Skip to main content

Full text of "Prométhée : le poème du feu : pour grand orchestre et piano avec orgue, choeurs et clavier à lumières : op. 60"

See other formats


БИНЪ 




Л,Л Я 2*2> <3? Г П 






'-' <Н^&{ Лл. &<гг^- 



&23ЭЗЗЗЗЗЗЯЗ&ЗЭЕЕЕВЭВ332В2^3ЯС 



сс<г«:ссс«с«сс«<=с«с«сссссессс 



! 



А 

і 



! 



! 



! 



і 

! 

! 

* 

» 
» 

! 

! 

* 



» 

! 



А. 5СКІАВІ№ 

РШЖЁТНЁЕ 

ье роёме ои ЕЕИ 

роиг дгапсі огсНезІге еі ріапо аѵес 
огдие сііоеигз еі сіаѵіег а Іитіёгез 

Ор.бО 



Тгапзсгірііоп роиг 2 Ріапоз 
а ^иаIге таіпз раг 
Ь.ЗАВАКЕІЕЛѴ 



М.6.50 



аРг.-к.з._ 

ТеиегипдзгизсЫад 100 °/о 



СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ВСѢХЪ СТРАНЪ 

РОССІЙСКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

БЕРЛИНЪ- МОСКВА- С. ПЕТЕРБУРГЕ 




РВОРШЕТЕ Г)Е Ь'ЁШТЕТШ РОІЖ ТОМ РАѴ8 

ЙШТКШ КІШЕ БЕ МШСШЕ 

( ШЖНЕШ8ІКѴЕЯІА6 1.Й ) 

ВЕЕЪШ - М08СОИ- 8Т. РЕТЕК8ВОІЛШ 



ЬЕІР2ІО - ЬОШКЕ8-МЕ\Р-УОКК-ВКЦХЕІХЕ8 ВКЕІТКОРР & НАКТЕЬ / МАХ Е8СНІЙ РАКІ8 



... • • 



• • • » і •• 



....»•• • * 



• •"• 



! 

I 

* 

* 
* 

! 

I 
» 

» 

: 



і 

і 

* 
« 

» 

і 



• * * -' - 



°\ 



(\> 



^^1-±УУ±Г-^1-і-1-і-У-1->-У)-У1-1-}-3-1-УУУ} 



>»дЭЗЭ»Э?»»»»9»Э 



-і-ьи-і-д-м-і-н-т-г 



І 



* 
< 






. ( 



РготѳШёе . 



Тоивсігоіѣз сГехёсиѣіоп гёяегѵез. 

Ьепіо. Вгишеих. м.м. ^60. 



Ріапо I. 



л тт 



#в с 






Ріапо И. 






I 



.«•• 



д 



гг 



2± 



I 



«^ 



1? 



ш 



223= 



I 



<5- 



1* 



~Ц±- 



ш 



і 



«і 



** 






5Р= 



Р 



** 



3 



А. ЗсгіаЬіпе, Ор.60. 

Тгаіійсгірііоп роиг <іеих Ріапоз 

а ^иаіге таіпз раг Ь. 8аЬапеіе\ѵ. 



22И 



ІС2± 



Я5" 



Т< 



да 



ВО 



I 



Ьепіо. Вгитеих. м.м. ^ѳо. 

1 



I 



* 



=/им/^ 



ЕЕ 



Р 



б 1 



*і 



і 



ггг 



5Р= 



-тк 



1 



РР 



3 



<5 А 



Э 



=11 



Р 



=Р 



** 



^ 



* 



«^ 



ЙР 



О 



=: рГ~ _: $$Г -Пр^ = )(р. =1 



саіте, гесиегШ 
т. Л. 



& 



% 



А=± 




ш 



оь. 



1 



І^З 



&=5 



із^-: 



Ш 



іф^ 



ш 



росо 



сгезс. <ігт. 



В8.С1 



і 



іі* 



&±^ 



з 



і 



■ ли 



I 



I 



аГ 



т 



вГ г 







I 



* 



і 



і 



=» 



*= 



II < 



Сіаг. 



шт 



вшы й 



і 






РР 








і 



V, 



5 



) - 



# : 



»• 






КаззізсЬег Миэікѵегіае. Вегііп, Моэкаи, Яі.РеІдгБЪиг^. Я. М.Ѵ. 240 



Еі^епіит <1вѳ Ѵегігі^в. 



ЙІЛА^' Ь^ Ь^М 



См 



ріиз апітё 




:і 



] * * 



3=* 



Ш 



№$ 



1 







т ит 



% 



і 




- ,.і $<*■ ^ 



4* 



і^ 



т и 




% 



% 



У 




* 



$ 



ш 



I 



ш 



ші 



I 



3=Е 



8 



аг^ 



г 



тз^ 



ІІ< 




I 



=ёё 



Л 



^К- 



Сопіетріаіі/. м.м.^&о. 



^ 



3! 



ГЦ 



і 



ш 



реи а реи апіте 



м.м 
8о1о 



«1:9І> 



3 



-б^ 



ІР 



Р И4 * * 



Г" 






А 



ітрепеих 




* 



3 



* * 74 



3==Е 



і!!в 



* 



! 



* 



3 ' И '~^!і И 
* « 



« 
** 



СопіетрЫі/. м.м. #1=80. 



ІР 



-о — -^ѵеи а реи апіте 



1 



і§ 



ЯЙ 



I 






ММ. «( =96 



^ 



* 



I 



1 



й; 



Ш 



— т 



^щ 



щп 



$ 



*Т 



п< 



2дхросо 2 } Р 



сгезс. 



Ш 



т 



? 



==* 



(Іі Ііѵ^ 









л^У 



% 



1Ы. 



3 



1Й 



и 



і 



% 






<</= 



+-»- 



Та — 




І # 



» 



* 



? 



1 



*Ч 



К. М.Ѵ. 240 




К.М.Ѵ. 24(0 






1Л- 

г 



8о1о 
Рігіз апіте^оуегіх. ^ = на. 




Е.М.Ѵ. 240 



(?) и б&*4., и/< "^- Я^~~^> -{-Осл^Ъсі . -^*^ г ^и/и^ м^-ь^ ^л^ 



ІГІЛ— ЛЛ^іГ**- Сл-~ 



Ріизапітё.ё = 112. 



ш. 





\\< 



4ЖІ 



аѵес Іап^иеиг 



Ріиз апітё. ^ =112. # 



^ Ші.1-^-4 



ѵ 



щщ 



-п 



'Адрр ,\ 



гр 



22 



Г 



шШ 



I ЩШ 1 ШІ 



ѴРР 



ѴР 



ік 



ІГ 



щ 



:= 7 



Ріизіепі.^ = 80. 




К.М. V. 240 




(Іёіісаі, сгізіаіііп 



\1$ & ^Ѣ 



#т %*і 



і< 



т.(і. 




Г у? Г тГ Ш 



і д і 



А* 



.^л- Тгез апітё, ёііпсеіапі.мм^ .184-. 



1 і_і 



ер< е 




»- 9 



В 



^=& 



32 



К 



І_А_І 



згз ,1 и 



7Ѵе$ апітё, ёііпсеІапімж.ё-Л^\. 



& 



I 



3 



#*|Ѵ 



п< 



яек= 



в 



± 



^— и- 



ИРросо сгезс 



т 



шш 






5*3=4 



0Я 



^ 



ер 



(у п 8оІо 









Р~:: 



в-? 7 ^г^й^и 



=ё5§ 



р 



^^ 



$ 



ьД-інй^ 



* 



жр 



* 



Ѵ : й і р •> ^ к •> ^ у^^ 




іИ 



^ЙР^ 




Шз 



щЩ 



і і ]) 



:. )1 і і 



8* 



I* 



.РІ 



1 іг < * 



^У^Ё 



Ь? ? * 



8 



2> 



ш 



отр'Р 



§ 







Ш 



І 



1 і І 



\ІІ 1 I 



ЗЕЕб 



і 



Щ 



ч 



Е.М.Ѵ. 2%0 




§ш 



т 



ш ж "Р 



росогіі. 



Ш ы Щи 



а іетро 



9 



Ж 



ж 



щ 



^ш 



5 



еа 



?• 



§ 



Е# 



*Р 



-у * -/-Г 



р 



^§і== 



2>Р 



ѴР йоіеіззіто 



спи 



щ 



ЗЩ 



V 



7 і77 



I 



я 1=3 



^ 



5 



?" 



* 



533 



*ЕЕ* 



росогіі. аіетро , 



в 



Р» 



і. 



СІаг. 



ІІ< 



I 

И=^ 



г;р®Г 



на ' _ ■* 



і» 



: Кр- 






Ріаиіо 



ар 



* 






І 



Й 



В ? и ) 



і 



Шел 



$ 



2± 



йЗ=г 



*Ш 



щ 



з± 



и^ 



м 



4» 




Ш 



•< •> і 



* 



* ^Нь5^ 



^е 



Р^ 




?рРт ^ •> 



1 







й » і -ч-^ —і і ч^ у^і=- - 



к 



щШ 



3=± 



5^ 



±=± 



I 



?= ^т Г=з: 



I 



4 



3 I 



-іОЪі 



КЗ 



-Л »!_ 



ш 



^ 



Й 



ип ) 



Р 



ЭЕЕ* 



3=2: 



Сіаг. 



ІІ< 






I 



3: 



^ 



=ьк 



? 



т=^ 



р 



^ ? г 




4 



Р 



йЬ 



4 



р#Г#- 



Л 



==^ 



^ 



^ 



ь^ - 



2?0С0 СГ55С. 



Рг * -О. 



Ш 



* 



Щр 



І 



Щіг 



п< 



ЭІ 



ьг 



росо 



Ірг 



& 



* 



^р — -те 



ЯР 



№ 



^ ѵ Р іЦ 



4= 



^Об-о сгезс. 



^Щ 



ш 



Р- 



9 



К.М.Ѵ. 240 



10 



ш шшшшш 



? 



* 



р ш -ии*-^ 



•> 1 1 ч* ^р 



зьзь 



13 



р 



7 



ЯР 



* 




У 



ІШ 



$ 



ЦЩз І|рІ рІІ 



« 



±3: 



р 



ВЕ 



Й < І •? 7 ^ Т ^^ 



і^ 



* 




5 ? ? 



К7 * * 



ѳ 



I 



1І< 



Й^ 



№ 



гр 



*і 



Д ѵ > 1 






ПП » * 



2ЕЕЁ 



* 



щ 



щ> 



(І0ІСІ88ІТП0 






Г 



ѵокіріиеих 



т 




8о1о 








1 



Оиагі. 

4=і 



йоісіззіто 



ЛР I І^НР* 




^ 



4 ЛЫ Р ' ' 



ш 



7^7 "^~Р =^- ^Р 7 ^ -^-Щ 



т.& 



Иг- 



^Г 



^^ 



I 



гт^ 



ж~і.: 



Ф 



& 



Ж 



т щж 



^ 




І~ 



Р 7 * * 



II' 



^^ДС 



т— * — г 



я> езргеззгѵо 



* 



Зеі 



іг*** 



*=г^ 



7" 



і^ 



К.М.Т. Й40 



Оиап. р стезе. - 



11 




аѵес йёіісе 



!> РІаіПі, СІагіпеШ 




і, аѵес ип іпіепзе сіёзгг 

|лѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ%ѵѵѵѵ __———— 



ш 



Епапітапі. 



=а 



^ 



« 




<& = № 



ЩШ 



Рі^ 



ш 



Согпісопзогсіті 



т 



о+- 






Р т.е. 

\ 



^т 



V 



р 1 II 



э+- 



аѵес ип іпіепзе йёзіг 



* 



Еп апітапі. \,*р- 



^. 



Г Г ПШ \ 



7 V * 



I 



#з 



і і х 






Т=& 



^ * —*— I 



щ 




«й 



'/: 



сгезс. _ 



м. 



зеЗ 



5^ 



Н.М.Ѵ. 240 




К. М.Ѵ. 240 







ш 



еиз 






*ѵѵ*ѵ\* 



]іѴ>ѴѴѴѴѴ /рѵѴѴѴѴ^Л-Ѵ 






->ѴѴ\ЛЛ4Л^ѴѴѴѴѴѴ 



I 



і 



ЩЕ 



5 



и 



тагваіо 



3 



ІІ< 



* 



Р І^У 



1 



7;/ 



іГй; 



2* 



Яр: 

-1 



і ^б 



Я^ 



_ЙР 



1 



і_^_ 



щГ<^—$р 



*-Лз 



?п 



=*= 



^%%> 



т шш , * 



і 



•_* __• -7=7 




^ 






ѴІОІІПО 50І0 






РГ-Р" 



ІГ 




Е.М.Ѵ. 240 



<- / <" 




14 



\уМ.М. «1 = 80. 
8о1о ^ш е /агу^е таіезіиеих 



ЙИ 



1 



і# 



Й 



*=^-щ 



»5» 



7 



Ш* 



Ш і I 




в 



* 



ассотр. /ои§и еих 

М.М.вІ = 80. 



і,І цР іі^ 



ЁЦ МВ% < . ' 



росо 




^зрр 



^*0 * *ц 



4 



зр " ч іФ " * }%т 



IV 




1 



± 



і. 



л 



ш. 



^И 



иЬ 



эі 



лр. т 0т 



п 




^^ 



Л 8 Р Р Р Р Р Н "Р Р Р 



с=г — сек 



» — д 



д д#-Р& 



чгі 



і 



I &ь 



:іЫйі 



ш 



шш 



щтт 



е 



сгезс, 



ТО^Й^ 






п< 




г^~? 



Р.М.Ѵ.240 



и > > . . . 



Лгсс епікоизіазте. 




і 



Ч-: 



ІітрЫе 

\})р '\Агре,Р1аи1л "к 

^ 4 7 - : 7 



^ 



■ — " Япіге ^ ^ 7 -. , 



** 



I 



^ 



1 



^ 



(Іоісе 



-Ч- 



ш 



А 



^щ^щі 




І 



±5 



і 



ОТ.^. 



^ 




І Ссііпіі I 



ЯЕ 



ЯЁ 



й 



=5 



а 



Ц/ Е^ 



і 



Ь=ь 



ІітрЫе 



ЩШ 



Ь 




у-ІіЗі^г? 



Ш 



^Г 



К 



и< 



3 







5 



* * — у 




^— 4 ^ $ 










і — г 



5Ё 



та. 



Ш 



* 



7 



•/ 



**• 



К.М.Ѵ. 240 



10 



I 



8оиГ(і, тспадапі. 



^=н 



Согпі 



І 



I* 



* 



* 




ИВЕ 



лТгощЬ. соп зог(1. 



^ 



^І 



*-*- 



1 



^Р # р<іоІсіззіто 



Ѵ==3 



5ГП -ПТ"2 



* 



РР^§ 



* 



« » 



т=т 






Ч 



л> 



"7 Г 



т 



;* 



ЗоигА, тепадапі. 



3- 



і 



ѴІОІ. 80ІО 

\<іоІсіззіто 



$Ш 



гГгТгПгГгГгГ * ^^ 



16 



^0 ^0 



п 




іі^ п»- 



^ 






II 



і?і> 



№ 



ч — г— ^и» 



ь& 



># 



? 



І^Р^^=РР1І 



Щ 



8о1о 

ёігаіщс, с Наг тс 



ЩШ 




* 



^т 



р 



й^ 



ХІ7 



РРВ 




ЙГ^^П*: 



щш 



3 *у 7 

-^ — — 'I ч і — *- 



і 



г 






іИ 



? 



Т^г^^ 



№ 



1р^5|р 



аѵтп?г^ 



& 



г* 



Иши 



і 



з — г 



^ьэь 



і* 



II 



'^ 



И.М.Ѵ. 240 



.Е^ *Г"Ѵ.*и . ^Ѵ%.,ііі . ^^^Ѵ 



И 







яЩцчц Гр^ СГ /^ : 



-1-+ 



II 




т. Л. 



ІІ< 




Я. М.Ѵ. 240 





К.М.Ѵ. 840 



п 



II 




К.М.Ѵ. 240 





Ь.М.Ѵ. 240 



п 




1 



[4 %тр йта? 



Ит^и I = Ё 




ие 



і 



а 



кі( 



да 



ІМі 



Р^ 



т. Л. 



% 



ш 



У * №ч 






т. Л. 



І 



іЫ 



Й 



ш 




рр^=» 



в" 



1е# 



Р=^г 







РЧ*# 



д^а — Ч 



П 



г 



№ 



Р 






^ 



<9т- 



г 



# 






Зоіо 



і=і: 



4- 



I 



■ Согні 



-? к 






^т 



т 



ш^ 



4 



р 



р 



ш=шЩт 



з 



^ш 



V і I * 



р 



Ё 



як 



П.СеІезіа. 



п# 



й й*_ I 



э 



р 



ІЭР 



і 



-р 



п 



росо 
ррр 



ррр 



росо 

рр 



р 




3 



=^= 



? 



К.М.Ѵ.240 



23 



Агра,Р1аиІі 

ІгтрЫс 



Агра,Р1аиІі 

Ігтргсіс 

РР 1 
7 - : 7 -4 7 




ТготЬ.соп вогй 



^ 



3=± 



т 



г 



-« 



-в-* 



Ш 



/ 



^РСотіеопзогсІ 



ш 



л. 



' — я - 1 



ѵ-і -г 



Р- 



Е^Э 



^І- 



*І 



іЗ_Л 



3! 



</: 



*Й 



4> 



ТготЬ.соп Боги. 



==* 



Ы Ъіі 



і=» 



р* 



\уВ 



ІГ=? 



* 



#ЙР 



е. 



II 




ігез ассепіие 
8о1о - 






л 



д,5#і 




3 



тр 



^к 



соп 

80ГСІ 



сгезо.росо 



Ѣ 



т 



Ш 



-222 



ІРИ 



^ 



І^ 









/тар 



Ш 



і: 



П 



Рг^ 



РР- 



Ш 



т 



Согпі 



ч 



рр 



і 



ЁЁ 



Р'# 77 



? 



Согпі 




#*> 



& 



Е^ 




^ 



3=3: 



#р 



Я 3 ^ 



ч-ч- 



"=: г? 

77 



НМѴ 240 



ОЬоі Сіаг. 




Ітрёгіеих. 



п 



II 




К.М.Ѵ. 240 



24 










8о1о 










Е. М.Ѵ. 240 



БоиЛдгп ігсз сіоих еі^оуетс.^=92. т д 




К.М.Ѵ. 240 



26 



&2? Іг л 



/»Ѵ^ѴѴѴ"^*ѵ 



^ Щ^щ 



ЩЕк 



щ- 



і=Г& 



сг 



ш 







*„.) ™& т .е. 



■ЯтГЖ 



Е 



/ у»»Ѵ ѴѴ ѴѴѴ»ѴѴѴ_ 



іи^ад 




* 




г 



т.& 



7 



т=г 



I 



■ч. гуи.,таа 



1 



РЕ 



* 



I 



п- 



4 



ш 



31 



П 



*& , ■ 



ш 



і 



*=»=^ 




ррлгг 



4 



^^т 



/ 



ш 



Ь- 



Согоі 



* 




** 



^Р 



РЛ^ТрР 



^ 



4 



з; 



4 



ЕЁЕ 



Ж 



йг-гё 



16! 
■1 #3 




Ш ііІррі^ 



&кМ 



шеи ^ шЕ^. _: шті 



Н- « і -Ь I I д »> 1 



1 



? 



т 



п« 






>і 



I ' 

У а- 



*=Е 






^ 



Л 



І 



ЧЛ 



«/ Іг'Г Р- Р т ! ^ 



І 

лг 



8о1о ^ 5г Щ Щ " " 

!Г~ 1~ № Іё — > 



іщш 



п« 




а. м.ѵ. й4о 



рі. т.сі 

зиЫіорр рі.сі. т.@. 



т. Л. 



т.а. рі.сі. - 



27 



К 



8о1о 



I 



II < 



I 



п 



п< 




Й.М.Ѵ. 240 



28 



иѵсс ип зріешігсіе ёсШ 

тЛ. ___ 

т. а. 




К. М.Ѵ. 240 



29 



І« 



п 




I И аиіі 



Ѵіоі. . Ріаиіі 



II- 




Ш 



з г 



-'=60 ** 

»■ > 7 



й'Г і 7 7 » ^5 



п^т^ 






7 У * 



^^ 



з ДЧ і>* ? І 



пг 



^ 



з 



и 



і 



СОГ С.50ГЙ. 



V 














1 



тш ш 



% 



77 ^ 7 - 



птгт 



і і і =^ 



*^ 



6 



іе 






# 



і=ео 



* 



Г 



п< 



^ 



р 



и и и^і ч ^ 



^ 




^ 



«іи кЫт* 



НМЛ *40 



30 



! « «< »ЧЧІИМ< > »»»»»»»»» 



I 



ІІ< 



п« 



ц< 




К. М. V. 240 



31 



и-*— р~--?-" ""■"^^"Т"^ ™" ^^™ зиЫістепі ігёз сіоих 

п*и1&ф 3 *~~Р~ ш , — ♦ — ^ — 3 — ♦ —Ж—?— У— У • ' Ѵйг22г^ , _ » 




тр сгезс. 



/ 



р 



Щ^* 



Зе 



^*ЕчЧнЧ=* 



,_^_л 



Йе- 



■У 



* 



ь& 



і 



*-» 



т-0-т-т 



зиЬИстепі\і,гсз Аоих 



И. і^ >& 



І^ 



іг 



7?г_р 



СГС8С- 



ш 



/ 



РІРІ 



^Ям ? 



^ 






* * 



Э 



4>: 
2*Р 



І2в 4#- 



е- 



г 



-у — ^ 



і?т 



5Г 



# 



к 



а*- 



^ 



:■=■> И 



»=в=е 



4 і 



а 







УУ 



і 



ш^т 



а§ 



Ш =і 



ш 



# 



а 



в 



з/5> 



;лр 



сгезс: 



т.§: 



$ 



ЩЩ 



ѣ 



ЗЕЕЁЕР 



І 



ігсз йоих 



ІГ 



п< 




Я.М.Ѵ'240 



п< 



ІІ< 




О Д : П, Л 1 ' I Л ^ ^ I * 



2 



* 



* * 



я< 



ЗЕ 



СНЕГЕ 




В.. МЛ. 2*0 




ВДДУЦ Д 







гі Р Ып 



і 



ш 



■ И 



П< 



«^ 



Р^Рі 



Й 



й- 



ы 



» У I і і ' - 1 Е 



§р 



■ > ■ . > ■ 



1=5 






г- 



Г 



* і 



Н. М.Ѵ. 240 



34 



8 



тЛ. 



стезе, тоііо 



Я 




т 



Щ % \ ЕЕ=!^ ! ГІ 7 І Г 1 1 1 1 



П< 



ІІ< 




К. ЛІ.Ѵ.240 



35 



3" 



І 




Ѵіоііпо 8о1о 

Лоісіззгто 



ш 



й 






Зоіо 
8" 



Б^Р 



, . і ш. 



т 



* 



Р 



Ш 



ѵр- 



и> 



№ 



Л 



^^Ш 









ч» 



да 



і — *- 



р^ 



^ 



1 М * 

г ррр 



еа* 



■? 



"^ 



г 



ь га і 



с^-юггззгто 



ш 




г 



п< 






я» 



* * 



ррр 



Ѵіоііпі. 



^ 



ш 



1 



І^ 



А ѵес ёпю Ыол еі гаѵгззстспі, риіз 
йг~А^. /™~^ #оі7<? тузісггеих 



МЭё 



^ і Д 



4 е 



Рі» 



22 



Р 



* 



■Ф 






5 






е- 7 * 



Р 



ѵ 

Аѵес ётоігоуі г еі гаѵгззетепі, ргаз 
/г^~~ ~~~> ѵ°і?ё тузіёггеих 



1І< 



ІІ< 




т 



* 



і-^— 



& 



йг^* 



^З* 



^ ■ "^ ^"с 






?НйИг 



1 



ЧР 






ЙРР1Р 



І^ЛЗ) 



а і 




ІИ 




РРР 



\ а 




7И.Й?. 



»*.# 



|уси| 



тя.^: 



гаг 



яг.а?. 




гіі 



Ьі^> іг> *^^г (, 



#~~~ 



г 



* 



и 



У 



ЕЕ 



І 



#г 



# 



^т-Ит - ^ 



=^* 



:» 



ЕІ 



*/ 



^ 



** 



"€■ 



1 



* 



^РІІ^ 



* * ш 



5ЕЕЭЕ 




■Я* 7 





^ * 



К.М.Ѵ. 240 



М.М.^56 
8шѵе, сНагтё 



37 



ш 



ст^ 



? 



? 



* 



% 



ЕЙ^ 



Ш _ В* 




I 



о* 



* 



і 



е^ 



р 



ш 



5 






і 



« — ф 



Г И* і » 



^л 



3 



М. М. -I = 56 
8иаѵе,скагтё 




ы 



Д?Во1вг 



е 






# 



II 



^ 



3 



V, 



7" 



Рі 



Ѵ^^~».^^<^*'»'*Ѵ 



Р ~ Г І ^Т 



оь. 



^ 



Д^-~--^ЛЛТѴТ' 



*Р ^ЗД 11Й 



ІЕЁ^ 



і^ 



І 



а^і і^ і 8 ^ 



V ч V ц Р" 



і 



і 



Ь 



і 



ш 



^ 



ЩШ^тг^&ШЩ^ 



I ги.^: ^ — ' т.еі. т^ *- — ^ 

8І 



II 



Ш: 



І1 



^ 



* 



''? 



7 



п. 

Тг. С0П50ГЙ. # 




^ІШРР 7 



II 



1%^. 



V 



ЖР 

з^ 



и? 



8° а == : 1 д' 



К . М.Ѵ 240 



38 



II 



§ 






8о1о 

т.сі. 



т 



% 



|И4» 



е 



Щ 



ІЕ 



Л* 







РІадН 



ОЬоі 



I 



Р 



ЁіР^&ИЁ^ 



гі^ 






г 



Е 



Сеіезіа 
171.(1., 



I ш 







9-І , » * 



? 



Й& 



Ѵ.ЗоІо 



га аави 5 



р 



|і 



-даг^ 






Г 



7 7 



? 



г 




Тг.сопбогй. И.# 




Е.М.Ѵ. 240 




2 



8о1о 



а 





•/ "і 2 
ёігпсеіапі 



39 



8о1о 



сц 



8о1о 



й 7 7 ЩИ 




ІІ1111 




* 



4 



:й» 



щ 






^ЩЗ^Е^ЗЕ Щ 




?=7=? : 




эр 



ЭЕ 




«■ 



шА 



• = 72 

ёііпссіапі 



Э 



ііі 




<*? V 




Ж 



) 7 | І іГ * 



№ 



5Р 



|Р 



Р# 



II 



РР 



т§. 



^ 



б 



ай 



га 



ЙРН^ 



? 



^ 



=? 



т 



Г 



■«? 



к? 



Ц Сашр 



^н Д і ^^ у ф нцу№ 







Леріиз еп ѵ іиз апгтё. 



М^ТТ^ 



'| Ѵ^ і ^^ ^Ш 




К.МѴ. 240 





%к 



*?р 



; г о_эддда 



? ьѲЯЯ?Л 




^ 



X 



т 




Н.М.Ѵ. 240 




ітй <И 




ь**** шш. 



К.М.Ѵ. 240 




р 






&&=.т * г = -ітъ 



& 




4^ 4 ? Й 



т 



4 



гт-:.;-. — ігг ==тг_Г.-_тг^ 1 | . --"-ЯН баз! 






Лі?Э ?*^Щ йз5 



РЩ 



§ 



^ 



К V 



Тг. 



Е 



т 



-С± 



^э 



і 



г 



а: у 



II 



ш 






•;* » * * * 



Ш2 ІІІ ЗІ і 

■ш-г*'—л — ?? Ж у 9" У 
у- > ^ * 



^ 



У — * 





К. МЛ". 240 



8 



Шй 



л »Ф~Лт 



т т м 






кь 



3 

Ш 



43 



3 



і 



I 



^ 



X 



* 






# 



/г 



4 



ш 



з=у 



? 



5 



I 



]Й 



#"г 



^=^ 



ІЬ. 



Й 



^2 



^РР 



*1 



II 



ь- 



*- Д: й "•■ 2 - =■ 2- 

з: 5 5 3 5 5 5 



^ 



г 



^ 



4 



А 



З^ 



-Ш—4—0- 



32С 



% 



щп 



ь*. 



ж Ж Ж 



<*?- 




К.М.Ѵ. 240 




р ' ' 



# 



— . -^^ 



Кае-. 



I 






8о1о 



^«^ 



>? Ц'» 



!р§ш 



Ъ 



&. 



1 



^а 



^ та аоісе 



Р 



ГР 



1 



г 



I 



э. 



ІЩР 



^ 



п32 



"^ ,|<ЗД 



у 






й^ы 



ш 



ЗЕЕЗЕ 



I 






I 



II 



#р=?№ 



5^ 



,//«« йоісе 



Ш 



і 



1 



Йе 



II 



и; 



^і ^ 



і 



^р 5 



^ 



«: 



1* 



и 



Ш 



і I 



т 






I 



йёёі 




«е ь 



Е 

*7 



Иі, а ^ЛЛ 



* 



У 



Щ6 



і& 



1* 



* * 



ші 



1»*. 



ІІЛ иц 



ШІ 



ІСь 



г 



Й 



3 



^ЛуДубГ 



ІГ^ 



ЗЕ 



«I 



^ 7 * "^ 



^=^ — *■ 



* 



« 










и 



м 



ь 




Ш —*-0 



5 



» ,1 .? 



*$ 



т^п 



-*-> * 





^ 



7 



Е.М.Ѵ 240 






і Т^ 



45 



1=Х 



5*іе г* * 






^^ 



^ 








лг 



1 — I 



т 



Ш ! . Мі> 



а Ц ц ■ ?» > ^9 : 



* І 



231 



Ы 



$ 



г 



іР 



® 



Т 



7 В » ~ | 




т 



ё з- * 



іт 






^ 



ів 



.СГС8С 



І 



«Г 

ь 



7^ 



^ьГ 



« ° ■ 



^±. 




Ш 



^ 



Щ 



2Ж 



* 



Ьі 



ТготЬ. 



І^г ГгР 



•= 184-178 
7><?5 апітё 



зі 



Р 



5 



В 



«6 



»и н * * ^ 



Сот. ^,. .—-—•-"" 






и? 






зр 



« ' а 




•1 = ,184-176 

Тгез апгтс 



т=щ 



и 



Р5І 



=І5 



» г: 



II 



ІЁ 



* 



^ 






рр 



*»** 



^0С0 СГ#«? 



1Р 



* Р т я т ^ 



уп 



ЗЁ^ 



Г^? 



* 



^* 



8о1о 



л роіо I—- 

2> 



Ѵ : Й Щ ^± 5. ё 7 7 ^^ 



З^: 



і. Уі. 



Е 



4 щ^ * і р 



В 



^&Ш 



І а Э 7 ] ^^ 



яьіі 



Т 3 ^ 



77 7 7 



І^ 



^ 



»? 



І 



7 < і 



І 



7 І * 






II < 



•Г 



Кр- 



-г 



і 



ЗЕЕ ^ * І 



гі 



* 



-с*з 



6 



ів 



V і Л 



2Я 



Вр^ * 



г^р 



% 



ЯМ.Ѵ 840 



46 



* 



і ш™ Р 



росо гіі а іет Р.° 






цц 



т Ш - 



^Ы-^г 



р 



5 



ш 



% 



№ Ц * ' 7 7 7 



* 



■=* 



СІ0ІСІ88. 



т 



^ 



77 7 7 



іеЗ 



р — > 



5 5В і =5 



* 



€ 



за 



=^8 



РР 



23С 



І± 



7 7 р * 7 ^ ^5 



^?оо> г#. р-^-Е 1 - Д іетро_ _ 



оъ. 



Е 77 



Ж* 



р і * * 



< іі 



1=5=1- 



щт 



и< 



Щ1 



^і * 



Д. 



ё' 



пЬ 



1 I 



1 > * 



^=Е 



г 



гЬ± 



ст 



р 



? 



т 



г 



1 * * 



к 



| Ь/^д^ 



^ 



1 



=5 



рр 



а!? » -? ^ =^ 



* * ТР 



6 



*■ * 



У 7^7 7^ ^ Щ 



7 7 Р * 7 ^ 7 



М 



а * * ~ 



^ОСС СГС8С, 



Й 



* * > и . 



І 



V 



Л 



І 



' ы 



1. * » 



ш 



и. 



н< 



у. Ы- 



і 



ШШ. 



:5Й^ 




Щ 



>? ■ О^ 



■^ 



3=3: 



Я 



^^__^ ш^ 



у * г 



7 ^ * 



I 2 I 



I 3> 



* 



І)е ріиз еп ріиз Іитіпегіх еі /ІатЬоуапі. 8о 1о 



8о1о 






С ѳ Ш 



іЦэІ 



Е - * ? 



3=3: 



?дар 



^ 



^ ^ СеІН * 



^зосо сгезс 



Р 



Ш 



р 



7 К 7 



в 



і^= 



772 



гр 



# 



Ж 



І 









Ьг 



ѣ 



Ле ріиз епріиз Іитпіпеих еі/ІатЪоуапі. цГ\ 



ТготЪ. 



Ѵіоі. 



Е 



I „ I 



щ 



т \ 



\ *\ з 



г 



и< 



т 



ршяш 



"7 * * 



Ж *п* 



Р 



Щ 



тр 



Ш 



61 



шш 



? 



й>. 



ш 



Ъ 



* 



р7 [? 'У 7 



К.М-Ѵ. 240 



47 






*ѴІ1 я 



8о1о 



>ѵѵ%-ѵ^ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ 







РррСеѴЛ Ра$. 



»5Р 



4 I і#3 І і? 



^ 



иР ^ 



ш 



ЕЙ 



^В 



II < 









«І^ 



г— 4 я — г 



ргт-гр 



ЙЙ* ЛЕ 



ІІ< 



п< 




к.м.ѵ. гад 



48 



'-» 






I 



ш 



ѵ* * 



ІЕЕЕЭ? 



0Щ- 



і 8 



ѣ 



^йе 






г 



-*— 3 



7ИГП 



е 



Й 



рр\ #3. I 



Р 



а 



х=3=і 



5 5 55 7 \ I 






"Ш 



р 

ш 



Р 



і 



5=Й 



з===а=з 



=5 



*^ 



(ЧИ 



і» 



,і 






Тгр. 



Ѵіоі. 



.«РРГР 



^ш 



ч* 



да» 



=1 



I 3 



л 



і$Г ? ІГѴІІЯ - 



щ 



7 3 П 1 



ш 



гм 






і» 



і 



йе 



; , р ~ 4^ 






РР 



Б 





Н.М.Ѵ. 340 



49 




*= 



^"^■ц Ц-ч) 






^ 



І 



к 



р^щ 



щ 



г 




ЙЦр 



І 



к, 



ш 






* 



у 



й^=^ 



йі 






г= 



* 



у 



* 



л 



I е 



і 



до 



І 



аг^ифіі^игапі 




50 



ІІ< 




# 



г— т-\ 



з=± 



■ П- Х ши* 



от і щщ 



ъШУ ^П 






Ф^ 



і Ь і* ; 



#рЛі^^ѵІ 



** 



ѴР 



^ш 



=3=1: 



? 



7 7 К 77 



^І 



ТГТ 



* 



шг 



7 7 № 



зйе 




У%#М^др 



Ш 



Ш \ ч і г - 



р 



іг 



-^^ѴЧ^^%^Ѵ*^ѴѴ%*^ЛЛ*' 



т 



$ 









т 

рр 



щ 



п< 



^ 



^ 



^ * 



* 



І&ЛІ& 



т 



т 



** 



Ш 



#6^ 



3 



'і^!г_> і ^:^'і^'чігі^і 



? * > 



к 



I 



тдис-? 






& 



I 



,Плгза^ 



* 



р 



* 




* 



р 



7ЖГ7 



-г-т 



? 



тр 

# Гд ь 

1 Ьа 1 Д ■ 1 — 9 ■- 



Жп — ц=: 



#* 



2ПТ 



? 



3=2 



ІЗХ 




м^, а 



ш 



^^ 



Шшш 



48 



^^ 



^^ 



п< 




і і і 



Ш. 



% 



і і і 



Щ 
р 



ЭЕЁ 



І 



ірр^Ь 



з іг ^У^- 



♦%ѵѵѵѵ 



«г 1 г а 



в-3 






і 



» — ЬА 



@ 



Б 



3=2 




ЫІ 



I* 



Я 



В.М.Ѵ. 240 




$ 




4* 



■цп 



^э 



«1= 52 

Ве^ріиз епріиз Іаг§е, 



т ш 



Ш 



4 



ь 



гер 



# 



сгезс. 




Ш\ 



I 



5^т 



Р«и 



Ш 




^ 



^ 



І "ГО 



гй 



й 



I 



зіра 



Веріиз еп ріиз Іаг§е_. 



т 



Г Ы Г I ІМ ' ' I Г Ікі : ' І ВН I И I ' 



й 



П2 



0> 



& 



I 



*= 



Ф 



\ 



Г 



Г 



и 



ЗЧР 



сгезс. 



т 



зе 



Ш 



і 



ч« 



* 



«>* 



Я* 



& 



в.м.ѵ а*о 



'г 









Аѵес ші есіаі; еЫоиійвапі. м. м. «)•= 46 



53 




54 



& 



»»ѵѵѵѵѵ»ѵѵѵѵѵ»»ѵѵѵѵѵ^ѵѵ 






С к 



Іг^ 



: г 



=г 



Иг 



уу^ууу*%^ч»у»»»»у 



к 







к* 



I 



№ 



* 



Ѵ-Чу 



ё 



ш 






Зё 



-ѴѴІЛЛ.ѴѵѵѴѴѴѴѴѴѴѴѴ\^ѴѴ 



чЧ^ѴѴѵѵѴѵЧ^Ѵ^Ч ЧРѵЧѴѴѴѴѴѴ 




/&ЙЁ. 






-ке 



Й^ 



І 





і^ 



ІЁЁІЁ ІШ Т . і МГ І 




Д^Э д Б ^ з 



4 



аа^а 



4 



■и 



к#- 



р 



Ь* 



I* 



Ьі 



1= 



«• 



Е 





ыМ 



т.& 



т.й:- 



м 



р 



=№ 

ш* 



ІІ< 



ас 



а 



I 



№ 



і 



К 



? 



А 



к 



к? 



*=э> 



«& 



1 



*І8 



К.М.Ѵ 240 




і 



ё 



* 



I 



й 



п ■ 



:# 



й^ 



жі 



ш.# 



§ 






№ 






Ы 



«ь 



УГЗ 






у ^ 



: 5 



:35 




іітпіп 



П. М.Ѵ 240 



&6 



* 



I 



Ы- 



^т 



^^^^^^^^^ 



1-*~9 



т? 



»^ч Р 



1 



ІЕ 



I 




31 



ет* 




/ 



* 



| 7 ^ -г ^^ 



І 



№ 



<2=С 



(Г 




е>" 



ІІ< 



і 



8о1о 
аіІе,4апзапі 

Ргв8ІІ88ІтО. М.М.Л = 192 .гЧ= 



т 



% 




ІѴ^ 



-ж 



I 



* 



3 



:Ц 



^ 



р 



^: 



1*1! 



і 



^Т^ 



ш 



^Г" \> 



ШЕ 



^ 



Р§Я 



еір-к. 



^^ 



Ргв8ІІ88ІтО. М. М. ^ = 192 






^ 7 Ьйі 



ГГ^* 



% 



±=± 



* 



• • 






^УАіЩ ѵ З 



? 



Й.М.Ѵ.240 






Э=Е 



и 



Ѵіоііпі I 3 



бГ 






|±іі 



8о1о 



^^ 



* 



Кс^: 



3 



ѵ 



^ 



йр 



яр 



Ш** 



Р 7 І I 



кг 7 щ 



* 



яжж 



і в і 



# 



І 



і 



г 



§ЕЙ 



І 



«а 



22> 



сі. 



т 



^т 



Шк 



«і 



Ш 



щ 



ТЧ^ 



? 



1 




I 



^гѵѵѵѵѵ 



^Е=ё 



тпгтпг 



1 



Аічѵъѵѵѵѵѵѵ 



3=2 



//о* Іитіпеих 



І 



?РТ 



Р? 



Ё 




1? 



? 






1 



55Р 



^ 



і= 



5 



Р 



-к. 



Ь 



I 



I 



* 



у »і 



Г 




Й 






э^ 



^^ 






Й 



? 



Я 



т 



і 



4 



№ 



$ 




дг^- 



Р 



В.М.Ѵ 240 



68 



М$\ 




йй== 




№- ■ = 



//о^ Іитпіпеих 




'$ 



и 



и 



ч& 



г 



* 



* 



//о* Іитіпеих 



^ »%чѵ»»»ѵ»ѵ 



^=^ 



й 



/ *>ѵ»ѵѵ»ѵѵ»ѵѵ»ѵ 



і 



і 



5 



^ 



I 



* 



^ 



1*р 



«с 



* 



II' 



'■!*■' 



& 



ш^ 



щ 



1 



^чФ 



1 



* 



ЕЙ 



я 



7 » 



р 





ІР 



$#=^^* 



3 



ш 



щ 



II 



■&І? Га/Г 



у д * 



сгезс. - 



#* 



тр: 



ш 



*В= 



^т 



? 



Н^? 



^ 




К.М. V. 240 




Ѵіоі. 



і 



а 



к 



Т 






ЗУ 



8о1о 




(У~ =:= 






ЕЁЕ* 



«В. 



? 



І 



Л 



У Л іГ 



Не- 



#?» 



и 



ф*т 



* 



,«' 



т 



ЗШ 



5И 






^^ 



І 



1 



ЕР 



г 



=5 



% 



% 



ш 



* 



т^ 



23Е 



# 



Р§ 



:х 



ІІ< 



У> *Р 



* 

к 



^г 



і 



^=^ 



^ 



і 



ш 



/Ш Іитіпеих 



Ъ 




**_,_ 







1-0 <й 







р 



% 



Ч 



щ 



Р^Е 



сгезс. 



\ 



$ 



^•ѴѴ^Ѵ 



-ѴѴѴѴѴЦ^Ѵ 



ф=ф 



/Іоі Іитіпеих 



Ш 



щ 



1 



$ 



ш 



ш 



•? в 



й : 



р 






8 



* 



к# 



и 



№ 



і=Ё 



ь 



р 



сгезс. 



^ш 



Р 



^^^ 



7 РД 7 



Г 



К.М.Ѵ. 240 




фф ы ц Ш 



\& 



і 



Ш 



* 

0к * 



У2 



і 



* "& 



і#* 



ИГе А І 



ЧР 



Ш 



* 



■ѵѵ^ѵѵѵѵ ѵ ѵѵ ѵ ѵѵѵѵѵѵѵ^ ѵ ^^ ѵѵ 



4 



1 



Е 



* 



^ - 



** 



II 



р 



ЬР^ Г . і 



:& 



Р 



4і 



*АІ 



* 



Ь: 



ЗЕЕЗЕ 



**# # 



УѴ%»»ѴѴ»»М Л ^%»%» ^ ѴѴѴѴ 



рр 



^ 



^^ 



м 



^ 



* 



01 



к? 



<№ 



К.М.Ѵ. 240 



1 Не 



#е 4 



& 




Лапз ип ѵегіі§е. % 



61 




Ш 



тгт 



і 



Ош 



<рр 



№-+-А^± 



р 



оъ. 



Ще^Ж 1 



Лапз ип ѵегіі#е. 




ЦЦр 



Ш 



& 



3 



Ш 



и 



л. 



К 



г 



*р 



& 



I 



ЕЕ 



I 



І> 



Ш 



Ш 



# 



І 



^? 



« 



5Е 



& 



« 





« 




:І 



* 



в 



ЗЕ 



ЗЕ 



ЭЕ 



сгезс. 
оь. 



^«ч оъ. 



ІУІ 



<ц Д р ^» 



& 



Л? ! 



Ье 



Л^ 



^Г^ 



Е ТЧЙ7 
сгезс. 



'6 т ИГР ?%Ч Р ? Р? 



* 



I 



І мПР Д 



* 



ь м 



ъ 



* 



щш 



І 



II 



V 



ш 



% 



Ш 



к 



1 



І 



І| 



I 



ь 



#6 



Е 



і 



і 




К.М.Ѵ. 240 



62 



8' 



Ріссоіо 



1 



ІІШЁ 



А 



з=$ 



Ѣ 



Ш 



ш 



шШ 



щр 



НУ: 



ш 



шЫ 



& 



і 



Ѵіоііпо 






г 



& 



р 



*^ 



■У^УУ^г'Ууууу^ууууууу 



*е 



и- 



3 



ь 



^=# 



>■■/ 



ь 



*\ѵѵ«ѵѵѵѵѵѵѵѵѵ 



ш 



% 



игр 



и^ 



«= 



НУ: 



$ 



р 



«1 



зі 



•ч^ѵл^-ѵѵч^ѵѵѵѵѵ^-ѵѵ 



I- 



і 



жг> 



ѵ * У 



53 



р 



5$я=Л 



т 



±й: 



« 



1 



!Е 



? 




Й 



к 




$ 



«' 



I 



Е Л 



І 



Ь 



і 



Е Л. 



І 



II 



■І8 



(гт-Сатр-. 



к 



4 



Тготр.е ТиЪа 



5Тгр. 



Ы4 



-и 



=Ы< 



а 



\> 



г: 



3 



ѣ 






Фі 



/4а*. 



*=** 



^ — ^-~ 



к^ 



3=^ 




«• 



к 



4 



■= л 



і 



= . к 



и 






ш 



ш 



1 



II. 



.. -л»г 



сгезс. 



I 5 1 



^* 



І 



€ 



:# 



г 



* 



і — ш 



Г 



ЛГ 



к*к* - 1 ' 



Ш 



*=*? 



./Г 



шгж* м* Жій: 



Ш 



о й п # га )р? п р 

К.М.Ѵ. 240 ЗЯсНипсІ йгиск ѵопС.б.Косіегвт.Ь.Н., Ьеіргід. 








I 



7 



ж- 



В05Т0N ріівыс ивкакѵ 



МИНИН 

3 9999 06851 001 



ІІІІІИ