Skip to main content

Full text of "Prométhée : le poème du feu : pour grand orchestre et piano avec orgue, choeurs et clavier à lumières : op. 60"

See other formats


БИНЪ 
Л,Л Я 2*2> <3? Г П 


'-' <Н^&{ Лл. &<гг^- &23ЭЗЗЗЗЗЗЯЗ&ЗЭЕЕЕВЭВ332В2^3ЯС сс<г«:ссс«с«сс«<=с«с«сссссессс ! А 

і ! ! ! і 

! 

! 

* 

» 
» 

! 

! 

* » 

! А. 5СКІАВІ№ 

РШЖЁТНЁЕ 

ье роёме ои ЕЕИ 

роиг дгапсі огсНезІге еі ріапо аѵес 
огдие сііоеигз еі сіаѵіег а Іитіёгез 

Ор.бО Тгапзсгірііоп роиг 2 Ріапоз 
а ^иаIге таіпз раг 
Ь.ЗАВАКЕІЕЛѴ М.6.50 аРг.-к.з._ 

ТеиегипдзгизсЫад 100 °/о СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ВСѢХЪ СТРАНЪ 

РОССІЙСКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

БЕРЛИНЪ- МОСКВА- С. ПЕТЕРБУРГЕ 
РВОРШЕТЕ Г)Е Ь'ЁШТЕТШ РОІЖ ТОМ РАѴ8 

ЙШТКШ КІШЕ БЕ МШСШЕ 

( ШЖНЕШ8ІКѴЕЯІА6 1.Й ) 

ВЕЕЪШ - М08СОИ- 8Т. РЕТЕК8ВОІЛШ ЬЕІР2ІО - ЬОШКЕ8-МЕ\Р-УОКК-ВКЦХЕІХЕ8 ВКЕІТКОРР & НАКТЕЬ / МАХ Е8СНІЙ РАКІ8 ... • • • • • » і •• ....»•• • * • •"• ! 

I 

* 

* 
* 

! 

I 
» 

» 

: і 

і 

* 
« 

» 

і • * * -' - °\ (\> ^^1-±УУ±Г-^1-і-1-і-У-1->-У)-У1-1-}-3-1-УУУ} >»дЭЗЭ»Э?»»»»9»Э -і-ьи-і-д-м-і-н-т-г І * 
< 


. ( РготѳШёе . Тоивсігоіѣз сГехёсиѣіоп гёяегѵез. 

Ьепіо. Вгишеих. м.м. ^60. Ріапо I. л тт #в с 


Ріапо И. 


I .«•• д гг 2± I «^ 1? ш 223= I <5- 1* ~Ц±- ш і «і ** 


5Р= Р ** 3 А. ЗсгіаЬіпе, Ор.60. 

Тгаіійсгірііоп роиг <іеих Ріапоз 

а ^иаіге таіпз раг Ь. 8аЬапеіе\ѵ. 22И ІС2± Я5" Т< да ВО I Ьепіо. Вгитеих. м.м. ^ѳо. 

1 I * =/им/^ ЕЕ Р б 1 *і і ггг 5Р= -тк 1 РР 3 <5 А Э =11 Р =Р ** ^ * «^ ЙР О =: рГ~ _: $$Г -Пр^ = )(р. =1 саіте, гесиегШ 
т. Л. & % А=± 
ш оь. 1 І^З &=5 із^-: Ш іф^ ш росо сгезс. <ігт. В8.С1 і іі* &±^ з і ■ ли I I аГ т вГ г I * і і =» *= II < Сіаг. шт вшы й і 


РР 
і V, 5 ) - # : »• 


КаззізсЬег Миэікѵегіае. Вегііп, Моэкаи, Яі.РеІдгБЪиг^. Я. М.Ѵ. 240 Еі^епіит <1вѳ Ѵегігі^в. ЙІЛА^' Ь^ Ь^М См ріиз апітё 
:і ] * * 3=* Ш №$ 1 т ит % і 
- ,.і $<*■ ^ 4* і^ т и 
% % У 
* $ ш I ш ші I 3=Е 8 аг^ г тз^ ІІ< 
I =ёё Л ^К- Сопіетріаіі/. м.м.^&о. ^ 3! ГЦ і ш реи а реи апіте м.м 
8о1о «1:9І> 3 -б^ ІР Р И4 * * Г" 


А ітрепеих 
* 3 * * 74 3==Е і!!в * ! * 3 ' И '~^!і И 
* « « 
** СопіетрЫі/. м.м. #1=80. ІР -о — -^ѵеи а реи апіте 1 і§ ЯЙ I 


ММ. «( =96 ^ * I 1 й; Ш — т ^щ щп $ *Т п< 2дхросо 2 } Р сгезс. Ш т ? ==* (Іі Ііѵ^ 

л^У % 1Ы. 3 1Й и і % 


<</= +-»- Та — 
І # » * ? 1 *Ч К. М.Ѵ. 240 
К.М.Ѵ. 24(0 


1Л- 

г 8о1о 
Рігіз апіте^оуегіх. ^ = на. 
Е.М.Ѵ. 240 (?) и б&*4., и/< "^- Я^~~^> -{-Осл^Ъсі . -^*^ г ^и/и^ м^-ь^ ^л^ ІГІЛ— ЛЛ^іГ**- Сл-~ Ріизапітё.ё = 112. ш. 

\\< 4ЖІ аѵес Іап^иеиг Ріиз апітё. ^ =112. # ^ Ші.1-^-4 ѵ щщ -п 'Адрр ,\ гр 22 Г шШ I ЩШ 1 ШІ ѴРР ѴР ік ІГ щ := 7 Ріизіепі.^ = 80. 
К.М. V. 240 
(Іёіісаі, сгізіаіііп \1$ & ^Ѣ #т %*і і< т.(і. 
Г у? Г тГ Ш і д і А* .^л- Тгез апітё, ёііпсеіапі.мм^ .184-. 1 і_і ер< е 
»- 9 В ^=& 32 К І_А_І згз ,1 и 7Ѵе$ апітё, ёііпсеІапімж.ё-Л^\. & I 3 #*|Ѵ п< яек= в ± ^— и- ИРросо сгезс т шш 


5*3=4 0Я ^ ер (у п 8оІо 

Р~:: в-? 7 ^г^й^и =ё5§ р ^^ $ ьД-інй^ * жр * Ѵ : й і р •> ^ к •> ^ у^^ 
іИ ^ЙР^ 
Шз щЩ і і ]) :. )1 і і 8* I* .РІ 1 іг < * ^У^Ё Ь? ? * 8 2> ш отр'Р § Ш І 1 і І \ІІ 1 I ЗЕЕб і Щ ч Е.М.Ѵ. 2%0 
§ш т ш ж "Р росогіі. Ш ы Щи а іетро 9 Ж ж щ ^ш 5 еа ?• § Е# *Р -у * -/-Г р ^§і== 2>Р ѴР йоіеіззіто спи щ ЗЩ V 7 і77 I я 1=3 ^ 5 ?" * 533 *ЕЕ* росогіі. аіетро , в Р» і. СІаг. ІІ< I 

И=^ г;р®Г на ' _ ■* і» : Кр- 


Ріаиіо ар * 


І Й В ? и ) і Шел $ 2± йЗ=г *Ш щ з± и^ м 4» 
Ш •< •> і * * ^Нь5^ ^е Р^ 
?рРт ^ •> 1 й » і -ч-^ —і і ч^ у^і=- - к щШ 3=± 5^ ±=± I ?= ^т Г=з: I 4 3 I -іОЪі КЗ -Л »!_ ш ^ Й ип ) Р ЭЕЕ* 3=2: Сіаг. ІІ< 


I 3: ^ =ьк ? т=^ р ^ ? г 
4 Р йЬ 4 р#Г#- Л ==^ ^ ^ ь^ - 2?0С0 СГ55С. Рг * -О. Ш * Щр І Щіг п< ЭІ ьг росо Ірг & * ^р — -те ЯР № ^ ѵ Р іЦ 4= ^Об-о сгезс. ^Щ ш Р- 9 К.М.Ѵ. 240 10 ш шшшшш ? * р ш -ии*-^ •> 1 1 ч* ^р зьзь 13 р 7 ЯР * 
У ІШ $ ЦЩз І|рІ рІІ « ±3: р ВЕ Й < І •? 7 ^ Т ^^ і^ * 
5 ? ? К7 * * ѳ I 1І< Й^ № гр *і Д ѵ > 1 


ПП » * 2ЕЕЁ * щ щ> (І0ІСІ88ІТП0 


Г ѵокіріиеих т 
8о1о 
1 Оиагі. 

4=і йоісіззіто ЛР I І^НР* 
^ 4 ЛЫ Р ' ' ш 7^7 "^~Р =^- ^Р 7 ^ -^-Щ т.& Иг- ^Г ^^ I гт^ ж~і.: Ф & Ж т щж ^ 
І~ Р 7 * * II' ^^ДС т— * — г я> езргеззгѵо * Зеі іг*** *=г^ 7" і^ К.М.Т. Й40 Оиап. р стезе. - 11 
аѵес йёіісе !> РІаіПі, СІагіпеШ 
і, аѵес ип іпіепзе сіёзгг 

|лѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ%ѵѵѵѵ __———— ш Епапітапі. =а ^ « 
<& = № ЩШ Рі^ ш Согпісопзогсіті т о+- 


Р т.е. 

\ ^т V р 1 II э+- аѵес ип іпіепзе йёзіг * Еп апітапі. \,*р- ^. Г Г ПШ \ 7 V * I #з і і х 


Т=& ^ * —*— I щ 
«й '/: сгезс. _ м. зеЗ 5^ Н.М.Ѵ. 240 
К. М.Ѵ. 240 ш еиз 


*ѵѵ*ѵ\* ]іѴ>ѴѴѴѴѴ /рѵѴѴѴѴ^Л-Ѵ 


->ѴѴ\ЛЛ4Л^ѴѴѴѴѴѴ I і ЩЕ 5 и тагваіо 3 ІІ< * Р І^У 1 7;/ іГй; 2* Яр: 

-1 і ^б Я^ _ЙР 1 і_^_ щГ<^—$р *-Лз ?п =*= ^%%> т шш , * і •_* __• -7=7 
^ 


ѴІОІІПО 50І0 


РГ-Р" ІГ 
Е.М.Ѵ. 240 <- / <" 
14 \уМ.М. «1 = 80. 
8о1о ^ш е /агу^е таіезіиеих ЙИ 1 і# Й *=^-щ »5» 7 Ш* Ш і I 
в * ассотр. /ои§и еих 

М.М.вІ = 80. і,І цР іі^ ЁЦ МВ% < . ' росо 
^зрр ^*0 * *ц 4 зр " ч іФ " * }%т IV 
1 ± і. л ш. ^И иЬ эі лр. т 0т п 
^^ Л 8 Р Р Р Р Р Н "Р Р Р с=г — сек » — д д д#-Р& чгі і I &ь :іЫйі ш шш щтт е сгезс, ТО^Й^ 


п< 
г^~? Р.М.Ѵ.240 и > > . . . Лгсс епікоизіазте. 
і Ч-: ІітрЫе 

\})р '\Агре,Р1аи1л "к 

^ 4 7 - : 7 ^ ■ — " Япіге ^ ^ 7 -. , ** I ^ 1 ^ (Іоісе -Ч- ш А ^щ^щі 
І ±5 і ОТ.^. ^ 
І Ссііпіі I ЯЕ ЯЁ й =5 а Ц/ Е^ і Ь=ь ІітрЫе ЩШ Ь 
у-ІіЗі^г? Ш ^Г К и< 3 5 * * — у 
^— 4 ^ $ 


і — г 5Ё та. Ш * 7 •/ **• К.М.Ѵ. 240 10 I 8оиГ(і, тспадапі. ^=н Согпі І I* * * 
ИВЕ лТгощЬ. соп зог(1. ^ ^І *-*- 1 ^Р # р<іоІсіззіто Ѵ==3 5ГП -ПТ"2 * РР^§ * « » т=т 


Ч л> "7 Г т ;* ЗоигА, тепадапі. 3- і ѴІОІ. 80ІО 

\<іоІсіззіто $Ш гГгТгПгГгГгГ * ^^ 16 ^0 ^0 п 
іі^ п»- ^ 


II і?і> № ч — г— ^и» ь& ># ? І^Р^^=РР1І Щ 8о1о 

ёігаіщс, с Наг тс ЩШ 
* ^т р й^ ХІ7 РРВ 
ЙГ^^П*: щш 3 *у 7 

-^ — — 'I ч і — *- і г 


іИ ? Т^г^^ № 1р^5|р аѵтп?г^ & г* Иши і з — г ^ьэь і* II '^ И.М.Ѵ. 240 .Е^ *Г"Ѵ.*и . ^Ѵ%.,ііі . ^^^Ѵ И яЩцчц Гр^ СГ /^ : -1-+ II 
т. Л. ІІ< 
Я. М.Ѵ. 240 

К.М.Ѵ. 840 п II 
К.М.Ѵ. 240 

Ь.М.Ѵ. 240 п 
1 [4 %тр йта? Ит^и I = Ё 
ие і а кі( да ІМі Р^ т. Л. % ш У * №ч 


т. Л. І іЫ Й ш 
рр^=» в" 1е# Р=^г РЧ*# д^а — Ч П г № Р 


^ <9т- г # 


Зоіо і=і: 4- I ■ Согні -? к 


^т т ш^ 4 р р ш=шЩт з ^ш V і I * р Ё як П.СеІезіа. п# й й*_ I э р ІЭР і -р п росо 
ррр ррр росо 

рр р 
3 =^= ? К.М.Ѵ.240 23 Агра,Р1аиІі 

ІгтрЫс Агра,Р1аиІі 

Ігтргсіс 

РР 1 
7 - : 7 -4 7 
ТготЬ.соп вогй ^ 3=± т г -« -в-* Ш / ^РСотіеопзогсІ ш л. ' — я - 1 ѵ-і -г Р- Е^Э ^І- *І іЗ_Л 3! </: *Й 4> ТготЬ.соп Боги. ==* Ы Ъіі і=» р* \уВ ІГ=? * #ЙР е. II 
ігез ассепіие 
8о1о - 


л д,5#і 
3 тр ^к соп 

80ГСІ сгезо.росо Ѣ т Ш -222 ІРИ ^ І^ 

/тар Ш і: П Рг^ РР- Ш т Согпі ч рр і ЁЁ Р'# 77 ? Согпі 
#*> & Е^ 
^ 3=3: #р Я 3 ^ ч-ч- "=: г? 

77 НМѴ 240 ОЬоі Сіаг. 
Ітрёгіеих. п II 
К.М.Ѵ. 240 24 


8о1о 


Е. М.Ѵ. 240 БоиЛдгп ігсз сіоих еі^оуетс.^=92. т д 
К.М.Ѵ. 240 26 &2? Іг л /»Ѵ^ѴѴѴ"^*ѵ ^ Щ^щ ЩЕк щ- і=Г& сг ш *„.) ™& т .е. ■ЯтГЖ Е / у»»Ѵ ѴѴ ѴѴѴ»ѴѴѴ_ іи^ад 
* 
г т.& 7 т=г I ■ч. гуи.,таа 1 РЕ * I п- 4 ш 31 П *& , ■ ш і *=»=^ 
ррлгг 4 ^^т / ш Ь- Согоі * 
** ^Р РЛ^ТрР ^ 4 з; 4 ЕЁЕ Ж йг-гё 16! 
■1 #3 
Ш ііІррі^ &кМ шеи ^ шЕ^. _: шті Н- « і -Ь I I д »> 1 1 ? т п« 


>і I ' 

У а- *=Е 


^ Л І ЧЛ «/ Іг'Г Р- Р т ! ^ І 

лг 8о1о ^ 5г Щ Щ " " 

!Г~ 1~ № Іё — > іщш п« 
а. м.ѵ. й4о рі. т.сі 

зиЫіорр рі.сі. т.@. т. Л. т.а. рі.сі. - 27 К 8о1о I II < I п п< 
Й.М.Ѵ. 240 28 иѵсс ип зріешігсіе ёсШ 

тЛ. ___ 

т. а. 
К. М.Ѵ. 240 29 І« п 
I И аиіі Ѵіоі. . Ріаиіі II- 
Ш з г -'=60 ** 

»■ > 7 й'Г і 7 7 » ^5 п^т^ 


7 У * ^^ з ДЧ і>* ? І пг ^ з и і СОГ С.50ГЙ. V 


1 тш ш % 77 ^ 7 - птгт і і і =^ *^ 6 іе 


# і=ео * Г п< ^ р и и и^і ч ^ ^ 
^ «іи кЫт* НМЛ *40 30 ! « «< »ЧЧІИМ< > »»»»»»»»» I ІІ< п« ц< 
К. М. V. 240 31 и-*— р~--?-" ""■"^^"Т"^ ™" ^^™ зиЫістепі ігёз сіоих 

п*и1&ф 3 *~~Р~ ш , — ♦ — ^ — 3 — ♦ —Ж—?— У— У • ' Ѵйг22г^ , _ » 
тр сгезс. / р Щ^* Зе ^*ЕчЧнЧ=* ,_^_л Йе- ■У * ь& і *-» т-0-т-т зиЬИстепі\і,гсз Аоих И. і^ >& І^ іг 7?г_р СГС8С- ш / РІРІ ^Ям ? ^ 


* * Э 4>: 
2*Р І2в 4#- е- г -у — ^ і?т 5Г # к а*- ^ :■=■> И »=в=е 4 і а УУ і ш^т а§ Ш =і ш # а в з/5> ;лр сгезс: т.§: $ ЩЩ ѣ ЗЕЕЁЕР І ігсз йоих ІГ п< 
Я.М.Ѵ'240 п< ІІ< 
О Д : П, Л 1 ' I Л ^ ^ I * 2 * * * я< ЗЕ СНЕГЕ 
В.. МЛ. 2*0 
ВДДУЦ Д гі Р Ып і ш ■ И П< «^ Р^Рі Й й- ы » У I і і ' - 1 Е §р ■ > ■ . > ■ 1=5 


г- Г * і Н. М.Ѵ. 240 34 8 тЛ. стезе, тоііо Я 
т Щ % \ ЕЕ=!^ ! ГІ 7 І Г 1 1 1 1 П< ІІ< 
К. ЛІ.Ѵ.240 35 3" І 
Ѵіоііпо 8о1о 

Лоісіззгто ш й 


Зоіо 
8" Б^Р , . і ш. т * Р Ш ѵр- и> № Л ^^Ш 

ч» да і — *- р^ ^ 1 М * 

г ррр еа* ■? "^ г ь га і с^-юггззгто ш 
г п< 


я» * * ррр Ѵіоііпі. ^ ш 1 І^ А ѵес ёпю Ыол еі гаѵгззстспі, риіз 
йг~А^. /™~^ #оі7<? тузісггеих МЭё ^ і Д 4 е Рі» 22 Р * ■Ф 


5 


е- 7 * Р ѵ 

Аѵес ётоігоуі г еі гаѵгззетепі, ргаз 
/г^~~ ~~~> ѵ°і?ё тузіёггеих 1І< ІІ< 
т * і-^— & йг^* ^З* ^ ■ "^ ^"с 


?НйИг 1 ЧР 


ЙРР1Р І^ЛЗ) а і 
ІИ 
РРР \ а 
7И.Й?. »*.# |уси| тя.^: гаг яг.а?. 
гіі Ьі^> іг> *^^г (, #~~~ г * и У ЕЕ І #г # ^т-Ит - ^ =^* :» ЕІ */ ^ ** "€■ 1 * ^РІІ^ * * ш 5ЕЕЭЕ 
■Я* 7 

^ * К.М.Ѵ. 240 М.М.^56 
8шѵе, сНагтё 37 ш ст^ ? ? * % ЕЙ^ Ш _ В* 
I о* * і е^ р ш 5 


і « — ф Г И* і » ^л 3 М. М. -I = 56 
8иаѵе,скагтё 
ы Д?Во1вг е 


# II ^ 3 V, 7" Рі Ѵ^^~».^^<^*'»'*Ѵ Р ~ Г І ^Т оь. ^ Д^-~--^ЛЛТѴТ' *Р ^ЗД 11Й ІЕЁ^ і^ І а^і і^ і 8 ^ V ч V ц Р" і і Ь і ш ^ ЩШ^тг^&ШЩ^ I ги.^: ^ — ' т.еі. т^ *- — ^ 

8І II Ш: І1 ^ * ''? 7 п. 

Тг. С0П50ГЙ. # 
^ІШРР 7 II 1%^. V ЖР 

з^ и? 8° а == : 1 д' К . М.Ѵ 240 38 II § 


8о1о 

т.сі. т % |И4» е Щ ІЕ Л* РІадН ОЬоі I Р ЁіР^&ИЁ^ гі^ 


г Е Сеіезіа 
171.(1., I ш 9-І , » * ? Й& Ѵ.ЗоІо га аави 5 р |і -даг^ 


Г 7 7 ? г 
Тг.сопбогй. И.# 
Е.М.Ѵ. 240 
2 8о1о а 

•/ "і 2 
ёігпсеіапі 39 8о1о сц 8о1о й 7 7 ЩИ 
ІІ1111 
* 4 :й» щ 


^ЩЗ^Е^ЗЕ Щ 
?=7=? : 
эр ЭЕ 
«■ шА • = 72 

ёііпссіапі Э ііі 
<*? V 
Ж ) 7 | І іГ * № 5Р |Р Р# II РР т§. ^ б ай га ЙРН^ ? ^ =? т Г ■«? к? Ц Сашр ^н Д і ^^ у ф нцу№ Леріиз еп ѵ іиз апгтё. М^ТТ^ '| Ѵ^ і ^^ ^Ш 
К.МѴ. 240 

%к *?р ; г о_эддда ? ьѲЯЯ?Л 
^ X т 
Н.М.Ѵ. 240 
ітй <И 
ь**** шш. К.М.Ѵ. 240 
р 


&&=.т * г = -ітъ & 
4^ 4 ? Й т 4 гт-:.;-. — ігг ==тг_Г.-_тг^ 1 | . --"-ЯН баз! 


Лі?Э ?*^Щ йз5 РЩ § ^ К V Тг. Е т -С± ^э і г а: у II ш 


•;* » * * * Ш2 ІІІ ЗІ і 

■ш-г*'—л — ?? Ж у 9" У 
у- > ^ * ^ У — * 

К. МЛ". 240 8 Шй л »Ф~Лт т т м 


кь 3 

Ш 43 3 і I ^ X * 


# /г 4 ш з=у ? 5 I ]Й #"г ^=^ ІЬ. Й ^2 ^РР *1 II ь- *- Д: й "•■ 2 - =■ 2- 

з: 5 5 3 5 5 5 ^ г ^ 4 А З^ -Ш—4—0- 32С % щп ь*. ж Ж Ж <*?- 
К.М.Ѵ. 240 
р ' ' # — . -^^ Кае-. I 


8о1о ^«^ >? Ц'» !р§ш Ъ &. 1 ^а ^ та аоісе Р ГР 1 г I э. ІЩР ^ п32 "^ ,|<ЗД у 


й^ы ш ЗЕЕЗЕ I 


I II #р=?№ 5^ ,//«« йоісе Ш і 1 Йе II и; ^і ^ і ^р 5 ^ «: 1* и Ш і I т 


I йёёі 
«е ь Е 

*7 Иі, а ^ЛЛ * У Щ6 і& 1* * * ші 1»*. ІІЛ иц ШІ ІСь г Й 3 ^ЛуДубГ ІГ^ ЗЕ «I ^ 7 * "^ ^=^ — *■ * « 


и м ь 
Ш —*-0 5 » ,1 .? *$ т^п -*-> * 

^ 7 Е.М.Ѵ 240 


і Т^ 45 1=Х 5*іе г* * 


^^ ^ 
лг 1 — I т Ш ! . Мі> а Ц ц ■ ?» > ^9 : * І 231 Ы $ г іР ® Т 7 В » ~ | 
т ё з- * іт 


^ ів .СГС8С І «Г 

ь 7^ ^ьГ « ° ■ ^±. 
Ш ^ Щ 2Ж * Ьі ТготЬ. І^г ГгР •= 184-178 
7><?5 апітё зі Р 5 В «6 »и н * * ^ Сот. ^,. .—-—•-"" 


и? 


зр « ' а 
•1 = ,184-176 

Тгез апгтс т=щ и Р5І =І5 » г: II ІЁ * ^ 


рр *»** ^0С0 СГ#«? 1Р * Р т я т ^ уп ЗЁ^ Г^? * ^* 8о1о л роіо I—- 

2> Ѵ : Й Щ ^± 5. ё 7 7 ^^ З^: і. Уі. Е 4 щ^ * і р В ^&Ш І а Э 7 ] ^^ яьіі Т 3 ^ 77 7 7 І^ ^ »? І 7 < і І 7 І * 


II < •Г Кр- -г і ЗЕЕ ^ * І гі * -с*з 6 ів V і Л 2Я Вр^ * г^р % ЯМ.Ѵ 840 46 * і ш™ Р росо гіі а іет Р.° 


цц т Ш - ^Ы-^г р 5 ш % № Ц * ' 7 7 7 * ■=* СІ0ІСІ88. т ^ 77 7 7 іеЗ р — > 5 5В і =5 * € за =^8 РР 23С І± 7 7 р * 7 ^ ^5 ^?оо> г#. р-^-Е 1 - Д іетро_ _ оъ. Е 77 Ж* р і * * < іі 1=5=1- щт и< Щ1 ^і * Д. ё' пЬ 1 I 1 > * ^=Е г гЬ± ст р ? т г 1 * * к | Ь/^д^ ^ 1 =5 рр а!? » -? ^ =^ * * ТР 6 *■ * У 7^7 7^ ^ Щ 7 7 Р * 7 ^ 7 М а * * ~ ^ОСС СГС8С, Й * * > и . І V Л І ' ы 1. * » ш и. н< у. Ы- і ШШ. :5Й^ 
Щ >? ■ О^ ■^ 3=3: Я ^^__^ ш^ у * г 7 ^ * I 2 I I 3> * І)е ріиз еп ріиз Іитіпегіх еі /ІатЬоуапі. 8о 1о 8о1о 


С ѳ Ш іЦэІ Е - * ? 3=3: ?дар ^ ^ ^ СеІН * ^зосо сгезс Р Ш р 7 К 7 в і^= 772 гр # Ж І 

Ьг ѣ Ле ріиз епріиз Іитпіпеих еі/ІатЪоуапі. цГ\ ТготЪ. Ѵіоі. Е I „ I щ т \ \ *\ з г и< т ршяш "7 * * Ж *п* Р Щ тр Ш 61 шш ? й>. ш Ъ * р7 [? 'У 7 К.М-Ѵ. 240 47 


*ѴІ1 я 8о1о >ѵѵ%-ѵ^ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ РррСеѴЛ Ра$. »5Р 4 I і#3 І і? ^ иР ^ ш ЕЙ ^В II < 

«І^ г— 4 я — г ргт-гр ЙЙ* ЛЕ ІІ< п< 
к.м.ѵ. гад 48 '-» 


I ш ѵ* * ІЕЕЕЭ? 0Щ- і 8 ѣ ^йе 


г -*— 3 7ИГП е Й рр\ #3. I Р а х=3=і 5 5 55 7 \ I 


"Ш р 

ш Р і 5=Й з===а=з =5 *^ (ЧИ і» ,і 


Тгр. Ѵіоі. .«РРГР ^ш ч* да» =1 I 3 л і$Г ? ІГѴІІЯ - щ 7 3 П 1 ш гм 


і» і йе ; , р ~ 4^ 


РР Б 

Н.М.Ѵ. 340 49 
*= ^"^■ц Ц-ч) 


^ І к р^щ щ г 
ЙЦр І к, ш 


* у й^=^ йі 


г= * у * л I е і до І аг^ифіі^игапі 
50 ІІ< 
# г— т-\ з=± ■ П- Х ши* от і щщ ъШУ ^П 


Ф^ і Ь і* ; #рЛі^^ѵІ ** ѴР ^ш =3=1: ? 7 7 К 77 ^І ТГТ * шг 7 7 № зйе 
У%#М^др Ш Ш \ ч і г - р іг -^^ѴЧ^^%^Ѵ*^ѴѴ%*^ЛЛ*' т $ 

т 

рр щ п< ^ ^ ^ * * І&ЛІ& т т ** Ш #6^ 3 'і^!г_> і ^:^'і^'чігі^і ? * > к I тдис-? 


& I ,Плгза^ * р * 
* р 7ЖГ7 -г-т ? тр 

# Гд ь 

1 Ьа 1 Д ■ 1 — 9 ■- Жп — ц=: #* 2ПТ ? 3=2 ІЗХ 
м^, а ш ^^ Шшш 48 ^^ ^^ п< 
і і і Ш. % і і і Щ 
р ЭЕЁ І ірр^Ь з іг ^У^- ♦%ѵѵѵѵ «г 1 г а в-3 


і » — ЬА @ Б 3=2 
ЫІ I* Я В.М.Ѵ. 240 
$ 
4* ■цп ^э «1= 52 

Ве^ріиз епріиз Іаг§е, т ш Ш 4 ь гер # сгезс. 
Ш\ I 5^т Р«и Ш 
^ ^ І "ГО гй й I зіра Веріиз еп ріиз Іаг§е_. т Г Ы Г I ІМ ' ' I Г Ікі : ' І ВН I И I ' й П2 0> & I *= Ф \ Г Г и ЗЧР сгезс. т зе Ш і ч« * «>* Я* & в.м.ѵ а*о 'г 

Аѵес ші есіаі; еЫоиійвапі. м. м. «)•= 46 53 
54 & »»ѵѵѵѵѵ»ѵѵѵѵѵ»»ѵѵѵѵѵ^ѵѵ 


С к Іг^ : г =г Иг уу^ууу*%^ч»у»»»»у к к* I № * Ѵ-Чу ё ш 


Зё -ѴѴІЛЛ.ѴѵѵѴѴѴѴѴѴѴѴѴ\^ѴѴ чЧ^ѴѴѵѵѴѵЧ^Ѵ^Ч ЧРѵЧѴѴѴѴѴѴ 
/&ЙЁ. 


-ке Й^ І 

і^ ІЁЁІЁ ІШ Т . і МГ І 
Д^Э д Б ^ з 4 аа^а 4 ■и к#- р Ь* I* Ьі 1= «• Е 

ыМ т.& т.й:- м р =№ 

ш* ІІ< ас а I № і К ? А к к? *=э> «& 1 *І8 К.М.Ѵ 240 
і ё * I й п ■ :# й^ жі ш.# § 


№ 


Ы «ь УГЗ 


у ^ : 5 :35 
іітпіп П. М.Ѵ 240 &6 * I Ы- ^т ^^^^^^^^^ 1-*~9 т? »^ч Р 1 ІЕ I 
31 ет* 
/ * | 7 ^ -г ^^ І № <2=С (Г 
е>" ІІ< і 8о1о 
аіІе,4апзапі 

Ргв8ІІ88ІтО. М.М.Л = 192 .гЧ= т % 
ІѴ^ -ж I * 3 :Ц ^ р ^: 1*1! і ^Т^ ш ^Г" \> ШЕ ^ Р§Я еір-к. ^^ Ргв8ІІ88ІтО. М. М. ^ = 192 


^ 7 Ьйі ГГ^* % ±=± * • • 


^УАіЩ ѵ З ? Й.М.Ѵ.240 


Э=Е и Ѵіоііпі I 3 бГ 


|±іі 8о1о ^^ * Кс^: 3 ѵ ^ йр яр Ш** Р 7 І I кг 7 щ * яжж і в і # І і г §ЕЙ І «а 22> сі. т ^т Шк «і Ш щ ТЧ^ ? 1 
I ^гѵѵѵѵѵ ^Е=ё тпгтпг 1 Аічѵъѵѵѵѵѵѵ 3=2 //о* Іитіпеих І ?РТ Р? Ё 
1? ? 


1 55Р ^ і= 5 Р -к. Ь I I * у »і Г 
Й 


э^ ^^ 


Й ? Я т і 4 № $ 
дг^- Р В.М.Ѵ 240 68 М$\ 
йй== 
№- ■ = //о^ Іитпіпеих 
'$ и и ч& г * * //о* Іитіпеих ^ »%чѵ»»»ѵ»ѵ ^=^ й / *>ѵ»ѵѵ»ѵѵ»ѵѵ»ѵ і і 5 ^ I * ^ 1*р «с * II' '■!*■' & ш^ щ 1 ^чФ 1 * ЕЙ я 7 » р 

ІР $#=^^* 3 ш щ II ■&І? Га/Г у д * сгезс. - #* тр: ш *В= ^т ? Н^? ^ 
К.М. V. 240 
Ѵіоі. і а к Т 


ЗУ 8о1о 
(У~ =:= 


ЕЁЕ* «В. ? І Л У Л іГ Не- #?» и ф*т * ,«' т ЗШ 5И 


^^ І 1 ЕР г =5 % % ш * т^ 23Е # Р§ :х ІІ< У> *Р * 

к ^г і ^=^ ^ і ш /Ш Іитіпеих Ъ 
**_,_ 1-0 <й р % Ч щ Р^Е сгезс. \ $ ^•ѴѴ^Ѵ -ѴѴѴѴѴЦ^Ѵ ф=ф /Іоі Іитіпеих Ш щ 1 $ ш ш •? в й : р 


8 * к# и № і=Ё ь р сгезс. ^ш Р ^^^ 7 РД 7 Г К.М.Ѵ. 240 
фф ы ц Ш \& і Ш * 

0к * У2 і * "& і#* ИГе А І ЧР Ш * ■ѵѵ^ѵѵѵѵ ѵ ѵѵ ѵ ѵѵѵѵѵѵѵ^ ѵ ^^ ѵѵ 4 1 Е * ^ - ** II р ЬР^ Г . і :& Р 4і *АІ * Ь: ЗЕЕЗЕ **# # УѴ%»»ѴѴ»»М Л ^%»%» ^ ѴѴѴѴ рр ^ ^^ м ^ * 01 к? <№ К.М.Ѵ. 240 1 Не #е 4 & 
Лапз ип ѵегіі§е. % 61 
Ш тгт і Ош <рр №-+-А^± р оъ. Ще^Ж 1 Лапз ип ѵегіі#е. 
ЦЦр Ш & 3 Ш и л. К г *р & I ЕЕ I І> Ш Ш # І ^? « 5Е & « 

« 
:І * в ЗЕ ЗЕ ЭЕ сгезс. 
оь. ^«ч оъ. ІУІ <ц Д р ^» & Л? ! Ье Л^ ^Г^ Е ТЧЙ7 
сгезс. '6 т ИГР ?%Ч Р ? Р? * I І мПР Д * ь м ъ * щш І II V ш % Ш к 1 І І| I ь #6 Е і і 
К.М.Ѵ. 240 62 8' Ріссоіо 1 ІІШЁ А з=$ Ѣ Ш ш шШ щр НУ: ш шЫ & і Ѵіоііпо 


г & р *^ ■У^УУ^г'Ууууу^ууууууу *е и- 3 ь ^=# >■■/ ь *\ѵѵ«ѵѵѵѵѵѵѵѵѵ ш % игр и^ «= НУ: $ р «1 зі •ч^ѵл^-ѵѵч^ѵѵѵѵѵ^-ѵѵ I- і жг> ѵ * У 53 р 5$я=Л т ±й: « 1 !Е ? 
Й к 
$ «' I Е Л І Ь і Е Л. І II ■І8 (гт-Сатр-. к 4 Тготр.е ТиЪа 5Тгр. Ы4 -и =Ы< а \> г: 3 ѣ 


Фі /4а*. *=** ^ — ^-~ к^ 3=^ 
«• к 4 ■= л і = . к и 


ш ш 1 II. .. -л»г сгезс. I 5 1 ^* І € :# г * і — ш Г ЛГ к*к* - 1 ' Ш *=*? ./Г шгж* м* Жій: Ш о й п # га )р? п р 

К.М.Ѵ. 240 ЗЯсНипсІ йгиск ѵопС.б.Косіегвт.Ь.Н., Ьеіргід. 
I 7 ж- В05Т0N ріівыс ивкакѵ МИНИН 

3 9999 06851 001 ІІІІІИ