sas que en Roma tiene la Compania, que son seis; porque una se 
ha anadido este ano a las cinco de que se hizo meneion en la an- 
nua passada. En la casa professa nos hallamos al presente 90 per- 
sonas, como se uee en la lista; y aunque unos uan y otros uie- 
nen, comunmente no nos apartamos mucho deste numero, con el 
qual Dios N. S. la mantiene de limosnas; y en la carestia que ha 
auido este ano en Roma y quasi en toda Italia, por la qual nos 
hallauamos estrechos, tomo nuestro Padre general un espedien- 
te de ordenar que asi en esta como en las otras casas nuestras de 
Roma que sentian semejante difficultad, se alargase la mano mas 
de lo acostumbrado en dar limosna a los pobres, que eran mu- 
chos, aparejando algo mas de lo ordinario, para que ellos tuuie- 
sen mayor parte; y asi se hizo en todas estas casas, ultra las li- 
mosnas de la yglesia que se recogen por encomienda del predi 
cador o lector a cada sermon, que siempre siruefn] para pobres 
de fuera de la Compania, y otras buscadas para ellos de particu- 
lares; y asi la diuina prouidentia, ni nos ha dexado faltar lo ne- 
cessario a nosotros, y ha dado occasion de exercitar la charidad 
con mucha gente de fuera. 

10. No dire de las occupationes de nuestro Padre general, 
y de aquellos de cuyo ministerio se ayuda en las cosas de la Com- 
pania; aunque ultra del gouierno ordinario, se ha empleado en 
cosas que para adelante ayudaran al bien uniuersal della, asi en 
lo spiritual como en lo temporal; y con la occasion que da la bue- 
na uoluntad que el papa tiene para hazernos toda charidad y 
merced, se han auido, no solo en lo que occurre para la misma 
Compania y el bien de las animas (al qual ella atiende), gratias 
de importantia, especialmente para las Indias orientales y occi- 
dentales, y para el Brasil y Ethiopia; pero aun en otras cosas que 
conciernen el bien uniuersal en estas partes de Europa, y el bien 
y consolacion spiritual de muchas personas particulares de fuera 
de la Compafiia que acuden a ella, se han alcancado muchas co- 
sas de momento. 

11. Ha uisitado tambien nuestro Padre por si 7 y ayudando 
se de otros, estas residentias nuestras de Roma, y puesto un su- 
perintendente en las cinco que ay fuera desta casa professa don- Io6 POLANCI COMPLEMBNTA 

de el reside; y de todo ello se ha seguido muy buen effecto del 
seruicio diuino. Hanse admitido aqui 12 a la profession de tres 
uotos (fuera de vno que la hizo de 4), y algunos dellos a las 6r- 
denes sacras. Todo sea a gloria diuina. 

12. La yglesia nueua ua muy adelante; y con tres capillas 
ya acabadas, que se han juntado con lo que antes seruia de vgle- 
sia, v un poco de espacio en medio, se ha hecho muy mas capaz 
y comoda para los sermones y confessiones, tanto que se podra 
esperar el cumplimiento de la fabrica, sin que mucho se sienta la 
dilacion. 

T 3« Quanto al collegio nuestro, seran poco mas o menos 
120 c los que en el residen, de uarias naciones, como se uee por 
el catalogo dellos. Tanbien se puede uer quan freqiientadas sean 
las escuelas, pues los theologos, computando los nuestros y los 
forasteros, passan de 130, y los artistas son cerca de 200 en los 
tres cursos, y los auditores de rhetorica, humanidad y gramatica 
son mas de 580; y computados los que oyen casos de conscien- 
tia, mathematicas, griego y hebreo, que son lectiones como ex- 
traordinarias, passa el numero de 1000 estudiantes; y cada dia se 
uee crecer la reputacion y buen credito de las scuelas, y se ua 
procurando que los que uienen hagan mas fructo. Las acade- 
mias que hazen los scholares forasteros, de la congregacion de 
nuestra Sefiora, una de filosophos y otra de humanistas, crecen 
en numero y se senalan entre los otros en la doctrina, y no me- 
nos en la piedad. Tres desta congregacion han sido admitidos 
en nuestra Compania, muy buenos subiectos, y otros en diuer- 
sas religiones. 

14. Este ano se comencaron las uacancias al principio de 
Agosto, para durar hasta el fin de Setiembre, y asi se continua- 
ran para adelante, porque se pueda hazer la renouacion de los 
estudios para el principio de Otubre, ganando este mes para los 
estudios, que es muy al proposito para atender a ellos. En estos 
dos meses de uacantias han atendido como suelen los collegiales, 
y con mas calor, al aprouechamiento suyo; y la mayor parte de c Al. exempl. (cf. annot. 1) dicit l3o. EPIST. 153. — 3l DECEMbRIS I570 I07 

los maestros, unos tras otros, pidieron algunos dias de la casa 
de probacion para exercitarse mas en las cosas spirituales y de 
humildad, con cuyo exemplo la mayor parte de los otros deman- 
daron lo mesmo; y por no replicar lo que otros afios se ha scripto, 
solamente dire que si en tiempo alguno se ha visto, este ano se 
ha podido ver en el muy grande union y tranquilidad y spiri- 
tu, por la diuina gratia. 

15. Anque no se predica por ordinario en la yglesia del co- 
llegio, hazese esto por los collegiales en muchas otras partes de 
Roma; y demandandose el numero de los que podrian dar para 
predicar este ano, dieron en lista 30 que lo podian hazer, como 
lo han hecho en Roma y fuera della. 

16. En la casa de probacion de Sancto Andres residen 40 
personas; y fuera de los que gouiernan, y algunos que ayudan, 
los demas son nouicios. Y es para mucho alabar a Dios N. S. el 
buen fructo que alli hazen en si mesmos, y con quanto feruor en 
las necessidades de la yglesia que se les encomiendan contra he- 
rejes o inheles (como este ano ha interuenido), atienden a ayudar 
con penitentias y orationes. Pero destos exercitios de mortifica- 
cion y deuocion, como proprios dellos, no ay que dezir sino que 
se sigue el orden que se suele; y andan consolados los nouicios; 
y donde occurre la occasion con parientes y amigos, se mues- 
tran constantes; y antes con la contradicion se confirman en su 
uocacion. Quanto a lo material, la yglesia se ha acabado, y or- 
denado como ha de estar; y la fabrica de la casa se ha mucho 
augmentado para la commodidad de tener muchos nouicios; y lo 
demas temporal ua tambien aumentando Dios N. S. Que todo 
sea para su mayor seruicio y gloria. 

17. Sin los nouicios que estan en Sancto Andres, ay 17 
otros en la casa professa con su maestro, y la mesma orden que 
otras uezes se ha escripto; y mudanse trocandose con otros de 
Sancto Andres, como parece al rector de aquella casa, a quien es 
subordinado el que en esta haze el officio dicho. 

18. En lo del collegio germanico remittome a lo que otras 
ueces se ha escripto quanto a los exercicios literarios y de pie- 
dad. Solamente dire que con razon puede esperarse que del tra- 108 POLANCI COMPLEMENTA 

bajo que se toma en la institucion desta jouentud sera Dios N. S. 
muy seruido, y ayudada en muchas partes la republica xpiana. 
Hase procurado, por no tener tanta gente de la Compania alli 
ocupada, diminuir el numero de los estudiantes que alli se ins- 
tituyen, con hazer mucha difficultad en admittir los que lo pi- 
den de nueuo; mas es tanta la instantia que hazen cardenales y 
otras personas de mucho respecto, que es quasi forzado satisfa- 
zerles; aunque se ha dado orden que menos numero de los nues- 
tros baste para aquel collegio, que no passan aora de 22, aun- 
que otros cinco o seis de los que pretienden entrar, hazen su pro- 
bacion en el. 

19. Los scholares tudescos que el collegio mantiene, son 
otros tantos como los nuestros; el numero de todos sera de 240 
poco mas o menos, y entre ellos mucha gente noble que uienen 
asi de Alemana y otras partes septentrionales, como de las prin- 
cipales ciudades de Italia. Y entre otros parientes que alli tiene 
el papa, ay uno de los mas cercanos de hasta 14 anos, que con 
ser de los mejores de la classe de rhetorica en latin y griego, al- 
guno auia dado sinistra informacion de su aprouechamiento a 
S. S.; y con algunas composiciones, y con hablar el mesmo al 
papa en latin ex tempore, replicando y satisfaciendo a lo que 
S. S. le dezia, quedo con mucha satisfacion y claridad de que 
no le auian bien informado; y en effecto mostro la buena uolun- 
tad que le tiene. 

20. Hanle quitado la casa que tenia alquilada este collegio, 
porque la uendio su dueno; mas hase auido otra no menos al 
proposito, que es un palacio del senor Marco Antonio Colona, 
que abraza la yglesia de Sancto Apostolo 10 de dos partes, y sin la 
comodidad de estancias, la tienen tambien de yglesia, porque les 
da todo recaudo como si les fuese propria. El dia que se passa- 
ron a este palacio comieron en refitorio los Illmos. cardenales de 
Augusta y warmiense, con el senor Fabricio Colona, hijo mayor 
del senor Marcantonio, y otras personas de qualidad; y se les 10 Sic pro templo Sanctorum Apostolorum dicto. Cf. Baedeker, Italie 
centrale, p. 159. (Octava edit. gallica, 1887.) Epist. 153.— 3 i Decembris 1570 109 

hizo fiesta de sermones en diuersas lenguas, muchos uersos y 
obras que alli suelen hazer. 

21. Entre los que han hecho demostracion publica en este 
collegio de su aprouechamiento en los estudios, acabado el cur- 
so de philosophia (aunque todos satisficieron cumplidamente), un 
mochacho de 16 anos dio admiracion a muchos cardenales y al- 
gunos embaxadores de principes y otras personas qualificadas 
que se hallaron presentes; porque con tener conclusiones de to- 
das las partes de filosophia, mostro mucha erudicion y resolucion 
en ias disputaciones que con diuersas personas doctas tuuo. Exer- 
citanse los humanistas cada mes en composiciones unos contra 
otros, y danse premios a los que se muestran superiores; y este 
uso que se ha introducido hace que mas uiuamente trabajen por 
yr adelante en sus estudios, etc. 

22. Del seminario lo que ay que afiadir a la del ano passado 
es, que tambien el se ha mudado en otra casa grande y buena, 
por hauersele quitado la que antes tenia alquilada. Hazese alli 
mucha gente docta, como estan alli a la larga, y ya, sin mas de 
ueinte que estudian artes, ay j 1 estudiantes theologos, y comen- 
caran presto a mostrarse en actos de theologia, como se han 
mostrado en los de rllosophia; y senalanse especialmente en las 
lenguas y letras humanas; y esperase que asi en esto como en la 
piedad y en los exercicios ecclesiasticos, saldra rlerdadero semi'- 
nario de ministros idoneos de la sancta yglesia, y en particular 
desta romana. 

23. Sin estas cinco dichas casas ha tomado !a Compania 
este ano en Roma el assumpto del collegio de penitencieros de 
Sant Pedro, que es aora la sexta residencia. Porque no ualiendo 
las razones que al summo pontifice por scripto y de palabra se 
representaron para escusarnos, a los seis de Abril nuestro Padre 
general accepto este peso; que es, de tener alli onze sacerdotes 
de uarias lenguas y naciones que suelen concurrir a Roma. El 
12. ° es el que llaman mayor penitentiero; al presente lo es el 
cardenal Borromeo, y en su lugar (porque el reside en su arc >- 
bispado de Milan) el cardenal Alciato. A los penitentieros uiejos 
hizo S. S. contentar con beneficios o otras prouisiones; y des- IIO POLANCI COMPLEMENTA 

embarazando ellos la casa por todo el mes de Mayo, al principio 
de Junio comencaron a morarla los nuestros, haziendola proueer 
de muebles el cardenal Borromeo para ueinte personas, y de otras 
cosas necessarias; y asi a los nueue de Junio nuestro Padre ge- 
neral presento al papa los nueuos penitentieros para que le besa- 
sen el pie y tomassen su bendicion, y S. S. les hizo una exhor- 
tacion, encomendandoles mucho el ministerio y assumpto que se 
les cometia, por la lmportancia que en el auia de ayudar tantas 
almas, que de todas partes uendrian a ellos por remedio y con- 
suelo spiritual de sus conscientias, como a quienes tendrian lu- 
gar de Xpo. N. S.; y que ios consolasen con toda charidad; mas 
a los que mostrasen hazer poco caso del peccado, los trattasen 
con todo rigor. 

24. Comunmente ha sido este orden del papa bien recebido; 
y aunque el cabildo de Sant Pedro al principio parecia estuuie- 
se algo recatado, despues que han comencado a trattar con los 
nuestros, se muestran contentos, y algunos comienean a ayudar- 
se dellos. Pueden los que alli ha puesto nuestro Padre, confes- 
sar en las lenguas de Espana, Francia, Flandes, Alemana, Polo - 
nia y Esclauonia; y todos en la italiana y latina; y ay quien pue 
de oyr confessiones en cinco lenguas, quien en 8. Han comenca- 
do a hazer su officio de confessar en la yglesia de Sant Pedro, 
compartiendoselfen tal manera, que comunmente ninguno traba- 
ja mas de lo que puede buenamente; y con esto ay recaudo suf- 
ficiente de confessores manana y tarde, aunque los domingos v 
iiestas (y tanto mas los tiempos santos que suele auer mas con- 
curso de penitentes), todos acuden a sus confessionarios; y ha 
creeido tanto la freqiientia de las confessiones, que a los que tie 
nen cargo de administrar el sanctissimo sacramento de la Eucha 
ristia, ha crecido mucho ia occupacion. Y de otra senal se puede 
collegir tambien el augmento: que siendo costumbre de impri- 
mir ciertos testimonios de auerse confessado, que se dan a los 
peregrinos y penitentes que los piden, un agente del penitencie- 
ro mayor hizo imprimir una quantidad, que segun su qiienta auia 
de bastar por todo el ano del 70, y se acabo en dos meses; de 
manera que ha sido menester imprimirlos otras dos uezes hasta Epist. 153. — 3i Decembris 1570 11 1 

aora. El fructo plega a Dios N. S. aya crecido como el concur- 
so; y asi es de esperar, porque la gente que alli acude, suele ser 
muy necessitada, y los penitenciarios procuran hazer io que la 
charidad requiere. Estan, sin ellos, seis otros estudiantes y cinco 
coadiutores; y no pierden tiempo los dichos estudiantes, porque 
sin las lectiones que uienen a oyr a nuestro collegio, tienen en 
la casa de la penitentieria cada semana dos otras de casos de 
conscientia, que hazen dos doctores dellos, y un dia conferen- 
cias, que no menos que la lection se cree ayudaran; y comienca 
a uenir gente de fuera a las lectiones, specialmente de palatinos, 
estando este collegio junto al palacio de Sant Pedro. No se ha 
podido alcancar que no fuesen a la capilla papal los penitentie- 
ros, aunque se procuro harto; pero contentose S. S. que fuesen 
algunos, no obligando a que se hallasen alli todos. La casa se 
ha mucho aderezado; y donde estaua como casa de seglares d 
cada aposento separado, se ha reducido a forma de nuestras ca- 
sas de communidad. Tambien se ha aderezado y ornado la capi- 
lla donde se tiene el Sanctissimo Sacramento, y la libreria; y aun 
en la yglesia de Sant Pedro, uiniendo el papa a uer las sillas de 
la penitentieria, las ha mandado hazer de nueuo, y alargar mas 
el lugar donde estauan, para que se este con mas commodidad 
de confessores y penitentes, y con mas decentia para el officio. 
25. Esto es lo que me occurre dezir destas seis casas de 
Roma; y no me estiendo en dezir en particular de las obras de 
charidad que aqui se han hecho, pues basta dezir que se conti- 
nuan y uan adelante las acostumbradas de otros afios. Solamen- 
te dire que uiniendo a Roma una senora de mucha nobleza y de- 
uocion, de Alemana, para uisitar estos sanctos lugares y reli 
quias, traxo en su familia, entre otras, una doncella de mucho 
tiempo molestada y obsessa por el demonio, esperando que en 
dichos sanctos lugares Dios N. S. la ayudaria; y auiendose pro- 
uado por otros los exorcismos ordinarios que usa la yglesia, final- 
mente fue traida la doncella a los nuestros, y la segunda uez, 
despues de muchas orationes, y de auer dicho missa en la ygle- d Priiis scriptum erat de cartuxos. H2 POLANCI COMPI.EMENTA 

sia de la Rotunda, y applicadole algunas sanctas reliquias, los de- 
monios dieron sefial de no poder mas resistir; y atormentando te- 
rriblemente de la cabeca a los pies la pobre moca, la dexaron 
medio muerta; y leuantandola por los brazos, hallaron en tierra 
cierta cosa enbuelta en un pano, y bien guardada; y tomandola 
se hallo ser lo que mucho se deseaua, que era una obligacion o 
pacto que la moca auia hecho con el demonio el tiempo passado, 
y por los medios dichos se la hizo restituir Dios N. S., y quedo 
ella libre con gran consolacion suya y de otros, y no menor ad- 
miracion, que duro un tiempo el hablarse en Roma desta obra 
del Senor ". 

26. Occupanse algunos nuestros en escreuir ciertas cosas 
utiles al bien uniuersal, y este ano se han acabado algunas. Tam- 
bien S. S. , ordenando a un numero de cardenales para ello de- 
putados, se hiziese diligencia contra los hereticos que han es- 
cripto, y todauia uan escriuiendo, una obra muy perniciosa que 
llaman las Centurias, con que pretienden confirmar la antigiie- 
dad de sus falsos dogmas, se le representaron 18 theologos que 
ayudasen a los dichos cardenales deputados, y entre ellos esco- 
gio tres o quatro de la Compania S. S., y pocos otros 12 . 

27. De las nueuas fundaciones comencadas a poblar este 
ano del 70 en la Compafiia destas partes de Europa, porque no 
escriuieron ellos mesmos, dire dos palabras en general, que son 
ocho; en Espana las quatro dellas, aunque las fabricas no estan 
acabadas, que son Huete, Carauaca, Segura y Oropesa; en Ita- 
lia dos, vna la casa de probacion en Nouelara, en Lombardia, que 
el conde Camillo Goncaga funda, y ya tiene en buenos terminos 
el edificio, y residen algunos de los nuestros alli para hazerle 
acabar a nuestro modo, porque a fundamentis quiso hazer casa 
y yglesia con mucha deuocion el fundador. Otro es el collegio 
de Theramo en el reyno de Napoles. En Sicilia se comenco tam- 11 Agitur de puella Susanna, quam Romam secum attulerat domina Ur- 
sula a Lichtenstein, vidua Georgii Fuggeri. Cf. Braunsberger, op. cit., 
VI, praesertim, pag. 374-376. 

12 Quinam hi fuerint neque hoc loco, neque in Commentariolis dicit 
Polancus. Aliquos enumerat Braunsberger, op. cit., VI, 409, annot. I. Epjst. 153.— 3i Decembris 1570 n3 

bien a etnbiar gente al collegio acceptado en Calatagirona, para 
aderezar las cosas necessarias. En Lituania, que es una prouin- 
cia en lo ultimo del reyno de Polonia, y confina con los tartaros, 
es la metropoli Vilna, ciudad grande y populosa; alli se ha em- 
biado el octauo collegio, aunque de Roma solamente para Vilna 
y Theramo, como arriua se toco, se embiaron los rectores y al- 
gunos pocos otros. Sin estos 8, se han acceptado dos otros, vno 
en Baeca del Andalucia, y otro en e Premislia f , que es una ciu- 
dad de Russia subiecta al rey de Polonia, donde una senora prin- 
cipal y sin hijos 13 ha pedido un collegio, y se le ha concedido; 
pretiende hazer fundacion cumplida para sesenta personas, y edi- 
ficar a fundamentis casa y yglesia. Hase dado orden se uaya a 
tomar la posession, y esperase que Dios N. S. se seruira mucho 
de tal obra, porque ay en aquellas partes gran mezcla de grie- 
gos y armenios, y otras sectas, con los latinos que obedecen a 
esta sancta sede apostolica. 

28. Sin estos, se tracta de otros cinco, con no poco calor de 
los que lo procuran: vno en Malaga, ciudad maritima del reyno 
de Granada: otros dos en el reyno de Napoles, en las ciudades 
de Cosenza y Ciuita de Chiete (que son principales, la una en 
la Calabria y la otra en la prouincia de Abruzo); otro en Putiers 
de Francia ,4 ; otro en Graz, principal en la Stiria, prouincia del 
patrimonio del archiduque de Austria Carlo; mas no ay ultima 
resolucion hasta aora, ni de acceptar, ni de excluir. Hanse bien 
excluido algunos otros, aunque offrecidos de personas de mucho 
respecto, porque no se pueden abrazar tantos assumptos. Dios 
N. S. multiplique ios operarios de su uifla. 

29. De la casa de cathecumenos que tiene uno de los nues- 
tros superintendencia, no ay que dezir sino cosas conformes a los 
otros anos; sino que este ano se han baptizado 13 judios. Y lo « el ms. — f Subobscure exaratum in ms. 13 Vide inferius Commentariola , ad ann. 1570, n. 15. Porro collegium 
conditum ;fuit non Presmiliae, sed Iaroslaviae anno 1574. Cf. Sacchinum, 
p. IV, 1. II, n. 3o, et 1. III, n. 98. 

14 Vide Commentariola, loc. cit., n. 21. 

POI.ANCI COMPLKMENTA.— T. II 8 114 POLANCI COMPLEMENTA 

mesmo digo de Frascata, unida a la casa de probacion de Sancto 
Andres, donde Dios N. S. se ha seruido este ano con continuas 
confessiones en nuestra yglesia, en la prision y en casas de en- 
fermos; con ayudar a bien morir asi los que se auian de justiciar, 
como otros que de su muerte natural murieron; con procurar pa- 
zes, y quitar escandalos entre los de la tierra mesma y con los de 
otra uezina; con hazer exhortationes y doctrina xpiana., congre- 
gando la gente a uezes en la placa con algunas platicas, para ti- 
rarlos despues a la yglesia; con predicar en nuestra 3 r glesia, y a 
uezes en la cathedral; con dar buenos auisos y consejos y ayu- 
das, asi a los particulares como a los praefectos de la justicia 
ecclesiastica y seglar; en manera que de los pocos que alli estan, 
que seran 6 6 siete ordinarios (aunque los extraordinarios son 
hartos mas), se sirue mucho Dios N. S. con los del pueblo, y con 
otras personas de qualidad que suelen por su salud yr a Frasca- 
da desde Roma. Las estantias se han asimesmo mejorado y aug- 
mentado. 

30. El collegio de Tiuoli, aunque passa como miembro des- 
te de Roma, todauia porque en el comunmente ay 14 6 quinze 
personas, tiene mas forma y obras de collegio, asi en lo que toca 
a la disciplina domestica de nuestro instituto, como en las schue- 
las, que ha tenido este ano muy llenas. Y con confessarse cada 
mes los scholares, y cada dia de fiesta despues de visperas oyr 
una lection de la doctrina xpiana., y repetir la ultima de atras; y 
con el cuydado que se tiene de sus costurnbres, y de que crezcan 
en la piedad, sacase dellos no poco fructo; y los padres de algu- 
nos dellos, uiendolos hazer oration a la manana y a la tarde, y 
la deuocion con que cada dia oyen su missa, se marauillan y 
confunden uiendo que ellos no hazen lo que sus hijos en tan 
tierna edad. Del recurrir a los nuestros por consejos, y del cre- 
dito que les dan aeerca de sus contractos, se uienen a euitar mu- 
chos cargos de conscientia y peccados. En lo demas de las con- 
fessiones y del ayudar a bien morir a los que mueren, pobres y 
ricos, de dia y de noche, con buen tiempo y con malo, sin faltar 
a las necessidades de los que los llaman (que son la mayor parte 
de los enfermos), no puede dezirse sino que Dios N. S. mucho Epist. 154. — 3o Decembris 1571 115 

se ha seruido, y el pueblo edificado. Tambien la fabrica de la 
yglesia y de la casa ha ydo adelante, y no poco se ua acomodan- 
do para refrigerio de los que de Roma uan alla a ciertos tiempos 
para conualescer o tomar un poco de reposo de los trabajos de 
Roma. 

Y esto baste destas ocho casas de Roma y eerca della, las 
quales todas se encomiendan mucho en las orationes y sacrifi- 
cios de V. R. y de toda essa prouincia. De Roma ultimo de Di- 
ziembre 1570. 

154 , 

P. JACOBUS XIMENEZ UNIVERSAE SOCIETATI 

ROMA 3o DECEMBRIS 1 57 1 *. 

1-2. Socii Romae degentes. — 3. Mortuorum elogia. -4. Socii extra Urbem 
missi, et in classem contra Turcas. — 5. Missio Patris generalis cum car- 
dinale Alexandrino in Hispaniam, Lusitaniam, Galliam. — 6. P. To- 
letus mittittir in Germaniam et Poloniam cum legato Commendono; 
collegium admittitur in urbe Graecii in Stiria. — 7-9. De dorno profes- 
sorum et de Patre vicario generali. — 10-12, Ministeria spiritualia. — 
13. Preces pro victoria classis christianae. — 14. Plures judaei baptiza- 
ti. — 15. Novi templi aedificatio. — 16-20. Collegii romani progressus. — 
21. Scholastici aliqui disputationibus apud PP. Sancti Dominici et 
Sancti Francisci intersunt. — 22. Studiorum annua instauratio; P. Ga- 
gliardus coram pontifice de parta victoria concionatur. — 2^. Scholasti- 
corum numerus; in quorum utilitatem cursus P. Toleti editur . — 
24. Confessarii examinati et approbati. — 25-26. Socii sacerdotes creati; 
concionatores in aula summi pontificis; coufessarii; missiones ad vicina 
oppida. — 2~]-2Q. Novitii, eortimque institutio. — ^o. De domo tusculana. 
— 31-32. Collegii tiburtini ratio; sbiritualia ministeria; caritas cardi- 
nalis ferrariensis in pauperes; paces initae. — 33-34. Poenitentiariorum 
collegium. — 35. Seminarium clericorum. — 36-3J. Alumnorum colle- 
gii germanici numerus; exercitationes; ingressi in Societatem. 

1. Jhus. Molto Rdo. in Xpo. Padre. Pax Xpi. etc. Di quel- 
io che la bonta di Dio N. S. si e degnata operare in Roma qne- 
st'anno 1571 per Tinstromenti deboli di questa minima Compa- 
gnia, diro con breuita quel tanto che mi parra piu a proposito 1 Ex archetypo in codice Rom. 126 A. et 126 B., 4 ff., 3o4-3o7; in mar- 
gine superiore notati sunt numeri 16-19. Particula hujus epistolae, latine 
reddita edita est in Epist. P. Nadal, III, 814. i 16 POLANCl COMPLEMENTA 

per il desiderio che n'hauranno in coteste parti, accioche ricono- 
scendo tutte le misericordie che su diuina Maesta continuamen 
te ci fa, tanto piCi ci animiamo a lodare et dar gratie al medesi- 
mo dator d'ogni bene et a meglio seruirlo con Taiuto suo nei mi- 
nisterii del nostro instituto. 

2. Et lasciando da parte le cose ordinarie, simili a quelle che 
li altri anni si scriuono, come sono prediche et lettioni, si nella 
chiesa nostra, si in altre di Roma, tanto secolari come di mona- 
sterii di monache, il uisitar le prigioni et spedali, far paci, con- 
fessar' et aiutare a ben morir' gli infermi, aministrar i sacramen- 
ti della confessione e comunione, spetialmente nella casa profes- 
sa, i quali ministerii si sono essercitati colla frequentia e frutto 
solito, o per la diuina gratia maggiore, cominciaro del numero di 
quei che stann'al presente in queste sei habitationi di Roma; i 
quali, come per il catalogo si uedra 2 , sono 337 della Compagnia, 
fra i quali sono 74 sacerdoti, oltre a 13 che stanno a Tiuoli, et 
sei in Frascati; e benche di quelli che si mandarono nel ultimo 
catalogo, alcuni dal Signore sono stati chiamati a meglior vita, 
come speriamo, et altri andati in diuersi missioni, come se dira, 
tuttauia si e supplito et acresciuto il numero, parte con quelli 
che son uenuti di diuerse prouincie, parte con quelli che di nuo- 
uo hanno intrato nella Compagnia. 

3. Quelli che in Roma sono morti quest'anno arriuano a 
sette; i nomi de' quali si dirano qui accioche essendosi per auen- 
tura mancato ad alcuno di loro de' soliti suffragii, hora si faccia- 
no. II primo fu il fratello Antonio Visconti nel collegio romano, 
scholaro di theologia molt'essemplare in ogni sorte di virtu. II se- 
condo il P. Battista Pezzanno, procuratore della easa professa, 
c'hauea fatto quell officio press J a uenti anni, con edification 
grande, et era molto stimato da' romani, si per la uirtu sua et 
.buon modo che hauea di conuersar', come per la molta eta, che 
passaua gia settanta anni. II 3. fu il P. Tarquino Rinaldi, roma- 
no, nella medessima casa professa, sendo uehuto a curarsi qua 2 Catalogi de quibus hic et inferius mentio fit desunt in nostris exem- 
plis, neque eis uti potuimus. Epist. 154.— 3o Decembnis 1571 117 

sin dal collegio de Teramo, doue aminalo essendo rettore. Fu la 
sua infirmita molto longa et egli con gran pacientia la passo con- 
formandosi con la diuina uolonta. II 4. , il fratello Arnoldo Be- 
mio, fiamengho, che udiua theologia, di buona habilita. II 5. fu 
il P. Francesco Emerulo, poenitentiero et ministro del collegio 
della penitencieria de St. Pedro; il quale doppo un grande et 
accesso desiderio di molti anni di andar a patir nellTndia per 
amor del Signore, et zelo deiranime, piacque a sua diuina Mae- 
sta chiamarlo in Roma per darli il premio di questo suo santo 
zelo; et come la vita era stata di buon religioso, di gran diuotio- 
ne, mansuetudine et edificatione, cosi fu la sua morte con molta 
quiete et consolation d'animo, lasciando grande essempio di se 
nella Compagnia. II sexto, il P. Carlo Vrsino, soggeto di rare 
qualita et grande espettatione, tanto in letere quanto nelli altri 
ministerii della Compagnia; il quale mentre che andaua facendo 
atti publici per riceuer il grado di dottorato in theologia, piacque 
al Signore, in spatio di puochi giorni, trasferirlo a se per dar- 
glielo in cielo conforme alle sue virtu. 7. , il fratello Giovanni 
Battista, saboiano, il quale con il curso della philosophia fini in- 
sieme quello della vita presente; giacque otti messi nel letto con 
enfiagioni de piedi et genocchi et con sciatiche a , di maniera b che 
senza aiuto non si poteua muouer di un luogo a un altro; et in 
tutto il tempo della sua infirmita fu un raro et ammirabile essem- 
pio di pacientia, si come nel tempo della sanita fu sempre uno 
specchio d'obedientia; et fra tanti dolori come patiua et retnedii 
asperi che molte uolte se gli applicauanno con ferri infuocati, non 
solamente non fu mai udito mandar fuori pur una uoce di lamen- 
to o far gesto di sentimento simile, ma ancora di continuo con 
faccia alegra et ridente mostraua la gran consolatione che inte- 
riormente sentiua. L'occupationi et tratenimento suo era parlar 
di cose deuote, o farsi legger alcun libro spirituale, o dimandar 
qualche cosa delle prediche et essortationi che si faccieuano. 
Daua finalmente a tutii quelli che lo visitauano, contento et 
edifficatione la gran charita et amore con che rispondeua, e a Ita videtitr legendnm. — b di maniera di manera ms. I[8 POLANCI COMPLEMENTA 

ralesreza che mostraua con tutti. Sendoli dimandato che cosa 
gli daua piu noia nella sua infirmita, rispose il non potter far ora- 
tione quanto haurebbe uoluto, per la frequentia de dolori, agion- 
gendo con molte lagrime che desideraua due gracie da nostro 
Signore, cioe gran contritione et un'ardente carita. Giunto al 
fini de' giorni suoi, il di inanzi al transito dimando 1'Estrema Un- 
tione, essendosi prima communicato, et cosi passo al Creator suo 
con quiete et consolatione grande. 

4. Quelli che si sono mandati fuori di Roma quesfanno per 
rinforzare i collegii gia fundati sono sesanta, come si uedra per 
la lista. Dodeci in Francia; undeci in Alemagna et Polonia; il re- 
sto nella prouincie d'Italia et Sicilia; alcuni di loro per rettori; 
altri per predicatori et lettori; il remanenti scholari et coadiuto- 
ri. Fra questi furono quatro della lingua spagnola, due sacerdoti 
et due scolari, dimandati da sua santita; et in p^rticolare uolle 
che fusse uno di essi il P. Dr. Rodriguez. Ouesti andorno nella 
armata xpiana. 3 per aiutare le gente delle galere di Spagna; et 
si diedi ordine che di Sicilia mandasero altri due della medessi- 
ma lingua, et di Uenetia un altro Padre italiano con un compa- 
gno. Di tutti fu datta la cura al detto P. Rodriguez, il quale il 
signore Don Gioan d'Austria meno nella sua galera. Fecessi 
molto frutto, col fauor diuino, in quella impresa, tanto con i per- 
sonaggi principali, come con altri cauaglieri et soldati, nelle con- 
fessioni, communioni, prediche et conuersationi, et specialmen 
te al tempo che si haueua a dar la battaglia, con animargli et 
metter loro inanzi la fede et 1'honore di Giesu Xpo., la difessa 
et essaltatione di suo sanctissimo nome et di sua sancta chiesa, 
per la quale combateuano. 

5. Oltre le dette missioni mando anchora sua santita nostro 
Padre generale con 1'Illmo. cardinale Alessandrino, legato ai re 
di Spagna, Portugalo et Francia, et sua paternita meno seco il 
P. Mtro. Polanco, il P. Gasparo Fernandez c , il P. Giovanni Fer- c Sic, pro Hernandez. 3 Cf. Epist. P. Nadal, III, 652-654; et Sacchinum, op. cit., p. III, 
1. VII, nn. 15, 39-41. Epist. 154,— 3o Deckmbris 1571 119 

nandez, i fratelli Marco et Diego, accio 1'aiutassero nei negotii, 
specialmente della Compagnia, et il P. Mtro. Miron per uisitare 
alcune prouincie di Spagna. Speriamo nel Signore che restara 
molto seruito in questa missione. L/ordine datto nel gouerno la- 
sciando per vicario il P. Mtro. Natale, et le grande occupatio- 
ni che hebbe sua paternita nel partire, trouandosi alhora qui i 
Padri procuratori venuti alla congregatione, i stessi procuratori 
l'harano refferito. Ottene da sua santita, prima di partire, una 
dichiaratione che la Compagnia sia numerata tra Tordine men 
dicanti, et una piena conunicatione de'preuilegii loro, et spiri- 
tuali et temporali. 

6. Apresso fu mandato da S. Sta. il P. Dr. Toledo con l'car- 
dinale Commendone, legato al imperatore et dil re di Polonia; 
succedendoli il Padre dottore Emanuele Saa nelle prediche di 
palazzo inanzi S. Sta., cardinali , prelati et altre molte persone 
di qualita, da quali e udito con molta sodisfattione. Et benche 
quasi tutte le dette missioni, come si uedra nel catalogo, si siano 
fatte a collegii di gia fondati, come si e detto, et con tal intento 
si ua stringendo la mano quanto e possibile in accettar collegi di 
nuouo, tuttauia non si e potutto recusar uno che 1'arciducha Car- 
lo, fratello del imperatore, ha dimandato che si accetassi in una 
citta sua di Stiria, chiamata Graz, si per la qualita della persona, 
et instanza grande che ha fatto, come per 1'stremo bisogno di 
quella prouincia et citta, doue li heretici hanno fatto il suo nido 
de studi et di mala dottrina. Ha offerito Tarchiduca per principio 
di fundatione due milla fiorini d'intrata, la stanza, mobili etc; et 
ha promesso dar piu col tempo. Vi si troua al presente il prouin- 
ciale d'Austria * dando ordine a tutte le cose necessarie, accio- 
chc subito uadano operarii a lauorar in quel campo deserto et 
pieno di spine. 

7. Hora diro in particolare qualche cosa di ciascheduna di 
queste sei habitationi de Roma con le due di Tiuoli et di Frasca- 
ti vicini, poiche deiraltra di questa prouincia si scriuira da 
per se. P. Laurentius Magius. Sacchinus, loc. cit., n. 54, 120 POLANCI COMPLEMENTA 

8. Nella casa professa, come per il indice si uedra, si tro- 
uiamo al presente 90 persone, fra coadiutori temporali et altri 
quindeci muratori che attendono alla fabrica della chiesa, quin- 
deci nouitii et un fratello che aiuta al loro mastro; et se bene 
con la frequentia di chi ua et uiene, suol cresciere et scemar el 
numero, nondimeno per la maggior parte si conserua questo, 
mantenendosi di limosine, le quale, non solamente non sono 
mancate, come si poteua pensar, con la partita di nostro Padre 
generale, ma piu presto, per la diuina gratia, sono acresciute, 
supplendo Christo N. S. con la sua paterna prouidenza al man - 
camento che con la absentia di nostro Padre poteuamo sen- 
tire. 

9. Al Padre vicario in questa sua eta 5 da nostro Signore 
forze et vigore, et cosi Fha mostrato con occuparsi nei negotii 
e nel gouerno; tanto che bisogno che nostro Padre li scriuesse 
che andase pian piano. Ben e vero che nel principio per spedir 
presto la maggior parte de' procuratori che nostro Padre 1'haue- 
ua lasciato rimessi, non dar.do luogo a sua paternita la partita di 
potterli ispedir esso, fu necessario affaticarsi straordinariamente. 
Ha procurato sua reuerentia di conseruar le cose in quello stato 
che nostro Padre le lascio, con molti buoni ordini et auisi che 
sua paternita, partendo, gli diede; et cosi con l'fauor diuino ua 
molto bene ogni cosa, non solamente in Roma et Italia, ma in 
tutte le altre prouintie di Frantia et di Germania. Gloria sia di 
tutto alla diuina Maesta. 

10. La frequenza delle confessioni et communioni ua in 
aumento in questa chiesa con la diuina gratia. II giorno di Nata- 
le ui si communicorono piu di mille persone, et in quella del col- 
legio piu di quatro cento; il qual numero tanto piu si ha da sti- 
mare quanto e piu introducta questa sancta usanza in molte altre 
chiese di Roma. 

11. Per mezzo de nostri ministerii, et specialmente delle 
confessioni, si sono cauate molte persone de graui peccati, et le Sexagesimum quartum aetatis annura egressus fuerat. Cf. Epiat. 
P. Nadcil, I, vi. Epist. 154. -3o Decembris 1571 121 

fameo-lie de alcuni hanno megliorato la uita. Molti si sono con- 
fessati generalmente; il che si troua per experienza esser molte 
uolte necessario et sempre di gran giouamento. Altri, lasciando 
il concubinato di molti anni, si sonno redotti alla frequentia di 
sacramenti. Sono intrati in religione molti, si huomini come 
donne; et nelln Compagnia alcuni buoni soggeti. Vn doctor rico, 
hauendo per molti messi frequentati i sacramenti nella chiesa no- 
stra, si risuolue d'intrare nella Certosa, dando a' poueri cio che 
haueua. Vn'altra persona principale che cinque o sei mesi era 
stata con sua moglie in gran discordia, onde eran socesse in 
quella casa grandi mali, eonfessandosi con uno de' nostri he.bbe 
tanta conpuntione che ritorno dipoi insieme con la moglie, et 
ambedoi si confessarono con sancta risolutione di far questo bene 
spesso. Vna persona uolendo per certi suoi trauagli amazzarsi, 
et hauendo gia apparechiato el veleno, determino confessarsi 
prima; et cos\, con la diuina gratia, si aiuto et fu liberata de fine 
si miserabile. Vn altro, che per certo suspetto, uoleua amazzar 
la moglie, fu leuato de si mala intentione. 

12. Sonnosi anchora fatte restitutioni di buona summa di 
denari. Fannosi ordinariamente molte elemosine cosi a luogi pii 
come a persone particolari con Praccomandar queste buone ope- 
re nelle lettioni et prediche si nella nostra chiesa come in un J al- 
tra molto principale, doue predica un Padre della Compagnia con 
gran concurso et accettatione. Altre limosine si son fatte ancora 
di restituttioni incerte et comutatione de uoti, etc. 

13. Della oration continua che S. Sta. ordino che si faces- 
se in Roma in tutte le religioni et chiese per l'armata xpiana. (di 
manera che tutto il tempo di che ella si rauno in Mesina, sin tan- 
to che si hebbe nuoua del ritorno con la victoria, perpetuamente 
concorreuano per ciascheduna hora tre o quatro monasterii a 
fare oratione) toccarono a questa casa due hore ogni giorno, et 
a quella di Sancto Andrea altre due, et una ora per una a le altre 
quatro habitationi, senza quello che ciascheduno offeri del suo al 
superiore per 1'isteso fine; et benche fu conceduto molto poco ri- 
spetto a quello che si offeriua, tuttauia ci furono molte messe, 
orationi, digiuni, discipline, etc, et procuriamo tutti quest'anno 122 POLANCI COMPLEMENTA 

d'aparechiarci con la gratia del Signore a piu gran cose , molto 
confidati in sua infinita bonta che portara inanzi i benefitii gran- 
di che ha cominciato a fare alla sua santa chiesa. 

14. Va seguitando come fin qui ha fatto, per ordine di sua 
santita un Padre di questa casa nella sopraintendenza di quella 
di chatecumini; si ne sono battizzati quest'anno otto o dieci; et al- 
tri stanno disposti per il medessimo. Vanno alle nostre schole 
buon numero di loro, di buon ingegno et espettatione. 

15. La fabrica della nostra chiesa e cresciuto molto molto 
dal principio della state in qua, essendosi inalzate le tre altre ca- 
pelle correspondenti alle tre che 1'anno passato si fecero, coperte 
insieme con le sue uuolte, et fabricatoui sopra, di modo che quella 
parte della fabrica ua hormai piu in alto che Paltra. La facciata 
si ua facendo, con grandi artificio, di pietra molto ben lauorata, 
et arriua da un lato quasi tanto alto come la istesa fabrica, con 
la buona diligenza et cura che si e hauuta, et con la continua fa- 
tica de' fratelli muratori, et t^mpo buono che Dio N. S. ha dato 
quesfanno. 

16. In collegio romano sono 134 della Compagnia; 22 di loro 
sacerdoti; et in tutte le faccolta sono 20 mastri, et circa 80, o 90 
studenti; il resto coadiutori temporali. Al principio del anno li 
uisito nostro Signore con molte et molto graui infirmita; dipoi si 
digno resanarli. Nello spirituale e cosa di ringratiare sua diuina 
Magesta uedere il gran desiderio che in tutti comunmente si co- 
gnosce di andare inanzi in ogni maniera di uirtu, di che da chia- 
ro testimonio la gran pace che in tutti regna, la unione delli ani- 
mi tra se et con superiori, la promptezza della obedientia et pe- 
nitentia, la frequentia delle mortificationi et diuotioni; al che aiu 
ta primieramente la gratia di nostro Signore et 1'amore et protet- 
tione che tiene di suoi serui, et particolarmente di questo colle- 
gio; poi ancora 1'essempio che in ogni sorte de virtu danno i 
mastri et Padri piii antichi. Di tutto sia gloria al autore di tutto 
bene. 

17. Le renouationi de' uoti si sonno fatto quesfanno secon- 
do il solito, precedendo gran feruore et frequentia de mortifica- 
tioni, molto piu che non si e ueduto in alcuni anni a dietro, et Epist. 154.— 3o Decembris 1571 1^3 

mostre di desiderii della perfettione. Nella prima rinouatione, che 
fu il di della Circuncisione, facendosi una esortatione della po- 
uerta, et ponendosi un essempio di quella del nostro B. P. Igna- 
tio, accese nostro Signore tanto desiderii di questa virtu ne' fra- 
telli, che finita Tessortatione, incominciorno a portare a le came- 
re de' superiori tutte le cose alle quali potteuanno hauere alcuna 
affettione; il che fecero tutti spogliandosi li scritti et reliquie et 
agnus Dei, stucci, imagini, libretti, etc. 

18. Nel tempo della uacanze si essercitarono tutti in diuer- 
si manieri di mortificationi et diuotioni, secondo l'usanza della 
Compagnia, come in fare essercitii spirituali, seruire nelli speda- 
li, andare in peregrinatione , seruire ne offitii bassi oltre altre 
molte sorti di penitenze et aiuti spirituali , che secondo la deuo- 
tione di ogniuno si concedeuano. 

19. Nel detto collegio si fece la congregatione prouinciale 
al principio di Maggio, doue furono 31 Padri tra rettori et pro- 
fessi, et in dieci giorni fu conchiusa, restando eletto in quella 
per procuratore il P. Mtro. Polanco. 

20. Quanto alli studii, al principio della state passata inco- 
minciorono quelli del ultimo corso del arti a fare atti publici nel- 
la chiesa dei collegio. Saranno stati de' nostri sino a 12, senza al- 
cuni altri theologhi. Diedesi ancora il grado dei dottorato a doi, 
precedendo molti atti publici, con molto rigore et sodisfattione. 
Le lettioni che si legono quesfanno si uedrano dal cathalogo che 
sara con questa. 

21. Facendosi in Roma questa state capitolo generale de' 
Padri di St. Dominico et di St. Francesco, andauano alcuni di 
nostri chiamati ad argumentare; et certi scolari nostri theologi 
giouani diedero tanta mostra di dottrina et edificatione, che non 
solamente restauano marauigliati i cardinali et altri circunstanti, 
ma quelli Padri stessi mostrauanno grandissimo amore et sodis- 
fattione della loro dottrina et modestia, et quelli che restauano 
da difendere, li inuitauano con straordinaria instantia che andas- 
sero ad argomentare alle loro conclusioni. 

22. La rinouatione di studii si fece alli 8 di Ottobre con 
molta sodisfattione et gran corcorso de scholari forastieri, prece- 124 POLA.NCI COMPLKMENTA dendo il di inanzi una oration latina nella chiesa del collegio, con 
alcuni uersi al solito. Vna altra oratione o predica in latino uolle 
S. Sta. che facesse uno de' nostri 6 in presenza sua et di tutti i 
cardinali nella capella sopra la vittoria che Dio N. S. diede con- 
tra il turco, et fu udita con gran sodisfattione. 

23. Si e incominciato quest'anno a stampare il corso del 
P. Toledo per leuar a 1 studenti la fatica de scriuere. Si spera che 
con questo mezzo si dara facilita ai mastri et discepoli, et sara 
di non poco giouamento alli studii. II numero di scholari fora- 
stieri di tutte le schole, senza i nostri, passa 800, cioe: 70 theo- 
logi, 45 mctaphisici, 44 phisici, 90 logici, 42 rhetorici, 104 hu- 
manisti, et in ogniuna delle altre cinque clasi infiriori saranno 
d'ottanta insino a 90. il numero de nostri scholari di questi habi- 
tationi di Roma arriua a 118; de' quali 52 sono theologi; 15 meta- 
phisici, 16 phisici, 17 logici, 8 rethorici, 10 humanisti. Gli stu- 
dii vanno questo anno con molto gran feruore essendosi comin- 
ciato metter in pratica un nuouo ordine dato da nostro Padre 
eenerale con asfiunta di molti essercitii di lettere si publici come 
priuati. 

24. Hauendo S. Sta. dato un ordine la quaressima passata 
che i confessori di tutte le relligioni fussero essaminati in pre- 
senza del cardenale suo vicario, elegendo per questo tre essami- 
natori, vno de' quali era della Compagnia, furono presentati al- 
1'essame (senza 30, o piu ordinarii confessori di Roma, che gia per 
1'addietro erano stati aprouati dal medessimo vicario), altri 24 
sacerdoti de' nostri, coi quali benche se usase gran rigore accio- 
che nissuno si potessi lamentare, furono tutti aprouati con mol- 
ta sodisfattione. Oltra queste sono state in diuerse uolte essami- 
nati et approuati molti altri de' nostri, di modo che li cardinali 
vicario et vicepenitentiero maggior' si marauigliauano, dicendo 
che non sapeuano donde cauase tanti confessori la Compagnia; 
et cosl nella settimana santa et altre feste principali ricorrono a 
quella per confessori per alcune parrochie segnalate. Di tutto 
douemmo lodar ij Signore riconoscendo della sua liberal mano P. Achilies Gagliardi. Sacchinus, loc. cit., n. 43. Epist. 154. — 3o Decembris 1571 125 

cio che e di biiono fra noi, et conosciendosi tanto maggiormente 
obligati ad affaticarci per il suo diuino amore et seruitio quanto 
maaf2.iori doni riceuemo da lui. 

25. Sonosi ordinati da messa quest'anno 16; et altri si sono 
fatto diaconi. Ordino sua santita che si pigliasi anchora 1'asumto 
de predicare nel coro di Santo Pietro^lli canonici, senza due al- 
tre prediche che si faceano in palazzo, una che e ordinaria al 
Papa et alli cardinali, come si e detto, et Taltra alla sua fame- 
glia. Di piu uolle alla settimana sancta che al numero delli 11 
penitentieri della Compagnia, altri 7 si aggiungesero pure d'i 
nostri; et parimente le altre feste principali del ann^ si da loro 
aiuto. 

26. A ministerii spirituali, oltra quanto in comune si disse al 
principio, si sono mandati fuori di Roma alcuni a predicare et 
confessare, et altri per alcuni vescouati vicini ad instanza de' 
vescoui. 

27. Nella casa di probatione di Santo Andrea si sono rice- 
uuti quesfanno 44 nouitii, et fra essi 4 sacerdoti; due di quali 
hannc udito filosophia et theologia. Nelli altri sono due dottori 
di leggi ecclesiastici, due philosophi di tutto il curso, il resto lo- 
gici, rethorici, et humanisti, oltra a 14 che sono per coadiutori. 
Sono di diuersi nationi, portuguesi, spagnoli, gasconi, borgon- 
noni, francesi, fiamenchi, sassoni, tedeschi, poloni et italiani. 
Continuomente si sono essercitati in mortiricationi, si domesti- 
che steriori, portando vestimenti stracciati, riceuendo capelii, 
discipline, cilicii, orationi; et interiori neila resignatione delle 
sue uoionta et iuditii alla santa obedientia, mostrando viui desi- 
derii di seguire la perfettione, come publiche, seruendo alli ho- 
spedali et domandando elemosina, etc. Si e tenuto con essi ]'ordi- 
ne della probatione in farsi lettioni, conferenze ordinarie et la 
doctrina xpiana. 

28. Piacque a nostro Signor per maggior probatione visitar- 
li particolarmente ia state passate, amalandosi quasi 30 tra nouitii 
e antichi, non con poco merito di quelli che erano sani, per la 
gran charita con che sirueuano agli infermi; et benche alcuni 
arriuassero aH'estremo della vita, piacque a N. Signore che non 126 POLANCI COMPLEMENTA 

morise nessuno. Sono in tutti quelli che iui dimorano 38, cioe 
nouitii 28, et antichi 10; li sacerdoti sono 6. 

29. Fra l'anno molte uolte si ritirano alcuni delli antichi al 
nouitiato per rinouare lo spirito, facendo gli essercitii, et occu- 
pandosi come nouitii con suo profito et edificatione delli altri. 
Alcune delle uocationi di questi che si sono riceuuti sono state 
notabili; et particolarmente quelli delli doi dottori, et un'altra di 
uno che potendo hauer un vescouato, uole piu presto intrare 
nella Compagnia mosso dal essempio d'un altro de' nostri. 

30. In Frascati, che e anesso a St. Andrea, duodici miglia 
fuor di Roma, stano 6; 2 Padri et 4 fratelli che si essercitano in 
insegnare la dottrina xpiana., predicare, confessare et far pace, 
si in quella t[e]rra come in altri vicine. 

3L II collegio di Tiuoli, benche non e anesso ad altri, tut- 
tauia si pone tra le habitationi di Roma, per esser uicino come 
Frascati. Vi habitano 13: 3 sacerdoti, 3 mastri di gramatica et 
7 coadiutori temporali, de' quali 3 sono muratori, gli altri si oc- 
cupano in cose di casa. Iui si essercitano li nostri miiristerii de 
confessare et predicare le domineche et feste, etc.,con giouamen- 
to delle anime per la diuina gratia. L'state passata uolendo il 
cardinale di Ferrara 7 , perpetuo gouernatore di quella citta, soc- 
correre a gran multitudine di poueri et infermi che ui erano, fece 
elettione del rettore di quel collegio, dandoli carico di visitare le 
case di poueri et infermi, con informarsi delle necesita che haue- 
uano, ordinando al suo maggiordomo che loro prouedessi con- 
forme alla relatione che li fusse data dal detto Padre, et cosi fu- 
rono aggiutati parecchi. Fece instantia il medesimo cardinale per 
hauer un predicatorc di nostri di Roma, et vi predico questa 
state, legendo ancora casi di conscientia due uolte la settimana 
con molta sodisfattione. Alle prediche si trouaua sempre il car- 
dinale, alle lettione un arceuescouo et un vescouo con altri dot- 
tori et gentilhomini cortegiani, et non senza fruto, gloria ai Si- 
gnore. Sono chiamati a confessare et aiutare a bene morire gli in- 
fermi. Sonosi fatte paci importanti, et fu notabile quella de un Hippolytus Estensis. Epist. 154. — 3o Decembris 1571 127 

giouane molto ostinato, il quale per spatio di sei messi di e notte 
andaua cercando il nemico da cui era stato ferito, con desiderio 
di vendicarsi. Ma preuenuto da nostro Signore con una infirmi 
ta, et yisitandolo un Padre de' nostri, con essortarlo a perdona 
re, non ui era remedio, et pro[pone]ndoli li grandi giudicii di Dio. 
et la justicia et li castighi che da agli osstinati nel peccato, rispos- 
se: pregate d Dio per me; et dicendoli il Padre che uoleua il gior- 
no seguente pregare nostro Signore nella messa , che se douea 
esser per bene, gli desse la sanita, se non lo facese star 6, o 7 
messi a letto sinche riconoscesse il suo peccato : questo non fatte 
uoi, disse egli, ma ritornate domenica et aFhora si risolueremo. 
II che dicea per toglierselo dinanzi, con animo di leuarsi prima 
di letto et fugire la molestia che il Padre gli daua. Occorse che 
il giorno seguente. sentendo Finfermo sonar la campana della 
nostra chiessa, fu asalito d'una febre gagliarda con dolori grandi 
et comincio a gridare: miraeolo, miracolo, quel Padre ha fatto 
oratione per me; chiamatelo, chiamatelo che mi uoglio confes- 
sare et dar perdono et la pace; et cosi fece, dimandando che 
poiche era assente Faltro giouane che gii hauea offeso, il quale 
chiamaua spesse uolte per nome, uenisse almeno il padre di quel- 
lo ad acompagnare il Sanctissimo Sacramento, et cosi fu et si 
fece la pace a gloria del Signore. 

32. Vn cortegiano spagnolo che mori in Roma, lascio una 
casa che hauea in Tiuoli a quel collegio, che uale 1.500 scudi. 

33. Vengo al collegio della penitentieria di Sto . Pietro , 
doue habitano 19 della Compagnia: 10 Padre, 4 scolari et 5 coa 
diutori temporali. Li Padre douerebono essere II penitentieri 
per 1'ordinario, perche il duodecimo e il cardinale poenitentiero 
maggiore, ma si aspetta uno della lingua fiamengha in luo- 
go del P. Emerulo. II numero delle confessione et comunioni in 
S. Pietro ua senpre crescendo, senza un buon numero de schia- 
ui liberati delli mani de turchi, che la sono uenuti a confes- 
sarsi. 

34. Due uolte la settimana si leggono casi di conscientia d pregante ms. I2 8 PoLANCl COMPLEMENTA 

a' nostri et a' forastieri che uengono specialmente di palazo del 
papa. Si fanno quasi ogni di conferenze di casi; uengono a do- 
mandar consiglio molti, di cose tocanti a conscientia, si di Roma, 
come di fuori, et in quel luogo si da molta edifficatione et sodis- 
fattione con la diuina gratia; et sua santita specialmente ha gran 
concetto della virtu et lettere di quelli che iui sono. 

35. Nel seminario habbitano 22 de' nostri; 5 Padri, 14 sco- 
lari et 3 coadiutori. Li studenti che si aleuano a spesse del semi- 
nario sono 48; et oltra questi ui sono 19 conuittori; 7 sono theo- 
logi, 7 metafisici, 3 phisici, 13 logici, 8 rhetorici, 8 humanisti, 
et 23 gramatici. Di piu ui sono 10 huomini di seruitio salariati, 
de maniera che tutti arriuano al numero di 98; sono studiosi et 
diligenti, fanno molto speso discipline publiche et secrete, esser- 
citii spirituali, digiuni, et uanno a seruire agli hospedali, canta- 
no il vespero in questa nostra chiesa in musica ogni domenica. 
et le feste principali ancora la messa. Ha cominciato sua santita 
a prouedere ad alcuni di loro di beneficii. 

36. II collegio germanico e maggior machina, percioche 
passano 270 persone, et benche sin hora s'era procurato che 
fussero molto meno, e tanta Pinstanza che fanno caroUnali et al- 
tre persone di rispetto accioche si riceuanno suoi parenti, che 
non solamente non si e potutto sminuire il numero, ma e stato 
forza e acrescerlo; 34 sono della Compagnia, 7 Padri et 20 scola- 
ri, de' quali 6 sono repetitori, 14 prefetti di camare, et di piu 7 
coadiutori temporali. Li tedeschi, li quali per esser eccl[es]iastici 
si mantengono di limosine del papa et cardinali, sono 25, ai 
quali sua santita ha ordinato f che si uadano dando beneficii di 
quelU che uacano in Germania. Li seruitori salariati sono 20, H 
conuittori 200; et fra questi sono 20 theologi, 15 metap[hisici], 
11 fisici, 36 logici, 9 rhetorici, 36 humanisti. Nella prima clase 
de grammatici g , 38; nella 2. a , 26; nella 3. a , 19; nella 4. a , 18. 
Molto maggiore sarebbe il numero, se piu luogo ui fusse, quan- 
tunque l'habitatione sia molto grande et principale. V'e molto 
buona giouentu di tutte le nationi, nobili et di rari ingegni. Si e farza ms. — f ordinati ms. — g gramicati ms. Epist. 154. — 3o Decembris 1571 129 

sono fatti quesfanni sei atti publici nel detto collegio; doi di 
theologia, et 4 di filosophia, uenendoui cardinali et altri prelati 
et dottori, con grande sodisfattione; et un cardinale diceua ma- 
rauigliarsi uedendo che la dottrina che anticamente non poteua- 
no acquistare homini di molta eta, hora si trouaua nelli giouani 
tanto copiosa et con tanta lode. Molte uuolte tra l'anno si recita- 
no orationi latine et greche, et si danno premii a quelli del colle- 
gio, si come ancora per liberalita del cardinale di Trento 8 vni- 
uersalmente si diedero a tutte le schole irffiriori del collesio 
romano, incominciando dalla rethorica, queste feste di Natale 
in una gran sala del istesso collegio germanico, precedendo 
un'egloga ' di pastori al presepio del Signore, et un dialogo ac- 
comodato alli premn. Vi furono presenti molte persone principali, 
cardinali et ambasciatori. Si usa grande diligenza nelle repetitio- 
ne quotidiane et dispute dotnestiche d'ogni settimana. II profito 
spirituale si uede che ua in augmento per la gracia del Signore, 
percioche essendo il numero piu grande che mai, non e stato da 
gran tempo in qua il collegio piu pacifico et piu quieto che hora: 
si confessano ogni settimana li piu eletti, che saranno quasi la 
mita, per regole che essi medessimi s'hanno posto di questo et di 
altri essercitii et raggionamenti spirituali che fra se fanno le fe- 
ste, senza detrimento de suoi studii, diuisi in quatro congrega- 
tioni; vna e solamente de tedeschi che si mantengono di limosi- 
na; et 3 dell'altri nationi, vna di maggiori, Taltra di mezzani et 
la 3. a di minori. Ouasi tutti gli altri si confessano ogni 15 gior- 
ni di loro uolonta, et nesuno manca di confessarsi ogni messe, 
conforme alla regola del colle^io. 

37. Ne sono intrati quesfanno sei nella Compagnia, soggeti 
di rare qualita. Molti altri desiderano di far l'istesso, ma per buo- 
ni rispetti si differisse. Vi sono alcuni tanto segnalati nella diuo- 
tione et pieta, che e da ringratiare molto la bonta infing:a del Si- 
gnore che tanto copiosamente si comunica a gioueneti di eta si eglora ms. Christophorus Madrutius. 

POLANCI COMPLEMENTA.— T. II l3o POLANCI COMPLEMENTA 

tenera. Sua diuina Maesta ci dia a tutti abundante gracia per 
compire perfettamente la sua santissima uolonta. 

Nelli santi sacrificii et orationi di V. R. et di tutta cotesta 
prouincia futti molto ci raccomandiamo. Di Roma a di 30 di De- 
cembre, intrando 1'anno 1572. 

Per commissione del R. P. vicario. De V. R. seruo in Xpo., 

DlEGO XlMENEZ. 

155 

POLANCUS PATRI HIERONYMO NATALI 

SANCTO MICHAELE l6 MARTll I572 *. 

1-2. De itinere Patris generalis Romam versus; qainain ei obviam venire 
possint. — 3. Epistolae amissae. — 4. Polanci valetudo. — 5. Difficultates 
ad agendum cnm duce et dacissa Sabaudiae. — 6. Quae scripsit P. Tri- 
gosus Patri generali displicuerunt; de P. Gurrea. — j-8. Salutationes; 
litterae aliis tradendae. — 9. Post scriptum: de valetudine Patris gene- 
ralis. 

1. Jhus. Muy Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi. , etc. Las le- 
tras de V. R. de 25 del passado fueron recebidas en Chiamberi, 
de donde se.partio nuestro Padre con poca salud; y llegados a 
San Joan de Moriana, onze leguas mas aca, apretole un fluxo 
que traia, y debilitole, y asi se determino de quedar alli y curar- 
se del. Llegamos alli a los n, y oy 16 nos partimos, con estar 
ya muy mejorado nuestro Padre; y hemos andado solas dos le- 
guas trayendo el medico de alli, que nos acompanara, creo, has- 
ta el Monsenis a , y todauia se ua curando; no ha tenido quasi nada 
de fiebre, Dios loado, y essa era acidental, quando uenia. A los 
21 pensamos llegar a Turin, y yr por agua hasta Ferrara, o cer- 
ca de Rauena, y tener los ultimos dias de la semana santa y la 
pascua en Loreto, y ser en Roma para la octaua, si la salud de 
nuestro Padre diere lugar 2 . a Sic hoc loco et infra, pro Montcenis. 1 Ex archetypo a Polanco subscripto in codice Epist. Italiae 1^2-l^j^, 
2 {{., nn. 200 et 202, prius 291, 292. Postscriptum Joannis Fernandez agglu- 
tinatum est folio 202, signaturque n. 201. 

2 Deo sic constituente, in Urbem non potuerunt pervenire, Pater gene- Epjst. 155.-16 Martii 1572 r3i 

2. De la uenida de V. R. hasta Loreto, holgara nuestro Pa- 
dre, si no fuera por parecerle inconueniente que Roma quedase 
sin vicario. Si querr& V. R. salir hasta Castilnouo, lo podra ha- 
zer; y tambien embiar al P. Luis de Mendoca hasta Loreto. 

3. Pesame se ayan perdido letras nuestras de Diziembre y 
Enero, y creo deuia de auer para muchosotros; pero masincon- 
ueniente es la perdida del correo, si es uerdadera: Dios N. S. le 
aya auido misericordia. 

4. Yo por gracia de Dios estoy conualecido, aunque en 
principio de la conualescencia fue menester partir de Bles 3 , y 
con un ojo harto mal dispuesto, que deuio de ser effecto de la 
fiebre; pero con hauer caminado onze dias por las nieues hasta 
Lion, y en quaresma, me ha hecho Dios N. S. merced de cobrar 
presto las fuerzas. Asi le plega que nuestro Padre las cobre 
presto, ayudando las orationes de essa casa, collegio y Santo 
Andres, etc. 

5. Holgo nuestro Padre de recebir la instruction del officio 
que auia de hazer conforme al breue que ya auia recebido 4 , pero 
tengo temor que no se podra hazer nada, porque nos han dicho 
que como llego el Illmo. legado 3 a Turin por la posta que tomo 
desde Chiamberi, luego se partio el duque 6 para Niza; creo por 
respecto de las galeras que se auian de poner luego en orden; y 
con la duquesa, si no ay breue credencial, no parece sera cosa 
opportuna hazer el officio que V. R. escriue hauerle dicho algu- 
no de parte de su santidad. 

6. [Hajse b uisto lo que escriue el P. Trigoso 7 , y a nuestro 

b Atramento maculata charta: obscura lectio. ralis usque ad finem mensis Septembris, Polancus vero usque ad mensem 
Octobris. 6\ Franc. Borg., V, 714, 7(6. 

3 Id est, Blois (Blesium), ubi tunc curia regis Galliae versata est. 

4 Breve hoc vide sis in 6'. Franc. Borg., loc. cit., 671, annot. 5; instru- 
ctionem vero non vidimus. 

Michael Bonellus, cardinalis alexandrinus. 

6 Emmanuel Philibertus, cujus uxor erat Margarita, filia Francisci I, 
regis Galliae. 

7 P. Tngosus praepositus erat sociorum antuerpiensium. Epistolae qui- 
bus hic alludit Polancus nos latent, sicut et ipsum negotium de quo agitur. l32 POLANCI COMPLEMENTA 

Padre ha descontentado mucho, y asi escriue al cardenal Espi- 
nosa y a Ruygomez, al uno en creencia del doctor Araoz, y al 
otro del doctor Saauedra, y a los dos dichos se da informacion 
de lo que han de dezir. Tambien se escriue al duque de Alua, y 
al mesmo Trigoso, y sobre lo del P. Gurrea se ha proueido 8 . No 
parece pueda dexar de hazer algun officio, siendo embiado para 
le hazer a Espana, mas ha de seguir en las cosas y en el modo 
el parecer del P. Araoz y Saauedra, y quando fuese menester 
algo mas adelante, se escriue sobre el al prouincial. 

7. Esto creo bastara por respuesta del otro pliego embiado 
a Turino; y porque este mesmo correo debra lleuar las cartas 
que dexamos escriptas en Leon, no abra que alargar mas, sino 
en encomendarnos mucho todos en las orationes y sacrificios de 
V. R. y de toda essa casa y collegios. De San Miguel, 9 le^uas 
antes del Monsenis, 16 de Marco 1572. 

8. Al P. Dr. Rodriguez de V. R. mis encomiendas que sir- 
uan de respuesta a la suya de 25 del passado, y si escapare de yr 
a la armada, nos consolaremos de uelle en Roma. Las que aqui 
uan para Napoles, se embien; y la que ua para Marcello Vestrio 
podra el P. Dr. Madrid embialla a su padre M. Ottauiano Ues- 
trio, y la del Illmo. warmiense se le embie. 

De V. R. sieruo en X.° Por commision de nuestro P. pre- 
posito, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

9. Post[s]cripta. Despues de esta escripta, nuestro Padre 
se halla bueno por gratia de Dios; y salido de estas montanas, 
esperamos se hallara mucho mejor. No ha tenido fiebre, y las ca- 
maras han sido del frio que padecio en 31es, y de auer caminado 
hasta Leon sobre nieue y frio y yelo. Esperamos en el Senor que 
no sera nada; y si algo fuere, lo qual no creo, yo dare auiso por 
todas las uias posibles. 

f Joan Fernandez. nisi forte illud idem sit de quo P. Trigosus scripserat die 5 Januarii [570 in 
epistola quae edita est in 5. Franc. Borg., V, 545 sqq. 
8 Cf. 5. Franc. Borg., loc. cit., 639, 646. Epist. 156. -19 Aprilis 1572 i33 

Inscriptio. Al muy Rdo. en Xpo. P. el P. Hieronymo Natal, 
vicario de la Compania de Jesiis, en Roma. 
Sigilli vestigium . 

S56 

POLANCUS P. HIERONYMO NATALI 

FERRARIA I9 APRILIS I572 \ 

I. Polancus exspectat Bnrgiam. — 2. Cui obviam fit rector ferrariensis, at- 
qu alii Patres occurrent. 3. Borgia Ferrariam pervenit. — 4-5. De 
regulis magistri novitiorum deqite summrrio constitutionum . 

1. f Jns. Muy Rdo. en X.° Padre. Pax X. { Yo lleg[u]e aqui 
a los 16 del presente a dezir missa, con el Padre prouincial 2 , 
auiendo visitado algunos collegios que me ordeno nuestro Padre 
estando en Turin. Y porque temia no le poder alcanzar aqui, si 
no me daba priesa, me la he dado quanta he buenamente podi- 
do; pero halle que nuestro Padre no era llegado, antes dezian al- 
gunos que se creya estaria en vn lugarejo que se llama Basigna- 
no, adonde llego dos dias o tres despues de partido de Turin, 
aunque a pequenas jornadas, porque la fiebre le sobreuino luego 
que entro en barca. Despues es venido vn correo, que ie ynbio 
el sefior duque de Ferrara 3 para saber donde estaba, y ofre- 
zer, etc, y traxo letras de commission de nuestro Padre para el 
rector deste collegio 4 , de Burgo Forte, de 17 deste; y dista 
aquel iugar 50 millas de Feirara, en manera que oy le espera- 
mos en todo caso. 

2. Fueie a encontrar en vna barca del duque el rector deste 
collegio con el doctor Brasaula, medico de su excelencia, aun- 
que no se nos scriue de la enfermedad cosa ninguna, sino que se 
desea vayan los dichos a encontrarle, y que de Loreto se Uame el 
P. Augustino 5 con el P. Luys de Mendoca, para que vengan a 1 Ex autographo in codice Epist . Polanci, 2 ff. , n. 75, prius 17 1. 

2 P. Leonettus Clavonius. 5. Franc. Borgia, V,6l5, 689. 

3 Alphonsus II Estensis. 

4 Collegii ferrariensis rector erat P. Fulvius Androtius. S. Franc. Bor- 
gia, loc. cit., 33o, 528. 

5 P. Augustinus Mazzinus (Mazzinij. Cf. S. Franc. Borgia, V, 618. l34 POLANCI COMPLEMENTA 

Ferrara a le acompafiar, y asi se hizo ayer con hombre proprio; 
de manera que pareze tendra necessidad de ayuda de medico se- 
gun esto; mas podra ser que sea para mantener la conualescen- 
tia, y lo del P. Augustino para no tener necessidad de llamar 
medicos externos en las occurrentias. Si antes de cerrar esta lle- 
gare, auisare a V. R. de los particulares que sera menester; pero 
bien puedo dezir que sera el viage mas largo hasta Roma, de lo 
que yo scriui por commission de nuestro Padre en Turin a V. R. 
v a algunos desos senores. Dios sea loado de todo, y a todos de 
su gracia para sentir y cumplir su santisima voluntad. De Ferra- 
ra 19 de Abril 1572. 

De V. R. sieruo en X.°, 

f JoAn de Polanco. 7 

3. Ya nuestro Padre llego con vn poquillo de fiebre, que no 
le ha dexado. Con el reposo estara bueno presto, placiendo a 
Dios. 

4. V. R. faci veder al P. Ruyz s o al P. Azailla r o P. Fa- 
bio 8 se sta questo officio del maestro de nouici bono et confor- 
me a quello che fu revisto in Roma, accio possano vsarlo in que- 
sti nouiciati de Lombardia, che non hano se non certe regole 
poche de nouici, Questo e ordine de nostro Padre. 

5. Le regole della suma sapienza stampate non Fhano in Pa- 
dua, et le domandano per poterle legere in refectorio, etc. V. R. 
glie li faci mandar\ 

lnscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. Mtro. Hiero- 
nimo Nadal, vicario della Compagnia de Jesu, etc, a Roma. 
Sigilli vestigium. 6 P. Alphonsus Ruizius (Ruiz), antea Romae magister novitiorum ad 
Sti. Andreae, tunc provinciae romanae praepositus. 

7 P. Hieronymus Azaiglia, domus probationis angelopolitanae (Citta di 
S. Angelo) moderator. 

8 P. Fabius de Fabiis, qui Patri Ruizio in probationis domus regimine 
successerat. Epist. 157.— 2 Maji 1572 135 

157 

POLANCUS P. HIERONYMO NATALI 

FERRARIA (?) 2 MAJI I572 *. 

I. Beneciictus Palmius, quamvis bona intentione ductus, suis litteris occa- 
sionem praebet sociis venetis non bene cum suis praepositis se gerendi. 
— 2. P. Ludovicus monetur a Polanco de prudentia tn conversando cum 
quadam muliere. 

1. f Jhs. In Venetia ho trouato le cose non tropo ben di- 
sposte; perch'alcuni innecciati li con lettere del P. Benedetto 2 , 
et con la loro inclinatione, procedeuano poco vnitamente con suo 
preposito, et anche col prouinciale. Ben penso io che Tintentione 
del detto P. Benedetto sia stata bona, ma non Fhanno forsa in- 
tessa loro, o 1'hano tirata a suoi pareri et affecti; et pero sarei di 
questo parere, ch'il P. Benedetto quando li scriuouo questi par- 
ticolari, Tessorti aUVnione con suoi superiori, et li rimetta a loro; 
poiche potra dir a essi superiori cio che il superior de tutti ordi- 
na o a esso pare conueniente; et do auiso a V. R., accio glielo 
dia a esso P. Benedetto, se li parera. Ho ben desinganato il 
P. Perusco 3 et gli particolari, quanto al pensar che possa coman- 
darli il P. Benedetto, o essi debiano obedire ad altro ch^al supe- 
riore loro, et fatto li offici ch'ho potuto per animar et aiutar, etc. 

2. Quanto al P. Luigi 4 , li ho detto come mi pareua per cer- 
ti rispetti che douessi conuersar' molto moderatamente con quella 
persona che lui confessa, in absentia del suo marito, si ben sia 
honoratissima, dico la signora Felice. V. R. vedera che si tenghi 
la misura che conuiene, quantunque per sua consolatione lei ri- 
cercassi, etc. 2 de Magio 1572. 

f JOANE DE POLANCO. f 

lnscriptio. Soli Patri Natali. 1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, dimidiato fol., n. 76. Deest 
scriptionis locus. Polancus Borgiam Ferrariae aegrotantem comitabatur, sed 
ipsius jussu aliqua collegia Italiae invisebat. 

2 P. Benedictus Palmius, Italiae assistens. 

3 P. Joannes Bta. Peruscus, domus professae Venetiarum praepositus. 
S. Franc. Borg., V, 423. 

4 P. Ludovicus Guarinus? Ibid., 535. l36 POLANCI COMPLHMENTA 

158 

POLANCUS P. EDMUNDO HAIO 

ROMA 3 N-OVEM3R1S I572 L 

/. P. Ludovicns Coudretus aptns cuidam missioni. — 2. Nivernensi dxici 
obtemperandum. — 5. f -aveant sodales ne coxnmendent alios apud regem 
et reginam. — 4-$. Maldonatus et Mariana libros suos disponere possunt 
ut edantur inlucem.—6. Equitationes P. Pontii moderandae. — 7. Quae 
commendationes non prohibeantur. 

1. Pax Xpi. etc. Se ben non hauemo lettere della R. V., 
pur hora in breue scriuiremo quel che occorre. Se intende per 

lettera del P. Oliuerio che monsignore di a desidera esser 

aiutato, fra tanto che le cose se dispongono per far un collegio 
della Compagnia, di un predicatore et catechista della nostra 
Compagnia, per aiutare quelli stati di Bierna b in Nauarra. Per 
molti rispetti ci pare esser molto decente di sodisfare a desiderio 
et petitione si pia del detto monsignor Rmo.; et a questo propo- 
sito ci pare atto il P. Ludouico di Coudretto. Se la R. V. donque 
sara ricercata con qualche instantia, lo potra mandare dandoli un 
compagno sacerdote, se sara possibile, accio li aiuti per sentire 
confessioni, et nel insegnare la dottrina xpiana.: tanto piu, inten- 
dendo che non solamente monsignor Rmo., ma anche quelli sta- 
ti desiderano il medesimo, et da doi mesi in qua fanno instantia 
per essere aiutati. 

2, Hauemo inteso il desiderio che 1'Illmo. duca di Nauer- 
sa s tiene che al suo collegio si conceda una lettione filosophica; 
il che ci pare non potersela negare, essendo S. S. Illma. tanto 
feruente, non solamente nella impresa del suo collegio, ma anche 
nel fauorire la nostra Compagnia in ogni logo doue bisogna, per 
maggior seruitio de Dio. V. R. adonche potra auisare a sua ec- a Obscure exaratum: videtur di Darloron; legendumne D'01oron? 
— b Sic ms. pro Bearn. 1 Ex regestis Gerni. 108, ff. 247v.-248r. 

2 Ludovicus Gonzaga, dux de Nevers. Cf. Fouqueray, Histoire... I, 
5"-5l3. Epist. 158.— 3 Novembris 1 572 i37 

celenza che per seruirla si fa questa dispensatione, quantunque 
non ci sia facile di dare sirnili mastri. 

3. Se intende che molti ricorrono in Pariggi alli nostri per 
hauerne fauore et raccommandatione apresso della maesta del re 
et regina. V. R. proueda che li nostri in questa parte si absten 
gano di far simili raccommandationi, osseruando in cio la consti- 
tutione et decreti che ci e, che non ci habbiamo di intricare in 
negocii seculari, et molto manco a far fede alli principi della suf- 
ficientia di questo o quell'altro, etiam che dalii nostri fossero es- 
saminati per vescouati, abbatie et benefitii; tanto piu che non 
suol esser grato a quelli che si uogliono seruire delli ministerii 
della nostra Compagnia, che con questa occasione noi le habbia- 
mo a grauare con raccommandationi; et in parte anche si esmi - 
nuiscono la opinione buona che de noi tengono nelli nostri mi- 
nisterii, onde se impedisce molto il seruitio de Dio nostro signo- 
re et aiuto delle anime. 

4. Desideramo sapere che sia la causa che il P. Maldonado 
non legga quest'anno; se ben crediamo che non sia leuato di 
questo essercitio senza qualche dispensatione di nostro Padre ge- 
nerale, pie memorie, della qual noi qua non siamo informati. Et 
gia che non legge, ci pare bene, come il P. Oliuerio scriue, at- 
tenda in questo mentre a riuedere il suo corso, et metterlo in 
ordine da potersi stampare, accioche non preuenga qualcuno del- 
li auditori a stamparlo inmaturamente. 

5. II P. Mariana anehe in tanto che si fa tempo di poter an- 
dar alli bagni de Liegia, sara bene che attenda a finire quella 
sua historia ecclesiastica, et metter in ordine con sua consola- 
tione quella theologia, della quale il P. Natale ha gia seco trat- 
tato, et lui fa mentione per una sua lettera. 

6. Quanto al P. Pontio non uorriamo che lui hauesse biso- 
gno di andar a cauallo per negotiare; pero ci occorre per manco 
sua fatica, che stando in casa negociasse per altri, o per polize 
quelle cose che non ricercassero la sua presencia necessaria- 
mente; quando pur fosse bisogno della sua presentia, potendo an- 
dar a piede, e piu da desiderare; quando pur bisDgnassi andar a 
cauallo, o non andare, la facciano senza scandalo quello che me- l38 POLANCI COMPLEMENTA * 

glio potranno. Et con tanto ci raccommandiamo, etc. Di Roma li 
3 de Nouembre 1572. 

Inscriptio. Francia. Prouintial c . 

7. Non obstante quello che s'e scritto per mostrare doue 
sara bisogno, circa il non dar fauor li nostri appresso la lor' 
maesta, V. R. potra auisare alli nostri che quella prohibitione 
non si intende circa dar aiuto con religiosa significatione apresso 
li principi alle persone miserabili; et anche con molta considera- 
tione et parere dei consultori si potra fare il medesimo fauor et 
aiuto a qualche persona degna et benemerita della Compagnia, 
pur che si faccia si religiosamente che li principi non possano 
se non edifficarsi dei nostri, et aiutare quelli che li saranno rac- 
commandati; pur quando tali casi uerranno, desideramo che so- 
lamente si represente il negotio o sufficientia di quelli che saran 
raccommandati, et le bone parti loro, senza fare altra importuna 
instanza. 

159 

> 

POLANCUS P. JOANNI DE MARIANA 

.ROMA 3 NOVEMBRIS 1572 l . 

1. Hortatur ut opus de historia ecclesiastica perficiat. — 2. Eum solatur 

in matris et sororis laboribus. 

t 1. Pax Xpi. etc. Si sono riceuute quelle della R. V. di 27 di 
Settembre; et intorno a quello che scriue circa il finire la sua 
opera corriinciata della ecclesiastica historia, ci pare bene, et es- 
sortiamo uolontieri alla R. V. che cosi lo faccia, con sua conso- 
latione; et poco a poco con sua commodita anche attenda per 
questa inuernata, finche si fa tempo di andar alli bagni di Liegia, 
a metter in orqline quella theologia della quale il P. Natale seco 
ha ragionato, et la R. V. nella sua lettera fa mentione. 

2. Del trauaglio et necessita che la signora sua madre, et la c In margine sequentis paragraphi: Agionta al P. prouincial di 
Francia. Ex regest. Germ. 108, fol. 248V. Epist. 160. — 3 Novembris 1572 139 

sorella monacha patisce, ci dispiace; et se non hauessimo hauuto 
diuerse informatione di questa, quando passamo per Talauera 2 , 
li saria stato procurato qualche aiuto. Quel che non s'e fatto, hor 
si procurara fare per qualche buona uia 3 , desiderando in questo, 
et in ogni altra cosa honesta, consolar la R. V,, nelle cui oratio- 
ni, etc. Di Roma li 3 di Nouembre 1572. 
Inscriptio. P. Mariana. 

160 

P. CLAUDIUS MATTHAEUS POLANCO 

TURNONTE 3 NOVEMBRIS I572 l . 

1-2. Provincia visitatur; quando congregatio provintialis habebitur. — 
3-4. De operariis quibusdam. — 5-6. P. Aldalur legit theologiam; 
P. Creitton, rector avenionensis, melius valet.—J . Litterae acceptae de 
negotio fratris Luqueti. — 8. P.Joannes de Lotharingia ad professio- 
nem solennem admittendus. — g. Collegium turnonense. 

1. f Iesus. Molto Rdo. in Chro. Padre. Pax Chri. etc. Ho 
riceuuto quelle di V. R. delli 20 di Ottobre 2 ; io pensaua con 
questa mandare la visita di Lyone, ma io mi son pensato che 
forza sara meglio che io la guardia sino che hauero finite le visi- 
te di questo collegio et di quello d'Auignone. 

2. Gia ho scritto 3 a V. R. che facessimo la congregatione 2 Scilicet in itinere anni praecedentis, de quo in epist. 154, n. 5; et in 
S. Franc. Borgia, V, 592 sqq.; etc. 

3 Polancus caritati Patrum provinciae toletanae matrem P. Marianae 
commendavit, ut constat ex litteris P. Valderrabanoad Polancum, die 6 Fe- 
bruarii 1573 datis, quae inveniuntur in codice Hisp. 118, ff. 207-208V. 

1 Ex autosjrapho in cod. Gall. 84, 2 ff., n. 294-295. 

2 Invenitur haec Polanci epistola in cod. Germ. 108, fol. 245. 

3 Scilicet litteris 29 Oct. praecedentis, quae in cod. cit. in annot. I.', 
fol. 286-287 reperiuntur; ex quibus haec alia notatu digna sumimus: 

«Vn prete di Marsilia a dato alla Compagnia vna casa doue sono circa 
dieci camerette, et due ou tre sale, per iui fare o vna casa di professi, o vero 
vn collegio, come parera alla Compagnia. II sito e molto piu meglio per 
casa di professo [sic] come mi- ha scritto il P. Pioneo, il quale io haueui 
mandato li, che per collegio; et pare che non vi e citta in Francia doue si 
possi meglio fare casa di professi che in Marsilia, doue vn collegio non fa- 
rebbe tanto frutto. Dopo che predicai vna quaresima in Marsilia mi e sem- 
pre parso che in quella citta sono molto inclinati alla deuotione, et che sa- I40 POLANCI COMPLEMENTA 

prouinciale in questo collegio alli 12 di Genaio, con la gratia di 
Dio; ma sera molto difficile che possino venire i rettori di Tolosa 
et Rhodes, percioche li heretici occupano quasi tutte le strade 
di Languedoco, benche speriamo con 1'aiuto diuino che non du- 
raranno. Tengono Nismes, Montalbano et molte altre villotte et 
castelli per questo Languedoco; et essendo desperati e molto pe- 
riculoso andare per strada. Se questo durasse, penso che a fati- 
gha potrebbono venire per Francia li Padri spagnoli et portu- 
ghesi 4 . 

3. Io non ho mandato Mtro. Ioanne della Grangia apresso 
di Tolosa doue douebbe predicare 1'aduento et quaresima, per 
non metterlo in pericolo assai probabile; lo faremo a predicare in 
qualche citta vicina. 

4. Habbiamo hauuto lettere delli dui mandati in Bezzanzo- 
ne, doue sono stato molto grati al Rmo. arciuescouo 3 et a tutti 
i catolici, et speriamo con 1'aiuto del Signore che faranno iui 
buon frutto. 

5. II P. Andalur a comminciato di leggere in theologia in 
questo collegio, con sua contentezza et delli auditori; benedictus 
Deus. Fra tanto che si trattara della translatione del. collegio di 
Ciamberi, spero che imparera la lingua francesa 6 . 

6. II P. Creytton, rettore d'Auignone, mi ha scritto che sta- 
ua meglio, et che me potrebbe aspettare in Auignone, doue spe- 
ro trouarmi fra dieci o dodeci giorni per il piu tardo, con la gra- 
tia del Signore. fareme ms. rebbe grande la frequentatione dei santissimi sacramenti . Andando in 
Roma, io portaro meco detta donatione, et forza che andaro sino in Marsilia 
per vedere che cosa sia.» 

Cjui vero domum illam donavit fuit Stephanus Longi, clericus et benefi- 
ciatus ecclesiae majoris massiliensis. Exemplum instrumenti donationis in- 
venitur in citato cod., ff. 269-270. 

4 Reapse Patres hispani ineptam esse eam viam experti sunt, ut infra 
apparebit. Cf. epist. 191; tum 204, etc. 

5 Claudius de Bauma. 

P. Dominicus Aldalur natione hispanus erat. Exstat epistola Polanci 
consolatoria ad ipsum, 3 Novembris data, in cod. Germ. 108, fol. 247V., et 
P. Aldalur responsio ad epistolam Polanci in cod. Gall. 84, fol. 325-326v. EPIST. I6o. — 3 NOVEMBRIS I572 I4I 

7. Della fede che V. R. ha mandato per il fratello Antonio 
Luqueto 7 , li nostri non se ne agiutaranno sino che io habbi visto 
il tutto, et io stesso la portaro. 

Non altro per adesso, se non che humilissiraamente mi rac- 
comando alli santissimi sacrificii et orationi di V. R. et di tutta 
la Compagnia. Di Tornone alli 3 di Nouembre 1572. 

Di V. R. seruo indegnissimo et inutile in Chro. Iesu, 

Claudio Matheo 8 . 

8. Habbiamo hauuto licenza di fare professo di 4 voti il 
P. Giovanni di Lorrena, rettore di Rhodes, et benche non 1'hab- 
bia ancor' fatta, penso che V. R. si contentara che si faccia, es- 
sendo che altrimente sarebbe assai difficile eleggere dui professi 
per andare meco alia congregatione, et forza con tutto cio biso- 
gnara contentarse d'uno. 

9. Ouesto collegio di Tornone va molto bene per gratia di 
Dio; et se confesso et communico in questo collegio il giouane 
signore di Tornone il giorno d'Ogni Santi; spero che sara gran 
seruo di Dio, et molto amico della Compagnia. V. R. oret pro 
ipso. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Chro. Padre, il Padre Mtro. 
Ioanne de Polanco, vicario generale della Compagnia di Iesu, in 
Roma. 

Sigilli vestiginm. 7 Polancus die 20 Octobris haec dicebat P. Matthaeo (Germ. 108, 
fol. 245): «La fede che ricerca per mostrare che il Latello Antonio Luchetto 
non e professo, si mandara con questa, pero V. R. ci auisi per che ha da ser- 
uire; et circa questo particolare ueda che li nostri, come intendo gia esser 
un'altra uolta scritto, non mouano lite al suo fratello, ne concludano qual- 
che accordo con esso, senza prima auisarci, perche il fratello Antonio fln 
hora non ha fatto ueruna donatione o dispositione dei suoi beni.» 

8 Provincialis Aquitaniae. 1^2 POLANCI COMPLKMENTA 

161 

POLANCUS P. BALDUINO AB ANGELO 

ROMA 15 NOVEMBRIS I572 l , 

/. De Gibberto, lovaniensi.—2. De reditibus collegii S. Audomari stabi- 
lietulis. — 5. De collegio Leodiensi nihil actum. — 4. De P. Clayssonio. — 
5. Abbas aquicinctensis ut promissis stet cogendus. — 6. De P. Zenttno, 
— 7. De parvulorum institutione %n collegio antuerpiensi; deque novi- 
tiis nostris. — 8-1 1. Quaedam gubernationem spectantia. — 12. Rpiscopi 
ruremuudensis petitio. — 13. Res nutnmariae. — 14. Cantus liturgicus. 
— 15-20. Rursus de rebus gubernationis. — 21. Sacramentorum admini- 
stratio tempore paschali. — 22. De dimissione P. Basiiici. — 25. Profes- 
soruni con/essio annua. — 24-25. Litterae datae et acceptae. 

1. Pax Xpi. ; etc. La indispositione mia che auanti la mor- 
te di nostro Padre, pie memorie, mi trattene parechi giorni in 
xVIacerata et qui in Roma, con alcune altre occupationi graui, 
che mi sopragionsero, mi hanno impedito fin hora il responder a 
quelle de la R. V. che ho trouato qua acumulate, di penultimo di 
Maggio, 8, 20 et 27 di Giugnio, H et 20 di Luglio, alle quali 
hor con questa si fa risposta. Quanto al Gibberto, louaniense, 
non accade che V. R. perda tempo, atesso che non e atto per la 
Compagnia, secondo qua si giudica, oltre di essersi uista la sua 
grande mconstantia. Et quanto al portar habito di monachi, che 
li falsi rumori la spargeuano, non accade dir altro, gia che da 
per se il detto rumore sara euanito. 

2. Se nelle bolle dil coilegio di Santo Aodomaro * non ci 
fusse sufficientemente piouisto, non soiamente alla fundatione, 
ma anche al^altre cose che il vescouo dona a detto collegio, se- 
condoche il P. Claysonio ci scnue, et che ci fusse qualche peri- 
colo che doppo ia morte del vescouo fussi fatta alli nostri qual- 
che molestia da li frati, V. R. ueda di proueder procurando che 
il vescouo testifichi in scriptis hauerci fatto donatione libera et 
uoluntaria, etc, secondoche di la si scriue parere esser neces- 
sano. Ex regestis Germ. 109, fol. 95^.-961-., et 9&r. 
Cf. Epist. P. Nadal, 111, 49O-500. EPIST. l6l. — 15 NOVEMBRIS I572 143 

3. II Dr. Leuino che la R. V. scriue hauer ordine del vesco- 
uo tratti qua con noi del collegio di Liegia, nec uerbum quidem 
hactenus ea de re cum aliquo nostrum egit , et ci pare che, come 
si dice, uogliono dare la pastura. 

4. Del P. Claysonio et delle lettere per il duca di Medina 
fin al nuouo generale, che Dio N. S. ci dara, non c'e che pen- 
sare. 

5. Al signor abbate aquicentense 3 non sara fuora di propo- 
sito essitarlo a far il debito suo, dextramente, minaciandolo de 
lasciar prima la casa di conuittori et cura loro; tanto piu che non 
ci habbiamo obligatione, et non e ragioneuole che noi atendiamo 
a quel che non siamo obligati, mancando lui a quel che ci ha 
promeso; doppo anche mostranduli il pericolo che e che la con- 
gregacion generale se risolua di leuarli il collegio, gia che lui 
non attende al suo obligo. 

6. Se il P. Zenteno et gPaltri che V. R. doueua mandar 
per Prusia, non fussero gia partiti, si ritengano la a requisitione 
del P. Maggio, prouinciale d'Austria, al quale di cio si scriue, 
perche possi a tempo anche proueder del uiatico, se gia [a] la 
R. V. non paressi facile nel negocio di questi uiatici quello che 
prima li fu scritto dal P. Mtro. Natale. 

7. Sta bene hauer pigliato per un altro anno a peggione la 
casa di Anuersa; et di quello che in cio si deue fare, et della ne- 
cessita che V. R. scriue di uisitatore, si trattara qua alla sua ue- 
nuta, piacendo al Signore. Airhora anche si uedera se li coadiu- 
tori temporali haueranno di hauer cura di insegnar a legger et 
scriuere per liberar li nostri nouitii di cotali mistieri, non paren- 
do troppo a proposito per loro, come la R. V. scriue; et fra tan- 
to faccia il meglio che si puo; et sara bene che V. R. porti una 
nota di quello che per la buona instruttione di detti nouitii giu- 
dicara esser necessario, et massime di quello in che il nouitiato 
diferisce del nostro di Roma. 

8. L'instrumento della admissione della Compagnia in Tor- 3 Fundaverat is collegium Societatis duacense. Cf. Epist. P. Nadal, 
III, 560. 144 POLANCI COMPLEMENTA 

naco s'e riceuuto, et se accadera auisar qualche cosa circa di 
quello, si fara a tempo; fra tanto di la faccia la R. V. quel che 
sara necessario circa la mortizzatione della casa. 

9. Del bon talento che mostra per gouernare il fratello Ni- 
colao Mortagne, ci piace; et quanto al farlo sacerdote, speriamo 
di poter dar questa faculta, come sua Sta. ci hauera liberato 
deH'obligo della professione. 

10. Quanto al mutare il P. Claysonio, se ben intendiamo 
esser de inprestito li, non pare hora esser tempo, finche il Si- 
gnore ci dia nouo preposito generale. 

11. L'aiuto che procurara dare al P. Dauid nostro 4 , ci e 
molto grato; et V. R. di gratia attenda a far cio che in questa 
parte' in Domino potra, perche anche di qua si procura darli 
qualche consolatione. 

12. 11 vescouo di Ruremunda 5 scrisjse] gia molti mesi sono 
a nostro Padre generale, piae memoriae; et finhora non se li e fat- 
to risposta; non u'e parso manco conuenire che hor, dopo la sua 
morte et si tardi, si douesse risponder; ma bastera che la R. V. a 
humanamente sodisfaccia a sua signoria Rma. a chi alias deside- 
rariamo far ogni seruitio che possiamo. Et la medesima sodisfat- 
tione si potra fare con un certo affetionato nostro, chiamato 
M. Giacomo Camelio, de Brugas, il quale anche scrisse a nostro 
Padre per hauere il P. Costero, et circa il negotio del collegio 
de Brugas. 

13. La R. V. ueda alcune differentie che ci sonno circa ra- 
tionem dati et accepti fra li collegii di sua prouincia, etiam del 
tempo adietro del suo prouincialato, se bisognara; et procuri 
accomodarlo di modo che restino tutti contenti; et quando la 
non si trouassi il uerso, si potrano risoluer li dubii che ui fus- 
sero, qua in Roma, quando uerra alla congregatione ger.erale, 
piacendo al Signore. 

14. Circa il cantar la messa o matutino, V. R. aduerta di a R. R. ms. 4 P. David Wolfius in carcerem conjectus fuerat in Hibernia. Cf. Ho- 
GAN, Ibernia Ignatiana, I, 17-18. 

5 Guilelmus Lindanus. EPIST. l6l. — 15 NOVEMBRIS I572 I45 

non innouar cosa alcuna, et doue non fusse introduto, non lo 
introdura, pero se ben fussino ragioni per douersi introdurre, la 
R. V. le note, et uenendo alla congregatione, si potra risoluer 
quel che conuerra. Pur il matutino di Natale si potria cantare, 
massime quando fusse altra uolta fatto, et li nostri fussino ricer- 
cati dalli deuoti. 

15. Quanto al dubbio di poter H rettori pigliar denari de 
elemosina, et spenderli, in[s]cio il procuratore, non e conforme 
alla regola, douendosi metter ogni cosa in cas[s]a; pero la R. V. 
in qualche particolare, giudicando cosi in Domino, puo dispen- 
sare con alcuno o alcuni rettori, tenendone conto di cio separa- 
tamente per renderlo quando fusse ricercato. 

16. II P. Arlemense non sara se non bene Iiberarlo de la 
cura delli conuittori, accio non sia tanto grauato nella sanita, et 
possi attender a leggere; et all'hora non accadera altro theologo 
come V. R. ricerca. 

17. Gia fu scritto si douessi continuare in dire una messa !a 
settimana ad intentione nostra; et hora per risoluere il dubbio 
che V. R. fa nella oratione, si auisa si deue continuare il appli- 
care un'hora di oratione nella b settimana delle ordinarie che 
fanno; hor sia uocale o mentale, non intendendo per questo obli- 
garli a far altra oratione che la ordinaria c . 

18. Le lettere che li consultori delli rettori hanno da scri- 
uere secondo la regola ogni anno al generale loro. le possono 
mandare per la uia piu breue o drizzarle al prouinciale, accioche 
lui senza aprirle 1'habbi a mandare al generale; et se la c'e altro 
ordine, ci potra auisare, perche qua non le sappiamo. 

19. Quanto a la mutatione del P. Costero in Louanio, et il 
P. Iacobo in Duaco, se non e fatta, non si faccia finche Dio S. N. 
ci dia nuouo generale, il qual ordinara quel che sia piu conue- 
niente; et se in detta mutatione trouara difficulta , notara le ra- 
gioni per consultarle qua a la sua uenuta. 

20. Circa il reuocare il P. Henrico Arlemense con li com- b oratione nella oratione nella ms. — c Ad mafginem ms.: II resto di 
questa lettera si troua due foglie innanzi con questo segno: F. 

POLANCI COMPLEMENTA.— T. LT. 10 I46 POLANCI COMPLEMENTA 

pagni di Bruges, inteso il parere con li suoi consultori, potra fare 
quel che giudicara in Domino conuenire; et del mutare il Zem- 
hobio d de Duaco, o de 1'essercitii che fa, V. R. proueda, se non 
lo ha fatto, perche se intende esser necessario. Et di quelli che 
stanno in Liegia, et casa et libri, etc, non accade far per hora 
mutatione alcuna, gia che cio si potra risoluere quando uerra 
qua a la congregatione. 

21. II P. Giapano dubita se si possono udire le confessioni 
de forestieri dalla domeneca delle palme fin a quella in albis; et 
quanto alli nostri priuilegii, non e da dubitare che si possi fare, 
anci hauendo sodisfatto con la communione alla sua parrochia, si 
potranno in detti giorni communicar dalli nostri; pur se di que- 
sto ci fussi la qualche admiratione , si potra uedere- di sodisfare 
al prelato o parrochi , et procurar si faccia con lor consolatione 
et ediffication di tutti. 

22. Ouanto al Mtro. Basilico che V. R. dice esser licencia- 
to dal P. Tirreo 6 , desideramo sapere, come anche a lui si scri- 
ue, se quella sua infirmita si scoperse nel nouitiato o nel tempo 
che lui studiaua o seruendo la Compagnia in qualche essercitio, 
accio si proueda in questo particolar cio che conuiene. 

23. Se intende che la s'e ordinato che li professi faciano la 
lor confession generale come gl'altri non professi , cioe ogni sei 
mesi, come forse in Louanio s'e fatto; V. R. se informi et ci aui- 
si, perche qua non sapiamo che della congregation dei procura- 
tori sia uscito tal ordine come di la si dice. 

24. Le lettere del P. Zenteno et P. Giovanhi Croin et - 
— e , et P. Giovanni Harlemense, et Giovanni Valen. [sic], Xpia- 
no. Dalmesio, Giovanni Giapano, Roberto Valerminio et Arnoldo 
Ezio., si sono riceuute, et sono state grate, et al tempo suo anche 
saranno utili. V. R. quando li uerra comodo, li fara cio intendere, 
et raccommandarcili molto in Domino, non potendo per altre oc- 
cupationi per hora scriuerli. d Lectio dnbia. — e Charta detrita, legi vix potest: Heisemio (?). Provinciae Rheni praepositus. Epistola hoc ipso die ad eum data in- 
venitur in codice Germ. iog, ff. 94-95. Epist. 162.— 20 Novembris 1572 147 

Nelli orationi, etc. Di Roma li 15 di Nouembre 1572. 

25. Post [sjcripta. Di Austria ci auisano la necessita che 
hanno delli soggetti che V. R. li ha da mandar, et pero quando 
non fussero partiti, li mandi. quanto prima, se gia la importunita 
del tempo non impedisse, hor sia per uenir il Zenteno, hor non; 
et del uiatico si fara come il P. Mtro. Natal ha scritto. 

Inscriptio. Padre Valdouino. 

162 

P. CLAUDIUS MATTHAEUS POLANCO 

TURNONE 20 NOVEMBRIS I572 l . 

/. Officiosa. — 2. De tempore lectionam. — 3. De cutechismo docendo. 
4-6. Quaedam de gabernatione. 

1. f Iesus. Molto Rdo. in Chro. Padre. Pax Chri.etc. Ho 
riceuuto le lettere de V. R. delli 3 di questo mese, et faro con la 
gratia del Signore quello che scriue di monsignore il mareschal 
d'Amuille. 

2. Quanto a quello che V. R. scriue della mezzahora leua- 
ta dal tempo che la matina deuono stare li maestri in classe, io 
diro a V. R. come e passata la cosa: ho ritrouato in alcuni colle- 
gii di questa prouincia che si leggeua solamente 4 hore il giorno 
tutto 1'anno; in altre si legeua 5 hore sino a Santo Ioanne, et di- 
poi sino alla rinouatione dei studii 4 hore solamente. In altri sem- 
pre se legeua 5 hore il giorno tutto Tanno. Et per questo, facen- 
do la visita di Tholosa, et essendo sollecitato d'alcuni rettori che 

. nel hyuerno se legesse piu tardo et manco tempo la matina, per 
i grandi freddi, et perche ii putti non poteuano venire che non 
fosse ben giorno, io con li consultori trattai di questo, et conue- 
nessimo che nel 1'inuerno se legerebbe solamente due hore la ma- 
tina, et doi et mezo dopo pranso; et che dopo S. Ioanne se lege- 
rebbe 4 hore il giorno, essendo che in questa prouincia se fanno 
prochissime vacantie nelle classe di grammatica et rhetorica, et 
che nell'altro tempo se legerebbe 5 hore; et questo con le vacan- Ex autographo in cod. Gall. 84, 2 ff., nn. 3i9, 32o, prius 484. I48 POLANCI COMPLEMENTA 

tie che se fanno in questa prouincia, mandai in Roma nella visita 
di Tholosa, sono circa sei o sette mesi; et hauendo piu volte do- 
mandato risposta di questo et altre cose ch'erano in detta visita, 
mi e stato risposto che se fosse cosa alcuna, che me auisarebbo- 
no; et cosi vedendo che non si rispondeua, io mi son pensato che 
questo era Tintentione dell'obedienza ; che cosi se facesse come 
io haueua scritto, et come V. R. trouara nella visita di Tholosa 
nel titulo «Ex regulis praefecti studiorum»; et cosi si fa adesso 
in tutti li collegii di questa prouincia. E ben uero che non se 
leua mezza hora del tutto nel Thyuerno, ma solamente circa 
vn 4. d'hora, di modo che li scholari sono due hore et vn 4. in 
classe. 

3. Quanto al fare imparare la dottrina christiana alli putti, 
ho trouato nella maggiore parte dei collegii di questa prouincia 
che in ogni classe se legeua il venerdi la dottrina christiana l'ul- 
tima hora; ma nelle classe superiore il catechismo piccolo del 
P. Canisio in latino, et nelle due inferiore il piccolo del P. Emun- 
do. Et cosi si fa in tutti li collegii; et fanno recitare et imparare la 
dottrina christiana, come vn'altra lettione nel teinpo che li altri 
giorni si fanno le compositioni. E vero che nelVultima classe si fa 
ogni giorno recitare vn pocco della dottrina christiana, cioe al- 
cuni dei punti principali, come sarebbe 1'oratione dominicale, li 
precetti, et altre cose simile; et quello che ho scritto di leggere il 
catechismo del P. Canisio in tutte le classe, e stato percioche fa 
quasi vn anno che io haueua scritto al R. P. Natale, che pareua 
manco vtile di legere due sorte de catechismo in vn medesimo 
collegio, et che parerebbe molto piu vtile se li putti, li quali han- 
no imparato vn cateehismo in francese neile classe inferiore, im- 
parassino il medesimo in latino nelle superiore. II P. Natale rrn 
rispose che io consultasse con li mei consultori il quale sarebbe 
piu a proposito, o quello del P. Emundo, o vero del P. Canisio; 
et ci e parso per le ragioni che io fece scriuere a V. R., che quello 
del P. Canisio era piu a proposito. Ma per questo non se e muta- 
to niente, et resta la cosa come era. 

4. Io per li pericoli delle strade non ho potuto mandare 
M. Ioanne della Grangia a Castelnuouo, ma predicara la quare- Epist. i63. — 22 Novembris 1572 M9 

sima in Lyone nella chiesa doue Tanno passato predicho il 
P. Posseuino. 

5. II P. Philippo verra meco in Auignone per andare a Car- 
pentras, se gia il Rmo. vescouo non fosse prouisto. 

6. Me scriuono di Tholosa che il P. Annibale e amalato di 
quartana, di modo che io mi dubito molto che non potra andare 
a Rhodes 2 , come io haueua promesso al Rmo. vescouo; io lo ra- 
commando molto alle orationi di V. R. Se io hauesse potuto pas- 
sare senza pericolo di cascare nelle mani delli huguenotti, io ci 
fosse andato per retrouarmi nelli stati del paese, li quali se ten- 
ghano in Rhodes al Natale, et fosse stato molto a proposito per 
proponere le necessitade di quello collegio, et farlo agiutare; ma 
io penso che bisognara hauere patienza. Non altro se non che 
humilissimarnente mi raccommando alli santissimi sacrificii et 
orationi di V. R. et di tutta la Compagnia. Di Tornone alli 20 di 
Nouembre 1572. 

Di V. R. seruo indegnissimo et inutile in Chro. Iesu, 

Claudio Matheo. 

Tnscriptio. Al molto Rdo. in Chro. Padre, il P. Mro. Ioanne 
de [Po]lanco, vicario generale [dejlla Compagnia di in Iesu 
Roma. 

Sigilli vestiginm. 

163 

POLANCUS P. EMMANUELl LOPEZ 

ROMA 22 NOVEMBRIS T572 l . 
De collegio «comestabilis» dicto: lis non ineunda. 

Ihus. Muy Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi. etc. Despues que 
Ilegue aqui al principio de Otubre passado, he entendido que se 
ha puesto en consejo el negocio del collegio de Burgos 2 , y que 
hazen contradicion aquellos senores del regimiento de Burgos; 
y no he holgado de entender esto, porque no era la intencion de 2 Cf. epist. 193. 

1 Ex regestis Hisp. 6g, fol. l38r. 

J Cf. Polanci Compl., I, 465, n. 3 cum annot. 5. ic^o POLANCI COMPLEMENTA 

N. P. Francisco, de santa memoria, ni es la mia, que con lite se 
entre en el dicho collegio, aunque sin dubda ninguna nos lo 
ubiesen de entregar. Quando hizo el condestable donacion deste 
collegio a la Compania la primera uez, fue acceptado por la es- 
peranza que se descubria de poder ayudar mucha gente, special- 
mente de las montanas. Mas como despues se oppuso el arco- 
bispo de Santiago, que Dios aya, luego se determino nuestro 
P. Francisco, con parescer destos Padres, de no entrar en lite, 
y permitir que antes se hiziese del collegio lo que quisiesen; y 
asi aora despues de la donacion segunda que ha hecho el mesmo 
senor condestable, me parece que en todo caso conuiene no liti- 
guemos, y menos con el regimiento de la ciudad; y asi V. R. ha- 
ble a essos senores del consejo de mi parte, para que no se tratte 
mas deste negocio, y si parece expediente a sus senorias dexar ha- 
zer al regimiento lo que quieren del dicho collegio, no miren a la 
Compania nuestra como a parte que contradize. Forque, quan- 
do pacificamente nos dexaren el collegio, conforme a la disposi- 
cion del condestable confirmada por el papa, aun pensaremos en 
ello, quiero dezir si nos hemos de aprouechar de nuestro dere- 
cho, o no; y no hablo aqui del ceder a dicho derecho en fauor de 
la giudad, porque no se puede esto hazer sino en congregacion 
general, auiendo sido acceptado aquel collegio 3 , 

No es esta para otro effetto, y asi solo dire que me encomien- 
do mucho en las orationes y sacrificios de V. R. y de toda su 
prouincia. De Roma, 22 de Nouiembre 1572. 

Inscriptio. Prouincial de Toledo. 3 De hoc negotio multae exstant litterae Patrum Aegidii Gonzalez, Es- 
quivel et aliorum ad Polancum missae, praecipue vero P. Francisci Porres, 
rerum nostrarum in matritensi curia procuratoris, qui opinabatur litemhanc 
esse ineundam, et media ad eam feliciter finiendam saepe repetebat. Inve 
niuntur ad finem codicis Hisp. llj, et per totum codicem Hisp. 118. Patris 
Porres instantes litterae explicari possunt ex eo quod mense sequenti Po- 
lancus aliam epistolam de hac re paulo aliter conceptam scripserit. Inveni - 
tur in regest. Hisp. 6g, fol. 146, post epistolas diei 12 Decembris, licet ibi 
dicatur data die l3 Novembris. Porro res in curia diu moras traxit, donec 
tandem anno 1575, di e 23 Junii, Patres et fratres domus burgensis Socie- 
tatis omne suum jus in comestabilem transtulerunt. Cf. Arch. municipale 
burgense, n. 1940. EPIST. I64.— 22 NOVEMBRIS I572 I5I 

164 

POLANCUS P. EMMANUELI LOPEZ 

ROMA 22 NOVEMBRIS I572 *. 

I. Miratur contradici a commanitate civili erectioni scholarum Societatis. 
2. Unde nisi eae apertae sint, aperiri non debent. 

1. Jhus. Muy Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi. etc. He en- 
tendido por las ultimas y penultimas letras de essa corte, la pol- 
uoreda que se ha leuantado en ella por la contradicion que ha- 
zen a las schuelas essos seftores de la villa: y es cosa graciosa 
que donde persuadian a nuestro Padre Francisco, que es en glo- 
ria, concediese ay las dichas schuelas 2 , por el notable seruicio 
y satisfacion que siguiria de la villa y personas principales della, 
alegando que tambien su magestad y essos sefiores del consejo 
tendrian contentamiento dello, ymmo lo deseauan (lo qual hizo 
no se tuuiese qiienta con la incomodidad, gasto y molestia que 
con tal peso recibia la Compania nuestra), se uea despues de 
comprada la casa, y aderezadas las schuelas, tal repugnancia de 
essos senores de la villa de Madrid: que parece nos pagan en 
moneda muy differente la uoluntad que nos mouio a seruirlos. 

2. La resolucion que aca yo he tomado, trattada la cosa 
con estos Padres, es esta: que si al recibo de la presente no se 
han allanado las difficultades y contradiciones, y por consiguien- 
te no se ha dado principio a las schuelas, que no se pase adelan 
te en el trattar de ponellas en ninguna manera; sino que procure 
V. R. por los medios mejores que occurriran, que se de razon a 
su magestad, y tambien a la serenissima princesa y essos seno- 
res del consejo, como aca no juzgamos ser razon que se tengan 
ay schuelas contra la uoluntad de aquellos a quienes se pensaua 
hazer seruicio, pues beneficium non confertur in inuitum; y asi 
cessara la contradicion, y seremos libres de esse peso, del qual 
nos encargauamos por el bien de essa tierra. Y deue ser proui- 
dencia diuina, porque fuera muy pesada la carga el tener ay los 1 Ex regestis Hisp. 6g, fol. 139. 

2 Cf. 5. Franc. Borg., V, 634; et infra, epist. 181. 152 POLANCl COMPLEMENTA 

maestros que requiere tan principal placa; pues aun en otras de 
mucho menos respecto no se tienen en pie las schuelas sin el 
trabajo que V. R. experimenta cada dia. La casa comprada para 
esse effecto, facil cosa sera tornarla a uender, y salir de la deuda 
que han hecho 3 . 

No es esta para otro effecto. En las orationes y sacrificios de 
V. R. y de toda su prouincia mucho nos encomendamos. De 
Roma, 22 de Nouiembr[e] 157^2] . 

Inscriptio. Prouincial de Toledo. 

165 

POLANCUS P. FRANCISCO SUNNERIO 

ROMA 28 NOVEMBRIS I572 \ 

I. De episcopo et de colle^io poznaniensi. — 2. Societatem pontifici probari 
patet; unde contrarii rumores Poznaniae sparsi falsi evincuntnr . — 
3-6. Domestica. 

t. A quelle di V. R. che si sono riceuute, di 7 di Luglio fin 
hora, con questa si fara risposta; et ci rallegramo nel Signore 
che il Rmo. vescouo di Posnania 2 sia tanto solicito a fundar il 
suo collegio, al quale V. R. salutara officiosamente di parte no- 
stra et de la Compagnia, in scambio delle lettere che desideraria 
li fussino scritte, le quali saranno accette piu dal preposito gene- 3 Cum Polanci epistola Matritum pervenit, scholae nostrae jam apertae 
erant, et a pluribus et nobilibus pueris frequentabantur. Civitatis repugnan- 
tia late narratur in historia ms. hujus collegii a P. Porres, qui tunc Matriti 
degebat, lib. III, cap. III. Summa haec est: Joannes Lopez, magister lati- 
nitatis in urbe matritensi, ab aliquibus decurionibus (regidores) adjutus, fu- 
catis rationibus decretum a regio consilio obtinuit, quo nostri prohibeban- 
tur quominus scholas aperirent. Nostri, intercedente Rodericio G6mez de 
Silva, regem adierunt, qui regio consilio suam voluntatem nostris scholis 
benevolam indicavit. Consilium vero, auditis pro utraque parte rationibus, 
novum decretum edidit, quo scholae nostrae aperiri permittebantur donec 
aliud statutum esset. Caetera tempus et scholarum fama effecerunt. Haec 
mense Septembri et Octobri hujus anni accidebant. 

1 Ex regestis Germ. iog, fol, 10 1. 

2 Adamus Konarski. EPIST. I65. — 28 NOVEMBRIS I572 1^3 

rale che Dio N. S. ci dara. Et se le cose di cotesto regno piglia- 
ranno la piega che tutti desideramo, et sara cessata la peste, alla 
primauera, piacendo al Signore, si mandara di qua il filosopho 
desiderato per Vilna; et ogni altro aiuto che si potra dare, si 
dara uoluntieri per il collegio di Posnania, desiderando anche 
noi della parte nostra di correspondere col buon animo che con 
li effetti mostra uerso la Compagnia il detto monsignor Rmo. Fra 
tanto si sono applicate molte messe et orationi, et si dara Paiuto 
spirituale che potremo di qua, facendo continuar le orationi per 
1'aiuto del regno et buona elettione del re, et liberatione de la 
peste. 

2. Gia a quest'hora il palatino di Posnania, et gFaltri che 
diceuano esser li nostri da S. Sta. maluisti, haueranno intesso 
da pieno il contrario, atesso che non cessa di mostrare a la Com- 
pagnia ogni paterno amore per gratia del Signore. 

3. De la mutation del rettor di Poltouia, et d'altre cose si- 
mili per li collegii di Polonia, la R. V. mandara il suo memoria- 
le al Padre prouintiale, accio alla sua uenuta si risoluano qua, 
atesso che fin al nuouo preposito generale che Dio N. S. ci dara, 
non si deue fare mutatione. 

4. Di 4 scudi che V. R. dice hauer mandati per imagini et 
corone, qua non sono capitati che sapiamo; V. R. ueda per chi 
li ha mandati. 

5. II fratello Stanislao Groditio si ritiene qua, accio possi 
studiare per poter meglio aiutar con la diuina gratia in Polonia; 
et se non si mando instruttione de la qualita di quelli che questa 
state si mandorno di la, fu perche gia costi erano conosciuti, et 
cosa ragioneuole e che simili informatione si mandi, come V. R. 
ricerca; il che acadendo si fara. 

6. Circa il grauame che il capitulo di Pultouia da a quel 
collegio per conto del cantare et sonare le campane, dil che sia- 
mo stati auisati, V. R. ueda conforme a quello che gia altra uol- 
ta per le sue lettere ha scritto, che non si graui detto collegio, 
massime con cose cosl aliene di nostra uocatione. Et quanto 
alPhauer cura delle schole dei poueri, quando nella fundacion 
non ui fusse quest'obligo, V. R. auisi accio col nuouo generale si 154 POLANCI COMPLEMENTA 

possi risoluere se conuiene lasciarle. Et con tanto nelle orationi 
et sacrificii della R. V. molto ci raccommandiamo, etc. Di Roma 
li 28 di Nouembre 1572. 
Inscriptio. Padre Sunier. 

166 

POLANCUS P. LAURENTIO MAGIO 

ROMA 29 NOVEMBRIS I572 *. 

/. De collegiis brunensi et olomutiensi. — 2. Oecononiica. — ^. Officia apud 
cardmalem Hosium. — 4-$. Res differendae. — 6. Preces pro regno Po- 
loniae. — 7. Ordinatio in sacris ante professionem. — 8. Cantus liturgi- 
cus. — g-10. Oeconomica. — //. Ad congregationem provincialem poloni 
invitandi. — 12. Suffragia pro fratre Michaele de Burgos.—I^. Tem- 
plum pultoviense aperiendum. — 14. De comoedia quadam acta in col- 
legio viennensi. — 15. De P. Magno dimittendo, aut corrigendo. — 
16. Ordinatio in sacris. — 77. Missio in Transylvaniam . 

1. Pax Xpi. etc. Con questa si fara risposta a quelle de la 
R. V. del primo, 14, 17 di 7. bre , et 18 et 27 de 8. bre , auisando 
prima che quelle di 18 mandate nel plico del Rmo. Hossio, sono 
aenute alle mani nostre piu tarde che quella di 27; et questo per 
auiso. S'e riceuuta la copia et un autentico de la fundacion de 
Bruna, et si tratta de la confirmatione , et anche di quella del 
collegio di Olomutio, quantunque questa si desidera sia meglio 
acomodata ; il che speriamo fara il nuouo Rmo. de Olomutio; et 
non saria se non molto a proposito che S. S. Rma. scriuessi una 
lettera a S, Sta., sopra la detta confirmatione , et quanto importi 
per il bene del suo arciuescouato, accioche tanto piu facilmente 
Tunoetraltro si possi hauere; et quanto al transferire li nouitii 
a Bruna, bene e che prima sia ogni cosa posta in ordine, et non 
si faccia senza il parere del detto Rmo. 

2. L'operarii mandati del Rheno in Prusia, saria stato grato 
fossero uenuti per Vienna, come di qua li fu scritto, et V. R. de- 
sideraua; pero gia che le lettere non arriuorno a tempo, et loro 
hanno fatto uoluntieri la charita con li poloni, V. R. si deue con- 1 Ex regestis Germ. IOQ , ff. ioov.-lolr. In folio autem Io3r., hac 
inscriptione «Agionta al prouincial d'Austria» ea reperiuntur, quae nos 
num. 17 distinguimus. EPIST. l66. — 29 NOVEMBRIS I572 I55 

solare. Ci scriue il prouincial del Kheno 2 hauerli dati 47 A di et 
mezzo d'oro in tanti talari per il lor viatico, et cosi bisognera 
mandarli qua al collegio germanico per un alunno del Rmo. di 
Moguntia, il quale la ha dato a li nostri scudi cinquanta per tal 
conto, et bisognera che noi le rendiamo al detto collegio. V. R. 
di gratia li mandi subito, perche hanno bisogno di essi. 

3. Le lettere per il cardinal Hossio che V. R. scrisse, con le 
altre aggionte, li furno date. 

4. Ouanto a la promotione delli nostri al baccalariato, gia 
che e passato per questa uolta il tempo consueto nelle uniuersi- 
ta, non accadera parlare finche la R. V. uenga qua, et alFhora 
si risoluera quel che piii si giudicara conueniente in coteste 
parti. 

5. Se fusse possibile con la occasion della peste et morte di 
nostro Padre, piae memoriae, differir le cose dil collegio di Graz, 
et non mandar la gente, ci saria grato; tanto piu che oltre [che] 
il modo della fundatione non ci piace, la R. V. scriue che sara 
molto difficile ci sia data la proprieta delli beni sopra i quali e 
posta la detta fundatione. V. R. ueda quello che meglio ci potra 
fare, accio si possa pigliar a la sua uenuta qua piena risolutione. 

6. Per 1'aiuto dei nostri et del regno di Polonia in questa 
necessita de la peste nel interregno, si sono applicate molte mes- 
se et orationi,'et non si mancara di continuare questo santo aiu- 
to; et se bene questi inconuenienti non ci fussero, la necessita 
di uenire alla congregatione pare piu importante che non la an- 
data sua in Polonia per hora; et gos\ non accade pensarci. 

7. La facolta di poter ordinare senza Fobligo della profes- 
sione li nostri, speriamo poterla mandar in breue a la R. V., per- 
che gia il ponterice romano ha concesso quel che si ricercaua, et 
si aspetta segni la supplica. 

8. Del matutino la notte del Natale et li organi, alla sua ue- 
nuta qua si puo trattare. 

9. II patrimonio del fratello Giovanni Reineilo a potra la a Lectio dubia: num Reinerio? P. Hermannus Thyraeus. I56 POLANCI COMPLEMENTA 

R. V. distribuire, hauendo consideratione delli debiti che il colle- 
o-io di Praga ha fatto, et il graue che tuttauia tengono della casa 
di prohatione, gia che il Rmo. di Olomutio prepara le cose ne- 
cessarie alle sue spese in Bruna per detta casa. 

10. Per il collegio germanico quest'anno non accadera man- 
dar alcuno, perche sono carrichi, pero quando non fussi qualche 
soggetto tale, V. R. auisara con tempo, che sendoui logo, non 
si mancara di aiutarlo, 

11. Circa il modo de la congregatione prouintiale non e da 
dubitare che bisogna chiamare li professi et rettori etiam di Po 
lonia; pero quando si giudicaranno legitimamente impediti, si 
deue accettare la escusatione, et senza loro la congregatione sara 
ligitima in tal caso; nientedimeno V. R. procuri, se sara possi- 
bile, che uno o doi di loro al manco, ci siano presenti; et aduer- 
ta che anche li absenti hanno uoto passiuo, purche possano tro- 
uarsi in Roma a tempo de la elettione del generale. 

12. Per il fratello Michael de Burgos, morto in Possonia, si 
sono fatti qua li soliti suffragii, et si raccommandarano per li 
altri luoghi. 

13. Se intende che la chiesa di Pultouia con spese di 30 fio- 
rini poco piu o manco, si potria per hora accomodare con conso- 
lation de' nostri et di forastieri; non pare che si deue lasciare di 
darli questa consolatione, cosi a poche spese; tanto piu che il 
moderno vescouo, come si intende, non ha uoglia di spender de- 
nari in quel loco. 

14. Se intende che doppo la comedia che si fece in Vienna 
il giorno di santo Bartholomeo, si fece nel nostro horto del col- 
legio un pasto alli giouani che ripresentorno, con le lor denari 
ricercati da lor parenti con poca edifficatione, et che anche segui 
di detto pasto poca edifficatione, anzi qualche scandalo. V. R. ci 
auisi di quel che in questa parte e acaduto, et di la proueda se 
bisognera fare qualche demostration; et quanto al representar le 
comedie, alla sua uenuta qua portara la nota, et si uedera se sara 
necessario o lasciarle o moderarle. 

15. Di Praga si scriue esser otto, o 9 anni che il P. Giovan- 
ni Magno hebbe iicentia di esser per un anno fuori della Com- EPIST. l66. — 2y NOVEMBRIS I572 1 57 

pagnia senza relassation di uoti, et che hora si troua parroco ne 
lo stato di un certo barone catholico, con qualche nota di mala 
uita. E da marauigliare che doppo tanto tempo non sia stato mai 
auisato che tornassi alla Compagnia a render ragion di se. V. R. 
adonche ueda di ridurlo, se si giudicara atto per la Compagnia, 
et non hauessi incorso in qualche infamia notabile; et quando 
non si giudicara cosi atto, faccia con esso come rneglio in Do- 
uiino li parera, etiam si accadesse licentiarlo, perche ne a noi ne 
a lui conuiene esser in tal modo o stato. 

16. La facolta per hora che il P. Bisemio 3 scriuedi poter 
promuouer extra tempora alli ordini sacri, concessa dal cardinale 
Santo Angelo, buone memorie, che all'hora era summo peniten- 
tiero, non si giudica si debbia usare, etiam che hauessimo gia la 
facolta di promuouerli senza professione; Taltra che e di benedir 
li paramenti de la chiesa, ecc, si puo usare liberamente, aduer- 
tendo questo, che doue ci saranno nella terra vescoui beneuoli 
che lo faranno uoluntieri sempre che li sara ricercati dalli nostri, 
bisognera ricorrer da loro, per il debito rispetto che douemo ha- 
uer in tal caso. 

17 4 . Per lettere del P. Stephano Aratore se intende che il 
baiboda di Transiluania 5 fa instantia per la rnissione de che gia 
un'altra uolta fu trattato, mostrando qualcbe poca sodisfattione 
che doppo tanto tempo non li sia data piena risolutione alla sua 
si pia petitione. Fu scritto gia dal mese di Febraio, che la R. V. 
douessi auisare se il detto P. Stephano Aratore era buono per 
tal missione, o che sorte di gente saria atta per mandar la, et la 
R. V. fin hora non ha fatto risposta. Non pare che questa mis- 
sione si debbia lasciar di fare; V. R. adunque ueda se ha persone 
che senza notabil incommodo possi mandar la, et con buona op- 
portunita li mandi per sodisfare a la. pia intentione di quel catho- 
lico principe; et finalmente V. R. in cio faci quello che meglio si 
potra. Et quando non si trouassi il modo di far questa missione 
cosi presto, procuri darli quella sodisfattione che si potra in Do- 3 P. Henricus Blyssemius, rector collegii pragensis. 

* Cf. eupra, annot. 1. 

5 Stephanus Bathon, postea rex Poloniae. I58 POLANCI COMPLEMENTA 

mino. Et con tanto ci raccommandiamo, etc. Di Roma li 29 di 
Nouembre 1572. 

In questo del vayuoda rai rimetto al giudicio de V. R., gia 
che li ho diehiarata mia inclinatione. 

Inscriptio. Austria, Prouincial. 

167 

POLANCUS P. DOMINICO MENGINO 

ROMA 29 NOVEMBRIS 1572 *. 

/. Dolet vicem et civitatis et collegii Monachii. — 2. Gratnlatnr ei 
de frnctn ministerii nostratnm. 

r. Per lettere di V. R. di 17 di Settembre intendiamo il fla- 
gello che Dio ha mandato della peste nella citta di Monachio, et 
come nostro collegio per la medesima sia stato disfatto, restando 
alcuni per aiutar le anime in cotal bisogno; li quali di qua aiuta- 
mo con orationi et sacrifitii, et speramo nel Signore che gia la 
peste sara cessata. 

2. Dell'altro canto ci consoliamo che la signora duchessa * 
habbia fatto li essercitii spirituali con frutto, et che altre persone 
si siano aiutate in spiritu, et alla giornata si uada facendo fructo 
in Domino, il qual ci dia a tutti copiosamente sua santa bene- 
dittione. Et con tanto nelle orationi, etc. Di Roma li 29 di 
9. bre 1572. 

Inscriptio. P. Domenico Mangino 3 . 1 Ex regestis Germ. IOQ, fol. 100. 

2 Anna, Ferd. I imperatoris filia, et Alberti V uxor; aut forte ejus 
nurus Renata Lotharingiae , uxor ducis Gulielmi V. Cf. Braunsberger, 
Canisii epist., VI, 94, 99. 

3 Rector collegii monacensis. Epist. 168.— i3 Df.cembris 1572 159 

168 

POLANCUS P. PETRO TRIGOSO 

ROMA l3 DECEMBRIS I572 l . 

/. lllum de officiis quibusdam caritatis laudat. — 2. De commendatione 
equitutn antuer piensium apud regetn Portugalliae. 

1. Hauemos recebido dos letras de V. R., y por la una de- 
llas nos auisa de la afflicion de los de Malinas, y de la consolacion 
que con palabras y obras V. R. les ha dado en la aflicion y tra- 
bajo que les ha uenido con el saco que los soldados les dieron; y 
por una parte hemos tenido buena occasion de compadecernos 
desta su aflicion, y dolernos de las offensas que con tal occasion 
se abran hecho a Dios N. S.; por otra parte nos hemos todbs mu- 
cho consolado de la charidad y diligencia que V. R. ha puesto 
en consolarlos, y la efficacia que Dios N. S. le ha dado con el 
Rmo. obispo, clero y mercaderes para remedialles ccn dinero y 
prouisiones en esta su grande necessidad. Negocio ha sido este 
proprio de la Compania, con el qual, como V. R. escriue, 
Dios N. S. se aura seruido mucho aun para ayuda de las almas- 
v no dudamos que el Rmo. obispo con todos los demas se aya 
muchoedificado. 

2. En la otra su letra pide que se escriua al P. Luis Gonza- 
lez en fauor de ios senores portugeses que ay estan, para alcan- 
car dal rey la confirmacion acerca de la reformacion hecha de 
sus antiguos estatutos, sinificando importar por el seruicio de 
Dios que se les aga ^ste fauor, y asi por esto, como tambien por 
la particular afficion que muestran a la Compafiia, se escriue al 
P. Luis Goncalez una letra que ua con esta 2 , encargandole este 1 Ex regestis Germ., IOQ, fol. 105. 

2 Reapse in eodem codice, fol. lo6\ hac inscriptione: «P. Luis Gon^a- 
les, a la naci6n portugueza, en Anuers», ejusmodi litterae eadem die datae 
exstant: «... Los senores Manuel y Rodrigo Aluarez, en nombre de los que 
residen en Anuers de la naci6n portuguesa, han pedido letras para que 
V. R. ]es fauorezca a que el rey confirme una reformaci6n que han hecho de 
sus antiguos estatutos y hermandad que tienen entre si en aquellos estados; 
y por ser cosa justa lo que piden, y de sus letras y por la informaci6n que 
tambien se tiene del P. Trigoso de nuestra Compania, que estd en aquella l6o POLANCI COMPLEMENTA 

negocio. Pero V. R. aduierta, como bien nota en su letra, que 
es neccssario enderezarles y persuadirles que muden los capitu- 
los que tocan a nosotros, atento que la Compania no puede to- 
mar tal assumpto, ni conuiene se pida de nuestra parte lacon- 
rirmacion al rey, si los dichos capitulos no se mudan; offrecien- 
doles a ellos que, no obstante esto, siempre los nuestros que ay 
estuuieren, ternan por encomendado de hazerles todos los serui- 
cios que pudieren in Domino, conforme a nuestro instituto. Y asi 
el P. Luis Goncalez no trattara este negocio con el rey hasta 
tanto que essos senores de ay reformen este punto, encomendan- 
do el negocio a otros religiosos, o a los que a ellos parescieren 
mejor eligir para tal effecto; y haziendo esto, luego que los capi- 
tulos reformados en esta parte allegaren, no faltara el P. Luis 
Gonealez, como por uia derecha se le escriue tambien, de ayu- 
darles y fauorescerles en lo que pudiere in Domino. No se les 
scriue este punto a essos senores, mas me remito en la letra a lo 
que V. R. con ellos trattara en este caso. Y porque esta no sirue 
para mas, nos encomendamos, etc. De Roma 13 de Deziem- 
bre 1572. 

Inscriptio. Anuers, P. Trigoso. 

169 

POLANCUS CAROLO BORROMAEO, CARD. 

ROMA l3 DECEMBRIS I572 l . 

I. De futuro collegio mediolanensi sub cura Societatis. — 2. De P. Ga- 
gliardo et de P. Bellarmino ad ipsum dtstinandis. 

1. Per mano di monsignor Speciano 2 ho riceuuto una let- residencia, se entiende que es cosa que conuiene mu[cho] al seruicio de Dios 
y bien y paz de la nacidn, y por ]a particular deuocion que aquellos sehores 
tienen a nuestra Compahia, me ha parecido por esta encomendar a V. R. que 
les ayude y fauorezca con el rey para que puedan alcancar lo que en esta 
parte desean y piden a su alteza para seruicio de nuestro Sehor. V. R. les 
haga este fauor y seruicio con toda la charidad y calor que podra in Domi- 
no, conforme a nuestro instituto...» '5 1 Ex regestis Ital. 6q, fol. 152. 

2 Caesar Specianus, qui postea fuit episcopus novariensis et cremonen- 
sis, de quo Ughellus, Italia sacra, IV, 617. Epist. 169. — 13 Decembris 1572 161 

tera di V. S. Illma di 3 del presente; et ho inteso il parer di 
V. S. Illma. et d'altri della citta intorno alPaprir il collegio de' 
conuittori sotto la cura et total gouerno di nostra Compagnia, et 
non altrimente; et le ragioni che si allegano (et de' quali mi ha 
promesso una copia detto monsignor) sono assai efficaci per mo- 
strar la cosa douer esser utile alla citta, ma non leuano gia le 
difficulta et inconuenienti di parte di nostra Compagnia, quali 
son degni di grande consideratione, come hauemo la experientia 
qui in Roma, quantunche sia molto numeroso nostro collegio per 
eambiar quelli de' nostri che si strachano di star nel collegio 
germanico, o uero non riescono atti per quello; et doue non ci 
fusse commodita di far' simili mutationi, si uede andarebbe male 
il collegio de' conuittori. Ci sono anche altri inconuenienti di mo- 
mento, come hauera inteso V. S. Illma. dal P. Adorno; ma quel- 
lo che principalmente impedisce che non si possa abbraciare 
quest'opera, e che il vicario di nostra Compagnia non ha potesta 
di accettare simili noui assunti, hauendoli restretta la potesta in 
questa parte la congregatione passata 3 ; et cosi sara necessario 
che questo si riserui a la congregatione futura, qual sara questa 
estate; et si uedera in quella di far ogni buon ufficio per questo 
effetto, a gloria di Dio N. S., et percio ritenero io le ragioni in 
scritto, delle quali ho detto di sopra. 

2. Mi ha parlato anche detto monsignor Speciano del 
P. Achille * per leggere una letion di theologia nella noua vni- 
uersita di Milano, come gia si era offerto a V. S. Illma., pensan- 
do che il duca di Sauoia sarebbe contento di darli licentia, come 
1'istesso P. Achille ci haueua scritto; ma si uede il contrario per 
una lettera dell'istesso duca, la qual mostrai a monsignor Spe- 
ciano, et li parse ne mandasse copia a V. S. Illma., come lo fac- 
cio. Io replico pur al signor duca allegando la bona licentia che 

3 «Quocirca nullam Domum, nullum Collegium, nullam Universitatem 
vel Domum Probationis instituet [Vicarius]; quae si offerantur, ita negotium 
fundationis tractabit, ut si in rem Societatis aperte futura sint, et omni diffi- 
cultate careant; eos, qui fundatores esse volunt, iubeat bene sperare... nil 
certi promittet, rem totam ad Generalis creationem reservabit.» Decr. 
Congr. II, Offic. Vicarii, apud Instit. Soc.J., II, 21 3. De P. Achille Gagliardo: cf. autem litteras seq. 4 

PuLANCI CoMPLKMENTA.-T. II. 162 POLANCI COMPLEMENTA 

il P. Achille ci scrisse hauea ottenuto da S. A., presuposta la 
quale, gia haueuamo promesso detto Padre a V. S. Illma. per la 
sua vniuersita; ma come mostra uoler seruirsene per la edifica- 
tione di sua propria persona (come Tha fatto per il passato), sa- 
rebbe di molto inconueniente leuarglielo, se non dessi suo con- 
senso et si mostrasse quietare. Sappiamo anche altre parole che 
ha detto di homo grauemente offeso, quando seppe la risolutio- 
ne di leuarli quel Padre, le quali non scrisse il P. Acchille, for- 
sa per non parer che lui metteua impedimenti all'obedientia. 
V. S. Illma. uedera se sara conueniente che lei stessa ne scriua 
al duca; et quando non li paresse, ne a me riuscisse quello che 
li ho scritto, ci conuerra pensare ad altro lettore. Io scriuo hoggi 
a Fiandra doue sta il P. Roberto Belarmino, accioche il prouin- 
ciale ueda di mandarselo, se potra farlo senza notabil detrimen- 
to del seruitio diuino et ben commune 5 ; etquando non si potesse 
leuar di la, ho conferito con monsignor Speciano d'altri mastri 
sopra li quali faceuo io pensiero per mandar un di loro a Milano, 
et in questo mezo che io hauero questo loco, tenga per certo 
V. S. Illma. che non manchero di seruirla in quel che potro se- 
cundum Deum (et so che in altro modo non uorrebbe V. S. Illma. 
esser da me seruita), perche son di cuore affettionato al seruitio 
di quella per moltissimi rispetti; et se non fossino le nostre forze 
deboli, come sonno, spero che li effetti lo mostrerebbono. 

Degnesi Dio N. S. aumentarli a gloria sua et prosperar 
V. S. Illma. et Rma. nel suo santo seruitio et ben commune del- 
la santa chiesa, con aumento de suoi santissimi doni. Di Roma li 
13 di Decembre 1572. 

Inscriptio. Cardinal Borromeo. Cf. epist. 194. Epist. 170. — 13 Decembris 1572 i63 

170 

POLANCUS DUCI SABAUDIAE 

ROMA l3 DECEMBRIS I572 l . 
De P. Gagliardo, quetn cardinalis Borromaetts ad se mitti cupit. 

. Jhus. Serenissimo signore. Per una lettera di V. A. data- 
mi dal suo ambasciator, ho inteso che li sarebbe grato che il 
P. Achille 2 restasse in Turino, et questo no solamente per qual- 
che aiuto del ben commune nelli ministerii di nostra professio- 
ne, ma etiam per seruitio particulare de la persona di V. A., al 
qual seruitio siamo tutti tanto obligati et affectionati tutti noi, 
che non posso dir altro se non che si fara quanto ci commandara 
V. A., satisfacendo io pero airobligo mio de informarla di quello 
che e occorso in torno alla persona di detto P. Achille, accio 
tanto meglio V. A. come patrone che ci e, si risolua di quello 
che ci uorra commandar. 

Auanti la passata di nostro Padre general a miglior uita, fa- 
cendo il cardinal Borromeo con autorita apostolica un collegio 
et vniuersita di nostra Compagnia in Milano, ci domandd in par- 
ticolar per questi principii il P. Achille, et questo con molta in- 
stancia. Li fu risposto che sarebbe questo difficile, perche non 
si potrebbe fare senza buona licenza et gratia di V. A., et per 
cio si diede ordine che il prouincial nostro di Lombardia an- 
dassi a trouar V. A. per supplicarla si contentassi di far questa 
gratia al cardinal Borromeo; ma quando lei non si contentassi, 
che lasciasi star detto P. Achille; il quale con la prontezza di sua 
ubbidienza si e offerto de impetrar questo, et cosi parlo a V. A., 
et doppoi ci diede auiso che lei si era contentata di darli buona 
licentia, et all nora fu fatta promesa al cardinal Borromeo che 
il P. Achille si mandarebbe per la sua vniuersita; et lui d'al- 
l'hora in qua ci fa tanto piu instanza per hauerlo. Ma se inteso 
questo, tuttauia V. A. sara seruito che resti detto P. Achile in 1 Ex regestis Ital. 6g, fol. 152°. Vide epist. praecedentem. 

2 Cf. epist. praeced., annot. 4. I64 POLANCI COMPLEMENTA 

Turino, scriuiremo al cardinal Borromeo che habbia pacientia, 
offerendoli alcun'altro theologo; et bastara che di cio si signifi- 
chi al medesimo P. Acchille la intention de V. A., che lui ci la 
fara intender. 

Guardi et prosperi Dio N. S. la serenissima persona et cose 
tutte di V. A. con augmento de dgni gratia, per il ben commune 
delli suoi stati et della santa chiesa. Di Roma li 13 di Decem- 
bre 1572. 

Inscriptio. Duca di Sauoia. 

171 

POLANCUS PP. MATTHAEO ET HAIO 

ROMA I4 DECEMBRIS I572 l . 

Cum summi pontificis Gregorii XIII animus ad religionem fovendam et 
haereses exiirpandas optime dispositus sit, rogat Polancus Societatis 
moderatores in Gallia ut si quae occurrant media ad illos fines obti- 
nendos opportuna summo pontifici proponenda, per litteras sibi expo- 
nant. 

La integrita di nostro signore padre Gregorio 13. °, et dottri- 
na et prudentia, era[no] assai conosciute in questa corte, quando 
fu promosso al summo pontificato; ma nel zelo de la riforma et 
del aumento della religione et seruitio diuino, et in altre uirtu 
spirituali, degne di tal offitio et grado, ha uinta Taspettatione 
d'ogniuno. Sia ringraciato Iddio, che non ci ha lasciato sentir 
danno della passata del suo predecessor, di santa memoria, a mi- 
glior uita. Adunque uedendo tal dispositione in questo vicario 
di Xpo., nostro Signore, che ogni bono et prudente ricordo ap- 
pertenente al seruitio diuino, e per riceuerlo benissimo, hor sia 
circa la riforma delli catholici nella giustitia, hor sia circa la re- 
ductione delli heretici, o extirpatione delle heresie, hor se aper- 
tenghi al clero, hor al popolo layco, hor alli principi, hor a' pre- 
lati; hauerei charo che V. R. mi auisasi se qualche cosa li oc- 
corre degna de esser representata a sua santita, per prouederla, 
o trattarla col re christianissimo, o altri principi, o prelati, in be- 1 Ex regestis Germ. 108, fol. 25IV. Epist. 172. — 15 Decembris 1572 165 

neficio del regno di Francia, o de alcuna parte d'esso; perche 
sara, come credo, per seruirsi Dio nostro signore. Et questo me- 
desimo uorre[i] facessino alcuni altri de' nostri, come sarebbe il 
P. Annibale, et P. Posseuino, et se [sic] qui alii uidebuntur ido- 
nei. Et le lettere si drizzino a me, separate d'altri negocii, che 
non possano mostrarsi. D ; altre cose, se ci saranno, si scriuira de 
aparte. 

Mi raccommando molto nelle orazioni et sacrifitii di V. R. et 
di tutta sua prouintia. Di Roma li 14 di Xbre. 1572. 

Inscriptio. Alli prouinciali di Aquitania et Francia. 

172 

POLANCUS P. CLAUDIO MATTHAEO 

ROMA 15 DECEMBRIS 1 572 l . 

I. Frater Nicolaus Saggerus, peregrinus, Tumonii vel in alw ejusdem 
provinciae domicilio retineri potest . — 2. Provinciae moderator dtto suf- 
fragiain comitiis provinciae ferre potest. — ^. De tempore scholis tri- 
buendo ac de catechesi edocenda quae Matthaeus proponit, Romae in 
posterum tractanda relinquuntur . — 4. Matthaeo facultas fit adeundi 
ad comitia statuum Rutheni celebranda, dummodo pericula haeretico- 
rum vitet; et antistiti P. Annibalem poscenti morem gerere procuret. 
— 5. De P. Gerardo. 

1. Quelle di V. R. di 15 et 20 di Nouembre si son riceuute; 
alle quali si fara con questa breue risposta. Et quanto a quel che 
tocca al fratello Nicolao Saggero, che andaua in peregrinacion 
a Sto. Giacomo di Galicia, attesi li particulari che V. R. ci scri- 
ue, et la bona uolunta che mostra, V. R. faccia con lui circa il 
riceuerlo et ritenerlo nel collegio di Turnon, o in altro di sua pri- 
uintia, come meglio in Domino li parera, senza che resti piii obli- 
gato a finire la sua peregrinatione; et tanto piu uoluntieri con- 
cedo quel che V. R. ricerca, per causa di sua intercession. 

2. Circa il dubio che fa, se il prouinciale ha doi suffragii 
nella congregatione prouinciale nel eliger quelli che in essa si 
sogliono eligere, cosi come nel trattar negocii che in quella si Ex regestis Germ. 108, ff. 251-252. > 
166 POLANCI COMPLEMENTA trattano, non si uede qua difficulta nissuna; si che la R. V. se ne 
goda il priuilegio prouinciale d'auerne doi detti sufragii ne 1'uno, 
et nelTaltro caso 2 . 

3. Sta bene il scarico che da circa la limitacione della meza 
hora la mattina, fatta del tempo di leggere nelle classi; et quel 
che anche scriue del insegnar dottrina xiana. 3 ; et di ambedue 
cose, come gia si e scritto, si trattara qua alla sua uenuta, et si 
risoluera, piacendo a Dio, quel che sara piu conueniente. 

4. Potendosi, come scriue, trouar in Rodez al Natale, 
quando si fa la congregatione dei stati del paese, non saria se 
non bene per aiuto di quel collegio; pero ueda bene che non si 
metta in pericolo di cascar nelle mani delli hugonotti; et non ci 
andando, potra far qualche cosa con lettere per il vescouo et gli 
amici, colli quali anche V. R. ueda darli sodisfattione, se il 
P. Annibale non potra per sua indispositione, o per il pericolo 
predetto de hugonotti, andar la quaresima a predicare Vi secondo 
che li e stato promesso. Occorreua qua in questo caso che quan- 
do il detto Padre non fusse impedito per la infirmita, si scriuesse 
al vescouo che lui e per andarci, sempre che S. S. Rma. li dara 
aiuto per poter passar de Tolosa a Rodez sicuramente. Quando 
il detto Padre pur non potra andarci per la indisposicione, V. R. 
ueda se li potra mandar qualcun altro sicuramente, o al manco 
facci per lettere la conueniente escusatione, a tempo che monsi- 
gnor Rmo. si possi proueder d'un altro. 

5. In Lione e il P. Gerardo 4 , al quale gia piu uolte li e sta- 
to concesso di andar in Parigi a studiare. V. R. ueda d'intender 
sua inclinacione; et se tuttauia e in quella, non ci le deue nega- 
re; et quando lui anche per sua humilta et modestia non si cu- 
rassi piu di cio, pur se V. R. giudicara che conuenga in Domi- 
no farlo passare inanzi nelli studii, accio poi piu ageuolmente, et 
con piu sufficientia possi esser adoperato nei ministerii della 
Compagnia, si nel predicare, come in altro, io hauero a caro che 2 Ita constat ex Constitutionibus Soc. J., part. VIII, cap. V, § 3. 

3 Cf. epist. 162. 

4 P. Gerardus Gerardinus, de quo saepe in 5. Franc. Borg., tomo V. 
Ejus mors narratur infra in epist. 176. Epist. 173. — 20 Decembris 1572 167 

in questo sia aiutato; et passata la inuernata, o quando meglio a 
V. R. parera, sia mandato a Parigi, doue possi seguitare et fini- 
re suoi studii. Et con tanto ci raccommandiamo, etc. Di Roma li 
15 di Xbre. 1572. 

Inscriptio. P. Claudio Matthei, prouintial d'Aquitania. 

173 

EX COMM. POLANCl P. DIONYSIO VAZQUEZ 

ROMA 20 DECEMBRIS I572 '. 

/. De promovendis ad sacros ordines pontificia concessio } qna pernwdera- 
te uti decet. — 2. Blondi scripta quaedam . — 5. Iter Mironis. 

I. Per esser il Padre vicario molto occupato questa 7. na , 
mi ha commesso che io risponda alla lettera di V. R., et special- 
mente al capitolo che parla di promouer li nostri agli ordini sa- 
cri. Sapra dunque che parlando S. R. al papa sopra delle cose 
nostre di che si trattaua, sua Sta. col fare la gratia che desidera- 
uamo ha molto raccommandato et incaricato che si habbia l'oc- 
chio di non far promouer se non persone sicure, et che fussero 
state gia alcun tempo nella Compagnia, et hauessero sufficienza. 
Et cosi si ha detto a S. Sta. che si farebbe. Et quantunche non 
habbia uoluto il Padre vicario restringer la faculta di prouincia- 
le in questa parte, nondimeno per hauerlo tanto strettamente 
S. B. ne raccommandato, et poiche si fida della Compagnia, par 
ragioneuole, anzi debito, che si faccia secondo la sua mente. Per- 
cio il Padre ha scritto alle prouintie, etiam delPIndia, etc, che 
quelli che si promoueranno, habbiano al manco 5 anni finiti della 
Compagnia, et sufficienza nei casi, di modo che si possano met- 
ter sicuramente ad udir confessioni, supposta etiam la uirtu, etc; 
et questo finche il nouo generale determine altro. Et se ben a 
queste tempora di Natale non si sara potuto promouere nessuno, 
come ne anche conueniua, per non esser spedito il breue il qua- 
le si attende, potremo cominciar a ualerci di questa gratia alle 
tempora di quaresima. Ex regestis Ttal. 6g, fol. l3sv. 168 POLANCI COMPLEMENTA 

2. II P. Domenico Blondo scriue che lascio cosfi certi suoi 
scritti; prega si mandino a Genoua con la prima commodita. 

3. Che il P. Miron e gionto a Genoua, etc. Di Roma li 20 
di Decembre 1572. 

lnscriptio. P. Dionisio *. Napoli. 

174 

POLANCUS P. LAURENTIO MAGIO 

ROMA 20 DECEMBRIS I572 '. 

I. Oeconomica de collegio olomutiensi. — 2. Sacrum pro classe cutholica 
omittendum. — 3. Facultates, et dispensationes de irregularitate. — 4. De 
legato regiae bibliothecae in favorem collegii vilnensis. — De sodale Da~ 
vide, hiberno. — 6. Fratres poloni in sacerdotium protnovendi. — 7. De- 
siderantur coadjutores, peritus medicinae alter, alter caementarius. 

I. Pax Xpi., etc. Non si mancara di hauer per raccomman- 
dato nelle nostre orationi il Rmo. d'01omuz 2 , desiderando noi 
che il Signore li dia molta gratia et sanita per aiutar quel vesco- 
uato, et particularmente per il desiderio che tiene, et con effetti 
mostra, di promuouer le cose del collegio et casa di probatione * 
per il medesimo effetto. Quanto airassignatione che V. R. dice 
uogliano fare de beni stabili in loco della pensione posta sopra la 
mensa episcopale, per fundatione del collegio d'01omuz , e ben 
cosa da desiderare per buoni rispetti; pero due cose aduerta in 
questo la R. V.: Puna, che sia cosa equiualente, et che il frutto 
si possi pigliare senza rumore alli suoi tempi, et che non fusse 
cosa impedita, o che facilmente si potesse impedire dalli hereti- 
ci; la 2. a , che ci sia segurta di euittione, come anche il Rmo. di 
Maguntia 4 ha fatto in benefitio del collegio di Maguntia. Quan- 
do queste due cose ci fussero, cioe li beni qualificati et equiua- 
lenti, et securta di euitione, V. R. potra metter la cosa in prati- 
ca, et auisarmi di quel che si fa; perche del canto mio io non Vicepraepositus provinciae neapolitanae. 

Ex regestis Germ. io9 , ff. Io6v.-Io6av. 
Joannes Grodescius (Grodecky^ 
Agitur de domo probationis in urbe Bruna. 
Daniel Brendel de Homburg. EPIST. 174. — 20 DSCEMBRIS I572 169 

manchero di accettar la detta permutatione quanto sara in me, se 
la cosa sara accettabile; et crediamo bene che non ci daran in 
questo tanta fretta che non ci sia tempo da consultar un'altra 
uolta circa quello che occorrera in questo fatto 

2. La messa per conto deirarmata catholica , essendo hoi 
quella in porto, non e da dubitare che cessa. 

3. Quanto alle dispensatione che V. R. ricerca 5 , et al ca- 5 Ut quae in proxime sequentibus dicit Polancus melius intelligantur, 
juvabit hic exscribere aliqua ex epistola P. Maggii die 24 Novembris, Vien- 
nae data, quae invenitur in codice Germ. 134, ff. 84-85V. Sic enim ait: «La 
bolla di Pio V sopra ]'officio della Madonna porta seco molta disperazione, 
perche simpliciter leua il passato, et non da speranza alcuna di rimedio 
quanto alli uolgari: et e tanto impossibile che in queste parti si serua, quan- 
to che io uoli. Et perche qui non ui e vescovo ne vicario ne inquisitione, e M 
nuntio tiene le mani ligatissime, seguita che moltissime anime restano illa- 
queate, et a noi e leuato 1'animo con le forze di far' frutto, perche stiamo 
in mille pericoli, et non ci e dato rimedio. Prego la R. V. perJamor de Iesu 
X.° che procuri a noi poueri tudeschi alcun' refrigerio, et che non siamo 
mensurati con le regole d'Italia et Spagna in queste cose, perche gli suggetti 
non sunt eiusdem rationis. Stiamo in continui scrupuli et pericoli di censure, 
et non habbiamo rimedio. Bisugnarebbe che quelli che sono tanto essatti in 
formar' queste bolle, uenessero qua a pratticarle. La R. V. per amor' de Dio 
ci procuri rimedio, perche e impossibile leuar' i libretti uolgari , et pero e 
necessano usar' molta epichia; et che si possa tradur in tudesco questo de 
Pio V, et che simili a quello, starnpati altroue, si posano usare; et che altri 
libretti precatorii, come quello del P. Canisio, et simili buoni, si possino 
usare. Altrimente ne seguira molto danno nelle anime, et non ueggo come si 
possino udire confessioni qua, per Pordinario,se non si usa molta indulgenza. 

II medesimo dico delle biblie uolgari tradotte da catholici autori, che e 
impossibile il leuarle. Sono diuersi catholici eruditi, quali et ratione officii, 
et ratione conuersationis sono forz[ati a] leggere libri heretici ad oppugnan- 
dum, et con molta utilita della religione, et per[che] non ui e chi gli possa 
concedere facolta, restano illaqueati, et ne seguitano molti inconu[enienti], 
et molti restano di uenire a confessarse per questo rispetto. 

La necessita di poter' dispensare supra irregularita propter haeresim cen 
quelli che, conuertiti alla fede catholica, s'hanno a promouere a!li ordini sa- 
cri, e come pane quotidiano; et qui non ui e chi possa dispensate, ne anche 
il nuntio; et di costi esperimentiamo tanta difficolta, che non so che mi dire. 
Interim il sacerdotio si ua annullando, el sacrificio ua a terra, perche sono 
rarissimi i ministri; et quelli che uoglino aiutare la chiesa, non ponno farlo 
per questi impedimenti, et non si puo hauer' rimedio per leuarli. Sar^bbe 
sommamente necessaria facolta de dispensare etiam in foro exteriori, molto 
generale. 

Medesimamente occorre che alcuni, che uogliono ordinarse, non ponno I70 POLANCI COMPLEMENTA 

thalogo mandato col procuratore, dice il P. Mtro. Natal che al- 
cune cose si son tenute, et che di cio si sia gia scritto, et quanto 
al poter legger la biblia uolgare, se in particolare si dimanda per 
qualche persona degna, gia per la regola del indice lo pud con- 
cedere l'ordinario; se in uniuersale per tutti, non pare che con- 
uenga ricercar tal dispensa. Et quanto alFufficiolo uulgare, et po- 
ter hauer in foro exteriori qualche uia di la facile di poter dispen- 
sare, accio possino promuouersi alTordini, et hauer benefitii 
quelli che fussino stati heretici, etiam senza lettere dimissorie a , 
quando non si potessero hauer, et deiraltre cose , si trattaranno 
con S. Sta. et procuraremo impetrar quel che si potra. Fra tan- 
to V. R. si ricordi che in foro conscientiae, li nostri professi no- 
minati per tal effetto dal generale, non solo possono absoluere ab 
haeresi et censuris ex ea prouenientibus b , ma anche dispensare, 
cioe super irjegularitate, etc. inde proueniente, come consta del 
breue di Giulio III. °; et anche posso[no] dispensare con quelli 
che fussino irregulari per hauer essercitato gli ordini essendo in 
censuris, per un uiuae uocis oraculo hauuto auanti di adesso; le 
quali due cose sono assai importanti per aiutare le anime nel foro 
esteriore. 

4. Circa il legato della libreria del re di Polonia *, buonae 
memoriae, per il collegio di Vilna con Tobligo del predicare ogni 
domenica et festa, o nella chiesa di Santa Ana, hor sia in quella dimissiorie ms. — b praeuenientibus ms. hauere le sue formate da suoi ordinarii, o perche la patria e tutta heretica, 
o perche e tanto lontana, che non ponno ricorrere senza mille inconuenien- 
ti. Quid fiet cum istis? 

Non uoglio far' piu longa litania, hauendo per il procuratore mandato 
costa un compendio delle facolta che ci sarebbono necessarie, accio s'impe- 
trassero da sua santita; ma fin qui non ne uediamo frutto; et 1'aspettare tan- 
to ci e graue et pericoloso, perche necessitas nobis incumbit di trattare le 
conscientie de nostri tudeschi et altre nationi, et senza ]i presidii di queste 
facolta si trouiamo in pericolo d'illaquearse in superlatiuo gradu. La R. V. 
per charita sua habbia per raccomandate le conscientie nostre, et 1'anime 
di questa nostra misera Germania, che tanta necessiti ne tiene.» 

6 Sigismundus II nuper vita functus. Epist. 174.— 20 Decembris 1572 171 

di Santa Barbara del monasterio che si ha da fare, V. R. sa che 
non si puo accettare; pero ci occorre da dire, prima che si [li] es- 
secutori del testamento simplicemente offeriranno la libreria 
detta, senza significar alli nostri altro obligo, se puo simplicemen- 
te accettare con un modo di protestatione che detta accettatione 
non habbia a uenire in grauamento della Compagnia, o con qual- 
che obligo che ui fusse contra Finstituto; 2. , quando loro signi- 
ficassero apertamente 1'obligo che uogliono imponerci, se li puo 
dire che si desidera accettare un simil pegno et ricordatione del- 
1'amore che il serenissimo re portaua a la Compagnia, pero non 
potendo noi accettare simili legati con tali obligationi, quando 
uorranno fare che questo obligo si leui, la Compagnia accettara il 
legato, et procurara secondo il suo instituto hauerne memoria di 
corrispondere a.Ha pia uolonta del re; come anche per il medemo 
instituto, sempre che il collegio di Vilna potra, non manchera di 
dar simili aiuti alFanime in detta chiesa; et cosi si potra procurar 
per uia della reginola, o uero del Rmo. di Vilna, che quesFobli 
go si leui et si lasci a libera dispositione della Compagnia, dan- 
doli ad intendere la ragion di questo. Et crediamo che il genera- 
le che Dio N. S. ci dara, dara qualche ordine che in tal caso si 
tenga particolar memoria di aiutare sempre che si potra Fanime 
in detta chiesa, col predicare et insegnare la dottrina xpiana. 
correspondendo col pio desiderio del serenissimo re, di buona 
memoria. 

5. Quanto al fratello Dauid, hiberno. corne sara costa arri- 
uato di Polonia, V. R. essaminara le cause di sua uenuta; et 
quando trouara, con parer de suoi consultori, esser cosi graui 
come si dipingono, et che non ui sia qualche speranza di darli 
aiuto perche possa riuscire atto alla Compagnia, a.11 nora lo potra 
licenciare, et lasciarlo che se ne uenga a Roma, passato alquanto 
il rigor della inuernata, gia che sempre si deue guardar un'ore- 
chia per Faltra parte. 

6. La lista delh sacerdoti che in Polonia desiderano fare 
delli nostri, s'e uista; et crediamo che quando se li concedera si 
possano far quelli che V. R. ha notato, potran bastare per hora; 
benche bisogna hauer un poco di pacientia, finche sia segnata la 172 POLANCI COMPLEMENTA 

supplica, et espedita la facolta del promouer senza professione, 
che speramo sara in breue, piacendo al Signore 7 . 

7. II P. Sunier 8 ricerca un fratello che sapesse di medicina, 
per aiutar quelli di Pultouia et Brunsperga, et anche uorria ha- 
uere un muratore pratico per fabriche di quelli collegii. S'anda- 
ra uedendo quel aiuto che se li potra dare; et quando non si pro- 
uedera auanti la uenuta di V. R. qua, potra portar questi biso- 
gni et altri nel suo memoriale, accio si faccia la prouisione per 
quelle parti. Et con tanto ci raccommandiamo tutti molto, etc. Di 
Roma )i 20 di Decembre 1572. 

La sicurta de euetione [sic] s'intende che la istessa mensa 
episcopale resti obligata in omnem euentum a farci bono quello 
che in cambio dara a pagare. 

Inscriptio. P. Lorenzo Maggio. 

175 

POLANCUS P. GREGORIO DE MATA 

ROMA 23 DECEMBRIS I572 \ 

7. De F. Zaragoza. — 2. De syntaxeos tractatu anctore P. Acebedo. 
3. P. Avellaneda forsan ibit Romam. 

1. Recibiose la de V. R. de 25 de Otubre; y de lo que toca 
al hermano Qaragoca se ha escripto ya al Padre prouincial; lo 
demas que V. R. dice, se tratara conePnueuo general. 

2. En la syntaxi del P. Azebedo 2 se hizo aca alguna diffi- 
cultad; por tanto sera bien la traya el Padre prouincial, o alguno 
de los que con el uinieren, para que aca se uea de nueuo, y las 
razones que ay para que no conuenga leerse en esa prouincia la 7 Ultima die Februarii anni 1573 Gregorius XIII per breve Ex .Sedis 
apostolicae Societatem Iesu approbavit et de novo concessit facultatem ho- 
ras canonicas extra chorum recitandi, et sacros ordines post emissa vota 
etiam ante professionem suscipiendi. 

8 Viceprovincialis Poloniae. 

1 Ex regestis Hisp. 6g, fol. 149. 

2 P. Petrus Paulus de Acebedo, qui ad matritense collegium mis- 
sus, Matriti die 12 Januarii 1573 obiit, magnum sui desiderium relinquens. 
Cf. AlcAzar, Chrono-Hist., II, 424, 425, ubi perperam dicitur Acevedum 
die I Feb. obiisse Epist. 176.- 3o Decembris 1572 173 

del P. Manuel Aluarez, de Portugal, la qual sin el comento no 
es tan prolixa a . 

3. No estamos sin esperanca de que el P. Auellaneda 3 sia 
eligido en Austria para la congregacion general; y si una uez 
sale de alli, sera facil cosa que no buelua. No se offresce otra por 
esta, etc. De Roma 23 de Deziembre 1572. 

Inscriptio. P. Gregorio de Matta, en Seuilla. 

176 

FRANCISCUS ROCCA POLANCO 

LUGDUNO 3o DECEMBRIS I572 '. 

I-^.Aegritudinem ac mortem Patris Gerardini describit. — 4-$. De P. Pos- 
sevino , deque ejus concionibus , ac progressu nostro Lugduni . — 
6. P. Rostanus sacerdos fit. 

1. Ihus. Molto Rdo, en Chro. Padre. Pax Chri., etc. Non 
potendo il Padre rettor', come desideraua, scriuer' a V. R. per 
qualche debilita di capo, o uertigine causata da una febrecciola, 
mi ha detto ch'io li scriuessi alcune cose, accio intendesse la ui- 
sita che Dio N. S. s^e degnato far' in questa celebrita del suo 
santo Natale, in questo collegio di Lione, rechiamando a se il 
buon P. Gerardo Gerardini; la cui anima speriamo sia in luogo 
di riposo et quiete, o che presto sia per conseguir questo deside- 
rato fine, per le tante orationi et santi sacrificii che si faranno da 
tutta la Compagnia, come e consueto. 

2. Et per dirli qualche cosa in particular' della iniirmita et 
morte di detto Padre, dico che la domenica terza deirAduento, 
hauendo sentito la notte et giorno inanzi qualche dolor di testa 
et principio di febre, si oonfesso et disse messa, et dipoi si messe 
in letto con una febre continua che dopo tre o quatro.giorni lo 
fece frenetico. Nell principio della sua frenesia tutto era in re- a prolixo ms. 3 Qui ex hispalensi collegio cum comite de Monteagudo, Francisco Huj- 
tado de Mendoza, regio legato apud imperatorem, profectus erat anno 1570. 
Cf. 6'. Franc. Borg., V, 267, 3i8, etc. 

1 Ex autographo in cod. Gall. 84, 2 ff. t nn. 349, 350, prius 401 . 174 POLANCI COMPLKMENTA 

prender' la uanita, scientia et philosophia humana, affirmando la 
uera scientia et philosophia esser in Christo, et in lui esser ogni 
bene. Nell discorso poi del suo male, hora cantaua musica, psal- 
mi, ecc, hora predicaua cose buone, et massime in lingua italia- 
na, hora trattaua i luochi communi della retorica parlando molto 
elegantemente in latino, di modo che potiam' dire ch J el sia mor- 
to cantando, repetendo alcune uolte: Andaremo tutti al cielo; et 
spessissime uolte: Deus meus; et O bone Iesv; et altri detti de- 
gni de christiano et religioso. Li ha fatto pero Iddio gran benefi- 
cio che dopo esser cascato in questa frenesia, li ha concesso tem- 
po et uero sentimento, come tutti giudicauano, di poterse con- 
fessare, communicar' et pigliar Testrema onttione, il che hebbe 
anchor lui per un singular beneficio di Dio, come bene il demon- 
straua domandando in quelFhora a Dio perdono delli suoi errori, 
et a tutti Padri et fratelli che appresso lui stauano, cominciando 
quasi a farli un'essortatione; ma non potendo sodisfar al suo uo- 
ler 1 per la gran debolezza, il Padre rettor' in nome de tutti ac- 
cetto la sua buona uolonta. II suo felice transito fu Tistesso gior- 
no dell santo Natale non troppo inanzi mezzo giorno, all'hora, 
come mi han detto, io ero nell primo memento della prima mes- 
sa; et per ch'io sapeuo ch^era in agonia, mi par ch'io sentessi in 
me piu desiderio di pregar per lui che altre uolte; le altre due 
messe le dissi per la sua anima, il che non han potuto far gl'altri 
sacerdoti perche gia haueuano detto le lor messe, et io ho rece- 
uuto questo per beneficio de Dio. II giorno dipoi, ch J era di san 
Stefano, alla medesima quasi hora che mori, li fecessimo Pesse- 
quie secondo il costume di nostra Compagnia, con candele bian- 
che accese, dicendosi al fine una messa de requiem, et questo 
nella nostra chiesa; quale, essendo prefetto di essa il detto P. Ge- 
rardo, fu benedetta per cemiterio, doue lui s'e messo per funda- 
mento. Fu questa nostra chiesa airhora quasi piena di gente, 
parte per la nouita (non haueuano mai uisto sepelir morti da gie- 
suisti), parte per la deuotione che molti haueuano al detto Pa- 
dre; et credo se partessino edificati, uedendo la deuotione delli 
nostri, et la pia et humile consuetudine che la Compagnia tiene in 
sepelir li morti. Questo quanto al P. Gerardo, sanctae memoriae. Epist. 176.— 3o Decembris 1572 175 

3. Della carita delli Padri et fratelli non posso dir se non 
queli che ho uisto, esser stata quella grande, non lasciandosi mai 
ne giorno ne notte solo, et la notte mai senza un sacerdote con 
alcuni fratelli; et si come non s'e mancato niente del canto della 
carita delli Padri et fratelli, i quali tutto han fatto con grand'al- 
legrezza et contento loro spirituale, cosi non si e mancato anchor 
niente quanto a uisiti de buoni medici, et quell tanto che loro 
giudicauano conuenire per agiuto delTinfermo. 

4. II P. Posseuino dice che se sono receuute le lettere che 
ultimamente V. R. ha mandate, si per la prouincia aquitanica, 
si per la Francia, con le annale di Sicilia, et hauerebbe resposto 
qualche cosa si l'indispositione supradetta non hauesse impedito; 
se spera pero ch'el suo male non andara inanzi. 

5. La nostra chiesa e stata queste feste assai ben frequen- 
tata; quattro sacerdoti assidui nella chiesa non ha[nnoj potuto 
sodisfar' a tanto numero de penitenti. Le feste, insin'a mezzo 
giorno, e quasi sempre piena la nostra chiesa. Alle prediche del 
P. Posseuino uengono tanti, che alcuna uolta la chiesa con la 
capella nuoua et chori non puol capir' tanta moltitudine. Iddio 
sia benedetto che qui in Lione non si dice piii hora, Andiamo 
alla sinagoga degli hugonotti (per esser qui non solamente il for- 
male, ma anchora il materiale di essa affatto ruinato), ma si dice 
per la citta, Andiamo a' giesuisti: gloria sia alF altissimo Iddio. 

6. Hieri si fece sacerdote il P. Rostano, et il giorno della 
Circoncisione dira sua prima messa, si al Signor piacera; il qua- 
le hauendose pigliato un sacerdote per il cielo a , subito ci ne da 
un altro in terra, come Padre nostro molto benigno. Nelle ora- 
tioni et santi sacrificii di V. R. molto mi raccomando, raccoman- 
dandoli appresso il nostro Padre rettore et tutto questo collegio. 
Di Li[o]ne li 30 di Decembre 1572. 

Di V. R. seruo in Chro., 

Francesco Rocca. 
Post scriptum: Di gratia V. R. mi perdoni se non li scriuo, 
ma non per tanto dubiti di mia infermita, parendomi con la gra- ciolo ms. I70 POLANCI COMPLEMENTA 

tia divina portarmi meglio assai. Pur' mi raccomando alle sue 
orationi. II signor Fonseca e arriuato, ecc. II P. Noez debbe ha- 
uer predicato a Dola queste feste. 

Inutile seruo in X.°, 

A. Poss[euino]. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Chro. Padre, il P. Giovanni 
de Polanco vicario generale della Compagnia di Giesu, in Roma. 

Sigilli vestigiwm. 

177 

POLANCUS UNIVERSAE SOCIETATI 

ROMA 3l DECEMBRIS 1572 l . 

1. Numerus domorum inprovincia romana. — 2-g. Vita functi, eorumque 
elogiu. — 10. Sociorum numerus. — 11-12, Incolae domus professorum; 
collegia admissa. — 13-16. — Gregorii XIII, P. M., aliorumque praela- 
torum erga Societatem benevolentia. — IJ. Socii extra Urbem missi. — 
18. Collegia expetita.—lQ-20. Spiritualia ministeria domus professo- 
rum. —21. Novitiorum ibi commorantium institutio. — 32. Fratres ad- 
jutores caementarii. — 23-28. De collegio romano. — 2Q. Cardinales Lo- 
tharingius et Borromaeus in eo excepti. — 30. Provincialis congregatio 
ibidem habita. — 31-34. Rxcursiones ad vicina oppida.—^^. De domo 
probationis ad Sti. Andreae. — 36-37. Poenitentiariorum collegium. — 
38. Clericorum seminarium. — 3Q. Collegiun germanicum. — 40-43. Ti- 
burtinum collegium; summus pontifex Tibure exceptus; aedium fabrica . 
— 44-4$. Perusinum gymnasium. — 46-4Q. Maceratense. -50-53. Lau- 
retanum. — 54-70. Mirabilia complura invocatae Virginis lanretanae. 
— 71-73. Senense collegium. —74-77. Florentinum. 

I. Ihus. Muy Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi., etc. Siguien- 
do el orden que se ha dado a todas las prouincias, escriuire aqui 
lo que para edifficacion de nuestros charissimos en Xpo. herma- 
nos me ocurriere, del ano de 1572, de toda la prouincia romana 2 ; 
en la qual tiene nuestra Compania 13 casas, donde ordinaria- 1 Ex adversariis castigatis a Polanco, in cod. Rom. 127, 14 ff., nn. 77- 
90, prius 1-7, et etiam n. IX. 

2 Post conventum procuratorum provinciarum anno 1571 Romae habi- 
tum, statutum est ut litterae annuae non a singulis domibus, prout fieri so- 
lebat, sed tantum ab unaquaque provincia, de praecipuis rebus scriberen- 
tur. Cf. Sacchinum, p. III, lib. VII, n. 3. Epist. 177. — 3i Decembris 1572 177 

mente haze residencia: las 6 dentro de Roma, y las 7 fuera 
della. Las de Roma son: la casa professa, el collegio nuestro ro- 
mano, la casa de probacion de Sanct Andres, el collegio de la 
penitencieria, el seminario del papa f e\ collegio germanico. Las 
de fuera de Roma son: la casa de Frascata, que es como miem- 
bro de la de Sanct Andres, el collegio de Tiuoli, el de Perosa, 
Macerata, Lorito, Sena y Florencia. 

2. De todas estas dichas casas ha sido Dios nuestro senor 
seruido lleuar para si 1 1 personas este ano passado. En Enero 
murio en esta casa professa Francisco de Truxillo, el qual, auien- 
do sido buen soldado en el siglo, lo fue mucho mejor de Xpo., 
haziendose coadiutor temporal en la Compania; y con el deseo 
que tenia de seruir y ayudar al bien comun, aprendio diuersos 
officios, y entre ellos el de albanir, y le exercito en la fabrica de 
Sanct Andres; y fue de notar la uoluntad que el dicho buen her- 
mano tenia de trabajar por Xpo., porque auiendo caydo de un 
lugar alto de la dicha fabrica, quedo medio tullido de las pier- 
nas, v asi como estaua, aprendio el arte de cantero; y estando 
assentado (porque apenas podia tenerse en pie), ayudo la fabri- 
ca desta nuestra yglesia de Sancta Maria hasta que murio. 

3. El 2. fue Joan Cors, tambien coadiutor, que auia ayuda- 
do en la camara a todos tres nuestros Padres generales. con 
grande exemplo de uirtud y deuocion, y sobreuiniendole una 
calentura pestifera que le acabo en 8 dias, no cessaua con psal- 
mos y hvmnos de loar a Dios, y mostrar el gran deseo que tenia 
de uerse en la gloria junto con nuestro bendito Padre Ignatio y 
los demas sus sucessores, mostrando (quanto por los dolores le 
era possible) gran alegria por uerse acercar a la uida eterna. 

4. El 3. fue el P. Dr. Baptista de Madrid, en el qual fue 
cosa de notar que estando muchos meses antes con tercianas y 
quartanas, rogo a Dios N. S. (por la deuocion que tenia a la fies- 
ta de la Purificacion de nuestra Sefiora), le hiziese gracia de mo- 
rir en tal dia; y teniendo fe de alcanzarlo, le sucedio como de 
seaua, porque la uispera de la dicha fiesta dio el anima a su Cria- 
dor, inuocando el nombre de Jesus, y estando quasi en continua 
oration. 

POLANCI COMPI.EMENTA.— T. II 12 I78 POLANCI COMPLEMENTA 

5. El 4. fue Francisco de Mecina, harto moco de edad, 
mas de mucha uirtud y religion; y asi fue su muerte segun su 
uida, en el mes de Abril. 

6. El quinto fue nuestro P. Francisco, de santa memoria, 
al ultimo de Setiembre 8 , como por otras mas a la larga se ha 
escripto, el qual, despues de auer seruido a Dios N. S. y a la 
santa sede apostolica, asi en la legacion de Espana y Portugal, 
como en la de Francia, en lugar del reposo temporal, que se pen- 
saua ubiese de tener en Roma, quiso Dios N. S. darselo eterno, 
probando y exercitando su paciencia y raras uirtudes con una 
trabajosa enfermedad que le duro cerca de 8 meses, y buena par- 
te della fuera de las casas de nuestra Compania, y en lugares y 

• tiempos muy asperos, hasta que llego a Ferrara; adonde no bas- 
tando los remedios, y uiendo que se le acercaua la muerte (como 
tambien los medicos lo tenian por muy cierto), sintio grande de- 
seo de cumplir un uoto que tenia de uisitar la santa casa de Nues- 
tra Sefiora de Lorito, y con approbacion de los medicos, no sola- 
mente uino a Lorito, y cumplio su uoto en aquella santa capilla 
en la qual el Hijo de Dios se encarno, mas aun se animo para 
uenir a Roma, adonde, dando gracias a Dios que le hazia merced 
de morir entre tantos sus hijos espirituales, despues de auer aui- 
do indulgencia plenaria del papa, con palabras y actos de gran- 
de edificacion, dando a todos la bendicion, y demandandoles per- 
don de todo aquello en que les pudiese hauer offendido, con 
grandes senales de viua fe, esperanza y amor de Dios, dio el spi- 
ritu al mismo su Criador (como esperamos) para recebir el premio 
de los trabajos que por su diuino seruicio auia padecido. 

7. A los 26 de Nouiembre murio tambien el P. Dr. Baptis- 
ta Sanchez, hombre de gran uirtud y deuocion, el qual muchos 
dias antes mostro hauer preuisto su fin desta presente uida; y 3 De obitu praepositi generalis, sancti Francisci Borgiae, plures edidi- 
mus epistolas ex Urbe ad diversos rnissas in 5. Franc. Borg., V, 750 sqq.; 
Epist. P. Nadal, III, 661-663. Obiit vero sanctus parens die Jo Septembris 
media nocte (Epist. P. Nadal, loc. cit. 662), unde a plerisque dici solet 
eum l.° die Octobris obiisse. Ouo absente ex Urbe, Societatem rexerat, 
vicarius, P. Nadal; sed die 2 Octobris nominatus est vicarius P. Polancus. 
{Epist. P. Nadal, ibid.) Epist. 177. — 3i Deccmbris 1572 179 

sin dexar la oration en su coracon (segun que de fuera se podia 
notar) hasta lo ultimo, dio el anima al que la auia criado y rede- 
mido, quedando con rostro muy mas sereno y alegre despues de 
la muerte, que no le solia tener en uida. 

8. En el collegio romano murieron los hermanos Guillermo, 
flamenco, y Leonida, italiano, muy santamente, como en la uida 
auian dado muestras de grandes sieruos de Dios. 

9. En la casa de probacion de Sanct Andres murio Alexan- 
dro Paitelli, nouicio de grande espectacion; y en Florencia los 
hermanos Hieronimo Cassardo y Joan Andrea de Tiuoli, perso- 
nas de rara uirtud, auiendo resciuido (como los demas ya dichos) 
los sanctos sacramentos con gran deuocion; a los quales en bre- 
ue tiempo quiso Dios N. S., como esperamos, darles la corona de 
gloria que conuenia a los muchos trabajos que deseauan padecer 
por su sancto seruicio. Si por alguno de los nombrados no se 
ubiesen hecho los suffragios acostumbrados en nuestra Compa- 
nia, esta seruira de recuerdo para que se haga con ellos la cha- 
ridad. 

10. El numero de las personas que al presente se halla en 
esta prouincia romana es de 467. Entre los quales son sacerdo- 
tes 125, y scholares 200, contando entre ellos 33 maestros. Los 
demas son hermanos coadiutores. Ay tambien fuera deste nume- 
ro algunos otros que siruen, como en preuia probation. 

DE LA CASA PROFESSA 

11. En la casa professa de Roma passan de 90, y ay en ella 
tres suertes de personas ordinariamente. La primera es de los que 
atienden al bien uniuersal de toda la Compania, como es el pre- 
posito general, los assistentes, secretarios y otros que los ayu- 
dan. La 2. a es de aquellos que propriamente son de la casa pro- 
fessa de Roma. La 3- a es de nouicios, los quales tienen en esta 
casa su probacion. Podriase.tambien anadir la 4.% la qual es ex- 
traordinaria, aunque por estos anos se haze como ordinaria, de 
nuestros hermanos que atienden a la obra de la yglesia. 

12. Quanto a la primera suerte de personas, ya abran en- 
tendido por otras, como nuestro bendito Padre ha este afio esta- l8o POLANCI COMPLEMENTA 

do absente de Roma, si no fue los dos ultimos dias de su uida 
temporal, en los quales nos consolo Dios N. S. con su presencia, 
exemplo y palabras de grande edifficacion (como he dicho), y 
tambien con tener aqui su cuerpo juntamente con los de nues- 
tros benditos Padres Ignatio y Laynez, sus predecessores, de 
santa memoria. De las cosas de su camino este ano, y de los bue- 
nos officios que hizo con los reyes catholico y de Portugal, v 
tambien con el rey xpianissimo., y con otros principes de Fran- 
cia, no tocare cosa alguna en particular: solamente dire que al 
passar por Burdeos, accepto en aquella ciudad un collegio, y 
despues otro en la ciudad de Neuers, a instancia del Illmo. du- 
que de Neuers 4 ; y ambos a dos han tenido ya buen principio, y 
se espera muy feliz progresso a gloria diuina, especialmente de 
aquel de Burdeos. Tambien se han acceptado este ano por el Pa- 
dre maestro Nadal, vicario, dos vniuersidades: vna en la ciudad 
de Milan, y otra en la de a Lorena, con approbacion de nuestro 
dicho Padre, aunque absente. Otro collegio en la ciudad de Ful- 
da en Alemana, y dos casas de probacion, vna en Arona, tierra 
de Lombardia, y otra en Bruna, tierra de Morauia, junto a Olo- 
mutio, donde tenemos collegio. Hase tambien acceptado una 
nueua casa professa en Milan, a la qual se ha ya dado principio, 
como tambien a las otras ya dichas fundaciones, saluo a la vni- 
uersidad de Lorena, que se ha de comencar este ano de 1573, 
como tambien en Espana se ha dado principio a los collegios de 
Leon y Malaga, y.a una casa de probacion en Villagarcia 5 , las 
quales fundaciones accepto en este camino que hizo nuestro Pa- 
dre. Escriuirase mas en particular dellas dende las prouincias 
donde estan. 

13. El sobredicho Padre vicario que quedo en Roma en lu- 
gar de nuestro Padre general, juntamente con los demas Padres 
que ayudan en lo del gouierno, han suplido la presencia de nues- 
tro dicho Padre conseruando la beneuolencia, no solamente de Sic ms. Of, inferius, nn. 14 et 2Q. 4 Ludovicus Gonzaga. Cf. Sacchinum, p. III, lib. VIII, n. 246. 

5 Parvum oppidurn, sex leucis ab urbe Vallisoleto distans. Epist. 177. — 3i Decembris 1572 181 

las personas principales desta corte, mas tambien del papa Pio 
quinto, de santa memoria, y de Gregorio XIII. °, que le sucedio 
eti la santa sede apostolica; el qual, asi como en la piedad y zelo 
de la religion, reformacion de la xpiandad., y en todas las demas 
partes quese requieren a un buen pontifice, se ha mostrado dig- 
no del grado que tiene, asi tambien muestra grande afficion a 
nuestra Compania, haziendole muchos beneficios spirituales y 
temporales, y teniendo della particular protection, mostrando- 
nos b mas cada dia entrafias de uerdadero y sancto Padre. Ha con- 
firmado todo nuestro instituto, priuilegios y gracias que sus pre- 
decessores han hecho a nuestra Compania, y aunque tiene gran 
respecto a las cosas ordenadas por su predecessor, todauia en 
aquellos dos puntos del choro, y profession antes de recebir los 
nuestros los ordenes sacros (en los quales auia auido alguna al- 
teracion) 6 , nos ha confirmado nuestro instituto, aunque para ha- 
zello con mas consideracion y maduro consejo, cometio a uno de 
los quatro cardenales deputados para los negocios de la reforma- 
cion, que uiese acerca de los dichos dos puntos nuestras razones 
y instituto, y refiriese dello a su santidad. Y aunque el dicho car- 
denal era de parecer en otro tiempo, que, acerca de la profession 
se deuiese seguir el orden de papa Pio quinto, todauia, trattan- 
do la cosa con los otros tres cardenales sus collegas, plugo a la 
diuina magestad, por medio de muchas orationes y missas que 
por tal fin se dixeron, y por las razones que de palabra y en es- 
cripto les fueron dadas, darles a entender que no conuenia alte- 
rar cosa ninguna de nuestro antiguo instituto: y asi por uno de 
los dichos cardenales, en nombre de todos los de la reformacion, 
fue dicha al papa su ultima resolucion, y su santidad fue del mis 
mo parecer, y ordeno se hiziese sobre ello un breue apostolico, 
en el qual se confirmasse de nueuo todo nuestro instituto, y es- 
pecialmente hiziese mencion de los sobredichos dos puntos 7 . b Scriptum erat nos muestra; deleto autem nos, Polancus addidit 
finem sequentis verbi, unde legitur muestrandonos. * Vide inferius Commentariola, ad ann. 1566, n. ^3; et ad ann. 1567, 
n. 29. 7 Cf. epist. 174 annot. 7. 182 POLAXCI COMFLEMENTA 

14. Hanos su santidad hecho muchas otras gracias y bene- 
ricios; y aunque siente, conforme al concilio tridentino, que no 
conuenga facilmente hazer uniones de renta ecclesiastica. sup- 
plicandoleel Illmo. cardenal Borromeo que applicasse una su ab- 
badia que nos queria dar, para dotar la sobredicha vniuersidad 
de Milan, que deseaua hazer, y asimesmo que nos diese un muv 
principal monesterio, quanto al edificio y yglesia, que era de cier- 
tos religiosos cuya orden auia sido ya extinta por su predeces- 
sor, concedio muy graciosamente lo uno y lo otro 8 . Vale lo que 
applico mas de 3.000 ducados de renta cada ano, allende de la 
yglesia y monesterio, con su sitio, que se estima mas que todo el 
valor de la renta dicha. Asimesmo supplicando a su santidad el 
Illmo. cardenal de Lorena por la union de otra tanta renta de 
3.000 ducados, para dotar la otra vniuersidad sobredicha en Pon- 
te Amason c , que es una villa gruesa en Lorena, y auiendose su 
santidad mostrado algo difficil por causa del concilio, y tambien 
porque le auian mal informado que nuestra Compania tenia gran 
cantidad de uniones, finalmente dixo a dicho cardenal, al tiempo 
que se partia para Francia, que aunque se auia mostrado difficil 
en esta concession, auia ya mudado parecer, porque veya que 
Dios N. S. auia embiado la Compania en estos nuestros tiempos 
para mucho seruicio suyo y bien comun; y que era menester ayu- 
darla. Y asi no solamente le concedio la dicha renta 9 con la 
applicacion de un sitio muy ancho y grande para la dicha vni- 
uersidad, mas le esorto y animo a hazer luego dicha vniversidad, 
anadiendo que queria que fuese su primogenita hija; y no sa- 
biendo por ventura su santidad que dicho cardenal de Lorena es 
nuestro antiguo protector en Francia, y muy aficionado a toda 
nuestra Compania, le encomendo muy efficazmente que tomase 
la protection de las cosas della, y las ayudase en todo lo que oc- c Sic ms., et infra, n. 2Q, Ponte a Mason, />ro Pont-a-Mousson. Scilicet monasterium SS. Gratiani et Felicis, luci de Arona, OrJ. 
S. Benedicti, et ecclesiam praepositurae B. Mariae de Brayda, alias Brera, 
Ord. suppressorum fratrum Humiliatorum. Delplace, op. cit. — Grego- 
rius XIII, n. 5. 

9 Id., ibid. n. 10. EprST. 177. — 3i Decembris 1572 l83 

curriese en Francia. Y todo esto hizo su santidad de s\, mesmo, 
con entranas y charidad tan de padre, que por ella nos obliga 
mucho mas que por los beneficios hechos. 

15. Ha confirmado tambien su santidad 1.200 francos de 
renta que el lllmo. Borbon applico a nuestro collegio de Auinon 
para hazer una casa de probacion, la qual por causa de las gue- 
rras auia suspendido la buena memoria de papa Pio quinto. Asi 
que nos ha hecho muchas otras gracias, asi para la Compania 
com> para otros fuera della, y muestra tener tanta confianza de 

m 

la sinceridad y buen proceder della, que diziendole un cardenal 
(hablando sobre cierta differentia que auia entre un nuestro co- 
llegio y otros religiosos) que no se podia saber cierta cosa de la 
qual pendia la resolucion de la causa, respondio su santidad: de- 
mandaldo a ios Padres de la Compania, que ellos os diran la uer- 
dad de la cosa, aunque sea contra ellos mismos. 

16. Mostro assimesmo la buena opinion que tiene de nues- 
tra Compania, en las palabras que dixo quando nego lo que le 
suppiicauamos, de que su santidad fuese seruida de librarnos del 
cargo de la penitencieria de Sanct Pedro, y le pluguiese oyr las 
razones que para demandar esto teniamos. Respondio que no nos 
queria oyr hablar desto, anadiendo: <;d6nde hallaremos los bue- 
nos confessores, y la uariedad de las lenguas?, etc. Lo mesmo 
mostro en querer que predicase en palacio en su presencia el mes- 
mo Padre de nuestra Compania l0 que auia predicado a su pre- 
decessor. Y siendo necessario embiar a la corte del emperador 
una persona fiel y docta, para negocios graues, embio al dicho 
Padre, y mientras iua y tornaua, quiso que le predicase otro Pa- 
dre de los nuestros, y uitra deste, quiso que tambien predicase 
otro a los de su casa que no pueden hallarse presentes al sermon 
que delante de su santidad y muchos cardenaies y otros muchos 
perlados se haze. Embio asimesmo al armada al Senor D. Joan 
de Austria, algunos de los nuestros, aunque muchos otros de 
nuestra Compaflia se auian ya embiado a dicha armada, y se sir- 
uio Dios N. S. en muchas cosas dellos. Allende desto quiso que 10 P. Franciscus Toledo. I84 POLANCI COMPLEMENTA 

otros de los nuestros fuesen a la isla de Corcega con el obispo de 
Mariana, auiendo sido informado de la gran necessidad que ay 
en ella de semejantes operarios lI . Y dixo al Padre vicario que 
es al presente (al qual hizo llamar para esto), que se haria alli 
un buen collegio; y siendole a esto replicado que no teniamos in- 
clinacion al presente a tomar nueuos collegios, todauia por no 
auer en aquella isla ninguno, parecia a su santidad se deuiese ha- 
zer uno. Y porque como arriba dixe, falsamente auian informa- 
do a su santidad que nuestra Compania tenia mucha renta de be- 
neficios ecclesiasticos, le fue mostrado como le auian mal infor- 
mado, leyendole vn memorial de la renta ecclesiastica que la 
Compania tiene, y de la gente que para el seruicio de Dios con 
ella se sustenta; y despues de auer oydo la summa de dicha ren- 
ta, respondio: Me pesa que teneis poco, querria tuuiesedes mas, 
para que pudiesedes sustentar mayor numero de obreros para el 
seruicio diuino. 

Hanse tambien conseruado en la amicicia de la Compahia 
los principales ministros del papa y cardenales, y otras perso- 
nas de qualidad, cuya beneuolencia parezia ser mas necessaria 
para el bien uniuersal, y esto por via de los ministerios que son 
proprios de nuestra profession. Entre los otros el vicario de su 
santidad que es el Illmo. cardenal Sabello, y su lugarteniente en 
las cosas de importancia, se siruen de los nuestros con gran con- 
fianza en beneficio de las animas; y a las ueces mas de lo que 
querriamos. Y porque desto se ha scripto otras uezes, no dire 
mas sino que auiendose estrechado harto la licencia del predicar, 
segun el concilio, uiendo su senoria ilustrisima el frutto que ha- 
zen los nuestros y confiandose dellos, ha dado licencia general 
al Padre vicario para embiar a predicar por el districto romano 
a todos aquellos que para tal effecto juzgara aptos, sin otra appro- 
bacion de nadie. 

17. Sin los que arriua dixe auerse embiado fuera por orden 
de su santidad, se han embiado muchos otros. Dos de la lengua 
tudesca 12 embio papa Pio quinto, de santa memoria, al princi- 

11 Vide inferius Commentariola , ad ann. 1572, n. 4. 

12 Secundum Sacchinum, p. III, lib. VII, n. 44, hi fuerunt P. Jodocus Epist. 177.— 3i Decembris 1572 185 

pio deste ano para predicar y confessar los tudescos que estauan 
en el armada xpiana. contra turcos; y tuuieron harta occasion de 
exercitar con ellos la charidad, por las enfermedades y gran mor- 
tandad que ubo entre ellos. Vno dellos esta todauia en Sicilia, 
ocupado en predicar a los mismos y confessarlos con buen fruc- 
to. El otro, llamado Antonio Vinch, entre los pios trabajos con 
enfermos dio el anima a su Criador. Esperamos que Dios N. S. 
le abra dado por la temporal uida la eterna. Otros muchos han 
sido embiados por el Padre vicario passado, y presente, a diuer 
sos collegios de la prouincia romana y a otros de italia y Sicilia, 
Francia, Alemana y Polonia; porque este es uno de los mayores 
fructos que se saca de tanta gente de nuestra Compania que se 
sustenta en Roma, que es poder embiar a otras partes que tienen 
extrema necessidad, muchos operarios, como predicadores, lec- 
tores, confessores y superiores, y algunos coadiutores, y escola- 
res, los quales a su tiempo seran (como esperamos) fieles obre- 
ros en la uina del Senor. Con esta ua el catalogo de los que nos 
acordamos auerse embiado este afio fuera 13 , que son cerca de 
70, y con todo esso el numero de los que al presente somos en 
Roma es de 350, poco mas o menos; porque los nouicios accepta- 
dos en la Compania de nueuo y algunos que uienen de otras par- 
tes para acabar sus estudios, o por otros respectos, uienen a ha- 
zer el dicho numero que ordinariamente es muy copioso en 
Roma. 

18. De muchas partes han demandado collegios de la Com- 
pania, y seran quatro o cinco despues que nuestro Padre passo 
desta presente uida; mas no se han acceptado, dexando este as- 
sumpto al nueuo general que Dios nos diere. Y esto baste quan- 
to a lo que toca a la parte desta casa que atiende al bien uniuer- 
sal; porque de la election del nueuo vicario y de la publicacion 
de la congregacion general para los 11 de Abril, no dire otro, 
auiendose escripto largo por otra uia. Carcinerus (ab aliis appellatur Carcaeneus, Carcineus, sive Krepser) et ad- 
jutor domesticus Antonius Vinckius. 

11 Catalogi qui hoc loco et inferius nominantur, desunt in nostro 
exemplo. l86 POLANCI COMPLEMENTA 

19. La segunda suerte de personas de la casa es la que 
atiende al officio proprio de las casas professas; y no ha estado 
otiosa, porque, aunque son 30 sacerdotes en casa (contando los 
arriua dichos, que a su tiempo y quando pueden se exercitan en 
los ministerios proprios de professos), cada uno esta bien ocupa- 
do no solamente en casa y en nuestra yglesia, mas aun fuera por 
la ciudad, y aun algunas uezes fuera de Roma, administrando 
los sanctos sacramentos a muchas personas de todos estados, y 
ayudando a bien morir a los que Dios N. S. llama a mejor uida; 
y ultra de muchas personas de qualidad y plebeyas, se han ayu- 
dado en este transito dos principales cardenales, los qualestu- 
uieron deuocion de morir en las manos de los nuestros, y murie- 
ron este otofio con tan buena dispusicion, que con razon han 
dado grande ediffication en toda esta corte "**. 

20. Han ydo tambien los de casa a confessar algunos mo- 
nesterios de monjas, a instancia del Illmo. vicario y de otros, y 
se ha predicado en diuersos lugares, especialmente la quaresma; 
y el aduiento passado se predico en Sanct Lorenzo en Damaso, 
que es uno de los principales pulpitos de Roma, ultra de los ser- 
mones que a la manana, y lectiones despues de vispras que se 
hazen en uestra vglesia. Y por lo que se puede uer del concurso 
y frequencia de confessiones, y de las continuas limosnas con 
las quales son ayudadas muchas personas necessitadas de la ciu- 
dad, el fructo es harto copioso. Lo mesmo se puede dezir de las 
confessiones que se hazen en nuestra casa y yglesia, y fuera de- 
lla, confessando y ayudando los enfermos. Y porque otras uezes 
se ha escripto de muchos que han salido de peccado por este me- 
dio, y de las restituciones hechas, y beneficios dexados por ser 
mal auidos, de pazes y semejantes otros effectos, bastara dezir 
que en semejantes fructos ha dado Dios N. S. consolacion a los 
obreros que en esto se exercitan. 

21. De la tercera suerte de gente que esta en dicha casa, 
bastara dezir que ay 15 nouicios ordinariamente, de los quales 
tiene cuidado su maestro con un sustituto; porque aunque se re- Vide Commentariola , ad ann. 1572, n. 7. Epist. 177. — 3i Decembris 1572 187 

ciben todos los nouicios en Sanct Andres, despues de passados 
algunos meses se embian a la casa professa, quando uno, quan 
do otro, segun que parece al rector de aquella casa de probation 
(que es la principal) que conuenga tal mudanca. El exercitio en 
que se han occupado es comUnmente el de coro, y en ayudar 
los officiales de casa en diuersos exercicios della, estando con su 
maestro en una parte de casa de por si, donde tienen sus confe- 
rencias, exhortaciones y otros exercicios ordinarios del noui- 
ciado. 

22. De la 4. a suerte de personas, que se ha hecho estos 
anos quasi ordinaria en casa por causa de la obra en la yglesia, 
dire solamente que son hasta 15 hermanos nuestros albanires, 
que han augmentado este ano mucho la fabrica, la qual con el 
tiempo sera un grande edificio y de mucha costa, mas muy al 
proposito para nuestos ministerios; y siguiendo el Illmo. carde- 
nal Farnes como ha comencado, y como tiene animo de lleualla 
siempre adelante, se uera, placiendo a Dios, un dia el fin. La 
yglesia que al presente usamos, entre tanto que se acaba la nue- 
ua es medianamente capaz, y tan bien ornada por la deuocion de 
personas deuotas que ayudan con sus limosnas, y por el buen 
cuidado del prefecto della, que se puede comodamente esperar 
a que se acabe la nueua. Y esto baste hauer dicho de la casa 
professa de Roma. Dire aora del collegio romano. 

DEL COLLEGIO ROMANO 

23. Han estado este ano de ordinario en el collegio 140 de 
la Compania, pocos mas o menos, sin algunos forasteros que 
siruen en cosas que no serian conuenientes a los nuestros. Des- 
tos, 27 son sacerdotes; los demas, parte maestros y scholares, 
parte coadiutores. Ay entre ellos quasi todas las lenguas de la 
xpiandad. de Europa, y muy grandes habilidades; y por la bon- 
dad de Dios se esfuerzan todos de corresponder a su uocacion 
y instituto, cooperando cada uno a la gracia que el Senor le com- 
munica. Y quan grande sea el deseo que tienen todos de adelan- 
tarse en la uia del spiritu, y crecer siempre en la uirtud, lo tes- 
tifican las continuas mortificaciones, deuociones y uoluntarias pe- lS8 FOLANCI COMPLEMENTA 

nitentias que a menudo piden; porque en esta parte, mas neces- 
sidad tienen de freno que de espuelas, y es mucho mas lo que 
los superiores les niegan que lo que les conceden. Puedese tam- 
bien esto uer de la promptitud y resignacion en la obedientia, 
del cuidado que tienen de guardar las reglas, del contentamien 
to y alegria con que cada uno haze su officio, y finalmente de la 
gran paz, union y charidad que todos entre si tienen; de donde 
resulta una gran tranquilidad a todo el collegio, y a Dios N. S. 
no pequeno seruicio y gloria. 

24. Hanse renouado los uotos, segun la costumbre de la 
Compania, dos uezes este ano. La una el dia de la. Circuncision, 
y la otra el dia de la Magdalena, siempre con grande heruor y 
deuocion, con muchas y diuersas suertes de mortificaciones y 
penitencias, con las quales cada uno se esforeaua de mostrar el 
buen deseo que tenia de emendar los errores passados, y reno- 
uar de ueras (como en semejante renouacion se pretiende) la 
uida. Al tiempo*de las uacaciones generales (las quales por di- 
uersos respectos fueron mas largas de lo acostumbrado), se exer- 
citaron todos, segun se suele, en diuersas mortificaciones, co- 
mencando los mas antiguos; y entre ellos 60 demandaron los exer- 
cicios spirituales; y la mayor parte de los maestros, entre otras 
cosas pidieron de retirarse a la casa de probacion, lo qual fue con- 
cedido a muchos; y ultra de las humiliaciones que priuatamente 
en el collegio se hazian, andauan unos por la ciudad pidiendo li- 
mosna para la casa professa; otros iban d a seruir a los hospita- 
les; otros, finalmente, fueron a diuersas peregrinaciones. Acon- 
tecio a un nuestro hermano que aora es maestro en el collegio, 
una cosa, la qual por auer caido en persona que es conocida por 
ilustre, la supieron luego muchas personas principales, y dio har- 
ta edificacion: y fue que, yendo dicho hermano por una calle pu- 
blica, un cierto tendero, el qual por no se que auersion que te- 
nia contra nuestra Compania solia dezir palabras iniuriosas a los 
nuestros que por alli passauan, luego que uido a este hermano 
comenco segun su costumbre a dezir injurias; a las quales uien- 

d yuan ms. Epist. 177. — 3i Decembris 1572 189 

do que no se respondia, tomo un palo, y yendo furiosamente con- 
tra el dicho hermano le dio dos o tres palos; y el, boluiendose 
con el bonete en mano, sin alteracion ninguna le demando si en 
algun tiempo ubiese recebido del alguna offensa, por la qual se 
ubiese mouido a trattarle desta manera. 

25. Hanse hecho este ano cinco sacerdotes de nueuo, los 
quales esperamos seran muy buenos obreros en la uifta del Se- 
fior; el qual ya se ha comencado a seruir dellos parte en misio- 
nes, parte en diuersos otros officios. 

26. Los estudios, por la gracia del Senor, uan muy bien, y 
en las uacancias deste uerano quinze estudiantes del ultimo cur- 
so, entre los nuestros y conuictores, defendieron conclusiones pu- 
blicas con mucha satisfacion de todos. 

27. Hizose la renouacion de los estudios el dia de San Lu- 
cas, recitandose el dia antes una oration, segun se suele, en nues- 
tra yglesia; la qual recito un maestro de los nuestros, con gran 
satisfacion y consolacion de todos; y con la mesma se comencaron 
las lectiones, quanto a la doctrina y modo de leer. El concurso 
es muy grande, porque en todas las escuelas seran mas de 920 es- 
colares. A) 7 60 theologos de los nuestros y 100 de forasteros. Los 
artistas en los tres cursos son 215 entre nuestros y forasteros; los 
demas son escolares de las lenguas latina, griega y hebraica, 
como se uera por el catalogo que con esta se embia de cada clas- 
se e . Los exercicios de letras uan todauia con gran heruor; por- 
que ultra de las ordinarias repeticiones que se hazen cada dia de 
cada lection, asi en la classe comoen el collegio, y allende de las 
disputaciones publicas que cada sabbado haze cada classe de filo- 
sophia y de theologia, sobre lo que se ha leydo, se hazen tam- 
bien cada mes generales, juntandose todas las escuelas de riloso- 
phia y las de todos los maestros de theologia, en diuersos luga 
res y dias. Y sin esto, cada domingo y fiesta ay en el collegio dos 
horas de disputationes quasi generales, concurriendo los maes- 
tros y scholares de todos tres cursos. Lo mismo hazen los theo- 
logos de por si. No se haze menos fructo en los casos de cons- e Ad marginem ms.: non si dica del catalogo, poiche non si manda. I90 POLANCI COMPLEMKNTA 

cientia, de los quales se hazen continuas conferencias con gran 
aprouechamiento de los confessores. Saca tambien Dios N. S. 
mucho fructo spiritual de nuestras schuelas, porque allende las 
dos confradias de estudiantes, que son un espejo y exemplo de 
uirtud (de las quales este ano han entrado en la Compania cinco 
buenos subiectos) se ayudan tambien los demas con freqiientes 
exhortaciones y confessiones: y es cosa de gran deuocion uer 
cada domingo la freqiiencia que ay a la communion, que sera de 
100 estudiantes ordinariamente en nuestra yglesia, y las fiestas 
principales allegan a 600. Entre estos, muchos han hecho con- 
fessiones generales, con notable mudanca de uida, y muchos de- 
llos aspiran a mayor perfection. 

28. El fructo que este ano se ha hecho en seruicio de 
Dios N. S. por los collegiales tanbien en la ciudad no ha sido 
poco, porque en diuersos tiempos del ano, y specialmente en la 
quaresma y aduiento se han dado predicadores a diuersos mones- 
terios de monjas, y a otros lugares pios, a instantia del vicario de 
su santidad y de otros. Y entre ano han ydo confessores diuer- 
sas uezes para oyr confessiones, y la mayor parte dellas genera- 
les. De lo qual algunos monesterios se han ayudado notable- 
mente. 

29. Este uerano, el cardenal de Lorena, protector de nues- 
tra Compania en Francia, y muy afficionado a ella, uino familiar- 
mente a comer a nuestro collegio, auiendo primero oydo algunas 
lectiones de los nuestros; y fue recebido con muchos uersos la- 
tinos y griegos y uuigares; y estando comiendo en refictorio, pre- 
dicaron los nuestros en 17 lenguas. Despues de comer, en su pre- 
sencia se hizieron algunas disputaciones en diuersas facultades, 
de las quales quedo muy contento y edificado; y primero que se 
partiese de nuestro collegio, tracto con el Rdo. P. vicario la fun- 
dacion del collegio y vniuersidad de Ponte a Mason, que el y el 
duque de Lorena su sobrino 1S quieren hazer para la Compania. 
De alli a algunos dias uino tambien al collegio el cardenal Bo- 
rromeo, el qual fue recebido con la mesma solemnidad; y despues Carolus II. Epist. 177.-^1 Decembkis 1572 191 

de comer, asimesmo procuro con el dicho P. vicario gente para 
ia vniuersidad que funda en Milan. 

30. En el mes de Otubre deste ano por causa de la muerte 
de la santa memoria de nuestro P. general, se hizo en el collegio 
la congregacion prouincial, a la qual se juntaron, entre rectores 
y professos desta prouincia hasta el numero de 34. Y esto baste 
hauer dicho de las cosas hechas en el collegio o en Roma por los 
collegiales. 

31. Hanse tambien embiado algunos del fuera de Roma, a 
ruego de personas principales, para predicar y ayudar a la re- 
formacion de las yglesias y de sus uasallos. 

Primeramente la quaresma passada se embio un Padre le con 
un companero a la ciudad de Chieti, adonde con sus sermones y 
utros exercicios de la Compania, hizo a gloria de Dios gran fruc- 
to; porque predico toda la quaresma cada dia en la yglesia ma- 
yor con estraordinario auditorio, estando quasi siempre presente 
el arcobispo 17 , y no faltando a ningun sermon el virey ls . Y 
allende desto, muchas uezes predico a las monjas, y en otros lu- 
gares pios; y su companero leya dos uezes a la semana la doctri- 
na xpiana. en las carceres, donde hizo un fructo muy notable; y 
cada dia hazia lo mismo en una capilla de la yglesia mayor, alos 
ninos y a otras personas que al son de campana concurrian; y se 
procuro que no se perdiese esta buena costumbre despues que 
ios nuestros se partiesen, mas que se diese el cuidado desto a al- 
guno de los sacerdotes que le tienen del seminario , los quales 
passada la pasqua la comencaron a ensenar en diuersas yglesias. 
Hizieronse en aquella ciudad muchas restituciones y confessio- 
nes generales, y muchas limosnas; y muchos fueron ensenados 
del modo que auian de tener en confessarse, porque por lo passa- 
do en esto auian hecho muchas faltas; y asi la freqiiencia del San- 
tisimo Sacramento se ha mucho augmentado, porque se comul- 
garon muchos el primer domingo de quaresma; y el quarto do- 
mingo, que es el dia de los cinco panes y dos pezes , auiendolos 16 P. Carolus Regius. SaCCHINUS, p. III, lib. VII, n. 193. 

17 Juannes Oliva. 

1S Jacobus Alarconius. Sacchinus, ibid. n. 192. 192 POLANCI COMPLEMENTA 

el Padre conbidado para aquel dia, se comulgaron cerca de 2.000 
personas, y entre ellos algunas cofradias, y personas principales; 
las quales ueniendo en procession con un crucifixo, se comulga- 
ron de mano del arcobispo, que estaua de pontifical, lo qual dio 
gran deuocion a toda la ciudad. El dia de la Anunciacion fueron 
conbidados asimesmo, y se comulgaron cerca de mill personas. 
En la octaua de pasqua combido el Padre a algunos deuotos a 
su ultima missa antes de partirse , y comulgo eerca de quinien- 
tos; y muchos mas abrian sido si no fuera por falta de confesso- 
res. Al°:unas cofradias se ayudaron en el spiritu , y a una dellas 
se dio cargo de los pobres; y asi cada semana quatro dellos bus- 
can limosna para ellos. Diose tambien el orden siguiente con auc- 
toridad del arcobispo acerca de la oration por toda la quaresma, 
y fue que, siendo la ciudad diuidida en siete parrochias, se dio a 
cada una un dia de la semana , y una yglesia adonde el dia que 
le toccase, a son de campana de la yglesia mayor, se juntase toda 
la gente de aquella parrochia a cerca de las 23 horas; y comen- 
cando a alta boz el Pater noster y Aue Maria, Credo, y el Con 
fiteor, despues algunas uezes el Padre, otras el hermano hazian 
una breue exhortacion acerca de la oration; la qual acabada se 
hazia media hora de oration mental, despues de la qual se dezian 
las letanias; y todo esto duraua como una hora; y esto se conti- 
nuo toda la quaresma, comencando dende la primera dominica. 
Introdiixose tambien con consenso del arcobispo, que a una hora 
de noche se sonase la campana de la yglesia mayor, para hazer 
oration por las animas del purgatorio. Hizose, tambien con el, 
que despues de pasqua se continuase a predicar las fiestas; y asi 
S. Sria. Rma. ordeno que un religioso predicase. El virey con su 
muger se confessaron diuersas uezes con el Padre nuestro, y se 
siruio de su consejo en muchas cosas pertenecientes a su officio. 
Finalmente, todos han quedado con gran deseo de hauer un co- 
llegio de la Compania, y le han procurado: y han quedado muy 
edificados de que los nuestros no tomasen nada de lo que les da- 
uan, mas de lo que les era necessario para sustentarse. 

32. Despues se embiaron otros dos Padres a instancia de un 
cardenal, gran benefactor de la Compania, a uisitar y ayudar a Epist. 177. — 3i Decembris 1572 193 

reformar algunas abbadias y lugares suyos, en donde se hizo 
gran fructo con doctrina y instrution spiritual, particularmente 
en vna abbadia llamada de San Saluador, en donde estuuo uno de 
dichos Padres con un hermano algunos meses, y se reduxeron 
algunos monjes a uiuir monasticamente conforme a sus constitu- 
ciones, y principalmente acerca del uiuir en commun, y officio 
diuino, y policia en las cosas sacras, renouandoles la yglesia que 
estaua para caer, y adobandoles la sacristia de manera que pa- 
recia todo nueuo, y quedando todos muy afficionados a la Com- 
pania. Leyeronseles casos de consciencia, tres uezes a la semana, 
a los monjes y clerigos de todo aquel districto, que uenian de 4 
y.cinco millas al rededor, y a las uezes con nieues y lluuias y 
grandes uientos; y se hizo gran fructo. Instruyeronse muy bien 
en las ceremonias de la missa, que no lo estauan. Algunas uezes 
se iua a predicar por aquellas aldeas con gran consolacion y ayu- 
da dellas; porque muchas uezes auia contienda entre ellos de 
quien podia mas uezes lleuar el predicador a su tierra, y hazelle 
en ella mejor acogimiento; y algunos lo acompanauan de un lu- 
gar para otro. Visitaronse las yglesias de aquellas tierras, dando 
algunos buenos ordenes, y haziendo meter en execucion otros 
que ya auian auido. Hizose que los altares estuuiesen decente- 
mente adornados, y que ei Santisimo Sacramento estuuiese en 
lugar decente, y bien guardado. Todos los de aquellos estados 
tenian gran credito y confianza de los nuestros; y asi en sus ne- 
cessidades recurrian a ellos por ayuda y consejo; y asi se hizie- 
ron muchas pazes. Y entre el.as fue una de inportancia entre dos 
lugares, que auia 90 6 cien anos que auia discordia entre ellos, 
y se auian seguido muchas muertes de hombres de una parte y 
otra; la qual por la gracia del Senor se concerto con gran satis- 
facion de los dos pueblos. 

33. Embiose tambien un otro Padre^ a instancia del mesmo 
cardenal, para uisitar un su obispado, en donde predicaua los do- 
mingos con buen auditorio, y fructo tal que no falto entre ellos 
quien dixese que primero que dicho Padre predicasse, pocos o 
ninguno auia que pensasen en las cosas de Dios, ni se acordas* 
sen del ni de la salud propria. Siruiose mucho Dios N. S. en las 

POLANCI COMPLEMENTA.— T. LT. 13 194 POLANCI COMPLEMENTA 

confessiones, porque era tanta la ignorantia de los clerigos y 
frayles que alli residian, que no se hallaua persona idonea para 
oyr confessiones; de modo que tres curas y todos los frayles de 
dos monesterios fueron suspensos de oyr confessiones. Y en dos 
otros monesterios, los superiores con gran difficultad alcancaron 
licencia para confessar; y en tanta penuria de confessores, fue 
tanta la multitud de enfermos, que andando el Padre fuera a con- 
fessar alguno, no auia acabado con aquel quando estauan muchos 
esperandole; de manera que auiendo salido para confessar uno, 
primero que tornase a casa confessaua 8, diez y doze; y muchas 
uezes estando para sentarse a la mesa era menester dexar el co- 
mer, y yr a confessar. Enseno este Padre la doctrina xpiana. en 
la escuela publica, y instruyo a los clerigos en el estudio de ca- 
sos de conscientia y modo de bien uiuir. Mas una de las cosas 
mas principales que en seruizio de Dios se hizo, fue la clausura 
de un monesterio de monjas, la qual auia probado a hazer mu- 
chas uezes el obispo passado, y no salio con ello, y la huuo de 
dexar como una cosa irremediable, prohibiendo que no recibiesen 
para adelante ninguna, pensando ansi extinguir el monesterio. 
Estas dichas monjas tanto difficiles, parte por consejo y exhorta- 
cion de dicho Padre, parte con castigos por medio del vicario, 
se han dexado encerrar; y quedaron contentissimas y afficiona- 
dissimas a toda la Compania. Lo qual mostraron particularmente 
en resoluerse todas de si mesmas a confessarse generalmente con 
dicho Padre; y asi quedaron, con la gracia del Senor, con gran 
consolacion y fructo spiritual. La costa que se hizo en la fabrica 
de la clausura se busco de limosna, y la communidad dio buena 
parte por intercession de dicho Padre, y la puso sobre una alca- 
bala; y aunque estuuo alli el Padre cinco meses, todauia sihtie- 
ron mucho su partida, y procuraron por todas uias de detenello 
algunos meses mas. Mostrole tambien gran affection todo el pue- 
blo, offreciendosele y presentandole muchas cosas, hasta que en- 
tendieron que no solamente no buscauamos sus cosas temporales, 
mas ni aun offrecimientos aceptauamos; lo qual les dio gran edif- 
ficacion, y hizo que mas confiadamente recorriessen a el en sus 
necessidades spirituales. Los principales que tienen cargo del go- Epist. 177. — 3i Decembris 1572 195 

uierno de la ciudad, han mostrado gran respecto, confessandose 
en sus enfermedades con dicho Padre, y concediendole todo 
quanto demandaua para ayuda de aquellos pueblos, por consejo 
publico. 

34. Finalmente, este ano se han embiado muchos a diuer- 
sos collegios de Italia, Francia, Alemana y Polonia, para exerci- 
tar en aquellas partes diuersos officios, y ministerios de nuestra 
Compania, como se ha dicho arriba, y se podra uer por el cata- 
logo que ua abaxo, del qual cinqtienta y uno han salido del col- 
legio romano. Y esto baste hauer dicho del. 

DE LA CASA DE PROBACION DE SANT ANDRES 

35. Viniendo aora a tractar de la casa de probacion de Sant 
Andres, hanse recebido este ano 44 nouicios, mas solamente 36 
se han retenido, de uarias naciones, italianos, espanoles, portu- 
gueses, franceses, ingleses, tudescos, polonos, algunos dellos 
despues de auer oydo su curso de filosophia, y de auer tenido 
conclusiones con harta satisfacion. Ay tambien entre ellos un 
doctor en leyes, y otros buenos estudiantes de filosophia, logiea 
y rhetorica, y tres sacerdotes; y todos comunmente proceden 
muy bien. Los que no se retuuieron, por la mayor parte fueron 
despedidos por causa de enfermedad corporal mas que por otra 
cosa. Hanse dado los exercicios (allende de los nuestros del co- 
llegio, que en el tiempo de las vacationes se quisieron retirar 
como se ha dicho) a muchos otros forasteros, con harto fructo 
spiritual. Quanto al heruor y pia emulacion de los nouicios, y 
quanto el conbidarse el uno al otro con exemplo a la uirtud, de- 
uocion y mortificacion, y asimesmo quanto al orden que con 
ellos se tiene, tanto en Sant Andres quanto en la casa professa, 
se puede este ano dezir lo mesmo que los passados se ha escrip- 
to; y asi no sera menester uenir a los particulares. Ay en la dicha 
casa cerca de 40 personas, contando seis antiguos que por ordi- 
nario residen en Frascada; la qual casa y yglesia ya se ha escrip- 
to se auia unido a la casa de probation de Sant Andres. Mas con 
todo esso estan ordinariamente alli dos sacerdotes, los quales en- 
senan la doctrina xpiana. las fiestas, y confiessan y administran 196 PolAnci complementa 

el Santissimo Sacramento, y a las uezes predican, y ayudan a 
bien morir quando son llamados. Allende desto, es aquella casa 
una recreacion de nuestros conualescientes de Roma, y para tal 
effecto se ha este ano mejorado la fabrica, como tambien la de 
Sanct Andres, con auer hecho una muy buena cisterna, que por 
la gran falta de agua que auia en aquel lugar tan alto, era muy 
necessaria. 

DEL COLLEGIO DE LA PENITENCIERIA 

36. En el collegio de la penitencieria ay ueinte personas: 
10 sacerdotes, 4 estudiantes y seis coadiutores. Dos de los sacer- 
dotes son de la lengua italiana (la qual todos los demas saben, y 
en ella confiesan), dos de la espanola, dos de la portuguesa, dos 
de la francesa y fiamenca, vno de la tudesca, otro de la inglesa 
y otro de la polonica; el qual es el undecimo penitentiero, mas 
de ordinario reside en el collegio romano. El rector deste colle- 
gio 19 fue embiado por su santidad a la armada embiandoselo a 
pedir el Sr. D. Joan, y torno a Roma este otono. Vn otro peni- 
tentiero fue por superior de ios tres que, como he dicho arriua, 
fueron a Corcega 20 ; mas embiose otro que supliese su lugar. 
Atienden con gran diligencia a las confessiones en la yglesia de 
San Pedro, y en otras partes, de todas naciones y de todas suer- 
tes y qualidades de personas. El concurso y freqiiencia a los san- 
tos sacramentos, es mucho mayor que por el passado. Son muy 
bien quistos con el clero de dicha yglesia, cosa que no se espera- 
ua que facilmente sucediese; y especialmente estan muy en gra- 
cia de su santidad, y asi son ayudados con gratias spirituales y 
temporales. 

37. Los 4 estudiantes estudian casos de consciencia en el 
collegio romano y en el suyo, en el qual tambien se leen algu- 
nas lectiones desto a la semana con harto auditorio de gente de 
fuera; porque como se dan los beneficios por opposicion, y no se 
acceptan para tomar los ordenes sacros ni se dan beneficios, es- 10 P. Christophorus Rodericius. Ex catal. ms. 
20 Cf. annot. II. Epist. 177.— 3 i Decembris 1572 197 

pecialmente curados, a aquellos que no son sufficientes en doc- 
trina, muchos que quiza no lo harian, se resueluen de estudiar de 
ueras. El mesmo que lee los casos predica en una yglesia que 
esta en medio de Bancos 2| , llamada San Celso; y si el fructo es- 
conforme al auditorio y satisfacion que del se tiene, no sera poco, 
Los demas se ocupan en diuersas obras de piedad pertenescien- 
tes al bien comun; y generalmente todos proceden muy bien, 
por la gracia del Senor, en la disciplina religiosa y uirtud. 

DEL SEMINARIO 

38. En el seminario ay 22 de la Compania entre superiores, 
repetidores y prefectos de camaras, y algunos coadjutores. Los 
escolares ecclesiasticos junto con los conuictores, no passan el 
numero ordinario de los otros anos, que fue poco mas o menos, 
de 120, por auerse sacado de alli algunos no muy aptos para salir 
tales quales se pretende salgan de aquel seminario. Hanse apro- 
uechado mucho en las letras, y algunos seran hombres muy se- 
nalados en ellas. De la uirtud y medios que usan para alcancarla 
v conseruarla, con la freqiiencia de los sacramentos, oration y 
exercicios de humildad y obediencia, se puede dezir lo que otras 
uezes se ha escripto. Y asi, ni desto ni de los exercicios de letras 
no dire otro particular. Solamente esto no dexare de dezir: que 
auiendo dos dellos de partirse del seminario, por no ser de la dio- 
cesis de Roma, segun el orden del Illmo. vicario, se resoluieron 
ambos a dos de entrar en la Compania; y por lo mucho que lo 
procuraron, y por la buena esperanza que se tiene de su uirtud, 
se aceptaron y el uno dellos es muy buen estudiante de logica. 

DEL COLLEGIO GERMANICO 

39. El numero de los que estan en el collegio germanico es 
-de 270, poco mas o menos. Y aunque se ha muchas uezes procu- 
rado disminuirlo, son tantas las personas de respecto que pre- 
tienden poner en el sus hijos, sobrinos y otros a quien quieren 21 Italice Ai Banchi; jam vero templum S. Celsi parum distat a ponte 
S. Angeli. I98 POLANCI COMPLEMENTA 

bien, que no se les ha podido negar. Y particularmente este afio 
ha auido gran concurso, mas que los anos passados, y muchos 
han puesto por intercessores personas grandes, como cardenales 
y otros senores, para alcanzar lugar en dicho collegio, y asi se ha 
augmentado el niimero de los nuestros que estan en el, que son 
34 6 36, entre superiores, prefectos de camaras, y aquellos que 
ayudan en letras y otros ministerios de aquel collegio. Hazese en 
el, a gloria del Senor, no pequeno fructo, tanto en el spiritu 
quanto en las letras; porque las congregaciones o cofradias que 
se hizieron a honor de nuestra Senora, para darse mas a la de- 
uocion, como otras uezes se ha escripto, uan muy adelante, y 
muestran gran deuotion, uisitando los hospitales y yglesias de 
Roma quando pueden, y en hazer oration y disciplinas. Y es tan- 
ta la edification que dan en comulgarse freqiientemente en una 
yglesia uezina al collegio, que se llama de los Apostolcs, que al- 
gunos uienen solamente por uellos comulgar, la qual cosa da 
gran nombre a aquel collegio. Diez muy buenos subiectos del han 
entrado en la Compania, y dos deilos auian este ano acabado su 
curso de filosophia, y tenido conclusiones con gran satisfacion, 
y segun dize su maestro eran tenidos por los dos mejores inge- 
nios de todo el curso. Los otros eran muy buenos estudiantes de 
humanidad, rhetorica y logica. De lo mucho que se aprouechan 
en los estudios los que en aquel collegio-estan, han dado gran- 
des muestras muchos que han tenido conclusiones de theologia 
y filosophia, asi tudescos como conuictores; vno de los quales 
que con grande edificacion auia estado mucho tiempo en aquel 
collegio, defendio en presencia del cardenal Borromeo conclusio- 
nes de theologia y filosophia; y quedo del S. Sria. Illma. tan sa- 
tisfecho, que se lo lleuo consigo a Milan para leer theologia. Tres 
otros tudescos, estudiantes de dicho collegio, se han embiado, 
acabados sus estudios, a Alemana, donde les dieron ciertos be- 
neficios: y otros estan para partir para lo mesmo; porque su san- 
tidad ha dado orden que uacando en aquellas partes beneficios, 
se uea si en el collegio germanico ay alguno apto en quien se 
prouean; y porque entre estos tudescos ay muchos de buena qua- 
lidad, se espera que con esta occasion ayan en su tierra de hazer Epist. 177. — 3r Decembris 1572 199 

gran fructo en la conuersion de las almas. Hase ordenado [que 
a] los que, acabado su estudio, se patten de dicho collegio, se 
les de un testimonio de su uirtud y doctrina, in scriptis, del qual 
se siruen muchos para ordenarse o para hauer beneficios; y asi 
un canonigo de Cerdena que el ano passado acabo sus estudios 
de theologia, y se auia ydo a su tierra, nos escriue que por tal 
testimonio le auian hecho obispo. Y a la uerdad por su uirtud y 
doctrina qne en aquel collegio aprendio, merece qualquier grado 
de dignidad. De las cosas de Roma no me occurre otra cosa. Dire 
aora con breuedad del resto desta prouincia. 

DEL COLLEGIO DE TIUOLI 

40. En el collegio de Tiuoli han estado continuamente este 
ano 14, y entre ellos tres sacerdotes y tres maestros. Hase aten- 
dido a ayudar los proximos en aquel pueblo, segun la posibilidad 
de la poca gente que alli ay, predicando las fiestas y domingos 
en nuestra yglesia, y ensenando la doctrina xpiana., de lo qual 
se saca harto buen fructo. Son llamados freqiientemente los 
nuestros para confessar enfermos y ayudar a bien morir, no so- 
lamente en la ciudad, mas aun en los lugares de la comarca, y 
mucho mas fructo se haria si fuesen mas sacerdotes. Hanse ayu- 
dado dos mugeres que mucho tiempo auia f estauan en peccado, 
y por gratia de Dios se han ya casado. 

41. Quanto a las escuelas, el numero de los estudiantes es 
el ordinario, mas el fructo, tanto en letras como en spiritu, es 
mas que mediano, por la buena diligencia de los maestros. Reno- 
uaronse los estudios con mucha solennidad, recitando en nues- 
tra yglesia el maestro de la primera escuela una buena oration, 
de manera que algunos perlados y otras personas principales que 
se hallaron presentes, quedaron muy satisfechos. 

42. Quando el papa fue a aquella ciudad, le hizieron arcos 
triunfales, y le recitaron uersos publicamente, los quales la com- 
munidad quiso tambien que los nuestros los hiziesen, junto con 
muchos otros que en dichos arcos se pusieron. Lo mesmo quiso auian ms. 200 POLANCI COMPI.KMENTA 

tambien que hiziesen los nuestros para recebir el cuerpo del 
Illmo. cardenal de Ferrara, que quiso ser sepultado en aquella 
ciudad; y se hizieron algunos uersos, y fueron puestos a las 
puertas de la ciudad, de los quales quedaron todos muy satis- 
fechos . 

43. El edifficio material de aquel collegio esta ya quasi en 
su perfection, porque estan ya en orden 17 camaras, y el refecto- 
rio es harto capaz, y la yglesia se ha alzado diez palmos mas de 
lo que primero estaua. 

DEL COLLEGIO DE PEROSA 

44. En Perosa estan 19 de los nuestros, y entre ellos cinco 
sacerdotes y uno que presto se ordenara, que aora es predica- 
dor, y tres maestros. Leense casos de consciencia dos uezes a la 
semana en nuestra yglesia; y dentro de casa a los nuestros otras 
dos uezes se hazen conferencias, con harto fructo de los confes- 
sores; los quales por la opinion que dellos se tiene en la ciudad, 
es menester que esten muy bien instruidos, porque qualquier 
que tenga algiin escrupulo, por la mayor parte ua a los nuestros 
para quietar su consciencia. Nuestra yglesia, que ya se acabo, 
es muy freqiientada, especialmente de gente noble, tanto para 
oyr los sermones quanto para confessarse y comulgarse, y otros 
para oyr la doctrina xpiana., que cada domingo y fiesta se ense- 
na con harto prouecho a los estudiantes que uienen a nuestras 
escuelas: cosa muy grata a los de la ciudad, como se uee del 
concurso que cada dia crece. En la renouacion de los estudios 
recito un maestro de los nuestros, en nuestra yglesia, una ora- 
tion en presencia de los Illmos, cardenales de Perosa 22 y Rusti- 
cuchi, y ciertos pocos uersos recito un estudiante de poca edad 
con mucha satisfacion de todo el auditorio. 

45. Hase dado principio en aquel collegio a una congrega- 
cion de estudiantes a honor de la Anunciacion de nuestra Seno- 
ra, como la de Roma, y se juntan cada fiesta a trattar cosas de 
Dios; y el dia de uacancia a disputar, y otros exercicios de letras, 22 Fulvius Corneus. Epist. 177. — 3i Decembris 1572 201 

en las quales, como tambien en el spiritu, hazen harto buen fruc- 
to; asi que se puede bien esperar que el trabajo que alli toman 
los nuestros, no sera perdido. El fructo que se haze con foraste- 
ros no es poco. Hanse pacificado algunas enemistades, que co- 
mencauan aora, y podian tener mal fin; y otras que estauan para 
comencarse, se han remediado primero que pasassen mas adelan- 
te. Vha muger, la qual por illusion del demonio, con color de 
sanctidad, contra la uoluntad de su marido, y dexando su casa y 
hijos se daua a cierta uana deuocion, gloriandose que tenia ui 
siones y reuelationes, despues de auer usado muchos medios 
para quitalle aquel error, y no aprouehando ninguno por la gran- 
de obstinacion que tenia, finalmente por obra de uno de los nues- 
tros, aunque con gran trabajo, torno en si, y se confesso con el 
dicho Padre, y esta aora con su marido teniendo qiienta con su 
casa y hijos; y ella y una hija suya freqiientan los sacramentos 
en nuestra yglesia. En la quaresma tambien se embio uno a pre- 
dicar por las aldeas uezinas, en donde retraxo o muchos de la 
mala uida, y hizo muchas pazes de importancia. 

DEL COLLEGIO DE MACERATA 

46. En Macerata ay 18 de los nuestros, de los quales 6 son 
sacerdotes y dos maestros. Deste collegio se puede dezir lo mes- 
mo que de todos los otros, porque se predica ordinariamente las 
fiestas en nuestra yglesia, y en casa se exercitan los sacerdotes 
en conferencias de casos de consciencia, y se tiene cuidado que 
nuestros hermanos escolares, ultra el spiritu, hagan tambien pro- 
gresso en las letras. El numero de los escolares forasteros ha 
crecido tanto, que ha sido necessario anadir otra classe, en don- 
de uno de los nuestros aunque sin nombre de maestro, tiene cui- 
dado de algunos mas modernos; y si la cosa ua adelante, sera 
menester anadir esta classe demas de la que aora es ultima. Apro- 
uechanse no menos en spiritu que en letras, porque algunos de- 
llos no contentandose de confessarse y comulgarse cada mes, se- 
gun sus reglas, lo hazen mas freqiientemente; y han tambien, 
entre los mas deuotos, instituido una congregacion, los quales 
se juntan las fiestas a trattar de cosas de Dios y leer libros deuo- 202 POLANCl COMPLEMENTA 

tos, y despues, dicho que han visperas de nuestra Sefiora, hazen 
un poco de oration mental. Seis o siete dellos hazen instancia por 
ser recebidos en la Compania, los quales, parte por la poca edad, 
parte por prouallos mejor, y por otros justos respectos, se uan 
entreteniendo hasta que del todo esten maduros. 

47. El uerano passado, por hauer auido muchas enfermeda- 
des, han estado bien occupados nuestros sacerdotes en confessar 
los enfermos, tanto que algunas uezes no auia quien cumpliese 
con nuestra yglesia. Hase ido algunas uezes a las carceles a con- 
solar y ayudar los condenados a muerte. Y entre otros se ayudo 
mucho uno muy famoso que era como capitan de los otros que 
llaman forajidos g , mancebo de 27 anos, muy terrible; el qual. la 
manana que con algunos otros auia de morir, se confesso con 
un Padre de los nuestros, y fue de tal manera mouido del Spiri- 
tu Sancto, que esortaua a los otros a morir bien, y tomar la muer- 
te por penitencia de sus peccados, con mucha edifficacion de los 
que le oyan, dando muchas gracias a Dios, a boz alta, que el 
auia librado de muchos peligros para traello a tal paso, donde, 
aunque moria con deshonrra, le daua tiempo de conocer sus pec- 
cados y arepentirse y confessarse. 

48. Estaua los dias passados preso un judio, por deudas; y 
dandole Dios una graue enfermedad, y uiendose acercar la muer- 
te, hizo testamento, dexando a nuestro collegio quinientos escu- 
dos, y a una cofradia muy principal de aquella ciudad otros tan- 
tos, con condicion que lo hiziesen enterrar en un cierto lugar 
fuera de la ciudad; y yendole a uisitar algunos de los nuestros, 
y algunas otras personas spirituales, comengaron a persuadille 
que se conuertiese; mas hallandolo muy duro y obstinado en su 
error, acordaron de hazer oration por el. Finalmente plugo a 
Dios N. S. (por uentura por medio de la limosna que auia hecho) 
alumbralle el entendimiento, de tal manera que con gran priesa 
comenco a demandar que lo bautizasen; y sacado de la carcel y 
estando muy uezino a la muerte, mas con todos sus sentidos, y 
en todo su libre juizio, porque el mismo respondia a las pregun- e forugidos ms. Epist. 177. — 3i Dkcembris 1572 2o3 

tas que en el bautismo se suelen hazer, al fin con grandes sefia- 
les de alegria spiritual, firmezza y constancia en la fe, dio el ani- 
ma a su Criador. 

49. Finalmente quanto toca a lo material de aquel collegio, 
se ha comprado una casa uezina, de manera que con no mas de 
romper una pared queda acommodado aquel collegio de quatro 
apossentos, que le son de muy gran ayuda para estenderse mas. 
Y con la liberalidad y amor que nos tenia el gouernador passado, 
se ha pagado una buena parte del precio de la casa. Esperamos 
en Dios N. S. que el nueuo no faltara tambien de ayudar aquel 
collegio, porque se muestra muy aficionado a nuestra Compafiia, 
v ha tomado por confessor uno de los nuestros. 

DEL COLLEGIO DE LORETO 

50. En el collegio de Loreto estan entre todos como 40, de 
los quales 17 son sacerdotes, y todos por gracia del Senor (como 
tambien en los demas collegios) se esfuerzan de yr siempre ade- 
lante conforme al instituto de nuestra Compafiia; y esto lo han 
mostrado particularmente en la renouation de los uotos, en peni- 
tencias, disciplinas y en otras mortificaciones, que por algunos 
dias todos demandaron al superior. 

51. Hanse en aquel collegio recebido dos en la Compania, 
buenos subiectos, este ano; y la escuela de letras humanas se ha 
reformado con echar della algunos estudiantes que no parecian 
aptos para ella, procurando con el gouernador que a los tales se 
les proueyese de un maestro segiar, y asi se ha hecho. Ensena- 
seles tanbien a los estudiantes la doctrina xpiana. , y en espiritu 
y costumbres hazen notable fructo. 

52. Hanse hecho este ano algunas missiones por los lugares 
de alrededor, ensenando la doctrina xpiana., predicando en las 
perrochias y plazas, confesando y haziendo otros exercicios de 
nuestra profession, y algunas pazes de importancia. Este uerano, 
passandose algunos nuestros, por causa de los calores, a la ciu- 
dad vezina de Recanate, como es costumbre de hazello cada ano, 
se predico las fiestas en nuestra capilla, y se confessaua y hazian 204 POLANCI COMPLEMENTA 

los demas exercicios de nuestra Compania, uiniendo mas nume 
ro de gente de la que la estrecheza del lugar comportaua. En la 
yglesia se han leydo los casos de consciencia, hallandose siempre 
presente el gouernador; el qual quiso que se hallasen tambien 
presentes todos los clerigos; bien que sin ordenarselo no abrian 
ellos faltado por ser dicha lection muy util y prouechosa a todos. 
Lo qual se vio en el desconsuelo que mostraron quando el Padre 
rector, que es el que lee dichos casos, los dexo por algunos pocos 
dias, por respecto de la congregacion prouincial. Otro Padre que 
tambien lee dentro del collegio casos de consciencia, ha predica- 
do en aquella yglesia los domingos del aduiento con mucha satis- 
facion y fructo. 

53. Mas porque el principal fructo de aquel collegio consis- 
te en las confessiones, por el gran concurso de peregrinos que 
acuden a uisitar la santa casa de nuestra Sefiora de Loreto, y se 
confiesan con los nuestros, no dexare de dezir algunas cosas par- 
ticulares acerca desto. Ha sido este ano grande el concurso de 
los que han ydo a la santa. casa; porque allende de muchas co- 
fradias y peregrinos que han uenido de diuersas naciones, y es- 
quadras de soldados (por auer hecho los venezianos en Ancona 
la masa de su exercito), han ydo, tambien muchas personas prin- 
cipales, entre las quales han sido seis cardenales, quinze obis- 
pos, quatro duques, tres principes, tres condes y un marques, y 
muchas personas ilustres y de gran qualidad; de los quales mu- 
chos se han confessado con los nuestros, y han ydo a uisitar 
nuestro collegio con senales de grande amor y afficion que tienen 
a la Compania. El numero de los que se han comulgado en el al- 
tar del Santissimo Sacramento (allende de muchos otros que se 
comulgaron en la capilla de nuestra Senora), allega a 38.820; y 
muchos mas abria auido, si fuera mayor el numero de confesso- 
res; porque confessando todo el dia hasta la noche, y muchas ue- 
zes la mesma noche, y deteniendose alguno dos y tres dias por 
confessarse, se han partido muchos sin poderlo hazer. 

54. Han acontecido algunas cosas milagrosas, como en 
aquella penitencieria se ha notado este ano, por medio de la gran 
deuocion que a la santa casa de nuestra Senora de Loreto se tie- Epist. 177.— 3 i Decembris 1572 205 

ne; de las quales contare aqui algunas de las mas ciertas, para 
commun edificacion. 

55. Cerca de Dolcigno 23 se anego un nauio donde todos se 
perdieron, sino uno solo que encima del arbol de dicho nauio se 
saluo, en el qual estaua luchando con las olas y encomendando- 
se mucho a nuestra Senora de Loreto; y porque no estaua muy 
lexos de tierra, uinieron muchos turcos a la marina, y tirandole 
muchas frechas no le pudieron herir; al fin ueniendo en tierra lo 
cautiuaron: mas por singular fauor de nuestra Senora se huyo 
no se como, y uino a la sancta casa , a dalle las deuidas gracias 
por la singular merced que le auia hecho. 

56. Otro capitan, nauegando en una galera con una gran 
borasca, por desgracia se le cayo en el mar un su criado; por ei 
qual hizo luego uoto a nuesrra Senora de Loreto, que si lo li- 
braua, le haria hazer frayle capuchino; y amaynando las uelas. 
y tornando un gran pedaco atras, a fuerza de remos, lo hallo 
sano y saluo; y diziendole el uoto que por el hauia hecho, y acep- 
tandole el dicho criado, libremente uino a la santa casa de Lore- 
to, y confessandose con los nuestros se partio con animo de cum- 
plir dicho uoto. 

57. Vna muger de Camerino, quemandosele la casa toda, 
encomendandose a nuestra Senora de Loreto, y passando como 
por milagro muchas uezes por medio de la llama, libro cinco hi- 
jos que no se le quemasen. 

58. Vn cochero, cayendo del coche que con gran furia co- 
rria, se le atraueso una pierna entre las ruedas, y por interces- 
sion de nuestra Senora de Loreto, a quien se encomendo, esca- 
po de aquel gran peligro sin ninguna lesion; y fue tambien sano 
de una gran calentura que le dio. 

59. Vn soldado que en Zara auia sido herido en una esca- 
ramuza, de tal manera que le auian sacado tres pedacos del casco 
de la cabeca, uino a tales terminos por la gran cantidad de san- 
gre que sin remedio le salia, que fue desahuciado de los medi- 
cos; y estando el un dia solo, se boluio a un crucifixo que estaua Dulcigno in antiqua Albania. 206 POLANCI COMPLEMENTA 

pintado en una pared, y uido entrar una muger con un nino en 
brazos, la qual le dixo que hiziese uoto a nuestra Senora de Lo- 
reto; y encomendandose al dicho crucitixo, luego se hallo sano. 

60. Dos albafiires, derribando un gran muro, de improuiso 
les cayo encima; y encomendandose a nuestra Senora de Lorito 
fueron sacados de debajo sin dano alguno. 

61. Vn cauallero, siendo acometido de 40 vgonotes bien ar- 
mados y a cauallo, recurriendo en aquella gran necessidad a la 
madre de piedad, nuestra Sefiora de Lorito, se descabullo de las 
manos dellos sin dano ninguno. 

62. En Ferrara, a 8 horas de noche, cayo una casa y tomo 
debajo al dueno con su muger y una hija; murio la muger y la 
hija; y el marido, encomendandose a nuestra Senora de Loreto, 
despues de auer estado un dia entero debaxo de las paredes, fue 
sacado sin auerse hecho mal ninguno. 

63. Vn sacerdote hiberno, ueniendo a Roma, se encontro 
con un senor vgonoto, el qual entendiendo la causa de su cami- 
no y donde iba h , procuro detenello consigo con muchos offreci- 
mientos; mas uiendolo constante en su camino, lo dexo yr, y des- 
pues hizo que lo salteasen en el camino; el qual, uiendose aro- 
deado de enemigos, sospechando lo que era, recurrio a una yma- 
gen de nuestra Senora que estaua en el camino en un humillade- 
ro, y estando haziendo oration fue cercado de muchos vgonotes, 
los quales, andandole al rededor y quasi tocandolo, auiendolos 
cegado la uirgen Maria, no lo podian uer; y uiendo dicho sacer- 
dote el milagro, escapo de sus manos, sin que le ubiesen uisto, y 
sin dano alguno. 

64. Vna muger harto noble, ueniendo en desesperacion, 
tomo una gran quantidad de ueneno; y sintiendose atormentar 
del acabo de tomar lo que quedaua por abreuiar mas la uida; pero 
dandole Dios N. S. mejor conocimiento de su error, se encomen- 
do a nuestra Senora de Loreto, y luego reueso todo el ueneno, y 
quedo buena. 

65. Otra muger ciega, haziendo uoto a nuestra Sefiora de 11 yua »2S. Epist. 177. — 3i Decembris 1572 207 

Loreto, y demandandole ayuda, le aparecio nuestra Senora, aui- 
sandola que quisiese a lo menos confessarse tres uezes al ano, y 
que cada dia dixese siete Pater noster * y siete Aue Marias, en 
memoria de los siete gozos de nuestra Senora; y prometiendole 
de hazello asi, le fue restituida la uista. 

66. Auian los hugonotes puesto fuego a un monesterio de 
monjas en Francia; una dellas medio quemada, y medio ciega 
del fuego, hizo uoto de uisitar la santa casa de Loreto, si fuese 
libre de aquel peligro; y cobrando luego la uista y salud, se fue a 
la santa casa de Loreto con un su hermano a dar gracias a nues- 
tra Senora por el beneficio recebido. 

67. Dos mugeres, que por conseruar la castidad iban j a ui- 
sitar la santa casa de Lorito, se uieron en gran peligro por el ca- 
mino; y por intecession de nuestra Senora fueron milagrosamen- 
te libradas, porque la una se echo por ciertos despenaderos sin 
hazerse mal ninguno; y la otra entrando en la mar camino por el 
agua un gran rato sin resciuir dano alguno. 

68. Otro peregrino, yendo a nuestra Senora de Lorito le 
salieron al camino seis ladrones, los quales dandole muchas cu- 
chilladas no le hizieron mal ninguno; y conociendo el milagro 
cobro animo el peregrino, y tomando la espada de uno dellos 
hizo huyr todos los otros, quedando el sin mal ninguno. 

69. Muchos otros cautiuos de turcos han sido librados mila- 
grosamente por intercession de nuestra Senora; y entre otros 
vno, anegandose la fusta donde bogaba, y estando con la cadena 
al pie, y en la cadena un pedaco de madero, se escapo. 

70. Otro, auiendo estado muchos anos cautiuo, y despues 
no se sabe de que manera hecho libre, se fue a gran priesa a dar 
gracias a nuestra Senora de Lorito, de la qual confessaua auer 
recebido la libertad; y esto tanto de coracon que, passando por 
su tierra, que es harto lexos de Lorito, no quiso meter el pie en 
su casa sin primero yr a dar gracias a nuestra Senora de Lorito, 
del gran beneficio recebido. 

Estas son las cosas que entre muchas otras me ha parecido 
dezir del collegio de Lorito, dexando las demas por breuedad. 
; nostres uis. -j yuan ms. ;oS POI.ANCI CQMPLKMENTA DEL COLLEGIO DE SENA 71. En el collegio de Sena han estado este ano 14, cinco 
dellos sacerdotes y dos maestros. Del prouecho spiritual de los 
nuestros se puede dezir lo mesmo que de los demas collegios, no 
faltando ninguno en su officio de abnegar la propria uoluntad, y 
aspirar a la perfection, conforme a nuestro instituto y reglas. 
Los hermanos coadiutores son muy ayudados de un Padre que 
tiene cuidado de ensenarles la doctrina*xpiana. y el modo de con- 
fessarse, comulgarse y hazer oration, y otras cosas semejantes 
spirituales. Dos Padres han hecho profession, el uno de 4 uotos 
y el otro de tres. 

72. Ouanto a los demas exercicios en ayuda de los proxi- 
mos, cada 15 dias se juntan los sacerdotes (si algun impedimen- 
to no occurre), y consultan de los medios como se puedan ayu- 
dar las animas y traellas a bien uiuir. Leese cada semana una 
lection de sacramentis, sumariamente, y diuersas uezes se hazen 
conferencias de casos de consciencia. Hase introduzido el predi- 
car en nuestra yglesia a la manana, porque no se solia hazer sino 
despues de vispras; y todavia se lee a la tarde; y asi se han ayu- 
dado muchos en la freqiiencia de los sacramentos. Hanse hecho 
muchas confessiones generales y algunas restituciones de impor- 
tancia. Vna cofradia de hombres muy de bien se juntan en una 
casa uezina al collegio, y un Padre de los nuestros tiene cuida- 
do de yrles a hazer exhortaciones; y se conoce en ellos gran spi- 
ritu, comulgandose cada 8 dias, y dando buen exemplo a toda la 
ciudad, uisitando las carceres, siruiendo en hospitales, y occu- 
pandose en otros semejantes exercicios y obras pias. Del fructo 
de los sermones de los nuestros se puede dezir esto en particu- 
lar, que auiendose en un sermon exagerado quanto importe para 
la honestidad y bien publico, que las mugeres de mala uida trai- 
gan alguna senal para que sean conocidas, vno de los principa- 
les de la ciudad lo negocio con tanta diligencia que ya por pu- 
blico decreto de la eiudad, publicado so graues penas, se les ha 
dado la senal que han de traer, lo qual ha sido causa que algu- 
nas se ayan conuertido a bien uiuir. Hanse tambien hecho algu- Epist. 177. — 3i Decembrjs 1572 209 

nas pazes de importancia. Vna casa de ninas huerfanas, que dif- 
ficilmente se podia gouernar, fue dada por consejo de los nues- 
tros a una muger, nuestra deuota, para que tuuiese cuidado de 
ensenallas y tenellas en disciplina; y lo haze muy bien, y con su 
exemplo ha hecho que todas freqiienten los sacramentos. Vase 
freqiientemente a uisitar los hospitales, exhortando y confessan- 
do los enfermos. Lo mesmo se haze en las carceles, en las qua- 
les los presos, diuersas uezes este ano, han recebido los santos 
sacramentos. 

73- Quanto a las escuelas, la freqiiencia de los estudiantes 
es harto grande; y el fructo, tanto en el spiritu quanto en las le- 
tras, no menor. Representose las carnestolendas passadas un dia- 
logo latino en presencia de toda la nobleza de Sena, con gran 
contentamiento y aplauso de todos. Finalmente, es nuestra Com- 
pania en aquella ciudad muy uniuersalmente amada de todos, 
asi religiosos como seglares, y especialmente del Sr. gouerna- 
dor, el qual allende de oyr missa cada dia en nuestra ygle- 
sia, quando los negocios no se lo impiden, no falta a ningun 
sermon. 

DEL COLLEGIO DE FLORENCIA 

74. Oueda solamente dezir del collegio de Florencia, en el 
qual han estado este ano 15 de los nuestros, y entre ellos seis 
sacerdotes y dos maestros, todos por gracia del Senor deseosos 
de ia perfection y afficionados a nuestro instituto y reglas. Ay 
muchos en aquella ciudad que desean entrar en la Compania, de 
los quales 4 han sido recebidos este ano. Ay tambien muchos 
otros que mucho tiempo ha tienen el mesmo deseo, mancebos de 
muy buenas qualidades; los quales, por justos respectos se entre- 
tienen y se conseruan en la freqiiencia de los sacramentos, y en 
otros buenos exercicios spirituales. Dos otros estudiantes de 
nuestras escuelas, por auellos entretenido mucho tiempo los 
nuestros, se entraron en otra religion. 

75. Vno de los nuestros ha predicado este uerano (como 
tambien lo hizo el passado) en la yglesia mayor; el qual ha sido 

FOI.ANCI COMPLEMENTA.— T. II 14 2IO POLANCI COMPLEMENTA 

muy accepto a todos, y principalmente a personas spirituales, y 
esperamos en el Senor que no abra sido sin fructo, como se uee 
por la mudanza que muchas personas han hecho de uida, con- 
fessandose con muchas lagrimas y con gran fructo spiritual. 
Hase predicado en las carceles, y en diuersos monesterios y co- 
fradias, en lo qual se podria hazer mucho fructo si ubiese mas 
obreros. 

76. Anse ayudado algunos monesterios de monjas con las 
confessiones: que segun el concilio, por intercession de sus su- 
periores, les ha sido concedido que una uez las confiesen los 
nuestros; porque en el ministerio deste sacramento tienen en 
esta (piudad gran credito, y asi en esto se ha hecho en nuestra 
yglesia y en otras partes gran fructo. Las communiones el dia 
de fiesta ordinariamente son cerca de 200, y en las fiestas prin- 
cipales 400, y a las uezes mas. 

77. Han sido catechizados por mano de los nuestros algu- 
nos turcos y reconciliado un renegado. Hase tambien hecho una 
paz de importancia con mucha satisfacion de vn cardenal que de 
Roma escriuio a los nuestros, diziendo que lo auia recebido a 
gran contentamiento. 

Esto es lo que con breuedad me ha parecido escreuir, a glo- 
ria de Dios N. S., de toda esta prouincia de Roma. Rogando a 
su diuina magestad nos de gracia de crecer siempre en su amor 
y temor, para seruille de aqui adelante con mayor heruor y pro- 
uecho de los proximos, y contando en las orationes de V. R. y 
de toda esa prouincia, muy mucho me encomiendo con toda 
esta. De Roma, vltimo de Deziembre, 1572 k . k Alia manu additum hic in ms.: Superflua. EPIST. I78. -2 JANUARII 1 573 211 

178 

P. GUNDISALVUS DE ESQUIVEL POLANCO 

MATRITO 2 JANUARII' 1573 l . 

I. De valetndine sociorum. — 2. Societatis obtrectatores. — 3. Censurarum 
in toletanam dotnum suspensio. — 4. De collegio burgensi. — 5. Matri- 
tensis gymnasii paupertas. 

1. Jhs. Muy Rdo. Padre en Christo. Pax Christi, etc. La de 
V. R. de 22 de Noviembre 2 recebi a ultimo de Diziembre, y con' 
ella los pliegos para las prouincias. Ay salud, gloria al Sefior, si 
no es el P. Azeuedo, que vino del Andaluzia a leer en estos es- 
tudios, que esta en cama y algo peligroso 3 (segiin dizen los me- 
dicos), asi por su edad, como por la mudanga de la tierra en vn 
tiempo tan aspero como ha sido a la entrada de invierno, y ma- 
xime en este presente, que han sido muy extraordinarios los frios 
y yelos que haze, que dizen ser como en Burgos. 

2. Lo de los estudios ha cessado en lo que toca al pleito y 
contradicion que hizo la uilla 4 , con el auto que estos seiiores de 
consejo proueieron, scilicet que por agora hasta que otra cosa se 
prouea, la Compania lea sus liciones; y aunque esto parece inte- 
rim, creo que fue vn modo gracioso con que despedir a los de la 
villa, por no dezirles claramente que les ponian perpetuo silen- 
cio; y ansi avnque ha cesado el pleito, no cessan las lenguas de 
algunos que no quieren bien, diziendo que somos ambiciosos, y 
que tenemos el mejor modo y mas delicado para sacar dineros 
que se ha visto. Esta platica y palabras formales se tubo a vn dia 
destos de pascua en casa de vn obispo, entre dos alcaldes de cor- 
te y dos secretarios del rei de los mas principales; y vn Padre de 
la Compania los estava oiendo por parte que elios no le vian. 
Entre otras causas que puede auer, sospecho que no deue ser la 
menor la recessidad grande en que este collegio esta, y el modo 

a Lectio dubia. 1 Ex autographo in cod. Hisp. 118, 2 ff. , nn. 75, 76, prius 143. 

a Invenitur haec epistola in regest. Hisp. 6g, fol. l3i. 

3 Obiit die 12 JanuaYii; et cf. epist. 175, annot. 2. 

4 Cf. epist. 164 et 181. 212 POLANCl COMPLEMENTA 

con que se piden las limosnas, y alegar para ello la mucha gen- 
te que tenemos y los estudios que se han puesto; y los estudian- 
tes que enbian sus padres con limosna para casa; que aunque 
ellos no la enbian con titulo de los estudios, los que lo ven y en- 
tienden, juzgan y dizen lo que les parece. 

3. Regebi los dias pasados, antes de estas ultimas, el uiuae 
uocis oraculo sobre el suspender las censuras de la casa de To- 
ledo s ; auise dello al Padre prouincial, y enbiele la carta, y el 
instrumento authentico enbie a Toledo. 

4. Recibi la carta sobre lo que V. R. ordena acerca del col- 
legio de Burgos 6 ; y antes de agora el P. Porres ha hecho en 
esto lo que le ha parecido, y de lo que haze despues aca no se 
nada. Aguardo respuesta del Padre prouincial que esta en Alca- 
la, para que su reverencia le haga capaz de lo que conviene, y 
para uer si el Padre quisiere hazer la diligencia con estos seno- 
res de consejo, que conviene no dexarse de hazer; y si pasadas 
las pascuas, no me avisan b avre yo de hazerla por el orden que 
V. R. mando, pues c no nos aiudan nada semejantes pleitos. 

5. Hable al licenciado Mena 7 , tomando ocasion de uisitar- 
le en vna enfermedad, y alentose mucho con algunas esperangas 
que le di. Encamine nuestro Senor lo que mas convenga para su 
maior gloria, que lo que ueo aqui es no ofrecerse fundacion, y 
desta no hazen caso; y por otra parte estar el collegio muy adeu 
dado y alcancado, y cada dia apretarse mas. En los santos sacri- 

b Lectio dubia. — c Lectio dubia. 5 Agitur de lite inter Patres ordinis praedicatorum et jesuitas ob domos 
comitis de Orgaz, quas hi emerant De qua lite vide Astrain, Historia de 
la Compania de Jestis..., II, 1. II, c. III. In epistola Polanci ad P. Esquivel 
dicitur: «... Su santidad aora de nueuo ha suspendido qualquiera censuras 
que aqui adelante se pudiesen atentar por la otra parte, y desto se embiara 
por uentura con esta un uiuae uocis oraculo autentico al Padre prep6sito de 
Toledo.» 

6 Cf. epist. i63. 

7 Hie collegium matritense fundare seu reditibus dotare cupiebat; no- 
stri vero moram faciebant tum ob mortem praepositi generalis, tum quod 
parva illis videbatur dotatio oblata, et majorem exspectabant. Confer epi- 
stolam P. Valentini Lopez ad Polancum, Matriti die 12 Martii hujus anni da- 
tam, quae invenitur in codice Hisp. 118, fol. 284. Epist. 179. - 10 Januarii 1573 2i3 

ficios y oraciones de.V. R. mucho me encomiendo. De Madrid, 
y de Henero 2 de 1573. 

De V. R. indigno hijo y sieruo en el Sefior, 

f G. d'Esquiuel. 

Inscriptio. Jhs. Al muy Rdo. Padre en Chro. el P. Mtro. 
Juan de Polanco, vicario general [de la Comlpania de Jesus, en 
Roma. Pro toto. 

Sigilli vestigium. 

179 

POLANCUS P. BALDUINO AB ANGELO 

ROMA 10 JANUARII I573 l . 

I. Precibus et sacrificiis Deo oblatis, Flandriam sociijuvare non desinunt. 
— 2. De collegio lovaniensi. — 3. Litterae quaedam commendatitiae dif- 
ferendae. — 4. De Rogerio vita functo et de Patribus Costero et Scip- 
man. 5. De duobus sociis ad Borussiam mittendis. — 6. Joannes Oli- 
verius dimissus e Societate. — 7. Joannes Tillerius utrum dimitfendus. — 
8. De orphano Richardo Fild. — 9. De Germaniae rebus informatio pe- 
titur. 

1. Si e riceuuta quella di V. R. di 3 di Ottobre; et non si 
manca di aiutare con le orationi et sacrificii la Fiandra, come per- 
che se ben siamo lontano, sentimo a nientedimeno anche noi qua 
le afflittioni de' nostri et de tutti li catholici, et pregamo b la di- 
uina maesta gli dia in mezzo di tanti affanni la spirituale consola- 
tione; et Y- R- fe bene a compartirsi et darli Taiuto che si puo in 
Domino. 

2. Ouanto al aiuto che V. R. desidera hauer di quel amico 
gouernatore per il collegio di Louanio, pare bene si facci con 
buono et edificatiuo modo, qual di la parera al proposito. 

3. Le lettere che ricerca per raccommandare le cose della 
Compagnia in Fiandra al duca di Medina 2 , non pare si possino 
hora opportunamente scriuere, et saranno piu a proposito del no- 
stro generale. sentino ms. — b pregano ms, 1 Ex regestis Germ. iog, fol. 109. 

2 Joannes de la Cerda, dux de Medinaceli. 214 POLANCI COMPLEMENTA 

4. Che si son fatti li suffragii per il P. Rogerio, anglo. Che 
non accade trattar della mutatione del P. Costero et del P. Gia- 
como Scipman sin'al nuouo generale; et del negotio di Lieja si 
trattara qua con altre cose, piacendo al Signore. 

5. Che si e auisato delli doi che andauano in Prusia che uia 
hauean da fare, drizzandoli uerso Vienna, et forsa il tempo non 
permettera si mandino sin'alla primauera. 

6. Gioan Oliuerio si e licentiato, et si trattiene pur nel col- 
legio germanico, finche sapra il tempo per ritornarsi, et si li dara 
qualche limosina. 

7. Ouanto al assoluer delli voti il P. Mtro. Joan Tillerio, 
hamarcense, mandato al aere natiuo, come V. R. scriue, per con- 
seglio de' medici, si tiene poca speranza che guarischi, faci quello 
che giudicara piu conuenire in Domino, si per consolatione del 
infermo, si ancora per non grauare la Compagnia, come lui stesso 
mostra per sua lettera. 

8. In Duay fra li conuittori si troua un giouane hyberno 
chiamato Richardo Fild, orfanetto, raccommandato et lasciato li 
da Patricio, hyberno; V. R. facia sia accarezzato in Domino, 
auisandoci qua del progresso che fa nelle lettere et uirtu. II detto 
Patricio Sedgraue procurara sia sempre proueduto a tempo del 
bisogno per la sua spesa, et hor si manda con questa una lettera 
sua per il detto giouane. 

9. Che il papa ha ordinato che scriuessi ad alcuni.de' nostri 
dessino auiso del stato della Germania et de 1 mezzi de aiutarla. 
V. R. faci questo officio quanto alla prouintia sua, et quanto pri- 
ma; et se li pare pigli il parer del P. Costero et P. Trigoso, et se 
li parera, d'alcun altro. Et ci auisi di quello che sente; et non si 
publichi questo ordine di S. Sta., ma si esseguisca con secreto. 
Non altro, etc. Di Roma li 10 de Genaio, 1573. 

Inscriptio. P. Balduino, prouincial di Fiandra. Epist. 180.— ii Januarii 1573 215 

180 

REX PORTUGALLTAE PATRIBTJS SOC. JESU 

EBORA II JANUARII 1573 l . 
Collegio romano S. J. eleemosynam largitur aromatum et thuris. 

•f Dominus Sebastianus, Dei gratia rex Portugalliae et Al- 
garbiorum cis ultraque mare, in Africa dominus Guineae et con- 
quisitionis, nauigationis, commercii Ethyopiae, Arabiae, Persiae, 
Indiae, etc. Omnibus has litteras inspecturis notum facio me 
esse informatum de magno fructu animarum qui colligitur per 
medium domuum et collegiorum Societatis Iesu, et eius relligio- 
sorum in Germania et Belgio, in stabiliendis catholicis in fide 
orthodoxa, atque in reducendis haereticis, quibus domibus et col- 
legiis iussi dare aliqua aromata et thus per alia mea diplomata 
prout in eis continetur. 

Et quoniam collegium et domus quas dicta Societas Romae 
habet, sunt seminarii in quibus ad hunc effectum educantur so- 
cii, volo et placet facere, prout per praesentes facio, elemosynam 
collegio et domibus quas Societas Romae habet, centum et vi- 
ginti librarum aromatum et thuris: videlicet 48 librarum piperis, 
I2malaguetae, 18 zinziberii, i2cinamomi, 12 gariophyli, 18 thu- 
ris: quae aromata et thus praepositus aut vicarius generalis So- 
cietatis iubebit diuidere per dictum collegium et domos vrbis Ro- 
mae iuxta vniuscujusque sociorum numerum. Ouapropter iubeo 
prouiditori et aliis officialibus domus indicae, ut a prima die Ia- 
nuarii praesentis anni 1573 in posterum dent et dare faciant per- 
sonae uel personis quae ad accipiendum habuerint mandatum a 
generali uel vicario, singulis annis dictas 120 libras aromatum et 
thuris, modo exposito, absque aliqua diminutione, per istas tan- 
tum litteras sine alia ordinatione mea , aut officialium , etc. Da- 
tum Eborae 11 Ianuarii 1573. 

Rex. 

Sigillum plumbeum pendens a . 3 Haec verba, ipsius apographi suut. Ex apographo coaevo, in codice Epp. Extern., I fol. non-signato. 21 6 POLANCI COMPLKMKNTA 

181 

P. GASPAR SANCHEZ POLANCO 

MATRITO 16 JANUARII 1573 \ 

1-2 Collegium matritense in pretio est: quam oporteat illnd optimis opera- 
riis donare. — ^ 5. De fraterna correctione, deque aliis ad gubernatio- 
nem pertinentibus. — 6. De Araozii obitu. 

1. Ihs. Muy Rdo. Padre en Christo. Gratia et pax Chri- 
sti, etc. Aunque uuo al principio contradicion 2 sobre los estu- 
dios que aqui se ponian, estan ya recebidos con muncha acep- 
gion. An uenido ya mas de trezientos estudiantes; uienen los hi- 
jos de Ruigomez, y los sobrinos del prior D. Antonio, y de toda 
la nobleza de esta corie. La contradicion siruio de que nosotros 
nos desenboluiesseaios a dar relagion de las cosas de la Compa- 
nia, que munchos tenian mal entendidas. Demas de estas lecio- 
nes de latinidad ha puesto el Padre prouingial dos leeiones de 
theologia, y a traido hermanos que las oigan. A crecido este 
colegio en [gran] a numero, porque ay de hordinario 44 subjec- 
tos. Entiendo que fpara el bien de toda] ia Compania importa que 
aya aqui obreros muy sufficientes, porque el concurso de gen- 
te principal es grande, y conuiene que aya quien les de buen 
recaudo, que [s]epa tratar con estos grandes, y senores de con- 
sejos; porque a esta corte acuden todas las quejas y murmuracio- 
nes que en todas partes se dizen de la Compania; y son tantas, 
que gierto, Padre, que me espanto como no se indignan los pe- 
chos de estos que gouiernan; y asi importa muncho que aya 
aqui gente que con su buen trato y comunicagion deshaga la si- 
nistra opinion que de nosotros podian congebir. Y pues para en- 
biar a Indias se escogen subjectos de diuersas prouingias, creo 
que no ay Indias donde mas se pueda ganar para el bien uniuer- 
sal, asi del seruigio de Dios, como de la Compania, que aqui; y 
asi estarian aqui muy bien empleados los subjectos. 

a Scissa chorta hic et infra, lectionem dubiatn facit: nncini loca de 
more indicabunt. 1 Ex autographo in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 101, 102, prius 148. 
1 Cf. epist. 164. Epjst. iSi.— 16 Januarh 1573 217 

El superior de esta casa se me offrecia que a menester tener 
mas partes que para ser prouincial, porque se offrecen munchas 
ocasiones de hablar al rey y a los presidentes, etc; y si este fue 
se tal, muncho se ganaria, y importante, y se uerian grandes 
effectos, p orque, cierto, ay muncho aparejo para hazermuncho; 
y auria mas si se pudiesse dar horden que no uiniessen tantos 
pleitos de la Compania a consejo; que el otro dia se espantaua un 
oydor de los mas graues, que sola la Compania tenia mas pleitos 
en consejo que todas las religiones juntas, etc. 

2. Para el seruicio de nuestro Senor se me offreee que con- 
uendria que algunos de los que residen en este colegio fuesen 
graduados en theologia. No a munchos dias que .se remitio aqui 
un negocio, que se siruiera nuestro Senor del; y por no hallar 
a ninguno graduado, se lleuo a otra parte; porque como aqui 
es corte, se miran cosas que en otras partes no se echarian 
de uer. 

3. Algunos temen de dar auiso a Roma de algunas cosas, 
por pensar que lo que escriuen uendra a noticia de aquellos de 
quien escriuen; y si supiessen que an de estar secretas las cartas, 
darian algunos buenos auisos. 

4. De la congregacion de esta prouincia ya auran otros es- 
crito, y asi no dire yo agora cosa. Quando nuestro Padre Fran- 
cisco uino por aca, hordeno que yo fuese monitor del rector, y 
superintendente. El Padre prouincial a dado este cargo a otro 
Padre 3 ; y yo me consuelo muncho de ello, porque soy amigo de 
biuir sin cuidado; aunque, cieTto, tengo tanta ocupacion con ser- 
mones y platicas de hordinario, y negocios, que bien tengo en 
que entender. 

5. Muncho se consolarian munchos si las cosas que tienen 
los generales hordenadas no se deshiziessen luego en muriendo, 
hasta que se eligiesse otro, porque con esto se mostraria auer 3 P. Esquivel in epistola diei 16 Januarii (Hisp. 118, fol. oJ) haec scri- 
bebat Polanco: «... Me ha ordenado [el provincial] que, conforme a lo que 
V. R. manda, dexe Ios negocios de las prouincias al P. Porres, teniendo la 
superintendencia, y aiudando al gobierno deste collegio. Yo he comencado 
este officio como V. R. ]o ordena...» 2l8 POLANCI COMPLEMENTA 

mas amor a la obediencia, y que estauan mas rendidos los jui- 
zios a las hordenaciones de los mayores, etc. 

6. Muncho m'e alargado, aunque cosas auia que escreuir, 
pero yo soy en esto muy [perezoso] y [lo] hago muy de tarde 
en tarde. Soledad se siente con la muerte del buen Padre doctor 
Araoz 4 , que, cierto, le tenian los de fuera muncho respecto. Dios 
le tenga en su gloria, y nos guarde a V. R. para honrra suya, etc. 
De Madrid a 16 de Henero de 1573. 

De V. a R. a sieruo y hijo indigno, 

f Gaspar Sanchez. 

Inscriptio. Ihs. Al muy Rdo. Padre en Christo el P. Mtro. 
Juan de Polanco, uica[rio gener]al de la Compania de [Jesus], 
Roma. 

Alia manu. De Madrid. 

182 \ 

P. FRANCISCUS DE CASTRO POLANCO 

VILLAREJO 20 JANUARII 157^ l . 

/. Tirones in probationis domo non satis detineri queritur. — 2. Oportet ut 
uno magistro illi utantur. — ^. Domus probationis ad Villarejo status, 

i. Ihs, Muy Rdo. en Xpo. Padre. Pax Xpi. Iesu, etc. La 
obediencia del officio de consultor que tengo en esta casa de 
probacion del Villarejo, me obliga a dar quenta a V. P. de lo 
que en ella pasa. Muy en el corazon tengo que abiendo tan po- 
cos anos que nuestro senor Dios lebanto a esta su Conpania 
para reparo de su yglesia, nos aya el demonio derribado vn lien- 
zo para hacer entrada y disipar otras cosas meiores. Tenemos 
por constitucion que se detengan dos anos en la probacion los 
subiectos que en la Conpania entraren, labrandose a si mesmos 
para despues labrar a otros; y ya esta hecha como regla general 
no tenerlos quasi vn ano: como si no fuese cosa muy aberigua- 
da ser mas inportante para predicar el Euangelio, y para ser 4 Obierat die l3 hujus mensis, ut dicitur in citata epistola P. Esquivel. 
1 Ex autographo in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 117, 118; prius 447 (?). Epist. 182. — 20 Januarji 1573 219 

medio et adjutores Dei en la conuersion de las almas, que ten- 
gan spiritu de Dios los que en este ministerio son llamados, mas 
que letras. Cierto, Padre, que siento que a este paso quedare- 
mos presto como los communes obreros, que seremos muchos, 
empero poca la obra. Algunas vezes e ladrado esto, v se que 
responden los Padres prouinciales que es menester sacar gentt- 
de la probacion, porque piden de muchas partes. Yo no se quien 
esta respuesta me a dado, donde halle que este obligada la Con 
pania aora a henchir de obreros a toda la tierra, no pudiendo 
salir con sazon y maduros commo conuiene. Quanto mas, que 
claro vemos sea costumbre de nuestro senor Dios hacer sus obras 
con pocos, antes que con muchos. Nuestro buen Padre Francis 
co, que este en gloria, creo que sentia bien en esta parte con 
nuestro Padre Ignacio, y asi ordeno de nuevo se guardase el 
tiempo de la probacion, si no fuese dispensando el Padre prouin 
cial; enpero esto creo yo entendia con quatro o cinco entre ano; 
v ya, cierto, van por vn rrasero, regla general, no pasar de vn 
afio el que mas esta en esta casa. Lo qual es tan poco para que 
vno que viene del mundo beba el spiritu, que demas que en esto 
llebamos quebrada nuestra orden y constitucion, cierto (in Do- 
mino dicam quod sencio, y lo que tengo por experiencia en seis 
afios que e estado en esta casa, y mas el tiempo de mi nobiciado 
que tube en Alcala), que avnque estubiesen sesenta subiectos en 
probacion, y los tubiesen sus dos anos enteros, ternia por muy 
buena ganancia, y muy bien empleada costa, que entre todos los 
sesenta queden solos tres o quatro dellos con el spiritu de Dios 
que requieren los ministerios de la Conpania, porque estoy cier- 
to que estos harian obra, quando saliesen, por seis mill. Por 
amor de nuestro sefior Dios, que V. P. repare esto, que se nos 
va desmoronando, pues es en negocio tan inportante como es el 
que obiere de ser ajudador de Dios en el negocio de salbar al- 
mas, llebe el spiritu de Dios con rraizes, y no prendido con alfi- 
leles. 

2. Mas me e estendido en esto de lo que pense. Holgara al 
presente extenderme en decir la experiencia tambien que en el 
nouiciado tengo, de quan importantissima cosa sea que los noui- 220 POLANCI COMPLEMENTA 

cios se crien a vna leche de vn maestro todos, asi para la vnion 
v conformidad a que nos obligan nuestras reglas procuremos, 
como para que en el modo de proceder en las cosas exteriores sal- 
gan todos como por vn molde. Y si me dizen que en vna casa no 
cabrian todos dos anos, a lo menos que los del primer ano se cria- 
sen juntos con vn maestro, avnque obiesen de salir todos juntos 
a proseguir su nobiciado a otra casa con otro maestro, para dar 
lugar a los que de nuevo entrasen. E metido la mano en esto, 
porque el negocio de esta casa en el qual estoy obligado a escre- 
uir, es todo desto. Y no pretendo escreuir para cumplimiento ex- 
terior no mas de mi officio, sino como en negocio serio, como el 
que desea viuir en verdad. 

3. El nouiciado de todo este ano debajo de la disciplina del 
P. Znigo de Fonseca a ydo por cierto el mejor que yo e bisto en 
mi vida; de todo sea gloria al Senor. Y estoy cierto que obiera 
ido harto con mas aprobechamiento y consuelo, si el Padre pro- 
uincial obiera- proueido de lo necesario a esta casa en lo que es- 
taba su reuerencia obligado a probeher por orden de nuestro 
Padre Francisco, que sea en gloria; de lo qual resultaba que el 
mesmo Padre prouincial a hecho hacer algunas ausencias al Pa- 
dre rector della. Confiamos en nuestro sefior Dios que en la con- 
gregacion general se remediara todo esto. El Padre rector con 
los demas quedamos todos buenos, gloria sea al Senor, y espe 
rando, cierto, en su dibina magestad que por medio de V. P. se 
remediara todo con esta tan buena cojuntura de la congregacion 
general. Del Villarejo 20 de Enero 1573. 

De V. P. indigno sierbo y hijo en el Senor, 

f Francisco de Castro. 

Inscriptio. Jhs. Al muy Rdo. en Xpo. Padre, el P. Mtro. Po- 
lanco, ministro general de la Compania de Jesus, etc. Roma. Epist. i83 — 20 Januarii 1573 221 

183 

P. DIDACUS SAMANIEGO POLANCO 

VALLISOLETO 20 JANUARII 1 573 K 

I. De informatione ad Borgiam missa, spectante insulas Philippinas. — 
2. Iter ex ISIova Hispania in eas insulas. — j. Fatetur se indicam inis- 
sionem affectare, non ambire. 

1. Jhs. Muy Rdo. Padre nuestro en X.° Pax X.\ etc. Con 
el P. Alexandro ' que vino del Japon, scriui a nuestro P. Fran- 
cisco, de buena memoria, dando relacion de las yslas Philipinas, 
que estan cercc de la China, y del paso que por alli ay para el 
Japon, como su paternidad me hauia ordenado; y offreci de em- 
biar en breue mas cierta y larga reiacion, que esperaua de Seui- 
lla, como V. P. creo haura uisto por la carta, si alla llego. Ago- 
ra cumplo lo que alli dixe, y embio con esta muy uerdadera re- 
lacion y larga de todas aquellas yslas, de su grandeza, poblacion, 
habilidades, docibilidad, lengua, distancia de China, de Japon, de 
fortalecas de portugueses, etc, como por ella V. P. vera. El que 
me la embio es el licenciado Diego de Venegas, fiscal de la casa 
de la contratacion de Seuilla, hombre graue y christiano, y elque 
lo podia saber mejor que otro,' de los pasajeros que de aquellas 
partes vienen, y se registran en Seuilla, como el dice en vna suva 
que topo dos dellos andando inquiriendo para embiar esta re- 
lacion. 

2. En esta relacion no dize nada de la nauegacion desde Se- 
uilla alla; por uentura lo dejo por claro. Yo bolui a auisarle em- 
biase tambien en esto cierta relacion ; esperola cada dia; y si los 
Padres que esta lleuan, no fueren partidos, yra con esta. Lo que 
de palabra he sabido yo aqui de diuersas personas es, que desde 
Acapulco (puerto donde en Nueua Espana embarcan para las 
Philipinas, que esta 80 leguas de Mexico), se nauega con media- 
no uiento en dos, y ad summum, en tres meses, con nauegacion 
muy segura aguas abajo. Y desde aqui a Mexico ya es notorio 
quan llana y breue nauegacion es, que no ay que comparar con 

1 Ex autographo in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 114 et 116, prius 295 (?). 

2 Valla sc, Reggius etiam dictus. 222 POLANCI COMPLEMENTA 

la que se lleua por Portugal , peligrosa y larga, como la expe- 
riencia nos tiene bien mostrado a costa de los subjectos que V. P. 
sabe se han cascado, cansado y aun acabado en el camino. Y 
pues la conuersion de la gentilidad es bien tan comun, y de tan- 
ta gloria de nuestro Senor (si non querimus quae nostra sunt, 
sed quae Jhv. X. 1 ), parece ser este negocio (saluo el mejor pare- 
cer de V. P.) en que su sanctidad podia poner la mano, y concer- 
tar con el rey de Castilla diese paso por alli a los nuestros, y man- 
dase a lus suyos con seguridad echasen gente de los nuestros en 
Japon, quedandose los que bien pareciese para las Philipinas; y 
con el rey de Portugal que tuuiese esto por bien. Lo qual parece 
haria su sanctidad con facilidad. Y puestos algunos Padres in- 
dustriosos y exempjares, gercanos en aquellas yslas a la China, 
abriria nuestro Senor puerta para el nueuo reyno de la China, co- 
mencando a contratar y ganar los que por aquellas partes de la 
China saliesen. Todo lo qual tengo por muy facil con la gracia 
del Senor, y sin ella nada. 

3. En todo lo dicho no pretendo ser ni no ser embiado a 
aquellas partes, ni a otras (aunque creo soy inclinado a la conuer- 
sion de las gentes), sino solo deseo la conuersion de tantas almas 
como por alli se pierden. Y pues es este ministerio tan proprio de 
la Compafiia, y el buen P. Franci?co Xabier tambien comenco por 
alli, y tanto deseo ganar a todos, etc, V. P. me perdone mi pro- 
lixidad, y encomiende al Senor acierte yo en todo a le agradar. 
Amen. De Valladolid 20 de Enero 1573. 

De V. P. indigno hijo y sieruo en X.° 

f Samaniego. 

Todo lo sobredicho que he sabido del licenciado Venegas, ha 
sido por tercera persona, sin que el entendiese quien lo pregun- 
taua. 

Inscriptlo. f Al muy Rdo. Padre nuestro en Xpo. el P. [Juan 
de Polanjco, vicario general de [la] Compania de Jhs., etc. 
Roma 3 . 

Sigilli vestigiitm. In cpistolio adjecto, fol. H5r., forte ad Patrem provincialem, haec 
addit: «Jhs. Padre mio: Pax X.i, etc. La gente de V. R. esta buena, etc. De EPIST. 184. — 21 JaNUaRII 1573 223 

184 

P. GEORGIUS SARRANUS POLANCO 

EVORA 21 JANUARII I573 l . 

I. Congregatio provincialis; electi in generalem mittendi Romam. — 2. Se 
valetudinis causa, itineri committere non potest. — 3. Suffragia preces- 
que imperata; etc. 

1. f Jhs. Mui Rdo. en X.° Padre. Pax Christi, etc. Por es- 
perar que se acabasse de assentar quales auian de ir a la congre- 
gacion, he differido hasta aora dar cuenta dellos, porque aun ayer 
o oy se acabo de concluir quales serian. La congregacion prouin- 
cial se hizo en este collegio de Iiuora, y se empeco el 3. do- 
mingo del aduiento. Fue electo en primer lugar por elector el 
P. D. Torres, y en 2. lugar el P. Luis Gonzalez, por parecer 
que todauia podria hazer este camino iendo bien accomodado, y 
que el rey sofreria el ausencia de pocos meses. Por substitutos 
fueron [ejlectos el P. D. Pedro de Afonseca y el P. D. Ignacio 
Martinez. Todauia su alteza sintio mucho la election del P. Luis 
Gonzalez, y mucho mas de lo que nadie piensaua; y ansy procu- 
ro luego impedir la ida. Y porque el cardenal estaua en Valuer- 
de, el rey medio desfracado y solo tomo la posta, lleuando solo 
por guia vn postillon, y le fue hablar a solas en vn monte donde 
ie auia escrito que se fuesse solo a esperarle; y hizo con el car- 
denal que impidiesse de su parte la ida quanto pudiesse; y por 
uer la congregacion, que avn duraua, quanto el rey sintia esto, 
y todauia avn auia sperancas de poderle aplacar, iuzgo ser el Pa- 

aquellas yslas de que aqui tratamos, cercanas a la China, llamadas Philipi- 
nas, he hauido cierta relacion, y la embio a nuestro Padre vicario (si V. R. 
quisiere verla...): donde se muestra claro quanto tiempoy subjectos se aho- 
rran por alli para el Jap6n, etc; pues hasta alli con buena y segura nauega- 
ci6n se va en 8 6 10 meses, a lo mas. 

El buen P. D. Araoz nos ha edificado en su muerte, como en su vida. 
V. R. le encomiende al Senor, etc. 

Al P. D. Juan Fernandez, P. Soriano, P. Joseph de San Julian, etc, mis 
particulares encomiendas, y que me encomienden al Senor; y V. R. haga 
por charidad lo mismo, etc. De Valladolid, etc. De V. R. indigno hijo y sier- 
uo en X.° f Samaniego.» 

1 Ex archetypo in cod. Lus. 65 1 2 ff. , nn. 105, 106, prius 43. 224 POLANCl COMPLEMENTA 

dre impedido legitimamente en caso que su alteza no lo vuiesse 
por bien: y aunque el P. Luis Gonzalez le hablo por vezes con 
toda instancia que se podia, y lo mismo hizimos algunos otros 
Padres; pero al fin insistiendo el en su proposito, se iuzgo del 
todo ser el impedimento legitimo; y ansy va el P. Pedro de 
Afonseca en su lugar, y por procurador de la India y Brasil el 
P. D. Ignacio Martinez, por iuzgarse que era menester por cau- 
sa de los negocios de aquellas provincias. 

2. Yo quasi hasta el termino de partir me persuadia que la 
salud me ayudaria, no obstante certa indisposicion que he tenido 
de no poder detener la vrina el tiempo ordinario; la qual me apre- 
to mucho a estos dias; y pidiendo remedios a los medicos para el 
camino, todos fueron de parecer que el remedio era no caminar, 
y que sin este no auia remedio, sino antes probable peligro de 
muerte; y todauia hize que los Padres que aqui estauan antigos 
se iuntassen y se tratasse dello, y a todos parecio que no deuia 
cometer el camino con tal peligro iuzgado y jurado por los me- 
dicos mas insignes que auia en esta tierra, que todos fueron des- 
te parecer; y ansy me determine, pues yo no podia, embiar en 
my lugar al P. Leon Anriquez, que por auer poco antes tenido el 
cargo de la prouincia, ternia mas noticia de las cosas, que otros; 
y lleuando cartas, como lleua, del cardenal para el papa, etc, 
podria alla, si fuese menester, ayudar en algo a la Compania con 
semejantes personas. 

3. Los suffragios por nuestro Padre, que sea en gloria, se 
hizieron como V. R. ordeno, y ansy las oraciones y missas por 
la congregacion; y porque los Padres Leon Anriquez y Dr. To- 
rres lleuan todo lo que auia que escriuir, para en presencia tra- 
tarlo con V. R., por esta no mas que pedir serencomendados en 
la bendicion y santos sacrificios de V. R. De fiuora 21 de Hene- 

™ 1573- 

Sobre otras cosas que auia que responder a las de V. R. que 
recebi, lleva por scrito la respuesta el P. Leon Anriquez. 

De V. R. hijo indignissimo en el Senor, 

Jorge Sarrano. 

* muchos ms. Epist. 185.— 21 Januarii 1573 225 

lnscriptio. f Al muy Rdo. Padre en Chro. el P. Mtro. Juan 
de Polanco, vicario general de la [Compania] de Jesu, en Roma. 
Sigilli vestigium. 

185 , 

P. FRANCISCUS SUNNERIUS POLANCO 

PULTOVIA 21 JANUARII 1573 l . 

1-2. Deesse sacerdotes, ob impeditam ordinationem ante solennia vota. — 
5. Quaerit an acceptandum sit colleginm jaroslaviense. — 4. Iterum de 
sacerdotum penuria,— 5 . Vilnensi collegio petit quosdam magistros. 

1. f Molto Rdo. in Christo Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Io non posso se non alsare le mani al cielo, gridando che si fa vna 
gran violentia al essercitio de li ministerii nostri, in hauer di pre- 
ceder la professione al sacerdotio 2 , la qual cosa e causa che si 
fano pochissimi sacerdoti. II collegio di Pultouia.doi soli sacerdo- 
ti tiene, il P. Georgio et il P. Herbesto. He vn anno che non fo 
mai altro che gridare domandando licentia di far sacerdoti. Mi fu 
risposto che spetasse che sua santita restituisse il nostro institu- 
to al suo pristino candore et liberta. Per mancamento de dui sa- 
cerdoti si perdera quel bel principio che nella Rusia si era dato; 
per mancamento de duoi altri sacerdoti tudeschi si perdera la 
occasione di far vn gran frutto nella Liuonia, a la quale siamo 
con grande instantia chiamati da vn signor capitano, come uede- 
ra la P. V. con lettere che di cio si scriueno al Padre prouincia- 
le et a me. Le necessita che occorreno le tochiamo nci con le 
mani; proueder non ci possiamo per non hauer le faculta; resta 
solo gemere et piangere fino che il Signor ci toglia questi impedi- 
menti di fructificar nella sancta uigna sua. 

2. Io non posso piu caldamente raccomandar a la P. V. 
quello che la riccomando del negocio de la Liuonia, preghando- 
la, per quanto desidera Faugmento de lasanta fede, che a questa 1 Ex autographo in cod. Germ. l$2, 2 ff., nn 291, 292;prius 323, 324; 
et 345, 346. 

2 Ita nimirum a S. Pio V jussum erat; quod revocatum a Gregorio XIII, 
fuit, ut habetur in epist. 174, annot. 7. 

POLANCI COMPLEMENTA. — T. II. 15 226 POLANCI COMPLEMENTA 

porta che si apre nella Liuonia, non si ponghi impedimento per 
falta de duoi sacerdoti tudeschi, quali saranno per far vn frutto 
mirabile et di summa consolatione a tutti quelli che sonno zelosi 
del honore de Dio, et desiderano che le blasfemie siano estirpa- 
te, et piantata la pieta doue prima con quella il nome de Dio era 
lodato et glorificato. La P. V. consideri che pian piano si fara 
vn bel salto de la Prusia a la Mazouia, de la Mazouia a la Lithua- 
nia, de la Lituania a la maggior Polonia, de la Polonia a la Liuo- 
nia. V. P. sa che tutti li progressi de la Compagnia bisogna che 
habbiano qualche principio , si ben debole ; et pur questa porta 
che adesso si he aperta nella Liuonia , non par picciola et de la 
qual non se ne debbia far gran conto. Era tutta quella terra de li 
Cruciferi piissima et religiosissima; dipoi, abandonata de suoi 
pastori, si e diuisa fra'l polono, sweco, dano et mosco; et come 
1'imperio he stato diuiso, cosi la religione he stata dissipata, re- 
stando pero alcune scintille de pieta nelli cuori di quelli che may 
hanno uoluto fiectere genua sua ante Baal. Questi petunt panem, 
et non est qui illis frangat; et pur suol la Compagnia nostra soc- 
correre a questi bisogni. Del canto mio, si ben c J e il buon desi- 
derio, pur la faculta mi manca, non hauendo ne sacerdoti, ne ha- 
uendo faculta di promouere a di huomini al sacerdotio; la qual 
cosa non posso negare che in queste parti tanto lontane mi da non 
picciola pena. Sia del tutto benedetto Iddio N. S. Prego la P. V. 
mi dia presto auiso di quello che posso far, che io ho paura che 
saro sforzato a far alcun sacerdote etiam senza la professione: 
tantae sunt angustiae quibus coarctor. 

3. La signora castellana ha mandato vn suo vecchio con de- 
nari per pigliar al P. Scarga et li fratelli, et dar principio al col- 
legio di Iaroslauia 3 . II P. Scarga io lo mando a Vilna, ma con 
questo che passi prima per Iaroslauia, et consoli la signora; im- 
piendola di buona speranza , come uedera la P. V. con il me- 
moriale mandato al Padre prouinciale. Vorrei etiam che la P. V. 
mi rissoluesse si per ogni modo si ha de accettar il collegio in Ia- promouore. Cf. epist. 153, annot. l3. Epist. 186. — 21 Januarii 1573 227 

roslauia, non essendone fin'adesso ben accertato si nostro Padre, 
buona memoria, lo habbi accettato, si o no, benche so che'l car- 
dinale Commendone scrisse a la signora che'l collegio era accet- 
tato, si ben le cose di quel buon signor mi muouono molto poco, 
uedendosi da tutti che son piene de privato interesse. Dio ce lo 
perdoni. Ogni altra cosa hauria creduta di lui. 

4. Di nouo li ricordo che si proueda a la penuria de sacer- 
doti; altramente io teno le mani ligate, et saro impedito a far 
molte cose in beneficio de le anime. Et con questo faro fine rac- 
comandandomi con tutto il cuore a li sancti sacrificii et orationi 
de la P. V. Di Pultouia a li 21 di lennaro, 1573. 

5. Per altre ho scritto che vn philosopho, theologo et ma- 
thematico sonno necessarii per il collegio de Vilna. De li altri bi- 
sogni intendera la P. V. dal nostro procuratore che si manda. 

De V. P. Rda. indegno seruo et figliolo nel Signore, 

Francisco Sunyer. 
Inscriptio. f Admodum Rdo. in Christo Patri nostro Joanni 
de Polanco, vicario generali Societatis lesu, Romae. 
Manet integrum sigillum. 

186. 

P. EMMANUEL DE LEON POLANCO 

TOLETO 21 JANUARII I573 l . 

i.Jubentur nostrates toletani domos suas relinquere. — 2. Agendum 
negotium in curia pontificia. 

1. Ihs. Muy Rdo. en Christo Padre. Pax Christi, etc. Iista 
es solo para dar auiso a V. R. de lo que passa cerca del negocio 
destas casas, para que se ponga alla el remedio que se juzgare 
necessario. La experiencia nos ensena quan poco ay que fiar de 
buenas palabras destos Padres 2 , porque en nada pierden punto. 
Oy nos notificaron de parte de los Padres de S. Pedro Martir 
una citacion dada por el patriarcha alexandrino, auditor general 1 Ex archetypo in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 128, 129, prius III, 

2 Vide Astrain, Hist., II, 247 sqq. 228 POLANCI COMPLEMENTA 

de la camara y exequutor de las letras appostolicas, expedida en 
5 de Diciembre de 72 ante Antonio Guidote, notario del auditor, 
en que nos manda que dentro de 6 dias dejemos las casas, etc; o 
que acudamos en su audiencia a dar razon porque no lo haeemos, 
dentro de 60 diasque corren desde oy; donde no, que se proee- 
dera contra nosotros 3 . 

2. Esto es lo que ha pasado. V. R. uera lo que conuiene ha- 
cer. Aca dicen los letrados que parescan ante este juez de nues- 
tra parte, y juntamente se procure con toda instancia en signa- 
tura de su santidad reducir este negocio ad uiam juris, y reduei- 
do, cometan la causa en rota, inhibiendo al dicho auditor de la 
camara. Esta citacion no embiamos con esta porque no se ha po- 
dido sacar; embiarase otra uez, o los Padres la lleuaran; y si no 
uuieren llegado, V. R. uea como se pueda uer en el registro, y 
por charidad V. R. nos mande auisar del recibo desta, y del buen 
succeso que speramos. Con tanto nos encomendamos en las ora- 
ciones de V. R. De Toledo y de Enero 21 de 1573. 

De V. R. indigno hijo y sieruo en Christo, 

Manuel de Leon. 

Inscriptio, f Al muy Rdo. en Chro. Padre, el P. Mro. Joan 
de Polanco, vicario general [ds la Compan]ia de Jesus. jf Roma. 

Sigilli vestigium. 187 

CARDINALIS INFANS PORTUG., POLANCO 
ET PP. CONGREGAT. GENER. 

« 

EBORA 22 JANUARII I573 l , 

Patrem Leonem Henricium aliosque Romam venientes ad congregationem, 

commendat, 

f Muito Rdo. Padre vigairo geral e Padres da congregacao 
da Companhia de Iesu. Estando o Padre Jorge Sarrao, prouin- 
cial, pera partir pera essa congregacao, adoeeeo de maneira que 3 Duo exempla hujus citatorii inveniuntur in cod. Hisp. 118, ff. I-5V. 
1 Ex archetypo in cod. Epp. Extern., 2 ff., nn. 99, iqo, prius I (?). Epist. 188. — 24 Januarii 1573 229 

pareceo que nao deuia de ir: e foi eleito em seu lugar o P. Liao 
Anrriquez, meu confessor, e de que me eu ajudo muito en as 
cousas da santa Inquisicao: dei-lhe licenca pera ir, posto que ti- 
uesse delle muita necessidade, por me parecer que importaua 
muito' sua ida pera o seruico de nosso Senhor, e pera as cousas 
da Companhia por ter dellas muita experiencia, e ter a uirtude, 
letras e mais partes que pera o tal cargo sao necessarias. Vao 
tambem o P. Torres, rector deste collegio, e o P. Pero d'Afon- 
sequa, e o P. Inacio Martinez, que forao eleitos pera irem a essa 
congregaeao, em nome desta prouincia. E porque todos sac pes- 
soas que hao de procurar muito o seruico de nosso Senhor, e o 
bem da Companhia, uollos encommendo muito, e que no que re- 
quererem pera a Companhia deste reino, lhe deis todo o fauor e 
ajuda como confio que fareis; e acabada a congregacao uos agar- 
decerei muito dardes licenca ao P. Liao Anrriquez pera que se 
uenha logo pera mim, e lho mandeis assi. E polla deuacao e obri- 
gacao que tenho a Companhia uos encommendo muito que ele- 
jais tal prelado, e de tanta perfeicao, quanta se requere pera o 
bem e conseruacao da Companhia, que faz tanto seruico a nosso 
Senhor, e tanto proueito na christandade. D'Euora aos XXII de 
laneiro 1573. 

O CARDEAL IFFANTE. 

Pera o P. vigairo geral da Companhia de Iesu, e mais Pa- 
dres da congregacao. t 

Inscriptio. Ao muito Rdo. Padre vigairo geral, e Padres da 
congregacao da Companhia de Iesu, [Roma]. 

Sigilli vestigium. 

t 

188 

* P. MATTHAEUS ZERER POLANCO 

ETLINGA MARCHIAE BADENSIS 24 JANUARII 1573 *. 

/. Ex quo nostri sodales Etlingae commorantur, haeretica lues ibi exstin- 
guitur. — 2-4. Schorichii labores in restaurando cultu. — 5-6. Ipsius va- 
leludo atque animi ardor; haereticorum insectationes. — 7. Sodalium 
ministeria ac vota. 

1. f Pax Christi. Admodum Rde. in Chro. Pater. Nisi Ex autographo in cod. Germ. 152, 2 ff., nn. 298, 299, prius 246, 247. 23o POLANCI COMPLEMENTA 

V. R. P. tem de nostris rebus uel de statu religionis marchiona- 
tus badensis, quidue hactenus esset effectum in catholicae pieta- 
tis restauratione crebrius et fusius a R. P. nostro prouinciali 
D. Paulo Hoffaeo, certiorem factam credidissemus, frequentiori- 
bus litteris quam hactenus necessarium esse iudicauimus, usi 
fuissemus. Quia uero nuper in annalibus nostris satis, ut vide- 
mur, sigillatim quaeque declarauimus, et iter longum est,et V. R. 
P. tas multis aliis curis et infinitis occupationibus distringitur, sa- 
tius existimauimus, tardius semel vniuersa clarius, quam saepius 
singula obscurius complecti. Atque ne ea repetam quae in anna- 
libus conscripsimus, ibi incipiendum iudicauiubi relictum ibi est. 

Itaque utimur adhuc eodem uiuendi modo sicut prius, iisdem- 
que studiis incumbimus, praeterquam quod locum mutauimus. 
Moramur enim nunc Etlingae, quod oppidum prius in suis erro- 
ribus pertinacissimum, nunc ceruices suas sub dulcia Christi iuga 
misit coactum; distatque Bada (ubi prius fuimus, et fortasse eo, 
nisi reuocemur, reuertemur), tantum tribus milliaribus. Inhabi- 
tamus tugurium pauperibus accommodatum, mensam cum aliis 
sacerdotibus habemus communem. Plura de hac ciuitate postea, 
cum rerum ordo poposcerit. 

2. Cum adhuc Badae essemus nullis laboribus ac curis (qui- 
bus non leuiter fuit dies ac noctes defatigatus) R. Pater Geor- 
gius Schoritius pepercit, ut posset ecclesiarum omnium statum 
ad antiquam pietatis formam reuocare 2 ; in quo opere quanto 
plures quotidie occurrebant difficultates et machinationum dia- 
bolicarum impedimenta, tanto acrius sibi insistendum putauit. 
Generoso comiti gubernatori nostro vigilantissimo nullam re- 
quiem dedit, quo coeptum opus prosequeretur, exhortando ac 
instigando; cuius rei gratia plures literas dedit Monachium ad 
Ilmam. antiquam ducissam, ipsumque ducem, cancellarium, et 
alios qui impedimenta amoliri et negotium nostrum promouere 
possent. Qua ratione multa sunt commoda consequuta. Nam hoc 
modo domini illi rerum authores in primi zeli feruore conseruati 
sunt, et ad maiora pluraque excitati sunt. Quare animum adie- Cf. Commentariola, ad ann. 1572, n. 27. Epist. 188. — 24 Januarii 1573 23i 

cerunt, nihil aduersariis nostris condonandum, nec desistendum 
donec omnia loca uetusto splendori restituantur. Recuperati sunt 
igitur hac hyeme (expulsis lutheranis ouilis dominici depopula- 
toribus predicantibus) tres populosissimi ditissimique pagi, qui- 
bus catholici sacerdotes praefecti sunt; eorum templa sordibus 
obsita et omni ornatu spoliata, ut tabernae vinariae similiora es- 
sent quam domo Dei, a summo usque deorsum mundari, exorna- 
ri, coloribusque illuminari Pater curauit; fenestras lutheranico 
furore reuulsas ac confractas refici; et cum multa deessent ad 
cultum diuinum necessaria, uel furto ablata, uel incuria praefe- 
ctorum destructa, a nouo omnia pro loci ac temporis ratione fie- 
ri curauit. Et quia non erant ad manus quibus tute eorum cura 
committi possit, necessarium fuit Patrem Georgium ipsum exire, 
pulueres crassissimos excipere, concionari, sacramenta admi 
nistrare eis; quibus ex laboribus, curn essent grauissima frigora, 
non leue morbum contraxisse videtur, ut postea dicam; ut taceam 
quam periculose semel, cum equi nescio quibus sagarum prae- 
stigiis ac visis terrerentur, curru inuerso ceciderit, parum affuit 
quin omnes qui in curru sederant, eodem in loco perimerentur. 
Tribuebatur hoc stratagema strigibus quarum ad 27 sunt inci- 
neratae, et modo omnes carceres refertae sunt; eas solet Pater 
ad sacramenta praeparare; et ut mortem promeritam intrepidae 
excipiant animare, ac usque ad rogum deducere ac confortare; 
quae fortasse earum sociae et consortes, cum sint pia opera, ad 
inuidiam tamen rapientes, se a Patre vindicare cupierunt: Deus 
autem incolumem conseruauit. 

3. Cum haec ita fierent, pestis, moderate tamen, grassari 
Badae cepit, et aliquos etiam ex nobilioribus e medio tollere, 
quae causa fuit ut generosus comes, vna cum vniuersa aula ac 
aliis non paucis, partim Etlingam, partim in vicinam arcem 
Scheubenhart, se transferret, sumptis secum suis omnibus con- 
siliariis. Verum haec pestis non tam obfuisse quam conduxisse 
uidetur, mortem enim corporibus paucis, uitam uero animabus 
innumeris attulit. Nam haec fuit occasio etlinganae ciuitatis ad 
catholicam fidem reducendae; statim enim generosus comes re- 
moueri iussit lutheranos praedicantes, substitutis catholicis aliis 332 POLANCI COMPLEMENTA 

et doctis et piis, quos mutuo a badensibus ad tempus accepit; 
omniaque tam feliciter et subito sunt confecta, ut diuinum nu- 
men nobis astitisse non ambigamus. Cum enim lutherani, pri- 
ma aduentus dominica, nouissimam suam concionem habuissent, 
statim postera die ipsis nihil tale timentibus imperatum est ut 
loco cederent, neque posthac se pristinis et suis consuetis fun- 
ctionibus, Etlingae immiscerent; quod et fecerunt. Secunda do- 
minica, solenniter missa per badensem decanum decantafta], in 
plenissimo auditorio Pater habuit concionem; mirabantur omnes 
tantam multitudinem, quam vix templum, licet vastissimum, ca- 
peret. Nam Badae ante sesquiannum omnino contrarium conti- 
gerat. Quicquid agebatur in templo siue in missa, siue in bapti- 
zandis infantibus, siue in nuptiis benedicendis, uel aliis, erat 
huic populo nouum et antea inuisum, utpote qui triginta annos 
quibus lutheranis paruerat nihil tale uiderat. Accurrebant acer- 
uatim ad ecclesiam cupientes curiose videre quid fieret; alii ri- 
debant, alii flebant non pietate sed malitia, quasi qui denuo co- 
gerentur idolis seruire, quo loco nos habebant; ridebant alii sa- 
cerdotes. Vix autem triduum transi[e]rat, quum omnia tranquil- 
la fierent. Generosus enim comes grauissimis sub poenis inhibuit 
ne quisquam, siue puer, siue adultus, sacerdotibus uel rebus sa- 
cris calumniam inferret. Verum curiosiorem populum ego uix 
uidi. In matutinis nataliciis media nocte templum refertum uidi 
hominibus, ut ceremonias ecclesiae posset videre. Est, ut vide- 
tur, facilis nec tam obstinatus; accedit concionem , libentissime 
Patrem audit, ac etiam commendat; interest magna pars sacro 
missae officio. 

4. Inuenimus hic templum tam spurcum, quo nullum tur- 
pius, fenestris maxima ex parte confractis, ornamentis dissipatis; 
praeciosiora enim quaeque ablata sunt furto. Nunc fenestrae refi- 
ciuntur, ornatus restauratur, et paulatim vere ineunte parietes 
dealbabuntur. Nihil fere deest quam pii et docti sacerdotes, quo- 
rum magnam penuriam haec prouincia patitur. Certe populus 
facile esset reductus, si qui praesunt, ipsum in Christo Iesu 
quaererent, et non potius suis temporalibus commodis seruirent. 

5. Reverendus Pater Georgius libenter ex charitate Christi Epist. 188. — 24 Januarii 1575 233 

et animarum, se quemadmodum hactenus fecit, impenderet, si 
corporis debilitas non obstaret; fuit enim a mense maximis cru- 
ciatibus afflictus, neque multum abfuit a periculo mortis. Nam 
cum quarta aduentus dominica, concionaturus suggestum esset 
sub missa conscensurus, insolita spiritus angustia angi cepit, ut 
sudore perfusus subito ad proximum scamnum in sacrario decli- 
naret, atque multum ambigeret num se concioni committere au- 
deret, dehortante praesenti generoso comite, qui timebat ne he- 
reticis calumniandi occasio offerretur, si subitaneo aliquo morbo 
in suggestu corriperetur. Nihilominus tamen se Pater recoli- 
gens, periculum facere uoluit, concionemque habuit horariam, 
tanta tamen defatigatione, ut quando de suggestu ad domum per- 
uenerit, sibi constare non potuerit; fluxus enim quidam grauis 
ad femora ceciderat, qui si pulmonem attigisset, uitam absque 
dubio iudicio medici eripuisset; passus etiam postea per triduum 
infanda a tormenta in femoribus; postea dolor aliquid remisit, sed 
non discessit, atque intra parietes tres septimanas se continere 
oportuit, atque in lecto vnguentorum vnctionibus, balneis etc, 
operam dare; nunc egreditur quandoque ad vicinos; dolor tamen 
nondum uult cedere, sed adhuc pristina loca occupat. Speramus 
autem quotidie meliora. Adhibet adhuc consilio medicorum va- 
ria vnguentorum genera, calidaque balnea non raro; nihilominus 
tamen doloris quaedam non leuis acerbitas, tamquam immensa 
quaedam moles loco moueri non potest; quod non solum nos sed 
et ipsi medici mirantur. Verumtamen tantum pollet uiribus, ut 
iterurn possit concionari et vicinos inuisere. Dominica enim in- 
fra octauam Epiphaniae iterum magna hominum frequentia, 
praesentibus etiam pluribus lutheranis praedicantibus, qui ex vi- 
cinis locis huc se receperant (quod crebrius fieri solet) conciona- 
tus est bis eodem die. 

6. Querunt predicantes lutherani ubique eatholicos sacer- 
dotes conuiciandi b ; nam factas nostrorum conciones aliquas con- 
scriptas in lucem ediderunt, et suis scholiis obscurarunt, ut sic * infanta ms. — *> Sic ms.: adde sis verbum occasiones, aut corrige 
conviciandos. 234 POLANCI COMPLEMENTA 

nostros uel simplicitatis uel falsitatis, ut ipsis placet, arguant. 
Verum frustra retia ante oculos pennatorum iacient, nam popu- 
lus communiter plurimum ad catholicam doctrinam afficitur, di- 
cens (audiens Patris concionem) nihil se impium uel iniquum a 
catholicis audire, quemadmodum heretici comminiscuntur, prae- 
dicari enim Christum et eius sanctissima merita, excitari popu- 
lum ad virtutes, etc. Nihilominus tamen non possunt sibi a men- 
daciis temperare, et in publicis suggestis, in conuiuiis et plateis 
uaria crimina nobis adscribunt, nunc incestuosos, nunc petulan- 
tes, nunc hypocritas, nunc hoc, nunc illud vocitantes nos. Vo- 
lunt Patrem esse porcam de qua omnes Marchiae sacerdotes su- 
gant, minantur illi mortem antequam hinc discedat. Sed Deus 
noster defensor est. 

7. Nos his tanquam fumis contemptis, in consuetis muniis 
progredimur; ad infirmos et captiuos afflictosque consolatione 
aliqua leuandos sepissime accedimus; etsi nos non vocent, quod 
tamen ut plurimum contigit, ipsi sponte accedimus. Inquirimus 
pauperes qui elemosyna indigent, eosque aliqua pecunia ex prin- 
cipis liberalitate donamus; Patris enim instantia 400 florenni 
rhenenses ad elemosynam porrecti sunt. Constituimus hic scho- 
las ante fere collapsas, quod magister lutheranus nullam diligen- 
tiam adhibuerit prius, imo tribus mensibus quandoque abfuit de- 
sertis scholis, quas nunc gubernamus et quotidie ingredimur. 
Pax inter multos est constituta; et, ut summatim dicam, quan- 
tum hereticis sumus odiosi, tantum a catholicis diligimur, quam- 
uis nonnumquam veritas odium parit, sed neque id studemus ut 
omnibus placere possimus. Id nobis in summis desideriis est, ut 
fine huic peregrinationi imposito, tandem ad nostros penates re- 
migremus, quod quo diutius differtur, eo molestius efficitur. 
Certe si nos ipsos consideremus, nihil optatius foret quam con- 
suetas Societatis nostrae functiones in collegiis subire, quod ut 
quam primum fiat quotidie oramus. Videmus etenim ubique per- 
turbationum etjdistractionum malorumque omnium retia extensa. 
Et nisi nos per obedientiam huc missos sciremus, profecto omnis 
hora grauis esset. Verum relinquimus omnia omnipotentis Dei et 
Societatis nostrae dispo[si]tioni, modo nos in obedientia et viua- Epist. 189.— 26 Januarii 1573 235 

mus et moriamur. Commendamus igitur nos humilime V. R. P. 
sanctissimis sacrificiis et precibus, reliquorum quoque Patrum 
et fratrum, quorum suffragiis omnia studia nostra ad Dei omni- 
potentis gloriam ac proximi salutem euentura speramus. Datum 
Etlingae Marchiae badensis 24 Ianuarii 73. 
V. R. P.^ndignus filius, 

Matthaeus Zerer, Societatis Iesv minimus. 

189 

P. BALDUINUS AB ANGELO POLANCO 

TORNACO 26 JANUARII 1573 l . 

1. De congregatione provinciali. — 2. Episcopo brugensi factum satis; de 
P. Basilico deque aliis rebus, coram fiet sermo. 

I, f Admodum Rde. in X.° Pater. Pax eiusdem X. 1 Iesv 
D. N. Binas R. V. litteras accepi 4 et 19 Ianuarii, quae scriptae 
erant 15 Nouembris et 13 Decembris, ad quas eo succintius re- 
spondeo quo dies profectionis nostrae in Vrbem vicinior est. Die 
14 Ianuarii quae fuit prestituta congregationi nostrae prouincia- 
li, conuenerunt omnes Patres professi et rectores Tornacum, ex- 
cepto P. Adriano J , et P. Henrico Sommalio, qui retardatus est 
propter aquarum exundationem, quae etiam pontes Mossae pro- 
strauit, et totam Belgiam noua clade affecit, non sine terrore ma- 
nifestae vltionis diuinae qua hominum improbitatem castigat. Fa- 
xit diuina ipsius bonitas ut ad emendationem nostram orrinis ista 
vindicta cedat. Socii profectionis nostrae in congregatione electi 
sunt P. Eleutherius 3 et P. Maximilianus *, qui cum diuino fauo- 
re iter mecum sunt ingressuri per Franciam, circa medium Fe- 
bruarii. Et licet propter afflictum huius Belgiae statum, non pa- 
rum dubitauerimus an in hac profectione aliqui Patres mihi 
adiungi possent, tandem omnibus visum est satis faciendum esse 
constitutionibus nostris, ad promouendum maius bonum Socie- 1 Ex autographo in cod. Germ. 152, 2 ff., nn. 3oo, 3ol, prius 44. 

2 Adrianus Adriani (Adriaensens). 

3 Pontanus. 
* Capella. 236 POLANCl COMPLEMENTA 

tatis, quod ex proxima congregatione generali speratur. X. s do- 
minus noster pro sua bonitate Patres omnes ad eam venientes 
incolumes perducat. In absentia mea relinquo viceprouincialem 
P. D. Costerum. 

2. Rmo. D. Brugensi, ut iussit R. V., iam a me satisfactum 
est. Dilatio responsionis R. V. non exiguos stimulos attulit illi 
et amicis, ut iam meliora sperare audeamus, sicut R. V. coram 
dicemus. De magistro Basilico 6 atque aliis, pleniorem informa- 
tionem R. V. verbo dabimus, Deo iter nostrum dirigente; vt 
modo aliud scribendum nobis non videatur, quam ut humiliter 
nos commendemus R. V. sanctis sacrificiis et Patrum qui Ro- 
mae sunt. Vale, Pater in X.° observande a . Tornaci 26 Ianua- 

rii 1573- 

R. P. V. seruus et filius in X.° invtilis. 

Balduinus ab Angelo. 

Inscriptio. f Admodum Rdo. in X.° Patri, P. Mro. Iohanni 

de Polanco, vicario generali Societatis Iesv. Romae. 

Sigilli vestigium. 

190 

SEBASTIANUS REX POLANCO ET PP. CONGR. GENER. 

EBORA 27 JANUARII 1573 l . 

P. Leonem Henricium aliosque ad comitia Romam venientes commendat; 
rogatque ut sibi caelestem gratiam conciliare curent. 

f Plurima ac singularia beneficia, Rde. Pater vicari genera- 
lis caeterique Patres congregationis generalis, quae misericors 
Dominus et in me et in regna ac dominia mea, ministerio uestrae 
sanctae Societatis liberalissime contulit, me ipsum toti Societati 
ac singulis Patribus, arctissimis amoris uinculis in perpetuum 
deuinxerunt. Digni profecto sunt qui singulariter a me diligan- 
tur, tum propter eximias virtutes quibus ornati sunt, tum pro- a obseruandae ms. 5 Cf. epist. l6r, n. 22. 

1 Ex archetypo in cod. Epp. Extern. 27, 2 ff., nn. 160, 161, prius 155. Epist. 190. — 27 Januarii 1573 237 

pter summum studium ac animi ardorem quo uineam Domini ex- 
colunt, non solum in iis locis quibus degunt, sed etiam in iisad 
quae meo rogatu, ut ratio officii mei postulat, mittuntur. Haec et 
caetera huius generis ex Patre viceprouinciali Leone Henrico at- 
que eius sociis (quibus propter multa uariaque virtutum aliarum- 
que rerum ornamenta plurimum tribuo) copiosius cognoscetis. 
Quoniam etiam ex iisdem coram ac priuatim intelligetis meum 
erga Societatem studium, quantumque ei, quibuscumque rebus 
possim, cupiam fauere atque commodare, animumque quo id fa- 
ciam cum sese offert occasio: restat ut Deum a quo omnia bona 
procedunt, deprecemur ut sanctam vestram Societatem saluam 
et incolumem perpetuo conseruet, atque in dies magis ac magis 
amplificet, eumque pastorem ei concedat, quem uos ab eo postu- 
lare atque eius gratia optime eligere scietis. Vos etiam atque 
etiam rogo, qui non solum duo aut tres, sed tam multi congrega- 
ti estis in nomine Domini, ut me in sanctis vestris sacrificiis et 
orationibus eidem Domino plurimum commendetis, atque ab eo 
petatis ut mihi gratiam uiresque largiatur, quibus grauissimum 
onus ac prouinciam mihi impositam fortiter sustinere, atque re- 
cte, integre sapienterque administrare possim; operamque detis 
ut Patres omnes et fratres in prouinciis, in quibus degitis, idem 
efficiant: magnam enim fiduciam habeo, semperque habui in ora- 
tionibus Societatis. Sed quia exploratum habeo uos eo studio ac 
uoluntate id facturos quo spero, hoc ipsum a uobis pluribus pe- 
tendum esse non putaui. Datum Euorae XXVII die Ianuarii 
M.D.LXXIII. 

Rey. 

Inscriptio. f Rdo. Patri vicario generali, caeterisque Patri- 
bus congregationis generalis Societatis Iesu. 

Sigilli vestigiiim. 238 POLANCI COMPLEMENTA 

191 

P. AEGIDIUS GONZALEZ POLANCO 

BURGIS 28-29 JANUARII I573 l , 

1. Cito se cum aliis electoribus Romam venturum. — 2. Ordo regiminis 
quem in provincia relinquit. — ^. De ordinandis in sacris, deque aliis 
commissis a Polanco. 

1. Ihs. Muy Rdo. en Christo Padre. Pax Christi. Escreui el 
otro dia a V. R. el successo de nuestra congregacion, como auian 
sido elegidos los Padres Joan Suarez y Guttierrez. Aora escriuo 
esta, uispera de nuestra jornada. Uamos los dos Padres y yo con 
vn hermano que nos ayude en el camino. Nuestro viage es por 
Sayona y Tolossa, por donde nos an encaminado nuestros deuo- 
tos por parecer incierta la jornada de galeras en este tiempo, y 
por poder mejor hurtar el cuerpo a los lugares rebellados de 
Francia 2 . 

2. Queda encargada la prouincia al P. M.° Aluarez, aun- 
que no le han dexado del todo sus quartanas; en Salamanca, el 
P. M.° Ripalda s , y sera alli ayudado del P. Gonzalo Goncalez; 
en Leon puse de emprestado al P. Antonio M[arcenJ a que con 
su buena mano y cordura ayudara en aquellos principios; en Me- 
dina queda el P. Rodrigo Arias, que antes de aora gouernaua 
aquella casa por la poca salud del P. Aluarez. Palencia y Logro- 
no estan como escreui a V. R., con el P. Torres y Rueda. En 
Onate halle con tan poca salud al P. Julian 4 , y que iba b per- 
diendo la uista, que me fue forcoso, con pareeer del medico, or- 
denar saliese de alli a Valladolid, donde sera curado, y dexase en 
el collegio al P. San Joan, como antes solia tenerlo. En la casa 
de Valladolid predica esta quaresma el P. Geronimo Acosta; en a Cognomen obscure exaratum: probabiliter Marcen (qui quidem re- 
ctor vallisoletanus anno sequenti apparet). — b yua ms. 1 Sx autographo in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 159 et 161 (prius 363), 
praeter epistolium adjectum, n. 160 signatum, quod sub finem prodimus. 

2 Cf. infra, epist. 204, etc. 

3 Hieronymus. 

4 Julianus de Verastegui. Epist. 192.— 3o Januarii 1573 239 

su collegio de Segobia el P. Qamora. Pase al P. Domeneche a 
Valladolid, a la casa, por su salud, y la indisposicion del bra- 
90; y en esta queda el P. Dr. Diego Acosta, en lo qual tuue al- 
guna difficultad, por lo que trate con el P. M.° Miron; pero ve- 
nido aqui, vi que lo podia haoer, y que de lo que quedaua para 
este puesto, era lo de menos inconuenientes. Este entretanto 
queda en la prouincia. De otras cosas no tengo que escriuir, pues 
con la diuina gracia seremos nosotros presto los mensageros. En 
los santos sacrificios de V. R. pido ser encomendado. De Burgos 
28 de Enero 1573. 

De V. R. menor hijo en el Senor, 

Gil Goncalez. 

3. Ihs. Acabo de recebir la de V. R. 5 estando calgadas las 
botas para el camino. Solo se ordenaran Parraces que estaua se- 
nalado antes para professo de 3, y Abreo, y Bartholome Perez, 
del qual e dado auiso a V. R. 

En lo de Santo Illephonso auia dexado la moderation que 
V. R. me escriue, y el negocio va con mejoria, bendito Dios. Lo 
particular, a la uista. Burgos 29 de Enero 1573. 

Menor hijo y sieruo en el Senor, 

Gil GonzAlez. 

Inscriptio. f Al muy Rdo. Padre en Christo el P. Mtro. Joan 
de Polanco, vicario general de la Compania de Jesus, Roma. 

In angtdo sinistro. Pro toto 2. Burgos. 

Manet sigillum. 

192 

P. EDMUNDUS AUGERIUS POLANCO 

PARISIIS 3o JANUARII 1573 l . 

i. Se a rege, regina et primatibus itinere romano in praesentia impedi- 
tum. — 2. Officia a se pro Societate praestita. — j. De capuccinis quid 
sentiat rogatur. 

I. Ihs. M. R. P. Pax Christi, etc. Vna di V. R. mi e stata 5 Videtur agere de pontiiicia concessione spectante ordines sacros. 
Cf. epist. 173; 174, annot. 7; etc. 

1 Ex autographo in cod. Gall. 85, 2 ff., n. 17, prius 3ol. 240 POLANCI COMPLEMENTA 

data dal Padre prouintiale nostro, del 28 di Decembre, ringra- 
tiandola della bona volonta che mostra V. R. sempre neiraumen- 
to delle vertu delli suoi, et del bene vniuersale della Compagnia. 
Quanto al collegio di Bordeaux cresce tuttauia, gratia Idio 
N. ro S. re Io gionse qui flnita la congregatione prouintiale, non 
hauendo potuto fare altramente prima, per molte ragioni, et 
1'vna per hauere alora in mano il negotio delFvnione del priorato 
totale, oue il nostro collegio e fondato 2 ; et per essere il proprieta- 
rio huomo importante, re infecta, non ho potuto venire in questa 
corte, doue ho trouato vn commandamento di S. M. tk et della 
regina madre per ritornare a Poittiers et a la Rochella per questa 
quadragesima a , hauendolo riquiesto instantamente Monsieur con 
letere di sua mano, come mi dissero il re et la regina, sendo con 
esso Mons/ il re di Nauarra, principe di Conde, Mons/ de Gui- 
sa, il caualiero d'Angolesme, Mons. r di Neuers, Mons. r di Au- 
mala, Mons. r di Montpensiero et tutta la nobilta francese 3 . Mi 
son scusato per essere eletto per andare a Felettione del generale 
futuro, ma ho perso tempo, come escriueranno questi Padri a 
V. R.; ma ho trouato mezzo di sodisfare per la quadragesima; et 
subito finita, con somma diligentia spero il 12 di Aprile essere in 
Roma con Fldio gratia. 

2. In otto giorni ho spedito Fvnione del nostro priorato in 
questa corte; prego V. R. di fare spedire il tutto caldamente, 
sendo le bolle del resignante gia spedite in Roma, et saranno 
nelle mani del Rmo. arciuescouo. Altri officii si sono fatti in be- 
neficio di nostra Compagnia, ch'io lascio aparte. Mi disse el re 
che noi eramo i primi della chiesa in pieta, deuotione et dottri- 
na, et molte altre cose, alle quali Dio ci dii gratia di correspon- 
dere. LMllmo. cardinal di Lorrena mi mostro tutti i suoi dissegni 
di sua academia. Vere e huomo crescente in ogni cosa di pieta, 
et la chiesa catholica e agiutata notabilmente per lui in questo 
regno. Noi rissentiamo suoi fauori notabilmente. a 40/ ms., et infra 40. 2 Cf. epist. 208, n. 5. 

3 Nomina horum principum vide infra in epist. 200. Epist. 193. -3o Januarii 1573 241 

3. Ha concesso il re anche luogo a' cappuccini, de' quali do- 
mandandomi S. M. tk , domenica, mio parere, io gli disse quel 
ch'in Italia haueo conosciuto di sua vertu. 

Questi principi vogliono ch'io parta domani per Poittiers, et 
scriuono tutti a quelli che sono nel exercito; et non sono piu che 
5 giorni fino a quaresima. V. R. facia pregare Idio N. ro S. re per 
me; et con questo mi racomando a tutti li Padri et fratelli, nomi- 
natim a li Padri Natale, Palmio et massime al P. Euerardo, al 
quale di Poittiers io scriuero. A Parigi, questo 30 di Gennaio 

1573- 

De V. R. seruitor' nel S. r N. ro , 

Emondo. 

Inscriptio. Al molto Rdo. in Christo Padre il P. Mtro. Joan 

di Polanco, vicario generale della Compagnia di Jesu, a Roma. 

193 

P. ANNIBAL COUDRETUS POLANCO 

RUTHENO 3o JANUARII 1 573 *. 

1-2. De suo itinere, deque procurato ampliori reditu pecuniario collegio 
tolosano. — ?. Joannes Bta. Possevinus, perperam in eo tollegio opera- 
tus, ab ipso eductus et provinciae moderatori traditus. 

1. Ihs. Molto Rdo. in Chro. Padre. Pax Chri. Io non me 
ritrouo lettere di V. R. P. per risponder'; la presente sara per 
dirli como per ordine del R. Padre prouinciale io me ne soy ue- 
nuto qui per predicar' la 40. ma , hauendo hauuto commodita di 
molto bonna compagnia per gratia del Signor, la quale anche ci 
\fa liberato dai pericoli che erano euidenti nelli camini. Ho lascia- 
to il colleggio di Tolosa tutto con salute, gratia a Iddio, et con 
promessa di XII cento franchi per anno, dalla cita, oltra quello 
che haueua, il tutto conchiuso et accordato nel conseglio gene- 
rale di tutta la terra. 

2. La cosa passo cossi, che pigliando io occasione dalla con- 
gregatione generale che si debbe tener', me deliberay di parlar' 1 Ex autographo in cod. Gall. 8$, 2 ff., nn. 19, 20, prius 455. 

POI.ANCI OOMPLEMRNTA. — T. II 16 242 POLANCI COMPLKMENTA 

da uero ai principali, tanto del parlamento, quanto de la terra, in 
commune et in particolare, sopra la pouerta di detto colleggio, 
dicendo che c'era pericolo che la congregatione generale ueden- 
do cossi poca commodita nel loro colleggio, non lo leuasse uia; 
percio, si uoleuano assicurarlo, bisognaua che poiche essi non 
poteuano fondarlo in perpetuo, almanco dessero ogni anno 12, o 
13 cento franchi insin'a tanto che d'altroue li uenesse fondatio- 
ne; al che me fu risposto nella casa commune della cita che la 
domanda era honesta et legitima , ma perche la cosa toccaua al 
publico, bisognaua se proponesse in consiglio publico della terra, 
promettendo di farlo et fauorir' la cosa nel primo conseglio che 
si terrebbe; il che fu fatto, imperoche alli doi di questo mese te- 
nendose el conseglio, fu proposta la cosa nostra, et trattata ben a 
longo, et con tanto fauor' che me dissero poi gli amici nostri, che 
mai in tutto quel conseglio se trouo huomo chi parlasse male del 
colleggio, anzi quelli che soleuano esser' contrarii , se mostrorono 
fauoreuoli, talmente che d'una uoce diceuano che piu presto bi- 
sognaua impegnar' i figluoli che laseiar 1 mancar' al colleggio, et 
permetter' che sia leuato uia. Coss\ conchiussero che fra tanto 
ch'el colleggio della Squilla uacasse (il che e per morte del prin- 
cipale), noi tirassimo la rendita di esso, che sono XII centp fran- 
chi ogni anno, et rimettendose in detto colleggio, ci sarebbe pro- 
uisto di simile summa di anno in anno per il modo che essi uer- 
rebbono esser' espediente, mandando interim vno capitolino con 
uno delli principali citadini in Auignone , con lettere di tutto il 
corpo della corte, della citta et del primo presidente, al Rmo. 
d'Arminiacho, accio unisca qualche beneficio al colleggio. Que- 
sti doi erano partiti inanzi ch'io venessi qui. Staremo a uederHa 
risposta ch'essi portaranno 2 , et 1'essecutione che fara la cita della 
promessa sua delli 12 cento franchi, et como essa procedera; noi 
anche preggaremo il R. Padre prouinciale per hauer' alcuni mae- 
stri et sacerdoti di piii; perche in uero con tanto pochi colleggia- 
li como siamo, non si puo in una terra como Tolosa sodisfar' a 
gli essercitii soliti della Compagnia; donde accadono doi mali: Cf. epist. 207, n. I, Epist. 193. — 3o Januarii 1573 243 

Tuno che i suditi s'amazzano trauagliando piu che non possono; 
l'altro che anche con tutto questo non si fanno le cose tanto com- 
pitamente come bisognarebbe. Partendo di Tolosa io lasciay una 
copia authentica del conseglio generale al P. Sebastiano, vice- 
rettor', per mandarla a V. R. P.; et non se marauegli V. P. se 
cossi tardi ce la mandiamo, perche c'e stato da fare doppo del 
conseglio a ridurr' la risolutione di esso in scritto, et farla se- 
gnar' dai capitoli; il che puo seruir' d'obligatione in futurum. 
Questo e quanto s'e potuto far con 1'aiuto del Signor , et ualeat 
quantum poterit. 

3. A questa buona nuoua, Iddio ha mescolato una probatio- 
ne; et e, che doi giorni inanzi ch'io partessi di Tolosa, uno delli 
principali conseglieri della corte, molto amico, ci diedde auiso di 
qualche odor' che si spargeua per Tolosa di certa conuersatione 
et modo di far' di M.° Giovanni Battista Posseuino (qual fu man- 
dato questo Settembre per legger' humanita, non hauendo i uoti 
della Compagnia), con i suoi scholari, hauendo cerca cento scho- 
lari nella scuola sua, et delle principali case di Tolosa, agiungen- 
do anche che si non ce ponessimo rimedio, el colleggio perde- 
rebbe la bona estimatione ch'haueua, cosa che ci parse molto 
nuoua, non hauendo mai udito simile canzone doppo ch'el col- 
leggio e fatto. II giorno sequente un altro m'aduertl ch'el mede- 
simo sub titulo xeniorum haueua colto insin'a cinquanta scudi 
fra i suoi scholari con intentione di endarsene in Pariggii; et do- 
mandando al detto Battista conto di questo, esso ben confesso 
che n'haueua colto insin'a 21 A." in oro, et qualche testoni, et 
che era deliberato di endar' a star' con un consegliero, il quale li 
prometteua di mandarlo a Parigii con i suoi figluoli; che mai era 
stata 1'intentione sua di entrar' nella Compagnia, ma quello che 
haueua mostrato di uoler'ne esser', 1'haueua fatto per rispetto 
del P. Posseuino suo zio. Per rimedio di queste cose io me feci 
rendere i 21 A. li , per dargli a quelli che gli haueano donati, con 
dirli che quello non era modo di far di nostra Compagnia, et che 
perdonnassero a 1'ignoranza del maestro giouane, d'il che resto- 
rono molto edificati. Et per leuar' a Battista ogni occasione, io 
me deliberay di menarlo con esso me qui, et de qui mandarlo al 244 POLANCr COMPLEMENTA 

Rdo. Padre prouinciale. Esso nel principio resisteua, ma pur' se 
lascio poi persuader', et sta qui aspettando compagnia per pas- 
sar' a Tornone o Lyon. S na prouisto a la scuola sua il manco 
male che s'e potuto, aspettando che 1'aiuto uenga dal R. Padre 
prouinciale. 

Tutti gli altri stanno sani per gratia del Signor, et io con 
essi ci raccommandiamo molto alle orationi di V. R. P. et di tut- 
ti i Rdi. Padri et fratelli di Roma. Di Rhodez, alli 30 di Iana- 

ro 1573- 

De V. R. P. inutile seruo in Chro., 

Annibale Codreto. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Chro. Padre il P. Giovanni di 
Polanco, vicario generale della Compagnia di Giesu, in Roma. 

Sigilli vestigium. 

194 

POLANCUS CAROLO BORROMAEO, CARD. 

ROMA 3l JANUARII 1573 l . 

Litteris ad moderatores Flandriae datis, Bellarminum Mediolannm mit- 

tendum curavit. 

f Illmo. et Rmo. signore mio in Xpo. osseruandissimo. Mol- 
to m'e rincresciuto per lo desiderio che tengo del seruitio et so- 
disfattione di V. S. Illma. et Rma., et del buon' indrizzo di cote- 
sta vniuersita, che non si sia potuto hauer'il P. Achille a 2 ; et 
percio, se bene ho scritto assai caldamente in Fiandra per la ue- 
nuta del P. Roberto Belarmino, pur non hauendone ancora ha- 
uuto risposta, ho uoiuto replicar, si come efficacemente fo con 
una che mando con questa posta al P. Adorno, accioche Tinuii 
al prouincial di Fiandra, doue gl'incarico molto che faccia ogni 
sforzo di mandarlo quanto prima; et potra esser facilmente che a Hic ms. addebat, sed deletum est, a Polanco ut videtur: che certo ne 
ho sentito non piccolo dispiacere. 

% 

1 Ex regestis Ttal. 6g, fol. l63 a r. Adversaria sunt, a Polanco emendata. 

2 Cf. epist 169 et 170. Epist. 194.— 3i Januarii 1573 245 

lo meni seco quando verra alla congregation generale; il che se 
sara, sara a me cosa gratissima 3 . Et lo star V. S. Illma. salda in 
uoler un delli doi, non e diuerso dalla mia intentione, che desi- 
dero et faro ogni opera, che a me si conuenga, ch'ella ne sia so- 
disfatta et seruita, non solo in questo, ma in qualunche altra 
cosa a me possibile, come tutti douemo alli molti benefici, et piu 
anche b alla molta affettione che V. S. Illma. in Domino ci por- 
ta; a qui per fln della presente prego dal Signor ogni augmento 
de ogni gratia per il ben della santa chiesa c , et humilmente le 
bacio le mani. Di Roma li 31 de Gennaio 1573. 
Inscriptio. Cardinal Borromeo. b Pro ultimis novem verbis, quae Polanci sunt, antea erat in ms.: che 
tutto lo deuo. — c Pro decem ultimis verbis, a Polanco positis, erat: con- 
tentezza. s Die 20 Februarii, Parisiis dans litteras ad Polancum Balduinus ab 
Angelo, ita illius epistolae 12 Decembris scriptae respondet: 

«Etsi obedientiae sanctae cum debita submissione libenter parere ve- 
limus, tamen non existimaui futurum obedientiae repugnans, si prius 
P. Robertum non dimitterem quam R. V. insinuassem incommoda quae ex 
ipsius discessu accident, non tantum vniuersitati affiictae louaniensi, in qua 
hoc tempore ab omnibus etiam externis iudicatur pernecessarius, sed etiam 
nostris fratribus studiosis, quos iam a biennio in curriculo theulogiae insti- 
tuit. Quae incommoda cum plura atque grauia sint, ea Romae verbo potius 
quam scripto R. P. V. declaranda duxi, maxime cum iam Parisios vsque 
cum diuino auxilio iter nostrum simus ingressi, in quo et istas literas scri- 
bo cupiens obedientiae sanctae voluntati humiliter satisfacere.» 

Rationes porro Balduini, aut aliae difflcultates, vetuerunt quominus Bel- 
larminus Lovanium tunc relinqueret. Qui anno 1576 valetudinis causa Ro- 
mam rediit, ut ipse narrat. Vide Dollinger, Die Selbstbiographie des Car- 
dinals Bellarmin, 36; et Le Bachelet, Bellarmin avant son cardinalat, 
pagg. 76-89, 100-101. 246 POLANCI COMPLEMENTA 

195 

P. JOANNES DE CANAS POLANCO 

HISPALI 3 FEBKUARII 1573 l . 

/. De fratre Tavora. — 2. De quibusdam restituendis ad Fuente Ovejuna. 
— $. De ingressu comitis de Lertna in Societatem . — 4. Malacensis col- 
legii exordium: templum acquisitum. — 5-8. Negotia nonnulla provin- 
ciam baeticam spectantia. — g. Ecquid sentiat de P. Gallegos ac F. To- 
rres, cupientibus adire indicam missionem. — 10 De epistolis indicis non 
amplius exscribendis. — 11. Laetatur a pontifice restitutum in integrum 
jus Societatis. — 12. Antistes hispalensis exoptat Patrem Melendez Ro- 
mam mitti. — 15. Granatensis archiepiscopus, Societatis fautor, ornan- 
dus. —14. Dr. Ferrer nomen Societati dare cupit. — /5. De duce de Osu- 
na atque ejus academia. 

1. Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en X.° Pax X. 1 etc. Des- 
pues de la vltima que escribi a V. P., he rescibido tres, de 22 
de Nobiembre y de 12 y 24 de Deziembre, con las cartas para 
diferentes, y recabdos que con ellas han venido, y para las In- 
dias; y en todo se haze lo que por ellas se ordena, y en esta res- 
pondere a lo que en ellas se ofrece. Del hermano Manuel de Ta- 
vora me escribio V. P. en la primera de estas que no quietando- 
se en su grado, si se quisiese yr, se le diese licencia. Abiendome 
antes desto pedido el P. Albaro de Brachamonte, que vino del 
Peru para yr a Roma, vn companero para ayudarle por el cami- 
no por su necessidad y para su compania, y por la instancia que 
este hermano tanto tiempo hazia por esta yda de Roma, se lo di 
por companero. Alla se le podra dezir lo mismo. 

2. Las restituciones en Fuente Obejuna que V. P. ordena 
se haga, he dado orden como se hagan luego, y se enbiara cer- 
tificacion dello. 

3. En la entrada del conde de Lerma 2 en 4a Compania, en 1 Ex autographo in cod. Hisp. 118, I foh, n. 195. 

2 Sermo esse videtur de filio primogenito domini Francisci Sandoval et 
Rojas, marchionis Deniae et comitis de Lerma, Sancti Francisci Borgiae 
generis. De cujus in Societatem vocatione haec scribit Polancus die 22 No- 
vembris ad P. Melendez, qui Hispali degebat: «Quanto a la instancia que el 
conde de Lerma hace por entrar en la Compafiia, escriuo al Padreprouincial 
que, aunque la santa memoria de nuestro Padre general juzgo plenamente 
ser su vocaci6n diuina, todavia por el grande respeto que todos deuemos te- Epist. 195.— 3 Februarii 1573 247 

que V. P. escribe a que no se admita sin la bendicion del Yllmo. 
arcobispo, su tio, y sin el beneplacito de su padre, este esta llano 
de su padre, porque abiendo entendido su intengion, ha dicho 
que no se la quiere estorvar, y que solo teme que no lo aya bien 
mirado; el Sr. arcobispo ha estado algo mas rezio, avnque todo 
lo allana el tiempo. El dicho conde partio desta cibdad pocos 
dias ha para Madrid, y me dixo que yba determinado de entrar- 
se en la probincia de Toledo. 

4. Ya tengo por otras avisado como se dio principio a lo de 
Malaga, y que estan alla quatro Padres y tres hermanos; y vna 
igiesia de San Sebastian que venia muy a proposito para la casa, 
que al presente alla tenemos, cuyo patrona[z]go es del rey, se la 
pidyo el senor obispo para darla a la Compania, y su magestad 
lo concedio; que ha sido vna muy buena ayuda para que aquello 
uava muy adelante, como espero en nuestro Senor que yra. a escriba ms. ner al Ulmo. arcobispo, no nos paresce espediente que sin su bendicion y 
buena gracia se reciba; principalmente persuadiendonos que por mucho que 
su S. a Illma. le ame, no impedira finalmente la voluntad y vocaci6n diuina, 
entendiendo serlo; y para que lo entienda, podra V. R. hazer con su S. a Illma. 
y con el marques, padre del conde, el oficio que juzgare in Domino ser ex- 
pediente, disponiendolos con suauidad y sumisi6n, no s6lo a permitirlo, mas 
a dessear este bien que nuestro Seilor quiere hazer al conde, y por el con- 
siguiente a sus senorias, por la parte que les cabra de sacrificar a Dios sus 
voluntades y la affici6n natural que al conde tienen.» Hisp. 6g, fol. l38v. 
Eadem repetit in epistola ad P. Castaneda, rectorem collegii hispalensis. 
lbid., fol. 141. Comitem vero reapse in Societatem ingressum fuisse, nul- 
libi vidimus. Anno sequenti parenti mortuo in comitatu successit, et post- 
ea notissimus dux primus de Lerma fuit. Tamen anno 1621, die 29 Julii, 
jam uxore privatus, a gubernatione liber, et cardinalis, haec inter alia scri- 
bebat summo pontifici: «... suplico humilmente a V. B. me ampare y fauo- 
rezca, y dispense para que yo pueda ser de la Compania de Jesus sin dejar 
la dignidad de cardenal que tanto deuo estimar y preciar, que sin ella mori- 
ria desconsolado; solamente deseo mas perfecta uida, como es mas perfecto 
el estado de la dignidad cardenalicia,y seguir el exemplo de mi santo agiie- 
lo Francisco de Borja...» Epist. card. 1600-165Q, 2 ff. non signatis. Quid 
S. P. responderit nescimus. Pater generalis Mutius Vitelleschi, die 6 Maji 
1624 ei concessit participationem omnium bonorum spiritualium Societatis, 
et ut P. Joannes Chacon, et frater Petrus Garces ipsi inservirent ubi colle- 
gium Societatis esset. Regest. Cnstell. Epist. Gen. 1622-16 30. 248 POLANCI COMPLEMENTA 

5. A Baeca tanbien ha ya cerca de vn ano que se dio otro 
sacerdote, que son tres. 

6. La relacion que V. P. pide de lo que toca al collegio del 
doctor Pero Lopez, en Cordova, Hevan los Padres; que en nues- 
tra congregacion se trato dello. 

7. En el negocio de Juan de Bargas, el qual V. P. ha re- 
mitido al P. Esquivel que lo determine, yo le he escrito que asi 
lo haga, que aqui se pasara por lo que ordenare. Al rector v pro 
curador de este collegio les parece que tienen razones muy vr- 
gentes por donde antes Juan de Bargas les devia boluer dineros, 
que no ponerse en esto en que se pone. Al P. Esquivel se han 
representado. Con todo esto, sin mas replica se hara como digo. 

8. Las dos legitimas de que se quexa el collegio de Cordo- 
ba que boluio al de Sebilla, pareceme que el de Cordoba podria 
excusar esta quexa, porque esta muy averiguada la justicia del de 
Sevilla en esto; porque la buena memoria de nuestro Padre las 
aplico al collegio de Sevilla; y el P. Avellaneda, siendo probin- 
cial, en cierta neeessidad que tuvo el collegio de Cordova por 
cierta obra que hazia, y no estando satisfecho de la dicha apli- 
cacion, las dio [a] aquel collegio para relevar aquella necessi- 
dad, hasta que se averiguase. 

9. Del P. Gallegos y del hermano Hernando de Torres, que 
representan desseos de yr a Indias, me manda V. P. que diga lo 
que me parece dellos. Salud tienen bastante. El Padre es virtuo- 
so y buen religioso, avnque muy senzillo, y poca capacidad; y 
dubdo que la tenga para las graves cosas que alla suelen y pue- 
den occurrir. El hermano, desearia yo que tuviese algun mas 
spiritu para alla, avnque es buen hijo 3 . 

10. Las cartas para Indias que con estas se han recibido, y 
el testimonio del lignum crucis, hasta agora no ha avido como- 
didad como enbiarselas; y por lo que V. P. dize del duplicado 
dellas, me parescio advertir que yo avia representado a la buena 3 P. Santibanez, Historia ms. de la Provincia de Andalucia... t. II, 
fol. 454V. sqq. vitam narrat clari sodalis fratris Alfonsi de Torres, cujus 
nomen postea mutavit in «Hernando», ubique deleto «Alonso». Num dece- 
ptus auctor est nomine fratris de quo hic? an loquitur de eodem? Epist. 195. — 3 Februarii 1573 249 

memoria de nuestro Padre el inconveniente que ya se avia visto 
de que aqui huviese asumpto de copiar las letras missivas, asi las 
que vienen de Roma para Indias, comjo] al contrario; porque esto 
no lo puede hazer el probincial por su persona, y de hazerlo 
otros ay inconveniente, y avn lo puede aver avnque lo haga el 
probincial; parece que fue respondido que las tales missivas no 
se copiasen; y assi ha dias que no se haze. 

11. La restitucion que ha hecho su santidad de los dos pun- 
tos de nuestro instituto, scilicet de quitarnos la obligacion del 
coro, y el hazer profession para ordenar, nos ha consolado; y se 
o-uardara la limitacion de V. P. de que no sean ordenados mas 
de ios que se ha dado noticia, sin darse de nuevo, si alguno pa- 
reciere apto, porque avn los senalados no ay aparejo para orde- 
narlos. 

12. El Yllmo. de Sebilla 4 ha hecho grande instaneia estos 
dias por que se enbiara con los Padres que van a la congrega- 
eion el P. licenciado Melendez, por vn negocio suyo, de impe 
trar de su santidad que se aplicase el primero benefieio vacante 
en cada perrochia para el cura o curas della, por tener muy te 
nues emolumentos, y a esta causa no se poder hallar ni probeer 
los suficientes. Pareciale a su sefioria que nadie pudia negociar 
esto como el P. Melendez. La instancia que hizo fue muy gran- 
de. Yo me eximi con harto trabajo, diziendo que yo no le podia 
enbiar por congregacion, ni cabia e*n este lugar, etc, ni tanpoco 
tenia licencia para enbialle de otra manera; que yo lo escribiria 
a V. P. que la diese. Creo que quedo sentido de que no hiziese 
lo que mandava. Todavia insta por esta licencia. V. P. vera lo 
que en esto se hara si todabia instare en ello. 

13. El P. Plaea dira a V. P. y al general que nuestro Se- 
fior nos dara, la buena voluntad del Rmo. de Granada 5 ; el qual, 
vltra de la gracia que siempre ha hecho a la Compania, la ha 
mostrado agora voluntad de ser nuestro fundador de aquel colle- 
jio, y de hazernos la iglesia del; y para esto ofrece que dara sie- 4 Christophorus de Rojas et Sandoval, ex comitibus de Lerma. 
Saepe nominatus Petrus Guerrero. 5 250 POLANCI COMPLEMENTA 

te mill ducados para que se compren quinientos de renta para 
que se vaya labrando la iglesia. Como esto cae sobre tanto que 
ha hecho, creo que se juzgara que se le de la fundacion, que la 
merece muy bien; y hara b mas, si nuestro Senor le da bida. Esto 
no se concluyo; y assi sera importante que el P. Placa buelua 
alli a concluyr esto c . 

14. Al doctor Ferrer, medico y theologo, hermano de otros 
dos Padres de la Compania, de quien V. P. me escribe que ha 
escrito el probincial de Portugal que quiere entrar en la Compa- 
nia para Roma, y en que me escribe se haga la diligencia, y pa- 
reciendo, se resciba y se enbie, etc, yo le conozco, y es muy co- 
nocido de muchos, etc. Sus partes son de estimar, porque tiene 
muy buenas letras. De lo que conozco de su condicion, por algu- 
nas premissas tengo vehemente sospecha que ha de ser muy pe- 
sado en la Compania, y no se si ha de asentar en el instituto 
nuestro. Yo le abisare y bere en la dispusicion en que esta, que 
agora todavia se esta de asiento, y agora ha tomado de nuebo 
asumpto de vn hospital en Osuna. En caso que vaya, podra muy 
bien yr a su costa. 

15. En el negocio del duque de Ossuna 6 yo enbie al P. Cas- 
taneda d , rector de este collegio, con las cartas de V. P. y ad- 
bertencias sobre el negocio, porque no convino que fuese yo 7 . 
Estase con su gran desseo, avnque la gente que se le propuso ser 
necessaria para el collegio, y por consiguiente mas hazienda, se 
le hizo muy dificultoso, por estar muy alcancado, como esta. El 
negocio nos parece todavia que seria de mucho servicio de nues- 
tro Senor, y que convendria allanarselo lo mas que ser pudiere. 
En lo de que no aya.bisitador ni cancellario de fuera, estuvo muy 
llano. Creo que trata de quitar algunas de aquellas catredas de 
rethorica y g[ri]ego y mathematicas, y con esto se dejaran algu- b y assi y har4 ms, prius; deletum assi, mansit y y hara. — c In mar- 
gine paragraphi sequentis: Soli. — d Sic pro Castaneda. 

6 Petrus Gir6n, V comes de Urefia, I dux Osunae (Ursaonis ut aliis pla- 
cet). Gesta in hac re a ducibus et a Societate fuse narrat SantibAnez, 
op. cit., III, fol. 22 sqq. Academia tandem admissa non est. 

7 Vide epist. 202. Epist. 196.— 7 Februarii 1573 251 

nos subiectos no tan necessarios, y se sufrira tener algunos estu- 
diantes menos, y seriale el negocio mas facil. Quedo que respon- 
deria su resolucion. Hasta agora que son mas de diez dias que 
vino de alla el Padre, no ha respondido; si lo hiziere, yo avisa- 
re. Y no siendo esta para mas, ceso. En las oraciones y sanctos 
sacrificios de V. P. me encomiendo. De Sevilla 3 de Febrero de 

1573- 

D. V. P. hijo y siervo en Xpo., 

Canas 8 . 

196 

P. EDMUNDUS HAJUS POLANCO 

PARISIIS 7 FEBRUARII 1573 *. 

/. Electi ad congregationem generalem. — 2. Commendat litteras qnasdam 
amicoriim. — j. Regis in Societaiem benevolentia. 

1. Ihs. Admodum Rde. Pater. Pax Xpi. Credo me postre- 
mis meis litteris tam obscure significasse quinam electi essent 
qui mecum ad congregationem generalem proficiscerentur, vt ve- 
stra reverentia aegre possit intelligere; et propterea nunc illorum 
nomina repetam. Sunt autem P. Oliuerius Manareus et P. Emon- 
dus Augerius. Porro cathalogos et alia de quibus scribit V. R. 
postremis suis ad me litteris, mecum feram, Deo me iuuante. 

2. Quaeso vt V. R. has litteras quas cum praesentibus mit- 
to, quanta fieri poterit diligentia curet tradendas iis quibus sunt 
inscriptae; sunt enim viri de nobis bene et de tota ecclesia catho- 
lica, maxime gallicana, optime meriti,et de negotio tractant quod 
non tam ipsius, quam sedis apostolicae interest. Non expedit plu- 
ra neque apertius de illo scribere; tantum opus est vt hae litte- 
rae, quam primum tradantur. Faceret quidem R. V. rem Deo 
gratam et beneuolentia istius hominis erga nos dignam, si intel- 
lecto eius nomine et negotio ex aliquo horum ad quos scribit, 8 Provinciae baeticae praepositus, qui ob infirmitatem ad congregatio- 
nem generalem adire non potuit, ut dixerat in epist. 9 Jan. Hisp. 118, 
fol. 83. 

' Ex autographo in cod. Gall. 8j, z ff. , nn. 26, 27, prius 3o3. 252 POLANCI COMPLEMENTA 

illud promoueret quantum promouere posset sua commendatio- 
ne 2 . Nos hic valemus per Dei gratiam, et nos ad futuram pro- 
fectionem accingimus. 

3. Ouanta sit erga nos regis christianissimi liberalitas et be- 
neuolentia, intellexit credo V. R. ex vltimis meis litteris 3 . Re- 
gem sequuntur boni omnes, et qui videri volunt boni, quia iam 
fauere iesuittis vulgo valde plausibile est. Interim tamen non de- 
sinit antiquus noster hostis pro suo more insidiari nostro calca- 
neo; sed quod ille disponit nobis ad fraudem, Devs noster, vt 
speramus, conuertet in eius ignominiam, et glorificabitur in hac 
minima congregatione, quocumque tandem modo res successe- 
rit. Sed de omnibus his negotiis latius coram. Sanctis sacrificiis 
V. R. et aliorum qui isthic sunt, nos plurimum commendamus. 
Lutetiae Parisiorum 7. Februarii 1573. 

V. R. seruus in Domino, 

Edmond Hayus. 

Inscriptio. Admodum Rdo. Patri lohanni de Polanco, vicario 
generali Societatis Iesu. Romae. 

Sigilli vestigiiim. 

197 

POLANCUS P. FRANCISCO ADORNO 

ROMA 7 FEBRUARII 1573 l . 

i. Oeconomica. — 2. De Bonifacio sodale; et quam oporteat subditor um in- 
dulgere miserae conditioni. — 5. Epistolarum inter moderatores et sub- 
ditos liberum commercium. 

1. Vna lettera ho scritto al rettor del collegio di Como, sopra 
li denari loro che tiene a censo il collegio romano ; se non Tha 
mostrato a V. R., hauero piacer che lei gliela domandi, accio in- 
tenda come sta quella casa, et se si trouassi di la modo d'impie- 
gar questa suma o parte di quella, sara ben auisarci, perche con 2 Vide epist. 205. 

3 Vide et epist. 192. 

1 Ex regest. Ital. 6g, ff. 164V.-165. Epist. 197.— 7 Februarii 1573 253 

le commodita migliori che si offeriscono al collegio romano ui e 
qualche scrupulo de non sgrauarlo, essendo tanto indebitato et 
pieno d'altra banda de gente et spesa, per aiutar come si troue- 
rano altre uie piacendo a Dio. 

2. Ho uisto cio che scriue V. R. per rultjma sua intorno a 
Bonifacio, et ben credo che ha bisogno de mortificarsi , anzi lo 
uedo; ma considerando quid ei expediat, senza dubio mi persua- 
do conuenghi usar molta consideratione in repriinerlo, et molta 
moderatione; et comesiuoglia che si tratti, conuiene che lui si 
aueda che si fa con charita, quale se li mostri in segni et in effetti; 
etilmedesimo dico d'altri, che qua s'intende siano trattati diffe 
rentemente d'altri che non hanno maggior bisogno, et si riceuo- 
•no lettere de grande affiittione d'alcuni, quali potrebbono esser 
alligeriti nelli suoi trauagli, anzi sparagnarebbono gli istessi tra- 
uagli, se fossino boni amatori della croce et mortificati; ma pre- 
suposta sua conplessione melanconica, et non perfetta mortifica- 
tione, e necessario in molte cose hauerli compassione, et mostrar- 
li charita, et che si tenghi conto con loro. V. R. per amor de X.° 
raccommandi al Padre ministro che sia piu amoreuole nelle de- 
mostrationi esteriori (che della charita interiore io non dubito che 
Phabbia); et al Padre vicerettor chfattenda et mostri esser come 
padre de tutti; et specialmente tenghi conto con i mastri, procu- 
rando non se li manchi nelli bisogni loro et honeste consolationi, 
accio seruano allegramente, et non gementes, al ben commune. 

3. Auisili etiam V. R. che non possono aprire lettera alcu- 
na delli sudditi drizata al superiore loro, ne manco del superiore 
alli sudditi; perche s'intende che non si osserua questo ordine 
dato de Roma: quali uengano per li superiori lo mostrara la so- 
prascritta; quali siano del superiore per loro, la lettera «G» posta 
nella soprascritta. Non occorre altro, etc. Di Roma li 7 de Fe 
braio 1573. 

Inscriptio. Milano, P. Francisco A.dorno, viceprouinciale. 254 POLANCI COMPLEMENTA 

198 

POLANCUS P. HIERONYMO DOMENECH 

ROMA 8 FEBRUARII 1573 x . 

1-2. Ofjicia caritatis. — 5. Rhegiensis collegii qnerimoniae. — 4. De sodale 
Luciano, divinationi dedito, corrigendo. — 5. Messanae non commode 
provideri victui et vestitui sodalium dicitur. — 6-y. Oeconoinica. 

1. Tre di V. R. ho riceuuto: Tuna porto quel gentilhuomo 
di Calatagirone, ch'e stato viceuicario di quella citta, al quale si 
son fatte le debite accoglienze et offerte; et se in qualche cosa li 
potremo far seruicio, se li fara molto di bona uoglia; Faltre due 
hanno portate li fratelli Giovanni Pietro Teragni, et Giovanni 
Saluo Petru, che gionsero 4 di fa sani et salui, et gia son anda- 
ti a S. Andrea, doue et si riposeranno et si aiuteranno anche 
quanto allo spirito. 

2. Sia con la benedittione del Signor 1'elettione fatta delli 
compagni per la congregatione. 

S'intende che il collegio di Reggio patisce alcun aggrauio di 
quel de Messina, per quelli che alle uolte ui si mandano et stan- 
no li per ricreatione o sanita; et che oltra delle scomodita et ca- 
restia di stanze, bisogna che piglino letti in presto, et diano fa- 
stidio agFamici; il che non pare conueniente, poiche assai haue- 
ranno da far a prouedersi per quelli che stanno la; et percio 
V. R. per carita prouegga che quando haueranno da mandarsi 
alcuni a Reggio, che oltra dal seruarlo indenne per conto del 
uijto (se gia non fusse di passaggio), sia fatta prima prouisione 
di letti, ecc. 

4. Mi e stato scritto che in Messina si ritroua un fratello 
detto Luciano, siracusano, che fa delFastrologo, et di saper dar la 
bonauentura per uia di natiuita, et che faceua o uoleua far hora 
il giudicio suo sopra 1'essito dell'armata xpiana. di questo anno 
in Leuante; et in confirmation di questo si sa che un fratello ha 
pur scritto a Napoli ad un suo fratello carnale, cercando di saper 
il giorno della natiuita sua et di suo padre; et che questa cosa e 

I 

1 Ex regest. Ital. 6g, ff. 165V.-166. Epist. 198.— 8 Februarii 1573 255 

assai publica nel coilegio di Messina; et perche ci pare di non 
piccola importanza, ci siamo marauigliati un poco come V. R. a 
non habbia saputo questo, o uero non ce ne ha auisato niente, et 
non habbia prouisto, se lo sa. Et se ben potria esser che costui 
non uscisse fuor di termini, giudicando solamente per le cause 
naturali (benche anche questo e cosa pericolosa et non conue- 
niente ad huomo della Compagnia), nondimeno l'intender che 
faccia profesione di saper che sara deirarmata, ecc, et della uita 
d'un huomo, ci fa suspetto che ecceda li termini. Per tanto V. R. 
in primis li prohibisca districte Fuso di tal professione; 2.°, s'in- 
formi diligentemente del tutto, et saputa la uerita della cosa, o 
me la scriua, o la porti seco quando uerra alla congregatione, 
accioche poi si ueda quel che si habbia da far in questa parte. 

5. Qui anco s'intende che la causa di tanti amalati et morti 
che sono in Messina delli nostri, nasca dalla incommodita del uit- 
16, uestito et habitatione, et che di tutte queste cose patiscono 
molto li Padri et fratelli, il che mi e parso cosa b di molta impor- 
tanza 2 . Percio V. R. informesi bene del tutto da chi potra dar- 
gliene informatione, et per charita non manchi di proueder in 
effetto in quello che si puo proueder al presente, auanti che si 
parta per uenire alla congregatione. Del resto al che non si po 
tesse hora rimediare, ne potra trattar qui in presentia. 

6. Che le physiche si aspettano di di in di (dice il Giunta). 

7. Li conti han delle difficulta, et ui s'e affaticato il P. Pe- 
trarca, che per esser procuratore et confessore non ha potuto 
finir per le sue occupationi. Pur fra doi di credo hauera reuisto 
ognicosa, et le scriuera. Non occorre altro, ecc. De Roma li 8 
di Febraio 1573. 

Inscriptio. P. Domenech, prouincial di Sicilia. a come V. R. come V. R. ms. — b cosa cosa ms. 2 Haec eadem pridie hujus diei scribebantur P. Joanni de Montoya, 
Messanae degenti, ut habent eadem regesta, fol. 165V. 256 POLANCI COMPLEMENTA 

199 

P. HERMANNUS THYRAEUS POLANCO 

MOGUNTIA 8 FEBRUARII I573 l . 

Germaniae status in his quae ad religionem catholicam spectant. — Non- 
nullas affert rationes cur de Germania bene sperare liceat. — Enume- 
rantur media quibus fides catholica in iis regionibus augeri et conser- 
vari possit. 

f R.in Christo Pater. Pax Christi,etc. Scire desideras, R. P tJ 
quo in statu sint res catholicae religionis in Germania, et qua ra- 
tione promoueri possint. Etsi existimem paternitatem tuam sa- 
tis perspectam habere omnem conditionem huius prouinciae, no- 
lui tamen omittere quin breuiter scriberem. Status igitur Germa- 
niae miser satis est; nam nonnulli principatus, comitatus, atque 
dominia, una cum magistratu omnique plebe subiecta, penitus 
ab ecclesiae catholicae obedientia defecerunt; atque ita sunt a ro- 
mana ecclesia eiusque ministris alieni, ut ad solum nomen pro- 
nuntiatum non secus afficiantur, quam si turcicus magistratus et 
religio nuncuparetur; immo furore quodam, maxime post admi- 
ralis 2 supplicium, uidentur quaerere occasiones persequendi ca- 
tholicos ecclesiae ministros. Alii uero sunt principatus, comita- 
tus, dominia, respublicae, in quibus licet catholicae religionis 
exercitia publice non sint, desiit tamen odium excrescere catho- 
licorum, immo tolerantur; et si essent dexteri et docti praedica- 
tores, non prohiberentur etiam publice docere, modo solide sine 
omnibus conuitiis fidem orthodoxam praedicarent: imperitiam 
enim, improbitatem, et catholicis conuiciandi consuetudinem in 
suis uerbi ministris detestantur; leues suos laicosque ministros et 
praedicantes despiciunt. 1 Ex archetypo in cod. Germ. 152, 3 ff., nn. 3i4-3l6, prius 196, 197; 
antiquitus 178, 179. Cancellata nonnulla, leviter alia immutata a Polanco, ap- 
parent, abs dubio quo emendatior epistola pontifici offerretur. Nos vero Thy- 
raei textum damus. Brevissima compendia in margine ab auctore posita, 
omittenda censuimus. Autographi etiam sunt numeri quibus aliquae para- 
graphi notantur: unde pronum erat numeros omittere quos nos addere soli' 
ti sumus (vol. I, xxvn). Cf. et epist. 171. 

2 Gasparus de Coligny occisus Parisiis 24 Augusti 1572. Epist. 199.— 8 Februarii 1573 257 

Episcoporum dioeceses quoque in pluribus locis, etiam quoacl 
temporalem iurisdictionem episcopis subiectis, haeresibus infe- 
ctae sunt; ita ut publice doceantur, et fiant in illorum territoriis 
et iurisdictione spirituali, quae ab hostibus religionis doceri et 
fieri consueuerunt in temporali dominio principum, qui romanae 
religioni addicti non sunt; idque partim propter hominum som- 
num, quem inimicus homo desiderat; partim quod operariorum 
fidelium magna sit inopia, et exiguus numerus curantium res re- 
ligionis catholicae, siue magna copia eorum qui mundo haereti- 
cisque placere student. Et idcirco praetextu euitandi tumultus, 
seruandaeque pacis publicae, integra carni libertas passim per- 
mittitur, et uiuendi prout quisque uult licentia conceditur, subla- 
tis omnibus fere canonum et legum repagulis. Hic mihi uidetur 
status esse germanicae nationis.Si dicerem, A planta pedis usque 
ad uerticem non est in ea sanitas, et Omnis caro corrupit uiam 
suam, non reprehenderer fortassis ab hominibus. Deus enim 
suos habet, qui non curuauerunt genua sua idolis germanicis. 

Priusquam autem de ratione iuuandi atque instaurandi reli- 
gionem catholicam, quod R. V. posteriori loco a me fieri petiuit, 
dicam; enumerabo res aliquot quae nos optime sperare, et certo 
iubent exspectare conuersionem huius inclitae nationis. 

Primo bene sperare nos iubet Dei misericordia, quae non si- 
nit etiam infructuosam ficulneam vineae suae succidi statim cum 
eam reperit sine fructu. 

Deinde desiderium et amor audiendi uerbum Dei, quod omni- 
bus inditum esse uidetur. Errores autem ex uerbo Dei hausti non 
diu iatere poterunt, si docti et potentes in opere ac sermone mul- 
ti fiant ecclesiae ministri. 

Tertio, quoniam iam taedio afficit fere omnes etiain nuncu- 
patio Lutheri, Buceri,Oecolampadii, et Confessionis augustanae; 
nam scripturis se credere affirmant, a propriis magistris siue se- 
ductoribus deficientes, propter inconstantiam et errores qui quo- 
tidie editis libris manifestantur. 

Quarto, iubet nos bene sperare multitudo catholicorum qui 
per totam Germaniam, etiam in locis haereticorum, dispersi ui- 
uunt; et partim uerbo ac libris editis, partim quoque vitae probi- 

1'OLANCI COMPLKMENTA.— T. LT. 17 25 ^ POLANCI COMPLEMENTA 

tate atque exemplo nutantes confirmant, seductos reuocant, uel 
saltem dubitare de perfidia faciunt. 

Ad has rationes accedit, spem conuersionis germanicae nu- 
triens, magna episcoporum, praelatorum, rerumpublicarum, im- 
peratoris, principum, comitum, baronum, atque nobilium uiro- 
rum fidei integritas: quorum numerus certe, Christo laus, ma- 
gnus est in Germania; et licet non ausim dicere maiorem esse 
haereticorum, quam catholicorum numerum (quamuis hoc con- 
stet, quod plures secundum carnem uiuant, et euangelicam uiuen- 
di libertatem, ut loquuntur, sequantur, quam ecclesiae praescri- 
ptas leges), potentiores tamem catholicos esse dicere audeo, licet 
timidiores sint, quam par est, quod desint qui latentem fidem ex- 
citent et animent. 

Postremo, optime ut speremus de Germania facit multorum 
bonorum uirorum, archiepiscoporum, cardinalium, immo etsum- 
mi pontificis Christi vicarii studium et uoluntas iuuandi Germa- 
niam; ut nobis patefactum fuit per diuersos. Nisi enim denuo 
uellet Deus operari salutem in medio nationis huius prauae, 
numquam suis ministris huiusmodi desiderium inspirasset; nec 
tot in nostram Societatem uocaret milites germanos, si nollet 
bellum suscipere contia mendaciorum auctorem Sathanam, qui 
resistere nequibit Deo. 

Quis sit religionis catholicae per Germaniam status in prae- 
sentiarum, et quae spes instaurandi eam, iajn intellexit R. V.; 
nunc indicabo media et rationes quibus ego existimarem posse 
augeri et conseruari fidem catholicam in Germania; et breuitatis 
causa in 12 capita illa redigam. 

Primum omnium, expediret suae sanctitatis auctoritate pu- 
blicas totius ecclesiae preces et ieiunia indici pro conuersione in- 
fidelium atque peccatorum, nulla facta mentione nationis huius; 
cumque ex officio illi incumbat etiam eos qui Christum nondum 
nouerunt, ad fidem uocare, absque omni suspicione mala germa- 
norum, cum magno fructu, ut sperandum, diuina bonitas inuo- 
caretur ad misericordiam suam restituendam Germaniae, quae 
uidetur agitari malignis spiritibus, qui non nisi oratione et ieiu- 
nio fugandi atque eiiciendi fortassis sint. Epist. 199.— 8 Februarii 1573 259 

2. Optandum esset ut suae sanctitatis auctoritate et iussio- 
ne ederetur liber officialis, agendam uocant, qui contineret sa- 
cris canonibus consentientem medium administrandi septem sa- 
cramenta ecclesiae, creaturas benedicendi, exorcizandi, etc, ad- 
monerenturque episcopi ut huismodi libros in qualibet parochia 
conseruari curarent; uel ut pro diuersitate episcopatuum, docto- 
rum theologiae iudicio, suas agendas ad romanae agendae, 
quantum fieri posset, imitationem ederent uel reformarent; quia 
in multos episcopatus Germaniae, non sine maximo populi scan- 
dalo, religionis immutatione, Dei offensione, haereticorum agen- 
dae, aut priuatorum hominum inuectae sunt, et quotidie inue- 
huntur; dum enim noui pastores nullam agendam reperiunt 
(episcopis hanc rem parum aut nihii curantibus), uel nouum mo- 
dum sacramenta administrandi comminiscuntur, uel a laicis at- 
que aedituis sacras caeremonias addiscunt. Hinc nascitur paul- 
latim religionis contemptus et discordia. 

3. Non parum promoueret catholicam religionem quoque 
sua sanctitas, si archiepiscopos, episcopos, abbates aliosque prae- 
latos, quorum confirmatio a sede apostolica dependet, subinde 
per uiros doctos et religionis amantes uisitaret, obligationum 
quas in Domino habent admoneret, animaret; ita enim nexus 
corporis mystici indissolubilis maneret in uinculo capitis et mem- 
brorum; reddereturque ecclesia hac uisitatione regibus et prin- 
cipibus, haereticis et schismaticis reuerenda, inexpugnabilis, et 
ut castrorum acies ordinata terribilis; at nunc, postquam Romae 
impetrata fuit praelaturae confirmatio, uix meminisse uidentur 
sedis apostolicae, quasi pecuniarum quandam exactionem, con- 
firmationem reputantes; qui cum sede apostolica numquam ui- 
dentur communionem habere, nisi quando confirmationis literae 
extrahendae sunt. Conueniret igitur uisitatione crebraque litera- 
rum missione conseruare memoriam obligationum quas habent 
praelati germanicae nationis, deputatis ad hoc opus piis doctis- 
que uiris, quibus Vrbs sancta, laus Christo, non destituitur. 

4. Plurimum negotium christianae pietatis in Germania pro- 
moueret si sua sanctitas nunciis literisque missis ageret cum ar- 
chiepiscopis et episcopis ut suae uocationis obligationisque me- 260 POI.ANCI COMPLEMENTA 

mores curarent missalia, breuiaria, libros (sublatis haereticis) ca- 
tholicos a , agendas, suis parochis non deesse; seuereque praeci- 
perent quae de uitae honestate et habitu cleri concilium tridenti- 
num praecipit; quod etiam haeretici uenerentur eos qui sacerdo- 
tum catholicorum probitate et habitu exornantur, et contra, eos 
despiciant qui statum suum erubescunt, et saeculo huic nequam 
se conformant. Per eosdem etiam archiepiscopos atque episcopos 
seriam faceret executionem pontifex, eorum quae de uisitatione, 
synodis, residentia personali pastorum, ordinandorum examine, 
concubinariorum correctione sancte et necessario statuta fuerunt 
in concilio tridentino. 

5. Non fuissent enutriti sumptibus ecclesiae tot religionis 
hostes in Germania, si ad cathedralium ecclesiarum capitulum 
nullum admittendum sua sanctitas seuere praeciperet sub poena 
excomunicationis, qui non fecissent prius expressam fidei catho- 
licae professionem, quae sedis apostolicae auctoritate aedita fuit; 
nec in cathedralibus ecclesiis absque hac professione quispiam 
concionari permitteretur, nisi professioni factae manu propria 
subscripsisset. Et haec de clero occurrebant mihi, qui si officio 
suo probe fungeretur, quemadmodum propter illum coepit blas- 
phemari nomen Dei nostri et eius ecclesiae in gentibus, sic quo- 
que haeretici haud dubie tot sectis dissecti ad unitatem ecclesiae 
et obedientiam cleri redirent. 

6. Ad conseruandos catholicos et errantes reuocandos, plu- 
rimum adiumenti sua sanctitas Germaniae adferret, si vniuersi- 
tatum orbis reformationi praeficeret viros graues, qui omnium fa- 
cultatum professoribus, omnibus promouendis generales leges 
praescriberent, et ut conserUarentur superintenderent, quem- 
admodum iam sedes apostolica facere coepit quando post triden- 
tinum concilium professionem fidei publice aedendam praescri- 
psit. Vt enim omnes fere errores ex academiis haereticorum in 
Germaniam fiuxerunt, sic denuo per vniuersitates reformari pot- 
erit, a quibus deformata fuit. Posset praescribi in qualibet fa- a Sic legendum indicat ipsum ms., superpositis numeris; antea enim 
scriptum erat: breuiaria (sublatis haereticis) libros catholicos. Epist. 199. —8 Februarii 1573 261 

cultate qui libri praelegi et audiri necessario deberent ante pro- 
motionem; quantum temporis intercedere deberet in collatione 
graduum; quae caeremoniae adhibendae; qui sumptus faciendi; 
vbi, quando, quomodo fidei professio facienda; vitae et probita- 
tis aetatisque quale testimonium adferendum ad vniuersitates. 
Germania enim magni facit hos titulos; qui non solum in Germa- 
nia sed etiam alibi doctis iuxta ac indoctis, probis et improbis, 
catholicis et haereticis conferuntur. Vnde fit ut etiam episcopo- 
rum et ecclesiasticorum consiliarii uel aperte uel occulte haere- 
tici sint. Huic malo sua sanctitas tantum, adiuta ab imperatore 
et regibus, auxilium ferre potest, bullis et edictis imperialibus ac 
re^iis hac de re editis; et constitutis visitatoribus vniuersitatum 
annuis, qui curarent seruari quae uel in concillis, uel a S. S. aut 
magistratu iam dicto, fuissent praescripta. 

7. Per catholicos principes quoque si conaretur pontifex, 
excitatos prius a se episcopos iuuari in seminariorum tantopere 
necessariorum in Germania erectione, scholarum catholicarum 
institutione et instauratione, permultum excrescerent res reli- 
gionis catholicae; nam ut nihil dicam de doctrina catholica, de- 
que rudimentis fidei quae in scholis addiscuntur, etiam consue- 
tudo uiuendi cum catholicis, et auctoritas reuerentiaque prae- 
ceptorum facit ut perpetuo bene adfecti permaneant ad suos 
praeceptores. Experimur hoc in discipulis et conuictoribus quos 
habuimus, etiam a parentibus haereticis nobis transmissos: immo 
fit nonnumquam ut cum filiis parentes quoque lucrentur Christo, 
nobiles et ignobiles uiri b , qui tamen non religionis sed scholarum 
tantum atque institutionis causa nobiscum familiaritatem inierunt. 
Si igitur ad irrigationem nouarum plantarum, seminariorum ere- 
ctio, scholarumque catholicarum institutio, suadente et sugge- 
rente pontifice, cordi esset episcopis atque principibus, sperarem 
paulatim taciteque magna suauitate, mundo non percipiente, de- 
fectionem omnium futuram ad ecclesiae catholicae obedientiam. 
Nam hoc medio simia Christi, diabolus, a fide ad perfidiam et 
rebellionem Germaniam perduxit. Magna cleri ignorantia hoc 
medium etiam suadet ac requirit. 

b viros ms. 262 POLANCI COMPLEMENTA 

8. Videretur quoque consultum ut sua sanctitas commen- 
daret paterno aliquo scripto imperatori et principibus catho- 
licis, immo etiam per imperatorem non catholicis, nec tamen 
omnino haereticis, ut pastorum examen, et concionatorum, qui 
passim instituuntur, relinquerent episcopis, eorumque spiritalem 
iurisdictionem sibi non usurparent; sed in ea conferenda eccle- 
siasticos praelatos requisiti strenue et christiano animo iuuarent," 
propter imperitiam, vocationem aliam, occupationes infinitas, 
cum non ualeant nec sufficientes sint iudicare de doctrina, fide 
et conditionibus quae requiruntur in pastoribus animarum et do 
ctoribus. 

9. Experientia compertum est quod haereses ut natae sunt, 
ita quoque fouentur et nutriuntur in Germania, videlicet men- 
daciis, irrisionibus, detractionibus, rebellionibus. Quare expedi- 
ret suam sanctitatem (siue per ecclesiasticos, siue*per saeculares 
principes id faciendum esset), curare ut quod de examinandis li- 
bris cautum fuit Tridenti, exactissime seruaretur, grauissimisque 
poenis typographi et bibliopolae afficerentur, qui quotidie acpas- 
sim etiam in catholicorum locis edunt venduntque libros famo- 
sos, mendaces, seditiosos, figuras, cantilenas, imagines, noui- 
tates. 

10. Scriptores quoque contra errores Germaniae existima- 
rem magnifaciendos, et omni honore afficiendos, quod ueritatis 
sint cooperatores. 

11. Ouod si sanctitatis suae opera moneri possent reges ca- 
tholicus et christianissimus atque uerae religionis sectatores prin- 
cipes uiri, ut germanorum principum comitumque filios in suas 
aulas et familias assumerent, ut inter catholicos in iuuentute ui- 
uerent; id non parum quoque suo tempore religionem promoue- 
ret, quod educatio huiusmodi multum ad rem praesentem faciat: 
«Quo sernel est imbuta recens, seruabit odorem testa diu» 3 . 

12. Germanorum opera in legationibus et functionibus, fa- 
miliaritate quoque si uterentur externi catholicae religionisaman- 
tes reges, principes, respublicae, idque animo iuuandi eos in fide 3 Horat., E-pist., lib. II, epist. II, 69. Epist. 200.— 18 Februarii 1573 263 

et religione catholica, haud dubie proniores se quoque ad religio- 
nem catholicam promptioresque praeberent. Volunt magni fieri 
aermani, debentque meo iudicio moueri prout mobiles sunt. 

Haecdestatu, spe instaurationis, modoque iuuandi, conser- 
uandi atque augendi religionem catholicam apud germanos no- 
lui R. T. latere; cuius precibus et sacrificiis hanc nationem et 
praecipue prouinciam Rheni commendo. Datum Moguntiae VIII 
Februarii anno 1573. 

R. P. V. filius in Chro., 

Hermannus Thyraeus. 

lnscriptio. f Rdo. in Christo Patri Johani Polanco, Societa- 
tis Iesv vicario genefrali], Romae. 

Sigilli vestiginm. 

200 

P. EDMUNDUS AUGERIUS POLANCO 

RUPELLA l8 FEBRUARII 1573 l . 

I. De Rupellae obsidione. — 2-5. Elogia aliqaorum magnatum. 

6-y. De suis rebus. 

1. Ihs. M. R. P. Pax Christi., etc. Questa sara per dare bre- 
ue raguaglio a V. R. di quello che succede del mio canto in que- 
sta missione delFassedio della Rochella, quale e cita fortissima 
posta a la bocca deIl'oceano, munitissima d'ogni cosa di guerra. 
Gionseui Monsieur 2 con li principi sequenti: il duca suo fratel- 
lo 3 , il re di Nauarra 4 , il principe de Conde 5 , il principe di Mont- 
pensiero 6 , principe di Longauilla 7 , duca di Guisa 8 , duca di Au- 
malla 9 , il grande priore di Franza 10 , il duca di Neuers ", duca Ex autographo in cod. Gall. 85, 2 ff., nn. 38, 39, prius 461. 
Henricus, qui deinde fuit rex Galliae, frater Caroli IX. 
Franciscus, dux d'Alencon. 
Henricus Borbonius, postea rex Galliae, quartus hujus nominis. 

5 Henricus I Borbonius. 

6 Ludovicus II Borbonius, aut forte ejus filius Franciscus. 
Eleonor d'Orleans. 
Henricus I a Lotharingia. 

Claudius II a Lotharingia, qui in hac obsidione occubuit. 
Henricus d'Angouleme, filius Henrici II regis. 
Ludovicus Gonzaga. • 264 POLANCI COMPLEMENTA 

di Vsez, monsieur di Montluc 12 , et altri quasi infiniti, Taltra sep- 
timana et questa; et come haueranno posto 1'esercito in ordine, 
subito batteranno la cita con apparato regio; si pure aspettaran- 
no gli assediati; i quali digia sono fuori di speranza da la banda 
della maritima parte, per essereui nostre galere et altre cose; di 
modo che in fuori de qualche vittuaglie non vi intro cosa veruna 
vn tempo fa. Sonnoui dentro da 250 ministri hugonoti, la fece 
del mondo, i quali fanno del peggio che possono per animare i 
soldati a fare contro il re tutto cio che possono. Credo che al^as- 
salti non saranno tanto furiosi, come sono suergognati a dire 
mille ingiurie contro al re et suo fratello. 

2. Quanto al detto Monsignore, e cosa da lodare Idio N. S. re 
delle rare qualita et doni suoi; perche digiuna si puo dire ogni 
giorno, atteso che non mangia mai pesce, quasi per essergli na- 
turalmente molto contrario, non beuendo ne vino manco, ma 
aqua cotta con succaro; in casa sua non si mangia carne, quan- 
tunche per Tesercito per dispensa deirordinario se ne mangia 
certi giorni della settimana. Faccio tre volte la settimana la pre- 
dica inanzi a lui, et tutti suoi principi, et 1'altri giorni al com- 
mune; ode messa ogni di, et dice sua corona con li sette salmi et 
altre belle orationi; mai giura, ne si mette in cholera, se non con 
grandissima causa. Si confesso et communico al principio di qua- 
dragesima, et dipoi non ha mancato di farlo piu spesso. Ci ama 
molto, et ha fatto certo voto in caso che Idio dia fine a questa 
guerra, del quale altra uolta io scriuero a V. P., et mandard o 
portaro meco la copia. 

3. II re di Nauarra anco camina molto bene, et hoggi us- 
cendo della camera di Monsieur, mi ha detto con allegrezza che 
era venuta sua capella, suo elemosinario, et ch'ogni giorno haue- 
rebbe sua diuotione particolare, chiedendo ch'io Tandassi vede- 
re alle volte. 

4. 11 signor di Guisa e vna perla, et cosa rara in ogni vertu 
et essempio. 

5. II signor di Neuers e admirabilmente affectionato al ser- u Blasius de Montluc. Epist. 200.— 18 Februarii 1573 265 

ui°"io d'Idio. Et certo finito questo ponto, spero che tutta la Fran- 
cia sara ridotta; et si di la si pratticassi qualche bon partito per 
il matrimonio di Monsignor' con dar' dote notabile di stato a la 
moglie, come di vn Milano o altra cosa, cosi fatto (liceat mihi 
haec loqui bona venia omnium) credo che la lega santa et il con- 
cilio et caetera passerebbono presto, a gloria d'Idio et benefi- 
cio della chiesa. 

6. Quanto a mio stare, e assai afflitto di qualche specie di 

sciatica, ma spero ch'el viagio ch'io pretendo fare con Fldio gra- 

tia di la, s'io posso, lo guarira 1S ; quando non, prego che questi 

Padri non 1'imputino a negligentia, mala volonta, trista intentio- 

ne o altra passione alcuna (testem Deum inuoco in animam 

meam), ma a impossibilita humana, o ad altra aequiualente cir- 

constantia; perche piu amo la Compagnia che tutto il restante 

del mondo, ne che me stesso etiam, in molte cose essentiali; et 

cio che gia fatico con assai notabili dissagi di digiunare, predi- 

care, pericoli di morte con questi grandi del regno propter cau- 

sam Christi, non incommodat bono nomini Societatis nostrae. 

Prego di essere nella memoria di V. R. nelle suae orationi et di 

tutti i Padri, come PP. Euerardo, Salmerone, Palmio, Natale, 

Madrid, Ribadenera, Sebastiano , ecc, pregando Idio d'agion- 

gerci tutti nel cielo. De lo essercito appresso la Rochella 18 di 

Febraio 1573. 

Seruitor' nel Signore nostro, di V. P., 

Emondo. 

7. Si paresce a V. R. scriuermi vna letera, o farmela scri- 
uere da parte di altro grande, piu ageuolmente fatta pasqua mi 
suiluperei di questo luogo, massime che venendo a il re in Guas- 
cogna et Languedoca b dubito mi meni seco. 

Inscriptio. Al molto Rdo. in Chrjsto Padre, il P. Mtro. Gio- 
uani di Polanco, vicario generale della Compagnia di Iesu, a 
Roma. 

Sigilli vestigium. 

■ 

a Lectio dubia. — 1> Lectio dubia. " P. Augerius electus fuerat, ut Romam ad congregationem generalem 
adiret, sed his laboribus ab itinere romano impeditus fuit. 266 POLANCI COMPLEMENTA 

201 

P. JOSEPHUS DE AYALA POLANCO 

BARCINONE 24 FEBRUARII 15^3 l . 

1-2. Quaedam in Societate cavenda. — ?. Oporteret visitatores in Hispa- 
nia, Gallia, Italia ac Germania perpetuo constituere. — 4-5. Provin- 
ciae Aragoniae status ac necessitas. — 6. De collegio barcinonensi at- 
que ejus reditibus. — 7-/0. De seipso, deque itinere forsan arripiendo, 

f Muy Rdo. Padre en X.° Pax Chri. Yo acabo de predicar, 
y an llamado a enbarcar; y asi no se si podre escriuir tan largo 
como quixera. Procurare duplicar esta por via de correo, y aqui 
dire en suma lo que se me ofrece, de la Compafiia, desta pro- 
vincia y de mi. 

1. De la Compaftia: Que por Jesuchristo pido a V. R. se es- 
fuerge mucho que se mire quien son los que se ponen por con- 
fessores; y que [en] a sacerdotio aya alguna prueua de virtud y 
letras, primero que a este ministerio se pongan; aunque se le 
quitasse el poder al rector, syno siendo probado con la probation 
que se ordenase. 

2. Que suena mal que in Societate maneant atrocia delicta 
inpunita, y que el solo echarles juzgue por sufficiente pena de 
tan graues delictos. 

3. Que porque la experiencia a mostrado tener necessydad 
Espafta y las prouincias de superior a quien con mas facilidad re- 
curra, que a Roma, en algunos casos, y asy de quien visite y de 
relacion a Roma, se me ofrece que cada trienio se elligiesen qua- 
tro visitadores para toda la Compafiia, vno a Espafia, otro a 
Francia, otro a Ytalia, otro a Alemania, y que durante el trienio 
tuuiesen recurso a ellos en sus prouincias, en los casos que el 
prouincial no puede; y acabado el 3, fuese a Roma a dar cuenta 
de su prouincia; y los 4 juntos ayudaran a la conformidad que en 
la Compafiia se desea, y seria[n] testigos de vista de las relacio- a Dubia lectio. Ex autographo, in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 242, 243, prius 406. Epist. 20 r. — 24 Febrtjarii 1573 267 

nes de los procuradores, y junto con los asistentes y general y 
procuradores assentarian la provincia venidera. 

4 b . Acerca de la provincia: Lo que se ofrece es que se ha 
tenido mucha paz en esta congregation, aunque siempre manet 
alta mente repositum, a lo que parece y nos muestra, el senti- 
miento y disgusto en el prouincial ~ de los que entiende acusa- 
ron de los actos; y de mi, que me allo vnas cartas de ay de Roma, 
sobre el negocio y otros; y mientras estuue en Madrid topose 
con ellas, que eran ya viejas y abiertas, y auiame descuydado de 
romperlas. En ello va poco, pues yo gano en ello, aunque como 
hombre lo he sentido. 

5. Tiene esta prouincia estrema necessydad de prouincial, 
y que la conociesse, sy posible fuese. Ofrecesseme que el P. Do- 
meneque, el de Qicilia, seria muy acepto, o el P. M.° Miron; y 
sea el que fuere, con que tenga intelligentia de la Compania, y 
le duelan sus cosas, y se vista de su espiritu 3 . 

6. Deste collegio no conviene quitar los estudios de theulo- 
gia, en donde sin contradition son mas de ciento y cincuenta los 
estudiantes que oyen. Acerca de su fundation, la resolution es 
que la senora dona Maria * nos dexa herederos vniuersales por 
via de testam[ento], y muestra que desto se consolaria mas; no 
obstante esto, pareciendole a V. R., hara la donation, auisando- 
me V. R. dello, que conviene se haga con suauidad. Y asy que- 
rria que primero de parte de la Compania se le ofreciesse la fun- 
dation libera dexando a su voluntad que lo dexase como quisie- 
se, que entonces yo hare mi officio, y syne dubio la hara. Syno 
que es menester esta arte por estar tan persuadida de los deudos 
de lo contrario, y auerle yo prometido de parte de la Compania 
toda gratitud. Con esto y con el priorato 5 es el mejor collegio 
de la prouincia. b Numeri I, 2, 3, in ms. sunt. Sequentes, a nobis de niore positi. 1 Cum primis de Societate meritus P. Antonius Cordeses. 

3 Electus est P. Petrus Villalba, destinato P. Cordeses in praepositum 
Prov. Tolet. Alvarez, Historia ms. de la Prov. de Aragon, lib. III, c. 2. 

4 Maria Manrique de Lara. Cf. Alvarez, ibid., c. 3. 

5 Agitur de prioratu S. Petri loci de Casellis (Caserras) ordinis S. Bene- 268 POLANCI COMPLEMENTA 

7. De mi: Digo a V. R. lo que siempre: que ecce adsum; y 
que por las entrafias de X.° con mi consuelo no se tenga cuenta, 
syno con lo que mas conviene a la Compania, y adonde yo mas 
sirua a la Compania cuyo esclauo soy '. 

8. Lo deste collegio esta mejor que nunca; acabase la ille- 
sia y casa; y la senora dona Maria y el collegio estan desenpena- 
dos. Sy en lo de mi ausentia de aqui ella se allanase, no auria 
mas que pedir. He predicado esta cuaresma aqui, y con el ma- 
yor concurso de la jente noble, que nunca; y sy mis pecados no 
lo inpiden, se hara fruto. 

9. He hecho mi ofricio con estos Padres, y procurado su en- 
barcation y buen comodo, aunque con faltas por mi ocupation de 
sermones cotidianos. 

10. El virrey ' a escrito, segun parece, al rey, que tenia que 
communicar con su magestad, que le diese licencia de yr c o en- 
biarme a mi. A ya tres meses que ando luchando con el, y al fin 
le dixe que ni el prouincial, ni nadie en Espana lo podia. El apre- 
to de manera al Padre prouincial, y de parte del rey, que ledixo 
que fuese. Con todo espero en Dios de hacer quanto pueda para 
diuertirlo; y sy no, dexare el recaudo posible en casa, y no esta- 
re syno vn mes en yr y venir. Y nuestro Sefior en todo nos 
muestre su santissima voluntad, y nos guarde a V. R., y de su 
espiritu a esos Padres para ellejir el que mas conviene. De Bar- 
celona y Hebrero 24. 

De V. R. hijo y sieruo en X.°, 

f JOSEPH DE AYALA. 

Inscriptio. [Sjoli. Al muyRdo. Padre en Chro. el P. e M.° Joan 
de Polanco vi[cario general] de la Compania [de Jesus], Roma. 
Sigilli vestigium . 

c Obliteratum fere hoc verbum. dicti, qui tunc penes saeculares erat, et quem barcinonensi collegio adjun- 
xit Gregorius XIII, per breve Ad apostolicae dignitatis, idibus Maji hujus 
anni datum. 

Rectorem collegii barcinonensis confirmavit eum Mercurianus, mori- 
gerans benefactorum voluntati, optimaeque Ayalae operae in eo collegio. 
Alvarez, ibid., c. i3. 

7 Ferdinandus de Toledo, magnus prior Castellae. Epist. 202. — 24 Februarii 1573 269 

202 

P. JOANNES DE CASTANEDA POLANCO 

HISPALI 24 FEBRUARII 1573 l . 

/. De lite inter Joannem de Vargas et collegium hispalense. — 2-4. De 
ursonensi universitate. — 5. De Polanci cognatis. 

1. Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. 
Recevi vna de V. P. de 28 de Henero, y con ella mucho consue- 
lo en que V. P. tenga salud. Desela nuestro Senor muy cumpli- 
da como yo desseo y espero en su maiestad sera menester para 
bien vniversal de la Compania. En lo que toca al pleyto de Juan 
de Vargas 2 , lo cierto es que quando se paso a el tiempo del con- 
cierto, que fue por Navidad, fue alla el hermano Loarte a Ma- 
drid con todo el recaudo de dineros y policas en que todo se cum- 
pliera; y como el no truxo el recaudo, ni a los letrados parecio 
bastante, se volvieron las policas a sus duenos porque no corries- 
se tanto dinero. En todo esto se hara lo que V. P. manda, y lo 
que pareciere al P. Esquivel se dara; aunque por los aggravios 
que se an rescibido ansi en la pension demasiada que se paga y 
gasto de bullas, debia el Sr. Juan de Vargas dar alguna satisfa- 
cion, especialmente aviendose hecho la quasacion con tanta ven- 
taja suya. Pero ya deseo acabemos con este negocio de vna ma- 
nera v de otra, porque ya debe tener cansado b a V. P., y a nos- 
otros no muy descansados. 

2. Este dia passado fui al duque de Ossuna s , con quien, 
por avelle confessado, tengo algun cognocimiento, co[nfor]me c 
la carta de V. P.; y en las condiciones vino en todas; solo repara Lectio dubia. — 1> casando ms. — c Lectio dubia. 1 Ex autographo in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 244, 245; prius 266. 

' Nimirum Joannes de Vargas Mexia querebatur adhuc sibi deberi satis 
magnam pecuniae summam, quam hispalense collegium ipsi solvere debe- 
bat, ad annuam pensionem super bonis illius collegii exstinguendam. Polan- 
cus arbitrum designaverat Patrem Esquivel in his rebus peritum, ut ad Joan- 
nem de Vargas et ad ipsum P. Esquivel die I." Decembris 1572 scribebat. 
Epistolae inveniuntur in cod. Hisp. 6g, fol. I44. 

* Petrus Gir6n. Epist. 195, annot. 4. Cf. etiam de hac re 5. Franc 
Borg., V, 722-724, et AstbAin. op. cit., III, 23o-23i. 270 POLANCI COMPLEMENTA 

en lo de los 70 subiectos, porque ni el collegio tiene mas de los 
tres mill ducados de renta que gozara, ni el puede anadir vn real, 
si no es quitandolo de su mesa, porque debe mas de quinientos 
mill ducados, y hijo y casa por remediar. Congojosse de ver que 
no podia cumplir, y dijome escribiria con su secretario, y la em- 
biaria aqui. A mas de vn mes que no escribe ni embia. Andan 
tantos frayles a su lado dissuadiendole deste negocio, que toda- 
via sospecho debe aver alguna tibieca; y pesarme ya, porque no 
se yo que tengamos en Hespana cosa mas importante ni de mas 
vtilidad ni authoridad para la Compania, porque dejado el excu- 
sar cual se halla vna vniversidad de estudiantes viciossisimos en 
todo genero de peccados, que tienen aquella tierra destruida en 
la vezindad y comarca, era vn puesto en medio del Andaluzia, 
adonde creo concurririan todos los estudiantes que se reparten en 
otras partes, y en aquella tierra fuera vn notable fructo por la 
disposicion que ay en ella. 

3. El edificio de la casa es de lo bueno que yo e visto, muy 
grande patio y casa y iglesia y refictorio, y mucha anchura para 
lo que mas se quieran extender. La tierra tiene tanta devocion a 
la Compania, y aversion y aborrecimiento de los estudiantes por 
los males que hazen en sus hijas y mujeres, que creo, si faltas- 
sen mill ducados, los darian; porque la tierra es de la mas rica y 
gruessa de pan que ay en esta Andaluzia, y aquella casa de aque- 
llos senores es muy rica, y tienen ciertos repartimientos de tie- 
rras con que pueden aiudar, aunque agora trahe pleytos. Y estoy 
cierto que la Compania no passaria necessidad. 

4. Yo tracte con el que se quitassen algunas catedras d que 
se podrian excusar, como eran las tres de rethorica y griego y 
hebreo, suppliendo el de maiores y la de mathematicas, porque 
estas no.son necessarias; y todavia con ellas y los estudiantes que 
les responden, y coadiutores, eran doze personas, que, a cinqiien- 
ta ducados, salian seycientos ducados menos. Y podianse tanbien 
excusar el no aver tanta gente ni tantos substitutos como en 
otras partes se vsa. No se lo que respondera. Yo, cierto, aunque d chatredas ins. Epist. 202. — 24 Februarii 1573 271 

desseo no se multiplicassen collegios, este querria que nuestro 

Sefior ordenase se effectuasse; aunque faltasse el de Baeca y 

otros qua[n]tos de su talle, que ay artos. Nuestro Senor lo orde- 

r»e como mas sea glorificado; y V. P. lo vera mejor todo, y or- 

denara lo que mejor le parezca. 

5. Nuestro vecino e 4 a estado en casa oy; y a llegado tam 

al cabo de piedra, que no le daban de vida sino 24 horas. Saco 

nuestro Senor confessarse en la Compania, y esta ya mas devo- 

to; y con esto sano; y esta ya muy bueno; y la senora dona Fran- 

cisca, su mujer, a estado despues casi en los mesmos terminos; 

esta ya buena, y agora la tengo de confessar; que va entrando 

mas que solia en la devocion. Son vna muy buena familia, y creo 

les ha Dios de hazer mucha merced, porque son los mas bien ca- 

sados que debe aver en este estado. Estudian dos en nuestro co- 

llegio, de sus hijos, y son muy abiles y muy bonicos. Espero en 

nuestro Senor an de ser mucho. Dios los guarde, y a V. P. de la 

salud y fuercas para su trabajo. Aca se encomienda a nuestro 

Senor muy de veras la elecion del general. Su majestad lo effec- 

tue como mas s[e]a glorificado. En las santas oraciones de V. P. 

mucho me encomiendo. De Sevilla 24 de Febrero 1573. 

De V. P. indigno hijo en el Senor, 

f Castaneda. 

Porque escribe el Padre provincial sovre el trueque que se 
haze o tracta de hazer de las tierras de la capellania de Huelva, 
no escribo a V. P. La ventaja es muy grande y muy evidente, 
porque se passa a Sevilla, y se podria ahorrar comprar heredad 
de recreacion, por serlo esta que se tracta comprar, y de mucho 
provecho por las tierras y molino que tiene, y recreacion de rio 
y casa, y muy recogida de gente. 

Inscriptio. Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo el 
P. Mtro. Joan de Polanco, vicario general de la Compania de 
Jesus, Roma. 

Sigilli vesligium . 

e vocino ms. 4 Notatur Gundisalvus , nostri Joannis frater, qui Hispali degebat. 
Cf. epist. 211, n. 2. 272 POLANCl COMPLEMENTA 

203 

P. FRANCISCUS DE LA TORRE POLANCO 

GADIBUS 6 MARTII 1573 l . 

■ 

I. Dese ipso. — 2. Polancum sperat in praepositum generalem eligendum. 
— ^. De frequenti communione. — 4. Obest admodum Societatis nomini 
studium augendi bona temporalia collegiorum. — 5. P. Rectoris acerbi- 
tas. — 6. Faveri posset optimo ministerio missionum, si parva collegia 
clauderentur. 

1. Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en Chro. Pax Chri. etc. 
Yo soy muy corto en mis cosas; y en no auer escrito a V. P. 
muchas veces por las causas y razones que para ello ay, parte es 
por mi cortedad, y parte por entender las muchas y grandes ocu- 
paciones de V. P., y por no darle otra de nueuo con mis cartas. 
Despues que recebi vna de V. P. por commission de nuestro 
P. Francisco, de buena memoria, siempre he tenido salud, glo- 
ria al Senor, que parece an amaynado mis indisposiciones: con 
no cenar de noche cosa de sustancia y con beuer agua, me he 
hallado notablemente mejor, que para los ministerios en que la 
obediencia me tiene puesto no he tenido estoruo; aunque con sa- 
lud y sin ella ellos van tan llenos de mi que esto basta para ir 
bazios de Dios: el supla mis grandes faltas, y con las oraciones 
de V. P. sere yo muy ayudado. Aqui en este collegio de Cadiz 
he residido despues que vine de Granada. 

2. Yo confio en la magestad de Dios nuestro Senor nos ha 
de dar a V. P. por nuestra cabeca, y plega a su bondad le llene 
de tantos dones y gracias, como para tal officio se requiere, y 
creo sin falta que si hara; que siendo de tantos hijos de V. P. y 
sieruos de Dios pedido con tanto deseo, no se puede frust[r]ar la 
oracion por esta parte. Bien entiendo que no faltaran muchas ad- 
uertencias de lo que aca parece se podria remediar; enpero de 
alguna que se me ofresce, dire lo que siento, conforme al orden 
de V. P. 

3. Lo i.° es acerca de la freqiiencia de los sacramentos a los 
de fuera. Tratose en la congregacion prouincial como se reme- Ex autographo in cod. Hisp. 118, 2 ff., nn. 269, 2^0, prius 517. Epjst. 2o3.— 6 Martji 1573 273 

diarian las muchas comuniones de las mujeres a , praecipue pare- 
ciendo que se dan largas licencias para comulgar muchas vezes, 
y que de aqui vienen a tenerlo en poco, y comulgar por emula- 
cion vnas de otras, y tomarlo por costumbre con poco aproue- 
chamiento. Algo ay desto; enpero temo grandemente que mas 
va en nuestra tibieza el poco aprouechamiento de los que fre- 
qiientan los sacramentos, que no en la freqiiencia dellos; y que 
nos enfadamos y cansamos, y se nos acaba el zelo y deseo de la 
salud de las almas; y asi por no echarnos la culpa a nosotros, la 
echamos a tanta freqiiencia de sacramentos, pues ella no tiene la 
culpa. Bien se pueden remediar los excessos (que si los ay) en 
personas que lo tratan no con la reuerencia y fin deuido; y bas- 
ta la regla y orden que esta dado, si lo guardasemos; enpero veo 
y se yo cierto que los que tratan de que se ponga remedio, que 
son los superiores, ellos lo quebrantan, y hazen al reues de lo 
que quieren remediar, pareciendoles que las almas que ellos con- 
fiesan, son de mas sanctidad que los otros, y que lo merecen me- 
jor; y es que como se lo piden a ellos, y tienen poder, facilmen- 
te se conuencen a darlo. Lo que se me representa es que las otras 
religiones en sus principios, quando auian mucho feruor y deseo 
de ayudar a las almas, exercitauan mucho la freqiiencia de los 
sacramentos, y viase el fructo claramente; despues que se fueron 
resfriando estos feruores, y ellos importunandose de las confe- 
siones y acudir a las almas, comencaron a dar tras' la freqliencia 
de los sacramentos en los pulpitos y en particulan para que tan- 
to comulgar y confesar; et re uera no tenia la culpa la freqiien- 
cia, sino su tibieza; et timeo, Pater in X.°, no se nos vaya pe- 
gando esta rofia; y no lo digo sin causa, porque e oydo algunos 
Padres que las personas muy demasiadamente aprouechadas, que 
alias comulgauan dos vezes en la semana, y algunas mas, que 
basta de ocho o quinze dias, y las que comulgauan de a ocho 
dias, conforme a la regla, que basta de mes a mes; y quando esto 
se trata en las quietes, veo yo que los Padres que no son muy 
aplicados a confesar, abracan estas trazas a dos manos. V. P. por a de los muger ms. 

Por.ANCI CuMPLKMENTA.— T. LT. 18 274 POLANCI COMPLEMENTA 

la sangre de Jesu X.° prouea en esto lo que el Senor le ensenare 

que mas conuiene a su gloria y honra. Tambien se me acuerda 

del fructo que hacia a los principios la Compania con esta fre- 

qiiencia, y ahora que ueo en mi mas tibieza, no hallo tanto fructo. 

4. Vna de las cosas que entiendo auerse resfriado los hom- 

bres de tratar somo solian , y aprouecharse de los de la Compa- 

fiia en los negocios de sus almas, y aun auer tomado ocasion de 

desedificarse, es vernos tan metidos en procurar lo temporal con 

tanta diligencia, acerca de rentas, como de edificios, de lo qual 

han resultado, y necesariamente resultan, pleitos, etc, y aun per- 

derse la deuocion y amistad, por auer pocos que la guarden quan- 

do se atraviesa interese. Este dano bien creo que por las congre- 

gaciones esta V. P. auisado del, pero ofreceseme proponer vna 

de las raizes que yo he colligido, que si se remediasse, se po- 

drian escusar hartos embaracos; y es, que algunos superiores con 

el deseo de acrecentar sus colegios, atreuense a lo que se les ofre- 

ce, et utinam no lo buscasen con medios no muy edificatiuos, 

aunque no se ofrezca; y como ellos despues escriuen al general: 

ha crecido la deuocion deste pueblo, etc; an dado tanto de ren- 

ta; hase hecho tal edifieio, etc, y como no declaran la desedifi- 

cacion ni las deudas en que dexan el colegio, ni los amigos y de- 

uotos que se han perdido, agradecenles su buen cuydado y dili- 

gencia; y asi va creciendo el edificio o la renta temporal, y descre- 

ciendo el edificio spiritual. Exemplos desto, porque entiendo que 

el Padre doctor Placa dara hartos a V. P., pondre aqui vno de 

nuestro collegio de Cadiz, el qual esta muy flacamente dotado, y 

muy cargado de estudios y escuelas de escreuir y leer, y adeuda- 

do de mas de dos mil ducados; y viniendo el P. Ambrosio 2 aqui 

por vicerector del, y yo por monitor suyo, el qual tiene grande 

zelo y deseo que por ninguna via se quitasen las escuelas de ni- 

nos ni los estudios, tento con algunos de la cibdad que hiziesen 

algun socorro para este efecto de que no se quitasen los estudios 

y escuelas, y el medio fue solicitandolo con llamar a los particu- - P. Ambrosius de Castilla, qui parum in hoc munere duravit, nam 
anno 1574 invenitur, secundum catal. ms., Cordubae operarius et praefe- 
ctus scholasticorum externorum. Epist. 2o3.— 6 Martii 1573 275 

lares de la cibdad, y pidiendoles hiziesen este socorro, y con ha- 
blar v embiarme a que yo hablase a los particulares senores del 
cabildo ecclesiastico, para que se juntasen a darnos algun soco- 
rro para este efecto de quedar las escuelas; lo qual ha salido bien, 
importunando; y creo que saldra muy caro el socorro, et quod 
erit magis pondus quam subsidium ; porque al pedirles lo que 
cada vno mando que escriban b , muchos tomarles han en ocasion 
y coiuntura que pierdan la amistad, por no pagar la manda. Iten 
que a las mugeres casadas por si las puso en que pidiesen entre 
ellas lo que cada vna queria dar para este socorro; y alguna vino 
a mi a pedirme licencia para hurtar a su marido cada ano diez o 
doze ducados que queria prometer, entendiendo que el marido no 
se lo daria, y aun medio turbarse comigo porque no le di la licen- 
cia. No pongo aqui otras particulares quexas que otros Padres 
confesores me han dicho que ay acerca desto; y despues escriue- 
se el negocio a V. P. puesto en terminos que parece todo muy 
llano y edificatiuo. Cierto entiendo que no con sinrazon nos tie- 
nen por cobdiciosos, y se pierde mucho credito para lo spiritual, 
pareciendonos que la devocion de los de fuera tiene fuercas para 
sufrir estas cargas sin quebrar y sin desedificacion. Negocio es 
este para encargarle muy de ueras a los prouinciales que se in- 
formen de los consultores siempre como pasan estas cosas , por- 
que muchas vezes se hallaran de otra manera de la que parece 
representada por quien lo trata. 

5, Tambien en esta casa el P. Ambrosio es muy liberal y 
largo en gastos del collegio, y en el tratar las cosas que el quie- 
ra, es fortissimo y muy dificultoso de persuadirse lo contrario de 
lo que le quadra; los de casa tienenle en esto mas miedo que 
amor. Auiendo de quedar en el oficio de superior, entiendo le 
ayudaria mucho vn recuerdo de V. P., porque los de por aca son 
faciles para el. 

6. En lo de auer misiones a pueblos grandes, de los nues- 
tros, de las vezes que yo he sido enbiado, he visto tan notable 
fructo, que entiendo sea vno de los ministerios de mayor serui- b Obscurum verbum 27£> POLANCI COMPLEMENTA 

cio de nuestro Senor que la Compania haze. Tanbien seria muy 
bien encargarlo a los prouinciales, y que quando enbien, no sea 
gente necesitada de regalos, de manera que lo que por la predi 
cacion edifican, lo desedifiquen con el c tratamiento de sus per- 
sonas. Y porque se pudiese mejor hazer este oficio de misiones, 
se me ofrece que conuenia aliuianar a la Compania de collegios 
pequenos todo lo posible, y que ios grandes estuuiesen provey- 
dos de obreros para estas misiones, porque es cierta experiencia 
que los que residen en vn collegio pequefio, lo[s] quales el fructo 
que an de hazer, luego en entrando, el primer ano, o a los dos, 
o hazen, y l.uego cesan. Si estos estuuiesen en collegio grande, 
donde saliesen a diuersas partes, sin comparacion seria mayor el 
fructo; y esto no es adeuinar, sino que se ve claramente; y asi 
algunos collegios que ay pequenos en esta prouincia, se podrian 
reduzir a poblar los mayores para este effecto. V. P. me perdo- 
ne el auerme alargado. Deseo, como hijo de la Compania, estu- 
uiese en toda su perfection con grande aprouechamiento spiri- 
tual de los proximos y nuestro. El Senor nos de su santo amor y 
gracia para siempre cumplir su santa voluntad. De Cadiz 6 de 
Marco 1573. 

De V. P. indigno sieruo en el Senor, 

f Francisco de la Torre. 

Inscriptio. Ihs. Al muy R. do P. e Nro. en Chro. el P. e M.° Po- 
ianco, vicario general de la Compania de [Jesus], Roma. 

Sigilli vestigium . c con su el ms. Epist. 204. — 8 Martii 1573 277 

204 

P. JOANNES SUAREZ POLANCO 

LUGDUNO 8 MARTII 1575 l . 

I. Captivitas P. Aegidii Gonzdlez et socioriun; obitus P. Martini Gutier- 
rez. — 2. Pretium pro redemptione exactum. — 3. Moderatorum provin- 
ciae Franciae sedula caritas. — 4-5. Polanci auxilium poscit, et ratio- 
nem proponit obtinendae libertatis. — 6. Epistolae sutnma. 

I. Jhs. Muy Rdo. en Chro. Padre. Pax Chri., etc. Por la 
informacion que nos dieron en Burgos del peligro de la mar, y de 
la incertidumbre de las galeras, y del peligro de Nimes y de la 
comarca, y por saber que algunos hespanoles auian passado poco 
hauia por Francia de Leon a Vayona, se determino el Padre pro- 
uincial 2 viniessemos por aquy. Y sy la guia que tomamos en Va- 
yona, acertara a traernos por Burdeos, Auvernia y Claramonte, 
seguramente passaramos; mas guionos por el camino ordinario 
de Vayona a Leon; y aunque llegamos cinqiienta leguas segu- 
ros ; y siendo auisados que cerca del auia vn castillo de vgonotes 
salteadores, por esto nos apartamos quatro leguas del; mas ellos 
tuuieron auiso que passauan espanoles eclesiasticos, y que el vno 
era obispo y los otros beneficiados, y salieron mas de quatro le- 
guas de su castillo s al camino, y nos prendieron y despojaron y 
hirieton al Padre prouincial porque no les prometia tanto como 
ellos querian; y estando ally presos, el P. Gutierez enfermo de 
dolor de costado, 3' dello murio 4 , aunque se tuuo el cuydado y 
se hizo la diligencia possible por su cura y salud. V. R. le man- 
de encomendar a nuestro Senor; que aunque segun la mucha 
virtud que Dios le hauia dado, y lo mucho que hauia hecho y 
padecido en su seruitio, y el sufrido, constante y alegre animo 1 Ex autographo incod. Gall. 8$, 3 ff., nn. 52-54, prius 339. 

2 P. Aegidius Gonzalez Davila. Cf. epist. 191. 

3 Huic castro nomen est Cardaillac. 

4 Notandum genus mortis. Recens enirn P. GuiLHERMY, Menologe de 
la Compagnie de Jesus, Assistance rf' Espagne (I part., XXI Fevrier) ait 
P. Gutierrez pugione vulneratum; unde error manavit in opus P. Henrici 
Dugout, Martyrologium Soc. Jesu, pag. 6. Vulneratus utique fuit P. Gon- 
zalez, ut epistola parum antea dixit. 278 POLANCI COMPLEMENTA 

que mostro en esta ocasion y enfermedad hasta la fin, confiamos 
los que lo vimos, en nuestro Sefior, fue derecho al cielo; mas 
como quedamos lastimados del buen companero que perdimos y 
de no podelle ayudar con los santos sacramentos, ny enterrar con 
las missas y officios acostumbrados, deseamos y pedimos a V. R. 
con sus missas y oraciones y de los Padres y Hermanos de la 
Compania, haga cumplir y suplir nuestra falta. 

2. Antes que el P. Gutierez muriesse, antes hallandose con 
tanta mejoria que me dezia al quarto dia de su enfermedad que 
de diez partes del mal se le hauian quitado las nueue con san- 
grias y lamedores y otros beneficios que se le hizieron, se con- 
certo que por el rescate de los quatro hombres y quatro mulas, 
y porque nos tornassen todos los papeles que nos hauian toma- 
do, les diessemos dos mill libras, que son setecientos y quarenta 
escudos de oro, poco mas o menos. A ellos les parecio poco por- 
que por solo vn mercader de Orliac les dauan mill escudos y tre- 
zientas varas de pano y lienco; y nosotros no pudimos acabar con 
ellos lo hiziesen por menos. Esperamos que no lo pagaran los po- 
bres collegios de Castilla, sino que ayudaran mucho personas de 
fuera, y particularmente la senora dona Magdalena de Vlloa, que 
tiene determinado de gastar diez y seys mill escudos en rescatar 
captiuos de Berueria, y nos conoce, y ama al Padre prouincial, 
y muy particularmente; y tambien esperamos que los vgonotes 
quitaran algo desta cuenta por hauer muerto el P. Gutierez des- 
pues del concierto. 

3. Vine a Leon a buscar dinero para effectuar el rescate; 
llego luego aquy el Padre prouincial de Francia 5 ; ha tomado el 
negocio como proprio, ma hecho que sus amigos den letras de 
credito y de encomienda para el senbr abbad de Bonacomba 6 . 
que biue ally cerca, que pague el rescate, y reciba y encamine 
a los nuestros por via segura y de amigos; y el P. Emundo y 
el P. Oliuerio se han obligado por my a la paga. Dios N. S. se s Edmundus Hajus. 

6 «Abbaye du departement de 1'Aveyron, commune de Comps-La- 
Grandville, canton de Cassagnes Begonhez, dans les gorges du Viaur.') La 
Grande Encyclopedie, v.° Bonnecombe. Epist. 204. — 8 Martii 1573 279 

lo pague. Confio en nuestro Senor que por este medio se hara el 
rescate seguramente, como se desea; aunque yo temo que se di- 
late mas el rescate, porque los vgonotes no quieren dar los hom- 
bres sin hauer primero recebido los escudos; y como no se mue- 
uen por razon sino por tirania, cobdicia y odio, temo que se in- 

dignem por no ver luego el dinero a rumor que vn te- 

niente del almirante que ahora es, los yva a cercar con diez mill 
hombres, y en tal caso los nuestros co[r]rerian peligro. 

4. Por sy acaso no se efectuare el rescate por el medio que 
estos Padres y sus amigos han elegido, pido a V. P. luego escri- 
ua y haga que el Padre prouincial desta prouincia, y el Padre 
rector deste collegio 7 escriuan a los Padres viceprouincial, recto- 
res y vicerrectores de aquy y de Rudes, y a los amigos, que aca- 
ben este rescate con effecto 8 ; y nos embie de ay para mercaderes 
de aquy letras de credito para que nos den los escudos; y V. P. 
me escriua sy me auenturare a dalles o embialles con persona de 
recado los escudos, y fiar dellos que daran libres los nuestros; por- 
que a ellos les conuiene guardar en esto la palabra, porque biuen 
destos rescates, y si no la guardasen, nadie les daria dinero por 
rescate ninguno; y porque dizen que assy suelen rescatar a todos, 

y no de otra manera; y porque b el medio que estos Padres 

han elegido, no queda otro medio sino darles el dinero y fiarnos 
de que les conuiene guardar la palabra, y dallos libres. Ytem por 
que yo estimo en tanto la libertad y la vida del Padre prouincial 
Mtro. Gil Goncalez, y por sola la esperanca que tengo que le em- 
biaran sano y libre, daria por bien auenturados los dineros, aun- 
que se los demos con temor y con peligro. Mas al fin ellos nos 

a Consumpta charta, sex aut septem verba legi nequeunt. — b JJnum 
aut duo verba legere non valemus, eadem causa. 7 P. Claudius Matthaeus, praepositus provinciae Aquitaniae, et Ant. 
Possevinus, rector collegii lugdunensis, qui profecti fuerant Romam ad con- 
gregationem generalem. 

8 Redemptio effecta est 14 Aprilis, et die 15 P. Gonzalez et socius 
adjutor domesticus, frater Rios, liberi dimissi sunt; qui die 17, mane in 
collegium ruthenense pervenerunt. Sic ipse Gonzalez scribit in epist. ad 
P. Balthasarem Alvarez, quam in hujus Vita, cap. XXVII, edidit P. La 

•PUENTE. 280 POLANCI COMPLEMENTA 

son superiores, tratannos con su ventaja, y no podemos tratar 
con ellos con igualdad, sino que dizen «tengolos de matar, o has- 
me de dar los dineros en mi castillo antes que yo suelte los hom- 
bres»; y como lo dizen, assy lo pue[den], y no ay agora quien los 
pueda compeler ni castigar, ny se vee otro remedio sino auen- 
turar este dinero por la esperanca de la libertad y de la vida. 

5. No les ha parecido a estos Padres ny amigos que 
vo — — — c luofar cercano a tratar de effectuar este rescate, 
porque no me puedo disimular de manera que por la lengua no 
conozcan que soy espanol, y por tanto odioso, y inepto para tra- 
tar con franceses. Ytem porque este caso se ha publicado por el 
camino y por los lugares vezinos, y es publico que yo he venido 
a buscar el dinero para el rescate, v aunque no lleue blanca, pen- 
saran que lleuo mucho; y los vgonotes, que ay otros cerca de ally, 
o soldados del rey que estan necessitados y codiciosos del dine- 
ro, o ladrones que ay hartos por los caminos, me mataran o me 
tornaran a prender, y assy no se hara el rescate de los nuestros, 
antes se impidira o dilatara, por no embiar persona apta para el 
effecto. Y assy han acordado que vaya el Padre rector de Rudes 9 
que esta aquy, y procure rescatallos y guiallos por via segura. 
Prouidencia diuina parece que se hallase el Padre rector de Ru- 
des aqui, y el se ha offrecido de charidad a ello. Y en caso que 
por el medio que estos Padres han elegido no se haga el effecto 
del rescate, y por tanto el P. Gil Goncalez no pueda llegar ny a 
la congregacion, ny a dar razon de las personas y cosas de su 
prouincia; y para que se de en ellas el orden que conuenga, [pre- 
gunto] d sy dexando yo aquy dineros, y encomendando V. R. el 
effecto al Padre rector de Rudes (que como natural y vezino lo 
sabra, querra y podra effectuar bien), yre yo a Roma, porque aya 
alguno de la prouincia de Castilla en la congregacion, o parte 
della, y por dar a V. P. la informacion de las personas y cosas 
della que tengo por el tiempo que ha que las trato, y porque el c Consumpia charta, pauca verba legi non possunt. — d Hoc verburn 
heic desiderari videtur. P. Joannes Lotharingius. EPIST. 205.— 9 MARTII 1573 2ul 

mismo Padre prouincial me informo de lo que mas importa, de 
palabra, y me dio los memoriales que tray para que yo informa- 
se a V. P., en caso que el no pudiese venir a tiempo. En los san- 
tos sacrificios y oraciones de V. R. y de todos essos mis Padres 
y Hermanos in Domino humilmente me encomiendo. De Leon 
8 de Marco 1573. 

De V. R. minimo hijo y sieruo en Chro., 

f Juan Suarez. 

6. Sumina. La causa de nuestra venida por Francia. 

El successo de nuestra prision y de la muerte del P. Martin 
Gutierez. 

El concierto que se hizo del rescate; el medio que se toma 
para el effecto. 

Por sy este no bastasse, pido credito y fauor y medio que 
baste. 

Consulto sy, y quando yre sin el Padre prouincial a Roma, sy 
se dilatare su yda 10 . 

Inscriptio. Ihs. Al muy Rdo. en Chro. Padre, el Padre M.° 
Juan de Polanco, vicario general de la Compania de Iesus, 
Roma. 

205 

POLANCUS P. JOANNI MALDONATO 

ROMA 9 MARTII 1573 l . 

I. Officiosa. — 2--?. De reditibus collegiorum a quibusdam 
cardinalibus auctis. 

I. Pax Xpi., etc. Lascartas de V. R. de Enero, con las in- 
clusas sobre el negocio de aquel amigo que el Padre prouincial 
por sus letras y V. R. tan encargadamente encomiendan 2 , se 
han recebido. Dieronse a buen recaudo a quien uenian, y de 
nuestra parte se ha hecho en el negocio, por todos respectos, 10 Breviores litteras, praecedentibus prorsus similes, sequenti die dedi 
Suarez, quae in eodem cit. cod. reperiuntur, 2 ff., nn. 55-5°) antiquitus 
n. 62, tum etiam 338. 

1 Ex regestis Germ. iog, fol. H2r. 
1 Cf. epist. 208, anrtot. 2. 282 POLANCI COMPLEMENTA 

officio tan releuante, que se puede sperar de conseguir lo que por 
aca se deseaua para mayor seruicio de Dios. 

2. Todos nos hemos consolado del buen officio que ha he- 
cho con la magestad de la reyna s el Illmo. cardenal de Lorena 
sobre los diez mill francos que ha applicado al collegio de la 
Compania en essa ciudad, de los quales tiene tanta necessidad. 
V. R. de nuestra parte reuerentemente agradesca mucho a 
S. Sria. Illma. esta buena obra, y tan releuante para el seruicio 
de Dios N. S.; allende que aca se referira tambien a su santidad, 
para que su beatitud entienda el uigor que tiene el hauer enco- 
mendado nuestra Compania en Francia a S. Sria. Illma. 4 ; aun- 
que creemos que sin esto S. Sria. abria hecho siempre a los 
nuestros todo fauor, por el seruicio de Dios y la afficion singu- 
lar y protection que siempre ha tenido a nuestra Compania. 

3. Procurandose aca de su santidad los dias passados la con- 
firmacion de una donacion que tiempo ha hizo el Illmo. cardenal 
Borbon, de cierta summa de los bienes de los hugonotes en fa- 
uor del eollegio de la Compania de Auignon, antes de dar la di- 
cha confirmation quiso su beatitud tener informacion del nego- 
cio, y asi el Illmo. de Como * scriuio por este effecto; y [a] esta le- 
tra hasta aora no sabemos que el cardenal de Borbon aya respon- 
dido. Seria necessario sollicitar esta respuesta donde S. Sria. 
Illma. significasse auer hecho la dicha donacion, y quanto seria 
necessaria la confirmacion y essecucion della para que el collegio 
tuuiese sustentacion, y pudiese seruir a Dios N. S. y a su santi- 
dad, segun nuestra uocacion , en aquella eiudad 6 . Creo abra 
scripto desto el rector de Auignon 7 . 

Estas cosas se scriuen a V. R., porque el Padre prouincial 
por la suya decia se diese auiso a V. R. Con tanto todos nos en- 
comendamos, etc. De Roma 9 de Marzo 1573. 

Inscriptio. Pariggi. P. Maldonado. 3 Catharina Medicea. 4 Cf. epist. 208, n. 4. 

5 Ptolomaeus (Bartholomaeus) Gallius. 

6 Donatio de qua agitur confirmata fuit a Gregorio XIII per breve Dum 
mente recolinius, die 17 Junii 1573 datum. 

7 Guilelmus Creytton. Epist. 206. — 17 Martii 1573 283 

206 

FRANCISCUS XIMENEZ ET LUDOVICUS RODRIGUEZ POLANCO 

ANTUERPIA 17 MARTII 1 573 *. 

I. Ob commendatitias litteras gratias agimt. — 2. Instituti sai canones qui- 
dam Societatem spectantes mutati sunt. — 3. Ipsum rursus Polanco po- 
stulant commendatutn . 

1. fjhus. En Emberes a 17 de Marco de 1573. Rmo. Se- 
nor. No hezimos fasta ora respuesta a la carta de V. P. Rma. de 
los XIII de Deciembre 8 , en respuesta de ottra de los consules, 
nuestros predecesores, parte porque el Rdo. Padre Pedro Trigo- 
so estuvo algunos dias fuera de la tierra, y parte por las dificulta- 
des que nos propuso sobre la emienda de la reformacion, en que 
no podimos tan facilmente conuenir. Vemos la buena voluntad y 
promptitud con que V. P. Rrma. nos haze merced de escriuir al 
Rdo. P. Luis Goncalez, pera que nos alcance fauor del rey nues- 
tro senor, en lo que le pidimos de seruicio de Dios N. S., y suyo, 
que corresponde a la confianca que nuestra nacion portogesa tie- 
ne a la Compania, y a la mucha charidad de V. P., por la qual 
todos le besamos las manos, y quedamos en conocimiento y obli- 
gacion dessa merced con las mas que cada dia recibimos de los 
Padres que aqui estan. 

2. Ouanto a lo que V. P. Rrma. quiere, que se quiten de la 
reformacion que se a de imbiar a su alteza, aquelhas cosas de que 
la Compania no se podra encargar sin peryuicio de sus institu- 
tos, dezimos primeramente, que nos peza harto que en elha aya 
cosa que ofenda en la menor cosa del mundo a V. P., y sea de 
desgusto de la Compania por qualquiera via, que es mui contra- 
rio de la intencion de la nacion y de los diputados que la compu- 
sieron. Y el fin que tuvieron en suplicar a los Padres de la Com- 
pania que nos hiziesen charidad de nos asistir, fue pera que las 
ordenancas, con la prudencia y piedad del P. Dr. Acosta y mas 
Padres, fuesen mas honestas y justas y con la auctoridad de la 1 Ex autographo Ximenii in cod. Germ. 1$^, 2 ff. , nn. l3, 14, prius 
433, 434. 

2 Vide epist. 168. n. 2. 284 POLANCl COMPLEMENTA 

Compania fuesen mejor' guardadas y praticadas, que es el fin de 
las leyes, y parecionos necesario vsar de todos estes medios pera 
reformar las muchas desordenes, y falta de policia,' y diuisiones 
que en nuestra nacion auia; y tambien por lo mucho que para el 
seruicio de Dios N. S. importaua la tal reformacion, tanto en el 
culto diuino de la capilha que tenemos en Brujes, y esperamos 
permudar aqui, como pera el bien y entretenimiento de muchos 
pobres y perdidos en la rnar, y conseruacion de nuestros preuile- 
gios, y ottras honestas y decentes cosas pera que la nacion y le- 
yes delha se instituyo. Y por las mismas causas aquelhos bendi- 
tos Padres que estonces aqui se halharon, no solamente no se es- 
cusaron de hazernos charidad de asistirnos, mas exhortaronnos a 
proseguir nuestra intencion como honesta y loable; y puesto que 
no se a lhegado a este punto sin muchos trabaios y contradictio- 
nes y grandes costas, todo tenemos por bien empleado por algu- 
na mejoria que se comienca a sentir en nuestra policia, que sin 
dubda ira adelante con Rds. a fauor de Dios, si V. P. nos fa- 
uoresce con el rey nuestro senor pera que nos ayude en lo que 
le pedimos. Y no obstante que siendo esta la intencion de la re- 
formacion y elha en si tan honesta, parece que no seya ajena de 
religiosos qualquiera asistencia que se le diere, siendo tambien 
esta nuestra nacion en estas partes vna confradria muy antigua 
de la Vera Cruz; con todo pues ansi a parecido a V. P., hemos 
emendado muchas cosas en la que se imbia a su alteza, como 
V. P. podra ver por la copia que dimos al P. Trigoso, de aque- 
lhos capitulos en que se hablaua de los Padres, que quasi todos 
se an mudado, permudando en los consules aquelhos cargos que 
a elhos se le[s] auian pidido, y solamente a quedado alguna cosa 
que es esencial, porque requiere grande secreto; lo qual sola- 
mente se puede confiar de los Padres, y avn a eso no quedan 
obligados los Padres, sino la nacion a se lo suplicar, y elhos ha- 
ran lo que les parescera conuenir in Domino. 

3. Bien creemos que si V. P. fuera presente, y oyera nues- 
tras rezones, que no son pera carta, que no nos uviera obligado 
a hazer tanta retractation; empero el P. Trigoso ha fomado tan- 
to a pechos la obediencia, que a nuestro parecer quiso y hizo Epist. 206. — 17 Martii 1575 285 

mas de lo que V. P. le ordeno en su carta, que el nos mostro. 
Con todo, bien entendemos que su intencion es buena y santa, y 
creemos que ni el ni sus sucesores nos negaran la asistencia que 
hasta oy todos los Padres que aqui an stado, y el mismo, nos an 
dado por su charidad fasta aora, mayormente encargandeselo 
V. P. Rrds. ma , en lo qual recibiremos muy gran merced; y no 
obstante la que ya V. P. nos tiene hecho de escriuir al P. Luis 
Goncales, le voluemos a suplicar que de nuevo sea seruido de se 
lo encargar muy afectuosamente el despacho de nuestro requeri- 
miento; y en breue, porque des[e]amos de dentro en este nuestro 
anho dexar estas cosas asentadas, si Dios fuere seruido; y lo que 
pedimos a S. A. es en suma que confirme nuestra reformacion, 
y que confirme los aluaras de sus antepasados pera lo que toca a 
la arrecadation del derecho de la nacion, y nos fauoresca con al- 
gunas nuevas declarationes pera que los tales aluaras tengan exe- 
cution; porque la auaricia y poca lhaneza de muchos busca mil 
sotilezas pera no pagar lo que deuen, y consumenos en pleitos 
lo que cobramos de ios buenos, y con eso no pueden hazerse 
aquelhas obras pias y de charidad pera que fue instituida la na- 
cion, si su alteza no nos ayuda, lo qual a de ser por medio de la 
Compania; y porque elha tiene por blanco emplearse en el serui- 
cio de nuestro Senor, al qual este negocio toca, escusamos im- 
portunar mas a V. P. Rds. ma ; solamente dezimos que la nacion 
conoce la mucha obligacion en que queda a la Compania y a 
V. P., que mostrara en lo que se ofresciere; y nuestro Senor 
conserue y aumente en V. P. Rma. y en la santa Compania sus 
dones y spiritu. 

Seruidores de V. P. Rma., 

f Francisco Ximenez. f Luis Rodrrigez. 

Inscriptio. Al Rmo. Sr. y Padre en Chro. el P. Juan de Po- 
lanco, vicario general de la Compania de Jhus., etc, mi senor, 
en Roma. 

Sigilli vestighim. 286 POLANCI COMPLEMENTA 

207 j 

P. ANNIBAL COUDRETUS POLANCO 

RUTHENO 21 MARTII 1573 l . 

/. Tolosani collegii sustentatio curanda. — 2. Desideratur maxime in hoc 
collegio magister humanitatis. — -j. Redemptio sodalium castellano- 
rum, — 4-6. Coudreti et aliorum valetudo et labores. 

1. Ihs. Molto Rdo. in Chro. Padre. Pax Chri. Le ultime 
ch'habbiamo di V. R. P. sono delli 24 di Decembre, alle quali 
non c'e altro che risponder' si non che la preghiamo di ueder 
•col R. Padre prouinciale nostro che modo si puo tener' per ha- 
uer J qualche risolutione di Granata, accio si sapia se si puo spe- 
rar' qualche cosa; interim quelli di Tolosa hanno ben promesso 
mille ducento franchi a Tanno, come ho scritto per altre a 
V. R. P. 2 ; ma io non uedo essecutione ajcuna, et il colleggio 
sta in grande necessita. Quelli ch'erano andati da parte di tutta 
la terra per preggar J il Rmo. cardinal d^Armagnac a accio desse 
qualche beneticio al colleggio suo di Tolosa, sono ritornati uacui 
con belle parolle et promesse in futurum, come esso suole far\ 
II medesimo fa nella risposta che esso fa alla corte del parlamen- 
to, la quale in commune gli n'haueua scritto. Si che da quella 
parte non si puo sperar' molto di poter' hauer' cosa alcuna. II 
parlamento nondimeno et la terra non hanno deliberato di la- 
sciar' la cosa cossi, percioche l'escusse sue non li pareno suffi- 
cienti, anzi credo che tentaranno per uia del re di far'celo com- 
mandar', o domandaranno qualche pensione annua sopra 1'archi- 
uescouato, insin'a tanto ch'esso habbia dato qualche beneficio; 
imperoche gli ha parso molto straneo, tanto alla corte como alla 
terra, che siano stati refusati in una domanda tanto giusta, et 
fatta con tale solennita. 

2. Ho scritto per altre a V. R. P. la burla che ci fece in To- a Armen. ms. 1 Ex autographo, in cod. Gal. 8$, 2 ff., nn. 57, 58; prius 253; antiqui- 
tus 413. 

2 Cf. epist. 193. Epist. 207. — 21 Marth 1573 287 

losa jM.° Baptista Posseuino. 3 ; et quello chi e uenuto in luoco 
suo non e per legger* 1 la scuola sua, ne anche quello che hora 
la lege, chi e M.° Claudio Obriotto; cossi stiamo senza humani- 
sta, donde se mormura molto in Tolosa, et i megliori scholari se 
parteno, como per sei o sette lettere m'ha scritto il Padre vice- 
rettor'. Piacia a V. P. di raccommandar' la cosa al nostro 
Rdo. Padre prouincial, al quale io ne scriuo piu particolarmen- 
te, accio ce ne mandi alcuno idoneo, massime in queste speran- 
ze ch'habbiamo di ottener' qualche cosa per il colleggio; impe- 
roche con hauer' sminuito il numero de maestri, far' ancora» che 
quelli pochi ch'habbiamo non siano idonei, e per leuarli ogni vo- 
glia di ben far'; massime che da certo tempo in qua 1 conseglie- 
ri istessi della corte uengono a udir' i maestri, standoui una et 
due hore, per il che i nouitii nella uocatione, et inexperti nel 
legger', non conuengono, principalmente in Tolosa. Et per dirne 
liberamente et coram Deo quello ch'io ne sento, rimettendo il 
giudicio alla santa obedientia, io sempre pensarei esser' piu es- 
pediente differir' un anno o doi il desiderio d'alcuni particolari, 
quali poi di hauer' letto qualche anni, non tendono a altro si 
non a andar' inanzi nelli loro studii, che per il rispetto loro di- 
screditar' a fatto uno colleggio et perdre il buon nome che in 
tanti anni s'ha acquisto. In questo mezzo i nouitii potriano stu- 
diar J et render'se idonei per succeder' a gli altri. 

3. II Padre rettor' di questo collegio 4 sta con grande chari- 
ta et diligenza solicitando il riscato delli Padri di Castilla, et il 
signor abbate di Buona Comba ha promesso di prestar' i doi mi- 
glia franchi che domandano gli uguonotti, et ha scritto a uno 
principale fra loro, accio tutto il neggocio se facia con sicurta 
della uita de' detti Padri. Aspettiamo d'hora in hora quello ch'ha 
portato detta lettera; poi si uedera del resto. In questo mezzo 
Iddio gli dia patienza, et li guardi dalla rabia haeretica. 

4. Essendo gionto qui, la febre me ripiglio, il che fu causa 
ch/io non predicai i primi XI giorni di 40. ma , nei quali un cano- 
nico fece Tufficio; ma la 2. a domenica di quadragesima io comin- Cf. eamdem epist. 4 P. Joannes a Lotharingia. 388 POLANCI COMPLKMENTA 

ciay, et sempre ho continuato per gratia del Signor, excepto doi 
giorni di quella settimana, quantonche sempre con qualche ac- 
cessi di febre, ma come non erano tanto uehementi, et ueneua- 
no da sera, insin a la mattina, non m'impediuano tanto ch'io non 
potesse predicar'. Io fin qui uedo che questo aere non e buono 
alla mia indispositione; creddo ben che nella state saria 1^6^110^; 
ma le occupationi di Tolosa non permettono di star qui tanto, 
massime per solecitar' 1'exequtione delli 1.200 franchi; percio io 
spero partir de qui con ia prima compagnia sicura ch'io trouaro, 
pass^te queste feste con gratia del Signor. 

5. I consoli di Villafranca, terra discosta di qui sette leg- 
gbe, sono uenuti questa matina domandando ch'io gli andasse a 
predicar' 1'aduento et 40. ma prossima; io dicendo che non e costu- 
me nella Compagnia nostra di prometter tanto da lontano, per 
non saper' le ocasioni altre et impedimenti che possono trauenir', 
gli ho promesso pur' di scriuer'ne a V. R. P. et al R. Padre pro- 
uincial, et auisar'li della risposta quando uerra, accio si proueda- 
no d'altro. 

6. II colleggio di Tolosa sta sano come intendo per le ulti- 
me del Padre vicerrettor' di 16 di questo; et io con esso tutti 
pregghiamo di esser' racccomandati alle orationi di V. R. P. et 
de tutti i R. Padri et fratelli charissimi. Di Rhodez alli 21 di Mar- 
zo, giorno del sabbato santo 1573. 

Di V. R. P. inutile seruo in Chro., 

Annibale Codreto. 
Inscriptio. f Al molto Rdo. in Chro. Padre il P. Joanne di 
Polanco, vicario generale della Compagnia di Giesu, in Roma. Epist. 208. — 23 Martii 1573 289 

208 

POLANCUS P. JOANNI MALDONATO 

ROMA 23 MARTII I573 '. 

/. De quadam commendatione.—2. Iter Patrum provinciarum Franciae 
et Flandriae. — 5. De collegio virdunensi. — 4. Summus pontifex laeta- 
tur de beneficiis cardinalis a Lotharingia in Societatem . — 5. Idem an- 
nuit ut prioratus collegio burdigalensi adjungatur. — 6. Cur epistolae 
ad Maldonatum mittantur. 

1. Pax Xpi., etc. Quinze dias ha que se escriuio a V. R. 
por mano del mesmo que nos auia dado unas de V. R., debaxo 
de cuya cubierta uenian otras de aquel amigo * sobre sus nego- 
cios; y la respuesta del cardinal a quien scriuio, fue debaxo de 
nuestra cubierta. Lo que tengo que mas auisar sobre esta mate- 
ria es, que oyendo su santidad las razones de la carta de V. R., 
se holgo con entender fuese del mesmo parecer que el era, y or- 
deno que yo le escriuiese que de su parte hablase al amigo, y le 
dixese que no se dexe entretener con palabras, sino que uaya 
quam presto se pueda , al lugar de su residencia, y entienda en 
las cosas de su officio, como lo deue, y como su santidad se con- 
fia lo ha de hazer. Y no ay que temer que aca aya mudanza de 
parecer, ni el atnigo debra mudarle, etc. No hay para que se en- 
tienda fuera de casa estos oficios. 

2. Hemos recebido las de V. R. del fin del passado, y en- 
tiendo de la partida para Roma de los Padres de essa prouincia, 
y de la de Flandes. No tenemos hasta aora otro auiso dellos. 
Dios nuestro senor los traiga con salud. 

3. En lo de Verdum se ha recebido el auiso o informacion 
de V. R. s ; y como uengan aquellos Padres, se trattara el nego- 1 Ex regestis Germ. 108, fol. 256. 

2 Maldonatus in epistola diei 14 Februarii hujus anni (Gall. 8$, fol. 34) 
vehementer commendaverat Polanco causam Simonis Vigor, paulo antea a 
summo pontifice narbonensis archiepiscopi creati, et quem Galliae modera- 
tores alia minori re contentum volebant. Epistolae vero commendatitiae 
P. Edmundi Haji, provinciae Franciae praepositi, inveniuntur in eodem co- 
dice, fol. 36. Cf. et epist. 196. 

In litteris die 28 Februarii praecedentis (Gall. 8$, fol. 50) explicat 

P.iLANCl CMPLEMINTA. -T. II 19 290 POLANCI COMPLEMENTA 

cio, antes o despues de la election del general. Y ha sido bien 
que el senor obispo entienda no quedo por los nuestros de espe- 
dirse entonces, etc. 

Estamos en segundo dia de Pascua; dela Dios muy buena a 
V. R. y a toda essa prouincia. 

4. Ya escreui como se auia mucho holgado el papa de en- 
tender que su encomienda al Illmo. de Lorena comenzase a ha- 
zer tan buenos effectos en ayuda de nuestra Compania en essa 
prouincia. Aqui nos insinuo su S. Illma. al P. Euerardo y a mi 
que auia de ayudar con renta esse collegio; y especialmente hizo 
mention de un priorato o abbadia uizina y muy comoda a esse, 
que auia de procurar se le applicase. Vea si sera bien que algu- 
no se lo acuerde. 

5. Passo el placet del papa muy graciosamente sobre la 
union del priorado que en Burdeos se tratta de unir al nueuo col- 
legio 4 ; y el embaxador de su magestad xpianissima. lo ubo con 
facilidad, pidiendolo de parte del rey ; de lo qual auiso , porque 
la encomienda de su magestad en casos semejantes sera efficacis- 
sima. 

6. No nos escriue V. R. que queda por viceprouincial, ni 
tampoco el prouincial nos ha auisado; pero por coniecturas se col- 
lige; y asi se enderezan las cartas a V. R. como a tal; y en las 
orationes a y sacrificios suyos, y de todo esse collegio todos mu- 
cho nos encomendamos. De Roma 23 de Marzo de 1573. 

Inscriptio. P. Maldonado, Pariggi. a oratiotiones ms. Maldonatus onera et reditus prioratus de Amelia, quem virdunensis episco- 
pus, Nicolaus Psalmaeus, collegio Societatis adjungi cupiebat. 

4 Per breve Ad apost. dignitatis, die 1 Junii 1573 datum, Grego- 
rius XIII, P. M., applicat collegio Societatis burdigalensi prioratum S. Ja- 
cobi burdigalensis a Petro Deplans, clerico, resignatum. Epist. 209.— 28 Martii 1573 291 

209 

P. HENRICUS BLYSSEMIUS POLANCO 

PRAGA 28 MARTII 1 573 l . 

I. Caritatis officia. — 2. Ministerii sacri fructus. 

1. f Pax Chri. Admodum Rde. in Chro. Pater. Quas circa 
medium Februarii per Patrem prouincialem nostrum isthuc lite- 
ras dedi, puto iampridem R. P. V. redditas esse. Nunc scribo 
rursus, non quod vlla materiae necessitas ita postulet, sed vt hu- 
militer salutem, et paucis certiorem de statu rerum nostrarum fa- 
ciam R. P. V., cui vt filii pragenses commendatissimi et charis- 
simi sunt, ita, sat scio, pergratum accidit, et peculiare solatium 
est (quandoquidem affectus paternus seipsum negare non potest), 
si literas de eis crebriores accipiat. Omnes igitur certe, Deo laus, 
valemus, exceptis nouitiis duobus, quos febris quotidiananondum 
reliquit, sed multo clementius tamen quam hactenus exercet, vt 
propediem eos melius habituros, Deo propitio, speremus. 

2. Propemodum iam absoluimus messem paschalem, quae 
licet hic sterilis ob temporum istorum vel hominum potius iniu- 
riam esse soleat, hoc tamen anno fuit vberior, tametsi hic nulla 
sit aula. Nam poenitentes habuimus circiter 500 paucis diebus; 
ex quibus heretici 40, abiuratis heresibus omnibus, ad sanctae 
matris ecclesiae gremium redierunt; multi quoque senes qui a 50 
annis confessi non fuerant, et bohema quaedam mulier, quae iam 
excessit annum centesimum, et nunquam exhom,ologesin exper- 
ta fuerat, aliique similes reducti sunt. Plures habuissemus pro- 
cul dubio, nisi Pragae (excepta cathedrali ecclesia) omnes paro- 
chiae essent hussiticae vel hereticae, ad quas etiam ciues pra- 
genses cum familiis suis vel inuiti (quod de nonnullis constat) ac- 
cedere compelluntur, praesertim hoc paschali tempore. Nos inte- 
rim qualescumque possumus hinc inde manipulos colligimus, et 
quidem paucis esse contentos oportet, donec, fauente Dei cle- 
mentia, restituantur alienati agri, vt in eis liberius seminare ac } Ex autographo in cod. Germ. 153, 1 fol., n. 24, prius 271, 292 POLANCf COMPLEMENTA 

metere nobis aliquando liceat, quod ex animo desideramus, et 
fore non diffidimus residente hic nouo rege; maxime cum praeci- 
pui hussitarum sacerdotes dextras pacis, sed a longe et secreto 
(propter metum dominorum quorumdam temporalium et populi), 
nobis porrigant. Fuerunt etiam hoc ipso tempore multi ex no- 
stris euocati ad varias diuersorum baronum ciuitates et arces, 
non sine magno spirituali animarum fructu; quamuis omnibus lo- 
cis et baronibus hoc tempore non potuerimus satisfacere propter 
operariorum penuriam, satisfacturi tamen quam primum, transa- 
ctis festis, commode fieri poterit. Idcirco post dies paucos mit- 
tendi erunt duo qui catechizent et, auxiliante Christi spiritu, per 
poenitentiam ad ecclesiae vnitatem reducant duos insignes cuius- 
dam baronis pagos, in quibus vere pagani, scilicet infideles et ab 
omni religione prorsus alieni, multis annis fuerunt, sed nunc 
ipsius Domini pietate per nostros excitata, videntur eo adducti, 
vt desiderent et sitiant verba salutis. Sit benedictus Dominus qui 
plures alios illuminare et hos confirmare dignetur, et R. P. V. 
quam diutissime conservare incolumem ad maiorem sui nominis 
gloriam. Alias plura. Pragae e caesareo Societatis Iesu collegio, 
28 Martii 1573. 

R. P. V. filius indignissimus, 

Henricus Blyssemius. 

lnscriptio. j Admodum Rdo. in Chro. Patri M. Ioanni de 
Polanco, Societatis Iesu vicario generali, Romae. 

210 

P. PETRUS TRIGOSUS POLANCO 

ANTUERPIA 28 MARTII 1 573 l . 

I. De emptione librorum. — 2. Bellarminus Lovanio difjicile educendns. 
— ^. Mutatio gubernatoris Flandriae. — 4. De captivitate Patrum ca- 
stellanorum venientium Romam. 

I. Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Chri- 
sti, etc. Despues de la postrera que escreui, que fue a 14 deste, 
he rescebido dos de V. P. : la vna es copia de otra, a que hauia 1 Ex autographo in cod. Germ. 153, 2 ff., nn. 20, 21, prius 43o (?). Rpist. 210.— 28 Martii 157.3 293 

ya respondido, de 10 de Henero; y la otra de 14 de Febrero, a la 
qual respondere en esta. Los libros estauan ya casi comprados 
para Napoles, de Plantino, por la mucha priessa que daua el 
P. Ramiro que se mercasen, y aora por la de V. P. se hauran de 
quedar; y el Plantino lo siente, porque ya le hauemos burlado con 
otras encomiendas de Medina otras vezes; y asi de aqui adelante 
nos iremos deteniendo por no dalle occasion de desgusto, o que 
piense que los queremos mercar de otro. 

2. La que venia con esta para el Padre viceprouincial sobre 
la ida a Milan del P. Belarmino 2 , se ha enbiado, y el Padre 
prouincial ya hauia rescebido otra sobre lo mismo; y si mi pares- 
cer vale algo, el P. Belarmino es de gran importantia en el col- 
legio de Lobaina, y su lection de theologia es la mejor que en la 
vniuersidad se lee; y sacandole a el de alli, no queda subjeto en 
la prouincia que supla aquel lugar; porque el predica en latin, y 
lee, que son dos ministerios de gran importantia, y el que da 
lustre a aquel collegio. V. P. vera lo que mas conuiene al serui- 
cio del Senor. 

3. Lo que de nueuo ay en las cosas de estos estados es, que 
vino vn correo de Espana con el despacho de su magestat acer- 
ca del que aqui hauia de quedar a gouernar de los dos duques, 
y aunque de cierto no se sabe lo que trae, pero lo que en otras 
se escriue de Espana y lo que por aca todos dizen es, que su ma- 
gestat ordena que los dos duques se vayan de aqui: el de Medina 
a Milan o Napoles, y el de Alba a Espana; y que venga aqui vn 
hermano o hijo del emperador con D. Luis de Requesens a , co- 
mendador mayor de Castilla, por su lugarteniente para gouernar. 
Si esto ha de ser asi, presto sera, porque las cosas van cada dia 
peores, y conuiene mucho mudar gouierno. El Senor haga en 
todo lo que sea para su mayor gloria y sosiego de estos estados. 
Amen 3 . a Requesena ms, 2 Cf. epist. 169, 194, etc. 

3 Die 14 ejusdem mensis ad Polancum etiam datis litteris haec Trigo- 
sus: «Tres o quatro cosas tengo que escreuir a V. P. con gran priessa por 
ser el tiempo que es. La primera es acerca de vna que V. P. escriuio al Pa- 294 POLANCI COMPLEMENTA 

4. Oy me ha escrito Pietro Nicolao, vn florentin que reside 
en Paris, que creo V. P. conosce, que ha sabido por muy cierto 
que tres Padres de Castilla o de Portugal que venian por Leon 
de Francia a la congregation, han sido presos por los herejes 
cabe Leon 4 , y que piden ochocientos escudos por el rescate. 
Hame dado gran pena, porque temo son el P. Gil Goncalez, 
prouincial de Castilla, y el P. Xuarez y el P. Gutierrez, de los 
quales tengo cartas vienen por alli. He escrito a Paris al P. Mal- 
donado, para que me auise lo que sabe, y escreuire luego a Leon 
para saber quien son, y ayudarles con credito o como fuere po- 
sible. Temo que a nuestro Padre prouincial y a sus compafleros 
no les haya acaescido algo, porque yo jamas fui de parescer fue- 
sen por Francia; y asi V. P. no les consienta venir sino por el 
lugar que entienden estara mas seguro, porque en Francia ay 
aora muchas revueltas, y la Rochella esta muy fuerte, aunque 
el rey es ido alla; como Harlen, que no hazen sino matarnos sol- 
dados, y no hay memoria de tomalla. Dios lo remedie todo. 
Amen. Y porque en otra tengo escrito largo, como tengo dicho, 
en esta no mas. Nuestro Senor nos de aquel Padre que conuie- 
ne para su mayor gloria y prouecho de la Compania. Amen. 
En los santos sacrificios y oraciones de V. P. me encomiendo 
mucho. De Anueres a 28 de Margo 1573. dre prouincial en que le ordenaua escriuiesemos el estado en que estan las 
cosas destos estados, y el remedio que nos paresce conuiniente; desto escri- 
ue el P. Costero, porque el Padre prouincial era ya partido, y yo escriuo mas 
largo; porque toda la falta esta en que no se informa a su magestad de la ver- 
dad, y asi no se remedia, y estamos en mayor peligro que nunca, y aunque 
ay" se toca en algunas personas, es por dar raz6n de todo. V. P. crea que 
todo es verdaderissimo y que no se escriue la 3." parte de lo que pasa. 
V. P. vera' a quien lo da, y de manera que no se entienda sale de nosotros, 
y quitara o mudara lo que le paresciere. Lo que escriuo yo, lo se por testi- 
monios certissimos y por ojos vistas, y lo que no se ha hecho en mi tiempo 
lo se de personas fidedignas; y con esto deseo que el Senor ponga el reme- 
dio que conuiene. El Padre prouincial dira lo que yo me olvido, que he ter i- 
do poco tiempo. Todo el mal que tenemos es en una palabra porque han tra- 
tado a los de Ia tierra de tal manera, que han perdido la beneuolentia al rey 
y a sus ministros y a los espaholes...» (Germ. 153, fol. II). 
4 Cf. epist. 204, etc. Epist. 211. — 3o Martii 1573 295 

De V. R. indigno hijo y sieruo en el Senor, 

f Trigoso. f 

Inscriptio. Ihs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Chro. el 
P. [M]tro. Joan de Polanco, vicario [general de la] Compafiia de 
Jhs., Roma. 

Sigilli vestigium. 

211 

P. JOANNES CASTANEDA POLANCO 

HISPALI 3o MARTII 1573 l . 

I. De exoptata praepositi generalis electione.—2. De Polanci cognatis. — 
^-9. De collegii reditibus, ac de templi fabrica finienda. — 6. De Patri- 
bus in Mexicum missis. 

1. Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en Chro. Pax Christi. 
Quando esta llegue, no se si ya nuestro Senor nos avra dado ca- 
beca en esta su relligion, porque ya avra passado el tiempo que 
V. P. sefialo; aunque por razon de la prision de los Padres de 
Castilla, no savemos si se avra dilatado la congregacion; y ansi 
escribo a V. P. como a vicario general, y no se si como a gene- 
ral (si esta hecha la elecion), a lo menos desde aca casi por he- 
cha la tenemos. Si V. P. lo es, plega a nuestro Sefior sea muy 
para su gloria y honrra, y por muchos anos. 

2. Oy tractavamos deste puncto el senor Gonzalo Lopez de 
Polanco 2 y yo; el qual esta ya tam devoto y tam spiritual, que 
me dijo que no save si se alegraria viendo a V. P. cargado de 
general. Esta bueno y confiessa a menudo, y su casa esta mejor; 
y los ninos estudian aqui con dilligencia, y son muy bonicos a ; y 
estos dias esta aqui otro sobrino de V. P., capitan de vnos navios, 
hijo del hermano mayor, el qual esta tam devoto y tam virtuoso, 
que alabo mucho a nuestro Senor en mancebo tam moco y tam 
gentilhombre y tam metido en el mundo, ser tam virtuoso y tam a Sic videtur legendum, potius quam buena cosa, ut legeramus 
in vol. I, 4QS- Vide supra, epist. 202, n. 5. 1 Ex autographo in cod. Hisf~>. 118, 2 ff . , nn. 3o8, 3o9, prius 273. 

2 Cf. vol. I, ubj non semel de hoc Polanci fratre. 296 POLANCI COMPLEMENTA 

devoto. Creo V. P. lo debe negociar con nuestro Senor. La se- 
nora dona Francisca esta ya buena. 

3. Al presente ay salud en el collegio, bendito nuestro Se- 
nor en todo; y creo muy presto este collegio saldra del todo de 
deudas especialmente con la merced que nuestro Senor nos ha 
hecho de quinze dias a esta parte, en averse movido aqui cava- 
lleros y gente principal de los mercaderes a editicarnos la igle- 
sia, tomando occasion de vna palabra que yo dije estando en 
nuestra iglesia predicando vn domingo que llovia mucho, y como 
estaba la gente en el patio mojandose, dije: Ya ven, sefiores, lo 
que padezen por traer acabada esta iglesia; espero en nuestro Se- 
nor que se acabara presto. Y viendo la razon, antes que saliesen 
de casa firmaron de dar mas de mill y ochocientos ducados; y 
despues aca estan prometidos mas de tres mill y quinientos, y 
an puesto vn despositario que es vn cavallero devoto, el qual va 
recogiendo, y a quinze dias que se va labrando la iglesia a gran 
prisa; y gustan ellos tanto, que se cree que avra aun para mas 
que la iglesia; porque piensan estos cavalleros pedir a los seno- 
res de la comarca, y quando venga la flota; y vno solo a venido 
a firmar mill y quinientos ducados; y ansi creo desta hecha se 
acavara. Tambien se ayudara mucho que esta semana se dara 
sentencia sovre la heredad de Buena Via, que se vuelva al que 
nos la vendio, y el juez nos a dicho claramente que nuestra jus- 
ticia es clara, y ansi cobrara el collegio seys mill ducados y mas, 
con que se pagaran las deudas casi todas, y quedara libre para 
el que viniere, que aga fructo sin la congoja que yo e traydo de 
lo temporal; porque aunque apellen a la audiencia, todos estos 
senores y el regente son tam devotos nuestros y tam afficionados 
a la Compania, que ellos mesmos dessean vaya halla el pleito 
para despachallo, si ya no los tacha la parte contraria por avelles 
yo predicado en su audiencia esta quaresma, como a tachado al 
assistente y su alcalde mayor, porque yo los confiesso. Con todo 
esso creo no le valdra. Quitarse a vna carga incomportable a este 
collegio, de aquella heredad de tanto gasto y tan poco fructo. 

4. Lo que agora importara mucho es que V. P. de orden se 
saque de su sanctidad el beneplacito de la capellania de Huelva, Epist. 2ii. — 3o Martii 1573 297 

que este collegio tenia, que tenemos vendida en dos mill duca- 
dos, y los mill estan ya cobrados en el banco para comprar otra 
heredad aqui, que esta vista por muchos de gran provecho para 
este collegio, y de mucha recreaoion; porque esta media legua de 
Sevilla, tiene tierra para poder tener los carneros que este colle 
gio a menester, y ansi casa muy bastante y huerta y vina para 
sola nuestra casa, sin que sea menester vender, y vn molino para 
harina, y que renta mas que la capellania de Huelva, y de mucha 
recreacion, y vale los mismos dos mill ducados; de manera que 
se mejora la renta, y de camino se gana tener este collegio casa 
de recreacion que de necessidad avia de comprar, y es el mejor 
sitio de Sevilla. Convendra mucho V. P. de orden se despache 
el beneplacito. Creo el Padre prouincial a escripto sobre ello. 

5. Tambien para assegurar este beneficio que su senoria del 
senor arcobispo nos annexo, importaria su santidad lo confirmas- 
se para su seguridad, de manera que se tractasse al principio con 
fructo, si lo querra hazer su santidad, para que no le impetre 
otro, si quisiesse el papa concederlo. 

6. De Indias tuue ayer letras con vna carabella que llego de 
Mexico, y me escriben los Padres que llegaron buenos 3 , aunque 
en llegando enfermaron todos a puncto de muerte; murio el 
P, Bazan, y aquel Padre clerigo que se liamaba Morales, que, si 
V. P. se acuerda, salidos de Vadajoz, importuno a nuestro Pa- 
dre general Francisco, de buena memoria, para que dispensase 
en aver sido frayle; a ssido grande la accepcion que an tenido en 
su entrada: espero en nuestro Sefior que sera de mucho fructo, 
como en las demas partes lo es la Compania. 

Al presente no se offrece mas, de estar en gran desseo de sa- 
ver el successo de la elecion; y V. P. me ha de perdonar que por 
aca mucho se dessea le cargasen deste trabajo, pues nuestro Se- 
fior le dio tam fuertes hombros: porque, cierto, tengo grande es- 
peranca mucho b la Compania. b Difficilis, admodum lectio. Cf. 5. Franc. Borg., V, 63l,632. 29S POLANCI COMPLEMENTA 

Su maiestad lo ordene como mas sea glorificado, y guarde a 
V. P. como yo desseo. De Sevilla 30 de Marco 1573. 

De V. P. indigno hijo y siervo en el Senor, 

f Castaneda. 

Inscriptio. Ihs. Al muv Rdo. P. N. en Christo el P. M.° [loan 
de] Polanco vicario general de [la Compania de Jesus], en Roma. 

Sigilli vestigium. 

212 I 

POLANCUS P. JOANNI SUAREZ 

ROMA 3 ET 6 APRILIS 15^3 l . 

I. Captivitatem Patris Sudrez et sociorum, obitumque Patris Gutierrez 
dolet. — 2. Chirographum argentarii ad redemptionem mitiit. — 3. Sud- 
rez Romam veniat; itidem Aegidius Gonzdlez, si valet. — 4. Mox inci- 
pienda comitia. 

1. Ov he recibido la de V. R. de 9 del passado ' 2 , hecha en 
Leon de Francia. Hemos sentido en gran manera todos estos Pa- 
dres v yo, la prision y trabajo del P. prouincial y de V. R., y en 
estremo mucho la muerte del buen P. Guttierrez, cuya anima 
nuestro Senor tenga en su gloria. Amen. La carta de V. R. no 
deuio darse con la diligencia que el negocio requiria, en Leon, 
pues ha uenido, como he dicho, a mis manos oy, y con cartas de 
Leon de 23 del passado. Tambien ubiera sido buena diligencia 
auer escrito el mismo dia que aquella se escriuio, alguna otra du- 
plicada della, por uia de diuersos mercaderes, etc. 

2. Hase hecho oy aqui diligencia para auer el credito que 
V. R. pedia, el qual se embia con esta, por si acaso alla no se 
ubiese podido auer recaudo hasta aora, como esperamos en el 
Senor se aura auido, en el qual euento no aura para que usar 
deste credito, si \a no fuese menester algun uiatico. Aduierta 
V. R. de no pagar el dinero sin que los presos sean puestos en 
lugar seguro, quanto puede hazer a , porque herejes son gente de 

a Sic tns.; error librarii videtur esse, pro quanto pueda ser. 1 Ex re^estis Hisp. 6g, fol. 154V. Quae sub n. 5 damus, ea in fol. I55r. 
sunt, inscripta uP. Suarez» in margine, de more. 

2 Vide epist. 204, annot. 10. Kpist. 212.— 3 et 6 Apkilis 1573 299 

quien no av que fiar, que no hiziesen, auido el dinero, alguna 
crueldad o segunda celada para auer otro rescate. V. R., no sien- 
do absolutamente necessario, como creo no lo sera, no uuelua a 
ponerse en peligro; mas por uia de mercaderes se podra dar or- 
den de pagarse el dinero, suppuesta la sicuridad de los subiectos 
presos, como esta dicho. 

3. Parece a estos Padres y a mi que V. R. se uenga a Roma 
primo quoque tempore con las instructiones que le abra dado el 
Padre prouincial, el qual si pudiere, y quisiere uenir, nos sera a 
todos cosa muy grata; pero tambien lo sera que en esto haga lo 
que mejor le pareciere in Domino, segun las circunstancias del 
lugar, v dispusicion en que se hallare s , etc. 

4. Ya son llegados a Roma todos los demas Padres de Es- 
pana, ecepto el Padre prouincial de Aragon 4 , que poco despues 
de su enbarcacion en la galera en que los demas han uenido, 
se salio della por no poder suffrir el mar, y entro por el camino 
de tierra. Antes auian llegado los de Alemana Superior, Aquita- 
nia v Sicilia; las demas prouincias tenemos auiso que estan cer- 
ca. De manera que con la diuina gratia la congregacion se co- 
mencara el dia para el qual fue intimada, o el siguiente. No 
se offrece otro al presente. En las orationes, etc. De Roma 3 de 
Abril 1573. 

Si no se ubiesen de pagar los dineros en Leon, se podra pro- 
curar credito para Tolosa o Rodez, etc, del mismo mercader a 
quien ua dirigido el credito. 

5. Post [s]cripta. Despues de la otra cerrada, ha llegado el 
Padre prouincial de Francia; y aunque da esperanza que V. R. 
con el Padre prouincial a esta hora estara en Italia, porque pien 
sa quedo sufficiente orden para el rescate, todauia embio el cre 
dito que V. R. pide; y por lo que dize V. R. que podria ser no 
quisiesen los salteadores tomar el dinero, sino en su mismo cas- 
tillo, digo que me remito a V. R., y que si quiere embiarles el 3 Vide infra, n. 5; et epist. 214, n. 3. Romam pervenit Suarez 20 Maji; 
Gonzalez non nisi post aestivum tempus, assistentis munere, in quod ele- 
ctus erat, functurus. Cf. AstrAin, III, 1. I, c. I, n. 3. 

4 P. Antonius Cordeses. 3oo POLANCI COMPLEMENTA 

dinero, que lo haga por el abad Boble. [No es probable] b que 
ellos rehusen de dexar los nuestros en lugar seguro, como es 
Rodez, o algun pueblo de Auernia, siendo seguros de auer el di- 
nero, saluo que no tubiesen malas intentiones de retener los hom- 
bres despues que ayan el dinero, o matarlos, o tornallos a pren- 
der. Finalmente alla V. R. lo mire, que yo me remitto a su pru- 
dencia, y en ninguna manera torne V. R. alla. Del uenir a Roma 
ya escriui que en todo caso uenga V. R., aunque no se halle en 
la election; v si pudiese uenir el P. Gil Gonzalez, tanto mejor se- 
ria, aunque a trueco de su seguridad, qualquier partido toma- 
riamos. De Roma 6 de Abril, 1573. Se escriue al P. vicerettor 
de Leon que en todo caso ayude per se et per li amici, in cio 
che V. R. ricercara 5 . 

Inscriptio. Leon de Francia. P. Joan Suarez. 

213 

P. PETRUS TRIGOSUS POLANCO 

ANTUERPIA l8 APRILIS I573 \ 

1. De pecuniis quibusdam pendendis. —2. De P. Wolfio e carcere fugitivo. 
3. De captivis Patribus castellanis. — 46. Nuncii nonnulli. 

1. Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Chri- 
sti, etc. Por dar cubierta a las que van con esta, escriuo con el 
ordinario, y tanbien para auisar como ya puede V. P. mandar se 
le den a Patricio Sedgraue los 150 v . os que enbie por dos cedu- 
las; porque ya el Rmo. armachano 2 a rescebido los dineros de la 
madre del dicho, como V. P. vera por las dos que van con esta, 
que el tne ha escrito; y juntamente las enbio, para que vista su 
necesidad y trabajo, se le procurase con su santidad alguna li- 
mosna: que cierto seria bien empleada. 

2. Tanbien aduierto a V. P. que ha escrito a Lobaina al b Haec quae supplemus, aut quid simile, oblitus videtur librarius. 3 Adsunt hae litterae eidem regesto, fol. 154V. 

1 Ex autographo in cod. Germ. 153, I fol., n. 45, prius 470. 

2 Richardus Creagh. Epist. 2i3. — iS Aprilis 1573 3oi 

maestro Nicolao hiberno, que me diga de palabra como el P. Da- 
uid 3 se fue de la carcel con gran escandalo de todos; porque ha- 
uiendo dado juramento de no se ir, se fue a los fines de Hiber- 
nia, hasta que tuuo licentia del gouernador de Hibernia para an- 
dar libremente por donde quiera; y que desea el arcobispo que 
por este escandalo V. P. le mandase salir de Hibernia. Esto me 
escriuen a mi de Lobaina que el arcobispo lo ha escrito. V. P. 
vera lo que mas conuiene. Aqui hauia venido vn mercader, y 
dixo que no hauia jurado. Despues dize esto el areobispo. 

3. Las nueuas de los Padres presos en Francia * no se an 
podido aueriguar, ni me an respondido sobre ello, y los correos 
que.vienen dizen lo han oido ser presos, y no saben mas. 

4. De lo de por aca, de las guerras no hay cosa de nueuo, 
mas que Harlen esta en aprieto. Dizen se tomara por todo este 
mes. Dios lo haga, como es menester. 

5. El P. Astense escriue de vn negocio de Mastric que aqui 
no nos ha parescido conuenir, porque no es razon que hechen 
a otros religiosos por recojer a nosotros. 

6. De las mudancas que escreui en la pasada 3 no hay me- 
moria, y asi no se duda sino que estara aqui el de Alba hasta que 
esto se acabe, que sera quando Dios quisiere; el qual guarde mu- 
chos anos a V. P., amen, en cuyos santos sacrificios nos enco- 
mendamos. De Anueres a 18 de Abril de 1573. 

Al P. Balduino, nuestro prouincial, no escriuo, porque ha 8 
dias le escreui. V. P. me le encomiende y a los demas. 

De V. P. indigno sieruo y hijo en el Senor, 

7 Trigoso. f 

Inscriptio. Ihs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo el Pa- 
dre Mtro. Joan de Polanco, vicario general de la Compania de 
Jhs. Roma. 

Sigilli vestigium. ■■ Wolfius (Wolf). Cf. autem epist. 161; et vol. I, 219, 222, 223. 

4 Epist. 204, 210, n. 4; etc. 

5 Vide sis epist. 210, n. 3; et infra, epist. 116, n. 4. 3o2 POLANCI COMPLEMKNTA 

214 

POLANCUS P. JOANNI SUAREZ 

ROMA 20 A.PRILIS 1573 l . 

1. Collybisticas litteras ad redemptionem sodalium castellanorum misit. 
— 2. De rebus provinciae castellanae agendis. — 3. De libertate captivo- 
rum procuranda. 

1. Con el ordinario passado respondi a la de V. R. de 9 de 
Marco el mismo dia que la recebi, que fue a los 3 deste; que, se- 
gun llego aca tarde, deuio quedarse en Leon por algunos dias, 
aora sea por falta de quien la dio, o de quien ay la recebio, que 
no la enbiase con diligencia con el ordinario que el dia siguiente 
partia, como V. R. escriue. Tambien se embioel credito quepe- 
dia * de 740 escudos; del qual si se aprouechare V. R., entienda 
que no se han de remitir a pagar a Espana, como paresce sini- 
fica por la suya de 6 de Abril (que dos dias ha he recibido), mas 
auranse de pagar en Roma a los Bandinos, que dieron aquel cre- 
dito; y ansi, el orden que se ha de dar a Espana es, que con toda 
breuedad se embien a Roma, si ya el mercader que ay diese el 
dinero, no se contentase de recebirlos en Espana, asegurando 
que desto se satisfaria aqui el banco de los Bandinos. Aunque 
creemos que por vna via o por otra , a esta hora sera ya libre e\ 
P. Gil Goncaiez, todavia el Padre prouincial de Francia escriue, 
por mano del P. Oliuerio, a Juan Bautista Bruno, que haga con 
el banco de Bonuisi que si no huuiesen dado el dinero de su 
credito hasta aora, y V. R. se le pidiese, se le den sin ninguna 
condicion de auerse primero los prisioneros, para que V. R. sea 
libre auenturarle a por auerlos, si otro medio no se pudiere 
auer, aunque este es harto dudoso , por lo que en la vltima es- 
creui . 

2. La congregacion prouincial de Castilla se vera quando 
V. R. viniere, con la diuina gracia. Quanto al eligir officiales auerturarle ms. 1 Ex regestis Hisp. 6g, fol. 155V. 

2 Cf. epist. 204, n. 4; tum 210 et 2l3. Epist. 215.— 24 Aprilis 1573 3o3 

para aquella prouincia, proponerse ha al general que Dios N. S. 
nos diere (cuya elecion sera con la diuina gracia despues de ma- 
fiana) 3 . 

3. Lo que V. R. escriue de aguardar su venida, etc, no 
paresce que deue partir V. R. de ay sin que sea libre el P. Gil 
Goncalez, pues por vna via o por otra, esperamos que, o ya lo 
sera, o se concluyra presto; porque allende de los creditos, aui- 
san de Villon que el gouprnador de Aluernia offrescia dar vn 
buen trueco de prisioneros por los nuestros, que seria mas espe- 
diente via que la de dineros : creo que tambien auran auisado 
desto a V. R. Aqui parescia a estos Padres de Francia que V. R. 
con vn hermano dese collegio fuese a Villon , a tratar esto por 
medio del retor de ally con el gouernador ; porque por esta via 
se aseguraria de auer los nuestros, y se ganaria tiempo, y por 
ventura la mayor parte del dinero, pues que para tal obra el go 
uernador es de creer que hara mucha cortesia. Con todo eso 
quanto al yr V. R. a Villon o no, me remito a lo que mejor le 
parescera in Domino. Al retor se escriue que V. R. yra; y se le 
encarga este negocio por su prouincial. Si V. R. no fuese , en- 
biele la carta, o haga como le paresciere. Todo esto escriuo a ma- 
yor abundancia, en qualquier euento que aun no fuese libre el 
P. Gil Goncalez, como esperamos en el Senor que lo es, o sera 
antes que esta llegue. Su diuina magestad nos de su copiosa gra- 
cia. En los santos sacrificios, etc. De Roma 20 de Abril [573. 

Inscriptio. P. Juan Suarez. A Leon de Francia. 

I 215 

P. EDMUNDUS AUGERIUS PRAEP. GENERALI FUTURO 

KX CASTRIS AD RUPELLAM 24 APRILIS 1573 \ 

I, De captivis castellanis. — 2. De seipso, forsan venturo Romani. — ^. De 
rebus belli quod geritur. — 4. De adolescentis regis summa pietate. — 
5. Clausulae. 

1. Ihs. M. R. P. Pax Christi, etc. Questi giorni passati io 3 Vide Commentariola, ad ann. 1573, n. 12 cum annot. 
1 Ex autographo in cod." Gall. 85, fol. 66, prius 344. 3o4 POLANCI COMPlEMENTA 

scrissi a V. P. per via di Lione con vn de' nostri venuti di Spa- 
gna con carrico di rescatare i nostri 2 da Thugenoti di Nismes, 
non sapendolo io prima che a 10 di Marzo; et mandai a V. P. le 
cause del stare mio qui. 

2. Dopoi, andando stringendo monseig r . per il mio cam- 
biato, ha scritto (et parte di sua mano, cosa assai rara in lui in 
cose cosi fatte di sua mano a ), commandandomi di mandarla; il 
che io fo, et volendo scriuere nella medesima sustantia il duca di 
Monpensiero, di Neuers et altri, non ho voluto, contentandomi 
che vedesse V. P. Tanimo mio, con scrittura del fratello del re, il 
quale delibera mandarmi a Roma come la cita sara presa, acio ne 
dia ragualio a sua santita, et questo desidero io molto, parte per 
basciare le mani a V. P., parte per vedere ancora parte de' Padri 
li, parte per mia consolatione, vedere Roma prima di morire an- 
cora vna volta, et starui qualche mesi per riposarmi da questi tra- 
uagli heretici et bellici di Francia. 

3. Idio N. S. ha dato vna notabile vittoria a monseig r . 3 , do- 
minica 20 di questo, perche sendo Mongomeri, capo de' fugi- 
tiui, gionto al porto della Rochella, oue staua io con monsignor 
et i principi, con 55 naui, parte di guerra et parte di vittuaglie, 
hauendo egli vento et mare a sua diuotione, resto come stupito 
dal suo peccato; et sendo stato vn giorno et mezzo, vedendo che 
se gli apparecchiaua vn pasto non buono, se ne fugl la notte su- 
bito, et cosi persero i heretici ogni speranza d'inglesi, i quali era- 
no venuti con la croce rossa, et gia sopra le torre et campanili 
faceuano fochi d'alegrezza; ma presto si volto in pianto, et in 
effetto si spera fra 10 ouero 12 giorni qualche notabile effetto per 
il fine di questa guerra, et di tutti gli tomolti di Francia et de la 
christianita in parecchi luoghi; et della presa di questa terra de- 
pende il riposo et tranquilita del regno; per questo tanto vi e 
affettionato monsignor et questi principi. a Sic; videtiir inepte repetivisse di sua mano. 4 Cf. epist. 204, 210, 2i3, 214. 

1 Sermo est de adolescente Henrico III, qui paulo post, hoc ipso anno, 
electus est rex Poloniae, et anno sequenti post fratris mortem, rex Galliae 
fuit. Epist. 21 6,— z Maji 1573 305 

4. Preparasi sua eccelenza a la confessione et communione 
per questa Ascensione et poi per la Pentecoste, motu proprio, 
perche e molto pio e ben animato. Ouesto solo resta ch'io scriua 
a V. P., che spero vedere fra duoi anni questo regno molto pa- 
cifico, et questo principe merita ogni gran cosa et fauore giusto 
da la santa sedia apostolica; et pero saria bene che sua santita se 
dimostrasse verso lui molto beneuolo, perche ho sentito ch'esso 
duca era di mala voglia perche sua santita et il re di Spagna im- 
pediuano quel negotio suo di Polonia, al quale lui e molto inchi- 
nato; et se scriuessero questi monarchi da senno a questo grand 
principe, saria cosa da lodare Idio. Temo che Satanasso non se- 
mini discordia fra questi tanto grandi. Si V. P. puo, fara bene 
ammonire quelli che conuiene vt quaerant in Domino la gran- 
dezza di questo giouane pio et sopra quod dici potest catholico. 

5. Io mi racomando humilissimamente a Porationi e santi 
sacrificii di V. P. et de tutti gli Padri congregati, nominatim di 
assistenti nuoui, pregando Idio conseruare V. P. ad multos an- 
nos per sua gloria et vtilita publica, quisquis sit in Domino. Du 
camp de la Rochelle 24 di April 1573. 

Di V. P. seruitore nel Signor nostro, 

Emondo. 
ln margine. Desidero di essere scusato appresso la [congre- 
gatjione 4 . 

/ 216 

P. PETRUS TRIGOSUS POLANCO 

ANTUERPIA 2 MAJI 1573 \ 

1-2. Patres castellanos queritur nondum redemptos. — 3. De rebus bellicis. 

4. De politicis. 

1. Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Chri- 
sti, etc. fista escriuo con mas pena de lo que sabre encarescer en 
esta. El P. Balduino, nuestro prouincial, me escriuio de Leon, 4 Cf. epist. 192, n. I; et 200, nn. 6, 7. 

1 Kx auto°;rapho in cod. Germ. 153, 2 f f ., nn. 53, 54, prius 423. 

POLANCI Co.MPLEUENTA.— T. II. 20 3o6 POLANCI COMPLEMENTA 

i 

de 7 de Marco, como a la hora que ellos llegaron a Leon, llego 
alli el P. Xuarez que dexaua presos al P. Gil Goncalez y al 
H. Rios, porque el P. Gutierrez ya era muerto, que Dios perdo- 
ne; y que venia el a buscar dineros para el rescate destos Pa- 
dres, y que luego se le proueheria todo lo necesario; y por otra 
parte sabia yo de Espana que hauia venido vn hermano en bus- 
ca de los Padres con credito bastante para su rescate, y con esto 
tenia yo creido y aun cierto que ya estos Padres estarian libres, 
y aun en Roma; y aora rescebi vna del P. Mariana, de Paris, y 
del P. Maldonado, en que me escriuen de 21 de Abril como el 
P. Xuarez les hauia escrito que jamas auia podido hallar dine- 
ros para rescatar los presos, y que si no se daua alguna diligen- 
cia, podria ser no huuiese luego a quien rescatar, porque el 
P. Gutierrez era muerto, y el P. Gil Goncalez estaua herido en 
el muslo, y con camaras, y que temia de su vida. Con esto he 
rescebido notable pena, y no se que dezir sino que Dios perdone 
al que tiene la culpa deste descuido. A lo menos han mostrado 
los Padres franceses poca charidad 2 , y el Padre prouincial y 
rector de Leon no se hauian de partir de Leon sin dar orden de 
buscar este dinero. Harta mala ventura es si la Compania no tie- 
ne en Leon credito de mil ducados. 

2. Y para que V. P. vea,quan mal ha parescido a los que lo 
saben, le enbio vna que va con esta de vn venetiano deuoto nues- 
tro, Pietro Nicolay, el qual lo ha sentido mas que todos. Al fin 
el P. Maldonado luego se partio por la posta a Leon con credito 
del dicho Pietro Nicolay; y si el no se huuiera partido, en sabien- 
dolo fuera yo por la posta; y porque el credito que el lleuaua por 
ventura no era bastante, o por si no tenia effecto, le he inbiado 
por otra via vn credito de mil ducados, para que no quede el res- 
cate por dineros. El Senor lo ordene todo como sea para su ma 
yor gloria; que cierto tengo grande lastima por lo que a estos 
Padres les ha sucedido, y la poca diligencia que en ello se ha 
hecho. 2 Angore pressus sic loquitur, nec juste: conferantur epistolae praece- 
dentes, ubi contrarium apparet. Sed adjuncta quibus Trigosus id judicii pro- 
ferebat, illum aliquantulum excusant. Epist. 216. —2 Maji 1573 307 

3. De lo de por aca no se que dezir, porque siempre hay 
malas nueuas que escreuir. Partio de aqui vna armada con 28 
naos grandes, y el castellano con ellas para socorrer a los nues- 
tros que estauan en Zelandia, en Medialbruque, muy apretados, 
y perdimos en el paso siete naos con toda la gente y munitiones, 
y algunos dizen que mas; que fue harta lastima, porque luego 
ahorcaron a todos los soldados que en ellas iuan. El campo aun 
se esta sobre Harlem, y nunca acaban de tomalla, y estamos con 
temor que vn dia destos amanezca Ludouico 3 en alguna fuerca 
destas, como hizo aora vn ano, para diuertirnos, porque se sabe 
que en Alemana leuanta gente. El Senor lo remedie todo como 
conuiene; y V. P. lo mande encomendar al Senor. 

4. He sabido de persona cierta que los dos duques * tienen 
licentia para irse, y que aqui viene el comendador mayor de Cas- 
tilla 5 , que esta en Millan. No se sabe si vendra solo o con algu- 
na persona real. Seria bien, si es deuoto nuestro, encomendarle 
nuestros negocios, porque aca le hauremos bien menester. Y 
porque en otras tengo escrito largo, y no tengo dellas respuesta, 
en esta no mas de enccmendarme en los santos sacrificios y ora- 
ciones de V. P. De Anueres a 2 de Mayo de 1573. 

De V. P. indignissimo hijo y sieruo en el Senor, 

f Trigoso. f 

Inscriptio. Ihs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo el 
P. maestro Joan de Polanco, vicario [general] de la Compania de 
Jhs., Roma. 

Sigilli vestigium. s Ludovicus de Nassau, frater principis de Orange. 

4 Duces de Alba et de Medinaceli, de quibus non semel MonUMENTA. 

5 Ludovicus de Requesens, qui revera hoc anno gubernator in Flan- 
driam missus est. JoS POLANCI COMPLEMENTA 

217 

MANDATA P. EVERARDl MERCURIANI AD POLANCUM 

ROMAE, FEBRUARIO (?) 1575 *• 

/. Polanco, siculam provinciam visitaturo , Bobadillam commendat . 
2. Itidem Domeneccutn. — 5. Aliis Patribus nuntios mittit. 

IESUS f M. — MEMORIA AL R. P. POLANCO 

1. Io disidero che sia raccomandata a V. R. la sanita del 
R. P. Bobadiglia; et che tutti i nostri gli portino queiramore et 
riuerentia la quale conuiene a cosi uecchio et uno dei primi Pa- 
dri della nostra Compagnia; et sara bene che per sua consolatio- 
ne, esso intenda che V. R. ha hauuto questo ordine in partico- 
lare da me. 

2. Le raccomando anco la sanita del P. Domenech. 

3. Giunto in Sicilia 2 , oltre le cose che io le ho ragionato, 1 Ex archetypo in cod. Ital. i^g, fol. 427. Sub finem Februarii data 
haec videntur: cf. epist. seq., n. 2. Die 27 Februarii, ad Domeneccum prae- 
positum provinciae siculae eo modo nuntiat Mercurianus iter Polanci, ut is 
in procinctu esse et litteras illas gestaturus videatur: regest. Sic. 1, fol. 28v.- 
29r. Porro Polancus secretarius Societatis esse desierat post electionem 
Mercuriani (cf. vol. I, xv-xvi), eique suffectus erat P. Antonius Possevi- 
nus, de quo et praesens volumen et alia Monumentorum saepe agunt. 

* Pridem jam de visitatione siculae provinciae agebatur: in regesto 
Sic. 1, fol. 1, ubi scribuntur «Bisogni della prouincia di Sicilia», ex respon- 
sionibus duae vel tres ad visitatorem negotia deferunt. Et in Htteris prae- 
positi provinciae, Hieronymi Domenecci,«soli)) Mercuriano,datis initio 1575 
ut apparet ex adjunctis, nam temporis notationem non habent, haec dicit: 
aQuanto al desiderio che scriuano vniuersale che venga qualche visita- 
tor', essendo sperato da tutti, ecc, con questa occasione diro a V. P....» Et 
quidem (hoc enim existimamus dignum quod hic notetur) postquam se idem 
cupere ostendit, rogat Mercurianum ut sibi, magistratu relicto, concedat 
aliquid temporis spirituali quieti tribuendum, tum ministeriis sacris se im- 
pendere, exercitiis tradendis potissime: Ital. 146, f. 32Ir., prius 317; et 
die 22 Maji sequentis, petitionem hanc repetere videtur, ubi scribit: «Rin- 
gratio humilmente a V. P. della speranza mi dara [sic] di consolarme nella 
domanda che fece nel «soli», si se iudicara esser maggior seruitio de Dio: 
che cossi lo desidero et pretendo in questo et in tutto quello domandasse 
et desiderasse»: Ital. I4g, f. 445. Reapse, visitatione finita, novus provin- 
ciae praepositus renunciatus est P. Julius Fatio. Cf. epist. infra proferen- 
das, et Aguileram, Provinciae Siculae S.J. ortus..., I, 207. Epist. 218.— 4 Martii 1575 309 

mi sara grato che faccia intendere al P. Giouanni Battista Rog- 
giero, rettore di Monreale, che ho riceuuto la sua dei 13 del pas- 
sato. Al P. Lodouico di Vngria, la sua di Catania dei 21 di Gen- 
naro. Al P. Michele Alletauale, la sua di Siiacusa del primo di 
X. bre . Al P. Giouanni Marchez , la sua dei 2 di Gennaro. Al 
P. Oliuerio Comunale, la sua di Messina dei 29 di Gennaro. Al 
P. Paolo di Achille, la sua di Palermo dei 20 di Gennaro. Al 
P. Giouanni Saluo Vito, la sua di Palermo dei 15 di Gennaro. 
Al P. Filippo Malgeri, la sua di Messina dei 4 di Gennaro. Ad 
Antonio La Croce, la sua di Cattania di 15 di X. bre . Al P. Era- 
smo Marchesio, la sua di Cattania dei 28 di X. bre . 

Mi sara caro che si mandino le historie delle fondationi dei 
collegi che non sono mandate. 

Mi sara caro che nel collegio di Napoli, saluti nominatamen- 
te tutti quei Padri et fratelli nostri. 

Dira V. R. al P. Nauarro in Messina, che ci siamo molto edifi- 
cati della lettera sua, scritta a 24 di Gennaro, et del buon conto 
che ha dato di se il fratello Blondo in quella missione, nella quale 
sono stati. 

EUERARDUS MERCURIANUS. 

A tergo. Memoria per il Rdo. P. Polanco. 

218 

POLANCUS P. EVERARDO MERCURIANO 

NEAPOLI 4 MARTII 1 575 K 

• 

I. Se advenisse Neapolim. — 2. Officia caritatis apud Salmeronem ac Bo- 
badillam. — 5. In procinctu est ut solvat in Siciliam. 

1. Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X.\ etc. Arri- 
uammo con sanita a Napoli mercordl passato pocho dopo il mezo 
di, et ci ha riceuuti il P. Salmeron et questi Padri con la solita 
charita. 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff. , n. 77, prius 19. Se- 
quentes, ut videre est, fere omnes epistolae ad visitationem siculam, de 
qua in praecedenti actum est, pertinent. Paucas nonnullas omittemus ex 
iis quas hic codex habet: nempe, quod repetant jam dicta alibi, vel nullius 
prorsus sint momenti. 3lO PoLANCl COMPLEMENTA 

2. Mi mostro detto P. Salmeron in vna lettera, de mano de 
V. P. scritto, che io li direi de sua parte alcune cose, et io non 
mi ricordo d'hauer intesso de V. P. se non cose communi de be- 
neuolenza et rispetto come a Padre di tutti, etc; et nella memo- 
ria 2 ch'al vltimo mi diede il P. Posseuino, si conteneua nomina- 
tim alcun officio da farsi col P. vBobadiglia; ma per Napoli sola- 
mente ci erano queste parolle: Mi sara charo che nel collegio de 
Napoli saluti nominatamente tutti quei Padri et fratelli nostri. 
Pur vedendo cio che si scriueua al P. Salmeron, mi parse Tin- 
tentione de V. R., ch'io facessi rofficio con esso, conforme a 
quello del P. Bobadiglia, quanto al respecto et osseruanza che 
V. P. mostra hauer verso li primi Padri de nostra Compagnia, et 
desiderio d'ogni sua consolatione; et in specie, perch' haueua il 
cardinale Carafa domandato se verrebbe a Roma per questo giu- 
bileo, li ho detto che l'ho rescrito a V. P., et che lei si consola- 
rebbe se li tornassi comodo de venirci, et lo facessi; ma come non 
mostro inclinatione, per la molestia che li dano li viagi, li dissi 
che V. P. in quella parte non voleua se non sua consolatione, et 
che non mancharebbe il modo de farli guadagnar il giubileo in 
Napoli. Con li altri Padri et fratelli in parte ho fatto, et in parte 
faro, cio che il memoriale contiene. 

3. Ho trouato che don Carlo d'Aualos, fratello del cardina- 
le d'Aragonia (al qual il re catholico manda con officio principa- 
le in Sicilia), e per passar con galere in quel regno; ma per li 
mali tempi, et perch' ha da far prima altre cose, non so se sara 
cosi presto la passata. Et percio, se non vedo che si riscaldi, pen- 
so partirmi col primo procacio che parte il martedi proximo, ben- 
che mi dicono tarda insin' a Rhegio 11 di, et che la strada e mo- 
lestissi[ma] andando con esso. Ma confidandomi neirorationi de 
V. P., et considerando che mostraua quella qualche inclinatione 
al espedirsi il viagio, procuraro farlo cosi, et Dio N. S. ci aiute- 
ra a sentir poco 1'incomodo di quello. S'occorrera altro, lo scri- 
uero al P. Posseuino. Et cosi solamente diro, che col compa- 
gno * humilmente mi raccomando, et domando la benedictione 

2 Est monum. praeced. 

3 P. Joannes Jacobus Bassus, ut infra non semel. Epist. 219.— 5 Martii 1575 3n 

de V. P., quale Dio N. S. conserui et prosperi con augmento de 
ogni gratia per molto seruitio suo et ben comune. De Napoli 4 
de Marzo 1575. 

De V. P. minimo seruo et figliolo in X.°, 

7 JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. -J- Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de Jesu, 
a Roma. 

Sigilli vestigium. 

219 

POLANCUS P. ANTONIO POSSEVINO 

NEAPOLI 5 MARTil I575 l . 
Qnaedam dubia de injuncto sibi munere proponit. 

Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre. Pax Christi, etc. Vedendo 
quel quinterno dei bisogni della prouincia di Sicilia 2 , ho trouato 
occasione di dubitar nelle istesse risposte, perche non so se si 
sia fatto quello che si risponde douersi far'; et pero notaro in 
breue questi capi, pregando V. R. ci auisi se gia si e fatta ri- 
sposta, et quando non fusse fatta, si contenti di procurarla: 
che se non si facesse, io intendero che nostro Padre uuole che 
prima uediamo le cose, et informiamo sua P. tk , che risponda. Le 
cose notate in detto quinterno sono le seguenti. 

1. Circa il coadiutor per il P. Paulo d'Achille, si risponde: 
Curetur prouideri, et detur memoriale assistenti. 

2. II prouinciale ha gran bisogno d'un compagno che lo 
aiuti, etc. Si risponde: Relinquat hic catalogum, etc. Di queste 
due cose potria gia forsi esser fatta prouisione. 

3. Come si sgrauera la prouincia hauendo trenta persone 
piu, etc. Si risponde: Detur informatio in indiuiduo, etc. 

1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 78, prius 23. Numeri 
marginales in ms. sunt. Exstant inter lineas adnotationes quaedam manu 
P. Antonii Possevini, secretarii Societatis, quae responsionis capita indi- 
cant: unde supervacaneum ducimus eas transcribere, quum responsio sit 
infra, sub n. 222, Simili pacto dicendum de multis sequentibus epistolis. 

2 Cf. supra, monum. 217, annot. 2. 3l2 POLANCI COMPLEMENTA 

4. Della casa de professi fu risposto: Videat prouincia- 
lis, etc, et scribat ad generalem. 

5. Dell'ordine del legger il corso d'arti et theologia. Si ri- 
sponde: Mittetur ubi recognitus fuerit. Di queste 3 cose etiam 
dubito se si sono gia mandate. 

6. La risolution delle cose proposte alla congregatione. Si 
risponde etiam: Mittetur, etc. 

7. Come s'intende la 6. a regola delle communi. Si risponde: 
Declarabitur. 

8. Se li sacerdoti et maestri debbono far li tuoni, etc. Si ri- 
sponde: Videatur quid in collegio romano seruetur. 

9. Che si risolua la cosa della 4. ta3 di Siracusa. Responde- 
tur: Videatur cum Patre procuratore generali. 

10 Che si stampi Tindice delle constitutioni. Respondetur: 
Uidebitur. Di queste cose etiam dubito come di sopra. 

Sono anchora altre proposte, doue si risponde: Vniuersalia. 
V. R. per carita m'auisi se si fece gia di queste tali risolutione. 
Tali sono le seguenti: 

Saper che si fara con quelli che si partono della Compa- 
gnia, n.° 15. 

Del far professi quelli che hanno habilita, etc, n.° 20. 

Che nella logica leuino le questioni de vniuersalibus, n.° 3, 
de propositis in congregatione prouinciali. 

Delli auisi per li maestri, n.° 6. 

Che si purghino li poeti, n. 7. 

Che si ottenga di non andar' alle processioni, n.° II. 

Che modo di cinture si hanno da usare. 

Se potra dormir alcun fratello alla uigna, n.° 4 inter propo- 
sita a P. Paulo. 

Ouello che a V. R. occorrera in queste cose, per carita me lo 
mandi a Messina, massime se qualche cosa sa esser conforme alla 
mente di nostro Padre. Interim questa li seruira anche per occa- 
sione di raccomandarci molto alle orationi et sacrificii di V. R., 3 «Quarta» nuncupabatur tributum praesulibus solvendum ex relictis 
ad pias causas. Cf. si vacat Herculem Brancifortium etc, Capitula 
Regni Siciliae... I, 229 (cap. LXX). Epist. 220. — ii Martii 1575 3i3 

et potra esser che non sara Tultimo fastidio che riceuera da noi 
in questa missione. Di Napoli li 5 di Marzo 1575. 
De V. R. seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. Antonio Pos- 
seuino, secretario della Compagnia de Jesu, a Roma. 
Sigilli vestigium. 

220 

POLANCUS MERCURIANO 

NEAPOLI II MARTII I575 l . 

I. Cur nondum se commiserit viae. — 2. Cardinalem proregem a se visi- 
tatum. — ?. Opus herineneuticum P . Salmeronis doctuni atqne utile: 
oportet ut cito in lucem prodeat. — 4. De bello contra turcas nuntii 
aliqui. 

1. Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. 1 , etc. Non 
mi parti martedi col procaccio de Sicilia, perche le molte piogie, 
et noue che ci dauano de moltissimi forusciti faceuano il viaggio 
malissime sicuro; specialmente per li fiumi che in grande nume- 
ro conueneua guazar', et con li torrenti, ci diceuano esser' peri- 
colosi, oltra la longueza et molestia ordinaria di quella strada. 
Ma principalmenti mi mossi a fermarmi, per esser in procincto 
vna galera ben in ordine per insir/a Messina, quale aspettaua 
solo il tempo, et de hieri in qua si e acconcio con questa noua 
luna, et potria esser che con questo procaccio intenda V. P. che 
siamo partiti 2 ; et ad ogni modo dandoci buon viagio Iddio, sa- 
remo piu presto in Sicilia, che haueressimo fatto partendo col 
procaccio detto, etiam in buoni tempi. 

2. In questi di ho visitato il cardinale vicere 3 , etiam de parte 
de V. P., et parmi si rallegrassi. Mi tenne a pranzo seco, et do- 1 Ex autographo in codice Rpist. Polanci, 2 ff., n. 79, prius 26, 27. 

2 Die 18, ut in cod. cit. invenitur, fol. 81, prius 32, post excursionem 
quam Nolam fecerat, dicit, ad eumdem P. Mercurianum scribens, iter dila- 
tum ob malam tempestatem. Denique die dominica, 20. * mensis, in Siciliam 
solvit. Cf. epist. 223. 

3 Antonius Perrenot de Granvelle. 3l4 POLANCI COMPLEMENTA 

mandomi molte cose, et vltimamente mi mostro che in Roma vo- 
lontieri vedera V. P., il che dissi io sarebbe al suo tempo, ma 
potrebbe esser presto detto tempo. 

3. Ho visto qualche cosa del libro del P. Salmeron, che mi 
mostro, et visto la oeconomia de tutta sua opera, et spero sara 
cosa molto dotta et vtile. L'ho sollicitato al espedirsi, perche non 
fa altro che limar, et mutat quadrata rotundis. Et se li vscisse di 
mano questa cosa, potrebbe attendere all'epistole de S. Paulo, 
come pare n^habbia intentione, et cominciato a prepafar le cose. 
Credo che si V. P. Tessortassi a finir questo parto (sanza restrin- 
gerlo molto.) 1'espedirebbe piu presto. L'ho ricordato che, secon- 
do le constitutioni, deuono veder questa sua opera tre persone 
intelligenti, et 1'intende anche lui cosi. Vero e che mi pare li sa- 
rebbe suaue ordine, se le persone fossino a sua sodisfactione, et 
che si contentassino, in cose che non concerneno la fede et bonos 
mores, et sono fra le opinioni probabili de' dottori catholici, de 
representar cio che senteno con li suoi motiui, et lasciarlo far a 
esso depoi; monstra anche haueria respecto alle censure conue- 
niente. Tutto questo serua d'auiso et nuda representatione, et 
quanto parera poi meglio a V. P., parera anche a me. 

4. Questa matina, andando a sollecitar nostro passagio, et 
intrando in Castelnouo per visitar il signor don Aluaro, castella- 
no (ch J era venuto a casa nostra per sua amoreuoleza, insieme col 
signor don Diego suo fratello), li staua referendo vn gentilhuomo, 
che pareua prattico, li auisi che si teneuano del discorso de Vs- 
ciali 4 sopra la venuta dell'armata a queste bande, fatto al turco. 
Et la suma era, che sarebbe cosa persa venir a Malta o Sarde- 
gna, et non riuscibile venir in Puglia o altra parte d J Italia; per- 
che essendo terra ferma, concorrerebbono tanti, che non perme- 
terebbono far piede, si ben potessino pigliar qualche terra. Et 
cosi risolueua, che conuerrebbe dar in Messina per la comodita 
del porto, et pare li prometessi de pigliar la citta, etc. Quanto 
alli veneciani, che non accadeua esser sollicito, perche non ci era 4 Celebris dux classis turcicae, cujus nomen ab aliis alio modo scribi- 
tur: Occhiali, Aluch Ali, Uluch Ali; cognomen etiam sibi peperit post pu- 
gnam ad Naupactum, Kilidsch Ali. Epist. 221. — 12 Martii i 575 315 

da far con loro, et si poteua rompere le forze del re Philipo, 
adesso che staua occupato in Fiandra, che quelli de Malta ver- 
rebbono con le mane giunte a sottometersi a lui, et anche i ve- 
neciani. D'altra banda si dice qui che viene don Joanne con assai 
buona prouisione et auctorita, et si da ordine qui di far 12 ga- 
leazze, et dicono aggiutara il duca de Fiorenza con galere et de- 
nari, etc. Tutto questo dico, non solo per dar nuoue, ma molto 
piu perche hauero charo intendere, se V. P. s'inclina al mio star 
in Messina (s'hauessi finito la visita, et incaminate le cose) insi- 
no al veder 1'essito di queste cose, o vero s'attendero alla visita 
delli altri collegi, o vero se lo lascia a mio parere, accio faci 
come meglio tni parera, et a maggior seruitio diuino. Non diro 
altro per adesso, se non humilmente raccomandarmi all'orationi 
sante et sacrifici de V. P., et pregar Dio N. S. conserui et ac- 
creschi in lei suoi doni, et a tutti faci sentire et adempire sua 
santissima volonta. De Napoli 1 1 de Marzo 1575. 
De V. P. minimo seruo et figliolo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de Jesu, 
in Roma. 

Sigilli vestigium. 

221 

POLANCUS MERCURIANO 

t 

NEAPOLl 12 MARTII I575 '. 

Patrem Lndovicum Mansonem concionatorem commendat: cni 
sufficiendum Lucam Pinellum indicat. 

Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. 1 , etc. Hieri 
sera ci andammo ad imbarchar, et ci hanno rimandato a casa in- 
sin'a questa matina; et per dir messa giorno de S. Gregorio , ci 
torno bene, quantunque lasciassimo nostre bagaglie vicine al lito 
in casa d'vn amico; ma con la luna ch'hogi ha fatto, si sono li 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 80, prius 29. 3l6 POLANCI COMPLEMENTA 

venti perturbati, et il mare, et cosi aspettano quei della galera 
che si assetti il tempo: io staro in suFauiso de non larciar' pas- 
sar' la comodita prima. 

Fra diuersi che predicano qui in Napoli in varii loghi, vno e 
Ludouico Mansone 2 , et ha particolar gratia con questa gente, 
et piace loro estraordinariamente; et anche in casa vedo ch'il 
P. Salmerone et li altri, per vederlo cosi accetto, et sperar frutto 
deiropera d^esso, assai desiderano ritenerlo. Si V. P. li volessi 
far questo dono, pare sarebbe di quelli che molto grati li sareb- 
bono; et quasi e scritto, che se restassi lui in Napoli , il fratello 
Luca Pinello si mandarebbe per lettore in Sicilia ; et per quanto 
io posso giudicare, se cossi fossi, Sicilia non perderebbe con tal 
cambio, ne per conto de legere, ne per conto del predicare, et al 
P. Salmerone et a questo collegio si farebbe gratia che molto 
estimarebbono. Questo solo represento a V. P. con aggiongere, 
ch'al medessimo Ludouico sento assai ben disposto a far' l'obe- 
dienza; ma quando quella lo ritenessi in Napoli, mi pare sarebbe 
di quelli che piu sodisfactione haueriano. Se tutti doi li predetti 
fossino destinati per Sicilia, all'hora io non vorrei che la buona 
hospitalita di questi Padri mi sminuisse l J obligatoria inclinatione 
che deuo bauer' ad aiutar quella prouincia; ma se Tvno solamen- 
te de loro hauessi ad andar la , mi pare (come ho detto) che 
Mtro. Luca non li lasciaria sentir la priuatione de Ludouico Man- 
son[e]. D'altre cose mi rimetto alFaltre scritte hieri. Humilmen- 
te domando la benedictione de V. P., et pregho Iddio N. S. la 
conserui et prosperi con grande copia de suoi doni, etc. De Na- 
poli 12 de Marzo 1575. 

De V. P. seruo et figliolo in Jesu X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de Jesu, 
in Roma. 

Sigilli vestigium . Qui nempe exstitit postea perillustris vir, praepositus cum diversis 
collegiis, tum provinciis neapolitanae ac mediolanensi^Cf. Aguileram, op. 
cit., I, 511. Epist. 222. — 12 Martii 1575 317 

222 

POSSEViNUS POLANCO 

ROMA 12 MARTII I575 l . 

/. Scopns Mercnriani in mittendo Polanco. — 2. Responsiones ad dnbia 
hujus circa providenda quaedam. — J. Officia caritatis. 

1. Jesus f M. Molto R. in Xpo. P. e Pax Xpi. etc. Io com- 
municai la lettera di V. R. a N. P., dico quella che alli 5 di que- 
sto mi scrisse di Napoli; et hebbi questa risposta, la quale quasi 
seruira per risolutione uniuersale dei dubbi che le erano occorsi. 
La risposta fu che quando si mando il P. Domenech in Sicilia 
ultimamente, si pensaua di poter non molto doppo mandare un 
visitatore, con la cui rilatione et consiglio si potessero risoluere 
parechi di quei punti che qui haueua proposto. Et hora essendo 
andata V. R. costa, ha a fare il medesimo, cioe a tratta[re] del- 
le cause, impedimenti et rimedi i quali poss[o]no occorrere nelle 
materie proposte; et se conforme alle constitutioni et instituto 
nostro, uedra di poter darci rimedio, lo faccia. Ma se anco le 
restara alcuna difficolta , la scriua a Roma, doue con maggior 
luce che V. R. dara, il tutto con la diuina gratia si risoluera 2 . 

2. Cosi si dice per conto del coadiutore per il P. Paolo 
d'Achille, gia che forse conuerra che si ponga un tale, o vice- 1 Ex archetypo in codice Opp. NN. 328, 2 ff., I3-I4, prius n. 47. 

2 Saepe in sequentibus epistolis notat P. Polancus exiguam facultatum 
copiam: die 4 Julii Calatagironae dans ad Mercurianum litteras, sibi opus 
esse ait ad provincialem moderatorem mittere illos qui, cogitantes visitato- 
rem, ut alios norunt, plenum venire auctoritate, facultates quasdam postu- 
lant; et sic addit: «Ma a me mi basta cio che mi da 1'officio, de far metere in 
essecutione le constitutioni et regole, etc; benche mi accorgo che sminui- 
sce 1'auctorita, etiam apresso chi non hauerei pensato, il veder che non ho fa- 
colta, ne anche quelle del prouinciale, per sodisfar a quelli che ricercano da 
me cose simile.» Die Pentecostes (sc. 22 Maji) scribens ad" eumdem Mercu- 
rianum, Domenech petit committi Polanco facultates aliquas sibi non con- 
cessas, provinciae praeposito (cod. Ital. 141, fol. 444 r 0- Mercurianus, vero 
Polanco 2 Julii respondebat: «V. R. ha tutta la potesta che ha il prouinciale 
in cotesta prouincia, et oltre cio ha a soprauedere et superintendere confor- 
me al ufficio del visitatore; nel quale ufficio, come per tanti anni adietro 
non sie prescritto o determinato altro circa la potesta, sa che non e stato 
senza conueniente consideratione.» 3l8 POLANCI COMPLEMENTA 

rettforje, o rettore in suo luogo (restando pero esso come supe- 
riore), che et airamministratione del collegio si sodisfaccia, et il 
buon uecchio sia solleuato. 

Fu gia risposto intorno la casa di professi, che per hora la 
Compagnia non poteua pigliare nuoui assunti. 

Fu anco scritto che si andaua riuedendo il corso d^arti et teo- 
logia, et insieme pratticando come riuscirebbono, accjoche non 
fos[se] di bisogno di mutargli facilmente, poiche la sola specula- 
tione o consideratione non bastaua. 

II medesimo si dice per conto della risolutione che si promise 
che si manderebbe di qui a molti punti particolari, che non solo 
cotesta, ma anco le altre prouincie proposero alla congregatione 
generale, le quali essendo connexe insieme, et conuenendoci ha- 
uere dall'altre prouincie i modi et riti che tengono, si come gia 
un pezzo fa si e dato ordine, non si puo prima trattarne compi- 
tamente, et in modo che si possa introdurre uniformita, se non si 
hanno alle mani. Si sono pero decisi parecchi punti, i quali, fini- 
ta tutta la materia delle cose vniuersali, si distingueranno per 
capi, accioche leuino a la pena di muouere nuoui dubbi. 

Le seste regola delle communi non ha bisogno di dichiara- 
tione. 

Della quarta di Siracusa, ha scritto a bastanza il procura- 
tore. 

Del non andare alle processioni publiche, S. Sta. disse che 
quando i vescoui ci molestassero, ricorressimo a lei, la quale ci 
farebbe prouisione. 

Circa il fare professi, V. R. porto seco gKinterrogatori, et 
p[eJnso che fra pochi giorni si mandera il modo di fargli, dico, 
di uenir' in cognitione di coloro che saranno habili per essere ri- 
posti nel grado loro o di professi o di coadiutori, conforme a quel 
che rechiede la 5.* parte delle constitutioni. 

Fu gia. risposto per conto del fratello che dormiua alla vigna 
di Palermo, si come potra particolarmente intendere dal Padre 
prouinciale. a Sic videtur legendum: charta attrita. Epist. 223. — 22 Martii 1575 319 

Quanto alTaltre cose, la risposta di sopra pare che basti, poi- 
che appartengono alle cose vniuersali. 

3. Nostro Padre ha riceuuto la lettera di V. R. delli 4 del 
presente et consolatosi con Tufficio fatto col P. Salmerone, et 
con le forze che Dio N. S. le concedeua per poter' col suo com- 
pagno finire il suo uiaggio, et darsi alTimpresa per la quale S. D. 
Mta. l'ha mandata costa. S. Pta. molto si raccommanda, come 
tutti facciamo, alle orationi et santi sacrifici di V. R.; et rispon- 
dera alla sua quando prima haura inteso della sua giunta in Si- 
cilia. Di Romail 12 di Marzo 1575. 

De V. R. inutile seruo in X.°, 

Antonio Posseuino f . 

Inscriptlo. Al molto Rdo. in X.° Padre il P. Giovanni Palan- 
co, visitatore della Compagnia di Giesu in Sicilia. In Messina. 

223 

POLANCUS MERCURIANO 

MESSANA 22 MARTII I575 '. 
Panormitanum collegium invisere quam primum cupit, tum ei viciniora. 

Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax Christi, etc. Do- 
menica in sul mezo di partessimo de Napoli. et lunedi dopo 
vn'hora de notte arriuammo a Mesina con prospero viagio d'vna 
galea; et perche ci sonno cause de consideratione per comincia- 
re la visita de Palermo (doue sta il prouinciale et il presidente 
che gouerna il regno) 2 , et espedirmi di quel collegio con quello 
de Monrreal, Bibona, Calatagirona, Siracusa et Catania auanti li 
estremi caldi, et tornar dopoi a Messina, sto in dubio se partiro 
hoggi con la commodita che ci si offerisce de galere, o se mi fer- '&&* maro. Raccomandata la cosa a Dio, mi risoluero 3 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 82, prius 319. 

2 Carolus de Aragon et Tallavia, princeps de Castelvetran, dux de 
Terranova, de quo non samel postea loquemur: «praeses regni» erat, non 
prorex. 

3 Respondit Mercurianus hoc esse faciendum quod adjuncta et expe- 
rientia docerent. Sic in epist. 8 April. 1575, quae reperitur archetypa in 
cod. Ual. 147, fol. 7. 320 POLANCI COMPLKMENTA 

L/orationi de V. P. ci hanno condotti con tanto buono et bre- 
ue viagio, et nelle medessime spero che ci impetraranno gratia 
di seruirlo in questa visita; et cosi humilmente le domando con 
la sua benedictione. Guardi et prosperi Dio N. S. per molto suo 
seruitio et ben de la Compagnia nostra, et comune, V. P. R. De 
Messina 22 de Marzo 1575. 

De V. P. minimo seruo et flgliolo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de 
Jesu, in Roma. 

Sigilli vestigium . 

224 

POLANCUS MERCURIANO 

PANORMO 3l MARTII I575 l . 

/. Pericula itineris. — 2. Messanae aliqua monimenta rectori relicta. — 
•?. Visitatio grata est nostratibus. — 4. Bobadillae submissio ac caritas, 
et Polanci in ipsum observantia. 

1. Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. 1 , etc. De 
Napoli partimo dopoi che scrissi Tvltima a V. P., et in vna galea 
in trenta hore incirca arriuammo con sanita a Messina. Et e stata 
prouidenza de Iddio particolare chenon partessimo per terra, per- 
che furono sualigiati dai forusciti fra Palma et Rhegio da 20 pas- 
sagieri, oltra 1'incomodi et spesse et longheza dei viagio, estra- 
ordinaria per i mali tempi. In Messina mi furono representate 
alcune ragioni, quali mi parseno efficaci, per cominciar de Pa- 
lermo la visita, et espediti questi collegii tornare a Messina per 
li messi del maggior caldo. Et perche ci era qui il presidente o 
vicere 2 , et anche il prouinciale, che in molti di non sarebbe ve- 
nuto a Messina, con la comodita delle galere che veneuano qua 
con vn amico nostro, id est, il presidente Gisulfo, passai breue- 
mente con mio compagno in qua. 1 Ex autographo in codlce Epist. Polanci, 2 ff., n. 84, prius 254. 

2 Epist. praeced., annot. 2; infra, n. 3. Epist. 224. — 3i Martii 1575 321 

2. In duoi giorni pero che mi fermai in Messina, non si per- 
se tempo, perche ho parlato alli principali, et raccomandato 
strettamente al rectore alcune cose che importauano per Tessecu- 
tione megliore de suo officio, et in tanto che tornaro, e restato 
de attenderui, il che si fa, ci sara mancho da far nella visita di 
quel collegio; et pare restassi con buon animo de farlo. Et all'ad- 
monitor' et ministro ho lasciato cura de ricordarglielo, si se smen- 
ticassi, et d'auisarmi; et ho bona speranza della persona d'esso 
rector, et de tutto il collegio, mediante la gratia de Dio. 

3. Qui in Palermo sono arnuato la settimana santa, cioe 
martedi, et ho visitato il duca de Terranoua, presidente, et l'ar- 
ciuescouo, et inquisitor maggior, ch'e il vescouo de Pati. Et an- 
dando a Monrreale col P. Bobadilla ho anche visitato Tarciue- 
scouo de li 3 , et cominciato a veder questo et quel collegio. Et alla 
pascha, piacendo al Signor, cominciaro de proposito la visita, fa- 
cendo in questo mezo cio che si potra bonamente in questi gior- 
ni, nei quali anche mi conuiene confessar alcuni forastieri. Et 
vniuersalmente pare si rallegranno in questa prouincia ch'hab- 
bi mandato V. P. chi la visitassi *. Degnissi la diuina bonta dar- 3 Ludovicus de Torres, senior: infra, epist. 226, annot. 2. 

4 Sane apparet laetitia in pluribus coaevis monurr.entis quae perlustra- 
re potuimus. Primarii homines provinciae illius, visitationem efferunt: Do- 
menech, primum adventante Panormum Polanco, exsultabundus ad Mercu- 
rianum scribit, atque omnem opem illi se praestiturum pcllicetur (27 Mart.: 
cod. Ital. 146, fol. 3lC)r.); dein, 29 Augusti, visitatis collegiis Syracusarum 
et Catanae, eidem Patri generali, laudibus cumulans Polancum, exitum 
nuntiat faustissimum, et sic concludit: «... Tutto se ha fatto per gratia dil 
Signore con molta satisfatione et particolar mio contento; et spero che non 
sara senza molto frutto; et che son tenutto molto a ringratiar' al Signore et 
a V. P., che in questi tempi et occurrentie extraordinarie me ha voluttodar 
questo aggiutto che in vero era ben bisogno...» Ital. 148, fol. 245V., prius 
37or. Similia prorsus sensa aliis in epistolis expressit, ut 18 Nov. 1575: Ital. 
14Q, fol. I29r., prius 382r.; et 18 Apr. 1576: Ital. 151, fol. t2r., prius H5r. 

P. Paulus Achilles, rector panormitanus, nuncians generali praeposito 
iter Polanci Marsalam, haec 29 Maji 1575 dicebat: «Per gratia de Jesu Chri 
sto N. S. ha uisitato questo collegio con molto frutto spirituale et consola- 
tione di tutti...» Ital. 14J, fol. 253r., prius 273. Pari modo scripserat die 
6 ejus mensis: ibid., ff. 127-128; et ad Polancum anno sequenti 27 Maji: 
Ital. 151, ff. 160-161. 

P. Joannes B. Carminata, rector messanensis, qui laetitia summa ex- 

1'OLANCJ COM PLEMENTA . — T. II. "21 322 POLANCI COMPLEMENTA 

ci gratia per le orationi de V. P. de seruirlo in questo assumpto, 
et de dar bona pascha a V. P., in cui sante orationi et sacrifici 
humilmente mi raccomando, et domando sua benedictione. De 
Palermo, giouedi santo 1575. 

De V. P. seruo et figliolo minimo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

4. Ho fatto 1'offitio raccomandato col P. Bobadilla 5 , et vor- 
rei saper se V. P. vole o intende che io lo reputi exempto et 
immediato a lei o non, quantunque lui parla benissimo, et dice, 
che piu che tutti vole esser' subditto, ma io 1'ho rispecto come 
a Padre, etc. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. id X.° Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de 
Jesu, etc, a Roma. 

Sigilli vestigium. spectabat adventum visitatoris, ut ad eum Catanae morantem scribit, II 
Maji 1576 (Ital. l$l, ff. 8990), postea, in epistolis 14 et 20 ejusdem mensis 
visitationem nunciat magno cum fructu esse transactam: Ital. 151, ff. 104- 
105, et l3l-l32. 

P. Bobadilla, ut alios omittamus, qui olim adeo acriter Polancum repre- 
henderat, ipsum inspectorem Siciliae laudat maxime. eumque provinciae 
praeponi exoptat, ut ex ejus epistolis notavimus in Bobad. Monum., 528, 
annot. 4, nn. I, II et V. 

Non defuere qui Polancum notarent, praesertim ut nimium exactorem: 
sic reperimus in paucis epistolis, ut P. Joannis Dominici Candelae (Ital. l$l, 
ff. 250-251); P. Eustachii Paterni (Ital. 152, fol. 379), ac P. Erasmi Mar- 
chesii (ibid., ff. 381-382). Sed animadvertendum, Candelam non constare 
sibi, ac rumores exigui momenti incusare; Paternum (Paterno) ac Marche- 
sium ita imprudenter atque acerbe loqui, ut bilem potius vomere quam ju- 
dicium ferre videantur. Nec parum valet quod ea tempestate perfecta con- 
junctio siculorum cum hispanis desideraretur. Magni autem faciendae que- 
rimoniae non fuerunt, quum nullibi reperiamus ab Everardo aut Polancum 
admonitum, aut verbum ullum de re prolatum. Cf. epist. 228, annot. 3. 

s Cf. supra, monum. 217, n. 1; et Bobad. Monutn., 528-529. Epist. 225.— 14 Aprilis 1575 323 

225 

POLANCUS POSSEVINO 

PANORMO 14 APRILIS I575 x . 

I. Dubia exorta de potestate qua fungitur. — 2. De domo professorum eri- 
genda. — ?. De Societatis candidato, adolescente praeclari ingenii ac 
virtuiis, sed cui impedimentum adest. — 4. Commendat fratrem Nico- 
launi de Amaro. — 5. Rogat ut voti cujusdam mulieris dispensatio impe- 
tretur a sancta sede. 

1. Molto Rdo. in Xpo. Padre. Pax Christi, etc. Doppo la 
partita nostra di Roma sola una lettera ho riceuuta de' 12 di Mar- 
zo, di V. R., doue risponde alla mia prima scritta di Napoli, et 
non occorrono molte cose a replicare, poiche la risolutione di 
quelli dubbii ch J io feci, pare si debba fare doppo 1'informatione 
nostra di qua. Et se io hauessi portato chiara la facolta che no- 
stro Padre mi da, a molte cose si potria forsi prouedere; ma 
come non mi e stata specificata, dicendomi nostro Padre quando 
glielo ricordai che me la manderebbe, non ho se non due cose 
per le quali mi possa regger' intorno a quella. Una contenuta 
nelle lettere patenti, cioe, che mi si da quella potesta che con- 
uiene per Tessecution deirofficio: Faltra e nello stesso officio del 
visitator', doue si dice, che in quello che ricerca 1'instituto, con- 
stitutioni, regole, etc, o in quello che sara facile et di manco im-' 
portanza, si possa procedere all'essecutione, riseruando le cose 
piu difficili alla consulta di nostro Padre. Tuttauia se sotto que- 
sta generalita specificasse nostro Padre la sua uolonta, et qual 
facolta io debbo pratticare, piu cose potremmo fare, et piu spe- 
ditamente. V. R. mi faccia gratia di ricordarlo a S. P. ta , et aui- 
sarmi di quanto sara sua uolonta. In questo mezo, quello che 
d'accordo col prouinciale et rettore si potra metter' in essecutio- 1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 2 ff. , n. 87, prius 320. Re- 
spondit Possevinus die 29 ejusdem mensis, litteris quas servat codex 
Opp. NN. 328, ff. 15-16, prius 52-53. Eas litteras indicabimus in annotatio- 
nibus sqq., hoc modo: «Resp.» Et sic in plurimis epistolis faciemus ubi 
simile accidit. 324 POI.ANCI COMPLiiMENTA 

ne conforme ai doi generali principii sopradetti et alla facolta 
loro, lo esseguiremo. 

2. Circa la casa di professi uo intendendo, che assai conuie- 
ne alla Compagnia in questa prouincia; tuttauia non si fara ne s 1 
promettera senza consulta et risposta di nostro Padre. Quelle de- 
cisioni di cose uniuersali si aspettaranno; et del non andar' alle 
processioni publiche, si usera del remedio che il papa ci diede. 
Del far professi o coadiutori si aspettera il modo che ci si pro- 
mette, et anche se qualche ordine in particolare nostro Padre 
dara, almeno per coadiutori. 

3. Oui ci ha parlato per entrar nella Compagnia un gioua- 
ne nobile 2 , figliuolo del baron di Monforte, et primogenito et 
successor nella baronia, che intendo uale cinque o sei milia V. di 
d'entrata. Suo padre e grande amico della Compagnia nostra, 
et persona erudita et tenuta dei piu sauii caualieri del regno. II 
giouane che uuole entrare ha frequentato i sacramenti lunga- 
mente, et e molto uirtuoso, d'intorno a 20 anni, dotto nelle let- 
tere d'humanita et philosophia, con principii competenti di theo- 
logia, et ha molto buon giudicio prattico, et nel parlar non par si- 
ciliano. Ha un diffetto d'un' occhio, col quale non solamente non 
uede niente, ma e di mala apparenza per 1'albugine, come di la 
si uedera, perche egli stesso ua a Roma, et 1'occhio e quello del 
canone, quantunque esso si offerisce d'hauer la dispensa prima 
d'entrar'. Io gFho fatto molta difficolta circa 1'admissione sua 
per questo impedimento del che egli s'e assai sconsolato, quia 
amore languet; non gPho pero leuato la speranza, quantunque 
gPho dissuaso Fandar' a Roma per tal conto; ma esso in ogni 
modo ha uoluto andar per il giubileo et altri rispetti. V. R. per 
carita 1'accarezzi, perche lo merita sua uirtu, et in quello che po- 
tra 1'aiuti per lo fine che pretende, saluo il ben commune della 
Compagnia, et maggior seruitio di Dio. A nostro Padre scriuero 
piu in general di lui. 

4. V. R. si ricordi che m'offerse mandarmi le concessioni J Vide epist. seq., n. 4. Resp. (cf. annot. I): humane tractandura Ro- 
mae illum adolescentem; sed, ut jam Domenecco scriptum, eum in Societa- 
tem adsciscere non oportere. Epist. 225. — 14 Aprilis 1575 325 

dei pontefici fatte uiuae uocis oraculo, perche roffitio di visitator 
le ricerca. Raccomando etiam a V. R. la dispensa per nostro fra- 
tello Nicolao d'Amaro 3 . Et perche potria esser che fusse perdu- 
to il memoriale mandato a Roma del fatto suo, qui mando una 
copia. E giouane molto buono, et si accosta ai 40 anni, benehe 
non mostra tanta eta, et potria seruir' alla Compagnia , essendo 
promosso al sacerdotio, in molte cose, etiam nel gouerno Et 
quanto al merito di sua persona, sia per la uirtu, sia etiam per 
quel che ha fatto per la Compagnia, mi par se li debba hauer con- 
sideratione quanto a nessun' altro di questa prouincia. Et quan- 
to prima si ottenesse questa dispensa, sarebbe meglio, gia che 
pare piu sicuro il domandarla al sommo pontefice o alla peniten- 
tieria, che usar de nostri priuilegii intorno a quella. 

5. Raccomando etiam a V. R. per amor di Dio, che per una 
delle uie dette, di S. S. ta o della penitentieria, procuri d^impe 
trar una dispensa uiua uoce per una donna, la qual , trouandosi 
in certo pericolo della uita, fece uoto di religione; et non passo 
un'hora, ne forsi meza, che si penti, et dipoi si e spossata, et ha 
proceduto a certi atti con lo sposo, citra consummationem tamen 
matrimonii, che non poca infamia et scandalo sarebbe se si tor- 
nasse a dietro. Pareua per le cause toccate, che Tordinario po- 
tesse dispensar, et Pha fatto. Et con tutto questo per maggior 
cautela conuerrebbe si domandasse a S. S. t& o alla penitentiaria 
uiua uoce. Et tanto piu sara facile la dispensa, perche credo sia- 
no gia maritati, et si presupponga che e cosi al domandar della 
gratia, o potria esser al tempo che si domandera , perche con la 
dispensa del ordinario uiua uoce, et per quello che le ha signifi 
cato il confessor', si crede che. bona fide si sara maritata, et tut- 3 Resp.: missam esse dispensationem. Mercurianus autem, respondens 
epist. sequenti (cf. ibid., annot, I), haec habet: «Sua Sta. ha conceduto la 
dispensatione della irregolarita di Nicolo di Amaro, accioche possa promo- 
uersi ad ordines sacros; et nondimeno, non obstante questo, non mi pare 
che debba promouersi fin tanto che realmente non consti che esso sia capa- 
ce, et a bastanza prattico ne' casi di conscienza, poiche la importanza di 
tanto ministerio quale e il sacerdotio, ricerca, come V. R. sa, piu che medio- 
cre spirito et sufficienza per impiegarcisi debitamente. Et cosi V. R. li si- 
gnifichera al Padre prouinciale et P. Paolo di Achille.» 326 POLANCI COMPLEMENTA 

tauia le bisognerebbe dispensa ad petendum debitum, etc. Se di 
la si giudicasse bastar la dispensa deirordinario gia detta, non 
accaderebbe domandarne altra, perche si trouano pareri differen- 
ti de dottori in questa materia 4 . 

Rimando a V. R. quel modo di riceuer', etc, che mi par' 
cosa uecchia et particolar' per Napoli, et non ordinata per nostro 
Padre general presente, ne approuata. Mi raccomando molto 
neH'orationi et sacrificii di V. R. et di tutti, etc. II medessimo fa 
il P. Jacomo. Di Roma a li xmi di Aprile m d lxxv. 

Oui ua una lettera mia per il P. Benedetto Palmio 5 . Se non 
fusse in Roma (perche qui ci dicono che sia andato a Genoua 
coll' Illmo. cardinal Morone) V. R. 1'apra, et la pigli per sua, et 
mi risponda, consultata la cosa con nostro Padre. 

De V. R. seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. Antonio 
Posseuino, segretario della Compagnia di Giesu, in Roma, alla 
piazza d'Altieri. 

Sigilli vestigium. 

226 

POLANCUS MERCURIANO 

PANORMO 14 APRILIS I575 l . 

I. ln eomitiis regni procuratur dotatio collegii Montis Regalis: qua in re 
benevole se gerit praesul ejus civitatis. — 2. Visitatio bene procedit. — 
J. De gradu suae potestatis certior fieri cupit, in specie quod ad eccle- 
siae fabricajn. — 4. De Simeone candidato. 

I. Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Di Napoli scrissi alcune uolte a V. P., et dipoi feci il medesimo a Sic, lavsu memoriae, pro Palermo: vide epist. seq. 4 Resp.: procurabitur dispensatio. 

5 Exstat in eodem cod., ac n. 83 signatur. Agit de P. Antonio Sardo, 
aedificando monasterio cuidam intento. 

1 Ex archetypo in cod. Epist. Polanci, 2 ff., n. 85, prius 260, 261. Re- 
sponsum est huic epistolae in litteris quas habet codex Ttal. 146, ff. 354-355, Epist. 226. — 14 Aprilis 1575 327 

di Messina et di Palermo, come arriuai. Dipoi passate le occupa- 
tioni della settimana santa, si e potuto piu attendere alla uisita, 
quantunque in uero sono assai molte le occupationi che qui si 
tengono con secolari, s"i per esser qui la corte del vicere et mi- 
nistri regii principali, si etiam perche al presente si fa parlamen- 
to del regno; et di parte delle persone che uengono, et d'alcuni 
negotii loro, si aumentano le occupationi del prouinciale et ret- 
tor', et anche le mie in parte. Ma oltra li compimenti, quali sono 
alle uolte necessarii, procuriammo in questo parlamento far un 
negotio nostro, cioe della fundatione del collegio di Monreale, et 
che li tre braccii, che chiamano, di questo regno fra le altre cose 
che supplicano al re, mettono questa di supplicar per 1'applica 
tione di cinquecento V . di d'entrata, o uero pensione sopra l'ar- 
ciuescouado di Monreale per dotatione di detto collegio. Et ri- 
cordandomi che 1'Illmo. cardinal Farnese, quantunque haueua 
piacer fusse stabilito il suo collegio, ci lasciaua pur Tassunto del 
procurarlo, giudichiamo non douer perder questa occasione del 
parlamento che qui si fa, il quale facendo un buon seruitio di de- 
nari al re, si spera facilmente otterra questa nostra tra 1'altre 
gratie. Et essendoci beneuoli tanto il signor duca di Terranoua, 
presidente, quanto gl'altri capi degli stati, o uer' braccii detti, 
non e stato difficile il promouer questo negotio. Ci e stato anche 
beneuolo Parciuescouo di Monreale; et nella supplica et in tutto 
il resto si tiene tanto rispetto all'Illmo. Farnese, che non dubito 
li sara questo officio molto grato, col quale si stabilira et aumen- 
tera il suo collegio, benche l'aumento s'intende et si dice anch e 
espressamente sia doppo la sua uita, accioche se uorra aumen- 
tar S. S. Illma. qualche cosa, lo faccia per sua uolonta, o uero 
non si faccia. L'arciuescouo e ben contento che non si faccia ex- 
ceptione della uita sua, anzi egli stesso ce Tha detto, perche noi 
uoleuamo etiam tenerli questo rispetto di domandar questa en- 
trata doppo la sua uita 2 . Pare sara spediente, se cosi paresse a prius n. 48: datae dicuntur «7 Aprilis» sed planum est mendum; et illis re- 
spondens Polancus (infra, 23i), dicit datas 7 Maji. 

2 Archiepiscopus Ludovicus de Torres successerat cardinali Alexandro 328 POLANCI COMPLEMENTA 

V. P., che si scriua in corte del re, accioche sia aiutato questo 
negotio per li nostri 3i la. Scriueremo ben di qua al P. Pqrres 
et al P. Ribadeneira, che aiutino. Et ci dicono quelli che sono 
periti, che probabilmente ci riuscira bene questo negotio. Dio 
N. S. lo guidi. 

2. S'e fatto, non ostante qualche occupatione in questa par- 
te, nella uisita buon progresso, et tuttauia si spera sara Dio N. S. 
seruito non poco di quella. II disegno nostro sarebbe spedirci di 
Palermo et Monreale, Biuona, Calatagirone, Siracusa et Cata- 
nia in questi mesi d'Aprile, Maggio et Giugno, per passar poi 
Luglio et Agosto in Messina, conuenendo cosi non solamente ai 
negotii, ma anche alla sanita corporale, come ci dicono. 

3. Molto mi consolerei di riceuer da V. P. la dichiaratione 
della facolta che mi ha dato in genere nelle lettere patenti, et 
nello stesso offitio di visitatore, per non andar' indouinando, o 
ueramente facendo illationi (che potrebbono non esser dimostra- 
tiue) da quella facolta che conuiene all'officio, a quella che in 
particolar si hauera da usar nelle cose occorrenti. Perche non 
mi consta per le assolutioni o dispensationi, et cose simili, se io 
ho piu che li particolari, benche mi pare non sara minor che 
quella del prouinciale. Et quanto piu specificata uenisse la uolon- 
ta di V. P. nelle dette et altre cose, che possono succeder nella 
uisita, mi sara maggior consolatione 3 ; et specialmente quanto 
all'edificar, par molto necessaria facolta di V. P. Et se potesse 
Mtro. Giouanni con le galere di Sicilia, che passeranno fin'alla 
specie, dar una uista a Sicilia con buona licenza deirillmo. car- 
dinale per un par di mesi, sarebbe di molto grande importanza, 
si per altri luoghi, si etiam per questo di Palermo, doue la cupu- 
la della chiesa ch'esso designo, ha fatto in diuersi luoghi risen- 
timento, et conuerrebbe risoluersi se si ha di rouinar qualche 
parte, o finirsi la fabrica. Si uedono anche certi inconuenienti Farnesio reservanti sibi fructuum partem. Van Gulik-Eubel, III, 267. 
Cf. autem epist. seq., n. 4 et annot. 5. 

3 Responsio similis est ei quae continetur in epist. 222, n. I; addit po- 
testatem extraordinariam non videri necesse; si novi quid addendum ordi- 
nariis facultatibus, consulat, moneatque Mercurianum. EPIST. 226. — 14 APRILIS I575 329 

nel suo disegno, quali in presenza cTesso Mtro. Giouanni facil- 
mente si accommoderebbono. La casa anche del collegio pare 
habbia necessita quasi estrema di esser accommodata et aumen- 
tata, per lo grande scommodo che patiscono li collegiali; et spe- 
tialmente la casa di probatione, tanto per la state, quanto per 
1'inuerno incomodissima, et mal sana, et pericolosa di cadere. Et 
per tutto questo importarebbe molto il conseglio et direttione di 
Mtro. Giouanni. Et ho trouato che si trattaua fra forastieri di 
fare scriuere a V. P. per la uenuta di detto Mtro. Giouanni, da 
persone graui; ma mi e parso diuertirlo fino a tanto che V. P. sia 
informata, et ci auisi se le piace che questo si faccia. Si offeriua- 
no anche di farlo domandar' al cardinal Farnese. Io tuttauia non 
lo tengo per facile, per la importanza della fabrica di nostra chie- 
sa. Et quando V. P. giudicasse non si douer mandare, ueda se le 
piacera darci commissione che con questi architetti di qua si pi 
gli qualche risolutione, et si uenga etiam a qualche effetto, al- 
meno nelle cose piu necessarie. Et potra esser, che molto presto 
si mandi di la un disegno che ha fatto qui un nostro fratello, it 
quale intende qualche cosa, accioche non uenendo Mtro. Gio- 
uanni, V. P. ordini quel che li parera piu spediente. Si desidera 
anche qui alcuno di nostri fratelli per indorar' un tabernacolo 
grande che hanno quasi fatto o accommodato, perche altri lo in- 
comminciarono. Se Mtro. Biagio non fussi di la necessario, o 
alcun' altro si trouasse, sarebbe il ben uenuto in questo collegio 
per tal conto. Queste proposte, se pareranno a V. P. di huomo 
molto siciliano, facilmente credo mi scusera, massime tenendo 
tutti noi per lo meglio, cio che a lei piacera ordinare 4 . 

4. D'un giouane nobile, chiamato don Simeone s , scriuopiu 
in particolar' al P. Posseuino, per grauar manco V. P. Egli re- 
ferira le sue qualita; et anche poiche ua a Roma , si potranno in 
presenza considerare. Se si potesse riputar dispensabile quelsuo 4 Resp.: utendum fabris siculis, qui non deerunt. Magistrum Joannem 
[Tristanum] Roma sine magno incommodo discedere non posse; nec suf- 
ficere causam itineri Blasii. 

* Resp.: «Di don Simeone che uiene a Roma, si uedra quel tanto che 
potra farsi in Domino». Cf. epist. praeced., n. 3. 33o POLANCI COMPLEMENTA 

difetto delTocchio, del resto mi par sarebbe molto buon sogget- 
to. Et questi Padri che qui lo conoscono, ne riceuerebbono non 
poca consolatione, che esso potesse esser consolato, et io ancora 
per amor di esso et di loro, quando la cosa paresse di maggior 
seruitio diuino, et non altramente. D'altre cose il Padre prouin- 
ciale credo scriuera, come sarebbe di quel contratto delle case, 
etc. La ratification di quello, et di una casa di nostro fratello Ni- 
colao d'Amaro, la qual fu uenduta per censo di uintiuna onza, si 
aspettera da V. P., nelle cui sante orationi et sacrificii humil- 
mente tutti ci raccomandiamo, et domandiamo sua beneditione. 
Di Palermo li xiiii di Aprile m d lxxv. 

De V. P. minimo figliolo et seruo ln X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Jhs. a Spero che V. P. mi perdonera la mano del P. Jacobo 6 ; 
et pero 1'vsaro alle volte per piu espedirmi, et perche scriue me- 
glio ch'io . Trouo qui bisogno assai d'essercitii spirituali et de 
methodo oinstructione per aiutar a morir',facendo ogni vno come 
li pare. Se V. P. giudichera espediente mandarli qualche aiuto, 
sara assai opportuno. Non ho anchora riceuuto lettera alcuna de 
V. P.; ma non tardano tropo, poiche si aspettaua saper del arri- 
uo nostro a Sicilia. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Xpo. Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu, a Roma. 

Sigilli vestigium. Hinc autographum epistolium , folio alteri agglutinatum. Cf. epist. 218, annot. 3. Epist. 227. — 22 Aprilis 1575 33i 

227 

POLANCUS MERCURIANO 

PANORMO 22 APRILIS I575 *. 

I. De quadam aedificatione collegio panormitano valde necessaria. — 2. De 
sodalibus aliquot non conservandis in Societate. — 3. De aliis adgradum 
ultimum provehendis. — 4. Comitia apud regem favent collegio Montis 
Regalis. 

I. Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Doppo la partita nostra di Roma non habbiamo riceuuto lettere 
di V. P. Ho scritto delle cose che occorreuano diuerse uolte, et 
aspetto con desiderio d'intender le facolta che a lei parera ctFio 
debbia usare, come di parola mi diede intentione di uoler farlo 2 . 
Specialmente mi par conuerrebbe, che V. P. ci desse facolta per 
far' un poco di fabrica qui ;in Palermo per Fhabitation dei no- 
stri, quali stanno molto scommodi. Gia fece il disegno Mtro. Gio- 
uanni: et benche sara necessario mutarlo in qualche parte per 
ragion delli siti che ha hauuto il collegio, pur quella parte che 
adesso si pretende edificare, non aceadera si discosti dal disegno 
di detto Mtro. Giouanni. Et questa e quella parte del rifettorio 
et cucina con una stanza uicina et grande, che seruira per luo- 
go di far la ricreatione. Et sopra queste stanze si fanno molte ca- 
mere da una banda et dall'altra, piu quasi che tenga adesso il 
collegio; et pur non accade rouinar niente di quel che si habita. 
Et questo edificio il P. Vincenzo, procurator, spera si potra fare 
senza spesa del collegio, per esserui parecchi benefattori che han- 
no promesso aiutare, et altri che si spera aiuteranno. Et e tanta 
la scommodita presente, che par non conuerrebbe differir piu. 11 
Padre prouinciale pensa di hauer facolta per far questa fabrica, 
stante il disegno predetto di Mtro. Giouanni; ma perche io non 
ho chiarezza di detta facolta, Fho uoluto scriuer' a V. P. Si fa 
ben conto con muratori et falegnami domestici in buona parte 
far questo edificio. 1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 86, prius 262. Re- 
sponsio data est huic et sequenti, 21 Maji. Ital. 14J, fol. 23i. 

2 Cf. epist. praeced., annot. 2. 352 POLANCI COMPLEMENTA 

2. Sono alcune persone che non si portano come conuer- 
rebbe. Et quantunque si ua procurando d'aiutarle, Uno o doi 
fanno instanza d'esser licentiati. Et per il danno che possono ri- 
ceuer' altri della conuersation delli tali, pare conuerrebbe ha- 
uer commission di V. P. per poter licentiarli quando si giudicas- 
se necessario, fatte le diligentie che si potranno per loro aiuto. 
Et non dubiti V. P. di che si usi facilita in questa parte, perche 
ne il prouinciale e inclinato a cio, ne manco io; anzi mi sforzo 
quanto posso per stabilir' et aiutar queste persone. Non le no- 
mino, perche non sono di la conosciuti, benche qualche una sia 
stata sette o 8 anni nella Compagnia. Si che in cose simile ha- 
uerei caro intender la uolonta di V. P. circa la facolta che ci da. 
Et quando fusse contenta di esser' auisato di cose particolari, 
conuerrebbe ci facesse mandar unacifra, quale parera spediente, 
et si dara auiso 3 . 

3. Oui sono alcuni fratelli coadiutori molto uecchi, et pur 
non sono formati. Dubita il Padre prouinciale se tiene auctorita 
di accettarli tra li coadiutori formati; perche li pare che un tem- 
po li fusse concessa. lo insino che riceua auiso di V. P., non so 
quel che posso, in fuor di quello che sta espresso nelFofficio di 
visitatore; et pur mi par conuerrebbe accettarne alcuni, perche 
hanno occasione di disanimarsi, essendo stati, chi xv, chi xx anni 
nella Compagnia, et non essendo ancora stabiliti in essa, et al- 
cuni temendo d'esser' un di licentiati, come questa gente per na- 
tura e inclinata ad esser suspiciosa et timida 4 . 

Delle cose della visita non scriuo in particolare. Se parera a 
V. P. che io lo faccia, mandata la cifra, si fara. Et quantunque 
si notano le cose per poter ragguagliar V. P., et anche qua pro- 3 In epistolis aliis fiet mox sermo de aliquibus nominatim. Responsum 
autem quod hanc rem spectat sic se habuit: «Quanto alla faculta di licentia- 
re alcuni che sono stati nella Compagnia, e bene che si sapia prima qui il 
nome, cognome, tempo et cause, accioche si camini, si come fin'hora si e 
fatto, col solito ordine di nostra Compagnia; et se ci fosse qualche pericolo 
in mora, gia le constitutioni et ]a facolta del prouinciale bastano per dare ri- 
solutione a questo dubio.» 

4 Resp.: antea eam gratiam concedendam coadjutoribus aliquibus spi- 
ritualibus; quod post visitationem consultius fieri poterit. Epist. 227. — 22 Aprilis 1575 333 

uedere; io procurero lasciarli quanto manco scritti si potra, et in 
luogo di quelli procureremo la prattica delle cose ordinate con- 
forme alle constitutioni et regole, ecc. 

4. Gia nel parlamento di questo regno, con dimostratione 
speciale di beneuolenza et fauore, hanno concluso, fra li capitoli 
di cose che supplicano al re, domandar li cinque cento scudi 
d'entrata, de' quali ho scritto, per il collegio di Monreale % et il 
duca di Terranoua, presidente, raccomandera questa cosa me- 
desima in una lettera di negotii alla maesta del re. Se pare a 
V. P. raccomandar al procurator nostro, che sta in sua corte, et 
al P. Ribadeneira, che aiutino, pare saria bene, et si giudica il 
negotio sia per riuscire. Di qua ancora io scriuero quando andera 
questa risolutione del parlamento, il quale ha fatto un seruitio 
al re, che potra importar piu d'un milione et mezo in pochi anni, 
che era quanto il re pretendeua di questo regno; et cos"i si pensa 
lo uorra gratificare. 

Non mi stendero in altro per adesso. Spero fra 12, o 15 di sa- 
remo spediti di Palermo, et forsi anche in pochi piu aggionti di 
Monreale. De sanita stiamo bene, Dio lodato; ma con molto bi- 
sogno delForationi et sacrificii di V. P. et della Compagnia per 
le cose di questa prouincia, della qual pur ho buona speranza 
per la diuina bonta, et humilmente domandiamo la benedictione 
di V. P. Di Palermo li 22 di Aprile 6 1575. 

De V. P. minimo seruo et figliolo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. 7 Al molto Rdo. in Christo Padre nostro, il 
P. Euerardo Mercuriano, preposito generale deila Compagnia de 
Jesu, a Roma. 

Sigilli vestigium. 5 Cf. Brancifortium etc, op. cit., II, 269, cap. XLIII. 

6 Ejusdem diei exstant ibidem aliae litterae quibus Polancus ad P. N. 
mittit scripturam publicam de venditione domorum collegii panormitani: 
signantur autem n. 88, prius 263. 334 POLANCI COMPLEMENTA 

228 

POLANCUS MERCURIANO 

PANORMO 27 APRILIS I575 K 
Frequentia in agendo cum quibnsdam sanctimonialibus praeciditur. 

f Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Qui trouai che si an- 
daua molto spesso al monasterio del Roglion, et oltra le prediche, 
vi erano confessioni molto ordinarie, et dir !a messe, farli far' 
Thostie per nostra chiesa, et altre cose per la sacristia. Et d'altre 
cose domestiche mi pareua pigliassino i nostri piu assumpto che 
conueneua: tanto che ho visto vna poliza de vno nostro, che le 
confessaua, al rector de nostro collegio, doue li domandaua non 
so quanti rotuli de carne per detto monasterio, il quale darebbe 
i denari che costassi, et mi parse intendere fossi cosa altre volte 
vsata. Et si ben io haueria chara ogni consolatione honesta et 
decente di quel monasterio, mi e parso moderar queste cose, la- 
sciando purTvso delle prediche, et qualche rara confessione. Et 
se di la si trouassi vn buon prete per confessar quelle monache, 
per mezo del P. Vrsmaro o altro, hauemmo trouato chi dara il 
salario per esso, et al tutto potriamo liberar i nostri. L'altre cose 
ho detto non si vsino, per non nutricar familiarita et intrinseche- 
za 2 . Et questo et alcune cose de l'obseruanza de nostro institu- 
to et regole credo faranno che quelch/vno mi tenghi per rigoro- 
so, et forse lo scriueianno a V. P.; quella pur sia certa, ch'in 
fuora d'introdur' 1'obseruanza detta, non li do tropo occasione, 
et anche nelle regole prima m'informo delli consultori, mini- 
stro, rector' et prouinciale et officiale d'ogni officio, de cio che si 
puo far; et cosi con la suauita che posso 1'introduco 3 . Et al fine 
spero con la gratia de Dio restaranno piu contenti et consolati, 
quantunque la dessuetudine alle volte causi resentimento in que- 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, I fol., n. 89, prius 264. 

2 Resp.: Admodum probari; difficile reperiendum Romae aptum illi mi- 
nisterio sacerdotem, ob «anni sancti» frequentiam, et quia episcopi confes- 
sarios tales sibi expetant. Cf. epist. praeced, annot. 1. 

3 Resp.: huc usque nihil questi sunt. Epist. 229.— 2r Maji 1575 335 

sti principii. Spero tuttavia lettere de V. P., perche non ho ri- 
ceuuta alcuna dopo mia partita de Roma. De Palermo 27 de Apri- 

le 1575- 

De V. P. seruo et figliolo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Soli Patri nostro generali M. Euerardo. 

229 

POLANCUS MERCURIANO 

PANORMO 21 MAJI I575 l . 

I. Dubia proponit; ac primo, de vestiendis fratribus nostris defunctis. — 
2. De librorum qui explicandi sunt electione. — 3. De disputationibus 
scholasticorum. — 4. De panno usurpando ad vestimenta. — 5. De elee- 
mosynis admittendis. — 6. De fundatore agnoscendo collegii panormi- 
tani. — 7. De nonnullorum officiorum regulis. — 8. De haereditate cu- 
jusdam sodalis. — p. De parva insida Sancti Pantaleonis dicta. — 
10. Quaedam oeconomica de collegiis. — 11. Post scriptum: de casibus 
quibusdam reservatis, ut vocant. 

1. f Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Chri- 
sti, etc. Alcune difficolta che ci sono occorse (oltra quelle del- 
Taltra lettera) proporro per questa a V. P. 

In una regola deirofficio del rettor si dice, come anche nelli 
decreti della prima congregatione, decreto 30, titolo 6, vt fratres, 
qui sacerdotes non sunt, sepeliantur eodem modo induti, quo alii 
clerici honesti, qui sacerdotes non sunt, indui solent. In questo 
paese i chierici si sepeliscono con la cotta, et pare inconuenien- 
te che i nostri meri laici siano sepeliti con quella, essendo uesti- 
mento clericale *. 

2. Nel medesimo officio del rettore si nota, che faccia usar 
la lettione delli libri, che nelle vniuersita et collegii della Com- 
pagnia si hanno a leggere secondo la determinatione della Com- 
pagnia; et questa regola e conforme alla 4 parte delle nostre con- 
stitutioni. capo 14. Hora si domanda, se tal risolutione de libri 1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 90, prius 272, 273. 
Huic et sequenti responsum datum una epistola, iS Junii. Ital. 147, ff. 340- 
342, antea 56-58. 

2 Resp.: coadjutores fratres non sepeliendos cum superpelliceo. 336 POLANCI COMPLEMENTA 

sia fatta insino adesso per ordine di V. P., o d'alcuno.de suoi 
predecessori 3 . 

3. Quel che si dice nel medesiino officio circa le dispute, 
pare non si possa seruare nel collegio di Palermo secondo la pre- 
sente dispositione, per esserui solamente 4 scolari de' nostri, 
anzi tre fuor dei maestri; per cio non gFho obligati a seruar 
questa regola circa il disputare *. 

4. Si tocca pur nel medesimo officio, che si uestano i colle- 
giali di panni uili et durabili, et pare non riesca qui 1'osseruatio- 
ne di tal regola, immo che non si possa osseruare; perche li pan- 
ni uili non sono niente durabili, et si fa piu spesa in quelli, che 
se si comprassero buoni. Quid ergo agendum? s . 

5. Nel 2. capo deirofficio del rettore si tratta delle limosi- 
ne, quali non si hanno a domandare ne accettare, quando il col- 
legio puo sostentar 12 scolari, conforme al capo 2 della 4 parte 
delle constitutioni. Questo collegio sta con molti debiti, et ha bi- 
sogno di fabricare; et pero quantunque possa sostentar piu che 12 
scolari, realmente ha bisogno di aiutarsi di limosine offerte spon- 
taneamente, et anche domandate, specialmente hauendosi a finir 
la fabrica cominciata della chiesa. Et pero detto collegio di Pa- 
lermo domanda licenza a V. P. per accettar et domandar limo- 
sine, salua la edificatione 6 . 

6. II primo fundamento della dotatione di questo collegio lo 
diede la citta, cioe 500 V. di d^ntrata. D'altra banda 1'imperator 
Carlo V diede 1'abbatia, che uale il doppio et piii che la fundatio- 
ne della citta. Et il sito di detta abbatia insieme con la casa che 
diede il re Philippo, sono quasi tutto il trito terreno, doue habi- 
ta il collegio, et tiene la sua chiesa. Et pero qui dubitauano se 3 Resp.: nondum esse rem istam ordinatam: conferendam esse cum pro- 
vinciis, et quam primum providendum. 

4 Resp.: si disputationes publicas, etiam inscholis habendas, intelligas, 
eas relinqui posse; repetitiones vero et collationes, minime. 

5 Resp.: partim vilem, partim durantem esse debere pannum; ni sit in 
insula, aliunde comparandum. 

6 Resp.: aes alienum solvendum; nova debita non admittenda; eleemo- 
synas non sine magna aedificatione quaerendas, ut constitutionum 4," pars, 
cap. II [n. 6.] servari curetur. Epjst. 229.— 21 Maji 1575 337 

douessimo riconoscer per fundator il re o la citta, et a chi si do- 
uesse presentar la candela. Et quantunque a me pare non deb- 
bia il re per uigor delle nostre constitutioni ne di alcun contrat- 
to tenersi per fundator", ne anche la stessa citta, la quale per suo 
interesse delle scole diede la detta entrata, non si riseruando ti- 
tolo di fundatore, tuttauia e parso douersi questa cosa consultar 
con V. P. Et in questo mezo non mi e parso si debbia dar la 
candela, ne alla citta, ne al vicere, poiche ne loro la domandano, 
ne credo io che sappiano tal nostro statuto di riconoscer il fun- 
datore. Quanto alli suffragii, si fanno per li fundatori et benefat- 
tori uiui et morti \ 

7. Degroficii, qui si e osseruato, che hanno piu autorita li 
stampati, perche si presuppone che siano riuisti et approbati dal 
generale. L'autorita dei scritti a mano e piu dubbia, per la ua- 
rieta che si troua in molte regole; et cos\ non si sa quali siano le 
autentice. Veda V. P. se saria spediente che si stampassero 
grofficii predetti, che gia saranno approbati; et cosi delle altre 
regole, che si hanno da osseruare 8 . 

Perche nell'ofricio del ministro si fa mentione che faccia os- 
seruar le consuetudini approbate della Compagnia, et qui non 
hanno copia delle consuetudini di Roma, quali so hauer uisto 
scritte, veda V. P. se le piacera mandarle 9 . 

S'e anche dubitato della concordia dell' 8. a regola del mini- 
stro con un'altra del procuratore; perche Tuna dice, che ogni 
15 giorni renda conto il procurator al rettore, Paltra dice ogni 
mese 10 . 

Nell'officio di quello che uisita di notte al tempo della oratio- 
ne, qui non s'e guardato, come ho uisto si fa in Roma, il visitar'; 
et non si uede anche nelle regole del visitator nelToratione, come 
ne anche si usa uisitar la matina un 4.'° d'hora doppo d'hauer 

7 Resp.: ne oriantur lites, res differatur. 

8 Resp.: prius recognoscenda quam typis mandentur illa. 

9 Resp.: probatas ccnsuetudines in scripto rion exstare; traditione sciri 
nonnullas; si quae in Sicilia non ita conforir.es Societatis rationi sint, con- 
sulta re, ad Mercurianum deferat. 

10 Resp.: dum eae regulae ordinantur, sat erit per menses rationem exi- 
gere. 

POI.ANCI COMPLEMENTA. ■- T. II ^ 338 POLANCI COMPLEMENTA 

dato lume. V. P. potra ordinar quel che uuole sia osseruato ll . 
Si uede qualche uarieta nelPofricio del prefecto degli studii, 
il quale non e in istampa, et io non son uenuto instrutto di cose 
simili, anzi molti che mi furono dati stampati, trouo che han ser- 
uito poco, perche doppo quelli altri si sono riuisti et stampati, li 
quali abbracciamo come ultimi. V. P. ueda se le parera che dob- 
biamo hauer qualche cosa certa in questa parte, come anche nel- 
le regole de' scolari et maestri et ordine delle classi. In questo 
mezo io procuro si osserui quell'ordine che di la e uenuto, o che 
si accostino quanto si puo a quello 14 . 

8. Che li nostri non possono succeder' alle heredita ne an- 
che li collegii loro, si uede nella 6. a parte delle constitutioni, 
capo 2; ma qui si troua qualche dottore, che accettando in suo 
rigor questa constitutione, pur tiene che puo succeder' il colle- 
gio, et esser herede dei beni gia acquisiti per gli scolari collegia- 
li, et pretende che solamente si escluda la successione nei beni 
ai quali hauesse qualche attione il collegiale morto. Et e uenuto 
in prattica questo caso in un collegiale, il qual realmente posse- 
deua certi beni stabili, et morendo ab intestato, dicono che quelli 
beni de iure uengono al collegio, et che la constitutione solamen- 
te esclude ius succedendi in non habitis. Io ho detto sempre ha- 
uer' inteso che quella constitutione escludesse tanto li beni pos- 
sessi dal collegiale, quanto gFaltri; et tuttauia parue di douersi 
consultar V. P., perche sia piu salda la risolutione 13 . 

9. Vna certa isoletta che si dice San Pantaleone, uicina alla 
citta di Marsala, consta essere stata dell'abbatia unita al nostro 
collegio, et adesso la tiene usurpata la citta. Si sono trouate 
scritture antiche da poter prouar' esser del collegio detta isolet- 
ta. Vorrebbono questi collegiali licenza di V. P. di poter per uia 
di ragione domandar il suo, conforme alli decreti della 2. a con- 
gregatione, decreto 74, et canone 33. V. P. ueda se uorra darli 11 Resp.: Romae et ubique visitationem matutinam fieri; ac faciendam 
in Sicilia. 

12 Resp.: confer resp. ad 2." hic, annot. 3. 

13 Resp.: revera, constitutionum de paupertate normam, plus valere qua- 
vis hereditate. Epist. 229.— 21 Maji 1575 339 

licenza. Adesso siamo in procinto cPandar' a Marsala, et ueder 
come stanno queste cose et altre, et daro auiso a V. P. di quel 
che trouaro 14 . 

10. Quanto al mandar copie autentiche degrinstromenti 
principali di questi collegii di Palermo et Monreale, ho dato l'or- 
dine che mi pareua conuenirsi. Li tre istromenti che di la si 
tengano intorno alle case nuoue che adesso si sono uendute, 
chiamate del Cassaro, si potranno seruar nell'archiuio. Di alcu- 
ne altre, come della scrittura delli 50(0] a v della citta, et qualche 
altra cosa, ho detto si mandino. Di molty pero m'e parso bastar 
un sommario, come si dice neH'officio di visitatore. Et per non 
istraccar tant[o] d'una uolta V. P., non me stendero piii per ades- 
so, humilmente domandando la benedittione, et raccomandan- 
doci nelle sante orationi et sacrificii di quella. Di Palermo li 21 
di Maggio MDLXXV b . 

11. Ho notato ch'il Padre prouinciale riserua a se alcuni 
casi de particolari, et quantunque so non esser' tal riseruatrone 
tropo vsata, ne di quella consta per alcuna regola, tuttavia non 
li ho detto lassi tal reseruatione, quale in effecto mi pare ragione- 
uole. V. P. vedera cio che si deue far' 1S . 

De V. P. seruo et figliolo in Christo, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio mann Polanci. \ Al molto Rdo. in X.° Padre no- 
stro, il P. Euerardo Mercuriano, preposito generale de la Com- 
pagnia de Jesu, etc, a Roma. 

Sigilli vestiginm. a Ob scissam chartam deesi unutn o, cf. n. 6. — t> Hinc usque in 
finem, autographa. 14 Resp.: id si constiterit, persuadendos magistratus Marsalae; et jure 
suo uti sodales posse, sicut oportuerit. 

15 Resp.: non esse in more ut provinciarum praepositi sibi casus, ut 
aiunt, reservent, extra eos quos a generali habeant; licere autem eis obe- 
dientiam alicujus, rectore excluso, sibi assumere. 340 POLANCI COMPLEMENTA 

230 

POLANCUS MERCURIANO 

PANORMO 21 MAJI I575 '. 

/. Ratio quam observat in visitando. — 2. Facultatem quosdam e Societate 
dimittendi postulat. — 5. De sodalibus adjutoribus domesticis ad vota 
publica admittendis. — 4. De P.Joanne Salvo Romam venire cupiente. 

I. f Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro... Non mi metero 
a scriuer' in particolare delle cose della visita. Solamente diro, 
ch' in Palermo et Monrreale obseruai il tenor del mio officio, et 
dopo de farli vn ragionamento, dechiarandoli perche son manda- 
to da V. P., et qual dispositione in loro si ricerchi per meglior 
effecto della visita, etc, parlai al superior con il Padre prouin- 
ciale insieme, et m'informai vno ad vno de tutti quelli del colle- 
gio. Et dopoi chiamai li altri soli, et da per se li lasciai dir' cio 
che voleano, et dopoi io li domandai secondo Tinterrogatorii del 
mio officio, et separatamente notai de mia mano cio che mi parea 
debeuo notar de ogni vno, et ultimamente trattai col superior 
delle cose d'esso. Dopoi, chiamato il prouinciale et rectore con 
li consultori, examinamo le regole vna ad vna, per veder come 
si obseruano, et si nota in vn foglio cio che si vede non osseruar- 
si, col modo che ci pare douersi tener, et li dico (come e vero) 
che non voglio restino scritti alcuni, ma che serua de memoriale 
cio che si nota, per meterlo in pratica; et per cio resta vna copia 
a loro per farla esseguire, con ordine che esseguita la cosa, li 
diano de pena, et altra copia ritengo io, per pigliarli conto della 
essecutione delle cose ordinate, et renderlo a V. P. Et questo 
faciamo in tutte le regole et officii, etiam del istesso rector et mi- 
nistro et sottoministro, et nelle regole delli mastri, et formula 
delle classi; perche in queste bande non vi sono studii de theolo- 
gia, ma sola vna lectione de philosophia. Et non ho trouato la 
formula delli studii del corso in questi collegii. Si e dato ordine 
d'hauerla de Messina, se 1'haueranno di la. Si visitano etiam le 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 3 ff., n. 91, prius 269, 270. 
Cf. epist. praeced., annot. I. Aliqua initio omittimus, alibi jam dicta, de 
facultatibus desideratis. Epist. 23o. — 21 Maji 1575 341 

schole, et ho vdito tutti li mastri, et oltra la visitatione del santo 
Sacramento et relliquiae, etc, vedo il modo che se tiene in predi- 
car doctrina x'ana. et ministerio delli sacramenti della confessio- 
ne et comunione, et si procura si proceda in tutto conforme a 
nostro instituto. Si meteno li officiali che manchauano, et si dan- 
no loro le regole, quando non Fhaueuano, et nelle difficolta oc- 
correnti si da il remedio che si giudica spediente, o si nota cio che 
si deue scriuere a V. P. Vltimamente si tratta delle cose tempo- 
rali, benche alcune che premeno, si trattano fra le predette. [o 
son andato 15 miglia di qua per veder certe possessioni di questo 
collegio; et dopo le feste andaremo molto piu discosto insin'a 
Trapana et Massala, per veder li principali beni stabili di questo 
collegio, et di la anche vederemo il ricapito che si da a certe 
chiese annexe alFabadia vnita a quello, et passaremo oltra a Bi- 
bona. In questo mezo ho fatto alcune essortationi, et al fine noto 
cio che ad ogni vno conuiene auisar per conto della persona, o 
vero 1'officio suo, et si lo do in scritto, accio si ricordi d'emen- 
darsi, et il rector ha la copia, per veder la emendatione. Li con- 
fesso anche generalmente, benche qui non tutti, ma li principali, 
come sono i superiori, consultori , procuratori , mastri et alcuni 
altri, secondoche mi pare, o loro hanno deuotione. Ben spero in 
Dio che per sua bonta infinita, et per 1'orationi de V. P., fara 
che non siano perse le fatiche, etc, quantunque 1'instromento 
sia indegnissimo d'esser adoperato da sua diuina mano. 

2. L'auctorita per licentiare doi o tre persone che sono stati 
piu de 4, o 5 anni nella Compagnia , mi pare ci la darebbe vtil- 
mente V. P., benche non si vsera se non quando stringera il bi- 
sogno. So che si puo vsar remedio, quando est periculum in mora, 
de meterli in vn hospitale, o mandarli in peregrinatione; ma puo 
accader' ch'alcuno non voglia far 1'vno ne l'altro , et domandan- 
do lui istesso 1'esser licenciato, potrebbe con pace et vtile de la 
casa mandarsi; ma non sapiamo hauer licenza; et si va facendo 
cio che si puo per aiutar alcuni, quali pare stariano meglio fuora 
che dentro della Compagnia 2 . 

2 Resp.: Satis esse id quod habetur in 2. a , 3. a et 4." facultatibus prae- 
positi provincialis. Cf. autem infra, epist. 233, n. 2. 3^2 POLANCI COMPLEMENTA 

3. Per far' anche alcuni coadiutori formati temporali,' pare 
potria V. P. dar licenza al Padre prouinciale et a me, imo per 
molti, perche pochissimi sono formati, et pare saria bene lo fos- 
sino 3 . 

4. Qui sta il P. Giovanni Saluo, il quale lege al presente 
vna lectione per li sacerdoti, ch' hanno bisogno d'aiuto nelle con- 
fessioni. Desidera grandemente andar a Roma, per parlar'a V. P. 
delle sue cose, et vorrebbe ch'io lo menassi meco, se cosi piaces- 
si a V. P. lo per consolarlo mi offersi a scriuerlo, et quando pia- 
cessi a V. P., potrebbe venir meco, o auanti di me, se si giudi- 
cassi opportuno \ 

D'altre cose scriuo separatamente; et humilmente mi racco- 
mando neirorationi , et domando la benedictione de V. P. De- 
gnissi il santissimo Spiritu arrichir de suoi copiosi doni tutta que- 
sta sua minima Compagnia, dal capo insin'a tutti li membra 
d'essa. Amen. De Palermo2i de Maggio 1575. 

De V. P. seruo et figliolo minimo en X.°, 

J JOANE DE POLANCO. f 

Inscriptio. j Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu. Roma. 

231 

POLANCUS MERCURIANO 

BIVONA 5 JUNII 1575 *. 

/. Provinciae inspectionem prosequitur , qua finita, iteruni adire praeci- 
puas domos cogitat, itt exsequutionem agnoscat. — 2. Quam necessariae 
sibi sint facultates, quas non semel postulavit. — ^. Exercttiorum spiri- 
tualium nsum nostratibus enixe commendat. — 4. De Nicolao Amaro. — 
5. De P. Sardo. 

I. j Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc... 
Del fermarmi nelli collegii per ueder meter' in essecutione le cose 3 Resp.: exspectet finem visitationis. Cf. vero epist. 227, n. 3 et 
annot. 4. 

4 Resp.: Salvo dicendum ut libere scribat quicquid velit; non esse opus 
tunc Romam adire. Cf. infra, epist. 236, n. 2. 

1 Ex archetypo a Polanco emendato, in cod. Epist. Polanci, 2 ff., Epist. 23i.-5 Junii 1575 3 4 3 

che si risolueranno, io Tho cominciato a fare, et cosi piu di doi 
mesi ci siamo fermati nel collegio di Palermo con quello di Mon- 
reale. Et perche alcune cose premono assai in altri collegii, dalli 
quali siamo strettamente et con ragione sollicitati, quando ci ua 
qualche tempo per poter metter' in essecutione alcuna cosa, sono 
stato sforzato di lasciar la cura ai superiori insieme con li con- 
sultori, della detta essecutione, con una copia del memoriale ch'io 
porto meco, accioche li serua per insino al metter dette cose in 
essecutione, et mi hanno da dar' auiso, tanto loro quanto detti 
consultori, di quello si fa, et per fin'adesso per la gratia di Dio 
uedo che bene et soauemente si faccia. Et tuttauia come haue- 
remo uisitati tutti li collegii, potra esser' che diamo di nuouo una 
uolta, almeno per li principali, per ueder come le cose procedo- 
no, et come si son messi in essecutione gFordini dati; et come 
loro intendono di questa tornata per taF effetto, e da credere sa- 
ranno piu diligenti nella essecutione. 

2. Quello che ho scritto diuerse uolte della dichiaratione 
delle facolta, mi pare alla prattica assai conueniente, non vi es- 
sendo cosa ordinaria determinata. Perche se ben' intendo esser' 
Fofficio del visitatore, come V. P. scriue, ueder se quello che si 
fa nelli collegii e conforme a quello che si debbe far secondo le 
constitutioni, regole, etc, et procurar si redrizzi quello che non 
si conformasse a quelle, tuttauia per alcune cose par necessaria 
alcuna potesta ordinaria, della qual V. P. fa mentibne; perche 
come si uede nella 3,* parte deH'officio del visitatore, oltra del 
far esseguir le regole et constitutioni, etc, et quello che tocca 
alFaiuto de' particolari, si fa mentione di lasciar potesta alli su- 
periori oportuna, et si dice anche in § penultimo: Si aliquis omni- 
no dimittendus uidetur, et ad id potestatem habet, etc, doue ac- 
cenna assai, che qualche potesta maggior' o minor si suole dare, 
non espressa in questo officio. Et diro doi o tre essempi, doue n. 93, prius 425, 426. Responsionem habes in cod. Ital. 148, fol. 38. Omit- 
timus initio lineas aliquot, quibus illa repetit quae habet epist. 227, n. 4 de 
collegio Montis Regalis. Cf. et Bobad. Monum., 527-528, et regesta Sic. 1, 
fol. 33v., ubi epistolae ad Polancum et Bobadillam hac de re 28 Maji 1575 
datae inveniuntur. 344 POLANCI COMPLEMENTA 

m'e occorso dubitar, se posso far o non qualche cosa di quelle'che 
occorreuano. Vno e di purgar li libri per uso delli nostri, et dar 
autorita di purgarli a qualche uno nei eollegii; perche se ben 
questo era necessario, et qualche rettor teneua una cassa piena 
di tali libri, che non li lasciaua ueder per scropolo, io pero non 
haueuo tal facolta espressa, ma ho usato di questa illatione: che 
dandomi le patenti Fautorita necessaria al mio officio, daua an- 
cora questa, senza la qual non si poteua tener le scole, etc. L'al- 
tro era la communicatione delle indulgenze della Compagnia, 
alla quale pur m'ho steso, parendomi molto conueniente, et sub 
ratihabitione di V. P. II 3. e di certi nouitii, quali haueuano un 
tempo fatto uoto di religion particolar, altra che la nostra; et in 
questo per non mi parer che importassi Taspettar, ne assicuran- 
domi di poter' io dispensar', ho presso questo spediente, di dir 
che andassero inanzi nelle probationi, perche se la faceuano buo- 
na, quelli uoti si poteuano commutar nei nostri. V. P. ueda se 
con doi o tre si potra far tal commutatione trouandosi buoni sog- 
getti. Consideri anche V. P. se le facolta che ordinariamente si 
danno ai prouinciali io reputero mi siano a me concesse; perche 
se bene posso dir' al prouinciale, che usi di quelle in tanto che 
uiene meco, pare per diuersi rispetti conueniente, che il visitator 
habbia tanta o piu facolta che il prouinciale. Quanto all'uso di 
quella, ben so che conuiene hauer aduertenza, et far anco per 
mezzo dei superiori ordinarii quel che si puo. Et con hauer detto 
questo, non penso mi occorrera altra uolta scriuer sopra di cio 
in vniuersa.le, ma delli particolari; doue non uedero poter dispo- 
ner', consultero V. P. Altre cose pareua al Padre prouinciale si 
domandassero a V. P., come sarebbe la promotione di qualche 
uno agPordini sacri, et di accettar coadiutori temporali o scola- 
ri approbati nel corpo della Compagnia; pur io mi rimetto in 
tutto, et mi bastera intender la uolonta di V. P. per esseguirla. 
Si uedera che si faccia senza Mtro. Giouanni et Mtro. Bia- 
gio quel che si potra in Palermo quafito alla chiesa et casa, se 
V. P. si contentera si faccia. Alcune fabrichette di non molta 
importanza quanto alla spesa, et utili per 1'habitatione de' nostri, 
come uerbi gratia una scala o cose simili, ueda V. P. se io le po- Epist. 23i.— 5 Junii 1575 345 

tro ordinare, quando questo sia il parer del prouinciale, rettor et 
consultori. In questo mezo se mi parera cosa molto necessaria, 
lo faro esseguir, benche non habbia tal facolta espressa, per pa- 
rermi si puo inferir da quella general facolta per le cose necessa- 
rie al mio officio, che si contiene nella patente 2 . 

3. GVessercitii spirituali non mi pare hauerii domandati 3 : 
sara forsi il Padre prouinciale. Bene e uero, che uorrei farli mol- 
to familiari alli nostri; et cosi li raccomando che si diano a tutti 
quelli che non gFhan fatti, et si e cominciato a metter' in esse- 
cutione. 

4. Circa la dispensa di Nicolao d'Amaro si fara quello che 
V. P. scriue 4 . Ouesto e un buon soggetto: e atto a molte cose 
(massime agibili) et di confidanza. 

5. Nella cosa del P. Sardo si seguira 1'ordine che altre uol- 
te fu dato al Padre prouinciale, et si leuera di quell' officio, accio- 
che possa attender alle cose proprie del nostro instituto 5 . Le 
lettere per 1'arciuescouo di Monreale con rofficio del quale scri- 
ue il P. Posseuino, si raccomanda per lettere hoggi al superior di 
Monreale. 2 Respondet Mercurianus id quod habes in epist. 222, annot. 2, sub 
tinem; et addit: «Quanto al poter mutare una scala, et altre simili cosette, 
non solo il prouinciale, ma in bisogno forte anco il rettore potrebbe farlo: si 
che di queste minutissime non occorre che V. R. dubiti di hauere la facol- 
ta.» Polancus tamen dubitarat, modestissime fungens commissa potestate. • 
quum 25 annis adeo apud primos moderatores generales valuisset, Societa- 
temque universam, vicarius generalis, sapientissime gubernasset! 

3 In epistola cui haec respondet (vide supra, 226, annot. I) Mercuria 
nus promittit libros Exercitiorum petitos. Cf. vero infra, epist. 238, n. 4. 

4 Cf. epist. 225, annot. 3. 

5 Scripserat Polancus P. Palmio, Panormo die 10 Aprilis, hunc Pa- 
trem nimium occupari ministerio temporali inspiciendi aedificationem cu- 
jusdam monasterii in quo ejus uxor et filia degebant. Epist. Polanci, n. 83, 
prius 233. Tum ipse Sardus cupiens ea cura liberari, Romam adeundi co- 
piam sibi fieri a Mercuriano postulavit, ut hic testatur, gratiam concedens, 
in epistola ad Domenech data 14 Maji. Sic. I, fol. 32v. Videtur autem ad 
hoc iter referri debere id quod scribit P. Carminata, rector messanensis, ad 
Polancum, II Maji 1576: P. Antonium Sardum esse in procinctu; difficile 
obtineri navigandi facultatem «per mancamento di passagio», et multum a 
civibus impediri ejus absentiam. Ital. 151, ff. 89,90; prius 80, 81: cf. epist. 
246, ult. paragraphum. 3^6 POLANCI COMPLEMENTA 

Per le cose di Genoua si fara oratione anche in questa' pro- 
uincia 6 . Ne altro mi occorre in risposta delle lettere di V. P. Stia- 
mo sani, Dio lodato; benche il Padre prouinciale in tanto che ci 
fermiamo qui, pigliera Tacqua che chiamano qui santa, di Xac- 
ca, per certa sua indispositione. Humilmente ci raccomandiamo 
tutti neirorationi et sacrificii di V. P. et di tutta la casa di 
Roma, domandando la benedittione, etc. Di Biuona li 5 di Giu- 
gno 1575. 

De V. P. seruo et figliolo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

lnscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu, in Roma. 

Sigilli vestigium. 

232 j 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 27 JULII I575 l . 

De venditione qnarumdam domorum qaas Panormi habebat Societas, 

nonnulla proponuntur. 

f Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Col fratello nostro Alfio fu riceuuta in Palermo, et mandatami 
qua, una di V. P. di 4 di Giugno, sopra la confermatione del 
contratto di quelle case uendute in Palermo 2 . Et quantunque li 8 Magna dissidia civilia erant tunc Genuae, ob quae nostrum colle- 
gium non parva passum est. Cf. Sacchinum, P. IV, I. III, nn. j5 sqq. 

1 Ex archetypo in codice Epist. Polanci, 2 ff. , n. 95, prius 364. Ante- 
quam Catanam veniret, Bivona adiit Polizzium, inde Calatagironam, unde 
haec Mercuriano scribebat 4. a Julii: «De Bibona, et dopoi de Polizzi, ho 
scritto difusamente a V. P...» Ex autogr., cod. cit., n. 94, prius 421. 

2 Multae de hac re ultro citroque datae sunt epistolae: contractus appro- 
bationem quam rogabant Polancus, Domenech aliique Patres, impugnabat 
apud Mercurianum P. Leo, procurator: vide, si tua intersit, codices sequen= 
tes: Ital. 14"], fol. S^r., 23lr.-v., et 287, cui nunc respondet Polancus; 
Ital. 14S, fol. 239r. et 245v.-246r.; Ital. 14^, fol. 62r.-v.; Sic. 1, fol. 33v., 
et 34r.; hic vero, epist. 227, annot. 5, etc. 

Messanae datae die 3o Septembris reperiuntur in cod. Ital. 148, ff. 371- EPIST. 232.-27 JULII 1575 347 

punti si mandarono al rettore di quel collegio, il quale potra far 
risposta in particolare, non lasciero di toccar due o tre cose in 
risposta delli punti che si toccano nella stessa lettera di V. P. II 
primo e, che noi non potiamo dar ad emphiteosi perpetua, doue 
dico che le predette case si fecero nel sito d'altre case che ci la- 
scio un' amico, accioche si uendessero per far' entrata al colle- 
o-io. Et quantunque si siano migliorate, non si perde quella pri- 
ma intentione di chi l'ha donate accioche si uendessero. Et quan- 
do pur' in cosa simile fusse necessaria 1'autorita del papa, il che 
non penso, si potria domandar' et ottener facilmente. 

La 2. a e, che pare duro che il collegio di Palermo si oblighi 
tanto particolarmente ad ogni accidente che puo auuenire. Et a 
questo dico, che non si dando altramente sicurta de euictione, 
non e da riputar per duro quesfobligo, et sempre resta et in 
ogni euento il diretto dominio al collegio, et il ricorso alle sue case. 

La 3. a et ultima e, che questa uendita pare euidente utilita 
del collegio, migliorandolo in molte centinaia di scudi d'entrata, 
et leuandoli la difficolta d'affittare et ricuperar affitti di case. Et 
di quanta importanza sia questo,-lo prouano al presente, che non 
e facil di trouar il modo d'afrittarle; et si crede affatto che, tro- 
uandosi presente V. P., haueria giudicato il medesimo che tutti 
noi: oltra che si leuo con tal uendita Poccasione di poca edifica- 
tione che daua il ueder tante case de' nostri in una strada prin- 
cipale, che ci chiamauano li baroni del Casaro, perche tal' e il 
nome di detta strada. Et questo bastera per risponder' alli punti 
che toccaua la lettera di V. P., cui santa benedittione et orationi 
humilmente domandiamo. Di Catania li 27 di Luglio 1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 372, litterae quas signat «Nota manus», venditionem fuse acriterque impu- 
gnantes. 

In epist. Mercuriani ad Polancum, scripta 8 Oct., spes ultima fere adi- 
mitur rem in curia expediendi: Ital. 149, fol. 7. Institit rei Polancus in epi- 
stolis 29 Oct., 17, 25 ac 28 Nov. ejusdem anni. Denique incerta die sequen- 
tis, ut ex cod. Ital. 150, fol. 267 apparet, Mercurianus bullam mittebat qua 
contractus venditionis rati fiebant ac stabiles. Idem nunciat Possevinus lit- 
teris, quae in Sic. /. fol. 6lv., inter alias 10 Mart. et 6 Aprilis reperiuntur. 3^8 POLANCI COMPLEMENTA 

Inscriptio. j Al molto Rdo. in Xpo. Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu. Roma. 

Sigilli vestigium. 

233 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 27 JULIl I575 l , 

1. De duobus Patribus qui peste decesserunt . — 2. De facidtate dimittendi 
e Societate juxta responsa Mercuriani . — 3. Duo fratres rei domesti- 
cae adjutores dimittendi videntur. — 4. Visitatio sodalibus grata est. 

1. j Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. [ De Ca- 
latagirona ho scritto a V. P. 2 , et non dando prattica in Siracu- 
sa per li rumori della peste, vennemo in Catania; et domane, pia- 
cendo al Signor, ci partiremo per Siracusa, gia che e aperta la 
prattica con questa citta. Et di la tornaremo in Catania, per es- 
ser questo collegio piu vicino et comodo per hauer comercio et 
comunicatione con li nostri de P,alermo et Messina, quali hanno 
bisogno de consolatione et conseglio et indrizo, per la peste, 
con la quale Dio ha visitate dette citta. Et gia in Palermo, per 
aiutar li apestati, sono morti doi de nostri sacerdoti, scilicet il 
P. Paulo Mantuano, et il P. Diego Martinez, spagnuolo, et colo- 
na della chiesa de Palermo; et vn compagno loro si amalo graue- 
mente, ma airvltime lettere s'aspettaua pur noua che scampassi 
la morte. Di qua li scriuiamo, et damo i ricordi che ci pareno al 
proposito. Et finita la visita de Siracusa et di qua, comminciare- 
mo a trattar d^andar a Messina et Regio, che ci restano. Et se si 
potra andar, et la citta ci accettara, io son quasi risoluto d'an- 
darci; perche de tutta la prouincia si hanno a trattar molte cose 
vniuersali, per le quali conuerrebbe visitar prima quelli duoi col- 
legi. Dio, signor nostro, spero ci guidara, poiche ci da bona vo- 
lonta de seruirlo in questo ministerio, et in ogni cosa. 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 96, prius 365. Re- 
sponsio inest codici Ital. 148, fol. 239, prius 61. 

2 Videepist. praeced., annot. I. Epist. 233.-27 Julii 1575 349 

2. All 1 vltima che ho riceuuta de V. P. de 18 de Giugno 3 , 
per la quale si risponde a diuersi capi da me consultati, poco ac- 
cadera replicare, poiche deuo detta risposta abbraciarla con de- 
uotione; et se piacera a Dio che ci vediamo vn giorno, diro in 
presentia mio parere, in quello che mi parera deuo representare 
a V. P. Solamente proponero vna cosa per adesso sopra 16. a ri- 
sposta, doue V. P. ci rimette alla 2. a , 3. a et 4. a facolta ordina- 
ria del prouincial, che douedice possa in grauibus et vrgentibus 
casibus eos etiam dimittere, qui in scholasticos approbatos ad- 
missi sunt ab ipso vel inferioribus, se si intendera etiam delli 
coadiutori temporali o spirituali non formati, quali sarano stati 
alle volte sei et otto anni nella Compagnia, non pero riceuuti nel 
corpo d J essa per coadiutori formati. Et quantunque videtur ea- 
dem ratio de questi et delli scholari approuati, anzi che con ma- 
gior facilita si pottrebbono cacciar o lasciar andar questi in tali 
casi, non essendo approuati, tuttavia per il dubio non ci estende- 
riamo volontieri a questi, se non lo dechiara V. P.; et tamen 
questi tali sono quelli che piu occasione ci hanno dato. Ouello 
che seguita nella 4- a facolta, id est, Coadiutores autem formatos 
et professos nullibi licebit dimittere sine generalis consensu, pare 
che mostri douersi intendere sotto i scholari approuati, etiam 
quelli coadiutori che non sono formati. Pur la risposta de V. P. 
ci leuara il dubio 4 . 

3. In questo mezo proponero doi, che ci domandano esser 1 
licentiati, et non se li e data licenza, parte per veder d'aiutarli, 
parte per non tener come cosa certa cb/habia facolta il prouin- 
ciale. Vno a ein Palermo, chiamato Josepho Intrasaluo; altro equi 
in Catania, chiamato Mario Gerrera. II primo e coadiutor de 
qualch'otto anni de Compagnia, mal sano, et ch'ha dato da far' 
a diuersi superiori, et lo da al presente al P. Paulo, quantunque 
patientissimo, et si giudica poco atto instromento per la Compa- a Vna ins. 3 Cf. epist. 229, annot. I; et 23o, annot. 2. 

4 Resp.: si eadem instet ratio urgens, perinde atque scholasticcs appro- 
batos esse considerandos tales coadjutores. 350 POLANCI COMPLEMENTA 

gnia. L/altro e anche coadiutore, de 7 anni incirca de Corapa- 
gnia, sopra modo malenconico, et che non vole obedir' se non 
quando li piace; et dimanda licenza, et si lascia intehdere, che 
se ne vole andar afatto et dimandar al papa licenza, etc. E in- 
utilissimo alla Compagnia, et, per la poca obedientia, de mal es- 
sempio. Se non bastaranno li rimedii che si vsano, et viene li 
cenza de V. P., se potrano mandar questi 6 . 

4. Della visita di questo collegio non diro in particolare al- 
tro, se non che spero si seruira Iddio N. S. di quella. Et non so- 
lamente in general, ma etiam in particular procuro 1'aiuto et 
consolatione de tutti in quanto posso; et cosi comunmente mi 
pare veder 1'effecto de Pvno et 1'altro, et che la visita non sola- 
mente non e odiosa, ma desiderata et bramata. II particolar non 
lo scriuo a V. P., ma ogni cosa noto per dar raguaglio; et 
quando lo volessi in scritto V. P., conuerrebbe mi mandassi le 
cifre ch'ho ricercato dal principio, et non ho hauuto risposta 
d'esse. Humilmente mi raccomando nell' orationi et sacrificii de 
V. P., et domando sua benedictione. De Catania 27 de Luglio 

1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu, in Roma. 

Sigilli vestigium. 

234 

POLANCUS RECTORI COLLEGII RHEGIENSIS '(?) 

SYRACUSIS 5 AUGUSTI I575 K 
Copiani sibi a civilibus praesulibus fieri desiderat veniendi Rhegium. 

f Jhs. Molto Rdo. in Christo Padre. Pax Christi, etc. Tro- 
uandomi in Syracusa, et hauendo uisitati li altri collegii, infuora 6 Resp.: hos duo posse dimitti. Secundum vocat «Ghirrera». 

1 Ex "apographo ln codice Epist. Polanci, 1 fol., n. 97, prius 465. In- EPIST. 235.-22 AUGUSTJ I575 351 

de Catania, per doue presto partiremo, pensauo andare a Rhe- 
cxio prima de uisitare ne intrare in Messina, se di la mi accettano 
quei signori della citta. V. R. lo procuri, et li facci intendere, 
che non solamente sto sanissimo, con li compagni, Dio lodato, 
ma de molti mesi in qua sempre sono stato in citta sanissime, et 
in nessun loco infetto ne suspetto ho entrato; perche di Messina 
mi parti la quaresima, et de Palermo et Monreale prima che ci 
fussi nessun rumore. Et cosi per tutte queste citta (quali si guar- 
dano con gran diligenza) ci hanno riceuuto. La risposta di que- 
sta mandi V. R. per uia de Messina, et la duplicata per Catania. 
Non ho tempo di dire altro, sperando esser presto di la, se non 
che mi raccomando molto nell'orationi et sacrifitii di V. R. et di 
tutto '1 collegio. Di Siracusa 5 de Agosto 1575. 
Di V. R. seruo in Christo, 

JOANNE POLANCO. 

235 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 22 AUGUSTI I575 l . 

/. Messanam, cuin Rhegium non licuerit, cito veniet. — 2. PP. Mantuatius 
et Martinez vitatn suatn pro infectis lue, infecti et ipsi dederunt. 

1. f Jhs. Molto Rdo. m X.° Padre nostro. Pax X. 1 Per al- 
tra scriuo d'altri punti. Questa sara per dar auiso a V. P. come. 
visitati li altri loghi de nostra prouincia de Sicilia, mi restano 
Rhegio et Messina. Et s'io poteuo andar prima a Rhegio, ci an- 
daua, et vltimamente a Messina; perche essendo stato in quella, 
probabilmente non mi lasciarano praticar in Rhegio ne in altn 
loghi, per il nome che tiene della peste, fondato pur in verita. Et 
cosi ho scritto a Rhegio 2 mi procurassino licentia de andar in la 
da Catania; non e pero obtenuta, et cosi mi son risoluto, come scriptione caret; sed conjicimus eam Rhegium missam, tum ex re perspecta, 
tum ex sequenti epistola, ubi mentionem harum praesentium litterarum vi- 
detur facere. 

1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 98, prius 368, 369 (?). 
, 2 Vide epist. praeced. 352 POLANCI COMPLEMENTA 

qui lasciaro alcune cose assetate, andar a Messina, perche ci da 
fretta assai il P. Carminata, rector. Et quantunque con lettere 
hauemo fatto 1'officio meglior che poteuano, et dati li auisi in tal 
tempo necessarii per non manchar al cominciato officio della cha- 
rita con li apestati et sospecti, et anche non si meter tutti in pe- 
ricolo, tuttavia l'andata nostra in la pareua necessaria; non del 
prouincial (benche si e offerto, anzi voleua ad ogni modo andar- 
ci), ma la mia, per rofficio del visitar impostomi. Et perche quel 
collegio e come vn seminario della prouincia, et conuiene cono- 
cer in particolare et d'apresso ogni vno de quelli scholari, accio 
in questa rinouatione delli studii si faccia prouisione qual si con- 
uiene ad altri loghi de mastri et d'altri subgetti; et perche anche 
si veda se si ha de lasciar la speranza affatto de rinouar li studii 
de philosophia et theologia et lettere humane (per adesso sus- 
pesse in Messina), o non; perche sospendendosi, conuerra pro- 
curar de meterli altroui, in tanto almeno che dura la peste. II 
medessimo haueremmo a far circa la casa de probatione de Pa- 
lermo, la qual non si potra li tener, se va inanzi il male (come ci 
dicono), et potra esser ch'in Catania trouiamo qualche ricapito 
per tal effecto: si che per poter pigliar risolutione di queste et 
cTaltre cose appertenenti al ben particolare di quel collegio, et 
vniuersale della prouincia, mi son risoluto d'andar fra pochi di a 
Messina. Et non intendo che la peste li cresca, anzi va in dimi- 
nutione, et non e infetto l'area; et finalmente pericolo probabile 
non lo vedo, et cosi me lo scriue il P. Carminata, et per gratia 
de Dio io non ho paura alcuna, ne credo ragioneuolmente doue- 
ria hauerla, massime essendo in questa eta che mi trouo, et an- 
dando per sodisfar airofficio d'obedienza et charita, come vo. Ben 
pregho humilmente V. P. ci faci raccomandar a Dio N. S. come 
vedera conuiene. 

2. Quanto al Padre prouinciale, facio conto de non lasciar- 
lo andar meco, si per non meterlo in pericolo, et la prouincia 
consequenter de restar senza capo, si etiam perche e necessaria 
sua assistenza per Tactual gouerno di detta prouincia, essendo 
commodo questo loco de Catania per intenderse con tutti li altri 
collegii per lettere, etiam con quello de Palermo et Monreal, EPIST. 235.-22 AUGUSTI I575 353 

doue la peste ha fatto danno (come credo hauera intesso V. P.), 
rrorendo nel essercitio della charita li Padri Paulo Mantuano et 
Martinez, spagnuolo, quali si offersero d'andar ad aiutar li apestati 
che si mandauano ad vn loco fuora de Palermo. Et questosuces- 
se prima ch'hauessino loro alcuni auisi et ricordi da noi, ne po- 
tessimo noi prouedere. Adesso intendiamo stiano con piu consi- 
deratione, sanza manchar al officio della charita. Pur detti col- 
legii et li altri nostri de Bibona, Polizi, Calatagirona, Siracuse 
et questo de Catania hano bisogno d'assistenza et de capo che 
vi attenda, et s'andasi in Messina detto Padre, non potrebbe in- 
tendersi con li altri, per esser Messina come escomunicata, quan- 
to al commercio, da tutte le altre terre del regno. Hor andando 
io di la, et restando di qua il prouinciale, al tutto si prouedera 
meglio con Paiuto diuino; et se io col medesimo mi trouero espe- 
dito delle cose particolari di quel collegio (et de Rhegio, se potro 
passarci), facio conto de tornare a Catania, o a qualche villa vici- 
na insm/a tanto che mi lascino tornar a Catania, et li vederemo 
de dar ordine (tota lege perspecta) alle cose vniuersali della pro- 
uincia. Et alPhora auisaremo V. P. de molte cose, de' quali pur, o 
almeno d'alcune d'esse, meglio si scriuerebbe, se di la ci hauessi- 
no mandato alcune cifre; perch'altrimente de cose personali non 
si puo scriuere, massime aprendosi in questo tempo le lettere o 
almeno i plichi, prima che ci venghino in mano. Al presente non 
diro altro, se non che domando la benedictione de V. P., et in 
sue sante orationi et sacrificii humilmente mi raccomando. De 
Catania 22 de Agosto 1575. 

De V. P. minimo seruo in X.°, 

J JOANE DE POLANCO. f 

Inscriptio. j Al molto Rdo. in X.° Padre nostro il P. Mtro. 
Euerardo Marcuriano, preposito generale della Compagnia de 
Jesu, in Roma. 

Sigilli vestigium . POLANCI COMPLEMENTA. — T. LT. 23 3^4 POLANCI COMPLEMENTA 

236 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 23 AUGUSTI I575 J . 

/. Gravia expandit incommoda ob qnae causas dimittendorum litteris 
mandare impeditur. — 2. De Luciani Brancae defectione. — 5. De 
P. Joanne Salvo, ac de promisso quodam reditu. — 4. De indulgentia- 
rum concessione. — $. De re familiari sodalis Francisci Ribae. — 6. De 
quadam eleemosyna a civitate syracusana pro templo Societatis restau- 
rando erogata. 

1. Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Questi giorni passati ho riceuuto una di V. P. de 18 di Giugno, 
duplicata, nella quale si risponde a 16 capi d'altre mie, et non 
mi par necessario replicar' a nessuno di quelli. Solamente diro 
quanto all'ultimo, del dar licenza ad alcuni, che non accadera du- 
rante lo stato presente di questo regno aspettar V. P. informa- 
tione, per la quale possa giudicar se debba mandarsi alcuno, spe- 
cialmente quando sono tali le cause, che 1'huomo non uorrebbe 
che uenessero ad esser publiche, perche communemente si apro- 
no li plichi per lo sospetto della peste; et le cifre che ho doman- 
date non mi sono state mandate, quali non douerebbono esser di 
lettere straordinarie, ma di dittioni che signifi cassero altro di 
quello che communemente sogliono significare 2 . Quando tutta 
la uisita sara finita, piacendo al Signor, se V. P. non ci coman- 
dera tornar subito a Roma per dar ragguaglio di parola, si scri- 
uera al miglior modo che si potra, et si dara piena informatione 
della uisita. 

2. In questo mezo ci asterremo di licentiar (poiche ad ogni 
modo non siamo tropo inclinati) quelli che, secondo la autorita 
ordinaria, non puo il prouinciale licentiare. Vno pero non ha 
aspettato questi termini, perche se n'e andato da per se, hospite 
insalutato, chiamato Luciano Branca, il quale ha letto questo 
anno la prima scola di Calatagirone, et di li fu mandato a Cata- 
nia doppo la nostra partita di quel collegio; et trouandoci in que- 1 Ex archetypo a Polanco castigato, in codice Epist. Polanci, 2 ff., 
n. 99, priu 372, 373. 

2 Cf. praecedentes epistolas. Epist. 236.-23 Augustj 1575 355 

sto, Fhabbiamo qui riceuuto, et si desideraua darli aiuto nello 
spirito per uia degFessercitii spirituali et altri corporali; ma esso 
ha preuenuto, et credendo noi che fusse andato ai capuceini, fra 
quaii tiene un fratello principale in quella religione, ci siamo in- 
formati, et ci han detto che uoleua andar fuor di questa prouin- 
cia, et potria esser che anche arriuasse a Roma. Ha buon talen- 
to nelle lettere, et nel predicare, et dottrina x/ana. Vero e che 
doppo hauer sentito il corso s J era gia una uolta partito dalla 
Compagnia, et ripigliato, et tenuto alcuni rnesi contra sua uo- 
lonta in penitentia. Dopoi uenne con gran desiderio a domandar 
la Compagnia; et perchc mostraua di riconoscersi molto, Faccet- 
to il Padre prouinciale, et Fadopero, come di sopra ho detto. Di 
questo ho dato auiso, perche potria esser che comparesse di la. 
E assai melancolico di complessione; del resto sano et forte. Se 
accadera scriuer cose piu particolari, si fara un'altra uolta. Non 
e atto per schole in modo alcuno. 

3. Quanto al P. Giouanni Saluo, sara auisato di quello che 
V. P. ordina, cioe che scriua cio che uorra, et non uada altra- 
mente a Roma. Vero e che se non s'e mutato doppo la mia par- 
tita di Palermo con la peste, etc, non e uerisimile che si habbia 
tropo a quietare. 

Dipoi ho riceuuta quella di V. P, de' 2 di Luglio, et quelli 
auisi che manda il P. Porres sopra Fabbatia promessa al collegio 
di Messina; et oltra di comunicarla al Padre prouinciale, procu- 
rero si faccia di parte di questa prouincia quello che si ricerca s . 

4. DelFinduigentie concesse sub ratihabitione, non credo 
che ci sia tropo pericolo, perche solamente ho detto di conceder' 
in genere quelle che poteuo, et che nelle uisite sogliono conceder- 
si di parte di V. P., et a cio m'ha dato la spinta il Padre prouin- 3 Scripta Patris Porres quae hic referuntur, in codice Ital. 147, ff. 267- 
268 servantur; et narrant ea quae pridem gesta erant, et quae tunc gere- 
bantur pro negotio abbatiae messanensis collegii. Iterum de re Domenech 
ad Mercurianum, 3o Augusti ejus anni: Ital. 148, fol. 251; tum Polancus in 
epist. seq., n. 5; quibus respondet Mercurianus 8 Octobris, ad Polancum 
mittens litteras Patris Porres, nunciantes concessum munere regio augmen- 
tum 900 ducatorurn in dotatione collegii messanensis, ita ut per tres annos, 
loco 500, dentur 800. 356 POLANCI COMPLEMENTA 

ciale. Non sono uenuto al particolare di quelle stampate. quali 
V. P. dice si riuedono, et sarebbono anche, senza ch'io le comu- 
nicassi, concesse ad ogni religioso nostro (perche cosi le conce- 
dono i pontifici a quelli d'altre religioni), se non impedisse la no- 
stra particolar constitutione, la qual uuole che le gratie discen- 
dano dal capo alle altre membra, ma non dice questo dell'indul- 
genze. Vtcunque sit, con la ratificatione di V. P. si assicura la 
concessione fatta in genere, come ho detto. Ho inteso per la let- 
tera di V. P., che ho in questa prouincia la potesta che ha il 
prouinciale oltra il s[opr]intendere, etc, conforme airofficio di 
visitatore, et ho hauuto caro d'esserne auisato, perch[e] airoc- 
correnze potro usar di quella. essendo che fin qui, non mi con- 
stando per illatione chiara dalla general potesta di mio officio, 
faceuo quel che conueniua per mano del Padre prouinciale. Et 
hauendoci a diuider da lui in questa andata a Messina, come per 
altra scriuo a V. P., tanto piu oportunamente saro stato chiari- 
to di questo dubbio. 

5. Essendo in Calatagirone un fratello nostro chiamato 
Francesco Riba, tratto meco della dispositione de sua robba, et 
mi feci far il memoriale che qui ua, insieme con la procura, al 
rettor o vicerettor di Genoua, o a chi da lui sara sostituito. E 
uero che la patria di questo fratello e 60 miglia discosto, ma 
pratticano molte persone di quella in Genoua. Si questi beni ha- 
uessino a seruir alla prouincia di Sicilia, a lei toccarebbe usar 
diligentia et far qualche spesa, se bisognasse per ricuperarli; et 
se non tutti, almeno una buona parte spera il giouane si ricupe- 
rarebbono. Ma douendo secondo il decreto 4 restar questi beni sta- 
bili nella prouintia di Lombardia, doue si trouano, par che la fa- 
tica doueria anche toccar a loro. Et quando paresse a V. P. che 
il medesimo Francesco Riba per mar si mandasse a quelle bande, 
per far li fatti suoi, si mandera, et anche hauera facilmente pa- 
tientia questa prouincia che si resti di la; perche se bene e per- 
sona uirtuosa, non mostra tropo talento. Aiuta pur neirinfima 
scola li fanciulli in detto collegio, et se lo accompagnasse il giu- 4 Congr. gener. III, decr. 16. Epist. 236.-23 Augusti 1575 357 

dicio un poco piu, potrebbe aiutar nella dottrina xpiana. et nelle 
confessioni, studiando li casi... 3 . 

6. Ouesti giorni passati, stando nel collegio di Siracusa, ho 
inteso che la citta haueua dato rnille scudi per aiuto di coprir la 
chiesa. Hor quelli riscossi per non li tener otiosi, et massime non 
si hauendo a coprir tanto presto la chiesa, s'inuestirono in buona 
parte in certa intrata, del che la citta si contento, benche suo 
intento non fu altro, che fare spender quella somma nella chiesa. 
Accadendo in presenza nostra che eran necessarii cento scudi 
per li legnami con che si ha da coprir quella chiesa, et non si 
trouando alcuno altro modo, parue necessario uender una parte 
di quella entrata, et cosi si fece, dicendo espressamente, che non 
haueuamo noi facolta sufficiente, gia che questi denari erano in- 
uestiti in entrata, ma che domandariamo a V. P. la confermatio- 
ne, la quale uerrebbe dentro di certo tempo. Non solamente par 
ragioneuole che si dia per questi cento scudi licenza di uender 
parte della entrata, ma anchora per alcune altre quantita di de- 
nari che si cauino della detta somma di mille scudi, o uero della 
entrata, nella quale si inuestirono. Et se ben non si e posta que- 
sta conditione espressa, che 1'entrata o parte di quella si potesse 
uender per uso di quella fabrica, par s'intendeua; poiche altra- 
mente parerebbe ingiustitia non spender quella somma donata 
per la citta, o quella parte che fosse necessaria, in quell'uso per 
lo quale la diede la citta. Si che V. P. sia auisata di questo; et se 
le parera in Domino conueniente, come a noi pare, si contente- 
ra di confermar quel contratto di 4 oncie, che fanno dieci scudi, 
per li 100 gia detti, che tanto costarono ai nostri, et tanto si usa 
di dar per ordinario in questo regno; et hanno breue approba- 
torio di questi censi del sommo ponterice Gregorio 13, come 
m'informano, quantunque in Roma questa quantita si ripute- 
rebbe ingiusta con ragione; ma non in questa prouincia, doue e 
ordinaria. Non stracchero piu V. P. con piu longa lettera. Ci 
raccomandiamo humilmente nelle orationi et sacrificii di quel- , 5 Omittimus aliqua de vendendis domibus panormitanis; cf. epist. 232, 
annot. 2. 358 POLANCI COMPLEMENTA 

la, et domandiamo sua benedittione per quello che ci resta della 
visita, sperando per mezo di quella ci aiutera Dio, come ha fatto 
per lo passato, conseruandoci sani, et dandoci commodita di ui- 
sitar li collegii di questa prouincia, non ostanti li caldi, et spa- 
uenti che hanno questi popoli della peste, et le guardie che usa- 
no. Di Catania li 23 di Agosto 1575. 
De V. P. seruo et figliolo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. Al molto Rdo. in Xpo. Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di Jesu, 
in Roma. 

Sigilli vestigium. 

237 

POLANCUS MERCURIANO 

MESSANA 5 SEPTEMBRIS I575 '. 

1. De mutationibus quibusdam ofjiciorum. — 2. De Hieronymo Spathafora, 
sodale in vesaniam propenso. — 5. De P. Emmanuelis Ximenez itinere 
in Flandriam. — 4. De morte ducis bivonensis. — 5. De abbatia vacante. 

1. Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. ! De Cata- 
nia ho scritto a V. P., et io istesso portai le lettere a Messina, 
doue arriuai a 30 del passato col fauor diuino, il qual per l'ora- 
tioni de V. P. sempre ho sentito molto speciale, tanto nelli via- 
gii, quanto in tutto il resto del officio mio. Sia laudata la bonta 
diuina. Di qua comincio a proueder' alli collegii gia visitati d'al- 
cuni subgeti in loco d'altri che conueneua alligierir' del pesso 
ch'haueano portato molti anni; et come si e finito qui vn corso, 
quelli che d'esso sono vsciti, ci aiuteranno. Vero e che per la rhe- 
torica de qui de Messina si desidera vno, che potessi sodisfare al 
debito de questo collegio, et non si puo trouar' sanza molto 
scommodo in questa prouincia. S'a V. P. piacessi mandar de 
Roma vn lector bono, farebbe bella gratia a Messina; se non si 
potra, qui fatemo come meglio potremo. II P. Luciano, ch'ha 
fatto questo officio, per conto de sua sanita si manda a Catania, 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. ioo, prius 338, 339. Epjst. 237.-5 Septembris 1575 359 

et non per leger queste lettere, essendo lui molto stracco, ma 
fara qualch'altro essercitio. Et quando V. P. giudicassi espedien- 
te che lui tornassi a Roma, sarebbe per esso vna bona et allegre 
nuoua, benche per sua virtu s'accomoda a quanto 1'obedienza 
santa vole. D'altri molti auisaro a V. P. al fin della visita, quali 
desideranno andar in Italia, et sono boni subgeti, et ben inanzi 
nelle lettere, hauendo finito quasi tutti il corso. Et in caso che 
V. P. gli volessi consolar', conuerrebbe mandar altri etiam boni 
subgeti a Sicilia, perche questi partiti, restarebbe debilitato il 
credito, et la schola de theologia, s'altri non venessino in loco 
loro. Ben dico a V. P., che e comun concetto de quelli ch'inten- 
deno le cose de Sicilia, che sarebbe molto bene far questa mi- 
stura de siciliani con altre nationi, in Sicilia; et fuora di quella, 
molti seruirebbeno benissime a Dio N. S. et alla Compagnia no- 
stra a gloria diuina ... 2 

2. Cosi anchora mandarei Hieronymo Spathafora, qui rice- 
uuto 4 anni sonno, se ci risolueremo de ritenerlo nella Compa- 
gnia, doue e stato vn tempo infermo, et fora de ceruello; dopoi 
ritorno, ma lui teme che nella Compagnia restando, et attenden- 
do all'essercitii d'essa, li accaderebbe quello che a suo cugino, 
conociuto in Roma, che dopo molti anni de studio, lo tengono in 
casa sua serrato per matto. Vero e che al presente Hieronymo 
sta bene, a quello che si vede, et tinisce il 2.° anno del corso; ma 
tiene questa apprehensione, ch'ha de diuentar pazo, se perseue- 
ra da noi. L'ho mandato vn poco in villa per cacciar la malenco- 
lia. II rector qui vorria che se li dessi licentia, come la dimanda; 
io ho rocchio, se si accomoda bene, a conseruarlo, et per cio 
mandarlo a Roma, perche s'intrica tropo in negocii de casa sua, 
essendo il magior figliolo de sua madre, et sanza padre. Non pen- 
so pero farlo sanza licentia. E giouane de 23 anni, d'aspetto gra- 
cioso, et ha talento per predicar' et legere, se si stabilira 3 . 

3. Ho visto quello scriue V. P. sopra 1'andata del P. Ema- 
nuel Ximenez a Roma per passar a Fiandra. lo amo a suo fratel- - Omissa hic eadem sunt quae de Philippo Balsamo habet epist. seq., 

n. 6. 

3 Vide epist. seq., n. 6. 360 POLANCI COMPLEMENTA 

lo et desidero farli seruitio, et anche alli parenti suoi de Rotna, 
corae a benefactori de nostra Compagnia; et con tutto questo non 
giudico espediente rimouer de Sicilia detto Padre; non solamen- 
te per esser necessaria l'opera sua in proseguir vn corso d'arti 
cominciato, ma etiam per trouarsi lui meglio disposto de sua sa- 
nita in questo area, simile al suo natiuo; et meno sento li con- 
uerrebbe l'andar in paese tanto fresco, come quello de Fiandra. 

4. La peste si va sminuendo in questa citta. De quella de 
Palermo intendiamo il medesirao, benche 3 sacerdoti ci ha tolto 
l'officio de la charita. Altri, quanto a Palermo , non sono molto 
persuasi, ch'il male si sminuisca. Per il duca de Bibona , bonae 
memoriae 4 , veda V. P. cio che si ha a far, che morse questi 
giorni, id est, a 8 de Agosto, et qui lo reputano come fundator 
d'quel collegio. Di la si vedera se e cosi. Li suffragii in questa 
prouincia se li vsano, perche se non e fundator' intieramente, 
almeno e benefactor molto principale. NelT orationi et sacrifici 
santi de V. P. humilmente mi raccomando con tutta questa pro- 
uincia. De Messina 5 de Settembre 1575. • 

5. Di qua si mandano a Espagna le lettere che il P. Porres 
ricerca 5 . Se piacessi a V. P. far raccom[an]dar questo spacio con 
sue lettere, sarebbe molto al proposito; perche la bona occasione 
della abatia d'Agro vacante, da speranza del sucesso. Altre let- 
tere de fauor di queste bande le procuramo noi, et quelle che 
non vanno con questo spacio, anderano con la copia d'esso. 

De V. P. seruo et figliolo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Desidero saper, se le lettere ch' ho scritto in Pollizi, venero 
alle mani de V. P. 6 Furono fatte il mese de Giugno, se ben mi 
ricordo, prima che venesimo a Calatagirone. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de 
Jesu. Roma. 

Sigilli vestignim. 4 Petrus de Luna. Cf. Polanci Compl. I, 354. 

5 Cf. epist. praeced., n. 3, cum annot. 

6 Epist. seq., annot. 3. Epist. 238. — 18 Septembris 1575 36i 

238 

POlANCUS MERCURIANO 

MESSANA l8 SEPTEMBRIS I575 l . 

1, De nonnidlis domorum negotiis. — 2. Aliquut novitii Messanam transfe- 
rendi' scholastici vero aliquot, Catanam. — ^. De abusu quodam P. Vin 
centii La Noci. — 4. Libri Exercitiorum et Constitutionum Societatis 
desider antur . — 5. Nonnulli cupientes peregrinari Lauretum et Ro- 
matn. — 6. Hieronymus Sf>athafora dimissus e Societate; Phili/>pus Bal- 
samus Romam mittendus. — 7. De absolutione casuum, ut vocant, re- 
servatorum. 

1. Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. 1 , etc. Poehi 
di sono che si mandorono di qui alcune mie lettere, et altre scrit- 
te in Catania, quali portai meco, per aspettar commodita de man- 
darle in questa citta, essendoinsin' adesso rare quelle che si of- 
feriscono, essendo tolta la prattica de questo regno con 1'Italia 
per conto della peste, la quale pero in Messina intendo esser' 
gia estincta per la maggior parte, benche alcuni tuttavia si tro- 
uano di nuouo mal disposti de questa infirmita contagiosa o pe- 
ste ohe si sia... 2 . 

Della cosa de Monreal non hauemo noua alcuna; ne anche 
lettere de V. P. de qualche mesi m qua. Et desidero intendere, 
se quelle ch no scritto da Polizzi arriuorono 3 , nelle quali si trat- 
taua di quel collegio che li offeriuano, il quale potrebbe anche 
sustentar 15, o 20 nouitii in casa de probatione separata, pur nel 
medessimo loco, che e vn castello vecchio, et in parte ruinato 
del re, il quale impetrara la citta per questo collegio facilmente, 
et forsa gia Tha impetrato, et non obligha Ja Compagnia a co- 
minciar' detto collegio per alcuni anni, nelli quali la intrata va 
crescendo; ma per fermar le cose e necessario il consenso et ap- 
probatione de V. P. 

2. Io vo inanzi nella visita di questo collegio de Messina. 1 Ex autographo in cod. Epist. Polanci, 2 ff., n. 101, prius 340, 3^1 
Responsio data est 8 Oct., reperitur in cod. Ital. i^g, ff. 6-7, jamque sese 
nobis obtulit in epist. 236, annot. 3. 

2 Hic eadem repetuntur quae habet praeced. epist., n. 5. 

3 Resp.: non acceptas eas litteras. 362 POLANCI COMPLEMENTA 

Et intendendo che staua bene la citta, ho scritto al Padre pro- 
uinciale, che puo venire qua, et menara, o fara venir seco, alcu- 
ni nouici che hanno molto perseuerato, et non hauemmo potuto 
trattenerli piu, ne mandarli a Palermo (doue le cose della peste 
s'intende vadino pegio), et qui sanza graueza del collegio ne 
spesse si potranno trattener, in tanto che se finisce la fabrica de 
vna casa che se li e fondata, et in parte dotata, qui in Messina. 
Corso non mi pare si potra cominciar' questo anno, et forsan 
mandaremo a Catania alcuno delli doi corsi che ci sono, per mag- 
gior comodita, gia che ha leuato questa citta li 300 V che daua 
per aiuto de leger philosophia, con occasione di questa peste; 
come ha leuato tutte le prouisioni de altri lectori 4 . Pur de que- 
ste et altre cose vniuersali scriuero a V. P. finita la visita, se non 
ho auiso de hauer a tornar a Roma per farlo de parolla, il che 
sarebbe assai grato al P. Jacobo Basso 5 , per quel che mi pare; 
ma io totalmente mi trouo indifferente quanto alla volunta, et 4 Resp.: prudentiae Polanci id committi. Et quidem res effecta est, 
ut ex sequentibus epistolis scimus, et ex alia Domenecci, 18 Novembris: 
Ttal. 14Q, ff. 129-130. Non defuere qui id aegre ferrent, ut testatur P. Bas- 
sus ad Mercurianum scribens 16 Febr. 1576: Ital. 150, fol. adjuncto n. 2to; 
et P. Carminata, rector Messanensis, videtur aliquid scripsisse eidem Mer- 
curiano, nam- hujus exstant in regestis Sic. 1, fol. 60, litterae 25 Febr., qui- 
bus promittitur magna consultatio antequam definite studia Catanam trans- 
ferantur. Et de hac re exstant informationes tum Polanci in autographo 10 
Maji 1576. (Ital. 151, ff. 85-86), tum P. Antonii d'Amore sine notatione tem- 
poris (Ital. 152, ff. 383-384). 

Denique causa contra Polancum judicata est, quum scripserit Mercuria- 
nus Julio Fatio, novo praeposito provinciae, die 2." Junii 1576, ut in reg. 
Sic. I, fol. 67V., Polancum debere adhuc in Sicilia immorari, «si per intro- 
durre meglio V. R. nell'uffi.cio, si anco principalmente perche aiuti a spia- 
nare le difficolta che potessero nascere in trasportare i studi da Catania a 
Messina, doue erano prima». Cf. et epist. 276, n. 2. 

5 Socius Polanci in visitatione: epist. 218, annot. 3, etc. Merito haec 
dicere Polancus videtur: nam in litteris Mercuriano scriptis Catanae 16 
Febr. seq. anni, queritur Bassus longam in Sicilia mansionem, indicatque 
se cupere Romam reverti, Ital. 150, ff. 209-211. Quod tum non est assecu- 
tus: Fatio enim scribit Mercurianus 14 Aprilis 1576: «Dira anco al P. Basso 
che stia di buon animo; et di esso V. R. mi dara subito auiso se giudichera 
che possa essere utile in alcuna cosa in quella prouintia, perche forse glielo 
lascieremo.» Ital. 151, fol. I. Et rursus post 16 Jun., ante 3oJul., neque 
enim constat in rea:esto dies, eidem Fatio commendabat ut Bassum socium Epist. 238.— 18 Septembris 1575 363 

per vn par de mesi giudico conuerrebbe fermarmi, per assettar l^ 
cose meglio. Et se de Palermo mi auiseranno che Topera mia e 
necessaria, penso andarci, et cosi glielo ho scritto. A Rhegio 
non so se potro andare; se ci sara licentia, andero ad ogni modo, 
hor sia publica, dando loro la prattica a Messina, hor priuata, se 
mi sara fatto fauor de andarui. 

3. Fra altre cose che mi han dato poca sodisfactione, ho tro- 
uato in diuersi loghi, che il P. Vincenzo La Noci ha pigliato di 
questo et di quello diuerse partite de dinari prestati, propria au- 
ctoritate, et mi mostrano pollize de sua mano, doue riconosce 
hauer riceuuto dette somme, et non sanno che si far questi Pa- 
dri, perche lui fece da se; et intendo porto a Roma piu di cento 
scudi de diuersi, et non so se li porto seco per il Peru. Ho detto 
che i nostri non erano obligati a pagar queste somme de denari, 
ma se ci fossino alcuni boni de detto Padre, che potriano far ri- 
corso a quelli. Mi temo che se detto Padre vsa far simili trapaze 
nel Peru, spendendo il nome et auctorita della Compagnia, po 
trebbe dar gran scandalo in quelli loghi, et pigliar summe piu 
grosse. Serua questo per auiso. Intendo che de Roma mandaua 
agnusdei guarniti, che qualch'vno costaua 10 V. Forsan che di 
las'hauera notitia di queste cose, o si potra hauer' 6 . 

4. Grande penuria trouo d'Essercitii in questa prouincia. Vn 
libreto ch'io portaua, ho hauuto a lasciar in vn collegio. De Con- 
stitutioni ci e anche magior carestia. Se paressi a V. P. ordinar 
che si mandassino alcuni volumi, credo sariano bene impiegati. 
La formula del conuersar con proximi che in Roma ho visto, or- 
dinata per nostro P. Ignatio 7 , de santa memoria, non portai meco; 
et cosi sono venuto mal prouisto de diuersi offici, essendomi dati Carrainatae daret in missione melitensis insulae. Sic. 1, fol. 67V. Ouod fa- 
ctum est: cf. epist. 282, n. 2, etc. 

6 Resp.: res nota Mercuriano erat; Lenoci autem, ad quem litterae in 
Hispania versantem datae sunt, respondit bonis suis res componi posse. 

7 In arch. vaticano (Cod. I de Soc. Iesu) inveniuntur aliquae «Annota- 
tioni del P. M. Ignatio per negociare et conuersare in Domino»; quae, pau- 
cis mutatis, reperiuntur etiam in codice Brev. et rescr. antiq. ff. I5r. et l8r. 
His similes editae sunt in Monum. Ignat., ser. l. a , XII, 2o3 sqq. Num ad 
eas alludit Polancus, an potius ad «Industrias» de quibus vol. I, XXI, n. 9? 364 POLANCI COMPLEMENTA 

alcuni vechi, quali non sono in vso, et lasciando de portar altri 
che conueneuano. JVTaiuto d'alcuni del Padre prouinciale, che 
lui ha. Di quello che mancha auisaro se sara piu di quello ch'ho 
scritto, accio il P. Posseuino si ricordi di mandarci a questo an- 
gulo della Compagnia simili aiuti. 

5. Molti mi domandano licenza de peregrinar a Roma, et 
alla madona de Loreto. Mi seruo della escusa de non darsi prat- 
tica in Italia a quelli de Sicilia. Vno fra li altri allega promessa 
fattali, et quello che piu mi muoue, allega deuotione et confiden- 
za che tiene de sanar della surdita che patisce, per mezo della 
beata Vergine in Loreto. Questo si chiama il P. Hieronimo Cor- 
rales, siracusano, de 15 anni de Compagnia, theologo de 3 anni; 
et sarebbe vtile subgetto se sanassi di questa dureza delle ore- 
chie. Si contentarebbe d'andar alla prima vera. Lo raccomando 
(come li ho promesso) a V. P., per quanto lei giudichera esser' 
conueniente 8 . 

6. Ho scritto a V. P. quando arriuai a Messina, che pensa- 
ua conuerrebbe mandar a Roma duoi fratelli. Vno e Philippo 
Balsamo, Taltro Hieronimo Spathafora. II 2. ci ha leuato questo 
pensiero, perche mandandosi fora per otto di o dieci, subito in- 
sto per licentia de non tornar, attento il pericolo d'vscir de cer- 
uello, come vsci suo cugino Jacobo Spatafora, conosciuto in 
Roma; et sua madre faceua etiam instantia per la causa medesi- 
ma. Qui hauea dato segni assai expressi de tal humore, et percio 
li diedi licenza d'andar in villa per pochi di, non reputando in- 
conueniente che si restassi, quando tal caso accadessi, et anche 
perche totalmente lui voleua vscire. Qui si e fatta consulta de 
questi Padri che lo conosceuano, et senteuano tutti, nemine dis- 
crepante, che conueneua molto alla Compagnia che stessi fora 
di quella. Et il P. Antonio Sardo, il qual come medico et dome- 
stico conosceua suo humore, affirmaua esser' reale il pericolo de 
diuentar pazzo, se restaua in casa. Et cosi, non lo potendo in- 
durre ad andar a Roma per questa imbernata , l'ho data licenza 
della Compagnia. Non era scholare approbato; et quando lo fossi, Resp.: non conceditur, ob temporis difficultates. Epist. 238. — 18 Septemhkis 1575 365 

il caso era vrgente, et cosi mi risolsi , come in vn impedimento 
essentiale. L'altro, Philipo Balsamo, ha gia assetati li negoci de 
sua madre et sorella, et deila r.oba loro, et dice hauer hauuto pro- 
mesa de V. P. de tornar a Roma, espediti questi negoci; et pero 
se venessi vna commodita de galere, potra essere che lo manda- 
ro sanza aspettar risposta % gia che tanto rare volte hauemo let- 
tere. Et a lui conuiene andar fuora del pareutato suo, et non gra- 
uera la Compagnia de Roma , perche almeno hauera 50 v Pan- 
no de sua intrata, lasciando godere aila madre del resto per sua 
vita, et la sorella prouista. Et perche non vada solo, forsa in tal 
caso si concedera ad alcuno, de quelli ch'hanno domandata la 
peregrinatione a Loreto et ad limina Apostolorum, che Paccom- 
pagni insin'a Roma, et di la seguiti suo viagio. 

7. Ho visto le facolta delli prouinciali , et non e fra quelie 
poter dar le facolta ordinarie d^assoluere delli casi reseruati (in 
fora di quelli in cena Domini) che ci da il breue de Paulo III, 
del 45, la qual pero e necessaria, et si pratica ogni di. Bono sa- 
rebbe quando hauessi comodita V. P., che facessi veder quali 
gratie ha d'vsar il prouinciale. In tanto, quello che danno le con- 
stitutioni, et vedo in vso, non lo pretendo restringere qui, si ben 
mi sarebbe molto charo veder chiarite queste et simili facolta, 
che si dispensano per il generale alli prouinciali, et altri per mezo 
loro, conforme alle constitutioni. N'in altro mi estendero in que- 
sta, se non in raccomandarmi humilmente con tutta questa pro- 
uincia alPorationi et sacrifici santi de V. P., et domandando sua 
benedictione. De Messina 18 de Settembre 1575. 

De V. P. seruo et figliolo in Jesu X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 9 Resp.: neque huic concedendum, si nondum solverit portu. At solve- 
rat, ut ex sequenti epist. patet. 366 POLANCI COMPLEMENTA 

239 

P O L A N C U S MERCURIANO 

MESSANA 3o SEPTEMBRIS I575 ', 

/. Balsamus Roniam missus, comite Vinceiitio Oliverio. — 2. Frater Cica- 
la jam jam animam acturus. — 3. Quatuor huc usque sacerdotes nostri 
peste obiere. — 4. Venditio domuum de qua saepe. — 5. Mortuus et soda- 
lis Franciscus Costa. 

1. f Jhs. Muy Rdo. en X.° Padre nostro. Pax X. 1 , etc. Po- 
chi di sono che ho scritto a V. P., et in breue scriuero per via 
delle poste, gia che si e aperta la strada per quelle, trouandosi 
questa citta piu sana, con la gratia de Dio, d'alcuni giorni in 
qua. II portator della presente e nostro fratello Philippo Balsa- 
mo... 2 . Si manda per accompagnarlo il fratello Vinzenzo Oliue- 
rio, il quale con instanza domandaua vna peregrination alla san- 
ta casa de Loreto, et ho fatto conto, che come arriui et si riposi 
vn poco in Roma, potra di la cominciar detta peregrinatione; et 
se V. P. vorra che si fermi in Roma o in altra parte, lo potra 
far, o vero lasciarlo tornar peregrinando a Sicilia. Ha padre nel- 
la Compagnia, buon seruo de Dio. Lui e coadiutor (benche sia 
in Siracusa ben nato), et ha fatto officio d'infirmaro et altri in 
questa prouincia. Ha bisogno d'esser cultiuato pero: et alcuni 
messi de Roma, et il patir nel viagio, potrebbe aiutarlo a domar 
sua natura gagliarda. Del resto e buon giouane... 3 . 

2. Stiamo in casa sani, in fuora d'vn fratello chiamato Fa- 
bio Cicala, piu vicino al passar al altro mondo, che a restar in 
questa vita. Era del 2.° corso de philosophia, et sapeua la lingua 
greca volgare. Dio sia con lui 4 . 

3. In Palermo era morto il P. Gabriel 5 , 4. sacerdote fra 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 102, prius 343. Huic 
late respondetur 29 Oct.: Ital. I4g, ff. 62-64. 

2 Cf. epist. praeced., n. 6. Hic autem omittuntur quaedam ibi dicta. 

3 Hic nunciat studia physices et metaphysices Catanam transJata. 
Cf. epist. praeced., n. 2 et annot. 4; et seq., n. 3. Addit aliqua de peste, 
quae fusius dicuntur in seq. epist., n. I. 

4 Cf. epist. 243, n. 5. 

5 Cocchius: vide Aguileram, op. cit., I, 217. EPIST. 240. — 5-8 OCTOBRIS I575 367 

quelli che aiutorono li apestati; et doi fratelli coadiutori che sta- 
uano con esso, si trouauano anche feriti della peste. Dio sia lau- 
dato. Erano fuora dei coilegio, doue pur haueano 10 amalati, 
ma non de peste. Dio li visita in piu modi. 

4. La confirmatione de quella vendita li e molto necessa- 
ria 6 . 

5. In Catania mori il fratello Francesco Costa, che faceua 
rofficio d'architecto. Dio sia benedeto. Sperammo si seruira sua 
diuina maesta nelli viui et nelli morti, et tutti humilmente ci rac- 
comandiamo nelForationi et sacrifici de V. P. et de tutta la casa 
et collegi de Roma, et domandamo la benedictione di V. P. De 
Messina vltimo de Settembre 1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de 
Jesu, in Roma. 

Sigilli vesligium. 

240 

POLANCUS MERCURIANO 

MESSANA 5-8 OCTOBRIS I575 *. 

/. Lues renascitur, diriusque saevit. — 2. Novitiis et scholasticis Polancus 
prospicit. — 5. Catanam perget cito, ad fovenda studia. — 4. Roinam cu- 
peret mittere aliquos sodales. — $-6. Nonnulli amici in templis nostris 
sepeliri expostulant. 

' 1. f Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro Pax X. 1 , etc. Do- 
poi ch'il mese passato scrissi a V. P., che trouandosi bene que- 
sta citta, haueuo chiamato al P. Hieronimo Domenech de Cata- 
nia, parendo al P. Antonio Sardo esser questa la terra piu sana 
di questo regno, con occasione d'alcune persone et robbe delli 
apestati, che si retirorono nella citta, torno a refrescarsi qui la 6 Resp.: non datur oblivioni confirmatio; difficultates objiciuntur: spe- 
ratur tamen. 

1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. lo3, prius 3^6, 347. 
His, et datis die 6 et Io, infra ponendis, respondet epist. 247. 368 PoLANCI COMPLEMENTA 

peste, et per alcuni dj moriuano tanti o piu che mai. Vsctndo- 
si pero diligenza, et attendendo a seruar li boni ordini dati da 
questi signori, ha cessato, et de alcuni giorni in qua non si vede 
che vada il male inanzi infettandosi alcuni de nouo, o sono mol- 
to pochi, benche sono morti alcuni di quelli che prima si erano 
amalati. Hauemo deputati doi, ch'attendono a confessar li tali 
come sono chiamati, con cautella pero de star discosto; et cosi 
per gratia diuina nessuno in questo eollegio e stato infecto. Non 
e cosi in Palermo, doue oltra li 3 primi sacerdoti, il 4. , ch'at- 
tendeua a confessar li sospetti in certo loco fuora della citta, 
e morto de peste; et de tre fratelli coadiutori, li doi si sono etiam 
trouati con le bozze (cosi chiamano le giandole che si scopreno 
nelli appestati); non sapiamo pero che siano morti. Si curauano 
nel hospitale delli appestati, non se li permettendo intrar nella 
citta, la ^quale tuttavia va male di questa infectione, come s'in- 
tende per le lettere che qui sono insin'a 23 del passato. In Mon- 
real non stanno meglio. Non sapemo pur ch'babbia tocato alli 
nostri, alli quale hanno piu volte detto quelli della citta, che si 
guardino de trattar con appestati, perche tutta la terra s'aiuta et 
consola nella chiesa nostra, et non vorrebbeno che infettandosi 
alcuni nostri, infettasino altri, o li facessino perder' detto aiuto. 
Ci sono pur assai amalati de' nostri in Palermo et Monreal, ma 
non de peste. Dio sia laudato, che li visita in piu modi. 

2. Quando ho visto che qui in Messina si rinouaua la peste, 
subito ho auisato al Padre prouinciale che non venessi, ne man- 
dassi qua li nouicii che si erano accettati; ma 1'auiso li venne in 
mano, quando gia ci haueua mandato sei delli detti nouici; lui 
pero si fermo con altri tre o quatro nouicii, quali non erano man- 
dati. Qui si sono accomodati li sei, et alcun'altro di questa citta, 
et stanno in vna bona parte de questo collegio (doue soleua es- 
ser 1 il nouiciato) insin'a tanto che sia finita la casa, che si fa in 
buon sito et sano per la probatione, quale gia comincia ad ha 
uer' vn mediocre principio d'intrata; et li nouici accettati poco 
grauarano il collegio de spesse, perche loro hanno portato seco 
il modo per non grauarlo. 

3. Come altre volte si era giudicato spediente transferir li Epist. 240.— 5-8 Octobris 1575 369 

studii de philosophia et theologia di qua in Catania, con questa 
occasione della peste li hauemo transferiti la, parte per assecu- 
rar molti boni subgetti, parte perche la citta de Messina, quale 
li ha tolti 300 V, che li daua ogni anno per aiuto de trattener la 
philosophia, si raueda, parte perche hanno piu giusta causa de 
stimolar il re catholico quelli che procurano Tabatia, accio si pos- 
sa sustentar qui il studio di dette facolta, parte per prouar come 
si trouerano in quella terra et area questi scholari, quali per la 
maggior parte si stropiauano quanto alla sanita et s'impiuano de 
malencolia in questo collegio, il quale in vero e scomodo quanto 
airhabitatione, et in loco poco sano (oltra che la citta e melan- 
cholica) per esser' basso et affogato. Vederemo in questo mezo 
come si moueno in Catania (quale e 1'vniuersita di questo regno) 
ad aiutar li nostri, come hanno dato speranza altre volte. Et come 
io saro espedito di questo collegio, spero trouarmi in Catania per 
la renouatione delli studi, quale ho detto vorrei si facessicon ru- 
mor de dispute publiche, et orationi, et versi, per animar et sue- ' 
gliar' i catanesi. Aiuta questo collegio a mantener li da 30 per- 
sone de questi corsi. Qui sono prohibite tutte le lectioni publice; 
et pero non si lascia sfornito il collegio delle persone ch'hanno 
a legere le lectioni d'obligo, quando si permetteranno. Et questo 
mi pare basta per informatione de V. P. 

4. Se andasi inanzi questo male della peste, vorrei saper de 
V. P., se potrei mandar la volta de Roma, per mare, alcuni boni 
subgeti (che lo desiderano sanza questa occasione) per assecurar- 
li; et tamen se questo non paressi espediente, di qua faremmo 
cio che meglio ci parera in Domino, se ben in terre sane sara 
difficile li accettino, massime quelli de Palermo alli quali temo 
piu, perche la cosa di la va piu pericolosa, si restano, et piu diffi- 
cilmente si accetterano altroue, o si lasciaranno passare; pur Id- 
dio ci aiutera. Questo ho representato, per non hauer scropolo de 
hauer lasciato de tentar tal mezo. Per altra scriuero d'altre cose. 
Nell'orationi et santi sacrifici de V. P. humilmente mi raccoman- 
do, et domando sua benedictione. De Messina 5 de Octobre 1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

POI.ANOI OOMPLEMF.XTA.— T. II 24 3^0 POLANCI COMPLEMENTA 

5. Dopo questa scritta ho intesso che le cose qui in Messi- 
na non vanno tropo bene. Staremmo a veder', et secondo ch'alla 
giornata conuerra, procederemo, secondo che Dio si degnara 
darci suo lume. De Palermo ho anche riceuuto lettere, et vanno 
le cose della peste trauagliate insin'alli 30 de Settembre. Doman- 
dano licentia per sepelir 4 persone molto deuote, et alcune de 
loro benemerite, nella chiesa nostra, delle quali hanno scritto a 
V. P. A me mi pare che se li puo concedere, se cosi anche pa- 
rera a V. P. De Monreale ho lettere del mese medesimo alli 19, 
et pur cresceua la peste 11, et pareua miracolo che non fossi at- 
tacata alli nostri, andando la citta a confessarsi dalli nostri quasi 
tutta. Vero e che il gouernator et vno delli giurati hanno detto 
al superior di quel collegio, che si guardino delli appestati, per 
consolatione et aiuto della citta; temendo forsa, se si infetta [il] 
collegio, che altri molti, per praticar con loro, s'infettarebbono. 
Siamo alli 8 de Octobre 1575. 

De V. P. figlio et seruo in domino, 

f JO. DE POLANCO. f 

6. Con molta instantia demanda vna dona pur in Monreale 
sepultura in nostra chiesa. Et perch'e molto deuota, et per ha- 
uer lasciato il collegio herede, etiam che non li dessino sepultu- 
ra, mi pare se li doueria conceder, parendo a V. P. Et quella ve- 
dera, s'in occorrenze simile io potro far qualche cosa, se non vi 
sara tempo de aspettar risposta de Roma. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di Jesu, 
in Roma. 

Sigilli vestigium . Epist. 241. -6 Octobris 1575 371 

241 

POLANCUS MERCURIANO 

MESSANA 6 OCTOBRIS I575 l , 

1. Ad finem vergente visitatione, de rebus provinciae communibns notitiam 
promittit. — 2. Facultas quaedam innovanda. — •?. Studia rhetorica fo- 
venda. — 4. De cantu non instaurando in templo nostro. — 5. Ferdinan- 
dusd' Afflitti Societatem cupit relinquere. — 6. Socii laici petentes veniam 
ut scribere et legere discant. — 7. De profugo Branca. — 8. De mandan- 
dis prelo theologicis lectionibus P. Toleti. — 9. De molaria industria 
quadam, an permittenda. — 10. Hereditas messanensi collegio relicta. — 
//. Obsequia praestanda civitati Messanae ut fundatrici. — 12. Eleemo- 
synae ecclesiae oblatae. — 15. Relaxatio scholasticorum diebus festis. — 
14. De conscientia manifestanda tempore renovationis votorum; etc. 

1. tJ^ s « Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Andando gia uerso il fine della uisita di questo collegio, et pen- 
sando che ci partiremo in breue per Catania, doue si continue- 
ranno li studii di philosophia et theologia, che qui s^erano co- 
minciati, penso far uno sforzo per passar a Reggio; et quando 
non riesca, ci andaremo dritti a Catania, et di la penso scriuer' 
a V. P. delle cose piu uniuersali di questa prouincia, hauendole 
conferite prima col padre prouinciale. 

2. In questo mezo m'e parso douer ricordar la prorogatione 
di quella facolta di sua santita d^assoluer gFofficiali regii, perche 
questo Luglio passato, se ben mi ricordo, spiro il tempo, nel qual 
concesse S. S. t& si potessero assoluere, non ostante il suo proce- 
der per uigor della monarchia regia che pretendono 2 . Et se pia- 
cessi a S. S. tA far detta prorogatione per un' altro anno, con con- 
ditione che procurino, ogniuno al suo modo, che il re catholico 
chiarisca queste controuersie giurisdittionali con la sede aposto- 
lica, et che sia parato di star poi alla diffinitione che si fara, sara 
leuar di molto scropolo li nostri confessori, confessandosi, tanto 
il presidente, quanto altri diuersi officiali, con li nostri. 

3. Questa prouincia con li corsi di philosophia et theologia, 1 Ex archetypo in cod. Epist. Polanci, 3 ff., n. 104, prius 344, 345. 
Responsum infra, 247. 

2 De hac «monarchia» cf. Bobad. Monum., p. 557"558- 372 POLANCI COMPLKMENTA 

alli quali con tropo fretta si sono applicati gPhumanisti, non si 
fundando ben, come soleuano, nella rhetorica et lingue, anzi ne 
anche nelThumanita, sta molto indebolita in questa parte, et li 
farebbe molto buona opera V. P., se hauesse qualche buon ma- 
stro, spetialmente di rhetorica, per mandarlo in queste bande, 
quando cessino con la diuina gratia questi romori di peste; per- 
che dandoli buoni ingegni per discepoli (quali sono assai in que- 
sta prouincia) potrebbe facilmente tornar' a fiorir nelle lettere 
humane, et proueder non solamente a se stessa, ma anche dar' 
aiuto ad altre col tempo. AlTincontro si potra mandar' in Roma 
un giouane chiamato Gioseffo Lucerna, il qual potra legger The- 
breo et anche il greco in Italia, et esso desidera molto questa 
mutatione. Vero e che altri molti li son compagni in questo de- 
siderio, come altre uolte ho scritto 3 . 

4. Ho trouato che in questo collegio haueuan lasciato di 
cantar la messa et vespro parecchi mesi sono per occasion della 
peste, et riusciua questo essercitio tanto freddo, et di tanto poca 
edificatione et consolatione, che etiam quelli che haueuan da 
sentir la predica o lettione, intendo si spasseggiauano fuor della 
chiesa insin che il canto fusse finito. Perche in uero, qui non 
sanno ben cantare, ne si dilettano di quello; anzi era questa ri- 
putata assai grauezza dai scolari o preti che cantauano; et man- 
dati li corsi fuora, a fatica ci saria chi potesse cantare bene ne 
male. GTho detto che non ripiglino il canto, etiam che cessasse 
la peste, insin'a tanto che uenga ordine da V. P. di continuar- 
lo. Et se uorra intender mio parer V. P., sarebbe che non con- 
uenga ripigliarlo, poiche non c'e obligo, et cesa il fine per lo 
quale le constitutioni permettono il canto. 

5. II P. Ferrante d'Affiitto, mandato da Messina a Palermo 
con uolonta, anzi a petition dei suoi et con parer del medico, si 
lascio andar' a certa casa o uilla di suo padre, per curarsi con 
maggior liberta. Suo padre mori, et esso fa instantia d'esser' 
assoluto delli uoti, per poter domandar' al suo fratello la parte 
che li tocca dell' heredita paterna. II medico dice, che in uero Vide infra, 246; et cf. Prooeminm, pag. XXVI. Epist. 241. — 6 Octobris 1575 373 

non e lepra il mal suo, benche ha bisogno di gran cura, accioche 
non diuenti tale. Con questo scriue il P. Paulo, rettor di quel 
collegio 4 , che non li e parso darli rassolution che ricercaua, 
conforme alla commissione che ci era di V. P. Ouella adonque 
uedera che cosa le piacera ordinar in questo caso, presupposto 
che detto P. Ferrante o non tornera, o non uolentieri, al colle- 
gio, et che il suo fratello non ha piacer che resti nel secolo, 
perche non li domandi la sua parte, o per altri rispetti forsi mi- 
gliori; et sin'a tanto che uenga auiso di V. P., la cosa restera 
cosi sospesa. 

6. Oui c'e un Mtro. Jacomo Frini, maestro falegname et an- 
che maestro muratore, et molto buona cosa. Sa legger, ma non 
sa scriuere; et per seruir' alla Compagnia imparerebbe uolentieri, 
perche gFe necessario per molte cose appartenenti alVarte sua. 
Veda V. P. se a lui, et ad uno o doi altri , che per simil fine di 
seruir piu alla Compagnia s'inclinano a questo, se li puo permet- 
ter\ Vno di questi si chiama Alfio Fotio, il qual attende alli detti 
officii, et compra legnami in Calabria; et per far meglio detto 
officio, uorria saper ben legger et scriuer un poco, hauendo sen- 
tito qualche incommodo per mancamento di saper le cose dette. 

7. Ho auisato come Mtro. Luciano Branca, il qual leggeua 
la prima di Calatagirone, essendo mandato per importanti difet- 
ti a Catania, et desiderando noi aiutarlo in quel collegio, se n'era 
partito, hospite insalutato, et gia questa era la 2. a uolta. Fu ripi- 
gliato et ristretto in Siracusa, et anche di la se ne fuggi ; et ha 
scritto certe lettere a suoi scolari di Calatagirone, nelle quali pu- 
blicaua la sua uscita, non solo con poco spirito, ma con poco giu- 
dicio, benche le lettere le habbiamo hauute in mano. Tiene un 
fratello buon religioso nelFordine de' cappuccini, et cosi il guar- 
diano di queirordine, che sta qui in Messina, m'ha ricercato se 
li dia licentia d'entrar nell'ordine loro, o in altro approbato; per- 
che in nessun modo s'inclina a tornare, pensando non si fidera 
mai di lui la Compagnia. Quelli che lo conosciamo in questa pro- 
uincia, non lo riputiamo molto atto per quella; perche se bene ha 

4 Paulus d'Achilles. De hac autem re iterum in posterum erit sermo: 
cf. epist. 247, annot. 2. 374 POLANCI COMPLEMENTA 

buon talento di predicare, et non li mancano lettere d'humanita 
et philosophia, in nessun modo e buono per le scole, ne si puo 
fidar la Compagnia, come egli stesso dice, di lui. V. P. ueda se 
se li dara licenza d'entrar in altra religione, o se uuole li diciamo 
che uada a Roma, il che esso un tempo haueria uolentieri accet- 
tato; non so se adesso lo accettera, che con queste uscite temo 
sia assai piu guasto. Io ho risposto, che si sottometta pur' alla 
Compagnia, et che si uedera quel che conuiene far quanto a que- 
sta licentia. Volentieri hauerei auiso di V. P. prima che mi risol- 
ua, se ben questo non e scolar' approbato 5 . 

8. Alcuni qui hanno desiderio si stampi la theologia del 
P. Toledo, o altra, come si stampo il corso di philosophia. V. P. 
uedera se e cosa che si possa et debbia fare. 

9. Ho trouato che hanno in questo collegio et in quel di Pa 
lermo molini girati da bestie, che chiamano centimoli, et dicono 
li torna bene il conto, per euitar' inganni di molinari, benche si 
occupa un' de nostri fratelli, et una o due bestie in tal' esserci- 
tio, benche fanno qualche altra cosa. Et se ben m'e parso nuo- 
ua questa industria, non ho uoluto leuarla; ma m'e parso di dar 
auiso a V. P., accioche ueda se si ha a continuare. In questo 
centimolo di Messina macinauano etiam il grano d'un monaste- 
rio, che qui chiamano di S. ta Elisabetta, assai riformato, benche 
si comincio con donne conuertite; et Tintento era far a quelle re- 
ligiose questa limosina, perche hanno gran bisogno nel tempo- 
rale, et parmi ch' l'abbadessa et altre entrarono li per respetto o 
essortation dei nostri. Veda V. P. se questo s'hauera da conti- 
nuar. II centimolo sta nella uigna nostra, fuor delle mura alquan- 
to, et era solito uno di nostri in habito contadinesco far Fofficio 
di portar il grano, et riportar la farina a questo collegio nostro. 
Ho detto che adoprino un forastiero per tale effetto, et mi occor- 5 Aliqui eo tempore, post biennium tirocinii, in gradu «indifferentium» 
retinebantur. At postea congregatio generalis quarta, decreto 52, statuit: 
«ut gradus indifferentium, de quibus in Examine, cap. 8, dicitur, non duret 
post biennium; sed, eo exacto, determinentur ad aliquem aliorum, nempe, 
vel Scholastici, vel Coadiutoris temporalis, prout Superior illos aptos esse, 
et expedire communi bono iudicaverit». Instit. S.J., II, 259. EPIST. 24I.— 6 OCTOBRIS I575 375 

reua, che passati questi romori della peste, lasciassero li nostri 
per un pezzo di far questo centimolo, et con tal' occasione si po- 
tria lasciar Tuso di macinar per quel monasterio. Et se la espe- 
rienza mostrasse che era piu utile 1'adoperar il centimolo, sempre 
saranno a tempo di farlo. Et sarebbe piu al proposito dentro del 
collegio, come si fa in Palermo, o uero dentro la casa di proba- 
tione, che e dentro le mura. 

10. II baron di Furnari, buona memoria, lascio herede que- 
sto collegio di tutto quello di che poteua disporre (fuor della ba- 
ronia), che intendo arriua al ualor di quindici milia scudi. Si fece 
accordo con suo fratello, che hoggi uiue et e baron di Furnari, 
per doi milia et 500 V . di incirca, et pare fosse notabilmente de- 
fraudato questo collegio. Et Toccasion credo fusse, parte che non 
si sapeua la quantita delPheredita, se bene il romor del uolgo 
diceua li 15 milia scudi, parte perche non si haueuano in mano le 
scritture, per le quali si potesse conuincer detto barone, parte 
per Pedificatione; et credo fusse questo il principal motiuo, non 
uolendo litigare. Et cosi, si fece Taccordo detto, et fu conferma- 
to da nostro Padre generale, che era allhora, se ben mi ricordo, 
il P. Laynez, se gia non fusse nei principii del P. Francesco di 
Borgia. Ad alcuni di questi Padri con chi la cosa s'e consultata 
e occorso dubbio se con biiona conscientia si poteua il collegio 
priuar di quella heredita. Mi e parso dar auiso di questo a V. P., 
accioche ueda se si ha da lasciar passar questa cosa cosi, massi- 
me gia inuecchiata, o uero conuiene far qualche diligentia, pre- 
supposto che qui si farebbe uerisimilmente romor, come accade 
in cose simili. 

1 1 , Alla citta di Messina come fondatrice si deuono li suffra- 
gii soliti, et anche la candela puo parer se li debba, poiche han- 
no dato entrata, et casa, et chiesa. Non s'e pero data insnVades. 
so. V. P. ueda se si ha da dare. Ho ben risposta che non si dia 
a Palermo, se ben non diede quella citta. tanta entrata come que- 
sta, ne anche le case. Vero e che qui non e fabricato il collegio, 
anzi si tratta de fabricarlo altroue a spese nostre, lasciando que- 
sto sito per casa professa, per cui ministerii e piu al proposito 
questo sito, che per collegio. 376 POLANCI COMPLEMENTA 

12. Oui si fa una chiesa di nuouo di limosine, che fanno 
particolari. Et uedendo quello che V. P. scrisse circa 1'accettar 
limosine in Palermo, doue la chiesa non e finita, ne il collegio 
fabricato; et applicando la medesima risposta per le cause mede- 
sime a questo collegio, non l'impedisco il domandar limosina per 
la chiesa, benche possono sustentar tanti scolari et piu di quelli 
che taxa la constitutione per non domandar ne accettar limo- 
sina. 

13. Vsano le dpminiche et feste doppo desinar, et di hauer' 
studiato alcune hore li scolari, darli auanti la cena un tempo di 
ricreatione publica; et se ben non mi ricordo hauer uisto simil 
ricreation in Roma, non glie Pho prohibita insin'a tanto ch'io in- 
tenda la uolonta di V. P. II motiuo loro e, che in quelli giorni 
s'han da rilassar pid che in altri, et tengono per meglio che que- 
sto si faccia in publico, che priuatamente. II tempo sara d'vna 
hora incirca. 

14. Le confes^sioni generali delli sei mesi si usano in tutta 
questa prouincia; ma non il render conto della consciencia al su- 
periore, se ben non si faccia con esso detta confession generale. 
Et quantunque so che Tessame fa mentione delFuno et delFal- 
tro, non ho uoluto introdur' tal usanza, benche assai raccoman- 
data al 4 capo del detto essame, per parermi che anche in Roma 
si dissimula in tale osseruanza. V. P. mi dara auiso di quello 
che le parera. 

Adesso rispondero alla lettera de 27 d'Agosto, che ho rice- 
uuta da V. P., si come molto desiderata, cosi di molta consola- 
tione. Et quanto al conferir col Padre prouinciale delle facolta 
che sarebbono conuenienti per 1'officio del visitator, lo faro come 
andero a Catania, benche seruira piu prestoper altri visitatori, 
essendo gia al fin della uisita. 

La facolta di licentiar quelli doi che V. P. mi manda, produ- 
rero di non adoperar, se loro, come han cominciato, daran mo- 
stra di uolersi aiutare. Per glMnfermi et defonti della Compa- 
gnia, et anche per li fondatori, s'e cominciato a far, et si fara il 
debito. Delle altre cose poiche si scriue al prouinciale, esso ri^ 
spondera. Humilmente ci raccomandiamo tutti nelle orationi et EPIST. 242.— IO OCTOBRIS I575 377 

sacrificii di V. P., et domandiamo sua benedittione. Di Messina 
li 6 di Ottobre 1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Xpo. Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu. Roma. 

Sigilli vestigium. 

242 

POLANCUS MERCURIANO 

MESSANA IO OCTOBRIS I575 l . 

Domum professornm erigere cupiunt duae civitates: 
Drepanum, et Piazza. 

Jhs. f Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Auanti la partita nostra per Catania mi han dato occasion di 
scriuer' a V. P., quello che pensauo scriuer fra altre cose uni- 
uersali di questa prouincia, come le hauero trattate in Catania 
col prouinciale; et questo e di una casa professa, la quale insin' 
adesso non e in questa prouincia, et si offeriscono due citta 
d'accettarle. L/una e Trapani, la quale ha scritto a V. P., benche 
pretende detta citta, che col tempo detta casa diuenti collegio. 
L'altra e Piazza, citta de' Lombardi gia fatti siciliani, ma bonis- 1 Ex archetypo in codice Rpist. Polanci, 2 ff., n. 105, prius 348. Re- 
sponsum vide in epist. 247. Nihil ibi de Piazza. Antea, 6 Septembris, Mer- 
curianus ad Polancum dederat litteras, quibus haec: drepanenses juratos 
petere ut conderetur domus professorum; Patrem autem Gasparem SSnchez 
dicere melius esse collegium; spem datam drepanensibus; consulendum, an 
domui condendae potior sit panormitana quam drepanensis civitas. Ital. 148 _ 
fol. 282r. Postea vero, die 3i Decembris, scribit Mercurianus sibi placere 
civitatem Piazzae ad erectionem domus professorum, dummodo ministeriis 
nostris omnibus locus sit et triginta sodalibus alendis facultas: Ital. 14Q, 
fol. 419. Eadem fere repetit Possevinus ad eumdem Polancum dans litteras 
7 Januarii sequentis anni: Opp. NN. 328, ff. 19-20. Vide et epistseq., n. 7 ■ 

Sed ecce7 Aprilis 1576 jubet Mercurianus Polancum novas «domos», aut 
domuum in collegia mutationes non admittere: Ital. 150, fol. 389; et du 
plic.,fol. 391. 378 POLANCI COMPLEMKNTA 

sima gente, et molto inclinata alla pieta. et elemosinaria, et as- 
sai facoltosa et grande, et ha special diuotione a nostra Compa- 
gnia. Et intendendo che quella andaua ristretta in accettar col- 
legii, ha domandato casa professa, et si reputa quanto altra di 
questo regno atta per tareffetto. Sara da 15 miglia discosta da 
Calatagirone, et poco piu d'una giornata di Siracusa et Catania. 
Ouanto alla gente necessaria per dar principio a questa casa, qui 
senza dar trauaglio a V. P. penso la troueremo, perche senza 
toccar quasi nelli collegii, fra quelli che uanno in missioni haue- 
remo il principal ricapito, et senza danno dei collegii se ne ca- 
uera qualclVuno. Veda adunque V. P. se le parera darci al Pa- 
dre prouinciale et a me facolta d'accettar una casa in Trapani o 
in Piazza, doue a noi ci parera meglio. Et come haueremo ri- 
sposta, se piacera a V. P. che si accetti, potra uno di noi andar 
la per pigliar il sito, che gia e designato in Piazza et anche in 
Trapani; ma in Piazza uogliono fabricar quel che li diremo, et 
in questo mezo uorrebbono dar un'altra casa et chiesa, qual ser- 
uira per dir la messa, et sentir confessioni. Et non si dara prin- 
cipio a residentia ferma, insin'a tanto che ui siano li mobili, et 
il resto necessario per una casa. Et non sara questo difficile, spe- 
cialmente in Piazza, per la diuotione che, come hodetto, hanno 
uerso la Compagnia. D'altre cose scriuero di Catania, per doue 
siamo in procinto di partirci, esclusi della speranza di poter ui- 
sitar Reggio, benche lo habbiamo prouato con diligentia. Nelle 
orationi et sacrificii di V. P. con la sua benedittione molto ci 
raccomandiamo. Di Messina li 10 di Ottobre 1575. 
De V. Rda. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

hiscriptio. f Al molto Rdo. in Xpo. Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu. Roma. 

Sigilli vestigium. EPIST. 243.-29 OCTOBRIS I575 379 

243 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 29 OCTOBRIS I575 l . 

/. Visitatio ex sententia succedit. — 2. Nonnulli dimissi e Societate. — 
5. Duo ex sodalibus parum docilet, quos dimittere oporteret. — 4. Duo 
alii quos vellet conservare. — 5. De indigentia collegiorum t deque ra. 
tione eis subveniendi. — 6. De erigenda professorum domo. 

1. 7 Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax XJ Per altra 
scriuo de mano del P. Jacobo delle cose della visita; per questa 
diro, che generalmente parlando, ho bonissima speranza, che le 
cose anderanno bene in questa prouincia, a gloria diuina et aiu- 
to deH'anime. Et molte volte mi son ricordato de quelle parolle 
che mi disse V. P., che trouaria questa gente in tal modo dispo- 
sta, che si puo aiutar; et cosi realmente lo truouo. Et proceden- 
do (come sempre ho fatto) in spiritu lenitatis, sanza cacciar nes- 
suno, et quasi sanza dar penitenze, con mezi spirituali de con- 
fessioni et essercitii spirituali, et con parlarli a tutti alla longa, 
et auisarli delle cose de che doueuano emendarsi, et darle in 
scritto a molti de loro, vedo notabile emendatione. Et la spero 
maggiore, come s'habbia cura particolare d'essi,.quanto al tirar- 
li a deuotione et al proceder spiritualmente, lasciando certi modi 
conformi alla natura de questi paesi, et aconciandoli con le virtu 
religiose, come conuiene. 

2. A vn nouicio solamente ho dato licenza, il quale non si 
reputaua atto per la Compagnia, et staua sempre indisposto in 
Palermo; et vn altro pur nouitio del 2.° anno, per simile infirmi- 
ta, et perche lui desideraua andarsene (come intendeuamo), si e 
data licenza in Catania. Doi altri si sono partiti. Vno e Hierony- 
mo Spatafora *, crrera stato 4 anni, et molto instaua per esser li- 
centiato, et finalmente da se piglio licenza, et dopoi Tho io libe- 1 Ei autographo in codice Epist. Polanci, 4 ff., n. 106, prius 370-372. 
Responsio huic epistolae, et duabus sequentibus, nec non datae 17 Novem- 
bris, quam omittimus eo quod repetat jam nota, habes infra in epist.252. 

1 De hoc, et de Branca sequenti, plura dabunt epistolae praecedentes. 38o POLANCI COMPLEMENTA 

rato delli voti, perch' era (secondo che il P. Antonin Sardo affer- 
maua) molto disposto a diuentar mato, et tutti li consultori, ne- 
mine discrepante, lo teneuano per inhabile alla Compagnia per 
altri rispecti; et resta amico et obligato alla charita della Compa- 
gnia. L'altro e Mtro. Luciano Branca, il quale si parfi, hospite 
insalutato; et essendo repigliato et restretto in Siracusa, se ne 
fugi de nouo, et pretende esser liberato delli voti. Io pensauo Ia- 
sciarlo andar da V. P., come mostraua desiderar' esso, et adesso 
procuraro vi vada, come si possa vscir di questo regno per Italia; 
et se non vedo che si dispone a cio, forsa lo lincentiaro, perche 
gia tre volte si e partito de la Compagnia, et e persona in vero 
assai pericolosa, quantunque ha boni talenti de lettere (hauendo 
studiato rhetorica et il corso) et per predicar. Non e schoJar ap- 
probato 1'vno ne 1'altro 3 . 

3. Quanto alli altri, con 1'aiuto diuino si e attesso a curarli. 
Vno solo lasciai in Palermo, molto difficile, per la natura sua me- 
lancolica et mezo maniaca, et fu quello che voleua andar da 
V. P., et quella mi rispose che non accadeua, ma che scriuessi. 
Non e mala persona, ne li mancha talento per seruir alla Com- 
pagnia, se si accomodassi il suo ceruello, perche ha lettere me- 
diocri, et predica et lege mediocremente; ma e inclinato forte- 
mente al partirsene, o ad hauer ogni cosa a suo modo, come sa- 
rebbe predicar nelli pergoli principali et cose simili, per le quali 
non e; et alle mediocri, per le quali sarebbe, non s'inclina, et 
esser estimato buon predicator, come lui vuole, non lo puo otte- 
ner dalli auditori. Questo Padre e conociuto in Roma et in Lom- 
bardia pur tropo. V. P. veda come li pare procediamo con esso, 
il quale pero tace adesso, ch'etiam in casa suole esser assai mo- 
lesto. Vn'altro pur sacerdote vi e in Siracusa molto difficile, et 
rinfirmita d'esso pare habbia fondamento nella natura molto ma- 
lincolica, et e (per quello che si vede) molto vicino a darli vna 
volta il ceruello, se non si fano le cose a suo modo. E huomo 
pieno de bona volonta, per quello ch'appare. Vorrebbe predicar 
in loghi principali, et conuersar et confessar per guadagnar huo- 

3 Vide epist. 241, annot. 5. EPJST. 243. — 29 OCTOBRIS J575 ?8l 

mini (secondo mostra) a Dio, o farli perfecti; ma per il mancha- 
mento de discretione et vehementia de passioni, non se H puo si- 
curamente fidar nessun ministerio, perche in vn punto puo et 
sole guastar piu ch/acconciara lui et vn altro operario forsa in 
molto tempo; et chi non li da liberta per far queste cose, si more 
de melancolia, et e pericoloso de furiosa pazia al tono di quello 
de Colonia, per quel ch'intendo del rectore. Parmi conuerrebbe 
molto alla Compagnia, che questo subgeto con alcun buon modo 
stessi fuori di quella, restando amico; et tamen contra sua vo- 
lonta, et sanza hauer modo de accomodarsi altroue bene, non si 
puo darli licentia, perch' e persona nobile. V. P. veda se ci da 
licentia, ch'hauendo alcun buon modo, liberemo la Compagnia 
de questo trauaglio. Io amo a questi duoi detti, et loro credo . 
amino anchora me in Domino, et si confidano assai de me; sed 
magis amica veritas et Societas. Se si trouassi modo de restam- 
par questi ceruelli, sarebbe da desiderar'; altrimente e plaga 
mala de curar', per esser' della testa. 

4. Ouelli altri duoi, per li quali mando licentia V. P. de far- 
li licenciati, procuraro io de non adoperarla, et del vno spero non 
accadera. Del altro temo de si, perche e vn poco lunatico, et per 
consequente non basta vna ne molte volte racconcciarlo, perche 
all'occasioni si sconcia notabilmente. De questi in poi non vedo 
subgeto che non sia sanabile, al mio parer', benche sono alcuni 
piu difficili ch'altri, et in tutti comunmente pare si vede vadino 
assai meglio. 

5. Ouanto alle difficolta. delle cose temporali, solamente 
vedo doi collegii che l'hanno. Vno e Catania, per la soma che se 
li e aggionta delli corsi de theologia et philosophia, che li con- 
uerra tener da 70 persone, doue prima erano poco piu de 20; et 
oltra cio li e conuenuto pigliar alcune case vicine, et accomodar- 
le de fabrica, per tener tanta gente. Di qua pur speramo rime- 
diare il tutto, con 1'aiuto diuino, sanza grauar il collegio de Mes- 
sina de piu ch'haueria spesso, tenendo li corsi. Due cose sono, 
doue V. P. ci potrebbe etiam aiutar'. Vna e con quelle robbe del 
fratello Riua, che stano nella riuiera de Genua o Saona, delle 
quali ho scritto, et mandato certa procura, et non pare chiaro 382 POLANCI COMPLEMENTA 

che sarebbe contra il decreto della congregatione che s'intenda 
in eadem prouincia , vbi scilicet sunt bona. Perche in quelle 
bande non vi e collegio alcuno, ne notitia, ch'io sapia, della Com- 
pagnia; et pare Tintentione della congregatione fossi, che li beni 
che stano in loghi doue sta la Compagnia, restino di la per l'edi-. 
ficatione, etc. Ne pare chiaro s'intenda prouincia de Lombardia 
tutto quello ch'e vicino a Lombardia, ma quello doue hauemo 
collegii o case, perche la prouincia nostra cosi pare s'intenda, 
cioe li loghi doue hauemo i nostri et le cose loro. L'altra cosa 
con che potrebbe aiutar V. P. e, con vna donatione o testamen- 
to che fece vn giouene greco de Chio, il quale morse questi di 
in Messina, chiamato Fabio Sguarciafico o vero Cicala, il quale 
haueua due mille V, come intendo, in monte de S. Georgio de 
Genua in denari, non in instabili, et lascio la meza parte a sua 
madre, che sta in Chio, et 1'altra meza al collegio de Messina, 
doue haueua studiato, etc. Potria parer questo anche non esser 
contra il decreto della congregatione, perche forsa quello s'in- 
tende de beni stabili, et non de mobili, come questi che stanno 
in Genua per vn accidente, et il defuncto hau[e]a dato ordine si 
leuasino de Genua, concio sia ch'esso e chioto; almeno potrebbe 
interpretar questo V. P.; pur mi rimetto in tutto, et quello che 
parera meglio a V. P., hauendo io fatto questo officio, riputero 
il meglio, et speraro in Dio ci aiutera per altra via. L'altro, Riua, 
sta in Calatagirona. 

L'altro collegio che ha bisogno d'esser' aiutato nel temporale, 
e quello de Palermo... 4 . 

6. Non diro in questa altro, se non che sto aspettando con 
desiderio la licentia et benedictione de V. P., per darsi principio 
ad vna casa professa in Trapana o in Piaza, come ho scritto de 
Messina, che non si aspetta altro per cominciarla, et la genfe si 
trouara qua, piacendo a Dio, et ogni di si fara di nouo per trat- 
tener li collegii, et cominciar qualche altra casa per conto delle 
missioni; pur adesso per vna si domanda licenza. Et humilmente 
ci raccomandiamo tutti neirorationi et sacriflci de V. P. et do- Omittimus jara repetita. Cf. epist. 232, annot. 2. Epist. 244.— 3o Octobris 1575 383 

mandamo etiam per noi sua benedictione. DeCatania, fora delle 
mura, 29 de Octobre 1575. 

De V. P. seruo et figliolo in Jesu X.°, 

f JOANE DE POLANCO. f 

Si ben con la risposta di questa venessi ordine de V. P. de 
partirci per Italia, spero restara il negocio della casa professa in 
termino che subito si possa far'. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostm, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano preposito generale della Compagnia de 
Jesu, in Roma. 

Sigilli vestiginm. 

244 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 3o OCTOBRIS I575 l . 

I. Difficultas visitationi ex peste obveniens. — 2. De visitatione persona- 
rum, et primo quod ad vitam spiritualem. — ^. Nonnulli desiderant 
exire e Sicilia. — 4. Mittetur ratio scholasticorum et eorum qui ad su- 
premum gradum vocandi sunt. — 5. De visitatione quod ad res tempo- 
rales. — 6. De studiis. — 7. De sacris ministeriis. — 8. De temporalibus 
auxiliis. — p. De necessariis communiter provinciae, ac primum de 
domo professorum instituenda. — 10. De exercendis in probatione tum 
Patribus, tum novitiis. — //. De ordinandis studiis. — 12. Dealiis refor- 
mandis. — 13-16. De fraterna caritate fovenda, de ratione accepti et ex- 
pensi; de magistratibus eligendis. 

1. Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Di Messina ho scritto a V. P. piu uolte doppo Tultime sue rice- 
uute, ch'erano de 26, o 27 d'Agosto. Siamo dipoi uenuti a Cata- 
nia, si per 1'assetto dei corsi di philosophia et theologia, qua per 
adesso trasferiti, si etiam per poter conferir col Padre prouintia- 
le le cose della uisita auanti di scriuer di quella a V. P.; et es 
sendo gia uisitati li collegii tutti di questo regno, in qualche luo- 
go conueniua ci fermassimo per attender' alla resolutione della 
detta uisita; et pareua questo di Catania assai conueuiente, dal 1 Ex archetypo a Polanco aucto, in cod. Epi&t. Polanci, 4 ff., n. 107, 
prius 373-376. Alterum est exemplum sub n. 108, prius 367-369, cui inscri- 
bitur «Duplicata». Cf. epist. praeced., annot. I. 384 POLANCI COMPLEMENTA 

quale per star sano potremmo andar et esser riceuuti in altri col- 
legii che conuenisse di nuouo uisitare; et forsi anche a Reggio, 
quando ci haueremo a partir di Sicilia, potremo passar di Cata- 
nia, perche si ua dicendo che danno li la prattica a questa citta. 
Non lo sappiamo pero di certo; et essendo hoggi 20 giorni che . 
partimmo di Messina, ancora ci trattengono fuor della citta, nella 
vigna nostra pero, doue ogni di potiamo parlar col prouinciale et 
con altri; ma presto, piacendo a Dio, saremo riceuuti, cioe fra 
doi o tre di, et forsa hoggi, et V. P. potra far conto, quando le 
piacera far risposta di questa, che ci trouera spediti della uisita di 
questo regno, et Tessecution di molte cose si ua tuttauia facen- 
do, benche non dubito si farebbe piu compitamente, se ci trouas- 
simo presenti; et pero quanto alli collegii che stanno sani, credo 
daremmo un'altra uolta, cioe a Calatagirona et Siracusa, perche 
Palermo, Monreale et Biuona (oltra Messina) sono tocche di que- 
sta infettione (le citta dico, non li collegii, per gratia di Dio), et 
non so se potremo andar a nessun di loro, perche dipoi usciti 
d'uno non potressimo esser accettati nell'altro se non doppo mol- 
ti giorni, come ci e accaduto qui, non obstante la molta amicitia 
dei giurati et deputati. Per lettere si puo proueder', come si e 
fatto et fara in tutti li predetti luoghi. 

2. Hor quanto alle cose della uisita, alcune sono particolari 
d'ogni collegio, altre communi a tutti. Delle prime non penso 
scriuer' a V. P., facendo conto che alla presentia si potran me- 
glio dichiarar'. Tuttauia le andero mettendo in ordine, accioche 
se V. P. uuole se le mandino prima che torniamo di la, si possa 
fare. Delle 2. e , che sono communi, penso mandar' a V. P. con la 
prima commodita buona quello che si e ordinato o ricordato qui, 
et si mandera per tutti li collegii che non 1'hanno hauuto cosl 
compitamente 2 . In questa daro conto a V. P. di tre sorte di cose. 
Vna s'appertiene alla uisita personale: 1'altra circa la uisita rea- 
le: la 3.* e delle cose piu uniuersali che occorrono per aiutar que- 
sta prouincia. Et quanto alla uisita personale, presupposto che 
sono in questa prouincia piu di 270 persone, li catalogi separati Videtur agere de monum. sub n.° 284 infra ponendo. Epist. 244.— 3o Octobris 1575 385 

di ogni collegio si manderanno a V. P. GTho essaminati ad agio 
tutti fora delli nouici conforme airofficio del visitatore, et in- 
teso anche da ogni uno quel che ha uoluto dir' intorno alla perso- 
na sua et degl'altri; et cos\ a gran parte di loro gl'ho anche dato 
in scritto li capi delle cose nelle quali si desideraua emendatione 
in loro. Ho etiam confessati doppo Fultima lor confession gene- 
rale li collegiali, et a diuotion loro restaua il confessarsi di piu 
lungo tempo, come lo fecero molti di loro. S'e procurato che pa- 
recchi di loro facessero gFessercitii, et cosi hanno fatto, et altri 
sono per farli come ci sara la commodita; et tuttauia si racco- 
manda alli superiori attendano.a questo, pero a poco a poco; et 
generalmente parlando, si sono consolati, et per quel che pare 
aiutati. Dal principio ho significato nelle prime essortationi, che 
non pretendeuo riueder conti uecchi, ma rinouatione di spirito, 
et aiutarsi nell'auenir', piu presto ch'esser castigati dal passato 
quelli che hauessero mancato. Et cosi confidentemente mlianno 
aperto le sue conscientie, et in spiritu lenitatis, senza dar alcu- 
na penitenza publica, m'ho passato con tutti, et spero che la di 
uina bonta restera seruita con questo modo che s'e tenuto. Bene 
ho significato che se occorressero per 1'auenir le cose che non 
stessero bene, che sarebbe necessario usar' altro modo. 

3. Ho notato li desiderii che molti hanno di uscir di questa 
isola, et in carta separata daro conto di queste persone, et di 
quel che sento circa la sodisfation loro 3 . 

4. Ho cousiderato quelli che pareuano douersi accettar fra 
li scolari approbati, et come saro d'accordo col Padre prouincia- 
le, metteremo li nomi loro nel libro, secondo le constitutioni: la 
copia mandero a V. P. Habbiamo etiam considerato et trattato 
di quelli che paiono al proposito per professi, et coadiutori spiri 
tuali et temporali; et di loro si manderanno etiam le informatio- 
ni se.parate col parer nostro, accioche V. P. si risolua di quelli 
che uuole accettar nel detto modo nel corpo della Compagnia. 
Sono poi altri dei quali dubitiamo quel che si conuenga fare, per_ 
che non hanno finiti li studii, et tamen sono delli piu habili sog- 3 Cf. epist. 246. 

POr.ANCI OOMPLEMKXTA.— T. II 25 3S6 POLANCI COMPLEMENTA getti della prouincia, si per corito del predicare et altri ministerii 
della Compagnia, si etiam per lo gouerno, accioche V. P. ci aui- 
si se conuerra che essi finiscano li studii nelle scole, o uero pri- 
uatamente passino quel che lor manca della theologia, o se come 
stanno al presente uorra dar loro grado, et incorporarli nella 
Compagnia; et anche intorno a questi diremo il parer nostro nelle 
stesse informationi. Et questo bastera per la presente lettera 
quanto alla uisita personale, rimettendo il resto alli scritti che 
uanno separati, benche in diuerse volte. 

5. Quanto alla visita delle cose, s'e procurato, et tuttauia si 
procura, metter in prattica Pessecutione delle constitutioni, rego- 
le et decreti delle congregationi, et ordini anchora di V. P. Hab- 
biamo uisto insieme con li rettori et consultori le regole, tanto le 
communi et quelle della somma sapientia, quanto quelle de' sa- 
cerdoti, et officiali, et scolari; et doue non si poteua qualchedu- 
na osseruar' come suona, s'e notato in ogni collegio; ma queste 
sono molto poche, et non di molta importanza; et per occasion 
delle regole dette si sono notate le cose communi per tutta la pro- 
uincia, delle quali si manda copia a V. P. Ma tanto di questi or- 
dini o ricordi, quanto d'altri communi et particolari, gl'ho auisa- 
ti che non ha da restar niente in scritto, ma neiressecutione; et 
se ben resta ai rettori una copia, et un'altra ai consult@ri, distin- 
ta con li suoi numeri, gl'ho detto che ha da seruir per memoria 
loro, accioche mettano le dette cose in essecutione, et tanto li 
rettori quanto li consultori mi auisino di quello che si ua esse- 
quendo, et quando sara essequito, che lo possono cancellare, et 
nel libro della uisita non lascio altro scritto, che la patente di 
V. P. Quella uedera se alcuna altra cosa si hauesse a notare nel 
detto libro, come hauera riceuuti et uisti li detti ricordi. 

6. Circa li studii di lettere d'humanita, s'e procurato di ac- 
commodar 1'ordine di Roma a tre scole, et 4, et 5, et 6, secondo 
che in ogni collegio conueniua, perche in tutti, fuor di Biuona, 
trouammo tre scole almeno, et ci parue anche che in Biuona era 
necessaria la terza. Ben' e uero ch^alcune difficolta si trouano 
nella detta forma uenuta di Roma; ma si e detto che quanto buo- 
namente si puo, si accommodino a quella. Si sono posti corret- Epist. 244.— 3o Octobris 1575 387 

tori in tutti li collegii, perche fuor di Messina et Palermo non si 
usauano; et tamen si sono trouati tanto in Monreale et Biuona, 
quanto in Calatagirone, Siracusa etCatania. Et perche temeua- 
no li fosse come una certa infamia, et anche qualche pericolo, et 
pero con difficolta si trouauano corettori, se gPe dato titolo non 
solo di correttori, ma d J aiutanti neirinfima scola, et cosi final- 
mente si sono trouati, et fanno 1'officio suo, et conueniua molto 
che nessun de' nostri mettesse la mano sopra li scolari. 

S'e dato ordine di purgar li libri, tanto della libreria, quanto 
de' particolari; et per quello che non potette far il P. Jacomo, fu- 
rono altri deputati. 

Della traslatione delli corsi di philosophia et theologia, per 
altre ho dato auiso. Ci ha dato occasione la peste di Messina di 
far quello che si desideraua, per trouarsi con Fesperienza mal 
sana quella citta di Messina, doue li soggetti nei studii superio- 
ri si stroppiauano o straccauano, benche oltra ch'e melancolica 
quella citta, aiutaua per questo il sito non buono, et 1'edificio 
molto cattiuo del collegio; et la citta, che daua 300 scudi per 
aiuto delli corsi di philosophia ogni anno, per le spese che ha 
fatto nei bisogni della peste, gl'haueua leuati, come anche tutte 
1'altre prouisioni di maestri publici. Et hauendo noi ripigliate le 
lettioni per trouarsi meglio la citta, ci han pur fatto intender che 
le lettioni si lasciassero, in modo che senza dar' a loro occasione 
alcuna di potersi dolere, son passati li detti corsi a Catania, et si 
cominciera anche corso nuouo, perche lo desiderauano partico- 
larmente in questa citta; et in sul principio di Nouembre, piacen- 
do a Dio, comincieranno qui le dispute publiche, che si fanno 
per publicar questi studi noui in questa vniuersita, et far alcun 
bon rumore, et poi seguiteranno le lettioni. Resta pur prouisione 
in Messina per le lettioni di lettere humane et grammatica, se 
Dio uolesse che si potessero aprir le scole, et uno sta preparato 
per tornar di qui sempre che questo accadesse; perche ha da leg- 
ger la rhetorica, greco et hebreo, alle quali lettioni siamo obli- 
gati. Vero e che si desidera un maestro piu sufficiente per in- 
segnar queste lettere, come gia ho scritto a V. P.; ma questo 
potra trattener le scole, et sodisfar' alFobligo nostro insin'a tan- 388 POLANCI COMPLEMENTA 

to che possa V. P. mandar un'altro per far questa gratia alla pro- 
uintia di Sicilia, accioche li nostri scolari si possano far ben dot- 
ti, che molti ingegni bonissimi sono, se se li prouedera di mae- 
stro et di tempo conueniente per questi studii. 

In Palermo, se si hauessero a ricominciar li studii (che Dio 
uoglia si possa fare), li c'e gente che puo sodisfar airobligo; et 
quando accadesse anche mandar qualche maestro, gia s'e dise 
gnato chi lo puo essere. Di Monreale dico il medesimo, et di Bi- 
uona. In questo tempo pero conuiene attender' ad altro che a 
scole, perche il congregar moltitudine in tempo di peste, le stes- 
se citta lo tengono per inconueniente; si e prouisto pero che li 
nostri non perdano tempo, dico quelli che restano in detti iuoghi. 
Alcuni altri si sono leuati di la: staremo a ueder come le cose 
procedono, et se andassero peggio, si uedera ancora di leuarne 
piu. Tutti li altri eollegii sono ben prouisti de mastri, che in 
bona parte li sono stati dati, de quelli che finirono il corso. 

7. Circa Taiuto de' prossimi nelle prediche, confessioni, dot- 
trina x.^ana et altre opere pie, s'e procurato in particolare che 
non manchino le persone necessarie in ogni luogo per tali effet- 
ti: et anche nelle missioni per tutta questa state s'e fatto buon 
frutto in diuerse bande, et tuttauia qualchuno attende a quelle. 
Le cose generali che in questa parte si sono a tutti ricordate, le 
uedera V. P. negPaltri scritti, delli quali al principio ho fatto 
mentione. Molto conuerrebbe per questa prouincia, che hauesse- 
ro li nostri quelle formule che raccomanda la congregatione per 
dar gressercitii, per predicare, per aiutar a ben morire, etc, 
perche sono adoperati assai, et alcuni di questi operarii hanno 
molto poca instruttione in cose simili. Ho raccomandato al Pa- 
dre prouinciale desse instruttione ad alcuni quanto al dar gl'es- 
sercitii, et Tha fatto; et quanto al predicar, in Messina resto la 
cura al P. Carminata, et qui in Catania 1'hauera il P. Carlo Re- 
gio per dar qualche instruttione a quelli che predicano, perche 
hanno talento in questa prouincia per questo ministerio; ma nel 
modo hanno bisogno d^esser aiutati, perche imitano altri modi 
d'altri religiosi, che non stanno a noi tropo bene. 

Per aiutar' a morire, haueua portato alcuni ricordi del P. Cor- EPIST. 244.-3o OCTOBRIS I575 389 

deses il Padre prouinciale, et sono buoni, perche io gPho uisti 
fra quelli che mi furono dati in Roma, et gTessorto ad adoperar- 
H insin'a tanto che V. P. manda altra forma. 

8. Delle cose materiali et temporali, questo posso dir' uni- 
uersalmente, che tutti questi collegii han bisogno di fabrica per 
l'habitation loro, et quasi tutti di chiesa, perche non c'e cosa 
perfetta. In Messina trouai che si fabricaua la chiesa di limosine, 
et seruira molto ben col tempo per la casa professa, che si fa di- 
segno di metter' in Messina, quando si sia pigliato et fabricato 
altro buon sito per lo collegio. Uhabitatione anche de' nostri e 
vnolto incommoda; ma hauendosi da pigliar altro sito per colle- 
gio, bastera quella casa che adesso c'e, per li professi, et poco 
accadera fabricare. Se uenisse qualche buona nuoua per parte 
del re, tanto piu presto si potrebbe esseguir questo disegno. 
Trouai anche che si fabricaua in Messina in un buon luogo una 
casa per nouitii; et doppo che siamo in questa prouintia, et la 
chiesa et questa casa han fatto mediocre progresso; et speriamo 
1'anno che uiene trasferir a sua casa separata li nouitii, li quali 
in questo mezo habbiamo accommodato nel collegio, nella parte 
che soleua seruir prima di nouitiato. In Palermo la chiesa serue; 
ma molto li manca per finirsi. Et il collegio quasi a fundamentis 
si ha da far tutto, et anche la casa di probatione, perche in fuor 
della casa hauuta dal re, non c'e cosa buona; et anche quella e 
necessario accommodarla, accioche possa ben seruire. ln Biuo- 
na la casa ha molto bisogno d'esser riparata et racconciata in 
molte parti, et la chiesa si fa adesso di nuouo. In Calatagirone 
la casa et la chiesa si fabricano. In Monreale la chiesa e fatta; ma 
conuerrebbe aggrandirla et far sacristia, et far il collegio quasi 
tutto di nuouo. In Siracusa sito hanno assai, et la chiesa quasi 
fatta, che non le manca se non coprirla; ma il collegio tutto bi- 
sogna farlo di nuouo. In Catania la chiesa e in buoni termini, et 
parte del collegio e fatta, col disegno che ha da teher dipoi; li 
manca pero molto, et specialmente se ha da tener tanta gente 
come adesso; et pur sara necessario, se qui si haueran da tratte- 
ner li corsi, far habitatione per molta gente. 

Ouanto al tnodo di poter fabricar, et di sostentarsi anche li 390 POLANCI COMPLEMENTA 

nostri, si dira in un scritto separato in particolare, il qual porte- 
remo noi, o uero lo manderemo a V. P. Questo diro in genera- 
le che se uenisse dalla corte del re buona risposta nel negotio di 
Monreale et di Messina, con gFaiuti che di qua ci manda Iddio, 
dentro di breue tempo si potranno finir le fabriche, et anche si 
aumentara il modo di sostentar scolari, aiutando Dio N. S. come 
da mostre di uoler' aiutare; et se mandassi V. P. alcuni boni 
mastri muratori, darebbe vn bono aiuto: dico al suo tempo, pas- 
sata la peste. 

9. A.desso resta la 3. a parte che ho proposta delle cose piu 
uniuersali per aiutar questa prouincia, fra le quali la prima e, 
che si faccia qualche casa professa, senza la qual pare acephala 
in certo modo questa prouincia, essendo li collegii come semina- 
rii delle case professe, et fin qui pare ad alcuni si lasci il princi- 
pale per l'accessorio; et come questa gente e acuta, intendendo 
trattar della pouerta della Compagnia professa, et uedendo che 
tutti, professi et non professi, uiuono d'entrata nei collegii, han- 
no poca occasion di creder la perfettion della pouerta di nostro 
instituto. Ma la ragion piu efficace che fa desiderar qualche casa 
e, perche cominciano a moltiplicarsi li professi, et tuttauia si mol- 
tiplicheranno piu; et non essendo 1'opera de alcuni di loro neces- 
saria nei collegii, non possono secondo le constitutioni nostre 
realmente uiuer in quelli; et star sempre nelle missioni, non con- 
uiene, che si dimenticarebbono della disciplina religiosa. Noto 
etiam questa gente tanto assuefatta a uiuer nei collegii, et del- 
1'entrata loro, che par loro cosa molto strana uiuer fuor di quelli 
di limosine, et come conuiene a quelli che fan profession di pouer- 
ta; et se non uenisse il caldo di parte di V. P. et de 1 suoi succes- 
sori per farli pigliar case professe, pochi di loro forsi s'incline- 
rebbono a pigliarle, per la consuetudine detta, non si sapendo 
anche qua che cosa sia casa professa; et cosi si uede una certa 
delicatezza in molti etiam coadiutori, che par loro cosa as«ai 
stranna se li fanno andar a piedi da un collegio ad un'altro per 
due o tre giornate; et se anche andassero in missioni, sono per 
grauar troppo li popoli di spese. II tutto pare si acconcierebbe 
con ueder qualche casa professa, et il modo di proceder in quel- EPIST. 244. — 3o OCTOBRIS I575 39I 

la. Et benche pochi popoli ricerchano al presente queste case per 
non saper che cosa sieno, molto frutto pero si puo sperar di quel- 
le, et per mezo di quelle nelle missioni, senza il fastidio et incon- 
ueniente che seguitano le scole nostre. Et quantunche so che 
V. P. e inclinata ad accettar case, uedendo massirne Pinclination 
della congregation generale, non posso mancar di rappresentar- 
le che mi pare conuerrebbe molto dar per di qua principio ad al- 
cuna quanto prima, poiche di Trapani et Piazza, citta principali, 
c^inuitano. et della stessa prouincia pensiamo trouar gente che 
basti per dar principio. 

10. La 2. a cosa che par importerebbe si mettesse in prattica 
e la probation del 3.°anno, conforme alle constitutioni nostre; et 
per questo la casa professa par anche piu a proposito che i colle- 
gii, perche in quella si potranno far tutte le esperientie che den- 
tro et fuor di casa, et etiam nelle missioni si hanno da far secon- 
do le constitutioni. 

La 3.* pare il modo d'aiutar alcuni uecchi bisognosi d'aiuto, 
quali non si possono metter nelle probationi di nouitii, perche lo 
riputerebbono nota, et non s^edificarebbono li nouitii con gl'es- 
sempii non buoni de' uecchi; ma doue si prouassero quelli del 3. 
anno, par si potrebbono alcuni di questi mescolar, et quando 
non bastasse questo mezo, si potrebbe trattar da senno di licen- 
tiarli.- 

La 4.* e la buona cura dei nouitii et buona probation di essi; 
et gia che ha questa prouincia due case di probatione, cioe in Pa- 
lermo et Messina, conuerra se gFhabbia 1'occhio sopra, accioche 
siano ben prouati, come soggetti della Compagnia, et quanto alla 
lunga parera spediente. 

11. La 5. a e ordinar bene questi studii di philosophia et 
theologia, perche realmente pochi fin qui sono riusciti dotti, es- 
sendo pur gl'ingegni loro molto buoni; et con la mutation del 
luogo, et darli buoni maestri, et procurar si conseruino sani et 
disoccupati d'altre facende, et non si leuino della theologia auan- 
ti che si finisca il corso, aggiongendo alle due lettioni scolastice 
una della scrittura, et quella de casi, si pu6 sperar hauera que- 
sta prouincia in breue tempo gente dotta. 392 POLANCI COMPLEMENTA 

La 6. a e dar maggior caldo, et hauerne piu cura delle lettere 
humane, dico di rhetorica, greco et hebraico; perche con la fret- 
ta d'entrar nei corsi, et non hauer maestri sufficientemente esser- 
citati, et finalmente per non esser tenuta qui da nostri in prezzo 
questa facolta, uedo che sta molto al basso, che e una compas- ' 
sione, et par sia necessario dar molto fauor et credito a questi 
studii, et far che da senno ui si attenda, et per tempo che basti, 
et che si habbia buona cura che li maestri pliglino il modo d'in- 
segnar, auanti che si mettano ad insegnar, perche imparano a 
spese dei scolari, et anche tal uolta in questo modo non impara- 
no. Par etiam sia necessario uisitarli et ueder' spesso come la 
fanno; et 1'eta et maturita de costumi e non manco da ricercar in 
loro, che la sufficientia in lettere; et per non attender a tutte 
queste cose non s'e fatto tanto frutto nelle scole di queste lette- 
re come conuerrebbe, ne in dottrina, ne in, costumi, benche in 
qualche collegio s'e fatto meglio che in altri. Se di la V. P. ci 
facesse mandar qualche forma per insegnar in queste scole, quan- 
to alla prattica delli maestri, credo sarebbe un rileuante aiuto. 

12. La 7. a e quella che di sopra toccai, di dar forma per 
gressercitii, prediche et altri ministerii, et specialmente per in- 
segnar la dottrina xpiana., et per diportarsi come conuiene nelle 
missioni, procurando che la theorica si metta in prattica, et in- 
struendo gToperarii, et dando credito ad alcuni de questi-mini- 
sterii, quali ho trouato molto disacreditati, et come cosa de gente 
inutile alli collegii. 

13. Altre cose uarie sono che pareno etiam importanti, 
come sarebbe tener in ogni collegio almeno una persona salda 
per risoluer li casi di consciencia; et leuar Thumor qui introdot- 
to d'hauer humana affettione a quelli di sua natione, et auersion 
di forastieri. Io mi sforzo di leuar questa mala radice, et spero 
non senza frutto; ma s'intende che di parte de V. P. uerrebbe il 
rimedio piu efficace, parte con una buona lettera che si leggesse 
in tutti li collegii, parte eol fatto di mescolar forastieri con sici- 
liani, et anche cauar siciliani per altre prouincie; et commune- 
mente quelli che meglio sentono,etiam delli stessi siciliani, hanno 
questo giudicio; et questa mistione, tanto nelli scolari et coadiu- Epist. 244.— 3o Octobris 1575 393 

tori, quanto nelli maestri et sacerdoti, et etiam superiori, si repu- 
ta molto conueniente \ L'introdurr' etiam piu lo spirito di oratio- 
ne et mortificatione, massime deirhonor', et finalmente il proce 
der nella conuersatione spiritualmente, et non al modo naturale 
et humano, e qui molto necessario, et per quello che potremo, si 
lasciara 1'ordine raccomandato al prouinciale, rettori, prefetti di 
cose spirituali et confessori, accioche nelle essortationi del ve- 
nerdi, et in ogni opportuna occasione attendano a questo; ma 
V. P. uedera se di la li piacera dar qualche ordine o ricordo in 
questa parte. 

14. Ouanto alle cose temporali conuiene molto sdebitar li 
collegii , et procurar si aumentino, accioche col numero meglio 
s'osserui la disciplina; et col tempo spero questo si potra far 
come ho detto. II guardar anche meglio le scritture, et hauer 
piu prattica nelli conti, e molto neccssario in questa prouincia; 
perche s'e proceduto alla buona, et non si troua quasi conto ne 
ragione delle entrate et vscite, et spero in questo si potra pur dar 
qualche buono assetto, perche habbiamo un sacerdote compa- 
gno del Padre prouinciale, che potra dar buon' ordine circa li 
conti. Prouederemo etiam quanto alParchiuio, et a tener le scrit- 
ture importanti come conuiene. Aiutera etiam molto il modo de 
far le prouisioni, accioche li collegii siano meglio forniti delle 
cose necessarie al uitto et uestito, et con manco spesa. Faremmo 
quel che potremo etiam in questo; et in presenza, quando piace- 
ra a Dio N. S. et a V. P., se li potra dar informatione del parti- 
colar bisogno che ci e in questa prouincia di qualche buon' or- 
dine in questa parte, che io non Tharei facilmente creduto, et 
cosi alcune cose reputo qui molto conuenienti, quali se mi fussero 
state proposte in Roma, non 1'hauerei approuate, per esser tanto 
differente il modo et facilita di prouedersi delle cose necessarie 
in Roma et altre bande d'Italia, da quello di Siciha. 

15. Mi resterebbe di aggiunger alcune cose quanto a quelli 
che gouernano; ma perche sono stato molto prolisso in questa, 
un'altra scriuero di questa materia, informando V. P. di quelli Vide infra epist. 253. 394 POLANCI COMPLEMENTA 

che al presente si trouano in questo officio del gouerno, et di 
quelli che per 1'auenire m'occorrera rappresentare per questo 
ministerio. Solo mi resta a dir che humilmente ci raccomandia- 
mo nelle orationi et sacrificii di V. P., et domandiamo la sua 
benedittione. Di Catania li 30 di Ottobre 1575. 

16. Si manda etiam vna nota delli consultori et admonitori, 
quali hauemo dati alli rectori, ch'alcuni non 1'haueano. Vero e 
che conuerra forsa mutar alcuni ; et pur quelli che saranno alla 
partita mia deputati per cio, si representarano a V. P. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di Gie?u, 
Roma. 

Sigilli vestigium. 

245 

POLANCUS MERCURIA.NO 

CATANA 3l OCTOBRIS I575 l . 

I. Dubia varia proponuntur; ac primo quidem de recreatione scholastico- 
rum. — 2. De reddenda ratione conscientiae . — 5. De casibus, ut vocant, 
reservatis. — 4. De honoranda civitate Panormi, ut collegii fundatri- 
ce. —5. Dubia nonnulla circa disciplinam collegiorum. — 6. De man- 
sione fratrum in vineis. — 7. De scholasticis fovendis, etc. — 8. De pro- 
curatore externo. — p. De fructibus vineae venditis. — 10. De novitiisse- 
cundi anni. — II. Piae feminae cupientes sepeliri in tetnple nostro. — 
12. Gratiae concessae ducissae de Bivona. — /J. De relaxatione fe- 
riae VI. — 14. Bibliotheca tyronum. — 1$. Litterae in sermone vulgari, 
— 16. Regulae examinandis alumnis propriae. — 77. Coena non nimium 
post prandium differenda. — 18. Commentarii inepti librorum qui in 
scholis explicantur emendandi. — ig. De absolvendi facidtate in casu 
irregularitatis dicto. 

1. Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Alcune cose sono occorse nella uisita, circa le quali specialmen- 
te si e notato che fusse consultata V. P., et sono le sequenti. ' Ex archetypo a Polanco aucto, in cod. Epist. Polanci, 2 ff., n. 109' 
prius 377, 378. Cf. epist. 243, annot. I; et 252. EPIST. 245. — 3l OCTOBRIS I575 395 

Prima, le domeniche et feste auanti cena sogliono in alcuni col- 
legii far publicamente qualche ricreatione per unmora o piu, 
doppo che hanno studiato un pezzo passata la ricreation del de- 
sinare. Parsemi usanza nuoua, et che conueniua consultar V. P. 
se si ha di lasciar per l'auenire, et non l'ho tolta. 

2. La 2. a , non si osserua dar ragion della consciencia ogni 
sei mesi al superiore, quantunche non si confessino con esso ge 
neralmente; nelli collegi grandi le constitutioni uogliono si dia,- 
et cosi ho detto non si lasci insina tanto che V. P. responda 
quel che si ha da fare. 

3. La 3.*, ad alcuni confessori non molto prattichi s'e du- 
bitato se si doueriano riseruar alcuni casi difficili, et cosi la com- 
mutation de' uoti. Li casi si specificauan, come d'homicidio uo 
lontario, et simili, quali ricercan medico perito. V. P. veda se 
conuerra far questa riseruation, che a noi qua pareua ragione- 
uole. 

4. Fu proposto se si darebbe la candela alla citta di Paler- 
mo come fondatrice del collegio, et V. P. ci fece risponder che 
si differisse. Della medesima risposta m'ho seruito circa della cit- 
ta di Messina; quale pero ha fatto molto piu che quella di Pa- 
lermo; et cosi in Messina et Siracusa, Calatagirone et Catania si 
fan graltri suffragii, ma non si da la candela. Se altro le parera 
ce li fara intendere. 

5. Similmente si consulto, se poteua accettar limosine il col- 
legio di Palermo, et parue a V. P., per li bisogni delle fabriche 
et debiti, che potessero accettarsi et domandarsi. Della medesi- 
ma risposta mi son seruito per alcuni altri collegii, perche ei son 
le cause medesime. V. P. ueda se sta bene cosi. 

Quanto alli libri prohibiti ci mando V. P. qualche ricordo; 
ma quel che potessimo far il Padre prouinciale et io in questa 
parte, non ce Tha esplicato. S'ha intesso V. P. che detti ordini 
ci bastauano, sia in buon hora. 

Si son trouati doi officii del prefetto delli studii in questa pro- 
uincia. Desideriamo intender se l'uno di. loro sia da tener per 
piu approbato da V. P., et quale. Per altra si e mandato il prin- 
cipio de li due. 393 POLASCI COMPLEMENTA 

Reputauano qui alcuni mastri, che se ben ci fosse correttor", 
conueniua pur dar certe spalmate alli scolari. In qualche luogo 
ho permesso che moderatamente si facesse, et in altri affato l'ho 
prohibito, insino a tanto che V. P. consultata ordini quei che si 
ha da fare. 

Si trouarono anche due sorti di regole del prefetto della sani- 
ta, et il titolo dell'une e questo: Regole del prefetto della sani- 
ta; et son 15. L'altro e: Auisi, etc; et son piu di 40. A me par 
che le prime sono antique, et questi auisi non so che sian passa- 
ti per mano di general nessuno. V. P. ci auisi quali si hanno da 
adoperare. Io ho congiunto questo officio in una persona con 
quello del ministro, come si faceua in Roma, et detto che usasse- 
ro degKauisi, come d'auisi senz'obligo. . 

6. Nella vigna di Palermo, et in quella di Messina, di Biuo- 
na, et in altra di Siracusa, ci stanno alcuni nostri; et secondo la 
disposition presente ,delle cose temporali di questi collegii. non 
mi e parso se li doueua prohibire, benche so quello che s'e altre 
uolte trattato in Roma. Vero e che non ho uisto che seguiti in- 
conueniente. V. P. ci auisera di sua uolonta. 

7. Circa la 10. regola dei scolari nostri, si dubita se li scola- 
ri nostri uengono compresi soli, o uero etiam li mastri. 

Nel 3. cap. delTofficio del rettore si tocca delTessaminar li sco- 
lari ogni sei mesi. Si desidera hauer la formula di questo essame. 

II modo del conuersar con forastieri, che approuo nostro 
P. Ignatio, non lo trouo in questa prouincia. So che in Roma 
Tho uisto, et credo che Thauera il P. Posseuino. Et se parera a 
V. P. mandarlo qua, mi par sara utile 2 . 

In qualche collegio li scolari ueniuano a giocar nelle scole li 
di che non si leggeua, il che si permetteua per euitar inconue- 
nienti d'altre conuersationi. V. P. ueda se si ha da permettere. 

Accioche siano differenti le uesti de laici dalli sacerdoti, s'e 
detto che siano poco meno che un palmo alte da terra, come in 
Roma mi par hauerle uiste. V. P. ueda se questo sta bene. 

8. In Siracusa hanno un procurator forastiero molto utile al Cf. epist. 238, annot. 7. Epjst. 245.— 3i Octobkis 1575 sq-j 

collegio et benemerito di quello. Li desiderano li nostri che sia 
fatto participe delle gratie et essentioni delli ministri di nostra 
Compagnia, et esser della giurisdittione del collegio, come altre 
religioni hanno suoi procuratori essenti. V. P. ueda se le piace 
concederglielo. So quello si rispose al Padre prouinciale; ma 
1'vtilita o necessita mi fa proponere questo insin'a tanto ch'in 
presentia io renda ragione d'ogni cosa. 

9. Li in Siracusa hanno una vigna, la qual diede un'amico, 
riseruandosi in uita in luogo delli frutti certa somma di denari 
ogn'anno. II predetto procurator forastiero, che ha la cura di 
pagar detta somma, piglia tanto dei frutti, quanto basta per pa- 
garla, et li uende in suo nome in piazza, non in nome del colle- 
gio. V. P. ueda se questo e contra il decreto de non uendendis 
fructibus *: che a me non m'e parso douerlo prohibire, ma riser- 
uarlo al giudicio di V. P., presupposto che non c'e scandalo. 

10. Si desidera intender se qualche forma si osserua in 
Roma con li nouitii del 2.° anno che studiano. Io solamente mi 
ho ricordato che fanno le sue ricreationi separate nel collegio ro- 
mano, et che qualchuno ha cura particolare di loro, et fa loro al- 
cune essortationi, et li confessa; et del resto, che uanno alle let- 
tioni, etc. Se ci fusse qualche altra forma delfinstitution delli 
tali, come si hauera, si procurera metterla in essecutione. Di al- 
tre cose si scriue per altre lettere. Resta solo raccomandarci hu- 
milmente nelle orationi et sacriflcii di V. P. Di Catania li 31 di 
Ottobre 1575 a . 

11. Penso hauer scritto a V. P. de Siracusa sopra sor Cor- 
nelia et Lucretia Crisafulli, vergini per voto, et Margarita et 
Francina Casabori, per facolta de sepelirsi nella nostra chiesa. 
Sono antiquissime deuote di quella, et le due lasciano la meza 
parte di quello che hanno alla Compagnia. V. P. veda se doue- 
rano esser con[so]late. Come anche vn'altra de Monrreale per la 

quale ho scritto, cognome la gia b , benemerita del collegio 

di la, et molto deuota di quello. Hinc Polanci nianus. — b Prima pars verbi legi non potest. Congregat. gener. 2. a , decret. 61, 3gS POLANCI COMPLEMKNTA 

12. In Bibona, morto il duca (Dio Thabbia l'anima), la du- 
chesa vedoua ha desiderato ch'vno de' nostri insegnassi al duca 
suo rigliolo la doctrina christiana et v[or]ra c altre lettere. Non 
se li e concesso liberamente, ma ad tempus, in tanto che si con- 
sulta V. P. Ouella veda se si andera inanzi, o si tagliara. questo 
filo. Vn altro de' nostri chi[a]mato Vinzenzio Rubies (il quale era 
chirurgo insigne) trouai che staua fuora de Bibona curando la 
duchesa de vn male che hauea nel collo, id est, vna gossa; et 
questo, viuente il duca, io lo feci venir a Bibona per visitarlo, 
quando passai per quel collegio. E persona salda et bona. Non la 
leuai, ne adesso la leuo, perche sta quasi guarita la duchesa, et 
presto con bona gratia d'essa, finita la cura, si leuara; et per non 
sconsolar' la detta signora vedoua, et perche in bona parte pen- 
de da lei il ben assettar quel collegio (non hauendo il duca fatto 
dispositione alcuna in fauor di quello, benche daua in vita sua 
300 V ogni anno per fabricar la chiesa, et boni aiuti ordinarii 
per il collegio, ma hauendo lasciato la cura a detta duchesa del- 
Topere pie per l'anima, etc), et per far piu propitio al duca nouo, 
veda V. P. se si l'ha a condescendere, et in qual modo. 

13. II venerdi dopo la collatione sVsa meza hora de ricrea- 
tione. V. P. veda se sta bene. 

De V. P. figliuolo et seruo in X.*, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

14. Si dubito in Palermo, se il nouiciato doueua hauer sua 
iibreria separata. In tanto che V. P. risponde, fu ordinato che il 
catalogo de tutti sia in collegio. Quando sara detto nouiciato in 
casa separata, chiaro e ch'hauera sua libraria da per se. Adesso 
la casa e separata con porta al collegio, et pur li da da viuer il 
collegio. 

15. In questi collegii si consolarebbono con ie lettere in vol- 
gare, almeno de Roma et altre bande d'Italia, perche molti non 
intendono le latine, se piacessi a V. P. ordinarlo. 

16. Se le regole d'essaminatori delli scholari forastieri fossi- 
no reuiste, qui s'accettarebbono volentieri. c Sassa charta. Prius scripserat forsa v[or]ra; sed obliteravit forsa. EPIST. 246. — I NOVEMBRIS I575 399 

17. 11 stare noue hore quando si degiuna, del pranzo alla 
collatione, qui non torna bene. V. P. veda se si accomodara il 
tempo al loro bisogno et commodita. 

18. Alcuni comentarii de' libri che si legono nelle schole 
d'humanita et gramatica, si trouano assai inepti. E parsoqui do- 
uersi representar a V. P. che ci pare sarebbe bona opera, de 
far reueder alcuni di questi, et emendarli et purgarli delle ine- 
ptie, et meglio anche farne de nouo alcuni per vso de nostri ma- 
stri, etc. Et non pare sarebbe difficile, aplicandosi persona de 
giudicio, stracca de legere, per tal effecto. 

19. Hanno qui dubitato, se nostri confessori hanno faculta 
de dispensar super irregularitate con li nostri, che a loro posso- 
no confessarsi. V. P. si contenti dechiarar sua mente. Pare que- 
sta questione venga del scrupolo ch'hanno alcuni de hauer in- 
corso irregolarita per alcun caso incorso nel vdir confessioni, o 
acompagnar quelli che si amazano per giustitia; et vtcumque sit, 
pende della volonta de V. P. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Xpo. Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu. 

Sigilli vestigium. ■ 

246 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA I NOVEMBRIS I575 l . 

Ratio plurimorum qui exire e Sicilia cupiunt. 

I. Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Chri., etc. 
Quelli che desiderano uscir di questa prouincia, sono i seguenti. 
Et prima in Palermo e il P. Francesco Guiraldo, il qual mostra 
desiderio d'andar' in Spagna per hauer piu sanita per conto delli 
cibi, non si trouando qui communemente carne di castrato buo- 1 Ex archetypo, manu Bassi, in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 110, 
prius 179, 180. Exstat ibidera et apographum a Polanco exaratum, quod 
missum Romam non apparet, ac nonnullis foedatur mendis, quae tamen sen- 
sum non mutant. Responsum autem datum huic epistolae aliisque sub nu- 
meris 250, 254, 255, 256, 257 et 258 positis, habetur infra, n. 266. 400 POLANCI COMPLEMENTA 

na per esso. Non mi pare pero cosa da conceder, ma che si trat- 
tenga indisposto doue ha seruito con piu sanita alla Compagnia. 
Et si e dato ordine per il uitto suo et occupationi, et credo starii 
anche esso piu contento. E con$ultor, prefetto della chiesa, con- 
fessore, et insegna la dottrina, etc. 

II 2.° e nel medesimo collegio, il P. Alfonso Creco, mini- 
stro, et discreto giouane, et atto al gouerno. Ha sentito il corso 
qui con molte altre occupationi, et desidera andar' a Roma, si 
per la theologia, qual desidera udir costi, si etiam per conoscer 
meglio il modo di proceder della Compagnia. E inclinato etiam 
alTIndia. Et quanto alTandata in Roma, ben mi persuado li 
giouerebbe per lo studio et per la prattica del gouerno; ma si 
sentirebbe qui sua absentia. Tuttauia se non grauasse Roma, per 
quaiche anno riputerei buono che ui andasse. 

II 3. e Hieronymo Falcone, il quale ha udito il corso, et letto 
grammatica; et si.fa conto senta theologia, perch'e buon' inge- 
gno, et 'ha talento di predicare; e di 28 anni. Desidera Roma, 
et dice non grauera il collegio, perche ha, credo, 20 v. di d'en- 
trata, o non so se piu. E giouane d'espettatione; et se alcuni si 
hanno a trasferire, potrebbe questo esser uno. Et qui non fara 
lianno 1'absenza, se non perche si uorrebbono soggetti buoni per 
riscaldar la theologia qui. Non mancano pero degl'altri. 

II 4. t0 pur di Palermo, e Pietro Casata, il quale ha udito il 
corso, et letto gramatica. E greco di natione, et ha la lingua 
greca uolgare, et per arte un poco. Allega che V. P. li diede in- 
tentione di farlo uenir a Roma, finito il corso. E buon giouane; 
et se si facesse seminario in Roma per giouani greci, potrebbe 
esser' al proposito per star in quello, et studiar theologia di la. 
Qui non si sentira notabilmente 1'assenza sua. 

II 5. e in Biuona, Jacomo Guirera a , et desidera Roma per 
studiar iui theologia, ete. Ha udito il corso, et letto grammatica. 
>Jon e del talento degl'altri sopra nominati, et adesso si occupa 
ln insegnar il duea di Biuona fanciullo. Se non grauasse in Roma, 
potrebbe mandarsi. a Guerrero apogr. EPIST. 246. — I NOVEMBRIS I 575 40I 

II 6.° sta in Polizzi, cioe il P. Giulio Vito, d'Augubbio, pro- 
fesso di 3 uoti fatto in Napoli, il quale insegna la dottrina, et 
predica medriocremente, et confessa. Uolentieri tornerebbe in 
Italia, per affaticarsi in quella in simili essercitii; non uedo pero 
che ci sia gran causa'per condescenderli, saluo la sua consolatio- 
ne, perche qui sta bene et utilmente. 

II 7. , in Calatagirone, e il P. Innocentio Lucido, che deside- 
ra Italia. E confessor de' nostri et de forastieri huomini, et prefet- 
to della chiesa, et fa essortationi. Non mi par ch'importi tropo 
sua andata, in fuora della sua consolatione. E da assai, ma non 
sieuro per confessar o conuersar con donne. Del resto puo ben 
seruir di qua, et fa buon frutto. 

L'8. uo , pur in Calatagirone, e Stefano Oliua, inclinato all'In- 
dia. E debbole et non atto per quella, benche buono. 

II 9. e in Siracusa, il P. Alfonso Villalobos, professo di 3 
uoti, il quale e stato forsi 20 anni in Sicilia, et desidera andar a 
qualche casa professa in Spagna. Mi pare potra restar qui per 
adesso, facendolo delli habitatori della prima casa professa che 
si fara. 

II 10. ° e pur' in Siracusa. il P. Michel le Taualle b , il qual 
desidera Roma. E sauoyano , et di bonissima volonta ; ma non 
pare per Roma. Ha autorita col popolo doue sta. 

L'n.°eMtro. Baldassar Balestrieri, maestro della prima 
scola, ha udito il corso; desidera uscir di Sicilia, et andar' all'In- 
dia. E giouane dotto et d'espettatione. Per adesso pare potra 
trattenersi qui in Catania studiando theologia, come adesso la 
comineiera. 

II 12 e in Catania, chiamato Mariano Manera, di buon talento; 
e buon giouane, et desidera Plndia. E rethorico, et adesso co- 
mincia il corso. Non mi par' maturo per pensar in tal missione 
di lui. 

II 13. e il P. Eustachio Paterno, fratello del P. Ferdinando 
Paterno conosciuto in Roma, consultore et monitor' del rettor di 
Siracusa, et prefetto della chiesa. Desidera andar a Roma et Lo- b Leta Valle apogr. 

POLAXCI COMPLKMKNTA.— T. II. 26 402 POLANCI COMPLEMENTA 

reto; ma non mi par atto per sperar di cio altro frutto che sua 
consolatione. 

II 14, in Catania, e il P. Nicolo Faranda, confessor, consul- 
tor et procurator di questo collegio. Desidera 1'India, ma non 
par buono per tal' effetto. 

II 15 e Mtro. Francesco Pizzo, dei migliori del suo corso, 
questo anno flnito, et mandato da Messina per maestro della su- 
prema scola di Siracusa . Desidera esser mandato in Italia , et 
specialmente in Lombardia et Piamonte. Per adesso non pare si 
debbia fare. Ha buon talento per lettere, predicare et per gouer- 
no, per quel che pare; e bonissimo giouane. 

II 16, simile a questo et compagno nel corso, e Bartolomeo 
d'Auteri, mandato per la prima scola di Calatagirone: ha talento 
per predicare. Desidera Roma. Per adesso non par se li debbia 
concedere, per esser qui bene occupato , et e molto buon gio- 
uane. 

17 et 18, sono Mutio Cesarino, di Nola, et Ottauio Galliano, 
di Calabria, quali han finito il corso in Messina, et al presente 
hanno cura di due scole in Catania. Desiderano Uscir' di Sicilia 
in Italia, et sono mediocn talenti; ma per 1'occupationi non pos- 
sono per adesso, senza detrimento. Son buoni soggetti in uirtu. 

II 19, Gioseffo Lucerna: ha finito il corso et un' anno di theo- 
logia, et adesso e per cominciar il 2. anno; sa greco et hebreo, 
et per le lingue ha miglior talento che per le scientie; desidera 
Roma, et pare di la lo desiderauano per il passato, per Lombardia. 
Non potrebbe partir per adesso insin'a tanto che si mandi di 
Roma un buon lettor di rhetdrica; perche se bene sta in Catania, 
quando si aprissero le scole in Messina, e designato per leggerla, 
insieme col greco et hebreo. Venendo il detto maestro, esso po- 
trebbe andar a Roma. 

II 20. ° e Paulo Nantista: ha finito il corso, et e designato lettor 
di grammatica in Messina. Desidera 1'India. E buono, et non li 
manca talento per predieare; ma e nouitio. 

II 21 e il P. Francesco Fornari. Adesso comincia il 2. anno 
di theologia: ha buon talento di predicare. Ha letto rhetorica un 
pezzo, et altre lettere humane. Desidera Roma, et per qualche Epist. 246. — 1 Novembris 1 575 4o3 

tempo se li potrebbe concedere, se non grauasse di la; ma doue- 
. ria tornar, per esser 1'opera sua utile gia in Sicilia. 

II 22.° e ii P. Carlo Regio, il qual desidera affaticarsi in 
Italia nel seruitio diuino, et pur e dei piu maturi et atti ad aiu- 
tar la Sicilia; et pero non mi par si debbia mandare. 

II 23 e il P. Fernando Suarez, il qual leggera adesso il 3. 
anno del corso. Desidera lelndie; et specialmente quelle doue 
piu fatica et trauagli fossero. Prima di entrar flni li suoi corsi di 
theologia. E ben' atto ad ogni cosa, ma al presente e occupato. 

II 24 e Nicolao Blanco. Comincia adesso il 2. anno di theo- 
logia. Ha letto rhetorica et lettere humane, et ha talento di pre- 
dicare; ma non di andar a piede. E per esser molto utile in que- 
! ste parti; et pero non mi pare per 1'Indie. 

II 25 e il P. Antonino Manno. Leggera adesso il 2. anno del 
corso; sa greco et hebreo; et desidera andar a Roma, et pare po- 
trebbe seruir in legger le scripture. Ha studiato doi anni di 
theoiogia, buon suggetto. Per adesso pero e necessario qui. 

II 26 e Hippolito d'Alberto. Sta nel corso, et desidera Tlndia. 
' Col tempo ad ogni cosa pare sara idoneo. 

II 27 e Ignatio Magnanimo. Sta anchora lui nel corso, et 
desidera il nouiciato di Roma, et uscir' di Sicilia. E calabrese, 
et potra finir prima il corso. Dipoi ad ogni cosa potra seruir 
meglio. 

II 28 e Filippo Malgieri. Pur' sta nel corso, et desidera Roma 
o Spagna; et pare si lasci star per adesso. 

II 29 e il P. Corrales, che desidera andar a Roma et Loreto. 
Ha studiato tre anni di theologia; e sordastro per infermita. Se 
se li concedesse tal andata, pare sarebbe per hauer da tornar 
presto, et non mi pare anche molto li conuenga. 

II 30 et 31 sono gli Padri Oliuerio Cominale et Francesco 
Cesaro, colonne del collegio di Messina, et il primo ha Fassun- 
to della fabrica della nuoua chiesa, per la qual cerca le limosi- 
ne, etc. II 2. e maestro de nouitii, et prefetto della chiesa. Per 
consolation loro staria bene: necessita o utilita notabile non la 
uedo, et 1'absenza loro si sentirebbe molto in Messina. 

II 32 e Paulo Fonte. Studia con poco talento il corso et casi 404 POLANCI COMPLEMENTA 

di conscienza. Desidera Roma, et non mi pare ci sia l'utilita nel- 
1'andata sua. 

Restano alcuni altri coadiutori che lo domandano, cioe Pau- 
lo Strano, a Roma; Saluo Blasco, ad Italia; Alfio Fotio, a Roma 
per doi mesi; Antonello di Colella, pur a Roma: Saluo Petrii, 
etiam a Roma, et allega qualche promessa o intentione che li die- 
de V. P. quando se ne uenne in Sicilia ultimamente, che torne- 
rebbe a Roma. Item Bernardino della Serica, calzolaro, et Giulio 
Clerici, il quale sa la lingua greca uolgare, et e desideroso di 
seruir' a qualche impresa in quelle bande di Turchia; perche 
dice che intende anche qualche cosa della lingua turchesca. 
Di tutti insieme dico, che per adesso non mi pare si mandino. 
Quando occorresse la occasione di mandarsi alcuno nostro uerso 
Grecia, potrebbe V. P. hauer memoria di detto Giulio. Quanto 
a Saluo Petrii, si diporta bene, et e d'assai, et sta sano, et sgom- 
brato di parenti et di negotii per conto loro, quali gl'han dato fa- 
stidio pel passato, et adesso uorrebbe fuggirli; pur qua e assai 
utile. Non uoglio mancar di dir' etiam il desiderio di Mtro. Ja- 
como Frini, mastro faligname et muratore, di dar una uolta a 
Roma et Loreto, come hauera finito la casa del nouitiato in Mes- 
sina, id est, l'anno che uiene. Sua bonta merita consolatione; per 
altro non uedo necessita. 

Non ho computato con questi il P. Antonio Sardo, per lo qua- 
le ci e licentia; ma andando adesso di Catania alla uolta di Roma, 
et passando per Messina, la citta 1'ha ritenuto, et per insin'al- 
1'anno che uiene non andera altramente. Hauerei hauuto caro 
Fhauessero lasciato andare. Non occorre in questa materia dir' 
altro, se non che tutti quelli che desiderano andar fuor di Sicilia, 
et quelli che non mostrano tal desiderio, humilmente si racco- 
mandano a V. P., et domandan sua benedittione. Di Catania, 
primo de Nouembre 1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. Per N. Pre. Gnale. Roma. EPIST. 247. — 19 NOVKMBRIS 1 575 405 

247 

MERCURIANUS POLANCO 

ROMA 19 NOVEMBRIS I575 x . 

1. De nbsolittione quorumdam ma.gistrcttu.um. — 2. De difficultate mitten- 
diin Siciliam sodales. — ?. De cantu in templo messanensi. — 4. DePa- 
tre D'AJflitti. — 5. De fratribus laicis cupientibus discere litteras. — 
6. De dimittendo Lnciano Branca. — 7. De lectionibus theologicis prelo 
mandandis. — 8. De honoranda irt fundatrice civitate messanensi. — 
9. De ratione conscientiae. — 10. De sepultura in templis nostris. — 
//. De collegio drepatiensi. — 12. De rnolis conservandis d»mi. — 13. De 
hereditate quadam. — 14. De mereede a rege Philippo collegio messa- 
nensi facta. — 15-16. Patres Ledesma et Maggiori vita functi; P . Amo- 
deus aegrotat. 

i. lesvs f M. Molto Rdo. in X.° P. Pax X. 1 , ete. Tre let- 
tere di V. R. mi sono giunte alle mani in questi pochi giorni, et 
tutte sono dei sei, 8 et 10 del mese passato. Quanto alla proro- 
gatione di assoluere quegli vfficiali regii, essendosi gia diman- 
data almeno due uolte a S. Sta. per mezzo della Compagnia, 
non pare che di nuouo essa si intrometta piu a trattarne, massi- 
me che essi promisero, et la prima et 2. da uolta, di seruirsi della 
prorogatione riceuuta per poter liberare la loro conscienza. Et 
potrebbe S. Sta. interpretare questa nostra dimanda nuoua in 
qualche senso il quaie non conuerrebbe al bene della Compa- 
gnia, et forse renderebbe difficile l'ottenerla. Pero V. R. procu- 
rera che i nostri con buon modo rendano capaci quei signori vffi- 
ciali, i quali da loro hauendo cosi buona uolonta quale Dio loro 
concede, potranno per altra uia trattare quello che desiderano 
da S. Sta. 

2. Per questo anno non ueggo che costa possa mandarsi al- 
cun buon mastro di retorica, ne parimente soggetti dei nostri, 
tanto per rumore della peste, quanto per altre ragioni che finita 
et riuista da V. R. cotesta prouincia, si potranno meglio conside- 
rare. 

3. V. R. ha fatto bene a dar' ordine che non si ripigli il can 1 Ex archetypo in cod. ltal. I4g, 2 flf., nn. 143, 144, prius 70, 71. 400 POLANCl COMPLEMENTA 

to in Messina, poiche quanto piu ci conformeremo con le consti- 
tutioni et decreti, tanto sara meglio. 

4. Quanto all'assoluere il P. Ferrante, V. R. uedra neirin- 
clusa copia, quel che gia si scrisse intorno a lui, et cos\ ci pare 
che si segua il medesimo 8 . 

5. Quanto a quelli per i quali V. R. dimanda licentia per- 
che possano imparar a leggere, non pare che si debba dare, se 
non ui e piu che notabile necessita; poiche Tesperienza ha inse- 
gnato alla Compagnia che di tale licentie ne segue non piccol 
danno a quegli istessi che Thanno hauuta. 

6. Se »i giudica che il fratello Luciano Branca possa seruir' 
a Dio S. N. meglio in altra religione, V. R. udito che haura i 
suoi consultori et il parere del P. prouinciale, potra dargli licen- 
za che se ne uada con la benedittione di Dio 3 . 

7. Non pare che per adesso sia tempo di pensare allo stam- 
pare alcuna teologia de' nostri; et douendosi in breue, anzi es- 
sendosi cominciato a trattar di nuouo del modo di essercitare 
questi studi piu fruttuosamente, si stima esser necessario che 
prima si pruoui questo che sara risoluto, et dapoi si potra consi- 
derar meglio quel che doura farsi intorno questo. 

8. V. R. non permettera che si faccia alcuna innouatione 
sopra il dar la candela alla citta di Messina, ma servara questo 
punto con simili altri per memoria per altro tempo, si come anco 
riseruera la cosa delle ricreationi, delle quali mi scriue, per quel 
tempo che si trattera in vniuersale delle cose di cotesta pro- 
uincia. 

9. Et allhora anco si uedra quel che si deue fare se i suddi- 
ti debbono dare conto delle loro conscientie alli superiori al 
tempo delle confessioni generali. 2 Ferdinandus D'Afflitti; de quo jam a 2 Martii illius annij scripsit Mer- 
curianus Domenecco, ut ei permitteret apud suos aliquamdiu degere, et 
multa tentaret ante quam illum judicaret dimittendum. Sic. 1, fol. 3or. 
Instante autem Domenecco 29 Aug., sibi et Polanco videri necessariam 
dimissionem, Ital. 148, fol. 246r., Mercurianus dicta a se repetit 29 Oct. 
lial. I4g, fol. 63. Tum Polancus ea scripsit quae habes supra, epist. 241, 
n. 5; quibus respondet hic locus Mercuriani. Cf. jam epjst. 251, n. 12. 

3 Cf. epist. 251, n. 10, et 254, n. 4. EPIST. 247. — 19 NOVEMBRIS I575 407 

10. Circa le sepolture de' quali V. R. e ricercata di conce- 
dere ad alcuni, si giudica che i deuoti resteranno assai capaci se 
per adesso, fin tanto che dura il rumor di questa peste non e loro 
conceduta. Fra tanto si haura tempo di uedere quello che Dio 
S. N. uuol fare in cotesta isola, et risanandosi del tutto, si come 
ne preghiamo la diuina maesta, si scriuera poi a chi deura con- 
cedersi, sendone qui auisati. 

11. Quanto al luogo che uorrebbono dare in Trappani per 
i nostri, V. R. uedra dalTinclusa copia quel che per un'altra mia 
risposi a V. R., et cosi potra seguire la medesima deliberatione 
che qui si fece. 

12. Quanto alli centimoli delli quali V. R. mi scriue, massi- 
me di quel di Messina, potranno usarsi, poiche s'intende che la 
cosa non e indecente, anzi assai commune in cotesta isola; pero 
potra ritirarsi quel di Messina, dalla vigna nel collegio, o dentro 
la casa di probatione, leuando in ogni modo con quella destrez- 
za che V. R. sapra usare, il macinare a quel monasterio del qua- 
le scriue; et V. R. ha fatto bene di leuar 1'ufficio a colui de' no- 
stri che portaua la farina al collegio, dandole a un forastiero. 

13. Quanto alla heredita che ci lascio il baron di Furnari, 
che sia in gloria, non pare che si debba porre in dubio la com- 
positione la quale gia si fece , se gia non fosse che per uia di 
conscienza si mouesse 1'istesso herede a dare da se stesso al col- 
legio qualche cosa, senza alcuna uia giuridica ne strepito. 

14. Si manda a V. R. la mercede che il re ha fatto al colle- 
gio di Messina, et sara bene che quel collegio per gratitudine 
uerso sua maesta si ricordi di pregare per lei , ancorche so che 
non si manca, si come si fa in tutta la Compagnia. 

15. Dio S. N. ci ha leuato il buon P. Ledesima, di una in- 
fermita di capo che a parecchi ha dato questo anno la morte. Et 
il P. Giouanni Maggiori ha gia riceuuto 1'untione estrema. V. R. 
si ricordera di raccommandarci tutti a Dio nell'orationi et santi 
sacrifitii, tanto suoi quanto di tutta la sua prouincia; et salutara 
il P. Girolamo Domenico. Di Roma a 19 di Nouembre 1575. 

Di V. R. seruo in Giesv X.°, 

EUERARDUS MERCURIANUS. 408 POLANCI COMPLEMENTA 

16. Siamo a di 26: il P. Giouanni Maggiori fini anco i suoi 
giorni; et il P. Lorenzo Amodei sta molto male. 

Iii ora inferiori. P. Polanco. 

Inscriptio. Al molto Rdo. in X.° P. il P. Giovanni Polanco, 
visitatore deila Compagnia di Giesu in Sicilia. Messina. 

248 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 25 NOVEMBRIS 1 575 \. 

An admitti possit in Societatem quidam, qui involuntarie occidit filwlam 

dum puniret eam. 

Molto Rdo. in X.° Padre nostro a . E uenuto in Catania 
unmuomo da bene, il quale fu in Roma accettato alla prima pro- 
batione, chiamato Cola Gialuna, di Menio, citta uicina a Calatagi- 
rone, il qual tiene un figliolo nella Compagnia, chiamato Matteo 
Gialuna, maestro d'una scola, et buona cosa Detto Cola non pas- 
sa 45 anni. Ha una barba rossa lunga, et andaua uestito di ber- 
retino per diuotion de S. Francesco, di cui terzo ordine era, 
come sogliono esser' altri huomini maritati. Ci ha narrato un 
caso, per il qual pensaua esso gFhauessero datto licentia alli xiii 
di, et io m'imagino che come detto caso ha color d'impedimento 
sostantiale, non parendo d'altra parte il soggetto tropo da desi- 
derar in Italia, facilmente gl'haueran data licentia. Oui ha fatta 
instanza esso et il figliolo suo d'esser accettato, et non e per gra- 
uar la prouincia di spesa, perche tiene di suo qualche cosa, la 
qual uuole si applichi alla Compagnia. S'intende etiam per per- 
sone che lo conoscono, che il suo ministerio sara utile in questa 
prouincia, et specialmente in officio di procurator', o in hauer 
cura delle cose di fuora, perche ha fatto 1'arte del campo alla 
lunga. D'altro canto non Thauendo riceuuto V. P., non c'e par- 
so di riceuerlo nella Compagnia se non come hospite, insin ; a 
tanto che si sappia la uolonta di V. P., a cui interpretatione sta 
se e impedimento il caso detto, ch'e il seguente. a Tn marorine: Soli. Ex archetypo in codice Episi. Polanci., I fol., n. 114, prius 388. EPIST. 248. — 25 NOVEMBRIS I575 409 

Sono 20 anni, o piu, che tornando di fuori a casa sua, ha ui- 
sto una sua figliola naturale che si era imbrattata, et per casti- 
garla, accostandola alle ginocchia, le diede alcuni colpi di poca 
importanza uerso il basso, et sopra i panni, et cosi li casco mor- 
ta la figliola inanzi, ch'era di doi anni, et molto mal complessio- 
nata per quel che s'intende. Non sa lui dir che causa potesse 
esser della morte, se paura o altra causa; ma quelle botte che le 
diede, non poteuano farle male di momento. Et dando, come 
pare, operam rei licitae in castigar moderatamente la figliola, 
non pare si possa chiamar homicidio uolontario, et manco e per 
dar quelFhorrore, qual mosse nostro Padre Ignatio a metter l'ho- 
micidio per impedimento; et cosi resta questa cosa alla interpre- 
tatione di V. P., se lo uuol tener per impedimento o non, secon- 
do le constitutioni, presupposto che questo huomo da bene non 
ha da pigliar ordini sacri, se qualch'uno dubitasse d'irregolari- 
ta. Finalmente se pare a V. P. che quello non sia impedimento, 
si degnera scriuerlo, perche in questo mezo qua uederemo corne 
si diporta nelle facende; et se parera con effetto utile, hauuta la 
licenza, si potra accettare 2 . 25 de Nouembre 1575. 

De V. P. minimus filius et seruus in Domino, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Patri nostro praeposito generali. 2 Respondit Mercurianus 21 Januarii 1576, factum illud Romae non ju- 
dicatum impedire admissionem; sed propter ingentem copiam adjutorum 
temporalium, rem iterum cum praeposito provinciae ac consultoribus consi 
derandam, Sic. 1. fol. 54. Cf. et epist. 270. 4IO POLANCI COMPLEMENTA 

249 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 25 NOVEMBRIS I575 l . 

/. Ministeria ad Polizzi. — 2. Sodalitinm piorutn hominum Societati no- 
strae se suaque dare cupientium . — 3-8. Processus visitationis; collegio- 
rum ratio speeialis redditur. — 9. Strages sicilianae pestis. — 10. De ali- 
quibus exiguis negotiis privatorum. — Il-ig. Ratio aliquorum magi- 
stratuum in collegiis. — 20. De sodale Bartholomaeo de Carlo. — 21. De 
iuris participatione in concedendis indulgentiis. — 22. De sua ipsius va- 
letudine. 

I. f Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc... J 
Mi rincresce sia persa la lettera ch'io scriueuo del collegio di Po- 
lizzi. La somma e questa. Che in quella citta ci sono stati dei no- 
stri ordinariamente cinque o sei, computati quelli ch'hanno ha- 
uuto cura del priorato di Santa Margarita, unito al collegio di Bi- 
uona; et si e fatto qualche buon frutto per mezo d'un Padre che 
li e stato fermo, et qualche altro operario mandato per uia di mis- 
sione, nella dottrina xpiana. et confessioni. Et cos\ la citta et di- 
uersi particolari si son mossi a desiderar 1 un collegio, et hanno 
assegnata una quantita d'entrata, la quale pensano far arriuar' a 
500 V . di 1'anno. Et alcuni dei nostri, che sono della stessa citta, 
hanno anco applicato del suo certa quantita d'entrata, et si fa- 
ceuailconto che dentro d'alcuni anni, moltiplicandosi l'entrata, 
et con quella parte che di S. u Margarita si potrebbono aiutar (il 
che etiam sarebbe con molto guadagno del collegio di Biuona), 
arriuerebbe l'entrata a 700 V. di 1'anno, et non uuole la citta obli- 
garci a dar principio al collegio, insino a tanto che siano in esser 
li 500 V.* d'entrata, et 1'obligo sarebbe di doi o tre maestri so- 
lamente, perche tanti bastano per quella citta. Et cosi si faceua 
conto che si potrebbe mantener un buon numero di nouitii col 
suo maestro, presupposto che la citta haueua da impetrar dal re 
un castello rouinato, nel miglior sito della terra, nel qual si puo 
far quanto a;ran casa si uorra con poca spesa, essendo li muri sen- 1 Ex archetypo a Polanco aucto, in codice Epist. Polanci, 4 ff., n. Il3, 
prius 384-387. Responsum datur 14 Jan. 1576: Sic. 1, ff. 51-54. 
2 Omittimus minuta quaedam de rebus notis. EPIST. 249. — 35 NOVEMBRIS I 575 4II 

za tetto alti; et doppo la nostra partita, in certa parte che si po- 
teua habitar di detto castello, et dou'era una chiesuola diuota, si 
sono trasferiti li nostri, che stauano in casa affitata o prestata. 
Hor per dar alcuna parola ferma a quelli della citta, si desidera- 
ua Tordine di V. P. Dipoi e successo, che il P. Gasparo San- 
chez, mandato li in missione, et per predicar 1'aduento et 4o. ma , 
ha commosso molto gFanimi di quel popolo, et desiderano li 
capi far una certa aggionta con dispensatione di sua santita, 
quale importerebbe da 250 ducati d'entrata. Per altra uia sara 
forsi V. P. di questo informata. Andando etiam la peste di Biuo- 
na et di Palermo inanzi, habbiamo procurato cauar alcuni sog- 
getti di espettatione di detti luoghi, et se gl'e dato ricetto con 
assai fauor', perche e cosa molto difficile in questo regno in tem- 
po di peste dar ricetto a quelli che uengono di simil luoghi. Et 
con questo, perche quelli nostri giouani non perdano tempo, se 
H leggono alcune lettioni per doi maestri, utili a loro, et anche 
godera la citta ad tempus di quelle, cioe alcuni scolari, a cui pa 
renti non si puo questo bonamente negare, aiutando etiam la 
eitta per la sostentatione, oltra Thospitalita. Hor sopra 1'accettar 
questo collegio et la casa professa in Piazza (della qual si e scrit- 
to piu uolte) si aspettera l'ordine di V. P., et se si contenta in- 
sieme la benedittione, benche non si dara principio, massime al 
collegio, cosi presto, ma se li potra dar risolution', et attender 
alTessecutione delle cose necessarie, et augmento delTintrata... 3 
2. Qui uicino a Catania un 4.'° di miglio, et piu, si sono ri- 
tirati gl'anni passati certi gentilhuomini uirtuosi, et desiderosi di 
quiete spirituale, et hanno fatte certe case distinte per far uita 
solitaria. Et con effetto uanno con habito, almeno la maggior 
parte di loro, che ha dell'eremitico, senza capucci pero; et han- 
no un superior fra se, al qual' obediscono la maggior parte, et 
hanno uoto di eastita. Ritengono pur le sue robbe priuatamen- 
te, et quantunque hanno licenza dal papa di uiuer cosl insieme, 
non hanno approbatione, ne manco la loro e religione, ma e un 
ridotto d'huomini che uogliono far bene, et attendono ad opere 

3 Omittuntur hic etiam quaedam repetita de scholarum messanensium 
translatione: cf. epist. 240, n. 3. 412 POLANCI COMPLEMENTA 

pie con le lor facolta. Hor il capo loro (il quale insieme con un 
fratello suo sono come colonne) mi han parlato, come temono 
che doppo la uita loro, quelli che stanno a sua obedientia *in 
quelle casette, non si conserueranno, et che uorrianoesso et suo 
fratello, in tal caso, che quella robba uenisse al collegio nostro, 
al quale et a tutta la Compagnia portano affettione particolare; 
et han domandato che la Compagnia gFaccettasse sotto sua obe- 
dientia, accioche li uisitasse a suoi tempi; et doppo la uita delli 
doi, che son uecchi, se non caminassero bene li compagni (quali 
saran da 18, o 20), che li mandassero con Dio, et pigliassimo per 
il coilegio i luoghi loro con Tentrate che tengono. Et subito uor- 
rebbono dar un bel luogo (doue sta questo capo degTaltri, il 
quale sta a poco piu di un tiro d'archebugio dalla citta) per ri- 
creatione, et anche utilita del collegio. Et dicendo io che non 
usa la Compagnia pigliar sotto sua obedientia altri che quelli 
dello stesso nostro instituto , ha toccato il medesimo un mezo, 
d'applicar le sue cose come un membro al collegio di Catania, et 
in questo modo doppo la morte delli doi non uerrebbono questi 
lor possessioni in mano del vescouo, il qual pensano darebbe a 
qualche nepote queste cose loro, et percio uorrebbono le godes- 
sero li nostri. Quello che uale la robba di questi gentilhuomini 
solitarii sara, per quel ch'intendo, circa mille et trecento scudi 
d'entrata in belle possessioni, tutte alPintorno di Catania, come 
ho detto. Ben so che non c'e constitutione la qual ripugni ad ac- 
cettar 1'obedientia di queste persone, perche solamente si esclude 
quella di donne religiose nella 6. a parte; tuttauia la consuetudi- 
ne e contraria. II pigliar come membro di questo collegio detti 
huomini con le robbe loro, anche non ripugna, ch'io sappia, se 
non alla consuetudine detta. Perche se bene in luoghi simili, doue 
e qualche oratorio (come in S. ta Maria del Passo di Tiuoli), la 
Compagnia habbia tenuto qualche romito, come anche puo te- 
nerlo in altri luoghi simili, tuttauia le persone-non erano sotto 
l'obedientia della Compagnia. Se pur paresse a V. P. ci fosse luo- 
go alla dispensatione dal nostro canto quanto a questa consuetu- 
dine, puo presupponer che queste persone son uirtuose, et che in 
uita delli doi detti non accaderebbe pensarci tropo al gouerno EPIST. 249.-25 NOYEMBRIS I575 4 1 ^ 

loro, se non come si darebbe aiuto ad altre persone forastiere. 
Doppo la uita loro, se gFaltri uolessero andarsi con Dio, si po 
trebbono lasciar andare, et anche se di nuouo uolesse entrar qual- 
ch'uno fra loro, si potrebbe far che non pigliasse quell'habito 
grosso che ha deirheremitico, ma clericale. Et cosi, essendo atti 
per alcun ministerio nella Compagnia, potrebbono accettarsi al- 
cuni di loro, et agl'altri dar ricapito; et in breue tempo restareb 
bono tutte queste possessioni per il collegio liberamente, ccme 
parche lo preuedono et pretendano li doi fratelli detti, quali son 
padroni di buona parte di questa robba, et non Thanno altramen 
te applicata alla congregation loro. Questo ho scritto diffusa 
mente per maggior informatione di V. P., et perche se ella giu- 
dica potersi condiscender' un poco a questi huomini da bene 
(quali non sono propriamente ne religiosi ne romiti), questo col- 
legio con un poco di tempo sarebbe ben fundato, et con pochis 
simo disturbo o nessuno della Compagnia, potendosi mandar con 
Dio liberamente ogniuno che non caminasse uirtuosa et quieta 
mente. Ouando pur si diportassero bene (il che poco sperano loro 
stessi delli successori), loro haueriano a goder quello che bastasse 
per la lor sostentatione, et di quello che danno per opere pie, 
potria pur seruirsi la Compagnia, et c buona quantita; ma quan- 
do uolesse V. P. che si attendesse a questa prattica, chiariremo 
il tutto piu minutamente 4 . 

3. Vedo quello che scriue V. P. per 1'ultima, in conformita 
di quello che per altre mi haueua scritto, et anche detto di pa- 
rola; che 1'animo suo e, che le uisite che si faranno siano reali 
et con frutto, il che con molta difficolta si fa quando si ua cor- 
rendo, etc, et che desidera V. P. si metta in prattica quello ch'e 
stato ordinato. Io ho hauuta sempre questa mira, et ho auisato 
li rettori che non si ha da metter niente in libro fuor della pa- 
tente, ma in prattica. Et per quello che non si poteua d'un trat 
to esse^uir', ho lasciato gl'ordini scritti al rettor et consultori 
per li suoi numeri distinti, accioche mi auisassero delli punti 
che si andauano mettendo in essecutione. Et cosi, ho auiso de 

4 Resp.: Nullo raodo oportet; tum quia non usitatum apud nos, tum 
quia facile putaremur pecuniae cupidi. 4I4 POLANCI OOMPLEMENTA 

molti, che si sono esseguiti doppo nostra partita, et il Padre pro- 
uinciale tiene anchora questo assunto per sua parte, de far es- 
seguire gPordini detti. Ma in uero le cose di Sicilia stanno per 
adesso in tal termino per conto della peste, che non mi maraui- 
glio che molte cose non si esseguiscano, o ueramente doppo. 
d^esser cominciate s'intralascino, perche essendo otto collegii in 
questa prouincia, primieramente Reggio non c'e stato ordine di 
uisitarlo; et hauendo condotto in Catania un maestro per la pri- 
ma scola, accioche di qua come di citta sana potesse passar in 
Reggio, non si uede insino adesso ne per lui ne per me aprirsi 
la via. Tuttauia ho leuato qualchuno di la con gran difficolta, et 
par lettere si e fatto et fara quel che si potra, quantunque etiam 
quelle con gran difficolta si accettano di questo regno. 

4. . II 2. collegio e Messina, doue per la peste cessano tutti 
li studii, come ho scritto a V. P., et lo stato di quella citta ri- 
cerca particolar modo di proceder nel nostro collegio. Et essen- 
doci morto uno in casa di peste, si cauarono li nouitii alla vigna, 
doue tengono sua probatione, et quelli del collegio attendono 
agl'essercitii proprii di case professe; et pur tengo auiso si guar- 
da et si mette in essecutione quel che si puo delle cose ordinate. 

5. II 3° collegio, ch'e in Palermo, e assai trauagliato, essen- 
doli morti cinque di peste, benche fuori di esso collegio, et tre 
altri tocchi camparono, et le scole affatto cessano, et si attende 
alTaiuto de' prossimi come in Messina, benche gia si occupano 
con Taltra gente della citta, non se li domandando piu gente per 
gl'appestati; et tuttauia si procura cauar alcuni di la, et aiutar 
quelli che restano del collegio et del nouitiato, accommodandosi 
allo stato presente. 

6. II 4. collegio e di Monreale, nel quale nessuno de' nostri 
e morto de peste, Dio lodato, benche la citta l'ha passato et la 
passa come Palermo, et uuole che li nostri, per esser pochi et 
molto necessarii all'aiuto spirituale dei sani et amalati della cit- 
ta, non attendano alle confessioni degl'appestati, benche in chie- 
sa sono esposti a quanti uengono. Le scole anche affatto sono 
state sospese, et si attende, come negl'altri, ai bisogni urgenti. 
Oualche uno etiam di la si e cauato. EPIST. 249.-25 NOVEMBRIS 1 575 4I5 

7. II 5. collegio e Biuona, doue in ultimo luogo fra le cit- 
ta doae habbiamo collegii ha toccato la peste, et e anche stato 
necessario leuar le scole, et molti giouani d'espettatione, che n 
stauano, parte per Polizzi, come di sopra ho detto, doue conti- 
nueranno suoi studii, parte per Catania, doue sentiranno il cor- 
so; et gli altri che restano in Biuona, quali sono sacerdoti et 
coadiutori, attenderanno col iniglior modo che si potra darli, ad 
aiutar la citta, tanto appestati come gValtri. Ma intendo che sono 
poco ricercati dagTappestati, quali non sono stati in gran nume- 
ro morti per sin^adesso. Si che nelli detti cinque collegii, et an- 
che in Polizzi, ueda V. P. la disposition che u'e, et ch'e neces- 
sario particolar modo di proceder per questo accidente. 

8. Restano tre collegii, cioe Catania, Siracusa et Calatagi- 
rone nei quali piu intieramente se puo esseguire quel che si e 
ordinato, et cosi si attende. Et come ricuperaro un poco meglio 
le forze, penso dar una uolta a Calatagirone etSiracusa, benche 
ho auiso che ogni cosa, o quasi, sia messa in essecutione in detti 
luoghi, non ostanti le fabriche di chiesa et scole, et altri incom- 
modi dell'habitatione che hanno. In questo collegio di Catania 
e piu difficile Tessecution detta, essendo il collegio diuiso in due 
case, tanto separate, quanto il collegio nostro romano della casa, 
o piu, a mio parere; perche li tre corsi di philosophia et quello 
di theologia col P. Carlo per superiore et alcur.i coadiutori, stan- 
no nel vescouato, perche gl'ha prestato la maggior parte di sua 
casa il vescouo. Gl'altri stanno nel collegio assai stretti, et pur 
vi si fabrica la chiesa, per rispetto della quale il primo et 2.° cor- 
tile sono come publici, essendo pieni di materiali, etc. Si attende 
etiam a fabricar certe case comprate et scole , in modo che con 
difficolta si possono osseruare molte delle cose ordinate; atten- 
diamo pero a far quel che si puo, et con diligentia si ua procu 
rando ampliar et accommodar questo collegio, accioche tutti si 
possano unir fra alcuni mesi, et se mai potesse esser per il Nata- 
le; et pero la residenza del Padre prouinciale sara qui piu chv, 
altroue, per esser il bisogno et 1'importanza maggiore. 

9. Ai luoghi appestati non accade pensar d'andarui per 
uscir poi ad altri , perche non sarebbemo accettati se non con 416 POLANCI COMPLEMENTA 

guardia di 40 giorni, quando si facesse il fauor di accettarci. Per 
lettere faremo Tofficio alla giornata, che ci e commodita di scri- 
uer per tutto dentro di Sicilia, et insin'adesso uediamo specia- 
lissima prouidentia di Dio N. S., tanto in quelli che piglia, quan- 
to in quelli che lascia. Et oltra il frutto spirituale che si fa, an,- 
che nel temporale si uede quasi per tutto qualche aumento, al- 
meno per 1'auenire. Sia lodato 1'autor d'ogni bene. Stante questa 
informatione, io non hauero scrupolo alcuno del fermarci noi 
qua, insin'a tanto che V. P. ci dia altro ordine. Piu di 30 luo- 
ghi dicono esser' appestati; ma nelli principali di Messina et Pa- 
lermo le cose uanno manco male, et cosi speriamo che in questi 
et negl'altri, cioe Monreale et Biuona , si mitigara questo fia- 
gello, sopra il quale alcuni han temuto che uenga Parmata tur- 
chesca, perche si diceua che ha Tocchio sopra questa isola. Di- 
poi si e detto che non uerra in queste bande. Ad ogni euento ci 
da Dio N. S. buon' animo. 

10. II ricorso che scrisse il P. Vincenzo la Noce si facesse 
sopra li suoi beni, e un'assegnamento molto freddo per li suoi 
creditori, perche mi scriue il rettor del collegio di Siracusa, che 
non ha niente, se non un certo credito del re per conto di non 
so che spese che fece suo padre, cosa finalmente che par' inesi- 
gibile. 

Non fu a tempo l'auiso di V. P. di non mandar Filippo Bal- 
samo, perche gia era partito, et sappiamo che arriuo a Napoli, 
doue lo guardauano. Spero gia sara arriuato a Roma, et non gra- 
uera il collegio. Vincenzo, che ando per sua compagnia, di la 
potra peregrinar a Loreto, se parera a V\ P. II padre d'esso e 
1'vltimo delli 5 morti in Palermo. 

Circa 1'approbation del contratto di Palermo ho scritto pochi 
di fa, et al P. Posseuino torno a replicar' alcuni punti, per se 
quella fusse perduta. 

11. Non si e mutato rettor alcuno in questa prouincia, in 
fuor di quello di Monreale, il quale molto tempo fa lo ricercaua, 
et cosi conueneua. Et s'e posto per vicerettor il P. Hippolito Vo- 
glia, conosciuto in Roma, et pare che si diporti bene, etiam in 
questi tempi di peste difficili. V. P. ueda se le pare si faccia ret- EPIST. 249.-25 NOVEMBRIS I575 417 

tor\ o uero se si uuole rimetter' a noi, perche tuttauia staremo a 
ueder' un poco. 

12. Nelli consultori et admonitori de' rettori si e fatta qual- 
che mutatione, et e necessario farla spesso in alcuni collegii, per- 
che si mutano in altri luoghi per uarie occorrenze detti consul- 
tori. Proponero a V. P. quelli che adesso ci sono, che fanno que- 
sto officio, et alcuni altri che potrian farlo doue si trouassero, 
accioche ueda V. P. se le parera approuarli. Et primo: 

13. In Palermo c'e il P. Elpidio, P. Francesco Guiraldo et 
P. Vincenzo Romena; et sono questi assai fermi in detto colle- 
gio. II P. Elpidio e admonitore. 

14. In Monreale solamente c'e uno fermo, cioe il P. Hiero- 
nimo Barbieri, et anche s'era designato consultor' il P. Giorgio 
Mercato; ma sta amalato di quartana in Palermo. E admonitor' 
il P. Hieronimo detto. 

15. In Biuona sono consultori il P. Baltassar Siracusa, il 
P. Jacomo Zarzana, et il P. Gregorio Peralta quando si troua 
nella citta. Li doi primi sono assai fermi in quella residentia, et 
il P. Jacomo e admonitore. Adesso si e fatto vscire in Polizi il 
rettor con li suggeti megliori di suo collegio, et il P. Jacobo re- 
sta per vicerector in Bibona. 

16. In Calatagirone consultori sono il P. Nicolo Bonafede, 
il P. Francesco Palatino et il P. Andrea d'Vngria, il qual' e etiam 
admonitore; ma li doi ultimi penso conuerra presto mutarli. 

17. In Catania erano consultori il P. Nicolao Faranda, il 
P. Pietro Bellonio; il 2.° pero e assai mobile per esser predica- 
tore, et si manda fuora per tal J officio. C'e parso, uenendo li cor- 
si di Messina, siano consultori il P. Carlo Regio et il P. Hiero- 
nimo de Gregoriis, oltra li doi predetti, et admonitor il P. Ni- 
colao. 

18. In Siracusa sono consultori il P. Alfonso Villalobos, et 
P. Lionardo Capano, et il P. Eustachio Paterno, il quaF etiam e 
admonitore; et nessuno delli predetti ha residentia moito stabile 
in Siracusa. 

19. In Messina, leuato il corso et li doi consultori che uen- 
nero a Catania, scilicet el P. Carlo et P. Hieronimo, restarono 

POLAXCI COMPLEMENTA.— T. LT. 27 418 POLANCI COMPLEMENTA 

doi altri, cioe il P. Giovanni Filippo Casino et P. Oliuerio Comi- 
nale, et si e aggionto il 3. , cioe il P. Benedetto Rouasio; et ad- 
monitore si e fatto il P. Oliuerio. Vera anche consultor il P. Pan- 
talion Rodino quando si trouaua in collegio, perche d'ordinario 
staua alla vigna, et cosi resta. Oltra li prenominati, quali paio-. 
no atti doue si troueranno, sono altri, li quali potrebbono far il 
medesimo officio doue si fermassero, come sono il P. Gaspar 
Sanchez, P. Alfonso Creco, P. Giovanni Domenico Candela, 
P. Giouanni Baldassar, P. Giovanni Battista Rogerio, P. Ema- 
nuel, P. Ximenez, P. Thomaso Leon, P. Marquez, P. Suarez. 
Di tutti questi V. P. ueda quali le parera approuare. 

20. Qui c'e un fratello, sartore et guardarobb[a], chiamato 
Bartolomeo di Carlo, lucchese, il quale sa leggere; ma per ren- 
der miglior conto del suo officio, li par li giouarebbe saper un 
poco scriuer', massime che si danno a lauar li panni fuora in- 
sin'adesso, et non si troua alla mano facilmente chi scriua. V. P. 
veda se li pare darli licentia per questo, o rimetterla ad uno 
di noi. 

21. Mi domanda qualchuno se son ualide le indulgenze che 
si comunicano alla Compagnia per participation dei mendicanti. 
lo in fuor dell'indulgenze plenarie, non so che ci siano le altre 
sospese, etiam in questo anno santo, se gia V. P. non hauesse 
fatto qualche sospensione. Aspettero la risposta, et anche circa la 
facolta di comunicar quelle che parera a V. P., che qua mi di- 
cono che gl'altri visitatori sono soliti a comunicarle. Io solamen- 
te ho detto che comunicauo quel che poteuo in questa parte. Ne 
altro occorre aggionger in questa, se non raccomandarci humil- 
mente tutti nelle orationi et sacrificii di V. P., et domandar sua 
benedittione. Di Catania 25 de Nouembre 1575. 

22. Ho hauuto alcuni termini de terzana, et se mi redopio; 
ma con alcuni rimedii che li medici vsorono, al vndecimo restai 
libero, aiutando Iddio N. S., et pochi di ho guardato il letto, et 
vo ricuperando forze, Dio laudato. 

De V. P. figliolo et seruo rn Jesii X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Ho risposta che per via della corte del signor presidente, si Epist. 250.— 14 Decembris 1575 419 

puo scriuere; et cosi mandaro piu cose che pensauo con questa. 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Eue- 
rardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de Jesu, 
a Roma. 

Sigilli vestigium, 

250 

POLANCUS MERCURIANO 

SYRACUSIS I4 DECEMBRIS 1575 l . 

De lite quadam pacifica cum archiepiscopo syracusano. 

f Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. 1 Come tornaro 
in Catania (per doue mi parto hoggi), scriuero a V. P. piu diffus- 
samente. Ouesta lascio qui scritta, accio vada con altre del 
Rmo. vescouo de Siracusa 2 , il quale m'ha parlato de far veder in 
Roma estraiudicialmente la controuersia ch'ha con la Compagnia 
sopra la quarta che pretende come vescouo debbia hauer delle 
cose legate alla Compagnia, per certo priuilegio; et la Compagnia 
nostra d'altra banda per li suoi priuilegii pretende essere essem 
pta, et cosl Tha inhibito per vn spacio venuto de Roma. Non fa 
difficolta il vescouo per Tinteresse suo, perche voluntieri da la 
parte che li tocca alla Compagnia; ma non vorrebbe pregiudicar 
alli successori; et per simile causa non accetta questo collegio rn 
dono quello che pretende hauer iure suo, per non pregiudicar al 
priuilegio della Compagnia. L/agente del vescouo che fa residen- 
za in Roma a , et sta alla crepanica b trattara di questo con V. P., 
o con chi piacera a quella. Et se si giudicara espediente che si 
facia compromesso, o in altro meglior modo et piu sicuro si ter- 
mini questa controuersia sanza spesse et liti, etc, so che volon- 
tieri sparagnera questi incomodi V. P., cui benedictione humil- a Ad marginem, alia niann: che si chiama Don Matheo Catalano, dot- 
tore. — b Sic ms.; videtur legendum Capranica. Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n, 117, prius 405. 
Gilbertus Isfar et Corillos, 420 POLANCI COMPLEMENTA 

mente domando, et memoria neirorationi et sacrificii. De Sira- 
cusa 14 de Dezembre 1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

lnscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu. Roma. 

Sigilli vestigium. 

251 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 20-21 DECEMBRIS I575 l . 

1. De vhitationis progressu. — 2. De venditione hortnlorwn.—j. De censu 
quodam an permittatur; et de aliis oeconomicis. — 4. De participatione 
gratiarum ordinum mendicantium. — 5. De fralre Joanne de Castro. 
— 6. Congregatio provincialis nondum coacta; desunt autem profes- 
si. — 7. De abbatia de Agro dicta. — 8. De venditis domibus panormita- 
nis. — 9. De arcanis notis in scribendo . — 10. De Luciano Branca, pro- 
fugo. — II. Mittitur Romam informatio de provincia sicula. — 12. De 
P. d' ' Afflitti; aliisque respondetur rebus. — 13. De expurgandis aucto- 
ribus classicis. — 14. De drepanensi collegio aut domo professorum . — 
ij. Etiam civitas lilybaetana collegium exposcit. 

1. Jhs. Molto Rdo in Xpo. Padre nostro. Pax Christi, etc. 
Dapoi che Dio N. S. mi diede sanitii di quella terzana, della qua- 
le ho seritto alli 28 del passato, ci partimmo per Calatagirone et 
Siracusa. Et oltra del ueder come si osseruauano le cose prima 
ordinate, s'e atteso ad alcune altre, delle quali spero sara seruito 
Dio N. S., si quanto alle persone et gouerno di quelle, si etiam 
quanto alle cose materiali et temporali. Tornammo a Catania 
(doue pur sempre e stato fermo il Padre prouinciale), alli 15 del 
presente, perche le cose di questo collegio di Catania (doue ci 1 Ex archetypo manu Polanci castigato, in codice Epist. Polanci, 3 ff., 
n. 118, prius 389-391. Responsum his litteris, ut aliis 17 et 25 Novembris da- 
tis, hic omissis ne repetantur eadem, adest in regesto Sic. 1, ff. 5i-54r., 
estque 14 Januarii 1576. Responderat prius brevissime Possevinus, 7 Ja- 
nuar., consultationem differendam: Opp. NN. 328, ff. 19-20, de qua epist. 
iterum mox loquendum. Epist. 251. — 20-21 Decembris 1575 421 

trouiamo poco meno di 80 persone) ricercano particolar cura et 
assistentia, essendo anchora diuiso il collegio, et habitando nel 
vescouato tutti li corsi di philosophia et theologia, essendosi au- 
mentato assaiil primo corso con li scolari principali di Biuona, 
chiamati per rispetto della peste di la a Polizzi, di doue uennero 
poi a Catania, benche il resto delle scole et scolari di Biuona si 
fermeranno a Polizzi, doue si leggera in due scole per benefitio 
di nostri, et anche di quelli della citta, in tanto che durano que- 
sti trauagli della peste. Ad ogni modo sta li per predicar insino 
a pascha il P. Gasparo Sanchez, oltra il P. Biagio et P. Giulio, 
che prima ui erano; et la citta aiuta alla sostentation de' nostri, 
in tanto che ui staran li maestri. In questo mezo aspettiamo ri- 
sposta da V. P., se uorra accettar quel collegio al modo che si e 
scritto gia due o tre uolte, o non; et quando non le piacesse, non 
siamo niente ligati a ritener li le scole, ne manco 1'altra gente. 
Pensauamo ben con questa occasione, et con la morte del duca 
di Biuona (che Dio tenga in sua gloria), che si potria far senza 
le scole di Biuona, doue si potrian poi tener nouitii, o un semi- 
nario di casisti, essendo la Compagnia senza obligo di scole in 
quel collegio, per lo quale non lascio la buona memoria del duca 
cosa alcuna; benche si procurera cauar della duchessa uedoua, 
et delli successori del detto signor duca, specialmente dalle nipo- 
ti di Giouan di Vega, Faiuto che si potra per quel collegio. 

2. Quando fummo in Calatagirone, ci faceuano instantia di 
uender un pezzetto di terra d'una vigna che 11 tengono, per le 
ragioni che V. P. uedera nello scritto qui incluso. Io Tandai a 
ueder, et mi parue farli far suo trattato, il qual ua qui con le ra- 
gioni che li mossero, sottoscritto di mia mano. E cosa molto 
poca; et con uender quello, resta quadro quel lato della uigna, 
per poter meglio far siepe o muro. V. P. uedera se le pare di dar 
la licentia di alienar questo. 

3. In Siracusa due sorelle uergini, et diuote del collegio, 
comprarono una casa uicina a quello per loro habitatione, et que- 
sti mesi fecero donatione di quella al collegio, doppo la lor uita. 
Et uorrebbono comprar un'altra casa (perche in uero prima era 
tutfuna quella che tengono, et quella che uogliono); et non si 422 POLANCI COMPLEMENTA trouando denari contanti per tutto il pagamento, ci han doman- 
dato licentia di metter sopra quella casa, a noi donata, un censo 
di 4 oncie, per il qual li daranno 40 oncie per comprar detta 
casa. Et se hauessimo hauuto facolta, gPhaueressimo subito con- 
cesso quel che domandano, perche 1'intento loro e di disfar cofi 
un poco di tempo il censo detto, et lasciar anche alla Compa- 
gnia la casa che di nuouo uogliono comprare. V. P. ueda se uuo 1 
dar licentia d'imponer detto censo, et se in casi simili uuole che 
habbiamo qualche autorita; perche alla giornata occorrono mol- 
te cose, o possono occorrere, doue per utilita delli collegii con- 
uerrebe hauer qualche facolta, o d'imponer un censo, o far qual- 
che obligo, o dar qualche poco di sito di quel che a noi e stato 
donato o comprato, del qual uogliono alcune persone far case, 
et pagar di quelle censo al collegio, et qualchuna anche uuol la- 
sciarle doppo la uita al collegio. Non possiamo risoluer cosa al- 
cuna in questo genero, non hauendo 1'autorita, et qualche occa- 
sion si potria perder di beneficar alcun collegio. In questo etiam 
di Catania alle uolte potrebbe esser necessario pigliar alcuni de- 
nari a censo, o per comprar alcuna casa, o per il uitto, in tanto 
che della citta o d'altra parte si ha quel che si spera. Veda V. P. 
se etiam questo si potra far, benche non penso senza grande bi- 
sogno farlo. 

In Siracusa stanno con alcuni debiti; et li aiuterebbe per pa- 
garli la confirmation che da V. P. si aspetta d'un' accordo che 
fece il P. Hieronimo Gallitia con li suoi, per il quale li pagheran- 
no 50 oncie. Non essendo mandata detta confirmatione, la ricor- 
doa V. P. 

In Monreale qualche uno ha lasciato denari, et anche entrata, 
con aafgiongfer che si dicessero messe. Mi domanda il vicerector 
facolta d'accettarli, perche stanno in bisogno in questo tempo 
della peste, et con la poca entrata che hanno. Veda V. P. come 
li pare in cose simili si possa fare, che io non consentiro si accet- 
ti, se gPheredi a chi toeca disponere, o uero Tordinario, doue 
non fossero heredi, non dichiarassero che senza Tobligo delle 
messe (poiche non lo accetta il nostro instituto) si possono accet- 
tar detti legati. Epist. 251. — 2o-2[ Decembris 1 575 423 

II medesimo collegio ricorda che ha fatto certe spese per il 
P. Mtro. Bobadilla et suo compagno il tempo che si fermo Li, et 
pare li sia stata data intention da parte di V. P., che quel colle- 
gio per la sua pouerta non sentirebbe questa grauezza. Potra 
farci intender V. P. se tuttauia uuole che il collegio le paghi, o 
altri di questa prouincia in commune, o se qualche altro disegno 
paresse piu al proposito. 

4. Ouanto alla participation delle gratie de' mendicanti, 
pare che V. P. habbia significato non douessero usarla in questa 
prouincia, insin'a tanto che si dichiarasse qualche cosa apparte- 
nente alPuso di dette gratie. Se qualche cosa fusse risoluta, ha- 
ueressimo molto caro ci fusse comunicata; et quando non, ueda 
V. P. se ci uorra dar licenza che usiamo di alcune che ci parera 
esser conuenienti al nostro modo di procedere, etc. 

5. Fra li coadiutori temporali che ho proposto a V. P., non 
mi ricordai alKhora di Gioan di Castro; et pero mando adesso 
rinformatione, et pare qua sia benemerito di esser accettato nel 
numero di coadiutori formati. 

6. La congregation prouintiale per elegger proeurator di 
questa prouincia non s'e fatta: prima, perche non posson congre- 
garsi senza grandi inconuenienti li rettori et professi delli colle- 
gii che stanno in citta apestate. 2. , perche in nessun luogo 
che stia sano, lascieranno che questi tali, se ben conuenessero, 
habbiano quella prattica con li habitanti in loghi sani, che biso- 
gnarebbe per far la congregatione. Et se conuersassero stretta- 
mente con loro, grescluderebbono anche dei suoi collegii che 
sono in citta sane, cioe Catania, Siracusa et Calatagirone; et non 
parlo di Reggio, perche non se li permette hauer alcun commer- 
cio con quelli di Sicilia. 3. , perche se ben si facesse la congre- 
gatione, et si elegesse procurator, con gran difficDlta si potrebbe 
mandar' a Roma, essendo tutta Sicilia esclusa del commercio del 
regno di Napoli. Et non so anche, se in Roma facilmente 1'accet- 
tariano, massime non potendo hauer uoce passiua se non uno dei 
professi di 4 uoti, che in questa prouincia sono; et in fuora del 
P. Gaspar, tutti gl'altri sono in Messina o in Palermo, citta ap- 
pestate. Et percio ci e parso meglio che si differisca la congre- 424 POI.ANCI COMPLEMENTA gation insino a fatta pascha; et se alPhora hauera cessato la pe- 
ste, meglio si congregheranno qui li rettori et professi, et me- 
glio anche potra passar a Roma chi sara eletto, et si potra far 
1'elettion passiua fra piu persone. Perche a questa quaresima si 
cauera qualche uno de detti professi di Messina o Palermo; et se 
V. P. rispondesse alla proposta di far alcuni professi di 4 uoti 
che s'e fatta, facendosi qualchuno di nuouo, come il P. Car- 
lo, etc, fra piu persone potrebbe farsi 1'elettione 2 . Et quando 
non si potesse affatto mandar procurator per le cause dette, non 
pare sarebbe grande 1'ineonueniente, poiche quantoalla informa 
tione di V. P., et anche alli negotii di questa prouincia, potria- 
mo supplir noi. Tuttauia, potendosi, si fara. 

7. Habbiamo sollicitato come habbiam potuto il negotio 
dell'abbatia d'Agro per uia del signor presidente, il quale ha 
scritto al re; et uno di suo conseglio, per il qual si temeua ha 
uersi procurata detta abbatia, dice, che uuole 1'habbia il collegio 
ad ogni modo. Et cosi, se il P. Porres in corte sollicitera questo 
negotio, sara tanto piu facile la riuscita di quello per sparagnar, 
oltra li 500 v. di Tanno, quelli 900, delli quali fece gratia S. M; tk 
Non ha pero notitia il presidente di questa gratia dei 900 duca- 
ti. Forsi per dar 1'abbatia o trattar di quella, non si e scritto in 
questo regno di quelli. Se paresse a V. P., molto conuerrebbe 
fusse scritto al P. Porres, che sollicitasse il negotio dell' abbatia; 
et se non hauesse luogo, almeno questo delli 900 ducati, non si 
dimenticando del negotio di Monreale, del quale scrisse il parla- 
mento di questo regno a S. M. tk 

8. Ho scritto a Palermo, conforme a quello che V. P. mi 
ordina, di informarsi meglio di persone perite del prezzo di quel- 
le case uendute 3 ... 

9. Ho ricenuto la cifra, la qual seruira al suo tempo. 

10. Quel Luciano Branca, del qual auisai V. P. che si era 
partito la 2. a et 3.* uolta della Compagnia, non potendo per que- s Resp. Mercuriani: non videri opportunum professionem solennem 
permittere: exspectandum adhuc, eo quod informationes non faciant satis. 

5 Omittimus aliqua quae jam satietatem parerent. Cf. praecedentes 
epistolas. Epist. 251.-20-21 Decembris 1575 425 

sti tempi andar in Italia per presentarsi a V. P., ne parendo espe- 
diente accettarlo in Sicilia, benche esso si sottometteua a quel 
che ci paresse, lo habbiamo licentiato, benche fra un' anno o doi 
si ha da presentar a V. P., o qua al prouinciale. Non era scolaro 
approbato, et alla Compagnia sta ben il tenerlo fuora, almeno per 
adesso. 

n. Qui mando un ragguaglio, che gia per altra uia si e 
mandato a V. P., di tutta questa prouincia; et d'altre cose si 
mandera alla giornata, se V. P. non ci scriue che in presentia li 
diamo ragguaglio. Si attende a questo collegio di Catania, doue 
sono, come ho detto di sopra, intorno ad 80 persone delli mi- 
gliori sos:getti della prouincia per conto di lettere, etc. Et pro- 
curiamo che la citta aiuti nel temporale, come si e procurato an- 
che in Calatagirone; et per queste feste del Natale si spera qual- 
che effetto buono con la gratia del Signore nell'vna et 1'altra 
parte. 

12. La risposta sopra il P. Ferrante d'Afflitto si mandera a 
Palermo. Esso sta in casa de suoi parenti con poca uoglia di tor- 
nar' alla Compagnia, per quel che s'intende, quantunque in quel 
collegio di Palermo poca occasione puo hauer nessuno di dolersi 
non si tenga conto con sua sanita et commodita. Potria esser 
(quantunque la peste ua 11 gagliarda tuttauia) che hauessimo a ui- 
sitar di nuouo quel collegio, perche fanno instantia, et se uede- 
ra di far quel che si giudichera piu seruitio diuino." In Messina le 
cose della peste uanno manco male, et Dio N. S. ha aiutato con 
legati o heredita di qualche momento quel collegio; et anche 
a quel di Monreale qualche cosa per questa uia gl'ha toccato, 
benche per 1'auenir piu che di presente se ne potta seruir, per ui- 
uer li donatori. 

13. Nell'ordine che V. P. v da circa li libri prohibiti, pare a 
qualche uno, che uenga prohibito affatto Horatio, come anche 
Terentio, Plauto, etc: qualch'uno intende che solamente li libri 
o trattati obsceni sian prohibiti in Horatio, et cosi TArte poetica 
di qualche parte e ricercata. Veda V. P. qual sia sua intentione, 
se qualche facolta di dispensar, non solamente per li maestri, 
ma etiam per li scolari, le par ci debba commettere. Dico quanto 426 POLANCI COMPLEMBNTA 

al legger li trattati honesti, quantunque nel medesimo autore 
sian altre cose o trattati obsceni; altramente Vergilio potria esser 
prohibito, come Horatio, per alcune egloge, etc. * Non mi sten- 
dero piu in questa, humilmente raccomandandomi alle orationi 
et sacrificii di V. P. con tutta questa prouincia. Di Catania li 20 
di X. bre 1575- 

14. II P. Gasparo Sanchez mi ha dato information piu par- 
ticolare circa la speranza del collegio di Trapani, et e in somma, 
che una persona nobile uuol dar mille scudi d'entrata per il col- 
legio, non hauendo heredi, et altri 500 v. di similmente d'entra- 
ta lascia il medesimo a dispositione della Compagnia: la mezza 
parte di detti 500 per maritar o monacar cittelle, et dell'altra 
meza parte che son 250 V. di , s'ha da aiutar la fabrica cominciata 
d'un luogo pio; et quella finita, uuole anche seruano questi per 
il collegio, oltra li mille. Non si sa se habbia fatto testamento, o 
uero donatione. Ci sono anche altre speranze per 1'aumento di 
detto collegio. La citta et vescouo han domandato casa professa; 
et per tal' effetto assegnano chiesa et certe case; et pare uoglia- 
no spender per accommodar questa casa piu di mille et 700 V . di , 
et hanno anche intention loro che col tempo la casa professa do- 
uenti collegio; in modo che se ben si accettasse la casa professa, 
par seruirebbe questo che da la citta et vescouo, per principio 
di collegio. Se pare a V. P. che si riscaldi questa cosa, il mede- 
simo P. Gasparo sara al proposito. 

15. Anche di Marsala, olim Lilybaeum, luogo sanissimo, 
non solamente ricercano collegio, ma anche nel suo conseglio 
han designata entrata, et si da chiesa et casa buona, et se quello 
che li particolari promettono, lo adempiranno, potria arriuar que- 
sta dotatione a 500 V. di d'entrataj et torneria questo collegio in 
utile grande di quel di Palermo, cui principal entrata, et il titolo 
delFabbatia unita, sta uicina a Marsala, et anche alcuni beni sta- 
bili, et una chiesa, et certe capelle nella stessa Marsala, ch'era- 
no membri delPabbatia.. V. P. puo auisar se uuole si attenda a 
stringer questo negotio; perche non intendendo la sua uolonta, 

4 Resp.: minime prohibentur honesta Horatiana; jam imo typis excusa 
sunt ejus expurgata opera, quae opportune in Siciliam ibunt. Epist. 252. — 24 Decembris 1575 427 

andiamo alquanto ritenuti, massime con hauer questo giudicio, 
che piu presto conuenga moltiplicar le case professe, che li col- 
lesii 5 . Di nuouo domandiamo la benedittione di V. P. 21 de De- 
zembre 1575. 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in Xpo. Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia di 
Giesu, a Roma. 

Sigilli vestigium. 

252 

MERCURIANUS POLANCO 

ROMA 24 DECEMBRIS I575 l . , 

1. Officiusa. — 2-5. De nonnnllis sociis ejectis vel ejiciendis. — 4-5 . Regula- 
ris observantia; collegiorum oeconomia. — 6. Bona fratrnm Ribae et 
Cicalae.—jS . Contractus aliqui. — p. Domus professorum Piazzae. — 
10-12. Visitationis jussa. — 13: Litterae graecae et hebraicae, — 14 Liber 
ad juvandos morientes. — 15. De methodo quorumdam ministeriorum . 
— 16. Mittendus faber caementarius. — IJ. Evangelica paupertas foven- 
da. — 18. Detertio anno probatioms. — ig. Caritas inter sodales omnium 
gentium. — 20-25. De commercio epistolarum. — 24. Nuntii de Societate. 

1. Jesvs f M. Molto Rdo. in X.° P. Pax Christi, etc. Quat- 
tro lettere di V. R. in uno istesso giorno di questa passata setti- 
mana mi giunsero alle mani: Tuna dei 29, Taltre due dei 30 et 31 
d'Ottobre, et la quarta dei 17 del mese passato; delle quali ho real- 
mente riceuuto particolare consolatione, per intendere il modo 
che ha tenuto in uisitare cotesta prouincia per uia della somma 
sapientia et regole della Compagnia, procedendo con quello spi- 
rito di lenita et mansuetudine che ricercano le nostre constitu- 
tioni; e mi sarei intieramente consolato uedendo da queste sue 
lettere la speranza che puo hauersi delTaiuto di cotesta prouin- 5 Simili modo, collegium condi Agrigenti postulavit nomine episco- 
pi, Augustinus Gisulfus, litteris ad Polancum datis 22 Novembris. 1575: 
Ital. 14^, fol. 154-155, prius n. 23. Erat autem agrigentinus praesul, Caesar 
Marullus. Cf. et epist. 265. 

1 Ex archetypo in codice Ital. 14Q, 4 ff., nn. 393-396. prius 72-75. 428 POLANCI COMPLEMENTA 

cia, se io non hauessi con non poco dolore inteso il progresso 
della peste che e in Sicilia, et 1'infermita di V. R., della quale 
ancorche spero in Dio S. N. che si sara rihauuta, nondimeno non 
mancheremo qui di continuare le nostre orationi per lei. 

2. Rispondendo alle dette lettere sue, resto sodisfatto del 
modo che ha tenuto per purgare la prouincia di alcune persone 
poco atte per la Compagnia. Pero quanto a Mtro. Luciano Blan- 
ca jsic], V. R. per alcun modo non lo mandera a Roma: si per 
correre questi tempi pericolosi et sospettosi, si perche qui hab- 
biamo piii btsogno di persone resignate et di intiera uirtu, che 
forse si ha altroue, per essere qui li principali luoghi della Com- 
pagnia, et i quali debbono seruire per forma a tutto il restante 
di essa. 

3. Quanto a quello che V. R. lascio in Palermo, per la sua 
natura maninconica et mezz[o] maniaca molto difficile ad essere 
gouernato, et gli altri due, uno dei quali e in Siracusa, che e 
molto uicino a dargli uolta il ceruello, et 1'altro, come V. R. scri- 
ue, si muore di melancolia, et pericoloso di furiosa pazzia, mi pare 
molto bene quello che V. R. scriue che si uegga col migliore et 
piu soaue modo, di purgarne la Compagnia, se non si troua al- 
tro modo di risanare questi ceruelli; et cosi me ne rimetto a quel- 
lo che col P. prouinciale et suoi consultori V. R. giudichera es- 
ser' mag-gior gloria di Dio. 

4. Delle cose pertinenti alla osseruatione delle regole et con- 
stitutioni, o altri bisogni della prouincia delle quali scriue qua 
per hauere risolutione, V. R. le tratti la prima col prouinciale et 
consultori, se altro non ricercassero le cose in se; et mandi qua 
insieme il parer suo con quello degli altri con alcune ragioni, et 
cosi piu facilmente ci risolueremo. 

5. Quanto ai bisogni et necessita temporali di tutti cotesti 
collegi, si come spero che V. R. haura ricordato et ricordera ai 
particolari di cotesta prouincia che il principale rimedio e il pic- 
chiar spesso alla porta della prouidentia di Dio, et ehe caminan- 
do bene la disciplina, reliqua adiicientur eis, cosi non si manche- 
ra col diuino aiuto di raccommandare seriamente questo nego- 
cio a N. S. Epist. 252.-24 Decembris 1575 429 

6. Quanto alla roba del fratello Riba, et alli mille scudi del 
fratello nostro Cicala, non si uede che ne la qualita della detta 
roba, ne li tempi che corrono per questi rumori di Genoua *, ne 
anco 1'intentione della congregatione, dichiarata con un decreto, 
permettano che si pensi di applicargli alla prouintia di Sicilia. 

7. Quanto al partito che un huomo ricco propone per ha- 
uer' una casa che il nostro collegio impegno per 3.250 scudi, et 
per la quale esso darebbe sei mila, et quanto anco alla confirma- 
tione della uendita delle case del Cassaro, della quale ultimamen 
te alli 19 del passato, per duplieata, se ben mi ricordo, auisai 
V. R. a lungo di quel che si poteua fare, si rispondera con una 
lettera a parte, che con queste si mandera, piacendo a Dio, per 
hauer dimandato da alcuno perito nuouo consiglio sopra questi 
negocii, oltre la consulta che qui se ne e fatta. 

8. Quanto alla facolta del generale, che mostra V. R. di po- 
ter contrattare simili cose, sappia V. R. che io non sarei parco di 
communicarla uolentieri a lei, se si giudicasse o conueniente di 
farlo non communicandosi a gli altri uisitatori, o che io potessi 
farlo; poiche et secondo la bolla di Pio quinto e necessario che 
si faccino li trattati, et si mandino a Roma et dal generale con gli 
assistenti si considerino, et le constitutioni anco in questa parte 
ristringono molto le mani al generale, accioche esso medesimo 
ui proceda con grande eircospettione. Oltre che il darlo a V. R. et 
non ad altri, potrebbe dare qualche materia o di consequenza o 
di lamento. 

9. Quanto al pigliare casa professa in Piazza, per la qual 
cosa pare che V. R. significhi hauere piu uolte scritto, qui non si 
e riceuuto sopra tal negocio altra lettera di V. R., che una pico- 
la delli 10 d'Ottobre; et perche il tempo non ci concede poter dar 
risolutione con questa, percio si differisce ad un'altra uolta, pia- 
cendo a Dio. 

10. Poiche le cose di Sicilia, per conto della sanita, uanno 
di maniera che non si puo giudicare quando sarebbe spediente 
che V. R. ritornasse qua, et poiche anco per la diuina gratia le Cf. epist. 23i, annot. 6. 4^0 POLANCI COMPLEMENTA 

cose della prouincia sono di modo incaminate che con la presen- 
tia di V. R. costi si puo sperarne compito effetto, potra mandar- 
mi quelle cose particolari d'ogni collegio che dice di andar met- 
tendo in ordine, et tutto il restante che scriue di hauer' ordinato 
o ricordato nella prouincia 3 . 

ii. E stato ottimamente fatto quel che V. R. ha introdotto 
circa i correttori. 

12. Quanto alPordine degli studii, spero in Dio che doppo 
queste feste potra comineiarsi a darui una riuista, benche in par- 
te si e gia data: ma come questo negocio ha diuerse difficolta per 
i uarii modi che si tengono in diuerse prouincie, non si potra 
cosi presto introdurre quella uniformita che si pretende. 

l 3- Q u i per adesso non habbiamo modo di potere mandarle 
maestri per leggere la retorica, greco et hebreo; et V. P. uedra 
di fare in questo di necessita uirtu, fin tanto che possiamo rime- 
diare a questa sorte di lettere, la quale ho gran desiderio che in- 
sieme con la lettura della sacra scriptura ripigli piede, et si in- 
troduca doue conuiene che sia a secondo le nostre constitutioni. 

14. II libro di V. R. per aiutar a ben morire e gia stampato; 
et ne aspettiamo qui alcun buon numero, del quale si fara parte 
a V. R. * quanto prima sara libero il comercio di cotesta isola. 

15. Le formule raccommandate dalla congregatione per dare 
gli essercitii, predicare et fare simili altre cose 6 , benche in par- 
te si sono raccolte et come disposte, nondimeno non sono anco- 
ra in essere , non potendosi attender' a tanto, et farlo matura- 
mente et in modo che non si habbia da riporui la mano. 

16. Quantunque per adesso siamo con molta necessita di 
muratori, nondimeno atteso la necessita che V. R. mi scriue che 
ha cotesta prouincia di edificii, mi sforzero in ogni modo con 
Taiuto di Dio di mandarne alcun buono a V. R., quando le cose 
della peste saranno del tutto cessate. a Lectio dubia ob attritam chartam. 3 Cf. epist. 249, n. 3, et 259, n. 4; tum monum. 284: ad hocne ultimum 
refertur hic locus Mercuriani? 

4 Vide epist. 269, n. 5; 272, n. 4; et vol. I, xxi, n. 2. 

3 Cf. Decr. Congreg. I, decr, 107 post elect, Instit. S.J., II, 181. Epist. 252. — 24 Decembris 1575 4ii 

17. Io ho riceuuto molta consolatione intendendo il discorso 
che V. R. rai fa nella sua delli 30 di Ottobre circa la necessita di 
ridurre i nostri di Sicilia a disciplina piu religiosa, et specialmen- 
te airosseruatione della pouerta; et mi par bene che conforme 
alle nostre constitutioni uada, con quella destrezza che sapra, ta- 
gliando tutte le occasioni per le quali detta pouerta potesse esse- 
re lesa. Et perche V. R. dice che cotesta gente e tanto assuefat- 
ta a uiuere delicatamente nei collegi et delFentrata loro, et che 
par loro cosa molto strana uiuer fuori di quegli di limosine , et 
che par' a molti etiam coadiutori, cosa assai strana se si manda- 
no a piedi da un collegio a un'altro, pero io disidero molto che 
V. R. attenda a lieuar col debito modo questi inconuenienti, gia 
che se bene si facesse una casa professa in Piazza o altroue, non 
pare che potrebbe bastare, poiche non capirebbe molti li quali 
ancora nei collegii potranno hauer bisogno dimparar meglio la 
uirtu della pouerta. Et in questo V. R. potra hauer' occhio piu al 
bene uniuersale et purita del nostro instituto che alle particolari 
necessita di alcun collegio, non lasciando che alcuno de' nostri 
uiua a spesse de loro parenti, o riceuano pensioni, perche cos\ la 
Compagnia sara piu libera nello aiutargli, et si chiudera la por- 
ta a molti et grandi inconvenienti che col tempo potrebbono se- 
guire. 

18. Quanto al mettere in prattica la probatione del terzo 
anno, anco con certi uecchi bisognosi di questo aiuto, mi sara 
caro che V. R. tratti col prouinciale et suoi consultori sopra que- 
sto, et mi ricordi il suo et loro parere. 

19. Mando la lettera mostrabile che V. R. mi ricerca, ac- 
cioche si aiutino i siciliani circa l'auersione che mostrano da fo- 
rastieri, et disiderero intender' il successo che da questo se- 
guira 6 . 

20. Non si e riceuuta la nota delli consultori et admonitori 
dati ai rettori, la quale V. R. scriue di mandarci. 

21. Alli punti particolari delli quali V. R. ricerca risolutio- 
ne nella sua dei 31 di Ottobre, non credo che sara possibile di Epist. seq. Cf. autem 244, n. l3. 432 POLANCl COMPLEMENTA 

rispondere prima che siano passate queste feste, poiche adesso 
nel fine di questo santo giubileo tutti gli assistenti sono molto 
occupati nelKudire confessioni; et le cose hanno bisogno di qual- 
che consulta; ma non si manchera, piacendo a Dio, di mandare 
diligentemente il tutto a suo tempo. 

22. Mando a V. R. un breue catalogo delle cose et lettere 
le quali da un tempo in qua se le sono mandate: V. R. ci scriue- 
ra se le ha riceuute, et fattone parte ai collegi, perche altrimen- 
ti si rimanderanno di nuouo. 

25. Oui con la diuina gratia stiamo sani, ne mancano occa- 
sioni di impiegarsi nei nostri ministerii , et pare che il collegio 
romano proceda assai bene, del quale gia si e pagato la meta de' 
debiti, et speriamo con Taiuto diuino che a poco a poco si ande- 
ra sgrauando. 

24. Ho mandato il P. Antonio Vink per uisitare la Lombar- 
dia. II resto delle cose pertinenti a questa casa professa, et il re- 
stante della Compagnia in generale, V. R. potra intendere piii 
minutamente dalTannua di questa casa professa che con questa 
se le manda, doppo la quale al suo tempo se le mandera la copia 
delle cose uenute deirindia, non hauendosi per adesso commo- 
dita di 'trascriuerle. Et con questo prego Dio S. N. che dia le 
buone feste et buon capo di anno a V. R. et a tutta cotesta pro- 
uincia, la quale V. R. salutera da mia parte, raceommandandoci 
alle loro orationi et santi sacrificii , si come fo a quelle di V. R. 
Di Roma il d\ 24 di Dicembre 1575. 

Di V. R. seruo in Giesv X.°. 

EUERARDUS MERCURIANUS. 

Inscriptio. Al molto Rdo. in X.° P. il P. Giovanni Polanco, 
visitatore della Compagnia di Giesu in Sicilia. Epist. 253.-24 Decembris 1575 433 

253 

MERCURIANUS POLANCO 

ROMA 24 DECEMBRIS 1575 l . 

t'3- Quam cupiat in sicula provincia augeri mutuam caritatem et pan- 
pertatis decus. Quae harum virtutum cummoda. — 4. Epistolium: Po- 
lancum rogat ut, ad favendam fratrum concordiam, in siculos inclina- 
re, hispanus ipse, non dnbitet. 

1. Jesus. f M. Quei che io, secondo le occorrentie ho scrit- 
to ad altre prouincie circa 1'amore et carita che dee essere fra 
nostri, et circa i mezzi per i quali essa si conserua et aumenta, 
mi e parso di scriuerlo anco a V. R., parendomi che con l'occa- 
sione di questo benedetto anno nuouo non si possa mandare 
a' nostri migliore mancia di questa, sperando che i Padri et fra- 
telli di cotesta prouincia, come so che hanno buona uolonta, cosi 
si sforzeranno di bene in meglio di essequire quel che li sara 
ricordato da V. R. in nome mio. 

Et la somma di questo e che Dio S. N. mi da particolar desi- 
derio che in cotesta prouincia di Sicilia fiorisca piu che mai il 
mutuo amore, et 1'unione, non solo coi loro superiori, ma anco 
specialmente con qualsiuoglia natione di quei che uiuono nella 
Compagnia. Et perche la conseruatione della detta unione con- 
siste in alcuni punti, pero desidero che essa loro gli ricordi spes- 
so: Tuno e della interior' disciplina et abnegatione del proprio 
giuditio, senza le quali non si fa altro che tirare lo spirito della 
Compagnia al particolar giuditio et affetto di se stesso, con per- 
dita di molte gratie le quali Dio infonde negli animi et intelletti 
ueramente resignati. L'altro e quel della disciplina esteriore, la 
quale non si acquista se nel ragionare, operar' et conuersare non 
si procede con grande diligenza neirosseruare ciascuna regola. 

2. Et ueramente se queste due cose saranno nei nostri, non 
e dubbio che non potra pensarsi ne parlarsi se non bene di qua- 
lunque altro, riconoscendo in ciascuno Iddio S. N., et piu nei fo- 
restieri (se si dee chiamare forestiero alcuno che e da Dio ehia- 

Ex regesto Sic. 1, fol. 481:. -v. Hae litterae respondent desiderio Po- 
lanci in epist. 244, n. l3: cf. praeced., n. 19. 

PoLANCI- COMPLEMKNTA. - T. LT 28 .34 POLANCI COMPLEMENTA 

mato alla medesima religione), senza lasciarsi ingannare dalle 
proprie passioni, le quali se non si contengono in vfficio per i 
detti mezzi, non e marauiglia se escono a mormorationi o pen- 
sieri sinistri degli altri, et se allhora il demonio conseguisce il 
suo intento, il quale principalmente e di turbare la pace et Punio- 

ne fraterna. 

3. Vn'altro ricordo e che essendoci tanto raccommandata da 
Dio S. N.per mezzo delle constitutioni rosseruatione della pouer- 
ta, sento parimenti grande disiderio che ancora in questo V. R. 
usi ogni diligenza, si che si conosca che ueramente i nostri si 
sono dati alla maesta di Dio assolutamente, senza ritenere nel- 
Tanimo o in altro modo alcuna particolarita o delicatezza; et che 
pero si prattichino quei mezzi et esperientie le quali debbono es- 
sere secondo le occasioni essercitate da noi in tutta la nostra uita, 
accioche Iddio sia glorificato et edificato il prossimo, come pre- 
tendiamo. Questi due ricordi mi sara molto caro che V. R. non 
solo gli dia, ma insieme procuri che siano essequiti, dandomi poi 
particolare auiso di quanto intendera che segua circa essi. Et 
cosi pregando la diuina bonta che conceda a V. R. et a ciascuno 
de' nostri il buon capo d'anno et Tamore santo delfunione et del- 
la pouerta, mi raccommando molto alForationi et santi sacri- 
ficii di tutti. Di Roma il di 24 di Xbre. 1575. 

Inscriptio. P. Polanco. epistolium 2 4. f Come Dio signor nostro mi fa sperare della diligentia 
di V. R. che le cose di cotesta prouincia piglieranno di giorno 
in giorno migliore forma, cosi in materia della unione, della qua- 
le m'ha scritto che desidera che sia nei nostri di qualunque natio- 
ne sieno, poiche V. R. e di quella natione la quale potrebbe es- 
ser' piu amata costi, pare che essa e tenuta di mostrarsi et essere 
totalmente neutrale. Et se conuenisse in alcuna cosa mostrarsi 
partiale, allhora si giudica spediente che essa lo sia piu tosto m 

2 In codice Ital. 14^, signatum n. 43l, est hoc foliolum carens tempo- 
ris nutatione, sed putandum scriptum cum praecedenti epistola. Vide autem 
responsum Polanci sub num. 272, Epist. 254. — 3 Januarii 1576 m 435 

fauore dei siciliani contra la propria natione di V. R., si come 
fanno i buoni medici per ridurre il tutto ad eguaiita et ad 
unione 3 . 

In dorso, mann P . Polanci. P. N. generale a *. 

254 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 3 JANUARII I576 l . 

/. De prorogatione quarumdam facnltatum. — 2. De commutatione perso- 
narum inter Italiam ac Siciliatn. — j. De facaltate discendi legere et 
scribere, laicis sodalibus concedenda. — 4. De Lucia>w Branca, dimisso 
e Societate. — 5. De honoranda civitate Messana ut fundatrice. — 6. De 
facultate sepeliendi amicos in templo nostro. — 7. De domo professorum 
quae Drepani expostidatur. — 8. De quadam haereditate,- 9. De redi- 
tibus collegii messanensis. — 10. Vita functi Romae et in Sicilia. — 
/7. De collegio ad Polizzi. — 12. Scholasticus sodalis ad sacros ordines 
vocandus. 

I. j Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Chri- a Praeter haec verba, sunt in dorso adnotationes quaedam privatae 
P&lanci, quasi memoranda, de rebus huc non spectantibus. 

3 De hac concordiae necessitate cf. etiam in Sic. I, litteras de quibus 
epist. 276, annot. 2: ibi inter laudes Fatii, haec ratio caritatis ponitur, quod 
in neutram partem vergat. 

4 In cod. Ital. l$2 est brevis alia epistola Mercuriani ad Polancum, 
fol. 366, habens hanc unam temporis notationem in dorso: «24 Dec. 1576». 
Error est in anno, quum in regesto Sic. 1, fol. 49T. eidem diei 1575 adscri- 
batur. Praeterea anno 1576, 24 Dec, jam Polancus obierat diem suum. 
Est autem sic epistolium; «Padre mio, sappia V. R. che fra 1'altre con- 
solationi che ho riceuuto dalle sue lettere, 1'una e stata di hauer inteso 
che nella uisita sua lascia poche cose in scritto, perche realmente le uere 
uisite debbono lasciarsi scritte nel cuore, et nella essecutione et prattica 
esteriore, essendo che consiste la perfettione de' nostri in questi due punti, 
cioe nelTinterior' dispositione et resignatione delTanimo, la quale si inse- 
gna con la diligente essaminatione della somma sapientia; et 1'altro punto e 
che le nostre operationi siano secondo il modo del nostro instituto, il quale 
come si impara dalle consti,tutioni, cosi particolarmente se ne uiene in co- 
gnitione considerandosi di punto in punto ciascuna delle nostre regole, si 
come V. R. scriue di hauer fatto, di che do gratie a Dio S. N...» Reliqua 
sunt exigui momenti. 

1 Ex archetypo a Polanco aucto et castigato, in codice Epist. Polanci, 
2ff., n. 119, prius 90, 91. In margine sunt numeri 1-8, sed ordine eo, qui j\5b POLANCI COMPLEMENTA 

sti, etc. Per altre che con questa uanno ho scritto a V. P. di. al- 
cune cose appertenenti alla uisita, sperando che per uia del mae- 
stro delle poste haueran le lettere buon ricapito. come ci ha esso 
stesso fatto intender'. Et per la medesima uia si son mandate di- 
uerse altre cose della medesima uisita, et altre per altra uia. Per 
questa rispondero alFultima di V. P. de 19 di Nouembre; et 
circa la prorogatione della facolta per assoluer gFofficiali, etc, 
saranno auisati, che per altra mano la procurino. Per questo Na- 
tale la persona a chi piu questo poteua toccare, non si e confes- 
sata col P. Paulo, benche si confesso sua moglie et altre princi- 
pali de sua casa. 

2. Circa il mandar qualche maestro o altri suggetti in que- 
sta prouincia, et al contrario altri di qua mandarli in Italia, ben 
si uede che non e il tempo adesso. Io lo ricordero di la o di qua 
quando parera che habbia cessato 1'impedimento, se Dio ci da 
uita, et mando in questo mezo la nota d'alcuni che ricercano qui 
la mutatione per sodisfar, altneno in questo di scriuer, al lor de- 
siderio. 

3. Della licentia per imparar a leggere non uedo qui neces- 
sita grande; ma ben potria esser assai utilita in qualcIFuno, o 
per aiuto di loro stessi, o uero della Compagnia. Et cos\, dello 
scriuer' a qualchuno conuerrebbe per lo 2.° conto del seruir' al- 
la Compagnia, come a quel Mtro. Jacomo Frini, del quale pen- 
sohauere scritto in particolare, et a qualch'altro di cui opera si 
serue la Compagnia in comprare, etc. Non si dara pero licentia 
a nessuno di quelli che non sanno legger' o scriuere, di imparar- 
lo, se V. P. non mostra esser contenta, piu che per le predette 
lettere ha mostrato. 

4. Auanti che uenisse la licencia di V. P. per questa ultima 
lettera, di dar assolutione a Luciano Branca dalla nostra Compa- 
o-nia per entrar in altra religione, se gFera data, essendo lui ri- 
messo alFarbitrfo della Compagnia (benche stando fuor di essa), 
et ofiudicandosi non esser conueniente a riaccettarlo qua, ne 
manco essendo tempo di mandarlo a V. P. Uero e che non si non bene manifestet cuinam rei quivis referendus sit. Responsum autem 
datur infra, epist. 266. Epist. 254.-3 Januarii 1576 437 

obligo ad entrar in altra religione, perche se ben fu essortato, 
diceua non hauer diuotione per altra, et non si uoler inhabilitar 
a tornar alla nostra; restammo pero che dentro d'un'anno si rap- 
presentasse, per ueder se la Compagnia uoiesse disponer altro 
di lui, et insino alFhora non se li danno lettere di sua absolutio- 
ne, per tenerlo in freno, accioche uiua con timor di Dio, et an- 
che della Compagnia, se non procedesse bene. Non e soggetto 
atto, come adesso stan le cose sue, per nostra Compagnia; et 
non essendo scolar approbato, ne essendo stato molto tempo 
nella Compagnia doppo la 2. a entrata, si e giudicato se li poteua 
dar licentia con la autorita ordinaria di prouinciale. 

5. Non si dara altramente candela alla citta di Messina, ne 
ad altra in questo regno, insin' a tanto che V. P. dia tal ordine, 
ne manco c'era inclinatione a darla in alcun' di questa prouincia; 
raa solamente fu dato auiso a V. P. che non si dauano candele, 
se ben li suffragii si siano fatti per dette citta, de' quali nessuna 
ha fatto sua fondatione perfetta. 

6. Quanto alla facolta di sepelire alcune persone, si doman- 
daua, presupposto che non morissero di mal contagioso. Et 
un'altra di Palermo ha ricercato il medesimo: saranno auisati li 
rettori, come non pare a V. P. se li conceda. Credo ben che al- 
cune persone diuote et benemerite si potriano consolar con tal 
concessione, se paresse a V. P.; io pero non la concedero, se 
non a chi si puo ordinariamente, secondo il decreto della prima 
congregatione, cioe fundatori, o quelli che aiutano le fundationi. 
Et ben credo, che se vn poco piu si stendesse la facolta di V. P., 
1'adoperaressimo assai moderatamente, et senza alcun' pregiudi- 
cio delli collegii, anzi con edificatione et vtilita d'essi. 

7. Circa la casa professa et collegio di Trapani, altra uolta 
ho scritto. Penso far dar una uista al P. Gaspar Sanchez alla 
detta citta, et uedera la dispositione che ci e in un gentilhuomo 
che uoleua lasciar seicento oncie d'entrata, 400 per lo collegio, 
et 100 per spender in collocar cittelle, per man de' nostri dispen- 
sate, et altre cento per finir una fabrica d'un'opera pia; la qual 
finita, uoleua che anche queste fossero per aumento del colle- 
gio, La citta uoleua dar intorno a doi milia scudi, per accom- jj38 Polanci COMPLEMENTA 

modar la chiesa et habitatione che ci si offeriua; et pur col tem- 
po uoleua anche la citta che la casa professa diuentasse colle- 
gio. Quando il P. Gasparo hauera et dara piu informatione, la 
potremo mandar a V. P. 

8. Ouanto alla heredita del baron de' Furnari, non si e fatto 
ne si fara altro, se non uiene altro ordine di V. P. Solamente 
dico, che io consultai col presidente del patrimonio regio, amico 
nostro, se reputaua che noi fussimo obligati a procurar restitu- 
tionem in integrum del collegio nostro, presupposto che la trans- 
attione che si fece col barone, e in tanto pregiudicio del collegio, 
che non solamenti excedit medietatem iusti pretii, ma anche a 
fatica hebbe la 5. a o 6. a parte, cioe mille oncie, della heredita che 
ualeua sei milia, et li pareua fussimo obligati, et che non pare- 
rebbe contra 1'edificatione nella citta sodisfar all'obligo nostro, 
oltra quello della conscientia del possessore, del quale non e cosa 
uerisimile che si fara conscienza di ritener quel che tiene del 
collegio, se non si piglia altra uia. Si dice che per non hauer il 
collegio le scritture, ne saper il ualor dell'heredita, fece la detta 
transattione. Et questo tutto per auiso di V. P. 

9. Si e riceuuta la prouisione di S. M. tk per li 300 ducati, 
et uenne oportunissimamente; perche con quella, et con gl'altri 
500 ducati, et poco piu, il collegio di Messina sostenta qui in Ca- 
tania li suoi scolari, aiutandoli questo collegio con quello che 
puo. Et questi giorni la citta ha fatto conseglio, et con gran con 
senso ha applicato 200 oncie, per comprar una casa uicina al no- 
stro collegio, et 100 oncie d'entrata ogn^anno, insin'a tanto che li 
studii di philosophia et theologia si tratterranno qui. Et in uero, 
ci pare questo luogo con molta ragion eletto per far vniuersita da 
questo regno, per la salubrita delVaere et commodita del uiuer; 
et anche per tener li studii nostri principali di questa prouincia, 
ci pare questa citta molto oportuna. Siamo qui intorno ad 80 per- 
sone, et tutti sani per la diuina gratia, et di buona uoglia li sco- 
lari, quali stauano in Messina in molto differente dispositione, 
perche quella citta e molto soggetta alla melancolia, et mal sano 
il sito del collegio nostro; et cosi non uedo che sia riuscito pur 
uno con li studii finiti, stropiandosi con indispositioni, o uero Epist. 254.-3 Januarii 1576 439 

straccandosi auanti il tempo di finir il corso. Vero e che uenen- 
do Tabbatia, che si spera concedera il re, non si potra mancar di 
tenere studio di philosophia et theologia in Messina, essendosi 
diinandata per tal conto; ma conuerrebbe in tal caso pigliar al- 
tro sito piu salubre, come gia 1'habbiamo adocchiato. Et in que 
sto mezo spero scoprira Dio N. S. qualche modo per fundar que- 
sto collegio di Catania, et aspetto, quanto ad un mezo gia propo- 
sto a V. P., la risposta, benche altri si uanno tuttauia conside- 
rando. Et se sara la uolonta di Dio N. S. che il principale studio 
nostro resti in Catania, spero dara buon successo a qualchuno 
delli disegni che ci sono. 

10. Alli defonti in Roma habbia dato pace eterna Dio no- 
stro signor. In Monreale e morto un nostro fratello, chiamato 
Nicolao de Greci, et per hauerli trouato un bozzo, fu giudicato 
esser morto di peste. Era sacristano et buon soggetto. Fu curato 
in una scola che haueua 1'esito alla strada, et quella fu barreg- 
giata, et resto il collegio libero: Dio sia lodato. In Messina uan 
meglio le cose della peste, per quel che s'intende. In Palermo 
s'intende il contrario, et in Biuona. In Monreale anche ci scriuo- 
no la passa meglio la citta. 

11. Essendo ridotti li nostri di Biuona in parte a Polizzi, et 
essendo il numero assai cresciuto, pare al P. Blasio Sanchez, il 
qual ha fatto residentia li per conto del priorato di S. ta Margari- 
ta, che sarebbe adesso cosa oportuna accettar quel collegio, ha- 
uendo la citta assegnato insino adesso con alcuni particolari du- 
gento cinquanta scudi d'entrata, et di S. ta Margarita potendosi 
hauer quasi la mezza parte della spesa del collegio; et doi o tre 
di nostri fratelli hanno applicato certe sue entrate, cbe tengono 
in quella citta, quali con un poco di tempo potriano far altre 
cento oncie d'entrata; tuttauia si scriue che diano la spinta alla 
citta et a particolari di quella a stendersi piu, accioche si possa 
scriuer a V. P. Ouando pur quella giudicasse douersi accettar 
(come per altre ho scritto), se ben uenisse la risposta fauoreuole, 
si procurera che la citta pur aumenti la dotatione. Non diro altro 
perquesta, se non che prego Dio N. S. habbia dato molto buo- 
ne feste et principio d'anno a V. P., et humilmente le domandia- 440 POLANCI COMPLEMENTA 

mo tutti stia benedittione, et aiuto delle orationi et santi sacrificii. 
Di Catania li 3 di Gennaro MDLXXVI a . 

12. De vn fratello nostro mando a V. P. le qualita per li or- 
dini sacri. Diro pur in questa che non hauerei giudicato cosi 
presto douersi far sacerdote, insin'a tanto che stessi al fine delli. 
studii de theologia; ma lui n ? ha deuotione speciale. Et perch'e 
adoperato assai in predicare, et il studio, non essendo mescolato 
con 1'attioni,. lo straccha et fastidisce tropo, giudico quanto a 
questa parte del non hauer finiti li studii, che non li debbia im- 
pedir'. Ho etiam voluto essaminar se vi fossi qualche spirito d'am- ' 
bitione, et non lo trouo, ma si ben deuotione alli istessi ordini, 
et alli ministerii sacerdotali et delli operarii della Compagnia. Si 
chiama Francesco Qafrano. 

De V P. seruo et figliolo in Jesu X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. Mtro. 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de 
Jesu, in Roma. 

Sigilli vestigium. 

255 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 12 JANUARII I576 l . 

I. Dubium de fundatoribus collegiorum honorandis. — 2. Donationes col- 
le^iis sive a civitatibus sive a viris principibus factae . 

1. | Jhs. a Molto Rdo. in Xpo. Padre. Pax Christi, etc. Nel 
primo capitolo della 4. parte delle nostre constitutioni, hauendo 
detto della gratitudine che usa la Compagnia con li fondatori, si 
dichiara questo intendersi di quelli che fanno fondationi compi- 
te; et quanto a quelli che danno un principio, che si faccia la par- a Hinc autographum. 
* Ad marg.: Duplicata. 1 Ex archetypo in codice Epist. Polauci, 1 fol., n. 120, prius 92. Re- 
sponsum infra, epist. 266. Epist. 255. — 12 Januarii 1576 / 441 

te che il generale ordinera. Per questo mi e parso douersi scri- 
uer a V. P. delli principii di fondationi che sono in questi colle- 
gii della prouincia di Sicilia, accioche giudichi V. P. cio che si 
debbia fare per li fondatori fuori di questa prouincia, et anche 
in essa. Perche trouo che in ogni collegio delli sottoscritti fan- 
no per li fondatori cio che in ogni collegio dice la constitutione 
douersi far perpetuamente; ma fuora di quelli, in altri non s'e 
fatto (che si sappia) niente, essersi fatti, dico, li suffragii ordinarii 
d'ogni anno, mese et settimana, non gia data la candela, come 
per altra auisai non si daua, ne dette le 3 messe per uiui, 3 per 
defonti. 

2. Per il collegio di Messina diede, per fondation di detto 
collegio trilingue, la citta trecento oncie d'entrata , che sono 
75u V. di Diede anche parte della casa che habitano, anzi quasi 
tutta, et la chiesa uecchia; et con limosine di particolari si fa la 
nuoua chiesa, assai bella. 

Per il collegio di Palermo diede la citta 500 V . di d'entrata, et 
poco piu. Vero e che la chiesa s'e fabricata con limosine di par- 
ticolari d'essa. L'imperator diede Tabbatia, che uale piu di 
1200 v. di d'entrata, oltra 1 nabitatione; et il re Philippo la casa 
miglior che tengono, come anche per il collegio di Messina 
500 v. dl 1'anno, et dipoi 300 altri ; et si spera dara, o ha dato 
gia, un'altra abbatia. 

Per il collegio di Calatagirone diede la citta il sito, et entra- 
ta di 400 v. di ; et per fabricar la chiesa et casa si ha obligata, et 
assegnati per tal effetto 1500 V . di . Non sono pero anchora riscos- 
si tutti, ne anche la 6. a parte. Si ua a poco a poco. 

Per il collegio di Catania diede al principio la citta 210 V . di 
d'entrata, et adesso ha assignato 250 V . di d'entrata per aiuto 
delli studii superiori. Ha etiam dato il sito in parte, et una chie- 
sa, et adesso si fabrica con limosine de particolari d'essa citta 
una bella chiesa. 

Per il collegio di Siracusa ha dato la citta un'entrata di 
265 v . di , oltra il sito et altre limosine buone per la fabrica della 
chiesa; et di limosine di particolari si e quasi finita detta chiesa. 

Per il collegio de Biuona diede il duca defonto, buona me- 442 POLANCI COMPLEMENTA 

moria, et la moglie sua, donna Isabella de Vega, denari per la 
fabrica d'esso collegio et siti. Et si comincio, et si seguita nella 
fabrica della nuoua chiesa, doue si ha a sepelir il corpo d'esso 
duca (il quale sta in deposito nella chiesa uecchia, che adesso 
serue alli nostri), a spese loro. Et si compro una possessione, della 
quale quasi si sostenta detto collegio, et diede in uita altre limo- 
sine ogni anno; et altre persone di quella casa hanno etiam aiu- 
tato, et si spera molto piu aiuteranno quella opera. Diede etiam 
il duca un priorato di sua presentatione, chiamato di S. u Marga- 
rita, il quale si ua tuttauia migliorando, et rendera un'anno con 
altro piu di 200 V . di , benche si spende gran parte con quelli che 
ui attendono per adesso; et il collegio di Biuona non sara poco 
se cauera cento scudi franchi. Polizzi si crede ne cauera molto 
piu, se ui sara collegio di la, di detto priorato, che li sta uicino. 

Per il collegio di Reggio diede la citta un'entrata di 200 v. di 
per il meno; ma si affitta in 250 V. di , et ha dato una chiesa et 
sito da far il collegio, et per fabricarlo ua aiutando con limosine. 

Per Monreale non ui e altra fundatione insin'adesso, che 
quella del cardinal Farnese di 200 V . di Tanno, non fermi, et aiu- 
to etiam per la casa, et per 1'aumento di essa, et per la chiesa 
ch'e fatta di nuoua; et per le scole ha aiutato la citta, et parti- 
colari di essa. 

Di questo breue ragguaglio potra V. P. ueder cio che si deue 
far per quelli che hanno cominciato a fondar questi collegii, tan- 
to in Sicilia, quanto fuori di essa. Altri molti ben[e]fattori ci sono, 
delli quali non parlo qui, quali hanno accresciute le fondationi 
dette, et tuttauia ci saranno (come spero in Dio) per condurli col 
tempo a maggior perfettione. Si seguitera in quello che fanno 
insin'adesso, aspettando 1'ordine di V. P. per innouar alcuna 
cosa, se accadera. Et perche si scriue d'altre cose per altre, so- 
lamente in questa domandero la benedittione di V. P. Di Cata- 
nia 12 di Gennaro 1576 2 . 

De V. P. figliolo et seruo in X.°, 

f JOANNE DE POLANCO. f 

2 Ejusdem diei 12 exstant in dicto codice, sub n. 121, prius IOI-I02, 
litterae Polanci spectantes domos panormitanas, de quibus saepe, rationes Epist. 256.— i3 Januarii 1576 443 

256 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 13 JANUARII I576 l . 

I. De quadam haereditate. — 2. De nonnullis acapuccinorum» fratribus 
non bene de Societate sentientibus. 

1. f Jhs. Molto Rdo. in Xpo. Padre nostro. Pax Chri 
sti, etc. Oltra quello che s'e scritto per le altre che qui uanno, 
occorre dar auiso a V. P. che si son riceuute lettere del P. Fer- pro contractu repetentes. Sub finem vero hanc paragraphum habent: «Soli. 
Fra le persone de' quali ho dato auiso a V. P., vna e YY, conociuto in Roma. 
E persona de bona volonta, ma non pare se possa far disegno di quella per 
la peregrinatione, maggiore ne minore, per esser' sottoposta alli humori 
melancolici; et questo nel senso commune et in quello della cifra, benche 
ingenioso notabilmente, et amicabile con qualche sobrino etiam. Et come 
non se li concede il conuersar, predicar, confessar, etc, pare non possa vi 
uere. Et e la colera d'esso tale, et la melancholia, che alle volte ci ha fatto 
temer qualche caso simile a quello de Colonia. Veda V. P. se ci commete 
al Padre prouinciale et a me, che faciamo quelio che alla vniuersita conuie- 
ne, presuposto che si ha a proceder suauemente, et tenendo conto con lui 
et con li suoi. Et se ci fossi speranza d'aiutarlo nell'vniuersita, non si vse- 
ra della facolta, etiam che si mandi. In questo mezo la aspettaremo, se gia 
alcuna cosa vrgente non facessi vsar della facolta ordinaria del prouinciale 
in casi vrgenti. Per adesso non diro altro, se non che ci raccomandiamo hu- 
milmente tutti nell'orationi et sacrifici de V. P., et domandamo sua bene- 
dictione.» (Cf. de hoc YY, epist. 263, n. 3.) 

Et post notationem diei et subscriptionem: «De Messina hauemmo bone 
noue, Dio lodato, quanto alla peste, et speranza de megliori. II P. Georgio 
Vintimiglia vn tempo fece donatione al collegio de Messina de 60 oncie, 
delle quali puo disponere post mortem, et 12 oncie, le quali ogni anno se li 
hanno a dar al collegio de Messina. Dopoi perche e mal sanno, sonno state 
applicate queste 12 oncie al collegio doue lui staua, essendo pouero. Hora 
perche non e approbata questa donatione, lui haueria charo non la appro- 
uassi V. P., perche cosi restassi inualida. Et essendo rico il collegio de Mes- 
sina, vorrebbe non se li dessino le dette oncie in vita, ne dopo la morte, ma 
piu presto al collegio de Siracusa pouero, et doue lui pensa stare. Le 60 on- 
cie non sono se non per vna volta; le 12, ogni anno in vita d'esso. Veda 
V. P, se li pare compiacer al detto Padre, per cui instantia scriuo la pre- 
sente dimanda.» 

1 Ex archetypo a Polanco castigato in codice Epist. Polanci, 2 ff., 
n. 122, pnus 93. Responsio infra, epist. 266. _)44 POLANCI COMPLEMKNTA 

rante d'Afflitti; et una per il Padre prouinciale si manda, accio- 
che ueda la P. V. se qualche cosa uorra aggionger 1 , o leuar', o 
rimetter' a noi quanto alPordine dato, presupposta la morte del 
suo padre, et la uolonta del fratello d'hauer la legitima di esso, 
per la qual causa e uerisimile che non hauera piacer' che resti- 
nel secolo; et pare che lui pensa prouedersi per altra uia, se non 
se li da la licentia. Quella scriue a me, e del tenor di questa che 
qui va per il prouinciale. 

2. Mando etiam un'altra lettera, che scriue un sacerdote 
nostro di Messina, accioche ueda la P. V. se le parera si parli al 
general de' capuccini, accioche dia qualche ordine a questi suoi 
di Sicilia, che sentano et parlino d'altra sorte, perche non e solo 
questo frate Marco, ma etiam alcuni altri cha hanno autorita fra" 
loro, che straparlano. Et quanto al fatto di Luciano che tocca, e 
uero che stette fra loro, senza habito pero; ma non uolse entrar 
nella lor religione, per non si inhabilitar' ad esser riaccettato 
nella nostra, piacendoli poco, come lui mi disse, certi andamenti 
che in quel tempo noto. La causa de star fra loro fu Thauer vn 
fratello di qualita capucino 2 ... Di Catania li 13 di Genaro 1576. 

De V. P. figliolo et seruo in X,°, 

I JOANNE DE POLANCO. f 

Inscriptio. f Al molto Rdo. in X.° Padre nostro, il P. M.° 
Euerardo Mercuriano, preposito generale della Compagnia de 
Jesu, a Roma. 

Sigilli vestigium. 2 Plura omittimus de domus panormitanae venditione, hujusque utili- 
tate. Epist. 257. — 17 Januarii 1576 445 

257 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 17 JANUARII I576 l . 

/. Necessitatem demonstrat majoris potestatis in exercitio sui muneris. — 
2. Id prpbat exemplo angustiarum collegii catanensis.— 3. Deinde, cu- 
jusdam benefactoris cui denegari non potuit sepultura in ecclesia no- 
stra. — 4. Se id scribere religione compulsum; visitatione autem finita 
sibi esse integrum moderatoris sui jussa capessere. — 5-7. Reditus col- 
legioriun bene se habere. 

1. f Jhs. a . Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax X. 1 Per al- 
tre ho scritto a V. P. quanto ci era necessaria facolta de poter 
caricar alcun censo, o alienar alcuni beni di quelli che si lascia- 
no al)i collegii, o di quello si acquista in euidentem vtilitatem. 
Et non venendo risposta, ci trouammo alle volte con assai traua- 
glio, perche conuiene, o slargar la commissione nostra (con 
qualche scrupulo) per la clausula generale della facolta necessa- 
ria per nostri offici, o manchar alTeuidente vtilita, et forsa ne- 
cessita, de questa prouincia. 

2. Daro di questo vn essempio. Venendo la peste in Messi - 

1 

na, et essendoci raccomandato da V. P. et della istessa charita, 
ch'assecurasimo quella giouentu che studiaua li nelli corsi de 
philosophia et theologia, li hauemmo transferiti a Catania, doue 
non vi era habitatione per piu che 25, o 30 persone, ne da man- 
giare, ne schole se non per li humaniste. Fu necessario pigliar al- 
cune case vicine, quali ad ogni modo intrauano nel disegno della 
fabrica del collegio; et pur non hauendo denari, si carico un cen- 
so sopra vna delle case. Vero e che si appertiene ad vno ch'intro 
nella Compagnia. Altra casa se piglia, per la quale la citta ha 
designati 500 ducati; ma non intraranno insin" 1 all' Agosto, come 
dice chi l'ha da pagar. In questo mezo sara necessario pigliar a 
censo questa summa, per disfarla come intraranno li denari as- a In margine. Soli. 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 123, prius 94-95. 
Responsio infra, epist. 266. 446 POLANCI COMPLEMKNTA 

segnati; et tamen il prouinciale non ha auctoritade caricar cen- 
si, se non gliela concede il generale; ne io l'ho, se non per le clau- 
sule generali detti; et cosi Tho estesso come cosa necessaria. Per 
il viuere etiam de 80 persone incirca, et vestire, et mobili, ci sia- 
mo visti in trauaglio, et non siamo fuori; et pur per la peste de. 
Palermo, Bibona et Monreale e stato come forza riceuer qui al- 
cuni subgeti, et delli duoi detti collegii, scilicet Monreale et Bi- 
bona, non si e potuto cauar niente, essendo come disfatti quanto 
al potersene preualer della intrada; pure per 1'anno sequente si 
spera potrebbeno sodisfar. Denari prestati non si trouano in 
questa citta, se non pochi et per poco tempo; et cosi il vender 
qualche censo, o stabile poco vtile, ci poteua dar vn presente et 
releuante aiuto in questo tempo tanto estraordinario, et tenendo 
qui il fiore della prouincia, et seminario di quella. Faculta pero 
non Thauemmo de V. P., se non per 1'estensione o interpretatio- 
ne della volonta di quella; qual, se fossi presente, non dubitamo 
farebbe questo, et ci darebbe piu facolta che noi ricercammo. 

3. Altro essempio e, delle sepolture ch'alcuni hanno ricer- 
cato, et V. P. risponde in generale, che si doueriano far capaci 
li deuoti, ch'adesso durante la peste non conuiene concederli cio 
che domandano. Et pur sono alcuni in loghi doue non ci e peste, 
come in Catania et Siracusa, o vero che si sa che loro non hanno 
hauuto mal contagioso, come in Messina il presidente Gisulfo, il 
quale volsi ad ogni modo sepelirsi nella chiesa nostra, et doman- 
do in gracia vna sotana per morir nel nostro habito, et d'esser 
accettato nella Compagnia nostra, acordandosi con la moglie 
d'intrar anche lei in vn monasterio; et cosl morse con grande 
edificatione della citta. Et haueua lasciato 1600 v per far vna 
capella nella chiesa, et 15 oncie d'intrata per li ornamenti, come 
ho scritto per altra. Questo fu necessario sepelirlo in nostra chie- 
sa, non obstante la prohibitione generale, o per meglio dir, non 
concessione, perche altrimenti s'offendeuano li animi de molti, 
et pareua ingratitudine, benche poteua passar questo per aiutan- 
te della fondatione, dando per quella della chiesa la suma sopra- 
detta; et in parte poteua passar per esser' accettato nella Compa- 
gnia, se viueua. Et realmente, Padre, mi pare in Domino deuo Epist. 257. — 17 Januarii 1576 447 

representar a V. P. che in questi tempi, et in questa prouincia 
conuerrebbe communicassi V. P. piu largamente sue faculta a 
chi hauessi cura di quella, mandando persone de chi si fidassi, 
se quelle che ci stanno non li paressino tali. Et se questo e con- 
forme alle constitutioni, parte 9, cap. 6, num. 2, in qualsiuo- 
glia prouinciali, in questo logo et tempo pare conuerrebbe fosse 
maggiore, conforme al decreto 14 della 2. a congregatione ge 
nerale. 

4. Et con questo mi pare hauer scaricato mia conscientia, 
perche oltra li motiui detti, 1'vso de nostro P. Ignatio, et succes- 
sori d'esso, mi hanno impresso questo concetto nella mente, per- 
ch'erano vsi a dar larghe facolta a quelli che mandauano per co- 
missarii o visitatori, essendo persone de confidenza. Et adesso, 
si ben mi trouo hauer visitato tutta questa prouincia, et per gra- 
tia de Dio si sono esseguiti, et tuttavia s'esseguiscono, li ordini 
dati, et mi potrei partire ogni hora che V. P. volessi seruirsi di 
me altroue, mi e parso doueuo scriuer questo, hor sia per vso di 
quelli che stiamo adesso, hor d'altri che venessino a tener la 
cura di questa prouincia. 

5. Et perche potria V. P. hauer qualche dubio che fossino 
sminuite l'intrate di collegii con qualche alienatione de censi o 
simiii, tenghi per certo che vanno le cose incaminate per Taug- 
mento quasi in ogni collegio in futurum, etiam in questo de Ca- 
tania, si ben alcune necessita ci stringono de presente per le cau 
se dette. Perche le 100 oncie, id est, 250 V che da la citta, non 
si possono godere adesso, perche maturano pure al fine delli ter- 
mini semestri. Et sono applicati per il vescouo altri 200 y o piu 
d'intrata, de vn beneficio de jure patronatus, dopo la vita d'vn 
vechio; et vn gentilhuomo va per applicar vn altro beneficio, pur 
de iure patronatus, bono. Sanza questo ci e la speranza, anzi 
certeza de 56 oncie, donate al collegio dopo la vita d'vna signo- 
ra vechia. Ci e similmente cio che ho scritto altre due volte delle 
possessioni de certi huomini da bene, solitarii, che tengono pres- 
so a Catania; et se V. P. vole accettarli per membri del collegio 
de Catania, et a obedienza della Compagnia, vorrebbeno che li 
beni suoi, dopo la vita d'alcuni vecchi, venessino al collegio. Non 448 POLANCI COMPLEMENTA 

hanno relligione alcuna, anzi tengono proprio, et dicono vale il 
loro patrimonio piu de iooo V d'intrata 2 . 

6. Ci e anche vn gentilhuomo principale, che vole intrare 
nella Compagnia, et ha diece mille scudi d'intrata, et lascia al 
rigliolo magior 1 , durante sua vita solamente, insino a 1500 V 
1'anno d'intrata. Et come si caui la dote d'vna figliola ch'adesso 
marita, et si compre vna moderata intrata per vn altro figliolo 
suo picolo (il quale puo lasciar' raccomandato sicuramente a suo 
fratello), tutto il resto, in quanto esso gentilhuomo viuera, vole 
sia per Tanima sua. Et come sara espedito, pretende intrar, che 
sara forsa fra doi o tre mesi, huomo de 53 anni, sano, et buonis- 
simo seruo de Dio; et insin'a mo' ha dati certi crediti per il colle- 
gii [sic], quali ricuperandosi, piu de 2000 V si haueriano. Et alla 
giornata si tiene certo andera donando grosse partite; et lascia 
per operepie tutta questa intrata, che correra. in vita sua ad vna 
signora sua sorella, che anche lei haueria charo dar quanto po- 
tessi a questo collegio; et e quella che lascia le 56 oncie sopra- 
dette al collegio, d'intrata. Oltra questo, ci e vn giouane, figlio- 
lo dil detto signor, de intorno a 17 anni, il quale tiene piu de 
mille V d'intrata, gia dati dal padre predetto; et questo doman- 
da anche la Compania, per la quale si tiene certo portera quanto 
tiene, volendolo eosi il padre, il quale desidera 1'intrata del figlio- 
lo, benche non si scuopre Tuno all'altro. 

7. S\ che de tutte queste bande scuopre Iddio N. S. il 
modo de dotar benissimo questo collegio, et le pid grosse par- 
tite et piu certe, dopo che li studi si sono transferiti qua. Et 
questi mezi sono sanza quello del re, dal qual spera alcuno qual- 
che aiuto; pur come queste sono cose future, et al presente e 
necessario dar da mangiare et vestire, et proueder de letti et al- 
tre masseritie questa gente, ci e trauaglio, per non correr' li de- 
nari contanti. Vero e che ci aiutamo de quello che da il re al col- 
legio de Messina, et de altre poche oncie che aggionge per man- 
tener suoi scholari insin'alla summa de 1000 v; sed quid inter 
tantos? Pur Dio prouedera, come speramo. Ma se accadessi tan- Cf. epist. 249, annot. 4. Epist. 258.-17 Jan-Uarii 1576 449 

to bisogno, che non si potessi far altrimenti, si pigliera qualche 
suma a censo per alcuni mesi, per disfarlo come si potra; et que- 
sto - sub ratihabitione b de V. P., et perche non si potendo far 
altro, la facolta generale si estende a questo. V. P. veda se per 
questo, et per megliorar 1'intrate d'altri collegii, vorra possiamo 
far qualche cose, pur che s'inuestano in cose piu vtili le cose che 
si venderano, id est, il prezo di quelle: ch'in fuora de Catania 
non accade vender per altro conto, che per hauer intrate me- 
gliore. 

Et in questa non mi estendero in altro. V. P. mi perdoni, se 
son stato tropo libero; perche certo il desiderio de assecurar la 
conscienza nostra, et anche de V. P., non lasciando de agiutar 
le fondationi della Compagnia, mi muoue. Et spero, con la gratia 
del Signor, che nel spirituale et anche nel temporale vedera 
V. P. ch'aiuta Dio N. S. questa prouincia, continuandosi Tora- 
tioni et sacrifici de V. P. per quella. De Catania 17 de Gena- 
ro 1576. 

De V. P. seruo et figliolo in X.°, 

f JOANE DE POLANCO. f 

258 

POLANCUS MERCURIANO 

CATANA 17 JANUARII I576 '. 

/. De re familiari Patris Qalliciae. — 2. De collegiorum panornritani, 
catanensis, calatahieronensis ac messanensis aedificiis perpciendis.— 
?. Domus professorum ad Castellum Vetranum erigenda. — 4. Ccnsue- 
tudines Societatis scripto conservandae. — 5. In ternplo panormitano can- 
tus non restaumndus videtur. — 6. De concionibus et doctrinae chri- 
stianae lectionibus in tirocinio. — 7. Congregatio provincialis indicta. 

I. f Jhs. Molto Rdo. in X.° Padre nostro. Pax Christi, etc. 
All'vltime de V. P. de 19 de Nouembre gia feci risposta, et d'al- 
tre eose varie ho scritto per diuerse vie, et alcune dupplicate. b tatihabitione nis. 1 Ex autographo in codice Epist. Polanci, 2 ff., n. 124, prius 96. Re- 
sponsum infra, epist. 266. 

POLANCI COMPLEMKSTA.— T. II. 29 450 POLANCI COMPLEMENTA 

Per questa faccio ricordo a V. P. della confirmatione del accor- 
do fatto con li parenti del P. Hieronymo Gallicia, perehe all'ho- 
ra si potranno hauere 50 oncie, applicate per il Padre prouincia- 
le per pagar parte delli debiti di quel collegio, che n'ha molto bi- 
sogno; dico quello de Siracusa, doue stanno li beni. 

2. Delle fabriche ho scritto a V. P. che tutti li collegi, nul- 
1'excepto, n'hanno di bisogno; pur si vedera che non si carichino 
de debiti per tal conto, ma con eleemosine se li permettera facia- 
no quello che possono, etiam in Palermo, doue non solamente si 
tratta de finire la chiesa, ma etiam de cominciare la fabrica del 
collegio con 1'eleemosine dette; perche 1'intrate s'hanno adap- 
plicare a pagar loro debiti, oltra il sustentar la gente che tengo- 
no. II disegno del collegio lo conferi di la, come intendo, Mtro. 
Alfio con la bona memoria de Mtro. Joanne, et credo ha ripor- 
tato 1'approbatione de V. P., benche non l'ho parlato. II mese 
che viene, finita qui la congregatione prouinciale, penso andar 
di la, et intendero il tutto meglio. In questo mezo mi occorre 
dire che alcune cose e necessario mutar delli disegni approbati 
in Roma, per varie occorrenze, come qui in Catania il disegno 
che lascio Mtro. Joanne, ch'habbia pace eterna, e stato neces- 
sario mutarlo in alcune cose che non poteuano bene riuscire: 
massime che lo fece per poca gente, et vi meteua qui casa de 
probatione insieme col collegio, et questo non accadera. V. P. 
veda se vole di nuouo si mandi il disegno di la, o se li piace ri- 
mettersi a quelli che stanno presenti con parer' de 1 periti. II me- 
desimo dico del ediflcio de Calatagirona, che e necessario mutar 
alcune cose del disegno de Mtro. Joanne predecto, per cause 
euidenti al parer J de periti nel arte, et d'ogni vno, perche si scuo- 
prono alcune cose nella fabrica istessa, che sforzano a mutar pa- 
rer in certi particolari. In Messina la fabrica della chiesa va molto 
inanzi, et cosi quella della casa de probatione. Et erano comin- 
ciate quando io veni, et li disegni conferiti con V. P. S'alcune 
cose pur si hauessino a mu