Skip to main content

Full text of "Praktika tōn synedriaseōn tēs Voulēs ..., Volume 14"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓεδεΓνεά ίοΐ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ36ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά Ι) γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]60ΐ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοήά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδοονεΓαΙ^Ιε οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνεά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΐ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηε Ιΐιαΐ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΐιΐ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α χνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οιιΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6ά§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίίΐοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓεδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίιιηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί ώΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ8»§6 ^αιάεΠηβδ 

Οοο^ΐε ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ11ι 1ΐΐ3ΓαΓΪ6δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιΐιεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιΐιε 
ριιΐ3ΐΐο αηά \ν6 αιε ηιειείγ ΙΙιεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίΙιεΙεδδ, ώΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιΐιΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 Ιιανε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενεηΙ αΐ3Πδ6 ΐ3γ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιεοΐιηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίεά €[Π6Γγΐη§. 

λΥε αίδο αδ]<: Ιΐιαΐ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ηοη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοΙι ίοΐ ιίδε \)γ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί Ιΐιαΐ γοιι ιίδε Ιΐιεδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφοδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοτη αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά απίοηιαίεά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ τεοο^ηΐΐΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοεδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδε οοηίαοί ιΐδ. λΥε εηοοιίΓα^ε Ιβε 
ιΐδ6 ο£ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ ίοΐ Ιβεδε ριίΓροδεδ αηά ηιαγ 1)6 αΐ3ΐ6 Ιο βείρ. 

+ Μαίηίαίη αίίνώηίίοη Τβε Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δεε οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοτ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αΙ)θΐιΙ ΐΚΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ τεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ιβ^αΙ λνβαΙενβΓ γοιίΓ ιίδε, Γ6ηΐ6ηιΐ36Γ ΙβαΙ γοιι αΓ6 τεδροηδΐΐ)!© ίοτ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Οο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
ΐ36οαιΐδ6 \ν6 ΐ36Η6ν6 Ά ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά 8ΐαΐ6δ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐΓΪ6δ. λΥβεΙβεΓ α 1)θθ]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίί^τ ^ιιΐάαηοε οη χνβεΙβεΓ αηγ δρεοΐβο ιίδε οί 
αηγ δρεοΐβο 1)θθ]<: ΐδ αΐίοχνεά. ΡΙεαδε άο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ α ΐ3θθ]<:'δ αρρεαΓαηοε ΐη Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ηιεαηδ ΐΐ οαη 1)6 ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηβΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβε \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηΜη^εηιεηΙ 1ΐαΙ)ΐΗΐγ οαη 1)6 ςιιΐΐο δονοΓο. 

Α1)οαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΙι 

Οοο^ΐε'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζε Ιβε χνοήά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:6 ΐΐ ιιηΐνεΓδαΙΙγ αοο6δδΐΙ)ΐ6 αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ βείρδ τεαάεΓδ 
άΐδοονοΓ Ιββ \νοΓΐά'δ 1)θθ]<:δ \νβΐΐ6 βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιΙ)Ηδβ6Γδ Γοαοβ η6\ν αιιάΐοηοεδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίιιΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ 1)θθ]<: οη Ιβο χνοί) 

αί ΐΊίίρ : //]οοο]^3 . (^οο(^1θ . οογο/Ι /^α- ζ^ο^,/γ 
ΗΑΚνΑΚΟ 
ΟΟΙ.Ι.ΕΟΕ 
Ι.ΙΒΚΑΚΥ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 

^ ί ^: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΓΪΙΕΑΡΙΜ ΤΗΣ ΒΟΪΑΗΣ 

ΤΗΕ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΟΑΟΥ 

ΤΗΣ ΙΔ' ΒΟΤΛΕΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Ι•Κ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟ Τ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ 10 Τ 
1896 οίοίΐίζθά Ηΐ ν^οο^Ιε /^■\0 9-0^• 1^ [υΝΐνΕί151ΤΥΐ ΙΑ. ■ ;\«. ^ •• ^• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 

Τϋς έκτάκτον ϋννόδον τϋς ΙΑ' ΒονλεντικΑς 
Περιόδον• Προσβλθοντων των χ. κ. Βουλευτών . τ•ην 24 'Οκτωβρίου 
1896 Ιν τή αίθουση του Βουλβυτηριου κατά την ύπο του 
^ρογρά[Λ[Λατος όρισΟκισαν ώραν 10 π• (λ•, κατίλαββ την ϋδραν 
^ου προσωρινού ττροέ^ρου 6 πρβσβύτβρος των παρόντων βον- 
λβυτων κ. Ευάγγελος Τσαρλαμπδς, βουλβυτιίις Λευκάδος, τάς 
δ^ των προσωρινών γραοφι,ατίων οΐ κ. κ. Κ. Χατζηπετρος βον- 
λευτίις Τρικκάλων, Ν. Στα(Λατδπουλος βουλευτι?ις Κυνουρίας, 
-Δ. Στάϊκος βουλευτής Τριχωνίας και Δ. Πιπινοπουλος βου- 
^ευτιίΐς Λαρίσης. 

Άναγνωσθίντος (ΐ.ετά ταύτα του όνο^χαστικου καταλόγου 
και ευρεθέντων παρόντων 55 βουλευτών, 6 Πρόεδρος διέταξι 
χαι ήνεωγησαν τά θεωρεία. 

Προσηλθον εϊτα, κατά την ώρισ{ΐ.ίνην ύπο του προγράμ.- 
ιματος ώρχν, 6 πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου καΐ οΐ 
'ΤπουργοΙ, 6 Πρόεδρος και τά (Λελη της Ίερδς Συνόδου, η 
δη(λοτικί) Άρχ*}» Αθηνών και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί 
υπάλληλοι, οίτινες κατέλαβον τάς οικείας θίσεις. 

Μετά τούτο δ Σ. Μητροπολίτης Αθηνών ΙτΙλεσε [λετά 
τών χοροστατούντων Ιερέων και διακόνων άγιασ[Λθν, εύλογης 
σας τους τε κ• κ. βουλευτάς και τ^ βουλευτι^ριον. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργικού συι^βουλίου Υπουργός ΙπΙ 
^ών Οικονο|λΐκών κ. Θεόδωρος Π• Δηλιγιάννης παρελθών ΙπΙ 
^0 βη(λα άνέγνω το κηρύττον τιίιν {ναρζιν της Έκτακτου Συ- 
νόδου της ΙΔ' Βουλευτικής Περιόδου Βασιλικον Διάταγ^τα, 
ίχον ούτω : 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'. 

ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Δυνά[Λει του άρθρου 37 του Συντάγ{ΐ.ατος, κηρύττομεν την 
^ναρζιν της εκτάκτου Συνόδου της Βουλής της ΙΔ' Περιόδου• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ _ 4 — 

Ό Πρόεδρος του Ή[Λβτ6ρου 'ΤπΟυργικου ΣυίΛβουλίο'^ 
*Γΐϋουργος έτΑ των ΟΙκονο,αικών θίλβι ανακοινώσει το Διά- 
τΛγ{Λα τουτό προς την Βούλην. 

Έν Αθήναις τ? 24 Όκτωβρίου 18θθ. 
Έν ον6|ΐατι τοΟ Βα€ΐτλέ<ος 

Ό Άντιβασιλεύς 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 

Μετά ταύτα δ προσωρινός Πρόεδρος άνηγγιιλεν εις τους 
βουλευτάς δτι θά κληθώσιν εις συνεδριαν προσε;^ώς 4[λ' ώς 
άποτελεσθχΐ επαρκής άριθ(Λθς παρόντων έν Αθήναις βουλευ- 
τών, και έλυσε την συνεδρίαν• 

Ό προσωρ. Πρόεδρος Οι προσ. Γρα(ΐ.(/.ατεΤς 

Ε. Τζαρλαμπδς• Ν. Γεωργακόπονλος 

Σ, Ίοχταά^ας. ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α' 
Της 5 Νοεμβρίου 1896 

Κατόπιν προσκλήσεως του προσωρινού Προέδρου συνελθόν•-^ 
των των βουλευτών και ευρεθείσης της Βουλής έν άπαρτίί>^ 
περί ώραν 10• 30' π. μ. άνεγνώσθη το πρακτικον της 
Ινάρζεως της ένεστώσης Συνόδου και ενεκρίθη. 

Ό Πρόεδρος (Λετά τούτο έκάλεσε την Βουλην δπως δρίση 
η(Λέραν προς εκλογην του τακτικού Προε'δρου, προτάσει δε 
του έκ Γυθείου βουλευτού κ• Χ. Τζανετάκη ώρίσθη δπως 
αυτή γενηται την προσεχή Πεμπτην, ώραν 10 π• [λ• 
Έλύθη μετά ταύτα η συνεδρία, περί ώραν 11 π. μ• 
Ό προοτ. Πρόεδρος 

Ε• Τζα^α^ιπΑς• Οι προσ• ΓραμματεΤς 

Ν. Γεούργακόπουλος^ 
Δ. Πχπχνόπουλος! ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β', 
Της 7 Νοεμβρίου 1896. 

Π&ρΙ ώρχν 10.30' π μ. εύρεθδίσης της Βουλής Ιν άπαρ- 
^ί((.^ άνβγνώσθησαν τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας 
Ύ,οίΙ ενεκρίθησαν. 

Προκειμένου εΐτα να γένηται ή έκλογη του Προέδρου, παρ«' 
τέβησαν αΐ κάλπαι και ηρξατο ή μυστική δια ψηφοδελτίων 
ψηφοφορία, έκαστος δε των βουλευτών, εκφωνουμενου του ονό- 
ματος της επαρχίας ίζ ης εκλέγεται, καθ' & διαγράφει το 
άρθρον 62 του κανονισμού, προσηρχετο και ίναπέθετεν, υπο 
την Ιπίβλεψιν των κ. κ. Κ. Χατζηπέτρου και Έ. Εμπειρία 
κου, ώς ψηφολεκτών, εΙς μεν την μίαν το ψηφοδέλτιον, εις δδ 
την έτεραν τον κύαμον• Αριθμήσεως δε γενομένης μετά το 
πέρας της ψηφοφορίας και ευρεθέντων των ψηφοδελτίων ισα- 
ρίθμων προς του; κυώμους και τους εν τφ καταλόγφ σημειού- 
μενους ώς ψηφοφορησαντας, ήτοι εν δλφ 156, Εγένετο η δια- 
λογή ϊζ ης προέκυψεν δτι οριστικός Πρόεδρος ανεδείχθη δ κ. 
Αλέξανδρος Θ. Ζαίμης,βουλευτής Ικ Καλαβρύτων, λαβών ψή- 
φους 110, του κ. Δ. Ράλλη λαβόντος ψήφους 13, τώνκ•κ. 
Λ. Δεληγιώργη και Α. Γεροκωστοπούλου ανά μίαν^ ευρεθέν- 
των δε και 3 1 ψηφοδελτίων λευκών. 

Το αποτέλεσμα τούτο δ προσωρινός Πρόεδρος άνεκοίνωσεν 
£ΐς την Βουλήν, έκάλεσε δε τον άναδειχθέντα δριστικον Πρό- 
εδρον, δστις καταλαβών την εδραν προσεφώνησε τ ά έξης* 

«Εκφράζω και πάλιν τίιν εύγνωμοσύνην μον, 
διότι το τρίτον ηδη μέ έτψΛσατε δια του προεδρι- 
κού αξιώματος. Παρακαλώ δέ ύμας δπως πάντες ανν*- 
τελέσητε προς έκπλΛρωοΓίν των καθηκόντων ημών.» 

Άποφασισθέντος ^ϊτα δπως αυριον γένηται ή έκλογη των 
λοιπών μελών του προεδρείου, του εφόρου της βιβλιοθήκης 
και τών διαρκών Επιτροπών, έλυθη ή συνεδρία περί την με- 
σημβρίαν. 

Ό Πρόεδρος Οί προσ. γραμματείς 

^Αλ. θ• Ζαΐ(ΐης« Π. Σάκκης 

Κ. Χατζηπέτρος. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 6 — 

ΣΓΝΕΔΡΙΑ Γ'. 
ΤΛς 8 Νοεμβρίου 1896. 

Περί ώραν 10• 20' π. (ΐ.. εύρεθΛτης της Βουλής Ιν άπαρ• 
τι^, άνεγνώσθη^αν τά πρακτικά της προτεραίας καΐ ένεκρί-^ 
βησαν. 

Προσκλησει του Προέδρου είτα 4\ Βουλή ώρισεν ώραν συ- 
νεδρίας την 4 (Χ. (Λ Προτάσει δΐ του Προέδρου του Υπουρ- 
γείου δ Πρόεδρος της Βουλής έκάλεσε τά οΙκεΓα τμήματα 
δπως συνελθωσιν αυρ:ον και προβωσιν εις την προεζέλεγζιν 
των αναπληρωματικών εκλογών Αττικής, Ηλείας, Λευκά- 
δος, Λεβαδείας, Βάλτου και Βονίτσης, ών αι Εκθέσεις περι- 
ηλθον εις το γραφειον της Βουλής. 

ΠαρετΙθησαν εϊτα αι κάλπαι και "ίίρξατο μυστική διά ψη- 
φοδελτίων ψηφοφορία προς Ικλογήν των αντιπροέδρων, του 
κοσμήτορος, των γραμματέων και του Ιφορου της Βιβλιοθή- 
κης, καθ* δν τρόπον διαγράφει το άρθρον 62 του Κανονισ— 
μου, ύπο την Ιπιτήρησιν των κ.κ. Κ. Βαρατάση και Ν^ 
Τριανταφυλλάκου ως ψηφολεκτών, μετά δε το πέρας της 
ψηφοφορίας άριθμηθέντων των ψηφοδελτίων και ευρεθέντων 
Ισαρίθμων προς τους κυάμους και τους έν τφ καταλδγφ ση- 
μειούμενους ως ψηφοφορήσαντας Ιν δλφ 138, εγένετο η δια- 
λογή ΐζ ης προέκυψεν δτι εξελέγησαν αντιπρόεδροι μίν οΐ κκ. 
Άλοίσιος Τόμαν, λαβών ψήφους 107, Γ. Πετούσης, λαβών 
ψ;4φους 84 και Σωτ. Χατζηγάκης, λαβών ψήφους 80, κο- 
σμήτωρ ό κ. Ιω. Λάππας λαβών '^τηφους 121 και γραμματείς 
οι κ.κ. Ι, Καναβος διά ψήφων 1 08, Δ. Πιπινόπουλος διχ 
ψήφων 93, Δ. Μυλωνοες και Ν. Δαγρες εκάτερος διά ψήφων 
84. Έφορος της βιβλιοθήκης εξελέγη 6 κ. Π. Σάκκης διά 
ψήφων 117. Ευρέθησαν προς τούτοις 6 ψηφοδέλτια λευκά. 

Το αποτέλεσμα άνεκοίνωσεν ο Πρόεδρος, προέβη δΐ μετά 
τοΰτο ή Βουλή εις την έκλογην των διαρκών Ιπιτροπών, 
γενομένης δε ψηφοφορίας μυστικής διά ψηφοδελτίων, συμφώ• 
νως προς τά άρθρα 62 και 51 του Κανονισμού ύπο τι^ν Ιπι- 
τηρησιν τών κ.κ• Ι. Λάππα και Η, Ζέγγελη ως ψηφολε- 
κτών, και ευρεθέντων, μετά το πίξίχς της ψηφοφορίας, τών 
ψηφοδελτίων ισαρίθμων προς τους κυάμους καΐ τους έν τφ. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ χαταλογφ (ηορ(>€ΐου[Λίνους ώς ψηφοφορι^αντας^ Ιν ολφ 121 
Ιγίνετο διαλογί», Ιζ ης προίκυψβν δτι ϊλαχον της σχετικής 
πλειονοψηφίας οι ΐζτίς : 

ΈπΙ τοϋ ΙΙ^οΰηολογι<Ι|ΐοΰ τοΰ Κράτονς 

Ν. Βαλσαμάκης, Α. Παναγιωτόπουλος, Κ. Αγγελόπου- 
λος, Ι. Αντωνόπουλος, Ν• Νθ(Αΐκος, Κ. Τοπάλης, Π. Μπου- 
τος, θ. Πέρρος, Δ. Βότσης, Ν. Φχριι.«χόπουλος, Ε. Κοκκέ• 
βης, Σ• Δειμ^έζης, Β. Βασιλειάδης, οιά ψήφων 95, Γ. Πα- 
γανίλης διά ψήφων 63 καΐ Άριστ. Βαλέτας, Κ. Παπαμιχα- 
λόπουλος, Δ• Χατζόπουλος, Σπ• Στάης, Α. Ρω(Λάνος, Λ. 
Ιΐ€τ[Λεζ%ς χαι Ν. Τριανταφυλλάκος^ διά ψήφων 26• 

•ΕπΙ τών Οτκονο|ΐικ&ν 

Α• Μουτσόπουλος, Α. Σακελλαρόπουλος, Ι. Μπακόπου- 
λος, Π. Ζούζουλας, Ν. Βασιλάκης, Ι. Καζα(Λπάκας, δια ψη• 
φων 95 καΐ Δ. Καίρης, Η. Ζίγγελης, και Ε. Εμπειρίκος, 
διά ψήφων 26* 

Π• Λεβέντης, Σ. Τυπάλδος ΦορΙστης, Ν. Κοντογιάννης, 
Π- Ααμπρούλιας, Σ• Δκνόπουλος, Γ. Νικολαίδης, οιά ψή- 
φων 95 και 'Αρ. Βαλέτας, Κ. Φλέσσας, και Άλκ• Δελη- 
γιάννης διά ψτίφων 26. 

ΈπΙ τΛς Γεωργίας, τοϋ έμηορίον, 

τΙ^ς Βτοςιηχανΐας 

καΐ τ<ι^ν Αη|ΐο<Ι{€ι>ν £ργα>ν• 

Ν. Χατζηνικολης, Α. Λαδόπουλος, Κ• Άσημακόπουλος, 
Γ. Παπακυριακόπουλος, Δ• ΟΙκονομίδης, Γ• Μελισσηνός, διά 
ψιζφων 95 καΐ Γ. Φιλάρετος, Π. Πανουργιδς καΐ Δ. Ματά- 
λας διά ψ^φων 26. 

ΈπΙ τών Ναντικών 

θ. Γκικας, Α. Γουδης, Ε. Μυκώνιος, Ι. Τζανετδτος Φω- 
χδς, Α. Βασίλειου, Δ. Στάϊκος, διά ψήφων 95 και Γ. 
Μπούμπουλης, Κ. Παπαριιχαλόπουλος και Άλεζ• Κανά- 
ρης διά ψήφων 26. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ~ 8 ~ 

ΈπΙ τΑς Αηιιο^Ιίας ΈΜηαιδει/<Ιεως 

θ. Ζαί(Λης, Ι. Πβτρίδης, Χ• ΤζΤνος, Π. Γκίκας, Κ. Κο- 
λιάτσος, Ι. Σισίνης, διά ψήφων 95 και Σπ. Στάης, Π. Ρα- 
ζΐλος, καΐ Π. Μβρλοπουλος^ ^ιά ψι^φων 36. 

ΈηΙ τ<&ν Έκκλη<1ια<ίτικών 

Γ. Σιβιτανιδης, Γ. Σισ^Λάνης, Μ. Γουλιαης, Γ. Άνδριτσου, 
Ν. ΣάλίΑας, Θ. Ββλλικνίττις, διά ψήφων 95 και Α. Καρα- 
τζοίζ, Τρ. Σχινας και Γ. Μαλίας Χιά ψήφων 26. 

Έπχ της Δικαιοσι/Λ^ης 

Α. Παρα|λ)4βιώτ7)ς, Γ. Φαρμο^κόπουλος, Π. Άλεζάκης, 

Π• Ταταράκης, Ν. Δη[Λητριάδης, Κ. Βαρατάσης., διά ψή- 
φων 95 και Γ. Φιλάρδτος, Π. Μβρλόπουλος και Ν. Καρά- 
παυλος δια ψήφων 26. 

ΈπΙ των £τραττα>τικ(χ!ιν 

Α• Σούτσος, Χ• Βότσαρης, Α• Ψύλλας, Ο. Μαύρος, Κ. 
Πβταλδες, Θ. Λυμπριτης, δια ψήφων 95 και Ν. Τσα[;.αδος, 
Χ. Μαστραπάς, και Α. Μάνεσης, δια ψήφων 26. 

Έπχ των •Εξο>τερικών 

Γ• Κοζάκης Τυπάλδος, Δ. Καλογερόπουλος, Ν• Βαφεια- 
δάκης, Γ. Άβερωφ, Π. Αντωνόπουλος, Δ. Σβορωνος, δια 
ψήφων 95 και Ε. Μαυρο(/.[Αάτης, Ε. Έ[ΑπειρΤκος και Γ. Κα- 
ποδίστριας, δια ψτίφων 26. 

ΈπΙ τ<ον ανα^ορίον 

Δ. Μανουσάκης, Ν•• Γεωργακόπουλος, Δ. Καλούτσης, 
Κ. Νεγρεπόντης, Α. Μελετόπουλος, Ι. Βουτουνας, διά ψή- 
φων 95 και Δ. Κρίτσας, Ξ. Τσαμαγκίδης και Γ. Πετρο- 
πουλάκης, διά ψήφων 26. 

•ΕπΙ τοϋ Αο7ι<Iτ^κο^^ τϋ^" ΙΙονλιϊς 

Λ. Σιινανιώτης^ Μ. Βαροτσης, . Χ. Τζανετάκ7)ς, Σ. Τσι- 
τσάρας, Π. Λα^χπριναπουλος, Ι• Κανάρτ^ς, διά ψιόφων 95 και 
Δ. Κρίτσας, Δ. Τερτίπτϊς, και Σπ. Βαρζελης, δνά ψήφων 26. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσε το αποτέλεσμα τούτο εις την ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 9 — Βουλην κχΐ (ΑΥ) υπάρχοντος Ιτέρου «ντικ6ΐ[Λένου, ?λυσ€ την 
συνδδρίαν περί την (ΛεσηίΛβρίκν, άττοφασ^^τθίντο; δπως ή Βουλή 
συνεδριάίτη την προσεχή Δίυτεραν. 

Ό Πρόεδρος 01 γραμματείς 

*Αλ• •• Ζαΐμης• Κ. Χατζηπέτρος 

Δ. Μυλωνάς. ΣΓΝΕΔΡΙΑ Δ' 
Της 11 Νοεμβρίον 1896• 

ΙΙερΙ ώραν 4.10' μ. μ. ευρεθείσης ττίς Βουλής εν άπαρτίί^:, 
άνεγνώσθησαν τά πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας καΐ 
συμπληρωθέντα, κατόπιν παρατηρήσεων του εκ Βόλου βου- 
λευτού κ Γ• Φιλάρετου, ενεκρίθησαν. 

*Ελαβδν είτα τον λόγο ν δ Πρόεδρος του Υπουργείου κ. 
Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης εισαγαγών εντυπον τον προϋπο- 
λογισμον του Κράτους του ετους 1897, μετά του ε'ώικου 
προϋπολογισμ-ου των εσόδων και εξόδων του ταμείου των φά- 
οων και παραρτημάτων του ειδικού προϋπολογισμού των εξό- 
δων του έπι τών Εσωτερικών Υπουργείου και του ειδικού 
προϋπολογισμού τών εξόδων του αύτου Υπουργείου διά σι- 
δηροδρομικά έργα του σιδηροδρόμου Μύλων-Καλαμών. Υπέ- 
βαλε προς τούτοις εντυπον τον άπολογισμον τών εσόδων και 
εξόδων του Κράτους διά την χρησιν τοΰ ετους 1893 και δύο 
πίνακας του γενικού λογαριασμού της οικονομικής διαχειρί- 
σεως του Κράτους του ετους 1880, προς δε τά έξης νομοσχέδια: 

Περί κ,υρώσεως Β. Διαταγμάτων, δι* ων έχορηγηθησαν Ικ- 
τακτοι πιστώσεις έπι της χρήσεων του ετους 1896 ϊ/. δραχ• 
2,104,250. 

Περί κυρώσεως Β. Διαταγμάτων, δν' ων έχορηγηθησαν άνα- 
-πληρωματικαι πιστώσεις έπι της χρήσεως του ?τους 1896 
έκ δρ. 154,940. . 

Περί κυρώσεως Β. Διαταγμάτων, δι' ων έχορηγηθησαν άνα- 
πληρώματικαι πιστώσεις έπι της χρήσεως του ετους 1895 
έκ δρ. 139,.1 42.31. 

Περί συμπληρώσεως της διατάξεως του άρθρου 63 του νό- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 10 — 

αου /ΒΤΜΘ' της 3 Σβτττεμβρίου 1895 «πβρί στοιχειώδους η 
δη(Αοτικης Εκπαιδεύσεως». 

Π«ρι τοΰ προσωπικού της Ιζωτεριχης υπηρεσίας των δασών• 

ΙΙερι τροποποιησβως χαι συ;/.πληρώσεως διατάζβών τίνων 
του άπο 1 Όκτωβρίου 1852 νό(Λου ΣΙΒ' περί διοικήσεως 
των δηαοτίων έσοδων και Ιζοδων και π«ρι δη^ΛΟσίου λογιστι- 
κού του Κράτους. 

Πδρι των ίν τοΤς παραρτηαασι του ειδικού προϋπολογι- 
σμού των έζοδων του Ιπι των Έσωτβρίκών 'Τπουργβίου άνα- 
γ^αφο[Λένων εσόδων και εξόδων και περί των έκ τούτων δια- 
τιθ6[Λένων προς πληρω[χην των κατασκ£υαζο;Λΐνων έργων του 
σιδηροδρό[Αου Μύλων-Καλααών. 

Πδρι καταβολής έκτου δη;<.οσίθυ τα[Λείου δρ. 421,519.88 
διά την κατο^σκευην του Σιδηροδρόμου Μύλων-Καλαμών καΐ 
πδρι εισαγωγής εις το δημόσιον ταμεΤον φρ. χρυσ. 312,236.95 
ως εσόδου αύτου. 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως εκ δρ. 15,078 
έπι του ειδικού προϋπολογισμού των εξόδων του Ιπι των Εξω- 
τερικών Υπουργείου της χρήσεως τοΰ ίτους 1896. 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως έκ δραχμών 
46,074.25 επι τοΰ ειδικοΰ προϋπολογισμού των ΐξόδων τοΰ 
ίπι των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
Υπουργείου της χρήσεως τοΰ έτους 1896. 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως έκ δραχμών 
557,379.50 έπι τοΰ είδικοΰ προϋπολογισμοΰ τών εξόδων του 
Επι τών Ναυτικών Υπουργείου της χρήσεως 1896. 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως Ικ δραχμών 
2,133.50 έπι τοΰ είδνκοΰ προϋπολογισμού τών εξόδων τοΰ 
Ιπι τών ΟΙκονοιχικών Υπουργείου της χρήσεως τοΰ Ιτους 
1896.^ 

Περί χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως έκ δρ. 32,922.50 έπι 
τοΰ ειδικοΰ προϋπολογισμοΰ τών εξόδων τοΰ έπΙ τών Εξω- 
τερικών Υπουργείου της χρήσεως τοΰ Ιτους 1896. 

Περί εγκρίσεως προϋπολογισμών δαπάνης διά τίιν συμπλη- 
ρωσιν ελλείψεων τίνων και προς έκτέλεσιν εργασιών διά τήν 
έγκατάστασιν τοΰ άεριόφωτος έν τφ Έφηβείφ 'ΔβΙρωφ, και 
περί χορηγίας έκτακτου πιστώσεως έτΛ τοΰ είδιχοΰ προϋπο- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 11 — 

λογικού των Ιζόδων του ϊτά των Έσωτβριχών *Γποι;ργ6{οι> 
της χρησβως του Ιτους 1896 Ικ δρ. 42,659. 

ΠβοΙ χορηγίας Ικτάκτου τηστώτδως Ιχ. Χρ. 750,000 έπΙ 
του ΰΐοΐίίου προϋπολογισμού των Ιζόδων του ΙπΙ των ΟΙκονο- 
[Λΐκών Υπουργείου της χρησδως του Ιτους 1896. 

Περί των Ιν τφ δικαστικφ τμηματι του Υπουργείου των 
Οικονομικών υπηρετούντων ως εισηγητών υπουργικών γραμ- 
ματέων α' τάζεως. 

Οϊ τε πίνακες και τά νομοσχέδια, συνοδευόμενα και ύπο 
τών απαιτουμένων αιτιολογικών εκθέσεων, εστάλησαν εις τύ- 
π<ι>σιν, εχουσι ο^ ούτω : 

Ζήτ. παράρτ. άρχθ. 1 — 18. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσε^ είτα κατατεθείσας τάς εκθέσεις τών 
οικείων τμημάτων ΙπΙ τών αναπληρωματικών Ικλογών Αττι- 
κής, Λεβαδείας, Λευκάδος, Ηλείας, Βάλτου και Βονίτσης, 
προς δε πρότασιν νόμου ύποβληθεΤσαν ύπο του Ικ Πυλίας 
βουλευτού κ. Δημ. Καλογεροπούλου περί συστάσεως δημοτι- 
κού Γυμνασίου έν Πύλφ Ικ τών δύο πρώτων τάξεων, συνο- 
δευομένην και ύπο αιτιολογικής Ικθέσεως. 

*Η τε πρότασις νόμου και αι εκθέσεις τών τμημάτων εστά- 
λησαν εις τύπωσιν, ϊχουσι δ^ ούτω: 

ΖΥΙτ. παράρτ. αριθ. 19—25. 

Ό βουλευτής 'εζ "Άρτης κ. Κ. Καραπάνος έζητησεν δπως 
κατατεθώσι τά προς τάς διαπραγματεύσεις του συμβιβασμού 
και το Κρητικον ζήτημα σχετικά έγγραφα. 

Όμοίαν αιτησιν έποιησατο και ο ε/• Βόλου βουλευτής κ. 
Γ. Φλάρετος. 

Έπι τούτοις έδωκε πληροφορίας ο Πρόεδρος του ' Υπουρ- 
γείου, καΐ έποιησατο σχετικήν δηλωσιν δ επι τών Εξωτερι- 
κών Υπουργός, προέκυψε δ^ συζητησις, ης μετέσχον και οΐ 
κ. κ. Δ. Ράλλης, Γ. Φιλάρετος, Κ. Καραπάνος, Λ. Δελη- 
γεώργης, Δ. Χατζόπουλος, Σ. Σκουλούδης και Άλκ. Δε- 
ληγιάννης• 

Μη υπάρχοντος ετέρου αντικειμένου, δ Πρόεδρος 2λυσε μετά 
ταύτα την συνεδρίαν περί ώραν 7 *]* μ•μ., άποφασισθέντος οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 12 — 

δπω; ή Βουλή συνεδρίαση την προσεχή Τετάρτην κατά την 
έρισθδΤσαν ώραν 4 μ.. (/.. 

Ό Πρόεδρος 01 Γραμματείς 

Άλ. Θ. Ζαΐμης• Ν. Γεωργακόπουλος 

Ν. Δαγρές. ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε' 
Της 13 Νοεμβρίου 1896 

*ΏρΖ' ^ 20' (/.. (Χ., ευρεθείσης της Βουλής έν απαρτία, 
άνεγνώτθησαν τα πρατοτικά της προηγου^Λενης συνεδρίας και 
ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσε τηλεγράφη'ΛΧ Γ. Βάγγαλη Ικ 
Πεταλιδίου καταγγέλλοντας τον γρα(ϋ.;χατέα της οίκονοαι- 
κης εφορείας Πυλίας δια την κατααέτρησιν των αδήλώτων 
χοίρων του δηαου Αίπείας• 

Ό Βουλευτής Πατρών κ. Γ. Παπαδια{Ααντ6πουλος Ιζη- 
τησε πληροφορίας περί των διαπραγι^ατεύσεων προς συνο;Λθ- 
λόγησιν έ(Λπορικης συ;χβάσεως (λετά της Ρωσίας, έδωκε δΐ 
τοιαύτας 6 ϊπ\ των Εξωτερικών Υπουργός, δηλώσας Ιπι τη 
αιτήσει του εκ Τριφυλίας βουλευτού κ. Σ. Σωτηροπούλου 
δτι θέλει καταθέσει και τον σχετικον φάκελλον. . 

Ό εκ Μεσσήνης Βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης ύπέ- 
βαλεν αιτησιν κατοίκο)ν Μεσσήνης, καταζηιου|Λένων προς 
πληρω;χήν φόρων προσωρινών δόσεων γαιών και φυτειών και 
συνώδευσεν αυτήν δια σχετικών παρατηρήσεων, εις ας άπήν- 
τησεν δ Πρόεδρος του Υπουργείου. 

Ό έκ Πάλλης Βουλευτής κ. Σ π. Φορεστης εισήγαγε 
πρότασιν νό;α.ου περί παρατάσεως της προθεηχίας προς πλη- 
ρηαήν του άντισηκώ[Λατος τών καθυστερούντων κληρωτών, 
συνοδευ6[Λένην και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως, εστάλη δ^ 
εις τύπωσιν, έχουσα ούτω : 

ΖΑτ. Παράρτ. άρχθ. 26. 

Ό εκ Βονίτσης Βουλευτής κ. Έπ. Μαυροα[Αάτη^ «πηύ- 
θυνεν αύθις έπερώτησιν εχουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται δ κ^ ΊΓπουργος τών ΟΙκονθ[λτχών νά κατα- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ^ 13 — 

ΘΙσΥ) βίς τ•ί)ν Βουλην πίνακα, 1) των βντϊτραχβίντων κατά 
τά τρία πρΙν τ^ς' ίψχρμ,ο^ς της Ι|χπορικης [λ€τά τοί3 Βελγίου 
συ;χβάσ6ως ετη Ικ τών έν αυτή σΥϊ[Λ6ΐου[;.ίνων έ[Λπορ6υαάτων 
5ν Ι[Λ€ΐώ6η δι'αύτης το τέλος", ώς και των άπο 1 Αυγούστου 
1895 ρ-εχρι της 1 Αύγουστου 1896 εισπραχθέντων τελών 
Ικ των αυτών έ|Λπορευ[^-άτων' 2) του ποσού δπερ δε είσε- 
πράττετο εκ τών [Λετά την σύαβασιν τ αύτη ν εισαχθέντων 
ε|Λπορευμάτων, αν Ιφηρμ,όζετο το προ της συ[Λβ'άσίως τέλος. 
3) Ποιον ποσόν σταφίδος Κορινθιακής προς βρώσιν είστίχθη 
ϊζ Ελληνικών η £λλων ευρωπαϊκών λιαένων είςτίϊν Βίλγικήν 
κατά τά Ιτη 1892, 1893, και 1894 καΐ ποΤον ποσόν |/.ετά 
την Ιφαρ[Λογην της συ[Α βάσεως, :?ίτοι άπο 1 Αυγούστου 1895 
έως ση(Αερον• 4) ποΤον ποσόν σταφίδος είσηλθβν εις την Βελ- 
γικην άπο 1 Αυγούστου 1895 [^ί.έχρι σήμερον προς οίνοποιίαν. 

Παρακαλείται Ιπίσης 6 κ. Υπουργός τών ΟΊκονο[/.ικών 
νά συνυποβάλη και τάς Ικ Βελγικής προξενικάς εκθέσεις 
τάς σχετικάς προς τά άποτελέσμ,ατα της συ[Αβάσεως, » 

Ό Ικ Βόλου Βουλευτές κ. Γ. Φιλάρετος έζητησεν ϊνα και 
εις άλλας γενο[Αένας κατά την προηγουμένην σύνοδον επερω- 
τήσεις εις Οσας δεν απήντησαν οι κ.κ. Υπουργοί, δώσωσι 
τάς αΐτουαίνας πληροφορίας. Ό δ' Ικ Μεσολογγίου Βου- 
λευτής κ. Λ. Δεληγεώργης ήτησατο 'ίνα προς τάς πληροφο- 
ρίας τάς οποίας ητησατο ανωτέρω ο Ικ Βονίτσης Βουλευ- 
τής κατάτεθη και ή περί του αύτου άντικεΐ[Αένου προξενική 
εκθεσις, Ιάν ύπάρχη τοιαύτη. 

Ό Ικ Τριχωνίας Βουλευτής κ. Άρ. Μάνεσης συνέστησε 
την κατασκευήν γβφύρας κατά τήν θέσιν Καρυά Ιπι του 
7Γθτα|Λθΰ Έρί^ίτσης της Τριχωνίας. *Εδωκε δε σχετικάς πλη- 
ροφορίας δ Ιπι τών Εσωτερικών Υπουργός. 

Ό εξ Επιδαύρου Λψηρας Βουλευτής κ. Κ. Παπαμιχα- 
λδπουλος συνέστησε τήν ληψιν μέτρων προς παρακώλυσιν 
τών μονομαχιών. 

Ό αύτος απηύθυνε και Ιπερώτησιν, |άν εχωνται αληθείας 
τά γραφέντα εσχάτως Ιν Ιφημερίσι περί της διεθνούς θέσεως 
της Ελλάδος. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου ίδιζλωσεν δτι ταύτα εισιν 
εντελώς ανακριβή. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 14 — 

Ό Ιζ ^Ανδρου Βουλευττις κ. Καΐρης, ^δηλωσεν δτι κατά 
την συν^δριαν της αυριον θέλει φίρΛ συζητησινίπΐ του Κρητι- 
κού ζητη(Λατος. Άλλα κατόπιν παρατηρήσεων του Ικ Παρ- 
νασίδος Βουλευτού κ• Α. Σινόπουλου, και του έκ Βόλου βου- 
λευτού κ. Γ. Φιλάρετου, ώρισθη ή;λέρα προς την (τυζητησιν 
ταύτην ή προσεχής Δευτέρα. 

Προέΐίη είτα ή Βουλή εις τα ^ν τη Ήμ.ερη<τΐ(^ διατάζει, 
άναγνωσθεΐ'δων ολ των εκθέσεων των τμηοιάτων έπι τα^ν άνα- 
πληρω;χατικων εκλογών των επαρχιών 'Αττικης, Λευκάδος, 
Ηλείας, Αεβαδείας^ Βονίτης και Βάλτου, ή Βουλή πχρε' 
δέχθη το εγκυρον αύτδν και νο{^([ΐ.ου; Βουλευτάς, του; κκ. 
'Ιω. Καλλιφρονδν, Π. Μπ^γδάναν, Χ. Στεφανόπουλον, 'Αλ. 
'Αλεζανδόγιαννον, Ι. Γριβαν και Χ. Τρικούτυην. Προσελθόν 
τες δΐ οΐ κκ. Ι. Καλλιφρονας, Π, Μπογδάνος, Χ• Στεφα- 
νόπουλος, Α. 'Αλεζανδρόγιαννος και Ι. Γρίβας ώ[λοσαν τίν 
νενο[λΐσ[λένον δρκον ώς ίζης : 

«Όμνύω • εις το ονθ(/.α της άγιας και έριοουσίου και 
αδιαιρέτου Τριάδος, νά φυλάξω πίστιν εις τγ^ν πατρίδα καΐ 
εις τον συνταγ(ΐ.ατικον Βασιλέα, ύπακοην εις τ^ Σύνταγμα 
και εις τους νό|ΐ.ου; του Κράτους καΐ νά εκπληρώνω ευσυ- 
νειδητως τα καθήκοντα μου.» 

Προτάσει του ΐξ^Αρτης Βουλευτού κ. Καραπάνου Ανε- 
βληθη είτα η συζητησις των άναγεγραμμένων ΐν τη ήμερη•• 
σίφ διατάζει νομοσχεδίων, έλύθη δ* ή συνεδρία περί ώραν 
5 ν« μ•• ί^• 

Ό Πρόεδρος 01 γραμματείς 

'Αλ. Θ• 2Εαΐ|ΐης• Ν. Γεωργακόπονλος 

Δ. Μνλωνας. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤ' 

Της 15 Νοεμβρίου 1896. 

Ευρεθείσης τψ,ς Βουλής Ιν άπαρτίίΐ: περί ώραν 4.20' μ,μ. 

ύνεγνώσθησαν τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας και 

συμπληρωθέντα συμφώνως προς τάς γενομένας επ' αυτών ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 15 — 

παρατηρήσεις ύπο των βουλευτών κκ. Σ. Σωτηροπούλου καΐ 
Γ• Φιλάρετου, Ιν6κριβη<ταν. 

Ό Πρόεδρος της Βουλής [χετά τούτο άνεχοινω<τε τά έξ^ς: 
«ΔΙν προτηκει εις τ?)ν κατέχοντα το άζίωμα (Λε το όποιον 
περιβάλλοι^αι νά 1ρευν? άπο της θέσεως ταύτης την πολι- 
τείαν άντρων οιαπραζάντων τά κοινά^ Ιδιως όταν οι αν^ες 
ούτοι προ ρ.ικρου ετι χρόνου πρωτηγωνιστουν έπι της πολιτι- 
κής σκηνής. Φρονώ δε δτι και εις ουοένα άλλον των συγχρόνων 
άρ[ΑΟζει τοΰτο, διότι των συγχρόνων αι γνώμαι δεν κρίνονται 
άσφαλεΤς. Ή (Λελέτη δε περί του δημοσίου βίου ανδρός οίος 
6 Χαρίλαος Τρικούπης, τΟυ όποιου το δνομα μετ* ευλάβειας 
αναφέρω^ είναι έργον μόνης της άψευδους Ιστορίας. Διά τούτο 
εγώ άναγγέλλων σιομ^ρον Ιπιση[λο>ς τον θάνατον του Βουλευ- 
τού Βάλτου δίν θα επιχειρήσω νά εκδηλώσω οιανδήποτε 
γνώρ,ην περί της έν τ^ πολιτεία δράσεως του υπέροχου αν- 
δρός* Ικφράζω όμως, έν ονόματι της Ιθνικης αντιπροσωπείας, 
την βαθυτάτην θλΤψιν πάντων ημών διά τ•ί|ν στίρησιν άνδρος 
έφ' δν ϊτΛ μακρόν διάστημα χρόνου μίγα μίρος της τε ελευ- 
θέρας και της δούλης πατρίδος συνεκΐντρου μεγίστας ελπίδας 
κρείσσονος μέλλοντος, πολιτευτου άγωνισαμένου, μετά ζη- 
Τ,ου ουχί συνήθους, και Ιντος του Κοινοβουλίου και Ικτος 
του Κοινοβουλίου υπέρ της έπικρατησεως των γνωμών αυτού 
δσας εκρινεν ωφελίμους εις τ}> έθνος, διά την στίρησιν τίλος 
ρητορος του όποιου η εύγλωττία, λαμπρύνασα το βήμα της 
Βουλής, Ιξείγειρε τον κοινον θαυμασμόν. Πέποιθα δε, κύριοι, 
δτι θέλετε αναθέσει εις έμΐ τι?|ν έντολην νά διαβιβάσω προς 
τ-ίιν άδελφην του μεταστάντος Ιζόχου πολιτευτου τά συλλυ- 
πητήρια της Βουλής»• 

Ή Βουλή ομοφώνως συνηνεσε^ εις τι?|ν πρότασιν του Προέ- Ό έκ Κέας βουλευτές κ. Γ. Κόρπας συνέστησεν δπως 
ληφθ^ τι μέτρον δριστικον έζασφαλίζον τ^ν άτμοπλοϊκι>)ν συγ- 
κοινωνίαν των νιπσων. 

Ό βκ Βόλου βουλευτι?)ς κ. Γ. Φιλάρετος άπηύθυνεν Επε- 
ρωτήσεις έχουσας ούτω: 

«Παρακαλείται ό κ. ΙπΙ των Εσωτερικών Υπουργός νά 
κατάθεση εις τι?ιν Βουλην : 1) Τά πρακτικά της επιτροπείας οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 16 — 

προς αελεττιν των εν ΘεσσοίΧία^ αγροτικών ζητημάτων* 2) Τά 
εις την έπιτροπην Ιγχειριτθίντα ύπο|/.νη}Λατα και ιδίως τά 
ύπο των κ.κ. δ^^υθυντών των θεσσαλικών ΣιθΎ)ροορ6|χων καΐ 
της Ήπειροθεσσαλικης Τραπέζης υποβληθέντα. 

"Απαντα ταΰτα εϊναι άπαραίτητον, και παρακαλώ, να 
συνδη(Λοσιευθώ7ΐν εν τφ Ικτυ7Του[χέν(5) τεύχει κατά την περί 
τούτον παρά του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως γενο{Λένην δη- 
λωσιν εν τ^ εισηγητηρίφ του προϋπολογισ[χου αγορεύσει του.» 

«Παρακαλείται δ κ. Υπουργός τών Εξωτερικών* — Ι. Νά 
πληροφόρηση την Βουλην* 

α) Διατί δεν απεστάλη 2τι φυλ-ακίς διά την έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Έλληνικήν Πρεσβεία ν ; 

β) Έάν αι οθωαανικαι άρχαι εισέπραξαν φόρον Ιπιτηοεύ- 
[/.ατος παρά τών Ελλήνων πολιτών εναντίον της Ελληνο- 
τουρκικής συνθήκης; 

γ') Έάν αΐ παρασκευαζό|χεναι μεταρρυθίΛίσεις διά την νέαν 
κρητική ν νθ{Αοθεσίαν συρ.φώνως προς το νέον πολίτευμα πρό- 
κειται νά Ιπιβληθώσιν άνευ της δεούσης συζητήσεως ύπο της 
κρητ'.κης βουλής. 

Π. Νά καταθέσν)^ εις την Βουλην πάντα τά σχετικά έγ- 
γραφα: 1) ως προς το ζητηαα της ιθαγενείας τών Ελλήνων 
Ιν τγι Ευρωπαϊκή Τουρκίςε και ϊί τ^ ηγε[/.ονίίί: της Αιγύ- 
πτου* 2) ως προς το ζητη[/.α των Ελληνικών Ταχυδρθ{χείων 
εν Τουρκίο^ί' 3) ως προς τον φόρον ΙπιτηδεύίΛατος τών Ελ- 
λήνων έν Τουρκία:* 4) ως προς τάς γενο}Λένας κατά τών εν 
Σ<^*ύρν•(ΐ προξενικών αρχών καταγγελίας και ιδίως την ίκθεσιν 
του προς τοΰτο άποσταλέντος αντιπροέδρου του Αρείου Πάγο υ.» 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν εντυπον άναφοράν ενοικιαστών λχ- 
το^Λείων, Ιργολάβων, γλυπτών και λιθοζόων παρακαλούντων 
την Βουλην δπως αη πραγαατοποιθτί η εις πεντηκονταετη μ,ι- 
σθωσιν ^κδοσις τών Ιπι του Πεντελικου λατο[Λείων ααρ|Λάρου. 

Ό Ικ Μεσσήνης βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης γ^τησατο 
ϊνα δ ϊτζΐ τών Εκκλησιαστικών και της δημοσίας Εκπαιδεύ- 
σεως Υπουργός προσαγάγγ) τάς Εκθέσεις του Εποπτικού συ[Λ- 
βουλίου του έξελέγξαντος τάς Εργασίας τών ανά το Κράτος 
Γυμνασίων. , . 

Ό Εξ Αττικής Βουλευτής κ. Κ. 'Αγγελόπυλος συνέστησε ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ τ'λν λ^ψιν νο;ΛοβιτΐΗ^( ττρονοίκς προ; 00*1(9^0(7 τδν Ικ του 
χθβσινοϋ ύετοδ παθόντων εν *Αθιίν«ις καΐ ΙΙβιραιιΤ• 

Ό Πρόεδρος του 'ΤΛθ\ίργΕ*ου κ. θ. Π- Δτ^λιγ^άννης κα- 
τεθτικεν ίντυπον τεΰχος περιλα[Λ€άνον τά <τχ«τικά ιτρος τάς 
ττίρι (7υ|ΐ.βιβα<?αου δια-ϊίραγίΑΛτεύτίΐς. 

Ό αυτός εΙτιίγΛγβ νο^οσχέ^κζ: 

Περί προικός της Βασιλοιτκι^ς Μαρίας. 

Περί Ιξόδων [^εταφορδές και άττοττολ-ης δη^^^οσίων χρνιαά- 
των' καΐ 

Περί τροποποιήσεως τοΟ 292 άρθρου ττίς Πολιτικές Δι- 
κονο^/Λας. 

Τα νοιχοτχέδια ταΰτα συνοδευό(Αβνα καΐ ύπο αιτιολογικών 
έκθέ'ίτεων, Ιστάλησαν εΙς τύπω-ην, εχουσι δε ούτω: 

Ζιίιτ παρΰρΓ. αριθ. 27—29. 

Σχετικώς προς το κατατεθέν τεΐ5χος περί των διαπραγ- 
ματεύσεων τοΟ <τυ[Λβιβα<ϊ»ΛθΟ ϊφερον παρατιορηιεις, ζητ^^ταν- 
τες την κατάθεσιν συ|Λπλ7ΐρωτικων εγγράφων οΐ κκ. Σ. Σκου- 
λούδης, Κ• Καραπάνος, Λ. Δεληγεώργης καΐ Α. Σιν,όπου- 
λος, προς ους έδωκε πληροφορίας δ Πρόεδρος του Υπουργείου. 

Ό εκ Βόλου βουλευττίς κ« Ν. Σχινας άνεανησε πρΟηγου- 
[λίνην έπερώτητίν του περί των μονών του Κράτους καΐ Ιδίο|ί 
της μονής Πεντέλης, ύποβαλών και άναφοράν περί των λα- 
τομείων του Πεντελικου όμοίαν τη ανωτέρω ύπο του Προί• 
δρου άνακοινωθείση, ζητησας δε δπως άναβληθξ η περί ης 
πρόκειται πολυετής μίσθωσίς των λατομείωτν τούτων. 

Σχετικώς προς το άντικείμενον τοΰτο Ιφερε παρατηρτίσεις 
ό έξ Αττικής βουλευτής κ. Γ. Κοζάκης Τυπάλδος. 

Ό έπΙ των Εξωτερικών Υπουργός είτηγαγε νομοσχέδια : 

Περί επεκτάσεως της δικαιοδοσίας τών ΐν Καΐίρφ καΐ *Ασ- 
σιούτ προξενικών άρχων. 

Περί τελών και δικαιωμάτων διά τά ύπ}> τίϊς Υ. Πύλης 
εκδιδόμενα Ικτελεστιίρια ίγγραφα τών 4ν τη οθωμανική Επι- 
κρατείς διοριζομένων προξενικών υπάλληλων τ^ Ελλάδος. 

Περί προσθήκης εις τ^ προσωπικον λαφόρων Προξενείων. 

Πε^ τροίΓοποι-ησεΛχς του &(»ρ, 24β το13ΧΝΣΤ' Κόμουκαι 

ΠιρΙ σνττάσβως θέσιως ^τρατιι^τίκ^ ακολούθου 59αρλ ^η 
Ιν Κωνσταντινουπδλιι Β• Πρεσβεία. 

2 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ -- 18 — 

Πάγτχ τά νο^οτχέλα -Γχντ* ιηινολνόιανκ »αι ύπο αΐτιο- 
λογιχων οΛί^η»^ Ιττάλιιτβιν £ΐς τνκωφΐν, Ι/ουΦί & ούτω: 
Ζήτ. Παράρτ. όριθ. 30—34. 
Ό ΈΧ Κνθήρ»ν βουΐ^ντος χ• Σ• Στ«Τις υποβάλλων ό(χ.οίαν 
τβΤς ανωτέρω άναφοράν χέρι των έπΙ του Π&ντ£7.ΐχον λατο- 
μείων ήτη^χτο ν' άνζβλ-ηθ^ "η προ»ΐ)ρυχ6ηΦα $70(χ.θ7Γρασίχ• 

Την άναβολην 9νν(«Τ7)7€ καΐ ο βουλευττις Βόλου χ• Γ. 
Φιλάρετος, δτ^ως αελετη&ξ το ζητη;χα ύπο έιητροιτης• 

Ώοαύτως ό βουλευιπ^ Τήνου χ• Γρ. Μαυρο{ΐχρας συνέ- 
στησε την άναβολην της δημο^ρακηας* ο & βουλευτής Άτ- 
τιχης χ. Δ. Ράλλης ητησχτο σχετιχάς προς την προχηρυζιν 
του νομάρχου πληροφορίας. 

Ό Πρόεδρος του 'Τπουργείου, ώς χχι 6 έπι των Έχχλη- 
σιαστιχων χαΐ της Δη^ΛΟσίας 'Εχπχιλύτεως Υπουργός συ- 
νήνεσαν εις την άνχβολην. 

Ό επΙ των Ναυτιχων Υπουργός αετκ ταύτα εισήγαγε 
νθ{&ο^έλα : 

Περί προσθηχης εΙς το άρθρον 121 του περί στρατολογίας 
ν6[&ου• 

Περί ^υνάριεως του χατά θάλασσαν στρατού δια το Ιτος 
1897. 

Περί του άριθαου των άζιωματιχων χαι ύπαζιω{ΐ.ατιχών 
του Β. Ναυτιχου. 

Περί τροποποιήσεως του ΑΓΜΖ' ν6;λου της 26 Μαΐου 
1887 έτους περί οργανισμού των λιμενιχών άρχων του 
Κράτους. 

Περί τροποποιησε<ι)ς του ^ΡΟΣΤ' νόαουτης 13 Απριλίου 
1884 Ιτους περί (ΐ^ταρρυθ{χίσ€ως του οιά του νόμου ΩΞΓ' 
συσταθέντος σώματος μηχανίχωντοΰ πολεαιχου ναυτικου*καΙ 
Περί Οργανισμού Ιφορείας ναυτιχων εργαλείων χαι χαρτών. 
Πάντα τα νομοσχέδια ταύτα συνοδευόμενα χαι ύπο αιτιο- 
λογικών Ιχθέσβων εστάλησαν εις τύπωσιν, έχοντα ούτια : 
ΖΛτ. παρίρτ. αριθ. 35 — 40. 

Ό Πρόεδρος άνεχοίνωσεν άναφοράν Άναγνωστου Μάνταχα, 
οπλαρχηγού της επαρχίας Κυδωνιάς της Κρήτης, εζαιχον>μέ- 
νου την άπονομην ταχτιχου μηναίου βοηθήματος^ χαι άνα- 
φοράν της Ισραηλιτικής Κοινότητος Χαλκίδος, παραχοι.'λού- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 19 — 

^^^\ς ν' άνχγρα([Τ(ί ^ν τφ ττροϋπολογι^ψ η αναγκαία δαπάνη 
^ρος συντηρησιν του Ι^ρο^ι^ασ^ίαλείου της κοινότητος. 

Ύπερ της πρώτης των αναφορών σ,ύστασιν Ιπονησατο δ 
εκ Κυθήρων βουλευτής κ. Σ. Στάης, 

Ό ίκ Καλαβρύτων (βουλευτής κ. *Αλίξ. θ. Ζαί|Λης ύπέ- 
• €αλε προτασιν περί τροποποίησες και συ;Λπληρώί7εως του 
ΙνΙτχύϊ Κανονιτ^Λου τη; Βουλής, ήτις συνο^ευθ{ΐ.ένη και ύπ?) 
αιτιολογικής εκθέσεως εστάλη εις τύπωσιν, Ιχει δε ούτω : 

Ζητ. παράρτ. αριθ. 41. 

Ο Ικ Σπετσών βουλευτής, κ. Γ. Μπού|ϋ.πουλης άπηύθυνεν 
αιτησιν, εχουσαν ούτω : 

«Παρακαλώ τον κ• Τπουργον έπι τών Ναυτικών νά εύα- 
ρεστηθ^ και προσαγάγγ) εις την Βουλ•ί)ν τους οργανισμούς 
τ-ών ^ν Ινεργειοκ πλοίων, τών εφέορων, ώς και τον του Ιν Π6ρ<|^ 
ΙΙρογυ;Λναστηρίου και του Διευθυντηρίου του Β,Ναυστάθμου•» 

*0 Πρόεδρος της Βουλής άνεκοίνωσε την ύπο της έπι του 
Αογιστικοΰ της Βουλής επιτροπής ύποβολην του προϋπο>ο- 
γισ[Λου τών ΐζόδων της ένεστώσης εκτάκτου Συνόδου,έστάλη 
ό' ούτος εΙς τύπωσιν, έχων ούτω: 
Ζιατ. παράρταμα αριθ. 42. 

Προέβη [Χ,ετά ταύτα χ Βουλή εις τα εν τη ή[Αερησίί^ διατάξει• 

Ό εκ Κυθήρων βουλευτής κ. Στάης συνέστησεν ϊνα τά 
«ναγεγραα[Λένα Ιν τνί ή»Αερησία διατάξει νθ[Λοσ/έδια παρα- 
^ε[Αφθώσιν εις Ιπιτροπάς. 

Έπι τούτοις εφερον και έτεροι τών βουλευτών παρατηρή- 
σεις, κατόπιν τών οποίων απεφασίσθη, προτάσει του Προέδρου 
του 'Τπουργείου, νά παραπεμφΟώσιν εις ειδικάς έπιτροπάς, 
καταρτισθησο•Λένας ύπο του Προέδρου, τα νοαοσχέδια: 

Περί εξωτερικής ύττηρεσίας τών δασών* 

Περί συστάσεως γεωργικών σταθ(;.ών' 

Περί τροποποιήσεως του περί προσόντων τών δικαστικών 
υπαλλήλων νό^Αου' και 

Περί συστάσεως δικηγορικών συλλόγων. 

Έτάχθη δε προθεσ[/Λα προς ύποβολην τών ΙπΙ το*ίτων Ικ- 
'θέσεων τών επιτροπών^ δια [Αεν τά τρία πρώτα νοαοσ/έδια 
οκτώ ήμερων, διά δΐ το τέτα,ρτον δέκα. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 20 — 

Άν€γνώ<τθη μ€τά ταΤίτα και έγίνβτο ίατον κβετ' άρχην^ 
άρθρον %^ά «^λον βίς ά <Γυζιίτ»)σιν το νομοσχέλον πβρι ύπο- 
λογι<Χ(/.οΰ του χρόνου τίίς προφυλ«Λί<Τ6<Α< Ιν τη ύπο του διαρ- 
κούς Ναυτοδικβίου κατ«λογΐ9θη9θ[Α€νγ) ποινή. 

Έ:γΙ του νο;λοη^«ίίου πβρί τροιτο:τοιια^€ως διατάζεώ*/ τΐ• 
νω/ του «πο 30 Δεκβ;Αβριου 1887 νόαου ΑΧΚΕ' περί τε- 
λών χαρτοσια(Αου ίφερε παρατηριατεις 6 ΐζ Άττιχης βου- 
λευτείς κ. Δ. Ράλλγ)ς, 2λχβ€ δΐ τον λογον ό έκ Θηβών βου- 
λευτής κ• Σ. Σκουλούδης, ύποβαλών ΙιτΙ τούτου τροπολογίας^ 
αϊτινες Ιστάλν^ταν βίς τύπωτιν, ίίχουσ* & ούτω : 
Ζητ. Παράρτημα, αριθ. 4 3. 

Προτάσει του Προίαρου του Ί'πουργείου άνεβλι^θγ) [/.ετώ 
τούτο τη συζητησις του νο[χο<7χεδίου. 

Ωσαύτως έπι του νο(Λοσχεδιου περί υποχρεώσεως τών 
καλλιεργούντων γαίας η φυτείας Ιθνικάς η Ιχκλησιαστικάς 
εΙς άπότισιν δικαιώ;χατος επικαρπίας, υπέβαλε τροπολογίαν^ 
ώς προσθηκην 4 άρθρου ο Ικ Μαντινείας βουλευτής κ. Ι^ 
Μπακόπουλος, ήτις Ιστάλν) εΙς τύπωσιν, ?χει δ^ ούτω : 
Ζήτ. Παράρτ. άρχθ, 44. 

Έγένετο δ^ δεκτον το νο[Αθσχίδιον κατ* άρχην, άρθρον και 
σύνολον εΙς α' συζήτησιν. 

*Ωσαύτως άναγνωσθεν έγένετο δεκτον κατ' «ρχην, άρθρον 
και σύνολον εις α' συζήτησιν το νο»7.οσχέδιον περί άποπερα- 
τώσεως του κατασκευοοζοί^ένου υδραγωγείου της κωαοπολεως 
Λιγουδίστης του δηίχου Φλεσιάδος διά χρη|χάτων ανηκόντων 
εις την δημοτικην όοοποιιαν του δτί»χου τούτου, του εξ *Αρ- 
της βουλευτού κ, Κ. Κοεραπάνου αιτησα[Αένθυ σχετικάς πλη-^ 
ροφορίας περί των δαπανηθέντων (χέχρι τούδε διά την κατά-- 
σκευην του υδραγωγείου τούτου καΐ της δαπάνης ήτις θ' 
άφαιρεθη άπο της δημοτικής όδοποιίίας χρησΐ[)^οποιηθησο- 
[ΐ,ένη εις τί)ν κατασκευήν του υδραγωγείου. 

Μη υπάρχοντος έτερου άντ(κε»|Λένου, ο Πρόεδρος, συναινέ- 
σει της Βουλής, Ιλυσε την συνεδρίαν περί ώραν 7 1)2 μ, μ.. 

Η) Πρόεδρος Οι γρα[Α{ΐ.ατεΤς 

•Αλ# #. 2Εο%ης• Δ. Μνλωνβς 

Ι. Μπακόαονλος^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ~ 21 — 

ΣΪΝΒΔΡΙΑ Ζ'. 
ΤΛς 16 Νοε]Λβ^ον 1896. 

*Ώρ^ 4.30' (Λ• [Λ. εύριθίίστις ττίς Βουλής έν άπαρτί^ άν«• 
γνώσΟν^σχν τά τ^ραχτιχά τγ{ς προτ<ρύάας χαι ένβχριθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνίκοίνωσεν ατι το Προ^^ρεΤον ττίς Βουλής 
Ιλαββ την τΐ[Αην να Ιαφανιαθ^ ενώπιον ττίς Α. Μ. του Βα- 
σιλέως και άναγγειλτρ τον καταρτι^ον του σώματος, προσ- 
φωνησαντος του Προέδρου και άντιφωνησαντος τοδ ΒασιλΙως• 

Εις των γραμ.μ.ατΙων άνίγνω την τε ττροΦφώνησιν και τίιν 
άντιφώνησιν, έχουσας ούτω : 

Μεγαλεαόταίδ, 

Τό Προεδρεϊον τϋς Βουλής των Ελλήνων λαμβά- 
νει τΛν τιμήν ν* άγγείλΐ} τη Υμετέρα Μεγαλειότητι 
-δτι τό Σώμα, κληθέν Λς εκτακτον Σύνοδον καΐ κα- 
ταρτισθέν, έπελάβετο των έργααιών αύτοϋ. Έπι τ^ 
€ύκαιρία ταντη τό Προεδρεϊον ίτηοδάλλεα, έν ονόματι 
των "Αντιπροσώπων του ΈλληνικοΟ Λάου, προς τε 
την 'Τμετέραν Μεγαλειότητα κα\ προς τΑν Α. Μεγα- 
λειότητα τΛν Βασίλισσαν τάς συγχαρητηρίους εύ- 
^άς τίΐς Βουλής έη\ χω ευτυχεί γεγονότι των αρρα- 
βώνων της Α. Βασιλικής Ττΐ/ηλότητος της Βασιλό- 
παιδος Μαρίας μετά του Μεγ(ίλου Δουκός Γεωργίου 
Μιχαήλοδιτς• Εύχεται δέ τό Προεδρεϊον, ΒασίλεΟ, 
όπως Λ θεία Πρόνοια σκέπιπι σΰμπαντα τόν Β(ΐσιλικόν 
της Ελλάδος Οίκον. 

Άντι^νηΛς 

Μ€τ& χα^ς §λέη<ι& <νώ»^ ν Μου τό Προβδρτίαν χΔς 
ΒουλΛς »βά σας συγχαίρω έ^Λ τη τφός ύμας έμήΐ-^ 
ατο(Ρύν^ αύ:$ης. Ευχάριστων θέ ΐιγας 8ιΑ τάς σνγ- 
^ζαρηΛίρίονς εώχά^ άς «αΙ έξ άνόμα^ νΛς Βύ%Αης οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 54 ~ 

Ό Πρόεδρος του Ύιρουργδίου και 6 Προβ^ρ^ της Βουλές 
Ιφερον έπΙ τούτοις σχβτικάς παρατηρήσεις• 

Ό 1% Τρ&χκάλ(ι»ν βουλευτής κ. Κ. Χατζη^τΙτρος άτιίηύθυ- 
νεν αιτη<74ν βχουσαν οΰτω: 

«Παρακαλείται ο κ. έπΙ των Εσωτερικών . Τχουργος να 
καταθέτη τον φάκελλον των Ιγγράφων των «φορώντων την 
ϊνωσιν της γραι/.(;.ης των τίροχιοορόμων εν Νί<|) Φαληρφ και 
νλ πληροφορτίτι^ι την Βουλην άν ύττΐρχγϊ ιν Νεφ Φαληρψ δη- 
μοσία δδος, άν συντηρηται δαπάναις του δημοσίου ι^αι άν 
η παραλία άνηκη εις το δημό<ηον η #ις Ιδιώτας.)^ 

Όσαύτως δ Ι'Κ Βόλου βουλευτής κ* Ν. Σχινδς άπηύθυνεν 
αιτησιν, Ιχουσαν οντωί 

«Π^ρΛίΜίλω τον κ. Ύπουργον επΙ των Εσωτερικών δπως 
ευαρεστουμ^νος πληροφορησιρ την Βονλην. 

α') "Αν η Ιτβαρία των ϊί "Αθήναις και περιχώρων τροχιο- 
δρδμων Ιζετέλβσιν άπ^ας ιάς αρχικώς αναληφθείσας υπο- 
χρέωσης ττίς. 

β') Δυνάμει τίνων αποφάσεων και πότε {συν τ^ ύποβολί^ 
των σχετικών) Ινηργτίίησαν αΐ διάφορα αρχικώς έγκριθεΤ- 
σαι γραμμαί* 

γ') Δυνάμει τίνος αδείας και έποίας μεταβάλλει Ικάστοτε 
τάς θίσι%ς τβν διβ(σταυρ<)*σεων και ίΐεειτα Ιπεκτίίνει ταύτας 
κατά βουλησ^ν επι μεγίσ'του μηκοι*ς, των ^5 ^ ^^^^• 

δ') Έάν τά παρ* αυτής Κτελεσθίντα ^απαρίχωσι και 
παρίξωσι την 4πα*Τουμένην στερεότητα »αι Ιδιι;: «ιΐ γίφυραι 
τί^ γραμμής Φαλήρου.» 

Ό Ικ Μεσστίνης βουλευτής κ. 'Αλκ. Δεληγιάννης έζητη- 
σιν 'ίνα προσαχθή ^ναξ των ύπαλλι^ων των υδραυλικών ερ•^ 
γων Μεσστίνης. 

Ό έκ Κυθήρων βουλευτής κ. Σ. Ετάης άπηώθυνεν βτί- 
ραν αιτησιν Ιχοίυσαν ον?τω : 

<ΓίΙ«|ίαι^λ«^Λν• δ ϊπΐΓ τβ» 0«€ονβμϊκ»ν κ* ΤΐίουργΙς νά 
υποβολή ινί ^την Β<Η>Χΐττ νίναΕ«α τών άς. τΑ ταμβϊα του 
Κρατεί >4π*ρχόντ.ων ιξ<Μ»λημ^9Κι>ν . Ιντ^ρι.^οιν; ίιά- μισθούς 
π(^σΦι»^ι»»ν τ^ς ^ονχει^νς &ι»1α•&ύίΐ£(«;• . γ 

της Δημ. Έκπα(δερ(Μί#φ^ Α> Ττβϋί(κρς νίί^(^*Ηβ(ίγ^ ίΐς την ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ~ Μ — 

6θυλ'ί)ν π(νους& Ιμφο^νοντα Φως διβτβθτ) Α; τοίϋς ίιόριους του 
Κράτους η χορηγία του Δτ^ρο^ίοτιτ διά την στοιχειώδη δχ- 
-7Γχίδ«υτι\>ί^• 

Ό ί% Μββολογγίον βο^λίυτη* κ. Δ^ Δ«ληγτοφγης Ιζη^* 
τησβ (τχίτικώς ττρο^ την ανωτέρω αϊτττ'τνν, δτηβς ύποβίηθχι 
^ίνχζ χατά όη^αον, των έσο&ύν χαΐ έζόδων των οη(/^ν χορί 
των δίά την δημοτιχην |χ.7αί^υ>7(ν )^α^ την άστυνοαίαν ιη- 
^τώσβων* ττρος οΙ πίναζ τβν λ£ΐτουργούντων δηαοτικων σχο-. 
λείων• 

Έπι τούτων &^ωκ£ πληροφορίας 6 Πρόεδρος του Υπουρ- 
γείου^ έφ^ον ^ παρατηρηΦ&ις οΐ χκ. Κ. Καραπάνο^ και Α• 
2νμ077θυλος. 

'Ο έχ Φθιώτι^ς βουλευτής χ• Ν» ΧατζΤοκος έποιησατο 
•σύττασιν περί ταχτοποηίσεως της -Λοίττ^ς του Σταρχειου* 

Ό εκ Τριφολίκς βουλευτής κ. Σ. Σωτηρόπουλος άπηυ• 
*θυν£ την έξης αιτησιν : 

«Παρακαλείται 6 κ. Τπουργος των Εσωτερικών α') νά 
-ύτΓοβάλΥϊ €ΐς την Βουλην αηο^ίω<ην, περιεχουσαν τά όνόριατα 
των ένοικιΟΦτων κοά έιγγυητών, «ς τοας όττοίονς παρεχωρήθη 
^ΤΛ πινταετίαν ή ενοικίασες των προσθ&των φόρων, τδν ετυι* 
€ληθεντωγ δια το ύδραγωγεΤον Λυγολώκστηΐί, τά Ιττι^χ Ινοί»• 
ν.ια, τά είσπραχθέΐιτα ποσά και τά ληφθέντα προς ιδσπραζιν 
των τυχόν καθυστερούντων ριέτρα και β') νά πληρβφορησιιτ 
την Βουλην, εάν ηναε βέβαιος, δτι κατεοχβκιάσθη το σύρι- 
-πλεγ|Λα των δηα^οτικων ώων του δη;χου Φλεσιάδος κβα δτι 
δεν υπάρχει πλέον ανάγκη τοιούτων οδών εν τφ δη|Αΐ^ 
εκείνη» « 

Ό &Ε. Σύρον β5θνλε«τη5 κ. Γ. Π«γανέλης άι^ηύθυνε την 
ίξης αιτήσιν : 

«(Παρακαλώ τον κύριον ΙπΙ τ£ν Έ^ίωτε^κικ/ΰν 'ΐπουργον 
νά ευαρ&Φτηθη,κοΒίχ^Εταθέσγ). ιΐς την Βοΰλην 

α) ϊΐάο/κς τάς ιΐς το» Ύπονργείον «ποσταλΑβ^ ΙχΑέσεις 
του νο(λάρχου Κυκλάδων περί της καταστάβιως χ\ύ, τβδ 
προσωπβκοο τοδ λβιριβίΝβββ^ίρτηΐρί0ΐ> ^ίηλοι^ ^πα τΐίι π;}ώτης 
ηΐ^έρας της ηεελ«ττΓ«»ας άηιΐΜ*κν«Α9ε•0ς αυτοΰ ι^έχρι τηςκα* 
ταργηιίΐ«^.τΐ>υ. . . - 

βτ) ΐ*«τ^ΐΒρθ( τ^κ^ ΐίο;•Α{^ηιΐΓΚυβ«λιί^ |γγρ«9** τοΰι ίν οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 36 — 

Σύρω ττροξίνου της Τουρκίας αίρΐ τοίί λοΐ[ΑθχαθκρτΎϊρίου 
τούτου και την ^οθεΤσαν ά'υάν'ρησιν. . 

γ) Τά χβ{[/.ενα των ύπο του αστυνόμου Μυχόνου &εζα- 
χθεισών διοιχητιχων. ανακρίσεων συνεπείοίε της γτνομ,ενης κα- 
ταγγελίας κατά^ του τρροσωπικοΰ του είρημένου λοιμ-οκαθαρ- 
τηρίου». 

Ό εξ Αττικής Βουλευτής κ, Κ• Αγγελόπουλος ητησατο 
πληροφορίας περί τών εκ της πλη{χ.αύρας καταστροφών και 
περί των μέτρων, άτινα έλαβε ν η σκοπεΤ να λάβιρ η.Κυ- 
βερνησις. 

Ό ϊτζΐ των Εσωτερικών Ύποοργος παρέσχε τάς ζητη• 
θείσας πληροφορίας. 

Ό έκ Πατρών Βουλευτής κ, Γ. ΠαπαδιαμΑ^τόπούλος 
Ιζητησε ν* άναγραφώσιν &ν τζ' ήμερησίί^ε διατάξει τά εισα- 
χθέντα αατά την παρελθουσαν σύνολον υπο τοΐ3 ^ττΐ των 
Στρατιωτικών υπουργού νομοσχέδια. 

Προέβη μετά τοΰτο ή Βο\Αη εΙς τά εν τ^ ημερησίου δια- 
τάξει, άνεγνώσθη δΐ και μετά τινας παρατηρήσεις του ϊζ 
Αττικής Βουλευτού κ. Δ. Ράλλη, .^ις ας άπηντησεν ό έπι 
των Ναυτικών Υπουργός, έγένετο δβκτον κατ* άρχην, άρθρον 
και σύνολον εις β' συζήτησιν το νομοσχέ&ον περί υπολο- 
γισμού του χρόνου της προφνλακίσβως Ιν ττί ύτώ του διαρ- 
κούς ναυτοδικείου καταλογισθησομένη ποιν^• 

Έπι του νομοσχεδίου περί υποχρεώσεως τών καλλιεργούν- 
των γαίας η φυτείας εθνιχάς η έκκλησιαστικάς εις άπότισιν 
δικαιώματος επικαρπίας έγένετο μακρά συζητησις, ης μετέ- 
εχονοΐ.κ. α. Δ. Ράλλης, Ι. Μπακόπουλος, Γ. Φιλάρετος, 
Δ. Βότσης, Δ. Χατζόπουλος, Λ. Πετμεζας και δ Πρόεδρος 
του Υπουργείου. Έν: τώει ό. χ. Ράλλης προέτιινί την 
άναβολήν της συζητι^σεως του^ νομοσ^δόου, συναινέσει δε 
και- τοα Προέδρου τοδ 'Τπονργείΐϊυ, η προτοισίς τί5ς -^Ιναβο- 
λης ^γένλτο ι^κτη. 

Ό εκ Βόλοιι-Βουλ«υτΐκ χ; Ρ. Φιί^άρετος 1«ι τ§:'συζητη-' 
σει τουάνω'τέρω νομοσχ^&οιι άπιηυθυνε χαΐ την έξηςχαιτησιν* 

«Παρακαλείται 6 κ. Ιπι τών Οικονομικών 'ΙΟτηίυργνς να 
πληροφορησΐ() τ^ν Βοι^Α,ην, ^ιοι^ .(^θητ<ηον τί|ς ρητη^ ίιατά- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ~ 87 — 

ξδως τον 4ρ9ί>ου 28 του νό;χου ^ΤΜΔ' τη; 30 Δεκ6}Λβρ{ο\> 
1885 έφαρμ>όζοντ«4 }^1 εν θισ^χΚί^, ώρΐ7|Α£ν<ιΐίς ^£ έν τ$ 
^ιΟ;^!•<ι> Β^ί€ης οΛ περί προίτχτη'τεωί γροιβν κ«1 φυτειών δςά 
δγίλώίίεως διατάξεις του ιδίου νόμου. 

Τφ <*υτ^ κ• 'Γτρουργφ ύι:ο•/Α[Λνη7κετ«ι επερώτησις υπο- 
γεγραμμένη ύπο πολλίαν βουλευτών θίτσοιλίας χαΐ έαου^ 
υποβληθείσα δε δι* εμού τνί 2 Μαρτίου 1896 {επί-τημχ 
πρα'Λρικά Βονλης σ. 208) περί των έν τ^ επαρχί(ϊ: Αλμυρού 
βοσκών». 

Έπι του νομοσχεδίου περί καταργήσεως των θέσεων των 
βοηθών και περί ελαττώσεως του («ριθμου των επιστατών, ό 
κ. Δ. Ράλλης ητησατο πληροφορίας πδρι των οικονομικών 
αποτελεσμάτων του νομο-ιχεδίου, δ δε έπι τών Εσωτερικών 
'Τπουργος υπέβαλε τροπολογίας, μεθ' ων άνατυπωθεν το 
νομοσχεδιον έχει ούτω ': 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 51. 

Προτάσει του έκ Τριφυλίας βουλευτού κ. Σ• Σωτηρο• 
πουλου, άναβληθείσης της συζητήσεως τών επομένων νομο- 
σχεδίων, ελύθη ή συνεδρία περί ώραν 8 μ. μ. 

Ό Πρόεδρος Οι γραμματεΤς 

•Αλ. Θ. Ζαΐμης• Ν. Τεωργακόπονλος 

Ι. Γ. Λάππας, ΣΥΝΕΔΡΙΑ Η'. 
Της 18. Νοεμβρίου 1896. 

*Ώρο^ 4•25' μ. μ. ευρεθείσης της Βούλης Ιν απαρτία άνε-* 
γνώσθτισαν' τά πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας καΐ 
συμπληρωθεντα κατόπιν παρατηρήσεως του ^κ Πατρών βου- 
λευτού κ» Τ. Πάπαδιάμαντοπούλου,ΐνεκριθησαν; 

•'Ο έξ "Επιδαύρου • Λιμηρδές βθυλευτί)ς κ. Κ. Παπαμιχα- 
λόπουλος έποιησατο ^άίτασιν ύπ^ρ- της- έν'τίρΟτνγουμένη συνε- 
δρία ανακοινωθείσης άναφ^ρδς το^υ Κρηϊίος.ύ^λΤχρχηγου Άνα- 
γνώσ^τόυ-Μάντακα. ' ' ; 

Ό Ικ Τριφυλίας βουλετιτης κ. Σ. Σιώτηρί('ίι?θυ)ίος κατέ- 
θγριεν • άντίττιχα. τών ιή)ακτικών τοδ ^ν Πάτρα«ς..<ίυνίλθόντος ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 88 — 

^ρ^ τιν(^ £ταφι^ι;(θυ Σννι^ον, αυν&τηοσβ ^' διτωζ χλνιθ£»7ΐ 
χαΐ συνίλθωτη χλί ί^ίαν οΐ Ικ τδν 9'Ταφώοφέρ«ύτν Ιιτοιρχςδν 
^λ6υτ*1 κριΐ άντΛ>λάξω«ι <»χβτικώ^ τ^ρος το ζι5τ»)(ΐΛ τοντο 
τάς γνώριας των. 

Ό έχ Κίας βου>.ιυτ•ί>ς κ. Γ- Κόρτας Ιποιτ/^ατο οτόστα-τιν 
ύτΓ^ρ των έκ τ5ίς τιλιυταίας 3ί«ταιγ(δ<Η καταστραφίντ&ΐν «γ- 
γΐιοιτλαστιχών χαταστνιμάτων• 

Ό α&τος βίτϊίγαγβ πρόταίιν νό;χου τ^ίρΐ κν'ηχαταΦτά<;€ως 
του άρθρου 122 του νόριου πβρί στρατολογίας του κατά γ^ν 
(ττρατον, ί^τις 9υν0^υο[^ιένν) καΐ ύπο αιτιολογική Ικ&ίσβως 
έίτάλ•ή ιΐς -τώτω^ν, ίχη & αυτω' 

Ζι&τ. παράρτ. αριθ. 52* 

Ό Προείρος του 'Τπουργείου δίτηγαγε τροττολογίαν συ;χ- 
^ληοωτικην του νο[Λθ<7χεδίου περί υποχρεώσεως των καλλιερ- 
γούντων γαίας η φυτείας Ιθνικάς η Ικκλησιαστικάς εΐζ άπο- 
τισιν δικαιώματος Ιπικαρπίας, [Λεθ' ης άνατυπωθεν το νο(Λθ• 
^χεδιον ?χει ούτω: 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 53. 

*0 αύτος εισήγαγε νομ,οσχέ&α: 

Περί διαχειρίσεως καΐ προστασίας των δασών. 

Περί φορολογίας των θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, 
Οεααάτων, ακροαμάτων και χορών δημοσίων, καΐ 

Περί εγκρίσεως προϋττολογισμών δαπάνης δια την κατα- 
σκευήν δημοσίων κτιρίων, δι* «περ αναγράφονται πιστώσεις 
ύπο τ^ άρθρον 5 του κεφαλ. 16 του ειδικού προϋπολογισμού 
τών εξόδων του έπΙ των στρατιωτικών ύττουργείου της χρή- 
σεως του έτους 18^6 καΐ συμπληρωτικού προΟ^ΐ^ολ^γισμου 
&ά την «ποπεράτωανν του στρατώνο^ της Ιν Τορτο^ Β• 
Ανακτορικής φ^οο^ας Ικ ^ 6>844,14) και τ^ χορηγίας 
αναπληρωματικής ΐΓΐστ(ύσ«ως ^πι τοιΰ 6ΐδ'«Αθυ^ προϋπολογισμοί» 
τών εξόδων του Ιπι τών Στ^τιωτικών *Τπο<»^γΜθ τ^ Χρ^" 
«ως του Ιτους, 1.896 εχ §ραχ. 724,844.14. 

Πάντα τά νο(λα9χίίδι«ς τριΰτα <ηΛ«ι^Η>θ|αχοι Η«1 ύπο «ιτιο-^ 
λογικών ΙκθΙσεων, εστάλησαν εΙς τυπωσιν, εχ^ΐιΐ^ι δ^ ο^^τ;^: 

Ζήτ. ηα(ίάζτ^ φρχβ. 53—5*. 

Ό 1%, Τηνοο βοιτλβυη^ κ• Γρ. Ματιρύρα^ρ&ι Ιΐ9θ(η4Γ«το ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ^ 29 '- 

Ίζχρχστάσ^ίς προς τους Ιη\ των 'Εβωτ^ριχδν χχιΐ ^ς Δικαιο- 
ον/ης 'ΤπΟΐίργούς ιρ^ του ^ίριανο^ιςου Τιίνου ώ; τοιούτου• 
και ώς προέδρου τ^ λψ4νικ$}ς Ιΐ5ΐτρο??ίς• Άντίκρου^β ίί 
τχντΛ ό €τ€ρος έκ Τηγου Βουλβντης κ. Ν. Δρόσο^^ συστιί^ 
σας νά διαταχθη πάσα ερ€υνα σχετικώς προς τ* ανωτέρω εκ- 
τεθίντα* 

Ό Ικ ΙΙάλλϊΐς βουλευτής κ, Σ^ Τυπάλδος Φορεσττις ειση• 
γαγβ προτασιν νό^αου περί χορηγιττεως δικα*ώ[/Λτθς ταΤς: 
ΜοναΤ; περί σπορδς δη|λητριακών καρπών άντΙ σταφίδος εν 
ταΤς άκαλλιεργητοις γαίαις^ -ήτις συνοδευομεντ) καΐ ύπο αι- 
τιολογικής εκθέσεως Ιστάλη εις τύπωσιν, έχει δε ούτω : 

Ζήτ. ηαράρτ, αριθ. 57. 

Ό εκ Κυθήρων βουλευτι^ς κ, 2, Στάης παρετιίρήσεν δτι. 
διά τίίς νέας διατάξεως των θεωρείων της Βουλής δυσχεραί- 
νεται ή εις αυτά είσοδος των ακροατών και συνεστησεν δπως 
εις *^ν τδν θεωρείων άφεθχί ελευθέρα ή είσοδος. 

Ό Πρόεδρος της Βουλής ανεφέρθη εΙς την περί τούτου^ 
διάταζιν του Κανονισμού. 

Σχετικώς δε προς το άντικεί[Λενον τούτο Ιφερον παρατηρή- 
σεις και οι κ. κ. Δ. Ράλλης, Δ. Χατζόπουλος και Κ. Κα- 
"ραπάνος. 

Ό έκ Βόλου βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος παρετηρησεν δτι. 
ουχι ακριβώς άνεγράφη έν τυ) 7ψ.€ρΊ^α^ διατάζει συζητησις: 
περί του Συ[Λβιβοισ[λθΰ καΐ περί της Κρήτης, καθόσον ή ση- 
[Λερον ώρίσθη δια το ζητηαα της Κρήτης* οτι δε δεν κατε-^ 
τέθησαν τά σχετικά προς το ζητηαα τούτο έγγραφα• 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου «πηντησεν εις ταύτα δτι οΐ 
συζητη^οντες εισίν Ιλεύθεροι νά κανονίσωσι τον τρόπον τίίς 
συζητήσεως, Ιπομένως νά συζητιίσωσι περί αμφοτέρων των θ«• 
μάτων η περί του ενός. Άλλ' δσον άφορ? τά ζητούμενα 
έγγραφα ^τώς ΐδηλώθησαν, κατ&τήν ύποβολι^^ν της περί ίίς 
πρόκειται έπερωτησεως, οι λόγοι ών ϊνεκα δε^ κρίνεται έπιτρε-^ 
-τρομένη έν τω παρόντι •ίι κατάθεσες τούτων. 

Ό Ικ Παρνασίίος βουλευτ•ί)ς κ. Α. Σίμόπουλος'ίιτησατο ν& 
κοΓτατιθώσι τά Ιγγραφα των διαπραγματεύσεων, τβν διεξαχ- 
θΰΐ^ν μετά τών^ανειστβν ύπο τοΒ προκατόχου Υπουργείου- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 30 — 

* Ό ^>ι Μ6*7<?ηνης βουλευτής κ. Άλχ. Δελτπγιάννγϊς νιτη•?α- 
το »να δ ΙπΙ τ<3ν Στρατιωτικών 'Τττουργος ^ροσαγάγη τ•ί)ν 
ίκθ€<7ΐν του αρχηγείου, ΙπΙ τη βά<τι\ της όποιας Ιτίθ7><7αν εΙς 
άργίαν οι βίν Κρήτη ν μεταβάντες άξιωαατικοι του στρατού. 

Προβάπος εϊτα της Βουλής εις τά έν τ^ ημερησι^ διατά- 
ζει, δ έξ ^Ανδρου βουλευτής κ. Δ. Καίρης ττροέτεινε την άνα- 
€ολην της ττερι Κρτ^της ορισθείσης κατόττιν έπβρωτησβώς 
του συξ^ητίίσεως. 

Ή Βουλή συνηνετεν εις την άναβολην. 

Άναγνωσθεντα δε έγενοντο δεκτά κατ* άρχην, άρθρον καΐ 
σύνολον εις α' συζήτησιν τά νο»λοσχΙδια : 

Περί τροποποιησε<ι>ς του άρθρου 292 της ΙΙολ. Δικονομίας. 

Περί Ιζοδων [χεταφορας και αποστολής των δημοσίων χρη- 
μάτων. 

Περί καταβολής 'εκ του δημοσίου ταμείου δραχ. 421,519. 
βδδιά την κατασκευήν τουΣιδηοοδρδμουΜύλων-Καλαμώνκλπ. 

Περί συμπληρώσεως της διατάξεως του άρθρου 63 του νο- 
μού περί δημοτικής εκπαιδεύσεως. 

Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού δαπάνης προς συμπληρω- 
<7ΐν ελλείψεων έν τφ Έφηβείφ Αβέρωφ ^λπ. καί 

Περί των προς πληρωμην των κατασκευαζόμενων ?ργων του 
Σιδηροδρόμου Μύλων-Καλαμών αναγραφομένων έν τοΤς περί 
τούτου παραρτημασι του προϋπολογισμού εσόδων και έζόδων. 

Προτάσει του Ικ Βόλου βουλευτού κ. Γ. Φιλάρετου δ 
Πρόεδρος του Υπουργείου συνηνεσεν δπως τά νομοσχέδια περί 
αντικαταστάσεως των άρθρων 203 — 205 του νόμου περί ορ- 
γανισμού των Δικαστηρίων και περί άντικαταστάτεως άρθρων 
τινών του νόμου περί οργανισμού των Δικαστηρίων παραπεμ- 
<ρθώσιν εις την έπι της δικαιοσύνης επιτροπην, δφείλουσαν να 
ύποβάλ•)() την περί τούτων: ίκθεσίν της δσον τάχιόν. 

Άνεγνώσθη έπειτα κοΛ έγένετο δεκτον κατ* άρχην άρθρον 
και σύνολον εις α' συζήτησιν το νομοσχέδιον περί τροποποιη- 
<ιεως του ΤΟΕ' νόμου της 10 Όκτωβρίου 1856 περί συ- 
<στάσεως του ταμείου των χήρων καΐ.δρφανων των αξιωμα- 
τικών του Β. Ναυτικού και του ΦΑ' νόμου της 27 Μαρ- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 81 — 

τίου 1874 ττερί συστάσβως τα[χ6ίου των αποστράτων άζιω- 
{Λατικών του Β. Ναυτικού. 

ΈχΙ τούτου έ έκ Κυθήρων Βουλευτής κ. Σ. Στάτ,ς Ιζη- 
τησεν ινα δ έπι των Ναυτικών Τπουργος προσαγάγτ, πλη- 
ροφορίας πβρί των Ιπερχο^χίνων δια του νομοσχεδίου φορολο- 
γικών (Αεταβολών* 

Προτάσεν του ϊζ *Αρτης βουλευτού κ. Κ. Καραπάνου άνε- 
βληθη μετά τοΰτο τ» συζητησις του νομοσχεδίου περί τροπο- 
ποιήσεως και προσθήκης άρθρων τινών έν τφ ύπο στοιχ. 
^ΥΠΒ' νομφ της 28 Μαίου 1887 περί συστάσεως ταμείου 
φάρων, δπως προσαγάγη ό Ιπΐ τών Ναυτικών Υπουργός ση- 
μείωσιν τών ταμιευτικών αποτελεσμάτων του νομοσχεδίου. 

ΆναγνωσθΙν εΤτα Ιγενετο δεκτον κατ* άρχην, άρθρον και 
σύνολον εις α' συζήτησιν το νομοσχίδιον περί εταιρειών• Έπΐ 
του άρθρου 127 του νομοσχεδίου τούτου, συστάσες του Ικ 
Βόλου βουλευτού κ. Γ. Φιλάρετου ήριθμηθησαν αι παράγρα- 
φοι ώς εδάφια α', β', γ' και δ'. 

Άνεγνώσθη ωσαύτως και Ιγενετο δεκτον κατ' άρχην, άρ- 
θρον και σύνολον εις α' συζήτησιν το νομοσχεδιον περί συ- 
στάσεως σχολής μαθητευομένων μηχανικών, ζητησαντος και 
Ιπι τούτου του κ. Καραπάνου δπως προσαχθη σημείωσις τών 
ταμιευτικών μεταβολών^ ας θέλει επιφέρει το νομοσχεδιον. 

Προτάσει του επι τών Ναυτικών * Υπουργού άνεβληθη ή 
συζητησις του νομοσχεδίου περί τώ ^ ναυπηγικών αξιωματι- 
κών του Β. Ναυτικού• Έπι τούτου δ έζ "Υδρας βουλευτής 
κ. Ν. Τσαμαδός ήτησατο πληροφορίας περί του αριθμού και 
του βαθμού τών υπαρχόντων ναυπηγικών αξιωματικών και 
τών άναγεγραμμένων έν τψ οργανισμψ. 

Άναγνω-ίθεν μετά τοΰτο έγένετο δεκτον κατ' αρχήν εις 
τρίτην συζήτησιν το νομοσχεδιον περί υπολογισμού του χρό- 
νου της προφυλακίσεως Ιν τγί ύπο του Διαρκούς Ναυτοδι- 
κείου καταγινωσκομέντ) ποινγ*. Ωσαύτως έγένετο δεκτον το 
άρθρον 1. Έπι του άρθρου 2, προτάσει του έπι τών Ναυτι- 
κών Υπουργού, μετά την λέξιν «δπερ», έν τψ πέμπτφ 
στίχφ, ετέθησαν κΐ λέξεις, «κατά τιί^ν νόμιμον δικάσιμον», 
άπηλ^ίφθησαν δε αΐ λέξεις «'έξ επαγγέλματος» έν τφ αΰτφ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — «2 — 

•<7τίχφ. Ούτω τροτροχοιηθ^ν το άρβρον έγίνβτο δβκτΟ'Λ ώ; λλΙ 
το σύνολον του νοαοσχδδιου £ΐς τρίτην (ίυζιτπϊ^τιν, ίχ«ι ^ε 
τουτβ ώ; ϊπιται •' 

«*Αρβρον 1. 

Ό χρόνος τ^ς τ^ροφυλακί^βως ύττολογίζετκΐ ύιτίρ τοΐ> 
καταδικασθίντος εΙς φυλάκισιν, ειρκτην, η ιτρόσκαιρα ίε^ιχά. 
Το ΝαυτοδικεΤον Ιν τχί άποφάσει, ττ) καταγιγν<ίΐ»3«ηί^•/| την 
-ττοινην, ^ρο-τδιορίζει τον χρόνον, λλΘ' δ ν δ καταδικασθείς διβ-- 
τέλδσεν εν προφυλακίσει έφ* ή ττράξβι κατίδκάσθη, αφαιρεί 
τοΟτον Ικ της επιβληθείσης ποινής, και ύρίζε* τον χρό^Λν 
της διαρκείας αυτής. Έντευθβν δ{χ.ως δεν ρ,βτοςβάλλεται το 
είδος τίς ποινής. 

Έάν δ χρόνος της προφυλακίσεως ηναι ?σος ^ρ^ς τ^ν έπι- 
βληθεΤσαν ποι/ήν, η [λείζων ταύτης, δ καταδικασθείς απο- 
λύεται. 

"Αρθρον 2. 

Έάν δ κατηγορού(/.ενος θεωρη Ισφαλ[ϋ.ένως γενέ(/.ενον τον 
ύπολογισ[Λθν του χρόνου της προφυλοεκίσεως αύτου, ούναταν 
να αιτησηται άκρίβεστερον αύτου υπολογίσιμων, οι* α1τησε<ί>ς,. 
εισαγοι^έντς ανυπερθέτως διά του Β. Επιτρόπου ενώπιον τον 
Ναυτοδικείου, δπερ κατά την νό|Λΐ[Αθν δικάσιαον εξετάζει την• 
αιτησιν και άν δεν παραστη δ κατηγορούμενος. 

Ή διαδικασία διεξάγεται Ιφ' άπλου χάρτου. 

Ό παρών νό(Χθς ισχύει και διά τους εκτίοντας ποινην 
επανορθωτική/ η έγκλη{λατικήν, έάν και έφ' δσον διετέλεσαν 
έν προφυλακίσει.» 

Προτάσει του Προέδρου του Υπουργείου «νεβλ^θη ή συ-- 
ζητησις του σο[Λθσχεδίου περί υποχρεώσεως των καλλιεργού^»- 
των γαίας η φυτεία; Ιθνικάς ίι Ικκλησιαστικάς εις άπότισιν 
δικαιώ[/<ατος επικαρπίας. 

Έπι του νο{^(.οσχ^οίου περί καταργήσεως τδν θέσεων των 
βοηθών και περί ελαττώσεως του άριθριοΰ των επιστατών^ 
δ έπΙ τί5ν Εσωτερικών Υπουργός 2οωκε τάς ζητηθείσας Ιν 
ίϊροηγουι/.ίνγι συνεδρί(^ πληροφορίας, προτάσει δε του Ις Ατ- 
τικής βουλευτού κ. Δ. Ράλλη άηβληθη ι5 συζητη'5*ς 'του 
νο;χοσχ€&ου. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 33 — 

Ώ^αύτω; άνίβλτζβη ή σ\^ζ'ηχτΐ'ΛΖ '^^ν έπο^ϋΐένων εν τη 
-ίΐ'χερτη'ίίφ λατΑζει ^κ>;Λτ09χ€%»ν %«1 έλυθη ίο συν^δρί» περί 
ώραν 7 ^/ί }Α. (Λ. 

Ό Πρόεδρος 01 Γρ(3^[^.♦xατεΤς 

•Αλ. Θ. Ζαΐ|ΐης• Ν. Γεωργακόπονλος 

Δ. Μυλωνδς. ΣΓΝΕΔΡΙΑ θ'. 

Της 19 Νοεμβρίου 1896. 

^ "Ωρ^^ί 4.20' μ. (Α. βύρεθείσιις της Βουλής έν άπαρτί^, άνε- 
γνώτθηϊαν τά πραχτιχά της προτεραίας και Ινεχ^^θησαν. 

Ό Πρόεδρος άνεχοίνοιχτεν: 

*Εγγρο^φον του έπΙ των Εξωτερικών Υπουργού περί (Μετα- 
βολών ΐπιγενοριένων έπΙ του διά το ένε<?τώς ίτος έγλεχριμένου 
προϋπολογισ(ΐ.ου της Επιτροπής των Όλυ|ΐ.πίων χμΙ Κλη- 
ροδοτη(Αάτων. 

^Εντυπον αίτησιν εργολάβων, λατόμ,ων^ μαρ(χοίρογλυπτων^ 
τε/νιτων και εργατών παραχαλούντων δπως ή Βουλή συνη- 
γορητη ύπλρ της πολυετούς Ινοιχιάσεως των ϊπί του Πεντε- 
λιχου λατομείων. 

Ό|Λθίαν περί του «υτου αντικειμένου Ιτέρων λατόμων και 
μαρμαρογλυπτών. 

Έπερώτη^ιν του εκ Τριφυλίας βουλευτού χ. Ε. Κοκκέβη^ 
εχουταν ούτω : 

« ΙΙαρακαλεΤται δ κ. 'Ττρουργος τών Οικονομικών νά ύπβ- 
βάλγί εις τηνΒουλήν σημείωσιν τών οφειλομένων εις το τα- 
μεΤον Τριφυλίας άπο χοφτοσημον δοθϊν Ιπι πιστώσει εις πι- 
στωσίμους αρχάς». 

Ό έκ Βόλου βουλευτής κ. Ν. Σχινιας άπηύθυνεν «ιτησιν, 
ίχουσαν ούτω: 

«Παρακαλώ τον κ• Τπουργον των Έσοττερικών νά κατα- 
βίση είς τίρ/ Βουλην* 

α') Αντίγραφα τών κατά το &ρΆγ^ 21 τ(Λ• της 1θ 'Οκτω- 
βρνου 18&8 (φυμφώνως τφ νόμφ ΡΚΘ^) (χι^Μντος νομοτ^λε- 

3 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 34 — 

στικου Βασιλ. Διατάγ(Αατος συνταχθέντων ^ροϋπολογΐ(ψ.ών 
παρά των διαφόρων λΐ[Λενΐ}&ων Ιπιτροπων δ^ά το 1896• 

β') Αντίγραφα Ιπίσης των προϋπολογισμών του λιρ.£νος 
Βόλου άπο του 1890 μετά του γενικού λογαριασμού των 
γενομένων εισπράξεων και πληρωμών άπο του 1890, κ«1 
προς τίνας όνομαστί.» 

Ό Ικ Μεσσήνης βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης ήτησατο 
ϊνα ή εν προηγουμένη συνεδρία ύπ'.αύτοΰ υποβληθείσα πρό— 
τασις νόμου περί καταργήσεως του φόρου έπι του οίνου άνα— 
γραφγϊ εν τη ήμερησί<^ οιατάξει. 

Ό εκ Τήνου βουλευτής κ. Ν. Δρόσος άπηύθυνεν αιτήσεις 
έχουσας ούτω : 

«ΠαρακαλεΤται ο κ• Υπουργός τ^ς Δικαιοσύνης νά φέρτρ 
εις την Βουλήν τάς διεξαχθείσας κατά του Ειρηνοδίκου Τήνο\> 
Κωνσταντίνου Ζαννη ανακρίσεις καιτή> γνωμ-οδότησιν του διε- 
ξαγαγόντος ταύτας Εισαγγελέως τών ίν Σύρφ Πρωτοδικών, 
συνεπεία καταγγελίας κατ' αύτου ΙπΙ υποστηρίξει του λα- 
θρεμπορίου Ιν Τήνω καΐ τήν καταγγελίαν του άνυπάρκτο\> 
μηνυτοΰ και του αγνώστου Ιγχειριστου ταύτης. Προς δΐ καΐ 
δ,τι άλλο σχετικον της υπηρεσίας ως προς τήν διαγωγήν τοΤ3 
εν λόγφ Ειρηνοδίκου». 

«ΠαρακαλεΤται δ κ. Υπουργός τών Εσωτερικών νά δι«— 
τάξη αύστηροτάτην έξέλεγξιν της διαχειρίσεως του λΐ[;-ενικα\/ 
ταμείου Τήνου, άφ' ης εποχής διωρίσθη το πβώτον Ειρηνο- 
δίκης Τήνου δ Κωνστ. Ζαννής και συνεπώς διεχειρίσβη ώς 
Πρόεδρος της Λιμ. Επιτροπής μέχρι σήμερον, περιλαμβανο- 
μένων και τών πράξεων και της διαχειρίσεως του διάδοχο ο 
του κατά τους μήνας Ίούλιον και Αυγουστον ε. ε•, ήτοι άττο 
του Όκτωβρίου ή Νοεμβρίου π. ε. 1895 μέχρι σήμερον. 

Δεύτερον νά διάταξη τήν Ιπιθεώρησιν της γενομένης έργοε— 
σίας της επεκτάσεως του κυμματοθραύστου Τήνου άπο τοϋ 
Ιουλίου ε. ί. ί^^^χρι σήμερον, Ιδίως δε κατά πόσον δ εργολάβος 
Ιτήρησε τάς αναληφθείσας παρ' αΰτου υποχρεώσεις, άν κοεί 
κατά ποσόν προσεπάθησε νά υπεκφυγή ταύτας έν συνεννοήσει 
μετά του προϊσταμένου της λιμενικής υπηρεσίας εργοδηγοί, 
άν διεμαρτυρήθη το κατώτερον προσωπικον διά παραβάσεις 
τών κεκανονισμένων καΐ διατί ή Λιμ. Επιτροπή ήρνήθη δλδ- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 35 — 

κληρον το ττοσον της ζητηβησΥΐς πιστοποιησβως τουμτι- 
νθς Όκτωβρίου, η άφ^χβ να άποφασίαη πίρΐ τούτου το 
ΤχουργεΤον.» 

«ΠαρακαλβΤται ό κ. ΙΙρέβ^ρος της Κυβερνήσεως καΐ 
ΎτΓουργοζ ΙττΙ τών Οικονο[Λΐκών νά φίρη εΙς την Βουλ•})ν δ,τι 
σχετικον υπάρχει εν τφ Τελωνειακφ και Δικαστικφ Τμη- 
ΐΛατι περί καταοιώζεως λαθρε[Λπορε{ων ύπο του νυν Ειρηνοίί- 
χου Τήνου Κωττ. Ζαννη εΙς προηγου[Λ6νας Ιποχάς Ι ν Σπέ- 
τσαις, Οτίρν: καΐ Νάξφ.» 

Ό έκ Μεσσήνης βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης ήτη- 
^ατο ϊνα ο έπΙ των Στρατιωτικών * Υπουργός άπαντησνι εις 
την χθεσινην Ιρώτησιν του περί της τΐ[Λωρίας τών εις Κρητην 
{Αεταβάντων αξιωματικών. 

Ό Ιπι τών Στρατιωτικών -Υπουργός 'εδηλωσεν δτι Χεν 
θεωρεί συαφίρον εις την στρατιωτικην ύπηρεσίαν νά διδη πλη- 
ροφορίας περί της πειθαρχικής εξουσίας του. 

Έπι τούτοις και 6 εκ Λοκρίδος βουλευτ-ί^ς κ. Β. Βασι- 
λειάδης υποστήριζε ν δτι δ έπι τών Στρατιωτικών Υπουργός 
ενηργησεν ώς ενηργησεν έπι του προκειμένου έντος του νόμου. 
Ό Πρόεδρος μετά ταύτα έκάλεσε συμφώνως προς το άρ- 
θρον 55 του κανονισμού, εκ τών μελών της έπι τών οικονο- 
μικών επιτροπής τους κ. κ. Ν. Βασιλάκην και Άθ. Μου- 
τσόπουλον εΙς άναπληρωσιν τών κ. κ. Ν. Βαλσαμάκη και Α. 
Παναγιωτοπούλου, μελών της έπι του προϋπολογισμού έτη- 
τροτυης, δηλωσάντων δτι κωλύονται νά μετίχωσι τών έργα- • 
^ιών αυτής. 

Προέβη μετά τούτο ή Βουλή εις τά έν τή ημερησίςε δια- 
τάξει ελαβον δε τον λόγον έπι της περί Κρήτης συζητήσεως 
οΐ κ. κ• Δ. Καιρης, Α. Ρωμανός, Γ. Θεοτόκης, δ έπι τών 
Εξωτερικών Υπουργός κ. Άλ. Σκουζες, δ κ. Δ. Ράλλης 
και δ Πρόεδρος του Υπουργείου κ. θ. Π. Δηλιγιάννης. 

Διακοπείσης δε της συζητήσεως έλύθη η συνεδρία περί 
ώραν 9 ^1^ μ. μ. 

Ό Πρόίδρος 01 γροιμματεϊς 

Άλ• Θ. Ζαΐ^ιης. Ν• Γεωργακόπονλος 

Δ. Καλογερόπουλος. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 36 — 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ. 

Της ^ Νεομδρίον 1896 

"Ω^Ϋ 4.20' [Λ• (Ι.• εύρίβδίίτης της Βαυλης ^ν άτυαρτία 
άνβγνώφθΎκ;αν τά πραχτιχ,ά της προτκραίας χομ Ινιχριθησχν. 
Ό ΙΙρΟ€^ρος άνηγγ6ΐλ£ την ύπο€ολην προτάσεως νο[λθ'> 
υπο των βουλευτών %κ* Ν. Βαλσαριάχη^ Π• Α• Ξυ^ια, Στ:• 
Τ. Φορέστη, Ι. Φωχο^ 5ίαΙ Δ. Σβοροχνου π£ρι προσθήκης ΐδα- 
φίου εις το άρθρον 33 του περί στρατολογίας νό[Αθΐί, Ή πρό- 
τασίς σανοδευο(Α6νη χαΐ ύπο αιτιολογικής έχθίσεως εστάλη 
«ις τυπωσιν, ίχει οε ούτω : 
Ζι/ίτ. ηαράρτ. αριθ. 58* 
Ό εξ "Γδρας βουλευτής χ. Ν. Τσαμαδός Ιφερε τον λόγον 
έπι του ζητήματος της πειθαρχιχης τιμωρίας των εις Κρή- 
τη ν μεταβάντων άζιωματιχων. Άντέχρουσε τούτον 6 ϊτϋ 
τβν Στρατιωτιχών Υπουργός, της συζητήσεως δε μετέ^χον 
χαΐ οΐ XX. Δ. Κρίτσας, Δ. Βαλέτας, ζητησας νά προσαχθώτι 
τά ίγγραφα των διεζαχθεισών χατά των άζιωματιχών τού- 
των άναχρίσεων, Β. Βασιλειάδης, Σ. Στάης, Π. Ραζελος 
και Χ. Μαστραπάς• 

Ό έχ Παρνασίδος βουλευτ'ί>ς χ. Α• Σίμόπουλος άπηύθυ- 
νεν έπβρώτησιν εχουσαν ούτω : 

«Εις την ύπο της υπηρεσίας του Γεν. λογιστηρίου δήμο- 
σιευομένην γενίχην ληψοδοσίαν του δημοσίου ταμείου χατά την 
30 Σεπτεμβρίου 1896 σημειουται εις λογαριασμός ύπο τον 
τίτλον «Τράπεζα Ήπειροθδσσαλίας λ)σμος χαταθεσεων έχ- 
παιδευτιχών τελών» με χρέωσιν της τραπέζης μέχρι τέλους 
Αυγούστου ε. ε. Ιχ δρ. 422,000, μΙ πίστωσιν δε αύττίς Ιντος 
του Σετττεμβρίου διά δρ. 327,981, ύπολοιπον δε χρεώσεως 
χατά την 30 Σεπτεμβρίου ε. ε. έχ δρ. 94,019. Άλλα 
το ποσόν τούτο των δραχ. 327,981, δι' ου χατά τον 
Σετττέμβριον πιστουται η Τράπεζα, συμπίπτει άχριβώς προς 
τ•})ν Ιν τφ προυπολογισμ<ί> τ^ς χρήσεως 1895 του Υπουρ- 
γείου των Οιχονομιχων χεφ. 31 ίίρΒρ. 5 άναγραφομίνην πί- 
στωσιν. Εντεύθεν οε τεκμαίρεται δτι Ιζεδοθη χρηματικον 
Ινταλμα, τούτο δε Ι^ωφληθη διά γραμματίου παραλαβής 
χωρίς νά έπιστραφδσιν έχ της Τραπέζης αι δρ. 327,981- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 37 — 

Άλ'λά τότι τΛΐς σ7|(/.«ιοδτχι χατά το «ο9θν τοντβ 4 χρεωσις 
τ•ης 6ΐρη[Α6νης Τραπέζης ; Παρ^χαλεΤται 6 λ. Υπουργός 
τών ΟΙχονο^Αίχων νά ίωση τάς αναγκαίας έ^ντρίσ^ς. 

β) Διατί ένφ κατεθισαν εις την Τράττβζαν Ήτ^ιροθ^σνα- 
λίκς 422,00αΐξ«δόθη Ινταλαα διά ^ 357,981 κ«τά τ*ν 
ύπάρχου^αν πίστωσιν, Ινψ ιί[&5νατο νά ζητη•^ άναπληρω- 
ΐΛαηχη π(^τω^ις διά Β. Διατάγριατος. 

γ) •*Αν εξεδόθη Ινταλ[ΐ.α δρ. δΟΟ,θβΟ ύπ^ρ τϋς ίπαρχια- 
ν-ης καΐ δη;χοτιχης οδοποιία; εΙς βάρος της χριίσβως 1895. 

δ) Νά δοθ^ άνάλυ<7ΐς των έν τοΤς τχ[Α€{οις υπολοίπων, 
γ^χ,χί τ•})ν 30 Σβπτε(Λβρ{ο\> 1&96, άηνα ηΰξιίβησαν Ιντος 
του 1895 άπο δρ. 14,951,433 ιις δρ. 18,656,28«^τοι 
κατά δρ. 3,704,855. εναντίον τ&ν π«ρι τακτοποιι^οεώς 
των τδλ^ίταίων νθ[Λθθΐτη(ΐιώτων». 

Ό εκ Πατρών βουλβυτιίκ κ. Γ. Παπαδιαμαντοπουλος 
συνί7τη/7€ν εΙς την κυβερνηαν δπως είταγάγγ) τά κατάλ>η>« 
-π^ρΐ στρατού νο{λθθετικά αίτρα. 

Ό Ικ Μισσηνης δε βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης ήτη•- 
^ατο την προσαγωγτιν των έγγραφων περί της Ικποιησεως 
των παλαιών πυροβόλων. 

Προέβη είτα η Βουλή εΙς τά εν τη ημερησίφ διατάξει 
χαΐ συνεχι^θείσης τνίς π*ρΙ Κρήτης συζητι/ί<τεως Ιλαβον τον 
λόγον οΐ κ». Γ. Φιλάρετος καϋ Κ. Καραπ&νος, διακοπείσης 
•'^ε [Λετά ταύτα της συζητήσεως έλύθη ή συνεδρία περί Αραν 
9 |Λ. α. 

*0 Πρόεδρος 01 γροζ{ΛαατεΤς 

*Αλ. Θ. Ζαΐμης. Ιί. Γεωργακόπουλος 

Δ. Μνλωνας. ΣΓΝΒΔΗΑ ΙΑ' 

Της 21 Νοεμήρίον 19§β• 

*Ώρ« 4 2€' ^.^ £ν^ε(<39)ζ τ^ Βουλής Λν «φοφτιφ 
άνιγνωσθη^αν τά πρακτικά "Πη προτεραίας 9μιΙ Ινίκρίθησαν» οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 38 — 

Ό Ιχ Εηροχωρίβυ βουλ&υτης κ* Άλ. Πετ^άλης κπηυθυ^ 
νβν έπίρώτησςν, ίχουσαν ούτω: 

«ΠαρακαλβΤται β κ. 'Τπουργος των Ναυτικών να βε- 
ββειώφη τγιν Βουλή ν, έάν 6 €' τάξεως βοηθός του Ιν Πει- 
ρα«ίϊ ΣηίΑΛτοτηλεγραφείου όνό[ΐ.«τι Φουντάνας, 

α') ηναι ύπ^οος "Ελλην και ουχί Ιταλός. 

β') Έάν προσβληθείς τους οφθαλμούς είναι εντελώς άχρη- 
στος, ώς καταστραφείσης τνίς δράσεως του. 

γ') Έάν φέρη τα παρά του νό'χου ά7:αιτού|/.ενα προσόντα, 
δηλαδή Ιάν 2χη δίπλω•Α« κυβερ^νητου, και φερη αποδεί- 
ξεις, δτι ύπηρετησεν ΙπΙ διετίαν εις το Βασ^λικον Ναυτικόν. 
Παρακαλώ νά προσαγάγω το βιβλιον υπηρεσίας καΐ έλεγ- 
χου του ' Υπουργείου των Ναυτικών και νά βεβαίωση την 
Βουλή ν αν δ προ αΰτοΰ προβιβασθεις 'Άγ. Αναστασίου νοαί- 
μως Ιπροβιβάσθη. Έάν εΤναι αρχαιότερος του κ. Βίμπου, 
και διατί 'εν<5) δεν έπροβίβασε δυνάμει του καταστατικού νό- 
μου του Ύπουργ. των Ναυτικών δύο^κατ' αρχαιότητα προέ- 
βη εις τον προβιβασμον κατ' έκλογην του *Αγ. Αναστασίου.» 

Ό έπι των Ναυτικών Υπουργός ίδωκε τάς δέουσας πλη- 
ροφορίας σχετικώς προς το δεύτερο ν. μέρος της ανωτέρω έπε- 
ρωτησεως, έπεφυλάχθη δε νά δθ)ση τοιαύτας ώς προς το πρώ- 
τον μέρος. 

Ό Πρόεδρος «νεκοίνωσεν ωσαύτως την ύποβολην αιτή- 
σεων του εκ Τρίφυλίας βουλευτού κ. Ε. Κοκκίβη, εχουτών 
ούτω: : ^ 

«Παρακαλείται δκ.'Τπουργος της Δικαιοσύνης νά κατά- 
θεση την εκθεσιν του εφέτου Δημητριάδον ι^υ ένεργησαντος 
την κατά του Εισαγγε,λέως Κυπαρισσίας άνάκρισιν.» 

«Ό κ. 'ΤπΟυργος Ιπι τών Εξωτερικών παρακαλείται νά 
κατάθεση κατάλογ'Ον τών εν Τουρκίςί διωρισμένων Προξένων. 
Πόσοι Ικ τούτων μετέβησούΐ .^..τάς θέσεις των και πόσων 
τά Ικτελεστηρια δίν έξετελέσθησαν* και πόσΟι Ικ τούτων μέ- 
νουσιν Ινταΰθα και προ πόσώ* Ιίών τώιΐ άν μισθοδοτούνται η 
δχι και δυνάμει τίν/ος νόμου.» 

*0 Ικ Κυνουρίας" Βουλευτής κ. Ν. 2 ταματόπουλος ανέ- 
φερε βιαιοττραγιά^ς διαπράχθεί^ς υττο αστυνομικών ' δ|)γάνων 
κατά παίδες υΛηρέ^ου παντοπωλείου &ν τώ πέμΐ^τφ• άστυνο* ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 39 — 

[Λΐχφ τ|Ληαατι και συνίστητε την τιμωρίχν των παρεκτρα- 
ττέντων άιτυνο[Αΐκών οργάνων. 

Ό ΙπΙ των Στρατιωτικ(3ν Υπουργός προίτεινβν καΐ ή 
Βουλή άπδδίχθη 'ίνα παραπεμφθώσιν βίς την έχΐ των Στρα- 
τιωτικών επιτροπην τα άπο της 7Γροηγου[Λ6νης συνόδου άπο- 
λδίφθεντα νο^Λοσχεδια; 

Περί γενικού όργανισ[χου του στρατού. 

Περί συνθέσεως του Ιν ειρήνη (Αονψ-ου στρατού- 

Περί εφεδρείας του (Λθνί(Αου κατά γη,ν στρατού. 

Περί συ;Λπληρώσεως των χηρευουσών θέσεων άζιω[^ατικών 
και ανθυπασπιστών του στρατού της ξηράς διά προβιβασμου. 

ΓΙερΙ (Αετα βολής του όργανισμιου της χωροφυλακής. 

Περί στρατιωτικών προβιβασ|Λών και δΐορισ{λου εις τους 
διάφορους, βαθμ,ούς εν τψ ριονιαφ κατά γην στρατψ.. 

Περί ανασυστάσεως του σώματος τών γενικών έπιτελών'καΐ 

Περί ορίου ηλικίας Ιν τοις διαφοροις βαθμοΤς τών άζιωμα-* 
τικών και τφ του ανθυπασπιστού έν τφ στρατφ της ζηρας. 

Ό επι τών Εσωτερικών 'Γπουργος εισήγαγε νομοσχέδια: 

Περί κυρώσεως συμβάσε,ων, συνομολογηθεισών μεταξύ της 
Γεν. Διευθ»ίνσεως τών ταχυδρομείων και τηλεγράφων και 
1) της Νέας Ελληνικής ατμοπλοίας, 2) της Πανελληνίου 
ατμοπλοίας, 3) τών ατμοπλοϊκών Εταιριών Γουδη, Μακ 
Δουαλ και Βάρβουρ, και Λ• Διακάκη' και 

Περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως σιδηροδρομικής δια- 
κλαδώσεο)^ άπο της στάσεως Καλυβιών της γραμμής Άγρΐ" 
νιου- Μεσολογγίου με;|^ρι της ρχθης του Άχελφου ποταμού. 

'Δμφότερα τά νομοσχέδια συνοδευόμενα καΙ ύπο αιτιολο- 
γικών εκθέσεων εστάλησαν εΙς τύπωσιν, 2χο^ τι δ^ ούτω : 

Ζητ. Παράρτημ. άρχθ.δθ — 60. 

Ό αύτος 'ϊ;?ουργος έδωκε ^πληροφορίας άναφορ^κώς προς 
Ιρώτησιν του εκ Κεοίς βορλευτου κ• Γ.. Κρρπα γβνομίνην ^ν 
προηγούμενοι ^υ.νεδρί^ . - ^ 

Ό Ικ. Φβιώι;6δος βουλευτής^• κ. Δ. Κρίτσα^ ητησατο ϊνα 
6 επι τών Στρατιωτικών 'Τπουργος δώισιχν πληροφορίας σχβ• 
τικώς προς το Ιπεισόδιον της άπο τ^ς λέσχης τών άξιωμα• 
τικων /π^αιτη^εως πολλώ*/ 'είι. τ$γ μ&λωΐν άΰτης. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^Ι^ — 40 — 

Ό έπΙ των Στρατιωτικών 'Τπουργος έ^ηλωσίν δτι τή ίρ* 
μο${α «ρχη επελήφθη άναχρ(σ€ων» 

Ό έζ Ήλιίαίς βουλβοτιίΐς κ. Γ. Κρίστενίτιος συνέίττησεν 
δπω; όρισθγί [χυστιχγ» σιη/εδρία προς συζιίτη'πν των πραγ(ζ.ά- 
των του οτρατον. 

Σχετικώς προς ταύτα Ιφερε παρατηρίίσεις ο χ. Γ• Κορ- 
πας, ο δ' εκ Κερκύρας βουλευτής κ. Ι• Σίχος άπηύθνινε την 
έξης αιτητιν : 

«Παρακαλώ τον ΙπΙ των στρατιωτικών κ. Ύπουργον να 
καταθέσγ, εΙς την Βουλην τάς έξης 3 κατασαάσεις. 

1) Κατάστασιν της δυνάμεως του αριθμού τών υπαρχόν- 
των αξιωματικών κατά βαθμον και δπλον ^ι σώμα. 

2) Κατάστασινδμοίαντών συνταξιούχωιν αξιωματικών, και 

3) Κατάστασιν τών υπαρχόντων 'ίππων τών αξιωματικών 
και τών κτηνών του στρατού καθ* δπλον' προς Χΐ τών προ- 
μηβευσομίνωίν» 

ΈπΙ ττίς συστάσεως του εξ Ηλείας βου7νευτοΰ ?φερον παρα- 
τηρι^σεις δ κ, Σ. Στάης, δ κ. Α. Μάνεσης δ Πρόεδρος του 
*Τπουργείου, δ κ. Γ• Μπούμπουλης, δ Ιπι τών Ναυτικών 
*Γπουργος, δ κ. Γ. Φιλάρετος καΐ δ κ. Α. Δεληγιάννης. 

Ό έκ Σπετσών Βουλευτ•}ις κ. Γ. Μπούμπουλης απηύθηνε 
προσέτι τ•})ν Ιξης αίτη'ίιν. 

«Παρακαλώ τον κ. έπι τών Ναυτικών Τπουργον να 
προσαγάγτι έις την Βουλην τλ συμβόλαια τά άφορώντα εις 
την μετατροπην τών τριών θωρηκτών, τάς εκθέσεις τ9!ί Ιπ'-τοο- 
πίίς δσον άφοροι την μετατροπην *Λαι δπλισμ?)ν τών θωρη- 
κτών, τάς ΙκθΙσεις του καταστήματος Αρον π και Κακέ 
δσον άφορδ? την άξίαν τών ταχυβόλων. 

Β') Τά συμβόλαια τών διαφόρων καταστημάτων άτινα 
άνελαβον την κατασκευ^^ν τών αιαφδροιν λε€ητων τών τ^αε- 
τερων πολ. πλοίων, τάί Ικβέ<>εις τών επιτροπών όσον άφορξε 
την άντικατάστασίν τών λεβτοτων• καΐ τους διαφόρους προϋ- 
πολογισμούς δσυν αναφέρω» Καθώς κ^ι τάς ΙίΛίσας του 
πλοιάρχου Δ• Κριεζίί*. 

ΠροΙβη είτα ι% ΒοκΑη άς . τά Ιν τ^ ι^μ«ρη9% διατάξϋ. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 41 — 

χαΐ (τυ^Λχισβίίτης της πβρί Κρι^της συζητήσεως, ίλοίβον τον 
Τ,όγον οΐ κ. χ• Λ. Π^τμίζας κβ(1 Δ, Χατζόπουλος. 

Διακοπείσης & μίτά ταύτα της συζητήσεως, ελύθη η 
-συνέδρια περί ^ραν 8 ^2 Ι^' Η" 

Ό Πρόεδρος 01 γρα(Α(χ.ατεΤς 

^Αλ* Θ• Ζαΐμης• Ν. Γε(ι>ργακύπουλος 

Ι. Γ. Λάππας. ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΙΒ'. 
Της 2ί Νοεμβρίου 1896. 

"Ωο^ 4 20' ευρεθείσης της Βουλής Ιν άπαρτί^ άνεγνώ- 
-σθησαν τα -τυρακτικά της προτεραίας καΐ διορθωθεντα, κατο- 
τυιν παρατηρι^σεωντώνκ.κ. Σ.ΣτάηκαΙΓ. Φιλάρετου, ενεκρί- 
θησαν. 

Ό επι των Στρατιωτικών 'Τπουργος Ιδωκε πληροφορίας, 
ζητηθείσας Ιν προηγου[Αεννι συνε^ρίί^ε ύπο του εκ Μεσσήνης 
:βουλευτοΰ κ. Άλκ. Δεληγιάννη, περί της έκποιτ^σεως των 
παλαιών πυροβόλων. 

Ό Πρ^β^ς άνεκοίνωσε τηλεγράφη(Αα του λκη^ορικου 
-συλλόγον Κυπαρισσίας, δι* ου αναιρούνται δσα Ιν προηγου- 
Ι^έντρ οτυνεβρίφ Κε^έθησββ> πβρι του εισαγγελέως τών αυτόθι 
Πρωτοδικών ύπο του έκ Τριφυλίας βουλευτού κ. Σ. Σωτη- 
^οπούλου. 

Άνεκοίνωσε προσέτι οτι ει^ το γραφηον κατετίθησαν ύπο 
του έπι τών ΟΙκονο^Λΐκών 'Τπουργου τα έγγραφα περί τών 
•διαπραγ|Λατευσεων του συρ.βιβασ^/'-ου τών οίεξα)^θεισών ύπο 
του προκατόχου ^ΤίΓονργίιίον,^ συριφώνως προςτ-ίτν αίτησ*\ του 
4κ Φθιώτιδος βουλευτού κ. Α. Σι^^>πονλου' ύπο του ϊπΐ τών 
Έ{ωτε(ΐικ9ν Ύπουργοδ τά Ιγγρβιψα περί τών προξενικών 
2}Λυρνης, ζη-ίηθίντα 4ηο τοϊ κ.. Γ. Φιλαρετουι* και ύ«ο τοδ 
έπΙ τ% Δικαιοσύνιος Ύβο^ργΛ τά ίγγραφα ιαρί του ^Ιρΐ|νο- 
^κουΤηνι^υ ιι«4 τ Α «σαγγ6>ως-τβιρι Ιν1{ι»3τβφισ9ί^ ΙΙρω* 
τοδιχώ^ ζι(τηΜντα ^λ τβν χϋ. Ν^ Δρόνο» χιιΐ £* Κοκ^ίέβη. 

Ό Η ΜΒΦτίτη^, ρΐονλι^τ4ΐΚ» κ. Άλκ. Δ«λήγιΑννης ίφ^μ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 42 — 

παρατηρήσεις άναφορικώς προς τάς πληροφορίας χχς ανα- 
κοινωθείσας ύπο τον ΙπΙ των Στρατιωτικών 'Τπουργου, ήτη• 
σατο δε και όπως προταχθ^ εν τη ή«.6ρησί^ διατάξω ή ύπ* 
αΰτου εΙσαχθεΤτα πρότασις ν6[Λου πεμ καταργήσεως της φο- 
ρολογίας του Οίνου. 

Σχετικώς προς την πρδτασιν ταύτην Ιφβρε παρατηρήσεις 
δ έξ Αιγιαλείας βουλευτής κ. Κ. Άσηαακόπουλος• 

Προέβη μετά ταύτα ή Βουλή εΙς τα έν τγ ήμερησίί^ δια- 
τάζει, ελαβον δε τον λογον έπι της περί Κρήτης συζητήσεως 
οι κκ. Α. Σινόπουλος, Σ, Στάης, θ. Αυ;χπρίτης και Ν. Βαλ- 
σαμάκης. Αγορεύοντα τούτον όιεκοψεν ό εκ Κυθήρων βου- 
λευτής κ. Σ- Στάης ύποβαλών ποότασιν αναβολής• Ό Πρόε- 
δρος του *νπουργείου και δ Πρόεδρος της Βουλής άντεταζαν 
δτι δεν δύναται να διακοπή δ αγορεύων άνευ της συναινέσεως 
αΰτου, αντίθετα δ* ύπεστηριζεν δ ΐζ Ευρυτανίας βουλευτής κ. 
Δ. Βουλπιώτης• Μεθ' ο εξηκολούθησε την άγόρευσίν του δ 
εκ Κραναίας Βουλευτής, διακόψας δε ταύτην κατόπιν γιτη- 
σατο την αναβολην της συζητήσεως και συνΟίΐνέσει της Βου- 
λής έλύθη η συνεδρία περί ώραν 10 */2 μ•μ• 

Ό Πρόεδρος 01 Γράμματος. 

Άλ. θ. Ζαΐμης. Δ. Μνλανα^ 

Πίνδ αρος Αντωνόπουλος^ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΓ'. 
Της 23 Νοεμβρίου 1896. . 

"Ωρψ 4.20' μ.μ; εύρεθβίσης της Βουλής έν ά-ϊβαρτία άνε- 
γνώσθησαν τά πρ(κκ.τιχά της προτεραίας και ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνα«ν δτι «1ς το γροιφβΐον τ{{φ> Βουλής 
κοΜ:ετέ6ησαν ύπο τβυ 1%1 '&ών Στρατιωτικών Υπουργού τβ: 
εγγρβοφα χερΙ ί,χ3:<Λ'>^*99»^'παΛοί\ΰ^ τρίιροβολων, «χρηβ^αν ύλι• 
κτ)ΰ καΐ σψίΧΛ(&ί/ζιηχΎΜ^η9ί.χηί^ γαυ ίκ Μισσι^νης ^αυ1ευτο\> 
κ.' ^Άλκ« ' Διλι^γιάννη^ ^καΚ ύιΛ .^τοΰ ϊπΐΝ ^^}ζ ^ Λικαιοφύνης 
Υπουργοί -λ ί%ϋε<ίκς τβΰίφετβυ Δ<η{Αητριάδο!χπ»ρν τίβ ΕΙ'ϊαγ• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 48 — 

γδλεως των Ιν Κυπαρίσσι^ Πρωτοδικδν, ζη'^βεΤιτα ύπο τοΐ> 
6Λ Τριφνλιας βουλευτού κ. Ε. ΚοκκΙβτ». 

*Ανεκοίνω<76 προσέτι άναφοράν περιοίκων του Ιν Αθήναις 
δτοαοτικου, νοσοκομείου, αΙτου[Λένων τγ>ν μεταφοράν αΰτου ως 
Επιβλαβαΰ; εις ττίΐν ύγείαν. 

Προς 5ε Ι'ίίερωττϊσιν του έκ Τριφυλίας βουλευτού κ. Σ.Σω•* 
ττιροπούλου, Ιχουσαν ούτω : 

«ΠάρακαλεΤται ο κ. Υπουργός της Δικαιοσύνης νά πλη• 
ροφορηση την Βουλην οιά ποΤον λογον Χεν άττηντησεν εισέτι 
εΙς την άναφοράν του εισαγγελέως των έν Πάτραις Έφετίϋν, 
δι' ης Ι^ητει την γνώ[Λην αΰτου περί του εις τίνα ανήκει 
νά παραδοθή το άρ)^εΤον του αποβιώσαντος Συμβολαιογρά- 
φου Ιωάννου Αλεξανδροπούλου* Ιάν δ^ άπηντησεν, νά κατα- 
θέσΥ) άντίγραφον της απαντήσεως του». 

Ό Ιπΐ των Στρατιωτικών Υπουργός εισήγαγε δηλωσιν 
περί προσθηκών εις το νοαοσχέδιον περί αντικαταστάσεως τοΐ> 
άρθρου 8 του νόμου Χ^Ε' περί στρατιωτικών προβιβασμών^ 
εστάλη δ' αυτή εις τύπωσιν και έχει ούτω* 

ΖΑτ. παρίρτ. αριθ. 61• 

Ό Πρόεδρος του Τπουργε(ον εισήγαγε δηλώσεις: 

Περί έπ<νε*4τέ|ι>¥ μεταβολών έν τφ ειοικ$ π^ϋτΐολογισμ^ 
του έπι τών Εσωτερικών * Υπουργείου της χρι^εως του έτους 
1897. . 

. Περί Ιπ^νε'Ατέων μετοιβολών έν τφ ^ΐίδικφ π{>οϋι?ολογισμ^ 
των Ιζόδων του ΙπΙ Διχαιασιίνης Υπουργείου της χρήσεως τοϊ> 
?τους1897 

Περί Ιπ4νεκτ|ων.μίεταβολών έν τφ ιιδι>^ τΐ^ροΜπολογισμ^ 
του έπι τών Οικονομικών 'Τπουργδίο^ί^ της, χρήσεως του ?τους 
1»97. . ..*.•/. ... . . 

Προς δε νομοσχέδια: 

Π«ρν χορογίριςΛ(ίίνβ(:πΐηρωματι)ΐης πΐί7τώσε<ί>ς Ικ δραχμών 
16|433«50 .Μ^ν ι^ου είδι^ι^ν τ^ϋπολ^γνσμου τών Ιζόδων τοΐ> 
έπι τί5ν Οικονομικών Τί^υργείου της χρήσεως 1 89&' . 

> ΠχρΙ^οϊρηγίοβς άνα^ληρωμορν&36% πιστώσεως βιάτο^ είδι* 
)&ου ΐΓρ^ϋθ(σλΌγ«σμου /«ών έζόδιαν ^^οΰ Ιτη . της Δ«&ανοσύνης 
ΊΙλου(ργώίθοτΕΐ{ς χ^ησιως τον ίτονς^ *1β96 έκίρ.. 67,000• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 44 — 

Πάντα τά νο^λρσχε^ιοε χοΛτχ καΐ αΐ ^ηλώ<76ΐς οννοδδυό- 
μ,ενα και ύπο ίκΟεοτεων εστάλησαν εΙς τυττωσιν, ίχουσι δε 
ούτω: 

Ζητ. παράρτ. αριθ. 62—66• 

Ό έπΙ των Στρατιωτικών Υπουργός άνταποκρινό|χενος εις 
αίτησιν του έκ Κερκύρας βουλευτού κ* Ί• Σεχ^ου υπέβαλε 
καταστάσεις της άριθ^χητικης δυνά(Λ&ως των άζιω|χατικων των 
υπαρχόντων κατά την 23 Νοε^^βριου 1896 κατά βαθ(χον 
ν,χΐ δπλον* των. μέχρι ση[Λ6ρον αποστράτων άζιω;^«ατικών του 
<ιτρατου της ζηρας και του αριθμού των υπαρχόντων κτηνών• 

Ό έκ Καρδίτσης βουλευτής κ. Σ• Τσαμαγκίδης ύπέβαλεν 
Ιπερώτησιν, εχουταν ούτω: 

«Παρακαλώ τον κ. 'Τπουργον των Εσωτερικών να χορη- 
γησΥΐ εις την Βουλην τάς έξης πληροφορίας. 

Κατά την 3 Όκτωβρίου Ι. ε. έτηλεγράφησα προς τον κ. 
Πρωθυπουργον περί τών Ιπιβληθεντων ανόμων και αντισυν- 
ταγματικών δημοτικών φόρων εν τοΤς Δημοις της επαρχίας 
Καρδίτσης και έπικυρωθΙντων παρά του Νομάρχου Τρικκά- 
λων κ. Α. Πετρίτση.Έπειδη δε οΰδεν ενηργηθη και οι άνο- 
}λοι δημοτικοί φόροι εισπράττονται παρακαλώ νά προσαγάγη 
-την εν λόγ<5> άλληλογραφίαν καΐ άπάντησιν . τ6ιυ κ. Νομάρ- 
χου Τρικκάλων^ Άντίγραφον του τηλίγρα^ματός μου τότβ 
Ιτασυνάίττω ^^ι»• 

Ό Ικ Καλαβρύτων βουλευτείς κ. Λ. Πετμεζας άνεφερίν 
οι?ι του δ^άρχου ΚραθΤδος φυγοδικο^τθ<, ο γραμματεύς 
τ?}ς δημαρχίας αφήρεσε το άρχεΤον χαι την σφ^α^δλ καΐ 
διεξάγει την ύτυηρεσίαν δια του δευτέρου παρέδρου, •ίζίίτη«^ε 
δ* ϊιά τούτοις Οπως έξίτάση 6 ίπΐ τ^ Εσωτερικών Ύι^νρ- 
γος καΐ παρά<ίχ•ΐ) πλι^ιροφ^ρίας* 

Ό ΐζ Οιτύλου βουλευτής κ. Π. Ραζέλος άττηύθυνε Ή^ 
ίζης σύστασιν: 

«Παρακαλώ τ(>ν κ. Προ&δροντ^ς Κυβίρνησεως %αΙ Ύ^^υρ- 
γ4ν ΕπΙ τών Οιχανομικών νά διατάξτρ τ^ν οΙί)ςονομαον Ιφοροτν 
Οιτύλου Ινύο κατά Τ^γ Ι^ύδοσ^^ ι^βν 'κατοί^β^^ άν^ρ^κων 
^ροωρισμίνων <ηΔ ^την βις 1&χ1^ί(»β^ ^ταφοράν ^% η^ηψίχτΤί 
φορον νΐΜρβαίν^&γτα τον χατώ τον ^μον Ιιοι^ΰάΛ^ψίίΗΡί ειη 
τη^; Ιξ Ιΐ(«ιταη5ν χτ^^ψαΐίτων ένεργονμΐ)^ ά^Λρίκκονηί^ Ώς ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 45 — 

-^νωττον δε^ κχτά τη.ν έπαρχίαν Οίτυλου καΐ βίοε κατχ 
τους δη[Αθυς Άβιας χκΐ Καρ$α[λ<>λης ή άνθρακοποι^α Ιν^ρ• 
γεΤται Ιξ ΐδιο;6τητων κτηαάτων, περιβχοντων χο^αόκλαδα^ 
βχλανιδέας, κερασέας και άλλα δένδρα <τποράδκιν κεί[Αεν«^ 
ίτινα έκρ,ιζουίτιν οι κάτοίκοι προς καλλιε^γειαν τΰν κττιμά^ 
των αυτών, και ρ,ιταποιοΰσιν εις άνθρακας. 

Προς δε τούτοις παρακαλώ να διατάζη τάς άρ^Λοδίας δα- 
σικάς αρχάς νά ρϊ,η παρει^βάλλωσι τοις εις τούτο άσχολου• 
μ,ενοις προ7κό|Λ[Αατα, καθόσον κατά θετικάς χ7.ηροφορίαίς, οΐ 
δασοφύλακες κατά τους δηαους Άβιας και Καρδαμιύλης, δλως 
αδικαιολογήτως καταστρεφουσιν Ινίοτε τάς άσβεστοκα;Λίνους- 
και άλλα 7:αρε[Αβάλλουσι προσκο[Λ(Λατα είτε κατά την ατε- 
λώς ενεργου[Λενην άνθρακοποιιαν είτε κατά την προωρι^αενην 
διά την εις Καλάμας [Λεταφοράν.» 

Ό ΙπΙ των Εσωτερικών *Τπουργος εισήγαγε νοιζ-οσχέδιον- 
περί χορηγήσεως πιστώσεως Ικ δρ. 50,000 διά περίθαλψιν 
τών παθόντων εκ πλη{Α(Αύρας εν Αθήναις και ΠειραιεΓ^ εστάλη 
δ* εις τύπωσιν, έχον ούτω: 

ΖτίΙτ. Παράρτ. αριθ. 67. 

Ό έκ Μεσσήνης βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης επανέ- 
λαβε προηγου^ι,ενην αιτησίν του περί καταθέσεως τών έγγρά• 
φων τών διεζαχθεισών διαπραγ[Λατεύσεων προς συνο|/.ολόγησιν 
έ^Λπορικης συαβάσέως (Λετά της Ρωσίας. 

Ό Ιπι τών Εξωτερικών Υπουργός Ιδηλωσεν δτι θά προ• 
σαγάγη ταύτα. 

Ό αυτός άνηγγειλεν δτι κατέθηκεν εις το γραφεΤον της 
Βουλής σημείω[Λα περί τών προξενικών υπάλληλων, ζητηθεν^ 
ύπο του Ικ Τριφυλιας βουλευτού κ. Ε. Κοκκεβη. 

Προέβη εϊτα ή Βουλή εις τά εν τη ήυιερησίςε διατάξει^ 
ίλαβε δε τον λόγον δ έκ Κραναιας βουλευτής κ. Ν. Βαλσα- 
{Λάκης συνεχίσας την χθες διακοπεΐσαν περί Κρήτης άγόρευ• 
σίν του. ΈπΙ του αυτού αντικειμένου ελαβεν τον λόγον δ κ- 
Λ. Δεληγεώργης. 

Διακοπείσα μετά ταΰτα ή συνεδρία περί ώραν 8.μ• ρ.• 
έπανεληφθη μετά μιαν ώραν^ ελαβον δε τον λόγον οι κ. κ•. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 46 — 

Κ. Άγγίλδπουλος, Κ. Φλεσσας, θ. Ζαί«^,ης, Ε. Μαυρο[χ- 
ΐχάττις, θ. Βελλιανίττις λ«1 Α. Βαλέτας• 

Ό Ικ Πάλλης βου'λβυτης κ. Σ. Τ. Φορέ(ττης ύίτέβαλε ττρό- 
τασιν Ιχουσαν ούτω: 

«Ή Βουλή μ,ετά τά λεχθίντα Ιπιδο/•ΐ(Λάζουσα την πο- 
λιτείαν της Κυβερνητεως Ιπι του Κρητικού ζητη»Λατος, μετα- 
βαίνει εΙς την ηαερησίαν διάταξιν.» 

Ώταύτως δ έξ Αττικής βουλευτής κ. Κ- Αγγελόπουλος 
ώς πορι-τίΛα της τυζητησεως ύττεβαλεν ετίραν πρδτασιν Ιχου- 
<7αν ούτω: 

«Ή Βουλη^ έπιδοκιαάζουσα την πολιτείαν της Κυβερνη- 
<ιεως ϊτζΐ της υποθέσεως της Κρήτης και εγκρίνουσα τάς εχΐ 
της Ιςωτερικης πολιτικής γνώαας «ύτης, [Αεταβαινει εις την 
η[χερησίαν διάταξιν.» 

*Ελαβε [Λετά ταύτα τον λόγον 6 Πρόεδρος του Υπουρ- 
γείου και προσέτι οι κ. κ. Άλκ. Δεληγιάννης και Α. Ευτα- 
ξίας^ [Λεθ* δ Ικηρύχθη περατω[/.ένη ή συζητησις. 

Ό έκ Παρνασίδος βουλευτής κ. Α. Σινόπουλος υπέβαλε 
τρίτην πρότατιν, Ιχουσαν ούτω: 

«Ή Βουλή άποδοκιαά^^ει την πολιτείαν της Κυβερνήσεως 
απέναντι της Κρήτης και αποφαίνεται, δτι αΙ έζωτερικαι 
■περιστάσεις έπιβάλλουσι ταχεΤαν και σύντονον παρασκευήν 
των στρατιωτικών δυνά|Λεων της χώρας.» 

Συγχωνευθείσης της πρώτης των προτάσεων εις τήν ύπο 
του ϊζ Αττικής βουλευτού κ. Κ. Αγγελοπούλου ύποβλη- 
βεΤσαν, ή Βουλή, ρ,ετά τίνα μεσολαβήσασαν συζήτησιν 
περί της άπωτερας (/.εταξύ της προτάσεως ταύτης και της 
ύπο του Ικ Παρνασίδος βουλευτού υποβληθείσης, ήρω- 
τήθη έπι της προτάσεως του κ. Κ. Αγγελοπούλου και γε- 
νοριένης ψηφοφορίας κατ' όνο[/.αστΐκήν κλησιν ύπο τήν έπιτή- 
ρησιν των κ. κ. Ι. Λάππα και Ν. Τριανταφυλλάκου ώς ψη- 
φολεκτών, προέκυψεν έκ της διαλογής δτι Ιγένεχο δεκτή ή 
ττρότασις δια ψήφων 115 κατά 29, άρνηθέντων 6, Ιπΐ ψηφο- 
φορησάντων Ιν δλφ 150 ώς έ[Λφαίνεται εκ του συνηίΛμένου^ 
^δε πρωτοκόλλου ψηφοφορίας: ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 47 Μιλτ• Δάλλας 

'Δνδρ. Παναγιωτόπουλος • • • • 

Κωνστ. 'Αση;ι^χ.07Γουλος --Ν 

Ν. Σ|ΛΟλ«νιτ; άρν. 

Δη[Λ• ΟΙκονο;Λίδης Ν 

Δημοσθ. Καίρης 

Έπα|Λ. Έ|χπ£ΐρΐχος 

Κωνστ. Νεγοίπόντης Ν 

Ίωάνν. Πετρίτης Ν 

Ν• Φαρμακοπουλος Ν 

Σωτηρ. Δανόπουλος Ν 

Χρ• Βότσαρης 

Κωνστ. Γ. Καραπάνος • • • Ο 

Σπυο. Βαρζέλης 

Νικόλαος Λεβίδης άρν. 

Κωνστ• Κολιάτσος 

Δγιμοσθ. Σκυλίτσης 

Άθ. Μουτ'τότΓουλος Ν 

Ι. Δ. Καλλιφρονας Ν 

'Αλί$• Σκουζϊς άρν. 

Ά'λίζ• Σκ, Σούτσος Ν 

Δ. Γ. Ράλλης Ο 

Άλεξ. ΨΛλας Ν 

Κ. Ι/Αγγελόπουλος Ν 

Γ. Κοζάκης Τυπάλδος •••• Ν *ΑΘ. Ίσκος 

Κων<7τ. Τοπάλης 

Νικ. Σχινας « 

Γεώργ. Φιλάρετος • • • - • 
Νικ. Σταματιάδης • • ν 
'Ιω. Γιαννακοπουλος • • • • * • 
ΈτΓ. Μαυρο[ΐ[Λάτης •.•••• Ό 

Ι. Γρίβας Ν 

Οέο^• Π. Δηλιγιάννης • • » άρν. 

Περ. Άλεξάκης Ν 

θ€θ8• Β.. Δηλιγιάννης • 'Ιω• Αντωνόπουλος • • • • • • Ν 

II. ΛαίΑπρινόπουλος Ν 

Χαρ. Τζανετάκης •••••• Ν 

Γ. Λ. Πετροπουλάκης • • • • • 

Πολυ[χερος Ζαρίριπας 

Χρ. Μαστραπδς Ο 

Γεώργ. Άνδρίτσου Ν 

Κων. Παπααιχαλδπουλος • • • 

Π. Ρίτσος Ν 

Άνδρ. Βασιλείου • • • Ν 

Σπ. Τσιτσάρας Ν 

Δη(Λ. Χατζόπουλος • Ο 

Δη[Λ. Βουλπιώτης Ο 

Μιχ. Ίατρίδης Ν 

Άλίξ. Σ. Κ. Ρώμας 

Κ. Δ. Βουλτσος 

Γ. Μελισσηνος Ν 

Δίον. Μυλων2(ς Ν 

*Αγγ. Πετραλιδς Ν 

Σ. Στεφανόπουλος Ν 

Γεώργιος Κρεστενίτης • • • • Ο 
Γεώρ. Παπακυριακόπουλος Ν 

Δη[Λοσθ• Δόγκας • Ν 

Ίω. Σισίνης Ν 

Στέφ. Σκουλούδης 

Γεώρ. ΙΙετούσης Ν 

Άριστο;Λ. Βαλέτας Ο 

Νικ. Νθ{/.ικος Ν 

Πέτρος Δελένδας Ν 

Κωνστ. Πεταλδς Ν 

Άλεξ. θο. Ζαί|ΐ.ης Ν 

Παναγ. θρ. Ζαίμης• Ν 

θεόδ. Ζαίμης Ν 

Λ. Πετιμεζας •• •* Ο 

Γεώργ. Σιβιτανίδης 

Γιαννουσιος Τάκης 

Ν. Δαγρες ^ Ν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 48 — Κωνστ. Φλεσ^χας• • ♦ Ο 

Ν. Σάλμας Ν 

Δη[Λ. Ύερτί-βπς ••••'•♦• Ο 

'Ιω. Παλάίτκας*• 

'Ιω. Στοφού\ι/ις •••••••••• 

Κί(Λων Βελλίνης Ν 

Ξδνοφ. Τσα[ΐ.αγκ{δ7ΐς Ο 

Ιωάννης Κ(χζοψ.7ζάγ»α,ς • • • Ν 

Ι. Στεφάνου Ν 

Παν. ΛδβέντΥϊς Ν 

Άλίξ. Κοντοσταυλος 

Ν. Χατζηνικολ^ς Ν 

Γβώρ. Κόρπας • • 

-Αχιλ. Άγάθος 

Κωνστ• Βασιλάκης 

Ίω. Σίχος •• Ν 

Νικ. Βασιλάκης Ν 

Άθ. Παρα[Αυθιώτης Ν 

Γδώργ. Θεοτόκης Ο 

Γεώργ, Καποδίστριας ••••*• 
Δη[Λ. ΟΙκονόν-ου •*••••• Ν 

Δη|Λ. Πετρώδης • • • • 

Π. Ζούζουλας Ν 

Κωνσταν• Σκαρπέτης • • *• Ν 
Άριστ. ΜεντζελότΓουλος • • • • 

Νικ. Βαλσαμάκης • Ν 

Ίω. Τζανετάτος Φωκδς •• Ν 

Δη[;,. Σβορώνος • • • • 

Άθως Ρω[Λάνος Ο 

Δίον. Καλουτσης•• •• •• --Ν 

Στ:. Ε. Στάης• 

Χ. Κ. Βοζίκης Ν 

Νικ. Σταμιατόπουλος • • •• Ν 

θ. Πέρρος • . • • •* Ν 

Γεώργ. Μ«υρο{Αΐχάλης • • • • Ν 
Δημοσθ. Μανου^ά^ς • • • - Ν 
Δημοσθ. Ματάλας • • • •^ • • • Άριστ. Μελετόπουλθς • * • • Ν 
Νικ. Γκουζούλη; -•^• •• •- •• 
Δη[Λ. Πιιτινόπουλος «-^ • • • Ν 
Χασάν βεης Πετρεδ^ν βεης • - 
Φιλώτας Ίσχ6(Ααχος • •• •»Ν 

Ίω. Γεωργαντδς •• Ν 

Ίω. Λάππας • • • Ν 

Εύάγγ. Τσαρλαριπας •• •• Ν 

Π. Μπογδάνος • • • Ν 

Β. Βασιλειάδης • Ν 

Ά«. Ευταξίας Ο 

Ίω. Μπακίτυουλος •.•••••• 

Άριστ. Σακελλαρόπουλος • • 

Φίλ. Βάρβογλης • • άρν. 

Ν. Τριανταφυλλάκος ••••(> 

Ήλ. Ζέγγελης 

Λά[Χ.προς Σινανιώτης • • • • Ν 

Ίω. Βούτουνας Ν 

Γ. ΜαλΙας Ο 

Γ. Νικολαίδης -• • Ν 

Λέων. Δεληγεώργης Ο 

Μιλτ. Γουλΐ[Λης Ν 

Παν. Μερλόπ ούλος Ο 

Περ. Μπουτος Ν 

Άλκ. Δεληγιάννης Ο 

Άντ• Καρατζδ^ς • • Ο 

Πέτρ. Ταταράκης Ν 

Γεώργ. Κουλούρης Ν 

*Όβων Μαύρος • • • * Ν 

Έλευθ. Μυκώνιος• Ν 

Μιλτ. Βαρότσης ••••--• - ♦ Ν 
Γεώρ. Σισμάνης ..•••••• Ν 

Γεώρ. Πλατανιώτης 

Ίω. Κανα€'ος •••••••••• • • 

Γ. Φαρμακίπουλβς • Ν 

Μιχ. Π. Ίατρος 

Α. Πετσάλης — • - Ν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 49 — Παύλος Ραζελος Ο 

Άθ. Πΐ£ρ. Μαυρο(Λΐχάλης • • Ο 
Κυρ. Π. Μαυρθ[ΐ.ιχάλης••χρν. 
Άση(λ. ΧριστότΕουλοζ - » • • Ν 
Χαράλ• Κανελλόπουλος • • Ν 
Παναγ. Λαμπρούλιας • • • • Ν 
Σ πυρ• Τυπάλδος Φορίστη;. Ν 
Πέτοος Τυπάλδος Ευδίας Ν 

θεόο. Βελλιανίτης Ν 

Άνάρ. Σψ-όπουλος Ο 

Λ. Καραλίβανος • • • 
Πανουρ. Πανουργιδς 
Γ. Πάπαδιαμαντοπουλος • •Ν 
Άχιλ. Γ£ρο)οωστόπουλος••' Ν 

Ίω!!τ«ρτ{δης— • Ν 

Χρ. ΤζΤνος- Ν 

Δ7ϊ(Λ. Βότσης • • • 

Πίνδ. Άντωνόϋρουλικ • • • • Ν 

Παναγ. Σάκκτις Ν 

ΔτΐίΛ. Ε. Καλογερόπουλος • • Ν 

Νυ^. Καράπαυλος 

Ίω. Βρυώνης • • • Ν 

Π. "Ά ν. Καβαλλιεράτος • • • • 
Νικόλ. Δη»χητριάδης - 
Γ. Ν. Μπου}^πονλης • 

Άντ. Γουδης ' 

Άθ. Λαδόπουλος•• •• 
Ν. Βαφειαδάκης • • • • 

Γ. ΠαγανΙλης 

*Αλοί?ιος Τό|Λαν• Ο 

Ν 

Ν 
Ν 
Ν 
Ν Ν. Δρόσος • 

Γρηγ. Μαυρο[Λαρδς • • • • 

Σωτ. Χατζηγάκης • • • • 

Νικ. Ταρμπάζης • -• •• 
Κ• Χατζηπίτρος •••-•• 
Θεόδ. Κριε[Λάδης • • • • • • 

Εύστ. Κοκκεβης • • • * • 
Ν* Γεωργακόπουλος •• 
Σωτηρ. Σωτηρόπουλος 
Δη;χ. Κα[Ααριώτης • • • • 

Δίον. Στάϊκος " 

Αριστόβουλος Μάνεσης 

Σπ. ΰαψίζγις 

θεόιδ• Λιριπρίτης • 

Ίω. Παπαδόπουλος • • • 
θεόδ. Γκίκας• ••••••• 

Παντελής Γκίκας•• • •• 

Νικ. Τσα(ΛαΜς.•• ••^ •• 
Χριστόδ. Στεριά&ης • * ". 
ίί«ίόλ. Κοντογνάννης « • 

Κομνδζς Τράκας 

Ν. ΧατζΤτκος 

Τριαντάφ* Σχινας • • • • 

Αιψ. Κριτσας 

Μιχ• Κακαρδς • • •• •• 

Γ. Αβέρωφ•• •.*•••• 

Κ• Βαρατάσης •* • 

Άλεζ. Μ• Κανάρης • • • • 
'Ιωάν. Δ. Κανάρης • • • • Ν Ν Ν 

Ν 

•Ν 

Ν Ο •Ν 

•Ν 

Ν 

Ν ■Ν Ο 

Ν, 
Ν 
Ν 
Ο 

•Κ Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσε το άποτέλ«σ|Λα της ψηφοφορίας. 

εΙς την Βουλην και έλυσε την συνε^ίαν δρφ 3. 15' π•{Α.. 
τ•^ς επο(Αένης. 

Ό Πρόεδρος Οΐ γ^^ιΐιατεϊϊ: 

*Αλ. 0• Ζαΐ^ιης• Ν* Γεο«χργακό«ονλος όίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 50 — 

ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΙΔ'. 
Της 25 Νοε^Αβρίου 1896. 

Εύρεθβίσης της Βουλής εν άπαρτίί}: ώρα 4.25' (/.. [/- άνβ- 
γνώσθησαν τα πρακτικά α ης προηγουμένης συνεδρίας καΐ 'νε' 
κρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν αναφοράς: 

Γεωργ. Δασκαλογιάννη οπλαρχηγού Σφακιών Κρήτης αι- 
του!^.ένου δπως δοθη εις την οικογένειάν του τακτικον χρη" 
[χατικον βοηθη^Λα. 

Ίω. Έ[Λ(Λ. Πολιουδάκη πολιτευτου Κρήτης αιτουμένου 
Οπως δοθ^ εις τα τέκνα του τακτικον χρηαατικον βοήθημα• 

Ό έκ Πατρών βουλευτής κ. Γ. Παπαδιαμαντόπουλος άνε- 
κοίνωτδ τηλεγράφημα ^κ Πατρών, δι' ου αιτείται ή σύστα- 
σις διαιτησίας προς λύσιν της μεταξύ του εργολάβου της 
κατασκευής του λιμένος και της Ιπιτροπης αύτοΰ διαφορ&ς• 

Ό αυτός βουλευτής απηύθυνε και αιτησιν ?χουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουρ- 
γός των Οικονομικών, να κατάθεση, ει δυνατόν, σημείωμα της 
μέσης άζίοίς τών εισαγομένων Ιμπορευμάτων έκ Γαλλίας καΐ 
Ρωσίας». 

Ό Ικ Θήρας βουλευτής κ. Δ• Βαλέτας ως μέλος της 'επι 
του προϋπολογισμού επιτροπής άνεκοίνωσεν δτι οΐ αποτε- 
λούντες τήν μειονοψηφίαν της επιτρο-ϊνης ζητήσαντες άνα- 
βολήν τών εργασιών αύτης και μή εισακουσθέντες ύπο της 
πλειονοψηφίας απεχώρησαν τών συνεδριών• 

Ό Πρόεδρος της Επιτροπής βουλευτής έκ Τροιζηνίας κ. 
Σ. Δεϊμέζης εόωκεν έπι τούτοις πληροφορίας, δικαιολόγησα^ 
τήν έπι της ρηθείσης προτάσεως της μειονοψηφίας άπόφασιν 
τίίς επιτροπής δπως εξακολούθηση τάς εργασίας της• Προ- 
ίκυψεν έκ τούτου συζήτησις, ης μετέσχον καΐ οι κ. κ. Λ. 
Πετμεζας, Δ. Χατζόπουλος, Σ• Στάης, Γ• Πάγανέλης, Α. 
Ευταξίας, Γ• Φιλάρετος και 6 Πρόεδρος του Υπουργείου. 
Ό κ. Φιλάρετος έζήτησε προσέτι πληροφορίας περί τών 
<;υμβάντών έν τη ελληνική μητροπόλει Σκοπείών• Προτάσει ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 51 -^ 

δε του Προέδρου του ' Υπουργείου διακοπείσης (Λετά ταύτα 
της συζητησεοκ, έλύθη ή συνεδρία περί ώραν 7 (χ. μ. 

Ό Πρόεδρος 01 Γραμματείς 

•Αλ• #• Ζαΐ|ΐης• Δχον. Μυλωνάς 

Ν. Γεωργακόπονλος• ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕ' 
Της 26 Νοεμβρίου 1896• 

'Ώρο: 4 20' [Α. (Λ. ευρεθείσης της Βουλής έν άπαρτίί^ άνε- 
γνώσθησαν τα πρακτικά της προτεραίας και ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου εισήγαγε νομοσχέδια: 

Περί εκποιήσεως κτημάτων της Βαλλιανείου δωρεάς προς 
Ιζακολούθησιν των εργασιών της ανεγειρόμενης ομωνύμου βι- 
βλιοθήκης* και 

Περί χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως εκ δρ. 85,115.34 ^πΐ 
του ειδικού προϋπολογισμού των εξόδων του Ιπι των Εσω- 
τερικών Υπουργείου της χρήσεως του Ιτους 1896 ν^α) περί 
ακυρώσεως υπολοίπου πιστώσεως ϊσου ποσού, μηπω διατεθέν- 
τος διαρκούσης της χρήσεως του έτους 1895. 

Αμφότερα τά νομοσχέδια συνοδευόμενα καΐ ύπο αιτιολογι- 
κών Εκθέσεων εστάλησαν εις τύπωσιν, εχουσι δε ούτω: 

ΖΑτ, Παρόρτ. άρχθ. 68—69. 

Ό Πρόεδρος της Βουλής άνεκοίνωσεν άναφοράν καταδί- 
κων κρατουμένων Εν ταΤς Ενταύθα ΕπανορθωτικαΤς φυλακαΤς, 
αιτουμένων ϊνα δ χρόνος δν διηνυσαν υπόδικοι προσμετρηθη 
Ιν τ^ ποιν^ αυτών. 

Άνεκοίνωσε προσέτι δτι κατετέθησαν εις το γραφεϊον τά 
ύπο του εκ Βόλου βουλευτού κ. Ν. Σχινα αιτηθέντα Ιγ- 
γραφα περί της Ενοικιάσεως τών λατομείων τών μονών Πεν- 
τέλης και Ασωμάτων" ως και αι ύπο του βουλευτού Μεσ- 
σήνης κ. Άλκ. Δεληγιάννη αΐτηθεισαι Εκθέσεις τ^ΰ Εποπτι- 
κού συμβουλίου περί της Επιθεωρήσεως πών Γυμνασίων του 
.Κράτους. 

Ό Εξ Επιδαύρου Λιμηρας βουλευτής κ. Κ. Παπαμιχαλό- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 5λ — 

-Λόνλοζ ύτϊΐβαλδν άναφοράν 58 καταδίκων κρ«του5ί.ένι«)ν έν 
ταΤς φυλακαΤς Συγγροϋ, δι' ^ς Ιξαι^ουνται νά ληφβη κ^Ι 
ύπερ <χί»των διά νΐ{Λδθ€τη(/.«τος το μ,έτρον πβοί 7?ρο«{(.ετρΐ7!ίί6ως 
του χρόνου της προφυλακίσβως δΙς τον χρονον ττίς ποινής^ 
δπερ διά του νό{Λου ΒΙΔ' τφ 1892 έληφθη δια τους έκτοτε 
καταόικαζομενους. 

Ό αυτός βουλευτής Λτρι^υβυνβν οςίτησιν εχουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται 6 κ• Υπουργός έπΙ των Εσωτερικών να 
καταθεστ) εις την Βουλην ττάντα τά σχετικά έγγραφα ^πι 
της διακηρύζεως πρ(>ς δη(ΐ»οπρασίαν διά την πολυετή έκ|Λί- 
σθωσιν των λατομείων Πεντέλης. 

Επίσης νά καταθεσ-ή καΐ τά σχετικά έγγραφα έπΙ της 
γενομένης Εκμισθώσεως του Αευκολίθου Γαλατάκι της Ευ- 
βοίας.» 

Ό Ικ Πάλλης βουλευτείς κ. ϊ. Τ. Φορέστης εισήγαγε 
πρότασιν νομού περί χορηγίας έκ του λιμενικού ταμείου Λη* 
ξουρίου διά την αυτόθι Φιλαρμονικην Σχολην βοηθήματος 
δράχ. 1,200. 

Ό^αύτως άνεκοίνωσεν δ Πρόεδρος υποβληθείσας: 

Πρότασιν νόμου περί διαθέσεως προσόδων των δημων,φέρου- 
σαν τάς ύπογραφάς των βουλευτών κ. κ. Χ. Βοζίκη και 
θ. Πέρρου* και 

Πρότασιν νόμου τοϋ αυτού κ. θ. Πέρρου ^ρι μεταρρυθμί- 
σεως διατάξεων τίνων της Πολιτ. Δικονομίας. 

"Απασαι αΐ προτάσεις αύται (ίυνοδευόμεναι καΐ ύπ?) αι- 
τιολογικών έχθέ<^εων Ισ'ΐάλησαν εΙς τύτϊώσιν ?χουσι δε ούτω : 

ΖΛτ. Ώαράρχ. αριθ. 70—72. 

Ό εξ Ευρυτανίας βουλευτίτς κ. Δ. Χατζόπουλος έπανίφε- 
ρεν είτα τον λόγον Ιπι της διαφοράς της άναφυίίσης έν τ^ 
έτΛ τΟΰ προϋτ^ολογισμου του Κράτους επιτροπή• 

Ό Ικ Βόλου βουλευτές κ. Γ. Φιλάρετος Ιτά τούτψ ύπέ* 
βαλετ^νΐξ^4 πρό-τϋσΐν: 

«Με-^ά -ΐ-ίϊν ΙπιστολήντουΒοέσιλίως,-*^ης ιίά μέτρα διά τίίς 
δημοσιεύσεως αυτίίι; άτίεδέχΟη ή Κυβέρνησις,*-— ή προ^ξεργα^ 
σία τ6υ προϋπολογισμοί αποβαίνει ανέφικτος ττρίν ί) ού'ϊΓ^ς 
μεταρρυθμισθώ»• 

Έλαέον ^ροσ(*η τβν λόγον δ κ. Ν. ΤριββνΤαφυλλάίιός, δ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 53 — Πρόδδ^ος του Υπουργείου, 6 κ. Α. Μάνδ^τνις, 'Ο κ. Δ. Ράλ- 
λης, 6 κ. Γ. Θεοτόκης, ο κ, Κ. Κκραπάνος, ό κ. Α. ^ι'λΟ'• 
πουλος και ό κ. Λ. Δεληγεώργης. 

Συναινέσει τη; Βουλής διεκοίυη [Λετά ταΰτα η συνεδρία 
τυερι ώραν 8 ^ί Η•• ί'•• ^παναληφθεΤσα μετά μίαν &ραν• 

Ό έκ Τυρνάβου βουλευτής κ. θ. Αιμπρίτης Ιπεφυλάφθη 
ν* άπαντηστζΐ εις τά λεχθέντα ύπο του ίζ Αττικής Βουλευ• 
του κ. Δ. Ράλλη, μη ζητη^ταντος δ' έτερου τον λόγον έκη- 
ρύχθη περατωμένη η συζητησις και ήρωτηθη ή Βουλή Ιπι 
της προτάσεως του έκ Βόλου βουλευτού κ. Γ. Φιλάρετου. 
Γενομένης δε ψηφοφορίας κατ' όνομαστικην κλησιν ύπο την 
έπιτηρησιν των κ. κ. Γρ, Μαυρομαρα καΐ Κ. Βελλίνη ώς 
ψηφολεκτων, προέκυψεν εκ της διαλογής δτι ή πρότασις δεν 
έγένετο δέκτη δια ψήφων 109 κατά 1, Ιπι ψηφοφορησάντων, 
έν δλω 110, ώς Ιμφαίνεται εκ του συνημμένου ώδε πρωτο- 
κόλλου ψηφοφορίας : 

Μιλτ. Δάλλας Δ. Γ. Ράλλης• 

Άνδρ• Παναγιωτόπουλος • • • 
Κωνστ. ^ Ασημακόπουλος • • Ο 

Ν. Σμόλενιτς * Ο 

Δημ. Οικονομίδης Ο 

Δημοσθ. Καίρης • • 

Έπαμ. Εμπειρίκος Κωνστ. Τοπάλης Ο 

Κωνστ. Νεγρεπόντης Ο 

'Ιωάνν, Πετρίδης Ο 

Νικόλ. Φαρμακόπουλος Νικ. Σταίχατιάδηζ Ο 

Σωτηρ. Δανόπουλος• • • • • Ο 

Χρ. Βότσαρτϊς 

Κωνστ. Γ• Καραπάνος • • • • • 

Στ^υρ. Βαρζίλης 

Νικόλαος Αεβίδης Ο 

Κωνστ. Κολιάτσος 

Δημοσθ. Σκυλίτσης 

Άθ. Μουτσόπουλος Ο 

Ι. Δ. ΚαλλίΦρονας Ο 

Άλέξ. Γ. Σ•/Λυζες Ο 

Άλέξ. Σκ. 5ουτσθς Άλέξ. Ψύλλας 

Κ. Ι. Αγγελόπουλος • • 
Γ. Κοζάκης Τυπάλδος Άθ. *^Ισκθς• •••••••• 

Κωνστ. Τοπάλης 

Νικ. Σχινας 

Γεώργ. Φιλάρετος • • • • 
Νικ. Σταματιάδης • • • 
Ίω. Γιαννακόπουλος • • 
"Ε π. Μαυρομμάτης • • • 

Ι. Γρίβας 

θεόδ. Π. Δηλιγιάννης• 

Περ. 'Αλεζάκης 

θεόδ. Β. Δηλιγιάννης• 
Ίω. Αντωνόπουλος• • • 
Π. Ααμπρινόπουλος • • • 
Χαρ. Τζανετάκης • • • • 
Γ. Α. Πετροπουλάκης • 
Πολύμ. Ζαρίμπας • • • • •Ο 

•Ο 
•Ο •Ο 
Ό Ο 
Ο ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 56 — Σπ. Δ6ϊ|Λ6ζ•ης • • • Ο 

θβόδ. Λψττρίτης Ο 

Ίω. Παπαδόιτουλος Ο 

θ66δ.Γκίκας Ο 

ΙΙαντδλης Γρικάς Ο 

Ν. Τσα(/.αδος 

Χριστόπουλος Στβριάδης• • •0 

Νικόλ. Κοντογνάννγίς Ο 

Κθ[Ανδός Τράκας Ν. Χχτζχσγ,ος 

Τριαντάφυλλος Σχιν3ες 

Δημ• Κρίτσιχς 

Μιχ. Κοεκαρας • Ο 

Γ. Αβέρωφ Ο 

Κ. Βαρατάσης• •••••••• Ο 

Άλέξ. Μ. Κανάρνίς 

Ί(ι)άν• Α. Κανάρης Ο Προέβη ρ.£τά ταΰτα ή Βουλή εΙς τά έν τή ήΐλεργισίο'- 
διατάζβΐ. 

Άναγνωσθεν έγενετο δεκτό ν το Α' κεφάλαιον του ττροϋ 
πολογισμοΰ των έζόδων της Βοολης της ένεστώσης (τυνοδου, 

ΈπΙ του Κεφ. Β' εφερον παρατηρήσεις οΐ κ. κ. Σ. Τσι- 
τσάρας, Γ• Παπαδια(χαντ07Γουλος, Δ. Κρίτσας^ Ι. Λάππας, 
Γ• Κοζάκης Τυπάλδος, Χ. Βοζίκης, Σ• Στάης, 6 Πρόεδρος 
της Βουλής καΐ 6 Πρόεδρος του * Υπουργείου, κατόπιν δε 
των παρατηρήσεων τούτων ή Βουλή έδέζατο δπως οΐ [χισθοι 
του προσωπικού του τε κεφ. Β' ώς καΐ των επομένων άναγρα- 
φωσι συ(Λφώνως προς τον κανονισ{ΑΟν. Έπι του κεφ. Δ' προσ- 
ετέθησαν προτάσει του εφόρου της Βιβλιοθήκης ύπο την επι- 
γραφή ν «εζοδα Βιβλιοθήκης της Βουλής» άντι των άρθρων 
12 και 13 άρθρον 12 «έκτακτα εζοδα εφορείας, γραφικά 
κλπ», δρ. 2,600' 13 «οφειλόμενα ΐξ αγοράς βιβλίων της Δ' 
Συνόδου της ΙΓ' περιόδου» δρ. 1300* 14 «οφειλόμενα έζ 
άγορας βιβλίων της Α' Συνόδου της ΙΔ' περιόδου» δρ. 450* 
15 «όωειλόμενα έζ άγορας βιβλίων Β' συνόδου της ΙΔ' περι- 
όδου» δρ. 45• 16 «δετικά βιβλίων» δρ. 1200• 17 «διά ξυ- 
λουργικάς εργασίας,» δρ. 600* 18 «διά συνδρομήν ξένων εφη- 
μερίδων και περιοδικών» δρ. δ,βΟΟ' Προς δε Ικτακτο;» πί- 
στωσις διά τήν έγκατα στασιν των θερμαγωγών (ΟΛίΟΓίίβΓβ ι 
δρ. 1200. 

Ούτω τροποποιηθέντα τά κεφάλαια έγένοντο δεκτά κατ' 
•άρθρον, δ ούτω •δ^ ψηφισθείς προϋπολογισμός των εξόδων της 
Βουλής εχ£ΐ ώς έξης : ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 57 — 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Α'. 

Βονλή• 

1 Ά'ποζ^μ,ίωαις Βουλίυτών 372,600 

? Μίσθωαα τη; «[Λάξγκ του Προέδρου 5,400 378,000 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'^ 
Γ^α^εΙον ΒονλΛς. 

Μισθός διευθυντού του Γραφείου ττρος Ορ. 

320 κατά [ληνα οραχ. 3,840 

» βοηθού αύτοΰ προς δραχ• 180 

κατά {χηνα δραχ• 2,160 

» συντάκτου των πρακτικών προς 

δρ• 280 κατά μήνα δρ. 3,360 

» οιορθωτου των εντύπων προς ορ. 

270 κατά [/-ηνα δρ. 3,240 

» διεκπεραιωτου προς δραχ. 190 

κατά μ,ηνα δρ. • 2,280 

» λογιστου προς δραχ. 240 κατά 

|χηνα δρ. 2,880 

» ένος γραφεως α' τάξεως προς 

δρ. 120 κατά μνίνα δρ. • • • • • • 1,440 

» ένος γραοεως α' τάξεως δι'^ζιχη- 

[/.ηναςπροςδρ.120κατά[Ληναδρ, 720 

» δύο γραφέων β' τάξεως δι* *έξ [χή- 
νας προς δρ. 90 έκατερου δραχ. 1,080 

» ένος άρχειοφύλακος προς δραχ. 

190 κατά (^.ηνα δρ • 2,280 

» ένος άρχικλητηρος έπΙ των τα- 
τακτικών κλητήρων προς δρ. 1 20 
κατά (χηνα δρ. 1,440 

» ένος ώρχικλητηρος έπΙ των ε- 
κτάκτων κλητήρων προς δρ. 120 
κατά μήνα δρ. • 1,440 

» πέντε κλητήρων α' τάξβως προς 

δραχ. 80 εκάστου δρ. • • • • • • 4,80θ 

Εις μεταφοράν 30,960 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 58 — 

Έκ [λεταφορδες 30,960 
Μισθός ττεντε κλητήρων β' τάξεως προς 

δραχ. 70 εκάστου δρ. 4,200 

» ένος θυρωρού προς δρ. 60 κατά 

μήνα δρ. . 720 

» ένος κηπουρού προς δραχ. 40 

κατά μήνα δρ. 480 

Μισθός δέκα έκτακτων κλητήρων δι' εξ 
[Ληνας εκάστου προς δρ. 50 κατά 

[Ληνα δρ. 3,000 

Διά στολάς κλητήρων 800 40,1 60 

Διακόσμησις του Βουλευτηρίου 500 

Επισκευή των ηλεκτρικών λαμπτήρων 200 

Φωτισμός του Βουλευτηρίου 2,000 

Χάρτης προς έκτύπωσίν • 1,000 

Γραφική υλη 400 

Έκτακτα ?ξοδα τελετών, καθαριότη- 
τητος δι* άμαξας πρεσβεύσεων και 

άλλα απρόβλεπτα 500 

Δετικά επίσημων και έστενογραφη μέ- 
νων πρακτικών. βΟΟ 

Καύσιμος ύλη 400 5,600 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 
Στενογρα^ικον Γρα^εΙον. 

Μισθός τριών στενογράφων α' τάξεως 

εκάστου προς δραχ. 320 11,520 

δύο στενογράφων β' τάξεως έκα- 

τέρουπρος δραχ. 275 6,600 

δύο στενογράφων γ' τάξεως Ικα- 

τέρου προς δραχ. 225 δραχ.• • 5,400 

'επιθδωρητου τών έστενογραφη- 

μένων πρακτικών προς δρ. 280 3,360 

ένος βοηθού α' τάξεως δι' εξ 

μήνας προς δραχ. 120 720 

Είς μεταφοράν 27,600 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 59 — 

Έκ [χεταφορδς 27,600 
Μισθός ένο; βοηθού β' τάξεως προς 

δραχ. 90 1,080 

» ένος βοηθού β' τάξεως δι' ^ξ 

μήνας προς δραχ• 90 540 

» δεχ,α οκτώ έκτακτων αντιγρα- 
φέων δια τεσσάρας [Αηνας• • • • 4,320 33,540 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ύ/. 
Βιβλιοθήκη τΛς ΒονλιΙς• 

Προοτωπικόν 

Μισθός βιβλιοφύλακος προς δραχ. 320 

» κατά μ-ηνα δρ. 3,840 

» βοηθού και καλλιγράφου προς 

δραχ. 1 90 κατά [Ληνα δρ. • • * 2,280 

» έπΐ[Λελητου και Ιπι της συντάξεως 
του κατάλογου προς δραχ. 190 
κατά (Αηνα δρ. 2,280 

» κοσ(Λητορος του αναγνωστηρίου 

προς δραχ. 180 κατά ^;«η να δρ« 2,160 

» διεκπεραιωτου προς δραχ. 120 

κατά (Ληνα δρ. 1,440 

» βοηθού του έπψελητοΰ προς δρ. 

100 κατά [^,ηνα δρ. 1,200 

» τριών κλητήρων της Βιβλιοθή- 
κης και του Αναγνωστήριου, 
εκάστου προς δρ. 90 κατά μήνα 3,240 16,440 

Αΰξηόις δι' νπερδεκαετη νηηρζόίαν 

Βιβλιοφύλακος προς δρ• 30 360 

Βοηθού αυτοί) και καλλιγράφου προς 

δραχ. 10••••••^ 120 

Επιμελητού και επι της συντάξεως 

του καταλόγου προς δραχ. 10• • • 120 

Δύο κλητήρων της Βιβλιοθτίκης και 

του Αναγνωστήριου προς δρ. 10 

εκάστου 240 840• οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 60 — 

'Έζοδα Βιβλιοθήκης. 

"Έξοδα Ιφορδίας, γραφικά κλπ 2,600 

Όφ6ΐλό[Λ6να ϊζ αγοράς βιβλίων της Δ' 

Συνδοου της ΙΓ' πδριοδου δραχ• • • 1300 
Όφ£ΐλ6αενα Ιζ αγοράς βιβλίων της Α' 

Συνόδου της ΙΔ' περιόδου δραχ.• • 450 
Όφειλοαενα εξ αγοράς βιβλίων της Β' 

Συνόοου της ΙΔ' περιόδου δραχ• • 45 

Δετικά βιβλίων δραχ 1 200 

Δια ξυλουργικάς εργασίας δραχ.•••• 600 

Συνδρο[Αη ξένων έφη^λερίδων και περιο• 

δικών δραχ 5,800 

^Εκτακτος πίστωσις δια [λεταφοράν 

των δύο αναγνωστήριων δραχ• • • • 2,000 

Έκτακτος πίστωσις δια την αετά την 
έγκατάστασιν των θερ(/.αγωγών άπαι- 
τουμένην διευθέτησ•.ν δυο δωαατίωνδρ . 15,195 1,200 32,475 489,775 
"Ήτοι έν δλφ δραχ[Λαι τετρακόσιαι ογδοηκοντα εννέα χι- 
λιάδες έπτακόσίαι εβδθ[ί.ιόκοντα πέντε. 

Ό Ικ Κορινθίας Βουλευτής κ. Δ. Οικονό[Λου |Λδτά ταΰτα 
υπέβαλε τροπολογία ν έπι του σχεδίου νό[Λου περί υποχρεώ- 
σεως των καλλιεργούντων γαίας η φυτείας έβνικάς η έκκ,λη- 
σιαστικάς εις άπότισιν δικαιώματος επικαρπίας, έστάλτη δ* 
εις τύπωσιν .έχουσα ούτω : 

Ζητ. παράρτ. άρχθ. 73. 

Ωσαύτως οι κ• κ. Π. Λεβέντης, Κ. Τοπάλης, Κ. Νέγρε- 
πόντης, Ν. Δρόσος και Γ•Ήαγανέλης ύτυεβαλον τροπολαγίαν 
δια προσθήκης άρθρου € εις το νομοσχέδιον περί καταργήσεως 
των κατά τάς διάταξε, ς των ύπο στοιχ. -^ΧΚΑ' της 24 
Δεκερ,βρίου 1887 καιΈΣΠΕ' της 6 Ιουλίου 1895 νόμων 
θέσεων των βοηθών και ελαττώσεως του άριθ[Αου των επι- 
στατών τών δη^Λοσίων έργων, Ιστάλη δε και αυτή εις τύπω- 
σιν έχουσα ούτω: 

Ζήτ. παράρτ. άρχθ. 74. οίοίΐίζθό όγ ν300^ΐ€ — 61 — 

ΆναγνωσθΙν «ϊτα έγίνετο δδχτον χατ' «ρχην, άρθρον κλί 
σύνολον εις α' συζτττησιν το νομ,οτχέδιον πιρί τροποποιήσεως 
κχι συρ^πληρώ^εως διατάξεων τίνων του νδ[Λθυ χιρί δη'χοτίου 
λογιστικού. 

Έλύθη δε μετά ταύτα ή συνεδρία περί ώραν 11 μ. [λ. 

Ό Πρόεδρος 0^ γραρΐ|ΐατεΤς 

Άλ. Θ. Ζαΐ^ιης. Κ. Χατζηπέτρος 

Ι. Γ. Λάππας, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΣΤ'. 
της 27 Νοε^ιβρίου 1896. 

"Ωρο^ 4 20' [Λ. [^. εύρεθείσΥΐς της Βουλής έν απαρτία άνε- 
γνώσθησαν τά πρακτικά της προτεραίας και συ[Λπληρω&δντα 
κατόπιν παρατηρήσεων του Ικ Βδλου βουλευτού κ. Γ. Φι- 
λάρετου, ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου κατεθηκε ση[Λε{ω(Λα περί νών 
εΙσαγο;Λένων Ικ Γαλλίας 1|;.πορευμάτων εις άπάντησιν έπερω- 
τησεως. του κ. Γ. Παπαδια^ζ-αντοπούλου• 

Ό αυτός προεκάλεσε του; εχ^οντας νά συ^ητησωσι περί 
της πολυετούς (Μισθώσεως των ΙπΙ του Πεντελικου λατο[λείων 
νά όρισωσι προς τούτο η^^^ρ^ν, τη συναινέσει δΐ της Βουλής 
ώρίσθη τοιαύτη το προσεχές Σάββατον. 

Ό ΙπΙ των Εσωτερικών Υπουργός εισήγαγε νο(Αθσχέδια : 

Περί ανταλλαγής ταχυδροαικών Επιταγών {/.εταξύ της Ελ- 
λάδος και της Μεγάλης Βρεττανίας διά του Βελγίου* ν αΐ 

Περί καταργήσεως της εισπράξεως προσθέτου τέλοι-ς.ΕπΙ 
τών βραχειών Επιστολών, τών ταινιών καΐ τών φαχέλλων• 

Αμφότερα τά νομοσχέδια συνοδευόμενα και ύπο αΙ-ϊΊολο- 
γικών ϊκθέσεικιν Εστάλησαν Λς τύπωβ«, ίχονσι δ^ ο&τω : 

ΖΛτ. Λβράρτ. σριθ* 75— *76. 

Ό άυ»τ1ϊς κατέθν}κΐ! πληρ<>φβρ(ας επΙ ιτροιίγονμένΐίϊς έρω?- 
τησεως του κ. Γ. Παπαδιαμαντοπούλου περί διαιτησίας προί' 
έτ^Τ^υβιν ^ μβταξι^ χΛ Ι^ργ^ΛάβΌυ λλΙ τ^5ς λ«[Α<νικ% έπι- 
τρ«^9[ς Πατρών λθέ(|^ρ3Ι(• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 62 — 

Ό ΠρΟδδρος άν€κο{νωσ6ν δτι η έπΙ του Προϋ7Γθλογισ(Λθυ 
έπιτροπν•) ύπίβαλδ τάς έκθί«ις της επΙ των νο(Λθσχεδίων : 

ΠβρΙ κυρώσεως Β. Διαταγμάτων, δι' ών έχορηγηθιοσαν 
άναπλττρωματικαΐ πιστώσεις Ιττι της χρήσεως του ετου; 
1896 εκ δραχμών 154,940. 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως έκ δραχμών 
16,433 ^^/ιοο ^^^^^ "^^^ ειδικού προϋπολογισμού των έζοδων 
του έπι τών Οικονομικών Υπουργείου της χρήσεως του ετους 
1896. 

Περί εγκρίσεως προϋπολογισμών δαπάνης δια συμπληρω- 
σνν ελλείψεων τίνων του Έφηβείου Αβέρωφ, και περί χορη- 
γίας έκτακτου πιστώσεως έκ δραχ. 42,659 ϊπ\ του ειδικού 
προϋπολογισμού τών εξόδων του Ιπι τών Εσωτερικών Υπουρ- 
γείου της χρήσεως του ετους 1896. 

Περί κυρώσεως Β. Διαταγμάτων, δι' ω ν έχορηγηθησαν 
αναπληρωματικά! πιστώσεις έπι της χρήσεως 1895, Ικ δραχ- 
μών 139,142. 3ΐ/οο. 

Περί χορηγήσεως πιστώσεως έκ δραχμών 50,000, δια περί- 
'θαλψιν τών* παθόντων Ικ πλημμύρας έν Αθήναις και εν Πει- 
ραιεΤ. 

Περί χορηγίας έκτακτου πιστώσεως έκ δραχ. 32,922 ^'^/οο 
έπι του ειοικου προϋπολογισμού τών έζόδων του έπι τών Εξω- 
τερικών Υπουργείου της χρήσεως του ετους 1896. και 

Περί χορηγίας έκτακτου πιστώσεως έκ δραχ. 750,000, 
ΙπΙ του ειδικού προϋπολογισμού τών έζόδων του έπι τών Οι- 
κονομικών Υπουργείου της χρήσεως του ετους 1896. 

*Άπασαι αι εκθέσεις αύται εστάλησαν εις τύπωσιν, εχουσι 
δε ούτω : 

Ζητ. ηαράρτ. αριθ. 77 — 83. 

Ό αΰτος άνεκοίνοϊσεν δτι εΙς το γραφεΤον κατετέθη ύπο 
του έπι τών Εσωτερικών Υπουργού ή ύπο τοΰ βουλευτού 
Καρδίτσης κ. Ξ. Τσαμαγκίδου αιτηθείσα αλληλογραφία 
περί τών επιβληθέντων έν τοΤς δημοις Καρδίτσης δημοτικών 
•φορών. 

Ό έπι τών Εξωτερικών Υπουργός ίδωκε πληροφορίας έπΙ 
της έπερωτϊίσεως του έκ Βόλου βουλευτού κ. Γ. Φιλάρετου ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ - 63 — 

ΤΓβρι των συμβάντων εντη ελλγίνικτ) (χητροπόλβΐ Σκοττδίων• 
Έφδρδ δ' ΙπΙ τούτων παρατηρήσεις δ αύτος βουλδυτης. 

Ό ϊτά των Ναυτικών * Υπουργός Ιδωκε πληροφορίας έπι 
προηγου|Λ6νων ερωτήσεων των κκ• Σ. Στάη και Κ. Καρα- 
πάνου περί των φορολογικών και τα(/.ΐ6υτικών [χεταβολών τών 
Επαγοαένων δια τών ύπο συζήτησιν νο|Λθσχεδίων περί τροπο- 
ποιήσεως του ν6|Λθυ της συστάσεως ταμείου χηρών και ορφα- 
νών, περί συστάσεως σχολής μαθητευομένων μηχανικών και 
περί τροποποιήσεως του νόμου συστάσεως ταμείου φάρων. Εις 
άπάντησιν δε προηγουμένης αιτήσεως του ΐζ *'Τδρας βουλευ- 
τού κ. Ν. Τσαμαδού υπέβαλε σημείωμα περί τών ναυπηγι- 
κών άζιωματικών του πολεμικού ναυτικού. 

-Ωσαύτως 6 Πρόεδρος του 'Τπουργδίου εόωκε πληροφορίας 
Ιπι προηγουμένης συστάσεως του έξ Οιτύλου βουλευτού κ. 
Π. Ραζέλου περί της έν τοΤς δημοις Άβιας και Καρδάμυ- 
λων άνθρακοποιίας. 

Ό έκ Τυρνάβου βουλευτής κ. Θ. Λιμπρίτης έλαβε μετά 
τοΰτα τον λόγον άπαντησας εις προσωπικον ζήτημα προς 
τον Ιξ Αττικής βουλευτην κ. Δ. Ράλλην, δστις άνταπην- 
τησεν. 

Ό 'εκ Μεσσήνης βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης παρέ- 
στησεν δτι δ σχολάρχης Άνδρούσης της Μεσσήνης Ιγκατέ- 
λιπε την θέσιν του• Ό αύτος ύπέβαλεν άναφοράν Άποστ. 
Γ. Σχινα η Λαγοπούλου, κατοίκου 'Δσλάναγα, αιτουμένου 
δπως Ιπιτραπη εις τον υιόν του υπηρετούντα έν τφ στρατφ 
ώς κληρωτός να έξαγοράσν) την ύποχρέωσιν αύτου, 

Ό αυτός βουλευτής ήτήσατο δπως ή Ιπι τών ναυτικών 
-πραγμάτων Επιτροπή .φέρη το πόρισμα τών , εργασιών αυτής. 

Έπι του τελευταίου τούτου αντικειμένου έδωκαν πληρο- 
φορίας δ Ικ Θηβών βουλευτής κ.. Γ. ΓΙετθ,ύσης, πρόεδρος 
τυγχάνων τη^ ρηθείσης επιτροπής κΛι οι κκ. Σ. Στάης και 
Α• Βαλέτας:. έκ τ$ ν μελών αυτής• Έφ^ε δε σχετικάς παρα- 
ττ^ήσει^ δτε κ. Άλκ. Δεληγιάννης καΐ δ κ. Δ. Ράλλης• 

Ό Ιξ *Δρτης βουλευτής κ• Χ. Βότσαρης υπέβαλε μετά 
προφορικήν '^ρχ)εισαγωγήν πρότασιγ νόμου π*ρΙ τροποποιή- 
σεως διατάξεων του περί οργανισμού του Ινεργοΰ στρατού 
νόμου άφορωσών το. δπλον του Ιππϊκοΰ. Ή πρότασις συνο- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 64 — 

δβυομενη και ύπο αιτιολογικής έκθίσδως, εστάλη εις τύ- 
πωσιν^ Ιχβι δϊ ουτω.' 

ΖΛτ. παράρτ» αριθ. 84. 

Ό ^κ Φθιώτιδος βουλβυτης κ• Δ. Κριτίας «7Γηΰθυν6ν Ιπε-' 
ρώτησιν ϊχουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται όκ. εττι των Στρατιωτικών 'ΤΛουργος νά 
6ΐ>αρ6στγ)θη και ννωριση εις τγ^ν Βουλην. 

α) 'Άν δεωρί οίκαιον τλν άπβκλεισ|Λον άπο τών γενικών 
Εξετάσεων των Ιτττλ ύπαξιω{Λατικών του Του Πεζικού Συν^ 
γάγ[Λατος. 

β) *Αν θεωρη τον Ενεργΐίΐ6ίντα διαγα^νισμον προς 6ΐσ«γ6>- 
γην ύπαξιω(Λατικών ε'ις το ΣχολεΤον Ύπαξίίΰματικών γενό- 
μιενον συ«.φωνως ιτρος τους νόμους, Εν ω το ΎπουργεΓον των 
Στρατιωτικών Επέβελε τυοινήν εις τά μίλγ) των Ιχιτροπών 
διάφορων Συνταγριάτων Ιιτι τφ λογφ δτι αι έιητροπαΐ αύται 
μη καταβαλουσαι την δέουσαν ττροσοχην έδωκαν εις τους δια- 
γωνισθεντας την εύκαιρίαν ν* άντιγράψωσίν δ εις ίκ των 
γραπτών του ίίλλου. 

γ) Τ( Ιντίργησεν ϊτά μηνύσεως υπαξιωματικού τινΟς κατιχγ• 
γειλαντος δτι μεταξύ των εισαχθέντων εις την σχολην συγ^ 
καταλέγεται και τις ?γγαμος β δποΓος κατά νδμον απο- 
κλείεται του δικαιώματος της ϊν τ<^ «χολείφ φοιτι^σεως, 
και Ίί οποία μηνυσις υπεβλήθη εις το 'ΥπουργεΤον ϊίά της 
υπ* αριθ. 20,701 άπο 11 Σεπτεμβρίου ε. ε. άναφορΧς του 
Φρουραρχείου Αθηνών». 

Ό εκ Κέας βουλευττνς κ. Γ. Κδρπας συνεστησβν δπως 
μεταβληβη το συστημάτων εισαγωγικών εξετάσεων• Ό δε 
\% ΜεγαλουτΓολεως βουλευτής κ. Λ. Συναηώτης συνέστησε 
την κατάργησιν της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Ό Ικ Καλαβρύτων βουλευτιος κ. Λ. Πετμεζδς έποιησατο 
παροοστάσεις περί τβϋ ειρηνοδικείου Νωνάκριδος^ ητη^ατο ^ 
και δπως αναγραφή ίν τη ι!(μερησίέ;ι διατάξει η ύπ' αυτού 
Ιν άλλγι συνοδφ ύποβληββΤσα πρότασις νόμου περί στρέμμα• 
ηκης φορολογίας. 

Ό Ικ Μεσσιίνης βουλευτής κ. Π. Μ^ρλόπουλος Ιποιησατο 
δμοίάν σύσττοίην. 

Ό αυτ^ς β^λευτι^ άπηέθυνεν ϊγγρβίφσν Ιρώτη^ν^ φέρο^*- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 65 — 

<:αν καΙ την ύπογραφην του ετέρου εκ Μεσσήνης βουλευτού κ.. 
Άλκ. Δεληγιάννη και εχουταν ούτω : 

«ΠχρακαλεΤται δ κύριος Πρωθυπουργός και 'Τ::ουργος 
των ΟΙκονο;χικών δπως ειιαρεστηθνί και πληροφόρηση την 
Βουλή ν, άν άττη^θύνθησαν αυτω άναφοραι πολιτών Ικ της 
επαρχίας Μεσσήνης παραπονουαένων διά την σύγχρονον βε- 
βαίωσιν παρά της Εφορίας Μεσσήνης του δικαιώ[Λατος του^ 
Δηαοσίου • προς εισπραζιν του των ετησίων δόσεων των όφει- 
λο;χένων Ικ τιαη[Αχτος εθνικών γαιών δνά το έτος 1890 — 
1896, καΐ προς θερχπείαν τών παραπόνων τούτων ενήργησε 
τι δ κ. Πρωθυπουργός και τί ώρισ[χενως ένηργησεν». 

Σχετικώς προς το ζητηαα της φορολογίας του οίνου 
έποιησαντο προσέτι συστάσεις οι κκ. Άλκ. Δεληγιάννης και 
Ν. Δαγρίς. 

Ό κ. Λ• Πετ|χεζας ύπέβαλεν άναφοράν κατοίκων Στυ[Αφα- 
λίας, έξαιτουμενων την άποζηρανσιν της Στυ(Αφαλί^ος λί}Ανης• 

Ό έκ Λοκρίδος βουλευτής κ. Α. Ευταξίας έζητησεν 'ίνα 
προσαχθη κατάστασις κατ* Ιπαρχίαν τών δηλώσεων γαιών, 
ών η Ικκαθάοισις καθυστερεί. 

Ό αΰτος επανέλαβε προηγουμένην αιτησίν του περί προσα-- 
γωγης τών έγγραφων της παραλαβής τών έργων του σιόη- 
ροδρόαου Πειραιώς -Λαρίσης καθ* δν χρδνον εκηρύχθη Ικπτω- 
τος ή εργολάβος εταιρία και εκθέσεως περί της ένεστώσης 
καταστάσεως τών ?ργων τούτων• 

Ωσαύτως δ έκ Βόλου βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος άπηύ- 
θυνεν αιτησιν εχουσαν ούτω * 

«Παρακαλείται δ κ. έπι τών Εσωτερικών 'ΤΓπουργος, 
δπως πληροφόρηση την Β ουλή ν περί τε της καταστάσεως, 
εις ην εύρίσκοντο τά έργα του σιδηροδρόμου Πειραιώς• Λα- 
ρίσης, δτε διεκόπησαν αι έργασίαι, εΙς ποίαν κατάστασιν ευ- 
ρίσκονται τι^η καΐ Εάν ή Κυβέρνησις έλαβε μέτρα και ποΤα 
προς διάσωσιν της σιδηράς γραμμής και του υλικού, Ι-πίσης 
προς άποπεράτωσιν και λειτουργίαν της δλης γραμμής η 
τμηματικώς ;» 

Ό βουλευτής κ. Α. Δεληγιάννης επανέλαβε προηγουμέ- 
νην αιτησίν του περί τών καθυστερουμένων εκκαθαρίσεων τών 
^λώτεων έν Μεσσηνία• 

5 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 66 — 

Ό εκ, Κυθήρων βουλδυτης χ.. Σ. Στάης νιτησατο πλτϊ- 
ροφορίας περί των μέτρων, άτινα ελαβεν ό ΙπΙ των Εσωτε- 
ρικών Υπουργός προς πρόληψιν συγ-Λρούσεων ένεκα καταλη- 
^^εως οικίας τίνος εν τφ χωρίφ Τρίνασα του όημου Τρινάσου 
του Γυθείου, 

Ό βουλευτής κ. Λ. Πετμεζας άπγιύθυνεν αίτησιν εχουσαν 
ούτω : 

«Παρακαλώ τον κ. επι τών Οικονομικών Τπρυργον ϊνα, 
προκειμένης της συζητήσεως του νομοσχεδίου περί υποχρεώ- 
σεως εις πληρωμην φόρου επικοςρπίας τών καλλιεργούντων ε- 
θνικάς κλπ. γαίας η φυτείας, εύαρεστηθγι και ύποβάλτ;^ εις 
την Βουλην σημείωσιν του ποσού το όποιον το δημόσιον εισ- 
πράττει μέχρι τούδε κατ* ?τος εκ του τοιούτου φόρου και 
τών δαπανών &ς υφίσταται το δημόσιον δια την βεβαίωσιν 
του φό{>Ου τούτου, έκ τών οδοιπορικών τών γεωμετρών κλπ.» 

Ό έκ Σύρου βουλευτής κ. Γ. Παγανέλης υπέβαλε τροπο- 
λογίαν Ιπι του νομοσχεδίου περί παρατάσεως προθεσμίας 
προς πληρωμην του άντισηκώματος τών καθυστερούντων υπό- 
χρεων, εστάλη δ* εις τύπωσιν, έχουσα ούτω : 

Ζητ. ηαράρτ. αριθ. 85. 

Προέβη εΤτα ή Βουλή εις τά έν τή ήμερησίοϊ διατάξει, 
άνεγνώσθη δ^ και έγένετο δδκτον εις α' συζήτησιν κατ* αρ- 
χήν καΐ άρθρον μόνον το νομοσχέδιον περί τοα μισθού των 
-ως εισηγητών υπηρετούντων έν τφ δικαστική τμ^ματι του 
έπι τών Οικονομικών Υπουργείου, μετά τινας Ιπ* αύτου πα- 
ρατηρη<7«ις του έκ Μεσολογγίου βουλευτού κ. Λ. Δεληγδώρ- 
γη, εΙς άς άπηντησ&ν 6 Πρόεδρος του Υπουργείου. 

Έπι του αύτοΰ νομοσχεδίου ό έκ Ξηροχωρίου βουλευττις 
κ. Α• Πετσάλης υπέβαλε τροπολογίαν φέρουσαν και άλλας 
ύπογραφάς βουλευτών, εστάλη δ' εις τύπωσιν, έχουσα ούτω : 

ΖΛτ. παράρτ. αριθ. 86. 

Άναβληθείσης της συζητήσεως τών επομένων δύο νομο- 
σχεδίων, άνεγνώσθη το νομοσχέδιον περί άντικατ(χστάσεως του 
άρθρου Ιτου περί ορίου ηλικίας, τών αξιωματικών νόμου 

Έπι τούτου έλαβε τον λόγον δ έκ Κερκύρας βουλευτ-ης κ. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — Θ7 -^ Ί. Σέχος, [λδίτ' αύτον δε δ Πρόεδρος του Ύττουργείου προέ- 
τείνε διακοτην της <ϊυνεδρ{«; ϊπί [Χίαν ώραν. ΈττΙ της προ- 
τάσεως έγενετο 'ϊυζητησις, ης μετίσχον κλί ώ κ. κ. Κ. Κα- 
ραττάνος, Α. Μάνεσης καΐ Γ. Φιλάρετος. Περχτωθείσης δε 
της συζγ^'^σεωζ ήρωτηθη ή Βουλή έπΙ της ττροτάσεως κ«1 
γενθ[λένης ψηφοφορίας κατ* όνθ[Λαστικην κλησιν ύπο την Ι- 
πιτηρη<7ΐν των κ. κ. Δ. Μυλωνδ και Σ.' Στάη ώς ψηφολβ- 
κτών, προέκυψεν Ικ 'ίης διαλογής δτι ή ττρότασίς εγενετο δέ- 
κτη δ'.« ψήφων 101 κατά 7 Ι::1 ψηφοφορησάντων έν δλφ 
108, ώς έ[Λφαίνεται έκ του <7υνηα[χΙνου ώδε πρωτοκόλλου 
ψηφοφορίας : Μιλτ. Δάλλας 

Ά νδρ* Παναγιωττόπουλος 
Κωνοτ• 'Δαη[Λακ.όπουλος • 


■ • • 

.Ν 

•Ν 
•Ν 
Αν. Ι(7κος •••■ •• 


. .ΧΓ 


ινωνστ. 1 οτΓΚΑης • • • • • 


• *1Ν 


1^• ^Μ^υΛονιτς/ •••••••• 

Δηα. ΟΙκονο(Αίδης 


ΓΝίκ. ^τινας• •••••••• 
1 εωρ. ΨΐΑαρετος• • • • • • 


- .ΤίΤ 
Νικ. Στα[ΐΛτιάαης •••••• ^^ι 


ιΐ(7.α^. ιΐ4|/.7Γβιρικος ••••••• 


ιω. 1 ιανροκοτρουΑΟς •••••• 


'Ιωάνν. Πετρίδης 

Νικόλ, Φ<χρ;Λακ077ουλος • • 


•Ν 

• Ν 


ιΐιΧ. ]Υΐαυρο[Λ{ΛαΐΓης * • * • 
»τ νΛ^^^ 


. ."Μ 


1. 1 ρίοας ••••••••••• 

θεόδ. Π• Δηλιγιάννης • • 

Πε^. Άλεξάκης 

θίόδ. Β. Δηλιγιάννης.• • 


••Ν 
•Ν 

... 

. • Μ 


Χρ. Βότβαρης • • • 

ίΚωνστ. Γ* Καραπάνος• • • 


•Ν 


ιω. ΑντωνοτΓουΑος • • • * 
Π. Ααριπρινόπουλοί * • •^ 
Νικόλ. Λεβίδης 

Κωνστ. Κολιάΐ(7θς •••••- 


•Ν 


Λ.αρ• 1 ν,ανετακης » • • . ^ 
Γ. Α. Πετρο7:ουλά:^ηςί• • 
ΠολυίΛ. Ζαριμίτϊα^ . • . . . 


♦ • • 


Άθ* Μουτσοίϋουλο; • • • • 
.1. Δ. Καλλιφρονδες • • • • • 
Άλίξ. Γ. Σχβυζ^ 


•Ν 
•Ν 
♦Ν 
Λρ. ΜαστρατΓβτς • •••••• 


. .χτ 


1 εωρ. Ανοριτοίου •••••- -^^ι 
Κωνστ. Παχοο(Αΐχαλόποΐίλος Τί 


. ϋ.Αες• ^ν,ι Λ^οικΓσος • • • • « 

Δηρι. Γ.Ράλλης 

' \\β? '^%\\\/*^ .# 
•Ν 
•Ν 


11. ίτίτσος* •••••*• ««^ 
Άνδρ.• ΒαχΓΐλείτ>ο• ••••,< 


' Ν 


Α Λ6:ς« ΐτ υ Α Λας •••••••• 

;Κ. Ι. Άγγίλ&7Κ«>λος• • • • 
Τ. Κοζάχης Τυπάλδος- • ' 


Ζλτ:* ίσιτφοιρας* **♦*•*-- χ-^ 


^η[Α. Λατ(»07Γ0υΑ0^< ••••••• 
£Λ7)[Α• ΒουΑττιωτπίς • •••«--* 

ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 68 — Μι/• Ίατρίδης Ν 

Άλίξ- Σπ. Κ. Ρώ[Λας Ν 

Κ. Δ. Βουλτσος 

Γ. Μελισσηνος Ν 

Δίον. Μυλωνάς Ν 

*Αγγ. Πετρο^λιδ^^ Ν 

χ. Στεφανόπουλος Ν 

Γεώργ. Κρεστενιτης• •••••• 

Γ. Παπακυριακοπουλος• • •Ν 

Δγιαοσθ• Δόγκας 

Ίω. Σισίνης Ν 

Στέφ. Σκουλουδης 

Γεώργ. Πετούστ); Ν 

Άριστ. Βαλε'τας Ο 

Νικ. Νο[Λΐκος Ν 

Πέτρος Δελε'νδας • • Ν 

Κωνστ. Πεταλας Ν 

Ά\ίζ. Θρ. Ζαίριης Ν 

Παναγ. Θρ. Ζαίμης Ν 

θεόδ. Ζαί(ΑΎΐς 

Λ• ΓΙετ[Λεζας 

Γεώργ. Σιβιτανίδης •••••• 

Γιαννου7ΐος Τάκης 

Νικ. Δαγρες Ν 

Κων. Φλεσσας• 

Ν. Σώλ[Λας •. Ν 

Δη[ΐ.• Τερτίτυης 

Ίω. Παλάσκας* • • Ν 

'Ιω. Σταμούλης ••.••.•. 

Κίαων Βελλίνης Ν 

Ξενοφ• Τσαμαγκίδης Ο 

Ιωάννης Καλαμπάκας 

Ι. Στεφάνου . .•Ν 

Παν. Λεβέντης Ν 

*Αλέξ. Κοντόσταυλος • • • • • 

Ν. Χατζηνικολης .• • Ν 

Γεώρ• Κορέας • • • • • Άχιλ. Άγάθος 

Κωνστ. ΒαοτιλάΛης 

Ίω. Σεχος Ν 

Νικ. Βασιλάκης Ν 

ΆΟ. Παραμυθιώτης • 

Γεώρ. Θεοτόκης 

Γεώρ• Καποδίστριας 

Δημ. Οικονόμου • • • • 

Δημ. Πετρίδης 

Π. Ζούζουλας 

Κωνστ. Σκαρπέτης ••••••• 

Άριστ. Μεντζελόπουλος • •• • 

Νικόλ. Βαλσαμάκης Ν 

*Ιω. Τζανετάτος Φωκάς • 'Ν 

Δημ. Σβορώνος Ν 

'^ΑΘως Ρωμανός 

Δίον. Καλούτσης Ν. 

Σπυρ. Ε• Στάης Ο 

Χ. Κ• Βοζίκης • • • Ν^ 

Νικ. Στοφ^ατόπουλος• • • • • - 

θ. Πέρρος •ί Ν 

Γεώργ. Μαυρομιχάλης • • • Ή 
Δημοσθ. Μανουσάκης • • • • Ν- 

Δημοσθ. Ματάλας 

* Αριστ. Μελετόπουλος 

Νικ. Γκουζούλης 

Δημ. ΠιπινότΓουλος 

Χασάν βεης Πετρεδην βεης • • 

Φιλώτας . Ίσχόμαχος Ν 

Ίω. Λάππας Ν 

Α Άλεξανδρόγιαννος• 

Εύάγγ. Τσαρλαμπδς Ν 

Π. Μπογδάνος ... -.^.•••Ν 
Β. Βασιλειάδης• •••.•• \.• • Ν 

* Αθ. Ευταξίας 

Ίω. Μττακόπουλος • •^^ 

■Αρ. Σακβλλαροπονλος• ? • • • ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 69 — Ν Ν Φ?>.. Βάρβογλγ)ς 

Ν. Τριανταουλλάκος• ■ 

Ήλ. Ζέγγδλτης 

Λά'Λ^ρος Σινανιώττίς• • 

Ίω. Βούτουνας 

Γ• Μαλεας 

Γ. Νικολαίδης 

Λέων. Δεληγεώργης• • ' 

Μιλτ. Γουλΐ(χ.ης 

Παν. Μερλόπουλος• • • • 

ί1ερ• Μπουτος 

Άλκ. Δεληγιάνντϊς• • • * 

Άντ. Καρατζάς 

Πετρ. Ταταράκης • • • • 
Γεώργ. Κουλούρτίς• • • • 

*Οθων Μαύρος 

Έλευθ. Μυκώνιος • • • • 

Μιλτ. ΒαρότσΥΐς 

Γεώργ. Σισ[;*άνΎΐς • • • • 
Γεώργ. Πλατανιώτης • " 

Ίω. Καναβος 

Γ. Φαρ(Λακόπουλος • • • 

Μιχ. Π. 'Ιατρος 

Α. Πετσάλης Ν 

Παύλος Ραζελος Ο 

Άθ. Πιερράκος Μαυρο[/.ιχώλ. • 
Κυρ. Π. Μαυρθ(Λΐχάλ•ης • • • Ν 

ΆσΎΐ[Λ. Χρίίττόπουλος Ν 

Χαράλ• Κανελλόπουλος • • • Ν 

Παν. Λα;χ77ρούλιας Ν 

Σττυρ. Τυπάλδος Φορέστης Ν 
Πετοος Τυπάλδος Ξυδιδς• •Ν 

^εόό. ΒελλςανίτΥΐς • Ν 

Άνάρ. Σΐ;χδπουλος 

Λ• Καραλίβανος 

ΙΙανουρ. Πανουργίας 

Ρ. ]Παπαδια[Λαντόπουλος • • • Ν Άχιλ. Γεροκωστόπουλος • • Ν 

Ίω. Τσερτ(δης Ν 

Χρ. ΤζΤνος Ν 

Δη[Λ. Βότσης 

Πίνδ. Αντωνόπουλος Ν 

Παν. ΣάκκΥϊς Ν 

Δηα• Ε.Καλογερόπουλος • • Ν 

Νικ. Καράπαυλος 

Ίω. Βρυώνης 

Π. *Αννινος Καββαλιεράτος • 
Νικόλ. Δημητριάδης ••.••• 
Γεώρ. Ν. Μπού|Λπουλης • • • • 

Άντ. Γουδης Ν 

'ΑΟ. Λαδόπουλος Ν 

Ν. Βαφειαδάκης 

Γ. Παγανελης Ν 

'Αλοίσιος Τό(Λαν 

Ν. Δρόσος Ν 

Γρηγ. Μαυρομαρας Ο 

Σωτ. Χατζηγάκης Ν 

Νικ. Ταρ(λπάζης 

Κωνστ. Χατζηπέτρος 

θεόδ. Κριε[λάδης Ν 

Ευστ. Κοκκέβης • • Ν 

Ν. Γεωργακόπουλος Ν 

Σωτηρ. Σοιτηρόπουλος • • • • 

Δη{Λ. Καριαριώτης 

Δίον. Στάϊκος 

Αριστόβουλος Μάνεσης • • • • • 

Σπ. Δεϊμέζης 

θεόδ. Αιμπρίτης ίί 

Ίω. Παπαδόπουλος Ν 

Θεόδ. Γκίκας Ν 

Παντελής Γκίκας 

Νικ. Τσαμαδός 

Χριστόδουλος Στεριάδης • •Ν 
Νικόλ. Κοντογιάννης • • • • Ν οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 70 — Γ. Αβέρωφ 

Κ. Βαρίχτώσης 

Άλέξ. Μ. Κανάρης• 
Ίω• Α. Κανάρης • • • Κομνας Τράκας, 

Νικ• ΧατζΤσκος 

Τριαντάφυλλος Σχινας • • • 

Δηα. Κρίτσας 

Μιχ. Κακαρας Ν 

Ό Πρόδδρος άνίκοίνω^χε το άποτέλ6σ;7.α της ψηφοφορία; 
και διέκοψε την (Τυνεδρίαν περί ώραν 9 [;.. μ. 

Μετά μίαν ωραν έχαναληφθείσης της συνεδρίας ε7.χ- 
βον τον λόγο ν ϊτζΐ του ύπο συζήτησιν νομοσχεδίου οΐ κ. κ. 
Α. Μάνεσης, Γ. Κουλουρης, Κ. Πεταλας, Κ. Αγγελόπουλο ς, 
Β. Βασιλειάδης καΐ Λ. Συνανιώτης. Τούτων οι κ. κ. Γ. Κου- 
λούρης, Β. Βασιλειάδης και Λ. Συνανιώτης ύπέβαλον και 
τροτΓολογίας, αιτινες Ιστάλησαν εις τυπωσιν, εχουσι δε ούτω: 

Ζητ. παράρτ. άρχθ. 87— -89. 

Έγένετο δε δεκτον κατ* άρχην και άρθρον μόνον το νομο- 
ίτχέδιον εις α' συζήτησιν. 

ΆναγνωσΟεν μετά τούτο έγένετο δεκτον κατ ' οίξίχΊ)\^ &ζ- 
Ορον και σύνολον εΙς α' συζήτησιν το νομοσχέδιον χέρι προσ- 
θήκης εις το άρθρον 12 1 του περί στρατολογίας νόμου. 

Ωσαύτως άναγνωσθίν Ιγένετο δεκτον κατ* άρ/ην και άρ- 
θρον μόνον το νομοσχέδιον περί επεκτάσεως της δικαιαί^οτίας 
των έν Καιρ(ρ και Άσιούτ προξενικών αρχών. 

Έπΐ του νομοσχεδίου περί δυνάμεως του κατά θάλα<7*;αν 
στρατού δ εξ Επιδαύρου Λιμηρας βουλευτής κ. Κ. Παττα- 
μιχαλόπουλος άπηύθυνεν αιτησιν, εχουσαν ούτω : 

«Παρακαλείται £ κ. *Τπουργοςέπι των Ναυτικών να ευα- 
ρεστηθγι νά προσαγάγηΙ τη Βουλτί σημείωμα, περιλαμβάνον 
έν άκριβείι:»: τον δι,' εκαστον πλοΤον και δι* εκάστην ύτττοοε- 
σιαν του πολεμικού ναυτικοΐί άναγκαιουντα αριθμόν ναοτών 
και υπαξιωματικών, λαμβανομένων των πλοίων Ιν τη κατά- 
στάσει της ενεργείας»• 

Ό έπι τών Ναυτικώ"» ' Τ πουργος. υπέβαλε συγκριτικον πί- 
νακα της όυνάμεως του κατά θάλασσαν στρατο\> τών δτών 
1896 και 1897, δστις εστάλη εις τύπωσιν, εχβι δε ούτω : 

Ζητ. παράρτ. αριθ. 90. 

Έγένετο μετά ταύτα δεκτον το νομοσχέόιον κατ* άρχην 
και άρθρον μόνον. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 71 — 

Άναγνωσθεν έγένετο οεκτον κατ* άρχην, αρβρον καΐ σύν- 
ολον ε\ζ β' συζήτησιν το νθ[ΛοσχίΧΐον περί κχταβολης έκ του• 
δη'Λοσίου τα|Λ6ίου δρ. 421,519.88 διά την κατασκευήν του 
σιδηροορό^Λου Μύλου-Κ«λα(Αών κλπ- 

Ωσαύτως άναγνωσθεν έγενετο οεκτον κατ* άρχην καΐ 
άρθρον αόνον εις β' συζήτησιν το νο^Αοσχεδιον περί των ιτρος 
ττληρωαίϊν των κατασκευαζθ(Λενων έργων του σιδηροδρόμου 
Μύλων-Καλαμών αναγραφομένων εν τοΤς ττερί τούτου παραρ- 
τηματι του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. 

Έπΐ του νομοσχεδίου περί τροποποιήσεως του άρθρου 292 
της Πολ. Δικονομίας υπέβαλε τροπολογιαν ό Ικ Κυνουρίας 
Βουλευτής κ. θ. Πέρρος, ήτις εστάλη εις τύιτω«Λΐν έχει δε 
ούτω : 

Ζήτ. παοάρτ. αριθ. 91. 

*Έφερον δε παρατηρήσεις οι κ. κ. Χ. Βοζίκης, Λ. Δελη- 
γεώργης, Δ. Ράλλης και Γρ. Μαυρομαρας, μεθ' ο έγένετα 
οεκτον το νομοσχέδιον κατ' άρχην και άρθρον μόνον εις β' 
συζήτησιν. 

Ωσαύτως άναγνωσθεντα εγένρντο δεκτά κατ 'άρχην, άρθρον 
και σύνολον εις β' συζήτησιν τα νομοσχέδια : 

Περί έςόδων μεταφοράς και αποστολής των δημοσίων 
χρημάτων* 

Περί συαπληοώσεως της ^.α- άζεως του άοθρου 63 του 
νομού περί δημοτικής εκπαιδεύσεως και 

Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού δαπάνης προς συμ πληρώ- 
σιν ελλείψεων Ιν τω Έφηβείω Αβέρωφ κτλ. 

Συναινέσει δε τής Βουλής έλύθη μετά ταΰτα ή συνεδρία 
ώρα 1 1 50' μ. μ. 

Ό Πρόεδρος Οι γραμματεΤς 

Άλ. θ. Ζαΐμης. Ν. Γεωργακόπουλος 

Δχον. Μνλωνας. ΣΤΝΕΔΡΪΑ ΙΖ'. 
Της 28 Νοεμβρίου 1896. 
*Ώρ.<^ 4.20 μ. μ. ευρεθείσης της Βουλές εν άπαρ-^α άνε-^ 
γνώσθησαν τά πρακτικά της προτεραίας και ενεκρίθησαν. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 72 — 

Ό Πρόεδρος άνδκοίνωσδν άττάντησιν του έζΐ των Εσωτερι- 
κών 'Τπουργου Λς την ττερί του δη(;.άρχου ΚραθΤόος έττβρώ- 
τ7)<7ΐν του Ικ Καλαβρύτων βουλευτού κ. Λ. Ιΐ6τ(ΐ.εζα. 

Ό έπι των Στρατιωτικών Υπουργός εισήγαγε ν εκ νέου 
^υ|Α'::επλιορω[Λενθν το νομοσχεδιον περί παρατάσεως προθε- 
σ^Λίας προς έξαγοράν υποχρεώσεων καθυστερουμένων κληρω- 
τών, των προ του έτους 1894 συ|Χ7:εριλα;Λβανο;Λένου άπογρα- 
ιρών και διαθέσεως των ές αυτών εισπραχθέντων η είσπρα- 
χθησθ[;*ενων χρηαάτων, Ιστάλη δε τούτο εΙς τύπωσιν, Ιχον 
^υτω: 

Ζήτ. ηαράρτ. αριθ. 92. 

Ό εκ Μήλου βουλευτής κ. Π. Ταταράκης άπηύθυνεν αι- 
τησιν εχουσαν ούτω; 

«Λα[Λβάνω την τΐ{Λην να παρακαλέσω τον κ. έπι της Δι- 
καιοσύνης *Τπουργον δπως ευαρεστηθη να προσαγάγω εις την 
Βουλην πίνακας* 

1) Τών ύπο των Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων καΐ Εφε- 
τείων του Κράτους έκδοθεισών αποφάσεων κατά τα ετη 1890, 

1891, 1892, 1893, καΐ 1894 καΐ 1895. 

2) Τών έν τοις γραφείοις τών Ειρηνοδικείων του Κράτονς 
δηλωθεισών ανακοπών κατ* αποφάσεων τών Ειρηνοδικείων, 
κατάτάΙτη 1893, 1894, 1895. 

3) Τών εν τοΤς πινακίοίς τών Ειρηνοδικείων του Κράτους 
Ιγγραφεισών υποθέσεων κατά τα ετη ί893, 1894 και 1895. 

4) Τών Ιν τοΤς γραφείοις τών Πρωτοδικείων και Εφετείων 
του Κράτους δηλωθεισών ανακοπών και εφέσεων κατά τά ετη 
1890, 1891, 1892, 1893, 1894 καΐ 1895. 

5) Τών έν τοις πινακίοίς τών Πρωτοδικείων και Εφετείων 
του Κράτους έγγραφεισών υποθέσεων κατά τά αυτά Ιτη 
1890—1895». 

Σχετικώς προς την αιτησιν ταυτην Ιποιησαντο συστάσεις 

οι κ. κ. Άλ. Τόμαν, Κ. Καράπάνος, Χ. Βοζίκης, Δ. Βουλ- 

πιώτης, Π. Μερλόπουλος, Ν. Δαγρες, Γ. Φιλάρετος και Α. 

-Ευταξίας, ίδωκε δ^ πληροφορίας ό Πρόεδρος του ^Υπουργείου. 

Ό έπι τών Ναυτικών Τπουργος εισήγαγε νομοσχέδια : 

Ήερι τροποποιήσεως του ΑΩΛΖ' νομού της 26 Μαίου ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 73 — 

1890 έτους ττερί βαθμολογίας *ΛαΙ προσόντων των άςιωμα- 
τικών του Ιατρικού κλάδου του Β. Ναυτικού• 

Περί τροποποιήσεως του ^ΑΡΟΣΤ' νόμου της 13 Άτυρι- 
λίου 1884 ετους περί μεταρρυθμίσεως του δια του νόμου 
ΩΞΓ' τυτταθέντος σώματος μηχανικών του πολεμικού ναυ- 
τικού (το νομοσχέδιον τούτο υποβάλλεται εκ νεου τροποποιη- 
μένον)* και 

Περί τροποποιήσεως του νόμου ΑΧΜ' της 9 Ιανουαρίου 
1888 ετους περί όρίου ηλικίας των αξιωματικών του Β. Ναυ- 
τικού. 

Πάντα τα νομ.οσχεδια τα'υτα συνοδευόμενα και ύπο αιτιο- 
λογικών εκθέσεων εστάλησαν εις τύπωσιν, εχουσι δε ούτω : 

Ζήτ. ηα^ά^τ. άριθ 93 — 95. 

Ό Ικ Βόλου βουλευτής κ. Ν.Σχινας έποιησατο σύστασιν 
περί υπαγωγής του δήμου Φερών εις την κατηγορίαν τών κα- 
πνοπαραγωγών και περί συστάσεως εργαστηρίων κκτασκευης 
σιγαρέτων, ύπο την έποπτείαν της κυβερνήσεως, προς έζω- 
τερικήν κατανάλωσιν. 

Ό αΰτος απηύθυνε προς τον έπιτών Στρατιωτικών'Τπουρ- 
γον σύστασιν εχουσαν ούτω : 

«Παρακαλώ τον κ. έπι τών Στρατιωτικών *Υπουργον Κνα 
εύαρεστούμενος μεριμνηση περί της αποδόσεως της νομίμου 
συντάξεως τψ έπιθδωρητ^ τών μουσικών καθόσον συμφώνως 
τφ ΑΤΚΘ' νόμ,φ του 1887 οι αρχιμουσικοί κατώτερον βχθ- 
μ,ον του επιθεωρητού τών μουσικών έχοντες άπολαμβάνουσι 
συνταξιν λοχαγού ό δο επιθεωρητής εις ύπολοχαγον ως έπι-* 
'βεωρητην προαγόμενος ύστερεΤ τών κατωτέρων αύτοΰ κατά 
^ην άπολαυην της συντάξεως ήτις ε6ει να ηναι ανωτέρα της 
του λοχαγού». 

Σχετικώς προς την περί καπνού σύστασιν του έκ Βόλου 
βουλευτού έφερε παρατηρήσεις ό εκ Λοκρίδος βουλευτής κ. 
Α. Ευταξίας. 

Ό εκ Σύρου βουλευτής κ. Α. Τόμ.αν έποιησατο όμοίαν 
τυρός την του εκ Βόλου βουλευτού σύστασιν, Ό δ' εκ Μεσ- 
-σηνης βουλευτής κ, Άλκ. Δεληγιάννης ήτησατο την προσα- 
γην πίνακος της κοπής καπνού κατά καπνοκοπτηριον τών 
^ριών τελευταίων ετών. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 74 — 

Ό έ/- Κ(χλχ|Λων βουλευτής κ• Ν. Δαγρες εποίησατο τυ- 
στα'τιν ττερί του •7:οτα[Λου Νέδωνος απειλούν τος πλή^.'-'.υραν 
εΙς ττιν ττόλιν των Καλα[Λων. 

Ό εκ της αύττίς έτταρχίκς βουλευτής κ. Κ.Φλέτίας άττηύ- 
θυνεν «ιτη^ιν, εχουσαν ούτω' 

«Παρχκαλώ τον κ. 'Τττουργον επΙ των ΟΙκονθ[Λΐκών νά 
καταθε<τη εις την Βουλην τον κατάλογον των έπιτιόευ^Λα- 
τιών του δη[χου Κα7να[Λών τον άρτίως καταρτισθίντα.» 

Ό κύτος βουλευτής ανέφερε και δτι υπάλληλος τις της 
οικονο[Λΐκης εφορίας Καλα|Λών διαπράττει καταχρήσεις. Τοι- 
αύτα τίνα άνέφερον περί του αύτου υπάλληλου και οι κ. κ. 
Ν. Δαγρες, Άλκ. -Δεληγιάννης καΐ Π.- Μερλοπουλος, προα- 
χθείς εκ τούτων και εΙς παρατηρήσεις περί των καθυστερου- 
[λένων εκκαθαρίσεων των δηλωθεισών γαιών και φυτειών, Έπι 
του άντικεΐ[Αίνου τούτου έγενετο συ'-^ητησις, ης [ΐ,ετέσχον ό 
Πρόεδρος του Υπουργείου και οΐ βουλευται κ. κ. Α. Ευτα- 
ξίας, Α. Δεληγιάννης, Κ. Παπα[Λΐχαλόπουλος, Κ. Άσηαα- 
χ,όπουλος και Κ, Φλέσσας. Ό κ. Π. Μερλοπουλος επι τού- 
τοις απηύθυνε και την εξ•?ίς αίτησιν : 

«Παρακαλείται 6 κύριος Πρωθ•^πουργος καΐ 'Τπουργ^ς 
τών ΟικονοίΜκών, δπως προσαγάγη εις την Βουλην πίνακας 
Ι{Χφαίνοντας α') τον άρίθ^,ον τών εκκαθαρίσεων τιμηαατος 
εθνικών γαιών και φυτειών ύπο τον Ισχύοντα τα νυν νό(Αθν 
περί συνεργείων, β') του αριθμού τών εκκαθαρίσεων τών γε- 
νθ•Λένων κατά ίσον χρονικον διάστηκα ύπο το κράτος του νό- 
αου περί άί^,οιβης 25 λεπτών δι' εκάστην τοιαύτη ν και γ') 
τον άριθ(Λθν τών εκκαθαρίσεων τών γενθ[Λένων κατά ίσον χρο- 
νικον διάστη'χα ύπο τον νόαον περί προσθέτου προσωπικού 
του Υπουργείου τών Οικονοαικών.» 

Ωσαύτως ό κ. Α. Ευταξίας ητησατο 'ίνα προσαχθγϊ πίναξ 
τών άνεκκ,αθαρίστων δηλώσεων κατ' έπαρχίαν. 

Ό εξ Ευρυτανίας βουλευτής κ. Δ. Χατζόπουλος εισηγη- 
τής τυγχάνων της ειδικής επιτροπής της σύστασης προς ι/,ε- 
λέτην τών νθ|/.ο.σχεδίων περί Ιξωτερικης υπηρεσίας τών όα- 
σών και περί γεωργικών σταθ»Αών, ητησατο παράτασιν της 
προθεσαίας προς ύποβολην τών Ικθεσεών του. 

Ή Βουλή λαβουσχ ύπ* όψει οτι η δρισθεΤσα προθεσαία ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 75 — 

εληςεν >55η, ο εν αυνηνεσεν εΙς την χίττισιν του κ• βουλευτού. 

Ό έχ "Κορινθίας βουλευττις κ. Δ. ΟΙκονό^ι,ου Ιφερε τον λό•^ 
γον περί του ζτϊτήμ,ατος της άτίΓοξηράνσεως τις Στυ(λφαλί- 
6ος λί|Λν7)ς. Γίροχείρους πληροφορίας ΙπΙ τούτου ε^ο^κεν ό 
Πρόεδρος του * Υπουργείου. Παρατηρήσεις δε εφερον οι κ. κ. 
Π. Ζούζουλας, Π. Μερλοπουλος και Κ. Σκαρπέτης. Ό δ' ϊζ. 
"Τ^ρας βουλευτής κ. Ν. ϊσαααδος ητη^τατο δπως προ^?χχδνί 
ό σχετικός προς την ύπόθ^σιν φάκελλος. 

Ό εξ Οιτύλου βουλευτής κ. Π. Ραζέλος άπηύθυνεν έπε- 
ρώτησιν έχουσα ούτω: 

«Παρακαλώ τον κ. επι των Στρατιωτικών 'Τπουργον νά 
ευαρεστηθη νά κατάθεση εις την Βουλην κατάστασιν άνα- 
γράφουσαν α') τάς διαφόρους Ιν τφ στρατφ γενικάς θέσεις. 
διακεκρί'Λΐένας κατ* είδος υπηρεσίας* β') το δπλον η σώ[;.α, εΙς 
το δποΑον άνηκον οι αξιωματικοί οι κατέχοντες έκάστην των 
θέσεων τούτων κατά την 1 'Οκτωβρίου 6. ε, και γ') το δπλον 
η σώαα εις το όποΤον άνηκουσιν ^οι άςιω{λατικοΙ οΐ κατέχον- 
τες σηαερον έκάστην των θέσεων τούτων.» 

Ό εκ Παρνασίδος βουλευτής κ. Α. Σψόπουλος ά-πηύθυνεν 
έπερώτησιν, Ιχουσαν ούτο^: 

«Έν αώ δη|Λοσιευθεντιέν τη Έφηαερίδι της Κυβερνήσεως 
πίνακι της γενικής ληψοδοσίας του δή^/. οσίου ται/,είου δεν 
φαίνονται κατακεχωρισ{;-ένα εις χρεωσιν της χρήσεως 1895 
χρη[ΐ.ατικά εντάλαατα διά την άπόδοσιν των δφειλο[/^νων εις 
την έπασχιακήν καΐ δη|Λθτικ^ν δδοποιίαν Ικ δραχ• 500,000• 
Παρακαλείται δ κ. 'Τπουργος νά γν6)ρίσγι εΙς την Βουλην, 
εάν οντ<ί>ς ούδε^λία έγενβτο χρησίς της πιστώσεως ταύτης. Έάν 
δι έγένετο, διατί δεν έξεδόθησαν τά προστ^κοντα έντάλ(Λατα, 
προς πίστοισιν τίίς επαρχιακής και δηρ^οτικης οδοποιίας. 

Εις την Τράπεζαν Ήπειροθεσσαλίας κατετέθησαν εις άτο-^ 
κον κατάθεσιν δυνάρι του νό[Αθυ ΒΤΕ' του 189:5 δραχ(ΛαΙ 
422.,00θ έ:ξ εκπαιδευτικών τελών. Έκ τούτων δρ. 327,981 
δυνάαει βεβαίως εκδοθέντων ενταλμάτων διετέθησαν εις εντο- 
κον κατάθεσιν ύπο «νοικτον λ]σ|ΛΤϊν ύπο τον τίτλον β' έντοκοι 
καταθέσεις προς βελτίωσιν της έκτυαιδεύσεως» αλλά διά το 
ύχόλοιπον έκ δραχ, 94,019 δ^ατίδεν Ιξεδόθη ϊνταλμα είς 
βάρος του προϋπολογισριου του 1895 ; Πλην τούτου, το δυ-^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 76 — 

;άα4ΐ του είρηαδνου νό|/.ου χ,κταθίτέον παρά Τραπίζη ποτον 
είναι βββαίω; άνώτερον των δραχ. 422,000, καθόσον χατα 
ττ,ν κατάστασιν των εΙ?πράζ&ο>ν της χρ^σβως 1895 (^εχρι 
τέλους του (Α•ηνος Σεπτεί^βρίου 1896 εισεπράχθησαν έζ εκ- 
παιδευτικών τελών δραχιχαι 1,221,723 ΐζ ών έδει ν' άοαι- 
ρεθώσι δραχ^/.αι [/.ίχρ'. 200,000 ύπερ της άνοί τέρας εκπαιδεύ- 
σεως και τά εςοδα των εποπτικών συμβουλίων, τά δε λοιπά 
Ιδεί νά κατατεθώσιν έντος του μηνός Ιανουαρίου 1896 Ιν 
τινι των Τραπεζών ώς κεφάλαιον τοκοφόρον επ' άνοικτώ 
λ]σ[Α(5> προς βελτίωσιν και συμπληρωσιν της στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως.*» 

Ό Ιξ Επιδαύρου Λιμηρας βουλευτής κ• Κ. Παπαρχα- 
λόπουλος άπηύθυνεν αιτησιν, εχουσαν ουτω: 

«Παρακαλείται δ κ. 'Τπουργος έπΙ τών Ναυτικών νά 
εΰαρεστηΟη νά προσαγάγτρ εις την Βουλην σημείωμα, δια- 
λαμβάνον πόσοι εισιν έν συνόλω οι μηχανικοί αξιωματικοί 
κατ' αμφότερους τους νόμους ΩΞΓ' και ^ΡΟ^' και πόσοι 
οι άρχικελευσται μηχανικοί του πολεμίΛοΰ ναυτικού, και 
επεξηγούν κατά πόσους αυξάνεται έχΛτερα τών τάξεων τού- 
των διά του άρτι υποβληθέντος νομοσχεδίου «περί του αριθ- 
μού τών αξιωματικών και υπαξιωματικών τον Β. Ναυτικού». 

Ό ΪΆ Κυθήρων βουλευτής κ. Σπ. Στάης, άπηύθυνεν αι- 
τησιν, εχουσαν ούτω: 

«Παρακαλούνται οι κ. κ. 'Τπουργοι τών Οικονομικών 
και τών Εσωτερικών νά καταθεσωσι τάς συμβάσεις προς 
άποξηρανσιν τών λ.ιμνών Στυμφαλίας καΐ Πελληνης, ώς και 
τά σχετικά περί της διαφοράς μεταξύ Δημοσίου και του κ. 
Παπαρρηγοπούλου». 

Ό εκ Κυνουρίας βουλευτή; κ. Χ. Βοζίκης άπηύθυνεν αι- 
τησιν, εχουσαν ουτω: 

«Παρακαλείται 6 κύριος επι τών Εσωτερικών Υπουργός 
νά πληροφόρηση την Βουλην άν ή εταιρία τών σιδηροδρόμων 
ίΙειραιώς-Πελοποννησου αύτογνωμόνως η συναινέσει της 
Κυβερνήσεως κατήργησε την δευτέραν άμαξοστοιχίαν άπο 
* Αργούς εΙς Τρίπολιν, διά τΓοΤον δε λόγον εδόθη, άν εδόθη ^ 
η συναίνεσις της Κυβερνήσεως και τίνα μέτρα ελήφθησαν 
■προ; διόρθωσιν το^ πράγμο'τος άν αυτογνωμόνως πχρεβίασεν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 77 — 

ή εταιρία την συ'χβασιν. Συγχρόνως δε καταθ£<ηΓ) ξ\ς την 
Βουλήν και τχ σχετικά ττρος ταύτα ϊγγραφα». 

Ό εξ Τδρας βουλευτής κ.. Ν• Τσα[ΐ.αδος Ιφερδ ^^αρατη- 
ρησεις έπΙ της έν άρχγι υποβληθείσης συστάσεως του έκΒόλου^ 
βουλευτού κ. Ν. Σχινα περί του επιθεωρητού άρχΐ[ΛΌυ7ΐκοΰ . 

Ό ϊκ Βονίτσης βουλευτής κ. Ι, Γρίβας συνέστησεν δπως 
αναγραφή εν τ^ ημερησίου διατάξει το νο[ΐοσχεδιον περί όρίου- 
ήλικίας των γενικών αξιωματικών του Β. Ναυτικού. 'Ο^^οίαν 
σύστασιν έποιησατο και ό εκ Σπετσών βουλευτής κ. Γ• 
Μπού(Λπουλης. Σχετικάς δε παρατηρήσεις εφερεν ό Ιξ Τδρας 
βουλευτής κ. Ν. Τσαμαδός. 

Προέβη [χετά ταΰτα ή Βουλή εις τα έν τί) ήαερησίί}: 
διατάξει. 

Έπι του νομοσχεδίου περί κυρώσεως συμιβάσεων συνο[λθ^λο- 
γηθεισών [Λεταξύ της γεν. διευθύνσεως τών Τ«:χυδρο[Λείων κ^ιϊ 
Τηλεγράφων καΙ 1) τ-^ς Νέας Ελληνικής άτ^Αοπλοϊας 2) της 
Πανελληνίου άτμιοπλοΐίας, 3) των άτ[χο πλοϊκών εταιριών 
Γουδη^ Μόκ Δούαλ και Βάρβονρ και Α. Διακάκη, ό εκ 
Κυθήρων βουλευτής κ. Σ. Στάης προέτεινεν δπως περιληφθώ 
διΛταξις χορηγούσα εΙς τούς^βουλευτάς το δικαίωαα του τα- 
ξειδεύειν δωρεάν- δια τών άταοπλοίων τών εταιριών τούτων. 
Σχετικάς συστάσεις έποιησαντο και έτεροι τών βουλευτών^. 
εφερον δε παροίτηρησεις ό Ιπι τών Εσωτερικών *Γπουργος 
και ό Πρόεδρος του 'Τπουργείου. 

ΈπΙ τον> αύτοΰ ό εκ Ναυπλίας .βουλευτής κ. Γ. Φαρ(Αα- 
κόπουλος κ^Ι όι Ικ Νάξου κ. Ε^ ΜυκώνΐΌς, ύπέβαλον τρο- 
πολογίας^ α'ίτινες Ιστάλησαν εις τύπωσιν, εχουιι δε ούτω : 
ΖΑτ. ηαράρτ. αριθ. 96 — 97. 

Έγένετο [χετά τα&τα δ^κτον κατ* αρχήν και Λρ^ρ^^^^ (αο• 
νον το> τορ;οσχέδιον εις α' ^υζητη^ιν. 

Συναινέσει της Βουλές διεκόπη «ϊτα ή συνεδρία περί ώραν 
8 (Χ.. [Λ. έπαναλτφθεΤσα μ«τά μίαν ι&ραν. 

Έπι τοδ νομοσχεδίου π«ρι χατασκ€\>ης και εκμεταλλεύ- 
σεως. <ΛΐδηροδρομνΑί{ς διακλοεδωσεως άπδ τ9ίς στάσεως- Καλυ- 
βίωιν της( γραμμής , 'Δγρ*νίού-Μεσαλύγγι<ϊν μέχρι τη^ ~δχθη$ 
τοδ Άχτλφου ποταμοΰ^ίφερον παρατηρήσεις οι κ,κ, Κ. Κα•^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 78 — 

ρα::«νος, Ν. Σχινδς και Λ. ΔελΥίγδώργγις, εδωϊβαν & πληρο- 
φορίας δ κ. Σ. Ύσιτσάρχς και ο Πρόεδρος τ(Λ Ύττου-ργείου. 

Έγέ^το [χετα ταΰτα δ«κτΌν τ^ νο(Λ.ο<ίχ&ον κατ* άρχην 
και «ρθρον αόνοΛ/ εις• α' συζηττίίπν. 

Το νοαοσχέδιον πβρί ττροικος της Βασιλότται&ος Μαρίοο;, 
έπι ταΤς τταρατηρη^εσι του εζ Άττικίίς βοΛευτοΰ κ. Δ. 
Ράλλη, παρε7ρί|ΐφθη. εΙς τη.ν έπΙ τοΰ 7:ρ«>ϋ7ρΛχ>γισρ^ΰ έπι- 
τροπην. 

Προτάσει του Προέδρου του 'Τ^Οίοργείου άνεβληθη ωσαύ- 
τως η συζητησις του νομι,Όσχεδίου πβρί. προσόντων των δικα- 
στικών υπάλληλων. 

Άναγνωσθ^ν μετά ταΰτα έγένετο οεκτον κατ' αρχήν, άρ- 
•^ρον καΐ σύνολον άς α' συζήτησιν, μβτά. τινοις παραττιρησεις 
του κ. Κ. Καραπάνου, εις &ς άπηντησεν ο Ιΐρόεδροϊ; του 
Υπουργείου κανό κ. Ι.ϊέχος, το νοριοσχε^ΐίϊν περί διαχειρίσεως 
και προστασίας των διχσών. 

Κατόπιν παραττϊρίη'^βων του ΐζ "Ύδρας βουλευτού κ. Ν. 
Τσαμαδού το νομοσχέδιον περί άντιχΛταΦτάσεω^ του δρθρου 
5 του νόρΛυ Χ^Ε' περί στρατιωτικών προ&βασμών παρε- 
πίμφθη εΙς την έπΙ των Στρατιωτικών επιτροπή^*; 

'Αναγνωσθεν βϊτα έγένετο δεκτοτ κατ' αρχήν εΙς α' συζή- 
τησιν το νομοσχέδιον περί προσθηκτις εΙς το προσω^ικΌν δια* 
φόρων προξενείων, κατόπιν παρατττρησεων των κ.κ. Κ. Κα- 
ροδπάνου και Σ. Στάη, άς 3:ς άπηντησεν έ^έπΐτών Εξω- 
τερικών Υπουργός. Ωσαύτως έγίνετο! δεκτον τΟν 1 άρθρον. 
Εις το τέλος του 2 άρθρου προτάσει του Ιπχ των Εξωτερι- 
κών Ύπουργον προσετέθησαν τά Ιζϋξ : «Του δΐ. Ιν Χανίοις 
Γεν^ Προξενείου εις δρ. ΙΛΟ κατά μ^να», οΰτω^ δε τροπο- 
ποιηθέν το άρθρον έγένετο δεβίτον ώ; και^τΐί έηίξΛενον και το 
σύνολον τβΰ νομοσχεδίου άς α' συζ'ητηοΐν. ■ 

Άναβληθέντος του γομοσχε&αι περί τροποτυοι^ίσεοις του 
ΑΡΟ^ νόμου περί του σώματος μηχανιίϋΰγ τοδί πολβμίκου 
ναυτικού, άνεγνώσθη: το νομοσχέοΐ&ον πίρν φορολχϊγίας τΟήΐ 
"θεατρικών παραστάσεων, συνβυλιώ^τ, θεαμάτων, ακροαμάτων 
και χορώίν^ δημοσίων, ϊφτ',ου ?φ«ρΐ€Ρί παραττϊρ^ίσεις^ΟΓ κ.κ•. Κ; 
Κ«ρο6πάνος,. Σ. Στάηι^, Ν^ Σχιν&ς καΐ Κ. Ποίποφκιχ^λόννουρ^ 
Τ,ος^ έ^ωκε ^ πληροφορίας- ό Πρόιδρος: τώί . Ύπο9(^Υ^ίο>^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 79 — 

Μεθ* δ έγένετο Οδκ,τον το νοαοσχεόιον κατ' άρχην, άρθρον 
και σύνολον εΙς α' συζηττίσιν. 

Έλυθη δ' η συνεδρία πβρί το {Λε(τονώ5ζ.τιον 

*0 Πρόεδρος Οχ γραμματείς 

Ά5%. Θ• Ζαΐαης. Ν. Γεωργακόποιτλος 

Χ. Τζαννετάκης. ΣΤΝΕΔΡΙΑ ιΗ'. 
Της 30 Νοεμόρίου 1896. 

"Ωρκ 4.20' [Χ. ΙΑ. ευρεθείσης Τνης Βουλής εν άπαρτί^ άνε* 
γνώοτθγισαν τά πρακτικά τ^ς προτιγουμέντϊς συνεορίας καΐ 
ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν δτι κατετεθησαν Ιν τφ γραφείφ 
της Βουλές ύπο του Ιττι των Στρατιωτικών 'Τπουργον δύο 
καταστάσεις έαφαίνουσαι την ^να|χιν τών ύτιίαξιωματικών 
κΛι των στρατιωτών, τον άριθριον των κτηνών, και τάς άτίΰ- 
θηκας τοΰ ύλικοΰ, ζητηθείσ-ας δϊ ύπσ του εκ Κερκύρας βχ)υ*• 
λευτοΰ κ. 1. Σέχου. 

Ό οΛτος άνεκοίνωσε ττρστασιν νό[λθυ ύχοβληθεΤσαν ύπο 
του εκ Ζακύνθου (ϊουλδυτου κ. Άλ. Σ. Κ. Ρώμα περί των 
ώγαθοεργών καταστη[Λάτων Ζακύνθου, συ^ίθδευ6μ.ενην 8^ και 
ύτίίί αίτιολογικ-τίς Ικθέσεως. 

Ωσαύτως άνεκοίνωσεν δτ\ η έπε του ττροϋπολογι^-οΰ 4πι- 
ιτροπ^ίϊ υπέβαλε τ^ίΐν ΙχθβΦΐν της ΙπΙ τοϋ νοριΐ^σχεδίου Λερι προι- 
κός της Βασιλόπαιδσς Μαρίας, 

*Ή τε εκθεσις και ή προ^ασις νομού Ιστάληαταν εις τύ•* 
ττωσιν, 2χου<ϊΐ δε ο&^ίω : 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 98^-β&- 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσε προ<τετι: 

Τηλεγράφημα εκ Τρικκάλων Κ• Καραίσκου καΐ Ν. Κί)\>' 
κολέτσου παριστώντων δτι ο δήμαρχος Καλλιφωνιου βώτο* 
€ούλ«>ς χατίρριψε τάς οικίας τών ναών του δήμου. 

Άναφοράν Ιργολάβ<ών^ λατόμων, μ,οΰρμαρογλυτττών, τεχ^ίί- 
τών και εργατών παρακαλούντων δπως^ μ•}| έιτιτραπη" ή άς οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ - 80 — 

7ΐ;ολι>6τη αίσθωτιν εκδοσις των ϊτά του Πεντελικου λατομείων. 

Όμοίαν άναφοράν έττιτροπης εργολάβων κλπ, 

Ό Πρόεδρος του Ύττουργείου εις άζάντη^τιν ττροηγουΐΛέ- 
νων έ^ερωτη'7εων των βουλευτών α-/.. Π. Μερλοττουλου καΐ 
Λ. Δδληγεώργη υπέβαλε: 

Σ7ΐ[λ€ίω7ΐν έλ/.αθαρίσεων τΐ[Λ7)[Λάτων γαιών και φυτειών 
γενοαένων εν τετρα[Λ7)νίο>: κατά τα εττ) 1895 και 1896. 

Πίνακας εμφαίνοντας τήν κατά^ το Ιτος 1894 δασιχ,ην 
παραγωγην και τα εκ ταύτης έσοδα του Κράτους. 

Πίνακας έαφαίνοντας την κατά το έτος 1895 οασικην 
παραγωγην καΐ τά Ικ ταύτης έσοδα του Κράτους, εν συγ- 
κρίσει ττρος τά του έτους 1894* και 

Πίνακα της εισαχθείσης εκ του εξωτερικού ζυλείας κατά 
τά ?τη 1893, 1894 καΐ 1895. 
υ αυτός εισήγαγε: 

Νομοσχέ6ιον περί χορηγίας έκτάκ.του πιστώσεως επι του 
εΙδικου προϋπολογισ[/.ου των έζόδων του έπΙ των ΟΙκονο{Αΐ- 
κών ^Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896 εκ φράγκων 
χρυσών 118,750, και περί ακυρώσεως ίσου ποσού εκ του ύπα 
το άρθρον 3 του κεφ. Ι της χρηοεως του έτους 1893 του ει- 
δικού πραϋπολογισ[Λου τών εξόδων του αύτου ^Υπουργείου, 
υπολοίπου πιστώσεως εκ δρ. 121,503.35. 

Δηλωσιν περί Ιπενεκτεων [/.εταβολων έπΙ του ειδικού προϋ- 
πολογισμού τών εξόδων του Επι τών Οικονομικών ^Υπουρ- 
γείου της χρτίσεως του έτους 1897* και 

Όαοίαν περί έπενεκτεων μεταβολών εν τφ προϋπολογισμ<5> 
τών εσόδων της χρήσεως του έτους 1897• 

Το τε νομοσχέδιον και αι δηλώσεις μετά τ^ αιτιολογι- 
κής Εκθέσεως εστάλησαν εις τύπωσιν, εχουσι δε ούτω: 

ΖΛτ. παράρτ. άοιθ. 106—102. 

Ό έπΙ τών Ναυτικών Υπουργός απαντών εις προηγουμέ- 
νην επερώτησιν του εξ Έπιδαύοο\> ΛιμηρΚς βουλευτού κ. Κ 
Παπαμιχαλοπούλου υπέβαλε δύο πίνακας Εμφαίνοντας καΟ' 
υπηρεσίας τους απαιτουμένους υπαξιωματικούς καΙ ναύτας 
διά πλοία εν πληρει και πλοία εν ήλαττωμένγ) δχ>νάμει, ώς 
και το προσωπίκον τών μηχανών. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 81 — 

<7ΐν, ^ονσι ^6ν ούτ(ι>; . . , 
. ΖΑτ. παράρτ.-αριθ. 103. 

Ό έπι τδν 2τρατιω^ικδν *ϊ::ονργος ?ίω•*^ζ :τληροφορίας 
περί των εΐβχ/βδντων ^ις το ,σχολεΤον τών ύ7υα.ζ».6»>[Α«τί)ς6ν, 
εις άπάντησιν σχετικής είτερωτητεως του ΙΧι φθιώτ^&ς βο^υ- 
λβντοί» χ* Δ. Κρντ^», οττςς εφδρβν ^πΐ τούτ<ι>ν 'ϊΛε'^οζ'ΐτϊρησεις. 

Έλαβεν εϊταττον λογον ό ί-/. Βόλου βουλευτής κ. ίί. 2χι- 
νΧς έ-Ι του ζητήματος ττερί των λατο;χε(ων 70υ Πεντ«7νΐκου. 

Έί:1*τοΰ αύτου άντικει;χένου ελαβον τον λόγον κίο(1 οΐ κ.κ. 
Γρι. Μχι^3θ}Α5€ρ25ς και Γ. Τυιτάλδος Κοζάκης, συ^ττησας ^τήν 
αναβολή ν ττίς προκηρυχθεί^ης ενοικιάσεως δπως.έξετασβ^ ή 
ύποθεσις ύίϊο^έπιτροίϊίίς έζ ειδη[40νων. 

Τήν σύστίκσιν τανίτιον υπεστήριζαν και οι κ. κ. Γ ν Φιλά- 
ρετος, Λ. Δεληγεώργτϊς κ«ι Δ•. Καίριας. . : 

Έλαβον 5^ προσέτι τον λόγον όκ^ Σ• ΣτάΥϊς, έ Πρόεδρος 
τΛ *Τ:ΐΌυργείο<> και ο κ• Α. Ευταζίας. 

. Ό έζ• *Αττικγίς Βουλευτής κ. Κ. * Αγγελόπουλος ' Ιτίο^- 
σατο σύστασιν προς μεταφορά ν του δημοτικού νοσοκομείου 
«ΈλπΙς» και ανεγέρσεως εν τψ χώρφ τούτου μεγάρου των δι• 
.καστηρίων/ ' . ' 

Σχετικώς προς το δεύτερον τοΰτο μέρος της σώτά(«ως 
άνέμνησε προηγουμένην Ιπερώτησίν τ<κ> κ^ι ό ΙΧ-^όΧουν βου- 
λευτής κ. Γ. Φιλάρετος. 

Ό ΪΑ Τυρνάβου βουλευτής λ. θ. Αιμπρίτης ', Ιποϊ^ίσατο• 
ετέραν σύστασιν προς ίρσιν της άπ^ορΐυσ$<ι>ς '^ης νομής έν 
τη παραμεθορίφ ζώνη. 

Ό Η) Καλαβρύτοίν βουλευτής κ, ,Λ* ΐίετμ^ζδ* ύπεβαλεν 
άναφοράν φοιτητών, βίΐτουμένων.,Ιλευδέραν ε&οίογ *1ς ^τά 
άκροατηριβί τϊ?ς Βουλής κ^ι .?>;7ΡτΐΛσ4ν τη ; ^ιμης . τδ» ιΐίΐ- 
τηρίων άτμοπλοΜι^ν, σιίηροδρόμ4ι>ν ^ιβ^ν-θε^μά^Πι^ν•." ., >' •; 

2χετ«%9( προς τήν αίτησιν . ταύτην Γ των φ&ντΥ^των' ίφερον 
παρατηρίόσεις περί των θεωρείων της Β^}[ί| .ονκ^-^. Δ. 
Ράλλης, 2. Στάης, Α* ΜάνΐίΠΚί ^^ά1 ;Ρ•.ΦΑ*ρ**35«*. 
^ ; ^ *0 ίκ .Κυίΐίρωγ βουλευτής κ^,Σ^άΛς «νΙφέρδΙη ί^^οπροη- 
γουμίν^ν έπερώτησίν τί>υ πί?» ίτϊδγ Κ'ρημίέτων -^ηίίοίν «Λ(οχ«- 
^<(»^<του δημου^ Καλλ3ΐφω?ΐίί6υ ,τίίς^ Κ(ΐ&ρδίταης^ΙΪ9ΐ>ίαγίας;της 

6 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — ^82 — 

Φανβρ4ΐ[Χ£νν)ς, τ^ερί ων ΧΑι-'ίΙ άνωτ^έ-ίω Λνοϋλοο^ο^ν^κιλέγρά- 
φΎ)|Αα έκ Τρικκάλων. Ό εκ Καρδίτσας βοολβυ'ί'ίΐζ χ^.Κ. Βδλ- 
λίντϊς έδωκε σχετικάς ττληροφορίας, <5^)64•ήσας τίιν' ληύιν νο- 
{Λοθετικ-^ς π^ον()ί«ς περί της ύττοθίσεΐιΚ* δ^^ερίν ^ 8^ ^«ρατη- 
ρτίσε(ς ι&1κ• κ. Γ^ Φιλάρε-ίο^ί, Α. δύτοιξίαίί χαΐ ό Ήρδεδρος 
του *Υ•7Γουργε(ου4 -' •^>" - ;' 

Ό εξ 'Αρτης βουλευτής κ. Κ*~Καρ«9Γάνοζ τιτη^ίαιτο &Λως 
6ρισθ^ •)% προ^εχ•>ϊς τί-τάρτη διά τ•ίίν συζ•^τη<ην τίϊν -τερι του 

. <τυ{Λβιβς:σ';/.ου» * ' ■ /^ 

^ ' Ό Πρόεδρος τόυ Ύ^ίίουργίίου ΐδηλω^ενδ^ι 8|ν-βΙ^.ει προ- 
βεί εΙς ίίίλΧην ^ινά άνακοινω<?ιν Ιπι του ^'^ί^ΐψΙι^Λ> τούτου, 
(Λίθ' 8τ« 7?Χη Ιξεθηκεν. ..... , " 

Ό έκ Ξηροχωρίου βουλευτείς κ. Α. .Πετ<ηίΐ5λ<?ις ^υνί^τη- 

*•<ρ«ν δπώς άναβλνιθ^ η συζί^τιησις μ^Ίτά τ•})ν • ΥΟίαύ-ίτϊν Χ•ϊζλω" 
σιν του Προέδρου τ^ο *Υ^ουργει<)θ. •^■^^'" ■•- 

Έ^Ι «τουφών {φερον 7^ρα7ΐπρ'ή<3•έ'ις οΐ κκ. -Κ.-^Καρχτυάνος, 
Α. Σιμοπουλος, Δ. Ράλλης, Α. Δελτήγεώργ^^ κ,ϊίΐ®. 2τώης, 
1^ 8έ Βουλι^ συ^^νέίτεν εΙς ττ^ν "αί'ίηΦιν τ^^' ΐξ'^Αρτης βου- 
λευτβϊ>. ^ ' : ' 

Ό Πρόεδρος • ^νεχο(ν6*<τεν ύιτοβλ"^θέ7<Γ«ςν • ύττΐ 'ΐ^ κκι •Σ. 
Τσιτσάρα, Γ. Σισξχάνη, Κ• Βελλινη και Ι. Καζκ^^ύ^^ >τρο- 

■ •^οΐΜίγίαν ΙπΙ το^ νο[Λθσχ-δίίβυν ιτερί δρίουήλ'ικία^- ^τωνάξιω- 
'(χ<ίτΐί06ίν'Λ•β^ κ^α-^Λ γ^ν ί^^ρΛτου,' Ισ*άλιι• δ*, αδίτη «ί$ -Τυ^ίω- 
σιν, ?χουσα ούτω : • • ' • -. - ■ 

• ■ Αήτ. πχψάρτν -αριθ. ίΟΦ:: 
^ . ν'Ο ίΑ>Παρν«φ{δο« β^ΰΧευ?Τ^ς %. Α- '£*{λάΐ|«>υλθ<^^ ά^ηυβο- 
νεν έχερώτ7ΐ(ην εχου<ιαν ούτω.: * "• ':•*.'-' ?* 

: ^«1}οΐρΜΑ^λι(Τ^αίι -ί'κ.-^^ΐΛόυ^γλς τβν ΟΙκί&νίίμΛίίβ^, 6πως, 

λ-ίυ!»ριστΐ|β<);^, ?τ^(θίΛν[λί<ίη Υΐς - ««^ν -δουλ^ ■ Χίί'ΐ^ 'ϊΐου 

-.ΛνιΛΰ Λ«τγ<β^τίρΙ(ΐυνΙρ5^«ίνϊΛ;(ϊ«ίγ τ' ά^\»ΙοΜντίΐ -βίς >τί^ >?*- 
μεΤον της όίβ^Λί^ίί '^^^^ο^ίΑ -δι* 1>ιδοθδν»«^ν 'λλΙ Ιξο^ηίβίν- 
.των^ ^Λλΐ^ι^ων^^ών χ^ίί^^ 18895 1ββθ,ΛΪ891, 

//άτωΓ, .**Λν^'κΑ'τε!ίογίβ6•ι^Λν^Ις τΑς κί^λβίσίλίνΛί^-χ-^ΐίΛις 
-Χθ4•?θ4)(ίι .ΤίΙ^ γ4^^:ά««&ίΑ(»ίις..'<'βντ^'ν'ΐίρο(ϊΛχ^^^^ 'λατα- 

-οίΓ^*« νή)ΰίΓενιχ6^.Λογΐ(Τ*?η^(^ϋ »δίόν ϋ& 1\^ί:^^/Μίί^ρίψί' 
\νον λ>τ^Λ^«λΙν;ίΤβ^'ί««ίρ(ίσ'ΡΛν, δ<λ^^ά! ύί»:^» ^δί^^ ΐξ'εδδθ^ίίΛν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — '83 — 

δίσίτί ενΐοέλ[/.ίχ'τα3^ βίτί έκ λογών υπηρεσιακών,. «Γτέ '|ς έλλδί• 
•ψδω; πιτ^ωσδων.» * ' '■ " " '\ . '/.'''. 

Ό έκΛοκρίδος βοΛέυτής κ• Α. Ευταξίας 'π^^άνηγγίιλβ 
-^ιά την ττβο'ϊδχ^νϊ ^ΔευτΙ^αν" Ιπερώτη^ίν του τίέρΐ. -της [λετά 
της Τερ[Λαν.ας έαπορικη<^ κάΙ ναυτιλικης σνί^οάσεως. 

Προέβη [λέτά ταυτ^Ρ η 'Βουλη εις τα εν τγί ηαερησίο}: διατ 
τάζει^ προκεψένου οε νκ διοοόοπτ) η συνεδρία ο εκ Πατρών 
,βόυλευτης κ. Ι. Τσερτίδ-ής προέτεινε' την λύσιν αυτής και 
συναινεσάσης της Βουλη<;, ^λυθη η συνερρία τζερ), ώραν 9 (ΐ.. μϊ. 

Ό Πρόεδρος ; » , 01 γροψ.[4!κτεϊς 

* Αλν^; ^* Ζαϊαης^ , Ν. Γείοίργάκόπουλος 

' ,Λ , Δ. Ε. .Καλογβρόπθχ/λο^. Της 2 Δβκ6υ.βρίοΐι/ :1&9βν .« : ' 

"Ωρα 4.20' (Λ. (Λ. ευρεθείσης της Βουλής ίν ατταρ'^ί'^'άνδ- 
-γνώσθ^ϊ^ν ^¥'π'ρ^?.τν/Λ της Λ'^όνίγοΰμένη^ 'σόνεδρίας χιέϊ ένε- 
κρίθητ^ϋ^ν:-^• ''•■* ■ • ■ '^ΐ ^^-'-^' '■•' >'-•*^ ν^Λ^•;:- 

*0 Πρόεδρος άνεκοίνωσε προτάσεΐί^' ^6)χ;ου•ύ7:οβ'ληθεί'^ς ύιΛ 
>^οΰ Ι)^:•Ήώηης ;β^«>.εθτοίίκ. Πί^^Ευδιδ" Τϋίάλδουι ; '^ 

* Π^ρΙ ιίροάγωγίΐς 'τ6ν ύτίο^^λών^ί^ 'Λή^όυρίορ 'ϊΐς τεΧώ- 
νδίαν γ ταςεως και ^ *^ .• 

ΐίερί• δ^άθέ^^6)ς'^δον''5»ασ ;^τ^^ ίΐ^^ εκασ^οΐ^-τών ^η- 
ρ.ων'^^\^ώγηΐί3\;'5-Κάτώγ7ίΫΟν*' 'κοίί^^^ νίΐς Γι?αίρ5ίίο^ 

Πάλλης του νοαου Κεφαλληνί?ίς έκ' τβίίσδδών εκιί^ίήΓ■ο^^' τ^ν 

'Α(Αφότ6ραϊ* 'άί''•ίιφό»ΐΓ*δείί^" ΰύν^ 6^ο "άϊνφλ'ό- 

*γοκώη5ί5Ϊ^>εώ*''^1<Μ^ησ«:^ 'ΐ^ί^^^ 
ΐΙ-βϊν' , 

|Λθυ καΐ του δηι^ίΛοιβ^^^ -'^^'^ ^'*- '^^"'"^ιΧ -^^• '^ " Ί«Γ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 84 — 

■ ■ <:• . " ■ 

Ό Πρόβ^ρος του 'Γττουργβίου απάντων «Ιζ προηγουμίνας: 
Ιιτ6ρωτησ£ΐς έδωκε πληροφορίας περί των της άποξηράνσεως: 
της Στυμφαλίδος λίμνης και κατεθηκεΖ 

Κατάστασιν έμφαίνουσαν' -ϊην βεβαιωθεΤσαν Ιπικαρπίαν 
των Ιτών 1891 — 1895.ώς και τέ βεβαιωθέντα εζοδα κατα- 
μετρη<Γεως των εΐ^ών τούτων. 

Άναλυτικον πίνακα των έν τοΤς ταμείοις του κράτους υπο- 
λοίπων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 1896. 

Πίνακα των αποτελεσμάτων της μετά τοίΛ Βελγίου Ιμπο τ 
ρικης συμβάσεως* και τ 

"Όμοιον της εισαχθείσης και άναλωθείσης εν Βελγίφ στα• 
οίδος κατά τά ?τη 1892—1894. 

Ό αυτός ύπέβαλεν ίντυπον τεύχος περιλαμβάνον την με- 
λέτην πίρι της 1ν Θεσσαλία: Ιγγείου παράγωγης της προς 
τούτο σύστασης Ιπιτροττης.Προς δΐ υπομνήματα σχβτικά προς 
το θέμα τούτο τών κ.κ. ^Αλέξ• Μαθιουδάκη, Ε. Κυρίχου,. 
Άλεξ. Κουρτίου, Γ. Βερενίκου, Π• Ι•.Σταγοπούλου, Άίελ- 
φών Άποστολίδου, Ι. Μανούσου και Β. Ζήση. 

Υπέβαλε προσέτι ό Πρόεδρος του Υπουργείου, 

Δηλώσεις : - 

Περί Επενεκτέων μεταβολών Ιν τφ είδικφ προΰπολογισμφ• 
των έςόδων του Ιπι των Έκκλ,ησιαστικών ' Υπουργείου της. 
χρτίσεως του Ιτονς 1897* και 

Περί έπενεκτέων μεταβολών Ιν τφ.είδιχφ προϋπολογισμέ 
του Ιπι τών Στρατιωτικών , Υπουργείου της χρήσεως 1897. 

Νομοσχέδια : 

Περί άγορδς της Ιν τη περιοχή του Ζαππείου κειμένης ιδιο- 
κτησίας των κληρονόμων .Θεοδώρου, Ό.ρφανίδου ώς Λοά του- 
Αγγλικού Νεκροταφείου, 

Περί μεταβολών έν τφ νομφ περί τελωνιακού Δασμολοτ- 
γίου. και τφ προσηρτημένφ τούτφ δ«σμολογ{φ. 

Περί καταργιξσεως παι συστάσεως τελωνιακών θέσεων. 

Περί εγκρίσεως προϋπολογισθώ όΧ<^ης ^απάνης διά την 
καταςσκευι^ν δημο^ωτ^ ιιτιρίων καΐ Ιργων'δι' 4'περ αναγράφον- 
ται πιστώσεις Ιν τοΤς ειδικοΓς προϋπολογισμρϊς τώνίζ^ω^ Τ^^ 
Ιι;1 των Έ9ωτερΐ)^ών^ Ύπ<^υργι(ου. της χρ•ϊίο;ε^,,^ τοδ ίτους. 
1897 και τΎξς χρήσεως το\ί ?τους 1896• χαΐ • ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — δ5 — 

Περί χυρώσδως συ^λβάσεως [χετά της Εθνικής Τραπέζης 
^ης Ελλάδος ττερί δανείων καλλιέργειας κλπ. 

"Απαντα τά νομοσχέδια ταΰτα συνοοευόαενά κά\ ύπο αΐ- 
τιολογαών εκθέσεων, ως και αι δηλώσεις εστάλησαν εις τύ- 
πωσιν, εχουσι δΐ ούτω: * 

Ζητ. παράρ^, αριθ. 110— 116. 

Ό εκ Τρικκάλων βουλευτής κ. Κ. Χατζηπέτρος ητησατο 
όπως άναγραφνί εν τ^ ήαερησί*^ διατάζει το νοαοσχέδιον περί 
εγκαταστάσεως συγκοινωνίας δι' άααζών κινου[Λένων [Αηχα- 
νικώς. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν δτι ή ϊτλ του Προϋπολογισ(ΐ.οΰ 
Επιτροπή υπέβαλε την εκθεσίν της έπι του νομοσχεδίου περί 
χορηγίας πιστώσεως, εκ δρ. 50,000 δια περίθαλψιν των πα- 
θόντων εκ πλη};ι^ύρας εν Αθήναις και Ιν ΠειραιεΤ. 

^Ωσαύτως η ειδική προς μελέτην του νθ|Λθσχεοίου περί 
δικηγορικών συλλόγων επιτροπή υπέβαλε .την εκθεσίν της• 

'Αμφότεραι αι εκθέσεις αύται εστάλησαν ειςτυπωσιν, ίχουσι 
δε ούτω: 

Ζητ. ηαράρτ. ά^3ΐθ, 117 — 118. 

^0 Ικ Λοκρίδος βουλευτής κ. Λ•. Ευταςίας ανέπτυξε την 
ττροαγγελθεΤσαν άπο της προηγουμένης συνεδρίας έπερώτησίν 
του περί της εμπορικής και ναυτι,λνακης μετά της Γερμα- 
νίας; συμβάσεως *λαι Ιν γένει των διεθνών συνθηκών της Έλ" 
Χάδος. ..... 

^Ο έπΙ των ,Έςωτερικών ΙΓτΛυργος εδωκεν επΙ τούτοις 
ττλτηροφορίας, εφερον δε σχετικάς παρατηρήσεις ό αύτρς: έκ. 
Λοκ,ρίδΌς βουλευτής, δ κ. Σ'. Στάης, 6 κ.. Π. Μερλόπουλος,. 
δ κ. Α'.^ Δεληγιάννης ,καΐ δ κ. Λ. Δεληγεώργηι;. '. 

*0 εκ Τρικκάλων βουλευτής κ. Θ. Κριεμάδης Επανέφερε . 
τον λόγον περί τών Ιν τω δημφ Καλλιωωνίου τη^ Κάρδί- 
τ<7•/)ς εκκλησιαστικών κτημάτων, εφερον δε^σχετικάς παρα-„ 
τγ)ρ7ΐσεις δ Ίκ Κυθήρων βουλευτής κ., ,Σ. Στάης και δ επ.ι των 
Εσωτερικών 'Τπουργός. 

'ό Ικ Τριχωνίας βουλευτής κ. Α. Μάνέσης,4"7:οιησάτο συ-. 
<7τ<Χ<3Γΐ.ν άναφορικώς προς υπόμνημα τι περί, συμμέτοχης τών 
;2χνθυ7:ασπιστών και υπαξιωματικών εις το μέρισμα του.Μετο-^ 
νικο^ ταμείου του κατά γην στρατού. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ *0 Ιζ "'Τδρας βρυλδ,υτης κ. Ν. Τσ^ί^ι-κδος ίφδοβ τον λρ^ον» 
Ιπί τινών τών τδλ^υταΤον γενθ{/.Ινων βν τφ ναυτικφ προβι- 
βασ[Λων« Έ^τεουλάχθη δε ν* οςπαντητν) 6 ΙττΙ των Ναυτικών 
1 πουργος. 

Ώ εκ Με(7σηνης βουλευτής κ. Άλκ. Δεληγιάννης εζητη^ιε 
να προταχθγι εν τη ημερησί^ διατάζει ή υπ* αυτρυ υποβλη- 
θείσα προτασις ν6(Αου περί καταργήσεως του επί του οίνου 
φόρου. 

*0 έκ Βόλου βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος προάνηγγειλεν δτι 
αυριον θέλει προβη εΙς άνάπτυζιν Ιπερωτησεώς του περί του 
κληροδοτήματος Πανταζη Βασσάνη. 

Σχετικώς δε προς ταΰτα δ κ. Σ. Στάης εζητησε να δια- 
νεαηθνί εις του; βουλευτάς ή τντϋωθεΤσα όιαθηκη του κληρο- 
δότου, ώς και η περί των κληρο^οτηαάτων έν γένει Ικθεσις 
του άρ[Ααδίου ταην,ατάργου του Ιπι των Εκκλησιαστικών 
και της Δη|Λοσίας Έκπαιοεύσεως * Υπουργείου. 

Ό Ικ Φθιώτιδος βουλευτής κ. Δ. Κρίτσας υπέβαλε προ- 
τασιν νο[Λθυ περί τροποποιήσεως του άρθρου 34 του περί 
στρατολογίας ΑΦΚΗ' νόμρυ, ήτις ^υνοδευορι^νη και νπο• 
αΙτιολογικης εκθέσεως εστάλη εις τυπωσίν, ?γεί δε ούτω^ 

Ζητ. παράρΓ. αριθ. 119• 

Προέβη (Αξτά ταύτα ή Βουλή εις τα έν ττί ημερησία δια^ 
τάζει, συναινέσει δε της Βουλής διεκόπη ή συνεδρία περί την 
8 */2 μ. [/-, επαναληφθεΤσα μετί: μναν ώραν. 

*ΑναγνωσθεΤσα έγενετο δέκτη κατ^ άρχην εις α' συ^ηττ)• 
σιν ή πρότασης νδαου περί τρο^τοττοιησεως ;του ίρβρου 122 
του περί στρατολογίας νόμου^ μετά τίνας παρατηρη'σεις, του 
κ. Γ. Φιλάρετου, εις ϊς άπηντησεν δ. Πρόεδρος του Υπουρ- 
γείου, 

Έπι του άρθρου μονού προτάσει του εκ Τριχωνίας βουλευ- 
τού κ. Α, Μάνεση ' προσετέθησαν εις το τέλος . της πρώττας 
παραγράφου τα έξης: «Ή μη κατάθεσις του άντισηκώματος 
καθίστησιν άκυρον την περί απαλλαγής άπόφασιν του Στρα^ 
τολογικ^υ Συμβουλίου.» 

Ούτω τροποποιηθέν Ιγενετο δεκτον το άρθρον, μδνον εις ^ 
συζήτησιν. ' ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 8>7 — 

Ναυπλίου βουλβυτης κ. Γ. Κ. Φαρ[χα)ς07ϊΓθυλος ύπεβα^λ^• 
τοοτΓολογίαν, φίρουσιν και δλΧας ύι^γραφί:ς βο^λίνΐζό^ν^ 
^στίλη δ'. αϋττι «Ις τύπωσιν, 6;^ουσα ουτω^ 

Ζητ. παράρτ. άρχθ. 120. 

ΙΙροτώσδΐ του Λυτού βουλευτού άνεβλι^θη ή συζητησις τοΐ>, 
νοαοσγεοίου• 

ΈττΙ του νομοσχεδίου τζερί του προσωπικού της εξωτερικής 
υπηρεσίας των δασών εφ^^ον τ^χ^χτχι^Ύΐσεις οι κ. κ. Δ. Χα- 
τζόπουλος, Ν. Σχινας, Ι. Σέχος, Κ. Βελλίνης, Σ. Στάης, 
Α. Βαλέτας, Κ. Παπα[Λ;χ(3;λδίςουλος, Λ. Δδληγεώργης και 
δ Πρόεδρος του 'Τπουργείου. 

Έγένετο [Λετά ταύτα δεκτον το νομοσχεδιον κατ* αρχήν 
εις α' συζήτησιν. Όσαι>τως έγένετο δίκτον το Ι' άρθρον, Έπι 
του 2 άρθρου προτάσει του Προέδρου τοΰ Ύπουργίϊίου προΜ- 
τέθησαν Ιν τ*^ α' ^ [Λετά την λέζιν «διακοσίων» αΐ λέξεις 
«καΐ πεντήκοντα.» Το δεύτερον ΐδάφιον άντικατέστη διά 
τοϋ ϊζ^,ς: «Οι φέροντες δίπλω^χα διδάκτορος των φυσικό^ 
μαθη{Λατικων έπιστη[Λών τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου ^ άλ»* 
λου 07-θταγο!5ς αΰτί^.» Έν δε τη τελευταία § τ(Λ «ρθρου 
άντι των λίξεων «τριάκοντα ή^ερας» Ιτεβη «τρεΤς [χηνας». 
Οίίτω τροποποιηθέν 1:^0 άρθρον 2 Ιγένβτο δβκτον, ώς Η9(Ί τα 
λοιπά άρθρα και το σύνολον του νοαοσχεδίου εις α' συζήτησιν. 

ΈπΙ του νο;ϋο<7χεδίου περί συστάσεως γεωργικών σταθ}Αών 
ελαβον τον λόγον 6 έπΙ των Έ^ίωτερικών 'Τπουργος κ. Κυρ. 
Μαυρο[λΐχάλης και 6 Ιζ Ευρυτανίας βουλευτής κ. Δ. Χατζό-' 
-πουλος. 

/ΕΙγεν^το.^^,ετά ταύτα δεκτον το νο[Αθσχέδιον κατ ' αρχήν, 
άρθρον και σύνολον εις α' σΐ)ζήτησιν. 

Έπι του αυτού νο;Λοσχβδίου ό έζ Ευρυτανίας βουλευτής κ. 
Δ. Χατζότπίυλος υπέβαλε τροπολογίας, αϊτινες Ι(7ΤίλΌ3αν «ις 
τ•ύ9ϊ|Μ>ΐ7ΐ.ν, εχ^ΐΜΓί} δε ()ύτω: . . , • 

-Ζη?. τκχράρχ άριθ, 121• 

Ό εκ Μεσσήνης βουλευτής ». Π. Μερλόπουλος ύπεβαλ6. 
τρανολο.γίάν Ιτϊϊ <3ΐον• νθ[/.ο^«δί<)υ ι^ερί τροιν^πονήσιως δια^^!:• 
ξεών τίνων του άπο 30 Δεκε;Λβρίου 1887 νό^^ου 4ΧΚΕ' ^ΙΡ^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 88 — 

τ6Χ(ϊ>ν χ%ρxο'7^ήίο^^} ϊ^τάκΎ\ δ ' αυτή εΐζ τύίτωιιν, εχουσχ 
ο&τω;•* 
Ζήί. παράρτ. άρ%β. 122. ^^ 

Έλύθη [χετά τχυτα. ή σϋνδ^ρίχ ώόα 1ί. 25' της νυκτός . 
Ό Πρόεδρος Οί γραμματείς 

Άλ• Θ. Ζαΐ^Αης• Γ. Φαρηακόπονλος 

Ν. Γεωργακόπονλος. ΣΓΝΕΔΡΙΑ Κ' 
Της 3 Δεκεμβρίου 1896. 

"Ωρί}: 4. -20' [Λ. (Χ. δδρξθδίσης της' Βουλής βν άτυαρτι'ί^ 
κνδγνώ^θτο^αν τά ιτρχκτικά της 'ΐροτερχίχς καΐ ενεκρίθη τικν. 

Ό Πρόεδρος άνεχοίνωσεν αναφοράς: 

Κατιοίκων του δη(Λου Ίθώμ,ης της Ι-χρχίας Μεσσήνης 
έςαςιτουν.ένων ^αράτασιν της τ;ροθε7|Λί«ς διά την δηλωσιν 
τοΛϋ οίνου καΐ των άροτριώντων *Λτηνων' ζ.αΙ 

ΟΙνο^τωλών Χκλκίδος, έξχιτουαένων την κατάργησαν του 
έπε του οίνου έγγειου οόρου. 

^0 ΙπΙ των Εξωτερικών 'Τ7:ουργος εΙ<?>ίνάγδν Ικ νέου τρο- 
ποποιηαενον το νοαοσχέδνον ττερί εγκαταστάσεως συγκοινω- 
νί<χς δι' ά[Λχξών κινουμένων «^ηχανικω;, Ιστάλη δ' εις τύπω- 
σιν ι;,ετά της σ^^νοδευουσης αυτό αιτιολογικής εκθέσεως και 
έχει ούτω : 

Ζήτ. παραρυ. αριθ. 123. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου απαντών εις Ιπερωτησεις 
των κ, κ. Α, Σινόπουλου και Ε. Κοκκέβη κατέβηκε: 

Κατάστάσιν έαφαίνουσαν τά ύπ^ρ του τα;Λείου της -οδο- 
ποιίας άναγνωρισθίντα και άποδόθΙντά δι' έζοφληθεντων χρη- 
αατικών ένταλαάτων ποσοστά των Ιτών 1888 — 18^2, 
έζαχθεΤσαν έκ των ύπο του ΓενικΟυ Λογιστή ρίου^σΟντασ^οαε- 
νων οριστικών άπολογισ(^•ών' ,καΐ . 

Κατάστάσιν των εις το τα[χεΤον Τρι^υλίας όφ^ιλ6ντ«>ν 
ά*πο 'πιστωτιν χ-αρτοσηνου. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 8» — 

•δβ ούτω:. * > .• 

ΖΑτ. παράρτ. . αριθ.. 124 — ^Ιδδ. 

Ό ϊτά των Ναυτικών Ύττουργος άτΓηντη<75ν εις τά χθίς 
ύπο του εξ "Ύδρας β©ΐ|λευτου κ. Ν. Τ<3α[Λαδου λεχθέντα 
περί τίνων εκ τ<5ν τελευταΐον γενο[Αένων έν τφ Ναυτΐ7•(3^ ττροβ;- 
βα^τμών, Άνταττ^ντι^ϊσε^ό εζ 'Τδρας βουλευτής, ϊλαβε δΐ και 
εκ δευτέρου τον λόγον δ ϊτζι των Ναυτικών 'Υ-^τουργό;. 

Σχετικώς π^ος ταύτα δ έξ Επιδαύρου Λιατιρας βουλευ- 
τής κ. Κ* Πα7Ρα}λΐχαλόπουλος εττοιησατο λόγον περί των 
κατά τον νό[χον ΨΒ' υπόχρεων προς έκτέλεσιν θαλασ<ίίας ύπτ)»- 
ρε-πας αξιωματικών του Β• Ναυτικοί^ 

Ό εκ Βόλου βουλευτής κ.. Γ. Φιλάρετος ανέπτυξε την έπε- 
ρώττηαν του περί του κλγ)ροδοτη[Λδζτος Πανταζη Βατσάνη. 
Έπι του δέαατος τούτου ελαβον προ^έτ* τον λδγον δ κ. 
Α. Ευταξίας, δ Πρόεδρος του *Τπουργειου, δ κ. Σ. Στάγ)ς. 
και δ κ. Ν. Σχινδς, «πευθύνας και την Ιξης σύστα^ιν: 

«Παρακαλώ τον κ. 'Τπουργον ;1π1 των ΟΙκονον.ικών και• 
Πρόεδρον της Κυβερνήσεως ίνα, συαφώνως με την ρητήν και 
σαφή διάταξιν του άρ&. 2 του εδαφ. α' της διαθήκης του 
άειάνηοττου ΐΙ(χ.νχ(χζ^\Βχσ(7ά'/Ύί^ν.χ.^χ^ίτΐΤί'Αζ την Έθνικηντ'ίίς 
Ελλάδος Τρά^τεζαν -το έπτ πλέον των 500 χιλιάδων δραχ- 
μ,ών ειτπραχθεν πο'τον Ικ του κληροδοτη;Λατος, καταλογίζων 
την νο<ΛεΦ[Λαηκην διαφοράν, και έπΙ έτη^'φ τόκω 5 ^/ο' δπως 
1κ τών τόκων του ποσού αύτου άπο τούδε ε/.παιδευθώ^ι νέοι 
του ναυτικοί ών .1% ανάγκη καΐ κατεπιιίγοΰισα εΤνε καΐ τον δια- 
καή του διαθέτου πόθον πραγ|ΛατοποιεΤ.» . *«^ 

'Ωβ-αύτως ά κ. Γ. Φιλάρετος α πη^υθυνεν έν τέλει 'Τ'ί^ν εξ^ς 
συβ•τα(?ινΓ ν ' ■.-;;. .•/ :•^; . 

«Ή ΚυβΙρνησις .οφείλει : ί) να κ.αταδ8(ηΐ'> δλόκληών τί^ 
♦χεχ^ι τσδί5ε' Λτπραχθέν ποσόν τον κληρτ)δοτηαα>τος τ^ΰ «οι^ 
δτί^Λου. ^'Πανταζη' Βασσάνη, γινομένου και κατα7Λγΐί;[Λονί τ^ς 
νσίΛίτϋϋίίίτικ^ς διαφορΚς, προστιΒεαένοΰ:. δΐ ο^αΐτοί^ τόκου, -ϊι '• 
% ν ανάγκη προτεινο^Λ,ένοο προς^^ον^το *αΙ νόρ-Ου εχς ' την 
Βουλιίν.• 2) ^Ν«Γ .διαταχ^ - ή' κατα^τκευτ) Ναυτικ'ίΐς • '^χολης 
1ν ΠειραιεΤκαΙ ^ ά•ποΦΤ?ολ^ ύτΛ^τρόοων ^«{Λφώνως τνί άπο ^ 
"ΆπριλίοχΛ Ϊ890 διαβηκη -ου- κληροδάτοι>> •. : . ' ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 9» — 

ρικοΰ συλλόγου Καλα'χών, υποβληθέν Χιά του βουλβυτοΰ κ. Ν. 
ΔαγρΙ και συνιστών την φίφισιν τοίυ νο[Αθσχεδίουι ; περί ίικη- 
γορϊχων Συλλόγων. ' . 

Ό εκ Σύρο>> βαυλίυτης κ. Γ. Ε^γζνελης ύιίτΙβίελεν άνα- 
φορΛν τών εν Σρρφ βυρσοδεψών, αΙτβΛ)[^ένων δπω; έπιτρατρ^ 
ή «Ισαγωγη /ρης εν Κυπρφ παραγόμενης ?^αι «Ις την βυρίοδε- 
ψείαν χρησιμ^νουσης ύλης σοιψάχι,. 

Ό ϊκ Πατρών βουλευτής κ/ Γ. Παπαδιαμοίντόπουλος 
άν^ίφορικώς προς τηλεγράφημα τι τθϋ.Έ{ΛπΌρικοΰ συλλόγου Πα- 
τρώ.ν συνέστησε την περχίωσιν τών άτραιτουίΛίνων προς ϊορυ- 
σιν δη[χοτικης δια(Λετακο{/.ίσ£ως εν ΙΙώτραις, Ιδωκε δε πλη• 
ροφορίας ο Πριόεδρος του Υπουργείου^ 

Ό εκ Λοκρνδος βουλευτής κ. Α. Ευταξίας -(^τησατο δπως 
άναβληθή Ιτ^Ι όκ^ώ η|Αεροζς ή δι* α\Ιρ*ον ,προσδιιωρισμι.ένη συ^ 
ζη^ησϊς ετίΐ τών του σν^βιβασμ^αυ. . 

Συγκοςταθέσει κάι τών ύποβο^λλόντών τη,ν β^περώτησιν κ. κ•. 
Κ. Καραπάνου και Α. 2ΐ{λοπουλου η Βουλή συνηνεσεν εις 
τί)ν, αναβολή ν. 

Ό 4κ Ιίο Κερκύρας βοι»λευτης κ•. Α. Παρα^λυ&ιώτης συνέ^ 
στησεν δπως άνασταλ^ το (Αετρο» το ληφθέν ύπο του επΙ της. 
Δικαιοσύνης Υπουργού περί. τών πρωτοτύπων τών αγωγών 
και. 'εφέσεων* 

Σχετικάς παρατίορησεις Ιποιησατο και δ βρνλευτης κ. Γ. 
Φιλάρετος. 

Χ) δίΐ Καλα{Λών βουλευτής κ. Κ. Φλεσσας απηύθυνε, την 
εζης έρώτησιν : 

-.«ΙΙα^ακαλεΤται ό κ. Ιπι τών Στρατιωτικών^ /ΪΤί:ου(ίγος 
νά πληροφορησγ) την Βουλην, τι Ινηργησε περί τών -^ν τφ• 
Στρατή •καταχρη(Γδων^ περί ών τόσος πάταγος έγίνετο Ιν τη 
δη}Λ,θίσιθγραφίί}ζ, %^\ ιδίως εν τοις φύλλ&ϊς της 22, 23, 24 
κ«,ί 25 Νοε(Λβρίου ε. ετου; της έοη|7Λ«ρίδος<<ίΠίιιλιγγ8νε0ίο^ς», 
δι^τι «ι, ί^:ποκαλύψε^ς αυταΙ είνκι σΐΡουδ*Τβίΐ και ίίΛστβύω .νά- 
Ιφείλκνίταν τήν προσοχή του κ. Ύ^ςο^ργοΰ•!» - 

'Ό ^τρι ^ν Στρατιωτικών 'ΓπΟϊφγος, έδίί^ΤΛΚτεν ^Λτν.ίτνιώ'- 
τίφος .ά]ϊι<ί)[Λατ>κος &«τ*χ&εις έ^λίόφδίη ανακρίσεων; . . • 

Ό ^κ Βόλου βοολ^υτιΐϊς %. Ν• Σ)[ΐν•δς Λ^θ[ΐ»νη!ιο^ς\ΤΕρθΐί^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 91 — 

γουιζ-ενας έπβρωτησβις τον γ6νθ{46νας.)4^τά τάς συνεδρίας Ν' 
καΙ ΝΑ' της ττρώτης Συνόδου χ,αΐ ΙΖ' καΐ ΛΡ' της δευτέρας 
Συνόδου^ άπηύθυνδ ττροιτίτι .τάς ΐξης ίίΐτησξΐς : 

«Παρακαλώ ^υ>>^μ« νά χατατ€θ(3σνν* δΙς την Βουλιτί> οΐ 
προϋπολογισμοί των ετών 1892 καΐ 1896 της Μονής Πεν- 
τέλης χ,αΐ ό άτταλογιτμΛς του 1$95• 

2υνά[ΐ.α τταραχαλώ νά κατατΑθώσιν καΐ αΐ τυχόν γεν6(Λ€- 
ναι κατά τε του ηγο'^^/.ενοσυ[Λβουλίου η του ήγου»χένου Πβν- 
τ^λη^ μ,ηνύσίΐς η καταγγελίαι 'ίνρός τε τον κ, Νομάρχην 
Αττικής -^ και τον εισαγγελέα [/,ετά της πληροφορίας τί 
και πότε Ινηργηθη Ιπ' αυτών* 

Γνωρίζω δ' δτι ά-ν εντός όκταηρ^ρου δβν κατατβθώσι θίλω 
έπιληφθη των ανωτέρω θε(Λάτων.» 

«ΐίαραχαλώ τον; κ, Τπ^υργον επΙ τών Στρατιωτικών νά 
καταθεστ^ εις την Βουλην την δια του Σχολείου ύπαζιω(/.α- 
τικών υτροβληθεΐ^αν ώναφοράν }Λθυ, ' ι^ετά την 7 Ιουλίου 
1894 μετά πάσης επ' αΰτης γ^ομένης ενεργείας, καΐ άφο- 
ρώσης άνάρμοστον και ^ναντι τών περ; μονών κανόνων συμπε- 
ρ^φςράν του ηγουμένου και ήγουμενοίΐυμβουλίου Πεντέλης.» 
- Ό ^κ Κερ/^υρβκ βρυλεντης κ., Ι. Σίχος συνέστητεν σπως διά 
νομοθετικής «τράίξεως δοβ'Ο μηνιαΐον χρηματικον. βοήθημα εΙς 
τβ¥ υτίΟίτ-τράτηγον- κ, . Σ/^• .Καραϊσκάκην άττοστρατευάμενονι, 

Σ^$τικην σιίίϊτ^^νν έπ(»ησατρ *^^ι. ό εκ Φθιώτι^ βομ^ 
λευτη^ κ, Δ• Ιζρίτσας, ε([>ερ^,.δε παρατηρήσεις ό εκ Καλαμών 
βουλουτης κ• Κ. Φλέσσας• . - . 

Τήν.σ^^στα<7ΐ\^του έκ Κερκύρας βουλευτού υπεστήριζαν και 
ον ν^. Α, ΕΙν^αξίας, Α• ΐίΐάνδ$ηι? κβςϋ Κ. Καραττάνίκί• 

Ό Ικ Μεσα'ήγ^ βουλθ^η^ κ.. -Αλκ. Δεληγιάννης νιτησατο 
την πρ(^<το^γωγ^ν .πίνακας τών φοιτώντων &\^: τά δηρίΛτικά 
καν ^λληνιίίά ^χ^^λεϊα, ώ^ και τά γυμνάσια 'ΐΐοΰ Κ:ράτΛύς. 

Ό Ικ Κυθήρων ββνλβντλςκ*, Σ. Στάης εφ^ρ* -π,αρατηρη" 
<7€ΐς έπι του κατά την προηγουμέγην. συνεδρίαν υποβληθέντες 
ύτϋο του Προέδρου; -του 'Τπαυργείου άνρελντικου ττίνακος τών 
έν. τΛς. τ^αί^είονς του .Κράτους ύπαλοίς^ων κατ4ι την 30 Σ^" 
'ΤΓ.Τίμ^ρίρ'Λ 1896, σχετικώς ίυρος ^ δαπανηθέντα,ύτ^ζρ! 11% 
Λ77Ρρί«?ν δη{^Γ<ι)ν δ;ά την ^μοτικτ^ν έ;^7^αίδευσιν• οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 92 — 

' *3 ΠρΟβδρο; του Υπρυργεί^υ εδωκενΐπΐ τούτοις πληρο- 
οορία-ς. •' " ' 

«-) βουλευτής κ. Δ. Κρίττας Ιπο^ησατο συ^τασιν περί της 
φορολογίας •: ης ϊν Φθιώτιδι ύλοτο^ου^ιενης ξυλείας• ^ ' 

Προέβη [Λετά ταΰτα ή Βουλή 'εΐς-τά Ιν τη'ήΐΛερητίο^ζ δια- 
τάζει, συναινίίτει -δε της Βουλ% διεκ,ότΓη ή συ^/.δοία ίϊβρί την 
θ [Α. μ. ώρα ν. 

Μετά (χίαν ώραν έπαναληφθεί'ίης της συνίδρίΛς άνεγνώσθη 
και έγενετο δε•Λτον •Λ7.τ' αρχήν και άρθρον' [χόνον είς α' συζή- 
τη^Γ'.ν τι) νομοτχέδιον περί καταργήσεως της εισπράξεοίς προσ- 
θέτου τέλους επΙ των βραχειών επιστολών, των ταινιών καΐ 
τών φακελλων. 

Ωσαύτως Ιγενετο δεκτον κατ' αρχήν, άρθρον καΐ σύνολον 
εις α' συζήτησιν το νο^Λοσχεδιον περί ανταλλαγή^ τΐζχυδρο- 
(Λίζών επιταγών μεταξύ τ91ς Ελλάδος και της Αγγλίας, 
κατόπιν παρατηρήσεων του βουλευτού κ. Κ. Καραπάνου, εις 
&ς άπήντησεν ό κ. Πρόεδρος του * Υπουργείου. 

Άναβληθείσης της συζητήσεως του επομΙνσυ Ιν τη ήμε- 
ρησίίϊΐ: διατάξει, άνεγνώσθη το • νομΟσχ&διον περί εκποιήσεως 
κτημάτων τ'Ρίς Βαλλιανείου δωρεάς ύπερ τ•ίίς• Βαλλιανείου 
Βιβλιοθήκης^ έπι τούχοΟ δε ό κ. Κ»- Καραπάνος ήτήσατο 
την προσαγωγήν σημειώματος των κτημάτων Ίτης δωρεάς 
ταύτης. Έγενετο δε δεκ^Ιίν το νομρσχέδιον κ ατ' αρχήν, άρ- 
θρον και σύνολον εις α' συζήτησ.ν. 

Άναγνωσθεν ωσαύτως Ιγενετο δεκτον %ατ- αρχήν καΐ' άρ- 
θρον μονον το νομοσχεδίου" πΐρΐ'^ΰρώσβώς Β.. Διαταγμάτων 
δι' ών , Εχορηγήθησαν άναπληρω|Λατ&ίίαν π«^ώσεις έπΐ της 
χρή^εΛς του 1^9^ εκ δραχ. 154^940. Έπι τούτου '<>Ίχΰτος 
έξ "Άρτης βουλευτής κ. Κάραπάνος, ήτή'ϊά.το τήν'προσα- 
γωγ-ήν <?ημ€ΐώματος περί του άγοοασθεντος. διά τάς* άνάγκας 
τοδ Κράτους• <ίυνΛ.λλάγματος* -.^'ν" -^ ^-■•' 

Έτη* του νομοσχεδίου περί. κυρώσεως Β.* διαταγμάτων, 
δι' ^ων ^χορήγήθησιΛ άναπλήρωίλατικαι πι<3"ίωσεις έκ δραχμών 
199^142.31, πρότάσεί τό^'Προέδρου τοΤ>' Υπουργείου ^ιωρ- 
θώθη το 2τος τϊ5ς χρήσεως εΙς 1895 άντΓτου ίσφαλμίνως ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 93 — 

(ρ^βρθ(Λ6νου 1896-, Ουτ«> ^ιορθωθ^ν Ιγίν^το δέκτον 7,ρ:τ* οίαχτ^' 
καΐ ά|;θρον [ΑΟνον •το .νθ(Λθ<χχέδίθΗ . εΙς α' συζήτησιν. 

Άνάγνωσθεντα. Ιπβμΐϊα ίγένοντρ δβκτά κατ* άρχην, άρθρον 
και σύνολον εις. α' ^νζίττησι ν '^ά νομοσχέδια: 

Περί χορηγίας Εκτάκτου -τνιστώσεως έπ,Ι.τοΰ 7;ροϋ::ολογν- 
(ψ,ου του Τπουργεί^υ των Έζωτερικών του 1896 εκ ορ,αχ. 
32,922.50. . - 

Περί χορηγίας εκτάκτου τριστώσβως Ιπ; του '^τροϋπολογι- 
σ(χοΰ του 'ϊπουργιίον των 4ί)Ικο νομικών τ^υ Ιτους 1896 Εκ 
δραχ• 750,000. 

Περί χορηγίας πιστώσεως εκ δραχ• 50,000 προς §οηθειαν 
των Εκ πλημμύρας ζημιωθέντων. 

Έπι του νομοσχεδίου περί προικός της βασιλόπαιδος Μα" 
ρίας, ίλαβον τον λδγον όΐ κκ• Γ• Φιλάρετος^ Άλκ. Δελη- 
γιάννης, Σ. Στάης^ ό Πρόεδρος του Υπουργείου και οι κκ. 
Δ. Ράλλης, Σ• Τ. Φορεστης, Γ. Παγανελης, Γ. Πετροποι>- 
λάκης, Ι•. Γρίβας και Γ. Σιβιτανίδης. 

Περατωθείσης μετά ταυτο^ της συζητήσεως και προκείμενου^ 
νά Ιρωτηθη η Βουλή ΙπΙ της άρχης του νομοσχεδίου δ Εκ 
Κυθιζρων Βουλευτής προετεινεν οπωί γένηται μυστική διά 
σφαιριδίων ψηφοφορία. Προίκυψεν Εκ τούτου νεα συζητησις, 
ης μετεσχον οί κκ. Δ• Ράλλης, Γ. Φιλάρετος και 6 Πρόεδρος 
του *Γπουργείου. » 

Ήρωτηθη είτα η Βουλή ΕπΙ της προτάσεω; του Εκ Κυ^ 
θιζρων βουλευτού δι* αναστάσεως και δεν παρεδέχθη αυτήν* 
Άλλ'ΕπΙ τ^ αιτήσει του Εξ Αττικής βουλευτού κ. Δ. Ράλλη 
Ι^αναληφθείσης της ψηφοφορίας κατ,' όνομαστικήν κλησιν, ύπα 
την Επιτηρησίν,τών κκ.,,Ι. Λάίςπα. 3δ»αι. 2. Στάη ώς ψιηφολε- 
κτων, προεκυψεν Εκ της .διαλογές βτι.δ,^ν Εγενετο δεκτή ή προΓ 
τασις διά ψήφων .92 κατά 13, Ινρς άρνηθέντος, Επι ψηφοφο- 
^σάντων Εν ρλφ. 106,, 'ώς'Εμ<5αίνί'ζβςι,1)^ το5 συνημμένου ωδ^ 
πρωιτρκδλλου ψ^9ί^?•^^^^ ' 
Μιλ. Δάλλας • -? ' • .• / ί• Γ Γ •:0 'Δνδρ• .ΙΙα{^γι«^τ;^ό?κινλος 
Κωνατ. 'Αση|ί^κθ7?^ΐίλο<• •' 9 
Ν. Σ{]ΐόλινιτς •.• • • • • • • • Ο 

Διίμ.. ΟΙχονομίδης•• • ; • ; .ν Ο Δημοσ0. Καΐίρης * • •--•.•.• • 
Έπ«μ• /Εμτ?^φίΚΛς*.• •••••, 

ΚωνσΤί,.'.Ν^γριχιονρΓης.• ^ • ^ν•,Λ 
Ιωάννης . Πιτρίδης ♦ •: • -τ •* .• •. !•! 
Νικολ. Φαρμακα^^νλοςτ * *0 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ Σοκηρ• Δαν67Γθυ7.οζ 
Χρ. Βότσαρτίζ* ••"•'• 
Κ^ν• Γ. ΚαρΛ7:ώνο; 
Σ πυρ. Βχρζδλης • * • • 
Νΐ'Λολαος Λεβίδης *■• -' 
Κώνίίτ• Κόλιάτσος • • ^ 
ΔηαΟ'ΐθ. Σκ,υλίτστις • 
'ΆΘ. Μουτσό::ουλος • • 
Ι; Δ. Καλλιφρ'ονΧς• • • • 

Άλέξ. Γ. Σκουζες 

Άλίξ. Σχ. Σούτσος• • 

Δγ)(Λ. Γ. Ράλλης 

Άλέζ. Ψύλλα^ 

Κ. Ι• 'ΑγγδλόϊτΓουλος••• 
Γ; Τυπάλδος Κο^άκης — η — •'•••« Ο Ο 
.0 Άθ. *Ισκος 

Κωνστ. Τοπάλης• • • • 

Νικ. Σχινας • • • • * • 

Γέώργ. Φιλάρετος• •*• 
Νικ. Στα[Λατιάδης • • 
Ίώ.ΤιαννακδτΓουΟίος • 
Έπ. Μαυρο;/.|7.άτης• • • 
Ι. Τρίβας• •••••..• 

θέο^. Π. Δ*ιτ)λιγιάννης 
Πέώ. Άλεξάκτίς•. ^^ •Κ •••ο 

.. Ν 
-•Ό 
• ^: Ο 
•• Ο θϊδ'δ^. Β. Δηλιγιάννης•, 

Τω: ΆΝτίι^νόττουλοΟ •"'.;'''' ' ί "^ 


2^7λ Τάίΐσάοάζ ^ -. •..;•.. . Ο 
'Δτι^α, Χ'α'ί.^οπδύ'λός • •••.•'• • 

Δ'ϊΐα.'βίίυλπίώτίιΙς • 

Μν. ^ϊόο^(?ίδης; • • <Γ• •,. . . . . 
>λΤξ.Σπ. Κ:ΐ>ώ>ΛΛς.••*•0 
Κ. Λ.Β^δ^τάΟς• •••-•.•'• •'• 

Γ. Μελισσηνος• • • • Ο 

Διολ' Μυλωνδις • • • * 

*Άγγ. Γίέΐράλιας ......•- 

Χ. Σ τεφανόπουΐΌς • • 

Γεώρ." 'Κρεστενίτιής• • 

Γ. ■ ΓΓάίίλ'κυριακδΐ:ρϋλο; • • • • 

Δηαοσβί. Δόγκας • • 

'Ιοί• 2ΐί7ίνης • • • • : • • • 

Στί^έφ.' 1;'4(3υλούδης• 

Γεώργ, ΪΙετόύύΫίζ '• ν . . . . .© 

Άρίστόα: ΒΑλετοεί Ν 

Νικ., Νο^ικδς • '• •••••••: Ο 

ΓΚτροζ Δελ^νδαΐ;• •' .•0 

Κώνΐτ. Πετ^λας• •'• • ^ ^ • •0 
^ΑλΙξ, 6^. Ζ^ήχης- • •,• '• • •0 
^^Παναγ. 'θρ. Ζαίαης• • • • • Ο 
Θεόδ. 24ί>'νΐς••••ν••••^•• 
Λί6>ν. Πε-ίΙαίζδς ^• • • • • ^ • ^ • 

Γεώργ. Σιβιτάνιδης Ό 

ΓιΛννού^^ος" 'Τάκ•<3'ς • • • • • •'0 

'Νΐ^ί.• Δα^ρίς• ί•*^. -ν ■;'.■* . .^. .0 Ρ. Λ. ΙίΙι'-ί-ρο'ίΓουλ-οΓκη^-'^' * Ν 
Πολύα. Ζαρίμπας Ο 

Γεώργ: 'Α.Α^^ί«ι>«^ί*• • ν^^-ί) 
Κων. Πο&#Χ(^>ιχβ6>ι§ι^όυλ^ς* -^1 
Π. 'Ρί^(ί^•>γ/•^^;?^»Ιί•>>^•ϊ^<4ίί Π.••Λ^ίί.7:ριν07ίουλθ£* ί*•^"••*.*^©^ ^Γ/ 2&λαας' • • ν.^'.νΓ. . .'.'Ο" 
ΧίΧ]3ίλ:^Τζανετ*κΐι?' • ••^ * • 6''Δ^|Χ.: Τ^οτίπη^ • • • •'•'^• - •"•''^•* 

' 'ϊ<^:ήο(^^ί^^^^'^:''''' • ..Τ) Κίρ.ώ^ -Βελλίνΐ^ς• - • νςί* . .ν '0 

ίϊιν. •Λέβέντ^ιν^Ι^'^•^*^^-• -'^^'^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ "^95 — ϊί . Χατζ7ΐν%χ.ΐί5ΐ% * • • • >*< • Ο 
Γεώργ• Κ^(503κς • • •. < • • * ♦ < - -^ 
Άχιλ. 'Λγάθο^ • •> • » •. 3» *'*.• 
Κωτστ; Β«ΰηλά»ι<}^ • •♦•••.•-• 
Ίω.' ΕΈχσς• • ^ <λ•••• •*• • •/* Χ) 
Να. ΒοκίΛάκης• *.•. ♦ *•,.,.. 
'Αβ; ΊΙαρ(Τ[Λυθιώ^^ς' ..,•*.* 
Γεώρ. θδοτόίΠίΚ* .•*••-••- 
Γβώργ; ΚΛίΓΟ&Φτρια^• ^ •. • • • 
Δημ•* ΘΙχονό[Λθυ ••-?••.*••! Κωνστ^Σϊίαρχετνϊς * • • • . *?0 

"Αριστ; Λί^ντζΑ^ίτουλος •^ * •^^ ► 

'ΙίιχΌλ• Βκίκτοί^άκ'ής ^- ^ • * *< ♦ 

''Ιω•Τζ«νετάτθ4ΦώκΧ<* • ώρν. 

Δτϊα. "Σβορώνοή• * • .'-•^ < 1 ^'Ν 

^Αθως Ριω[Λώ^ο4 * ^^ "* .•^ •.*.;•.*. • 

Διον.' Κοτλούτσίκ*^ *λ • • •\'ΐ*0 

•27Γ. Ε: 'Στάης* •.♦.«.•^ο.• • Μ 

Χ•• Κ. * ΒοζίκτιςΛ• * • «ο• »'• -//^ 

Νιχ. Σ'πχρεα-ΐό'Λο^λίί •.€•'•/• ν 

* ©•. 'Πίροος'• •.-?.• ♦ *ν• • ?Α • * ο 

Γεώργ. Μαυρο[χΐχάλ7ΐς• • • •ϋ 

Άριστ• Μελετόπουλος• • • 
Νικ. Γί«>νίί^•ης *^ ...... . 

Δ7)μ4;ΙϊίΛϊΛίθ^<ϊνλοί • •/• • • •0 

Φιλώτας Ί(7χο(Λαχοςν:-ί..•-ΐ.ϋ Ο 
Β* ©«^Ιν^άίτΛ»- ^^.^ίΛ*:^:-• 6© Ά-θ. Ευταξίας •■•'• • > •->• ♦ •> • 
Ία). ΜττοΓΛΟίτςυλΟί • • • • ^ • - • 
Άριστ.^ Σακελλαρό^τουλός •• •' • 

Φίλ. Βά(βχίγ\Ί)ς Ο 

Ν. Τριανταφυλλιού• • • • ^ • 
Ήλ.Ζέγγελης '•.•.• ••;.•.>. 
Λά|Λ7:ρος Σινανιώττκ • • * * Ο 

Ίω• Βοι1τονΛχς> -^ '• • Ο 

Γ. ΜαλΙας ^ • •;• ...κ. 

Γ. Νι-Λολαΐ^τ^ς •Ό 

Λέων. Δελγ^γεώργγίζ *^ . . . * . 
Μιλτ. Γουλφ.7ίς • • • • ^ • • • • 

ΓΪΛν.•-λίερλ69ΐίθυλος • • * • ? ' Κ 
Περ. Μ:ίοοτος ••.••«•*••*.• 
Άλκ. Διληγιάννιος• • • • • •Ν 

Άντ. Καρατζάς ' ^-••"* • • ••.•'• 

Εέτρ. Ταταράκης» • - . -..-Ν 
Γεώργ; Κουλούρτις •^ • > ν . • . 
'ΌθωνΜαορος .-•••; •-•.•Ο 
Έλεοθ. Μοκώνιος- • •.•• ν, Ο 
Μιλτ. ' Βαρστσης • ν* • •' • » V • 
Γεώργ. Σς<?[Αάν!ης• •.....> :^ 

Γεώργ. ■ Πλιβίτορνιώτηζ • '^'*•^ • 

Ίω. Καναβος; ,• •-*«•• ♦ • •νΜ:• 

Γ. Φαρ{^ακο72ΐονλος • *> • • 'Ό 

•^:Μι3^^.I^?/I96τρ^ς.•:^^:1• 

Παύλος Ρο^4λ^ :•• .^ * V. • ' • 
Άθ.Πιερρά)^Μϊ*\ί(>ο(;Αχάλ• • • 
Κυρ. ΙΙβ(}Μ^^9^ίχΛΚ%ςίίΛθ 
Άσγιμ• Χριστόπουλος• • • • Ο 
Χαράλ. Κανελλόπουλος ^•)!Γνφ-' --^ΣΧρ.^ π^δλόί •^•»^^^"•^Τ• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ .β&- Πανουρ. ΙΐΛνουργι.δί^ • • * 
Γ. Παπαδναμαντόπουλος 
Άχιλ. Γ^ροκωστο-τϋονλος. 
Ίω. Τσβρτίδγκ • • •- ν • • 
Χρ. Τζϊνος• * •>τ ^ • *• • • 
Δ7ΐ{Λ. Βότσης * • • • ••••/* ^ 

Πίνδ. Άντωνο:7ϊον>λο^ . . . * . <^ 
Παν. Σάκκης ••••:••••••]>( 

Δυι[/.• ε. Καλονίράπαυλος •. Ο 
Νικ. Καράτταυλοι; •.?'• ,•^ • * ϊ 
Ίω. Βρυώνης• •.• ••••••• Ο 

Π/Αννινος Κχβοιλλιίρά,τβις• • 
Νικόλ. ΔτΐίΛητρνάδίΐϊς• ••.••• ^ 
Γβώργ. Ν. ΜτΓουίΑπουλης• • ! 
*Αντ. Γουδης •••.••.•••• 

'ΔΘ• Λαδέτϊουλος• χ 

Ν. Βαφ€ΐαϊϊάκγ)ς Ο 

Γ. Παγανίλης; Ο 

Άλοίσιος Τό[Ααν ••••••••• 

Ν. Δρόσος ^ ν- • • Ο 

Γρτιγ. Μαυροριοερδς • • 

Σωτ. Χατ^ηγάχης' • • • • • Ο 

Νιχ. Ταρμπάζτ^ • » Ο 

Κωνστ. Χατζηπίτρος θεόδ. ΚρΜ^άδγϊτ-'• Ο 

Ευστ Κοχ^δίβης• • : Ο 

Ν.' Γεωργακό7Γαολx)^ς • • • • • Ο 

Σωτ. ΣωτηρόπΟΰτλοί ...... 

Δη|Α, Κ«(^ρίώτης• .•••?••• 
Δ»ον* Στά-ϊκος •• ^ .••*••• • 

Αριστόβουλος Μάν€<77}ς• • • ••• 

Στ:. Δ6ί[χβζτί^ •^, ■ 

Θεόδί Λιμπρίτηςτ • Ο 

Ίω• Π*παδόχοΛος• • • • • •0 

θ«όδ, Γκίκας• • τ^ •.•. • 

Πκ ντελής Γκικας Ο 

Νικ• Τσαααδος •^ • • • • ? • •-• 
Χριστόπουλος Στβριάδτίς• • Ο 
Νικόλ* .Κοντογιάννίις • • • - *^() 

Κο'Λνδές ΤράκΛς Ο 

Νικ. Χβ^τζΤσκος• • 

Τρι«ντάφυλλος Σχινδς • • -Ν- 

Δη(Α. Κρίτσας. • • • -Ν 

Μιχ. Κοικαρδς 

Γ; Άβίρωφ••••• 

Κ. Β&ρατάσης ♦•.••••••.. 

Άλίξ. Μ. Κανάρης - 

Ίω. Α. Κανάρης• • • Ο ν•0 

Ό Πρόΐδρος αίνίκο(νω<7€ το ά^οτελεσ|Αα ^ ψηφοφορίας 
εις τ:?)ν Βουλίην^ μ^'^ο έλ^ίθη ή συνε&ϊρία ^βρίώραν 1 */^ 
(Λετά τί> («.εσονύκτιον. 

ΌΠρ^ίρος" ' Οι γραρΐ(ΐ.ατε ς 

' . ^ Κ. Ι.^ Άγγελόιτονλος. "Ωρο^, 4 ;20':[Α. ρι*. εύ|^ίί{^ής της Βουλής Ιν ϋίοίρτίβ^ «ν€^ 
γνώσβησαν ιτά ίτ^βΟξτι^ της ι^ροτίροάκ^ κβά Ινι;^ρίβ«ΐίΤήεν,. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 97 — 

Ό ΙπΙ των Στρατιωτικών 'Τττουργο; είσηγαγδ νομοσχε- 
διον περί •/.αταργητδως άρθρων του νό;Λου ΛΦΛΗ' της 28 
Μαίου 1887 περί /.ατχρτιταου στελέχους ά^ιωαχτυςων της 
εφεδρείας του κατά ζηράν ττρατου, δπερ συνοοευό[Αίνον και 
ύπρ κΐαίολογικης ϊνΜσεως εστάλη εις τυττωσιν, Ιχει δε ούτω: 

Ζήτ. παράρτ.- αριθ. 126. 

*() αύτος απαντών εις Τνΰοηγουν.ένην επερώτησιν του- ΐζ 
Οίτυλου βουλευτού κ. Π. Ραζέλου κατέβηκε : 

Κατάστασιν των διαφόρων έν τω στρατψ γενικών θέσεων 
δ(ακεκρΐ[Λένως κατ' εϊόος ύ-ηρεσ£ας. 

Κατάστα^ιν ρνομαστικην των αξιωματικών οϊτινες κατεΤ- 
χον τάς γενικάς θέσεις κατά τήν 1 Όκτωβρίου έ• ε. και 

Κατάστοόσιν όνορ-αστικήν τών άζιω;Λατιχών τώ-ν κατεχόν- 
των τάς γενικάς θέσεις σηαερον. 

Πασαι αύται εστάλησαν εις τύπωσιν και εχουσ^ν ούτω- :' 

Ζήτ. παράρτ. άρ\θ. 127—129. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνω&εν άναφοράν, ύττοβληθεισαν δια του 
βουλευτού κ. Γ. * Αβέρωφ, καπνο~ωλών και καπνοκατανα- 
λωτών έ;^ Χαλκίδος α?του«.ένω> την τροποποίησιν του νόαου 
περί σιγαροχάρτου^ . . , 

Ό Ικ, Καλαμών βουλευτής κ• Κ. Φλέσσα^ς άν^ςΛνο)σε τη- 
λεγράφημα του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμών, έξαιτουμέ- 
νου την επι^χίευην της λεωφόρου τίαρο^λίας. . . , ; 

-Ό 4κ Κερκύι^α^ς, βουλεντης α* Κ Σέχος εφερ«ν «υθις τάν 
λόγον περί τορ ορίου ηλικίας τών άζιω;χατικών του στρα'τ.οδ• 

Ό Ικ Θήρας βουλευτής κ^ Λ• Βαλέτ<ίΐζ άπηυθ^ την έξης 
έπερώτττντίν : , ; . . ι 

^κIIβ&^ο([(κα>.ώ, τ(^# κ. επΙ τ^ν Ναυτικών Τπονργον.νά ευα- 
ρεστηθγί ν* ανακοίνωση εις τήν Β ουλή ν τάς ακολούθους πλη- 
ροφορίας. Κρρτά- τον *£ρΙ ναυτολογίας", νόμ^ν' οΐ ίίίληρωτοι 
ναυτα,ιΐΐί^έστνίς Ιτησίβςς^ ά•7ογραφης δεν προσέρχονται; προς 
κ,ατάταξνν ταυ^^Χί^^^ί^ι /ε^^ διοίροΰηαι άς τέασα^α Τί^τί- 
ρ,ατα, ?οαΙ^-ϊκασταν ;^ών τμημάτ^ τούτ<}>ν. πρ%σέ^χε*α> κατά 
τ^ιμηνίαν. ΟΙ κληρωτοί εκάστης τριμηνίας προσερχόμενοι, «ις 
τον ναύσταθμον ορκίζονται, Ιιιδί ο νΓτριι^ καΐ ^αποστέλλονται 
^Ι^ ηόρςν.ιρρ^^ ^^γνί^^^Υί Π^ομ«ζ^ώ^λοι«ο>4 τον χί./Τίτουρ- 
γον έ;ν^ τών Ι^ίί,αυηκών οπ^ διάίτάζγ^ τήν άρμοδίαν ύ^,ηρ*- 

' 7 ' οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 98 — 

σίαν νά σύνταξη πίνακα ^{Λφαίνοντα (Αβτά «όσί^ν χρόνον άπο 
της προσελεύσεως εκάστου τ(/.η(λατος κλγ^ρώτων ναυτών προς 
κατάταζεν απεστάλησαν οι αποτελούντες αυτί) είς Ιΐ6- 
ρον προς Ικγύ[χνασΐν. Ό πίναζ ούτος δίον να Λρχηται άττο 
της 1 Ιανουαρίου 1891 [λέχρι ση[Αερον. Γΐλίιν τού'του παρα- 
καλώ εάν ηναι δυνατόν, έν τ$ πινάκι αντ^ νά σημειώται 
ποΤα είδη ΐ|Αατισ[Λθ!> ύπηρχον Ιν τγί άπΌθτήκη τΟυ Ναυστάθ- 
{Λου, καθ* ην Ιποχην 'έκαστον τ(Αη(/.α κληρωτών προσι^ρχετο 
προς κατάταξιν. Ελπίζω δε, δτι δ άξιδ'ΐΐΐΑος ΙπΙ των Ναυ- 
τικών Υπουργός δίδων την διαταγην ταύτην εις την άρ- 
μοδίαν ύπηρεσίαν θά συστιίση εις αυτήν [χεγάλην άκρί- 
βειαν, δπως [λυ) περιπίση εις λάθη, τά δποΤα δύνανται νά 
παρεζηγηθώσΐ'*. "Οταν οι πίνακίς ούτοι προσαχβώσιν Ινώπιον 
της Βουλής, θά εξηγήσω τους λόγους, διά τους οποίους 
έζητησα νά προσαχθώσιν. » 

Ό ΐζ ^Ανδρου βουλευτής κ. Δ. Καίρης άνεφερέν δτι Ιν τινι. 
χωρίφ του δτ^^Λου Κορθίόυ της *Άνδρου δ τελωνοσταβίΛάρχιος 
επετέθη καΐ ' 'εκακοποίησε πολίτην τινά• 

Ό Ικ Τριφυλίας βουλευτής κ. Ε. Κοκκίβης Ιζΐζ^ησεν 3ίνα 
αναγραφή Ιν τη ή|Λερησί^ διατάξει ή κατά ,ττ^ν προηγο\>{χέ- 
νην 2ννο^^π* αυτού εισαχθείσα πρδτΐ}ί<ίις νδρίου περί εγ- 
γείου φόρου ΙΛΪ του οι νου. - • ' . 

Ό ΐζ'Ύδρας βουλευτής κ.- Ν. Τσα(Ααδ^ς ίφερεν αδθις τί>ν 
λογον επι των τελ^ν^Τον γεν6(Αενων Ιν -τή^^Β• Ναυτικφ ττρο- 
€ιβασ|Λών^, 1πι σχετΐ3ΐών δ^ θεμάτων οι κκ.- Α. Κανάρης, Χ. 
Μαστραπδί^^ Π; Σάκκης καΐ Σ. Σ'τάτις, . 

Ό ΙπΙ των Ναυτικών Τπουργος ?φερε παρατήρι^σεις &να- 
φορικώς πρ^ τά λεχθέντα ύπδ τών κκ. Ν. Τ^α|Αβέδου κχΐ Α• 
Κανάρη.-' -^ -^- " ^>' ' :• 

^Ο Πρό^δρ^ς του- • Υπουργείου εισήγαγε ν6ρ:όσχε&ον 'ϊτβρί 

άγορδς οιΑοπίδου κεψένου ^ν/Αθι^γβίις εις θ^ν ΚαμαρΑχ,ια 

4πϊ τ^ς λεωφδ()ου Ήρώδου τοίυ Ά'ττικο^^.ί^ίρ συνοδέυόριβνον 

\και ύ^ «Ιτιύλ^γίί^ς Ικθέβτεως, Ιστάλη εΙς ^ύιτωσιν, ίχεχ, ^ 

■ ούτω :^ \' • ' > ^ . :•• ^ ^. \••..: "^ , 

^0 Πρδ«5^ρο<• ά νεκοίνω 5ίν' $τι ή Ι^ ,-ί-'ί^ - Πίϊόΰπολ^ι.<>ρ.οΐί 
~ %πιτροπ^^ ύπίβαλε τά< ί^ΛΙσας ^της ^ΙίτΓ ήΗΒν νομονχεΚων : ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 9Θ — 

ΙπΙ ^όΰ ^Ι^ικοδ «ροΟτΓολογί'ίμοδ τ43ν Ιξάοων* τκΛ *ΙπΙ 'τδν 
'Εσοι>τβ(>α£>ν Υπουργείου νης χ^^τί^τεως του Ιτουζ 1896^ 5&χΙ 
^ερί άκορώσδως ύπολοίιτου 'κνστάσΒΛί^ς *?σ^σ 7Λ<του^ μ,^πω λλ^ 
τίβΙντΟς &οβρ)θθύσιο^ τίς χρητείος τοϊί ετο^ς ^89{>. 

Περί Ιγκρίτεως ττροΰττολογ^ί^μΛΧ» δαπΛνης ίιά τ^ καττχ- 
-οτόΐο-ί^ν ^*ΐ)(Λοσ(ων κτιρίων, 8ι' άτ^ρ «ναγράφβντΛΐ •ΐΓκτ^ώσεις 
ύπλ το αρθρ. 5 τοΰ κεφαλ. 16 του ιι^ικου προνπολογισμιοίδ 
τ<δν εξόδων το^ έπΙ τδ^^ Στροοτιωταών Υπουργείου 'ίΡ?5^χριί- 
σ4ως του ί^6^ζ 1896 και (?υ[λπλ7ΐρ<ίι*τΐΛου προΟ«€>>Λγντ{)Μΐΰ διά 
την άποπβράτωσιν του στρατώνος της εν Τατοίφ Β. Άνα- 
ατορικ^ς φροορδ^ 4κ ίρ; 6^44 **/(Η)ί **^ ^*ί* Χ^^γί<3^ς άνα- 
ΐίληρωματικης πιττοψκως ΙπΙ τοδ εΖ&ικοΰ π(^οΟπολογίσ[/.ο^ 
τί^ν έξο&ι^ντου ΙπΙ των Στριϊ^τίδΛ'Οίδν Ύπονργε'Λυ •τ% χριί- 
<τ€ως του ίτους 1896 Ικδραχ).; 7^4^44 ^^/οο' χαΐ 

- ΠίρΙ χορηγίο^ Λναπληρωρςκτιχτίς πι«τώ(Γ4ως έκ δραχ}ΐϋν 
δ57,379.5θ ^]α ^7^ το6 εΙ&κου^προθ7Κ)λβγι<>μοδ τδν έξ6<^ν 
'τοί ΙπΙ των Ν^ί^ντικών ΎΐΕουργείβυ της χρήσεως του ίτους 
4^896. . . . , : > ;. 

ΑΜκθέσε^ς (%ύτο6ν1ίχτ*λιτί'ϊ<>ίν <1ς'τύπω«ν καΐ ίχ<«χ7ΐν ούτω: 

Ζητ.παράρτ. αριθ. 131— 133. 

Ό Ιξ *Εϊι:ιδία5ρου Λψηρδες ^ουλβοττιίις χ. Κ. Πκπα}Αΐχα- 
^όπουλος άπτζίίθυνιν αι?•ή'7εις-ΐ35οδ^α< ούτω : 

«Παρακαλώ τον κ. '^?«ο^^({ίγον Μττών Ν«οτικ(3> ν* εύ^έ^ 
ρε^ίτηθ^ νά προβταγάγνϊ ης "Τ^ϊ^ Βουλών τίτς κατά τΐ ποίρελ- 
'βΐν ίτος ύποβλν|Οε(<τ«ς^ α\>ίΓω Ικθεσε^ς ϊπιβεωρΐί<τιως τ^ 
βτΙΧοίων* του ^ή^Λ1ί^κ> «ιτόλοα,. σννταχί^ίτας ν^^ ε1^κ<^ Ιίίι- 
^οτ^ίί^ν ^ συνέστησε »διλ 'τίίί ύπΐ τ3θν άριθ[ΛΪν 1846"9 ΤίοΙδ 
1895'ί*α'ί«γ^^τ^. ^ *:. ■ 

ΈπΜίυζ πα'ρακοςλώ' Λυίώ^τ .ν*.•-εύαρεστν)θη Λίά τΛηροφορ^ι^ίτνι 
'η;ν Βουλήν περί της γενο[Λΐνης διαθέκ^^ των ^ *κτίί»ΐτ*)ν 
-ηιστώαίων.ΐκ δραχρ4ί 80^9νόθ^&:χ^α~δρκχμ«ν) ^^δΗ,^^ 
;ρέΙίτιν€ς 4^|:^γιήθ«90«ν «ώπ^..^^«^£ν^ΰ«»ιΐ(κιων Δΐ4ΐτΑγ[Αώ* 
τ«4^ί^τίίς β&Λ*&«νχϊίΙ 19 'νΐ^^ χίΐών ίηϊτΛίίϊΐ 

-ίΤ'1ί«ρά^ ^^ ρόΛ^ςύ χδρωίο; ΧίΑ- τΛ δι^οβΧτ^βίίντ^ς τίί^ 11^ 
Νοΐ[Λβρί«(^ !Ύ0|κνΓχ4&Γο«;. ^Έ»νοί& .ί β.^Α- 2τ%Λ)Λτίίοιως ^τ^^Μΐί 
νά''-ίίρ4κ5Λέσω την κ^τά^σιν^^^ρΟνΝίξης^πλ^ο^ρκίρί 'ϊινω» οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 100 — 

εχτώγ "ΐτλοίων του ι^ετίρου στόλου οΐ λίβητ€ς και αί μη- 
χαναί Εκρίβνισαν δδόμενοι Επισκευής η αντικαταστάσεως. Τί 
οε διβτάχθη άχρι τούδε και τί Ιξετελίσθη 'εχι τούτων και 
ειδαώτερον πώς παρηγγίλθησαν και που έξετελέσδησαν η 
που εκτελούνται αι ΙπισκευαΙ και κατασκευαι αύται των 
ατμολεβητών και ^των ατμομηχανών.» 
. Μη ζητησαντος έτερου τον λόγον μετά ταΰτα και άπαγ- 
γείλαντος του Προέδρου δτι η Βουλη μεταβαίνει εις τά Ε* 
τη •ημερησίί|? διατάξει, ο Η Μεσσήνης βουλευτής κ. Π. Μερ- 
λοπουλος ήζίωσε να λάβιρ τον 7ν6γον καΐ άπευθυνη Επερώ- 
'τη^ιν. 

Ό Πρόεδρος αντίταξε ν δτι ή Βουλη μετέβη •ί[δη εις την 
ημερησίαν δι-άταζιν. Άλλ' ό κ. Ράλλης ημφισβητησε τοΰτο> 
προέκυψε δε συζιίτη'^ις ης μ.βτέσχον και ίτεροι των βουλευτών. 

Έπειδη δε κατά τ^ν συζ^ητη^ην . ταύτην δ εξ Αττικής 
βουλευτής κ. Δ• Ράλλης Ιχρησατο φράσεσιν ύποδηλούσαις 
δυσπιστίαν προς την ένίργειαν τοζ Προέδρου της Βουλής, ό 
Πρόεδρος του Υπουργείου τττησατο ν* άποφάνθ^ ή Βουλη, 
άν ?χγ) Ιμπιστοσύνην προς τον Πρόεδρον αυτής, ο δ' Εκ Τρν- 
φυλιας βουλευτής κ. Ν. Γεωργακόπουλος υπέβαλε την Ιςης 
προτασιν: 

«Ή Βουλη καταδηλουσα πλιίρη- έμταστοσύνην εις τον 
Πρόεδρον αυτής, μεταβαίνει εις την συζήτησιν τών εν τη 
ημβρησί(« διατάξει άναγεγραμμ,ένων». 

Ό Πρόεδρος της Βουλές παρεχώρησε την ϊδραν εις ενα 
τών αντιπροέδρων και λαβών τίνν λόγον Εξίθετο τά γενόμ.6να> 
'^ης ουζητησεως δί μβτέσχον και οΐ κκ• Δ. Βουλπιώτης, Γ. 
Μελισσηνο$, Δ. Ράλλης, Π. Μερλόπουλος, Σ. Στάης, Δ; 
Πετσάλης, Δ. Χατζόπουλος, Γ. Πετρ^οπουλάκης, Α. Μά- 
νεσης^ Γ. Κόρπας, Κ. Καραπάνος> Λ. Δεληγεώργης καΐ ό 
Πρόεδρο^ τ-οδ 'ϊπουργείου. . ^ .; 
/ Περατωβείσΐ^ς της σϋζητ^ΐίίως,'.δ Πρόεδρος Ιπι τη αΐτη- 
«"εΐ; του ^υλεϋτου κ•, Δ. .Ράλλη, άπηγγιιλε το ίιαιρετον της 
^κροτάσεώς τον Ικ.Τρ^φυλίας βουλευτοδ, ηρωτί^θη^^δε ή Βου- 
λ^'ΐΛΐ του πρώτου μίρϋυς τϋς προτάσεωίχα* γενοριένης ψττ 
5^φορ»^ς κατ* ^Υομ.αστικ^>6 κλησιν ύπλ την Ιπιτηρησ^ν τών 
κκ• ; Τρ. Σχινδί^ κ«1 Ι- Αίίππα> προίχυψεν Ιχ . τίίς;.)*«λ•- - ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 101 — ^ης δτι έγένετο δεκτίη ή πρότασις κατά το πρώτον αυτής 
μέρος ^ιά ψήφων 125, άρνηθέντων 4, 'πΐ ψηφοφορη^ίάντων 
έν δλφ 129;» ώς Ιαφαίνεται έχ, του σύνη[Λ[.;-ενου ώδε πρωτο- 
κόλλου ψηφοφορίας: Μιλτ. Δάλλας Ν 

Άνδρ. Παναγιωτόπουλος • • 
Κωνστ. Άσημακόττουλος • Ν 

Ν• Σμόλενιτς • • Ν 

Δημ. ΟΙκονομίδης Ν 

Δημοσθ. Κα^ίρης• • • Ν 

Έπαμ. ΈμτΓδίρΓκος • • 

Κωνστ. Νεγρεπόντης• • • • Ν 

Ιωάννης Πετρ(δης • • 

Ν. Φαρμακοπουλος • • • • • •Ν 

Σωτηρ. Δανόττουλος Ν 

Χρ. Βδτσαρης 

Κωνστ, Γ• Καραττάνος• • • • • 

Σπυρ. ΒαρζΙλης•• • • • 

Νικόλαος Λεβίδης Ν 

Κωνστ. Κολιάτσος 

Δημοσθ. Σκυ'λίτσης• • • ^ • • * 
Άθ. Μοΰτσόχουλος • • • • • Ν 
Ι. Δ. ΚαΧλίοοονας•"• • • • • Ν 
Άλεξ. Γ. Σκουζες••••- Ν 

Άλεξ. Σκ. Σο^σος ' 

Δ. Γ. Ράλλης άρν. 

Άλέξ. ΨΛλας Ν 

Κ. Ι. Αγγελόπουλος• • • • Ν 
Γ. Κοζάκης' Τυπάλδος• • • Ν Άθ. *Ισκος •ν*•.. 
Κωνστ. Τοπάλης• • • 
Νικ• Σχινδς •••••• 

Γεώργ. Φιλάρετος • • • 
Νικ• Σταματίάδης • 
'Ιω. Γιαννακόπουλος 
ΈτΓ• Μαυρομμάτης • •Ν •Ν Ί. Γρίβας Ν 

θεοδ. Π. Δηλιγιάννης• • • Ν 
Περ. Άλεξάκης• ••••••• Ν 

θεόδ. Β. Δηλιγιάννης 

'Ιω. Αντωνόπουλος Ν 

Π, Λαμπρινόπουλος Ν 

Χαρ, Τζανετάκης Ν 

Γ. Λ. Πετροπουλάκης • • άρν. 
Πολύμ. Ζαρίμπας •••••• Ν 

Χρ. Μαστραπάς ••••••-••' 

Γεώργ, Άνδρίτσου Ν 

Κων. Παπαμιχαλοπουλος • • -^ 

Π. Ρίτσος Ν 

Άνδρ. Βασιλείου ••••••• Ν 

Σπ. Τσιτσάρας Ν 

Δημ. Χατζόπουλος• ' 

Δημ. Βούλπιώτης • 

Μιχ. Ίατρίδης • • • • • 

Άλέξ. Σπ. Κ. Ρώμας • • • Ν 

Κ. Δ. Βοΰλτσος • • » 

Γ. Μελισο^ηνος • .'••••••• Ν 

Δίον. Μυλωνδες 

*Αγγ. Πετράλιας • Ν 

Χ. Στεφανόπουλος Ν 

Ι^εώργ. Κρεστενίτης • • 

Γ. Παπάκυριακσπουλ.ος• • Ν 
Δημοσθ. Δόγκας • ♦ ^ • ♦ • • ^ Ν* 

Ίω. Σίσίνης• • • • • * Ν 

Στεφ. Σκουλουδης^•-• • •'• ; •'• 
Γεώργ. Πετόυσης . • • • *ν.Ν 
Άριστομ; Βαλέτας" -• ••*••*• 
Νικ. Νομικός • * *'^•* • - •►' • • ' Ν- 
Πέτρος Δελενδα^• • •• * -•^"'Ν" οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ 102 - Ν 

• Ν Κονστ. Πδταλας* • • • 
'Αλίξ• θΐρ. Ζαίμ.•ής^•• 
Παναγ. θρ. Ζαί{Αης• • 

Θδοδ. Ζαί(Λης 

Λ• Π£τΐ(Α£ζας 

Γιώργ. Σιβιτανίδηζ• • 
Γιαννοάσιος Τά)^ης• • • 
Ν• Δαγρίες ...•...•. 
Κωνστ. Φλέσσας • • • • 

Ν• Σάλ[Αας .•. ' 

Δ7|[;-. Ύερτίτητ^ς • • • • • 
Ίω. Παλάσκας • • • • • 
'Ιω. Στοψ,ούλης• • • • * 
Κί[λων Βέΐλίνη; • • • • • 

3ίνοφών Τσα{Λα'ρζίδης • 

'Ιωάννης Κα^α{Λπάκας• • • Ν 

Ι» Στεφάνου• • • • • • Ν 

ΓΙαν. Λεβέντης 

Άλδξ. Κοντοσταυλος • • • • • 

Ν• Χατζηνικολ% Ν 

Γίώργ. Κόρποςς • • • Ν 

Άχιλ. Άγάθος•... Ν 

Κωνστ. Βασιλάκης .*.•.... 
'Ια)• Σίχος •••.•.•.•• ^ • • 
Νίλ. Βασιλάκης <•,••••• Ν 

*ΑΘ. Παραμυθιώτης Ν 

Γβώργ. Θεοτόκης • • • 

Γεώργ. Καποοίστρί^ς-• • • • • * 
Δημ.• 01κονθ(χ.ρυ .••*•••• Ν 
Δη[Α. Πθτρίδηί .....•.«.• 
Π* Σ^ουζουλας •• • • * • • ν • •Ν 
Κωνστ. Σκαρπετης• • * •♦• Ν 
Άριστ. Μεντ^ίλόπουλίϊς • • Ν; 
ίίικόλ. Βαλσαμάκης •••••.• 
Ίω. ΤΖ^ανβτάτ^ί ^κί&ς-• • Ν 
Δλπ[α. Σβορωνος • • * • • ^ «^ • Ν 
*Λβως Ρω(Λάνος* ' • ♦ - Δίον. Καλούτσης •••.•..••.- 

Σ::. Ε. Στάης • •• • 

Χ. Κ. Βοζικης ••••*•.••- 
Νικ. Σταμιατόπουλος • • • Ν 

θ. Πέρρος •.•.;.• Ν 

Γεώργ. Μαυρορ,ιχάλης • • Ν 
ΔηίΑοσθ. Μανουσάκης• • • • Ν 

Δηαοσθ. Ματάλας • *■ 

Άριστ. Μελετδ:ίουλας ^ • • Ν- 

Νικ. Γκουζουλη^ • • * 

Δη{Λ. Πιπινοπουλος• ••••Ν 
Χασάν βίης Ιϋτρεδην βέης • Ν 

Φιλ. Ίσχομίχχος Ν 

Ίω. Λάττπας. • •••••••• Ν 

Α. 'Αλεξανδρόγιαννος• • • • Ν 

Εύάγγ. Τσαρλα[λπδ6ς• ? • • Ν 

Π. Μπογδάνος. Ν~ 

Β. Βασιλειάδης^ Ν 

'ΑΟ. Ευταξίας 

*Ιω, Μττακόπουλος 

*Αρ. ΣακελλαρότΓουλος • • • • 
Φίλ. Βάρβογλης••••••• Ν 

Ν• ΤριαντΛφυλλάκος 

Ήλ. Ζεγγελης • • * 

Λάαπρος Σινοονιώτης• • • • Ν 

*Ιω. Βούταυνας • • • Ν 

Γ. Μαλεας.• •••••*•••••• 

Γ. Νικολαίδης Ν 

Λ«ων. Δ&λτ^γ^ώργης •••••• 

Μιλτ. Γουλιμης 

Πα^4. Μερλόπουλος• • • • •άρΑ 

Περ. Μποΰτος • • • Ν 

'Αλκ. Δεληγιάννη^• •.••••• • 

Αντ. Καρατζάς • • •^ 

Πέτρ. Ταταράκης • Ν 

Γ^ώργ. Κου7,ουρηΐ; •••••• Ν 

•Όθων Μαύρος••• Ν- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 108 ^ ΈλδυΟ. Μυκώνιος Ν 

Μιλτ. Βαροτσης ....-..• Ν 

Γ^ώργ. $]4<?{ΑΑνγις • • Ν 

Γίώργ. Πλατανιώτης 

'Ιω. Κανχβος •••••••••.• 

Γ. Φοςρμακό^ουλος • • • • • Ν 

Μιχ. Ίατρος • • 

Α. Π6Τ(ίάλ7)ς Ν 

Παύλος Ροιζέλος 

Άθ• Πιβρράκος ΜαυροΐΛΐχ• - * • 
Κυρ. Π. Μαυρο|Αΐχάλ7ίς• • Ν 
Άση[Λ• Χριστόπουλος• • • • Ν 
Χαράλ. Κανβλλοπουλος • • Ν 

Π. Αα[Λ7:ρουλιοος Ν 

Σπυρ. Τυπάλδος Φορίστης Ν 
Πέτοος Τυπάλδος Ξυδιδ^ς • • • 

Θεοο. Ββλλιοςνίτης Ν 

'Δνάρ. Σΐ[Λ6πονλος •••*••• 

Λ. Καραλίβανύς • • • • 

Πανουρ• Πανουργι&ς •••••• 

Γ. Παπαδιαμχντόπουλος • •Ν 
'Αχιλ.Γ«ροκωστοπουλος• • Ν 

Τω. Τσβρτίδγις. Ν 

Χρ. Τζινος Ν 

Διαμ•. Βότσης 

ΐΗνΟ. Αντωνόπουλος 

Παν. Σάχκης • Ν 

Δυ»[χ. ε. Καλογερόπουλος • Ν 
Νικ. Καράπαυλος •••••••• 

Ίωάν, Βρυώνης • Ν 

Π.*Αννινος Καβαλλιβράτος ' • 
Ναόλ• Αη(ΐ.ητριάδης• • • • • • 

Γ. Ν• Μπουρ.που^ης • * • • • 
Άντ. Γουδης ••- Ν Άβ• Λαδόπουλος Ν 

Ν• Βαφίιοιδάχης • Ν 

Γ. ΠαγανΙλης .•••-••• Ν 
Άλο<σιος Τό(Λαν .•....•.. 

Ν. Δρόσος• • • • • • Ν 

Γρηγ. Μαυρορ,αρδς Ν 

2ωτ; Χατζηγάχης Ν 

■Νικ• Ταρμ,πάζης Ν 

Κωνστ• Χατζηπετρος• • • • Ν 

θεόδ. Κρΐί(λάδης Ν 

Ευστ• Κοχκεβης • • • Ν 

Ν. Γεωργαχόπουλος Ν 

Σωτηρφ Σωτηρόττουλος• • • • 

Δη(Λ. Και^αριώτης 

Δίον. Στάϊχος 

Αριστόβουλος Μάνβσης • • • • 

Σπ. Δειμί-εζης Ν 

Θεόδ. Διμ,πρίτης Ν 

Ίω. Παπαδόπουλος Ν 

θεόδ. Γχίχας Ν 

Παντελής Γκίχας Ν 

Νγλ. Τσαριαδος • . 

Χριστόδουλος Στβριάδης -«Ν 

Νιχ. Κοντογιάννης Ν 

Κορδς Τράχας • • Ν 

Ν. Χατζισχος • 

Τριαντάφυλλος Σχινας• • • Ν 

Δημ. Κρίτσας 

Μιχ. Καχοφας Ν 

Γ. Αβέρωφ Ν 

Κ. Βαρατάστις ••.••••• Ν 

Άλίξ.*Μ. Κανάρης ϊί 

*Ιω. Α. Κανάρης •••••• Ν Δι' αναστάσεως ίπ$ιτα ,ΙρωτηθεΤσχ ή Βουλή τραρβδέχθη 
χλΙ το δεύτερον [^έρος. της π:οτάσεως. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ^ ί04 — •Ποοκ€ΐ|7-ένου δΤτα να γέντιται ψηφοφορία- 1^1 Λτης άρχης 
^θυ νοαοσχδδίού πδρΐ ττροικο; της Βασιλό^αιδο'ί Μαρίας, I- 
λαβδ τον λόγον δ εκ θήρας, βουλευτής κ Α. Βοζλετας δι- 
καιολογησας την ψηφόν του." .•'" -•' " ' 

Έγένετο μετά τον ψηφοφτ>ρία /ίατ' όνοαΛ-ίτικην• κλητιν 
ύττο την Ιπιτηρησιν των κκ. Ι. Τ^ερτίόου καΙ •'Αλ•• Κανάρη 
ώ; ψηφολεκτβν και εκ τη; ' Χιαλογγίς ττροεκυψεν δτι έγενετο 
δεκτον το νοαο^τχεδιον κατ* άρχ•η> δίζ *' σοζητητιν οςά ψή- 
φων 118 κατά 14, άρνηθέντων 2, ϊτζΐ φηφοψορη^άντων εν 
δλφ 134, ώς εαφαίνεται εκ του συνη|>-αένθυ ώδε ττρωτοκό).- 
λου ψηφοφορίας: Μιλτιάδης Δάλλας • • • • • Ν 
Άνδρ. Παναγιωτόπουλος* • • 
Κωνστ. Άσηαακόχουλος• • Ν 

Ν. Σ(ΛΟλενιτς Ν 

Δη(;-. 01κονο(χίδης Ν 

Δτθ[Λθσθ. Καίρης 

Έ77α|Α. ΈίΛΤΓδίρικος 

Κωνστ. Νεγρεπόντης Ν 

Ίωάν. Πετρίδης 

Νικόλ. Φαρ;χακόπουλος • • • Ν 

Σωτηρ'. Δανοττουλος Ν 

Χρ. Βότ'ταρης • • 

Κωνστ. Γ. Καραχάνος • • • • Ν 

Σπυρ. Βαρζέλης 

Νικόλαος Λεβίδης Ν 

Κωνστ. ΚόλιάτοΓος • 

Δη[Χ07θ. Σκυλίτσης ••••••• 

Άθαν. Μουτσόπουλο^ Ν 

Ι• Δ. Καλλιφρονδ?ς • • • • • • Ν 

Άλέξ, Γ. ΣκουΓες Ν 

Άλεξ. Σ κ. Σούτσος * • 

Δ. Γ• Ράλλης Ο 

'ΔλΙς. Ψύλλας Ν 

Κ• Ι. Αγγελόπουλος• * • • • Ν 
Γ. Κοζάκης Τυπάλδος• •'■• •Ν 'ΑΘ. "Ισ:'.ος ••• 

Κωνστ. Το πάλης • • 

Νικ. Σχινβές άρν. 

Γεώργιος Φιλάρετος Ο 

Νικ'. Σταματιιί^ς • • 

Ίωάν. Γιαννακόπουλος • • • Ν 

Έπ. Μαυρο*Λ»;-άτης Ο 

Ι. Γρίβας.. ' • Ν 

θεόδ. Π. Δηλιγιάννης • - • • Ν 

Περ• Άλεξάκης Ν 

Θεόδ. Β. Δηλιγιάννης 

Ίωάν, * Αντωνόπουλος • • • Ν 
Π. Αα[χπρινόπουλος •••••• Ν 

Χαρ. Τζανετάκης Ν 

Γ. Λ. Πετροπουλάκης• • • •0 
Πολψ.. Ζαρί[Απας •.•••.. Ν 
Χρ. Μαστραπάς• • •'• ••-••• 

Γεώργ. ^Ανδρίτσου• ♦" Ν 

Κων. Παπαρχαλόπουλος * • 

Π. Ρίτσος •• -Ν 

^ Ανδρ. Βασιλείου »•-.•-• Ν 

Σπ. Τ<7ΐτσάρας Ν 

Δη[^-. Χατζόπουλος• •••••• 

Δηα. Βόολπιώτης• • • . • • *Τί ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ~ 1Θ6 — Ν Τνΐιχ. Ίατρίδτίς ••••.•. 
Άλεξ. Σ^. Κ.Ρώαας• 

Κ• Δ. Βουλτ<7ος 

Γ. Μελίίτσηνος Ν' 

Δίον. Μυΐωνας •••••.. 
*Άγγ. Πδτραλιας• •.•-•• Ν 

Χ. Στεφανόπουλος Ν 

Γδώρ. Κρεστενίττος " • • • 
Γεώρ. ΠαττακυριχκόίΓουλος Ν 

Δ7)|Χ07&. Δδγχ.ας 

'Ιωάν. Σισίνης Ν 

Στέφ. Σκουλούδης Ν 

Γεώρ. Πετου'της Ν 

'Αριστο[λ. Βχλέτας Ο 

Νικ. Νθ[Αΐκος • • • • • Ν 

Πίτρος Δελίνδας Ν 

Κωνστ. Πεταλδς • • • ♦ 

Άλίξ. θρ• Ζαί(Λης Ν 

Παναγ. Θρ. Ζαφ,τίς Ν 

θεοδ• Ζαί(Λης 

Λέων. Πετ[Λεζδες 

Γεώργ. Σιβιτανιδης Ν 

Γιαννούσιο; Τάκης Ν 

Νικ. Δαγρες • 

Κωνστ. Φλέ<7<τας • • • Ο 

Ν. Σάλρ,ας *Ν 

Δ7ΐ[;,. Τερτίπτος 

'Ιωάν. Παλάσκας •••••••• Ν 

Ίωάν• Στα[ΧοΛγ)ς Ν 

Κί}Αων Βελλινης • * Ν 

Ξενοφ• Τ/7α[Λαγκ(δης '•• 

Ίωάν. Καζοε[Λ7^άκας• • • • • • Ν 

Ι.* Στεφάνου >*.... Ν 

Παν. Λεβενττκ ^ ^ • . . . 

Άλίξ.' Κοντοσταυλος• • • \• • 
Ν. Χο/τίτινικολης •••••.•• Ν 
Ρεώργ, Κ^ρίτας ..•*.••-• ^ Ν* Ν 

Ν 

Ν Ν 
Ν Άχιλ. Άγάθος •• --Ν 

Κωνττ. Βασιλάκης • • • 

Ίωάν. Σέχος • • • 

ΝίΧ• Βασιλάκης ••••.• 

Άβ. Παρα[;-υθιώτης • • • 
Γεώργ. Θεοτόκης • • • • 
Τβώαγ. Καποδίστριας• • 

Δη[Α. Οικονό(Αου 

Δηρί-. Πετρίδης 

Π. Ζούζουλας ••••••- 

Κωνστ. Σκαρζέτης• • • ■ 
Άριστ. Μεντζελ-όττουλος • • • • 

Νικόλαος Βαλσαιχάκης 

Ίω. ΤζανβτάτοςΦωκας• • άρν. 

Δη;χ. Σβορώνβς Ο 

*^Αθως Ρω|7.άνος • • • 

Δίον; Καλούτσης 

Στ:. Ε. Στάη; Ο 

Χ• Κ. Βοζίκης 

Νικ. Στα[Αατ07Γουλος• • • • Ν 

θ. Πέρρος • • • Ν 

Γεώργ. Μαυρο[χιχάλης• • • Ν 
Δη;Λοσθ. Μανουσάκης• • • • Ν 

ΔηαοσΟ. Ματάλας• 

Άρ. Μελετόττουλος ••=>••• Ν 

Νικ, Γκουζούλης 

Δη[χ. Πι•πινόπουλος • • • ν•Ν 
Χασάν βέης Πετρεδην βεης Ν 
Φιλώτα:ς Ίσχό(Ααχος • • • • • Ν 

Ιωάννης Αάτττσας Ν 

Ά. Άλεξανδρόγναννος • • • • Ν 

Ευάγγ. Τσάρλααπδς Ν- 

πι ΜτΓογδάνος •••"*• ^ • • • .• -Ν 
Β. Βαστλβίίέδης» •••••••.• Ν 

Άθ. Ευταξίας ••.•••»••.•.•• 
Ίω. Μπακόχουλας •?•?.••♦- 
Άριστ* ' Σακ«λλαροηΓβυλ€ΐς • • οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 1β6 Φίλ. Βάρβογλης •Ν 

Ν. Τριανταφιτλλάχας 

Ήλ. Ζίγγβλης .....?.... 

Λάμπρος Σινανιώτης• • • • •Ν 

Ίω. Βούτουνας Ν 

Γ. Μαλεας Ο 

Γ.Νικολαίδης Ν 

Λβων. Δελτιγίώργης Ν 

Μιλτ• Γουλψης 

Παν. Μβρλότυουλος Ο 

Περ; Μπουτος Ν 

Άλκ• Δεληγιάννης Ο 

Άντ. Καρατζδς 

Πέτρ. Τ<χταράχ.ης• •••••• Ν 

Γδώργ. Κο\/λούρης• •••.••• Ν 

*Οθων Μαύρος Ν 

Έλδυθ. Μυκώνιος Ν 

Μιλτ. Βαρότσης• ••••••• Ν 

Γδώργ. Σισριάνης Ν 

Γεώργ. Πλατανιώτης 

Ίω. Καναβος • 

Γ. Φαρριακόπουλος Ν 

Μιχ. Ίατρος 

Α. Πετσάλης * • • • Ν 

Παύλος Ραζέλος • • ^ 

ΆΘ.Πιερράχ. Μαυρομιχάλης Ν 
Κυρ. Π. Μαυρομιχάλη!;• • •Ν 
Άσημ. Χριστάιτουλος • • • Ν 

Χαρ. Κανελλόπουλος Ν 

Π. Λαμπρούλιας Ν 

Σ π. Τυπάλδος Φορβστη^• • Ν 
Πέτοος Τυπάλδος Ξυδιδς • - • 
θεοο; ΒελλιαΛ/ίτης •-.•••• Ν 
Άνάργ. ΣιμόποΛος .•*.- • • • Ν 
Λ. Καραλίβανος,• τ* • * * • *> ,'• 
Πανουρ. Παναυργ«δ:ς •••'•••• 
Γ• ΙΙ»χα8ιαμάντσ7:ό<>λος••Ιί Άχιλ. Γεροχω•3τόπουλος• • • • 

Ίω. Τ<τερτιδης Ν 

Χρ. ΤζΤνος Ν 

Δημ. Βότορης 

Πίνδ. Αντωνόπουλος 

Παναγ. Σάχχης 

Δ• Ε# Καλογερόπουλος• -«Ν 

Νικ• Καράπαυλος 

Ιωάννης Βρυώνης Ν 

Π. "Αννινος Καβαλλιεράτος• • 

Νιχόλ• Δημητριάδης 

Γ. Ν. Μπούμπουλης • 

Άντ. Γουδης Ν 

Άθ. Λοιδόπουλος Ν 

Ν. Βαφειαδάκης Ν 

Γ. Παγανέλης Ν 

Άλοίσιος Τόμαν 

Ν. Δρόσος Ν 

Γρηγ. Μαυρομαρας 

Σωτ. Χατζηγάκης Ν 

Νικ. Ταρμπάζης Ν 

Κων<ττ. Χατζηπετρος• • • • Ν 

θεόδ. Κ^ϊΐεμάδης Ν 

Ευστ. Κοκκεβης Ν 

Ν. Γεωργακόπουλος • 

Σωτηρ. Σωτηρόπουλος • • * • • 

Δημ. Καμαριώτης 

Δίον. Στάϊκος * . . . . 

Αριστόβουλος Μάνβσης • • • • 

Σπ. Δεϊμέζης Ν 

θεόδ. Αιμπρίτης Ν 

Ίώ. Παπαδόπ^ιυλος Ν 

θεόδ. Γκίκας Ν 

Παντελής Γκίκα]ς^ •••••• •Ν 

Νικ^ Τσβο|^αδ«ς^ Ο 

Χριστόδουλος Σιτεριάδης* • Ν 
Νικόλ. Κοντογιάννη'ς • • • • Ν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 107 Κόμνί^ Τράτλας- Ν 

Ν. ΧατζΤ<7κος 

Τρια^η'άφυλλος Σχινδς• • • •0 

Δΐ|(ΐ. Κριτσ»ς ••••••••• Ο, 

Μιχ. Καχαρ&ς Γ. Άβδρωφ Ν 

Κ• Βαρατάστις• Ν 

Άλεξ. Μ. Κανάρης Ν 

Ίω. Α. Κανάρης Ν 'Ο^ταύτως έγένοντο δβχτά τα άρθρα και το σύνολον του• 
νο(ΐ.οσχβίιου €ΐς α' συζήτησιν. 

Συναινέσει της Βουλής διεκόπη μετά ταΰτα ή συνεδρία 
πβρι ώραν 8 ^1% (Λ.μ. έπαναληφθεΤσα μ^τά μίαν ώρα ν. 

Άναγνωσθεντα εγένοντο δεκτά κατ' αρχήν, άρθρον και 
σύνολον εις β' συζήτησιν τά νομοσχέδια: 

Περί καταργήσεως της εισπράξεως ιτροσθετου τέλους^ ΙπΙ 
των βραχειών επιστολών κτλ. 

Περί ανταλλαγής ταχυδρομικών Ιττι ταγών μεταξύ 'ΕΓλλά- 
δος κόΜ της Αγγλίας. 

Περί εκποιήσεως κτημάτων της Βαλλιανείου δωρεάς ύπερ 
της Βαλλιανείου Βιβλιοθήκης, 

Περί κυρώσεως Β. Διαταγμάτων δι' ων ^χορηγήθηκαν 
αναπληρωματικά! πιστώσεις ϊτά της χρήσεως του 1896 Ικ 
δραχ. 154,940. 

Περί κυρώσεως Β• Διαταγμάτων δι' ων ^χορηγηθησαν 
άναπληρωματικαΐ πιστώσεις έπι της χρήσεως του 1895 εκ 
δραχμών 139,142.81. 

ΐίερι χορηγίας έκτακτου πιστώσεως έπι του προϋπολογι- 
σμού του Υπουργείου των Εξωτερικών του 1896 εκ δραχ. 
32,922.50. 

Περί .χορηγίας Ικτάκτου πι>7τώσεως 1^\ του πραϋτίολογ*- 
σ(*θίίί, 'ί^ου *Γπουργβίο«» τών ΟΙκονοαικών του έτους 1896 έκ 
δ^αχ. 750,000. 

Πβρι χορηγίας ^πκττώσεως Ικ δραχμών 50,00θ τΓρος :βιοη'- 
θ^λον τών έκ πλημμύρας ζημιωθέντων. 

*Ανβΐβλν)θίγτος του 4πομένοί> £ν τ^ ημβρησίφ διατάξει^ 
άΐίίγνώσβη ΛαΙ^εγένίτο δεκτών κατ ' άρχί^ν, άρ%ον και σ<ί^6-^ 
λ<*ν βίς τ^τνίν «νζητησιν' το νομοάχΙλον πβρΙ καταβαλ^ίς Ιχ 
το\1'^ίΛοσίο«ί*^ιίμεί•υ.δ^* 421^519 8β/ιιο.& Α τίρ» κατασκευηΐ 
-τΛ (Σιδηροδρόμου. Μύλχον-Καλβιμών και πβρι ίΐσαγωτ^ «5^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 108 — 

το δη[ΛΟσινον τα(ΐ.Λον φράγκων χρυσών 3ΐ-2,*2ιδ6 95]οβ ώς 
Ισδδου αύτου, ?χ€ΐ δι ούτω : 

«^Αρθρον 1. 

Έττιτρέχεται νά χροχ-αταβληθώσιν εκ του δηρ-οσίου .τα- 
[χείου διά ττ,ν κατασκευήν του σιΧταροορομου Μυλων-^Κκλα- 
{Λ05ν δραχμαΐ τετρακοσιαι είκοσι [ιλκ χιλιάδες, πεντακόσιαι 
δέκα Ιννεα καΙ λεπτά όγδοτίκοντα οκτώ, αριθ. 421,519•88/οο, 
^ις λογαριασ{Λθν του παρά τη Ιν Λονδίναχ Τραπέζη των κ• κ. 
Οίΐ3ΐ38 δΐηά 8θη κατατεβεψένου υπολοίπου του διά την 
κατασκευήν του είρημένου σιδ-/)ροδρ6|Λθυ συνΟίΛολογηθέντος 
δανείου των 24 εκατοααυρίων φράγκων. 

^Αρθρον 2. 

Τά παρά τη εν Λονδίνω Τραπέζη Οΐ1>1)8 αηά 8θη 
κατατεθει^Λενα υπόλοιπα του δανείου του σιδηροδρόίΛου Μύ- 
λων-Καλαμών, συνιστάμενα εις χρδώγραφα του δανείου των 
135 6κατοα[/.υρίων ένο;Λαστΐκοΰ /.εφαλαίου Ι^ 20,200 και 
εις μετρητά εκ λιρών 5,777.5:3 είσπραχθησόμ,ενα θέλουσιν 
εΐσαχθή εις το δηαόσιον τα[ΛεΤον ώς ίσο6α αύτου.» 

'Ωσαυτως άναγνωσθεν Ιγένετο δεκτον κατ' άρχην και άρ- 
θρον μόνον εις τρίτην συζτότησιν το νομοσχέδιον περί των Ιν 
τοις παραρτημασι του ειδικού προϋπολογισμού των έζόδων του 
έπι των Εσωτερικών Υπουργείου αναγραφομένων εσόδων και 
Ιζόδων και περί των εκ τούτων διατιθεμένων, προς πληρωμην 
τών κατασκευαζόμενων έργων του σιδηροδρόμου Μί>.ων-Κα- 
λαμών, έχει δε τοΰτο ώς έξης : 

«^Αρθρον μόνον. 

Το εκ του προς κατασκευήν του σιδηροδρόμου Μύλων- Κα- 
λαμών δανείου των 24,000,000 ύπόλβιπον κεφάλαιον, και 
τά προς τον αύτον σκοπό ν καταβληθτισόμονα ύπο του δημο- 
σίου ταμείου προς συμπληρωσιν του πρΟς κατ^σκευν)ν του 
τμτίμάτος άπο Τριπόλεως εις Διαβολίτσι :πληοωτέου ποσού 
1κ δραχ• 3,300,000 εις τραπεζικά γραμμάτια,, κ ατά την 
διά το» νόμου /ΒΤΜΒ' 3δυρωββισ«« ^τυμβασιν τη^ .4 'ίουλίου 
1895, τά οποία άνείγράφησαν Ιν τοΤς «αρ«ρτημ«<Γΐ..τοΰ ειδι- 
κού προϋπολογισμού ν&ν ΐζό^ν του ΙπΙ.τών .Εσωτερικών 
Τποοργείου τβν χ[ίησε0ν των Ηών 1β95,:1896 καΐ 1«97, 
•διατίββγται διά χρηματικών ένταλ|)εάφων του 4ια τών Έσω- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 109 — 

τερίκών 'Τπουργβίου, προς πληρωμτιν των κο(τασχ£υαζομ£νων 
εχάστοτβ ίργων έιτί τη βάσ6ΐ των ύπο του {Ατοχανιχοΰ του» 
Ιλίγχου ο7Γΐτίθεωρη[χένων καταστάσβων του μηχανικού, τί ς 
άναλαβούσης την κατασκβχιην του ττίοΐ ου α λόγος τμήματος 
Έταιρβίας, άνδυ διακρίσεως χρησβων, μέχρις ΐξαντλ'/ισβως τβΐ> 
βίρημενου ποσού.» 

Έγενβτο ώσαέτος δεκτον κατ* «ρχην και άρθρον μόνον εις 
τρίτην συζι^τησιν . το νομοσχίδιον περί Ιζόδων μεταφορδς χαΐ 
αποστολής δημοσίων χρημάτων, έχον ούτω : 
«"Αρθρον μόνον. 

Τά ?ζοδα. των ύπο των ταμιών και των ύποταμιων μετα- 
φερομένων Υ) αποστελλομένων δημοσίων χρημάτων έπιβαρί^ 
νουσι τά χορηγούμενα αύτοΤς ποσοστά έπι των ύπ* αυτών 
ενεργούμενων εισπράξεων.» 

'Αναγνωσθένείτα έγένετο δεκτον κατ' άρχην, «ρθοον υμ σύνο- 
λον εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί εγκρίσεως προϋ- 
πολογισμών δαπάνης διά συμπληρωσιν ελλείψεων τίνων του 
/Εφηβείου Αβέρωφ, και περί . χορηγίας έκτακτου πιστώσεως 
έκ οραχ. 42,659 Ιπι του βιοικου προϋπολογισμού .των εξόδων 
του ΕπΙ α ων Εσωτερικών 'Τπόυργείοο της χρήσεως τοΐ5 έτους 
189.6, ?χέι δε τούτο ως έξης : 

«"Άρθρον 1. 

Εγκρίνονται οι συνημμένοι δυο προϋπολογισμοί της απαι- 
τουμένης δαπάνης διά την ^υμπληρωσίν ελλείψεων τίνων καΐ 
πρΟς εκτέλεσιν εργασιών -διά την Ιγκατάστασιν του άεριόψω- 
τος εν τφ Έφηβείφ Αβέρωφ άντι δραχί/.ών τεσσαράκοντχ δυο 
χιλιάδων, έξάχ-οσίων. πεντήκοντα Ιν/έα^, αριθ. 42^659. 
. ^Άρθρον 2; ■; 

Προς τελείαν άποπδράτωσιν του Έφηβείου Αβέρωφ χο- 
ρταγεΤτΛΐ Ιπι του ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του έπΙ 
^ών Εσωτερικών 'ϊπουργδίου της χρήσεως του ?τους'189& 
εκτος^τος πίστωσις. ϊ% ^αχμώ\1 τεσσαράκοντά δύο χιλιάδιί^ν 
έξακοοίων πεντήκοντα Ιννία,. αριθ. 42,659, καταλογιζόμενη 
4πο ιδι^ν κΐφάλαιον^&3 ι^'Αποπεράτωσις Έφη|βείου 'Αβέρό^φ.»- 

Έγένβτο μετά τοβυτΛ δικτον.χατ* άρχην .?6Λι άρβρο^ μό- 
νον εις β' συζήτησιν το νομο<ϊ)ζέιδΓον περί κυρώσεως της συμ- 
βάαεωςν περί ^κατασχιυης* μκι. εκμεταλλεύσεως > σιδηροδρομι- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ - ^110 — 

Αγρινίου — ΜβσολΌγγίόυ [Λ^χρι της δχθης του 'Αχελώου 
7ΓθτΐΧίχ.ου• . ^ 

Άναβλτϊθδντος δβ του επομένου, έν τ% ήμερησί^ ^νο&τάζει^ 
άνεγ'/ώσθη χαΐ έγί^ετ© ,δεκτον κατ* άρχ?ιν εΙς τρίτην συζι}- 
τητιν το νοίΛΟτχέδιον περί καταργήσεως τ<3ν κατά τάς Χια^ 
τάξβις τώνύπο στοιχ. ΑΧΚΑ' της 24 Δίχιρ-βρίου 1.887 
και /ΒΣΗΕ' τ^\β Ιουλίου 189δ νό[Α<αν θετεων τω^ βοη- 
θών και ελαττώσεως του άριθαου ^ των έχιστατωικ των δτκ" 
(;.07ίων έργων. 

Ωσαύτως εγένοντο δεκτά τά άρθρα 1 — 5. Έ:ρ1.του άρ- 
-θρου 6 Ιγένετο δεκτί) ώς δευτέρα τταράγραφος ή τρο'χο.λο- 
γία των κκ. Π. Αεβίττη, Κ, Τοτπ^λη, Κ. Νεγρεποντη, Ν. 
Δρόσου και Γ. Παγανέλη, ούτω δ^ «υ^^Τνληρώθιν το άρθρον 
έγενετο όβκτον,ώς καΐ τά βττόίΛενα και; το σύνολον τοϊΓ νο- 
(Λοσχε^αυ εις τρίτην συζήτησιν, ίχει δε τουττ) ώ^ εζης•: 

«"Αρβιρονί. ^ 
. Π«σαι αΙ κατά τάς δ;ατ4$εις του άρθρου 1θ του νορ.ου 
ύδτο σται»χ. -ΑίΧΚΔ' της 24 Α&κέριβρίου 1887 θέ>η£ΐς\βοηθ«^ 
των δηαοσίων Ιργων καταργο^ιπαι. Διατηρούνται 0[Λώς δέκα 
βοηθοί α' τάξεως και τρεις β', όνοριοίζομενοι γραφβις α'^άΐβ' 
τάξεως και υπαγόμενοι εις τάς διατάζεις του άρθρου 24 του 
ιΐτά σ<οιχ. ι^Χ^ΚΑ' νόμου τ5)ς 24 Δεκεμβρίου- 1887. 

- ν . . ' ,.'•- ΙίΑρθρανδν . -.. . . 
.01 ύπηρε,τουντε:ς; ^ν:τοη% κατα^γουμέναις.θεσΛβι =βοηθοΙ β' 

^άξεα>ς δύνανται νά δνορισθώσι γ{ίαψ«?< & τάξεως εν τ^ κίν- 
τρικτ) ύπιίρεσίοε ΛαΙ τοχς άλλοιςογριαφβίοΐί .τω» εί^ τά *Τ«?ου^- 
γεΤα των Εσωτερικών καΙ* Οικονο|&ικών υπαγομένων κλάδων. 

'^Αρθρο^ίί-Β; 

Ό άρ«θμος ίοίδδν έν τη νπηρεβίι^: τί3* &ϊ;^Λσίων ίργ«ων'^«ι^ 
«τατών,κάτά τV^1»όμοχ ^βΣΠΕ' τ^ςβ^ *Ιβΰ9^;> ίϊ895 ύ|>£- 
ζετβαείς 18 Α'-τάξ»ίς^ 1 2 δ( τάξβως κ*^ 
:χ.. .:;.-': Λί.ν •■' ό . : ^Άρθροί^-Α•-- •• • •^■ 

' >01 άπολυχίο^ϋς 'νίίΐί^^^^χ/π^ρύΑγ-Ρύφίί^^ψΜν^ΐον^ 
ά^οΐ'νών ορισβηαον;^οχ ύπ^ιτοο^συμβοολίοοι^ τβ9^μο^<ι^γ2{ίγ<ι>ν•. 

- .^ .• ^ * ;ν.• '^ .'Λ •'-.""« *Αββΐ|ίθνΛ'5..' . ν',-.,ΓΛ. ■" ^^ :•. •.• 

^ ,(0(οίιτ ^τών.ώίΓαλυύέωτ . φήσΦοτό^ιτ 4ΐ06τν^ί ^κ«^τά' τ*^^• γ^** ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 111 — 

{λΤίΤν του Συ(/.βαυλίθϋ.ίτδν δη{ΐι.οσί<Λν ϊργων ^ρο^ Ιιατιίρ^σΐγ των 
Ιχτελουμενων λιαενικων έργων καΐ υδραυλικών, η δζί; ^ον 2- 
λδγχον κοζτα^σκευης σιδ7ΐροδρέ{Λων, διορίζονταΐΑ ίπιστ^τκι εν 
ταΐς ύττηρεσίαΐζ ταύτκίςν άττολυομεΛ^υ ίσου. άρΛ|Λθί/ εχ των 
•ίί^ΎΙ Ιν αύτκΤς ύτρτορετούντων, νφ' ανςτ^αΐ ούτοι τιφο^Ληφ^Ϋ)- 
σαν δρονις. 

^Αρθρον 6. 

Αι κενού|ΐ.εναι Ιφεξνίς β^Μΐς των τε γραφίων ί^αΐ^ ^τηστα- 
τών των Δημοσίων *Εργων δεν -ττλτιρουνται* πρί>ς Ιπιτι4ρη«ιν 
δ'χως των λιμενικών *Εργων διορίζονται χατί: τάς διατάξεις 
του ύχο ττοιχ. ^^ιΨΑΕ' νόμου της 29 Μαρτίου 1889 Ιιτι- 
στάται '^τροσωρινοι, ών 6 μισθός επιβαρύνει τα λιμενικά τα- 
μεΤα Ια των 1)^6ντων δίπλωμα εργοδηγού η άρχιτεκτονος καΐ 
έκ τών κατά τον παρόντα νομον άπολυθησομενων βοηθών 
και Επιστατών• 

01 κατά το ίρθρον τούτο δι οριζί^μ^νοι ως προσωρινοί 
Ιπίστάται, ών δ μισθός Επιβαρύνει τά λιμενικά ταμεΤα, πλίϊν 
του προϊσταμένου αυτών, διορίζονται" προτώσει τών ύΐκείων 
λιμενικών. Επιτροπών, αίτινές δρίζουσι και τά '^ης μισθο- 
δοσίας των. • . 

*Αρθρον7. " . ν . 

Ή κατά το άρθρον 24 του ύπο στοιχ^. ^ΥΛΘ* νόμου 
της 26 Μαίου 1887 θεσίς του παρά τφ συμβουλίφ τών Δη- 
μοσίων Έργων γραφε<ιί^ καταργείται, 

*Αρθρον.8. , . , . ' 

, Π%φα οιάτ,αζις αντιβαίνουσα ε^ς τον παρόγτα νόμ^ν κατα^- 

ζητησιν το νομοσχίδιον περί διαχειρίσεως, κ^ προ^τα^ίίίας 
τιδν δΛ<?δ>Υ^ '4ί)(Κίΐντ<4Η; Ιγίνοντο δ^κτί: .τά άρθρα Ι.-τ^^Ι-^ΐ Έπι 
/ι:<Λ ίρθρον»^ 1(9 ?ί|[^θχ ΐΓΟ^ατϋίψ^η^εκ ον κκ• Δ• ?ζατζοτν«μλ<ΐς> 
Λ* Δι>5ηγΐ<ίφζρτις, .Π> 5*κκης, Δ, Ράλλης, ίζ. Β#λλίν?9ς 3|λι 
Ι$ω»ε. υληρβ!ΐ[»ρίί^ς 4 Οροβ^ρος ι'ίου Τπ^^υργείου. 'βγ^νίίίο 
;δ^.!Ι©«ρλν»τ}ιί (ίρθροϊν !Οσαίίτ«ς Μ.τομ *^ρθΜ. . 2Ρ , .%{Λν 
^ί^Τ«ίί<<7«(4 .^Γκ»# Δ* Βά^ληβ, Δ# Χ?Μί24^9ν?^ς,. ?^ί:'4τ• 
γελόπουλος και Κ. Βιλλίνης. Έγίνετο &, ^^^^^τ^ τΙ. ί^θ^ί^ν. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — =ιΐδ — 

Έπι του* άρθρου 21 ϊφιρεν πορράτηρη^ις ο κ. Δ* Χατζό- 
77θυλος. 

Έγέν€το δ^ δεκ-ί^ν το άρθρον ώς χα\ τί άρθρα 22 — 26. 
ΈπΙ του άρθρου 27 Ιφβρον τταρχτηρησδίς οι κΧν Μ. Δάλ- 
λ«ς και Δ: Χατζόπουλος. Έγενιτο οΐ δεκτον το άρθρον ώς 
και τά 67υό;χ6να κχι το σύνολον του νοαοσχίδίου δΙς β' συζη- 
τητιν. 
. Μβτά ταύτα ελύθη ή συνβδρία περί &ρx'^ ή[Λ{σ€ΐαν μιετα- 
ριεσονύκτιογ. 

Ό Πρόεδρος 01 γραιχαατεΤς 

•Αλ. Θ. Ζαΐ(λής• Ν. Γεωργαχόπονλος 

Χ. Τζανετάκης. ΣΓΝΕΔΡΙΑ ΚΒ' 
Της 5 Δεκεμβρίου 1896 

Ευρεθείσης της Βουλής έν άπαρτί(^ ώρφ 4. 20' μ. (λ. 
άνεγνώσθησαν τά πρακτικά της προτεραίας και έν^ν.ρ{θησο&^;.. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν ύπό[Λνη7ΐν του εκ Τροιζηνιας βου- 
λευτού κ. Σ. Δεϊ(Λεζη εχουσαν ούτω: 

«Υπενθυμίζω εις τους κυρίους Υπουργούς Ιπι των Στρα- 
τιωτιτών Άοά έπι των Ναυτικών τάς αιτη^τεις &ς ύπίβα- 
λον εις την Βουλην έν τοις συνεδρίαις ΙΕ^ κ?χι Α' της 13 
Φεβρουαρίου και της 1 Μαρτίου 1896, και παρακαλώ αυ- 
τούς δπως εύαρεστούμενοι προ'ταγάγωσιν εις την Βουλην τά 
έγγραφα, χορηγουντες' καΐ πληροφορίας έπαρκεΤς, σχετικάς 
προς τα αντικείμενα περί ων αι αιτήσεις μου Ιπραγματεύοντο.» 

Ό Ικ Ζακύνθου βουλευτής κ. Κ. Βουλτ^ος άπ^ιύθυνε τάς 
έ§?ϊς* Ιπερωττ^-ίεις: 

«Παρακαλώ τον κ. Πρόΐ'^ρον τίΐς Κυβΐρνΐ)«τεως και προ- 
σωρινώς ^ι της Έκίραιδεάίεως νά έξετάση διά τίνα λόγον 
^ν κντικάίίίτταται δ Σχολάρχης του ενός καΐ μόνου Έ'λ- 
ληνικου Σχολείου της ΖακυνθοΟ^ 'άφ^υ ούτος ΛρΙ Ινλς χ«1. 
πλίβν'ίτους ιτάσχων ΐζ' ανιάτου νοίσηματός δίν Μναται νά 
ΙτίτίΤ^ύητ, κίί καθ^κ^ντάνο*, Ιξ οδ Ιηερχεται μΐγί«?•τη ζη^Ιχ 
•εις τβύς*μΑ6^άς> ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 113 — 

«Πα^%(χλω -ίον 'Λ. 'Γττουργον έττΐ τών Έ';<ι>τ6ρΐΛων νά 
Ιξείτάτχ» ίνα τίνα» λογΌν ό Νορ-άρχγκ Ζ3^^ιννθου δυ^τ^^πεΤ >^ 
διορίΦΤ) Λσ7ζ^ώγ.τθγΛ εις τον δνίαον Να^θίων τ^ν προτκ- 
ΘΙντα ττααψηφεί, ύττο του Δηαοτικου Συ'χβουλίου τπ^ο ετ^τά 
σχεδόν [Λτονών.* 

Ό έξ *ΑρτΎ)ς βουλευτής κ. Χ. Βδτσαρης εττοιη^ατ^ λόγ^ν 
ΛίρΙ τί^ν τρλευταΤον γδνο}/.ενων εν τφ Β. ναϋτικφ χροβ^βα^ί^χων. 

Ό εκ, ηυλί;!ς βουλευΐη^ κ* Δ% ΚΛλογίροίϊΟυλος ύπίβαλεν 
αναφορών %%το(κων του δνί|Λθυ ΒουφραΙ^δο^ '/λ\ του διηυ^οι^ 
Πνλίων εξΛ^το^->αένων τ•ί^ν άνίIΗ^7»7ϊ'7^ν των κατά τ-Κς κβλλιερ^ 
γεία^ 'τοΐί έκχβρσωθεντος (Λέρου; του δβίσονς Χιλίων Χοιρίων 
ο&παγορ^τικων ^ι&τά^εοϊν. 

Τι^ν βενοι^ρκν ^υνώδ&υο^ και ^ά προφορβ^^ών ^υ^'^άσεων ό 
χ• ββνλε^Λτήςγ ττίλ-ρετ^έίΑ-φθη δ* «υτη τϊρ^ς τίίν ετ?1 των Ο'υοον^- 
[Λΐκών 'Τ::ουργόν. 

*0 Πρόεδροι^ τΟ& Ύπς^υργείο^ είστϊγίιγε νο^)ί.ο<ίχίδί3ν τίερί 
τρ!)π'ρ^^ο^ησεως. τ»υ άρθρου 41 τσΐ5 νόα.ου τ^ς 22 Αύγο*ίίΐ'θ<* 
1861 ΐτερί^ ^ετΛλλδίων, όρυχεί«)νκαΙ λατο{Α€(ων, σννοδευό^Μ* 
νον και ύ^ο ΛίτιολογίΗ^ έχθ&<7βως< 

'() αυτός ύ:^εβαλε δηλώσει^; 

Περί ίχενεκτέων (Λεταβολών εις τον είδιχον 7:ροΰΐ5θλογίβ[Αθν 
'ίων ΐξόΧ»ν τοΐ> 4«:1τών Έ<7ωτ¥|ίΜΗ3ν Ύ^ουργείο^ τ>}* Χίί*ή" 
σεως του Ιτους 1897* κ«ι 

Περί άντικΛτος(?τά<ίίίθβ το^ γενικ4υ τί^οα^ς *οΛ Ίΐνων (^υλ* 
Χων λε*το}Α*ρείας τ%δ ^Ιδιπ^υ 9:ρ€^^λ•ογι«{Αθΐ> -^ων ΐζέδων 
του 4πΙ τ^ν Ναυτιοςων Ύ^Φο^γείολ» τίξς χρήσεως τ«υ Ι^6νς 
1897 και περί τρο^τοποιησεως των λί^^^Λίων ιςαΐ ^^(^ 
των Ιναυτή^ ίτί^ ^ύλλ^ν 7<έ^ηψΛ(ίί6ίζ^ 

ΐό «τε νο^οτχ,ίδιον )6<χΙ αΐ δ«^«ε«^ ε«τόΚλη<^ν εΐι$ τύτΦω^ 
<τιν, έχουσι δ^ ούτω: 

'Ο έί ΛΙγιβ^ει6(ς.βονλΑ»φ4^3&« Κ^ *Δ<?ιηίμ.οΐ^ΐνοολ^ ο}^.^ 
σ-ίτο«ϊ€ τ]^ ίιηψ^ν μίτ^ων ^ςρ^ *««τ;^ι^ν τών 1)^ τ^. Ιιιχϋ* 
^^(^«^^^«ροΰ 2^ΐλ4νοΰχτ^^«ο1(α{Α^ ^#ρχθ(ΐ.^^>ων.ζιιΐμιω¥^ 

Ό έκ Τριχωνίας βουλευτής ίι^ί Α^ Μ**«*Λ'δ**ήΐ!*^«'^«^ 
στ*σΐν «8^|| 'Ηίϊ τ|ΐγ^;ί^ ^$ιρβιαν9^ΐωι( τω^/<ΐυν*άξ^ν Ϋών 
«ΐΓ•οη^Τ^μίνωιν αξ<ω}ΐΜτ«ΐ(^ ? 

8 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 114 — 

Ό ϊτζΙ τβν Έξωτδρικών *Τπουργος άντόγγδίλεν δτι κατέ- 
θτπκεν βίς το γραφεΤον τ^ς Βουλής τα Ιγγραφα πβρί των δια- 
-ττραγίΛατβύσδων ττρος συνοΐλολόγη^^ιν έρ,πορικης <τυ[Λβάσ€ως 
μετά της Ρωσίας. 

Ό ϊγ, Τριφυλίας βουλευτής λ. Ε. Κοκκέβης απηύθυνε 
τ•ί)ν έξης έπερώτη<τιν: 

«Παρακαλείται δ κ. Υπουργός των Εσωτερικών νά πλη- 
ροφόρηση την Βουλην διατί η άνώνυ^Αος διιθνης εταιρία η 
άναλαβουσα τήν κατασκευήν και ^κμετάλλευσίν της Σιδηρο- 
δρθ[Αΐκης γραμ.[Α^ς Πύργου — Πύλου — Κυπαρισίας — Μελι- 
γαλδ δεν Ικηρύχθη Ικπτωτος,άφοΰ κατά τον άπο 30 Μαΐου 
1890 ΑΩΜΗ' Νομον δεν εκαμεν εισίτι ίναρξιν της εργα- 
σίας καίτοι παρτίλθον τά πέντε ?τη κατά τά όποΤα ώφειλβ 
νά κατασκευάση δλοκληρον τήν γραμμ.'ίιν καΐ την παραδώση 
εις την κοινή ν χρησιν». 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν άναφοράν ύποβληθεϊσαν διά του 
βουλευτού κ. Ν. Σ άλμα του εν Καλάμαις βιομηχάνου Άνδρ. 
Μάστρακα, Ιξαιτουμίνου άτέλειαν Ιπιτριετιαν τών υπ* αυ- 
τού Ιν κυτίοις συσκευαζομίνων καΐ ΐξαγομί\ων εις τή'ν άλλο- 
δαπην σύκων, ως και άτέλειϊκν τβν εισαγομένων π^ς τον 
σκοπ?)ν τΟυτον κυτιων. 

^ΤπΙρ τ^ς άναφορδκς Ιποιησαντο συστάσεις οι βουλευταΐ 
κ. κ. Π. Σάκκης και Ν. Δαγρίς. 

Ό Ικ Βόλου βουλευτί)ς κ. Γ. Φιλάρετος έποιησατο σύ- 
στασιν δπως προταχθί|ί Ιν τη ημερήσια διατάξει το νομο- 
σχέδιο ν περί συμπληρώσεως διατάξεων • τ6υ περί κ^οινοτίήτων 
,ΑΡΗ' νόμου το^ 1884. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου ίδωκεν ΙπΙ τούΐου πληρο- 
φορίας, σχετικάς δΐ π&ρατηρησειςΙτΓΟιησατό «αι ό ΐξ*Αγυιας 
βουλευτής κ• Μ. Δάλλας. 

Ό Ικ Βονίτσης βουλευτ*ίΐς κ. Ε. 'ΜΛυρομ(Λάτης σϋνί^ίίτησβν 
δπως λαταχθη ο νομάρχης ΑΙτωλίας καΐ Άϊίάίρνανίαί καΐ 
προκαλίσνί'τίιν Ιψαρμογήν το?^ νόμου •ϊΓ€ρι Ιφαρμογ^'καΐ Ιν 
τ^ δτόμφ ΆναΛ-τορίων του περί οιΟίκ^εως ' ^δ(ν κ6^ν6τ4των 
νόμου της 13 Απριλίου 1884. ^ Ι 

"Ό ^ζ ' ΒπιδΛύρου Λιμηρ»?^β(&ο^ευ^ί^: Κ; Παπαμιχά- 
λόπουλος εισήγαγε πρότασιν ^ό{ΐ^ο^ πβρί μηχ*^^^^6ν τβν Ιλ^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 115 — 

ληνικών ^[ΑπΌραων άτ[Λθχλο{ων, ήτις σι,'νοδ€υο(Λεν7) και ύπο 
αιτιολογικής εκθέσεως Ιστάλη εις τύπωσιν^ έχει δ^ ούτω: 
Ζήτ. παράρτ. άρχθ, 137. 

'Τπερ της ανωτέρω ττροτάσεως Ιττοιη'ΐατο σύστασιν 6 Ικ 
Κυθήρων βουλευτής κ. Σ. Στάης. Ό αυτός ^ βουλευτής 
απηύθυνε και την έξης αιτη^ιν : 

«Παρακαλείται δ κ. Υπουργός της Δικαιοσύνης να κατά- 
θεση εις τγ,ν Βουλήν την ύπουργικήν διαταγήν δι' ης Ιπέ- 
τρεψε την παράστασιν δικολάβων έν τφ ειρηνοδικείφ Ξηρο- 
χωρίου, ώς και το Β.Δ. δι' ου διωρίσθησαν πέντε δικηγόροι 
εν τψ αύτφ είρηνοδικειφ. 

Επίσης παρακαλεΤΊ-αι ό αύτος κ. 'Τπουργος νά κατα- 
'θέσγ) εις την Βουλήν πάντα τά σχετικά έγγραφα περί της 
διαθήκης του Σχολαρίου Δωροθέου». 

Αιτησιν σχετικήν προς το πρώτον [λέρος ττίς αιτήσεως 
του εκ Κυθήρων βουλευτού έποιήσατο καΐ ο βουλευτή; κ. 
Γ. Φιλάρετος• Παρατηρήσεις δε έπΐ του αύτου μέρους της 
αύτης αιτήσεως εφερεν δ Ικ Ξηροχωρίου βουλευτής κ. Α. 
Πετσάλης. 

Ό Ποόεδρος άνεκοίνωσε τηλεγράφημα Ικ Τρικκάλων Ν. 
Ευθυμιάοου κατοίκου Βαντίστης της Ιπαρχίάς Καλαμπάκας 
Ιζαιτουμενου δπως Ινεργηθώσι τά δέοντα ΙπΙ καταγγελίας 
του σχετικγίς προς τήν ύπόθεσιν του κληροδοτήματος του Δω- 
ροθέου Σχολαρίου. 

Ό Ικ Μεσσήνης βουλευτής κ^ Π. Μερλδπουλος ΙπανΙλαβ'ε 
προηγουμένην Ιπερώτησίν του γενομενην κατά τήν συνεδρ][αν 
Ι^' της 27 Νοεμβρίου. Ό αυτί)ς δΐ ήρώτησε τον ^πΐ των 
*Εζωτερικ(3ν ^Τττοοργον άν διεξάγωνται διαπραγματεύσεις 
^ρος συνομολδγησιν Ιμπορικής συμβάσεως μετά της /Ρύνη- 
σιακης ηγεμονίας. 

Έπι του αντικείμενου τούτου Ιόωκε πληροφορίας δ Ιπ^ των 
Εξωτερικών Τπουργός. • \ ''•\.. 

Ό βουλ'^ύτής κ. 'Δλκ. Δε>.ηγιάννής. Ιπηρώτησε περί τ^ς 
^Λίταφορας του διδακτηρίου θηλέων Μελιγαλα. . ' , 1 
Ό βουλευτής κ. Α. Βαλεττας έ&οιήσατο ίϋαρά'Λ^ρηίΓεις 
<7χ6•ίικάς. προς ^ήν «νάκΟ'ίνίασιν του άν^τίρώ Ικ Τρικλάλ(^γ, 
τ•7)λβγραφήματος. ' ■*•'^'' • ■ "^ : • - «. .λ •. . λ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 116 — 

Ό βουλευτής κ. Γ. Πετροπουλά^^7^ς γ^τιόσατο πληροφορίας 
περί τ',νος καΐαγγελίκς γενομένης κατ* ανωτέρων άξιω|Αατι<• 
κών α ου ο1κονθ(χικου, διατελούντων εν τνί υπηρεσία του ^Υ- 
πουργείου των Στρατιωτικών• 

*0 ^πι των Στρατιωτικών 'Τπουργος εόωκεν επι τούτοις 
πληροφορίας. 

Ό βουλευτής κ, Δ« Κρίτσχς εποιησατο σύστασιν περί της 
γέφυρας Λιανοκλαδίου της οδού 'Τπάτης-Λα[Λίας• 

'Αποφάσει της Βουλής διετάχθη ή τύπωσις. των εν τ^ 
συνεδρί^ Ι^' της 27 Νοεριβρίου υποβληθέντων ύπο του Επι 
των Ναυτικών Υπουργού καταστάσεων και πινάκων περί 
τών ναυπηγικών άζΐιο}Αατικών, του προσωπικού των φάρων 
των (Λαθητευομιενων [//ηχανικών κλπ. εχ^ουσι δε ούτοι ώς.εςης: 
ΖΛτ. Πα^Λίρτημα, αριθ. 138—141. 

Ό Ικ Βόλου βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος απηύθυνε σύ- 
ττασιν εχουσαν ούτω: 

«ϋυνιστώ τψ κ. Ιπι των Εκκλησιαστικών και της Δη- 
[Λοσίας Εκπαιδεύσεως 'Τπουργψ^ δττως ληφθ^ ή δέουσα προ* 
νοια προς διορισι/Λν διδίχσκάλου της Ελληνικής γλο^σσης ϊι 
τφ σχολείφ της εν Β όλφ Ισραηλιτικής κοινότητος, ώςύττηρχε 
τοιούτος και ΙπΙ Τουρκοκρατείάς τχί ουνδρορ^γ^ της Όθωμ,βρ-• 
νικη^ Κυβερνήσεως.* 

Ό α{>τος υπέβαλε τροπολογίαν ίτά του. νο|Αθσχεδίου περί 
καταργήσεως και συστάσεως τελωνιακών θέσεων^ ί^τις ^τάλη. 
εις τύπωσιν, ?χει δϊ ούτω: 

Ζτίτ. παράρτ. άρχθ. 14ί. 

Έπι του αύτοΰ νο•Λοσχεδίου ύπέβαλον τροπολογίαΐ} οι βον• 
λεϋται κ•κ. Ι. Π'. Βρυώνης και Π* *Α.ννινος Καβαλιεράτος^ 
αΐτινεςι εστάλησαν ωσαύτως, εις τύπωσιν, εχ^ουσΐ δε ούτω • 
Ιατ. παράρτ. αριθ. 143. 

Προέβη ^^.ετοί ταΰτα ή 6ουλ•ίι εις τα εν τ^ "ί)(/.6Λησί3ρ. δια- 
τάζει ,, άνεγνώσθη δι και Ιγένετο δεκτί^ν- κατ' άργην^ άρθρον 
και σύνολον εις. ο συ^ιΤΡίοσιΐί το νθ(^οσχεσιβν πβρι^ προικός: 
τ^ς. Ρο;σ;λόπαιδος Ώί[αριας• 

%νΛγν€^ΘΙντα ^τχ.. ταΰτα ΙνΙνοντο δεκτά >ζατ* άρ^^ηνγ, 
άρθρον κα4 σύνολον εις τρίτην συ^ιίτησιν τά νο{λθσχ4αι&:. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 117 - 

Περί καταργ-π^δως τ^ς εΧσπράζεως προσθέτου τΐλους, Ιττι 
των βραχειών επιστολών, των ταινιών καΐ των φακίλλων, 
Ιχον ούτω : 

«"Αρθρον αόνον. 
Ή εν τζ) «ρθρφ 2 του άπο 29 Μαρτίου 1891 Α^Ν' νό- 
μου 'διάταξις, περί εισπράξεως προσθέτου τΐλους ϊτζΐ τών 
βραχειών επιστολών, τών το^ινιών και τών φακίλλων, φερον^ 
των εκτυπον το γραα(Λατόσ7ΐ;^.ον καταργείται.» 

Περί ανταλλαγής τραχυδρομικών Επιταγών μεταξύ τηςΈλ- 
λάδος και τ*τίς Μεγάλης Βρεττανίας διά του Βελγίου, 2χον 
ούτω: 

«"Άρθρον 1. 
Επιτρέπεται ή ανταλλαγή ταχυδρομικών επιταγών μετά 
τ^ς Μεγάλης Βρεττανίας και τών χωρών, δι' δ:ς αύτη χρη- 
σιμεύει ως διάμεσος δια της παρεμβάσεως της Γενικής Διευ- 
θύνσεως τών Ταχυδρομείων του Βελγίου. 
"Αρθρον 2. 
Το ποσόν τών διά την Μεγάλην Βρεττανίαν ί\ τάς χώ- 
ρας, δι' ας αυτή χρησιμεύει ώς διάμεσος υπηρεσία, ορίζεται 
είς φράγκα χρυσδ, αναλογούντα μέχρι δέκα αγγλικών λιρών. 
Δύναται δμως το ποσόν αυτό ν' άνέλθη και μέχρι τών 500 
χρυσών φράγκων, εκδιδομένης ιδίας επιταγής ύπο τ^ς Βελ- 
γικής ύ:τ:ηρεσίας δια το περιπλέον τών δέκα λιρών ποσόν. 
* Αρθρο ν 3. 
Το εισπραττόμενον ύπο της Ελληνικής υπηρεσίας τέλος 
ορίζεται εις 25 εκατοστά εις μεταλλικον νόμισμα ανά 25 
φράγκα ί) κλάσμα αυτών, κρατείται δε λόγφ προμηθείας, 
ύπο μεν της υπηρεσίας του Βελγίου ήμισυ τοΤς εκατόν, ύπο 
δ^ τ55ς υπηρεσίας τ9ίς Μεγάλης Βρεττανίας 3, 6, 9, 12 
στΙνναι ανά 2, 5, 7 ί) 10 άγγλικάς λίρας διά τάς έπιταγάς, 
τάς προωρισμένας νά πληρωθώσιν εν χώραις, δι* άς αυτή χρη- 
<7ς{Λεύει ώς υτζ^ηρ^σΐχ διάμεσος. 

"Άρθρον 4. 

Αι διά την Μεγάλην Βρεττανίαν καΐ τάς χώρας, δι* &ς 

(χρτη χρησ.;μ€ύει ώς διάμεσος υπηρεσία, ΙπιταγαΙ άπο^τίλ- 

"λονται εις το Κεντρικον Ταχυδρομικον γραφεΤον Βρυξελλών, 

^οδτο δε μετατρέπει τά χρυσά φράγκα εΙς άγγλικάς λίρας ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 118 — 

και τανάπαλιν δια τάς έζ Αγγλίας προς την Ιλληνικήν ίιπητ 
ρβσίαν ίπιταγάς. 

^Αρθρον 5. 

ΑΙ διατά$€ΐς της πδρι επιταγών συυΕ,φωνίας της άναθεωρη- 
βδί-της εν Βιέννη τγί 4 Ιουλίου 1891 Ι-ίχύουσι και Ιπι των 
δια την Μεγάλην Βρεττανίαν και τάς πέραν αύτης χώρας, 
καθ' Οσον δ^ν τροποποιούνται ύπο των διατάξεων της [Λεταξύ 
αύτης και του Βελγίου συ(Λφωνίας της 18 ΔεκείΛβρίου 1888 
και του παρεποί^ένου Κανονισμού. 

Επίσης Ισχύουσι και αι διατάξεις του άρθρου 5 του νο^ 
(Λου /ΒΤ'ηΒ' του κυρουντος την σύμβασιν περί ανταλλαγής 
ταχυδρθ{Λΐκών επιταγών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής και της Ελλάδος.» 

Περί εκποιήσεως κτημάτων τη; Βαλλιανείου δωρεάς προς 
έξακολούθησιν των έργων της ανεγειρόμενης ομωνύμου Βιβλιο- 
θήκης, έχον ούτω: 

«*Άρθρον 1. 

Επιτρέπεται εις τον *Τπουργον τών Οικονομικών να εκ- 
ποίηση δια δημοπρασίας τά εις το Δημόσιον εκ της Βαλ- 
λιανείου δωρεάς περιελθόντα ακίνητα κτήματα, ως περιγρά- 
φονται ταύτα εν τφ υπ* άριθ 4680 της 2 Ιουνίου 1889 
συμβολαίφ του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σ. Ρο- 
ζολη, Οπως το τίμημα αυτών χρησιμεύση εις την συντέλεσιν 
του κτιρ'ου και τη/ διακόσμησιν της ανεγειρόμενης Βαλλια- 
νείου Βιβλιοθήκης. 

^Αρθρον 2. 

Το τίμημα τών εκποιηθησομένων τούτων κτημάτων κα- 
ταβάλλεται δλόκληρον τοΤς μετρητοΤς ύπο του τελευταίου 
πλειοδότου εντός οκτώ ημερών άπο της τελευταίας ημέρας 
της πενθημέρου προθεσμίας, έντος της οποίας κατά το άρ- 
θρον 8 του νόμου ΙΖ' το *ΐπουργεΤον οφείλει να άποφανθη, 
Ιάν Ιγκρίνη το αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας καΐ δεν 
δοθη άλλη ανωτέρα προσφορά η έάν Ινεργηθή δευτέρα 
τοιαύτη και το 'ΤπουργεΤον δεν άποφανθη.» 

Περί κυρώσεως Β. Διαταγμάτων^ δι* ων έχορηγήθ-ησαν 
άναπληρωμ,ατικρ^ι πιστώσεις ϊτά της χρήοεως, του ίτους 189ΰ 
κ δραχμών 1 54^940, έχον ούτω; ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 119 « Αρθρον ρ«)νον. 
Κυροΐίνται τά άπο 10 Αύγουστου, 12 Σ6:ττ6[χ.βρ{ου χα ι 
10 Όκτωβρίου τρία Β. Διατάγ[χ.ατα, δι' ών Ιχορη- 
γηθησαν ΙπΙ ττίς χρηιεως του ίτους 1896 άναπληρωι^ατικαΐ 
ττιστώσεις Ικ οραχ[Λών Ικατον τρεντι^κοντα τβσσάρων χιλιάοων 
έν£ακοσ{ων τδσσαράκοντα, καταλογισθδΤσαι εΙς τά έν τφ 
χροσηρτημ,ενφ πινάκι βΐ^ικά κεφάλαια και ίρθρα των επο- 
μένων γενικών κεφαλαίων του προϋπολογισι^ου των εξόδων 
'Γ^ χΡ'όσεως του Ιτους 1896. 

Κεφ. ^' Υπηρεσία δημοσίου χρέους δρ. 15,350 

» Ζ' 'Τπουργειον Εξωτερικών » 10,000 

» ΙΔ' Έξοδα διοικτίσεως » 129,590 

Έν δλφ δρ. 154,940» 
Περί κυρώσεως Β. Διαταγμάτων, δι' ών εχορηγηθησαν ά- 
ναπληρωματικαι πιστώσεις έπι της χρήσεως 1895, 'εκ δραχ- 
{χων 139,142.31)00, ίχον ούτω: 

«*Δρθρον μόνον. 
Κυρουνται τά άπο 16 Ιουλίου, 1 και 1 6 Αύγουστου 1 896, 
τρία Β. διατάγματα, δι* ών Ιχορηγηθησαν ΙπΙ της χρήσεως 
του ίτους 1895 άναπληρωματικαΐ πιπτώσεις ^κ δραχμών 
εκατόν τριάκοντα εννέα χιλιάδων, εκατόν τεσσαράκοντα δύο 
και λεπτών τριάκοντα ένος, αριθ. 139142.31)00, καταλο- 
γιοθεισαι εις τά έν τφ προσηοτημένφ πινάκι ειδικά κεφά- 
λαια και άρθοα των Ιπομένων γενικών κεφαλαίων του προϋ- 
πολογισμού των έξοδων της χρήσεως του ?τους 1895. 

Κεφ, Α'. Δημόσιον χρέος δρ. 122,380. 91 

» ΙΓ' "Έξοδα διοικτίσεω; κλπ. δρ. • 16,761>40 

Έν δλφ δρ. 139,142.31» 

. Έπι του νομοσχεδίου περί χορηγίας έκτακτου πιστώσεως 
έκ δρ. 32,922.50 έπι του ειδικού, προϋπολογισμού των εξό- 
δων του έπι των Εξωτερικών Υπουργείου της χρήσεως του 
έτους 1896, προτάσει του Προέδρου του 'ίπουργείου συνε- 
πληρώθη το άναγεγραμμένον ποσίϊν εις δρ. 52,572,75, 
ουτω^ δε τροποποιηθέν το νομοσχέδιον έγένετα δεκτον κατ' αρ- 
χήν και άρθρον μόνον εις τρίτην συζήτησιν, έχει δε ούτω : οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ -- 120 — 

<< *Αρθρον μόνον. 

Έίρ^ του δΙδΐ3&οϋ 'ΤΓροντΓολογί'φ^οΟ τών Ιξόδων του &πΙ των 
Έδωτδρί'^ών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896, χο- 
ργΐγ.βΤτοςι έ'ί^ιΧΆτβις 75ί(ττω(ϊςς δ» ^ρ9(χμ.ων ττ^ντ^κοντα δτίο χΐ'- 
λ^άδων Τνδντ.ΟΛοσίων α^δρ^Λήκοντοί. δύο χα» λετ^τών ιβδο(ΐ>ί- 
>%οντ^ ί«ντδ^ άριθ, 52,572.75, 3ΐαταίλογιζο[χίνη ύπο ίδιον 
κ.αφάλ«.ιον Η' ^ίεζο.δοε ίιβιτροφΐς γυναι•Λών και ττκίλων γ:ροσ- 
φνγων. » 

Ωσαύτως άναγνωσθεν έγένετο δεκτον κατ' άρχ^ν υ.χ\ Λρ" 
θρον (/,ένον εΙς τρίτην συζι^τητιν το νοαο'τχίόιον ττερί '/^^ριΐ)" 
γ?«ς έκτακτου ττιστώσεως Ικ δραχ, 750,000, ΙπΙ του είδι- 
κοΟ αροϋπολογισ;χρί5 το5ν έζόδων τοΰ 1^:ι τί^ν ΟΙκονοαικών 
Τπρυργείου της χρη-^^ως του έτους 1896, έχον ουτ<ι>: 
«"^Αρθρον μόνον. 

ΈπΙ του (Ιδικού -τ^οϋτ^ολογ^σαου των εξόδων του ετΛ των 
ΟΙκονοαικων Υπουργείου τΐ5ς χρήσεως του ?τονς 1896 χο* 
ρηγεϊται έκτακτος πίστωσις έκ ^ροίχ. επτακοσίων πεντήκοντα 
χιλιάδων, άριΟ. 750,000, καταλογιζομεντη ύπί) ιδίον κεφά- 
λ5ί.ιον 36 «Καταδέσενς εν τινι προνομιούχφ Τραπεζχ) ι?ων 
γ^Χ'ζοί τον νόμον,ΒΤΟΗ' του έτους 1896 «Ι.σπρατ^ομεγων ύπβ 
3<,αθυστερούντων κληρωτών των προ του έτους 1894, σχίμ'- 
'ί^ρνλίχμβανομενου, άπογραφδν, προς πληρωσιγ άν?ςγκ<3ν του 
στρ^τοδ.» 

Άναγνωσθεν ώσ«^ύτ(0ς εγενετο δεκτφν κατ'λοχην, άρθρον 
και σύνολον εις τρίτην (τυζητησ^ν τί) νομοσχεδιον περί χορ^ίγη- 
σ^ως πιστώ'^εω; εκ δραχμών 50,000, διά πβρίΟκ,λψιν των πα- 
θόντων εκ πλημμύρας εν Αθήναις κο&ι εν Πδ^ρα^ιεΤ, 2χον ούτω : 

•*Αρθρον 1. 

ΧορηγεΤται έπι του ειδικού προϋπολογισμού των έζόδων του 
Υπουργείου των Εσωτερικών ττζς χρήσεως τοΰ Ιτόυς 1§96 
ύπο ίοιον κ€(!ίάλαιον 24 φερον τον τίτλον «Περιβαλψις πα- 
θόντων εκ πλημμύρας έν 'Αθηναΐς κ^ι εν Πεφα^εΤ* πίστωσις 
Ικ δραχμών ίτεντ^κοντα χιλιάδων, ών αΐ μεν τριάκοντα ϊ^έντε 
χιλ^κδες ΟιατεΟησονται ύπίρ τών πα&όντων κατοίκων τοί ^- 
μβυ Πειραιώς, οώ δε λοι^οει δέκ^ πίντε ύπϊρ τ^ παθόντων 
κατοίκων το^ δ>ίμου ^Αθηναίων• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 121 — 

"Αρθρον 2. 

Έττιτροπη, όοίτΟησοιχένη δίά Β. διατώγ»Λα.το;, θέλει δια• 
ηψ£ί το κν(ι)τίρια ποτον τυρός τους παβόντΛς αναλόγως της 
ζ^(Λί«ς, •?ιν ϊκΛστος ?π*θε, %αΙ της άπορίοες,, εΙς 5)ν διχτβλΛ» 

Άναγνωσθεν εϊτα έγενίτο δεχ,τον κατ* άρχην, άοθρον και 
σύνολον εις α' συζητη«7ΐν το νοαοσχέδιον περί χορηγίας Ικ- 
τάκτου πι^ττώσεως Ικ δρ• 85,1 Ιΰ. 54 έιτι του «Ιδικοί -ητροϋ- 
πολογισμου των έςόοων του ίτΑ των Έσωτερικδν Υτουρ" 
γείου της χρήσεως του Ιτον: 1896 και ττερί ακυρώσεως ύττο- 
'λοίπου πιστώσεως ίσου ποσού ^.ηττω οεατεθίντος διαρκούσης 
τ^ς χριίΐσεως του ?τους 1895. 

Άνεγνώσ&η [χετά τούτο καΐ εγενετο όεκτον κατ' άρχην 
και άρθρον μόνον εΙς τρίτην συζήτησιν το νο;7.οσχεδιον περί 
κατασκευής καΐ εκμεταλλεύσεως σιδηροδρομικές διακλαδώ- 
σεως άπο τγ^ς στάσεως Καλυβίων της γροίμ^ΐτ^τ^ς Άγρ?,νίου — 
Μεσο7.ογγίου μ^.χρι της δχθης του Άχελφου ποταμού, έχει 
δε τοΰτο ως έξης .: 

«"Αρθρον μόνον. 
Εγκρίνεται καθ' δλα αυτής τα μέρη η μεταξύ της Κο- 
βερνησεω.^ και του Θ. Γί. Γκίκα Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας του Σιδηροδρόμου της Βορίι^δυ- 
τικης Ελλάδος συνομολογηθεΐσα την 9 Όκτωβρίου 189β 
<7υαβασις περί κατασκευής και εκμεταλλεύσεως Σιδηροδρομι- 
κής διακλαδώσεων άπο της στάσεως Καλυβίων, τον σιδηρο- 
δρόμου Μέσο λργγίρυ-' Αγρινίου, μέχρλ της δχθης τον Άχε- 
"λώου ποταμού εξ εννέα οίρ^ι^^^ συγκειμένη ης το κείμενον 
επεταμ>> 

Άνεγνώσθη επ;ειτα καΐ έγ4νετο δεκτον κατ' αρχήν και 
^οΕ^θρον μόνον εΙς ^δ' .συ>ητη<;ϊΐν τρ νομο«?χέδι,ον :;£ρΙ κυρώ'^εως 
ζτυμβάσεων συνομολογηθεισών μεταζύ της Γ^ν• Δΐ£^νν^3«ως 
τ:ών "Ταχυδρομ4ί»)ν ^ Τηλ&γ^ά^ων χαΐ 4 ) της Ιίέας Έλλ. 
Άτμα^ϊρλοίας, 2) της Πορ,νελληνίον Άτμριτλρίας^ 3) των 
^^οπλρϊ^ςων ΙταιριΛν )ΓΌ.υ2ΐη^.Μ(Η Δο.ύαλ ν^οά Βάρβονρ καΐ 
Α* Διακάχ")^ 

Έ^ι του•-νο;^^σχε^οΐ4 ΐδ6ρΙ τροτϊοπΒΛίίσεως τ«ίί ί^θρου 24β 
το?> ΧΝί^ νδίΑου ©9^ρον Έοίροετηρηβας νν »»- Β. Πίρρος κιιΐ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 122 — 

η. Ταταράκτι;, Ιγενετο δΐ δεητον το νοίΛοσχεδ^ον κκτ' άρχην 
και άρθρον μόνον εΙς α' συί^ητησιν. . 

Άναβληθέντος του έπθ(Αβνου έν τή 'η1Λ£ρ'ησ{^ϊ: διατάζβι, 
^άνεγνώσθη καΐ έγένβτο δεκτον κατ' άρχην και άρθρον μ,ονον 
δΙς α' συζήτησιν το νομοσχέδιο ν περί χορηγίας αναπληρωμα- 
τικής πιστώσεως έκ δρ. 1 6,433. 50^ £πι του ειδικού προϋπο- 
λογισμού των ΐζοδων του ϊτά των Οικονομικών Υπουργείου 
της χρήσεως 1896. 

Άναβληθέντων μετά τούτο των επομένων εν τνί ήμ6ρησί(ίρ 
διατάξει νομοσχεδίων, άνεγνώσθη και έγένετο δεκτον κατ' αρ- 
χήν και άρθρον μόνον εις α' συζήτησιν το νομοσχέδιον τυερι 
χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως εκ δρ. 557,379.50, 
έπι του ειδικού προϋπολογισμού των εζόδων του έπι των Ναυ- 
τικών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896. 

Άναβληθεντος ωσαύτως του επομένου εν ττ) ήμερησί^ δια- 
τάξει, άνεγνώσθη το νομοσχέδιον περί συστάσεως θέσε(ος στρα- 
τιωτικού ακολούθου παρά τή Ιν Κωνσταντινουπόλει Β• πρε- 
σβεία . Έπι τούτου Ιφερον παρατηρήσεις οι κ. κ. Ν. Σχινας 
και Γ. Κόρπας, εις ά άπηντησεν 6 επι τών Έξωτεοςκών 
'Τπουργος και δ κ. Α. Μάνεσης. Έγένετο δε δεκτον το νομο- 
σχέδιον κατ' άρχην και άρθρον μόνον εις α' συζήτησιν. 

Ωσαύτως Ιγένοντο δεκτά κατ' άρχην και άρθρον μόνον είς 
β' συζήτησιν το νομοσχέδιον περί Ιπεκτάσεως της δικαιοδο- 
σίας τών εν Καίρφ και Άσσιούτ προξενικών αρχών, και το περί 
του μισθού τών ως εισηγητών υπηρετούντων Ιν τφ δικαστι- 
κή τμηματι του Ιπι των Οικονομικών Υπουργείου. 

Έπι του νομοσχεδίου περί προσωπικού της έξωτερικτίς 
υπηρεσίας τών δασών ?λαβον τον λόγον οι κ. κ. Κ• Βελλίνττ,ς, 
Ν. Σχινας και ο Πρόεδρος του Υπουργείου. 

Δια^.οπείσης δε της συζτττησεως, έγένετο διακοπή της συ- 
νεδρίας Ιπι μίαν ώραν. 

Έπαναληφθείσης της συνεδρίας «ξηκολούθησέν ή συζηχ-η- 
σις του νομοσχεδίου, ίλαβον δε τον λόγον οι κ. κ. Δ. Χα- 
τζόπουλος, Κ.Παπαμιχαλότϋουλος, Α. Μάνεσης και Π. Ροεζέ- 
λος. Έγένετο μετά ταΰτα δεκτον το νομοσχέδιον κατ* άρχ^ην 
εις β' συζήτησιν. Όσαύτως έγέΐίβτο δεκτον το 1 άρθρον. 
Έπι τ(Λ 2 άρθρου. προτάβτει του Προέδρου τοΰ 'Τπουργβίου ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 123 — 

Ιτβθη Ιν τφ Ι εδχφίφ άντΙ «21ον ?τος», «23ον Ιτος». 
Ούτω τροποποιηθέν το άρθρον 2 εγενετο δεχτον, ώς χαΐ τά 
ΐ7ΓΟ(Λενα καΐ το σύνολον τοΰ νοαοσχεδίου «Ις β' συζήτησιν. 

Άναβληθέντος του επθ(χένου εν τη ή'^ερητία διατάξει άνε- 
γνώσθη καΐ ^γένετο δεκτον κατ* άρχην, άρθρον και σύνολον 
εις α' συζήτησιν το νο[Αθσχεδιον περί της όυνά[Λεως του στρα- 
τού της ξηράς κατά το έτος 1897. 

' Ωσαύτως άναγνωσθεν έγένετο δεκτον κατ* άρχην εΙς β' 
συζήτησιν το νθ(Λθσχέδιον πβρι Ουνά^/,εως του κατά θάλασσαν 
στρατού διά το 2τος 1897. Έπι τοΰ άρθρου [ΛΟνου προτάσει 
τοΰ επι των Ναυτικών 'Τπουργοΰ άντι των λέξεων «τρεις 
γιλιάδας επτακόσιους έννενηκοντα επτά» ετέθη «τρεΤς χιλιά- 
δας οκτακόσιους 'ένα». Ούτω διορθωθϊν έγένετο δεκτον το 
άρθρον ΐΛονΟν εις β' συζήτησιν. 

Άναβληθέντων εϊτα των έπο|Λένων εν τ'ξ ήμερησίίίί διατά- 
ξει, Ελύθη η συνεδρία περί ώραν 11 1)2 «λ. μ. 

Ό Πρόεδρος 01 Γρα;Λ[χατεΤς 

'Λλ. Θ• Ζαΐμης• Δ. Πιπινόπουλος 

Κ. Χατζηπέτρος. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΓ'. 
Της 7 Δεκεμβρίου 1896. 

"Ωρο^ 4.2 Ο' μ.[Λ. ευρεθείσης της Βουλής εν άπαρτίίρ άνε- 
γνώσθησαν τά πρακτικά της προηγου[Λενης συνεδρίας και ενε- 
κρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν υποβληθείσας ύπο της έπι τοΰ 
Προϋπολογισαοΰ Ιπιτροττης τάς εκθέσεις της επι των νο(ΐ.ο- 
σχεδίων: 

Περί χορηγίας άναπληρ<ιψ.ατικης πιστώσεως εκ δρ. 67,000 
έπΙ τον ειδικοΰ τϊροϋπολογισμιοΰ των εξόδων τοΰ 'Τπουργείου 
της Δικαιοσύνης. 

Περί χορηγίας Ικτάκτου πιστώσεως Επι τοΰ ειδικοΰ προϋ- 
πολογ^σμ,οΰ των εξόδων τοΰ Ιπι τώ^ Οικονο(ΐικων Υπουργείου 
της χρήσεως τοΰ ?τους 1896 έκ φρ• χρυσών 118,750 και 
-περί ακυρώσεως ίσου ποσοΰ εκ τοΰ ύπο το άρθρον 3 τοΰ κεφ.. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ -- 124 — 

1 της χρησεω; 1β98 του είδικου προί^ολογισμον» των έ^έδων 
του αυτού ύτϋουργβίου ύπολοίίΓου τριστώσίως 1% δρ 191,503.35. 

Πφι χορηγ'ας .άναΐΓλιορ<ι>|Αατιχ•^ς ταστώσ^ω; εχ δρ. 15, 078 
έιρι ταυ «τδιχ'.υ χροϋπολογ^ηλου των εξόδων τοϋί έπ* τ<«^ν Έξω- 
τερικίων Υπουργδίου τ% χρήσεως του ίτους }39ΰ• 

Πκσαι αΐ έχθβ^τβις αύται εστάλησαν «Ις τυχ(θσιν, Ιχουσι δε 
ούτω: 

Ζήτ. «αράρτ. άρχθ. 144 — 146* 

Ανακοίνωσε ττροσέτι 6 Πρόεδρος τγ)λ6γραφτ,;λατα: 

Κατοίχων Πααί^ου αΙτου[Αένων δχως καταστη πάγιος δ 
μέχρι του προσεχούς Σεπτεμβρίου 1<7χύων νόαος περ^ <7υντβτ)- 
ριητεως έν μέρει τοΧϊ Γυμνασίου Νησίου ύπο τοΰ "λιμενικού τα- 
μείου Μεσσήνης* καΐ 

Αθανασίου Άποστολίδου Ιζ Αιγίου καταγγέλλοντος τον 
λοχίαν Λεωτσάκον ώς κακοποιησαντα αυτόν. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου κατεθηκε πληροφορίας εις 
άπάντησίν προηγουμένη; έπερωτη'τεως του ^κ Κυθήρων βου- 
λευτού κ. Σ. ΣΙτώη περί τω^^τζχρί τφ Ειρηνοδϋοείφ Εηροχω- 
ρίου δικολάβων• 

Ό αυτο; εισήγαγε δηλώσεις: 

Περί έπενεκτέων μεταβολών εις τον είδικον προϋπολογι- 
σμον των εξόδων του ^πι των Οικονομικών Υπουργείου της 
χρήσεως του έτους 1897. 

Περί έπενεκτέων μεταβολών εΙς τον εΙδικον προϋπολογισμον 
τών Ιςόδων του επι τοϋ Έζωτερικών Υπουργείου τ^ς χρτή- 
σεως του έτους 1897, και 

Περί έπενεκτέων μεταβολών έν τφ είδικφ προϋπολογισ{χφ 
τών εξόδων του Ιπιτών Εκκλησιαστικών Υπουργείου της χρ•η- 
σεως τοΐ) έτους 1897. 

"Απασαι αύται εστάλησαν εις τύπωσιν, εχουσι οΐ οϊιτω; 

ζήτ. παράρτ. αριθ. 147 — 149. 

'Ό έπΙ τών Στρατιωτικών Υπουργός εισήγαγε νομοσχέ- 
διον περί χορηγίας αποζημιώσεως διδακτικών βι'βλΐων Λζ τους 
κατωτέρους αξιωματικούς απάντων τών δπλων καΐ σωμάτων 
τοΖ ^ττρατου, δπερ συνοδευόμβνον και ύπο αίτιολογιχης έχ- 
"θέιτεως εστάλη εΙς τύπωσιν και Ιχει ούτω* 

ΖΑ<Γ. πα^ρτ, αριθ. 1-50. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 125 — 

Ό επι των Έ<3•ωτ6ρΐ5ίων 'Τχουργος ύπίβο^λε τρο^ιολογίαν» 
έπΙ του νοριθ'7χ«διού πε{ίι 3^υρω<7€ως <τυ[Λβά<7εων συνο;ϋ&ολογγ)- 
θέισών [χεταξν τί^ Γεν• Δι^ι^νσ^ω; τδν Ταχν^ρο|Λδίων και 
Τηλεγράφων και 1) της Νέας Ελληνικής άτ|Αθχ)νθίΛ;^ 2) της• 
Πανελληνίου άτ^οπλοΐα-ς, 3) των άτ|Λθ7ϊλοόοών εταιριών 
Γουδη, Μακ Δούαλ και Βάρβονρ και Α• Διακάκη, ετεραν δε 
επι του ν6αο7χεδίου 7:ερι εγκαταστάσεως συγκοινο)ν6ας δι' 
ά(Αα|ών κινου|λενων ^τήχανικώς^ άΐΛοόΐβρας δ' εστάλ-ησαν εΙς 
τνΛωσιν κοά Ιχουσιν ούτω: 

Ζήτ. Πα^ρτ. αριθ. 151—152. 

Ο ΙτζΙ των Ναύΐίικών Υπουργός απαντών εΙς 7?ρο•ηγου[Λ€- 
νας. Ιπίρωτησεις των βουλευτών κκ. Γ. Μπουμπουλη κβδί Κ. 
Παπα|χιχαλθ7:ούλοΐί υπέβαλε τάς αιτηθείσας πληροφορίας 
καΐ τά συ5]^βόλαια της κατοςσκευης και ετησκευ-^ς των άταο-^ 
λεβι^των τί^ν πλοίων τοί> στόλου. 

ΈπΙ τούτοις εφβρον π^ατηρησεις οΐ αύτόΙ κ/κ. βονλβντβΐί" 
ό δ' εκ Κυθη(ίων βουλευτής κ Σ- Σνάης άπηύβυν^νίαΓτησι» 
εχουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται ό κ. έπΙ των Ναυτικών ^Υπουργί); να 
καταθε'ΐη «Ις ΐην Βουλην τάς ύπ' αριθ. 15190^ τγίς 16 
Ί<3^ν^^^ο^ν^ 1894, 11321 τίί; 5 Όκτωβ})ίοι/ 1»95 και 
58>&6 της 1& Μ-αίου 1896 αναφοράς του Διευθυν^τηρίου του- 
Ναυ<55τάθ|/.ου' προς το Τπουργ^ον των Ναυτικών. 

Επίσης "^ΰΐο^ρα^Λαλω τον κ* 'Τί^ουργον τβν Ναυ-ίίκών νά. 
καταθέσ'^ τίίνακα άνς^λυ-^ικον τών γ£ν<^ρ(»νωΝ^ δαπανών άιϊο 
τη(5 31 Μαίο^ 1895 {^^χρι^ άποπΦ^τώφβ^ των ϊρ^σι&ψ^ 
Ιν τη Μπουαπουλίν^». 

/Ο δκ-Λβ^κρί^ί βφυλευτζης κ. Α. Ε.υτ4{ίαί ίέζηίτήοίβνΐϊνα. 
-προσαγάγη δ Ιπι των Ναυτικών 'ΤτΟουργος τί)ν .δ«ίτ11γ•ίη^ 
τοϊ- Τιίουργιίου' π^^ς τοί^ διβϋθυνττί^ τιΛ >Νίΰυΰπίάθ(Α3θΐλ 9πως 
'ϊ^β^, 4ΐς* δθί^(Λ«στ<κον^ Τίλουν τίίς,«Ά[Αφιτΐϊίτΐηβ>^ την ίκ-. 
θ^ΐΗ^^κπιρι τρΰ^ πλ6δ.• τουΓΟΰ κα1.τ4 ι^^ερολόγιον: Ιντ ^ φη(3ΐει-^ 
ου^^ζ^^^^ϋ στρο9β«τ ♦^ίΐβ μ-'ηχ^νίΐς κα* ί| ταχυτίίς-'^οδ πλιίίον^ 

*0 |3^ θ^ββν βθυλ<ΐι*τη^κ.•Σ. 5κ<^λθυδ^ ΛΛΙρίδβνίί τ^ 
έ$^ς 49ί•{^ώτη<ίιν^ ,■.•.••".,• ν . «• • :-.• 

. «](Ια^ακ^λι«ταλ ά )^οί<πΙ Τ(6ν {β^^^ηχΟν /Τνοϊφγ»^ νάκ 
ΐξετάση έάν η βα(ΛβαΗα«^*ρ*^ις, ^Αβ%άκ'ΐΐ«ς.«ρρ«ι6εΤ90^«ινα ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 126 — 

του ύπ' αύτον Υπουργείου, παρά του Ιν λΥαΙβΡΟάβ χ,ατα- 
στη{ίΐ.ατος λΥοΙί βί 0^® προίρχίται ϊ% της ύττο της Γ6ρ(λ«- 
νίκης Κυβερνήσεως άπορριφθιεί'ϊης ώς Ιλαττω^χατιχ^ς, και νά 
7Γληροφορη<ϊΤι περί τούτου την Βουλην•» 

Ό αύτος βουλευτής ήρώτησβν Ιάν ίχηται αληθείας δτι 
πυροτεχνουργός τις έ/- των του στόλου ύπε^αιρεσας δακτυ- 
λίους των οβίδων επώλησε τούτους άς πρόσωπον ξίνον. 

Ό ϊτλ των Ναυτικών Υπουργός ίόωκβν έπ* ά[λφοτέρων 
τούτων των θε'Λώτων προχείρους πληροφορίας, βεβαιώσας την 
καλήν κατάστασιν της αγορασθείσης βα(Λβακοπυρίτιδος, επε- 
φυλάχθη δ^ νά προσαγάγη τά σχετικά Ιγγραφα. 

Σχετικάς παρατηρήσεις ?<ρερον οι βουλευται κκ, Λ. Δελη- 
γεώργης καΐ Κ. Καραπάνος, εις &ς άπηντησεν 6 αύτος Ιπι 
των Ναυτιχ,ών Υπουργός, προεκυψί δ^ συ^^τ^τησις ης μιέτε- 
σχον και οι κκ. Α. Μάνεσης, Α. Ευταξίας, Σ. Στάης, Άλκ: 
Δεληγιάννης, Γ. Φιλάρετος, Ι. ΣΙχος, Κ. Γ1απα[Λΐχαλόπου- 
λος, Γ. Μπού(Λπουλης, Γ! Πετροπουλάκης καΙ Γ, Κόρπας. 

Ό βουλευτής κ. Κ. Παπααιχαλόπουλος απηύθυνε καΐ 
την εξής Επερώτησιν: < ' 

« Παρακαλείται 6 κ. Υπουργός ^πι της Δικαιοσύνης νά 
ευαρεστηθ^ νά πληροφόρηση τ*}ιν Βουλ•})ν Ιάν ΙπεδοΦη προς 
τον εισαγγελέα των Ιν Ααρίση Πλη|λ{Λελειοδικων καταγ- 
γελία κατά τηλεγροί'φητου, υπηρετούντος αυτόθι κατά το 
6ίρος του 1896, Ιπι προδοσία των αυστικων της ύιϊηρεσίας 
και των |Αυ7τ<κώ^ν τοι> Κράτους πρ^ς ξίνους, και έάν Ιν^ϊρ- 
γηθη ή καταγγελία αυτή κ^'Ι εις ποιον σηαεΤον ευρίσκεται 
η ύπόθεσις.» 

' Ωσαύτως Ό 1% ίΐυλίας βουλευ^τ^ς κ! ίΐ. ΣάΛΚη^ «πηύθυ- 
νβναϊττ^ίν, Ιχου^τανοδτω: ' . ' ' 

.<€ Παρακαλώ τ^ν κ; Υπουρ?γί)ν τΛν Έξ^'τ^ρικΰν νά πλη- 
ροφόρηση τ^ν Βουλίΐν 4) αν 6 τέως Γ: πρόξενος της Τουρκίας 
ΐν Ακρίιητ) Ιτύγχανιν ά»ώτ«ρος αξιωματικές 'το\5* ^τρατο!> 
α&της κάΙ ύπα τί^ος Υπουργού >Γ6ν Έξώτ^ρικ<3ν^ Ιΐξ^^η- 
σ*ν τά ίΐί^Μ'^^χ^^ αύτου* 'δ).'^άν^ βίζ τί>ν ενρήήιϋνον Γεν. 
Πρόξενον απετράπη κατά την διαμονην του IV Λό((»ί(Γη ί| 
καν πρδ•τιρον'*νά Ι^βτ&εφΟ^ τ-ίΐΡ ίρίοθε'ηκ'ίιν γραμ(ΐΐ!.*}τίτ ■" 36ά? 'βν 
«ονίτοβξι.^οπογραφίΝ)!]^ ικί^ί{ς χάρτ^ν»^;^• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 127 — 

Ό ΪΆ Ζα-Λυνθου βουλ€υτ•ίις κ. Άλ. Σ. Κ. Ρώμας [Α6τ& 
ταύτα Ιζητησεν δττως άναγραφγ, εν τγι τι^ιεοησίο^ διατάζβι ή 
ύπ' αΰτου ύποβληθεΤσα εν προηγου[ΐ.ένη συνεορίί}: πρότασις νο- 
μ,ου π«ρΙ παραχωρι^σεως της επαρχιακής περιουσίας Ζακύνθου 
εις το Όρφανοτροφεΐον και το Νοσοκθ(ΑεΤον Ζακύνθου. 

Ό έκ Πάλλης βουλευτής κ. Σ. Τ. Φορεστης υπέβαλα πρό- 
τασίν νό(Λθυ περί ε'ισφορδίς και τρόπου διαθέσεως της σταφί- 
δος, "ίτις συνοδευο[/.ένη και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως, εστάλη 
ε*ς τύπωσιν, έχει δΐ ούτω : 

Ζητ. παράρτ. αριθ. 153. 

01 εκ Καρυστίας βουλευται κκ. Π. Λεβέντης κ. Ν. Χα- 
τζηνικολης άτυηύθυναν σύστασιν εχουσαν ούτω : 

« Παρακαλου[Α6ν τον κύριον έπι τών Οικονο[Λΐκ£>ν Ύπουρ- 
γον και Πρωθυπουργον, ϊνα λάβγ) τ•ίΐν προσηκουσαν μέρι- 
(Λναν ύπερ των χωρίων «Κήποι και Κουρούνια» της Καρυ* 
στιας διά τί)ν. Ιπελθουσαν κατά τον παρελθόντα Μάϊον φο- 
βεράν καταστροφην αύτων ^κ της ένσκηψάσης τότε εκτά- 
κτου θυέλλης. και φροντίσει διά προσήκοντος νθ[Λθθβτημα- 
τος, ϊνα άνασταλ^ Ιπι τριετίαν τουλάχιστον ή προς το Δη- 
^/.όσιον πληρω^χη των χρεών των κατοίκων των χωρίων 
τούτων.» 

Ό εκ Καλα[^.ων βουλευτής κ. Κ. Φλέσσας έπηρώτησ^ 
περί του διακο{.νονισ|Λθυ των ορίων των δήμων Ά{Αφ«(ας και 
Φαλαισίας, έπι του αύτου 8ε άντικεΐ(/.έ.νου Ιλαβον τον. λόγον 
και .οΐ κκ^.Ν. Δβιγρϊς, 'Δί^κ,.^Δεληγιάννης, Π. Μ«ρλόπΟυλος 
Λ. Σννανι<^της.- καν .Λ. Μπουτος. 

Ό ΙφΙ τδν Εσωτερικών 'Τπουργρς επε,φυλάχθη ϊνα προ^ 
σοίγάγγι τα σχετικά ?γγρ*φςί* ... 

*0 ίξ ΈπνοαύρΟΛί Λΐ]Αηρας βουλευτής-^.. ^Κ, Π*πα[]ί.ιχα- 
λόπο^υ^ο^ υπέβαλα ,;^βρι : σμνέ^τ>)|ζ;εν άναφοράν του Ιν ταΤςτφυ^ 
λακαν|ς^,,Ι(αλα(χ.ων ,. ('Δλεζανδράκη)^ ^ ^ρατονμ.*γθυ , καταδί^ί^ου 
Ιωάννου Π. Βεργινάδη, πρώην ί^^ί^Μ, Λξρινταυ^ί.νου ώρως 
τφ άπον<{/ιηθ.^ Β. χάρι^,,\3^τά τι?ιν. ύπ^^ρ. ανί^όϊ^ σύστασιν ίου 
δικασ,τ•ηρίου των αυνέόρ«ύιν•. .'; .•. ^; .-.^_. ^- •• , ,•. 

'0:}ί. !Αρτη;.βο\>λ^υ,τ^ κ. ,ϊζαρα^άνος <ϊΗ'νί«τ'η<Ην.. Ρ^^ 
συγκεντρωθώσι πασαι αι εΙσαχθεΤσαι δ;ΐ[^7^9εΐ4; 7ς.ΐ(^. ΑίΜ/ν*• 
κτεων μεταβολών έν τφ ύποβλ^ν^ι.,«ρο\<?ΐο3^γΐΛμφ.,.ίΓθΰ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — ίη — 

ίτους 1897. Ό αντος Ι^ανελοίβί ^οότιγουίΑενην αιτη^ίν του- 
ϋιρχ 'ίης άγ^ρδδς (ϊυνχλλάγίΛΛ'ϊος ύίτο τοϋ δΎΐμθ'ίί^ί>> ώς χ-Λΐ 
ΐΐ^ρΐ των κττι^λάτων τ^ς Βαλλ^ανείου ^ωρίδς. 

Ό ϊζ Ήλεία-ς βουΤίευτ-Λς κ. Ι• Σιτίνης υ-αίβοίΐε πρότασιν 
νό[Λου ιτερί παρατάιτβως τνίς 1<7χύος τον νό[Λου ΒΤΚΕ' της 
& Μαίου 189θ ττερί φορολογίας του <5*τ«φι^οκάσ':ΐόυ (χέχρι 
τ% 16 ΑΰγΟίυττον 1898, 'ίΐτις συνο&υο(^-8ν7) και ύ^το «ιτιο- 
λογικτίς έχ^-^έως εστάλη εις τυΐ:ωσιν, έχει Χε ούτω: 

ΖΑτ. παρίρτ. 154. 

Ωσαύτως 5 εκ Πατρών βουλίυτής ί'-. Δ• Βΰτΐίης ύττΙ^αλεν 
'ίίρστα'ίιν νό«.όυ φερουσαν τάς ύττΟγραφάς 7-αι των κκ. Άχ. 
Γεροκωστοπούλόν, Γ. ΠατταΧιαίλαντοτίαϋλΰυ, 'Ιω, Κ. Τσερ- 
τίδου, Χ. Τσίνόυ και Πιν^ρου ^Α'ί^τωνοτυονΧσυ τΐερι δΐΓΐ;Λθτι- 
κ6ν φόρον το^ δ^^λου Πατρέων ίίτις «ίυνο^υό|χί^•η ϊ^αι ύτϊο 
αΙτιο•λογι.)ίγίς έκθε^Λίος, έίττάλτΐ εΙς τύπωσιν, ί/βί δε ού^ω: 

ΖΛτ. ηαξκί^τ. ά^ιθ 155. • 

Ό «υτίς εκ Πατρών β^^υλευτής Ιίτϋιητατο σόΰ-ταΛν (?χε• 
^ι%7)ν ττρδς την διαφοτράν την ύφι^ίταμένίΤΓν (ιτεταξύ του εργο- 
λάβου και της έιτιτρο'τίη^ του λιμέ νος Πατρών. 

Την σύστααν αυτ-ίιν ύϊ^ϊσττίριξε καΐ ί κ. Γ^ Π\λ'ίΓαδιαμ:αν• 
τόπουλος, έδωκε δε πληροφορίας δ έπΙ τών Εσωτερικών 'Τ• 
ι^ουργόή. 

Ό έκ Βόλου^ βοΰλίυτί)ς' κ. Γ: Φιλάρετος- άίίηί^υνεν 'εΛε* 
ρώτησιν εχΟυ^αΛ/ ούτω: ^ 

« Παρακαλείσαι- ί κ. «χι '^νΈ(ίωτερΛλών ΤτΛυργϊς νά. 
ττληροφορησχϊ την Βουλήν, δια^ί όΐ Ινϊ)ΐκία(ϊτ«? -ίών ο•^μω\ 
Λί^τρά^τ^ο^ δή{/Μ^Ϋικους &3ίσρ.όύς ΊΐΑ χ&^ κατά '^δ -τΛωνια- 
κον δασμολόγιον ατελών ειδών ττΛρά: ΊίΰΟ^ς ί<ϊχύοντβές ν^θυ<•» 
■ Ό 1| ίίυρυιίλΰνίας βουλευτίς χ Γ, Ύ^ζ-^άρΛζ ύΛ.ί&αλι 
^ρ^ηί^λόγ^ΰίς ^«ι -ϊ^ν Λί(5μόσ5ρίί(οΰ ιίιρι ';ίΐ)χχ^ Ιίαν^^ίβ*• 

Ό' Βρ4ώρ<ί^αV8'λοίν^*^εV δπ^τίθ«%αν.?:ρ'οΙτ(ίΛΛν νέώνιΐ;ρ(»- 
θηκης εις τον κανονισ(Λθν της Βουλ'ίίί φΙ^ϋύ^ΰΤν ταέΐς ν7ί(5•|^ρα- 
^ς'6ΐ5€»»ν^^«ΙΐΛς-^ίΚΛί^'^^^ Ι(τ9δ?^ #'κ^1 «Ο^-η'^ίΐς τύ- 
ΐΛΐ>!Λν, ί)^^σΐι-^δν«ίί ' . .''•■'"'' ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 129 ΈττΙ τη αΐτητει του εκ Μ^σση^Λος βουλίυτοΐί κ• Άλκ. Δβ- 
λτ,γιάνντ) δ Πρόεδρος του 'Γττουργείου κατεθτϊ^εν εντύπους: 

Πίνακα «Ιταγωγη; και εςαγωγνίς ^ταφίδος άποταμιευ^εί- 
σΎ\ζ εν ταΤς δηαοίίαις άττοθηκαις κατά τους νθ[Λους ΒΤΘ' και 
ΒΥΚΕ' άτΓΟ τη; συττώσεως αυτών [λδχρ'. της 31 Ό/^τωβρίου 
1896• καΙ 

Πρθ7ω;:ινον Λογαριαταον της εκτελέσεως του νό;λου ΒΤΘ' 
του 1895 ττερί 9ο:οΛογίας του σταφιδοκάρπου άττο 16 Αΰ- 
γούττου 1895 '^εχρι 3*1 'Ο/^τωβρίου 1896. 

Προίβη [Χζτχ ταύτα η Βου7.η εις τα έν τη ημιρητία δια- 
τώςει, ήρο>τηθη οε ή Βουλή ετ:1 της άρ/ης του νομοσχεδίου 
ττερί ττροικος της ΒασΓλότταώος Μαρίας και γενοαενης ψηφο- 
φορίας κατ' ονοααστι/.ην -/Λητιν ύττο την εττιτηρησιν των κκ, 
Άλες. Κανάρη και Ι. Τσερτίοου ώς ψη'^ολεκτών, ττροεκυψεν 
εκ της διαλογής δτι εγενετο (;ε•/-τον το νο;Λθ7χεδιον κατ* άρ- 
χην ει; τριτην συ,ητητίν όια υηφων 1 ^υ κατά Ιο, ενος 
άρνηθίντος, έ-ι ψη9θ:ρορη7άν7ων εν δλω 140, ώς Ιαοαίνεται 
εκ του συνηαν.ενου ώοε ττρωτοκολλου ψηφοφοοίχς: 

Άθ. ΜουτσότΓουλος • • • Μιλτ. Δάλλας 

Άνδρ. Παναγιωτόττουλος 
Κωνστ. Άση[Λακ07:ουλο; • 

Ν. Σ|Λθλ3νιτς 

Δηα. Οικονοαίόης 

Δτιαοσσθ. Καίρης 

Έ:τα;7-Θ. ΈαττειρΤκος • - • 
Κωνστ.. Νεγρεττόντης • •- ' 
'Ιωάνν. Ιίετρίδης •*•••• 
Ν. Φαρ[Αακ07:ουλος• • • • • 

Σωτ. ΔανότΓΟυλος 

Χρ. Βότσαρης 

Κωνστ. Γ. Καραττάνος- • • 

Σττυρ. Βχρ^ελης 

Νικόλ. Λεβίδτ^ς• • - 

Κωνστ. Κολιάτσος 

Δτ]αοσθ. Σκυλίτσης• * • • •Ν Ι, Δ. Καλλιφρονας• • 
Άλες. Γ. Σκουζες- • 
χΥλες. Ιίκ.. 2^ουτσος • Δηα. Γ. Ράλλης 

Άλ^ξ. Ψύλλας 

Κ. Ι. Αγγελόπουλος • • 
Γ. Κοζώκης Τυπάλδο;• Ν 
Ν 

Ν 

Ο 

Ν Άθ. ^Ισκος 

ινωνστ. Τοπάλης Ν 

Νικ. Σχινας .••... 

Γεω^γ. Φιλάρετος • Ο 

Νικ. Στα^/.ατιάδης 

Ίω. Για'/ναχ-ότΓΟ'Αος•^ • • • Ν 

Έπ. Μαυρο'ΛίΛάτης Ο 

Ι. Γρίβας. '.!. Ν 

9 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 130 Θεόδ. Π. Δηλιγιάννης^ • • Ν 

Περ. Άλεξά-ΛΥΐς•• Ν 

θεοδ. Β. Δηλιγιάννης 

'Ιω. Αντωνόπουλος 

Π. Λα|χ•::ριν6πουλος Ν 

Χαρ. Τζανετάκης Ν 

Γ. Λ. Π^τροττουλάΛης• • • •0 

ΓΙολύ[Λ. Ζαρί{Λ7:<χς Ν 

Χρ. Μαστραπάς• ••••••• • 

Γεώργ. Άνόρίτσου Ν 

Κων. Παπα[χιχαλ6πουλος • • • 

Π. Ρίτσος ••••Ν 

Άνδρ. Βασιλείου Ν 

Σπ. Τσιτσάρας Ν 

Δηα. Χατζόπουλος 

Δηα. Βουλπιώτης 

Μΐχ. Ίατρίδης 

Άλέξ. Σπ. Κ. Ρώ[;-ας Ν 

Κ. Δ. Βουλτσος Ν 

Γ. Μελισσηνος Ν 

Δίον. Μυλωνδες 

^Αγγελος Πετραλιας Ν 

Χ. Στεφανόπουλος Ν 

Γεώρ. Κρεστενίτης 

Γεώρ. Παπακυριακοπουλος• • 

Δημοϊθ. Δόγκας 

'Ιω. Σισίνης Ν 

Στεφ, Σκουλούδης Ν 

Γεώργ. Πετούσης Ν 

Άριστον. . Βαλέτας Ο 

Νικ. Νθ[Λΐκος Ν 

Πέτρος Δελένδας Ν 

Κωνστ. Πεταλδες Ν 

Άλέξ. θρ. Ζαί[;-ης Ν 

Παναγ. Θρ. Ζαί[Λ7)ς • • • * • • 

θεοδ. Ζαήχης • • Ν 

Λέων. Πετ[Αεζ«ς Τεώογ. Σιβιτανίδτις •*•••• Ν 

Γιαννούσιος Τάκης Ν 

Ν. Δαγρες Ν 

Κωνστ. Φλεσσας ••-•••••• 

Ν. Σάλαας Ν 

Δηα. ΐερτίπης • • • 

Ίω' Παλάσκας Ν 

'Ιω. Στα|7.ουλης • • 

Κίαων Βδλλίνης Ν 

Ξδνοφ. Τσαααγκίδης • 

Ίω. Καζα[Λπάκας Ν 

Ι . Στεοάνου Ν 

Παν. Λεβέντης Ν 

Άλέζ. Κοντοσταυλος 

Ν. Χαντζηνικολης Ν 

Γεώρ Κορπας 

Άχιλ. Άγάθος Ν 

Κωνστ. Βασιλάκης 

Ίω. Σέχος Ν 

Νικ. Βασιλάκης Ν 

Άθ. Παρα;Λυθιώτης Ν 

Γεώρ. Θεοτόκης • • • Ν 

Γεώργ. Καποδίστριας • • • •Ν 

Δηα. Οικονό[χου 

Δηα. Πετρίδης 

Π• Ζούζουλας Ν 

Κώνστα ντ. Σκαρπέτης• • • Ν 
Άριστ. Μεντζελόπουλος • • • • 

Νικόλ. Βαλσαμάκης Ο 

Ίω. Τζανετάτος Φωκο^ς• άρν. 

Δημ. Σβορώνος Ο 

*Αθως Ρωμανός Κ 

Δίον. Καλουτσης Ν 

Σπ. Ε. Στάης 

Χ. Κ. Βοζίκης • • 

Νικ. Σταματόπουλος Ν 

θ. Πέρρος Ν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 131 Γίώργ. ΜΛυοο;Αΐχάλης• • • •Ν 

ΔηΛΟτθ.Μανουσάκη; Ν 

Δηαοτθ. Μχτάλας 

Άριττ. Μβλδτόπουλο;• • • • Ν 

Νικ. Γκουζούλη; 

Δηα. ΙΙιΤΓίνοτΓουλο; Ν 

Χα^άνβ^νι ΠδτρεΗνβδης• • Ν 
Φιλώτα; 'Ι-^χοιχαχος • • • • Ν 

Ίω. Αάτζτζχ;^ ^ Ν 

Α. Άλδ^χνδρόγίαννο;• • • • Ν 
Εύάγγ. Τσαρλααττας• • • • Ν 

Π. Μπογ§άνος Ν 

Β. Βχ<:ι1ζίχύτ,; Ν 

ΆΟ. Ευταςίας . . . 

'Ιω. ΜπαίίοτΓουλος• -•••••• 

'Αρί'Ττ. Σχκελλχρο-ουλο;• • * 

Φίλ. ΒάρβογλΥΐ; •Ν 

Ν. Τριχντα^υλλάκο; 

'Η7ν. Ζ^γγδλης 

Αάυ.'Ίζρος Σ',νανιοίτη; Ν 

Ίω. Βουτουνας ....... •Ν 

Γ. Μχλε7,ς• •• • . Ο 

Γ. Νικολχ'ίόης 

Α^ων. Δδληγόώργτ,ς Ν 

Μ'-7^τ. Γουλιαη;• • • • 

Π XV. ΜδρλότΓουλος Ο 

Πζρ. Μ~ουτος • • Ν 

*Λ7ν•Λ. Δόλιαγίάνντίς Ο 

Άντ. Κχρχτζχς Ν 

Πέτρ. Ταταρκ*/-η; Ν 

Ι^οώργ. Κουλουρη; 

•Όθων Μχι>ρο; • --Ν 

Έλευθ. Μ'^κώνιος Ν 

Μιλτ. Βχρότ:Γη; -Ν 

Ρ^ώργ. Σ'.ταάννι; • - Ν 

"Ρεώρ'^. Πλχτζνιοίτης 

'Ι<ο. Καναβος .•••••' Γ. Φχραακό^τουλο; • • • • . 

Μιχ• Π. Ίατρος 

ΆλΙξ. Πίτσάλης 

Παύλος Ραζελος 

Άθ. Π'.£ρράκος Μχυροαιχ• 
Κυρ. Π. Μαυρο;Λΐχάλης• • • 
Ά'7Ί][λ. ΧρίττοτΓουλος• • • • 
Χαράλ. Κανελλόπουλος• • 

Παν, Λααττρουλνας 

Σ-ίτ. Τυ7:άλδος Φορεστη;• 
Πίτρος Τυ-άλδος Ξυ6ιας• « 
Θεοό. Βελλιανίττ); •••••• 

Άνάρ. Σ'.αό~ουλο; 

Λ. Καραλίβανος •• • 

Πχνουρ. Παναυργίίίς • • • • 
Γ. ΠχτΓχδιχ'ΛχντότΓουλος • • 
Άχιλ. Γεροζ-ωττόττουλος • 

Ίφ. Τσερτίδης 

Χρ• ΤζΤνος 

Δηα. Βότσης 

Πίνό, Άντ<ι>ν67:ουλος• • • • 

Πχναγ. Σάκκης 

Δη;Λ. Ε. Καλογερα-ουλος 

Νικ. Καρά~αυλος - 

'Ιω. Βρυώνης 

Π. "Άννινος Καβχλλιεράτος 

Νικ. Δημητριάδης 

Γ. Ν. ΜτΓου'ΛΤΤουλης 

Άντ, Γουδης • » • • -^ 

Άθ. Λαόόττουλο^ ■ 

Ν. Βχοειχδάκης. 

Γ. Παγχν^λης 

'Αλοίτιος Τ07-χν / 

Ν. Δρό.7ος•'.... • 

Γρτογ. Μαυρθ7.χρχς 

Σωτ. Χατζηγάκης• • • • • * 
Νικ. Τχο'Λττάζης • 'Ν Ν 
•Ο 

^Ν 
Ν 
•Ν 
•Ν 
•Ν 
^Ν 
Ν 
Ν 
•Ν Ν 

Ν 
Ν 
Ν Ν Ν 
Ν 

Ν 
Ν Ν 
Ν 
Ν 
Ν οίοίΐίζθό όγ (^005ΐ€ — 132 — •Ν 
•Ν 

•Ν 
•Ν 

•Ν Νικ. Τσ<χ[;.αδος 

Χα<7τοδου7.ος Στεριά^τ,ς- • -Ν" 

Νικ. Κοντογιάννης Ν 

Κοανας Τράκας • • • Ν 

Ν. Χατζΐσκος ' 

Τριαντάφυλλο; Σχινας • • • Ο 

Δτ);/.. Κο(τσΛς Ο 

Μι/. Κακαρας 

γ: ^Αβέρωφ Ν 

Κ. Βαράτάσης Ν 

Άλεζ• Μ. Κανάρης Ν 

*Ιω. Α. Κανάρης Ν Κ. Χατζηττέτΰος • 

θεοδ. Κρΐ€[Λάοης• •/ • • 
Εύστ. ΚοκκΙβης 

Ν. Γεωργακδττουλος • • 
Σωτηρ. Σωτηρόττουλος 
Δη;χ. Καααριώτης• • • • 

Δίον. Στάϊκος 

Άρΐ'ττόβουλος Μάνεσης • • • Ν 

Σπ. Δεϊ[;.έζης Ν 

θεόδ. Λΐ[Λ7:ρίτης Ν 

'Ιω. ΠατταδοτΓουλος Ν 

θεοδ. Γκίκας Ν 

Παντελής Γκίκας Ν 

Ώταύτως έγενοντο οε/.τά τα άρθρα και το σύνολον του 

νοαοτχεδίου ε\ζ τρίτην συζήτησιν, ε/ ει δε τούτο ως έττεται: 

«"Αρθρον 1. 

'Ε,ιζΙ τω γά'Λψ τη; ΒαΛ^^ό'παιδος Μαρίας, το 

εθνο; συνίττησιν αύτ-ξ προΤκκ εκ δραχαών τετρακθσί€ι>ν χ^ι- 

λιάδων. 

^Αρθρον 2. 
Έπι τούτω νοοηγεΤται πίστωσι; Ιτ:\ του Κεοαλ. Δ' του 
ττρουτΓολογισαου το3ν εςοοων του εττΐ των (^ικονο{^ί.ικων 
'ΤτΓουργείου του ετου; 1897 εκ δραχμών τετρακοσίων χιλι- 
άδων, αριθ. 400,00 Ο, ύ-ο ιδίον άρθρον 3 «Προΐζ ττρος την 
ΒαίΙι^.όπαιοα Μσοίαν.» 

Διεκόπη αετά ταύτα ή συνεδρία ωρο^ 8 ^/^ [λ. ;λ. 
Μετά μίαν ώραν εττεναληφθείση; της συνεδρία; άνεννώσθη 
το νομοσχεδιον ττερι χορηγίας Ικτάκτου ττιστώσεως 4κ οραχα. 
85,1 15. 34 ετΓΐ του ειδικού ττροϋττολογισμου των έξοοων του 
Ιπι των Εσωτερικών 'Τττουργείου τη; χρήσεως του ετου; 
1896 και ττερι ακυρώσεως ύττολοίττου ττιστώσεως Γσου ποσου 
μηττω διατεθέντος διαρκούσης της χρήσεως του ετους 1 89δ 
και μετά τινας εττ' αυτού παρατηρήσεις του βουλευτού κ. 
Κ. Καραπάνου, εις 8:ς άπηντησεν δ Πρόεδρος του Υπουργείου 
εγενετο δεκτον το νομοσχεδ;ον κατ' άρχην, άρθρον καΐ σύνο7νθν 
εις β' συζήτησιν. 

Έπι του νομοσχεδίου περί κυρώσεως συμ.βάσεων, συνο(/.ολο•^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 133 — 

γηββίσών {Λδταξν της Γεν. Δςευθύνσβω^ των Ταχυδρο[Αβίων 
και Τηλεγράφίον, κ,αΐ 1) τη|ς Νέο^ς Ελληνικής άτίΛοπλοίας, 
2) της Παν&λληνίου ατμοπλοίας, 3) των άτίΑοπλοϊκ,ων έται^ 
ριών Γουδη, Μαχ Δουσ^λ και Βάρβουρ και Α. Διακάκη 
?φερον. παρατηρήσεις οίκ.κ. Γ• Φιλάρετος, Κ• Καραπάνος, 
Λ. Δεληγεώργης, Σ. Στάης, Ε. Μυκώνιος και. Α. Μάν&ση^, 
έγένετο δΐ οεκτον το ν^^μοσχεδιον κατ* αρχήν εις τρίτην συ- 
ζήτησιν. Ωσαύτως εγένίτο οεκτον το άρθρον μόνον ώς άρ- 
αρΘρον 1 και ή τροποπολογια του έπι των Εσωτερικών *Υπουρ- 
-γου ώς άρθρον 2 μετά των Ιξης τροποποιήσεων : Άντι των 
λέξεων «Ή μνησθδΤσα» εν άρ/γι του 3 εδαφίου ετέθη ή λίξις 
«Έκαστη», μετά δΐ την λε.ζιν αδωρεα;.ν» ετέθησαν αί λέζεις 
«και εν πρώττ) θέσει»• Ωσαύτως έγένετο δεκτον το σύνολον 
του νομοσχεδίου, ώς συνεπληρώθη, εις τρίτην'συζητησιν, έχει 
δε τούτο ώς έπεται• 

- «"Άρθρον 1• 
Κυρουνται αι εζης συμβάσεις, ων το κείμενον]Επεται ώδε: 
1) Ή τη ενδέκατη Μαρτίου 1896 συνρμολογηθεΐσα με- 
ταξύ του Γενικού Διευθυντού των Ταχ, και ΤΊολεγράφων και 
του κ. Ιωάννου Κυριακίδου, πληρεξουσίου της Νέας Έλλη7 
νίκης ατμοπλοϊκής εταιρίας. 

2)^'Ή τγί Ινδεκάτη Μαίου 1896 συνομολογηθεΤσα μεταξύ 
τδυ αύ^όυ* Διευθυντού και του κ. ΚΓ Ψαχαροπούλου, πληρε- 
ξουσίου της Πανελληνίου ατμοπλοίας. 

3) Ήτ§ •δεκάι?η πέμπτη• Μαίο\>' 1896 σΰνομΛογγίθεΤσά 
μ,ετοέξΰ 'ίου αυτοι^ - Διευθυντοίί και του κ. Διομηδόυς Κυρία-" 
κου, πληρεξουσίου τη4 άτμοπλοϊκίίς εταιρίας -Γουδ^. 

4) Ή τη δβκάτη έκτη Μαίου 1896 συνομολογηθίϊσα με- 
ταξύ του \αί*του Δ*βϋ6υντου γ,αά τοδ.^.Ν^'Νατσούλη, πλη- 
ρεξουσίου τ%Γ'Ε1λλ«ϊν^xης^:τμοπλ• ΈτάιρίαςΜάκ Δουαλ και. 

5)' Ή τη ιΐκοστη τβίϊάρ^τη Ίουβίον ί.8^ συνομολογηθεί» 
ρ,βταξύ του αυτού Διευθυντού και του κ• Α. Δ^ακ^η^πλη^• 
νρεξοικ^ίί^υ^της ό|Α.ωνϋμβ\^,^τ|/^οπλ6ΐ>»?ςΛταν^ας. 

. '- .:. ,;;^': ; *Αίίθο9ν2. .'-' - • ,• • ^ ".'γ. . ' Λ 

'Ιί γΊ ^αρά'γ;ρα(ρος τσ? β' Ιοαφίί^υ τον.4?(>θρον 2- άντΐΗβίβ|.ίΓ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — ΙΜ — 

[Λδταφερο^/ται οωτρίκν, ^λίϊ^Λ τώ*/ τττιλεγραφιχδν στύλων, διά 
την ρ.δτοτφοράν έκο^Του των όττοίων ορίζεται ώς ανώτατος 
δρ^ος ναύ>.Τ)υ 'λετττά ε^τΐ/οοντα. 

"Τά νλΐ)^ά τ^; λν.τΤη; οη^/.οσ(«; ύττϊοδσίας (Λβταφερονται 
επΙ *έ%χτώ7£ΐ 50 ^( ο• 

Το γ' έδάο^ον του αύτου άύθοου (κντικαθίσταται ούτω : 
«γ') Έκαστη ϊτχψ,χ υποχρεούται δττως Ι-ιτρε-Υϊ νά 
ταζ.ε'.δεύωτι δωρεάν κχι^ εν πρώττρ θέίτει.'οΐ βουλευται καΙ οΐ 
δι* Αίττηρεσίαν άποττελλο^/.ενοι τα/υδροΐΛίκοΙ' χαΐ τ7ϊλ£γραφι- 
κοί ύπά7νληλοι εν ττάσαι^' ταΤς γραμ;Λαΐς, ώ^; ττρος δε ^ού: 
λοιπούς δηαόσίου; ύπκλ^νηλους ί:αΙ άζιω(Λα.τικούς του κατά 
γην γ.τλ θάλασσ^αν στρίζτοΰ •Λΐνου|χενους 'λογο) υπηρεσίας καΐ 
τάς οικογενείας αότών και 'τών ταχυ5ρόαι^.ών καΐ τη*λεγρα- 
φικών υπάλληλων υποχρεούται να έ/.δί6γι εισιτήρια Επι έκτττώ• 
σει 6-0 το'ϊς ^ | ο επι του κανονικού ναύλου η έπι έχ,πτώσει 
του 'ενος τρίτον επΙ του ναΛου του,έκ σύναγωνισ[Λθυ.» 
Το α' εδάφιον του 4 άρβώου αντικαθίσταται ώ; Ιςης : 
α',) Τεσσαρ^ες αραχααΐ κ,ατά.τόνόν κάθαρ'ας χωρητικότ-ητος: 
καΐ κατ' ?τος » ' 

'Ι^γενετο δϊ^δικτον, Λχτ^,.-ίτρχήν κρ<^ «^θ;<5θν ;ΛΟνο:ν ■ εις β'' 
συζήτησιν τ^. νο^ιοσχέδ^ιΟΜ π|ρΙ τρσ7:οπο*ησΕ\>κ ?όυ άρθρου ^Φβ' 
του ΧΝ^' νον.ου συ^/,πλτ^ίία&ένίν^^; τ«υ ιιΐτλον) αυτού .κατο^πιν 
πίΐραττι^η7Ηι>ν του β<ϊϊΑίτ>τ9•ν *^• Γ'• Φ^^*Ρ^7^^ τί .??ροτβηχχϊ 
τώνίξη; :. «τή^ 32 Δ2Ρ'^|/.β^•1ρ7 ίδ7>7•.ώ5; έτ?{λθ^7:θ'77,θίι^θγΐ;διά 
του νόν>ου^ΦΑΔ' -^Λη; 2^ Μ«&ρ.. 4.887.1^ - . . 

Ώ<5Άι4:ί4ύ% ^άναγνωσθίνίγιενετό δβκτον κιΐίτ* βί^χην ΆίΧ όίρ- 
θρον 'ρΕΟνβΓ> • «ς .α'' σΑίίηζνισιν" τ» .νοίοοτ)(1δ$ο4ί. χβρΙ>^χόρ•ηγ£χς 
άΫκ^λ*773«;χατΜ(η^ς πιστώσεως Λπΐ -τορ^ Λιτσλ'ίάΐο^σιχοο τδ& 
έπΙ της Δικαιοσύνης Υπουργείου του 1896 έκ δ^^θΤ^θίνΟ^ 

Γνί^λ^ρέτοι*;.-: /' ; ;•' •0 .'^Ζ. :\.•;χ ..ο- .^ 

Άναγνω7θεν'€?τ« ^^γίνέθσ 'δβκτ^• ^•ί^•^^^'^^ . ΛαΙ '•*|$θρο^ 
(ΐόνον εις β' συζητητιν το νο^ί. Ο^^τίδ/^ν περί χορηγίας άνκττ'λτ)- 
ρω;Λ*^'κΐς 77^σΥώ<?δ<ι>ς 4^ι τΦΪ>'4•ροδπίλογΐ>ί^;όν.'^'Τίί^ 
γείου των Οικονο;Λΐκών του 1 896|ΐκ δρ 16,333.9©ν*'* ^^-^^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 135 — 

οποίου παρχτηρη^δίς τινάς ίφερεν δ Ικ Κνθηρων βουλενη^ς 
κ. Σ. Ζτάης, άπηντ7ΐ« δ* δ ΠρόίΧρος του ' Υπουργείου.- 

Άναβληθέντος του έ7Γο;/.6νου εν τγϊ ημερησία διατάζει ί^νε- 
γνώσθη το νο•χο<7χέθιον περί χορηγίας άναπλγιρω{Λατι)ςης πι* 
στώσεως ϊγ. δρ. 557,379,50 επι του ειοικου προϋπολογισμοί 
των εξόδων του έπΙ των Ναυτικών Υπουργείου της χρη<3'δ<»>ς 
του ?τους 1896 και μετά τινας παρατηρήσεις των κ. κ. Κ. 
Καραπάνου και Σ. Στάη, εις 3ες άπηντησεν 6 έπι των Ναυ- 
τικών Υπουργός Ιγένετο δεκτον το νομοσχέδιο ν κατ' άρν-ί^ν 
καΙ άρθρον μόνον εις' β' συζητητιν. 

Ωσαύτως ιγένετο δεκτον κατ' άρχην^ .άρθρον και σύνολον 
εις α' συζήτησιν το νομοσ/έδιον πίρι χορηγίας εκτάκτου πι- 
στώίΐ£ο>ς Ιιζ\ του ειδικού προϋπολογισμού τ.φν εξόδων του επΙ 
τών ΟΙκον,ο;Λΐκών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896 
εκ φράγκων χρυσών 118>750 και περ\ άκυρα)σεως ίσου ποσού 
εκ του. ύπο το άρθρον 3 του κεφαλαίου 1 της χρήσεως 1893 
του βίοιχου τζροϋ^τολογισμου των έςόδων του «ύτου Υπουρ- 
γείου, υπολοίπου πιστώσεως εκ δραχ. 121,503 ^^/οο• 

Άναγνωσθεν έγίνετο μβτά ταύτα δεκτον κατ' άρχην και 
άρθρον- μόν^ν εις β' συζήτησιν το νομοσχεδιον πβρί συστάσεως 
Βίβ^ως στρβςτιωτ^κοΰ «ακολούθου παρά τχϊ έν Κ<ι>νοΤταντινουπό- 

Έγίνιτοώταύτως &κτον κατ* άρν^ϊν καΐ άρθρον μόνον Λς 
τρίτην συζήτησιν το νομοσχεδιον περί έπβκτάσ^ως της δίκαιο-- 
δο^ας των εν Καιρφ κχι Άσιούτ ιτροξενιχ&ΐλν «{ίχών, εχν* 
οοτω : 

«*Αρβρον μόνον. 

^Η δικαιοδοσία τών κα^ω^έρω μνημονευομένων Πρ^ίνιίοβν 
άρχων, 4)τις κατά το άρθρον 77 ^<Λ ΧΝ<Γ νό;;.θυ Ικτιίνβ- 
ται ΙπΙ•7:36σαν την χώραν, Ιφ' ί|ν κ«Η δ!Μαιοδ6(η{χ τ^ς^Αι•*-• 
κιητικ^ς άρχ-^ς^ τίίς ϊδρε^ύσης δι^όν κ*1 η Προξενική^ ^ροίΡ6- 
τΓΟί'δΤται- ώς ϊζψιζ' '•**'. 

α') Του ^ν Καΐίρφ Προξενείου Ιπεκτείνεται και έπι τίν "ν••^ 
μον Γκίζας. 

'^^β') Τόδ Ιν Άσσι'ούτ Τπτ)7Γροξίνίίουν<1'ης κατ* ^ άρθρον 7 
τΛ ,Β^Γ^ νόμου ίρίζ^^αι κόΰΐ ίπίτ^ύς νομούς ΪΚΗινίαί, ΙΒώΛ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 136 — 

Σουεφ κ»-!• Φαγιού|Λ, επεκτείνεται ζ.αΙ έπΙ τους νο[;.ούς Γκερ- 
γκας Κενχς καΐ των Συνόρων (Χοδούδ;./) 

Ωσαύτως εγένετο ο^κτον κατ' κρχ^ην καΐ άρθρον αόνον εΙς 
τρίτη ν. συζήτησιν το νοαοσχεδιον ττερί του [/.ισθου των ως ειση- 
γητών υπηρετούντων εν τφ οικαστικω τ'Αηαατι του ϊτλ των 
01κονο{λικών Υπουργείου^ έχει όε τούτο ώ; έπεται : 
«^Αρθρον μόνον. 

Εις τους εν τψ θικαστικ(|) ταηαατι του 'Τπουργείου των 
Οικονομικών ύπηρετουντας ώς εισηγητάς Υπουργικούς Γραμ- 
ματείς Α' τάζεως επιτρέπεται να άπονεμηθΤ) δια Β. Διατάγ- 
ματος Ο μισθός του. Τμηματάρχου Β' τάξεως, άν συνεπλη- 
ρωσαν εικοσαετ-ίί εν τφ είρημενω τμήμα η συνεχή ύπηρεσίαν, 
δεκαεζαετη ο. εν τψ είρημενω βχθμω αυτών.» 

Έπι του νομοσχεδίου περί του προσωπικού της Ιζωτερικης 
υπηρεσίας των δαοτών, ?λαβε τον λόγον ό 'εκ Λαρίσης βουλευ- 
τής κ. Φ. 'Ισχόμαχος, έγενετο δε δεκτον το νομοσχίδιον κατ' 
άρχην ει; τρίτην συζήτησιν. Ώσαύτω; Ιγενετο δεκτον το άρ- 
θρον 1. Έπι του άρθρου 2 ?λαβον τον λόγον οί κ. κ.^ Κ. Κα- 
ραπάνος, Δ, Χατζόπουλος, Λ. Δεληγεωργης, Κ. Βελλίνης, 
Α. Δεληγιάννης καΐ 6 Πρόεδρος του ^Γπουργείου, προτάσει 
του οποίου έγενοντό αί εξ^ς νεαι τροποττοιησεις : *Απο του 1 
^δαφ. άπηλείφθησαν αΐ τελευταΤαι λέξεις «τοιούτων δε μη 
προσερχόμενων επαρκών κατ' αριθμόν». Ωσαύτως άπηλείφθη 
άπο της τρίτης § του 2. εδαφίου η λδζις «αντικείμενα» έν 
τψ -πρώτφ στίχφ, μετά δε την λέξιν «διαγωνισμού» Ι ν τψ 
όευτερω στίχφ προσετέθησαν τά εςης «τον αριθμόν των με- 
λών της εξεταστικής Ιπιτροπης». Προσετέθη δε τετάρτη πα- 
ράγραφος έχουσα ούτω, «ΑΙ σπουδαι εκάστου των ειρημένων 
υποτρόφων .θέλει διαρκέσει δύο και ήμισυ. ετη». . 

Έπι ταΤς παρατηρησεσι δε τών βουλευτών κ. κ. Σ. Στάη 
κβιί Α.. Μάνε^η 6 Πρόεδρος του Τπο,υργείου εδηλωσεν δτι ίο 
προτίμησις μεταξν 1πιτυχόντ4>^ν εκ της κατηγορίας του 1 καΐ 
Ικ της κατηγορίας του 2 εδαφίου γίνεται επΙ ίσης. Ικχνό- 
'ηατος. 

Ούτω τροποποιηθέν το άρθρον 2 έγένετο δεκτόν. 

'Οσαύτως Ιγίνετο &κτ^ν το άρθρον 3 μη γενομένης δέκτης 
της τροπ6λογ(ας τον εκ Καρδίτσης βουλευτού κ* Κ. Βελλίνη. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 137 — 

'ϊ^γβνοντο έττίσης δβ-Λτά τά άρθρχ 4, 5 /.αι 6, (Αη γδνομεντης 

δβχ,της τροπολογίας του εξ Οίτυλου βο,υλευτου κ• Π, Ραζδλου 

έττΐ του τελευταίου τούτου, ώς καΐ το σύνολον του νθ|7-θσχε- 

δίου, ώς έτροττοποιηθη, εΙς -^ρίτην συζήτησιν, έχει δε ούτω : 

«*Αρθρον 1. 

Ό 7.Λτά τον νοαον,ΒΡΞΒ' ττ/ς 13 Φεβρουαρίου 1893 
άριθαος των δασαρχών άναβιβοΕ^εται εις τριάκοντα. 
^Αρθρον 2, ^ 

ΈτΓίτρεπεται εις τ•ίιν Κυβερνησιν να άττοστείλη εις Εύρώ- 
ττην εξ υποτρόφους, έπι ίχηνιαίφ χορηγτο[/.ατι δι' εκαστον 
ύπότροοον φράγκων χρυσών διακοσίων χΑΐ πεντήκοντα προς 
σπουδην της δασολογίας. 

Αποστέλλονται δε, κατόπιν οιαγωνισριου. 

1) Κατά προτίμησιν, οΐ κεκτημένοι πτυχίον τ^ς Σχολής 
των πολιτικών μηχανικών, ^ι έμοιοβάβμου αλλοδαπής τοιαύ- 
της, καΐ συμπληρώσαντες το 23ον Ιτος της ηλικίας αυτών, 
προτιμώμενων εκ τούτων των είδότων την ζίνην γλώσσαν, 
δι' ης Ικπαιδευβησονται. 

2) 01 φέροντες δίπλωμ* διδάκτορος των φυσικομαθηματι- 
κών έπισ'Γημών τοϋ Εθνικοί/ Πανεπιστημίου η άλλου όμοτα- 
γους αοτ^- 

Ό διαγωνισμός διεξάγεται ενώπιον >τών καθηγητών της . 
Σχ(^λ•?5ς τών Πολιτικών Μηχανικών και του παρά του 
'Τ-ϊ^ουργοιί τών Οικονομικών οριζομένου προς τούτο δασονο- * 
μικονί υπάλληλου. 

Βασιλικον Διάταγμα θέλει ορίσει τά τ©υ διαγω^σμου, τον 
αριθμόν τών μελών .της έξεταστν)&^ς Ιι^ιτ^οπη^, )ΐαΙ τάς 
καταβλητέας παρά εκάστου τών ύποτρόφ(ι>ν Ιγγυησε^ς διά 
την άκριβη Ικπλη^σιν τών Ι:ειβληθ^ομ£ν<ιΓν αυτοΤς ύπο- 
}^ρ£ώ<Ηων. 'Η π^ρι του διαγωνισμού τιροχηρυξις δημοισι^ύεται 
διά .της ΈφηίΑερί^ς της Κυβ^ντ^σεως τρίΤς. μίίνας τ^ά- 
χιστον τνρκ) της. ενάρξεως του διαγωνιφ,οΰ; „' 

ΑΙ σπουδαΐ έκαστου τών ειρημένων ύπυτροφωνθέλουσι δνα(>*« 
κΙσε^ δύο και ήμισυ ?τη., 

.; ^ "Αρθρον 3...;. . ' ' 

Ό χατά το ίρθρον 1 του πο|^ροντο« νρμΛυ προοτιθέ^Λενος 
αριθμός δασαρχών λαμβάν^τα^ έπΙ: του παρόντος εκ της . οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 138 — 

χωοοφαλα/ί,ης χατί: τάς διατάξδίς των άρθρων ί7 και 18 
το^ νόμου ,ΒΡΞΒ' του 1893. 

■"'Αρθρ.ον 4. 

Χτπρδυούίτης θέσεως επιθεωρητού των δασών, επιτρέπεται 
νά ανατίθενται, οιά^ναταγης του *Τπουργου των 01}ίανομι- 
κών, τα καθήκοντα το\ί Επιθεωρητού των δασών εις άλλους 
οασονοαικούς υπάλληλους, φέροντας βκθ[Λον δασάρχου Α ' τά- 
ξεως, ^ί] εις άξιω(λατικούς δασά^χας, απολαύοντας εν τοιαύττι 
πδριπτώσ£ΐ τα χ-ατά το άρθρον 11 του νθ|Λθυ 3ΡΕΒ' του 
1893 δια ταύς^ επιθίωρητάς τ^ν δασών νενο;Λΐσ(ί.ενα οδοιπο- 
ρικά έξοδα και άποζη;Λΐώσεις. 

* Αρθρον 5/ 

Ή δ' § του άρθρου 10 του ν6|Λου ,ΒΡΕΒ' της 13 
Φββροϋαρίου 1893 τροποποιείται ως Ιξης : 

«Αι διατηροιίαβνκι (ΑΟναι, αι κοινότητες, τά άγαθο€ργά 
ιδρυαατΛ και οι δη»Α0ΐ, δια τά ύς την -κυριότητα η.την κα- 
τοχην αυτών διατελούντα δάση, τά έχοντα δςτοςσιν άνωτέ- 
ραν των τριών χιλιάδων .'ττρδίΑριάτων, ύ«οχρεο3νται νά ιρροσ- 
λαρεβά-νωσι δαβοφυλΛχας τους ύπλ του *Τίζθυργου τί*ν Οι- 
κονομικών διοριζόμενους ιδιωτικούς δασοφύλακας, λ^μ^ββίνο- 
μένοο; ^ 4κ τίδν χΛτά το άρθρον 7 του νόμου τ?>υταυ χω- 
ροφυλάκων^ η Εκ των δα^χοκόμων τών κ^κι^,ν^ένων το κ<χτά 
το άρθρον. 10 του νόμου ,ΒΤΟΓ' της 16 Μαρτίου 1896 
άπολυτηριον» . 

•«Ό μ».σθοξ' τώ^ν κατά τι^ν τρροηγουμενην ^τ^αράγραφο^ν Λς 
ιδιωτικών δ«σοφ^λάχ<ι>ν διβριζομίνων χωροφυλάκων κβεί το 
κα'ίά τον νόμ<>ν τ^ι?θν Ιίίιμιφθΐον αί>τών, ως κ^Ι 6 μιβββς 
τώνώς "ιδιωτικών ^σοφυλάκων διοριζομένων/ ^α9βκόμ<«ΐν, κα- 
τΐβάλλεται -ίίικ^ά 'ΐ^ν }ίκΚ9ί τήν ι^όΟηγΟυμενηΜ" ΐϊ?«ράγρΛφον 
ιδί^ΐητών, ιΐ^πραττόμί^α Ιν7^ί6τώ*ίΐ κ«ίΚ)(5^τίί(>ΐί|φ€ως ιταρ' 
αυτών κατά τάς διατάξ«ς 'ίη^' ίίρώτης ^αρΛγράφου τΛ 
άρθρου τόύτοϊί»* : 

«Εις τους ιδιοκτητας δασών πάση^Ικτάσεώς, τους- προσ- 
φερόμενους νά καταβάλλωσί τ"^ κοί^ονικον μισθον και το Επι- 
μίίίθιον, δΰνατ^ίΐ 9) :ΚυβΙρνη<ίΐς νά παρΛχ&);5^ ίάσ^^φίλακας 
εκ τών Ιχόντων ^ί ϊ^ οίρΒοψ Ψ τ^ νόμου ιτου^ου 'ττροσόνϊ^ά, ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 13^ — 

του άρθρου τουτου.» 

«01 τυχόν καθυ^τερουντες (λίσθοί καΐ τά Ιτπί/.ί'ϊθια των 
δασ^^ρυ^ώκοτί» τούτων εισπράττονται τταρά τδν οφειλετών 
Ιδιοκττ,των 7.χτά τάς διατάζεις ΤΎΐς ττρώτης παραγράφου 
του άρθρου τούτου,» 

"Άρθρον 6. 

1ί α' § του άρθρου 4 το^ νό[χου ?ΒΤΟΓ' τ% 16 Μαρτίου 
1896 -ορντικαθίτταται ώς εξτίς. 

«ΕΙς τΟ δα'τον,οϋί.ΐΛον τ|Λ9ίαα κα^ατάτ^όνται ττοΜται 
'ΈΓλ)^ΐΓ)ν5ς, ίχοντες τά εξ?Ις πρότόντα. 

1) Μή ύπδρβάντες ττ>30 2τος τνίς ηλικίας των. 

2) Συ{Λ7:ίπλ7τρωκΌτ€ς το .Ι'β ?τος της ηλεαίας των ΛαΙ- 
έγγ6γρα»Λ(Λενοι εις το μητρψον των άρρ6\ων, ρ.ή ύττοπί^όντες, 
δε εις τι των /•ακουργηαάτωίν του άρθρου^ 21 η '?^'> «λγι»Λ««"- 
λη(|ι4!^ων των άρθ^ν 22 χαΐ 24 ίτόνΐ πόι«ινΛ^^ν νό(Λΐ9ν»^ Χ(»ιθεν- 
τες, δΐ Ιίςανοί: δια την ^τρατιωτι>*ην ύττη^οε^ιίαν ύπο του πΟΙρά . 
του Ύπου^ογου τφν ΟΊΗ«νο;ΜχΑν ομζ^ΐλίψ^χ) <?τρατι<ΰιτι%οΐ>• 

«Ούτοι, διοριζόμενο•, δασοφύλακες, όρπαλλ^τσοντ^ιι της 
στρατιωτικής αυτών υποχρεώσεως,. Ιο' δτον διατελουτιν *ν 
τζ υπηρεσία των δασών.» 

Έλύθη [Αετά ταύτα η συνεδρία περί ώραν ήι/Λ-^ειαν ^^ιετα- 
[Λεσονύατιον. 

. Ό Ρρρε^ρτος Οι γρα{Α(ΑατεΤς . 

•Α2η. (^• Ζάχ^ης• Ι. Ν. Καναδός Τίϊς 9 Δεκεμ6ρίον 1896 . ν - - : 

"^^(3: 4 'δίδ'• [!.'>. εύρεθεί(7ηςΊ:ίίς Βόυλ<!ς"εν ά'ηοί}τ(αι: ίρ- 
ζα-ίΰ »^. σ^νίδ^ΐα, 'άνίβλιό^ ^^ Λ .άνά•{^νω<ίις τώ ν • ΛραχΤικών,' 
[Αη'τίώ ΙλτυπωβΙντων ' καΤ άνβΛόΐνώθησαν ύτίίί τ'ί*β' ί^Γρ,οέορου.'- 

^1εγρίφΐιμαΜί?ιτ^^ς ^υ 9ίαοΐί των Καλαϊλών, ΙξάΛτ>υ- 
(λένης την έπισκευην της όδου Παραλίας. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — .140 — 

Άνζρορ4 Π. Κ. Ζχφηραπουλον κατοίκου Πατρών %ερί 
απαλλαγής ^.'ων δηλωσάντων έθνικάς γαίας καΐ μη καταλα- 
βοντων αυτΰς;^ • ^ . . . . , , 

Έκθίτις τη; έττΐ των Στρατιωτικών ϊτςιτ^,χ'ΊΖΎΐ^ Ιί:\ του 
νο;χθί7χ^εδ''ου ::ερΙ αντίκαταστάτεως του άρθρου 8 του νό[Λθυ 
Χ^Ε' ΤνδρΙ στρατιωτικών προβιβα7[Λώ ν. 

Τροτυολογίχ του βουλευτού κ» Ν. Βαλσζ;λάκη Ιπι του 
νομοσχεδίου περί κυρώσ^^ς συμβάσεω; μετά της Έθνιχης 
Τραπέζης της Ελλάδος ττδρΐ δανείων καλλιέργειας κλπ• και 

Τροπολογία του αύτου βουλευτού καΐ των βουλευτών κκ• 
Ι. Φωκά και Δ• Σβορώνου έπΐ-.τοΰ νομοσχεδίου πέρ ι καταρ- 
γήσεως και συστάσεως τ&λωνιακών θί^^ων. . 

'Ή τε εκθεσις και αΐ τροπολογία^ 'εστάλησαν είς-τυπωσςν, 
εχουσι δε ούτω: 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 158—160. 

Ό επΙ ττίς Δικαιοσύνης *Τπουργος εισήγαγε νοαοσχίδιον 
περί υπαγωγής τών δήμων Λιμναίων, Μαρίού, Σελινούντος 
χαι Γλυπείας εις την .δικαιοδοσίαν του Πρωτοδικείου Ναυ• 
πλίου, συνοδευομενον και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως, ^τάλη ' 
6' δΙς τύπωσαν, έχον ούτω: ^ ' .- 

Ζήτ. παραρτ. αριθ. 1β1. 

Ό Ικ Τριχωνίας βουλευτής κ. Α. Μάνεσης απηύθυνε και 
ανέπτυξε σύστασιν ίχουσαν ούτω : 

«Παρακαλώ τον κ. επι τών Εσωτερικών Τπουργον δπ(ι)ς 
συστηση θερμώς δίς την εταιρίαν του σιδηροδρόμου ί^ριονε- 
ρίου-*Αγρινίου ϊνα μετατρέψη την νυν γραμμιί)ν άπο 'Αγγε- 
λοκάστρου εις Άγρίνιον ούτως ώστε νά διϊρχηται ^γγύς εις το 
χωρίον Καλύβια και εκείθεν ^*4»»ολουθη τί)ν διεύθυνσιν της 
αμαξιτής οδου άπο Καλυβιών μέχρις .' Αγρινίου. Τοΰτο καΐ 
την εταιρίαν θέλει ώφελτί^ίί και τους κατοίκους, δι' ους λό- 
γους ανέπτυξα». . .' . '.. -^ 

Ό Πρόεδρος ανεκ^^νωσ^ ίζρ.9τασι>. . νομού . π^ρι ;ο«*μπληρύ- 
σβωςκ^ςΐ ερμηνείας τ^ν,ΑΩ,^^'• νόμου,^φέρουταν τάς.ίίπογρρ;- 
γ4ς.τών βουλίυτδίν, κκ. Ο, Μκύρον, θ. Αι^πρίτόυ ;αχ\ }^>\ 
Χοίτζητίέτρον• '^^\ συ|νοο^,νομέν'ην 3ί»αν~ύπο αΐτιοιλογο^ης. Λκθ^-' ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 141 — 

Ώ^άυτως άνεκοίνωσεν ύττοβλήθείσας' ύττο της έττΐ του ττρο^ 
υίΓθ'λ6γςσ|λοιΙ Ιπιτροπτίς τάς ΙχθΙσεις έττΐ '^ών νοίΛοτχε^ίων: 

Περί κυρώσεως Β. Διάταγν.άτων, δι' ίον εχορηγηθησαν 
ίκταν-τοι ΐζισχώσεις ϊτά της ' χρήσεως τοΰ 1896 εκ δραχμών 
2,104,250. καΐ . 

Περί χορηγίας άνα7Γληρω[Λατικης ττιστώσεως έκ δραχρ-ών 
4 6,074• 2 5 Ιΐ:\ του ειδικού τρουπολογισ'Λου των εξόδ'ων του- 
επΙ των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Έκτταιδεύσεως 
Υπουργείου της χρήσεως τόυ ?τους 1896. . 

*Ή τε ττρότασις ν6[;.ου και αΐ εκθέσεις εστάλησαν εΙς τύ- 
πωσιν και εχουοίν ούτω. 

Ζτί-Γ. παοαρτ. αριθ. 162 — 164. 

Ό έτυι των Ναυτικών Υπουργός άπηντησεν εκτενώς εΙς 
την έν τη προηγου;Λέν7ΐ συνεδρί:>ο ύχοβληθεΤταν έττερώτησιν 
του εκ Θηβών βουλευτού κ.. Σ. Σκου7.ου^η ττερί βαμβακοπυ- 
ρίτιόος και δακτυλίων τών οβίδων, διαπίστωσα ς το άβάσιαον 
της έπερωτησεως. 

Προεκυψεν εκ τούτου σΗ^ζητησις, ης μετεσχον οι κκ. Σ. Σκου- 
λούδης, Σ". Στάης, Α. Μώνεσης, Γ. Θεοτόκης, Κ, Αγγε- 
λόπουλος, Α. Ευταξίας, Δ• Ράλλης και Λ. Δεληγεώργης. 'Ο 
οε βουλευτής κ. Άλ• Κανάρης απηύθυνε την έξης αιτητιν : 

^ «Παρακαλώ τον κ. 'Τπουργον επι τών Ναυτικών νικ πλη- 
ροφορηστι την Βουλην πόαην ποιότητα βα7.βακοπυρίτ!.^ος 
ηγόρασε το Κράτος και ώντι πόσης άζίας; Έντος πόσων κι- 
βωτίων περιείχετο, αν κατά την παραλαβην ηνεωχθησαν 
τίάντα τα κιβώτια, να βεβαιωθη δτι τά τεαάχια δεν ήταν 
τετρΐ[Α[;.ένα, οα τάς γωνίας δεν εχουσιν έφθαραενας, η, δταν 
■ΐδοκιΐλάσθη, ε7.ηφθησαν δείγ[Λατα εξ απάντων άνεζαιαετως 
τών κιβωτίων, και αν εο' δλων τούτων έγενετο δοκιαη». 

*0 βουλευτής κ. Ε. Κοκκεβης άπηύθυνεν έπερο^τησιν, ε- 
' χ'ουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται δ κ. 'Τπουργος της Δικαιοσύνης να ζή- 
τηση πληροφορίας άπο τον εν Κυπαρισσία κ. Εισαγγελέα 
τηλεγραφικώς εάν εχηται αληθείας δτι 6 παρά τφ Άρείί^ 
Πάγφ Άντεισαγγελεύς κ. Μανιακής συνεπεία τηλεγραφικής 
αναφοράς κατηγορου'χίνων τινών ή αναφοράς του συνηγορΟυ-^ 
αυτών Θ• Σαρσεντη, δτι πρτϊτίθενταΓΛτά ζητησώσι την ΐξαί- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ~ 142 ψεσα τών εν Κ^^%Xξ,ισσίο^ ΠλΎψι^Αε*) δίοδιν.ών, διίταξδ τον ΕΙ- 
-σχγγ£λδλ Κυττκριτσίας τίχτίο ττκράβχ^ιν των «ρθρ. 56 καΐ 57 
Προέβη [;.6τά ταύτα ή Βουλη εΙς τά εν τγι τιαερητί»: δια• 
τάξει, διεκ,οπη δε ή συνεδρία ετ:αναλτ4θθ£Τ*7α μετά αίαν 
^ραν. 

Άν^γνώσθη ν,αΐ έγενετο δεχ,τον χατ' άρχ^ην, ίίρθρον /.αΙ αυ- 
. νολονείς τρίτην συζητητιν το νοι/.ο'^χ^έονον ^τερί χορν^γίας εκ- 
τάκτου ΤΛΊ'ζώ^ίως Ι'Λ δρ. 85,115 ^Μοο '^^'^ του εΐδ'//.ου ^ροΟ- 
7:ολογισυ-θυ των εξόδων του εχΐ των Έσωτερι/ών Ύττουργείου 
της χρήσεως τθυ ετους 1896, και περί άχυρώτεως ύτ;ολοίτ:<ίυ 
ΤΓίστώτεω; ίσου ττοσου,αηττω διατεθέντος διαρκούσης της χρή- 
σεως του ειους 1895, έχον ούτω: 
«Άρθρον 1. 

Έ::ι του εΐόικου πρου7:ολογισ;Λθυ των εςόδων του εττΐ των 
Εσωτερικών 'Τττουργείου της χρήσεως του ετους 1896 χο- 
ρηγείται έκτακτος ττίστωσις εκ όραχ^ζ,ών όγδοηκοντα. ττεντε 
χιλιάδων, εκατόν δέκα χεντε και λετττών τριάκοντα τεσσά- 
ρων, αριθ. 85115 '^^/βΟι κατα*λογι^ο;Λένη ύ::ο ίδιον κεφάλαιον 
25 «Συνί^ροαή ε* ς τους ζηαιωθέντας εκ της τττωχεύσεως του 
εργολάβου, κοέτασκευαστου του σιδηροδρον-ου Μύλων — Κα- 
λααών, χορηγητάς, παντο~ώλας, εργάτας κ λ.τ:. έ-ι τυι βά- 
σει του συνταχ'ίέντος ύττο της :7ρ.ος τούτο σταλείσης ϊτζΐ 
τόπου έ-ιτρο7:ης κχταλόγου των :7ρος αυτούς όφ£ΐ7.0:Λένων• » 
Άρθρον 2. 

Άκυρουται το, έκ τη; ύ-ο το άρθρον 6 ,του κεφαλαίου 17 
άναγεγραμ[χένης έν τφ είοικφ ~ροϋ7Γολογισ[Λψ των εξόδων του ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 143 — 

ΙπΙ των Έσωτ£ρικών 'Τπουργδίου της χρίοσβως τοϊΐ Ιτους 
1895, μη διατθθΐν ύπόλοιχον πιττώσεως εκ $ρο(χμ.£>ν όγδοη- 
κοντα -ττέντε χιλιάδων, ΓΛχτον δέκα πίντε και λβτττών τριά- 
κοντα τί'ΤίΣάρων, αριθ. 85115.34.» 

Ωσαύτως άναγνωτθεν έγένετο δ€/•τον κατ' άρχην και άρ- 
θρον μόνον εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί τροπο- 
ποιήσεως του άρθ-.ου ?48 του ΧΝ^' νομου της 21 Δεκεμ- 
βρίου 1877 ώς έτροποποιηθη όιά του νομου ^ΑΦΛΔ' της 
28 Μαίου 1887, έχον ούτω: 

«^Άρθρον μόνον. 

Το άρθρον 248 του ΧΝ^' νόμου, ώς έτροποττοιηθη ύπο 
του ΑΦΛΔ' μεταρρυθμίζεται ώς έξης: 

«Ό ΙτΓΐδίδων προς τον άρμόδιον Εισαγγελέα δικόγραφον, 
Όπως δι' αύτου κοινοποιηθγΐ εΙς τον κατά την άλλοδαπήν 
διαμένοντα άντίδικον του οφείλει να προκαταβάλη τα ταχυ- 
δρομικά τέλη αποστολής καΐ επιστροφής και δραχμάς τρεΤς, 
αϊτινες άνηκουσιν εΙς τον κο'.νοποιουντα το δικόγραφον προ- 
ζενικον υπάλληλο ν η υπηρέτη ν. , 

Όσάκις δμως η κοινοποίησις δικογράφου τίνος ενεργείται 
οιά των τοπικών άρχων προκαταβάλλονται παρά του έπιδί• 
δοντος τά ύπο της νομοθεσίας του Κράτους, εν φ γίνεται ή 
κοινοποίησις, οριζόμενα τέλη>> 

Άναγνωσθεν εΤτα έγενετο δεκτον κατ' άρχην και άρθρον 
μόνον εις β' συζήτησιν το νομοσχέδιον περί χορηγίας ανα- 
πληρωματικής πιστώ:;εως επί του ειδικού προϋπολογισμού 
των εξόδων του έπι της Δικαιοσύνης Υπουργείου της χρή- 
σεως του έτους. 1896 έκ δρ. 67,000. 

ΆναγνωσθΙν ωσαύτως έγένετο δεκτον κατ' άρχην και άρ- 
θρον μόνον εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί χορηγίας 
αναπληρωματικής πιστώσεως ^κ δραχμ. 16,433.50 έπι του 
«ιδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του έπι των ΟΙκονομι- 
ΧΛ)ν 'Τπουργείου της χρήσεως του έτους 1896, έχον ούτω: 
« "Άρθρον μόνον. 

Έπι του ειδικού προϋπολογισμού των εξόδων του έπΙ των 
οικονομικών 'Τπουργείου της χρήσεως του 2τους 1896 χο- 
ρηγείται αναπληρωματική πίστωσης έκ δραχμών δέ^α εξ χι- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 144 — 

λιάδων, τετρακοσίων τριάν.οντα τριών /,αΐ λβπτών πεντή- 
κοντα, άρΐθ, 16433.50 •Λαταλογι^ο•/.ένη ώς εζ^ς Ι 
Κεφ. 7 "Αρθρ. 3 § α' «Συνδρον^αΙ έφη^.ερί(5ων Χίχΐ συγγραμμά- 
των» •.^•• δρ. 1312:50 
» » » 3 § β' «Τηλεγραφι- 
κά και ταχυδρομικά τέλη διά τήν 
μετά της άλλοδαττης αλληλογρα- 
φίαν δρ. 3^21.— 1683.50 

Κεφ. 7 Αρθρ. 4• § β'. «Έξοδα χ,αΟαρισμου κα- 
ταστήματος» 500. — 

» » » 8. «Χάρτης, διορθίοσεις δο- 

κιμίων τυπογραφικών και 
βιβλΐυ<>έτησΐς προϋπολο- 
γισμών, απολογισμών καΐ 
οίκονομικ. λογαριασμών» 800. — 

» 12 » 3. «Μισθοί μετατιθεμένων η 
απολυομένων ταμιώνκατά 
τον χρόνον της παραδό- 
σεως και εζοδα μεταθέ- 
σεως ταμιακών εν γένει 
υπάλληλων κλπ. 5500. — 

» 15 » 2. «Έξοδα υπηρεσία; οικονο- 

μικών εφοριών 3^000 

» » )) 4. «Έξοδα βεβαι- 

ώσεως φόοου 
ζώων» ••'•• 5,000 8000.— Το Ολον δραχ. 16433.50» 

Άναβληθέντος του επομένου εν τη ημερησία διατάξει, 
άνεγνω-^θη και εγένετο δεκτό ν κατ' άρχ^ην και άρθρον μόνον 
εΙς τρίτην συζητη<ιιν το νομοσ/έδιον περί χορηγίας αναπλη- 
ρωματικής πιστώσεως εκ δραχμών 557,379,50 έπι του ειδι- 
κού προϋπολογισμού τών εξόδων του ε πι τών Ναυτικών 
^Τπουργείου της χρήσεως του έτους 1896, έχον ούτω: 
. «^Αρθρον μόνον. 
\ ΈτίτΙ το^ ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του έπΙ τών 
Ναυτικών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896 χορη- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 145 — 

γε'ίται άναπληρω[Λατικιο πίστωσις έκ δραχαών πεντακοσίων 
πεντήκοντα επτά χιλιάδων, τριακοσίων εβοομηκοντα εννέα 
και λεπτών πεντήκοντα, αριθ. 557379.50, καταλογιζο- 
αέντ) ύπο τα έξης κεφάλαια και άρθρα. 
Κεφ. Β' "Αρθρ. 3 «Επισκευή και συντη- 

ρησις Β. πλοίων»• • • δρ. 170,600. — 

» » » 5 «Γαιάνθρακες» » 152,112. — 

» Γ' «Όπλίσμος» » 234,667.50 

Έν δλφ » 557,379.50» 

Έγένετο μετά ταδτα δεκτον κατ' αρχήν, άρθρον και σύ- 
νολον εΙς β^' συζητητιν το νθ[Λοσχέδΐον περί χορηγίας εκτά- 
κτου πιστώσεως έπι του ειδικού προϋπολογΐο|Αθΰ των Ιξόδων 
τουέπΐ των Οικονομικών Υπουργείου τ9ίς χρτίσεως του ?τους 
1896 έκ φρ. χρυσών 118,750 κ-αι περί ακυρώσεως ίσου πο- 
σού εκ του ύπο το άρθρον 3 του κεφ. 1 της χρϊίσεως 1893 
του ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων τουαυτόυ Υπουρ- 
γείου, υπολοίπου πιστώσεως έκ δραχ. 121,503•35. 

Άνεγνώσθη εΐτα και Ιγενετο δεκτον κατ* αρχήν και άρ- 
θρον μόνον εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί συστά- 
σεως θέσεως στρατιωτικού ακολούθου παρά τη Ιν Κωνσταν- 
τινουπόλει Β. πρεσβεί(:>τ, έχει δε τούτο ως έπεται: 
«'Ά^οθρον μόνον. 

Εις το προσωπικον της εν Κωνσταντννουπόλει Βασιλικής 
Πρεσβείας προστίθεται στρατιωτικός ακόλουθος, εχοιν τουλά- 
χιστον βχθμον λοχαγού, λαμβάνων δε πλην του μισθού του 
βαθμού αύτοΰ και Ιπιχορήγημα κατά μήνα πεντακοσίων 
δραχμών χρυσών. 

Οι στρατιωτικοί ακόλουθοι διορίζονται διά Β. δνατάγ- 
μ,ατος τη προτάσει τών επι των Έξωτερι?<^ών κοΛ έπΙ τών 
Στρατιωτικών 'Τπουρ^ν.» 

Άναγνωσθϊν ωσαύτως Ιγενετο δεκτον κατ* αρχήν και άρ- 
θρον μόνον εΙς τρίτην συζήτησιν τ4 νο^^^οσχ^δνΟΛ; περί συμπλη- 
ρώσεως της διατάξεως το^ άρθρου 63 τ<«5 νόμου ΒΤΜΘ^ 
της 3 Σεπτεμβρίου 1896 «περί στοιχίιώδονς ήδηα^οτ^Λης 
εκπαιδεύσεως», Ιχον ο& τω: ^ 

10 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 146 — 

Έκτρ^ τη^ δ' παρχγράφου, της προστ^θβίατις διά τον άρ- 
^ου 1 τον νόίΛου ^ΒΤ^^Ζ/ της 5 Απριλίου 1896 «Ις το άρ- 
θρον 63 του νόαου ,ΒΤΜΘ' της 3 Σ67:τ€(Λβρίου 1895,7Γροσ- 
τίθεται δις το αΰτο άρθρον 63 κκι ή Ιζής ε' παράγραφος* 

«Τα κατ^: την ληξιν τηί Χί*^^^^ υπάρχοντα έν τοις 
«δημο-σίοις τα^χί'Λΐς του Κράτους ΐζφφλτοΐΛ^νρι χρημι,ατιχά έν- 
»τάλ•^^α^?α, υπο των δημάρχων έ^δεδομενα^ η και (χισβοδοτι- 
»καΙ καταστά^ιεις προσηκόντως τεθεωρηι^εναι και εζωφλη- 
«[λίναι, παραδίδονται ύπο των ταμιών μετά λεπτομερούς 
»κατα9τά^(ι)ς %αι ^Ι άποδείζει ^Ις τους άρμρ,δίονς >ομάρ- 
»χ«ς, η, ελλείψει τοιούτων, ε^Ις^ τους ενρηνοδίκας, παρ* ων 
'»π^ραπ(μπονται εις του$ νομάρχας, οϊτινες φέρουσι ταύτα 
»εΙς χρ^(ι>σιν τίί.ν δημων^ ους ο^Ι πτληρ^μα; αύται επιβαρύ- 
»ν5>νσΐ'>(, Ιν τοΤς άπο.λογι<ψ.οΤς. (3ρμτ9>ν. 

«Δυνάμει δε της (ιπο τώ,ν νομαρχ^φν η των ειρηνοδικών 
«επιστρεφόμενης είς τους τςψΛας καταστάσεως μ^τά της 
»άποδε{ζε^ς πΐ^^ριΟΡλ^^^'ϊ^ πιστου,ντα^ ούτοι^ ύπο την μερίδα 
»τφν χρημοιτιστι-κών λογαριασμών «προκαταβληβεντα ύπο 
»του δημ,οσίου τ)ίεμείου )ί^θδ(Χ δημοτικής εκπαιδεύσεως», με 
«τα ύπ' ^ιύτών καταβληθέντα πο^ά^ με τα όπρΤα χρεονίνται 
»οΙ ο'ικεΤοι δήμοι δια της εκδόσεως τριπλοτύπου άποδεικτι- 
»κοΰ παραλαβής εισπρακτέων, ί^πο την μερίδα «άπόληψις 
«-ίτροκαταβληθέντων εκ του δημοσίου ταμείου έςόδων δημο- 
«τικης Ικπα ιδεύσεως » . 

Ό έκ Βόλου βουλευτιης *:. Ν. Σχινας υπέβαλε πρότασιν 
νόμου περί τροποποιήσεως του άρθρου 34 του αύτο\5 νόμου 
ΒΤΜΘ' περί στοιχειώδους η δημοτικές εκπαιδεύσεως, φίρου- 
σαν και άλλας ύπογραφάς βουλευτών, ήτις συνοδευομένη και 
ύπο αΐτιολογικγίς ^κ&έσε^ι^ς Ιστάλη «ις τύπωσιν, ίχει δ^ ούτω• 
ΖΑτ. ηαράρτ* άρνθ. 165. 

ΈπΙ του νομοσχεδίου περί άντικατα/ϊτάσεως το5 άρΑρου 1 
του περί ορίου ηλικίας των αξιωματικών νόμου ^^Λ^" ίλα- 
€θίν τον λόγον οΐ κ. κ. Α. Μανουι^ά^ίτης, 4• Πετμ^ζα^, Α- 
Μώνεσης, Ν; Τσαμαδός, Λ• Α^ληγιώργης ι^\ Α• ϊ^ρίτ^τας, 
ίητησας σχιετυ^άς α|Λς το νομοσχίδι^ν π>^ηρ^.φορίας, 3&ς ^6^ 
φυλάχθη να παράσχγϊ δ Ιπι τών ]δ.τροί?ιοκΓν4φ 'Ττ^ρμργος. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ —. 147 -Τ-- 

Έγεν^το (Αβτά ταύτα δ<κτον -το νοαο^χέ^ιον χατ* «ρχην 
καΐ άρθρον |Λ£νον-4ς β' 'ϊυζητη^ιν. 

Άναγνωσθεν είτα εγένετο δίχτον. κατ' άρχην καΐ άρθρον 
μβνον-€ίς .τρίτ-ϊ^ν συζήτησιν το νφ[Λοσχίδιον -περί δϋνώ[χεως 
του κατά θο&λασ<7^ν στρατού οιά τΙ) ίτος 1897, Ιχον ούτω: 
α^Α(Λ|>ον (ΑΟ^Ον.. . . 

Ή τα'/,τικϊΐ δυναμις ^τον κατά. θάλασσα,ν , στρ^κτοΰ διά το 
Ιτος 1897 ορίζεται εις τρεις χιλιάδας . οκτακόσιους 'ένα 
άξιω[Λατικούς) ύπα^ω[Λατικονς κοΑ ναυτας• 

Αυξησί;; της δυνάΐΑεως ταΰ*η; έπχτρίπίται [λόνον ^ν ταΤς. 
περιστάσεσι, ταις προβλεπθ(Λέναις ύπο τόίν /νό[)^ων < Ο.ΞΑ ' της/ 
12 Νο^ι^βρίου 1880 «ττερί αύξησ€θ>ς τη; δυνά[Αεως του 
ναυτικού έν ^ζοξ, πολέμου και έπιστρατεύσ«ως,».καΙ^ΤΛθ.- 
της 28. Μ**^υ 1887 «πιρί ναντυ'-'ης στρρι,τολογίας»/ 

ΈιρΙ του ινομοίτχ^δίου >;;5ρι της δονάμεω; τον σταράτου της . 
ξηρδζς κ«.^άΓ.το.48υ7 ο βουλευτής κ^; Π Κ^υλούρης ,ύπβββολβ 
τροπολογίαν, ήτις. εστάλη εΙς τύπί^αιν^ βχζι δΐ ούτω,: 
ΖΛτ. π^ράρ.^. α^;^θ^ 166^. 

Έγένετο δϊ δεκτον το νομοσχεδιον κατ* άρχην, άρβρ^>ΛκαΙ« 
σύνολον εις β' συζητη^ι^ 

Συναινέσει της Βουλη<, έλόθη μάχά ταύτα,•, ή συνεδρία ^«ρι 
το.(χεσο>ύ)ίτνον. ^ 

Ό Πρόεδρος 0\• '>(^αψΐΛ'^ί\(ί 

^Αλ• •\;2αϊ|τηςν. 1; Ν. Κ4να6ίτς . 

Δ. Πίπχνόπουλος- 2^ΥΝΕάΡΙΑ> ΚΒ'. 
Της, 10. Δεκεμβρίου 1896. 
Ό 4κ ,Κυθηρίίρν βρυλ^υτης κ. Σ. Στάης Τιτησατο ϊνχ κατα- 
,-εθώσιν η'ίκθεσις τη; Ιπιτροπη^-, ήτι^^ ε.?-ητος.σδ,• τήν'άγορ^• 
-σθεΤσα^.βα(Λβακθ7Τνρί':ι«$α τού ^• ναυτικού, ίί) δίθεσίς, της οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 148 — 

επιτροπής ήτις ειχ&ν δττιθεωρησδΐ την ττρουπάρχουσαν βαα- 
βχκοπυρίτιδα και τά ?γγραφα τα (τχετικά προς την παραγ• 
γελίαν της νέας βα[ΛβακοπυρΙτιδος. 

*0 ΙπΙ των Νοίυτικδν 'Τπουργος Ι^τ^λωτεν δτι θά κατά- 
θεση παν δ,τι σχ^τικον προς την ύπδθεσιν ταύτην. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν υποβληθείσας.* 

Έπερώτησιν του εκ Γυθείου βουλευτού κ. Γ. Πετροπου- 
λάκη, εχουσαν ούτω : 

«Παρακαλώ τον κ. *Τπουργον έπΙ των Εσωτερικών νά 
κατάθεση εΙς την Βουλ•ίιν τα ΐζΨις έγγραφα, άφορώντ'α τα 
Λΐ{λενικά έργα Γυθείου, 

1) Το «ρχικον συ|λβόλαιον μ.εταξύ Ιργολάβου και Λψ-ενι- 
κης Ιπιτροπης. 

2) Την ^αταγην του υπουργείου δε' ης Ιπετράπη εις 
τον Ιργολάβον να παραλαβή την χρηαατικην του Ιγγύησιν. 

3) Τ•ίιν ?{ιαταγην •τοΰ ' Υπουργείου, δια της όποιας έχο- 
ρηγηθη ει4 τον Ιργθλά€ο\^ το δικαίωμα να πώληση εις το 
Λιμενικον ΤαμεΤον τα διάφορα έρναλειά του άντι δραχμών 
120,000. • ^ 

4) Την διαταγην, δι* ης επετράπη εις τί>ν Ιργολάβον ή έγ• 
κατάλειψις των ανωτέρω λιμενικών έργων. 

5) Το συμβόλαιον, δι'ού ανέλαβε και πάλιν τά αυτά λι- 
μενικά έργα ό αυτ^ς Ιργολάβος• 

6) Την ?κθε(?ΐν του επιθεωρητού κ. Βλά<τη σχέτικδίς προς 
την μεταρρύθμισιν τοδ σχεδίου. 

7) Την διαταγην, δι' ης επιτρέπεται εΙς τον Ιργολάβον 
νά μη άφίνη ως έγγύησιν 30 έπι τοΤς εκατόν, ώς το συμβό- 
λαιον όρίζει/εκ της πιστοτ^οιουμένης.αυτφ Ιργασίας, άλλα 15 
μόνον, και 

8) Όποίαν χρηματικήν ποσότητα έχει λάδει εκ του Λιμε- 
Λακου. Ταμείου ό ρηθεις Ιργολάβος άπ' άρχης ]>.έχρι σήμερον»• 

Τροπολογίαν 'έπι του νομοσχεδίου περί καταργήσεως και 
συστάσεως τελωνιακών θέσεων, φέρουσαν τάς υπογραφάς τών 
βουλευτών κ.κ. Ν. Βασιλάκη, Άχ. Άγάθου^ Α• Παραμυθιώ- 
τουκαι Ι. Σ έχου* εστάλη δ* αύτη εις τύπωσιν καΐ έχει ούτω* 

Ζήτ. παράρτ. άρχθ. 167. 

Ό ΙπΙ τών Εσωτερικών Υπουργός εισήγαγε νομοσχέδια : ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 149 — 

Π^ρΙ κνρώ^Εως προο4>ίτου συμβάσίως συνομολογηθέίσης ττί 
22 Απριλίου έ. ε, (Λεταξύ τ?ίς Γινικης Διευθύνσεως των Τα- 
χυδρομείων καΐ Ττηλεγράφων χαΐ του χ.• Π. Βούρβουλη πλη- 
ρεξουσίου αντιπροσώπου της Ελληνικής Ατμοπλοίας Ν. Πα- 
τρικίου καΐ Σας. 

Περί ά&ίας συνομολογήσεως εκ μέρους του λιμενικού τα- 
μείου Γυθείου δανίίου δρ. 300,000 προς άποπιράτωσιν των 
έκτελουμένων λιμενικών έργων* και 

Πδρι τροποποιήσεως του περί άναδιοργανισμου του σώμα- 
ματος των εργοδηγών ΑΧΚΑ' νόμου. 

"Άπαντα τά νομοσχέδια ταύτα συνοδευόμενα και ύπο αΐτιο- 
λογικών έκθίσεων εστάλησαν εις τύπωσιν και Ιχουσιν ούτω : 

Ζήτ. παράρτ. ηρχθ. 168—170. 

Ό Πρόεί^ρος του Υπουργείου απαντών εις προηγουμένην 
Ιπερώτησιν του βουλευτού κ. Π. Μερλοπουλου έδωκε πληρο- 
φορίας πεοι της συγχρόνου βεβαιώσεως δόσεων δηλωθεισών 
γαιών έν δημοις της Μεσσηνίας. 

Σχετικάς παρατηρησ«ις Ιφερον έπι τούτοις ό αυτός βου- 
λευτής κ, Π. Μερλόπουλος και ό κ. Άλκ. ΔΛηγιάννης. 

Ό βουλευτής κ, Σ. Στάης -ϊ^ιτησατο δπω< κατατεθώσιν 
ίσα έγγραφα έζητηθησαν δι* επερωτήσεων γενομένων έν προ- 
τ^γουμέναις συνεδρίαις. 

Ό έκ Βόλου βουλευτής κ• Γ. Φιλάρετος διετύπωσε την 
προαγγελθεΤσαν επβρώτησίν του, έάν •ζνε αληθές δτι άνεγνω- 
ρίσθη ύπο της'Τψ• Πύλης ώς εξαρχος των ρουμούνων εν Κων- 
σταντινουπόλει δ μητροπολίτης "Ανθιμος και έάν διατελχί 
κεκλεισμένη ή Ελληνική μητρόπολις Σκοπείων ; 

Ό Ιπι των Εξωτερικών Υπουργός άπηντησεν ώς εζης: 

«Κατά τάς ειδήσεις τάς οποίας Ιχομεν μέχρι τούδε, το, γε- 
γονός το δποΤον έπιστοποιηθη, είναι ή παροχ•ίϊ υποτροφίας εκ 
μέρους του Σουλτάνου εις τινας νέους κουτσοβλάχους ^κ Μα- 
κεδονίας, ϊ^ερι τών £λλων διαδοθέντων οΰδεν Ιπίσημον γεγο- 
νός ^πηλθεν, ώστε να τϊΐστοποιηθ^ οΙαδηποτε τίτρδέζις, η άπό- 
9ασις έπΙ του ζητήματος αυτού. *Όσον άφορ? την έκκλη- 
σίαν Σκοπείων,ειπον ύμΤν εις μίαν τών τελευταίων συνεδριών. 
Οτι ,τί αιτήσει του Μητροπολίτου είχε ζητηθη άπο τον 
Γενικον Διοιχητην να κλεισθη προσωρινώς ή εκκλησία, προς οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 150 — 

αποφυγήν ρ^ξίων καΐ ^υταρέίτ^ων. *Εχτοτβ •>ίεν εχω νιωτεραν 
«ιίηίτιν περί [Λετάβάλης Ιπελ'θόάτΥ);» . 

Ό αΰτος Ιχ Βόλου ^υλε^ιτ-ί); λ»βών ί^ίτά -τοίϋιίΛ ^ί)ν λό• 
γον ανέπτυξε την επερώτ*ησ(ν του• Έπι του βιΐματΰς δε τού- 
του ελαβον τον λογον και οι βουλευταΐ κκ.Π.' Με |ίλόΐί ούλος, 
Α• Δεληγεώργης, ί(. Καρ«πάνος, .Κ. Παπα(ΑΐχΛλ6πουλος, 5 
ϊπ\ τΰν Εξωτερικών *Γπουργος και ό Πρόεδρος τϋυ ' Υπουρ- 
γείου. 

Ό βούλευτγϊί: κ. Κ. ΓΓαπααιχαλότίουλος ύπεβάλεν Ιν τέ- 
λει την έξης πρότασιν, -φερουταν και τάς ύπογραφάς των κκ. 
Γ. Φιλΰ^ρέτου και Π. Ραζέλου. 

«Προτείνσ}Λεν τη Βουλγΐ να ουίττιήση '^ Κυβερντή<5ει την 
κατά πάντα τρόπον περιφρούρησαν τβν άπε\λου(/.ενων προνο- 
α{ων του Οικοϋ[Λενικου Πατριαρχείου.» 

Άλλ* ^πΐ ταΤς παρατηρη<τεσι τοϋ Προέδρου του *Τπουρ- 
γείου οι ύποβαλόντες την πρότα^ίιν οεν Ιπέαειναν εις την ψη- 
φισιν αύτης. 

Ό αυτός βουλεΟτής κ• Κ. Παπαμ^χαλόΐ^ουλος (Τυνβστη- 
σεν €*πως η Κύβέρνη<ϊΐς• είσαγάγή νοίλΟ'ΐχέ^.ον ΐΗρ\ θεσ^οδε- 
τησεως των Όλυ|Λπιάκδ3ν αγώνων. "Έδωκε ^ε σχετιχάς πλη- 
ρωφοριας ό Πρόεδρος τόυ "Υπουργείου. 

Ό βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος εποιτττατο -σύ/ττασιν δπως 
ληφβη πρόνοια περί του εθνικτΛ σκοπβντηρίου. 

Ό βουλευτής κ. Π. Ταταράκης Ιπεφυλάχθη ν* ανάπτυξη 
αδριον έ^ερώτησίν του^ π*ρι των δυττυχτηΐΛάτων των συαβαι- 
νοντων έν τοΤς '[Λεταλλουργ&ί<5ΐς• 

Ό βουλευτής κ. Κ,'Καραπάνος απηύθυνε τήν ΐξης αιτησιν. 

<ίΠαρ«καλί> τον άξιότι;Λθν 'Υπο^ϋργον έπι τΐων Οικονο;/.ι- 
κων και Πρόβδρον του * Υπδυργικο^ Συ^ί!.€ουλ(θί^ νά ^ληροοο- 
ρη(ίη την 'Βουλην. 

α') Διατι' τά κατά τήν 12 • Ιουλίου ^898' εκδοθέντα εν- 
τάλματα εκ ^ρ. Μ-8,75β '^ι^ερ τνίς- Έθνίκης ' Τραπέί'ης καΐ 
της πρώην Τραπέζης Κωναταντινόϋ^όλ^ίως ίί^^;•Ιί^ληρ<ΐΜη'ταν 
Ιγκαιρωί δπω^ το ύπίρ τών κκ. ΗδΙΓϋΙ^ΡΟ καιίά την αυτήν 
Ι'πογήν Ικδοθεν &/ταλ(«ία εκ δρ. 156,240 ; - 

6') Που Ιδαπανί^η το' εν τζ>'άπολδγισ{ΐς^^ 1893 εν 

-κεφ. 1 αρ.• 8 ^οϋ 6?}δίκ^^ -«πολογιψβυ - του^ "Τ^^ι^γείου των ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ -- 151 — 

ΟΙκονομαών (ητ)α6ΐοΰ[/.6νον ί:0άί)ν έκ Ο'ρ.τϊ ίρ. 343,406 ^' 
εζοδα υπηρεσίας δανείων και πΟ^ς εποΐλίνως πίερισσεΰουσιν Ικ 
του άριθαοΰ τούτου δρ. 118,750 ων ζήτεΐ^αί ή άκύρωσις. 

γ') Πώς κατά την έν τζ> ά^ολΌγΐ(7|λφ του 1θ93 σηαείω• 
σιν [Λετεφερθη εΙς Έαεζοδα δηαοτίου χρέους ποτονδρ. 275,000 
έκ τοδ Κε(^. ΙΕ' του άναγράφοντΟς τα Ιζοδα^ών τελωνείων 
καΐ μ.ηδε[;.ίαν έχοντος ο?χε<ϊΐν [Λ το δη[/.ό<7ΐον Χρέος;» 

Ό βουλευτής κ. Λ. Πετμεζας έποιη-τα-^Ό έπερώτηοΊν ίτερί 
του συ;7.βολαιογραφε{ου Κραβιδος* άνίφερέ δΐ κάΙ δτι δ μ.ετα- 
τεθδίς ειρηνοδίκης Νωνάκριδος αρνεΤται να τταραδώτγ) την υπη- 
ρεσία ν εις τον δ».άδοχ6ν αυτού• 

Ό βουλευτής κ. Π. Ραζέλος ύπέβαλεν ύπό[Λνηαα Σεβα- 
στής Ν• Καλλισπερη έπιθεωρητρίας των δηιΛοτικων των θη• 
λέων σχο7.είων περί [Λεταρρυθ|Λίσεως του εκπαιδευτικού συ- 
στηαατος. Άποφάσεί δε της Βουλής το ύπορη[Λΐ Ιστάλη. 
εις τύπωσιν και ?χει ούτω; 

Ζήτ. παράρτ. άρχθ* 171. 

01 βουλευταΐ κκ• Λ, Δελη^εώργης και Α• Μάνεσης συνέ- 
στησαν δπως ληφθώ σι αέτρα προς πρόληψιν των εκ της έκ- 
χειλίσεω; του Εύηνου ποταρ,ου έπερχ^;Λένών ζημιών, Όμοίαν 
δέ συστ^σιν ώνέ(Λνήσε καΐ ό βουλευτής κ* Κ* Ά.•τη[Λακόπου- 
λος περί του Σελινούντος ποταμού.. 

Ό Πρόεδρος άνεκόίνωσεν ύποβληθείσαςί 

Τροιίΰλογίαν έπι το'υ νομοσχεδίου περ* κυρώ^τεως συμβά- 
σεως μεταξύ της Ελληνικές Κυβερνήσεως και Ηττίς Έβνικης 
Τραπέζης της Ελλάδος ί:ερί δανίίων καλλί^γί^ας κλπ.- φί- 
ρουσιν τάς ύπογραοας δεκαοκτώ βουλευτών. 

Όμοίαν έπΙ του νομοσχεδίου περί άντικατ^αστά^εως τοί> 
άρθρου 1 τοΰ ιύερι βρίον ηλικίας τών αξιωματικών ΑΛ^' νό- 
μου, φέρουσα ν τάς ύπογραφάς δώδεκα βουλευτών* καΐ 

Τρίτην Ιπι του αύτου νομοσχεδίου φέρουσαν τά<[ ύπογρα- 
οας τεσσάρωιν βουλευτών. . 

*Άπασαι αύται εστάλησαν εις• τυπωΐιν, Ιχουσι δε ούτω: 

Ζήτ• παράρΓ. ώ^ιΐ 172 — 174. 

'ίϊσάύ^ΛΛ; 61 βθυλε>^Λ&1 >έΗ. Π; Σάν,Υις κ«1 Δ* Καλογερό- 
πουλο; ύπέβαλύν^ρ'οΐίύλογίαν έπΙ ^^νομο^χδ^^ϋ ίϋδρ* κΛτΛδ- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 4 Ρ.9 Ό^ γησβως και συστάσδως τελωνιακών θέσεων* εστάλη δε καΐ 
αυτή εις τύπωσιν έχουσα ούτω: 

Ζητ. παράρτ. άρχθ. 175. 

Ό βουλευτής κ. Π. Σάκης απηύθυνε προσέτι την έξης 
αίτησιν. 

«Παρακαλώ τον κ• *Γπουργον των ΟΙκονοαικών να προσα- 
γάγη εις την Βουλήν σηαείω{Λα δι* ου να ψφαίνηται το πο- 
σόν των έζαγθ[/-ένων, εισαγομένων η (Λεταφερο[^.ένων έα,πορευ- 
[Λ,άτων ΪΆ των ύποτελωνείων Λυζουρίου, Αιγίου, "Άνορου και 
Κορώνης κ,α! έκ τών τελωνθσταθ|Λαρχείων Πλάκας, Μεθώνη; 
και Πεταλιδίου και Αγίας Πελαγίας.» 

Προέβη [/.ετά ταύτα ή Βουλή εις τα Ιν τ^ ημερησία δια- 
τάζει, διεκόπη δ' ή συνεδρία έπαναληφθεΤσα μετά μίαν ώραν, 
Άναγνωσθεν έγένετο δεκτον κατ' αρχήν και άρθρον μόνον 
εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί χορηγίας αναπλη- 
ρωματικής πιστώσεως έπι του ειδικού προϋπολογισμού των 
εξόδων τοΐ5 έπι της Δικαιοσύνης Υπουργείου της χρήσεως 
του έτους 1896 Ικ δραχ. 67,000, Ιχον ούτω: 
«'Άρθρον μόνον. 
Έπι του ειδικού προϋπολογισμού των εξόδων του Ιπι της 
Δικαιοσύνης Υπουργείου της χρήσεως του 2τους 1896 χορη- 
γείται αναπληρωματική πίστωσις έκ δραχ. ΐξηκοντα επτά 
χιλιάδων, αριθ. 67,000, καταλογιζόμενη ως έξης: 
Κεφ. 1 1, *Άρθρ. 6• « Ενοίκια Ειρηνοδικείων και Πταισμα- 
τοδικείων δρ. 27,000 

Κεφ. ]4. "Αρθρον 2 «Δι* άποζημίωσιν ανακριτών 

ανακριτικών υπάλληλων•••^•• δρ. 10,000 
Κεφ. 14 *Αρθρ» 5. Αποζημιώσεις 

μαρτύρων κλπ. » 30,000 40,000 

Έν δλφ δραχ. •• ••67,000» 
Ωσαύτως άναγνωσθεν Ιγένετο δεκτον κατ* αρχήν και άρ- 
θρον μόνον εΙς α' συζήτησιν το νομοσχέδιον περί κυρώσεως Β. 
Διαταγμάτων δι' ων Ιχορηγηθησαν ?κτατοι πιστ6>σεις έπι της 
χρήσεως του ίτους 1896 έκ δραχ. 2,104,250, μετά τινας 
έπ' αυτοΰ τραρατηρήσεις των κ.κ• Κ. Καραπάνου καΙΣ.Στάη, 
εις ας άπήντησεν δ Πρόεδρος του Υπουργείου• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 153 — 

Άναβληθδντων των έ7Γ0[Λένων ^ν τν^ -ψ-βρησίφ διατάζδΐ, 
άνεγνώσΟτα το νοι^.Ο'τχέδί^^ν περί έγχίχταστάσβως συγ*^οινων(.ας 
δ»/ ά|Ααζών κινουμένων (ΑΥίχαννκως, έλαβε δ* έπΙ τούτου τον 
λόγο ν ό βουλευτής κ. Σ. Σχ-ονλούδης, κατόπιν του οποίου ή 
Βουλή συννίνεσεν εΙς την άναβολην του νο'Λοσχε^ίου. 

ΈπΙ του νο»Λοσχεδίου περί έγκρ{(7εως προϋπολογισ;/.ων δα- 
πάνης δια την κατασκευήν δημοσίων κτιρίων, δι' άπερ ανα- 
γράφονται πιστώσεις ύπο το άρθρον 5 του κεφ• 16 του ειδ•- 
κου προϋπολογι<χ(Αου των εξόδων του επι των Στρατιωτικών 
^Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896 καΐ συμ,πληρωτι- 
κοΰ προϋπολογισμού όιά την άποπεράτωσιν τον στρατώνος 
της Ιν Τατοίφ Β. ανακτορικής φρουράς έκ δρ. 6,844.14 και 
περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως έπι του ειδικού 
προϋπολογισ(Λθυ των εξόδων του επι των Στρατιωτικών* Υπουρ- 
γείου της χρήσεως του έτους 1896 έκ δρ. 724,844. 14]00, 
Ιφερον παρατηρήσεις οι κκ• Κ. Καραπάνος, Ν. Σχινας, Π. 
^ερλόπουλος, Δ. Ράλλης καΐ Σ. Στάης, προτάσει δε του 
Προέδρου του Υπουργείου, έχωρίσθη το νομοσχεδιον και ύπο 
τον τίτλον «Περί χορηγίας αναπληρωματική; πιστώσεως επι 
του ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του ^πι των Στρα- 
τιωτικών Υπουργείου της χρήσεως του ?τους 1896 εκ δρ. 
718,000» το άρθρον 2, διορθωθέντος του ποσού εις δραχ. 
718,000, Ιγένετο άρθρονμόνον νομοσχεδίου αυτοτελούς, δπερ 
ούτως άπαρτισθεν έγενετο δεκτον κατ' αρχήν καΐ άρθρον μό - 
νον εις α' συζήτησιν. 

Έπι του νομοσχεδίου περί δυνάμεως του στρατού της ζη- 
(5ας κατά το ?τος 1897 έλαβε τον λόγον δ βουλευτής κ. 
Γ. Κουλούρης άναπτύξας την τροπολογίαν του, αντέκρουσε 
δε τούτον ό βουλευτής κ. Ν. Τσαμαδός μεθ* δ, του κ. Κου- 
^ουρη άποσύραντος τήν εαυτού τροπολογίαν, έγενετο δεκτον 
το νομοσχεδιον κατ* αρχήν, άρθρον και σύνολον εΙς τρίτην 
συζήτησιν, έχει δε ούτω: 

«"Άρθρον 1. 

Ή τακτική δύναμις του κατά γην στρατού δρίϊ^βται δια 
το ίτος 1897. ιις 26261 άξιωματικούςι ύπβιξιω(Αατικούς, 
χα ι στρ^τιώτας. 

Αυξησις της δυνάμεως ταύτης επιτρέπεται μόνον προς κα- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 154 — 

τά^άξιν των \ν ταΤ; ττροβλέϊτοαίναις ^εμ^^άσΈ!^^ ύτίο των 
ν6[/.ων χβρί όργάνισ(χου τ6"ΰ σχρχχοΖ χχά ?:ΐρΙ -στρατολογίας 
και κατά τά ύτν* αυτόν κικανονκηΛίνα, ίτζΐ ^λέον {λί^ι:ι δώ- 
δεκα χιλιΐίίων ανδρών Ιν ταΤς ττεριστάτΕσι τάΤς προβλεττον.έ- 
νοις ύττί) του ττερί ε({)6δρε(ας γο'Λου καΐ κατά τα ύττ* αύτόυ 
κεκανονισαένα. 

"Άρβρον 2. 

Έκ των κατά τί) δοθοον 79 του ν6|7-ου -ττερί στρατολογίας 
>:^ιβεαενων εΙς τ•?|ν διάθεσιν τοΰ Υπουργού τδν Στρα-^ιωτικων 
άνδρο5ν της άττογραφης του ?τθυς 1897 βελουσι κατατα^^θτί 
Εν ταΤς τάζεσι του στρατοΐί κατά μέγιστον βρον ένδεκα γΟΛχ- 
Χές, άναγκαιουντες ττοος τυα-λτ^οω'ίΐν τ^ς ύπ^ Του ^ρον^γου- 
[Λενου <2ρθρου δρι^0[Λεν7;ς τακτικής δυνά(/.εως αυτού. 

ΆναβληθΙντος του ε';το;Λίνου Ιν τη •3^αεργ)σΐ(?: διατάζει, άκ- 
γνώοθν) *ΛαΙ Ιγένετο δεκτον κατ* άρχί)ν, ίρθρον καΐ σύνολον 
εΙς 'α' συ^'ίίτησιν το νοϊ^-οσχ^έδιον περί αγοράς οΙκοπε'Χού κει- 
[χένου εν *Α^νώ^ις είς ΘΙσίν «Καααράκια», *ήΓΌΰ βουλευτού κ. 
Δ. Ράλλη ζητη'ϊαν^ος δπως προσκθ|Λΐσθώσιν οι τίτλοι του 
ιδιοκτήτου του οικοπέδου τούτου. 

Άναβληθεντος ωσαύτως τ^υ εττοαένου Ιν -^ ή|Λερησίΰ: δια- 
τάξει, άνεγνώσθη το νομοσχεδίον περί τροποποιήσεως του 
ΑΧ^Μ' νοιλου τ'9ίς 9 Ιανουαρίου 1888 ' περί ορίου ηλικίας 
των άζίω'Λατικών του ναυτικοί;. Έπι τούτου Ιλαβον τον λό- 
γον οι βοΧίλευταΙ κκ. Ν^ Τσα[Λαδος, Κ. Πεταλδς, Ν. 2χι- 
νας, Κ. Καραπάνος, Ι. Γρίβας, Σ. Στάης, θ. Ζαί[λΐας και 
δ επι τών Ναυτικών Υπουργός. Ό κ. Τσαμαδός έν τέλει 
-ίτροέτέινε τί)ν άνάβολι?)ν του νομοσ)^εδίθυ, της 'προτάίτεως δ 
ύποσιηρίχ&έίσης και ύπο δΙκα άλλων βουλευτών •ίιρωτιζθιη η 
'Βουλ-ί)• καΐ γενομένης ψηφοφορίας κατ* ονομα^στίκίΐν κλγ5<3Ίν, 
δ^ν έύρΙθη *η Βουλη Ιν απαρτία, Ιλύθη δ* ή (τυνέδρία -ττερί 
τίιν ήμίσειαν μεταμεσονύκτιοι 'ώραν, άναγγείλαντος του 
Προε'δρου δτι αυριον θίλει αναπτύξει δ βουλε^-^ς' κ• Κ. Κα- 
ραπάνος την περί του "συμβιβάσιμου έπερώτησίν του. 

^0 Πρίέδρος V Οι.ΓραμματεΤς. 

Μλ. ^. ίΕ-ΛιΙιης. Δών. Μ\/λώ>^δ^ 

Ν. Γεωργακόίτονλος. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — -165 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κς". 
Της ΙΙ.Δέκζμβρίον. 1896/ - 

γνώτθτοταν τα πρακτι-Λα της προτεραίας χαι ©νεκρίθησαν. 

^0 Πρόεδρος άνεκοίνωσεν: 

Αιττισιν των• β<ίυλίθΤ43ν κ• κ. Γ. Φ,λαρέτου και ΓΙ• Ραί^ε- 
λου, Ιχου-ταν ούτω: 

« ΠαρακαλεΤται ό κ, ΙττΙ των Στ^^ατιωτικών Υπουργός νά 
καταθίση εΙς τ^ί^ν Βουλήν τ' άκάλουβα έγγραφοι ώς πρ^ς τάς 
γενο;Αένας [λβλέτβις δ€ά τνϊν ϊ&ρυσιν στρατοπέοου εν Θηβαχς: 
α') την εκθεσιν του ταγ|Λατώρχθυι του (Λη5^χνικου κ. Δρο- 
<ηνου,• β') την ¥ου υπολοχαγού του [ΐηχάνικου κ. Κων^ταν- 
τιν^πουλου /-αΐ Φου ανθυπολοχαγού τοϋ πεζικού* κ. Ρώ^- 
του, γ') ίτην άρχικτ^ν Ιντολην της τελευταίας έτυιτρΌπης, της 
•πρθ5δρεοο[Λένη•ς ύπο τοΰ .άντί^τυνταγ^ΛΟτΛρχου του :|^ίηχανιχίου 
κ. Νοταρά, και την τροποποίητιν αύτης διά \ΐΛεταγεν6<ττε- 
ρου έγγραφου». 

Προτασιν νοαου των βουλευτών κ, ν- Π• Ταταράκη καΐ 
Κ, Αγγελοπούλου περί παρατάσεως της αδείας των'χηχα• 
νηαάτων-σιγαροχά;ίτου^'συνοδεοο[Αέ>ην και ύπ^ο αιτιολογικής 
εκθέσεως. ^ 

Προτασιν νόαου του βουλευτού κ. Κ, Πέταλα περί τρόπο- 
ποι•η<7εως τοο άρθρου 19'του άπο 1 9- Αΰγούίττου 1852 ΣΕ' 
νόρου περί <ίυντά$£ων του κατά 'γην καί θάλασσαν στρατού, 
συνοοευο;/.ένην και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως, 

Πρότασιν νομου του βουλευτού κ. Α. Παρ«|Αυθιώτου περί 
προσθήκης εις το Ίδάψιον δ' του 83 ^ίρθρου τοΰΒΤΟΗ' νό- 
ΐΛου π^ρι στρατολογίας^ (Λετί: αιτιολογικές εκθέσεως. 

Τροπολογίαν των βουλευτών κ.κ• Κ» Τ^πάλη, Γ. Γιαννα- 
•ΛΟπόυλου • και Ν. ΣταΐΑατιοώου. έπν του. • νομοσχεδίου περί 
κ,αταόγηιιίέώς καΐ <$Όθίτάσβώς ^λωνιτχκων θέ^ων• . 

*Εκθεσιν τίης. Ίΐδικιϊς ΙπιτρΌπ^^'^τ^ς Βίοολης Ιπι του νοαο- 
ίτχεδίου περί προσόντων των ίικαστν/;ών' επάλληλων. 

Πασαι αι ανωτέρω προτάσεις, ή τροπολογία και ή. έκθε- 
σις εστάλησαν εις τύπωίΐ^ κανίεχουβΊν ^ίτ^Λ: \ 

ΖΛτ.νΛαράρτ^άρχθ; .176-^1 θΟ. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 156 — 

Ωσαύτως εστάλτασορ, άχοφάσ^ι ττίς Βουλ'ίς, «Κ τύπωσιν 
«ι ύπο του 'Υτ^ουργου των Στρατιωτικών ύποβληθδϊσαι εν 
προηγου;ΛενΥϊ -ίυνδΟρία τρδΤς καταστάίϊεις τΰν έν ένδργεί:»: καΐ 
άποστρατείοε άζιω(Λατικών, ως- 3ςαι των υπαρχόντων κτιηνών 
του στρατού, εχουσι δε αύται ως εζης: 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 181• 

Ανακοίνωσε προσέτι ο Πρόεδρο; τΐϊλεγραφ-ήιχκτα: 

Εργοστασιαρχών εκ Τριπόλεως ττερί τον.νθ[χοσχ6δ{ου περί 
μεταβολών του τελωνιακού δασ[Λθλογίου• καΐ 

Πολιτών εκ Λιγουδιστ"ης, παρακαλούντων δπως ψγιφισθγι 
το νοαοσχέδιον ττερι άποπερατώσεως του υδραγωγείου Λιγου- 
δίστης του δήμου Φλε^τσιάδος. 

Ό Πρόεδρο; του Τπο^ργείου κατέβηκε ^πίνακα των επΙ 
του προϋπολογισίΛΟυ της χρήσεως του Ιτου; 1896 χορηγη- 
6δΐσών αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων και των 
δια νομοσχεδίων ζητηθεισών τοιούτων, εστάλη δ' εΙς τύπωσιν 
και έχει ούτω: 

Ζητ. ηαράρτ, αριθ. 182• 

Ό αύτος εισήγαγε: 

Δηλώσεις: 

Περί έπενεκτέων μεταβολών εν τψ είδικφ προϋπολογισμω 
του έπΙ των ΟΙκονο'Λΐκών *Τπουργείου της χρήσεως του έτους 
1897• καΐ 

Περί έπενεκτέων μεταβολών εν τω ειδικφ προϋπολογισμ(ί) 
του έπΙ τών Εσωτερικών Ύπουογείου^της χρήσεως του ίτους 
1897. 

Νομοσχέδια: 

Περί μεταβολής του 'Οργανισμου της χωροφυλακής. 

Περί εγκρίσεως της μεταςύ της Κυβερνήσεως και της Ελέ- 
νης Γ. Ζαρίφη συμβάσεως* και 

Περί πληρωμής τών προσωρινών δόσεων γαιών και φυ- 
τειών της επαρχίας Μεσσήνης των χρήσεων 1890 — 1896. 

Π3εσαι αί ανωτέρω δηλώσεις χαι τά νομοσχέδια, συνοδευό- 
μενα και ύπο αΐτιολογικώίν Ικβέσεων εστάλησαν εις τύπωσιν 
και ίχουσιν ούτω: 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 183— 187, 

Σχετικώς προς το τελευταΤον τών ανωτέρω νομοσχεδίων ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 157 — 

ο βουλευτής χ- Α. Ευταξίας '/^τησατο δτ:ω; λη^Ονί όααία 
ττρόνοια καΐ -διά -τιην Ιιταρχίαν Λοκρίδας. 

Ό βουλδυτης κ. Κ; Πα^ααιχαλόττουλος άπτιύθυνί τάς 
έξης επερωττί'ίέΐς: ν " 

«<Έζ άφορι^ης "^ίς προς *γο Τ^ουργεΤον Ιπϊ των ΟΙκονο- 
[χικων «χευθυνθείσης παρ' αλλοδαπού ,τινος αιτησεακ ττρος 
:7αραχώρη•ίΐν τνίς αλιείας κοραλλιών κχτά τά δοτικά ΤΜερά- 
λια της Ελλάδος, ώς |;.ανθλνω, παρακαλώ τον κ, Ύπουρ- 
γον επι των Οικονοαικων νά εύαρ€ στήθη .νά πληροφορητιτ) τ^ην 
Εουλί)ν α') Ιάν Ιγίνοντο '^δη ερ^υναι περί τών [Λερών των 
παραλίων της Ελλάδος, εν οίς φύονται τά κοράλλια, καΐ" 
περί της πΟ'^ότητος, εν ή άπαντώσι • ταατά κατχ τά διά- 
φορα (λίρη• β^') Ιάν — κποφα^ΐίΛβίίίης τυχόν της παραχωρη-• 
σεωζ του δι*Λαιώ;ΛΛ'?ος της άλιβίας-^έληφθη . πρόνοια εκ (;.έ• 
ρους της ύπηρβ-ίίίίς >πρί>ς ίπιβολ-ί^ν άπάν^των. τών.''«παιτΌϋ}ΛΒ•^ 
νων δρω•^ και περιορισμών ^ΐΤρο< ρ.€θοδικην άΟχείαν, ϊν' άπο- 
σοβηθΫι ή Ιξ άπληστείας καταστροφή• το'υ 6?δ<5ίλί κατά ποσον 
και ποιον," ώς (Τυνέβη έ^ τοϊ^ "παραλίοις ετέρων χωρών^ κ«Βο- 
σον 1•^ πολύ^ι;Λον τουτο προϊόν τίίς θαλάσ-ίης άποτελβί 
άληθ^ί -Ληγην πλούτου.»• ^ 

«Παρακαλώ τον κύρίον 'Τπουργον Ιπι των Ναυτικών νά 
ευαρείττηθ/^ νά πληροφόρΐίσγ} τήν Βουλ'ίιν περί της ινεργείας 
αύτου Ιν τω Ιξης' ζητημ^τ&: Κατά τίτ άρθρον 18 του νθ|Λθ^ 
ΑΡΝ^' «περί ναυτικής σχολής τών δοκίυ!.ων»,.οί δύο πρώ• 
τοι Ικάστης 'ίάξΐώς της βχόλης ταύτης ^ξερχό[χεναι «Ις το 
πολε[Αΐκον ναυτιχον άξιω[^'-ατιαοι αποστέλλονται εΙς την άλ- 
λοδα7?•ίιν δηα.Ο'^ίοίς άναλώ;Λασι προς «νωτέραν έκπαίδευτιν ίτζί 
διε'ίίαν. Αί προί^βέτοχοι Κυβερντίσεις παρέλιπον την Ιφαρ[Λο^ 
γην τ^ς διατάξεως ταύτης* ή παρου-τα 6;Λως άνεγραψβν άπο 
του^ Παρελθόντος ίτους έν 'Τ^ προϋπολόγιζα φ του 4897 πί- 
στωσιν δραχ'Λών β,ΟΟΌ προς τοιαύτην ^άποστολην «ξίων^ατι-» 
κών εις τΐ?|ν άλλο8απ•)ίν. • ^Αλλ' Ικ τϊίς. παραβολής " 'τών ε.κά.-:. 
στοτε γενο;Λένων δηαοσιευαΰ^^ων. περί τούτου έν τγ, «Έοηαδ^ 
ρίδι τ9Γς *Κυβερνησβως»' πρ4^ τ^ν κατάίλογον τώ.ν άζιω;ζατι.- 
κών του ναυτικού ΊξΛγεται-' δ^ι ό κ. 'Γπουργος 'επί τών 
Ναυτικών οΰδε»χίαν τάξιν Ιτηρησεν έν ττ) :έκλογΥϊ τών χπο^ 
σταλέντων εις Ευρώπην άξιω[χατικών, δεν απέστειλε ο ε τους οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ~ 158 — 

πρώτους των αρχαιοτέρων «ξβλθονσών ■ τίς .^χοληί τάξεων* 
των δε εκλεγέντων προς τοΰτο τινίς-δίχόν .[λεν το οικο(![ω|Λα 
ττίς (Λεταβάσβως, άλλ' ύ7ζεσχδλ6σα.ν.οίλλ.θΜς..άρχ*ι^τέρα>ν τά- 
ξεων, 'έτεροι ούδεν άττολύτως δικαίω[Λα εΤχον, κα,τά. τον ρη* 
θέντα ν6{/.ον. ΈπΙ τούτου πα^ρο(κ«λΰ το* ?ί. *Υπουργ?ϊν. να 
διο&φωτ{(η(> ττϊν Βουλτιν» προσάγω» Ιν ταυτ^ και ί?7ΐμ.€ίοψ.α 
τω^ί έπΙ τις άρχ5ς αύτοΰ ά^τΓοστ^Λέντων.άξιω^Αίΐτικίαν -ΐί των 
λοίβόντωίν πχράτασςν χσπ,ουδης καΐ που 'έχΛίστο,ς έχπρ^ιδεάεται, 
μιτά της πλ'ηροφορίας^^'^^ άρχαιοτητρι. σειρδς των άπο- 
σταλέντων προς τους ό[ΑθτΛί«>νς συ{Αμρι!9τϊτάς αύτων, τους 
ποφαλειιρθεντας. » '. 

Ό Πρόεδρος άνυοοίνωσεν ύτ^οβληθδ,νιανι.προτα^ιν νό[Λου 
περί προσαρτ-ησεως του χωρίοι>:. ΒίνέτΟυ^ ^Ιί τίιν ^ΤνΛρ^^ίαν 
Βόλου, φίρουσαν.τάς: υπόγραφα^. δεκρ&τίσ5:^^ρ<αν.βθ5Α&υτων εκ 
^σσβελίας χλΙ συνοδ6ΐΐθ[ΐΑνήν χβώ .ύτίΟ «5τίθλογ*>^% - Ιχ.β&7«ως, 
Ιστάλγ) δ' εις.τύΐΓωσιν^.εχό»7αίΐ.υτω;. 
. Ζητ. παρά^ϊ^ άρι^^^ 188. . . 

*Ελαβον:εϊτα τί^ν λόγ,ο.ν•. έ^«1:τ&ν.43Ρ6ρ0(Γ^ξω!ς:πΛίΙ»: των 
του συ[Αβιβασ|Αθυ χΑ §ουλ<υταΙ•./^.χ. Λι\Ρω[4.Ανος, Κ, Κ^ιρχ* 
^άνο; καΐ Α. Σΐ[ΑΟπουλος, δστις διέχ<ρψ©:τιον «γόρ€ν(ΐίν ταυ, 
•διακοπείσης της συνεδρίας•; . . 

Μδτα μίρςν ώραν ^π?ςναληρρΟίΑ^ης της σμνβ^ί*ς έξίί^)ίθ<^λού- 
^η<τ« και έτυιεράτωσε τίιν^ άγόρ£»7ίν τ«ν .^ αύτ^ς Ιλ Πα^^^σί- 
ίος "βουλευτής. 

Οι βουλΕυταΙ κ. κ* Α. Ενταξίας και Λ^ Δεληγεώργης 
|Αετά: ταύτα . εζητησαν την άναβολην της συ^ητη^εως^ προέ- 
κυψε δ* έπΙ τούτουν συζήτησες ίί{Α^'^^<ίχον ^^^^ .οΐ %%• . κ» Σ. 
Στάης, Δ. Ράλλης, Α. .Σΐ{ΛΟπονλος.καΊ ©:Ιϊρό.εδρρς τοΰ.'Τ- 
πουργείου, (Λετά το πέρας τη^ οποίας ο κ.. Α* 2*ί*όπθυλος 
προέβαλε πρότασιν περί. ' άνα^λ%, ηρ^τηΐ^η, δε^ ία Βουλή 
καΐ γενο|Αένης ψηφοφορίας -χατ' ονθ}ί»ά9:τικιΙϊν ιολ-^^ιν ύπο την 
έτητηρησιντων κ,.κ^νΑ. Κανάρη ν και Ι^', Χ«τζηπ|ίτ^ου ώς 
ψηφολεκτών, προέκυψεν.εκ της διαλβιγης δτι ή .πρότοοσις.δνν 
Ιγένετο δέκτη οιά Ϋηγωα 10^8 χιατά 4 επι ψηφοφορ^ί^ίντων 
έν δλφ 112 ως ^φαίνεται έη τον συνη{ιί.[Λίνθνυ . ωδβ πρωτο- 
κόλλου ψηφοφορίας : : . . - ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 159 Μ;λτ. Δά.λλοίς. Ο 

Άνδρ. Παναγΐ6ί(ταπουλος. • • • 
Κωνστ. Άσ7ΐ{Αα)ς4που}.ος ' • Ο 

Ν• ^(ΛΡλενιτς • • • • • Ο 

Δτια. ΟΙχ.ονθ[Λίδγις• • • • • • Ο 

Δη[Λ. Καίρης. 

Έχο^[Λ. Έ{λ7Γ«^ρΤκος • • • 

Κωνστ• Νεγρ.ζ,πό.ντης Ο. 

Ίωάν^ Πετρίδης ••••••- 

Ν. ΦαρίΛος-Λοπουλος • • • • 

Σωτ. Δ^ενό,πουλος 

Χρ. Βοτσαρ,ης 

Κωνςτ. Κ^ Κ«,ρα7υοί;.γος • 
Σττυ^}. Βορρ.ζέλης^.• •••••. 

Νικόλαος Λεβί^τικ • • Ο 

Κων(7τ•,Κ^λ.ι9(:τ<79^ς;• • • • • 

Δη[Λ.. 21χ.υ.λίτσ:•0ζ 

Άθ, Λί^υ,ΤίχόπουΧος ••••..•• Ο 

Ι• Δ.. Ιζαλχιωρ.ονί;, * Ο 

Άλί$^ ?ν-9Η^ζ•. Λ 

'Αλεξ% Σ.κ^ δρ.ντορι;• • • • • Ο 

Δ, Γ. Ρ*1^λης•- Ν 

Άλεξ. Ψύλ^Οίς •• ...Ο 

Κ. Ι. 'ΛτγΛοττρυλος^ . • • . Ο 
Γ. Κ(ϊζώ^.ης. Τυ.7;,(ίί;>.δο,ς.. • Κ<ύ\στ, Το^άληί.• •••••• Ο 

Νι>ι, Σχινδζς. • Ο 

Γεώργ.. Φιλί^^ρετο); • • 

Νικ^ 3τκί*ατιά.δ,τας.• ••..••.• 

'Ιω.. Γίδίρχναγ-ο^,ουλοι; Ο 

Έπ. .Μ<3ίυρρ[/.(Λ(5^τ•ης 

Ι. Γρίβ.α5:•. Ο 

βδό$. ΐχ. .Αιο>γνάχνης • • .• • Ο 

Π§ρ^ . 'Λλ^ξίςΗ,τίς. . . . . 1 . . Ίω. 'Αντωνόττρνλρς ..•••• Ο 

Π. Ααι^.ττρινοτΓουλος Ο 

Χαρ. Τζανετάκη,ς Ο 

Γ, Α• ΠετρρτΓΟυλάκης. • • . • 
Πρλύ^Λ• Ζαρ{;Λ7:ας. •••••• Ο 

Χρ. Μαστραπάς, ...... ^ •.. . 

Γεώργ. 'Ανδρίτσρυ• • • .^ . • . Ο. 
Κων• Πα-<?^(Αιχαλότ:ουλος • Ν 
|Π. Ρίτσος .......... ..Ο 

Άνδρ. Βασίλειου • •. Ο 

Σ π. Τσιτσάρα^• ....... «Ο 

Αη^Α.. ΧατζρπςΑίλο.ς •.•.••. 
Δη^χ. Βουλ7:ιο>της• •*••'•• 

Μιχ. Ίατρίδης 

•Αλέξ.. Σ. Κ. Ροψ-ας•. •• Ο 
Ιζ. Δ. Βουλτσος ......... 

Γ• Μελισστινρς. • .•.• • • • • Ο 

Δίον. Μυλωνοίς • ^ ••.•••• Ο. 

ΛΑγγ.. Πετραλιδές.• • • •,• • • • 

γΧ. Στεφανρττρυλος.• 

Γεώργιος Κρεστενίτης ? • • • • 
Γεώρ. ,Παπακυριακρπονλος • • 
Α^ίί-ΟΛ^•. Δογί^α;• . . • * • ^ . • 

ΐ'Ιω, Σισίνης. λ 

Στεφ. ^κουΧουδη^• •♦..... 

Γε^ργ. Πετουσης. •.••,•• Ο 
Άριστος. Βαλέτας ^ • • - •. α • 
Νικ. Νρ(Λΐκρς •••.••••.. Ο . 

Πέτρος Δελενδας. ...... «Ο 

Ιζα^νστ. Πεταλδες ....... Ο 

Άλέξ. θΐ Ζαίμης:•• -"-α 
Παναγ. Θ, ΖαήΑης »...•.• 

Θεόδ. Ζαίαης Ο 

Α. Πετΐ|Αεζας • • • 

Γεύργ. 5ι,^^Τ«•.νίδγ3ς• Ο. 

Για ννουσιος Τάκης• • 

Ν. Δαγρες^ ,. . . . ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 160 — Κωνστ. Φλεσσας 

Ν. Σάλαας 

Δγ)α. Τερτίπης 

Ίω. Παλάσκας 

Ίω. Στααουλης• • • • • 
Κί[Λων Βελλίντίς • • • • • 
Ξενοφ. Τσαααγκίδγις • - 
Ιωάννης Καζαι^^πάκας 

Ι• Στεφάνου 

Παν. Λεβέντης • 

Άλέζ. Κοντόσταυλος • ' 
Ν. Χατζή νικολης • • • • 

Γεώργ. Κόρττας - 

Άχιλ. Άγάθος 

Κωνστ. Βασιλάκης • • 

Ίω. Σεχος 

Νικ. Βασιλάκης • • • • • 
ΆΟ. Παρα»Λυθιώτης • • 

Γεώρ. Θεοτόκης • 

Γεώργ. Καποδίστριας• < 
Δη[Λ, ΟΙκονθ|Λθυ• • • • • 

Δη|Λ. Πετρίτης 

Π. Ζούζουλας •••••• 

Κωνστ, Σκαρττέτης • • • 
Α. Μεντζελόττουλος • • 
Νικ. Βαλσαξλάκης * • • '• 
Ι. Τζανετάτος Φωκδς • 

Δη;/.. Σβορώνος - 

*ΆΟως Ρω[;.άνός • • • • - 
Δίον. Καλουτσής* • ' • " 

Στ:. Στάης • 

Χ. Κ. Βοζίκης ...•.• 
Νικ. ΣταίΛατοπούλος • • 

θ." Περρος 

Γεώργ. Μαυροαιχάλης • 
Δη;Λ07θ. Μανουσάκης • 
Δηαοσθ. Ματάλας • • • •Ο •Ο Ο »0 Άριστ. ΜελετότΓουλος • • • • Ο 

Νικ. Γκουζούλης 

Δηα. Πιπινόπουλος Ο 

Χασάν βεης Πετρεδην βεης • Ο 

Φιλώτας Ίσχόααχος Ο 

Ίω. Λάππας Ο 

Α. Άλεξανδρογιαννος • • • • Ο 

Ευάγγ. Τσαρλααπας Ο 

Π. Μπογδάνος Ο 

Β. Βασιλειάδης Ο 

Άθ. Ευταξίας 

Ίω. Μπακοπουλος •••••... 
Άριστ. Σακελλαρδπουλος• •0 

φίλ. Βάρβογλης Ο 

Ν• Τριανταφυλλάκος • 

Ήλ. Ζεγγελης• ••• • 

Αά;;*προς Σινα^Λώτης• • • • • Ο 

Ίω. Βουτουνας ^ . . . Ο 

Γ• Μαλεας 

Γ. Νικολαίδης Ο 

Αεων. Δεληγεώργης 

Μιλτ• Γουλΐ[Αης • 

Παν. Μερλοπόυλος 

Περ. 'Μπουτος Ο 

Άλκ• Δεληγιάννης 

Άντ. Καρατζάς .•••.•••• 

Πέτρ. Ταταράκης 

Γεώργ. Κόυΐούρης Ο 

*Οθων Μαύρος •••••••• • Ο 

Έλευθ. Μυκώνιος Ο 

Μιλτ. Βαροτσης Ο 

Γεώργ. "Σισι^-άνης Ο 

Γεώργ. ΤΙλατανιώτη^ 

Ίω. Κανάβος• ...•.»... Ο 

Γ. Φαρμακόπουλος Ο 

Μιχ• Π• Ίατρος• • • * 

Α. Πετσάλης •••••• ^ •• •0 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 161 — Παύλος Ραζελος • • 

Ά θ. Πίδρρά/.ος Μαυρο;Μχ. 
Κυρ. Π• Μαυρθ[Αΐχάλης • • • 
'Αση;/.. ΧριστότΓουλο; • • • 
Χ«ρά7ν• Κανελλόπουλος• • 

Παν. Λα[/-ττρούλιας 

Σττυρ. Τυ-άλδος Φορεστγϊς Ο 
Πέτρος Τυ:τάλδος Ξυδιδς 

Θεόδ. Βελλιανίτγ)ς Ο 

Άνάρ. Σψ.οχουλος • • • 

Λ• Καραλίβανος 

Πανουρ. Πανουργίας 

Γ. Πα7:αδια[χαντδ7ϋουλος• •0 
Άχιλ. Γεροκωστόπουλος • • • 

Ίω. Τσερτίδης Ο 

Χρ. ΤσΤνος Ο 

Δγ)α. Βότστις Ο 

Πίνδ. Αντωνόπουλος 

Παναγ. Σάκκης Ο 

Δυ)|λ. Ε• Καλογερόπουλος• Ο 

Νικ. Καράπαυλος 

Ίω• Βρυώνης • • • • 

Π. *Άν. Καςβαλλιεράτος• • • 

Νικόλ. Δηίλητριάδης 

Γ. Ν. Μπουμπουλης 

Άντ. Γουδης Ο 

Άθ. Λαδόπουλος Ο 

Ν. Βαοειαδάζ-ης Ο 

Γ. Παγανέλης Ο Ν. Δρόσος Ο 

Γρηγ. Μαυρο[Λαρας 

Σωτ. Χατζηγάκης 

Νικ. Ταρμπάζης Ο 

Κ. Χατζηττετοος Ο 

θεόδ. Κριε[Λά^^7)ς Ο 

Εύ<7τ. Κοχ,κεβης 

Ν. Γεωργακόπουλος Ο 

Σωτηρ. Σωτηρόπουλος • • • • 

Δηα. Καμαριώτης 

Δίον. Στάϊκος 

Αριστόβουλος Μάνεσης • • • • 

Σπ. Δεϊ[Λ6ζης Ο 

θεόδ. Λιμπρίτης 

Ίω. Παπαδόπουλος Ο 

Θεόδ. Γκίκας ..•..• 

Παντελής Γκίκας Ο 

Νικ• Τσα(Λθ^ος 

Χριστόδ. Στεριάδης Ο 

Νικόλ. Κοντογιάννης Ο 

Κομνδες Τράκας Ο 

Ν. Χατζισκος 

Τριαντάφ. Σχινας 

Δυ)[/.. Κρίτσας 

Μιχ. Κακαρ5^ς- Ο 

Γ. Αβέρωφ•• 

Κ. Βαρατάσης Ο 

Άλέξ. Μ. Κανάρης Ν 

'Ιωάν. Α. Κανάρης Ο Άλοίσιος Τό;^!.αν Ο 

υ Πρόεδρος άνεκοίνωσε το άποτέλεσ(/.α της ψηφοφορία^ 
εΙς την Βουλην, ανήγγειλε δ' ύποβληθεΤσαν ύπο του εζ Ατ- 
τικής βουλευτού κ. Κ. Ι. Αγγελοπούλου την έξης πρότασιν : 

«Ή Βουλή, [Λη συμμεριζόμενη τάς περί των γενομένων 
διαπραγματεύσεων έξενεχθείσας επικρίσεις, μεταβαίνει εις την 
ήμερησίαν διάταζιν.» 

Έλαβεν εΤτα τον λόγον ο βουλευτής κ. Α. Ευταξίας^ 

11 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — ΐΒδ — 

δστις διέκοψε την άγορευσίν του και συναινέσει της Βουλής 
'ελύθη ή συνεδρία ΰ^οξ. 2 45 -τ:• [λ. τίς ειτομενης. 

Ό Πρόεδρος Οι γραμαατεΤς 

*Αλ. β• Ζαΐμης, Κ. Χατζηπέτρος. 

Ν• Σταρατόπον2νος ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΖ', 
Της 12 Δεκε^μβρίον Ι896ν 

*Ωρ^ 4.30' [Α.{χ.. ευρεθείσης- της Βουλής εν έπαρτία άνε- 
γνώσθησαί» τά πρακτικά της προτεραίας και Ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνίκοίνοκτε προαναγγτλίαν έπβρωτησεως του 
βουλευΐόυ κ. Χί- Χάτζηττέτρου εχουσαν οδίώ: 

«Ό βουλευτής Τρικκώλων Κ. Χάτζηπέτρος είδοποιεΤ τον 
κ. 'επι της Δικαιοσύνης 'Τπουργον δτι την προσεχή" Δευτε- 
ραν θέλει τψ απευθύνει επερώ'ίησίν περί του εκ Τριπόλεως 
συμβολαιογράφου Αθηνών Π. Παπαδια[Λαντοποόλου και τί)ν 
παρακαλεί να κατάθεση εις τ•})ν Βουλην τον περί τ^ς υπο- 
θέσεως ταύηος σχετικον φάκελλον». 

Ό έπι των Σ-ΐρατιωτάών Υπουργός έδωκε πληροφορία; 
σχετικάς προς τήν εν τ^ προηγου(χένγι συνεδρία Επερώτήσιν 
των κ. κ. Γ. Φιλαρέτΰυ καΐ Π. Ραζέλου περί τ% ιδρύσεως 
του στρατοπέδου Ιν θηβαι'ς. 

Έπι τούτων έφερε παρατηρήσεις δ αυτίίς " ϊ% Βόλου βου- 
λευτής, απήντησε δ' εΙς αυτάς ό Πρόεδρος του 'ΤπΟϋργείου. 
Έπι του αύτου άντικεψ-ένου ?φέρε τον λόγον και 5 βουλευτής 
κ• Ν. Σχ'ινας. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου (/-ετά ταΐίτα εισήγαγε ^νοχο- 
σχέδιον περί ακυρώσεως των αδιαθέτων και περί εξαφανίσεως 
των άκυρων εν γένει ό(Λθλογιών και τοκομεριδίων του δα- 
νείου των 170,000,000, δπερ συνοδευόμενον και ύπο αΐνιο- 
λόγικης εκθέσεως εστάλη εις τύπωσχν, έχει δε ούτω: 

Ζήτ. πίιράρτ. αριθ. 189. 

Ό Ιπι των Εσωτερικών Ύπουργ?>ς εισηγαγεν ωσαύτως 
νομοσχέδιον περί χορηγίας αναπληρωματικών πιστώσεων επι 
του ειοικου 'προϋπολόγιτίμοΰ του Ιπι' ^ών Έ^^ώτέρικών 'Τπόύρ- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 163 — 

γβίου της χρήσεως του 1^96 εκ οραχ. 349,438.31, δττιρ 
(7υνοδ«υό(Χ6νον.'ΛαΙ ύπο αιτιολογικής εκθέσεως εστάλη εις τύ- 
πωσιν, έχει δε ούτω: 

Ζήτ. παρά(>τ. αριθ. 190 

Ό αυτος Υπουργός προσηγαγ£ τάς ζητηθείσας έν προ- 
ηγουαεναις συνεδρίαΐς ύπρ των βουλευτών κ.κ. Γ. Παγανελη, 
Ε. Κοκκέβη και Α. Δεληγιάννη πληροφορίας περί του προ- 
σωπικού του λοΐ(χοκαθαρτηρίου Διόλου, περί της Ιταιρίας της 
κατασκευής και έκαέταλλευσεως της σιόηρο^ρΟ'χικης γρα[Α- 
αης Πύργου — Πύλου^ — Κυπαρισσίας — ΜελιγαλΧ και περί του 
άσχολουίΛενου εις τα υδραυλικά έργα 1Ία(χίσου προσω^πικου. 
Οι βουλεΟται κ.κ.,Σίοτ* Δανδπουλος, θ. Βελλιανίτης καΐ 
Κ. Άση[Λακόπουλος ύπέβαλον πρότασιν νόμου περί τροπο- 
ποιήσεως του ΑΡΞΒ' νθ[Αθυ της 29 Μαρτίου 1884 2τους 
περί βαθ•Λολογίας κλπ. των οικονο;Λΐκών βαθμίΛίρόρων του Β. 
Ναυτικού και του ΒΤΔ^"νδ{/-ου περί τροποποιήσεως του ανω- 
τέρω νόΐΛΟυ, ίιτίς συνοδευο^λένη και ύπο αιτιολογικής εκθέ- 
σεως Εστάλη εις τύπωσιν^ ίχει οε ούτω: 
ΖΛτ• παρδρτ. άρχθ'. 191., 

Έλαοεν είτα τον λόγο ν 6 βουλευτής κ. Α. Εύταζίάς συνε- 
χίσας και περατώσας την χθες διακοπεΤσαν άγόρευσίν του 
έπι της έπερωτησεως περί των του συ|;,βιβασ[Λου. 

Έπι του αυτού άντ^κεΐ[Λένου ελαβον τον λόγον οί κ• κ. Α. 
Δεληγεώργης^ Γ. Φιλάρετος, Σ. Σκουλόύδης και δ Πρόεδρος 
του 'Τπουργείου^ δστις 'εν τέλει υπέβαλε την έζης π^δτασιν : 
«Ή Βουλή |/.ετά τα λεχθέντα Ικδηλουσα πλήρη την έ(Λ- 
πιστοσύνην αύτης εις το 'ΥπουργεΤον, [Αεταβαίνει εις την η- 
μερησία ν διάταζιν». 

Μη ζητησαντος; ετέρου τον λόγον Εκηρύχθη περατω[Αενη ή 
^υζητησις,ήρώτηθη δε ή Βουλή έπι της προτάσεως του Προ- 
έδρου του * Υπουργείου και γενομένης ψηφοφορίας κατ' δνο[Λα- 
<>τικήν κλησιν ύπο τήν επιτηρησιν των κ.κ. Κ. Βούλτσου και 
•©. Βελλιανίτου ως ψηφολεκτών, προέκυψενέκ της. διαλογής 
δτι έγένετο δεκτή ή πρότασις δια ψηφων 122 κατά 30, άρνη- 
βέντων 6, έπι ψηφοφορησάντων εν δλφ 158, ώς έ»Λφαίνεται. 
έκ του συνηααένου ώδε πρωτοκόλλου ψηφοφορίας. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 164 — Μιλτ. Δάλλας Ν 

Άνδρ• Παναγιωτδπουλος • • • • 
Κωνστ. Άση[Λακ.θ7Γουλος --Ν 

Ν. Σ[ΐ.όλ6νιτς άρν. 

Δη[Λ. ΟΙκονο;Λ{δης Ν 

Δτιμοσθ. Καίρης 

Έπαμ.. ΈμπβιρΤκος • • 

Κωνστ. Ν^γοβ-ττοντης Ν 

Ίωάνν. Πετρίδγις 

Ν• Φαραακόπουλος Ν 

Σωτηρ. Δανόπουλος Ν 

Χρ. Βότσαρτις 

Κωνστ. Γ. Καραπάνος • • • Ο 

Σχυρ. Βαρζίλης Ο 

Νικόλαος Λεβίδης άρν. 

Κωνστ. Κολιάτ<τος 

Δ7}[&οσθ. Σκυλίτσας • • • • • • • 

Ά4. Μουτσόπουλος •••••.• Ν 

Ι. Δ. Καλλιφρονας • • • • • • Ν 

Άλές. Σκουζες άρν. 

Άλδξ. Σκ. Σούτσος Ν 

Δ. Γ. Ράλλης Ο 

Άλέξ. Ψύλλας Ν 

Κ. Ι. Αγγελόπουλος - 

Γ. Κοζάκης Τυπάλδος Ν Άθ. Ίσκος 

Κωνστ. Τοπάλης Ν 

Νικ. Σχινας Ν 

Γεώργ. Φιλάρετος • • Ο 

Νικ. Σταματιάδης 

Ίω, Γιαννακόπουλος • • • • Ν 

Έπ. Μαυρο[/.[Λάτης Ο 

1. Γρίβας Ν 

θεόο. Π. Δηλιγιάννης • • • άρν. 

Περ. Άλεξάκης Ν 

θεόδ. Β. Δηλιγιάννης • • • • Ν Ίω. Αντωνόπουλος Ν 

Π. Λα(Λπρινόπουλος Ν 

Χαρ. Τζανετάκης Ν 

Γ. Λ. ΠετροτΓΟυλάκης • • • • Ο 

Πολύ[Λερος 2^αρί[Λπας Ν 

Χρ, Μαστραπάς 

Γ.εώργ. Άνδρίτσου Ν 

Κων. Παπαίΐ,ιχαλόπουλος • Ο 

Π. Ρίτσος•• •. Ν 

* Ανδρ. Βασιλείου • • • Ν 

Σπ• Τσιτσάρας Ν 

Δη[Λ. Χατζόπουλος Ο 

Δημ. Βουλπιώτης 

Μιχ. 'Ιατρίδης 

ΑλΙξ. Σ. Κ. Ρώμας Ν 

Κ. Δ. Βουλτσος • • ; Ο 

Γ. Μελισσηνος Ν 

Δίον. Μυλων&ς Ν 

*Αγγ. Πετραλιδς Ν 

Σ. Στεφανόπουλος • • • ^ • • Ν 

Γεώργιος Κρεστενίτης 

Γεώρ. Παπακυριακόπουλος Ν 

Δημοσθ. Δόγκας • • Ν 

Ίω. Σισίνης Ν 

Στεφ. Σκουλουδης Ο 

Γεώρ. ΙΙετούσης Ν 

Άριστομ. Βαλέτικς Ο 

Νικ. Νομικός Ν 

Πέτρος Δελένδας Ν 

Κωνστ. Πεταλας Ν 

ΆλΙξ. Θο. Ζαίμης * Ν 

Παναγ. Θρ. Ζαίμης 

θεόδ. Ζαίμης Ν 

Λ. Πετμεζας Ο 

Γεώργ. Σιβιτανίδης Ν 

Γιαννούοιος Τάκης ••Ν 

Ν. Δαγρες ...•. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 165 — Κωνστ• Φλεσσας 

Ν. Σάλ^Αας 

Δη[Α. Τερτίπης • • • • • 

'Ιω. Παλάσκας 

'Ιω. Στα»Λουλης 

Κί'χων Βελλίνης • • • • • 
Ξενοφ. Τ<7α[χαγκί6ης γ • • • • • * 
'Ιίοάννης Καζα{Απάκας • • • Ν 

Ι. Στεφάνου • • • •• Ν 

Παν. Λεβέντης • • Ν 

Άλεξ• Κοντόσταυλος •• :• • - 

Ν. Χατζηνικολης • • Ν 

Γεώρ. Κόρπας • 

Άχιλ. Άγάθας Ν 

Κωνστ. Βασιλάκης • • 

Ίω. Σέχος•• •• • Ν 

Νικ. Βασιλάκης Ν 

Άθ. Παρα[Λυθιώτης Ν 

Γεώργ. Θεοτόκης • «-Ο 

Γεώργ. Καποδίστριας•• • • .0 
Δηα. Οικονό[χου ••••••• Ν 

Δηα. Πετρίδης • ? • • • 

Π. Ζουζουλας • • • • 

Κωνσταν, Σκαρπετης •••••• 

Άριστ. Μεντζελόπουλος • • • • 

Νικ• Βαλσαμάκης Ν 

'Ιω. Τζανετάτος Φωκάς • • Ν 

Δη;Λ, Σβορώνος Ν 

*Αθως ΡωΙ^-άνος•• Ο 

Δίον. Καλούτσης • Ν 

Στ:. Ε. Στάης Ο 

Χ. κ. Βοζικης •• • Ν 

Νικ. Σταμιατόπονλος • • •• Ν 

θ• Πέρρος Ν 

Γεώργ." Μαυρο[Αΐχάλης • • • • Ν 
Δη|Λοσθ. Μανουσάκης • • • • Ν 
Δηαοσθ. Ματάλας • - • Άριστ. Μελετόπουλος • • • • Ν 

Νι^. Γκ-ουζούλης ; • - 

Δημ.. ΠιχινδτΓουλρς Ν 

Χασάν βεης Πετρεδην βεης Ν 

Φιλώτας Ίσχ6(Ααχος Ν 

Ά. Άλεξανορόγιαννος • • • • Ν 
Μω. Λάππας ••••.••••• Ν 
ΕΟάγγ. Τσ(χρλα(Λπα; ♦• •• Ν 

Π. Μττογδάνος •• • Ν 

Β. Βασιλειάδης•••• •• ---Ν 

Άθ. Ενταξίας •• Ο 

Ίω• Μπακόπουλος• • • • • • • Ν 

Άριστ. Σίχκελλαρόπουλος • • Ν 
Φίλ. Βάρβογλης * • • ; • •.• άρν. 
Ν. Τ.ριανταφυλλάκος • • • • Ο 

Ήλ. Ζέγγελης 

Λά'χττρ'ος Σινανιώτης • • • •. Ν 

'Ιω. Βουτουνας • • Ν 

Γ. Μαλεας Ο 

Γ. Νικολαίδης•• • Ν 

Λέων. Δεληγεώργης Ο 

Μιλτ. Γουλιμης Ν 

Παν. Μερλόπουλος Ο 

Περ. Μπουτος Ν 

Άλκ. Δεληγιάννης Ο 

Άντ• Καρατζάς • • • - 

Πέτρ. Ταταράκης Ν 

Γεώργ. Κουλούρης -- ^ 

Όθων Μαύρος Ν 

Έλευθ. Μυκώνιος Ν 

Μιλτ. Βαρότσης *- • Ν 

Γεώρ. Σισμάνης -.•••••• Ν 

Γεώρ. Πλατανιώτης 

'Ιω. Καναβος Ν 

Γ. Φαρ{Αακόπουλος •••'•• Ν 

Μιχ. Π. ΊατρΌς•• •• ^ 

Α. ΙΙετσάλης Ν οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 166 Παύλος Ραζελρς• • Ο 

Άβ. Πίδρ. Μαυρο[χ.ιχάλης • • • 
Κυρ. Π• ΜαύρΌ|ΐ.ι;^άλης • • άρν, 
ΆσΥ)[Λ• Χριστόττόύλος•• ••''Ν 
Χαράλ• ΚανβλλοτΓουλος "Ν 
Παναγ. " Λα^ΑΤτροΰλιας • • • • Ν 
Σ πυρ. Τυπάλδος Φορέστης 'Ν 
Πέτοος Τυπάλδος ΕΓυδιδς Ν 
β«όο. Ββλλιανίττις"• • •• ••Ν 

Άνάρ. Σΐ[/.όπουΤίος Ο 

Λ. Καράλιβανος • • 

Πανουρ ' Πανουργιδς 

Γ. Πίχπαδια}/.(χντδπουλος••Ν 
Άχιλ. Γδροκωστόπουλος• 

'Ιω. Τσβρτίδγίς • •• 

Χρ. ΤζΤνος•' •• 

Δ7)[ΐ.. Βότστας / * • * 

Πινδ. Αντωνόπουλος • • • 

Παναγ. Σάκκης 

Δ7ϊ[^ι• Ε. Καλογερόπουλος 

Νικ. Καράπαυλος 

Ίω. Βρυώνης • • * • ^ 

Π. 'Άν. Καβαλλιεοάτος • 

Νικδλ. Δγ)[Λ7ΐτριάδης 

Γ. Ν. Μπου[Λπόυλης •' 

Άντ. Γουδης • Ν 

Άθ. Λαδόπουλος 

Ν. Βαφειαδάκης • 

Γ. ΠαγανΙλης Ν 

Άλοίσιος Τόμ,αν Ν Ν. Δρόσος • • Ν 

Γρηγ• Μ(Χυρο[/.αρδς • • • • - 
Σωτ. Χατζηνάκης • • • • • 
Νικ. Ταρ[ίπάζης •:•/•• 
Κ. Χατζγιπετρός • • ♦ • • • 

θβόδ. Κρΐ€[Λάδης • • 

Εΰ<?τ. Κοκκέβης 

Ν. Τεωργάκόπουλος • • • 
Σωτηρ. Σώτηρόπουλος • 
Δηα. Κάμαριώτης • • • • • 

Δίον. Στάϊκος • •* 

Αριστόβουλος Μάνεσης • 
Σπ• Δεΐ[Λέζγις .••••••• • 

θεόδ. Λιμπρίττις 

Ίω.' Παπαδόπουλος • • • • 

θεόδ. Γκίκας 

Παντελής Γκ(κας 

Νικ. Τσα[/.αδος 

Χριστόδ. Στεριάδης• • • • - 
Νικόλ. Κοντόγιάννης • • • 

Κορδές Τράκας• • • 

Ν. ΧατίΤσκος ' • • • •••... 

Τριαντάφ. Σχινδς Ο 

Δγΐ[Λ• Κριτσας Ο 

Μιχ. Κακαρας •••••••• Ν 

Γ. "Αβέρωφ- 

Κ. Βαρατάσης Ν 

•Αλεξ. Μ. Κανάρης Ο 

Ίωάν. Α. Κανάρης Ν Ν 
Ν 
Ν 
Ν 

Ν 
Ν Ο 

Ν 
Ν 
Ν 
Ν 
Ν 
Ο 
Ν 
Ν Ό βουλευτής κ. ' Αλκ. Δεληγιάννης [Λετα ταΰτα εφερεν 
ενστασιν απαρτίας, άνεγνώσβη δϊ ό κατάλογος και βεβαιω- 
θείσης της απαρτίας, 6 «υτος βουλευτής έπηρώτησε περί της 
επαναλήψεως των διπλω^χατικων σχέσεων μ,ετά της Ρου[ΐ.«- 
νίας, Ιδωκε δ'^ Ιπι τούτοις πληροφορίας ό Ιπι των Εξωτερι- 
κών *Τποορ%'ός. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 167 — 

Ό Πρρ^δρςς του Υπουργείου εισήγαγε δηλ^ο^ΐν πβρί εττε- 
νεκτέων }/.ετα€ολδ>ν εν τφ είδιχ^ προϋττοΐργισμι^ του επΙ των 
Έξωτεριχίίν Ύττουργμου τ^ς χρήσεως του εχους 1897, 
εστάλη "δ* αυτή ,εΐ; τύπωσιν, εγουσα Λυτω : 

Ζτίντ. ίταοάρτ. αριθ. 192. 

Ό βουλευτής κ. Ν. Σχινας άπηύθυνεν επερώτησίν εχου- 
σαν ούτω : 

«Α'. Παρ^ςκαλώ τον κ. ^Τπουργον των Εσωτερικών να 
γνωρίση εΙς -τί^ν Φοϋλην' 

α' :Εΐζ π<ίΤον στ^'δι^ον εύρίί<»ίετ,αι η κατασκευή τοΐί σι^- 
ροδρό(Αου 'Αδηνων-Πενιίέλης, δστι^ έξεχωρ^θη τφ Σ. Ψύχα 
δια του νό[^.ου ,ΒΡ^Α' της 30 Μαρτίου 1898. 

β' ΑΐιΟ^ίΛεν έίητι^θη ή αυστηρά εφαρμογί).><Λβ5ιά^^θρ. 13 
της φ/ι^^,ίαΐύς της !16 Δεκε»/.βρίου 1892. 

γ' Έέν οΟδεν εγ^νετο [^1.έχρι τούδε διατί δεν εφηρ[;ι.όσθη η 
διάταξις του 16 άρθρου της ανω συ^αβάσεως. 

Β'. *Τπενθυαίζων την ι^ρογενεστέραν μου Ιπερώτησιν περί 
παροχής πληροφοριών ^ιά το^ τροχιδδρόμους Αθηνών καΐ 
περιχώρων παρο^^ζ,ςίλί) χρΙ: κι^τ.θίθε<τ3ρ {τ^ σ^ικά». 

Προέβη είτα η Βουλή εις τα εν τη ημερησίοίε διατάξει, 
διακοπείσα δ' η συνεδρία Εττανβληφθη μετά μίαν Δραν. 

Άνεγνώσ^ εΐτα το νομοσχέδιον περί άγορδς τίς ϊν τ^ 
περιοχή του Ζαππείου κειμένης Ιδιοκτησίας τών κληρονόμων 
Θεοδώρου Όρφάνίδου ώς και του άγγλικοΰ νεκροταφείου, ελα- 
βον δ* έπι τούτου τΟν λόγον οι βουλευτά! κ. κ. Α• Βαλέτας, 
Δ. Ράλλης, Δ. Χατζόπουλος και δ Πρόεδρος του Υπουρ- 
γείου. Έγενί-το μετά ταύτα δβκτον τλ νομοσχέδιον κατ* αρ- 
χήν εΙς α' ^υζητησ^ν. Έπι -του 1 ά^^βρου προτάσει τ^υ 
ΠροέΒρου του Υπουργείου ά«?ηλείφ^σαν (Α δύο τελευταΤ6ι 
στίχοι της πρώτης παραγράφου, ούτω δΐ εγίνετο δεκτον το 
άρθρον 1 ώς και το έπόμενον και το σύνολον τοΰ «^οσχε- 
δίου εις α' σνιζηττϊσιν^ι 

'ΕΙώ τρί} νομοσχεδίου περί σΜ?τά^*^« ^Ιδιχ^υ Γεωργικού 
Ταμείου δ βουλευτής ^^ ^^ Τσ^μαγκίδή( τρροί^ινε την άνα- 
βολην ^5% συζητ^εως, τιφ^κμψε δ' εκ τ^'^ου σνζητη'Τ^ν, ης 
Ι^Τ^σχ^ν κο^ι ,οΐ κ^ κ. Κ• Χίίτζ^^έτρος, Δ• Κρίτσας, Γ. Σι-^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 168 — 

βιτανίδης, Π. Μερλόπουλος, Κ. Τοπάλης, Δ. Ράλλης και 
ό Πρόεδρος του 'Υ'Γ:θυργ6ίου• 

ΈπΙ του αύτου νοιχοσχεδίου ύπεβληθηταν τροπολογία; αία 
φέρουσα τάς ύπογραφας δε/,α βουλευτών εκ Θεσσαλίας καΐ 
έτερα ύττο του κ. Δ. Πιπινοπούλου, αμφότερα», ο έστάλτισαν 
εις τύπωσιν και εχουσιν ούτω : 
Ζήτ. παράρτ. αριθ. 193—194. 

Ήρωτηθη εϊτα τ) Βουλή επΙ της προτάσεως της αναβο- 
λής και γενομένης ψηφοφορίας κατ* ονομαστικην κλησιν δεν 
ευρέθη εν άπαρτί^ ή Βουλή, έλύθη δ' ή συνεδρία ώρί»: 12 
45' της νυκτός. 

Ό Πρόεδρος ' 01 Γραμματείς 

Α. Τό{Ααν•. Κ. Χατζηπέτ^ος 

Δίον. Μνλωνας. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΗ' 
ΤΛς 13 Δεκεμβρίου 1896. 

"Ωρ^ 4 20' μ. μ. ευρεθείσης της Βουλής Ιν απαρτία ά>5- 
γνώσθησαν τα πρακτικά της προτεραίας καΐ ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου κατέβηκε ζητηθέντα ς εν 
^ροηγουμέναις συνεδρίαις : 

Πίνακα των μεταβολών έπΙ του υποβληθέντος εις την 
Βουλην προϋπολογισμού των έζοδων του Κράτους της χρή- 
σεως του ?τους 1897 συνεπεία δηλώσεων και νομοσχεδίων* 

Πίνακα έμφαίνοντα τα εκδοθέντα παραχωρητήρια έπι τη 
βάσει των νόμων ΤΛΑ' καΐ ΤΠΤ', τάς συνταχθείσας εκκα- 
θαρίσεις του χρέους των δηλωτών, το όλικον τίμημα των 
παραχωρηθεισών γαιών καΐ φυτειών και τ' άνεκκαθάριστα 
παραχωρητήρια* και 

Πίνακα Ιμφαίνοντα τον αριθμόν τών έν τοΤς γυμνασίοις 
και ελληνίκοΤς σχολδίοις του Κράτους εγγραφέντων μαθητών 
κατά το σχολικον 2τος 1896 — 1897. 

Ό Ιπι τών Εσωτερικών 'Τπουργος εισήγαγε νομοσχέδιον 
πιρί του δημοτικού δασμού το3 Δήμου Πατρέων, δπερ συνο- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 169 - 

δδυόμβνον και ύζο αιτιολογικής εκθέσεως Ιστάλγ) εις τυττωτιν, 
Ιχει δε ούτω : 

ΖΑτ. Παράρτ. άρχθ. 195. 

Ό ΙπΙ των Στρατιωτικών Υπουργός εισήγαγε νο[Αθσχε- 
διον -ττερί Ορίου ηλικίας εν τφ βαθ|;<φ του ανθυπασπιστού, 
συνοδευδαενον και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως, εστάλη δ* εις 
τύπωσιν και ίχει ο&τω . 

Ζήτ. ηάράρτ. αριθ. 196. 

Ό εκ Καλαβρύτων βουλευτής κ. Άλ. θ. Ζαί[Λης ύπε- 
βαλεν άναφοράν του ηγουαενου και των συ^/.βούλων της εν 
Καλαβρύτοις 'ϊερδς Μονής ττίς Αγίας Λαύρας, 'εξαιτου[χένων 
δπως ληφθη πρόνοια προς έπισκευην και συντηρησίν του εν 
αύτη ίερου ναού και δπως άναγνωρισθη ή Μονή προνομιού- 
χος και ασύδοτος βαρών φόρου είσφορδς κλπ. 

Σχετικώς προς την άναφοράν ταύτην δ αύτος κ.• Άλ. 
Ζαί^ι,ης απηύθυνε τάς έ?ης συστάσεις : 

«Παρακαλώ τον κύριον έπι τών Εκκλησιαστικών και της 
Δηαοσίας Εκπαιδεύσεως Τπουργον δπως, ευαρεστού[Λενος, 
έρευνηση τά περί τών ο*κονο[Λΐκών δυσχερειών, εΙς ας περιε- 
στη ή εν Καλαβρύτοις Ιερά Μονή της Άγιας Λαύρας, τά 
άναγραφό[Αενα εν τη άπο 20 Νοε}/.βρίου έ. ε. αναφορά του 
Ήγου[Λενθυ και τών Συ;χβόύλων προς την Βουλην, λάβη δε 
δσα άν ήθελε κρίνη πρόσφορα »Λετρα προς άποτροπην της 
επαπειλουαίνης άποσυνθεσεως της ιστορικωτάτης ταύτης 
Μονής.» 

<ί Παρακαλώ τον κύριον Επι τών Εσωτερικών 'ΐπουργον 
δπως, εύαρεστού(/.ενος, διάταξη μηχανικό ν τινά νά μεταβη 
εις την εν Καλαβρύτοις Μονήν της Αγίας Λαύρας και εξέ- 
ταση Ιπισταμίνως την κατάστασιν του παρ' αυτήν κείμενου 
«ρχαίου βυζαντιακου Ναοΰ έν φ ηυλογηθη εν ?τει 1821 
ύπο τοΐί Παλαιών Πατρών Γερμανού ή έκεΤ ύψωθεΤσα ση- 
μαία του Ίερου Αγώνος, ύποβάλη δε την άναγκαίαν μελέ- 
την περί τών .προ{ συντηρησίν αυτού εφαρμοστέων μέτρων 
και τών προς τούτο απαιτουμένων δαπανών. Ή εργασία αυτή 
^έον νά γένηται κατά τρόπον μη ^ημιουντα άρχιτεκτονικώς 
-7) ιστορικώς το μνημεΤον ΙκεΤνο.» 

«Παρακαλώ τον κύριον επι τών ' Εσωτερικών Τπουργον ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 170 — 

δπως, εύαρεστουαενος, διατάζει τρν Ιπαρχνκκρν [Λτιχανικον 
Καλαβρύτων να μβλετηση τιην καταίτκευην όοουάπο αΎ);Λδίο\> 
τίνος της Εθνικής δδοΰ Καλαβρύτων- Γ](ατρ^ν ^Ις την ϋεράν 
Μονην της Άγιας Λαύρας, ^ά ύττοβάλτι Χε εΙς το 'ΤπρυργεΤον 
τα αναγκαία .δι«γράα|Αατα υμι προϋ7:ολογισ(χρν ^α7;άνης.» 

Ό βουλευτής ;κ. Ν. Γεωργακδπουλος υπέβαλε τροττολο- 
γίαν ΙπΙ του νο(χοσχεδιου περί αντικαταστάσεις του άρθροι> 
1 του περί ορίου ηλικίας των ά&<ι>;ιατικων ν6[ΐου ΑΛ^', ήτις 
εστάλη εΙς τύπίρσιν, έχουσα ούτω : 
Ζήτ. παράρτ. αριθ. 197. 

Ωσαύτως δ βουλευτής κ. Γ• Φαρμακοπουλος υπέβαλε τρο- 
πολργίαν έπι του νομοσχεδίου περί ΓεωργίΛ,ών Σταθαών. 
Εστάλη και αύτη εις τύπωσιν, ?χει δε ο\>7(«) : 
ΖΛτ. παράρτ. 'άρίθ. 193• 

Ό βουλευτής κ• Π• Ταταράκης άνεπτυζε ττιν προαγγελ- 
θεΤσαν επερώτησίν τον περί των δυστυχημάτων ^ων συ;Λβαι- 
νόντων εις τους έργΛζ^οαένους εν τοΤς ^Αεταλλουργείοις. 

ΈπΙ του α,υτου άντικειίΛενου έποιησαντο σχετικάς συστά- 
σεις καΐ οι βουλευταΐ κκ. Π. ΡαζΙλρς, Μ. 'Ιατρος .καΐ Κ. 
Παπαμιχαλόπουλας. 

*0 έπι των Ναυτικών Υπουργός απαντών εις προηγουμέ- 
νας αιτήσεις των βουλευτών κκ• Σ. Σταη και Άλ. Κρ&νάρη 
κατίθηκε σχετικώς προς την ύπόθεσιν της βαμβακοπυρίτιοος 
τα Ιζης έγγραφα: α') την παραγγελίαν της βα|Αβ,ακαπυρί- 
τιδοςύπ' αριθ. 23,251 της 7/19 Νοεμβρίου 1895• β') Ιγ- 
γραφον ύπ' αριθ. 4820 της 30 Απριλίου 1896 εν φ ν.χ\ 4 
αριθμός των κιβωτίων* γ') εκθεσιν περί της νέας βρι^μβοι-ΛΟ- 
πυρίτιδος Ιουνίου 1596* δ') εκθεσιν περί της παλαι51ς βαμ- 
βακοπυρίτιδος Αυγούστου 1896* ε') εγγραφον του εν Βερολίνω^ 
πρεσβευτοΰ ύπ^ αριθ. 280 της 13/25 Ιουνίου 1896,μετ έγ^ 
γράφου έν όπισθογράφίρ* ^') εγγραφον του Ιπι τωνίίαυτικών 
Υπουργείου ύπ' αριθ. 9,567 της 1 1 Μαίου 18^6- ζ') ΣηίΑεί- 
ωμα περί της ποσότητος και της τιμής της νΙας β^ομβρςκοπυ- 
ρίτιδος* η') εγγραφών του καθηγητοΐ) κ. Τ. "Αργί^ρβ^^ούλου. 

Έπι τούτοις εφερον παρατηρήσεις οι βουλευταΙχ,?ς.Σ.Στάης 
και Ν. Τσαμαδός. 

Ό αύτος.κ. Σ. Στάης απηύθυνε την έξης αίτησιν: οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — Γ* -^ 

«ΠαρακκλβΤται δ κ. Υπουργός των Ναυτικών να βύαρδ- 
στηθη 1) να π^ηροφορ'ηΐΥ) την Βουλήν ίΐς τίνα κατββληθγ), 
το άντίτιμον της βα[;ί.βακοπυρ{τιοος της τΛευταΤον προαη- 
θίυθίίσης• 

2) Νϊ: κατάθεση α') το εντύπον τιμολόγιον τΟδ κριταστη— 
(χατος* β') το ?νταλ[Αα το Ιξοφληθεν μετά των σ\ινη[Λ[;,ενων 
δικαιολογητικών ίαοΙΟΓβ κλττ•» 

Ό βουλευτής κ. Έπ. Μαυρθ[Λ[Λάτης απηύθυνε την Ιςης 
αιτησιν: 

«Παρακαλείται δ κ. έπιτών Εσωτερικών 'Τπουργος δπως 
προσαγάγη εις την Βουλην τάς εζης πληροφορίας : 

1) Διατί μέχρι τούδε δεν κατεσκευάσθη το 'ΥδραγωγεΤον 
Μύτικα του ϊτ^αου Σολίου, ενφ δ περί τούτου νόμος έψηφί- 
σθη ύπο της Βουλής και έκυρώθη προ ^νος και ημίσεως έτους,. 
τί επρα^εν Ιπι του προκειμένου μέχρι τοΰοε το Τμήμα των 
Δημόσιων (ρνω^^'^ 

2) Διατί οίν Ιγένετο μ^χρι τούδε το κρηπίδωμα του λιμέ- 
νος Βονίτσης, ού οι ογκόλιθοι προ διετείας εισιν έρρίμενοι επι 
τηςπαραλΓάς, άποχλείον^ες >ιατά την.ώρανταύτην του Ιτου;,. 
την παραλιάκην" δδόν. Διατί Ικ τδσον πτωχικοΰ λιμενικοί 
Ταμείου ως του της Βονίτσης μισθοδοτούνται, χάριν δήθεν 
του άκατασκευάστου τούτου κρηπιδώματος, Μηχαηχοο,, 
Γρα/(ματ€υς και Κ^.ητηρ^ απεστάλη δε και δεκάκις μέχρι 
τούδε Μηχανικός εις βάρος του Ταμείου τούτου• 

3) Διατί δίν έπερατώθη μέχρι τούδε ή δδος μεταξύ Βονί- 
τσης *Λάι Λευκάδος ; Διατί επιτρέπεται τφ εκεί Ιργολάβφ, 
άντΙ, ώς διαγράφει το συμβδλαιόν του, να άπασχολη 80 — 
100 Ιργάτας προς τχχεΤαν κατασκευήν της αναγκαιότατης 
ταύτης δδου, άπασχολε~ μόνον 10 — 18 έργάτας;» 

Άναφορικώς προς τ*άνωτέρω ίδωκε πληροφορίας ,δ βουλευ- 
τής κ• Ι. Γρίβας, εποιησατο δε σχετικην σύστασιν δ. βουλευ- 
τής κ. Ε. Τσαρλαμπας• 

Ό βουλευτής κ. Γ,Μελισσηνος εποιησατο σύστασιν ύπερ του^ 
ττολεγραφικου κλάδου* δ δι 'επι των ΈΙσωτερικών Υπουργός 
εδηλωσεν δτι ^έλει εισαγάγει περί τούτου νομοσχέδιον. 

Σ;^ετικην σύστασιν απηύθυνε και δ βουλευτής κ. Λ.Πετμε- 
ζδες. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 172 — 

Ό βουλευτής κ• Η. Ζέγγδλη; ύττέβαλδν άναφαράν Άγγελι- 
κτίς χήρας Μάνθου Παντελή, έ$αιτου(Λ6ν7)ς χρηι^ατικον βοιζ- 
θηίΛα καΐ άναφοράν του έ[Λποροβιομηχανικου συλλόγου Τρι- 
πόλδως τδρΐ του νθ{Λθ'7χδδίου [χετ άβολων του τελωνιαχοΰ οα- 
σαολογίου. 

'Τπερ τνίς ττρώτγις των αναφορών εποιησατο σύστασι ν ό 
βουλευτής *λ• Κ. Παπαμιχαλόπουλος, ύττερ της ετέρας δΐ οι κ.κ. 
Ν.ΤριανταφυλλάκοςκαΙΧ. Βοζίκης.Σχετικην σύστασιν έποιτί- 
<7ατο και ό βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος. 

Ό βουλευτής κ. Σχινδς απηύθυνε τήν έξης αιτησιν : 

«Παρακαλώ τους κ. κ. Υπουργούς της Δικαιοσύνης καΐ 
τών Εσωτερικών να πληροφορήσωσι την Βουλην. 

Ό (Λεν έπι της Δικαιοσύνης όποΤαν ένε'ργειαι Ιγενοντο παρά 
του κ. Εισαγγελέως Λαρίσης δια καταγγελθείσος αύτω 
κλοπάς σίτου εκ σταθ^χών του σιδηροδρ6{;.ου ή στάσεων εν οίς 
οι προς φόρτωσιν σάκκοι Ισωρεύθησαν. 

Ό δε κ. Υπουργός τών Εσωτερικών 

α'• Να μερΐ[ΛνησΥϊ περί ανεγέρσεως κχταλληλλων και 
ανάλογων αποθηκών, εΙς τους διαφόρους σταθ[Λθύς τών θεσ- 
σαλικών σιδηροδρό[Λων αναλόγως του τελουμένου κατά αέσον 
δρον ε•Λπορίου τών θεσσαλικών προϊόντων. 

β'. Να [Λερΐ[ΛνήσΥΐ ϊνα [/.ή ή εταιρία τών θεσσαλικών 
σιδηροδρό[/.ων ενεργή εΙ^πράξεις, έπΙ πλέον τών δια την »/.ε- 
ταφοράν ναύλου, οι' έξοδα φορτώσεως και εκφορτώσεως, ένω 
αύται έτελουντο και τελούνται δι' εργατών τών φορτωτών η 
τών είχπόρων. 

γ') Να διάταξη τα δέοντα διά τα παρανό{/.ως ούτω εισ- 
πραχθέντα δι' έξοδα φορτώσεως και εκφορτώσεως κατά την 
τελευταίαν πενταετίαν* τουλάχιστον να Ιπιστραφώσι προς τους 
καταβαλόντας ταύτα φορτωτάς ή έ(Απόρους, 

δ'. Νά Ιπιδιώξγ) την ακριβή Ιφαρμογήν τώγ δρων υπο- 
χρεώσεων άπασών τών σιδηροδρο•ι.ικών εταιριών και ιδί^}^ του 
45 άρθρου τών θεσσαλικών, ορίζοντος ρητώς τήν κατ* Ιτο; 
σύνταξιν πίνακος δι* έξοδα έγγραφης φορτώσεως, εκφορτώσεως 
και αποθηκεύσεως κυρουμένου ύπο του 'Τπουργείου. 

ε'. Νά επιζήτηση την εισαγωγήν της Ελληνικής γλώσ- 
σης δι' άπασαν τήνύπηρεσίαν τών θεσσαλικών σιδηροδρόμων». ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 173 — 

Ό βουλευτίος κ. Ν. Βαλσαμ,ώκης ύπέβαλεν αΓτητιν των 
δτιαώρχων Έληου, Πρόννων, Δηλλινιτών Φαρακλάτων καΐ 
Όάαλών της Κεφαλληνίας κα1.ψηφισ[Αα του δη[χοτικϋ^ τυ?Λ- 
βουλίου του οηΐΛου θηναιας έξαιτου;χένων δττως λ^ηφθη ττρό- 
νοια δια τους άναθ6ρο;χένους δη|Λους, ών τα έσοδα δεν έ^ταρ- 
κουσιν είς συντηρησιν αυτών μ^τά την άφαιρεσιν της υτά^ 
της δημοτικής ^κτ:αιδ€ύσδως εΙσφορας. 

Σχετικάς παρατηρήσεις εποιησαντο και οι βουλευται κ.κ. 
Α. Ευταξίας και Σ. Τ• Φορεστης, έδωκε δ^ πληροφορίας 
6 Πρόεδρος του Υπουργείου• 

Έπι του αντικειμένου του^ου εφερον προτετι τον λογον 
οΐ βουλευται κ• κ. Λ. ΠετμεζδΙς και Γ. Φιλάρετος. 

Ό βουλευτής- κ• Σ. Στάης άπηύθυνέν είτα την εζης 
αίτησιν. 

«Παρακαλώ τον κ• Ύπουργον των Εσωτερικών να «υα- 
ρεστηθη να κατάθεση εΙς την Βουλην την ίκθεσιν του τότε 
επιθεωρητού κ. Λ. Σταυράκη περί της Πιστωτική; Τρα• 
πεζής•» 

Προέβη μετά ταύτα η Βουλή εις τα Ιν τ'5 ημερησίι^ 
διατάζει, ο δε βουλευτής κ. *Αλκ. Δεληγιάννης προέτεινεν 
δ πως προταχθη Ιν τη ημερησίου: διατάζει ή ύπ' αύτου ύπο* 
βληθεισα προτοισίς νόμου περί καταργήσεως του φόρου Ιπι 
τοΰ οίνου. 

Συναινέσει της Βουλ'ίς διεκόπη ή συνεδρία, επαναληφθεί- 
σα μετά μίαν ώραν. Προκειμένου δε νά Ιρωτηθγι ή Βουλή 
επι της προτάσεως του εκ Μεσσήνης βουλευτού, εγένετο 
συζητησις, ης μετέσχον δ Πρόεδρος του Υπουργείου και οΐ 
βουλευται κ. κ• Α. Πετμεζδές, Ε• Κοκκέβης, Δ. Βότσης, Κ. 
Άσημακόπουλος, Ι• Μπακόπουλος, Π. Μερλόπουλος, *Αλκ. 
Δεληγιάννης, Α. Ευταξίας, Γ• Παπαδιαμαντότουλος και Α. 
Σιμόπουλος, μεθ' ο γενομένης ψηφοφορίας κατ* όνομαστικην 
κλησιν, ύπο την έπιτηρησιν των κ. κ. Ι. Λάππα και Ξ. 
Τσαμαγγίδου ως ψηφολεκτών, προέκυψεν έκ της διαλογής 
δτι η πρότασις δίν Ιγένετο δέκτη διά ψήφων 110 κατά 26, 
έπι ψηφοφορησάντ(ΐί>ν έν δλω 136, ως εμφαίνεται εκ του 
συνημμένου ώδε πρωτοκόλλου ψηφοφορίας. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 174 — 3Ιιλτ. Δάλλας τ••• Ο 

Άνδρ. ΠαναγιωτότΓουλος • • 
Κώίνστ• Άσημαχόττουλος• • Ο 

Ν. Σ[ΛΟλ6νιτς Ο 

Δημ• ΟΙκονομίδης Ο 

Δτο[Λοσθ. Καίριας 

'Ετ:χ\».• Έ|ΐπ6ΐρΤκΌς • 

Κφνστ. Νεγρβ^ΓΟντης Ο 

'Ιωάνν. Πβτρίδης Ο 

Νικόλ. Φαρ[ΐ.α•Λδπουλος • • •0 

-Σωτηρ. Δανόπουλος Ο 

Χρ. Βδτ<ίαρης • • • ' 

-Κωνστ. Γ. Καραπάνος• • • 

Σπυρ• Βαρζέλης • 

Νικόλαος Λββίδης Ο 

Κωνστ. Κολιάτσος 

.Δη(;.οσθ. Σκυλίτσης 

Άθ• Μουτσόπουλος Ο 

Ι. Δ. Καλλιφρονας Ο 

Άλίξ. Γ. ΣχουΓες Ο 

'Δλέξ. Σκ. Σούτσος Ο 

Δ. Γ.Ράλλης Ν 

Άλέξ. Ψύλλας Ο 

Κ. Ι. Αγγελόπουλος• 

Γ. Κοζάκης Τυπάλδος • • • Ο 

'Αί. ^ΙτΛΟς 

Κωνστ.. Τοπάλης 

Νικ. Σχ;ν«ς Ο 

Γεώργ. Φιλάρετος Ν 

Νγ^^• Στα(Αατιάδης • • ν 

'Ιω. Γιαννακδπουλος Ο. 

Έπ. Μαυρθ(/.μ.άτ7)ς Ν 

Ι•. Γρίβας Ο 

θεδο• Π• Δηλιγιάννης • • • • Ο 

Περ. 'Δλεξάκης ••••••••• Ο 

'θεδδ. Β. Δηλιγιάν^/ής • • • • Ο *1<ι). Αντωνόπουλος Ο 

Π•. Λα(^νπρινδπουλος Ο 

Χαρ. Τζανετάκης• Ο 

Γ• Λ. Πετροπουλάκης• • • •Ν 

Πολύ[Λ• Ζαρ{{Λπας 

Χρ. Μαστραπάς • • • 

Γεώργιος Άνδρίτσου Ο 

Κ., Παπα^ιχαλδπουλος • • • Ν 

Π. Ρίτσος • - • Ο 

Άνδρ. Βασιλείου 

Σ.π• Τσιτσάρας Ο 

Δη{ΐ.. Χατζόπουλος 

Δη(Α• Βουλπιώτης 

Μιχ. Ίατρίδης 

'Αλεξ. Σπ. Κ. Ρωμιάς Ο 

Κ• Δ. ΒοΰλτσΟς 

Γ. Μελισοηνος Ο 

Διον• Μυλωνάς Ο 

*Αγγ. Πετραλιδς 

Χ. Στεφανδπουλος- 

Γ^ώργ. Κρβστενίτης 

Γεώρ. Παπακυριακοπουλος • • 

Δη[ΐ.οσθ• Δογκας Ν 

Ίω. Σισίνης 

Στεφ. Σκουλούδης Ν 

Γεώργ. Πετούσης Ο 

Άριστθ(Λ• Βαλέτας 

Νικ. Νθ{Λΐκος 

Πέτρος Δελενδας Ο 

Κωνστ. Πεταλδς • Ο 

'λ^ζ• Θρ. Ζαί|;-ης 

Παναγ. θρ. Ζαήχης 

θεόδ, Ζαί{Λης • 

Λέων. Πετ[Αεζ«ς • • Ν 

Γεώργ. Σιβιτανίδης 

Γίαννούσιος Τάκης Ο 

Νικ. Δαγρες ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 175 — Κωνττ. Φλεσσας Ν 

Ν. Σάλ!;.ας ••• ••••Ο 

Δτ,[Λ• Τβρτίττης• • • -Ν 

'Ιω. Παλά(ΓΛας • . . . . 

'Ιω. Στα(;,ούλγΐς Ο 

Κί[;.ων Βδλλίννίς Ο 

Ξδνοφ. Τσα(Λαγ*.ίδής• • • • •Ν 

'Ιω. Καζα[Λ7:άκας Ο 

Ι• Στδοάνού Ο 

Πχν. Λεβέντης• • Ο 

Άλδξ.' ΚοντόσταύλΟς •••••• 

Ν. Χατζηνικολης • • • ύ 

Γεώρ^[φ Κόρπας• • • • 

Ά/α. Άγάθό;• ^ .•...;. . 
Κωνστ. Βα'Τιλάκτίς • ••••••• 

'Ιωάν. Σεχος Ο 

Νικ. Βασιλάκτίς• ; . 

Άθ. Παρα(ΑυθιώτΥΐς Ο 

Γεώργ. Θε6τόκ•ής ....... Ν 

Γεώργ. Καιί:ό5ίστριας• • • • Ν 

Δ7)α. Οΐκονό{Λθυ ^ • • • Ο 

Δτΐ'Λ. Πετρίδτίς . • • • ^ • • • ^ . 

Π. Ζουζούλαςϊ"• • • • • 

Κωνττ. Σκαρπέττίς • • 

Άριττ. Μεντζελόΐί'ούλος • • • • 
Νικολ. Βάλσα[Αά'Λ7ΐ; *• • • ι . . 
Ίω. Τζανετάτος 'Φέΰίχδς • • • • 
Δ7ϊ[/-. Σ'βοραΐΛς • ..;... ^ . . 
*ΆΟως Ρώ•ΛάνΟς'• • . • ^ . . . ^ . 

Δίον. Καλούττης Ο 

Σττυρ. Ε. Στάης Ν 

Χ• Κ. Βοζίκης • • • Ο 

Νικ• Στα[/.ατότ:θυλθς . • • • Ο 

θ.' Περρος Ο 

Γεώργ• Μάυρθ»Λΐχάλη; • • • •0 

Δ7ΐ[Λθσθ.Τνίανουσάκης Ο 

Δ'/ϊ[λθ'7θ• ΜατάΧας • ••••••• 'Αρ. Μελετό^ούλοί• • • • • • Ο 

Κικ; Γκούξ^ούλης• 

Δη[Λ. ΠιπίνδττόύλΟς • • • • • *• Ο 
Χασάν βεης ΠετρέΧτιν βεης • • Ο 

Φιλώτας 'Ι'τχό^λαχός •0 

Ίω• Αά'ΐζ^τζοίς • • Ο 

Α. 'ΑΙεξανδρόγιαννος• • • • • • 

Ευάγγ: ΤσαρλαίΛττδς• • • • Ο 

Π. Μπογδάνος • 

Β1 ΒάσιλειίΕ^τίς• • . • ^ • • • Ο 

'Αβ* Ευταξίας•• Ν 

Ίω. Μπακοπουλος'• . • • • • Ο 

'Αρ• Σακελλάροπόϋλος • • • • 

ΦΓλιπ. Βάρβογλης• ...... Ο 

Ν. Τριανταφυλλάκος• ^ • • •Ν 

*Ηλ• Ζεγγελης 

Λά[Λπρθς Σινανιώτ^ης• • • • •0 

Ίω• Βούτ^ύνας ...•..•• Ο 
Γ, Μάλέας•. ••••••••••ν" 

Γ• ΝικόλαίΧής •.•.•.••.. Ο 
Λέων• Δεληγεώργής •'••••'•• 

Μιλτ. Γουλφ,ης • • Ο 

Παναγ. Μερΐοπουλος• • • '• Ν 

Περ . Μποΰτός•/ • • Ο 

*Αλκ• Δελη•^^ιάνν7ΐς •" Ν 

'Αντ• Καρατζάς • • 

ηέτρ• Ταταράκης • Ο 

Γεώργ• Κουλούρτίς • Ο 

"Οθων Μαύρος . ^ ...... .0 

Έλευθ. Μυκώνιος ....... Ο 

Μιλτ, Βαροτσης Ο 

Γεώργ. Σισ(/,άνης Ο 

Γεώργ. Πλα^ανιώττίς 

Ίω. Καναβδς Ο 

Γ• Φαρ[Λακό•;:θυλθς • • • • . • Ο 

Μιχ. Ίατρος 

Α. ΙΙε'Τσάλης • Ο οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 176 Ο 

Ν. 

•Ο- 

•Ο 

•Ο •ο 
ο Ν 
.0 
.0 
.0 Ό Παύλος Ραζέλος 

Άθ. ΠίβρράκΟς Μαυρο^χ,ιχ. • • 
Κυρ. Π. ΜαυρΟίΛίχάλτίς • • • Ο 

Άστ);/.. Χριστόπουλος Ο 

Χαρώλ• Κανελλόπουλος • • • Ο 

Π. Λα[Λπρθύλιας Ο 

Σ πυρ. Τυπάλδος Φορέσηος Ο 
Πέτοος Τυπάλδος Ξυδιδς• • • 
Θδόδ. Βελλιανιτης•••••• Ο 

Άνάργ• Σινόπουλος Ν 

Λ. Καραλίβανος 

Παν. Πανουργίας 

Γ. Παπαδια|Λαντόπθυλθς• •0 
Άχιλ. Γεροκωστόπουλος• • • • 

Ίω• Τσερτίδης Ο 

Χρ. ΤζΤνΟς Ο 

Δυι{λ. Βότστις Ο 

Π(νδ. Αντωνόπουλος • 

Παναγ. Σάκκης Ο 

Δημ. Ε. Καλογερόπουλος Ο 

Νικ. Καράπαυλος 

*Ιω. Βρυώνης .0 

Π,^ΑννινοςΚαβαλλιεράτος Ο 

Νικόλ. Δη[Λητριάδης Ν 

Γ. Ν. Μπουμπουλης 

Άντ. Γουδης • Ο 

Άθ. Λαδόπουλος 

Ν. Βαφειαδάκης • • Ο 

Γ• Παγανέλης Ο 

Άλοΐσιος Τό|Ααν• ••..•• •0 

Προτάσει του βουλευτού κ. Α. Σΐ[Λοπούλου ή Βου^λη (Χ€τά 

τινας παρατηρήσεις συνηνεσεν εϊτα δπως προταχθώσιν αΐ 
λοιπαΐ εν τγι ήμερησίί}: διατάζει άναγεγραμίΛεναι προτάσεις 
νό[ΐ.ου περί της φορολογίας τουιοινου, προτάσει δε του βου- 
λευτού κ. Ε. Κοκκεβη αι αύται προτάσεις νόαου παρεπέ{Λ- 
φθησαν εις ειδικην επτα[Λελη Ιπιτροπήν, κατάρτι σθησοαενην Ν. Δρόσος 

Γρηγ. Μαυρθ[Ααρας • • • • 
Σωτ. Χατζηγάκης • • • • 

Νικ. Ταρίχπάζης 

Κ. Χατζηπετρος 

θεόδ. Κριε|Λάοης 

Ευστ. Κοκκεβης 

Ν. Γεωργακόπουλος • • • 
Σωτηρ. ΣωτηρόπΟυλος * 
Δη(Λ. Κα[Λαριώτης• • • • * 

Διον. Στάϊκος * 

Αριστόβουλος Μάνεσης• - 

Σπ. Δεϊμέζης 

θεόδ. Λψπριτης 

*Ιω. Παπαδόπουλος• • • • 

θεόδ. Γκίκας 

Παντελής Γκίκας 

Ν. Τσα[Λαδος 

Χριστόδουλος Στεριάδης• 
Νικόλ. Κοντογιάννης • • • 

Κομν^ς Τράκας 

Ν. ΧατζΤσκος 

Τριαντάφυλλος Σχινδς• • 

Δημ. Κρίτσας 

Μιχ. Κακαρδς 

Γ. Άβερωφ 

Κ. Βαρατάσης 

Άλέξ. Μ. Κανάρης 

'Ιωάν. Α. Κανάρης•••• •Ο 

•Ο 

Ο 

•Ν 
•Ν 
•Ν 
•Ο Ο •Ο ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 177 — 

ύτ:ο του Προί^ρου της Βουλής, και ώρίσθη δπως ύποβάλη 
το τ:όρισ[χα της [Λελετης αύτης προ της συζητήσεως του 
':τροϋ7:ολογισμου του Κράτους. 

Άνεγνώσθη [Λετά ταύτα το νο[Λοσχέδιον περί άγορδς της 
εν τη περιογή του Ζαππείου Λεΐ'Λένης ιδιοκτησίας των κλη- 
ρονό[Λων Θεοδώρου Όροανί^ου, ώς και του αγγλικού νεκρο- 
ταφείου, επι τούτου δε ό βουλευτής κ. Α. Βαλέτας απηύ- 
θυνε την έξης αιτησίν: 

«Παρακαλείται δ κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως δπως 
ευαρεστηθή και προσαγάγγ; εις την Βουλτπν προ της τρίτης 
συζητήσεως του νομοσχεδίου περί άγορας της εν τη περιοχή 
του Ζαππείου κειμένης ιδιοκτησίας των κληρονόμων του 
Θεοδ. 'Ορφανίδου τα ακόλουθα έγγραφα• 

1) Τα μέχρι τούδε συνταχθέντα συμβόλαια άπο του 
1890 μ,ισθώσεως της οικίας ταύτης. 

2) Τάς προς την έπιτροπην των Όλυμπίων αιτήσεις 
των κληρονόμων Όρφανίδου άπο του 1885 μέχρι σήμερον 
δι' ων οΐ κληρονόμοι ούτοι προσέφερον προς πώλησιν την 
οΐκίαν, περί ης ό λόγος.» 

Έγένετο μετά τοΰτο δεκτον το νομοσχέδιον κατ* άρχην 
εΙς β' συζήτησιν. Ωσαύτως έγένετο δεκτον το 1 άρθρον, ώς 
έτροποποιηθη κατά την α' συζήτησιν. ΈπΙ του άρθρου 2 δ 
Πρόεδρος του Υπουργείου υπέβαλε τροπολογίαν, μεθ* ης 
άνατυπωθεν το νομοσχέδιον έχει ούτω. 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 199. 

Έγένετο είτα δεκτον τά άρθρον 2 ώς έτροποποιηθη και 
^ο σύνολον του νομοσχεδίου εΙς β' συζήτησιν. 

ΈπΙ του νομοσχεδίου περί υπαγωγής των δήμων Λι- 
μναίων, Μαρίου, Σελινούντος και Γλυπείας εις την δικαιο- 
όοσίαν του πρωτοδικείου Ναυπλίου, δ Πρόεδρος του Υπουρ- 
γείου υπέβαλε τά σχετικά ψηφίσματα των δημοτικών συμ- 
βουλίων των δήμων Λιμναίων, Σελινούντος, Μαρίου και Ναυ- 
ττλιέων, ώς και εγγραφον του νομάρχου 'Αργολίόος και Κο- 
ρινθίας, έγένετο οέ συζητησις, μεθ' ην προτάσει του βουλευ- 
τού κ. Δ, Ράλλη άνεβληθη ή συζητησις του νομοσχεδίου 
δπως ζητηθώσι και γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων εισαγγε- 
λέων. 

12 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 178 — 

Έλυθτπ ίΑδτά ταυτκ ή συνεδρία ώρί^ί 1 45' {^.βτά μεσο- 
νύ'ΛΤΙΟν. 

Ό Πρόεδρος 01 γραίΛματεΤς 

Λ•' Τόμαν• Ν. Γεωργακόπονλος 

Ι. Μπακόπουλ'ίς. ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κθ'. 
ΤΛς 14 Δεκεμβριον 1896. 

"Ωρα 4 25' [Λ. [Α. εύρεθείοης της Βουλής έν άπαρτί^ 
άνεγνώσθησαν τα πρακτικά της προτεραίας και ενεκρίθησαν. 

'() Πρόεδρος άνεκοίνωσεν: 

Άναφοράν της Κοινότητος Μαζείκων του δη'χου Κλειτο- 
ρίας αΙτου[Λενης δπως ζητηθγ, λογοδοσία της διαχειρίσεως 
του δημάρχου Κλειτορίας. 

Έτέραν άναφοράν της αυτής κοινότητος έζαιτου(/.ένης 
δπως άπαγορευΟγ) ή βόσκησίς, ζύλευσις και ύλοτθ{/.ία εις το 
δάσος της περιφερείας Μάζι των Μαζείκων' και 

Πρότασιν νό[Λου του βουλευτού κ. Κ. Πέταλα περί «πο- 
ζη(χιώσεως των οπλιτών των εις την άλλοδαπην έκπλεόντων 
πλοίων, ήτις συνοδευθ[χένη και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως 
εστάλη εις τύπωσιν, έχει δε ούτω : 

Ζήτ. παράρτ. άρχθ. ?00. 

Ό αύτος άνεκοίνωσε τον καταρτισμον της ειδικής έπιτρο- 
'Τϊΐς^ ^'^^ζ κατά την άπόφασιν της Εΐουλης θά προεζεργασθνί 
τάς υποβληθείσας προτάσεις νό[Αθυ περί της φορολογίας του 
οίνου, αποτελείται δ' αυτή εκ των βουλευτών κ•κ, Ι. Μπα- 
κοπούλου, Α. Πετσάλη, Δ. Βότση, Ι. Πετρίδου, Π• Ζού- 
ζουλα, Π. Μερλοπούλου και Σ. Σκουλούδη. 

*0 Πρόεδρος του * Υπουργείου εισήγαγε δηλωσιν περί έπε- 
νεκτέων μεταβολών εν τφ ειδικφ προϋπολογισμώ των ΐζό^ν 
του επι των Οικονομικών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 
1897 εστάλη δ' εις τύπωσιν και έχει ούτω : 

Ζήτ. ηαράρτ. άραθ. 201. 

Ό έπι των Εσωτερικών * Υπουργός κατεθηκε πληροφο- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ρίας είς ά::άντΥΐσιν ττροηγουν.ένη; Ιπερωτησίως του βουλδυ- 
του κ. Κ• Βούλτσου. 

Ό Πρόεδρο; άνε-Λοίνωσεν υποβληθείσας : 

Πρότασιν νό[χου του βουλευτού κ• Ι. Τζανετάτου Φωκ% 
πεΰΐ άναδρο|ΛΓΛΥίς Ισχύος του περί ύπολογισιχοΰ του χρόνου 
ττίς ττροφυλακίσεως Ιν τγϊ καταγινωσκομεν/ι ποινή νό[Λου ^ΒΙΔ" 
της 11 Ιουλίου 1892, συνοδευοίλένην και ύπο αιτιολογικής 
εκθέσεως• και 

Τροπολογίαν του βουλευτού κ. Κ. Βελλίνη έπι του νθ|Λθ' 
σχεδίου περί συστάσεως ειδικού γεωργικού ταμείου. 

Άμφότεραι Ιστάλησαν εις τύπωσιν καΐ ε/ουσιν ούτω : 

ΖΑτ. παράρτ. αριθ. 202—203. 

Ό βουλευτής κ. Π. Ραζελος υπέβαλε πρότασιν νό[Λθυ 
περί προσθήκης άρθρου 4 εις τον νόαον ΑΤΝ' της 26 Μαίου 
1887 περί άποζη|Αΐώσεως των άζιω;Λατικων των εις την άλλο- 
δαπήν εκπλεόντων πολε[Αΐκών πλοίων, φέρουσαν και τάς ύπο- 
γραφάς των κκ• Κ. Πατται/Λχαλοπούλου, Γ. ΦιλαρΙτου και 
Σ. Στάη, συνοδευοαένην δε και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως. 

Εστάλη καΐ αυτή εις τύπωσιν, έχει δέ ούτω : 

ΖΑτ. τιαράρτ. άρχθ. 204. 

Σχετικώς προς την πρότασιν ταύτην εόωκε πληροφορίας 
ο έπι των Ναυτικών Υπουργός, έποιησαντο δΐ συστάσεις οι 
βουλευτά! κκ. Κ. ΠαπαΐΑίχαλόπουλος Λαι Σ. Στάης, ο δε 
κ. Α• Ευταξίας έποιήσατο δ'Λοίαν σύστασιν περί τών εν τη 
άλλοδαπΥι προξενικών υπάλληλων. 

Ό κ. Σ. Στάης απηύθυνε και την έξης αιτησιν: 

«Παρακαλώ τον κ. Ύπουργον τών Οικονθ(/.ικών και Πρόε- 
δρον του Υπουργικού Συ[;.βουλίου ϊνα εύαρεστού|Λενος κατά- 
θεση εις την Βουλήν την δικογραφίαν την άφορώσαν την 
(/.εταξύ του Δη(Λθσίου και τών κληρονό|Λων Σκουζέ δι'κην 
προς άποζηαίωσιν του χώρου του περί το Ζάππειον•» 

Άναοορικώς προς την αιτησιν ταύτην εόωκε πληροφορίας 
δ έπι τών Εξωτερικών 'Τπουργος βουλευτής εξ Αττικής 
κ. Άλέξ. Σκουζές, Ιφερον δε παρατηρήσεις οΐ βουλευται κκ. Π. 
Μερλοπουλος, Σ. Στάης, Α. Βαλέτας /αιΔ, Χατζόπουλος. 

Ό βουλευτής κ. Ν. Καράπαυλος έποιήσατο λόγον περί 
της καταστάσεως της δικαιοσύνης εφερεν δε παρατηρήσεις ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 180 — 

ό Πρόεδρος του Ύττουργείου και οΐ βου>ευταΙ κκ. Γ. Παπα- 
διαααντό::ου*λος, Γ. Φαρ[ΐα*Λ6πουλος^ Α. Πετσάλης, Κ• 
Άατηαακόπουλος, Γ. Φιλάρετος, Ε. Κοκκέβης, Α. Μάνεσης, 
Π. Μερλόπουλος και Α. Εΰταζίας• 

Έπι τούτοις δ κ. Γ. Πετρο::ουλάκης συνε/ιτησε τγ)ν 
άποττολην δυο ανακριτών, οϊτινες να περιοοεύωσιν έν ταΤς 
επαρχία ΐς Γυθείου και Οιτύλου• Την σύ^τασιν θε ταύτη ν 
ύττεστηριζε και δ κ. Π. Ραζέλος. 

'() βουλευτής κ. Γ. Κουλό ύρης υπέβαλε τροπολογία ν 
έπΙ του νομοσχεδίου περί παρατάσεως προθεσμίας προς ϊζχ~ 
γοράν υποχρεώσεων καθυστερουμένων κληρωτών τών προ του 
έτους 1894 συμπεριλαμβανομένου απογραφών, εστάλη δε 
εις τύπωσιν και έχει ούτω : 

Ζητ. ηαράρτ. αριθ. 205. 

Ό βουλευτής κ• Α. Ευταξίας ήτησατο ϊνα δ ^πι τών 
Οικονομικών Υπουργός συμπληρών τάς κατατεθείσας εν 
προηγουμένχϊ συνεδρί:»: πληροφορίας, προσαγάγω και πίνακ,α 
εμφαίνοντα κατ' Ιπαρχίαν τ' άνεκκαθάριστα παραχωρητήρια, 
και το τίμημα δηλωθεισών γαιών και φυτειών. Προτάσει δε 
αυτού απεφασίσθη η τύπωσις και του κατατεθέντος πίνακ,ος 
τών εκδοθέντων παραχωρητηρίων έπι τ^ βάσει τών νδμων 
ΤΑΑ' και ΤΠ^', τών συνταχθεισών εκκαθαρίσεων του 
χρέους τών Οηλωτών, του δλικου τιμήματος τών παραχωρη- 
θεισών γαιών και φυτειών καΐ τών άνεκκαθαρίστων παραχω^ 
ρητηρίων, έχει δε ούτος ώς έξης : 

Ζήτ. ηαράρτ. αριθ. 206. 

Ό αύτος βουλευτής απηύθυνε προς τον έπι τών Έσωτε• 
ρικών 'Τπουργον τάς εζης επερωτήσεις : 

α') Περί παρανόμου άν^ιδρομικης ισχύος Β. Διατάγματος 
περί επιβολής δημοτικών δασμών κατ' έπέκτασιν κλπ• 

«Δια Β. Διαταγμάτων, 123 τον αριθμόν, εκδοθέντων άπο τών 
αρχών του Ιανουαρίου μέχρι και τών μέσων του Νοεμβρίου 
ε. ε. και δημοσιευθέντωι^ δια του οικείου πρώτου τεύχους της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δι'ο>ν ενεκρίθη ή επιβολή δη- 
μοτικών δασικών κατ' έπέκτασιν δυνάμει του άρθρου 5 του 
περί δημοτικών φόρων νόμου της 22 Δεκεμβρίου 1847, εδόθη 
αναδρομική ΐ'^χύς, τζτοι ώρίσθη όπως ή επιβολή του δασμού ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 181 — 

άρξηται εν τισι [;Λν δη^ΛΟίς πολλάς ημέρας εν τοις πλεί^τοις 
δ'άλλοις πολλούς μήνας προ της δημοσιεύ^τεώς των, ου μην 
άλλα καΐ προ της εκδόσεως των ακόμη. 

ΔΓετερων δ^ 44 Β. Διαταγμάτων, δ'/ών ενεκρίθη αδζησις 
του φορολογικού δρου τών αυτών δασμών, εδόθη επίσης τοι- 
αύτη αναδρομική Ισχύς. Καθώς επίσης και δια 4 ετέρων Δια- 
ταγμάτων, δι'θ)ν ενεκρίθη ή επιβολή, και εν δυσι λιμεσιν ή 
αυξησις φόρων περί λιμενικών έργων, εδόθη τοιαύτη όπισθε- 
νεργος Ισχύς. 

Τά Διατάγματα ταΰτα δεν στηρίζονται εΙς τον Νόμον 
Οσον άφορα τήν όριζομένην δι'αυτών άναδρο|-/ικην ισχύν, διότι 
καθ ο ν χρόνον εισήχθησαν εΐί; την περιφερειαν των Δήμων τά 
δι' αυτών υποβαλλόμενα εις δασμον η φόρον εμπορεύματα 
κλπ• δεν υπήρχαν δημοσιευμένα άλλ' ούτε έκδεδομενα καν. 
Αντίκεινται επομένως ταύτα ε'ς τάς περί φορολογικών βα- 
θών διατάζεις του Συντάγματος και τάς συνφδά ταύταις και 
ταΤς γενικαΤς άρχαΤς του νομοθετεΤν ανάγραφε ίσας εν τφ 
άστυκω νόμψ διατάξεις, καθ* άς το μίν άρθρον 2 ορίζει δτι 
«6 Νόμος ορίζει περί του /ι^^,ίο^τος (ΐύκοκ και άέκ εγ^ί 
άναδροιαχιρ" ίσχύ^τ^. Το δε άρθρον 1, ως έτροποποιηθη 
δια του ΠΜ^' νόμου του 1882, ορίζει επίσης δτι «δ νόμος 
έχει ύποχρεωτικήν ισχύν δέκα ημέρας άπο της έν τνί Έφη- 
μερίδι της Κυβερνήσεως καταχωρίσεως αύτοΰ, Νόμου δε τό- 
πον επέχουσι τά περί ων πρόκειται Διατάγματα, άτε κατ' 
άδειαν της νομοθετικής εξουσίας εκδιδόμενα• 

Και οχι μόνον τά Διατάγματα ταύτα υπάγονται εις τάς 
διατυπώσεις ταύτας του άστυκου νόμου, άλλα και αί απο- 
φάσεις τών νομαρχών, αι προς επιβολή ν δασμών, κατά τά 
άρθρα Ι και 4 του μνησθέντος νόμ.ου του 1847 έκδιδόμεναι, 
δέον νά ύπαχθώσιν εις ανάλογους διατυπώσεις, καθόσον καΐ 
εις αύτάς δίδοται άναδρο;-/ικη Ισχύς συν'/)θως. 

Και ένώ τοιαύτη αντινομία παρατηρείται εν τοΤς μνη- 
σθδΤσι Διανάγμασιν, έτερα 14 τοιαύτα δρίζουσιν δτι η Ιπι- 
βολη η αυξησις του δασμού η του φόρου άρχεται «άπο της 
νομίμου ισχύος αυτών», τουθ'δπερ εμφαίνει το όρθον τών περί 
αντινομίας τών οριζόντων άναδρομικ^ίΐν ισχύν Διαταγμάτων 
προταχθεισών ανωτέρω παρατηρήσεων• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 182 — 

Δι'έτέρων δε 4 δρίζβται δτι 'Τϊ επιβολή του οασμου ^ξ^}^ 
ται «άτΓΟ της δια[Αθσ«ύ36ως αυτών», δι' άλ^ων δε άπο του 
έηδντος έτους 1897• 

"Ενεκα τίίς άντινοΐΑΐας ταύτης Ϊί πολλοΤς δημοις ηγέρ" 
θησαν άγωγαΐ περί αποζημιώσεως κατ' αυτών και Ιν άλ7.οις 
κατά τών (Λίσθωτών τών δασ[Λών και τών φόρων τούτων 
βιαίως είσπραχθίντων. 

Δ*ο παρακαλείται έ κ• Υπουργός τών Εσωτερικών νά 
δώση δτι τάχιον τάς άπαιτου}λένας εξηγήσεις περί της αν- 
τινομίας ταύτης, πληροφορών άμα άν δ αρμόδιος εισηγητής, 
του Υπουργείου συνεμορφώθη προς τον περί ευθύνης τών Υ- 
πουργών νόμον, δπως καλύψη την ιδίαν εαυτού εΰθύνην,ενερ- 
γηση δε έτΙρωθεν συντόμως δ κ. Υπουργός προς Ιπανόρθωσιν 
τών γενομίνων». 

β'.) Περί της νομίμου απαρτίας τών Επαρχιακών Συμ- 
βουλίων, του ασυμβιβάστου της θέσεως του επαρχιακού Συμ- 
βού7.ου μετά της του Δημολογιστου και περί της παρανό- 
μου συγκλήσεως Επαρχιακών συμβουλίων μη πλήρων. 

«Κατά δοθεΤσαν ύπο του Υπουργείου τών Έσωτερι/.ών 
έρμηνείαν, η τών επαρχιακών συμβουλίων απαρτία καταρ- 
τίζεται έκ του ημίσεως πλέον ^νος του δλου αριθμού τών 
εζ εκάστης Ιπαρχίας Εκλεγομένων επαρχιακών συμβούλων. 

Ή ερμηνεία αύτη δεν προκύπτει Ικ του περί Επαρχια- 
κών Συμβουλίων Α^Ν^' νόμου της 3 Απριλίου 1891, πα- 
ραλιπόντος νά δρίση τά περί τούτου. Έάν δε, προς ευλογον 
άναπληρωσιν του κενού, έφαρμοσθώσι κατ* άναλογίαν τά 
ισχύοντα περί της συγκροτήσεως της απαρτίας τών Δημο- 
τικών Συμβουλίων, ή απαρτία συνίσταται εκ τών 2)3 του 
δλου αριθμού τών Επαρχιακών Συμβούλων, τουθ' δπερ ώρί- 
ζετο και έν τω Άστυκψ περί Έπαρχικών Συμβούλων Νόμω 
της 18 Δεκεμβρίου 1836 εν άρθρφ 49. 

Το ΥπουργεΤον Επέτρεψε νά διατελνί Επαρχιακός Σύμ- 
βουλος και νά μετάσχν) τών συνεδριάσεων Επαρχιακού Συμ- 
βουλίου Δημολογιστης παρά Νομαρχί(2:, ων θέσεων, τό 
άσυμβίβαστον δεν αναγράφεται μεν εν τφ περί Επαρχιακών 
Συμβουλίων Νόμφ, διότι δ περί Δημολογιστών Νόμος Εςε- 
δόθη Εν ίτει 1896, προκύπτει δμως Εξ αναλογίας τών δια• ΟίΟίΐ'ίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 183 — 

τάξεων του τε 7:ερΙ Επαρχιακών Συ[Αβουλ(ων Νό(Λον, καβ'ας 
αποκλείονται της θέσεως επαρχιακού Συ|ΛβοΛου ου. μόνον οΐ 
Δηαόοηο'. υπάλληλοι, οΐ Δτ^μαρχοι, οΐ Δημαρχικοι Πάρε- 
δρο•., οΐ Δημοτικοί Αστυνόμοι, οΐ Δημοτικοί Εισπράκτορες, 
οι Διδάσκαλοι της μίση^ και κατωτέρας εκπαιδεύσεως καΐ 
οι αξιωματικοί του στρατού της ξηράς και της θαλάσσης, άλλα 
και οΐ Δημοτικοί, οΐ κοινωτικοί και οι εκκλησιαστικοί σύμβου- 
λοι (άρθρα 5 και 6), και του περί Δημολογιστί^ν Νόμου, καθ* 
ας οι ΔημολογισταΙ δίεζάγουσι πδσαν την ύπηρεσίαν της Δη- 
μοτικής, της κοινωτικ^ίς και της εκκλησιαστικές διαχειρίσεως. 
Τοιαύτα δε κενά της νομοθεσίας ^είποτε άνεπληρωσε διά 
σταθεράς νομολογίας το ΎπουργεΤον. 

Το 'ΤπουργεΤνρν, εναντίον του άπο 2 Μαρτίου 1896 
ΒΤΞΘ' νόμου «περί συμπληρώσεως του άρθρου 56 του άπο 
3 Σεπτεμβρίου 1895 νόμου ΒΤΜΘ' περί τίίς στοιχειώδους 
η δημοτικής εκπαιδεύσεως» (ορίζοντος δτι «διά τους δή- 
μους των Ιπαρχιών εκείνων, εν οίς δίν ΐξελέχθησαν η δεν χα- 
τηρτίσθηυακ χΛήρη τά Επαρχιακά Συίλβούλια, η, προ- 
σκληθεντα νομίμως, δεν συντίλθον, η, συνελθόντα, ήρνηθησαν 
η άνέβαλον να έχ,δώαωσι την κατά το άρθρον 56 του άπί> 
3 Σεπτεμβρίου 1895 ΒΤΜΘ' νόμον άπαιτουμένην άπόφασιν 
έκδίδωσι ταύτην ήτιολογημενως δ νομάρχης και συμφώνως 
προς αύτην προβαίνει εις την Ικτέλεσιν των ύπο της ειρημέ- 
νης διατάξεως οριζομένων) προέβη εις τι>)ν Ιπαναλημμένην και 
εις Ικτακτον σύνοδον σύγκλησιν Επαρχιακών Συμβουλίων^ 
μετά την επι ματαίω σύγκλησιν αυτών κατά τε την τακτι-- , 
κην του Μαρτίου σύνοδον κκΐ κατά τηνπρώτην εΙς ίκτακτον 
σύνοδον σύγκλησιν, καί τοι προς τούτοις δεν ύπηρχον λ'.'^?/- 
ρω€ χαταρτψψίΎα τά Συμβούλια ταύτα, ως μηπω έκλε- 
χθέντων Συμβούλων εκ τίνων δήμων, και εις Ιπίμετρον δε ό 
νομάρχης εϊχε προβη εις την ύπο τοΌ ανωτέρω νόμου ορίζο-* 
μενην εκδοσιν αποφάσεων αΰτου διά τινας δήμους. Προέβη δΐ 
μβτ' επίμονης το ύπουργεΤον μεθ' δλα ταύτα εις έπανειλημ- 
μενην εκτακτον σύγκλησιν 'ίνα Ιπιτύχη την γνωμοδότησιν 
Επαρχιακού Συμβουλίου περί κατακερματίσεως δήμων 
τινών• 

Παρακαλείσαι ό κ, κύριος *Τπουργος νά δώση τάς άπαι-^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 184 — 

του[/.6νας ^ξτηγησδίς έπΙ των ανωτέρω παραβάσεων και ττ^ντπ- 
ροφορησγι α(χα άν οΐ αρμόδιοι εν τψ Τπουργείφ είστηγτιταΐ 
συνεΐΑορφώθγιταν προς τάς διατάξεις του περί εύθύντϊς των 
Υπουργών νομού, όπως καλύψωσι την ιόίαν εαυτών ευθυννιν.» 

γ'.) Περί του αριθμοί) και του βαθμού τών ταχυδρομι,κων 
και τηλεγραφικών βοηθών και διανομέων. 

«Παρακαλείται ο κύριος Υπουργός τών Έσοκερικών νά 
προσαγάγγι σημείωμα — ύπογεγραμμενον παρά του Γενικού 
Διευθυντού τών ταχυδρομείων καΐ τηλεγράφων — έμφαΤνον. 

Α' ) ΠοΤος ό ύπο τών Νόμων, περί οργανισμού της τοεχυ- 
δρομικ ης και της τηλεγραφικής υπηρεσίας και τών συνχφών 
προς αύτάς νόμων, οριζόμενος αριθμός 
Ταχυδρομικών βοηθών Α' τάξεως 

» » Β' » 

Τηλεγραφικών » Α' » 

» » Β' » 

Ταχυδρομικών διανομέων Α', Β' και Γ' τάξεως 

Τηλεγραφικών » »»»»)) Ιμμ,ίσθων. 

Β') Πόσοι εξ εκάστης κατηγορίας ύπηρχον κατά τ-ην 
πρώτη ν Ιουνίου 1895. 

Γ') Πόσοι και τίνες εξ αυτών όνομαστι, και πότε έτταυ- 
θησαν η απεβίωσαν. 

Δ') Πόσοι, τίνες όνομαστι και πότε ακριβώς διωρίσθΎ)σαν 
εις τάς θέσεις ταύτας κατά κατηγορίαν.» 

δ'.) Περί παρανόμου αναθέσεως της διευθύνσεως ταχυδρο- 
μικών γραφείων εις ιδιώτας. 

«Παρακαλείται δ κ. 'Τπουργος τών Εσωτερικών νά έξη- 
γησ•^ διά τίνα λόγον παοεβιάσθη ουσιώδης διάταξις του 
περί όργανισί-'.οΰ της ταχυδρομικής υπηρεσίας νόμου ως ττρος 
την διεύθυνσιν τών αρτισύστατων ταχυδρομικών γραφείων έν 
τοΤς χωρίοις Μοναστηρακίω της Γορτυνίας και Λάβδα της 
Όλυμπίας, διότι Ινφ Ιν τοΤς χωρίοις τούτοις ύπάρχουσιν έν 
ένεργεί(ϊ: δημοτικά σχολεΤα, διευθυνόμενα το μεν πρώτον ύπο 
του δευτεροβαθμίου δημοδιδασκάλου Χρήστου Παππακων- 
σταντίνου, διορισθέντος άπο της 7 Όκτωβοίου 1893^ του 
^έ δευτέρου ύπο του δευτεροβαθμίου επίσης δημοδιδασκάλου 
Χρήστου Αθανασοπούλου, διορισθέντος άπο 31 Αυγοτ^ττου ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 185 — 

1894, ά[Λφοτερων δε άδιακόπως μ,δνόντων εν τη Βεον. αυτών, 
ό Κύριος 'ΤτΓουργος δια των άπο'19 και 21 Σεχτει^βρίου 
και 10 Όκτωμβρίου ε• ε. βασιλικών διαταγ[Λάτων δια τών 
δυο πρώτων τών όποιων ϊσύσττιαε τα γραφεία ταύτα, διώρισε 
τους ιδιώτας Α. Φωτόττουλον και Άριττείδην Παρασκευό- 
πουλον ϊνα διευθύνωσι τα γραφεΤα ταύτα, <'ώς μη ύπαρχου- 
σης αυτόθι δηαοσίας η δη[χοτικης άρχης.» 

'() αύτος βουλευτής ύπέβαλεν άναφοράν Δ. Λουκά πρώην 
εκτάκτου κλητηρος της Βουλής Ισχυριζόμενου δτι τφ καθυ- 
στερείται μισθός και αιτουμένου την πληρωμην αύτου. 

Ωσαύτως έποιησατο σύστασιν άναφορϊκώς προς υπόμνη- 
μα τι τών υπαξιωματικών, έπΙ τούτου δε έδωκε πληροφο- 
ρίας ό έπι τών Στρατιωτικών Υπουργός. 

Ό βουλευτής κ. Γ, Μαλέας απηύθυνε τάς εζης αιτήσεις : 

«Παρακαλείται δ Κύριος έπι τών Εκκλησιαστικών Υπουρ- 
γός, δπως ευαρεστόύμενος πληροφόρηση την Βουλή ν, δια τι 
άπο της άρχης του ένεστώτος Σχολικού ετου; άργεΤ το εν 
Μεγάροις α' δημοτικον <7χολεΤον τών αρρένων.» 

Παρακαλείται 6 έπι τών Οικονομικών κ. Υπουργός, δπως 
ευαρεστούμ^νος ύποβάλη εις την Βουλην τα έγγραφα της 
δημοπρασίας της άφορώσης την ένοικιασιν του φόρου της ρη- 
τίνης του Δήμου Ερυθρών δια το έτος 1896, καΐ πληρο- 
φόρηση αυτήν, εάν κατελογίσθη ό Γεώργιος Σταματίου εΙς 
δν αρχικώς κατεκυρώθη δ ειρημενος φόρος, και εις βάρος του 
οποίου ένηργηθη ό αναπλειστηριασμός». 

Ό βουλευτής κ. Δ. Κρίτσας έποιησατο συστάσεις περί τών 
κατοίκων τών χωρίων Δερβέν Κάρυα και Κούρνοβο ως υπο- 
βαλλομένων εις οιπλην φορολογίαν τών κτηνών αυτών και 
-τζεοί τίνος οικοπέδου έν τη πολει Λαμίας καταληφθέντος προς 
ευρυνσιν της πλατείας Διάκου, 

Σχετικώς προς ταύτα ίφερον παρατηρήσεις και οι κκ. Ν. 
ΧατζΤσκος και Κομνας Τράκας. *() αυτός κ. ΧατζΤσκος απηύ- 
θυνε και την έξης έπερώτησιν : 

*< Παρακαλείται δ κ. Υπουργός έπι τών Στρατιωτικών να 
πληροφόρηση την Βουλην πώς ένφ δ εισαχθείς εΙς την Σχο- 
λην τών υπαξιωματικών υπαξιωματικός Τσερούλης εΐναι εγ- 
γααος έξακολουθεΤ να πάραμένη έν αύτη παρά τον νόμον.» οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 186 — 

Κατόπιν τταρατηρησβων του Προ&^ρου του Τττουργ^ίου 
::δρΙ κανονισμού των εργασιών της Βουλής, άπβφασίσθιο δπως 
την 7 [Α• [Λ• γινηται ^ιαχοπη της συνεδρίας Ιπι μίαν ωραν, 
δίσερχομενης της Βουλής £ΐς την ήμβρ'Ο^ίαν διάταζιν• 

Ό βουλευτείς κ. Στ. Σχουλούδης έδηλωσεν οτι δεν δύνα- 
ται να μετάσχη της επιτροπής ήτις κατηρτίσθη προς έπεξερ- 
γασίαν των περί της φορολογίας του οίνου προτάσεων νόμου. 

Ό Πρόεδρος του ' Υπουργείου κ,ατεθηχ,ε τα ύπο του βου- 
λευτού κ. Α. Βαλέτα αιτηθέντα Ιν τνί προηγουμένη συνεδρίί>ε 
έγγραφα σχετικώς προς το νομοσχέδιον περί αγοράς της Ιν τγϊ. 
περιοχή του Ζαππείου ιδιοκτησίας των κληρονόμων Θεοδώ- 
ρου 'ϋρφανίοου. 

Προέβη μετά ταύτα ή Βουλή εις τα ϊ\ τη ημερησί^ δια- 
τάξει, διεκόττη δε ή συνεδρία έπάναληφθεΤσα μετά μίαν Άρχ^^» 

Ό βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος προέτεινε την άναβολην 
της συζητήσεως των νομοσχεδίων περί κυρώσεως συμβάσεως 
μετά της Εθνικής Τραπέζης τ^ς Ελλάδος, περί συστάσεως 
ειδικού Γεωργικού Ταμείου καΐ περί παραχωρήσεως γαιών 
ταΤς 'εν τοΤς χωρίοις της Θεσσαλίας γεωργικαις οίκογ-ενείαις, 
προέκυψε δε συζητησις ης μετέσχον ο Πρόεδρος του 'Τίτουρ- 
γείου και οΐ βουλευται κκ. Ν. Σχινδές, Κ. Τοπάλης, θ. 
Κριεμάδης, Α. Πετσάλης και Μ. Αάλλας. 

Παρατηρήσεις τινάς εφερεν ωσαύτως Ιπι του συζητουμ,ένου^ 
θέματος ό βουλευτής κ. Δ. Ράλλης, της προτάσεως δε περί ανα- 
βολής μη ύποστηριχθείσης κατά τον κανονισ[Λθν, ύπο δέκα 
ετέρων βουλευτών, ή Βουλή προέβη εΙς την συζήτησιν του 
νομοσχεδίου περί κυρώσεως συμβάσεως μετά της Εθνικής 
Τραπέζης της Ελλάδος περί δανείων καλλιέργειας κλπ., 
ελαβον δ' έπι τούτου τον λόγον οι κκ. Σ. Σκουλούδης, Κ. 
Καραπάνος, Γ. Φιλάρετος, Γρ. Μαυρομαρας, Κ. Τοπάλης,. 
Ι. Τζαννετάτος Φωκάς, Ν. Τριανταφυλλάκος, Α• Δεληγεώρ- 
γης και ο Πρόεδρος του Υπουργείου, έγένετο δε δεκτον το. 
νομοσχέδιον κατ* άρχην εις α' συζήτησιν* Άναβληθβισων 
των τροπολογιών εις τάςεπομένας συζητήσεις, Εγένοντο. ωσαύ- 
τως δεκτά, μετά τινας πα|ϊατηρησεις των κκ. Κ• Καραπάνου, 
Γ. Φιλάρετου, Δ. Ράλλη, θ. Πέρρου, Λ. Δεληγεώργη, Ν^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 187 -- 

Τριχνταφυλλάκου καΙ Χ. Βοζίχη, και τά £ρθρα ώς χαΐ το 
σύνολον του νο{/.οσχ6δίρυ «Ις α' συζητΫισιν 

Συναινεσιι της Βουλής Ιλύθη μετά ταΰτα. ή συνέδρια χ«ρΙ- 
ώραν 1 */2 [Αβτά το (λεσονύκτιον• 

Ό Πρόεδρος 01 γρα[Λ{Α«τεΤς 

'Λλ. Θ. Ζαΐμης• Δχον. Μυλωνάς 

Ίων. Γ. Λάππας. ΣΓΝΕΔΡΙΑ Α' 
Της 16 Δεκεμβρίου 1896. 

"Ωρ^ 4 25' μ. (Λ. εύρεθείτης της Βουλής έν άτταρτία, άνε- 
γνώτθηίταν τά -ρακτικά, κατόττίν δε τταρατηρησεων των 
βουλευτών κ. κ• Γ. Φιλάρετου, Κ. Πκπααιχαλοπούλου καΐ 
Α. Βαλέτα η Βουλή ττροτά'τει του Προίορου του Υπουρ- 
γείου συνηνεσεν εΙς την άπάλειψιν της τελευταίας -π^αραγρά- 
οου της 7 σελίδος, μεθ* δ τά ττρακτικά ενεκρίθησαν. 
Ό Προεορος του Υπουργείου ει•τηγαγε νοαοσχίδια : 
Περί ιδρύσεως Χριστιανικού Μουσείου* 
ΙΙερΙ [Λίσθου του άρχιφύλακος των Αρχαιοτήτων* 
Περί τροποποιήσεως του 3ΤΜΘ' νόμου* και 
Περί χορηγίας πιστώσεως ίσης τοΤς δύω δωδεκατημορίοις. 
των προϋπολογισθεντων εξόδων της χρήσεως 1897 διά τάς 
δαπανάς των μηνών Ιανουαρίου καΐ Φεβρουαρίου 1897• 
Πάντα τά νομοσχέδια ταύτα συνοδευόμενα και ύπο αΐτιο- 
. λογικών εκθέσεων, εστάλησαν εις τύπωσιν και ?χουσιν ούτω : 
Ζητ παράρτημα, αριθ. 207 — 210. 
Ό Πρόεδρος άνεχοίνωσεν υποβληθείσας : 
Τροπολογίαν του βουλευτού κ. Κ. Πεταλδέ έπι της προ- 
τάσεως νόμου περί τροποποιήσεως του άρθρου 19 του άπο- 
19 Αυγούστου 1852 ΣΕ' νόμου περί συντάξεων του κατά 
ννίν και θάλασσαν στρατού^ Ιστάλη δ* εις τύπωσιν, ?χουσα 
οΟτω : 

Ζητ. παράρτημα, άρι&. 211. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^Ι^ — 188 — 

Έπδοώτησιν του βουλευτού κ. Χ. Βοί^ίκη εχουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται ο άζώτΐ|χος έ^τΐ της Δικαιοσύνης *Υπου:- 
γος νά ζητησγ) και καταθέσιτι εις την Βουλήν τα ίγγραφχ 
θε[;.ατα καΐ τάς ύπί) των υποψηφίων δια την θεσιν ε[Α[Λ{<7θου 
πάρεδρου κατά τον άρτι Ινεργηθέντα οιαγωνιςμιον λύσεις αυ- 
τών, συγχρόνως δ' εξέταση και πληροφόρηση την Βουλην άν 
οι έξετασθέντες επετηρηθησαν κατά την εγγραφον δοκιμα- 
σιαν και ύπο τίνων μελών της επιτροπής και άν μέλος τη; 
επιτροπής συνεβούλευσεν ύποψηφιον ν* άντικαταστηση ώς αη 
όρθην την εγγραφον του θέματος λύσιν διευκόλυναν άΰτψ την 
άντικατάστασιν και ύποδεΤξαν το λάθος.» 

Έπερώτησιν του βουλευτού κ. Σ. Τ. ΦορΙστη, εχουσαν 
ούτω : 

«Ή άνάγνωσις της συμβάσεως μετά της Εθνικής Τραπέ- 
ζης έγέννησέ μοι την άπορίαν άν θά έπεκτείνηται και εις την 
Επτάνησο ν ήτις βαρέως φορολογούμενη πρέπει νά τύχη των 
ευεργετημάτων της συμβάσεως. Παρακαλώ λοιπόν τον κ. 
Πρωθυπουργον νά δηλώση ρητώς εις την Βουλην άν ή σύμ- 
βασις θά εχη έφαρμογην και επι της Επτανήσου. Παρακαλώ 
δε προσέτι αύτον άν νομίζη δτι αντίκειται εις τούτο σύμβασίς 
τις προγενεστέρα νά μεριμνηση μετά της χαράκτη ρ ιζούση; 
αύτον φιλοπατρίας νά συνομολογηθη όμοία σύμβασις και 
μετά της Ιονικής Τραπέζης». 

Επερωτήσεις τών βουλευτών κ.κ. θ. Πέρρου και Χ. Βο- 
ζίκη, έχουσας ούτω : 

«Παρακαλείται ο κ• Υπουργός της Δικαιοσύνης νά κα- 
τάθεση εις την Βουλην τ•ί)ν ποινικην δικογραφίαν^ την άφο- 
ρώσαν τον ύπο του έν Αθήναις Κακουργιοδικείου κατοεδικα- 
σθέντα κατά το ?τος 1894 Παντελή Άναγνωστοπουλον. » 

«Παρακαλείται δ κ. Υπουργός τών Εκκλησιαστικών και 
της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'ίνα πληροφόρηση την Βουλην 
πόσοι και ποΤοι αρχιερείς εγκατέλιπον άνευ αδείας την Επι- 
σκοπή ν των, τίνα μέτρα ελήφθησαν δι' αυτούς, καΐ ?7θΤο•. 
άναπληρου-ϊΐ τούτους εις τά Ιποπτικά Συμβούλια.» 

Έπερώτησιν του βουλευτού κ. Α. Μάνεση ?χουσαν ούτω : 

«Παρακαλώ τον κ. έπι τών Στρατιωτικών 'Τπουργον νά ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 189 — 

ύττοβώλη κκτάστασιν άρίθμ,ητικην '^Λτχ βλθ(;.ον των άξιω- 
[Λατικών της χωροφυλακής, ένω[Λθταρχών α' καΐ β' τάξεως 
καΐ των ύτ:£νωαοταρχών.» 

ΤηλβγράφηΐΛα εκ Σπάρτης των συ[Λβθυλων τΟυ Σπαρ- 
τιάτικου Συν^εσ'χου, των ^υίλβούλων του Σπαρτιάτικου γυ* 
[χναστικου συλλόγου και του προέδρου του δικηγορικού Συλ- 
λόγου έξαιτου|/.ένων δπως (λή ψηφισθ-ζ το νομοσχέδιον περί 
υπαγωγής των δηαων Λιαναιων, Μαρίου, Σελινούντος, καΙ 
Γλυπείας εις την δικαιοδοσίαν του Πρωτοδικείου Ναυπλίου. 

Ό έπΙ των Ναυτικών Υπουργός ύπέβα7χε πίνακα των 1^ 
ττι αλλοδαπή εκπαιδευθ[Λενων άξιω|/.ατικών του Ναυτικού, 
ζτοτηθέντα εν προηγουμέν*/] συνεδρίο•: ύπο του βουλευτού κ• Κ• 
Παπα[;Λχαλοπούλου• 

Ό βουλευτής κ. Ν. Δηρ.ητριάδης άτυηύθυνε τάς εζης «ι- 
ττ^σείς και συστάσεις : 

«Παρακαλώ τον κύριον έπι της Δικαιοσύνης Ύπουργον 
δπως ύποβάλϊ) πίνακα των δικαστών περί ων τά διάφορα 
χ,χτά διαφόρους νό|Λους συ'χβούλια έγνω{Λάτευσαν δτι εϊναι 
7Γροβιβάσΐ|χοι• 

Τον όε κ. έπι τών Εσωτερικών Ύπουργον δπως συστησν^ 
τ-ζ παρ* αύτοΰ καταρτισθείστ) Έπιτροπείςρ προς [Λελέτην του 
θ6σ[Λθυ τών ταχυδρομικών ταμιευτηρίων και Σχολειακών τοι- 
ούτων, ύποβάλγι το πόρισμα τών μελετών της, καταρτισθή το 
οΙκεΤον νομοσχέδιον, ε1σαχθ9ί δε τοΰτο εΙς την σύνοδον ταύ- 
τ-ην της Βουλής. 

Συνιστώ δε τφ κ• έπι τών Έζωτερικών 'Τπουργψ δπως 
πτρονοηση και μεταβνί εις την θέσιν του δ Πρόξενος Έλασ- 
σωνος, εν περιπτώσει δε καθ* ην αρνείται ή Πύλη να τον δε- 
χ^θγϊ, τότε να άντικαταστηση αύτον δι* ικανού προσώπου και 
δ•/) στρατιωτικού, καθόσον μέγιστα συμφέροντα του Έλληνι- 
σ;χου έκεΤ καθ* έκάστην διακυβεύονται.» 

Ό βουλευτής κ. Σ. Τ. Φορέστης απηύθυνε την έξης έπε- 
ρώτησιν: 

«Παρακαλώ να με πληροφόρηση δ κ. Υπουργός τη? Δι- 
κ,αι,οσύνης, πόσων ετών δικαστικην υπηρεσίαν έχει δ Θεόδωρος 
Κ Λαδάς πρωτοδίκης Ιν Κέρκυρα, καΐ δια ποίον λόγον ούτος ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 190 — 

δβν ^ροβιβάζδται, Ινφ ύπάρχωσίν κβναί θέσεις Προέδρου καΐ 
Εφετών.» 

Ό Πρόεδρος έκάλεσεν εΙς άνα::ληρω7ΐν του κ. Σκουλούδη 
Ιν τνί ειδικγϊ Ιπιτροπ^ προς αελετην των προτάσεων νό;Λου 
περί φορολογίας του οίνου τον κ. Κ. Παπχ(Λΐχαλόπουλον. 

Ό βουλευτής κ• Ι. Μπακόπουλος απηύθυνε τάς εζης επε- 
ρωτήσεις: 

«Παρακαλώ τον κ. ϊτά τών Εσωτερικών * Τ πουργον να 
ΐζετάσΥ) τάς καταστάσεις έπι τη βάσει τών οποίων ενεργεί- 
ται ή πληρω»Λη της Εργασίας της συντελούμενης ύπο της 
εργολάβου εταιρίας προς περαίωσιν του Σιδηροδρόμου Μύ- 
λων-Καλαμών και να πληροφόρηση την Βουλην εάν διά τών 
καταστάσεων τούτων πιστοποιώνται δαπάναι γευμάτων καΐ 
οδοιπορικών τά όποΤα οΐ διευθύνοντες τά της εταιρίας παρα- 
ΘΙτουσιν εις διαφόρους ύπ' αυτών κεκλημενους και εις πόσον 
ποσόν ανέρχονται αΐ τοιαυται πιστοποιήσεις και άν έπλη- 
ρώθησαν αύται. Νά εζετάση Ιάν ηναι αληθές δτι το τυροσω- 
πικον της ανωτέρας επιτηρήσεως τών Εργασιών της σιδηρο- 
δρομικής γραμμής εις ουδέν λαμβάνει ύπ' όψιν τάς .σν>στάσ£ΐς 
και γνώμας τών μηχανικών του δημοσίου τών επιττ^ρούντων 
τά της Εργασίας, αλλά παν δ,τι αποφασίζει γίνεται τη εμ- 
πνεύσει τών διοικούντων τά της Εργολάβου εταιρίας.» 

«Παρακαλώ νά πληροφόρηση ο κ. 'Τπουργος τών Στρα- 
τιωτικών την Βουλην εάν δ διοικών την μοίραν Αρκαδία: 
υπεβλήθη εις Επιθεώρησιν κατά την τιλευταίαν Επιθεώρησιν 
της χωροφυλακής ύπο του συνταγματάρχου Δημοπούλου 
και Εάν δχι διά τίνας λόγους συνέβη τούτο; 

Έάν είναι άληθες δτι δ διοικητής της μοίρας Αρκα- 
δίας το Εμπεριεχομενον τών φύλλων ποιότητος των ύτο 
τάς διαταγάς του αξιωματικών άνεκοίνωσεν εις τον γραμμα- 
τέα της μοιραρχίας Ενωμοτάρχην και τη υπαγορεύσει αυ- 
τού Εσημ,είωσεν Εν αύτοΤς τάς δέουσας φράσεις η λέξεις.» 

Ό βουλευτής κ• Ν. Δαγρες ύπέβαλεν άναφοράν τυπογρά- 
φων Τριπόλεως και Ναυπλίου αιτουμένων την Εκτύπωσιν τώ« 
Εκλογικών καταλόγων Ετησίως. 

Ό βουλευτής κ. Δ. Κρίτσας απηύθυνε την Εξης σύστασιν' ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 191 — 

« Παρακαλείται δ κ. έ::1 των ΟΙκονο[Λΐκων Υπουργό; να 
ευαρεστηθνί καΐ συστηση εις την εταιρείαν των ριονοπωλίων, 
όπως αύτη έφοδιάσχι τάς Ιν Φθιώτιδι άποΟι^χας της, ιδίως 
δε την Ιν . Λαι/,ίί}: τοιαυτην δι' άλατος Μείϊολσγγίου, διτερ 
εϊνδ της αυτής τϊοιότητος του άλατος της άλικης Γάντζους 
εΙς την χρη^τιν του οποίου εΤναι συνειθίσμενοι οι κάτοικοι εκ 
των οποίων οι κτηνοτρόφοι ιδίως πλείστας δσας ζημίας υπέ- 
στησαν δίδοντες εις τά κτήνη των το (Λδχρι τούδε Ικεϊ ύπάρ- 
^^ον άλας της Αναβύσσου. 

Επίσης παρακαλείται νά γνωρίσχι εις τ•})ν Βουλην τον 
λόγον δι' δν δεν ^καλλιεργηθη ή παρά την Λαμίαν άλικη 
«Γάντζου» έν ω και η ποιοτης του άλατος αύτης εινε αρί- 
στη και απόθεμα τοιούτου εν Φθιώτιδι δεν ύπηρχεν.» 

Ό βουλευτής κ. Γ. Μαλέας ήρώτησεν εάν οι Ιργολάβοι 
οι συναγωνιζόμενοι προς άνάληψιν δημοσίων έργων άναλαμ- 
€άνοντες μετά τον συναγωνισμών την καταβληθείσα ν Ιγγύη- 
^ιν υποχρεούνται εις τέλος χαρτοσήμου. 

Ό βουλευτής κ. Π. Ραζέλος προετεινεν ϊνα το νομοσχε- 
διον πιρι οργανώσεως και αυξήσεως της δυνάμεως της χωρο- 
φυλακής παραπεμφθη εις είδικην Ιπιτροπην. 

Έπι τ^ς προτάσε<ϊ>ς ταύτης Ιγένετο συζητησις, ης μετέ- 
<7χον οι βουλευται κ.κ. Α• Μάνεσης, Κ. Καραπδνος, Π. 
Μερλόπουλος, Ν. Καράπαυλσς, Γ. Κόρπας, Σ. Στάης, Γ. 
Πετροπουλάκης και Λ. Δεληγεώργης, κατόπιν δε παρατη- 
,ρησεων του προέδρου του Υπουργείου δ έξ Οιτύλου βουλευ- 
τής απέσυρε τ•}ΐν πρότασιν αΰτου, συστάσει δε του βουλευ- 
-του κ. Δ. Ράλλη ή Βουλ'ή συντ^νεσεν δπως το νομοσχέόιον 
τούτο προταχθη ^ν τη ημερησία διατάζει της αυρίον. 

Ό βουλευτής κ. Χ• Βότσαρης υπέβαλε νόμον περί τρο- 
ποποιήσεων εν ττι συνθέσει το υ επιτελείου εκάστου Συντάγ- 
ματος Πεζικού και περί ελαττώσεως του αριθμού των Ιν τοΤς 
€)εραπευτηρίοις άνθυπιάτρων, -ί^τις συνοδευομένη και ύπο αι- 
-τιολογικης εκθέσεως εστάλη εις τύπωσιν 2χει δε ούτω: 

ΖΑτ. παράρΓ, αριθ. 212. 

Ό βουλευτής κ. Π. Ραζέλος ήτησατο δπως έπανορθωθώ- 
<7ΐν άνακρίβειαί τίνες παρεισφρησασαι εΙς την σύνταξιν των 
χ ατατεθεισών καταστάσεων των αξιωματικών του στρατού. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ . — 1^4 — 

Πίρατωθίί/ηος [Αβτά ταυτά της συζητήσεως, βγένετο δό- 
κτον το νο[Λθσχεδιον κατ' ά(5χην βίς τρίτην συζήτησιν. 

Προτάσβΐ του Προέδρου του 'Τττουργβίου τροττοττοιηθίντος 
του άρθρου ώς προς [λ^ν τΟ βριον των αντιστράτηγων χ!αι ύττο- 
στρατηγων εΙς το 70 ίτος, ώς προς τους συνταγ[Χ.(χτάρχας 
βίς το 67, τους άντισυνταγματάρχας εις το 65 χ-αΐ του; 
ταγ[Α«τάρχας εΙς το 63, 61 ύττοβαλόντες «λλας τροπο>.ογίας 
άπίσυρον οςυτάς, έγενετο δε δεκτον χαΐ το άρθρον μόνον του 
νο[χοσχεδ{ου, ώς έτροττοποιηθη, εΙς τριτην συζήτησιν, δηλώ- 
σαντος του Προέδρου του Υπουργείου και της Βουλής άπο- 
δεζααένης δτι δια τους λοχοογούς τούί κεκτημένου; παράτα- 
σιν ορίου ΎίΧνΛχζ επΙ τέσσαρα ?τη, δυνάμει του άρθρου Ζ 
του νομού ^Λ^' μένει Ιν' Ισχυι ή διάταξις αύτη, ώς καΐ 
πρότερον. 

Έχει δι το ούτω ψηφισθέν νομοσχέδιο ν ώςέξηί: 
«*Άρθρον μόνον 

Το άρθρον 1 του νόμου ΑΛΤ' της 22 Ιουνίου 1882, τζεά 
ορίου ηλικίας των άζιωματιχών Ιν τοΤς διαφόροις βαθμοΤς 
αντικαθίσταται δΐά του έ?ης* 

"Άρθρον 1. — όι κεκτημένοι το προς σύνταξιν -αποστρατείας 
δι' αρχαιότητα υπηρεσίας δικαίωμα αξιωματικοί τίθενται εις 
άπόστρατείαν άμα φθώσώσι το έξης δριον ηλικίας, 

Οι αντιστράτηγοι καΐ υποστράτηγοι το 


70 


2το; • 


» συνταγματάρχ^ι » 


67 


») 


» άντισυνταγμάτάρχαι » 


65 


» « 


» ταγματάρχαι » 


63 


» ' 


» λοχαγοί » 


56 


)) 


» υπολοχαγοί » 


52 


Ι» 


» και ανθυπολοχαγοί » 


50 


» συμπεπληρωμέ• 


δι' απαντάς.» 


Έλύθη μετά τζυτα ή συν 


ίδρία 


ώρο>ζ 2 20' π• μ. ζ 


επομένης. 


Ό Πρόεδρος 
01 γραμματείς 


*Αλ. Θ. Ζαΐςιης• 
Χ. ϊζαννετάκιις 
Ι. Γ. Λίίππας. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 195 — 

ΣΤΛΈΔΡΙΑ ΛΑ'• 
ΤΛς.17 Δεκεμβρίου 1896, 

*Ώρίκ 4.20' (Λ-ί^* εύρε6«σγΐς της Βουλής Ι ν άπαρτί^ άνε• 
γνώσθησαν τά τραχτοιά τίίς τρροτερανας και ενεκρίθησαν• 

Ό Πρόι^ρος άνεχ^νωσεν: 

Άνα^οράν τον σω^λατείου τΰν άτ:ο?τράτ<ύν ύπαζιω(λα&τι*- 
κών του στρατού, έζαιτον;χεν(ι>ν την χ^ονθ{ΐην (ΐυντάξβως 
ανωτέρου βχθ;^ ου. 

Όμοίαν Γεωργίου Διονυτοπούλου εκ Μελιγαλα^ Ιξαιτου- 
μένου δττως διαταχθ^ τακτική άνάκρισις οιά την ^ολοφονίαν 
του αδελφού του Νικολάου» 

Τροπολογίαν του βουλευτού κ• Θ.Λΐ[/.πρίτου επι του νοίΑο- 
σχεδίου περί (χεταβολης του όρνανΐ<7μ.ου της Χωροφυλακής 
ήτις συνοδευομένη και ύπο αιτιολογικής Ικθέσεως 1στ(έλη ν,ς 
τύχωσιν, ?χει δε ούτω: 

Ζήτ. παράρτ. άρχθ. 214. 

Έπε^ώτησιν του βουλευτού κ. Σ.Τ. Φορέστη,εχου'ίαν ούτω: 

«Παραχαλω τον κ. 'Τπουργον έπι των Έσωτεριχ.ών νά 
με ::ληρ6φορησχ) δια τίρΤον λόγον δεν ττροβαίνει εΙς την συμ- 
-τ^ληρωσιν των κενών θέσεων των τηλεγραφικών ύτταλληλων 
και τίνα μέτρα έλαβε 7:ερι του κλάδου τούτου δστις τυγχά- 
νει απογοητευμένος Ινψ ττροσφέρνι υπηρεσίας εις το *Έθνος 
ύλικάς τε και ήθικάς». 

Ό έπι των Στρατιωτικών Υπουργός εισήγαγε νομοσχέ- 
διον περί ύττηρε^ίας αξιωματικών εις τάς γενικάς θέσεις του 
στρατού, δπερ συνοδευόμενον και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως 
εστάλη εΙς τύπωσιν, ?χει δε ούτω: 

ΖΑτ. παράρτ. αριθ. 215. 

Ό βουλευτ•ί)ς κ. Σ. Σωτηρόπουλος ίφερεν αύθις τον λογον 
περί του εισαγγελέως τών Ιν Κυπαρισσία πρωτοδικών κ. θ• 
Λυκουρέζου. Έκ τούτου προέκυψε συζητησις ης μετέσχον οί 
κ,κ. Ε. Κοκκέβη;, Π. Μερλδπουλος, Ν. Δαγρες, Δ. Χατζό- 
πουλος, Γ. Φιλάρετος και δ Πρόεδρος του Υπουργείου. 

Ό βουλευτής κ. Κ. Φλέσσας απηύθυνε την έξης έπερώ- 
τησιν: 

« ΠαρακαλεΤτα». δ κ. επι -^ών Ναυτικών Υπουργός νά οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ■ΓΓληροφορηση την Βρυλ^ί^ν ^ι τίνι λήγφ δεν προέβη εις την 
πληρωσιν των προ διετίας χηρξυουσών 05;τώ οργανικών 
θέσεων των άνθυπιάτρων και έν τφ προϋπολογισ{Λψ του 1897 
7Τεριώρί<τ€ τάς χηρεύουσας οκτώ θέσεις «ς τίσσαροες'χαιέτη τι ν. 
λδγφ η«ύρωσ« τον προ τίνος προκηρυχθίντα διαγωνιβριον των 
άνθυπιάτρων και έπεκύρωσε τον των •ά¥θυποφχρ|χαχοποιών; 
Π^α δκ^Μν^' το δη(ΑΟσ(ον διά^ φάρμακα των νοιυτωΜ και 
άζιω^[^^ατ^κων ετησίως και τί εισπράττει το δη(ΛΟσΐον χορη- 
γούν Ιπι πληρω(Αη τα φάρ(/.ακα; άν ύπάρχη• έν τφ 'Τπουρ-- 
γείφ *Τγειονομικον Τ{Αη|ΑΛ, καΐ άν Ινβργτίται εξελεγκτική 
Ιττεξίργασία, διότι διά του νέου νοαοσχεδίου 1περχ<ται αυ- 
ξησις κατά ΐξηκοντα χιλιάδας δραιχμ<5ν κατ* έτος* π^οςτού-^ 
τοις νά^ πληροφορι^σν^ 'την Βουλιίιν ϊτά τίνι λόγφ οΐ ύπτιρε- 
τουντες Ιν τοΤς γραφΐ{<)ΐς τ^ υποβρυχίου αμύνης λαμβάτ 
νουσι (Αίσθ^ν θαλάσσης και οΐ Ιν τοις λοιπονς γραφείοΐί του 
Ναυστάθμου μισθον ξηρδς, ένφ και οΐ («ν και οι δΐ κατά 
ξηράν ύτυηρετοΰσιν.» 

Ό Πρόεδρος του ΊΝτουργείου εισήγαγε νομοσχίδιον πε:1 
παραχωρήσεως τίίς άποκλειστικ'9!ς χρήσεως αιγιαλού ύπο τον 
ναυτ^ηγείου Βασίλεια δου, δπερ συνοδευόμενον καΐ ύπο αιτιο- 
λογικής εκθέσεως Ιστάλη εις τύπωσιν και Ιχει ούτω: 

ΖΛχ. παράρ. αριθ. 216. 

Ό Ιπι των Ναυτικών Υπουργός κατέβηκε πληροφορία; 
περί των εΙς το κεντρικον προγυμναστηριον Πόρου άποστα- 
λέντων ναυτών κλπ. εις άπάντησιν έπερωτησεως του βου- 
λευτού θήρας κ, Λ. Βαλέτα. 

Ό βουλευτής Άγυιδ; κ. Μ, Δάλας υπέβαλε και ύπεστη- 
ριςεν άναφοράν επιτροπής των τηλεγραφικών κοιΐ ταχυδρο- 
μικών υπαλλήλων, ΐζαιτουμένης . τ*ην ληψιν μερίμνης δ•.' 
αναλόγων μέτρων ύπερ του κλάδου τούτου. 

3.ύστασιν ύπερ της αναφοράς ταύτης έποιησατο κχΐ δ βου• 
λ^υτης κ. Ε. Κοχκέβης. 

Ή έτΗ του προϋπολογισμού Ιπιτροπη κατέβηκε την εκθε- 
σίν της Ιπι του νομοσχεδίου περί χορηγίας πιστώσεως ίση; 
τοΤς δύω δωδεκατημορίοις τών προυπολογισθέντων εξόδων 
της χρήσεως 1897 δια τάς δαπανάς τών μηνών Ίανοαο(ρίο> ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — ιβί — 

και Φεβρουαρίου 1897,*%^τά>Λτ) Χ* «δτή ύς τυΐίώ^ν χοέΐ ίχει 
ούτω: 

ΖΑτ. Λα^ρ. %\θ. 21Ϋ. 

Ό βουλευτής κ. Α. Μάνδβιη; Υΐ-ίησα-ίο ^ν -ίτρο^ίΛγωγην 
^ίνακος των άντρων της χωροφυλακής, οϊτινες ασχολούνται 
Λς την άστυνο;χικην ύτητιρε^ίαν, την ^σίκην ύπηρε^αν και 
την τηλίγραφικην υΛηρεσιανι^ 

Ό βουλευτής κ. Ε. Έ[Λΐ7ειρΤκος απηύθυνε Χ7\$ίι^^•ίϊν έχου- 
σα ν ούτω. 

«Παρακαλείται δ κ. ΙτΑ τ<3ν Εσωτερικών ^Τπουργος να 
διάταξη συντ6υ;ως διτως ύττοδειχΐ^ 'ττΛρά των &ρμο&ων ϊτε- 
ρον Λατθ[ΑτΓον προς ίιξόρυζιν των σκίρρων δι' ων κατασκευά- 
ζονται οι τεχνητοί όγκόλιίθόι προ^Ινδυνά|Λωσιν του Λΐ(Λενο- 
βραχίΌνος '*Ανίρού, καβδσον έκ τ^ίς Ικ91σεως τόϋ άποστα- 
λέντος προς τδυτο έπι τόπου ΜηχανικοΙυ πιστΟυται βτι το 
Λατθ[χεΤθν εξ ου έξτίγετο άχρι το^ε το ύλικον είναι δλως 
άκατάλληλον, παράγει 8« χειρίστης ποιότητος σκίρρα. 

Συνι^τδται δε το κατεπεΤγον -ί^ίς νπο^ίξεως 4τί|ίου χαλ- 
λ,ιτερας ποιότητοι; Λατομι^υ, κΑ$&τον 4 εργολάβος, [Χετά 
την εκθεσιν του Μηχανικοί, παρακωλύεται του νά συνεχίστ» 
-τάςέ^γΛσίαςτου, ζητίΤ ίϊ και αποζημιώσεις -^ι' '/ιμεραργιας, 
Ινω έϊναι γνωστόν δτι το κβεκης ποιότητος Λατο}ΛΐΤον υπε- 
δείχθη παρά τίίς υπηρεσίας του *Τπουργείθυ των Εσωτερι- 
κών, εν παντελεΤ δ* αγνοί ι^ τούτου διέτελει ή Λι^λ^ένιΧη Επι- 
τροπή *^Ανδρθυ;» 

Ό βουλευτής κ. Π. Ραζέλος ύί:εβϊ^λε τροπολογίαν επι 
του νοίχοσχείίου πτερι κατηργησεως και συστάίτέως τελωνια- 
κών θέσεων, ήτις συνθδευο[λ4νή^^κα\ υ. *:ο αιτιολογικές έκθίσεως 
%στάλη εΙς τύπωσιν, Ι/ει δΐ ούτω•* 

Ό αυτός βουλευτής άιίηύθυνε την ϊξί5ς ^τύστασιν: 
«Παρακαλώ τον κ. Ιπι των Στρόετιωτικών ^Τπουργοννά 
.διάταξη Ινα έπιτάχυνθί) η περ^ςίώσις των ανακρίσεων τών 
-δι αταχθέϊσων συνεπεία ριηνυσεων του τέως λοχαγού τίίς οΐ- 
κονθ{Λία; κ. ΖϋιγΟριανάκου κ*Λ 'η συνβπϊίίΐ^ αιτήσεως του 
Ιδίου ίιαταχΟενία άναψηλά^ησις τον έλεγ)^ τ^ς ίια)(^6ΐρ{- 
-σεώζ του, ή έν«ργου{ί.ένη παρ* όικονο[Λΐκοί5 ϊι^βεωρ^τοΰ*^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 1»8 — 

Ό ΠρΟ€δρο( άνβ'Λοίνωσ^ν δτι ύπο Φον κ. Ύπουργβυ ΙττΙ 
της Δικαιοσύνης κατετέθησαν εν τω γραφβίφ της Βουλής τα 
έγγραφα τ* άφορώντα την Χιαθτίκην τον Σχαλαρνου Δωρο- 
θέου, αιτηβεντα ύχο του βουλευχοΒ Κυθήρων κ. Σπ• Στάη. 

Προέβη είτα «ή Βουλή εις τα εν τνϊ •:%μερη<7να διάταξε•., 
δ',εκόπη δε η συνεδρία έτταναληφθιΤσα μιετρε μίαν ώραν. 

Ό βουλευτής κ• Δ. Κρίτσας εζη"ίησεν δπως προταχθώσιν 
εν τη ήαερησία διατάζει ή προτασίς νόμου περί τροποποιή- 
σεως του άρίρου 122 τοΏ περί στρατολογίας νόμου, το νο- 
μοσχεδίον περί προσθηχης εΙς το άρθρον 121 του περί στρα- 
τολογίας νόμου και το περί παρατάσεως της προθεσμίας προ; 
έζαγοράν υποχρεώσεων καθυστερουμένων κ}.ηρα)τών. 
. Προτάσει του βουλευτού κ. Κ• Παπαμιχαλοχούλου προ- 
τανθίν έγένετο δεκτον κατ/ «ρχην εΙς β' συζήτησαν το νομο- 
σχέλιον περί τρθ7Τοποιη(τεως του άρθρου^ 41 του νόμου τη; 
22 Αυγούστου. 1861 περί μεταλλείων, όρ\>χείων και λατο- 
μείων. Ωσαύτως Ιγένετο , δεκτον το άρθρον μόνον ως άρθρον 1. 
Προτάσει δΐ του βουλευτού κ. Κ. Καραπάνου εγεν^το δέκτη 
προσθήκη άρθρου 2^ ?χοντος ούτο> : 

«*Άρθρον 2, — Ή Ισχύς του παρόντος- νόμου άρχεται άπο 
της δημοσιεύσεως του εν τ^ Έφημερίδι τίίς Κυβερνήσεως.» 

Ωσαύτως έγενετο, δεκτών το σύνολο νι του νομοσχεδίου εις 
β' «ι^ητησιν^ ώς έ,τροποποιηθη. 

Προτάσει του βουλευτού κ. Δ.Βότση προταχθεν ωσαύτως εγέ- 
νετο δεκτον κατ* άρχην, άρθρον καΐσύνολον εις α' συζήτησιν το 
νομοσχεοιον περί του δημοχικΟυ δασμού του δήμου Πατρίων. 

Έπι του νομοσχεδίου περί άγο|3δς της έν τυ! τ^εριοχη του 
Ζαππείου κειμένης Ιδιοκτησίας των κληρονόμων Θεοδώρου 
'Ορφανίδου ώς και του αγγλικού Νεκροταφείου ελαβον τον 
λόγον οΐ κ•4. Σ• Στάης, Α. Σκουζες, Α. Βαλέτας καΐ ά 
Πρόεδρος "Γιου Υπουργείου, Ιγενετο δε δεκτον το νθ[;ΛσχΙδιο^ 
κροτ' άρχην . εΙς τρίτην συζήτησιν. Έ'ττΙ .του -άρ^ου 1 προσε- 
τέθησαν εις το τέλος της α' §, κατόην παρατ^ρνεων, τα 
εζης Ικ ποέραδρομης παραλειφθέντα κατά την α' συζηττασιν: 
«άντΙ τιμ^μο^τος δραχμών εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων.» 
Ούτω συμπληρωθεν εγένετο' δεκτον το άρθρον 1, ώς καΐ τ?^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 199 — 

£7ΓΟ[λενον καΐ το σ\ίναλον του νοαο<7χ£^(ου εις τρίτην ατυζητη• 
σι ν, Ιχ£ΐ δε τούτο ώς ιζης : . 

«*Αρθρον 1. 

Επιτρέπεται τω Ύπουργφ τωιτ ^^1)(θνθ|Λΐχ(αν ώς άντι-" 
προτώπφ της άς το £θνθς κληροΧοτηθείστος Ζχππιίου περιου- 
σίας νά προβ'ξ εις την διά λογ«ρι«σ{ΐ.ον αυτής εζαγοράν της 
Ιντος της περιοχής τ«ΰ καταστήματος των Όλυμπίων κει- 
(Λενης Ιδιθχτ••σίας .των κληρονόμων Θεοδώρου Όροανιδου^ 
άντι τιμήματος δραχμών εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων• 

Επιτρέπεται ωσαύτως τψ αυτφ 'Τπουργφ νά άγοράσχι 
διά λογαριασμον της αυτής περιουσίας γηπεδον ά^ίας μίχρι 
δεκαπεντακισχιλίων δραχμών και άνταλλάζίΤ) τούτο μετά του^ 
γηπέδου, εν φ κεΤται το Άγγλικον Νεκροταφείο ν, 
Άρθρον 2. 

Κυροΰνται αΐ μέχρι τούδε άνευ ειδικού προς τούτο νόμου• 
γενόμεναι προς έζωράΐ'σιν του Ζαππείου άγοραΐ ακίνητων έκ 
της προειρημένης περιουσίας, ητοι α') ή διά του ύπ' άριθ- 
18796 συμβολαίου τουσυμβολα4ογρά^υ Αθηνών Ίω.Πέπα 
γενομένη αγορά του κήπου του *Άντροΐί τών Νυμφών, εκτά- 
σεως πήχεων τετραγωνικών τεκτονικών 5603, διά δραχ. 2 1 000* 
β') η διά του υπ* αριθ. 18309 συμβολαίου του συμβολαιογρά- 
φου Αθηνών Γ/Δντώνιάδου γενομένη αγορά εκτάσεως 20637 
πηχιων τετραγωνικών τεκτονικών παρά του κ. Γ. Π. Σκουζέ 
άντι τιμηαατος πέντε δραχμών κατά πηχυν* γ') ή διά το^ υπ* 
αριθ. 37^532 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γε- 
ρασίμου Άφεντάκη βεβαιωθεΤσα άγςρά εκτάσεως 3488 πη-^ 
νέων τεκτονικών τετραγωνικών του κ. Γκίκα Ψαρούδα άντΙ 
δραχμών πέντε κατά πηχυν* δ') ή διά του ύπ' άριθ• 11372 
συμβολαίου του. συμβολαιογράφου Αθηνών. Ίω«Πέπα γενομέ-* 
νη αγορά 8295 πήχεων τεκτονικών τετραγαινικών τιΛ Ιωάν- 
νου Κουζουλούδη άντι δραχμών ίίέντε κατά πηχυν.» 

ΈπΙ του νομαοχίδίου περί μεταβολές του όργ^κ^νισμοΐ; της 
χωροφυλακής ελαοον το» λόγον οι κ•κ. Ν. Σχινδς, Κ. Πε- 
ταλδς, Α. Μάνεσης και δ Πρόεδρος του Υπουργείου• Έγέ- 
νετο δε δεκτον το νομοσχέδιον κατ' άρχην εις α' συζήτησιν- 
Ωσαύτως έγένετο δεκτον το 1 δρθρον• ΈπΙ του .2« Αφ^υ- 
προτάσει του Προέδρου του Υπουργείου έγένετο δεκτί) πρ,ο*- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 5β0 — 

^θηκη ?χο\ισα ουτω' «Συνιστδται 5β Ιν τ^ Ύπουργίίφ 'ουτω 
τ(Λη[Λα χωροφυλαχης το προσωτπκον τΛ) οποίου άποτβλού- 
μενον Ιζ Ινος ταγματάρχου, Ινος ύπομοιράρχου και έ^ίος ενω- 
[Λοτάρχου ώ; γραψίως, λ«(Αβάνεται δι* άττοσχάσίως Ικ της 
οργανικές δυνά{χ&(ι>ς των άξιω;Λατικών και ό'^ίλιτών του σώ- 
[Λατο; τίίς χωροφυλακής». 

Ούτω τροποποιηθέν έγένετο δβκτον το άρθρον 2 ώς και τά 
Ιπόμενα και το ^υνίολον του νο;χο<τχβδ{ου άς α' (τυζ•ητγ)<7ΐν, 
τροπολογία δΐ ύποβλτιθβΤσα ύπο του βουλευτού χ. Ε. Κοκ- 
κεβη Ιπι του άρθρου 12 εστάλη ίίς τίπω>ιιν και ίχει ούτω. 

Ζητ. ηβ,ραζτ. αριθ. 219. 

Έλυθη μετά ταϋτα ή συνεδρία ώρα 1 45' μετά το με- 
σονύκτιον. 

*0 ^Πρόεδρος Οι γραμαατεΤς 

Α. Τόιιάν• Δίον. Μνλωνας 

Α• Πιπινό/ιουλος. 3ΥΝΕΔΡΙΑ ΛΒ'. 
Της 18 Δεκε^δρίρ.ν 1.896. 

"'ϋρϋτ. 4 20* (Α.. μ. ενρεθιίΦης .της Βουλής έν απαρτία 
-ανεγχάσθησαν τα πρακτικά της προτεραίας κοεί ένεκρίβνκταν. 

Ό Ηρό<δρος άνεκοίνωσεν υποβληθείσας: 

Πρότικσιν νόμου του βουλευτού κ• Κ. ΠεταλΚ περί «υν- 
Ύ^ίΛς άρχιεργοστασιαρχων και «ρχικελευστων, συνοοιυοαί- 
νην και ύπο α!ιτιολογϋοης έκθ^οε^Ας. 

Ηρότασίν νόμου των ^υλευτών κ• κ• Α. Παραμ.υθ^του, 
Ν. Βασιλάκη καΐ Ι. Σεχου περί ύτταγωγης του δημοο Ποτά- 
μογειτόνων εΙς ττ^ν διχαιοδοσίαν του ειρηνοδικείου Κερκύρας^ 
συνοδευομενην και ύπο οάτιολογικ.ης ^κθέσ;εως• 

Τροπολογίαν του βουλεοτου κ• Γ. Φνερμαχοποιίλοο έπΙ 
του νομοσχεδίου περί μετα^ροθμκτε«ις τον ^ιμ/ι σ^ρροΒτιΐι^τίκης 
αστυνομίας νόμου. 

Τ^οι;ΐ>λογίαν του νΰΐρύτου κ. βουΧευτ^ Ικ Ναι^πλίας έίτΐ 
του νομοσχεδίου ^ΐίρι.με'^αβολίΐς τοΏ όργανισρ.ο? τ^ Χ^Ρ^*" 
.φυλακές. . ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 9β4 — 

"Αττα^αι αύται ϊστά%ιηοοί\ Ας τίπωσιν καΐ ίχουσιν ούτω: 

Ζητ. παράρτ. αριθ. »20— Μ8. 

Άνβ36θ(νωΦβ ι;ρθ9βτι έ77€ρα»ηοσ&ις: 

Του βουλευτού κ. II. Σάχχη ?χουσαν ούτω: 

«Το στρατολογΐ)άν ^υαβούλ«ον κατ& τί|ν ΐξέτασιν των 
<7τρχτ£υσί[Λων Ιάν ε&ρη νίους |ιιυϊ ίχοντας τίΐν ύ;^ τ<Λ νόμου 
όίΐζοαβνΥΐν τηλικίαν, {Λ€ταφ(ρ€ΐ αυτούς βίς ΙχΙρκ^ τοναύτην 
•οϊαν το (τυμβούλιον 6(ωρη«€ΐ δτι άγουαιν. 

Έκ τ% "ΧΒΫ^νχύαεως ταύτης πολλάκις αρταφίριται πρε- 
<?βύτ^ρος άδέλφος κατόπιν ν£θ)τβρου άδβλφον του, και ί^ίχρι 
τουδδ έφγψμόζετο, δπως ό ούτω μβταφβρβείς ^ζαχολουθ^ νά 
■δίατηργί την ιδιότητα του πρ^σβυτίρου κ«1 ν' άπολαμβάνγ) 
τ-ά €Ϊ«ργ€τηματα του νόμου. Πλην εσχάτως ή κατ' ίφβσιν 
•δικάζουσα τα στρατολογικά επιτροπή οουσα άντίβδ^ον Ιρ- 
μηνείαν αποκλείει τους πρεσβυτί^ονς τβυ ευεργετήματος της 
απαλλαγής, έπι τψ λόγω δτι, μεταφερθβντες ούτ^ι βίς ελάσ- 
σονα ηλικίαν των μικρότερων αδελφών των απώλεσαν και 
το ευί^ετημα τ^ς άπρίλλαγίίς, χορηγουμένου τούτου εις 
τους ν8«>τ(ίρους ά^λφρούς «κ,α'ΐαστάντας >ιτρεσ€υτ4ρου;• ' 

Ποίρακαλώ β^εν τον κ. *ΤπουργονΙπι τών Στρατιωτικών 
-η νά ζητησν^ παρά τ^ς Βουλ^ την ερμηνείαν του σχετι- 
κού <(5θοου η γά ζητησν) 'Ρΐίιν τροποποίίησιν του <τχ6τικου 
άρθρου διά νέου νόμου.» 

Του βουλευτό1> κ• Σ. Σωτηροπούλου έχουσας ούτω• 

« Πα|»ακαλε7ται 6 κ. 'Υπ^^ργος των Οικονομικών νά επε- 
κτείνε) και διά ττιν ΙπαρχίΛν Τριφυλίας το προσωρννον με- 
τρον, το οποΤον εδι^λωσεν ίτι θίλη λάβει ύπερ τών καθνστε- 
ρούντων προσωρινάς "δόσεις Ικ του τιμη{χατος γαιών και 
φυτειών "έν Μ<β)^ηνΥ), κβδθόσον και ΙκεΤ ύπάρχοοσι ^ολλαΐ 
τοια^ται καθυστερί^σεις. Κ«τά την συζήτησαν του νομοσχε- 
δίου θέλω υποβάλει την ανηκουσών τροπολογίαν^» 

«Παρακαλώ τον κ. 'Τπουργοντών Έ'Τ<ί^'τνριχίών νά ύπο- 
βάλη κατάλογον τών «πο Ιης Ιουνίοο 1895• καΐ μίχρ^ 
τούδε όπηρετηφάντων Ιν τψ ^ημ<)> Έράνης άστυνόμω'ν) περιέ- 
χοντα 'ίΓο ίνομα, το ίπώνυμον καΐ ττ»ν ββίθμον Λ)^ά*τ^%ι, 'ϊον 
χρόνον της έκεΤ διαμονής του και, ει δυνβιτον, «Λν λόγον^ δι' 
-δν μετετέθη έκεΤθίν•» οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 202 — 

Ό ΙτΧ της Δικαιοσύνης Ύπουογος *Λ%τίθηχ£ πληροφο• 
ρίας πβρί του (χιτατ€θίντος. εΙρηνοοί/Λυ Νωνάχρι^ς, ζητη- 
θείσας Εν 7?ροηγου[/.ένΥϊ συνι^ρίο: ύττ^ του βουλευτού /*. Λ» 
Π^τμέζκ. 

*ϋ ΙπΙ τδν Στρ^οτιωτιχδν 'ϊίτουργος απαντών Δς ττροη* 
γου^χένας έίδερωτησδίς κατίθηκ,ε καταστάσεις: 

Των εις την άστυνομίΜΐι^ν, την δασικην χαΐ την τηλεγρχ- 
φικην ύττηρεσίαν άσχολου;χέν«ν άζιω;Αατικδν χαΐ οπλιτών 
της χι^οφυλακης καΐ των παρ' αυτ^ προσκεκολληαένων ϊζ 
άλλων σωαάτων του στρατού. 

Της δυνάμεως τών άςιωαατΐ3ΐων και υπαξιωματικών της 
χωροφυλακής κατΑ βαθμό ν' και 

Των εις τάς διαφόρους φύλακας του Κράτους διοριζομένων 
φρουρών• 

Ό οώΗς ?δωκε πληροφορίας εις ποηγουμενην έπερώτησιν 
του βουλευτού κ. Ι. Μπακοπούλου περί του διοικητού της 
μοίρας Αρκαδίας. , 

Ό έπι τών Εσωτερικών 'Τπονργος εισήγαγε νομοσχέδιον 
περί χορηγίας πιστώσεως Ικ δροςχ. 20^000 διά περίθαλψιν 
τών εκ πλη;χμυρών ί^αθόντων καθ* δλον το Κράτος, πλην 
τών εν Αθήναις και ΠειραιεΤ^ δπερ συνοδευόμενον και ύπί^ 
αιτιολογικές εκθέσεως εστάλη εις τύπωτιν, Ιχει οε ούτω : 

Ζην. ηαράρτ. αριθ. 224. 

Ό βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος, εποιησατο σύστασιν ύπΐ^ 
τών ττλεγραφικών και ταχυδρομικών υπάλληλων. Ωσαύτως 
δε και οι κκ> Κ. Παπκμιχαλόπουλος και Π. Μερλόπουλος. 

Ή έπι του προϋπολογισμού επιτροπή υπέβαλε την έκθε• 
σίν της έπι του νομοσχεδίου περί χορνίγίας πιστώσεως εκ 
δραχ, 20,000 διά περίθαλψιν τών Ικ πλημμύρων παθόντων 
καθ' δλον το Κράτος, πλην ^ών Ιν Αθήναις και ΠεφαιεΤ^ 
εστάλη δ* εις τύπΐι^ν και έχει ούτω : 

Ζήί. Παράρτ. αριθ. 225, . 

Οι βουλευται . κκ, Ι. Λάππας και Ν. Γεωργακόπουλος 
ύπέβαλον τροπολογί^ο^ έ^ι του νομοσχεδίου ^ερι μεταβολής 
τοΰ.ρ^γ^νίσμον τίς χωροφυλακής, .εστάλη δε κ^ι. αυτή εις 
τύσωσιν, εχ.ουσα οϋτω : . 

Ζητ. παράρτ. αριθ. 226. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 203 — 

Ό έτερος τδν αύτων βουλευτών κ. Ν. Γεωργοιχοπουλος: 
ύπέβαλεν Ιτίραν τρο^τολογίαν Ι-ϊτΙ του αυτού νοαοτχ^εδί ου, 
εστάλη & χαΐ βώτη *1ς 'ίύτίωςνν, ?χουσ« ουτ.ω •* 

Ζητ. παράρτ. αριθ. 227. 

Ό^ βουλευτής κ. Ά. Βαλίτας^ ίοερε τον λόγον ετ:1 των 
τΓΐνάχων των κατατεθέντων όίρο του έ'Λι των Ναυτικών 
'ΤτίΟυργου ίτερί των Ικγυί/ί,ναζοαενων εΙς το κεντρικον :τρο• 
γυαναστήριον Πόρου ναυτών. Σχε^ικά^ τταρατηρη'ϊεις ε^ρερβν 
δ έττι των Ναυτικών Υπουργός, 6 κ. Γ. Μπθύ;χπουλης καΐ 
6 κ. Σ. Στάγίς, ζητησας και την προσαγωγών συ|χπλη5ωτί- 
κου πίνακος τών παρουσιασθέντων εις τον Ν'αύσταθαον κλη- 
ρωτών κατά τάς τρίΓς πρώτας τ^αέρας έκαστης τρψ-ηνίας. 

Ό βουλευτής κ• Ά. Ευταξίας επανέλαβε προηγουαένην 
αιτησίν του δπως δ έπι τών Ναυτικών Υπουργός προσα- 
γάγη πληροφορίας περί του δοκι»ϋ.αστικου πλου της «Άι^φι• 
τρίτης». 

Ό βουλευτής κ. Π. Μερλόπουλος απηύθυνε την εξης^ 
αιτησιν : 

«Παρακαλείται δ Κύριος Τ,πουργος τών Εξωτερικών 
δπως προσάιγάγη. εις* την Βόυλην .την [Λεταξύ του ύπο την 
οιεύθυνσίν του Υπουργείου καΐ της! έν Κωνστριντινουπδλει 
Πρεσβείας δια(ΛεΐφίθεΤσαν άλληλογραφίαν έπι του ζητη[Λατος 
της εκ Κωνσταντινουπόλεως απελάσεως του ελληνος υπηκόου• 
Γεωργ. Καραπαναγιώτόυ, ως γΛί παν άλλο σχ^ετικον έγγρα- 
φο ν, παράσχη ^ε και τάς θεούσας πληρόφορίίΧς περί τών 
ενεργειών αύτου έν τω ^ητη[λατι τούτφ». 

Ό βουλευτής κ• Ι. Σεχος ύπίμ-νησε προηγουι;.ένην αίτησίν 
του περί άπονο^αης ΙπιΧό[Αατος εις την οικογενειαν του υπο- 
στράτηγου {{αραϊσκάκη, ε^ωκε δ' ^πι ταύτης πληροφορίας. 
δ Πρόεορο^ του Υπουργείου. 

Ό βουλευτής κ. Σ. Στάης •§τη~ατο πληροφορίας περί 
της διανο[Αης της Ιγχωρίού περιουσίας των Κυθήρων, έπ5φυ- 
λάχθη δε νά '^ταράσ/ιο ταύτας δ Ιπι των Εσωτερικών- 
Ι πουργος. 

Ό* βουλεντης κ, Ν• Τσα(ΛαδΌς ήρώτησεν άν διετάχθη ί^. 
θέλει οιαταχθή ή Εκτέλεσις δοκιμών της βαμβρικοπυρίτιδος. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ του ναντίχόυ ύττο της υποβρυχίου ά{χύνη<, ίψμ οϊ τταραττο- 
ρτίσΐις επΙ τούτο νς ό ^ττΐ των Ν«ύτι%®ν Υπουργός. 

Ό βουλδυτης κ. Α. 'Κανάρτ); ήττοτορτο ^πλιττροφοριοϋ; άνα- 
<ρορικως ττρος την τοποθίτησιν τ'ών 'βίττΛν .χαΐ Φβν πυριτι- 
«αποβηκων τοΐ) θωρηκτού «Ψα^ών». Ωσαύτως κοώ ό 
βουλευτής κ. Γ. Μπαύμ-πουλη;. 

Ό Πρόεδρος ^χνεκαίνω^^ε τηλεγράφημοί ύπο^βληθεν δια των 
χ. κ. Γ. Φιλάρετου κβίΐ 2. Στάη του τ^ολίτου Β» Χοςτζο- 
'Γϊούλου έκ Ναυπάκτου, καταγγέλλοντας ώς γενο;Λενην κατ* 
«^ΰτου δολοφον<»κην ε^(θε<7ΐν• 

01 κ* α. Γ. •Μπού|^ πούλιας κβιΐ Ι. Γρίβας συνίστηβαν -δττως 
^ροταχθώσιν έν τ^ ή[^!•ε^<7ί^ διατάζει τα ναυτικά νο[Αθ- 

Ό κ. *Αλκ. Αεληγ^'άνντκ προανάγγειλε δ^ά την αυριον 
«υζητησιν έπν των κατατεθέντων Ιγγ^φων των ίια/»ραγμ.α- 
τεύ^εων προ; συνο[/.ολόγησιν έ[χπθρικης συιχβάσεως »Λετά της 
Ρωσία,ς. 

Προέβη [Λετά ταύτα ή Βουλή εις τά εν τη ή[Λβρησί^ δια- 
τάζει, «άνεγνώσθη δε και εγένετο ίεκτον κατ' αρχήν, άρθρον 
και σύνολον ίίς α' συζήτησιν το νθ}χ.οσχεδνον περί χορηγία; 
πιστώσεως ?σης τοΤς 5υθ δωδεκατηιχορίοις των προϋττολογι- 
σβεντων Ιζόδων της χρήσεως Ι897>.δια τα ς .δαπανάς των 
^Ληνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1897 μετά τινας επ' 
αυτού παρατηρήσεις του . βουλευτού κ. Σ. Στάη. 

Ωσαύτως άναγνωσθεν έγένετο δεκτον κατ* αρχήν, άρθρον 
και σύνολον εις β' συζήτησιν το νομοίτχέδιον περί του δημο- 
τικού ταμείου του δήμου Πατρέων. 

Έγενετο μετά ταΰτα δεκτον κατ' «ρχήν, ίρϊϊ^ον και σύνο- 
λον εΙς τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον ττερί τροποποιήσεως 
του άρθρου 41 του νομού της 2.2 Αυγούστου 1861 περίΐ με- 
ταλλείων, ορνΧ^(<ο>^ '^^^ λατομείων, ^?χει δε τόΰτο ως έξης: 
«"Αρθρον 1. 

Το άρθρον 41 του νομού της 22 Αυγούστου 1861 περί 
μ,εταλλείων, ό^ίυχείων και λατομείων τροποποιείται ο)ς έζης. 

«Ή εν ΰπάίθρφ "λατομία ΙνεργεΤται άνευ ίέδίιας. 'Έάν δε 
-ή έζδρυξις γίνηται 'δι' υπονόμων στοων, διατελίΤ υπο τήν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ -^ 205 — 

Ι^ΐΐτΐζρ'νιοριν.-του Ι^Ιτ&ν (ΐ^τα^λίίων (Λΐθ]^ανιχχ»ν. Έτη τΰν Ιν 
τοΤ; πέριξ δ[Λως των Αθηνών και του Πιιρ^^α^ς λό^ν καΐ 
υψω^λ^των άτη^γορ^υλτοΛ ττδάτχ λατο[ΜΧ £ν{υ προηγου;/.ενης 
α^ίας, του 'Τπουργοδ τ45ν Έσωηρ^κων. Ή άδηρί αυτή 
Ιχ&δετΟΑ 8ΐτ£: επι ώριβ^ι^νφ: είτιίν έπΙ αορκστφ χ^^νφ. μετάί 
προταγουμένην ύ::οχρ£ωτικην Ιγγραφον γνωμοδότη^ιν έτητρο- 
:7εί6(ς, χ^οφο^^ψένης οτ;*. &ά της αιτουμένης λατθ(Μας ^εν 
επέρχ4ται τις ^λά.βη εις. λαφον η ύψ«)(Αα, ΙστΛριχηγ η άρ^• 
χαιολογικην ?χον σηι^ασίαν• 

Ή έτΐίτροπη αυτή άτροτβλεΤταχ εκ τρυ Πρέί^ου 'λοΙ. τοΐ> 
εΐ^αγγ&λίως του Άρβνου Πάγου, έκ- του γενικού Έφόρο\> 
των αρχαιοτήτων, Ικ του αρχαιοτέρου των κχβηγηχών της 
'Δοχαιαλ^γίας εν τφ έθνικφ. ΠΑν£π((7τημί(|>. και έξ, Ινο; «λ• 
λοοχπουν αρχαιολόγου, λαριβανθ{ί.ενβυ κατά ττρρτίιι,η'τι.ν Ικ. 
των διευθυντών των έν Αθήναις αρχαιολογικών σχολών• θεωΓ 
ρεΤται δε αυτή πλήρης κχι άν τρία τοΰλάχισταν έκ τών 
μ^λών οώτης ώσι -παράντοι, Ιν οίς πάντως ο γενικός^. Έφορος 
τών Αρχαιοτήτων. 

Ό 'Τπουργος τών Εσωτερικών έπι τη προτάξει του γε• 
νικου έφοροΒΛ τών αρχαιοτήτων, και τ^ άποφάσει της. λνωτίρω 
Ιπιτρο;;είας; πρ^ος τούτο καλουα&νης, 2χει οικαίωαχ νά άνα* 
καλή πδσαν Ικδιδο[λένην αδειαν• 

Έά. προς. Ικτέλείπν τουι νόυυαυ . ταύτου όρι^τθησανται διά • Β. 
διατάγματος» Διά. Βααιλικών δΐ διαταγμάτων δύνανται νύ 
Επεκταθώσιν αΐ διατάζεις αυ,του. και έπι άλλων εις αλλάς 
περιφερείας λόφων και υψωμάτων πλην τών περί τάς ΆθηΓ 
νας και τον. η&ιραι3^».. 

Άρθρον 2. 

Ή Ισχύς του παθόντος νόμο\> «ρχεται άπο της δημοσιεύ-- 
σβώς του έν τή Έφημερίδι της Κυβερνήσεως.» 

Έπι του νομοαχε.δίου περί εγκρίσεως της με^τά. της Κυβιρτ 
νησεως και της Ελένης Γ• Ζαρίφη συμβάσεως δ βουλευτής 
κ. Κ. Καραπάνος ήτησατο πληροφορίας, &ς Ιπεφυλάχθη ν4 
-ττροσαγάγχ) ο Πρόεδρος, του Υπουργείου•. Έγίνετο. δε δεκτον 
το νομοσχ^ιον κατ^ άρχην και άρθρον μόνον εις α' συζήτησιν. 

Έλαβον είτα τον λόγον έπι του νομοσχεδίου π^ρΐ μετχτ 
βολής του οργανισμού της χωροφυλακής οΐ κ. κ. Ι. Σέχος οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 206 — 

Ίκ,χΙ Ν. ΤσαΐΛαδος, [χ»θ' δ διβκότηα •ί) συνί^ξίχ, ΙπαναληφθδΓ- 
<ια μίτά (Λίαν £ραν• 

*Έλ*βον ττροοίτι τον λόγο ν έ^η του αύτοΰ άντικβΐ(Λ6νου οι 
χ.κ• Γ. Κουλούρης, Χ. Βδτίταργι;, Ε. Μυχώνιο;, Π. Ραζελος, 
Ι. Πβτρίδης, Λ. ΔΛηγεώργης, ό Πρόεδρος του ' Υπουργείου 
χαΐ δ κ• Α. Σΐίχοπουλος. 

Ό βουλίυτνις κ. Γ. Κουλουρης ύπίβαλβν έτη του αυτού 
νοαοσχε&ου χαΐ τροπολογίας, αίτινες ^τάλτϊσαν προς τυπω- 
σιν, Ιχουσι δΐ ούτω : 

ΖΑτ. παράρτ, αριθ. 229—230. 

Έγίνετο μετά ταύτα δεχτον το νομοσχεδιον κατ* άρ/ην 
■Λς β' συζήτησιν. 

Όσαύτως Ιγένετο δεκτον το ίρθρον 1, τροποποιηθέν, προ- 
τάσει του Προέδρου τόυ Υπουργείου ώς εμφαίνεται Ιν τ$ 
άνατυπωθεντι νοαοσχεδίφ• 

Ωσαύτως 'εγίνοντο δεκτά τα άρθρα 2 — 6. 

Το άρθρον 7 Ιγενετο δεκτον τροποποιηθέν, προ'τάσει του 
ι^Προδδρου του ' Τπουργείου, ώς εμφαίνεται ϊν τφ άνατυπωθεντι 
νομο(τχ«δίω. 

Έγίνετο εΐτα δεκτον το άρθρον 8 του νομοσχεδίου. 

Το ίέρθ^ον 9, προ-^άσει του Προέδρου του Υπουργείου 
άτρηλείφθη. 

Έγένετο εΤτα δεκτον το άρθρον ΙΟλαβον την τάξιν άρθρου 
'9, άπαλειφθείσης, κατόπιν παρατηρήσεων του κ. Π. Ραζέ- 
λου, εκ της δευτέρας του άρθρου παραγράφου τ^ς λέξεως 
«δεν». 

Ωσαύτως έγένοντο δε^τά τα επόμενα άρθρα, λαβόντα 
την οικείαν σειράν. 

Προτάσει του Προέδρου του 'Τπουργείου' έγένετο δεκτον 
άρθρον Ιδ,εχον ώς εμφαίνεται Ιν τ<|> άνατυπωθεντι νομοσχε- 
οίφ, δ δε βουλευτής κ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος συνέστησεν 
Οπως περιληφθώσιν εν τω νομοσχεδίφ και διατάξεις ανάλο- 
γοι του νόμου ΦΜ' περί εντοπίων υπάλληλων. 

Έγένετο είτα δεκτον το σύνολον του νομοσχεδίου εις β' 
<ϊυζητησιν, μετά των γενομένων τροποποιήσεων, μεθ' ών άνα- 
τυπωθεν ?χει ούτω : 

Ζήτ. ηαξάρτ. άξχ^. 231. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 207 — 

Έλύθη (Αίΐά τάΰτα ή ίτυνί^ρία ώρ^ 3 π. [ΐ* τηί 8ΐΡ0[/.δ* 

Ό Προβ^ρο; 01 γρα[7:αατ£Τς 

'Άλ. Θ• Ζαΐ|ΐη^• Δίον. ΜνλώΛ?δς 

Ν. Γεωργακόπουλος. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΓ'. 

Της 19 Δυκεμβρίαυ 1896. 

"Ωρα 4 25' μ. (λ. βύρβθίίίτης τίίς Βουλής έν άτραρτίφ άνβ- 
γνώσθγϊσαν τά 'ΠτρΛκτικά ττ}ς τ;ρο?€ρχί«ς χαΐ ουμπλγιροίθέντ* 
κατόπιν τταραηρϊριί'Λων τον βούλιυτου κ, Σ. Στάτ} Ινικρί- 

Ό Πρόβ^ρος άνβκοίνωσβν ύτ^οβλια^ίσχς -: 

ΈτηρώττΗτιν τοϋ βουλευτού κ. Γ. Φαρ;/.ακοΥΓθύλΌυ^ Ιχου^αν 
ούτω ; 

«ΠαρακαλβΤται ό κ. Τπονργο; τών Στρατκ^τικω/ ν« 
κοεταθ^ΦΥϊ. 

α') Τον φάκΛλον τη^ (ΧϋΌδοτικτίς δγϊ[ΛθπρΛαί«ς &ά χρο" 
•|χ•ήθ5•.αν ι^|Λΐόνων κατά το ετο; 1895 ύΐϊο του Μ. Καρχγιάν 
Λ^γ) καΐ το ::ρχκτικΌν τη; περί της «αραλΑβης των ΙττΙ 
τούτφ σύστασης έπίτροπη; και |Λβτά τ^ν άττόρριψιν ένίων 
των ήαιονων την πιρί (Λβΐώσ<ως της τΐ(Λ•?ίς σχιτικτ^ιν ^τησιν 
τοΐ) [Λειοδότου Μ. Καραγιάννη. 

β') Τον φάκβλλον τ^ς (Αβιοδοτικης δη[/.οτρρχ(;ίας διά ι:ρο• 
ΙΛηθιιαν ή[λίόνων κατά το ίτος• 1896 ύπο Δράκαρη καΐ 
(Αδτά τ•ί|ν πίρΐ ιταραλαβης αυτών σχετικην αϊτησιν του 
αυτού (λίΐο δότου ττρος τίϊ ΎττουργίΤον περί ρ^ειώσεως του 
τια^αατος τών απορριφθέντων ήμιόνων•» 

Έπίρώτη'ϊΐν του βουλευτού κ.* Κ. Νεγρεπόντη, εχουααν 
ούτω : 

«Παρακαλείται ό κ. ' Υπουργός επΙ τών Εξωτερικών 
όπως διατάζη τήν ταχειαν και νό(χΐ}Αον έίθ|Αάλυν<;ιν της 
άναουείοης ίριδος (Λεταξύ εργολάβου και λΐ[Λενικ>ίς επιτροπής 
"^Ανδρου, της προελθούσης Ιζ άναφορΚς του κ. Έαπειρίκου, 
οττίς άγνοών^ ώς υποθέτω την συγγραφίιν τών δρων (Αεταςύ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 20* — 

εργολάβο» χοίιΐ λ%μινΐ3(7)( επιτραπϊίς άπι^^£ξ-δ*Γως. ά βργολά-^ 
βος Ικτος των συ[χφωνιών του, εΙς άλλο λατομΛον έξορύςνι 
σκίρρα^. έ δι νθ[Αθ|Αηχανικος Κυκλάδων πί{ΛψΛς έργ,οίηγον^ 
απεφάνθη δχν τλ συλλ£γό(Χι€ν« σκίρρα Ικ,των εν τοώς συμ— 
9ωνίοο4ς λxτ^(^ι.είων δεν εΤναι τό-τον κατάλληλα, άλλ' δτ». 
τα ττρος βορρδν των παλαιών λατο[Λείων ίσως εΤναι κατάλ- 
ληλα και συνεπώς διετάχθη η παυσις των εργασιών. 

Φρονώ δε δτι δ κ. Εμπειρικοί μδλλον δπως ψίξη την 
λιμενικην έπιτροπην προέβη εις την σύστασιν παρ* ύμΤν, διότι 
το ύποδ£ΐκνυδ[λενον ύπ' αύτοΰ λαΙτομεΤόν είναι Ικτος των 
συαφωιηΰν• *Η λιαενιχ'ί) Ιπιτροπη ^^^βλουσα θργ)σκευτ»κ«{ς το 
εαυτές καβηχον, διοε διίω έπο(ν£«λη{χ^ένων- άι^ορών τττς. ήτιό- 
σατο δπ«ς. επίσπευση δ τοποθετηθείς εργοδίηγος: την κάθο^όν 
του δπως διευθυνη το έργον και «ίίδη ίφθασεν, Ιπίσης και τα 
άρμοδιον τμήμα Ιπεληφθη των άνωμ«;λιων^ τούτων καΐ ανα- 
μένει διαγράμματα δπ€*ς σκιφθ^ ώρίμως, £ν υποχρεούταν 
δ εργολάβος εις το ύπο του νομομηχανιλοΰ Κυκλάδων ύπο— 
δεικνυδμενον δπως. διατάζη τοί δίίιοντο^» 

Τροπολογίαν του βουλευτού κ. Ι. Κανάρη Ιπι του νο5#.ο- 
σχεδίου περί μ«τ«βολης του^ οργανισμού '^'ϋς χωροφυλακής, 
ήτις εστάλη ιΐς τυπωσιν, Ιχ^ιοϊουτω: 

Ζήτ. παράρτ. αριθ. 232. 

Άνεκοίνωσε προσίτι : 

Άνάφοράν κατοίκων του δημο« Θίσβης ^ξα^τουμίνων δπως 
διαταχθ^ η Ιπιδιόρθωσις της δημοσίας όδοΰ. της άγούσης άίτο 
Δομβραίνης εις τον δρμον * Αγίου Ιωάννου. 

Άναφοράν του σωματείου τδν ίν Αθήναις άρβυλοντο&ων 
περί της προκηρυχθείσης ύπί> του Υπουργείου των Στρατιω- 
τικών μειοδοσίας προς προμηθειαν 45,000 ζευγών αρβύλων. 

Τηλεγράφημα πολιτών Ικ Μελιγαλ3^ ^ζαιτουμένων- δπως 
άπαγορευθη νομοθετικώς η εισαγωγή εις. το Κράτος προϊόν- 
των έκ Γαλλίας. 

Σύστασιν σχετικήν προς την δευτέραν τών ανωτέρω ανα- 
φορών έποιησατο δ βουλευτής κ. Γρ. Μαυρομαρ^ος, 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου μετά ταΰτα ύπέδειζε ττον 
ανάγκην δπως. κανονισθεί η υπολειπόμενη μέχρι τών Ισικει- 
μένων διακο.πών'^ργασία της Βουλής^ Ιπι τουτοΑί• δε <^ετϊ.- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 209 — 

κάς ΓΓΛοατιορη'ίίΐς άοΧ σν^τάσδίς εφερον οΐ βουλίντβεΐ κκ. 
Λ. Δίλταγιώργτος, Ν. Τ<τα(Λαδ<κ, Κ. ΙΐΛΐΓ«ΐί.ιχ«λό:?«ίλος, 
Α. Ενταξίρι^ καΐ Γ. Φιλβίρετος- 

Ό βουλβυτίϊς λ.. Σ. Στάης ύ^ίίβαλβν άνκφορκν )ςκ«¥οκ«- 
τανάλωτών Άθγινων 7;£οΙ β^λτιώσβως της ττοιόττϊτοίς του σι- 
γχροχάρτου καΚά.νΐ:7αρ%6{κς 06υτου• Σν^τάοτϋςπερΙ του Αυτού 
ά^/τνχέΐΐΑ&νου έποιησαντο οι κχ. Δ. Κρίτσας και Ν- Σχινδες- 

Ό βουλευτής κ, Κ. Φλεσσας συνε^ττησεν δπως δοθ^ περί- 
θαλψις εκ του βοηθηαατος του πρ^οριοθεντος δια τους ζη- 
[/-ιωθίντας εκ της τττωχευιά^ης εργολάβου Ιτβειρίας του 
"Τΐ^ροδρόΐΑΟυ Μύλων*Καλα[ΐ•&ν και εις τους έν τ^ ύαηρεσιοί 
της αυτής εταιρίας ποέθόντας Κοροβέ^ην και Φε^σοεν. 

Ό κ. Σ. Στάης έ7:ανέλ«βε προίϊίτι την έπερώτη^τιν ην^ 
και κατά την προηγουμίνην συνεδρίαν απηύθυνε τΜρΙ της 
διανοαης τίξς εγχωρίου 'περιου7ίας τδν Κυθήρων. 

Προέβη μετά ταύτα ή Βουλή εις τα εν τνί ημβρ•ησι<? δια- 
τάξει. 

ΈπΙ του νομοσχεδίου ττερί χορηγίας πιστώσεως έκ δραχ. 
20,000 διά περίθχλψιν των έκ πλη!λ«Αυρων παθόντων καθ* 
δλσν το Κράτος πλην των έν Αθήναις και Πειραιε?> Ιφερον 
παρατηρήσεις οΐ κ. κ. Κ. Άσηι^ακοτίου^νΟς, Α• Ευταξίας, 
Φ. Ίσχό|Λαχος, Γ. Φαρ(Αακόπουλος και 2. Δανόπουλος, ο 
δε κ. Λ. Δεληγεώργης υπέβαλε σχετικώς προς τούτο άνα- 
φοράν των κατοίκων Ευηνοχωρίου του δημου Μεσολογγίου 
έξαιτουαένων την κατασκευήν προχω(Λάτων του Ευήνου ^ο• 
ταμου. Έγένετο δε δεκτον το νομοσχέδιον κατ' αρχήν εΙς α' 
συζήτησιν. Προτάξει του κ. Ευταξία ηύξηθη το ποσ^^ν της 
πιστώσεως εις δρ• 50,000, ούτω δΐ τροποποιηθέν Ιγένβτο δε- 
/•τον και το άρθρον 1 ώς και το επό;χ€νον και το σύνολον 
του νομοσχεδίου εις α' συζήτησιν. 

Άναγνωσθεν είτα Ιγένετο δεκτον κατ'* αρχήν εις β' συζή- 
τησιν το νομοσχέδιον περί χορηγίας πιστώσεως ίσης τοΤς δύο 
δωδεκατημορίοις των προϋττολογισθεντων εξόδων της χρήσεως 
1897 διά τάς δαπανάς των [ληνών Ιανουαρίου και Φεβρουα- 
ρίου 1897. 

Ωσαύτως έγενοντο δεκτά τά άρθρα 1—5. Έπι του άρ'-^ 

14 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 210 — 

θρου 6 εφερον παρατηρη/τεις οΐ βουλδυταΐ κ. κ. Κ. Καρα—ά- 
νος και Α• Ευταξίας, άπηνττασε δ^ 6 Πρόεδρος του Υπουρ- 
γείου, [χεθ* ο έγένετο δεκτον το άρθρον 7 ώς και το ε:τό;χε" 
νον και το σύνολον του νομοσχεδίου εΙς β' συζήτησιν. 

ΆναγνωσθΙν είτα ^γίνετο δεκτον κατ' άρχην, άρθρον και 
σύνολον εις τρίτην συ?^ητησιν το νοαοσχέδιον περί του δ•η[Λο- 
αοτικοΰ δασ(/*οΰ του δήμου Πατρέων, ?χει οε τούτο ώς έπε- 
ται : 

«'Άρθρον 1. 

01 νδρ.01 της 12 Όκτωβρίου 1869 ΤΚΕ', 17 Μαΐου 
1871 Τν, 24 Δεκεί/,βρίου 1875 ΦΟ' καΐ 16 Ιουνίου 1882 
^Ζ' πδρι του δη{Λοτικοΰ δασμού του δήμου Πατρίων καταρ- 
γοΰνται•Ό δασμ,ος ούτος θέλει εφεξής Ιπιβάλλεσθαι και εισ- 
πράττεσθαι κατά τάς διατάξεις του άπο 22 Δεκεμβρίου 
1847 ΞΗ' νόμου περί δημοτικών φόρων, ώς Ιτροποποιηθη- 
σαν δια .των άρθρων 21 και 22 τοΐί άπο 30 Δεκεμβρίου 
1892 3ΡΚΑ.' νόμου πεοι τελωνειακού δασμολογίου. 
"Αρθρον 2. 

Επιτρέπεται εις τον δημον Πατρέων ν' αυξάνη τον δημο- 
τικον δασμον κατά ήμισυ 2τι εκατοστημόριον της κατά το 
δημοτικον δασμολόγιον αξίας των φορολογουμένων ειδών, 
ανεξαρτήτως της κατά τον περί στοιχειώδους Ικπαιδεύσεως 
/ΒΤΜΘ' νόμον αυξήσεως, προωρισμένον νά χρησιμεύση απο- 
κλειστικώς προς συντηρησιν τών εν τφ δημ<ί> αγαθοεργών 
καταστημάτων Νοσοκομείου, Βρεφοκομείου και Πτωχοκο- 
μείου. 

Το Ικ της αυξήσεως ταύτης εισπραττόμενον ποσον, μη 
ύποκείμενον εις κατάσχεσιν διά χρέη του δήμου, θέλει άπο- 
δίδοσθαι εις τους ταμίας τών ειρημένων αγαθοεργών καταστη- 
μάτων κατά την ψηφίσματι του Δημοτικού Συμβουλίου και 
Εγκρίσει της Νομαρχίας άποφασιζομένην κατ* Ιτος άναλο- 
γίαν ύπερ έκαστου αυτών. 

"Άρθρον 3. 

Πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις τον παρόντα νόμον κα- 
ταργείται.» 

Έπι νου νομοσχεδίου περί εγκρίσεως της μεταξύ της Κυ- 
βερνήσεως χ αι της Ελένης Γ. Ζαρίφη συμβάσεα)ς δ Πρόεδρος ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 211 — 

του 'Τπο-ίργβίου ε^ω*Λ£ πληροφορίας ζητηθίί^ας έν προηγου- 
μένη συνεδρία υπο του βουλίυτου κ. Κ, Καραττάνου^ίφβρε δε 
παρατηρητενς ό αυτός εξ "^Αρνης βουλευτής. ΈπΙ του αυ- 
τού αντικειμένου έλαβε τον λόγον δ βουλευτής κ. Κ. Βελλί- 
νης, μεθ' δ εγένετο δεχτον το νομοσχέδιον κατ* άρχην και 
άρθρον μόνον εις β' συζήτησιν. 

Προτάσει του Προέδρου του Υπουργείου άναβληθείσης 
της συζητήσεως του νομοσχεδίου περί μεταβολής του όργα- 
Λίΐσμοΰ τίς χωροφυλακής, άνεγνώσθη χ-αι εγένετο οεκτον κατ' 
άρχηνειςα' συζήτησιν το νομοσχέδιο ν περί μετά ρρυθμίτεώς του 
περί στρατιο)τικης αστυνομίας νόμου. Ωσαύτως εγένετο δεκτον 
το άρθρον 1. ΈπΙ του άρθρου 2 Ιφε^ν παρατηρήσεις οι κ. κ. 
Κ. Καραπανος,Α.Σιμόπουλος,Γ. Φαρμακόπουλος, Δ. Χατζό- 
πουλος και Ν. Δαγρες,άπηντησε δε δ Πρόεδρος του Υπουρ- 
γείου^ μεθ* δ εγένετο δεκτον το άρθρον 2• ^Ωσαύτως εγένετο 
οεκτον το άρθρον 3.Έπι του άρθρου 4 /.ατόπιν παρατηρήσεων 
του βουλευτού κ. Σ. Στάη προσετέθη μετά το πέμπτον εδά- 
φιον νέον τοιούτο Ιχον ουτω' 

«*Απο δύο άστυκτηνιάτρους, ών έκάτερος λαμβάνει μη- 
νιαΤον μισθον δρ• 150.» 

Άντι δε της λέξεως «μηχανικον» εν τψ 'εκτ<ύ ΐδαφίφ ετέ- 
θη η λέξις «χημικό ν». Ούτω τροποποιηθέν το άρθρον 4 εγέ- 
νετο δεκτον• Ωσαύτως εγένοντο δεκτά το άρθρον 5, μετά 
τινας επ' αύτου παρατηρήσεις των κ• κ. Α• Σιμοπούλου και 
Σ. Στάη, και το άρθρον 6. Έπι του άρθρου 7 κατ* άκο- 
λουθίαν της εν τζ> άρθρφ 4 γενομένης προσθήκης, προσετέθη- 
σαν μετά την λέξιν «άστυϊάτρων» εν τη α' § αι λέξεις «των 
άστυκτηνιάτρων», μετά δΐ την λέξιν «ύπίατροι» |ν τχί β' 
§, αι λέξεις «οΐ ύποκτηνίατροι». 

Ούτω τροποποιηθίν το άρθρον 7 εγένετο δεκτον. Ωσαύτως 
εγένοντο δεκτά το άρθρον 8 μετά τινας Ιπ* αύτου παρατη- 
ρήσεις του κ. Α. Σιμοπούλου, το άρθρον 9 και το άρθρον 
10 μετά τίνος επ* αύτου παρατηρήσει; του κ. Σ. Στάη.Έπι 
του άρθρου ΙΙ,εφερον παρατηρήσεις οι κ. κ. Σ. Στάη^, θ. 
Κριεμάδης, Κ. Καραπάνος, Ν. Σχινας, Α. Πετμεζας και Ι. 
Σέχος, απήντησε δ* δ Πρόεδρος του Τπουργε.ου, μεθ" δ εγέ- 
νετο δεκτον το άρθρον 11. Ωσαύτως έπι του άρθρου 12 εοε- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 212 — 

ρον τταρατηρησεις οΐ κκ.. Κ. Καραπάνος, Δ. Κρίτσας, Γ• Κου- 
Λούρτϊς καΐ Α. Μάνεσης, απήντησε 8* δ Πρόεδρος του Ύ::ουρ- 
γείου και Ιγένετο δεκτον το άρθρον 12. Ωσαύτως έγένοντο 
δεκτά το άρθρον 1 3 (Λετά τινας Ιτϊ' αυτού τταρατηοτίσει; του^ 
κ. Π. ΤαταράκΥ) και τ* άρΟρκ 14-17. ΈπΙ του άρθρΟυ 
18 ί(^ιρ€ παρατήρησε»; δ κ. Κ. Καραπάνος, (χεθ* θ έγενετο 
δεκτον το άρθρον 18, ώς και το επό(Λενον καΐ το σύνολον του 
νθ[λοσχεδιου εις α' συζήτησαν. 

Διεκδττη [ΐετά ταύτα η συνεδρία έτταναληφθεΤσα [Αετά [λίαν 
ώραν• 

Έπι του νο|Αθσχεδίου περί συστάσεως Γεωργικών Σταθμών 
ελαβον τον λεγον δ κ. Δ. Χατζόπουλος, ό ϊπΐ των Έσωτε• 
ριχων Υπουργός, δ κ• Α• Ευταξίας και δ κ• Π. Μερλόπουλος. 
Έγενετο [/-ετά ταύτα δεκτον το νοαοσχίδιον κατ* άρχην εΐ; 
β' συζήτησιν. Ωσαύτως Ιγίνοντο δεκτά τά άρθρα 1-12. ΈπΙ 
του άρθρου 13 προτάσει του βουλευτού κ. Μ. Δάλλα προσε- 
τέθη έν άρχη του έκτου στίχου της β'§ώς και ριετά την λε'ζιν 
«γρα[Λ[χατεως» Ιν τφ προτελευταί<|> στίχφ της αΰτης § 
« α' η », ωσαύτως δΐ Ιί τφ προτελευταίφ στ ίχφ προ της 
λέξεως «υπάγεται» ή λέξις «δίν». Ούτω τροποποιηθέντα 
άρθρον 13 Ιγένετο δεκτον, τροπολογία δε άλλη ύποβλη• 
θεΤσα ύπο του βουλευτού χ. Γ. Κουλούρη εστάλη εις τύπω- 
σιν καΐ ?χει ούτω: 

Ζνίτ. παράρτηιια άρχθ. 233. 

Ωσαύτως ϊγίνοντο δεκτά τά &ρ^ρχ 14 και 15. Έπι του 
άρθρου 16 προτάσει του βουλευτού κ. Δ. Χατζοπούλου άττη- 
λείφθησαν Ιν αρχή της γ' § αΐ λίξεις « εξαιρετικώς δε», προσε- 
τέθησαν δ' έν τέλει τνίς αυτής παραγράφου τά ΐξης : « Τον 
αυτόν 'επίσης μισθον τών δραχ. 350 λαίχβάνουσι και οι έπι 
δκταετίαν ως ύποδιευθυνται και καθηγηται ύπηρετησαντες 
εν τοις γεωργικοΤς σχολείοις». Ούτω τροποποιηθέν εγένβτο 
δεκτον το άρθρον 16. Ωσαύτως Ιγένοντο δεκτά τά άρθρα 
17-36. έπι του άρθρου 37 προτάσει του έπι τών Εσωτερι- 
κών Τπουργοΰ άντι του ?τους 1896 έτεβη «1897». Ούτω 
τροποποιηθέν το άρθρον 37 έγενετο δεκτον ώς και το σύνολον 
του νομοσχεδίου εις β' συζ•ιζτησιν• 

Άναγνωσθέν είτα έγενετο δεκτον κατ' άρχην εις 6' συζη• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 213 — 

ττ,σιν το νο^ΛοσχώιΟν ΧδρΙ ίεαρατά<ιβως προΟε^τίΑΐας προς έξα- 
γορχν ύποχρβώσβων καθυστερονμένων κληρωτών τών τφο του 
Ιτους 1896 <;υ;χ?7(ριλΑμβ«νο{^ί&νου άττογραφων χαΐ ^ιαθ^σεως 
των ϊζ «υτδν 6ΐ<7πρβρχθ»ντων η €ΐ9^ρ«χθιΐ)90|ΐ€νων χρημάτων. 
Ωσαύτως έγίνετο δβκτον το άρθρον 1. Έ^Ι "Του άρθρου 2 
χροτάσει του βουλ&υτοΰκ, Σ. Στάη άντΙ των λέξβων «οκτώ 
ετν (Λην«ς» εν τέλει του άρθρου ετέθη «εν ετι έτος•» Ούτω 
τρο-ο^ΤΓΟίηθεν το άρθρον 2 ε-^ένετο δεκτον ώς και το σύνολον 
το\ νο^/.ο<τχεδίου εις έ' συζήτησιν. 

Άναγνω-ΘΙν είτα έγένετο δεκτον •♦:ατ' άρχην και άρθρον 
μόνον εις α' συζ^ητησιν το νομοσχεδιον περί ορίου ηλικίας εν 
τφ βαθμφ του άνθυπασ^τιστου μετά τινας επ' αύτου παρα- 
τηρήσεις των κ.κ. Α. Ευταξία και Σ. Στάτη, εις &ς άπηντη- 
σεν 6 έπι των Στρατιωτικών Υπουργός. 

Άναγνωσθεν ωσαύτως έγενετο δεκτον κατ' άρχην εις β' 
συζήτησιν το ν^μοσχέδιον περί τροποποιήσεως τηΰ ΤΟΕ' 
νόχουτης 10 'Οκτωβρίου 1856 περί ταμείου των χήρων και 
τ•!ον ορφανών των αξιωματικών του Β. ναυτικού και τοΰΦΑ' 
νομού τΨίς 27 Μαρτίου 1874 περί συστάσβως νοψυώ»} των 
αποστράτων αξιωματικών του Β. ναυτικού. Έπι του Ι άρ- 
θρου προτάσει του Ιπι των Ναυτικών Υπουργού Ιγίνοντο αΐ 
έξης μεταβολαί. * Αντί τΛν λέξεων «προστίθενται ύπο στοιχ. 
»θ' καΐ ι' 8»ϊθ εδάφια Ιχοντα ώς εξη<,» εν τέλει της α' § ε- 
τέθη «προστίθεται εδάφιον Ιχον ούτω.» Άπηλείφθη το ύπο 
στοιχ• ι' εδάφιον και άντι «εκ των ανωτέρω δύο πέρων» της 
τελευταίας § του άρθρου ετέθη «4κ του ανωτέρω πόρου.» 
Οΰτω τροποποιηθέν το άρθρον 1 Ιγένετο δεκτόν. 'ΕπΙ του 
άρθρου 2 «γένοντο ωσαύτως προτάσει λ. ου αυτοΰ 'Τπουργου 
αι έξν{ς τοοποποιιίσεις. ΆντΙ των λέξεων «προστίθενται ύπο 
στοιχεία ο' και ε' δύο εδάφια έχοντα ώς έξης•» ετέθη «προ• 
στίθεται Εδάφιον έχον ούτω». Άπηλείφθη το ύπο στοιχ. ε' 
εδάφιον καΐ ϊν άρχ^ ττίς τελευτα'κς §άντι των λέξεων «εκ των 
ανωτέρω δύο πόρων», ετέθη «Ικ του ανωτέρω πόρου,» Ούτω 
τροποποιηθέν το άρθρον 2 Ιγένετο δβκτον ώς καΐ τά επόμενα 
άρθρα και το σύνολον τοΟ νομοσχεδίου εΙς β' συζήτησιν. 

Άναν^ω-ίβιν βιτα έγένετο δητονκατ* άρχηΐίν και άρθρον 
εις β' συζήτησιν το νομοσχεδίων περ4 κυρ^σίως* σν;χβάσεως . ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 214 — 

α-δτά της Εθνικής Τραπέζης τίίζ Ελλάδος π€ρι χορηγίας 
οανηων καλλίβργείας κλπ. Έπι του συνόλου παρατηρήσεις: 
τινας Ιφερον οι κ.κ. Α. Εύταςίας και Ν. ΣχινΧς, ΙγΙνετο δε 
δεκτον καΐ το σύνολον του νομ,οσχεδίου εΙς β' συζήτησιν. 

Συναινέσει της Βουλής Ιλύθη μετά τ*υτα ή συνεδρία πε:1 
ωρχ"^ 1 [Λετά το (χεσΟνύκτιον. 

Ό Πρόεδρος Οι γρα[λ•ΛατέΤς 

*Αλ• Θ. Ζαΐμης. Χ. Τζαννετάκης 

Ν. Δημητριάδης, ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΛΔ' 
Της 20 Δεκεμβρί^^^ 1896. 

"Ωρα 4 25' [Λ. [Λ, ευρεθείσης της Βουλής Ιν απαρτία άνε-^ 
γνώσθησαν τα πραχ-τικά της προτεραίας και ενεκρίθησαν• 

Ό πρόεδρος άνεκοίνωσεν υποβληθείσας : 

Τροπολογίαν του Βουλευτού κ.Γ•Κουλούρη επι τουπίνακος 
του συνοδεύοντος το νο[Λοσχέδιον περί (Λεταβολης του όργανισαοΐλ- 
της χ(ύροφυλακης^ ήτις εστάλη εις τύπωσιν, ?χει δε ούτω : 
ΖΑτ. παράρτημα, άρχθ. 234. 

Άναφοράν των εν ταΤς φυλακαις Τριπόλεως κρατουμένων^ 
ύποβαλλθ[Λένην δια του βουλευτού κ.Περ/Αλε$άκη,δι'ης έξαι- 
τεΤται δπως ψηφισθ^ η ύπο του κ. Ι. Φωκά υποβληθείσα 
πρότασις νοαου περί προσαετρησεως του χρόνου της προουλα- 
κίσεως εις την ποινην των προ του 1892 καταδικασθεντων. 

Άναφοράν Δίον. 01κονο;χοπούλου έκ Πύργου, περί μεταρ- 
ρυθμίσεως του νόμου -ιτερι προσόντων των δικαστικών ύπα).- 
ληλων, ώς προς τους πτυχιούχους ειρηνοδίκας. 

Ό βουλευτής κ. 'Αλκ. Δεληγιάννη; ανέπτυξε την έπερώ- 
τησίν του περί των διαπραγματεύσεων προς συνομολόγησιν 
εμπορικής συμβάσεως μετά της Ρωσίας. 

Ό βουλευτής κ. Ι. Μπακόπουλος υπέβαλε πρότασιν νόμοι; 
περί εγγείου φόρου επΙ των αμπέλων, συνταχθεΤσαν ύπο τ•^ς 
ειδικής επιτροπής της σύστασης προς μίλέτην του . ζητήμα- 
τος της φορολογίας του οίνου. Ή πρότζσις συνοδευομένη και 
ύπο αιτιολογικής εκθέσεως εστάλη εις τύπο)σιν, έχει δε ούτω:: 
Ζητ. παράρτημα, αριθ. 235. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 215 — 

Ό βουλευτής κ. Λ• Π«τ(λ£ζας εττοιησατο συττασιν ^£ρι 
των εν Πάτρα ςς φυλακών των κρατουμένων δια χρέη. 

Ό επί των Έ'ίωτερικών 'Γττουργος κατέβηκε τον φάκε}.- 
λον των Ιγγράοων ττερί των κτη[/.άτων της εν τφ δη^Λφ Καλ- 
λιφωνίου έκ,κλησίας της Φανερω[Αένης, ζητηθέντα ξ,ν ττροη- 
γουι^.έντρ συνεδρί^ ύτυο του βουλευτού κ. Σ. Στάη. 

Ό «υτος είτηγαγε νο^/.θ7χέδΐον περί ανεγέρσεως καΐ δια- 
κοσαησεως νέου Ιεροΰ ναού Άγιου Ανδρέου εν Πάτραις, 
δπερ συνοδευόΐΛενον και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως εστάλη 
εις τύ:ίωσιν, έχει δε ούτω: 

Ζήτ. παράρτημα, αριθ. 236. 

Ωσαύτως κατέθηκε πληροφορίας εις άπάντησιν προηγου- 
μένης έπερωτησεως του βουλευτού κ. Ν. Σχινδ περί της 
εταιρίας των τροχιοδρόαων. 

Ό βουλευτής κ. θ• Κριεμάδης ήτησατο πληροφορίας περί 
των εν Θεσσαλία γενομένων πλημμύρων, Ιδωκε δε τοιαύτας 
6 έπι των Εσωτερικών Υπουργός. 

Σχετικάς συστάσεις ^ποιησαντο και οι βουλευταΐ κ. κ. 
Ξ. Τσαμαγκίδης και Ι. Παλάσκας. 

Ό βουλευτής κ. Π. Ραζέλος επανέλαβε προηγουμένην 
έπερώτησίν του περί της εταιρίας των τροχιοδρόμων. 

Ό βουλευΓη; 5^. Κ. Παπαμιχαλόπουλος έποιησατο σύ- 
στασιν σχετικην πρδς τάς έπΙ των θωρηκτών γενησομένιχς 
μεταβολάς, ίδωκε δε πληροφορίας ο έπι τών Ναυτικών 
'Τπουργος και ίφερον παρατηρήσεις οι βουλευται κ. κ• Σ. 
Στάης και Γ. Μπούμπουλης. 

Ό Πρόεδρος άνηγγειλεν δτν ό έπι της Δικαιοσύνης 
Υπουργός κατέθηκεν έν τφ γραφείφ τάς πληροφορίας τάς 
ζητηθείσας ύπο του βουλευτού κ,. Ν. Σχινα περί τών έν 
τοις σταθμ.οΤς του σιδηροδρόμου Θεσσαλίας συμβαινόντων 
κατά την φορτωσιν τών προϊόντων. 

Ωσαύτως άνικοίνωσεν ύποβληθεΤσαν τροπολογίαν τών κκ. 
Ι. Βρυώνη και Π. Άννίνου Καβαλιεράτου έπι του νομοσχε- 
δίου περί μεταρρυθμίσεως του πίρι στρατιωτικής αστυνομίας 
νόμου, ητι< συνοδευομένη και ύπο αιτιολογικής εκθέσεως 
εστάλη εις τύπωσιν, ίχει δέ ούτω: 
Ζητ. παράρτ. αριθ. 237. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 216 ~ 

Ό βουλδυττίς χ. Η, Ζέγγδλτος άπΥΐυθυνδν εττίρώτη^τιν δχ^ου- 
σαν ούτω: 

«ΠαοΛχαλεΤτα^ ό κ. έιΗ των Στρατιωτικών* Υπουργός 
νά πλτ^φορηϊτη τ'ίιν ΒονλΥϊν διατί αι είς τνιρν Έφη[Λ. ττί; 
Κυβδρνήσ^εως κατά την 28 και 29 Νο£;xβ^^ου έ• 2• δ•τΐ|Λ0<ηευ- 
θεΤσαι διακηρύξεις αυτού ίϊερί 7:ρβ(χηθεί«ς 250,000 Β. πή- 
χεων οθόνης ύποδυτών, (Τκελ^ών και φθυ<7τανελλων καΐ 
50,000 ττηχεων τοι-οώτων ύχορρα[Λμάτων ώς και ή προίΛτί- 
θίΐα 90,000 ιτ)ίχεων Βα'ΤίλιΧων οθόνης λινής τιφρδδς θερι- 
νών χερκΓκελίΧων δεν περιέχουσιν, ώς τούτο ττάντοτε «Ις τοι- 
αύτης φύσεως προ•/.ηθείας συ|χβα{νει, Ιττιφύλαξιν άπο [χερους 
του Υπουργείου ΐγκρί<7εω< της δημοτρρα-ϊΐας, άλλ' Ιν ε^δα- 
<ρ{ω δ' της ^ακηρύζεως καθορίζεται 6 διαγωνισμός τελευταίος 
και κατακυρωτικος έπι του τόπου τ^ς δη;Λθπρα'7{ας, 2) διατί 
^ις τάςαΰτάς ^διακηρύξεις δεν έξαρτδται ή απόρριψες η παρα- 
λαβή της οθόνης ίκ της ό[λοψη(ρίας τ^ς προς τούτο συστηθη- 
•σοαενης επιτροπής, αλλ* απλώς ίίρτηται αύτη εκ της πλειο- 
Λ/•ψηφίας της Ιπιτροπίίς καΐ 3) δια τι τ^ παράδοσίς δεν ορί- 
ζεται δπως γίνηται εις τάς άποθ^κας του στρατού, άλλ' 
εις το ΤελωνεΓον, διά του δρου τούτον άποχ.λε*οαενης εντε- 
λώς του συναγωνισ}Λθΰ της εγ*/ωρίου β*ο•Ληχανίας.» 

Ό βοϋλδυ^/)ςκ• Α. Ρωαάνος Ιπηρώτησε περί τοΰ δηαο- 
τικοΐ/ φόρο ν έπΙ τών εΐ'ίαγοαενων ώνίων *το^ δ•)ί[/.ου Κρανίων. 

Ό βοολευτης κ• Α. Δεληγιάννης ήτησ^το τιί>ν *ρίθΦα- 
γωγήν πίνακος τών υπάλληλων τών δηίΑοσίωίν σταφι^α^οθν;- 
χών* ο δε βουλευτής κ• Π. Μερλόποολος πίνακα τών γ/Ο'.- 
κίων τών σταφιδαπαθηχ,ών κατά πόλίν. 

Α(Λφίθτερους έπεφνλάχθη 'ίνα προσαγάγη δ Πρόεδρος του 
Υπουργείου. 

Προέβη |/.ετά ταύτα ή Βουλή ίΐς τά εν τ^ ηίίερησίίκ δια- 
τάξει^ ϊλα& δε τ(ίν λόγον ΙπΙ του νοαοσχβ^ου περί κυρώ- 
σεως τ^ς (ΛβτΑ της Εθνικής Τραπέζης τίίς 'Ελλάδος β^[<.€ά- 
σιως περί χορη^ί^ας δανείων καλλιέργειας κλπ• δ βουλευτής 
κ. Ν. £χιν2^ς; παρατηρήσεις δε ίφερί^ καΐ χΑ κκ. Κ. Κκρα- 
:πάνος και Α. Πετ(Λεζας. 

Προτάσει δε τοΰ Προέδρου τΛ Υπ^^υργείοο διοτ^ιτείσης ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — διτ- 
τής συζηηί'Τδως, έλύθη ή (τυνβδρία ώρα: 7 [λ. [λ. άττοφα• 
σνσΟίντο; δπως ή Βουλή αυριον συνεδρίαση την 3 [^ι.. ;/.• ώρχν. 

Ό Πρόεδρος 01 γραμνιατεϊς 

^Αλ• Θ. Ζαΐ(ΐης• Κ. Χατζηπέτρος 

Δίον. Μνλωνδς, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΕ' 
Της 21 Δεκεμβρίου 1896. 

"Ορο^ 3 20' (Λ. [Λ. «ύρβθβίστϊς της Βουλής εν άτταρτί^ άν^- 
γ-ιτώσθησαν τά πρακτίλΐά της προτεραίας %χ\ ενεκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρο; άνεκοίνωσεν άναφοράν των ύ7τογρ«;χ«.«τέων 
του Πρωτοδικείου Σπάρτης, έζαιτθυ[Λένων αυξησιν τ-^ς [^-ισθο- 
δοσίας αυτών. 

Ό βουλευτής κ. Γ. Φιλάρετος απηύθυνε σύστασιν ίχου^αν 
ούτω : 

«Συνιστώ τφ κ. έπΙ της Δικαιοσύνης Υπουργέ νά προ- 
χ.ληθνί ή δέουσα γνωιχοδότη'τις προς σύστασιν ειδικού Πτα».- 
σαατοδ'.κείου έν Βόλω και ο διορισ|^!»ος ειδικού ύποθηκοφύλκ- 
κ,ος έν Βόλφ, διότι ο :ίς και }χόνος Ειρηνοδίκης της ικανώς 
αεγάλης ειρηνοδικειακ,ης περιφερείας Βόλου, βεβαίως δεν 
έπαρκέΤ εις τήν ειρηνοδικειβ«€ήν κχΐ εις τήν πταΐ7(Λατικήν 
δικαιοσύνην, άφου μάλιστα τ^ αυτφ κ. Ειρηνοδίχη ?χουσιν 
άνατεθγ) τά καθήκοντα του δποβηκοφυλακος και ή προε- 
δρεία της λιμενικής επιτροπής, ^πΐ προφανέστατη βλάβη της 
«πονομης της δικαιοσύνης και των συ;Λφίρόντων το^ δημοσίου 
ταμείου. » 

Ό αυτός βουλευτής απηύθυνε ν αιτησιν εχουσαν ούτω: 

«Παρακαλείται ό κ• έπι τών Εσωτερικών *Υουργος νά 
κατάθεση εγκαίρως εις τήν Βουλή ν: 

1) Τον σχετικον φάκελλον ^ιά τήν διευθέτησιν τ^ς κοίτΓ,; 
τών εις τον λιμένα Βόλου Ικβαλλόντων 3^ειμάρρων δαπάνη 
του λιμενικού ταμίιου μετά σημειώματος τοί5 ποσου^ Οπερ οι 
Ιργολάβοι έδικαιοΟντο λαμβάνειν δπερ ?λαβον, και εν ή περι- 
τττώτει οι εργολάβοι εΤχον πληρωθη ^σον άνωτερον εκείνου, οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 218 — 

δ::ερ έδικαιουντο, έάν επέστρεψαν το ύττόλοιπον η συνεψιόφι- 
σ(3ίν αυτί) Ικ. της εγγυήσεως• 

2) "Ολα τα σχετικά ί-^'γραφα ττρος άνανέωσνν της ύπ' 
αριθ. 93 τοκοφόρου έ(Λθλογίας του λΐ[/.ενΐκου τα^Αείου Βόλου 
έκ δραχ[Λών 178,955.90% προς βεβαίωτιν της εποχής, 
άφ' ης έζητηθη ή άνανέωσις, και των λόγων της βραδύ τη- 
τος έπΙ ζηι/,ί^ του λιαενικοΰ ταμείου. 

3) Την ύπ' αριθ. 5,293 της 19 Απριλίου 1896 διατα- 
γή ν του υπουργείου των Εσωτερικών, επίσης την υπ* αριθ. 
8,420 της 14 Ιουνίου 1896 προς τον πρόεδρον της λι»Λενι- 
κης Επιτροπής Βόλου εν σχέσει προς την τροποποίησιν του 
αρχικού σχεδίου του λιαένοζ και επι σκοπώ κατασκευής λι- 
Ι^ενίσκου προσθέτου ην πάντοτε άπέκρουσεν ή πλειοψηφία της 
επιτροπής• 

4) Κατάλογον έαφαίνοντα τα εις τους εργολάβους •π7.η- 
ρωθέντα ποσά και απέναντι τίνος εργασίας. 

5) Την ύπ'άρίθ. 5,528(1896) διαταγ•;)ν του Υπουρ- 
γείου εν σχέσει προς την παροχνίν δανείου άτοκου δραχαών 
250,000 εις τους εργολάβους Ικ του λιίΑενικου τααείου. 

Ό αΰτος δε κ. 'Γπουργος παρακαλείται νά πληροφόρηση 
την Βουλή ν: 

1) Έάν έπερατώθη η κατασκευή της αποβάθρας, Ιάν δ* 
ετι [λένη ήαιτελής, τών εργολάβων δντων Ιν υ-ΐζι^Ύ^υ,ψ.χ 
διατί επετράπη ή εκσκαφή του λΐ[;.ένος παρά τήν αρχικώς 
όρισθεΤσαν τάζιν της κατασκευής τών έργων, 

2) Διατί επιτρέπεται ή κατασκευή τών ογκολίθων εις τήν 
παραλιακήν δδον, ήτις |Λ•τεβλήθη εις κοπρώνα απειλούσα 
τήν δημοσίαν ύγείαν και ουχί εις το έργοτάζιον. 

3) Δυνά[Λει τίνος νόμου μισθοδοτείται 6 ειρηνοδίκης εκ τον 
λιμενικού ταμείου, ως πρόεδρος της λιμενικής επιτροπής Βόλου. 

4) Ποια μέτρα ελαβεν, δπως αποπερατωθεί το λιμενικον 
έργον, άφου οι εργολάβοι έγένοντο εκπρόθεσμοι άπο της 27 
Απριλίου 1895.» 

Ό αυτός Ικ Βόλου βουλευτής ύπέβαλεν άναφοράν πολι- 
τών εκ Βόλου, ίζαιτουμένων δπως μή έπιτραπ^. ουδεμία τρο- 
ποποίησις της συγγραφής τών έργων του λιμένος Βόλου. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 219 — 

Ό βουλίυττις κ. Α. Ευταξίας απηύθυνε τάς κατωτέρω 
έπερωτι67«ις : 

Α') Πε'ρΙ των ύπο Γραμ|Λατέων τα{/.βίων διευθυνοαένων ύπο- 
τααείων. 

«Παρακαλείται ο κ• 'Γπουργο; των ΟΙκονθ[Λΐκών να 
ττροσαγάγτρ σ7ΐ[Αε{ω(/.α του επΙ των εισπράξεων τ[Αη•ι.ατο; του 
'Τπουργείου, Ι[ΛφαΤνον : 

α') Τά ανά το κράτος συνεστη[χένα ύποτα^ΑεΤα, την δν- 
κχιοδοσίαν και τον βαθ|χον εκάστου. 

β') Τίνα τούτων διευθύνονται ύπο ύποτοιμιών και τίνων 
όνοΐΑαστι και τίνα ύπο Γρα}Α[Αατεων τα[Λείων και τίνων όνο- 
μαστι επίσης και ποίας τάξεως είσιν ούτοι. 

Έξηγων δε δια τίνα λόγον δεν συνεπληρώθησαν αι κεναι 
θέσεις και άν οΐ διευθύνοντες ταύτας υποχρεούνται εΙς χρη• 
ίχατικήν Ιγγυοπαροχην ώ; οι ύποτα(Λίαι, ποίαν δ' άσφάλειαν 
έχει έν εναντία περιπτώσει το Δημόσιον.» 

Β') Περί του άριθμιου των έ[Λμ,ίσθων εισπρακτόρων. 

«Παρακαλείται ό κύριος * Υπουργός των Οικονομικών νά 
προσαγάγη ση[Αείω>χα εαφαΤνον : 

α') Τον αριθμόν των εμμίσθων δημοσίων εισπρακτόρων 
κατά την 1 Ιουνίου 1895• 

β') Τον αριθμόν των έζ αυτών αφαιρεθέντων τΟν μίσθον εκ-^ 
τότε μέχρι του§ε. 

γ') Τον αριθμόν τών κατά το αυτό χρονικό ν διάστηρ,α διο- 
ρισθέ^ίτων αρχικώς ή κατόπιν γενομένων εμμίσθων. 

δ') Τον αριθμόν τών νυν διατελούντων εμμίσθων. 

ε') Τον διά του προϋπολογισμού του 1895 ορι^όμενον 
αριθμόν εμμίσθων μετά κ.ατηγορηματικης δηλώσεως άν και 
κατά πόσον έπραγματοποιηθη η Ιν τω αΰτζ> προϋπολογισμέ 
αναγραφομένη οικονομία δραχ^ 20,000 εκ κενών θέσεων γρα- 
φέων ταμ6ί<ί>ν και εισπρακτόρων* και 

^0 Το^ διά του πρι^ϋπολογισμου του 1896 οριζόμενο ν 
αριθμόν εμμίσθων.» 

Γ') ΠβρΙ τω^ κατεσκευασμένων Ιθνΐκών και Επαρχιακών ά- 
ααξιτων οδών. 

«Παρακάλ^ται ο κ. 'Τπουργος τών Εσωτερικών νά προ- 
σαγάγει πίνακα τών κατεσκευασμένων και λειτουργουσών οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 220 — 

εθνικών τε και έ?7χρχιακών ό^ν (ίδιον δι' εχ.ά^ίττ^'* καττιγο- 
ρίαν) κατά τον περί οδοποιίας νό'Λον, η στρεαμάτων αυτών, 
Ιμφαίνοντα. 

α') Την όνοματίαν της όόου. 

β') Την εκτασιν αΰτης εις χιλιόμετρα. 

γ') Την καθολοκληριαν η εν μέρει και ποία έκτάσΛ και 
άπο τίνος εως τίνος σημείου κατασκευήν αύτίς. 

δ') Την έποχην τ^ς κατασκευΥΪς των μεν Ιν τώ τταλαιφ 
Βασιλεία) ώρισμενως, τώ^ δε εν Έτττανησφ και ταΤς Ήπει- 
ροθεσσαλικαΤς έτταρχίαις κατά ττιθανολογίαν.» 

Δ') Περί παρανόμου διατηρτ5<Τίως δημολογιστου παρά τω 
τω ταμείω Ηλείας. 

«Άναγνούς ^ν τ^ «Νεολόγφ Πατρ<;>ν» άνταπόκρισιν εκ 
Πύργου, δι* ης καταγγέλλεται δτι παρανόμως διατηρ^ται 
παρά τω ταμείφ Ηλείας δημολογιστης, αδελφός του κ. νο- 
μάρχου Αχαίας και "^Ηλιδος τυγχάνων» διορισθείς προ του 
πεοι δημολογιστών νόμου του παρελθόντος Λίαρτίου, δι* ου 
ώρίσθη ΘΙσις δημολογιστου καΐ βοηθών αυτών παρά ταΤ; 
Νομαρχίαις, οι όποιοι «τηροΰσι και τους λογαριασμούς τών 
Δήμων μετά τών Δημοσίων ταμείων» παρακαλώ τον κ. 
Ύπουργον τών Εσωτερικών νά δω^/ι τάς δέουσας εζ>ϊγ•π^&ις, 
ητοι πώς επέτρεψε νά τελεσθή και νά εξακολουθώ υφισταμένη 
ή παρανομία αυτή επΙ βλάβη τών δημοτικών ταμείων, ην 
βεβαίως έδει νά γ^/ωρίζη αυτός τε και η υπηρεσία του ' Υ- 
πουργείου Ικ τών παρ* αυτφ αντιγράφων τών δημοτικών 
προϋπολογισμών. » 

Ε') Περί παρανόμου Εκδόσεως του περί μεταθεσεως τη; 
έδρας του δήμου θεραπνών Β. Διατάγματος. 

«Ένφ κατά το βκρθρον 8 το^ περί δήμων νόμου εν συνδ»>α- 
σ|^-<ι) προς το άρθρον 26 του πίρΐ επαρχιακών συμβουλίων νό- 
μ.ου καΐ κατά την άείποτε και άναλλοιώτως διεξαγομίνην εκ- 
τέλεσιν αυτών, (ιδε^ καΐ «ΈλληνικτΙν νομοθεσίαν» θεοοώρου 
Π. Δηλιγιάννη και Γ. Ζηνοπούλου έν σελιδι 233 β' τόμου 
παραγράφφ τρίτη τών ύπο•7ημειώσ«ων κα< πληθύν 6. Δια- 
ταγμάτων ευρισκομένων εν το^ς άρχείοις του 'Ττίο^ργείου 
τών Εσωτερικών καθώς και τά παρ' αυτοδ 'ϊ'θύτου του Ινε- 
<?τώτος κ, *Τπουργου προρίληθέντα Β. Διατάγματα τίίς 28 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 221 — 

Ιουνίου 1895, της 19 Άχριλίον, 17 'ΰχ,τΐι^βρίαυ και 28 
Νο«[Λβρ(ου 1896 καΐ άφορώντα την διαιρεσιν η ττΐνμετάθ«'5ΐν 
έδρας δηαων.Έ^ΐι νά προηγηθγ, Β. Διάτ%γ|^ια δπωςγνωαοδο- 
τή'ϊΐΟ το έτταρχια-Λον σνμβούλιον Λαχ^^ίμονος τ^ρΐ [Λίταθε^δ- 
ως ττίς έδρας του δημον Θιραπνών, τούτο ττροίβη οίκοθεν ιΐς 
ΓΛΟρατιν τοιαύτης γνώμης, ^τις ούτω παρατύπως έκφ£ρο;Λ6νη 
δεν δύναται νά θ€<αρηΟγ ί) ώς εύχη. Έ-ττΙ τη τοιαύτιρ δε γνω- 
[Λχτεύσει ττροίκληθη εξαιρετικώς και ττρωτοφανως το άττο 13 
του φθίνοντος [Λην?>ς, τζ 17 του ιδίου δη{Λοσαυθεν, Β. Διά- 
ταγμα δι' ου [Λετατίθβται η έδρα του εΊρη;Λενου δη^χου θε- 
ραπνών άτΓΟ του χωρίου Χρύσαφα εις το χωρίον Γκορτσιάν. 

Δι' δ τταρακαλεΤται ό κ. 'Τ^τουργος των Έ<7ωτερικών νά 
δώτ^ζ, τάς δέουσας εξηγήσεις έπι τ^ άντινο;/.{α ταύτη, νά 
:7ροκαλεσνΐ δ* άμα την άνάκλησιν του μνησθεντος Β. Δια- 
τάγματος.» 

ΣΤ') Ι1ερΙάτ:οδιδομενων παραβάσεων π£/>ι τηνέκτελεσιν των 
ττερί δημοσίων ίργο)ν κβίΐ περί δημοσίου λογιστικού νόμου. 

«Έξ αφορμής της Ιν τφ άνά χ«'ρας φύλλω της εν Πά- 
τραις εκδιδομένης εφημερίδος «Νεολόγος Πατρών» δτομοσιευο- 
μένης ανταποκρίσεως εκ Δημητσάνης, δι' ης καταγγίλλονται 
ώρισμεναι καΐ σπουδαιότατα; παραβάσεις των περί δημοσίων 
έργων και περί δημοσίου λογιστικού νόμων κατά την έκτέ- 
λεσιν δημοσίων 2ργων εν τη επαρχί(»: Γορτυνίας, παρακαλεί- 
ται ό κ. *Γπον^γος των 'ΕΙσωτερικων νά προσαγάγη πάντας 
τους οακελλους των αναφερομένων εν τη ειρημένη έφημερίδι 
έργων ήτοι : 

α ) Του άπο Τριπόλεως εΙς Άλωνίσταιναν τμήματος της 
εθνικής έδου Τριπόλεως* Πύργου. 

β') Του άπο Άλωνισταίνης τμήματος εις Βυτίναν καΐ 
Καρκαλου της αύτης όδου. 

γ') Του άπο Καρκαλους εΙς Λαγκάδια τμήματος της «ΰ* 
της όδου. 

υ') Του άπο Λαγκχδίων εις Καλιάνην τμήματος της αύ;- 
τ•95ς όδ^υ. 

ε') Του άπο Καλιαηου εις Μπίλεσι τμήματος της αύτη^ 
όδου. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — -222 — 

Τ) Του άπο Δηαητσάντίς ι\ς Καρκαλου -τι/,η^ατος τίς 
^ύτνίς όϊου. 

ζ') Της άτϊο Δηατιτσάναν ει; Ζώτουναν δδου. 

η') Του ά:το Μβγαλοχόλδωυ €ΐ; Δγιαητσάναν τμ,ηαατος 
της δδου Μίγαλθ7:όλ6ως-Δη[Λητσάνης. 

θ') Του άτΓΟ Καλικνιου ίΐς Βίρβίτ^ταν τ[Αη!Αατος. 

ι') Του άπο Ββρβτισης εις Κοντοβάζαιναν. 

ια') Του άπο Κοντοβαζαίνης εις Μοναβ-τηράχΛον. 

^Εκαστος των φακέλλων τούτων Θ1λ£ΐ συνοδεύεσθαι ,διά 
συνοτττικης ϊ'/ΜσοΛς του τίΛηαατος των δημοσίων ?ργων, δη- 
λού^ης : 

1) Το ττοσον της :7ροϋπολογι<7θ£ί<7ης δαπάνης. 

2) Το ποσόν της επΙ δημοπρασίας γενοαένης [χ-ιώσεως. 

3) **Αν ενεκρίθη ή προσθήκη Ιργασιών και τίνων Ιν τζάστ^ 
λεπτοΐΛερείί}:, ποία ή προϋπολογισθείσα αξία αυτών καΐ άντΙ 
τίνος ποσού παρεχωρήθη ή ^κτέλεσις τφ έργολάβ<^. 

4) 'Άν επανεληφθη τοιαύτη προσθήκη και τίνων εργα- 
σιών καΐ άντι ποίου ποσού παρεχωρήθη ή εκτέλεσις. 

5) "Αν ττς εργολαβίας ταύτης διετάχθη ύπο του 'Τχουρ- 
γείου και πότε ή διαλυσις κάι άν και πότε Ιπραγμ,ατοττοιη- 
θη αύτη, η εάν ίαεινεν έκκρε'χής και [λέχρι ποίου άχριβώς 
ση[)ΐείου, 

6) '^Αν δεν έγένετο ή πραγ[Λατοποίησις της διαλύσεως της 
Ιργολαβίας και άν και πότε ενεκρίθη ύπο του Υπουργείου ή 
επαναφορά αύτη; έν ενεργώ καταστάσει, ποτέ και ύπο ποίους 
ορούς. 

7) **Αν [Αετά τούτο έγένοντο και ποσάκ,ις προσθηκαι ερ- 
γασιών και τίνων, ποίας άζίας και άντι ποίων ποσών παρε- 
χωρήθη η έκτέλεσις αυτών τ φ έργολάβφ. 

8) Ποϊον ποσόν έχει πληρωθη (^εχρι τούδε καΙ^ποΤον κα- 
-θυστερεΤται τφ έργολάβω. 

9) Εις ίνοΤον σηαεΤον ευρίσκονται νυν α ι εργασία ι του έρ- 
γου* και 

10) Ποιον ποσον αποζημιώσεως καταληοθέντων κτη[Λάτων 
Ιπληρώθη, ποιον οφείλεται και ποΤον ως Ιγγιστα υπολείπε- 
ται άνεκκαθάοιστον. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 223 — 

ιβ') Έττίση; τταρακαλεΤται 6 κ. Ύττουργος νά 7::θ(7αγάγγι 
του; οακέλλους. 

α') της κατασκευής ^ιακλα^ώσεως άττο της τταρά το 
Παλαιοχώριον όδου «ς Ζυγοβύστιον. 

β') τη; έντο; της πόλεως Δημητσώνης διακλαδώτεως. 

γ') της εντός τη; κω;ι.ο:70λεως Λαγκαδιών ίιακλαδώτεως. 

δ') της κατα-τκευης γέφυρας κατά την θεσιν Γύριζαν έττι 
του Λάδωνος. 

"Εκαστος των φακέλλων τούτων θέλει συνοδεύεσθαι 

1) ύπο έγγραφου γνωμοδοτήσεως του συίλβουλίου των Δη- 
μοσίων ίργων, έ(;.φαΐνούσης δτι το ?ργον ανάγεται εις την 
Έθνικην όδοποιίαν και δτι νοα{|Λως ανατίθεται εις τον Ιργο- 
"λάβον των όδών^ άφ* ων γίνεται ή διακλάδωσις^ άντΙ να άπο- 
τελεση αυτοτελή εργολαβίαν, νά Ιγκριθγ, νομοθετικώς το ?ρ- 
γον και να εκδοθη δι* εργολαβίας ή Ικτέλεσίς του* είδικώτε- 
ρον δε ώς προς την γέφυραν Γύριζας και δτι αύτη προς τοΤς 
ΰίλλοις ην απαραιτήτως αναγκαία δια την λειτουργείαν του 
τμήματος Καλιάνη-Μπέλεσι• 

2) ύπο γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου η του 
δικαστικού συμβούλου περί των αυτών θεμάτων άν προε- 
κληθη τοιαύτη. 

3) ύπο εκθέσεως του τμήματος των Δημοσίων ?ργων εζη- 
γούσης εΙς ποίας του νομού διατάζεις στηρίζεται η έκτελεσις 
του έργου εις βάρος του δημοσίου και άνευ είδ-.κου νόμου και 
άνευ διαθέσεως του Ιργου δια δημοπρασίας, 

4) ύπο του προϋπολογισ;/.ου της απαιτουμένης δια το έρ- 
γον δαπάνης. 

5) ύπο σημειώσεως Εμφαινούσης το ποσόν ύπο το όποΤον 
Ιγένετο η προς τον εργολάβον ?κδοσις. 

6} ύπο σημειώματος έμφαίνοντος τάς γενομένας τυχόν 
προσθηκας, 

7) ύπο προϋπολογισμού της απαιτουμένη; δαπάνης δια 
την άποζημίωσιν καταληφθηοομένων κτημάτων. 

ιγ') Παρακαλείται προς τούτοις δ κ. 'Τπουργος νά προσα- 
γάγτ, τον φάκελλον της άνακαινίσεως της πεπατημένης δδου 
άπο Βερβίτσης εις Λάδενα μετ' εκθέσεως του τμήματος τών 
δημοσίων έργων έμφαινούσης εΙς τίνα νόμον στηρίζεται ή οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 224 — 

κχτασχίνη αύτης δτ,;7,ο<πα δα-πάνη, άφ' ου παρίσταται ώ; 
άναΐΛφί'τβητΥίτος δηαοτικη, άτ£ συνοεουσης τη; έδοΰ σγιν,εΤχ 
ενος ΧΛΐ του αΰτου ο•η[χ.αυ, άλλως τε υπάρχει παράλληλος η 
άρτι χ,ατατΛευασθεΤσα έθνυςή έδος Τριπόλεως- Πύργου μεθ' 
ης διασταυρουται εις πολλά σηαεΤα. 

ιδ') Τέλος παρακαλείται 6 κ. 'Τπουργος να προσαγάγγ^ 
και τον φάκελλον της κατασκευής νεκροταφείου έν Λαγκα- 
δίοις [χετ* εκθέσεως του ταηαατος των δηαοσίων ?ργων έ;Λ- 
φαΐνούσης 1) το ποσόν έφ' φ Ιζετιριήθη το καταληφθ^ν εκ 
της όδου και τίνος νεκροταφεΤον Λαγκαοίων, 2) το προϋπο- 
λογισθίν και το Ιγκριθεν ποσόν δια την κατασκευήν Ιτερου 
τοιούτου και 3) το ποσόν της τυχόν γενομένης η άναγχΛίας 
δπως γένηται προσθηκτος, έζηγούσης δε διατί ανέλαβε το 
δηαόσιον την κατασχευην ?ργου δημοτικού υπαγομένου εΐ; 
την ίΛεριμναν τίίς δημοτικής «ρχης, προς ην έδει νά δοθίί 
άπο^Ιημίωσις η κατατεθη δια πδν Ινδεχόμενον εις το τα}Λέ*ον.» 

Ζ') Περί της ύτΛ εργολάβου γενομένης προμηθείας ίππων 
του στρατού. 

«Παρακαλείται δ κύριος 'Τπουργος των Στρατιωτικών 
νά προσαγάγγι : 

α) Άντίτυπον του οικείου φύλλου της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως εν ω Εδημοσιεύθη διακ•ηρυξις του Τπουργείου 
περί εκδόσεως άς Ιργοληψίαν της προμηθείας ϊππων προς 
χρησιν της στρατιωτικής υπηρεσίας, άν εξεδόθη και ΐδημο- 
σιεύθη τοιαύτη διακηρυζις• ' 

β) Άντίτυπον αλλοδαπής Ιφημερίδος, δι' ης τυχόν εδημο- 
σιεύθη τοιαύτη διακηρυζίς. 

γ) Τά πρακτικά της δημοπρασίας άν Ινηργηθη τοιαύτη. 

δ) Άντίγραφον της μετά του άναδειχθέντος προμηθευτού 
συναφθείσης συμβάσεως-, δι' ης συνωμολογηθη ή προμήθεια 
αύτη. 

ε) Άντίγραφον της αρχικής διαταγής του ^ΓτΓουργείου, 
όι' ης ώρίσθη επιτροπεία προς έξέτασίν και παράλγ^ψιν των 
προμηθευθέντων ούτως ίππων. 

Τ) Άντίγραφον μεταγενεστέρας διαταγής του Υπουρ- 
γείου, άν εξεδόθη τοιαύτη, περί σχηματισμού ετέρας Ιπιτρο- 
πείας η αντικαταστάσεως μελών τίνων της πρώτης. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 5δ5 — 

ζ] 'Αντίγραοχ των ύ-πο των 1τ:ιτροπ£ΐών τούτων καταρ- 
τισθέντων πρωτοκόλλων ττερι Ιξίτάσ&ως 'τών ϊ,ττχων .και περί 
των τΓορισα-ά'των αυτής. V . 

η^ 'Αντίγραφον των Ικ$οθ(ΐ<7ων όιαταγων του ^Υπουργδίον 
κκτςτΓΐν τών πρωτοκόλλων τούτων^ 

θ) ^Εγγραφον και Ινυπογρα^Ον όηλωάιν' "τόΰ επι των προ• 
ίχηθδΐών τ[/.η;ιατος του ^Τπουργείου θιαλα[Λβάνουσαν άν 
κατά το παρελθόν Ινηργηθη ^ τφρόίηθεια ϊππων η άλλων 
κτ-ηνών του στρατού* 'δι' εργολαοίας, κατά ποίοις Ιποχάς, 
-ΓΓοίου είδους και ποσού κτηνών^ άντι τίνων τι•Αών και κατά 
τίνα τρόπον διεξήχθησαν αΐ σχετικαΐ διατυτ^ώσεις». 

Η') Περί χορηγήσεως πληροφοριών επι καταγγελθεισών 
παραβάσεων του τ^αηίΑατος των προ^^ηθειών. 

«Παρακαλείται δ κ• 'Τπουργί)ς των Στρατιωτικών νά 
πληροφόρηση : . ' ' ; 

α) ΠοΤαι Ιν' πάσΥ) λεπτθ|χ.ερεί:}: .παραβέσει; άπεοόθησ,αν 
εις το τ[χη[Λα των προάήθειών του ύπο την οιεύθυνσιν τόί) 
'Τπουργείου; παρά του 'Ιιωάν Ν. Τσάγάργ^, διατελέσαντος 
πολλάκις πρθ[/.ηθευτου Στρατιωτικών ειδών^ ώς έδημοσίευσεγ 
ούτος ένι^πογράφώς ^ιά διαφόρων εφη^χε^ίδων• 

και β) ^Αν αι άρμίδιαι στρατιωτικά! ποινικαι άρχαΐ επε- 
ληφθησαν των προσηκουσών ανακρίσεων προς ΐξακρίβωσιν τη,ς 
αληθείας και Ιφαρ[/.ογί)ν του νόμου, άν " ύπάρχη περίπτωσις 
και εις ποιον, σηιαΤον .εύρί<τκεται ή τοώύτη άνάκρι^ις.» 

θ') Περί αποζημιώσεως πραγματογνωμόνων Ιπι ττοινικών 
ανακριτικών υποθέσεων. 

Λ Παρακαλείται δ κύριος 'Τπουργος τί5ς Δικαιοσύνης νά 
προσαγί:γτ[) α') άντίτυπον.της πρό τίνων μηνών εκδοθείσης 
προς τάς' αρμοδίας δικαστικάς αρχάς, επαναληπτικής Εγκυ- 
κλίου διαταγής αύτου Ιζ άφοραης νέων παρεκτροπών ανα- 
κριτικών τινών αρχών περί τϊν διορισμον πραγίλατογνωμόνων. 
άνευ άνο^^κης τίνος, καθά Ιπραγματευθη η οημΌ^ίΐογραοία 
ιδίως η Ιπαρχιακη. ^ . : ,. 

β^) "Απαντα ανεξαιρέτως τά στελέχη των ύπο ,'ϊίου Ύ- 
-πουργείου ΙκδοθΙντων ενταλμάτων χρηματικών επι της ^ρη- 
<7εως του 1896 οι* άποζημίωσιν πραγματογνωμόνων έπΙ ποι- 
Λαϊκών υποθέσεων συνοδευόμενα μετά ονομαστικού καταλόγου 

15 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 236 — 

Ιαοαίνοντος 1) το δνοαα κχΐ έχτώνυαον του οιορίσαντος του; 
- - - — οι/.xσ^:^ — - 
Λ άντικείαενον της ύττοθΙ^τεω;, οι* ην όιετάχθη ή ττρδογ^ί.ατογνω- 
^.οσυνη ,4) το είδος της. ένεργηθείσης τ:ρ7:γ•^.ατογνώ;χοσύνΥις, 
τον ■ τόπον καΙ την ^άρχ,&ιαν αύτΤΙς, δ) το Ι'Λ/ίάθχρισθεν ύτ:ο 
του άνα-Λΰΐτου ττοσον της άποζηανώσεως εκάστου πραγίΛατο- 
γνώμονος 6) το ύτυο του ΠροεορΟυ^ του, δικαστηρίου εγζ,ριθεν 
7) τον άριθ/,ον του εκοοθεντος }τρηακτικου εντάλ[Αατος κ,αι 
ί5] το 7:θ(7ον αυτού». 

Ώιζύτώε δ Βουλευτής /.. Κ. Βελ'λίνης 'άπηυθυνξ^ί εττεςω- 
τησέις έχουσας ούτω: 

«Άναβληθείσης τη^ συ2[|ητησ&ως τών Θεσσαλικών νομο- 
σχεδίων και ττρόκειαενου να επαναληφθώ αύτη (/.ετά την δια- 
κοπην των εργασιών της Βουλής, έπάναγκες θεωρώ νά λ.τποθή 
ττρδνοια περί χαθόλικης άπχλλοτριώσί-ως των Ζαππείων χ,τη- 
{χάτων προς τού^ γεωργούς. *^"ατοικους αυτών ως συνε/ττησααεν 
καΐ δια της έκ.θεσεώς [.λ ας της ειοικης "Θεσσαλικής επιτρο- 
πείας και συνεπώς συνιστώ την αι^ησίν μου τάυτην προς τον 
κ. *Τπουργον των Οικόνο^^ικων, ανάγκη οε να ληφθ'ξ '^^Χ^" 
στα ^πρόνοια διότι θάενοικιάσβώσιν εκ νεΟυ^ προσεγώς. Επί- 
σης ανίγκη Ιπείγουσα^ παρίσταται όπως 'ληφθγ) πρόνοια 
περί του Γυϋ.νασίου Καοδίτσης ίνα. πληρώνωνται . οι (λισθοι 
τών καθηγητών έκ του 'Δη[;^οσίθυ ΤάΙχεΙζου ε}ς βίΐρός τών υπό- 
χρεων οη|Λων καθόσον καθυστερούνται [Λίσθόι. εζδλων [χ.•ηνων 
εις τους καθηγητά^ και κινδυ^^ει νά επελθη διακόπτη τών 
αα^ηαατων. _...... 

Επίσης επείγουσα* άν«γχ:'η παρίσταται συστάσεως δύο τη- 
λεγ'ραφέίων εν Μεσενικολα και ΓΙ'αλα(α?• " ^^ 

■*Έπίσης' παρακαλώ^'νά ^^ηφθ^ι πρόνοια περί συστάσεως ελ- 
ληνικού σνοΧείου.έν Σό^^άδες^ συ;Λπληόώσεω>^ του ελλτ^νικου 
σχολείου Ιΐ3ζλα|χ2ζ και προσθήκης ενός ετί ελληνοοωάσκ-άλου 
εΙς το,, ελληνικον . σχολεΤον Καρδίτσης δπως οίαιρεθγΐ *(λία εκ 
των ταςεων αυτού.» . -^ 

« ϋ,πισης παρακαλώ -ίου^ αρα'οοιους 1 π^»^ ίκνονς £7^ι των 

Ο».." .*' . ;:•.• "'ν '^. -,^ζ,ν^' "4 ' ^^' , •.",Λο ■<' ^ ^ ^ . ■ ' , 
ικονομικων -/.αι της Εκπαιδεύσεως να λαοω-ι προνοιαν πε;•. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ Προέβη {,ίϊΕ.φ^ :Γ«ν'5«- "ή Βφν^'η^-νι^ϋ*;^. ^ν τί ήμ^ρτισιν 

δίαυ,^εΐίΐ κι.^3ϊ<ίί/7^ως^<Ηίΐύ?ά^4φ;^ε•5ά ττ); '6θνΐΛ•?|^ Τραπέζης 
τνίς Έλλίδθ4 ?:^(ΐί1.δχν£ί6>ν *^αλ>ιεργ€ί«9 'κλ:;?<»3 ίλβώβογι-ίον 
λόγ<ίν οΐ' χκ.- ]).. ίβ^'ψ^εζδζς, ΚνΚα?Λ?ά^Υ<^ίίοΝνΚα(?ά;?αυλος, 
Γ• ΦΛύφττος^ Λ• Δ^λητγεώργ-η^ ^ί^ίά ο Ιί^ό^ρο; τΛ Τ::ον?- 
γείου. : . ^ ν - « , •: ' ... ••-.' - : η- - 

^ις^^^Τίν- σϊ^^^ησι^* ^,,-χτ:... .''-'?'.•- ;-, . .,•. 

:Έ5ϊΙ τ6ϋ άρθρου '4:ίφ«ρ€ήιν•7:α5χτ«ιρ'η«ι? θΐ -^..κ; •Η..Μ«ρ- 

του Ύττουργείου -πτροσετεθησαν εν τέλει του αρι^^χτάί)^^: 
«μ^^Γ^,^ί^ν ^ίης 'Κ^κίτίοττονιίίξί^: '? ν.' ... ν - ί 
α') Έ*Λ του άρθρου 1 έδαοίου α' της τυμ^άσδωςίάϊΓχ-• 

λείοοντα». αΐ λεζεις «προς εκτέΧε^ιν υδραυλικών Ιν Θεσσαλία 

α' άί^^ίί^3ί*^ν<'β^λίξ4ΐς /ίΑντοί1ΐβδ^^χτ4κοντ«..6ξαίΛηχιων•» . 

γ')•τΕ5ί; βο.Λ«*Χ)ϊ$'•.τ9^ αύτου «ρθριΙίΜ: ϊδαφ-,-αί^ ^κρ^άτίβεν^ς 
αΐ λέξεις• «Το ποσόν τούτο 9ελει καταβάλλνα^ι. •ιζ "ϊών 
';?ρώ<?ω^ ί^?ί(5^' |^ρ^^<ε1^πρίΑξε6>ν,το^ ':;α;Λ&Μ»ν».^ ^•, . (' 

δί')^;^ τϊάρβηοραΦ^ β'.ν'^ίαυναρθρου;• "4 τρο?:αποιειτΛΐ ώς 
έξης. "..ι.»'-"' 

«Δώρ(ΐΑ«άΜ»τίί^ *:βΓΐ>σ«ν^ίίΓ ('^θηκη Τ|χοΐΓΤΒζά'θίλΐβΐ ^^σί^νο- 
{Λολ^-η^βι ' ' §ά νβίαν .^Ζ . Λ.'ΛΛΪ^9γι&τ. «^νων&ων^ - Κ7ΜΓ{)ερουοΜτ 
ταίίΥτ^ν^ιΟν 7ί;ίν?;ς ΐο5ς>*<3^τ(3^,:.'<4?('^β>^χίον κατά εξα^η- 

ε') Το άρθρον '8ν•'?ηςχσΙ»•Λβάσιως"' .'τρίΟτίοπαίώτοΒίχώΐί»":^^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ τδν έΐς ^0 τ*μιεΟΐΜί|>ιον " τ^ς 'ΒβνίΛίί; ΤρΛ*Ιϊτος ενβργον;χί- 
νων καταθίσιων χαΐ τών άποδιίξίων " •*ΜΑ^>ιίψιως αύτων 
κ.αταργ€Τταν.» 

Οδτω τροποίτοιιιιβίν ^0 ''ά|9•ρον 1 έγίιτετο ϊίβκ'ρόν. ^ 
ΈϊτΙτό^ άρθβου 2 Ιφβρον'τ^Αρα-ρΐήρ^ίίτιιςοϊ.^. Κ^ Καρα- 
χάνος, Ο. ΜβρλοΐΛίΛοί λ«ν Α* ΐύτα^νς, ^Μ^ & τούτου 
δ Πρόβιος του ΎττοΜργβΓου ^διή>ωσ€ -ΛαΙ^ή Β^υλγ) άχβδϊ- 
ξΐίτ^ δτι αΐ '1ιβττά|ης' των ό?^θρών•3, -8 κίοΐΐ 4 τοΐ$• ν>6μο^χ€• 
^(Λυ άφορβσί γΗίχως -ι^νρα• τίί ;*ί54^ τίίν «ίΟ'ττ^ν τβυτον 
τταρ' οΙουδηποτ€ χορΤιγού(Αβνα δάνεια. 

Έγενβτο |α>ϋ4γ τΑϊ^Υα'-'^ικτ^-το άρθρον 8/ ω; χ«ι τά εττό- 
ίΛίνα καΐ το σύνολον του νοίΛοσχεδίου βΐ^ τρί^ιτν τυζι^^σΐν, 
ριΑ γί¥ομίιωνχ Χι>«βγ.τ•ΚΐνΙχ^το5•άρ!ίρ*υ &..τρθ3Γθλογιώττών 
βουλιοτβν ' κ»^. Α. ΕΗίιρχμΐίθιωταυ χ)ΰ;•. x^ά /ίου βαυλ^λτου- /. 

Το ούτω ψηφισθέν βις'τ^^ην (τυ^!^π^σ•.ν'νβμΧΧ7)ζεί^δν ?χ£ΐ 
ώ$ίχ€τ«α: ■ • - . .* Ι ^'^ \ : 

«*Αρθρον 1 . 

Έγχρί^Λται ή μίταξύ των κυρίων ΙπΙ των ΟΙχονομιχων 
ΛαΙ έ^Ι 'τω'ί» ;*β50)τ4ρι»ο5ν 'ΤτΛυργβν *««1 του χυρίου• Διοικη- 
τού τί[ς 'Έθ^χης ΤρΛττίζης ^ς 'Βλλάίος κβΒ'τΛρΫίβΛΛα 
άττο 9*.Δ•Χ9[Λ^ίοα 189& σι^ι-βοτσις^ Ιζτοφθριβνοθ ,{<.&τά των 

α') Έκ του βρ^ου ί έ&ίίρίου ϋ^ ,τηίςσψ^σϊ^ς οτΛβτλεί- 
ψοντβα ^κΐ λέζϋς- «^ρος έχτελβσιν ιλ^ρΰκυλικων: ^έν θβσσαλίζ 
?ργων.» 

-: ί/) •Έν^ τ^. τβτάρτφ βτίχίφ του'άί«»υ «^Ιρβυ\1.4ί^«φ£ου α' 
««^κλβφοντκι α1.λ^€ΐ4 «ένοος ΊβΙθ{/ηίκοντ« ίζά&μηνι{^•ΐ^ 

'γ') ΕΙ; τΐ τΐλος του αΰτοΐι 'ίρθρον 1 Ιίκφ. α' ΐφρσστίθβν- 
ται «ι λίξίΐς «Το χθ(Λν τούτο. βίλ^ηΐιοτ«^λλ«90αιΙκ των 
ιιφΐύτωγκ«β3τΐ!7^.6(σ:7:^ζ£ων του Ταρ,ηου-» 

δ') Ή τταράγραφος β' του άρθρου 1 τροττοττοιεΤται ώς ΐζ^ς" ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ έττΐ του όνθ}ΐ»ο^^α(ι9*^ χι^αλοίβ^;»- /-..^-,. .' ,^.. .γ,^>~ .-..,^-- 
7.ουθως• 

«ϊο τέλος ;5Γ^ ση;χΛν^•ι>ς των 4π|τ(|ί㧥ι ^ι'.ώνΛν>6ίΐγ}ί[τ«ι 

<ί^ων• Η^ϊΐτίίν νΑπ9^ξί|^|ΐ:«νί^λ3ίφ^,^ω^ . 

εγγράφονται ίιζψέΧιίο^ του Χανί^στοΰ έν ^μο^οις β^Κςίς^ 
τΎ)οου;Λ£νοις ύτ;^ των ύΐηΑνίχο^ΧάχΜν. "τνΚ ««η|&φ£ρ<{Ας των 
ακίνητων, ^Ις ,3ςαλλ(£<)ν«(^> .^^ δ^υςίίΐΛν τ^ ^^Ιΐή^Ι/^αί. ^,^υτα 
.ύίΒ^σ(ίΑ^^ .. -^ν /' •Γν:τ... ,.:., ,ν. .'. :•'. .νΟό.;/ • .. 

δι' ίχ»9τη^ όφά)ίίτΐί|ν?ρι•ρίϊ», : 3ΜΚ?ί: -Α» τιίβΛΛ^' τω^ι^γγρΛοβ^ 

τά δι έκ. των έν λόγω βιβλίων έζγ)γ(Λίνα πιστΦίτΦίνίΤΐκά 

γράφονται έπι χαρτο^'ή[Αον * λΑτΛ''&ν πεντήκοντα, ών τά */ 5 
-ύτηρ-.^οΰυίοιεοίηκέίφίτλακάςι «' .-^ • ί^ . •«• :λ • γ :. ^ ! 

χουίών* ^^Λί^δ^,*" ^ίΐς'χρ^νολίί'γίας χΛΐ τ^ τάξεως *χ*ίτ7ΐ^ 
άύτων,'τών δρών' ίίίϊ'όανίΓω^^'ίιαΙ ^ν τυ^^ν βΐ0(χΑίοϊ^νων 
δ^' αυτών Ιξοφλησβων, «'ΛοιγΑΟ^Α ττληρη άπόδβιζιν, έφ' δσον 
^ν ^]ρ(Μ^λ<ΐΙ^6ώί^4 ώς Ιϊλβ6^τΑ;^^^ηοβ«Ι9«Οΐ(ιΟ>^ 

" 1Κ<?ίτ 4>;^νι;ίίρν^νΐν ^όγ^^β^^^β^ λ^^ίί^ιερι^^'ί^τί^ 

Τά Ιν τοις βιβλίοις ^??5τΟ(Ιδ, {||^6γραμ[Αενα προς κα^λιίρ- 
-γ«α> δάν«ιχ.ώτ35ϊτ^ν^..^πΙ-7ωχ^\κ^^ .-των •ϊρ»(Ν^χ$^ων οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ μίόν,'"'?τίίλροΑΌυν άϊτενάν-ϊ-ί των .«.4^ Ιγγέγρα{Λμίνων/•τά δε 

έττικρατουσι των [χεταγενεσ'ίέρ'ώ^^'έγγεγίϊαρίξΑ'ίνκών.» ' - ' '' 

^ί,ίαν ώρα ν» 

'^Αναγνω^ϊθεν βίτίΐτα• Ιγίνετο •'^εχτ^ν χατ' άρχγ^;, ο?ρθ:ο'' 
χαΐ ςιίνύΤο'ί- εις 6' στ^ίϊίττϊτην, • ώς" Ιτρ^ττοπΰί'ίϊβη '^κΛτά ττϊν 
'τροηγοοαεντΓ^'-συ^ιίτ^ησιν,το νθ[ΛαΦχεδιον ί^ερι χ^^ηγία* τι- 
στώττεώ^ ϊίΐί ϊρ.' ΰθ,ΟΟΟ && •5:€|^(θ*>•ψ^ν^^ών'~έχ 7τλ^χ}Λυρών 
ίταθο^ων. '*αβ* δλχϊν τΌ-ΚρΛ^ν> ^^ν^^ Άθ-ηνβίις κζι 

ΠειραιεΤ. Τροπολογία δε^ ύτραβϋΐϊϊβδΐτα έπ' αυτού ύττο του 
ίΙονλβ«τοδ:Χ. Κ. . ΆσΤ5μ^^^Ι»ίλ5^ν> ν «ί^Τάλ^Λ Λ^ί -«ί^ίκιι^ιν καΐ 
ν,οίί ίχ^ί, οϊϋτι*: .-.•- . : 7 •, . ;.> •'> :. ν : , : ^ .: Λ .' ο ., 
- Ζητ. ίθΐραρτημΛ:>α^Α. §;&&» .-.ν. 

' * ΑναγνωβθΙν ωσαύτως Ιγενί^ ^-^ον κ»ν* κρ^^^'^ν ίρθρον 
και σύνολον εΙς τρίτην συ^τίτησιν το νοι^οσχεδιον ττίρί Χ^ρ''θ- 
γίας ^^ΐίΜίώσβωί 1$^ ^βϊτίΖρ δ)θ•&ικβτΐ9|ΐίορίριανΛβ:»;*':τροΰζ^ 
λογι<ϊ$ίί\Ρίων 1$ό&*^^ ιτίίϊ γρί^ιφξ ϊ8δ7. άά \τ«ςΛΚ7άνα: 
^ν Ι^ίονί^ί .ίαν^υΛ;Κ^^3}Λΐ.1ξι^ ί8^7^ Τχει•^ τοίίτο 

. - \- ...) .^ -ν • .\ ν. - «ί^ΑρθρΟν-'Ι.Υ-ο.-^ν ^ :; . .-ν-ν;.. . 

Προς πληρω|Λην των δαπανών «β*χ|Ατΐϊ«Λνλ'ϊαΛΟυ«ρ{ου και ] 
Φεβρουαρίου τον ίτους 1^91 ^)^ί^^6ι^οίι εις την Κυβέρ^/η-ην 
ικστωσις. ϊα% το'ϊ^ς δύο-.δίωδείί^χ,τττ^Λ^^ίαις' τβ^ζτατιοθεΐίίδν πι- 

<ί^7-ί«5ι^ δ;λ ΤΟΜ. προτα^δγτι?^^45^ νήτ^°,V^'^^^^ίΡ^^^^ 
β^οε.^τ$,ν.,,έ|6^«ν το5 ί![ρίίτους ,'Τ%^χρη^ΐως,.;^^ό5Χτ5ΐυς^ 1^^ 

• Χορτϊγ»ΤτίΗν<ίνϊΛν^ πίσΐί0σ;*τί(ίί>:5α«Ις ^;,δ«$6κΛττ/χο- 
ρίοις των δια του ειδικού πρου7;ολογ)ΐ^ΐ(|ι|Α^7'τ^•5'^|^^<^ των 
Φά^^ν ^αν Φανών ζΐ^Τ(»#^ρσ{ί^ν;;^ΐ53Γφ}?)ΐΐ0γ.δ^^ 
τος εις την Βουλην ^ροϋ7:ολ^•^'3^(^^'^;ρυ ε^ρ-^^ 
ιτρος χληρωμι^ν των ε?όδ«ιι^ν τωγ» ΦοΙρων και Φανών των μτ,- 
νδν Ίανου9ερ{ου )^αι Φεβρουαρ'ίου*:. ^ • > ^ 

-: Ο-• -τ χ.^> ^ϊ;>>ίέρ9ρο^^Γ •''''''''^ ^^- '/' 

'^' Ύτίϊβίί^ις'^ς "ώναλ^γίο^^'^ώί κα'τδ'^τά'πρ'δηγ^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ θρα δύο δωδίκκτ-ηαοΰίων'^'βΛϊτίίπίται διά μόνας τάς Χαττάνας, 
ύν ή Ιν^ ^δν [Ληνδ>ν "ίάνουοίρίβυ καν Φεβρουαρίου, ίί97 

/• ;^ •• : ^ "Α?θ^ον•4. ■»' ^ -^ • . \ •: 
^ Ή '/.Λχί κίφάλαιον κ*1 ίρβρον διανοα•^ των κατά το άρ- 
θρον 1 7:ι'ϊτώ<?έ(1)^^ γ^νΐί>ιετ,αν κατά τάς οιατί^ξίΐς τοΰ'ίίρθρού 
25 'τοΟ'άττο ί ΌκτωΓρίου 1852 ΣίΒ* ν^α^υ ττέ^Γ^α^^^ 
σίου λογίίϊ+ιχοΰ/ •..-?•.... 

' • . ^Αρθρον 5* "/■/'.* 

Έϊ,:3ΐτρ^ίαται ώααύτως ^α.{χρι τ5ς ΐ3^οά<7^ς /ρων ^^£ρ.Ι εσό- 
δων /ρ&νΐ .έτους 1897 νο(ΐω^ νά. βεβδαόνωγται^ χαΐ .ιςτ^^β^άχ- 
τα^το^ι..τίί,1ίΤί>δθί,τον Ι^ζίτ^υ;; ι^«\ τή, Ισρδα τχΛ^τ^^ί^ιυ.των 
Φάρων και Φανών, ώς αναγράφονται ί έν.τφ. ^έΐ^^χθίντ^ ιΐ^ 
τ-ην Βουλήν προϋ7Γθλογιοτ/.φ του ?τόυς 1,897^ ε<ρι' δτον τ^ιρυτα 
κατέστησαν νομ,οι ισνυοντες έν τω Κράτα. .. . Αρθρον 6. ^ , , . , , 
ϊρουαριον του έτους ΐοΐί/, ως αναγράφον- 
ται έν τω «λετά του εισαχθέντος εις την Βουλην προϋπολογι- 
<ρΛΛ'*τ]Βν.•Λσό&ΤΛ παι ΐίίίωο^ -το5 ίΒζρο}ΊοΰςτπΛρίΐ(»τ•ήΐ4ατι 
9&ύτοτΑ.\'Κα1 ,ίφο^ Λ7λ^ρω;(ΑΥ1ν^ τδ« ίξο$»>>.τ4ΰ ώς.^ιρηταν 

Φεορ6υαρίοι*^'..χ«Ι^γ«Τ-Μΐι π{στωβ>^ζί3(^η.^€|ϊ< ί^ο δ<*δε5ίίίτιβ|^«6- 
ρίοις του Ιν τφ (/.νηαονευθέντι, ΛΒο^α^τηρι^τι '^οί^\3ΡρβΰτΡ9λ«Γ 
Υ'•7Μι^.άναγεγρα{χμένο\^.^ασ(^υ. 1^ ε^δω^ τ(ίί1*<;9εί\;{,^εΜαζο• 
ΐΛί>«3υ^^ώ^οδ^^4.ου^ ,.Λ;.^, •, .^, ,..^.,^ ^^ ,:.•-.■..-.' 

-^ ''■' •^X- ' •• ;•• •Αρθρύν•?..••>^^ .•-•--' ;: ^^;<^: : ." ^ 

* ΤΗ Ιστύ^'ΐ^ν^αρδ^τος ^ 'νδΜίίιυ'^οί^Ρ/^ΐλιϊ'; '*ί:ίί^'τ^^^ϊν^ -τίΐ 
Έφηαιριοι τη; Κυβερνήσεως όη(Α<ί*άΰσ<ώ^»* " "^ ' 
ρίφη συμβάσεως, ?χεί Λ %^'^^ώς * %«ετ<»ΐ ΐ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ' Ϊ1 (4;«<α^ζύ τθνΐΠ^θίδροΑ# τον >ΧΐΓθν^ςγΐ)νου δί^βουλίοΐΛ καΐ 

του Ιν Κωνσταντινουττόλδΐ Πρέσβίως τ^ς Ελλάδος Ν• Μαυ- 
ροκορδάτου, κ«1 της Έλενης Γ• ζαρίφη έζ £ρθρων τεσσάρων 
κβμ Ιν 5ων(7τ(χντινβυ:;όλ« τη» 4 Δ«κδ{Λββίου 1896. συνο{ι.ο- 
λογηαβ€Τ50ζσύ|Λβ^^.<Iις.1!?ί?ντ% ύπο τηςΈΙλληνικης Κνβερνησεω; 
διευ^ιίνσίως τών Ιν ΦΛιττϊο^ινολεν Ζ«ρΐφ.(νών ^ιδασκαλΗων χ-αί 
^παροχής πχρ' αυτής Ιτησιως προς συντηρησίν το^ν χρυσών 
φράγκων «κοσακισχιλίων ίχ-ίχρις δίκοσιπίντακισχιλίων άντΙ 
της προς το Έλληννκον ΛράτΟς Χωρβδς της Έλενης Γ. Ζα- 
ρίφη λιρών έβω;χΰονικί8'/ ε,&ο'Τα^^σχιλίων τετρακοσίων* Ικ τη; 
άχδίΐτιί'ίεώς της ^Λαΐ(5τ •τ<5ν κγοραστδν τοΐΤ υπ* οΛτίί^πωλη- 
βίντος •^'Τ^αανος Σί^φίδών ϊγ^ρΓ«^ι χά9' δλι άυ^ τ#αέρη 
και ^η -ίϊ^ιίρη νβ^Λου* Ι'τχύν: . • ■ .ν 

Άναγνώσθέντα 6ΐτα .'τά " [Λίχρι' του ση^Αδίο"υ^ τούτου ττρα- 
χτικά της σημιρινης συνβδριας ενεκρίθησαν• 

Ό Πρόε^ος ' Οι γραί^ί^ο^τιΤς / κ. ^Γα,ίζήπείΙόος, - ΙΙ^σ•<:Λ^Ιΐ• τΛ^ Γϊροΐ8ρ«δυ το& '¥1«)υί^^<ίου^»«^όί^ινί47Βί»λη 
-^νΐ^^^ε '{ϊκτ4 τΐ^ '9άρα(«ηρη«πι•<^'>νΙ3^νχ. «^ ρ. ΒοΐξέλαΐΛ, Κ. 
β^πΑμι;)(ύΟλ6'^ού>^ καΐ^ Α. Δ»«λΐ|^νι»ΐΐ)ν «ΟίήωςΙ ^Μτακχθ^ 
εΐζ ύ^^^^^^ν τ4 %ομοβ^ίί^ι«^ πιρί {ΜΤ7αρ0θ|[κχΓΜΚ τ«Ό π^ρΐ 
&φρβ^^ι«ί^^4(^ ά9Τ^>νο(ΐ(βμ(νόρου^: .ν'. .^.ν.. ν ό, 

* ^Θ^ βΑΛίυ-ίιίς κ;^' 3. Τΐπκμάγκιδης ίρερβύ ίνστασιν {Λη 
απαρτίας, άνεγνωσθη &δ κατάλογος καΙ βίίβΛίββίίϊίης της 
απαρτίας, άνβγνώσΟη και.|?γίνι^ρ/σίκτον κατ* άρχτίν εις β" 
σ.υζη'Εηί;|^τ9( ν^09;{|[1δ(αν' πε^^ ,{Αεταρρι*^|μ<^ς;^ΐί ιβε^ στρα- 
τιωτικής άστυνομτ{βις.,ν$ίι.αν,^ ,-^, .^, -^. .{ .:^.. .:<;,.,. 
. ΈνΙ ταζ.Λ^βι^ου 1 ίλβ^ε .τον . λά^ρν Λ κ^. ^-» ^«.τζό^υ- 

^ -^Ώσαιίτως έγίναν»κδβ)^τ*:•τ^ ^ρβρ^ ^^^^ • ν ^ \\. * ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 33^3 - Ιΐροεορον τον Τ-^ονβ.γίΐου^ ^ν τ(5> ^5- .;στι.χφ τιοί^ λ _2- '^^'^^ 
των λέξεων «όυνκται λλ ,ϊιΟίΑφθβσν* !Ετεθχο^ν αϊ, λί^ϋι^ «διο- 
ριςοντκι (Λονον», ττρο^ετεΐιη αε «Λετα την ρ, ^ νε« τοιαύτη 
εχου'ταουτω : . . ^ ^/, 

«Και νις τους ενω[ϋ16τάρχ^ας &1' ?έαι ^ουν 'δ^ενώι),ο•γά:ρχας 
καΐ τους ,χ^ωροφιίΧάκας,' του; ττα'ρά' τη '.Δϊϊυθμ^σέ^ /ίίίϊ Δίοί- 
κήτίζ,η'ς άστυνοαιας Αθηνών κάί ΓίεΥροίεως ' ύΐϊη^«τοδν-ίάς, 
άπονεαιται Ικά-ιτφ «.ηνιοιία, άποζημιίωσίί δραχ|Αών'8Ϊ3ςα7-β^ι 
πέντε κατά (χηνα' των άπο' της Αστυφυλακής ^ ΙΖε'+ατε- 
^ντων έΐ^ την χωϊο^υ^οοχ.'ην τ^ ^ικαιωρια τίίί' συΐ^άζ%ΐΓ«»ί, άν 
Ιχω^ι συαττεπληρωαενην προ της εις τήν χ6)ροφ^λα$«•ί|ν {«.««^ΐρε- 
βέσβως δεκΛ«τη ύπηρείτΓαν, κανον^βται ^οοί.-ίχ'^τϊί" διατάξεις 
τί5^> «ρβρων 11,2β,^?1 χαΐ δ2'ι•οΰ Α'ΡΛθ^^6ξ/:ο<ίΓτίί 1:9 
Απριλίου *8&4.»; \^^ ' . '; ; . 

Οί>τ6)*τροποΐΓθ^.η9εν•τΌ^•*ρ^όν •7 ^'νΐ'^ο ^ιίτόν. ΈιΑ'τοΰ 
Λρθρόυβ'εφΗ^ϊΟν -ίτΰΐρβτνη^ϊφέΐίΤ^Ιλ. -κ: ΐίνΙχΙν&,-Κί. ΔΑλ• 
λας, Γ. ΦΑρρίΕαχάίτουλ^ς :^αι Δϊ Χίλτζαϊ^^τΛος^ πρβτά(ίίι Μ 
τ•όζ -Π^βίδρβίί^'Ψοδ "Τποί^ϊΤ^ίόυ το^4?β?ο.ν ίγΙγ5τ^ ίεκτ^νν-ρη- 
παποιτίβίν ούτίω : "' *'' ' - >"' ^ • ί•\^-. • • 

«01 άγροφύλακίς" ^^ϊΐξοντί^ «διί ^άοϋνται χα'τ&"•τ'ίρ; ίΐιίβτ 
τάζεις του πίρΐ Λγ<ϊθ<^^λ«)^<1< >ίδαο«"'^ς ' ί'δ ί3πΓτΰΐ|λβρίου 
ί 856^1^^λV- ^ ίΤ^- ιίι^[/&ι|ς Λνο^ ύκΑρ^ διΜχητβκη ;αφτυ• 

-^βρίζον«*ι^ ο«^ ίΡ«νβ\^^ΐι& 3^;?ο^τ^^ί^:&α^[Λριζο[^ιί3^υ^ .^ίρι/Λ9τυ- 
νβ|χΐ3^ν «ξβυ«(ΐίΐί^;τ*' >«"• ' ^ • ν?. <'λγ ,- ':..;— .,:>- /;-;. «χ- 
■ ■'Βγΐί¥ϊτ<>>ίΐτλ &κτ^ή*\τ6-<άίβρ0ν''9Ν.'-ν . οτ . :.λ ' ^ •,:...;. . •.:. 

Έπι του<• ί()ίρ^ Ι^θ- ϊφ•ργ^γ•ίΤ«>Λ'«α?ί4©ε«^ .^.νκ. ία Ν. 
Στιιρ&τΜουλοίς^ Λ*^ 'Σ^αν(ΐ!Η^ΐ|$,^ -Δ•^ Χο(τζ&ηο\χ>ο^' ^Α Ι. 
^4ντ^να«οολ^ί,' 'ΤροιϋλογίΛί ^Ν^οβλη^^»^ 4η τ£&^κ* κ. 

εις τύπωσιν, έχουσα ούτω : .< .: -5-γ~ί!' ; λ 

Έγένετο είτα ^κτον το άρθρον 10. λ^^' ν- • οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ χι κ. ^Λγγίλ^πόνι^ος, κ. |Καοατϋάνρς,' Π. ΡοίίΤδ^ος κ^ιΐ Ι• Μπα• 

Σγινδ,,Γ. 4*ρ;^χν•67ϊ^2&ί<ίΟ χαι των. λ*, θ, 'Λ^αττριίοϋ κ 
Ι. Πάπαίοπο'υλου'^'Τ^τάΧ'^Ο'ϊίχν βίς τύπωτιν, ?;^ου'ϊ«ι ούτω : 
ΖΑτ/,Λαρ<ί^ί;. %&. ^40— 242. 

Έγίνβτο μετά ταύτα δεϊίτον το άρθρον 11. 

'Εΐ5?Λ,τρυ.ά^θρ<>υ Ιί^^Φν^"^ παρατηρηίίΐς οΐ^χ.κ. Δ• Κρι- 
τίας χ.αΙ Κ, .Κα^ςρτΜίνος, τροτ^ολόγία δε υττοβ^ηθδΥτα ύπο του 
βονλ»<Λτοΰ 'ά' Δ., ^^Κ^).ογ^ροπουλου'1στάλη εΙς τύττω^ΐν κχΐ 

έχει ον^ω ^ ../.«• , ' .λ , - .• ^• 

Ζήτ, Παράρτημα, αριθ. 2'43, , , ' 

Έγ*ν|^τ^^.[Αετ;ά '^λ^τ,ζ δεχ-τον ,το άρθρν 12,. ώς καΐ τά 
^Ρ« ^3.νκρι1.14. . \ ; -•>. 

Έ:ν*ί'^^ν ά^βρον 1.^, Ιρε^ΐεχΤραρατγ^ρησεις ο β.αυλεατΥΐ; )ο. 
Δ. Χ^τζάποΟλσ^/ΐέγβν/το οε^ δεκτών »το ίίδθρ^ν» τροποποιηθέν 
ττροτάσει του Προέδρου του Υπουργείου <^^.ε^^ίς• ,,, 

«Καΐκ ^ν τοΤί ί^λ^ις. ^ , δημ^ς ^ του; 4ίρά7θυς- τάσσονται 
^ρ^2,έ3β7ί>^σιννΤων>«(7'^υν^αι*Λών ^1^κ^τ-ά|ε χοι,Ι τ^ν αιτία - 
(τεων. τ^ίν .δγ3μΛ0^ϋ«μγ;,ά^^ α' τ, β' 

τάξεφί η.ί~ο.ώ^εν<^μο.τ4ρχ•ην !^^{^ζ. '^ζ ;£ωρθ9ν^>^% "^^^^ 
αριθμόν των όττοίων προσδιορίζει ο διοικών 'ξ^τίν εν, ?^ ^παρ• 
^ι'ί φ{^ουροδ^»ν δι{νίί.;4ΐί« •^ Ζί?β^7V^^^^'*^ . . . • 

Έγένονώ «ι^α ?^τκ <γλ' ίρ^^« • 16^ Ηβώ 17.-.. 
• ■ Εις :τ^τ τάίιδ χφ^^Λ 8 -κχι Λ 9 Λρί^ετεθιοσοίνν ^^τρότΑτει 
το^υ ΓΙ^<δΐρθυ *'του<'^Υ7Μοα{ί^ου^.γίνόμεγ*. δβ»τ.ά^ος' ^ξης όίρθρα' 
- «* Αρθρο νν 4β•'/*τ-.Τφ έ^οΙι&ίΓα^ΐτδ^^^ίΐίΌνν^'Λίϋίων «κχαβοελ- 
λονται ύπο των ταμείο>ν των δτ^μων των ύποογομέγώνν ||1( ^ην 
περιφερειαν εκάστου αυίίω•<^ ώ>αλόγ«ί: τί^ν.4τ'<^ψ•τφ<)(;τ^ολο- 
γίσμφ ικάίρτου.βρίτΓβνΓάΛβ^γ^ρίςμμε^^ έ^^». 
. .*ε'*Αρ^ραν . 1θ>-τ ΑΙ, Λΐα,'τ?ΐί$€Α^ . τοδ.:πξ|λ ^ντοπίιΐίγ νίυαλλιξ- 
λων^-ΦΜ-^ώ(«Λυί'ί1Μί.γ11ίίο<ίίβρίι>«ι- 1875- Ιτ}ΐνονον,χ«ι έπΙ 
τί3ίτ^ί«ρΑ:ΐιβίΕς^.ίι4ίχ7Λι»3Μίς Λ9<τνϊ[6|^β1ις' Ιβ;ο9ί>«|«^ιί5τ^ υπάλ- 
ληλων και υπηρετών». >- ο Χνχ•• ^^ λ,'->μ • • 

Έγίνετο είτα δικτον το.ι^•ρο\^/<1ίβ Λ^^βλρι^.τίρΓΑΐε^ν άρ- 
θρου 20. .Οί νΟ,Ο :Χ5 ν'Τ ν.>.•ν.6 Χν^ ςΓ.Ν'ν.' ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 2»!ΐ^- νοοϊοίτχβί 
Ζητ. παράρν^Λΐ^,^.ιΙρΑ ■^4θ^. ' ' μίδτα ^Αί^ονυχτιον. . 


αυτών {Λέρος καΐ ενίκρίθη/ταν..: '>'ν *ν λ:- ^•»^. χ; •»■ 
Άνχφοράν Μιχ. Άντω^ΐ^ίρ\Λ 4ξΛίτου[χϋ«> τί|^ Λ^τϊνοαΜίιν 

Τηλενοάφη^υ^α του δηι/.άρχου Ίθώ^χης της ε»•ρχ«{]5>.Κοφτ• 
δδτση^ •έςΛΐ?ϊ?ου}ΐϊνου. ίί?ώ<ΓίΟ«ίφ^ ..ΐΓ$(Λ^ΐΓβϊ'^^[Αίνου 

ρεσιν της ύχερ της δημοτικής εκπαιδεύσεως εΐίφορί^ί -^ Λ^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — .^Κ^(^, 

Ζητ. ηαράρτ. αριθ. ίϊ4,7. *: >)!:,;, (.;η: . 

,ίΙράτα^^Λ^ νόί^Φί^Λ^Ην &*^βνί5#ν:,κ^^ Κ- ίΙί^τϊβ^μ^Αλοίτού- 
μούλου πβρί εραηνίίας του νοαου /ΒΡΞΒ' ,ί^τκ^β^κ^ο^^^νχ) 
κχΐ ύ::ο αιτιολογική; εκθέσεως . ^^Α><0 ϊ«ίί ΛνΛψίην, Ζχμ δε 
-οντω:•- -/ — " -γ.,- .....*-.•. ..« , 

Αιτησιν τώνκβςτο&κω^ το^ΙΪ ^^^Ηοφ4^'^(,7^ις<^ίί^'φοξίΛς 
ττερί της φορολογίας των ;(<^ί^οί|ιια^ν»?ϊί»«1• » " 

. Ό ΙπΙ τ<;ίγ..Έα»)•£'ριν^5> 'Χ3?0^^5ΓΜ ^^7ί^ψ^{'^ €ΐς..7:ρθΥ)- 
γου;^^νην έ^ςί^ώτ3α7,ν>'/^.'»υ^ βου^^υτου. κ. 1^ .'^2ί?>^ηρο7ϊονλου 
^^.ρΐ τχ5γ εν τφ δ:ό);^^'Ερ«ντα?|ιοςτδλίσάν'ρΐι^ν άίχ^νν^ι^ων άττο 
η^ης λ£ΐτο.νϊργ|^-ς. ,^οϊί νρ;χΛ> . ;ΐ€ρ\^ςτρρς.τ.ΐώ^τικτ^^^^ 
3χ/ιτικά^δϊ^ ^9ίί«3^τ.ηρη󣫕?^^ ρ' οςυτος^'ίκ" Τ^ρ^^νλίας 

;βουλευτης^ ' ,,Ι 

Προτάσει του βουλευτού κ. Γ. Φιλάρετου ^ατά ταύτα ή 
Βουλή ^'-ττεφάσισ» ;νά διακόψη τάς εργασία; αντΜς''1::ι τοςΐς 
■έπερνρμεναι; ΛορταΤ^ .„-«»- 

*Ό βουλευτή; κ. Α. Μάνε<Γη; ΐζτί'^'ίίσ^ πληροφορίας άνα- 
φορικώ; ττρος 7:ροηγου; χε νην ^ ύτ τασ ί ν του περί κατασκευής 
γέφυρας έπι του ποταμού. 'β^^ίτσΛς! .Ι^κε Μ τοιαύτας 6 
έπΙ των Εσωτερικών ^Τπουργδς. 

Ό βουλευτηζ' κ/ Σ. ^'^'ΛΜζ. ίί»Γ^ατΤ> ίτλίοροφορίας άνα- 
«ρ«κΰς Λρ»1κιίίτίΙΙχ«<η^ γ|ηΦ[Αίνγΐ5^.•ΐΛ' 7^}ΐ(>|ΑΛτφΐί τΐ5χί&**Λου 
ϊί4ΐρΐ!ΐίΓΓάτβ« Γ **ν ΑτμΜΰχίί^ ίϊγθρ«βίίίΐσιί5 ί^ΛτΑ' τίιν 

•διάρκειαν του κρητικού αγώνος. . νλ . ^ ' 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου 47ϊΐ3φ5Αάχβι^^;&|<ίά^Υΐ καΐ 
δώσθτ) τΛς βί*του{«ίνα|ς -€7λ^φαρΓΑψ»(.ί. -/ ν: -^^ -^ - • 

Ο.βαιΑίυτΑ^-κ. Λτ Ιΐ967(:!Ρ((.ιχ«^<λι«ι^ο<' άίτίβοζλίγ Λ^ίίι- 
φοράν κατοίκων του δήμιου Ζάρακος.ν?«ϊρΙχ1ίίς,'φ»^1^0ΐρί«ς 
«Γοκν. Κ^Τ&τ«: .' '\ :^ '<•/'' , . ν^ •. >' γ,- ν ;. .^ κ ■'^../' 

«ηΝΤ«ίρ«^ «ν^ίιιοινοχίΐίφης'^ ^^Οί&^ί νΐ«#Γ^ωνο.€^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — ί87 — 

ι\ς τον χίρΐ σοντάξβων^νό(Λον-,- ν' ;'-"■■ .' - ' ';• ' '• 

σαν ούτω :•;'- '*"- '^'•'- — '^' • •. '• ■' '•'■ ■ - '• ' 
«Π^ρβ)έΑλώ τον^ κ^ *^Υι«Γουργον τ<3ν Οΐ5ΐο•θ{Λΐι^β1ν• νίτ . 5ια• 
-Τάξνι,^ΐ^ν άχύρω^Ιν «τ^ς• {««ο^Μως *:»ονέννγ^;^α<:ίί':24λλάρ ε•:τϊ^ τον τ7βτΛ[ΑΌνιΐ[ΐ7^*Μ«νρτ>,• ΐΒχψβσ^ν, «ν^-^σ σ^υϋοιτιον »λχ- 

(^^?ον ' βίί&ι 1^ >^ριώ*ί^ώι -αφορμή "τβν ^ *5ίΐίΓ ίί>ίί^[Λ|ίΛ» Λύά 
των έζ αυτών [Λίγίστων καταστρος;ών των τδ ΐίτβδι^ν^^• 'ΛαΙ 
τΟ^χωρίωνί^λ""^• •"• • ^ ^ —'^-' 

ί ' • •,". - > 
- ^ Προ1β«|..βΐΦα .^'ΒοϋΧλ• ;ΐ«;*.•Γϋν τ^ η}ίΜ^ησ{ίβ. .-Χώβτίςίΐ^ 
βκΛγ«ώ^ιΐν&^:χΐίίΐΛίγ6η^»τ^ δί&ϊ^^ ^ατ \^ρ9τη» β*ί τρί^τή^ίτ^ 

50^ΘΑΘ ^ •Λ'ίρί^λψΐ'ΑΤντώΝΤ έ»ΓΛ5λΐή(1.(Λΐφδν \ά3ίίύριΐΓ9Ϊ»ίίΤΛίί 

α}ςον:>Γβ».τιράτ3οςν '5τ\νροτΛν(ΐΛτ*Α9ηι«ΐ4^χαΙ'©τ Η^φαι^-'Ε^ 
του άρθρου 1 Ιγενβτο δεκτη/η.-ορΰ^λίϊ^&ί.τοε^βουΪΛΐίτΛυ χ* 
Κ. ^ΑΡΒΤ|ΐ[Α«»ο^6ύ>θΒϋ[ν^ρια7Μ< | ^ αν ο9^ ^ £αν'•Λϋ:τ•ην.^το.•«ρθ:ον 
Ι'έγένβ'ρο) $ίκτον^ Λίς.κα^^• ΙπορΛίιβ)» χιαί^το -τόνΛο» •»Λ νβτ 
{χο-τχεδίου ίΐς τρίτην συζήτησιν, ίχει δε τούτο, ιίΐ; {'ΐη'^ΛΛί: . 

τοΌ 'Ττ^οβρν^ίοα.^ών :ΈσωτξρΜΐώΊτ.-•Β% χ^ίησδως. ^Λίτον^ 
18ββχτΛ$Γί&ον χ•9ά'λα40ν/26Γ'^ίρον:νΤθν τίτ1^6ν ί^ϊϊιρνθΛλφςς 
"ίων χ»Α* (λον το Κράαο^^ "^^λν^ν. των. Ιτν 'Αβην^ κ«) &ν 
Ο<φ0ΐ%«() εχ πληα|Μίρ(!τ/ ^θοντ»χ»..χ«ί δι£ ι;ρ.όχ^ιρ« μ«τρα 

ισ^9®ν/7;ά&ΐωΦνς £χ δροη(ρ^^εντΐ9Χθ>(Τθΰ^)ί;»ά^ΐ^ . 

' ^ ••-«^' γ • ^ > "Αρβρον'δ.• , ..: - .•• ..- •: 

• ''Ή ιτ^ςπόύς ποτΟαντοκς: λανό(τνι ταν-άνωτε^ 5;«σοδ\κΛΓ 

*Λναγ«ίί*β€ν ίΐτα έίρ^ετια 5ε34το«;" >ώσΓ' ^φχτίν εΙς τ^τιρν 
συζήτησιν το νομοσχέδνον ^τερί συστάσεως Γεωργικών Στκ^^ώγ; οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 288 — 

τζάίτίϊΜλ^ς, ά^*τ,μ$ίίς..τ'ηγ .4551 "^ομ οΕρΙ^ν^ τ^^ί^τον ύ^^βληθδΤ- 
σαν εν :7ροηγουαένγι συν^όρί^ τρρ^ΑΟ-λογίρίν ,'τον• .,:- . •■ 

δέκτης της τροπολογίας του κ. Δ. Χατζοπούλου• , 
' ; Έ•)(έν€τΡ*|^βτ4•%τίι5τ.α'^ίί<ι'ίον ^^ •άρ9^ον^ίΙ %χζχ(^ τήν.τά- 
^%ν «ρ§ρου ;^:κ*το7Γΐν ιραρ^^ηρη^^ων »βυ αυτού .ίξ . Ευρυτα- 
νίας β^λ^5*ΐθϋ >>4αΙ. ήίυ«λ449θ«κ?ί5νΛν.^ίλ^^;τδν λέξβων «εφ' 
χδσον τοιαυτ,ίΐ υλ*<<..ί^ Λ'^ρίο?<ννί•*ΐν6ν^τοΤς ^τα6(|(ΐ.ρΤς :^(|θ8σι>χα»• 
Είς.ΤίΟν β&ιγ «ρίΐοου 3 ^γ4ν|τ.θιρ;δϊςίΓίΐ.-•Λ' έ.ΐϊΐ' Τ«δ«?β^υ 4 
^του νο^Χοίΐχβδί ου- τροπολογία ^Ον.'βον^ΐυ'^^ ^* Α•..Χ«τζθ'ί^ού- 
λ^υ κβδτά ..τίΐ^Ίίρβτ^ν β^υτής . [^Ι^κ^ς^ .'^το^. {^ίχρί της; λέζδως 

Έγενβτο εΤτα δεκτον το «ρθρον 2 του νομοσ-χβδνίίν,,'λοςβον 
την τάζιν άρθρου 4. 

-ΐ'ΕΊΛ'τοΒ' άρθροά 5 ό βουλευτί>ς '^.Γ^Φο&ραακοτ^Ιβς^άνε- 
'Τ^τυξτ ϊτην ϊν προηγουοιτητ) ^υνι^ίφ ύττςβληβιΤ'ϊίν,Ύθροπολο- 
-γίαν ίτου, νπαρ^ηιρη^ης; δί γττϊτ^χάςΓίφβρβν• 6 ^ουλεότης • χ.- Κ. 
ΚαρΛτβΛνος: ίίαρβρϊτίρβφ&βί^ς εΐταίτη^ντρο'ίίολογίόιί' δΗ^^^ί /ίυ- 
ίητηθ^ ρ^τ&' του.άρθρφ»ν{1 του ν6αθ6χ«^οντ,.ίγεν*το δδκ,τον 
^ο δρθρον 5 ώς %αά τί)^ άρθρον 6.. ~ ;, ^ '- ΐ . . . « 
• ΈΐίΙ -του -άρθρου χ7 &ρ&ρ&^ ^7Ρο^ ρ<^^ ηρηιίIε1^^6 Γ^βτ^λίτυτΑ; *. 
■Κ. Κ«ρ«πάνος, ριε&' δ^γένιτο -δεκτοΐι ?το :άρθρθ7 ^7, ώς χχΐ τα 
άρθριΚΓ 8-^1Ό.ο. , ^- ^•• -.γ-ι\''•> ν.'.- ,.•.'>.•/' - 

ΈπΙ του άρθρου 1 1 -' εφιραν /παρατηρήσεις οΐ βουλευται 
-κχ. 13. ΜβρλοΛΡολοί, ^• Χατζό«Γθ'υλ€ί;^-Λ. Δελτηηρι^ργίίς, Κ. 
Καράπάνος^ Γ. Φικρμακόπουλο?]Γ•Ι. Πετρίδης,.Π. :Φιλ9ίρετΌς, 
θ, Ζάήχίτίς^ Π. ίΤαταράχη^ καΐΐί. Βελλίνης,.,ΛπτίτΓηιίίχν'ί' 
•Ό Πρόεδρος τοβ ΤπουργβίΌυ.-χ,αΙ όΙτ'Ϊ *'^ών . ΛΈσίώτιρικων 
*Υϊ?ίουργος^ ^ι,εθ' δ ί^ρΜίτηβίΐϊ-η• ΊΒουλη^έπΙ τ^ς τροπολογίας 
-τοΰ>κ* Γν ^<^αρρ.αχ«το^υ• >»αΙνγθνοα6νης ' ψγ^ιίροφορίας*- χατ' 
όνθ[χα<7τ*ιβίίίν <κλησ»ύίΓ0 την. επιτήργρσιν^ των χαΑ«;Κ;^*;Α9ν)(^αχο- 
πούλου καΐ Σ. Στάη ώς Ιψ'ΊΫ^^^-'^ων, προέκυψεν εκ της δια- 
λογής στί δεν ^ϊγ^\ίτ^^ -^εί^^^ η τοβίςϊο^λο^α ,^δακ : ψηοων 86 
κατά 18, άρνηθεντων 1 5^- έ?οτφ'ΐ^ 6φ ι χ *?)^ά^ώ>' εντ^λιρ 1 15 
^ς έ{Γρα{νεται^ εκ το& συίίημ[λεναυΓ ί•,ώ^έ 7:ίρωτοκΛλλ»ννν<)Λϊρο- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ Άνδρ. Γίαναγιωτόιτουλός • * Ι Ο 'Ιίο. 'Αντωνοπουλο^' • ; • • Ο 

Μ, Λααττρινόπουλο- ' • •.•.• •Ό 

Χαρ(λ. Τζανβτάκτίς * .•. • '^ • Ο 

Ν.. Σ'^όνχιτ; • *^ .". •.ν. Λϋ ρ^ 7\., Πετροττουλάκ-ης •. 'άρν,' 

Δτ,α, 0\χ.όνοοί.ίδγιςΛ'• •\•^• Ό, Π Ζαρψττάς •'• •'• •.•'•• 

Χρ.Μα<Γτΰα7:δς /.•••/•'• •• 
Γδώργ. 'Ανβρίτσος : • • • • • Ο 
1\. Παττααι^ςάλοπουλος • • • •." 
Π/Ρίτ'ΤΟ^Χ-'•^ Ο 

Άνδρ. Βασιλδίου• ••.•:• •~ Ο 

Στ:., Τσιτσάοας • ' ' ν 

Α•*ΐμ. Χατζ^οτιουλος • •/ •/ Ο 
Δημ• Βουλτηώττίς ••••••*• 

Μι/. 'Ιατρίδης'• • ••••*<••• 

'Α7^ξ. Στ:. Κ.Ρώί/,ας'•• Ο 
Κ. Δ. Βουλτσος • • • • • .', • • • 

Γ.^ Μελισσηνος:^•/ • /^^ •'*• •,0 
Δΐ9ν. ΜυλωνδΤς'•- • • ; • •, • •\ (^ 

Λ. 1ιΤδφανοτ:ουλο^ • * ''''''; 
Γδώρ. Κρδστδνιττις• '^'• • • • • 
Γ. . Πατ:ακυριακοτ:ουλο^ • '• Ο' 
Α.η|Λ0^θ. Δόγκάς• • • •'? %;'• Γ 
*Ιω. Σισίνης ./ ^ * • • • • •_' ' ^• 
£τέο._ΣνίθυΧουδιίς•"•'• • \• ίΐ 
Γδώργ. ΓΓδτουσης • • •. τ• • ? • Ο 
Άριστο•/.. Βαλέτας• •*-ν• • • •, 
Γνικ. ]Νο;Λΐ*Λος ••••:'/•••;• 
ΤΙετρος Δελεν^ας; ,', •/."• • ;,^0 
Κωνστ. Πεταλας • • • ;. * • ,Ν 
'^Χεζ.Θξ. Ζαί[;,ηγ• •/'• • • Ο 
'ίΐαναγ. θρ. Ζαί^/-ης•^: • • • • •' 
ιΘεόδ. Ζαία,ης• ••••'... άρν. 
Λ. Ιίετιαεςας • • • • • ; • % ? • •-, 
'Γεώργ. Σιβιτανίδης-'; • • • • • 
Τιαννούσιος Τάκΐίς ,••{*•• Δτ,αοτθ.^ Κάΐρη; \• • 
Έ::α|χ.. Έ^7-τ:ειρΤκος • •.••*• • • 

Κωνττ•. Νεγρε^τοντγ,;• • • • Ο 

Ίωάν. Πετρίδης '!' • Ιί 

Νι/...Φαρμακ07:ον'λθ9.• • • • ι Κ 

Σωτ.. Δανότ:ουλο$ •••••• .Γί 

Χρ. Βοτσα^ης• •'• • • • 

Κωνστ. Γ» Καραπάνος 
Στ:υρ. Βαρ^^ελτι^'• :.•■"• •, γ *• 
Νικόλαο; ^εβΓδης •••/.•' Ο 
Κωνστ. Κο^ιάτσος-• • ν ' * ί^ 
Δτ,αοσθ. Σκυλ.ίτστος,-' '^ •"• 
'ΔΟ. Μούτσο τ:ου)ί.ος'*; : \'\ 
Ι. Δ. Καλλιφρονας•/,• ν* / Ο 
'Αλεξ, Γΐ/ΣκουΓε^•:•.• : Λ Ο 
Άλεζ. Σ κ., Σούτσος. / • • • ,Ρ 
Δτί'-τ.. Γ. 'Ράλ'λγ)^^ • '• • •.• άον. 

Ά}4.;ψύλλ(^•••••Λ^ 

κ. τ, 'Αγγελο-ουλο;• • •"• Ν. 
Γ.Κοζάκης^Τυ^άλδο^• •^• Ο' *Αθ./Ισκος•/"• ν.•;.•/}• ' •.* • 
Κωνστ. Τθ7:άλης• • •,••;• Ο. 
Νικ. ^ Σχινα^ •. '• ; .•".? ;λ • ^• • ,,Ν- 
Γίώςγ.,Φιλάρετο'ς.• ,ν •^'• • Ό 
Ν.ικ. Στααατιάοής '••/•- .•ρ 
'Ιω. Γιαννακδτ:ουλος.• • • • • Ο. 
Έττ. ΜαυοοΙτ;αάτης.Γ.• • •*• •>, 
Ι. . Γρίβας• ; • • ; ν'•^ ;. • '-ι * • Ο 
θ.ίόδ.^ Π. Δηλιγιάννης -.^ :*•0 

ΓΓε:. 'ΑλεςακΤΚ' ' ' Ο 

^£00. 13. ΔΥίΤαγιαννης • ? • • • ■'Νικ. ^Δαγρες^• «ί^ν'Α'Λ' Ό. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — "24σ Ν. Σά^ι^ς•••;;*^ •••'•• •^ 

Δττξί.• ΤΐβτΓ;:77ΐς• • • • 

Τω. Παλάσκας• • • • 

'Ιω. Στα[ΐ.ούλης • -• 
Κί[Λων Βίλλίννις;• .• •;• 
Ξ £ νοφ. Τσαμαγκώης •••..•• 
Ιωάννης Κα^α{Χ7τάκοίς • ? • • •. 
Ι. Στεφάνου• • • • • •'"• ! • • •ρ 

Παν. Λδβενττος•• • • • •.,• • 0^ Ο αρν, Άλέζ. Κοντοσται>λος • Ο Ν. Χατ^ηνικόλης^ •'.••,•• • 
Γδώργ. Κόρ'τίας • • • ^ • • • • • •. 

Άχιλ. 'Αγάβος .• • • • • • • * • 

Κωνστ. δασιλάκης • •,• *• • • • 

7ω. Σεχος ;;•••;••• •*^ •'•■ 

Ν;κ. Βασιλάχτίς• • ν• • • •'•0 

Ά θ. Παρα(Λν6ιο>τγ)ς \;• • • • ; 

Γεώργιος ,θίοτόκτίς• •'•••/ 
Γεώρ. Καποοίστριας '••••?• 

Δη[Α• ΟΙ^ίονδμόυ •••••••• 

Δγ)α. Πετρίοης • • • • • τ • • • 

Π.'Ζου^οΰλας• •'••-•/•••** 
Ιζωνστ. Σκαρρεττίς • ••••.• 

'4ρι<>τ. ΜεντζελοποΛ'ος • • • 
Νικολ. ΒοίλσΛ^ν^ης ^ • • • • 

Ίω. Τζανετάτος ΦωκΚς,• • • 
Δΐ0[χ. Σβορώνος ? •. • ^ • • 5 • 
*Αθως Ρωαάνος /• • *"• • • • • 

Δίον. Καλούτσης •'•••••• 

ΣτΓ. Ε. Στάης ".'•'•-• Ν 

Χ. Κ. ΒοίίκΥϊς•••-•• -Ο 
Νικ. Στααατοποϋλος • • • άρν^ 
θ. Πε'ρρος• • • • ^ ^ • • • •'• • 'Ν 
Γεωργ. Μαυρθ(Λΐχάλης • • • Ο 
Δτ<(Αθσθ. Μανουσάκης•,• «ρν., 
Δν)μοσθ• Ματάλας•- • • • • • Ο 'Δριττ. .Μελετ07:ουλ(ϊς• • • • Ο 

Νγλ. 'Ι^κΟυ^οΛης•" Ο 

Δτϊ'Λ. Πιπινέπουλος • ν• • • • • 
Χ^σάν βεης Πετρί^ν βέ'ίΐς * • • 
Φιλώτας Τ^χό^Αα;^^;• ••••(> 
'Ιω. Λάπτ^ας•;• •••'••••• Ο 
Αλ Άλεζανδρόγιαννος • • • • Ο 
Ενέάγγ. Τ(7άρλα;νΧ7τδς• • • • Ο 

Π^ Μπογδάνρς• ••-••• 

Β.Βα<ηλε1*!Ϊ^ς••••• •• --Ο 

Άθαν. ΤΕΰταξιας•••• 

Ίω• ΜπακότΓΟυλος • • . • • • Ο 
Άρ. Σακελλαροτ^ίυλ^^ • • • Ο 
Φίλ. δάρ^ογλ-ης .• • • • • ν••0 
Ν. Τριανταφύλλάλδς'• • • • • • 

Ήλ. 2εγγελης •••.•;• • 

Αά{χ.Μθς Σινίίνιώτης • • • Ν 

*ίω. Βούτουνος • • • • • 

Γ. Μαλεας • • • • • ^ • • . • αρν. 

Γ. Νικολαβνίς.;••• 

Λέων. ΔεληγεώρΥης• • • • •Ν 
Μιλτ• Γουλί'χίίς • • • • ^ • • • Ο 
Π.αν. Μερλοπουλος ••••*' 4ρν. 

Περ. ΜτΓΟυτος • Ο 

Άλκ. Δεληγιάννης• • 

Άντ. Καρατζδς• •.•••••• 

Πέτρ. Ταταράκης • • • • • • Ο 

ίβώργ. Κουλ6υρής*•'• • • • • • 

^Οθων Μαύρος ••••••• λ • • 

Έλευθ^ Μυκώγιος• •••••• Ο 

Μιλτ. δαρέτσης • ί • • • • • Ο 

Γεώργ. Σισριάνης• • • • • • •0 

'Ι^εώργ. ΙΙΧάτανιώτης 

'ίω. Κα;άβος•••:••••••0 

Γ* Φάρ(Λακο7Τθυλο4• •••'•• Ν 

Μι^. Π. *ίατρς> •.• •••••• 

Δ. Πετσάλης ••••"•••••• Ο Οί'οίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 241 Πχυλος Ραζελος 

Άθ. Πΐ£ρράκΌ; Μαυρο^χιχ • • • 
Κυρ. Π. Μαυρο;Λΐχάλης • • Ο 
Ά<7Υ)[/.. Χρΐ(77077θυλος ' • • άρν. 
Χαράλ. ΚανβλλότΓΟυλος • • • Ν 

Παν. Λαμττρούλιας 

Σ πυρ. Τυπάλδος Φορεστης• • 
Πέτρος Τυπάλδος Ξυδιας• • • 

θεόο. Βελλιανίτης 

Άνάρ. Σΐ[χόπουλθς Λ. Καραλίβανος Δίον. Στάϊκος• Ν. Δρόσος • 

Γρηγ. Μαυρομαρκς Ο 

Σωτ. Χατζηγάκ,ης 

Νικ. Ταρμπάζγίς • • • • 
Κων. Χατζηπέτρος• • 
θβόδ. Κρΐ€μάδης • • • • 

Εύστ. Κοκκέβης ; . . . 

Ν. Γ£ωργακ6πουλος • • • • • • • 

Σωτηρ. Σωττϊρόπουλος• • •0 
Δημ. Καααριώτης ►Ο 

Ν 
Ο Πανουρ. Πανουργιδς 

Γ. Παπαδιαμαντόπουλος άρν. 

Άχιλ. Γδροκωστόπουλος • • Ο 

'Ιω. Τσ€ρτίόης 

Χρ. Τζινος 

Δν)α. Βότσης 

Πίνδ. Αντωνόπουλος Ο 

Παν. Σάκκης Ο 

Δημ. Ε. Καλογδρόπουλος άρν 

Νικ. Καράπαυλος 

Ίω. Βρυώνης 

Π.*Αννινος Καβαλλιβράτος Ο 
Νικόλ. Δημητριάδης• • • • Ν 
Γ δ ώρ. Ν. Μπούμπουλης άρν. 

Άντ. Γουδης Ο 

Άθ. Λαδόπουλος Ο 

Ν. Βαφειαδάχ,ης Ν 

Γ. Παγανέλης άρν. 

' Αλοίσιος Τόμαν Ο 

Έγενετο μετά ταύτα δεκτον το αοθρον 11, ώς και το 
άρθρον 12. . ' 

Έπι του άρθρου 13 δ βουλευτής κ. Δ. Χατζόπουλος ανέ- 
πτυξε την τροπολογίαν του, εφερον δε παρατηρήσεις οι βου- 
λευται κκ. Κ. Αγγελόπουλος και Κ. Παπαμιχαλόπουλος. 
ΈρωτηθεΤσα εϊτα η Βουλή ^πι της τροπολογίας του κ. Δ. 
Χατζοπούλου δεν παρεδέχθη αύτην. Ωσαύτως δεν Ιγένετο 

16 Αριστόβουλος Μάνεσης• άρν. 

Σπ. Δεϊμέζης 

Θεόδ. Λιμπρίτης • • • • 

'Ιω. Παπαδόπουλος• • • 

Θεόδ. Γκικας 

Παντελής Γκίκας • • 

Νικ. Τσαμαδός 

Χριστόδουλος Στεριάδης• • • Ο 
Νικόλ. Κοντογιάννης • • • • Ο 

Κομνας Τράκας Ο 

Νικ. ΧατζΤτκος άρν. 

Τριαντάφυλλος Σχινας 

Δημ. .Κρίτσας 

Μιχ. Κακαρας 

Γ. Αβέρωφ 

Κ. Βαρατάσης 

Άλέξ. Μ. Κανάρης 

Ίω. Α. Κανάρης Ο οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ -^ 242 "^ ίδκτη ή τροπολογία του βουλ£υτου χ•. Γ. Κουλούρη, 6 δε 
βουλευτής κ. Γ. Φαρμακόπουλος κΐΑϋχ>μ την ίαυτου τροττο- 
λογίαν. Δβν Ιγενετο ώσατίτως δεκττ) ετίρ α τροπολογία του 
κ• Δ. Χατ^οίτούλου έχουσα ούτω: 

«Δια Β. διατάγ'χατος (δν εγκριθτί, κανονισθησεται το ύσ- 
αγωγτ) [Λαθητευθ[Λενων εργατών διατρεφθ|/.ένο)ν ύπο του ότ^αο^ 
^ίου ηλικίας άπο 16 [/.ίχρι 18 Ιτών και άπο άριθ{Λθυ 5 
[Λεχρι 10 Ικ των διάφορων επαρχιών της περιφερείας εκάστου 
•(7ταθ|χου. » 

Έγενετο δεδεκτοντοίρθρον 13 του νοίΑΟτχεδίου, ώς και τά 
άρθρα 14 και 15. 

Έπι του άρθρου 16 εφερον παρατηρήσεις οι βουλευταΐ 
κκ• Δ. Χατζόπουλος, Κ. Άγγελόττουλος, Λ. Δεληγβώργης 
και Π. Μερλόπουλος• Ό κ. Δ• Χατζόπουλος προβτεινε 
προσθηκην εν τίλει της γ' § του άρθρου εχουσαν ούτω : 
«η έπι πενταετίαν ώς διευθυνταί. » Έπι της τροττολνογίας 
ταύτης ηρωτηθη ή Βουλή και γενομένης ψηφοφορίας κατ' 
όνομαστικήν κλησιν ύπο την έπιτηρησιν των κκ. Δ. Μυλω- 
νά και Άλ. Κανάρη ώς ψηφολεκτών, προεκυψεν εκ της δια- 
λογής δτι δεν Ιγένετο δέκτη η τροπολογία διά ψηφωγ 93 
κατά 17, άρνηθίντων 6, έπι ψηφοφορησάντων έν δλφ 116 
ώς εμφαίνεται έκ του συνημμένου ώδε πρωτοκόλκου ψηφο- 
φορίας, Μιλτ• Δάλλας Ο 

Άνδρ• Παναγιωτόπουλος • • • 
Κωνστ. Άσημακόπουλος• • Ο 

Ν. Σμόλενιτς Ο 

Δημ• Ο ικονομίδης Ο 

Δημοσθ. Καίρης 

Έπαμ. Εμπειρίκος 

Κωνστ. Νεγρεπόντης Ο 

Ίωάνν. Πετρίδης Ο 

Νικόλ. Φαρμακόπουλος • • Ο 
Σωτηρ. Δανόπουλος• • • • • Ο 

Χρ. Βότοαρης 

Κωνστ. Γ• Καραπάνος • • • Ν 
Σ πυρ. Βαρζέλης •^ Νικόλ• Λεβίδης Ο 

Κωνστ. Κολιάτσος Ο 

Δημοσθ• Σκυλίτσης 

ΆΟ. Μουτσόπουλος Ο 

Ι. Δ• Καλλιφρονας Ο 

Άλέξ• Γ. Σκουζες Ο 

Άλεζ. Σκ. Σοντσος Ο 

Δημ. Γ. Ράλλης άον. 

ΆλΙζ. Ψιίλλας Ό 

Κ. Ι. Αγγελόπουλος Ν 

Γ• Κοζάκης Τυπάλδος• • • Ο Άθ. *Ίσκος 

Κωνστ. Τοπάλης ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 243 Τίικ. Σχν/α;• • • • • Ν 

Γδώρ. Φιλάρίτος» Ν 

1ίικ• Σται/,α-τιάδης ♦ . • . • Ο 
Ίω• Γιανναχόιτουλος • • • • Ο 

Έ^. Μαιιρομμιάττϊ; Ν 

Ί. Γρίβας Ο 

-θεόδ• Π. Δηλιγιάννης • • • Ο 

Περ• Άλεξάκτις Ο 

θ •όδ. Β. Δηλιγιάννης 

Ίω. Άντωνοτίουλος • * • • • Ο 

Π. Λα(Λπρινό:7ουλος Ο 

Χοίρ. Τζανιτά'Λης •••••• Ο 

Γ. Λ. Πίτροττουλάκης- • άρν. 

Πολυα. ΖαρίίΛΤτας 

-Χρ. Μαστααττας 

(Γδώρ. Άνορίτ«7θυ Ο 

•Κωνυτ. ΠαττααιχαλοχουλοςΝ 

Ή. Ρίτσος • • ' Ο" 

Ά*/δρ. Βχίτιλβίου •••••• Ο 

ΣτΓ• Τ(7ΐτ<7άρας 

-Δηα. Χατζόχ&υ7νθς • • • * • •Ν 
Δηα• ΒουλτΓίώτης • • • • • 

3ίι/. Ίατρίδης 

Άλέξ. ΣτΓ.Κ. Ρώ{Λας••••0 

ϊί. Δ• Βουλτσος • 

Γ. Μελισ(7ηνΌς ♦ ^ • Ο 

Δέον• Μυλωνδς• • • ^ Ο 

'Άγγ. Πδτραλι3&ί Ο 

Χ. Στδφανότϊουλος • • • • ^ • • 

Γεώργ. Κρε<7τδνίτης 

Γ. Πα^ακυριακότΓουλος • • • Ο 

Δ7ΐ[λθ(7θ• Δόγκας 

'Ιω. Σιτίνης •....• Ο 

Στέο. Σκ,ουλούδης* • 

Γδώργ. Πετούσης• Ο 

Άρι^τ. Βαλέτας Ν 

Νικ. Νο'Λΐ'ΛΟς • <•••••. Πέτρος Δελε>δΑς • • 
Κωνατ. Πεταλ^ς• • • 
Άλέξ. θρ* Ζα^^ης • 
Παναγ. θρ• Ζαίμης 
θεόδ. Ζαίριης* • • •• 

Λ. Πετ[Αεζας 

Γδώργ. Σιβιτανίδτϊς 
Γιαννούσιος Τάκης • 

Νικ. Δαγρες 

Κων. Φλέσσας 

Ν. Σάλ;7Λς• 

Δηα. Τερτίπης 

'Ιο). Παλάοχας 

'Ιω. Στα^ί,ούλης 

Κίαων Βελλίνης 

Ξενοφ. Τσα•Ααγκίδης• * 
Ιωάννης Καλαμπάκας• 

Ι. Στεφάνου 

Π«ν. Λε€έντης• 

Άλέξ. Κοντόσταυλος • 
Ν. Χατζηνικολης • • • • • 

Γεώρ• ΚίψτΐΟίς 

Άχιλ. Άγάθος 

Κωνστ. Βασιλάκης • • • 

Ίω. Σέχος 

Νικ. Βασιλάκης 

ΆΟ. Παρα[Αυθιώτης ? • • 

Γεώρ. Θεοτόκης 

Γεώρ. ΚαίΓοδίστριας • • 
Δημ. Οικονόμου • • • • • 
Δημ. Ιίετρίδης •••••• 

Π. Ζουζουλας • 

Κων^ττ. Σκαρπέτης • • • 
Άριττ. Μεντζελότίουλος 
Νικόλ. Βαλσαμάκης • • 
Ίω. Τζανετάτος Φωκάς 
Δημ. Σβορωνος •Ο 

Ν 
•Ο 
•Ο 
•Ο ο ►ο .0 •ο 
•ο ο ο οίοίΐίζθό όγ ^^οο^ι^ 244 *Άθως Ρωμανός 

Δίον, Καλούτσης 

Σπυρ. Ε. Στάης » 

Χ. Κ•Βθζίχης Ν 

Νικ. Σταματόπουλος Ο 

θ• Περρος Ο 

Γίώργ• Μαυρομιχάλης• • • •0 
Δημοσθ. ΜανονκιάκΥίς • • • • Ο 

Δτιμοσβ. Ματάλας 

Άριστ.Μ ελδτόπουλος• • • •0 

Νικ. Γκουζούλης Ο 

Δημ• Πιπινοπουλος • 

Χασάν βέγις Πετρδδην βέτπς • • 

Φιλώτας 'Ι<7χόμαχος Ο 

'Ιω. Λάππας Ο 

Α Άλεζανδρόγιαννος 

Εύάγγ• Τσαρλαμπδς» • • • • Ο 

Π• Μττογδάνος .• • 

Β. Βασιλειάδης 

Ά«. Ευταξίας 

*Ιω. Μπακόττουλος » • Ο 

Άρ• Σακελλαροπουλος• • • •0 

Φίλ. ΒάρβογλΥΐς••• Ο 

Ν. Τριανταφυλλάκος 

Ήλ. Ζέγγελης 

Λάμπρος Σινανιώτης Ο 

'Ιω. Βούτουνας 

Γ• Μαλέας ••••••• ν* • ά^ 

Γ• Νικολα<^γ)ς ••••.. 

Λέων• Δεληγεώργης ΐί 

Μιλτ• Γουλιμης • • Ο 

Παν• Μερλόπουλος • • Ν 

Περ• Μποΰτος Ο 

Άλκ• Δεληγιάννης 

Άντ. Καρατζδς 

Πέτρ• Ταταράκης Ο 

Γεώργ• Κουλούρης Ο *Όθων Μαύρος Ο 

Έλευθ• Μυκώνιος Ο 

Μιλτ• Βαρότσης Ο 

Γεώργ• Σισμάνης Ο 

Γεώργ• Πλατανιώτης• • • • • • 

Ί(ι)ί Καναβος Ο 

Γ. Φαρμακόπουλος Ο 

Μιχ• Π• Ίατρος 

Α• Πετσάλης • '• Ο 

Παύλος Ραζίλος Ν 

Άθ• Πιερράκος Μαυρομιχάλ. • 
Κυρ. Π. Μαυρομιχάλης • • • Ο 

Άσημ• Χρκττόπουλος Ο 

Χαράλ. Κανελλόπουλος • • • Ο 

Παν. Λαμπρούλιας 

Σ πυρ. Τυπάλδος Φορέσττας• • 
Πέτρος Τυπάλδος Ξυδιδες • • • 

θεόδ. Βελλιανιτης • • 

Άνάρ• Σιμόπουλος 

Λ. Καραλίβανος 

Πανουρ. Πανουργίας 

Γ• Παπαδιαμαντοπουλος • •0 
Άχιλλ Γεροκωστόπουλος • • Ο 

Ίω• Τσερτιδης 

Χρ. ΤζΤνος 

Δημ. Βότσης 

Πίνδ. Αντωνόπουλος Ο 

Παν• Σάκκης Ο 

Δημ• Ε•Καλογερόπουλος • • Ο 

Νικ• Καράπαυλος • ν 

Ίω• Βρυώνης 

Π. *Αννινος ΚαββαλιεράτοςΟ 

Νικόλ. Δημητριάδης Ο 

Γεώρ. Ν. Μπούμπουλης • άρν. 

Άντ• Γουδης Ο 

'ΑΘ; Λαδόπουλος 

Ν• Βαφειαδάκης .• • • • ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 245 — • • • • • Γ. ΠαγανΙλης • • • 
Άλοίσιος Τό[Ααν • • 

Ν. Δροσό; ■ 

Γρηγ• Μαυρο[;.αρδες • • • • 
Σωτ. ΧχτζηγάκΥ);• • • • 

Νι•/.• Ταρμττάζης 

Κωνστ. Χατζηπέτρος• • ' 

θεόδ. ΚριείΛάδτϊς 

Ευιττ. Κθ7.κέβγΐς 

Ν. ΓεωργακότΓουλος • • 
Ζωτηρ. Σωτηρόχουλος •Ν 
Ο Ίω. Παπαδόπουλος Ο 

θβόδ. Γκίκας •0 

Παντελής Γκικας «ρν• 

Νικ• Τσαμαδός 

Χριστόπουλος Σ τεριάδτος ••0 
Νικόλ. Κοντογιάννης• • • • Ο 
Κομνας Τράκας• • • ^ • • * • Ο 

Νικ• Χατ^Γσκος άρν• 

Τριαντάφυλλο; Σχινδς• • • • - 

Δηα. Κρίτσας 

Μιχ. Κακαρ3^ς • 

Γ. ΆβΙρωφ % 

Κ. Βαρατάσίτίς • • • Ο 

Άλεξ. Μ. Κανάρης Ν 

Ίω. Α. Κανάρη; Ο Δημ.. Καμαριώτης 

Δίον. Στάϊκο; 

Ά ριστόβουλοςΜά νεσης 

Σ π. Δεϊμέζη; 

Θεόδ. Λΐ'χπρίτη;• • • • 

Έγενετο εΤτα δέκτη τροπολογία του κ. Π. Μερλοπούλου 
περί προσθήκη; ει; το τέλο; του ίρθρου 16 ίχούση; ούτω : 
«δεν υπάγεται δε ει; τάς διατάξει; του νόμου ΦΜ' τ^ς 11 
Νοεμβρίου 1875.» Ούτω τροποποιηθέν Ιγενετο δεκτον το 
«ρθρον 16, ώ; και τα άρθρα 17-20. 

Έπι του άρθρου 21 προτάσει του έπι των Εσωτερικών 
Τπουργου αΐ τελευταΤαι λέξει; τη; α' § «οΰχι μεγαλειτε• 
ραν εκείνη;, ^ν δύναται να καλλιεργηση εν ίευγο; άροτρι• 
ώντων» άντικατεστάθησαν διά των λέξεων «άπο πεντήκοντα 
μέχρις εκατόν στρεμμάτων», άπηλείφθη δ* Ικ τη; ^δευτέρας 
παραγράφου η περίοδο; ή αρχομένη άπο των λέξεων. «ΟΙ 
παραχωροΰντε; τοιαύτα; γαία;» και λήγουσα ει; την λέξιν 
«εγκαταστάσεως». Έν τχί αύτη § <7τίχφ 13 προ της λέξεως 
«αποζημιώσεως» προσετέθη ή λέξις «αμοιβαίας», μετά δΐ 
την αύτην λέξιν, άπηλείφθησαν αΙ λέξεις «προς αυτόν.» Ούτω 
τροποποιηθέντα άρθρον 21 έγένετο δεκτον μετά τίνα; παρα- 
τηρήσει; των κκ. Δ. Χατζοπούλου, Γ. Φιλάρετου καΐ Κ. 
Άσημακοπούλου. 

Ώσαύτω; ^γένετο δέκτη τροπολογία του βουλευτού κ. Μ• 
Δάλλα, περί προσβτ^κη; τρίτου εδαφίου, Ιχοντο; ούτω: 

«Διά Β. Διατάγματος Ικδιδομένου τη προτάσει τοΰ *Τ- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — ^46 — 

πουργου ?ών Έσο^τκριχων καΐ τουΤτουργουτών ΟΙκ.ονο{ΑΐΛών 
ΙτΓίτρίτΓδταιή σύστα^ς τμη|*άτων οασοχΛ'ΛίχΛίν κατά τον οια- 
λτΐ^βίντα νάμΛν ^Ω^Ε^ 1891 -ταραχωραυίΛΕνων 'Γ:ρος τούτο 
χχτά τά αρθριχ 13 καΐ 20 αίττοΐί, των εν. τ•^ ε:;αρχία: εν γ^ 
συσταθη^ΐ-ται 6 σταθ^χος βασικών έκτάσίων.» 

Ούτω τροποπονηθεν το άρθρον 33 εγενετο δδκτον, ώς κζΐ 
τά επόμενα και το σύνολον του νο[χθ7χεδ{ου εΙς τρίτην συζή- 
τησιν έχει δε τούτο ώς έπεται : 

«*Αρ6ρον 1 

Προς ένίσχυσιν και άνάτττυξιν της Γβωργίας, κτηνοτρο- 
φίας και των σχετικών βιοαηχανιών, συνιστώνται άνά εις εις 
εκαστον νο^χον και άλληλοόια^όχως Γεωργικοί Σταθαοι, 
κατά προτί'χη^ιν παρά ταΤς πρωτ^υουσαις τών Νοαών, ύπα- 
γό^-ενοι εις το *ΤπουργεΤον τών Εσωτερικών. 

*Η ιδρυσις τών σταθμών τούτων άρχο}/.6νη άπο της ίσχύος^ 
του παρόντος νό[λου και έκ τών γεωργικωτέρων νομών τοί> 
Κράτους, θέλει σ^πληρωθ^ έντρς πενταετίας. Διά Βασιλι- 
κού Δνατάγματος προσΧιορισθησεται είδικωτερον ό τόπος της 
ΐδριίσε<ι>ς και ο .χΡ^^^ί ^^^^ ενάρξεως της λειτουργίας εκάστου 
αυτών,. 

Άρ&?ον2.^ 

Σκοπός τών γεωργικών σταθμών είναι• 'Η οιά του παρα- 
δείγματος διδασ^οαλία και ή διάδοσις τών τελειότερων (χεθό- 
δων της Γεωργίας^ της κτηνοτροφίας και τών γεωργικών βιο- 
μηχανιών• ή μελέτη τών γεωργικών ιδιοτήτων του τόπου δια 
καταλλι^λων πειραμάτων και παρατηρήσεων* ή μετάδοσις 
εις τους άγρότοςς χρησίμων γνώσεων διά δημοσίων διαλέξεων 
και πληροφοριών και ή άνευ κέρδους προμήθεια γεωργικών 
εργαλείων, σπόρων και άλλων γεωργικών υλικών εις τους 
γίωργόύς. 

*Άρθρβν 3. 

Αι κατά το προηγ«ύμ£νον άρθρον έργασίαι εκάστου σταθ- 
μού θά περιστρεφωνται κατά προτίμησιν εις τά αντικείμενα 
χαι ει6η καλλιεργείας, κτηνοτροφίας και βιομηχανίας γεωρ- 
γικ'ης τά μάλλον διαδεδομένα εν ίιλ^ χότ:^^ έν φ ΐδρυται ό 
σταθμός και άνά τίν νομον έν γένει ώς καΙ τά εΰχερεστέραν 
έπιδεχό;Λενα έν τ$ νομ^ διάδο^ν και άνάπτυξιν. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 247 — 

"Άρθρον 4. 
01 <7ταθ{ΐ.οΙ βχ σ\>νττορώνται α') έκ των 7:όρ<ί)ν του κ,ληρο- 
δοτήχατος Τριχνταφυλλίίου, β') Ιχ, συνδρομής του Δηαο• 
σίου άναγραφιασομένης έν τφ ετιο<7ί<ί> προϋτΐολογίιτμφ τοΐλ 
Κράτους, γ') Ιλ της προσόδου των κτημάτων των σταθμών 
και δ') έκ των τυχόν δωρ&ων καΐ κλγ>ροδοηπμάτων Δημων^ 
Μονών, Κοινοτήτων και ιδιωτών. 

Άρθρον 5. 
Αι ύφιστάμ«ναι Γβωργικαι ΣχολαΙ ^ν Αθήναις και Τίρυνθι 
μεταβάλλονται εις γεωργικούς σταθ;χούς, οιτινες θα λβιτουρ- 
γώσι κατά τον παρόντα νόμον. 

Άρθρον 6. 

Το εν Άϊδινίφ γ^ωργικον σ/ολεΤον μεταβάλλεται εις Πρχ^ 
κτικήν Γεωργικην σ/ολην, ύπο το 3νομα «Κασσα€ετειος και 
Τριαντχφυλλίδειος Πρακτική Γεωργική Σχολή» και κατέχει 
ολόκληρο ν το κτήμα Άϊδινίου. δπερ και μέχρι τούδε Ικέκτητο 
δυνάμει της δωρεάς Κασσαβέτη• Έν τφ σχολείω τούτφ, 
δπερ θα λειτουργγι Ιν πδσι κατά τον παρόντα νόμον, θά 
προσλαμβάνωνται και μαθηταΐ οικότροφοι,οϊτινες θά μορφωνται 
διά συστηματικής διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων εις 
τά της Γεωργίας και τών συναφών κλάδων. 
Άρθρον. 7. 

Έν τη Σχολ•5 Άϊδινίου εισάγονται ως μαθηται νέοι έκ 
της ημεδαπής η ϊα της αλλοδαπής, έχοντες συμπεπληρω- 
μ,ένον τουλάχιστον το 1 7ον έτος της ηλικίας των, υγιείς και 
φέροντες απολυτήριο^ Ελληνικού Σχολείου, προκαταβά7ν- 
λουσι δ' ετησίως δραχ. 480. 

Άρθρον 8. 

Ό αριθμός τών κατ* έτος εισακτέων μαθητών θά προσδιο- 
ρίζηται εκάστοτε, τ-ξ γνωμοδοτήσει του διευθυντού της Σχο- 
λής, δι* υπουργικής αποφάσεως δημοσιευομένης έν τη Έφημ• 
της Κυβί^ρνησε^ύς τρεΤς μήνας προ του χρόνου τής έγγρα- 
φης. Αι έγγραφχι γίνονται έντος του μηνός Αυγούστου• 01 
έκ τής δικλυομένης Σχ-ολής Αθηνών μη αποφοιτήσαντες μ^^- 
θηται έχοντες δε βαθμον προβιβάσιμον, δύνανται^ κοίτρρβάλ- 
Λοντες τά κατά το άρθρον 7 δίδακτρρ^ ^ νά συνε3ΤΛσωσ.ι τάς στ^ου— ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 248 — 

δάς αυτών Ιν τη ^τχαλη Άϊδινίου. Έλλείψδΐ χώρου δι' δλους 
7:ροτΐ(Λώνται οΐ Ιχοντ£ς τους καλλιτέρου; βαθ[Λθύς• 
"Άρθρον 9. 

Ή διάρκεια της Ιν τη Σχολή διδασκαλίας είναι τριετής, 
μεθ' ην οι μαθηταΐ ύποβαλλό'χενοι εις εξετάσεις λαίλβάνουσιν 
άπολυτηριον• Ή διδασκαλία διαιρείται εις θεωρητικών καΐ 
1φηρ(χ.οσ(Λένην. Και η [χεν θεωρητική, έκτελουμένη ύπο του 
διδάσκοντος ττροσωττικου, διαρκεί τρεΤς ώρας καθ' εχ-άστην, 
ή δ' εφηρ|χοσ{λένη έκτελεΤται ύττο την Ιττίβλεψιν άρχιεργατών 
και διαρκεί πεντάωρον καθ* έκάστην εργάσιμο ν ήμε'ραν, κατ' 
αΰτην δε οι μαθηται Ικτελουσιν ιδίαις χερσι πάσας τάς γεωρ- 
γικάς Εργασίας της Σχολής• Οι εκ των μαθητών κληρούαενοι 
κατά την διάρκεια ν της μαθητείοες αυτών Εν τω στρατφ, 
δικαιούνται εις άναβολην κατατάξεως, ύττοχρεούμενοι να έκ- 
πληρώσωσι την στρατιωτικήν αυτών ύποχρέωσιν μετά την εκ 
της Σχολής άποφοίτησιν. 

Καθ'δλον τον μήνα Αυγουστον διακόπτονται τά μ,αθη- 
ματα της Σχολής, καΐ κατά τον μήνα τούτον μόνον επιτρέ- 
πεται τοΤς μαθηταΤς νά άπουσιάσωσιν. 
Άρθρον 10• 

Τά της διδασκαλίας, διαίτης, πειθαρχίας και των έςε τά- 
σεων τών μαθητών κανονισθησονται ^ιά Βασ. Διατάγματος. 
"Αρθρον 11. 

01 Γεωργικοί Σταθμοί ιδρύονται έντος της περιοχής κτη- 
μάτων ανηκόντων εις το δημόσιον η περιερ^^ομένων εις την 
κατοχην αύτου Εκ δωρεών, η, ελλείψει τοιούτων κατάλλη- 
λων προς τον σκοπον του σταθμού, αποκτωμένων δι' αγοράς 
η δι' Εκμισθώσεως. Έκ τών κτημάτων τούτων έκαστος γεωρ- 
γικός Σταθαος θά καλλιεργή δι' ίδιον λογαριασμον κατ'άνώ- 
τατον δρον διακόσια πεντήκοντα στρέμματα, Εξαιρετικώς δε 
η Σχολή 'Αϊδινίου, χάριν εύρυτέρας ασκήσεως τών μαθητών, 
δύναται νά καλλιεργηση και μέχρι χιλίων στρεμμάτων. ΑΙ 
πλεονάζουσαι γαΤαι εκ τών ανηκουσών εις τι?)ν Σχολην 'Αϊ- 
οινίου θά Εκμισθώνται εις ιδιώτας ύπο της διευθύνσεως τη Εγ- 
κρίσει του Υπουργείου, η θά Εκμεταλλεύωνται διΈπιμόρτου 
καλλιεργείας. 

Το Εκ της καλλιεργείας και τών Εκμισθώσεων τούτων προϊόν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 249 — 

κατα-ίθεται εις το δηι^ότιον ταμ,εΐον ώς ϊσοδον τνίς Γεωργι- 
-Λ'ίς Σχολής Άϊδινίου, 

"Άρθρον 12. 

Ή άγορα καΐ 1/.[χίσ^(ύσις Ιδιωτικού κτη{Λατος, η η έ/Λογη 
δτιμο'ϊίου κτη^Λατος προς '^δρυσιν Γεωργικού Σταθ[Λου θα γί- 
νεται τη υποδείξει καΐ τη γνω[Λθθοτηί7ει χεντα[Αελους επι- 
τροπής, συνιστωίλενης ύπο του 'Τπουργείου, εκ του τ'Ληαα- 
τάοχου της Γεωργίας, Ικ τριών εν τη υπηρεσία γεωπόνων 
και ενός (Ληχανικου των Δγ,(Λθσί6)ν *Εργων. 

Η αύτη έπιτροπ*}) άποφαίνετα: και περί της αγοράς, της 
κατασκευής η έκ(;Λ<7θώί7εως των χρησίια,ων εις την λειτουργίαν 
το:ν σταθίΛων κτιρίων, τα ίποΤα δέον να κεΤνται Ιντος των 
κτημάτων, η δσον το δυνατόν πλησιέστερον αυτών. 
* Αρθρο ν 13• 

Το προσωπικον εκάστου των Γεωργικών Σταθ[Αών άποτε- 
ΛεΤται α') ϊζ ενος Διευθυντού φέροντος πτυχίον μιας των εν 
ττ] Έσπερί(>: Επιστημονικών Γεωργ. Σχολών (αποκλειομένων 
των Ικ πρακτικών Σχολών αποφοίτων) διατελέσαντος δ' επι 
οιετίαν ως διευθυντού ιδιωτικού κτήματος Εν Ελλάδι η κα- 
θηγητού η ύποδιευθυντου Γεωργ. σχολείου* β') εκ δυο άρχιερ• 
γατών αποφοίτων γεωργικής σχολής Εν Ελλάδι καΐ εχόντων 
οιετη Εξάσκησιν του Επαγγέλματος αυτών Εν ιδιωτικφ κτη- 
ματι, πιστοποιουμένην ϊ'^όργ.ως ύπο του προϊσταμένου τών 
κτημάτων η του Ιδιοκτήτου αυτών. Οι ύπηρετησαντες ώς 
άρχιεργάται ΕπΙ εν έτος, τουλάχιστον, Εν τοΤς γεωργικοΤς σχο- 
λείοις κέκτηνται τά ανωτέρω προσόντα. Επίσης δύνανται 
νά διορισθώσιν άρχιεργάται και τεχνΤται ημεδαποί η αλλο- 
δαποί ειδικών γεωργικών κλάδων, μετά δοκιμασίαν Ενώπιον 
επιτροπής Εκ τριών Εν τη ύπηρεσίίε γεωπόνων* και γ') Εκ δυο 
μέχρι τεσσάρων Εργατών, διοριζομένων κατόπιν διαγωνισμού 
£ίζ τά κυριώτερα γεωργικά έργα, τελουμένου Ενώπιον του 
Διευθυντού και δύο άρχιεργατών. 

Εις την σχολην Άϊδινίου διατηρείται ή θέσις του λογι-^ 
^του, εις δε τους λοιπούς Σταθμούς διορίζεται άνά εις βοηθός 
του Διευθυντού, διά την γραφικην ύπηρεσίαν, με βαθμον και 
μ,ισθον υπουργικού γραφέως γ' τάξεως. Ό λογιστής της Σχο- 
λής Άϊδινίου ?χει βαθμον και μισθον υπουργικού γραμματέως οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 250 — 

α'-ϊ^β' τάζεως, διορίζεται & ^Ις θίσιν λογιττου ό έχων διετ-η 
ταμειακήν η λογιστικην ύττηρεσίαν εν τφ 'Τ^τουργβίφ των 
Εσωτερικών, η εις κλάδον ύπαγόμενον εις την άραοδιοτγιτα 
του *Τ:Γουργείου των Οικονομικών |^-έ.βζθ(Λθν υπουργικού γραα- 
ματεως α' η β' τάζεως• 'Ο λογιστής ούτος οεν ύττάγεται ει; 
τάς διατάζεις των περί εντοπίων υπάλληλων νόμων. 
'Άρθρον 14. 

01 οιευθυνται των Σταθμών, ο διευθυντής και ό υποδιευ- 
θυντής της Σχολής Άϊδινίου, καθώς και δ λογιστής αύτης 
διορίζονται, δια Β. διατάγματος, οι δε βοηθοί των Διευθυντών, 
οι άρχιεργάται και έργάται ύπο του ' Υπουργείου, προτάσει 
τών διευθυντών τών Σταθμών η της Σχολής 'Αϊδινίου. 

Οι διευθυνται τών Σταθμών, ό διευθυντής και δ υποδιευ- 
θυντής της Σχολής Άϊδινίου, ό λογιστής, οι βοηθοί τών Διευ- 
θυντών και οι άρχιεργάται τών Σταθμών και της Σχολής 
θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι μετέχοντες τών πλεονεκτη- 
μάτων τών περί συντάξεως νόμων. 

"Άρθρον 15. 

Το προσωπικον της Σχολής Άϊδινίου αποτελείται εξ ένος 
Διευθυντού, έχοντος τα κατά το άρθρον 1 3 προσόντα. Έζ 
ένο; ύποδιευθυντου πτυχιούχου επιστημονικής γεωργικής ^χο- 
λης της Εσπερίας, βοηθουντος τον Διευθυντην εν τ^ διεηθύν- 
σει της Σχολής και έν τ^ διδασκαλίίκ τών μαθητών, και άνα- 
πληροΰνχος αύτον απόντα η κωλυόμενον, έζ ένος λογκττου, 
εκ τριών άρχιεργατών και μέχρις δκτώ εργατών, πάντων 
εχόντων τα κατά το άρθρον 1 3 προσόντα. 
Άρθρον 16. 

01 Διευθυνται τών σταθμών και δ υποδιευθυντής της Σχο- 
λής Άϊδινίου εχουσι βαθμον υπουργικού Γραμματέως α' τά- 
ζεως καΐ λαμβάνουσι μισθον δρ. διακοσίων τεσσαράκοντχ 
κχτά μήνα, μετά πενταετή δ* ύπηρεσίαν αυζάνει δ μισθός 
αυτών κατά δρ. 40 κατά μήνα, μετά δευτεραν πενταετή 
ευδόκιμον ύπηρεσίαν προάγονται εις τον βαθμον και τον• μι- 
σθον τμηματάρχ^ου β' τάζεως και μετά τριετή ύπηρεσίαν αυ- 
ζάνει δ μισθός αυτών χ,ατά δραχ. 30. 

ΕΙζ τον χρόνον της προς αυςησιν του μισθού καΐ της προα- 
γωγής πενταετίας λογίζεται και ή ύττηρεισία τ$ν ίϊρο της ΟίΟίΐίζθό όγ Οοο^Ιε ^ 251 — 

ισχύος του παρόντος νό[Αθυ διατελεσάντων ώς υποδιευθυντών 
Γεωργ. Σχ^ολών Ι ν Ελλάδι τ, ώς καθηγητών Ιν αΰταΤς. 

Οι ΔιειΛυνταΙ των (/-εχρι τοΰδε ύφϊτταΐΑενων Γεωργικών 
Σχολών Αθηνών, Τίρυνθος και Άϊδινίου λαμβάνουσιν ώς 
διευθυνταΐ Γ^ωρ. Σταθμών τον ανσθον, ον Ιλάμβανον και ττρο 
'^'^ίς '^'τχύος του παρόντος νομού, ορ. 350, άνευ περαιτεοω αυ- 
ξήσεως» Τον «ύτον Ιττίσης μισθον τών δραχ. 350 λαμβάνουσι 
και οι ϊτζΐ έκταετίαν ώς ύ;:οδιευθυνται καΐ καθηγηται ύ::η- 
ρετηταντες έν τοΤς γεωργικοΤς σχολείοις. 

01 Λίρχιεργάται διορίζονται με μισθον δρ. 150, μετά 
ττεντοιε-τη δ* ύπηρ^εσίαν λαμβάνουσα δραχ. 15€. Εις την αυ- 
ξησιν ταύτην υπολογίζεται και ο χρόνος της προ της ισχύος 
του νόμου τούτου υπηρεσίας εν. ΓεωργικοΤς σχολείοις η εν τφ• 
σταθμψ Βυτίνης. Τών κατά το άρθρον 13 ειδικών τεχνιτών, 
εάν εΤναι αλλοδαποί, 6 μισθός κανονίζεται ύπο του Τπουρ- 
γείου δι' ιδιαιτέρας συ{χ.φωνίας. Ό δε μισθός τών Ιργατών 
κανονίζεται διά τών ετησίων προϋπολογισμών τών Γεωργ. 
Σταθμ45ν• 

"Απαν το πρθσωπ;.κον τών σταθμών και της σχολής Άϊ- 
δινίου κατοικεί έντος τών καταστημάτων τών σταθμών, δεν 
υπάγεται δε εις τάς διατάζεις του νόμου ΦΜ' της 1 1 Νοεμ• 
βοίου 1875. 

"Άρθρον 17. 

Δέκα τοΤς ^/ο εκ τίίς ετησίο^4 ακαθαρίστου προσόδου τών 
Σταθμών διανέμονται ώς εζης* δ ί^/ο εις τον Διευθυντή ν, ανά 
1 1)2 ®/ο .εις 'έκαστον άρ;ςιεργάτην, το δε ύπόλοιπον εις τους 
δίΛΛριθησομένου; εκ τών Ιργατών. Είς την σχολην Άϊδινίου 
η δια νομή. γενησεται ώς ίζης* 3 ^)α εις τον Διευθυντήν,2 ^)ο 
εις τον υποδιευθυντήν, 2 ^).ο εις τ^ν λ-ογιστην, άνά 1)2 ^}ο 
εις τους άρχιεργάτας και το ύπόλοιπον εις του; διακριθησο- 
μένους εκ τών εργατών. 

"Άρθρον 18. 

3ζάριν .της σχσ^ίμου λειτουργίας τών Σταθμών και της 
Σχολής κχι προς γνω|ΐοδότνισιν. έπι παντός ζητήματος άφο- 
ρώντρ; την πρόοδον . αυτών, συνίσταται Γείαργυ^ο^ν Συμβού- 
Λΐον άποτελούμενον ύπο του τμηματάρχου, της Γεωργίας του- 
'Τπουργ^ί^υ τών Εσωτερικών,, εζ ενός . ανωτέρου οικονομικού• οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 252 — 

ύτταλληλου, ύττο^δίκνυοιχένου ύ^ο του 'Τττουργείου των ΟΙκ,ο- 
νοαικών καΐ δυο Ιλ των Ιν τη ύττηρεσία γεωπόνων. Το συν.- 
€ουλιον τούτο θά συνίρχτηται έν τ$ Υπουργείς των Εσω- 
τερικών, κατόπιν προσκλη^τεως '^ου 'Γπουργείου, τακτικώς 
μεν κατά το πρώτον δεκαπενθη^Λερον του μηνός Δεκεμ- 
βρίου, εκτάκτως δε οσάκις κρίνη τοΰτο άναγκαΤον το 'Τ- 
τΐουργεΤον. Καθτ^κοντα δε αυτού Οά είναι η μελεττ) των 
προϋπολογισμών και τών περί αυτών εκθέσεων, των προτά- 
σεων τών άφορωσών εις την έπΙ το βελτιον διαρρύθμισιν της 
λειτουργίας τών σταθμών και ττ5ς γεωργικής σ3^ολίίς, ώς 
και παντός νομοθετικού ί) διοικητικού μέτρου αποβλέποντος 
εις την γεωργικην Ικπαίδευσιν, περί πάντων δε τούτων θά 
ύποβάλλη εις το *Τπουργεΐον την οΐκείαν ίκθεσιν. 

^Αρθρον 19. . 
Κατά μήνα Αυγουστον εκάστου έτους το 'Τπουργεϊον, εάν 
κρίνη άναγκαΤον, αποστέλλει τον τμηματάρχην της Γεωρ- 
γίας, μεθ* ένος τών εν υπηρεσία γεωπόνων προς Ιπιτδπιον επι- 
^εώρησιν της λειτουργίας και μάλιστα τών αναγκών τών 
σταθμών και της Γεωρ. σχολής, ύποβάλλουσι δ' ούτοι ε'.ς 
το Τπουργειον την προβηκουσαν εκθεσιν. 

"Άρθρον 20• 
Κατ' ετος τον μήνα Όκτώβριρν οΐ διευθυνται τών Σταθ- 
μών και της Γεωργικής σχολής ύποβάλλουσιν υποχρεωτικώς 
^ις το άρμόόιον 'ΤπουργεΤον λεπτομερή, ώς οΓόν τε, ίκθεσιν 
•περί της καταστάσεως και τών αναγκών τών σταθμών καΐ 
της σχολής και περί τών αποτελεσμάτων της πρακτικής διδα- 
σκαλίας και τών εν γένει εργασιών αυτών, καθώς και τών 
αποτελεσμάτων, τών παρατηρτ^σεών και τών πειραμάτων 
αυτών. Αι εκθέσεις αύται θά δημοσιεύωνται, 'Λρο της λήξεως 
του ίτους εις δ αναφέρονται, εν ιδίφ τεύχει. 

"Άρθρον 21. 
Έπι σκοπώ επεκτάσεως και εις απώτερα κέντρα της ενερ- 
γείας τών σταθμών δύνανται νά ίδρυθώσι διά Βασιλ. Δια- 
':άγματος πρότυπα αγροκήπια, ανά ^ν μόνον εις Ικάστην 
έπαρχίαν, ίχοντα ίκτασιν άπο πεντήκοντα μέχρις Ικατον 
στρεμμάτων. 

Τά αγροκήπια ταΰτα Ιδρύονται εις γαίας, ων η χρίισις τταρε- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 253 — 

χ£ται, μετά του άτϊαιτουαένουοΙκημιατος,έτΓΐ δεκ«£τίαν τούλά• 
χιστον δωρεάν ύπο οημων, [/.ονών^ κοινοτήτων η ιδιωτών, ύ::ά^ 
γονται δε εις την δ(χαΐοδοσίαν των ττλη^ιιεστέρων γεωργι/.ών 
σταθ[Λών. Μετά την ληξιν της δεκαετίας, Ιάν ο Ιδιοκτήτης 
των γαιών, έφ' ων συνεστήθη το άγροκη:;ιον, δεν θέλει νά 
τυαραχωρησΥϊ την χρησιν αύτου έπΙ νέαν δεκαετίαν, η εάν δε^^ 
θέλη νά λάβγ) «ύτην το δημόσιον, αι γαϊαι επιστρέφονται, 
•ιτρος τον κυριον αυτών, ως εχουσιν, άνευ αμοιβαίας άποζημιώ• 
^εως διά τάς τυχόν γενομένας μεταβολάς. Περί της ανάγ- 
κης της Ιδρύσεως προτύπων αγροκηπίων και του κατάλ- 
ληλου των προς τούτο προσφερομένων γαιών αποφαίνεσαι ά 
διευθυντής του πλησιέστερου γεωργ. σταθμού, ύπο την εγ- 
κρισιν του *Τπουργείου τών Εσωτερικών• 

Αι δαπάναι της συντηρήσεως του αγροκηπίου βαρύνουσι 
τον γεωογικον σταθμον εΙς τον δποΤον θά ύπαχθγϊ τούτο, αΐ 
δε πρόσοδοι αύτου άνηκουσιν εις τον αύτον σταθμον, εις ου 
τον προϋπολογισμον θά άναγράφωνται Ετησίως, θά λειτουργά 
δε ως παράρτημα του σταθμού. 

"Αρθρον 22. 

Σκοπός της ιδρύσεως τών προτύπων αγροκηπίων είναι η 
καλλιέργεια αυτών κατά τον τελειοτερον τρόπον, προς πα- 
ρ αδειγματισμον τών πέριξ γεωργών, ως και ή συντηρησις 
μικρών κήπων λαχανικών και δένδρων. "Οπου θεωρηθή άναγ- 
καΤον δύνανται προσέτι νά συντηρώνται κτήνη, ιδίως άρρενα^ 
προς άναπαραγωγήν και βελτίωσιν της Εγχωρίου κτη,νο- 
τροφίας.. . 

"Άρθρον 23. 

Το προσωπικον τών αγροκηπίων αποτελείται εξ ενός άρ- 
χι εργάτου και δύο εργατών, διοριζομένων κατά τά άρθρα 
13, 14 και 16 του. παρόντος νόμου, τγϊ προτάσει του διευ- 
θυντού του οικείου Σταθμού, ύπο τάς διαταγάς του οποίου 
καΐ θά εργάζωνται. Επιτρέπεται εις τον διευθυντήν του 
σταθμού νά μεταθέττ) αμοιβαίως τους άρχΐ£ργάτας και έργά- 
τας του σταθμού και τών άπ' αύτου εξαρτωμένων άγροκν- 
-πίων κατά τάς άνάγκας της εργασίας. 
"Άρθρον 24. 

Ή λογιστική χρησίς διά τήν εϊσπραξιν τών εσόόων καΐ οίοίΐίζθό ϋγ (^ΟΟ^ΐ€ — 254 — 

την 7:ληρω»Αην των εξόδων ΓΛάστου ετου; της Γεωργικϊ; 
σχολής χ.αΐ των Γεωργικών (τταθαών, άρχεται τήν ττρώττ,ν 
Ιανουαρίου του σχετικού ίτους και λήγει τίιν 28 Φεβρουα- 
ρίου του ε:το|/.ένου. 

^'Αρθρον 25. 

Την λογιττικην καΐ διαχειριστική ν ύττηρεσίαν εκτελουσιν 
εν (;/εν τχί 'εν Άϊδινίφ Σχολή ο εν αυτζ λογιστής, εν Χ'ε 
τοΤς γεωργικοΤς σταθαοΤς σΐ ίιβυθυ*/ταΙ αΰτων, καταβαλλο- 
μένης ύπο των διαχειρκττών τούτωΛ; χιλιαδράχαου έγγυησεω; 
εις (λετρητκ η δη^ΛΟσια χρεώγραφα, Ιτϋ τΥΪ τιμή τίίς εκδό- 
σεως των. Έπι των εις μετρητά κατατιθεμένων εγγτίησεων α- 
ποδίδεται δ διά τάς εγγυήσεις και των άλλων δημοσίων ύττο- 
λόγων κεκανονισμένος τόκος. 

'Άρθρον 26. 

Τον Όκτώβριον εκάστου έτους οΐ διευθυνταΐ της έν Άϊδ•.- 
νίω γεωργ. σχολής και των γεωργΓΛων σταθμών συντάσσουσι 
τον προϋττολογισμον των εσόδων και εξόδων του επομένου 
Ιτους και ύτοβάλλου^ιν αύτον εις το ύ^ουργεΤον των Εσωτε- 
ρικών, το δε ύπουργεΤον άφου έτηφέργι, διά του τ:αρ' αΰτω 
συμβουλίου, τάς κριθησομένας υ•;:* αυτού ως αναγκαίας τρο- 
•ΤΓΟΤΓΟίησεις, Ιττιστρέφει αύτον εγκεκριμένον ιτρο της ληξεω; 
του ετους της υποβολείς, δημοσιεΰον αυτί)ν διά της Εφημε- 
ρίδος τη; Κυβερνήσεως. Έντος του μηνος Ιανουαρίου εκά- 
στου έτους συντάσσεται ύπο των διαχειριστών δ γενικό; 
λογαριασμός των εσόδων καΐ Ιξόδων του λήξαντος Ιτου:, 
Οστις ύ-οβάλλεται μετά των στελεχών τών τριχλοτύττων 
αποδείξεων και μετ' άπογραοης του υλικού και τών κινη- 
τών έν γένει έντος του αυτού μηνος εις το 'Τ^σνργ6Τον τών 
Εσωτερικών, δττερ εξελέγχει αύτον και αποφαίνεται ττ. 
προτάσει του 'ΐζχρ' αύτφ συμβουλίου περί της Ιπιστροφης τη; 
εγγυήσεως τών υπολόγων έν περιπτώσει διακοπής της ύ-πη- 
.ρεσίας αυτών. Την άπ09^<>ίν του ταύτην περί της έγγυτφτεω; 
το ΎπουργεΤον διαβιβάζει εις το παρά τω Ύπουργείίρ τών 
Οικονομικών Γενικον Λογιστηριον τούτο δε διατάσσει τχ 
•της επιστροφής αύτης. 

^Αρθρον 27. 

^Η πώλησις τών διατηρουμένων προϊόντων γίνεται διά δη- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 255 — 

μοπρασίας, κατατιθ£[Λ6νου του τν^Υίμχτος εις το δ^ταρχιακον 
τα[Λ6Τον διά των διαχειριστών. Δύνανται δ[Λως οΐ άγορασταΐ 
οίωνδτόττοτδ Προϊόντων νά κατΛθέσω<ίΐν ε\ζ τους διαχειριστάς 
κ,αι γρα^^!.μάτια τταραλαβης οίουδτίποτε δημοσίου τααείου. 
Ή ττώλησις των φθαρτών ^τροϊον-.ων γίνεται τοΤς [/.ετρτ,- 
τοΤς, καθ* ώρισμδνην ώραν της ημέρας ύττο των οιαχειριστών 
και του αρμοδίου άρχιεργάτου, έχΐ άποδείζει άτΓοσττωμενη εκ 
βιβλίου τριτϊλοτύτίων. ΚαΙ το μεν στέλεχος της άττοδείζεως 
ύτΓογράφει 6 αγοραστής, τα δΐ δυο λοιπά μΙρη αυτής ό λο- 
γιστής ί) ο διευθυντής, β άρχιεργάτης καΐ δ αγοραστής. Τα 
ούτως εισπραττόμενα χρήματα κατατίθενται εις τα επαρ- 
χιακά ταμεία του Κράτους εις το τέλος εκάστου μηνός, εκ- 
διδομένων δι* αυτά τε και δια πδέν άλλο εσοδον της γεωργι- 
κής σχολής -ίι των σταθμών γραμματίων παραλαβής υπ ο τον 
ττίτλον «έσοδα γεωργικής σ/ολης η σταθμού•» 
Άρθρον 28. 

Αιά τά ίςοδα τίίς γεωργικίίς Σχολής και των γεωργικών 
σταθμών εκδίδονται ύπο του 'Τπουργείον των Εσωτερικών 
εντάλματα εις βάρος των σχετικών προϋπολογισμών και έπΙ 
τών επαρχιακών ταμείων του Κράτους ύποτοντίτλον «έξοδα 
γεωργικγ5ς σχολής καΐ γεωργικών σταθμών», άτινα προ της 
έξοολτίσεως θεωρούνται ύπ?) του Γενικού Λογιστηρίου. Τά 
Ιντάλματα ταύτα έξοφλούμενα υποβάλλονται κατά μήνα 
ίΐς το Γενικον Λογιστήριο ν. 

^Αρθρον 29. 

Οι διαχειρισται της Γεωργικής Σχολής η τών γεωργικών 
<3ταθμών τηρουσι τά ϊζτ.ς βιβλία α') Καθημερινον, ον συγ- 
χρόνως και βιβλίον ταμείου β') Καθολικον και γ') εισαγω- 
γής και εξαγωγές προϊόντων, μονίμου υλικού και κτηνών. 
Ε'ις το τέλος εκάστης τριμηνίας ύποβάλλουσιν εις το Τπουρ- 
γεΤον λεπτομερή λογαριαηχον της διαχειρίσεως αυτών μετ' α- 
ναλυτικής καταστά<7εως της μερίδος του ταμείου. Ό λογα- 
ριασμός ούτος συνοδεύεται και ύο δλων τών στοιχείων της 
διαχειρίσεως. Τά καταστάντα άχοηστα είδη η /«τηνη έκ- 
ΤΓΟ'.ουνται ή καταστρέφονται ύπο έπιτροπγξς διοριζόμενης εκά- 
στοτε ύτυο του Υπουργείου τών Εσωτερικών, τ^ αιτήσει 
του οικείου διευθυντού. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ .— 256 — 

"Αρθρον 30. 

ΕΙ; το άρ(ΑΟδΐον τ(λη{Λα του 'Τ^τουργβίου των Έσωτερ'.κ,ών 
τιτιρουνται αντίστοιχα βιβλία, £ΐ; & εγγράφονται, κατά τχο- 
λην η σταθ|χον, πΚσαι αι πράξεις αΐ σχετ».•Λαι προς αυτάς 
•/.αΐ πάντα τα είδη και υλικά τά υπάρχοντα έν αΰτοΤς. Το 
τ[ΛΥίαα τοΰτο συντάσσει [^ι.έχρι τέλους του (χηνος Απριλίου 
εκάστου έτους τους απολογισμούς της ληζάσης χρήσεως, ου; 
δημοσιεύει δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και διαβι- 
βάζει εις το Έλεγκτικον Συνέδριον μετά των μηνιαίων και 
ετησίων λογαριασμών των υπολόγων και απάντων των σχετι- 
κών στοιχείων. 

"Άρθρον 31. 

Εις τους διαχειριστάς της γεωργικής σχολής Άιδινίου και 
των γεωργ. σταθμών δίδεται εφάπαξ παγία προκαταβολή εκ 
δραχμών τριών χιλιάδων διατιθεμένη ύπο τών διευθυντών 
και ύπ' εΰθύνην των, εντός τών πιστώσεων του προϋπολογι- 
σμού, διά τά κατεπείγοντα έξοδα της σχολής και τών σταθ- 
μών, τά μη Ιπιδενόμενα άναβολην. 

ϋσακις παρίσταται ανάγκη αγοράς ειοων, ων το αντιτι- 
μον δέον νά καταβληθ-ζ ίνευ αναβολής τίνος, δύνανται νζ 
εκδοθώσιν εντάλματα επι άποδοσει λογαριασμού, 'επ' όνδμ,ατι 
εκείνου, δΙς δν το ΎπουργεΤον τών Εσωτερικών ηθελεν ανά- 
θεση την άγοράν καθιστάμενον ύπόλογον διά την έντος τριών 
μηνών άπο της εκδόσεως τακτοποίησιν τών ενταλμάτων 
τούτων. 

^Άρθρον 32. 

Διά την διοργάνωσιν της λογιστικής υπηρεσίας της γεωρ- 
γικής σχολής και τών γεωργ. σταθμών, δύναται νά άπο'ττέ).- 
ληται αρμόδιος υπάλληλος του ' Υπουργείου τών Εσωτερι- 
κών, ούτινος ή εις εκαστον τόπον διαμονή δεν δύναται νά 
παραταθγΐ πέραν τών 15 ημερών• Τοιούτος υπάλληλος δύ- 
ναται νά άποστέλληται και οσάκις παρίσταται άνάγκτ) επι- 
θεωρήσεως της διαχειρίσεως και της λογιστικής υπηρεσίας /.χι 
της γεωργικής σχολής και τών γεωργικών σταθμών. Εις τους 
τοιούτους Ιπιθεωρητάς, έκτος τών οδοιπορικών εξόδων, πλη- 
ρώνεται και ημερησία άποζημίωσις έκ δραχ. 6, έφ' δσον δια- 
τελοΰσιν έκτος της εόρας αυτών. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 257 — 

Τ.ά ί;οδίΐε ^ω^ Ι^ς^θεία^'όσείήν β^χρννρυσι τους ίτχδτικον; 
πρρντ5θ>^γι<Γ{Λθύς των γβ^^γικων αταβ^ν και ττξς γβωργιχίζ 
σχολής. 

Ό γ^ωργι?ιος στί^θ^^ος Β\>τίνγις διατηρίΤται δπου χαΐ ν5ν 
δύρίσκεται, τά της λειτουργίας δ* αυτού θά κανονίζωνται 
κχτά τά; πδρι συ^τάσδως ιεΰτοΰ δίΛΤί^ξέΐς του νο^αβυ ΑρίιΕ' 
τ•3; 19 Φδβροΐίβίρί^υ 1891. 

Το . άρθρον 24 του παρόντος νό|ί»ον Ισχύει αρΑ ^.χ τον 
Γεωργικον Σταθαον Βυτίντης. 

Δ*ά Β• Διρ^τάγ(λατοί έΗ$ι^;^£νου τΥΪ προτάσει τσΰ 'Τιτουρ- 
γου ιίϋν Έ'χωτ^ρικδν χαΐ του Τπουργου τδν ΟΙκ,ονθ|ΛΐΧΛ>ν 
έπιτ^έ^ρεται η σύ^τασις τ(,^Υ)μ^των |ρς<;«χ.€ΐμι%ων )^^τά τον 
διαληφθεντα νόμον ^^^'^Ρ'^ (1891) 7;αρχχ<ί>ρου(Α|γ^ν προς 
τούτο κατά τά <^ρθρ^. 13 και 20 αΰτιβυ, «?ών έν ττ) Ιπο^^χί^ 
έν ή συσταθησίται ρ ^τα^σς δα^<τικών Ικτάσ^ων. 
* Αρθρον 34. 

Τά εξ^α ίτνίς εγκαταστίέ^Ιί^ς τ6ν ΐδρυ&ησομέν«ν γ«<ι>ργ» 
σταθμδν κατ<χ€άλλοντρ:ι Ικ τν>ν τρ^ισς^βυμ,άτων τον Τριαν- 
-ΐ-αφυλλιδείου κληρ^οοττόΐΑατος, εφ' Οσον ύπ4:ίχουοι το^αΰτ«, 
7) ύπο των τακτικών έσόδ6)ν του Κράτους, άναγραφο[Λένης 
αναλόγου 75Γ'.στωτεως έν τ^ Ιττι^ΐίψ ιτρθϋ:?υολογισαφ. 
*Άρθρθν 35. 

Αιά Βοοσιλ. Διατάγ|λατος δριςθη<;ονται εΐ^ικώτ^ον τά χ,»- 
θιόκοντα του προσωπικού τ55ς γεωργ. σχολής και των γε^ργ. 
σταθμών, το ίΐδος των εργασιών και Ιν γίνει τά της λε»,τουρτ 
γίας εχάστου αυτών. 

^Αρθρον 36. 

Καταργείται ο νόμος ΑφΜΒ' της 20 Ιουλίου ί,ΒΒΊ )ςαΙ 
^5εσα διάταξις αντιβαίνουσα .εις τον παρόντα νόμον. 
^Αρθρον37. 

Ή ΐίϊχύς του παρόντος νόμου άρχεται άπο της 1ης Σε* 
πτεμβρίου 1897•» 

Προταχθεν είτα άνεγνώσθη "<ιαι έγίνετο δεκτον κατ' άρτ 
χην εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχεοιον περί τρόπο πθ.νη<76!»>5 
του ^ΤΟΕ' νόμου της 10 Όκτωβρίου 1856 έτους περί συ- 
στάσεως ταμείου των χηρών και τών ορφανών τών άζιωματι- 

17 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 2δ8 — 

κών του Β. ναυτι/.ου και του <.ΦΑ' νο[λου τ^ς 27 Μαρτίου 
1874 Ιτους τεοί συστάσεως τααείου των αποστράτων άζιω• 
{Λατικών του Β. ναυτικού. ^ 

Ώσαύτω; έγένοντο δ«ητά τά άρθρα και το σύνολον του 
νομοσχβδίου δις τρίτην συζήτησιν, ίχι\ & τούτο ώς ϊττδται • 

«"Άρθρον 1. 

Εις το τέλος του άρθρου 3 του ΤΟΕ' ν6(Αου τίς 10 Όκτω- 
βρίου 1856 «π£ρι συστάσδως ταμείου των χήρων και των 
ορφανών των άξιω;^.ατικών του Β. Ναυτικού» προστίθεται 
Ιοάφιον, έχον ουτω' 

Ή κράτησις ΐνος επΙ τοΤς εκατόν ϊγ. του άντιτίυ.ου 
τών δί' εργολαβίας η άλλως ύπο Ιδιωτών 7τρο;Ληθ6υο;7.ένων 
και χορΐογου(Λένων τροφών και 1(ΐ.ατισ[Αθυ, οσάκις το πλη- 
ρωτίον ' -ποσόν ύπερβαίνη τάς πεντήκοντα ^ραχρ,άς, του ενός 
τρίτου τών εΙσπραττθ|/.ενων παραχωρου[;.ενου ύπερ του τα- 
[χείου των αποστράτων άξιω^Λατικών του Β. Ναυτικού. 

Έκ των είσπραττου-ενων ποσών εκ του ανωτέρω πό- 
ρου, τα ;χ1ν Ιννέα οίκατα διατίθενται ύπερ των χτορών και 
τών ορφανών των αξιωματικών του Β. ΝαυτικοΟ, το δε εν 
δέκατον ύπερ του αποθεματικοί) κεφαλαίου. 
*Άρθρον 2. 

Εις το τέλος του 2 άρθρου του ΦΑ' νδμου τ•^ς 27 Μαρτίου 
1874 «περί συστάσεως ταμείου τών αποστράτων αξιωματι- 
κών του Β* Ναυτικού» προστίθεται ΐδάφιον, Ιχον ούτω: 

Το ^ν τρίτον τών εισπραττομένων Ικ της γινομεντ,ς 
κρατήσεως του ενός . έπι τοΤς εκατόν έκ του αντιτίμου τών 
δι' εργολαβίας, η άλλως ύπο ιδιωτών προμηθευομένων και 
χορηγουμένων τροφών και ιματισμού, οσάκις το πληρώ τέον 
^οσον ύπερβύίίνγ) τάς πεντήκοντα δραχμάς. 

Τα έκ του ανωτέρω π Ορου εισπραττθ|Λ6να πληρονο*^ 
ται προς απαντάς έν γένει τους αποστράτους άςιωματικούς, 
τους άποστρατευθέντας δηλονότι προ και μετά την δημοσίευ- 
σιν του ΑΤΠΔ' νόμου της 26 Μαίου 1887 έτους, του ένος 
δεκάτου αυτών διατιθεμένου υπέρ του αποθεματικού κεφα- 
λαίου. 

^Άρθρον 3. 

Αι διατάξεις τών ανωτέρω δύο άρθρων δέν Ισχύουσι διά ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 259 — 

τά; :;ρο• τη; 67ηψη9''<'^^ "^^^ Τ^αρόντος νο[Λου <7υνο[Αθλογ7ΐ- 
'θείσας ηοη 7υ|Αφων{ας [/^ταζύ της ναυτικής ύπηρι^ίας καΐ των 
διαφόρων. 7Γρα[ΐηθξυτών και χορηγητών. 
' ^Άρθρον 4. 

Τα ύ::() του α' εδαφίου του 3.αρδρου,τοΰ ΤΟΕ' νόμου 
«περί σ^ίίΐτάσδως ταμείου των χηρών και τών ορφανών» ορι- 
ζόμενα τρία εκατοστά της δλης μισθοδοσίας, η της συντά- 
ξεως τταντος ναυτικού αξιωματικού ορίζονται άπο της πρώ- 
της του .μ.ετά την έπιψηφισιν του παρόντος νομ.ου ;μηνος είς 
τέσσαρα εκατοστά, ύτςοχρβουται δε ή διοικούσα το ταμεΤον 
Ιπιτροπη νά τηργί.. ειδικά βιβλία εισπράξε(ι>ς διά την πρόσθε- 
τθν ταύτην κράτησϊν του ενος Ικατοστοΰ. 
"Άρθρον 5. 

Έκ του υπάρχοντος ηδη κεφαλαίου και ε)^ του σχηματι- 
ζόμενου Ικ τών τριών εκατοστών της δλης μισθοδοσίας, η της 
συντάξεως παντός ναυτικού αξιωματικού άποτίονται συμφώ- 
νως τοις διατάξεσ; του ^^.ΤΝΒ' νόμου τη; ίβ Μαίου 1887 
τά χορηγηματα τών τε ύπαρχουσών χήρων και τών ορφανών 
τών αξιωματικών, καθώς και τ^υν χηρών και τών ορφανών 
τών αξιωματικών, οιτινες ηθελον αποβιώσει και μετά την 
έν τγ^ Έφημερίδι της Κυβερνήσεως δημοσίευσιν του παρόντος 
νόμου. Τ5> δε σχήμα τιζόμενον κεφάλαιον Ικ της κατά το 
προηγούμενο ν άρθρον προσθέτου κρατήσεως του Ινος εκατο- 
στού δεν διατίθεται επι διετίαν, άλλα χρησιμεύει προς συγ- 
κρό,τησι ν. αποθεματικού ειδικού κεφαλαίου. 
"Άρθρον. 6. 

Προς τάς χηρ*; '^^ίΐ τά όίίφανά τών άξιωμ.ατικών του Β. 
Ναυτικού», εκ της μισθοδοσία; τών οποίων έγένετο ή πρόσθε- 
τος κράτησνς του ενος εκατοστού, περί ης το 4ον άρθρον του 
παρόντος νόμου, χορηγείται^ πλην του διά του 5 άρθρου ορι- 
ζομένου χορηγηματος. και πρόσθετον τοιούτον, μετά την λη- 
ξιν της Οΐά του Ιδίου άρθρου οριζόμενης διετίας, πληρονό- 
(Λενον έκ του. σχηματιζόμενου κεφαλαίου και τών τόκων αυτού 
Ικ της, προσθέτου κρατήσεως του ενο^ εκατοστού, τηρουμένων 
τών διατάξεων του 1 άρθρου του ΑνΝΒ' νόμου της 26 
Μα&ου 1887 και τών άοθρων 8 και 15 του ΤΟΕ' νόμου τη; 
ΊΟ Όκτωβρίου 1856/ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ί- — §60 — 

Το πρόσθβτον τούτο χορτιγηιχα βίν Ιηιτρίτ,ιταα νά ύττερβ-ξ^ 
χρη;α.ώτων υπαρχόντων, το ί^αΐ'τυ του χορτ^γουρ,ίνου ^ρϊ>ς τα; 
χτορας χαΐ τά ορφανά, τάς ττρ^ της δτιμίο'^ιεύσίως τΌυ 'τταρσ-Λ 
τος νόμ,ου ύπαρχου^τας. Του ττρίίσθετου τούτου χορ'ηγτόίλατο; 
το (λ6νη(χ.ΐ7υ'άνηκει είς'τί^νχηραν, τ& ί* 2'τβρον ί{Λΐσυ εις τχ 
ορφανά» Μη ύπβςρχούστος * θ[Αως χ'ήρας, ^άποθανούσης, το^•.• 
Λαίωμα αυτΥΪς μεταβαίνει εΙς τά όρφα^^ά. Έν ελλείψει δε 
ορφανών, λαμβάνει όλοκληρον τΐί ττρδίϊθετον χοριίγγΐ{Αα Ή 
'/τίροι., Έν ελλείψει δε χήρας και ορφανών, λαμβάνου^τι τουτί> 
ολοκλτορον «ι μη συνελθοΰσαι ίΐς γάμον άδελφαΐ τβν άζιω- 
ματΐκών, έάν μη Ικ του ταμείου των 5ί''ίρβν και τΟν ορφα- 
νών των αξιωματικών του Β. Ναυτικού ίζ όίλλου λχ)γου λαν.- 
βάνω^ι χορηγημα. 

*Αρίρον 7. 

Το κατά τον ττ'αρόντ'α νόμον εις τάς χ^ρας και 'τά ορ- 
φανά και τάς μη συνελθού^'ας "εις γάμον άδελφάς των αξιω- 
ματικών του* Β. Ναυτικού χορηγούμίνον ίτρόσθετον χορτήγημχ 
αΤναι ακατάσχετο ν. 

*Αρθρον'8. 

ΠΚσα διάτάξις των' νόμων ΤΟΕ', ^ΥΝΒ' και ΦΑ', μη 
τροποποιούμενη δια του παρόντος νόμου, μίνει Ιν ιοχύϊ.» 

Προκείμενου βιτα νά ΙρώτήΟγϊ η Βουλι^ έπι τ^ίς άρ)^ης του 
νομο'(Σχεοίου 'περι παρ'άτάοδώς προ&εσμίας προς Εξαγοράν υπο- 
χρεώσεων κάβυσ+ερουμένων κληρωτών, τώνπρίίτοΰ ε -^ους 1894 
συμπεριλαμβανομένου απογραφών καΐ δίαθέίτεως ' τδν Ιζ αυ- 
τών εισπραχθέντων ^ έίσπραχθησομενων χρημάτων, 6 βου- 
λευτής κ. Α. Δεληγιάννης" εφί ρε ν ίνστασινμη απαρτίας, άνε- 
γνώσΐη δ^ ό κατάλογος και βεβαιωΟείσης -ϊης ά•?ταρτ{ας, έ- 
γενετο δεκτών το νομόσχέδιον κατ* άρχίην εις τρίτην^συζ-ητη- 
σιν. Ωσαύτως έγενέτο δ^κτί)ν τϋρθρον 1* Έπι τοδ^ρθρου 2 
προτάσει του επι τών Στρατιωτικών Ύ;ίουργοΰ προσετέθη- 
σαν μετά* την λεξιν «διετούς» Ιν τζ5 τετάρτφ ^τίχφ αΐ >.έςει; 
«και της προσθίτου». Έγίνετο πρΟσετι δεκτί) τροΐπολ.ο'^'ίι 
του βουλευτού κ. Α. Βαλέτα ως ΐδάφιον β' ΙχΟυσα οΰτω • 

«01 προσερχόμενοι μετά τ'ίϊνπαρίλίυσιντουΐνοςίτουςκατα- 
βάλλουσι προσθέτως δραχμάς πέντε Χι' εκασ'ίον μ55να κΛ.βυστε- 
ρησεως.» ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 261 — 

Ουτ<α τροποποιιηθίν το ίριθρον 2 ΙγΙγδτο δ(}ςτον, ώς κ,^.Ι το 
σύνολον τ^ΰ νο;7.οσχεδίον άς τρίτη^ν συζητη^νν, ϊχει δε τούτο 
ώ; 'έ:7δΤΛ4 : 

«*Άρθ]ϊον Ιρν 

Τα ^Ισπρα^^θέντα κχΐ «Ισττραχθησόμίνα χρ^^(Λ«^τ« συ(ϋφώνω,ς 
τχΐς χίζροςγράφοις α' χαΐ β' το5 άρθρορ 1ί.9 τ^υ ^ΒΤ<)Η' 
νόΐΛΟυ της 21 Μαρτίον ί. ?. θίλονκτν οίβρτβθ^ ε\ς «νάγ?ίας του 
07Γλισ[Αθυ του ίττρχτοΰ. 

*Άρβραν 2ο,ν. 

Ή χ^ορκ5γτϊθ6&α δ^ά της δευτΙρΑς παραγράφου του άρθρου 
179 του άνωτίρω νό{ΐ.ου «Ις του; χ/χθυ<7τ(ρονμ|νους •κληρω- 
τούς των ττρο του Ιτους 18814. συίΑ-π^ρνλρ^ξΛβα.νοΐΛ^νου αποτ 
γράφων, Ιξά{Α.ηνος προ.θξσ[Λία ιτρος εξαγορών τη^; οίξτοΰς και 
ττις προσθέτου οώτδν ύποχρώίτεως π^ερατ^ίνίται άπο της λη- 
ζεως της πρώτης. έπΙ εν ετι έτος. 

01 :^ροί^ερχόμβνον {κετά τιΐιν. 73^αρ^^λ<υ^^νν τοδ ενός βτους 
-Ααταβάλλο«<?ν προσθ/τως δρα;χ^αας πέντε δι' ϊκορ^ττον, [Ληνχ 
καθυστερήσεως.*) 

ΈπΙ του νο^Αοσχ^δίου ι^ερν [ΑεταρρυθίΑΐσεως του περί στρα• 
τιωτυ^ης άστυνοαίας νόμ,ου Ιλαβε το,ν λόγο^ 6 κ• Σ• Στάης 
μ,ετά το περα^; οε της , άγορ^ύσ/&ώς .τ<^υ Ιφ^ρεν. Ινοτασιν (Λη 
απαρτία^• Άνεγνώσθϋ ώθις 6 κο^τίλογος χαΐ β&βοςιωθ^ισης 
της Απαρτίίζς,- ίλοϋβον τον λργον δ. Πρρ^δρος, του Υπουρ- 
γείου 'ΛοαΙ δ βουλευτής κ. Α,• Χ*Τ^ό.π.ονλο.ς* μεθ' ,δ Ιγέϊίΐτο δ«- 
νίτον το νο[Λασχέδ.ιρν. -^χτ* οςρχην ,ε}ςτρ/την συ^τίτησιν. 'ίίσαύ- 
τω; Ιγίνοντο οεκτά τα ίρ?1ρ<5ί 1 — 3, ΈτζίΙ του <^θρου 4 κα- 
τόπιν παρατηρ;ησ,εων ?των κ. κ|. Κ» Αγγελοπούλου, Ν. ^^χ,ι- 
να, Α. Μάνεση, Ι, Πει?ρ{δου και Ο* Ροζζίλου, «πηλείφθη, 
-προτάσει του Ιΐροεδρου του 'ϊποΜργείου, φπο Ικάστου εδα• 
φίου του. ίρθρου δ προσδιορισ}Λ^ς του μ.ισθ.ον> ουτοχ οΐ τροπο- 
ττοιηθεν το, άρθρον έγεν&τρ ^ξκτον. 'Οσχύτω; έπν τοίυ «ρθρ,ου 
5 κχτοπιν -ψαι^ατηρησ^^ν τί|^ν; -^^^., Π* Ροςζελς?> και Α. Μάτ 
ν£ση άντι της λέξεως «ίίο^^εκςρ» ξν. τψ πρ€ΐτελ#νί|?;(/ΐ|> <^ίχν 
Λτέθη «νδίκο^ ^ζ»τ ^^Τ*^ δ^ τριρηοποιηθίν το άρθρον 5 Ιγενε,το 
δεκτόν. 'Οσαύτφς Ιί^ίν^το δεχτογ τ^^ίρ,βρον 6* 'ξΐ-ιτι τιου ^•- 
6ρου 7, ι^ροτάσε* 7^^^ Προ,έδρρυ τον Ύπον^γείορ β^π,ιιλειφθη 
^ λέξις ίί»ΛΟνήνίΐ- Ιν τφ δευτερφ στίχφ, προ,σ^έθηαρ^ν ποιραλει• οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 262 — φθίΐσαι ν/, τυπογραφικής αβλεψίας έν τώ όγδόω ττίχφ τ, λέ- 
ξΐς «των» προ της λεζκως «άσττιΧ,ττινιάτρων», εν τω δεκάτω 
στίχω ή λεζις «του» τυρό της λέξεως «ύποκτηνιάτρου», εν 
τφ όγδόω στίχω της β' ^ αΐ λέξεις «οι ύττοκτηνίατροι » αετχ 
την λέξιν «ύπίατροι» καΐ έν τω ^βδόμω στίχφ τ^ γ' § "ό 
λίξις «αυτών» [χετά την λέξιν «μεταβέσεως». Ωσαύτως δε 
διωρθώθη τ(^ έν τψ προτελευταίω στίχω της αυτής § οερό- 
ρ,ενον άρθρον 23 εΙς το ακριβές 22. Μετ* άλλας τινάς -τταρα- 
τηρησεις των κκ. Ν. Σχινα και Α. Μάνεση, εις άς άττην- 
τησεν δ Πρόεδρος τόυ Ύ-πουργείου, ηρωτηθη η Βουλη έ:τΙ 
της τροπολογίας τ<3ν κκ. Ν. Σχινα καΐ Γ. Παπαδιαμαντο- 
πούλου ττερί άπαλείψιως της β' § του άρθρου και γενο;^.6νη- 
ψηφοφορίας κατ' όνομαστικην κλη^ιν, ύ-ο την έπιτηρητιν των 
κκ. Ν. Σχινα κα\ Κ. Άσημακοπούλου ως ψηφολεκτών, ττροε- 
κυψεν εκ της διαλογής δτι δεν εγενετο δέκτη η τροπολογία 
διά ψήφων 83 κατά 26, άρνηβίντών 3 έπΙ ψηφοφορΥ)σάντων 
έν δλ<5> 112, ώς έαφαίνεται εκ του συνηρ,Ινου ώδε Πρωτοκόλ- 
λου ψηφοφορίας : Ο Μιλτ. Δάλλας 
Άνδρ. Παναγιωτόπούλσς 
Κωνστ. Ά(ϊη[Λακδπουλος • 
Ν. Σαολενιτζ^• • • ••..••. 

Δηα.. Οικονο[λίδης *••••< 

Δη[Λθσθενης Καίρης • • • • 

Έτταμ. Έμ:τειρΤκο;•••• 

Κωνστ. Νεγρεπόντης • • • • 

Ίωάνν• Πετρίδης • • • • • • 

Νικόλ. Φαρμακοττουλος • 
Σωτηρ. Δανόπουλος • • • 

Χρ. Βδτσαρης• • • 

Κωνστ. Γ. Καραπάνος • .• άρν. 
Σπυρ.'Βαρ^έλης • • • • ^ • • * • 

ΝΓκδλ. Λεβίδης• • Ο 

Κωνστ. Κολιάτσοζ• • • • • • •• 

Δημοσβ. Σκυλίτσης • • 

Άθ. ΜούτσδίΓουλος * • • • ^ •'0 
Ι. Δ. Καλλιφρονδς• Ο ΆλΙξ. Γ. Σκουζ^ς 

Άλέξ. Σκ; Σοϊτσος • • 

Δ. Γ. Ράλλης•• 

Άλίξ. Ψύλλας 

Κ. Ι. Αγγελόπουλος • 
Γ. Κοζάκης Τυττάλδος •Ο 
Ο 
Ο 

Ο 

•Ν ΆΘ.^'Ισκος 

Κωνστ. Τοττάλης Ο 

Νικ. Σχινδες• Ν 

Γεώρ. Φιλάρετος • 

Νικ. Σταματιάδης Ο 

*Ιω. Γιαννακδπουλος Ο 

'Ετ:. ΜαΟρομμά^ς •' - 

Ι. Γρίβας••.••- σ 

θεόδ. Π. Δηλιγιάννης•• • Ο 
Περ. * Άλβξάκης• *•••.•. <> 

βεόδ. Β. Δηλιγιάννη ς 

Ίω. Αντωνόπουλος < > ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 263 — Π. Λα(Λ7:ρινό•::ουλος Ο 

Χαρ. Τζχνβτάκιης Ο 

Γ• Λ• Π^τροτζουλάκης 

ΠολυΐΑ. ΖΛρί^7:θίς 

Χρ. ΜοοστρΛττας 

Γβώργ. Άνδρίτσος •••••• Ο 

Κων. Π<χ«α»χιχαλό:Γθυλος Ο 

Π. Ρίτσος Ο 

Άνδρ. Βασιλβίρν Ο 

Σπ•Τ<7ΐτ<ιάρας ?. . 

Δγΐ(λ. Χατζόπουλος 

Δη(Λ. Βουλπιωττπς• 

Μιχ. Ίατρίδης 

Άλεξ. Σπ• Κ. Ρώ[Λας••••Ν 
Κ. Δ, Βοΐίλτσος •••-•••.•• 

Γ. Μβλισ(7ΐανος • • • Ν 

Δίον. Μυλωνάς • • • Ν 

"Άγγ. ΙΙίτραλιας Ο 

Χ, Στεφανόπουλος • « ' 

Γεώρ. Κρεστβνίτνις 

Γεώρ. ΠαπαχυρΜοςόπουλος Ο 
Δ7ϊ}Λθσθ• Δόγκας• .•..•. Ο 

Ίω• Σισίνης Ο 

Στέφ. Σκςυλρύδης• • • 

Γεώρ• Πετούσιτκ τΝ 

*Αριστο[Λ. Βαλέτας • .* 

Νικ. Νθ(Λΐκος • . . . 

Πέτρος Δελενδας • • • 9 

Κωνσταν. Πεταλας• • • • • • (^ 

Άλεξ. θρ. Ζαί[Λ•ης ..••••Ο 

Παναγ. θρ. Ζαήχης Ν 

θεόδ. Ζαίμιης Ο 

Λέων• Πετιμεζ^ς • 

Γεώργ, Σιβιτ«νίδ•ης 

Γιαννούσιος Τά^τ^ • 

Νικ• Δαγρες• • • ^ ? 

Κων. Φλίσσας• •.•...••• Ν Ο Ο ο 

Ν 
Ο Ν• Σάλ(Λας Ο 

Δηρ- ΤερτίτΓκις- • • * • • 

Ίω• Παλάσκας 

'Ιω» Σταμούλης 

Κίμων Βελ λίνγις • * • • 
Ξενοφ. Τσα{Ααγκίδ7)ς • « 
'Ιω. Καζ«&{Λ;;άκας • • • • 

Ι. Στεφάνου 

Παν. Λεβέντης 

Άλέζ. Κοντόσταυλος • • 
Ν. Χαντζηνικολης • • • 

Γεώρ, Κορπας• 

Άχιλ. Άγάθος * • 

Κωνσταντ. Βασιλάκης 

Ιω. Σε/ος •<••••••••••• 

Νικ. Βασιλάκης » • • 

Άθ. Παρα{Λυθιώτης • • 

Γεώρ. Θεοτόκης • . . 

Γεώρ. Καποδίστριας 

Δη(χ... ΟΙκονό(Λθυ 

Δη|Λ. Πετρίοης 

Π. Ζούζουλας .•...• 

Κωνσταν. Σκαρπέτης 

Άριστ. Μεντζελόπουλ)ΐ»ς* • • • 

Νικόλ. Βαλσα[Λάκης. .• 

*ίω. Τζανετάτος Φωκ9ίς• • • • 

Δηρί.. Σβορωνος Ν 

'Άθως Ρω|λάνος 

Δίον. Καλούτσης 

Σπ. Ε. Στάης• 

Χ. Κ. Βοζίκης - Ο 

Νικ. Σταματόπουλος* • • • Ο 

θ. Περρος• •?• Ο 

Γεώργ. Μαυροριιχάλης • • ♦ • Ο 
Δη|Λοσθ. Μανουσάκης .•••.• Ο 
Δη!λοσθ. Ματάλας• • ν * ' • 
Άρ. Μελετόπουλος •♦•••• Ο οίοίΐίζθό όγ ν300^ΐ€ — !ίβ4 — Νικ. Γχ-ονζούλι^ς Ο 

Δνΐ[λ• ΠίΛΐνόχουλο^ 

Χα(ί*ν βΙτίς Πίΐ'ρβδίϊν βίγ^ς- • 

Φιλώτας Ί^^0{Χ«χ6ζ Ο 

Ίω. ΛάιτΛας • Ο 

Α. Άλβξανδρόγιαννος• • • • Ο 
Ευάγγ• Τσαρλαμ,ιτβζ• • • • Ο 

Π. Μπογδάνος • • • 

Β. Βασιλειάδης ίί 

Ά«• Ευταξίας 

*Ιω. Μτϊαλοπόυλο; Ν 

Άριστ. ΣακίλλαρότΓουλος • • Ν 

Φίλ. Βάρβογλης Ο 

Ν. Τρίάιτραφυλλάκ^ς 

Ήλ. Ζίγγ^λης 

Λάμτίρός Σινανιώτης Ο 

Ίω. Βουτουνας * • • 

Γ• Μαλέας * 

Γ. Νιλολαίδγις 

Λβων. Δ^λγιγδώργης- • • • 

Μιλτ. Γουλΐ(ΐ.ης• -• Ο 

Παν. Μΐρλοίρουλος 

Πίρ. Μπο^τος• • • • Ο 

* Αλκ. Δίλήγιάννής 

Άν^. Κάρατζδς 

Πέτ'ρ. Ταταράχι^ς • Ν 

Γβώργ. Κουλούρης •••••• Ν 

"Οβών Μαύρος .•...•.•• Ο 

Έλΐυβ. Μυκώνιος Ο 

Μιλτ. Βαρότ<τής• •.••...•() 

Γ«ώργ. Σχ<?|Λάν7Κ Ν 

Γίώργ. Πλατανιώ^ιΜ 

Ίω. Καναβί^ς Ν 

Γ. Φαρμα^^τί ούλος• Ν 

Μιχ; Π. :'ία¥ρ^ί *...•...'. 
Α. Πιτ(?άλν«• .....•... Ο 
Παΰλίχ Ραζέλοί •••Ο Άβ. ΓΙιβ^^άκος Μαυροαιχάλ. • 
Κυρ. Π. Μαορο'λίχάλιος • • • Ο 
*Α(Τ»)(χ,. Χριστόπουλος • • • • Ο 
Χαρώλ. Κανέλλόιτ^λος• • Ό 

Παν. Λαμ.^ρούλιας 

Σί:υρ. Τυίϊάλδος Φόρεσες • • 
Πέτρος Τυπάλδος Ξυδ^3^ς • • • 

θβόο. ΒΕλλιανίτης 

Άνάρ. Σψοπουλος 

Λ. Καραλίβανος 

Πανουρ. Πανουργι3(ς 

Γ. Παπαδια(Χαντόπουλος • Ν 
Άχιλ. Γίροκωστόπουλος • • Ν 

Ίω. Τσβρτίδης• 

Χρ. ΤζΤνος 

Δη[χ.. Βδτστις 

Πίνδ. Αντωνόπουλος Ν 

Παναγ. Σάχλης Ο 

Δ7ί[Λ. Ε. Καλογερό-ίτόυλος• •0 

Νικ. Καράπαυλος 

Ίω. Βρυώντης 

Π. *Αννινος Καβαλλιεράτος Ο 

Νιχόλ. Δγί(Λ7ΐτριάδτπς Ο 

Γ. Ν. Μπού[Απουλ•ης 

Άντ. Γοοδίς•••••••••• Ν 

Άθ. Λαδόπουλος • • 

Ν. Βαφειαδά/ης Ο 

Γ. Παγανίλ-ής Ο 

Άλ^ίΛος Τόξχαν ώρν. 

Ν. Δρόσος • • Ο 

Ι'^ρηγ. Μαυρο^ιαρδς• • • • • • Ν 

Σω-ί. Χατζγ)γά)ς^• ..... ο 

Νιχ. Ύ<ΐύι».τζάζ^ Ν 

Κ. Χατζ-ήπί^όοί- Ο 

θίόδ. ΚρίβίΛ*»*; Ο 

ΐΕι/στ. ΚολΛίβΐήί * . . . . 

Ν. Γί<Λργαχό:ίον1{ο4: Ο ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ 2ΰ5 Σωττάρ. Σωττιρόπουλος 

Άαστόβουλος Μάν^στις 

Σί^. ΔιϊξΛεζνι^ 

θ«6δ. ΑνΛ^τ^ς • • 
'Ιω. Πατίαδότίόυλος 
Θδόδ. Γκίκας • • • • 
Παντίλτ}^ Γκίκας• • •••••••< • • • • • • ά'ρν• Νικόλ. Κο^η-ογιάννη^ Ο 

Κο{«.ν«ς Τράκοί Ο 

Ν. Χ^τζΧ(!%οζ* • • Ο 

Τριαντάφυλλο; Σχινδς^ • • • • 

Δν)(Α. Κρίτσας 

Μΐχ• Κακαρδζ• • • • 

Γ. Άβερωφ 

Κ. Βαρατ^ίπος • • • * Ν 

Άλεζ. Μ. Κανάρης 

'Ιωίν. Α. Κανάρ•ιις Ο Νικ• ΤσΛ[Ααδί>ς ..•.•. 
Χοι<5τοδουλο$ ΣτίριάΧης• • •0 

Ώ^^τ:<ύζ &ν Ιγένιτο δίκτή ή τρο.Γολογία του κ. Γ. Φαρ- 
μακοτοώλου, έγένετό δ^ δε*/Γίον το άρθρον 7, <7υ[ΛΛλιορωθϊν 
κατά τ* άνοιτερω. 

Ό-ίΛΰτως Ιγένοντο δεκτά τ-ά άρθρα ^ και 9. 

Έ^ϊτΙ του άρθρου 10 δίν Ιγένετο δβκττ) ή τροπολογία των 
κκ. Ν. Δ7)α•ι^τρΐάδου, Γ. *Ανδρίτσου\κλ7:. Ιγένετο δε δεκτον 
το άρθρον 10. 

Έττι του άρθρου 1 1 δεν έγένοντο δεκται αΐ τροττολογίαι 
των κκ. β. Α^ψ^ηρίτΟχι καν Ι. Πα7:αϊο'τονλου, Π. Α. Κα- 
οαλλιεράτου και Ν. 2χινδ, έγίνετο δε δεκτον το άρθρον 1 1. 

Έπι του άρθρου 12 δεν ίγ^νοντο ωσαύτως δϊχταί «Ι τρο- 
τΊΓολογίαι των κκ. Δ. β. Καλογερο^τούλου^ Γ. Κουλουρτι καΐ 
Ν. %νδί, έγένέτο δε δεκττίν τί) άρθρον 1^2. 

Εις την θΐ^ΐν άρθ^ν 13, -ίίροτά^ει τοδ Προίδρου το^ Τ- 
ίρουργέίου έγένβτο δ&κτη ή ΐίροσθι^κτ, νΙσυ άρθρου, ϊχοντος 
ούτω: 

«Άρθρον 13 — 01 δΐΐυ^Λ^ταΙ των κατά τά άρΐρα 10 και 
11 διοικητικών ά^τυνο^Λίδν καΐ οί γραρΜχατεΤς αύτβν διορί* 
ζονται διά Β. Διατάγ[;,ατος εττι τγ| τίροτάίΤει του' &χι των 
Έσω^ερίχβν ΎΛουργο^• οΐ δ^ γρκ^βϊ^ διορίζοντα^ ύττο του έπΙ 
των Έ<(«τΓερ«κ^* Ύίϊοίίργοδ 6ίΐαί(Τκχύ^Ί^\ δίά διαταγές του 
Άρχηγίί«ϋ τ<ί^ χ«)ρο;ρ>λακ7ί^. 

Έγίνοντο ί?τ«; δΐί^τά τά άρθρα 13^^15 λαβόνιτα τάξιν 
άρθρων 14 — 16. Έ^Ι του άρθρου 16 λ«β6ντος τί^νν άρθρου 
17 δ^ν ^γενε-ί^ δ«ϊτ•ίΐίΐ ή -τρο^Λί^γία τοίίίΐ. Ν. ϊχίνδ^ β^^'ενετο 
δί δεκ'ί'ον τ^ άρβ|ίθν, ώ^ χαΙ Ά *•?ίό;Λδνον λαβον -ϊην τάξιν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 26β — 

άρθρου 18. Έ::ι του άρθρου 18 λαβόντος την τάζιν άρθρου 
19 6ιωρθώθητ«ν χαρεισφρη-ταντ* κατά την άνατύττω^ιν τυ- 
τογραφικά λάθη, Ιχιι δε το άρθρον, ώς διωρθώθη και ίγέ^ετο 
δεκτον, ούτω: 

«Τα ενοίκια των ειρηνοδικείων καταβάλλονται ύττο τώ\ 
τααείων των δη^^ων των ύτταγοριένων εις την περϊφερειαν έκά^ 
στου αυτών, αναλόγως του πο-τοΰ των εν τφ προυπολογισίΛ^ 
εκάστου αυτών άναγβγρα|λ[Λένων εσόδων». 

Έγενετο εϊτα δεκτον το άρθρον 19 λαβον την τάςιν 
άρθρου 20. Το δε άρθρον 20 λαβον την τάξιν άρθρου 21 εγέ• 
νετο δεκτον τροποποιηθέν, -ιτροτάσει του Προέδρου του *Τ:7θυρ- 
γείου ούτφ : Μετά την λεζιν «διοικήσεως» εν τφ πέμτ^τω στί- 
/(ι) πρεσετέθησαν τά έζης, «και ττερι διαθέσεως τών πιστώσεων 
τών άναγεγραα(Λένων εν τψ ε'ιδικφ προΐίπολογισμφ τών εξόδων 
του επι τών Εσωτερικών Υπουργείου της χρήσεως του Ιτους 
1897 ύπο τά άρθρα 1 έως 14 τΟυ κεφαλαίου 3», άνηκατε- 
στη δε 6 τελευταίος στίχος του άρθρου ώς έξης: «της Δίκαιο- 
*7ύνης, τών Εσωτερικών, τών Οικονομικών και τών Στρατιω- 
τικών». 

Έπι τοΐί άρθρου 2 1 έγενετο δέκτη η τροπολογία του κ. 
Γ. Φαρμακαπούλου. τροποποιηθέν δε κατ* αυτήν έγένετο δε- 
κτον το άρθρον, ώς άρθρον 22^ 2χον ούτ^ύ: 

«Πδσα διάταζις αντιβαίνουσα εΙς τον παρόντα νόμον 
καταργείται, ώς καΐ τά άρθρα 36 και 37 του ΒΡΠΗ' νό* 
μου της 20 Μαρτίου 1893 και επομένως αί εΙς το δημόσιον 
ταμεΤον εισφοραΐ τών δήμων διά τά &ςοδα της αστυνομικής 
διοικήσεως.» 

Ωσαύτως βένετο δέκτη η τροπολογία του κ. Μ^ Δάλλα^ 
κατά ταύτην δ' έγενοντο δεκτά προ^ττεθε,ντα άρθρον 23 καΐ 
άρθρον 24, έχοντα ούτω: 

«^Αρθρον 23 — Οι έκτβλονντες άστυνομικην ύπηρεσίαν α- 
ξιωματικοί και δπλΤται υπάγονται εις. τά καινά ποινικ,ά δι- 
καστήρια. Αι έπι πλημμελημασι δε κατ* αντών κατηγορίαι 
εισάγονται έντος μνίνος άπο της έγχειρίσεως της μηνύσεως 
δι' άπ' ευθίίας κλήσεως)»; . - ' 

«^Αρθρον 24— ^Έΐϊΐ ιδιωτικές κοέτηγ^ρίας κατ* αστυνόμου 
η κατ' άζΐ(ι>ματικοΰ της χωροφυλακής η κοιτά χωροΰύλακος ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 567 — 

δ/,τέλουντος αστυνομικά •Λαθη*Λθντα δίν έφίίρμοζίτοςι •)0 'ττδρΐ 
έγγυτησβως δ'.άταξις της Ποί,νικης Δΐ)ςονοα(ας^• 

ΈπΙ του συνόλου ίλαββ τον λόγον 6 βουλευτής κ• Α. 
Μάνεσγις, Ιγένετο δε μετά ταύτα δεκτον χαΧ το . σύνολον του•. 
νοαο-χδδίου εις τρίτην συζήτησιν, ώς έτροποποιηθη, έχει ^Ι 
τούτο ώς έπεται • 

^^*Άρ^{Λ^ 1. 

Τα καθήκοντα της αστυνομικής. ΐξοιμηας «Ισι τά αναγρα- 
φόμενα Ιν τφΒ. Διατάγματι ττίς 31 Δεκεμβρίου 1836 καΐ 
τοις συμπληρώσασιν αυτό μεταγενέστεροι^ νόμοις και Δια- 
τάγμασιν' 4πι της λαχειρίσεως δ* οώτης εκτελούνται τά ύπί> 
του ειρημενον Β. Διατάγματος διατασσόμενα, άλλ' 4ς ταΰτα 
έτροί:ο;τοιηβη5αν διά των άρθρων 2, 3 και 4 του Α^Ι^'" 
νόμου της 7 Μαρτίου 1891, 

"Άρθρον 2. 

Έάν ή συμφώνως ττρος την § «.' του άρθρου 3 του νόμοι^ 
Α^Ι^' της 7 λ^ρτίοιι.1891 γενομένη. ^8ν τ$ δημοτική) συμβου- 
λίφ ηρλς εκλογην ύττοψηφίων διάτας θέσεις• αστυνόμων και ώ- 
ττασ-τυνόμων μοστικι)| ψηφθ(^ορία κατάληξη εις ισοφηφίχν, ή 
ψηφοφορία Ιτταναλο^μβάνετοη και δεύτερον μυστική» Έάν δε 
7.αι αδθις :χ«^*λ•ίξΐίϊ εις Ισοψηφίαν, επαναλαμβάνεται ή ψη- 
φοφορία καΐ τρίτον αλλά φανερά* Ι^τομενως εν ισοψηφ(^ έκτε- 
λεΤται ή διάτοκζις τοΰ νόμου .-τλοΙ δήμων, καθ* ην κρατεΤ ή 
ψήφος λ^ Προέδρου τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου. 
"Αρθρον' «. 

Έν 'ίοΤς δι^οις όμως 'Αθηνωνχαι Πειραιώς αποκαθίστα- 
ται ή ΔοΗκητικη Αστυνομία 'Αθηνων και Πε«ραιβς, οϊαν 
εϊχον καταστήσει αΰτην ο τε άπο 13 Μαρτίου 1849 νόμος 
και οΐ ιτρος<^^μ<:τλη{ρωσιν του οργανισμού αυτής εκδοθέντες 
μεταγενέστεροι• 

• \ • ' * "Άρθρον 4» • 

ΤστΛΟδοαωπύΐον τ^ς Διοικητικές Αστυνομίας Αθηνών καΐ 
Πειραιάς «ι^τίλΛται* 

«πο-τον^Διευβυ^Ϋην^' '. ....«•. 

άπο ;τ2»ν γραμματέα τ^ϊς^Διιυθυνβεως, . . .^ 
άπ^ νίί^*«εα: (έστυνόμοας, * 
άτΛ δέκα .ύτίαΐΡτυνό{Χου;/ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 268 ~ 

άζο εζ άχΓτυϊλτρου;, 

άτ:ο δυο ά^τυΛττινιάττρανς, 

άΛΟ ϊνα χιηαιχον): 

ο&πο τον ύ^ογροφ^^χ^τέα, 

άϊΛ τον λογισίτην^ 

ά:Γ0 Ηνα γραφέα α' τάςβως, 

άπο δύο γραφδΤς β' τάξεως, χαΐ 

άτΛ. δ να γραφέα γ'τάζβω;. 

*Άρ&ΐρον 5• . . 

ΕΙς τιίιν ύ^Γορ^^'αν τ?ς Διοιχιτττιχνίς Ά<?τννο5Μα«ς *Αβν)νων 
και Πειραιώς τά<σσονται τβτραχόσιοι -τρξντηκοντχ άνδρες τ^ 
χωροφυλαχτίς [Λ£τά των αναγκαίων ύπα^ωματ(χΰν αντγ^ς. 
Έχ. τούτων ει^Φοσν τάίτσονται εις την^ ύ^ϋ^ρβσίαν τ%. αγροφυ- 
λακή;, άλλ' εξ αυτών οι δέκα εξ είτι τ%. εφίππου χωροφν- 
7νχκ'ος. 

*Αρ8ρον\ 6. 

* ΥτΓΟ του Ε^τιλεως διορίζονται και τ:αϋΐχτΓαΑτ, Ιπί τη ττρο- 
τάσει. τοϊί ετ?ι των Έσωτβρικων *Τ«0Ρργου|» ό. Δκμ^Μντιίίς 
της,Διοίκ•ν3'ϊκί;*ΑίΓτυνο(αας, 6 γραιΐ)φν«τΑύς• τ'ης Διΐ)Αβ)Αν^ω;, 
οι άίΐτυ.νό;χον,οι ύσαστ«νοι{Αθΐ,οί ά5^η»ίατροι^αΙ\0;ατ»χτηνί9Ε<.τρο«. 
και ο χηαικάζ•. Ό ύπογρα(^»^ιατεύς δι•καΙΙ:0^.>ίί^γΐ9τ:ηςι'2ΐ^^ οΐ 
γρο6φ&Γφ^δι^ρίζΌνται καΙιτο(ύοντ««.ύ;^>Λ τοδ έ^ι τδ* /Εσωτε- 
ρικών 'ΤϊΓουργαδ, άλλ' οι γραφεί;: δίν •?τα^ον*Γαι, Λια^ {/Λνον 
έττι τη προτάσιι του Δίΐυήυνϊοον τ% Διοικ7ΐτΐ4(^'Λο:κ»)>ο;Λίας^ 
*Άρβρ0νι τ. 

Εις τάς^ θέσεις του χροσωπιχρι^ της Δνοικχ>τ<«.ης 'Ασ5Π<νο- 
{λίας 'Αθηνών και Π^ραιώ; διθ|ϊίζον7αι αιξι<(ίΐ;Αα^ΐ^οΙ του 
στρατού. Άλλ' εις. [Λ^ν την τ»ΐί Δ^ενιθυκτρ^ της Διοι- 
κητικές 'Αστυνοαίας έκ. των ϊχχτηί^ τοί}λ4^4^ον^ τον βαθ- 
^ον του ταγματάρχου, εις την του γραΐΛ(Αατέως της Διευθύν- 
σεως και ει; τάς τών άστ\ίνόριω# Ιί; τών εχόντων τον βαθ{4.ον 
τοΰ ύπο{ΐοιράρ55ο» τ^ης χωροφυλοηίΛς], είς- τΑς.τωνΑττυΙά- 
τρων, τών άστυκτηνιάτρων και τών αατ^χ9|(|»νι^ Ιΐ6 τών 
άξιω|χατικών τών εχόντων τουλάχιστον το» βαιθρίΜ^Αοΐκνπιί- 
τρου, του υττοκτηνιάτροιι ιμβι τον;.ύ:7^φαρμακο37Μν> θ\; τα; 
τών ύτταστυνόμων και του ύπογραρΐ{Λατξ(9ι;^6κ?^ΕΜ^}χον5Νΐ^ τον 
β«θ;Λθν του άνβυποαοιράρχου, εις ττιν, . ΤίΛιλογί^ίΤΟ^^ ^ των ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 269 — 

εχόντων τον β7.θ[/.ον τούλάχι??τον του ανθυπολοχαγού τνί; οί- 
κο ν^(λίοίς,* ^ις^*:^ •ίΟυ•γραφίως λ' '^ίI{ξ€ως^5^*τί*ν^<νω|IΛτ αρχών 
α' 'ΐ^ζίως τΰοιΧΛζ •νΑς τ4*ν γραφίων β' χαι γ' τίξεως εκ των 
ένωαοταρχβν β' 'ίάξίως γι των ύτΓΐνω{Λθτ αρχών. 

01 έΐς την ύιητ,ρί^Λν ^ής.Δίοικηηκδίς 'Αφτυνο;Λί«ς Αθη- 
νών 9&αΙ Π^ιροαώ^ ^(οριζόαβνοι άζιω^Λατβο&οΙ λΐΕ[χβάνοΌ7ΐ :;αρά 
αεν ^ίς ώτηρίσίκ^ τών στρατιωτικών >7ω;χάτω.ν^ βίς & άνη- 
κουτι, τ^ν [Αί^θον και '^άς άτ^οδοχάς του βαβριου των, παρά 
δε της^στυν^μικίίς υΛίτρίσίας «ποζη^Αίωσίν οι {Αβν έχοντες 
βαθ[ϊ^ ανωτέρου άξΐ6>;ΛΛτικου δρ«χ|Λών ΐζτ^χοντα κατά Λ^να, 
οι δ* ίχοντ^ς βαθ[Αθν^ ύτίομοιράρχ^υ δί>«χ[λών τβσσαράκοντα 
κατά ριηνα, 'Όΐ'^ε ύίτίατροι, οΐ ύ'Λοκτηνίατροι -«αΙ οι όπο- 
φαρμακοποιοι, οΐ άνθυ•ϊίο;Λθ(ραρχοι και οι ανθυπολοχαγοί 
ορ«χ|Χών ' τριάκοντα• 

Και εΙς >τούς Ινω[Αθτάρχ«ς δε και τους ύ^ενωίρΛτά^^χα^ και 
τους χωροφύλακας^ τους παρά τη Διεοβυνσΐι της. Διοικητοαίς 
Ά«τυνοι/Λας 'Αθτ^νών χαΐ Πειραιώς όπηρετοδι»τ^ς^ ά^^ονί[^^«- 
ται έκώ^ί'Τφ [)/ΐί)νιαια άποζηαίω<πς δρ10(χ(^ιων δβκα καΐ^πίντε 
κατά (λ^να* τών Αμ της Ά-^τυ^^υλακης δϊ ρΐίτΛτεβέντων 
«V '^Λν χωρίλ^υλακην το δικαίω;Λα τ^ς νχυντάξβως, άν Ιχω);ι 
σνμΤΓί'Λ^λίορωμένην ίίροτ^ίς ΐΐς τ•ί|ν χωρθ9«»λακην μι^ταβίσΕως 
αί^ών δίκάβ^ ύ^ηρε^καν, καν^νιζβται κατά τάς.^ διατάξεις 
τών^*^θ^ν 1 1, 20, 21^ καΐ 22 του ΑΡΠΘ' νόμου της 19 
Άπιίΐλίου 1«84. 

01 \άντΙ γραφε<Λν δ^ίως προσλαμβανό[χίνοι υπαξιωίματικχ^ι 
της χωρο^υλ^κ^ς λαμβάνου-ϊΐ μόνον Ικ του προϋπολογιο(Αθυ 
του Ιπι τ^ν 'Ε^σω-^ερίίκών Υπουργείου τον μΐ^θον αυτών, 
δστις συνίσταται, ει μεν ούτοίενην ένωμοτάρχαι α' η β' τά- 
ξίως, εΐί δραχμάς ίκιδ^ον λΛτά μ^να, εΐ δ' ύπενοίμοτάρχαι, 
είς^ραχμάς ^ννεν^κον-τα. 

Άρθρον 8. 

Οι αγροφυλακές διορίζονται και παύονται ^κ ατά τά; &%- 
τώξιις 'ΐ'βυ= περί αγροφυλακές νόμου της 1 5 Σεπτεμβρίου 
Ιβδδ'άλλ' εν τ(Λ:ς δημοις, Ιν οΓς υπάρχει Διοικητική 'Α- 
<ί^τι>νόμία,έν τΥ) περιπτώσει του 3 άρθρου του-είρημενου νομού, 
*^ διορίζονται Λαι παύονται• ύπο του διαχειριζομένου την άστυ- 
^ίομίκην ΐζου^αΛ^• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 270 — 

^Αρθρον 9. 

Ό Δΐ6υθν>ντΎ)ς ττίς Λιοιχ.ν)τι%γ!ς Άστννομίας εχβν το δι- 
χαια>ρ.« ττίς βεβαιώσεως τδν β&ζνο^οιν<ι>ν τς^ξεων κατή: τους 
ορού; των £ρθρων 17 κος* 18 της Ποιηκγίς Δνκανθ|Αίας, χαΐ 
ίτΟίΛενως τά ώς ττρ^ τβντβ ^ικανώ[Λ«ζ^* και τάς υποχρεώ- 
σεις των 1?« της χνα/.ρί9Ηι>ς υπάλληλων γ,οίΛχ τά ίρθρα 153, 
157 και 159 αυτής. Έπι δε των άλλων, καθηκόντων του 
Διευθυντού τη< Διοικητικής Άστυνθ(Αίας^ ώς και εκάστου των 
-υπάλληλων καΐ των οργάνων αΰτης, και των προς άλλ,η- 
λους σχέσεων αύτί>ν, Ισχύουσιν αι ^ατάζεις του απο 13 
Μαρτίου 1849 νό;χου,' και των προς συ{Λπληρω(7ΐν και έκτέ- 
λεσιν αυτού εκδοθέντων νό(Αων και Διαταγ{Λάτων. 
^Άρθρον 10. 

Έν τοις δηαοις, έν οίς υπάρχει πρωτεύουσα νομί-οΰ η ττρω- 
τεύουσα επαρχίας συνι^τταται Διοικητική Άστυνθ[λία* έπιτρέ• 
πετίκι δε νά συστηθ^, τοιαύτη δια Β• Διατάγ^λατος και έν 
τοις δη;Λθΐς, ών ό πληθυσμός υπερβαίνει τάς ' δέκα χιλιάδας 
-ψυχών, έάν δ Νθ|Αάρχης του νο,αου και ό Εισαγγελεύς του 
δικαστηρίου των Πλη[ΐ.μελειοδικών^ έν τ^ περιοιρείοί των ο- 
ποίων 'κεΤταί ό δη[Λος, Ικάτερος δι' αναφοράς του προς το 
ΤπουργεΤον, εΙς δ υπάγεται, καταδείξωσι την έν τ^ δηαω 
άστυνομικήν ένέργβιαν άνίκανον νά προλαμβάνγ) τάς παραβά- 
σεις και τά εγκλήματα, καΙνά συντελγϊ εις την. άναί&άλυψιν 
και την σύλληψιν των διαπραττόντων αυτά, ^εβαιώ7ω<Γΐ δε 
^ιά λεπτομερών πληροφοριών την ό<7ημέρα^ αυξητιγ ^ών πρά- 
.^«ων. τούτων και την προβαίνουσαν έντ^ δημφ έλάττωσιν 
της ασφαλείας, της τάξεως και της 6υ7?ρ*πείας. 
Άρθρον 11. 

Έν τ§ περιπτώσει τΟυ προηγου(^Λνου άρθρου, διά' του περί 
συστάσεως της Διοικητικης'Αστυνομίας Β,Διατώγματος προσ- 
διορίζεται και δ αριθμός των αποτελούντων το προσωπικον 
αυτής υπάλληλων, ώς καΐ δτών 'ίαχ9ηαο;^ί^νων έν'τή υπη- 
ρεσία αυτ?ίς άγδρών της Χωροφυλακής καΐ άγ^οφ\>λάκων. 

Άλλ' οι διευθυνταΐ της εν ταΤς πρωτευούσαις των νομών 
συνιστώμενης Διοικητικής Άστυν^ίας, άν μεν ίνε- αξιωμα- 
τικοί, δεν επιτρέπεται νά λαμβάνωνται. έκ των έχ,ρντών βαθ- 
μθν κατώτερον του βαθμού του Ύπομοιράρχου, Λν δε δεν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 271 — 

άντ,χ.ω^ιν βίς τβν ατρατον, εχουτι βαθρ.ον καΐ μισθαν τ{λη|Λα- 
τάρχου ι:ρώτνις τάξεως και ά??οατ«ται νά ύ^ητιρέτη-ταν ΙπΙ 
τρίδτίαν τουλάχιστον ώ; τοιούτο* ίν τίΜ Ί£'7^ουργ6ίω η εν 
άλλΥ) όμο',οβαθαίφ θέσει, η ύπερ την διετίαν ώ; ΕίσαγγελβΤς 
^ ύ::ερ την τετραετίαν ώς δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις. Έν 
5ε ταΤ; πρωτευούσαις των επαρχιών ί\ τοΤς άλλοις αναφερόμενοι; 
έν τφ προηγοι>[Λένφ άρθρφ δη{Λ0ΐς, άν ^/Λν λοφ.β^άνωνται Ικ των 
^ςιωαατικών, επιτρέπεται νά ηνε και άνθυτ^οαοίραρχοι, άν 
5ε δεν άνηκωτιν εις τον στρατών, νά ίχωσΐ βαθμρν και «λι- 
^θον υπουργικού γρα[Λ[Λ«τέω; πρώτης τάξεως 3<ιαι ν«• υπηρέ- 
τησαν ώς τοιούτοι ?ν τινι 'Τπουργείφ η έν όίΛοΐοβαθρω ετέρα 
θέσει επι διετίαν, είτε ώς πρωτοδίκαι η άντεισαγγελεΤς Ιπι 
-διετίαν, είτε ώς έπαρχοι η είρηνοδίκαι πρώτης τάξεως επι 
τετραετίαν, είτε ώς δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις ύπερ την 
τριετίαν. 

"Αρθρον 12. 

'Άν διά του περί συστάσεως της Διοικητικής Αστυνομίας 
Β. Διατάγι^,ατος συστηθ^ έν αυτή θέσις Γραμματέως η θέσις 
γραφέων, ό μεν Γραμματεύς της έν πρωτευούση νομού Διοι- 
κητικής ^Αστυνομίας, άν μεν ληφθ^ εκ του στρατού, άπαι- 
τεΤται νά νίνε άνθυπομοίραρχος, ο δε της έν τ^ πρωτε\.ούσ'θ 
επαρχίας η έν τοΤς μνημονευόμενοι ς έν τφ έν άρθρφ 10 δη- 
μοις ένωμοτάρχης α' η β' τάξεως* άν δε ληφθη έκ των πο- 
λιτών, απαιτείται νά εχη βαθμον και μισθον υπουργικού 
γραμματέως δευτέρας τάξεως. 

Δύναται όμως νά διορισθη γραμματεύς Διοικητικής Αστυ- 
νομίας έν πρωτευούσιρ νομού και ό διατελέσας ύπερ την διε- 
τίαν ειρηνοδίκης δευτέρας τάξεως, έν πρωτευούση ο' επαρχίας 
και ό διατελέσας ειρηνοδίκης τρίτης τάξεως τι γραμματεύς 
Ειρηνοδικείου προ)της τάξεως. 

Οι έν ταΤς ΔιοικητικαΤς ταύταις Άστυνομίαις γραφεΤς 
απαιτείται νά Ιχωσι τά προσόντα των '^^ροίοίων τών Νομαρ- 
χιών, η νά διετέλεσαν γραμματείς Ειρηνοδικείων δευτέρας η 
•τίίτης τάξεως. '■ ' • 

• Άρθρον 13. 

01 διευθυνταΐ τών κατά τά άρθρα 10 και 11 διοικητικών 
αστυνομιών και οι γραμματείς αυτών διορίζονται διά 1^. Δια- οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 272 — 

τάγ|Αατος Ιχν τη προτάσ«ι του ΙιτΙ των ΈιωτίρικωνΎττουρ- 
γου* οΐ δε γραφβϊ; διορίζονται ύπο του ΙπΙ των Έ^ωτίρ./-ών 
'Τπουργαυ ατταοσπώ^^ιενοι &ά &^κτΛγη; του Αρχηγείου της 
Χωροφυλουΐνίς. 

'Δρ&οον 14. 

Οι κατά τά αρβρα 11 και 12 δίβυβννταΐ και γρα^x.αα- 
'τβις των διοκχ'ητιχων άττυνοριιών, άν (λίν τ^νβ άζιω[Αάτιχοι κκΐ 
ύ'τταξιωίΑατι-ΛοΙ της χωροφυλακής λαιχβάνουιι παρά της ύττη- 
ρβσίας του σώ^^^ατος, €ΐς δ άνηχουσι^ τον ρικ^θον και τάς ά^ο- 
δοχάς του βαθ[Λθυ των* άν δ* ί^νί έκ των πολιτών μισθοδο- 
τούνται έκ των έν τ§ προυπολογισ(/.ψ τοΰ ^πι των Εσωτε- 
ρικών 'Τττουργιίου άναγ£γρα[Χ{Α6νων πιστώσεων. 

Τά ενοίκια δ^ι.ως των άστυνο[χικών χαταστημάτων και τά 
έξοδα τοΰ φωτισμού, της θερμάνσεως και τ<3ν γραφείων κα- 
ταβάλλονται έκ των ταμείων των δήμων, Ι ν οις εδρευου-τιν. 
'Άρθρον 15. 

'() προσδιορισμός τοΰ αριθμού των παρ' Ικάστν) των Διοι- 
κητικών τούτων Αστυνομιών ανδρών της χωροφυλακής γίγνε- 
ται πάντοτε επι τνί βάσει τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ δήμου, του 
άριθμοΰ τών αποτελούντων αυτό χωρίων και τών ιδιαιτέρων 
περιστάσεων αυτοΰ. 

Άρθρον 16. 

Και εν τοΤς άλλοις δε δημοις τοΰ Κράτους τάσσονται προς 
Ικτέλεσιν τών αστυνομικών διατάξεων και τών αιτήσεων τών 
δημοτικών αστυνόμων ύπο Ινωμοτάρχην α' η β' τάξεως η 
ύπο ύπενωμοτάρχην άνδρες της χωροφυλακής τον αριθμόν τών 
οποίων προσδιορίζει δ διοικών την εν τ^ Ιπαρχί^ φρουρούσαν 
δύναμιν της χωροφυλακής. 

Άρθρον 17. 

Οι εν ταις προτευούσαις τών νομών διοριζόμενοι διβυθυν- 
ται της διοικητικής αστυνομίας 'Τπομοίραρχοι λαμβάνουσίν 
εκ τοΰ προϋπολογισμοΰ τοΰ έπι τών Εσωτερικών Υπουρ- 
γείου άποζημίωσίν δραχμών τριάκοντα κατά μήνα* οΐ δ' έν 
πρωτευούσαις επαρχιών η έν τοις μνημονευομένοις εν τψ άρ- 
θρφ 10 δημοις άνθυτϊίομοίραρχοι άποζημί^οσι ν δραχμών εΓκοσι 
και πέντε• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 273 — 

'Άρθρον 18. 
. Τά γραφιχά έξοδα και τά του φωτισ[Λου καΐ της θ£ρ[.(.ών- 
σ€ως της τβ Δκυθυνσεως της Διοικητικής Άστυνοαίας Αθη- 
νών και Πειραιώς και τών δλλων άστυνο(Λΐκών καταστημά- 
των έν Αθήναις τε και εν ΠιιραιεΤ θελουσι προσδιορίζεσθαι 
δια του Ιτησίου προϋπο>ογΐ(7[χου, θελου<η δε καταβάλλεσθαι 
εκ του δηΐΛοσίου ταμείου Ιπι άποδειζεσι τών πωλητών. 
'Άρθρον 1.9. 
Τά ενοίκια τών ειρηνοδικείων καταβάλλονται ύπρ του τα- 
μείου του δήμου του υπαγομένου εις την περιφέρειαν έκαστου 
αυτών, αναλόγως τών έν τφ προϋπολογισμφ Ικάττου αυτών 
άναγεγραμμένων εσόδων. 

"Άρθρον 20. 
Αι διατάξεις του περί εντοπίων υπάλληλων ΦΜ' νόμου της 
1 1 Νοεμβρίου 1875 Ισχύουσι και έπι τών παρά ταΤς διοικη- 
τικαΤς άστυνομίαις αστυνομικών υπάλληλων και υπηρετών. 
Άρθρον 21. 
Αι διατάξεις του παρόντος νόμου θελουσιν Ιφαρμοσθη βαθ- 
μηδόν, άντικαθισταμένων τών στρατιωτικών αστυνομιών Εν 
Ικάστνι τών επαρχιών διά τών κατά τον παρόντα νόμον συνι- 
στώμενων αστυνομιών. Περί της τοιαύτης έν εκάστη τών 
Ιπαρχιών μεταβολής της αστυνομικής διοικήσεως καΐ περί 
οιαθεσεως τών πιστώσεων τών άναγεγραμμίνων έν τφ είδικφ 
προϋπολογισμφ τών εξόδων του Ιπι τών Έσωτερικών'Υπουρ- 
γείου της χρήσεως του έτους 1897 ύπο τά άρθρα 1 εως 14 
του κεφαλαίου 3, ΘΙλει Ικδίδοσθαι Β. Διάταγμα, Επι τη 
προτάσει τών 'Τπουργών Ιπι της Δικαιοσύνης, τών Εσωτε- 
ρικών, τών Οικονομικών και τών Στρατιωτικών. 
-Άρθρον 22. 
Πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις τον παρόντα νόμον κα- 
τοφγεΤται, ώς και τά άρθρα 36 και 37 του ΒΡΠΗ' νόμου 
της 20 Μαρτίου 1893 και επομένως αΐ εις το δημόσιον τα- 
αεΤον εισφοραι τών δήμων διά τά εξοοα της αστυνομικής 
διοικήσεως• 

^Αρθρον 23. 
01 Ικτίλ(Η3ντίς αστυνομικών ύπηρεσίαν αξιωματικοί και 
όπλΤται υπάγονται εις τά κοινά ποιν. δικαστ'ηρια. Αι ΙπΙ 

18 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — ίΤ4 — 

πλη(Λ{Λ£λη(Αασι δε κατ* αύτδν. ){.Λτηγορί«ι εισάγονται έντος 
μ,γίνος ά^ο της 'εγχξΐ^ί^τεως ι:^ μηνύσεως δι' άττ* ευθείας χ,λη- 
σβως. 

•^ Αρθρον 24. . ^ 

Έ%1 ΐΒιωτ^κης /«οιτηγορνΛς κατ ' αστυνόμου η χ.λτ'άξιω(χα- 
τιχοΰ της ΧωροφυλίΛπΐς η χ,ατά χωροφύλακας έκτδλουντος 
αστυνομικά καθήκοντα δεν εφαρμόζεται, η ττερί εγγυήσεως διά- 
ταξις της Ποινικής Δικονομίας». 

Έλαβον δϊτα τί)ν λό:γον έ.^1 τί!ς «ρχης του νομοσχδδίου 
περί όργοίίνισμοΰ της χωροφυλακής οι κ^• Β.. Βασι,λείΛ^ης, 
Δ. Κρίτσ^ς, Ν. Σχινας;» Π. Ραζέλος και Α. Μώνεσης, μεθ' 
δ εγένετο δεκτον το νομοσχεδιον κορτ'- άρχην εις τρίτην συ- 
ζήτησιν. 

Ό Πρόεδρος τίυ 'Γ-^ουργείου είσηγαγεν επ' αύτοΰ τρο^ο- 
^ΐνοιησεις, μεθ' ων άνατΟττωθβν τ<) νομοσχέδιον έχει οδτω : 

Ζητ. ,παράρ. άρχβ. 249. 

Έπι του άρθρου 1 ελ.αβον τδν 7νόγον οί κκ. Κ. Αγγελό- 
πουλος, Θ. Λιμπρίτης, Δ• Μοςνουσάκης, Γ. Μελοσσηνος και 
Λ. 'Συνανιώτης^μη γενομένων δε δεκτών των Ιχ' αιχτου ύπο- 
βεβλημένων τροπολογιών^ εγένετο βε«.τον το άρθρον τροπο- 
τυριηθεν χροτάσει του Προέδρου του 'Υπουργείονώς εζηςί *Εν 
τω δδαφ. 1 άντι <<άντισυνταγμα<Γ(3ςρχην της χωροφυλακής» 
Λτέθν) «Συνταγμα^-^άχην». Έν τφ έδαφ. 5 άντι «ταγμα- 
τώρχην» Ιτεθη «μοίραρχον». Έντψ τετάρτω στίχφ της α' § 
του &ξί(^ρκ>Ό 10 νόμου ΑΦΑΓ' άντι «22ον» ετέθη «23ον». 
Έν δε τή β' § τοΰ αύτου άρθρου ή περίοδος ή αρχομένη 
άπο τών λέξεων «οΐ βδί,θ^^οφόροι δμως»• και λήγουσα €ΐς τάς 
λέξεις «χωροφύλακες α' :τάξδως» αντικατεστάθη ώς βξης: 
«έκ τών βαθμοφόρων δμως της άίχτυφυλακης Όϊ μεν ενωμο- 
τάρχαι έπιτρέττεταί %.ρ^ της εις τη.ν χωροφυλακή» μεταθδίΐεως 
αυτών ^οζ, ύτίοβληθώσϊ. ττρ, αίτησε» των ίΐς τάς προς προβιβα- 
^μον εις τ(^ν βαθμ.(>ν τοΐ}' ενοΛμοτάρχου τ'ϊς χαι^ροφυλακ^ς νε- 
νομισμένας έξετάσκς, καν επιτυχόντες," κότα τά ττερί τών 
εξετάσεων τούτων διατεταγμένα να μετατεθώσιν ε1ς• τίτν-χω- 
ροφυλακην με τον βαθμον του Λικι^μοτάρχου* μη αΐτησάμενοι 
& να ύχ.οβληθ5ίί?ιν^\ς' τάς έξε^τάΦος ταύτας,, ί^' ά7Τβτ\ιχόν- 
^ί κ,«τ' ο^υτάς μετατίθενται είς^ την χωρβφυλι?»•ί|ν ώς ύτ»- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 275 — 

^ο>;ΛθτάρχΛΐ. 01 & ύπ6νω{/.οτάρχαι της αστυφυλακής οσ^ι 
προϋπΥ]^06τγ)9αν Ιν τ^ στρατφ ώς έτειλοχίαι η ώς λοχίαι, 
κατδτάχβησαν δΐ ίν τί ί:στυφυλακη ώς ύπ£νω(χοτ«:χαι, ^λ.^ 
ύτταρχου-των τότε κβνών θέσεων Ιν6>[Λθτ αρχών, και ούτοί δχε• 
τρέπεται να αΐτιοτωνται καΐ να ύιτοβλγιΰωσϊΐν εΙς τάς νενοριι• 
σΐλένας εξετάσεις δια τον βαθριον του ΓΑι>(/.οτάρχου β ' τάξεως, 
και επιτυχόντες νά καταταχΟωσιν Ιν τ5> σώ^^ατι (Αβ τον βαβ- 
αον τούτον άν δ' άποτύχωσι κατ* αυτ^τς «.ετατίθβνται εις 
τήν χωροφυλακή ν ώς χωροφύλακες α' τάξεως». 

Ούτω τροποποιηθέν έγένετο δεκτον το 1 άρθρον. 

Εις την τάξιν• άρθρου 2 δγενβτο δβλττ) τροπο'λο^ία του 
Προέδρου του Υπουργείου^ έχουσα αυτω: 

«* Αρθρον 2• — Τα καθήκοντα των έλλειποντωιν άζιω|Λοβτι- 
κών επιτρέπεται νά άνατεθώσιν εΙς άξιω^χατικούς του ά[Λέσως 
υποδεέστερου βχθμιου, •ώς και τα των ελλειπόντων υπαξιω- 
ματικών εις ύπαξιω[;<ατικούς του ά[Λέσως υποδεεστέρου 
βαθαου». 

Έγένοντο ειτ^χ δεκτά τά άρ&ρα 3-— 15, μη γενομένων δε- 
κτών των έπί τίνων τούτων ύποβεβληαενων τροπολογιών. 

Ωσαύτως έγένετο δεκτον το άρθρον 16, τροποποιηθέν 
προτάσει τβυ Προέδρου του Υπουργείου ώς έξης: 

«Επιτρέπεται ϊνα ή έκτέλεσις του νόμου τούτου καΐ ή έτ 
τοις. νομοΤς και ταΤς Ιπαρχίαις τοποθετησις της χωροφυλακής 
μη γένηται αμέσως, αλλά βαθμηδόν αναλόγως της παρα- 
σκευής και της συμπληρώσεως της δυνάμεως του σώματος». 

Έγένετο είτα δεκ τον το σύνολον του νομοσχεδίου εις τρί- 
την συζήτησιν^ μετά του προσηρτημένου πίνακος ΙΒ' τροποτ• 
ποιη^έντος συμφώνως προς τάς £^ του νομοσχεδίου γενομένας 
τροποποιήσεις. 

Το ούτω ψηφισθέν εις τρίτην συζήτησιν νομοσχέδιο ν μετά 
τ(Λλ προσηρτημένου πίνακος ?χει ώς επίτοιι: 
«"Αρθρον- 1• 

Τοάρθίίον 15 του άπο 22 Ιουνίου 1882 ^ΑΖ' νόμ«τ 
•3Τ6ρΙ• ορ,γανΜτμου το3 στρατοί, ώς. άντικαι^εστάθη δ*ά τοδ 
^ΒΡΟ^' νόμου της 21 Φεβρουαρίου 1893, το άρθρον 16^ 
ταυ^ αύτου νό|;•ου ^ΑιΔΖ' χα» το άρθρον 1^ του άχο 28ΐί Μαΐίουι 
1887 -^ΦΑΓ' νόμου περί τροποποιήσεως του περί ο^^ροοατ- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 276 — 

<Τ(Αθΰ του Ινβργου στρατού νομού, ώς αντικατεστάθη διά τοΐ> 
^ΒΡΟΤ' ν6[Λθυ, ώς καΐ δ προσηρτη[Λ6νος εις τον /ΒΡΟΤ' 
νοίΑον ύτϊο στοιχ. ΙΒ' πίναξ, καταργούνται και αντικαθί- 
στανται δια των επθ[χ.ίνων άρθρων και δια του ε\ς τον 
παρόντα νόμον προσηρτημίνου πίνακος. 

^Αρθρον 15 νόμου ^ΛΖ'. 

Ή χωροφυλακή αποτελείται* 

α') Έκ του Αρχηγείου της Χωροφυλακής, αποτελουμένου: 

1) Άπο τον Άρχηγον της Χωροφυλακής 'Τποστράτηγον 
η Συνταγματάρχην• 

2) Άπί> τρεις Ιπιθεωρητάς άντισυνταγματάρχας. 

3) Άπο ενα Άντιμοιραρχον ύπασπιστ•})^ του Αρχηγού• 

4) Άπο τρεϊς ένωμοτάρχας α' ίΐ β' τάξεως, αγγελιαφόρους 
των Επιθεωρητών. 

5) Άπο ενα μοίραρχον, προιστάμβνον του γραφείου του 
Αρχηγείου. 

6) Άπί) ενα ύπομοίραρχον. 

7) Άπο τρεΤς Ινωμοτάρχας α' η β' τάξεως, γραφεΤς, 

β') Έκ δίκα εξ Μοιραρχιών^ κατά την σύνθεσιν, αυτών, 
ώς εμφαίνεται έν τψ αυτφ ύπο στοιχ. ΙΒ' πινάκι. 

γ') Έκ τών εις τάς Μοιραρχίας υπαγομένων Ύπομοιραρ- 
χιών. 

δ') Έκ διακοσίων τεσσαράκοντα (240) πεζών και δΙκα 
^ξ εφίππων Ινωμοτιών, τών οποίων η σύνθεσίς ίμφαίνεταΓ 
Ιν τφ ειρημένφ ύπο στοιχ. ΙΒ' πινάκι. 

Οι Ινωμοτάρχαι Ιν τη πεζή και Ιν τη Ιφίππφ χωροφυ- 
λακή εισιν Ιξ ημισείας πρώτης και δευτέρας τάξεως. 

Έκ τών εις Ικάστην πεζ-ί^ν ί) ίφιππον ένωμοτίαν ανη- 
κόντων χωροφυλάκων δύο εισΐ πρώτης τάξεως. 

Άρθρον 1 6 νομού ΑΛΊ/. 

Έκ του ολικού αριθμού τών λοχαγών καθ* εκαστον τών 
δπλων και σωμάτων, τών τηρούντων ιδίαν σειράν αρχαιότη- 
τος, πλην του Ιππικού και της χωροφυλακής, τά μίν δύο 
τρίτα εισΐ λοχαγοί πρώτης τάξεως, το δϊ εν τρίτον δευτέρας 
τάξεως• 

01 λοχαγοί (ιλαρχοι) του ιτ^τικοΰ εισιν ίπαντες πρώτης 
τάξεως. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 277 — 

Έν τη χωροφυλακγί Απαντάς οΐ [Αοίραρχοί είσι πρώτης 
τάζδως λοχαγοί, οΐ δε «ντι;7.ο(ραρχοι δευτέρας τάξεως. 

"Άρθρον 10 ν6[χου^ΦΛΓ'. 

Ή πεζή χωροφυλακή καταρτίζεται διά κατατάξεως εθε- 
λοντών, Ιχοντων τα κατά τον νό[Λον περί στρατολογίας του 
κατά γην στρατού προσόντα, Άλλ' ουδείς δύναται νά κατα- 
ταχθγ) Ιθελοντης, α') άν δεν συνεπληρωσε το 23ον, η άν 
υπερέβη το 40ον έτος της ηλικίας αύτου, β') άν δίν ύπηρέ- 
τησεν έν τφ τακτικφ στρατψ δύο τουλάχιστον ετη, λα^ών 
άφεσιν ά|Λε[;*πτον, γ') άν δεν 2χνι το κεκανονισμιένον άνάστηίΑα 
έν [λέν τη πεζή χωροφυλακή 1,57 του Γαλλικού (λέτρου, 
εν δε τη των ιππέων 1 ,62 του είρηί^.ενου μέτρου* και δ') άν 
δεν άποδείζη δτι γνωρίζει νά άναγινώσκη και νά γράφη. 

Κατά την πρώτην συγκρότησιν του σώματος της χωροφυ- 
λακής μετατίθενται εις την χωροφυλακην τη αιτήσει των οΐ 
έν τη ύπηρεσίί*: της Αστυνομίας διατελούντες άστυφύλακες.Έκ 
των βαθμοφόρων δμως της αστυφυλακής οι μεν ένωμοτάρχαι 
επιτρέπεται προ της εις την χωροφυλακην μεταθέσεως αυ- 
τών νά ύποβληθώσι τη αίτησε ι των εις τάς προς προβιβα- 
σμον εις τον βαθμον του ένωμοτάρχου της χωροφυλακής νε- 
νομισμένας εξετάσεις, και επιτυχόντες, κατά τά περί των 
εξετάσεων τούτων διατεταγμένα, νά μετατεθώσιν εις την χω- 
ροφυλαχ,ην με τον βαθμον του ένωμοτάρχου* μη αιτησάμενοι 
δε νά ύποβληθώσιν εις τάς εξετάσεις ταύτας, η αποτυχόντες 
κατ'αΰτάς, μετατίθενται εΙς την χωροφυλακην ώς ύπενωμοτάρ- 
χαι• Οι δε ύπενωμοτάρχαι της αστυφυλακής, δσοι προϋπη- 
ρέτησαν έν τω στρατφ ώς έπιλοχίαι η ώς λοχίαι, κατε- 
τάχθησαν δε έν τη αστυφυλακή ώς ύπενωμοτάρχαι, μη 
ύπαρχουσών τότε κενών θέσεων ένωμοταρχών, και ούτοι επι- 
τρέπεται νά αΐτησωνται και νά ύποβληθώσιν εις τάς νενο- 
μισμένας εξετάσεις διά τον βαθμον του ένωμοτάρχου β' τά- 
ξεως καΐ επιτυχόντες νά καταταχθώσιν έν τφ σώματι με 
τον βαθμον τούτον* άν δ' άποτύχωσι κατ' αύτάς, μετατί- 
θενται εις την χωροφυλακην ώς χωροφύλακες α' τάξεως. 
Επιτρέπεται δε, μέχρι της συμπληρώσεως του ανωτέρω ορι- 
ζομένου αριθμού τών ένωμοτιών αύτης, νά γένωνται δεκτοί 
προς κατάταξιν δοκιμαστικώς και οι ύπηρετησαντες έν τ^ Οίρίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 278 — 

στρατφ ϊτά εν μόνον ετος, φέροντες Ομως πάντοτε άφεσιν 
βΕμδμπτον χαΐ Ιχοντες τά έν τη προηγουμέντ^ ^αραγράοφ 
αναγραφόμενα προσόντα. 

Ή διάρκεια της θητείας των κατατασσόμενων εθελοντών 
είνε τριετής, των κατά την προηγουμένη ν δε παράγραφαν 
Λχταταχθέντων μετά έτησίαν Ιν τω στρατφ ύπηρεσίαν ή 
•ητεία είνε ετήσια, καΐ μόνον μετά το τέλος αυτής επιτρέ- 
πεται νά άναλάβωσιν ύποχρέωσιν τριετούς θητείας, εάν ή 
ίιαγωγη αυτών ύπηρξεν άμεμπτος, λογίζε-^αι δ' έ χρόνος 
της θητείας των άπο της πρθ)της κατατάξεως αυτών. 

οι άφυπηρετουντες της Χωροφυλακής είσι αεκτοί προς άνα- 
ϊϋκτάταζιν, α') εάν η υπηρεσία αυτών εκρίθη ευδόκιμος, β') 
Ιάν η διαγωγή των ητο άμεμπτος, γ') άν ή σωματική Ικα- 
νότης αυτών διετηρηθη πλήρης, δ') ίδν ηυξησαν τάς περί το 
ά^αγινώ^κειν και γράφε ιν γνώσεις των. ΕΙσι δε δεκτοί εις άνα- 
χατατάζεις πάντοτε, έφ' δσον άποδενκνύωνται έχοντες τά ανω- 
τέρω προσ?όντα και δίν συνεπλιίρωσαν τον προς άποστράτευ- 
σιν χρόνον. 

"Άρθρον 2. 

Τά καθήκοντα τών ελλειπόντων αξιωματικών επιτρέπε- 
ται νά άνατεθώσιν εις αξιωματικούς του αμέσως υποδεεστέ- 
ρου βαθμού, ως και τά τών ελλειπόντων υπαξιωματικών 
εις υπαξιωματικούς του αμέσως υποδεεστέρου βαθμού. 

"Αρθρον 3. 

Το εν τώ Τπουργείω τών Στρατιωτικών Τμ^^μα της 
ϊημοσίας ασφαλείας καταργεΤται. Συνίσταται δ' έν τψ 'Τπουρ- 
γειφ τούτ(ρ Τμήμα Χωροφυλακης,τό προσωπικον του οποίου, 
ι5:ποτελούμενον εξ ένος ταγματάρχου, ενος ύπομοιράρχου καΐ 
ίνος ενωμοτάρχου ώ; γραφέως, λαμβάνεται δι' αποσπάσεως 
1κ της όργανικ/ίς δυνάμεως του σώματος της Χωροφυλακής. 
. "Αρθρον 4. 

Ή Χωροφυλακή, ως σώμα συμπληρωματικό ν του στρατού, 
υπόκειται εις τούς στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς, 
χατά τε την όργάνωσιν, την διοίκησιν καΐ την έσωτερικην 
τοΰ σώματος τάξιν, και επομένως κατά ταύτα υπάγεται εΙς 
•το έπι τών Στρατιωτικών ΤπουργεΤον, κατά τάς διατάξεις ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ^ 279 — 

ταυ πρώτου Μέρους του άπο 10 Νο^6[Λβρίου 18θ8 Κα\ονι^ 
(ΐψ.^% "^Ψ^ς Χωροφυλακής, καΐ ^άς 'έΛ^νεχβίί^όίς έπ' αύτοΰ 
τροίί^λίαγίΛς διά [;,ετ«γδνέ(ϊτδρων νόαων και Β. Διαταγίχάτων. 
* Αρθρον 5. 
Τά ν-αβτίκοντα τνί< Χωροφυλακής χ-Λθίστώ'ϊΐν αύ-τήν (τώ[Λα 
βίοιοθΐ^τικον της &ίοι*Λ•η'?έως* Ε7:θ[;*4νως κΛτά τήν εχτέλεσιν 
οώτών υπάγεται εΙς τά Ύπουργβϊα^ -εν τη υπηρεσία των 
όποιων καλδΤται προς βοηθ^ιαν της διοικήσεως. Πλην των εν τφ δευτέρ<ϊ> Μέρει του Κανονισ[Λθυ της Χω- 
ροφυλακής άνχγραφο[Λ6νων οτχέσεων του £Γω[Λατος (;-ετά των 
Υπουργείων έπΙ των Στρατιωτικών, επΙ των Εσωτερικών, 
επΙ της Δικαιοσύνης και έπι τών Ναυτικών, ή Χωροφυλακή 
υπάγεται και εις το έπι τών ΟΙκονο;Λΐκών ΎπουργεΤον^ 
κατά τε την ύπηρεσίαν της διοικήσεως και φυλακή ν τών 
δασών, ητίς τύγχανε* ανατεθειμένη αύττί προσωρινώς, και κατά 
την όιάσωσιν και την κάρπωσιν τών κτήσεων του Δη[;.οσίου^ 
την βεβαίωσιν χ,αΐ την είσπραςιν τών οηαοσίων έσοοων και 
την άσφάλειαν τών τε [^.εταφεροΐ-'^νων δημοσίων χοημάτων 
καΐ τών ταμείων του Κράτους. 

'Άρθρον 7. 

Όσάκις δεν εζαρκη προς εκπληρωσιν της υπηρεσίας της 
Χωροφυλακ,ης η κατά τον παρόντα νόμον ώοισμένη ούναμις 
του σώματος, ό επί τών Στρατιωτικών Τπουργος, τγ) αιτή- 
σει του Αρχηγού της Χωροφυλακής, ενισχύει αύτην δι' αν- 
δρών τών ταγμάτων τών ευζώνων, ων ό αριθμός δεν δύναται 
νά ύπερβη τους χιλίους, αποστελλομένων δμως προς ένίσχυ- 
σιν πρώτον τών έθελουσίω: καταταχθέντων, και μετά την 
εξάντλησιν του αριθμού αυτών τών εκ της Ετησίας απο- 
γραφής. 

Κατά τον αΰτον τρόπον συμ πληρούται ή όύναμις της Χω- 
ροφυλακής και κατά τον προ ττξς συμπληρώσεως της κατά 
τον παρόντα νόμον δυνάμεως αύτης χρόνον. 

*Άρθρον 8. 

*0 αρχηγός της Χωροφυλακής τυγχάνει και Επιθεωρητής 
του Σώ(^ατος. 01 δε παρά τω Άρχηγείφ Επιθεωρηται Ενερ- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 280 — 

γου'7ΐν Ιπιθβωρι^σ€ΐς Μοιραρχιών καΐ Ύπο[Λθΐραρχιών τα- 
κτικώς τε καΐ εκτάκτως κατά τάς διαταγάς του 'Δρχταγου. 

Τα των επιθεωρήσεων του Αρχηγού και των Επιθεωρη- 
τών κανονισθησονται δια Β. Διατάγματος. 

Ή άρ[ΛθΧι6τη; και η πειθαρχική δικαιοδοσία του Αρχη- 
γού της Χωροφυλακής, τών επιθεωρητών καΐ λοιπών -παρά 
τφ Αρχηγείψ άζιω[Λατικών κανονισθησονται ωσαύτως διά Β• 
Διατάγ[Λατος, έφ' δσον δεν προβλέπηται περί αυτών έν τφ 
Κανονισμώ της Χωροφυλακής. 

"Άρθρον 9. 

Οι ύποαοίραρχοι της Χωροφυλακής εισιν υπολοχαγοί, οΐ 
δ' άνθυπθ[Λθίραρχοι ανθυπολοχαγοί. 

01 Ινω(Λθτάρχαι α' τάξεως είσιν Ιπιλοχίαι, οι δε β' τά- 
ξεως λοχίαι, και οι ύπενω•Λοτάρχαι δεκανείς. 
^Αρθρον 10. 

Ό μηνιαίος μ,ισθος τών οπλιτών της Χωροφυλακής ορίζε- 
ται, τών μεν ένωμοταρχών προ)της και δευτέρας τάξεως προς 
δραχμάς πεντήκοντα εννέα (αριθ. 59), τών δ' ύπενωμοταρχών 
προς δραχμάς πεντήκοντα και πέντε (αριθ. 55) και τών χω- 
ροφυλάκων πρώτης και δευτέρας τάξεως προς δραχμ-άς πεντή- 
κοντα (αριθ. 50). 

01 ένωμοτάρχαι της τε πεζής και της εφίππου χωροφυ- 
λακής εχουσί δικαίωμα προς άπόληψιν του διά τους λοχίας 
και τους επιλοχίας κεκανονισμένου επιμισθίου άνακατατάξεως. 
^Αρθρον 11. 

Ό Ιματισμός και η ύποδησις δίδοται εΙς τους άνδρας της 
Χωροφυλακής, ώς καΐ εις τους άνδρας τών άλλων σωμάτων 
του στρατού καΐ κατά τους αυτούς Κανονισμ-ούς. *0 δ' οπλι- 
σμός, ή αποσκευή και ή κλινοστρωμνη δίδονται αυτοΤς Ικ 
τών αποθηκών του στρατού. 

"Άρθρον 12. 

Αι έν ΠειραιεΤ και αΙ εν ταΤς έπαρχίαις Ηλείας, Βόλου, 
Λευκάδος, Τριφυλίας, Παρνασίδος και Καρδίτσης 'Τπομοι- 
ραρχίαι διοικούνται ύπο άντιμοιράρχου, προστίθεται δ'εις την 
δύναμιν εκάστης και εις άνθυπομοίραρχος. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 281 — 

Άρθρον 13. 
Μθτά την συ^Λπληρωσιν ττίς διά του παρόντος νό{Αθυ δρι- 
^ο?;-6νης δυνά{ΐ.6ως της , χωροφυλακής, δ Υπουργός των Στρα- 
τιωτικών άποστέλλδΐ εις διαθε^τιμοτητα τους πλεονάζοντας, 
και τούτους λα(/.βανθ|Αένους εκ των υπηρετούντων εις αυτήν 
κληρωτών της απογραφής του 1895, ^(χπροθέσμως κατατα- 
χθεντων, προτιμώμενων πάντοτε τών εχόντων πλειότερον 
χρόνον ύττηρεσίας εν τφ στρατήί, και, εν ίσνι ύπηρεσί^, κατ' 
άλφαβητικην σειράν του επωνύμου αυτών. 

Οι ούτως άποσταλητόμενοι ει; διαθεσιμότητα προ ταύτης 
υποχρεούνται να καταβάλωσιν εις το δημόσιον ταμεΤον δρ. 
εξ δι' εκαστον μήνα τών υπολειπομένων προς συμπληρωσιν 
της διετούς αυτών υποχρεώσεως. 

Άρθρον 14. 

"Αν μετά την άποστολήν είς διαθεσιμότητα τών χωρο- 
φυλάκων κληρωτών της απογραφής του 1895 τυγχάνγ) 
πλήρης η δύναμις της Χωροφυλακής, η δε δύναμις του Πεζι- 
κού ύπερβαίνγ) την όργανιχ.ην δύναμιν αύτου, ένεκα της μη 
μεταθέσεως εις την Χωροουλακην του Ικ της απογραφής του 
1896 προωρισμένου 6ιά την Χωροφυλακην αριθμού ανδρών, δ 
'Τπουργο; τών Στρατιωτικών αποστέλλει εΙς την διαθεσιμό- 
τητα, έπι τη βάσει τών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, έκ τών 
υπηρετούντων εΙς το Πεζικον κληρωτών της απογραφής του 
1896, τους πλεονάζοντας της δυνάμεως του Πεζικού. 

Άρθρον 15. 

Το άρθρον 11 του άπο 28 Μαίου 1887 ^νΦΛΓ' νόμου 
περί τροποποιήσεως του περί οργανισμού του ενεργού στρατού 
νόμου, ως αντικατεστάθη διά του /ΒΡΟ^' έτερου νόμου, και 
το άρθρον 16 του αύτου ΑΦΛΓ' νόμου καταργούνται. 

Άρθρον 16. 

Επιτρέπεται 'ίνα ή έκτέλεσις του νομού τούτου και ή εν 
τοΤ; νομοΤς και ταΤς έπαρχίαις τοποθέτησίς της Χωροφυλα- 
κής μη γένηται αμέσως, άλλα βαθμηδόν, αναλόγως της παρα- 
σκευής καΐ της συμπληρώσεως της δυνάμεως του Σώματος. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 282 Π Ι Ν Α Ξ ΙΒ'. Βαθμός Δ ΰ V α μ Χ ς 


> 

23 


• 

3 ξ 


> 2^ 

3 Ρ 


/^ 


^ =?- 


ε Ν 


?» 


Ιί 3 


ι; ο- 


:< 
- £ Άοχηγεϊον Χωροφυλακής. 

'Υπο'ί -ρώτηγος αρχηγός η Συνταγ[7,α- 

'^^Ρλ'^ζ ■•• ; ; 

Άντι<7υντίκγ[;.ατάρχαι έττιθβώρητΛΐ • • • • 
Άντι;ϋΐοίραρχος ύ7:α.α-7:ΐ7της του αρχηγού 
'Τττενωαοτάρχαι αγγελιαφόροι των Έττι- 

θεωρητών 

Μοίραρχος προια-τάμενος του Γραφείου 

του Αρχηγείου 

Τ7:ο|^-οίραρχος • • • -^ 

Ένωμοτάρχαι α' /-αΐ β' τώξεο)ς γραφεΤς 

Το δλον . • . 
ΣΰνθεοΊς των Μοιρα(>χχών. 

Ταγρ.ατάρχαι διοιχ,ηταΐ - • • • 

Μοίραρχοι ύποδιοικηταΐ 

Άντψ.οίραρχοι, πρόεδροι οικονοίΛίκου • • 

^ Υπο»7,οίραρχοι ••••-•-• 

Άνθυ-ο[^^οίρ^!^ρχοι γραα[ΛατεΤς 

ΆνθυτΓολοχαγοι Οικονθ[Λΐκ.ου διαχειρι^ται 
Ένωΐί.οτώρχαι α' τάξεως γραφείς • • • • • • 

» β' » » 

Ύπενω{Λοτάρχαι » 

Το δλον • • • - 1 


1 
3 


3 
1 


1 
3 
3 


1 


1 


3 


13 


5 


3 


1-6 


16 
16 


16 
16 


16 
16 


16 
16 


16 
32 


16 


16 


16 


160 


80 

ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 283 — Είς τάς Ύπομοιραρχίας. 
Άντψοίραρχοι • ν ; 'ΤποΐΛΟίραρχοι •• 
Ά νθυττοροίραρχοι 

ΆνβυχΌμοίραρχοι τταρά τκΤς ε^τά ύπο- 
[Λοιραρχίαις 

Το όλον • ' • 

Σύνθεαχς πεζής ένωμοτίας. 

Ένω[Λθτάρχης • 

ΤτΓίνω'ΛΟτάρχαι • • • 

Χωροφυλακές .• . . . 

Το δλον • • • ' 

Σΰνθεσις έ^ίηηον ενωιιοτίας. 

Ένωι^-οτώρχης - 

/ΤτΓδνωαοτάρχης • • • - 

Χωροφυλακές -» • • • ■ 

Το δλον ■ • - « 

ΆναγνωσΟεντα αετά ταΰτα τα πρακτικά της σγΐ[α.εριν7ίς 
συνεδρίας, ενεκρίθησαν, έλύθη δ' ή συνεδρία ώραν 4.20' ττ.ι^.. 
της έποαίνης. 

•Α?ν,. Θ. Ζαΐμης. Κ. Χατζηπέτρος 

Κ. 'Δσημακόπουλος, 7 
30 
30 


7 
30 
30 
7• 


7 
74 


74 
1 

2 

22 

2δ 


1 

1 

14 
1 

1 

14 


16 
16 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΛΖ'. 
ΤΓις 23 Ίανουαρχον 1897 

*Ώρα 4 25' |Λ. [/.. ευρεθείσης ιης Βουλής ^ν απαρτία, ηρ- 
^ατο ή συνεδρία. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου εισηγαγεν έντυπους τον Γε- 
νι,κον Λογαριασ'ΛΟν της οίκονοαικης δ'.αχειρίσεως του ε'τους 
1880 καΐ τον Άπολογισ[Λθν των εσόδων και εξόδων του 
Κράτους της χρήσεως 1879. 
υ αυτός εισήγαγε : ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 284 — 

Δτϊλώσβις : 

Περί έπενεκτεας [χεταβολης εν τφ 77ροϋπο>ογΐσ[Λφ των 
Ισόδων του Κράτους της χρήσεως του έτους 1897. 

Περί επενεχτέας (Λεταβολης έν τφ εΐ^ιχφ ττροϋπολογισιχω 
σων εξόδων του έπΙ των ΟΙκονο(Λαών ^Τπουργείου της χρή- 
σεως του έτους 1897• 

Περί έττενεκιεων {χετα βολών «Ι; τον είοικον προϋπολογι- 
σμό ν των Ιζόδων τοΐί επ'. των ΟΙκονθ|Λ».κον Υπουργείου της 
χρήσεως του έτους 1897. 

Περί αναγραφής νέων πιστώσεων Ιν τα> είδιχφ προϋπολο- 
γισ(χφ των Ιςόδων του επΙ των Εκκλησιαστικών * Υπουρ- 
γείου της χρήσεως του έτους 1897* καΐ 

Περί Ιπενεκτεων μεταβολών έν τφ ειδικφ προϋπολογισμίξ) 
τών εζόδων του ΙπΙ τών Εκκλησιαστικών Υπουργείου της 
χρήσεως του Ιτους 1897. 

Νομοσχέδια : 

Περί διαθέσεως τών Ικ τών συνεισφορών κατά το έτος" 
1883 εισπραχθέντων χρημάτων ύπερ τών εκ της κατά το 
αΰτο έτος έν Λαρίση πλημμύρας παθόντων. 

Περί τροποποιήσεως καΐ συμπληρώσεως του νόμου ΒΡΞΔ' 
της 13 Φεβρουαρίου 1893 περί μεταρρυθμίσεως του νόμου 
περί δημοσίου λογιστικού. 

Περί τροποποιήσεως τών νόμων Χθ', ΩΝΘ' και ^^Μ'. 

Περί τροποποιήσεως τΟυ ΒΤΜΘ' νόμου της 3 Σεπτεμ- 
βρίου 1895* και 

Περί φορολογίας του σταφιδοκώρπου. 

Πάσα ι αι ανωτέρω δηλώσεις και τα νομοσχέδια συνοδευό- 
μενα και ύπο αιτιολογικών εκθέσεων εστάλησαν εις τύπωσιν, 
Ιχουσι δε ούτω : 

ΖΛτ. παράρτ. άραθ. 250—259, 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου υπέβαλε προσέτι πίνακα τη: 
χορηγηθησομένης ύπο του δημοσίου συνδρομής ύπερ τών δή- 
μων του Κράτους δια τα του έτους 1896 έξοδα της Στοι- 
χειώδους η Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, άποφάσει δε της Βου- 
λής εστάλη και ούτος εις τύπωσιν^ έχει δε ούτω : 
Ζήτ. παράρτ. αρχθ. 260. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν δτι ύπο του επι τώ'.» Στρατιω- ΟίΟίΐίζθό όγ Οοο^Ιε Ι — 285 — 

τικών Ύτίουργοΰ κατβτεθησαν εις το γραφεΤον της Βονλης τά 
έγγραφα τά ζητηθέντα ύπο του βουλευτού κ. Γ.Φαρ|Λακοπού- 
Λου ττερι προμηθείας η αι όνων κατά τά ?τη 1895 καΐ 1896. 

Άνεκοίνωσε προσέτι* 

Αναφοράς : 

Του δικηγορικού συλλόγου Καλαμών παρακαλουντος δπως 
ψηφισθ'5 το νομοσχέδιον περί δικηγορικών συλλόγων. 

Κατοίκων του χωρίου Πουληθρων, παρακαλούντων όπως 
ψηφισθ^ το νομοσχέδιον περί υπαγωγής τών δήμων Λιμναίων^ 
Μάριου, Σελινούντος και Γλυπίας εις την δικαιοδοσίαν του• 
Πρωτοδικείου Ναυπλίου' και 

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Φολεγάνδρου, πάρα• 
καλούντος δπως άπαλλαγ'ξ δ δήμος Φολεγάνδρου της είσφο• 
ρδς διά την δημοτικί)ν έκπαίδευσιν, 

Ό έκ Κυθήρων βουλευτής κ. Σ. Στάης Ιπηρώτησε περί 
της Ιν Κρήτη καταστάσεως• 

Ό ^πι τών Έςωτερικών * Υπουργός έδωκε πληροφορίας^ 
προέκυψε δε συζητησις, ης μετέσχον δ Πρόεδρος του 'Υπουρ^ 
γείου και οΐ βουλευταΐ κκ. Δ. Ράλλης^ Γ. Φιλάρετος, Α• 
Βαλέτας, Κ. Παπαμιχαλόπουλος και Α. Σιμόπουλος. 

Ό βουλευτής κ. Ν. Καράπαυλος έπηρώτησε περί τών 
διαπραγματεύσεων του συμβιβασμού, έδωκε δε πληροφορίας, 
ό Πρόεδρος του Υπουργείου. Ό βουλευτής κ. Α. Σιμόπου- 
λος προέτεινεν δπως δρισθτί ή συνεδρία της προσεχούς Δευτέ- 
ρας προς συζ•)ίτησιν τών ανωτέρω επερωτήσεων, ή δΐ Βουλή, 
συνηνεσδν εις τοΰτο. 

Ό αυτός ίκ Παρνασίδος βουλευτής απηύθυνε ν επερωτήσεις 
έχουσας ούτω : 

«Παρακαλείται δ κ. Υπουργός τών Οικονομικών νά πλη- 
ροφόρηση τήν Βουλήν* 

α) ΌποΤον το εισπραχθεν Ιν συνόλφ ποσόν εξ Ικπαιδευ• 
τικών τελών της χρήσεως 1 895. 

β) Έκ του ποσοΰ τούτου δποΤον Ικρατήθη ύπερ του δη• 
μοσίου ταμείου ποσόν ώς εισπραχθεν προ του νόμου ΒΤΕ'^ 
της 12 Ιουλίου 1895 περί εκπαιδευτικών τελών. 

γ) ΌποΤον ποσόν Ικρατήθη ή άπεδόθη εις το δημόπαι 
ταμεΤον κατά το άρθρον 3 ιιρημένου νόμου άντι τών δασον οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 2βα — 

νων.ένων. «Ις άνάγκ;ας της (ΧΊωτίρχς- βκιτζιδ&υσεως (Πανέττι- 

δ) 'ΟπαΤον το δαπαντϊθεν κατά το 1895 ττοσαν, εΙς 2ςοδα 
των εποπτικών συ'χβουλίων, και τίνα είσΐ τα εςοοα τών επο- 
πτικών συ'Αβουλίων \ Χαρακτηρίζονται ώς τοιαύτα οι ρ- 
σθοί τών επιθεωρητών, και τώ-ν βτοηθών αυτών, ώς καΐ αι 
άποζηαιώ'τείς τών γυμνασιαρχών ; και: 

ε) ΌποΤον το ύττολειοθε^ ποσο^^, δπερ ώς κεφάλαιον τοκο- 
φόρα κατατίθεται παρά τιν» ΤραπΙζη και δπ£ρ ^πι του 
παρόντος προορ(!^εται εις οΙκοδθ|Λάς δη^χοτικών Σχολείων ! » 

^ιΠαρακα7χθυνται οΐ κκ. Υπουργοί τών Οαονο^Λΐκών και 
τών Εσωτερικών, δπως πληροφορητωτι την Βουλην περί 
τών άφορ>ώντων εις την 7.ηψο^οιί<κν του όηίχο'ίίου τα»Λείου 
Ιν ταΤς δαπάναις τών γεωργικών σχολών και γεωργικών 
σταθϋί.ώ'ν. 

Κατά την γενικην ληψοοοσίαν του οηαοσίου ταμείου της 
31 Νοεμβρίου 1896, το δημόσιον 'ταμεΤον κατέβαλεν, έκτος 
του προϋπολογισμού, Χιά τάς γεωργικάς σχολάς και τους 
γδωργικούς σταθμού; και ε^6ΐ λαμβάνειν το ποσόν δραχμών 
846,227.22. 

Τυγχάνει εν τούτοις δεδημοσιευμενον ύπο του*Τπουργείου 
τών Εσωτερικών τεύχος περιλαμβάνον ?κθεσιν και πίνακα 
του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος, άπο του 1 864 μέ- 
χρι τέλους 1893• Κατά τ^ίιν εκθεσιν ταύτην ύπηρχεν ύπό- 
λοιπον ει; την οιάθεσιν του Υπουργού τών Έοωτερικών 
κατά το τέλος του 1894 εκ δραχμών 273,913.35, ώφειλε 
δε το Δημόσιον εις τόκους προ; το κληροδδτηαα τούτο κατά 
την 25 Μαίου 1894 δραχ• 141,396.77. 

Πώς κατωρθώθη νά δαπανηθώσι τα ε1ρη|/-ίνα υπόλοιπα 
και πάντα τά εισοδήματα του.κληροδοτηρ-ατος, ν' άναγκα- 
σθγ) δε το Δημόσιον νά καταβάλχί το ανωτέρω, σημειωθεν πο- 
σόν των δραχ. 846,227.22;» 

Ό βουλευτής κ. Ν. Καράπαυλος άπηυ6υν£.ν ωσαύτως επε- 
ρώτησίν ?χουσαν ουτωΐ . '^ΒβΙ 

«Παρακαλείται ο •λ. !Τπου(^γος- έπι τών Έσωτββίκών *ν« 
πληροφόρηση την Βουλην περί της; δναχβΐ|;ίσεως ^ταΰ Τ^αν- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 587 — 

ταφυλλι^είου κλγ)ρρ^οτη|χατος άο' ης άνΙλαβε ταύτττ.' το 
Κράτος.» 

01 βουλδνταΐ κκ. Κ. Κκραπάνος καΐ Σ. Στάτις Ι-πανΙλα- 
βον :τρο7)γου«.ένας Ιχερωτησεις των, Ιπεφιτλάχθτ) δΙ να ττρο- 
σαγάγ-Τϊ τάς αίττιθςίσας ττλτιροφορίας ο Πρδδδος του Τχουρ- 
γείου. 

Ό βουλευτής κ. Κ. Πα7:α[/:ΐ)(^οί7"07τουλος τττησατο -ττ^.η- 
ροφορίας σχετικώς ττρος την άναγραφησαν εν έφη[Αερ('7ΐν ^ι- 
οησιν τΓδρΙ διαπραχθείσης τίνος ληστείας έν Έτηδαύρω Λι- 
[Ληρα. 

Προέβη [Αετά ταύτα ή Βουλή εΙς τα ^ν ^Υι η[^ερηάία δια- 
τάξει, άνεγνώσθη δΐ ή τ:ρ6τασι^ νοαου ττερί τροττο^τοιησεως 
του άρθρου 1 22 του περί στρατολογίας ^/ο^λου, και ελαβον Ιπι 
ταύτης τον λογον οι κκ. Ν• Σχινας, Γ. Κδρπας και Α, Μά- 
νεσης^ ρ^ΐεθ' ο έγενέτο ^εκτη ή πρδτασις κατ' αρχήν καΐ 
άρρθον [χ4νον•ίΐς β' συζήτησιν. • • ^ 

Προτάσει του βουλε-υτου κ. Π. Μερλοπούλου η Βουλή τυ" 
νηνεσεν εϊτα όπως εν τη η;Λερησία διατάξει της αυριον άνα- 
γρα^^χΐ εν τοΤς πρώτοις το νο[Λθσχεόιο^ περί πληρωαης των 
'προσωρ^νών δέσεων γαιών και φυτειών της έπαρχί^^ς Μεσσή- 
νης τών χρήσεων 1890 — 189"6. 

Άναγνωσθίν είτα έγένετο δεκτον κατ'* άρχην, άρθρον και 
σύνολον 6ΐς β' συζήτησιν ". ο νο[Λθσχεδι6ν περί προσθήκης εις 
το άρθρον 121• του περί στρατολογίας νδρ.όυ. 

Ωσαύτως άναγνωσθεν Ίγενετο δεκτον κατ' άρχην, οίρθρον 
καΐ σύνολον είς α' συζήτησιν το νο(Αοσχεσΐον περί άκυρο>σεως 
των έν τω κ6ντρι•κ<^ τά|λείφ ' κατατεθεΐ|Αενων αδιάθετων δαό- 
λογνών του δανείου των 170,000,000, (Λετά τινας παρατη- 
ρ^ίσβις του β(^υλευτου κ. Λ. Δεληγεώργη, εΙς &ς άττηντησεν 
6 Πρόεδρος-. τον 'Τττουργείβυ'. 

Έτη- τρ^ νο[ΛΘσχεδίΌθ περί του άριθ[Αΰϋ τών άξϊω|^ι.ατικών 
καΐ ύπαξιωμ-ατικων του Β. ναυτικού 6 βούλευττίς κ. Π. Ρατ 
ζελος- απηύθυνε τ'^ΐν έξης αϊτησιν: *" **'.'' 

^^ΪΙύοραΜίΚω τον κ. Ιπι τών Ναυτικών 'ϊπουργον νά'εύα- 
ρεστηθγϊ να καταθέσχι «^ί την Βουλην* α*^ κατάσ+ασεν κατα- 
^•ικνύον^τ^ν^ίς τί Λοσον άνερχ^τ^ι κατά βαθριον και έν συνδλφ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 288 — 

ή αυζησις των δαπανών του προϋπολογισμού δια ττίς προσ- 
θήκης τών άζΐ(ι)[Αατικών των όριζθ[Λ6νων ύπο του νθ[Λθσχε- 
δίου περί του άριθμοΰ των άζιω|λατικών και ύπα$ιω[ΐ.ατικο>ν 
του Β. ναυτικού* β') πόσοι ήσαν οΐ άζιωαατίκοί, ύπαξιωαα- 
τικοί και ναυται οι απαρτίζοντας τα πληρώματα των θωρη- 
κτών «Ψαρών» και «Σπετσών» πριν η ταύτα έκπλευσο>σιν 
εις Γαλλίαν και ποσόν περιωρίσθη ό αριθμός αυτών ηδη δτε 
ευρίσκονται Ιν Γαλλίί}:•» 

Παρατηρήσεις ϊφερον και οι κ. κ. Ν. Τσαμαδός καΐ 
Γ• Μπούμπουλης, Ιγένετο δε δεκτον το νομοσχέδιο ν κατ' αρ- 
χήν εις α' συζήτησιν• Ωσαύτως έγένετο δεκτών το άρθρον 1 
τροποποιηθέν προτάσει του Ι'ίΛ τών Ναυτικών Υπουργού ώς 
εμφαίνεται εν τφ άνατυπωθεντι νομοσχεδίφ. Έγενετο βΤτα 
δεκτον το άρθρον 2. Τά άρθρα 3 και 4 Ιγενοντο ώσαύτ(ι>ς 
δεκτά συμπληρωθέντα προτάσει του έπι τών Ναυτικών 
Υπουργού ώς Εμφαίνεται έν τφ άνατυπωθεντι νομοσχεδί(|>• 
Έγενετο προσέτι οεκτον το άρθρον 5 καΐ το σύνολον του νο- 
μοσχεδίου εις α' συζήτησιν, άνατυπωθεν δΐ τοΰτο, ώς Ιτρο- 
ποποιηθη 2χει ουαω: 

Ζητ. παράρτ. άραθ. 261. 

Τροπολογία ϊτζΐ του γ' Εδαφίου του 1 άρθρου του αύτου 
νομοσχεδίου υποβληθείσα ύπο του βουλευτού κ. Ν. Γβωρ- 
γακοπούλου Εστάλη εις τύπωσιν, έχει δε ούτω: 

Ζήτ. παράτ. άρχ&. 262. 

Άναγνωσθεντα εϊτα Ιγενοντο δεκτά κατ' άρχην και άρθρον 
μόνον εις β' συζήτησιν τά νομοσχέδια : 

Περί κυρώσεως Β. Διατάγματος δι* ου Εχορηγηθησαν έκ- 
τακτοι πιστώσεις Εκ δραχ. 2,104,250* και 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως Επι του ειδι- 
κού προϋπολογισμού τών Εξόδων του ΕπΙ τών Στρατιωτικών 
Ύποργείου της χρήσεως του Ιτους 1896 Εκ δραχ. 718,000. 

Ωσαύτως άναγνωσθεντα Εγένοντο δεκτά κατ' άρχ•ί)ν, άρθ- 
ρον και σύνολον άς α' συζήτησιν τά νομοσχέδια: 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως δραχ. 15,078 
Επι του προϋπολογισμού του Υπουργείου τών Έζωτ&ριχών 
της χρήσεως του 1896. 

Περί χορηγίας αναπληρωματικής πιστώσεως δραχμών ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — (ίδβ9 — 

στωσας ύπο το άρθρον 5 'λ8 3ΐΐ>*φαϊ«{ΐΐθ:.1& ^ΤΟίί^ϊοιίεο^ «(ίΟϋ- 
■τί©'}ΐάγι4ίΑοα^ -^65^ -ίξο&>ν/τοΐί Χ•ί:\ < τΟν ^ Σ^ρατΜ^τί'Χφν ' Τίτουο- 
γ*(οι^ ϊ^αζ'< ]|^^)^^ ^ου (κο\)ζ 489& ,Λβώ ν\][ΛπΙνιρ««ίκ^ ΐί|>όθ - 
-ΛΌλογδσ'Λοδ δοτίΐίίίννϊς διΑ τ^ν ά?:ο9Τί^<*?Γω<Λν -ί-βι/ -^«ίφιίτίίίι/^ς 
της έν Τατοίφ Β. Ανακτορικής φρουράς άντΙ $ράχ(ϋ3ν 
•θ,8444*^^^ >03&1 ιτβρί ^ρ^ί^ς ίΓν«πλιιρωμ«Ττ«ιίς «ι^-τϋ&εως 

Πί«ΗγΗρί^ε»Φ ^ροΰΛ,αλογισμών ολικής Χαϊτάι^ί'δζίΐ κίεΐύζ- 
ο:)»υ•ίιν δι^θ^ίων.κτιρί&>ν:χ»ιτέργων^^(' ΛτΡ^ρ «ναργράφονται 
•:η«^τιύίει^ Ινντ$?«1&κξ> 7^^^ρϊηο^γx^^τ.^^ τουϊ";^ τδν Έΰ!€^τ'£-' 
ρικών 'ΤτϊΟυ^γιτίρυ της χΓ^'^εως του ίςου; Ιβ^Τ ^αΐ ί^; τφ 
β1δο«3.ΐίροϋίρολογι<»ρφ χηξ γ^^ττη^ς ^τοδ Ιιέ^Μς 1896. * :> 
^Έλι5θ•3ΓΓ ^Λ«τ& "τ^ι^(3ε η<ίυνι^ρ{^ ώρή: 7.15* ;χ. μ. 

. . ■:'^-;•: " '; '-^' -^^ ' Κ::ί{ατζηπίτίός. " ..,^ ΣΤΝΕΔΡΪΑ' Λ;Η': ' . '^\ 

μ > •|ί^^ 4θ2Ρ'χ^ |/.ί φ^Ο^ηςΙχΎ^: Βρ^λης^ :^ν, άίϊΙίρτ{? 

Φ^•γνώξβ^«}ί«Υ 7^^ ^ΡΛ*^?^ ί^ς. .'^Ρ?./?ρα^|*ίνΧβέ ; ΐ ν6^^(θη^ν. 

Γ 9χ> ώ^^ο^βίΚ' οζνβχοί ν^ίίίίντ άνΛ^ορ^ς :λχ:;^ ίτηλ^γρκφη,αοίτ* : 

Δημάρχων της Ιπαρ/ίας Τρικκάλων τταρΛ^αλφίντφν οβΜΐΐς 

Τόΰ Εμποροβιομηχανικού στ!(Χ5^γου Χμ^ρΙεί^ς-^^ίΜ^αοΰχ^ 

σ(ωςκλάσ<ων τινών,'^-,τ^^ει^95•^ίΦ»ίΐνΐγί9^ίί\ 

, ΙΙ^ί9ϋ9|ων.;Λ^^οίαιΐ;^ ψηφ^${} το 

^^9<33ίί^«^()7ΐρί•>ύπρ6γαχγ^ ^ημ«>^ Δ^Λΐ^αίων^ ;^|λί;^ου5|?- 

τος κλπ. εΙς την οικαιοοοτίαν του Πρωτοοικείου Νθϋι^ιι^\ον• 

19 ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 890 — 

Κ«τονλω^ του χωρί^ Βι^ρν«ρ^6ϊχα τΰν Πο;τ(:ων 'ικκρα- 
καλούντων ' δτίτως δι«ταχ^. ή άποξηρανσις του νπαρά τάς 
φυλ^χάςΡί<>^ χώρου )ςΟ(ί δόθξ «ντοΐς ινρ^ )Μ&λλ&&()γβιαν* και 

'Λλφζ. /Αλ^ςβί^δροίρούλ^υ ύοροδβϋΐνύοΜΤος μέτροί πρΟς βδλ- 
ιίωσιν του εΙρηνώΐχβιαεΧΛΰ κλάδουϊ •' . 
. *Αναγγίλ>Λ>.ν βϊτοί' δ Πρόίδίρος τον θάνβςτον τοΐί Ιχ Κοριν- 
θίας βουλ€υτου> Υπουργού ΙίτΙ ^των Έκχλη<ϊ(^στι%ών και 
τ^ς Δΐ0}«.ο5ίρίς ΈχποίΜ^σ^ας ΔιΟίΑτητρίου Π^Γρ{$ου βϊπβ τά 
Ιζης; 

«Κίΐτά.<3Γ0 &ιάστη[χ.α των χθ^ς ληξοΜων δι^^ςοπών της 
Βουλής ά77ωλέ^α(/«<ν συνά^βλφον Ιτά {Λακρά ίτη άιεοττελλό- 
μενον βίς τ^ην Βουλην ύπο τν,ς επαρχίας ττς. Κορινθίας, τον 
^η}*νκρ(Όκ Πίζ-ρϋηκ^ λατβλέτα^ιτα και 'Τπουργον. των 
Έκκλτ^σια^τίιΗων και τη ςΔημοσίας Εκπαιδεύσεως. Τον θά- 
νατον ντου (συνάδελφου 'ημφ τούτου αναγγέλλω \^ζ\.τ^^^ύς 
ση'χερον }Α«χά βαθύτατης λύτίης προς την Βουλην' άνακοινώ 
συνάμα προ; αότην, οτι τ^ (Ιροε^ρεΤον κ^έθεσεν Ιν ονόματι 
Παρακαλώ προς τούτοις δπως μοι άνατιθη η Ιντολ-ίι να 
πίμψω και συλλυπητήρια γράμματα έν ονόματι της Βουλής 
προς την οικογίνειαν αύτου)»•, . .ν 

Ή Βουλή όμο<ρ{<^νως ενέκρινε πάντα'ταΰτα. 

Ό Ωρ6εδρ6ς τόΰ Υπουργείου υπΙ€αλε δηλώσεις: 

Περί «νίχγραφ9ϊς•*νε«ίξ πιστώσεως έκ δραχ. "673,978.10 
ύίί?^ νίβν χεφάλαΐον^ ΚΑ^Ιν τφ ^Ίδίίέφ-.προΟπόλογισρ^φ των 
Ιξόσων του επι των Νάυτικδν 'ΤιΛ^ργείου τ^ς χρησΐεώς" του 
Ι^ουςί897• λαΐ ^ ' : . 

ΠίρΙΙίϊβνέκτΙών μεταβολών επί -^ουείδικου^ί^ρ^^ολο- 
γισμου των ΐζοδών του ^πι των Στρατιωηκδν 'Τπ^υργείου 
τίΐς χρήσεως τόυί^ους 1 89Τ.'. \\ -•/-.• -'-' '* 

• ' 'Αμφότεραΐ' έστάλησαν'Λ; τύπωσινίχβυίί^δε ^ί5τ(*'•:• 
ΖΑτ. ηα^χ: άβ\θ, 269^264;; / -" • 
^ 'ϊί Ι^ύλέυτής κ. Α;Ρωμάνο^ίί?ϊ^ Κυ&ίρνη- 

σις- άνακόινώσιτ; οίας Ιχέίΐ ^Ιδιί^έις *ϊ(^ΐ7ί9ί9'έν;.Κρΐ5τί[ΐ %ύ,^9τ 

' ι ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — %η — 

Ό ΙττΙ των Έζωτεριχών Τΐίουργί>ς, και 6 Πρόβ&ρος του 

'Τπουργβίου ίδωκαν έπΙ τούτοις ι:λιόροφορίθ6ς•' 

Ό βουλευτής κ. Γ• Φιλάρετος έιτηρώτη^ ιρβρϊ τΟν Ιν τοις 
ττατριαρχβίοις Κωνσταντινουπόλεως συ[Αβαννϊθΐ^«ν ώς^κχΐ τΗρί 
του (ήϊμειου έν φ ιύρηται το ζητη|λα ττίς (μητροπόλεως Σχο- 
πείων. 

ΚαΙ επΙ τούτων ί^ωχαν πληροφορίας ό έπΙ των Έ$ωτ«- 
ριχών Υπουργός και ό Πρόεδρος του 'Τπουργείου. 

Ό βουλευτής χ. Α. |Λάν5<της υπέβαλε χαΐ ^υνίστησεν «ι- 
τησιν χήρας Κρήτης Μ. ΝτεντιΧάκη, έξαιτουμίνης την άπο• 
νομην αυτ^ αναλόγου συντάξεως. 

Σχε'τικάς πληροφορίας ίδωκεν έπΙ ταύτη και 6 Πρόβιος 
του Υπουργείου. ν / . 

Ό βουλβυτης^^ χ, Σ. Στάης εφ^ι τον λόγον έπΙ τ^αν. π<ρΙ 
Κρτίτης άνακοιν<όσεων του Ποοέδρου του Υπουργείου, της 
προχληβείσης $' εκ τρύτου συζητήσεως «Αετίσχον ο Πρόεδρος 
του Υπουργείου, και οΐ βουλευται χκ• Δ. Ράλλης, Κ. Κ** 
ραπάνος, Λ. Δεληγεώργης, .Γ.. Θεοτόκης, Γ. Φιλάρετος χ^ 
Γ. Πετούσης. 

Κατόπιν τούτων ό κ. Δ. Ράλλης ύπίβαλε ^ -πρό'ςασιν, 
εχουσα.ν ούτω ; ,; - 

«Ή Βου>.η κατόπιν των άνακ<ιινω6εισων παρά τοδ .κ. 
Υπουργού των Έζωτ^ρικ^ί^ν πληροφοριών πβρι 'τβν έν Κρητιρ 
<7υ(ΐ.βαινόντων καλεΤ τη^ Κυβερνησιν όπως ίπιιτελέση το πρ^ί 
τον Κρηι^ιχον λο^ον ^πιβαλλδ|4Α>ον τψ Έλληνιχφ Βασιλβι^ 
χαθηκον.» .. " /; ν . 

Ό Πρόεδρος. του Υπουργείου έποιησατο δηλωσιν σχετβ* 
χην προς τά {Αετρα τά δποΤα ίλαβεν ή Κυβίρνηίίις άπίναντι 
ττίς νέας δημιο^γηβείσης Ιν Κρήτη χατο^^τάσεως, κατόπιν ίΐ 
των δηλώσεων τούτων δ ΐζ Αττικής βουλευτιίις άπίίυρε 'τ^ν 
Ιαυτου/ πρότοεσι». 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσεν βτι η έπΐ^ τίΓ6-^ρσϋπολογ•σ|ΐοδ 
έπντρο^ ύΐτίβαλε τι?ϊν ίκ$εσ(ν της • 4πι τοΰ *ιίροΰ^όλογι^6]5 
-ρης χρι^σεως τοδ ϊτους 1 ^7, Ιστάλη ' ^ • αδτη εχς τύπίωΛν, 

ΖΛτ. ηαρίίρτ. αριθ. 2651 ' -^ > / ' οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ΙΙ{2Ότά98ΐ του βοΛιυτοϊί κ. Α• Β^^^τα μι^^Α 'ύΛυτα Σ ΥΝΕΔί^ϊΑ Λθ' 
Της 55 ΊανουασίΰΟ ;1897. 

*Ώρ^ 4• 2έ' [Λ. μι., εύριθέίστ^ τίίί Βου^^ς έν απαρτία άν£• 
γνώσθησαν .τά πραχτικά τ^ς ίτροτβραίας και Ινβκρίθτ^σαν. 

^0* Προβ^ρος άνεκοινωσέ τηλεγράφημα εξ Αιγίου του συλ- 
λόγου «Άράτου» εκφράζοντος εύγνωι^οσύνην τοΰ Ιν συλλα- 
Μ^ή^^ ιτυνελθέντοζ λαέΰ τΐίς Αίγίαλίίίαέ 8ι& την πατριω- 
*ίκήν «ίύμτΓραζιν• τώ'ν βόολέυ^ΰν έν νψ'Ιθνικζ) ζν^-^τοίΐ,ατι. 

*0μ6ιον τ-ηλεγράφηρϊα τοίί νό[Λάρχου Άργόλίίος ύ^οβάλ- 
λονιίος {^<^^(χ ^οΰ λαοΰ Ναυπλίου, συνΑβονίο^ Ιν συλλα- 
λητιΐρίφ, Ιίταροτοΰντοί τίν άΛίττλουνν^ν ίίλ'ο'ί'ων ^ου στολόν 
εις Κρητην. 

Ό Αυτός άνίκοϊνω^ε, κατά νδμον, δόοΙγγραφα τό6 έπΙ των 
Εσωτερικών Υπουργού ύπ' αριθ. 59,592 κΛί '59,593, τϊ 
ρΑν «ετρί Ιγ34|3<σεωγ^'ίΑ τ(Λ ^-ϊ^όοργικίδΠ Ει^^κβ^ίυλιόν 4όυ δια 
^.ίτϊ*ς 1897 ίΓ^ΌϋΛθλογι»(Λ^υ 'ΐτ^ 1*1 τώί ^Ολυρι^ίβ^ν χαΐ 
χλγίροίοτηΐΜί'Τ^Μί &7ηνρΤ)ί:ίίς ΑαΙ -?6^ί τβν διΑγ^ισ|ίκά^ν-^άπ* 
ιΙΛίε^τϋΙ ι^^ΐΛ Ιγκρ&ϊεωί ώοΆΰν^Λς ύί^^ τθϊ>'ΥΛουρ»}^κ^υ 5υμ* 
βουλίου της ύπο της αυτής επιτροπής ζητηθείσης χορηγίας 
νίας ΐγΐ'ϊτώσΙοΗ 4νί6τρληρωματικηςι•έχ δρ.τβ,δΟΟ ΙπΙ' του β' 
£ρθ|»ου^ου κ^τά ^(^Φπ^ποίΐνιιν του ιβφχιχ*5^ έγ^ιβέ-ρτος τ^ροϋ- 
«ολογ>σ|Λθΰ τιζ}ν^ Ι^^^&ον Ι. Ι. <Γη4 έίτΐ'ριρο^ίπς ,•«ρΦβτ«θέντος θ' 
χί^φαλαί^υ* » :' ' ον.;".,• ν 

*0 έπΙ των Εσωτερικών Τπουργος είσηγαγ» >0<£Χ)(ήζ£^ν 
ιρερι ;(ορηγιας εκτ^χτου πιστώσίως Α^^,^ ^0)0^ 1^1 '^ου 
ί^οιχον ;^ των εξόοων ίΛν{ 4ί?ι . τδ3> !δ>7^^^*Λ^ 

Τίϊ{}ΐ4Τ^^^** 'Ρίίς^Χί^ωί^^^ΰίτίριίί^^^ΙΒίΤ^ΐδι^ΐΛ σν^νο^Ιι»α(λ.<ν^ 
χαΐ ύπο αιτιολογικής Ικόέσεως εστάλη εις τύπωσιν^|}^ιι.^ε.^τωΐ 

ΖΑτ. ηαξάρτ. αριθ. 266; '^: ^^ ;γ••^ ' ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ <;ύνολον εις (»' (7νζη';'»σ^ν '7Ρ ν^^ΐΑοσχΙδι^αν πβρ*^ ^%''^9^^ '«3ν 
^ρο'ϊωρινών δόσεων γαιών χχΐ φυ7ίΕΐων ττίς επαρχίας Μεσση- 
νιος τήν χρ'ό'ϊβων 1890- — :1896, τροτϊολογία ο' Ιτά τοίτου 
ύ7;οβλ7ΐθ2Τ<7α ύπί) τρυ βονλ.ίν*ονί.-.κ. Σ. ίωηιρρποάλου Ιστάλ^ϊΙ 
δίς τύπ<ί>'ην καΙ ε^^^ι ούτω : 

Άνεγνώσθη εϊτοι χ-αΐ έγένβτο δ^τΑ )ςατ' «ρχν καΙ £ρ%ον 
μόνον £ΐς τρίτην (τυζτίτη^ιν ή πρότορσ^ς νό|Λθυ^5ρί/ι τροπατςρν^" 
σδω; του αρθρρυ 122 του στρα?ολογ;;^ου νψου, (χιι δ' ςιυτη 
ώς Ηττεταν: 

«'Άρθρον {ΛΟνί,ν. : .Λ ο 

Το ά^%ον 122 του Νόμοιυ ':αί^\-<τζμο^^')^(^ί(^ς το5 κο^τΛ- 
γγίν στρατό ν άντίί^αθίστι^ριται δ^α .του έξης. - 

"Άρθρον 122. — 01 ύπαγόίΛενοι εις ταςύποτ^ν εδαφίων α', 
β' */.αΙ γ', του άρθρου 33 προβλεπομ.ένας πιριστά^σβις απαλ- 
λαγής άιροτίνοωσιν ως άντιστέ/,ωμ.ρί χρη{Λ*.τικ^ν τί[Λη|Λίς δραχ^ 
50, 4^^ τΥί ν^Γίοβολ^ της αΐτησεως .π^ρΐ απαλλαγής η ί^ιΐ 
βραδυτερον {Α^χρι της 30 Σεπτ^[Λβρίου. Ή ρ•ή ί^ατάθβσις τρίί 
άντνση/.ώίΛατος καθίστησίν ίκυρον ττην περί απαλλαγής από" 
φασιν του Στρατο7*.ογι/-ου ϊυ^/,βουλίου. . • ' , 

Ή διάταξις του άρθρου τούτου Ισχύει ηχΙ διβ^ τους χλητ 
ρωτούς της απογραφής του έτους 1896 τονς χατιρίβαλόντα^ 
το άντισηχωΐΛα [λέχρι της 30 ΣΙεπ'τε,ο^βρίον Ιδίου ετρίΚ"•• 

Ώσ,αύτως άναγνωσθεν εγΙνετο ,δεκτον χατ* άρχ,ην, άρ&ρον 
ν-χΐ σύνολον εΙς τρίτην συζήτησιν το νο;^ΛσχΙδιον περί τ^σ^ 
σθη?ιης εις ^ο άρθρον 121 του περί στρατολργί^ΐς νόμον, 
έχει δε τούτο, ώ; έπεται : 

«"Αρθρον ι. 

Εις το τέλος του άρθρου- 121 του περί στρατολογίας νό- 
αου, ώς έτροποποιηθη δια του νόμου ^ΤΟΗ' της 21 Μαρ- 
τίου 1896. προστίθεται η; έξης 7^<;«ράγρα^^. - . 

«Τά υπ ο της ά[/.έσω<; ανωτέρω ψ^ο^^^ορ όριζό|Α^να άς 
όφελος του Μετοχικού Ταρ,εί,ου του κατά γί5γ στρ^τί^υ χρη• 
♦Λατν/,ά ποσά^ οσάκ',ς πρρέρχωνται εξ ί5ίντισηκω$/-άτ.ων ^οίτΛ" 
€αλλομ.ενων Ητ^ο στρατευ7ί•/.ων, ύπ^ι^γοι/,ενφν εις την χατο: ,Ο^•*• ΟίΟίΐίζθό όγ Οοο^Ιε — 294 — 

λασσαν στράτ^υσιν, άνηκουσιν βις το Νοευτικον Άπομιαχϋΐον 
Τ«[ΐ.δΤον, παρ* ούτινος Ιξαργυροΰνται τά σχετικά χρηματικά 
γρα{Λ(χ.άτια άνευ πλΥ)ρω(Λης τίλους χαρτοσιί[ΐ.ου». 
Άρθρον 2. 

^Η Χιάταξις τοΰ άνωτερο) άρθρου Ισχύει, άφ' ης ηρξατο τ* 
ισχύς του νό(Λου ^ΤΟΗ'.' Έττοαίνως τά ύ:τερ του |χ,ετοχικου 
Ταρ.ειου του κατά γην στρατού εισπραχθέντα (ΐέχρι τούδε 
ποσά, Λτινα προέρχονται \ζ άντισηκωμάτων στρατευσίαων 
ύπαγο[/.ί*/ων εις την κατά θάλασσαν στράτευσιν, θελουσιν «πο- 
ίοθη εις το Ναυτικον Άπορ.αχικί>ν Τα(χεΤον.)> 

Άναγνωσθεν είτα έγένετο όεκτον κατ* άρχην, άρθρον και 
σύνολον εις β' συζήτησιν το νο(ΛοσχΙοιον περί ακυρώσεως των 
έν τφ Κεντρικφ Τα[Λείφ κατατεθεΐ[Αίνων αδιαθέτων δ;Αθλο- 
γιών του δανείου των 170,000,000, μετά τινας Ιπ* αυτού 
παρατηρήσεις του βουλε\>του κ. Κ. Κάραπάνου, εις άς άτηζν- 
τησεν 6 Πρόεδρος του Υπουργείου. 

Ωσαύτως άναγνωσθεν έγένετο δεκτον κατ' άρχην, άρθρον 
και σύνολον εις β' συζήτησιν τ^ τοαοσχέδιον περί του άριθ- 
μΟυ των αξιωματικών καΐ υπαξιωματικών του Β. Ναυτι- 
κίίυ, ' τροπολογιαι δ' ϊτζ* αύτου ύποβληθεΤσαι και φέρουσα, 
τάς ύπογραφάς ή μεν των βουλευτών κ• κ. Κ. Παπαμιχα- 
λοπούλου, Γ. Μπούμπουλη και 1. Γρίβα, η δΐ των κκ. Γ. 
Μπούμπουλη και Κ. Παπαμιχαλοπούλου εστάλησαν εις τύ- 
πωσιν και ίχουσϊν ούτω : 

ΖΛτ. Παράρτ. άρίθ. 268— 269. 

Άναγνωσθϊν μετά ταύτα Ιγένετο δεκτον κατ* άρχην ει; 
τριτην συζήτησιν, το νομοσχέδιον περί κυρώσεως Β. Διαταγ- 
μάτων, δι' ων έχορηγηθησαν έκτακτοι πιστώσεις έπι της 
χρήσεως του ίτους 1896 εκ δραχ. 2,104,250 και περί ακυ- 
ρώσεως πιστώσεως άναγέγραμμένων εν τω είδικφ προϋττολο- 
γισμφ του Ιπι των Ναυτικών Υπουργείου της αύτης χρη• 
σεως• 

Ωσαύτως έγένετό δεκτον το άρθρον μόνον ως άρθρον 1, 
ττροτάσει δί του Προέδρου του Υπουργείου εγένετο δέκτη 
ΊΤροσβηκη 2 άρθρ\>υ, ίχοντος ούτω : 

«^Άρθρον 2.— Άκυρουνται α') ή Ιν τφ ειδικφ προϋπολο- 
γισμέ του έπι τών Ναυτικών Υπουργείου της χρήσεως τον ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — ϊ9δ- ~ 

έτους 1896 ύπο κβφάλαιον Θ' «λέβι^τίς χαΐ μτοχαναί» άνα- 
γβγρ«(ΐ.[Α6νγ) πίστωας έ» δραχ• 2ίΟΟ,€00• β') τί> {/.η διατιθίν 
εκ οράχ. 673,973.10 -τρο^οντ^έκ τ}5ζ;ύ«ίί βιον κιφά^λαιον 
ΙΑ' τάβ ' «Ι&κου. •3ίροϋ::ολογισ[«οδ τί^ν έξβϊων ί^οΰ Ιΐ«1 ^βν 
Ναυτικών Τπουργιίου τ^ίς χρ'^ως του Ιτους 1-8.96 χορν»- 
γηθ|{(77>ς εκτάκ-ηί^υ 7ριστώ«ως Ι^ ^αχριών 1,712,250.» 

Έ^ίνετο ιΐτα δεκτον καΐ τα: υύνολον του νο(Αθ<7χεδίου, 
έχει 8^ τούτο ώς έζης : . 

«"Αρθρον 1. 
Κυρουντα(' τά άχο 25 καΐ 27 Μαίου, 4 καΐ 26 Ιουνίου 
κκΐ 16' καίι 19 Ιουλίου 1596, 1ζ Β. διατάγ[ΐ«τ«, δι' ών 
εχορηγι^βίτισα'ν επΙ ττίς χρήσεως τόυ έτους 1896 ίκτακτο». τι- 
στώσίις^' Ια δραχ[χών ούο εκατο[^|^υρ{ων, Ικχτον τεβτίτάρων χι- 
λιίιδων, διακοσίων «εντ^οντα, αριθ. 2,104,250, καταλογι- 
σθεΤσαι εΙς τά έντφ •χρ^»γϊρτ•ΐί)ρι&νφ «ίνακι ίδια )ίε9άλ«ια, 
των Ι'ΚΟ^Λ'ΗύΝ γενικών κεφαλαίων του ^τροΟττολογι^Λου των 
έζοδων τί$ χρήσεως τ^υ Ιτους 1896. 

Κεφ. Ζ' Τ^ΤΟυργεΐον Εξωτερικών•.,•• δρ. 80,000.— 
» θ' >? Έ-τωτερικών • - - » 300,000.— 

» ΙΒ' » Ναυτικών•.••• » 1,712,250, — 

» ΊΕ' Διάφοροι πληρωααι .^^^:•. .. » 12.000. — 

^ ' \ Ένδλφ •• •. δρ. 2,104,250.— 

"Άρθρον 2. . 

'Ακυρουνται α'] ή εν τφ ειδικφ τ:ροϋπολογισίΑφ του Ιπι 

των Ναυτικών Ύ:τουργδίου της χρήσεως του -έτους 1896 

ύτΓΟ το κεφάλαιον θ' «λέβητες και μηχαναι» άναγ^γρα;;*- 

{Λενη -ιτίστωσις Ικ δρ. 200,000. ; 

β') Το αη διατεθέν εκ δραχμών 673,973• 10 ποσόν κ 
της υπο νοιον κεφάλαιον ΙΑ' του ειδικού προϋπολογισμού 
των έζόδων του επι τών Ναυτικών Υπουργείου της χρη" 
σεως του ίτους 1896 χορηγηθείσης εκτάκτου πιστώσεως εκ 
δραχ• 1,712,250.» / 

'ΑναγνωσθΙν εϊτα εγ^νετο δεκτον κατ* άρχην και άρθρον 
^Λονον εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί χορηγίας- «να- 
στληρωτικης πιστώσεως επι του ειδικού προϋπολογισμού τών 
Ιξόδων του έπΙ. τών Στρατιωτικών Ύπουργείον της χρήσεως 
του Ιτους 1896 εκ δρ. 718,000, ?χει δΐ τούτο ώς ϊπιται : οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ » 
» ~ 25βν — 

3τ(>^<5*^Τΐκδγ 'Τ^ϊΟ^γήίου <Γηςν ^χφηίίτεβί . τοζ Ιίτους 1896 
χο^Τιγότΐίακ ίίνα75ί^ιηρ*>;Α«τΐ5ςΊΪΛ»ί^γοΛφς Ι^ο .^«χΐ&ι&ν 7 Ιβ,ΟΟ Ο 

Κεφ. 5 άφ9^:^ ^(Αΐσθλ9ν^3θ4ιωματ4χώ¥:π€ζνΛθϊτ«^• 5&,)Ό00 
» 5ν » 3 » στρατιοϊτιδν » > .25^000 

6 >» (Λονον » νοτοκοαων ;ί. »" ΙΘ,ΟΟΟ 

9 » » <</}ύ^\>υί'Λ'ίί^> » 50,000 

14 »=. ». ;ΐ ν ^^ροοίάψ .: * -75ι,000 

14 » *> :Ά .. «ΛδΑ36<75«1κ* » βΧ,δθΟ 
14 * Λ .7 ^α^«ίίβφτυ-»ί» .ν \ * 10,000 
-Λ 21 » μ,ϋ(νϋ^\^^xίx':ι^ί^^ι7^Ύ^ ^ΰα^σύ^ » 12^000 

τατα1(7ίΛίΧ4νωνάχαξΜι>[Α«τικ.ων « 3,600 

■^ ^'ίίν δλφ ψη(^^^^ 8,000» 

Άνάννωτθίντα αδτά ταυτά ' εγενοντο δεκτά κατ'.άργην 
και αρσρον (χονον εις ό 'ΐυζτιτγι^ΐν τα νοαο'^χ,εοια : 

Περνχορηγίαςάνα7τληρω|1ατικης πιστώσεως 05^ δραχ^λών 
1-5,078 67:1 τ^ ^ρ^πολογισ[Λθυ του ' Γπουργείόυ των Εξω- 
τερικών της χρήσεως του ?τούς 1896* καΐ 

Περί χορτιγίκς .άναπληρωα«τικ'?ίς πιστώσεως έκ ορα^^αών 
46,074.25 ϊΐζϊ του τυροΟπο^ογισίλόυ . του ΙττΙ των Έκκλη^ια- 
<7τικών καΐ της δηαοσίας εκπαιδεύσεως Υαλουργείου της }τρη• 
σεως του Ιτους 1896. 

ΈπΙ του νο|^-οσχεδίου περί εγκρίσεως 7ϊροΰπολθΥΪσ[Λών όλι- 
κ^ίς δχπάνης ΰιλ νην κάτασκεϋψ δηαοσίων κτίρΓών, ΟιΆπερ 
αναγράφονται πιστώσεις ύπο το άρθρον 5 του κεφαλαίου 16 
του ειδικού προϋπολογισμ^ου των εξόδων του Ιπι τίίν Στρα- 
τιωτικών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896 κ<χΙ σ^^υ^ 
ττληρωτικου προϋτ:ολογισ|Λθυ δαπάνης δια την , ί}?πο7Τ6ράτ<ύ- 
σιν του στρατώνος της εν 'Γατοΐφ Β.' Ανακτορικής φρουρα; 
άντι δραχ, β,844.*^['ϋο,* και τϊερΐ χορηγίας άνάπληρωτικης 
πιστώσεως ίσης ποσότητος επΙ του"αυτ^^ εϊδικου προυπο'λο- 
■γΐσ[Λθϊί, Ιφερον παρατηρη'σεις όΐ.βου^έυται κκ. Κΐ Καραπίν^ς ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ - 2^.- 
σε ως στρατωνςις εν Τα-ςςίφ ' '(δ:α.*άρθ.^5 "Κεο• Ίβ.-είδικοΰ 
τΓοοΟττολ". 'Υίίον^γ/'^τράτιώτικβν να κϊιταθεση εζ: την.Βου- 
λην τας ακολούθου; ττληροφοριχς. 

α') ΕΙ; πο(αν θεσιν του Τατο<ίου σελίΐ άνεγεοθη δ εν 

ΛΟγ<ι>-<ττρ^ΓίΓών <7}^€τικώς προς τοέκεΤσε Άνάκτ^ρον ^4 Α'• Μ. 

'^-β'^ "Α^* ό έν λόγφ στρατών θέλει χρ^*ί|λΙτ>7«ι'νις•'τ^ν 

στρ«τωνισ[ί!.ον τηςτφ-ητικης φρουράς των ΛΑ, ΜΜ. η εΙς 

άλλην διαίΛονΥΐν και ποίαν. 

γ') Ποία είναι έπακοίβω^ 7) δυναρς, της εν Τατοίφ φρου- 
ράς κατά τους χενχερινουςίλην^ας άττίί Νοεμβρίου μέχρι Μαρ- 
τίου και ττοία /Λ,-ίτάΙτοός λοίιτούς' μ^νά^^'χοΒ έτους. 

δ') Εις. τίνα οίκτίματα και ^οίων διαστάσεων ω^,χ-αι 
τΓοίας'δαπάνης'στρατωνΙζόντάι ά;:ρ νης αγοράς του κττζΛ α- 
τός (Τατοίου) Δεκελίίας υττο της Α- Μ• μέχρι τουδε^ ο^.^κεΤσε 
διαι/^νοντες στρατιωται καΐ λοιτ:οΙ και μ,άλιστα κατά τ,ούς 
χειμερινούς . μηνα^/' '^ » / . . -^ ^ ' ..,. 

?') 'ΕτΓΐ ιτλέον τΐά^ακαΤ^ώ Λ/ά συνυτ^οβληβτί και κατά- 
στασις^ των απο του 1880 μέχρι» στάμερον γενομένων δαττανών 
ττρος' στράτωνισμον της' εν Δεκέλεια 'φ|5θυρας.>•. ,- ' • 

Ε'ι^ τάς ανω 7:αρατ•ϊ>ρησεΐς άτ^^ηντησαν 6 ^, ^[Iρόεδρος του 
' ν-ττόυργείου •Λαι ο ε:ιί των Στρατιωτικών Τττουργος. μεθ'δ 
η Βου'λη.συνγΙνεσεΜ εις την άναβο λήν της.,συζητησίως του νθ7 

Ώσαυτώς ε^τι του νομοσχεδίου ττ^ρΐ έγκοισεως" ττροϋ,ττρλο- 
γισμών ολικής όαττάνης διά κατασκευήν οημο^τίων κτηρίων χ^οη^ως του ετοϋ; Ί(89Β,. ό / βουλευτής '. κ. \ Κ^ Καραττάνο^ 
-ττροετεινε τήν^άν^ίβολήν. τη^ συςητησείοί ^ί^υ ^ νοι^^σχ^ίου, 
ελαοον.όε ττροσετι τον. λογον ετ:- Λυτού ο Μραεορος του ι τ 
οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 298 — 

δί δέκτης της ττζοτάσ^ως. της άνάββ^λης, Ιγενετο Χέκτ^ν το 
νο(Λθσχ£θιον λλτ' ίρχην^ άρθρον καΐ σύνολον. ^Ις β' σν^ίήτησ^ν. 
ΈττΙ τη^ ιτροτάίϋω; .νό|Αου Λ«ρΙ Ιγγέίο» φόρου έπι των αμ- 
πέλων ελαβον τονλογον 61 κκ. Ι. Μπακ^όττουλο^ ;οαΙ Α. Σι- 
(Λοπουλος. Διακοπείσης δΐ (χετά; ταύτα της συζητήσεως έλύθη 
ή συνεορία ώρίξί 8.20' (/...(/.. 

' Ρ Πρόεδρος .•..,' .»» • (λΙ-γρ«(Λ{ΛατδΤς 

*Αλ. Θ. Ζαΐ{ΐης . »^ ,^ Δίον. Μνλωνας 

^ 1. Ν. Καναδός ΧΥΝΕΔΡίΑ.Μ'; .; 
:ΤΛς27ης Ίανοναρίοιτ 1897. • 

"Ωρα 4• 15' ιτ.. ;λ. ευρεθείσης της Βουλής εν απαρτία 
άνεγνώσθησαν τα πρακτικά της προηγου'χενης συνεδρίας και 
ενεκρίθησαν. ' 

^Ο Πρόεδρος άνεκοίνωσε τηλεγραφη•Λατα εκ Σύρου, Τρι- 
πόλεως, Καλα|Λών, Καλα€ρύτο)ν, Αιτωλικόϋ και Καρδίτζης, 
δι' ών άγγέλλεται ΟΤΙ έ λαός συνελθών εν συλλαλητηρίοις 
έπεδοκί[Λασε τα [λέτρα τίίς Κυβερνήσεως και ^ την 'άπρφάσιν 
της Βουλής ύπερ της Κρήτης. . / 

Ό βουλευτής κ. Α. Πιερράκος Μα,υρθ{/.ιχάλης ύπεβαλεν 
άναφοράν των έν Αθήναις και ΠειράιεΤ Κρητών, εξαιτουαε- 
\ων την σύνδρο[/.ήν της ελληνικής Βουλής εις τον αγώνα ύπερ 
ενώσεως της Κρήτης [λετά του ελληνικού βασιλείου• 

Χ) βουλευτής κ.• Σ. Στάης εϊτα υπέβαλε την κατωτέρω 
πρότδ^σΐν, φεροϋσαν 'τάς ύπογραφας τριάκοντα τριών βουλευ- 
τών έξης : Ι{. Φλέσσα, Γ. Κρεστενίτοϋ, Ξ• Τσα[/.αγκίδου, Π• 
Ραζελου,Κ. Παπα[ΛΐχαΧοπουλου^ Γ. Καποδίστρια, Γ. Μπού- 
(Λπόυλη, Α. Πιερράκου, Μαυρο»Αΐχάλη, Τί. Τσα^Λαδου. Κ. Κα- 
λου^Ν.,Τριανταφυ\λάκου|Τ. Θεοτόκη, Α. Βαλεττα,, Δ. Ράλ- 
λη, Δ, Βουλπιώτόυ, Α. Δέληγέώργη', Α. Ρω[Αάνθυ, Ν*. Χατζί- 
σκου, Δ. ΧΑτσοπούλου, Κ, Βούλτσου και Μ. Ίατρου. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 299 — 

«Συ[λφώνως τφ £ρθρφ δ5 τον/ Συντάγματος προτηνο^Λεν 
νά ^υνβδριάιη) η Βούλ'ίΐ.μυστιχδς•^ 

Ό ΠρδεΧρας του Ύποαργδίου. παρ€τιίρησ€ν δτι βομ,φώνως 
χρος τον χανονισ(4ον τό 4πι τίίς ιτροτάσιως συζητιασις δέον 
νά γβνηται χβχλπνμίνων των 6υρων• Δκτάχθη Ιπο^α^κος ία 
έχχένωσις των άχρατηρίων^ ως καΐ η άχοχώρτχπς των έν τη 
αιθοΛτη ύπαλλ^ηλων τϋς Βουλές. 

Μ£τά το Λβρας δι της γ£νό(ΐίννις ούτω συζητησιως, ήνί- 
ώχθνίΦΑν τά θεωρ€ΐβί χαΐ ό ΙΙρέεδρος άπιηγγειλεν Ιχ νέου το 
αποτέλεσμα της γενομένης εττιτης προτάσεως ψηφοφορίας 
Λατ' όνομαστικην κλησιν, κατά ταύτην ^ η πρότασις δεν 
Ιγένετο δεχτί) διά ψήφων 102 χατά 51 Ιπι ψηφοφορηίτάν- 
των έν δλφ. 1.53. 

Ο' Πρόεδρος μετά τόυτο άνηγγ^ιλεν δτν άς το γραφίον 
π*ριηλβον τά πραχτιχά της άρτι γενομένης αναπληρωματι- 
κής εκλογής βουλευτού Βάλτου, εκάλεσε δ• το οικΛον τμήμα 
όπως ο:υνέλβη και προβ% εις την προεζέλεγζνν αύτης, 

Ό βουλευτής χ. Γ. Φιλάρετος «πηΟθυνεν έπερώτησιν, 
?χουσαν ούτω Ι • . ν . 

(< Παρακαλούνται οι αρμόδιοι κ. κ• Τπουργοι νά πληρο* 
φορησω7ΐ την Βουλην : •• . .* 

α') Τις ή εν Κρήτη κατάστα^ΐς άπο των τελευταίων εΙς 
'?ην Βουλην κυβερνητικών ανακοινώσεων μέχρι σΐίμ4ρον; 

β') Ποια εθνικά πλοΤα και πότε έξέπλευσαν διά Κρητην, 
παυ το πρώτον προσωρμίσθησαν, ποτ> ηγχυροβόλησαν, Ιάν 
και ποΤον, ϊλαβον μέρος προς π:ροστασίαν . των σφαζομένων ; 

γ') Έάν και ποια &λαβε μέτρα: 1) δπωςμ,η αΰςηση δ 
αριθμός ^ταιν εν .Κρήτη- εμπρηστών και δολοφόνων πεμπομέ- 
νων έκεΤ προς έζολόθρευσιν και των Ελλήνων χριστιανών δί- 
κην Αρμενίων, και 2) τίνα Ιλαβε μέτρα προς ενίσχυσιν του 
εν θίσσοίλΐΛ στρατού ;» 

Προτάσει το\5 βουλευτού κ. Κ• Χατζηπέτρου έλυθη μετά 
ταύτα η συνεδρία περί δραν 8.2 Ο' μ. μ, ' 

Ό Πρόεδρος ' 01 Γραμματείς 

•Αλ• Θ. Ζαΐ^ης' Δίον. Μνλωνας 

•^- •' Ι. ν! Καναδός οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΑ'. 
Τ ηρ^ 2« ^αν<^υ^4?ί^ι/ 1ί 97• ^ 
'Ώρ(^ 4. 20' |Λ. (Λ• «ύρίβιίοΛν; -τίς Βοαλΐς *ν .ι»β«ρτ^γ «ν»* 

πρότ>Μ9βν^:τΐρΙ (X4^77ο^$; (3^Μ£^|^α; βοαλβλί^Εί^ ^«ΕχρίθητοίΛ»•. 
. Ό ^ Πρόεδρο* β»/^4οί»(α7ε <Γη;χ6{α>α« το?ϋι:ΐ'τ5>ν 3τρο6ΤΜύ^ 
τικων Ύττουργου £ΐς άττάντίίίσιν έ7:έρ(:κ>'Γ09£ΐύς τ(Λ ^νλβ.υίτου 
κ-. Ν. -ΣΙχίϊ^ ττιρι της οίκίθδο;χ^ τον• ^ν^Ταορίφ .χττρχτβνος 
ΛκΙ τηλεγράοτ};/.!» 6^.τ50ί5η; του λαοδ Βόλρυ^ ευ^ο'^ίγρυ νά 
ι§ιτΐ <ηίνη'7^'7[χ.ίν9ζ; τβς έξοντίας τορ Κράτρυ;* ύπο το τ:ρό- 
γρα|Λ;/.α τ^; Ι6ν'.»9ί; πσλοτχκίς. λ -^ 

Ό Πρό^Βρος του 'Τποι«γ«Ιοϋ•.•εΙσηγαγ€ν ΙντυτΛν τον άπο- 
7νθγΐ'7|Λθν'ΐών ε-ίόδωνκαΐ έζόδο^ν της χρησδοίς τοί) &τβ ^ς 1894• 
^'Μ£τ«;τοαίτα αΐ ' Τπο,υργρν ιττΐ τίων Έζωτς({ΐχω«^' >ΙίπΙ των 
Να^ιτζίοών' ζαΐ ετρί τών Στρατιωτικο>ν ά?πίγτηΐ5«ν δΙς τάς 
εν τ•^ ττρο'ηγϊου'Λδνγΐί σίΜ/ΕΟρί^ άπ£\»θΌνθΗΦ2ς ύτώ του ^^λευ* 
του κ. Γ. Φιλάρετου Ιρίιττη/πις, £λ^ον δ' έχΐ τούτων τβν 
λόγτλά «υτο; έ» 'Βίλοω βουλευτής, £ κ, Ν^Σχννδς και 6 
κ. Σ• Στάης. Τούτου αγορεύοντος ηγερθη θόρι*βο;, Οι^κόίετ) 
δ' τΟιΛτυνείρία έπΙ η[Λ&<;£ΐκν δραν• . «. - 

Έτταναληφθείσης της συνεδρίας ό κ^ Σ. Στάης χλΐ)β&ις 
ύτώ φό« Ποοιδρου .εδωΰ«ν έξηγη'ϊης ^ερίτης φράσεως αύτοΰ, 
ες ης προηλΑ^ν ο > θορυβοζ) έ^κολούθησε δε και ίτΰίράχωσε 
την•άγίρ«λ(ίίν'τουί - - 

Έλκββν </;ετά ταύτα τον λόγον & ϊτά των Ναυτικών 
'Τ^ουργος καΙ• δ.-βου>ίευτης >κ^.' Γρ* . Μαϊυρο;Λαρας. 

'Ο κ* Κ^ ΚοΰΟΓΛάνό; και έτερίλι τών βουλευτών εζητησαν 
εϊτχ^οτΓίος άνκβληθη ή εξακολονθη'πς 'της συζητήσεως δι' αυ- 
ρνον, ρ.ετά τινας .δε .παρατηρήσεις του ^Προεορίου τ^υ Ύίτονιρ- 
γείου,.η Βουλή συνηνεσεν εΙς την άνα^όλην, (^[^θ' δ 6 Πρόε- 
δρος άνεκοίνωσεν δτι το Δ' τμηαα της: Βουλής υπέβαλε την 
εκθεσίν τον ετ?1 της άν&ττλνιρωίΐ^.ατικης εκλογής Β^λ^ου, 
εστάλη δ'αυτη εΙς τύπω^σίν, ί/Όυσα ούτω : 

ΖΑί. ΐϊ^χράρτ. άρχθ. 270. ' ; ; • 

Έλύθη (Λίςτα ταν,τα ή συνεδρία ώρα 7*.30' ^ΑαΚ-/^* . 

'ΟιΟβ^ρδρρς; 01 Γραμματείς 

Ά?%. Θ• Ζαΐ|ΐης Δχον. Μυλωνάς 

Ι. Ν. Καναδός ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ -- 30ΐ — 

' '"' 'ςτνεδρια'μβ' ' . . Γ 

Της 29 Ιανουαρίου 1897.^. , ^. 

άν£γνώ9θί'|β0^γ^ά.^Iρο^|:τι'Λά της προτεραίας και έν6/-ρ(θησχν. 

Ό Πρόεδρος του Υπουργείου συνέστησεν όπως ή επΙ 
του προϋπολογισμοΐί επιτροπή έΐσάγάγη το ταχύτερον την 
εκθεσίν της ΙπΙ του νομοσχεδίου περί χορηγίας έχτάΛτου πι- 
στώσεως Ι*Λ δραχ. 100,006 πρδς περίίίχλψιν των προσφύγων 
κρητών [Αετά τηι ΐι^βφοίριλίίί αύ^Λϋ σ4]ίλώ,9»ωΐς δπως το ποσόν 
τούτο αυξηθγ) εις δραχ* 500^0(Μ), ^ , 

Ό.' ΪΙΐίόεδρος Ιχάλεσε προ« τουχο την ^πιτροπήν. δπως 
συνελθγι-και συντάζν^την, 3Γ/•εί(ίζ7 1^^^^ - , < *• 

'Ο; ί^^λεμτή^ κ* :,Χ* βότ<?;4^^ης (ίτπέτεν^. πί?^)0^^ρΜ?βΚ 
^^'^ΛΚϋ^ προς.^την ίντ-^; ♦υ(^γρνρΕ.6νχ^ έυν^δρίζ» άγο^Γ*^»ν .τον 
β^υ^υτου Χ-, Ν» Σ!χννδ&4,ν. τ•§ ,ί^ερί Κρη-^νί; συζητηΜ*^ (^ν* 
το<> ^01 Ιδω-Α^τ^ς :^1τ^£ί?«ςί ε,';^!^ «^'^. ι:(^/.^^ν^υ 1^•ηγ'η9^(ί» 
:^ε>ο^€κ^. δίτον τ4ΰ/, λογον.Λί^Ι τη* <ς^ζη^?^εω^, πε^ Ιίρ'ίΐί• 
της-οΙ.^νλευταΙ,,ιίνΛ. Λ• 11«τί^*ζδί;ς>Ά• ΡωβΛνος^ ΓΪΛΣάκ•^ 

»ηΐι 4•- Χβ<τ4τό*ουλ«ζ χ?ι1ι <^ Ί9χό}/^χοζ4 : ^ 

Ό-έπ« ^'ρον ''ΒξβΛ.τ8ρΐχΛν: τ Υπουργός {ό(»« ΐδληροφορίκς 

ά>Λφιΐ(ρΐχ«ί προς την Ιν' τ-^ ^προη^^ίΟΛβέντ^ σανεδ^ιία άγορ^σιν 
τοδ. §οβ>λχ(ΐ>?ιου : 3β•.^^ Σ.^ ϋτ^Αη^ :'Θ δ^'κ. νΔ. ίϋλλη^ Ιϊη*?'»ίΰ^ 
ιύΛ^ρι^ψύμΛς σ^^βτι^ά'^ τς^ρς τιναι^Τ.^'ίφα-φβοιίήν.Ίβ^-^σιν πΐρΐ 
παρακωλύσεως ύπο των Μεγάλων δυνά(λεων της ά*•<ηνολίίς 
τουρκικού στρατού εις Κρίί^ΐίν,. : »» '^•':"*'^^'.] '■ ^ '''^ 

-Ό /Πρόβδρο); τοδ .^ΓΐΡί^οο^ϊΠ^^οα 'ί έπ^η-τα-τό^σχρηλΑϊς *ρος 
<ΓΛ»τα'νΧηΧώσηί," «ατ^«35ν τΛκ -όπ^ίώί'^^αίρ^τΐίίΐίίτιβνοϋ^^ 
ποιοέγγΕ^φΒφ.|Λί«οι δβιβις άγοριΛτωίρςν. ΐί>;<τββ^^£ν>Γο?^ Χόγ^^' ^ί 
Λίττας β(•ίΛπιτης. κ-^^^ μδτ' ϋΐΡον^ό <ΐ1{3ίίΒ|Μ| 

του Υπουργείου. ωΓ^ν-• . . . ' ,ν>?. ν 

Ή έπι του προϋπολογισμό)! *ίπ4ίί^^ίΛ&ήί^^^ ςί^>^κθε- 
(τίν της *πτ τ^•<νΙϊρι6σχίο»ι<»•τ*ρι δ^ :*»ταΒοτο*>τπί3ϊ?τώ*εως 

έ<ττ;4ληχ^^' .«9&^οΐ)• βΙς>π^ΐΛ»τν, ^^ρι^σδτ ίδτ•^π γ!^ - ■ » \ : χ •. ! κ..:^• οίοίΐίζθό όγ (^ΌΟ^ΐ€ — 302 — 

Συναινί<7€ΐ της Βουλής .έλύθη }Λ6τά ταύτα η συνβ&ρια 
ώρφ 7 (Α. μ• 

Ό Πρόεδρος 01 γρα{ΐ.ματβΤς 

*Αλ• #• Ζ€ΐ*{|ΐης Κ. Χατζηπέτρος 

Ι. Ν. Κοναβός 3ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΓ'. 
Της 30 Ιανουαρίου 1897. 

"Ωρ:}: 4. 20' [Λ. (/.. εύ^ε^δίση; τίίς Βουλής Ιν άτταρτία, 
άνεγνώσθηταν τά πρακτι^ςά τίίς ιτροτεραίας καΐ ένβκρίθηταν. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσε ψιηφί'ίρ.α του δικηγορικού σώ{ΤΛ- 
τος Ά'βηνών και τηλεγράφήα,α των - δικηγορών Κκλααων 
τταρακαλούντων τ?>ν Βασιλέα^ 'τίί^ν Βουλην και την Κνβερνη- 
?Μν δττως Ιπιδιώζώσι τ-ίιν ιτραγματοιτοίησιν της Ινώσεως της 
Κρήτης μετλτου -Ελληνικού Βασιλβί ου α ντί -ττάσης θυσίας. 
Προς δι τηλεγρά^η[Λα 'ίου δη;Αάρχου Άσταλοΰ δι«βιβάζον- 
τος ψήφισμα -^(ίυ Ι'^ φ6λλ«λητήρ(φ ^νελθόντος λαόυ, συγ- 
χαίροντος τη ΚυβερνηΛι καΐ τ^ Βόυλ^^ δια τ^ν σώφρονα 
και Ιλληνοιτρεπη πορείαν έπΙ τον Κρητικού ζητη|Αάτος. 

Ό έτη των Έσωτερινδν Ύιτούργος είτηγαγτ νοικοσχίδιον 
περί. ΌλυριΐΓία^^βν 1ν Αθήναις &γών6>ν/.. δβνερ αυνοοινόμβνον 
καν ύτΓ^ οατιολογικης 'εκβε<»ως ^στΑΧη εις τύτΜ»σ(ν, ίχει 
δι ούτω : - 

Ζήτ. ηαράςτη\χα αριθ. 278.. 
■ ΌΙπΙ των Ναυτικών 'ΎπούργοςεΙϊίηγόιγε νο{ΐθΦρζ{διον περί 
τροΛοτίοιησβως του ΒΡΚΘ' .ν6(Α^υ περί τροπ<>ποιιίσε<ύς του 
ΛΦΕ' τίερί 'όρίγχνίσμ.όυ .τών:πλ3ορώ(λάτων του ^τιρλου, δπβρ 
9Ρνοδ|(ν6μενθν κάΙ ύπο αιτιολογική ;άχΑε<χεως εστάλη εις τύ* 
πωσίν, 2χει δε ούτω: 

νΖΑ^^ Λαρ4£ϊ.Λάριθ,7δ73. . γ 
, /Ο έπι των Έ<χω7ερικων * Υπουργός Vισηγο^γ^ προσέτι νο- 
αθ(ϊχ{διον περιΛ^ακολουθησέώςι ^τδν οδών -ων ύΛ ϋρ^^ββίΛί, 
διελύθησαν, τίΐς ιτυ}£πληρώσε^ . τριηρΕ.άτων κο(τε9κ«υθΜτρ^Μΐν 
όδό5ν και της κατασκευής ν4(ιϊν;προς. τ^^γ ^εήόριον: |^ρ^μην ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 303 — 

άγουυών, δττίρ ^υνρδευόμενον καΐ ύπο Λίτιολογικίίς ΐΜσϋύζ 
εστάλη «ις 'Τυπωσιν, ενει {δε ούτω: , 

. ΖΛτ. παράρτ. φ^ 2,74; , .'.. ■.-..;. Χ 

Προεβν) [Λ^τά ταύτα ή Βουλή εΙς τα εν τη γ^^ι,ερ'ησίο/, δια• 
τάζει,, άναγνώ(?^1ν δ* έγένέτο δε/;τον^ βίς α' άνάγνωσιν 'κατ' 
άρχην το νοαο'ί^ίίιον πέρι χορηγίας έκτακτου πιστφσέως Ικ 
δρ. 500,000 ΙίτΙ ΐοΰ εΙδικου προϋπολογισμού τΛ^ν έζόδων 
το^* έπι 'Τών ΈσωτερικΟν ' Υπουργείου τη; χρήσεως του ίτους 
1897, αετάτινΛς* παρατηρήσεις του βουλευτού κ. Φιλάρε- 
του. Έν τέλει του άρθρου (Λονου ποοτΛσβι του Προέδρου του 
* Υπουργείου προσετίθη^οίν αΐ' λέξεις «και '4λλων, συναφών 
αναγκών», ούτω Χΐ τροποπι,οιηθεν έγενετο ίέκτον και τ}) άρ- 
θρον (Χ'δνον το^ νο[>.οσχεϊίου. ., ' ' 

^Ανεγνώσθη ?πειτόι "ή Ικθεσις. του ς^ικείου τ{χη[^^ατος χέπΐ 
τ-^ς αναπληρωματικής εκλογής Βάλτου και ουδενος λίό€ον- 
τοςτον λδγον ήρωτηβη ή Βουλή κάΙ δι' αναστάσεως παρε- 
δίχθη το ?γκυρον της Ικλογης κ^Ι νδαίίΑον'βουλευτην τών 
πλειονοψηφησαντα κ• Νΐ)Ιόλαον Σκυλοοημον, ?γρντα τά ύπο 
του" νδμόυ άπάίτοά/ίνά' προσόντα. •:' ^' *^ . -;, 

Ό ]βο«Λευτής κ• Σ Ι ί τάης. μετά" ταΰτά ' ?φεοε . πος^ατή- 
ρτζσΛς ϊι:\ του κανονισμού ^τί; ήμ6ρή<?ίας^^ώ τάξεως, σχετι'- 
κάς&?ΐ7ύοιιίσανίο. συστάσεις και οι/,κ. Κ. Καραπάνος και 
Σ. Σ ωτηρδτνούλ'ΰί, απήντησε '8*"δ Πρόεδρος του Υπουργείου δόσεων γαιών και 'φιίτί ιών .της ε:ίαρχιάς "Μεσσήνης τών χρίξ- 

^εων 1890—1896. " .. , , ; νί 

^Ε^Α '^ου 1 ίρίρου ίφερόν παρατηρήσεις ο1 βου).ευτάϊ κκ. 
Π.''!ίί^ρλδι?6υλος και Ν. Καϊράττάύλος, «^.3ές, άπηντησεν ο 
ϊ1&ίΛ&^ τδδ 'Ύπονίγείου, μεί''ο'Ιγενίτο δΐκταν\το•νραθΓ 
σΤεοιον κατ ίραρον και σννολον.εις ό συζητησ}ν, τροτ^ολο- 
γα^^δ|'ύί:ό6λ>^εΤσα: ύί:ο τόυ^βόύ'λευτου^κνίϊ/Μι^^ 
Ισ-^ά^'ΐτΐ \ις τιί*ί«>σιν λ^ι ίχ<ι ούτ^^^^ ' 'ο -.' * ι τ 

'^Άναγνϋσθίν έί-^α ^νίνετο δεκίδν κατ'*'4ν1•λ>^'^.δρ•ρ^>'ϊ^'^ οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 3()4 — 

(ίύνΟλον «14 τρί την συζήτησιν το νόίχο^χεοιον πβ^Ι άκυρωσίω' 
τώνέν τ6> Κβντρικφ Τχχβίφ κ«7Λ Λ^^Α^ά^νών άοιαθενων.'οάίολο- 
γιων τουδανβίουτών 170,00(1,000, ^ίΐ δε τΛτο ώς έπεται: 

ΑΙ ει$ το Κέντ^ιχον Τ«{ΛεΤρν /•οιτατΐ:θί^.έγχ5 ρ^<,^λογίο^ι του 
δανείου των 1 701,00 0,00 Ο άκυρονγταν ί^ι^^ν^ ^τρέραδιδίόμ^να•. 
είς το Λΐιο^κ,ητνΛον ^^υαβούλιον τ^ ^π3θρεί?ία;,')Γ^ΰ δτ^ΑΟσίου 
^εοΰ;, θελου^ιν εξαφχνισθη. δι^. •3ίυρθ€, ενώπιον .Λυτον συνε- 
δριάζοντος, χα) πχρου^ιί^ του τε 1{ε^τ]ρΐϊς^υ Τα{/.ίου^ Ρ'ϊ'^ις 
θέλει παραδίό«ι αυτας, του τταρχ ^.τ<^ 'ϊπουργ^ίχρ τ<3ν 01- 
χονο«λΐχων Διχ^ττιχου Σνχβουλου, χ^αςι τ^υ Διευθυντού το^* 
ϋενιχου Λογιστηρίου. ' , . ; ^ ' , - 

Ιο ::ρωτο/.ολλον της ττχρχοοσεο^. χαι εςαφανισε^ς των 
ό'Λολογιών τούτων, Ιν φ θέλει «νοογι^αοί */,χτ« σβ^ρχν ο α,υζωνι 
«ΐκθαος εχαττης αύτώ.ν. χχ'^ βελΛί. βεβαι^οθη δτν.^αυ-ρυ φίρει 
ττάντα τα τοχο»/.ερίδια αύτη;, δηαοσΐερθηί>δ'^ι • Οΐά ,τίί 'Ε" 
φηαερίδρ; της Κυβερνήσεως• ,,, . , ,'../.. >,• 

•/♦ ^'.. '. \ '- ' . "Αρθρον .2. ^^>τ'\ . -ν^\. 

Αι δαολογιαι του ε ιρη[Λε νου δανείου. ο^.Χίι-.^^^ν.ίσοςγ,^'διατε- 
θεψ.έναι χαι Ιν χυχλοφορία, δτε .Ιχ\ηρωβ^σ^ν,;θέλο^^σι άυγχεν- 
τρωθ^ χαΐ-θελουσιν εξαφανισθώ χαΐ ανται οία ττυρος ένώηον 
του 'ΔΓοιχητιχ^'υ Σ!υ{Λβουλίου της . .υ;Γΐ)ρε^'α5 7Ρ^ Οτ^ριοσιου 
χρεούς μετρε :πάντων των 'τοχρ'Λεριδίων αυτών, συντασσοαίνον 
χαι «τυερι τούτων αχριοους '!Γρωτοχρλλου^| εν φ ^ελουσιν «να- 
:^αφή οΐ άριθ[ΛρΙ αυτων,' ύς χαι τί^ν ΤΡ^^ΡΪ^^ρ^^^^^ι, ^ά 9^οΤα 
φΙερουσι^ χαι το πρωτρχρλλον όε '^ουτ^). 6έ?^εν^ ^ημ^σιευθη \'::\'' 

Ι \ ■ ■• *Αρθρον*3. ^:\ν]Ά\ ΙΗ/'», 
Κατά τα οριζόμενα έν τι^ ?ι:ροηγρυμενω,«ρίρφ 2, θε^ουσι 
σύγχεντρώ^η 5οαΙ Ι^αφάνισ^•^ τά. '^οχ^β(^ωία ^*7%ο;ί^Ι^®'^ 
δμο^^όγιων, των^^ξαοα^σ^θεισων δυνάμει^ τον ."^α^γμο^^ τη^ 
οιί'ΓΪοεάβρΐου χ^^βί^Η €^σα ηςτίν ες άυτω« ά?;οχ<χ6αα€να 
χατ^α τ*ην 8£ρ(φΜ^ισιν*.των, ως.Λχαι εν γένει ^τ^ . . <νο;&ομ^(θΐ4. 
ς 


— 305 — 

τρθ7:ο::οιη«ως του ΑΡΟ^' νό|/.ου τ^ς 13 Απριλίου 1884 
έτους «ττβρί (Λβτκρρυθ^Αίσεως του διά του νόμου ΩΞΓ' συστα- 
θέντος σώ;χατος μηχανιχου του πολεαικου ναυτι/Λυ». Ό βου- 
λευτής κ. Ν. Τσα'Λαδος ήτησατο και τούτου τίιν άναβολην^ 
[Λετά τίνα όε ^υζητητιν περί τούτου, ης [Αετέσχον ό έπΙ τίον 
Ναυτικών * Υπουργός καΐ οι κκ. Σ. Στάης, Α. Μάνεστις^ 
Κ. Άγγελλόπουλος και Ν. Σχινδς, εγένετο δεκτον το νο• 
αοσχεδιον κατ' άρχην, άρθρον καΐ σύνολον εις α' συ^ηττίσιν. , 
'Ωσαύτως εγένετο ί>εκτον κατ* άρχην, άρθρον και σύνολον 
εΙς α'* συζήτησιν το νο^Λοσχεδιον περί τροποποιήσεως του 
ΑΩΛΖ'νόαου της 26 Μαίου 1890 πβρΓ βαθ[Αολογίας καΐ 
προσόντων των άζιω{/.ατι%ών του Ιατρικού κλάδου του Β. 
ναυτικού. 

Άναβληθείσης εϊτα της συζηττ^εως του έπο^λένΟυ νό(ΐ.ο- 
σχεοίου περί συστάσεως σχολής (Λαθητευο|/.ένων [μηχανικών, 
άνεγνώσθη το νο(Αοσχέδιον περί του άριθ^αου των άζιωΐλατι•* 
κών και υπαξιωματικών του Β. ναυτικού, ρ-ετά τίνα δε 
συζήτησιν, ης (χετέσχον οι κ• κ. II. Ραζέλος, Ν• Τσαμα- 
δός, Α. Μάνεσης, Γ. Μπούμπουλης, Χ• Βότσαρης και ό έπΙ 
των Ναυτικών * Υπουργός, Ιγένετο δεκτον το νομοσχέδιο ν 
κατ' άρχην εις τρίτην συζήτησιν, άνεβληθη δε η κατ' άρθρον 
συζητησις δια την αυριον. 

Άναγνωσθεν κατόπιν εγένετο δεκτον κΛτ' αρχήν, άρθρον 
και σύνολον εις α' συζήτησιν το νομοσχέδιον πεοι τροποποιή- 
σεως του Α,ΧΜ' νόμου της 9 ^Ιανουαρίου 1888 περί ορίου 
ηλικίας τών αξιωματικών του Β• ναυτικού. 

ΆναγνωσθΙν είτα εγένετο δεκτον κατ' αρχήν και άρθρον 
μόνον εις* τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί χορηγίας 
άναπ7.ηρωματικής πιστώσεως εκ δρ. 15,078 έπι του ειδικού 
προϋπολογισμού τών έζόδων του επι τών Έςωτερικών Υπουρ- 
γείου της χρήσεως του έτους- 189 6, έχει δε τούτο ώς έπεται : 
«*Άρθρον μόνον. 
Έπι του ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του έπι τών 
Εξωτερικών Υπουργείου της χρήσεως του έτους 1896 χο- 
ρηγεΤχαι αναπληρωματική πίστο)σις εκ ^ρχγ^^ζΪΊ δέκα πέντε 
χιλιάδων έβδομήκοντα οκτώ, αριθμός 15078, καταλογιζο* 
μένη ύπο τα έξης κεφάλαια και λρθρα• 

20 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 306 — 

Κιφάλ. Α'. *Αρθρ, 3. «Φωτΐ(7(/.ος, θίρμανσι; και λοιπαΐ άτρρό- 
βλβτττοι Χαχάναι Υπουργείου» δρ. 1,050 

Κ«φάί• Α'. *Αρθρ. 4. «Συνδρο{Λη έφγ)|/.ερίδων ελ- 
ληνικών και αλλοδαπών καΐ αγορά βιβλίων» • • » 268 

Κεφάλ. Β'. *Αρθρ. 6. «Τηλεγραφικά και ταχυ- 
δρθ(Αΐκά τέλη της διπλω[Λατ.ικης υπηρεσίας» •• » 4,000 

Κέφάλ.Γ'. *Αρθρ. 6• «Διά κατασκευήν σηααιών, 
Ιθνικών έ(Λβλη(ΐ.άτων, σφραγίδων, Ιστών κλπ». » 260 

Κεφάλ. Γ', *Αρθρ. 9. «Τηλεγραφικά τέλη της 
προξενικής υπηρεσίας» » 9,500 

Έν δλψ δρ. 15,078» 
Όσαύτως άναγνωσθεν ^γένετο δεκτον κατ' άρχην και 
άρθρον [/.όνον εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέδιον περί χορη- 
γίας α ναπληρωμιατικης πιστο>σεως εκ δραχμών 46,074.25ο)ο 
ίπΐ του ειδικού προϋπολογισμού τών Ιζόδων του επΙ των 
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουρ- 
γείου της χρήσεως τοΐί έτους 1896, έχει δε τοΰτο ως έπεται • 
«^Αρθρον μόνον. 
Έπι του ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του ϊτΑ τών 
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουρ- 
γείου της χρήσεως του ίτους 1896 χορηγείται αναπληρω- 
ματική πίστωσις έκ δραχμών τεσσαράκοντα %ζ χιλιάδων, 
Ιβδομηκοντα τεσσάρων και λεπτών είκοσι πέντε, αριθ. 
46074,25 ο;ο, καταλογιζόμενη ως έξης •' 
Κεψ,ΛΟ ^Αρθρ. 4. «Δι* εκτύπωσιν Ιλέγχων και άλλων δη- 
μοσιευμάτων» δρ. 1,000. — 

» 11 » 1 «Προσωπικον Ελληνικών 

Σχολείων» » 42,200. — 

» 13 » 3 «Προσωπικον Δι- 
δασκαλείων και 
προτύπων» • • 2,560. — 
» » » 5 «Προσωπ. Ύπο- 

διδασκαλείων» 234,25 
» » » 6 «Έξοδα Τπο- 

διδασκαλείων» 80.— 2,874.25 

Έν δλφ δραχ.- 46,074.25» ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 307 — 

Γ 

Ωσαύτως άναγνωσθίν έγενετο δεκτον κατ* αρχήν, άρθρον 
κ.αΙ σύνολον εις τρίτην 'συζητησίν, κατόπιν τταρατηρησεων 
τώνκ.κ. Κ. Καραττώνού και Ν. Σχινα, εις ας αΛηντήσεν δ 
Πρόεδρο; του Υπουργείου, το νο[χοσ^^ Ιδιον ττερί Ιγκρισεως 
•προϋπολογισ[Αών ολικής δαπάνης δικ κατασκευ'ίΐν δη^λρσίών 
κτιρίων και Ιργ<ών, δι' απερ αναγράφονται πιστώσειζ Ιν τω 
ε'ιδικφ προϋπολογισμέ του Ιπι των Εξωτερικών Ύπουρ* 
-γείου τ^ς χρήσεως του έτους 1897 καΐ έν τφ είδικφ πρου-, 
πολογισι^,φ της χρήσεως του ?τους 1896, έχει δε τούτο ώς 
^πε*αι. 

«^Αρθρον 1. 

Εγκρίνονται οι εν τφ προϋΓθλογισ;/.φ του Κράτους της 
χρήσεως του Ιτους 1897 και Ιν παραρτη[Αατι του ειδικού 
7υροϋπολογΐσ[/.οΰ τΟν εξόδων του έπι των Εσωτερικών Υπουρ- 
γείου συναπτΟ'Λενοι προϋπολογισ(Λθΐ δλικης δαπάνης διά τά 
δζης ^ΡΥ'^ε, δι* άπερ αναγράφονται πιστώσεις ύπο τά οΙκεΤα 
κεφάλαια και άρθρα. 

α') Της άποζηράνσεως τί)ς λίμνης Σουδενών των Καλα- 
βρύτων άντΙ δρ. 29,042.94 ^ο. 

β') Της άποξηράνσεως του τέλματος *Αλ(Λυροΰ άντι δρίχ/• 
.34,651.32. οΙ^ 

γ'] Της διευθετήσεως του Βουοαϊκου ποταμού άντι δραχ. 
260,000. 

δ') Της ανεγέρσεως αντισεισμικού σχολείου θηλέων Ιν Αε- 
βαδεία άντι δρ, 16,189. 

ε') Της ανεγέρσεως αντισεισμικού καταστηί^ατος διά τα- 
μεϊον εν Άταλάντχι άντι ^ρ(Χ'/^ 11,738.32. ®|ο, 

^') Της άποπερατώσεως του υδραγωγείου Δρα/μανίου 
άντίδραχ. 16,116.43)00. 

ζ') Της άποπερατώσεως ίου ναού τών αγίων Θεοδώρων Ιν 
θτίβαΐί άντΙ δραχ 10,662.81100. 

Και της κατασκευής τών έξης κτιρίων και έργων. 

η') Τών πολιτικών φυλακών και νοσοκομείου έν Άμφίσσνι 
άντι 12,000. 

θ'; Της εθνικής όδου άπο Φαοσάλω*/^ εις Άλαυοον^ντί δρ. 
12,696.31]0ρ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 308 — 

ι') Της γέφυρας άνονγ^λάτων 8 μ.• Ι^αστον εττΐ του χ€ΐ{Αάρ— 
ρον Πλατάνας άντΙ δρ. 21,594.79|00. 

ια') Της γβφυρας ΙπΙ του ποται^-οΰ Σελληνουντος εΙς θεσιν 
Ββρέ&νικο άντΙ δραχ• 11,700. 

ιβ') Του τμή[/.(χτος της όδου Πιάνας &ις Χρυσοβίτσιον άντΙ 
δροςχ. 91,000. 

ιγ') Της έ;θνικης δδου άπο Σπάρτη; εις *Αστρθ; άντΙ δρ.. 

50,000. , , . 

Και οι συνατ:τό[Λενοι εν τφ παρόντι νόμψ προϋπολογισμοί 
δ7>ικης δαπάνης. 

1 ) Δι*άνεγερ7ΐν (Λονοταζίου δημοτικού άντισεισ[Λΐχ.ου σχολείου 
άρρίνων εν Μαρτινφ, άντι δρ. 11,738.31* 2) δια κατασκευήν 
τελωνιακού καταστήματος Ιν Πάτραις άντι δρ. 886,65θ' 

3) δια κατασκευήν φυλάκων εν Τριπόλει άντι δρ. 334,022* 

4) δια την άποξηρανσιν του εν ^Αργει ιπποφορβείου άντι θρ• - 
38,000 και 5) δια την άποζηρανσιν των γαιών της Γεωρ- 
γικής Σχολής αΤίρυνθος» άντι δραχ. 12,000. 

"Άρθρον 2, 
Εγκρίνονται οι εν τφ ειδικφ προϋπολογισμέ) τνς χρήσεως 
του ίτους 1896 των ΐζόοων του έπι των Εσωτερικών Υ- 
πουργείου συναπτόμενοι προϋπολογισμοί δλικης δαπάνης. 

1) Της άποζηράνσε6)ς του έλους Γλυκιάς εν Ναυπλίφ άντι 
δραχ. 17,000. 

2) Της άνακαινίσεως της Γεωργικής Σχολής Τίρυνθο; καΐ 
της Ιπισκευης του ιπποφορβείου *Άργους άντι δ. 29,757.50/00 ' 

3} Της επισκευής του τελωνείου, αποθηκών διαμετακομί- 
σεως, ταμείου, Λιμεναρχείου κλπ. Σύρου άντι δρ. 20,000.. 

4) Ύ^ς επισκευής του Ιν ΠειραΐεΤ τελωνιακού καταστή- 
ματος άντι δραχ. 11,558.16/00. 

5) Της άνακαινίσεως καΐ μεταρρυθμίσεως των ποινικών 
φυλακών του φρουρίου Ζακύνθου άντΙ δραχ. 10,007.50/00» 

6) Της κατασκευής κτιρίου προς εγκατάστασιν του ένΚυ-- 
παρ^σ^ί^ πρωτοδικείου κλπ. άντι δραχ. 33,809.80(00.» 

• Μετά συζήτησιν εϊταης μετέσχον οΐ βουλευται κκ. Κ. Αγ- 
γελόπουλος, . Β. Βασιλειάδης, Σ. Σκουλούδης, Σ. Στάης,. 
Μ. Δάλλας καΐ ό Ιπι τών Εσωτερικών Τπουργος άναβλη-- 
θείσης δι' αυριον της συζητήσεως του νομοσχεδίου περί έγ-- ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 309 — 

ααταστά^βως ^υγχοινωνιας δι' άααςων κινουμένων μηχανι• 
αώς, άνδγνώτθη το νθ;χοφχέδιον -ίτ^ρΐ ύπ^χρβώσβω; των καλ- 
λιεργουντων γαίας η φυτδίας έθνιχάς η ίκκληαιαστικάς εΙς 
«πότισαν "δικαιώ(ιΐ.«τος ΙτηκαρΛίας και έγίνίτο δβχτον χατ' 
αρχήν, άρθρον καΐ «τύνολον εις β' τυζητη^ιιν, τροττόίογία δ* 
-'ύποβληθίΤ^α υττο τον βουλ^υτοΐί κ* Δ. Οΐ)ΐονό[Λου εστάλτι ει; 
τύπωσιν καΐ Ιχει ούτω: 

Ζητ. χια;><ίβν. άρχθ. 276. 

Άναβ>7)θ«ίτης της συζητήσεως τών επο[Λδνων εν τ^ η;Λ8- 
ρησία διατάξει, άνεγνώσίη και εγενετο δεκτον κατ' άρχην, 
άρθρον καΐ σύνολον ιΐς α' συζήτησιν το νοαοσχεδιον ττερι 
τροποποΐΊ^σεως και συ;χ πληρώσεως του νόμου ^ΒΡΕΔ' περί 
ίμεταρρυθμίσεως του νόμου περί δημοσίου λογιστικού. 

Ωσαύτως άναγνο>σβεΤσα εγενετο δέκτη κατ* άρχην εις 
α' συζήτησιν η πρότασις νόμ^υ περί Ιγγείου φόρου επί των 
{«μπελων, ώς και τά άρθρα 1 — ^3. Έπι του άρθρου 4 ίφε- 
ρε παρατηρήσεις δ βουλευτής κ. Γ* Φιλάρδτος, εις &ς απήν- 
τησαν οι κ.κ• Ι• Μπακόπουλος καν Π. Μερλόπουλος,' του 
Προίορου δΐ του ^Υπουργείου δηλώσαντος δτι θα εισαγάγη 
περί του αύτου αντικειμένου ίδιον νομοσχίδιον, άνεδληθη ή 
περαιτέρω συζητησις της προτάσεως νόμου. 

Άναγνωσθ^ν δ* είτα Ιγένετοδεκτονκατ' άρχην, άρθρον και 
-κπίνολβν εις β' συζήτησιν το νομοσχέδιον περί ίγκρίσεως πρου- 
ιτολογί'ΤίΑών άλικης δαπάνης διίί ττίν κατατΛευην δημοσίων 
Λ'ίιρίων, δ»/ άπερ αναγράφονται πιστώσε'.ς ύτΛ τ^ άρθρον 5 
•τΓοΰ κεφαλαίου 16 του ειδ•.χου προϋπολογισμού τα>ν εξόδων 
του επΙ των Στρατιωτικών Υπουργείου τγ5ς χρήσεως "του 
.ί<ους 180θ και συμπληρωτικού προϋπολογισ|Αθΰ δαπάνης 
^^ την ά^οπβράτωσιν του ^τρχτωνος της έν Τατούξ> Β. 'Α- 
νοϋ&τοριχης φρουρδς άντΙ δραχ. 6^844.^^00 *^**^ ^^^ρ'^ Ζ^Ρ^• 
γίας :«νχπληρωτικ5{ς πιστώσεως Γσης ΐτοσότητος 4ΐϊι του αυ- 
τοί βιδι%οδ πρθϋπολογι<ίμθυ* μεθ* 5 συναινέσει τ^ς Βουλής έ- 
λ«βη τίι «ϋνεδρία &^6( 7* 20' μ. μ. 

Ό Πρόεδρος Οί Γραμματείς 

"*Αλ•Η&• Ζα^ϊΐη'ς Ι. Ν. Καναδός γ 

\ • Ν. Δαγρές. οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 310 — 

. .'. ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μ^' 
Τη; 3Γ'Ι/Χνου^^^^^^ 
/Ωρ^: 4 25' [Χ, |Λ•, ζύρβθίίσης τίίς Βονλίκ ϊνΑπούρτί'ο^ άνε?- 
γν|Λθθησαν χί_7ς_γθΰ^'χί,7Μ της προτεραίας και Ινιχρίθγτταν• 

.Προ^ελθών |/.€τά τουτ^ ό βουλευτής Βάλτου κ. Ν- Σκυ^- 
λοδη{Λος ώμοσε τον νενομισ{Αένον δρχον, ώς εςης : 

«Όμνύω είς 'το δνομα της άγίοες χ.«1 ομοουσίου και αδιαι- 
ρέτου: -Τριάδος νά φυλάξω πίστιν εις την πατρίδα και τον 
Βα/7ΐλέα, ύπακοην εις το Σύνταγμα και τους νόμαυς του 
Κράτους και να εκπληρώσω τα κο^θηκαντά μου εύσυνειδητως.» 

Ό ΓΙ/?όεδρρς μετά ταΰτα φν,εκοίνωσε υποβληθέντα, ύπο 
της ΙπΙ του λογιστικού της Βουλής Ι^ριτροπης τον άπολο- 
γισμρν τ ων έξδδων της Α' και Β' ιτυνόδρυ της ΙΑ• βουλευ- 
τικής περιόδου, πρότασιν πι^τώσ^ως. εκ δραχ. 103>&00) Ιτέ- 
ραν δι τοιάύτην περί αναγραφής 7«ισ.τώ<7«ωςίν ιδίφ'κ6φαλα{<ι^ 
Ι^' '^95 προϋπολογισμού των Λξόδων της Βρυλ'ης ύπο τον 
τίτλον «ϊξοδα χ,βκλβισμένων χριησεων» εκ δρ. 13,005.70. 

,Οϊ τε άτ?ολογισμοι και αΐ προτάσεις εστάλησαν εις. τύπω- 
πιν,^εχου^ι δε^ούτω: 

ΖΑτ, παράρτ^ αριθ. 277— 279. . 

Ό αί^τος άνεκοίνωσεν^ ι?κοσ^ τηλεγρα^ματα^ εκ Τριπόλεως, 
Μεναλοπόλεως, Βερβίτσης, Άγυιδίς^ Χαλκίδος, Λαρίσης, 
Αηςρυρίου, Νανπλίού, Πατρών^ Καλαμωιν>. Νύ:υπάκτου, *Αν^ 
δρου, Πλατάνρυ, δι' ών επιδοκιμάζονται τοί,μίτρα της Κυ- 
^ερνησ4θ>ς και εκφράζονται εύχαΐ περί ενώσεως τίίς Κρήτης: 
μετά. του Ελληνικού Βασιλείου.. 

. /Ανακοίνωσε προς^ τούτοις άνα,φοραις των. ίμο^ζ^λχητων Κο- 
ρίνθου,, Πατρβν και *Αργρ^€ ποζρ,ακαλούντ^ι^ν ίπως μ,Υϊ >ψη-^ 
φισΟη το νομρσχέδιον -τΓ^ρΙ Ιγ)^ταστάσεΑ)ς.',σϊΐγκοινω^θί< δι' 
, άμοίξ^ν κινουμένων μιηχανικώς και άν^^φ<^γ /χτοτλιτων έζ 'Αμ* 
φίσϊχης, Ιξαιτουμίνων οΛ^ς διά.νέμ^υ. ά^9Ραγ&ρευθ^ ιο'νόθβυσις 
των εις το Εζωτερικον εξαγομένων Ιλο^ω^ι τβϊί^:Σαλώνω^ 

Ό Ιπι των Ναυτικών *Τπουργος ΐ6ο)κ| ,π^η^^ι^^ας εις 
άπάντησιν προ-ηγουμένης Ιπερωτησεως τ^^ϊά^^ευ^υ^^^ 
Ραζίλου περ) τ%' δυνάμεως των εις την άλλοδαπην ευρισκο- 
μένων πλοίων του Ιλληνικοη. Οίτόλου. 

Ό 'επι των Εξωτερικών *Γπουργος εισήγαγε νομοσχέδια ^ ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ ^ — 311 — 

ΠέρΙ διορΐ'7(Αθυ προξένων μη χεκτημίνων τα όριζό(Λδν« ύ*}^ 
των σχετικών νομών ττροσδντα. 

Περί τροποποιήσεως του άρθρου 22 του ΧΝ^ νομού. 

Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και Έλβετιας' Χη-^ 
λώσεως περί αμοιβαίας ανακοινώσεως τών αποτελεσμάτων 
της απογραφής του πληθυσμού Ικατίρας- χώρας* καΐ 

Περί κυρώσεως, της μεταξύ Ελλάδος και της Ήγεμ10ν{^^ς 
του Μαυροβουνίου συμβάσεως περί εμπορίας και ναυτιλίας. 

Ό επΙ τών Εσωτερικών 'Τπουργϊς εισήγαγε νομοαχε^ΛΟν 

περί χορηγίας πιστώσεων αναπληρωματικών ϊτΑ του ^ρ60• 

πολογισμβΰ τών Ιξο^ν της χριπσεως του ίτους 1896 του έπΙ 

τών Εσωτερικών Υπουργείου έκ Χρ. 478,466 56• 

Ωσαύτως δΐ ο Πρόεδρος του' Υπουργείου ε/ισιίγαγε νομοσχέδια: 

Περί προσθήκης δευτέρου ίρθρου εις τον νόμον ,ΒΤί^Κί' πβρί 
εκποιήσεως μέρους της. κληρονομίοις του Αλεξάνδρου .Α. 
Σούτσου. 

Περί χορηγία; αναπληρωματικής τ^νσπίώσεως ^κ δρ. 50,00(ν 
έτΛ του ειδικού προϋπολογισμού τών Εξόδων τοϊ ΙπΙ τών Οι•^ 
κονομικών Υπουργείου της χρ;{σεως του 2τους 1896* καΐ 

Περί χορηγίας συνδρομής εις την χ>5ραν Μιχαήλ Π. Ντεν 
τιδάκη. 

"Άπαντα τ' ανωτέρω νομοσχέδια συνοδευόμενα και ύπ^^ 
αιτιολογικών εκθέσεων Εστάλησαν εις τύπωσιν, ?χουσι δΐ ρυτω: 

ΖΛτ. παράρτ. αριθ. 280—287. 

Ή βουλευτ•ί)ς κ. Γ. Φιλάρετος συνέστνίσεν δπως το πρώτον 
τών ανωτέρω νομοσχεδίων θεωρηθη ως κατεπεΤγον, ληφβ^ δΐ 
και πρόνοια περί ταχείας πληρώσεως τών προξενείων άτινα 
στερούνται προξένων. 

ΈπΙ του τελευταίου τούτου θέματος Ιδωκε πληροφορίας 
δ ΕπΙ των Εξωτερικών Υπουργός. 

Ό βουλευτής κ. Γρ. .Μαυρομαρδς Ιπιησατρ σύ<ίτασιν πβρΙ 
της περιθάλψεο>ς τών προσφύγων Κρητών,. οϊτινες τ^θελον άπο- 
αταλη εις Τηνον καΐ *Ανδρον• *0 δ^ βοιιιλευτ•ΐς η.. Γ. ΙΧα- 
παδιοι^αντόπουλος Εποι^σατο σύστασιν περί απονομής συν- 
τάξεως εις την κ. ϊδοφίαν Τρικούπη. , "; 

Ό βουλευτής κ. Φ. Ίσχόμαχος Εποιησατο σύστασιν, σχε•?• 
τικώς προς τί)ν άσφάλειαν της μεθορίου γραμμ•^ς ' άπίναντ^. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 312 — 

Ινδίχοαίνων άττοπίΐρών άτακτων ο;Λάδων εκ τίς δαόεου επι- 
κρατείας. 

Ό βουλευτΥΐς κ. Ε. Μαυρο[^.[Λάτης άπτιύθυνδν αΓτησιν, ε- 
χουσαν οΟτω : 

«Παρακαλώ τον άζιότι•Λθν Κύρίον Προε^ρον της Κυβερ- 
νησεω; νά χληροφορηττο τγ)ν Βουλην. 

1) Έάν ίλαββ γνωτιν της διαθήκης του Λιχάτως (ττρΌ 
1-2 (Αηνβν) αποβιώσαντος Σοφοκλέους Κ. Άντωνιάδου. 

2) Έάν Ιληοθη'ταν (λίτρα δπως έκτελεσθζ ή θελησις του 
άβιανηττου άν^ρος, καθ' ην η δι' ϊδρυσιν γεωργικής εν Χα- 
λέπ^ σχολής κληροδοτούμενη περιουσία του, έν ή περιπτώ- 
σει ηΟελεν Ικραγη έπανάστασις εν Κρήτη προ της ιδρύσεως 
της Σχολής ταύτης, νά διατίθητα». τότε προς άγοράν πολε- 
μεφοδίων προς άπελευθίρω^ιν της πατρίδος του.» 

Ό Πρόεδρος του ^Υπουργείου έπεφυλάχθη νά δώση τάς 
αιτου|Λ6νας πληροφορίας. 

Προέβη εϊτα ή Βουλή εΙς τά εν τη ή[Αερησί? διατάξει 
άναγνωίθεν δε ^γενετο δεκτον κατ' άρχην και άρθρον μόνον 
εΙς β' συ^τίτησιν το νομοσχεδιον περί χορηγίας εκτάκτου -τη- 
στώσεως εκ δρ« δΟΟ,ΟΟΟ ^πΐ του ειδικού προϋπολογισμού 
των έζόδων του έπι των Εσωτερικών ^Υπουργείου τ^ς χρ'Λ* 
σβως του Ιτους 1897. 

Έπι του νομοσχεδίου περί παρατάσεως της πληρωμής 
των προσωρινών δόσεων γαιών και φυτειών της επαρχίας 
Μεσσήνης τών χρτίσεων' 1890-1896 σ βουλευτής κ; Σ. Σω- 
τηρόπουλος απέσυρε την εαυτού τροπολογίαν, έγενετο δε 
ίεκτον το \ομοσχίδιθν κατ* άρχην εις τρίτην συζήτησιν. 
Έπι του άρθρου 1 έγίνετο δέκτη διαιρεθεΤσα κατά τά δύο 
«υτης μέρη ή τροπολογία το^ βουλευτού κ. Π. Μερλοπού- 
λου, κατά ταύτην δϊ τροποποιηθέν και συμπληροιθεν εγενβτο 
δεκτον -.ο 1 άρθρον. ^Ωσαύτως Ιγενοντο όεκτά τά Ιπόμενα 
Λρθρα του νομοσχεδίου. Έγενετο προσέτι δέκτη η τροπολο- 
γία του αύτο^ Ικ Μεσσήνης βουλευτού περί προσθήκης άρθρου 
4, ώς και το σύνολον του νομοσχεδίου εις τρίτην συζήτησιν 
Ιχει δε τούτο ώς έπεται. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 313 — 

«"Άρθρον 1. 
ΔΙ χροσωριναί δόσεις γιδιών και φυτειών των χρήσεων 
1890-^1896 της* Ιπαρ/ί ας Μδσ^ηνης, δ^αι έζεβαιώθηταν 
Ιντος των Ιτών 1894, 1895 καΐ 1896; έχιτρίπεται νά πλττ 
οωθωτιν εΙς ϊόσεΐς (Λετά τόκου 5 τοΤς ^]ο άττο της ε*.ς, την 
ση[χοτικην άρχι?)ν της κατοικίας των οφειλετών ά^οττολης 
νΙας γενικής τ^ροτκ^ητεως τοΰ άραο^ίου τα^χίου η. ύ77θτα[λίου 
:|Αεχρι της ιτληρω^Λης ως εξ-^ς* 

1) Αι :τρθ7ωριναι δόσεις, γαιών και φυτειών τών /ριξτεων 
1890 καΐ 1891 τί)ν α' Αυγούστου καϊ α' ΌκτωβρίουΊ897. 

2) ΑΙ των χρήσεων 1892 και 1893 την α' Αυγούστου 
χαΐ α' Όκτωβρίου 1898. 

3) ΑΙ των χρήσεων 1894 και 1895 την α' Αυγούστου 
και α' Όκτωβρίου 1899 και 

4) ΑΙ της χρήσεως 1896 τί)ν α' Όκ-ώβρίου 1900. 

Οι βουλόμενοι δύνανται και ττρο -των οί'^ωτίβ(ύ δριζοίλένων 
διοριών να πληοώσωσιν είτε κατά δόσ».ν είτε εν δλφ τάς ττρο- 
σωρινάς δόσεις γαιών και φυτειών αετά του αναλογούντος 
τόκου ίτΛ του καταβαλλοα-Ινου ποίίοΰ. 

Τά [Λεχρι της οη(Αοσιεύσεως τοΰ νό|Λου τούτου εκδοθέντα 
^ Ικοοθησόμενα έντάλ[Λατα κατά οφειλετών τοΰ Δη[Λοσιου εκ 
τιμτίαατος γαιών και φυτειών τών χρησδων 1890-1896,οσα 
δίν ί^ετελέσθησαν διά καταβολ•7ίς τών οφειλομένων ττοσων, 
άκυροΰνται. Απολύονται 8ΐ τών φυλακών οι δυνάμει τοιού- 
των ενταλμάτων προίω^οκρατούμενοι εν '^αΤς φΰλακαΤς• 
"Αρθρον 2. . , 

Μετά ίταρέλΐυσιν δέκα πέντε ημερών άπο των Ιν τφ άρ- 
"^ρφ 1 οριζομένων διοριών, έφαρμόζβται κατά τών καθυστε- 
ρησάντων τάς προσωρινάς δόσεις γαιών καΐ φυτειών η περί 
-προσθέτου τέλους τοΰ άρθρου 2" Ιδ. α' του νόμου :^ΫΙΓ' της 
V Απριλίου 1887 διάτχξις. 

"Αρθρον 3, 
Πδσα διάταξϊς αντιβαίνουσα εις τίν παρόντα νόμον κα- 
-ταργεΤται. 

Άρθρον 4. • 

Ή ισχύς τοΰ παρόντος ' νόάου άρχεται άπο της ίν τ^ 
Έφημεριδι της Κνβερνησεως δημοσιεύσεως αυτοΰ•» οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 314 — 

'Δναγνωσθενβϊτόι εγενδτο Χεκτον κβετ' άρχίϊν, άρθρον χοά: 
σύνολον εις β' συζήτησιν το νθ(Λοσχϊ8ιον ^ερί τροποποιτίσεως: 
του -^ΡΟΤ' νό[Λθυ της 13-ΆπρΛ(ου 1884 Ιτους περί (Λ&ταρ- 
ρυθ[λΐσε(ι>ς του διά του νδαου ΩΞΓ' συσταθέντος σώρΕ,ατος 
(Ατίχανικών του πολει^ΛΧου ναυτιχου. 

* Ωσαύτως άναγνωσθϊν ^γενετο δεκτον χατ' άρχην, άρθρον 
χαΐ σύνολον εις β' συζήτησιν το νο{Αοσχεδΐον περί τροποποιη• 

-σβως του ^ΩΑΖ' νόμου της 26 Μαίου 1890 περί βαθμο- 
λογίας και προσόντων των άζιωματικων του Ιατρικού κλά&)υ 
του Β. ναυτικού. 

Έξηκολούθησεν είτα ή συζητησις Ιπι του νομοσχεδίου 
περί του αριθμού των αξιωματικών και υπαξιωματικών του 
Β. ναυτικού, ίλαβον δε τον λδγον ϊτά του 1 άρθρου οΐ κ. κ. 
Ν., Τσαμαδός, Α• Μάνεσης> Γ. Μπούμπουλης, Κ* Πετα- 
λδς, Σ. Σωτηρδπουλος, Γ. Κόρπας και δ επΙ των ναυτικών 
Ύπουργδς. Του προέδρου άπαγγειλαντος το διαιρετον του 
άρθρου κατ* εδάφια, ιήρωτηθη ή Βρυλη Ιπι της ΙπΙ του α' 
ΐδαφίου τροπολογίας των βουλευτών κ. κ. Κ• Παπαμ.ιχα• 
λοπούλρυ, Γ. Μπούμπουλη και Ι. Γρίβα περί προσθηκτας «1 
«ντιναυάρ)ζου» υιοθετηθείσης ύπύ του ίτΑ των Ναυτικών 
Υπουργού και άπεδίξατο αύτην, δεν ^γίνετο δε δεχτή ή 
τροπολογία του βουλευτού κ. Α. Βαλεττα, ίχουσα ούτω : 
«Υποναύαρχος 1». Έγένετο εϊτα δεκτον το α' εδάφιον άς. 
ετροποποιηθη. 

Έπι του β' Ιδαφίου προτάσει του ΙπΙ των ναυτικών ύπουρ• 
γοΰ Ιτεθη «ύποφροντισται 20» άντΙ «19», ο&τω δΐ τρο• 
πρποιηθίν το εδάφιον έγίνετο δεκτον. 

ΈπΙ «του γ' 'εδαφίου προτάσει του αντου 'Τττουργου, άντΙ 
«φαρμακοποιοί 2» έτεθη«Επιφαρμρςχ.ρ;νονος Ιι — φαρμαχ<πΓ<>ιος 
1». Ούτω τροποποιηθέν εγένιτο δεκτον το εδάφιον, μ^^ γενο• 
μένης δέκτης της τροπολογίας του κ• Ν.Γδωργακοπούλου» 

* Ωσαύτως Ιγενοντο δεκτά τα ΐδάωια δ' και ε'. 

Έπι του ΐδχφίου Τ' δέν εγίνετο οεκτη •ίι τροπολογία των 
- κ. κ. Γ. Μπούμ^ρουλη καΐ Κ. Παπαμιχαλοτ^αύλου, ^γίνετο 
δι δεκτον το εδάφιον^ ^ ^^ • 

Ωσαύτως Ιγενοντο δεκτά τά άρθρα 2 και 3. 
Έπι του άρθρου 4 προτάσει του Ιπι των Ναυτικω» ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 3ϋ -- 

*Τπουργου, άντΙ «άρχικελευσ-^Λι μάχι|λθΐ 33», ετίθη «άρ-^ 
χικελενί^ταί' α') άρ[Λ6νων 13 — β'") πυροβολικού 6 — γ') τορ- 
πιλλών 2 — δ') οπλιτών 5 — ε') οίακισται 7»* Ούτω τροπο- 
ποιηθέν το άρθρον Ιγένετο δεκτον. 

Ό αυτός υπουργός προέτεινβ την προ'τθηκην νίου άρθρου• 
εις την τάξιν άρθρου 5^ ?χοντος ούτω : 

«01 κχτά την όη|/.οσίευ7ΐν του παρόντος νο(Αου υπάρχον- 
τες ανθυποπλοίαρχοι, σηι^αιοφοροι και οι τούτοις εζθ(ΐ.οιού[Λβ- 
νοι δ^ν υπάγονται εις τάς διατάζεις των άρθρων 6 του ΦΒ', 
8 του ^^ΡΞΒ', 12 του ^^ΡΟΤ', 3 του ,ΒΤΔ', 6 του ^^.ΩΛΖ' 
και 6 του -^ΩΜΕ' νό[Λων». 

Έπι τούτου Ιγενετο συζητησις, ης [χετεσχον οι κκ. Ι. 
Γρ'βας, Α. Μάνεσης, Δ. Ράλλης, Γ. Φιλάρετος, Α. Ευ- 
ταξίας^ Ν. Τσαααδος, δ Πρόεδρος του Υπουργείου και δ 
έπι των Ναυτικών *Τπουργός. Τούτου δηλώσαντος έν τέλει 
δτι άπθ7ύρει την πρότασίν του, ΙγΙνετο δεκτον το 5 άρθρον 
του νο{Λθσχεδίου, ώς και το σύνολον αύτου εις τρίτην συζ-ϊί- 
τησιν, Ιχει δε τούτο ώς ϊπεται : 

<ί*Αρθρον 1. 
01 άριθ(χ.οι των έν ενεργεί:^ και διαθεσΐ(λότητι άζιωαατι— 
κών του Β. Ναυτικού ίίσιν Ιν καιρφ ειρήνης οΐ Ιζης. 
α') Μάχιμοι. 

Άντιναύάρχος • 1 

Υποναύαρχοι • •• 2 

Πλοίαρχοι • •• 10 

Αντιπλοίαρχοι 16 

Πλωτάρχαι 20 

Υποπλοίαρχοι • . • . 50 

Ανθυποπλοίαρχοι • ,43 

13η;χαιοφόρΟι •*•.;/. 50 

(5') Οίκονρμικοί. 

Ανώτερος *ΑρχίΦ?οντΐ(ττ^ς • 1 

ΆρχίφροντισταΙ •••'•;, 3- 

ΦροντισταΙ •••••••• •• •• . 10 

ΎποφροντισταΙ • • . ' • • • • ..20 

"Άνθυποφροντι-ίται ' 28 

Αογισται •••••• 33• — 316 — 

γ') Υγειονομικοί. 

Ανώτερος Αρχίατρος • • • 1 

Άρχ,ίχτρος •• •• •• -• 1 

Έτ^ίςτροι 2 

Ίατρν. ^ •• 8 

Ύττίατροι 7 

Άνθυ-ίατροι 8 

Έ7:ιφχρ{Αακοποι}>ς •• 1 

Φαρ{Λα'Λθποιος 1 

'Τ:Γ0φχρ(Λα*Λ07;οιοΙ 2 

Άν:υπθ9αρ|ΐΛ*Λοποιο*τ • •• 2 

δ') Ναυπηγοί• 

Άρχι ναυπηγός 1 

Ναυπηγοί 2 

ΎποναυπηγοΙ 2 

ΆνθυποναυπηγοΙ 2 

ε') Μηχανικοί, 

Ανώτερος άρχ•.[/.ηχανικος 1 

Άρ/ιμηχανιχος Α' τάξβως • • • Ι 

Άρχΐ|Ληχανικος Β' τάξδως 1 

ΈπιαηχανικοΙ • • • 3 

Μηχανικοί α' τάξεως ΩΞΓ' νο»/•ου••,•• •• 6 
Μηχανικοί α' τάξεως Ι^ΡΟ^' νό[Λθυ •• •• 5 
Μηχανικοί β' τάξεως ή *Γ7:ο{;•ηχανικοΙ α' 

τάξεως ΩΞΓ νό»Λου • 2 

Μηχανικοί β' τάξεως ^ΡΟ^' Α^ό{Λθυ •• •• 13 

^') Μουσικοί. 
*Αρχΐ(^^ουσικος α' τάξεως • • ..•••...•• 1 
Άρβρον 2. 
'Τπβρβασις του άριθαον των σημαιοφόρων δίν έπιτρεπε- 
-ται, βι,ρ.η ^φ' δτον αύτη επιβάλλεται 'νλ, του -^ΡΝ^' νό- 
μου της 27 Μαρτίου 1884.?τους «περί συστάσεως σχολής 
ναυτικών ^οκιμων»^ κκι του Α,ΤΝΕ' νόμου της 26 Μαίου 
1887 ίτους, του τρόπο ποιησαντος '.τον νομον τούτον. 
"Άρθρον 3. 
01 εν τφ μελλοντι κενούμενοι αριθμοί των μηχανικών α,' 
τάξεως του Ω^Γ' νόμου προστίθενται έκάστο^βτ τοις άριβ• ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 317 — 

μοΤς των [/.ηχανικών α' τάξδω; του ΑΡΟΤ' νό[Λθυ ρ.εχρι συμ• 
•πληρώσεως του άριθ(;,οΰ 11, οΐ δε των αηχανικων β' τάξεως. 
7) ύπο[^.7)χανικών α' τάξεως του ΩΞίΓ' νόαου τοΤς άριθ(ΛοΤς- 
των [ΛΊ^χανικών β' τάξεως του ^ξΐΡΟί' νοαου [/-εχρ; συμπλη- 
ρώσεως του αριθ. 15. 

*Αρθρον 4• 
01 άριθ[Λθΐ των άρχι/,ελευστών και των τούτοις εξοίΑΟί— 
ου[Λενων εν καιρφ ειρήνης ορίζονται ώς έξης. 

1) ΎπολογισταΙ • • 60 

2) ΆρχικελευσταΙ (λάχιαοι 

α') Άρμενων ' 13 

β') Πυροβολικού 6 

γ') Τορπιλλών 2 

δ') Όπλιτών 5 

ε') ΟΙαασταΙ 7 

3) Μηχανικοί 2^1 

4) Μουσικός • • • • • 1 

δ) Άρχιεργοστα-τιάρχαι 3 

Ό άριθ[Λθς των λοιπών υπαξιωματικών ορίζεται κατ* έτος 
δια του προϋπολογισ|Λθυ του Κράτους. 
*Αρ&ρον 5. 
Καταργούνται 1) το άρθρον 19 του ^ΡΟ^' νό^ου^- 
της 13 Απριλίου 1884 ετου; «περί τροποποιήσεως τοϊ^ 
δια του ν6[;.ου ΩΕΓ' συσταθέντος σώ^λατος μηχανικ,ών του 
Β• Ναυτικού». 2) ^5^ΣΔ' της 12 ΊουΛίου 1885 έτους «περί 
άριθ[Λου των αξιωματικών και των δοχ,ίμων α' τάξεως τοΰ- 
Β. Ναυτικού». 3) ^νΤΜΖ' της 21 Δεκεμβρίου 1885 ?τους 
«περί προσδιορισμού του αριθμού τών άρχικελευστών». 4)- 
. 4^Φ0Η' της 11 Δεκεμβρίου του 1887 έτους «περί αριθμού 
τών σημαιοφόρων του Β. Ναυτικού». 5) ^)^.ΩΚΗ' της 17 
Μαίου 1890 έτους «περί ορισμού του αριθμού τών πλοιάρ- 
χων, τών αντιπλοιάρχων, τών άνθυποφροντιστών, τών ύπο- 
ναυπηγών και τών μηχανικών α' τάξεως.» 6) Το άρθρον 12^ 
του ^ΩΛΖ' νδμουτης 26 Μαίου 1890 ετους «περί βαθμο- 
λογίας καΐ προσόντων τών αξιωματικών του ιατρικού . κλά- 
δου του Β. Ναυτικού». 7) Το άρθρον 9 του ^ΩΜΔ' νομού 
χϋς 30 Μαίου 1890 ετους «περί βαθμολογίας και προσόν ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 318 — 

των του Φ αρμαx€υτι5^ου κλάδου του Β. Ναυτικού». 8) Το 
άρθρον 1 του /ΒΠΖ' ν6|Αου της 14 Αύγουστου 1892 ίτους 
«π€ρΙ τροποποιήσεως των ^ΦΟΗ' και ΑΡΝΤ' ν6[χων», καΐ 
8) το άρθρον 6 του /ΒΤΕ' ν6;Λου της 9 Απριλίου 1896 
ίτούς «π€ρΙ τροποποιήσεως διατάξεων των ν6[χων περί Ναυ- 
τικού Άπο(Λαχικου Τα[Λείου». 

Συναινέσει της Βουλής Ιλύθη μετά ταύτα η συνεδρία 

-ΆρΟ^, 8• 40' |Λ. [Λ. 

Ό Πρόεδρος 01 γρα{Α|χατ6Γς 

-•Αλ. Θ. Ζαΐ{Αης« Σ. Τσιταάρας 

Γ. Σισμάνης. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ' 
Της 3 Φεβρουαρίου 1897 

*Ωρα 4 20' [/.. μ. ευρεθείσης τη; Βουλής εν απαρτία άνε- 
γνώσΟησαν τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας και 
Ινβκρίθησαν. 

Ό Πρόεδρος άνεκοίνωσε 'τηλεγραφηματα εκ Καρδίτζης, 
Γυθείου, Σπάρτης καΐ του δικηγορικού συλλόγου Σύρου, δι' 
■ων επιδοκιμάζεται η πολιτεία της κυβερνήσεως και εκφρά- 
ζονται ευχαι περί ενώσεως της Κρήτης μετά του ελληνικού 
Βασιλείου . 

Άνεκοίνωσε προσέτι τηλεγράφημα Ιταλών βουλευτών 
Ικφραζοντων τάς συμπαθείας των ύπερ του αγώνος της 
Κρήτης. 

Ή Βουλή ομοφώνως άνέθετο τφ Προέδρφ την άποττο- 
λί)ν ευχαριστηρίου εις τους ρηθίντας Ιταλούς βουλευτάς. 

Ό αύτος άνεκοίνωσε τηλεγράφημα υλοτόμων Τρικκάλων, 
Καλαμπάκας και Καρδίτζης περί του έπι της ύλοτομου- 
αίνης ξυλείας επιβληθέντος ύπο των δημοτικών συμβουλίων 
οηματίκου φόρου. 

Ό Πρέεδροςτου Υπουργείου εισήγαγε νομοσχέδια : 

Περί χορηγίας αναπληρωματικές πιστώτεως Ικ δραχμών 
462,300 1π\ του ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 319 — 

ι^πουργείου των στρατιωτικών της χρτάσβως του 1896* /.οϋ 
Περί χορηγίας 'ΤΓίστώσεως ίσης τοΤς δύω δωδεκατημορίοις 

των χροϋπολογισθέντων Ιξόδων της χρήσεως του ίτους 1897 
ίιά τάς δαπανάς τών [Ληνών Μαρτίου ^ι Απριλίου 1897 
χαΐ πβ,ςΐ τροποποιήσεως των άρθρων 5 χαι 6 του νο(Λθυ 
,ΒΤΝΑ' της 26 Δεκε(Λβρίου 1896. 

Ά|λφότ6ρα τά νθ|Λθ<3χέδια ταΰτα συνοδευ6{Αενχ και ύπο 
αιτιολογικής Ικθέσεως εστάλησαν εΙς τύπωσιν, ίχουσι &ε, 
ούτω •; 

Ζητ. Παράρτ. αριθ. 288— 289. 

Ό Προεορος του Υπουργείου Ιποιησατο προσέτι ανακοι- 
νώσεις περί των Ιν Κρτίττ^ϊ και της αποστολής Ικ^Τ ελλη- 
νικού στρατού. 

Προέβη (χετά ταύτα ή Βουλή εις τά έν τη 7}(Λερησίί^ δια- 
τάζει άνεγνώσθησαν δε και εγένοντο δεκται αι προτάσεις 
της ΙπΙ του λογιστικού της Βουλής επιτροπής περί άνα- 
-πληρωι^ατικών πιστώσεων, εχουσι δΐ αύται ως έζης : 

«Ή έπί του λογιστικού της Βουλής επιτροπή συνελθουσα 
έίς συνεδρίαν προτείνει την έπιψηφισιν πιστώσεως εκ δραχ(Λών 
103,500 δπως χρήσιμε ύσωσιν εις άποζη[Λίωσιν των κ. κ. 
Βουλευτών δια τάς γενθ[Αένας πχρ' αυτών δαπανάς δια την 
έν ταΤς έπαρχίαις [χετάβασιν και Ιπάνοδον αυτών κατά τάς 
διακοπάς των εργασιών της τρεχούσης συνόδου της Βουλής•» 

«Ή ^πι του λογιστικού της Βουλής επιτροπή λαβοΰσα 
ηΐπ* δψει τήν άπο 29 Νοε[Αβρίου 1896 αιτησιν τοϊ κ. Προέ- 
δρου της Βουλής περί αναγραφής πιστ6)σε ως εν Ιδίφ κεφαλαίφ 
του προϋπολογισ[λθΰ της Βουλής ύπο τον τίτλον «κεφά- . 
λ,αιον ΣΤ' έξοδα κέκλεισι^ένων χρήσεων.» 

^Αρθρ. 1. Καθυστερού(Λενα προς τήν εταιρίαν πών έργολη- 
ψιών διά τον φωτισ(Λον του Βουλευτηρίου διά τήν Α' καΙΒ' 

2ύνοδοντης ΙΔ' Περιόδου δραχ. • 6,016.70 

Ώς άρθρον δι 2 τοΰαύτου κεφαλ. ^' να τεθή 

^στωσις εκ δραχ. •••••••.• 539 — 

ΛΪτινες ΐδαπανήθησαν διά τάς θερινάς στό- 
φας τών κλητήρων κατά τήν Β' Σύνοδον 
ο^αΐ έτερα πίστωσις δραχ. 1247 — ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 32ϋ — 

δχπανηθΕκτών καθ' ύπερβασιν των προϋπο" 
λογισθεισών έν τφ Ήροϋπολογνσίλφ της Β' 
Συνόδου δικ την κατασκδυίΐν στολών των 
κλητήρων της Βουλής δραχ. 800. 

'Ήτοι τ•})ν άναγραφην έν τφ ττροΰιίΓολο- 
λογισ[Λώ της τρε/οώης Συνόδου έπΙ πλέον 
δραχ. •' •'• ••• 7,802.70 

Ευρίσκει βασίαους τάς αΙτησεις ταύτας 
και προτδίναι εις την Βουλην την έττιψηφι- 
σιν των ζητουμένων πιστώσεων. 

Επίσης λαβουσα ύπ' δψει την άπο 17 
Ιανουαρίου 1897 αιτησιν του -κ. Προέδρου 
περί αναγραφή; πιστο)σ€ων έν τω Β' κεφα- 
λαίφ του ψηφισθέντος προϋπολογισ{Λθυ της 
Βουλής κα» ρ»ετά τάς λέξεις «έξοδα καθα- 
ριότητος κλπ. 

Δια μίσθοδοσίαν καθαριστου αφοδευτη- 
ρίου Βουλευτηρίου•• •- 840— 

Δια ^Λίσθοδοσίαν 2 καθαριστριών Βουλευ- 
τηρίου • • • 840 — 

Δια [^.ισθοδοσίαν ένος θερίλαστου του Οδΐ- 
ΙορίίβΓ έπΙ 4 (Ληνας - • • 300— 

Δια αισΟοδοσίαν ένο; καθαριστου επι εξ 

(ληνας • 300— 

ώς και Ιτέραν αιτησιν περί αναγραφής έν 

τφ αυτψ Β' κεφαλαίφ και [χετά τάς λέξεις 

«διά στολάς κλητήρων πιστώσεως έκ δραχ. 400 — 

διά θερ».νάς στολάς δέκα τακτικών κλητήρων 

ώς και έτέραν αιτησιν περί αναγραφής έν τφ 

αυτφ κεφαλαίφ και [χετά τάς λέξεις «δια- 

κόσμησις Βουλευτηρίου» πιστώσεως δρα^^. • • 543 — 

δαπανηβεΐσών δι* άγοράν καθισ{Λάτων και 

έριούχου προς έπίστρωσιν ';ου Προεδρείου και 

τών γραφείων τών κ. Ύτίουργών και την 

στίλβωσιν αυτών κλπ. ώς εμφαίνεται έκ του- 

ύποβληθέντος λεπτο»Λερους λογαριασμού. ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 321 — 

Όμ.οίως χ.αΙ ετερκν αιτησιν περί χορ*/)* 

γίας πιστώτεως δραχαών 780-γτ 

δαπανηθεί σων δια την κατασκ,ευήν τεσ- 
σάρων διβανίων έν τφ στενογραφ'/Λίμ γραφειψ 
κατά τταραγγελίαν του Κοσ[Λητορος της Βου- 
λής χαι ητίς ^^ίστωσις δέον ν* αναγραφή Ιν 
τψ αύτω Β' κεφαλαίφ *Λαι μετά την προη- 
γου[χένως άναφερομένην πίστωσιν. 

Ό(Λθ{ως καΐ ετεραν οατησιν ττερί χορηγίας 

ΤΓίστώσεως δραχ|/.ών 800 

οιά γραφι-^ην ύλην, της άναγραφείσης τοι- 
αύτης εν Β' Κεφαλ. όραχμών 400 κατα- 
δειχθεί σης ανεπαρκούς. 

Όαοίως και ε':εραν αιτησιν περί χορη- 
γίας πιστώσεως δραχμών 400 

Οιά την κατασκευήν στεφάνου δια τον 
αποβιώσαντα συνάδελφον και 'Τπουργον επΙ 
των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως και ήτις πίστωσις δέον ν' α- 
ναγραφή Ιν τφ αυτώ Β' Κεφαλαίφ και 
μ.ετοί τάς λέξεις «έκτακτα εζόδα τελετών 
κλπ.» 

'Ήτοι την αναγραφή ν εν τφ προϋπολογι- 
σμφ της τρεχούσης Συνόδου Ιπι πλ^ον δραχ. 5,203 

Ευρίσκει τάς αιτήσεις ταύτας βάσιμους 
καΐ προτείνει εις την Βουλην την έπιψηφι- 
σ-ιν των ανωτέρω πιστώσεων ανερχομένων εΙς δρ. 13,005.70 

Άνεγνώσθη είτα και έγένετο δεκτον κατ' άρχην και άρθρον 
{χόνον εις τρίτην συζήτησιν το νομοσχέόιον περί χορηγίας 
εκτάκτου πιστώσεως εκ δραχ. 500,000 επι του ειδικού προϋ- 
ΤΓολογισμου τών έζόδων του έπι τών Εσωτερικών Υπουρ- 
γείου της χρήσεως του έτους 1897, έχει δε τοΰτο ώς έπεται : 
«^Αρθρον μόνον. 
ΈπΙ του ειδικού προϋπολογισμού τών εξόδων του Ιπι τών 
Εσωτερικών Υπουργείου της χρήσεως του ?τους 1897, χο^ 
ρ-ηγδΤται ?κτακτος πίστωσις έκ δραχμών πεντακοσίων χιλιά^• 
3α>ν, αριθ. 500.000, καταλογιζόμενη ύπο ι&ον κεφάλαιον 29 

21 οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 322 — 

«*Εζοδα διατροφής και περιθάλψβως γυναικών και παίδων 
1κ Κρήτης, καΐ άλλων συναφών αναγκών.» 

Όσαύτως άναγνωσθ^ν ίγενβτο δεκτών κατ' άρχγιν, άρθρον 
και σύνολον εις τρίτην συζήτησιν το νο(Αθσχέθιον περί τροπο- 
ποιήσεως του -^ΡΟ^Τ' νόμου της 13 Απριλίου 1884 έτους 
«πβρι μεταρρυθμίσεως του οιά του νδμου ΩΞΓ' συσταθέντος 
σώματος μηχανικών του πολεμικού ναυτικού», ?χει 5ε τούτο 
Λς έπεται : 

«^Άρθρον Ιον. 

Εις το άρθρον Ιον του ΑΡΟΤ' νόμου της 13 Απριλίου 
1884 έτους «περί μεταρρυθμίσεως του όιά του νόμου ΩΞΡ 
συσταθέντος σώματος ρ,ηχανικών του πολεμικού ναυτικού», 
προστίθεται μετά την φράσιν, «βαθμολογικην σειράν», ή εζης: 
-«ανώτερος αρχιμηχανικός». 

^Αρθρον 2ον. 

Εις το άρθρον 2ον του αύτου νόμ.ου μετά την φράσιν : 
«έπονται αύτοΤς» προστίθεται, η εζης : «Ανώτερος Αρχι- 
μηχανικός προς τον πλοίαρχον». 

*' Αρθρον 3ον. 

Ουδείς προάγεται ανώτερος αρχιμηχανικός εάν δεν εχτ; 
συμπλήρωση τετραετή τουλάχιστον ύττηρεσίαν ώς άρχιμηχ*" 
νικος α' τάζεως. 

^Άρθρον 4ον 

Ή α' παράγραφος του άρθρου 12ου του αυτού νό[Λ ο υ κα- 
ταργείται, και αντικαθίσταται διά της έξης Ι «Μηχανικός 
α' τάξεως ουδείς γίνεται έάν δ^ν ύπηρέτησεν, η εάν δεν ύττη- 
ρετηση 2 τουλάχιστον 2τη Ιπι πολεμικού πλοίου ώς μηχα- 
νικός β' τάξεως, δέον δΐ νά Ιχη και άπολυτηριον της Σχο- 
λής τών Τεχνών, η δίπλωμα μηχανικού πρώτης τάξεως ξέ- 
νου Κράτους.» 

^Άρθρον δον 

Το άρθρον 17ον του αύτου νόμου καταργείται. 
^Άρθρον 6ον 

Οι μηχανικοί α' τάξεως οι ύπερβάντες το ώρισμένον διζ 
τον βαθμον αυτών δριον ηλικίας, αποστρατεύονται εντός μ.η- 
νος άπο της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου μ^ τον αμέ- 
σως άνώτερον βαθμον, άπολαμβάνουσι δε η))ν εις τον βαθμό•» ΟίΟίΐίζθό όγ νηΟΟ^ΐ€ — 323 — 

•του χλωτάρχου αναλογούσαν σύνταζιν δς* άπαντα εν γένιι τά 
■της υπηρεσίας αυτών Ιτη, "ήτοι «πο της πρώτης αυτών κα- 
τατάξεως Ιν τφ Β. Ναυτίίοφ ως πολιτικών (Ληχανικών, οι 
06 (Αηχανικοι β' τάξεως (λή ύπερβάντες το ώρισι^ένον δριον^ 
■ίχοντες δε συ[Λπεπληρωαένην ύπερτριακονταετη ύπηρεσιαν, 
κατά τιί^ν δη(Αοσίευσιν του παρόντος ν6(Λου, άποστρατευ6(Λε- 
νοι, άπολαμ,βάνουσι την εις τον βαθ|/.ον του υποπλοιάρχου 
άνηκουσαν σύνταξιν. 

"Άρθρον 7. 

Ό ανώτερος άρχψ-ηχα νικος άπολα(Αβάνει τάς διά τον 
;βαθ[Λθνίτου ανωτέρου άρχιφροντιστου ώρισ[Λένας άποδοχάς.» 

Άνεγνώσθη είτα και έγένετο δεκτον κατ* άρχην, άρθρον 
καΐ σύνολον εις τρίτην συζήτησιν το νο(Λοσχέδιον περί τροπο- 
ποιήσεως του ^^ΩΛΖ' νό[χου της 26 Μαΐου 1890 έτους 
«περί βαθ[Λολογίας και προσόντων τών άζιω^ΐΛατικών του 
ιατρικού κλάδου του Β. Ναυτικού», έχει δε τούτο ως έπεται : 
«"^Αρθρον Ιον 

Ε'ις το άρθρον Ιον του ΑΩΛΖ' νό|Λθυ της 26 Μαίου 1890 

ετί^υς «περί βαθμ,ολογίας και προσόντων τών άζιω|/.ατικών 

του ιατρικού κλάδου του Β. Ναυτικού» προστίθενται μ,ετά 

την λέξιν ^^βαθ^κός^^ αι λέξεις : <ί*Α)^ώζ£ρος Αρχίατρος», 

*Άρθρον 2ον 

Εις το άρθρον 2ον του αύτοΰ νό[χ.ου προστίθεται [χετά την 
λέξιν : «ώ^ εζί/ς^) ή φράσις : «Άτώνερος * Αρχίατρος 
π:ρό(; το/ πΛ(>ίαρχο^\τ> 

"^Αρθρον 3ον 

ΟυόεΙς προάγεται ανώτερος αρχίατρος, εάν δεν εχγ) συ[χ- 
πληρώσει τετραετή τουλάχιστον ύπηρεσίαν ως αρχίατρος. 
"Άρθρον 4ον 

Ό ανώτερος αρχίατρος απολαμβάνει τάς δια τον βαθαον 
του ανωτέρου άρχιφροντιστου δριζομένας άποδοχάς.» 

Προταχθεν είτα άνεγνώσθη το νομοσχέδιον περί τροπο- 
ποιήσεως του ΒΡΚΘ' νομού περί τροποποιήσεως του νόμου 
ΑΦΕ' περί οργανισμού τών πληρωμάτων του στόλου και 
Ιγενετο δεκτον κατ' άρχην εις α' συζήτησιν. Ωσαύτως έγέ- 
νετο δεκτον το άρθρον 1. ΕΙς την θεσιν άρθρου 2 εγενετο δεκτή οίοίΐίζθό όγ (^ΟΟ^ΐ€ — 324 — 

προσθήκη προταθείσα ύπο του έπΙ των Ναυτικών *Τπον>ρ— 
γου καΐ έχουσα ούτω: 

«^Άρθρον 2• — Επιτρέπεται ή ως ύποκελευστών β' τάξεως 
{Λαχανικών κατάταζις Ιν τφ πολ6(Λΐκφ ναυτικφ νέων Ικ των 
Εν τφ διαγωνισμέ της 26 Αύγουστου 1893 Επιτυχόντων χαΐ 
κατά την {;εταξύ αυτών τειράν Επιτυχίας, ών ή κατάταξις 
δέν Εγενετο, ελλείψει τών ύπο του άρθρου 21 του ΑΦΕ' νόμ.ου 
απαιτουμένων Εγγράφων.» . 

Έγενοντο είτα δεκτά τα επόμενα άρθρα λαβόντα την οΐ- 
κείαν τάξιν και το σύνολον του νομοσχεδίου εις α' συζηττοσιν 

Ό ΕπΙ τών Ναυτικών 'Τπουργος μετά ταΰτα άνεκοίνωσε 
κατά νόμον την πρόσκλησιν δύο σειρών τών Εφεδρων Εργατών 
θαλάσσης τών αγόντων την μικροτέραν ήλικίαν, "^τοι τών 
γεννηθέντων κατά τά ετη 1873 και 1874. 

Μεθ' δ συναινέσει της Βουλής ελύθη ή συνεδρία ττερί- 
ώραν 5 μ•μ. 

Ό Πρόεδρος Οι γραμματείς 

Άλ. ». Ζαϊ^ιης. Κ. Βελλίνης 

Σ. Ίαχταάρας. ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μς-' 
της 4 Φεβρουαρίου 1897. 

Ευρεθείσης της Βουλής εν άπαρτί(^ ώρ£? 4.25' ρ., μ. άνε- 
γνώσθησαν τά πρακτικά της προτεραίας και Ενεκρίθησαν. 

'Ο Πρόεδρος άνεκοίνωσε τηλεγραφήματα Ε/ Κέας, Καλα- 
μών, "Αστρους και του ηγουαενοσυμβουλίου της μονής Λαύ- 
ρας τών Καλαβρύτων, προς δε ψήφισμα του λάου του δη^χου- 
ΟΙνουντος, δι* ων Ε